Return to flip book view

Výroční zpráva 2022 - Komunitní centrum Petrklíč

Page 1

VÝROČNÍZPRÁVA2022

Page 2

Page 3

OBSAH Slovo pedsedy 02 Komunitn ho centra Petrkl c Slovo m stostarosty 04 mstsk c sti Praha 10 06 Nase posl n 08 Organizacn struktura 10 Osobn asistence v Praze Pecovatelsk sluzba 16 v Pardubick m kraji 24 Projekt Archa pomoci 28 Dti a ml dez 32 Nasi partnei 34 Hospodaen v roce 2022 40 Informace o organizaci

Page 4

Cílem Komunitního centra Petrklíč je pomáhat těm, kteří to potřebují. Když se zpětně podívám na to, jak jsme si vedli v roce 2022,jsem vděčný všem našim dobrovolníkům a pracovníkům za jejich nasazení a podporu. Právě díky nim jsme mohli pomoci 156klientům sociálních služeb, podpořit 231 klientů návazných služeb a trávit volný čas s 32 účastníky volnočasových aktivit. Myslím si, žeprávě to, že jsme v minulém roce podpořili přes 400 jednotlivců v rozsahu přes 23 000 hodin přímé práce, svědčí o tom, že našeposlání úspěšně naplňujeme.Petrklíč každým rokem roste a nebylo tomu jinak ani v roce 2022. Abychom dokázali koordinovat naše aktivity ve všech třechkrajích, kde aktuálně působíme, založili jsme během roku tři pobočné spolky. Cílem těchto spolků je zajišťovat nám podporu prolokální projekty. Za důležitá považujeme právě lokální partnerství, která jsou podpořena osobními vazbami. Právě prostřednictvímpobočných spolků jsme schopni navázat pevnější vazby v místech, kde působíme.Důležitou událostí minulého roku bylo rozhodně jednání s Pardubickým krajem o zařazení kapacit naší pečovatelské služby vPardubicích do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. Díky zájmu klientů a velké podpoře ze strany pardubického magistrátujsme se s Pardubickým krajem dohodli na podpoře naší nové pobočky v Pardubicích. Od roku 2023 tak zde můžeme počítat skapacitou 3 000 hodin péče ročně. Celkově v Pardubickém kraji pro rok 2023 počítáme s podporou ve výši 11 500 hodin ročně.Zlomem, který s sebou nese vstup do dalšího kraje, bylo jednání o zařazení kapacit naší osobní asistence do krajské sítěStředočeského kraje. Na základě poptávky ze strany obce Horoměřice Středočeský kraj zařadil počínaje rokem 2023 2 000 hodinosobní asistence do své krajské sítě.Úvodní slovo předsedy2

Page 5

V rámci Prahy naše kapacita tradičně roste. O to více nás potěšila důvěrapražského magistrátu, který nám na základě spolupráce v roce 2022 zvýšil ročníkapacitu pro rok 2023 z 10 000 hodin na 16 000 osobní asistence ročně. Důvodembylo velké množství odmítnutých zájemců o službu z důvodu nedostatečnékapacity. Počínaje dalším rokem tak budeme mít možnost podpořit vyšší množstvízájemců.Petrklíč byl v loňském roce úspěšný i z hlediska investičních dotací. Postoupili jsme vnákupu 9 nových automobilů určených pro sociální služby. Na konci roku za námibylo jak výběrové řízení tak uzavřená kupní smlouva. Zároveň jsme podali žádosti odalší investiční dotace zahrnující zakoupení a rekonstrukce prostorů, které by sloužilyjako zázemí pro sociální služby v oblasti našich nových poboček v Horoměřicích a vPardubicích.Bc. Jakub Frajpředseda spolkuVážím si obrovské míry zájmu ze strany klientů a podporovatelů. Těší mě každý nový klient, kterému můžeme být na blízku. Stejně takmi dělá radost každé slovo podpory od rodinných příslušníků či dárců. Velkým závazkem je pro nás i podpora ze strany státní správy,krajů a obcí.Děkujeme, že můžeme být součástí místních komunit a že můžeme podporovat ty, kteří to potřebují.3

