Return to flip book view

پاسخ مسیحی

Page 1

v×O"# aÝUÄX!Ozu" qAO#vðU#bI#

Page 2

bOM! q"Qð È«ÅtE(b¹dO~Ð rOLBð Ë bOM! vÐU¹“—« ¨bOA¹bMOÐørOM! e!dLð t½u~ÇUO½œ —œ ÊU'½« —U!rO²'¼ ʬ —œ t! v½U"“ iO*Ê«d~¹œ Ë ÊU!½« ∫ÂuÝ g)ÐøX'O! Èd~¹œørOM! —«d+dÐ ◊U³ð—« Ê«d~¹œ UÐ t½u~ÇørOM! X³×/ Ê«d~¹œ UÐ t½u~Çu~²HÖ —œ v¹Ë—U¹Ë—ørOM! pL! Ê«d~¹œ tÐ t½u~ÇøX'OÇ oAŽøX'OÇ 7ý«œ XÝËœ ÈUMF"øX'OÇ Ã«Ëœ“« ÈUMF"øb½uýÅv" »u'×" lLł p¹ dH½ tÝ l+u" tÇ!— Ë œ—œ “«—øXÝ« gOÖb½“ —œ ÊU'½« v~AOL¼ dH'L¼ !— «dÇ4U$ t¹U"dOLš«bš —UJL¼ ¨ÊU'½«Ê«d~¹œ tÐ ULý bNFðbO²'¼ ÊU𗜫dÐ k*U×" ULý`O!# —œ Ë« vÖb½“ Ë ÊU!½« ∫—UNÇ g)Ðt½UÖËœ ÁUÖb¹œbOM! ÈËdOÄ «— v'OŽ∏∂∏ππ¥π∏±∞∞±∞µ±∞∂±∞π±±≤±±Σ±≤∞±≤µ±≤π±≥≥±≥∂±≥Σ±¥∞±¥≥±¥∏±µ≥±∂∞±∂≥XÝdN+∫t"bI"dAÐ È«dÐ Èb¹bNðXOI*u" ÈUMF"ÊU!½« ∫‰Ë« g)Ðb²'¹UÐ œuš ÈU¼UÄ ÈË— b¹UÐ ÊU'½«ÊU'½« bFÐ Ëœr'IM" ÊU'½«r−'M" ÊU'½«Ê“ X?UÝ—œd−" Ê“ X?UÝ—oAŽ “«dЫ È«dÐ Êbý ÁœU"¬ ∫v½«ułu½ Ê«—˜ȗˬÅs* Ë ÊU'½«ÊU'½« vN?« X?UÝ— Ë« vÖb½“ Ë ÊU!½« ∫ÂËœ g)Ðb¹d¹cáÐ bO²'¼ t! t½u~½UL¼ «— œušv½U"œUý “«—v½«d~½ 4«dŁ«b¹—Uá'Ð b½Ë«bš tÐ «— ÊU²¹UNO½«d~½ø.uý œ«“¬ t½u~Çø©X'OÇ —œ U" v¹U³¹“® rOýUÐ U³¹“ t½u~ÇørOýU³½ tKGA"dÄ t½u~ÇΣ±≥±∏≤≤≤Σ≥∞≥µ≥π¥∂µ∞µµ∂±∂µ∂πΣ≤ΣΣ∏±∏¥ http://www.ktabkhaneh.com

Page 3

v'OŽ UÐ 4U+ö"bMOÐÅv" —bÄ t! t½u~½¬ ¨UO½œÂ“UÝÅv" Á“Uð «— eOÇ tL¼ pM¹«vBAý vÖb½“ Èd~½“UÐULý vFLł vÖb½“ Èd~½“UÐXÝ« v½U1« qLŽ p¹ Êœd! UŽœ·«d²Ž« —œ `O'" v'OŽ UÐ 4U+ö"œ—«b½ v¹Uł ÈbO"«U½v½UЗ ÈUAŽ „—œ qÐU+dOſ “«—UO½œ 4U$`O'" v½UÐd+ ¨v½UЗ ÈUAŽU¹«b¼f¹bIðX!—UA"XÝ«bš “« X³×"±∂Σ±Σ≥±Σ¥±Σ∂±Σπ±∏≤±∏∏±π¥±π∏±ππ≤∞∞≤∞±≤∞≤≤∞≥≤∞µ

Page 4

t#bI#dAÐ È«dÐ Èb¹bNðt⽬ ÎU/u?BA?" ¨vŽUL?²ł« v²??«bŽ vÐ e?O~?½« 4dO?Š ÏtK¾?'" Á“Ëd"« b?¹Uý¨Èd~¹œ ÏÁ—Ëœ d¼ “« d?²AO?Ð ¨Ábý Áœ«œ X³'?½ ÊUNł ÏÁœU?²*« VIŽ l"«u?ł tÐ t!Æb¼œÅv" —«“¬ «— Á“Ëd"« dAÐ Ê«błËÈb?¼«u??ý ¨tL?¼ ¨ÊU??N?ł s¹« —U??M?! Ë t?ýu?Ö —œ t²??H?ÖU??½ Ë ÊU?O??Ž ÈU?N??$—ÈUO½œ Èu?¼UO?¼ —œ U"« Æb?M²?'¼ v²?OF?{Ë 5MÇ —U?Ð nÝÏUð V+«u?Ž “« ”uL?K"r¼ ÊUÞdÝ p¹ “« dð »dA" Ë dðeO"¬b¹b?Nð t! Èd~¹œÅv½UÞdÝÅ÷d" ¨s¹u½ÈU?¼Åt½U?A?½ 5???Ë« X*—Åv" —U?E?²??½« t! tâ?½¬ rſ— vK??Ž Ë Áb?ý ÊU?¹U?/ ¨X?Ý«ÆXÝ« Ábý Áb¹œ b½—uNA" U¼Ås¹dð t²*dA?OÄ tÐ t! v¹U¼—uA! —œ ʬ ÈËdAOÄdÐ —œ «— ÊU'½« œuš v½Ë—œ výUÄËd?* U½UL¼ rOM?!Åv" X³×/ ʬ “« t! v{d"ÆœdOÖÅv"tÐ 4—u?/ d¼ —œ t?! v/U?Aý« ¨Ê«—Ëœ s?¹« Ê«bM?L?A?¹b?½« s¹d?ð t²?'?łd?ЉuI?« o?H²" d?OÖ tL?¼ Ït?ÏU'?" s¹« œ—u" —œ r?¼ UÐ ¨b½b?I²?F" r'?ł dÐ ÕË— Âb?IðÊu?M?!« ÆXÝ« d?D??š s¹« XšU?M?ý Á«— —œ œu?š ¨È“Ëd??"« d?A?Ð v²?Š Ë b??M?²?'?¼d²'Ð œuš ¨È˛u?uMJð ÏtMO"“ —œ v½œdJ½—ËUÐ ÈUN²*dAOÄ dÞUš tÐ Ê—b" ÈUO½œÆbM!Åv" r¼«d* «— dAÐ Èœ˛«dð s¹« vK/«dÐ t³?Kſ Á«— —œ vÖ“U?ð tÐ t! vð—b?+ Ë UN?¹“ËdO?Ä dÞU?š tÐ t! È“Ëd"« d?A?ÐÈU²Ý«— —œ “Ë— d¼ t! b¹¬Åv" dE½ tÐ ¨b?UÐÅv" œuš tÐŨÁœ—ˬÅXÝœÅtÐÅXFO³ÞÆXÝ« Áb"¬ q¹U½ ÈdO~LAÇ ÈUN²*dAOÄ tÐ XFO³Þ ÈU¼ËdO½ dÐ öO²Ý«Ë vLKŽ g½«œ dÞUš tÐ ¨XFO³Þ dÐ ÊU'½« vÖdOÇ t! —uD½UL¼ ‰UŠ d¼ tÐvÖdOÇ ¨qÐU?I" —œ ¨œd?OÖÅv" œuš t?Ð Èd²A?OÐ XŽd?Ý g½Ëe*«“Ë— È˛u?u?MJ?ðU?Ð d?A?Ð t?!ÅÈ—u?D?½U??L?¼ Æœu?ýÅv" d??ðÅ@½d?L??! g²?O?B??A?ý ÊË—œ r?U?Ž d??Ð Ë«v*dÞ “« ¨bM?!Åv" ŒuÝ— U?O½œ ‚UL?Ž« tÐ g¹U¼ÅÛu?J'?Kð Ë U¼ÅÛu?JÝËd?JO?"Σ v×O'" aÝUÄ

Page 5

v¼U~?½ v²Š ÆrO?²'?¼ tł«u" ¨XÝ« t²?*dÖ ÂU?$« ÊuM?!Uð t! t?⽬ Êœ«œ ÂU?$«fÄ vJ¹ ¨¯—e?Ð ÈU¼ÅÊb?Lð t! XÝ« VK?D" s¹« d?~½U?OÐ ¨a¹—U?ð tÐ v?UL?ł«ÏtM×?/ “« r¼ ÂU?$« d?Ý t! b?½œu?Ð œu?š ‰U?³?+« ÏÁ—U?²Ý ‰u?*« b?¼U?ý ¨Èd?~?¹œ “«b¹œ rO¼«u?š ¨.d~?MÐ d?AÐ a¹—U?ð ršË êOÄ d?Ä Á«— tÐ dÖ« Æb?½bý u?×" —U?Ö“Ë—U"« ¨b?M?²?*d?Ö —«d?+ ÊUL?łU?N?" “U?ðË XšU?𠜗u" ¨U?¼ÅÊb?L?ð “« vL?! œ«b?F?ð t!ÂU$«d?Ý Ë ÁbO?ÝuÄ qš«œ “« r! r! t! «d?Ç ¨b?½œuÐ œu?š œöł œuš U?N½¬ d?¦?!«Æb½bOýUÄÅËd*œu?š À«d?O??" kH?Š È«d??Ð Ë .œd?!Åv" —U?A??²?*« vÐd??ſ Êb?L??ð X³?'?½ t?Ð U?"dÐ „UM?HÝ« ÈU?N$— qO?L% Ë ÊU?'½« U?N½u?OK?O" rO?EŽ —U?²A?! —œ rO²?Ý«ušÅv"«— œuš ¨U?O?½œ ¯—e?Ð ÈU?N²?K?" À«d?O?" s¹« kH?Š dÞU?š tÐ Æ.u?ý p¹d?ý ÊU?½¬tÐ «— U?O?½œ qK?" ÂU?L?ð b?M?½«u?ðÅv" t! b?½« Áœd?! —U?³?½« v¹U?N?ŠöÝ ¨Áœd?! `K?'?" ÆbM½UAJÐ ÈœuÐU½U"« ¨XÝ« t²?*dÖ —«d?+ dA?Ð a¹—U?ð “« rOšË È« t¼d?Ð —œ U" Êb?L?ð pý vÐU?ð ¨È—U??L?O??Ð s¹« ¨Êu?M??!« Æb?M??!Åv" b?¹b??N??ð «— Ë« ÊU?'??½« œu?š ‰œ “« sL??ýœv¼U?³?ð Á«— —œ vL?Š— vÐ U?Ð Ë XÝ« Ÿu?O?ý ‰U?Š —œ ¨v~?M?¼d??* Ë vK?" ÈU?¼“d?"qN?Ý ÈU??¼Å4c??? «œ ¨Ê—b??" ÈU?O??½œ t! v½U??"“ Ë ÆXÝ« t²??ý«œd??Ð e??O?š d??A??Зœ ¨œd²'?ÖÅv" Ë« ÕË— È«dÐ «— v¹U?H! œuš Ë —Ëd?ſ Ë ÊU'?½« È«dÐ «— ‰u/u??«rO²ýU! «— œUÐ s¹« —cÐ ÊU"œuš U" ÆœuýÅv" È—U?LOÐ s¹« ‰UF* —UJL¼ Ë« l+«ËÆrOM!Åv" Ë—œ «— ʬ t! XÝ« ÈœUÐœdÖ ¨—cРʬ ÏÁdLŁ ¨ÊuM!« ËXÝ« v*U?! ¨rO??M??! vÐU?¹“—« «— œu??š v+öš« ◊u??I?Ý ÏtM??"«œ rO??¼«u?A??Ð d?Ö«“« všd??Ð —œ t! .“«b??½U??O??Ð ÊU??½«u??ł ÊËe??*« “Ë— ÈU??¼ÅÈ—U??J??¼e??Ð tÐ v¼U??~??½Áb?ý q¹b?³?ð v?F?+«Ë X*¬ p¹ tÐ t! Áb??O?Ý— Èb?Š tÐ ¨t²??*d?A?O?Ä ÈU??¼—u?A?!¨v+öš« ÈU??¼Åv½U??"U??'??ÐU?½ Ë v?ŠË— ÈU?¼ÅÈ—U??L??O??Ð ÊËe??*« “Ë— Ÿu??O??ý ÆXÝ«—œ t! v?U?Š —œ ʬ —œ t! b??¼œÅv" ÊU?A??½ U?" t?Ð «— Èd?~?¹œ „U??M?H??Ý« d?¹u??B?ðr'?ł ÊU??"—œ È«d?Ð ¨ÈËb?Ð ÈU??¼ÅÊU?'??½« ¨v!U?š ÏÁd??! s¹« oÞU?M??" “« È—U?O??'?ÐÆb½U"Åv" “UÐ œuš XšUMý Ë „—œ “« d~¹œrOK'ð «— œuš ¨‘« Áœ«—« o³Þ dÐ ¨v²'¼ ÊUNł X¹u¼ 5OFð Á«— —œ ÊU'½«ÆX'O?½ œuš v½Ë—œ vÖb?½“ ÊUJ?Ý X¹«b¼ tÐ —œU?+ d~?¹œ Ë Áœd?! ÊU¹d?ł s¹«¨bM! v½U?ŠË— qzU'" n+Ë d?²AO?Ð «— œuš È“Ëd"« ÊU'?½« t! X*—Åv" —UE?²½«¨XÝ« Ábý œ«“¬ ʬ bM?ÐËbO?+ “« œ—«œ XFO?³Þ ÈU?¼ËdO?½ dÐ t! vð—b?+ UÐ «d?¹“p¹ b?M?½U?" «— Ë« Èd?¼U??þ vÖd?O?Ç —U?'?*« t?! XÝ« XF?O?³?Þ s¹« l?+«Ë —œ v?˨‰U?Š ÊU?L??¼ —œ Ë t²?šU??Ý œu?š ÏÁœd?Ð «— Ë« Ë t?²?*d?Ö X?Ýœ tÐ ¨b?M?Зœ Ê«u??O?ŠÆXÝ« t²šUÝ g¹UNÝu¼ XÝœ X?¬ «— Ë« ¨ÕË—È—UO?'Ð q¹U?'" “« ¨Ê¬ ‰U?³?½œ tÐ ¨œuýÅv" q*U?ſ ÕË— “« ÊU'?½« t! v½U?"“vMF" «d¹“ ¨Xý«œ b?¼«uA½ «— œuš ÂU½ v?~²'¹Uý d?~¹œ Ë« Æbý b¼«u?š q*UſÊU?N??ł d??Ð «—Åv½U??ŠË—ÅqzU??'??"ÅX¹u???Ë«ÅÁ—«u??L??¼Å¨ÊU??'?½«ÅÈ«d??ÐÅvF??+«ËÅvÖb??½“œ“UÝÅv" —œU?+ «— ÊU'?½« t! XÝ« ÕË— U?½U?L¼ ÆXÝ« t²?ý«œ Á«d?L¼ tÐ 4U?¹œU?"t! v¹U?¼d??N??ý Æb?M??! «b?+« Ë Èe??¹— t"U??½d?Ð ¨XF??O??³?Þ d??Ð jK?'??𠜗u??" —œ U?ðqO?Ý 5??M?â??L?¼Ë b??½—ˬÅv" —œ d??Ý U?" ÈU??¼Åtá??ð Ë U?N??²?ýœ “« t½«b??M?L??¼u??J?ýÊU'½« ÕË— X"b+ dÐ v¼«u?Ö ¨b½uýÅv" d¹“«dÝ U?¼Åt½Uš—U! “« t! v¹UNM?OýU" ÆbM²'¼XO+öš “« Ê«b¹ËUł È—UŁ¬ tL¼ ¨4UOÐœ« Ë dM¼ ¨vIOÝu" ¨È“UÝ tL'−"vM?F??" ÕË— œu??łË U??Ð jI??* ¨oA??Ž Æb?M??²??'??¼ U?N??O??¹U??³?¹“ oK??š —œ ÊU??'??½« ÕË—dA?Ð q! U?¹ tF?"U?ł p¹ ÊU?O?" U?¹ Ë dH?½ Ëœ ÊU?O?" oA?Ž s¹« tÇ ‰U?Š ¨œd?O?ÖÅv"XOBAý q! U½UL¼ ¨œuý b¹bNð ÊU'½« vŠË— ÈUNý“—« t! v½U"“ U"« ¨býUÐÈUO½œ Ë U¼dNý ¨U¼Å5ýU" ¨UNÝu¼ «d¹“ ÆœdOÖÅv" —«d+ dDš ÷dF" —œ ÊU'½«d?L?! —U?Ð vM?O?~?M?Ý d?¹“ «— Ë« b?M?¼«u?š v" Ë b?½«ÅÁb?¹—u?ý Ë« tO?K?Ž d?Ð ¨ÊU?'?½«‚«d??ſ« 4—b??+ t! XÝ« s¹« b??¼U??ý ÊU??'??½« Ë—Ås¹« “« Æb??M??M??! t?? œu??š sJ??ýÆbýUÐ ÊU'½« p¹ b¹UÐ Ë« «d¹“ ¨œË—Åv" XÝœ “« Á—UÐËœ ‘eO"¬Á—UÐËœ Èb?Š U?ð U?¹ Ë Êœ«b?½ ÂU$« ¯—e?Ð qJ?A?" U?Ð t! .b?¼Uý ¨Á“Ëd?"«t"bI" ∏π v×O'" aÝUÄ

Page 6

ÆœuÐ Áœd! Á—Uý« Ê«bÐ gOÄ Êd+ “Uſ¬ —œ ®Bergson©Ã«u"« rÞöð —œ ÊU?'½« ÕË— ¨Á“Ëd?"« U"« Æ.d?~M?Ð dð oO?LŽ È—b?+ bO?¹UO?ЗU?J?½« Ë ‘u?"«d?* «— g¹«b?š ÊU?'?½« «d?¹“ ¨XÝ« —U?²?*d?Ö È˛u??u?M?J?ð ÈU?O?½œX¹UN½ÅvÐ Ëœ —œ b?½«uðÅv" ÊU'?½« Èœ«“¬ ÆXÝ« t²ý«b?MÄ Áb¹œU?½ «— Ë« Ë Áœd!“« È—Ëœ UÐ t?JM?¹« U?¹ ¨b?Ýd?Ð b?½Ë«b?š tÐ 4U?¹œU?" “« È—Ëœ U?Ð U?¹ ∫b?ÐU?¹ t"«œ«X"bš «— U+¬ Ëœ b½«u?ðÅv/ v½U'½« êO?¼ ÆbM! ‚d?ſ 4U¹œU" —œ «— œu?š ¨«bšdÞUš t?Ð ¨œdÐÅv" d?Ý tÐ v½«d×?Ð v²O?F{Ë —œ ÊU?'½« dÖ« t?JM¹« t?/öš ÆbM?!q¹U'" Ë «b?š tOK?Ž dÐ «— 4U?¹œU" vM?F¹ ¨Á«— s¹« ¨œu?š Ë« t! XÝ« t?ÏU'?" s¹«ÆXÝ« Áœd! »UA²½« v½UŠË—Æœ—«œ Á«dL?¼ tÐ ÊU?'?½« È«dÐ «— È—U?Ð X³?O?B" V+«u?Ž U?O?½œ s¹« XOЫc?łÊUMÇ r¼ “u?M¼ U"« ¨XÝ« v½Ëe?* tÐ Ë— Á—«uL¼ ¨d?AÐ XÝœ t²šU?Ý 4UŽuM?B"ÈœUý È« Á—– tJ½¬ ÊËbÐ ¨bFKÐÅv" œ“UÝÅv" t! «— t⽬ d¼ ¨X¹U{— ÂbŽ —œœu?š ÈU??{—« Á«— —œ t! ÁœU??²??*« «œ tÐ r?O?šb??Ð È« t?I?K??Š —œ Ë« Æb??ÐU??O??Рʬ —œg¹«e?*« tÐ Ë— ¨Á“U?ð ÈU?¼e?O??Ç Ÿ«d?²?š« 4—b?+ “« d?²?A??O?Ð —U?O?'?Ð ¨g¹U??¼“U?O?½«— ‘«ÅÈœU??" ÈU??¼ÅX*d??A??O??Ä ÏÁu??O??" U??ð b??M??!Åv" ‘öð t! v??U??Š —œ Ë« ÆXÝ«u½«“ ¨Áœd?! oKš œu?š XÝœ tÐ t! v¹U?N²?Ð ÈuK?ł t! bM?O?ÐÅv" «— œuš ¨b?MO?âÐÆbM²'¼ Ê—b" ÈUO½œ ÊU¹«bš UN²Ð ʬ U½UL¼ t! ¨XÝ« Áœ“d?ÞU??š tÐ Ë Áb?ý Áb??O?ýU??Ä r¼ “« g²??O?B??A?ý ‚U??L?Ž« t! È“Ëd??"« ÊU?'??½«vÐ eO?Ç d¼ ¨l?Ë Ë ’d?Š UÐ ¨býU?ÐÅv" Âu?J×" g?½«—œ«dÐ tO?KŽdÐ g?¹UN?ýö𜗫œ vF?Ý Ë t²?*d?Ö rJ?×?" b?¼œÅv" «— vŽu?M?B?" ÈU?N?¹œU?ý Èu?Ð t! «— ‘“—«ÆbM! Ÿuł— ʬ tÐ œuš vBAý ÈUNðc? È«dÐË ÁœU²?'¹« U?O½œ qÐU?I" —œ ¨—U?A?²*« U?Ð s¹u½ ÊU?'½« ¨v?²ÝU?! s¹« ·öš dÐÈU?¼œ—ËU?²?Ýœ u?×?" Ë« Æœd?~?½Åv" «— gſu?³?½ Ë œu?š È«ÅtM?O?¹¬ d?¹u??B?½ ¨Ê¬ —œtÐ ¨býUÐ b½Ë«bš tÐ ‘dE½ b?¹UÐ t! Áœd! ‘u"«d* Ë Ábý œuš vJ?¹˛u?uMJðÈU¼ËdO½ d?Ð ÊU'½« 4—b+ t! —u?D½UL?¼ ÆXÝË« “« XLEŽ Ë ‰öł ÂUL?ð tJ½¬“UO½ œu?š ÕË— Ë dJ* X?"öÝ È«dÐ ¨ÊbL?²" ÊU?'½« ¨bM?²'?¼ pýeÄ bM?"“UO?½t½ È« ÁbM?¹¬ —œ b¹U?ý Æœ—«œ pýe?Ὣ˗ Ë ËU?J½«Ë— “« vL?OE?Ž ÈU?¼ÅdJ?A? tÐs¹« ÂU$«d?Ý U?"« Æb?Ýd?Ð e?O?½ —ËU?−?" ÈU¼ÅÁ—U?O?Ý tÐ ÊU?'?½« ÈU?Ä ¨—Ëœ Ê«b?M?Çø bOÝ— b¼«uš U−! tÐ Ë« v½Ë—œ ÈUNO½U"U'ÐU½‘uÖ `O'?" v'OŽ ÏÁb?½“ tAOL?¼ Ë t½U+œU/ —«b?A¼ s¹« tÐ b¹U?Ð U¼ÅÊU'?½«¨bM?! VŠU?Bð «— ÊU?N?ł q! t! œ—«œ dЗœ Èœu?Ý tÇ ÊU?'?½« È«dÐ ∫b?M?¼œ «d*t²³??« t! .«e?*U?O?Ð r¼ «— s¹« b?¹—«c?~?Ð øb½U?0 VO?B?½ vÐ Èb?Ы ÕË— “« v?ËÁ«— —œ v?Ë ¨rOM?! —U?A?²?*« UN??U?Ý s¹« ÏÁb?M?M?! ZOÖ ÈU?¼ÅX*d?A?O?Ä tÐ .—«œ oŠUÐ ÆrO½“ “U?Ð dÝ Ê¬ “« b?¹U³?½ Ë .—«œ ÁbN?ŽdÐ vÖ—e?Ð ÏtHO?þË ¨U¼ÅX*d?AO?Ä s¹«ÁU?Ö¬ Èb?Ы vŠË— 7?ý«œ “« «— d?A??Ð d?Ö« t! rO?M?! ‘u?"«d??* b?¹U?³?½ ¨‰U?ŠÅs¹«rOM! È“UÝ“UÐ È—uÞ «— ÊU?'½« b¹UÐ U" ÆœuÐ b?¼«uš ÁœuNOÐ ÊU?Lýöð ¨.“U'½Æœuý È“UÝ“UÐ ¨oAŽ Ë rE½ “« v¹u~?« UÐ oÐUD" Ë« ÏtDÝ«Ë tÐ ÊUNł t!X³'½ ÊUL¼ t?Ð b½uýÅv" d²A?OÐ ¨d²K?"U! vÖb½“ 4U½U?J"« t! È—uD½U?L¼·b??¼ tÐ Êb??O??Ý— È«d??Ð È« tK??O??ÝË tL??¼ U??N??M??¹« r?O??½«b??Ð t! XÝ« Vł«Ë r¼b¹b?ł v½U?ŠË— 4—b?+ p¹ tÐ “U?O?½ .u?A½ U?N?½¬ ÏÁb?M?Ð rO?¼«uA?Ð d?Ö« Æb?M?²?'¼ÊU/«—œ«dÐ XO?"Ëd×?" XLO?+ tÐ U¼e?OÇ s¹« Êœ—ˬ —œ —UB?×½« tÐ d?Ö« Æ.—«œÆ.bM"“UO½ dð oOLŽ v²³×" tÐ U½UL¼ ¨œuýÅv" ÂULð“UO?½ ¨d?²A?O?Ð ÈU¼ÅvÖb?O?âO?Ä t! XÝ« “Ëd?"« ÈU?O½œ “« ÁœU?Ý v²?IO?I?Š s¹«UO½œ t! È—u?D½UL?¼ «c? Ë bM?!Åv" VKÞ vM?* g½«œ È«dÐ «— Èd²?½Ëe*« Ë Âd³?"rJ?×??²?'??" ÈU?O??½œ 7?šU??Ý Á«— —œ d?Ö« ¨b??M?!Åv" b??ý— U?¼ÅvÖb??O?â??O?Ä s¹« —œt! v¹UO½œ Ë ÊU'½« d?Ö« Æ.—«œ ÕË— —œ oOLŽ vÖb½“ tÐ Èd²?AOÐ “UO½ ¨rO?²'¼tÐ t! X'O?½ v*U! U?NM?ð ¨bM?²'¼ q?"UJð V?'! Á«— —œ bM?!Åv" vÖb?½“ ʬ —œË« È«dÐ È« t¹b?¼ XÝ« “ô tJK?Ð ÆbÐU?¹ “UÐ «— gŠË— U?ð rOM?! pL?! ÊU'?½«s'??Öd???Ð t! v?½U??L???¼ ¨gŠË— È«d???Ð vK???L??J???" ¨vM???F??¹ .—ËU???O??Ð ÊU???G???"—« tÐt"bI" ±∞±± v×O'" aÝUÄ

Page 7

lLý p¹ q+«bŠ »«uš ÂU~M?¼ —œ tJ½¬ d²NÐ ‰UŠ d?¼ tÐ ÆœuÐ b¼«uš pÇu!¨rO¼œ —«d+ b?½Ë«bš —U?O²š« —œ Îö"U?! «— œuš Ë Áœd?! Áœ«—« dÖ« Æ býU?Ð sýË—s¹« “« ÁœUH²Ý« Á«— s¹d²NÐ Ábý Áœdá?Ý Ë« tÐ vMðËd* UÐ —U! s¹« t! Èb½Ë«bšÆb½«œÅv" «— V?UD"XOI+u# ÈUMF#Ït'ÝÏu?" ÈuÝ “« t?! È“Ëd"« q'?½ ÈU?N¼U?Öb¹œ ÏÁ—U?Зœ v?«u?Ý tÐ aÝU?Ä —œ4—u/ Vie catholique illustrée Ït"U½“Ë— È«dÐ v"uLŽ v¼«ušÅd?E½ Èu'½«d*È«dÐ t! bM²HÖ ¨b?"¬ qLŽ tÐ t³ŠUB" ÊU½¬ “« t! v½U?½«uł b/—œπ∞ ÆX*dÖ¨XÝ« rN?" »u?š —U! U?N?½¬ •∏∏ È«d?Ð ¨XÝ« rN?" o*u?" vÖb?½“ p¹ ¨U?N?½¬Æ býUÐÅv" rN" ÊU?ý ÏÁœ«u½Uš È«dÐ XO?M"« 5"ÏU?ð Ë Ã«Ëœ“« ÊU½¬ b/—œ •µπb" v²OI*u" Ÿu½ tÇ U"« ÆrO²'¼ vÖb½“ —œ XOI*u" —U²Ý«uš U" ÏtL¼ ÊULÖ vÐU" ÏtHOþË ÆrO²'¼ ÈœU" ÈUN?²OI*u" V'! ‰U³½œ tÐ UN?Mð U" VKſ« øXÝU" dE½ÈU?M?F?"ò t! ‰«R?Ý s¹« »«u?ł —œ ¨«— v¹U?¼ÅaÝU?Ä t! XÝ« s¹« »U?²?! s¹« —œÆrOM! ÊUOÐ åøX'OÇ v×O'" vÖb½“ —œ ¨U¹uÄ XOI*u" Ë vF+«Ë XOI*u"q"U?! X'?J?ý p¹ v¼U?~?N?Ö XO?I?*u?" Ÿu?½ s¹« ¨ÊU?½U?1« vÐ ÁU?Öb?¹œ “«b¹UÐ «d?¹“ ¨ .« ÁœdÐ —U?! tÐ dJH?ð Ë oLF?ð UÐ «— v¼U?~NÖ ÏÁ˛«Ë Æœu?ýÅv" vIK?ð«— Ë« t! v½U½¬ tÐ Áœ«œ ÁbŽË t! rOýU?Ð t²ý«œ dÞUš t?Ð «— ÊU"b½Ë«bš ÊU?MAÝ5L¼ —œ tJK?Ð ÊULݬ —œ U?NMð t½ ¨ œu?ýÅv" UDŽ« d?ЫdÐ b/ b?MM!Åv" XŽU?Þ«ÆœuýÅv" UDŽ ÊU½¬ tÐ UO½œUð .dO?Ö —U! tÐ «— œu?š 4—b+ ÂUL?ð .—«œ tHO?þË t! rOM?! ‘u"«d* b?¹U³?½s¹« d?O??ſ —œ ÆrO??ýU?Ð o?*u?" rO??M??!Åv" vÖb??½“ ʬ —œ t! v¹U??O?½œ Ë v?Öb?½“ —œ¨œuš vN?« X³×" UÐ b½Ë«b?š t! rOýUÐ t²ý«œ —UE²?½« jI* rO½«uðÅv/ 4—u/Æb¼œ X!dÐ «— U" .—«œ Ê«bÐ Âd?³" È“UO½ v¹U?N½ q"UJð Ë XO?I*u" Á«— —œ t!—œ t! v½U¹U?Ä qO?K% —œ «d?¹“ ¨XÝ« ÊU?'?½« ÏÁ—UЗœ U?" Y×?Ð œ—u" 4U?Žu?{u"b?½Ë«b??š o?K??D??" 4—b??+ tÐ X³??'??½ e??O??½ Ë« b??¹œ ¨œu??ýÅv" d??²??A??O??Ð XF??O??³??Þ«— œuš U¹ Ë t²šUÝ v²ÔÐ œu?š È«dÐ UO½œ »uš d¼«uþ “« Ë œœd?ÖÅv" dðÅ@½dL!Æœ—«bMÄÅv" XIKš s¹« È«bšd?Ð Ë Áœd?! „d?ð «— v?I?O?I?Š È«b??š t½U?~??¹ ¨Êb?L?²?" ÊU??'?½« o¹d??Þ s¹b?Ðb¹Uý Æœ—«b½ v¹Uł ʬ —œ b?½Ë«bš t! œ“UÝÅv" «— v¹UO?½œ ¨gð«—UNþ« ·öšb½Ë«bš vMKŽ —UJ½« UÐ U"« ¨bM!Åv" —UJ?½« «— «bš œułË ”u'×"U½ vKJý tÐË« ÆXÝ« ‚œU/ “Ëd?"« Ê«—Ëœ œ—u?" —œ “u?M¼ v'?O?Ž ÈU?N*d?Š Æœ—«b?½ vðËU?HðË ÊU?'?½« È«d?Ð b?¹U?Ð ¨X?ý«c?Ö U?Ä d?A?Ð a¹—U??ð tÐ —b?Ä ÏÁœU?²?Ýd??* Ê«u?M?Ž tÐ t! ∫œ—ËUOÐ ÊUG"—« tÐ «— 4U$ g¹UO½œÆÆÆr²'¼ 4UOŠ Ë v²Ý«— Á«— s"ÆÆÆœd! bO½«uðÅv/ êO¼ s" ÊËbÐbOÐU¹ 4d¦! tÐ «—Åʬ Ë bOÐU¹ 4UOŠ ULý Uð «ÅÁb"¬ s"Áb½“ b?ýU?Ð Áœd?" dÖ« ¨œ—ˬ ÊU?1« tÐ t! d?¼ ¨ r²?'?¼ 4U?OŠ Ë X?"UO?+ s"ÆœœdÖÅv"t½ ¨bM²'¼ q"UJð ‰U³½œ tÐ bM!Åv" vÖb½“ ʬ —œ t! v¹UO½œ Ë ÊU'½« dÖ«tJKÐ ¨bÐU¹ “UРʬ È«dÐ vKLJ" Ë ÕË— Uð œuý pL! Ë« tÐ t! XÝ« “ô UNMðd?~?¹œ ¨4—u?/ s¹« d?O?ſ —œ Æœœd??Ö “U?Ð e?O?½ `O?'??" v'?O?Ž Èu?Ý tÐ XÝ« “ôÆœdÐÅv" dÝ tÐ v½«d×Ð v²OF{Ë —œ “Ëd"« «d¹“ œuÐ b¼«uA½ ‘œušXIO?I?Š s¹« d?Ð ‰«œ ¨Ê«d?×?Ð s¹« œu?łË «d?¹“ ¨œ—«œ XI?OI?Š ¨Ÿu?{u?" s¹«b¹b?N?ð Èœu?ÐU?½ tÐ «— ÊU?'?½« t?! È—UL?O?Ð s?¹« ¨bM?!Åv?" b?ŽU?I²?" «— U?" Ë Áœu?Ð5M?Ç t²?ý«œdÐ r?K+ U?ð Xý«œ ʬ d?Ð «— U?" ¨Áœd! “U?ſ¬ r¼ «— ‘—U?! Ë b?M!Åv"n+uð È« tE( U?𠜗«œ ʬ dÐ «— všd?Ð ¨—U! s¹« t! XÝ« ʬ b?O"« ÆrO?'¹uM?ÐqzU??'?" X?¹u???Ë« ÏÁ—U?Зœ Ë b??M??M??! vÐU??¹“—« Á—U??ÐËœ «— ‰U??Š ÈU??N??ý“—« ¨Áœd??! ÆbM¹U/ dE½ b¹b& ¨ÊU'½« vÖb½“ —œ v½UŠË——UO?'?Ð ¨t?²?*dÖ d?Ð —œ «— U?" v?Öb?½“ t! vÖ—e?Ð qzU?'?" d?Ыd?Ð —œ ¨—U?! s¹«t"bI" ±≤±≥ v×O'" aÝUÄ

Page 8

Æb½«ÅÁbý t²ýu½ ÊUA¹U¼ÅtMOAOÄ dÐ tOJð UÐ ¨‰uB* d~¹œ t! v?UŠ —œ ¨ÁbýqB* —UN?Ç X% «— ©U¼Å»U?ð“UЮ U?¼ÅaÝUÄ s¹« ¨V?U?D" Õu?{Ë dÞU?š tÐvÖb½“ Ë ÊU'½« ¨Ê«d?~¹œË ÊU'?½« ¨gOÖb½“Ë ÊU'?½« ¨ÊU'½« ∫rO?M!Åv" tz«—«qI²?'" Èb?M?Ð rO'?Ið p¹ Ït?e?M?" tÐ b¹U?³½ «— U?N?¹bM?Ð rO'?I?ð s¹« Æ`O'?" —œ Ë«d?~?¹œ 7?*d?Ö d?E?½ —œ U?Ð b?¹U?Ð «— qB?* d?¼ ¨XI?O?I??Š —œ tJ?K?Ð ¨œd?! œ«b?L?K?+vFDI" lł«d" tÐ ¨VKſ« t! Xý«œ tłuð b¹UÐ Ë œ«œ —«d?+ tF?UD" œ—u" ¨‰uB*t! bOýUÐ t²?ý«œ dE½ b?" «— Ÿu{u" s¹« rO?¼«ušÅv" 5M?âL¼ Æ.« Áœd?! Ÿuł—vÖb½“ ’U?š ÈU?¼Åt³?Mł tÐ jI?* ¨`O?'?" Ë ÊU?"œuš 5?Ð jЫ˗ v~?²?'Ð«Ë d?Ðd??"« s¹« ·öš d???Ð Æ.—«b??½ Èb??O???!ÏU??ð t½u??Ö ê?O??¼ ©v½U???ŠË— q¹U??'??" j?I??*®q"U! È«dÐ ÊU1UNýöð ÂULð t! rO¼œ ÊUA½ ÈeO"¬ XOI*u" —uÞ tÐ .—«ËbO"«v¼UýœUÄ 7?šUÝ Á«— —œ ÊU?1UN?ýöð UÐ b?¹UÐ ÊU1U?O½œ Ë vÖb?½“ ¨œuš Êœd?!ÆbýUÐ ÂU~L¼ —bÄgýuÄ È«d?Ð «— 4UŽu?{u" “« vB?AA?" ÈU?¼Åt³M?ł 5M?âL?¼ Ë rO?¼UH?" U"t! «— v½uM! ÈUO½œ È—Ëd{ ÈU¼“UO½ Uð ¨.« Áœd! »U?A²½« rO¼UH" d~¹œ Êœ«œ»U²?! s¹« t! œu?ý sýË— Îö"U?! b¹U?Ð Æ.“U?Ý Áœ—ˬ dÐ ¨r?O²?'?¼ s!UÝ Ê¬ —œ‘öð ÂUL?ð ÎU?³?¹d?Ið U?" tJ?K?Ð Áb?A?½ t²?ýu½ v½U?"—¬ Ãd?Ð p¹ t½“Ë— ÁU?Öb?¹œ “«t²?ý«œ ”UL?ð vF?+«Ë ÈU?O?½œ U?Ð ¨‰U?F?* vK?J?ý tÐ U?ð .« t²?ý«œ ‰Ëc?³?" «— œu?šÈ—U¹ «— U" ¨U¼“UO½ —œ Áœd! X³×/ U" UÐ œuš ¨b?½Ë«bš .bI²F" «d¹“ ¨rOýUÐË bO²'¼ È«Åt½“Ë— ‰U³½œ tÐ Ë b¹dÐÅv" dÝ tÐ v/Uš qJý —œ b¹Uý ÆbM!Åv"“Ëd"« Æb?¹—«œ 4—u?A" tÐ “U?O?½ ÊU²?O?Öb½“ “« v/U?š ÏtK?¾?'" œ—u?" —œ b?¹Uý U?¹—u?Þ «œd?* Ë œu?ý Áœ«œ aÝU??Ä o¹d?Þ s¹b?Ð t! b??M?!Åv" »U?−??¹« 5?M?Ç j¹«d?ýÕd?D??" Èd?~??¹œ ’U??A?ý« Èu??Ý “« t! d??~?¹œ 4ô«R??Ý È«d??Ð vЫu?ł Ë d??~??¹œÈ“Ëd"« ÊU?Öb?M?½«u?š È«d?Ð ÊU?1U?¼Å»«u?ł t?! Áœu?Ð s¹« d?Ð U?" vF?Ý Æœu?ýÅv"ÊUO?Ð È«d?Ð «— t½U?O?"UŽ ÊU?Г Ë— s¹« “« ¨b?ýU?Ð rN?* qÐU?+ Ë Áœd?Ä vÐ ¨dB?²?A?"Æ.«ÅÁœdÐ —U! tÐ bM²'¼ d¹cÄU½ dOOGð Ë ÈbЫ ¨œuš t! vI¹UIŠÊU?'?½« v½u?Öd??Öœ tÐ r?U?Ž ÂU?E??½ ÂU?L?ð v½u??Öd?Öœ t! b?¹œ rO??¼«u?š .—«œ gO?ĨvŽUL?²?ł« —U?²šU?Ý —œ d?O?OG?ð t! .—«b?M?ÄÅv" t½U?I?LŠ« tÇ d?Ö« ÆXÝ« t²?'?Ыˉuײ" t! .bI²?F" U"« ¨býUÐÅv" v*U! ÊU?'½« v½uÖdÖœ È«dÐ v¹U?NMð tÐ œušX*UÐ —œ t! vŽU?L²?ł« ÈU¼—U?²šU?Ý dO?OG?ð È«dÐ ‘öð ÊËb?Ð r¼ ÊU'?½« Êœd!Ëœ d¼ X'¹U?ÐÅv" —U! Ëœ s¹« Æb?Ý—Åv" dE?½ tÐ t½UI?LŠ« ¨b?M!Åv" vÖb?½“ ʬÆbÝdÐ ÂU$« tÐ bNFð Ë X+«b/ UÐ ‰UŠ 5Ž —œ Ë qJý p¹ —œv/UAý« b½—«bMÄÅv" Âœd" t! ¨Ábý ‰uLF" Ë gŠU* ÁU³²ý« p¹ s¹« U"«œuš b¹UÐ ¨œ—«c~Ð UN½¬ dÐ ÈdOŁÏUð U?O½œ tJM¹« “« q³+ ¨b½—«œ X"bš bB+ t!s¹« “« U" ÆœdO~?Ð 4—u/ q"UJ?ð Ë q¹b³ð UN?½¬ —œ Uð ¨ÁbOA?! —UM! U?O½œ “« «—XÝUO?½œ È«d?Ð Ë UO?½œ —œ Êœd! —U?! o¹d?Þ “« UN?M?ð t! .« Áb?ý q*Uſ XI?O?IŠoAŽ o¹d?Þ “« U?N?M?ð Ë .dO?~?Ð qJ?ý q"U?! Ë `O?×/ È“d?Þ tÐ rO?½«u?ðÅv" t!ÊUL?IA?Ž “« È—UJ?ý¬ ÊUA?½ rO?½«uðÅv" t! XÝ« ÊU?/«—œ«dÐ tÐ X?³'?½ vIO?IŠtFO?³?D??«Å¡«—ËU?" Ë vF?O?³?Þ Ït³?M?ł Ëœ “« ÊU?'?½« ÆrO?M?! “«dЫ «— `?O'?" tÐ X?³'?½œuš È«dÐ g¹UO½œ “« tJM¹« d?~" bM! V'! XOI*u?" gOÖb½“ —œ b½«uðÅv/Æœ“U'Ð XOI*u"È«d?Ð s¾?L?D?" vK?L?F??«—u?²?Ýœ »U?²?! s¹« t! .—«b?½ v¹U?Žœ« t½u?Ö êO?¼ U?"d!– Îö?³+ t?! È—uÞ ÊU?L?¼ ¨b?ýU?Ð ÊU?O?×?O?'?" vÖb?½“ U?¹ Ë d?A?Ð vÖb?½“ ÏÁ—«œ«—œ ¨ÊUO×O'" gI?½ ÈUH¹« “« v¹U¼Å»Uð“U?Ð t! XÝ« s¹« UNMð U" b?B+ ¨.œd!œUN?MA?O?Ä «— bM?M!Åv" v?Öb½“ ʬ —œ t! v¹U?O½œ Ë œu?š XO?BA?ý Êœd?! q"U!“« všd?Ð t! b??½« Áb?ý Èb?M??ÐÅÁËd?Ö vH??K?²??A?" ‰u?B??* —œ U?¼ÅaÝU??Ä s¹« ÆrO?M??!5M?Ç d?~?¹œ všd?Ð t! v?U?Š —œ ¨b?M?ýU?ÐÅv" j³?ðd?" ‰u?B?* d?~?¹œ U?Ð U¼Åq?B*¨.—«b½ b?O?!ÏUð Èd?J?* q"U?! r²'?O?Ý p¹ tz«—« tÐ U?" t! v¹U$¬ “« Æb?M?²?'O?½rN²" rN" ÈU¼Å‰«RÝ “« všd?Ð tÐ aÝUÄ —œ XOI*u" Âb?Ž tÐ «— U" t! .—«ËbO"«d~¹œ ‰uB* UÐ bMM!Åv" X³×/ Èœd* q¹U'?" ÏÁ—UЗœ t! v?uB* UNMð ÆbOMJ½Áœ«œ j'Ð ÊU?'½« vB?Aý ÈU?¼Åt³M?ł UN?Mð U?N½¬ —œ «d?¹“ ¨bM?ýUÐÅv" ◊U?³ð—« vÐt"bI" ±¥±µ v×O'" aÝUÄ

Page 9

‰Ë« g)ÐÊU!½«U" ÏÁbM½«uš Uð .«ÅÁœd! ÁœUH²Ý« ©VÞUA"® hAý ÂËœ qJý “« Ϋ—dJ" U"ÆbM?! —u?EM?" œu?š È«dÐ .«ÅÁœd?! »U?Dš œu?š tÐ «b?²?Ы —œ t! «— U¼ÅaÝU?Ä s¹«v½ôuÞ Ë bMKÐ 4ôUÝ— t! b½—«b½ X+Ë —bI½¬ ¨È“Ëd"« ÈU¼ÅÊU'½« t½UHÝÏU²"d??D??Ý b??M??Ç Êb??½«u??š È«d??Ð “Ë— —œ «— vðU??E??( t! X'??O??! U??"« ¨b???M??½«u??A??Ðøb¼b½ ’UB²š«t! vðô«RÝ aÝUÄ tÐ ¨»U²?! s¹« ÏÁbM½«uš t! .—«Ëb?O"« VK+ rO?L/ “« U"vÖb½“ tÐ U?ð bM?! —u?³−?" «— Ë« t! Èu?×½ tÐ ¨b?ÝdÐ œu?ýÅv" Õd?D" U?−?M¹« —œÆbÐU¹ “UÐ b½Ë«bš œe½ Ë UO½œ —œ «— œuš ÁU~¹Uł Ë bMJ*UOÐ dE½ dðÅoOLŽ œuštÐ «— ʬ® b¼œ ’UB?²š« «— v²?+Ë »U²?! s¹« “« vAA?Ð È«dÐ t! f! d?¼—œ b½Ë«bš È«b?/ tÐ bM! vF?Ý Ë ¨©bM! vI?Kð œu?š bBI?" Ê«uMŽ tÐ vÖœU?ÝbF?Ð “« tJ?K?Ð ¨bÐU?¹Åv" œu?š È«d?Ð vJ?L?! UN?M?ð t½ ¨b?ýU?³½ 4ËU?H?ð vÐ g³?K?+¨`O'" ÂU?I" Ë gO?Öb½“ tÐ X³?'½ Èdð oO?LŽ È—«e?ÖdJý ”U?'Š« ¨v½U?ŠË—q+«b?Š t! b?ýU??Ð Æb?¼œÅv" XÝœ Ë« tÐ vÖb??½“ —œ ¨Áb?M?¼œ 4U?$ Ê«u??M?Ž tЗœ 5Mâ?L¼ Ë Æb?OÐU?OÐ d?B²?A" ÈU?¼ÅaÝU?Ä s¹« —œ vJL?! l³M?" UL?ý “« všdÐË vÖb½“ —œ Uð rOM! pL?! ULý tÐ ¨rOM?!Åv" vÞ r¼ UÐ t! v¼Uðu! d?O'" s¹«ÆbOM! V'! XOI*u" bO²'¼ ʬ —œ t! v¹UO½œ¿ ¿ ¿t"bI" ±∂±Σ v×O'" aÝUÄ

Page 10

ÆX*— b¼«uš t¼«dOÐ tÐ ÊU'½« ÁU~½¬Ë ¨bMM?! vÖb½“ œuš d?JH?ð Ë qIŽ Ït¹UÄ d?Ð bM?¼«ušÅv" U¼ÅÊU?'½« “« všd?Ðt! t²?ý«c?~?½ v+U?Ð œu?š È«d?Ð v¹U?ł d?~?¹œ Ë« t! b?M?!Åv" XÐU?Ł ¨tK?¾?'?" s?¹«Ë bOM!Åv" ”U'Š« «— r'ł ÈdðdÐ t! v½U"“ ÆbýUÐ t²ý«œ «— g"U½ ‚UIײݫqI?Ž dÐ t?OJ?ð U?Ð b?O?M?!Åv" vF?Ý U?L?ý ¨b?¼œ ÊU?"d?* t! b?O?¼œÅv" Á“U?ł« ʬ tÐnK²A?" ‰UJ?ý« —œ XO½«u?Ný ‰u?B×?" ¨v~²?Hý¬ 5?MÇ ÆbO?M! vÖb?½“ ¨œuštJM¹« Uð XÝ« Ábý ZK* ÕË— ¨Ê¬ —œ t! XÝ« È—ULOÐ q/UŠ tJM¹« U¹ ¨XÝ««— 4ULOLBð ÂULð d?Ö« Ɯ˗ —U! tÐ b½Ë«bš tÐ .bIð Ë v²O?BAý bý— È«dÐtÐ ULý d?Ö« Ë b¼œÅv" U?Lý —U²?*— —œ «— 4«—u²?Ýœ ÂUL?ð Ë œdOÖÅv" U?Lý r'?łÈU¼Åt³Mł d~¹œ œuÄË—Uð v²Š b½«uðÅv" ULý r'ł ÁU~½¬ ¨bO¼œÅv" —œ sð ÊU½¬“« «— œuš ÈË— Ë @½— ¨U?L?ý vH?ÞU?Ž vÖb?½“ ÆbM?! œu?ÐU?½ «— ÊU?ð v²?OB?A?ý—UÇœ X¹U?N½ —œ Ë Áb?ý ÊU?IH?š —UÇœ ¨U?L?ý v½UŠË— vÖb?½“ Ë b¼œÅv" X?Ýœ ÆœuýÅv" ÊUBI½ Ë œu³L!tÐ X+œ tÐ dÖ« U"« ¨b¹Uý Æœ—«b½ jK?'ð ÊU²OÖb?½“ÅdÐÅ“uM¼ÅUL?ýÅr'łÅb¹Uýb?¹« Áœd?! U??H?²?!«Åœu??šÅtÐÅ4U?+Ë«ÅVK??ſ«Åb?O?M??O?ÐÅv"ÅtJ??M?¹«Å“«Å¨Åb?O??M?!ÅÁU??~?½Åœu?šŸUM+« UNMð ¨ÊbOýu½ Ë Êœ—uš eO~½« tÝuÝË ”U'Š«ÅʬÅ∫býÅbO¼«uš V−F²"»«u??A???²???š— tÐ «— U???L??ý `?³??/ —œ t?! v²??'???Ý Ë 4u???š— ʬ ¨r'???ł g¼«u???šÂU$« “« «— ULý r¼ b?¹« t²ÝUš d?Ð t! v"U~M?¼ v²Š U¹ ¨XÝ« Áœd?! »uJA?O"ÊU?¹U?Ä Êb??ý U?{—« U??Ð U?N??M?ð t! vL??'?ł ÊU??−?O??¼ ʬ U?¹ Ë ¨œ—«œÅv"“U??Ð U?¼—U??!Ë eO?šd?Ð Æb?O?¼«u?šÅv" gðc?? È«d?Ð UN?M?ð «— ʬ t! vM?'?ł 4c?? ʬ ¨b?ÐU?¹Åv"Æ‘UÐ ÊU'½«d?Ð ¨4U?ÝU?'?Š« «d?¹“ ¨b?½Ë—Åv?" gO?Ä v½«u?ðU?½ Ë e?−??Ž U?Ð Âœd?" “« vC?F?Ðœuš “« YŽU?Ð Ë Ábý rA?š tÐ q¹b³?ð ¨X³×?" ÆXÝ« Áœd! t?³K?ſ ÊUý«ÅvÖb?½“XÝœ tÐ «— UL?ý vÖb?½“ ÊU?M?Ž ¨4U?ÝU'?Š« ¨X+Ë Ê¬ ¨œu?ýÅv" Êb?ý œu?AO?ÐÆœu?ýÅv" —ËÅtÞu?ſ ¨rA?š ÊU??ýËd?š ëu?"« d?¹“ oD?M??" Ë qI?Ž «d?¹“ ¨œd?O?ÖÅv?"b²!¹UÐ œuš ÈU¼UÄ ÈË— b¹UÐ ÊU!½«XÝœÅtÐ ‘œu?š ¨«— œu??š Xýu??½d?Ý ÊU??M??Ž t! XÝ« s¹« ÈU??¹ÏË— —œ ÊU?'??½«t! v¹UO?½œ Ë œuš “« t! vA?½«œ Ë v¹U½«u?ð UÐ «d?¹“ ¨XÝË« UÐ r¼ oŠ Ë œd?OÖtÐ —œU+ Ë« ÆXÝ« Áb?ý ×Uš vFO?³Þ X?U?Š “« ¨œ—«œ bM?!Åv" vÖb½“ ʬ —œÈU?¼Å‰¬ÅÁb?¹« U?Ð oÐU?D?" ¨œu?š v?Öb?½“ ÏÁ—«œ« Ë 4ËU?C?+ ÈU?¼—U?O?F??" 7?šU?ÝUN?M?ð ¨ÊUýœu?š b?½—«bM?ÄÅv" t! v¹U?N?½U'?½« ʬ ¨‰U?Š d?¼ tÐ ÆXÝ« “UÝœu?šÆbMýU?ÐÅv" œuš 4UÝU?'Š« Ë r'?ł ÏÁœdÐ l+«Ë —œ ¨b?M²'?¼ œuš ‰UL?Ž« r!UŠU?¹ U?N??½¬ Æb?½«ÅÁb?½U??" ÂU?!U?½ ¨œu??š e?¹«d?ſ ÈU??¼ÅvA?!d??Ý —U?N?" —œ v?²?Š U?N??½¬t! b??½—«b??M??ÄÅv" U???¹ Ë b??½«ÅÁœd??J??½ „—œ `{«Ë —u???ÞÅtÐ «— œu??š XO??F??+u???"Æb½—«œ «— o*u" vÖb½“ p¹ È«dÐ v*U! 4—b+ ¨v¹UNMð tÐ ¨ÊUýœuš—œ ¨v½U??ŠË— ÿU??( “« ¨ÊU??A??O??Öb?½“ t?! b??½—«œ œu??łË vL??! ÈU??¼ÅÊU??'??½«ÂU??E??½ p¹ t! b??M??²??'??¼ r¼ vL??! ÏÁb??Ž Ë Æœd??ÐÅv?" d??Ý tÐ v?¬ÅÁb??¹« XO??F??{ËdÖ« Æb?½«ÅÁœ—ˬ XÝœ tÐ ¨ÊUý«Åv½U?'½« Xýd?Ý Êu~?L¼ d?/UM?Ž “« @M?¼PL?¼¨X'O?½ v*U?! r¼ “U?Ð ¨bM?ýU?Ð t²?ý«œ q"U?! ‰œUF?ð p¹ ¨r¼ vL?! —U?O?'Ð ÏÁb?Ž·b?¼ b?¹U?Ð s¹«® b?M?M?! ‘öð œu?š q"U?J?ð È«d?Ð t! b?½«ÅÁb?A?½ o¹u?A?ð «d?¹“b½«ÅÁœd?J½ Âd?½ t−M?ÄË XÝœ qzU?'" U?Ð v¹U?NM?ð tÐ eÖd?¼ U¹ Ë ©b?ýU?Ð vý“u"¬“« È«ÅtŽu??L??−???" ¨œ—«u??" všd??Ð —œ Æ©v??U??'??Ö—e??Ð —œ r?¼ Ë v½«u??łu??½ —œ r?¼®ÈU?¼œu?³?L?! ∫b?M?½U?" ¨XÝ« t²?ý«œ Á«d?L?¼ tÐ Ë« È«d?Ð «— d?A?Ð ‰«Ë“ ¨4«d?O?ŁÏU?ðl+«Ë —œ ÆÆÆÆ Ë jO×" j¹«dý ¨Ê«d?~¹œ “« ÁbMM?! Á«dLÖ ÈUN?IA"dÝ ¨vB?Aý ÆbM²'¼ ÊU'½« ÂU½ Ït²'¹Uý U¼ÅÊU'½« “« vL! ÏÁbŽË vÝU'Š« ¨vŠË— v~?M¼PL?¼ tÐ t! X'½«œ v½U?'½« b¹U?Ð «— q"U! ÊU?'½«d?Р«b?! d?¼ Ë b?M?²?'?¼ t?²?'?Ð«Ë d?~?¹b?J?¹ t?Ð ¨tK?Šd?" tÝ s¹« Æb?Ýd?Ð v?L?'?łbý— ÆrO?ýU?Ð t²ý«œ tłu?ð ʬ Vð«d?" tK?'K?Ý tÐ b?¹UÐ U?"« b?½—«œ dO?ŁÏU?ð Èd~?¹œvŠË— b??ý— Ë œ—«œ —«d??+ tO??I??Ð tÐ X³??'??½ Èd??ð 5??¹U???Ä ÏtK??Šd??" —œ v½U??L??'??łt! ¨b½uý ÁbO−MÝ d~¹œ vý“—« —UOF?" p¹ UÐ tJM¹« d~" ÆXÝUN½¬ s¹dðô«Ëb²'¹UÐ œuš ÈU¼UÄ ÈË— b¹UÐ ÊU'½« ±∏±π v×O'" aÝUÄ

Page 11

U??N??½¬ ÂU??$« È«d??Ð r¼ v"«b??+« êO??¼ t?! b??O??M??!Åv" v¹U??¼ÅtA??I???½ ÂU??L??ð ÏÁ—U??ЗœÅÊ«d???????~????????¹œÅU????????ÐÅ4—u???????A????????"Å“«Åt?½«“U???????³????????'Åt?!Åv?½U???????"“ ¨b????????O????????M???????!Åv?/¨b¹d¹cáÐ bO²'?¼ t! —uD½¬ «— ÊUðœuš bO¼«ušÅv/Åt?!Åv½U"“ŨbO½“Åv"Å“UÐÅdÝp¹ U?L?ý ÆÆÆÆ Ë «— ÊU?²?O?Öb½“ j?¹«d?ý U?¹ Ë b?M?²?'¼ t?! —u?D?½¬ «— Ê«d?~?¹œ U¹—œU+ t! v²+ËŨbO?ÝdðÅv"ÅvÖb½“ÅXOF?+«Ë “« t! v½U"“ ÆbO²?'¼ —ËUMý ÊU?'½«v"U~M¼ U?¹ Ë bOM!Åv?"Ån¹dFðÅU−?OÐ œuš —Ëd?ſ “« t! v½U"“ ¨bOA?A³Ð b?O²'O?½U?L?ý ¨b?O?M?! —Ëœ XI??O?I?Š “« «— œu?š t½«“Ë— ÈU?¼U??¹ƒ— U?Ð b?O?¼œÅv" Á“U?ł« t!Êœd! vÖb½“ Êbý —Ëœ vÖb?½“ “« 4ôUOš U?Ð ÆœuÐ bO¼«u?š 4U³Ł vÐ v½U?'½«œ“U²Ð ʬ UÐ Uð b?¹bM³Ð È«ÅÁ—U?²Ý tÐ «— ÊU²O?Öb½“ ÏtЫ—« b¹—«œ oŠ ULý ÆX?'O½Æbý q*Uſ XIOIŠ “« b¹U³½ v?ËÊU?ðœu??š ÈU?Ä ÈË— Ë b??O?ýU??Ð t²?ý«œ vK??"U??! XO?B??A?ý b??O?¼«u??šÅv" d??Ö«œU¹ t?Ð «— ʬ XÝ—œ XO?Ðd?ð Ë œu?š Xýd?Ý nK?²?A?" qŠ«d?" b?¹U?Ð ¨b?O?²?'?¹U?Шʫd~¹œ UÐ jЫ˗ —œ ÊUðœuš tÐ È«Åt½U*UJýu" ÁU~½ ¨fáÝ Ë ¨bOýUÐ t²ý«œbý YŽUÐ eOÇ tÇ ÆÆÆÆÆbO?ýUÐ t²ý«œ ÊU²¹U¼ÅÁU?Öb¹œ Ë ÊuÖU½uÖ ÈU?¼ÅXO?UF*ÊUA?½ œu?š “« vAM?!«Ë ÊU?MÇ U?¹ b?O?M! qL?Ž 5?MÇ ¨b?¹d?O?~Ð vL?O?LB?ð 5?MÇXýdÝ nK?²A?" qŠ«d" t! b?¹«ÅÁœu³?½ UL?ý t! bM?Ç d¼ d?"« s¹« oI% øb?O¼œÕË— Æœu?ýÅv" œ«b?L?K?+ ÊU??²?ŠË— È«d?Ð È“Ëd?O??Ä p¹ b?¹«ÅÁœ«œ VO?ðd?ð «— œu??šÊU²OÖb½“ —«œ ÊUJÝ Á—U?ÐËœ Ë Ábý œ«“¬ tJKÐ ¨X'O½ —u?! v½UÐd+ p¹ d~¹œr'ł ∫v²'?¹UÐ œu?š ÈUÄ ÈË— v½«uðÅv/ ¨X¹U?Nýöð U?Ð jI* ¨u?ð ÆœuÐ b¼«u?šULý ÆbMýUÐÅv" ”U?'Š —UO'Ð UL?ý 4U½U−O¼ ¨XÝU?Lý 5~MÝ —UÐ d?¹“ ULýôUÐ —œ Ë œd³Ð ©UN½U"—¬® UN?¹bMKÐ ÈuÝ tÐ «— ULý t! b¹—«œ ÃU?O²Š« v¹ËdO½ tЫ— ÊU²ŠË— dÖ« ÆbM! ‰uײ" «— ÊUð«Åv½Ë—œ vÖb½“ b¹UÐ ¨ËdO½ s¹« Æœ—«œ t~½ULý Ë b¼œÅv" 4—b+ ULý tÐ XÝË« —œ t! vðu+ ¨bO¹UA~Ð b½Ë«bš ÈuÝ tÐb¹d?O?~Ð X?Ýœ tÐ «— œuš vÝU?'?Š« Ë v½U?L?'ł vÖb?½“ t! X'?½«u?ð b?O¼«u?šÆbM!Åv" kHŠ gð—b+ UÐ «— ULý Ë« «d¹““« «— Èœ«“¬ Ë Ábý ZK* ÊU'½« ÕË— ¨bMM!Åv" v½«d?LJŠ t! v½U"“ 4UÝU'Š«dOÝ« ÊuM!Uð ULý b¹Uý Æb½“UÝÅv" 4uNý dOÝ« «— XOBAý ¨Áœd! —Ëœ œuš¨4U+Ë« VK?ſ« U?N½¬ U?"« ¨b¹U?ý Æb?¹«ÅÁbA?½ œu?š 4«uN?ý Ë 4U?ÝU'?Š« b?O"«U?½øbM½“Åv/ vÖb½“ —œ «— ·dŠ s¹dš¬U¹ Ë b?O−?M'?Ð œuš 4U?ÝU'?Š« U?Ð «— hAý p¹ Áb?OI?Ž XIO?IŠ U?L?ý dÖ«U¹ Ë ¨bM! d?OOGð ÊU?²LKF?" ÁUÖb¹œ tÐ t²'?Ð È—U! ÂU$« —œ UL?ý v¹U½«uð tJ?M¹«v½«œ—b?+ U?L?ý “« t! «d?¹“ ¨b?O?A?J?Ð XÝœ vÖb?½“ “« t! b??¹« ÁœU?"¬ U?L?ý d?Ö«dÝ t! r¼ v½U"“ Ë b?O²'?¼ ‰UŠ dÝ t! b?OM!Åv" U?Žœ v½U"“ UN?Mð U¹ ¨œu?ýÅv/—œ ULý tJKÐ ¨b¹«ÅÁœU²'¹U?½ œuš ÈU¼UÄ ÈË— ULý ¨bOM!Åv/ U?Žœ bO²'O½ ‰UŠÆb¹«ÅÁœdÐ ULý ¨bO²'¼ bMÐd?Ð g?ŠË— t! XÝ« v½U??'??½« ¨b??²??'??¹«Åv" œu??š ÈU??¼U??Ä ÈË— t! v½U??'??½«È«dÐ «— U?N?½¬ ¨q"U! Èœ«“¬ U?Ð U?ð Æœ—«œ 4—b+ ¨v½U?L?'ł Ë v?ÝU'?Š« qzU?'"Ë v½UL?'?ł qzU?'?" tÐ X³?'?½ b?¹U?³?½ t²?³??« Æb?M?! Á—«œ« œu?š vB?Aý X?¹dO?š«— œu?š tÐ ’u?B?A?" ÁU?~?¹U?ł U?N?½¬ ÈËœ d??¼ «d?¹“ ¨œu?Ð 4ËU?H?ð vÐ vÝU?'?Š«d¼ b¹U?Ð Ë œ—«œ XOL!U?Š UN?½¬ dÐ ÕË— U"« ¨b?M²'?¼ b½Ë«b?š ÈU¼—U! Ë b?½—«œÆbýUÐ t²ý«œ —UO²š« X% «— UN½¬ ÈËœb¹UÐ ULý t! XÝ« XÝ—œ ÆbM²'¼ ÕË— —UJ²"bš UN½¬ Ë UN½¬ ÈU+¬ ¨ÕË—UN½¬ U?"« ¨bO?¼œ ÊUA½ gM?!«Ë r'ł ÈU?¼Åg¼«uš Ë œu?š 4UÝU'?Š« tÐ X³'?½X¹«b¼ v²Ý—œ tÐ dÖ« t²³?« ¨bMM!Åv" UH¹« ÊU²OÖb½“ —œ «— vJÇu! gI½ jI*rJ×" «— ÊUý—U'*« b¹UÐ U?Lý Ë bM²'¼ g!dÝ VÝ« p¹ bM?½U" UN½¬ Æb½uý—œ «— ʬ ÊU"d* b?¹UÐ t! b?M²'?¼ vKO?³"uð« b?M½U?" UN½¬ ∫b?¹dO?~Ð œuš XÝœ —œÊU²?²?Ýœ “« ¨qO?³?"u?ð« ‰d?²?M?! U¹ Ë œu?ý ‘u?L?Ç ÊU?²?³?Ý« d?Ö« Æb?¹dO?~?Ð XÝœ ÆœU²*« bO¼«uš dÝœ—œ tÐ ÎUF+«Ë ¨œuý ×Ušt!Åv½U??"“ ÆX'??O??½ 5??"“ ÈË— ÊU??A??¹U??¼U??Ä Ë b??½—ËU??M??ý ¨Âœd??" “« všd??ÐdJHð ·d?/ «— ÊU²²?+Ë t! v½U"“ ¨bO?¼œÅv" jЗ 4UO?F+«Ë tÐ «— œuš 4ôU?Ošb²'¹UÐ œuš ÈU¼UÄ ÈË— b¹UÐ ÊU'½« ≤∞≤± v×O'" aÝUÄ

Page 12

—œ b¹U?Ð Ë« s¹«d?ÐUM?Ð ¨b?MM?!Åv" U?H?¹« dA?Ð vÖb?½“ XýcÖ d?Ý —œ «— ÊU?A?AI?½ÆbýUÐ vJ¹ U?N½¬ UÐ g¹U?¼Ë“—¬ Ë U¼bO?"« Ë Ê«d~¹œ ÈU?¼Åv½«d~½ Ë 4öJ?A"Ëœ s¹« “« UL?ý d?Ö« ÆÊ«d?~?¹œ U?Ð Ë« ÏtD?Ы— vM?F¹ ¨X?Ý« ÊU'?½« vI?*« b?F?Ð s¹«tÐ v²Š ¨bOýUÐ œu?š ÂU½ Ït²'¹U?ý t! bO²'O?½ v½U'½« UL?ý bOM!Åv/ qLŽ b?FаbOýUÐ r¼ ÊU'½« p¹ ÏtLO½ t! XHÖ Ê«uðÅv" v²AÝÁb?ý t²?A?¹— v½u??Ö qš«œ t! b?M?²?'??O?½ v¹U?¼ÅvM?O??"“ÅVO?Ý q¦?" U??¼ÅÊU?'?½«“« ÈuC?Ž U?Lý Æb?M?ýU?ÐÅv" ◊U³?ð—« —œ d?~?¹bJ?¹ U?Ð Ë b?M½U?'?½« tJ?KÐ ¨b?M?ýUÐœ—«œ v²³?'½ U?L?ý UÐ vI?¹d?Þ tÐ ÎUI?O?+œ eO?½ v½U'?½« d?¼ Ë ¨bO?²?'¼Åd?AÐÅÏÁœ«u?½U?šÎö"U?! «— œu??š X+u??â??O??¼ U??L?ý Æœ—«œ o?K?F??ð Áœ«u??½U??š 5??L?¼ t?Ð e?O??½ Ë« «d??¹“m?UÐ v½U"“ U?NM?ð ÆbO?ÝUMA?Ð «— U¼ÅÊU?'½« d~?¹œ t! v½U"“ U?ð XšUM?ý bO?¼«uA½ÏÁœ«u½Uš ÈU?CŽ« U?Lý b?M½U?" tL¼ «d?¹“ bO?ýUÐ vJ?¹ UN?½¬ ÂUL?ð UÐ t! b?¹uýÅv"ÆbM²'¼ dAÐtÐ v¼U??Ö¬ œu??š œu??łË “« t! œ—«c??ÖÅv" U??Ä v½«u??łu??½ t?Ð v½U??"“ tâ??Ð p¹œułË “« t! œ—«c?ÖÅv" U?Ä v?U?'Ö—e?Ð tÐ v½U?"“ Ê«u?łu½ p?¹ Ë œ—ˬÅv" XÝœtÐ bO?ÝdðÅv?/ t! v½U"“ «d?¹“ b?OÝd?²½ v¼U?Ö¬ œu?š “« ÆœuýÅv" ÁU?Ö¬ Ê«d?~¹œvÄ œuš ÈU¼ÅX?¹œËb×" tÐ t?! v½U"“ Ë œdÐ b?O¼«u?š vÄ œuš ÈU?¼ÅX¹œËb×?"bM½«uðÅv" UN½¬ Ë b¹—ËU?OÐ œuš vÖb½“ tÐ «— Ê«d~¹œ Uð b?¹uýÅv" ÁœU"¬ b¹œdÐqJ?A?" Æb?M?M?! v½U?'?½« Îö"U?! «— ÊU?²?O?Öb?½“ Ë Áœd??! vM?ſ «— U?L?ý XO?B?A?ýÈbÐ V+«uŽ g¹«d?Ð bM!Åv" vÖb?½“ «Ëe½« —œ t! v½U?'½« d¼ t! b?¹œ Ê«uðÅv"ÆbýUÐ t²ý«b½n?UA" œdJ¹Ë— Ëœ 5Ð ÊU'½« b¹uÖÅv" U" tÐ s¹u½ vÝUMA½«Ë— t! v½U"“»UA?²?½« «— vJ?¹ U?O½œ s¹« —œ gO?Öb?½“ tÐ tłu?ð U?Ð b?½«uðÅv" t?! t²*d?Ö —«d?+ÎUÝUÝ« t! v?Ë« ÆXÝ« t²š«œdÄ qO$« 4U?LOKFð Êœd! u?Ö“UÐ tÐ l+«Ë —œ ¨bM!“« «— U" t! vIA?Ž ∫XÝ« Ábý ÁbO?"U½ oA?Ž œ—«œ vÞU³ð—« Ë Áœd?²'?Ö v"uNH?"“« dAÐ tF"U?ł Uð Áœ«u½Uš l?Lł “« dO'?" s¹« ÂULð —œ Ë ÁœdÐ ÊËd?OÐ œuš —U?BŠË ÈË—ÅfÄ X?U??Š Èd???~??¹œ Æœ“U??ÝÅv" v?ŽU??L??²???ł« ÏÁb??½“U??Ý d???B??M??Ž p¹ U???"p¹ jI?* ¨U?L?ý t! b?O?L?N?* b?O?¼«u?š X+Ë Ê¬ ¨b?O?M?! œ— «— b?½Ë«b?š d?Ö«XÝ« v½U'½« ¨q"U! ÊU'½« ¨b½Ë«bš ÈbЫ ÕdÞ —œ «d?¹“ ¨bO²'¼ ÊU'½« tLO½ Æœ“UÝÅv" «— ©4uJK"® v½UŠË— ÈUO½œ Ë ÁœU²'¹« œuš ÈUÄ ÈË— t!ÊU!½« bFÐ Ëœ‰U×" ÎUF+«Ë býUÐ t²ý«b½ v'! tÐ È“U?O½ t! v¹UH! œuš Îö"U! ÊU'½« œułËÈU?¼—œ b??¹U??Ð b??O??M?! V?'?! X?O?I??*u??" vÖb??½“ —œ b??O??¼«u?šÅv?" d?Ö« ÆX?Ý«Èb½Ë«bš ¨bO¹UA~Ð b½Ë«b?š ÈuÝ tÐ t½U+œU/ Ë t½«œ«“¬ «— œuš XOBAývÖb½“ —œ eO?½ ULý U?Ð b¼«ušÅv" tJ?KÐ X'O?½ v{«—ULý X?IKš tÐ U?NMð t!b¼œÅv" ‘œuš t! vÖb?½“ Ït¹b¼ o¹dÞ “« «— UL?ý vÖb½“ Ë œuý vJ?¹ ULýÆbM! ÊuÖdÖœlO?ÝË ÈU?N??O?J?A??š “« —Ëœ ¨U?N?M??ð È« Ád?¹e?ł b??M?½U?" «— œu??š b?¹U?³??½ e?Öd?¼dÖ« Ë b?O?ýUÐ ◊U?³?ð—« —œ U?N½U?'?½« ÂU?Lð U?Ð U?ð b?¹d¹e?ÖU?½ U?Lý tJ?K?Ð ¨Xý«b?MÄUÐ «— œu?š X³×?" ÊU?~¹«— Ït¹b?¼ ÏtD?Ý«Ë tÐ b¹U?Ð b?OÝd?Ð ‰U?L! tÐ b?O¼«u?šÅv"«d¹“ XÝ« q"U! ¨”bI?" ÊU'½« p¹ Ÿu?L−" —œ ÆbO?½«bÐ vJ¹ UN?½U'½« d?~¹œË «bš r¼ ¨vÖb½“ ‰U?³I?²Ý« tÐ XÝ« —œU+ Ë Áb?ý œ«“¬ œuš r'?ł vÖœdÐ “« Ë«ÆœËdÐ g½«—œ«dÐ r¼ÈË— tÐ XÝ« —œU+ t! XÝ« v½U?'½« œ—«œ «— g"U?½ v~²?'¹U?ý t! v½U'?½«s¹dð oOLŽ “« Uð Áœ«œ Á“Uł« b½Ë«bš tÐ t! XÝ« v½U'?½« Ë« Æb²'¹UÐ g¹U¼UÄt½ sJO?? rM?!Åv" vÖb?½“ Ëò ∫b?M! Êu?Öd?Öœ «— gO?Öb½“ g²?O?B?Aý qŠ«d?"È«ÅtK?¾?'?" ÊU?L?¼ s¹« Æ åb?M?!Åv" vÖb?½“ s" —œ `O?'?" tJ?K?Ð s?¹« “« b?F?Ð s"ÆrO"U½Åv" «bš UÐ Ë« ÏtDЫ— vMF¹ ÊU'½« v"uLŽ bFÐ «— ʬ U" t! XÝ«ÂULð ÈuÝ tÐ «— g³?K+ t! XÝ« v½U'½« ¨XÝ« g"U?½ Ït²'¹U?ý t! v½U'½«U??N??½¬ X+Ë tÇ Ë U??−??! t! X'??O??½ È« t??ÏU??'??" êO??¼ Ë b??¹U??A??ÖÅv" g½«—œ«d??Ðb²'¹UÐ œuš ÈU¼UÄ ÈË— b¹UÐ ÊU'½« ≤≤≤≥ v×O'" aÝUÄ

Page 13

výu"«d*œuš vMF¹ ¨bO¹UOÐ ÊËdOÐ ÊUðœuš bKł “« b¹UÐ bOM! V'!Å«—ÅÊ«d~¹œ—Ëœ UL?ý ÊU?²?ÝËœ ÏtI?K?Š “« t!ÅvzU?N?½¬ U?Ð b?¹UÐ U?L?ý Æb?¹“u?"U?O?Ð «— gA?AÐ ËUN?½¬ U?Ð ÊU?A?ðöJ?A?" Ë vÖb?½“ 7?'?½«œ U?Ð vM?F?¹ ¨b?¹u?ý vJ?¹ ÎUŠË— b?M?²?'?¼Æ b¹d³Ð œuš VK+ ÊË—œ «— UN½¬ ¨X³×" Ë oA?Ž o¹dÞ “« b¹UÐ ¨bOM! 4U+ö"Ë U?¼Åv?½«d?M??A??Ý ¨tF???U??D??" ¨Êu??¹e?¹u??K??ð ¨U??L??M??O??Ý ¨u?¹œ«— ¨t?"U?½“Ë— o?¹d?Þ “«Ë b¹œ r! r! Æb¹uý d?³šUÐ ÊUA?¹U¼ÅÈœUý Ë U¼Å!— ¨4öJ?A" “« U¼Å4d*U?'"ÏtýuÖ d?¼ tРʬ ŸU?F?ý Uð b?O?AA?Ð XF?ÝË «— ÊU?²½«—œ«d?Ð vÖb?½“ “« ÊU?²O?¼U?Ö¬ÆbO−MÝÅv" Ê«d~¹œ UÐ v"b?L¼ —œ Ë« v¹U½«uð UÐ «— ÊU'½« vÖ—e?Ð ÆbÝdÐ UO½œÁœd! oK?š œu?š qJ?ý tÐ «— U?L?ý Ë« Ë XÝU¼ÅÊU?'?½« “« È«ÅtŽu?L?−?" b½Ë«b?šUÐ vŽUL?²ł« vÖb?½“ tÐ t! v'! bM?½U" tJ?KÐ ¨ÈËe?M" hAý b?M½U?" t½ ¨XÝ«b½Ë«bš oA?Ž dÐ vðœUN?ý 4U$ a¹—Uð ÆXÝ« Áb?ý 4uŽœ dA?Ð ÏÁœ«u½Uš ÂU?LðUM?Ð «— U?'?O?K?! fá?Ý Ë X'?Ð bN?Ž Âœd?" U?Ð ‰Ë« Ë« «d?¹“ ¨XÝ« d?A?Ð ÏtF?"U?ł tÐÊ«b½“d* “« È«ÅÁœ«u?½Uš XÝ« b?Š«Ë p¹ dAÐ ÏÁœ«u?½Uš b?½Ë«bš d?E½ —œ ÆœUN?½p¹ d¼ ÆXšUÝ ÁbM!«dÄ 5"“ ÈË— «— U¼ÅÊU'½« t! œuÐ ÁUMÖ Æ—bÄ p¹ UÐ U"«ÆrOM! È“UÝ“UÐ «— dAÐ ÏÁœ«u½Uš œU%« Uð rOM! pL! b¹UÐ U" “«v½U"“ U?ð Ë bM?!Åv" vÖb?½“ U" “« —Ëœ tÐ U?" Ê«—œ«d?Ð “« vJ¹ t! v½U?"“ U?ð¨rO?½«b?Ð —œ«d?Ð Ê«d?~¹œ È«d?Ð q?"U?! X+«b?/ U?Ð «— ÊU?"œu?š rO?²?'?O?½ —œU?+ t!s¹« “« «— b?½Ë«b?š Ê«u?ðÅv" t! b?½—«b?M?ÄÅv" U?¼Åv?C?F?Ð ÆrO?²?'?O?½ q"U?! “u?M?¼UN?½U'?½« q! È—œ«dÐ XN?ł —œ ÊU'?½« gýu?! ÊUL?¼ vMF?¹ ¨œd! ·c?Š tDЫ—Æb½Ë«bš œułË ÊËbÐtÇ Ë øœd! X³?×?/ Ê«—œ«d?Ð ÏÁ—UЗœ œu?ýÅv" b?ýU³?½ —b?Ä t! vzU?ł —œ U¹¬ULý dÖ« øœu?ý q³I²?" «— UN½U'?½« —bÄ gI½ b?½«uðÅv" UN?½¬ o?Uš “« dOſ v'?!Ê«u?M?Ž tÐ «— œu?š gI?½ b?¹U?Ð b?O?ýU??Ð U?N?½U?'?½« ÏtL?¼ —œ«d?Ð b?O?¼«u??šÅv" ÎU?F?+«Ëb?½“d??* tÇ d??¼ Ë œd?! X*U??¹—œ «— b??½Ë«b?š 4U??O??Š b?¹U??Ð ¨b??¹d?¹c??á??Ð b?½“d??*v*U! b?½—«b?M?ÄÅv" U¼Åv?CF?Ð Æœu?Ð b?O¼«u?š Èd?²?K"U?! —œ«d?Ð b?O?ýUÐ Èd?²?K?"U!“« «— U" t! v¼«u?šœu?š ∫XÝ« Ábý Áb?O?"U½ v¼«u?š œu?š t! œ—«œ t½U³?K?Þ«Ëe½«b?ŽU?I?²?" Êœu?Ð U?N??M?ð tÐ «— U?" œ—«œ vF?Ý Ë b?½«—Åv" V?I?Ž ÊU?"œu?š tÐ vÖb?½“UÐ ULý —bIÇ t! X'O½ rN" Æœ—«b½ œułË È«ÅÁbM?³¹d* qÞUÐ ‰UOš d~¹œ ÆbM!q"U! ⁄uKÐ t?Ð X+uâO¼ b?OM! tA?OÄ «— v¹UN?Mð bO?¼«uAÐ d?Ö« ¨bOýU?Ð œ«bF²?Ý«vJ¹ U?N½¬ UÐ b?¹UÐ b?¹uA?Ð vMſ Ê«d?~¹œ “« b?O¼«u?šÅv" dÖ« Ë Æb?OÝ— v¼«u?A½tÇ d¼ Æb?¹—«b?Ð XÝËœ «— UN?½¬ b?¹UÐ t! XÝ« s¹« ʬ d?~?¹œ vMF?" t! ¨b?¹uýÆbý bO¼«uš dð m?UÐ b¹—«bÐ XÝËœ d²AOÐ «— Ê«d~¹œs" l*U?M??" ‰Ë« ¨œu?š È«d??Ð v½U??'?½« d??¼ò ∫XÝ« 5?M??Ç U?L??ý Áb?O??I?Ž d??Ö«¨Â—«b½ v²+Ë Ê«d~¹œ È«dÐ ©ÆÆÆ« v²A³ýuš¨Â« Áb?M¹¬¨Â« Áœ«u½Uš¨-UF?UD"®UÐ s?" ¨d?~?¹œ 4—U³?Ž t?Ð ¨Âu?A?Ð Ê«d~?¹œ ÈU?¼—U?! —U?²?*d?Ö t! r?¼«u?šÅv/ s"¨rM!Åv" —U! t! v¹UN½¬ UÐ U¹ ¨Â—«b½ È—U! bM¹¬Åv" tÝ—b" tÐ s" UÐ t! v½U½¬tÐ ÈdJ?* b¹U?Ð fÄ Æ åÆÆÆÆbM?M!Åv" vÖb?½“ s" v~¹U?'L?¼ —œ t! v¹U?N½¬ U?¹—œ Ë bO?Ý— b?O¼«u?A?½ ⁄uK?Ð tÐ e?Öd¼ b?ýU?Ð 5?MÇ d?Ö« «d?¹“ ¨bO?M?JÐ œu?š ‰U?Šb¹U?Ð U?L?ý Æb?½U?" b?¼«u?š b?ý— vÐ —u?D?½U?L?¼ ÊU?²?ŠË— ÊU?²?O?Öb?½“ ‰u?Þ ÂU?L?ðt! v¹U??N??½¬ U??Ð b??¹U??Ð ‰Ë« Ïtł—œ —œ Æb??O??ýU??Ð 4U??ÞU??³??ð—« d??O??$“ —œ È«ÅtI??K??Š¨Áœ«u½U?š ∫b?O?M! —«d?+d?Ð ◊U?³?ð—« bM?¼œÅv" qO?J?A?ð «— UL?ý t½«“Ë— 4U?ÞU?³?ð—«ÆÊUð«Åv¼U~ýUÐ ÊU²ÝËœ Ë ¨Ê«—UJL¼ ¨È« tÝ—b" ÊU²ÝËœ ¨ÊU~¹U'L¼«bł Ït²*Uð «— œuš bO¼«ušÅv" dÖ« ¨býU³½ UN½¬ Ë ULý 5Ð tF"Uł ÕË— dÖ«ÊœuÐ UN?Mð øœœdÖ b?½uOÄ r¼ tÐ tF?"Uł —œ dA?Ð œ«ó½ —uD?Ç X+u½¬ ¨bO?M! t²*U?Ð4U$ „dð ÈUMF?" tÐ ÕdÞ —œ Ë ¨bM!Åv" —Ëœ v½U?'½« XOBA?ý “« «— ÊU'½« ÆXÝ«t! vMF?" s¹bÐ ∫ b?OM?O³?Ð «— UN½¬ b?¹UÐ «b?²Ð« Ê«d?~¹œ U?Ð Êbý tł«u?" È«dЗœ «— Ê«d~¹œ t! bOýUÐ t²ý«œ «— v¹U½«uð s¹« °bO?M! “UÐ «— œuš ÊULAÇ b¹UÐ’UB?²?š« U?N?½¬ tÐ ÊU²?O?Öb?½“ —œ «— v¹U?ł b?¹UÐ «b?²?Ы Ë b?¹d?¹cá?Ð ÊU?²?O?Öb½“UÐ Êbý v?J¹ v¹U?½«uð tJ?M¹« È«dÐ °b?OM?! v?Uš «— ÊU?ðœuš b?¹UÐ vM?F¹ ¨b?O¼œÊU'½« bFÐ Ëœ ≤¥≤µ v×O'" aÝUÄ

Page 14

r!IM# ÊU!½«p¹ “« d?ð Èbł v?²Š Èd?D?š U?Ð rO?M?!Åv" vÖb?½“ ʬ —œ t! È“Ëd?"« ÈU?O?½œo¹d?Þ “« ÊU??'??½« v½Ë—œ vÖb??½“ v¼U??³??ð vM?F??¹ ¨XÝ« t?ł«u?" vL??ð« tF??łU??*jK'?ð uÝ p¹ “« ÊU?'½« t! XÝ« XÝ—œ b?¹Uý ÆvL?'ł Ë vŠË— výU?ÄËd*U?Ð d??~??¹œ Èu??Ý “« U??"« XÝ« Áœd??! «b?O??Ä XF??O??³??Þ ÈU??¼Ëd?O??½ d??Ð Èd??²??A??O?ÐÁœ«œ XÝœ “« «— œu?š XO??B??A?ý d??Ð XO?J???U?" ¨v?¹«d?~??½Ëd?Ð —œ ÈË—ÅÁœU??¹“b?M??! vÖb?½“ v?F?+«Ë ÊU??'?½« p?¹ b?M??½U?" t! b??¼«u??šÅv" ÊU?'??½«d??Ö« ÆXÝ« Æœuý q"U! Ë XÝbJ¹ ÊU'½« p¹ Á—UÐËœ X'¹UÐÅv"t¹c?G?ð «— œu?š ¨œu?š ÊË—œ tÐ v½b?F?" œ«u?" Ÿ«u?½« Êb?O?A?! U?Ð Xš—œ p¹œuš vÖb½“ ÏÁbM¼œ qO?JAð È«eł« «— 4UOŠ b?+U* d/UMŽ s¹« fá?Ý ÆbM!Åv"vMF?¹ ¨b¼œÅv" U?Ið—« œu?łË “« dðôUÐ È« t?KŠd" t?Ð «— UN?½¬ s¹«dÐU?MÐ ¨œ“U?ÝÅv"ÏÁb½“U?Ý d?/U?MŽ «— ÊU?¼U?O?Ö Ë v½b?F" œ«u?" e?O?½ 4U?½«uO?Š —œ Æv¼U?O?Ö vÖb?½“q¹b³ð œułË “« b¹bł È« tK?Šd" tÐ d/UMŽ s¹« eO?½ UN½¬ —œ U"« ¨rOM?OÐÅv" UN½¬“« r¼ Ë ÊU??¼U??O??Ö “« r¼ ÊU???'??½« vÖb??½“ ÆÊ«u??O???Š vÖb??½“ vM??F??¹ ¨b???½u??ýÅv"¨Ábý —UN" Èœ«“¬ Ë qIŽ jÝuð b¹UÐ qŠ«d" s¹« U"« ¨œuýÅv" t¹cGð 4U½«uOŠÆœdOÖ —«d+ ÊU'½« vÖb½“ X"bš —œ Ë t²*dÖ 4—u/ q¹b³ð UN½¬ —œÈU¼Åt³Mł Ë e¹«dſ b?¹UÐ bOýUÐ t²?ý«œ v½U'½« vÖb½“ p¹ bO?¼«ušÅv" dÖ«ÊU'?½« ÕË— t! vzU?ł Æb¹—ËU?O?Ð —œ ÕË— —UO?²?š« X% «— œuš œu?łË vÝU?'Š«r!U?Š e?O?½ tL?K??! vF?+«Ë vM?F?" tÐ v?½U?'?½« vÖb?½“ p¹ b??ýU?Ð t²?ý«œ X¹u??Ë«X'Ä q?Š«d" t?Ð Uð ÊU?'?½« vÖb?½“ b?ýU?Ð e?¹«d?ſ U?Ð X¹u??Ë« t! v½U?"“ Ë XÝ«d?¼ ¨XÝU?L?ý œu??š U?Ð »U?A?²??½« oŠ ÂU?$«d?Ý v?Ë Æb??M?!Åv" ◊u?I?Ý v?½«u?O?Šs¹« —œ ¨Ë« Èô«Ë qŠ«d" dÐ ÊU'½« X'Ä 4«– È“ËdO?Ä dÐ XÝ«Åv¼«uÖ v¼UMÖXOF?+«Ë Ë Vð«d?" tK?'K?Ý «d?¹“ œ—«b½ «— œu?š v½U?'?½« 4«– d~?¹œ ÊU?'?½« dO?ÝdÖ« Æb½u?ý bײ?" b½Ë«b?š UÐ ¨bM?ýUÐ ÊU?A½«—œ«dÐ d?J* tÐ tJ?M¹« ÊËb?Ð XÝ«Ê«uM?Ž tÐ «— ÊU²?A?I½ b?¹U?Ð bO?ýU?Ð b½Ë«b?š b?½“d* t! b?O?¼«ušÅv" ÎU?F?+«Ë UL?ýl+«Ë —œ b¹d¹cÄÅv/ «— È—œ«dÐ t! v½U"“ Æb¹d¹cáÐ d~¹œ Ê«b½“d* ÏtL¼ —œ«dГ« «— U¼ÅÁ«— ÏtL?¼ œuš v½U?ŠË— b?ý— È«dÐ t−?O?²½ —œ Æb?O?M!Åv" œ— «— b?½Ë«bšÆb¹dÐÅv" 5ÐU"ò ∫b¹—«b?Ð XÝËœ «— ÊU²?½«—œ«dÐ b¹U?Ð bO?ÝdÐ ‰U?L! tÐ bO?¼«ušÅv" d?Ö««— Ê«—œ«d?Ð t?J??M??¹« “« .«Åt²??A??Ö 4U??O??Š qš«œ t²??ýc??Ö 4u??" “« t! r?O??½«œÅv"s!U?Ý 4u?" —œ b?¹U??/Åv/ X³?×?" «— œu??š —œ«d?Ð t! d?¼ ÆrO??¹U?/Åv" X³?×?"XÝËœ «— U??¼ÅÊU???'???½« d??ðÅo?O??L???ŽË d???ðÅq"U??! t?Ç d??¼ Æ©±¥∫≥Åu???¹Å‡±® åXÝ«d²?A?O?Ð tÇ d?¼ ¨b?¹u?ýÅv" qš«œ 4U?O?Š tÐ ¯d?" “« Á“«b½« ÊU?L?¼ tÐ ¨b?¹—«b?Ðd¼ ¨b¹uýÅv" qš«œ 4UOŠ tÐ ¯d" “« Á“«b½« ÊUL¼ tÐ ¨bO½«dÐ œuš “« «— UN½¬—œ U?L?ý XO??B?A?ý r¼ Á“«b??½« ÊU?L?¼ tÐ ¨b??O?½«d?Ð œu??š “« «— U?N?½¬ d??²?A?O??Ð tÇ ÆœuýÅv" Ê«d¹Ë ¯d" tÐ Êbý qš«œ Ë vÖb½“ “« 7ýcÖË b½Ë«bš Èu−?²'ł —œ Æb?O¹UA~?Ð ÊU²½«—œ«d?Ð Ë «bš ÈuÝ tÐ «— ÊU?ðœušd~?¹bJ?¹ “« X!dŠ Ëœ s¹« Æb?¹u?AÐ vJ?¹ UN?½¬ ÈËœ d¼ U?Ð bO?ýU?Ð ÊU²?½«—œ«dÐd~¹b?J¹ X?U/« Ë Áœd?! q"U! «— d?~¹bJ?¹ UN?½¬ fJŽ dÐ tJ?KÐ b?M²'?O½ «błÊbÐ «— d?A?Ð Áœ«u?½U?š ¨4U?$ Ë r'?& o¹d?Þ “« `O?'?" Æb?M?M?!Åv" 5?L?C?ð «—dAÐ ÏÁœ«u½U?š ÂULð U?Ð ULý b?½Ë«bš UÐ Êb?ý vJ¹ —œ ∫ XšUÝ œu?š eO"¬—«d?Ý«—œ ¨bOÐUOÐ «— œuš ÈUCŽ« tJM¹« Uð X*U¹ b?O¼«uA½ «— dÝ «d¹“ b¹uýÅv" vJ¹v½U"“ Uð «d¹“ ¨b?ý bO¼«uš t?ł«u" b½Ë«bš U?Ð d~¹œ ÈU¼ÅÊU?'½« UÐ œu?š œU%«v~²?ýcÖ œuš “« Æb?¹d¹c?áÐ b?O½«u?ðÅv/ r¼ «—Åʬ ÈUC?Ž« b¹d?¹cá?½ «— dÝ t!Ë jI* ÆXÝ« d~¹œ ÈU¼ÅÊU'?½« Ë b½Ë«bš oAŽ —œ bý— Á«— U?NMð oAŽ Á«— —œÆbOýUÐ ÊU'½« p¹ bO½«uðÅv" t! XÝ« v~²ýcÖ œuš “« UÐ jI*ÊU'½« bFÐ Ëœ ≤∂≤Σ v×O'" aÝUÄ

Page 15

È“Ëd"« ÊU'½« vÖb½“ Êœd! XÝbJ?¹ Ë Êœd! @M¼PL¼ ÎUF?+«Ë Æœd! bM¼«ušVKſ« t! X'Ä e¹«dſ b½«u²Ð ÕË— t! XÝ« qJA" vKOš ÆX'O½ È«ÅÁœUÝ —U!v½ËdO?Ð 4U?J?¹d?% XA?Ð Êu~?½ v½U?Ðd?+ «b?" Ë t²?*U?¹ ‘d²?'?Ö b?Š “« gO?Ðs¹« ÂU$« —b/ —œ t! v½U'½« “Ëd"« ‰UŠ d¼ tÐ ÆbM! —UN" ÎULOI²'" «— bM²'¼d¼ “« d²AOÐ «— bM¼œÅv" —«d+ dOŁÏUð X% «— e¹«dſ t! vKzU'" ËdLK+ XÝ« —U!ÆbMOÐÅv" dBŠËbŠ vÐ È«ÅÁ—Ëœ¨bO?¼œ ‚U³?D½« b?O?¼œÅv" ÂU$« t! tâ?½¬ U?Ð Îö"U! «— œu?š bO?¼«u?šÅv" dÖ«Ê«d?~??¹œ X"b?š —œ Îö"U??! b?O??¼«u?šÅv" d??Ö« ¨b?¹u??ý q"U??! b?O??¼«u?šÅv" d??Ö«UÐ bO¼«u?šÅv" dÖ« ¨b¹—«bÐ X?ÝËœ ÊUðœułË ÂUL?ð UÐ bO¼«u?šÅv" dÖ« ¨bO?ýUÐÕË— ¨œuš VK+ œułË q"U?! p?U" Uð bO?M! ‘öð fÄ ∫bO?M! UŽœ œułË ÂU?Lðœuš œułË XOJ?U?" Uð bOM! gýu?! Ë ¨b¹uAÐ UN?½¬ —«b¹UÄ ◊UA½ ÂU?Lð Ë œuš—U?O?²?š« s" ¨r¼œÅv" ÂU?$« s" ∫b??O?¹u?~?Ð b?O?ýU?Ð —œU??+ U?ð b?O?M?! œu?š ʬœ«Å«—U?Žœ s" ¨Â—«œ XÝËœ s" ¨r?²?'?¼ Ê«d??~?¹œ X?"b?š —œ s" —«œ «— œu??š œu?łËÆrM!Åv"¨Áœd?! b?×?²??" Ë lL?ł «— œu?š È«u??+ ÂU?L?ð b??¹U?Ð q"U?! v?Öb?½“ p¹ È«d?ÐXL?'+ ÈË— «— b?O?ý—u?š ÏtF?ý« t! vM?O?Ð Á—– b?M?½U?" rO?M?! ÊU?"“ s¹« e?!d?L?²"Áœd! XÝb?J¹ «— œu?š vB?Aý vÖb?½“ t! v½U?'½« Æb?M!Åv" e?!d?L²?" v/Ušt! bO?¼«ušÅv" d?Ö« Æœ—ËU?OÐ Ê«d?~?¹œ vÖb½“ tÐ «— g"«—¬ Ë `K?/ XÝ« —œU?+œuš Ït½U?š —œ «— `K?/ b?¹U?Ð «b?²?Ы b?¹—ËU?OÐ ÊU?G?"—« tÐ Ê«d?~?¹œ È«d?Ð «— `K?/ÆbOM! —«d+dГ« b?½«b?Ð «— ‘b?B?I?" tJ??½¬ ÊËb?Ð È—«u?Ý tšd?ÇËœ t! XÝ« s?J?2 U?¹¬È«dÐ «— È«Åt?A?I?½ ÊU?L?²šU?Ý p?¹ ÊU?Öb?½“U?Ý d?Ö« øb¼œ ÊU?A?½ ‚U?O?²?ý« œu?šøœu?ý q"U?! ÊU?L?²??šU?Ý Ê¬ XÝ« sJ?2 t½u??~?Ç b?M?ýU?Ð t?²?ý«b?½ ʬ XšU?ÝtJM¹« ÊËbÐ bOM?! bM"ÅÂUE½ Ë ¨@M¼P?L¼ «— ÊU²OÖb?½“ t! XÝ« sJ2 —uDÇÏt"U½dÐ p¹ œuš VK+ Ë d?J* —œ b¹UÐ Æb?OMJÐ «— —U! s¹« b?¹UÐ t½u~Ç b?O½«bÐXÝbJ¹ vÖb½“ p¹ Èu?Ý tÐ «— ÊU²O?Öb½“ t! È«Åt"U½d?Ð ¨bOýUÐ t²?ý«œ vK!œuš XÝ—œ q?"UJ?ð tÐ U?L?ý Ït½U?š @Ý Ë v½«b?F?L?ý qÖ ÆXÝ« Áb?ý t½Ë—«ËUL?ý ÂUI?" ¨U¼ÅÊU?'?½« U" ÈU?¼ÅpL! ÊËb?Ð Ë œuš X¹œËb?×?" —œ ¨b½«ÅÁb?OÝ—ULý b?OM!Åv" U?H¹« œuš ‰U?L! tÐ vÐU?O²Ýœ Á«— —œ t! XÝ« vA?I½ q"U?ý ÎUIO?+œn/Ë s¹dðô«Ë s¹« ÆbO?¹u−Ð pL! œu?š q"UJð Á«— —œ b?¹UÐ ¨bO?²'O?½ q"U!ÆXÝ« XIKšÊ«uðÅv?" v²?AÝ t?Ð d~?¹œ «— b?ýU?Ð «b?ł ʬ vÄu?ð “« g¹U?¼ÅÁd?Ä t! všd?Çt! XÝ« ‚œU??/ v?L??ð« œ—u??" —œ t?K??¾??'???" 5??L???¼ ÆXÝ« Œd??Ç p?¹ t! XH??ÖÈU¼ËdO½ ÂULð UÐ ÕË— dÖ« v²?Š ÆbMýUÐ Ábý «bł ʬ Ït²'?¼ “« g¹U¼ÅÊËd²J?««— g"U½ v~²?'¹U?ý d~¹œ ÊU?'½« ʬ œuý @M?¼PL?¼ ÊU'½« vŠË— Ë v½U?L'?łt! v½U?"“ ¨b?¼œÅv" XÝœ “« «— œu??š vÖb?½“ „—œ ÊU?'??½« t! v½U?"“ Æœ—«b?½—U?N?" t! v"U?~?M?¼ ¨XÝ« ÊU?O??G?Þ ‰U?Š —œ Ë« XO?+öš Ë nÞ«u?Ž 4U?ÝU?'??Š«v¹U?½«u?ð d?~?¹œ ÕË— t?! v"U?~?M?¼ ¨œu?ýÅv?" sJ?2d?O?ſ t²??A?O?'?Ö ÂU?' e??¹«d?ſv½¬ vA?¼«uš p¹ È«d?Ð U?N??¬ÅÁb?¹« Ë U?¼—U?O?F" t! v?"U~?M?¼ ¨œ—«b?½ XO?L?!U?ŠÈœ—«u" 5?MÇ —œ Æœu?ýÅv" výö²" œu?š —œ ÊU?'½« ¨œu?ýÅv" t²ý«b?MÄ Áb?¹œU?½ÎUF+«Ë «— ÊU?'½« vÖb½“ t! tâ?½¬ «d¹“ ¨œd! X³?×/ ÊU'?½« “« Ê«uðÅv/ d?~¹œÆXÝ« Ábý ‚dſ ÊUOGÞ s¹« —œ Èbł —uDÐ bM!Åv" v½U'½«XÝœ tÐ Á—U?ÐËœ «— œu?š ÈU?¼Ëd?O?½ ÂU?L?ð t! XÝ« “ô Êb?ý ÊU?'?½« È«d?ÐbO¼œ ÂUE½ Á—UÐËœ ÊU'½« vÖb½“ vF+«Ë ÁU~¹Uł —œ «— UN½¬ XÝ« “ô b¹—ËUOЉU?L??! tÐ b??O??¼«u??šÅv" d??Ö« Æb??¹—ˬ —œ ÕË— X"b??š —œ «— U??N??½¬ XÝ« “ô Ëœuš XýdÝ Êu~L¼U?½ d/UMŽ ÊUO" «— vðU?I³Þ ÂUE½ X'?O½ v*U! UNMð b?OÝdÐË Êu~?L?¼ vB?A?ý vÖb?½“ p¹ U?Ð ÕË— jÝu?ð b?¹U?Ð U?N?½¬ tJ?K?Ð ¨b?O?¼œ —«d?+XÝ« ÊUݬ ÎU²³'½ d?OÄ VÝ« p¹ —U'*« 7ý«œ t~?½ Æb½uý XÝbJ¹ b?ML*b¼—UO?'?Ð È—U?! 5?MÇ ÂU?$« b?ýU?Ð g!d?Ý Ë Ê«u?ł UL?ý VÝ« t! v?"U~?M?¼ U?"«d??Ö« U??"« ÆX?Ý« d??ð XA???Ý qO??/« V?Ý« gý X¹«b???¼ v²??Š ÆX?Ý« qJ??A???"œU?¹“ r¼ «— U??L??ý »U??²?ý V?Ý« ÁËd?Ö p¹ b??O??¼œ ÂU??$« «— —U?! s?¹« b?O??½«u??²??Ðr'IM" ÊU'½« ≤∏≤π v×O'" aÝUÄ

Page 16

Ê“«u²" XO?BAý p?¹ rO½«uðÅv" t! XÝ« `O?'" U?Ð v½U'½« X?ýdÝ qŠ«d"ÆrO¼œ ‘d²'Ö «— r?UÝ Ë 4U³Ł UÐ v½UŠË— vÖb½“ p¹ Ë .“U'ÐË ’Uš ÈU?¼“U?O?½ oK?Fð d?Ð XÝ« v¼«u?Ö U?" v½U?'?½« Xýd?Ý “« tKŠd?" d?¼Ê«uðÅv/ s¹«dÐU?MÐ Æb?M²?'¼ »u?š œuš —œ ÎUð«– U?NM?¹« ÂUL?ð ÆË« ÈU¼Å4b?¼U−"ÈU¼ÅÈd?~½«d?¹Ë dO?ŁÏUð X% U?N½¬ ÂU?Lð ‰U?Š d¼ tÐ ÆXýc?Ö UN?½¬ “« vÖœUÝ tÐÊ«uOŠ p¹ bM½U" Æb½ËdÐ XÝœ “« t! œ«œ Á“Uł« Ê«uðÅv/ fÄ ÁœuÐ dAÐ ÁUMÖŸuł— œu?š Èd?~?O?A?ŠË Èu?š tÐ ¨bM?M?!Åv" g¹U?¼— ‘œu?š ‰U?Š tÐ v²?+Ë Â«—b?½u?ý U?¼— œu??š ‰U?Š tÐ e?O?½ U??L?ý Èe?¹d?ſ Ë v?H?ÞU?Ž ÈU?¼“U??O?½ d?Ö« Æb?M??!Åv"lLł bÝ XA?Ä »¬ v²+Ë Æb?M!Åv" ◊u?IÝ Ê«u?OŠ p¹ ÂU?I" Uð ÊU?'½« ÁU?~¹U?łfÄ Æb??ÐU??¹Åv" g¹«e??*« v?N??łu??ð qÐU??+ “d??Þ t?Ð ‘«ÅÁu??I???U??Ð 4—b??+ œu??ýÅv"—œ Ê«u?ðÅv" Îö¦?" ¨œd?! ÁœU?H?²?Ý« gA??Ð 4U?O?Š l³?M?" Ê«u?M?Ž tРʬ “« Ê«u?ðÅv?"ÆX'ł œuÝ Ê¬ “« v½UÝdЬjš UN?½¬ tÐ Ë œ—ˬ —œ ‰d?²M?! X% «— ÊU?²¹e?¹d?ſ ÈU¼“U?O?½ ÕË— t! v½U"“dÖ« ÆbM¹¬Åv" —œ ÊU²½U1« ÈUN?¬ÅÁb¹« X"bš —œ e¹«dſ s¹« b¼bÐ `O×/ vA"d¹c?ÄU½ —U?N" U?L?ý Èe¹d?ſ ÈU¼“U?O?½ Ȝ˓ tÐ b¹—«œ“U?Ð X¹«b¼ s¹« “« «— ÕË—ULý vÖb½“ ÊUMŽ b¹UÐ ÕË— U¹¬ t! b?¹dO~Ð «— œuš rOLBð b?¹UÐ Æbý bM¼«ušøe¹«dſ U¹ Ë œdOÖ XÝœ tÐ «—bO?¼«uš U?¼ÅXÐ g²?ÝdÄ tÐ ÎU?M¾?L?D" ¨b?¹d¹c?á?½ «— vIO?I?Š È«bš U?Lý d?Ö«dÖ« ÆbM! vÖb½“ v¹«bš êO¼ g²ÝdÄ ÊËbÐ b½«uðÅv/ ÊU'½« «d¹“ ¨Xš«œdÄÊU?'?½« Èe??¹d?ſ ÈU??¼“U?O?½ Ït?â?¹“U?Ð ¨b??O?A??A?Ð ¡U?I??ð—« «— œu?š v½U??ŠË— vÖb?½“ÂU$«d?Ý ¨b?¹bM?³?Ð œuš Èô«Ë ÈU?¼ÅÊU?"—¬ ÈuÝ tÐ «— U?¼—œ d?Ö« Æbý b?O?¼«ušÆbý bO¼«uš œuš e¹«dſ ÏÁœdÐb¹“UÝ Èu+ «— œuš ÏÁœ«—« 4—b?+ U¹ bO¼b?Ð qJý «— œuš t! bO?MJ½ ‘öðË Áœd?! X?ö{ —U??Çœ «— U?L?ý „U??Ä 4U?O??½ —Ëd?ſ «d??¹“ b?O?M??! X*d?A??O?Ä U??¹ ËÆbMM?! U{—« «— UL?ý ÏÁe¹d?ſ ‰UO"« Xý«œ b?M¼«uš v?FÝ UL?ý ÂU!U½ 4U?ÝU'?Š«`O?'?" v'??O?Ž ÂU?½ tÐ Áb??½“ hA?ý p¹ U??L?ý Ït"U?½d??Ð Ë ·b?¼ Æb?M??! X¹«b?¼vB??A??ý vÖb??½“ p¹ œu??Ð b??O??¼«u??š —œU??+ t! XÝË« o¹d??Þ “« U??N??M??ð ÆX?Ý«s¹« tÐ ÊU'½« vÖb½“ v~M¼PL¼ Ë È“UÝ“U?Ð È«dÐ Ë« «d¹“ b¹“U'Ð «— XÝbJ¹ÆbM²'¼ «bł r¼ “« ‘« t½U"“ Ë ÊU'½« t! XÝ« ÁUMÖ dÞUš tÐ Æb"¬ UO½œtÐ «— ‘« vÖb?½“ b?½«u?ðÅv" t?! XÝ« ÊU?'?½« VK?+ —œ Áb??½“ v½U?Ðd?+ U?N??M?ðv½Ë—œ ÈU¼ÅoLŽ —œ «— Áb?M¼œ 4U?$ Æb¼œ gðU?$ Ë Áœd! @M?¼PL¼ v²?Ý—œ—œ UN?I?L?Ž s¹« —œ Êœd?! —U! U?Ð vN??« Áb?M?M! 4U?+ö" Æb?¹d?¹c?á?Ð ÊU²?²?O?B?AýtÐ UL?ý Èd?O?Ö qJ?ýË ¨œd! b?¼«u?š @M?¼P?L¼ «— U?L?ý ÈËd?O?½ ÂUL?ð g²?³?×?"v½U?'?½« ʬ U?L??ý U?N?M?ð t?½ Ë« —œ Æb?ý b?¼«u?š“U??ſ¬ vF?+«Ë ÊU?'?½« p?¹ Ê«u?M?ŽÏtâ¹—œ “« g?U?L?Ž« t! v½U?'½« U?N?Mð t½ Ë b?²?'?¹«Åv" g¹U¼U?Ä ÈË— t! b?O?²'?¼Æbý bO¼«uš vN?« ÊU'½« p¹ tJKÐ bÐUðÅv" ‘«ÅtÇ—UáJ¹ XOBAýr−!M# ÊU!½«b?½Ë«b??š rJ?Š s¹« Ær?O?ýU??Ð t²?ý«œ XÝËœ œu??łË Ë VK??+ ÂU?L??ð U?Ð b??¹U?Ð U??"U¹ Áœd! d?OI?% «— œuš v½U?'½« Xýd?Ý “« t³Mł êO?¼ b¹U?³½ Ë— s¹« “« ÆXÝ«ÈUł —œ b¹U?Ð ÈdB?MŽd¼ Ær?OM! U?¼— œuš ‰U?Š tÐ U¹ Ë rO?M! »u!d?Ý œuš —œdE½ tÐ Æœd?O~Ð XN?ł Ë t²ý«cÖ U?Ä U" vÖb½“ tÐ Ë t²?*dÖ —«d+ œu?š VÝUM"¨l+«u" všdÐ ÆXÝ« Ê«uðU½ œuš v?ÝU'Š« vÖb½“ UÐ tKÐU?I" —œ “Ëd"« ÈUO½œÈU¼Åv½«uðU½ vK?Jý tÐ bM½“Åv" U?Ä XAÄ œuš 4U$ Á«— tÐ 4U?ÝU'Š« v²+ËÏÁ“Uł« U?N?½¬ tÐ t! v½U?"“ ¨œ—«u?" d~?¹œ —œ Æb?½d?OÖÅv" «— œu?š ÂU?I?²?½« ÈdJ?*X³?¦?" v¹U?½«u?ð Ë Áœd?! »u?K?G?" «— Èœd?* ÈU?¼Å‘“—« œu?ýÅv" Áœ«œ vA?!d?Ý ÆœdOÖÅv" hAý “« «— Êœd! qLŽvÖb?½“ “« vF?O??ÝË XL?'?+ Ÿu??L?−?" —œ Á“Ëd??"« b?Ý—Åv" d?E??½ tÐ 5?M?â??L?¼—œ b¹UÐ ÊU'½« ÏÁœ«—« «d¹“ ¨býUÐ Ábý Ë« nOF{ ÏÁœ«—« ËdLK+ ÊU'½« v+öš«ÂULð v~M¼PL¼ UÐ U?NMð ÆbM! qLŽ 4UÝU'?Š« UÐ È—UJL¼ Ë v¼UÖ¬ UÐ œU%«r'IM" ÊU'½« ≥-≥± v×O'" aÝUÄ

