Return to flip book view

آب زنده نشانه ای از روح القدس

Page 1

Page 2

Áb½“ »¬”bI"« ÕË— “« È«Åt½UA½vðU"bI" `DÝ www.ktabkhaneh.com


Page 3

µ∏∏±Σ≥±¥∂XÝdN$øXšUMý «— ”bI*«ÅÕË— Ê«uðÅv" t½u~Ç ∫t"bI"XÝ« ”bI*«ÅÕË— “« È«Åt½UA½ Áb½“ »¬g-Ð /UOŠ »¬ ©1 g-Ð /UOŠ ÏtLAÇ ©≤”bI*«ÅÕË— ÏtLAÇ ©≥

Page 4

t‡‡‡‡‡%b‡‡I%øXšUMý «— ”bI"«ÅÕË— Ê«uð v% t½u~Ç—œU?2 t−?O??²?½ —œ b??½« Áœd?5 Áb??¼U?A?" «— `?O?7?" v?7?O?Ž ¨Êôu??Ý—”bI*«ÅÕË— v7?5 U¹¬ v*Ë ÆbM?¼œ Õdý v²³?¦" /U¹«Ë— Ë« Á—U?Зœ b½œuÐv*Ë b¹b½ «— Ë« f5 êO¼ XHÖ b¹UÐ »«uł —œ øXÝ« Áœd5 Áb¼UA" «—a¹—Uð Ë œuš vÖb½“ —œ ”b?I*« ÕË— /—b2 “« «— vЗU?& rO½«uðÅv" U"ÆrOM5 Áb¼UA" X¹dAÐX³7½ «— Ë« X³?×" v*Ë b?MOÐ v" «— œu?š œU"«œ e?O½ ”ËdŽ p¹”U?7?Š« Ë tÐd??& «— ʬ jI?> tJ??K?Ð ¨b??M?5Åv/ Áb??¼U?A?" v?M?O?Ž œu??šÅtÐv½U??ݬ tÐ œu??š vÖb??½“ »—U??& v?F??2«Ë ÈU??M??F??" tÐ U??¹¬ v*Ë Æb??M???5Åv"v¹UN?½ ·b?¼ t5 XÝ« —œU2 v¹U?N?Mð tÐ ÊU?7?½« U¹¬ ø.d?³?Ð vÄ rO½«u?ðÅv"ÂU?L?ð tÐ «— ʬ Èb?¹œd?ð t½u?Ö êO?¼ ÊËb?Ð Ë Áœd?5 „—œ «— œu?š vÖb?½“»—U?& œ—u??" —œ Ê«d??~??¹œ ÷«d??²??Ž« ÊËb??Ð U??¹¬ Ë øb??¹U??/ ÂöŽ« Âœd??"«d¹“ ¨d?O?š ∫XH?Ö b¹U?Ð øXÝ« d?¹c?Ä ÊUJ?"« VK?D?" s¹« ¨œu?š vB-?ývMF" tÐ Ë t²?ý«œ œuš vÖb?½“ —œ vðËUH²?" ÏtÐd& v7?5 d¼ XÝ« sJ2f5 d¼ býUÐ 5MÇ s¹« dÖ« s¹«dÐU?MÐ ÆbÐU¹ XÝœ tÐd& ʬ “« Èd~¹œœuÐ b¼«uš œuš vB-ý tÐd& vÄ —œ v¹UN?Mð t³ÏNÐd& vÄ —œ v¹UNMð tÐÆXý«œ b¼«uš vÖb½“ »—U?& œ—u" —œ vB-ý Xý«œd?Ð t−O²½ —œ t5

Page 5

tÐ b?M?½«u??ðÅv" œu?š Êœu??Ð v×?O?7??" »—U?& “« ÊU?O??×?O?7??" t½u?~??Ç fÄœ—u" s¹« —œ dŁR" ÈU?ML¼«— p¹ dÖ« t5 v*U?Š—œ bM¼œ /œU?Ný Ê«d~¹œd??Ł« Ë œu??š vÖb??½“ »—U???& ÈU??M??F??" “« r?O??½«u??ðÅv/ ¨rO???ýU??Ð t²??ý«b???½ÆrOýUÐ ÁUÖ¬ ʬ —œ ”bI*«ÅÕË—∫b¹œ ULM¼«— êO¼ ÊËbÐ «— ÈdO¦5 XOFLł `O7" v7OŽUN?½¬ ‰U?Š tÐ g*œ b?¹œ «— ÈœU¹“ XO?F?Lł Ë« v?²2ËÊU?³?ý ÊËb?Ð Ê«b?M?H?Ýu?Ö b??M?½U?" ÊU?½¬ «d?¹“ XšuÝ Æb½œuÐ Áb½U"—œ Ë ‰UŠ ÊUA¹dÄ©≥∂ ∫ π X"®œd?5—U?5 d?O?ŁQ?ð t?Ð œu?š Ït½«“Ë— vÖb?½“ —œ U?ð œd?5 b??¹U?Ð tÇ fÄÏtD?I??½ Èu??−?²??7??ł —œ Ë Èœ«d?H??½« X*U??Š —œ t5 s¹« ÊËb??Ð ”b?I??*«ÅÕË—¡«b³?" ÏtDI?½ s¹« È«—«œ U" ø.d?³Ð vÄ ¨rO?ýUÐ œu?š »—U& v½U?F" ¡«b?³"Âu?2 »—U?& “« Ë Xý«c?~?½ U?N?M?ð «— U?" ÁU?Ö êO?¼ b?½Ë«b?š «d?¹“ rO?²?7?¼v½U7½« »—U& “« p¹ d¼ vMF" Uð œd?5 ÁœUH²Ý« œuš a¹—Uð —œ qOz«dÝ«œuš Ït½«“Ë— vÖb½“ »—U?& 5ÐU" tA?OL¼ d?Ö« t−O?²½ —œ ÆbýU?Ð —UJý¬dO?ŁQð “« rO?½«uðÅv" ¨r?OM?5 «bO?Ä vNÐU?A?" /UJ?½ qOz«d?Ý« Âu?2 »—U& ËÆ.uý ÁUÖ¬ œuš Ït½«“Ë— vÖb½“ —œ ”bI*«ÅÕË—”bI*« ÕË— ÏÁ—U?Зœ ”bI" »U?²5 —œ t5 s¹« “« b¹U?³½ s¹«d?ÐUMÐË pÇu5 U¼Åt½UA½ «d?¹“ .uý V−F²?" ¨rOM5 v" «bOÄ ÈœU?Ž ÈU¼Åt½UA½v" tL??A?Çd??Ý vI??O?L??Ž Ë ¯—e??Ð ÈU?¼Åt?Ðd?& “« v*Ë b??M??²?7??¼ v×??D??ÝÆb½dOÖ∂XÝ« ”bI"«ÅÕË— “« È«Åt½UA½ Áb½“ »¬ g)Ð +UOŠ »¬ ©±∫b¹uÖÅv" 5MÇ ÊôuÝ— “« vJ¹ UMŠu¹ ¨”bI" »U²5 —œv7?O?Ž œu??Ð b?O?Ž “Ë— s¹d??²?L?N??" t5 “Ë— s¹d?š¬ —œXÝ« tMAð v7?5 dÖ« ∫XH?Ö bM?KÐ È«b?A UÐ Ë ÁœU²?7¹««b???š Âö5 t5 ÊU???M????Ç Æb???ýu???M???Ð Ë b???¹U???O????Ð s" gO???Ät5 v7?5 ʬ ÊË—œ “« Áb?½“ »¬ ÈU¼d?N?½òÅ∫b?¹U?"d?>Åv"s¹« åÆXA???Ö b????¼«u???š È—U???ł œ—ËU????O???Ð ÊU???1« s" t?Ð5M"R" tÐ b?¹UÐÅv" t5 ¨”bI*« ÕË— ÏÁ—U?Зœ «— ÊUM-݉öł v7???O???Ž “u???M???¼ Êu??Ç Ë X?H???Ö v" ¨œu???ý Áœ«œ Ë«ÆœuÐ ÁbA½ UDŽ ”bI*« ÕË— œuÐ t²>UO½©≥π ≠ ≥Σ ∫ Σ UMŠu¹®»¬ ”bI*«ÅÕË— ÈU?¼Åt½UA?½ “« vJ¹ t5 rOÐU?¹Åv" —œ 7" s¹« “«Îö"U?5 XÝ« È«ÅÁœU?" U?" vÖb?½“ —œ »¬ Êu??Ç ø»¬ «d?Ç U?"« Æb?ýU?ÐÅv"XÐU??Ł «— Èe??O??Ç tÇ ”b??I??*«ÅÕË— œ—u??" —œ t½U??A??½ s¹« f?Ä Æv*u??L??F??"”bI*« ÕË— “« È«Åt½UA½ È«dÐ «— »¬ «dÇ vK5 —uÞ tÐ Ë øbM5Åv"

Page 6

”bI*«ÅÕË— t−O²?½ —œ øXÝ« v²OL¼« tÇ È«—«œ »¬øb?½«ÅÁœd5 »U-²½«øX7O5œ—u?" —œ vJ??¹ ∫œu?Ð Âu??N?H??" Ëœ È«—«œ »¬ ¨ÊU?O??M??O?A??O?Ä vÖb??½“ —œÊU½¬ È«d?Ð ¨b?½œd?5Åv" vÖb?½“ t½U?šœË— U?¹ Ë U?¹—œ —U?M?5 —œ t5 v½U?7?5ÈU¼ÅqOÝ U¹ Ë ÊU?>uð dŁ« d?Ð ÊuÇ œuÐ v5U?M²A?ŠË ÈôuO¼ ÈU?MF" tÐ »¬‰U¦" Ê«uM?Ž tÐ Æœ—ˬÅv" —U³Ð ÊU?½¬ È«dÐ v*U" Ë v½U?ł ÈU¼ÅÊU¹“ ¯—eЫ—¬ qO?K?ł ÏtÇU??¹—œ —œ «— ʬ v7?O?Ž /d??C?Š t5 v½U??>u?ð Ë Õu?½ ÊU??>u?ð«d×A p¹œe½ t5 5A½ —œUÇ ÈU¼ tH¹UÞ È«dÐ »¬ ÂËœ ÈUMF" ÆXšUÝ»¬ ÊËbÐ «d¹“ œu?Ð vÖb½“ ÏtL?AÇ vMF?" tÐ b½œd?5Åv" vÖb½“ ÊU?ÐUOÐ Ëd?E??½ tÐ sJ??2 d?O??ſ vÖb??½“ Ït"«œ« Ë b?"¬ v/ X?Ýb?Ð v*u??B??×?" êO??¼ÆbOÝ—Åv"”b?I?" »U?²??5 “« Ë .d?O?ÖÅv?" d?E?½ —œ «— »¬ ÂËœ vM??F?" U?−??M?¹« —œ»U²?5 —œ ÆrOM?5 v" tF*U?D" «— U?N½¬ r¼ U?Ð Ë Áœd5 »U?-?²½« b?MÇ v½u?²"t5 b½œu?Ð ÁbO?I?Ž s¹« dÐ È«Åt½«d?ŽU?ý nOAu?ð U?Ð t5 rOM?O?ÐÅv" g¹«b?OÄ“« ¨œ—ˬ œułuÐ v¹U³¹“ ⁄UÐ ÊUO" —œ «— ÊU7?½« ¨gM¹d>¬ ÂU~M¼ b½Ë«bšË œd5Åv" —u?³?Ž XAN?Ð ÊU?O" “« Ë X?>dÖ v" tL?A?ÇdÝ È«Åt?½UšœË— ʬbýÅv" rO7Ið »uMł Ë ‰ULý Ë »d?ſ Ë ‚dý vMF¹ ÊUNł XNł—UNÇ tÐË bMM5 vÖb½“ /U½«uOŠ Ë—U−ý« Ë /U?−¹e³Ý bM²7½«uðÅv" ⁄UÐ s¹« —œÆb½«—cÖ v" —ËdÝ Ë ÈœUý UÐ «— œuš vÖb?½“ U³¹“ ÊUJ" ʬ —œ eO½ Âœ¬êO¼ XšU7Ð «— ÊULݬ Ë 5"“ «bš ÁuN¹ t5 È“Ë— —œ «bš «d¹“ œuÐ ÁbOzËd½ 5"“ —œ “uM¼ nKŽ Ë ‰UN½π Âuý ÁœdÐ ôUÐ 5"“ “« v²2ËbOA5 r¼«uš œuš ÈuÝ tÐ «— ÊUO"œ¬ tL¼