Page 6

Řekl bych, že rok 2022 nás dokázal opět překvapit. V okamžiku, kdy už se nám zdálo, že zákeřnou globální nemoc máme téměř podkontrolou, začal na Ukrajině válečný konflikt, který přinesl do Evropy energetickou krizi a sociální nestabilitu tím ještě prohloubil. Uplynulý rok tak znovu vystavil Českou republiku zátěžové zkoušce v oblasti sociální stability a její udržitelnosti. Veřejné samosprávy anestátní organizace musely opět operativně vymýšlet a uplatňovat nové nástroje sociální pomoci, komunikace i řízení.Žijeme zkrátka v době, kdy se potýkáme s všudypřítomnou obavou, co bude dál. Sociálních problémů přibývá a my přirozeněčelíme určité nervozitě, zda dokážeme obstát i v dalších letech, zda dokážeme zajistit sociální stabilitu, zda dokážeme pomoci těm,kteří to nejvíce potřebují. A to na všech úrovních veřejné správy. Na tomto místě musím jako představitel veřejné samosprávy konstatovat, že sami zajistit dostatek sociální péče nedokážeme.Naštěstí ale máme na území Prahy 10 kvalitní síť nestátních organizací poskytujících sociální služby a pomáhajících potřebným. APetrklíč je přesně takovou organizací, na kterou je v této věci spoleh. Slovo místostarosty městské části Praha 104

Page 7

Jakkoli jsem sám osobně spíše akční typ, povinná byrokracie veřejné správy métempo někdy dosti brzdí. O to raději spolupracuji s akčními neziskovkami, které svoudynamikou a jiskrou v oku dávají svému okolí inspiraci a energii. Pracovní setkání sPetrklíčem mají zkrátka ten správný rytmus a je jasné, že organizace zvládá své úkolyna vysoké profesionální úrovni. A jsem si jist, že každou korunu věnují do podporypřesně té činnosti, která je na Praze 10 aktuálně nejvíce potřeba. Chtěl bych touto cestou Petrklíči popřát mnoho zdaru v práci do dalších let a doufám,že je úřední byrokracie nebude příliš brzdit v jeho skvělé práci!MgA. David Kašparmístostarosta MČ Praha 105

Page 8

Jsme dobrovolným a nezávislýmspolkem, sdružujícím své členy nazákladě společného zájmu.Cílem spolku je nabízet dětem, mládeži, rodičům,rodinám, seniorům, osobám s postižením,formálním i neformálním pečujícím,dobrovolníkům, cizincům a dalším osobám kvalitníprogram a služby v rámci oblastí sociálních služeb,dobrovolnictví, trávení volného času, veřejněprospěšných aktivit a vzdělávání.1 2Naše poslání tak, jak jej definujeme ve stanovách: Petrklíč vznikl, aby pomáhal seniorům a osobám se sníženou schopností pohybu zůstat co nejdéle doma,kde můžou být na blízku rodině a přátelům.Jsme tu také pro rodinné pečující a dobrovolníky. Ty podporujeme v metodické rovině, vzájemně sesdílíme a realizujeme volnočasové aktivity.Naše poslání6

Page 9

7

Page 10

Dozorčí radaOsobní asistencePetrklíčSprávní radaČlenská schůzePečovatelskáslužba PetrklíčDěti a mládež Archa pomociKontrolní komiseArchy pomociOrganizační struktura

Page 11

9

Page 12

Osobní asistence v Praze poskytnutých úkonůhodin asistenceklientů hodinytrvalo poskytnutíprůměrného úkonuzaměstnanců12 8390,8515 107 74 hodinje průměrný čas věnovanýjednomu klientovi.173 korunje cena 1 hodiny asistence(tj. výše spoluúčasti klienta).135 korunje hodnota 1 hodiny asistence(dle rozpočítaných nákladů)5752910

