Return to flip book view

Website Verkiezingsprogramma DUS online

Page 1

Verkiezingsprogramma Klik hier voor de kieslijst

Page 2


Voor u ligt het verkiezingsprogramma van DUS! 

DUS! is in 2010 ontstaan uit een samenwerking van de afdelingen van de

lokale partijen            en                 .

               


Duurzaamheid en solidariteit zijn de overkoepelende kernwaarden van DUS! 

Dit gedachtengoed vormt de basis voor de oplossingen die wij zoeken voor 

de maatschappelijke uitdagingen in Uithoorn en De Kwakel.

In dit programma staan de uitdagingen waar de gemeente voor staat. 


Onze visie op mogelijke oplossingen staat in tien hoofdstukken beschreven. 

Daar zullen we ons de komende vier jaar hard voor maken en dit doen we 

graag samen met u!


Op de volgende (inhouds)pagina vindt u o.a. op welke pagina de zes speerpunten

staan die de komende vier jaar belangrijk zijn voor DUS!In de onlineversie van dit verkiezingsprogramma kunt via een eenvoudige navigatie door het

programma scrollen. U klikt daarvoor op de inhoudspagina op het desbetreffende onderdeel.


Tevens kunt u ook de gesproken versie van zo'n onderdeel beluisteren door op het playknopje 

te klikken dat onderaan de pagina verschijnt. Heeft u ideeën, wilt u reageren of bent u het niet met ons eens, dan horen we dat graag. 
Klik daarvoor op het mailicoon hiernaast.


Veel leesplezier en hopelijk tot snel! 

secretariaat@dus-uithoorn.nl

Page 3

Inhoud


Klik op de balk om naar het betreffende onderdeel te gaan.

Page 4

SPEERPUNTEN

HOME

Page 5

Uithoorn en De Kwakel zijn groene dorpen en dat willen we zo houden. 

DUS! is daarom vóór het bevorderen en het behoud van groen in Uithoorn. 

Een groene leefomgeving is immers belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid 

van onze inwoners. Groen geeft rust, nodigt uit om naar buiten te gaan om te bewegen, 

te wandelen en te fietsen. Bomen, struiken en planten zijn uitermate belangrijk. 

Ze nemen fijnstof op en CO2 en beschermen tegen hitte. Een groene omgeving zorgt 

voor een goede en natuurlijke afvoer van het regenwater.


Groen in onze leefomgeving en biodiversiteit

 Aan het ‘vergroenen’ van onze leefomgeving en het bevorderen van de
 biodiversiteit kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. Daarom wil DUS!:


      Bewoners stimuleren om bewust te kiezen voor een groene en
      natuurvriendelijke tuin of balkon (bijvoorbeeld door een actie ‘Steenbreek’)
      Minder stenen en meer groen trekt immers meer insecten en vogels aan
      en bevordert de afwatering; Datzelfde geldt voor het aanleggen van sedum
      op schuurdaken etc. Een groen dak heeft tal van voordelen op economisch,
      ecologisch en maatschappelijk vlak.  

      Gerichte aanplant voor bijen en vlinders stimuleren;

      Nestplekken en broedgelegenheid voor vogels mogelijk maken;

      Bosstroken, ecologische zones en natuurvriendelijke oevers beter
      onderhouden;

      Geen woningbouw toestaan in de Uithoornse polder en andere natuurgebieden;

      Bevorderen van de juiste bomenaanplant op de juiste plek, waardoor een gevarieerd
      bomenbestand ontstaat en bomen gezond blijven;

      Ruimte voor volkstuinen creëren;

      Zorgen voor het behoud van het “groene en landelijke karakter” en van de dijken in
      Uithoorn en De Kwakel (zoals de Drechtdijk, Boterdijk, Vuurlijn);                                 

      Groene initiatieven zoals een ‘Voedselbos’, Legmeerbos e.d. ondersteunen en
      stimuleren.

.

.

.

.

.

.

.

.

Deel 2 van dit hoofdstuk vindt u op de volgende pagina

HOME

Page 6

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Onderhoud in eigen beheer


Natuur vereist onderhoud. Dit onderhoud wordt nu uitbesteed aan externe partijen. Dat wil DUS! veranderen. Wij denken dat dit over het algemeen het beste gedaan kan worden door medewerkers die de gemeente goed kennen en die passie hebben voor de natuur in ons dorp en in contact staan met inwoners. DUS! wil daarom:
    

    Een eigen groendienst: groen onderhoud in specifieke gevallen niet langer                   uitbesteden, maar eigen personeel aannemen; 

  

    Inwoners uitnodigen en ondersteunen om het groen in hun directe buurt te                 onderhouden;   


    Het Libellebos verbeteren in samenspraak met inwoners.  

