Return to flip book view

Profiel Rob Schallenberg

Page 1

‘Goed bestuur kan niet zonder goed toezicht’ Profiel Rob Schallenberg

Page 2

Rob Schallenberg is gespecialiseerd in governance- en organisatie-vraagstukken. In de maatschappelijke en publieke sector. In het samenspel tussen raad van toezicht en raad van bestuur, tussen commissarissen en bestuurders onderling en tussen college en ambtelijke organisatie. ‘Een wonderbaarlijke mix tussen makkelijk met iedereen om kunnen gaan, maar ook duidelijk kunnen zeggen waar het op staat.’ Zijn handelsmerk is zijn scherpe analyse in combinatie met zijn politieke antenne. ‘Ontknopen’, noemt hij dat. ‘Eerst ontknopen en daarna een goed advies’, is zijn stelregel. En wat is ontknopen dan? Rob: ‘Het gaat om logisch denken, goed kunnen verwoorden, samenhang zien en aan durven kaarten. Ik heb eens drie gemeentes gefuseerd. Toen ik binnenkwam had iedereen met iedereen ruzie: burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen. Daarop heb ik de keuze op tafel gelegd: Of jullie geven mij de opdracht om de conflicten op te lossen, of ik stop er nu mee. Daarop werd gezegd: Ja, maar jij bent de enige die met iedereen praat. Waarop ik zei: Ja, dat is nou precies jullie probleem. Zonder goede board dynamics gebeurt er niet veel, niet in een fusie en ook niet in een raad van commissarissen. VervolgopdrachtenOpdrachtgevers vinden het belangrijk dat hij snapt waar het over gaat, zonder direct voor één oplossing te gaan. Adviseurs kunnen last hebben van het ‘als A dan B’ principe. Rob is meer van: er kan altijd meer dan je denkt. Rob: ‘Ik denk vaak en-en en niet of-of.’ Voor Rob kunnen dingen vaak naast elkaar of zelfs tegenover elkaar bestaan, waarvan anderen zouden zeggen: dat kan niet. Door die benadering creëert hij draagvlak voor zijn oplossingen. Dat zien zijn opdrachtgevers ook, want hij krijgt bijna altijd vervolgopdrachten. DoorbrakenZelf zegt hij: ‘De grootste uitdaging in mijn werk is om vooronderstellingen weg te nemen en om te laten zien hoe het echt zit.’ Om dat te kunnen doen, investeert Rob tijdens zijn opdrachten veel in vertrouwen. Komt hij eenmaal tot de overtuiging dat zijn oplossingsrichting de juiste is, dan werkt hij die ook koersvast uit en weet zo voor doorbraken te zorgen. Een commissaris van een grote onderwijsinstelling zegt: ‘Rob kan zaken aankaarten zonder daarin confronterend te zijn, zonder principieel te zijn in de oplossingsrichting.‘ De vertrouwensband ontstaat vaak in de één-op-één gesprekken die hij voert. Rob: ‘Informatie is altijd een thema. Je weet niet wat je niet weet, maar hoe kom je daar achter? Ik hoor in een aantal gesprekken veel meer dan wat er per gesprek verteld wordt.’ Wonderbaarlijke mixWordt zijn analyse en oplossingsrichting ook gedeeld door zijn opdrachtgever, dan wil Rob ook meters maken. Twijfelen mag, treuzelen niet. Als iedereen om de hete brij heen blijft draaien, kan hij met een paar rake opmerkingen zaken op scherp zetten. Een toezichthouder van een zorginstelling omschreef hem als ‘een wonderbaarlijke mix tussen makkelijk met iedereen om kunnen gaan, maar als puntje bij paaltje komt ook duidelijk te kunnen zeggen waar het op staat’. Rob: ‘Iedereen kan de beste bedoelingen hebben, maar ook de beste bedoelingen hebben soms onbedoelde gevolgen. Die moet je aan de orde stellen. De achtergrond daarvan zoeken.’ Profiel Rob Schallenberg ‘JE WEET NIET WAT JE NIET WEET, MAAR HOE KOM JE DAAR ACHTER?’