Page 17

¨bO?ýUÐ ÁU?Ö¬ œuš 4U?ÝU?'Š« “« ÆX*d?Ö b¼«u?š È—UJ?³?¹d* U?Ð «— œuš ÂU?I?²½«Æb?½U?" b?M?¼«u?š vH?A?" ÊU?ðœu?łË —œ U?N?½¬ b?O?M?! œ—u?šd?Ð U??N?½¬ U?Ð XA?Ý d?Ö«ULý vÖb½“ oDM" ¨Ábý q¹b³ð u−~Mł p¹ tÐ t! ULý 4UÝU'Š« ¨s¹«dÐUMÐnOFCð `O×?/ Ë ‘“—« UÐ ÈU¼Å4ËUC+ È«d?Ð «— ʬ 4—b+ Ë ÁœdÐ 5Ð “« «—ÆbM!Åv"ÈË— d?Ð È«Åtýb?š s?¹d?²?L??! U?Ð ÊU??²?ðU?ÝU??'?Š« t! b??O?¼«u??šÅv" 5?M??â?L?¼U¹ ÊœuÐ ÈÏ«— œuš ¨v¹uł tD?KÝ tÐ q¹ULð® b?ýUÐ Á«dL¼ 4—b+ U?Ð ÊU²²O?BAýt! “Ë— p¹ ÆbM?ýU?Ð t²?ý«œ Èd²?A?OÐ X?½uA?š tJ?M¹« U?ð ©v!U?ÄU?½ U¹ X½u?A?šÆœd! b¼«uš Ê«—u* ÊUAHAð¬ Áu! s¹« b¹—«b½ «— ‘—UE²½«vðUE( È«dÐ ÆœbM?ÐÅv" «— g½ULAÇ bM?OÐÅv" „UMÝdð Èe?OÇ t! v!œu!tÐ dÖ« Æœ—«œ t"«œ« ÊU?M?âL?¼ Ë« ”d?ð t½U?HÝÏU?²?" v?Ë bM?!Åv" XO?M?"« ”U'?Š«t! bOÝUMAÐ «— ÊU²OðUÝU'Š« ÈU¼ÅgM?!«Ë t! bO¼«ušÅv/ ÊU²¹U¼Å”dð dÞUšv²+Ë Æb?O?M!Åv" tH?š œu?š —œ tJK?Ð Áœd?! ‘u"U?š «— U?N½¬ U?N?Mð t½ b?M?²'?¼ tÇË Áœd! X½uHŽ tK/U*öÐ b?¹bM³Ð ¨Áœd! X³þ«u?" ʬ “« tJM¹« ÊËbÐ «— vLš“XÝ« vLš“ t½u~Ç t! bOMO³?Ð b¹UÐ ULý ÆbM!Åv" X¹«d?Ý ÊbÐ ◊UI½ d~¹œ tÐÆbOM! X³þ«u" ʬ “« fáÝ»UÐU½ XÝËœ p?¹ U¹ vBA?ý vÐœ« vÐ U¹ 7?*d¹c?á½ U?Ð ÊU²?ðUÝU?'Š« d?Ö«œu?š Ë vÝU?'?Š« ÈU?¼ÅgM?!«Ë U?Ð Áb?ý —«œÅt×?¹d?ł vÖb?½“ —œ v²?'?J??ý U?Ð U?¹tÐ t! X'?O?½ Èe?OÇ ¨b?O?M?J?½ d?ÞU?š Áœ—“¬ «— œu?š b?O?¼œÅv" ÂU?$« t! Èb?M?¹¬ÁœU²?*U?O½ v+U?H?ð« tJM?¹« tÐ Êœd?! œu?/«Ë UÐ U?¹ Ë b?¹uý Áœ“ X?U?−?š ʬ dÞU?š—UM! dOI% UÐ «— ʬ ÆX'?O½ nF{ p¹ s¹« Æ bO¼b½ ÊU?A½ XAÝdÝ «— œušÆX'O½ v²OL¼«ÅvÐ Ÿu{u" s¹« Æb¹—«c~"“« vAM!«Ë 5M?Ç «dÇ bO?LNHÐ t! b?OM! vF?Ý Ë ¨bOýU?Ð ‚œU/ ÊUðœuš U?ÐÈ—U! ʬ ÏÁ—UЗœ œuÐ b?O¼«uš —œU?+ ʬ “« bFÐ U?NMð Ë fá?Ý Æb¹œ«œ ÊUA?½ œušXšUMý ÈuÝ tÐ «— UL?ý b½«uðÅv" ”U'?Š« Ãu" d¼ o¹dÞ s¹bÐ Æb?O¼œ ÂU$«ÎU³?Uſ s¹«dÐUMÐ ¨b½—«œ t½«d~Ðu!dÝ 4«– l+«Ë—œ «uIð UРΫd¼Uþ ‰ULŽ« “« všdÐʬ tÐ ÆrO?ýU?Ð t½U?ÐP??" b?¼«“ Èd?¼U?þ ÊËb?Ð ¨V?K?+ v!U?Ä ‰U?³?½œ t?Ð XÝ« d?²?N?ÐÈU¼Åt½«u?ł tJ?K?Ð Áb?½ ¯dÐ Ë ŒU?ý Áœd?! b?ý— tÐ ŸËd?ý t½U?OA?ŠË t! v²?š—œ—œ tJ?K?Ð sJ?½ v½U?Ðd??+ Æœu?ý —U?Ð d?Ä Á—U?ÐËœ U?ð Êe?Ð b??½u?O?Ä Ê¬ tÐ «— Èb?¹b?łp¹ Ê«u?M?Ž tÐ XO?Öb?½“ tJ??M?¹« U?ð ‘u?J?Ð œu?š Èe?¹d??ſ ÈU?¼Åg¼«u?š tO?!e?ðÆbÝdÐ ⁄uKÐ tÐ v×O'" p¹ Ë ÊU'½«tL?A?Çd??Ý vN??« X³??×?" “« ÊU??²?¹—U?!«b??* Ë v~?²??ýc?Ö œu?š “« b??¹—«c?~??Ð7*d?¹c?Ä d?ÞU?š tÐ U?N?M?ð b?¹—«c?~?Ð b?O?M?!Åv" —U?J½« «— œu?š v²?+Ë Ë b?½d?O?~?ÐÆbýUÐ ÊU²OÖb½“ —œ ÊUðb½Ë«bš Ë Ê«—œ«dзb¼ ÆbýUÐ `O'" —œ dðÅq"U! Ë vMſ vÖb½“ ÈU²Ý«— —œ b¹UÐ œuš ¯d"ÆXÝ« ÂUO+ tJKÐ X'O½ ¯d" dAÐ vÖb½“t! bOMJ½ vFÝ ‰UŠ d¼ tÐ Æb¹«Åt²*U¹ XAÝ «— œuš 4UÝU'Š« —UN" b¹UývMſ —U?O'?Ð vÖb?½“ p¹ ÈU¼Åt¹U?Ä bM?½«u?ðÅv" UN?½¬ ¨b?OM?! tHš œu?š—œ «— U?N½¬X!dŠ bM½U?" ¨bMýUÐ t²?ý«œ vÐuš 4«dLŁ b?M½«uðÅv" 4U?ÝU'Š« s¹« ÆbM?ýUÐdM¼ —œ t! vAAÐÅÕË— vŠ«u?½ ¨Ê«d~¹œ !— —œ U¹ U?¼ÅvzU³¹“ Ït¹UÝ —œ d?ð oOLŽtJM¹« U¹ ÆbOM!Åv" ”U'Š« œuš XÝËœ s¹dðÅp¹œe½ —œ t! výuš U¹ Ë XÝ«œU−?¹« ÊU²?¹«dÐ t! vD?¹«dý “« ÎU?I?OL?Ž Ë b¹u?ýÅv" ÂbL?¼ Ê«d~?¹œ U?Ð v²Š«— tÐÎU?B?A?ý tJ?M?¹« U?¹ Ë b?¹u?ý v{«— b?O?ÞU?³??ð—« —œ U?N?½¬ U?Ð t! v/U?A?ý«Ë Áœd?!ÆbOM! tÐd& ¨œeO~½«Åv" dÐ ULý —œ «— ʬ X³×" t! «— ÊbOAAÐ tÐ 4uŽœ“« È—Ëœ U?Ð Æb??M?! t?½U?²??ÝËœ «— vÖb??½“ d?H??Ý b?¹U??Ð v¼U??Ö¬ Ë 4U??ÝU?'??Š«ÊU²~Ý t! —UÐ d¼ dÖ« ÆbOÝdÐ vÖb½“ ÈU?¼ÅoLŽ tÐ bO½«uðÅv/ d~¹œ Ê«d~¹œ‘«Åt½U?š —œ «— œu??š Ȝ˓ tÐ Ë« ¨b?O??½e??Ð «— Ë« t½U?O??A?ŠË U??L?ý ¨b??M??! ”—U?ÄÂU$«dÝ ¨b?OM! v?½«b½“ œuš —œ «— œu?š 4UÝU'?Š« «b" d?Ö« ÆbM!Åv" ÊU?NM?ÄÆœuÐ b¼«uA½ ÈœUŽ d~¹œ ÊU²¹U¼—U²*— bOMOÐÅv"Âœ¬ p¹ Z¹—b??ð tÐ œu??ý vL??Š—ÅvÐ Ë v²???«b??ŽÅvÐ Ë« o?Š —œ t! Èb??½“d??*Ë« ¨œuýÅv" œ“œ p¹ tÐ q¹b?³ð ÂU?$«dÝ Ë bý b?¼«uš v¹u?~ſË—œ Ë d?ÖÅtKO?Šr−'M" ÊU'½« ≥≤≥≥ v×O'" aÝUÄ

Page 18

d~?¹œ t! Èu?×?½ tÐ Áœd?! „U?Ä «— ʬ b?½Ë«b?š X!d?Ð Ë t²?*U?¹ «— œu?š XÝ—œË 4UÝU'Š« t! b"UO½ `O'" ÆbMOÐÅv/ vN?« vÖb½“ UÐ n?UA" «— œuš ÊU'½«v²Š Ë XNł ÊU?²OÖb?½“ —œ «— UN½¬ U?ð Áb"¬ tJ?KÐ b½U?AMÐËd?* «— ULý ÈU?¼“UO?½œułË Ë VK?+ ÂUL?ð UÐ «— ÊU?²?½«—œ«dÐ Ë b?½Ë«bš b?¹UÐ U?L?ý ÆbA?AÐ vN??« Ït³?MłdÐò Æb?ýU?Ð v½UŠË— 7?ý«œ XÝËœ s¹« b?¹U?Ð tL¼ “« ‰Ë« U?"« b?¹—«bÐ X?ÝËœÆ圫œ b¼«uš uð tÐ «— u𠉜 XK¾'" fÄ d³Ð l²Lð «bš Ê“ X0UÝ—dÞU?š tÐ ÊU?½“ “« všd?Ð ÆbM?M?!Åv" d?OI?% «— ÊU?½“ Ê«œd?" “« všd?Ð r¼ “uM?¼Èd²?A?O?Ð ÈU?¼ÅÈœ«“¬ ‰U?³½œ t?Ð Ë bM?M?!Åv" nÝÏU?ð —U?N?þ« b?M²?'?¼ Ê“ tJ?M?¹«tÐ vMF¹ ¨v~²šUÝ ÈdЫdÐ p¹ eł ÈeO?Ç XIOIŠ s¹« tÐ tłuð UÐ t! bM²'¼XIOI?Š —œ ÆX'O?½ ¨b½« Áb?ý q¹U+ Ê«œd" È«d?Ð t! vð«“UO?²"« Êœ—ˬ XÝœv¹U¼Å4ËU?Hð t! ‰U?Š 5?Ž—œ U"« b?M²?'¼ d?Ыd?Ð v~²?'¹U?ý —œ ÊU?½“ Ë Ê«œd"ÊUA½ “Ëd?"« ÈUO?½œ ÆbM?²'¼ e?O½ d?~¹b?J¹ qL?J" b½—«œ d?~¹b?J¹ tÐ X³?'½s¹« —œ vÐuš tÐ «— œuš gI½ b½«uðÅv/ Ê“ ÆXÝ« œd" ÈUO½œ ¨UO½œ t! Áœ«œÆbM! UH¹« UO½œtÐ dB×?M" gI½ tÐ ‘«Åt½U?½“ 4UO/u?Bš “« X*d?F" UÐ b?¹UÐ uÝ p¹ “« Ë«bM½U" «— œu?š gI½ t! œbM?³Ð ‰œ s¹« tÐ b½«u?ðÅv/ t½dÖË œd³?Ð vÄ œuš œd*t! v¹UO½œ Êœ«œ qJ?ý —œ v?UF* rN?Ý b¹UÐ d?~¹œ v¹u?Ý “« ÆbM! U?H¹« Ê«œd"ÏÁb?M??Ðu??! Âu?−??¼ U??Ð t! È—u??D?½U??L??¼ ¨b??ýU?Ð t²??ý«œ b??M??!Åv" vÖb??½“ ʬ —œ4œUN?ý t?! XÝ« s¹« Ê“ XO??u?¾?'?" Ë tH?O?þË ÆrO?²?'?¼ tł«u?" v¹«d?ÖÅÈœU?"ÆbýUÐ ÊbLð —œ v½U'½« d/UMŽ —œU" Ë Áœd! kHŠ «— œušËœ d¼ UN?½¬ ∫œ—«œ œułË oK?D" ÈdЫd?Ð œd" Ë Ê“ 5?Ð ÊUO?×O'?" ÁUÖb?¹œ “«Ê«b½“d* Ëœ d?¼ ¨XÝ« ÁbM?¼œ 4U$ `O'?" Ëœ d¼ È«d?Ð ÆbM²?'¼ «bš ‚u?KA?"f?u?Ä Æb??½«ÅÁb?ý 4u?Žœ v?½U?ŠË— Xýu??½d?Ý p¹ tÐ Ëœ d??¼ Ë ¨b?M??²?'??¼ «b?šbOM?! vF?Ý fáÝ Ë œd?¹cá?Ð X'¼ t! —u?D½¬ «— ʬ Ë œd?³Ð ”U?'Š« ʬ X¹u?¼býUÐ fOš XŽ«—“ 5?"“ t! v½U"“ Uð b?½«œÅv" f! d¼ ÆbO?M! œ—ušd?Рʬ UÐœuš 4U?ÝU?'?Š« ÊU?*u?Þ d?¹“ d?Ö« r¼ —u?Þ 5L?¼ Æœd?! —U?! ʬ ÈË— Ê«u?ðÅv/‰Ë« ‰UŠ tÐ j¹«dý Ë bMJ½ g!Ëd?* ÊU²ðUÝU'Š« t! v½U?"“ Uð ¨b¹«ÅÁbý ‚dſÆœuÐ b¼«uš ‘uAG" ÊU²¹U¼ÅXO?UF* Ë U¼Å‘“—« ¨ULý —UJ*« œœd~½“UÐnK²?A?" 4U?!dŠ ÏÁ—U?Ð —œ t²?H?¼ ‰uÞ—œ ÊU?M?J¹“U?Ð ‰U?³?ðu* t?IÐU?'?" “« fÄrOJŠ r?KF" p¹ È«d?Ð ÆbM?M!Åv" vÝ—d?Ð Ë bI?½ «— UN?½¬ Ë Áœd! X³?×/ È“U?Дö! —œ ‘UA?²ſ« Vłu?" t! Èœd?ÖUý U?Ð tKÐU?I?" XNł ‰u?L?F" —U?J¼«— p¹œ—«œ t! vðöJ??A??" ÏÁ—U??Зœ Áb??O??A??! È—U??M??! tÐ «— Ë« t?! XÝ« s¹« ¨œu??ýÅv"ÆbM! X×OB½ «— Ë« Ë X³×/ÊU½¬ ÁU~?¹Uł b?¹UÐ ÊuM?!« bO?¼bÐ qJ?ý «— œuš 4UÝU?'Š« t! b?OK?¹U" dÖ«œu?š vF?Ý t½u?Ö d?¼ “« Ë b?O?¼œ —«d?+ v?Ý—d?Ð œ—u?" t½U?*U?J?ýu?" vÖb??½“ —œ «—Œ— t! È«ÅtK¾?'?" ÏÁ—UЗœ t! v½U?"“ Æb?OM?J?½ m¹—œ UN?½¬ Êœ—ˬ —œ rE?½ tÐ È«dÐd³/ È«ÅtE?( È«dÐ b?OÝU?MýÅv" «— Ë« t! v'?! ÏÁ—UЗœ U?¹ bO?²'?¼ Ê«d~?½ Áœ«œULý v¼UÖ¬ bO?MO³Ð t! b?OM! vFÝ Ë b?OM! ÁU~½ j¹«d?ý tÐ ÷dſ ÊËbÐ ¨bO?M!4UÝU'Š« «— vAI½ tÇ 5MÇ r¼ Ë XÝ« t²ý«œ ULý gM!«Ë s¹« —œ vAI½ tÇ«— Ÿu??{u??" ʬ tÐ X³???'??½ U??L??ý g?M??!«Ë r¼ Ë j¹«d???ý r¼ Æb??½«Åt²???ý«œ U??L??ýtÇ t! b??¹d?O??~??Ð rO?L??B??ð Ë b?O??M??! vÐU??¹“—« q"Q??ð U?Ð «— ʬ fá??Ý b??¹d?¹c??á??ÐÆbOM!Åv" –UAð« ÊU²½U1« ÈUN?¬ÅÁb¹« ”UÝ« dÐ «— v¼UÖb¹œt! —u?D?½¬ Ë t²?šU?M?ý «— œu?š 4U?ÝU?'?Š« t! b??ýU?Ð s¹« d?Ð ÊU?²?ýöð U?N?M?ð“« tÇ ¨b¹—Uá?'Ð b?½Ë«bš tÐ «— U?N½¬ ÏtL?¼ b¹dO?~Ð œU?¹ tJK?Ð ¨b¹d?¹cáÐ b?M²?'¼ÆbýUÐ ÁUMÖ v²Š U¹ rſ ÈË— “« tÇ Ë ÈœUý ÈË—ÂUL?ð Z¹—b?ð tÐ Ë œd?! b?O?¼«u?š b?ý— ⁄u?K?Ð Èu?ÝÅtÐ t! XÝ« o¹d?Þ s¹b?ÐvF+«Ë v½U?ŠË— vÖb½“ p¹ Æœd?áÝ b?O¼«u?š b½Ë«b?š ÊU²?Ýœ tÐ «— ÊU²?OÖb?½“XNł ”b?I??« ÕË— UÐ t! X?Ý« vÖb½“ tJ?K?Ð X'?O½ v?U?š 4U?ÝU?'Š« s¹« “«r−'M" ÊU'½« ≥¥≥µ v×O'" aÝUÄ

Page 19

ÈU?¼ÅÁœ«u??½U??š œ—«Ë XO?F??{Ë s¹« ÂU??$«d??Ý Æb?ý b??¼«u??š Áb??O?A??! ·«d??×?½«Æœu?ýÅv" U?¼Å똓« —œ X'?J??ý YŽU?Ð v²?Š 4U??+Ë« v¼U?Ö Ë Áb?ý 4U?³??ŁÅvÐb¼«ušÅv" Ê“ dÖ« ÆœuýÅv/ U?MÐ ‰e?e²" v¹UM?Ð d¹“ ÈË—dÐ 4U³ŁU?Ð ÏtF"Uł p¹“«— p¹ œd" È«d?Ð b?¹UÐ œ—«u?" všd?Ð —œ b?½UÝd?Ð ÂU?$« tÐ «— œu?š X?UÝ— t!fÄ bM?! UH?¹« «— œuš gI?½ vÐuš tÐ b?½«u²?½ È“Ëd"« ÈU?O½œ —œ Ë« d?Ö« ¨býU?Ðd~½Åv×?DÝ ÊU½“ “« È—UO?'Ð Á“Ëd"« Æœu?Ð b¼«uš Ê“ p¹ X?'Jý d?Ð v¼«uÖtÐ «— g½bÐ UN?Mð v½“ dÖ« Æb?M²'?¼ vF+«Ë Ê“ p¹ ÈU¼—u?ðUJ¹—U?! l+«Ë —œ ËË bM?! U?{—« q"U?! —u?DÐ «— œu?š b?¹b?ý gD?Ž ʬ b?½«uðÅv?/ œ—Uá?ÝÅv" œd?"UN?Mð Ê“ r'?ł tÐ œd?" “UO?½ «d¹“ Æœ—«b?Ð XÝËœ «— Ë« Îö"U?! b½«u?ðÅv/ r¼ œd?"XÝœ tÐ d??~???¹b??J???¹ ÕË— —œ œU??%« Á«— “« t! XÝ« “U???O??½ s¹« v?½Ëd??O??Ð b???F??Ðb?½«u?ðÅv" f?Ä œ—U?á?'??Ð œd?" tÐ «— œu??š r'?ł r¼ Ë ÕË— r?¼ v½“ d?Ö« Æb??¹¬Åv"«— vF+«Ë Ë qO?/« oA?Ž p¹ œuš Ë t²?ý«œd?Ð v"b+ œd?" q"U?Jð Á«— —œ ÎU?F?+«ËÂbŽ tÐ Ê“ o¹dÞ “« b¹UÐ Ë« «d?¹“ œ—«œ Èd²AOÐ “UO?½ “uM¼ œd" U"« Æb?M! tÐd&U?{—« «— X¹U?¼“U?O?½ ÏtL?¼ t! r²?'?O?½ —œU?+ s"ò œd?³?Ð vÄ œu?š v½U?'?½« X¹U?H?!Æœ—«œ b½Ë«b?š tÐ ÊU?¹UÄ vÐ È“U?O?½ ¨Ê“ ÕË— Ë r'?ł dÐ ÁËöŽ œd?" «d?¹“ årM?!œd" tÐ Êœ«œ v²'¼ —œ «— g²?UÝ— b½«uðÅv" Ê“ t! XÝ« `O'" ÏtDÝ«Ë tÐ UNMðÆb½UÝdÐ ÂU$« tÐ UO½œ Ëb½«uðÅv/ t½dÖ Ë ¨œ—ˬ —œ œd?" bIŽ tÐ «— œuš vK?Jý tÐ tAOL?¼ b¹UÐ Ê“Ë tF"U?ł ¨t½U?š —œ t³?½U?ł Ëœ È—U?J?L?¼ Ë b?ײ?" vÖb?½“ t½ Ë b?Ýd?Ð ‰U?L?! tГ« tÇ Ë v½UL'ł dE½ “« tÇ Ê“ Æœu?ý Áœ—ˬ ÊUG"—« ÊUNł tÐ b½«u?ðÅv" U'OK!—œ Ë« X?UÝ— qJý s¹dðÅoOLŽ ¨œ“U'Ð È«Åt¹b¼ gOÖb½“ “« b¹UÐ vŠË— dE½bM?!Åv/ œËb×?" «— X?U?Ý— s¹« j¹«d?ý UN?Mð 4—U?J?Ð ÆXÝ« ÊœuÐ —œU?" U?O½œp¹ vŠË— ÿU( “« b?¹U?Ð Ê“ ÆXÝ« r'?ł “« dðÅlO?ÝË ÕË— Êœu?Ð dL?Ł d?Ä «d?¹“ÎU?F?+«Ë gO?Öb?½“ Ït?¹b?¼ —œ Ë Áœu?³?½ V?U?Þ œu??š È«d?Ð «— vF?H?½ ¨b??½U?0 Ád?!U?Ð ÆbýUÐ ÁbMAAÐË Âöſ t½ Ë v½U½u?¹ U¹ b?ýUÐ œu?N¹ t! X'?O½ sJ?2 êO¼ò∫b?'¹u?½Åv" f¹b?+ÆåbOýUÐÅv" p¹ v'?OŽ `O'?" —œ ULý ÏtL¼ t! «d?¹“ Ê“ t½ Ë œd" t½ Ë œ«“¬ t½Æ©≤∏∫≥ öſ®Ë XÝ« t½Uš —œ g¹U?ł v²+U?O? êO?¼ ÊËbÐ Ê“ ¨rO?¹u~?Ð t! X'O?½ XÝ—œr¼ åb¹“UÝ d?Ä «— 5"“ Ë b?¹uý d?O¦?! Ë —Ë—UÐò rJŠ «d?¹“ ¨UO?½œ —œ œd" ÈU?łq'½ XO?u?¾'" U?N½¬ ÈËœ d¼ t?Ð b½Ë«bš ÆXÝ« Áb?ý t²HÖ Ê“ tÐ r¼ Ë œd?" tÐdJ?M?" b?½«uðÅv/ Ê“ t?−O?²?½ —œ ÆXÝ« Áœd?áÝ «— X?IK?š —U?! qO?LJ?ð Ë Áb?M?¹¬t! X'O?½ r¼ `O×?/ ‰U?Š d¼ tÐ Æb?ýUÐ v½U?'½« ‰U?L?Ž« —œ œuš v?U?Ž ÁU~?¹Ułt½uÖ êO¼ ÊËbÐ b?¹UÐ Ë bM?²'¼ dЫd?Ð v~²'?¹Uý êO¼ ÊËb?Ð Ê“ Ë œd" rO¹u~?Ðv¼«uš Ê«b½“d?* r?« UÐò ∫XH?Ö Ê“ tÐ b½Ë«b?š «d¹“ bM?M! —U?! r¼ UÐ vCO?F³?ðÊ“ Ë œd" Æ圗u?š v¼«u?š ÊU½ X?O½U?A?OÄ ‚d?Ž tÐò ∫XH?Ö œd?" tÐ Ë Æåb?O¹«“«— Á«— p¹ q"U???J??ð È«d???Ð ËœÅd??¼ÅÆb???½—«œ—u???šÅd??ÐÅv~???²???'??¹U???ýÅp¹Å“«ÅËœ d???¼qLJ" Ë Áœu?Ð 4ËUH²?" r¼ UÐ ÊUýœd?JKL?Ž U"« ∫v?UŽ ·b?¼ p¹ ÆbM?¹ULO?ÄÅv" Æb½d~¹bJ¹ÆXÝU?O?½œ 7?šU??Ý œd?" X?U?Ý— Ë d??A?Ð ÏÁœ«u?½U??š Êœd?! d?O?¦??! Ê“ X?U?Ý——œ œd???" vÖb???½“ t! v?U???Š —œ b???šd???ÇÅv?" tF???"U???ł —u???×???" ‰u???Š Ê“ vÖb???½“ÏÁbMM?! —UJ?ý¬ ÊUA?O½«Ë— Ë v½U?L'?ł 4ËUH?²" Xýd?Ý Ë ÆXÝ« ©tF"U?ł®dNý—œ «— «bš ÏÁœ«—« “« È«Åt½UA?½ q¹U'" s¹« ÆXÝ« ÊU?A²?U?Ý— vÝUÝ« ÈU?¼ÅXNłÆb¼œÅv" qJý ÊUAH¹UþËÆœd?! b?¼«u??A?½ b??ý— t½«œ ¨œd?O??Ö —«d?+ ʬ —œ t?½«œ t! b?ýU??³?½ v!U??š d?Ö«œu?Ð b??¼«u?š q"U??!U??½ œd?" ¨œd??¹c?á??Ð «— œd??" t! b?ýU??³??½ v½“ d?Ö« —u??Þ 5??L?¼‰U?L?! tÐ e?O?½ Ê“ b??M?! —Ë—U?Ð «— Ê“ t! b?ýU??³?½ Èœd?" d?Ö« ÎöÐU??I?²?" 5?M?â??L?¼t! b¹—«c?~Ð fÄ œ—«œ ÃU?O?²Š« Ê“ tÐ œu?š q"U?Jð È«d?Ð œd" Æb?O?Ý— b¼«u?A½fÄ XÝ« ÃU?²??×?" œd??" tÐ œu??š q"U?J??ð È«d??Ð e?O??½ Ê“ Æb?½U??0 Ê“ ÊU?L??¼ Ê“XÝœ t½«d?'??Ä ”U??'?Š« Èd??²??šœ tÐ t! v½U??"“ Æb?ýU??Ð ÊU?L??¼ œd??" b?¹—«c??~??ÐtÐ býUÐ ÊU?½«uł 5Ð b?¹UÐ t! vÞU?³ð—« œuýÅv" XH?/ d²?šœ Èd'Ä Ë b?¼œÅv"Ê“ X?UÝ— ≥∂≥Σ v×O'" aÝUÄ

Page 20

t! b??M???! ȗˬœU???¹ œd???" tÐ b???¹U??Ð Ë« ÆX?Ý« gK???"U??J???ð d???Ð vF???½U??" Ë« —Ëd???ſÁUÖ d¼ t! bM! ȗˬœU¹ UO½œ tÐ b¹U?Ð Ë« Æœd³Ð 5Ð “« œuš —œ «— gO¼«ušœuštÐ Ë œd?ÐÅv" ‰«R?Ý d?¹“ «— Ë« ÈU?¼ÅÊU?"—¬ s?¹d?²?N?Ð œu?ý Áœd?L??ý e?O?ÇU?½ ÊU?'?½«b?¼«u??A?½ ‰U??L?! tÐ b??½Ë«b?š pL??! ÊËb?Ð Ë« ÕË— t! b??M?! ȗˬœU??¹ ÊU?'??½«¨‘«Åv¹U³?¹“ ¨‘«Åv½U?ÐdN?" ¨Ë« gM?OÐ ¨Ê“ t?РΫb¹b?ý È“Ëd?"« ÊU'?½« Æb?OÝ—Æ Æ ÆË œuš ‘d¹c?Ä v¹U½«uð ¨4U?Oze?ł tÐ Ë« tłu𠨑«Åv²O?BAý ÈU?¼Å‘“—«œuš v½U"—¬ ·b?¼ tÐ Ê«œd" t! œË— v¹u?ÝÅtÐ UO½œ t! È—u?Þ tÐ ¨œ—«œ ÃUO?²Š«tÐ gM?!«Ë —œ U?" vÖb?½“ ‘Ë— ¨U?" 5?½«u?+ ¨U?" Âu?Ý— t?! «d?¹“ ¨b?M?ÐU?¹ XÝœÆb½«ÅÁb"¬ œułË tÐ vBAý ÈU¼Å‘“—« s¹«tÐ X³'?½ œuš X?O?u?¾'?" “« Îö"U?! Ë« t! œ—«œ ÊUJ?"« v½U?"“ Ê“ X*dA?OÄd¼ —œ «— œu?š `O?×/ g?I½ Ë Áœu?Ð d?{UŠ U?O?½œ —œ Ë b?ýUÐ ÁU?Ö¬ U?O?½œ 7šU?ÝÁœ«u½Uš ÊË—œ “« t/öš —uÞÅtÐ U¹ ¨vŽUL²ł« ¨vÝUOÝ ¨ÈœUB²+« “« È«ÅtMO"“ÆbM! UH¹« ¨vŽUL²ł« ÏÁbOâOÄ ÈU¼—U²šUÝ Uðœd−# Ê“ X0UÝ—bM?M!Åv" 5?IK?ð œuš t?Ð Ë ÁœuÐ œd?−" t! b?½—«œ œułË È—U?O?'Ð ÊU?½“ Á“Ëd"«v²A?Ý tÐ «— œu?š rAš t! b?M?²'?¼ všd?Ð ÆXÝ« Ábý ÁU?³?ð ÊUý«ÅvÖb?½“ t!¨bMM?! v?Uš Ê«d?~¹œ d?Ý dÐ «— œu?š ÈU¼Åv"U?!U½ b?½—«œ vFÝ Ë Áœd?! ÊUN?MÄtJM¹« bO"« tÐ bM?²'¼ výuš Ë v²Š«— ‰U³?½œ tÐ «— œuš X+Ë ÂULð r¼ všdÐvÖb½“ œu?š È«dÐ Áb?ý t! v²?LO?+ d¼ tÐ Ë b?M?M! d?Ä «— œuš 4U?ÝU?'Š« úš—œ Æb?½« Áœd?á?Ý Xýu?½d?Ý tÐ «— œu??š t! d?~?¹œ ÁËd?Ö Æb?M?M?! œU??−?¹« v²?Š«—d?Ýœ—œ t?Ð «— œu??š ʬ “« d??²?A??O??Ð Ë b??M??²??'??¼ vÖb??½“ s?¹d?²??N??Ð È«d??Ð ‘ö?ð¨ÊUO×O?'" U"« Æb?MM!Åv" Âd?ÖdÝ ÊUA?¹U¼—U! UÐ «— œu?š UNM?ð Ë b½“«b½«Åv/n+Ë U??Ð ¨U?¹ Ë Èd??J??* g"«—¬ ‰U??³??½œ tÐ v+öš« 5??½«u??+ oO??+œ X¹U??Ž— U??ÐÁœdáÝ t?Ðd& XÝœ tÐ d?¹eÖU?½ b¹U?OÐ UO?½œ tÐ gM?¹b?«Ë ÊËb?Ð t! Èb½“d?*d²NÐ býU?Ð t²ý«b½ «— —œU" U¹ Ë —b?Ä U¹ vMF¹ «— vJ?¹ b¼«uAÐ d?Ö« U"« œuýÅv"t²šU?Ý Ê“ ÁU?~¹U?ł ÊËb?Ð “Ëd?"« ÈUO?½œ Æ—œU?" Uð b?ýU?Ð t²?ý«b½ —b?Ä t! XÝ«v½U?'??½« d?O??ſ d?"« s¹« q! —u??D?Ð ÆX?Ý« Ád?N??ÐÅvÐ —œU?" œu??łË “« Ë XÝ« Áb?ýœu?š È«d?Ð vM?¹e??~?¹U?ł t! œd??ÐÅv" vÄ v½«u?łu?½ 5??M?Ý —œ ÊU?'??½« Æb?¹U?/Åv"t! b?L?N?*Åv" ⁄u??K?Ð tÐ Êb?O?Ý— ‰u??Þ —œ ÊU?'?½« ÆXÝ« ÊU?'??½« p¹ Ë t²?ý«b?½œd" tÐ t! XÝ« t²*U¹—œ ÎUð«– Ê“ Æœ—«œ ◊U³ð—« Ê«d~¹œ UÐ U"« XÝ« vJ¹ ÎUF+«Ë«d* d"« s¹« Æœ—«œ ◊U³ð—« UO?½œ UÐ eO½ Ë« ÎU²I?OIŠ t! b½«bÐ b?¹UÐ Ë XÝ« t²'ЫËË X*d?A?O??Ä ÊU?L?¼ “U??ſ¬ d?Ý q"U??J?ð d?O??Ý —œ Ë« ¨XÝË« v?U?'??Ö—e?Ð Êb?O??Ý—d?¼ ÆXÝ—œ v¼U?Öb??¹œ “« t²?³???« ¨œ—«œ «— g¹Ë“—¬ t! XÝ« v¹U?¼Åv?~?²?'?¹U??ýUM?Ð È«dÐ b?¹U?Ð r¼ —uD?½UL?¼ ¨b?M!Åv" pL?! œd?" tÐ t½Uš 7?šU?Ý —œ Ê“ —b+Æœ—«œdÐ Âb+ ÊUNł Êœd!tÐ ‘b??½“d??* tÐ ¨œd??" tÐ X+«b??/ ∫XÝ« X+«b??/ Ÿu??½ p?¹ Ê“ vÖb??½“U?Ð ‘—U??J??*« t! XÝË« «d??¹“ b??ýU??Ð U??O?½œ —œ b??¹U??Ð Ë« Æ ‘«ÅÁœ«u??½U??š Ë t½U??š‘uÖ œd" ÈU?¼ÅÊU"—¬ s¹dðÅoO?LŽ tÐ t! XÝË« ¨XÝ« t²?AO"¬ —œ œd?" vÖb½“Ÿu½ p¹ Ê“ vÖb½“ Æb?M²'?¼ v½UL'?ł ÈU¼“UO?½ È«d* t! v¹UN?½UL¼ Æb?¼œÅv"È«b* «— œuš ÆbAAÐÅv" œd" tÐ «— œuš Ë« ÆXÝ« v~²ýcÖ œuš “« Ë gAAÐœuš “« t½u?Ö d?¼ U?ð XÝ« ÁœU?"¬ tAO?L?¼ t! œ—«œ vI?A?Ž Ë b?M!Åv" g¹U?¼Åtâ?Ðb?¹U??Ð Ë« Æb?¼œ ÂU??$« ÊU?¼«d??L??Ö Ë Êôœ t²?'??J??ý 4U?$ È«d??Ð «— v~?²??ýc??Ö—œ gAÐ 4U$ X³×" Ë v~?²ýcÖ œuš “« —œ ÊœuÐ d?LŁ dÄ dÐ býU?Ð Èb¼UýÆvLŠ— vÐ Ë v²?«bŽ vÐ ÈUO½œ ¨“Ëd"« vMOýU" ÈUO½œÈ« t¹b?¼ ‘d?¼u?ý È«d?Ð œu?š —œ Ë« Æœ—ËU?O?Ð vÖb?½“ t! Áb?ý Áb?¹d?*¬ Ê“q"U???J??ð t?Ð È—œU??" o?¹d??Þ “« U???N???M???ð Ë Áœ—ˬ U??O???½œ tÐ «— ‘b???½“d???* Ë« ¨œ—«œÁb½«u?š Ê“ ¨XÝ« r!UŠ 4U?¹œU" ʬ —œ t! v¹U?O?½œ “Ëd"« ÈU?O½œ —œ Æb?Ý—Åv"t! bM?! ȗˬ œU¹ œd?" tÐ b¹U?Ð Ê“ Æœ—ËU?OÐ U?O½œ tÐ «— v½U?'?½« d/U?MŽ U?ð ÁbýÊ“ X?UÝ— ≥∏≥π v×O'" aÝUÄ

Page 21

eO½ U¼ÅÊU?'½« ÂULð U?Ð vŠË— œU%« ÊUJ?"« ÆbýUÐÅv/ vÖb½“ —œ sJ?2 œU%«œU??%« ÊU??J??"« v²??Š Ë XÝ« X?"b??š tÐ qO??" Ë X³???×??" ÏÁœ«“ t! ¨œ—«œ œu??łË«bš X³?×?" ÏÁœ«“ t! œ—«œ œu?łË r¼ `O?'?" v'?O?Ž o¹d?Þ “« dA?Ð q! U?Ð vŠË—v½UL'?ł 4«dLŁ Æœd?OÖÅv" ‘u?ſ¬ —œ «— U¼ÅÊU'?½« ÂUL?ð Ë ÁœuÐ dA?Ð tÐ X³'?½Ë« «d?¹“ ¨œ—«œ œu??łË U??¼ÅÊU??'??½« Ït?L??¼ —œ t! X'??O??½ Êœu??Ð d??L??Ł d??Ä Á«— U??N??M??ðqŠ«d" —œ b½«uðÅv" Ë« XIOI?Š —œ ÆbýUÐ dLŁ dÄ e?O½ vŠË— ÿU( “« b½«uðÅv"dÄ Ë œU?%« œułË «d?¹“ ÁbA?½ ÁU³?ð UL?ý vÖb½“ Æb?ýUÐ d?LŁ d?Ä eO?½ r'ł Èô«ËUL?ý t−O?²?½ —œ ÆbýU?ÐÅv" È—Ëd{ Ë Â“ô vÖb?½“ Èô«Ë qŠ«d?" —œ ÊœuÐ d?L?ŁvK?O??š ʬ tÐ vÐU??O?²??Ýœ t! b??¹«ÅÁb?ý Áb??½«u?š vB??A??ý q"U?J??ð p¹ Èu??Ý tГ« ÁUÖ U?" ÆXÝ« d?ðd?L?Ł d?Ä Ë oOL?Ž —U?O?'?Ð ‰U?Š ÊUL?¼ —œ U?"« XÝ« d?ðÅXA?Ýt! v?U?Š —œ ¨œ—«œ U?" È«d?Ð vŠd??Þ tÇ g²?³?×?" —œ «b??š rO?M?!Åv" ‰«Ïu??Ý œu?špL! UL?ý tÐ v~²?'³?œ Âb?Ž Ë VK+ v!U?Ä Æ.dÐÅv" dÝ t?Ð vJ¹—Uð —œ Îö"U?!ÏÁœ«—« ÈU?¼Åt½U??A??½ Ê«u??M??Ž tÐ «— ÊU??ð«ÅvÖb??½“ j¹«d??ý U?ð œd??! b??¼«u??š vÖ—e??ÐË bOM?! ‰u³?+ q"U! —uD?Ð «— œuš v½u?M! vÖb?½“ ÆbO½«b?Ð œuš È«d?Ð b½Ë«b?šÁb¹œ „—«b?ð U?L?ý ÏÁb?M¹¬ È«d?Ð b?½Ë«b?š t! v¹U?N?ŠdÞ Èu?Ý tÐ «— œu?š VK?+ÆbO¹UA~ÐX'O½ vMF?" Ê«bÐ b½dÐÅv" 4c?? d~¹bJ¹ U?Ð X!—UA" “« Ê«uł Ëœ tJ?M¹«ÈU¼Åt³?Mł “« t³?Mł p¹ U?NM?ð vHÞU?Ž 4UÝU?'Š« Æb?MM?! 똓« r¼ UÐ b?¹UÐ t!X'O½ vMF?" s¹bÐ ÎU"Ëe? 똓« „U?Ä 4ö¹ULð ÆbýU?ÐÅv" ‚u* d"« ÊuÖU?½uÖUN?M?ð d?"« s?¹« XO?Ыc?ł q"«u?Ž Æb?¹« Áb?ý Áb?½«u?š „d?²A?" v?Öb?½“ È«d?Ð t!4«—uBð “« Æb½—«œ vAI½ ·b¼ s¹« 5OFð —œ t! XÝ« vKzU'" “« t?ÏU'" p¹qOJ?Að t! b?Ý—Åv" dE?½ tÐ U?¼U¹ÏË— ÈU?O½œ —œ Æb?OýU?Ð ÁUÖ¬ œ—u?" s¹« —œ œušœuš “« vF+«Ë ÈU?O½œ —œ ÆXÝ« v½Uݬ —U?! Ê«b½“d* Êœ—ˬ —U?ÐË vÖb½“ p¹—u³?−?" UN?½¬ d?ÞUš tÐ «d?¹“ ¨XÝ« v½U?'½« ‚u?* Èd?"« ÊUðd?E?½ —œ UN?O?~²?ýc?Ön?UA?" ÎU?M¾?LD?" XO?F?+«Ë ÈUO?½œ ÆbO?A?JÐ XÝœ ÊU?²?¹U¼U?¹ÏË— “« b?ý bO?¼«u?šÆbM²'¼ œuš 4UÝU'Š« ÈU{—« ‰U³½œ tÐ ÊUý«ÅvÖb½“Ë ¨U¼Å‘öð ¨U¼ÅvAJ½œdÖ Ë U¼ÅÈbO"«U?½ “« ÈdðÅoOLŽ „—œ t! È—uD½UL¼—bIÇ t! rO?½UL?NHÐ U?N½¬ tÐ t½«“u?'?œ b?¹UÐ b¼œÅv?" XÝœ U" tÐ ÊUA?¹U¼Å!—tJK?Ð ¨X'?O?½ d?L?Ž Êœd?! ÁU³?ð Èœd?−?" vÖb?½“ Æb?½dÐÅv?" dÝ tÐ ÁU?³?²?ý« —œÆvÖœ«u½Uš vÖb?½“ UÐ 4ËUH?²" výË— tÐ U?"« ¨XÝ« È“UÝœu?š È«dÐ vðuŽœ Æœuý t²ý«cÖ —UM! b¹UÐ 7A¹uš tÐ oAŽ UNMðÁœuÐ ULý oýUŽ d²OÄ Æb¹«ÅÁœdJ½ œ—ušdÐ È—UJ²Ý—œ œd" UÐ ÊuM! Uð b¹Uý«d¹“ bOMO³Ð «— d~¹b?J¹ s¹« “« d²AOÐ t! Áœ«b½ Á“Uł« UL?ý tÐ ULý Áœ«u½Uš U"«œ— «— Ê«˛ œUNMAOÄ UL?ý ÆXÝ« Áœu³½ VÝUM" 똓« È«dÐ ÊU?ð«Åv?U" XOF{ËÆb¹« Áb½U" œd−" ¨—U! Ë Áœ«u½Uš UÐ dOÖ—œ ÊUMâL¼ Ë b¹«ÅÁœd!dЗœ «— ULý Vý v¼UOÝ bM½U" «Ëe½« ¨b½u?ýÅv" ÈdáÝ UN?UÝ t! ÊUMÇ r¼«— œu?š ÊU??²??ÝËœ ÈU??¼Åtâ??Ð ¨b??O??M??O?ÐÅv?" «— XA??³??ýu?š ÈU??¼ÅÃË“ Æœd??O??ÖÅv"d?E?½ —œ øb?O?²?'??O?! U?L?ý Æb?O??M?!Åv" tÐd?& «— v¹U?N??M?ð aK?ð rF?Þ Ë b??O?M?O?ÐÅv"øXÝ« sýË— “uM¼ Xſ«dÇ ø v²'Ð «— —œ ∫bO²'¼ tâÐ “uM¼ ULý ÊUðÅÁœ«u½UšÈ—u?ł s¹« «— X¹U??¼u??" b?¹U??³?½ °ÆÆÆ Áb??"Ë« t"U??½ v½ö* Ë v½ö* “« 4«d??Ðt²AÝ ‘«dÐ vKOšò ∫bO²'¼ dOÄ d²šœ p¹ ULý ÊU¹UMý¬ dE½ —œ °vM! g¹«—¬X'?J?ý p¹ tA?O?L?¼ œu?š ÁU?~?½ “« å °tM??! vÖb?½“ qI?²?'?" t½u?ðÅv/ e?Öd?¼œ—«u" všdÐ —œ œd−?" hAý p¹ t! XÝ« XÝ—œ b¹œd?ð vÐ ÆbO²?'¼ Áœ—uš4—u?/ tÐ t?L?¼ «d??¹“ Æåb??ýU??Ð U??N?M??ð Âœ¬ t! X'??O??½ »u??šò ∫X'??O?½ q?"U?!Ábý Áb½«uš „d²?A" vÖb½“ p¹ tÐ Ë« o¹d?Þ s¹bÐ Æb½«ÅÁbý oK?š b½Ë«bšÁb½«u?š ‚ö?š vÖb?½“ p¹ tÐ Ë« ÆÊ«d?~?¹œ U?¹ Èd?~?¹œ U?Ð Êœu?Ð vJ?¹ vÖb?½“œd?" d?¼ Ë b?M?! 똓« b?¹U?Ð Èœd?" d?¼ Æœ—«œ tA?¹— oA??Ž —œ t! vÖb?½“ Áb?ýt! b½—«œ œułË vHK²?A" qŠ«d" U"« ÆbM! t?{dŽ UO½œ tÐ Èb¹bł v?Öb½“ b¹UÐ ÆbÐU¹ oI% ʬ —œ b¹UÐ ©È—œU"® È—bÄ Ë „d²A" vÖb½“ s¹«UNMð ©œu?Ð bM¼«u?š sð p¹® 똓« o¹dÞ “« Ê“ Ë œd" v½U?L'ł 7Ýu?OÄœd−" Ê“ X?UÝ— ¥∞¥± v×O'" aÝUÄ

Page 22

Ë b¹—u?šÅv" vÖb½“ —œ j?I* d?Ö« bO?M?!Åv" ÁU~?½ œu?š g¹b½« —Ëœ ÁU?Öb¹œ “«È«d?Ð U?¹¬ b??¹« t²?*d??¹c?á??½ «— U?O??½œ Ë ÊU?²?½«—œ«d??Ð tÐ X"b??š d?Ö« ¨b??O?Ыu?šÅv?"øb¹«ÅÁœ«œ ÂU$« È—U! ÊU²OÖb½“ ÊœuÐ gAÐ dLŁ qOLJðÈU¼“U?O?½ Ë ‰UO?"« b?¹U?Ð bO?ýU?Ð o*u?" Èœd−?" vÖb?½“ —œ b?O¼«u?šÅv" d?Ö«t½ Ë X'O?½ ‰UOš 5?"“dÝ tÐ “«Ëd?Ä ÈUM?F" tÐ tO?!eð U?"« ¨bO?M! —U?J½« «— œušœu?š ÈU?{—« Ê«d?³?ł ‰U?³?½œ tÐ t?½ Ë v¹«d?Ö ÊU?"—¬ Èu?Ý tÐ XO?F??+«Ë “« v¹U?¼—bM?²?'¼ ÎU?F?+«Ë t! —uD?½U?L¼ œu?š ‰U?O"« 7?*d?¹cÄ ÈU?M?F" t?Ð tJK?ÐÆXÝ« 7?*—œU%« UN?½¬ Êœ«œ XNł ¨ b¹¬Åv" »U?'Š tÐ v½«d?~½ ÏUA?M" UL?ý È«dÐ dÖ« v²?Š Æd²K"U! Ë d²NÐ vÖb½“ —uEM" tÐ j¹«dý UÐ UN½¬ oO³Dð Ë UN½¬ tÐ ÊbOAAЗœ býUÐ d?LŁ dÄ Ë d?ŁÏu" b?½«uðÅv" t! «— gO?Öb½“ b¹U?³½ œd−?" d²?šœ p¹X³×" «d¹“ b¼œ tF?Ýuð «— gOÖb½“ b?¹UÐ fJŽ dÐ tJ?KÐ ¨bM! »u?!dÝ œuš—œ «— UO?½œ ÈUł ÈU?ł Ë t²*— d?ð«d?* ‘« t½UM?OÐ t?ðu! ÈU?N²?¹œËb×?" “« b?¹UÐ Ë«nÞ«u?Ž Æb?O?M??J?½ Èd?á??Ý XÝËœ p¹ U?Ð «— œu?š X?+Ë ÂU?L?ð Æœd?O??~?Ð ‘u?ſ¬ÆbýUÐÅv" nOF{ —UO'Ð —U! s¹« È«dÐ ULý vÖb½“s¹« «d¹“ bOMJ½ œËb?×" d~¹œ œd−" Ê«d?²šœ tÐ UNMð «— œuš ÊU?²ÝËœ ÏtIKŠb"¬Ë X*— Áœ«u½Uš p¹ UРΫdB×M" ÆbM!Åv" œËb×" «— ULý bý— j¹«dý d"«UL?ý r'łÅËÅXÝ«ÅVſ«—ÅU?L?ýÅÕË—Å«d¹“Ũb?ýUÐÅ„U?½d?DšÅXÝ«ÅsJ?2Ũb?OM?J½UL?ý ÈËœ d?¼ È«d?Ð d"« s?¹« «d¹“ b?O?ýU?³?½ gOA?! p¹ ‰U?³?½b?Ð UN?M?ð ÆÊ«u?ðU?½vzUN½¬ UÐ ¨b¹d¹cáÐ vÖb½“ —œ «— tL¼ tJKÐ ÆXý«œ b¼«uš vÄ —œ «— vð«dC"t! È«ÅÁuOРʬ ¨v1b?+ Ït¹U'?L¼ ʬ ∫b?OM?! ŸËdý bM?²'?¼ d²?J¹œe½ U?Lý tÐ t!v½UL?ð—U?Ĭ b?M?²?'O?½ —œU?+ t! Èœe?"U?½ ÊU?²?ÝËœ ʬ ¨bM?! «b?O?Ä —U?! b?½«uðÅv/ÆÆÆÆXÝ« œuš 7*U¹ ‰U³½œ tÐ t½«bO"«U½ t! vBAý ʬ ¨bMM! t¹«d!tÐ v½«d~?½ ÊËbÐ ¨b?O¹U?A~?Ð UO?½œ 4öJ?A" Èu?Ý tÐ «— œuš VK?+ ÈU¼—œ“« všd?Ð tÐ ¨ÊU??²??½«—U?J??L??¼ tÐ ¨b?O??M??! œU?N??M?A??O??Ä «— vðU?"b??š ÊU??ð t¹U?'??L??¼U?L?ý ¨b?O?M?J?½ v?U?š t½U?ý XO??u?¾?'?" —U?Ð d?¹“ “« ÆÆÆÆÆvðU?"b?š ÈU?¼ÅÊU?"“U?ÝÆXÝULý ÈU¼U¹ÏË— ÈUO½œ„—œ ÎUF?+«Ë b?OM?! q/U?Š ÊUM?O?LÞ« d?"« d?¼«uþ “« b?O?¼«u?šÅv" t! ÁUÖ d?¼p¹ ÏÁ—«œ« È«dÐ b?¹U?³?½ ÆœuÐ b?¼«u?A?½ sJ?2 UO?½œ —œ Êœu?Ð d?L?Ł dÄ “« `O?×?/‰öI²Ý« d~½UOÐ ⁄uKÐ «d¹“ ¨bO¹UOÐ »U'Š tÐ tâÐ s¹« “« gOÐ Èœd−" vÖb½“È« ÁœdÐ b?M½U?" t! b?¹—«b?½ «— oŠ s¹« UL?ý Æ똓« b?MÝ t½ XÝ« XO?B?Aýs¹« tÐ œËb?×" «— œu?š vÖb?½“ b?M?¹u?ÖÅv" Ë« tÐ .«œ «— gH?¹U?þË t! rN?* Z!ÈU¼bMÐ s¹« t! b¹dO~?Ð œU¹ b¹UÐ ÆbM¼œ vA?" jš ULý tÐ ÊU²M¹b??«Ë t! bOM!“« Ë X³×" “« ULý U?¹¬ øbOÝdðÅv" v$— d¼ “« U?¹¬ ÆbOM! Á—UÄ «— œu?š —UBŠÎö¦?" ¨b?OM?!Åv?" ÁœUH?²?Ý« t½U?N?Ð p¹ Ê«u?M?Ž tÐ U?N?M?ð Èb?½“d?* v~?²?ýc?Ö œu?š«— UN½¬ ULý ¨ d"« d¼«uþ rſ— vKŽ øbOM!Åv" —UJ½« «— ÊU²M¹b?«Ë ÊœuÐ d²Ö—eЗuD½¬ «— UN½¬ ULý ÆbM?²'¹« “UÐ ÊU²²OB?Aý q"UJð dOÝ “« Uð bO?M!Åv" —u³−"Áœ—ËUO½ U?O½œ tÐ œuš È«d?Ы— U¼ÅtâÐ s¹b??«Ë Æb¹—«b½ XÝËœ b?¹Uý Ë b¹U?Ð t!t! t½uÖd¼ ÊU?A²O?F{Ë® b½Ë«b?š Ë Ê«d~¹œ È«d?Ð tJKÐ ¨b?½« ÁœdJ½ ¯—e?Ð Ë“u?M??¼ b?½« Áœd??! tÞU?Š« «— ÊU??A?¹U??¼Åtâ?Ð Îö"U??! s¹b???«Ë Æ©b?ýU??Ð b?¼«u??šÅv"s¹b???«Ë d???Ö« Æb???½« Áb??½U???Ýd???½ ÂU??$« t?Ð s¹b???«Ë Ê«u???M???Ž tÐ «— œu???š X?U???Ý—¨X?UÝ— ¨qG?ý ¨Ê«b?½“d?* ¨ÊUA?½“ ¨ÊU?ýd?¼u?ý® Ê«d~?¹œ “« «— ÊU?A?½«b½“d?*ÂU$« —œ U?N?½¬ b?½—«œ t~?½ —Ëœ r¼ v!b?½« v²Š ©b?½Ë«b?š U?¹ Ë ¨d?A?Ð ÏÁœ«u½U?šXÝËœ v*U! ÏÁ“«b½« tÐ «— ÊUA¹U¼Åtâ?Ð UN½¬ Æb½« Áœ—uš X'?Jý œuš X?UÝ—Æb½—«b½tÐ X+u?½¬ b?¹u?ý qI??²?'?" œu?š s¹b??«Ë “« Èb??Š U?ð t! b?O?M??J?½ vF?Ý d?Ö«j¹«d?ý d?Ö« Æb?O?M?! V'?! «— q?O?/« ‰öI?²?Ý« p¹ X'?½«u??ð b?O?¼«u?š v²?A?ÝV?U?ł Ë U?³¹“ d?Ö« v?²?Š bO?M?! t?¹«d! œu?š È«d?Ð v?½UL?ð—U?Ĭ ¨b?M?!Åv" »U?−?¹«œuš tÐ «— ‚Uð« p¹ ÊU?ð«Åt½Uš —œ q+«bŠ ¨X?'O½ vK?LŽ —U! s¹« d?Ö« ÆbýU?³½—œ «— œuš U¹¬ ¨b¹« t²*d¹cÄ «— œu?š œd& XOF{Ë ÎUF+«Ë U¹¬ Æb?O¼œ ’UB²š«ÊUMâL¼ dÖ« Æb¹« Áœ«œ —«d+ œuýÅv" ÊUð«Åv²OBAý bý— tÐ d−M" t! vD¹«dýœd−" Ê“ X?UÝ— ¥≤¥≥ v×O'" aÝUÄ

Page 23

gOÄ «— vK?"U?! vÖb?½“ Ë t²*d?¹c?Ä ÊU1« U?Ð Ë Èœ«“¬ U?Ð «— œu?š X?UÝ— X+ËÆXý«œ bO¼«uš Ë—ÊU?M??O??L??Þ« œu?š X??U?Ý— œ—u??" —œ t! X?Ý« v½ôu??Þ vðb?" Êu??M??!« b??¹U??ýt²ý«œ Á«dL¼ tÐ «— Èb?¹bý ÈdJ* »«d?D{« UL?ý È«dÐ d"« s¹« Ë b¹«Åt²?ý«b½U¹ r¼œ t"«œ« «— vÖb½“ vÖœ«u½Uš vÖb½“ ÈU¼ÅÈœU?ý bO"« tÐ b¹UÐ U¹¬ Æ XÝ«XIO?I?Š p¹ vÖb?½“ êO¼ø“U?'?Ð XO?F{Ë s¹« U?Ð oÐU?D?" «— œuš vÖb?½“ t!XÝ«uš tL?¼ ¨ÊU?²O?Öb½“ j¹«d?ý ¨U?Lý ’U?š ÈU?¼œ«bF?²?Ý« ÆX'O?½ È—U³?ł«rOEŽ ÈËd?O½ Ȝ˓ tÐ ÆbM?¼œÅv" ÊUA½ «— U?Lý vÖb½“ d?O'" Ë XÝ« b?½Ë«bš—œ b½Ë«bš ÆU¼d²Ö—e?Ð ÈËdO½ “« dðbML?ð—b+ v²Š v¹ËdO½ œd! b?O¼«uš V'!È—uDÐ bM! n+Ë X"bš —œ «— œuš t! v½“ ¨œ—«œ “U?O½ œd−" Ê“ tÐ œuš —U!Æœuý v½U'½« dOſ ÈUO½œ —œ ÊU'½« —œU" t!X³×?" «d?¹“ ¨b?OýU?³?½ g"«—¬ Ë XO?M"« ‰U?³?½œ tÐ Êœu?Ð ”bI?" tJA?š UÐb¼«u?š vB?A?ý X¹U{— Èu?−?²?'ł “« d?²?L?! —UO?'?Ð b?½Ë«bš t?Ð X³'?½ U?L?ýfáÝ ¨bO?M! “UÐ ÊU?²½«—œ«d?Ð Ë b½Ë«bš Èu?Ý tÐ «— œuš XO?BAý tJ?KÐ Æœu?Ðv~²?ýcÖ œušÅ“« s?¹« ‰UŠ d?¼ tÐ ÆbO?LN?* bO¼«u?š «— v~?²ýcÖ œu?š “« 4c?t! vŠË— ¨b?ýU?Ð t²?ý«b?½ ›U?O?½œ s¹« t?Ф v~?²?'?³??œ t! XÝ« vŠË— Âe?K?²??'?"—œ t! v³?zU?B?" Ë 4öJ??A?" ÊU?O?" —œ ¨b?ýU?Ð v?ŠË— `K?/ Ë Ê«d?~?¹œ Ê«d?~?½ULý Uð b¹—Uá?'Ð ”bI?« ÕË— XÝœ tÐ «— œuš ¨œ—«œ œułË v½U?'½« d¼ vÖb½“o¹dÞ “« ¨b?OÝU?MA?Ð «— œuš ÈU?¼ÅnF{ t! b?OýU?Ð —œU+ d?Ö« ÆbM?! X¹«b¼ «—Ë« ¨b¹d¹c?áÐ t½«b?ML?ðËUA?Ý «— Ë« 4uŽœ Ë b?OýU?Ð b½Ë«bš t?łu²" v?ŠË— dI*nK?²?A?" j¹«d?ý Ë 4öJ?A?" ÊU??O?" —œ t! œ«œ b?¼«u?š ÊU?A?½ U?L?ý tÐ «— v?¼«—«— vÖb?½“ d?O?'?" “« ÈœU??¹“ Á«— tJ?M?¹« “« fÄ Æb??O?M?! —u?³?Ž ʬ “« ÊU??²?O?Öb?½“fáÝ ¨b?O?MJ?*U?O?Ð v¼U~?½ b?¹«ÅÁb?"¬ ʬ “« t! v¼«— tÐ Ë b?¹œdÖd?Ð ¨b?¹œuL?O?ÄË Áœd! »UA?²½« ’Uš o¹d?Þ s¹« tÐ «— UL?ý b½Ë«b?š «dÇ t! bO?LN* b?O¼«u?šbO?¼«u?š “«d?Ы «— œu?š v½«œ—b?+ ”U?'?Š« v?½UL?O?A?Ä ”U?'?Š« s¹d?²?L?! ÊËb?ÐÆœd!ÆbO?¼œ ÊU?A½ œu?š “« ÊU?²?½«—œ«dÐ Xýu?½d?Ý tÐ Èd?*«Ë Ït+öŽ t! b?¹—«œ tHO?þËÈ«dÐ È« ÁeO~½« d"« s?¹« b¹—«c~Ð ¨b¹«ÅÁœd! —U?J½« «— vÖœ«u½Uš ÈUN?ðc? dÖ«—œ œu?š Èœd??* ÈU??¼ÅvzU??½«u?𠜗u??" —œ d??Ö« fá??Ý Æb?ýU??Ð ÊU??'??½« tÐ X"b??štÐd& «— fH?½ tÐ œUL²?Ž« “« Èb¹b?ł uł U?Lý b?¹—«œ pý vÖb½“ U?Ð œ—ušd?ÐÆœd! bO¼«uš“«dЫ È«d?Ð Èb?¹bł X/d?* ¨b?OM?O?ÐÅv" œËb?×" —U?O?'Ð «— ÊU?²?O?Öb½“ d?Ö«“« È«ÅtJ³?ý ¨b¼œÅv" —«“¬ —U?O?'Ð «— U?Lý v¹U?N?Mð d?Ö« ÆXý«œ b?O¼«u?š œułËbM!Åv" pL! ULý tÐ ‡ XÝ« r¼ n?UA" fMł UÐ ◊U³ð—« t²³?« t! ‡ 4UÞU³ð—«vBA?ý X?U?Ý— pý ÊËb?Ð ÆbO?M?! œ«“¬ Ë Áœ«œ XF?ÝË «— œuš XO?B?A?ý Uð4—UJÐ U?"« ÆbýUÐÅv" ”b?I" Ë Èœd* ’U?š —uD?Ð —uEM?" s¹« È«dР«b! d?¼tL??¼ t! vð—U??J??Ð ¨Áb??ý t²??*d??¹c??Ä ÂU??Ž —u??D??Ð t! XÝ« X?U??Ý— s¹« ¡e??ł r?¼Ã«Ëœ“« “« d?ðô«Ë t! XÝ« v¼U?~?¹U??ł ÊU?L?¼ t! b?½—«œ—u??š d?Рʬ “« ©ÊU?"“®“UÐ U¼ÅÊ«d?!ÅvÐ Èu?Ý tÐ ÕË— UN?Mð ÆXÝ« œËb?×" ÊU?'½« r'?ł «d¹“ œ—«œ —«d?+¨bM!Åv" vÖb½“ oAŽ ÊËbÐ t! XÝ« ÁeO~½«ÅvÐ ÊU'½« p¹ ¨UNMð œd" ÆXÝ«U?Ð vÖb?½“ —œ U?L?ý XO?F?{Ë ÆXÝ« vÖb?½“ v½U?Ð Ë o?U?š tA?O??L?¼ oA?Ž «d?¹“oA?Ž Á«d?L¼ t?Ð U?Lý ÆX?Ý« XO?L?¼« e?zU?Š bO?M?!Åv" v?Öb?½“ ʬ UÐ t?! vI?A?ŽÆb¹—ˬÅv" ÊUG"—« tÐ UO½œ tÐ «— Èb¹bł vÖb½“oI% œuš ’Uš X?UÝ— V½«uł ÂULð tÐ q"U! —uDÐ b½«uðÅv/ fJâO¼Æœuý t²*d¹cÄ VK+ rOL/ “« X?'¼ t! —uD½¬ X?UÝ— ʬ tJM¹« d?~" ¨bAA³Ðb¹U?ý ÆXÝ« b?½Ë«bš Êb?½«u?š tÐ t½«œ«“¬ Ë t½U?¼U?Ö¬ aÝUÄ q"U?ý v²??U?Ý— d¼ULý t! v²?UÝ— ¨Áœd! Èœd−?" vÖb½“ tÐ —u³−" «— UL?ý vÖb½“ j¹«dý —UA*v"«œU" ÆXÝ« Áœd! »U−¹« 5?MÇ j¹«dý tJK?Ð b¹«ÅÁœdJ½ »UA?²½« «— ʬ œušUL?ý dÖ« Æœd?! bO?¼«uA?½ vÖb½“ b?OM?!Åv" qL% «— j¹«d?ý s¹« jI* U?Lý t!ʬ bOM! tÐd& «— XÝ« d?LŁ dÄ vÖb½“ Ë v²O?BAý ◊U³ð—« ‰U?³½œ tÐ t! vðc?œd−" Ê“ X?UÝ— ¥¥¥µ v×O'" aÝUÄ

Page 24

ÃË“ Æœ—ˬÅv" ÊU?G??"—« tÐ Ëœ d?¼ È«d??Ð «— vN??« X!d??Ð t! XÝ« Êœu?Ð g?A?Ы— 똓« 5z¬ v?ÝËdŽ s?Ał —œ d?~?¹b?J?¹ q"U?! ‘d?¹c?Ä tÐ tłu?ð U?Ð œe?"U?½ÆbM!Åv" qLŽ vLÝ— ÂUI" p¹ Ê«uM?Ž tÐ gOA! 5Ð s¹« —œ Ë b½—ˬÅv" U−ÐeO?½ v½«Ë— vŠË— tJ?K?Ð v½UL?'?ł U?NM?ð t½ fM?ł Ëœ 5?Ð 4ËU?Hð s¹« d?Ð ÁËöŽtÐ q"U! —uDÐ UN½¬ s¹«dÐUMÐ ÆœuýÅv" v²O?BAý ÈU¼Åt³Mł q"Uý t! býUÐÅv" ÆbM²'¼ Èd~¹œ —œ q"UJð ‰U³½œ`¹dHð dÞUš tÐ UNM?ð tJM¹« d~" ¨bM²?'¼ v*UÝ ‰UO"« v~MA?ð Ë v~MÝdÖÈ«dÐ b¹UÐ Æœu?ý ÈË—ÅÁœU¹“ ÊbO?"Uý¬ Ë Êœ—uš —œ U¹ Ë b?ýUÐ v½«—c~?ýuš Ëv½UL?'ł ÈU?¼Åg¼«u?š ÆrOM?! vÖb?½“ Êœ—uš È«d?Ð t½ .—u?AÐ Êœd?! vÖb½“dÐ Ë v½«—c~ýuš Á«— —œ «— œuš XO+öš tJM¹« d~" ¨bM²'¼ v*UÝ ÈU¼“UO½“« vÖb½“ qŠ«d" ÂULð —œ bO¼«ušÅv" ULý ÆrOM! ·d/ b½Ë«bš ÏtAI½ ·öštÐd& U?Lý t! «— v¹U?¼ÅtÝuÝË ¨b?OÝd?Ð q"U?! qŠ«d" U?ð ”U'?Š« Ë v½UL?'łs¼¬ Êu?â?L?¼ «— U??L?ý U?ð b?M??²?'?¼ Èe?¹d??ſ ÈU?¼Å‘öð œu?š 4«– —œ b?O??M?!Åv"t! È«Åtâ?Ð Æb?M! t?²A?Ä «— U?L?ý XO?B?A?ý q! —œ Ë œe?¹d?Ð v³??U?+ —œ t²?š«b?ÖtÐ Uð œuýÅv" rš ʬ ÈË— b?MO?ÐÅv" t! ÈeO?Ç d¼ Áœd?! 7*— Á«— tÐ ŸËdý Á“U?ðÁb?ý pA??š g½U??¼œ v½U??'??½« t! v½U??"“ rO??½«œÅv" U??" Æb?M??! pL??! ‘œu??šr¼ Ê«ułu?½ Æbýu?MÐ »¬ È—«b?I" ‘«Åv~?M?Að l*— È«d?Ð bM?!Åv" vFÝ ¨X?Ý«úš Êœd?! d?Ä ·d?/ «— œu?š È˛d??½« ÂU?L?ð gðU?ÝU?'??Š« ÈU?{—« Âb?Ž d?ÞU?A?Ðd?²?A?O?Ð ‘«ÅtO??Ë« ÈU?¼Å‘öð t! XÝ« vF?O?³?Þ Ë b?M?!Åv?" ‘œu?łË —œ œu?łu?"“« tÐ Êb?O?Ý— Ë v~?"U?! œu?š “« 7??ýc?Ö ÎU?F?+«Ë ÆÊœ«œ U?ð XÝ« 7?*d??Ö È«d?Ы— dB?Š Ë b?Š vÐ výöð Ë v½ôu?Þ v½U?"“ ©výu?"«d?* œu?š® v~?²?ýcÖ œu?š ÆbM!Åv" VKÞœu??š q"U??J??ð È«d??Ð «— Ê«d??~??¹œ t?! X'??O??½ vM???F??" s¹b??Ð 7??ý«œ XÝËœÆXÝU?N?½¬ q"U?J?ð È«d?Ð Ê«d~?¹œ t?Ð œuš Êœd?á?Ý ÈU?M?F?" tÐ t?JK?Ð ¨b?O?¼«u?A?ÐtÐ qO" Ë “U?O½ “« d?ðÅÈu?+ UL?ý —œ ÊbO?AA?Ð tÐ qO?" ’uB?A" “U?O?½ t! v½U"“ÁœU"¬ q?O/« o?AŽ p?¹ È«dÐ U?L?ý t! XH?Ö Ê«u?ðÅv" X+Ë Ê¬ ¨X?Ý« 7*d?ÖoAŽ “«dЫ È«dÐ Êbý ÁœU#¬ ∫v½«ułu½ Ê«—ËœU"« ¨bM!Åv" VK?ł œuš X*dAO?Ä nK²A?" qŠ«d" ÈuÝ tÐ «— U" t?łuð ÊU'½«È«ÅÁ—Ëœ —œ Ê«ułu½ p¹ Æb³?KÞÅv" «— U" ’U?š tłuð v½«ułu?½ ÊUO" s¹« —œv²O?B?Aý ÈU?¼—œ ÆXÝ« tł«u?" dD?š U?Ð Á—«u?L¼ t! œd?ÐÅv" d?'Ð vÖb?½“ “«Ë XO?I??*u?" 4d??'?Š —œ Á—«u?L??¼ Ë« Æb?½u??ýÅv" “U??Ð U?O?½œ ÈË— t?Ð r!År! ÈËoI% ʬ tÐ b½«uðÅv" b?¹bł vÖœ«u½Uš vÖb?½“ p¹ UNM?ð t! XÝ« vÐUO"U!U½U?L?¼ v½«u?łu?½ Ê«—Ëœ vK?š«œ 4U?½U?−?O?¼ rN?" ÈU?¼Åt³M?ł “« vJ?¹ Æb?A?A?³?ÐË ÆXÝ« Áœu?Ð ÂU?!U?½ ʬ ÈU?{—« Á«— —œ Êu?M?! U?ð t! XÝ« o?A?Ž tÐ ‚U?O?²?ý««— œu?š Ë« U?ð XÝ« @½—Åv?Ð vðu?Žœ œu?ýÅv?" ”U?'?Š« Ë« —œ t! È“U??O?½ s¹«ÊU½«uł s¹« Á«— Êœd?! sýË— È«dÐ ÊU?"“ “« b¹UÐ U?" ÆbM?! ÁœU"¬ ÁbM?¹¬ È«dÐtÐ t! v½U?'! È«d?Ð d?²?A?O?Ð b?¹UÐ U?" b?¹U?ý Æ.d?O?~?Ð ÁdN?Ð d?²?šœ tÇ d?'?Ä tÇ4ËUC+ ÈUł tÐ t! È—uDÐ ¨rO¼œ ÂU$« È—U! b½«Åt²'Ð ‰œ ÊUA¹U¼Åv½«d~½ÆrOM! v¹ULM¼«— «— UN½¬ È“Ëd"« q'½«Ëe½« Ë v?¹UN?M?ð —œ t! Áœd?J?½ —b?I?" Ê«u?łu?½ d?²?šœ Ë d?'?Ä È«d?Ð b?½Ë«b?š∫bMÝdÐ —«b¹UÄ œU%« p¹ tÐ b¹UÐ Ê“ Ë œd?" ¨Ë« ÈbЫ ÕdÞ —œ ÆbMM! vÖb½“Áb½«uš „d²A" vÖb½“ p¹ tÐ ULý fÄ ÆåbýUÐ UNMð Âœ¬ t! X'O½ »ušòb½«uðÅv/ ‡ v²ÝËœ v²?Š ‡ tF"Uł È«—c?Ö tÐd& êO¼ t! b?O½«bÐ U"« ¨b?¹«ÅÁbýÊU?'?½« tÐ ÊU?'?½« p¹ v½U?−?" Ït¹b?¼ 똓« Æb?M?! d?Ä «— ÈœU?%« 5??M?Ç oL?ŽÈd?~?¹œ t! È—u?D?Ð œ—U?á?ÝÅv" Èd?~??¹œ tÐ —U?J?ý¬ «— œu?š vJ?¹ ¨XÝ« d?~??¹œ«— œuš ‚uA?F" Ït¹b¼ Ë Áœd?! “UÐ Ë« Èu?Ý tÐ «— œuš vMÞU?Ð v²O?BAý ÈU?¼—œœU%« “« ¨q?Š«d" s?¹dð o?OL?Ž —œ oA?Ž Æb?Ýd?Ð ‰U?L?! tÐ U?ð b?M?!Åv" X*U?¹—œ ÆXÝ«È«dÐ v²/d* Ë Â«b! d?¼ È«dÐ 4U³Ł l³M?" d¼uý Ë Ê“ 5Ð v½UL?'ł œU%«ÎöÐU?I?²??" d?¼u??ý Ë Ê“ v½«Ë— vŠË— œU?%« o?¹d?Þ “« Ë ªXÝ« œu??š È“U?Ý œ«“¬dL?Ł ÊU?L?¼ UN?½¬ t³?½U?ł Ëœ Ït¹b?¼ s¹« ¨s¹«d?ÐUM?Ð Æb?M?M?!Åv" q"U! «— d?~?¹b?J?¹¥∂¥Σ v×O'" aÝUÄ

Page 25

Ë rN?³??" vK??J?ý tÐ «b??²??Ы —œ t! XÝ« œu??łË d?¼ 4U??!d?Š q?¹U?'??" s¹« ÆXÝ«nA! «— XÝ« “ô vBA?ý q"UJð È«d?Ð t! «— t⽬ dðÅ`{«Ë —u?Þ tÐ fáݨÁœu?Ð v?~??²?šU??³???œ Ë oA??Ž ÈË— “« U??N??M??ð gł«Ëœ“« t! f?! d??¼ Æb?M??M??!Åv"ÆXÝ« Áœd! UMÐ sý ÈË— dÐ «— È«ÅÁœ«u½Uš—U! s¹« Ë ÆXÝ«b?š ÊU²?Ýœ “« 7*d?Ö dO?Ý —œ t! XÝ« È«Åtâ?Ð ¨Ê«ułu?½¨r'ł tÐ X³'?½ vBA?ý XO?u¾?'" Ë tłu?ð Ë gM¹b?«Ë Èd?~O$U?O" o¹d?Þ “«X% Ë œ—«u?" s¹« tF?Ýu?ð U?Ð Ë« Æœd?O?ÖÅv" 4—u?/ g?¹U?¼ÅtA?¹b?½« Ë nÞ«u?Ž—œU?+ Ë« fá?Ý Æb?ý b??¼«u?š q¹b?³?ð ‰U??'?Ö—e?Ð p¹ tÐ U??N?½¬ Êœ—ˬ —œ jK?'?ðœ—U?á??'?Ð Èd??~?¹œ h?A?ý tÐ È—«œU??*Ë U?Ð Ë q?"U?! —u??D?Ð «— œu??š œu?Ð b??¼«u??šX*U?¹—œ e?O?½ «— Ë« Ït¹b??¼ ÎöÐU?I?²?" Ë b?½U??Ýd?Ð ‰U?L?! tÐ «— Èd?~??¹œ t! È—u?D?Шœ«b?F??²?Ý« Êœd??! gJ??A?O??Ä ¨Áœ«u??½U?š X*U??Ð —œ vI??A??Ž 7?ý«œ Ït"“ô Æb??M??!Ê«ułu½ p¹ Ê«uMŽ tÐ dÖ« ÆXÝ« œuš œułË ÂU?Lð vð—U³Ž tÐ Ë r'ł ¨nÞ«uŽp¹ ¨b¹uýÅv" v¼U?³²ý« V?Jðd" b?¹—«œ U¹ ¨Â—«œ X²ÝËœ b?Ozu?~Ð Èd²?šœ tÐ4dH?½ ÏÁœUH?²?Ý« ¡uÝ vM?F" t?Ð —U! s¹« t! b?O¹u?ÖÅv" ⁄Ë—œ U?¹ Ë ¨Èbł ÁU?³?²ý«t! v½U?"“ fÄ ÆX?ÝU?L??ý ÈU?¼Å·d??Š tÐ d?~??¹œ hA??ý œU?L??²?Ž« “« Èe??O?~??½«t¹b???¼ u??ð t?Ð «— œu??š s?"ò ∫b??O???¹u???ÖÅv" l+«Ë —œ —«œ X?²??ÝËœ ∫b???O???¹u???ÖÅv"U¹¬ ÆbOýUÐ œuš tÐ oKF²" b¹UÐ bOM! t¹b¼ «— ÊUðœuš tJM¹« È«dÐ Ë ÆårM!Åv"øb¹—«œ oKFð ÊUðœuš tÐ b¹—«œ t! vMÝ s¹« UГ« dÝœ—œ U?"« ¨b?M?!Åv/ œU?−?¹« È«ÅtK?¾?'?" d²?šœ Ë d?'?Ä 5?Ð v²?ÝËœ t²?³??«È“UÐ ÏtKO?ÝË oAŽ Ë bM?M!Åv" “Uſ¬ «— oA?Ž È“UÐ UN?½¬ t! œuýÅv" “Uſ¬ v?½U"“oLŽ Ë« —œ «d¹“ ¨b?¹«ÅÁbý Èd~¹œ h?Aý »Ëc−" t?! bOM?OÐÅv" dÖ« ÆX'?O½XÝœ tÐ È«d?Ð b?O?M?J?½ vF?Ý ¨œ—«œ v¹U?³?¹“ «b?½« Ë« U??¹ Ë b?¹«ÅÁb?¹œ «— v¹U?½«œÁœU"¬ Á«— —œ b?¹bł qO?" “« —U! s?¹« ÈUł tÐ ¨b?OM?! VK?ł «— Ë« dE?½ Ë« Êœ—ˬÁd??N??Ð Èd??~??¹œ Ït¹b??¼ ‘d??¹c??Ä Ë œu??š Êœd??! t¹b??¼ È«d??Ð œu??š q"U??! È“U??Ýv½öI?Ž tÇ Ë v?H?ÞU?Ž t?Ç Ë v½U?L??'?ł Ït³??M?ł “« tÇ v½«u??łu?½ ÏÁ—Ëœ Æb??¹d?O??~?Зœ b?ýU??Ð t²??ý«œ b?B??+ Ë b?½“ “U??Ð d??Ý s¹d?L??ð “« t! È—U??J??ý“—Ë Æb?¹«ÅÁb??ýXÐU+— “« t! b?ý b¼«u?š —u³?−?" œË“ vKO?š ¨bM?! X!dý ”U?'?Š È«ÅtIÐU?'"qOL?J?ð È«d?Р“ô ‰u?/« b?¼«u?A?½ t! v½«œ vI?O?Ýu" U?¹ Ë ‘U?I?½ ÆœËd?Ð —U?M?!b?¼«u?š —«d?+ g?¼u?J?½ œ—u?" Êœu??Ð œ«b?F?²??Ý«ÅvÐ d?ÞU?š tÐ œd??¹c?á?Ð «— ‘d??M?¼œuš vÖœU"¬ È«dР“ô ÊU?"“ oAŽ ‚UO²?ý« ÈU{—« È«dÐ t! v½«u?łu½ ÆX*dÖË b?¼œÅv" V?¹d?* «— œu??š ÎU??F??+«Ë œd??¹c?á??½ «— vF??+«Ë oA??Ž tÐ Êb??O??Ý— Á«— —œË oL?Ž «d??¹“ ¨b?ý b??¼«u?š ÂU??!U?½ g?D?Ž s¹« È«d??Ð Ë« q/U??Š vÐ ÈU?¼Å‘öð”bMN" U¹ d²!œ È«dÐ Æœ“«b½«Åv" dDš tÐ «— œuš ÁbM¹¬ v²OBAý v~Ç—UáJ¹¨.d?¹c?á?Ð t! rO?Ýd?ðÅv" «d?Ç Æœd?! ·d?/ X+Ë ÈœU?¹“ ÈU?¼Å‰U??Ý b?¹U?Ð Êb?ýøbM!Åv" VKÞ «— v½ôuÞ v½U"“ oAŽ È«dÐ Êbý ÁœU"¬Ê¬ UMÐd¹“ ÊËbÐ bO½«uðÅv" ¨b¹“U'Ð l¹dÝ vK?Oš «— ÊUðÅt½Uš bO¼«uAÐ dÖ«b¹d?³Ð ôU?Ð Îö"U! «— U?¼—«u¹œ tJ?M¹« “« q³?+ «— ÊU²?HI?Ý b?O½«u?ðÅv" ¨b¹“U?'Ð «—b??O???½«u??ðÅv" f?á??Ý Ë b???O??½e???Ð @½— fO???š êÖ ÈË— b??O???½«u??ðÅv?" ¨b??¹“U???'??ÐÈœU¹“ ÏÁb?½U?L?O+U?Ð ÈU?¼—U?! “uM?¼ t! v½U?²?ÝËœ ¨b?OM?! Ád?A?'" «— ÊU?²?½U?²ÝËœv¹U/ È«—«œ b?M?¼«u?šÅv" t! b?M?½UÝd?Ð ÊU?¹U?Ä tÐ «— È«Åt½U?š 7?šUÝ U?ð b?½—«œh+U½ ÊU?L?²?šU?Ý ÊU?*uÞ 5??Ë« U?Ð Æb?ýU?Ð Áb?ý t²?šUÝ »u?š Ë Â«ËœU?Ð ¨U?³?¹“d¼ œu?š X¹U?{— È«d?Ð jI?* b?O?¼«u?šÅv" U?L?ý d?Ö« ÆXA?¹— b?¼«u?š Ëd?* U?L?ýË qÞU?Ð ‰U?O??š b?¹U?ý b??¹d?¹c??á?Ð «— b?¹¬Åv" g?O?Ä t! v?u??B?(«ÅqN?Ý X?/d?*“« q³?+ nI?Ý 7?ý«c??Ö —U?! b?M?½U?" Æb??O?M?! tÐd?& «— l?¹d?Ý b?ý— “« v¹«—c?ÖË fOš ÈU¼ÅêÖ ÈË— tÐ sýË— @½— “« È«Åt¹ô U¹ b½uý q"U! U¼—«u¹œ tJM¹«YŽU?Ð Ë t²??šU?Ý ‰e??e??²?" «— œu??š vÖœ«u?½U??š vÖb?½“ œU?O??M?Ð U??L?ý u?×??½ s¹b?ÐÆœe¹— Ëd* œË“ vKOš t! bý bO¼«ušoA?Ž Ït²?A?O?~?½« dÐ b?M?M?!Åv" f?Š œu?š —œ ÊU½«u?łu?½ t! v?½U?L?'ł ‰U?O?"«hA?ý t½® d??²?šœ p¹ —u?C??Š —œ Ê«u?ł Èd??'?Ä 4U?½U??−?O??¼ tJ?K?Ð ¨b??M?²??'?O?½©Èd?~?¹œ hA?ý t½® d??'?Ä —u?C?Š —œ Ê«u?ł Èd??²?šœ 4U?½U?−?O?¼ U??¹ ©Èd?~?¹œoAŽ “«dЫ È«dÐ Êbý ÁœU"¬∫v½«ułu½ Ê«—Ëœ ¥∏¥π v×O'" aÝUÄ

Page 26

t! všU?! d?Ö« fÄ ÆXÝ« “U?Ð XO?¼u??« Èu?Ý t?Ð t! vÖb?½“ ¨XÝË« vM?ÞU?Ðn+u?²?" q"U?J?ð Á«— —œ Ë« ÕË— ¨œe?¹d?½ Ëd?* Áœd?! U?M??Ð tÝU?" ÈË— d?Ð ÊU?'?½« ÆœuýÅv"—UJ?Ð Èd²?AO?Ð 4—b?+ bO?¼«ušÅv" ¨b?O?ýUÐ d?ð rN" vL?! b?O¼«u?šÅv" UL?ýt! tâ?½¬ Uð b?O?²?'?¼ ‘öð Ë —U?! —œ «— ÊU?²?O?Öb½“ ÂU?L?ð 5?M?â?L?¼ Ë b?¹d?O~?Ðt! b¹—«œ XÝËœ ¨bOýU?Ð t²ý«œ È«ÅtšdÇ tÝ d?Ö« Æb¹—ˬ XÝbÐ bO?¼«ušÅv"XÝËœ X+u½¬ b?¹—ËUO?Ð XÝbÐ «— t?šdÇËœ d?Ö« ¨bO?ýUÐ t²?ý«œ tšd?ÇËœ p¹VÝ« bB?J¹ 4—b?+ U?Ð vKO?³?"uð« d?Ö« Æb?OýU?Ð t²ý«œ q?O³?"uð« p¹ t?! b¹—«œ—UA?Ð V?Ý« X'?¹Ëœ 4—b?+ U?Ð vK?O?³?"u?ð« b?¹—«œ XÝËœ b?O?ýU?Ð t²?ý«œ —U?A?ÐULý t?! XÝ« t⽬ “« d?²A?OÐ tA?OL?¼ 4U¹œU?" tÐ UL?ý ÈU¼“U?O½ b?ý— Æb¹d?AÐd?Ö« Æb??¹—«œ ‰u?Ä tÐ “U??O?½ ‰U??M??" Ë ‰U?" tÐ Êb??O?Ý— È«d??Ð Æb??O?M??!Åv" X*U??¹—œb?½u?Ä ±µ t! b?O??A?¹b?½«Åv" œu?š U??Ð b?O?ýU?Ð t²??ý«œ b?"¬—œ b?½u?Ä ±µ È«Åt²??H?¼v²+Ë ¨bOýUÐ t²?ý«œ b"¬—œ b½uÄ ≤µ È«Åt²?H¼ tJM¹« d~?" œd! b¼«uA?½ ·UH!Æœd! b¼«uš dO?OGð b½u?Ä ≥µ tÐ ÊUðdE½ X+u?½¬ bOÝ— b½uÄ ≤µ t?Ð ÊUðb"¬ —œtAO?L?¼ «d?¹“ ¨œuÐ b?¼«u?A?½ v*U?! b¹—ËU?O?Ð —œ r¼ b?½uÄ b?B?J?¹ U¹ ÁU?−?M?Ä dÖ«bO¼«ušÅv" t! b?¹—«œ œuš s¼– —œ »uK?D" vÖb½“ p¹ È«d?Ð vBAA?" `DÝÁbM?¹¬ tÐ ÊU?²?¼U?~?½ b¹U?Ð Á“U?ð U?¼Å·d?Š s¹« tL?¼ “« bF?Ð Ë b?O?M?! r¼«d?* «— ʬÆÆÆbýUÐœ«d" o*«u?" Îö"U! Ê—b?" ÈU?O½œ ¨œu?Ð bO?¼«u?A½ U?NM?ð ÊU?²¹U?¼Ë“—¬ —œ U?LýÈUO?½œ —œ Æb½—u?NA?" Ë –uH?½ U?Ð ¨bM?LðËd?Ł Ê—b" ÈU?O?½œ ÊU½U?"dN?+ ÆXÝUL?ývÝUO?Ý ÂUE?½ tÇ ¨bM?−?MÝÅv" ʬ v¼œ“U?Ð V'?Š dÐ «— e?OÇ tL?¼ ‘“—« Ê—b"—UA²*« œuš ÊœuÐ U?½«œ tÐ dÖ« ÆbýUÐ ÊU'?½« v²Š U¹ Ë vÖb½“ tH'?K* tÇ býUÐd?Ð t½ b?O?−?M?ÝÅv?" b?¹—«œ œu?š —œ t! tâ?½¬ XO??L?! ”U?Ý« d?Ð “u?M?¼ b??O?M?!Åv"Á«u)œ —U?J?*« Ë 4«—u?B?ð U?Ð «— œu?š s¼– U?Lý Æq?O/« —U?J?*« XO?H?! ”U?Ý«Ë U¼Åt?UI?" ¨4ö−" Æb?O²?'¼ Z¹«— —U?J*« “UÝ tM?×/ Ë b?OM?!Åv" ‰uG?A" œušÊU"“ ¨XÝ« Êbý ÁœU"¬ ÊU"“ ∫b?¹uÖÅv" t! XÝ« b½Ë«bš ·d?Þ “« È«Åt½UA½ÆXÝ« d~¹œ hAý UÐ œU%« È«dÐ œuš Êœd! ÁœU"¬Ë U???¼ÅÈ“Ëd???O????Ä “« È“«—œ Ït²????ý— ¨oA???Ž È«d????Ð œu???š Êœ«œ ‘“u????"¬ Ït"“ôÈu×?½ tÐ XÝ« Ê«d~?¹œ Ë œu?š tÐ 7ý«c?Ö Â«d?²Š« tJ?KÐ ÆX?'O?½ U¼ÅvÐU?O?"U!d"« s¹« Ë Æb¹uý q¹U+ «d?²Š« Èd~¹œ XOB?Aý Ë r'ł È«dÐ bO?ýUÐ —œU+ t!«— Ê«d~¹œ bOýUÐ —œU+ t! È—uÞ tÐ XÝ« œuš XOBAý Êœd! vMſ ÈUMF" tЫ— Èd?~?¹œ t! Èu?×?½ tÐ ÆXÝ« œu?š Êœd?! ‘u?"«d?* ÈU?M?F?" tÐ ¨b??¹“U?Ý vM?ſË« tÐ ÊU?'?½« p?¹ b?M?½U??" «— œu?š tJ??K?Ð b?O??M?J?½ d??O?A??'?ð Ê«u?O??Š p¹ b?M??½U?"Êœd! tÐd& ¨XÝ« Ê«d~¹œ ÈuÝ tÐ œuš Êœd! “UÐ ÈUMF" tÐ s¹« Ë Æb¹—Uá'Шb?¹d?¹c?á?Ð œu?š vÖb?½“ —œ «— Èd?~?¹œ b??O?ýU?Ð —œU?+ U?ð XÝ« t½U?²?ÝËœ jЫ˗UÐ bOýUÐ —œU+ b½Ë«bš —œ t! Èu×½ tÐ b¹u?ý vJ¹ b½Ë«bš UÐ t! vMF" s¹bÐr¼ b¹U?Ð b?O?M! t?Ðd& «— vI?O?I?Š oA?Ž bO?¼«u?šÅv" d?Ö« Æb?¹uý vJ?¹ Ê«d?~?¹œË U?¼ÅÊU?'?½« tÐ X³?×?" U?Ð —U?! s¹« Ë b??¹“u?"U?O?Ð «— oA?Ž“«d?Ы ÈU?¼ÅÁ«— Êu?M?!«ÆXÝ« dÒ'O" ÊU²½«—œ«dÐȗˬ s+ Ë ÊU!½«nK?²?A??" ÈU?¼ôU??! ÂU?'??+« Ë Ÿ«u?½« p?U??" XÝ« —œU?+ Ê—b??" ÊU?'?½« Á“Ëd??"«UÐ Ë« ÆXý«œ b¼«uš Á«dL¼ tÐ Ë« È«dÐ ÈeO~½« rſ ÊU¹UÄ v¹U½«uð s¹« ÆbýUÐÈU¼Å‘“—« tÐ «— Èu?½U?Ł ÈU?¼Å‘“—« ¨7?ý«œ d?Ð Êœu?Ð Âb?I?ð Êœd! ‘u?"«d?*ÈU¼Åt²?Ý«u?š V'?! —œ X?u?N?Ý d/U?F?" ÈU?O½œ —œ ÆX?Ý« Áœ«œ `Ołd?ð v¹U?ſs¹« tÇ d??Ö« ÆXÝ« Áb?ý Â√u??ð U??¼Å4c??? d?¹c??ÄU??½ÅÈd?O??Ý ÈËd??O?½ U??Ð v½U??'??½«b?¹U?Ð U?N?½¬ v?Ë ¨b?ýU??ÐÅv" œËb?×?" U?O?½œ Âœd??" “« È—U?O?'?Ð È«d?Ð 4öO?N??'?ðÊU'½« Æb?½uA½ —U?²*dÖ t²?AO'?Ö ÂU' 4«uN?ý œUÐœdÖ —œ t! b?MýUÐ —U?Oýu¼Ë« vF?+«Ë XO?¦??O?Š t! b?M?!Åv?" ‘u?"«d?* XÝ« Áb?ý —u??! v³?¹d?*œu??š U?Ð t!vÖb?½“ v~?½u?~??Ç tÐ t²?'?Ð«Ë tJ??K?Ð X'?O?½ g?¹U?¼Åvz«—«œ r−?Š tÐ t²??'?ЫËoAŽ “«dЫ È«dÐ Êbý ÁœU"¬∫v½«ułu½ Ê«—Ëœ µ∞µ± v×O'" aÝUÄ

Page 27

5L?C?ð ‚öš« d~?¹œ ªb?M?!Åv" qL?Ž v*U! —u?D?Ð l¹“u?ð Ë bO??u?ð œU−?¹« È«d?Ðd?Ð vM?O?L?C?ð V¼c??" Æœu?Ð b?¼«u?A?½ 4Ëd?Ł V?'?! È«d?Ð œd?* v¹U?½«u?ð ÏÁb??M?M?!—œ ÆbM?!Åv" «—¬ «— Ê«b?łË ÈU?¼Åv"«—¬U?½ Êœ«œ t+b?/ ¨œu?ýÅv" œu?š ÈU?{—«dÐ U?"« b?¹uýÅv" d?¼U?þ —U!u?J?O½ v½U?'?½« bM?½U?" ÊU²?½«—U?JL?¼ ÊU?LA?Ç qÐU?I"bO¼«uš dE?½ tðu! —UO'Ð Ë Áb?ý d²L! ÊU²?¼UÖb¹œ XFÝË XI?OIŠ s¹« ·öš7?ý«œ Æb?¹«e?*«Åv/ U?L?ý XO?B?A??ý tÐ Èe?O?Ç êO?¼ 7?ý«œ œU?¹“ ‰«u?"« Æb?ýÂœ¬ «— ULý ÎUF+«Ë U"« bM!Åv" bMLðËdŁ d¼Uþ tÐ «— ULý bO¼«ušÅv" t! «— t⽬ÆbM!Åv/ vBAA²"t! vKzU?'?" ÊUO?" ÂË«b?" vLÖ —œ d?Ý s¹« d?Ð XÝ« v¼«uÖ d?A?Ð a¹—Uð q!Ë dNý 7?šUÝ dJ?* “« ÊU'½« t! v½U?"“ UNM?ð Æb½“UÝÅv?" «— ÊU'½« v~?²'¹U?ýÊU'½« ÆbÝdÐ b½Ë«bš tÐ b½«uðÅv" bAJÐ XÝœ ÁbOA! pK* tÐ dÝ ÈU¼ÅÃdÐ7?*d?¹c?Ä U?Ð U??N?M?ð Ë« Ë b?M?! œ«“¬ 4U??¹œU?" v~?"U?! œu?š “« «— œu??š b?¹U?Ð ‰Ë« Æb¼œ ÂU$« È—U! 5MÇ b½«uðÅv" 4U¹œU" tÐ X³'½ b¹bł v¼UÖb¹œÆb?¹—ËU?O?Ð XÝœ tÐ Èe?O??Ç U?ð b?O?ýöð —œ «— œu?š X+Ë d??²?A?O?Ð Êu?M?!« r¼È«dÐ Æb¹uý v?'! œuš È«dÐ U?ð bO¼«u?šÅv" vL! X+Ë ¨X'?O½ rN" ʬ ÈU?NÐq¹U'" t?Ð X³'½ U?ð b¹“«b?½UO?Ð ÊU²?OÖb?½“ tÐ v¼U~?½ Ë bOM?! d³?/ tE( b?MÇt²?ý«œ XÝËœ t½«œ«“¬ t! b?¹d?O?~?Ð œU?¹ U?ð b??O?ýU?Ð —«e?~?ÝU?á?Ý vÖb?½“ ÈU?³?¹“rM!Åv/ —U! Âœuš È«dÐ s"ò ∫bOM!Åv" ÷«d²Ž« UL?ý U"« ÆbOM! UŽœ Ë bOýUÐr²??*— s" t?! v¼«— ÊU??L???¼ r¼ U???N??½¬ r¼«u???šÅv/ s" ¨.U???¼Åtâ??Ð È«d???Ð tJ???K??Г« t! bO?M?O?³?Ð b?O½«u?ðÅv/ ÊU?ýÅÁb?M?¹¬ È«d?Ð Èe¹— t?"U½d?Ð —œ d?Ö« åÆÆÆb?½Ëd?Я—eÐ Æb?O?²?'?¼ d?E?½ tðu?! Èb?Š Uð U?L?ý ¨b?½—c?~?Ð ÊU?A?¹U?¼Åvz«—«œ Ë ‰«u"«7ý«cÖ —UO²š« —œ tJKÐ X'O½ Ë« tÐ v*U! Êœ«œ «c?ſ vMF" tÐ UNMð tâÐ Êœd!bO?¼«ušÅv" ÎU?F+«Ë U?Lý d?Ö« Æb?ýUÐÅv" e?O½ œ—«œ “U?O½ Êb?ý ÊU?'½« È«d?Ð t⽬bO?MJ?Ð È—U! 5?M?Ç dÖ« Æb?¹“U'?Ð ÊU?'½« U?N½¬ “« b?¹U?Ð b¹“U?'Ð «— U?N?½¬ ÏÁbM?¹¬ÈœU" ÈU?¼“U?O½ œu?Ð b?M?¼«uš —œU?+ U?N?½¬ «d¹“ ¨X?'O?½ v½«d?~?½ tÐ È“UO?½ d?~?¹œXÝ« XÝ—œ ÆbM¼œÅv" «— q"U?! v¼UÖ¬ ÊU?J"« UL?ý tÐ tL¼ bM?²'?" ÈU¼ÅrKO?*tÐ ÊbO?Ý— È«d?Ð t! È—«e?Ы œ—u?" —œ t½U²?A?Ðb?Ð U?"« bO?M?! b?ý— b¹U?Ð U?L?ý t!vJÇu! Ït¹U?Ä —UN?Ç ULý Æb?¹«ÅÁœ—uš V¹d?* b¹dO?~Ð —U?! tÐ b¹UÐ v*b?¼ 5M?ÇÊ«bÐ êM?¹« bM?Ç fá?Ý ÆbO?Ýd?Ð dE?½ÅtÐ b?+ÅbM?KÐ U?ð b?¹«Åt²ý«c?Ö œu?š ÈUÄ d?¹“ÊU'½« vF+«Ë v~²?'¹Uý Æb¹«ÅÁb?ý ¯—eÐ t! bO½ôu³?IÐ œuš tÐ Uð b?O¹«e*«Åv"v+d??* tÇ ÆX?'??¼ t! tâ???½¬ tÐ tJ??K???Ð X'??O???½ b??¼œÅv" ÂU??$« Ë« t?! tâ??½¬ tЉUM" Ë ‰U" Ë U¼Åvz«—«œ «d¹“ ¨býUÐ bMKÐ —bI?Ç ÊU²¹UÄ d¹“ v?bM/ t! bM!Åv"tÐ Uð «— U?L?ý t! XÝU?L?ý v½U?ŠË— vÖb?½“ oL?Ž U?"« b?M¼œÅv/ ÂU?I?" U?L?ý tÐÆb½UÝ—Åv" b½Ë«bš vN?« ‘uſ¬ÆœuÐ b¼«uš Áb?MM! t²?'š È“UÐ »U?³Ý« U¼—«Ëd?š UÐ È“UÐ ¨tâ?Ð p¹ È«dÐÁb?½“«u?½ ÊËb?Ð vI?O?Ýu?" 4ô¬ “« È« tŽu?L??−?" —œ vI?O?Ýu?" vF?+«Ë —«b?²?ÝËœXÝ« vF+«Ë oAŽ p¹ tÐd?& ‰U³½œ tÐ t½U?+œU/ t! vBA?ý ÆbMO?ÐÅv/ vðc?œUNMAO?Ä Ë« tÐ —UÐ bMÇ t! X'?O½ rN" Ë bý b?¼«uA½ U{—« 4UÝU?'Š« UÐ UN?M𗜠XO¼u?« ÈuÝ tÐ ‘«Åv²OB?Aý qŠ«d" s¹dðÅoOL?Ž —œ t! v½U'½« ÆœuýÅv"ÆbM! dÄ «— gOÖb½“ úš 4ËdŁ Ë ‰U" Êœd?! —U³½« UÐ b½«uðÅv/ XÝ« X!dŠ¨bM?! œU?ý «— UL?ý U?ð œË—Åv" ôU?Ð vÖb½“ »u?K?D" `D?Ý —œ U?L?ý l+uð tÇ d?¼lLł ÈöIð —œ t! v½U'½« ÆbM!Åv" b¹bNð d²AOÐ «— ULý v²¹U{—U½ Ë rſ dDšt⽬ d?¼ g¹U?¼Å4c?? Ë v²Š«— È«d?ÐU?ð býu?!Åv" Ë XÝ« 4Ëd?Ł Ë ‰U?" Êœd!v¹U½«uð œuš —œ t! b?OÝ— b¼«u?š v¹Uł tÐ Ádš_UÐ ¨b?M! lLł b?½«uðÅv" t! «—rſ ÊU?¹U?Ä tÇ Æb??M?O?ÐÅv/ «— vÖb??½“ ·«b?¼« d?~?¹œ t?Ð Êb?O?Ý— Ë Êb?O??A?¹b?½«t²*d?Ö v¼U³?²ý« rO?LB?ð vÖb½“ Á«— —U?NÇ —œ Ë« ÆXÝ« vÖb?½“ È«dÐ Èe?O~?½«Èu??Ý tÐ Èd???~??¹œ Á«— t! b???M??! —u???B??ð b???½«u??ðÅv/ d???~??¹œ Ë« Êu???M??!« ¨X?Ý«œułË v¼«— bO?¹u~?Ð Ë« tÐ t! bM! ‰u?³+ r¼ v'?! dÖ« Ë ÆX*—Åv" v²?A³ýu?šÆbM!Åv/ —ËUÐ Ë« œ—«œ—œ «— œuš ÁU~?¹Uł Èd?~¹œ e?OÇ d?¼ œuýÅv" 4U?¹œU" ÏÁœd?Ð ÊU'?½« t! v²?+Ët! XÝ« fOK?Ä ÏÁ—«œ« “« d?ðů—e?Ð v½U"“U?Ý X?Ëœ Æb?¼œÅv" XÝœ “« vÖb?½“ȗˬÅs* Ë ÊU'½« µ≤µ≥ v×O'" aÝUÄ

Page 28

ÊU!½« vN0« X0UÝ—qO?" s¹« ¨œ—«œ q"U?J?ð tÐ qO??" v²?O?B?A?ý qŠ«d?" s¹d??ðô«Ë —œ v½U?'?½« d?¼bÝ UO?½œ s¹« 4öJA?" ¨Ê¬ oI% d?"« —œ tAO?L¼ U?"« œ—«œ XO¼u??« —œ tA¹—Ë œ—ˬ »U'Š tÐ r¼ «— ÁU?MÖ XIO?IŠ býU?³½ “ô dÖ« v²?Š Æb½«ÅÁbý ʬ Á«—Ë —U?N?" U?Ð «— qO??/« v½U?'?½« vÖb??½“ p¹ X'?½«u?ðÅv?" ÊU?'?½« d?Ö« v²??Š U?¹»U'Š s¹« UÐ ÆœuÐ b¼«u?š v{«—U½ r¼ “UÐ ¨œ“U'Ð ‘«ÅÈd?D* ‰UO"« X¹«b¼“« b¼«u?šÅv" v½U?Lݬ —b?Ä øXÝ« —U?Jý¬ Ë« È«d?Ð ÊU?'½« vN??« X?U?Ý— U¹¬q"U?J?ð ÊU?'?½« È«d?Ð t?! XÝ« iO?* U?N?M?ð Æœ“U??'?Ð b?½“d?* œu?š 4U?+u??K?A?"—uÞ t?Ð «— Ë« b½«u?ðÅv" t?! XÝ« iO?* U?NM?ð «d?¹“ Æœ—«œ Á«d?L?¼ tÐ «— vF?+«Ë ÆbM! q¹b³ð `O'" tÐ q"U!øX'????O???Ç U????L????ý —œ U???¼Å»«c????Ž Ë !— d????¦???!« X?K???Ž t?! b???O????½«œÅv" U????¹¬Ë bO¼«ušÅv" t! t⽬ 5Ð ULý ÈdOÖ—œ ¨ÊU²¹U¼ÅÈ—«d+ÅvÐ ¨ÊU²¹U¼Åv²¹U{—U½‚UO²ý« ¨bO²'¼ t! tâ?½¬ Ë bOýUÐ bO¼«ušÅv" t! tâ?½¬ ¨b¹—«œ ÎUF+«Ë t! t⽬ȫdÐ U?L?ý v¹U?³?O?JýU?½ ¨U?O?½œ œu?łË “«— Ë œu?š œu?łË “«— 7'?½«œ È«d?Ð U?L?ýÁd?/U??×??" «— ÊU??²??O?Öb??½“ t! ÈœU??¹“ Ë pÇu??! ÈU??¼œ—œ ¨q"U??! v²??A??³?ýu??šœuš —œ t! Èd¹dý ¨vF?+«Ë v½UŠË— vÖb½“ p?¹ È«dÐ ULý —U?E²½« Æb?½«ÅÁœd!ÊUðdLŁÅvÐ ÈU¼Å‘ö?ð Ë oAŽ dÐ UL?ý v~MAð ¨bO?MOÐÅv" œuš ·«d?Þ« —œ U¹ Ët! t⽬ vð—U?³?Ž tÐ v½U'?½« X³?×" X¹U?H?! ÂbŽ Ë v~?MA?ð s¹« ÈU?{—« È«dШq"U?J?ð Á«— —œ U?L??ý X'?J?ý q?"U?Ž vM?F?¹ œu??ýÅv" U?L?ý !— Y?ŽU?Ð d?²?A??O?ÐÆXÝULý ÊœuÐ q"U!U½¨vN?« v¹U³?¹“ ¨XO¼u??« øbO¼«u?šÅv" d²?AO?Ð «— ÈeOÇ tÇ t! b?O½«œÅv" U?¹¬vÖb½“ ¨vN??« oA?Ž ¨vN??« XI?O?I?Š ¨vN??« g"«—¬ ¨vN??« ”bI?ð ¨vN??« v!U?Ä—u?B??ð t! tâ??½¬ “« XO??¼u???« t! b??¹œ b??O?¼«u??š ‰U??Š d??¼ tÐ øÆÆÆU??¹ Ë ¨ vN???«5"“ Ë ÊULݬ t! XÝ« Èb½Ë«bš XO¼u?« «d¹“ XÝ« d?ð«d* —UO'Ð b¹œd!Åv"X*dAO?Ä ÈdA?Ð q"UJð Á«— —œ v²?Š Ë bM?½U0 ÊU'?½« Uð b?MM! ·d?ÞdÐ «— œu?št! v½U"“ U?NM?ð ¨b?M²?'O?½ b?Ð œuš 4«– —œ U?O½œ ‰«u?"« Æb?MýU?Ð t²?ý«œ Èd²?AO?Г« «— œuš »uš 4«– d~¹œ b½u?ý »u'×" ÊU'½« ‘“—« È«d?Р“ô ◊dý UN½¬UN½¬ —U²?*dÖ t! bOýU?Ð ÈœU¹“ ‰«u"« Ë ‰U?" p?U" b¹U³?½ ULý Æb?M¼œÅv" XÝœvŠË— ÈUMſ “« d²A?OÐ dÖ« Æb½—«œ “U?Ð q"UJð —œ X*dA?OÄ “« «— ULý Ë b?¹uAÐÆœd! bM?¼«uš »u?!dÝ «— U?Lý vM?ÞUÐ vÖb?½“ ¨b¹u?ý q¹U+ ‘“—« U?N½¬ È«d?Ðb?O?¼b?Ð Á“U?ł« t?J?M?¹« U?ð b??O?½U?0 tM?Ýd??Ö È«ÅtE?( t! XÝ« d?²??N?Ð U?L?ý È«d??ÐvÖb?½“ d??š¬ —œ t! b??ýU?Ð È«Åt²??'??ÐU?Ä Ë XÝœ v?½U?Ðd??+ ÊU??ðÅv½U?ŠË— vÖb??½“ÆbM! ‰U×" «— ULý vMÞUÐUÐ ∫bO?²'?O½ U?O½œ ‰«u?"« ÏÁœdÐ U?Lý t! X'?O½ vM?F" s¹bÐ ÎU?"Ëe? Êœu?Ð dO?I*t! v¹U??N??½¬ tÐ X³??'??½ t! vðœU??'??Š U??Ð ¨b??O??½«—Ëd??ÄÅv" d??Ý —œ t! v¹U??¼U??¹Ë—t½® 4U¹œU?" Êœ—ˬ XÝœ tÐ È«d?Ð ‘öð Ë vF?Ý UÐ ¨b?¹—«œ b?M²?'?¼ bM?L?ðËdŁd?ÞU?š tÐ tJ?K?Ð b?¹—«œ Ê«d?~?¹œ tÐ oA?Ž Ë X??«b?Ž È«d?Ð t! v+U?O?²?ý« d?ÞU?A?ÐÊU??A??½ q¹U??'??" s?¹« tÐ «— œu??š v~??²???'??Ð«Ë ©œu??š È«d??Ð U??N??½¬ “« Êœd???Ð 4c???vF?Ý ¨t½ U?¹ b?¹«Åt²?'?Ð«Ë U?O?½œ ‰U" t?Ð U?¹¬ tJ?M?¹« “« ÊU?MO?L?Þ« È«d?Ð Æb?O?¼œÅv"—œ —U?! s¹« d?Ö« Æb?¹—«œ t~?½ —Ëœ œu?š “« v¼U?Ö b?M?Ç “« d?¼ «— p¹ d?¼ b?O?M?!d~½UA½ s¹« «d¹“ ∫bO¼œ ÂU$« «— ʬ Á—UÐËœ bM! œU−¹« v½ULOAÄ ”U'Š« ULýÊœd! @M¼P?L¼ UÐ d?š¬ —œ Ë Æb½«ÅÁœd?! t³Kſ U?Lý d?Ð ULý ‰«u?"« t! XÝ« s¹«v~²'Ð«Ë UO½œ s¹« ‰«u"« tÐ X³'½ —bIÇ d¼ ÆbOM!Åv" ‰œ UN½¬ “« œuš UÐ UN½¬ÆbO?ÐU?O?Ð XÝœ vF?+«Ë q"U?J?ð p¹ tÐ U?ð œu?Ð b?O¼«u?š d?𜫓¬ b?O?ýU?Ð t²?ý«b?½ÊU"“ p¹ —œ «— U+¬ Ëœ b½«uðÅv/ v'! êO¼ t! XÝ« t²H?Ö U" tÐ `O'" v'OŽÎUF+«Ë UL?ý dÖ« ÆrOM?! »UA²?½« vJ¹ «— 4ËdŁ Ë «b?š “« b¹UÐ U?" ¨bM! X"b?š—UN?Ç Æb?OM?! »U?A²?½« «— «b?š b¹U?Ð fÄ ¨b?¹u?ý v'! œu?š È«d?Ð bO?¼«u?šÅv"tÐ «— XO¼u?« b½Ë«bš U?"« œdÐ b¼«uš ôUÐ «— UL?ý êM¹« bMÇ UL?ý pÇu! Ït¹UÄÆbM!Åv" œUNMAOÄ ULýȗˬÅs* Ë ÊU'½« µ¥µµ v×O'" aÝUÄ

Page 29

œuš —œ ÊbÐ ÈU?CŽ« Ë dÝ b?M½U" «— ÈœU?%« g¹U¼ÅtšUý Ë „U?ð p¹ ÆbO?ÐU¹Ë« UÐ Ë b¹«ÅÁbý bײ" `O'" v'OŽ UÐ vN?« vÖb½“ ÏtDÝ«Ë tÐ ULý Æb½“UÝÅv"«— ‘«ÅtLAÇdÝ »¬ d?Ö« t½UšœË— p¹ Æb¹u?ýÅv" bײ?" ‘eO"¬—«d?Ý« ÊbÐ ËÆb¹œdÖ b¼«uš u×?" Ádš_UÐ bOý—uš —u?½ UÐ Ë bý b¼«uš pAš ¨b?MM! lD+vÖb½“ Æb?OM?! vÖb½“ q"U?! —uD?Ð bO?½«uðÅv/ b?¹d¹c?á?½ «— `O'?" v'O?Ž dÖ«4—U³?Ž ÈU?M?F?" ÊUL?¼ ÎU?I?O?+œ s¹« ÆbýU?Ð U?L?ý vÖb?½“ b¹U?Ð Áœd?! ÂU?O?+ v−?M" ÆXÝ« vN?« vÖb½“UL?ý ÆbM?!Åv" dO?A'?ð «— UL?ý dJ?* ÊU1« ÏtD?Ý«Ë tÐ `O'?" v'O?Ž vÖb½“«— UO½œ Ë œuš bO½«u?ðÅv" ÊU1« Ït¹UÄ dÐ ÆbO?½«bÐ «— UO½œ Ë œuš “«— b?O¼«ušÅv"Ë Áœ«—« ¨4UÝU'Š« `?O'" v'?OŽ vÖb½“ Æb?OMO?³Ð ¨bM?OÐÅv" «bš t! —u?D½UL?¼V?UÞ ULý t! œ—ˬÅv" —œ ‰d²?M! X% v²³×?" ʬ o¹dÞ “« «— ULý 4U½U?−O¼VK+ ÂU?Lð U?Ð bO?½«u?ðÅv" UL?ý ÊuM?!« ÆbýU?Ð t²?ý«b½ v²?¹œËb×?" êO?¼ bO?²'?¼«— ULý ‰UO?"« ÂULð Ë ‰U?LŽ« `O'?" v'OŽ vÖb?½“ Æb¹—«bÐ XÝËœ «— b?½Ë«bšU?L??ý t! Èb??O??"« ÊU??L?¼ U??Ð Æœ—ˬÅv" —œ œu??š ‰d??²??M??! X% b??O?"« ÏtD??Ý«Ë tÐ4—b?+ b??O?½«u??ðÅv" Êu??M?!« ¨b??O?M??! V'??! XO?I??*u??" vÖb?½“ —œ b??O?¼«u??šÅv"t! b?OM?!Åv" q?/UŠ 5?I?¹ 4—b?+ s¹« U?Ð Æb?O?M?O?³?Ð ÊU?²?O?Öb?½“ —œ «— b½Ë«b?š—œ œu?š ‰d??²??M?! —œ «—U??L??ý Êb?Ð `?O?'??" vÖb??½“ ÆXÝ« Èb??Ы U?L??ý È“Ëd??O?ÄvÖb?½“ b??O??¼«u?šÅv?" U?L??ý Æœ—U??!Åv" «— Èd?¹c??ÄU??½U?M??* —c??Рʬ —œ Ë œ—ˬÅv"dÖ« Æœd?! b?O?¼«u?š vÖb?½“ b?Ы tÐ U?ð `O?'?" v?'O?Ž —œ ¨b?O?ýU?Ð t²?ý«œ vK?"U?!¨bO?MO?³?Ð œuš v½U?'?½« XýdÝ —œ «— `O?'?" v'O?Ž t! XÝ« s¹« U?L?ý XÝ«ušÆœd! b¼«uš q¹b³ð ÊË—œ “« «—ULý vÖb½“ ÂULð Z¹—bð tÐ ”bI?«ÅÕË—È—«d+d?Ð È«d?Ð È« tKO?ÝË Ê«u?MŽ t?Ð «— ©bO?L?Fð® rÝ«d?" s¹« `O?'?" v'O?Ž«— ‘« Áœd! ÂUO+ vÖb½“ rÝ«d" s¹« ÏtDÝ«Ë tÐ Ë œUN½ ÊUOMÐ ¨œd* d¼ UÐ ◊U³ð—«ÂËd×" v'?OŽ U?Ð 4U+ö" s¹« “« «— œu?š UL?ý dÖ« Æb?M!Åv" qI?²M?" Ê«d~?¹œ tГ« `O'" v'OŽ ¨b¹“«b½«Åv" d?Dš —œ «— œuš q"UJð ·b¼ Èbł —u?DÐ ¨bOM!¨œuý q¹b³ð qO" p¹ tÐ b?½«uðÅv" XO¼u?« tÐ UL?ý t½UÖbMÇ ‰UO?"« Æb¹d*¬ «—ÆÆÆË vÖb½“ ¨X³×" ¨XIOIŠ ¨v!UÄ `O'" «d?¹“ ¨`O'" v'OŽ tÐ t+öŽ vMF¹b?½Ë«b?š Ït¹b??¼ XO?B??A?ý v~?Ç—U??á?J?¹ Ë q?"U?J?ð È«d??Ð ‚U?O?²??ý« s¹« ÆXÝ«Ë«bš œU?Ð „—U?³?²?"ò ∫XÝ« Áœd?! »U?A?²?½« «— U?L?ý t! XÝË« X³?×?" ÆXÝ«v½UŠË— X!d?Ð d?¼ tÐ XšUÝ „—U?³?" «— U" t! `O?'?" v'O?Ž U" b?½Ë«b?š —bÄË« —œ r?U?Ž œU??O?M??Ð “« gO?Ä «— U??" t! ÊU?M??Ç Æ`O?'??" —œ v½U??L?ݬ ÈU?¼ÅÈU??ł —œ«b²?Ы “« «bš ÆårO?ýUÐ VO?Ž vÐ Ë ”bI?" X³?×" —œ Ë« —u?CŠ —œ U?ð b¹e?ÖdÐdJ?* v?N?« ‚u?K?A?" p¹ Ê«u?M?Ž tÐ t?JK?Ð ‚u?K?A?" p¹ Ê«u?M?Ž tÐ t?½ UL?ý È«d?Ðb?O?ýU?Ð «b?š b?½“d?* t! Áœ«œ U?L?ý tÐ «— ÊU?J?"« s¹« `O?'?" v?²?+Ë ÆXÝ« Áœd?!“« È«ÅtŽu?L−?" U?N?M?ð XO?×?O?'?" Æb?O?M?J?½ l½U?+ Êœu?Ð ÊU'?½« b?½“d?* U?Ð «— œu?šXIOIŠ tJKÐ ¨X'O½ 4«œUI²Ž« “« È«ÅtŽuL−" U¹ Ë XF¹dý U¹ ¨v³¼c" rÝ«d"È«d?Ð È«ÅtK?O?ÝË jI??* t½ Ë XÝ« vÖb?½“ œu?š XO??×?O?'?" ÆXÝ« vÖb??½“ p¹ÆvÖb½“‰U???Š s?¹« U???Ð v??Ë ¨XÝ« “U????Ð XO????¼u?????« Èu???Ý t?Ð ÊU???'????½« ÕË— t?Ç d???Ö«tÐ dÖ« ÆbÝd?Ð XO¼u?« tÐ b?½«uðÅv/ e?Öd¼ t! «d¹“ œ—«œ œu?łË r¼ v²¹œËb?×"v'?OŽ ‘b?½“d?* —œ t! b?½Ë«b?š Õd?Þ tÐ b?O?½«u?ðÅv" b?¹b?O?Ý— v¹U?N?½ q"U?J?ðtÐ U?¹ b?O?ÐU??¹ b??u?ð Á—U?ÐËœ Ë« —œ b?¹U??Ð U?L?ý Æb?¹u??ý qš«œ b?ý —U?J?ý¬ `O??'?"t! bM!Åv" r¼«d* «— È« tM?O"“ bOL?Fð rÝ«d" ÆbO?ýuáÐ «— `O?'" v'OŽ vð—U?³ŽvÖb½“ “«— tРʬ o¹d?Þ “« ULý Æb?¹—uA?Ð b½u?OÄ b?¹bł vÖb?½“ s¹« tРʬ —œXÝ« Ê«—œ«dÐ œu?u" 5?Ë« vMF¹ Ë« ÏtD?Ý«Ë tÐ Æb¹uýÅv" qš«œ v'OŽ ¯d" ËÆb¹œdÖ U¼ÅÊU'½« ÏtL¼ —œ«dÐ Ë« ÏtDÝ«Ë tÐ Ë b¹uý «bš b½“d* bO½«uðÅv" t!bO½«uðÅv/ œuš 4u+ U?Ð t! t²*dÖ XÝœ tÐ «— ULý vÖb½“ È—u?Þ ÊUDOýdÐ «— U?Lý ÊU?¼UM?Ö —U?Ð `O'?" v'?OŽ Æb?O½«œÅv" r¼ «— s?¹« Ë bO?ÐU¹ t³?K?ſ Ë« dÐÁbM¼œ 4U?$ s¹« b¹U?Ð UL?ý U"« Æœ«œ 4U?$ ʬ bMÐ “« «— U?Lý Ë b?OA?! ‘Ëœ4U?$ ¨`O?'??" v'?O??Ž jÝu?ð U??N?M??ð U?L?ý «d??¹“ ¨b?¹d??¹c?á?Ð œu??š vÖb?½“ —œ «—v¹U?¼— t²??*d?Ö d??Ð —œ «— U?L??ý t! Èd?¹d??ý “« b?O??½«u?ðÅv" t! X?Ý« ÊU?ðÅÁb?M??¼œÊU'½« vN?« X?UÝ— µ∂µΣ v×O'" aÝUÄ