                               

                           


Dieren

DUS! wil dat Uithoorn een diervriendelijke omgeving is. Wij zetten daarom in op:    Een goede opvang voor zwerfdieren;


    Dat dierenwelzijn een onderdeel is van die besluitvormingsprocessen waar dit

    welzijn onder druk kan komt te staan;


    Goede voorlichting aan inwoners over opvang huisdieren, dierenambulance en             verantwoord dierenbezit.                

    

Onderwijs en vrijwilligerswerk


Bewust omgaan met planten en dieren begint al vroeg. Daarom wil DUS!:


    'Natuur- en milieuonderwijs' verder stimuleren;


    Initiatieven zoals het onderhouden van tuinen in de buurt door leerlingen van de

    Praktijkschool en de schooltuin van de Brede School in de Legmeer stimuleren;    


    Waardering uitspreken voor alle vrijwilligers.

HOME

Page 7In de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ is opgenomen dat iedereen recht heeft op huisvesting. Het vinden van passende woonruimte in Uithoorn  is voor velen echter een enorm probleem. De woningmarkt is door marktwerking een verdienmodel geworden. DUS! wil dat de gemeente alles in het werk stelt om dit recht in Uithoorn, waar mogelijk, te herstellen.
   

Meer betaalbare en passende woningen

DUS! wil een woningbouwprogramma met woningen dat aansluit bij de behoefte van onze inwoners. Wij zetten daarom in op:    Extra woningen in de sociale huursector boven op de bestaande voorraad;


    Zelfbewonersplicht: speculatieve en andere prijsopdrijvende invloeden op de                 woningmarkt zoveel mogelijk beperken in alle gevallen waar juridisch mogelijk ;      


    Meer goedkope huur- en koopwoningen zoals duo-woningen voor jongeren en                 starters;                  


    Meer woningen in het middensegment om doorstroming te bevorderen;


    Meer woningen voor mensen die met meerdere gezinnen bij elkaar willen wonen,           voor mensen die mantelzorg verlenen en voor mensen met speciale wensen;        


    Meer ruimte voor initiatieven zoals ‘Tiny Houses’, Knarrenhoven en
    levensloopbestendige woningen;  


    Meer soorten woningen, bijvoorbeeld voor ouderen die kleiner willen wonen, maar         wel met goede voorzieningen.


Dit willen we organiseren door elke vier jaar, met inzet van de behoefte-inventarisatie, heldere en meetbare afspraken te maken over het aantal woningen per categorie en andere beleidsmaatregelen (zoals zelfbewonersplicht). Via de jaarlijkse monitor houdt de gemeenteraad vinger aan de pols omtrent de resultaten met als doel tussentijds bij te sturen.


Verduurzaming van woningen


DUS! zet in op het verduurzamen van woningen. Hierbij gaat het wat ons betreft niet uitsluitend om op relatief korte termijn aardgasvrije woningen te realiseren. Het gaat immers ook om het terugdringen van de CO2-uitstoot. 

.

.

.

.

.

.

.

Deel 2 van dit hoofdstuk vindt u op de volgende pagina

HOME

Page 8

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
 DUS! wil betaalbare oplossingen en zet krachtig in op:

    

    Zonnepanelen in combinatie met andere functies (water, bedrijfsdaken, kassen,

    parkeerterreinen, overheidsgebouwen). In dit kader worden, waar mogelijk,

    bouwkundige eisen gesteld bij nieuwbouw;


    Inwoners uitnodigen en ondersteunen om het groen in hun buurt te onderhouden;

 

    Woningbouwverenigingen met als doel om betaalbare oplossingen te realiseren voor

    energieneutrale woningen;
 
    Het onderzoeken hoe we minima kunnen ondersteunen in het kader van 

    energiebesparende maatregelen;

   

    Het onderzoeken van de mogelijkheden om een coöperatie op te zetten met als doel 
    om, samen met onze inwoners, bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. 
    Hierbij wil DUS! de bewoners veel meer ‘aan de voorkant’ betrekken door middel 
    van een burgerberaad.