Page 3

Onafhankelijk adviesNiet dat hij altijd zijn gelijk moet krijgen: ‘Ik ben onafhankelijk. Mijn advies is ook onafhankelijk. Ikschrijf nergens naar toe en werk vanuit het organisatiebelang.’ Voor een ROC had hij allerlei dingengedaan, onder andere het begeleiden van zelfevaluaties. De vraag kwam op tafel of hij wildeonderzoeken of het ROC beter een eenhoofdig of tweehoofdig bestuur kon hebben. Rob: ‘Iedereendacht: wij willen een tweehoofdig bestuur. Maar om diverse redenen adviseerde ik om dat niet tedoen. Mijn advies werd inderdaad opgevolgd en ik werd de keer daarop opnieuw gevraagd voor eenopdracht. Ik bedoel: dan doe je toch dingen goed.’Goed leiderschapDat hij in de governance-hoek terecht gekomen is, noemt hij ‘georganiseerd toeval’. Toen hij in 2007door Governance Support werd gevraagd als associé, kwam hij volop in de advisering van de radenvan toezicht terecht. Rob: ‘Dat was op dat moment nieuw, zowel in de markt als voor mij.’ Opdrachtenals een fusiebegeleiding, veranderingsproces of organisatieadvies voert hij onder eigen naam uit. Allegovernance-vraagstukken onder de vlag van Governance Support. Dan kan het gaan om vragen als:hoe houden wij scherper toezicht? Hoe verbeteren we het samenspel RvT-RvB? Maar ook om desamenstelling van de RvT, het begeleiden van een zelfevaluatie of compliance vraagstukken. Hijbespeurt een toenemende aandacht voor goed leiderschap in de organisatie en goed leiderschap isvolgens Rob onder meer het resultaat van goed toezicht.‘OOK DE BESTE BEDOELINGEN !HEBBEN SOMS ONBEDOELDEGEVOLGEN’BEKNOPT CV ROB SCHALLENBERGERVARING2007 - heden  Governance Support BV | Associé2006 - heden  Zelfstandig adviseur en procesmanager2004 - 2006  Q-Consult Bedrijfskundige Adviseurs | Senior consultant    2000 - 2004  N.V. Nuon Holding | Senior adviseur Organisatie en HRM-beleid1993 - 2000  Boer & Croon Strategy and Management Group | Senior organisatieadviseur1985 - 1993  Twijnstra Gudde | Junior-Senior organisatieadviseurOPLEIDING2017 - 2018  Programma voor Commissarissen en Toezichthouders | Erasmus Universiteit Rotterdam1990 - 1992  Postdoctorale Opleiding Management Consultant | Vrije Universiteit |
Masterdiploma Management Consultant 1977 - 1984  Bestuurskunde | Universiteit Twente | Enschede1971 - 1977  Gymnasium ß | Rijksscholengemeenschap Schoonoord | ZeistHUIDIGE NEVENFUNCTIES2012 - heden  Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woonvisie Ridderkerk (benoemd op voordracht     van de Ondernemingsraad, profiel governance, organisatieontwikkeling en       communicatie) | Voorzitter Remuneratiecommissie2013 - heden  Visitator Woningcorporaties bij RaeflexVERVULDE NEVENFUNCTIES-  Voorzitter van het bestuur van Stichting De Beaufort (Theater Het Beauforthuis) | Zeist, alsmede   bestuursvoorzitter van een aantal gelieerde stichtingen zoals Stichting Opera! (7 jaar)-  Bestuurslid Stichting Kunstuitleen | Deventer (3 jaar)-  Bestuurslid Studentenvereniging De Gevreesde Koe/Vestingbar | Enschede (evenementen) (3 jaar)-  Garnalenvisser in Australië- Voorzitter Studievereniging Sirius | Faculteit Bestuurskunde | Universiteit Twente-  Bestuurslid schoolvereniging OLYC | RSG Schoonoord | Zeist (muziekassessor)

Page 4

Actiever toezichtGoed bestuur kan volgens Rob niet zonder goed toezicht. Een deel van zijn werk bestaat uit het begeleiden van zelfevaluaties van raden van toezicht. Rob: ‘Raden van toezicht worden al jarenlang actiever. Dan krijg je al snel de vraag: ja, maar gaan wij dan niet op de stoel van het bestuur zitten. Waarop mijn antwoord is: Mocht het ooit nodig zijn, dan móet je op de stoel van het bestuur gaan zitten. Het gaat om de hoofdlijnen én om voeling houden met de organisatie en de uitvoering. Maar weet wel wat je wil: Waar hou je eigenlijk toezicht op? Wat zijn volgens jou de resultaten van goed toezicht? Waar moet dat toe leiden? En hoe doen we dat? OPDRACHTGEVERS OVER ROB ‘Rob neemt je op een hele innemende manier stevig de maat en kijkt ook naar het functioneren van de commissarissen zelf. Bovendien is hij zelf commissaris en kan op onderwerpen goed meepraten. Dat geeft natuurlijk een beter advies. Ik heb hem niet voor niks steeds opnieuw gevraagd in de organisaties waar ik voorzitter was.’!!Hans Bas Val is voorzitter geweest van drie woningbouwcorporaties, waaronder WoonCompas, vice voorzitter bij Stichting Logos, een onderwijsinstelling en voorzitter RvT van Stichting Bibliotheken Altena ‘Als bestuurder heb ik veel evaluaties meegemaakt, maar Rob is wel de beste. Hij heeft heel veel verstand van governance, is goed in staat om ook de niet-uitgesproken verwachtingen en beoordelingen bespreekbaar te maken. Wat opvalt is een combinatie van haarscherpe analyse en oprechte interesse in de onderliggende irrationele processen.’!Anitra Louwers is bestuurder en interim-manager in de zorg ‘Rob is een hele prettige persoonlijkheid. Deskundig zonder dat hij zich opdringt. Een pluspunt vind ik ook dat hij zelf commissaris is en dus ook vanuit eigen ervaring op de goede golflengte kan communiceren met raden van toezicht. En hij is in staat om toezichthouders ook een stap naar voren te laten maken, zoals dat tegenwoordig gevraagd wordt van toezichthouders.’!!Sjouke Tuinier was voorzitter van het CvB van ROC Friese Poort en is lid van de RvT van het Regiecentrum Jeugdzorg Friesland ‘Rob opereert heel sterk vanuit ervaring en senioriteit. Inhoudelijk deugt het, met goede analyses en onderbouwing. Wat ik ook prettig vind, is dat hij man en paard noemt. Altijd met een lach en met een relativerende opmerking. Rob is gewoon een prettige, eerlijke vent. Hij draait er niet omheen.’!!!Paul Zevenbergen is bestuurder van de Nederlands-Vlaamse AccreditatieOrganisatie