Page 30

lL?ł d?~¹b?J?¹ —U?M?! —œ U?" ÏtL?¼ t! v?½U?"“ ¨©œuýÅv?" q"U?!® b?ÐU?¹Åv" ÊU?¹U?Ät²ý«œ ”b?+« YO?K?¦ð “« «— X³?×?" U?Ð t²A?O?"¬ d?¹cÄU?½ U?M* v?Öb½“ U?ð .u?ýÅv"vÖb?½“ s¹« —œ «— œu??š 4U?½U?J??"« œu?š q"U??! q"U?J?ð b??O?"« tÐ U??L?ý ÆrO??ýU?ÐË X*U¹ bO?¼«uA?½ XÝœ q"UJ?ð tÐ r'?ł ÂUO+ t?Ð UNM?ð UL?ý ÆbO?M!Åv" œËb?×"ÆXÝ« `O'" v'OŽ ʬ Ë œ—«œ œułË ·b¼ s¹« ‚UIŠ« È«dÐ Á«— p¹ UNMð¿ ¿ ¿XÝËœ U¹Ë bOM! bOKIð Ë« “« U¹ b¹—«c?~Р«d²Š« Ë« tÐ t! XÝ« t²Ý«uA½ ULýf?uÄ Æœu?ý ÷uŽ Ë« —œ U?Lý vÖb?½“ ÂUL?ð t! b¼«u?šÅv" Ë« tJK?Ð ¨b¹u?ý Ë«Áœd! tÐd?& «— `O'?" v'O?Ž —œ ÊU'?½« Êbý vN??« Âu?NH?" ÎUB?Aý œu?š f¹b+Æs¹« “« bFÐ s" t½ sJ?O? rM!Åv" vÖb?½“ v?Ë Âbý »uK?B" `O'?" UÐò ∫XÝ«ÁbA?½ ÂUL?ð “u?M¼ `O?'?" v'O?Ž —U! ÆåÆÆÆb?M?!Åv" vÖb½“ s?" —œ `O'?" tJ?KЗœ b?¹b??ł vÖb??½“ s¹« t! b??Ý—Åv" ÊU??¹U?Ä tÐ v?½U?"“ U??N??M?ð —U??! s¹« Ë ¨XÝ«—«e~²?"bš g?ðUI?KF?²" Ë U?O½œ ÂU?Lð t! v½U?"“ ÆœuA?Ð “Uſ¬ v½U?'½« d?¼ vÖb½“eO?"¬ —«dÝ« Êb?Ð t! v½U"“ ¨œu?ýÅv" b½Ë«b?š ÏÁœ«—« UÐ oÐU?D" Ë b?¹b?ł ÊU'?½«X³×" ÕË— —œ d?AÐ ÂU?Lð t! XÝ« v½U?"“ s¹« Ë ÆœuýÅv" q"U?! `O'?" v'O?Žb?Ý—Åv" ÂU??$« tÐ —b?Ä Õd??Þ fá??Ý Æb?M??ýU?Ð Áœ—ˬ XÝœ t?Ð Á—U?ÐËœ ÈœU??%«tÇ Ë ÊUL?ݬ —œ tÇ ¨`O?'" v'?O?Ž —œ eO?Ç tL¼ ©Êœd?! Á“U?ð® È“UÝ“U?Ð vM?F¹X"bš —œ ‰œ Ë ÊUł UÐ b¹U?Ð b¹«ÅÁœd! »UA²?½« «— `O'" v'O?Ž dÖ« Æ5"“ —œ¨býU?Ð —«u?²Ý« `O?'?" tÐ ÊU1« Ït¹U?Ä d?Ð b¹U?Ð v×?O?'" vÖb?½“ p¹ Æb?OýU?Ð Ë«—bÄ ¯—e?Ð Õd?Þ oI?% —œ U?ð Áb?ý Áb?½«u?š v×?O?'?" p¹ Æ4U?O?ze?ł —œ v²?Š‘öð UÐ «— vÖb½“ ÈU¼Åt³Mł ÂULð b¹UÐ UL?ý —œ `O'" vÖb½“ ÆbM! È—UJL¼o¹dÞ “« Ë bO²'¹UÐ œu?š ÈUÄ ÈË— t! b¹uý v½U'½« U?𠨜“UÝ ÊuÖdÖœ ÂË«b"bF?Ð “« tÇ U?L?ý VO?ðd?ð s¹bÐ Æb?¹u?ý vJ?¹ U?N?½¬ UÐ U?¼ÅÊU?'?½« ÏtL?¼ tÐ X³?×?"Æœd! b?O?¼«u?š pL?! `?O?'?" r'?& Êœd?! q"U?! tÐ ÊU?J?" b?F?Ð “« tÇ Ë ÊU?"“.bIð b?½Ë«bš tÐ Ë b¹«Åt²?*d¹c?Ä ‰œ Ë ÊUł UÐ t! vðU?LŠ“ Ë U?¼Å‘öð UÐ UL?ýÁœ«u½U?š —œ t! v²?³?×?" U?Ð Æb?O?M?!Åv" pL?! 4U?$ ÏÁd?L?Ł tF?Ýu?ð tÐ b?OM?!Åv"¨ÈdM¼ U¹ Ë vL?'ł —U! U¹ ¨b?ýUÐ ÈdJ* —U?! tÇ ¨ÊUð—U! q×" —œ U?¹ Ë b¹—«œ—œ ULý t/öš —uDÐ ÆbOM!Åv" pL! b½Ë«bš XIKš q"UJð tÐ l+«Ë —œ ULýÆbO²'¼ b½Ë«bš 4uJK" ÏÁb½“UÝ `O'"s¹« —œ eÖd?¼ bO?M!Åv" vÖb?½“ ʬ —œ t! v¹UO?½œ Ë UL?ý vBA?ý vÐU?O"U?!Áœd! ÂUO+ `O'" —œ eOÇ tL¼ t! XÝ« ÊU"“ dš¬ —œ UNMð ¨b¹¬Åv/ XÝœ tÐÊU'½« vN?« X?UÝ— µ∏µπ v×O'" aÝUÄ

Page 31

b¹d¹cáÐ bO²!¼ t" t½u~½UL¼ «— œušt−?O??²?½ —œ Ë Æb??M?M??O?ÐÅv" oK??D?" œu??!— —œ «— œu?š v?M?ÞU??Ð vÖb?½“ È—U??O?'??ÐvÐ Ë ·b?¼ v?Ð vÖb??½“ Ë œË—Åv" gO??Ä q"U??! ”Q??¹ Èu?Ý t?Ð ÊU?A??O??Öb??½“bM²'¼ t?! —uD½¬ «— œuš e?Öd¼ UN½¬ t! XÝ« s¹« r¼ ʬ qO??œ Æb½—«œ ÈdLŁ Æb½«Åt²*d¹cá½ ÊUAðU½UJ"« ÂULð 5MâL¼ Ë ÊUA¹UN²¹œËb×" ÂULð UÐd?Ыd??Ð —œ vF?+«Ë v²??+«b?/ t?! XÝ« s¹« œu?ýÅv?" tO?/u??ð U?N??½¬ tÐ t! tâ??½¬ÆbM?M?! rO?K?'ð b?½Ë«b?š tÐ vM?ðËd?*UÐ «— œu?š Ë b?M?ýU?Ð t²?ý«œ œuš XO?F?{ËœU?¹ Ë b??ý b??M??¼«u??š œ«“¬ œ—«œÅv" “U??Ð «— U??N??½¬ t! v?Ýd??ð “« VO??ðd??ð s¹b??ЗœU+ «— UN½¬ t! v¼«— UNM?ð v½U¹UÄ vÝ—dÐ —œ ÆbMýU?Ð ÊUýœuš t! b½dOÖÅv"X"bš Ê«d~?¹œ tÐ Ë bMM?! V'! XO?I*u" ÊU?AOÖb?½“ —œ Uð XšU?Ý b¼«ušÆbOLN* rO¼«uš «— bMM!«— œuš U¹ ¨b¹—«b½ v½«bMÇ 4öOB% U¹ Ë bO²'¼ ‰UŠÅvÐ Ë i¹d" b¹Uýb¹Uý U¹ Ë ÆÆÆÆÆb¹—«b½ o*u" v²OBAý U¹ Ë ¨bO²'O½ U³¹“ U¹ bOMOÐÅv" Ê«uðU½Ë vB?A?ý ÈU??¼“U?O?½ U??ð Áœd?J?½ pL??!Ë o¹u?A?ð «— U??L?ý e?Öd??¼ ÊU?ð Áœ«u?½U??š„—œ «— U??L??ý ÊU??²??½U??²??ÝËœ b??¹U???ý Æb??O??M??! Áœ—ˬ d??Ð «— œu??š ÈU??¼Åg?¼«u??šv?UŠ —œ bO?²'?O½ o*u?" ÊUð—U?! q×" —œ t! b?OM?!Åv" ”U'?Š« U¹ Ë bM?M!Åv/tÐ Êœd! XAÄ ¨t/öš —u?Þ tÐ ÆÆÆÆ bOýUÐ v'?! œuš È«dÐ b?O²'?½«uðÅv" t!Ë ”u¹Q" ÎU²FO³Þ Ë b½«ÅÁœd! œËb×" «— ÊU²ðU½UJ"« o*«u"U½ jO×" p¹ Ë œušÈU¼ÅX¹œËb?×" e?Öd¼ U?Lý ∫b?¹“«b½U?OÐ ÊU?ðœuš tÐ v¼U?~½ Æb?¹uýÅv" œd?'?œU?L?ý s¼– —œ VK?ſ« —U?J??*« s¹« øt½u?~?Ç b?O??Ýd?ÄÅv" Æb?¹«Åt²?*e??¹c?á?½ «— œu?š„—œ «d??" Ê«d???~???¹œ d???Ö« ¨Âœd???!Åv" «— —U???! Êö?* Âœu???Ð r?U???Ý d???Ö« ∫b???¹¬Åv"Ábý Â√uð U¼dÖ« UÐ ULý vÖb½“ ÂULð Ë ÆÆÆÆÆdÖ« ÆÆÆÆÆr²'½«uðÅv" ¨b½œd!Åv"Uð U¹¬ ÆXÝ« Áœd! t³Kſ ÊU²?OÖb½“ dÐ U¼ÅÈbO"«U?½ Ë Ê«d~¹œ tÐ 4œU'Š ÆXÝ«t½ b¼œ ÂU?$« b½«u?ðÅv" Ë« rM¾?LD?" ∫bO?zu~?Ð œu?š tÐ t! ÁœU²?*« ‚UH?ð« ‰UŠ tÐ ÂËœ g)ÐË« vÖb½“ Ë ÊU!½«∂∞∂± v×O'" aÝUÄ

Page 32

“« v¹U¼Åt½UA½ eO½ UN½¬ ªbM²'O½ ÊU²¹UN²OI*u" “« l½U" ULý ÈU¼ÅX¹œËb×"b¹U?ý Æb?M?²?'¼ b?¹d?O?~?Ð gO?Ä —œ b¹U?Ð vÖb?½“ —œ t! v¼«— È«d?Ð «b?š ·d?ÞœU¹ b¹U?Ð t! X'O?½ s¹« dÐ v²?"öŽ s¹« U¹¬ ¨bO?²'?O½ X³?×/ ‘uš œU?¹“ UL?ýÈUł tÐ bO²'¼ v²?U−?š Ë Ë— r! Âœ¬ b¹Uý øbOýUÐ vÐuš ÏÁb½u?Mý t! b¹dO~Ðb¹UÐ ¨b?OÐUO?Ð jK'?ð UN½¬ d?Ð Ë bO?½ôu³I?Ð Ê«d~?¹œ tÐ «— œuš bO?M! vF?Ý tJM¹«dÖ« Æb?O?M! q¹b?³?ð X³?×" Ë È“«u?½ ÊU?L?NO?" Ë v"d?ÖÅÊu?š —œ «— œuš vÖb?½“UL?ý vÖb½“ t! XÝ« vM?F" Ê«b?Ð ¨bO?²'?O½ v¹ôU?Ð výu¼ V¹d?{ UÐ vB?AýÆÆÆÆ Ád??O???ſ Ë ÆÆÆÆÆb??ýU???Ð „d??% d???Ä Ë ‰U??F???* ÈU??¼ÅvÖb???½“ “« vJ???¹ b??¹U???ÐÈœUŽ ‰«Ë— ÊUL¼ U"« ¨b¹—U?á'Ð Ë b¹d¹cá?Ð ¨bOÝUMAÐ «— œu?š ÈU¼ÅX¹œËb×"Æb¹dO~Ð gOÄ œuš X*dAOÄ È«dÐ ÊU²ðU½UJ"« ÂULð UÐ «—œuš —œ vðu?+ ÏtD?I½ êO?¼ t! b?OM?! d?J* d?Ö« Ë b¹—«œ v?ðu+ ◊U?I½ e?O?½ UL?ýU¹ Ë i×" d?¼UE?ð d²?AO?Ð tJK?Ð ¨X'O?½ ULý v?MðËd* Ë Ÿu?Cš Ït½U?A½ b?¹—«b½·«d²Ž« Æ©b?OýU?Ð t²ý«œ v³B?Ž 4öJA?" tJM¹« d?~"® XÝ« vM?F"ÅvÐ v*d?ŠU" —œ —Ëd?ſ v½U"“ ¨X'?O?½ ÈbÐ —U?! Áœ«œ U?" tÐ b½Ë«b?š t! v¹U?¼œ«bF?²Ý« tÐÆ.«ÅÁœ—ˬ XÝœ tÐ œuš «— U¼œ«bF²Ý« s¹« rOM!Åv" dJ* t! œuýÅv" d~½U¹U/“« Ë« Æ‘œu?š “« v²??Š ¨b??Ýd?ðÅv/ e??O??Ç êO?¼ “« qO??/« Ë l{«u??²??" œd?* p¹Ê«d?~?¹œ “« Ë« Æb??Ýd?ðÅv?/ œu?š ÈU?¼ÅX?¹œËb?×??" v²?Š Ë ‰U??L?Ž« tÐ ·«d??²?Ž«“« ”dð Ë« ”d?ð UN?M?ð ÆbM?!Åv" vÖb?½“ ʬ —œ t! vD?O×?" “« t½ Ë b?ÝdðÅv/ ÆXÝ« XLJŠ È«b²Ð« t! XÝ« b½Ë«bš«— t²'?Ð ÎôuL?F?" bO?M?!Åv" X*U¹—œ v²?ÝËœ ·d?Þ “« È«Åt¹b¼ t! v"U?~?M¼«— œuš X¹U{— ¨œeO~?½«Åv" dÐ «— ULý 5?'% t¹b¼ ÆbO?M!Åv" “UÐ @½—œÅvÐÈU¼œ«bF?²Ý« UL?ý v½ULݬ —b?Ä ÆbOM?!Åv" dJA?ð ʬ ÏÁb½—ˬ “« Ë t²ý«œ “«d?Ыv²?Š U?L?ý 4U??+Ë« VK?ſ« U?"« ¨XÝ« Áœd?! U??D?Ž U?L?ý tÐ «— È—U??O?'?Ð nK??²?A?"f¹b+ gI½ U?Lý Æb?¹d³Ð 4c?? UN?½¬ “« Ë bO?M! tłuð U?N½¬ tÐ t! b?O¼«u?šÅv/v'! qÐUI" —œ t! bO¼œÅv/ œuš tÐ «— XLŠ“ s¹« v²Š U"« bOM!Åv" È“UÐ «—Ë ÆÆÆÆdÖ« ÆÆÆÆ r?²ý«œ «— Ë« X?O?BA?ý Ë Ë« 4ö?OB?% ¨Ë« e?G?" d?Ö« ÆÆÆÆs"jO×" ¨œuš “« 4dH?½ ÈË— “« ÊUð—U²HÖ X??UŠ U¹ Ë tMO! ÈË— “« U?Lý s( U¹¬øX'O½ ÊU²OÖb½“ q! —uDÐ Ët! œuÐ b?O¼«u?A?½ —œU+ ¨b?¹d?¹cá?½ b?O²?'?¼ t! t½u~?½¬ «— œu?š t! v½U"“ U?ðÊuM!« t! tâ?½¬ 7'?½«œ ÊËbÐ tA?OL?¼ «d¹“ b¹“U?'Ð œu?š È«dÐ vK?"U! vÖb?½“7šU?Ý È«dÐ Ê«d?~¹œ t! b?O²?'¼ vðU?½U?J"« Ë q¹U?ÝË 4d'?Š —œ XÝ« r¼«d*È«dÐ b¹—«œ ”d²Ýœ —œ ULý t! È—«e?Ы Ë »U³Ý« ÆbM²ý«œ «— UN?½¬ ÊUAOÖb½“—«“¬ «— œu?š Ê«d?~??¹œ vÖb?½“ t?Ð Êœ—u?š 4d??'?Š U?Ð ÆX?Ý« »u?š ÊU?²??*«b?¼«tÐ ·«d?²?Ž« “« Æb?O??M?! “U?ſ¬ «— œu??š —U?! Ë b?O?ÐU??¹—œ «— œu?š vÖb?½“ ¨b??O?¼b?½È«dÐ b?O?MJ?½ ·«d?²?Ž« dÖ« t! «d?¹“ Æb?O?MJ?½ v?U?š t½U?ý œu?š ÈU¼ÅX¹œËb?×?"ÆbM!Åv/ —Ëœ «— U?N½¬ U?¼ÅX¹œËb×?" 7*d?¹cá?½ Æbý b?¼«uš ÂU?Lð Ê«d?Ö ULýœU?−?¹« U?N?½¬ È«d?Ð «— v²?/d?* U?N?½¬ 7?ý«b?M??Ä Áb?¹œU?½ ¨b?½—«œ œu?łË U?N?½¬ d?Ö«7*d?¹cÄ U?"« ÆbM?½UA?J?Ð v¼U³?ð tÐ Ë Áœd! d?OA?'?ð «— UL?ý vÖb½“ U?ð bM?!Åv"ÆbM!Åv" œU¹“ «— UN½¬ t½ Áœd! r! «— UN½¬ t½ ¨bM²'¼ t! È—uD½UL¼ UN½¬‰uGA?" øbO?KD?F" «d?Ç bO?¼œ dO?OGð «— ʬ b?O½«u?ðÅv" t! X'¼ Èœ—u?" dÖ«b?O?½«u??ðÅv/ t! œ—«œ œu?łË r?¼ Èœ—u?" d?Ö« Æ◊U??O?²??Š« Ë g"«—¬ U?Ð U?"« b??¹u?ýs¹« U?" —u?E?M?" t²?³??« Æb?¹d?¹c?á?Ð X'?¼ t! —u??Þ ÊU?L?¼ «— ʬ ¨b?O?¼œ ‘d?O?O?G?ðXýu½dÝ b¹UÐ Æb¹—Uá'Ð Xýu½dÝ tÐ ”Q¹ “« È—UÐ t?u! UÐ «— œuš t! X'O½bO¼bÐ Á“Uł« t! X'O½ rN" ÆbO¼œ X³?¦" »«uł XOF+«Ë tÐ Ë b¹“U'Ð «— œušbOýUÐ s?¾LD" Æb?¹—Uá'?Ð b½Ë«bš tÐ Ë Áœd?! qL% «— ʬ ¨œuý ozU?* ULý d?Ðe¹eŽ ULý 4œU'Š œ—u" œ«d?*« “« d²AOÐ t½ Ë d²L! t½ b?½Ë«bš dE½ —œ ULý t!U?Ð ÆÆÆÆb??¹—U??á?'??Ð Ë« ÈU??¼ÅXÝœ tÐ «— œu??š ÁËb?½« Ë rſ Ë v?½«d?~??½ Æb??O?²??'??¼qŠ —œ œu?š ÈU?¼ÅvzU?½«u?ð tÐ d?²?L?! Ë b??¹—ËU?O?Ð ÊU?1« Ë« 4—b?+ tÐ ÊU?M?O?L?Þ«UN½¬ Á“«b½« ÊUL¼ tÐ býUÐ d?²AOÐ ÊU²¹UN²?¹œËb×" —bIÇ d¼ ÆbO??U³Ð 4öJA"l³M?" U?L?ý d?I* t?! bO?L?N?* b?O¼«u?š Ë b?O?M?! .bI?ð b?½Ë«b?š tÐ Ë b?¹d?¹cá?Ð «—Æb½«ÅÁbý ULý 4ËdŁb¹d¹cáÐ bO²'¼ t! t½u~½UL¼ «— œuš ∂≤∂≥ v×O'" aÝUÄ

Page 33

t! b½uýÅv" o¹uAð eO½ U?N½¬ Ë ¨bM! ÊUOÐ «— œu?š ÈU¼ÅX¹œËb×" XÝ« q¹U"ÆbMM! ·«d²Ž« «— UN½¬ Ë t²šUMý «— œuš ÈU¼ÅX¹œËb×"b½Ë«b?š t! È—u?D½U?L?¼ b½—«œ ÃU?O?²?Š« UL?ý tÐ Ê«d?~¹œ Æb?O?ýU?Ð ÊUðœu?šœuš “« 5?ſË—œ È«ÅÁdN?Ç t! b?¹—«b½ o?Š UL?ý Æb?OýU?Ð œuš U?L?ý t! t²?Ý«ušÊ«d~¹œ bO?¼«uAÐ tJM?¹« d~" ¨b?OM! d¼U?Eð bO²?'O½ t! tâ?½¬ tÐ Ë bO¼œ ÊUA?½s¹« œ—«Ë «— Èb?¹b??ł q¹U?'??" r¼«u??šÅv" ∫b?O??¹u?~??Ð œu?š tÐ Æb??O?¼œ V?¹d?* «—4U+ö" «— s" bM½U" vBA?ý eÖd¼ Áb¹œ «d" tJ½¬ «d¹“ ¨r?M! vBAý vÖb½“5A?½U?ł ÊËb?Ð Ë dH?½ p¹ s" b?½Ë«b?š d?E½ —œ «d?¹“ ¨œd?! b?¼«u?A½ Ë Áœd?J?½Ær²'¼dAÐ ÏÁœ«u½Uš t! XÝU¼ÅÊU?'½« ÂULð œU%« ÆrO?²'O½ q"U! Èu×?½ tÐ U" ÏtL¼UL?ý ÈU?¼ÅX¹œËb×?" Æ«— e?O"¬ —«d?Ý« Êb?Ð e?O½ `O?'?" —œ œU%« Ë œ“U?ÝÅv" «—Æœ—«œ oAŽ —œ tA¹— t! ÈœU%« ¨XÝU?¼ÅÊU'½« ÂU?Lð UÐ œU%« Èu?Ý tÐ vðuŽœs¹« Ë ¨bOýUÐ q"U?! ÈbMÐ Ë bO?+ êO¼ ÊËbÐ ∫bO?ýUÐ t²ý«œ t²Ý«u?š p¹ jI*ÆœuÐ bO¼«uš q"U! fáÝ Ë ÆÆÆb¼«ušÅv" b½Ë«bš t! XÝ« ÈeOÇ Ê¬v½U#œUý “«—tÐ b½«uðÅv" ÈdA?Ð œ«ó½ a¹—Uð l+«Ë —œ ÆrO²?'¼ ÈœUý ÊU¼«u?š U" “« p¹ d¼U?"« Æb?ýU?Ð ÈœU??ý Èu?−?²?'??ł —œ —«u?ýœ Èd?H?Ý Ë v½ôu??Þ v½U?²?Ý«œ Èu??×?½t! È«ÅtE?( ÊU?L?¼ —œ ÆXÝ« XÝœ —Ëœ ÈU??¼Åo*« —œ ÊU?M?â?L?¼ v²??A?³?ýu?štÐ U????½U???L????¼ ¨XÝ« t?²???*U????¹ XÝœ ʬ t?Ð Ád???š_U????Ð t! œ—«b????M???ÄÅv?" ÊU???'????½«È—UÐ Ë œË—Åv" g²?Ýœ “« t! b?M?OÐÅv?" ¨œdÐ b?¼«u?š vÄ Ê¬ ÈU?¼ÅX¹œËb×?"v²A?³?ýuš 7?*U?¹ tÐ Ë« bO?"« t! v¹U?ł ¨œ“ËœÅv" U?N²?Ýœ —Ëœ tÐ rA?Ç d~?¹œ—œU+ t?! œœdÖÅv?" v²?A³?ýu?š ‰U?³?½œ tÐ v¹U?ł —œ XÝ—œ —u?! ÊU?'?½« ÆXÝ«—œ Ë bMOÐÅv" »uKG" «— œuš v²!dŠ d¼ —œ u×½ s¹bÐ Ë ÆbÐUOÐ «— ʬ X'O½È«d?Ð U?N?M?ð U?L??ý v½U?L?ݬ —b?Ä ÈU?¹«b??¼ Æb?O?ýU?Ð »œÏu?" b??¼œÅv" «— t¹b?¼ t!ULý tÐ ¨Ë« È«dÐ r¼ Ë Ê«d~¹œ ÏÁœUH²Ý« È«dÐ r¼ UN½¬ ÆX'O½ vBAý ÏÁœUH²Ý«UL?ý “« eO?½ d?²A?OÐ ¨b?O?ýUÐ t²?ý«œ s¹« “« d?²A?OÐ —U?E?²½« d?Ö« ÆXÝ« Áb?ý UD?Ž·«d?²??Ž« d?"« s¹« ¨b??O??Ýd?²??Рʬ “« t! b?ýU??³??½ Èœ—u?" d??Ö« Ë œË—Åv" —U?E??²??½«ÆXÝUN½¬ “« tMONÐ ÏÁœUH²Ý« —œ ULý v"U!U½ tJKÐ ¨X'O½ ÊU²¹U¼œ«bF²Ý«U¹ Ë fO?z— “« UL?ý «dÇ ÆÊ«d?~¹œ 7?*dÖ d?E?½ —œ UÐ U?"« ¨b¹d?¹cá?Ð «— œušË ©XÝ« —«œ—ušdÐ Èd?ðôUÐ ÂUI?" “« UL?ý tÐ X³'½ t! v'?! d¼® œu?š —UJL?¼v'! tÇ øbOÝdðÅv" bM! ÕdD" ULý “« d?²NÐ «— œuš b½«uðÅv" t! v'! d¼ U¹t²ý«œ ULý dÐ v?ÐuKD" dO?ŁQð Ë« «dÇ øb½«œÅv" È«ÅtK?¾'" ÏÁ—UЗœ U?Lý “« d²A?OÐÁœd! ZK* «— U?Lý 4—U?IŠ ”U?'Š« «d?Ç øbO²?'¼ v²??U−?š —bI?M¹« «dÇ øXÝ«“« Ë b¹«Åt²*d?¹cá½ b?O²?'¼ Ê«d~?¹œ UÐ jЫ˗ —œ t! —u?D½¬ «— œuš «d?¹“ øXÝ«Ê«d~?¹œ “« dÖ« Æb?OÝd?ðÅv" œd?! bM?¼«uš d?J?* UL?ý œ—u"—œ Ê«d?~?¹œ t! t⽬b¹d¹cáÐ bO²'¼ t! —uD½¬ «— œuš dÖ« t! bOýUÐ t²ý«œ dÞUš tÐ ¨b¹—«œ tL¼«ËÆœuÐ b¼«uš UN½¬ dÐ X³¦" dOŁQð “Uſ¬ dÝ d"« s¹«u?ð Æb??O?M??! vÖb?½“ Èd??~?¹œ h?A?ý V?U??ſ —œ t! b??O?ýU??³?½ s¹« ‰U??³?½œ t?ÐÆrOM?! vÖb?½“ U?ð Áœ«œ vÖb?½“ U?" “« p¹ d?¼ tÐ —b?Ä Æv²?'?O½ Èd?~?¹œ hA?ýhA?ý ÈU?¼Å”U?³?? t! XÝ« s¹« b?M?½U?" Èd?~?¹œ ÈU?ł tÐ vÖb?½“ È«d?Ð ‘öðtJM¹« œ—u" —œ ÆbM?M!Åv" ÁuKł U?³¹“ Ë« sð tÐ U¼Å”U³?? s¹« ¨rOýuáÐ «— Èd?~¹œœu?š ÈU?¼ÅX¹œËb??×?" tÐ d?Ö« Æb??O?ýU?³??½ Ê«d?~?½ b??M?M?!Åv" d??J?* tÇ Ê«d?~??¹œdÖ« ‰UŠ d¼ tÐ Æb½d¹cÄÅv" «— ULý ÈU¼ÅX¹œËb×" eO½ Ê«d~¹œ bOM! ·«d²Ž«bO¼«ušÅv" tJM¹« U¹ Ë b?OA!Åv" X?U−š U¹ b?OÝdðÅv" ULý t! b½d?³Ð vÄ UN½¬bB?+ b?O?²?'?O?½ l+«Ë —œ t! b?O?ýUÐ Èd?~?¹œ hA?ý tJ?M?¹« tÐ Êœd?! œu?/«Ë U?Ð4—U?³?Ž s?¹« 7?H?Ö “« Æb??ý b?O??¼«u?š œËd??D?" ÎU??M?¾?L??D?" b??¹—«œ «— U?N??½¬ V¹d?*d?Ð o¹d?Þ s¹b??Ð ÆårL?N??*Åv/ ¨Â—«b?½ «— v¹U??½«u?ð s¹« ¨+«œ v/ò ∫b?O??Ýd?²?½ÎU1«œ t! b?½—«œ ÃU?O²?Š« v'?! tÐ U?N?½¬ «d¹“ ¨Xý«c?Ö b?O?¼«uš d?O?ŁQð Ê«d?~?¹œb¹d¹cáÐ bO²'¼ t! t½u~½UL¼ «— œuš ∂¥∂µ v×O'" aÝUÄ

Page 34

d?E?½ —œ b??¹U?Ð Æb?A??A?Ð ÂU?O??²??« «— U??¼Å!— s¹d?ð—«u?ýœ v?²?Š XÝ« —œU?+ ÈœU??ýÎU²?U?/« U¼Å4c? œu?š ¨rOýU³?½ U¼Å4c?? X¹UN½ ‰U?³½œ tÐ t! v"U?~M¼ U?ð ¨Xý«œU?Ð b??M?²??'??¼ b?½Ë«b??š ÈU??¼œ«b?F??²??Ý« t! v¹U??¼Å4c?? Æb??M?²??'??O?½ Èb??Ð ÏtK??¾??'?"5L¼ U"« ¨bMM! pL! ULý tÐ ÊU²OÖb?½“ Á«— ‰uÞ —œ Uð b¹d¹cáÐ È—«eÖdJýÈœUý X+Ë Ê¬ bO¼«uA?Ð œuš È«dÐ «— U¼Å4c?? Ë bO²'?¹UÐ Á«— s¹« ‰uÞ —œ t! Æb¼œÅv" XÝœ “« «— œuš 4u+ ULýXÝULý ÈË—ÅtÐË— œu?ýÅv" vNM?²" v²?A³?ýuš tÐ t! È«ÅÁœUł ŸËd?ý tDI?½ø«dÇ øbO?²'?O½ XA?³ýuš U?Lý ÆfJ?F?U?Ð t½ œuýÅv" r²?š Ê«d~?¹œ ÈË— tÐ Ë«d¹“ øbM?!Åv/ tłuð U?Lý ÈU¼Å‘öð Ë U?¼ÅXOI?*u" ¨U¼—U?! tÐ f! êO¼ «d?¹““« øœuýÅv/ v?½«œ—b+ U?L?ý “« U?¹ Ë b?½—«b?½ ÊU?²?²ÝËœ t! b?O?M?!Åv" ”U?'?Š«Ê«d~?¹œ t?łu²?" f?Ä b?AA?³?Ð ÊU?²?¼Ëb?½« d?ÞU?š tÐ «— U?L?ý t! b?O?¼«u?A?Ð «b?št+öŽ ÊUA?¹U?¼—U?! tÐ ¨b?O¼œ ‘u?Ö U?N?½¬ tÐ ¨b?OÝd?á?Ð ÊU?A?OÖb?½“ “« Æb?¹u?A?ÐÊËbÐ Ê«d~?¹œ s¹« Ë ÆÆÆÆb¹—U?á'?Ð dÞU?š tÐ «— ÊUA?²³?¦" 4U?J½ ¨b?O¼œ ÊU?A½È«dÐ «— ÈœUý Ït¹b¼ Ë œd! bM¼«uš œ«“¬ ÊU?²¹UNO½«d~½ “« «— U?Lý È—U! ÊUNMÄ Æb½—ˬÅv" ÊUG"—« tÐ ULýøbO?½«œÅv/ «— ʬ X?KŽ ÎU?I?O?+œ b?¹U?ý øb?O?²?'?¼ Ê«d?~?½ —b?I?½« “Ëd?"« «dÇvŠË— g"«—¬ tA?OL?¼ t! «— œu?š ÈU?¼ÅtB?ſ Ë rſ ÂU?L?ð Ë ¨v"U?!U?½ ¨v~²?'?š¨ÊU²½«—œ«dÐ ¨ÊUðd'?L¼ tÐ fáÝ Æb¹—Uá?'Ð b½Ë«bš tÐ bM½“Åv?" r¼ dÐ «— ULývMÞUÐ ÈœU?ý UL?ý bM?A³?? ÆbO½e?Ð bM?A³?? ÆÆÆÆË ÊU²?½«—UJL?¼ ¨ÊU²?½U~?¹U'?L¼ÎUIO+œ ÊU?²¹œUý Æb?OÝ—Åv" dE?MÐ bO?FÐ —UO'?Ð t! ÈœUý ¨b¼œÅv" ÊU?A½ «— UL?ýXÝœ œuš vB?Aý v²?A³?ýuš È«d?Ð u−?²'?ł “« UL?ý t! œuýÅv" “U?ſ¬ v½U"“ÆbOýUÐ Ê«d~¹œ v²A³ýuš ‰U³½œ tÐ Ë bOýUÐ ÁbOA!È«d?Ð b??¼œÅv" —«“¬ «— U??L?ý ÁËb??½« Ë rſ t?! b?¹«ÅÁœd??Ð vÄ ‰U??Š d??¼ tÐ d?Ö«ULý øXÝ« —«d+ tÇ “« Ÿu{u?" bOLN?HÐ t! bOM! vF?Ý Ë bO²'?¹« “UÐ È«ÅtE(Ë «—cÖ 4UÝU?'Š« tÐ «— œu?š t! œdO?ÖÅv" rOL?Bð Ë Áb?ý œd'??œ 4b" “«—œ‰UOš v²A³ýuš t! b?MOÐÅv" ÎU²−O?²½ Ë bM! t³Kſ Ë« d?Ð ”Q¹ U¹ Ë œ—Uá'Ð v½¬«— ʬ Ê«u?ðÅv" Ë œ—«œ œu?łË v?F?+«Ë v²??A?³?ýu??š U?"« ÆX'??O?½ gO??Ð vM?ÞU??ÐÆœd! tÐd&b?M?½U?" U?L?ý U??"« ¨XÝ« ÈœU?ý È«d?Ð u?−??²?'?ł ·d?/ Îö"U?! U??L?ý vÖb?½“tJ?M?¹« ÊËb?Ð ¨XÝ« tI?ÐU??'?" —œ Êb?ý Áb?½d?Ð œb?/ —œ t?! b?O?²?'?¼ È«ÅÁb?½Ëœ«bOÄ «— `O?×/ Á«— Uð b?O²'?¹UÐ È«ÅtE( È«d?Ð Æb½«bÐ «— ©‘b?BI"® g*b?¼œuš Ë XÝ« v²?A³?ýuš XL?Ý tÐ X¹UN?½ —œ UL?ý X!dŠ d?¼ “« ·b¼ ¨b?OM?!UL?ý ¨XÝ« t?²ýU?! ÊU?'?½« VK?+ ‚U?L?Ž« —œ «— ‚U?O?²?ý« s¹« t! XÝ« b?½Ë«b?švðuŽœ bO?M!Åv" ”U'?Š« t! v+UO²?ý« s¹« Ë b¹«ÅÁbý t²?šUÝ v²A?³ýuš È«d?Зœ ‚UO²?ý« s¹« ÆbýUÐÅv?" X¹bЫ ÈU¼ÅÁ«— “« vÐU?ð“UÐ l+«Ë —œ Ë «b?š ÈuÝ “«Ê¬ Êœd! Ë—œ ·b¼ UÐ UNMð «— t½«œ b½Ë«bš «d¹“ b½U"Åv/ v+UÐ X¹U{— ÂbŽÆb¹d¹cáÐ «bš ·dÞ “« «— ʬ Ë bO¼œ ‘uÖ «b½ s¹« tÐ Æœ—U!Åv"b?¹U?Ð «— 4c??? Æ.«ÅÁœd?! tÐd??& ÊU?L??O?Öb?½“ —œ «— 4c??? Ë ÈœU?ý tL??¼ U?"l½U+ «— œu?š 4c?? UÐ U?N?Mð Æœd?! n¹d?Fð ÕË— výu?š «— ÈœU?ý Ë r'?ł výuš«— v²A?³?ýu?š d?Ö« ÆbM?! v{«— «— U?L?ý b?½«uðÅv/ e?Öd?¼ 4c?? «d?¹“ ÆbO?M?J?½uÝ d¼ tÐ «— U?Lý ‚UO²?ý« s¹« «d¹“ X'?O½ ÈœUŽ dO?ſ Èd"« bO?M!Åv/ ”U'?Š«dðb?¹bý b?OM?! l*— «— gD?Ž s¹« t! bO?M!Åv" v?FÝ d?²A?OÐ tÇ d?¼ Ë b?A!Åv"dÖ« Æb¹—«b?½ œuš —œ «— Êœu?Ð œUý ”U'?Š« UL?ý r¼ ʬ “« fÄ t²³?« Æœu?ýÅv"qL% tÐ ÂuJ×" «— œuš l+«Ë —œ bOýU?Ð 4c? Èu−²'ł —œ UN?Mð ÊU²OÖb½“ —œÁœd"óÄ 7?H?J?ý i×?" tÐ ‰U?Š ÈU¼Å4c?? Æb?O?M?!Åv" v½U?¹UÄ vÐ v?²¹U?{—U?½ Ë Æb½uýÅv" ÁbOFKÐ —UÖ“Ë— rŠ—ÅvÐ »öOÝ —œ Ȝ˓ tÐ Ë bý bM¼«ušÆXÝ« rON?Ý ÕË— Èd?¹c?ÄU½U?M?* —œ Ë ÕË— XO?F+«Ë ÈœU?ý ¨d?~?¹œ ÈuÝ “«tÐd& e?O?½ «— X¹b?Ы ÂuN?H?" ‰U?Š ÊU?L¼ —œ Ë b?¹d?¹c?áÐ œu?š vÖb?½“ —œ «— ʬULý ÕË— ÈœUý b?¹U³½ ¯d?" Ë !— ¨œ—œ ¨U¼Åg¹U?"“¬ ¨ULý 4öJ?A" ÆbO?M!U"« b?M?²?'?¼ f½U?−²?"U?½ d?B?M?Ž Ëœ !— Ë 4c? X?HÖ b?¹U?Ð Æb?M?½«œd?Ö q¹«“ «—v½U"œUý “«— ∂∂∂Σ v×O'" aÝUÄ

Page 35

v½«d~½ 4«dŁ«tÐ U" tJM¹« d?ÞUš tÐ Ë bM¼œÅv" —«“¬ «— U?" “« p¹ d¼ Á—«uL?¼ v½«d~½ Ÿ«u½«œU−?¹« d?²?A?O?Ð ÈU?¼Åv?½«d?~?½ È«d?Ð v¹U?ł t! .—œU?+ rO?²?'?¼ œËb?×?"U?½ vŽu?½XK?Ž vÐ U??¼Åv½«d?~??½ s¹« “« È—U??O?'??Ð t! XH?Ö Ê«u??ðÅv" vÖœU??Ý tÐ ÆrO?M??!‰UŠ s¹« U?Ð ÆrO?M?! ÊËd?OÐ œu?š vÖb?½“ “« «— U?N?½¬ b?¹UÐ t−?O?²?½ —œ Ë b?M²?'?¼vKOš Ê«d~¹œ œ—u?" —œ v²Š Ë ÁœuÐ U−?Ð Îö"U! U" ÈU¼Åv½«d?~½ 4U+Ë« v¼UÖ‘Ëœ tÐ «— ʬ —U?Ð v¹U?N?M?ð tÐ t! .—«b?½ 4—b?+ —b?I??½¬ U?"« ¨b?M?²?'?¼ »u?šÆœdÐ 5?Ð “« Ê«u?ðÅv" «— v½«d?~½ ÆrO?²?'¼ U?N?½¬ l*— tÐ —œU?+ d²?L?! Ë .d?O~?ÐtÐ «— ÊU?1U?¼Åv?½«d?~?½ b??¹U?Ð rO??ýU?Ð t²??ý«œ vK?"U??! vÖb?½“ rO??¼«u?šÅv" d??Ö«U" ÈU¼Åv½«d?~½ —UÐ XÝ« d?{UŠ dH?½ p¹ UNM?ð U"« Æ.—Uá?'Ð Èd?~¹œ hAý Æœ—«œdÐ «—rݬ tÐÎö²³?" ¨b?¹—«œ œ—œ dÝ U?¹ œ—œ ÁbF?" Îö¦?" bO?²'?¼ i¹d?" UL?ý b?¹UýÊU²ð—u/ ¨œuýÅv" bOHÝ ÊU²¹U¼u" ¨b¹—«œ ÊbÐ —œ ÈœbF²" ÈU¼Årš“ ¨bO²'¼Ë t²'š b?¹Uý Ë b¼œÅv" ÊU?A½ «— X?uN?! “« výU½ ÈU¼Å„Ëd?Ç Ë 5Ç r!År!ªbÝ—Åv" dE½ tÐ ÊU¹UÄ vÐ 4öJA" “« È—UÐ t?u! ÊU?²OÖb½“ Æb¹«ÅÁbý œd'?œs¹bÐ Ë ¨Â«ÅÁœdJ½ ”U'Š« «— vŠË— g"«—¬ eÖd¼ ¨Âd³Ð ÁUMÄ U−! tÐ +«œÅv/bO²'¼ ‰UŠ dÝ vL! jI* ¨bOM!Åv" ÈdáÝ v²AÝ tÐ «— œuš vÖb½“ ULý u×½Æb¹«ÅÁbOAâ½ «— vF+«Ë g"«—¬ U¹ Ë vF+«Ë ÈœUý rFÞ eÖd¼ ËU¼Åv½«d~½ “« vLO?EŽ qOš ÎU1«œ «d¹“ XÝ« ‚œU?/ lOÝË `DÝ —œ d"« s¹«—œ «u+ ÂULð UÐ œ—cÖÅv" t! “Ë— d¼ t! vLOEŽ qO?š ¨bMM!Åv" ‘uA" «— ULýÁœuÐ X*dAOÄ ‰UŠ —œ ULý vÖb½“ —œ U¼Å‰UÝ È«dÐ t! ÈdJA? ¨XÝ« X!dŠ«— —U! s?¹« v~?²?'?¼¬ tÐ b?¹U?ý ¨XÝU?L?ý «b?N?½« g*b?¼ t! Èd?J?A?? ¨XÝ«tł«u" ʬ UÐ t½«“Ë— U?Lý t! vðöJ?A" ÆX'O?½ ‘—U! —œ vH?+uð v?Ë bM?!Åv"ÊË—œ —œ t! v¹U¼Åv"U!U½ U?"« b½—«œ ULý ÈU?¼Åv½«d~½ —œ v!b?½« rNÝ bO²?'¼Æb?½—ˬÅv" —œ ÈU?Ä “« «— U?L?ý b?½—«b?½ r¼ vłËd?š Á«— Ë Áb?ý ”u??³?×?" U?L?ý7ý«œ XÝËœ “« v¹U?¼Åt½U?A?½ œuš v?²O?B?A?ý qŠ«d" s¹d?ðÅoO?L?Ž —œ tA?OL?¼È«d?Ð b?¹—«œ vF?Ý “u??M?¼ t! «— tâ??½¬ Æb?¹u?A?½ œd??'??œ U?"« ¨b??O?M?O?ÐÅv?" «— œu?š—œ œuš ÈU¼—U?! —œ fáÝ Ë b?¹—Uá?'Ð b?½Ë«bš tÐ ¨b?¹—ËUO?Ð XÝœ tÐ ÊUðœu?šÆbOýUÐ œuš ÊUJ¹œe½ ÈœUý VKÞU" ÈU?¼Åg¼«uš t! œd?OÖÅv" 4Q?A½ XI?OI?Š s¹« “« U" —œ œu?łu?" ÷—UF?ð—UO?'?Ð UN?½¬ tÐ Êb?O?A?AÐ oI?% —œ U?" v¹U?½«uð t?! v?UŠ —œ b?M?²?'¼ œËb?×?"U?½tÐ t! v'! ¨b½Ë«b?š ÊËbÐ eÖd¼ t! b?¹d³Ð vÄ b?¹UÐ 5M?âL¼ ÆXÝ« œËb?×"bO¼«uA½ ‰U×ýuš ¨bM! Áœ—ˬdÐ «— ULý œËb×"U½ ÈU¼Ë“—¬ b½«uðÅv" v¹UNM𫗠ʬ U" “« p¹ d¼ t! v²?A³ýu?š tÐ qO" t! XÝ« s¹« r¼ d"« s¹« qO??œ ÆœuЗœ t! v½U½¬ d?Ð È«Ë ÆXÝ« b?½Ë«bš tÐ ‚U?O²?ý« XI?OI?Š —œ rO?M!Åv" ”U?'Š«—œ «— XO?¼u??« tÐ ‚U?O?²?ý« ÈU?¼ÅtK?F?ý t! v½U?'?! ¨b?M?²?'?¼ œu?š ÈU?{—« œb/t! v½U?½¬ ‰U?ŠÅtÐ ‘u?š Æb?½«ÅÁœd?! ‘u?"U?š —c?֜˓ ÈU?¼Å4c?? ÈU?¹—œ `D?ÝÁb½“ ÂË«b" ÊœdáÝ UÐ b¹UÐ ÈœUý ÆbMM?!Åv" fŠ «— ‚UO²ý« s¹« ÈU"dÖ “uM¼s¹« ÂU$«dÝ Ë XÝ« výu"«d* œuš Âe?K²'" œuš d"« s¹« U?"« ¨œuý t²ý«œ t~½“« UÐ U?" t! X'?O½ b?¹b?ł vÖb?½“ p¹ eł Èe?O?Ç ÈœUý ÆXA?! b?¹U?Ð «— œuštÐ Ë `O'" —œ Æ.—ˬÅv" XÝœ tÐ «— ʬ œu??¬ ÁUMÖ Ë tM?N! vÖb½“ Êœ«œ XÝœvÞU?³??ð—« —œ U??−?! Æb??M??²?'??¼ vM??F?" p?¹ tÐ ÂU?I??" “«— Ë ÈœU??ý “«— Ë« ÏtD??Ý«Ë—œ —bI½UL¼ b?OýUÐ d²J?¹œe½ Ë« tÐ —bIÇ d?¼ ø.dOÖÅv" —«d+ `O?'" UÐ rOI²?'"UÐ «d?¹“ XÝ« vF?+«Ë ÈœU?ý ¨ÎU?I?O+œ «b?š vÖb?½“ Æb?O?ÐU¹Åv?" —œ «— ÈœUý œu?šb½Ë«bš tÐ œuš ÊœdáÝ U?Ð Ë XÝ« ÈœUý «bš ÆXÝ« ”u½Q" vF+«Ë Êb?OAAÐ Æb¹—UáÝÅv" ÈœUý tÐ «— œuš ULý v½U"œUý “«— ∂∏∂π v×O'" aÝUÄ

Page 36

—œ «— XÝ« hOAAð qÐU+ vÖœUÝ tÐ t! 4—«dý tÐ q¹ULð bO½«uðÅv" ULýÂuK?F?" —«d+ “« Æb?O?M?JÐ «— —U?! s¹« b?O½«u?ðÅv" t! —u?D?½UL?¼ tÐ Ë b?O?MO?³?Ð œu?šr¼ U¼Å4—«dý øb½«ÅÁbý s*œ U¼Å‰UÝ tÐd& d¹“ ¨Áb?ý ÊUNMÄ dE½ “« r¼ všdÐs*œ Ë Áœd" ÎU?F+«Ë Ë œu?ýÅv/ UN?½¬ “« ÈœU¹ d?~¹œ Ë Áb?ý »u!d?Ý t! bM?²'?¼vÖb?½“ ÂU?L??ð ÆX'?O?½ d??ðôU?Ð XI?O??I?Š “« e?O?Ç ê?O?¼ Æb?M?Ý—Åv?" d?E?½ tÐ Áb??ý—U?! —œ “Ë— Ë Vý a?¹—U?ð s?¹« Ë b?ÐU??¹Åv" t"«œ« ‰U??Š ÊU??"“ —œ U??L??ý Ït²??ýc?ÖgO?Öb?½“ tÐ U?L?ý —œ t! Èd?¹d?ý s?¹« Æb?O?ýU?³?½ tÇ Ë b?O?ýU?Ð ÁU?Ö¬ tÇ ¨X?Ý«ÕË— v²"öÝ U?𠜗«œ «— 4—b+ s¹« t! XÝ« v½U?Þd?Ý Êuâ?L¼ b?¼œÅv" t"«œ«t½u?~?Ç ÆXÝ« sJ?2d??O?ſ ∫b?O?¹u?ÖÅv" ÷«d??²?Ž« —œ U?L?ý ¨œd?O??~?Ð U?L?ý “« «—d?Ð Èd?O?ŁQ?ð t²??ýc?Ö ‰U?Ý —œ s" VK?+ 4U??ÝU?'?Š« Ë U?¼ÅtM??O?! t! XÝ« sJ?2¨Êœd! dOI% ¨Ê«d~?¹œ „—œ —œ s" v"U!U½ øbýUÐ t²?ý«œ s" v½uM! vÖb½“vD?З s" v?½u?M??! vÖb?½“ tÐ d??~??¹œ ¨XÝ« t²?ýc??Ö d?~??¹œ ¨.U??¼ÅvðËU?H??ð vÐXÝœ s" tÐ rO?Öb½“ —œ Êu?ÖU?½u?Ö ÈU?¼ÅtE( —œ t! v?¹U¼ÅÈb?O?"«U?½ øb½—«b?½Ábý ÂUL?ð tL¼ ÆÆÆÆÆ ¨U?¼Åv"U!U?½ ¨U¼Åg¹U"“¬ ¨X?Ý« t²ýcÖ tL?¼ d~?¹œ Áœ«œÆbM³½ ‰UL²Ýœ «— bM!Åv" œ—œ t! ÈdÝ ÆXÝ« t²ýcÖ Ët²ý«c?Ö —UM?! UN?½¬ Ϋd?¼Uþ tÇ d?Ö« v²Š ∫b?O?MJ?½ dJ?* t½UI?L?Š« —bI?M¹« U?"«ULý t²ýc?Ö vÖb½“ ÈUN¼U?Öb¹œ Ë ‰ULŽ« s¹« ÂU?Lð b½« Ábý ‘u"«d?* Ë ÁbýÆXý«cÖ bM¼«uš ULý dÐ «— œuš dOŁQð Ë t²ý«œ t"«œ«Ë U?L?ý b??½«u?ðÅv" œu??ý t²?ý«c??Ö U?L?ý Ït½U??š —e?¹d??* —œ t! Èb?ÝU??* È«c?ſÈU?¼Åv½«d?~?½ Æb??¹e?¹d?Ð —Ëœ «— ʬ tJ??M?¹« d?~??" b?M?! Âu?L??'?" «— ÊU?ð Áœ«u?½U??šÂu?L?'?" «— U?L?ý vÖb?½“ ÂU?L?ð b?M?½«u?ðÅv" ¨XO?L?¼« v?Ð U?¹ rN?" ¨U?L?ý t²?ýc?Övšd?Ð “« b?¹U??Ð U?L??ý Æœd?O?~??Ð 4—u?/ U?N??½¬ È«d?Ð È—U?! t?J?M?¹« d??~?" ¨b?M??M?!t! v?U?Š —œ Ë b?O?A?J?Ð X?U?−?š Áœd?! ‰U?Gý« «— U?L?ý X?+Ë t! v¹U?¼Åv½«d?~?½tÐ ÆbOM! gAAÐ VKÞ UN½¬ È«dÐ b¹—«œdÐ œuš vÖb½“ “« «— UN½¬ b¹—«œ bB+4öON?'?ð œU?−?¹« U?Ð ¨Áb?M?¹¬ 5?"Qð U?Ð ¨t½«“Ë— ÊU?½ X*U?¹—œ U?Ð b?¹U?Ð ‰U?Š d?¼bM!Åv/ r¼ v+d?* Ë œ—ušÅv" Á—uš q¦?" «— ULý “Ë— d?¼ t! 4œU'Š ”U?'Š«¨ÊeŠ ¨ÁËb½« “« vÐU?I½ XAÄ «— ʬ U?¹ Ë bOM?! “«dЫ ÎU²?Š«d/ «— UN?½¬ œułË t!Âœ¬ «d¹“ bO?M!Åv" tMO?! ”U'Š« U?Lý Æb?OM! ÊU?NMÄ —U?Jý¬ vðuJ?Ý U¹ Ë rA?š—œ ÆœuýÅv" v¹UM²Ž«ÅvÐ U?Lý tÐ Ë b¹dO?ÖÅv/ —«d+ tłu𠜗u" ¨b?O²'O½ v?LN"“« U¹ Ë XÝ« Ÿu+u?« V¹d* t! È«ÅtF+«Ë “« ”dð ¨XÝ« r!UŠ ”dð ULý œułË¨v"U!U½ “« ¨bOýUÐ t²ý«b½ vÐu?š dOŁQð tJM¹« “« UL?ý ”dð ÆU¼ÅtÝuÝË všdÐÎUL²Šò ∫7*dÖ ÂU?I²½« tÐ qO" Ë rAš ÆbO?ýU³½ Ê«d~¹œ ‘d¹c?Ä œ—u" tJM¹« “«ÆåÆÆÆr²'½ËœÅv" tÖ« jI* ¨ÂdOÖÅv" ‘“« u2UI²½« ¨tM!Åv" v*öð¨tKJA" vKO?š «dÐ ¨tMJ2 d?Oſ ¨rýÅv/ o*u"ò ∫b¹œd?ð Ë pý ”U'Š«Á—UÐËœ r²'½«uðÅv" tÖ« jI*ò ∫ÊU²¹UNO½ULOAÄ ÆåÆÆÆ tM!Åv/ „—œ uM" eÖd¼¨ÊU²¹U¼Åv'MłbÐ ¨ULý ÈU¼Å⁄Ë—œ åÆÆÆtMJ2 dOſ g½«d³ł t~¹œ ¨rM! ŸËdýÊ«d?~?¹œ tÐ t! v¹U??¼ÅXL?N?ð ¨ÊU??²?¹U?¼ÅÊœd?! X³??O?ſ ¨ÊU?ðÅvH??M?" ÈU?N?¼U??Öb?¹œt! d¼“ s¹« ¨bM²?'¼ tJÝ ÈË— p¹ r¼ tO?IÐ Ë ÆÆÆÆÊU²?¹U¼Å4œU'Š ¨b?O½“Åv"s¹« ¨bM?!Åv" –uH?½ ÊU²?¹U¼Åt"U?½dÐ Ë 4ôU?Š ¨U¼b?MA?³? ¨U?¼u~?²H?Ö —œ Á“Ë— d¼bM?½U?" fá?Ý ¨Áœd?! ÂuL?'?" «— U?L?ý XOB?A?ý «b?²?Ы „U½d?D?š Ë vL?Ý d?¼“p¹ È«dÐ ULý ÏÁu?I?UÐ ÈU?¼œ«bF²?Ý« ÆbM!Åv" qL?Ž Ê«d~¹œ tO?KŽ dÐ È«Åt×K?Ý«t³M?ł d¼ “« U?Lý 4U?½UJ?"« U"« ¨b?M²?'¼ œËb?×"U?½ ÎUF?+«Ë X³?×" “« d?Ä vÖb½“b½«uðÅv" t!® vJO²½˛ 4«dOŁQð “« výU½ X¹œËb×" s¹« t! bMýUÐÅv" œËb×"ÈU¼Åv²¹UH?!ÅvÐ Ë U¼Åv"U!U½ Ë ©b?M! qLŽ d²?NÐ ÁœUH²?Ý« È«dÐ X³¦?" qJý tÐÊU²?O?Öb?½“ —œ t! Áœu?Ð s¹« —U?E?²?½« —œ U?Lý Ït²?ýc?Ö ÂU?L?ð ÆXÝU?L?ý vB?A?ý»U???²???! ¨“Ë— ‰u???Þ —œ U???L???ý ÏÁb???¹U???*ÅvÐ ÈU???¼U???¹ÏË— ∫œd???O???Ö 4—u???/ v??u???%ULý výu)œ ¨ÂU?I²½« È«dÐ U?Lý —UE²?½« ¨ÊU²?U?O"« ¨ÊU²¹U?¼ÅtÐd& ¨U¼ÅÊb½«u?šÏt²ýc?Ö vÖb½“ ÈU?¼Åt²?ýU³?½« “« t! b?¹«ÅÁb¹b?½ «— œuš V?Kſ« U?¹¬ ÆÆÆÆ—Ëdſ tЗUM?! gO?Ä U?Nðb?" b?¹UÐ t?! b¹œd?!Åv" ÁœU?H?²Ý« v¼U?Öb?¹œ“« U?¼—U! È«d?Ð œu?šøbýÅv" t²ý«cÖv½«d~½ 4«dŁ« Σ∞Σ± v×O'" aÝUÄ

Page 37

t! —u?D??½U?L??¼ ¨b??¹e?¹—Åv/ r¼ ÈË— «— e??O??L?ð Ë nO??¦??! ÈU?¼Å”U??³?? U??L?ý“« ÈdŁ« d¼ b¹U?Ð ULý ¨b¹—«c?ÖÅv/ d~¹b?J¹ —UM! «— Á“U?ð Ë bÝU* ÈU?¼ÅVOÝt²³??« ¨b?OM?! —Ëœ œu?š vÖb?½“ “« ©ÁbM?¹¬ tÇ ‰U?Š tÇ t²?ýc?Ö tÇ® «— v½«d?~½Êuâ?L¼ U?L?ý ÈU¼Åv½«d?~?½ t½dÖË Æb?O?ÐUO?Ð «— vF+«Ë g?"«—¬ bO?¼«ušÅv" d?Ö«t! X'O?½ vM?F?" Ê«bÐ d?"« s¹« Æb?ÐU?¹Åv" —U?A²?½« Ë Áœd?! „d?Ç ŸËdý vL?š“«— œu?š ÈU?¼Åv½«d?~?½ U??ð b?O?¼œ ÂU?$« œu?š ‘öð U??Ð «— e?O?Ç tL?¼ b?O??M?! vF?ÝUÐ ÆbO?¹U/ —UJ?½« «— UN?½¬ œułË U¹ Ë b?OÐu! r¼ —œ «— U?N½¬ U?¹ Ë bOM?! ‘u"«d?*bFÐ Èb?MÇ v?Ë b?½uýÅv" ÊU?NM?Ä v¼Uðu?! 4b" È«d?Ð UN?½¬ È—U! 5?MÇ ÂU$«¨bM²'?¼ tÇ t! bOÝU?MAÐ «— UN?½¬ tJM¹« ÈU?−Ð ÆbM?¼œÅv" ÊUA½ «— œuš Á—U?ÐËœ—«“¬ «— U?L?ý ÊU??M?â??L?¼ «d?Ç Ë XÝU??−?! ÊU??ýQ?A?M??" b?O??M?O??³?Ð t! b?O??M?! vF??Ý—U! s¹« ÈUł tÐ ÆbO~M−?Ð UN½¬ UÐ t! bOM?J½ vFÝ UNM¹« ÏtL?¼ È«bł ÆbM¼œÅv"Æb¹—Uá'Ð b½Ë«bš tÐ «— UN½¬œ«“¬ UN?½¬ d?ý “« «— œu?š t! œu?Ð b?O?¼«u?A?½ —œU?+ ‘öð Ë vF?Ý —U?ÐÅp¹ U?ÐUÐ U?N?M?ð d?"« s¹« Ë b?O?¼œ ÊUA?½ «— œu?š vÖœd?á?Ý d?Ý ÎU?Lz«œ b?¹U?Ð U?L?ý Æb?OM?!rO?L?B?ð d?Ö« U?"« Æb?¹—U?á??'?Ð ÎU?L?z«œ b?¹U?Ð U?L?ý ¨X?'?O?½ d?¹c?Ä ÊU?J?"« —U?ÐÅp?¹—œ Ë bOM?J½ X"ËU?I" v½«d?~½ p¹ d?ЫdЗœ tE?( p¹ È«dÐ v²?Š t! b¹d?O~?ÐUÐ t! œd?! b?O?¼«u?š tÐd?& «— vðu?+ b?¹—U?á'?Ð b?½Ë«b?š tÐ «— e?O?Ç tL?¼ t−?O?²½YŽU?Ð ÊU?ðÅt²?ýc?Ö vÖb??½“ “« È«ÅtK?¾?'?" U?¹¬ ÆXÝ« t?²?A?O?"¬ b?½Ë«b?š 4—b?+Êu??M??!« U???L??ý ø«d???Ç øU??¼Åv"U???!U??½ “« všd???Ð Îö¦??" øœu???ýÅv" U???L??ý v½«d???~??½«— U?L?ý ÂË«b?" v½U?L?O?A?Ä Æb?O?¼œ ÂU?$« È—U?! ÊU?ðÅt²?ýc?Ö È«d?Ð b?O?½«u?ðÅv/ÆXÝ« ÊUðÅÁbý —«œ t×¹d?ł —Ëdſ ÊU²¹U?¼ÅtMO! È«dÐ ‘u?Ä UNMð Ë Áœu/ Á«d?LÖ«— ʬ gAAÐ ÈU?¼ÅXÝœ t! 5L?¼ U"« ¨XÝ« X³?×" ÏÁœ«“ v½U?LOA?Ä ”U'?Š«dÖ« Æœ“U?ÝÅv" ÊU?¹U?/ ÁbM?¹¬ —œ aÝ«— v"e?Ž U?Ð «— œu?š ÏÁuK?ł X³?×?" œ«œ UH?ývŽ«bð ÊU²M¼– —œ ÎULz«œ UL?ý Ït²ýcÖ q¹U'" Ë X"«b½ Ë v½UL?OAÄ ¨U¼Åv"U!U½Æœd! bM¼«uš pAš «— ULý v½uM! vÖb½“ ÈU¼ÅtA¹— X+Ë Ê¬ ¨b½uýʬ —œ t! v¹UO½œ —œ ¨ÊU²½«—œ«d?ÐUÐ X?«bŽ Ë `K/ UÐ ¨Ê«b?½“d* È«dÐ vý“u"¬ÆbOM! ‰uGA" «— œuš ¨œuý t¹b¼ b¹UÐ Ë bOM!Åv" vÖb½“s¹« U??Ð 4ËU??H???²??" ÈU??¼“Ë— —œ Ë nK???²??A??" ‰U???J??ý« X% Á“Ë— d??¼ U???L??ýËeł «— U?¼Åv½«d?~½ s¹« b?¹U?Ð U¹¬ ¨b?¹«Åtł«u?" UN?½¬ b?M½U?" È—U?O'?Ð Ë U?¼ÅtKG?A?"UL?ý øbO?²?'¼ nO?F?{ vKO?š t! b?¹dO?~?Ð œU¹ Ë b?O?½«bÐ œu?š vÖb½“ p?HM?¹ôÂU?$« È—U?! tÇ ÎU?B??A?ý U?L??ý fÄ U?"« Æb?¹—U?á??'?Ð b?½Ë«b??š tÐ «— U?N?½¬ b?¹U??ÐË ¨bOýUÐ t²?ý«œ t½U!œu! v¼UÖb?¹œ U¹—ÅvÐ t! XÝ« qJA?" —UO'Ð øb?O¼œÅv"«— ‡ ÊU²¹U¼ÅÈœUý v²?Š ‡ eOÇ tL¼ tA?OL¼ ¨b¹—«b?½ t~½ œuš È«dÐ «— eO?Ç êO¼vM?F?¹ b?¹Ëd??Ð Á«— ·d?Þ s¹« —œ t! XÝ« qJ??A?" —U?O?'??Ð Æb?O?¼b??Ð Èd?~?¹œ tШb¹u?ý p?Çu?! —UO?'?Ð ¨b?O?¼œ —«d?+ Ë« XÝœ —œ s?¾?LD?" «— ÊU?²?²?Ýœ tA?O?L?¼b¹U?ý Æb¹u?ý qL×?²" t! b?O¼œ Á“U?ł« œuš tÐ l{«u?²" —U?O'?Ð ¨Âu?BF?" —UO?'ÐbO?²?'?O?½ —œU+ t?! bO?L?N?H?Ð b?O¼«u?šÅv" v! Æb?O?M?!Åv" vÖ—e?Ð ”U?'?Š« vKO?š°ø«— ÊUðœuš v²Š ¨b¹uýÅv" qLײ" «— ÈeOÇ Ë« ÊËbÐb¹—Uá!Ð b½Ë«bš tÐ «— ÊU²¹UNO½«d~½ÆrO¼œÅv" ÂU$« Áœu?NOÐ ‘öð ¨rO?M! vÖb?½“ v'Ä«u?œ ÊËb?Ð rOM?! vFÝ dÖ««— U" v½Ëd?O?Ð ÈU¼e?¹d?!Uš ËÅÁœd?! tÞU?Š« «— U?" uÝ d?¼ “« vÖb?½“ 4öJA?"U" Æb½—«œÅv" t~½ rz«œ vLÖ—œ dÝ —œ vMÞUÐ vÖb½“ —œ «— U" Ë bM*UJýÅv"“« Ë rO???¼œ o*Ë @M???ł s?¹« U???Ð v½ôu???Þ vðb???" È«d???Ð «— œu???š rO???½«u???ðÅv?/¨tJM¹« d~" .d³Ð «— tMONÐ ÏÁœUH²Ý« b½«ÅÁbOA! n/ U" tOKŽ dÐ t! v¹U¼ËdO½Æ.—U?á?'?Ð b?½Ë«b?š XÝœÅtÐ «— œu?š 4öJ?A?" ÂU?L??ð @½—œ vÐ Ë t½U?B??U?švÖb½“ “« tKŠd" d¼ —œ «— œuš vBAý nF{ Uð bOA! b¼«uš ‰uÞ U¼Å‰UÝ4ôu% Ë dO?OG?ð s¹« tJM?¹« i×" tÐ U"« ÆrO?M! s¹e?~¹U?ł b½Ë«bš 4u?+ UÐ Æœd! rO¼«uš tÐd& ÊULOÖb½“ —œ «— b½Ë«bš g"«—¬ ¨rO¼œ ÂU$« «—v½«d~½ 4«dŁ« Σ≤Σ≥ v×O'" aÝUÄ

Page 38

Æb?¹—U?á?'?Ð b??½Ë«b?š tÐ b?¼œÅv" —«“¬ «— U?L??ý t! vЫd?D?{« U??Ð Á«d?L?¼ vÞd?ýœ«“¬ nF?{ s¹« “« +«u?ðÅv" t?½u?~?Ç Ær¼œ ÂU??$« «— —U?! s¹« +«u?ðÅv" —u??D?Ç∫b?¹—U?á?'?Ð «b?š tÐ «— tL?¼ œU?L?²?Ž« U?Ð ørM?! –U?A?ð« b?¹U?Ð «— Èd?O?'?" tÇ ¨Âu?ýt⽬ ¨ÊU?¹U?Mý¬ tÐ X?³'?½ U?Lý ÈU?¼ÅgM?!«Ë ¨U?¼Åv~²?'?J?ýdÝ ¨”d?ð ¨pýÆXHÖ bM¼«uš Ë bM¹uÖÅv" Âœd"bMÇ q+«b?Š b¹d?O~?Ð rOL?Bð q¹U'?" ÈdÝ p¹ œ—u?" —œ b¹—«œ b?B+ d?Ö«vKJA" ʬ tÐ fáÝ Ë bOM! d³/ t²H¼ Ëœ U¹ p¹ b¹—«œ v²/d* dÖ« U¹ ¨tE(ÂU$« «— œuý ÂU$« b½Ë«bš —UM! —œ b¹UÐ t! t⽬ d¼ Ë bOM! Ÿuł— b¹—«œ t!Ë —u½ «bš «d¹“ ¨X'O½ —«u?ýœ r¼ —bIM¹« UL?ý qJA" t! b¹œ bO?¼«uš ÆbO¼œË« ÆbOM! qŠ «— œuš 4öJ?A" Uð XÝ« t²AO?~½« dÐ ULý —œ «— Èb?¹bł 4u+°XÝULý “« dðÅÈu+ Ë dðÅrOJŠ —UO'ÐË XÝË« dÐ ÊU?ðœU?L?²?Ž« Ë q!uð ÂU?L?ð t! b?O?zuÖÅv?" b½Ë«b?š tÐ È«ÅtE?(5?M?Ç t! b?O?zu?ÖÅv" Ë« tÐ U?¼Åv½«d??~?½ “«d?Ы U?Ð Ë Áb?ý ÷u?Ž ÊU?ðd?E?½ fá?ݨbO²?'¼ »d?DC?" Ë Ê«d~?½ 4U+Ë« d?¦!« t?! bO?MO?ÐÅv" dÖ« Æb?¹«Åt²H?~½ Èe?OÇÊU²OÖb?½“ bO¼«u?šÅv" tJM¹« dÞU?š tÐ ¨X'O½ U?Lý œ«d" o*Ë d?Ð q¹U'" vMF?¹Ë býU?Ð v½U?'?½« Èu?~??« p¹ U?Ð oÐU?D?" ¨ÊU?ðœu?š ÈU?¼Ë“—¬ Ë ‰U?"¬ V'?Š d?ÐtJM¹« i×" tÐ Æb¹—ËUOÐ XÝœ tÐ œuš Èœd* ÈU¼ÅvzU½«uð UÐ UNMð «— eOÇ tL¼È«dÐ «— b¹b?ł vðu+ ¨b¹—U?á'?Ð b½Ë«bš ÈU?N²Ýœ tÐ vK?DF?" ÊËbÐ «— ÊUðœu?šv¹U?N??½ XO?I??*u?" p?¹ “« b?O??½«u?ðÅv" ÆXšU??M?ý b??O?¼«u??š vÖb??½“ U?Ð tN??ł«u?"s¼– —œ t! býU?³½ v?²O?I*u?" ʬ XÝ« sJ?2 tÇ dÖ« ¨b?O?M! q/U?Š ÊUM?O?LÞ«t²'?š Ád?š_U?Ð b?M?! qL?Š «— ÈœU?¹“ —UÐ œ—«œ vF?Ý t! È«Åt?âÐ Æb?O?½«—Ëd?ÄÅv"¨XÝ« tâÐ t! œd?¹cá?Ð œuš Ë« d?Ö« U"« Æb?M?OÐÅv" VO?ݬ Ë b²?*«Åv" Ë œuýÅv?"‘uſ¬ —œ Ë Áœd! bMKÐ «— Ë« v²Š Ë œd! b¼«uš qLŠ g¹«dÐ «— Ë« —UÐ ‘—bÄË —U! ¨U¼Åv½«d~½ —UÐ t! œd?! b¼«uA½ —u³?−" «— ULý b½Ë«b?š ÆœdOÖÅv" œuš¨t½«—u³?/ ¨XÝ« d{U?Š U?Lý —U?M! —œ tA?O?L¼ Ë« Æb?O¼b?Ð Ë« tÐ «— ÊU²?O?Öb½“ÏÁd?N??œ b?¹U?ý Æb?¼œÅv" —«“¬ «— U?L?ý t?! XÝ« Áb?M?¹¬ tÐ Êœd?! d?J?* b?¹U??ýU¹ ¨b¹—«œ gO?Ä —œ t! È«Åt³ŠU?B" U?¹ ¨b¼œÅv" —«“¬ «— U?Lý b¹b?ł —U! ŸËd?ýtÐ t! U¼ÅtÝu?ÝË “« všdÐ Ë b?O¼œ ÂU?$« bO?¼«ušÅv" t! È—U?! “« ÁdN??œ b¹U?ý«dÇ Æ©b?O?M?O?ÐÅv" XA?Ý «— ʬ UÐ tK?ÐU?I?"® Áœ—ˬ Áu?²?Ý tÐ «— UL?ý ’U?š —u?Þ·d?/ «— ÊU?²?ð—b?+ —b?I?M?¹« ªXÝ« Áb?"U?O?½ “u?M?¼ Áb?M?¹¬ øb??O?Ýd?ðÅv" —b?I?M?¹«Ë ¨«— ʬ 4UOze?ł ÂUL?ð v²Š ¨b?¹—Uá?'Ð «b?š tÐ «— ÁbM?¹¬ ÆbO?MJ?½ ıuÄ q¹U?'"XÝ« ‰UŠ ÊU"“ U¹¬ Æb?OM! vÖb½“ »u?š œ—«œ ÊUJ"« t! U$¬ U?ð «— ‰UŠ ÊU"“gOÄ ÊU?²?¹«dÐ t! vðöJ?A?" UÐ b?O?½«uðÅv?/ UL?ý øb?M!Åv" Ê«d?~?½ «— UL?ý t!¨bM?²'?O½ U?Lý Á«— b?Ý v¹UN?Mð tÐ 4öJ?A" ø«d?Ç øÆÆÆb¹u?ý Ë—ÅtÐË— b¹¬Åv"b¹«ÅÁœU²?'¹« —«u?¹œ p¹ qÐU?I" —œ dÖ« Æb?¹uýÅv?" tł«u" ʬ U?Ð t! výË— tJK?ÐbOM?O³?Ð bO?M! ÁU~?½ ʬ tÐ v"«—¬ tÐ Ë Èœd'?½uš U?Ð ¨bO?ÐuJ?½ ʬ tÐ «— œuš dÝʬ “« bO½«u?ðÅv/ Ë XÝ« bM?KÐ Ë rJ×?²'?" vKO?š dÖ« ÆXÝ« —bI?Ç gŽUH?𗫨b¹—Uá'?Ð b½Ë«bš tÐ «—Åʬ Æb?¹d¹cá?Ð X'¼ t! —uD?½¬ «— XOF{Ë ¨b?¹uý œ—Èd~¹œ d?O'" fá?Ý Æb¹—U?á'Ð b?½Ë«bš tÐ 4öJ?A" qŠ —œ «— œuš Èb?O"«U?½ÁœU?H?²??Ý« œu?š qO?³??"u?ð« “« b?Š “« gO??Ð t! œ«d?*« všd??Ð Æb?O?M??! »U?A?²??½« «—U?L??ý ø—u?D??Ç U??L?ý Æb??½“U?ÝÅv" Áœu??Ýd??* «— ÊU?A??K??O?³??"u?ð« —u??ðu??" b?M??M?!Åv"4u+ ULý tÐ b½Ë«bš ¨b¹dOÖ ‘Ëœ tÐ «— œuš v½uM! XO?u¾'" —UÐ bO½«uðÅv"ÊËbÐ «— bFÐ ÈU¼“Ë— 5M?âL¼ Ë «œd* XO?u?¾'" —UÐ bO½«u?ðÅv/ U"« Æb¼œÅv"—U?Ð t! œu?ýÅv/ Áœ«œ 4u??+ s¹« U?L??ý tÐ Æb?O?M??! t*U?{« Ê«b??Ð vK?J?A??" “Ëd?Ы— Èd~¹œ Á«— bO?½«uðÅv" l+«u" s¹« —œ ‰U?Š d¼ tÐ Æb¹u?ý qLײ" «— Èd?ðœU¹“p¹ b¹U?ý Æb¹d?¹c?áÐ b?M²?'¼ t?! —uD?½¬ «— q¹U'?" b?¹UÐ U?Lý Æb?OM?! »U?A²?½«t! vÐU'Š 4—u/ ¨qGý p¹ ¨ÁbMM! 4U+ö" p¹ ¨XO?u?KF" ¨býUÐ È—ULOШœu?ý ÂU??$« b?¹U??Ð t! È—U??! ¨ÊU??²?¹U??¼Åtâ??Ð qO??B?% Ãd??š ¨b??¹“«œd?á??Ð b?¹U??ÐjЗ 4öJ?A??" tÐ «— q¹U??'??" s¹« œË“ ÆÆÆÆœœd?Ö –U??A??ð« b?¹U??Ð t! vL??O??L?B??ðË bO+ êO¼ ÊËbÐ Ë bOM?! ‰u³+ bM²'?¼ t! —uD½UL¼ «— œuš 4öJA?" ÆbO¼b½b¹—Uá'Ð b½Ë«bš tÐ «— ÊU²¹UNO½«d~½ Σ¥Σµ v×O'" aÝUÄ

Page 39

ø.uý œ«“¬ t½u~ÇÆb?O?Ý— r¼«u??š Èœ«“¬ tÐ v! ÂU?$«d??Ý ¨b?¹u??ÖÅv" V−?F??ð U?Ð Ê«u?łu??½ p¹s¹« tJ?M?¹« È«d?Ð Ë bO?¼b?Ð Èœ«“¬ Ë ÊU?½ U?" tÐ ¨b?½“Åv" œU?¹d?* d?Ö—U?! ÏtI?³?Þb~M?−Ð U?ð XÝ« ÁœU"¬ bM?! ŸU*œ g+u?IŠ “« U¹ Ë œ—ËU?OÐ XÝœ tÐ «— Èœ«“¬g¹UCŽ« “« vJ¹ b¼«uAÐ È«ÅtF"Uł ÁUÖ d¼ ÆœdO0 býUР“ô dÖ« v²Š U¹ Ëd¦?!« È«d?Ð ‰U?Š s¹« U?Ð v?Ë ÆbM?!Åv" VK?Ý Ë« “« «— Èœ«“¬ ¨b?¹U?/ tO?³M?ð «—d¼ 7ý«œdÐ e?ł X'O½ ÈeO?Ç d"« s¹« ÆXÝ« hAA?"U½ Èœ«“¬ X¹u¼ œ«d*«tÐ 7*— ¨b¼œ ÂU$« b¼«u?šÅv" hAý t! È—U! d¼ ÂU?$« ¨X¹œËb×" Ÿu½tO?³??ý U??N??²??½ ÊU?¹U??/ vK??J??ý tÐ Ë b??¼«u?šÅv?" g?œ t! v½U??"“ d??¼ —œ v¹U??ł ÆXÝ« ÕË— —œ vF+«Ë Èœ«“¬ p¹ —uðUJ¹—U!œuš “« Êbý «bł ÂeK²'" vF+«Ë Èœ«“¬ X¹œËb×" t½uÖ d¼ ·cŠ dÐ ÁËöŽb¹UÐ U?" ¨·U/Ë« s¹« ÂUL?ð UÐ ÆXÝ« dðô«Ë È«ÅtK?Šd" tÐ ÊbO?Ý— bB+ tÐ Ë“« Ë XÝ« œËb?×?" È“—U?Ð qJ?ý tÐ ÊU?'?½« Èœ«“¬ ÆrO?Ýd?Ð œu?š “« Èœ«“¬ tÐÎö"U! «b?š U?N?M?ð Æb?ÐU?¹ XÝœ ʬ tÐ b?½«u?ðÅv" Èu?M?F" Ït?³M?ł “« U?N?M?ð Ë— s¹«Èœ«“¬ vM?F??" b?½Ë«b?š p?¹œe?½ ÊU?²??ÝËœ U?N??M?ð ¨vÖb??½“ s¹« —œ ÆXÝ« œ«“¬Æb½œuÐ “U²AOÄ XOÝËb+ ÈUN¼«— —œ t! vzUN½UL¼ bM½«œÅv" «— vF+«ËË« È«dÐ Èœ«“¬ «d¹“ ¨XÝ«bš Ït¹b¼ s¹dð ‘“—« UÐ Èœ«“¬bÝ—Åv" dE½ tГ« t²?ýc?Ö Æ‘d?'?Ä ¯d?" Ë !— Ë œ—œ ÊU?L?¼ vM?F?¹ ¨Áb?ý ÂU?L?ð Ê«d?Ö vK??O?šXÝËœ «— Ë« r¼ U" ÷u?Ž —œ tJ?M¹« d?ÞU?š tÐ Ë U" tÐ X³?'?½ Ë« oOL?Ž X³?×"ÆbM?! „—œ «— vF?+«Ë Èœ«“¬ p¹ vM?F?" ÊU?'?½« t! œ—«œ XÝËœ «b?š ¨.—«b?Ð+«uðÅv"ò ∫b?M?¹u~?Ð bM?ýU?Ð —œU+ t?! v½U"“ t! b?M?M!Åv" d?J?* U¼ÅÊU?'?½« d¦?!«l+«Ë —œ Ë b?????½—«œ Èœ«“¬ ¨år?¼b?????Ð ÂU?????$« —«œ X?ÝËœ t! «— t?â?????½¬ X?Ý—œÂ—«b½ XÝËœ t! «— t⽬ r²?'O½ —u³?−" ¨X'O?½ s" l½U" eO?Ç êO¼ ∫bM?¹uÖÅv"f! êO?¼ ¨r¼œ ÂU?$« vÐu?š tР—«œ XÝËœ t! «— tâ?½¬ +«u?ðÅv" ¨r¼œ ÂU?$«Ë qO" tÐ U"« Æb?¹—Uá'?Ð Ë« tÐ «— œuš 4öJA?" Uð XÝUL?ý dE?²M" ¨t½U?ÞU²×?"Ë« tÐ ÈœU?L??²??Ž« U?Ð «— œu??š ÈU??¼—U?! U??ð XÝU??L?ý d??E??²?M??" Ë« ÆÊU??ðœu?š ÏÁœ«—«ÂU?$« œu?š «— U?¼—U?! rE?Ž« XL?'?+ t! b?¹—«œ —«d??/« tA?O?L?¼ «d?Ç Æb?¹—U?á?'?ÐUL?ý tÐ t! b?O?¼«ušÅv" «b?š “« U?NM?ð Ë b?O?M!Åv" ‘öð v?¹UN?M?ð tÐ «dÇøb?O?¼œ«— ÊUð—UÐ t! b?¹—«cÖÅv/ Ë b?¹—Uá?ÝÅv/ Ë« tÐ «— eO?Ç tL¼ «dÇ øb?M! pL?!t! —u?D?½¬ U?ð b?¹—U?á?ÝÅv/ Ë« tÐ «— ÊU?²??¹U?N?²?Ýœ Ë VK?+ «d?Ç øœ—«œd?Ð U?L?ý “«øbM! ÁœUH²Ý« ʬ “« b¼«ušÅv"È«ò ∫XHÖ —bÄ tÐ vM?ðËd* UÐ b?¼œ ÊUł VO?K/ ÈË— tJM?¹« “« q³+ `O?'"ÊU?L?¼ s¹« rO??M?J?½ ‘u??"«d?* Æå—U?á??ÝÅv" «— œu?š ÕË— u??ð ÈU?N?²??Ýœ tÐ ¨—b?Ä‘Ëœ tÐ «— UO?½œ s¹« ÈU?¼Åv½«d?~?½ Ë U?¼Å!— ¨ÊU¼U?M?Ö ÂU?Lð —U?Ð t! œu?Ð vŠË—Ë —u½ “« d?Ä vÖb?½“ ¨b?½«u?š vÖ“U?ð tÐ «— d?'?Ä ¨—b?Ä bF?Ð “Ë— tÝ Æb?O?A?!Åv"Ë U?¼Åv½«d?~?½ ÂU??L?ð tÐ X³?'??½ U?L?ý b?¹U??Ð Vý d?¼ Æåe?O??šU?²?Ý—òvM?F??¹ ‰öłtL¼ sðËd?* ÕË— p¹ U?Ð Æb?ýU³?½ tÇ b?ýUÐ v?ID?M?" tÇ ¨b¹d?O?0 U?¼Å»«dD?{««b/ «— U?L?ý Ë« `³/ “Ë— d?¼ t! È—u?D?Ð b¹—U?á?'Ð —b?Ä ÈU?¼ÅXÝœ tÐ «— e?OÇÂU?L?ð “« œ«“¬ È“Ë— ¨b?M?! ÊU?ð—«b?O?Ð »«u?š “« b?¹b?ł “Ë— p?¹ È«d?Ð Ë b?½e?ÐÈ« u?ð «d?¹“ —U?á?ÝÅv" u?ð ÈU?¼ÅXÝœ tÐ «— œu?š ÕË—ò Æ“Ëd?¹œ ÈU?¼Å»«d?D?{«v²"öÝÅtÐòÆ ©∂∫≥∞Åe"® —«œU?*Ë È«bš È« uð ¨v²'?¼ s" ÏÁbM¼œ 4U?$ «bšÊUMO?LÞ« —œ «d?" b½Ë«b?š È« jI* u?ð t!«d¹“ ÂË—Åv" r¼ »«u?š tÐ Ë r³'?šÅv"¨Ê«uł ÕË— —œ Ë bO?ýUÐ œ«“¬ bO?¼«ušÅv" d?Ö« Æ©∏∫¥Åe"® ÆåÈ“UÝÅv?" s!UÝtÐ «— œu??š v½«d??~??½ tE??( d??¼ Ë “Ë— d??¼ b??O??ýU??Ð ¨o*u???" Ë Èu??+ ¨Â«—¬ ¨œU??ý Æ©≤≥∫µ¥Åe"® Æœd! b¼«uš kHŠ «— ULý Ë« Ë b¹—Uá'Ð b½Ë«bšb¹—Uá'Ð b½Ë«bš tÐ «— ÊU²¹UNO½«d~½ Σ∂ΣΣ v×O'" aÝUÄ

Page 40

UL?ý tÐ t! bM?²?'O?½ q¹UÝË Ë U?¼—U! Æb?O?ýUÐ œ«“¬ b?O½«u?ðÅv/ b?OýU?Ð t²ý«b?½ÁœdÐ bM½U" «— œuš ULý Æb¹«Åt²?'Ð ‰œ UN½¬ tÐ t! bO²'¼ UL?ý tJKÐ b½«Åt²'Ы˗U! tÇ d?¼ ¨b?O?ýUÐ t?²ý«œ Èd?²?A?OÐ q¹U?ÝË tÇ d?¼ Æb?¹«Åt²?*U?¹ UN?½¬ qÐU?I?" —œ¨bOýU?Ð t²ý«œ ÊbO?ýuÄ È«d?Ð d²A?OÐ ”U?³? tÇ d¼ ¨b?O¼œ ÂU?$« È«dÐ Èd²?AOÐœ«“¬ ¨b¹—ËUOÐ —œ Èd²AOÐ ‰uÄ tÇ d¼ ¨bOýUÐ t²ý«œ Èd²AOÐ 4«—UA²*« tÇ d¼d????²????A????O????Ð ÊU????²????¹U????¼Åv~????²????'????³?????œ «d????¹“ÅÆœu????ÐÅb????¼«u????šÅd????ðÅX?A????Ý ÅÊb????ýÆœ—ˬ bO¼«uš XÝœÅtÐ «— Èœ«“¬ ULý q¹U'" s¹« “«ÅÊbM!ʼnœÅUÐÅÆœuýÅv"ÅÎö"U?! U?L?ý È«d??Ð ÆX'?O?½ Êœu?Ð 4ËU??H?ð vÐ ÈU?M?F??" tÐ Èœ«“¬ ‰U?Š d?¼ tÐb¹U?Ð U?"« ¨b?OÐU?O?Ð «— výu?š bO?M?!Åv" vÖb?½“ t! v¹U?O½œ —œ t?! XÝ« vFO?³?ÞË U¼ÅÈœU?ý ¨XÝ« ÊU?²?O?Öb?½“ ·b?¼ »U?A?²?½« ÊU?"“ t! v²?+Ë b?O?ýU?Ð V+«d?"vLOLBð t! v²+Ë Ë ¨bM¼b½ —«d+ dO?ŁQð X% «— ULý bŠ “« gOÐ ÊU²¹U¼Å!—ÈU¼U?Ä t! œ—«œ È«ÅÁb?¹U* tÇ Æœu?A?½ rOL?B?ð ʬ ÂU$« È«d?Ð vF?½U" b?¹«Åt²?*dÖt! b¹—«b?½ «— v'?! v²?+Ë øb?O?½«b?½ «— Á«— v?Ë b?O?ýUÐ t?²ý«œ vJ?ÐU?Ç Ë Èu?+t! bO½«b½ dÖ« øœ—«œ È«ÅÁb¹U?* tÇ ÊœuÐ oýUŽ bOM?! “«dЫ Ë« tÐ «— œuš oAŽd?Ð ¨fH?½ d?Ð t?³?K?ſ ¨b?O??M?! ÁœU?H??²?Ý« b?¹«ÅÁœ—ˬ XÝœ tÐ t?! Èœ«“¬ “« t½u?~?ǨU¼ÅX¹œËb?×" d?Ð Ë U¼Å4œU?Ž dÐ t³?K?ſ ¨ÁUÖ¬ tL?O½ d?OL?{ Ë ÁUÖ¬œu?šU½ d?O?L{È«dÐ d?Ö« øœ—«œ È«ÅÁb?¹U* tÇ Ê«d?~?¹œ tÐ X"b?š tÐ qO?" U¹ ¨œu?š d?Ð vÖd?OǨv?œ Ëœ Ït⹓U?Ð «— œuš «d?¹“ b?O²?'?O½ œ«“¬ ÎU?F+«Ë U?L?ý ¨b¹—«b?½ Èœ«“¬ Èe?OǨb¹—«œ t! X?Ý« È—UO?²?š« vF?+«Ë Èœ«“¬ Æb?O?M?O?ÐÅv" »«d?D{« Ë ¨4U?³?Ł Âb?Žt! v²+Ë ¨b¹uýÅv" ÊUðœuš ÈU+¬ Ë bO¼œÅv" XÝœ “« «— œuš v~²'³?œ v²+Ëœuš »UA²?½« tÐ aÝ«— v"eŽ UÐ t! v²?+Ë Ë bOM?!Åv" »UA²?½« «— »uš tAO?L¼b¹UÐ ¨b?¹—ËUO?Ð XÝbÐ «— vF?+«Ë Èœ«“¬ p¹ bO?¼«ušÅv" d?Ö« ÆbO?²'?¼ bM?³¹UÄtłuð “« vMF¹ ¨bOýUÐ ÁUÖ¬ Áœd! oKš t! v¹UO½œ È«dÐ b½Ë«bš ¯—eÐ ÕdÞ “«œuš vHÞUŽ Ë vÝU?'Š« ¨v½UL'?ł ‰UO"« dÐ v²?+Ë Ë ¨ULý tÐ —bÄ b?Š “« gOШb?¹«ÅÁœ—ˬ —œ b?½Ë«b??š X"b?š —œ «— U??N?½¬ t?½«b?M?L??ðËU?A??Ý Ë b?¹b??ý jK?'??"4c?? ʬ “« 4U?½«u?O?Š t! XÝ« Èœ«“¬ ÊU?L?¼ s¹« ¨œu?A?Ð s?" l½U?" b?½«u?ðÅv/¨b?ýU??Ð ÊU?'??½« —u?š —œ b??¹U??Ð t! Èœ«“¬ ʬ t! XÝ« hA??A?" U??"« ¨b?½d??ÐÅv"ÆbýUÐ «bš d'Ä tJM¹« tÐ bÝdÐ tÇ X'O½—œ t²'?Ð U?Ä Ë XÝœ Ë ZK* «— œu?š vÖb?½“ vI?ÐU" b?¹œu?Ð —u³?−?" dÖ« v?²Šr¼ “U??Ð ¨b??O???M??! vÖb???½“ Ê«b??½“ ÈU???¼ÅtK??O??" X?A??Ä U??¹ ¨b???O??ýU???Ð »«u??A??²???š—ÊU'?½« Èœ«“¬ «d?¹“ ¨bO?M?! vÖb½“ œ«“¬ b?O?²Ý«u?šÅv" t! —u?D?½¬ bO?²?'½«u?ðÅv"ÕË— qŠ«d" s¹d?ð oOL?Ž —œ b¹U?Ð tJK?Ð ¨œuý n?¹dF?ð Ë« ÊœuÐ ‰U?OÝ U?Ð b¹U?³½4—u/ ʬ —œ t! ‡ b²'¹« “UÐ v¼UÖ¬ œuš “« ÊU²M¼– t?JM¹« d~" ÆœdO~Ð qJý“« «— Èœ«“¬ b½«u?²½ e?O?Ç êO¼ t?! ‡ bO?²?'¼ œ«“¬ q"U?Ž p¹ t! XH?Ö Ê«uðÅv/‘«ÅÁœ«—« ·öš d?Ð «— ÊU?'??½« ÕË— b?½«u??ðÅv/ e?O?Ç ê?O?¼ «d?¹“ ¨œd??O?~?Ð U??L?ýb¹UÐ ÆbO?²'¹UÐ œu?š qÐUI" —œ b?¹UÐ bOýU?Ð œ«“¬ bO¼«u?šÅv" dÖ« ÆbM! v½«b?½“ÆbOM! VŠUBð «— Èœ«“¬¨œu³½ s" dOB?Ið ∫bOzu?~Ð Îö¦" Ë b¹—ËU?OÐ qO?œ œuš È«d?Ð t½U²AÝd?Ý dÖ«Âœd! ÁU?³?²?ý« s" Æ—ËU?O?Ð X+U?Þ Ë« ÊËb?Ð +«u?ðÅv/ ¨r²?'?¼ Ë« q¦?" jI?* s"«— r²?+Ë ÂU?L?ð ¨r¼œ ÂU?$« È—U?! +«u?ðÅv/ s" ¨rM??!Åv/ ·«d?²?Ž« e?Öd?¼ v?Ë5MÇ «dÇ ÆrM?JÐ È—U! ʬ È«d?Ð +«uðÅv/ U"« ¨rM?!Åv" ‰UOš Ë »«u?š ·d/+«uðÅv/ s" ¨b?M?!Åv" 5?M?Ç d~?¹œ hA?ý d?¼ +“Åv" ”b?Š ørM?!Åv" dJ?*°Âœ«œ ÂU$« ÂU$«d?Ý U"« ¨r¼œ ÂU$« «— —U?! ʬ r²Ý«ušÅv/ ÆrýU?³½ Ë« bM?½U"ÏÁœdÐ ¨œuš Ït²ýcÖ ÏÁœdÐ ¨œuš ÏÁœdÐ ULý Æb¹«ÅÁœdÐ p¹ ULý ¨bO²'O½ œ«“¬ ULýbO?²?'¹U?Ð œu?š ÈU?Ä ÈË— bO?½«u?²?½ t! v½U?"“ Uð U?L?ý ÆÆÆÆƨU?O½œ ÏÁœd?Ð ¨j¹«d?ýULý 4«—u?Bð Ë 4UÝU?'Š« ¨r'?ł ‰d²?M! ÊU²?ŠË— t! v½U"“ U?ð ÆbO²?'O?½ œ«“¬ÆbO²'O½ œ«“¬ ¨œdO~½ XÝœÅtÐ «—o¹U?+ ʬ ¨b??ýU??Ð t²??ý«œ t~??½ qŠU??Ý tÐ «— vI??¹U??+ »U??M??Þ p¹ v²??Š d??Ö«t²ý«œ t~½ 5?"“ tÐ «— s?UÐ q?ÐU! p¹ jI?* dÖ« U¹ Ë ¨b?M! X!d?Š b½«u?ðÅv/tÐ v²Š t!Åv½U?"“ Uð e?O½ U?Lý Ë Æb?M! “«Ëd?Ä t½«œ«“¬ b½«u?ðÅv/ s?U?Рʬ býU?Љd²?M! ÊU?ðœuš d?ÐÅd?~¹œÅt!ÅÈu?×½Åt?ÐÅbO?ýUÐÅt²?'?ЫËÅhAýÅp¹ÅU?¹ÅËÅeO?Ç p¹ø.uý œ«“¬ t½u~Ç Σ∏Σπ v×O'" aÝUÄ

Page 41

ø©X!OÇ —œ U# v¹U³¹“® rOýUÐ U³¹“ t½u~Ç°bM?²'?¼ œu?š Ït*UO?+ »Ëc?−" b?¹b?ý Ït+öŽ UÐ ÊU?½“ Ë Ê«œd?" “« Èœ«bF?ð tÇdÐ 7ý«œ ”«uÝË U"« XÝ« È« Áb¹bM'Ä —U! q¹U'" t½uÖ s¹« tÐ tłuð t²³?«ÊbÐ v¹U³¹“ tÐ œU¹“ tłuð vK! —u?DÐ ÆXÝ« ÈœUŽ dOſ Ë vID?M" dOſ UN½¬ dÝœuš d?¼U?þ Êœd?! U³?¹“ È«d?Ð U?" ‘öð ÂU?Lð «d?¹“ ¨XÝ« ÁU?³?²ý« Îö?"U! Èd?"«tLA?Çd?Ý ÊË—œ “« vF?+«Ë v¹U?³?¹“ ÆXý«œ b?¼«uA?½ Á«d?L?¼ tÐ Èb?O?H" ÏÁd?L?Łt! vŠË— —u?½ b?M?½U?" fá?Ý ¨œu?ýÅv" ÊU?¹U?/ v?½U?ŠË— b??u?ð —œ Ë œd?O?ÖÅv" ÆXÝ« eO~½« dÐ 5'% v¹U³¹“ ÊUL¼ s¹« Æb½UÐUðÅv" «— œuš Ábý «bštÇ “« U?L?ý d?Ý Èuá?"U?ý øX?Ý« v~?½— tÇ b?O?M?!Åv" ÁœU?H?²?Ý« t! v³??˛Ë—XÝËœ øXÝ« Áb??ý r! ÊU??²??½“Ë øb??¹«ÅÁb??ý ”U??ð v?L??! U??¹¬ ø XÝ« v!—U??"tÐ Æœ—«b½ v²?OL?¼« Á—UÐ s¹« —œ Êœd?! ‰«RÝ øb?ýUÐ v~?½— tÇ ÊU²?ÝU?³? b?¹—«œÊ¬ ‰U³?½œ tÐ Èd~?¹œ ÈUł b?¹UÐ b?O?ýUÐ »«c?ł ÎUF?+«Ë bO?¼«u?šÅv" dÖ« ‰U?Š d¼Uð bO?ýUÐ t²ý«b?½ v¹«cſ v²+Ë U?"« ¨XÝ« »uš U³?¹“ eO" p¹ 7?ý«œ ÆbOýU?ÐXÝ« V?Uł vKOš øœ—«œ È«ÅÁb?¹U* tÇ eO" ʬ œu?łË d~¹œ ¨b?¹—«c~Рʬ ÈË—©Èd?²?Ýu?Ä® výU??I?½ t! Áb?¹U?* tÇ U??"« b?O?ýU?Ð t?²?ý«œ v¹U?³?¹“ fJ??Ž »U?+ t!v*U?{« vðU?MO?ze?ð ÏtK?O?ÝË p¹ ⁄«d?â?K?Ç øb?¹—«c?~?Рʬ —œ t! b?O?ýU?Ð t²?ý«b½UL?ý tÐ «bš d?Ö« øb?ýU³?½ ʬ Êœd! sýË— È«d?Ð v+d?Ð t! Áb¹U?* tÇ U"« X?Ý«tÇ r'ł v¹U?³?¹“ U"« b?O?ýUÐ Ë« d?J?A²?" ¨Áœ«œ »«c?ł È«Åt*UO?+ Ë U?³¹“ vð—u?/ʬ VŠU/ UL?ý t! býUÐ È«Åt½U?š b¹UÐ U?Lý ÊbÐ Æœ—«œ XO?BAý d?Ð ÈdOŁQ?ð«bš d?ЫdÐ —œ œu?š ‰«u"« q?ÐUI?" —œ UL?ý t! b?OýU?Ð t²ý«œ œU?¹ tÐ U?"« ¨bO?²?'¼«— ʬ qš«œ tJKÐ bOýUÐ t²ý«b½ tłuð œuš Ït½Uš ÈU?/ tÐ jI* ÆbO²'¼ ‰u¾'"bO¹U/ tłuð œuš d¼Uþ tÐ Æœd~?½Åv/ d¼Uþ tÐ UNMð b½Ë«bš «d¹“ ¨b?OMO³Ð eO½“« gAÐ ÊUMOLÞ« ÈËdO?½ p¹ t! bOM! t²Ý«—¬ Ê«d?~¹œ È«dÐ «— ʬ È—uÞ U"« ÆbOÐUOÐ fH½ tÐ œUL²Ž« Ë vÖ“UðtÐ bM!Åv" vJ¹ `O'" v'OŽ ¨d'Ä UÐ «— U?Lý t! v²³×" o¹dÞ “« b¹UÐ X+u½¬œuš e¹«dſ ÈU?{—« ‰U³½œ tÐ U?NMð dÖ« Æb?OýUÐ vN??« ÕdÞ tÐ Êbý qš«œ ‰U?³½œÏÁœ«—« ¨4«—uBð ‰U³½œ tÐ dÖ« Æb?OLN* bO¼«u?š «— v½«uOŠ Èœ«“¬ UNMð ¨b?O²'¼„—œ «— —UJ¼U?MÖ ÊU?'½« p¹ Èœ«“¬ U?Lý ¨b?OýU?Ð v¼«uš œu?š Ë —Ëdſ ¨œu?šbM½U?" t! Èœd" Èœ«“¬ ¨b?O¼œ ÂU?$« «— b½Ë«b?š ÏÁœ«—« ¨dÖ« U?"« Æœd! b?O¼«u?š Æ«bš b½“d* p¹ Èœ«“¬ vMF¹ ¨bOLN* bO¼«uš «— Ábý t²šUÝ «bšÈËd??O???Ä v?'???! tÇ ÏÁœ«—« “« t! X?Ý« s¹« tÐ t²???'???Ð U???L???ý Èœ«“¬ Ê«e???O???" ÆXÝUL?ý Èœ«“¬ —«b?I" d?~?½U?OÐ —b?Ä ÏÁœ«—« ÂU?$« —œ U?Lý v¹U?½«u?ð Æb?OM?!Åv"jI?* U?¼Å”u?¼ Ë U??¼Åg¼«u?š ¨‰U?O??"« ÈU?{—« È«d?Ð X/d?* Ë q?"U?! ‰öI?²?Ý«ÏtKO?ÝË tÐ tK/U?*öÐ b?M½«u?ðÅv" U?NM?¹« Ë bM?²?'¼ vF?+«Ë Èœ«“¬ “« È—uðU?J?¹—U!ÂU$« tÐ b?½Ë«bš “« XŽU?Þ« o¹d?Þ “« vF+«Ë Èœ«“¬ «d?¹“ Æb?½uý —Ëœ XŽU?Þ«Ê«—œ«dÐ Ïtłu?²?" ¨XÝU" tłu?²?" U'?O?K! o¹d?Þ “« ‘« Áœ«—« t! v'?! ¨bÝ—Åv"vF?+«Ë XŽU??Þ« ¨U?" v?Öb?½“ ‰u??L?F??" j¹«d??ý Ë U?" Ït½«“Ë— n¹U??þË ¨U??" b?ý—«—«dJð Ë Áb"¬ œułuÐ XŽUÞ« UÐ vF?+«Ë Èœ«“¬ U"« ¨XÝ« vF+«Ë Èœ«“¬ ÂeK²'"ÆœuýÅv"Á«— —œ «— U?L?ý b??½«u?ðÅv/ e??O?Ç êO??¼ ¨b?O??²?'?¼ œ«“¬ `?O?'?" —œ ÎU??F?+«Ë d??Ö«Áb¹bM'Ä ÈU¼ÅX¹œËb×" œuÐ bO¼«uš —œU+ «d¹“ Æœ—«œ “UÐ b½Ë«bš tÐ ÊbOÝ—v'OŽ ÆbOM?! q¹b³ð ·b¼ tÐ vÐU?O²Ýœ È«dÐ ÈœU?¹“ ÈU¼—«eЫ tÐ «— bM?'ÄU½ ËÊUG"—« tÐ U?Lý È«d?Ð «— vF+«Ë Èœ«“¬ ¨¯d?" Âœ Uð v²?Š Êbý lO?D" U?Ð `O'?"4—U?Ý« qJ?ý d?¼ “« «— œu?š ¨ÊU?¼U??M?Ö tÐ X³?'?½ Ë« U?Ð Êœd??" U?Ð ÆXÝ« Áœ—ˬUÐ Æœd! bO?¼«uš ÂUO?+ ¨Èœ«“¬ “« Èb¹bł vÖb½“ —œ Ë« U?Ð Ë œd! bO?¼«uš œ«“¬Æb¹—ˬ XÝœÅtÐ d~?¹œ —UÐ «— œuš ÏÁb?ý rÖ Èœ«“¬ Uð b?O²*U?¹ Á“Uł« Êœd! tÐu?ðt²'Ð 5"“dÐ «— ULý t! «— v¹U¼bMÐ ÁUÖ d¼ ¨b¹—uA½ «— ÊU¼UMÖ V¹d* ÁUÖ d¼d²?AO?Ð «— vF+«Ë Èœ«“¬ ¨b?OÐU?¹ oK?Fð `O?'" tÐ d?²?K"U?! t! È—uD?Ð ¨bO?M! Á—U?ÄU?Ð tA?O?L??¼ È«d?Ð —U?³?J?¹ @?½—œ ÊËb?Ð «— ÊU?ðœu?š v²??+Ë Æb?O?M?!Åv" ”U??'?Š«ÆœuÐ bO¼«uš œ«“¬ Îö"U! X+Ë Ê¬ ¨b¹œ“ b½uOÄ ÊUð ÁbMM!œ«“¬ø.uý œ«“¬ t½u~Ç ∏∞∏± v×O'" aÝUÄ

Page 42

Ë œuý Áb?O?!Ëd?Ç r¼ 4—u?/ d?Ö« v²?Š t! XÝ« ÕË— v¹U?³?¹“ s¹« «d¹“ œ—«b?½ Æb¼œÅv" ÊUA½ «— œuš b½uý Áœd"óÄ U¼ÅXÝœqÖ bM?½U?" XÝ—œ ¨b?ýU?Ð v½UL?'?ł v¹U?³?¹“ ·uD?F?" jI?* UL?ý tłu?ð d?Ö«ÕË— v¹U³?¹“ ‰U³?½œ d?Ö« ‰UŠ d?¼ tÐ Æœd?O"Åv" “Ë— ʬ È«œd?* t! b?O²?'¼ Èœ—“bM½«uðÅv/ t½U"“ Ê«œ“œ t! b¹“Ëb?½«Åv" ÊULݬ —œ «— v−MÖ œuš —œ ¨b?O²'¼dÝ XÝu?Ä “« “Ë— p¹ Ád?š_UÐ VO?Ý p¹ qš«œ Âd?! ¨bM?¹U?ÐdÐ U?L?ý “« «—Åʬ`DÝ tÐ t! b?M?!Åv" —u?³−?" «— ʬ VO?Ý ÊË—œ Êbý b?ÝU?* «d¹“ ¨œ—ˬÅv?" —œÊU?A?½ «— œu??š XI?O??I?Š Ád?š_U??Ð ¨b?ýU??Ð —Ëd?ý ÊU?²??³?K??+ d?Ö« Æb?¹U??O?Ð v½Ëd??O?ÐÆœ«œ b?M?¼«u?š 4œU?N?ý U?L?ý ÊË—œ œU?'?* d?Ð U?L?ý ÊU?²?Ýœ Ë 4—u?/ Æb?¼œÅv"«œ —œ «— œuš t! vzUN½¬ Ë œuýÅv" v½UL'ł gM?!«Ë Vłu" v½UL'ł v¹U³¹“UÄ Ë XÝœ ÊU?A¹U?¼Åv²¹U?{—U½ Ë Èb?O"«U?½ —œ ÂU$«Åd?Ý b½“U?ÝÅv" —U²?*dÖ Ê¬œË“ t! vzUN½¬ Ë« ¨œd?ÐÅv" ÁdN?Ð œuš b?/UI?" È«dÐ v¹U³?¹“ “« d¹d?ý ÆbM?½“Åv"ÂUL?ð ÂU?$«dÝ s¹« Ë œ—ˬÅv" —œ 4—U?Ý« tÐ Ë Áœ«œ V¹d?* «— b?½uýÅv" rO?K?'?ð’Uš ÈU?NO?¹U³?¹“ eO?½ v×O?'" vÖb?½“ ÆœdÐÅv" 5?Ð “« «— ÊË—œ v²"öÝ b?O"«Ë sÞUÐ v²?"öÝ vM?F?" ¨.“U'?Ð œu?š ·«b?¼« «— UN?M?¹« d?Ö« Ë XÝ«—«œ «— œuš‘bBI" t! X*dÖ rO?¼«uš gOÄ «— v¼«— U" «d?¹“ ¨b¹œ rO¼«uš «— œU?N½ v!UÄn/Ë v¹U?³??¹“ ¨XÝ« d??Ä b?½Ë«b??š X!d??Ð “« t! vÖb?½“ —œ ÆX?Ý« b?½Ë«b??š ÆœuýÅv" Áb¹œ Èd¹cÄU½4—u/ tÇ dÖ« Æb¹dO~Ð dE½ —œ «— b?U!u*œ e?—UÇ bM½U" Èœd" ‰U¦" È«dÐX!dÐ o¹dÞ “« b?½Ë«bš Æœu?Ð ÊU¹U?/ Ë« œUN?½ v¹U³¹“ U?"« œuÐ Xý“ —U?O'?Ð Ë«“« œu?N??A?" Ë h?A?A??" v1öŽ t! b??¼œÅv" Á“U??ł« 4U?+Ë« v¼U??Ö œu??š ’U?šUN?M?ð `O?'?" Êœ«œ ‰öł “U?O?²?"« U?"« ¨œuý ÊU?¹U?/ ÊU?'?¹b?+ r'?ł —œ XO?½U?'½«¨b¹«ÅÁœ«œ —«d+ u?~?« «— `O'?" v'OŽ vÖb?½“ dÖ« Æb?ýUÐÅv/ ÊU'?¹b+ h²A?"Ë« ÈË— UL?ý ÈË— Ë ¨ Ë« bM?A³?? UL?ý bM?A?³? Æb?ý b¼«u?š Ë« ÁU~?½ UL?ý ÁU?~½¨tM¹¬ ÈuK?ł tIO?+œ p¹ ¨bO?ýUÐ t²?ý«œ U³¹“ Èd?¼Uþ b?O¼«u?šÅv" dÖ« Æœu?ýÅv"ÆbO²'¹UÐ b½Ë«bš qÐUI" —œ tIO+œ Áœe½UÄ Ë œuš ÕË— qÐUI" —œ tIO+œ ZMÄrA?Ç “« Êœd?Ð 4c?? Ë 7?'??ý È«d?Ð tÝu?ÝË b?ýU??Ð d?ðU?³?¹“ Ád?E??M?" tÇ d?¼v¹U?³?¹“ Æœœd??ÖÅv" ‘u?"«d?* d??H?Ý XK??Ž t−?O?²??½ —œ Ë ¨œu?ýÅv" d?ðÅÈu??+ “«b?½«—œ ÆrO?Ý—Åv?" ÕË— vM?ÞU??Ð v¹U??³??¹“ tРʬ o¹d??Þ “« t! XÝ« v¼«— v½U??L??'?łrO½«œÅv" tL¼ U" ÆbOÝ— bO¼«uA½ œuš dHÝ ·b¼ tÐ t½dÖ Ë bO²'¹U½ Á«— Ït½UO"ÈbFÐ p?¹ d¹uB?ð ÊUL?¼ v²+Ë U?"« XÝU³?¹“ —bI?Ç ÈbF?Ð tÝ d¹u?Bð p¹ t!v'! “« «— ÕË— b?F?Ð U" t! v½U?"“ Æb?Ý—Åv" dE?½ tÐ ÕË—ÅvÐ Ë Áœd?" ¨œu?ýÅv"v¹U³?¹“ «d¹“ ¨.«Åt²?*dÖ Ë« “« «— Ë« v¹U?³¹“ vF?+«Ë l³M?" l+«Ë —œ ¨rO?M! ·c?Š¨œ“U?ÝÅv" ÊU?¹U?/ Èd?¼U?þ qJ??ý o¹d?Þ “« «— œu?š ÕË— t! vł—«b?" U??Ð b?¹U?ШtMAš œd" p¹ XÝœ b?M½U" g¹U?N²Ýœò ∫rO?¹uÖÅv" VKſ« U" Æœu?ý ÁbO−?MÝXÝ« ÂuK?F" g¹U?N²Ýœ “« U?¹ ¨ÁbM?"dM?¼ p¹ q¦" U?¹ ¨t'O?'š Âœ¬ p¹ q¦?" U¹U¹ Á—U!U?¹— Âœ¬ p¹ tO³ý ¨Á—«œ vM?Aš t*U?O+ ÆÆÆ ÆÁ—«œ vÝU'?Š XOBA?ý t!Âœ¬ ÊË« ¨Á—«œ È“U?Ð U?¹ Ë t²?'?Ð XO?B?A?ý tÝ—Åv" d?E?½ tÐ ¨t²?Ý«— Ë „— Âœ¬U?" XÝU?" U?Ð oŠ ÆåÆÆÆ ÆÁ—«b?½ Èœ—b?L?¼ ”U?'?Š« Îö/« U?¹ Ë ÆÆÆÆtO?½u?Ðd?N?"4ôUŠ d~½U?OР«b! d¼ ¨4—u?/ ¨UN²Ýœ ¨Êb?Ð «d¹“ ÆrO¹u?ÖÅv" XÝ—œ Îö"U!—œ dÝ U?¼Åt½U?A?½ s¹« “« t! vB?A?ý È«d?Ð U?N?M¹« Æb?M?²?'?¼ hA?ý p¹ v½Ë—œ ÆbMM!Åv" tz«—« «— ÊU'½« ÊË—œ “« v×{«Ë d¹uB𠨜—ˬÅv"Ë ¨gðU?ÝU?'?Š« ¨‘—U?J?*« ÁœU?F??« ‚—U?š 4—b?+ “« b?½«u?ðÅv/ f?J?â?O?¼VO!dð “« Áb½“UÝ v¹eł Á“«b½« ÊUL¼ tÐ ÕË— «d¹“ ¨bM! —«d* œuš sÞUÐ ÂULðÕË— “« ÊU'½« Ït½«bM"d?M¼ ⁄u³½ t! «dÇ b?M²'¼ ÊU'?½« v½ËdOÐ d¼U?þ ¨‰UJý« ËtÇ Ë b?O?¼«u?A?Ð tÇ Æœd?O?ÖÅv" ÂU?N??« œu?š XÝœ 4U?!d?Š X¹«b?¼ Ë d?M?¼ È«d?ÐÊbÐ ¨ÈbFÐ vÖb½“ —œ ÆXÝULý sÞUÐ d?Ð ÈdN" ULý v½ËdOÐ d?¼Uþ bO¼«uA½p¹ v~¹«dOÄÅvÐ ÆbM!Åv" fJFM" «— ÕË— v¹U³¹“ 4UOzeł ÂULð U" ÏÁœd! ÂUO+‰b" tÇ b?ýUÐ —u?³−?" t! X'O?½ rN" ¨XÝ« ÂU?Ž Ë ’Uš œe?½UГ tA?OL?¼ tâÐvŠË— ÊUL¼ ¨XÝ« bM?"“ËdOÄ v¹U?³¹“ p¹ s¹« U"« ¨býu?áÐ v~½— tÇ Ë ”U?³?ÈdO?ŁQ?ð v?¹U?³?¹“ s¹« d?Ð Èd?O?Ä ÆXÝ« Ê«u?ł Ë Á“U?ð b?½Ë«b?š ÈU?¼ÅXÝœ —œ t!ø©X'OÇ —œ U" v¹U³¹“® rOýUÐ U³¹“ t½u~Ç ∏≤∏≥ v×O'" aÝUÄ