Een fijne leefomgeving

Prettig wonen betekent ook een fijne, groene en gezellige leefomgeving. 
In dit kader zet DUS! de komende vier jaar in op de volgende thema’s:

    Versterken van de recreatiemogelijkheden in Uithoorn door benutting van de waterlijn langs 

    de gehele Amstel binnen de gemeentegrenzen. Dit is immers een mooie plek om te winkelen,

    om op een terrasje te zitten, een hapje te eten en te recreëren;

    DUS! wil daarom meer promotieactiviteiten en het centrum meer autoluw maken;


    Behouden van het historische karakter en de karakteristieke oude gevels in het Oude Dorp.

    Hiermee blijft het Oude Dorp immers aantrekkelijk;


    Bewaken van de balans tussen groen en de bebouwde omgeving. Dit betekent onder 

    meer niet bouwen in de Uithoornse Polder, minimale bebouwing langs de Drechtdijk en 

    behoud van het Libellebos in de huidige omvang;


    DUS! wil meer bomen in de woonwijken en een bomenbeleidsplan dat actief wordt

    uitgevoerd. De reden is dat bomen het (leef)klimaat in de woonwijken verbeteren;


    Het stimuleren van participatie in het kader van de omgevingswet met als doel om 

    bewoners een actieve rol te geven bij de inrichting van hun eigen leefomgeving;


    Een gezonde leefstijl door sport en bewegen voor alle leeftijdsgroepen in een natuurlijke 

    omgeving. DUS! wil daarom goed aangegeven wandel- en fietsroutes, speelvoorzieningen

    voor ‘de kleintjes’ in de woonwijken, ontmoetingsplekken voor alle leeftijden (zoals de 

    skateboardbaan/fitnessapparaten).

    

HOME

Page 9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


In een circulaire economie worden producten en materialen opnieuw gebruikt en 

behouden grondstoffen hun waarde. We spreken dan ook niet meer van afval, maar van grondstof. Er wordt zo min mogelijk energie gebruikt en de energie die gebruikt wordt is duurzaam. Dit is noodzakelijk om de wereld leefbaar te houden.


Voorzieningen

DUS! wil dat bewoners goed gefaciliteerd worden door:


    Openingstijden scheidingsdepot aan te passen aan de behoefte van de bewoners;


    Circulaire projecten zoals repaircafé, kledingbank en naaiatelier te ondersteunen;


    Uithoornse scholen aan te moedigen om lessen in circulaire economie aan te bieden;


    Fietsgebruik stimulerende maatregelen in te voeren;


    Goed en/of rechtstreeks openbaar vervoer naar je werk buiten Uithoorn zoals Schiphol 

    te regelen.
 

Maatregelen

DUS! wil dat bewoners goed geholpen worden door:


    Het ondersteunen van burgerinitiatieven zoals de energiecoöperatie;


    Het ondersteunen van ondernemers om collectief duurzame maatregelen te nemen, 

    zoals gezamenlijke groene stroominkoop, groene daken, en afvalscheiding;


    Uithoorn aantrekkelijk te maken voor circulaire bedrijven;


    Organisatoren van evenementen stimuleren om afval gescheiden in te zamelen;


    Energiezuinige glastuinbouw te stimuleren door het aansluiten bij de regio.


En verder 
DUS! wil verder nog inzetten op de volgende punten:


     Verbeteren van de voorbeeldrol van de gemeente;


     Houtkapopbrengst gebruiken voor banken, bloembakken of gebruiksvoorwerpen. De 

     versnipperaar zo min mogelijk gebruiken;


     Opzetten van een voorlichtingscampagne om zwerfvuil terug te dringen;


     Het gebruik van alternatieve duurzame bouwmaterialen;


     Het opnemen in het bouwbesluit van mogelijk verplichte plaatsing van zonnepanelen op
     grote daken 

.

HOME

Page 10


Het is duidelijk dat DUS! zich inzet voor een samenleving waarin diversiteit en 

inclusie gemeengoed is, zoals omschreven in het hoofdstuk ‘Zorgen voor elkaar’. 

Wat DUS! betreft kan iedereen zichzelf zijn en worden wat hij of zij wil. 

Het bevorderen van de kansengelijkheid is een essentieel onderdeel evenals het 

tegengaan van discriminatie.


Kansengelijkheid

Goed onderwijs is een cruciale factor voor kansen op een prettig leven. Dat beperkt zich 

niet tot kinderen en jongeren die nog aan hun carrière moeten beginnen. Dit geldt ook 

voor volwassenen. Zelfontplooiing en een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ zijn in dit kader belangrijke aspecten. DUS! zet daarom in op:


    Het vergroten van de ontplooiingskansen van kinderen uit kansarme gezinnen;


    Het aanbod voor deze kinderen om dit te ondersteunen moet daarom beter

    gecommuniceerd worden;                


    Het verbeteren van de communicatie over de mogelijkheden van ‘Leven Lang 

    Ontwikkelen”.
 