Page 7

ÊUÐUOÐ tÐ ‰Ë« ÁU?" —œ qOz«dÝ« vMÐ XŽU?Lł v"ULð.d" Ë b?½œd?5 X"U?2« ‘œU?2 —œ Âu?2 Ë b?½bO?Ý— 5?AÆœuÐ Ábý s>œ Ë t²?>U¹ /U>Ë U$¬ —œ ©vÝu?" d¼«uš®lL?ł ÊË—U?¼ Ë vÝu?" d?Ð fÄ œu?³?½ »¬ XŽU?L?ł È«d?БU5òÅ∫bM²?HÖ Ë Áœd5 XŽ“U?M" vÝu" UÐ Âu?2 Ë b½býb?½Ë«b?š —u?C?Š —œ U?" Ê«—œ«d?Ð t5 v²?2Ë .œd?"Åv" t5ÊU??ÐU??O??Ð s¹« tÐ «— b??½Ë«b??š XŽU???L??ł «d??Ç Ë Æb??½œd??"“« «— U" Ë ø.d?O?0 U?−?M?¹« —œ U?" .U?NÐ Ë U?" U?ð b?¹œ—ˬb¹—ËU?O?Ð b?Ð ÈU?ł s¹« tÐ «— U?" U?ð b?¹œ—ˬd?Ð «dÇ d?B?"r¼ »¬ÅË X7?O?½ —U?½« Ë u?" Ë d??O?$« Ë XŽ«—“ ÈU?ł t5—u??C???Š “« ÊË—U???¼ Ë vÝu???" åørO???ýu???M???Ð t5 X7???O???½œuš ÈË— d?Ð Ë b?½b?"¬ ŸU?L?²?ł« ÏtL?O?š —œ œe?½ XŽU?L?łË b?ý d??¼U??þ ÊU??A??¹« d?Ð b??½Ë«b??š ‰öł Ë b??½œU??²??>«—œË dO~Ð «— UBŽòÅ∫XHÖ Áœd5 »UDš «— vÝu" b½Ë«bšd?E??½ —œ Áœd??5 lL?ł «— X?ŽU?L??ł ÊË—U??¼ /—œ«d?Ð Ë u??ðb?¼b?Ð «— œu??š »¬ t5 b?O?¹u??~?Ð Ád??-?A s¹« tÐ ÊU??A?¹«Áœ—ˬ ÊËd???O????Ð Ád????-????A “« ÊU????A???¹« È«d????Ð «— »¬ f?ÄfÄ åÆb?O??½U?ýu?½ v?¼«u?š «— ÊU??A?¹« .U?N??Ð Ë XŽU??L?ł«— Ë« t5 ÊU??M???Ç b??½Ë«b???š —u??C???Š “« «— U??B???Ž vÝu???"gOÄ «— XŽULł ÊË—U¼ Ë vÝu" Ë ÆX>dÖ œuÐ Áœu"d>U¹¬ Ê«b7H" È«òÅ∫XHÖ ÊUA¹« tÐ Ë b½œd5 lLł Ád-A115"“ —U5 t5 œu³½ v"œ¬ Ë œuÐ ÁbO½«—U³½ 5"“ dÐ Ê«—UЫ— 5?"“ ÂU?L?ð Áb?"¬d?Ð 5?"“ “« vЬe?O??š v*Ë b?M?J?Ð «—„U??š “« «— Âœ¬ «b??š b??½Ë«b???š fÄ œd??5Åv" »«d???O??ÝÂœ¬ Ë bO?"œ /U?O?Š ÕË— ÈË vM?O?Ð —œ Ë Xýd?7Ð 5?"“tÐ t5 Êb?Ž —œ vſU??Ð «b?š b?½Ë«b??š Ë b?ý Áb??½“ fH?½œuÐ t²ýd?Ý t5 «— Âœ¬ ʬ Ë œd5 U?ON?" œuÐ ‚dA?" ·dÞ‘u???š Ë U???/ ‘u???š X?š—œ d???¼ Ë Xý«c????Ö U???$¬ —œXš—œ Ë /UOŠ Xš—œ Ë b?O½U?¹Ë— 5"“ “« «— „«—ušÈd?N?½ Ë œ«œ —«d?2 ⁄U??Ð jÝË —œ «— b?Ð Ë pO?½ X?>d?F?"r7?I?M??" U?$¬ “« Ë b?M??5 »«d?O?Ý «— ⁄U??Ð U?ð b?"¬ ÊËd??O?Ы— Âœ¬ «b?š b??½Ë«b?š fÄ ÆÆÆb??ý t³??F?ý —U??N??Ç t²?A??Ö«— ʬ —U???5 U???ð Xý«c???Ö Êb???Ž ⁄U???Ð —œ «— Ë« Ë X?>d???Ö Æb¹U/ XE>U×" «— ʬ Ë bMJЩ±µ ¨±∞ ≠ ¥ ∫ ≤ bOĮʫb??½“ “« ©ÂÆ‚ ‰U??Ý ±≤µ∞® vÝu???" ÊU??"“ —œ qO??z«d???Ý« Âu??2“« t5 bM?²?ý«œ b?B2 U?N?½¬ ÆbM?²?ýc?Ö ŒdÝ ÈU?¹—œ “« Ë Áœd?5 —«d?> dB?"XOF?L?ł s¹« t½u?~?Ç U"« Æb?M?Ýd?Ð œu?Žu" 5?"“d?Ý tÐ Ë t²?ýc?Ö ÊUÐU?O?Ðb½œuÐ œœd" È«ÅÁb?Ž øœ—c~Ð ÊU?ÐUOРʬ “« »¬ ÊËb?Ð X7½«uðÅv" d?O¦5Ë Áœd5 X³×?" «— Âu2 s¹« «b?š t5 bý ÂöŽ« ÊU?½¬ tÐ vÝu" ÏtK?OÝu?Ð U"«ÆbMÝdÐ œuŽu" 5"“dÝ tÐ Uð bM5Åv" v¹ULM¼«— «— ÊU½¬10

Page 8

Ë ÊU?N??ł Æb??½—«œ o?K??F?ð U??O??½œ t?Ð tL??¼ U??N??M??¹« ÆX7??O??½ÏÁœ«—« t5 d¼ U"« ¨X>— bM¼«uš 5?Ð “« ÈuO½œ /ö¹ULðÆœd5 b¼«uš X7¹“ bЫ tÐ U𠨜—ˬ U−Ð «— «bš©±Σ ≠ ±µ ∫ ≤ u¹ ‡±®dB" Ê«b½“ tÐ rOK¹U" U¹¬ t5 b¹¬Åv" gOÄ ‰«RÝ s¹« U" È«dÐÈu?O??½œ /«c??* Ë v½U??7?H??½ /«u??N?ý ¨v?²?Ýd??Äœu??š ¨—Ëd?ſ Ê«b??½“ vM??F??¹—UJ²AÄ b?¹UÐ «bš UÐ q"U?5 œU%« tÐ ÊbOÝ— È«d?Ð t5 s¹« U¹ ø.œdÖ“UÐt"«œ« œU?%« s¹« Êœ—ˬ X?Ýb?Ð ÈË“—¬ —œ “Ë— d??¼ «— œu?š Á«— Ë t?²?ý«œÊUÐUO?Ð —œ v¹UN?Mð tÐ b?½Ë«bš Âu?2 bM½U?" t5 XÝ« rK7?" U" È«d?Ð ÆrO¼œ«— b½Ë«b?š U?Ð o?K?D?" œU?%« Êœ—ˬ XÝb?Ð Á«— rO?½«u?ðÅv/ tłË êO?¼ tÐÆrOM5 vÞørO²7¼ UNMð Á«— s¹« ÁUÖ—cÖ —œ U¹¬ rOÝdÄÅv" œuš “«øœ—«œ œułË Áb½“ »¬ ÏtLAÇ ÊUÐUOÐ s¹« —œ U¹¬»«u?ł ©¥ ≠ ± ∫ ±∞ »U?Ю ÊU?O?²?½d?2 ‰Ë« t*U??Ý— tÐ tF?ł«d?" U?Ð∫.uMýÅv" f*uÄ /dCŠ ÊUГ “« «— œuš /ô«RÝU?" œ«b??ł« È«d??Ð tâ??½¬ “« r¼«u??šÅv/ ¨Ê«—œ«d??Ð È«UN½¬ ÏtL¼ t5 X?Ý« XÝ—œ ¨bOýUÐ d?³š vÐ œU²?>« ‚UHð«Ë b½œd?5 —u?³?Ž U?¹—œ “« tL?¼ Ë b?½œu?Ð d?Ы Ït¹U?Ý d?¹“ —œb?O??L?F??ð U??¹—œ Ë d?Ы —œ v?Ýu?" Ê«Ëd??O??Ä Ê«u?M??Ž tÐ tL??¼“« Ë b?½œ—u?šÅv" v½U?ŠË— ÊU?½ p¹ “« tL??¼ Ë b?M?²?>d?Ö±≥vÝu" Ë åø.—ˬ ÊËd?OÐ U?L?ý È«dÐ »¬ Ád?-A s¹« “«U??Ð t³??ðd???" Ëœ «— Ád??-??A Ë Áœd??5 b???M??K??Ð «— œu???š XÝœË XŽUL?ł t5 b"¬ ÊËd?O?Ð —UO?7Ð »¬ Ë œ“ œu?š ÈU?BŽÆb½bOýu½ dOÝ ÊUA¹« .UNÐv" t−O²½ s¹«dÐUMЩ±± ≠ ± ∫ ≤∞ œ«bŽ«®ÊU½¬ tÐ b½Ë«bš ·d?Þ “« t5 vЬ ÊËbÐ œu³?½ —œU2 qOz«d?Ý« Âu2 ¨.dOÖv>U5 ÆbMÝdÐ œu?Žu" 5"“dÝ tÐ Ë Áœd5 vÖb?½“ ÊUÐUOÐ —œ býÅv" Áœ«œv¼«dL¼ b¹UÐ tJ?KÐ bÐU¹ /U?$ dB" vÖœdÐ “« «bš Âu?2 jI> t5 X7O½`{«Ë ÆX>d?Ö d?E?½ —œ œu??Žu?" 5?"“d?Ý t?Ð Êb?O?Ý— U?ð ÊU?½¬ U??Ð «— «b?šÊU?J?"« ÊU?½¬ È«d?Ð U?M?O?Ý È«d?×?A “« —u?³?Ž «b?š pL?5 ÊËb?Ð t5 XÝ«t5 XÝ« —UJý¬ rO?²7¼ b½Ë«b?š b¹bł Âu?2 t5 eO½ U?" È«dÐ Æœu³?½ d¹cÄtÐ Ë rOÐU¹ vAöš ÁUMÖ /—UÝ« “« rO½«uðÅv/ Ë« pL5 ÊËbÐ U7OK5 —œÆrO?Ýd?Ð ¨XÝ« b??½Ë«b?š U??Ð q"U?5 œU?%« v?M?F?" tÐ t5 œu??Žu?" 5??"“d?ÝË XšUÝ œuM?Aš ʬ /U?¹œU" tÐ «— œu?š Ê«uðÅv/ U?O½œ s¹« —œ s¹«dÐU?MЫd¹“ b?½«ÅÁœUN?½ d?ð«d> v"b?2 Áœu/ »U?-?²½« «— `O?7?" v7O?Ž t5 v½U?75s¹« vF2«Ë Âu?NH?" Ë œu?Ð ÊUÐU?OÐ Ït*e?M" t?Ð ÊUA?¹«dÐ /U?¹œU" “« d?Ä ÈU?O½œÆbýUÐ v" ÊUÐUOÐ s¹« “« —cÖ ÊUL¼ ÊU½¬ È«dÐ vÖb½“v75 ¨b?¹bM?³½ ‰œ œ—«œ oK?Fð ʬ t?Ð t⽬ Ë U?O½œ tÐË« —œ —b???Ä È«b????š X³????×????" œ—«œ XÝËœ «— U????O???½œ t?5tâ?½¬ vM??F??¹ ≠œ—«œ oK?F??ð ÊU?N??ł tÐ tâ??½¬ d??¼ ÆX7?O??½Ë bM?MO?Ð v" ÊUL?AÇ tâ?½¬ Ë b?M5 v" Ë“—¬ Á—U?"¬ fH½—bÄ “« ≠XÝ« —Ëdſ Ë d-> Ït¹U" t⽬ Ë bMM5Åv" VKÞ±≤

Page 9

r¼«d?> ʬ “« —«d??> È«d?Ð r¼ v¼«— b??½Ë«b??š È«ÅtÝu?ÝË ÆbOM5 È—«b¹UÄ Ê¬ qÐUI" —œ bO½«u²Ð Uð bM5Åv"©±≤ ≠ ±± ∫ ±∞ Êd2 ‡±®±µÁe−?F?" È«ÅÁd?-A “« «d?¹“® b?½b?O?ýu½Åv" v½U?ŠË— »¬Ê¬ Ë b?½b?O?ýu?½ v" œd??5 v" ‰U?³?½œ «— ÊU?A??¹« t5 e?O?"¬Æ©œuÐ `O7" Ád-AÈ«ÅtÐd{ œu?š ÈUB?Ž UÐ t²?ýcÖ ÊU?"“ —œ vÝu?" t5 t½uÖ ÊU?L¼tÐ eO½ VOKA ÈË— dÐ ¨œ«œ Áb½“ »¬ U$¬ “« œuš Âu2 tÐ Ë œ“ Ád-A dÐÈUM?F?" tÐ t5 Áb?½“ »¬ ÏtL?AÇ U?$¬ “« Ë b?½œ“ Áe?O½ `O?7?" v7?O?Ž ÏtMO?ÝÆXAÖ È—Uł U" È«dÐ XÝ« ”bI*« ÕË—v½U?> ÈU?O?½œ s¹« tÐ U?ð b?M?5 v" U?D?Ž /—b?2 U?" tÐ ”b?I?*« ÕË—Ë« b½Ë«b?š U?Ð d²?A?O?Ð œU%« tÐ Êb?O?Ý— È«d?Ð Ë rOýU?Ð t²?ý«b?½ v~?²7?ÐÂu2 vÝu" ÊU?"“ —œ t5 t½u?Ö ÊUL¼ t−?O²?½ —œ ÆXÝU" “Ë— d?¼ ÈUL?M¼«—rO½«uðÅv" eO½ U" bM5 —u³Ž ÊU?ÐUOРʬ “« »¬ ÏtKOÝË tÐ X7½«uð b½Ë«bšÆ.ËdÐ gOÄ vÖb½“ —œ ÂË«b" gýu5 UÐ ”bI*« ÕË— ÏtKOÝË tÐÊU?½¬ d?Ý d?Ð È«Åt½u?/ Ê«u?M?Ž tÐ /U?2U?H?ð« s¹« ÏtL?¼«d¹“ bý t²ýu?½ U" XOÐd?ð È«dÐ /d³Ž Ê«u?MŽ tÐ Ë b"¬d?¼ s¹«d?ÐU?M?Ð ÆrO??M?5 v" vÖb?½“ d?š¬ ÈU??¼ÅÊU?"“ —œ U?"t5 býUÐ Vþ«u?" XÝ« —«u²?Ý« bM5Åv" ÊU?LÖ t5 f5v" Ë— tÐË— ʬ UÐ UL?ý t5 v¹U¼ tÝu?ÝË ÆbMJ?½ ◊uIÝgO?Ä Âœd?" ÂU?L?ð È«d?Ð t5 XÝ« v¹U?¼ tÝu?ÝË ¨b?¹u?ýULý Ë bM5Åv" U>Ë œu?š ÈU¼ÅÁbŽË tÐ «bš U"« ¨b¹¬Åv"d¼ U?Ð Á«dL?¼ Æb¹u?ý tÝuÝË œu?š v¹U?½«uð b?Š “« gOб¥