Page 13

Po prolomení magické hranice 10 000 poskytnutých hodinosobní asistence v roce 2021 se nám v Praze podařiloposkytnout v minulém roce o dalších 3 000 hodin více.Přispělo k tomu mimo jiné i rozšíření zázemí pro asistentky,které zlepšila jejich koordinaci a komunikaci. Zefektivnitposkytování služeb pomohly také získané dotace v rámci EUna automobily i IT vybavení. Mohli jsme tak pořídit 2 tiskárny,notebooky a telefony. Díky tomu bylo možné digitalizovatvykazování úkonů u klientů, ušetřili jsme čas administrativníchpracovníků a zrychlili tempo vykazování dat.Bc. Veronika Dolejšovávedoucí osobní asistenceosobní asistence za rok 202212 839 hodin11

Page 14

Osobn asistence v Praze Organizacn diagram sluzby V konn editel a z stupce editele Vedouc sluzby Koordin torka asistence Soci ln pracovnice Administravn pracovnice Osobn asistentky Bc Jakub Fraj v konn editel Bc Samuel Dolejs z stupce editele Bc Veronika Dolejsov vedouc sluzby a koordin torka asistence Mgr Vladim ra C zkov Bc Kateina Kosanov DiS soci ln pracovnice Hana Kr lov administrativn pracovnice 12

Page 15

Hospodaření VýnosyDotace od státu5 155 241 Kč7 380 610 KčOstatní výnosy47 629 KčTržby437 771 Kč1 739 969 KčSoukromí dárciNáklady7 380 610 KčOsobní náklady1 668 384 Kč5 711 226 KčProvozní náklady13

Page 16

1414

Page 17

15

Page 18

poskytnutých úkonůhodin péčeklientů hodinytrvalo poskytnutíprůměrného úkonu10 1690,3132 66882 hodinje průměrný čas věnovanýjednomu klientovi.124 korunje cena 1 hodiny péče(tj. výše spoluúčasti klienta).135 korunje hodnota 1 hodiny péče(dle rozpočítaných nákladů)689zaměstnanců28Pečovatelská služba v Pardubickém kraji 16

Page 19

Jsem vděčný, že se Petrklíč v Pardubicích v roce 2022 těšilvelkému zájmu o naše služby a můžeme příští rok pomociještě více klientům. Důležité jsou také komunitní vztahy aspolupráce, které se nám daří budovat a rozšiřovat v ČeskéTřebové například s místní mateřskou školou či s klubemseniorů.Jsme také rádi, že můžeme přispívat ke zviditelnění dobřeodvedené práce a vynaloženého úsilí druhých. Náminominovaný hejtman Pardubického kraje Martin Netolickýzískal prestižní Cenu Přístav za podporu neziskového sektoruv době covidu. péče v roce 202210 169 hodinBc. Marek Mana, DiS.vedoucí pečovatelské služby17

Page 20

Pecovatelsk sluzba v Pardubick m kraji Organizacn diagram sluzby V konn editel a z stupce editele Vedouc sluzby Koordin torka p ce Soci ln pracovnice Administravn pracovnice Pecovatelky Bc Jakub Fraj v konn editel Bc Samuel Dolejs z stupce editele Mark ta Volesk vedouc sluzby a koordin torka p ce Jana Kozeluhov DiS Bc Ivana Tesaov soci ln pracovnice Jitka Hub lkov administrativn pracovnice 18

Page 21

VýnosyDotace od státu5 254 503 Kč7 008 766 KčOstatní výnosy179 487 KčTržby133 059 Kč1 441 717 KčSoukromí dárciNákladyOsobní náklady1 945 138 Kč5 063 628 KčProvozní náklady7 008 766 KčHospodaření 19

Page 22

20

Page 23

21

Page 24

osobních setkáníhodin dobrovolnické práceúčastníků akcíakcí51112129103klientů poradny118hodin poradenství283odborní pracovníciprojektu2Projekt Archa pomoci22