Tegengaan van discriminatie


Discriminatie bestrijden met wet- en regelgeving vormt de absolute basis, maar voor een daadwerkelijk diverse en inclusieve samenleving, waarin iedereen gewaardeerd wordt en gelijke kansen heeft, is meer nodig. Dat kan niet alleen vanuit het Rijk en de gemeente Uithoorn gerealiseerd worden. DUS! zet zich af tegen elke vorm van discriminatie bewust 

of onbewust. Daarom wil DUS!:


    Inzetten op meer bewustwording van de effecten van persoonlijke voorkeuren;


    Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties stimuleren en faciliteren om

    binnen de eigen geledingen discriminatie tegen te gaan;


    Uitgaand van het gegeven ‘onbekend maakt onbemind’ stimuleren van meer sociale

    verbinding tussen onze inwoners.
.

.

.

.

.

.

HOME

Page 11

Iedereen wil graag een fijn leven, in een prettige leefomgeving, zichzelf kunnen zijn, toekomstperspectief hebben en zich verbonden voelen. DUS! vindt het daarom 

buitengewoon belangrijk dat:


    Iedereen ongeacht afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, gender, opleidingsniveau of

    religie, respect ondervindt en mee kan doen;    


    In de gemeente eenzaamheid in alle leeftijden bestreden wordt;

    

    Polarisatie en discriminatie wordt tegengegaan;


    Iedere inwoner die zorg nodig heeft ook de benodigde zorg krijgt;

     Inwoners meer naar elkaar omkijken en zoveel mogelijk voor elkaar zorgen.


Zorg door gemeente

Iedereen heeft in het leven wel eens hulp nodig. Meestal is een beetje hulp van vrienden 

of buren voldoende, maar soms is professionele hulp noodzakelijk. Professionele hulp 

wordt verzorgd door de gemeente en andere organisaties waarmee in dit kader wordt 

samengewerkt. DUS! wil dat de tijdelijke of permanente professionele hulp in stand blijft. Hierbij gaat het om:    

Hulp voor minder financieel draagkrachtigen;


De voorzieningen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor iedereen die 

hier recht op heeft;


Ondersteuning richting werk voor werkzoekenden;


De voorziening via de Jeugdzorg voor iedereen die dit nodig heeft;


      Het nog verder verbeteren van de samenwerking in de zorgketen en tussen sociale
      partners (zoals Uithoorn voor Elkaar!) zodat betaalbare, effectieve zorg 

      gewaarborgd blijft.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

Deel 2 van dit hoofdstuk vindt u op de volgende pagina

HOME

Page 12

.

.

.Veiligheid en leefbaarheid


     Inzetten op aanpak van ondermijning; 

     Handhaving en toezicht verbeteren; 

     Krachtige inzet bij het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld; samenwerking 
     tussen politie en ‘Veilig thuis” intensiveren.


Sociale cohesie en sociale netwerken 


De hulp die de gemeente biedt is kostbaar. Om onze zorg toegankelijk en betaalbaar 

te houden is sociale cohesie essentieel. Sociale cohesie betekent een hoge mate van verbondenheidsgevoel en ook, betrokken zijn bij elkaars welzijn. 

Dit gebeurt in een goed netwerk van buren en vrienden. Een goed netwerk met fijne 

contacten voorkomt veelal ook dat problemen groter worden en daarmee een groter 

beroep op professionele hulpverlening moet worden gedaan.

Daarom heeft DUS! het thema 'sociale cohesie' hoog op de agenda staan.
Begrippen als ‘diversiteit en inclusie’ horen daarbij.

Diversiteit en inclusie gaat over de mix van mensen uit verschillende groepen.

Dat kunnen verschillen zijn in afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, gender, 

opleidingsniveau, religie, etcetera. 

DUS! zet daarom in op:    Het stimuleren van een sterk sociaal netwerk voor ouderen zodat zij in goede                             gezondheid langer zelfstandig kunnen blijven wonen;  


    Het stimuleren van activiteiten die de verbondenheid in de samenleving versterken;


    Het stimuleren van onderlinge verbondenheid in het onderwijs.

.

.

.

HOME

Page 13

.

Alle werkzoekenden een passende baan


Werk is belangrijk voor iedereen. Belangrijk om je te ontwikkelen en om armoede en eenzaamheid te voorkomen. Niet iedereen komt echter makkelijk aan een baan. 