Page 10

g)Ð +UOŠ ÏtLAÇ ©≤Ê«—UÐ Êb¹—UÐ b½œd5Åv" vÖb?½“ œuŽu" 5"“dÝ —œ t5 ÊU?OKOz«dÝ«¯d" YŽU?Ð »¬ Êœu?³½ «d?¹“ b?M²?7?½«œ v" b½Ë«b?š X5d?Ð “« È«Åt½U?A½ «—∫XÝ« Áb"¬ ”bI" »U²5 —œ t5 ÊUMÇ b¹œdÖÅv"U??ð Èu???M??A???Ð X2œ t?Ð «— œu??š È«b???š Áu??N???¹ “«Ë¬ d???Ö«d?"« u?ð tÐ “Ëd?"« s" t5 «— Ë« d?"«Ë« v"U??L?ð Áb?ý —U?O?ýu?¼lOLł d?Ð «— uð X¹«b?š ÁuN?¹ ÁUÖ Ê¬ ȗˬ U?−Ð .U?"d>Åv"s¹« v"U??L??ð Ë b?O??½«œd??Ö b??¼«u??š b?M??K??Ð ÊU??N??ł ÈU??¼ÅX"«dÖ« X>U¹—œ b¼«u?š «— uð Ë bO?Ý— b¼«uš u?ð tÐ U¼ÅX5dÐÏÁuO" —œ «— u?ð b½Ë«b?š Ë ÆÈuA?Ð «— œuš È«bš Áu?N¹ “«Ë¬t5 vM?O"“ —œ XM?O?"“ ‰u?B?×?" Ë X1U?N?Ð ÏÁdL?Ł Ë XM?D?ÐtÐ b??¼b??Ð u??ð tÐ t5 œ—u??š r7???2 X½«—b??Ä È«d??Ð b??½Ë«b??švMF¹ œuš ÈuJO½ ÏtM¹eš b?½Ë«bš Ë œËe>« b¼«uš v¹uJO½—œ «— uð 5?"“ Ê«—UÐ U?ð œu?AÖ b?¼«u?š uð È«d?Ð «— ÊU?Lݬ„—U³" X²?Ýœ ‰UL?Ž« lOL?ł —œ «— uð Ë b?½«—U³Ð gL?Ýu"÷d2 u?ð Ë œ«œ v¼«uš ÷d?2 —UO?7Ð ÈU?¼ÅX"Å« tÐ Ë œ“UÝ©±≤˱±Å¨≤Ũ± ∫ ≤∏ Yð® X>dÖ v¼«u-½v*UÝ j×2 Ë Ê«—UÐ Ë »¬ œu?³L5 /—uB?Ð b½Ë«bš XMF?* s¹«dÐUMбΣÊUM?ÇÆb?ýu?Ð Ë b?¹U?OÐ s?" gOÄ X?Ý« tM?Að v7?5 d?Ö« ÊË—œ “« Áb½“ »¬ ÈU?¼d?N?½∫b?¹U?"d?> v" «b?š Âö5 t5ÆXA?Ö b??¼«u?š È—U??ł œ—ˬ ÊU?1« s" tÐ t?5 v7?5 ʬ

Page 11

dÐ v?³½ ÈU?O?K?¹« t5 œu?Ð ÊU?"“ ʬ —œ Ë œd?5Åv" v¹«Ëd?½U?"d?> ÊU?O?K?O?z«d?Ý«ÂöŽ« «— U²J¹ È«bš ÂUOÄ Ë Áœu/ ‘—u?ý Âu2 v²ÝdÄ XÐ ÏtÝuÝË tOKŽÆœu/Xý«œ ÂU½ »Uš¬ t5 qOz«dÝ« ÁUýœUÄ tÐ v³½ ÈUOK¹«ÈË —uCŠ tÐ t5 qOz«dÝ« È«bš Áu?N¹ /UOŠ tÐ ∫XHÖtÐ eł Ê«—UÐ Ë r?M³ý U?¼Å‰UÝ s¹« —œ t5 r7?2 «ÅÁœU²?7¹«‰“U½ ÈË d?Ð b½Ë«b?š Âö5 Ë Æb?¹—UÐ b?¼«u?-½ s" Âö5Ë U/ tłuð ‚dA" ·dÞ tÐ Ë Ëd?Ð U−M¹« “« ∫XHÖ Ábý“d?" “« ×U?š t5 Èd?N?½® X?¹d?5 d?N?½ œe?½ «— 7??A?¹u?šXÝ« Êœ—« qÐU??I?" —œ t?5 ©Xý«œ —«d??2 ”b?I??" 5??"“d?"« «— U?¼Å⁄ö5 Ë b?O?ýu??½ v¼«u?š d?N?½ “« Ë s5 ÊU??N?M?ÄË bý t½«Ë— fÄ Æb?½—Ëd?Ä U?$¬ —œ «— u?ð t5 «ÅÁœu?"d>X¹d5 dN½ œe½ t²>— Ë Áœu/ qLŽ b½Ë«bš Âö5 o>«u"`³A —œ UNſö5 Ë Ábý s5UÝ XÝ« Êœ—« qÐUI" —œ t5Xýu????Ö Ë ÊU????½ ÂU????ý —œ Ë ÈË È«d????Ð Xýu????Ö Ë ÊU????½bMÇ ÈU¼“Ë— “« bFÐ Ë ÆbOýu½Åv" dN½ “« Ë b½œ—ˬÅv"Æœu³½ 5"“ —œ Ê«—UÐ t5 «d¹“ bOJAš dN½ t5 bý l2«Ët>dA tÐ t²ÝUšdÐ ∫XHÖ Ábý ‰“U½ ÈË dÐ «bš Âö5 Ë—œ ”bI?" 5?"“ “« d?ð—Ëœ t5 ÊËb?O?A d?N?ý p¹œe?½® u?ý s5U??Ý U??$¬ —œ Ë Ëd??Ð ©œ—«œ —«d?2 ÊU??M??³?* »u??M??ł±πbýÅv" —«b¹b?Ä Âœd" dÐ b?M¼b½ ÂU?$« «— Ë« ÈU¼Åt²?Ý«uš t5 vð—uA —œ∫XÝ« Áb"¬ ”bI" »U²5 —œ t5 ÊUMÇ r¼—UOýu?¼ Uð ÈuM?A½ «— œuš È«b?š ÁuN?¹ “«Ë¬ dÖ« U"«d"« uð tÐ “Ëd"« s" t5 «— Ë« i¹«d?> Ë d"«Ë« ÏtL¼ Ábýuð tÐ U¼ÅXMF* s¹« lOLł ÁUÖ Ê¬ ȗˬ Uł tÐ .U"d>Åv"«— uð b½Ë«bš Ë ÆX>U¹—œ b¼«uš «— uð Ë bOÝ— b¼«ušœU?Ð Ë d??O??A??L??ý Ë /—«d??Š Ë »U??N??²??*« Ë V?ð Ë qÝ U??ÐUð œu/ bM¼«uš V2UFð «dð Ë œ“ b¼«uš ÊU2d¹ Ë ÂuLÝf" XÝ« u??ð d??Ý ÈôU???Ð t5 u??ð pK???> Ë Èu??ý „ö¼b?½Ë«b?š Ë s¼¬ XÝ« u?ð d?¹“ t5 vM?O?"“ Ë b?ý b?¼«u?š“« t5 XšU??Ý b??¼«u??š —U??³??ſ Ë œd??Ö «— X?M??O??"“ Ê«—U??ÐÆÈuý „ö¼ Uð œuý ‰“U½ uð dÐ ÊULݬ©≤¥ ≠ ≤≤ ¨±µ ∫ ≤∏ Yð®b½bý rO7I?ð ÁËdÖ Ëœ tÐ b½Ë«bš Âu?2 ÊULOKÝ X"u?JŠ “« bFЫ— Ád"U?Ý d?N?ý Ë b?½œU?N?½ U?M?Ð «— qO?z«d?Ý« X"u?J?Š ¨‰U?L?ý —œ v¼Ëd?Öt5 v*U???L??ý p?*U??2 U???Ð b??"¬ Ë X?>— d??Ł« —œ Ë b???½œ«œ —«d??2 X?-??²???¹U???ÄË Áœ«œ XÝœ “« Áu??N??¹ t?Ð «— œu??š ÊU??1« Z?¹—b??ð tÐ b???½œu??Ð XÝd???ÄÅXÐX"uJ?Š »u?M?ł —œ d?~?¹œ v¼Ëd?Ö Æb?½œd?5 «bO?Ä v²?Ýd?ÄÅXÐ tÐ q¹U?L?ðÊd2 —œ Æb?½œ«œ —«d2 X-?²?¹UÄ «— rO?K?ý—Ë« dN?ý Ë Áœ—«e?Ö UM?Ð «— t¹œu?N¹d?Ð ÁU?ýœU?Ä »U?š¬ ¨œu?Žu?" 5??"“d?Ý v*U?L?ý XL?7??2 —œ ©ÆÂÆ‚® r²?A?¼±∏