Page 43

—U?! b??¹«Åt²?ý«c??Ö d?E??²??M?" tI??O?+œ Áœe??½U??Ä 4b?" tÐ «— Ë« t! v??U?Š —œ °ÆÆÆU??"«Ë« tÐ «— œu??š X+Ë “« tI??O???+œ Áœ b??O??½U??A??M??Ð «— Ë« Æb??O???¼œÅv" ÂU??$« Èd??~??¹œ¨b?¹Ëd?Ð ÊËd??O?Ð Ë« U??Ð t! b?¼«u??A?Ð U??L?ý “« v?B?A?ý d??Ö« Æb?O??¼œ ’U?B??²?š«ÆÆÆÆ XÝ« ⁄uKý ÊU?ðdÝ Ë XÝ« sJ?2 dOſ Îö"U?! bO?¹u~½ Ë b?OMJ?½ ÷«d²?Ž«Áœ“ bMAO? vÖœUÝ tÐ Æb¹d?O~Ð dE½ —œ Ë« È«dÐ «— v½U"“ b?¹UÐ ‰UŠ d¼ tÐ «d¹“Ë« tÐ b?¹—«œ X+Ë t! «— È“Ë— 5??Ë« f?á?Ý Ë ÆÆÆÆrK?¹U??" —U?O?'?Ð ∫b??O?¹u?~??Ð ËÆbýU³½ ÈœU¹“ X+Ë dÖ« v²Š ¨bOM! œUNMAOĉU?G??ý« «—U?L??ý X+Ë t! r¼«u??šÅv/ ÁË« ∫Áb??ý t²?H??Ö U?L??ý tРΫd??O?š« d??Ö««d¹“ XÝ« Èbł —UDš« p?¹ s¹« ªbOýUÐ Vþ«u?" ¨tſuKý 4dÝ vK?Oš ÆÆÆrM!XIOI?Š 7H?Ö UÐ bM?¼«uAÐ t?JM¹« ÊËb?Ð b½Ë—Åv" Ë b?M¹¬Åv" œ«d*« “« È—U?O'?ÐÎôuLF?" U" Æb?MýU?Ð t²ý«œ ÃU?O²?Š« pL! t?Ð “Ë— ʬ b¹Uý Æb?M¼œ —«“¬ «— U?Lýt! XÝ« `{«Ë «d¹“ ¨rO?M?!Åv/ œU?L²?Ž« XÝ« ⁄u?Ký ‘d?Ý vK?O?š t! v'! tÐtL¼ U?¹ v'! È«d?Ð t! bO?¼«ušÅv" d?Ö« Æœ—«b½ U?" È«dÐ v¹U?ł gOÖb?½“ —œ Ë«qš«œ U?ð b?¹—«c?~??Ð “U?Ð U?N?½¬ Èu?Ý t?Ð «— œu?š vÖb?½“ ÈU?¼—œ ¨b??O?ýU?Ð —œ«d?ÐÊU"“ p¹ —œ —U! p¹ “« gOÐ ÂU$« È«dÐ ‘öð Ë vFÝ UÐ eÖd¼ ULý Æb½uý«— »¬ v²+Ë ¨ÂU?ý ·d/ ÂU?~?M¼ Æb?OýU?Ð t²?ý«œ v²+Ë œu?š È«dÐ b?O?½«uðÅv/—œ Æb?O??M??!Åv" d??Ä ÊU??"“ ʬ —œ «— Ê«u??O??? p¹ U??N??M??ð ¨b??¹e?¹—Åv?" Ê«u?O??? ÊË—œ¨bO?M?! d?Ä VO?ðd?ð tÐ «— t?I?O+œ d?¼ t?! b?¹dO?~?Ð œU?¹ b?¹U?Ð ÊU?ð t½«“Ë— ÈU?¼—U?!pAš ÈdN½ b½U" d~?¹œ všdÐ Ë ÊUýËdš ÈdN½ bM?½U" o¹U+œ “« všdÐ t½dÖË ÆœuÐ bM¼«uš Ábýʬ Ë ¨Â—«œ —U! hA?ý p¹ UÐ jI?* tE?( s¹« —œ ∫bO?¹u~?Ð œuš t?Ð ÎUL?z«œt! 5?L¼ ¨r?'?¹uM?Ð b?¹U?Ð t"U?½ p¹ j?I?* s" ªXÝ« s" qÐU?I?" t! XÝ« v'?!Ær¼œÅv" ÂU?$« —«œ Êü« t! 5?L?¼ —«œ —U?! p¹ U??N?M?ð ¨r'?¹u?½Åv" —«œ Êü«v¼œ “U?Ð U?Ð ¨b?O?M?! —U?! l¹d?Ý vK?O?š t! œu?Ð b?O?¼«u?š —œU?+ U?L?ý o¹d?Þ s¹b?ÐÊœd! nKð ¨XŠ«d²?Ý« Ë »«uš Æv½UA?¹dÄ Ë tſbſœ s¹d?²L! ÊËb?Ð Ë ¨d²A?OÐørOýU³½ tKGA# dÄ t½u~ÇU" ÆXÝ« d?/UF?" ÈU?O½œ ÈU?¼ÅXÐ s¹d?ðÅrŠ— vÐ “« vJ¹ tH?+Ë vÐ Êœd?! —U!ÂU$« «— È—U?! d?¼ rO?¼«ušÅv?" “UÐ U?"« rO?¼œ ÂU?$« t! .—«œ ÈœU?¹“ ÈU¼—U?!‘—u?¹ U?¼—U?! tÐ v~?L?O??Ý«d?Ý U?Ð ¨.—«b?½ v*U?! X+Ë t?!Åv¹U?$¬ “« ÆrO?¼œ—U! “« Ë t²?'š vÐU?BŽ« U?Ð «— œuš Ë Áœd?! ÁœuÝd?* Ë t²?'š «— œu?š .dÐÅv"«d¹“ .—«b?½ v²?F?H?M?" Ê«d?~?¹œ È«d?ÐÆrO?M?O?ÐÅv" ”u?¹Q" Ë œd?'??œ U?¹ Ë ÁœU?²?*«d²¼Uðu! ÊULOÖb½“ U¼—U! tÐ Âu−¼ UÐ Ë ÆXÝ« t²*— dð«d* bŠ “« U" v~²'šrOM!Åv" t⽬ tJKÐ ÆrO¼œÅv/ ÂU$« q"U! —uDÐ «— È—U! d¼ U" ÆXÝ« ÁbýU" ÆrO¼œ ÂU$« È—U?! ʬ qÐUI" —œ b¹U?Ð Ë rO½«uðU½ U?" Æb½U"Åv" ÂU?LðU½ tL¼Õö/« «— ÊULOÖb½“ U?ð .—«œ “UO½ ÊU1« Ë v¼b½U?"UÝ ¨È—ËUÐ œuš vL! tÐÆrOM!tÐ v²Š ¨bO½e½ «— ·dŠ s¹« X+uâO¼ °Â« Ábý ‚dſ .U¼—U! —œ Îö"U! s"dÖ« Æb?OM?! dJ?* ʬ tÐ v²Š U?¹ Ë b?O½e?Ð «— v*dŠ 5?MÇ t! b?O?¼b½ Á“U?ł« œušÈ«dÐ Ë bOM!Åv" —ËUÐ «— ʬ t! b?OÝ— bO¼«uš v¹U?ł tÐ Ádš_UÐ bO¹u?~Ð 5MÇU" —U?! dЫd?Ð Áœ a¹—Uð Ê«œd?" ÆXý«œ b¼«u?š vÄ —œ ÈbÐ —U?O'?Ð V+«u?Ž UL?ýÂU?$« ¨r?O??M?!Åv?" ·d??/ ʬ ÂU??$« È«d?Ð U??" t?! tâ??½¬ “« d??²??L??! v½U??"“ —œ «—v¼b½U?"UÝ «— ÊU?A¹U?¼—U! —u?DÇ t! b?M½«œÅv" U?N?½¬ øX'O?Ç XKŽ Æb?M¼œÅv"Á—UÐËœ «— ʬ b½—œU+ U¹ Ë bMM!Åv" tłuð —U?J*« g"«—¬ tÐ X+œ tÐ UN½¬ ÆbMM!bM¼œ ÂU$« bM?¼«ušÅv" t! ÈeOÇ Ê¬ tÐ Îö"U?! «— œuš UN½¬ Æb?½—ËUOÐ XÝœ tÐs" ÆrÝdÐ œu?š œ«œ tÐ t! —«b?½ X+Ë tIO?+œ p¹ s" ∫b?O?'¹u?M½ Æb?½—U?áÝÅv"s¹« ÊËb?Ð ÆÆÆ Ë ÆÆÆ Æv?Ë r²?ý«œ XÝËœ ÆÆÆÆ—«œ X+Ë —U?! p¹ È«d??Ð jI?*È«dÐ «— ÈœU¹“ X+Ë UL?ý ÆbOÝu?MÐ bO?zu~Ð b?¹UÐ t! «— t⽬ jI?* u¼UO¼ tL?¼t! v'! tÐ ÆbO?M!Åv" kHŠ «— œuš v?ŠË— g"«—¬ 5MâL?¼ Ë œd! œU−?¹« œušbO?M?O?AM?Ð b?O?½«u?ðÅv" ¨Â—«b?½ ÈœU¹“ X+Ë ∫b?O?¹u?~?½ Áb"¬ U?L?ý 4U?+ö" È«d?ÐørOýU³½ tKGA"dÄ t½u~Ç ∏¥∏µ v×O'" aÝUÄ

Page 44

«— œuš XOBA?ý t! œ—«b½ v²+Ë Ë« Æœ“«b?½UOÐ œu?š tÐ vIOLŽ ÁU?~½ Ë Áœd!s¹« d?~?¹œ ¨Áœd?! j¹«d?ý s?¹« rO?K?'?ð «— œu?š t?! È“Ëd?"« ÊU?'?½« ¨b?ÝU??M?A?ÐÈU¼ÅXO?u?¾'" U?Ð b¹U?Ð Ë« «d¹“ œ—ËUO?Ð dÞU?š tÐ «— œuš t! œ—«b½ «— v?¹U½«uðtL?O?Ý«d??Ý U?N??M?ð ÆXÝ« Áb??½U?Ýd?ð «— Ë« q?¹U?'?" s?¹« Æb?½e?Ð t?K?! Ë d?Ý œu??šË XÝ« Áb?½“ “u?M?¼ t! b?M?!Åv" ȗˬ œU?¹ Ë« tÐ U?¼Åt?K?G?A?" ‰U?³?½œ tÐ Êb?¹Ëœœuš U?Ð Ë« ¨œË—Åv" Á«— rÖ —œ dÝ Ë Z?OÖ Ë« XI?OI?Š —œ Æb?M! —U?! b?½«uðÅv"ÊU'½« fÄ ÆXÝ« Ábý t/öš Áe¹dſ p¹ tÐ UN?Mð gOÖb½“ Ë XÝ« t½U~OÐÆXÝ« dðdÐ 4U½«uOŠ “« vL?! UNMð Ë« ¨œ—«b½ «— œuš ÂU?½ v~²'¹Uý È“Ëd"«v½«Ë— X"öÝ Á«— —œ Âb+ 5?Ë« ¨r?OM! d?³/ È«ÅtE?( È«dÐ .d?O~Ð œU?¹ dÖ«Æ.«Åt²ý«œ dÐ «— œuš«— ʬ —uðu" Ȝ˓ tÐ ¨b?O½«dÐ œU¹“ X?ŽdÝ UÐ «— œu?š qO³"u?ð« tAOL?¼ d֫Ȝ˓ tÐ ¨b?O?M?!Åv" vÖb?½“ —U?A?* X% tA?O?L?¼ d?Ö« Æœd?! b?O?¼«u?š Áœu?Ýd?*XÝœ ‰UŠ —œ tAOL?¼ «d¹“ ÆX*— b¼«uš qO?K% ULý Èd?J* Ë v½UL'?ł È«u+v²Š bOM!Åv/ 4U+ö" «— f!ÅêO¼ eÖd¼ UL?ý ¨bO²'¼ Êœd! —U! Ë Êœ“ UÄ ËÎU?F?+«Ë d?Ö« Æb?ý b?¼«u?š ÂU?L?ð Ê«d?Ö —U?O?'??Ð U?L?ý È«d?Ð d?"« s¹« Ë «— ÊU?ðœu?šb¹dO~Ð œU¹ b?¹UÐ bOM! —«d?+dÐ ◊U³ð—« œuš XOB?Aý ‚ULŽ« UÐ t! b?O¼«ušÅv"¨b?¹—u?A?Ð «c?ſ b?¹Ë—Åv" Á«— t!Åv?U?Š —œ d??Ö« Æb?O?M?! d?³?/ È«ÅtE?( È«d?Ð t?!ÆbO?ýUÐ XŠ«— Ë b?OM?OA?M?Ð fÄ ¨bO?M! rC?¼ Îö"U! «— œu?š È«c?ſ bO?½«uðÅv/ÂU$« »u?š «— ÊUð—U?! bO?½«u?ðÅv/ bO?M! d?J?* ¨b¹Ë—Åv" Á«— t!Åv?U?Š —œ dÖ«—œ «— UL?ý «b?š t! b?O?ýU?³?½ d?E?²M?" Æb?O?M?! XŠ«d?²?Ý« Ë b?O?²'?¹U?Ð fÄ b?O?¼œ«— iO?* ʬ v~?²?'?¹U?ý d?~?¹œ Ë œu?ýÅv" d?¹œ «d?¹“ Æœ—ËU?O?Ð —œ œu?š U?Ð qÐU?I?ðÆXý«œ bO¼«uA½+Uš Æœu?ýÅv" œd?'??œ b?ýU?³?½ v{«— “u?"¬ g½«œ X*d?AO?Ä “« t! vL?K?F?"Êb?½U?" t½U?š —œ œ“—ËÅv" ‰U?L??¼« g¹U?¼—U?! —œ U?¼Å4b?" È«d??Ð t! È—«œ t½U?š”ÏU¹ Ádš_U?Ð œ—«b½ ‰d?²M! ‘œu?š dÐ t! v½U?'½« ÆœuýÅv?" —ˬ—Ułe½« g¹«d?ÐU"« b?M!Åv" —u?³?Ž œuš sÞU?Ð ÈU?¼—œ “« Ë œË—Åv" Á«— Æœd! b?¼«u?š t³K?ſ Ë« dÐb¹U?Ð XÝ« 4ËU?H?²?" XŠ«d?²?Ý« Ë »«u?š tÐ U?" “« p¹ d?¼ “U?O?½ ÆX'?O?½ X+ËÈ«dÐ v¹U½«uð Ë ÈdJ* g"«—¬ kH?Š È«dР“ô ÊU"“ —«bI" Ë rOÝU?MAÐ «— œuš«d¹“ b¹—«c?~½ X+Ë b?¹—«œ “UO½ tâ?½¬ “« d²?L! ÆrO?¼œ ’UB²?š« «— —U! ÂU?$«XŠ«d?²Ý« t?Ð b¹—«œ “U?O?½ t! tâ?½¬ “« d?²?A?O?Ð t½ Ë b?¹u?ýÅv" Áœu?Ýd?* Ë t²?'?šÂU$« t! b¹—«œ ÈœU?¹“ —U! U¹¬ Æb?OM!Åv?" 4œUŽ —U! s¹« tÐ t! «d?¹“ b¹“«œdá?ÐÆbOýU?Ð g"«—¬ —œ Ë b¹—U?á'Ð b?½Ë«bš tÐ «— œu?š XŠ«d²?Ý« Ë »«uš øbO?¼œË ÆXÝ« b½Ë«b?š Ït¹b?¼ ÊU"“ «d?¹“ Æb?O?M!Åv/ nK?ð «— œu?š X+Ë —U?! s¹« UÐ ÆrOýUÐ oO+œ ʬ “« ÁœUH²Ý« —œ t! b¼«ušÅv" U" “« Ë«X% «— UL?ý t! X'?O?½ È—bÄ ¨b?½Ë«b?š ªb?OM?! kH?Š «— œu?š g"«—¬ U"«‰u×?" U" tРʬ “U?O½ œ—u?" q¹UÝË Ë —«e?Ы ÊËbÐ «— È—U?! Ë« ¨b¼œ —«d?+ —UA?*ÂU$« Áœd! —d?I" U" È«d?Ð «bš tâ?½¬ Uð .—«œ “ô v½U"“ tA?OL?¼ U" ÆbM?!Åv/ÆrO¼œÈ«ÅtE( È«dÐ ¨bO¼œ ÂU$« «— U¼—U! ÂUL?ð Uð b¹—«b½ v*U! ÊU"“ t! v²+Ë«— ʬ bO¼œÅv" ÂU?$« «— œuš —U! t! È—u?D½UL?¼ fáÝ Æb?OM! U?Žœ Áœd! d³?/¨bO?M?! U¼— b?O?½UÝd?Ð ÊU?¹UÄ t?Ð bO?½«u?ðÅv/ t! «— tâ?½¬ Æb¹—U?á?'Ð b?½Ë«b?š tШbM?M?! „—œ «— U?L?ý t! b?M?¼«u?šÅv/ Ë b?½“—ËÅv" —«d/« Ê«d?~?¹œ d?Ö« v²?Š—U?! e?Öd?¼ b?¹U?³??½ U?L?ý ÆXÝ« Áœd?á?'??½ U?L?ý tÐ «— —U?! s¹« b??½Ë«b?š t! «d?¹“eOÇ tL¼ ¨bOM?OÐÅv" XÝ«bš ÏÁœ«—« t!«— È—U! ʬ v²+Ë ÆbO?ýUÐ t²ý«œ ÈœU¹“È«ÅtE( d¼ —œ b½Ë«b?š ÆbOM?! —U! ʬ ‰uG?A" Îö"U! «— œu?š t²ý«cÖ —U?M! «—°bM!Åv" d³/ ULý È«dÐ v½UJ" d¼ —œ ËbOM" q#Qð È« tE(U¹ Ë ¨œ—«b½ Èœ«“¬ X+Ë «d?¹“ XÝ« œuš j¹«dý Ïtâ?¹“UÐ VKſ« Ê—b?" ÊU'½«d³/ È«ÅtE( È«dÐ Ë bM! œU−¹« v²ſ«d* 4U+Ë« œuš È«dÐ t½u~Ç b½«œÅv/ørOýU³½ tKGA"dÄ t½u~Ç ∏∂∏Σ v×O'" aÝUÄ

Page 45

«— ÊUð—U?! b?O½«u?ðÅv" b?O?M! qL?Ž «b?š U?Ð œU%« —œ d?Ö« U?N?Mð Æb?O?MO?³?Ð «— œu?šUÐ t! býU?Ð È—uÞ b¹œd?ÖÅv" “UÐ œuš sÞU?Ð dB?+ tÐ v²+Ë ÆbO?¼œ ÂU$« dŁÏu?"Æb¹uý Ë—ÅtÐË— œuš UÐ 5MâL¼ Ë b½Ë«bšÈ—u?Þ b??¹¬Åv?" gO??Ä t! v¹U??¼ÅX/d??* “« œu??š Ït½«“Ë— ÈU??¼—U??! ‰u??Þ —œœuš vÖb?½“ —œ «— b?½Ë«bš Ë Áœd?! t³?Kſ œu?š d?Ð d~?¹œ —U?Ð t! b?OM?! ÁœU?H²?Ý«—u?ðu??" t! U??¹ ¨b?¹U??O?Ð ”u??Ðu??ð« t! b?O??²??'?¼ d??E??²?M??" t! v?U??Š —œ ¨b?¹d??¹c??á?Ðt½U×?³/ d?Oý U?¹ Ë ¨œu?ý ÁœU"¬ ÂU?ý t! b¹d?E?²M?"U¹ Ë ¨œu?ý ÂdÖ ÊU?²?KO?Ðu"u?ð«ÆÆÆ Ë œuý e³?Ý UL?M¼«— ⁄«d?Ç t! b¹d?E²?M" U?¹ Ë ¨œuý œd?Ý ÊUðÅÁu?N+ U?¹ Ë ÂdÖ5L¼ ¨b?ýUÐ ÁU?ðu! —bI?Ç ÊU"“ t! X'?O½ rN" ÆÆÆ b?O¼b?½ XÝœ “« «— X+ËULý Ë« ÆXÝU$¬ b½Ë«b?š ÆbýUÐ X!dÐ Ë iO?* ÏtE( b½«uðÅv" ÁU?ðu! ÊU"“b?¹—œU?+ U?L?ý t! «d?Ç Æb?¹d?O?~?Ð rO?L?B?ð Ë b?O?A?¹b?½U?O?Ð U??ð b?M?!Åv" 4u?Žœ «— ÆbOýUÐ tLK! vF+«Ë ÈUMF" tÐ v½U'½«b¹dO~Ð rOLBð Ë bOM" vÐU¹“—« ¨bOA¹bMOÐb²'¹UÐ “Ë— ‰uÞ —œ vðU?E( t! XÝ« XOL¼« ezUŠ —U?O'Ð ÊU'½« p¹ È«dÐË« ¨bM! ÁœUH²Ý« 4U+Ë« s¹« “« t½u~?Ç t! XÝ« rN" r¼ —UO'Ð qÐUI" —œ U"«vÖb?½“ Æœ—«œ “ô vB?A?ý ÈU?¼ÅÈd?O?ÖÅrO?L?B?ð Ë Êb??O?A?¹b?½« È«d?Ð v½U?"“Ë« Ë— s¹« “« ¨XÝ«d?~?½Ëd??Ð Ë ÂË«b?" ÈU?¼Åg³??M?ł “« vJ?¹ È“Ëd?"« ÊU??'?½«ÆXÝ« œuš vMÞUÐ ÈU¼Åt³Mł UÐ tKÐUI" —œ Á—«uL¼Ê—b?" ÊU?'?½« Æœu?ýÅv" t½«œ«“¬ »U??A?²?½« s¹e?~??¹U?ł ◊Ëd?A?" ÈU?¼Å»U??A?²?½«vBA?ý ÈU?¼Å‘öð “« o¹d?Þ s¹b?Ð «d?¹“ bM?!Åv" qL?% «— v²?O?F?{Ë 5M?ÇfŠ Ë b????½u????ý È“u????"¬ “U???Ð b????¹U????Ð U????¼ÅÊU????'????½« ÏÁœu????ð Æœœd????ÖÅv" Áœu????ݬœ—«œ t! v²FO?³Þ UÐ ÊU?'½« p¹ Æœuý Áb?½«œdÖ “UÐ U?N½¬ tÐ Èd?¹cÄÅXO?u?¾'"vÖb½“ XO??u?¾'?" b?¹UÐ b?ýUÐ t?²ý«œ «— œu?š ÂU½ v?~²?'¹U?ý b?¼«ušÅv" d?Ö«È«d?Ð U?N??M?ð t! b??¼œ ÂU?$« «— —U?! s¹« b??½«u?ðÅv" v?½U?'?½« Æœd??¹c?á?Ð «— œu??šrO?L?B?ð Ë vÐU?¹“—« ¨Êb??O?A?¹b?½« È«d?Ð œu??š X+Ë “« Ë b?²?'?¹« “U?Ð v?ðU?E?(Èu×½ d¼ tÐ bOýUÐ t²š«œdá½ «— œuš Ït½Uš Á—Uł« dÖ« Æœ—«b½ Êbý œ—«Ë 4«ÏdłtÐ v½ôu?Þ v?ðb?" d??Ö« Æb?¹“—ËÅv?" »U?M??²?ł« t?½U?š VŠU??/ Êb??¹œ “« Áb?ý t!œ—u" t! b?OÝd?ðÅv" «d?¹“ b¹—«œ U?Ы Ë« Êb¹œ “« ¨b?¹«Åt²?*d½ œu?š XÝËœ Êb?¹œs¹« dÞUš t?Ð bOÝd?ðÅv" Êœd! d?³/ È«ÅtE?( “« dÖ« Æb?¹dO?Ö —«d+ Ë« g½“d?ÝtL¼«Ë œuš Êb¹œ “« U?Lý dÖ« Ë b?OM! 4U+ö" «— ÊU?ðœuš bO?ÝdðÅv" t! XÝ«œuš V¹UF?" “« UL?ý ¨b¹—«b½ œu?š “« v*U! XšU?Mý t! XÝ« s¹«ÅÈ«dÐ b?¹—«œÆbOÝdðÅv" œËdÐ ULý “« XÝ« sJ2 t! vð«—UE²½« Ë—œ v²ſ«d?* 4U?+Ë« ¨b?O?ýU?Ð ‚œU/ ÊU?ðœu?š U?Ð °b?O?M! d?³?/ b?¹—«b?½ X+˨Êb½«uš t"U½“Ë— Ïtſbſœ UÐ «— 4U+Ë« s¹« bO?MJ½ tK−Ž Æœ—«œ œułË “Ë— ‰uÞÁU~?A¹«—¬ —œ t! v?U?Š —œ Æb?OM?J?½ dÄ Êœu?Ð Ê«d~?¹œ —U?M! —œ U?Ð U?¹ Ë ¨u~?²H?ÖÆbO?M?! d³?/ È«ÅtE?( Æb?O?MJ?½ Âd?ÖdÝ U?¼ÅtK?−?" U?Ð «— œuš b?¹«Åt²?'?A½ d?E?²?M"È«b/ Ë b¹«ÅÁœU²'¹« Ábý lLł s¹œ—UÝ Ëd'M! bM½U" ”uÐuð« —œ t! v"U~M¼—U?M?! «— U??¼U?¹ÏË— Ë U?¼Å‰U??O?š ¨b?½«u??šÅv" v¹ôô ÊU?²??¹«d?Ð XO??F?L?ł ÈU??M?ý¬ U??½tÇu?! qš«œ v²?ÝËœ Êb?¹œ È«d?Ð ¨X?'?O?½ ÁœU?"¬ “u?M?¼ —U??¼U?½ d?Ö« Æb?¹—«c?~?ÐÆb¹—«œ œ«“¬ X+Ë t! bOMOÐÅv" ¨b¹dO~Р«—¬ È«ÅtE( È«dÐ Æb¹Ëd½Á“Uð v'H?½ t! XÝ« s¹« È«dÐ œ—ˬÅv" ÊËdO?Ð «— œuš d?Ý dÖUM?ý p¹ dÖ«t! XÝ« s¹« d?ÞU?š t?Ð b?¹d?ÐÅv" s¹e??M?Ð éL?Ä tÐ «— œu??š qO?³?"u??ð« d?Ö« Æb?M?!œuš È«d?Ð t! XÝ« s¹« d?ÞU?š tÐ b?O?M?!Åv" d³?/ d?Ö« Æb?O?½e?Ð s¹eM?Ð b?O?½«u?²?Ðœuš ÈU?¼ÅXO??UF?* tÐ ¨b?O?M! lL?ł «— œu?š È«u+ tJ?M?¹« È«d?Ð ÆbO?K?zU+ XO?L?¼««— œuš dE?½ œ—u" —U?! bO½«u?²Ð U?ð b¹d?O~Ð œu?š tÐ Èb¹b?ł XNł Ë b?O¼œ rE½v²/d?* d?~?¹œ bO?²?'¹U?½ “U?Ð È«ÅtE?( È«dÐ d?Ö« Æb?O?¼œ ÂU$« tłË s?¹d²?N?Ð tЗU! s¹d²NÐ ÂU$« Á«— —œ ¨bOÝU?MAÐ «— œuš v²+Ë Æb¹—«b½ œu?š 7šUMý È«dÐX+Ë êO¼ ULý ÆbM!Åv" —U! ULý —œ ÕË— d~¹œ —UÐ tE( s¹« “« «d¹“ ÆbO²'¼bM?OÐÅv?" «— UL?ý «bš t?! —uD?½¬ d?~" b?OÝ— b?O?¼«uA?½ œu?š q"U! X?šUM?ý tÐbOM! q"Qð È«ÅtE( ∏∏∏π v×O'" aÝUÄ

Page 46

Ë ¨4UÝU'Š« Ë 4«uNý XÝœ tÐ ULý ÊU?MŽ ÆbO²'¼ ÆÆÆÆt½«u¹œ U?Lý ÆbO²'¼qO?L?% U?L??ý tÐ ÊËd?O?Ð “« U??L?ý vÖb?½“ d??Ö« ÆXÝ« ÁœU?²?*« 4œU??'?Š Ë —Ëd?ſ«— œuš v?Öb?½“ ÏÁ—«œ« b?¹U?Ð ¨b?¹«ÅÁbO?Ýd?½ q?"U?! ⁄u?KÐ t?Ð “u?M?¼ U?L?ý ¨œu?ýÅv"Æb¹dO~Ð XÝœ tÐ ÊUðœuš“« bO?M?! vF?Ý q?+«b?Š ¨bO?²?'?O?½ t½U?"“ v½U?Ðd?+ U?L?ý v²?+Ë 4U?+Ë« VK?ſ«“UÐ dÝ X'¼ t! —uÞ Ê¬ vÖb?½“ 7*d¹cÄ “« U?Lý ÆbOM! —«d?* vF+«Ë vÖb½“¨XÝ« ʬ sA??š ÈU??¼ÅXO???F??+«Ë “« È—«d??* Á«— e??O??½ ‰U??O???š Ë U??¹ƒ— ¨b??O??½“Åv"t!® b???¹d???¹c???á??Ð «— U???¼Åv?"U???!U??½ U???¹ ¨œu???š ÈU???¼ÅX¹œËb???×???" b???O???¼«u???šÅv/UL?ý Æ©b?½u?ýÅv" ‰UL?Ž« U?L?ý d?Ð vÖb½“ jÝu?ð t! b?M?²?'¼ v¹U?¼ÅX¹œËb?×?"ÈUO?½œ Êb¹œ “« U?L?ý dÖ« Æb?OM?O?³Ð b?M²?'?¼ t! —uD?½¬ «— Ê«d~?¹œ b?O¼«u?šÅv/Ë bO¼œ o*Ë œu?š ÈU¼—UO?F" UÐ «— ʬ jI?* bO?¼«ušÅv" dÖ« ¨b?OÝdðÅv" vF?+«Ë¨bOM?! —«d* ʬ “« b?OM?! X"bš ʬ t?Ð Ë Ábý Ë—ÅtÐË— ʬ U?Ð tJM?¹« ÈUł tÐ U?¹UÐ «— vÖb½“ t! b?¹—u³?−" U?Lý 4U?+Ë« v¼UÖ Æb¹«ÅÁb?OÝd?½ ⁄uK?Ð tÐ “uM?¼ fÄXO?u¾?'" t½uÖ d?¼ tÐ ·«d²?Ž« “« vðb" “« fÄ U"« b?¹d¹c?áÐ œ—«œ t! vD¹«d?ýg"U$« r²'½«u²½ U"« ¨r²Ý«ušÅv" ∫bO½“Åv" “UÐ dÝ œuš ‰ULŽ« È«dÐ vBAý«— œuš ‰ULŽ« ÂUL?ð XO?u¾'?" bO½«uðÅv/ d?Ö« Æœu³½ s" ·dÞ “« ÁU³?²ý« ¨r¼œÆbO?²?'?O½ r¼ vG??U?Ð ÊU?'½« ÎU?M?O?I¹ U?"« ¨b?O?ýU³?½ tâ?Ð b?¹Uý ¨b?¹d?O?~Ð Áb?N?Ž tÐUð bO²'¹« “UÐ È«ÅtE( È«d?Ð ÁU~OÐ Ë ÁUÖ Uð b¹œd?! Âeł «— œuš ÂeŽ t! v½U"“«— œuš vF+«Ë XO?F{Ë ¨b¹“«b?½UOÐ v¼U?~½ œuš vÖb?½“ tÐ q"U! X+«b?/ UÐÈœ«“¬ vÖb?½“ t! b?¹d?O?~?Ð rO?L?B?ð Ë b?O?M?! vÐU?¹“—« X'?¼ ÎU?F?+«Ë t! —u?D?½¬ÆbO²'¼ m?UÐ ÊU'½« p¹ X+Ë Ê¬ ¨bOýUÐ t²ý«œt! «— t⽬ U?ð b²?'¹«Åv" VI?Ž Ë Áœd! n+u?ð ‘—U! —œ ÎU?³ðd?" ‘UI?½ p¹bO²'¹UÐ È«ÅtE( È«dÐ t! b¹dO~Ð œU¹ b¹UÐ eO½ ULý ÆbM! UýULð Áœd! výUI½Ë 7??šu??"¬ U???Ð b??¹U??Ð U???L??ý Æb??¹“«b???½U??O??Ð œu???š vÖb??½“ tÐ v?¼U??~??½ —Ëœ “« ËtÐ «— œu?š vÖb?½“ ÊU??M?Ž ʬ ÏÁ—U?Зœ r?O?L?B??ð –U?A?ð« Ë vÖb??½“ tÐ Êb?O?A??¹b?½«Æœd³Ð œuÝ 7*dÖ¨b?M?! U??H?²??!« v½U?'??½« vÖb?½“ p¹ t?Ð b?½«u?ðÅv?/ X+Ë êO?¼ v×??O?'??" p¹—œ t?ÏU'?" s¹« Æœuý Áœu?"“¬ ÊU1« Ït¹U?Ä dÐ ÎU?Lz«œ b?¹U?Ð vÖb½“ “« g¼U?Öb¹œË årM??!Åv" Á“U??ð «— e???O??Ç tL??¼ pM???¹«ò s¹ËU??M??Ž X?% Èb??F??Ð ÈU??¼ÅqB???*U?" ÆX*d?Ö b??¼«u?š —«d?+ vÝ—d??Ð œ—u?" åÊU??ðÅvB?A?ý vÖb??½“ Èd?~??½“U?Ðò—œ b??ýU??Ð b??¹U??Ð v×???O??'??" p¹ Ê«u??M???Ž tÐ ÊU??L??¼U??Öb???¹œ t! tâ??½¬ œ—u??"—œt½u~?Ç t! œu?ý sýË— VK?D?" s¹« U?ð .«ÅÁœd! Y×?Ð t½U?Ö«b?ł ÈU?¼ÅXL'?+È—Ëd{ Ë Â“ô ÊU?'½« p¹ È«d?Ð ÎU?*d/ v²?Š “U?ÝÅXýu½d?Ý ‰U?LŽ« Ë d?J?Hð4ËUH²" tKŠd" Ëœ s¹« v×O'" p¹ È«dÐ œd! tłuð b¹UÐ ‰UŠ d¼ tÐ ÆbM²'¼ÈœUŽ ÊU?'½« vF?+«u" —œ j?I* U?" t! X'O?½ —u?DM?¹« «d¹“ ¨X'?O?½ vÖb½“ —œ—œ Îö"U! b?¹U?Ð b?O?L?Fð tE?( “« U?" ÆrO?ýU?Ð v×?O?'" r?¼ vF+«u?" —œ Ë rO?ýU?Ðb?½Ë«b?š v?Öb?½“ —œ t! v¹U??¼ÅÊU?'??½« b?M??½U?" XÝ—œ ¨rO??M?! vÖb??½“ `O?'??" ÆbM²'¼ p¹dýv½U"“ X+Ë êO?¼ Ë b?¹«ÅÁœd! —U?Ö“Ë— ÏtH+ËÅv?Ð Âu−?¼ —U²?*d?Ö «— œuš U?LýtÐ Ë b?¹Ë—Åv" tK?Ö X!d?Š XN?ł —œ ¨b??O?M?!Åv/ «b?O?Ä œu?š XšU?M??ý È«d?Ð «—ÊËbÐ ¨œd³?Ð œuš UÐ «— U?Lý —U?Ö“Ë— bML?ð—b+ ÊU?²Ýœ t! bO?¼œÅv" Á“Uł« œu?š∫b??O???¹u??ÖÅv" —U???! q×???" —œ Æb??O???¹U???O??Ð œu???š Á«— —œ U??ð b???O??M???! ‘öð tJ???M???¹««— œuš vÖb?½“ b?¹U?Ð U?NM?¹« “« t²?ýc?Ö U?"« å.U?OÐ —U?! s¹« d?Ý r²?Ý«u?šÅv/òU½U?L?¼ò ∫U?L?ý ·«d?Þ« —œ Æb?O?½e?Ð Èe?¹d?Ö 4U?+Ë« v¼U?Ö b?¹U?Ð ¨b?O?M?! 5?"ÏU?ðvÖb????½“ —œ Æåb????¼œÅv?" ÂU????$« U????−?????M????¹« —œ hA?????ý d????¼ t! X?Ý« Èe????O????Ç∫ÊU?ð t½U?š —œ åør²?ý«œ »U??A?²?½« oŠ Á—U?Ð s¹« —œ s" U??¹¬ò ∫ÊU?²?O?ÖÅÁœ«u?½U??š+«u?ðÅv?/ 4U??+Ë« v¼U??Ö U??"« —«œ XÝËœ «— .U??¼Åtâ??Ð Ë d??'??L??¼ s" t²??³???«ò∫œu??š Ê«b???łË —œ ÆÆÆÆX*—Åv" —U???E??²???½« 5??L???¼ jI???* ÆÆÆÆrM??! ÊU???A??K???L??%Ê«d??~??¹œ d???E??½ —œ r²???Ý«u??šÅv/ ÆÆÆ Âœ«œÅv?" ÂU??$« «— —U??! ÊË« X?'??¹U??ÐÅv?"¨b½«ÅÁœd! ¯—eÐ È—u−?M¹« uM" —œU" Ë —b?Ä ∫V¼c" œ—u" —œ ¨rýUÐ pO?ðUM*—u?"« —œ Ær¼b?Ð 4—u?/ rO?Öb?½“ —œ v?u?% Ë d?O?O??G?ð t! rM?O?ÐÅv/ vK?O??œ êO?¼œuš 4UÝU'Š« Ït⹓U?Ð ULý Æb¹ËdÐ —œ Á—u! “« œË“ bO?¼œÅv" Á“Uł« ∫vBAýb¹dO~Ð rOLBð Ë bOM! vÐU¹“—« ¨bOA¹bMOÐ π∞π± v×O'" aÝUÄ

Page 47

Æb¹dO?~Ð rO?LBð Ë b?¹d~?MÐ œu?š XOF{Ë tÐ Æb?O²?'¹U?Ð È«ÅtE( È«dÐ ÆXÝ«ÊU²?OÖb?½“ “« t³?Mł d?¼ Æœuý Áb?¹u?ł »uš ‰Ë« t! œu?ýÅv" ÈcG?" v½U?"“ «cſʬ Ë Áœd! dJ* ʬ œ—u" —œ ÎU?BAý t! vð—u/ —œ b?M! vMſ «— UL?ý b½«uðÅv"ÏÁuN+ ¨œ—c~Ð dðÅ«—¬ ‘uł ÁuN+ d²KO?* “« »¬ —bIÇ d¼ Æb¹“U'Ð œuš È«dÐ «—5ÐeOð rAÇ Èu?Kł “« ÊUð t½«“Ë— ÈU¼—U! tJ?M¹« È«dÐ ÆXý«œ rO¼«uš Èd?²NÐp¹ tÐ ÊU?²?O?Öb?½“ U??ð b?O?¼œ ’U?B?²?š« —U?! s?¹« tÐ «— v²?+Ë œ—c?~?Ð Ê«b?łËd?"« —œ v¹U?½«u?ð Ë d?J?H??ð 4—b?+ tF?Ýu?ð U?Ð U?N??M?ð Æœu?ý q¹b?³?ð o?*u?" vÖb?½“UÐ dÖ« Æb?OÐUO?Ð XÝœ m?UÐ Èœd* vÖb?½“ tÐ bO?½«uðÅv" t! XÝ« ÈdO?Ö rOLB?ð◊U³?ð—« hA?ý U?¹ 7" p¹ ¨rK?O?* p¹ U?Ð U?ð bO?M?! pL?! «— vBA?ý v!d?¹“všdÐ Ë q¹U'?" “« d²?AOÐ U?ð bO?M! pL! «— Èd?~¹œ hA?ý dÖ« ¨bM?! —«d+d?З«d?+ d?O?ŁÏU?ð X% «— gO??Öb?½“ t! l¹U?+Ë “« všd?Ð U?¹ Ë s?J?2 ÈU?¼ÅXO?I?*u?"vÖb??½“ vF??+«Ë j?¹«d??ý U??ð b??O???M??! pL??! Ë« t?Ð d??Ö« ¨œu??ý n+«Ë b???M??¼œÅv"—œ ‰U?Š 5??Ž —œÅËÅÅ⁄u??K??Ð tÐ Êb??O??Ý—Å—œÅË«ÅtÐÅU??L?ýÅ ¨b??M??!Å„—œÅd??²??N??ÐÅ«—Åœu?šXN?ł t! výöð d?¼ —œÅÊU?'?½« Æb?O?M?!Åv" X¹«b??¼ b?½Ë«b?š tÐ Êb?ý p¹œe?½t! È—bÄÆœuýÅv" d?ðÅp¹œe½ —bÄ tÐ b?¼œÅv" ÂU$« d?²AO?Ð tÇ d¼ Êbý q?"U!ÆbýUÐ œ«“¬ Îö"U! Ë ÁUÖ¬ Îö"U! g¹U¼—U! —œ ÊU'½« b¼«ušÅv"tÐ t! vB?A?ý Èd?O?ÖÅrO?L?B?ð Ë d?J?H?ð ‘Ë— Êœ«œ —«d?+ oA?" d?Ý U?Ð U?L?ý—œ vÖb??½“ “« œu??š Êœd??! œ«“¬ —œ ¨œu??ýÅv?" Êu??L??M??¼— d??ðÅÁU??Ö¬ vÖb???½“ p¹o*u" ‡ Áb?ý tH?š 4UÝU?'?Š« Ë e¹«d?ſ qŠ«d?" —œ t! vÖb½“ ÊU?L?¼ ‡ bM?ÐËb?O+¨b?O?²?'?¼ o*u?" m?U?Ð ÊU?'?½« p¹ tÐ Êb?ý q¹b?³?ð —œ U?L?ý d?Ö« Æb?ý b?O?¼«u?šUL?ý “« v½U?L?ݬ —bÄ ¨b?O?¼œ t"«œ« v¹U?N?½ vÐU?O"U?! tÐ vÐU?O?²?Ýœ Uð «— ÊU?ð—U?!b¹U?Ð b?O?M?!Åv" 5?MÇ d?Ö« Æb?O?M?! vÖb?½“ «b?š d'?Ä b?M?½U?" U?ð b?M!Åv" 4u?ŽœvÐU?¹“—« Ë« t! —u?D??½¬ ¨b?O??M?O?³??Ð ¨b?M?O??ÐÅv" «b?š t! È—u??D?½¬ «— œu?š v?Öb?½“oI??% —œ U??"« Æb??¹—U??á??'??Ð «— œu??š b?¼«u??šÅv?" Ë« t! —u??D??½¬ b??¹U??Ð Æb??M??!Åv"«— UL?ý oDM?" Ë qI?Ž t! bO?²'?¼ È—u½ b?M?"“UO?½ UL?ý ·b?¼ s¹« tÐ ÊbO?AA?ГU?Ð ÊU?1« —u?½ —œ «— œu?š vÖb?½“ U?ð Xý«œ b?O??¼«u?š “U?O?½ U?L?ý ¨b?M?! sýË—ÆbOM! Èd~½ÊUðœu?š vÖb½“ XI?OI?Š ÂUL?ð UÐ b?¹UÐ ÊU?²O?Öb½“ “« t³?Mł d?¼ Æb?¹dO?~Ð XÝœb?¹U?Ð U?L?ý t! X'?O??½ vM?F?" s¹b?Ð ÎU?"Ëe??? Êœd?! vÖb?½“ œu?š Æb?ýU?Ð o³??D?M?"t! XÝ« ÊU???L??¼ X?Ý—œ d??"« s?¹«® Æb??O???M???! vÖb???½“ Ê«d???~??¹œ U???Ð 4ËU???H??²???"«— œuš XO?B?Aý U?ð bM?M?!Åv" ‘öð t! v½U?'! ¨b?M?¼œÅv" ÂU$« ÊôU?'?Ö—eÐtO³?ý Êœd?! vÖb?½“ ÈUM?F?" tÐ d?"« s¹« ÎôuL?F?" ¨fJ?Ž d?Ð U"« Æ©b?M?M! b?O?¹ÏU?ðœd! vÖb½“ b¹UÐ t! XÝ« v¼«— s¹« bO?MOÐÅv" «d¹“ ÆXÝ« Ábý vI?Kð Ê«d~¹œ5M?Ç XÝ« —«d?+ d?Ö« v²?Š Æb?O?M?! vÖb½“ o?¹dÞ s?¹bÐ b?¹«Åt²?*d?Ö rO?L?B?ð Ë—U?! tÐ vM??O?F?" ÊU??"“ —œ ¨b?O??ýU?Ð X!U?Ý t?Ý—b?" —œ ‡ b?O??¼œ ÂU?$« «— U??¼—U?!tÐ ¨bO²'¹U?Ð —U! “« È«ÅtE( È«dÐ ‡ b?OM! X¹UŽ— ôU?Ð “« «— VOðdð ‡ b¹“«œd?áÐÆb¹uý q³I²" «— tHOþË s¹« Ë b¹“«b½UOÐ v¼U~½ œuš XOF{Ë—œ U?ð b?¹«ÅÁb?ý —u??³?−?" t! XÝ« s¹« d??ÞU?š tÐ b?O??¼œÅv" ÂU?$« È—U?! d?¼býUÐ s¹« d~½UO?Ð v²Š XÝ« sJ2 ÆbO¼œ ÊUA?½ gM!«Ë ʬ tÐ ’Uš j¹«dýXNł t! b¹dO~Ð rO?LBð ÎUBAý U?Lý dÖ« ÆbO²'?¼ ÁœdÐ p¹ l+«Ë —œ ULý t!t²*d?Ö dE?½ —œ U?Lý È«d?Ð «— tâ?½¬ t½U¼U?Ö¬ dÖ« U?¹ Ë b?OM?! 5?OF?ð œuš «— œu?šbM½U" fÄ ¨b?O¼œ ÂU$« Áœd?! »UA²½« «— Áb?ý qOL% U?Lý tÐ v²Š U?¹ Ë Ábý‰ULŽ« UNMð ¨b¹uýÅv" m?UÐ v½U?'½« ‰ULŽ« UÐ UNMð UL?ý ÆbOM! qLŽ ÊU'½« p¹Uð b¹dO~?Ð rOLBð ÎUB?Aý œuš Ë bOA?¹b½UOÐ Æœ“U?ÝÅv" ÊU'½« «— ULý v½U?'½«vðËU?H?ðÅvÐ Ë b??O?K?I??ð ¨Áe?¹d?ſ e?ł Èe??O?Ç t! œu??š vÖb?½“ ÈU?¼ÅXL??'?+ ʬ —œd¼ ¨XÝ« Ábý ‰uLF" —UO'Ð —U! Êö* ÂU$« Æb¹u?ý d¼Uþ dLŁ dÄ ¨bOMOÐÅv/s¹« UL?ý Æb?¹d?O~?Ð rO?L?B?ð œuš U?L?ý U?"« ∫b?¹Uý ¨b?¼œÅv" ÂU?$« «— ʬ v'?!«— »U??²??! s¹« U??L???ý ªXÝ« t²??ý«œ vÐu???š b??I??½ Êu??Ç b??¹—«œ X?ÝËœ «— rK??O??*bO?M?!Åv" UýU?L?ð «— t"U?½dÐ Êö?* UL?ý ªÁœu?Ð s¹dðÅ‘Ëd?* d?Ä Êu?Ç bO?½«u?šÅv"bO½«ušÅv" «— t×?H/ Êö* ÈU¼d?²Oð t+öŽ U?Ð ULý ªb?MM!Åv" U?ýULð tL¼ Êu?ÇULý ÆbM!Åv" XŠ«— œuš È«dÐ UO½œ XO?F{Ë vÐU¹“—« “« «— ULý —U! s¹« «d¹“Ábý ÊU?ݬ U?L?ý È«d?Ð »U?A?²?½« d?"« t! «d?¹“ b?O?½«u?šÅv" «— U?¼Å»U?²?! Ït/öšb¹dO~Ð rOLBð Ë bOM! vÐU¹“—« ¨bOA¹bMOÐ π≤π≥ v×O'" aÝUÄ

Page 48

ÂUL?ð« tÐ «— ʬ tJM?¹« “« fÄ Ë bO?¼œ ÂU$« «— —U?! p¹ ÆbO?M! vÖb?O?Ý— UN?½¬—uÞ t?Ð b¹—«œ b?B?+ t! v½U?"“ U?N?M?ð U?"« ¨b?¹Ëd?Ð Èd?~?¹œ ‰U?³?½œ tÐ b?¹b?½UÝ—v¼U?~??½ U?N??M??ð t"U?½ U??¹ Ë »U??²?! U??¹ tK??−?" p¹ tÐ Æb??O??M?! ‰U??³?½œ «— ʬ Èb??ł‰uG?A" U?¹ Ë t?UI?" p¹ U¹ b?OýU?Ð qB?* p¹ Êb½«u?š ‰UŠ —œ tÇ ¨b?¹“«b½U?O½X+Ë Ë b¹—«c~Ð —UM! «— tL¼ 4—uBM¹« dO?ſ —œ ÆbOýUÐ È«Åt"U½ aÝUÄ 7ýu½qzU?'?" tÐ tE?( p?¹ —œ ÊU?²?N?łu?ð Êb??ý Áb?M?!«d?Ä U?Ð Æb??O?M?J?½ nK??ð «— œu?šv?uB?×?" U¹¬ Æb?¹u?ýÅv" t²'?š Ë Áb?ý ·d×?M?" UL?ý tłu?ð t! XÝ« nK?²A?"q¹U" U?¹¬ Æb?OM?! v½U?Ðd+ «— U?¼Åt½«u?ł “« Èœ«bF?ð fÄ øb?O¼«u?šÅv/ X!d?ÐdÄœËb×?" «— ÊU?ðœu?š b?¹dO?~?Ð œU?¹ fÄ øb?OýU?Ð Èd?ŁÏu?" XO?BA?ý t! b?O?²?'?O½ÂULðU½ «— œu?š —U! bO?¼œ ÂU$« r¼ UÐ «— U?¼—U! tL¼ b?OM!Åv" vF?Ý dÖ« ÆbOM?!Æbý bO¼«uš t²'š Ë t²ý«cÖœœe¹—Åv" ʬ ‰uÞ ÂULð —œ »¬ ¨býUÐ Œ«—uÝ “« dÄ U?Lý Ït½Uš @MKOý dÖ«@MKOý —œ tO??Ë« —UA* U?Ð Á—UÐËœ »¬ Uð b¹d?O~Ð «— »¬ XA?½ ÈuKł b?¹UÐ fÄÈUO½œ t?Ð bO?M! Èdá?Ý ‰UO?š Ë U¹ƒ— —œ «— œu?š X+Ë UN?²ŽU?Ý dÖ« Æœu?ý È—UłdJ?* XN?ł v²?+Ë bO?M?! X³?×/ 4b?" ÂU?L?ð dÖ« Æœd?! b?O¼«u?š XA?Ä vF?+«Ë@Mł t?Ð È«ÅÁeO?~?½« s¹d?²?L?! U?Ð t! b?¹«ÅÁœU?"¬ dÖ« Æb?½U?"Åv/ ÊU?²?¹«d?Ð Êœd?!XÝ« “U??O???½ “« X³??×???/ t! v½U??"“ Æb???O??M???!Åv" nK??ð «— œu???š X+Ë ¨b???¹Ëd??ÐÈU¼ÅX?'A?½ U?L?ý œu?łË —œ Æb?O?M?! e?!d?L?²?" «— œu?š ‘öð ÂU?L?ð bO?½«u?ðÅv/¨È“U??Ð »U??³??Ý« “« XÝ« d??Ä ‘e??O??" ÈË— t! È«ÅtÝ—b??" t?â??Ð ÆX'??¼ ÈœU??¹“b½«uðÅv?/ ¨Ábý dÄ t?HOD?? “« r¼ ‘e?G" Ë 4öJ?ý “« dÄ tA?OL¼ g?¹U¼ÅVO?łÈU?¼Årſ U?¹ Ë U?¼ÅÈœU?ý b?O?¼«u??šÅv" d?Ö« Æb?M?! ‘—U?! e?!d??L?²?" «— œu?š tłu?ðr¼ È«ÅtK?¾?'??" Ë b?¹—«œ t~?½ œu??š —œ «— v/U?š ÈU?¼U??¹ƒ— Ë U?¼Ë“—¬ U?¹ v/U??štÐ ÊU??"“ p¹ —œ t! b??¹œb??O?¼«u??š «— œu??š ÂU??$«d??Ý ¨b??M?ýU??Ð tÇ t?! X'??O??½dJ* t! œuÐ b?O¼«uA½ —œU?+ t−O²½ —œ Ë b?¹uýÅv" ÁbOA?! ÊuÖU½uÖ ÈU?¼ÅXNłørOM" e"dLð t½u~ÇXŽU?Ý —U??N?Ç U??Ð d?Ыd??Ð XŽU??Ý p¹ ·d?þ —œ b??½—œU?+ U??¼ÅÊU??'?½« “« všd??Ы— vKJ?A" tI?O+œ ZM?Ä 4b?" —œ bM?½«uðÅv" všd?Ð ÆbM?¼œ ÂU?$« —U! Ê«d?~¹œÊ«d~¹œ t! v?UŠ —œ ¨bMM! t³Kſ vKJA" dÐ U¹ ¨b½dO~Ð vLOLBð ¨bMM! qŠd¦?!«b?Š U?Ð «— vA?Ýd?Ä v¼U?ðu?! b?M?½«u?ðÅv" všd?Ð Æb?M?²?'?¼ œœd?" “Ë— b?M?ÇÊ«d~¹œ UÐ Ë bM'¹uMÐ XÝËœ p¹ tÐ vMF" dÄ È«Åt"U½ ¨bM¼œ aÝUÄ XO*UHý—u?"« s¹« ÂU??$« È«d?Ð Ê«d??~?¹œ t! v?U??Š —œ Æb??M?ýU??Ð t²?ý«œ vL??z«œ ”U?L??ð·«b?¼« s¹« tÐ Îö"U??! b?M??½«u?ðÅv/ r¼ d??š¬—œ Ë b?M?M??!Åv" ‘öð U?¼ÅX?ŽU?Ý—œ ¨bMM! ÁœU"¬ UŽœ È«dÐ «— œuš @½—œÅvÐ bM?½«uðÅv" všdÐ ÆbMAAÐ oI%s¹« XK?Ž Æb?M??½«œÅv" ‰U?×?" «— È—U??! d?Ð Êb?ý e??!d?L?²??" Ê«d?~?¹œ t! v??U?Š—u?D??Ç t! b?M??½«œÅv" všd??Ð ©q¹ôœ d??~?¹œ d??Ð ÁËöŽ® t! XÝ« s?¹« qzU?'??"v?UŠ —œ b½—Uá'Ð dE½ œ—u" —U! tÐ «— œuš Îö"U! t! È—uÞ tÐ b½uý e!dL²"ÈU¼ÅXOK?ÐU+ t! b?M²?'½ —œU?+ Ë bM²?'¼ rÖ —œ d?Ý 4œUŽ ÈË— “« Ê«d?~¹œ t!t! È«ÅÁ“«b?½« tÐ ÊU?'½« p?¹ Æb?MA?A?Ð XN?ł Ë Áœ«œ rE?½ «— œu?š ÊU?"U?'?ÐU?½ÆbýUÐ dŁÏu" r¼ Á“«b½« ÊUL¼ tÐ b½«uðÅv" býUÐ t²ý«œ e!dLð v¹U½«uðÁœd! lLł «— bO?ý—uš ÈU"d?Ö Ë —u½ b½«uðÅv" 5?Ð Á—– p¹ t! v¹U$¬ “«bO½«bÐ dÖ« eO½ ULý bM! r¼«d* «— gð¬ Ït+dł Ë Áœd! e!dL²" tDI½ p¹ —œ ËÈ“UO½ d~¹œ ¨bOM?! lLł `O×/ q×" —œ Ë l+u" tÐ «— œuš È«u?+ ÂULð t½u~ÇUð XÝ« v*U?! XOK?ÐU+ s¹« «d?¹“ ¨b¹u?ý “ËdOÄ U?ð b¹—«b?½ rOE?Ž dJ?A? p¹ tÐÊœd! b×?²" —œ t! 5L?¼ ÆbO?ýUÐ dŁÏu?" —uH?«Åv* Ë Áœ«œ ‰U?I²?½« «— œuš ÈËdO?½«— œuš È«u+ ÂULð Uð b¹dO~Ð œU¹ b¹bý o*u" œuš vÖb½“ Êœu/ @M¼PL¼ ËÊUA¹dÄ «— ULý s¼– t! ÈeOÇ d¼ “« t! bÐdO~Ð œU¹ b?¹UÐ «b²Ð« ÆbOM! e!dL²"Ë ¨ÊU?ðÅv²?Ýœ nO?! ¨U?¼Å·d?þ Ït'?H?+ ¨ÊU?ð—U?!e?O?" ¨b?¹“—Ë »U?M?²?ł« b?M?!Åv"ÂU$« ‰U?³?½œ tÐ ÊU?"“ p¹ —œ Æb?OM?J?½ d?Ä t*U?{« ÈU¼e?O?Ç U?Ð «— ÊU²?¹U?¼ÅVO?łtÐ Èd~¹œ “« fÄ vJ?¹ bM?¹¬Åv" gOÄ 4öJ?A" t! v½U?"“ ÆbO?ýU³½ —U?! bM?ÇørOM! e!dLð t½u~Ç π¥πµ v×O'" aÝUÄ

Page 49

Ê«d~?½ dÖ« ÎU?/uB?A" “Ë— ‰u?Þ —œ Æb?¹—Uá?'Ð b?½Ë«bš tÐ «— œu?š b?O²?'¹«Åv"b¹b?& È«dÐ «— vðU?E?( bO?²?'¼ ‘u?A?" U¹ Ë XÝ« ⁄u?Ký ÊU?ðd?Ý U¹ ¨b?O?²'?¼Ë bO²?'¼ —U?! ÁœU"¬ t! b?¹œ bO?¼«uš ¨b?O¼œ ’U?B²š« X?³×" U?Ð vÖœdá?ÝdÝt! bO¼œÅv" ÂU?$« «— v¹U¼—U! tA?OL¼ d?Ö« ÆœuýÅv" ÂU$« r¼ d?ðdŁR" ÊU?ð—U!g¹U"“¬ p¹ U?N?²½« tÐ U?ð «b?²Ð« “« «— œu?š —U?! dÖ« ¨X'?O?½ UL?ý œ«d?" o*Ë dЗu³?−?" vÖb?½“ Ë —U! ¨XO??U?F?* dÞU?š tÐ «d?¹“ b?O?¼œÅv" t"«œ« dÖ« ¨b?O?½«œÅv"U"« ÆXÝ« d²N?Ð vÖœdÐ “« bO¼œÅv?" t"«œ« Ábý qOL% U?Lý dÐ ÊuÇ U?¹ bO²?'¼Èœ«“¬ ¨b?¹u?ý q³?I?²?" «— œu?š ÈU?¼—U?! “« p¹ d??¼ ‚U?O?²?ý« U?Ð Ë t½U?¼U?Ö¬ d?Ö«t! bý b?O¼«u?š tłu²?" Ë bO?M?OÐÅv" «— Áb?ý ÊU¹U?/ ÊU²?O?Öb½“ —œ t! Èb?¹bł—«d+ vM?ÞUÐ Èœ«“¬ ‰d?²?M! X% U?L?ý vÖb½“ «d?¹“ XÝ« d?ðÅÊUݬ «u?+ b?¹b&Æv½ËdOÐ j¹«dý Uð t²*dÖ¨œuš ‰U?L?Ž« “« p¹ d?¼ È«d?Ð vB?A?ý —uD?Ð U?N?²?O??u¾?'?" Êb?ý q³?I?²?" UÐÊü« t! t⽬ dЫ— œu?š ‘öð ∫XÝ« s¹« ¨XHÖ bO?¼«uš ʬ vÄ —œ UL?ý t⽬t⽬ Ë œ«œ r¼«uš ÂU?$« dðd?ŁÏu" «— —U?! ¨rM! e?!dL²?" r¼œÅv" ÂU$« U?−M?¹« Ës" ÈUNýöð ¨r²'O?½ UNMð s" ÆXšUÝ r¼«u?š dð ‘“—« UÐ r¼œÅv" ÂU$« t! «—tÐ UN?½U'?½« ÂU?Lð ʬ —œ t! Xý«œ b?¼«u?š dO?ŁÏUð d?²?Ö—eÐ ÂU?E½ p?¹ dÐ l+«Ë —œpL! s" t?L¼ X!—U?A?" U?Ð Æb?½—«œ “U?O½ ¨r?¼œÅv" ÂU$« Êu?M?!« s" t! tâ?½¬¨Â“UÝ bײ?" «— dAÐ ÏÁ«u?½Uš Uð rM?!Åv" pL! Æ“U'?Ð tMONÐ v¹U?O½œ Uð rM?!Åv"r¼œÅv" ÂU?$« t! È—U?! —«b?I?" Ær¼œ 4U?$«— Áœ«u?½U?š s?¹« U?ð rM?!Åv" pL?!d?{U?Š U??−?M?¹« b??½Ë«b?š Æœ—«œ XO??L?¼« È«—«œ ʬ tÐ t?+öŽ tJ?K??Ð X'?O??½ rN?" ÆXÝ« Áœd! ‰u×" s" tÐ «— —U! s¹« t! XÝ« v'! ÊUL¼ Ë« l+«Ë —œ ÆXÝ«Ë XÝ« t²*dÖ œuš tÐ È« Á“Uð XOL¼« ULý oÐUÝ ÈUNAýu! VOðdð s¹bГ« UNMð tJ?M¹« Uð ¨b?OMJÐ È—U?! ÂU$« È«dÐ «— œu?š ‘öð X¹UN½ b?O²'¼ —œU?+ÆbO¼œ aÝUÄ ‰UŠ ÊU"“ “UO½ tÐ v?œËœ Ë b¹œdð ÈË—ÆbOM! e!dL²" «— œuš+«u?ðÅv/ ¨Â—c??~??Ð .U?¼U??¹ÏË— “« +«u??ðÅv/ s" ¨b??O?¹u??ÖÅv" ÷«d??²?Ž« —œoŠ Îö"U! tKÐ ÆrM! ‰d²?M! «— œuš -UÝU'?Š« +«uðÅv/ ¨ÂdO~Ð «— +U?Г ÈuKłU?L?ý vÖb?½“ g³?M?ł Ë 4Ë«d?Þ Êœd?! »u?!d??Ý U?" —u?E?M?" v?Ë ÆXÝU?L?ý U?ÐtL?¼ ÆXÝ« VÝU??M?" ÊU??"“ —œ ʬ “« ÁœU?H?²??Ý« vM?F??" tÐ d?²??A?O??Ð tJ?K??Ð X'?O??½—«d+ œu?š `O?×?/ ÈU?ł —œ «— e?O?Ç tL?¼ tJ?K?Ð bO?M?J?½ œu?ÐU?½ «— œu?š 4ö¹U?LðË ÆbOM?! «bO?Ä «— ʬ bO?½«u²Ð b?¹¬Åv" œułË tÐ v²?/d* v²?+Ë t! È—uD?Ð bO?¼œUÐ b½Ë«bš ÈU¼ÅXÝœ tÐ e?OÇ tL¼ ÊœdáÝ U?Ð øœuý ÂU$« b¹UÐ —u?DÇ —U! s¹«Ë —U??J???*« —œ «— ʬ ÎU???B??A???ý t?! vÖb???½“ 4Ë«d??Þ Æq?"U??! g?"«—¬Ë œU??L???²???Ž«U¼ÅÈœd'?œ —œ ¨nÞ«u?Ž Ë e¹«dſ —œ ¨U?¼Ë“—¬ Ë 4UÝU'?Š« —œ ¨œuš ÈU¼ÅtA?I½VKſ« ¨vÖb?½“ ÈU?¹u?Ä g³M?ł s¹« ¨b?O?M!Åv" tÐd?& œu?š ÈU?¼ÅtÝuÝË v?²Š ËULý È«u?+ t−O²?½ —œ Ë œuýÅv" n+u²?" hAA" XN?ł U¹ Ë ·b¼ p?¹ ÊËbРƜ˗Åv" qOK%b¹UÐ «b²Ð« ¨b?OM! ÁœUH?²Ý« È˛d½« ¯—eÐ Ãu?" s¹« “« bO¼«ušÅv" U?Lý dÖ«b¹—«œ t~½ œuš —œ «— ÈeO?Ç dÖ« Æb¹—Uá'?Ð b½Ë«bš ÈU¼ÅXÝœ tÐ «— e?OÇ tL¼tÐ «bš «d?¹“ Æb¹“U?ÝÅv/ XOI?*u?" œuš È«d?Ð bO?¼œÅv" ÂU$« t! È—U?! d?¼ “«Æb¼œÅv" »«uł bO¼œÅv" ÂU$« t! È—U! UÐ oÐUD" ULý “UO½ d¼“« p¹ d¼ ‰d²?M! È«d?Ð tLO?Ý«dÝ ‘öð p¹ ÈU?MF" tÐ e?!dL?ð ‰UŠ d?¼ tÐÁœUH²Ý« ÏÁœU"¬ bM!Åv" »U−?¹« “UO½ t! v"U~M¼ jI* t! X'?O½ vMÞUÐ 4U!dŠeO?Ç tL?¼ “« œuš Êœd?! v?U?š ÈUM?F?" tÐ e?!dL?ð ‰Ë« ÏtK?¼Ë —œ ¨l+«Ë —œ Æb?ýUШ«— œuš ÊbÐ ÆbOýUÐ XŠ«— b¹UÐ «b²Ð« b?OM! v?Uš «— œuš tJM¹« È«dÐ ÆXÝ«bM?½U" «— tL?¼ fáÝ Ë b?O¼œ g"«—¬ «— œu?š ÏÁœ“ ÊU−?O¼ »U?BŽ« ¨U?¼ÅtâO?¼U"ʬ —œ t! v²OF+u?" ¨bOM! ÁU?~½ Ë« tÐ v"«—¬ tÐ Æb¹—U?á'Ð b½Ë«b?š tÐ È«Åt¹b¼tÐ —U! ÂU?$« È«dÐ b?¹—«œ œuš t! «— Èe?OÇÅs¹d?²?NÐÅËÅÁœd?!ÅvÐU¹“—« «— b?O²?'¼Æb¹dOÖ —U!“U?Ð —U?! “« «u?+ b?¹b?& Ë 4u?J?Ý XN?ł t! v¼U??ðu?! 4b?" È«d?Ð “Ë— d?¼ørOM! e!dLð t½u~Ç π∂πΣ v×O'" aÝUÄ

Page 50

ÂU?$« È«d?Ð Ê«d?~?¹œ t! v??U?Š —œ b?M?¼œ ÂU?$« v½U??M?â?½¬ ‘öð Ë öI?ð ÊËb??ÐÆœU¹“ XI?A?" Ë v²?AÝ U?Ð rN?½¬ ¨b?MM?!Åv" ·d?/ ÈœU?¹“ X+Ë pÇu! È—U?!Æœ«œ Õdý XýdÝ nK²A" qŠ«d" UÐ b¹UÐ «— i+UMð s¹«Ë ¨qIŽ ÏtK?Šd?" —œ v½U?'½« qL?Ž ¨œ—«œ —«d?+ Áe?¹dſ ÏtK?Šd?" —œ Ê«u?OŠ qL?Ž—«u²?Ý« ¨Áœ«œ —«d+ œu?š ŸU?FA??«ÅX%«— qI?Ž t! v½U1« Ït¹U?Ä d?Ð v×O?'?" qLŽv¼UÖ ªbOM!Åv" qLŽ Ê«uOŠ p¹ U¹ vMOýU" Âœ¬ p¹ bM½U" ULý VKſ« ÆXÝ«Ê«uMŽ tÐ Ë ¨b?OM!Åv" —U?! qIŽ —u²?Ýœ UÐ oÐU?D" ÊU'?½« p¹ Ê«uMŽ tÐ 4U?+Ë«qIŽ Êœd! U?Mý¬ ÆbO?M!Åv" qL?Ž œuš ÊU1« ”U?Ý« dÐ 4—b?½ tÐ v×O'?" p¹Æb¼œ ÂU?$« b?¼«u?šÅv" t! XÝ« È—U?! U?Ð hAý Êœd?! U?M?ý¬ ÎU?I?O+œ qL?Ž U?ÐtÐ U?ð b?O??M?! pL??! v×?O?'??" hA?ý p¹ v?²?Š Ê«d?~??¹œ tÐ b?O?½«u??ðÅv" U?L??ý“« Uð bOM! pL! «— U?N½¬ b¹UÐ d"« s¹« ‚UI?Š« È«dÐ ÆbM¼œ XOB?Aý ÊUý—U!v½öIŽ vKLF??« fJŽ Ë Ábý U¼— œu?š ÈU¼ÅXO?UF?* vÞdý ÈU¼ÅqLF??«ÅfJŽÆbýUÐ v?u²'" ʬ dÐ ÊU1« t! bMÝdÐ vIDM" tÐ ÂU$«dÝ Ë bMýUÐ t²ý«œÈUO?½œ b?¹U?Ð «b?²Ð« ¨b?O?²?'?¼ Èb?ł bO?¼œÅv" ÂU?$« t! È—U?! œ—u?" —œ d?Ö«ÈU¼“U?O?½ È«dÐ t! b?O?ýU?Ð s¹« ‰U³?½œ tÐ Æb?¹e?¹cá?Ð X'?¼ t! —u?D½¬ «— vF?+«ËÏt¹U??Ä d??Ð b??O???½«u??ðÅv" È—U??! tÇ t?! b??O??½«b??Ð Ë b??¹u???ý qzU??+ ‘“—« U??O??½œ s?¹«ULý ÆXÝ« vI?DM" ‰U?LŽ« Á—Ëœ p¹ “Uſ¬ s¹« Æb?O¼œ ÂU$« œu?š ÈU¼ÅvzU?½«uðË— s¹« “« Æb¹“—Ë »UM²ł« qÞUÐ ‰UOš t½uÖ d¼ “« b¹UÐ v×O'" p¹ Ê«uMŽ tЄ—œ «— ʬ bFÐ p¹ UNMð t½dÖ Ë bOMO³Ð ÊU?1« pMOŽUÐ «— vF+«Ë ÈUO½œ b¹UÐœuš Áœ«—« ¨U?Lý vÖb?½“ vF+«Ë j¹«d?ý UL?ý o¹dÞ “« b?½Ë«bš Æœd?! b?O¼«u?šœu?š t! b?ýU??Ð v½U?1« Ït¹U?Ä d??Ð U?L?ý ‰U??L?Ž« v²?+Ë Æb??¼œÅv" —«d?+ U?L??ý d?Ð «—¨b?¼œÅv" ÂU?$« «— b??¹d?ÐÅv" d?'??Рʬ —œ t! vF?+«Ë ÈU??O?½œ ÈU?¼“U??O?½ vÐU?¹“—«—œ ÆbOýU?Ð U¼—U! všd?Ð —«œÅÁbNŽ Ë« È«d?Ð Uð b?M!Åv" 4uŽœ U?Lý “« b½Ë«b?š‘u"«d?* e?Öd?¼ Æb?O?M!Åv" q?LŽ b?½Ë«b?š Õd?Þ U?Ð oÐU?D" U?L?ý Êu?M?!« t−?O?²½UO½œ —œ ÊU!½« —U"¨œ—«œ ÊUAð«– —œ tA?¹— Êœd! —U?! všdÐ ¨rO?M!Åv" œU?I²½« ÎU?Lz«œ U?" “« všdÐÆbM½«b?Ð «— ʬ XK?Ž v²Š tJ?M¹« ÊËb?Ð b½«ÅÁœd?áÝ —U?! tÐ «— œuš t!Åv½U?'!tÇ U?" X'?O?½ rN?" ¨rO?M?! vÖb?½“ XK??H?ſ »«u?š —œ t! Áb?½«u?A?½ «— U?" «b?šU¼—U! ‰UŠ d¼ tÐ ÆrOýUÐ —uOſ r¼ «bš dN?ý 7šUÝ È«dÐ b¹UÐ ÆrO²'¼ v'!œuÐ b¼«uš d?ŁR" q"U! —u?Þ tÐ v½U"“ UNM?ð U" XO?U?F* Æb½—«œ nK²?A" Ÿ«u½«ÆbýUÐ `O'" vO'Ž Áœ«—« —œ t!ÅqJ?A?" ʬ 7?šU?Ý u?½ “« U?"« ¨XÝ« ÊU?ݬ vK?O?š t½U?š p¹ Êœd?! »«d?šqJA" —UO?'Ð Áb½“UÝ È—U?! ÂU$« U"« ÊU?ݬ —UO'Ð È—U?! Êœd! œUI?²½« ÆXÝ«bO¼«uA½ v²KN" ¨b¹“«œ dáÐ Ê«d?~¹œ “« œUI²½« tÐ «— œuš X+Ë ÂULð dÖ« ÆXݫʬ Êœd! qOLJ?ð U"« ÊUݬ Êb?OA! tA?I½ ÆbO?M! ŸËdý «— œuš —U?! t! Xý«œ“Ë— v¹UMýË— e?Öd¼ t! XÝ« Áb?ý ‘d* p¹—U?ð Vý UÐ rM?Nł ÆXÝ« qJA?"fÄ ¨b?O?¼œ ÂU?$« d??š¬ tÐ U?ð «— —U?! b?O??½«u?ðÅv/ Êu?Ç Æb?M??O?ÐÅv/ œu?š tÐ «—vJ?¹—U?ð s¹d?H?½ “« d?²?N?Ð lL?ý p¹ Êœd?! sýË— U?"« Æb?O?¼œÅv/ ÂU?$« È—U?!Æœ«œ s¹dLð «— UN½¬ b¹UÐ ¨bM²'¼ 4öCŽ bM½U" U" dJ* Ë vŠË— È«u+ ÆXÝ«Æœ—ˬ rO¼«uš XÝœ tÐ d²A?OÐ rOM! vF?Ý dÖ« ¨rOMOA?MÐ ‘u"Uš rO?½«uðÅv/ U"vzUN?½¬ tÐ ÆXšU?Ý ÊU?'?½« œuš “« Ê«u?ðÅv" t! XÝ« XL?Š“ Ë ‘öð U?Ð U?N?Mð‰uGA" ÈœU¹“ qzU'" UÐ dE½ tÐ Æb¹“«b½UO?Ð v¼U~½ bM²'¼ ULý ·«dÞ« —œ t!—œ ÊUýU¼—U! q/U?Š «d¹“ bMÐU?¹Åv" œd'?œ Ë bO?"«U½ «— œuš “u?M¼ v?Ë bM²?'¼Ë ‘“—« ¨b?Ý—Åv" d??E??½ tÐ v*U??! U??½ b??M??¼œÅv" ÂU??$« t! výöð U??Ð t'??¹U??I??"4d?¦?! U?Ð t?½ œu?ý Áb?O??−?M?Ý Ê¬ v½Ë—œ È«u??²?×?" U??Ð b?¹U?Ð q?L?Ž p¹ XO?L??¼«U?" tÐ v½Ë—œ È«u?²?×?" s¹« Ë ÆXÝ« Á«d??L?¼ ʬ U?Ð t! v¹U?¼Åg³?M??ł Ë 4U?!d?Šv¼Uðu?! 4b?" —œ «— ÈœU¹“ —U?! b?M?½«uðÅv" U?N?½U?'½« “« vC?F?Ð Æœ—«œ v~?²'?ÐUO½œ —œ ÊU'½« —U! π∏ππ v×O'" aÝUÄ

Page 51

U−M¹« t! b?MM!Åv" ‘u?"«d* tL¼ U?"« Æb½d~½Åv" b?¹bł È“ËdO?Ä ÏtM×/ p¹ÊU²OÖb½“ —œ X?OI*u" œU?−¹« È«dÐ Á«— p¹ UN?Mð ÆbMM?!Åv" vÖb½“ ÊuM!« ËË U−M?¹« —œ t! «bš X³?×" tÐ Êœ«œ aÝUÄ U?Ð t! XÝ« s¹« ʬ Ë ¨œ—«œ œułË‰UŠ ÊU"“ »u?Ç —UN?Ç tÐ «— œuš ÈU?¼Ås¹d²?NÐ XÝ« d?{UŠ XO?F{Ë s¹« —œÆb¹—Uá'ÐvÖb½“ ÏtOýUŠ —œ 4U?+Ë« d¦!« U?¼ÅÊU'½« “« È—UO?'Ð t! XÝ« V?Uł ÎU?F+«ËvÖb½“ ÏÁœUł ÈU?N²?½« —œ ‘öð tÐ d¼U?Eð s¹d?²L?! UÐ «— œu?š Ë bM?½U"Åv" v+U?Ðœu?š Áb?M?¹¬ È«d?Ð tA?O?L?¼ U?L?ý øX?'?O?½ q"U?! U?L?ý vÖb?½“ «d?Ç Æb?M??M?O?ÐÅv"tÐ ¨4U½Uײ"« tÐ ¨œ«œ XOL¼« ÁbM¹¬ tÐ b¹UÐ bO¹uÖÅv" ÆbOM!Åv" Èe¹— t"U½dЇ b?O?A?¹b??½U?O?Ð œu??š ÈU?¼Åtâ?Ð ÏÁb??M?¹¬ tÐ b??¹U?Ð fÄ ¨ÊU?ðÅÁœ«u??½U?š tÐ ¨ÊU?ð—U??!ÊUðÅv~?²'?A½ “U?Ð b?/d²?" b¹U?Ð fÄ ¨ÊUýÅÅÁœ«u?½U?š ¨ÊUý—U?! ¨ÊUA?ðU½U?ײ?"«t²?ý«œ “Ëd"« b?¹U?Ð t! «— vÖb?½“ «d?Ç ÆÆÆÆÆƨÊU?ð t½U?š ¨tâ?Ð ‚u?I?Š ªb?O?ýU?ЗU! —œ v¹«œd?* t! XÝU?¼“Ë— s¹« “« vJ?¹ øb?O?M!Åv" ‰u?!u?" «œd?* tÐ b?OýU?Ðb¹U?ý Æb?OM?! ŸËd?ý «— œuš v?Öb½“ X'?½«u?ð bO?¼«u?A?½ eÖd?¼ Ë œu?Ð b¼«u?A?½È«ÅÁ“Uð XOL?¼« ULý d?E½ —œ —U! s¹« ¨b?¹«Åt²'?Ð ‰œ t²ýcÖ 4« d?ÞUš tÐ UL?ýU?L??ý t! œu??Ð “Ëd??"« Ë “Ëd?¹œ ʬ U??"« ÆXÝU??L??ý œu?š X?Ýœ —U?! q¦??" Ë œ—«œ‰UO"« UÐ oÐU?D" «— ÁbM¹¬ vÖb?½“ ULý ÆbO?¼œ ÂU$« ʬ È«dÐ È—U! b?O²'½«u?²½“uM¼ U"« Æb¹—ˬ—œ œuš 4öOAð V?U+ —œ «— ʬ bO½«uðÅv" «d¹“ bOMOÐÅv" œušÂË«b??ð “« ‰U??Š ÊU??"“ Æb??O??M??!Åv" nK??ð «— œu??š X+Ë U??L??ý Ë XÝ« Áb??O??Ýd??½v¹UN?Mð tÐ s¹« Ë b?OM?!Åv/ ʬ tÐ ÈœU¹“ t?łuð U?Lý t! Áb?ý qOJ?Að v¼U?ðu!t! b??¹—«b?M??ÄÅv" U??L??ý ÆXÝU??L??ý ÈU??N??²??Ýœ —œ v¹U??N?M??ð tÐ «d??¹“ œ—«œ ‘“—«UÐ œU%« Ë oA?Ž Ë ◊UA½ Ë ÈœU?ý “« dÄ XA?³ýuš È«ÅÁb?M¹¬ d²?AO?Ä bO½«u?ðÅv"—œ «bš t! bOM!Åv" ‘u"«d* ULý ÆXÝ« »«dÝ p¹ UNMð s¹« ÆbOMO³Ð «— «bšË XÝË« ÈU¼ÅXÝœ —œ tL¼ Ë ¨b?O²'?¼ ÊuM!« t! vzU?ł ÎUIO?+œ ÆXÝULý —U?M!—œ XÝ—œ b??½Ë«b??š v²??+Ë ÆX?Ý« Áœ“ r+— «— ‰U??Š ÊU??"“ t! XÝË« X?Ý«u??švÐU¹“—« v²Ý—œ tÐ q¹U'?" s¹« Ë bOýUÐ Áb?¹b½ «— qzU'" «b?²Ð« dÖ« t! bOM?J½b¹UÐ ULý ÆXÝ« sJ2 dOſ Êœd! qLŽ dŁÏu" v×O?'" p¹ bM½U" bMýUÐ ÁbA½d¼ “« b?ý Áœ«œ ÊU?A½ U?L?ý vÖb?½“ j¹«d?ý —œ b½Ë«b?š Õd?Þ tJ?M¹« i×?" tÐÆbOMJ½ v¼Uðu! ʬ Êœ«œ ÂU$« È«dÐ výöðÊœuÐ d?L?Ł v?Ð —œ UL?ý ¨b?O?M?! —U?! ‰U?F?* —u?D?Ð U?O?½œ —œ b?O?¼«u?šÅv" U?L?ý‚dſ œu?š —œ «— U?L?ý Áb½U?L?O?+U?Ð ÈU¼—U?! —U?J?*« ¨bO?²?'?O?½ —u³?/ ÊU?²?¹U?¼—U!qzU+ ‘“—« dAÐ ÏÁœ«u½Uš ÂU?Lð Ë œuš ÊUO*«d?Þ« ÈU¼“UO½ È«dÐ U?Lý ¨b½«ÅÁœd!bO?¼œ Á“Uł« fÄ ¨b?OM?! qLŽ t½ôU?F* U?O½œ —œ b?O¼«u?šÅv" ÎUF?+«Ë dÖ« Æb?O²?'¼—œ œu?š nF??{ ÈU?ł t?Ð «— Ë« 4u?+ U??ð b?ýU??Ð U??L?ý X¹«b??¼ ⁄«d??Ç «b?š ÏÁœ«—« ÆbOM! X*U¹—œ vÖb½“dÐ œUL²Ž« UÐ ULý ÆbM¹d*UOÐ v²H~ý U¼Ås¹d²JÇu! o¹dÞ “« b½«uðÅv" «bšbO¼«ušÅv" dÖ« ÆbO?M!Åv" @Mð «— œuš È—«cÖÅd?OŁÏUð Ït/dŽ œuš ÈU?¼ÅvzU½«uðÕdÞ U?Lý o?¹dÞ “« U?ð b¹u?ý pÇu?! b¹U?Ð b?M! ¯—e?Ð «— U?Lý `O?'?" v'O?ŽÆbÝdÐ ÂU$« tÐ «— —bÄrO²!¼ ʬ —œ t" v½U#“ iO+—œ ÆbMýU?Ð t²ý«œ vK?"U! vÖb?½“ bM?¼«ušÅv" U?N½«u?ł tKLł “« U?N½U?'½« ÂU?LðÊUA¹UN²OI*u" vÐU¹“—« —œ VKſ« UN½¬ ¨‰UŠ d¼ tÐ ÆXÝUN½¬ UÐ oŠ œ—u" s¹«¨b½—u?šÅv?" V¹d?* vÖœU?Ý tÐ všd?Ð Æb?M?¼œÅv" V¹d?* «— œu?š œ—u?" s¹« —œv½UÐd?+ “« d?²?L?! v²?Š Èe?O?Ç tJ?K?Ð ¨b?M?M!Åv/ v?Öb½“ œu?š —œ ÎU?F?+«Ë U?N?½¬b½—ˬÅv" dÞUš tÐ «— t²ýcÖ ÈU¼“Ë— v²+Ë všdÐ ¨b?M²'¼ 4«uNý Ë e¹«dſtÐ «dÖʼn¬ÅÁb¹« v¼U~½ UÐ bM¼«ušÅv" všdÐ Æb½uýÅv" ”u¹ÏU" ÊUA¹U¼—U! “«všdÐ ÆbMM!Åv" œ«bLK+ œuš v¹öÞ Ê«—Ëœ «— t²ýc?Ö UN½¬ ¨b½d~MÐ t²ýcÖbM?½U" Áb?M¹¬ tÐ e?O½ v?¼ËdÖ Æb?M²?'¼ ÊU?Ýdð t?²šU?MýU?½ ÏÁbM?¹¬ “«b½«År?AÇ “«UO½œ —œ ÊU'½« —U! ±∞∞±∞± v×O'" aÝUÄ

Page 52

ULý v²+Ë Æb?Ozu~?Ð pO³? Ë« tÐ b?O½«uðÅv" U?NMð b?O¼œ ‘uÖ Ë« tÐ t! b?O²'?¼ÆUL?ý —œ —U?Ð s?¹« ¨œuýÅv?" b??u?²" r?'?ł —œ d?'Ä b?O?¼œÅv?" X³?¦?" aÝU?Ä Ë« tÐÁ“Uł« —b?Ä tÐ b?O?zuÖÅv" pO?³?? Áb?ý d¼U?þ U?L?ý —U! —œ t! Ë« È«b?½ tÐ v²?+ËUÐ UL?ý dÖ« ÆbM?! dðÅÊËe?*« ¨Ábý ÂU$« d?'Ä —œ t! «— XI?Kš —U! U?ð bO?¼œÅv"pO?³??? b?½«u?š v?" « — U?L?ý t?! Ë« tÐ ‰U?Š ÊU??"“ ÊU?¹d?ł t?Ð e?O?Ç t?L?¼ Êœd?á??ÝÂU$« tÐ U?O?½œ —œ «— œuš 4U?$ —U?! d'?Ä b?O¼œÅv" Á“U?ł« l+«Ë —œ ¨b?O?zuÖÅv"ÈbNF?ð ¨bO?¼œ ÂU$« b?O½«u?ðÅv" t! ÈbN?Fð s¹d?ðdL?ŁdÄ Ë s¹d²?LN?" Æb½U?ÝdÐË t²ýcÖ Êœd?áÝ U?Ð r¼ ʬ Ë ¨bO?¼œÅv" ÂU$« ‰U?Š ÊU"“ —œ Ë U?−M?¹« t! XÝ«ÆXÝ« d¹c?Ä ÊUJ?"« Ë« tÐ œu?š Êœdá?Ý vK! —u?D?Ð Ë b½Ë«b?š ÊU²?Ýœ tÐ Áb?M¹¬vÖb?½“ —œ Ë Xý«œ b?O?¼«u?š vK?"U?! vÖb?½“ b?O?ýU?Ð —«œU?*Ë b?N?Ž s?¹« tÐ d?Ö«Æœd! bO¼«uš V'! vK"U! XOI*u" UO½œ s¹« —œ œuš¿ ¿ ¿ÆbOMJ½ Ë« Ït¹UÝ VOIFð ·d/ «— œuš vÖb½“ XÝULý —UM!—œ bM!Åv" vFÝ Ë b?A!Åv" œuš ‰U?³½œ tÐ «— œuš Ït²?ýcÖ U³O?JýU½ ÊU?'½«ÆbýU?Ð t²?ý«œ d?E?½ d?¹“ e?O?½ «— Áb?M?¹¬ b?M?!Åv" vÖb?½“ ‰U?Š ÊU?"“ —œ t! v?U?Šs¹« ÆbM?! vÖb½“ U?N?½U"“ ÂU?L?ð —œ ʬ p¹ —œ bM?!Åv" vF?Ý tKG?A" d?Ä ÊU?'½«t²ýcÖ ¨bOýUÐ o*u" ÊU²OÖb½“ —œ bO¼«ušÅv" dÖ« ÆXÝ« t½UŠu? ÁœUÝ —UJ*«Ë« —U?! tÐ «— œu??š tłu??ð ÏtL??¼ Ë e?O??½ «— Áb??M?¹¬ ¨b??¹—U??á??'?Ð «b??š ÊU??²?Ýœ tÐ «—‰UŠ ÊU"“ ¨b?¹—ULA?½ eOÇU?½ «— œuš vÖb?½“ tE( p¹ v²Š Æb?O¹U?/ ·uDF?"p¹ UNMð ‰UŠ ÊU"“ ÆbOM! œ—ušdРʬ U?Ð X+œ UÐ ¨XÝ« “UÝ Xýu½dÝ —UO'ÐXŽd?Ý tÐ ‰U?Š ÊU??"“ ÆX'?O??½ v½«d?~?½ ÈU??ł fÄ ¨b?M??!Åv" œU?−?¹« «— v?~?M?ðU?Ð t! XÝ« v½U??"“ ‰U?Š ÊU?"“ Æœd?! b??¼«u?A?½ t?²?'?š «— U?L??ý fÄ ¨œ—c?ÖÅv"tРʬ ÆbO¼œ vMF" Ë XNł ʬ tÐ b¹UÐ UL?ý U"« ¨XÝ« t²AO"¬ —œ ÊœuÐ sJ2r¼«d* qL?Ž È«d?Ð «— È«ÅtM?×?/ v¹U?NM?ð tÐ Ë œ—«œ œu?š —œ «— XO?F?+«Ë v¹U?NM?ð«— X³×" È«b?š dNÒ" ʬ —œ «d?¹“ ¨bM²?'¼ œËb?×"U½ ʬ ÈU?¼ÅX/d* ÆbM?!Åv"ÊËbÐ «— Áb?M¹¬ t?Ð tłuð t½u?Ö d?¼ ¨bO?A?J½ ‘Ëœ d?Ð «— t²?ýcÖ —U?Ð ÆrO?MO?ÐÅv"ÏtBſ ÆbM?!Åv" œU−¹« U?Lý —œ «— ”d?ð œuš —U! s¹« t! ¨b?¹—«c~?Ð —UM! ”d?ðœuš ÊUMOLÞ« UÐ Ë ¨bOýUÐ —cŠ dÐ ÁbM?¹¬ —UE²½« ÏtL¼«Ë “« ¨b¹—uA½ «— t²ýcÖ—œ b½Ë«b?š Æb?M?!Åv" œU?−¹« X?³×?" U?L?ý —œ —U?! s¹« Ë ªb?¹—Uá?'?Ð «b?š tÐ «—Ë ÁbM¹¬ —œ tAO?L¼ Uð b?OM!Åv" vF?Ý ULý d?Ö« U"« ¨XÝUL?ý dE²?M" ‰UŠ ÊU?"“iO* Ë —u½ XAÄ —œ ¨UN½«—u! Âu−¼ 5Ð È«ÅÁdA/ bM½U" ¨b¹d³Ð d'Ð t²ýcÖÆb¹dOÖÅv" —«d+ b½Ë«bša¹—U?ð s¹« È«b?š U?Ð ”U?L?ð ÏtD?I?½ p¹ U?N?M?ð d?AÐ a?¹—U?ð lO?ÝË ÏÁd?²?'Ö —œtÐ «bš t?! XÝ« ‰UŠ ÊU?"“ o¹d?Þ “« U?N?M?ð ÆXÝ« ‰U?Š ÊU?"“ ʬ Ë œ—«œ œułËU??L??ý vÖb??½“ œ—«Ë Ë« t! X?ÝU??L??ý o¹d??Þ “« Ë œ—«c??ÖÅv?" U??Ä U??L??ý vÖb???½“qš«œ Ë« ÏÁœ«—« b???O????M???J????½ “U???Ð Ë« ÈË— t?Ð «— —œ t! v½U????"“ U???ð U????"« Æœu???ýÅv?"U??$¬ d??Ö« U???"« ¨œ—«œ U??L???ý vÖb??½“ —œ v?"öŽ« tE???( d??¼ Ë« ÏÁœ«—« Æœu???ýÅv/rO²'¼ ʬ —œ t! v½U"“ iO* ±∞≤±∞≥ v×O'" aÝUÄ

Page 53

øX!O" Èd~¹œ—œ t! v½U?'?½« ¨b??O?M?O??ÐÅv" vÖb?½“ d??O?'?" —œ «— Ë« U??L?ý t! v'??! d?¼ ¨Èd?~??¹œUL?ý b?M½U?" t! v'?! ¨b?M?!Åv" —U! U?L?ý U?Ð t! v'! ¨X?ÝUL?ý v~?¹U?'L?¼v'! ¨b?OM?! gK?L% b?O½«u?ðÅv/ t! v"œ¬ ¨b?½«œÅv" «— rſ Ë ÈœUý ÈU?M?F"bO¼œÅv/ XLŠ“ œu?š tÐ eÖd¼ U?Lý «d¹“ bO?M!Åv/ X³×/ e?Öd¼ Ë« UÐ t!bOM!Åv/ d?J* Ë« tÐ eÖd¼ t! v?'! ¨b¹“«b½U?OÐ v¼U~½ Ë« tÐ ÊU?ÐUOš —œ t!Æb¹« Áb¹b½ «— Ë« eÖd¼ «d¹“ÊUð—U?! s¹« U?Ð U?ð b?OM?! b?×?²?" X³×?" —œ Ë« U?Ð «— œu?š b?¹UÐ t?! v'! ¨Èd?~?¹œ—œ Ë« U?Ð «— œu?š b?¹U?Ð t?! v'?! Æb?O?ýU??Ð q"U?! v½U?'?½« Ë r?¼ È«d?Ð È—œ«d?ÐË bOM! V'! XOI*u" vÖb½“ —œ bO¼«ušÅv" d?Ö« t²³?« ¨bOM! bײ" X³×"Æb¹uý o×K" Áb"¬ XÝœ tÐ `O'" v'OŽ —œ t! v½UNł 4U$ X!dŠ tÐÈ—U??J??L??¼ XI??K??š —U??! Êœd??! q"U??! È«d??Ð ‘öð —œ Ë« U??Ð t! v?'??! ¨Èd??~??¹œÆb??ý b??O??¼«u??š È—Ë«œ Ë« qÐU??I??" —œ È“Ë— t! v'??! ¨Èd??~??¹œ Æb??O??M??!Åv?"t¹b¼ t! Èd?~?¹œ ÆbO?M?! b?ý— Uð b?M?!Åv" pL! U?L?ý tÐ t! v'?! ¨Èd~?¹œÁbý ÁœU²Ýd* —bÄ ·dÞ “« t! v'! ¨Èd?~¹œ ÆXÝ« `O'" ·dÞ “« X³×"“« b½Ë«bš t! v'! Èd~¹œ Æ`O'?" ÈuÝ “« X³×" È«dÐ v²Ý«uš—œ ¨XÝ«X³??×??/ U???L??ý U??Ð «b???š Ë« o¹d??Þ “« ¨œ“U???ÝÅv" —U??J???ý¬ «— œu??š Ë« o¹d???ÞË« o¹d?Þ “« ¨b??½«œd?ÖÅv" vM??ſ «— U?L??ý vÖb??½“ «b?š Ë« o¹d??Þ “« ¨b?M??!Åv"ÊU?½ ¨Èd?~?¹œ Æb??−?M?'??Ð Ë« tÐ X³?'??½ «— ÊU?²?²??³?×?" U??ð XÝ« —œU?+ b?½Ë«b??šÆULý Ït½«“Ë— ÈUAŽ ¨ULý Ït½«“Ë—È« t½Uš —œ Ë« ¨eMOł +Uš ¨XOLÝ« ÈU+¬ ¨.d" ¨d²OÄ ¨Ê«˛ øX'OÇ Èd~¹œ ÂU½—U?! U?L?ý —U?! d?²??*œ b?M?½U?" Èd?²??*œ —œ ¨b?M?!Åv" vÖb?½“ U??L?ý Ït½U?š b?M??½U?"ÂU½ ¨bMOA½Åv" ULý —UM! ULM?OÝ —œ ¨œË—Åv" ”uÐuð« UÐ ULý bM½U" ¨bM!Åv"vÖb?½“ U??L?ý Ït½U??š b?M??½U?" È«Åt?½U?š —œ v'??O?Ž Æ`O??'?" v?'?O??Ž øX'?O??Ç Ë«Ë« b¹Ë—Åv" ULý t! ”uÐu?ð« ÊUL¼ UÐ ¨b?M!Åv" —U! d²*œ ÊU?L¼ —œ ¨bM!Åv"ÆÆÆ°Èd~¹œ ÆÆÆÆbMOA½Åv" ULý —UM! ULMOÝ —œ ¨œË—Åv" eO½ÂuÝ g)ÐÊ«d~¹œ Ë ÊU!½«±∞¥±∞µ v×O'" aÝUÄ

Page 54

¨œ—cÖÅv" UL?ý ÈuK?ł “« vÝuÐuð« Æb?O²?'¼ ”uÐu?ð« dE?²M" vðU?E( È«d?Ðs¹« ‰uÞ —œ Æåt¹—u−M?OL¼ tA?OL¼ dO?'" s¹«ò ∫b¹u?ýÅv" v½U³B?Ž ÆdÔÄ r¼ ʬȫdÐ v*U?! ÈU?ł °b?M?M?!Åv" d?Ä «— ”u?Ðu?ð« tAO?L?¼ t! b?M?²?'?¼ v/U?A?ý« Á«—«— œu?š VK?ſ« U??¹¬ Æœ—«b?½ œu??łË b?M??²?'?¼ Êb??ý —«u?Ý —U??E?²??½« —œ t! vzU?N??½¬v?U?š ÈU??ł t! Êu??Ç b?¹—c??ÖÅv" XŽd??Ý tÐ Ê«d?~??¹œ —U?M??! “« t! b??¹«ÅÁb?¹b??½È«dÐ ÊU"“ s¹« —œ Ë ’U?š ÊUJ" s¹« —œ d?~¹œ fJâ?O¼ Ë— s¹« “« øb?¹—«b½bO?/ U−?M¹« Ë U?N?Mð «— åÈd?~¹œò s¹« b?O½«u?ðÅv" U?Lý ÆœU?²'?¹« b?¼«uA?½ UL?ýÆbOM!b¹U?Ð «b?²Ð« ¨b?O?M?! —«d+d?Ð ◊U?³?ð—« Èd~?¹œ U?Ð bO?¼«u?šÅv" ÎU?F+«Ë U?L?ý d?Ö««— œuš vÖb½“ dO'" b¹UÐ Èd~¹œ Êb¹œ È«dÐ ÆbO?MO³Ð «— Èd~¹œ t! b¹“u"UOÐb¹UÐ Æb?O²?'¹U?Ð vðUE( È«d?Ð t! bO?M! ‰u?³+ b?¹UÐ ¨bO?M! vÞ d?ð t²'?¼¬ vL!¨Ë« ÈU?N?½U?"—¬ Ë t+öŽ ¨t½U?š ¨Ë« 4U?×?¹d?H?𠨑« Áœ«u?½U??š ¨‘—U?! tÐ ÎU?F?+«ËÈ—u?Þ «— Ë« t½U??B??U??š b?¹U??Ð Æb??O?ýU??Ð b?M??L?+ö?Ž g¹U?N??ýöð Ë ¨gðöJ??A?"œU?−?¹« È«d?Ð Æb?¹u?ý vN?²?M?" Ë« tÐ X³?×?" Ë „—œ tÐ b?O?½«u?²?Ð t! b?O?ÝU?M?A?Ðœuš vÖb?½“ —œ 5?M?â?L?¼ «— Èd?~?¹œ b?¹UÐ ¨X'?O?½ v*U?! Êb?¹œ U?N?M?ð ◊U?³ð—«XÝ« ÁbMM! œd'?œ —b?I½UL¼ œuš Ït¹U'?L¼ vÖb½“ —œ v¹Uł 7ý«b?½ Æ.d¹cáÐt! X'¹d~½ b?¹œ s¹« UÐ Ÿu{u?" s¹« tÐ b¹UÐ Æb?ýU³½ U?Lý dÝ ÈË— vH?IÝ t!s¹« tÐ vłUO?²Š« d?~?¹œ b¹—«c?~Ð Æb?ýU?Ð Ë« È«dÐ v¹U?ł œuš ÊË—œ —œ t?AO?L¼@Ý Ê¬ tÇ ÆbOýUÐ œuš @Ý Vþ«u" ∫b?O'¹uMÐ ÊUðÅt½U?š —œ ÈË— t! býU³½¨tMF?Þ ¨4œU?'?Š ¨UL?ý v¼«u?š œu?š ¨UL?ý —Ëd?ſ U¹ ¨b?ýU?Ð U?Lý Èu?š Ë oK?šÈd~¹œ t! bO?¼b½ Á“Uł« e?Öd¼ býUÐ ÆÆÆU?¹ Ë ULý Èd?OÐbð b?Ð U¹ Ë ¨všU²'?ÖU??¹ ÆÆÆ œd??J???½ vN???łu??ð s" t?Ð Ë« ∫œu??ý —Ëœ U???L??ý “« U???¼Åvzu??łÅV?O??Ž s¹« U???ÐÆÆÆ œd!Åv/ „—œ Ë« ÆÆÆ bM?! ÁdA?'" U¹ ÆÆÆ b?M! ÊËd?OÐ «d" t! Âb?OÝd?ðÅv"vÖb½“ —œ «— Ë« @½—œ vÐ ¨b?½u?ý qDF?" Ê«d?~¹œ t! b?O?²'?¹U?½ VIŽ —b?I?M¹«ørOM" —«d7dÐ ◊U³ð—« Ê«d~¹œ UÐ t½u~ÇÆrO²?'¼ Ê«d?~?¹œ UÐ jЫ˗ œU?−?¹« È«dÐ v½U?N?ł 4—Ëd{ p¹ b?¼U?ý Á“Ëd"«ÈuÝ “« tÇ Ë œ«d*« ÈuÝ “« tÇ ‡Åv½U?Nł ÎU³¹d?Ið q¹ULð p¹ b?¼Uý U" Á“Ëd"«—œ œ«d*« “« È—U?O?'?Ð Áe?O?~?½« ÆrO?²?'?¼ Ê«d?~?¹œ U?Ð jЫ˗ œU?−?¹« È«d?Ð ‡ qK?"Ë vŽUL?²?ł« ÁËd?Ö Êö* ¨hAý Êö?* UÐ 4U?ÞU?³?ð—« œU−?¹« U?" “Ëd?"« ÏtF"U?łË «d?Ç Ë Êu??ÇÅvÐ 4—Ëd??{ p¹ «— d??"« s¹« všd??Ð ÆXÝ« —u?A??! p¹ v²??ŠÊ¬ ÈËœ d??¼ tÐ U???" U??"« Æb??½—«b???M??ÄÅv?" tH??O???þË p¹ «— ʬ r¼ d???~??¹œ všd???Ð∫X'O½ œuš È«dÐ UH!œuš È«ÅÁd¹eł fJ?âO¼ «d¹“ XÝ« È—Ëd{ Æ.bI²F"U?¹ Ë ÆX'?O?½ gO?Ð È«ÅÁœu??N?O?Ð sA?Ý Áb??ý pÇu?! ÈU?O?½œ ÏÁ—U?Зœ X?³?×?/ÆXÝ« t²'?Ð«Ë d?~¹b?J¹ t?Ð X*U'?" b?FÐ ÊËb?Ð U¼ÅÊU?'?½« ÏtL¼ l*U?M?" tJM?¹«q"UJ?ð tÐ b½«u?ðÅv/ ÊU'?½« «d¹“ XÝ« tH?OþË p?¹ Ê«d~?¹œ UÐ Êb?ý b×?²"rOM!Åv" tłuð v²?+Ë Ë Æœuý vJ¹ d~¹œ ÈU?N½U'½« U?Ð tJM¹« d~?" bÝdÐ œušÊUL?¼ Ê«b?½“d?* Ë« —œ tL?¼ Ë Áœ«œ 4U?$ «— UN?½U?'?½« ÂU?L?ð `O'?" v'?O?Ž t!p¹ v²?Š tH??O?þË s¹« ¨b??M?²??'?¼ e??O?½U??" Ê«—œ«d?Ð Ë— s¹« “« Ë b??½«ÅÁb?ý —b??ÄË qI½ Ë qLŠ Ït²*dAOÄ ÈU?¼Å‘Ë— —bIÇ d¼ ÆXÝ« È—Ëd{ Ë Vł«Ë ÏtHOþËb¹UÐ UN?½¬ r¼ —bI½U?L¼ bMM?!Åv" d²J?¹œe½ d~?¹bJ¹ tÐ «— UN?½U'½« 4U?ÞU³ð—«tÐ ÆbM?AA?³Ð vM?F" ʬ t?Ð Ë Áœ«œ g¹«e*« «— œu?š 4UÞU?³ð—« t! b?½d?O~?Ð œU¹øXÝ« È«ÅÁbOâOÄ —U! Èd~¹œ UÐ ◊U³ð—« œU−¹« U¹¬ ‰UŠ d¼Ë 4d?ýU?F?" ‘u?š ÈU?N?½U?'?½« ¨’U?A?ý« “« vC?F?Ð tJ?M?¹« d?ÞU?š tÐ U?N?M?ð—«ušÅ»ËdA" ÈU¼ÅoO*— UN½¬ tJM¹« dÞUš tÐ jI?* U¹ ¨bM²'¼ Èœ—uš dÐ ‘ušUN½¬ t! bM?M!Åv" dJ?* Ÿu{u" s¹« “« d?ŁÏU²" všdÐ ¨b?½—«œ È—U& Ê«—UJ?L¼ ËÊU²ÝËœ “« vÖ—eÐ lLł t−?O²½ —œ Ë b½—«œ ◊U³?ð—« Ê«d~¹œ UÐ nK²?A" Ÿ«u½« tÐsJ2 ÊU?'½« p¹ Æb?M¼U?³²?ý« —œ —UO?'Ð U?N½¬ t½U?HÝÏU?²" Æb?M¼œÅv?" qOJ?Að «—tJM¹« d~?" býUÐ U?NMð ÊU?²ÝËœ ÕöD/« tÐ XO?FLł “« v¼u?³½« ÊUO?" —œ XÝ«Æœd¹cáÐ œuš vÖb½“ —œ Ë bMO³Ð bM²'¼ t! —uD½¬ «— UN½¬ býUÐ t²ý«œ ‚UO²ý«ørOM! —«d+dÐ ◊U³ð—« Ê«d~¹œ UÐ t½u~Ç ±∞∂±∞Σ v×O'" aÝUÄ

Page 55

Èd?~?½Ëd?Ð Ê«e?O?" U?Ð ◊U??³?ð—« œU?−?¹« v¹U?½«u??ð t! b?¹œ rO?¼«u?š v½U??¹U?Ä vÝ—d?ÐUÐ b?O?¼«ušÅv?" ÎUF?+«Ë d?Ö« Æb?ý b¼«u?š Áb?O−?M?Ý v~?²?ýcÖ œu?š “« Ë hA?ýbB+ tÐ ÆbOM! v?Uš ¨Êbý dÄ —uEM" tÐ «— œuš ¨bOM! —«d+dÐ ◊U³ð—« Ê«d~¹œbý œ—«Ë ULý vÖb½“ tÐ Èd~¹œ v²+Ë ÆbOM! 4uJÝ œuš —œ Ê«d~¹œ ÊbOMýUÐ Ë« ¨œuý Ë—ÅtÐË— b½Ë«bš U?Ð ULý —œ Èd~?¹œ dÖ« øbý b¼«u?š tł«u" tÇ UÐX*— b¼«u?š U?L?ý gO?Ä “« b?¹bł ÈœU?ý Ë b?¹b?ł vA?"«—¬ ÏtÐd?& UÐ Ë ÈœU?ýÆb¼œÅv" —«d+ «bš —uCŠ —œ «— U" vF+«Ë ◊U³ð—« «d¹“—œ Ë b?O?¼œ —«d??+ b?½Ë«b?š qÐU??I?" —œ«— œu?š v?ðU?E?( È«d??Ð `³?/ “Ë— d?¼dÞUš tÐ «— œd! b?O¼«uš 4U+ö" “Ë— ʬ —œ t! v¹U?N½¬ ÏtL¼ ÊU?1« ÏÁœdÄ XAÄU?L?ý t½U?š —œ tÐ U??¹ b?½“Åv" «— ÊU?ð t½U?š @?½“ vB?A?ý Æb?¹d?¹c??á?Ð b?½Ë«b?šXOLÝ« ÈU+¬ øb?O¼œ ÷d+ s" tÐ «— ÊU?²AJ?Ç t! XÝ« sJ2 U¹¬ ∫b?Ðu!Åv"¨rKO* ¨u¹œ«— ¨t"U½“Ë— ¨»U?²! p¹ ørM! X³×?/ ULý UÐ tE( b?MÇ +«uðÅv"ÈdÝ ¨·d?Š tLK?! bM?Ç ¨4u?JÝ È« tE?( ¨bM?A?³? p¹ U?¹ Ë ¨4U½öŽ«u?K?ÐUð◊U³ð—« œU−?¹« È«dÐ vðuŽœ t! b?M²'¼ b?½Ë«bš ·dÞ “« tL¼ U?NM¹« ¨ÆÆÆÁœU?²*«ÆbMýUÐÅv"ørOM" X³×: Ê«d~¹œ UÐ t½u~Çv²+Ë ÆrO?M?!Åv" ”U'?Š« «— d?~¹œ hA?ý UÐ Êœd?! X³?×/ t?Ð “UO?½ U" Ït?L¼—œ rO²?'?¼ ÈœUý Ë rſ »u?K?G" U?¹ ¨b?MM?!Åv" œ—«Ë —U?A?* U" d?Ð «— U?¼Åv½«d~?½È—«“U?Ð U?¼ÅÁ˛«Ë ÆrO??M?! “«d??Ы «— œu?š 4U?ÝU??'?Š« t! rO??M?O??ÐÅv" È“U?O?½ œu??š“«dЫ t! vzU?N?½¬ Æb?M¼œÅv" «— d?~?¹b?J¹ U?Ð ◊U?³?ð—« 4—b+ U?" tÐ t! b?M?²'?¼!— d"« s¹« —œ œuš v½«u?ðU½ “« VKſ« b?M½«œÅv" —«uýœ Èd?"« «— Êœd! œułË—œ «— ’UAý« Ÿu½ s¹« VKſ« r¼UHð ¡uÝ œU−¹« “« ”dð Ë X?U−š Æb½dÐÅv"tÐ d?{U?Š v?'?! êO??¼ t! XI?O??I?Š s¹« ÆXÝ« Áœd??! Ê«u?ðU??½ Êœd?! X³?×??/«— —U! s¹« bM?A³? p?¹ Ë Êœ«œ XÝœ UÐ UN?Mð b?¹—«b½ v²+Ë d?Ö« b¹d¹c?áÐ œu?šd"« s¹« b¹—«œÅv" ·uDF" Èd?~¹œ tÐ Îö"U! «— œuš tłuð t! È«ÅtE( Æb?OMJÐË« œË—Ë l½U" ULý ÈU¼—U! b¹—«c~½ ÆbM!Åv" X¹UH! Îö"U! Ë« 7*d¹cÄ È«dШb¹U?I?Ž ¨U?¼Åt+öŽ bO?M?! ÅvF?Ý Æœ—«œ œu?łË Ë« È«dÐ ÈœU?¹“ ÈU?ł ÎU?L²?Š ¨œu?ýœUN?M?AO?Ä Èd?~?¹œ tÐ «— Èe?OÇ d?Ö« Æb?O?M! qO?L?% Ê«d?~¹œ tÐ «— œu?š ÁU?Öb?¹œt²ý«b?½ «— ʬ aÝU?Ä —U?E?²?½« t! b?ýUÐ vðËU?A?Ý ÊU?M?Ç U?Ð b¹—«c?~?Ð b?O?M?!Åv"Ë œuš Áœ«—« UÐ œu?š Ë« b¹—«c?~Ð ¨œ“«œdá?Ð t¹«d! b?OM?J½ —u³?−" «— Ë« Æb?OýU?ÐÆœ“«œdáÐ ¨b½«bÐ bNF²" «— œuš tJM¹« ÊËbÐœuš vÖb½“ ÊË—œ —œ tJM¹« “«ò ∫XHÖ b¼«uš ULý tÐ “Ë— p¹ `O'" U¹¬“« v²+Ë ¨uý —Ëœò ∫XHÖ b¼«uš tJ?M¹« U¹ ¨åÂdJA²?" v²ý«œ s" È«dÐ v¹UłÆå—«c~?Рʬ ÈË— «— Âd?Ý t! Èœ«b?½ s" tÐ r¼ @M?Ý p¹ v²?Š r²?Ý«u?š u?ðg"«—¬ Ë« t! XÝ« s¹« È«d??Ð ¨b??¹d?¹c??ÄÅv" œu??š vÖb??½“ —œ «— Èd?~??¹œ d??Ö«t! b¹œd?ÖÅv" ÈdЗU?Ð ‰U³?½œ tÐ b¹Ë—Åv?" s¼¬ Á«— ÁU~?²'?¹« tÐ t! v²+Ë Æb?ÐU?¹s¹« ¨b?O?ýU??Ð ‰œU?Ž Ê«d?~??¹œ d?Ыd?Ð —œ Æb??M?! qL?Š ÊU??²?¹«d?Ð «— ÊU??²?¹U?¼ÅnO??!È«dÐ bO¼œ Á“U?ł« ÆXÝ« v*U{« 4dÄ Ë 4dš “« d?Ä Ë 5~M?Ý —UO'Ð U?¼ÅnO!qLŠ b?½u?ý —Ëœ U?Lý “« v²?+Ë b?¹U?ý Æœ—«c?~Ð 5?"“ ÈË— «—U?N?½¬ tE( b?M?ÇX³?ŠU?B?" ‚U?H?ð« V'?Š d?Ð t! v'?! d?¼ U?Ð Æœu?ý d?²?½U?ݬ ÊU?A?¹«d?Ð U?¼ÅnO?!ÈeOÇ ÂeK?²'" vF+«Ë ◊U?³ð—« È—«d+dÐ «d?¹“ ¨bOM!Åv/ —«d?+dÐ ◊U³ð—« ¨b?¹œd!v¹Ë—U?¹Ë— q?"U?ý v?F?+«Ë ◊U??³??ð—« p¹ ¨XÝ« v½U??L??'??ł vJ??¹œe?½ “« d??²??A??O?ÐÆbýUÐÅv" hAý Ëœ 5Ð t½uÖ“«—gOzU½«uð UÐ ¨œuýÅv" ÁbO?−MÝ q¹U'" d~¹œ ÊU?O" —œ ÊU'½« vF+«Ë ‘“—«d"« d?¼«uþ Ÿu?L−?" ÎUð«– v¹U?½«uð s¹« U?"« ¨Ê«d?~¹œ U?Ð vF+«Ë ◊U?³ð—« œU?−¹« —œÏt−?O??²?½ U??N?M??ð t½ Ë ¨Ád?O??ſ Ë ¨v¹u??~?²??Ý«— ¨vÖb?½“d??Ý ¨v¹Ë— ‘u?š ∫X?'?O??½UN?M¹« ÎU?LK?'" ÆÁd?O?ſ Ë v½UÐd?N" ¨Êœu?Р«—¬ ¨”U'?Š« ∫XÝ« v½U?ŠË— ÈU¹U?DŽ—œ ÆbM²?'¼ vF?+«Ë v¹Ë——œË— p¹ “UO½ g?OÄ UN?Mð U?NM¹« U?"« ¨bM?M!Åv" pL?!ørOM! —«d+dÐ ◊U³ð—« Ê«d~¹œ UÐ t½u~Ç ±∞∏±∞π v×O'" aÝUÄ