Toch zijn er ook werkgevers die moeite hebben met het invullen van vacatures. 

DUS! zet daarom in op:    Het investeren in scholing voor een passende en duurzame baan;


    Een forse inzet om vraag en aanbod bij elkaar te brengen;


    Ondersteuning van statushouders en arbeidsbeperkten naar passend werk in nauwe

    samenwerking met de werkgevers door belemmeringen weg te nemen;


    Het invullen van de taakstelling ‘beschut werken’, waardoor inwoners, die met extra

    begeleiding wel kunnen werken, in een veilige omgeving aan de slag kunnen;

Het stimuleren van projecten waar de samenleving beter van wordt en stimuleren dat mensen hier aan de slag gaan. Denk bijvoorbeeld aan een kledingbank, een naai-
atelier een repaircafé;


    Het stimuleren van jong ongehuwde moeders om aan het werk te gaan, waardoor 

    zij op de lange termijn hun welzijn en welvaart kunnen verhogen;


    Het vrijstellen van sollicitatieplicht van bijstandsgerechtigden van 55 jaar en ouder, 

    die al 10 jaar of langer in de bijstand zitten; wel worden zij ondersteund en 

    gestimuleerd richting vrijwilligerswerk;


    Het stimuleren van onderlinge verbondenheid in het onderwijs;    Het stimuleren van werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen in plaats van 

    flexibele contracten te bieden;


    Een betere voorbeeldrol van de gemeente m.b.t. het in dienst nemen van mensen 

    met een arbeidsbeperking conform de landelijke taakstelling.


Preventie en bestrijding jeugdwerkloosheid


DUS! vindt het uitermate belangrijk dat jongeren alle kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en een mooie plek in de samenleving te krijgen. Daarom wil DUS!:


    Een nauwe samenwerking opzetten met het bedrijfsleven en maatschappelijke 

    organisaties met als doel een passende werkplek en/of dagbesteding creëren;


    Jongeren ondersteuning bieden in het vinden van passend werk en/of school of 

    dagbesteding;


    Activiteiten promoten om jongeren te enthousiasmeren voor de technieksector.  
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Deel 2 van dit hoofdstuk vindt u op de volgende pagina

HOME

Page 14

Vestigingsbeleid ondernemers


DUS! wil een goed ondernemers- en vestigingsklimaat in de gemeente Uithoorn en 

dat Uithoorn een gemeente is die oog heeft voor ondernemers. 

Startende ondernemers moeten meer ruimte krijgen. 

DUS! wil daarom:


    Samen met ondernemers een 4-jarige agenda opstellen om het ondernemers- en

    vestigingsklimaat te versterken;


    Samen met ondernemers nadenken om leegstand van kantoren en winkels tegen

    te gaan; Hierbij wordt de mogelijkheid van omzetting naar woningen meegenomen;

 
    Stimuleren dat de gemeente zich opstelt als partner en tevens de uitvoering

    van de 4-jarige agenda in nauwe samenwerking faciliteert;

 
    Duurzame en creatieve ondernemers actief benaderen om zich in Uithoorn te vestigen,

    bijvoorbeeld door het inrichten van een ondernemersloket;


    Ruimte voor startende ondernemers, door hen coaching aan te bieden en

    broedplaatsen in te richten.  
Preventie en bestrijding jeugdwerkloosheid


DUS! vindt het uitermate belangrijk dat jongeren alle kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en een mooie plek in de samenleving te krijgen. Daarom wil DUS!:


    Een nauwe samenwerking opzetten met het bedrijfsleven en maatschappelijke 

    organisaties met als doel een passende werkplek en/of dagbesteding creëren;


    Jongeren ondersteuning bieden in het vinden van passend werk en/of school of 

    dagbesteding;


    Activiteiten promoten om jongeren te enthousiasmeren voor de technieksector.  
.

.

.

.

.

.

.

.

HOME

Page 15


DUS! maakt zich zorgen over het effect van het groeiende vliegverkeer op Schiphol op de leefbaarheid in onze gemeente en over de invloed van vliegverkeer op de natuur, op het klimaat, op de veiligheid en op de gezondheid van onze inwoners. 

Ook onze mogelijkheden voor woningbouw komen danig in de knel door de almaar 

groeiende luchthaven. 

De plannen van het Rijk liegen er niet om. Daarin staat substantiële groei van Schiphol en luchtvaart in het algemeen nog steeds voorop.