Page 12

ÊU??O??" tÐ «— œu??š /—u???A Ë Áb??ý rš 5??"“ t?Ð Ë t²??>—tÐ t²>— ôU?Ð XHÖ œu?š ÂœUš tÐ Ë Áœd?Ð Ëd> g¹U?¼u½«“XH?Ö Ë X7?¹d~?½ t?²>— ôU?Ð Ë« Ë s5 ÁU?~?½ U?¹—œ Èu?Ý—œ Ë ËdÐ d~¹œ t³ðd" XH?¼ XHÖ Ë« Ë X7O½ ÈeOÇ t5n5 —b?I?Ð pÇu?5 Èd?Ы pM?¹« t5 XH??Ö r²?H?¼ Ït³?ðd?"»Uš¬ tÐ Ë Ëd?Ð XHÖ Ë« b?¹¬Åv"d?Ð U¹—œ “« v"œ¬ XÝœ«œU?³?" t?5 U?O??Ð 5?¹U??Ä tÐ Ë b?M??³?Ð «— œu??š ÏtЫ—« t5 u?~??Ðv½U?"“ „b??½« —œ t5 b??ý l2«Ë Ë œu?ý l½U??" «d??ð Ê«—U?ÐX-Ý Ê«—UÐ Ë b?ý ÂU> ÁU?OÝ œUÐ Ë kO?Kſ d?Ы “« ÊULݬb??"¬ qO???Ž—e??¹ d???N??ý tÐ Ë b???ý —«u??Ý »U???š¬ Ë b??¹—U???ЗuA?5 v*U?L?ý XL?72 X-?²?¹U?Ä ÊU?"“ ʬ —œ qOŽ—e?¹®Ë bý ÁœU?N?½ U?O?K?¹« d?Ð b?½Ë«b?š XÝœ Ë ©œu?Ð 5D?7?K?>d??N???ý tÐ U???ð b???¹Ëœ »U??š¬ ÈË— g?O??Ä Ë t?²??A???Ö ÁœU???"¬ÆbOÝ— qOŽ—e¹©¥∂ ≠ ¥± ∫±∏ œUÄ ‡±®UÐ v~M¼PL¼ ¨œuýÅv" t²>dÖ v³½ ÈUOK¹« ÏtF2«Ë “« t5 vK5 Ït−O²½UNMð Ê«—«b½U1« «d¹“ XÝ« b½Ë«bš UÐ ◊U³ð—« Ë b½uOÄ 7ý«œ Ë XFO³Þ«— Èuł —u"« U?Ð v¹UM?ý¬ Ë vLK?Ž dD?½ “« XFO?³Þ Êu?½U2 d?Ð ÊœuÐ n2«ËÈd~¹œ vKA« q¹ôœ /U2U?Hð« s¹« —œ ÊU½¬ tJKÐ b?M½«œÅv/ rN" Ë v>U5 t²³*« ÆXÝ« vÖb½“ —œ b½Ë«bš œułË Ït½U?A½ ʬ Ë b½dOÖÅv" dE½ —œ «—≤±«d??ð t?5 «ÅÁœu???"d??> d???"« U???$¬ —œ v½“ Áu???O???Ð t?Ð pM???¹«ÏÁ“«Ë—œ œe½ ÊuÇ Ë X>— t>dA tÐ t²ÝUšdÐ fÄ œ—ËdáÐbO?ÇÅv"d?Ð Âe?O?¼ U?$¬ —œ v½“ Áu?O?Ð pM?¹« b?O?Ý— d?N?ý»¬ È« tŽd?ł t5 s¹« U?M?L?ð ∫XH?Ö Áœ“ «b?A «— Ë« fÄ ÆrýuMÐ Uð —ËUOÐ s" È«dÐ v>dþ —œ©±∞ ≠ ±∫±Σ œUÄ ‡±®¨”bI" 5?"“ —œ ÊuÇ ÆÆÆ øœ“ È—U?5 5M?Ç tÐ XÝœ UOK?¹« «dÇb??½œd??á???Ý výu???"«d??> XÝœ tÐ «— «b???š Ë Áœd??5 v?²??Ýd??Ä X?Ð «b??š Âu???2Æb¹œdÖ ‰“U½ ”bI" 5"“dÝ dÐ b½Ë«bš XM?F* UOK¹« ÏtKOÝË tÐ s¹«dÐUMÐœd5 „d𠻬 Êœu³½ dÞUš tÐ «— ”b?I" 5"“ œuÐ d³LG?OÄ œuš t5 UOK¹«vðb" “« bFÐ Êu?Ç v*Ë X>— X¹d5 œË— p¹œe½ Êœ—« d?~¹œ ÈuÝ tÐ ËUð ”b?I?" 5?"“d?Ý “« d?ð—Ëœ b?ý —u?³?−?" œd?J?½ «b?O?Ä vЬ e?O?½ U?$¬ —œt5 v"U~?M?¼ sJO?* ÆœËd?Ð ÊU?²Ýd?ÄÅXÐ —u?A5 t?Ð vMF?¹ ÊËb?OA p¹œe?½ÊU¼U?MÖ “« ”b?I" 5?"“ Ë bM?²ý«œd?Ð v²Ýd?ÄÅXÐ “« XÝœ b½Ë«b?š Âu2t−O²?½ s¹bÐ s¹«dÐU?MÐ ÆX>d?Ö Êb¹—UÐ Á—U?ÐËœ Ê«—UÐ ¨XA?Ö „UÄ ÊU½¬ÆXÝ« b½Ë«bš X5dÐ Ë XLF½ Ït½UA½ »¬ t5 rOÝ—Åv"Áœ—uš «cſ ËdÐ ∫XH?Ö 5MÇ »U?š¬ ÁUýœUÄ tÐ U?OK¹«Ë b¹¬Åv" Èb?¹b?ý Ê«—UÐ È«b?A t5 «d?¹“ ‘u?MÐ »¬ ËË «cſ Êœ—u?š È«d?Ð 7?>— tÐ rO?L?Bð »U?š¬ t5 v½U?"“ ôUÐ q"d5 Áu5 tK2 dÐ v³½ UOK¹« œuÐ Áœu/ »¬ ÊbOýu½≤∞

Page 13

Êu×Oł ÏtLAÇrOKý—Ë« ÏtFK2ÊUAMOÐ U" v> vMO"“ d¹“ q½ uð ËvKL?Ž ¨vA¼ËóÄ Ë vL?KŽ d?E?½ “« XFO?³Þ Êu?½U2 7?7½«œ t5 X?HÖ b?¹UÐXÝ« È«Åt½UA½ ʬ ¡«—ËU" —œ t5 .bI²?F" ¨Ê¬ “« dðôUÐ v*Ë XÝ« X³¦"v³½ ÈUOK¹« ÏtK?OÝË tÐ qOz«dÝ« Âu?2 ÆbM5Åv" uÖ“U?Ð «— b½Ë«bš œułË t5v~²?7?Ð œu?š ÊU?¼U?M?Ö tÐ ‚U?H?ð« s¹« t5 b?M²?>U?¹—œ v*U?Ý j×?2 ÊU?"“ —œtÐ b?½Ë«b??š X5d??Ð d?~??¹œ —U?Ð ÊU??¼U?M??Ö b?M??Ð “« Èœ«“¬ “« fÄ Ë t²??ý«œÁ—UÐËœ vÖb?½“ 5?"“ ÈË— d?Ð Ë b?ý ‰“U?½ ÊU?½¬ dÐ Ê«—U?Ð Ë »¬ /—u?Aœu?łË 5??³??" t5 Èd??~?¹œ /U??O??Ðd??& ”b?I??" »U??²??5 —œ Æb?½œd??5 «b??O??Ä—uA5 Ë b?½Ë«bš Âu2 a?¹—Uð —œ Æœd5 ÊU?OÐ Ê«uðÅv?" ¨XÝ« ”bI*«ÅÕË——uCŠ “« v1öŽ Ê«uðÅv" b"¬Åv" —ULý tÐ œuŽu?" 5"“dÝ t5 5D7K>ÆXÝ« rOKý—Ë« dNý UN?½¬ s¹dð“—UÐ t5 œu/ Áb¼U?A" b½Ë«bš X³×" Ës¹« “« bF?Ð U¹¬ øœu?Ð v¹UM?F" tÇ È«—«œ rO?Ký—Ë« d?Ný ÊU?OK?Oz«d?Ý« È«dÐXšU?Ý v¼U?ýœU?Ä d?B?2 ʬ —œ Ë œd?5 `²?> «— d??N?ý s¹« ÁU?ýœU?Ä œË«œ t5vAUš ÂUI" dNý s¹« U?¹¬ œd5 UMРʬ —œ «— rOK?ý—Ë« b³F" ÊUL?OKÝ bFÐËÈ«dÐ ÎôË« t5 X7M¹« d"« s¹« qO?*œ ø«dÇ øœu/ “«dŠ« ÊUO?KOz«dÝ« È«dÐÈœuŽu?" 5"“d?Ý ÊUL?¼ Ë ”b?I" 5?"“dÝ 5?D7?K?> 5"“ ÊU?OK?O?z«dÝ«v½U³?O²?A?Ä «bš Ë b?M?M5 «b?OÄ œU?%« «b?š UÐ b?M²?7?½«uðÅv" ʬ —œ t5 œu?Ðq×?" 5??"“d??Ý s¹« e??5d??" ÆXý«œ Áb??N??Ž d?Ð 5??"“d??Ý s¹« —œ «— ÊU??½¬b?³?F?" e?O?½ Ë œu?Ð «b?š È«d?Ð v½U?Ðd?2 Êœ—«c?Ö ÊU?J?" Ë b?½Ë«b?š —u?C?ŠÊUOKOz«dÝ« Ë b"¬Åv" —UL?AÐ b½Ë«bš UÐ qOz«dÝ« Âu?2 ÁUÖœUFO" rOKý—Ë« ÆbM²>—Åv" U$¬ tÐ /—U¹“ È«dÐ —U³J¹ v*UÝ≤≤

Page 14

rKJ?²" œË«œ tÐ ÊU?A?¹« Ë X>— b½œu?Ð 5"“ ÊU?M?5UÝ t5t5 s¹« e?ł b?ý v¼«u?-??½ qš«œ U?−?M?¹« tÐ b?M??²?H?Ö Áb?ýt5 b?½œd?Ð ÊU?L?Ö «d?¹“ vM?5 ÊËd??O?Ð «— ÊU?~?M?* Ë Ê«—u?5ÊuO?NA ÏtF?K2 œË«œ Ë b?ý b¼«u?-?½ qš«œ U−?M¹« tÐ œË«œœË«œ “Ë— ʬ —œ Ë XÝ« œË«œ d?N?ý ÊU?L?¼ t5 X>d?Ö «—ÊU~M?* bOÝ— /U?M2 tÐ Ë b?½eÐ «— ÊUO?Ýu³¹ t?5 d¼ XHÖb??½e???Ð b??M???²???7??¼ œË«œ ÊU???ł ÷u??G???³???" t5 «— Ê«—u???5 ËbM¼«u-½ qš«œ t½Uš tÐ @M* Ë —u5 bM¹uÖÅv" s¹«dÐUMМ˫œ d??N???ý «— ʬ Ë b??ý s5U???Ý tF???K??2 —œ œË«œ Ë Æb???ý/—U??L??Ž g½Ë—b???½« Ë u??ÒK??" ·«d???Þ« tÐ œË«œ Ë b??O???"U??½È«bš ÁuN¹ Ë býÅv" ¯—eÐ Áœd5 v2dð œË«œ Ë XšUÝÆœuÐÅv" ÈË UÐ /u¹U³A©±∞ ≠ ∂ ∫ µ uLÝ ‡≤®ÆXý«œ vAUš Ït³?ðd" Ë ÂU?I" qOz«d?Ý« Âu2 È«d?Ð Êu×?Oł ÏtL?AÇÆX>dÖÅv?" ÂU$« tL?A?Ç Ê¬ —U?M?5 —œ b?½Ë«b?š Âu?2 ¯—eÐ r?Ý«d" d?¦?5«—œ ÈË `7" rÝ«d?" ¨b?OÝ— v¼U?ýœU?Ä ÂU?I" tÐ ÊU?L?OK?Ý t5 v"U?~?M¼Îö¦?"Æbý ÂU$« U$¬u¼U¹UMÐ Ë v³½ ÊUðU½ Ë s¼U5 ‚ËœUA XHÖ ÁUýœUÄ œË«œ—uCŠ tÐ ÊUA¹« fÄÆbO½«u?-Ð s" œe½ «— Ÿ«œU¹uN¹ sЫÊUÖbMÐ XHÖ ÊUA¹« tÐ ÁUýœUÄ Ë b½bý qš«œ ÁUýœUÄ ≤µÏt½U?š tÐ b??M?²??H?ÖÅv?" s" tÐ Êu?Ç Âb??ýÅv" ÊU??"œU?ýÊË—b½« tÐ œU²?7¹« b?¼«uš U" ÈU?¼ÅÈUÄ Æ.Ëd?Ð b½Ë«bšU???M???Ð t5 rO???K???ý—Ë« È« Ær?O???K???ý—Ë« È« u???ð ÈU???¼ÅÁ“«Ë—œÆbýU?Ð t²Ýu?OÄ r¼ U?Ð ÎU?"UL?ð t5 ÈdN?ý b?M½U?" ¨È«ÅÁbýUð q¹U?³?2 ÂU?L?ð vM?F?¹ ¨b?½Ë—Åv" ôU?Ð q¹U³?2 U?$«b?Ð t5«— Áu?N??¹ ÂU??½ U??ð Ë ÊU??O??K??O?z«d??Ý« È«d??Ð b??ýU??Ð /œU??N??ý ÆbM¹«d7Щ¥ ≠ ± ∫ ±≤≤ —u"e"®œułË Êu×Oł ÏtLAÇ ÂU½ tÐ »¬ tLAÇ p¹ jI> dNý s¹« —œt5 ÊU??"“ d???¼ «d??¹“ œu???Ð ’U??š v?²??O???L??¼« È«—«œ ÊU???½¬ È«d??Ð t5 X?ý«œ—«d2 e?5d?" —œ t5 v"u?2 tO?KŽ d?Ð ’u?B?š tÐ Ë ÊU?OK?O?z«d?Ý« tÐ ÊU?ML?ýœbM²AÖÅv" —U?Çœ /—UÝ« bMÐ tÐ t5 Èœ«d?>« ¨b½býÅv" —ËÅtKL?Š bM²ý«œÏtLA?Ç Ë— s¹« “« Ë b?MM?5 ÁœUH?²?Ý« bM?²?7½«u?ðÅv" Êu?×O?ł ÏtLA?Ç »¬ “«È«dÐ «— Áœd³"U?½ ÏtLAÇ Ê«u?ðÅv" Ë Xý«œ vðUOŠ t³?Mł ÊU½¬ È«d?Ð —uÐe"Âu?2 s¹« d?Ð ÁËöŽ Æœ—ˬ —U?L?ý tÐ vN?*« nD?* d??¼U?E?" “« vJ?¹ d?N?ý ʬœË«œ b?M?²?7?½«œÅv" Ë b?M?²?ý«œ d??ÞU?š tÐ «— rO?K?ý—Ë« d?N?ý `?²?> b?½Ë«b?štLAÇdÝ Ê¬ “« t5 vðU?M2® Êu×?Oł ÏtLAÇ ÏtK?OÝuÐ «— ʬ t½u?~Ç ÁUýœUÄ◊uÐd?" dN?ý œuš tÐ 5?"“ d?¹“ “« Ë Xý«œ —«d2 d?Ný ×U?š —œ Ë t²?>dÖÆœuÐ t²šUÝ œuš X-²¹UÄ «— U$¬ Ë Áœd5 ·dBð ©býÅv" ÊUOÝu³¹ ÏtKÐUI" tÐ rOKý—Ë« tÐ g½U"œd" UÐ ÁUýœUÄ≤¥