Page 56

UÐ Æb¹uý qzU+ «d²Š« Ë« 4uJÝ È«dÐ ¨XÝ« t²'A½ ‘u"Uš Èd~¹œ dÖ«gOÖb?½“ “« Æb?O?M?! r¼«d?* Ë« Êœd! X³?×?/ È«d?Ð v²?/d?* dO?Ðb?ð Ë XÝ«d?*hAý® Èd~¹œ UÐ tJM¹« È«dÐ ÆgðöJA" Ë U¼Åt"U½dÐ ¨U¼Åt+öŽ “« ¨bOÝdáГ« vðô«RÝ «b²Ð« XÝ« “ô VK?ſ« ¨bOýUÐ t²?ý«œ ÈbM"œuÝ Èu?~²HÖ ©qÐU?I"bO?¼«ušÅv" t?! t⽬ “« VÞU?A?" bO?¼b½ Á“U?ł« t! b?OýU?Ð V+«d?" bO?Ýd?áÐ Ë«⁄uK?ý vK?O?š ÊU?ðd?Ý U?L?ýò ∫b?¹u?ÖÅv" Ë XÝ« b?M?"ÅtK?Ö Ë« Æœu?ý —Ëœ b?¹u?~?ÐÁœU"¬ Ë« È«dÐ v*U?! ÏÁ“«b½« tÐ «— œuš U?Lý t! XÝ« vMF?" s¹bÐ s¹« ¨åXÝ«bO?!ÏU?ð œU?¹“ Ÿu?{u?" s?¹« ÈË— s" Á¬ ∫b?¹u?ÖÅv" ”u?'?*« U?Ð Ë« d?Ö« Æb?¹œd?J?½s¹b?Ð s¹«ò œu??Ð d?~?¹œ v¹U??ł —œ ‘—U?J??*« Êu?Ç Âœd?!Åv" ‘U??! È« ¨Âœd?J?½“UÐ Ë« ÊU?ð—U?! s¹« U?Ð U¹¬ ÆåÁœu?³?½ Ë« tłu?²" ÊU?ðd?J* l?+«Ë —œ t! XÝ« vMF?" øXAÖ b¼«uš5?Š 5?L?¼ —œ t! b??O?ÐU?¹Åv" ÈœU?¹“ 4öJ??A?" —U?²?*d??Ö Ë Ê«d?~?½ «— œu?šU¼Åv½«d~½ ÂULð v"«—¬ tÐ ÆbM! X³×/ UL?ý UÐ t! b¼«ušÅv" ULý “« vBAýbM?Ç d¼ «— Êœd?á?Ý s¹« Æb¹—U?á?'Ð b?½Ë«b?š ÈU¼ÅXÝœ tÐ «— œu?š 4öJ?A" ËUÐ t! œu?Ð b?O¼«u?š œ«“¬ fá?Ý Ë bO?¼œ ÂU?$« bO?M?OÐÅv?" “ô t! —uÞ Ê¬ X+Ëv¹Ë—U¹Ë— —œ b¹dO~Ð œU¹ 5MâL¼ ÆbOM! —«d+dÐ ◊U³ð—« Ë b¹d¹cáÐ ÊUł ‘uÖÆbO?M?! pL?! œUN?M?A?OÄ u?~?²H?Ö ŸËd?ý È«d?Ð ÆbO?M?! vM?OÇ t?"bI?" Ê«d?~?¹œ UÐs¹« ¨bO?A?JÐ ‘u?ſ¬ —œ «— Ë« ¨b?O½e?Ð Èb?MA?³?? t! XÝ« s¹« pL?! œUN?M?AO?ÄU?−?! tÐ X¹U??¼ t"U?½d?Ð øX?Ý« —u?D?Ç 4«Åtâ??Ð ‰U?Š ∫b?O?¹u??~?Ð Ë« tÐ t! XÝ«pÇu! ÈU¼Å‘öð s¹« tÐ q"U?! —uÞ tÐ øœU?²*« v+UH?ð« tÇ ‘bF?Ð øb½bO?Ý—b½Ë«bš X³×" ÂU?Lð ÆbOýUÐ Áœd?! “«—œ Ë« ÈuÝ tÐ vJL! XÝœ U?ð bO¼œ sðÁb½«uš «d* v¹Ë—U¹Ë— s¹« “« p¹ d¼ tÐ «— ULý Ë« «d?¹“ bO¼œ ÊUA½ UN½¬ tÐ «—ÆXÝ«Ë t²??*U??J??ý «— ʬ t?! b??O??M??!Åv?" ÊU??"—œ «— v!d??Ç Â—Ë p?¹ v½U??"“ U??L??ýÈ«d?Ð XÝ« 4öJ??A?" —U??²?*d??Ö Èd?~?¹œ d??Ö« Æb?O??ýU?Ð Áœd??! v?U?š «— g!d??ÇvL?! œ«d?*« l+«Ë —œ Æb?¹«e?*«Åv?" »«c?Ž s¹« d?Ð X'?O?½ U??N?½¬ tÐ Êœ«œ ‘u?Ö4—b?½ tÐ «d?¹“ ¨b?M?¼œ «d?* ‘u?Ö ÊU?A?½«—œ«d?Ð tÐ b?½—«œ X?ÝËœ t! b?M?²?'?¼—u?D?Ð «— œu?š Ê«d?~??¹œ tÐ Êœ«œ ‘u?Ö È«d?Ð t! b??½u?ýÅv" X*U?¹ v?/U?A?ý«ÆbMM! ‘u"«d* q"U!“UO½ ¨.—ˬ ÊUГ tÐ «— œ—c?ÖÅv" ÊUL³K?+ —œ t⽬ .—«œ “UO?½ U" “« p¹ d¼Æœuý pL! U" tÐ ¨.uý o¹uA?ð .—«œ “UO½ ¨b½«“u'?Ð ‰œ U" È«dÐ v'! .—«œÆb?¹u?ý t?²?'?š t?J?M?¹« ÊËb??Ð Ë q"U?! Ït?+öŽ U?Ð ¨b??O?¼œ «d?* ‘u??Ö Èd?~??¹œ tÐe?Öd?¼ ¨vB?A?ý U?Ð ÊU?A?O?Öb?½“ —œ vF??+«Ë v¹Ë—U?¹Ë— Âb?Ž d?ÞU?š tÐ U?¼Åvšd?Ðtłuð ÂULð Ë býUÐ bML+öŽ UN½¬ UÐ X³?×/ tÐ v'! t! Áb"UO½ gOÄ ÊUA¹«dÐÆœ—Uá'Ð ‘uÖ UN½¬ tÐ Ë t²ý«œ ·uDF" UN½¬ ÈuÝ tÐ «—t⽬ ÏÁ—U?Зœ ¨bO?M?! VKł œu?š Èu?Ý tÐ «— Ê«d~?¹œ tłu?ð bO?¼«u?šÅv" dÖ«q³+ Æb¹—«œ b?ML?+öŽ UL?ý t! t⽬ t½ b?OM?! X³×?/ UN?½¬ UÐ b½—«œ t+ö?Ž t!œU¹ b¹UÐ «b?²Ð« ¨b¹“«œdá?Ð Èd~¹œ hA?ý UÐ vF+«Ë Èu~?²HÖ p¹ tÐ tJ?M¹« “«Ë bM?²?'¼ vÐu?¼ lL?²?'" œ«d?*« ÈœËb?F" Æb?O?¼œ ‘u?Ö Ë« ÊUM?A?Ý tÐ b?¹dO?~?ÐÎö"U! ∫b?M¼œÅv" ‘u?Ö Ê«d~?¹œ ÊUM?AÝ tÐ v?~²?ýcÖ œu?š “« UÐ e?O½ ÈœËb?F"‰UŠ —œ Èd?~?¹œ t! v?U?Š —œ ÆÆÆÆv²'?¼ s" q¦?" r¼ u?ð s" XÝËœ ¨rL?N*Åv?"X³×/ œuš “« tJ?M¹« È«dÐ Æ.œd?!Åv" dJ* ÊU"œu?š tÐ UNM?ð U" ¨œuÐ X³?×/‘œuš “« b?¼«ušÅv" —b?IÇ d?¼ b¹—«c?~Ð Æb?OM?J½ lD?+ «— Èd~?¹œ Âö! bO?M!Æb¹u~ÐXÝ« s¹« dÞUš tÐ U¹¬ ¨bOM! X³×/ ÊUðœuš “« t! b¹uýÅv" tÝuÝË dÖ«tÐ jI* b¹—«c~Ð b?OM!Åv" X³×?/ ÊUðœuš “« dÖ« øb?OM! dJ* ÊU?ðœuš tÐ t!¨bMO³Ð dðÅ`{«Ë «— œuš XOF?{Ë t! bOM! pL! Ë« tÐ Uð býU?Ð Èd~¹œ dÞUš«— œuš tJ?M¹« d?ÞUš tÐ e?Öd¼ U?"« ¨X'O?½ U?NM?ð t! bO?AA?³Ð ÊU?MO?LÞ« Ë« tÐ U?ðÆbOMJ½ X³×/ œuš “« bOM! dOI% «— Èd~¹œ Ë bO¼œ —«d+ tłuð e!d"ørOM! X³×/ Ê«d~¹œ UÐ t½u~Ç ±±∞±±± v×O'" aÝUÄ

Page 57

ø«dÇ ÆrO?M?!Åv" œU−?¹« v~?²ÝœËœ Ë ‚U?H?½ ¨rO?M!Åv" —«œ t×?¹d?ł «— Ê«d~?¹œœ—u" s?¹« —œ rO?½«uðÅv?" t! tâ?½¬ ¨rO?²?'¼ X?I?OI?Š X"b?š —œ ÎU?F?+«Ë U?" d?Ö«ÆrOýUÐ o*u" ÊU1UN¦×Ð —œ t! XÝ« s¹« rO¼œ ÂU$«d²?A?OÐ b?½u?ýÅv" Y×?Ð dO?Ö —œ t! v/U?A?ý« b¹«ÅÁœd?! tłu?ð Êu?M! U?ð U?¹¬ÁœU?Ý ø«d?Ç øb?M?½U?A?M?Ð vÝd?! tÐ «— œu?š ·d?Š tJ?M??¹« U?ð b?½u?ýÅv" b?ŽU?I?²?"—œ ÆbM?¼œÅv/ qO?J?A?ð «— Y×Ð p?¹ q! v¹U?NM?ð tÐ œu?š U?N?¦×?Ð «d?¹“ ¨XÝ«Y×Ð p¹ t−O²?½ —œ ÆXÝ« t²HN½ XO?BAý p¹ U?N¦×Ð s¹« “« p¹ d?¼ XAÄU?Ð œu??łu??" Ëœ 5?Ð v?¹«b?ł V?K?ſ« t?J?K??Ð ¨X'??O??½ ¡«—¬ Ë —U?J??*« ‰œU??³??ð U?N??M??ð¨b¹uýÅv" v¦?×Ð dO?Ö—œ t!Åv½U"“ Ë ¨XÝ« ”U'?Š« fMł “« v¹U¼Åv?ÖbOâ?OÄt¹dAÝ tÐ Ë Èd?~¹œ t¦?ŠU³" Êœ“ r?¼ dÐ —œ dÖ« Æb?OM?! dJ* Èd?~¹œ tÐ tA?OL?¼Èd~¹œ 4U?ÝU'Š« d?²A?OÐ t! bO?zu~?Ð œuš tÐ ¨bO?²'¼ o*u?" Ë« oDM?" 7*dÖtÐ t! b¹bý o*u?" UN?Mð U?Lý ¨t½ øb?¹bý Áb½d?Ð U¹¬ Æb?OM?!Åv" —«œÅt×¹d?ł «—ULý Æœuý b?ŽUI²" ¨t²?ý«b½ ÊUM?OLÞ« Îö³+ t! tâ?½¬ tÐ Uð bO?M! pL! Èd~?¹œXÝ« dðÅÈu+ t! b?ÐUO?Ð «— Èb¹b?ł ÈU¼ÅY×?Ð Uð b¹“U?ÝÅv" —u³?−" «— Ë« jI?*oDM" ¨bO¼œ t"«œ« œuš ‘öð tÐ ULý U"« ÆÁbý ÁbOA! gOÄ ÊuM! Uð t⽬ “«Æb²?'¹U?Ð È—«u¹œ qÐU?I" —œ U?ð bO?M!Åv" p?L! Ë« tÐ U?Lý Ë XÝ« “Ëd?OÄ U?LýdÐ UL?ý ¨t½ øb?¹«ÅÁb½dÐ r?¼ “uM?¼ U¹¬ øb?"U$«Åv" 4u?JÝ tÐ ‘—U?! ÂU$«d?Ý∫b¹u?ÖÅv" œuš U?Ð Ë« ¨bO?MO?³Ð d?ðÅoOL?Ž È—b+ Æb?¹«ÅÁœdJ?½ t³K?ſ Ë« 4UÝU?'Š«U¼b?F?Ð U?¹ Ȝ˓ tÐ Áb?ý —«œ t×¹d?ł 4U?ÝU?'?Š« ¨U"« s?¹« “« Ë ÆÆÆU"« ÆÆÆÆtK?ÐÈ«dÐ Èb?¹bł q¹ôœ ¨XÝ« Áb?ý œ— b?¹œd!Åv" d?J?* UL?ý t! È«ÅÁb?OI?Ž È«dÐ Æœ“UÝÅv" œuš¨bO?¼œ —«d?+ g¼uJ?½ œ—u?" «— Ë« UN?M?ð t! XÝ« s¹« ÊU?²*b?¼ t! v"U?~?M¼øXÝ« d¹c?ÄU?½ tO?łu?ð UL?ý q¹ôœ ÎU?M?O?I¹ ¨b?O?M?!Åv" œ—«Ë tÐd?{ Ë« tÐ ÎUM?¾?L?D?"UÐ ULý ÆbM?ýUÐÅv/ qJA?" ÈUAÖÅÁdÖ Ë b?M²'¼ jЗÅvÐ b?O¹uÖÅv" UL?ý t⽬5"“ ÈË— U?L?ý ÈU?¼U?Ä ÆbO?M?!Åv" —«œ t×?¹d?ł «— Èd?~?¹œ VK+ ÊU?²?¹U?¼Åt¹U?M?!Â—Ë Uð bO?M! pL! Ë« tÐ q"U?! dO?Ðbð UÐ Æb?OMJ?½ tK−?Ž qŠ Á«— p¹ œUNM?AO?ÄÁœUÝ Êœ«œ XÝœ p¹ U¹ t½U²ÝËœ ·d?Š tLK! bM?Ç fáÝ Æb*UJ?AÐ «— v!dÇv?Uš ©v½«Ë— ÈU¼ÅÁbIŽ® UN!dÇ «d¹“ ¨œu?Ð b¼«uš v*U! ÊU"—œ p¹ Ê«uMŽÅtÐU?L?ý Èu?Ý tÐ ÈœU??¹“ œ«d?*« b?O??¼œ ‘u?Ö —u?D?Ç t?! b?O?½«b?Ð d??Ö« ÆXÝ« Áb?ýœuš tłuð Æb½—«c~Ð ÊUO" —œ ULý UÐ «— XÝ« ÊUA³K+ —œ t⽬ Uð b"¬ bM¼«ušq³+ b¹U?ý ¨bO?½U0 ‚U?²A" Ë X?!UÝ ÆbO?M! ·u?DF?" UN½¬ tÐ q?"U! —uÞ tÐ «—Á«— g"«—¬ —œ Ë« ÊuM?!« ¨b?M?! „d?ð «— U?L?ý Ë« b?O?¼bÐ ÈœU?N?M?A?O?Ä tJ?M?¹« “«ÆXÝ« t²*U¹ «— œušX³?×?/ ‰u?G?A" Èd?~?¹œ t?! v?U?Š —œ b?O?¼œ aÝU?Ä t! b?O?½«œÅv" “ô d?Ö«Ë œ—«œ “UO?½ UL?ý tłu?ð tÐ «b²?Ы Ë« «d?¹“ ¨bO?ýU³?½ aÝU?Ä 7*U?¹ ‰U³?½œ tÐ XÝ«s¹« ÆbOýUÐ ”bI??«ÅÕË— ‰U³½œ tÐ g¹U²?Ý Ë UŽœ UÐ ÆULý ÈU?¼“—b½« tÐ fáÝÈu~?²H?Ö ÆsAÝ v¹«u?Oý t½ ¨b?M!Åv" c?*U½ «— U?Lý 4U?LK?! t! XÝ«bš ÕË—œuš —œ oO?L?Ž vK?š«œ 4uJ?Ý p¹ «b?²?Ы t! XÝ« sJ2 v?½U"“ U?N?Mð v?F+«ËÈd~¹œ Uð XšUÝ b¼«uš —œU?+ «— ULý t! v½UŠË— 4uJÝ p¹ Æb?OM! —«d+dЫ— œuš b?½Ë«b?š Ë« o¹d?Þ “« Ë Èd?~¹œ —œ «d?¹“ Æb?¹d?¹c?á?Ð œuš vÖb?½“ —œ «—UÐ vF+«Ë X³ŠU?B" p¹ È«dÐ «— U?Lý t! XÝ« ÊU1« UN?Mð Ë bM?!Åv" p¹œe½ ÆbM!Åv" ÁœU"¬ Èd~¹œu~²HÖ —œ v¹Ë—U¹Ë—ÁbOA! gOÄ ÈœU¹“ ÈUN¦×Ð ¨XÝ« Ábý u~²HÖ Ë Y×Ð ·d/ ÈœU¹“ X+Ëb?½«u?ðÅv" Y×?Ð ¨XÝ« Áb??¹œd?Ö ·d?/ b?½Ë— s¹« —œ ÈœU??¹“ È˛d?½« Ë Áb?ý¨”uÐuð«—œ ¨t½Uš—U! —œ ¨—U! d?²*œ —œ ¨t½Uš —œ Æœuý ‰U³½œ U?ł tL¼ ÎU³¹dI𗜠«— œu?š U??" VK?ſ« ÆÁd??O?ſ Ë U??¼Åf½«d??H?M??! ¨U?¼Å4U??+ö" —œ ¨Ê«—u?²??Ý— —œ4U?ÝU?'?Š« ¨.u?ýÅv" v½U?³?B?Ž Ë Áœ“ ÊU?−?O?¼ ¨.—ˬÅv" —œ ÈU?Ä “« U?N?¦?×?ÐørOM! X³×/ Ê«d~¹œ UÐ t½u~Ç ±±≤±±≥ v×O'" aÝUÄ

Page 58

ÆbOMO³Ð ¨`O'"«— —U! s¹« eO?½ ULý œ—U?áÝÅv" Y×?Ð tÐ «— œuš œułË ÂU?Lð U?Ð Èd~¹œ d?Ö«“« q³?+ ÆXÝ« s?J?2 d??O?ſ ÊU??²??¹«d?Ð o*«u??ð tÐ 7??*U?¹ X?Ýœ b?¹U??ý Æb?O??M??J?ЗËdſ ÆbOM! v?Uš «— œuš Æb¹—«c~Ð —UM! «— aÝUÄ Ë UN¦×Ð ¨qJA" ¨g½“dÝtÐ «— eOÇ tL?¼ ULý 4U?ÝU'Š« Æb?M²'?¼ d¹dý Ê«—ËU?A" œuš 7?ý«œ XÝËœ Ë“« œ«“¬ È«ÅtJ??K??N??" œ—«Ë Á—U???ÐËœ b??¹U??Ð Æb??½U??A??!Åv?" vL??Ö—œd??Ý “« È«Åt?Þ—ËqÐUI" hAý t?! bOýUÐ vðU?Žu{u" tÐ Êœ«œ ‘u?Ö ÏÁœU"¬ Æb¹u?ý È—Ë«œÅgOÄ4bý ÊUL¼ UÐ ÆbO¼b½ ÁuKł XOL¼« UÐ «— vK?JA" d¼ ÆbM!Åv" œUNMAOÄ «— ʬœU?−?¹« d?²?L?! vÖb?O??Ýu?Ä Ë Áœd?! b?O?H?Ý d??²?N?Ð Áb?M?¹u?ý «b?! ∫b??O?M?J?½ Y×?ÐÈU??¼ t"U??½d??Ð U??¹ ¨‰U??¼ é"ô b??O??K??! VB???½ È«d??Ð ÊU??J??" s¹d??²??N??Ð ∫b??M??!Åv"«— œuš bOM! X³×?/ tJM¹« “« q³+ ÆÆÆ Èœ«ó½ iOF³?ð tK¾'" U¹ Ë ¨v½u?¹e¹uKðXOL?¼« d?Ð v*d?ÞÅvÐ UÐ œ—«œ ÊU?J?"« t! U?$¬ Uð Ë b?O?M?! d³?/ ¨b?O?MJ?½ t²?'?šb¹UÐ ULý ÈËœ d¼ ÆbOM! “Uſ¬ X³¦" 4UJ½ UÐ tAOL¼ Ë bO¹U/ 4ËUC+ Y×Ðt½ dÖ« Ë ¨tK?Ð b?O?zu?~?Ð ¨t½ bO?zu?~?Ð tJ?M?¹« ÈUł t?Ð bO?ýU?Ð —œU?+ ‰Ë« ÏtK?¼Ë —œ—œ åt½ò Ëåt½ò qÐU??I??" —œ åtK??Ðò t! b??¹¬Åv" gO??Ä t½u??Ö 4œU??Ž v²??H??U??A??"ÆX*dÖ b¼«uš —«d+ åtKÐò qÐUI"5?M?Ç qÐU?I??" —œ e?O?½ U?L??ý Ë b?M?!Åv" ‚«d?ſ« œu??š ÂU?I?" œ—u?" —œ Èd??~?¹œULý XIOI?Š —œ ÆœuýÅv" œU¹“ d~¹b?J¹ “« ULý ÏtK/U?* t½u~M¹bÐ Ë Æb?OM!Åv"d~?¹bJ?¹ UÐ œU?C?ð —œ ÎUF?+«Ë UL?ý b¹U?I?Ž ¨bO?²'?¼ p¹œe?½ d~?¹bJ?¹ tÐ —U?O'?ÐqÐUI" hAý bO¼«u?šÅv" dÖ« Æb½d~¹b?J¹ ÁbMM! q"U! VK?ſ« tJKÐ ¨bM²?'O½ÆbOLN?HÐ Y×Ð œ—u" Ÿu?{u" —œ «— Ë« ÁUÖb¹œ U?ð bOýu?JÐ bOM?! „—œ «— œuštÐ bO?¼œÅv" t¼U" t?Ý œ«“u½ p¹ tÐ t! d?O?ý Á“«b½« ÊU?L¼ tÐ b?O?½«uðÅv/ U?Lý«cſ —U?L?O?Ð ÊU'?½« tÐ b?O?½«u²?Ð d?²?AO?Ð tÇ d?¼ Æb?O¼b?Ð Á“Ë— X'?O?Ð œ«“u?½ p¹p¹ tÐ dÖ« ÆbO?½«—uAÐ r?U?Ý ÊU'½« p¹ tÐ b?O½«uðÅv" ʬ “« d?²AOÐ b?O½«—uA?Ðb?O?ýU?Ð —œU?+ b?¹U?Ð U?L?ý Æœ—u?A?Ð «— ʬ b??½«u?ðÅv/ Ë« ¨b?O?¼b?Ð Xýu?Ö œ«“u?½Á“«b½« tÇ Uð œuš X*dA?OÄ “« ’Uš tKŠd" s¹« —œ qÐU?I" hAý t! bO−?M'ÐÃöŽô “«œdÄ ‰UOš p¹ ULý ¨bO²'O½ ÂU~L¼ ÊU"“ UÐ ULý ¨s" XÝËœ X'O½bO?¼«uš tÐd?{ Èd~?¹œ tÐ ¨b?¹uýÅv" ÈœU?N½ b?Ð Âœ¬ tÐ q¹b?³ð v²?+Ë Æb?O²?'¼ªbOM!Åv" dJ* tâÐ p¹ bM½U" ∫bO¼œ ÂU$« bMA³? UÐ «— —U! s¹« dÖ« v²Š ¨œ““« ÆbO²?'¼ t½«u?¹œ p¹ Îö"U! UL?ý ªœuý ÊU?ײ"« ÊU?²M?¼– t! bO¼«u?šÅv" UL?ýÊU"—œ «— b¹«ÅÁœd?! œU−¹« t! vL?š“ ʬ b¹UÐ «b?²Ð« ª b?O²'?¹« “UÐ Êœd! —«d?/«tÐ b¹—«b½ ‚UO?²ý« dÖ« Æb?O¼«uA?Ð 4—cF" v²?'¹UЗœË— vÐ Ë t½U?+œU/ ÆbOM?!—«œÅt×¹d?ł «— U?Lý V?K+ Èd?~?¹œ dÖ« ¨b?O?ýU?Ð œ—œ 5J?'?ð È«d?Ð v¼«— ‰U³?½œd³?/ ¨b?¹«ÅÁœd?! —«œ t×?¹d?ł «— Ë« VK?+ Îö³?+ U?L?ý t! X'?M?¹« ʬ XK?Ž ¨Áœd?!VOݬ 4U?ÝU'?Š« b¹—«c?~Ð Æb?OM?! kH?Š «— œuš g"«—¬ ¨b?OýU?Р«—¬ ¨bO?M!ÆbMÐU¹ ÂUO²?« ULý Áb¹œÏÁœd?J??K??O?B??% s" t?! t"u?K??F??"ò ∫b??¹u?~??Ð t! b??ý —u??³??−?" vB??A??ý d??Ö«t! r²?'?¼ U?N?M?¹« “« d?²?½«u??ł s" —«b?½ «— U?L?ý ÏtÐd?& s" ¨r²?'??O?½ v¼U?~?A?½«œtÐ Æb¹«ÅÁœd! d?OI% «— Ë« U?Lý t! 4ÏUA?½ Ÿu{u?" s¹« “« UN*d?Š s¹« ÆårLNH?Бd~?½ ÈU?¼Åv~?²?'?¹U?ý tÐ ¨b?O?M?! ·«d?²?Ž« v/U?š ÏtM?O?"“ —œ œuš v?²+U?O??ÅvÐd~¹œ ¨X?Ý« V?Uł vK?Oš U?Lý ÏÁbO?IŽ t! ÎU?F+«Ë ∫b?OM?! ·«d²?Ž« d~?¹œ hAýœ—u???" —œ «— U???L???ý ÏtÐd????& U???"« XÝ« Áœu???Ð t?½«d???J???H???M????ýË— Èb???Š U???ð r¼ s?"X³??×??/ Áœ—u??)U??Ý ÊU??'??½« p¹ q?¦??" s" ¨r²??ý«b??½ v?Öb??½“ ÈU??¼ÅXO??F??+«ËË ÆÆÆœd! b?¼«u?š pL?! s" tÐ ¨œ—«œ v?/Uš 4Ë«d?Þ U?L?ý gM?!«Ë ¨rM?!Åv"UÐ dЫd?Ð vBAý tJ?KÐ ¨œuÐ b?¼«uA½ b?M"“UO?½ Ë X'Ä d?~¹œ hAý ʬ fá?ÝdÝ Èd~¹œ hAý UÐ bO¼«ušÅv" ÎUF+«Ë U?¹¬ ÆœdO~O" r¼ Ë b¼œÅv" r¼ t! ULýË« œUL²?Ž« VKł È«d?Ð Ë ¨bO?M! ŸËd?ý Ë« œUL²?Ž« VKł U?Ð øbO?¹UA?~Ð «— Y×ÐULý d?E½ —œ b?¹UÐ Èd?~¹œ U?¹¬Æœd! “«—œ Ë« Èu?Ý tÐ v²?ÝËœ XÝœ «b²?Ы b¹U?Ðs¹« U??Ð «— œu???š X+Ë ¨œu???ý vI??K???ð sL???ýœ p¹Ë ¨t³???¹d??ſ p?¹ ¨n¹d??Š p?¹«b²Ð« Ë b?OM! ÷u?Ž «— œuš —UJ?*« b½Ë«bš —œ U?Žœ UÐ ¨bO?MJ½ nK?ð 4UO{d?*œu?š Ë —œ«d?Ð Ë XÝËœ p¹ Ê«u?M?Ž t?Ð fá?Ý Ë d?~?¹œ hA??ý Ê«u?M?Ž tÐ «— Ë«u~²HÖ —œ v¹Ë—U¹Ë— ±±¥±±µ v×O'" aÝUÄ

Page 59

ørOM" pL" Ê«d~¹œ tÐ t½u~ÇdÐ v²³?¦" dO?ŁÏUð b?MM!Åv" ‘öð t! b?½uýÅv" X*U?¹ È—UO'?Ð Á«uš dO?š œ«d*«qLŽ ÁU?³?²?ý« œu?š —U?! “U?ſ¬ —œ VK?ſ« U?N?½¬ tL?¼ s¹« U?Ð Æb½—«c?~?Ð Ê«d?~?¹œe?!d?L?²?" ‰U??L?! Ë ÂU?L?ð «— œu??š tłu?ð b?M??¼«u?šÅv" t! v"U?~??M?¼ Æb?M?M??!Åv"tÇ Ë bM?¹u~?Ð tÇ t! b½«ÅtA?¹b½« s¹« —œ Îö"U?! t! bM?MO?ÐÅv" ¨bM?M! Èd?~¹œd¼ —œ d?Ö« øX'?O?Ç Ê«d~?¹œ Ë œu?š œ—u?" —œ ÊU?½¬ ÁUÖb?¹œ U?"« ¨b?MM?! qL?ŽÆœuÐ b?M?¼«uš X'?J?ý oײ?'?" ¨bM?½«b?Ð dðd?Ð Èd?~¹œ “« «— œu?š È«ÅtK?¾'?"s¹« ÂU$«dÝ ÆXý«œ b¼«uA½ vÄ —œ ÈdLŁ eO½ Èœ—bL¼ Ë vMðËd* tÐ d¼UEðÊU'½« jI?* «d¹“ ¨Xý«œ b¼«u?š vÄ —œ «— XOI?*u" t! XÝ« vF?+«Ë vMðËd*‰U³½œ tÐ b¹UÐ t! XÝË« —œ Ë ¨œ—«œ vÖœU"¬ Ê«d?~¹œ tÐ X³×" È«dÐ sðËd*ÆbM²'¼ b½Ë«bš ÈU¹UDŽ “« t! œuÐ È—œU½ Ë ÊUNMÄ ÈUN−MÖtÐ «— v¹öÞ gI½ s¹« b?¹—«c~?Ð vÐu?š dO?ŁÏUð Ê«d?~?¹œ dÐ b?O¼«u?šÅv" dÖ«ÆvHM" t½ ¨b?OýUÐ X³?¦" Ê«d~?¹œ tÐ Êbý p¹œe½ —œ t?AOL?¼ ∫b¹—Uá?'Ð dÞU?švÐ “Ëd?Ð ÆXÝ« ”U??'?Š g½U?¹U??M?ý¬ Ë ÊU??²?ÝËœ 4ËU?C??+ tÐ —U?O??'?Ð Èd??~?¹œv²OBAý bý— Uð XÝ« v*U! ¨©d?OI% ʬ “« dðbÐ Ë® œUL²?Ž« ÂbŽ U¹ v¹UM²Ž«ÆbM! n+u²" v²Š U¹ Ë t²'¼¬ «— Ë«Êœ«œ ÊU?A?½ U?Ð ¨b?O?ýU??Ð t²?ý«œ Ê«d?~?¹œ d?Ð vÐu??š d?O?ŁÏU?ð b?O??¼«u?šÅv" d?Ö«ÆœdÐ b?O¼«u?A½ v¹U?ł tÐ Á«— 4—u?BM?¹« dO?ſ —œ b?OM?! ŸËdý t½U?L?OL?/ X³×?"t²?ý«œ q"U??! œU?L?²??Ž« Èd?~?¹œ d??Ð ¨b?¹«Åtł«u??" ʬ U?Ð t! vK??J?A??" d?¼ œu?łËU??ÐfŠ t! X'¼ ÈeO?Ç Èd~?¹œ —œ tAO?L¼ ¨bO?¼œ “ËdÐ «— œu?š 5'% Æb?OýU?Ðv½Ë—œ 4UÝU'Š« U?NMð ÆœeO?~½« dÐ “—U?Ð Ë ”u'×" vK?Jý tÐ «— UL?ý bO−L?ðË bMMO?³Ð «— 4UÝU'?Š« ÊUOÐ b½—«œ “U?O½ UN½¬ ¨œu?Ð b¼«uA½ v*U?! œ—u" s¹« —œbM?Ç d?¼ ÆXÝ« X¹U?{— Âb?Ž Ït½UA?½ Èd?~?¹œ È«d?Ð tAO?L?¼ 4u?J?Ý Æb½u?M?A?ÐtÐ dð ÊU?ݬ Èd?~?¹œ 4u?JÝ U?Ð e?O?½ Ë« ¨b¼œ Áu?K?ł d?ðÅ@½d?L! «— Ë« œu?B?I?"d?J?* ¨Â—«b?½ vý“—« Ë« d?E?½ —œ ∫b?A?¹b?½«Åv" œu?š U?Ð Ë« Æb?¹«d?ÖÅv" Èœd?'??œd?²?A?O?Ð b?O?M??! ‘öð tÇ d?¼ ¨b?O?ýU?Ð —u?³??/ ÆXÝ« XI?O?I?Š ‘d?¹c??Ä tÐ —œU?+ÆbM! „—œ «— ÈeOÇ b½«u²½ Èd~¹œ t! œuýÅv" d²AOÐ eO½ s¹« dDš ¨bO¼bÐ4U+Ë« všdÐ ¨X*U?¹ b¼«uš d?OO?Gð ÊU"“ Xýc?Ö UÐ U?" “« p¹ d¼ ÁUÖb?¹œdÞU?š tЫ— œuš ÏÁb?OI?Ž vBA?ý t! b?¹¬Åv" gOÄ r! —U?O'?Ð Vý p¹ ‰u?Þ —œdOOGð XÝ« Áb?OA! gOÄ Ë« Êœd?! bŽUI²" È«d?Ð qÐUI" hAý t! v¹U?¼ÅY×ÐXIOIŠ t½U?+œU/ bM?!Åv" vMO~?MÝ UL?ý ‘Ëœ dÐ —UÐ s¹« d?Ö« t−O²½ —œ Æb?¼œ—œ Ë« t! rM?! XÐU??Ł r¼«u?šÅv" s" ∫b??O?zu?~??½ ¨b?O?M??! sýË— hA?ý È«d?Ð «—XI?O?I??Š U?ð rM?! p?L?! Ë« tÐ r¼«u?šÅv?" b?O?zu??~?Ð Ë« tÐ tJ?K??Ð ¨XÝ« ÁU?³??²?ý«XIO?I?Š V?U?Þ Îö"U?! qÐU?I" hA?ý 4U?+Ë« VK?ſ« Æb?M?! nA! œu?š È«d?Ы—¨b?O?½ôu?³?I?Ð Ë« tÐ b?O?M?!Åv?" vF?Ý U?L?ý t! «— v²?I?O?I??Š b?¼«u?šÅv/ U?"« XÝ«XIOI?Š øb¹—ˬ —œ œu?š —UB×?½« tÐ «— XIO?IŠ bO?M!Åv" vF?Ý «dÇ Æb¹d?¹cá?Г« «— XIOI?Š t! bO¼«u?šÅv" d²A?OÐ UL?ý ÆXý«œ b¼«uš œu?łË r¼ ULý ÊËb?ÐÆbO¼œ —«d+ ÂUNЫ “« È«Åt?U¼ —œ ÁbM½«uš È«dÐ Ë Áœ«œ ÁuKł œuš ʬ¨bOM! ‘u"«d* «— œu?š ¨bOýUÐ o*u" œu?š ÈUN¦×Ð —œ t! b?O¼«ušÅv" dÖ«bOM?J½ È“UÐ «— b?MLðd?Ł ÊU'½« p¹ gI?½ ¨b¹—UL?AÐ Âd²?×" «— Èd?~¹œ ‚uI?Št! bOýUÐ v²ÝËœ œuš VÞUA" È«dÐ tJKÐ Æb?¼œÅv" t+b/ Ê«dOI* tÐ UNMð t!o¹U?I?Š d?Ý d?Ð Y×??Ð v²?+Ë Æb?O?M?!Åv" È—U??J?L?¼ XI?O?I?Š n?A?! È«d?Ð Ë« U?Ð4U?³?Ł« qÐU?+ oD?M?" U?Ð Îö"U?! X?O?×?O?'?" t! b?O?M?J?½ ‘u?"«d??* ¨XÝ« v³?¼c?"»u'×?" hAý p¹ b?ýUÐ Á“u?"¬ p¹ tJM?¹« “« q³+ XO?×O?'" «d?¹“ ¨X'O?½¨X'O½ Y×Ð Ÿu{u" UNM?ð `O'" v'OŽ ¨XÝ« `O'" v'?OŽ XIOIŠ ÆœuýÅv"¨tL?¼ “« ‰Ë« ¨V¼c?" ÏÁ—U?Зœ Y×?Ð Æ.d??¹c?á?Ð œu?š vÖb?½“ —œ «— Ë« b??¹U?Ð U?"UÐ h?A?ý ʬ v¹Ë—U?¹Ë— t−?O?²?½ —œ Ë `O?'?" v'?O?Ž XI?O?I?Š tÐ Êœ«œ 4œU?N?ýÆXÝ« `O'" v'OŽu~²HÖ —œ v¹Ë—U¹Ë— ±±∂±±Σ v×O'" aÝUÄ

Page 60

¨bOMO³Ð «— qÐUI" hAý v³¼c" œUFЫ t! bO²'¼ ʬ vÄ —œ t! v²+Ë ÆbÐU¹Åv"—œ UL?ý ¨b?¹u?ýÅv" p?¹œe?½ Ë« tÐ œu?š ÊU?1« t¹U?Ä d?Ð v²?+Ë d?~?¹œ vð—U?³?Ž tЫ— »uš ÈU¹UDŽ ÂULð Ë« «d¹“ ¨œuýÅv" r²š «bš tÐ t! b¹«Åt²ý«œdÐ Âb+ v¼«—¨vD¹«dý d¼ —œ Ë t?AOL¼ ¨b?OýUÐ t²?ý«œ q"U! œUL?²Ž« Èd~?¹œ tÐ ÆbAA?ÐÅv"U??Ð d??Ö« Æ‘«ÅÁb??M??M??! œd??'???œ ÈU??¼Åv"U???!U??½ œu??łË U??Ð ¨d??"« d??¼«u??þ œu??łË U??Ðbý b¼«uš 5MÇ e?O½ Ë« ¨XÝ« È«Åt{dŽÅvÐ Âœ¬ t! bO¹u?~Ð Ë« tÐ v¹uÖÅÁœU¹““UÐ ‘öð “« Ë« t−O²½ —œ Ë ¨b¹«ÅÁœd! bŽUI²" ÊœuÐ t{dŽÅvÐ tÐ «— Ë« t! «d¹“¨åœ“œò bOzu?~½ Ë« tÐ ÎUL?z«œ ¨XÝ« Áb¹œ“œ «— ÈeO?Ç Èd~¹œ d?Ö« Æb²'?¹«Åv"v¼U?³?²?ý« VJ?ðd?" ôU?Š Ë ¨Áœu?³?½ œ“œ ÎU?ð«– Ë« t! b?O?M?! sýË— Ë« È«d?Ð t?J?K?ÐÆœ—«œdÐ v"b+ v½uM! XOF{Ë œu³NÐ È«dÐ b½«uðÅv" U"« ¨XÝ« ÁbýË ÁUÖb¹œ ¨b?OM?! g½“dÝ «— Ë« t! b?O½«œÅv" “ô U?Lý eO?Ç tL¼ ·öšd?ÐÈbMLý“—« —U! È«dÐ Ë«Å5'%ÅUÐÅ«—ÅœušÅ—U!Ũb?OM!Åg¼uJ½Å«—Åv/UšÅqLŽÅU¹¨œuýÅv" Ê«d~¹œ v"U?JAK?ð Vłu" UN?Mð g½“dÝ Æb?OM! ŸËd?ý Áœ«œ ÂU$« t!dÖ« Æb¼œÅv" ‚uÝ ”Q¹ tÐ «— UN?½¬ v²Š Ë Áœd! —«œÅt×¹dł «— UN?½¬ 4UÝU'Š«Uð œd?! ÁœU"¬ «— Èd?~¹œ b?¹U?Ð býU?Ð t²ý«œ Á«d?L?¼ tÐ vÐuš b?"UO?Ä U?" g½“dÝtJKÐ X'?O½ ÊU?DO?ý 7*dÖ Áb?¹œU½ Ït?e?M" tÐ d?"« s¹« Æœd¹c?áÐ «— g½“d?Ý s¹«tÐ tJK?Ð b?O?M?J½ Ë—Ëd?¹“ «— U?¼d?²?'!U?š —b?I?M?¹« ÆXÝU?¼ÅvÐuš o¹u?A?ð d?²?AO?Ðv²Š ÆbO?½eÐ œUÐ Ê«“u?Ý gð¬ Uð Á—UÐËœ «— U?N½¬ Ë b?OýUÐ ⁄«œ ÈU?¼Å‰Uſ– ‰U³?½œU?L??ý X?¹U??{— Æb?¹u??ý ‰U??×??ýu??š X*d??A??O??Ä Ït½U??A??½ s?¹d??²?J??Çu??! Êb??¹œ “«È«ÅÁ—– tJM¹« i×" tÐ Æœ“UÝÅv" ÊU¹U?/ ‘œuš È«dЫ— Èd~¹œ ÈU?¼ÅXOKÐU+ÆbM! X*dAOÄ d²AOÐ Ë dðÅl¹dÝ œuÐ b¼«uš —œU+ œd! V'! fH½ tÐ œUL²Ž«‘u"«d?* «— œu?š ¨b?¹—«c?~?Ð vÐu?š d?O?ŁÏU?ð Èd?~?¹œ d?Ð t! b?O?¼«u?šÅv" d?Ö«tÐ Èd?~¹œ È«d?Ð «— Èe?O?Ç b?O?½«u?ðÅv" ÊU?ðœu?š t! b?O?M?!Åv" d?J?* d?Ö« Æb?OM?!bO½«uðÅv" jI* ULý Æb¹u?ýÅv" œuš —U! l½U" UNMð —U! s¹« U?Ð ¨bO½UÝdÐ ÂU$«“« Ë« Æb?¹¬Åv/ gýu??š s" “« Ë« ¨r¼œ ÂU?$« «— —U??! s¹« +«u?ðÅv/ b??M?!Åv"t−?O?²??½ s¹« tÐ v"U??J?A??K?ð U?Ð Ë« t! b??O?¹U??Ä b?¼«u??A?½ Èd?¹œ ÆXÝ« d??H?M??²?" s"ÆbýUÐ Ë« UÐ oŠ r¼ b¹Uý t! bÝ—Åv"s¹« —œ Ë« ∫b?Ozu?~?Ð tJ?K?Ð ¨r²?'?¼ d?²?N?Ð Ë« “« s" ∫b?O?zu?~?½ œu?š tÐ e?Öd¼“« b?O?M?! ”u?¹ÏU?" «— Ë« tJ?M?¹« ÈU?ł tÐ ¨u?×?½ s?¹b?Ð ¨XÝ« d?²?N?Ð s" “« tM?O?"“UÐ Ë XÝ« b?M"“U?O?½ o¹uA?ð Ê«b?Ð t! ¨œd! b?O?¼«uš o¹u?A?ð «— Ë« «b²?Ы ÊUL?¼Èd~?¹œ tA?O?L?¼ Æœu?/ b?O?¼«uš p?L! ⁄u?K?Ð tÐ Êb?O?Ý— Á«— —œ «— Ë« —U?! s¹«—œ dÝ ‘œu?š œ—u" —œ U?Lý ÈU?¼ t²H?Ö Ë —UJ?*« “« vÖœU?Ý tÐ t! XÝ« Vſ«—vFH?½ êO?¼ U?L?ý È«d?Ð fÄ ¨b?OM?O?ÐÅv/ Èd?~?¹œ —œ v²?³¦?" t²?J?½ d?Ö« Æœ—ËU?OÐ5??Ë« tÐ tJ??M??¹« “« q³??+ Æb?¹—«c??~??Ð vÐu?š d??O??ŁÏU?ð Ë« d??Ð t! Xý«œ b??¼«u??A?½d?O?O?G?ð Èd?~?¹œ tÐ X³?'?½ «— œu?š ÁU?Öb?¹œ b?¹U?Ð ¨b?¹u?ý qÝu?²?" œu?š —U?J?¼«— ÆbO¼œ—œ v¹ËœUł vð—b?+ tAO?L¼ b?ýUÐ t½U?+œU?/ o¹uA?ð Ë g¹U²?Ý t! v"U~?M¼œu?š q"U?! ⁄u??K?Ð —œ t! b?O??M?O?ÐÅv?" «— Èd?~?¹œ d??Ö« Æœ—«œ œu?łË œ«d?*« q¹b??³?ð«— —U?! s¹« U??"« ¨b??O?¹u??~?Ð p?¹d?³??ð Ë« tÐ g²??O?I??*u??" È«d?Ð t²??ý«œ X*d??A?O??ÄtÐ Æœ—«œ œułË X/d* v¹U¼ÅrOLBð 5MÇ È«dÐ tA?OL¼ ¨bO¼œ ÂU$« t½U+œU/Ë X³??¦???" 4U??J???½ “« È«Åt½U??+œU???/ vÐU???¹“—« ¨b??¹“«b???½U??O???Ð v¼U??~???½ Èd??~???¹œdÐ È—UO'?Ð XÝ« sJ2 «d¹“ ¨bO?¼œ “ËdÐ «— UN½¬ ¨b?O¼œ ÂU$« g¹U¼ÅvzU?½«uðp¹ œułË dÞU?š tÐ d~¹œ všd?Ð Ë t×"U?'" ÈË— “« všdÐ ¨b?MýUÐ Áb?OýuÄ U?"l+«Ë —œ ¨Èd?~??¹œ È«d??Ð U??¼ÅvzU??½«u?ð s¹« Êœd??! —U??J??ý¬ Æt½U??M?O??Ðb??Ð ÁU??Öb?¹œ—U! s¹« Ë ÆbÝU?MA?Ð X'¼ ÎU?F+«Ë t! —u?D½¬ «— ‘œu?š Uð XÝË« tÐ 4b?ŽU'?"“ËdÐ «— œuš ÈU?¼œ«bF²?Ý« t! «— ÊU½¬ «bš «d?¹“ ÆXÝË« 4U$ tÐ pL?! œušÆœ—ULýÅv" dBI" bM¼œÅv/d??ÞU??šÅtÐ Ë« 5??'??% Ë d??~???¹œ œd??* —œ X³??¦??" 4U??J??½ s?*U??¹ È«d??Ð ‘öð‰öł —bÄ È«bš tJK?Ð ¨œuýÅv/ »u'?×" È—U!U?¹— ¨‘«Åt²'¹U?ý ÈU¼Å‘“—«ørOM! pL! Ê«d~¹œ tÐ t½u~Ç ±±∏±±π v×O'" aÝUÄ

Page 61

¯d?" ÂU??! t?Ы— ÊU??'??½« U??N??½u??O??K??O??" t?U??Ý d??¼ t! XÝ« v¹ö?Ð v~??M??Ýd??ÖÊU'?½« ÆXÝ« dðÅÁb?MM?! ÁU?³ð Ë d?~½«d?¹Ë U'?Ð tÇ oA?Ž tÐ ‚UO?²ý« ¨b?½U?A!Åv"U?N??M??𠜗«b??M?ÄÅv?" Ë« ¨œ—«b?Ð X?ÝËœ t½u?~??Ç «— Èd??~??¹œ t! b??½«œÅv/ VK??ſ«—œ ÆXý«œ b?¼«uš X?ÝËœ eO?½ «— Èd?~?¹œ œ—«b?Ð XÝËœ «— œu?š t! v"U?~?M?¼’U??A??ý« Ê«u??ðÅv" ¨œu???ýÅv" vN??²??M???" vF??+«Ë oA??Ž Èu???Ý tÐ t! v¼«— ‰u??Þ«d??¹“ b??½«ÅÁœd???! n+u??ð ÁœU???ł s¹« —U??M??! —œ ÁU???³??²???ý« tÐ t! b??¹œ «— È—U???O??'??ÐÊU²?Jý«ò U?¼Åv²A?Ý d?ЫdÐ —œ d?Ö« Æb½«ÅÁb?OÝ— œu?š ·b¼ t?Ð t! b½—«b?MÄÅv"Ë —uý “« d?Äò v/Uš hA?ý —uC?Š —œ ÊU²?³K?+ b?OM?OÐÅv" d?Ö« ¨åbý d?¹“«dÝdÖ« ÆbM²?'¼ 4UÝU?'Š« UNM?ð tJKÐ b?M²'?O½ oAŽ .öŽ UN?M¹« åbá?ðÅv" ÊU−O?¼tłu?ð 4U?ÝU?'?Š« Ë ‰U?O?"« tÐ d?Ö« ¨b?¹u?A?Ð ‘«Åv¹U?Ðd??œ U?¹ Ë« 4—b?+ »u?K?G?"t½Uý XO?u¾?'" —UÐ d¹“ “« tJ?KÐ X'O½ oA?Ž s¹« t! bý bO¼«u?š tłu²" bO?M!d?J?* Ë« v¹U??³?¹“ tÐ ÊU??−?O??¼ Ë —u?ý U?Ð t?! b?O?M??O?ÐÅv" d??Ö« ÆXÝ« Êœd?! v?U??š4ËU!– Ë ‘u¼ dÖ« ¨b¼œÅv" XÝœ ULý tÐ t! vðc? dÞUš tÐ r¼ ʬ bOM!Åv"Áu?K?ł Áu??J?ý U?Ð ÊU??²?¹«d??Ð Ë« U?Ð X³?ŠU??B?" Ë b??¹—«b?M?ÄÅv" ÁœU??F??«Å‚—U??š «— Ë«Èe?O?Ç d?Ö« ÆXÝU?L?ý 5?'??% fŠ U?N?M?ð s¹« ¨X'?O??½ oA?Ž s¹« ¨b?¹U?/Åv"‘u?ſ¬ —œ «— Ë« tJ?M?¹« U?¹ b?¹u?ý Ád?O?š g½U?L?A??Ç tÐ tJ?M?¹« e?ł b?O?¼«u?šÅv/È—U! d¼ b?¹uý gL'?ł p?U" tJM?¹« È«dÐ dÖ« ¨b?OÝu³?Ð «— g½U³? ¨b?¹dO~?ÐÆXÝ« ”u¼ Ë g¼«uš ÈUMF" tÐ jI* s¹« ¨bOM!Åv" «—«— ÈeOÇ U¹ ¨bM! œU−¹« ÁeO~½« ULý —œ Èd~¹œ t! X'O½ UMF" s¹bÐ oAŽÈd?~?¹œ ÊU?¼«u?š U?¹ Ë b?O?M??! 5?'?% «— Èd?~?¹œ ¨b?O?M?! ”U??'?Š« Èd?~?¹œ —œtÐ œuš Ït¹b?¼ Êœd?áÝ ÎU?ð«– oA?Ž Æb¹u?ý Ë« p?U?" bO?¼«uA?Ð tJ?M¹« U?¹ ¨b?OýU?ÐÆXÝ« Ê«d~¹œ Ë Èd~¹œtÐ oA?Ž “« q³?+ t! b?O?M?! d?³?/ d?Ö« ÆX?'?O?½ 4U?ÝU?'?Š« ÈU?M?F?" tÐ oA?ŽfŠ œu??š —œ «— oA??Ž ¨œ—«œ «Ë X!d??Š tÐ «— U??L??ý ÊU??²?ðU??ÝU??'??Š« ¨Èd??~??¹œv¼«— oA?Ž s¹« —œ ÊU?²?½U?M?L?ýœ r²?Š —u??D?Ð Ë ÆÆÆr! —U?O?'?Ð U?"« œd?! b?O?¼«u?šs¹«—œ ÎU1«œ «bš Æb¹“UÝ UON" «— 4U?½UJ"« ¨bOM! r¼«d* «— œu?š —U! 4U"bI"7ý«cÖ dOŁÏUð Æb½U¼—Åv" Ë b¼œÅv" 4U$ t! XÝË« Ë XÝ« ÁœuÐ ‰UF* œ—u"X³×" È«b?š ¨oKD?" —œU+ b?½Ë«bš Èu?Ý tÐ 7*— gO?Ä ÈUM?F" tÐ Èd?~¹œ d?ÐÈ—UJý¬ ÊU¼U?MÖ dÞUš t?Ð U¹¬ ÆXÝU¼ÅVK+ ÏÁb?MM! q¹b?³ð v¹UNM?ð tÐ t! XÝ«tÐ «— f¹b+ f?u?Ä ÊU?MA?Ý øb?¹«Åt²*U?O?½ ”u?¹ÏU" «— œu?š XÝ« Èd?~¹œ —œ t!ÊËe??*« X¹U??N??½ÅvÐ iO??* XA??Ö ÁœU??¹“ ÁU??M???Ö t! v¹U??ł sJ??O???ò ∫b??¹—ˬ œU??¹Ë« 4U$ “« Ê«uðU½ «bš X³×" t! ÁœdJ½ ◊uI?Ý —bI½¬ v½U'½« êO¼ Æåb¹œdÖtÐ X³'?½ Ë« œUL?²Ž« Ë Ë« X³?×" t! .—«b?½ «— oŠ s¹« U" “« p¹ êO?¼ ÆbýU?ÐÆ.d¹cá½ «— œ—«œ œUL²Ž« Ë« dÐ Ë œ—«œ XÝËœ «— Ë« «bš t! v'!øX!OÇ oAŽ—U?! oA?Ž È«d?Ð Ë oA??Ž ÂU?½ —œ Æb?šd?ÇÅv" oA??Ž —u?×?" d?Ð ÊU?'??½« vÖb?½“Ë b?¹U?/Åv" «b??* «— œu?š vÖb?½“ ¨b??M?!Åv" ‘öð ¨b??A?!Åv" !— ¨b??M?!Åv"tÐ X'½«uðÅv" ÊU'½« a¹—U?ð Æb¼œÅv" XÝœ “« «— œuš ÊUł Á«— s¹« —œ v²ŠÈU¼ÅXOI*u" “« vA?¹—U𠨜—uAÐ r+— oAŽ È«d?Ð ÊU¹UÄ ÅvÐ Èu−?²'ł Ê«uMŽqÐU?I?" —œ Ë 7?ý«œ XÝËœ Æ—U?Ð nÝÏU?ð —U??O?'?Ð ÈU?¼ÅX'?J?ý Ë d?O??~?L?A?ÇoAŽ “« ÊU'½« ÆXÝ« v½U'½« d¼ ‘öð ·b¼ U−M¹« —œ Êbý t²ý«œ XÝËœtÐ UNMð Ë ÆXÝË« œu?łË v½Ë—œ ÈUMF?" s¹« ÆXÝ« Ábý t²šU?Ý oAŽ È«dР˨‰U??ŠÅs¹« U???Ð U???"« Æb??ÐU???¹Åv" vB???A???ý q"U???J??ð Ë« t! X?Ý« oA???Ž ÏtD???Ý«ËoAŽ ÆX?Ý« ÁœUH?²?Ý« ¡u?Ý œ—u?" Ë Âu?NH?"U?½ —U?O?'?Ð È«ÅÁ˛«Ë oA?Ž t½UH?ÝÏU?²?"nO??/u??ð s¹« U???"« œË—Åv" —U??! tÐ j?Ы˗ nO??/u??ð È«d??Ð t?! XÝ« È«ÅÁ˛«Ët! v¼«— tÐ b½«u?ðÅv" ÊU?'½« v½U?"“ UN?M?ð ÆXÝ« “Ë— Ë Vý ·ö²š« b?M?½U"Ë XÝ« tÇ ‰U?³?½œ tÐ b??½«b?Ð t! œ—«c?~?Ð Âb??+ œu?ýÅv" r²?š vF??+«Ë oA?Ž tÐbOÝ— b¼«u?A½ UN?²½« tÐ e?Öd¼ vÖb½“ —œ Á«— s¹« Æb?¼«ušÅv" tÇ Ë« “« oAŽÆXÝ« ×Uš Ë« „—œ Ë rN* “« XÝ« ʬ ‰U³½œ tÐ ÊU'½« t! vIAŽ «d¹“ørOM! pL! Ê«d~¹œ tÐ t½u~Ç ±≤∞±≤± v×O'" aÝUÄ

Page 62

oýU?Ž “« b?¹—ˬÅv" —œ œu?š pK?L?ð t?Ð «— Èd?~?¹œ t! tE?( ʬ —œ «d?¹“ ¨Â—«œÈ—ˬ lLł qÖ t?²Ýœ p¹ 7?šU?Ý È«d?Ð «— U?N?KÖ U?L?ý Æb?O?²'?¹«Åv" “U?Ð Êœu?ÐUNKÖ t! bO¼«ušÅv/ ULý «d¹“ ¨bOM! .bIð œuš Ït+uAF" tÐ «— ʬ Uð bOM!Åv"tÐ Èd~¹œ È«d?Ð «— ÈœUý bO?¼«ušÅv" tJK?Ð b½d?O0 Ë Ábý Áœd?"óÄ ÊU²²?Ýœ —œÁœ—“¬ ¨b?¹—«b?½ v+U?O?²?ý« b?O?M?!Åv" l?L?ł t! tâ?½¬ È«d?Ð d?Ö« Æb?¹—ˬ ÊU?G?"—«UÐ bO½«uðÅv/ dÖ« o¹dÞ 5L?¼ tÐ ÆbO¼œ t"«œ« «— œuš Á«— tJKÐ bO?ýU³½ dÞUštÐ Ë t²ýcÖ Ê¬ “« bOM! X"ËUI" œuš È«dÐ vBAý U¹ ÈeOÇ 7Ý«uš ÏtÝuÝË—U?J?½« «— ÊU?ðœu?š b?¹—«b?Ð XÝËœ t?! b?O?¼«u?šÅv" d?Ö« Æb?O?¼œ t?"«œ« œu?š Á«—ÈUMF" tÐ vIAŽ UÐ ÊU²IAŽ t½u~Ç t! bOÝdáÐ œuš “« Ϋ—dJ" XÝ« “ô ÆbOM!øXÝ« oAŽ s¹« U?¹¬ ∫bO?Ýd?á½ œu?š “« UN?M?ð ÆXÝ« t'¹U?I" qÐU?+ oA?Ž vF+«Ëœu?‡‡‡š Ë výu??"«d??‡‡‡* œu?‡‡‡š ¨fH??½ —U??J?½« —œ s" oA??Ž U??¹¬ ∫b?O??Ýd??á?Ð tJ??K??ÐøXÝ« s!UÝ È—U‡‡áÝXÝœ ¨‰u?Ä ∫U?¼e?O?Ç Êœd?L??ý d?Ыd?Г« t! rO?ýU??Ð V+«d?" tA?O?L??¼ b?¹U?Ð U?"U?Ð ¨ÊU?1U?¼—U?! “« È« Á—– Ë œu??š X+Ë “« È« tE?( v²?Š Ë ¨Êb??O?Ýu?Ð ¨Êœ«œÈe?O??Ç Êœ«œ Ït?e?M??" tÐ hA??ý Êœ«œ ¨oA?Ž —œ Æ.“—Ë »U??M?²??ł« vF??+«Ë oA?ŽÊUO?Ð U?N?M?ð UL?ý Êœ«œ t¹b?¼ t! v"U?~?M?¼ U?¹ Ë bO?¼œÅv" «— œu?š v²?+Ë ÆX'?O?½ÆXÝ« qO/« ULý oAŽ XÝ« È—UáÝ œuš«dÇ øX'?O?Ç Ë« È«d?Ð Êœ“ 4u?Ý “« ÊU?ð—uE?M?" b?¹«Åt²?'?Ð «— ÊU²?~?Ý d?Ö«tÐ ÊU?²?O?~?²?'?Ð«Ë U?Ð XI?O?I?Š —œ t?! v?U?Š —œ r¼œÅv" «— Âœu?š s" ∫b?O?¹u?ÖÅv"œu?š ‰«u??"« tÐ d??Ö« øb?O??²??'?¼ d??O??Ý« ¨ÊU?ðœu??š v²??Š U?¹ Ë v?B?A??ý U??¹ Èe?O??ÇU¹ œu?š ÈU¼ÅXO??UF?* tÐ U¹ œu?š —U! tÐ U?¹ ¨œuš ÈU?¼Åt"U?½dÐ tÐ U?¹ ¨b¹«Åt²?'Ы˫— UN½¬ œuÐ b?O¼«uA?½ —œU+ eÖd?¼ ¨œuš ·«b¼« U?¹ œuš ÊU²?ÝËœ U¹ œuš v²?Š«—v~²'Ð«Ë 5A½Uł «— v~²?Ý—«Ë b¹UÐ b¹—«bÐ XÝËœ bO¼«u?šÅv" dÖ« ÆbO¼bÐvðËUH?ðÅvÐ ÈU?M?F?" tÐ v~²?Ý—«Ë t! rO?¹«e?*U?OÐ e?O?½ «— s¹« b?O?¼œ Á“Uł« Æb?O?M?!5'?% ¨7ý«c?Ö Â«d²?Š« ÈUM?F" tÐ v~?²Ý—«Ë fJ?Ž d?Ð Îö"U! tJ?KÐ ÆX'?O½XÝ« È«ÅÁœ«—« “« t½U¼U?Ö¬ »UA²?½« tJK?Ð X'O?½ 4uN?ý Ït−O?²½ oA?Ž Æb½—«b?½Æb?¼œÅv" ‚u?Ý Ê«d??~?¹œ tÐ œu??š Ït¹b?¼ Èu??Ý tÐ Ë Ê«d?~??¹œ Èu?Ý tÐ «— U?" t?!œuš t! b¹dO?~Ð œU¹ ÆXÝ« Áœd?! ÁdOð «— UL?ý oAŽ VKſ« œu?š 7ý«œ XÝËœ«— U" v~?M?ÝdÖ Æœu?ý d?ðÅ„UÄ U?L?ý oA?Ž Uð b?O?M! ‘u?"«d?* Ë ÁœdÐ 5?Ð “« «—Ë t²*— ÊËdOÐ t! b¹«ÅÁb?¹œ «— œuš v¼UÖ bMÇ “« d?¼ Æ.dAÐ ÊU½ t! œ—«œÅv"«Ë‰U?Š —œ «— Ë« t! b?¹«Åt²?*— v²?ÝËœ ‰U?³??½œ tÐ ¨b?¹d?~?½Åv" «— b?O?ý—u??š »Ëd?ſ4UÝU'?Š« ¨U¼Å5'?% ¨U¼Åg¼«u?š Æb¹«ÅÁb¹œ ÊU?ðÅt½Uš ÏÁd−?MÄ Èu?Kł “« —u³?ŽUN?½¬ U"« ¨b?M¼œ ‚u?Ý v¼«ušœu?š tÐ Ë Áœd! œu?šÅvÐ œuš “« «— U?Lý b?½«uðÅv?"œU?N?M?A?O?Ä U?L?ý tÐ È«ÅtK?O?ÝË Ê«u?M??Ž tÐ «— U?N?½¬ b?½Ë«b?š Æb?M?²?'?O?½ oA??Ž ÎU?ð«–tÐ U?ð ‡ÅX?Ý« ‚œU?/ e??O??½ d?¼u??ý Ë Ê“ 5??Ð v'??M??ł ÏtЖU?ł œ—u??" —œ ‡ b??M??!Åv"ÆbOÝdÐ oAŽ tÐ ÂU$«dÝ Ë výu"«d*Åœušœuš “« —Ëb?Ð Ë Èd~?¹œ ÈuÝ r?¼ tAO?L¼ Ë XÝ« t*d?Þ p¹ ÊU?ÐUO?š oA?ŽÁdN?Ð œu?š ·«b?¼« È«d?Ð Èe?O?Ç U?¹ vB?A?ý “« t?! tE?( d?¼ Æb?M?!Åv" X!d?ŠXNł —œ ULý Æb¹«ÅÁb?ý n+u²" Êœ«œ —œ «d¹“ ¨b?O²'¹«Åv" “UÐ oA?Ž “« b¹œdÐdРʬ tÐ vÖb?½“ ‰u?Þ —œ ÊU²?¼«— —œ t! Èe?OÇ d?¼ Æb?OM?!Åv" X!d?Š n?U?A"bý— oAŽ —œ t! b?OÐU?OÐ «— X/d?* s¹« UL?ý Uð Ábý Áœ«œ U?$¬ —œ b¹—u?šÅv"∫bO¼bÐ «— ʬ tE( tÐ tE( Uð XÝ« ÊU²OÖb?½“ bý— È«dÐ ULý È«cſ ÆbOM!pL! Ë ULý XO?BAý Êœd?! vMſ È«dÐ t! v¹U?¼Å»U²! ¨U¼ÅrK?O* ¨U¼ÅÊU?²Ý«œt! œ“UÝÅv" —œU?+ «— U?L?ý Ë XÝ« t²?*d?Ö —«d+ ÊU?ð—U?O?²?š« —œ UL?ý g¹U?ݬ tÐb¹—«œ “UO?½ Ê«d~¹œ tÐ X"b?š È«dÐ t! vA?½«œ ULý 4U?F?U?D" ÆbO?¼bÐ d²?AO?Ðv¹U?O?½œ 7?šU?Ý XN?ł —œ U?L?ý p?L?! ¨ÊU?ð—U?! ¨œ“U?ÝÅv" r¼«d?* ÊU?²?¹«d?Ð «— ÆXÝ« Áœ«u½Uš “« ULý X¹ULŠ Ë ¨v½«d~½ l*— Ë tMONÐvÖb?½“ —œ XÝ« »u?š t! tâ??½¬ d?¼ Æb?¹d?O?Ö gO??Ä —œ «— oA?Ž Á«— “Ëd?"«U¹ Èe?O?Ç “« d?Ö« Æb?O?¼b?Ð Ê«d?~?¹œ tÐ «— ʬ t?! ÁU?Öb?¹œ s¹« U?Ð U?"« ¨b?¹d?¹c?áÐX²ÝËœ bO¹u~Ð t! X'?O½ sJ2 d~¹œ ¨b¹—ˬÅv" qL?Ž tÐ XF½U2 vBAýøX'OÇ oAŽ ±≤≤±≤≥ v×O'" aÝUÄ

Page 63

ÂUL?ð UÐ œu?Ð rO?¼«uš —œU?+ o¹d?Þ s¹bÐ Ë .d?ÐÅv" vÄ Èd?~¹œ œu?łË tÐ œuš “«g¹uš ¨oA?Ž vſË—œ ‰UJ?ý« ‰U¦?" È«dÐ Æ.u?ý vJ¹ Èd?AÐ ÏÁœ«u?½U?š ÈUC?Ž«¨b"U?$«Åv" ”ÏU?¹ Ë v"U!U?½ tÐ tA?O?L¼ ©r'?O?'?Ý—U½® v²?ÝËœ œu?š Ë v~"U?!»UM²ł« “dÞ tÐ œuš Êb?OAAÐ o¹dÞ “« Êœd?! —«d+dÐ ◊U³ð—« —œ X'?Jý «d¹“¨XÝ« ÈœUý v?F+«Ë oA?Ž ÏÁd?L?Ł Æb?ý b?¼«u?š vN?²?M" œd?* ¯d?" tÐ Èd?¹c?ÄU?½©Êœ«œ® gAAÐ —œ Ë Áœd! —«d+dÐ ◊U³ð—« Ê«d~¹œ UÐ hAý ʬ o¹dÞ “« «d¹“ÆœuýÅv" q"U! œušË vÖb½“ —œ U" «d¹“ ¨b½«Åt?²'½«b½ oA?Ž vF+«Ë Èu~?« «— v'?OŽ XNłÅvÐœuš «d?¹“ XÝ« œ«“¬ Îö"U?! —U?¦?¹« ÆrO?M?O?ÐÅv" «— œu?š Êœ«œ s¹d?²K?"U?! Ë« ¯d?"7ý«œ X?ÝËœ “« U¹ œu?š Êœ«œ “« t! v?"U?~M?¼ ÆXÝ« Áb?ý »U?A?²?½« t²?Ý«u?šbO?¼«u?A½ v²?O?B?Aý q"U?J?ð tÐ b?OM?J?½ bý— t! v?½U"“ U?ð Ë ¨b?O²?'?¹«Åv" “U?ÐXÝ« v¼«— oAŽ ÆbO½U"Åv" t?²'Ð vN?« vÖb½“ X*U?¹—œ È«dÐ tAOL?¼ Ë bOÝ—Æ.uýÅv" Ë—ÅtÐË— Ë« UÐ U" t! XÝ« oAŽ o¹dÞ “« ªœuýÅv" r²š «bš tÐ t!øX!OÇ 7ý«œ XÝËœ ÈUMF#ÈU¼Åv½U?"U?'ÐU?½ d?¦?!« ÏtA¹— t?! XÝ« Áœd! sýË— Îö"U?! “Ëd?"« vÝU?MA?½«Ë—ÊUÝUMý tF"Uł ÆXÝ« X³×" —œ v"U!U?½ Èd¹cÄU½ dOOGð —uD?Ð ÎU³¹dIð ÈuMF"¨bM!Åv" ʬ výUÄ Ëd* dÐ b¹bNð t! v²³OB" Ë “Ëd"« ÏtF"Uł dJHð UÐ Á“Ëd"«—œ«dÐ b?M?½U?" «— Èd?~?¹œ t! Xšu?"¬ b?¼«u?š ÊU?'?½« U?¹¬ ¨b?M?Ýd?ÄÅv" œu?š “«U?" d?O?ÖÅs"«œ Êu?M??!« t! vK?/« qJ?A??" t! b?Ý—Åv" d?E??½ tÐ øœ—«b?Ð XÝËœ—œU+ œuýÅv" r²?š vÖb½“ tÐ t! v²³?×" U¹¬ ∫œu?ý ÕdD?" qJý s¹bÐ ¨XÝ«Á«— X³×" UNM?ð øbM! t³Kſ œu?ýÅv" vN²M" ¯d" tÐ t?! v~"U!œuš dÐ XÝ«ÆXÝ« dAÐ ÏÁœ«u½Uš 4U$—œ X'?J?ý “« ÁU??M?Ö Æœ—«b?½ —u?C??Š ÁU?M?Ö ¨XÝ« ‰U??F?* X³?×??" t! vzU?ł“« rO½«uðÅv" qJA" Ë— s¹« “« ÆXÝ« 7ý«œ XÝËœ Ë Êœd! v½«œ—b+ ¨Êœd!U?" Æ rO?M?! d??E?½ ·d?/ ¨rO?²??'?¼ t! tâ?½¬ “« d?²??A?O?Ð —b?I??Ç Ë ¨.—«œ t! tâ?½¬v¼u?J?ý UÐ —U?O?'?Ð Á«— vF?+«Ë oA?Ž Ær?OA?A?³?Ð Èd?~?¹œ tÐ «— tL?¼ rO?¼«u?šÅv"“« dðÅr?N" —U?O?'?Ð Ë ‰«u?"« b?M?Ð “« ʬ —œ U?" Ë œË—Åv" Èœ«“¬ Èu?Ý tÐ t! XÝ«Æ.uýÅv" œ«“¬ œuš bMÐd?Ö« Æœ—U?á?ÝÅv" d?²?A?O?Ð «— œu?š t?! œ—«œ XÝËœ d?²?A?O?Ð «— v'?! b?½Ë«b?šÂUL?ð t! b?¹uý ÁœU?"¬ b?¹UÐ b?O?ÝUM?AÐ «— ◊d?ý Ë b?O+ ÊËb?Ð oA?Ž b?O¼«u?šÅv"ÆbOAA³Ð «— œuš vÖb½“t! XHÖ b?¹UÐ ¨XÝ« È«ÅÁœU?Ý ÎU²?³'?½ Ÿu{u?" oAŽ t! b?OM?!Åv" dJ?* dÖ«VOK/ tÐ œË“ U?¹ d¹œ ¨b?ýUÐ vF?+«Ë dÖ« q"U?! oAŽ Æb¹«ÅÁœ—u?š V¹d* Îö"U?!ÊU1«dÐ «— œu?š Êœd" Ë œu?š Êœd! ‘u"«d?* U" ÊU?¼UMÖ «d?¹“ ¨œuýÅv" vN?²M?"«— œu?š t! b?³?K?ÞÅv" oA?Ž t! XÝ« ÊU?¼U?M?Ö d?ÞU?š tÐ ÆXÝ« t?²?šU?Ý qJ?A?"s¹« “« bOM! V'! bO½«uðÅv" t! t⽬ È«dÐ d?Ö« ÆrOM! »uKB" Ê«d~¹œ È«dÐUL?ý Êb?OA?A?Ð ÁeO?~?½« dÖ« Æœ—ˬ b?O?¼«u?A½ XÝœ tÐ Èe?O?Ç b?¹uý ×U?š Á«—ÊUðb?¹U?Ž Èe?O?Ç ¨b?¹—ˬÅv/ XÝœ tÐ Èe?O?Ç u?×½ s¹b?Ð t! b?ýU?Ð d?J?H?ð s¹«ÊËbÐ ¨b?OM?! vÐU¹“—« «— ʬ ÈU?N?Ð tJM?¹« ÊËbÐ d?Ö« ‰UŠ d?¼ tÐ Æb?ý b¼«u?A½ÆœuýÅv" ÊUðb¹UŽ eOÇ tL¼ ¨bO¼bÐ bO?ýUÐ t²ý«œ «— ʬ XAÖdÐ —UE²½« tJM¹«t! È—UA* ¨XÝ« åp?'¹—ò ÂU½ tÐ v?K"UŽ œu?łË oAŽ Ït³?Mł s¹d?ðÅqJA?"·b?¼ È«d??Ð ÆÆƯd??" Èu??Ý tÐ X!d??Š ¨œu??ýÅv" Êœd??! d?E??½ ·d??/ YŽU??З˜ vF?+«Ë oA??Ž ÏtD??Ы— “« U?" œu??ýÅv" YŽU??Ð t! XÝ« s?¹« Æb?¹b??ł vÖb??½“vL! —«bI" b¹Uý ¨œuA½ ÊUðb¹UŽ ÈeOÇ ¨qÐUI" —œ t! bOÝdðÅv" ULý Æ.uý«— ◊dý Ë b?O?+ÅvÐ È—U?! œu?š vI?O?I?Š oAŽ ¨s?¹« œułË U?Ð Æb?O?ýU?Ð v{«— r¼oAŽ Æb?ý b?O?¼«u?š vM?ſ œu?š d?I?* —œ Ê«d~?¹œ tÐ œu?š gA?A?Ð U?Ð Æb?³?K?ÞÅv"v~²Ý—«Ë U?Ð «d¹“ ¨œ“UÝÅv" Êu?LM¼— v?Öb½“ XOK?"U! ÈuÝ tÐ «— U?" t! XÝ«øX'OÇ oAŽ ±≤¥±≤µ v×O'" aÝUÄ

Page 64

t! —u?D?½¬ «— Èd?~?¹œ Æb??¹«ÅÁœd?! XÐU?Ł «— œu?š X³?×??" ¨b?O?¼œ t"«œ« Áb?½U?Ý—œu??š s¼– —œ t?! Èd??¹u???B??ð ʬ b???M??½U???" t½ Ë b???¹—«b??Ð X?ÝËœ X'???¼ ÎU??F???+«ËU?N??M?ð Æb??O??M?! V'??! Ë« “« b??¹œu?Ð —«Ëb??O??"« t! Èe?O??Ç Ê¬ t½ Ë b??O??½«—Ëd?ÄÅv"bO+ ÊËbÐ “U?ſ¬ ÊUL¼ “« «— Ë« t! bO?M! X³×?" «— Èd~¹œ bO?½«uðÅv" v"U~?M¼ Æb¹d¹cáÐ œuÐ b¼«uš t! —uD½UL¼ ¨X'¼ t! —uD½UL¼ ◊dý ËXÝ« s¹« ÈUM?F" tÐ s¹« d?Ö« Ë ¨XÝ« s" vÖb?½“ ÂUL?ð Ë« ∫bO?¹uÖÅv" d?Ö«d¼ Êb½«— XLO+ tÐ r¼ ʬ ¨œdOÖÅv" ULý “« «— ULý È˛d½« Ë X+Ë ÂULð Ë« t!‰UŠ d?¼ tÐ ÆX'O?½ XI?OI?Š ÏÁb?MM?! fJ?FM?" UL?ý oA?Ž d~?¹œ ¨d?~¹œ hA?ýÊ«d~¹œ t?Ð Ábý YŽU?Ð Èd~¹œ t?Ð ULý o?AŽ t! b?O¹u~?Ð t½U+œU?/ bO?½«uðÅv"XÝËœ ÆXÝ« ʬ X?U?/« »U?ð“U??Ð U?L?ý oA?Ž s¹« f?Ä Æb?O?M?! tłu??ð d?²?A?O?ÐÏtK?+ tÐ t! b?O?M?! œ«b??L?K?+ vB?A?ý «— Èd??~?¹œ t! X'?O?½ vM?F??" s¹b?Ð 7?ý«œË« t! bOM! ”U?'Š« tAO?L¼ b¹U?Ð ¨fJŽ dÐ tJ?KÐ ÆXÝ« Áœd! œu?F/ q"UJ?ð—u?$— Ë« Êœu?Ð q"U?!U??½ “« b?¹U?Ð ¨œ—«œ gO?Ä —œ Êœu??L?O?Ä È«d?Ð Èd??²?A?O?Ð Á«—b¹UÐ ¨b?ýUÐ ‰UL?! Èu−²?'ł —œ Ë« t! bO?ýUÐ s¹« VKÞ —œ b?¹UÐ UL?ý ¨bOýU?ÐÆbO¼bÐ ËbÐ gK"UJð È«dÐ ◊dý Ë bO+ ÊËbÐ «— ÊUðœušt! b?O?M?O?³?Ð U?ð b?¹d?O?ÖÅv" —U?! tÐ «— b?¹—«œ Ê«u?ð —œ tâ?½¬ d?¼ t! v"U?~?M?¼Ë ‘“u"¬ ¨vK?G?ý X/d?* ¨VÝU?M" vM?J?'?" Ë b?MýU?³?½ tM?ÝdÖ U?L?ý Ê«—œ«d?ÐÈœ«“¬ tÐ vÐU?O??²?Ýœ —œ U??N?½¬ t?Ð U?ð b??O?M??!Åv" ‘öð Ë ¨b??M?ýU??Ð t²?ý«œ `?¹d?H??ðt²šu?"U?O?½ d?Ö« ¨b?O?M?! pL?! ÊUA?O?Öb?½“ XO??u?¾?'?" Êb?ý q³I?²?" Ë vB?A?ýt! bOýUÐ t²šu"U?O½ dÖ« ¨bOM?! Ê«d~¹œ ·uDF?" «— œuš œułË ÂULð t! b?OýUÐd?Ö« ¨b?O?¼œ «d??* ‘u?Ö U?N??½¬ ÊU?M?A??Ý tÐ Ë b?¹d??¹c?á?Ð œu??š vÖb?½“ —œ «— U?N??½¬v*U! ULý v?¼«ušdOš fŠ ¨b?OAA?³Ð UN?½¬ tÐ «— ÊUðœuš t! b?OýUÐ t²?šu"UO?½ÆœuÐ b¼«uA½®egoism© v²?Ýd?Ä œu?š ¨œu?ýÅv" r²?š 4U??O?Š tÐ t! XÝ« v¼«— oA?ŽvÖb½“ ÈuÝ tÐ ULý t! b?OýUÐ t²ý«œ dÞUš t?Ð ÆœuýÅv" ¯d" tÐ d−M?" ÎUL²Š7?ý«œ XÝËœ U??¹ Ë Á“«b?½« tÐ 7??ý«œ XÝËœ “« t½ ¨œu?ýÅv" q?/U?Š X³??×?"X³×" «d?¹“ ¨œ—«œ ÊUJ"« U?Lý È«dÐ U?¼ÅÊU'?½« ÏtL¼ 7ý«œ XÝËœ Æ»u?KD"U?½å7Ý«u?šò ÈUM?F?" tÐ s¹«dÐÅÁËöŽ tJ?K?Ð X'O?½ å4U?ÝU'?Š«ò Ït?e?M" tÐ U?N?Mð◊dýË b?O?+ ÊËb?Ð r¼ ʬ Ë Ê«d?~?¹œ vÐu?š 7?Ý«u?š ÈU?M?F?" tÐ X³?×?" ÆXÝ«Æ—ËUOÐ X+UÞ ÊUM⽬ U¹ 5MâM¹« +«uðÅv/ s" ∫bO¹uÖÅv" œuš UÐ U"« ÆXÝ«v¼U~½ œu?š 4UÝU'?Š« tÐ ÆbM²?'¼ Èe?¹dſ È—«eO?Ð 4UÝU'?Š« ¨b¹uA?½ œd'??œUÐ ULý ”U'Š« bOM! œu/«Ë bO?MJ½ vFÝ ÆbM²'¼ tÇ t! bOM?O³Ð Uð b¹“«b½UOÐp¹ Ê«uM?Ž tÐ «— œuš Èe?¹dſ gM?!«Ë ÆXÝ« 4ËUH?²?" bO?²'?¼ ÎÓUF?+«Ë t! t⽬ÆbOýU?Ð Èd~¹œ —œ X³?¦" 4U?J½ ‰U³?½œ tÐ fáÝ b¹d?¹cá?Ð v~AO?L¼ g¹U?"“¬«— Ë« ÎU?F?+«Ë s" b?O?¹u?ÖÅv?" U?L?ý Æb?O?³?K?D??Ð «— Èd?~?¹œ vÐu?š 4—b?+ ÂU??L?ð U?ÐU?"« Æb?O??ýU?Ð t?²?ý«œ XÝËœ «— Ë« t! œu??ýÅv/ s¹« “« d??²?N??Ð fÄ Â—«œ XÝËœtÐ Uð b?¹dO?~Ð Ád?NÐ œu?š 4ö¹UL?ð “« ªb?OýU?³½ v{«— œu?š 4UÝU?'Š« tÐ U?N?Mðv"«œU" ÆXÝ« r!U?Š X¹«—œ Ë Áœ«—« ʬ —œ t! b¹u?ý Êu?LM?¼— È« tDЫ— Èu?ÝÁœdJ½ »U?A²?½« i¹uF?ð qÐU+ d?Oſ Ë Áó¹Ë “U?O²?"« p¹ Ê«uM?Ž tÐ «— Èd~?¹œ t!Uð b?¹d?O?~?Ð Ád?N?Ð œu?š ·«b?¼« È«d?Ð Èd?~?¹œ “« t?! œ—«œ œu?łË d?D?š s¹« b?¹«ÆbO¼bÐ Ë« tÐ oAŽ Ë X³×" —œ «— œuš tJM¹«UÐ bO½«u²Ð t! b?ýUÐ s¹« —uEM" tÐ v?/Uš ÈôU! p¹ “« ULý »UA?²½« dÖ«ôU! ʬ rO¹u~Ð X'O½ t½ôœU?Ž bOM! V'! Èd²?AOÐ Áe¹Uł ôU! ʬ ÈUN?³'ÇdÐUÐ «— ÈœU?¹“ X+Ë d?Ö« Æb?¹«ÅÁœd?! »U?A?²?½« œ—«œ t! vð«“U?O?²"« È«d?Ð ÎU?*d?/ «—v²AÝ tÐ b?¹dÐÅv" 4c?? Ë« X³ŠU?B" “« t! «d?¹“ bO?½«—cÖÅv" v/U?š XÝËœtÐ U?L?ý «d¹“ ∫b?O?M?! œ«b?L?K?+ X³?×?" “« t²?ÝU?šd?Ð «— œu?š ÁU?Öb?¹œ b?O?½«u?ðÅv"“« d²AOÐ d~¹œ t! bOM! ·«d²?Ž« b¹—u³−" dÖ« ÆbO²'¼ d²?AOÐ 4«“UO²"« ‰U³½œr¼ ‰Ë« ÊUL¼ “« t! bOM!Åv" ·«d²?Ž« l+«Ë —œ ¨b¹—«b½ XÝËœ «— Èd~¹œ s¹«Èd¹œ ULý å”U'?Š«ò s¹« rO¹u~Ð tJ?½¬ dðÅ`O×/ Æb?¹«Åt²ý«b½ XÝËœ «— Ë«VOݬ Ë Áœd! ”u¹ÏU?" «— ULý t! v'?! 7ý«œ XÝËœ tÐ dÖ« Æb?O¹UÄ b¼«u?A½øX'OÇ 7ý«œ XÝËœ ÈUMF" ±≤∂±≤Σ v×O'" aÝUÄ

Page 65

øX!OÇ Ã«Ëœ“« ÈUMF#∫XÝ« s¹« U?'?O??K?! „d?ð È«d??Ð ÊU?A?K?O???œ t! b?M?²??'?¼ v½«u??ł ÈU?¼ÅÃË“v?Ë rO²?ý«b?½ ÈeO?Ç Îö³+ U?" ¨.b?OÝ— ÊU?L?*b¼ tÐ ¨.œd?! 똓« ÂU?$«dÝ“Uſ¬ s¹« t! XÝ« s¹« b½«ÅÁœd³½ vÄ Ê«bÐ UN½¬ t! t⽬ ¨.—«œ ÈœUý ÊuM!«vÄ Ê«b??Ð U?N??½¬ t! t?â?½¬ Æb??½«ÅÁb??O??Ýd??½ b?B??I??" tÐ “u??M??¼ U??N??½¬ ÆXÝ« —U??!“Ë— d??¼ b??¹U??Ð d??~??¹b???J??¹ —œ vF??+«Ë œU??%« È«d??Ð t?! XÝ« s¹« b??½«ÅÁœd??³???½v¹ U?N?½¬ Æb?½u?ý d??²?J?¹œe?½ b??½u?A?Ð b?M?²??Ý«u?šÅv" t! tâ?½¬ t?Ð U?ð b?M?ýu?J??Г« Ë bM?¼œÅv" d?~?¹b?J?¹ tÐ «b?š —œ «— œu?š t! v"U?~?M?¼ U?N?M?ð t! b?½«ÅÁœd?³?½Æb½uýÅv" d~¹bJ¹ Ït²HOý dðœË“ —UO'Ð ¨b½Ë«bš o¹dÞÈUÄ œU?²*« Á«— tJ?M?¹« i×" tÐ U?¹¬ bO?½«—Åv" «— œu?š qO³?"uð« t?! v"U~?M¼d?~?¹œ t! XÝ« s¹« U??L?ý ‰ôb?²?Ý« Ë b??¹—«œÅv" d?Ð “U?Ö ‰«b??Ä ÈË— “« «— œu?šUL?ý b¹«ÅÁœd?! 똓« 4b" tÇ t?! X'O?½ rN" øXÝ« Áœd?! X!d?Š qO³?"u?ð«r¼ 똓« Æœd?! b?O?¼«u?A?½ r¼ e?Öd?¼ Ë b?¹«ÅÁœd?J?½ 똓« q"U?! —u?D?Ð “u?M?¼U?L?ý Æb?"¬ q¹U?½ Ê«b?Ð b?¹U?Ð t?! XÝ« ·b?¼ p¹ r¼ Ë v½u?M?! XO??F?+«Ë p¹∫bOA?A³Ð Èd?~¹œ tÐ «— œu?š v½U'½« Xýd?Ý “« tKŠd?" tÝ d¼ 똓« —œ b¹U?ÐgI½ t½ Ë bOM! È“UÐ «— Ê«uOŠ p¹ gI½ t½ Æv½UŠË— Ë ¨vÝU'Š« ¨v½UL'łvAI½ tKŠd" tÝ s¹« bO¼«ušÅv" dÖ« ÆbO?ýUÐ ÊU'½« p¹ tJKÐ Æ«— t²ýd* p¹ÈË— tšd?ÇËœ ¨b??²?'??¹U?Ð œu?š ÈU??¼Åt¹U??Ä ÈË— b?¹U??Ð e?O?" f?Ä ¨b?M??ýU?Ð t²??ý«œXýd?Ý Vð«d??" tK??'?K??Ý b??¹U?Ð U??L?ý Æt½U??š ÈË— r¼ nI??Ý Ë œu??š ÈU?¼ÅŒd??ÇÈU¼ÅtÝU" ÈË—dÐ ULý Ït½U?š 4—u/ s¹« dOſ —œ ¨bOM?! X¹UŽ— «— œuš v½U'½«Æbý b¼«uš UMÐ Ê«Ë—jÝuð t! v"U~M¼ r'?ł «d¹“ ¨œuý U¼— œuš ‰U?Š tÐ b¹U³½ v½UL?'ł oAŽXÝËœ b??O?¼«u??šÅv" d??Ö« ÆXÝ« œu??š X¹U??{— ‰U??³??½œ tÐœu??A??½ X¹«b??¼ ÕË—tÐ «— ÊU'½« ÕË— X¹«b?¼ «bš ÕË— fá?Ý Ë r'ł X¹«b¼ ÕË— b?¹UÐ ¨b?¹—«bÐÊbO?ÝuÐ U?Ð U?Lý Æœ—«b?½ v¹U?MF?" ¨b?ýU³?½ oA?Ž ÊUO?Ð d?Ö« tÝu?Ð ÆœdO?Ö XÝœ«— Áœ«u½Uš œUO?MÐ t! v½UL?'ł ¨ÊœuÐ d?LŁ dÄ U?NMð t½ ¨b?¹«ÅÁbý Áb½«u?š dLŁ d?ÄU?Ð t! v½œu?Ð gA?Ð d?L?Ł ¨e?O??½ v½U?ŠË— Êœu?Ð d?L?Ł d?Ä tJ?K?Ð b??¼œÅv" qO?J?A?ðÁœU²*« Xš—œ “« t! È«ÅtšUý ÆXÝ« d¹c?Ä ÊUJ"« ÊU²?½«—œ«dÐ tÐ åœuš Ït¹b¼òt! v"U??~??M???¼ r¼ u??×??½ s¹b???Ð ¨œË—Åv" 5??Ð “« Áb??ý p?A??š Ȝ˓ tÐ b??ýU??Яd??" Ë «Ëe??½« tÐ Âu??J??×??" «— œu???š Ë« ¨b??O??ýU??Ð t²??ý«b???½ XÝËœ «— Èd??~??¹œXÝËœ Ë t²ý«œ —ËUÐ «— Ë« ¨býUÐ Ë« bO"« t! bÐUOÐ «— v'! b¹UÐ Ë« Æb½«œÅv"ÈœU?%« —œ h?A?ý s?¹« ÏtD??Ý«Ë tÐ «— œu??š e?O??½ Ë« t−??O??²??½ —œ ¨b??ýU??Ð t²??ý«œÆbOAÇ b¼«uš «— vÖb½“ tÐ XA?Ö“UÐ rFÞ Ë bOMOÐÅv" dA?Ð ÏÁœ«u½Uš UÐ Á—UÐËœb¼«u?A?½ XÝËœ «— Ë« f! êO?¼ t! X?Ý« v½U?'½« ¨œu?!— tÐ Âu?J?×?" v½U?'?½«È—U! Ê«u?ðÅv/ Ë« bM?½U?" v'! È«d?Ð ∫bO?¹u?~½ Èd?~¹œ ÏÁ—U?Зœ e?Öd¼ ÆXý«œ¨XÝ« Áb?MM?! b?O?"«U?½ ¨X*U?¹ b?O?¼«u?A?½ Ë« —œ Èb?M?L?ý“—« Ït²?J?½ e?Öd¼ ¨œd?!tL¼ b?¹U?ý l+«Ë —œ Ær²?ý«b?½ m¹—œ výö?ð êO?¼ “« ¨bO?M?!Åv" nK?ð «— ÊU?²?²?+ËU¹¬ U"« ¨bOýUÐ Áœd?! ÊUײ"« b½—«œ t½U¹u?ł œuÝ XO¼U" t! «— v¹U¼b?M*dð Ÿu½—œ ÈeO?Ç t! vIA?Ž ¨b¹«ÅÁœd?! ÊU×?²"« «— t½«œ«“¬ Ë t½«b?ML?ðËUA?Ý oAŽ p?¹t½ ¨bOýUÐ t²ý«œ XÝËœ «— Èd~¹œ b¹«ÅÁœd! vF?Ý U¹¬ øb¼«ušÅv/ œuš ‰U³+œu??š ‰U???³???+ —œ Èe??O???Ç tJ???M???¹« d??ÞU???š tÐ tJ???K???Ð X'???¼ t! tâ???½¬ d???ÞU??š t?ÐdÞUš tÐ t½ ¨b?OýUÐ t²?ý«œ XÝËœ «— Èd~?¹œ b¹«ÅÁœd! vF?Ý U¹¬ øb¼«u?šÅv/7H?Ö ‘“—« Ë œ—«œ œułË Ë« —œ t! vÐu?š eO?Ç d?ÞUš tÐ tJ?KÐ X'?¼ t! tâ?½¬øXÝ« t²ý«œ XÝËœ «— Ë« ‰“« “« «bš «d¹“ U¹ øœ—«œ «—Èu?Ý tÐ Ë« Êb??½«u?š «d??* ¨t½u?Ö “«— vK??J?ý t?Ð ¨ÊU?𗜫d??Ð Êœd?! X³??×?"È«dÐ vF+«Ë vÖb½“ 7?šUÝ —UJ?ý¬ Ë ¯d" “« Ë« Êœd! —«bO?Ð ¨XÝ« vÖb½“œu?š rO??ð Êb?ý Áb??½d?Ð tÐ e??Öd??¼ b?¹—«œ t~??½ œu?š È«d??Ð «— Ûu?ð d??Ö« ÆXÝË«Ë—œ «— ‰uB×" b¹—UJ½ 5"“ —œ «— t½«œ t! v"U~M?¼ Uð Æœd! bO¼«uA½ pL!“« tJM?¹« d~?" b?¹uA?Ð b¹b?ł vÖb?½“ b?u?" bO?½«u?ðÅv/ eÖd?¼ Æœd?! bO?¼«uA?½Æb¹—«c~Ð t¹U" ÊUðœušøX'OÇ 7ý«œ XÝËœ ÈUMF" ±≤∏±≤π v×O'" aÝUÄ

Page 66

t! b½uýÅv" «bOÄ vL! ÈU?NłË“ «d¹“ b¹uý tł«u?" vF+«Ë v½UŠË— œU%« p¹“« t! XÝ« s¹« Âe?K²?'?" ÕË— —œ 똓« Æb?M?ýU?Ð Áœd?! 똓« r¼ U?Ð ÕË— —œË U¼ÅÈœU?ý ¨U?¼U?¹ƒ— ¨U¼Å·d?Š ¨b?¹U?IŽ ÂU?L?ð —œ t³?½U?ł Ëœ œUL?²?Ž« p¹ o¹d?ÞqO?J?A?ð ÕË— v½Ë—œ ÈU?O?½œ “« t! tâ?½¬ ÂU??L?ð —œ Ë d?~?¹b?J?¹ ÈU?¼ÅÈb?O?"«U?½7?*d?Ö Ë Êb?O?A?A?Ð o?¹d?Þ “« «— U?L?ý ÕË— —œ 똓« Æb?¹u?ý p¹d??ý ¨Áb?ýœuš È«bš Ë Ê«—œ«d?Ð tÐ X³'?½ oAŽ “« „d²?A" v¼U?Öb¹œ ÈuÝ t?Ð qÐUI²?"—œ «— U?L?ý d?~??¹b?J?¹ oO??L?Ž rN?* o¹d??Þ “« ÕË— —œ 똓« Æb?M?!Åv" vN??²?M?"—«d+ b?×?²?" ¨U?Žœ ‰U?Š —œ ÈU?¼ÅXÝœ b?M?½U" Ë d?~?¹b?J?¹ —U?M?! —œ «b?š qÐU?I"t! —uD?½¬ «— œu?š Æb?O?¼œ V¹d?* «— Èd?~?¹œ Ë œuš t?! bO?M?J?½ vF?Ý Æb?¼œÅv"Èb¹œdð ¨b¹“UÝ ‘U* Èd~¹œ dÐ «— œuš vIOIŠ ÏÁd?NÇ tJM¹« “« ¨bOMO³Ð X'¼bO?¼«u?š vJ?¹ t! XÝ« t?³½U?ł Ëœ X+«b?/ o¹d?Þ “« U?N?M?ð Æb?O?¼b?½ Á«— ‰œ tÐb¹U?Ð UL?ý ÆbO?ýUÐ oýU?Ž b?O½«u?ðÅv/ eÖd?¼ bO?½U?0 ÂUN?Ы Ït¹UÝ d?¹“ dÖ« Æb?ý Æb¹“UÝ ‘U* Èd~¹œ È«dÐ XÝ« d"« d¼«uþ È«—Ë —œ t! «— t⽬ȗU²A" œuš výUÄËd* ʬ —œ t! XÝ« vLOL?Bð ¨ ÊœuÐ oýUŽ —œ rOLBðULý Æœ—«œ œu?š —œ «— «Ëe½« “« Êb?"¬ ÊËdOÐ t! vL?OL?Bð ¨XÝ« t²?HN½ Èœd?* œ—u" —œ Y×?Ð ¨tOŁU?Ł« Ë »U³?Ý« b¹d?š œ—u" —œ 7?*dÖ rO?LB?ð È«dÐ X?+Ë “«œuš b?½“d?* Ê“Ë “« UL?ý Æb?OM?!Åv" ÁœU?H?²Ý« 4öO?D?Fð ÈU?¼Åt"U?½d?Ð Ë Ã—UA?"X*d??A?O??Ä “« U??L??ý ¨b??O??M??!Åv" Ê“Ë «— Ë« —U??Ð p¹ X+Ë b??M??Ç d??¼ ¨b?O??¼U??Ö¬vÖb½“ b?OM?O?³Ð tJ?M¹« È«d?Ð Êu?M! U?ð U¹¬ ¨b?O?¼UÖ¬ g¹U?N?Ý—œ —œ ÊU²?½«b½“d?*ÁœU??H??²??Ý« œu??š X+Ë “« Áb??ý p¹œe??½ q"U??J??ð tÐ —b??I??Ç ÊU??²??ł«Ëœ“« “« f?ÄULý œU%« «œd* U¹¬ Ë øXÝ« d²K"U! “Ëd?¹œ “« ULý œU%« “Ëd"« U¹¬ øb¹«ÅÁœd!øbý b¼«uš “Ëd"« “« d²K"U!È«dÐ eO?½ ÁuO?" ¨bM?! dO?OG?ð b¹U?Ð œuý Áu?O" t?Ð q¹b³?ð tJM?¹« È«dÐ t*u?JýË Áb½“ Xš—œ p¹ tJM?¹« È«dÐ eO?½ t½«œ Ë œœdÖ q¹b?³ð b¹U?Ð œuý t½«œ tJ?M¹«tÐ Âœuš Ït¹b¼ UÐ r¼«ušÅv" s" ¨Âuý vJ¹ uð U?Ð r¼«ušÅv" ∫bO¹uÖÅv" Èd~¹œ¨XÝ« Èd?~?¹œ tÐ œu?š Ït¹b?¼ d?~?½U?O?Ð v'??M?ł jЫ˗ ÆrM?! b?M?L?²??Ëœ «— u?ð u?ðt! È«Åt¹b¼ ¨Ábý t²šU?Ý v½UÐdN" U?Ð Ë ¨t½«bML?ðËUAÝ ¨t½U¼U?Ö¬ t! È«Åt¹b¼v½UL'ł výu?š ÊbO³?KÞ t−O²?½ —œ ÆXÝ« Èd~¹œ tÐ vÖb?½“ Ït¹b¼ ‘œuB?I"ÆXÝ« ×Uš Y×Ð s¹« ÏtDOŠ “« U−M¹« —œ œuš —u×" dÐp?U" b?¹U?Ð Æb?¹u?A?Ð œu?š p?U?" b?¹UÐ «b?²?Ы b?O?¼b?Ð «— œu?š tJ?M?¹« È«dÐÊU?¹U?Ä b?½Ë— p¹ œu?š d?Ð t³?K?ſ Æb?¹u?A?Ð ¨œu?š ÕË— Ë ¨œu?š VK?+ ¨œu?š r?'?ł‚œU?/ e?O?½ U??" oA?Ž Ë È—U?á?ÝÅœu??š œ—u?" —œ s¹« Ë œ—«œ Á«d?L??¼ tÐ «— d?¹c?ÄU?½tJM¹« Æb¹«ÅÁœdJ½ 똓« Èd~¹œ UÐ q"U! —uÞ tÐ eÖd¼ ULý t−O²½ —œ ÆXÝ«œuš v?½U?ŠË— d?E?½ “« tÇ Ë vÝU?'?Š« Ë v½U?L?'?ł d?E?½ “« tÇ «— Èe?O?Ç ÊU?'?½«tJKÐ ¨b¹¬Åv/ XÝœ tÐ v²Š«— tÐ vF+«Ë oAŽ ÆXÝ« qJA" —UO'Ð ¨b¼«uA½tÐ Áœd! ◊u?I?Ý 4«– ÆbO?ÐU?¹ XÝœ Ê«b?ÐUð b?O?¼b?Ð «— œuš vÖb?½“ ÂU?L?ð b¹U?Ðœu?š lH?½ È«d?Ð «— U?N?½U?'?½« Ë 4U?¹œU?" “« qJ?A?²?" ÈU?O?½œ t! XÝ« s¹« ‰U?³?½œUN?M?ð Æœ—«œ “U?Ð œuš Êb?O?A?A?Ð “« «— UL?ý t! XÝ« s¹« ‰U?³?½œ tÐ ¨b?¼œ dO?O?G?ðU??L???ý tÐ «— vF???+«Ë 7??ý«œ XÝËœ 4—b???+ b??½«u???ðÅv" `?O??'???" v'??O???Ž iO???*UÐ tA?OL?¼ ÊU?²O?Öb½“ —œ oA?Ž t! b?OýU?Ð t²ý«œ œU?¹ tÐ ‰U?Š s¹«UÐ Æb?½«œd?ÖdÐs¹« Ë XÝ« VO??K?/ ÈU??M?F??" —U??J?½« ʬ Ë XÝ« Áb??ý hA??A?" —U??J?½« Ït?½U?A??½œuš tÐ X³'½ Êœd?" UÐ ÆXÝ« œU%« tÐ `O?'" ÈuÝ “« vB?Aý vðuŽœ VO?K/ULý ÆœuýÅv" b×?²" ULý UÐ œu?š ÂUO+ —œ Ë« Ë bOM?! bײ" Ë« ¯d?" UÐ «— œuštÐuð ÕË— d?~?" ÆX*U?¹ b?O¼«u?A?½ XÝœ vF?+«Ë oA?Ž “« È«ÅvÖb?½“ tÐ eÖd?¼—œ ”bI" ÈUA?Ž rÝ«d" o¹dÞ “« «— `O?'" ÎU1«œ Ë ¨b?AAÐ ÊU?ł «— ÊU²O?Öb½“ Æb¹d¹cáÐ œuš vÖb½“Âb??+ r¼ XÝœ —œ X?Ýœ t! b??O???M??!Åv" Áb???¼U??A???" «— È—U??O???'??Ð ÈU??N???łË“XÝËœ U"« XÝ« È«ÅÁœUÝ ÎU²³'?½ —U! v½UL'ł œU%« tÐ 7?*U¹ XÝœ ¨bM½“Åv"UÐ t! b¹¬Åv" gO?Ä r! vKO?š ÆXÝ« vKJ?A" —U! ‰œ Ë ÊU?ł “« Èd~¹œ 7?ý«œøX'OÇ Ã«Ëœ“« ÈUMF" ±≥∞±≥± v×O'" aÝUÄ

Page 67

Uł tÐ vF+«Ë ÈU?MF" tÐ «— 똓« rÝ«d?" UL?ý dÖ« Æb½« Áb?ý vJ¹ t! bM?!Åv"«d¹“ ¨œd! b¼«uš oKš ÊU²¹«dÐ «— v½U¹UÄ vÐ 4U½UJ"« ◊U³ð—« Ÿu½ s¹« ¨b¹—ˬÆbO¼œÅv" d~¹bJ¹ tÐ «— XÝ« X³×" t! v¹«bš ULýøb½uýÅv# »u!×# lLł p¹ dH½ tÝ l7u# tÇÈ«dÐ Êœ—uš tBſ UÐ «— œuš X+Ë “« È—b+ t! œu?ýÅv" X*U¹ v½U'½« d²L!Ë rO²?'?O½ v?{«— ÊU"œu?š “« U?" d¦?!« Æb?M?J½ nK?ð X?U?D?Ð tÐ œu?š XOF?{Ë—œ ÆrOýU?Ð rO?²?Ý«u?šÅv" t! rO?²?'?O½ È—u?D?½¬ «d?¹“ rO?M?!Åv" v²?Š«—U½ —U?N?þ«“« È—UO'Ð ÆX?Ý« Ábý dЫd?Ð bMÇ v²?¹U{—U½ ÈU?¼Åt½UNÐ vÖœ«u?½Uš vÖb½“jI??* Ë b??½«ÅÁœu??Ð ÂU??!U??½ 똓« —œ t! b??M??M??!Åv" ”U??'???Š« U??¼d??¼u??ý Ë Ê“XOI*u" œuš vÖb½“ —œ Ëœ d¼ bO¼«ušÅv" dÖ« ÆbMM!Åv" qL% «— d~¹bJ¹Æb¹d¹cáÐ b?O²'¼ ÎU?F+«Ë t! —uD?½¬ «— d~¹bJ?¹ Uð bOýu?JÐ b¹UÐ b?OM! V'!tÐ b¹UÐ ¨œu?ýÅv" d²?AO?Ð r¼ “« UL?ý XšUM?ý U¼“Ë— Xýc?Ö UÐ t! —u?D½U?L¼—UM?! «— ÊU²?ł«Ëœ“« —œ d?{UŠ v"U?!U?½ Ë bO?¼œ tLðU?š d?~¹b?J?¹ ÈUN?A½“d?ÝÆbOM! t³Kſ ʬ dÐ Ë t²ý«cÖ“UÐ —U?! “« b?ýU³?½ U?Lý q?O" oÐU?D?" t½U?š q¹UÝË Ë —«e?Ы t! v"U?~?M¼ U?¹¬Ït½U?š—U! ÈU?¼U?Žœ« U?Ð Êu?Ç b?¹“«b?½«Åv" —Ëœ «— vM?²?*U?Ð rA?Ä U?¹¬ øb?O?²?'?¹«Åv"t! —uD½¬ «d¹“ bOM!Åv" „dð «— ÊU²?¹U¼ÅtâÐ U¹¬ øb¹¬Åv/ —œ —uł ʬ ÏÁb½“UÝt! ‘uÄ Á—“ ÏtO?«uý ʬ ÊUðd?'L¼ tJM¹« d?ÞUš tÐ U¹¬ øb½b?A½ bO²ý«œ —U?E²½«—œ t! v¹ULM?OÝ ÏÁ—U²?Ý Ê¬ tJM¹« d?ÞUš tÐ U¹ Ë ¨X'?O½ b¹œu?Ð Áb¹œ U¼U?¹ƒ— —œU??Ð “u??M???¼ d??Ö« øb???O??²??'???¹«Åv" “U???Ð ‘öð Ë vF??Ý “« ¨X?'??O???½ b??O??²???ý«œ s¼–ÆbOM?!Åv" qL?Ž Ê«ułu½ p?¹ bM½U?" t! XH?Ö b¹UÐ ¨b?¹—«œ b½u?OÄ ÊU?²¹U?¼U¹ƒ—ÊUðd'?L¼ Êœd?! g½“dÝ “« Ë b?OM?J½ g½“d?Ý œuš X+U?LŠ d?ÞUš tÐ «— œu?šdÖ« Æb?¹—«œdÐ XÝœ Áœd?J½ vÖb?½“ UL?ý ÈU¼ÅÊU?"—¬ UÐ tJ?M¹« d?ÞUš tÐ r?¼ ʬb¹U?Ð b?O?ýU?Ð t²?ý«œ XÝËœ b?O?¼«u?šÅv" d?Ö« Æœuý q¹b?³?ð b?¹U?Ð œu?ý U?*u?Jýqš«œ b¹bł vÖb?½“ p¹ tÐ XÝ« oA?Ž —œ t! ÈbN?Fð UÐ «d?¹“ ¨b¹u?ý q¹b³?ð¨bOM! v/ qLŽ ¨b?OM! v/ ”U'?Š« ¨bOMO?Ð v/ 5MÇ s¹« d~¹œ Æb?¹uýÅv"ÊuM!« UL?ý vÖb½“ ÆbO?M!Åv/ UŽœ 5M?ÇÅs¹« d~¹œ v²?Š U¹ ¨bO?M! v/ „—œÆÁb¹œdÖ vM?ſ Èd~?¹œ —œ Êbý p¹dý U?Ð t! vÖb½“ ¨XÝ« „d?²A" vÖb?½“r'ł —œ U?N?Mð t½ Æb?¹u?ýÅv" d?LŁ d?Ä ÎöÐU?I²?" œu?š oA?Ž Ït½«“Ë— Ït¹b¼ o¹d?Þ “«È“UÝ“U?Ð Z¹—b?ð tÐ Ë b??u²?" u?½ “« U?Lý Æœu?š Xýd?Ý “« tK?Šd?" d¼ —œ t?JK?ÐsJ2 d?¼u?ý Ë Ê“ p¹ ÆœuýÅv" —«d?+ d?Ð vF+«Ë oA?Ž t−?O²?½ —œ Ë b?¹uýÅv"lD+ d~¹b?J¹ Ë ÊUA?½«b½“d* U?Ð «— ÊUý tDЫ— ‚öÞ Ë v¹«b?ł o¹dÞ “« XÝ«ÈuÝ tÐ r'?ł “« oA?Ž Æb½d?OÖ gO?Ä «— œd?& Á«— bM?½«uðÅv?/ eÖd?¼ U"« b?M?M!ULý oA?Ž ÆÈbЫ tÐ v½U?* “« ¨œËb×?" U½ tÐ œËb?×" “« ¨b?M!Åv" X!d?Š ÕË—Ë v½UL'ł XOЫcł “« b?¹UÐ ULý ¨bM?! X*dAOÄ Ë Ábý q"U! Z?¹—bð tÐ b¹UÐœU%« ÈuÝ tÐ f?áÝË bO?M! b?ý— UN?³K?+ œU%« Èu?Ý tÐ «b²?Ы v½UL?'ł œU%«tÐ ¨bO?M?! 똓« r'?ł UÐ U?N?Mð d?Ö« ÆXÝ« s!U?Ý b?½Ë«bš ʬ —œ t?! v½UŠË—ÈuÝ tÐ «— UL?ý Èd~?¹œ hAý t! b?¹uýÅv" tłu?²" Ë b¹u?ýÅv" t²'?š Ȝ˓U?Ð d?ðô«Ë v"U?I?" —œ Ë b?O?M?! 똓« åÊU?'?½« p¹ò U?Ð d?Ö« Æb?½U?A?!Åv?" œu?šÈbЫ oAŽ ÊU?²IAŽ f?Ä ¨XÝ« 5MÇÅs¹« U?Lý Ït²Ý«u?š dÖ« Ë å«bš b?½“d*òbM½«u?ðÅv" d?¼uý r¼ Ë Ê“ r¼ fÄ XÝ« œËb?×"U?½ oAŽ t! vzU?$¬ “« ÆXÝ«UN?½¬ È«dÐ «— oA?Ž 7šU?Ý ÈbЫ 4—u?/ s¹« —œ t! b?MÐU?¹ UI?𗫠ʬ bM?½U" tÐÆXÝ« Áœd! ÊUݬ Ë qNÝp¹ “« fJâ?O?¼ Æb½“Åv/ «— tÐËd?A?" Ë t!Ëd²?" Ït½U?š p¹ —œ fJâ?O?¼ÊU¹UÄÅvÐ ÏtLA?Ç p¹ d~¹b?J¹ È«dÐ t! v"U~?M¼ Uð Æb?ýu½Åv/ pAš ÏtL?AÇU?¹ t½U?¼U??Ö¬ oA?Ž “« vK??! ·b?¼ Æœu??Ð b?O?¼«u??A?½ ÁœU??"¬ oA?Ž È«d?Ð ¨b??¹u?A??½Ã«Ëœ“« rÝ«d" —œ U?NM?ð q"U?! 똓« t−O?²?½ —œ ÆXÝ«bš U?Ð œU?%« t½U¼U?Ö¬U½—U! vB?A?ý Ëœ —œ t! ÆXÝ« XO?K?¦?ð oA?Ž v½œd?J½ „—œ “«— ¨X?Ý« sJ2øX'OÇ Ã«Ëœ“« ÈUMF" ±≥≤±≥≥ v×O'" aÝUÄ