Onderzoeken wijzen uit dat inwoners van Uithoorn de afgelopen 10 jaar zijn

geconfronteerd met een steeds toenemende geluidshinder als gevolg van de groei van het vliegverkeer. De afspraken met Schiphol uit 2008 – het Aldersakkoord - over 

hinderbeperking zijn niet of nauwelijks nagekomen. Ook de nieuw gelanceerde ‘minder-

hinder-website’ van Luchthaven Schiphol laat zien dat er nauwelijks effectieve hinderbeperkende maatregelen genomen worden om de gemeente Uithoorn te ontlasten.


DUS! is:


    Tegenstander van verdere groei van vliegbewegingen over Uithoorn en De Kwakel;


    Zich bewust dat Schiphol weliswaar een grote werkgever voor onze inwoners is,

    maar we maken ons ook zorgen over de zeer ernstige (geluids)overlast in onze 

    gemeente;


    Van mening dat de gezonde balans tussen Schiphol en de leefomgeving 

    in Uithoorn en De Kwakel al jaren zoek is;


    Van mening dat de gezondheid van onze inwoners en de leefbaarheid in onze 

    gemeente voorop staan;


    Van mening dat de hinder minder moet en om dit te realiseren dat er maar 

    één manier is: minder vliegbewegingen.

.

.

.

.

.

.

.

Deel 2 van dit hoofdstuk vindt u op de volgende pagina

HOME

Page 16

Wat doet DUS!?


Wat DUS! betreft is er maar één manier is om echte hindervermindering te realiseren 

en dat is door minder te vliegen. Hier maken we ons al jaren hard voor door:


      Vast te houden aan het nakomen van de Alders-afspraken over hinderbeperking
      uit 2008;

      

      Als DUS! actief lid te zijn van de Uithoornse raadswerkgroep Schiphol en pal te staan 

      achter het huidige uitgangspunt van de werkgroep ‘Genoeg is Genoeg; 

     

      Het aanscherpen van ons standpunt: ‘Het significant verminderen van het aantal 

      vluchten ten opzichte van 2019 is de enig haalbare oplossing om daadwerkelijke

      hinderbeperking te realiseren’. Dit standpunt is middels een motie vastgelegd

      en is ook het uitgangspunt van onze gemeente in alle overleggen met Schiphol;


      In nauw contact te staan met bewonerswerkgroep PUSH, milieuorganisaties, 

      regionale Schiphol whatsappgroepen van D66 en GroenLinks, Tweede Kamerleden, 

      Provincie, omliggende gemeenten en milieuorganisaties om landelijke besluitvorming 

      te beïnvloeden.


 

DUS! wil: 


       Dat de komende jaren actief wordt ingezet op een daadwerkelijke en meetbare

       beperking van de hinder en de handhaving hiervan; 


       De NADP2 startprocedure wordt teruggedraaid;


       Dat keuzes die gemaakt worden gebaseerd zijn op waarden zoals veiligheid, 

       gezondheid, leefomgeving en klimaat;


       Dat gemaakte afspraken uit 2008 over hinderbeperking worden nagekomen;


       Dat er een significante vermindering van het aantal vluchten ten opzichte van 

       2019 komt;


       Er geen nachtvluchten meer plaatsvinden;


       Dat secundaire banen niet langer worden ingezet als primaire banen en bij voorkeur 

       worden gesloten;


       De woningbouwbeperkingen als gevolg van de geluidsoverlast worden verminderd.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

HOME

Page 17

Sport & Bewegen


In Uithoorn en de Kwakel zijn alle ingrediënten aanwezig om de gemeente te 

profileren als sportdorp. DUS! vindt hierbij de volgende aspecten belangrijk:


       De grote waarde voor de volksgezondheid;


       Dat het mensen fysiek en mentaal in beweging brengt;


       Dat sport & bewegen zorgt voor ontmoeting en verbinding tussen mensen;


       Dat sport & bewegen is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl is en

       preventief werkt als het gaat om allerlei volksziektes.

   

       Dat het aanbod (kwaliteit en kwantiteit) van de sportaccommodaties wordt 

       afgestemd op de vraag;Alle reden om meer prioriteit te geven aan het stimuleren en faciliteren van 

'sport & bewegen'. DUS! komt daarvoor graag in beweging door 'sport & bewegen'
als speerpunt op te nemen in dit verkiezingsprogramma.