Page 25

Archa pomoci je druhým rokem nedílnou součástí Komunitníhocentra Petrklíč, zastřešující především dobrovolnické centrumale také činnosti věnující se poradenství seniorům, osobám sezdravotním postižením a neformálně pečujícím. Oproti prvnímuobdobí jsme obsloužili v rámci poradenství téměř o třetinu víceklientů. Do nejrůznějších aktivit a výletů se zapojilo dokonce více jakdvojnásobek účastníků. S projektem se nám tak daří vkombinaci s námi poskytovanými službami pomoci velkémuspektru lidí s rozličnými potřebami a zájmy. Stejně tak vzrostly ipočty dobrovolníků a klientů, které dobrovolnícipravidelně navštěvují.dobrovolnické práce v roce 2022511 hodinBc. Kateřina Chlebovnovávedoucí projektu23

Page 26

Projekt Archa pomoci Organizacn diagram Vedouc poradny V konn editel a z stupce editele Vedouc projektu Vedouc dobrovolnick ho centra Kontroln komise Archy pomoci Pracovn ci Archy pomoci Bc Jakub Fraj v konn editel Bc Samuel Dolejs z stupce editele Mgr Jana Perdomo vedouc projektu a poradny Bc Kateina Chlebovnov koordin torka dobrovoln k Hana Kr lov administrativn pracovnice Kontroln komise Archy pomoci Bc Samuel Dolejs pedseda kontroln komise Bc Jakub Fraj clen Ing Milada Mach ov clenka Stanislava Sotlov clenka Mgr V clav Vondr sek clen Dobrovoln ci 24

Page 27

Výnosy887 072 KčTržby3 300 KčDotace od státu287 616 Kč596 156 KčSoukromí dárciNákladyOsobní náklady209 639 Kč677 433 KčProvozní náklady887 072 KčHospodaření 25

Page 28

26

Page 29

27

Page 30

Děti a mládežV roce 2022 jsme založili pražský pobočný spolek Petrklíče s cílem umožnit samostatně realizovat naše aktivity pro děti a mládež na území Prahy.Volnočasové práci s dětmi a mládeží se ale věnujeme již od roku 2020, kdy jsme pořádali několik letních kempů napříč republikou. V současnédobě se věnujeme celoroční práci s dětmi a mládeže prostřednictvím schůzek v klubovně, výletů, víkendovek a letních táborů. V našíorganizaci působí dobrovolníci.Účelem volnočasové práce s dětmi a mládeží je nabídka smysluplného trávení volného času, předávání hodnot, budování pozitivního vztahu kpřírodě a lidem a rozvoj sama sebe. V této oblasti realizujeme pravidelná i nepravidelná setkávání, jednorázové akce, výpravy, víkendovky atábory.Naší základnou je klubovna na Praze 10, kde se můžeme potkávat. Každoročně také organizujeme letní tábory skautského typu v přírodě. Vespolupráci s dalšími organizacemi pořádáme i příměstské tábory.28

Page 31

29

Page 32

31 30

Page 33

31

Page 34

Nasi partnei Neziskov organizace se neobejde bez partner ochotn ch podpoit jejich fungov n Petrkl c nevyj maje V nasem p pad jsme vdcn za veskerou podporu tch kte vid v asistenci a p ci o seniory a rzn znev hodnn lidi smysl a jsou pipraveni jim poskytnout pomoc v nejrznjs ch podob ch Dkujeme ze i d ky v m mzeme naplno plnit posl n a cinnosti pro kter jsme se rozhodli Ministerstva Na rovni ministerstev nasi pr ci podporuje Ministerstvo pr ce a soci ln ch vc CR zejm na v oblasti soci ln ch sluzeb Ministerstvo vnitra CR opt podpoilo n s akreditovan dobrovolnick program Kraje S obma kraji jsme v polovin t let ch smluv o poven k v konu sluzeb obecn ho hospod sk ho z jmu kter n m zajisuje financov n n mi poskytovan ch soci ln ch sluzeb v r mci krajsk ch s t Msta Z mst n s podporuj vsechna ta kde nab z me sv sluzby Jsou to hlavn msto Praha a d le Pardubice a Cesk Tebov 32