Page 68

dÖ« v²Š ÆbýUÐ Áœ«œ U?Lý tÐ oAŽ “« v¼U³?²ý« d¹uBð Ë t²?*dÖ —«d+ d~?¹bJ¹«— Ë« b?O?½«u?ðÅv" r¼ “u?M?¼ t?²?*— 5?Ð “« ÊU?²?K?ÐU?I??²?" 4U?ÝU?'?Š« gO?Ä U?N??ðb?"bO?M!Åv?" dJ?* U¹¬ Æb?O?¼«uA?Ð «— Ë« d?Oš b?O?½«uðÅv" r¼ “u?M?¼ ¨b¹—«b?Ð XÝËœd?Ð tJ?K?Ð b?O?M?J?½ 4ËU?C?+ Èd?~?¹œ d?Ð øXÝ« qÐU?I?" ·d?Þ È«d?Ð U?N?*d?Š s¹«XÝËœ d²AOÐ v½UÐd?N" UÐ «— Ë« ¨œ—«b½ XÝËœ «— ULý ÎU?F+«Ë Ë« dÖ« Æ ÊUðœuš—œ v½ôuÞ 4b?" È«d?Ð b?ýUÐ —œU?+ v'?! t! b?¹¬Åv" gO?Ä r! VK?ſ« Æb?¹—«bÐtÐ «— Êœu?Ð oýU??Ž t! XÝ« oA??Ž U?Ð øb??M?! X"ËU??I?" t?½U?B???U?š oA??Ž d?Ыd??ÐtÐ Èb¹bý ”Q¹ .«dÐ Ë« ∫b?O¹uÖÅv" œuš tÐ tAO?L¼ ULý Æb¹“u?"¬Åv" Èd~¹œÁ«dL¼ tÐ Èb?¹bý ”Q?¹ Ë« È«dÐ s" ∫b?O¹u~?Ð XÝ« d²?NÐ ÆXÝ« t²?ý«œ Á«dL?¼d?O??'?" e??O?½ U??L?ý fÄ »u??š ÆÁœd?! ŸËd??ý Á“U?ð t?! XÝ« v'?! Ë« Æ«Åt?²?ý«œXÝËœ «— Ë« Á“U??ð X³??×??" “« —U???ýd??Ý vI??A??Ž U??Ð ªb???O??M??! ŸËd??ý «— È«ÅÁ“U??ðdÄ Êü« dÖ« U?"« bO?M! d?Ä «— ʬ bO?½«uðÅv" Áb?ý v?Uš U?Lý Ê«u?O? d?Ö« Æb¹—«bÐ Æb−MÝÅv" «— oAŽ ‘d¹cÄ XO*dþ t! XÝU" ÕË— oLŽ XÝ«r¼ Îö³+ Ë « È—U?O'?Ð nF{ ◊U?I½ È«—«œ ÊU?ðd'?L¼ t! b?OM?!Åv" UŽœ« U?LýÁU³²ý« U?Lý œ—u" Ëœ d?¼ —œ ÆXÝ« È—UO'?Ð 4u+ ◊UI?½ È«—«œ Ë« t! bO²?HÖÅv"b¹UÐ UL?ý ¨4u+ ◊UI?½ r¼ Ë XÝ« nF{ ◊UI?½ È«—«œ r¼ ÊUðd'?L¼ ÆbO?M!Åv"X'O½ s" ·d?Þ “« ÁU³²?ý«ò ∫bO¹uÖÅv?" ÆbOM?! 똓« XÝ« ÎUF+«Ë t! —u?D½¬øb¹«ÅÁœ“ ÊU?−?O?¼ —b?I?M?¹« «d?Ç fÄ XÝ« Áb?ý ÷uŽ Ë« d?Ö« åÁb?ý ÷u?Ž Ë«X¹u?¼ p¹ U?Ð t½ ¨b?¹«ÅÁœd??! 똓« Ê«u?A?²?Ý« Ë Xýu??Ö “« v½U?'?½« U?Ð U?L??ýÆ«—cÖ »U?A?²?½« p¹ t½ œ—«œ œu?š —œ «— X¹U?N½ o?AŽ Æd?¹c?ÄU?½d?OO?G?ð 5?ſË—œt! b?O?²?'?¼ ÊU?'??½« p¹ oýU?Ž tA?O?L??¼ fÄ b?O?²?'?¼ Èœd?" U??¹ Ê“ oýU?Ž d?Ö«d?Ö« ÆXÝ« —U?J?¼U?M?Ö ¨XÝ« nO?F?{ ¨XÝ« i¹d?" t?! v'?! ¨XÝ« q"U?!U?½bO?¼«uš Èu?+ «— Ë« ¨œ«œ b?O¼«u?š U?Hý «— Ë« b?O?ýUÐ t²?ý«œ XÝËœ «— Ë« ÎU?F+«Ë«— !— “« v½ôuÞ v½«—Ëœ v?Žu½ tÐ o?AŽ Æœ«œ b?O?¼«u?š 4U?$ «— Ë« Ë XšU?Ýs¹« d?Ð t³??K?ſ È«d??Ð d?Ö« Ë b??O?²??'?¼ b??O??"«U?½ ¨b??¹«ÅÁœd?! t! vł«Ëœ“« d??ÞU?š t?ÐÈU?¼ÅXO?½ s¹d??²?N?Ð ·ö?š d?Ð U?L?ý v?²?¹U?{—U??½ b?O?M??!Åv/ ‘öð 4U?ÝU?'??Š«Èd?~?¹œ «d?¹“ ªb?O?M?!Åv" —Ëœ œu??š “« «— Èd?~?¹œ Ë Áœ«œ ÊU?A?½ «— œu?š ¨ÊU?²???œÆbMO?³Ð «— U?Lý q?"U! œU?L²?Ž« U𠜗«œ “U?O½ œu?ý d²?J¹œe?½ UL?ý tÐ tJM?¹« È«dÐÈ—UO'?Ð l½«u" X"«b?½ ”U'Š« ¨b?¹uý d²?J¹œe?½ r¼ tÐ b¹U?Ð ULý t! v"U?~M?¼ÆbM!Åv" —Ëœ r¼ “« «— ULý Ë Áœd! œU−¹« ULý 5Ð «—ÁdHÝ p¹ d?Ý ULý UÐ Ë b?ЫušÅv" U?Lý UÐ t! v'?! UР똓« È«dÐ e?Öd¼tÝ Æb¹dO~Ð rOLBð —U?! s¹« ÂU$« È«dÐ UNMð UL?ý ÆX'O½ d¹œ œ—ušÅv" «cſÎUF?+«Ë d?Ö« Æ ÊU?²?¹U?¼U?¹ƒ— Ë ÊU?ðœuš ¨ÊU?ðd?'?L?¼ vM?F?¹ b?M?²'?¼ lL?ł p¹ d?H?½b?O?½«u?ð v/ d?Ö« Æb?O??¼œ ‚öÞ «— œu?š ÈU?¼U?¹ÏË— ¨b?O??M?! 똓« b?O?¼«u?šÅv"vÖb½“ ÈU¹ƒ— —œ dÖ« U"« ¨b¹“U?'Ð È«Åt³K! bO?½«uðÅv" q+«bŠ b¹“U'?Ð ÈdB+÷d* ÆbO?ýUÐ XA?³ýu?š ÊUð t³?K! —œ bO?½«uðÅv/ e?Öd¼ b?OýU?Ð dB+ p¹ —œdB+ p¹ 7šUÝ “« Ë b¹—«c~Ð —UM! «— œuš ÈU¼U¹ƒ— b¹«Åt²*dÖ rOLBð rOM!v¹UN?Mð tÐ rO?L?Bð s¹« t½ øXÝU?L?ý 4ôUO?š ÊU¹U?Ä s¹« U?¹¬ ¨bO?M! b?O"« l?D+UÐ b¹U?Ð ÆœuÐ b¼«u?A½ v*U! tA?OL¼ È«d?Ð Ë Á—U³?J¹ tÐ UN?½¬ ÊœdÐ 5Ð “« È«d?ÐtJM?¹« È«d?Ð «— œu?š d?'L?¼ e?Öd?¼ U?Lý «d?¹“ ¨b?O?M?! “Uſ¬ Èd?~?¹œ ågA?A?Ðò¨t²*UO½ oI?% ÈU¼U¹ƒ— ¨ÈbO?"«U½ øb¹«ÅÁbO?AA³½ Áœu?³½ ÊU²¹U?¼U¹ƒ— UÐ oÐU?D"ʬ ÂU$«d?Ý Æb?¹—U?á?'Ð b?½Ë«b?š tÐ «— œu?š vÖœ—u?šd?Ý Ë ¨tM?O! ¨v²?¹U?{—U?½d~?¹b?J¹ U?Ð «— ÊU?²O?Öb?½“ Ë b¹«ÅÁœd?! 똓« Ë« U?Ð t! åÈ«ÅvF?+«Ë hAýòœ—«b½ vÞU?³ð—« U?L?ý ÈUO?½œ tÐ tK?¾'?" s¹« Ë Æb?¹d¹c?á?Ð XÝ« ÎÎUF?+«Ë t! —u?D½¬ ÆXÝ« j³ðd" ULý ÈU¼ÅÁUÖb¹œ UÐ tJKЫ— Ë« UNM?ð Ë ¨b¹«Åt²ý«b?½ XÝËœ ÎÎUF?+«Ë «— ÊUðd'?L¼ eÖd?¼ ÊuM?! Uð b¹U?ýÎUF+«Ë «— ULý eÖd¼ eO½ Ë« b¹Uý ¨bO?²Ý«ušÅv" œuš t½U¼«ušœuš ·«b¼« È«dÐvÖb½“ b?¹U?ý Ë t²?Ý«u?šÅv" œuš È«d?Ð jH?+ «— U?L?ý Ë ¨XÝ« t²ý«b?½ XÝËœ—U?M?! —œ È«ÅtE?( È«d?Ð Áœu??Ð —«u?²?Ý« œu?š —u??×?" d?Ð d?²?A??O?Ð t! d?H?½ Ëœ U??L?ýøb½uýÅv" »u'×" lLł p¹ dH½ tÝ l+u" tÇ ±≥¥±≥µ v×O'" aÝUÄ

Page 69

øXÝ« gOÖb½“ —œ ÊU!½« v~AOL¼ dH!L¼ !— «dÇt−?O?²?½ s¹« tÐ ÎU?²??F?O?³?Þ ¨b?M?J??½ qL?Ž `O?×?/ “d?Þ t?Ð U?L?ý qO?³?"u?ð« d??Ö«”U??Ý« d??Ð —u??ðu??" ÆXÝ« Áb??ý œU??−??¹« ʬ —u??ðu??" —œ v??U??J??ý« t! b??O??Ý—Åv"ʬ —œ ◊u?Ðd?"U?½ È«Åt?F?D?+ U?L??ý d?Ö« Ë ¨XÝ« Áb??ý t²?šU?Ý v/U??š ÈU?¼ÅÕd?ÞÆb?¹“U?ÝÅv" n+u?²?" «— ʬ tJ??M?¹« U?¹ b?O?¼U?!Åv?" ʬ v¹¬—U?! “« U?¹ ¨b?¹—«c?~?Яd" Ë !— UÐ —U! s¹« UÐ Ë Áœd! œU−¹« qKš —b?Ä ÕdÞ —œ œuš ÁUMÖ UÐ ÊU'½«iO* ÏÁdL?Ł ¨t½UIýU?Ž XŽUÞ« o¹d?Þ “« ¨ÁUMÖ ÂU?$« “« q³+ ÊU'?½« ÆÁbý UM?ý¬Ë Ê«d?~?¹œ U?Ð œu?š jЫ˗ —œ ¨Xý«œ rE?M?" Ë Ê“«u?²??" vÖb?½“ p¹ ¨b?½Ë«b?šo¹d???Þ “« ÊU??'???½« ÆX?ý«b??½ Ÿ«e???½ “« È« tÐd???& ê?O??¼ œu???š ·«d???Þ« ÈU???O???½œË Ê«d~¹œ UÐ ¨œu?š UÐ Ÿ«e½ tÐ ÂuJ?×" Ë Ábý «b?ł «bš “« —Ëdſ Ë v~"U?!œušu×?½ s¹d²?N?Ð tÐ v²Š t?! ¨©ÁœU"® r'?ł Ë ÕË— 5?Р똓« ÆXÝ« g¹UO?½œ U?ÐË X³?O?B??" Ë !— Ëœ s¹« 5?Ð v¹«b??ł ªÁb?ý t²??'?J?ý Êu??M?!« ¨XÝ« q?J?A?"XL?F?½ U?"« ¨XÝ« 4u?" ÁU?M?Ö œe?" t! «d?¹“ò ÆXÝ« t²?ý«œ Á«d?L?¼ tÐ «— ¯d?"Æ©≤≥∫∂ÅÂË—® å`O'" v'OŽ U" b½Ë«bš —œ v½«œËUł 4UOŠ «bšË« ¨ÎU??M???O??I???¹ øœu???ý Êœd??" ÁU???M???Ö “« ÊU??'???½« l½U???" X'???½«u??ðÅv" «b???š U???¹¬È«d?Ð rK??F?" p¹ U??¹¬ ¨b?M??J?Ð «— —U?! s?¹« Ë« “« Èœ«“¬ 7?*d??Ö U?Ð X'??½«u?ðÅv"tÐ «— 4ô«R?Ý »«u?ł ¨œ—«œ XÝËœ «— œu??š Ê«“u?"¬ g½«œ b??¼œ ÊU?A?½ tJ??M?¹«tJM?¹« È«d?Ð —œU?" p¹ U?¹¬ øb?M?'?¹uM?Ð jK?ſ t! b?Ýd?ðÅv" Êu?Ç ¨b?¼œÅv" U?N?½¬dÝ Ë« tÐ 7?*— Á«— ‘“u"¬ “« b?¼œ ÊU?A½ ‘b?½“d* tÐ X³?'?½ «— œuš X³?×?"tJ?M?¹« È«d?Ð —b?Ä p?¹ U?¹¬ øb?²?*U?O?Ð Ë« «œU??³?" t! b?Ýd?ðÅv" Êu??Ç b?½“Åv" “U?Г« ÊËdO?Ð t?Ð Ë« 7?*— “« l½U?" b?¼œ ÊU?A?½ ‘b?½“d?* tÐ X³?'?½ «— œu?š X³?×?"«— œuš X³×" «bš U¹¬ øb²*UO?Ð dÝœ—œ tÐ Ë« t! bÝdðÅv" «d¹“ ¨œuýÅv" t½Uš»U?A?²?½« t?½«œ«“¬ t! X³?×?" —œ v?Öb?½“ “« «— ÊU?'??½« t! Áœ«œ ÊU?A?½ —u??Þ s¹«bO?½«uðÅv/ b?OM?! X³×?" «— Èd?~¹œ b?O¼«u?šÅv" t! v"U~?M?¼ øbM?! —Ëœ œuý“« q³?+ b?¹U?Ð b?M??M?! v'?! b?N?F??²?" oA?Ž —œ «— œu?š t! v?¹U?N?½¬ ¨œ—«œ œu?š —œË Áœd! ”bI" «—U?Lý œU%« 똓« rÝ«d" Æb?MA¹b?½UOÐ tK¾?'" s¹« tР똓«UNMð d~¹bJ¹ UÐ vÖb½“ —œ ÆbOM! q"U! Á“Ë— d¼ «— ʬ bM!Åv" pL! ULý tÐÈuÝ tÐ Ë Áœd! œ«“¬ v¼«ušœuš “« «— ULý ÈËœ d¼ t! œu?Ð b¼«uš —œU+ `O'"dE?²?M?" Ë« ¨b¹U?O?Ð U?L?ý Ït½U?š tÐ tJ?M¹« È«d?Ð U?"« ¨b?M?! ÊuL?M?¼— vI?O?IŠ oA?Ž7?*d?¹c?Ä Æb??O?²?H??Ö tK?Ð t! È“Ë— ʬ b?M??½U?" XÝ—œ ¨XÝU??L?ý X³?¦??" »«u?łv'O?Ž 7*d¹c?Ä ÈUM?F" tÐ e?O½ Ë Èd?~¹œ 7?*d¹c?Ä ÈUM?F" tÐ „d?²A?" vÖb½“ Æb¼œ 4U$ «— ULý ÈËœ d¼ b½«uðÅv" t! v'! ¨XÝ« `O'" !— Ë œ—œ “«—ÆrOM!Åv" fŠ ÊU1UO?½œ —œ Ë œuš —œ «— ¯d" Ë !— eO?~½« ”«d¼ œułË U"œuš ÏÁuI??UÐ lÐUM?" “« t! ÊU'?½« ÆXÝ« ÁœuÐ ÊU'?½« dO~?M"«œ tA?OL¼ !— s¹«UNMð Æb½«œÅv" sJ2dOſ «— “«— s¹« ÈUMF" oLŽ tÐ ÊœdÐ vÄ ¨ÁbO½«œdÖÅÈË—UNMð Ë— s¹« “« Ë bM?!Åv" UON" ÊU'?½« È«dÐ «— ʬ „—œ bOK?! v×O'" ÊU1«ÈU?N?²??½« —œ g"«—¬ «c??? Æb?¼œÅv" 4U??$ Èb?O??"«U?½ “« «— Ë« t! X?Ý« ÊU?1«ÁbO?A?Ç vÖb?½“ —œ «— !— t! v½U?'?½« ÆXÝ« “«—œ Ë —u?³?F?«ÅV?F/ È«ÅÁœU?łb½«bÐ d?BI" «— «b?š tJM¹« ÈU?ł tÐ Æœuý Áœ“ XH~?ý Ÿu{u" s¹« “« b?¹U³½5Ž —œ Æb?ý b¼«u?š d?²J?¹œe?½ ÁœUł s¹« ÈU?N?²½« tÐ b?ýU?Ð Ë« —«eÖd?Jý d?Ö«tÐ È“Ë— t! býU?Ð t²ý«œ ÊU?1« `O?'" v'?OŽ tÐ œu?łË ÂUL?ð U?Ð b¹U?Ð Ë« ‰UŠvBAý ÈUN$— tJKÐ ¨bA?âÐ «— !— ÈUMF" UNM?ð tJM¹« t½ ¨b¹UOÐ Ë« pL!X"bš —œ U?N?M?ð t½ «— d?{U?Š ÈU?N?$— Ë« o¹d?Þ s¹b?Ð Æœd?¹cá?Ð e?O?½ «— œu?šÆeO½ UO½œ ÂULð X"bš —œ tJKÐ œ—ˬ b¼«uš —œ œuš 4U$ 4œUFÝÈœU¹“ q/«u* U?¹—œ «dÇ ÆbýU?Ð «bł g¹U¼—U?š “« b½«u?ðÅv/ “— qÖ «dÇÊU'?½« t! ÈuO?²!«Åu?¹œ«— ÈËd?O½ «d?Ç øbM?!Åv" Ê«d?¹Ë t½UL?Š—ÅvÐ «— qŠUÝ “« øœË— —U! tÐ U¼ÅÊU'½« d~¹œ vÖb½“ Êœd! Ê«d¹Ë È«dÐ b¹UÐ Áœd! œ«“¬ «— ʬøb½uýÅv" »u'×" lLł p¹ dH½ tÝ l+u" tÇ ±≥∂±≥Σ v×O'" aÝUÄ

Page 70

Èb¹bł !— ¨b¼œÅv" Œ— ÊUNł —œ t! v¼UMÖ d¼ È«dÐ t! bOýUÐ t²ý«œ dÞUšÆb¼œÅv" ÊUA½ dðÅ”u'×" vKJý tÐ «— œuš —uCŠ d~¹œ v¹Uł eO½—œ X'?J?ý vÝU?Ý« —u?Þ tÐ t! ÊU?'?½« ÁU?M?Ö “« X'?½«u??ðÅv" b?½Ë«b?š U?¹¬!— —œ X'?½«u??ðÅv" t½u??~?Ç Ë« 4—u??/ s¹« —œ øœd??³?Ð 4c??? ¨XÝ« X³??×?"Ë !— t! vzU$¬ “« øbÐU?OÐ vðc? X?Ý« ÁUMÖ d?¹cÄ »UM?²ł« X³?+UŽ t! ÊU'?½«b¹U³½ eÖd¼ ULý ¨b¼œÅv" ÊUA½ «— —bÄ X³×" ÕdÞ —œ oOLŽ ‰ö²š« X³OB"—œ ÈeO?Ç bO?~M?−?Рʬ UÐ tJ?½¬ È«dÐ U?Lý U?¹¬ Æb?¹ËdÐ X³?OB?" Ë !— —U?Ð d¹“X*dA?OÄ Ÿu?½ d?¼ ¨Ë—«œ ¨r?UÝ t¹c?Gð ¨Xý«b?N?Ð ∫v½UL?'?ł !— øb¹—«œ t²?MÇ5?Ð ·«b??¼« Ê«u??M??Ž t?Ð g"«—¬ Ë X?«b??Ž ∫d??A??Ð ÏÁœ«u??½U??š !— Æ ÆÆÆÆvL??K??Žv$— ÆÆÆÆoAŽ ¨‘“u?"¬ ∫d?A?Ð v½Ë—œ !— ÆÆÆÆ UN?½U?'½« Ït?L¼ È«d?Ð vK?K*«Ë —U! ¨È˛u?uMJ?ð ¨vLKŽ oOI?% ÆXÝ« dAÐ d~?½UOGÞ 4«– ÈËdO?½ q/UŠ t!Ë !— tO?K??Ž ‘öð —œ Ê«d??~??¹œ tÐ X³??×?" “« t?²?ýc??Ö U??L?ý t! v?"U?~??M??¼ ÆÆÆvN?« Õd?Þ œ—«Ë t! œd! b?O¼«uš q?/UŠ ÊUM?OL?Þ« ¨bO?M!Åv" X!d?ý X³O?B"tÐ tAOð fÄ ¨bO?ýUÐ gAÐdL?Ł tMO"“ s¹« —œ ÎUF?+«Ë bO¼«ušÅv" dÖ« Æb?¹«ÅÁbýq"U! e?Öd¼ e?O½ Êœd! s?! tA¹— b?½Ë— s¹« ÆbO?M! œu?ÐU½ «— ʬ Áœ“ ÁU?MÖ tA?¹—t"«œ« œu?š —U?! tÐ Ë b?½U?"Åv?" U?" œu?łË —œ v²?I?O?I??Š b?M?½U?" tÐ !— Æœu?ý v/U¹ b?¹d³?Ð œuÝ œu?š XF?HM?" È«dРʬ “« t! b?¹—«œ ⁄«d?Ý v¼«— U¹¬ Æœ«œ b?¼«ušÆœd! b¼«uš —Uá'¼— ÈbO"«U½ ÏÁdOð Vý ÈuÝ tÐ «— ULý tJM¹«tÇ dÖ« ¨bM!Åv" bO?uð v³½Uł 4ôuB?×" È«ÅÁbM¹«e* “dÞ tÐ Ê—b" ÊU'½«dÖ« Æœd?ÐÅv" œuÝ d?A?Ð ÏÁœ«u½U?š ÁU?*— XNł —œ e?O?½ U¼ôU?! 4U?F¹U?{ “« ÊuM?!«È«d?Рʬ åÁœU??H?²??Ý«ò “«— ¨b??M?!Åv" h?A?A??" «— !— Ë œ—œ “«— ÏU?A??M??" ÊU?1«åv³Mł ‰uB×"ò ¨!— bO¼«ušÅv" ULý U¹¬ Æœ“UÝÅv" ‘U* eO½ «— UO½œ 4U$`O'?" v'O?Ž “« øb?O¹¬ —œ d?A?Ð 4U$ l*U?M" X"b?š —œ Ë t²?šUÝ «— ¨ÊU?¼U?MÖjÝuð ÆXÝ« Áb?ý t²?šU?Ý !— “« t½u~?Ç t! b?¼œ ÊUA?½ U?L?ý tÐ Uð b?O?¼«uA?ÐÆXÝ« 4U$ Ït¹U" dOLš t! g²³×" 4—b+tJ?K?Ð ¨b?¹u??ý d?¹d?ý «œ —œ Ë« ÊœU?²??*« “« l½U?" U?ð b??O?M?! VK?Ý Ë« “« «— Èœ«“¬tÐ s¹« Ë Æb¹d?O?~?Ð ÊU?ł tÐ «— X³?O?B" Ë X'?J?ý ¨ÁU?³?²?ý« dD?š b?O?¼«u?šÅv"«— U" Êœd?! ÁU?M?Ö p'¹— t! «d?¹“ œ—«œ XÝËœ «— U?" «b?š t! XÝ« s¹« d?ÞU?šÆXÝ« Ábý q³I²"ULý —Ëdſ ∫b?OM! ‰U³?½œ «— œuš ÊU¼UM?Ö aKð V+«uŽ bO?½«uðÅv" VKſ« U?LýU¹ b¼«ušÅv" t! ÈeO?Ç “« «— Ë« ÊU²O¼«u?šÅœuš ¨åbMJýÅv" «— Èd?~¹œ VK+òË bM!Åv" ÁœU?H²Ý« ¡u?Ý Èd~¹œ “« U?Lý ÈU¼Å”u?¼ ¨bM!Åv" ÂËd?×" œ—«œ “UO?½Ë v½UL'ł ÈU?¼œ—œ Vłu" v½«dðuN?ý Ë qJ?« tÐ œUO²?Ž« Æœ“UÝÅv" —«uš «— Ë«tÐ «— ʬ ÈU¼ÅÂUO?Ä v½UM?OLÞ« êO?¼ UÐ Ê«uðÅv?/ t! œuýÅv" È—UL?ýÅvÐ v+öš«¨v²?Ýd?Ä œ«ó½ Ë v~?"U??!œu?š ¨U?" g½“d?Ý —«Ë«e??Ý v¼U?ðu?! Æb?O?A??! d?¹u?B?ð¨dI* ¨È—ULOÐ ¨v~MÝdÖ “ËdÐ ¨5A½ dOI?* ÈU¼ÅtK×" œU−¹« XKŽ ¨ÈbMLðËdŁÊU?Г d?Ð v²?¹U?J?ý b?O?ýU??Ð X"öÝ tJ?M?¹« “« U?L?ý ÆXÝ« ÆÆÆÆÆË ¨Èœ«u??Ý vÐb?O?²??'?¼ Ê«d??~?¹œ Êu??¹b?" «— œu??š v²?"öÝ t?! s¹« œd?ł— U??Ð v²?Š b??¹—ˬÅv/“« UL?ý Æ©Ád?O?ſ Ë ¨b?M?M?!Åv" tO?N?ð «— U?L?ý È«c?ſ t! v?¹U?N½¬ ¨U?L?ý s?¹b?«Ë®UL?ý tÐ Ê«d?~¹œ “« ÊU?²?A½«œ t?Ç dÖ« b?¹—«b?½ v²¹U?J?ý b?OýU?Ð œ«u?Ý UÐ tJ?M?¹«t! v¹U?¼ÅX³??O?B??" “« «d?Ç Æ©Ád?O??ſ ¨ÊU?Öb??M?'?¹u??½ ¨ÊU?L??K?F?"® b??ýU?Ð Áb??O?Ý—øbO²'¼ bM"ÅtKÖ b¹œu³½ ʬ å—«Ë«eÝòU¹ Ë Êb?ý d?²N?Ð È«d?Ð «— ʬ b?¹UÐ ¨b?¹d?¹c?áÐ «— d?A?Ð ÏÁœ«u?½Uš 4b?ŠË d?Ö«v¹eł U?L?ý Æb?¹d?¹c?á?Ð Êbý d?ðd?O?I?* U?¹ Ë Êb?ý dðb?M?L?ðËd?Ł U?¹ Ë Êbý d?ðb?ÐdOŁÏUð X% Z¹—bð tÐ Ë bO?²'¼ v²'¼ ÊUN?ł Ë dAÐ ÏÁœ«u½Uš “« d?¹cÄU½ v¹«błtÐ v?Ë ¨b¹«Åt²?'?Ð«Ë tL?¼ tÐ œuš v?BA?ý X*d?A?OÄ È«d?Ð Æb?O¹¬Åv?" —œ Ëœ d¼r! vK?! q"U?J?ð s¹« ÊU??¹d?ł —œ Æb?¹—«œ vA?I?½ tL??¼ vÖb?½“ —œ U?L?ý ‰U?Š d?¼Æb¼œÅv" —«d?+ d?O?ŁÏU?ð X% «— XI?K?š ÈU?¼“d" s?¹dð—Ëœ ¨tF?+«Ë s¹d?ðÅXO?L?¼«tÇ tJM¹« ÿU?( tРʬ œËbŠ Êœd?! hAA?" VKſ« b?OM!Åv" ÁU?MÖ t! v"U?~M?¼s¹« ÊU¼«u?š tAO?L¼ Æb?¹U/Åv" sJ?2dO?ſ œ—«cÖÅv" ÊU?N?ł ‘Ëœ dÐ «— È—U?ÐtÐ «— XI?O?I?Š s¹« U?"« ¨b?¹d?¹c?á?Ð «— ÁœU??" Ë d?A?Ð Ït½u?Ö“«— 4b?ŠË t! b?O?ýU?ÐøXÝ« gOÖb½“ —œ ÊU'½« v~AOL¼dH'L¼ !— «dÇ ±≥∏±≥π v×O'" aÝUÄ

Page 71

tÐ «— UO½œ Ë X³?×" Ë g"«—¬ “« —Uýd?Ý vÖb½“ p¹ tÐ «— ÊU?'½« tJM?¹« È«dÐÆœd!Åv" t³?Kſ ¯d?" Ë !— ¨ÁUM?Ö dÐ b?¹UÐ «b?²Ð« ¨b?½«œdÖ“U?Ð œuš ÏtO??Ë« X?UŠË« v²+Ë ¨Â—«œ XÝËœ «— Ë« s"ò ∫bO?¹uÖÅv" 5M?Ç œuš XÝËœ tÐ lł«— U?LýrM??O??ÐÅv" !— —œ «— Ë« tJ???M??¹« “« ¨œu??ýÅv" —«œ t×???¹d??ł r³??K??+ b??M??!Åv?" ÁU??M??Öœu?š »u?³??×?" U??Ð «— —«œÅXÝËœ t! XÝ« X³??×?" 4—b?+ s?¹« ÆårM?O??~?¼Ëb?½«t! vzU?$¬ “« Æb?½«œÅv" Èd?~??¹œ b?M?½U?L??¼ «— œu?š Ë« t! «d?Ç b?M??!Åv" b?×?²?"Ë« ¨Xý«œ XÝËœ «— U" œuÐ U?¼ÅX¹œËb×?" ÂULð “« d?ð«d* t! v²?³×?" UÐ v'O?Žœuš dÐ «— U?" ÈU¼Å!— ÂU?Lð Ë U?" ÊU¼UM?Ö ÂUL?𠨜d! lL?ł œuš œd?Ö «— U" ÏtL?¼Ê«uðÅv" qJ?ý s¹dðÅÈu?+ tÐ «— —U! s¹« Æœd?! œuÐU?½ «— U" ¯d?" v²Š ¨X*d?ÖVOK/ ÈË— t?! ÊUMâ?L¼ Æœu?Ð œuš X³?×" v½U?Ðd+ v'?OŽ t! œd?! ÊUO?Ð 5MÇ«— œu??š ÕË— u???ð ÈU??¼ÅX?Ýœ tÐò ∫XH???Ö 5???M??Ç œu???š v½U???L??ݬ —b???Ä tÐ œu???Ðœuš ¯d" UÐ Uð œuÐ Áb"¬ Ë« t! œuÐ v?uB×" “« —Uý dÝ ÕË— ʬ Æå—UáÝÅv"Ë ÂdOÖÅv" ‘Ëœ tÐ «— d?AÐ ÂU?Lð ÊU?¼UM?Ö XO?u¾?'" s" ¨—b?Ä ÆbM?! Ë—œ «— ʬÂU?L??ð ÈU??¼Å!— s" —b?Ä Æœu??Ð r¼«u??š ÊU??A?½U??¼U??M??Ö Èu?~??Ыu??ł ÊU?½¬ ÈU??ł tÐUÐ Á«dL?¼ «— ÊUAÖd?" s" ¨Â—UáÝÅv" u?ð tÐ œuš ÈU?¼Å!— UÐ Á«dL?¼ «— U¼ÅÊU'?½«vÖb?½“ —b??Ä ÷u?Ž —œ Æd?¹c??á?Ð «— U??N?½¬ ÏÁ—U??H?! ¨Â—U??á?ÝÅv" u??ð tÐ œu?š ¯d??"oOL?Ž Ë ÁœU?Ý Ê¬ b?M?½U?" tÐ r¼ U?" 4U?$ “«— Æb?OA?A?Ð ‘d?'?Ä tÐ «— Èb?¹b?łÆXÝ«b?u²" Èb¹bł vÖb½“ Ë« ÈUN?$— “« Uð œd¹cÄÅv" «— ÊU1«“ ÈU¼œ—œ —œU"t! v¹U?ł ¨b?¹U?O?Ð œu??łË tÐ b?½«u?ðÅv/ ÊU?'?½« b??ýU?³?½ !— t! v¹U?ł —œ Æœu?ýd?Ö« ¨b?O??A?J??Ð !— v*b??¼ d?ÞU??š tÐ b?¹U??Ð d?Ö« b??ýU?³??½ —U?! —œ !— “« v*b??¼U?Ð b?¹U??Ð fÄ ¨b??ýU?Ð vM??F?" È«—«œ b??¹U?Ð U??N?½U?'??½« ʬ ÂU?L??ð Ë U?L??ý ÈU?¼Å!—vÐ !— `O'?" v'?OŽ o¹d?Þ “« Æb?½uý b?×?²" VO?K?/ ÈË— dÐ v'?O?Ž ÈU¼Å!—ÆœuýÅv" q¹b³ð U" 4U?$ Ït¹U" dOLš tÐ qL?% qÐU+dOſ Ë vMF?" vÐ Ë ·dB"4U$ Ït¹U# dOLš“« ÊU'½« ÆXÝ« v½U'?½« —U! q/UŠ tJK?Ð Ë« —U! t½ Ë b½Ë«bš ÏÁœ«—« t½ !—똓« p¹ ∫XÝ« Áœ“ b??½u??O?Ä X?³?O??B??" Ë !— tÐ «— œu??š g¼U??M??Ö o¹d??ÞÆb?¼œ 4U?$ v*b??¼ÅvÐ “« «— !— t! b?"U??O?½ `O??'?" v'??O?Ž ¨d??¹c?ÄU?½ qL??%dÐ tJKÐ X¹dAÐ tÐ U?NMð t½ UO½œ —œ ÊU'?½« Èd~½UOBŽ jÝu?ð vLOEŽ VOK/tÐ `O'" v'?OŽ X³?×" ¨‰U?ŠÅs¹« UÐ ÆXÝ« ÁbM?J*« t¹U?Ý v²'?¼ ÊUNł ÂU?Lðr²??š ÂU??O??+ tÐ t! v¼«— ¨X?Ý« VO??K??/ fM??ł “« U??N??½U??'??½« ÂU??L???ð Ë ‘—b??ÄÆœuýÅv"b?u?ð ÏtE?( Ë ÊuM?!« ¨XÝ« Áb?ý ÊU?'½« d?H?Ý d¹c?ÄU?½ v¹«bł p?¹dý !——œ v¼U?Öb??¹œ tÇ b??¹—«œ b??B?+ Æb??½“Åv" r+— «— ¯d??" Èu??Ý tÐ X!d??Š “U?ſ¬XÝœ tÐ «— œuš vðËU?H?ð vÐ U?Ð øÊU?OG?Þ øb?O?M! »U?A?²?½« XO?F{Ë s¹« d?Ыd?Ðʬ výu"«d?* È«dÐ ‘öð U?Ð «— X³O?B" Ë !— œu?łË U¹¬ ¨b?¹—Uá?'Ð X?ýu½d?ÝbO½«uðÅv/ v?Ë ¨bOM! »UA²½« bO¼«u?šÅv" t! v²ýu½dÝ d¼ øbOM!Åv" —UJ½« Æb¹e¹d~Ð eO½ ¯d" “« b¹e¹dÖÅv" !— “« t! —uD½UL¼dJ* s?¹« ÏtÝuÝË ¨b?A!Åv" !— v½U?'½« t! b?OM?OÐÅv" v²?+Ë 4U+Ë« v¼U?Ö5L?¼ Ë« oŠ ¨rMJ?Ð nÝÏU?ð —UN?þ« +«u?ðÅv/ s"ò t! bM?!Åv" —u?Dš U?Lý tÐeÖd?¼ Ë œ—«œ XÝËœ œuš Ê«b?½“d* Ê«u?MŽ tÐ «— U?" Ë XÝU?" —bÄ «b?š åXÝ«rOA!Åv" !— U?" bMO?³Ð tJ?M¹« “« ÆbM?OÐ v/ ÈœUý È«d?Ð vKO??œ ÊU1UN?$— —œs¹bÐ Ë œd?! ÊU?O?BŽ «b?š tO?K?Ž dÐ ÊU?'?½« tJ?M?¹« “« fÄ Æåb$—Åv?"ò eO?½ Ë«t! «bš X³×" “« tJ?M¹« “« fÄ v²Š ¨œu?/ œU−¹« ‰ö²?š« XIKš —U! —œ u?×½∫tJK?Ð œd?J½ „d?ð Èb?O?"« U½ U?Ð «— ÊU?'?½« —bÄ ¨œ“ “U?Ð d?Ý XÝ« X³?×" œu?šÆåÆÆÆœ«œ «— œuš Ït½U~¹ d'Ä t! œu/ X³×" —bIM¹« «— ÊUNłòÏt²?šU??Ý t! XÝ« e??O?Ç tÝ t?! X*U?¹—œ ¨b??ý U?O??½œ s¹« œ—«Ë v'??O??Ž v²?+ËË« ÆXÝ« ¨¯d?" Ë ¨!— ¨ÁU??M?Ö∫ e??O?Ç tÝ Ê¬ Ë ¨X?'?O??½ v½U?L??ݬ —b?Ä X?ÝœøXÝ« gOÖb½“ —œ ÊU'½« v~AOL¼dH'L¼ !— «dÇ ±¥∞±¥± v×O'" aÝUÄ

Page 72

Ë ŒUý t?J?M?¹« È«dÐ U?N?M?ð «— X?š—œ dÖ« Æb?¼œÅv?" U?L?ý tÐ Ê«d?~?¹œ tÐ X³?'?½Áœd?! s*œ tJ?M?¹« È«d??Ð «— È«Åt½«œ d?Ö« ¨b?O?M??! ”d?¼ b?O?ýU?Ð Áœ“ «— ʬ ¯d??Ð!— “« tJM¹« È«dÐ jI?* bOM!Åv?" tO³Mð «— œu?š b½“d* dÖ« ¨b?¹—U!Åv" ¨bO?ýUÐv½«Ë— d?E?½ “« U??L?ý ÊU?L?ÖÅv?Ð t! XH?Ö b?¹U??Ð fÄ ¨b?¹d?³??Ð 4c?? Ë« Êb?O??A?!X*dAO?Ä Ë bý— tL?¼ ¨Êœd! tO?³Mð Ë ¨7?ýU! ¨Êœd?! ”d¼ Æb?O²'?O½ ‰œU?F²"v¹«dÖb?¼“ t−?O?²?½ —œ Æb?½—«œ œuš —œ ¨œu?š v¹U?N?½ ·b?¼ Ê«u?MŽ tÐ «— b?¹b?ł—uE?M" tÐ tA?OL?¼ tJ?KÐ ¨b?ýUÐÅv/ X³?¦?" ·b¼ ÊËb?Ð eÖd?¼ v×O?'?" vF+«ËÆœ—«œ œuš —œ «— výuÄ rAÇ dðÅvMſp¹ Ë« t! XÝ« Áœu???Ð Ÿu???{u??" s¹« —ˬœU???¹ ÊU???'??½« È«d???Ð tA???O???L??¼ !—«— s¹« tAOL¼ È«dÐ œuýÅv" ÁœdáÝ —bÄ tÐ `O'" —œ t! v$— ÆXÝ« —UJ¼UMÖÈU?M?F??" !— t! «d??Ç ¨XÝ« t²?*U??¹ 4U?$ Ë« t?! b?M??!Åv" ȗˬ œU?¹ ÊU??'?½« tÐ`O'" v'?OŽ U?Ð œU%« —œ t! v$— ÊËb?Ð ÆXÝ« t²*d?Ö œuš tÐ «— œuš vF?+«Ë«— œuš Ït½«“Ë— !— t! v"U?~M?¼ ¨œ—«b?½ œułË gA?A?Ð ÊUJ?"« œuýÅv" Áœd?á?Ýv²?U?Ý— ‰U?L?Ž« s¹d?ðdŁR?" “« !— s¹« b?¹—U?á'?Ð —b?Ä tÐ Ë t²?*d?¹cÄ v?MðËd?* U?ÐUNM?ð «— ʬ ¨bO?MJ½ ÁU?~½ d?A'L?ð ÏÁb¹œ tÐ VO?K/ ÈUM?F" tÐ Æb?ý b¼«u?š ULýÊ«d?~??¹œ tJ?M??¹« È«d?Ð j?I?* U??¹ ¨b?¹“U??'?½ v?B?A??ý ◊U?³??C?½« È«d??Ð È«ÅtK??O?ÝËv¹uÝ “« Æb¹—«c?~½ g¹U?/ tÐ œuš “« t½u?Ö ÊU"d?N+ qL?% ¨bM?M! ÊU?²I?¹uAð‰uÞ —œ ULý Ït½«“Ë— d?HÝ t! b¹d~?MÐ d¹c?ÄU½ qL% !— ÏÁb¹œ tРʬ tÐ ¨d?~¹œdÐ v½U'! ʬ Á“Ë— d?¼ b¹UÐ «— VO?K/ ÆbM!Åv" —ˬŻ«c?Ž ÊU²¹«d?Ð «— vÖb½“Ë `O?'?" v'?O?Ž U??Ð œU?%« —œ «— g¹U?O?½œ Ë ÊU?'?½« t?! b?M?M?! qL?Š œu?š ‘ËœÆbM¼œ 4U$ g²³×"«bš —UJL¼ ¨ÊU!½«—U?! j¹«d?ý ʬ U?Ð b?½—u??³?−?" U?N?½U??'?½« “« È—U?O?'?Ð t?! vD?¹«d?ý tÐ tłu??ð U?Ðd¹dý “« “uM?¼ !— ªb¹—«bÐ XÝ—œ ‘œuš œu?łË È«dÐ «— !— bO½«u?ðÅv" ULýr¼«d?* ÊU?²?¹«d?Ð t! v²?/d?* b?O??½«u?ðÅv" U?"« Æ`O?'?" Êb?"¬ “« fÄ v²?Š ¨X?Ý«r¼ Ë œuš 4U$ È«dÐ r¼ ¨ÊU?ðœuš È«dÐ r¼ ¨b¹—U?LAÐ XLO?Mſ «— XÝ« Áb"¬U?L??ý v½U??L??'??ł œ—œ ¨U??L?ý v?~?²??'??š ¨U??L??ý œ—œd??Ý ÆÊ«d?~??¹œ 4U??$ È«d??Шœ—«œ Á«dL?¼ tÐ UL?ý È«dÐ U?L?ý Êbý Èd?²'?Ð U?Ð È—UL?OÐ p¹ t! v²?¹œËb?×"”U'?Š« ¨U?Lý ÈU?¼ÅÈb?O"«U?½ ¨U?Lý È—U?! 4öJ?A" ¨ÊU?ðÅÁd?N?œ ¨ÊU?²?¹—UL?O?ÐÈU¼Å!— Ÿu½ tL¼ `O'?" ÆÆÆÊU²¹U¼Åv~?²'Jý d?Ý ¨ULý ÈU¼Åv"U?!U½ ¨ÊU𜗜“« «— UN?½¬ eO?½ —bÄ Ë ¨XÝ« Áœd?á?Ý —bÄ tÐ e?O½ «— tL?¼ Ë Áœd?! tÐd& «— U?LýX³×?" dÞU?š tÐ ÆXÝ« t²?*d?¹cÄ ÊU?²?½U¼U?MÖ X"«d?ſ Ê«u?MŽ tÐ ‘d?'?Ä ÊU²?Ýœv$— d?¼ “« ÊU?ðÅtÐd??& U?Ð U?L?ý Æb??½«ÅÁœ«œ 4U?$ «— U?O?½œ U??N?½¬ `O?'?" v?'?O?Ž4u?Žœ «— U?L?ý ¨!— o¹d?Þ “« Ë« ªb??¹u?ý tł«u?" Áb?M?¼œ 4U??$ U?Ð b?O?½«u?ðÅv"«— ÊU²?¹U?N?$— —U?Ð s¹«d?ÐU?M?Ð Æb?O¼œ 4U?$ «— U?O?½œ Ë« U?Ð œU?%« —œ U?ð b?M?!Åv"Ë« UÐ œU%« —œ q"U?! 4ËUAÝ U?Ð Ë bOM?! qL% Ë« U?Ð œU%« —œ t½«bM?LðËUA?ÝÆb¹—Uá'Ð «— ʬd~½U?OÐ v½U?J" bF?Ð “« tÇ Ë v½U"“ b?FÐ “« tÇ d?AÐ ÏÁœ«u½U?š ÈUN?$— ÂUL?ða¹—Uð ÈU¼Å@Mł s?¹œUO" ÊUO?" “« VOK/ Á«— Æb?M²'?¼ `O'" v'?OŽ !— Ë œ—œ¨v¼UÖ—U?! vŠ«u½ ¨U?¼ÅÊU?²Ý—U?L?OÐ ¨5?A½d?O?I* ÈU?¼ÅtK?×" ÊU?O" “« ¨œ—c?ÖÅv"U" ÏtL?¼ vÖb?½“ ÊU?O?" “« VO?K?/ Á«— ÆÆÆ Ë UL?ý ÈU?²?ÝË— Ë d?N?ý ÈU¼ÅÊU?ÐU?O?štÐ rO?L?B?ð Ë b?¹u?ý Ë—ÅtÐË— `O?'?" U?Ð U?²?−?K?ł Á«— —œ U?Lý d?Ö« U?"« ¨œ—c?ÖÅv"b¼«uš X¹«b¼ ÂU?O+ tÐ Uð «— U?Lý VOK/ Á«— ÂU?$«dÝ ¨b¹dO?~Ð Ë« UÐ È“Ëd?OÄʬ Ë« tJ?K?Ð œd?J?½ »U?A??²?½« Ë oK?š œu?š «— œu?š VO??K?/ Áb?M?¼œ 4U?$ Æœd?!tJM¹« “« q³?+ ÆrO²?ý«cÖ Ë« ‘Ëœ d?Ð U" ÏtL?¼ Ë ÊU¹œuN?¹ t! X*d¹c?Ä «— v$—t! v¹U?¼Å!— b?¹d?O?~??Ð œU?¹ ¨b?¹u?ý ·d?×??M?" œu?š Á«— “« VO?K??/ 7?*U?¹ È«d?ÐvÖb½“ ‰uLF" ÈU¼ÅVOK/ Æb¹d¹cáÐ «— œ—«œ Á«dL¼ tÐ œuš UÐ Á“Ë— d¼ VOK/Èdðd?Ð ”U'?Š« t! «— v²N?ЫdÄ VO?K/ ʬ t½ Æb?OM?! »UA?²½« «— œu?š ÏÁ“Ë— d¼4U$ t¹U"dOLš ±¥≤±¥≥ v×O'" aÝUÄ

Page 73

—uD?Ð v¹U?NM?ð tÐ «— Èe?OÇ b?O?½«uðÅv/ e?Öd?¼ U?Lý «d?¹“ ¨b?O½“Åv" b?½u?OÄ d?A?ÐtJM?¹« È«d?Ð UN?½U'?½« tL?¼ tÐ ¨b?¹—«œ “UO?½ Ê«d?~¹œ tÐ U?L?ý ¨bO?M! o?Kš q"U?!œ—«œ ÃUO²Š« rK+ Ë @½— tÐ ‘—U! È«dÐ bM"dM¼ p¹ Æb¹“U'Ð Ë bOM! vÖb½“s¹« tJ??M??¹« È«d??Ð Ê«—œ«d??Ð s¹« Ë b??M??M??!Åv" t?O??N??ð Ë« Ê«—œ«d??Ð «— —«e??Ы s¹« ËÊU?½ ’d?+ p¹ tJ?M?¹« È«d?Ð ÆÆÆÆb?½—«œ Ê«d?~??¹œ tÐ “U?O?½ b?½“U?'?Ð «— U?¼—«e?Ы¨œuý t²ýu½ È« t"U½ tJM?¹« È«dÐ ¨œuý ÁbOÐu?! vAO" tJM¹« È«d?Ð ¨œuý t²AÄÆ©.«Åt²'Ыˮ .—«œ “UO½ ÊU/«—œ«dÐ ÏtL¼ tÐ U"ÊU²?½«b?½“d?* È«c?ſ 5?"Q?ð —u?E?M?" tÐ ‰Ë« Ït?K?¼Ë —œ b¹U?³?½ U?L?ý Êœd?! —U?!—œ «b²?Ы —œ b?¹U?Ð U?L?ý tJK?Ð Êœ—ˬ —œ ‰u?Ä U?¹ ¨œu?š ÏÁb?M?¹¬ 5"ÏU?ð U?¹ ¨b?ýU?Ð5"Qð È«dÐ t! «— tâ?½¬ ULý Ê«—œ«dÐ ÷u?Ž —œ Ë bOýUÐ œu?š Ê«—œ«dÐ X"bš5"ÏU?ð «— UL?ý ÁbM?¹¬ Ë bM?¼œÅv" UL?ý tÐ b?¹bM?"“UO?½ Ê«bÐ ÊU?²½«b?½“d?* È«cſl³M" VKſ« e¹ULð s¹« Ë bM!Åv" e¹UL²" r¼ “« «— ’UAý« VKſ« —U! ÆbMM!Åv"¨œu?ýÅv" XF??O??³?Þ v?½«d?¹Ë Vłu??" VK??ſ« ÆXÝU??N?½U??'??½« 5?Ð @M??ł Ë Ÿ«e??½—UO'Ð ÆXÝ« ’UA?ý« všdÐ Ït½«—U! lLÞ ÈU?¼ÅÁeO~½« ÈU{—« È«d?Ð È«ÅtKOÝËÆ«bš VO?+— tJ?K?Ð œ“U?Ý b?½Ë«b?š —U?JL?¼ «— ÊU?'?½« —U?! t! b?¹¬Åv" gO?Ä r!dOÖ tL¼ výöð UÐ «— dAÐ ÏÁœ«u½U?š q! ¨bM! pL! UN½U'?½« bý— tÐ b¹UÐ —U!—U! ¨bM! ·dÞdÐ «— UN½U'½« ÂU?Lð ÈU¼“UO½ Uð Áœ«œ dOOG?ð «— UO½œ ¨œ“UÝ bײ"Æb¼œ ‰öł b½Ë«bš tÐ b¹UÐÈU?ł —œ e?O??Ç tL?¼ ÆåX?Ýu?J??O?½ t! b??¹œò œu?š —U??! ÂU?L?ð« “« f?Ä o?U?š¨ÕË— ÊU?"d?* X% r'?ł ¨ÊU?'?½« ÊU?"d??* d?¹“ U?O?½œ ∫Xý«œ —«d?+ œu?š `O?×??/ÊUO?G?Þ Y?ŽU?Ð «b?š d?Ыd?Ð —œ ÕË— ÊU?O?B?Ž ÆX³?×?" Ë «b?š ÊU?"d?* X% ÕË—ÈeOÇ b?¹U³½ Êu?M!« ÆXA?Ö ÊU'?½« dЫdÐ —œ U?O½œ ÊU?OGÞ Ë ÕË— d?ЫdÐ —œ r'?łt! «d¹“ œu?ý È“U?Ý“U?Ð b?¹U?Ð ÊU'?½« Æb?ýU?Ð t²?ý«œ —«d?+ œuš `O?×?/ ÈU?ł —œb¹uý d?O¦! Ë —Ë—U?Ðò œ«œ ÊU"d* ÊU?'½« tÐ «bš Æœu?ý È“UÝ“UÐ b?¹UÐ g¹UO?½œË åbOz«“ v¼«uš Ê«b½“d* rÓ?« UÐò ∫b¹uÖÅv" Ë« fáÝ ¨åb¹“UÝ dÄ «— 5"“ Ë!— “« dðUÝd* X+UÞ vL! —U! œË— ÊULÖ t! Xý«œ b¼«uA½ v³−Fð ¨bMM!—œ XÝ« ÁU?MÖ È«d?Ð v?NO?³?M?ð —U?! t! b?½b?I?²?F?" ÊU?O?×?O?'?" “« všd?Ð ÆXÝ« ÆbM?!Åv" b?ML?²*«d?ý r¼ Ë XÝ« t½«b?M?L²?*«d?ý r¼ —U! XI?O?IŠ —œ t! v?U?ŠÂU$« UÐË bM?!Åv" pL! «bš tÐ XIK?š Êœd! q"U! —œ Êœd! —U?! UÐ ÊU'½«—U?! s¹« —œ e?O?½ U?N?½¬ Ë œ“U?ÝÅv?" b?×?²?" d?A?Ð ÏÁœ«u?½U??š q! U?Ð «— œu?š Ë« ʬÁbý qOšœ eO½ ÊUNł —U! —œ ÁUMÖ t! rOM! dJ* b¹U³½ ‰UŠ s¹« UÐ ÆbMJ¹dý—œ «— œuš Á«— ¨býU?ÐÅv" tL¼ œe½U?Г t! XÝ« VOÝ Âd?! bM½U?" ÁUMÖ ÆXÝ«UNM?ð ÆbÐU?¹ 4U$ b?¹UÐ e?O½ U?O½œ Ë— s¹« “« Ë ¨XÝ« t²?*dÖ gO?Ä —U! ÈU?O½œ—œ Ë UO?½œ s¹« tÐ «— Áb?M¼œ 4U?$ `O'?" v'?OŽ t?! XÝ« —œU+ v×?O?'" p¹—U! —œ U?N?M?ð t½ œu?š —U?! o¹d?Þ “« ÊU?'?½« Æœ—ËUO?Ð v²?'?¼ ÊU?N?ł s¹« tÐ q!ÆeO½ 4U$ —U! —œ tJKÐ bM!Åv" È—UJL¼ «bš UÐ XIKš«— ʬ d~?¹bJ?¹ U?Ð Uð X?šUÝ XI?K?š ÊUL?!U?Š «— UN?½U?'½« XI?K?š b½Ë«b?šg²ÝdÄ —œ «— ʬ U?ð ¨b½dO?Ö ÁdN?Ð œuš ÈU¼“U?O½ È«dРʬ “« U?ð ¨b½“U?Ý dLŁd?ÄÆbM!Åv" ÊËe*« «— ʬ «bš v?Ë œ—U?!Åv" «— t½«œ “—ËUA! Æb½—U?á'Ð Ë« tÐ œušÂU?L?ð —œ ÊU?'?½« Æœ“U?ÝÅv" «— t?½U?š —U?L?F?" U?"« b??M?!Åv" U?O?N?" «— @?M?Ý o?U?šÆœ—«œ —uC?Š ÊU?'?½« —U?! ‰œ —œ «b?š fÄ ÆXÝ« b?½Ë«b?š —U?JL?¼ g¹U?¼—U?!d~¹bJ¹ U?Ð Uð bM!Åv" œU−?¹« «— v²/d* ªbM!Åv" U?ON" «bš U?Ð «— vðU+ö" —U!tÐ «— U" «bš ÊuÇ ÆbM½«œÅv" g¹UO½ vŽu½ «— —U! Ë— s¹« “« ÆrOM! —U! Ë« UÐ ËÆXÝ« Áœ«œ U?" tÐ e?O½ œu?š XO?+öš “« f?Ä ¨XšU?Ý œuš t?O³?ý Ë œu?š qJ?ýÆbOM!Åv" È—UJL¼ Ë« UÐ XIKš q"UJð Ë kHŠ —œ œuš —U! UÐ ULýU" tÐ «— UO?½œ v¹UN?½ q"UJ?ð t! XÝ« t²ý«œ U?" tÐ ÈœUL?²Ž« ÊUM?Ç b½Ë«b?š4—b?+ —œ «— U?" Ë« Æb?M?!Åv" r¼«d??* «— “ô ÂU?š œ«u?" Ë« ÆXÝ« Áœd?! —«c?Ö«Ëd¼ ¨œ“U'Ð ÁbOA! tA?I½ b¹UÐ t! XÝ« ÊU'½« s¹« U?"« ¨ XÝ« Áœd! rONÝ œuš¨bOM!Åv?" V'! «— œuš q"U?Jð UL?ý t! XÝ« —U! o¹dÞ “« Æb?M! Áœ«—« X+Ës¹« “« ¨bOM!Åv" b?ý— v½öIŽ dE?½ “« tÇ Ë v½UL'?ł dE½ “« tÇ —U?! o¹dÞ “«tÐ ULý d~¹œ 4—U?³Ž tÐ ¨œuýÅv" d²?AOÐ XFO?³Þ ÈUO½œ d?Ð ULý vÖdO?Ç o¹dÞÁœ«u½U?š ÏtF"U?ł tÐ «— œu?š ¨ Êœd! —U?! UÐ U?L?ý Æb¹u?ýÅv" d²?J?¹œe½ XO?½U?'½««bš —UJL¼ ¨ÊU'½« ±¥¥±¥µ v×O'" aÝUÄ

Page 74

p¹ 4—UN" ÂULð UÐ t! qÖ t²Ýœ p¹ bOýUÐ s¾L?D" ÆÊU²¹UO½œ q"UJð Ë œušqÖ t²???Ýœ p?¹ U???"« ¨œ—«œ Êb???¹œ ‘“—« ¨Áb???ý XÝ—œ È«Åt?*d???Š ‘Ëd???* qÖ4—UN" “« È—UŽ Ë Áœd! XÝ—œ X³×" “« v³?K+ UÐ «— ʬ tâÐ p¹ t! vJÇu!Æœ—«œ X¹U?N?½ÅvÐ v¹U?M?F?" ‘—œU?" VK?+ È«d??Ð XÝ« È«Åt*d?Š ‘Ëd?* qÖ p¹¨bOýU?Ð —«œ—ušdÐ v?U?Ž –uH½ Ë lO?*— v¼U~?¹Uł “« UL?ý t! X'O?½ rN" Ê«bM?Ç“« vŠË— —œ «— œu?š X??U?Ý— ÊU??"d??* Ë Áœd??Ð d?'??Ð b??O?ýU??Ð b??¹U??Ð t! vzU??ł —œÆbO½UÝdÐ ÂU$« tÐ ÊUNł 4U$ È«dÐ X³×"v!UM?H?Ý« “d?Þ tÐ t½d?Ö« Ë b?O?ýU?³?½ 5"“ ÈË— —œ q"U?! v²?A?N?Ð ‰U?³?½œ tÐtÐ œuš Èb?F?Ð vÖb½“ —œ U?N?Mð «— œu?š vF?D?+ q"UJ?ð U?Lý Æb?¹u?ýÅv" b?O"«U?½¨XÝ« ‚œU?/ e?O?½ v?²?'?¼ ÊU?N??ł œ—u?" —œ d?"« 5?L??¼ Ë ¨œ—ˬ b?O?¼«u?š XÝœ«— UL?ý d"« s¹« ‰U?Š s¹« UÐ Æb?Ý—Åv" q"UJ?ð tÐ r'ł ÂU?O+ U?Ð UN?Mð t! v½U?Nłq*U?ſ b??O?¼œ ÂU??$« b?¹U??Ð XA??N?Ð s?¹« Êb?"¬ ‰U??³?+ —œ t! v?ýöð Ë tH?O??þË “«v¼U?ýœU?Ä —œ ÊU?MO?L?Þ« U?Ð «— œu?š ÈU?¼ÅtA?¹— v?½UL?ݬ v?¼U?ýœU?Ä «d¹“ ¨b?M?J?½ÈU¼“U?O?½ tÐ «— œu?š X+Ë “« vL?E?Ž« XL'?+ b?¹U?Ð U?Lý ÆX?Ý« t²ýU?! vM?O?"“t! XÝ« ÕË— s¹« t! b?¹œ rO?¼«u?š ÊU?¹U?Ä —œ U"« b?O?¼œ ’U?B?²?š« œu?š r'?łv½Ë—œ q¹b³ð  VÝUMð tÐ ÂUO+ ÏtE( —œ ULý ÊbÐ ÆXÝ« vF+«Ë v¹U³¹“ ”UÝ«Áb½«u?š «— U?L?ý `O?'" Æb?ý b?¼«u?š q¹b?³?ð Áœd! —U?! ʬ —œ ”b?I??« ÕË— t!È«d?Ð ÎU?1«œ Ë b?O?M?! U?O?½œ —œ œu?š —U?! n+Ë t?½«b?M?L?ðËU?A?Ý «— œu?š U?ð XÝ««— ÈœU" ÈU?O?½œ ¨‰U?Š s¹« U?Ð Æb?O?M?! ‘öð —U?! s¹« —œ q"U?J?ð v²?Š Ë v?U?F?ðv¹U³?¹“ ÆbO?²?'¼ ‰u?¾?'" v½u?Öd?Öœ s¹« ‰U³?+ —œ UL?ý Æb?M! q¹b?³?ð b¹U?Ð ÕË—q/U?Š t½ Ë vL?K?Ž Ë vJ?¹˛u???u?M?J?ð ÈU?¼œ—ËU?²?Ýœ q/U??Š t½ ÂU?O?+ —œ XI?K?šXIKš t! XÝ« v²?³×" ’U?š —uDÐ tJ?KÐ ¨œuÐ b?¼«uš ÊU~?³A½ ÈU?¼—UJ¼U?ýÆbÝ—Åv" q"UJð tРʬ jÝuð b½Ë«bšÏtHOþË ÊU?'½« p¹ XO?Ðdð Ë Êb?Oz«“ Æ圗u?š v¼«uš ÊU½ XO?½UA?OÄ ‚d?Ž tÐòdÞU?š tÐ Êu?M!« œd?" ’U?š ÏtH?OþË U?O?½œ 7?šUÝ Ë åÊœd?! U?Ä dÐò ¨Ê“ ’U?šÆXÝ« Ábý qJA" ÊU'½« ÁUMÖXL'+ s¹« tJ?KÐ ¨X'O?½ Ë« tO³M?ð tâÐ p¹ XO?Ðdð ¨X'O?½ 4«“U−" —U?!U" t! vzU$¬ “« ÆXÝ« Áb?ý d²?AOÐ !— Ë ÁËb?½« l³M?" ¨ÊU'½« åXO?+öšò “«4U$ «— !— s¹« rO?½«u?ðÅv" rO?¼«uA?Ð d?Ö« ¨rOM?! Ê«d?³?ł «— t²ýc?Ö —U?! b¹U?ÐÏÁ“Ë— d¼ œułË —œ t! v½U?¼UMÖ dÞU?š tÐ Ë U" ÏtO??Ë« ÁUMÖ dÞU?š tÐ ÆrOM?! gAЫ— ʬ tJ?M?¹« ÊËb?Ð «— XI?K?š —U?! t! X?'?O?½ sJ?2 d?~?¹œ ¨XÝ« ÊU?¹U?/ U??"ÆbýUÐ ÈœUý rO?EŽ l³M" b?½«uðÅv" —U! Êu?M!« ¨ rO½UÝd?Ð ÊU¹UÄ tÐ rO?¼œ 4U$`O'" ÆXÝ« bM"“UO½ `O'" v'OŽ tÐ ULý —U?! ¨bÐU¹ 4U$ b¹UÐ eO½ ULý —U!‘œuš vN?« —U?! È«dÐ «— —U?! «b²Ð« u?×½ s¹b?Ð Ë« Ë ¨œuÐ —U$ p?¹ eO½ œu?štÐ «— `O?'?" v'?O?Ž gA?Ð 4U?$ —U?! t! X'?M?¹« U?L?ý X?U?Ý— Æœd?! v?½U?Ðd?+b?O?L?F?ð d??O?ŁÏU?ð X% tL??¼ U?L?ý ÊU?²??Ýœ Ë VK?+ ¨‘u?¼ ∫b?¹—ËU??O?Ð —U?! ÈU?O??½œ4U$ XN?ł tÐ t½«“Ë— —U! “« b?¹UÐ Ë— s¹« “« Ë b?M?²'?¼ rON?Ý Ê¬ —œ v×O?'?"ÁœU²Ýd* ʬ tÐ ·b?¼ s¹« È«dÐ ÎUIO?+œ «— ULý —b?Ä t! v¹UO½œ ¨b¹d?Ð ÁdNÐ U?O½œÂU?L??ð q?ÐU??I??" —œ U?ð b??O??ýu??J??Ð œu??š —U??! U??Ð U??O??½œ s¹« —œ b??¹U??Ð U??L??ý ÆXÝ«s¹« ULý X?UÝ— ÆÆÆbO²'¹UÐ UNðdH½ ÂULð Ë UN~Mł ¨Èœd* iOF³ð ¨UNO²?«bŽU½ÊUO?" tÐ U?L?ý “« q³+ `O?'?" Æb?OM?! vI?K?ð ”b?I" «— Ê«d?Ö—U?! ‘öð t! XÝ«b?×?²??" Ë« U?Ð Ë Áb??ý Ë—ÅtÐË— Ë« U?Ð b??O?¼«u??šÅv" d?Ö« ¨XÝ« Áb??"¬ —U?J??O?Ä s¹«tÐ ¨œu?š œU??%« tÐ X?³?×??" Ë b??O??"« ¨ÊU??1« “« vŠË— U??Ð «— œu?š b??¹U??Ð b??¹u??ýUNMð ULý ‘öð ÆbOM! bײ" Ë« ÈUN?~Mł tÐ ¨Ë« ÈU¼bNŽ tÐ ¨Ë« ÈU¼Å»UA²½«ÆbýUÐ X³×" “« t²*dÖ ÂUN?« t! býUÐ dŁÏu" b½«uðÅv" v½U"““« t! È—u?D?Ð ¨b??O?¹¬ —œ b?¹b??ł v½U?'?½« 4—u??/ tÐ `O?'??" —œ b?¹U?Ð U??L?ýq¹b³?ð Èb¹bł 5?"“ tÐ «— UO?½œ ¨—U! ÈU?O½œ tÐ ÊU?²ð«b?NF?ð Ë ÊU²??UL?Ž« o¹dÞq"UJð —œ «b?š —U! —œ X!d?ý 7*d?¹cá?½ eł X'O?½ ÈeO?Ç È—ËdÄ sð Æb?OM?!«bš —UJL¼ ¨ÊU'½« ±¥∂±¥Σ v×O'" aÝUÄ

Page 75

È«d?Ð Á«— p¹ U??N??M?ð vÖb??½“ s¹« —œ ÆrO??M??! Âu?J??×??" Èb?Ы ¯d??" tÐ «— œu??šË ÆårO?A??A?³??Ð ÊU??/«—œ«d?Ð tÐ «— ÊU??"œu?šò ∫œ—«œ œu??łË «b??š 7?ý«œ XݘƜ—«œ œułË È—UO'Ð ÈUN¼«— —U! s¹« ÂU$« È«dÐv½ËdOÐ ÈU¼ÅÁuK?ł “« ÊU²½«—œ«dÐ XO?"Ëd×" XLO?+ tÐ ULý sÞUÐ b?ý— dÖ«d?Ö« «d?¹“ ¨b?¹«ÅÁb?ý r¼U?H?ð ¡u??Ý —U?Çœ XH?Ö Ê«u?ðÅv" ¨œu?ý ÂU?L??ð ÊU?²?O?Öb?½“—«ËbO"« b?O½«u?ðÅv/ bOM?! U¼— b?A!Åv" !— U?Lý —UM?! —œ t! «— `O'?" v'O?ŽÊUN?ł —œ «— UL?ý —bÄ d?Ö« Æb¹u?ý b?ײ?" Ë« UÐ ÊU?²ŠË— 4u?JÝ —œ t?! bO?ýUÐs" ∫b?O¹u?~?½ œu?š tÐ Æb?O?½U?0 U?$¬—œ b?¼«u?šÅv" t! XÝ« `{«Ë ¨Áœ«œ —«d?+åv½UŠË—ò qJý tÐ s" U¹ —«œ œuš v½U?ŠË— vÖb½“ œ—u" —œ v/Uš X?UÝ——œ ¨—U??! q×??" —œ ¨t½U???š —œ ¨U??L??ý ·«d??Þ« —œ ÆrM???!Åv" pL??! Ê«d??~???¹œ tÐ4—Ëd{ “« b?O?½«u?ðÅv/ UL?ý Ë b?M?²?'¼ d?E?²?M" ÊU?²?½«—œ«d?Ð ¨UL?ý v~?¹U?'?L¼Èœ—«u" eł tÐ ÆbOM! v?Uš t½U?ý ”u'×" vKJý tÐ UN?½¬ tÐ œuš X³×" “«dЫ”uLK" qJý tÐ t! v²?³×" “« «— fJâ?O¼ eÖd¼ «bš sýË— Ë `{«Ë —U?O'ÐbMM!Åv" tłuð Ê«d~¹œ tÐ t½ t! vM¹b²?" ÈU¼ÅÊU'½« Æœ—«œÅv/ “UÐ œuA½ “«dÐ«Ë «b?š t! b?M?²??'?¼ v¹U?¼ÅÊU??'?½« ¨XÝ« vŠË— d??I?* ·u?D?F??" ÊU?A?N?łu??ð t½ Ë ÆbMM!Åv/ fŠ «— Ë« X³×"ÈU?O?½œ “« 7?A?¹d?Ö U?Ð t! b??O?ýU?Ð ÁU?Ö¬ e?O?"¬ tK??O?Š ÏtÝu?ÝË “« 5?Ð s¹« —œtK+ tÐ ÊbO?Ý— È«dÐ b?¹UÐ t! XÝ« XÝ—œ Æb?OýU?³½ q"UJ?ð ‰U³?½œ tÐ Ê«d~?¹œt! t⽬ Æb¹—«c~Ð 5"“ ÈË— ÊU?MOLÞ« UÐ eO?½ «— œuš ÈUÄ b¹UÐ v?Ë b?OýuJÐbO¼œÅv" ÂU$« œu?š ÏÁb¹œÅ!— Ê«—œ«dÐ tÐ pL?! È«dÐ ”uLK?" vKJý tÐ U?Lý«— v~Mł ŸËd?ý ÏtDI?½ dÖ« ÆXÝ«b?OÄ b?½Ë«bš tÐ X³?'½ U?Lý X³?×" v!U?Ä “«bO?ýu?J?Ð b?¹UÐ U?"« ¨b?¹“U?Ý ·d?ÞdÐ «— ʬ b?O?M?! vF?Ý b?¹UÐ ÎU?L?²?Š b?OM?O?ÐÅv"t! v"U~M¼ ÆbOÐU¹—œ eO½ «— b½uýÅv" p¹œe½ d~¹bJ¹ „—œ tÐ t! «— v¹UN½¬i¹d?" “« X³?+«d?" ‰U?³?½œ tÐ d?~?¹œ b?M!Åv?" «b?O?Ä ŸuO?ý Èd?'?" È—U?L?O?Ð p¹ÈUN²KŽ V+«uŽ ÎU³¹d?Ið U" ÈUN$— ÆrO²'¼ È—U?LOÐ XKŽ ‰U³½œ tÐ tJK?Ð rO²'O½Ê«d~¹œ tÐ ULý bNFðÆXÝ« Áb?ý l¹U??ý v½Ëe??*« “Ë— “d?Þ tÐ U??¼“Ë— s¹« t! XÝ« È«ÅÁ˛«Ë b??N??F?ð‘—œ«dÐ tÐ .bIð È«dÐ ÊU'½« t! XÝ« È«Åt¹b¼ Êœ«œ ÊUA½ È«dÐ Á˛«Ë s¹«Ê¬ —œ t! dðÅv½U?'?½« ÏtF"U?ł È«d?Ð t! výöð —œ ÎU?/uB?A?" œ“UÝÅv?" œuš “«dÖ« Æb?M!Åv" —U?! ʬ —œ t! È«Åt²*U?¹ œu³?NÐ j¹«d?ý È«d?Ð Ë bM?!Åv" vÖb½“g¹«d??Ð «b???š 7??ý«œ XÝËœ ¨b???ýU??Ð t²???ý«b??½ XÝËœ «— ‘—œ«d???Ð ÊU??'???½«bMAJÐ !— g½«—œ«dÐ t! œ—«c~Ð vJ?L! ÊËbÐ Ë« dÖ«Ë œuýÅv" sJ2dOſœuýÅv" d²AOÐ UN½bLð X*dAOÄ tÇ d¼ Æœ—«b½ XÝËœ vF+«Ë —uÞ tÐ «— UN½¬¨U" ÈU?N½U?"“UÝ d?Ð Ë vŽUL?²ł« vÖb?½“ Ë ¨œUB?²+« ¨XÝU?OÝd?Ð d?¹dý ÏtD?KÝX'O?½ È“UO?½ d~?¹œ ÆœuýÅv" d?²A?OÐ U?" vÖb½“ d?O'?" dÐ q! —u?DÐ Ë ‚u?IŠs¹« “« U" ÆXÝ« ÊU?'½« !— È«d?Ð Á“«b½«ÅvÐ Ë rO?EŽ fÐ vF?³M?" rO¹u?~Ð t!Ë dOO?Gð tÐ U?NM?ð ÊU'?½« È“UÝ œ«“¬ Á«— —œ ÊU1U?Nýöð —œ rO?½«uðÅv/ d?²A?OÐqOJ?A?ð ÈU¼œU?N?½ t! rOM?! ‘öð b?¹UÐ U?" Á“Ëd?"« ÆrOýU?Ð l½U?+ Èœd* ‰u?%‘u"«d?* b¹U?³?½ v×O?'" p?¹ ‰UŠÅs¹« U?Ð ÆrO?¼œ dO?OG?ð «— ÊU?"ÅtF"U?ł ÏÁbM?¼œ4U?$ U??ð b??M??!Åv" ‘öð l+«Ë —œ ÊU??N??ł tÐ gð«b??N??F??ð o¹d??Þ “« t! b??M??!Æœ“U'Ð «— «bš 4uJK" Ë Áœd! r¼«d* «— UN½U'½«bM! pL! «— ÁœuÐ dDš —œ t! È—œ«dÐ t²Ý«uA½ t! vBAý œ—u" —œ ULý!— t! È—œ«d?Ð —U?M?! “« d?Ö« t! XÝ« t²?H?Ö U?" tÐ v'?O?Ž øb?O?M?!Åv?" d?J?* tÇÈbЫ 4UOŠ t! rO?ýUÐ t²ý«œ —UE?²½« rO½«uðÅv/ ¨.—c?~Ð 4ËUHðÅvÐ b?A!Åv"v~?M??Ýd?Ö “« È—U??O?'??Ð ÈU?¼ÅÊU??'?½« Á“Ë— d??¼ t! b?O??½«b?Ð ¨œd??O?Ö o?K?F??ð U?" tÐ5?A?½d?O??I?* ÈU?¼ tK??×?" —œ U?¹ vJ??½u??¬ d?¹“ —œ t! v½U??'?½« ÊU?L??¼ ¨b?½d?O?"Åv?"U?¹ b?½—U?J?O?Ð ¨È—U?O?'??Ð ¨œ—«b?½ t½U?š rÝ« tÐ Èe?O?Ç Îö?/« U?¹ b?M?!Åv" vÖb?½“vÐ t! bM?M?! —U?! vD?¹«d?ý X% b?½—u³?−?" všd?Ð ¨b?½d?OÖÅv" d?O?ÇU?½ v+u?I?ŠÆÆÆÆË ¨Ábý ‘u?"«d?* ¨—U?L?O?Ð ¨œ«u?'?O?Ð È—U?O?'?Ð ¨X'?O?½ vÖœd?Ð tÐ X?¼U?³ýt! XÝ« s¹« ÏtÐU?¦?" tÐ 7?ý«c?Ö X?Ýœ ÈË— XÝœ Ë U?N?M?¹« 7?'?½«œ Æb?M?²??'?¼Ê«d~¹œ tÐ ULý bNFð ±¥∏±¥π v×O'" aÝUÄ

Page 76

—œ b½—u?³?−" všd?Ð ÆrO?M! X!d?ý XÝ« ÊU?DO?ý “« rO?½«œÅv" t! Èe?OÇ Ê¬ —œtÐ rN½¬ bMýËdHÐ qJ?« b½—u³−" všdÐ ¨bMM! —U! V0 ÏÁb½“UÝ ÈU¼Åt½Uš—U!b½—u³?−" eO?½ všdÐ ¨bM?M!Åv" ÈË—ÅÁœU?¹“ ʬ ·dB" —œ b?M½«œÅv" t! v½U'?!“« ÊU??M??O??L??Þ« È«d??Ð všd??Ð ¨b???M??ýU??Ð t²??ý«œ X?U??šœ ‚ö?Þ  È«u??Žœ Ït"U??+« —œqO?œ q¹U?'" s¹« Ït?L¼ —œ ÊU?'½« Æb?½uý q?Ýu²?" Áuý— tÐ b?½—u?³−?" U¼ÅÊU?L?OÄvF?+«u" —œ U?N?²?O?F?+u?" s¹« —œ X!d?ý Æb?M?O?ÐÅv" »«c?Ž Ë !— È«d?Ð Èd?²?A?OГ« dÄ ÈU?O½œ s¹« U?ð bM?!Åv" ‘öð sJ?2 Á«— d¼ “« œd?* t! XÝ« tOłu?ð qÐU?+t! vKJý d¼ tÐ ¨ÊU'?½« !— UÐ t! v"U~M¼ Æb¼œ d?OOGð «— v+öš« v½U?"U'ÐU½UNM?ð t½ t! b?Oýu?JÐ b?M!Åv" U?C²?+« j¹«dý t! v¹U?ł Uð b?¹bý tł«u?" ¨X'¼dÐ «— —U?! s¹« ‰UŠ s?¹« UÐ Æb?O½e?Ð qJ?A" ÏtA?¹— tÐ tA?Oð t?JK?Ð bO?ýU?Ð vJL?!tÐ tJM?¹« ÊËb?Ð t²?š«œd?Ä v²??«bŽ v?Ð qKŽ tÐ U?N?M?ð vM?F?¹ bO?¼b?½ ÂU?$« fJ?Žœu?š ÊU?'?½« t! v"U?~?M?¼ U?ð Æb?O?M?J??Ð vJ?L?! b?M?²?'?¼ ʬ v½U?Ðd?+ t! v?½U?'?!œułË ÂU?Lð U?Ð «— œu?š t! t²*d?~½ r?OL?Bð g¹U?N?²/d?* Ë UN?O?zU½«u?ð U?Ð oÐUD?"»uš Îö/« v½U?'½« d?J* —œ t! XÝ« ‰U?×" b?M! d?!c?« ‚u?* ÏtHO?þË Ëœ n+ËÆrOýUÐÊUýd?Ý ÈË— vH?IÝ ¨b?½—u?AÐ t! b?M?ýU?Ð t²ý«œ v*U?! ÏÁ“«b?½« tÐ tL?¼ dÖ«U¹ —u?š —œ vý“u?"¬ tL?¼ d?Ö« ÆÆÆÆÆb?M?ýU?Ð t²?ý«œ ¨‰U?â?A?¹ ¨qO?³?"u?ð« ¨b?ýU?ÐË Ë—«œ ¨œuÐ Áb"¬ o¹U?* XFO?³Þ dРȗˬ s* Ë rK?Ž dÖ« ¨b?M²ý«œÅv" È« t*d?ŠÁœd! t?³K?ſ ÷«d?"« ÂU?L?ð q! —u?D?Ð Ë ¨Â«c?ł ¨‰U?H?Þ« ZK?* ¨ÊU?Þd?Ý d?Ð ÊU?"—œ5"“ U¹¬ ¨œuÐ ÈËU'" tL¼ È«dÐ tF"Uł ÈœUB²+« Ë vÝUOÝ ÈU¼œUN½ dÖ« ¨œuÐ5M?Ç e?Öd?¼ œuA?½ ÷u?Ž ÊU?'½« VK?+ d?Ö« øœu?³½ »U?½ v²?A?³?ýuš “« v²?A?N?Ðv½U?J?" «— È“Ëd?"« ÏtF?"U?ł U??ð b?O?M?! ‘öð b?¹U?Ð U??L?ý Æb?¹¬Åv/ b?¹b?á?O?M??O?"“U?Ð U?"« ¨b??ýU?Ð d?¹c??Ä ÊU?J?"« U??$¬ —œ v½U?'??½« ÎU?F?+«Ë vÖb??½“ p¹ t! b?¹“U??Ý œuš U¹ tF"Uł Õö/« t! b¹“UÝ —Ëœ qÞUÐ ‰U?Oš s¹« “« «— œuš b¹UÐ ‰UŠÅs¹«U−?! “« »U'?Š s¹« U?Ð fÄ býU?Ð ÊU'?½« 4U?$ dÐ vM?OL?C?ð b½«u?ðÅv" tF?"UłpL! œuš ÏÁb¹b$— Ê«—œ«dÐ t?Ð b¹UÐ UNMð t?½ Ë— s¹« “« Ë ¨bM²'¼ È—UL?AOÐb¹UÐ ÊU1UNýöð ÆrOÐUOÐ «— UN$— s¹« vK/« ÏtA?¹— rOM! vFÝ b¹UÐ tJKÐ rOM!UNM?ð t½ ¨Á“Ëd"« ÏtF"U?ł ÂULð vM?F¹ býU?Ð t²ý«œ d?E½ b" «— d?AÐ vÖb½“ 4U?$«— UN½¬ t! eO½ «— v¹U¼œUN?½ tJKÐ bMM!Åv" vÖb?½“ ÏtF"Uł s¹« —œ t! v/UAý«œuš X³×?" ¨ÊU²½«—œ«d?Ð tÐ œuš Êœd! b?NF²?" UÐ b¹U?Ð UL?ý ÆbM¼œÅv" gýu?ÄË œuý X¹«b¼ ’UAý« ÈuÝ tÐ r¼ b¹UÐ ULý 4U?"bš ÆbOM! “«dЫ UN½¬ tÐ «—o¹dÞ “« b½«uðÅv" eO½ tF"Uł ÈuÝ tÐ X¹«b¼ Ë ¨dAÐ ÏÁœ«u½Uš q! ÈuÝ tÐ r¼Æœd¹cÄ 4—u/ tF"Uł ÈU¼œUN½ dOOGðt²?ý«b?½ gO?Öb??½“ —œ È«ÅtE?Šö" qÐU?+ X?*d?A?O?Ä U?L??ý “« v²?ÝËœ b?¹U?ýt½UB?Uš Ë« tÐ pL! È«d?Ð dÖ« Æb¹«ÅÁœuÐ vI*u?" Îö"U! ÊU'½« UL?ý v?Ë býUÐË« tÐ «— bO?H?" Ë ‘“—« U?Ð v²"b?š U?L?ý ÎUM?O?I?¹ ¨bO?¼œ ÊU?A?½ È—U!«b?* œu?š “«œ—u" —œ Ë ¨tÇ b?M?²?'¼ Ë« b?M?½U?" t! v¹U?N½¬ œ—u?" —œ U?"« Æœd?! bO?¼«u?š tz«—«pL?! œ«d?*« d?~??¹œ tÐ —U?J?ý¬ —u??D?Ð t! Êœd?! X"b??š øÊU?A?ðöJ??A?" ÏtA?¹—tÐ t! vLO?E?Ž —U! “« «— U?" vM?F¹ ¨b?ýU?Ð eO?½ Áb?M¼œÅÅV?¹d* b?½«u?ðÅv" bM?!Åv"g*b¼ t?! È—U! ¨b?M?! q*U?ſ œË—Åv" —U?E?²?½« U?" “« m?UÐ v?×O?'?" p¹ Ê«u?M?ŽÂ«d?²?Š« ’U??A?ý« XO??¦?O?Š tÐ t?! b?ýU?Ð È«Åv?ŽU?L?²??ł« ÈU?¼œU?N??½ œU?−??¹« b?¹U?ÐÈœ“œ p¹ Ÿu+Ë b?¼U?ý b?O?M! ÷d?* Æœ“U?Ý Áœ—ˬd?Ð «— v¼«u?šœ«œ Ë t²?ý«cÖUL?ý ¨b?O½“ “U?Ð d?Ý œ“œ v¹UÝU?M?ý “« U?¹ ¨b¹d?O?~½ «— ʬ Èu?K?ł d?Ö« ¨b¹«ÅÁœu?ÐË« bM½U" eO½ ULý UÐ t! b?O²'¼ s¹« oײ'" Ë bý bO?¼«uš vIK𠜓œ XÝbL¼bO²'¼ È—UO'Ð ‰ULŽ« b¼Uý ¨tF"U?ł —œ ÊU²OÖb½“ ÏtDÝ«Ë tÐ ULý Æœuý —U²*—È«dÐ È—U?O'?Ð !— t! v?UL?Ž« ¨œ—«b½ ʬ —œ vL?NÝ êO?¼ X?«b?Ž Ë X³×?" t!ÂU$« È—U! dÖ« ¨bOM!Åv/ g½“d?Ý dÖ« Æb½—«œ Á«dL¼ tÐ UN½U?'½« “« È—UO'ÐULý Êœd?Ö dÐ X¹UM?ł s¹« ÁUM?Ö ∫b¹uýÅv" Áb?½«uš XÝb?L¼ UL?ý ¨bO?¼œÅv/ÆX'¼ eO½Uð .uýÅv" —u³−" v¼UÖ Ë rO?M!Åv" vÖb½“ ʬ —œ U" t! v¹UO½œ XÝ« s¹«Ê«d~¹œ tÐ ULý bNFð ±µ∞±µ± v×O'" aÝUÄ

Page 77

—œ È—UJ?L?¼ “« ¨v?ÝU?Ý« È—u?×?" œu?š p¹ d?ÞU?š tÐ È—U?O?'?Ð Æb?O?¼œ 4U?$XÝ« ʬ d²N?Ð bO?ýUÐ t²?ý«œ œU¹ tÐ Æb?M½“Åv" “U?Ð dÝ 4U?$ a¹—Uð ÈU?¼Å‘öðÆ.dO0 œu!— “« tJ?M¹« Uð .d?AÐ ÊUł tÐ «— œd³?½ s¹« —œ Êb¹œ VOݬ d?Dš t!ʬ —œ ÊUL?¼U?~?¹U?ł Ë U?N²?O?F?+u?" U?Ð œuý v/ «— U?O?½œ s¹« —œ U?" b?N?F?ð ‘“—«¨Ê«d~¹œ X"b?š ¨Ê«d~¹œ —U?M! —œ —u?CŠ È«dÐ U?" ‚UO²?ý« UÐ tJ?KÐ ¨bO?−M?ÝdŁR" bNFð Æ.—ˬÅv" U?O½œ —œ ÊULOÖb?½“ tÐ t! v²³×" jÝuð d~?¹œ vð—U³Ž tÐÕdÞ tÐ X³?'?½ X³?×?" Ë bO?"« ¨ÊU?1« —œ U?" bN?F?ð tÐ t²?'?Ð UO?½œ —œ vF?+«Ë Ë—œ t! U?" —b??Ä È«ò ∫b?O??¼«u?A??Ð Ë b?O??¹u?~??Ð b?O??½«u?ðÅv" f?Ä ÆXÝ« b?½Ë«b??šÆåb¹UOÐ uð 4uJK" ¨v½ULݬbO²!¼ ÊU𗜫dÐ k+U×# ULývÐ U"« ¨XÝ« „U?M?*uš È«ÅtK?¾'?" U?O½œ ÏÁb?½U?" VIŽ l"«u?ł  v²?AÐb?Ð Ë d?I*t! vzU??N??½¬ ¨œ—«b??½ s¹« “« d??²??L??! vÝ«d??¼ e??O??½ b??M?L??ðËd??Ł l?"«u?ł v?ðËU??H?ðÊ«—œ«d???Ð 4U???$ È«d???Ð «— b???½—«œ Ê«u???ð —œ t! tâ???½¬ d???¼ U???ð b???½d???¹c???ÄÅv/«dI?* “« «— Ê«b?M?L?ðËdŁ t?! v*UJ?ý Á“Ë— d?¼ Æb?½d?O?Ö —U! t?Ð ÊUýÅÁb?¹b?$—ÊU?O?Ð b?½«u?ðÅv" X³?×?" —œ X'?J??ý U?N?M?ð Æœu?ýÅv" d?ðÅoO?L?Ž b??M?!Åv" «b?łv'! tÇ ¨.—«œ —«d+ ·UJ?ý s¹« Ït³? —œ Á“Ëd"« U?" ÆbýUÐ tK?¾'" s¹« ÏÁb?MM!b?¹U??Ð tJ?K??Ð b?M??! pL?! b??½«u?ðÅv?/ v×?O??'?" p¹ øX?Ý« d?³??š U?Ð «œd??* “«s¹« È«d??Ð È—U?! ÂU??$« —œ g?½«—œ«d?Ð U??Ð È—U??J??L??¼ È«d??Ð «— g²??O???u??¾??'??"t! Áœ«œ ÊU"d* U?" tÐ b½Ë«b?š t! bO?MJ?½ ‘u"«d?* eÖd¼ Æb?ÝUM?AÐ XO?F{ËÊuLC?" d²A?OÐ Æœd! X?³×" «— U?" Ë« t! —uD½U?L¼ rO?M! X³×?" «— d~¹b?J¹ÈœU¹“ r−?Š t! v¹U$¬ “« ÆXÝ« Abbe pierre “« t²*dÖ ÂU?N?« “« qB* s¹«Áb?ý qO?J??A?ð Abbe pierre U?Ð vB?A??ý Ït³?ŠU?B??" “« qB?* s¹« V?U??D?" “« ÆbÝdÐ q+«bŠ tÐ sJ2 bŠ Uð V?UD" ŸUł—« t! XÝ« “ô ¨XÝ«s¹« ‰U³½œ tÐ øg¹U?¼œUN?½ Ë tF"U?ł U¹ ¨g¼U?Öb¹œ Ë ÊU'?½« ¨œd! ŸËd?ý b¹U?Ðt! b?O?M?J??½ ‘u?"«d?* U??"« ¨b?O?¼œ d??O?O?G?ð ÊU??"e?L?¼ —u??D?Ð «— Ëœ d?¼ t! b??O?ýU?Ð÷dF?" —œ t! XÝ« ÊU'?½« s¹« «d¹“ b?M! d?OO?Gð b?¹UÐ t! XÝ« s?¹« ÂU$«d?Ýv½U'?½« êO?¼ t! X?Ý« ÁœdРʬ v?Öb½“ t?Ð vý—u?¹ ÊUM?Ç ÊU?D?O?ý ÆXÝ« d?D?šœ—«œ “UO½ v×?O'?" tÐ UO½œ Æb?M! s! tA?¹— «— ʬ «bš pL?! ÊËbÐ b½«u?ðÅv/b¹UÐ ‘«ÅtF?"Uł Ë ÊU'?½« dÖ« ¨©t²?*dÖ dÐ —œ «— `O?'" t! v½U?'½« vð—U³?Ž tЮ Æœ—«œ “UO½ ULý tÐ UO½œ fÄ bÐU¹ v¹U¼— ÁUMÖ “«ÊU?L??¼ U??Ð t! XÝ« “ô Ë— s¹« “« Ë ÆXÝ« tÇ—U??á??J?¹ b??Š«Ë p¹ ÊU??'??½««— Ë« r'ł Êu?M?!« tJ?M¹« t½ rO?ýU?Ð t²?ý«œ UN?½U?'?½« ÏtL?¼ 4U$ —œ vF?Ý ‘öðX?UÝ— s?¹« Ë bO?¼œ 4U?$ «— U?O?½œ b?¹U?Ð U?Lý Æ«— Ë« ÕË— «œd?* Ë Áœ«œ 4U?$Ë bO?¼œ 4U?$ `O'?" —œ «— U?O½œ b?¹U?Ð UL?ý ÆXÝ« ÊU?'½« p¹ Ê«u?M?Ž tÐ UL?ýÊU??'??½« —œ X?U??Ý— Ëœ s¹« ÆXÝ« v?×??O??'??" p¹ ÂU??I??" —œ U??L??ý X?U??Ý— s?¹«ÊU"eL¼ —uÞ tÐ t! Ábý Áb½«uš Ë« «d¹“ ¨b½dOÖÅv" —«d+ r¼  —UM! —œ v×O'"dÐ b?¹UÐ U?Lý 4«b?N?Fð ÂU?Lð Æ`O?'?" —œ «— ÊU'?½« r¼ Ë b¼œ 4U?$ «— U?O½œ r¼“« Èu?C?Ž r¼ U?L?ý Æb?O?M?! vÖb?½“ U?N??½¬ U?Ð Ë œd?O?Ö 4—u?/ ÊU?²?½U?1« ”U?Ý«—œ ÈuCŽ d¼ Æb?O²'¼ `O?'" eO?"¬Å—«dÝ« ÊbÐ ÈUC?Ž« “« ÈuCŽ r¼ Ë X¹d?AÐÁ“Uł« Æb?M?! U?H?¹« «— ʬ b?¹UÐ t?! œ—«œ È«ÅÁó¹Ë gI?½ r'O?½U?Ö—« s¹« X*U?Ð q!tJ?K?Ð ªb??M?M?! X¹«b??¼ «— U?L?ý X?U??Ý— »U?A?²?½« 4ôU??O?š Ë 4«u?N??ý b?O?¼b??½b?¹U?Ð U?L?ý ¨b?M?! X¹«b?¼ —b?Ä ÏÁœ«—« tÐ qO?" «— U?L?ý ÈU?¼Å»U?A?²?½« b?¹—«c?~?Ъb¹“«b½UOÐ Áœ«œ —«d?+ ULý —œ b½Ë«b?š t! v¹U¼—UDM?+ tÐ vK! Ë oOLŽ v¼U?~½U?Ð tD?Ы— —œ ¨b?O?M?!Åv" vÖb?½“ ʬ —œ t! vD?¹«d?ý —œ ¨ÊU?²?¹U?¼ÅXO???u?¾?'?" —œb?O?½«u?ðÅv" U?L??ý fá?Ý Æb?½«ÅÁb?ý U?L??ý d?H?'?L?¼ v?Öb?½“ d?H?Ý —œ t!ÅvzU??N?½¬Áb½«uš d?Ö« ÆbO?¼œ hOA?Að v×?O×?/ “dÞ tÐ U?O½œ —œ «— œu?š ’Uš X?U?Ý—«— U?L?ý ÊU?²?½«—œ«d?Ð t! b?¹—«c?~?Ð ¨b?O?M??! —U?! Ê«d?~?¹œ —U?M?! —œ t! b?¹«ÅÁb?ý«— UO½œ œuÐ bO¼«uš —œU+ t! XÝUN½¬ —UM! —œ UNMð «d¹“ bMM! X¹«b¼ Ë pL!Ê«d~¹œ tÐ ULý bNFð ±µ≤±µ≥ v×O'" aÝUÄ

Page 78

X"b?š ‰U?³?½œ tÐ tL??¼ “« q³?+ t! XÝ« v"U?~?M??¼ ʬ Ë b?½«ÅÁb?ý —U?~?½«ÅqN??Ýt! v¹UN½¬ tÐ ‰Ë« ÏtK?¼Ë —œ b¹U?Ð t! v?UŠ —œ ¨bM?²'?¼ U¼–uH?½ UÐ Ë Ê«b?MLðËd?ŁÂb?Ž Æ«d?I?* Ë ÊU?Öb?¹b?$— vM?F?¹ ¨b?M?M?! X"b?š b?½b?M?"“U?O?½ d?²??A?O?Ð tL?¼ “«ÊUL¼ ÆXÝ« e?O~?½«Å”«d¼ ÎUF?+«Ë bM?LðËdŁ qK?" ⁄uK?Ð ÂbŽ Ë Èd¹c?Ä XO?u?¾'"bM¼œ 4U$ «— ådH½ p¹ò Uð b?½dOÖÅv" —U! tÐ «— dH½ U?N½uOKO" t! v¹U?N½U'½««— È«Åt²'?A?½ qÖ tÐ v²?A?! v½U?Ðd+ U?¹ XÝ« Áb?ý rÖ v¼u?! 4U?ŽUH?ð—« —œ t!b½dO0 d~¹œ ÊU'½« UN½uOKO" t! bM¼œÅv" Á“Uł« ÊU"“ ÊUL¼ —œ ¨bMM! u−²'łs¹dðÅl¹d?Ý ÆœuÐ b?¼«u?š v*U! U?N½¬ 4U?$ È«d?Ð !dÐ XA?" p¹ t! v?U?Š —œr¼ “« ÂË«b" ÈU¼u~?"u~Ð Ë UN?¦×ÐËd?ł UÐ t! Èd¼uý Ë Ê“ v²?ý¬ È«dÐ ‘Ë—p¹ U¹ Ë i¹d?" p¹ tÐ UN?½¬ ÈËœ d¼ „d²?A" n+Ë øX'?OÇ b?½« Ábý «b?łlL?ł r¼—Ëœ v~?¹U?'?L?¼ —œ «— U?N??½U?'?½« Ê«u?ðÅv" Á“Ëd?"« Ưd?" ‰U?Š —œ Ïtâ??Ы— œuš l*U?M" «u?+ ÂU?Lð U?Ð U?ð ¨UO?½œ —œ ¨ÊUA?F?"«uł —œ ¨ÊU?A?¹U¼d?Ný —œ ¨œd?!ÆbMM! ZO'Ð ÊUý«ÅÁb¹b$— Ê«—œ«dÐ tÐ X"bš È«dÐv²??Ð vÖb??½“ b??ý— tÐ Ë— ÈU??¼œ—«b??½U??²??Ý« “« v?½U??'??½« tJ??M??¹« i×??" tÐÆbM!Åv" ÂuJ?×" ¯d" tÐ ÂU$«d?Ý Ë ◊UD×½« tÐ «— œu?š Ë« l+«Ë —œ œ“UÝÅv"Ë œdOÖ g?OÄ —œ Áb?½“—« v*b¼ b?¹UÐ d?Ö œ«bO?Ð 4U¹œU" ÏÁœd?Ð s¹« vÐd?ſ ÊU'?½«v½Ë—œ výU?ÄËd?* “« U??¹ d?"« s¹« Æb?ý b?¼«u??š u?×?" —U?Ö“Ë— Ït?M?×?/ “« t½ d?Ö«ÂU$«dÝ È« Áb?¹b$— ÊU?'½« UN?½uO?KO?" ‘—u¹ “« U¹ b?ý b¼«u?š dŁÏU?²" hAýqŠ qÐU+ o¹dÞ p?¹ “« UNM?ð Ê—b" ÈU?O½œ g?UÇ s?¹«ÆbM½“Åv" ‘—u?ý XÝœtJKÐ X'?O½ vðUI?³Þ 4U*ö²?š« tOKŽ d?Ð ‘öð tK¾'?" s¹« d~¹œ Á“Ëd?"« ∫XÝ«qK" ÂU?L?ð —œ t! v!U?M²?A?ŠË v²??«b?ŽU½ U?Ð v¹Ë—U?¹Ë— XN?ł —œ b¹U?Ð U?" ‘öðÆœuý X¹«b¼ œ—«œ œułËÊ«d~?¹œ ÏÁb?M?¼œ 4U?$ «b?²?Ы œu?š t! b?ÐU?¹Åv" 4U?$ v½U?"“ U?N?M?ð ÊU?'?½«¨b¹dOI* dÖ« v²Š ¨bOH?UA" »U²! s¹« UÐ dÖ« ¨bO²'¼ t! f! d¼ ULý ÆbýUÐʬ “« È—U??O??'??Ð t! b??¹—«œ—u??šd??Ð È“U??O??²??"« “« t! b??O??²??'??¼ v½U??'??! “« v?J??¹t! vF*U?M" È«—«œ b?OM?!Åv" vÖb½“ È—u?A! —œ U?Lý «d?¹“ ÆbM?²'?O½ —«œ—u?šdÐtÐ dÝ tM?ÝdÖ Výd?¼ ÊUN?ł XO?FL?ł ÂuÝ Ëœ t! rO?¼UÖ¬ vÐu?š tÐ Á“Ëd?"«dÖ« ÆÆÆÆt½ Ë vý“u?"¬ t½ ¨b½—«b?½ v¼UM?Ä dÝ d?OI?* œ«d*« s¹« ¨b?MN?½Åv" 5?U?Ðs¹« ¨ rO?MJ?½ v²?A?Ðb?Ð Ë d?I?* “« Ê«d?~¹œ 4U?$ È«d?Ð «— œu?š ‘öð d?¦?!«b?ŠtÇ XH??Öò ∫œ«œ b?M??¼«u??š 4œU??N??ý U??" tO??K?Ž d??Ð «b??š —u??C??Š —œ È“Ë— «d?I??*v²K" t! v"U~?M¼ Æ圗ˬÅv" dÐ œU¹d?* s" œe½ 5"“ “« 4—œ«d?Ð Êuš È«ÅÁœd!ÊUM!—U! Ë v?U" È«u+ ÂUL?ð ÁUÖ¬ œušU½ —uDÐ ¨XÝ« tł«u?" —UJý¬ È“ËU& UÐXOFLł ÂuÝ Ëœ  —UJý¬  s?Lýœ Æb¼œ 4U$ «— œuš Uð bM?!Åv" ZO'Ð «— œuš„ö¼ «— UN?½¬ ÊU!U?L! ¨b?M²?'¼ tł«u?" vÝu?LK?" v²A?ÐbÐ Ë d?I* U?Ð t! ÊU?NłÁU?*— —œ Ë XÝ« ÊU??N?ł XO??F??L?ł Âu??Ý p¹ t! vM??L?ýœ ÊU??L?¼ ¨œd??! b?¼«u??šrO?½«u?ðÅv"ò Æb?M?! ZO?'?Ð «— œu?š ÈËd?O?½ ÂU?L?ð t?J?M?¹« d?~?" ¨b?M?!Åv" vÖb?½“ʬ Ë XÝ« vI?O?I?Š  @M?ł ¨@M?ł p¹ q+«b?Š t! r?O?M?! q/U?Š 5?I?¹ Îö"U?!ÆXÝ« v²AÐbÐ Ë dI* tOKŽ dÐ @MłvzU$¬ “« U"« ÆrO¼œ 4U$ «— È—UO?'Ð rO½«uðÅv" „b½« v¹U?NÐ Êœ«œ UÐ U"“« Áb?½U?" VI??Ž qK?" t! .u?ýÅv?" l½U?" rO?¼œÅv?/ «— .—«œ t! tâ?½¬ d?¼ U??" t!Á“Uł« U?" ¨b?½uý —«œ—u?š d?Ð b?ýUÐ ÊU?'?½« Ït²'?¹U?ý t! vðU?OŠ Ë v?Öb½“ `D?ÝUN½U'½« s¹« È“Ë— b¹Uý ÆbM½eÐ r+— «— œuš Xýu½dÝ œuš ÊU½¬ t! rO¼œ v/v*U! —b+ tÐ «— UN?½¬ U" t! v¹U$¬ “« Æb?MM! œuÐU?½ «— U" Áœd! ÂUO?+ U" tOK?Ž dÐUN½U'½« s¹« ÆXý«œ bM?¼«uA½ XÝËœ «— U" eÖd¼ r¼ U?N½¬ ¨.«Åt²ý«b½ XÝËœVOB½® 105XL'+ !— t! b½uýÅv" n+«Ë Ÿu?{u" s¹« tÐ gOÄ “« gOÐ Æœd! bM¼«uš ÊUOGÞ r²Š —uDÐ Ë œuÐ b¼«uš Ë XÝ« ÊUAOÖb½“ ©«— œuš X³×?" t½ULO?L/ t! v¹UN?½¬ “« vBAý t! b?¹¬Åv" gOÄ r! vK?OšÊËbÐ «— œu?š t! v¹UN?½¬ d~?¹œ vð—U³?Ž tÐ ¨býU?Ð d?HM?²" b?M¼œÅv" ÊU?A½ Ë« tÐt⽬ t½U+U²A" t! v¹UN½¬ ¨bMAAÐÅv" v¼«uš œuš ÊËbÐ Ë ¨vÞdýË bO+ êO¼tÇ Æb?M??¼œÅv" ¨b??M??ýU?Ð t?²?ý«œ v½«œ—b??+ —U??E??²?½« t?J?M??¹« ÊËb??Ð b?½—«œ t?! «—ÊU?A?²?O??u?¾?'??" tÐ X³?'?½ «—U?J?ý¬ U?'??O?K?! 5?M?â?L??¼ Ë tF?"U?ł tÇ Ë ’U?A?ý«bO²'¼ ÊU𗜫dÐ k*U×" ULý ±µ¥±µµ v×O'" aÝUÄ

Page 79

ÁU~?½ œu?š È«d?Ð «— U?N?½¬ d?Ö« ÆÊ«d?~?¹œ tÐ tJ?K?Ð X'?O?½ U?L?ý tÐ oK?F?²?" d?~?¹œ¨rOI²?'" dO?ſ tÇ Ë rOI?²'" tÇ U?Lý dÖ« Æb?O²'?O½ œ“œ “« d?²L! r¼ U?Lý b¹—«œÊUð—U?! t½ Ë bO?²?'¼ Áb?MA?A?Ð t½ ¨bO?¼bÐ «— XÝ« ÊU?ð“U?O½ d?Ð œ«“U" t! t?⽬ÆfÐ Ë b¹«ÅÁœd! «œ« «— œuš ÏtHOþË UNMð tJKÐ ¨XÝ« 5'% qÐU+Ê«dO?I?* 5?Ð œu?š ‰«u?"« l¹“uð ÈU?M?F?" tÐ ÎU?"Ëe?? œu?š œ«“U" ‰U?" Êb?O?A?A?ÐË bOH?" d~¹œ œd?* È«dÐ b¹—«œ t?! «— t⽬ t! XÝ« vMF?" s¹bÐ tJ?KÐ ¨X'O?½dЫd?Ð U?N?½U?'?½« ÂUL?ð b?O?¼«u?A?Ð t! X'?O?½ vMF?" Ê«b?Ð t²?³??« Ë Æb?O?M! d?L?Ł d?Ä©Êœd! ÊuÖdÖœ® q¹b³ð ¨XÝ« ◊dH" ÈdЫdÐ U½ tOKŽ dÐ ÊbO~Mł tJKÐ bMýUÐÆbM?M!Åv" Ád?Oš– ÊU?A½«—œ«d?Ð v²A?ÐbÐ X?LO?+ tÐ «— ZMÖ t! XÝ« v½U?'! ʬbOzu?~½ ¨XÝ« Êb?ý ‚dſ ‰U?Š—œ t! bO?MO?ÐÅv" œuš qÐU?I" —œ «— v½U?'½« d?Ö«ÆåbM! UMý t½u~Ç t! X*dÖÅv" œU¹ b?¹UÐ Ë« ¨XÝ« ‘œuš ·dÞ “« ÁU³²ý«òË« d?Ö« Æb?¹“u?"U??O?Ð Ë« tÐ «— Êœd?! U??M?ý fá?Ý Ë b?¹—ËU??O?Ð ÊËd?O??Ð «b?²?Ы «— Ë«¨b¹«ÅÁœ«b½ ÂU$« q"U! —u?DÐ «— œuš XO?u?¾'" “uM?¼ ¨œ“u"UOÐ t! b?¼«ušÅv/Æœ“u"UOÐ t! bOM! bŽUI²" «— Ë« b¹UÐË dI* —œ Ë« d?Ö« ∫bO¹u?~½ ©d~?¹œ ÏtF"U?ł “« vBAý U?¹® Èd~¹œ Ë œu?š tÐs" bM?½U?" b?¹UÐË« ¨XÝ« ‘œu?š ·d?Þ “« v¼U?ðu! b?M?!Åv" vÖb?½“ v²?AÐb?ÐÂuJ×?" «— œuš jI?* v*dŠ 5M?Ç UÐ U?Lý Æb?¼œ 4U$ t'L?A" s¹« “« «— œu?šr¼ ʬ b¹œ“bÐ «— XÝ« Èd~¹œ tÐ oKF²" t⽬ t! b¹—«b½ vIŠ êO¼ ÆbOM!Åv"«— v¹U¼ÅX/d* 5MÇ U?Lý bM½U" U?¹ X'O½ bF?²'" ULý b?M½U" tJM¹« d?ÞUš tÐdÖ« ÆXÝ« Èb?ÝU* Ë q³?M?ð hAý Ë« tJ?M?¹« dÞU?š tÐ v²?Š U¹ ¨XÝ« t²?ý«b½hAý ULý dÖ« ¨b¹—«œ Èd²AOÐ ÈUN²/d* dÖ« ¨XÝ« d²AOÐ ULý ÈU¼«bF²Ý«Uð b?O?M?! pL! «— Ë« s?J2 ‘Ë— d?¼ tÐ b?¹U?Ð ÆÆÆÆË b?O²?'?¼ Èd?ð—U!e?O?¼d?Äv½U¹UÄ Ê«d?~¹œ tÐ X³?×" È«d?Ð Æb¼œ 4U?$ «— œuš t! bÐU?OÐ «— s¹« XO?KÐU?+—œ U"« bO²'?O½ ‰u¾'" U?O½œ v²AÐb?Ð Ë dI* dЫdÐ —œ ÎU?BAý ULý Æœ—«b?½ œułËdO?ſ vÖb½“ j¹«d?ý dЫd?Ð —œ vB?Aý —u?DÐ U?Lý b?¹Uý Æb?O?²'?¼ ‰u¾?'" lL?łp¹ ¨v²?F??H?M??" d?¼ t! rO??M?J??½ ‘u?"«d??* Æb?½«ÅÁd?N??ÐÅvРʬ “« U??¼—u?A?! d??~?¹œb¹—«œ—uš d?Ð v²?FH?M" Ÿu?½ tÇ “« t! X'O?½ rN" ¨œu?ýÅv" »u'?×" XO??u¾?'"È«dÐ ‰u¾'" ULý ÆÆÆ ¨ÊU1« ¨‘“u?"¬ ¨@M¼d* ¨X"öÝ ¨ÈœU" X!dÐ ¨‰uÄÆXÝ« d²A?OÐ U?Lý XO?u?¾'?" ¨býUÐ d?²AO?Ð ÊU²?¹dðdÐ tÇ d?¼ ÆbO?²'¼ Ê«d?~¹œÆbý bO¼«uš È—Ë«œ ¨b?¹«ÅÁœd! ÊU²¹U¼—U?DM+ “« t! È«ÅÁœUH?²Ý« UÐ oÐUD?" ULý¨XÝ« ÁœuÐ ¯d" —«ËÅÁËb½« dDš —œ Ë Áœd!Åv" vÖb½“ dI* —œ Ë« bOM! ÷d*‰UŠ s¹« UÐ bOM! ÷d* ÆœuÐ bO¼«uA?½ XOF{Ë s¹« ‰u¾'" vD¹«dý tÇ X%È—U! d?Ö« Æb¹d?³Ð vÄ Ë« vK?F?* XOF?{Ë ¨Ë« vÖb½“ q×?" ¨Ë« œu?łË tÐ È“Ë—ÈU¼ÅÊU'½« dE?½ —œ tJKÐ «bš dE?½ —œ UNMð t½ b¹œ«œÅv/ ÂU?$« Ë« pL! È«dÐs¹« ÊuÇ b?O?¹u?~?Ð t! b?O¼œÅv?" 4√dł œu?š tÐ U?¹¬ Æb?¹œu?Ð ‰u?¾'?" e?O?½ d?~?¹œXÝËœ «— Ë« s" fÄ r²??A?¹d?½ r?Ý Ë« È«c?ſ —œ Âœe?½ p?²?! «— Âd??'?L?¼ t?²?H?¼Â«Åt¹U?'L?¼ —«“¬ Vłu?" t! Âœ«b?½ ÂU?$« È—U?! t²?H?¼ s¹« s" ∫b?O?¹u?~?½ ø—«œtÐ b½Ë«bš ÆÂœ—ˬ U−Ð «— b½Ë«bš rJŠ s" Ë Â—«œ XÝËœ «— Ë« s" fÄ ÂuýÊU?²?Ýd?ÄÅXÐ t!® rO?M??J?½ Èb?Ð ÊU?1U?'?L??¼ oŠ —œ U?N?M?ð t½ t! Áœd??! rJ?Š U?"XÝËœ ÊU?"œu?š bM?½U?" «— ÊU?"Åt¹U?'?L?¼ ÏtJ?K?Ð ©b?M?¼œ ÂU?$« d?²?N?Ð b?M?½«u?ðÅv"t! býU³½ s¹« ÈUMF" tÐ Âœuš bM?½U" s" Ït¹U'L¼ 7ý«œ XÝËœ dÖ«ò Æ.—«bÐs" “« Ë« v?U?×?ýu?š d?Ö« ¨rM?! X"b??š «— Ë« rM?! d?J?* œu?š tÐ tJ?M?¹« “« q?³?+ÊU?"œu??š tÐ t?J?M??¹« “« q?³?+ b??¹U??Ð U??"ò åøXÝU??M??F??" tÇ tÐ s¹« X?Ý« d?²??L??!v" dÖ« ÆårO?M?! X"b?š «— b?MA?!Åv" !— d?²?A?OÐ U?" “« t! v¹U?N?½¬ rO?A¹b?M?O?ÐbM½«u?ðÅv" ULý Ê«—U?DI?L¼ dÖ« ¨b?OýUÐ œU?ý Îö"U! Ê«d?~¹œ s¹« ÊËbÐ b?O½«u?ðXO?u¾'" ‰U?³+—œ ÊU²½«—UD?IL¼ r¼ Ë ULý r¼ f?Ä ¨bMýUÐ œUý Ê«d?~¹œ ÊËbÐp¹ UNMð ås! X³?×" œuš bM?½U" «— t¹U'L¼ò «d?¹“ ¨b½«ÅÁœ—uš X'J?ý œušË ËdÐò t! XÝ« s¹« “—b½« ÆXÝ« vN??« ÊU"d* tJ?KÐ ¨X'O½ qO?$« “« “—b½«d¼ Ë ôU?Ð —œ t! tâ?½¬ d?¼ ÆåU?/ XF?ÐU²?" «d?" Ë ‘Ëd?HÐ È—«œ t?! «— t⽬ d?¼¨b¹b?M?"“UO?½ Ê«b?Ð t²?'¹U?ý vÖb?½“ È«d?Ð t⽬ d?¼ ¨b?¹—«œ 5¹U?Ä —œ t! tâ?½¬bO²'¼ ÊU𗜫dÐ k*U×" ULý ±µ∂±µΣ v×O'" aÝUÄ

Page 80

—UNÇ g)Ð`O!# —œ Ë« vÖb½“ Ë ÊU!½«v¹UN½¬ ÂU?Lð —UM?! —œ ¨bO?u?¾'?" d~¹b?J¹ —UM?! —œ U"« bO?ýU³½ ‰u?¾'?" v½U'½«È«dÐ v¼ËdÖ ‘öð Ë XO?u¾'" Ë ¨bM²'¼ bM"ÅÁdNÐ bMLðËdŁ qK" l*UM" “« t!ÆXÝ« “ô XO?u¾'" s¹« ÂU$«ÂU?$« Ë« È«d??Ð È—U?! +«u??ðÅv/ tłË êO??¼ tÐò t! b??O?M??J??½ d?J??* œu?š U??ÐÂU$« ÈU?¹ƒ— —œ e?Öd¼ Æb?O?¼œ ÂU$« vÖ—e?Ð —U?! b?O½«u?ðÅv" U?Lý «d?¹“ ¨år¼œbO?½«u?ðÅv" œu?š j¹«d?ý —œ t! tâ?½¬ œ—u?" —œ tJ?K?Ð ¨b?O?ýU?³?½ ¯—e?Ð ÈU?¼—U?!œu?š vÖb?½“ j¹«d?ý —œ «— œu??š ‰Ë« ÏtK?¼Ë —œ Æb?O?ýU?Ð d??~?½Ål+«Ë b?O?¼œ ÂU??$«d?Ыd?Ð —œ U??¼Åt¹œU?%« ¨vÝU?O??Ý »«e?Š« ¨È«Åt*d??Š o¹d?Þ “« U?ð b??O?M?! b??N?F?²??"v²AÐbÐ Ë dI?* dЫdÐ —œ UL?ý rOI²'"d?Oſ tÇ Ë rOI²?'" tÇ ÆbO²?'¹UÐ v²?«b?ŽU½v¹UNA³?Mł tÐ v?U" d?E½ “« Vðd" —u?DÐ ÆbO?~MłÅv" vÖb?½“ d²N?Ð ÏtI¹dÞ È«d?Ðs¹« ‰U?³?½œ tÐ ¨b?O?M?! pL?! b?½—«œ ÊU?Ö—U?â?O?Ð Xýu?½d?Ý œu?³?N?Ð —œ vF?Ý t!Ë ¨b¹œdÖ ”u?½ÏU" b½«Åtł«u?" ʬ UÐ Ê«dO?I* t! v²?AÝ Ë X³O?B" U?Ð t! bOýU?ÐXÝ« ÈbMLð—b+ Ït×KÝ« v"uLŽ dE½ ÆbOM! UMý¬ j¹«dý s¹« UÐ eO½ «— Ê«d~¹œÏÁœ«u½Uš Á“Ë— d?¼ Ɯ˗ —U! tÐ Ê«b?ML?ðËdŁ Ït²?Hš Ê«błË È—«b?OÐ È«d?Ð b¹U?Ð ËU?"« ¨XÝ« tL?¼ È«d?Ð ÊU?"d?* Æb?¹—ˬ œU?¹Åt?Ð ÊU?²?¹U?¼U?Žœ —œ «— d?A?Ð ÏÁb?¹b?$—q"UJð «d?¹“ ¨œuýÅv" ‰«R?Ý d²A?OÐ —UO?'Ð U?¼ÅvšdÐ “« ÆvL! ÏÁb?Ž È«dÐ “—b?½«ÈU?ł U?Ð ∫œd?O?ÖÅv" 4—u?/ åU?N?½¬ “«ò vJ??¹ tÐ œu?š Êœd?! q¹b?³?ð —œ X³?×??"Á«— UN½¬ X³OB" Ë dI* VK+ —œ UN½¬ UÐ t! È—uÞ tÐ Ê«dOI* ÊUO" —œ œuš Êœ«œÆbOÐU¹—œ «— ÊUAðU$øXHÖ b¼«u?š tÇ ULý t?Ð b½Ë«bš U?N²K?" ÏtL¼ —u?CŠ —œ v¹UN?½ È—Ë«œ —œUł «d" ÂœuÐ V¹dſ ¨b¹œu/ ,«d?OÝ ÂœuÐ tMAð ¨b¹œ«œ ÂUF?Þ «d" ÂœuÐ tMÝdÖòÂœuÐ f³Š —œ ¨b¹œd! -œUOŽ ÂœuÐ i¹d" ¨b¹b½UýuÄ «d" ÂœuÐ ÊU¹dŽ ¨b¹œ«œ»¬ «d" ¨b¹œ«b½ „«—uš «d"ò ∫XHÖ b?¼«uš t! U¹ åÆÆÆÆb¹b"¬ s" Êb¹œ tÐX'??J??ý Ë XO??I??*u??" Ït?K??¾??'??" ÂU??L??ð t/ö?š —u??Þ tÐ U??−??M??¹« —œ ÆÆÆb??¹œ«b??½«— ʬ d?Ö« ∫XÝ« Áb?ý fJ??F?M?" ©—«œÅt¹U?"d??Ý qK?" vÖb?½“ Ë® ÊU??²?O?Öb?½“—œÆXÝ« qÞUÐ ‰UOš p¹ Ë v³¹d* «uŽ d~¹œ eOÇ d¼ ¨b¹—U~½« Áb¹œU½bO²'¼ ÊU𗜫dÐ k*U×" ULý ±µ∏±µπ