Een van de hoofdthema’s van het Sportakkoord van de gemeente Uithoorn is de 

'Veilige en positieve sportvereniging'. Alle kinderen, niemand uitgezonderd, moeten 

binnen een sportvereniging veilig kunnen sporten. ‘Veilig’ wil zeggen dat we, begeleiders, 

coaches, sporters en toeschouwers respect hebben voor elkaar, dat we beslissingen van 

leiders, trainers, scheidsrechters, etc. respecteren, er geen plaats is voor pesten, 

schelden of discrimineren. Dat betekent dat we elkaar daar ook op aanspreken.
‘Positief’ ligt in het verlengde daarvan. Het gaat dan met name om begrippen als

positieve coaching, prestatie mag, maar kinderen moeten vooral plezier hebben in hun sportactiviteiten. Trainers, coaches, besturen hebben daar een belangrijke rol in.


      


 

.

.

.

.

.

Deel 2 van dit hoofdstuk vindt u op de volgende pagina

HOME

Page 18

Sportparticipatie & inclusief sporten


Wat wil DUS!?


       Het jeugdfonds 'Sport & Cultuur’ blijvend onder de aandacht brengen, zodat 
       alle kinderen kunnen deelnemen aan sport en sporten kunnen uitproberen.


       Dat het volwassenenfonds 'Sport & Cultuur’ beschikbaar blijft voor alle inwoners 

       van Uithoorn en de Kwakel die daarvoor in aanmerking komen;


       Dat er een laagdrempelig naschools sportaanbod komt in de wijken;


       Dat scholen in de gemeente zich actief inspannen om leerlingen kennis te laten

       maken met verschillende sporten, zowel onder schooltijd als daarbuiten;


       Samenwerking tussen sportverenigingen en gemeente stimuleren om kinderen een                            samenhangend en toegankelijk programma aan te bieden waarbinnen zij

       kennis maken met verschillende sportverenigingen en sporten;


       Dat de gemeente zich inspant zich om gehandicaptenteams mogelijk te maken bij

       zoveel mogelijk verschillende sportverenigingen;


       Dat het ‘Sportakkoord‘ verder wordt uitgebouwd en merkbaar wordt in de samenleving;


       Dat de inzet van vrijwilligers wordt gestimuleerd en ondersteund door de gemeente;


       Dat de gemeente Uithoorn de kracht van topsport als impuls in de sportstimulering 

       gebruikt.


Openbare ruimte die uitnodigt tot sport & bewegen

Wat wil DUS!?


       Bij het (her)inrichten van de openbare ruimte wordt steeds gekeken naar inrichting 

       die ‘Sport & Bewegen’ stimuleert;


       Een onderzoek naar de mogelijkheden voor meer fietsstraten worden gestart. 

       Betere handhaving op bestaande fietsstraten. De auto’s zijn er te gast;


       Het buitenspelen aantrekkelijker wordt gemaakt. De speelruimte wordt natuurlijker en                      uitdagender ingericht. De veiligheid van het buitenspelen wordt vergroot;


       Stimuleren dat de weg van huis naar school en vice versa het liefst lopend of 

       per fiets wordt afgelegd. De gemeente stimuleert dit actief en zorgt voor veilige routes; 


       Dat de gemeente zich actief inzet voor een rookvrije generatie door de buitenruimte 

       waar mogelijk rookvrij te maken..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

HOME

Page 19

Kunst en Cultuur


DUS! vindt het essentieel dat 'Kunst en Cultuur’ (zoals beeldende kunst, theater, 

muziek, film/video, schilderkunst, lichamelijke expressie, verhalende kunst, dichtkunst)
toegankelijk, betaalbaar en bereikbaar is voor iedereen. ‘Kunst en Cultuur’ inspireert, 

zorgt voor zingeving, verfraait, geeft inzicht in historie, geeft stof tot nadenken, is 

onderwerp van discussie, stimuleert creativiteit en beweging, verbindt en brengt 

mensen samen. DUS! vindt daarom dat iedereen in onze gemeente de mogelijkheid 

moet hebben om vormen van ‘Kunst en Cultuur te beleven en/of zelf uit te oefenen. 

We onderschrijven van harte de doelstellingen in de nieuwe cultuurnota 2020 – 2023.

Kunst en Cultuur voor iedereen 


De gemeente Uithoorn is bij uitstek een kunstzinnige gemeente. 

Daarbij denken we aan de overvloed aan fantastische initiatieven die zijn ontstaan bij de 

viering van 200 jaar Uithoorn. Dat overtrof alle verwachtingen. 