Page 35

Mstsk c sti V r mci Prahy nasi cinnost podporuje MC Praha 5 6 a 10 Soukrom d rci Mezi podporuj c organizace ad me organizaci ADRA a Nadaci ADRA Cesk sdruzen CASD a jeho sbory Nadaci CEZ F rum d rc ci V bor dobr vle Nadaci Olgy Havlov Podporuj n s i podnikatel mezi kter ad me spolek ASI CS nebo firmy VETO a Country Life Stesn organizace Protoze je pro n s dlezit b t souc st vts ch s t organizac ad me se mezi cleny Asociace veejn prospsn ch organizac CR Asociace nest tn ch neziskov ch organizac CR Asociace poskytovatel soci ln ch sluzeb CR Cesk asociace pecovatelsk sluzby Rady dt a ml deze hlavn ho msta Prahy a penesen i Cesk rady dt a ml deze 33

Page 36

Hospodaen v roce 2022 Rozvaha aktiva v tis Kc k 31 12 2022 AKTIVA A II IV B I II III IV Dlouhodob majetek celkem Dlouhodob hmotn majetek celkem Opr vky k dlouhodob mu majetku celkem Kr tkodob majetek celkem Z soby celkem Pohled vky celkem Kr tkodob financn majetek celkem Jin aktiva celkem AKTIVA CELKEM Stav k prvn mu dni cetn ho obdob 835 1 001 166 683 0 386 265 32 1 518 Stav k posledn mu dni cetn ho obdob 1 221 1 630 409 1 160 55 1 073 32 0 2 381 34

Page 37

Rozvaha pasiva v tis Kc k 31 12 2022 PASIVA A I II B III Vlastn zdroje celkem Jmn celkem V sledek hospodaen celkem Ciz zdroje celkem Kr tkodob z vazky celkem PASIVA CELKEM Stav k prvn mu dni cetn ho obdob 20 214 194 1 498 1 498 1 518 Stav k posledn mu dni cetn ho obdob 214 431 645 2 595 2 595 2 381 35

Page 38

Hospodaen v roce 2022 V kaz zisku a ztr ty n klady v tis Kc k 31 12 2022 N KLADY Hlavn cinnost Stav k rozvah ov mu dni Hospod sk cinnost I Spotebovan n kupy a nakupovan sluzby 4 152 0 III Osobn n klady 11 441 0 IV Dan a poplatky 3 0 V Ostatn n klady 132 0 Odpisy prodan majetek tvorba a pouzit rezerv VI 243 0 a opravn ch polozek VII Poskytnut p spvky 15 0 N klady celkem 15 986 0 Celkem 4 152 11 441 3 132 243 15 15 986 36

Page 39

V kaz zisku a ztr ty v nosy v tis Kc k 31 12 2022 V NOSY Hlavn cinnost Stav k rozva hov mu dni Hospod sk cinnost I Provozn dotace 11 070 0 II Pijat p spvky 957 0 III Trzby za vlastn v kony a zboz 3 262 0 IV Ostatn v nosy 199 0 V Trzby z prodeje majetku 47 0 V nosy celkem 15 535 0 C V sledek hospodaen ped zdann m 451 0 D V sledek hospodaen po zdann 451 0 Celkem 11 070 957 3 262 199 47 15 535 451 451 cetn z vrka v pln m rozsahu je dostupn ke stazen na webu www petrklice cz 37