Page 81

tÐ v½U'?½« v¼U?Öb?¹œ “« t! œ“UÝÅv" —œU?+ «— U?Lý ÊU?²?I?DM?" Ë 4U?ÝU'?Š«`O'" ÁUÖb¹œ “« «— UO½œ ÊUL?¼ U𠜓UÝÅv" —œU+ «— ULý ÊU1« Ë Æb?¹d~MÐ UO½œbM½U" «— œuš Ë ÊU?'½« ¨UO½œ ¨«b?š bO½«uðÅv?" ÊU1« Ït¹UÄ dÐ U?NMð UL?ý ÆbOMO?³ÐXÝœ tÐ vBA?ý ‘öð UÐ «— ʬ Ê«u?²Ð t! X'?O½ Èe?OÇ ÊU?1« ÆbO?ÝU?MA?Ð Ë«jÝuð «— ʬ U?" t! `O?'" v'?OŽ —œ ¨«b?š Èu?Ý “« XÝ« È«Åt¹b¼ tJ?K?Ð ¨œ—ˬtÇ «bš ÈU'O?K! “« ULýò ∫.d?¹cÄÅv" ‡ÅË« ÁbM?¹U/ ‡ÅU'O?K! ÈUN²?Ýœ “« bOLF?ðvÖb½“ Ë —u?½ Ê«u?M?Ž tÐ `O?'?" v'O?Ž d?Ö« ‰U?ŠÅs¹« U?Ð ÆåÊU?1« øbO?¼«u?šÅv"qzU?+ ‘“—« Ë« U?Ð v²?ÝËœ È«d?Ð b?¹U?Ð fÄ ¨XÝ« Áb?ý .b?I?ð U?L?ý tÐ b?¹b?łË bM!Åv" Á—Uý« v?¹Ë—Å—œÅË— p¹ tÐ ÊU1« ÆbO?M! bý— Ë« —œ “Ë— d¼ Ë b?¹uýË« b?M??½U?" tÐ v?Öb?½“ qzU??'?" t?Ð fÄ ¨XÝ« `O??'?" v'??O??Ž U?Ð v¹Ë—Å—œÅË— ʬs!UÝ XL?K?þ —œ bM?! XF?ÐU?²" «d?" t! v'?! ¨r²?'¼ r??UŽ —u?½ s"ò ∫b?¹d~?M?ÐÆ©±≤∫∏Åu¹® åbÐU¹ «— 4UOŠ —u½ tJKÐ œuA½t! b½uýÅv" X*U?¹ v½U'! b?M½«œÅv" —«b½U?1« «— œuš t! Èœ«d*« ÊU?O" —œvÐuš v×?O'" s?" ¨r²'?¼ bM³?¹UÄ œu?š 4«œUI?²Ž« tÐ s" ∫b?MA?¹b½«Åv" œu?š UЗU?O?'?Ð pL?! s?" tÐ ÊU?1« ¨r¼œÅv" `O?×??/ rO??U?F?ð +«b?½“d??* tÐ s" ¨r²?'?¼t! t²³?« ¨Â—«œ v+öš« Ê«b?łË s" ¨vÖb½“ ÈUN?½«d×Ð —œ ÎU/u?BA" ¨b?M!Åv"¨rM!Åv"ÅX!dýÅv½UЗÅÈUAŽÅrÝ«d"Å—œÅ¨rM!Åv"ÅUŽœÅs"ŇÅr²'¼Å—«b½U1«Åp¹Ås"“« t²Ýœ p¹ 5MâL¼ ÆrM!Åv" È—«œœuš XýuÖ Êœ—uš “« tFLł ÈU¼“Ë— —œbM?½U?" d~?¹œ U?¹ Ábý n?OF?{ ÊU?A½U?1« b?½—«b?MÄÅv" t! b?M?²?'¼ r¼ ’U?A?ý«bM½U" +U1« d~¹œ ∫bMA¹b½«Åv" 5MÇ œuš UÐ «c? X'O½ vMF"dÄ q³+ ÈU¼“Ë—vÝU?'?Š« êO?¼ ¨XÝ« Áb?ý vM?F?"ÅvÐ .«d?Ð d?~?¹œ Êu?M?!« ¨X'?O?½ Èu?+ o?ÐU?Ý+U1« ¨Â—«œ pý +U1« tÐ s" ¨Ábý dLŁÅvÐ +U1«Åd?~¹œÅ¨Â—«b½ÅʬÅtÐÅX³'½ÈUMF?" “« «— ÊU1« d?JH?ð “dÞ s¹« ÈËœ d¼ t! X?HÖ b¹U?Ð Æ«ÅÁœ«œ XÝœ “« «—d??Ý tÐ pý Ë 4d??'??Š —œ U??¹ ’U??A??ý« t½u??Ö s?¹« ¨œ“U??ÝÅv" —Ëœ ʬ vF??+«Ët½UÖËœ ÁUÖb¹œ—œ gOÖb?½“ dÐ U?ð œu?ýÅv" r¼«d* v²?/d?* Á“Ëd"« ÊU?'?½« È«dÐ t! v"U?~?M¼Æ»«dD?{« Ë ÁdN??œ U¹ œd?O?ÖÅv"«d* «— Ë« œu?łË ”dð U?¹ ¨b?A¹b?MO?Ð U?O½œ s¹«V'! t! vJ¹˛u?u?MJð ÈU?Nð—UN?" Ë Ábý dðÅÊËe*« ÊU?Nł “« Ë« g½«œ tÇdÖÈu−?²?'?ł —œ v?Ë ¨Áœ—ˬ—œ œu?š ‰d?²?M?! —œ vF?OÝË “d?Þ tÐ «— ÊU?N?ł Áœd?!V³Ý v×O'" ÊU1« ‰U?ŠÅs¹« UÐ ÆXÝ« t²*U¹ Ê«uðU?½ «— œuš ¨vÖb½“ ÈUMF"VK?????ſ« U??????"« Æœu?????ý q?š«œ “«— s¹« ÈU?????*—˛ t?Ð v?×?????O?????'??????" p¹ t?! Áb?????ýÊ«uMŽ tÐ Æb½«ÅÁœ«œ ‰e?Mð v½U'?½« ÈUNÝU?OI" tÐ «— œuš ÊU?1« åÊ«—«b½U1«òªXÝ« Áb?ý s¹œ ‰u?/« “« v²?Ýd??N?* v'?!b?ð—« ÊU??O?Žb?" È«d?Ð ÊU??1« ‰U?¦?"Ê«—«bM¹œ È«dÐ Ë ªÁbý v+öš« q/« p¹ tÐ q¹b³ð —U?!eO¼dÄ ÊUM"R" È«dÐÆœuýÅv" »u'×" 4«œU³Ž Ë U¼Å5¹¬Å¡eł d¼UE²"È—u??½ ÏÁb??¹œ t?Рʬ È«ÅtA??O???K??! qJ???ý tÐ v²???Š «— ÊU??1« U??" “« v?½U??'??! t?Çøb¼œÅv" vMF" ʬ tÐ Ë Áœd! sýË— «— ÊU'½« vÖb½“ t! .d~½Åv"ÏtK?O?ÝË t?Ð b?M?L??A?½«œ p¹ b??O?M?O??ÐÅv" »¬ ÏÁd?D??+ p¹ jI?* U??L?ý t! v¹U??łt! «— ¡vý p¹ ÆbM?OÐÅv" «— u?ÄUJð ‰U?Š —œ vÖb½“ “« v¹U?O½œ Ûu?JÝËd?JO?"b?M?"d?M?¼ p?¹ U?¹ d?ŽU?ý p¹ ¨b??¹—c?ÖÅv" ʬ “« 4ËU?H?ðÅvÐ Ë b??O?M?O?ÐÅv?" U?L?ýÁ—Uý« d¹cÄU?½Ån/Ë Ë dðô«Ë v²O?F+«Ë tÐ t! bM?O³Ð ʬ —œ ÈœU?/ XÝ« sJ2—œ t! b?M??M?O??ÐÅv" «— U??N?½U??'?½« ¨’U??A??ý« “« È—U?O??'?Ð t! v?¹U?ł —œ Æb??M?!Åv"«— U?N??½¬ v×??O??'?" p?¹ ¨b?½«ÅÁb??ý ‚d??ſ ◊u?Ðd??"U??½ l¹U??+Ë “« t²??H?ý¬ È«Åt?šd?ÇUMÐ ‰UŠ —œ ÊuM!« t! «b?š 4uJK" Ë `O'?" ÈdÄ —œ t! bMOÐÅv" «b?š Ê«b½“d*È«d?Ð 5?"“ Ë ÊU??L?ݬ ¨`O?'??" r'?& ÂU??~?M?¼ tÐ Æb??M?!Åv" b??ý— ¨XÝ« Êb?ýd¼ ¨È«ÅtF?+«Ë d¼ ¨Èe?OÇ d¼ Êu?M!« Ë— s?¹« “« Ë b½œ—uš b?½uO?Ä r¼ tÐ tA?OL?¼UNMð Æv½ULݬ ÁUÖb¹œ Ë vMO"“ ÁUÖb¹œ ¨œuý Áb¹œ ÁUÖb¹œ Ëœ “« b¹UÐ vBAý«d¹“ ¨œd?~?MРʬ oL?Ž ÂU?L?ð UÐ «— Ë« ÈU?O?½œ Ë ÊU'?½« XÝ« —œU?+ v×?O'?" p¹ÊË—b?½« tÐ U?ð b??¼œÅv" Á“U?ł« Ë« tÐ ÊU??1« Æœd?~?½Åv" ÊU??1« ÏÁb?¹œ U?Ð Ë« U??N?M?ðÆœuý œ—«Ë U¼ÅÁuKł ÈuÝ«d* tÐ Ë ÁœUN½ Âb+ UO½œ eO"¬—«dÝ« XOF+«Ët½UÖËœ ÁUÖb¹œ ±∂∞±∂± v×O'" aÝUÄ

Page 82

4UÝU'Š« Ë oD?M" t! v"U~?M¼ ¨fJF??UÐ tJK?Ð ¨bOýU?³½ ÊUÝ«d?¼ ¨bOM?!Åv/bO¼«ušÅv" dÖ« Æb¹—«cÖÅv" Âb?+ ÊU1« dO'" tÐ ¨b¹—«c?ÖÅv" —UM! «— v½U'½«¨X'¼ v½U?'½« t! tâ?½¬ d¼ tÐ X³?'½ b?¹UÐ ¨b?OM! q?LŽ Ë bO?MO?³Ð «b?š bM?½U"Æb¹dO0ÆœuýÅv/ ÊU1« Êb?ý ÊËe*« YŽU?Ð sJO?? XÝ« rN" —U?O'Ð v³?¼c" mO?K³?𗜠¨œ—«œ v~²?'?Ð vB?A?A?" ÏÁb?M?M?! l½U+ ÈU?¼—U?J?¼«— tÐ mO?K?³?ð Êœu?Ð b?"¬—U!“« È«Åt¹b¼ t! «d¹“ ¨œuýÅv" q/UŠ Êœd! UŽœ o¹d?Þ “« ÎUIO+œ ÊU1« t! v?UŠœËb×" «— Èd~¹œ Èœ«“¬ t! rOM!Åv" ‘öð mOK?³ð o¹dÞ “« U" ÆXÝ«bš ÈuÝvA??ÝU???Ä ÊU??1« «d??¹“ œ—«œ q?"U??! Èœ«“¬ tÐ “U???O??½ ÊU??1« t?! v?U??Š —œ ¨rO???M??!U?ð b?O?M??! pL?! ÊU?𗜫d?Ð t?Ð b?O?¼«u?šÅv" d??Ö« ÆXÝ«b?š 4u?Žœ t?Ð vB?A?ývIDM" ÈUNOA?¹b½« p¹—UÐ Ë Êœd! Y×Ð U?Ð «— œuš X+Ë ¨œuý Èu+ g½U1«t! X'O½ È“UO½ ÆbOM! UŽœ g¹«dÐ Ë b¹—«b?Ð XÝËœ «— Ë« tJKÐ ¨bOMJ½ nKðË« tÐ œu?š vÖb?½“ 4œU?N?ý o¹d?Þ “« «— «b?š Âö! tJ?K?Ð b?O?M?! b?ŽU??I?²?" «— Ë««— œuš ¨b¹uý Ë—ÅtÐË— `O?'" UÐ ÊU²?OÖb½“ —œ b?O¼«ušÅv" dÖ« Æb?¹“UÝ qI²?M"Ë bOMO³Ð Ë bOM! qLŽ ¨bOA¹bMOÐ Ë« bM½U" t! b¹“u"UOÐ Ë bO½«bÐ bNF²" Ë« tЗUJý¬ UL?ý dÐ «— vÖb½“ ÈU?MF" Ë« Æb¹“U?Ý œuš Èu~??« «— Ë« vÖb½“ l+«Ë—œvÖb?½“ vM?F?¹ ¨b??Ý—Åv" ÂU?$« tÐ U?L??ý vN??« Xýu?½d??Ý Ë« —œ Ë œd?! b?¼«u?šÆ—bÄ UÐ ÈbЫbOM" ÈËdOÄ «— v!OŽd~" b?¹¬ s" œe½ b½«u?ðÅv/ v'!ò Æ«bš Èu?Ý “« XÝ« È«Åt¹b¼ ÊU1«t! v¹U?$¬ “« Æ©¥¥∫∂Åu¹® åb?M?! »c?ł «— Ë« œU?²?Ýd* «d?" t! È—b?Ä tJ?½¬pL! UÐ b½«u?ðÅv" ÊU'½« ¨XÝ« ÊU?'½« ÈuÝ “« vB?Aý vAÝUÄ e?O½ ÊU1«ÂU$« t! t⽬ d¼ —œ Æœ—ULÖ XL¼ œuš ÊU1« 7šUÝ dðÅÈu+ dÐ «bš iO*¨býUÐ `O?'" tÐ U?" È—«œU*Ë vK& b?½«uðÅv" Ë XÝ« t²?HN?½ v¹UMF?" rO¼œÅv"ÆX'OÇ vF+«Ë ÊU1« bM½«œÅv/ UN½¬ ÆbM¼U³²ý« Ë r¼uð —œ tJM¹« U¹ b½dÐÅv"t½ Ë ¨gAÐÅ◊U?A½ ÊU?−O?¼ p¹ t½ Ë XÝ« nO?F{ ”U?'Š« p¹ t½ ÊU?1«v²?Š t½ Ë ¨vÖb??½“ 4öJ?A?" t?Ð Õu?? ÁœU?Ý hA??ý p¹ Ït½U?M??O?ÐÅ‘u??š ÁU?~?½ÂU??łd??* U???¹ Ë v+öš« q/« U???¹ ¨Áb??O???I??Ž p¹ t½ Ë ¨X?O??M??"« t?Ð “U??O???½ ÈU??{—«vŽUL²ł« vðœUŽ U¹ Ë vLKŽ qO?œ p¹ t½ Ë ¨vIDM" ÊU¹dł p¹ d¹cÄU½Å»UM²ł«“« t!® XÝ« iO* p¹ ÊU1« ÆbýU?Ð Ábý U" s¼– ÏtJK?" ‘“u"¬ o¹dÞ “« t!ÆXÝ«bš ÈuÝ “« È«Åt¹b¼ vð—U³?Ž tÐ ¨©XÝ« Ábý UDŽ U?" tÐ bOLF?ð È«b²Ð«hA?ý ʬ Ë œ“U?ÝÅv" sJ?2 ÊU??1«d?Ð «— hA?ý p¹ U?Ð 4U??+ö" iO?* s¹«Áœd! —UJý¬ Ë« t! v²IO?IŠ œ“UÝÅv" —œU+ «— U" iO* s¹« ªXÝ« `O?'" v'OŽœ—«œ XIOI?Š Ë« 4œUNý t! b?AAÐÅv" ÊU?MO?LÞ« U"« tÐ iO?* s¹« Æ.d¹cá?Ð «—U" ÈË— gOÄ «— b¹b?ł È“«b½«ÅrAÇ ÊU?1« Æ©Ë« vÖb½“ Ë rO?U?Fð —uÞÅ5?L¼®ÏÁœ«u??½U??š “« ¨Ê«d??~??¹œ “« ¨ÊU??"œu??š “« b??¹b??ł È“«b??½« rA??Ç ¨b??¼œÅv" —«d???+ Æ«bš œuš Ë v²'¼ ÊUNł ¨a¹—Uð X!dŠ ¨4U¹œU" ¨ÊU'½«bM?½U" ʬ t?Ð b¹U?Ð b?½«bÐ rO?K?Fð p¹ «— ÊU?1« tJ?M¹« “« q³?+ v×?O'?" p¹tÐ X³'?½ U?" b?N?Fð v?Öb½“ —œ Æår²?'?¼ v²?Ý«— s"ò ∫b?A?¹bM?O?Ð hA?ý p¹`O'" t! v¹U'O?K! ¨œuýÅv" ÁbO?−MÝ U'?OK! tÐ X³'½ U?" bNFð U?Ð hAý s¹«gOÄ tÐ ÊU?1« d?O'?" —œ «— U?" b½«u?ðÅv" U?NM?ð oD?M" Æœ«œ ‘d?²?'Ö «— ʬ œu?šX×?/ ÊU?1« U?Ð rO?½«u?ðÅv" U?" t! «d??Ç Æb?M?! U?D?Ž «— ʬ b?½«u?ðÅv/ U?"« œd?³?ÐtÐ ‰U¦?" Ê«u?M?Ž tÐ rO¼«u?A?Ð d?Ö« U"« r?OM?! “«d?Ы «— .—«œ ÊU1« Ê«b?Ð t! tâ?½¬q¹U½ XI?O?IŠ ʬ —ËU?Ð tÐ e?Öd¼ .d?~?MÐ vI?D?M" ÏÁb?¹œ tÐ `O?'?" —œ «bš r'?&U¹ ¨hAý t?Ý —œ vN?« 4«– œU%« b?M½U?" vI¹U?IŠ XÝ« 5?Mâ?L¼ ¨.u?ýÅv/«b?š b?½“d?* b?M?½«u?ðÅv" œ—“ t?Ç Ë ÁU?O?Ý tÇ ¨b?O?H?Ý tÇ ’U??A?ý« ÏtL?¼ tJ?M?¹«—œ 4U$ “«— qOLJð U¹ ¨qÄ p¹ 7šUÝ jÝuð XIKš —U! qOLJð U¹ ¨bMýUÐÊU1« ÈuÝ tÐ ULý X¹«b¼ d"« —œ ”U'Š« Ë —u?Bð v²Š ƉuKF" hAý p¹—U?²??*— ”U?'??Š«ÅU?ÐÅd??Ö«ÅÆb?M??²?'??¼Åd?ðÅÊ«u??ðU?½Åe??O?½ÅoD??M?"Å“«ÅʬÅÊœd??!Åd?ðÅÈu??+ Ët½UÖËœ ÁUÖb¹œ ±∂≤±∂≥ v×O'" aÝUÄ

Page 83

ÆbOM! U¼— «— œuš tÐ v~²'³?œ b¹UÐ t! XÝ« vMF" s¹bÐ ¨XÝ« Ábý X'ÝU?¹ øb?¹«ÅÁb??ý qJ?A??" —U?Çœ œu?š vÖb??½“ —œ ÊU?1« œ—u??" —œ Êu?M?!U??ð U?¹¬t! bOMJ?½ ‘öð —bIM?¹« øb¹«ÅÁœ—ušdÐ qJ?A" tÐ œuš oD?M" Ë qIŽ —œ tJ?M¹«v'O?Ž Èu−?²'?ł —œ «b²?Ы tJK?Ð bO?M! „—œ «— 4U?Žu{u?" vŽ«e?²½« b?¹UI?Ž UÐdÐ dðdŁR?" Ë dðÅ«—¬ Ë« —u½ v¹U?MýË— —œ œuÐ b?O¼«uš —œU?+ fáÝ bO?ýUÐ `O'?"vK?zU?'?" b?¹—«c?~?" øU?'?O?K?! 4öJ?A?" d?Ð v²?Š Æb?O?A?¹b?M?O?Ð œu?š 4ö?J?A?"tE*U×" ÈœUI²Ž« ¨ÁUMÖ ”U?'Š« ¨ÊUAOA! ¨4œU³Ž ¨t¹dO?š ÈU¼—«“UÐ ÊuâL¼v'O?Ž Èu−?²'?ł —œ tJK?Ð bM?M! Á«d?LÖ «— U?Lý ÆÆÆ Ë U?'O?K! Ê«—b?Ä tÐ t½«—U!Ÿu{u" s¹« „—œ —œ «— ULý ”bI" ÈU?AŽ Ë qOłU½« ¨U¼œËdÝ Æb?OýUÐ `O'"ø—uDÇ v+öš« 4öJA" f?Ä Æœu/ bM¼«uš È—U?¹ X'¼ U'O?K! —ËdÝ Ë« t!bOAAÐ b¼«u?š «— ULý Ë« ÆbOýU?Ð `O'" v'OŽ ‰U?³½œ tÐ UNMð e?O½ œ—u" s¹« —œÈ—U¹ «— ULý Ë« ¨b?OM!Åv" g?AAÐ VK?Þ Ë« “« Áœd! tÐuð U?Lý t! v"U~?M¼ ËÂb?+ b?¹b?ł v²?O??*U?H?ý Ë U?*—˛ tÐ ÊU??1« d?Ð vM?²?³??" v¼U?Öb?¹œ U?Ð Æœ«œ b??¼«u?š«— ÊU²?JM?O?Ž bO?M?O³?Ð `{«Ë —u?ÞÅtÐ «— ÊU²?¼«— b?O¼«u?šÅv" d?Ö« ÆœUN?½ b?O¼«u?š«— œu?š Ït²??Ýu?Ä b??O?M??! Á—U??E?½ «— —Ëœ q/«u??* b?O??¼«u?šÅv?" d?Ö« ªb??O?M??! „U?ÄÆbO¹¬ ÊËdOÐ Ë bOMJAÐ4öJA?" ¨b?¹d?³?½ œU?¹ “« «— g"«—¬ ¨b?O?M?! vÖb½“ U?³?¹“ b?O?¼«u?šÅv" d?Ö«b?M?½«u??ðÅv" ‰U??ŠÅs¹« U?Ð ¨b??½u?ýÅv" d??ðb?¹b??ý tE?( t?Ð tE?( Èœ—œ Êu??â?L??¼¨bÝ t! t½u~½UL¼ «d¹“ ¨dðÅoOLŽ v½U1« tÐ Êb?OÝ— XNł —œ bMýUÐ v¹U¼ÅtKÄU" bM?½«uðÅv" e?O½ U?" 4öJA" ¨b?½UÝ—Åv" b?¹bł vŽU?Hð—« tÐ «— t½U?šœË— »¬d²AO?Ð ÊU1« dO'?" —œ tÇd¼ ¨«c? Æb½d?Ð ôUÐ ÊU1« “« Èb¹b?ł ÈUN¹bM?KÐ tÐ «—«d¹“ ¨bO?N½Åv" ÈUÄ Ê¬ Ït½U?³ý vJ¹—U?ð —œ eO½ X?³'½ ÊU?L¼ tÐ ¨b¹Ë—Åv" gO?ÄÊU??N??M??Ä U??¼d??E??½ “« t?! XÝ« v¹«b??š U??" È«d??Ð t?A??O??L??¼ «b??š vÖb???½“ s¹« —œÈ«bš s?¹« “« d?B²?A?" v²?šU?M?ý v²?Š X'?O?½ —œU?+ v½U?'?½« oD?M?" Æb?ýU?ÐÅv"7ý«œ q"U! ÊU?1« ÆXÝ« Ábý Áb?½“ U'?OK! U?Ð œU%« —œ t! È—«œU?*Ë vŽu½ÈU?Žœ —œ ¨qO?$« —œ t! t½u?~?½U?L?¼ ÆXÝ« `O?'?" tÐ q?"U?! oK?F?ð ÈU?M?F?" tÐU?" tÐ ÊU?L?O?Öb?½“ “Ë— d?¼ ‰u?L??F?" l¹U?+Ë Ë v³?¼c?" ÈU?N?M??O?¹¬ —œ ¨U?"ÅÏt½«“Ë—ÆœuýÅv" ȗˬœU¹t½«œ s¹« U"« ¨œdOÖÅv" —«d+ U" —œ È«Åt½«œ q?Jý tÐ ÊU1« bOLF?ð ÂU~M¼ tÐÊU1« Æœ—ˬ ÁuO?" b¹U?Ð eO?½ Xš—œ Ë œuý v²?š—œ tÐ q¹b³ð Ë b?M! b?ý— b¹U?ÐvK¹ôœ Èu−²'ł —œ ÎULz«œ ʬ bý— È«dÐ b¹U³½ t²³?« ÆbM! bý— b½«uðÅv" ULý«— «bš X³×" U¹ ¨4—b+ ¨vÐuš tJM¹« U?¹ Ë ¨rOýUÐ Êœ—ˬ ÊU1« È«dÐ b¹błœuš tJM¹« U¹ ¨rO¹U/ ”U'?Š« «— «bš —uCŠ rOM! vFÝ tJM?¹« U¹ ¨rOM! —uBðbý— v½U"“ UNMð U?Lý ÊU1« Æ.—ËUOÐ ÊU?1« b¹œdð ÊËbÐ t! .“UÝ b?ŽUI²" «——œ jI* t½ ¨bO?¼œ —«d+ œu?š Èu~?« «— vN??« —ËdÝ q"U?! —uD?Ð t! œd! b¼«u?št! d?¼ò ∫4U?O?ze?ł ÂU?L?ð —œ Ë œu?š ÏÁ“Ë— d?¼ vÖb?½“ —œ tJ??K?Ð ¨i¹«d?* ÂU?$«Áb¹U?* tM?²?š t½ `O?'?" —œò Ë ¨åb?M! XF?ÐU?²?" «d?" b?¹UÐ b?¼«u?š «d?" Èœd?ÖU?ýÆåbM!Åv" qLŽ X³×" tÐ t! v½U1« tJKÐ v½u²A"U½ t½ Ë œ—«œÊU²½U?1« ¨b¹—ˬ ÈË— U?N²?Ð g²ÝdÄ t?Ð Ë bOM?! „dð «— `O?'" v'?OŽ d?Ö«øv¹UN?²Ð tÇ b?OÝd?ÄÅv" ÆœËdÐ 5?Ð “« XÝ« sJ?2 v²Š Ë b?ý b¼«u?š X'?Ýt²H?O?ý U¹ È—U?! ÂU?$« ‘Ë— U¹ Áb?O?I?Ž p¹ tÐ UL?ýÅv~?²?'³??œ ¨U?NÝu?¼ ¨r'?łÈu½ ÈUNÝU³?? øv?«u"« tÇ bO?ÝdÄÅv" ÆULý ‰«u?"« Ë ¨4UÝU'Š« ¨ÊœuÐ Èe?OÇb¹U?ý U¹ ÆÆÆ Ë U?L?ý qO³?"u?ð« ¨v¹uA?ÝU?³? 5?ýU?" ¨tšdÇËœ ¨d?ðu?Oá?"U?! ¨UL?ýUð bO¹¬—œ ÈUÄ “« v~²'š “« b?O¼œÅv" `Ołdð «d¹“ bOM?!Åv" —U! —U³ł« tÐ ULý«— ULý È«b?š ÈUł 4Ëd?Ł Ë ‰uÄ b?¹Uý U?¹ ¨b¹u?ý q'! Êœd?J½ —U?! “« tJM?¹«“« d²?AO?Ð vL?! È—U! j¹«d?ý œu?³N?Ð È«d?Ð UL?ý ‘öð b¹U?ý U?¹ Ë XÝ« t²*d?ÖX"bš «— U?+¬ Ëœ b?½«u?ðÅv/ v½U?'?½« êO?¼ ÆXÝ« v½U?ŠË— @M?ł È«dÐ ‘öðv'O?Ž b?OM?! »UA?²?½« «— ÊU1« d?Ö« Æb?OM?! »U?A²?½« «— vJ?¹ b¹U?Ð U?Lý Æb?M?!b¹UÐ v?Ë ¨bM²'¼ »uš eO½ d~¹œ qzU'?" t²³?« ÆÆÆ b¹«ÅÁœd! »UA²½« «— `O'"ÊU²½U1« dÖ« ÆbMýUÐ v½U?Lݬ —bÄ 4uJK" Ë `O'" v'?OŽ tÐ ÊbOÝ— ·b¼ UÐbOM! ÈËdOÄ «— v'OŽ ±∂¥±∂µ v×O'" aÝUÄ

Page 84

dÐ “«— s¹« t! t½u?~½U?L¼ ¨b?ý b¼«u?š —bÄ Õd?Þ —œ œuš ÁU?~¹U?ł 7*U?¹ È«dÐtÐ Ë Ë« UÐ ¨XÝ« d?¹cÄ ÊU?J?"« `O'?" —œ UN?M?ð d"« s¹« Æœu?ýÅv" —U?Jý¬ ÊU?Nł—U?J??ý¬ U?" d??Ð vÖb?½“ qL??Ž Ë Âö! d??¼ —œ «— œu?š t! t½u??~?½U??L?¼ Ë« Ït?D?ݫ˨åXÝ« `O'" 7?'¹“ «d" «d?¹“ò bOzu?~Ð t½U+œU?/ bO²?'½«uð ÁU?Öd¼ ÆbM?!Åv"Æœd! bO¼«uš V'! XOI*u" ÊU²OÖb½“ —œ`O!# v!OŽ UÐ 4U7ö#vÖb½“ —œ b?½«u?ðÅv/ XÝ« Áb?A?½ Ë—ÅtÐË— `O?'?" U?Ð ÊU?'½« t?! v"U?~M?¼ U?ðU¹ nOHš v¹«dÖ ”U?'Š« U¹ ıuÄ v²Ýd?Ä d¼Uþ UÐ V¼c?" ÆœbýUÐ o*u" œuštJM¹« d?~" ¨œ—«b?½ vðËUH?ð Ê«bM?Ç 4œUŽ p¹ U?NM?ð U¹ Ë ¨XO?M"« Èu?−²?'łtÐ qO?łU?½« —œ U?" Æœd¹c?á?Ð œu?š vÖb?½“ —œ «— `O?'?" v'?O?Ž œ“u?"U?O?Ð ÊU?'?½«s¹« o¹dÞ “« U?ð XÝU?" d?E²?M?" qO?$« —œ Ë« Æ.uýÅv" q¹U?½ `O?'?" XšUM?ýÂdý “dÞ tÐ ÊU?O×?O'" “« È—U?O'?Ð Æœ—«c~Ð ÊU?O"—œ U?" UÐ «— È“«— 4U×?H/ÂbŽ dÞU?š tÐ 4U+Ë« v¼UÖ ¨b?½«ÅÁœdá?Ý výu"«d* XÝœ t?Ð «— qOłU½« ȗˬb?M??½«œÅv/ t! XÝ« s¹« ʬ XK??Ž 4U?+Ë« V??U?ſ U??"« ¨Xýc?Ö U??¹ —U?J??²?A??Äb¹U?Ð XO?F?{Ë s¹« qK?Ž 7?*U?¹ È«dÐ Æb?M?½«u?A?Ð «— å”bI?" Âö!ò t½u?~?ǯdÐ Ë ŒU?ý U¹ ¨qO?$« ÂU?OÄ U?Ð åÈ—UÖ“U?Ýò tÐ vD?З tK¾?'" s?¹« t! XHÖtK¾?'" s¹« tJ?K?Ð ¨œ—«b½ e?O~?½«ÅXH?~ý ÈU?NO?þU?H? U?Ð qO?$« 4U¹«Ë— ¨Êœ«œœ«œ rOKFð Ë« tÐ b¹U?Ð vð—U³Ž tÐ ¨XÝ« È“Ëd"« ÊU?'½« rOKFð “« t?²*dÖ 4QA½Æb½«uAÐ œuš vŠË Ë bý— È«dÐ «— ʬ b¹UÐ t½u~Ç Ë X'OÇ qO$« t!œU¹ tÐ «— ʬ “« Èe?O?Ç tÇ øb?M?²'?¼ Áb?M?M! q'?! qO?łU?½« U?Lý d?E?½ tÐ U?¹¬t! b¹«ÅÁbOM?ý t³MAJ?¹ “Ë— rÝ«d" —œ —bI½¬ t! «— ʬ “« vð«—U?³Ž UNM?ð øb¹—«œb¹Uý Æb¹«ÅÁœ«b?½ ‘uÖ X+œ UÐ r¼ tA?OL¼ t²³??« øXÝ« Ábý pŠ ÊU²?M¼– —œÈe?O??Ç r¼ ʬ “« Ë ¨XÝ« Áb?ý “U??Ð U?L??ý qO??$« “« vðU?×??H?/ U??N?M??ð Êu?M??!U??𫗠ʬ 4U+Ë« v¼UÖ t! ¨X'O½ v¹ËœU?ł ÈUNð—b+ »U²?! qO$« ¨b¹«ÅÁbOL?NH½XšU?M?ý Á«— d?Ý d?Ð XÝ« v?F?½U?" v½U?'?½« o?D?M?" l+«Ë—œ ¨b?M?! V'??! ÊU?N?M?ÄtÐ tJM¹« i×" tÐ «d¹“ ¨œd~½Åv" dðÅt½U*UJýu" l½«u" ÏtL¼ “« t! vF½U" ¨«bš¨rOM?! ÁbM?'Ð ÊU?Nł Ë œu?š vÖb?½“ ¨Ê«d~?¹œ tÐ X³'?½ Èb?FÐ pð v¼U?Öb¹œÆbý b¼«uš dðÅ@Mð ÊU/U1« ÁUÖb¹œr'ł b?M½U?" b¹U?Ð vÖb½“ —œ U?Lý ÊU?1« ¨b½U?0 m?UÐU?½ ÊU²?ŠË— b¹—«c?~"ÊU?1« tÐ ¨b?O??²?'?¼ v?G??U?Ð ÊU??'?½« t! v?U??Š —œ Æœu?ý m?U?Ð Ë Áœd??! b?ý— U??L?ý«— UO½œ Ë bÐU¹Åv" «e−?" vBAý «— œuš Ê«ułu½ p¹ ¨b?OMJ½ ÁbM?'Ð t½U!œu!È«bðU?Ð —œ Ê«u?łu?½ Æb?M?O?ÐÅv" b?M?!Åv" vÖb?½“ ʬ —œ t! v¹U?O?½œ U?Ð 4ËU?H?²?"Ë XÝU??N??M??ð t?! b??M??O??ÐÅv" Ë ¨œd???ÐÅv" vÄ œu??š œu??łË t?Ð v¼U??Ö¬œu??š Ït?K??Šd??"”UO?I?" tÐ t²?³??« ‡Åb?Ý—Åv" È—ËU?Ðœu?š “« vðU?ł—œ tÐ Z¹—b?ð tÐ v?Ë b?Ýd?ðÅv"dOÖ—œ «— œuš vÖb?½“ “« v½«—Ëœ Ë« ÆÈ—«œÅ7A¹u?š Ë vÝUMýœu?š —œ ‘bý—tÐ t! v"U?~?M??¼ sJ?O?? ¨b??ÝU?M?A??Ð «— œu?š ÈU?¼“d??" U?ð XÝ« Èœd?* 4öJ??A?"UO?½œ —œ «— œuš ÁU?~¹U?ł Ë œuš ×U?š ÈUO?½œ œ—«cÖÅv" ÈU?Ä v?U'?Ö—e?Ð Ê«—ËœÆXšUMý b¼«ušÁbý UMÐ vA?¹—Uð `O'?" dÐ d²A?OÐ Ê«ułu?½ ÊU1« t! XHÖ b?¹UÐ ŸuL−?" —œp¹ bM?½«uðÅv" ÊU?½«ułu½ t?! XÝ« vBA?ý a¹—Uð ÁU?~½ “« `O?'" «d?¹“ ¨XÝ«œułË v?/U?A?ý« —œ ÎU?ðbL?Ž g?¹«d?Ö s¹« Æb?M?M?! —«d?+d?Ð Ë« UÐ v?B?A?ý ÏtD?Ы—ÏtD?Ы— s¹« ¨m?U?Ð h?A?ý ÊU?1« Æb?½—«œ t½U??²?ÝËœ ÏtD?Ы— p¹ t?Ð qO?" t! œ—«œ–uH½ `O'"Å“«—ÅÈU*—˛ÅtÐÅu×½Ås¹bÐÅËŨb¼œÅv"Å‘d²'ÖÅËÅÁœd!ÅkHŠÅ«— t½U²ÝËœt! œdÐÅv" vÄ Ë ¨b½«œÅv" vA?¹—Uð X!dŠ vK?/« Êu½U?! «— `O'" Ë« Æb?M!Åv"t! œdÐÅv" vÄ Ë« ¨bAAÐÅv" vMF" X!dŠ s¹« tÐ t! XÝ« `O'" ÂUO+ Ë ¯d"ÆbM!Åv" —U! «bš 4uJK" v¹UÄdÐ È«dÐ Ë« ÕË— Ë XÝ« XIKš s¹« dÝ `O'"“« v/Uš ÈUN²L'+ dÐ UNMð ¨XÝ« m?UÐ ÊU'½« p¹ ÊU1« ¨ULý ÊU1« dÖ«ÈuO?½œ ÅvÖb½“ Ë v×?O?'" vÖb?½“ 5?Ð ÈœËeÐ Ë ¨œ—«c?ÖÅv" d?Ł« UL?ý vÖb½“@M¼PL¼ v?Ë Â«—¬ výöð ULý vÖb½“ ÂULð Æbý b¼«uš q/UŠ v*UJý ULýbOM! ÈËdOÄ «— v'OŽ ±∂∂±∂Σ v×O'" aÝUÄ

Page 85

rM!Åv" X³?×/ «b?š UÐ s"ò ∫b?O¹u?ÖÅv" Ë bO?M!Åv" ÷«d?²Ž« U?Lý b?¹UýtÐ ‰“« “« ULý ÆbO¼U³²ý« —œ t! XHÖ b¹UÐ ¨åb¼œÅv/ aÝUÄ X+uâO¼ Ë« U"«a¹—Uð s¹“Uſ¬ qŠ«d" ÊUL¼ “« «bš Æb¹«ÅÁbý Áb½«uš«d* «bš UÐ 4U+ö" ÈuÝ∫b¹u~Ð sAÝ ÊU'½« UÐ t! t²ý«œ bB+U" Ê«—bÄ tÐ ¡UO³½« XÞUÝË UÐ Ë nK?²A" ‚dÞ tÐ nKÝ ÊU"“ —œ t! «bšòs¹« g²KŽ ¨bO²'¼ bM?"ÅtKÖ b½Ë«bš 4uJÝ “« dÖ« Æ©±∫±Åd?³Ž® åœu/ rKJð«b?š Æb??O??zU??A?ÖÅv?/ qO??$« ÊU?M??A??Ý Èu??Ý tÐ «— ÊU??²??³?K??+ Ë ‘u??Ö t! XÝ«ÆbO¹uÖ pO³? Ë« 4uŽœ tÐ Æb?M! X³×/ ULý UÐ qO?łU½« jÝuð t! b¼«ušÅv"oýUŽ Æb?Ozu?Ö sAÝ `O?'" v'?OŽ U?Ð œuÐ b?O¼«u?š —œU+ t! XÝ« o¹d?Þ s¹bÐt! «bš ÆœdÐÅv" 4c? —UO'Ð ‚uAF" È«dÐ œuš vÖb½“ ÈU¼“«— Êœd! ‘U* “«Êœd! —U?J?ý¬ “« ¨œ«œ «— œuš Ït½U?~?¹ b?½“d* t! œu?/ X³?×?" —bI?M?¹« «— ÊUN?łÏtHýUJ" tÐ U¹¬ ÆœœdÖÅv" ÊU"œU?ý —UO'Ð ”bI" »U²?! o¹dÞ “« ÊU'½« tÐ œušÏt"U??½ b??O??¼œÅv" Á“U??ł« œu??š t?Ð U??¹¬ øb??¹«ÅÁœd??! tłu??ð `O??'??" v?'??O??Ž —œ «b??š—œ ÊU²KO$« bO¼œÅv" Á“Uł« «d?Ç fÄ øb½U0 ÊUðeO" ÈË— ÁbA?½ “UÐ ÊUðœe"U½ULý XÝœ tÐ «bš d'?Ä ÈuÝ “« È«Åt"U½ “Ëd"« øœ—uA?Ð „Uš t½UAÐU²?! Ït'H+°œ—«œ ULý “Ëd"« È«dÐ v¹UN*dŠ tÇ `O'" v'OŽ ÆXÝ« ÁbOÝ—«— œuš ÊU?MA?Ý U"« ¨œ«œ —«d?+ U'?O?K! —U?O²?š« —œ «— œuš Êb?Ð `O?'" v'?OŽË— s¹« “« Ë v½UЗÅÈUAŽ 5¹¬ —œ Áb½“ ÈUN?½Uł È«dÐ œu"d* UDŽ U'?OK! tÐ eO½ÊUMAÝ s¹« U¼—UÐ Ë U¼—UÐ bO½«uðÅv" U?Lý Æb¹uÖÅv" sAÝ U" UÐ qOłU½« —œ Ë«¨Áb½“ «bš Âö!ò «d¹“ ¨œd! „—œ Ê«uðÅv/ «— ÊUMA?Ý s¹« oLŽ ªb¹uMAÐ «—Æ©±≤∫¥Åd³Ž® åÆÆÆ Âœ Ëœ dOALý d¼ “« XÝ« dðÅÁb½dÐ Ë —b²I".—«œdÐ «— sHKð výuÖ t! œ—«œ È«ÅÁb¹U* tÇ fÄ b?ýUÐ lD+ sHKð jš dÖ«b½Ë«bš UÐ ÊU?1« o¹dÞ “« t! b?OýUÐ Áœd?J½ UŽœ «b²?Ы dÖ« ø.dO?~Ð Á—UL?ý ËU?L?ý øX'?O??Ç qO?$« Êœd?! “U?Ð “« ÊU??²?*b?¼ fÄ ¨b??O?M?! —«d?+d?Ð å◊U??³?ð—«òd~?" b?OýU?Ð Ë« ÊU?MA?Ý „—œ b?O?"« tÐ Ë bO?M?! 4U+ö" v?'O?Ž U?Ð bO?½«u?ðÅv/dÞUš t?Ð r¼ b¹U?ý ÆbOÐU?OÐ v?KŠ Á«— ÊU²?¹—«dD?{« 4öJA?" È«dÐ Ë b?OM?! “UШbO½«u?šÅv" dŁR?" —uDÐ Ë Î«—d?J" «— ʬ œu?š vK×?" gOA! —d?J" ÈU?¼ÅtO/u?ðt! XÝ« s¹« d"« s¹« XKŽ ÆXÝ« ÁbA½ ÊUðb¹UŽ ÈeOÇ Ê¬ “« ‰UŠ s¹« UÐ v?Ë—œ b¹U?Ð t! tâ?½¬ ‰U?³½œ tÐ Ë b?¹d?~?½Åv" d~?¹œ ÈU?N?ÐU²?! b?M?½U" e?O?½ qO?$« tÐ ÆbO²'O½ bOÐUOÐ U$¬¨bO½«ušÅv" Ê«œ a¹—Uð U?¹ ¨bI²M?" bMLA¹b?½« p¹ bM½U" tÐ «— qO?łU½« dÖ«ÊU?M??A?Ý ¨b??¹U?I??Ž ‰U?³??½œ tÐ U?¹ ¨b??O??²?'??¼ vH?ÞU??Ž È«ÅtÐd??& ‰U?³??½œ tÐ d?Ö« U??¹ÊU²½b½«uš ÏtI¹dÞ t! XHÖ b?¹UÐ ¨bO²'¼ v+öš« bŽ«u+ U?¹ ¨v³¼c" È«ÅtAOK!Ê«uM?Ž tÐ «— qO?łU?½« dÖ« Æb?ý b?O?¼«u?š œd'??œ ʬ “« ÈœËe?Ð Ë X'?O½ `O?×?/p¹ ÊUM?AÝ Ê¬ —œ fÄ XÝ« v½U?'½« ÊU?MA?Ý È«u²?×" t! b?O½«ušÅv?" vÐU²?!ÂUN?« t! «bš Âö! Ê«u?MŽ tÐ «— qOłU?½« dÖ« v?Ë ÆX*U¹ b?O¼«uš «— rOJ?Š œd"bO¼«uš «— ÈbЫ 4U?OŠ ÊUMA?Ý U$¬ —œ bO½«u?AÐ XÝ« ”bI?«ÅÕË— “« t²?*dÖvŠË— UÐ b¹UÐ fÄ øb¹uý qO$« ÂUOÄ ÕË— œ—«Ë b?O¼«ušÅv" ÎUF+«Ë U¹¬ ÆX*U¹Ê¬ —œ t! bOM?O³?Ð «— `O'?" v'O?Ž Uð b?¹uý p¹œe?½ ʬ tÐ XýcÖ Ë X"d?Š “« ÆbM!Åv" —UJý¬ ULý dÐ g½UMAÝ Ë vÖb½“ ÈU¼œ«b¹Ë— o¹dÞ “« «— œušqO?$« ÊU??½ ÏtM??Ýd?Ö U??L??ý t! b??O?ýU??Ð n+«Ë Ÿu??{u?" s?¹« tÐ U?L??ý b??¹U?ýUÐ X?!—U?A" t?! v"U?~?M?¼ «d?¹“ ¨b½U?Ýd?ðÅv?" «— UL?ý q?"U?! 4uJ?Ý Æb?O?²?'?¼«— ULý —U! s¹« Ë ¨b¹u?MýÅv" «— œuš È«b/ UN?Mð ¨bOM!Åv" „d?ð «— Ê«d~¹œ¨XÝ« ÁbM?M?! Á«dL?Ö —U?O'?Ð Ê«d?~¹œ U?Ð X³?×?/ Æœ“UÝÅv" ÊU?Ý«d?¼ Ë Ê«d~?½ÊU²?œ ÆbM?! dÄ «— UL?ý 4uJÝ b½«u?ðÅv/ Ë XÝ« —c֜˓ UN?½¬ ÈUN*d?Š «d¹“tłuð œuš v½Ë—œ ‚U?O²?ý« tÐ ÆXÝ« ÈbЫ 4UO?Š Ë vÖb½“ ÊU?MA?Ý ÈUML?𠗜˫ ¨b½Ë«bš X?³×" ÃU?²×?" ¨XÝ« X³?×" ÃU²?×" v½Ë—œ ‚U?O²?ý« s¹« ¨bO?M!fŠ «— Áb½“ ÊU?M?A?Ý È«d?Ð œuš v½Ë—œ ‚U?O?²?ý« U?Lý ÆX?Ý« X³×?" œu?š t!tÐ qO?$« j?Ýu?ð Ë Áb??¹œd?Ö ‰“U??½ ÊU??L?ݬ “« Áb??½“ ÊU??M?A??Ý «d??¹“ ¨b?O??M?!Åv?"Æb½«ÅÁbý Áb½UÝ— UN½U'½«v'OŽ UÐ 4U+ö" ±∂∏±∂π v×O'" aÝUÄ

Page 86

ÆbO¹¬—œ t! X'O?½ vM?F" s¹b?Ð ‰U?LŽ« Ë —«œd?! jÝu?ð qO$« ÂU?O?Ä Êœd! ÊöŽ«tJKÐ ÆbOM! tEŽu" tÝ—b" —œ U¹ Ë ÊUð—U! d²*œ —œ U¹ Ë ÊUð—U! q×" Ït½Uš—U!Ë UNý“—« ¨—UJ*« ¨U?NA¼«uš U?ð b¹uý dÄ qO?łU½« ÕË— UÐ t! XÝ« vMF?" s¹bШbO?M?! tłuð d?²?AO?Ð qO?$« ÂU?OÄ tÐ —b?I?Ç d¼ Æœu?ý `O?'" “« ÊU?²?¹U?N¼U?Öb?¹œUH?¹« «— ‰u?Ý— p¹ gI?½ d?²?A?O?Ð Ë b?"¬ b?O?¼«u?š —œ `O?'?" X¼U?³?ý tÐ d?²A?O?ÐêO?¼ v?Ë Âœ—u??š «c?ſ Êü« 5?L??¼ò ∫b?O??¹u?ÖÅv/ e??Öd?¼ U??L?ý Æœd?! b??O?¼«u??š«— qOłU½« “Ë— d¼ t²H¼ ‰u?Þ —œ s"ò ∫bO¹u~½ fÄ ¨årM?!Åv/ 4u+ ”U'Š«—U?E?²?½« U??¹¬ ÆåX*d?~??½ 4—u?/ «ÅvÖb?½“ —œ Èd??O?O?G??ð êO?¼ v?Ë Âb??½«u?šÅv"ÈU?¹U?D?Ž fÄ øœu?ý X³?×?" e?O?½ U?L?ý tÐ Êœd?! X³?×?" ÷u?Ž —œ t! b?¹—«b?½“« bO?M?J?½ ‘öð tA?O?L?¼ Æb?ý b¼«u?š t{U?*« U?L?ý tР“ô ÊU?"“ —œ e?O?½ vN??«d?Ð n+Ë “« È«Åt?O?ŠË— U??Ð Æœu??ý ÊU??ðb?¹U??Ž Èe??O?Ç b??O??¼œÅv" ÂU??$« t! È—U??!—«œU*Ë b?½Ë«b?š X³×?" ÏtH?ýU?J" d?Ð t! b?OM?! ‘öð Æb?¹u?ý e!d?L?²" qO?łU?½«tÐ vÖb½“ —œ v?FM?B?ð È«Åt½u?Ö tÐ «— qO?$« ÂU?OÄ b?O?M?!Åv" vF?Ý d?Ö« ÆbO?ýU?ÐœuÐ b¼«uA½ UL?ý vÖb½“ gAÐ ÂUN?« qO$« d?~¹œ t! XHÖ b¹UÐ ¨b?¹dOÖ —U!Æœu?Ð b??¼«u??š r!U??Š U??L??ý vÖb??½“ d??Рʬ “« v½U??'??½« „—œ p¹ U??N?M??ð tJ??K??ÐV+«d" Ë —«œU?*Ë Ë« v¹U?LM?¼«— tÐ d?Ö« Æb?ýUÐ U?L?ý Á«— ÈU?LM?¼«— Ë« b?¹—«c~?ÐbOM?! fŠ vÖb½“ —œ «— Ë« ÏÁbM?M! d?O~K?*Uſ Ë —dJ?" —uC?Š tJM¹« “« ¨b?OýU?ÐvÖb½“ —œ t! XÝ« qO$« ·b¼ Ë U?MF" ÊUL?¼ s¹« Æbý bO¼«u?š Áœ“ XH~ýÆbÐU¹Åv" oI% ULýbOýUÐ t²ý«œ dE?½ —œ ¨bOM!Åv" tF?UD?" «— ”bI" »U²! v¼Ëd?Ö —uDÐ dÖ«dÝ dÐ «—¬ Ë —U?J*« ‰œU?³ð U?¹ ¨qO$« œ—u?" —œ dE?½ —UN?þ« Ït?eM?" tÐ —U! s?¹« t!t! œd! œ«bLK+ d~?¹bJ¹ UÐ vÞU³ð—« «— ʬ b?¹UÐ tJKÐ ¨X'O½ ’U?š 4U×H/dJHð ÆXÝ« Ábý UMÐ t²šU?Ý ·uAJ" ULý dÐ ”b?I?«ÅÕË— t! t⽬ ”UÝ« dÐb¹UÐ U?Lý t! È—U?! tJK?Ð ÆbO?¼œ ÂU$« b?O½«u?ðÅv/ œuš «— qO?$« —œ oLF?ð ËgŠË— Ë bM! v¹UL?M¼«— «— UL?ý t! bOM?! XÝ«uš—œ b½Ë«b?š “« «b²Ð« tJ?M¹«sA?Ý U?Lý ÊU?Г “« d?O?ſ v½U?Г t?Ð `O?'?" v'?O?Ž ÆbM?! d?O?'?H?ð ÊU?²?¹«d?Ð «— ʬULý ÆXÝ« —«uýœ U?Lý È«dÐ Ë« ÈU?N*dŠ „—œ r¼ XK?Ž 5L¼ tÐ Ë b?¹uÖÅv"ªbOM?! qLŠ «— œu?š VOK?/ b¹UÐ b?¹uÖÅv" Ë« v?Ë b?O½“Åv" Êœu?Ð X³¦?" “« ÂœtL?¼ “« b?¹U??Ð b?¹u?ÖÅv" Ë« v?Ë b??¹—«c?~?Ð d??O?ŁQ?ð ÊU?N??ł d?Ð b?O??¼«u?šÅv" U?L??ýb?¹U?Ð b?¹u?ÖÅv?" Ë« v?Ë ¨b?O?½“Åv" Êœu?Ð Èu??+ “« Âœ U?L?ý ªb?O??ýU?Ð d?ðÅpÇu?!b¹uÖÅv" Ë« v?Ë bO½“Åv" Êœu?Ð bMLðËd?Ł “« Âœ ULý ªbO?ýUÐ tâÐ p¹ bM?½UL¼dJHð “dÞ t½ Ë X'O½ ULý b¹UIŽ bM½U" `O'" v'?OŽ b¹UIŽ ÆbOýUÐ dOI* b¹UГ« Ë« Æœ—«œ 4ËU?H?ð U?L?ý ÁU??Öb?¹œ U?Ð Îö"U?! vÖb??½“ tÐ X³?'?½ Ë« ÁU?Öb??¹œ ÆË«ÆX'O?½ Âd?²?×?" Ë« È«d?Ð UL?ý ÈU?N?ý“—« Ë ¨b?M?!Åv/ ÁœU?H²?Ý« U?L?ý ÈU?N?ýË—d~?¹b?J?¹ rN?* rO?M?! „—œ «— d?~?¹b?J?¹ ÊU?Г rO?½«u?ðÅv/ t! v"U?~?M?¼ ÎU?F?+«ËÆb¹d¹cáÐ «— XIOIŠ s¹« b¹UÐ «b²Ð« Ë b¹uý q¹b³ð b¹UÐ ULý ÆœuýÅv" —«uýœs¹« r¼ v½ö* ‘U! È«ò ∫b?O?¹uÖÅv" œu?š UÐ q?OłU?½« Êb½«u?š “« fÄ d?֫ʬ vF+«Ë XOL¼« b?¹UÐ UL?ý t! XÝ« d!– tР“ô ¨åÆÆÆÅb½«ušÅv?" «— 4—U³ŽdÖ« Ë ÆbO?²'?¼ UL?ý v'O?Ž VÞUA" tE?( ʬ —œ «d¹“ ¨b?OM?! „—œ «— 4—U³?Ž—œ s" b½Ë«bš È« ¨r²'?¼ —UJ¼UM?Ö s" ¨gA³Ð «d?" ¨«b½Ë«bšò ∫bO?¹uÖÅv/UL?ý VÞU?A?" «d?¹“ ¨XÝ« ÁœdJ?½ d?Ł« U?L?ý —œ «bš Âö! f?Ä ¨å«uð X"b?šË b¹UI?Ž Z¹—bð tÐ ¨bO?½«ušÅv" rE?M" —uÞÅtÐ «— t?"U½“Ë— t! v"U~?M¼ Æb?O²'?¼“« dÖ« t! t½u~½U?L¼ ¨œ—«cÖÅv" d?OŁQð U?Lý —œ ʬ —œ Ábý ÕdD?" ÈUN¼U?Öb¹œË« bM½U?L¼ eO?½ UL?ý ‰ULŽ« Ë —U?J*« ÈœËe?Ð b¹œd! b?O−L?ð Ë n¹dF?ð vBAýË« “« Z¹—bð tÐ ¨bO²'?¼ vLOL/ —U?O'Ð ÊU²?½U²ÝËœ “« vJ¹ UÐ d?Ö« Ë ÆœuýÅv"ÆbO¼œÅv" —«d+ u~?« «— Ë« ÈU¼—U! Ë Áœd! bOKIð`O???'???" b???M??½U???" Z?¹—b???ð tÐŨb???O???¼œÅ—«d???+Åœu??šÅÈU???L???M???¼«—Å«—ÅqO???$«Åd???Ö«qO$« UÐ t! t½u~½UL¼ ÆbO¹U/Åv" 4ËUC+ Ë bOM!Åv" ”U'Š« ¨bOA¹b½«Åv"—œ `O'" v?'OŽ X?¼U³ý t?Ð eO½ X?³'½ ÊU?L¼ tÐ t?! XÝ« “UO?½ b¹uýÅv" U?Mý¬v'OŽ UÐ 4U+ö" ±Σ∞±Σ± v×O'" aÝUÄ

Page 87

b¹b?ł v¼UÖb?¹œ b¹U?Ð vBA?ý ¨v×O?'" Îö"U?! vÖb½“ p?¹ 7ý«œ È«d?ÐÆœuš ÈU?O?½œ Ë Ê«—œ«d?Ð tÐ X³?'?½ Á“U?ð v¼U?Öb?¹œ ¨b?M?! œu?š vÖb?½“ œ—«Ë «—X³×" tÐ X³'½ «— vAM!«Ë Ë býUÐ vJ¹ bO"« Ë ÊU1« tÐ X³'½ b¹UÐ Ë« b¹œœUF?Ы Ë b?½Ë«b?š årOE?Ž ÏÁœ«—«ò nA?! ‰U?³?½œ tÐ b¹U?Ð Ë« Æb?½«e?O~?½«d?Ð Ë« —œÊU?1« ”U??Ý« d??Ð «— œu??š vÖb??½“ b??¹U?Ð Ë« ¨b??ýU??Ð vÖb??½“ ål¹U??+Ëò vF??+«ËÆbM! Èd~½“UÐbMOÐÅv# —bÄ t" t½u~½¬ ¨UO½œœU?F?Ы ÂU?L?ð d?Ð ÊU?1« d?Ð vM?²??³?" ÁU?Öb?¹œ p¹ U?ð Áb?ý vF?Ý X?L?'?+ s¹« —œbM?½U" t! b?O?MJ?½ ‘öð “Ë— d¼ d?Ö« Æœu?ý d~?½U¹U?/ U?Lý Ït½«“Ë— 4U?O?Ðd&UL?ý dÐ U?¼ÅÁuK?ł Ë d¼«u?þ »UI?½ eÖd?¼ ¨b¹d?~M?Ð vÖb½“ qzU?'" tÐ b?½Ë«bšÈu?Ý tÐ v!d?% Ê«u??M?Ž tÐ ÊU?'??½« a¹—U?ð „d?% tÐ Ë X?*— b?¼«u?A?½ —U??M?!Æb¹d~½Åv/ 4U$r¼«ušÅv" ¨ÂË— d?ð«d?* ÊU?"“ @M?ð ÈU¼“d?" “« r¼«u?šÅv" `O?'?" v'?OŽ È«tÐ b½Ë«b?š b?M?½U" f?áÝ ÆÂd?~?M?Ð uð ÊU?L?A?Ç U?Ð Ë rAâ?Ð «— Êœu?Ð „U?Ä rF?ÞÏtF"Uł „d% Ë vJ?¹˛u?uM?Jð —ˬÅXNÐ 4ôu?% —œ Uð Âd~?½Åv" UO½œ Ë ÊU?'½«q"UJ?ð Èu?Ý tÐ ”b?I??«ÅÕË— qL?Ž ÏtD?Ý«Ë tÐ t! rM?O?³?Ð «— X½bÐ b?ý— “Ëd?"«a¹—Uð —œ t! v?*b¼ d?Ð ÁËöŽ t! rM?O?³?Ð «— —b?Ä X³?×?" qLŽ U?𠪜˗Åv" gO?Äd¼ t! rM?O³?Ð Uð ªb?¼œÅv" v²ý¬ r¼ U?Ð uð —œ «— ÊU?Lݬ Ë 5?"“ ¨bM?!Åv" ‰U³?½œd?¼ t! rM?O?³?Ð ¨œ—«œ vL??N?Ý ÊU?N?ł q! ÈU?M?Ð —œ X?L?'?+ d?¼ Ë tF?+«Ë d?¼ ¨“Ë—Ë dAÐ v?Öb½“ U?𠪜—«œ —«d+ œu?š `O×?/ ÈUł —œ e?OÇ d?¼ Ë ÁËdÖ d?¼ ¨ÊU'?½«Èu?Ý tÐ +U?L??A?Ç U??ð ªXÝ« Áb?ý Áœd??²?'??Ö s" qÐU?I??" —œ t! rM?O??³?Ð «— a¹—U??ðU𠪜u?ýÅv" ÁœuA?Ö g¹U?NL?ſ Ë U?N¹œU?ý ÂUL?ð U?Ð a¹—Uð Ë d?A?Ð vÖb½“ ÏÁd?²'?Öœuš ÊULA?Ç tÐ «— ÁUMÖ Ë iO?* Ë dHMð Ë oA?Ž qÐUIð ¨r'?ł Ë ÕË— v~²A?O"¬ ÆrM! tÐd&`O'" 7?*d¹cÄ ÏÁœU?"¬ Ë bOýU?Ð t²ý«œ œU¹ tÐ «— œu?š t! XÝ« s¹« bO?¼œ ÂU$«Áœd! X¹«b¼ «bš Èu?Ý tÐ «— ULý b¹U?Ð ”bI?«ÅÕË— d?~¹œ ÈuÝ “« Ë ÆbO?ýUÐr¼«uA½ v²*d?AOÄ eÖd?¼ò ∫bO¹uÖÅv" œu?š UÐ dÖ« Æb?M! q¹b³ð Ë« —œ «— U?Lý ËøX'?O?Ç Ê¬ X?K?Ž b?O??½«œÅv" U?¹¬ ¨åÂd??O?ÖÅv/ qO??$« “« v"U?G??O?Ä êO??¼ ¨œd?!U¹ Ë ¨bO?½«ušÅv" ÊU?ðœuš ÈU?¼—U! È«dÐ «— ʬ U?NM?ð UL?ý t! XÝ« s¹« gKO??œ4—u?/ v½U??'?½« ÈU?¼—U??O?F??" ”U?Ý« d??Ð ”b?I???«ÅÕË— œ—u?" —œ U?L??ý 4ËU?C??+¨bO¼œ ÂU$« «— œuš ‘öð d¦?!«bŠ dÖ« Æb¹uA½ œd?'?œ ÁU~âO?¼ U"« ÆœdOÖÅv"tÐ qO$« U?Ð Êbý ”u?½Q?" ÆXšUÝ b?¼«uš d?LŁd?Ä «— U?Lý ‘öð ”b?I?«ÅÕË—ÊU?²??O??Öb?½“ —œ «— b??½Ë«b??š —U?! U??ð b??O?M??! ÁœU??"¬ «— œu?š t?! XÝ« vM??F?" s¹«ÊU1« ÊuÇ tJK?Ð ¨bO²'?O½ v×O'?" p¹ «bš 7ý«œ XÝËœ U?Ð «d¹“ ¨b¹d¹c?áÐtÐ X³?'?½ «— g²?³?×??" t! b?O?¼œÅv" Á“U?ł« Ë œ—«œ XÝËœ «— U?L??ý «b?š b?¹—«œUÐ «— œuš 4U+ö" —«d?+ Ë rOýUÐ ”u½Q?" qO$« UÐ bO?zUOÐ «c? Æœ—«œ “«dЫ U?Lý ÆrOM! uG? «bšv{«— b?ýU?Ð t²?ý«œ v×?O?'?" vÖb??½“ p¹ b?¼«u?A?Ð t½U?+œU?/ t! v½U??'?½«‰UL?Ž« ¨hA?A?" ÈU?¼ÅÁœËb?×?" ÈdÝ p?¹ tÐ «— ‘«ÅvÖb?½“ t! b?ý b¼«u?A?½ÂU$« XF?¹dý X¹U?{— È«d?Ð «— ÂUJ?Š« ÈdÝ p¹ U?¹ Ë ¨bM?! œËb?×" v³?¼c"¨bÝdÐ q"U! ⁄uKÐ tÐ g½U?1« b¼«ušÅv" t! XÝ« v'! vF+«Ë v×?O'" Æb¼œÏÁ«œu½U?š ÂUL?ð tÐ eO?½ Ë ÈË Èd?AÐ œu?łË “« t³M?ł d?¼ tÐ g½U1« b?¼«ušÅv" Ë«ÆbAA³Ð vMF" ÈdAÐbײ" b½Ë«bš U?Ð «— g¹UO½œ Ë ÊU'½« t! XÝ« s¹« V¼c" vF?+«Ë œuBI"q"UJ?ð ÈuÝ tÐ œu?š vÖb½“ Ït?E( tÐ tE?( bM?!Åv" vF?Ý v×O?'" s¹« Æb?M!`O?'?" U??Ð 4U?+ö" Èu??−?²??'?ł —œ ÊU?"“ d??¼ —œ Ë j¹«d?ý d??¼ —œ Ë« Ɯ˗ gO?ĉUŠ ÊU"“ t! rOM! dJ* b¹U³½ Æœd³Ð dÝÅtÐ —«uýœ v²OF{Ë —œ dÖ« v²Š ¨XÝ«UÐ 4U?+ö" q×?" tJK?Ð ¨XÝ« Áœd?! ÁœU"¬ VC?ſ È«b?š t! XÝ« v¼U?~M?O?L!ÆXÝ« X³×" È«bšv'OŽ UÐ 4U+ö" ±Σ≤±Σ≥ v×O'" aÝUÄ

Page 88

ÆrO¼œ ÂU$« XÝ«êO¼ °œu³½ È«ÅÁ—UÇ °býÅv" ÊUMÇ Ë 5MÇ X'¹UÐÅv" °Âœd!Åv/ tłuð s"°œuÐ f½Uý p¹ jI* °XÝ« —uDM¹« d?~¹œ °r¼œÅÂU$«Åg¹«dÐÅ+«uðÅv/ÅÈ—U!v¹U?N*d?Š 5?M?Ç t! v"U?~?M?¼ Æb?O?M?! X³?×?/ t½u?~?M?¹« b¹—«b?½ oŠ U?L?ýt! X'O½ rN?" ¨X'O½ eO?"¬dH! Èe?OÇ êO¼ ¨b?O²'?¼ ÁU³²ý« —œ ÎU?F+«Ë bO?½“Åv"«d¹“ ¨b?ý b¼«u?š —«b?¹bÄ ÁU?MÖ »u?ý¬ “« b?¹bł v¹U?O½œ Æb?¼œ Œ— v+U?Hð« tÇÁbM!«dÄ v²Ýœ—Ëœ ◊UI½ tÐ d?AÐ ÏÁœ«u½Uš ÆXÝ« Êbý UMÐ ‰U?Š —œ —bÄ 4uJK"U½UL¼ t! b½«Åt²?*dÖ —«d+ d~¹bJ?¹ —UM! —œ ÊbÐ p¹ —œ ÊuM?!« v?Ë ¨b½«ÅÁbý ÆbýUÐÅv" ÈdOÖÅqJý ‰UŠ —œ t! XÝ« eO"¬—«dÝ« `O'" ʬUN½¬ —œ «bš «d¹“ Xý«œ v"«d?Ö b¹UÐ «— ÁUOÖ s?¹d²JÇu! ¨@M?Ý s¹dðe¹—ÆXÝ« b½Ë«b?š XÝœ qL?Ž ʬ t! XH?Ö b?¹U?Ð d~?¹œ vð—U?³?Ž tÐ ¨œ—«œ —u?CŠ—œ vI¹d?Þ tÐ «d¹“ ¨œd?Lý Âd?²×?" b¹U?Ð «— vÖb?½“ ÈU¼ÅtE?( s¹dðÅX'?Ä v²ŠÊ¬ v½Ëd?OÐ ÈU?¼ÅÁu?K?ł U?Ð b?¹U?³?½ «— tF?+«Ë d?¼ XO?L?¼« ÆXÝ« rO?N?Ý `O?'?" “«—d?¼ t! v½U?½ ¨U?L?ý t½«“Ë— ÈU?¼ÅÁd?N??œ Æʬ —œ t²?H?N?½ ÈU?*—˛ U?Ð tJ?K?Ð b?O?−?M?ݨb½u?ýÅv" »u?'?×?" È«ÅtF?+«Ë p¹ d?¼ ¨b?¼œÅv" 4u?+ «— U?L?ý vÖb?½“ ÏtE?(rÝ«d?" —œ `O??'??" v'??O?Ž Æb??M?¼œÅv?" qJ?ý «— d??A??Ð œu?łË X*U??Ð t! vF??¹U??+ËqO?$« —œ Ë ¨b??¹d?¹c?á??Ð «— Ë« Êb?Ð t! b??M?!Åv" 4u??Žœ U?L??ý “« v½U?ЗÅÈU??A?Ž«— U?L?ý ÊU?²?O?Öb??½“ l¹U?+Ë —œ Ë« Æb?¹d?¹c?á??Ð «— g½U?M?A?Ý t! b??M?!Åv" 4u?Žœ«d?* ‘u?Ö X+œ U??Ð Æb?¹u??ý rO?N??Ý U?O?½œ s¹« —œ Ë« —U??! —œ t! b?M??!Åv" 4u?ŽœvK−²" b½Ë«bš ¨U¼“UO½ ʬ —œ «d¹“ ¨X'OÇ ÊU"“ s¹« “UO½ t! bO½«bÐ Uð bO¼œ—U?J??ý¬ «— q?O?$« ÂU??O??Ä Ït²??Ý«u??š ‰U??Š ÊU??"“ 4U??O??C??²??I??" Æb??¹œ b??O?¼«u??š «—fÄ ¨býU?Ð t²ý«œ XO?¼u??« —œ tA¹— U?" vÖb½“ —œ t?F+«Ë d?¼ dÖ« Æb?½«œdÖÅv?"s¹dðÅXOL¼«ÅvÐ ÏÁd²'Ö «d¹“ ¨XÝ« lOÝË dAÐ ÏÁœ«u½Uš ÈU¼“d" tÐ Uð ʬ U½UL¼ÆÊUJ" Ë ÊU?"“ ÈuÝ«d?* tÐ Uð Ë ¨b?OÝ— b¼«u?š ÊU²?½«—œ«dÐ ‘u?ſ¬ tÐ Uð l¹U?+Ë—œ «b?š X?³?×??" —U??! a¹—U??ð ¨4U??$ a¹—U??ð —œ t! X'??½«œ r¼«u??š fá??ÝË bý “U?ſ¬ XIK?š UÐ t! vA?¹—Uð ¨rM?! U?H¹« «— ʬ b?¹UÐ t! —«œ vA?I½ ¨ÊU?Nł—œ uð t! XÝ« ÊU?Ý s¹b?Ð Ë Æœu?ýÅv" q¹U?½ œu?š ‰UL?! tÐ r'?ł ÂU?O?+ U?Ð UN?M?ð‰UL! tÐò ∫t! vM!Åv" ÂöŽ« UN½U'½« ÂUL?ð tÐ Ë ÈdOÖÅv" —«d+ b½Ë«bš qÐUI"Æår²?'?¼ e??O?Ç tL?¼ ÈU??N?²?½« Ë «b??²?Ы s" ¨r²?'??¼ U?¹ Ë n?« s" ¨XÝ« Áb??O?Ý——œ t! ¨Ábý qO?JA?ð vJ?Çu! 4«—– “« XI?Kš ÂU?L?ð t! X'½«œ r¼«u?š fá?ÝX!«dý tÐ t! XÝ« v!d% —U?²*d?Ö dAÐ a¹—U?ð q! uð U?Ð Ë uð ÏtDÝ«Ë tÐ Ë u?ðXý“ e?O?Ç êO??¼ t! X'?½«œ r¼«u??š fá?Ý ªœu?ýÅv?" vN?²?M??" vN??« vÖb?½“ —œeOÇ tL¼ «bš fJF?UÐ tJKÐ ‡ÅÈ«ÅtF+«Ë êO¼ Ë v½U'½« êO¼ ¨ÈeOÇ êO¼ X'O½vÖb½“ —œ t! v?½U'?½« jÝu?ð b?¹U?Ð eO?½ e?O?Ç tL?¼ Ë Áœd?! f¹bI?ð «b?²?Ы “« «—¨XšUMý r¼«uš «— œuš vÖb½“ fáÝ ªœœdÖ f¹bIð XÝ« Ábý p¹dý vN?«XOF+«Ë —œ sJ?O? ¨bÝ—Åv" d?E½ tÐ e?OÇU½ ‰öł d?Ä ÊbÐ s¹« X*UÐ —œ t?Ç dÖ«Ë Áœ“ u½«“ v²?H?~ý “« fá?Ý ªœu?ýÅv" »u'?×?" È—Ëd{ vze?ł —b?Ä ÕdÞ —œdÖÅÁ—UE½ ¨bOz«dÝ r¼«uš «— uð r²'¼ 4U?$ a¹—Uð “«— dÖÅÁ—UE½ t! t½u~½UL¼Èu−²?'ł —œ vN?« X³?×" ¨XÝ« X³×?" “« v²!d?Š ÁUMÖ œu?łË UÐ t! vA¹—U?ðÆvN?« ‰UL! Èu−²'ł —œ dAÐ Ë dAШÂË— d??ð«d???* ÊU???"“ œËb??×???" ÈU???¼“d??" “« r¼«u???šÅv" ¨`?O??'???" v'???O???Ž È« ÆÂd~MÐ uð ÊULAÇ UÐ Ë Âuý „UÄ r¼«ušÅv"“UÝÅv# Á“Uð «— eOÇ tL¼ pM¹«p¹ d¼ „d% s¹« —œ t?! XÝ« a¹—Uð vK?! X!dŠ “« v²?L'+ È«ÅtF?+«Ë d¼«d¹“ œd³?Ð vÄ Ê¬ oLŽ tÐ b?½«uðÅv" v×O?'" p¹ U?NMð ÆXÝ« v¹U?MF?" 7'Ьb¹U?Ð «— ÊU?1« ‰U?ŠÅs¹« U?Ð Æœd?~?MÐ ÊU?1« “« v½U?L?A?Ç U?Ð b?½«uðÅv" Ë« U?N?M?ð“ô ʬ X¹uIð È«dÐ t⽬ Uð .“UÝ ÁœU"¬ «— œu?š Á—«uL¼ Ë rOM! “«dЫ ÎU1«œbMOÐÅv" —bÄ t! t½u~½¬ ¨UO½œ ±Σ¥±Σµ v×O'" aÝUÄ

Page 89

dÖ« ¨b?O?M?! U?M?Ð ÊU?1« Ït¹U?Ä d?Ð «— œu?šÅÏÁd?"“Ë— vÖb?½“ b?O?¼«u?šÅv" ÎU?F?+«Ë dÖ«dÖ« ¨bO−?M'Ð b¹ËU?ł 4UOŠ dÐ ÊU?ðbO"« ”UÝ« d?Ð «— ʬ t! bO¼«ušÅv" ÎU?F+«ËË `O?'?" v'??O?Ž U?Ð t½U??I?ýU?Ž œU?%« U??Ð «— œu?š vÖb?½“ t! b??O?¼«u?šÅv" ÎU??F?+«ËÈd~½“UÐ b¹bł v¼UÖb¹œ UÐ «— ʬ t! b¹“u"UOÐ b¹UÐ ¨bOM! ÈdáÝ ÊU²½«—œ«dБ“—«ÅvÐ ÊU?²?¹«d??Ð Èu?O??½œ XO?I??*u?" Ȝ˓ tÐ b?¹b??ł ÁU?Öb??¹œ s¹« “« Æb?O??M?!Æbý b¼«ušÈ—«uýœ 4UŽU?Ý Ë Áb¹œ ‘“u"¬ Èb?¹b" 4b" È«d?Ð b¹UÐ —U?Jý“—Ë p¹7šu"¬ ·d/ X+Ë v½ôuÞ vðUŽUÝ b¹UÐ d?~²FM/ p¹ ¨œ—«cÖ dÝ XAÄ «—œ—ËUO?Ð œułË t?Ð «— œuš —U?J?¼Uý tJ?M?¹« “« q³+ b?M?"dM?¼ p¹ ¨b?M! ‘«Åt*d?ŠvÖb½“ p¹ tÐ ÊbO?Ý— È«dÐ UL?ý «dÇ fÄ Æb?½U"Åv" ÂU!U?½ ʬ oKš —œ U¼—U?Ðg¹U?"“¬ U??−?M??¹«Å—œÅY×?ÐÅœ—u??"ÅÈd?~??½“U?ÐÅøb??O?M??!Åv/Å‘öðÅqO??/«Åv×??O?'??"t! vý“u"¬ Ït"U½dÐ t½ Ë ¨U?Lý »uš 4UO½ —Ëd?" ÈUMF" tÐ t½ Ë X'?O½ Ê«błËÊœd?! v?B?A??ý È«d??Ð È«ÅtK??O??ÝË t½ Ë ¨b??ýU??Ð d??²?A??O??Ð tłu??ð Ë X+œ g*b??¼t! v¼U?Öb?¹œ ¨XÝ« ÊU?²?O?Öb?½“ tÐ X³?'?½ b?¹b??ł v¼U?Öb?¹œ tJ?K?Ð ÊU?²??U?L?Ž«Æb¼œÅv" lO*dð «— oDM" r¼ Ë ”U'Š« r¼ Ë— s¹« “« Ë ¨XÝ« ʬ ⁄«dÇ ÊU1«“« dðÅoO?LŽ È«ÅtK?Šd" œ—«Ë tJ?M¹« ÊËb?Ð b?¹bM?³Ð «— œu?š VK+ ÈU?¼—œ dÖ«¨bO?M?! X!d?ý v½U?ЗÅÈU?AŽ rÝ«d?" —œ Ë b?¹u?ý `O?'?" v'O?Ž U?Ð œu?š v²?ÝËœbO½«u?ðÅv" UN?Mð Ë b½«u?š bO?¼«uš `O?'" v'O?Ž Âö! ÊbO?Mý ÊËb?Ð «— qOłU½«‘—U! —œ X!«dý tÐ `O?'" 4u?Žœ “« v¼UÖ¬ ÊËb?Ð «— œuš vÖb?½“ Èd~½“U?Г« ¨bO?M?! œu?š vÖb?½“ —œ d?E?½ b?¹b?& tÐ ŸËd?ý tJ?M?¹« “« q³?+ Æb?O?¼œ ÂU?$«Æb?¹d?~?M?Ð qzU?'?" tÐ Ë« b?M?½U?" U?ð ¨b?M?! „U?Ä «— ÊU?²?³?K?+ b?O?¼«u??A?Ð b?½Ë«b?šÈ«dÐ Ë« tJK?Ð ¨bM?O³Ð Á—U?³J?¹ tÐ «— 4UM?zU! q! bM?!Åv/ ‘öð ”UM?ýÅÁ—U²?Ýp¹ Æœ“ËœÅv" r?A????Ç ÊU????L????ݬ “« È«Åtýu?????Ö Èu????Ý tÐ ’U????š È«Åt?F?????U????D????"4U??F???U???D??" È«d???Ð «— nK???²??A???" ÈU??N???¹d??²??!U???Ð œu??š r?N??Ý tÐ ”U???M??ýÅX?'??¹“—œ tMO?"“ d?¼ —œ b?O?¼«u?šÅv" d?Ö« Æb?M?!Åv" e¹U?L?²?" r¼ “« ‘«ÅvÄu?J?ÝËd?J?O?"v²A³ýu?š bO¼œÅv" “ËdÐ œu?š “« ‰UŠ ÊU"“ j¹«dý d?ЫdÐ —œ ULý t! vA?M!«Ëb¼«uš —UÐ tÐ ÊU?²½«—œ«dÐ ÂUL?ð È«dÐ tJKÐ ÊU?ðœuš È«dÐ UN?Mð t½ «— v²A?ÐbÐ ËÆœ—ˬr¼ Ë «bš ÈuÝ “« r¼ vðu?Žœ Ë ÊUA½ ¨Ê«u?š«d* UL?ý vÖb½“ —œ tF?+«Ë d¼tÐ l+«Ë—œ j¹«d???ý s¹« t?Ð 7??ý«œ X?¹U??M???Ž U???Ð U???L??ý ÆX?Ý« ÊU??'???½« Èu???Ý “«j¹«d?ý s¹« d?ЫdÐ —œ Êœu?Ð d?{U?Š U?Ð Æb?O?M?!Åv" tłu?ð b?½Ë«b?š Ë ÊU?²?½«—œ«d?Зœ t! vA?M?!«Ë U?L?ý Æb??¹“U?ÝÅv" ÁœU?"¬ b?½Ë«b??š Ë ÊU?²?½«—œ«d?Ð È«d?Ð «— œu?š—UO²?š« —œ X³?×" U?Ð «— œuš l+«Ë—œ ¨b?O¼œÅv" “Ëd?Ð œuš “« j¹«d?ý s¹« dЫd?Ðq"U! —uDÐ `O'" —œ ÊU²½«—œ«dÐ UÐ d?Ö« ÆbO¼œÅv" —«d+ ÊUðb½Ë«bš Ë Ê«—œ«dÐt! XÝ« s¹« gKO?œ ¨b?OÐU?¹Åv" dL?ŁÅvÐ «— œuš ÈUN?ýöð dÖ« ¨b?O²?'O½ b?ײ?"b?¹U?Ð d?š¬ —œ Ë Æb?¹«ÅÁœd?J?½ 4U?+ö" «— b?½Ë«b?š vÖb?½“ nK?²?A??" j¹«d?ý —œvÐUI½ tF?+«Ë d¼ t! b?¹«ÅÁb¹b½ “u?M¼ UL?ý t! býU?Ð s¹« g²KŽ r¼ b?¹Uý XH?Ös¹« tÐ —«ËÅv×?O??'?" vA?M??!«Ë tJ?M?¹« È«d??Ð ÆoO?L??Ž “«— p¹ 4—u?/ d?Ð XÝ«Æb¹d~MÐ UN½¬ tÐ ÊU1« Ïtâ¹—œ “« t! b¹“u"UOÐ b¹UÐ bO¼œ ÊUA½ œuš “« j¹«dý vB)ý vÖb½“ Èd~½“UÐtJ½¬ d?²N?Ð U¹ Ë —U?Ð tÝ U¹ Ëœ È«Åt?²H?¼ t! bO?¼bÐ œu?š tÐ «— XL?Š“ s¹« dÖ«t! È“Ë— tÐ ¨ÊU?ðd?'?L?¼ U?Ð b?¹«ÅÁœd?! 똓« d?Ö« U?¹ Ë v¹U?N?M?ð tÐ ¨Vý d?¼tÐ ÂU$«d?Ý t! b¹u?ý s¾L?D" b?O½«u?ðÅv" ¨bO?M! d?J* b?¹«ÅÁœ—«cÖ d?Ý XAÄÆb¹«Åt²*U¹ XÝœ v×O'" m?UÐ vÖb½“ p¹Ë ÊU?A??¹d??Ä ÈU?Žœ Æb??O??²??'?O??½ q"U??! œu??š v½U??'??½« vÖb?½“ —œ v?²?Š U??L??ý«— «ÅÁœ«œ ÂU$« t! t⽬ d¼ ¨b½Ë«bš È«ò v½UŠË— —u"« —œ ULý Ït½U¼«ušœušÂ«Åt²*dÖ g"U$« tÐ rOL?Bð t! t⽬ Uð s! rJ?L! «b½Ë«bš ªÂ—U?áÝÅv" uð tÐÆb¼œ qJ?ý «— ÊU?1« d?Ð vM?²³?" qO?/« vÖb?½“ p¹ b?½«u?ðÅv/ årM! «d?ł« «—bMOÐÅv" —bÄ t! t½u~½¬ ¨UO½œ ±Σ∂±ΣΣ v×O'" aÝUÄ

Page 90

4uJÝ —œ Ë ÊU1« vJ¹—Uð —œ Ë bO³KDÐ «— Ë« gA?AÐ ÆbM!Åv/ —u³Ž t²šUÝÆbOzU²'Ð «— Ë«5MâL¼ ÆXÝUL?ý aÝUÄ dE²M" Ë b?¹uÖÅv" sAÝ ULý U?Ð qOłU½« —œ «bšbM!Åv" 4u?Žœ UL?ý “« Ë ¨b¹u?ÖÅv" sAÝ UL?ý UÐ vÖb?½“ j¹«dý o¹d?Þ “« Ë«UŽœ ÈuÝ tÐ t²Ý«ušU½ —uDÐ ÊU²OÖb½“ Èd~?½“UÐ b¹UÐ ÆbOM! X³×/ Ë« UÐ t!«—«œ œuš —œ «— XÝ«uš—œ Ë tÐuð ¨g¹U²Ý ¨È—«eÖdJý t! v¹UŽœ ¨œË— gOÄ4uŽœ ULý “« Uð b¹uÖÅv" sAÝ ULý UÐ vÖb½“ j¹«dý jÝuð b½Ë«bš ÆbýUÐd~¹œ t! bý b¼«uš YŽUÐ ÊU²OÖb½“ Èd~½“UÐ ÆbOM!Å—U!ÅË«Å—œÅËÅË«ÅUÐÅt!ÅbM!È«dÐ v¼«— 7*U¹ È«d?Ð ¨‘öð U¹ ¨vM* 4—U?N" p¹ UN?Mð UO½œ s¹« —œ ÊU?ð—U!b½Ë«bš ÏÁœ«—« tÐ vAÝUÄ tJ?KÐ ¨býU³?½ ÊUðÅv²?UÝ— n¹UþË Êb?½UÝ— ÂU$« tÐ ÆXÝULý Ït½«“Ë— vÖb½“ vN¹bÐ 4UOF+«Ë ʬ ŸËdý ÏtDI½ t! vAÝUÄ ¨XÝ««— `O'?" UN?Mð t½ ¨b?O¼œ ÂU?$« «— Èd~?½“UÐ s¹« t½U?+œU/ Ë t?½«—«œU*Ë d?Ö«bO¼«uš eO½ «— eO"¬—«dÝ« ÊbÐ Ë UCŽ« Ë dÝ tJ?KÐ ¨b¹œÅbO¼«ušÅa¹—UðÅdO'"Å—œb¹œ bO¼«uš ÈœËeРƜ˗Åv" gOÄ q"UJð ÈuÝ tÐ dAÐ a¹—Uð ‰uÞ —œ t! b¹œbײ?" UÐ U?Lý ÆXÝ« Ábý —b?Ä gAÐ 4U?$ ÕdÞ “« v²?L'+ U?Lý vÖb?½“ t!UÐ l+«Ë—œ ¨œu?ýÅv" —U?J?ý¬ a¹—U?ð ‰u?Þ —œ t! `O?'?" ÈU?¼“«— U?Ð œuš 7?šU?ÝÊ«d~¹œ —UO²š« —œ «— œuš t! b?¹“u"¬Åv" ULý ÆbOM?!Åv" X'¹“ `O'" vÖb½“—U! ÏtKOÝË tÐ U?Lý ÆbMM! u?−²'ł ÊU?J" d¼ —œ «— «bš ÏÁœ«—« U?N½¬ Uð b¹—«c?~ÐpL?! «b?š gA?Ð 4U?$ —U?! Ë XI?K?š q"U?J?ð tÐ ÊU?²?½«—œ«d?Ð U?Ð œU?%« —œ ËÆb¹uýÅv" d²J¹œe½ `O'" X"U+ ÈdÄ tÐ Âb+ p¹ “Ë— d¼ ULý Æœd! bO¼«ušULý vFLł vÖb½“ Èd~½“UÐÈdAÐ ÏÁœ«u½Uš uC?Ž v½U'½« d¼ ¨X'O½ U?NMð È«ÅÁd¹eł Êuâ?L¼ v½U'½« êO¼‚œU?/ —U??O?'??Ð v×?O??'?" h?A?ý p¹ vÖb??½“ œ—u?" —œ Ÿu??{u??" s¹« ÆXÝ«Ë bO?ýU?Ð t²?ý«œ tłuð v?Öb½“ V½«u?ł ÂU?L?ð tÐ b?¹UÐ ¨b?¹u?ý »U?O"U?! vÖb?½“ÆbO¼œ ’UB²š« «— v/Uš X+Ë t³Mł d¼ È«dГËd"« øXÝ«ušÅv" tÇ ULý “« `O'?" 4U+ö" ʬ —œ ÆÈb¹œ «— rOł “Ëd"«—œ t! vðUE( s¹« È«d?Ð ¨b¹u?ýÅv" ”uÐuð« —«u?Ý —U! q×?" tÐ ÊbOÝ— È«d?ÐÈ—UE?²?½« tÇ b?M?²?'?¼ ʬ —œ t! Ê«d?~?¹œ “« Ë U?L?ý “« `O?'?" b?O?²?'?¼ ”uÐu?ð«tÇ œ—«œ vFÝ `O'" Æb?O½«ušÅv" «— t"U½“Ë— “« vB?AA" s¹ËU?MŽ “Ëd"« Æœ—«œÕdÞ dÝ d?Ð Y×Ð —U?! q×" —œ “Ëd?"« øb¹u?~Ð U?Lý tРʬ o¹d?Þ “« «— ÈeO?ÇXý«œ bB+ `O'" Ë øœuÐ tÇ ULý Ê«—UJL?¼ qLF?« fJŽ œuÐ »UB²Ž« p¹—œ ÆÆÆ XHÖ UL?ý tÐ ÊUðÅt¹U'?L¼ øb?¹u~Ð U?Lý tÐ Èe?OÇ tÇ XOF?{Ë s¹« —œÆÆÆ “Ëd"« XÝ« —«d+ ÆÆÆ Ït¹œU?%« ÆÆÆ t! b¹bO?Mý u?¹œ«— “« ÆÆÆ ÊU²?U?³ðu* rO?ðd¼ ÆÁd?Oſ Ë ÆÆÆ ÊU?ÐU?Oš —U?M! Ït?½Uš —œ “Ëd?¹œ ÆÆÆ tK×?" »U?B+ pÇu?! d?²šœtÐ Èd??~??½“U??Ð È«d??Ð «— v"U??š ÏÁœU??" U??L??ý Ït?½«“Ë— vÖb??½“ l¹U??+Ë “« XO??F??{Ë4U$ —U! —œ È—UJL¼ È«d?Ð «— v²/d* XOF+u" d?¼ ¨bM!Åv" UON" ÊU?²OÖb½“b½Ë«bš UÐ vðU+ö" b½«u?ðÅv" XOF+u" d¼ ¨b?M!Åv" r¼«d* `O'" v'?OŽ gAÐtÐ Ë bM! v¹UN?ðU+ö" 5MÇ tÐ q¹b?³ð «— UN²?OF+u" s¹« b?O¼«uAÐ Ë« “« Æb?ýUÐÆbO½UÝdÐ ÂU$« tÐ j¹«dý s¹« —œ «— ·«b¼« s¹« Uð bM! pL! ULýv'OŽ ¨‰UŠ ÊU"“ UÐ v¹Ë—U¹Ë— —œ ÆœuýÅv" “Uſ¬ X*dF" UÐ tL¼ tÐ X³×"‰U?Š ÊU??"“ Æb??O??½«b??Ð d??{U??Š a¹—U??ð X!d??Š —œ Ë œu??š vÖb??½“ —œ «— `?O??'?"tÇ U??¼Åt½U??A??½ s?¹« —œ b??½Ë«b??š t! b??¹d??³??Ð v?Ä b??¹U??Ð U??L??ý ¨XÝ« È«Åt?½U??A??½ÊUГ b¹UÐ «b²Ð« vł—Uš p¹ —uEM" ÊbOL?N* È«dÐ Æb¹u~Ð ULý tÐ b¼«ušÅv"vÖb?½“ Ë œu?š vÖb?½“ d?O?'?H?ð È«d?Ð Æb?¹“u?"U?O?Ð «— Ë« Âu?Ý— Ë ¨Ë« d?J?H?ð ¨Ë«Ë ÊUMA?Ý ¨UN?¼UÖb?¹œ UÐ b?¹UÐ «b?²Ð« ¨«b?š ÈuÝ “« v½U?A½ Ê«u?MŽ tÐ ÊU?²¹U?O½œvÖb½“ —œ Èd?~?½“UÐ s¹« b?O?¼«u?šÅv" dÖ« Æb?¹u?ý U?Mý¬ `O?'?" v'?OŽ vÖb?½“ÆbO¼œ —«d+ tF?UD" œ—u" «— qOłU½« Vðd" —u?ÞÅtÐ b¹UÐ býuáÐ qLŽ Ït"Uł œuš¨bOL?NH?Ð «— b¼«u?šÅv" ULý “« «b?š t! t⽬ œu?Ð bO?¼«uA?½ —œU+ tA?OL¼ U?Lýœuš vNłuðÅvÐ Ë ÁUM?Ö UÐ ÊU'½« t! ÈbÝ s¹« “« Ë« È«b?/ 4U+Ë« v¼UÖ «d¹“vBAý vÖb½“ Èd~½“UÐ ±Σ∏±Σπ v×O'" aÝUÄ

Page 91

ÈUMF" 7*U¹ dÝ d?Ð ÁœuNOÐ «— œuš X+Ë ¨b¹—«œ —U! s¹« tÐ X³?'½ t! ÈbNFðʬ —œ t! v²O?F+u?" tO?łuð d?Ý d?Ð ÁœuN?OÐ 5?M?âL?¼ Ë ¨bO?M?J½ nK?ð b?NF?ð s¹«—œ v×O'" p¹ Ê«uMŽ tÐ «— œuš ÁUÖb¹œ tJKÐ ¨bO½e½ tK!ËdÝ b¹«Åt²*dÖ —«d+‰UŠ tÐ Uð d?Ö« ÆåbO?¼œ —«d+ vÝ—dÐ œ—u?" b¹«ÅÁœd?áÝ t! Èb?NFð »u?Ç—UN?Çòt! XÝ« s¹« g²??K???Ž åœu??ýÅv/ Âb??¹U??Ž Èe??O??Ç Ê¬ ÂU???$« “«ò ∫b??O??²??H??ÖÅv"“« t! bOýU?³½ s¹« ‰U?³½œ tÐ Æb?¹uý qzU?+ XOL¼« ʬ ÂU?$« È«dÐ b?O¼«u?šÅv/t½u~?Ç t! bO?¼œ hO?AA?ð bO?M! vF?Ý tJ?KÐ ¨œu?ýÅv" ÊUðb?¹U?Ž tÇ —U! Êö*ÆbOM! pL! ʬ ÂU$« tÐ bO½«uðÅv"t½u~?Ç v²?/d* d?¼ —œ b?¹“u?"UO?Ð t! XÝ« s¹« Âe?K?²'?" v¼Ëd?Ö Èd?~½“U?ÐÁœU¹“ 7HÖ sAÝ “« b¹UÐ Ë— s¹« “« ÆbOýUÐ ‘u"Uš t½u~Ç U¹ Ë bOzuÖ sAÝUN?Mð v¼Ëd?Ö Èd~?½“UÐ t! b?OýU?Ð t²?ý«œ dÞU?š tÐ 5M?âL?¼ ÆbO?M?! —cŠ r! ËvÖb?½“ “Ë— d?¼ ÁËd?Ö ÈU??C?Ž« “« p¹ d?¼ t! b??"U?$«Åv" XO??I?*u?" tÐ v½U??"“tÐ «— `O'?" v'?OŽ qO?$« 4—U?A?Ð U'?O?K! Æœd?³?Ð 5ÐÅÁ—– d?¹“ «— œu?š vBA?ýuC?Ž U?L?ý d?Ö« ÆXÝ« Áœd?! ‰u?×?" œu?š ’U?š j¹«d?ý U?Ð v²??U?Ý— ÈU?N?¼Ëd?ÖÊœ—ˬ ÊUG?"—« tÐ —œ ÊU?²?½«—œ«dÐ Á«d?L?¼ tÐ ¨b?O?²'?¼ t²?*U?¹ ÊU"“U?Ý ÁËd?Ö p¹œuš vÖb½“ jO×?" l+«Ë—œ —U! s¹« UÐ Ë bO?M!Åv" pL! œuš jO?×" tÐ U'O?K!UÐ ”bI?«ÅÕË— t! bOM?J½ ‘u"«d* eÖd?¼ Æb¹—ˬÅv" ÊUG"—« tÐ U'?OK! È«dÐ «——œ U?L?ý È«d??Ð «b?š ÏÁœ«—« b??M?!Åv" p?L?! U?L??ý tÐ Ë œu??Ð b?¼«u?š U??L?ý ÁËd??ÖÆœuý rONHð ÊU²OÖb½“—œ ÊU²?O?Öb?½“ j¹«d?ý ʬ —œ t! b?M?!Åv" U?O?N?" «— v¼«— v¼Ëd?Ö Èd?~?½“U?ÐÈd?~?½“U?Ð s?¹« Æœd?O?ÖÅv" —«d??+ U?'?O??K?! vÖb??½“ U?Ð p¹œe?½ vÞU??³?ð—« —œ U?O??½œtÐ vÖ—e?Ð X"bš b?½«u?ðÅv" ‘u?! XA?Ý Ë ÈœU?Ž ’U?A?ý« ÈuÝ “« v¼Ëd?ÖdŁR" È«Åv$UO" «— «bš Âö! U𠜓U?Ý —œU+ «— UN½¬ vMF¹ ¨b¼œ ÂU?$« ÊUAOA!t⽬ tÐ bOM! vFÝ «b²Ð« œuš v¼ËdÖ Èd~½“UÐ —œ Æb½“UÝ “Ëd"« ÈUO½œ È«dЗœ dÖ« Æb?M!Åv" vÖb?½“ U'?O?K! X*U?Ð —œ Uł tL?¼ —œ tAO?L?¼ Ë« «d¹“ ¨XÝ«¨bOM! vÖb?½“ —bÄ ÕdÞ UÐ oÐU?D" b¹UÐ b?O²'¼ v¼Ëd?Ö vÖb½“ s¹« 4d'Šb?×?²?" È«ÅÁœ«u?½U??š Êu?â?L?¼ g½«b??½“d?* ÂU?L?ð t! b?M??O?³?Ð b?¼«u??šÅv" t! Ë«tÐ «— U?L?ý b?¹U?Ð U??L?ý vB?A?ý vÖb??½“ Èd?~?½“U?Ð Ë d?E??½Åb?¹b?& Æb?M?²??'?¼Ÿu?{u?" s¹« Æb?¼œ ‚u?Ý ŸU?L?²?ł« p¹ ÏtŽu?L?−??" —œ œu?š vÖb?½“ Èd?~?½“U?Ð’Uš v¼ËdÖ t! v½U"“ ¨bM?!Åv" ‚b/ v¼ËdÖ qLŽ ÏtM?O"“ —œ ’Uš —uDÐ Æœ—«œ —U! Ë dÝ ’Uš È«ÅtF"Uł UÐX³'½ vBAý ÈUN²¼U³ý ÁËdÖ p¹ “« ÈuCŽ Ê«uMŽ tÐ ULý Èd~½“UÐ —œ«— tÐU?A?ð s¹« ‰U??Š s¹« U?Ð ¨œu?ýÅv" X*U??¹ ÊU?²?O?B??A?ý vÖb?½“ Èd??~?½“U?Ð tÐÆX*U?¹ U??O??½œ —œ ÊU?A??¹U??¼—U?! t?Ð X³?'??½ œ«d??*« Ït³??½U?ł Ëœ b??N??F?ð —œ Ê«u??ðÅv"t! X'O½ v½ULN" p¹ ÈUM?F" tРʬ vŽUL²ł« ÏtNłË “« œu?š vÖb½“ Èd~½“UÐÈ«ÅtLJ×" t½ Ë ¨býUÐ u½ v³?U+ —œ t²ýc?Ö Ït²H¼ l¹U+Ë Êœd! —«dJð ʬ ·b¼Êœ«œ ‘—«eÖ —u?EM?" tÐ t! XÝ« È—U& È—«d?+ t½ Ë ¨Ê«d?~¹œ 4ËU?C+ È«d?Ðv/uBš 4ULOLB?ð Êœd! vÝ—dÐ t½ Ë ¨œdO~Ð 4—u/ t²?ýcÖ ÈU¼œ—ËU²ÝœtРʬ vŽUL?²ł« Ït?NłË “« vÖb?½“ Èd~?½“U?Ð Ë dE?½ b?¹b& ÆÁËd?Ö p¹ —œ œd*tJKÐ ¨b?OM?! dE?½Åb¹b& vÖb?½“ q¹U'?" —œ v¼ËdÖ —u?DÐ t! X'?O½ U?MF" s¹«—«d+ dOŁQð X% «— ŸUL²ł« ʬ œ«d*« Ë ÁbOÐUðÅʬÅdÐÅÊU1«Å—u½Åt!ÅXÝ«ÅvD¹«dýÆb½«œÅv" nþu" «—ÅœušÅÁËdÖÅÈUCŽ«Å“«Åp¹Åd¼ÅʬÅdÐÅUMÐÅt!ÅvD¹«dýŨb¼œÅv"vBA?ý aÝUÄ p¹ ¨XÝ« ‰U?F* vA?M?!«Ë ÂeK?²'?" vÖb½“ —œ d?E½ b?¹b&Èu?Ý “« vðu?Žœ XO?F?+u??" d?¼ «d?¹“ vŽU?L?²??ł« aÝU?Ä p¹ ¨v¼Ëd?Ö aÝU?Ä p?¹«— œuš b?¹U?Ð «b²?Ы b?OM?! 4U?+ö" ÊUðb?½Ë«b?š U?Ð bO?¼«u?šÅv" dÖ« Æœ—«œ «b?šb?¹b?& vÖb?½“ Èd?~??½“U?Ð È«d?Ð ‘öð d?¼ Æb??¹“U?Ý ÁœU?"¬ 4U?+ö" s¹« È«d??ÐU?Žœ —œ vM??ðËd?* U??Ð b?¹U??Ð Ë ªœ—«œ Á«d??L?¼ tÐ œd??* È«d?Ð t?²?ýc??Ö “« È« Ád?ÞU??š ÆbÐU¹ ÊU¹UÄ È—«eÖdJý ÈUŽœ UÐ Ë œuý ÁbO³KÞ«— œuš ÁUÖb¹œ «b²Ð« ¨b¹dOÖÅv" —«d+ b¹bł v²OF+u" dЫdÐ —œ t! v"U~M¼tÐ tłuð UÐ Æb?¹—«œ XO?U?F* ʬ —œ t! È«ÅtF"U?ł ÁUÖb?¹œ fáÝ Ë b?OM! vÝ—d?ÐULý vFLł vÖb½“ Èd~½“UÐ ±∏∞±∏± v×O'" aÝUÄ

Page 92

ʬ vMF¹ ¨XÝ« Áœ«b½ XÝœ ’UAý« tÐ U?Žœ “« v×O×/ „—œ t! bÝ—Åv"d²?A?O?Ð v¼œ“U?Ð Ë ÁU?*— ÏÁœd?Ð t! È“Ëd?"« ÊU'?½« Æb?M?½«œÅv/ v½U?1« qL?Ž «—Æb−M'Рʬ ÊU¹“ Ë œuÝ tÐ t²'Ð «— UŽœ t! œ—«œ q¹ULð 4U+Ë« v¼UÖ ¨XÝ«œd! „—œ qO³+ s¹« “« È«Åt½U¹«dÖ qLŽ ÈU¼ÅÁ˛«Ë UÐ «— UŽœ ÈUMF" Ê«uðÅv/Æœuý ÊuLM¼— vF+«Ë ÈUŽœ p¹ ÈuÝ tÐ b½«uðÅv/ eÖd¼ v¼UÖb¹œ 5MÇ Ëp¹ ÈUCŽ« dÖ« v²?Š Æœ—«œ UŽœ tÐ È—Ëd{ È“U?O½ Ê—b" ÈUO?½œ ‰UŠÅs¹« UÐUN½¬ È˛u??uMJ?ð bMýU?³½ g¹U²?Ý Ë g²ÝdÄ Ê«œd?" ¨È˛u?uM?Jð Ê—b?" ÏtF"UłÆœuÐ b¼«uš X!ö* ÊUA"U$«dÝ Ë XšUÝ b¼«uš ÁœdÐ «—“« t! r¼œÅv/ XLŠ“ œuš tÐ d~¹œ s"Å∫XHÖ bO¼«uA½ œuš UÐ eÖd¼ ULý«— Ë« s" t! b½«œÅv" Ë« ¨rM! “«d?Ы Âd'L?¼ tÐ X³'?½ «— œuš oAŽ d?²AO?Ð s¹«s" t! b½«œÅv" Ë« ¨rM! X³×/ «bš UÐ b¹U?³½ s" ∫bOzu~½ fÄ Æ—«œ XÝËœ—UM! —œ —«b?½ X+Ëò ∫XHÖ b?O¼«u?A½ œu?š UÐ eÖd?¼ UL?ý Æ—«œ XÝËœ «— Ë«fÄ ¨årM??!Åv" —U???! Ë« È«d??Ð s" b??M??!Åv?" v+d??* tÇ »u??š ¨r?ýU??Ð Âd??'??L??¼Â—U! s" b?M!Åv" v+d?* tÇ v?Ë ¨Â—«b?½ Êœd! U?Žœ È«dÐ v?²+Ë s"ò ∫b?O¹u?~?½XÝ« s¹« ÂeK²'" 7ý«œ XÝËœ ÆåXÝU?Žœ p¹ s¹« fÄ Â«ÅÁœdáÝ «bš tÐ «—ʬ “«dЫ È«dÐ «— v²?+Ë b¹UÐ bO?²'¼ oýU?Ž dÖ« ÆbO?²'¹« “U?Ð vðUE( È«d?Ð t!vðU??E??( È«d??Ð t! XÝ« v?M??F??" s¹b??Ð Êœd??! U??Žœ Æb??O??¼œ ’U??B???²??š« oA??Ž‰u?Þ —œ Ë “Ë— ‰u?Þ —œ v/U?š X+Ë Êœ«œ ’U??B?²?š« vð—U?³?Ž t?Ð ¨b?O?²?'?¹U??Ðd~?¹œ “« 4ËU?H?²?" XÝ« È“Ë— t³M?A?J?¹ È“Ëd?"« ÈUO?½œ —œ ÆXÝ« ʬ tÐ t?²H?¼‘u"«d?* v?Ë ÆrO?M?!Åv" vÖb?O?Ý— œu?š vB?A?ý —u"« tÐ U?" t! È“Ë— ¨U?¼“Ë—ÆXÝ« b½Ë«bš “Ë— “Ë— ʬ l+«Ë—œ t! bOMJ½bO²ýu½Åv" t"U½ Ë« È«dÐ Vðd" —uÞ tÐ ÎUIÐUÝ Ë b¹—«œ Èœe"U½ bOM! ÷d*bO?LN?* b¼«u?š Ë« fÄ ¨Ábý t?²ÝU?! ÊU²?¹U¼Åt"U?½ œ«b?Fð “« ÊU?"“ —Ëd" tÐ v?Ë«bš U?Ð dÖ« r¼ u?×?½ 5L?¼ tÐ ÆXÝ« Áb?ý d²?L! Ë« tÐ X³?'?½ UL?ý X³?×" t!œuš tÐ d?~¹œ dÖ« Æb?ýUÐ Èd?Dš @½“ s?¹« b¹Uý ¨b?OýU?Ð t²ý«b?½ åt³ðU?J"òÊU?L??¼ ¨b??¹d??³??Ð vÄ Áœ«œ ÈË— U??L??ý vÖb??½“ ‰«u??Š« Ë ŸU??{Ë« —œ Êu??M?!U??ð t?!7Ý«u?š ¨b?O?½U?Ýd?Ð ÂU?$« tÐ «— œu?š X?U?Ý— ʬ —œ b¹—«œ b?B?+ t! vD?¹«d?ý¨UN?½¬ È—œ«dÐ vð«– fŠ ¨b?OM?!Åv" —U?! Ë vÖb½“ U?N½¬ U?Ð t! v½U?'! X¹d?Oš—U! ŸËdý ÏtDI½ «— qzU?'" s¹« ULý dÖ« Æ Ë ÆÆÆ t?F"Uł X?«bŽ tÐ UN?½¬ q¹ULð—œ Ë œdO?ÖÅv/ qJ?ý UL?ý —œ œu?š qLŽ Êœu?²?Ý ÏtÝuÝË d?~?¹œ ¨bO?½«b?Ð œušÆœuÐ bO¼«uš «bš qLŽ UÐ È—UJL¼ Èu−²'łÊU1« Ït¹UÄ d?Ð «— œuš vÖb?½“ t! bO?ýUÐ v{«— Ÿu?{u" s¹« “« b?¹U³?½ UL?ýË« ÏÁœ«—« tÐ aÝUÄ —œ U?¹ Ë åbO?½«b?Ðò «bš Èu?Ý “« v½UA?½ «— ʬ U?¹ åbO?MO?³Ðòœuš vÖb½“ Uð bO?M! pL! ÊU²½«—œ«d?Ð tÐ b¹UÐ 5Mâ?L¼ ULý ÆåbO?M! qLŽòtÇd¼ ÆXÝ« Áœd?! 4uŽœ e?O?½ «— UN?½¬ «b?š «d¹“ Æb?MM?! Èd?~½“U?Ð ÊU?ýœuš «—vD¹«dý —œ b½«uðÅv" ¨býUÐ dðÅoOLŽ vN?« qzU?'" tÐ X³'½ ÊU²¼ËdÖ ÁUÖb¹œ4œUNý d²?NÐ bO?½«uðÅv" UL?ý «d¹“ ¨œ—ˬ »Uð d?ðdŁR" Ë d?²AO?Ð t²*dÖ —«d?+ t!—œ b½Ë«bš ÆbOM! kHŠ bMM!Åv" vÖb½“ UN½¬ UÐ t! v½U'! È«dÐ «— «bš Âö!b?M?ýU?Ð —œU?+ tJ??M?¹« “« q³?+ U?N?½¬ U??"« œu?Ð b?¼«u?š U?N??½¬ —U?M?! —œ vD?¹«d?ý d??¼Ë ÊU1« —u½ tÐ “UO½ ¨bM?M! ÈËdOÄ «— Ë« œuš —UJ?²Ð« UÐ Ë bMÝUM?AÐ «— b½Ë«bš Æb½—«œ X³×" 4—b+XÝ« v½U1« qLŽ p¹ Êœd" UŽœUŽœ bÐ —U?O'?Ð U¹ Ë b?MM?!Åv" U?Žœ r! U¹ Ë b?MM?!Åv/ UŽœ t! v½U?'! ÊU?O" —œqLŽ t! b½—«b?MÄÅv" Ë ¨b?½—«b½ ÊU?1« UŽœ tÐ t! b?M²?'¼ v½U'?! ¨bM?M!Åv"tÐ UŽœ tÐ t! bM?²'¼ e?O½ Èd?~¹œ ’UA?ý« ÆXÝ« dðbO?H" Ë d?ðÅÈ—Ëd{ œušË U¼“UO?½ ÈU{—« È«dРʬ “« Ë— s¹« “« Ë b?½d~?½Åv" v¹ËœUł œ—Ë p¹ ÏÁb¹œvšdÐ Æv½UL?'ł —U?O'Ð œ—«u?" —œ v²Š ¨b?MM!Åv" ÁœU?H²?Ý« œuš ÈU¼Åt²?Ý«ušU?¹ b?M??½«u?ðÅv/ t! b??M?M?!Åv" U??Žœ« U?"« b??M?M?! U??Žœ b?½—«œ XÝËœ e??O?½ d?~??¹œdE?½ t?Ð œ—«u?" s¹« ÂU?L?ð —œ Æb?M?¼œ ÂU?$« «— —U?! s¹« t½u?~?Ç t! b?M?½«œÅv/ULý vFLł vÖb½“ Èd~½“UÐ ±∏≤±∏≥ v×O'" aÝUÄ