Page 15

œe½ œuÐ ÊœuL?OÄ È«dÐ ¡v½ Ë ÊU?²5 “« v½UL?7¹— g²Ýœd??7???Ä È« XH???Ö «— s" œd???" ʬ Æœu???Ð ÁœU??²???7???¹« Á“«Ë—œg¹u?š ÈU?¼Å‘u?Ö tÐ Ë 5?³?Ð œu?š ÊU?L?A?Ç tÐ ÊU?7?½«‰u?G?A?" r¼œ ÊU?A?½ u?ð tÐ tÇ d?¼ tÐ «— œu?š ‰œ Ë u?M?A?ÐtÐ «— U¼e?O?Ç s¹« U?ð Âœ—ˬ U−?M?¹« —œ «— u?ð t5 «d¹“ “U?ÝtÇ d??¼ “« «— q?O??z«d???Ý« Ê«b???½U??š f?Ä Ær¼œ ÊU??A???½ u???ðb?³??F?" ÊËd??O??Ð È—U?B??Š pM??¹« Ë Æ“U??Ý ÁU?Ö¬ vM??O??ÐÅv"ÆÆÆœuÐ ‘œdÖ«œdÖd?¹“ “« U??¼Å»¬ pM??¹« Ë œ—ˬ b??³??F??" ÏÁ“«Ë—œ œe??½ «— s"ÈË— t5 «d?¹“ œu?Ð È—U?ł ‚d?A?" Èu?Ý tÐ b?³?F?" Ït½U?²?ݬ·d?Þd??¹“ “« U?¼Å»¬ ʬ Ë œu??Ð ‚d??A?" XL??Ý tÐ b??³?F??"fÄ œuÐ È—U?ł ÁU~½U?Ðd2 »u?Mł ·d?Þ “« b³?F" XÝ«—×Uš Á«— “« Ë Áœd?Ð ÊËdO?Ð v*U?Lý ÏÁ“«Ë—œ Á«— “« «— s"vN²?M?" ‚d?A?" XL?Ý tÐ t5 v¼«— tÐ v½Ëd?O?Ð ÏÁ“«Ë—œ tÐV½U??ł “« U??¼Å»¬ pM???¹« Ë b??O??½«œd???Ö tłu??²??" œu???ýÅv"ÊËdOÐ ‚dA?" ÈuÝ tÐ œd" ʬ Êu?Ç Ë œuÐ È—Uł XÝ«—Xý«œ XÝœ —œ Èd?OÖ Á“«b?½« È«d?Ð v½U?²?5 v-?½ X>—tÐ U¼Å»¬ Ë œ«œ —u³?Ž »¬ “« «— s" ÁœuLO?Äd²" b?B½UÄ Ë“« «— s" Ë Áœu?L?O?Ä d?²?" b?B?½U?Ä fÄ b?O?Ý—Åv" „“u?2bB½UÄ “UÐ Ë bOÝ—Åv" u½«“ tÐ »¬ Ë œ«œ —u³Ž U¼Å»¬≤Σb¹d³?Ð Êu×O?ł ÏtLAÇ tÐ «— Ë« Áœu?/ —«uÝ s" d?ÞU2 dÐtÐ U?????$¬ —œ «— Ë« v³?????½ ÊU?????ðU?????½ Ë s?¼U?????5 ‚ËœU?????A Ët²?š«u??½ «— U??½d??5 Ë b?O??¹U??/ `7??" qO?z«d??Ý« v¼U??ýœU??Ä Æb½U0 Áb½“ ÁUýœUÄ ÊULOKÝ bO¹u~Щ≥¥ ≠ ≥≤ ∫ ± œUÄ ‡±®Ë b½œd?5 ·d?B?ð «— qO?z«d?Ý« ÊUL?O?K?Ý “« b?F?Ð Êd?2 ZMÄ ¨ÊU?M?L?ýœÂu2 Ë ÁUýœU?Ä Æb½œd?Ð 5Ð “« vK?5 tÐ «— ʬ b³?F" Ë rO?Ký—Ë« Ë 5?D7?K>bO"«ÅU½ Âu2 ÏtL¼ t5 bOF³ð ÊU"“ —œ Æb½œd5 bOF³ð Ït½«Ë— qÐUÐ tÐ «— ÊU½¬UMÐ qOz«d?Ý« 5"“dÝ d?~¹œ —UÐ t5 œd?5 vMOÐ gOÄ v?³½ ‰UO2e?Š ¨b½œuÐtF?Ýu?ð Ë œU??Ь gO?Ä “« gO??Ð œu?š ÏtÐu??½ tÐ e?O??½ rO?K??ý—Ë«Ë b?ý b?¼«u??šd?¼U?þ v?*ô“ »¬ ÏtL?A??Ç b?³??F?" ʬ —U??M?5 —œ 5??M?Ç r¼ Ë X>U??¹ b?¼«u??šÆbý b¼«uš—œ ‰UÝ È«b?²?Ы —œ U?" Èd?O?Ý« r−?M?Ä Ë X7?O?Ð ‰U?Ý —œrOKý—Ë« dNý e?O-7ð “« bF?Ð r¼œ—UNÇ ‰UÝ t5 ÁU" r¼œt²?>d?Ö—«d?2 s?" d?Ð b?½Ë«b?š XÝœ “Ë— ÊU??L?¼ —œ ¨œu?Ы— s" vN*« ÈU?¼U?¹Ë— ÏtK?O?ÝË tÐË« ÆœdÐ U?$¬ tÐ «— s"Ëb?M?K?Ð —U?O?7?Ð Áu?5 d?Ð «— s"Ë œd?Ð qO?z«d?Ý« 5?"“d?Ý tÐÈd?N??ý t5 s¹« b??M?½U??" ʬ »u?M??ł ·d?Þ—œ t5œ«œ—«d??2pM??¹« œ—ˬ U?$¬ t?Ð «— s" Êu??Ç Ë Æœu?Ð Áb??ý t²??šU??Ý—œ Ë œu?Ð v?M??¼¬ q¹U??L??ý b??M??½U??" Ë« q¹U??L??ý t5 Èœd??"≤∂

Page 16

lDI?M¹ô U?N½¬ ÈU?¼ÅÁuO?" Ë œuA?½ Áœd"óÄ U?N½¬ ÈU?¼Å¯dÐt5 «d¹“ œ—ˬ b¼«u?š Á“Uð È«ÅÁuO?" ÁU" d¼ Ë œu?Ð b¼«uš„«—uš È«dÐ UN½¬ ÏÁuO?" Ë œuýÅv" È—Uł b³F" “« gЬƜuÐ b¼«uš ÊU"—œ XNł tÐ UN½¬ ÈU¼Å¯dÐ Ë©±≤ ≠ ± ∫ ¥Σ ªµ ≠ ± ∫ ¥∞ ‚eŠ®vMOÐ gOÄ s¹« Ë b½œu?Ð bO"« U½ qOz«d?Ý« Âu2 ¨bOF?³ð ÊU"“ —œ t²³*«t5 œuÐ sJ?2 v³?½ ‰UO?2eŠ /U?L?K5 Æb?½œd?5Åv/ „—œ «— v³½ ‰U?O?2eŠ“« ÊuÇ v*Ë b?ýU?Ð d?²?N?Ð ÏÁb?M?¹¬ “« výu?š ÂU?O?Ä ÏÁbM?¼œ b?¹u?½ ÊU?½¬ È«d?Ðd~?¹œ ·dÞ “« Ë b?M²?ý«b½ v?¼UÖ¬ ¯—e?Ð ‚UH?ð« s¹« v~?½u~?Ç Ë ÊU"“«— ©XÝ« Ábý d?5– bF?Ð Ït×H?A —œ t5® v³½ U?¹d5“ 7?" t5 ÊU"“ ʬ —œt²??³??*« œu??Ð rN??³??" ÊU??½¬ È«d???Ð qO??AU??H??ð t½u??Ö s?¹« b??½œd??5Åv" tF??*U??D??"Áb?O?ýU?Ä ÊU??½¬ d?Ð t5 vÝb??I?*« ÕË— Ë Ê«Ë«d?> »¬ 5?Ð t?5 b?M?²??7?½«œÅv"¨Ê«d³"UOÄ V²5 —œ /U2Ë« d²AOÐ ÊuÇ Xý«œ œułË vÞU³ð—« bý b¼«ušÆÆœ«œ v" ÊU½¬ dÐ ÁbOýUÄ »¬ /—uA tÐ «— ”bI*«ÅÕË— ÁbŽË b½Ë«bšX-?¹— r?¼«u?š d??A??Ð ÏtL??¼ d??Ð «— œu?š ÕË— ʬ “« b??F??Ð Ê«dO?Ä Ë œu?/ b?M?¼«uš /u?³?½ U?L?ý Ê«d?²šœ Ë Ê«d?7?ÄËÂU¹« ʬ —œ Ë Æb¹œ b?M¼«uš U?¼U¹Ë— UL?ý ÊU½«u?ł Ë ULý/U¹¬ Ë X-¹— r¼«uš Ê«eOM5 Ë ÊU"öſ dÐ «— œuš ÕË—5"“ Ë ÊU?L?ݬ —œ œËœ ÈU?N?½u?²?Ý Ë gð¬ Ë Êu?š “« «—ÆXšUÝ r¼«uš d¼Uþ©≤πË ≤∏ ∫ ≤ ‰u¹®c≤πfÄ bOÝ—Åv" dL5 tÐ »¬ Ë œ«œ —u³Ž «— s" ÁœuLOÄÅd²"Ê«u²?½ ʬ “« t5 œu?Ð Èd?N½ Ë œu?L?O?Ä d?~¹œ d?²?" b?B½U?Äʬ —œ t5 vЬ œu???Ð Áb???ý ÁœU???¹“ »¬ «d????¹“ œd???5 —u???³???ŽË œd5 —u?³?Ž Ê«u?²?½ ʬ “« t5 Èd?N?½ ¨œd?5 U?M?ý œu?ýÅv"s" fÄ Èb?¹œ «— s¹« U?¹¬ ÊU?7??½« d?7?Ä È« XH?Ö «— s"r²AÖdÐ Êu?Ç Ë bO½«œdÖd?Ð dN½ —U?M5 tÐ ÁœdÐ U$¬ “« «—Ë œuÐ È—U?L?ýÅvÐ ÊU?²?š—œ d?N?½ ·dÞ Ëœ d?¼ —œ pM?¹«È—U?ł v2d??ý X¹ôË Èu??Ý tÐ U??¼Å»¬ s¹« XH??Ö «— s"—u????ý ÈU????¹—œ tÐ Áb?????ý œËd????> Êœ—« Á—œ tÐ Ë œu????ýÅv?"œu???????ý v?" q?š«œ —u???????ý ÈU????????¹—œ t?Ð Êu????????Ç Ë œË—Åv"È– d¼ t5 b?ý b¼«u?š l2«Ë Ë b?ÐU¹ v" U?H?ý g¹U¼Å»¬Áb½“ œuý qš«œ d?N½ ʬ t5 v?¹Uł d¼ —œ Áb?½eš /U?OŠ«d¹“ bý b?¼«uš «bO?Ä v½«Ë«d> ÊUO?¼U" Ë XA?Ö b¼«ušÁ—u?ý 5?"“ ʬ b?Ýd?Ð t5 U?−?5 d?¼ tÐ U?¼Å»¬ s¹« Êu?ÇœuýÅv" È—Uł dN½ t5 v¹Ułd¼ Ë X>U¹ b¼«uš UHý —«“bM¼«u?š ʬ —UM?5dÐ Ê«œU?OA Ë œœdÖÅv?" Áb½“ eO?Ç tL¼ÊUO?¼U" q¦?" U¼ÅfM?ł V7Š d?Ð UN?½¬ ÊU?O¼U?" Ë œU²?7¹«bM¼«uš ÁœU?¹“ bŠ “« ©t½«d²¹b?" ÈU¹—œ® ¯—eÐ ÈU¹—œp/ tÐ tJ?K?Ð X>U?¹ b?¼«u?-?½ UH?ý U?¼Å»«œd?" U?"« œu?Ðʬ Ë ·d?Þ s¹« tÐ d?N?½ —U?M??5 d?Ð Ë b?ý b?¼«u?š rO??K?7?ðt5 b??O???¹Ë— b???¼«u??š v?5«—u??š X?š—œ r7??2 d???¼ ·d???Þ≤∏