Page 40

Audit cetn z vrky Provedli jsme audit pilozen cetn z vrky organizace Komunitn centrum Petrkl c z s sestaven na z klad cesk ch cetn ch pedpis kter se skl d z rozvahy k 31 12 2022 v kazu zisku a ztr ty za rok konc c 31 12 2022 a p lohy t to cetn z vrky kter obsahuje popis pouzit ch podstatn ch cetn ch metod a dals vysvtluj c informace daje o Organizaci jsou uvedeny v vodn m bod p lohy t to cetn z vrky Podle naseho n zoru cetn z vrka pod v vrn a poctiv obraz aktiv a pasiv organizace Komunitn centrum Petrkl c z s k 31 12 2022 a n klad a v nos a v sledku jej ho hospodaen za rok konc c 31 12 2022 v souladu s cesk mi cetn mi pedpisy 37

Page 41

V rok dozorc rady Dozorc rad KCP byly pedlozeny kompletn cetn v kazy za rok 2022 tj rozvaha v pln m rozsahu a v kaz zisk a ztr t v pln m rozsahu Podkladov materi ly obsahuj i kompletn cetn den k Spr vn rada KCP zadala audit cetn z vrky za rok 2022 kter stejn jako v letech 2019 a 2020 zpracovala spolecnost 22 HLAV Audit byl ukoncen s v rokem bez v hrad Pedbzn v rok auditorky je nasd len Dozorc rad KCP v podkladov ch materi lech Po schv len cetn z vrky spr vn radou bude vyd n fin ln v rok auditorky s elektronick m podpisem cetn m v sledkem hospodaen za rok 2022 je ztr ta ve v si 450 944 19 Kc bez odpis majetku je ztr ta 207 979 19 Kc z dvodu mimo dn ch n klad na nav sen mezd a poradenstv v oblasti investicn ch dotac S ohledem na zvysuj c se v si rocn ho obratu i majetku nen ztr ta pro spolek z sadn m ekonomick m probl mem Hospodaen nen ohrozeno ani nedostatkem penz na ctech protoze je sjedn n kontokorentn vr ve v si 5 mil korun a vyrovn vac pjcka ve v si 5 mil korun ze soukrom ch zdroj Na z klad v se uveden ch skutecnost doporucuje Dozorc rada KCP schv lit cetn z vrku Komunitn ho centra Petrkl c z s za rok 2022 V Praze dne 13 4 2023 Za Dozorc radu KCP Pavel Zvol nek B Th pedseda Ing Stanislav Rus k Mgr Soa S lov 38

Page 42

Informace o organizaci N zev Komunitn centrum Petrkl c z s IC 03776395 C slo ctu 2000767171 2010 Fio banka Datov schr nka 453ynfv E mail kancelar petrklice cz Adresa s dla Nov n mst 1746 560 02 Cesk Tebov Adresy region ln ch kancel v Praze Kolovratsk 111 2 100 00 Praha 10 Strasnice U Nov ch vil 943 28 100 00 Praha 10 Strasnice Adresy region ln ch kancel v Pardubick m kraji Nove namesti 1746 560 02 Ceska Trebova Labsky Palouk 495 530 09 Pardubice Polabiny Pocet clen spolku 31 Statut rn org n Bc Jakub Fraj pedseda spolku Spr vn rada Bc Jakub Fraj pedseda spr vn rady Bc Samuel Dolejs clen Bc Veronika Dolejsov clenka Jitka Hub lkov clenka Stanislava Sotlov clenka Dozorc rada Pavel Zvol nek B Th pedseda dozorc rady Iveta Halesov clenka Ing Stanislav Rus k clen Mgr Soa S lov clenka Mgr Jakub Sotl clen Kontroln komise Archy pomoci Bc Samuel Dolejs pedseda kontroln komise Bc Jakub Fraj clen Ing Milada Mach ov clenka Stanislava Sotlov clenka Mgr V clav Vondr sek clen 39

Page 43

Text v rocn zpr vy za rok 2022 byl schv len spr vn radou dne 23 cervna 2023 www petrklice cz www archapomoci cz www facebook com petrklice cz www facebook com archapomoci cz 40

Page 44