Page 93

4UÝU'?Š« ÏÁœËb×?" —œ nÞ«uŽ Æœd?! bO?¼«uA?½ X*U¹—œ Èe?OÇ ’U?š vCO?*t! œ«œ b¼«uš —«d+ åhAý p¹ò —uCŠ —œ «— U" UŽœ U"« ¨XÝ« t²*dÖ —«d+ÏtÐd& p¹ ‰U?³?½œ tÐ UL?ý t! v"U?~?M¼ U?ð ÆXÝ« v½U?'?½« 4UÝU?'?Š« “« dð«d?*ÆX*U¹ bO¼«uA½ «— vIOIŠ ÈUŽœ vÖb½“ —œ eÖd¼ ¨bO²'¼ vÝU'Š«v"U~?M¼ vM?F¹ ¨œ—«œ v~?²'?Ð U?" vL'?ł 4ôUŠ tÐ U?" ÈUŽœ 4U?+Ë« VKſ«v"U~M¼ Æ.«ÅÁb"¬ v~²Hý¬ Ë v~²'š UÐ .dOÖÅv" —«d+ b½Ë«bš qÐUI" —œ t!vMO~MÝ ÊU?²ýËœ dÐ UN?O½«d~½ Ë UN?²O?u¾?'" —UÐ Ë ¨bO²?'¼ ÁœuÝd* Ë t²?'š t!‘u"«d?* «— œu?š ¨b?¹«ÅÁbý ‚d?ſ œu?š t½«“Ë— ÈU?¼—U?! —œ t! v²?+Ë Ë bM?!Åv"bO¼œ —«d+ b½Ë«bš ÈUN²Ýœ —œ «— eOÇ tL¼ ªbO?²'¹« “UÐ vðUE( È«dÐ Ë bOM!d?"« s¹« Æb?O?M?! ·«d?²??Ž« v¼U?M?²?¹ô È«b?š q?ÐU?I?" —œ ÊU?'?½« v²??¹U?H?!ÅvÐ tÐ ËÊU²¹U?Žœ bO½«u?ðÅv" t½u~?M¹bÐ Ë X?Ý« X³×" Ë g¹U?²Ý ¨ÊU?1« qLŽ ÂeK?²'?"ÆXÝ« 7'?½«uð 7?Ý«uš Ë b?OM?! UŽœ t! b?O¼«u?AÐ b?¹UÐ U?Lý Æb?ON?½ œUO?MÐ «—ÊU"“ Æb?O?ýu?J?Ð Á—U?ÐËœ ¨b?O?¼œ —«d?+ b?½Ë«b?š —u?C?Š —œ «— œu?š b?O?M! v?FݨrM! U?Žœ +«uðÅv/ò ∫b?O?¹u~?½ Ë b?O¼œ ’U?B²?š« Êœd?! UŽœ tÐ «— vB?A?A"Êœd! UŽœ È«dÐ ULý ‘öð t?! v"U~M¼ “« «d¹“ årM?! UŽœ t½u~Ç t! +«œÅv/UL?ý tÐ t! v¹U$¬ U?ð Æb?O²?'¼ Êœd?! UŽœ ‰U?Š —œ U?Lý l+«Ë—œ ¨œu?ýÅv" “Uſ¬Êœd! UŽœ È«d?Ð t! XÝ« výöð tÐ t²?'Ð U?Lý ÈU?Žœ ‘“—« ¨býU?ÐÅv" ◊uÐd?"UL?ý ÈUŽœ ‘“—« ¨b?ýU?ÐÅv" ◊u?Ðd" «b?š tÐ t! v¹U?$¬ Uð Ë Æb?O?¼œÅv" ÂU$«ÆXÝULý œułË —œ ”bI?«ÅÕË— qLŽ tÐ t²'Ð∫bO?¹u?~?½ œu?š t?Ð ÆbO?ýU?³?½ ‰¬ÅÁb?¹« j?¹«d?ý —œ Êœd! U?Žœ ‰U?O?š t?Ð e?Öd¼Ë È—U²?*dÖ tL?¼ s¹« dÖ« ¨r²?ý«œ Èd?J* g"«—¬ d?Ö« ¨r²ý«œ X+Ë d?Ö« UN?M?ðò‘öð b¹U?Ð U?Lý t! X?HÖ b?¹U?Ð ÊUM?O?LÞ« È«d?Ð å°r²?ý«b?½ «— vÖb½“ Ïtſb?ſœ—œ ULý d?Ö« v²Š U?"« ¨bO?M! oK?š UŽœ È«dÐ «— sJ?2 j¹«dý s¹d?²N?Ð Uð b?OM!—«d+ UŽœ qÐUI" —œ l½U" s¹d²Ö—e?Ð ÊUMâL¼ ¨4uJÝ ÏtKO?Ä —œ U¹ ¨b¹œuÐ «d×/bM²'¼ ULý ÆÆÆ Ë ‰UO?"« ¨4UÝU'Š« ÊUOÐ ¨4«—uB?ð ¨b¹UIŽ ÈUO½œ ʬ Ë œ—«œ«— `O'" v'?OŽ d~?¹œ t! bOL?N* b?O¼«uš ÈœËe?Ð bOM?! UŽœ t! bO?¼b½ XL?Š“«— b¹u?ÖÅv?" sA?Ý U?L?ý vÖb?½“ U?Ð l¹U?+Ë —œ t! Ë« È«b?/ d?~?¹œ Ë t²?šU?M?A?½bOýUÐ Ë« ‰U?³½œ tÐ b¹U?Ð Ë« ÊUMA?Ý „—œ Ë Êb¹œ È«dÐ «d?¹“ ¨bOM?ý bO¼«uA?½r¼ —U! s¹« t! ¨bO?¼œ «d* ‘uÖ Ë« tÐ ÊU?ðÅt½«“Ë— pÇu! ÈUN?ðU+ö" ʬ —œ ËË XÝ« b?½Ë«b??š Èu?Ý tÐ Èœd??J?¹Ë— U?Žœ ÆX?Ý« d?¹c?Ä ÊU??J?"« U??Žœ o¹d?Þ “«UŽœ o¹d?Þ “« U?" Æœd?O?ÖÅv" »U?²ý È—u?×?" œu?š Èu?Ý tÐ U" v?Öb½“ ʬ ÊËb?ÐrO¼«uš ‚uÝ «Ëe½« ÈuÝ tÐ «— œuš ʬ ÊËbÐ Ë rOM?!Åv" bNF²" «bš tÐ «— œušb¼«u?š ‘œu?š È«b?š œu?š Ë« U?Žœ ÊËb?Ð Ë œ—«œ ÃU?O?²?Š« «b?š tÐ ÊU?'?½« Æœ«œt−O?²?½ s¹« tÐ ÂU?$«dÝ ¨b?¹«ÅÁœd?! Èd?áÝ «b?šÅ“«Å—˜ū—Åœu?šÅvÖb?½“ÅdÖ« Æb?ýt! b¹«Åt²?šu"¬ d?Ö« ÆbO?M! vÖb?½“ bO?½«uðÅv" e?O½ Ë« ÊËb?Ð t! bO?Ý— bO?¼«ušdÖ« ÆœdáÝ bO?¼«uš výu"«d* XÝœ tÐ «— Ë« ÂU?$«dÝ ¨bOM?! vÖb½“ Ë« ÊËbÐœułË v²Š Ë« t! b?OÝ— bO?¼«uš t−O?²½ s¹« tÐ ÂU?$«dÝ ¨bO?M! ‘u"«d?* «— Ë«Æœ—«b½b¹UÐ ¨b?O²?'¼ œu?š Ït+uA?F" “« ÈeO?Ç X*U¹—œ —U?E²?½« —œ tAO?L¼ UL?ý dÖ«b?M?Ç “« d?¼ b?¹U?ý Ë Æb?¹d?łU?ð p¹ tJ?K?Ð b?O?²?'?O?½ o?ýU?Ž p¹ U?L?ý t! XH?Ö—œ d~¹œ vð—U³?Ž tÐ ¨býUÐ t²?ý«b½ r! tK"U?F" p¹ “« ÈeO?Ç ULý ÈU?Žœ v¼UÖʬ —œ U?N?M??ð «d?¹“ X?Ý« Èb?F?Ð p?¹ U?L??ý ÈU?Žœ Æb?O??²?'??¼ vЫu?ł d??E?²??M?" ʬXýcÖ Ë vBA?ý —uCŠ ¨vI?OIŠ ÈU?Žœ œ—u" —œ vÝU?Ý« ÁUÖb¹œ Æb?O³K?ÞÅv"7?*d?Ö U??N?M??ð U?Žœ ÆåœU??Ð ”b?I??" u?ð ÂU??½ v½U?L??ݬ —œ t! U?" —b??Ä È«ò ∫XÝ«¨œu?š Èu?O??½œ vÖb??½“ U?Žœ —œ b??¹U?Ð U??L?ý Æb??ýU?ÐÅv" e??O?½ Êœ«œ tJ??K?Ð X'??O?½tÐ v²Š Æb?¹—Uá?'Ð b?½Ë«bš ÈU?N²?Ýœ tÐ «— œu?š œułË Ë œu?š vBA?ý vÖb½““uM¼ ‰UŠÅs¹« UÐ ÆbýU³?½ ÈeOÇ 7*dÖ ÎULO?I²'" ULý ÈUŽœ ·b?¼ t! v"U~M¼È«ÅtÐd& 5?M?Ç VK?ſ« Æb?O?²?'?¼ ÊU²?¹U?Žœ —œ vÝU?'?Š« È«ÅtÐd?& ‰U?³?½œ tÐ r¼s" tÐ vÝU'Š« êO¼ò ∫b?O¹uÖÅv" œuš U?Ð Ë b¹uýÅv" œd'??œ Ë ÁbA½ ÊUðb?¹UŽÊËbÐ U?L?ý ÆårM?!Åv" d?J?* ıuÄ Ë êO?¼ tР—«œ t! r?M!Åv" f?Š ¨œ«b½ XÝœXÝ« v½U1« qLŽ p¹ Êœd! UŽœ ±∏¥±∏µ v×O'" aÝUÄ

Page 94

—UM?! —œ g?½«b?½“d?* t! X'?O?½ d?ðôU?Ð s¹« “« výu?š êO?¼ —b?Ä p¹ È«d?ÐÈUŽœ Ë vFL?ł t²Ýœ ÈU?Žœ ¨bMM?! “«dЫ Ë« tÐ X³?'½ «— œuš X³?×" d~?¹bJ?¹È—UO²š« ‰UJý« UNMð ‡ÅU'OK! v¼ËdÖ Ë vLÝ— ÈUŽœ vð—U³Ž tÐ ‡ÅU'OK! vðœU³Ž¨XÝ«bš Ê«b½“d* X³×?" “«dЫ ·—UF²?" ÏÁuOý tJK?Ð b½uýÅv/ »u'?×" UŽœ¨b½«ÅÁb?ý Áb½«u?š X³×?" v¼ËdÖ vÖb?½“ p¹ ÈuÝ tÐ t! v?½U'?! ÏtL¼ È«d?ÐÆÁbM¹¬ ÈUO½œ —œ tÇ Ë UO½œ s¹« —œ tÇË 4U?ÝU?'?Š« Èd?¼U?þ “«d?Ы tÐ ÊU?'?½« “U?O?½ ¨b?ýU??Ð d?ðÅoO?L?Ž oA?Ž tÇd?¼v½Ëe?* tÐ 4u??J?Ý tÐ ‘“U??O??½ Ë Áb?ý d??²?L??! œu?łË “«d??Ы È«d?Ð 7??H?Ö sA??ÝvÄ U??¼—U??Ð b??¹U??ý ÆXÝ« ‚œU??/ e??O??½ U??Žœ œ—u???" —œ Ÿu??{u??" s¹« Æb??¹«d??ÖÅv"—œ 7'A½ “« tJK?Ð ¨b¹—«b½ 7H?Ö sAÝ tÐ vK¹UL?ð UŽœ ÂU~M¼ tÐ t?! b¹«ÅÁœdП«u½« “« «— U?Žœ Ÿu?½ s¹« Æb?O?M!Åv" X¹U?{— ”U?'?Š« oA?Ž “« v!U?Š vðuJ?ÝÆfJŽ dÐ tJKÐ ¨b¹—ULA½ dðdOIŠ d~¹œ¨XÝ« 5MÇ d?Ö« Æb½«ÅÁb½U?" aÝUÄÅvÐ ÊU²?¹U¼UŽœ b?OM!Åv" ”U?'Š« b¹U?ý4ËUH?²" Îö"U?! v²?ý«œdÐ U?Žœ “« UL?ý Xý«œd?Ð t! býU?Ð s¹« b½«u?ðÅv" g²?KŽË b¹U?O?Ð gðu?J?K" ¨œu?ý ÂU?$« ‘«ÅÁœ«—« t! b?O?¼«u?šÅv" «bš “« U?L?ý ÆXÝ«U?Žœ —œ «— ÁU?Öb?¹œ s¹« fJ?Ž b?¹U?Ð U?L?ý Æb?¼œ —«d?+ U?L?ý X"b?š —œ «— œu?šb¹UOÐ gðuJ?K" ¨œuý ÂU$« ‘«ÅÁœ«—« t! b?O¼«uAÐ «bš “« vM?F¹ ÆbOM?! –UAð«Ë ÊœuÐ «bš ÏÁœ«—« —œ Ït?eM" tÐ t½ tK¾'" s¹« Æœ—ˬ—œ œuš X"bš —œ «— ULý Ëd?O?O?G?ð Ït?e?M?" tÐ Ÿu?{u??" s¹« tJ?K?Ð b?ýU?ÐÅv" Ë« tÐ Êœ«œ —u??²?Ýœ ÈU?M?F?" tÐ t½ÆbýUÐÅv" «bš ÈU?N²Ýœ —œ q"U! —u?DÐ œuš Êœ«œ —«d?+ ÈUMF" tÐ Ë ¨XÝU?LýË bO?M! s?ýË— «— ʬ b¹U?Ð «b²?Ы ¨b?¹uM?A?Ð vIO?Ýu?" u¹œ«— “« b?O?¼«ušÅv" d?Ö«◊U³?ð—« b?½Ë«b?š U?Ð b?O?¼«u?šÅv" d?Ö« Æb?O?¼œ —«d?+ d?E?½ œ—u?" Ãu?" ÈË— fá?ÝË iO* U?ð bO?M! ÁœU?"¬ «— œuš b?¹U?Ð vð—U³?Ž tÐ ¨bO?M?! UŽœ b?¹UÐ b?OM?! —«d+d?Ð ÆbOÐUOÐ «— Ë« X³×" ÆbMM!Åv" ÊUOKſ ULý œułË —œ t!ÊU²?¹«dÐ b?O?ýU³?½ d?Ö« Ë ÆbO?²?'¼ d?ÞUš ÊU?A?¹dÄ U?Žœ ÂU?~M?¼ tÐ U?Lý b?¹U?ýv~²?H?ý¬ s¹« t! bO?³?KÞÅv" ÎU?L?z«œ UŽœ ÂU?~?M¼ t?Ð UL?ý «d?Ç ÆXÝ« —ˬÅV−F?ðd²NÐ ¨—U! s¹« ÈUł tÐ ÆXAÖ bM¼«uš “UÐ r¼ “UÐ UN½¬ øœuý —Ëœ ULý “« s¼–ÏÁb¹bŽ 4öJA?" ‡ÅbOM?! dJ* UN?½¬ tÐ q"U! g"«—¬ UÐ Ë t²?šUMý «— U?N½¬ XÝ«XÝ«u?š—œ Ë q"U?! «d?²?Š« U?Ð «— U??N?½¬ ÏtL?¼ ÆU?¼ÅtÝu?ÝË ¨U?N??O?"U?!U?½ ¨vÖb?½“ÆX'O½ v?M¦²?'" Êœd?! UŽœ “« åf!ò êO?¼ Æb¹—U?á'?Ð Ë« tÐ b½Ë«b?š gAA?ÐË U?N??²??O?I??*u??" ¨4U??ÝU?'??Š« ¨tO??ŠË— tÐ g²??³??×??" t! vB??A?ý œ—u??" —œ U??L??ý—œ U?Žœ b??O??¼b??½ Á“U?ł« øb??O??M??!Åv" Èd??J??* tÇ œ—«œ v~??²??'?Ð g?¹U?N??O??"U??!U??½s¹dL?ð p¹ tÐ q¹b³?ð «— ʬ tJ?KÐ ¨œu?ý t²'?Ð«Ë ÊU"“ ÈU?N?Ýu¼ tÐ ÊU?²O?Öb½“Ë ¨œ—«œ XÝËœ tA?O??L?¼ ¨X?Ý« d?{U??Š tA?O??L?¼ «b??š Æb?O??M?! t?½«“Ë— Ë rE?M??" ÆXÝULý dE²M" tAOL¼¨bO?M?! œU?NM?A?O?Ä ‘U?I½ b?M?Ç tÐ «— vŽu?{u?" b?O¼«u?šÅv" t! b?O?M?! ÷d*X+œ tÐ dÖ« Æœ«œ b?¼«u?š tz«—« Èd~?¹œ U?Ð 4ËUH?²?" ÈdŁ« b?M?"dM?¼ d?¼ ÎUM?¾?LD?"“« p¹ d¼ Ït+öŽ “«dЫ t! bOLN* bO¼«uš ¨bOýUÐ ÊuÖU½uÖ ÈUNłË“ dÖÅÁ—UE½5?L?¼ ÆXÝ« d?~??¹œ ÃË“ U?Ð 4ËU?H??²?" Îö"U?! d??~?¹b?J?¹ t?Ð X³?'?½ U??N?łË“ ʬ4«dOŁQð UÐ oÐU?D" UŽœ —œ ÊUO?Ð ÏÁuOý ∫bM!Åv" ‚b?/ eO½ UŽœ œ—u?" —œ Ÿu{u"nK²?A?" ÈU¼ÅÁu?O?ý s¹« ÆXÝ« 4ËU?H²?" œ«d?*« —œ uš Ë oK?š Ë sÝ ¨v~?M?¼d*Áu?O?ý s¹« b?½—«œ 7??H?Ö È«d?Ð Èe?O??Ç p¹ d?¼ Æœd?O??Ö —«d?+ d?H?M??𠜗u?" b?¹U?³??½t! bOýUÐ t²ý«œ dÞUš tÐ tA?OL¼ U"« ¨býUÐÅv" «bš UÐ ◊U?³ð—« È«dÐ È«ÅtKOÝËÂULð UÐ Ë bO?M!Åv" ÁUMÖ œułË ÂU?Lð UÐ ULý ¨b?M²'O?½ gOÐ È«ÅtKOÝË UN?½¬ ÏtL¼ÆbýUÐ 5?MÇ e?O½ U?Lý Êœd! U?Žœ t! b¹“u?"UO?Ð b¹U?Ð ¨b¹—«œ XÝËœ e?O½ œułËVð«d" tK?'K?Ý tÐ U"« ¨b?OM?! UŽœ tÐ ‚U?²A?" ÊU²?ŠË— bM?½UL?¼ e?O½ «— œu?š r'łvMÞUÐ Èuš Ë oKš “« «— œuš Èd¼Uþ 4U!dŠ e?Öd¼ ÆbOM! tłuð œuš XýdÝ ÆbOMJ½ «bł œušXÝ« v½U1« qLŽ p¹ Êœd! UŽœ ±∏∂±∏Σ v×O'" aÝUÄ

Page 95

v²'?O'?!—U" v−?M?Ý œuš U?¹¬ ÆbM?M! 4—u?A" U?N?½¬ UÐ U?NO?½«d~?½ Ë 4öJ?A"VK?Þ Ë gA??A?Ð “« q?³?+ vB??A?ý ÈU??N?O??"U??!U?½ q"U??! XšU?M??ý e??ł Èe?O??ÇoAŽ ÊU~²šu'?œ tÐ X×OB½ Êu²Ý —œ t! È«Åt"U½ Ê«—«e¼ øX'O½ gAAÐtÐ “UO?½ d?Ð b?M?²'?¼ v¼«u?Ö tL?¼ ¨b?½u?ýÅv" Ê«u?MŽ 4ö?−" Ë U?¼Åt"U?½“Ë— —œt! v/U?A?ý« d??²?A?O?Ð —b??I?Ç ‰U?Š Æåv½U?ŠË— X?¹«b?¼ò tÐ “U?O?½ Ë ·«d??²?Ž«tÐ «— œuš ÊuM?!« ¨b½«ÅÁœu?³½ «b?š gOA?! qÐUI?" —œ Êœ“ u½«“ d?J* tÐ e?Öd¼Æb½—UáÝÅv" Ê«ËUJ½«Ë—Áœd?! tM?š— U?" œu?łË —œ ”u?¼ Ë «u?¼ “« vð—«d?Š t?! rO?½«œÅv" U?" “« p¹ d?¼“« d¼ .«ÅÁbý —u?³−" p¹ d?¼ ¨.«ÅÁbOA?Ç «— ÁUMÖ rF?Þ U" “« p¹ d¼ ¨XÝ«¨œu?ý d??J??M??" «— «b??š œu??łË v½U??'??½« d??Ö« Ær?O?−??M??'??Ð «— œu??š v?¼U?Ö b??M??ÇtÐ «— d?¹d?ý t! b??¼«u?A?½ Ë« d??Ö« Ë ¨b?M?! —U??J?½« «— d?¹d??ý œu?łË b?½«u??ðÅv/tÐ X¹UN½ bŠ Uð «— ÈdJ* È—U?LOÐ dDš ¨œd¹c?áÐ v+öš« qJA" p¹ Ê«uMŽœ—«œ “UO?½ ËUJ?½«Ë— tÐ t! œd?! ”U'?Š« v½U?'½« ÁU?Öd?¼ ÆX*dÖ b?¼«u?š œušg"«—¬ X'O½ —œU?+ eÖd¼ ËU?J½«Ë— p¹ U"« ÆXÝ« ‘d?¹cÄ ÂbŽ ÈU?MF" s¹«∫œ—ˬÅv" ÊUG?"—« tÐ `O?'?" v'?O?Ž U?N?M?ð t! vA?"«—¬ ¨b?M! —«d?+d?Ð «— vF?+«ËåÆÆÆ r¼œÅv" U??L??ý t?Ð «— œu??š v²??"öÝ ¨Â—«c??ÖÅv?" U??L??ý È«d??Ð v²???"öÝòÆ©≤Σ∫±¥Åu¹®tÐu?ð “«— t?Ð X³??'?½ g?¼U?Öb??¹œ —œ X¹U??N??½ b??Š Ëœ “« b?¹U??Ð v×??O??'??" p¹È—U?−?M?¼U?½ p¹ U?N?½¬ È«d?Ð ·«d?²?Ž« t! b?M?²?'?¼ v/U?A?ý« Æœ“—Ë »U?M?²?ł«“« d¼ t! Âu?N?H?"ÅvÐ 5?¹¬ p¹ ¨œu?ýÅv" »u'?×?" Ê—b?" ÏtF?"Uł —œ v?A¹—U?ð¨d~¹œ v¹uÝ “« Æœ—ˬ Uł tÐ «— XF¹dý Uð bM?!Åv" rOK'ð «— œuš v¼UÖ bMÇUÐ «— ʬ Ë Áœd?! „—œ «— tÐuð 4—Ëd?{ UN?Mð t! b?½—«œ œułË e?O½ v/U?Aý«d¼ —œ ÆXÝ« ÈdJ* g"«—¬ vÐU¹“UÐ UN½¬ ·b?¼ UNMð Ë bM¼œÅv" ÂU$« ”dðÈU¼—UO?F" tРʬ Âu?NH?" «d¹“ ¨Áb?ý n¹d% tÐu?ð “«— vF+«Ë ÈU?MF?" œ—u" Ëœp¹ Ê«u?M?Ž tÐ Ë ÊU?1« Ït¹U?Ä d?Ð «— tÐu?ð d?~?¹œ Ë ÆXÝ« t?²?*U?¹ ‰e?M?ð v½U?'?½«ÆbMMOÐÅv/ U" ÏÁbM¼œ 4U$ ¨`O'" v'OŽ UÐ ”bI" 4U+ö"—b?Ä X?³??×??" U??"« ¨œu??ýÅv" t/öš »u??š ÈU??¼e??O??Ç —œ U??" X³??×??" Ê«u??ð“d" Ë b?Š Ë« X³×?" «d¹“ ¨œu?ýÅv/ t/öš 5"“ »u?š ÈU¼e?OÇ t?Ð v½UL?ݬ—œ U?N?M?ð Ë ¨Ë« ÏÁœ«—« X?% ÊU?²?¹U?Žœ —œ b??¹U?Ð XK??Ž 5?L?¼ tÐ Ë ¨b??ÝU?M?ýÅv/¨4U½U?×?²?"« —œ XO?I?*u" Êu?â?L?¼ vK?zU?'" b?M?!Åv" ÊU?²?J?L?! Ë« t! vD?¹«dýU?ð b?O?³?K?D?Ð «— ÊU?²?O??Öb?½“ ÈU?¼Åt"U?½d?Ð —œ XO?I?*u??" U?¹ ¨d?²?A?O?Ð b?"¬—œ V'?!Ë b?O?ýU??Ð ‰œ ÁœU?Ý U??¼U?Žœ —œ Æb??¹—«b?Ð XÝËœ «— ÊU??²?½«—œ«d??Ð Ë Ë« b?O??½«u?²??Ðs¹d²N?Ð œuš VK?+ —œ —bÄ t! b?O½«œÅv" U?Lý Æb?OM?! q!uð b?½Ë«bš tÐ tA?OL¼bO?¼«ušÅv?" t! t⽬ d?Ö« t! b?O½«œÅv" U?L?ý ¨b¼«u?šÅv" U?Lý È«d?Ð «— U?¼eO?ÇÊU²¹U?Žœ tÐ ULý “U?O½ UÐ oÐU?D" œ—«œ t! v²³?×" UÐ Ë« ¨b?ýU³½ b?OH?" ULý È«d?ÐbOM?! —uB?ð tJM?¹« d~?" ¨œ—«œ “UO?½ UL?ý ÈUŽœ tÐ b?½Ë«bš Æœ«œ b¼«u?š aÝUÄUÐ UN?½U'½« U?" jЫ˗ È«dÐ Ë« «d¹“ ¨b?¼œ aÝUÄ «— UL?ý ÈUŽœ b½«u?ðÅv/ Ë« t! ÆXÝ« qzU+ È—UO'Р«d²Š« ‘œušÆb??O??M??! pL??! 5??"“ ÈË— d??Ð ”b??I???«ÅÕË— ÏtŽU??ý« t?Ð b??O??½«u??ðÅv" U??L??ýX'½«u?ð bO?¼«u?A½ U?Žœ ÊËbÐ U?"« ¨b?OM?! pL?! UO?½œ v½uÖd?Öœ tÐ b?O½«u?ðÅv"tÐ «b?š ÏÁœ«—« t! X?Ý« s¹« Âe?K??²?'??" U??Žœ «d?¹“ ¨b??O?½U??Ýd??Ð ÂU?$« tÐ «— È—U??!ÁdOÇ œuš tÐ oAŽ dÐ «bš X?³×" t! v¹Uł U𠨜uý U?" ÏÁœ«—« s¹e~¹Uł Z¹—bðU???" o¹d???Þ “« —b????Ä X³???×????" Ë Áœ«—« ʬ jÝu???ð t?! XÝ« È—«e???Ы U????Žœ Æœu???ýœU?O??M?Ð t½U??+œU?/ Ë rE??M?" ÈU??Žœ Æœu?ýÅv?" U?N??½U?'??½« ÈU?O??½œ È«d?Ð È«Åv$U??O?"qO?J?A?ð «— rO?M?!Åv" vÖb?½“ ʬ —œ t! v¹U??O?½œ vÐU?O?"U?! Ë vB?A?ý vÐU?O?"U?!Æb¼œÅv"·«d²Ž« —œ `O!# v!OŽ UÐ 4U7ö#Ÿ«b??Ы «— ʬ b???¹U???Ð f?Ä ¨Xý«œÅv/ œu???łË ·«d???²???Ž« ÂU???½ t?Ð Èe???O???Ç d???Ö«v½U'?½« ÏÁuO?ý tÐ UN?½U'?½« t! XÝ« Èe?OÇ ÊU?L¼ ÎU?IO?+œ s¹« Ë ÆÆÆ b?½œd!Åv"jš ÊœdÐ ôU?Ð È«d?Ð U?N?²!d?ý U?J?¹d?"¬ ÏÁb×?²?" 4ôU?¹« —œ Æb½œ«œ ÂU?$« œu?šÂU?~??M??¼ tÐ b?M??½«u??²??Ð Ê«d?Ö—U??! t! b??½«ÅÁœd??! «b?A??²??Ý« v½«—ËU??A?" b??O???u?ðXÝ« v½U1« qLŽ p¹ Êœd! UŽœ ±∏∏±∏π v×O'" aÝUÄ

Page 96

d?Ö« åœd?! r¼«u??š ◊u?I?Ý Á—U??ÐËœ ‰U?Š d?¼ tÐò ∫b??O?M?!Åv" ÷«d??²?Ž« U?L??ý U?"«œuš ◊uI?Ý “« Uð Xý«œ bO?¼«uš «— 4—b?+ s¹« ÂU$«dÝ ¨b?OM?! ◊uIÝ Á—U?ÐËœtÐ U" ÏtL?¼ È«d?Ð «— gA?AÐ gÖd?" U?Ð `O?'" v'?O?Ž Æb?¹“U'?Ð vÐU?ðdÄ Èu?J?ÝXÝœ tÐ «— ʬ b?¹UÐ U?L?ý t! X'?O?½ Èe?O?Ç gA?AÐ Ë— s?¹« “« Æœ—ˬ ÊUG?"—«Æb¹d¹cáÐ `O'" “« È—«eÖdJý UÐ «— ʬ b¹UÐ t! XÝ« ÈeOÇ tJKÐ ¨b¹—ˬUð œuÐ ‘b½“d* XAÖ“UÐ dE²M" Ë œU²'¹« È«Åtáð ÈôUÐ ÁbALÖ b½“d* —bÄ5MâL¼ Æœu?ý ÁbOAAÐ t?! U𠜜dÖ“UÐ X'¹U?ÐÅv" b½“d* ʬ Ë ÆbA?A³Ð «— Ë«gAÐ 4U$ 4U!d?Ð UÐ «— UO?½œ ÂULð VK+ Ë U?Lý VK+ b?¼«ušÅv" t! eO?½ «bšÊUL³K+ t! .d¹cÄÅv" «— v²³×" ʬ UNM?ð U" Æœ—«œ ÃUO²Š« ULý tÐ œ“UÝ dÄ œuš¨XÝ« È—Uł tL?¼ dÐ gA?Ð 4U$ 4U?!dÐ s¹« Æb?ýUÐ t²?ý«œ «— ʬ g¹U?−M?Ö«— ÊU?L??³??K??+ U??" XL??'??+ ʬ —œ t! œu??ýÅv" U??" VO??B??½ vA??A??Рʬ U??N??M??ð U??"«“« —«b?I?" ÊU?L??¼ tÐ ¨b?ýU?Ð d?ðÅÈu??+ U?L?ý —œ ÁU?M??Ö tÐ qO?" tÇ d??¼ Æ.«ÅÁœu?A?ÖbO½U0 gA?AÐ —UE?²½« —œ d²A?OÐ tÇ d¼ Ë œd?Ð bO¼«u?š !— X³×" —œ v"U!U?½7*U¹ È«dÐ «dÇ ÆX*U¹ bO?¼«uš dðÅq"U! «— 4U$ 4U!d?Ð r¼ X³'½ ÊUL¼ tГuM¼ t! v?U?Š —œ bO?¼œÅv" —«“¬ «— œuš ÊU?²O?{U¹— ÏtK¾?'" È«d?Ð d~?¹œ vAÝU?ÄXL?Š“ œu??š tÐ «d??Ç øXÝ« Áœu??Ð ÁU?³??²?ý« ÊU??ðÅtO???Ë« aÝU??Ä t! b?¹«ÅÁœd??³??½ vÄÁU?³??²??ý« «— Á«— t! b??¹«ÅÁœd?³??½ vÄ “u??M??¼ t! v?U??Š —œ b?¹œd??Ö“U??Ð t! b??O?¼œÅv?"ÁœËœ“ «— ULý ÊU¼UM?Ö VOK/ ÈË— dÐ œu?š ¯d" UÐ `O'?" v'OŽ øb¹«ÅÁœu?LOÄË« tÐ «— œuš ÊU?¼UM?Ö b?¹UÐ b?¹«ÅÁbý œ«“¬ Îö"U?! U?Lý t! v¹U?$¬ “« U"« ÆX?Ý«ÊUðÅÁbM?¼œ 4U$ `O'?" tÐ «— œuš ÊU¼U?MÖ tJM?¹« “« q³+ b¹U?Ð ULý Æb?¹—Uá'?Ðt²HN½ ·«d²Ž« —œ eO?"¬—«dÝ« ‰œU³ð p¹ Æb¹d¹c?áÐ Ë t²šUMý «— UN½¬ ¨b?¹—Uá'Ð4U!dÐ ÂU?Lð Ë« Ë b?¹—Uá?ÝÅv" `O'?" v'OŽ tÐ «— ÊU?²½U?¼UM?Ö ÂUL?ð ULý ¨XÝ«ÆœU²Ýd* b¼«uš ULý dÐ «— 4U$¨bO?M?! vÝ—d?Ð ‰U?Ý —œ —U³?J?¹ U?N?Mð «— ÊU?²?O?Öb?½“ ×U?A" d?²?*œ U?L?ý dÖ«tÐ t! ÈdJ* 5?Ë« b?¹—ˬ Uł tÐ «— tÐuð 5?¹¬ b¹—«œ bB?+ t! v"U~M?¼ U¹¬bO¼«uA?½ dJ* U?¹¬ fÄ åø.u~Ð tÇ b¹U?Ðò ∫XÝ« s¹« bM!Åv" —u?Dš ÊU²?M¼–bM?¼«u?š tÇ s" tÐò ∫ÂU?$«dÝ Ë åøœd?! b?M?¼«uš d?J?* tÇ s" ÏÁ—U?Зœò ∫œd!4U+ö" v'! tÇ UÐ 5¹¬ s¹« —œ býUÐ 5MÇ b¹U?Ð ULý dJHð 5?Ë« ÆåøXHÖt! v½U¼UMÖ tÐ ULý øX*U¹ r¼«uš XÝœ Èe?OÇ tÇ tÐ —U! s¹« UÐ ¨œd! r¼«ušt! v?UŠ —œ ¨bOM!Åv" tłuð —UO?'Ð bM¼œÅv" qOJA?ð 5¹¬ s¹« —œ «— ULý rNÝ!— ¨bý ÊU'½« `O?'" v'O?Ž ÆbO²?'¼ UM²?Ž«ÅvÐ `O'" gA?Ð 4U$ X³×?" tÐ5¹¬ t! v"U?~?M?¼ Æb?M! t³?K?ſ ÁU?M?Ö dÐ U?ð XÝU?šd?Ð ÊU?Öœd" “« Ë œd?" ¨b?O?A?!UÐ d?~¹œ È—U?Ð Ë rOM?!Åv" 4U?+ö" `O'?" v'?OŽ U?Ð U" ¨rO?¼œÅv" ÂU?$« «— tÐuð“« «— —œ«dÐ Ë «bš “« «— ÊU?'½« tO??Ë« ÁUMÖ Æ.u?ýÅv" UM?ý¬ Ë« ÂUO+ Ë ¯d?" “«—Ë« gA?Ð 4U?$ “«— —œ Ë `O?'?" v'??O?Ž U?Ð «— U?" b?O?L??F?ð ÆXšU?Ý «b?ł —œ«d?ÐË «bš Ê«b½“d* d?~¹œ È—UÐ t! X?Ý« 4U+ö" s¹« ÏtDÝ«Ë tÐ Ë b?M!Åv" b×?²"tÐ «— `O'?" v'?OŽ b?OM?! tÐu?ð ÁUÖd?¼ Æbý r?O¼«u?š Áb½«u?š d?~¹b?J¹ Ê«—œ«d?ÐË Ábý „UÄ bOLFð —œ d~?¹œ —UÐ Ë X*d¹cÄ bO¼«uš œu?š ÏÁbM¼œ 4U$ Ê«uMŽÆœu/ bO¼«uš X¹uIð Ë XO³¦ð ÊU²½«—œ«dÐ Ë —bÄ UÐ «— ÊUðb½uOÄ—UO?'Ð ‘öð Ë vF?Ý ÎU?F+«Ë ÆXÝ« ‘öð Âe?K?²'?" d?~¹œ È“Ë— Êœd?! “Uſ¬Ë ÆbO?M?! ŸËd?ý Á—U?ÐËœ «— œu?Ð Áb?ý n?+u?²?" t! “Ëd?¹œ ÈU?¼—U?! U?ð œd?! b?¹U?ÐÆb?O?½«—c??~?Ð v½U??Ðd?+ X³??×?" ÂU??½ tÐ “Ë— d?¼ t! b??¼«u?šÅv" XL??¼ 5?M??â?L??¼vFD?+ vÖb½“ s¹« —œ e?Öd¼ `O?'" v'?OŽ »U?A²?½« Ë ÁUM?Ö 7*d?¹cÄ t½U?HÝQ?²"vÐUA²?½« tÐ ÎUL?z«œ Ë rOM! X¹U?Ž— «— ‰«b²?Ž« tÐuð —œ tAO?L¼ b?¹UÐ U" Æb?M²?'O½dÐ vM³?" ÊUL?LOL?Bð tÐ Á“U?ð v½Uł Uð .œd?Ö“UÐ Áœd?! UON?" ÊU1«d?Ð bOL?Fð t!ørM! ·«d²Ž« t! r¼œ X?LŠ“ œuš tÐ b¹U?Ð «dÇ ÆrO¼b?Ð `O'" v'?OŽ »UA?²½«5?L?¼ tÐ ÎU?I?O?+œ Æœ«œ r?¼«u?š ÂU?$« Á—U?ÐËœ «— —U?! s¹« ‰U?Š d??¼ tÐ t! +«œÅv"7*d?¹c?Ä U?Ð U?L?ý «d?¹“ ¨b¹Ë—Åv" g?OÄ ·«d?²?Ž« Èu?Ý tÐ U?L?ý t! XÝ« qO??œÆX*d¹cÄ bO?¼«uš ÊU²O?Öb½“ —œ «— ÊUÖœd?" dÐ `O'" È“Ëd?OÄ 4u+ tÐu?ð 5¹¬·«d²Ž« —œ `O'" v'OŽ UÐ 4U+ö" ±π∞±π± v×O'" aÝUÄ

Page 97

v'??! tÇ Ë XÝ« g?O??A??! v'???! tÇ t! b??M???!Åv" v+d??* t?Ç øb??¹d??¹c??ÄÅv?/XÝœ —œ «— `O'" v'OŽ ÂUO+ Ë ¯d" ÏÁdL?Ł Ë« «d¹“ ¨œuMýÅv" «— ULý ·«d²Ž«ÏÁb½uMý gOA! t! b¹—«œ «— oŠ s¹« ULý t! XH?Ö b¹UÐ ÊUMOLÞ« È«dÐ Æœ—«œ“« tJ?M?¹« d??ÞU?š tÐ b?O??½«u?ðÅv/ e?Öd??¼ U?"« ¨b?O?M??! »U?A?²??½« «— œu?š ·«d?²??Ž«ÆbO½“ “UÐdÝ Êœd! ·«d²Ž« “« b¹—«b½ XÝËœ «— Ë« t! U¹ bOÝdðÅv" vAOA!tÇ Ë »uš tÇ ¨r?O¼œÅv" ÂU?$« `O?'?" e?O"¬—«d?Ý« Êb?Ð —œ U?" t! tâ?½¬ d¼U" t! v"U~?M¼ ÆXý«c?Ö b¼«u?š dO?ŁQð ÊbÐ s¹« ÈU?CŽ« ÂU?Lð vÖb?½“ dÐ ¨b?ÐÊU/«—œ«dÐ vÖb½“ —œ «— È“UÝu½ p¹ iO* l+«Ë—œ ¨.d¹cÄÅv" «— tÐuð 5¹¬b¼œÅv" —«d+ ULý dЫd?Ð —œ «— v/UAý« vN?« XOA" Æœ—ˬ rO?¼«uš ÊUG"—« tÐUN?½¬ È«dÐ Ë« gA?Ð 4U$ “«— —œ «— `O?'" v'?OŽ 5?¹¬ s¹« o¹d?Þ “« UL?ý t!◊U³?ð—« —œ v/U?A?ý« U?Ð œu?š —U?! Ë vÖb?½“ —œ U?L?ý Æb?O?¼œÅv" —«d?+ v$U?O?"tÐ «— ÊUA?½U?¼U?M?Ö b?¹u?ý Vłu?" tÐu?ð 5¹¬ o?¹dÞ “« b?O?½«u?ðÅv" «c?? ¨b?O?²?'¼È«dÐ «— `O'" gAÐ 4U$ 4U!dÐ t! bO²'¼ —œU+ 5MâL¼ Ë b½—Uá'Ð `O'"“« ÈU¼ÅÁœ«u?½Uš ¨vŽU?L²?ł« v²?«b?ŽÅvÐ UÐ tK?ÐU?I" —œ Æb?¹—ËUO?Ð ÊUG?"—« tÐ ÊU½¬œU?−??¹« ¨t½ôœU??ŽU??½ ‚u?I??Š ¨@M??ł ¨U??¼Åt¹U??'?L??¼ @M??ł Ë Ÿ«e??½ ¨Áb?O??ýU??Ä r¼s¹« ÏtL¼ t! bO?MJ?½ ‘u"«d?* eÖd?¼ ÆÆÆ Ë v~MÝd?Ö ¨Èœ«uÝÅvÐ ¨U?NM?OA?½Åtſ«“b½«u?ðÅv" vN??« Áb?M?¼œ 4U?$ UÐ U?N?M?ð ÁU?MÖ s¹« Ë b?M?²?'?¼ ÁUM?Ö Ït−?O?²?½ U?N¹b?Ðʬ —œ t! v½UN?ł —œ Ë œu?š —œ ÁU?M?Ö tO?K?Ž dÐ Á“—U?³?" ÊËb?Ð d?Ö« Æœuý »u?K?G?"b?O?¼«u?A?½ t³?K?ſ 4—«d?ý d?Ð e?Öd?¼ ¨b?O?M?! ·«d?²?Ž« ÁU?M?Ö tÐ b??O?M?!Åv" vÖb?½“—œ 4—«dý tOK?Ž dÐ ¨bO?M! ·«d²?Ž« œuš ÊU¼U?MÖ tÐ tJM?¹« ÊËbÐ dÖ« Ë ÆX*U?¹œd³½ s¹« —œ e?Öd¼ ¨bO?M! Á“—U?³" bO?M!Åv" vÖb?½“ ʬ —œ t! v¹UO½œ —œ Ë œu?švBAý ÏÁ“—U³" ÁUMÖ dÐ t³Kſ È«dÐ ÊUMOLÞ« qÐU+ Á«— UNMð Æbý bO¼«uA½ “ËdOÄt! rO¼œ ÂU$« v"U~M¼ «— —U! s¹« b¹UÐ Ë ¨XÝ« ʬ ÈU¼Åt'OÝœ Ë UN~½dO½ UÐÆ.d¹cáÐ tÐuð 5¹¬ o¹dÞ “« «— ÁUMÖ dÐ V?Uſ ÏÁdÐ `O'" v'OŽd?Ö« r¼ u?×?½ 5?L?¼ tÐ ÆœU?²??*« b?O?¼«u?š d?Ýœ—œ tÐ œu?š ÈU?¹U??D?š 7?*U?¹ È«d?ÐbO?¼«uA?½ —œU?+ ¨bO?¼œ —«d+ vÝ—d?Ð œ—u?" ‰UÝ —œ —U?³J?¹ U?NM?ð «— œu?š Ê«błËX³'½ ’UAý« “« všdÐ t! v¹U$¬ “« ÆbOÝU?MAÐ «— œuš nF{ ◊UI½ t! œuПu{u?" s¹« tÐ v²?Š tJM?¹« ÊËb?Ð ¨bM?²?'¼ 4ËU?H?ð vÐ Ê«d~?¹œ 4U?ÝU'?Š« tЫ— œuš nF{ ◊U?I½ dÖ« Æb?MM?!Åv" —«œÅt×¹dł «— U?N½¬ 4UÝU?'Š« b?MýUÐ ÁU?Ö¬v²Š Ë ¨b?¹—«b?½ œu?š ‰U?L?Ž« tÐ v*U?! tłu?ð t! XÝ« s¹« g²?K?Ž ¨bO?M?O?ÐÅv/v*U?! b?Š tÐ ÊU?²?²?³?×?" t! XÝ« s¹« g?²?K?Ž b?O?ýU?Ð t²?ý«b?½ tłu?ð Îö/« d?Ö«bOýU?Ð t²?ý«œ ÊU²?½«błË “« oO?+œ vA−?MÝ t! b?O¼«u?šÅv" dÖ« ÆX'?O½ oO?LŽUN?M?ð Æœu?š —uC?Š —œ fá?Ý Ë b?O?¼œ —«d+ «b?š —u?C?Š —œ «— œu?š «b²?Ы b?¹U?Ð∫œdO?Ö —«d+ «b?š XÝ«b?+ qÐUI?" —œ t! œuýÅv" t?²šU?Mý ÁU?M?Ö ‘“—« v"U~?M¼t! XšUMý bO¼«uš «— œuš v"U~M¼ UNMð ÆåÆÆÆ b½U$—Åv" «— ULý ÁUMÖ ÆÆÆòt! 5L?¼ ÆbO?M?! Èd~?½“U?Ð ÊU1« Ït¹U?Ä d?Ð «— œuš vÖb?½“ b?OýU?Ð Áœd! 4œU?Žo¹d?Þ “« t! «— Ë« 4u?Žœ Ë b??O?M?O?³??Ð d?{U?Š œu?š v?Öb?½“ —œ «— `O?'??" v'?O?ŽfáÝ ÆbO¼œ hO?AAð b½«u?šÅv"«d* œuš U?Ð œU%« tÐ «— ULý ¨vÖb?½“ j¹«dýU?L?ý ¨b??¹«Åt²?*d??¹c?á??½ «— Ë« 4u?Žœ —U??Ð b?M??Ç t! b?ý b??¼«u?š sýË— ÊU??²?¹«d??Зœ t! v¹UNOÐu?š bOM! vF?Ý U"« ¨bOMO?ÐÅv" «— b¹«ÅÁœ«œ ÂU$« t! ÈbÐ ÈU?¼—U!¨býU?Ð d?ðÅoO?L?Ž ÊU?²?²³?×?" tÇ d?¼ Æb?O?M?O³?Ð e?O?½ «— b?¹«ÅÁb?½U?" ÂU!U?½ ʬ ÂU?$«ÆœuÐ b¼«uš dðÅ”u'×" ÊU²¹«dÐ eO½ X³×" Ê«bI*—œ Ê«—œ«dÐ “« v¹«b?ł tJK?Ð œ—«œ Á«dL?¼ tÐ «— «bš “« v¹«b?ł UN?M?ð t½ ÁUM?Öb¹U?Ð U?'?OK?! XŽU?L?ł ‘uſ¬ tÐ U?L?ý XA?Ö“U?Ð Æœ—«œ Á«dL?¼ tÐ e?O?½ «— U'?O?K?!4—u/ ÊU?²?³?K?+ ÈU?N?¼U?~?O?H?A?" —œ tJ?M?¹« t½ œu?ý Áœ—ˬ ÊU?Г tÐ vM?K?Ž —u?D?Зœò tJKÐ ¨bOM?!Åv" ·«d²Ž« ÊU²?½U¼UMÖ tÐ «b?š —uCŠ —œ UN?Mð t½ ULý Æœd?OÖtÐ åÆÆÆ ÊU?ð—b?Ä Ë ÊU?'?¹b?+ ÂU?L?ð —u?C?Š —œ ÆÆÆ ”b?I?" ÏÁd?!U?Ð .d?" —u?C?ŠU¹¬ ÆXÝ« ©U'OK!® tF"Uł ÏÁbM¹U/ Ë `O'" ÂœUš t! vAOA! tÐ ¨d~¹œ 4—U³Ž«— œu???ý Áœ«œ U???L????ý tÐ ”U????M???ýU????½ hA???ý ·d????Þ “« t! «— È«Åt¹b????¼ U???L????ý·«d²Ž« —œ `O'" v'OŽ UÐ 4U+ö" ±π≤±π≥ v×O'" aÝUÄ

Page 98

ʬ È«dÐ +«u?ðÅv/ s" Ë XÝ« s" Èu?š Ë oKš “« s¹« »u?š ¨X'?O½ t½ôœU?Žb?¹U?Ð «b?²?Ы ¨b?O?M?! t³?K?ſ ÁU?M?Ö d?Ð b?O?¼«u?šÅv" ÎU?F?+«Ë U?L?ý d?Ö« år?M?J?Ð È—U?!t~½ vHA" «— œuš ÊU¼UMÖ bOMJ½ vFÝ ÆbO²'¼ —UJ¼UMÖ p¹ ULý t! bO½«bЫ— UN½¬ U¹ ‘u"«d* «— ÊU²½U¼UM?Ö bOMJ½ vFÝ Ë bOýU³?½ t½UNÐ ‰U³½œ tÐ ¨b¹—«œbO¼«u?š œuš vÖb½“ o¹U?IŠ ÈË— tÐ «— —œ b?OM! 5?MÇ dÖ« «d?¹“ ¨bO?M! —UJ?½«v/ t! vF+«u?" Ë ÁUM?Ö tÐ 4œU?Ž Ë 4öJA?" ¨UN?O"U?!U½ t?! b¹“u?"UO?Ð ÆX'ÐÆb¹d¹cáÐ «— b¹e¹d~Ð ÁUMÖ “« bO½«uð5M?â?L¼ Ë Æb?M?! —Ëœ UO?½œ “« «— U?¼ÅtÝu?ÝË ÂUL?ð U?ð Áb"U?O?½ `O?'" v'?O?ŽeO½ ÊU'?¹b+ Æœ—«œdÐ «— ÊUN?ł ÊU¼UMÖ U?ð tJKÐ ¨œd?³Ð 5Ð “« «— ÁUM?Ö Uð Áb"UO?½s¹« d?Ð ÊU?O?"Ë— tÐ t?U?Ý— —œ f¹b??+ f?u?Ä Æb?M?²?'?O?½ vM??¦?²?'?" Áb?ŽU?+ s¹« “«r¼«u?šÅv" tâ?½¬ «d?¹“ +«œÅv/ r?M?!Åv" tâ?½¬ ÆÆÆò ∫b?M?!Åv?" b?O?!Q?ð XI?O?I??ŠÁU??Ö d??¼ fÄ Æ—ˬÅv" U??ł tР—«œ 4d??H??½ ʬ “« t! «— È—U??! t?J??K??Ð rM??!Åv/t! rM???!Åv" o¹b???B???ð «— XF???¹d???ý ¨Â—ˬÅv" U???ł tÐ r¼«u???šÅv/ t?! «— È—U???!s!UÝ s" —œ t! v¼UMÖ Ê¬ tJKÐ r²'O½ ʬ qŽU* d~¹œ s" ‰U(« Ë ÆXÝuJO½¨X'?O?½ s!U?Ý v¹u?J?O?½ ê?O?¼ Âb?'?ł —œ vM?F?¹ s" —œ t! +«œÅv?" «d?¹“ ÆXÝ«v¹uJO½ ʬ «d¹“ Æv½ Êœd! uJO½ 4—u/ U"« XÝ« d{UŠ s" —œ Áœ«—« t! «d¹“Êu?Ç fÄ ÆrM??!Åv" r¼«u??šÅv/ t! «— Èb??Ð tJ?K??Ð ¨rM??!Åv/ r¼«u??šÅv" t! «—s" —œ t! ÁUM?Ö tJ?K?Ð r²?'?O?½ ʬ qŽU?* d~?¹œ s" ¨rM?!Åv" r¼«u?šÅv/ «— tâ?½¬rM! v¹uJO½ r¼«ušÅv" t! v²+Ë t! ,U¹Åv" «— XF¹dý s¹« «cN? ÆXÝ« s!UÝ«b?š XF?¹d?ý tÐ vM?ÞU?Ð XO?½U?'?½« V'?Šd?Ð «d?¹“ ÆXÝ« d?{U?Š s?" œe?½ Èb?Ðs" s¼– XF¹dý UÐ t?! rMOÐÅv" œuš ÈU?CŽ« —œ d~?¹œ v²F¹d?ý sJ? ÆÂœuM?Ašs" ÈU?C?Ž« —œ t! ÁU?M?Ö XF?¹d?ý ʬ tÐ œ“U?ÝÅv" d?O?Ý« «d?" Ë b?M?!Åv" tŽ“U?M?"4u??" s¹« r'??ł “« «d??" t! X'???O??! °r²??'??¼ vI??ý œd??" t! s?" d??Ð È«Ë ÆXÝ«Æ©≤¥≠±µ∫ΣÅÂË—® åøbAAÐ v¹U¼—œ—«b½ v¹Uł ÈbO#«U½øb½u?ýÅv" b?O?"«U?½ 4—«d?ý ÈU¼Ëd?O?½ tO?K?Žd?Ð v½ôu?Þ ÏÁ“—U³?" —œ všd?Ð «d?ÇXÝ—œ «d¹“ ¨bMÐU¹Åv/ vłËdš Á«— êO¼ v~A?OL¼ 4öJA" qÐUI" —œ «d¹“«— ◊uIÝ rF?Þ U¼—UÐ Ë U?¼—UÐ bM?²ý«b?MÄÅv" “ËdO?Ä «— œuš t! È«ÅtE?( ÊUL¼¨b¼œ ‚uÝ v¼U?³ð tÐ «— UL?ý vÖb½“ ÂUL?ð XÝ« —œU+ ÈbO?"«U½ Æb½«ÅÁb?OAÇœu?ýÅv?" Áœd??L??ý fH??½ tÐ œU??L??²??Ž« Âb??Ž Îôu??/« Èb?O??"«U??½ t?! v¹U??$¬ “« Ë—Ëœ ¨b¼œ 4U?$ «— U?" œ—«œ 4—b?+ t! ¨b?½Ë«b?š “« —U?O?'?Ð «— U?" b?½«u?ðÅv"v'OŽ «d¹“ ¨býUÐ t²ý«œ v¹Uł v×O'" p¹ vÖb½“ —œ ÈbO"«U½ b¹U³½ ÆbM!Æœd! t³Kſ ¯d" Ë ÁUMÖ dÐ U" ÏtL¼ dÞUš tÐ `O'"È«ÅÁdO$“ tÐ q¹b?³ð UL?ý vÖb½“ ¨b¹«d?ÖÅv" ÈbÐ tÐ UL?ý È«dÐ eO?Ç tL¼“« UL?ý Æœ—«b?½ vý“—« UL?ý È«d?Ð eO?Ç êO?¼ d?~¹œ ªXÝ« Áb?ý U?NO?½U?L?OA?Ä “«s" ¨X'O?Ç ‘«ÅÁb¹U?*ò ∫b?O¹u?ÖÅv" œu?š UÐ Ë b?¹«ÅÁbý œd?'??œ ‘öð Ë vFÝ«— UL?ý ÈbO?"«U?½ ÆåX'?O½ Èb?O?"« êO¼ ¨rM?! qŠ «— rK?JA?" +«u?ðÅv/ eÖd?¼d~?¹œ ªbO?M! Á“—U?³?" s¹« “« d²?A?OÐ b?O¼«u?šÅv/ ªXÝ« Áœd?! ZK* q"U?! —u?DÐÈd?á?Ý ·b?¼ Ë b?O?"« ÊËb?Ð «— œu?š vÖb??½“ ‰U?Š ¨X'?O?½ U?L?ý ʬ “« Èd?ðd?ÐË Áœu/ q!u?ð œuš ÈU?N?ýöð dÐ t! X?Ý« s¹« UL?ý ÈbO?"«U?½ XKŽ Æb?O?M!Åv"dÐ dÖ« t²³?« Æb?O¼œ t"«œ« v¹UNM?ð tÐ bO½«uðÅv/ d?~¹œ t! b¹«ÅÁœdÐ vÄ e?O½ ‰UŠv?Ë ¨b?¹œu?ÐÅv" ÊU?L??O?A?Ä œu?š ÈU?N??O?"U?!U?½ È«d?Ð b??¹œd?!Åv" q!u?ð e?O??½ «b?šË ULý ◊u?IÝ “« q³?+ tÇ b½Ë«b?š t! b¹«ÅÁœd! ‘u?"«d* U?Lý Æb¹œu?³½ b?O"«U?½dÐ tJM¹« d?Ð XÝ« v×{«Ë XKŽ ÈbO?"«U½ Æœ—«œ XÝËœ «— UL?ý ʬ “« bFÐ tÇÆr! b½Ë«bš dÐ Ë bO²ý«œ œUL²Ž« —UO'Ð œušr²'½«uðÅv" dÖ«ò ∫bOM! tOłuð «— œuš nF{ ◊U?I½ Ë ÊU¼UMÖ bOMJ½ vFÝÁ—UÐËœ r²?'?½«u?ðÅv" dÖ« ¨r²?A?ÖÅv"“U?Ð t²?ýcÖ tÐ d?Ö« ¨Âœd?!Åv" tK?ÐU?I" ʬ U?Ðs¹« ¨rýUÐ t²?ý«œ qJ?A?" —b?IM?¹« b?¹U?Ð s" «dÇ rL?N?H?Ð +«uðÅv/ ¨r?M! ŸËd?ýœ—«b½ v¹Uł ÈbO"«U½ ±π¥±πµ v×O'" aÝUÄ

Page 99

t! v?UŠ —œ b?¹«ÅÁb?"¬ `O?'?" v'?O?Ž œe½ 4U?$ 7?*U?¹ È«d?Ð «dÇ øb?O?M?O?ÐÅv/ÈUNOÐu?š tÐ U−ÐU½ œU?L²Ž« U¹ Ë œu?š tÐ œUL²?Ž« UÐ øbOM?OÐÅv/ 4U$ tÐ È“UO?½ÈdJ* g"«—¬ Ÿu½ s¹« Æb?OÐU¹ XÝœ Èd?J* g"«—¬ tÐ bO?½«uðÅv/ eÖd?¼ œuš5?Ð “« U?L??ý —œ «— `O?'??" v'??O?Ž tÐ “U??O?½ t! «d??¹“ ¨b?ýU??ÐÅv" jK?ſ Èd??¹u?B??ð«ÅÁb"UO?½ s"ò ÆX*U¹ bO?¼«uš d?¹cÄ VOݬ Ë U?NM?ð «— œuš Ë« ÊËbÐ Ë œd?ÐÅv"U?ð «ÅÁb??"¬ s"ò ¨år?M?! 4u??Žœ tÐu??ð tÐ «— Ê«—U??J??¼U??M??Ö U??ð tJ??K??Ð ÊôœU?Ž U??ðtJ?K?Ð b??½—«b?½ VO?³??Þ tÐ ÃU?O??²?Š« ÊU?²??Ý—b?M?ðò ¨årA??A?Ð 4U?$ «— Áb??A?L?ÖÆåÊUC¹d"Ÿu½ s¹« ÆbOýUÐ ÁU?Ö¬ XÝ« v!UÄ Ë ÁUMÖ ‰«b?ł q/UŠ t! v¹UN¹b?O"«U½ tÐs¹« t! ¨bMM?! œU−?¹« hAý —œ vÖœd"ʼnœ Ë ú?š ”U'Š« b?M½«u?ðÅv" ÊU¼UM?ÖvBAý nF{ t! v½U¼U?MÖ Æb¹uý œu?š e¹«dſ ÏÁœdÐ t! œ—«œ Á«dL?¼ tÐ «— dDšÆbM?²'?O½ “d?×" X?³×?" Ë ¨bO?"« ¨ÊU1« b?{ d?Ð ÁUM?Ö bM?½U" tÐ X?Ý« ʬ XKŽXO?u¾'" t²³?« ¨bM?!Åv" œËb×" «— ÊU²¹œ«“¬ “« ÈdOÖÅÁd?NÐ ÁUMÖ p¹ tÐ 4œUŽœuš jK?'ð —œ «— U?Lý v?¼UM?Ö tÐ 4œUŽ d?Ö« Æœd?! b¼«u?š œËb×?" eO?½ «— U?Lýb¹d³?Ð vÄ dÖ« Æb?OýU?Ð —u³?/ t²³??« ¨bO?ÐU¹“U?Ð «— œuš Èœ«“¬ b¹U?Ð t²ý«œ ÁU?~½Æb¹u?ý œd?'?œ œu?š ÈU?N?HF?{ “« b?¹U?³½ XÝ« v*U?! U?L?ý È«dÐ «b?š iO?* t!“U?Рʬ 7??*U?¹ È«d??Ð «— œu?š tJ??M?¹« d??~?" b??"¬ b?¼«u??A?½ U??L??ý d?Ð «b??š iO?*œ—«œ œułË ‚öš« È«dÐ v*«d?×½« Èd?O'?" v×O?'" p¹ vÖb½“ —œ Æb?¹—«c~?ÐÊœ—uš 5"“ ÂU~M¼ tÐ tJM¹« vJ¹ ∫4—u/ s?¹« tÐ ¨œd! tKÐUI" ʬ UÐ b¹UÐ t!œuš bB?I" t?Ð t! dJ?* s¹« UÐ b?OM?OA?MÐ Á«— —U?M! —œ tJ?M¹« d?~¹œ Ë ¨b?OM?OA?MÐX¹«b¼ ÊU²¹U?¼ÅnF{ XšU?Mý tÐ «— UL?ý b¹UÐ UL?ý nF{ ◊UI?½ Æb¹«ÅÁbO?Ý——œ Ë b¹u?ýÅv!œu?!ÅbM?½U?L¼ÅÁ—U?ÐËœÅt!Åœd?!Åb?M¼«u?šÅpL?!ÅUL?ý tÐ U?N?½¬ ¨bM?!ÈUN?²Ýœ —œ «— ÊU?²?¹UN?²?ÝœÅb¹Ë—Åv?"ÅgOÄÅœu?šÅÈb?ЫÅbB?I?" ÈuÝ tÐ t! v?U?ŠÆbO¼œ —«d+ b½Ë«bšqÐUI" —œ Ë« d¹c?ÄU½ dO?ŁQð XOB?Aý tÐ ÊU'?½« vF+«Ë ‘“—« ¨«bš d?E½ —œ“d×" Ë ¯—eÐ ÊU?¼UMÖ œu?³½ v²Š U?¹ Ë ¨Ë« ◊uIÝ d?²L! œ«bF?ð U¹ Ë U¼ÅtÝu?ÝËœUL?²?Ž« tÐ t²?'?Ð Ë« ‘“—« tL¼ “« d?²?L?N" Ë «b?²?Ы tJ?K?Ð ¨X'O?½ gO?Öb?½“ —œ—œ Á“—U?³?" —œ Ë« aÝ«— Âe??Ž Ë g²?³??×?" tÐ —b??²?I?" ÏÁb??M?¼œ 4U??$ tÐ Ë« q"U?!—œ vÖœd?'?*« Ë Èb??O?"«U?½ —U?Ł¬ t?! v"U?~?M??¼ U?ð ÆXÝ« g¹U??¼Åv"U?!U?½ qÐU??I?"Ë XLŠ— tÐ “u?M¼ ¨b?ýUÐ t²?ý«œ œułË ÊU?²¹U?O?½œ Ë œuš tÐ X³?'½ ÊU?²¼U?Öb¹œ«— ULý Ë« XLŠ— —œ dJ?Hð b¹UÐ «d?¹“ ¨b¹—«b½ q"U! œU?L²Ž« b½Ë«bš g?AAÐÆœ“UÝ dÄ g"«—¬ Ë ÈœUý UÐÈe???O???Ç ‘—b???Ä ¨XA???Ö“U???Ð t½U???š t?Ð Áb???A???L???Ö d???'???Ä Ê¬ t! v"U???~???M???¼vM??A??ł t! œ«œ —u??²??Ýœ Ë« Æœu?ý ‘u??"«d??* t²??ýc??Ö tJ??M??¹« e??ł XÝ«u??šÅv/“« d²AOÐ —UJ¼UMÖ p¹ ÏtÐuð V³Ý tÐò ÆbM?M! ÈœUý Ë« UÐ tL¼ Uð œuý —«cÖdÐŒ— výu??š ÊU???L??ݬ —œ b???½—«b??½ t?Ðu??ð tÐ ÃU???O??²???Š« t! ‰œU???Ž t½ Ë œu??½ È«d???ЗUO'Ð gA?AÐ Ë X³×" U?Ð U"« ¨XÝ« dHM?²" ÁUMÖ “« `O?'" v'OŽ Æåb?¹U/Åv"ULý œe½ b?½Ë«bš ¨b¹« Áœd! ÁU?MÖ UL?ý dÖ« Æb½«“uÝÅv" ‰œ Ê«—U?J¼UM?Ö È«dЫ— œuš gA?Ð 4U$ X?LŠ— Ë Áœ«œ ÊU?A½ U?L?ý tÐ «— g²?³×?" Uð b?"¬ b?¼«uštÐ e?O?Ç tL?¼ ÆÊU?'?½« tÐ X³?'??½ «b?š X³?×?" “«— ∫œ—ˬ ÊU?G?"—« tÐ U?L?ý È«d?ÐË ÊUA½ ◊uIÝ d?¼ ÆÁUMÖ v²Š ¨X?Ý« b½—«œ XÝËœ «— «bš t! v¹UN?½¬ X¹dOšÆb¹—Uá'Ð œuš ÁbM¼œ 4U$ tÐ «— œuš t! XÝ« vðuŽœqÐUI?" —œ ŸU?*œ vÐ «— œu?š Ë ¨b?O?²?'?¼ ÁUÖ¬ vÐu?š tÐ œu?š nF?{ tÐ U?L?ýË È—u??×??"œu???š t! b???Ý—Åv" d??E???½ tÐ Æb??O???M??O???ÐÅv" tÝu???ÝË ÊU??"«ÅvÐ Âu???−??¼X³×" —œ œuš X'J?ý “« v²Š ULý ÆÁbý d?ðÅÊËe*« Á—«uL¼ UL?ý v¼«ušœušb¹“«œdáÐ ÈœUý tÐ Ë b¹bM³Ð ÈbO"«U½ ÈuÝ tÐ «— UN¼«— ÆbO²'¼ ÁUÖ¬ vÐuš tÐË« tÐ «— œuš d?Ö« Æ«— ÊôœU?Ž t½ b?¼œ 4U$ «— Ê«—U?J?¼U?MÖ U?ð Áb?"¬ «b?š «d¹“Æœd! b?¼«u?š X¹«b?¼ 4U$ Èu?Ý tÐ Ë b?O?AA?Ð b?¼«u?š «— UL?ý b?O?M! rO?K?'?ðÊU²?O?Öb½“ —œ «— ÊU?D?Oý t! v?U?Š —œ b?OM?! gA?A?Ð VKÞ b?O?½«uðÅv" t?½u~?Çœ—«b½ v¹Uł ÈbO"«U½ ±π∂±πΣ v×O'" aÝUÄ

Page 100

ÊuM!« Æb½“Åv" r+— «— ʬ XO¼U" ÎU?IO+œ ”bIð t! «d¹“ ¨b?O½«œÅv/ ”bI" «—tÐ t! «b?š b?½“d?* v?M?F?¹ ÆXÝ« vN???« vÖb?½“ p¹d?ý U?A??Ž rÝ«d?" —œ ÊU?'?½«X!dý dA?Ð a¹—Uð Èe?!d" ÏtF?+«Ë —œ a¹—Uð “« tE?( s¹« —œ `O'" Êb?Ð Á«dL?¼o¹dÞ “« t! XÝ« v½ULݬ —bÄ UÐ g¹UO½œ Ë ÊU?'½« v²ý¬ tF+«Ë s¹« ÆbM!Åv"ÏtD??Ý«Ë tÐ U??L??ý ÆX?*d??Ö 4—u??/ `O??'??" v?'??O??Ž t½U??¹«d??ÖÅv?$U??O??" v½U??Ðd??+ÂUL?ð U?Ð ¨b¹d?O?ÖÅv" —«d?+ XO?×O?'?" “«— U?Ð rOI?²?'?" vÞU?³ð—« —œ v½U?ЗÅÈU?A?ŽÆʬ ÈUMſ Ë oLŽUO½œ 4U$t²?šU?Ý X³?×?" È«b?š jÝu?ð b?M?!Åv" vÖb?½“ ʬ —œ t?! v¹U?O?½œ Ë ÊU?'?½«bÐU¹Åv" XÝœ v¹Uſ q"UJð tÐ Ë« —bÄ ÈuÝ tÐ XAÖ“UÐ UÐ UNMð Ë ¨XÝ« ÁbýÊUJ?"« b?½Ë«b?š X?³×?" 4u?Žœ t?Ð t²?ÝU?šd?Ð ‰œ “« vA?ÝU?Ä U?Ð e?O?½ —U?! s¹« Ë4uŽœ s?¹« tÐ œ— »«u?ł U?" vB?A?ý ÊU?¼U?M?Ö ÂU?L?ð Ë tO??Ë« ÁU?M?Ö ÆXÝ« d?¹c?ÄÈ«bš ÊU?'?½« Ë Áb?ý —u?×?"œuš «b?š 7?*d?¹c?á?½ UÐ v?½U'?½« vÖb?½“ Æb?M?²?'¼œu?ÐU?½ «— XO??F?+«Ë ÂU?E?½ œu??š 7?šU?Ý «b??š U?Ð ÊU?'?½« ÆX?Ý« Áb?¹œd?Ö XI??K?šœuš sD?Ð —œ eO?½ «— ¯d" tJ?KÐ t²?ý«œ Á«dL?¼ tÐ «— @M?ł UN?Mð t½ t! b?M!Åv"œuš Êœdá?Ý ¨býÅv/ ÁUM?Ö VJðd?" XIKš È«b?š tÐ X³'?½ ÊU'½« d?Ö« Æœ—«œd?ÞU??š tÐ Æœu?Ð Â√u??ð ÈœU?ý Ë g?"«—¬ U?Ð b??M?!Åv" X'??¹“ ʬ —œ t! v¹U??O?½œ ËfÄ ¨XÝ« Á«dL¼ v~?²Ý—«Ë Ë È—U?!«b* UÐ «b?š tÐ ÊU'?½« Êœdá?Ý ÁUMÖ œu?łËÂU??L???ð È“u??Ýœu???š Ë !— XL??O???+ tÐ t?! XÝ« È«Åv½U???Ðd??+ œu???š Êœd??á???Ý s¹«ÆœuýÅv"«— ÈbN?Ž œd!Åv?" vFÝ ÊU?Ýd?ð Ë ÊUL?O?AÄ ¨ÊU?'?½« «b²?Ы ÊU?L¼ “« XÝ—œU"« ¨bM! b?¹b& Á—UÐËœ «b?š —uCŠ —œ v½U?Ðd+ ÊbO?½«—cÖ UÐ œu?Ð t²'J?ý t!ÁUM?Ö Ë ¨bý ÁU?MÖ —U?²?*dÖ X¹d?A?Ð Âœ¬ vâO?ÄdÝ U?Ð Æœu?³½ v*U?! UN?O?½UÐd?+ s¹«v½U?Ðd??+ Ë— s¹« “« Æœ—ˬ Á«d??L??¼ tÐ ÊU??N??ł ÂU??L?ð È«d??Ð «— ¯d??" ÊU??'??½« p¹XÝ«— XÝœ tÐ t! Êu?Ç Æ—«œÅv" œu??š ÈË— gO?Ä tA?O??L?¼ «— b?½Ë«b?šòbłË tÐ r?öł Ë bM!Åv" ÈœUý r?œ Ë— s¹« “« Æœ—u?š r¼«uA½ g³Mł XÝ« s"Æ©π≠∏∫±µÅe"® åbý b¼«uš s!UÝ ÊUMOLÞ« —œ eO½ Âb'ł ªb¹¬Åv"v½UЗ ÈUAŽ „—œ qÐU7dOſ “«—b¹U?³½ fÄ ÆXÝ« ÊU?1« “« Áb?A½ ‘U?* È“«— ÊUO?×?O'?" È«dÐ v½U?З ÈU?AŽXýu½dÝ sDÐ —œ v½UЗ ÈUAŽ ÆrO¼œ ‰eM?ð œuš v½U'½« ÈUNÝUOI" tÐ «— ʬ4U$ ÈU²L¼ÅvÐ Ë ÊU¹UÄÅvÐ l³?M" ÊUO×O'" È«d?Ð Ë ¨t²*dÖ ÈUł U" v½ULݬtÐ Æœ“UÝÅv?" UO?N?" «— `O?'?" ÂU?O?+ Ë ¯d?" ¨4U?$ “«— d~?¹œ —U?Ð «d?¹“ XÝ«ÆbM!Åv" ‰“U½ ÊUNł dÐ «— Á“Uð XIKš 4U!dÐ `O'" v'OŽ o¹dÞ s¹«q'?! —U??! p¹ U??¹¬ øœ—«œ v¼U??~?¹U??ł tÇ U??L?ý vÖb??½“ —œ v½U??З ÈU?A??Žs¹« ÈUN?O?½«d?~?½ “« XÝ« Èe?¹dÖ U?¹ Ë ¨5?~?M?Ý ÏtH?OþË p¹ U?¹ ¨XÝ« Áb?M?M?!vÝU?M?ýU?³?¹“ tÐd?& p?¹ U?¹ Ë ¨Áb?M?M?! U?M?Ð Êu??ÖU?½u?Ö ‰U?L?Ž “« vJ?¹ U?¹ ¨U??O?½œU?L?ý U??¹¬ øœu?ýÅv" Èd?á??Ý t½u?~??Ç U?A?Ž rÝ«d??" ÂU?~?M??¼ tÐ U?L??ý X+ËøXÝ«v¼U?~??½ U?Ð U??¹ Ë b??O?½«œÅv" X?ÝËœ p¹ e?O??"¬ 5??'?% v¼U??~??½ U?Ð «— gO??A??!ÊUM?Ç v¹U'?O?K! rÝ«d?" —œ UL?ý U?¹¬ øb¹—U?L?ýÅv" t½U~?OÐ p?¹ «— Ë« t½«bI?²M?"ULý b¹Uý øbO²'¼ dðU¾ð rÝ«d" —œ v¹uÖ t! bO½«ušÅv" U¹ bO¼œÅv" «d* ‘uÖË« l{Ë Ë d??Ý U??¹ Ë g?O??A??! ”U???³??? “« Êœd??! n?¹d??F??ð ·d???/ «— œu??š X+ËË dJ* e?!dL?ð tÐ Ë ÁœdÐ «— ÁœU?H²Ý« ‰U?L! X/d?* s¹« “« b¹U?ý U¹ Ë b?OM?!Åv"Ë b¹dÐÅv" 4c?? tEŽu" “« U?Lý b¹Uý Æb?¹“«œdÄÅv" U?Žœ ‰UJý« “« všd?Ð tÐ U¹ Æb¹“«œdÄÅv" ʬ ÏÁ—UЗœ dJHð tÐÅUAŽ ÂU~M¼ tЫ— v½UЗ ÈUAŽ ”bI?" v½UÐd+ b½«uðÅv?" ÊuÖU½uÖ ÈUN?¼«— tÐ ÊU'½« s¼–n+Ë vŽu½ tÐ q¹b?³ð «— ʬ U?¹ Ë b?¼œ ‰eM?ð ©ÈuO?½œ® Áu?JýU?Ð rÝ«d" p¹ t?Ðs¹« Ït²ÝuÄ v²?Š ULý Æœ“U?'Ð œd* fH?½ V¹cN?ð È«dÐ —UO?'Ð ÈUN?H+Ë ÊUO?" —œÊ¬ Ë b¹«ÅÁœd! U¼— «— v½UЗ ÈUA?Ž vF+«Ë ÈUMF" UL?ý ¨b¹«Åt²*UJA?½ «— ÂuNH"v½UЗ ÈUAŽ „—œ qÐU+dOſ “«— ±π∏±ππ v×O'" aÝUÄ

Page 101

«— ʬ U" t! œUN½ œU?OMÐ «— ʬ “« s¹œU/ Ë b?¹bł vKJ?ý dš¬ ÂUý —œ «c? Æb?M!X"b?š o¹d??Þ “« U??'?O??K??! v½U??З ÈU?A??Ž rÝ«d??" —œ ÆrO??"U?½Åv" v½U??З ÈU??A?ŽtÐ ¨bM?¼œÅv" ÂU$« ÊU?"“ d?¼ Ë ÊUJ?" d?¼ —œ «— VOK?/ v½U?Ðd+ œu?š ÊUA?O?A!s¹« d?A??Ð a¹—U?ð “« Á—Ëœ d??¼ —œ vF??L?ł Ë Èœd??* —u?D??Ð hA?ý d??¼ t! Èu??×?½d¼ t! ¨bM!Åv" .bI?ð —bÄ È«bš tÐ bO?−Lð Ë g²ÝdÄ “« vŠË— U?Ð «— v½UÐd+v½U?Ðd?+ s¹« U?Ð d?A?Ð Áœ«u?½U?š Ë œu?š .b?I?ð U?Ð «— œu?š XŽU?L?ł q! Ë h?A?ýÊU?¼«u?š ”b??I?" ÈU??A?Ž —œ Êb??Ð ‘d?¹c?Ä U??Ð 5?Ð s¹« —œ Ë Æb??M?!Åv" b??×?²??"ÆbM²'¼ `O'" v'OŽ gAÐ 4U$ 4U!dÐU¹«b¼Ê«—«b½U?1« XŽUL?ł jÝuð »«d?ý Ë ÊU?½ v½UЗ ÈU?AŽ ”b?I" v½U?Ðd?+ —œœ«u" “« ÂbMÖ ∫œuýÅv" .bIð o?U?š tÐ 4U+uKA" XAÖ“UÐ d?Ð v½UA½ Ê«uMŽ tГ—ËUA! ¨b?M!Åv?" 5"Qð «— œu?š vÖb?½“ 4u+ b?Oý—uš Ït?Fý« Ë 5?"“ v½bF?"U?Ð v²?I?K?š »«d?ý ÈU?¼ÅÁd?D?+ Ë Âb?M?Ö ÈU?¼Åt½«œ s¹« —œ ÆÆÆ Ë œ—U?!Åv" «— t½«œ¨XÝ« vÖb½“ tÐ ÊbO?Ý— —UE²?½« tÐ t! œ—«œ œułË ‘eO?"¬—«dÝ« V½«uł ÂU?LðÂULð ÆbM½UÝdÐ q"UJð tÐ «— XIKš Uð b?Mýöð —œ dAÐ ÏÁœ«u½Uš ÂULð vð—U³Ž tÐÈ«dÐ p¹ d¼ ¨b½d?~¹bJ¹ —U?M! —œ v²'¼ s¹« —œ d?AÐ ÏÁœ«u½U?š ÂULð ¨4UM?zU!¨g¹UO½œ Ë ÊU?'½« ¨XI?Kš ÂU?E½ ÂU?Lð ¨XÝ« b?M"“U?O½ Èd?~¹œ tÐ œuš q?"UJðUÐ ULý Æb½—«œ —uCŠ v½UЗ ÈUAŽ v½UÐd+ —œ ¨UNLſ Ë UN¹œUý ÂULð UÐ v½U'½«s¹« tÐ b?M²?'?¼ U?N?½¬ d?Ð ÈœU?/ t! tâ?½¬ d?¼ vK! —u?D?Ð Ë »«d?ý Ë ÊU?½ .b?I?ð’Uš —u?D?Ð Ë vÖb?½“ ÂU?Lð 4U?M?zU?! ÂUE?½ ÂU?L?ð t! œd?Ð bO?¼«u?š vÄ Ÿu?{u?"ÂU?L?ð v½U?З ÈU?A?Ž v½U?Ðd?+ Ë— s?¹« “« Æœ—«œ oK?F?ð «b?š tÐ U?L?ý œu?š vÖb??½“Æœ—«œ dЗœ «— r?UŽ XOF+«ËtÐ œd?* vB?A?ý .b?I??ð d?~?½U?O?Ð œu?ýÅv" “«—œ v?²?ÝËœ b?B?+ tÐ t! v²?Ýœ—«d+dÐ —bÄ Ë ÊU'½« 5Ð Èb¹bł bNŽ t! Ë« ¨b?"¬ `O'" v'OŽ ÂU½ tÐ Èd~¹œUN½U'½« ÂU?Lð !— Ë vÖb½“ Ë XÝ« b½Ë«b?š `O'" v'O?Ž t! v¹U$¬ “« Æœd!»u??'??×???" —b??Ä È«d??Ð vK???"U??! v½U???Ðd??+ œu??Ð Áb???ý lL??ł Ë« !— Ë vÖb???½“ —œtÐ «— œuš gAAÐ Ë« d'Ä ÂU?O+ UÐ Ë œd¹cÄÅv" «— ‘d'?Ä v½UÐd+ —bÄ ÆœuýÅv"o¹dÞ “« `O?'" ÏÁœd?! ÂUO?+ vÖb?½“ fáÝ Æb?M!Åv" t{d?Ž œu??¬ÅÁUM?Ö XO½U?'½«Æb¼œÅv?" —«d+ œu?š d?O?ŁQ?ð X% «— d?A?Ð ÏÁœ«u?½U?š ÂU?L?ð Ë« Êb?Ð vM?F?¹ ¨U?'?OK?!tÐ œË—Ë Ë Áb??O???Ý— oI??% tÐ Êu???M??!« X?Ý« vF??+«Ë `B???* ÊU??L???¼ t! ¨4U??$ÆXÝ« Ábý 5LCð ©ÊULݬ® œuŽu" 5"“dÝÈ«dÐ Ë —U?Ð p¹ eO?"¬—«dÝ« Êb?Ð dÝ Ë Ê«—œ«d?Ð ÏÁœ«“ X'?A½ `O?'" v'?O?Ž«bš UÐ Ë« ÏtDÝ«Ë tÐ ÊU?'½« Æbý v½UL?ݬ ‰öł œ—«Ë “ËdOÄ ÁUý Ê«u?MŽ tÐ tL¼vÖb½“ —œ X!«dý tÐ Uð e?O"¬—«dÝ« vK?Jý tÐ eO½ r'?ł v²Š ¨bM?!Åv" vÖb½“—œ v¹Uſ e?OšU?²?Ý— ÈuÝ tÐ g¹U?O?½œ Ë ÊU'?½« ÊuM?!« ÆXÝ« t²?*U¹ lO?*d?ð vN?«4UO?Š “« vMO?Ž È«ÅÁbŽË t²?ÝU?šdÐ ÊU?Öœd" “« t! `O?'?" v'O?Ž ÆXÝ« X!dŠt²?*d?Ö —«d?+ 4U?$ b?ý— tÐ Ë— d?O?'?" —œ XI?K?š ÂU?L?ð —œ Ë« ¨X?Ý« Ê«b?¹ËU?łÆXÝ«`O!# v½UÐd7 ∫v½UЗ ÈUAŽt²?ý«œd??Ð È“Ë— ʬ t! X'?O??½ vM??F?" s¹« tÐ ÎU??"Ëe?? Á«— p?¹ œu?łË ·d??/.—«cÖÅv" dÝ XA?Ä «— a¹—Uð “« ÈdO?'" vŽUL?²ł« Á«dL?¼ tÐ dÖ« Æbý b?¼«ušÊ¬ —œ t! v¹UO½œ “« ÊU?'½« ÆrO½«b?Ð œuš vÖb½“ VA?²M" Á«— «— d?"« s¹« b¹U?³½s¹« “« Ë ¨XÝ« vB?A?ý Èœ«“¬ È«—«œ Ë« t! «d??¹“ XÝ«e?−?" b??M?!Åv" X'?¹“4U$ v½UÐd+ UÐ U" Ït½«œ«“¬ œU%« È«dÐ «— v²/d* tJM¹« È«dÐ `O'" v'OŽ Ë—UN½U'½« ÏtL¼ È«dÐ v½UÐd?+ s¹« È“UÝ ÁœU"¬ È«dÐ v¼«— œ—ˬ r¼«d* œuš gAÐ`O??'?" v?'??O?Ž t?! v¹U??$¬ “« ÆXÝ« Áœd??! t{d??Ž v²??O??K??" d??¼ “« Ë sÝ d??¼ “«t{dŽ tL?¼ È«dÐ œ«œ Œ— U?²?−K?ł —œ t! vKJ?ý tÐ «— ‘«Åv½U?Ðd+ X'?½«uðÅv?/v½UЗ ÈUAŽ „—œ qÐU+dOſ “«— ≤∞∞≤∞± v×O'" aÝUÄ

Page 102

ÊU?¼œ o¹d?Þ “« ‡Åv'?O?Ž U?" —Ëd?Ý Æœ“U?Ý œu??š v½U?Ðd?+ «— U?N?½¬ Ë« U?ð b?O?¼œÅv"»«d?ý Ë ÊU?½ 4«– tÐ Ë b?M?!Åv" oK?š «— U?N?O?½u?Öd??Öœ s¹d?ðÅoO?L?Ž ‡ÅÊU?A?O?A?!f¹b??I???ð —œ Æb??M???!Åv" œ—«Ë 4U???$ “«— —œ «— ʬ XI???O??I???Š —œ Ë Áb??ý q?š«œtJK?Ð Ábý v½U?'?½« UN?Mð t½ ÁœU?" t! «d?Ç ¨b¼œÅv" Œ— „—œ qÐU?+dO?ſ Èd?OO?GðrO?N?Ý eO?šU?²?Ý— ‰öł —œ Ë Áœd?! ÂU?O?+ `O?'?" j?Ýuð ÁœU?" Æœu?ýÅv?" eO?½ v?N?«t²??*d??¹c??Ä »«d??ý Ë ÊU??½ —œ q¹b??³??ð s¹« jÝu??ð g¹U??O??½œ Ë ÊU??'??½« Æœu??ýÅv"ÆbMÐU¹ 4U$ Ábý .bIð Uð b½uýÅv"œuš Ê«—œ«dÐ tÐ «— bO?²'¼ qzU?+ ‘“—« ʬ È«dÐ t! ÈeO?Ç ULý d?Ö« Îôu/«“« È—«bI" Êœ«œ UÐ v²Š ULý ÆœuýÅv" »u'×" v½UÐd+ p¹ —U! s¹« ¨bO¼bÐUÐ Ë Èd?²?Ö—eÐ v½U?Ðd?+ ÊU²?½«—œ«d?Ð “« vJ?¹ tÐ ÊUðœu?š “« Èe?OÇ Ë X?+Ë ¨‰uÄÆbO?¼œÅv" ÂU$« «— öŽ« v½U?Ðd+ l+«Ë —œ ÊU?A¹« tÐ œu?š vÖb?½“ ÂUL?ð gAA?ЗbÄ VK?+ dÐ d?¹cÄU?½ n/Ë vð—b+ t²?*U¹ b?OL?Fð v?×O?'" p¹ Ê«u?MŽ tÐ U?Lý¨b?¼œÅv" s¼U??! p¹ b??Š —œ vð—b??+ U?L??ý tÐ b?O??L??F?ð «d??¹“ ¨b?¹—«œ v?½U?L??ݬÆXÝ« `O'" v'OŽ ‘d'Ä »u³×" —UO'Ð v½UÐd+ .bIð 4—b+ t! vð—b+X"—UA#4U$ 7*d¹cÄ UÐ ¨b¹«ÅÁœd! .bIð —bÄ tÐ «— `O'" v'OŽ v½UÐd+ t! ULýÆb?¹u??ý p¹d??ý œu?š 4U??$ —œ U?ð b??¹«ÅÁb??ý 4u?Žœ Ë« Èu??Ý “« œu??š ÏÁb?M??¼œÂU?O?+ Ë ¯d?" Ë v½U?З ÈU?A??Ž ”b?I?" 5?¹¬ V³?Ý tÐ b??½Ë«b?š d?Ð œU?Ð ”U?á?Ýv'?O?Ž ÆXÝ« Áœu?³?½ —Ëœ ÈU?¼Åt²?ýc?Ö —œ vA?¹—U?ð ÏtF?+«Ë p¹ U?N?M?ð t! `O?'?"Ë ŸUL²?ł« “« v/Uš Ït?I³?Þ “« U¹ Ë ’Uš Èœ«ó?½ Ë XOK?" UÐ hA?ý p¹ `O'?"jÝuð ‘«Åv½UÐd+ Ë `O'?" v'OŽ ÆXÝ« Áœu³?½ vA¹—Uð ÏÁ—Ëœ p¹ tÐ oKF?²" U¹ ÆbýUÐÅv" eO½ ÊU"“ s¹« tÐ oKF²" `B* ÂUý Ë v½UЗ ÈUAŽv'OŽ ÆXÝ« q"U?! X¹u¼ p¹ Ë q"U! œU?%« p¹ ‰U³½œ t?Ð tAOL?¼ oAŽtÐ «— œu?š gA??Ð 4U?$ v½U??Ðd?+ Ë œu?š t?! Áœd?! »U?A??²?½« «— Á«— s¹« `?O?'?"ULý t?! v"U~?M¼ ÆXÝ« e?O"¬ X³?×" .b?Ið “« È«Åt½U?A½ tÝu?Ð ÆXÝ« Èd~?¹œÈUN³?? Ë VK+ ¨UN?²Ýœ UL?ý l+«Ë—œ ¨bOM?!Åv" X!dý v½UЗ ÈU?AŽ v½UÐd?+ —œtÐ «— XIK?š ÂUL?ð «bš Âö! tÐ œu?š vBA?ý ÊU?1« UÐ Ë b?O²?'¼ d?AÐ ÏÁœ«u?½UšÈ«dÐ Ë ÊU?²½«—œ«d?Ð UÐ v½U?З ÈU?AŽ rÝ«d?" —œ UL?ý ªb?OM?!Åv" .bI?ð b?½Ë«bšpM?¹« ¨b??½Ë«b?š È«ò ∫U?N??½¬ ÈU?ł t?Ð r¼ b?¹U??ý Ë b?O?M??!Åv" U??Žœ ÊU?²?½«—œ«d??ÐbO²'¼ s¹« ‰U³½œ tÐ ULý dÖ« ÆåU" vÖb½“ Ë ¨X³×" ¨U" ÊU¼UMÖ ¨U" ÈUN$—ÈU?¼—U?! U?Ð «— ÈœU?" ÈU?O?½œ b?¹d?³?Ð «— Ád?N?Ð s¹d?²?A?O?Ð ‰U?Š ÊU?"“ iO?* “« t!vÖb½“ ¨bO¼œ tFÝuð «— œuš XOB?Aý “« t³Mł d¼ ¨bOA?AÐ v?UFð ÊUðÅt½«“Ë—rNÝ ÆbO?M! X³×?" “« —Uýd?Ý vÖb½“ p¹ tÐ q¹b³?ð «— œuš ÊU?O*«dÞ« Ë œu?š«œ« v½UN?ł `K?/ Ë vB?A?ý Èœ«“¬ ¨vŽU?L?²?ł« X?«b?Ž È—«d?+dÐ È«d?Ð «— œu?š¨b¹u?ý t²Ý—«Ë ¨b?¹“U?Ý —«d+d?Ð UO?½œ UÐ œu?š jЫ˗ —œ «— È—œ«d?Ð ÕË— ¨bO?M!Ë œuš ·«d?Þ« ÈUO?½œ tÐ Èd?ð“UÐ b?¹œ UÐ Ë ¨b?OýU?Ð Ê«d?~¹œ X"b?š —œ d²?A?OÐ.bIð d²AOÐ `?O'" v'OŽ rEŽ« s¼U?! tÐ b¹UÐ fÄ Æb¹d~M?Ð œuš ÊË—œ ÈUO½œË tL¼ È«d?Ð vJ?¹ t! ¨œu?š X³×?" v½U?Ðd?+ Uð X?ÝU" d?E?²M?" b?½Ë«b?š ÆbO?M?!U?N??M??ð U?" Æb??¼œ t"«œ« a?¹—U?ð vK??! ÊU??¹d??ł —œ «— ¨b?ý v?½U?Ðd??+ tA??O??L?¼ È«d??Ðb¹UÐ ULý ÆrOAAÐ ÂË«bð «— Ë« v½UÐd+ rÝ«d?" s¹« —œ Êbý bײ" UÐ rO½«uðÅv"Æb¹“U'Ð X³×" “« oOLŽ È«Åt¹b¼ «— ÊUð“Ë— “« tE( d¼ Uð b¹“u"UOÐf¹bIðË ÆbM! qLŠ «— «bš tÐ ÊUðÅt¹b¼ t! œ—«b½ v¹U½«u?ð —b+ ʬ ULý ÈUN²Ýœ.bIð «bš tÐ «— v¼«ušœuš “« È—U?Ž È«Åt¹b¼ t! X'O½ „UÄ —b+ ʬ ÊU?²³K+·dÞ “« Ë «bš U?Ð UL?ý ·dÞ “« Uð b?¹—«œ “UO?½ U'O?K! ÊU?AOA?! tÐ UL?ý ÆbM!ULý È«dÐ Èd~¹œ `O'" U'OK! XŽULł sDÐ —œ Ë ¨bMM! X³×/ ULý UÐ «bšË ULý ÈU?¹«b¼ È«d?Ð «— ”bI?" Âö! Uð b?¹—«œ “UO?½ ÊUA?OA?! tÐ UL?ý ÆbM?ýUÐs" Êu??š s¹« ¨X?Ý« s" Êb??Ð s?¹«ò ∫b??½—ˬ ÊU???Г d??Ð d???A??Ð ÏÁœ«u???½U??š ÂU???L??ð—«d+ `O'" v'OŽ ÈUN²Ýœ —œ «— »«dý Ë ÊU?½ f¹bIð ÂU~M¼ tÐ ULý ÆåXÝ«v½UЗ ÈUAŽ „—œ qÐU+dOſ “«— ≤∞≤≤∞≥ v×O'" aÝUÄ

Page 103

œU?%« “« d?Ö« U??"« ¨XÝ« Áb?O??½U?Ý— ÂU??L?ð« tÐ «— 4U??$ —U?! `O??'?" v'??O?ŽÂULð —œ «— `O?'" v'O?Ž Ë bO?½“ “UÐdÝ `O?'" v'O?Ž q"U! Ït¹b?¼ UÐ ÊU²?OÖb?½“q"U?! oI??% Á«— —œ vF?½U??" œu?š —U??! s¹« U?Ð b??¹d?¹c??á?½ œu??š vÖb?½“ V½«u??łÂULð ʬ —œ t! XÝ« t½u?Ö“«— vKL?Ž v½UЗ ÈU?AŽ Æœd! b?O¼«u?š œU−¹« 4U?$Ë v²'?¼ ÂUL?ð ʬ ÏtD?Ý«Ë tÐ U'?OK?! Æb?½uýÅv" q¹b?³ð `O?'?" v'O?Ž —œ XI?Kša¹—Uð Èœu?F?/ X!d?Š —U?! s¹« U?Ð Ë bA?A?ÐÅv" v?U?F?ð «— ÊU?'½« ÏÁ«œu?½U?š q!v+U?Ð UL?ý d?Ð tH?O?þË p¹ U?N?M?ðò Æœu?ýÅv" q"U?! `O?'?" Ë «b?š Èu?Ý tÐ d?A?ÐË œuš ‰U?L?Ž« Ë ¨b?OM?! rO?N?Ý v½UÐd?+ s¹« —œ «— ÊU?²?O?Öb½“ tJ?M?¹« ʬ Ë XÝ««b?š ‡ÅÊU??'??½« 4U?$ q?L?Ž t?! b?¹“U??'??Ð v?U??L?Ž« U??O??½œ s¹« —œ «— ÊU??²??½«—œ«d?Ðb½Ë«bš È—U¹ UÐ ÊU'½« t! v"U~M¼ ¨bý q"U?! eOÇ tL¼ t! v"U~M¼ ÆåbýUÐåq! —œ q!ò `O?'?" t! v²??+Ë ¨XšU?Ý Êu?L?M?¼— q?"U?J?ð Èu?Ý tÐ «— XI??K?š4U$ 4U!dÐ t! v"U?~M¼ ¨bÐU?¹ XÝœ q"U! ⁄uKÐ tÐ e?O"¬—«dÝ« ÊbÐ Ë b?ýUÐU?'?O?K?! ÁU?~??½¬ ¨b?M?! lL?ł ÁËd?Ö p?¹ —œ «— tL?¼ `O?'?" Ë œu??ý q"U?ý «— tL?¼ÂUO+ Ë ¯d" Êœ—ˬ œU¹ t?Ð d~¹œ Ë XšUÝ b?¼«uš n+u²" «— `B?* ÂUý sAłÏt½uÖ“«— »UI?½ Ë« «d¹“ b?ý b¼«u?š n+u²" t?½uÖ“«— vKJ?ý tÐ v'O?Ž b½Ë«b?šUÐ U?C?Ž« Á«d?L?¼ tÐ d?Ý vM?F?¹ q"U?! `O?'" Ë ¨b?"¬ b?¼«u?š Ë Áœ“ —U?M?! «— œu?šË ¨bý b?¼«u?š .b?Ið —b?Ä tÐ Áb?M?¼œ 4U?$ „UM?ÐU?ð U?"« Áb?ý Œ«—uÝ ÊU?²?ÝœË XÝUš b¼«uš dÐ UN½U?'½« t²*U¹ 4U$ ÈUN?³K+ ÈuÝ “« U'OK?! g²ÝdÄ 5¹¬ÆbOÝ— bM¼«uš q"UJð tÐ g¹UO½œ Ë ÊU'½« Ë XIKš ÂULðXÝ«bš “« X³×#b?½Ë«b?š tÐ t! b?¼œÅv" —«d?+ Èd?O??'?" —œ «— ÊU?'?½« ¨tL?¼ tÐ vF??+«Ë X³?×?"∫b?¹u??ÖÅv" U??" tÐ f¹b??+ ÈU?M??Šu??¹ t! È—u??D?½U??L??¼ «d?¹“ ¨œu??ýÅv" v?N?²??M??"Ë b¹dO~Ð 4u?+ g²³×" “« b?O½«u²Ð UL?ý Uð bM! UO?N" ÊUNł s¹« —œ ÊU?½ qJý4U+ö" `O'" UÐ v½UЗ ÈUAŽ rÝ«d" —œ ULý t! v"U~M¼ ÆbO¹¬—œ Ë« qJý tГ« «— œuš Ë b¹d?¹cÄÅv" œu?š vÖb½“ —œ «— gA?Ð 4U$ “«— l+«Ë—œ b?OM?!Åv"vM?F?¹ b?¹u?ýÅv" «b?š d?'?Ä tÐ q¹b?³?ð U?L?ý ¨œd?! b?O?¼«u?š œ«“¬ ÁU?M?Ö ÈU?¼b?M?ÐvB?A?ý Ÿu??{u?" p¹ ÎU?*d??/ `B?* ÂU??ý ‰U?Š d?¼ tÐ Æ`?O?'?" vÖb??½“ p¹d?ýdÐ `O'?" gAÐ 4U?$ v½UÐd?+ 4U!d?Рʬ “« t! XÝ« v¼«— tJK?Ð ¨býU?ÐÅv/ÆœuýÅv" È—Uł Ê«d~¹œ UÐ ÊU²DЫ˗ dÐ Ë ÊUðÅtAOÄ dÐ ¨ULý ÊU~¹U'L¼d?A?Ð a?¹—U?ð Ït"U??M?A?¹U??/ —œ œd?* t?Ð d?B?×??M?" Ë XL??¼ÅvÐ Èd??~?¹“U?Ð U??L?ýs¹« —œ «— œuš gAÐ 4U?$ —U! U?𠜗«œ “UO½ U?Lý tÐ `O?'" v'?OŽ Ë ¨bO?²'?¼v"U~M¼ tÐ dÖ« Æb?½UÝdÐ ÂU$« tÐ a¹—Uð “« ’U?š ÏtE( s¹« —œ Ë ’Uš q×"œuš vŽU?L?²?ł« ÁU?~¹U?ł vK?! X*U?Ð —œ t½U?¼U?Ö¬ ¨b¹d?¹c?ÄÅv" «— `B?* ÂU?ý t!«— UO½œ t! Ë« ¨b?¹uýÅv" Èd~?¹œ v$UO?" Ë« jÝuð UL?ý l+«Ë—œ bO?ýUÐ d{U?Š“« vF³M" XO½U'½« ÊbÐ È«dÐ ULý Ë ÆXÝ« Áœ“ b½uOÄ 4U$ a¹—Uð X!dŠ tÐ`O?'?" e?O?"¬—«d?Ý« Êb?Ð vÖb?½“ È«d?Ð b?¹b?ł vðu?+ l³?M?" e?O?½ Ë Èb?Ы vÖb?½“dÝ œuš XOBAý tÐ ÊbOAAÐ v?UFð “« t½U+U?²A" Ë t½U¼UÖ¬ dÖ« Æbý bO¼«ušX¹UŽ— «— v+öš« Ê«b?łË œuš V?'! Ë t*d?Š —œ 4œUŽ d?ÐU?MÐ d?Ö« ¨bO?½“ “U?Ы— œu?š XA?O?F??" Ê«d?~?¹œ —U??! U?Ð Ë b?¹—«œ U?Ы Êœd??! —U?! “« d?Ö« ¨b?O??M?!Åv/Ë vŽUL?²?ł« X?«b?Ž È«d?Ð ‘öð “« v¼«u?šœu?š ÈË— “« d?Ö« ¨b?OM?!Åv" r¼«d?*d?Ö« ¨b??¹Ë—Åv" Ád??H?Þ Êœd??! X³??×??" “« d?Ö« ¨b??O??½“Åv" “U?Ðd??Ý v½U??N??ł `K?/tÐ `B* ÂU?ý —œ U?Lý fÄ ¨b?O¼œ ÂU?$« È—U?! ÊU²?½«—œ«d?Ð UÐ t! b?¹d?¹cÄÅv/«— `B* ÂU?ý t! v"U?~?M?¼ tÐ «d¹“ Æb?¹«ÅÁb?A?½ b?ײ?" `O?'?" UÐ `?O×?/ vK?J?ýeO½ eO?"¬—«dÝ« ÊbÐ U?Ð tJKÐ `O'?" v'OŽ v½U?L'ł Êb?Ð UÐ UNM?ð t½ b¹d¹c?ÄÅv"¨b¹u?ýÅv" Ë—ÅtÐË— `O'?" qJO?¼ ÂUL?ð U?Ð UL?ý ÂUý s¹« —œ ¨b?OM?!Åv" 4U+ö"¨bM²'¼ ULý Ê«—œ«dÐ t! v¹UN½U'½« ÂULð UÐ vMF¹ Æʬ ÈUCŽ« Ë dÝ vð—U³Ž tШbM²?'¼ 5?"“ ÈË— t! v¹UN?½¬ tÇ Ë b½dÐÅv" d?Ý tÐ ÊUL?ݬ —œ t! v¹UN?½¬ tÇÆ4UMzU! q! UÐ Ëv½UЗ ÈUAŽ „—œ qÐU+dOſ “«— ≤∞¥≤∞µ v×O'" aÝUÄ

Page 104

s!UÝ X³×" —œ b?½Ë«bš «d¹“ ¨XÝ«bš —u?CŠ Ït½UA?½ ‰UŠ tL¼ —œ Ë tAO?L¼t! «d?¹“ ÆÆÆò ÆXÝ« s!U?Ý —u?½ ÈU??¼u?ðd?Ä —œ b?O?ý—u??š t! —u?D?½U?L?¼ ¨X?Ý««bš Ë XÝ« Ábý œu?u?" «bš “« b¹U/Åv" X³?×" t! d¼ Ë XÝ«b?š “« X³×"«bš «d?¹“ b?ÝU?MýÅv?/ «— «bš b?¹U?/ v/ X³?×?" t! v'?! Ë ÆbÝU?M?ýÅv" «—«bš Ë XÝ« s!U?Ý «bš —œ XÝ« s!U?Ý X³×" —œ t?! d¼ Ë ÆÆÆ XÝ« X³?×"“«dЫ U?Ð «— b?½Ë«b?š —u?C?Š b?O?½«uðÅv?" UL?ý Æ©±∂ ¨∏≠Σ∫¥Åu?¹Å‡±® åÈË —œœu?š jÝu?ð b??O?½«u?ðÅv?" U?L?ý Æb??O?M?! ”U??'?Š« Êu?ÖU??½u?Ö ‚d??Þ tÐ Ë« X³?×??"5MâL¼ Æb¹—ËUO?Ð ÊUNł s¹« tÐ «— b½Ë«bš Ê«d~?¹œ tÐ œuš Ït¹b¼ Ë výu"«d*s¹bÐ Ë b?½—«bÐ XÝËœ «— ÊU?A½«—œ«d?Ð Uð b?OM! p?L! Ê«d?~¹œ tÐ b?O½«u?ðÅv"X³×?" “«d?Ы t½uÖd?¼ U?Ð UL?ý Æb?OM?! X¹«b?¼ b?½Ë«bš Èu?Ý tÐ «— U?N½¬ o¹d?Þ‰U?L??! —œ U?"« 4u??J?Ý —œ Ë v?"«—¬ tÐ Ë b?O??¼œÅv" X³??×?" d??Ð vðœU??N?ý ¨œu??šs¹« —œ ULý X"bš ÆbOM!Åv" ÂöŽ« «— `O'" v'OŽ b½Ë«bš XAÖ“UÐ v¹U³¹“ÆbOM! —UJý¬ ÊU'½« ”U³? —œ «— X³×" t! XÝ« s¹« ÊUNłs¹« “« Ë .uýÅv" d?²J?¹œe½ «b?š tÐ rO?M!Åv" b?ý— X³?×" —œ t! ÊU?Mâ?L¼U" œU%« Êœd?! dðÅoO?LŽ tÇd?¼ È«dÐ œu?ý v²/d?* È«ÅÁ“Uð X³?×" d?¼ b¹U?Ð Ë—ÈUM?F?" 7*U?¹ ¨Ê«u?łu?½ —œ X³×?" Êb?O?½«eO?~?½« ‰U¦?" Ê«u?M?Ž tÐ ¨«bš d?'?Ä U?Ð7šUÝ È«d?Ð ‘öð ¨È—œU" Ë È—b?Ä ¨Ã«Ëœ“« ¨Èœe"U½ ¨v²?ÝËœ ¨È—Uá?ÝœušÊbO?A?AÐ È«d?Ð X/d?* “« —Uýd?Ý U?N?½U'?½« U?" vÖb½“ ÎU?²?I?OI?Š Æd?²N?Ð v¹U?O½œX³?×??" t! v¹«b??š ÆÈ“U?Ð ÂU??~?M??¼ tÐ v²?Š Ë ¨—U??! q×??" —œ ¨t½U?š —œ ∫XÝ«X³×?" È«dÐ Ë X?³×?" UÐ U?N?Mð t! b?M?!Åv" r¼«d?* U" È«d?Ð «— s¹« ÎU?Lz«œ XÝ«b¼«u?šdÐ Ë« Èu?Ý tÐ ÎUM?¾L?D" Ë XÝ« b?½Ë«bš Èu?Ý “« X³×?" ÆrOM?! vÖb½“ÏtLO½ —œ U¹ Ë ¨b¹«ÅÁbOÝ— œuš bBI" tÐ t! bO²'¼ ÊULÖ s¹« tÐ dÖ« U"« XAÖ—œ fÄ b¹u?ý ·d?×?M?" X³?×?" dO?'?" “« v¼«u?šœu?š U?Ð dÖ« ¨b?O?²?'?¹« “U?Ð Á«—t⽬ “« ULý «d¹“ ¨œuÐ bO¼«uš v½UNÖU½ ÈUN?H+uð b¼Uý «bš ÈuÝ tÐ ÊUðdHÝs¹« Ë Æb¹«Åt²?šUÝ v¹«b?š ¨XÝ« vIO?IŠ b?Š«Ë È«bš Èu?Ý tÐ v¼«— U?NM?ð t!ÊU'?½« v?F?O?³?Þ 4—b?+ —œ t! v²?³?×?" tÇ d?Ö« v²?Š ÆåXÝ«b?š “« X³?×?"ò—œ q"U??J??ð ‰U??³??½œ t?Ð Ë« d??Ö« U??"« XÝ« XO??¼u????« Èu??Ý tÐ È—œ b??−??M??ÖÅv?"«— `O?'??" v'??O??Ž X³??×?" t?Ð vF??+«Ë rO??K?'??ð d??"« s¹« r¼ “U??Ð XÝ« XO??¼u???«—œ vÖb½“ «d¹“ ¨XÝ« ÁœUF?«Å‚—Uš vð—b+ È«—«œ v×O'" hAý Æb³KÞÅv"È—uD?½U?L?¼ œ—«b?Ð XÝËœ «— g½«—œ«d?Ð Ë «b?š t! t²?šUÝ —œU?+ «— Ë« iO?*Æœ—«œ XÝËœ «— g½«b½“d* Ë Ë« «bš t!«c?ſ b??O?"« tÐ Ë œd??³?Ð !— v?~?M??Ýd?Ö “« ÎU??ð«– ÊU?'??½« t! XÝ« sJ??2d?O??ſ—œ v?«RÝ U?¹ ¨b?ýU?Ð ÊbO?ýu?½ ÈË“—¬ —œ tJ?M¹« ÊËb?Ð b?ýUÐ t?MA?ð U?¹ ¨býU?³?½ÊËbÐ býUÐ oA?Ž ÈUMLð —œ U?¹ ¨býU³½ ʬ aÝU?Ä ‰U³½œ tÐ Ë býU?Ð t²ý«œ s¼–p¹ q"U??J?ð È«d??Ð ÊU??'??½« ‘U?J??M??! Æb??ýU??Ð t²?ý«œ r?A?Ç X?³?×??" tÐ tJ??M??¹«Ë Êœd?! X³?×?" tÐ U?L?ý qO??" ”U?Ý« Ë t¹U?Ä ÆXÝ« d?¹c?ÄU?½ ÊU??¹U?Ä Èu?−?²?'?łdÐ t! XÝ« X³×" o¹dÞ “« UNMð Ë XÝULý ÊœuÐ q"U!U½ ÊUL¼ Êbý X³×"È«d?Ð tH??+ËÅvÐ ‘öð s¹« ‰U??Š d??¼ tÐ Æœd?! b??¼«u??š t³?K??ſ Êœu??Ð q"U?!U??½ s¹«dÄ «— ULý “U?O½ «bš t! v"U?~M¼ tÐ U?ð ¨XÝ« X³×" “« —«c?ÖdOŁQ?ð t! ÈœU%«ÆXý«œ b¼«u?š ÁU?~?½ v+U?Ð X¹U?{— ÂbŽ —œ 4b?ý tÐ «— U?L?ý Æb?ýU?Ð ÁœdJ?½u−²'?ł p¹ X³×" t! rO?¹u~Ð b¹U?Ð rOM! „—œ «— X³×?" 4«– rO¼«uA?Ð dÖ«ÊU"œuš Ït²?ÝuÄ “« «— U" t! œ—«œ 4—b?+ X³×" Æ«b?š ‰U³½œ tÐ u?−²'?ł ¨XÝ«œ—u?" Ëœ U?Ð ÊU??'?½« X³??×?" t! «d??Ç Æœ“U?Ý p¹œe??½ «b?š tÐ Ë œ—ËU??O?Ð ÊËd??O?ÐÆ©œ—«œ —«d+ ÂËœ Ïtł—œ —œ d~?¹œ t²³?«® d?~¹œ Ë œuš ∫œu?ýÅv" Ë—ÅtÐË— vÝUÝ«¨rOM?! U?MÐ X³?×?" —u×?" d?Ð «— ÊUL?O?Öb½“ t! X?'O?½ sJ?2 UN?½U?'½« U?" È«d?ÐX³×" ¨X³×?" Ë œu/ X³×?" «— U" ‰“« “« œ—«œ XÝËœ «— U" t! v¹«b?š «d¹“b¹U?Ð U?L?ý vÖb?½“ Ë b?O?²?'?¼ X³×?" È«b?š »u?³?×?" U?L?ý Æœ—«œ Á«d?L¼ tÐ «—ÆbýUÐ X³×" tÐ vAÝUÄt! bM!Åv" Á—Uý« Ÿu{u" s¹« tÐ `O'" v'OŽ —œ Ábý ÂU$« tHýUJ" VK+ÊU¹d?ł UO?½œ —œ t! XÝ« X³×?" “« vA¹—U?ð 4U$ a¹—U?ð Ë XÝ« X³?×" «b?švF?+«Ë X³?×?" ÆXÝ« X?³?×?" !— ÏÁd?L?Ł ÊU?L??¼ ÊU?¹d?ł s¹« ÃË« ÏtD?I??½ Ë œ—«œXÝ«bš “« X³×" ≤∞∂≤∞Σ v×O'" aÝUÄ

Page 105

X³×" vðU?ON?« XO?/Uš XIO?IŠ —œ Æb?OýUÐ —«b?¹UÄ `O'?" X³×" tÐ œu?š “UO?½Ë b½Ë«b?š b?M?½U?" t?Ð 7ý«œ X?ÝËœ e?O?"¬—«d?Ý« 4—b?+ U?NM?ð d?A?Ð t?Ð b?½Ë«bš5?M?Ç Æœu??ýÅv" qI?²??M?" iO?* jÝu??ð t! XÝ« `O??'?" VK?+ U??Ð 7?ý«œ XÝËœ‘uſ¬ —œ «— ÊU²½«—œ«dÐ Ë UN?½U'½« ÂULð Ë ¨ÊU?ð—bÄ ¨b½Ë«bš b½«uðÅv?" v²³×"X³×?" È«b?š b?¹—«c?~?Ð b¹—«b?Ð XÝËœ d?²?K?"U?! t! b?O¼«u?šÅv" d?Ö« Æb?A?J?ÐœułË —œ X³?×?" È«b?š s¹« b?¹—«c~?Ð ¨œ—«c?~?Ð Âb+ U?L?ý vÖb?½“ —œ d?²K?"U?!X³×" —œ g½«b?½“d* tÐ X³'?½ «bš X³×?" b¹—«c~?Ð Æœuý “«b½« 5?MÞ UL?ýU?Ð «— vB?A??ý d?Ö« Æœu??ý —U?J??ý¬ ©g½«b?½“d??*® ÊU?²?½«—œ«d??Ð tÐ X³??'?½ U?L??ýUÐ dÖ« U?"« XšUÝ bO?¼«uš b×?²" œuš U?Ð «— Ë« ¨b¹—«bÐ XÝËœ v?FO³?Þ v²³×?"ÆXšUÝ bO¼«uš b?ײ" `O'?" UÐ «— Ë« b¹—«bÐ XÝËœ v¹«b?š X³×" “« vŠË—eO?"¬—«d?Ý« Êb?Ð q"U?Jð tÐ l?+«Ë —œ ¨b¹—«b?Ð XÝËœ `O?'?" U?Ð Ë `O?'" —œ d?Ö«‘d²'Ö tÐ XIO?IŠ ÂöŽ« ÂU~M?¼ tÐ —U! s¹« UÐ 5Mâ?L¼ Ë œd! bO?¼«uš pL!t! tâ?½¬ ÂU$«ò ÈU?M?F?" tÐ Ÿu?{u?" s¹« Ë Æœd?! b?O?¼«uš pL?! —b?Ä 4u?J?K?"f¹b+ 5²?ÝuÖ« ÆXÝ« åÊœuÐ X³?×"ò “« tJK?Ð ¨åX'O?½ býUÐ e?O"¬ X³×?"t⽬ d¼ Ë bO?M! X³×?"ò ∫bM!Åv" ÊUO?Ð 5MÇ «— Ÿu?{u" s¹« v?UŽ vð—U?³Ž —œÆåbO¼œ ÂU$« bO¼«ušÅv" t! «—¿ ¿ ¿bŠ«Ë È«b?š U?L?ý Ït²šU?Ýœu?š ÊU?¹«bš ¨i?×" v²?Ýd?ÄÅXÐ e?ł X'?O½ Èe?O?Ç“Uſ¬ u?½ “« «— «b?š tÐ vN?²?M?" d?O?'?" dÖ« Ë b?M?M?!Åv" ÊU?N?M?Ä d?E?½ “« «— vI?OI?ŠÕË— g¹UÝd?* Vłu" t! œd?! bO?¼«uš v²?¹U{—U?½ tÐ ÂuJ?×" «— œu?š ¨bOM?J½sJ?2d?Oſ «— œu?š v?¹U?N½ q?"U?J?ð t! XÝ« s¹« tL?¼ “« d?ðb?Ð Ë œu?ýÅv" U?L?ýÆXšUÝ bO¼«uš‰UL?! UÐ ÆX?Ý« V?UÞ «— œu?š »u?³×?" UÐ q?"U! ÈœU?%« tA?OL?¼ ¨X³?×"vÖb???½“ s?¹« —œ t! XÝ« n?+«Ë vÐu????š tÐ Ÿu???{u????" s¹« tÐ ÊU????'???½« n?ÝQ???ðb¹uýÅv"ÅqzU½ÅX³×"Å·b¼ÅtÐÅULýÅdÖ«ÅÆbÐU¹ÅXÝœÅÈœU%«Å5MÇÅtÐÅb½«uðÅv/UL?ý ÊUÐu?³×?" U?Ð «— UL?ý Ë« ÷uŽ —œ Ë b?¹d?¹cá?Ð ÊU²?O?Öb½“ —œ «— «b?š b¹U?ÐtÐ øb?ý bO?¼«u?š v{«— œËb?×?" v²?³?×?" tÐ U?L?ý U?¹¬ ÆXšU?Ý b?¼«u?š b?×?²"XÝËœ “Ë— Êö* U?ð “Ë— Êö* “« «— u?ð s"ò ∫XH?Ö b?O?¼«u?š U?¹¬ ‰U?¦?" Ê«u?M?Žr¼«u??š «— œu??š tÐ ’u??B??A??" ÈU??N??O??½U??Ðd??+ U??"« —«œ XÝËœ «— u??ð s?" ¨Â—«œ«b?š U?N?M?ð Ë XÝ« Èb??½Ë«b?š XO?¼u??« Âe??K?²?'?" vF??+«Ë X³?×?" øåb?O??½«—c?ÖX³¦?" »«u?ł UL?ý tÐ U?L?ý Ït+u?AF?" d?Ö« ÆbM?! Áœ—ˬd?Ð «— “U?O½ s¹« b?½«u?ðÅv"U?¹ Ë XO?/u?B?š êO?¼ œu?š oA?Ž —œ t! XÝ« vM?F??" s¹« tÐ d?"« s¹« ¨b?¼œÅv"Èu?~?Ыu?ł Ë« oA?Ž fÄ ¨b??ýU?Ð vH?M?" »«u?ł d??Ö« U?"« b?¼«u?šÅv/ «— vÞd?ýb½«uðÅv/ t! XÝ« pÇu! —b?I½¬ UL?ý VK+ ÆœuÐ b?¼«uA½ t½UI?ýUŽ ÈU¼“U?O½b½«uðÅv/ t! XÝ« pÇu! —bI½¬ v²Š ¨b¼œ ÈUł œuš —œ «— v¼UM²¹ô È«bšs¹« ÂU?L?ð U?Ð U?"« ¨b?¼œ ÈU?ł œu?š —œ «— ÊU?²?½«—œ«d??Ð ÂU?L?ð b?½Ë«b?š X³?×?" U?ÐÊ«—œ«dÐ Æœ—«œ —UE²½« ULý “« «bš t! XÝ« v²³×" ÊUL¼ XÝ—œ s¹« ·U/Ë«vN?« vIAŽ ‰U³?½œ tÐ ULý —œ tJK?Ð ¨b½—«œ X³×" —U?E²½« UL?ý “« UNMð t½ U?LýÆbM²'¼bO¼«ušÅv" d?Ö« ÆbýUÐ vN??« 4«– —œ tJKÐ vF?O³Þ U?NMð t½ b?¹UÐ ULý oA?ŽgAÐ 4U$ X³?×" tР«b" È“U?O½ b¹UÐ œu?ý U¼— v²Ýd?Äœuš “« ÊU²?²³×?" t!—œ b¹UÐ œuý vN?« ÊU²²³×" t! bO¼«ušÅv" dÖ« ÆbOM! ”U'Š« œuš —œ „UÄ ËXÝ«bš “« X³×" ≤∞∏≤∞πv×O'" aÝUÄ