Page 17

”bI"« ÕË— ÏtLAÇ ©≥UO?½œ s¹« tÐ «— `O?7?" Êb?"¬ ¨—Ëœ “« Ê«d?³?"U?O?Ä ¨.b2 ÈU?¼ÅÊU?"“ —œp¹œe½ “« ÁbM¼œ bOLF?ð vO×¹ vMF¹d³"U?OÄ s¹dš¬ U"« ¨b½œd5Åv" ÂöŽ«—œ «— U???" Ë b????ýU???ÐÅv?" `O????7???" Ë« t?5 ¨œd???5 Á—U????ý« Ë b????¹œ «— `O????7???"Æœu"d> b¼«uš UDŽ Ê«œËUł vÖb½“ U" tÐ Ë ÁœdÐÅËd> ”bI*«ÅÕË—t½ Ë ”UO*« t½ Ë v²7?¼ `O7" t½ uð dÖ« b?½bOÝdÄ Ë« “«øv¼œÅv" bOLFð «dÇ fÄ œuŽu" d³"UOÄ Ê¬v75 U?"« r¼œÅv" bO?LF?𠻬 U?Ð s"ò ∫œ«œ aÝUÄ vO?×¹«— Ë« U????L?????ý t?5 XÝ« ÁœU?????²?????7?????¹« U?????L?????ý ÊU?????O?????" —œv²??Š s" v*Ë b???¹¬Åv" s" “« b??F???Ð Ë« Æb??O??ÝU??M???ýÅv/åÆÆÆrM5 “UÐ «— g¹U¼ÅgH5 bMÐ t5 r²7O½ ʬ Ït²7¹UýÕË— s"ò ∫œ«œ t"«œ« —u?Þ s¹« «— œu??š /œU?N?ý vO??×?¹‰“U?½ ÊU?L??ݬ “« Èd?ðu?³??5 /—u?A tÐ t5 Âb??¹œ «— «b?šÊ¬ U"« r²šU?MýÅv/ «— Ë« s" ÆX?>dÖ —«d2 Ë« d?Ð Ë býs" tÐ r¼œ b?O??L?F??𠻬 tÐ U??ð œU?²??Ýd?> «— s" t5 v?7?5dÐ Ë œuý ‰“U½ v7?5 dÐ ÕË— t5 vMO?Ð ÁUÖ d¼ œu?Ð t²HÖtÐ t5 XÝ« v?7??5 ÊU???L???¼ Ë« t5 Ê«b???Ð œd???O???Ö—«d???2 Ë«Ë Â«ÅÁb??¹œ «— s¹« s" Æb??¼œÅv?" b??O??L??F??ð ”b???I??*«ÅÕË—åÆXÝ«bšd7Ä Ë« t5 r¼œ v" /œUNý©≥¥ ≠ ≥≤ ¨≤Σ ≠ ≤µ ∫ ± u¹®≥±t5 XÝ« b½Ë«bš Âu2 Ë qOz«d?Ý« Âu2 dÐ b½Ë«bš Âö5ÕË— Ë œUN?½ «— 5?"“ œU?O?M?Ð Ë b?O?½«d?²7?Ö «— U?¼ÅÊU?L?ݬd????Ð “Ë— ʬ —œ ÆÆÆXšU????Ý Ë« ÊË—b????½« —œ «— ÊU?????7????½«Ë iO??> ÕË— rO??K???ý—Ë« ÊU??M??5U??Ý d??Ð Ë œË«œ Ê«b???½U??šb?½«ÅÁœ“ Áe?O??½ t5 s" d?Ð Ë X-??¹— r¼«u?š «— /U?Žd??C?ðÈ«d?Ð Èd?ÖÅtŠu?½ q?¦?" s" È«d?Ð Ë X7??¹d?~?½ b?M??¼«u?š“Ë— ʬ —œ Æœu/ b?M?¼«u?š ÈdÖ tŠu?½ œu?š t½U?~?¹ d7?Ä“Ë— ʬ —œ ÆÆÆœu?Ð b??¼«u??š rO?K??ý—Ë« —œ vL??O??E?Ž -U??"tÐ È«ÅtL?A?Ç r?O?K?ý—Ë« ÊU?M??5U?Ý Ë œË«œ Ê«b?½U??š È«d?ÐÆbý b¼«uš “UÐ XÝU$ Ë ÁUMÖ XNł©± ∫ ±≥ ¨±± ≠ ±∞ ¨± ∫ ±≤ „“®U¹d5“ Ë v³?½ ‰UO?2eŠ ÂU?OÄ s¹« .—«œ ÊU?1« `O7?" v7O?Ž tÐ t5 ‰UŠdE½ —œ UMŠu¹ qO$« tÐ tFł«d?" UÐ Ë býUÐÅv" sýË— Îö"U5 U" È«dÐ v³½ÈdN½ Ë rO?Ký—Ë« b?³F?" Ë Êu×?Oł ÏtLA?Ç t5 rOM?5 „—œ Ë rOýU?Ð t²ý«œd??Ð Áe??O??½ t5 v7??5 ʬ e??O??½ Ë b??¹u??ÖÅv?" s-??Ý Ê¬ “« v³??½ ‰U??O??2e??Š t?5Êb"¬ ÂUO?Ä Ë œ—«œ v"uNH?" tÇ XAÖ È—Uł »¬ ʬ “« Ë b?½œ“ ‘«ÅtMOÝøb¼œÅv" b¹u½ «— v75 tÇ≥∞

Page 18

XHÖÅv" s-?Ý Ê¬ “« v7?O?Ž t5 Èb?³F?" U?"« øvM?5 UM?ШÊU??Öœd??" “« Ë« e??O??šU??²??Ý— “« fÄ Æœu??Ð ‘œu??š Êb??ÐtÐ Ë œu?Ð t?²?H??Ö «— s¹« t?5 b?½œ—ˬ œU??¹ tÐ g½«œd??ÖU??ýÆb½œ—ˬ ÊU1« v7OŽ ÊUM-Ý Ë ”bI"Å»U²5©≤≤ ≠ ±≥ ∫ ≤ u¹®»¬ d?N?½ Ë rO??K?ý—Ë« b?³?F??" t5 rO?Ý—Åv" t?−?O?²??½ s¹« tÐ ¨s¹« d?ÐU??M?ÐË v1b?2 v½U?J" ¨X?>dÖ v?" tL?AÇd?Ý rO?K?ý—Ë« b?³?F?" “« t5 È«ÅÁb?½“¨XÝ« vÖ—eÐ ÈU?MF?" È«—«œ eO?½ U?" v½uM?5 vÖb½“ —œ Ë X7?O?½ v½«d¹Ë5Ð —œ “Ëd?"« Ë XÝUšd?Ð ÊUÖœd?" “« t5 `O?7" v7?OŽ r7?ł d?NE?" «d¹“U?" d?Ð »¬ b?M?½U?" «— ”b??I?*«ÅÕË— Ë« Æb?¹¬ v" —U?L?ý t?Ð ¨XÝ« Áb?½“ U?"ÊU?L??¼ ”b?I??*« ÕË— Ë XÝ«—b?Ä U??Ð q"U??5 œU?%« —œ Ë« Êu??Ç b?ýU??ÄÅv"×Uš U?" È«dÐ ”b?I?*«ÅÕË— ÆbýU?Ð v" d7?Ä Ë —b?Ä 5Ð X³?×?" Ë œU%«Ë ÊU?7?½« U?" b?M?½U?" `O?7?" v7?O?Ž sJ?O?* XÝ« v?½U?7?½« œËb?×?" d?J?> “«v7?O?Ž ÏtK?O?ÝË tÐ U?" XO?½U?7?½« t−?O?²?½—œ Æœu?Ð ”b?I?*«ÅÕË— “« d?Ä Îö"U?5∫bÐU¹Åv" «— ”bI*«ÅÕË— ÏtLAÇ `O7"«— «bš Âö5 XÝ« Ábý œU²Ýd> «bš ·dÞ “« t5 v75tÐ dB?ŠË b?Š vÐ «— œuš ÕË— «b?š «d?¹“ bM?5Åv" ÊU?OÐtL¼ Ë bM5Åv" X³×" «— d7Ä ¨—bÄ Æb¹U"d>Åv" UDŽ Ë«ÆXÝ« ÁœdáÝ Ë« tÐ «— eOÇ©≥µ ≠ ≥¥ ∫ ≥ u¹®≥≥vM?O?Ð gO?Ä d?ÐU?M?Ð t5 r?O?K?ý—Ë« b?³?F?" rO?ÐU?¹ v"—œ U?M??Šu?¹ qO?$« “«s-?Ý `O?7?" v7??O?Ž r7?ł “« l2«Ë —œ ¨œu?ýÅv?" U?M?Ð u?½ “« v³?½ ‰U??O?2e?Š∫ XHÖÅv"rO?K?ý—Ë« tÐ v7?O??Ž œu?Ð p¹œe?½ œu?N?¹ —c??Ö b?O?Ž Êu?ÇË ËUÖ ‘Ëd> tÐ t?5 b¹œ «— vAU-?ý« ¨b³?F" —œ ÆX>—XA?Ä —œ r¼ ÊU?>«d?A Ë b?M?*u??G?A?" d?ðu?³?5 Ë b?M??H?Ýu?ÖXšUÝ v2öý »UMÞ U?Ð fÄ Æb½«Åt²7A½ œu?š ÈU¼eO"ÊËdO?Ð b³?F?" “« Ê«ËUÖ Ë Ê«b?M?HÝu?Ö U?Ð «— ÊU½¬ Ït?L¼ ËÈU?¼e?O??" Ë X-??¹— —Ëœ «— ÊU?>«d?A ÈU??¼ÅtJ??Ý Ë b?½«—ÊU?ýËd??> d??ðu??³??5 tÐ ÁU??~?½¬ ÆX?šU?Ý Êu??Ö˛«Ë «— U??N??½¬«— s" —bÄ Ït½Uš Æb¹d³Ð ÊËdOÐ U−M¹« “« «— UNM¹« ∫XHÖd?ÞU??š tÐ v7?O??Ž Ê«œd?ÖU??ý Æb?O??M?J??½ q¹b??³?ð —«“U??Ð tЂU?O?²?ý« gð¬ ∫b??¹U?"d?>Åv" ”b??I?"Å»U?²??5 t5 b?½œ—ˬÊU¹œuN?¹ fÄ ÆXÝ« —ËÅtKF?ý s" —œ uð Ït½Uš t?Ð X³7½b¼bÐ ÊUA½ t5 vM?5Åv" È«ÅÁe−F" tÇ ∫b?½bOÝdÄ Ë« “«aÝU?Ä —œ v7??O?Ž øv¼œ ÂU??$« «— U?¼—U??5 s¹« È—«œ oŠtÝ —œ «— ʬ s" Ë bOM5 Ê«d¹Ë «— «bš Ït½Uš s¹« ∫XHÖÆœd5 r¼«uš UÄdÐ “Ë—‰UÝ gý Ë qN?Ç b³?F?" s¹« 7šU?Ý ∫b?M²?HÖ ÊU?¹œu?N¹“Ë— tÝ —œ «— ʬ v½«uðÅv" —uDÇ uð XÝ« ÁbOA5 ‰uÞ≥≤

Page 19

Èd?"U?Ý Ê“ b?M?½U?" VK?ſ« t5 Xý«b?M??Ä 5?M?Ç Ê«u?ðÅv" d?¹“ 7?" —œÈU?¼ÅÁ«— vÄ —œ œu?š vÖb?½“ —œ s¹« d??ÐU?M?Ð XÝ« œËb?×?" e??O?½ U?" ÊU?1«t²Ý«uš U¼ÅÁ«— s¹« U¹¬ v*Ë ÆrOýUÐÅv" l½U?2 Ê«bÐ Ë ÁœuÐ v×DÝ Ë qNÝÊ«œËUł /UOŠ »¬ rOK¹U" U¹¬ øbM5Åv" Áœ—ˬdÐ «— U" vŠË— ÈU¼“UO½ ˉuAË —U?E²?½« —œ tJ½¬ U?¹ ørO¹U?/ 5"Q?ð œu?š v½U7?½« /—b2 Á«— “« «—Èd?"U??Ý Ê“ b??M?½U??" U??" U??¹¬ ørO?ýU??ÐÅv" Èd??~??¹œ h-??ý jÝu??ð ¨Ê¬ tÐÏtK?O??ÝËÅtÐ Ë Áœu??/ d??E??½ ·d?A v?Öb?½“ —œ /U??¹œU??" “« t5 rO??¼«u??šÅv"ø.“UÝ »«dOÝ «— œuš XÝ« Áb½“ /UOŠ »¬ t5 ”bI*«ÅÕË—≥µvÖb?½“ »¬ ÊËb?Ð t5 .œd??5 Áb?¼U?A??" v³?½ ÈU??O?K?¹« Xýc??Öd?Ý —œvÖb½“ `O7" v?7OŽ t5 rO?MOÐ v" eO?½ UMŠu?¹ qO$« —œ Ë œuÐ sJ?2dOſvÖb?½“ Ê«u??ðÅv" t½u?~??Ç s¹« d?ÐU??M?Ð Æb??½«œÅv" d?¹c??Ä U?M?> «— v?½U?L?7??łd¹“ 7" —œ øœ—ˬ XÝbÐ «— Ê«œËUł vÖb½“ ÁdšôUÐ Ë oOLŽ Ë vF2«ËvÖb½“ Ë X>U¹ b?*uð u½ “« Ê«u?ðÅv" ”bI*« ÕË— ÏtK?OÝË tÐ t5 rO?MOÐÅv"ÆXšUÝ g¹uš ʬ “« bЫ Uð «— Ê«œËUłÊUÖ—eÐ “« t5 ”u?1œuIO?½ ÂU½ tÐ ÊUO?7¹d?> “« dH½ p¹∫XHÖ Ë« tÐ Ë b"¬ v7?OŽ œe½ Vý p¹ ¨œuÐ œu?N¹ Âu2·d?Þ “« t5 v²?7??¼ vL?K?F?" u??ð rO?½«œÅv" U??" œU?²?Ý« È«t5 «— vð«e−F" b½«uðÅv/ f5 êO¼ «d¹“ È«ÅÁb"¬ «bšÆb?ýU??Ð Ë« U?Ð «b??š tJ??½¬d?~??" b??¼œ ÂU?$« vM??5Åv" u??ðb?*u?ð u?½ “« vB??-?ý U?ð Ê«b?Ð 5??I?¹ ∫œ«œ aÝU?Ä v7??O?Ž”u1œuI?O½ ÆbM?O³Ð «— «b?š v¼UýœUÄ b?½«uðÅv/ b?ÐUO½u½ “« È«ÅÁœ—u?)U?Ý h-ý XÝ« sJ?2 —u?D?Ç ∫XHÖf5 êO¼ t5 Ê«bÐ 5?I¹ ∫œ«œ aÝUÄ v7?OŽ øbÐU?¹ b*uð“« tJ?½¬ d?~??" œu?ý œ—«Ë «b?š v¼U??ýœU?Ä tÐ b??½«u?ðÅv/r7ł b?ÐUO?Ð b*u?ð r7ł “« t?⽬ Æb?ÐU¹ b?*uð ÕË— Ë »¬ÆXÝ« ÕË— œœdÖ b*u²" ÕË— “« t⽬ Ë XÝ«©∂ ≠ ± ∫ ≥ u¹®≥¥