DUS! vindt het daarom belangrijk om in te zetten op het:

       Bewaken dat 'Kunst en Cultuur’ hoog op de politieke agenda blijft staan;


       Ondersteunen van initiatieven in het kader van 'Kunst en Cultuur’;


       Behoud en ondersteunen van muziekverenigingen, koren, toneel- en
       theatergezelschappen, dansverenigingen, kunstenaars, muzikanten e.d.;


       Stimuleren van educatieve programma’s op scholen met bijvoorbeeld workshops 
       door kunstenaars;


       Beschermen van bestaande monumenten;


       Behouden van cultureel erfgoed;


       Ondersteunen van- en meewerken aan evenementen en educatieve programma’s.
 
.

.

.

.

.

.

.

HOME

Page 20


Betrouwbare gemeente voor burger en ondernemer


DUS! is van mening dat de gemeente er is om de burgers op een klantvriendelijke 

manier te dienen. Daarom willen we:


       Dat de bewoners centraal staan en niet de regels en budgetten;


       Een transparante besluitvorming, waarin de inwoners en organisaties vroegtijdig
       worden betrokken;

       Een gemeentelijke organisatie die uitgaat van ‘ja dat kan’ , tenzij er

       zwaarwegende argumenten zijn om nee te verkopen;


       Burgerinitiatieven ondersteunen;


       Dat de contacten met en digitale dienstverlening aan bewoners en ondernemers
       tijdig, klantgericht en efficiënt verlopen;


       Dat er continue gewerkt wordt aan het verbeteren van de dienstverlening. 
       Het resultaat hiervan wordt jaarlijks gemonitord en wordt voorgelegd aan 

       de Raad met verbeterpunten.


Een efficiënte organisatie


DUS! wil het voorzieningenpeil minimaal in stand houden. We zien echter dat de 

overheidsfinanciën onder druk staan. DUS! hanteert als uitgangspunt dat het vertrouwen 

in onze inwoners centraal staat. Met dit als uitgangspunt is een efficiënt georganiseerde gemeentelijke organisatie essentieel. Daarom zetten wij in op:

       

       Vertrouwen in onze inwoners en daarom minder controle en registratie;


       Het toekennen van subsidies voor meerdere jaren waar dat kan;


       Een verbetering van (digitale) communicatie en dienstverlening om bewoners en 
       ondernemers te informeren en om efficiënter te werken. Hierbij is er nadrukkelijk 
       aandacht voor de bewoners die geen of slecht toegang hebben tot de digitale snelweg. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Deel 2 van dit hoofdstuk vindt u op de volgende pagina

HOME

HOME

HOME

HOME

HOME

HOME

HOME

Page 21


Samenwerking in de regio


We werken in Uithoorn samen met andere gemeenten omdat we hiermee onze 

taken en dienstverlening beter kunnen organiseren. Dit doen we in DUO+ verband met 

Ouder-Amstel en Diemen, met Amstellandgemeenten, met Amsterdam en met 

gemeenten in de Metropoolregio. Zo benutten we de kennis van grotere gemeenten 

en organiseren we de jeugdzorg. Tevens trekken we gezamenlijk op bij ruimtelijke en 

duurzame activiteiten zoals de glastuinbouw, het realiseren van warmtenetten en het 

opwekken van duurzame energie. Ook voor de balans tussen wonen en natuur en een 

evenwichtig aanbod tussen dure en goedkope huur- en koopwoningen, zijn we 

aangewezen op een goede samenwerking in de regio. DUS! volgt de samenwerking 

altijd kritisch en toetst deze voortdurend aan de volgende uitgangspunten:


       De belangen van Uithoorn en De Kwakel worden in de samenwerking goed
       vertegenwoordigd; is van grote waarde voor de volksgezondheid;


       Er is sprake van voldoende vrijheid van beleid;


       De dienstverlening wordt kostenefficiënt aangeboden en de kosten zijn goed
       verdeeld;


       De samenwerking draagt bij aan een betere of goedkopere uitvoering van de eigen

       taken.


Gezonde financiën


Uitgangspunt is dat de financiën van de gemeente op korte én op lange termijn 

gezond zijn. DUS! is van mening dat we de toekomstige generatie niet mogen 

opzadelen met grote schulden. We willen:


       Zo laag mogelijke lokale lasten voor onze inwoners;


       Meer inzet van provinciale, landelijke en Europese subsidies in DUO+-verband 
       om de inkomsten te verhogen;

       Een efficiënte inkoop;


       De schuldenlast beperkt houden door de tering naar de nering te zetten.


 

.

.

.

.

.

.

.

.

HOME

Page 22

Page 23

          5 maart 2022

HOME

Page 24

HOME