Page 20

Ë« t5 b?½«ÅÁbO?M?ý ÊU?O?7?¹d?> t5 b?O?L?N?> b?½Ë«b?š v²?2Ëb?O?L?F?ð «— U?N??½¬ Ë Áœd?5 «b?O?Ä œd?ÖU??ý vO?×?¹ “« d?²?A??O?Ðt½ b½œ«œÅv" b?O?LF?ð v7?OŽ Ê«œd?ÖU?ý bM?Çd?¼® b¼œÅv"v*Ë XAÖdÐ qO?Kł tÐ Ë œd5 „dð «— t¹œu?N¹ ¨©Ë« œušt5 Ád"U?Ý “« ÈdN?ý tÐ Ë« ÆbM?5—u³?Ž Ád"U?Ý “« œuР“ôtÐ »u?I??F??¹ t5 È«ÅtŽ—e??" p¹œe??½ ¨Xý«œ ÂU??½ —U?šu??Ý—œ »uI?F?¹ ÁU?Ç ÆbO?Ý— œu?Ð Áb?OA?-?Ð nÝu?¹ œu?š d7?Ä—UM?5 —œ ¨œuÐ Áb?ý t²?7š d?H?Ý “« t5 v7O?Ž Ë œu?Ð U$¬È«d?Ð Èd?"U?Ý Ê“ p?¹ Æœu?Ð d?N??þ ÎU?³?¹d??I?ð X7?A??½ ÁU?Çs" tÐ »¬ È—b2 ∫XH?Ö Ë« tÐ v7O?Ž Æb"¬ »¬ ÊbO?A5t²?>— d??N??ý tÐ «c?ſ b??¹d??š È«d?Ð g½«œd??ÖU??ý «d?¹“ Áb??ÐÈœu?N??¹ p¹ t?5 u??ð —u?D??Ç ∫XH??Ö Èd??"U??Ý Ê“ b??½œu??Ðøv¼«ušÅv" »¬ r²7¼ Èd"UÝ Ê“ p¹ t5 s" “« v²7¼/d?ýU?F?" ÊU??¹d?"U?Ý U?Ð ÊU??¹œu?N?¹ Êu?Ç X?H?Ö «— s¹« Ë«v²??7??½«œÅv" d??Ö« ∫œ«œ aÝU??Ä Ë« tÐ v7??O??Ž Æb??M??M??5Åv/b¼«uš v" »¬ u?ð “« t5 X7O5 Ë X7?OÇ «b?š gA-ÐUDŽ Áb½“ »¬ u?ð tÐ Ë« Ë Èœd5Åv" g¼«uš Ë« “« ÎU?L²ŠoOLŽ ÁU?Ç s¹« Ë È—«b½ u*œ U?2¬ È« ∫XHÖ Ê“ Æœd5Åv"U??" b??ł “« u??ð U???¹¬ øȗˬ v" Áb??½“ »¬ U??−???5 “« XÝ«Ë« œuš Ë bOA-?Ð U" tÐ «— ÁUÇ s¹« t5 Èd²?Ö—eÐ »uIF¹ d¼ ∫XHÖ v7OŽ øb½bO"Uý¬ ʬ “« ‘«ÅtKÖ Ë Ê«d7Ä Ë≥ΣÈd"UÝ Ê“ UÐ `O7" v7OŽ X7OÇ «bš gA-Ð v²7½«œÅv" dÖ«b¼«ušÅv" »¬ uð “« t5 X7O5 ËÈœd5Åv" g¼«uš Ë« “« ÎUL²Šœd5Åv" UDŽ Áb½“ »¬ uð tÐ Ë« Ë

Page 21

“U?Ð U?" ÈË— t?Ð v7?O??Ž Êb?ý »u?K??B?" “« q?³?2 ”b?I??*«ÅÕË— ÏtL?A??ÇUÐ rO½«u²Ð Uð b¼bÐ U" Á«— —œ «— œuš ÊU?ł `O7" v7OŽ t5 b¹UÐÅv" Æœu³½∫v³½ ÈU¹d5“ Ït²HÖ tÐ UMÐ Ë ÆrOÐUOÐ «— ”bI*«ÅÕË— Ë« Êbý »uKB"ÕË— rOK?ý—Ë« ÊUM?5UÝ d?Ð Ë œË«œ Ê«b½U?š dÐ “Ë— ʬ —œÁe?O?½ t5 s?" d?Ð Ë X-??¹— r¼«u?š «— /U??Žd?C?ð Ë i?O?>Ê«b?½U?š d?Ð “Ë— ʬ —œ ÆÆÆX7??¹d?~?½ b?M??¼«u?š b?½«ÅÁœ“Ë ÁU?M??Ö XN??ł tÐ È«ÅtL??A?Ç r?O?K??ý—Ë« ÊU??M?5U??Ý Ë œË«œÆbý b¼«uš “UÐ XÝU$©± ∫ ±≥ ª±∞ ∫ ±≤ „“®Ë œu??Ð ·œU??B??" `B??> t?O??N??ð “Ë— U??Ð tF??L???ł “Ë— Êu??Çʬ —œ ÊUÖb?ý »uK?B" œU?7ł« b?M²?Ý«u?šÅv/ ÊU¹œu?N¹fÞöO????Ä “« b???½U???0 V?O???K???A ÈË— d????Ð ¯—e???Ð X³????ÝË b?M??J??A?Ð «— tÝ Ê¬ ÈU??Ä ‚U??Ý t5 b??½œd?5 XÝ«u??š—œu?K?ł Ê«“U?Ðd?Ý fÄ Æb?½—ËU?O?Ð 5?¹U?Ä VO?K?A “« «— U?N?½¬»uK?B?" v7?O?Ž U?Ð t5 Èd?H?½ Ëœ ʬ ÈU?Ä ‚UÝ Ë b?½b?"¬b½b?"¬ v7?OŽ gO?Ä v²?2Ë U?"« ¨bM?²?7J?ý ¨b?½œuÐ Áb?ý«— Ë« ÈU??¼Å‚U??Ý Ë— s¹« “« Ë XÝ« Áœd???" Ë« t5 b??½b??¹œË« ÈuK?N?Ä tÐ È«ÅÁe?O?½ Ê«“U?Ðd?Ý “« vJ?¹ U?"« b?M²?7?J?A?½t5 v7?5 Æb?ý È—U?ł g½b?Ð “« »¬ Ë Êu?š Ë œd?5 Ëd?> /œUNý Ë b¹uÖÅv" «— s¹« œuÐ tF2«Ë s¹« b¼Uý œuš≥πf5 d¼ U"« b?ý b¼«u?š tMA?ð“UÐ býu?MÐ »¬ s¹« “« t5b¼«u?-?½ t?M?A?ð e?Öd?¼ b?ýu?M?Ð rA?-?ÐÅv" s" t5 vЬ “«tÐ Ë« ÊË—œ —œ r?¼œÅv?" Ë« t?Ð t?5 vЬ ʬ «d?????????¹“ b????????ýÊ«œËU?ł /U??O?Š U??ð t5 b??ý b?¼«u??š q¹b??³?ð È«Åt?L?A??Çs" tÐ «— »¬ ʬ U??2¬ È« ∫XH??Ö Ê“ Æb??O?ýu??ł b??¼«u??šUł s¹« tÐ »¬ ÊbOA5 È«d?Ð Ë ÂuA½ tMA?ð d~¹œ Uð ÁbÐÆ.UO½©±µ ≠ ± ∫ ¥ u¹®v³½ ‰U?O2e?Š t5 XÝ« È«ÅÁb?½“ »¬ “« È«Åt½UA?½ Êu×?Oł Ït?LA?Ç U"«øœu?/ «b?O?Ä «— ʬ Ê«u??ðÅv" vÖb?½“ ÈU?−??5 —œ ¨œd?5 vM?O??Ð gO?Ä «— ʬ∫.uMAÐ v7OŽ “« «— aÝUÄœU²7¹« v7OŽ œuÐ b?OŽ “Ë— s¹d²LN" t5 “Ë— s¹dš¬ —œs" gOÄ XÝ« tMAð v75 dÖ« ∫XH?Ö bMKÐ È«bA UÐ Ëb??¹U??"d??>Åv" «b???š Âö5 t5 ÊU??M??Ç Æb???ýu??M??Ð Ë b??¹U??O???ÐÊU?1« s" tÐ t5 v?7?5 ʬ ÊË—œ “« Áb??½“ »¬ ÈU?¼d??N?½Á—U?Зœ «— ÊU?M??-?Ý s¹« ÆXA??Ö b?¼«u??š È—U?ł œ—ËU??O?Шœu?ý Áœ«œ Ë« 5??M??"Ïu??" t?Ð b??¹U??ÐÅv" t5 ¨”b??I??*«ÅÕË—œu???Ð t²???>U???O???½ ‰ö?ł v7???O???Ž “u???M????¼ Êu???Ç Ë XH???ÖÅv"ÆœuÐ ÁbA½ UDŽ ”bI*«ÅÕË—©≥π ≠ ≥Σ ∫ Σ u¹®≥∏

Page 22

Ït½U?š Êu?M?5« ∫XH?ÖÅv" t5 Âb?O?M??ý b?M?K?Ð È«b?A X-?ðs5U??Ý ÊU?½¬ 5??Ð —œ Ë« Ë X?Ý« ÊU?O??"œ¬ ÊU??O??" —œ «b??šÆœuÐ b¼«u?š ÊU½¬ È«bš Ë« Ë Ë« Âu?2 ÊU½¬Ë b?ý b¼«ušÆœd?5 b??¼«u?š „U??Ä U??N?½¬ ÊU??L??A?Ç “« «— v?J?ý« d??¼ Ë«b¼«u-½ Èd?³š !— Ë œ—œ Ë t¹dÖË rſ Ë ¯d?" “« d~¹œÊ¬ fá?Ý ÆXÝ« t²?ýc?Ö —œ t?M?N?5 ÈU?¼e?O??Ç «d?¹“ ¨œu?Ðu??½ “« «— e???O???Ç tL???¼ s" Êu???M??5« ∫X?H??Ö 5???A???½ X-???ðs¹« «d???¹“ f?¹u???M????Ð «— s¹« ∫X?H???Ö s?" tÐ Ë Æ“U???ÝÅv?"Ë« Æœd5 œUL²Ž« UN?½¬ tÐ Ê«uðÅv" Ë XÝ« XÝ«— ÊUM-ÝÆr²7¼ dš¬ Ë ‰Ë« ¨U¹Ë n*« s" ¨bý ÂULð ∫XHÖ s" tÐÊU~?M?Að tÐ s" ∫œu?ý “Ëd?OÄ t5 v7?5 “U?O²?"« XÝ« s¹«È«bš s" ÆbOA-?Ð r¼«uš ÊU~¹«— /U?OŠ ÏtLAÇ »¬ “«Æs" b½“d> Ë« Ë œuÐ r¼«uš Ë«“« d?Ä t*U??O??Ä XH??¼ t5 t²??ýd??> XH??¼ ʬ “« vJ?¹ ÁU??~??½¬∫XH?Ö s" tÐ Ë b??"¬ Xý«œ XÝb?Ð «— d??š¬ ÈöÐ XH?¼r¼«u?š ÊU?A?½ u?ð tÐ «— Ád?Ð ÏtłË“ vM?F?¹ ”Ëd?Ž s" ¨U?O?ÐdN?ý Ë œdÐ Èb?MK?Ð —UO?7?Ð Áu5 tÐ ÕË— —œ «— s" Ë« Æœ«œœe½ “« ÊULݬ “« t5 œ«œ ÊUA½ s" tÐ «— rOKý—Ë« ”bI"bM½U" Ë v¹«bš Áu?Jý UÐ dN?ý s¹« Æb"¬Åv" d¹“ tÐ «bštÐ Ë œuÐ rA¹ bM½U" ʬ ÆbO?Aš—œÅv" UNÐÅÊ«dÖ Èd¼«ułÆÆÆ—uKÐ vMýË—¥±e?O??½ U?L??ý U?ð b??¹u??ÖÅv" «— XI?O??I??Š Ë« XÝ« XÝ«— Ë«t5 ”bI" »U²5 v¹u~AO?Ä Uð bý 5MÇ Æb¹—ˬ ÊU1«b¼«u-½ t²?7Jý g¹U¼ÅÊ«u?-²Ý« p¹ êO?¼ b¹U"d>Åv"tÐ U?N?½¬ b?¹U?"d?>Åv" d?~?¹œ ÈU??ł—œ Ë Æb?ÐU?¹ oI?% b?ýÆœd5 bM¼«uš ÁU~½ b½«ÅÁœ“ ÁeO½ t5 v75©≥Σ ≠ ≥± ∫ ±π u¹®U?" vF?2«Ë b??³?F??" ¨Áœd?5 e?O??šU?²?Ý— Ë Áb??ý »u?K??B?" `O?7??" v7?O??Ž¨rO?ÐU?¹—œ «— ”b?I?*«ÅÕË— U?" U?𠜫œ XÝœ “« «— œu?š ÊU?ł Ë« Æb?ýU?ÐÅv"rOM5 «b> «— œuš ÊUł b¹UÐ rOM5 ‰U³½œ «— Ë« Á«— rO¼«u-Ð dÖ« s¹« dÐUMÐv7OŽ Æ.b?¹cáÐ œu?š vÖb½“ —œ «— ”b?I*«ÅÕË— Ë« ÏtKO?ÝË tÐ rO½«u?²Ð Uðt²>— t²?>— rO½«u?²Ð U?𠜫œ U?" tÐ ådÐu?½ò Ê«uM?Ž tÐ «— ”bI?*«ÅÕË— `O?7"b½“d> Ë rO?M5 «b?OÄ Ë« UÐ œU?"«œ Ë ”ËdŽ 5Ð œU?%« bM?½U" vK"U?5 œU%«t²ý«œ Ê«œËU?ł vÖb?½“ Ë« U?Ð Ë t²A?Ö b?×?²" «b?š U?Ð Îö"U?5 Ë .uý «b?š5MÇ s¹« U" vÖb½“ ·b¼ Ë bO"« ‰uÝ— ÈUMŠu¹ tHýUJ" o³Þ ÆrOýUÐ∫býUÐÅv"ÊULݬ ʬ «d¹“ ¨Âb¹œ Á“Uð vMO"“Ë Á“Uð v½ULݬ ÁU~½¬œułË v¹U?¹—œ d~¹œ Ë b?½bý b?¹bÄU?½ 5²?7-?½ 5"“ Ët5 Âb¹œ «— Á“U?ð rO?Ký—Ë« vM?F?¹ ”bI?" d?N?ý ÆXý«b½È«d??Ð t5 v?ÝËd??Ž b???M??½U???" «b??š V½U???ł “« ÊU??L???ݬ “«“« Æb"¬Åv" d¹“ tÐ b?ýUÐ Ábý ÁœU"¬ Ë t²?Ý«—¬ ‘d¼uý¥∞

Page 23

È«b?š ¨b?½Ë«b?š ‘b?³?F??" «d?¹“ Âb?¹b?½ Èb?³?F??" d?N?ý —œÁU?" Ë b??O?ý—u??š tÐ È“U?O??½ d?N??ý Æœu??Ð Ád?Ð Ë oK??D?" —œU??2—u??½ ʬ d??Ð «b??š Áu??J??ý «d??¹“ b???ÐU??²??Рʬ d??Ð t5 X?ý«b??½Á«— U????¼ÅXK????" Ë« —u?????½ —œ ÆXÝ« Ád????Рʬ ⁄«d????Ç Ë œ«œÅv?"tÐ «— œu?š ‰öł t?L?¼ 5??"“ ÊU??¼U?ýœU??Ä Ë X>— b??M?¼«u??št²???7??Ð “Ë— —œ d???N???ý ÈU???¼ÅÁ“«Ë—œ Æœ—ˬ b??M???¼«u???š U???$¬‰öł Ë /ËdŁ ÆœuÐ b¼«u-½ U?$¬ —œ eO½ v³ý Ë œuýÅv/ʬ œ—«Ë v5U???ÄU??½ ê?O??¼ U???"« ¨b???"¬ b???¼«u???š U??$¬ t?Ð qK???"g¹U¼—U5 Ë XÝ«—U½ ‘—U²H?Ö t5 v75 t½ Ë bý b¼«u-½—œ ÊUA"U?½ t5 v½U7?5 ʬ UN?Mð tJ?KÐ ¨XÝ« bO?KÄ Ë Xý“œ—«Ë ʬ tÐ X?Ý« Áb?????ý t²?????ýu?????½ Ád??????Ð /U?????O?????Š d?????²?????>œÆÆÆb½uýÅv"tÐ œ“Åv" ‚dÐ —u?K?Ð q¦?" t5 «— /UO?Š »¬ t½U?šœË— ÁU?~½¬tLA?ÇdÝ Ád?Ð Ë «bš X-?ð “« t½UšœË— ʬ Æœ«œ ÊU?A½ s"·dÞ d?¼ —œ ÆXýc?ÖÅv" d?Ný ÊU?ÐU?O?š jÝË “« Ë t²?>dÖÁuO" —UÐ Áœ“«Ëœ v*UÝ t5 œuÐ /UOŠ Xš—œ p¹ t½UšœË—È«d??Ð ÊU??²???š—œ s¹« ¯d??Ð “« —U???Ð p¹ ÁU??" d???¼ ¨œ—ˬÅv"ÊuF?K" t?5 ÈeO?Ç d~?¹œ Æb?ýÅv" ÁœU?H²?Ý« qK?" œ—œ ÊU"—œÆbý b¼«u-½ X>U¹ ʬ —œ býUÐ Ábý«— Ë« g½U?ÖbM?Ð Ë œu?Ð b?¼«u?š U?$¬ —œ Ád?Ð Ë «b?š X-?ð Ë b¹œ bM?¼«uš Ë—ÅtÐË— «— Ë« tL¼ Æœu?/ bM¼«u?š /œU³Ž¥≥/UOŠ tLAÇ

Page 24

Ë œuÐ ÊU?½¬ X"b?š —œ Ê«u?ðÅv" t½u?~?Ç ¨b½«ÅÁÅb?½U?" tM?A?ð ÈœU?" ÈUO?½œU?N?M?ð øb??O?½U?Ý— ÊU?½¬ tÐ X?Ý« ”b?I?*«ÅÕË— ÊU?L??¼ t5 «— Áb?½“ »¬ s¹«dÖ« fÄ bý Áœ“ ÁeO½ ʬ tÐ t5 XÝ« v7OŽ VK2 ”bI*«ÅÕË— ÏtLAÇdÝrONÝ v7?OŽ VOK?A —œ b¹U?Ð rOýUÐ œu?š Ê«—œ«dÐ X"bš —œ r?O¼«ušÅv"ÆrOýUÐ ”bI*«ÅÕË— ÏtLAÇ Ê«d~¹œ È«dÐ Ë« ¯d" UÐË ÁœuШœ—«œ ‚UO?²?ý« /b?ý »¬ ÈU?¼d?N?½ È«dÐ u?¼¬ t5 ÊU?M?ÇÏtM??A??ð s" Ær?²??7??¼ u??ð ‚U??²??A???" s" «b??š È« ÊU??M??Ç r?¼X>U¹ «— Ë« Ê«u?ðÅv" U?−5 —œ ÆÁb?½“ È«bš ¨r²?7?¼«bš—œ b?½Ë«b??š Êu??Ç ør²??7?¹U??Ð ‘—u??C??Š —œ Ë .U?O??Ð U??ðpý« “Ë— Ë Vý ¨XÝ« Áœu?/ d??O?šQ?ð +œu??/ pL?5g½“d????Ý «— s" ÊU????M?????L????ýœ /b????" s¹« —œ ¨Âe????¹—Åv?"u?ð È«b?š s?¹« ò ∫b?M?¹u??ÖÅv" d??-?7?L??ð U?Ð Ë b??M?M??5Åv"åøXÝU−5©≥ ≠ ± ∫ ¥≤ e"®¥µd~¹œ ÆXý«œ bM?¼«uš œuš ÈU?¼Åv½UAO?Ä dÐ «— Ë« ÂU½ Ë“UO½ b?Oý—u?š Ë ⁄«dÇ —u?½ tÐ ÊU½¬ Ë œu?Ð b¼«u-?½ v³ýb¼«uš ÊU?A¹« —u?½ «bš b?½Ë«bš «d¹“ X?ý«œ bM¼«u?-½Æœd5 bM¼«uš v¹«Ëd½U"d> bЫ tÐ Uð UN½¬ Ë œuÐ∫ ≤≤ ª≤Σ ≠ ≤≤ ¨±± ≠ π ¨Σ ≠ ± ∫ ≤± U???J???"® ©µ ≠ ±vÄ ”b?I?*«ÅÕË— “« È«Åt½U?A?½ Ê«u?M?Ž tÐ »¬ vM?F??" tÐ d?²?N?Ð t5 ‰U?ŠU" vÖb?½“ —œ Á“Ëd?"« VK?D?" s¹« t5 rO?M5 ‰«Ïu?Ý œu?š “« b?¹UÐ ¨.«ÅÁœd?ÐtÇ “« /U?????O?????Š »¬ s?¹« tÐ Êb?????O?????Ý— È«d?????Ð øX?Ý« vý“—« t?Ç È«—«œÈ—UE²?½« U" VK?2 —œ ”bI?*«ÅÕË— t5 rO½«œÅv" øXýc?Ö b¹U?Ð v¹U¼e?OÇU" ·b¼ “UÐ U¹¬ ¨b¼œÅv" ‘—ËdÄ `O7" v7?OŽ Êb"¬ v~MAð UÐ Â√uð «—øbýUÐ v" UO½œ s¹« —œ vÖb½“b¹U?Ð È«ÅÁb?½uM?ý d?¼ åU?OÐò ∫b?M?¹uÖÅv?" ”ËdŽ Ë ÕË—b¹d¹cá?Ð «— /UOŠ »¬ ¨bO?¹UOÐ ÊU~?MAð È« UO?Ð b¹u~Ðʬ V*UÞ t5 f5 d¼ È«dÐ ÊU~?¹«— XÝ« vAA-Ð s¹«ÆXÝ«©±Σ ∫ ≤≤ UJ"®s¹« —œ U??"« ørO??²??7??¼ Áb??½“ »¬ s?¹« q"U??5 7??>d??¹c??Ä t?Ð —œU??2 U??¹¬Ê¬ —œ e?O?½ Ê«d?~??¹œ «d?¹“ Xý«œ d?E??½ —œ «— œu?š U?N??M?ð b?¹U??³?½ »U?-?²??½«s¹« —œ Ë t²AÖ Á«dLÖ U" Ê«—œ«dÐ rOMOÐÅv" t5 v²?2Ë s¹« dÐUMÐ ÆbMLONÝ¥¥

Page 25

¨.U¼ÅV* Ë ÊUГ Ë ÊU¼œ «d¹“ÆbM¹uÖÅv" UMŁ Ë bLŠ v½U"œUý «— uðb¹UOÐ býUÐ tMAð t5 d¼ ∫bMÐ lOłd𜗫œ g¼«uš t5 d¼ ËÆœdO~Ð ÊU~¹«— tÐ /UOŠ »¬ “«rM5Åv" dJ> uð tÐ U¼ÅVý —œÂ—Ë tÞuſ uð ‰UOš —œ Vý ËÈ«Åt²>U²ý s" pL5 tÐ tAOL¼ t5 uðvM5Åv" X¹ULŠ s" “« œuš ÈU¼Å‰UÐ d¹“ t5 —Ëd7"XÝ« t²7Ð«Ë uð tÐ rŠË—ÆXÝ« s" ÊU³N~½ uð XÝ«— XÝœ Ëb¹UOÐ býUÐ tMAð t5 d¼ ∫bMÐ lOłd𜗫œ g¼«uš t5 d¼ ËÆœdO~Ð ÊU~¹«— tÐ /UOŠ »¬ “«¨b½—«œ «— s" ÊUł bB2 t5 v¹UN½¬ U"«¨b½uýÅv" Êu~½dÝ Œ“Ëœ dF2 tÐbMÝ—Åv" q²2 tÐ U¼dOALý UÐ b½œdÖÅv" U¼Å‰UGý „«—uš Ë¥Σ U‡‡‡‡‡Žœb¹UOÐ býUÐ tMAð t5d¼ ∫bMÐ lOłd𜗫œ g¼«uš t5 d¼ ËÆœdO~Ð ÊU~¹«— tÐ /UOŠ »¬ “«¨r³KÞÅv" «— uð s" È«bš ¨«b½Ë«bš»¬ÅvÐ Ë Ê«“uÝ Ë pAš 5"“dÝ q¦"XÝuð tMAð +«Ë—uð ‚U²A" rL7łËÂuý œ—«Ë uð ”bI" Ït½U²Ý¬ tÐ r²7½«uðÅv" ‘U5ÆrýUÐ b¼Uý «— uð /—b2 Ë ‰öł Uðb¹UOÐ býUÐ tMAð t5 d¼ ∫bMÐ lOłd𜗫œ g¼«uš t5 d¼ ËÆœdO~Ð ÊU~¹«— tÐ /UOŠ »¬ “«XÝ« d²NÐ /UOŠ “« uð X³×" Ë dN"bM¹uÖÅv" bLŠ «— uð .U¼ÅV* V³Ý s¹bÐt²ý«d>«dÐ «— .U¼ÅXÝœ uð ÂU½ dÞUš tÐ+«ušÅv" „—U³²" «— uð vÖb½“ Ê«—Ëœ ÂULð —œ Ë

Page 26

bM5Åv" ÈœUý b½Ë«bš —œ ÁUýœUÄ sJO*¨œ—uš r72 Ë« ÂU½ tÐ t5 d¼ ˨b½uýÅv" ‘u"Uš ÊU¹uÖ ⁄Ë—œ t5 v"U~M¼ÆœuýÅv" “«d>«dÝb¹UOÐ býUÐ tMAð t5 d¼ ∫bMÐ lOłd𜗫œ g¼«uš t5 d¼ ËÆœdO~Ð ÊU~¹«— tÐ /UOŠ »¬ “«©∂≥—u"e"® ¥∏