Return to flip book view

استر

Page 1

±ÊU¹UÝdð ”bI »U²©©’Uš tLłdð®®o³Þ U×O{uð Ë tbI”bI »U² v¹UOKJ« 5Ð tLłdðvUŽ `DÝd²Ý«

Page 2

≤TARSAYAN BIBLE(Literal Persian Translation)Introduction , notes & margin:TOB(2003)

Page 3

≥¨d²Ý« t½u~Ç t bMÅv uÖ“UÐ ÊU²Ý«œ s¹«”—UÄ tJ?K? ¨Êu?¹bO?F?³ð ÊU?O? —œ Ê«u?ł Èd²?šœvÐd? Ë u?L?Ž d???Ä ¨ÈU?šœd?Ô t½u??~?Ç ªœœd?ÖÅvnA??? ÁU???ýœU????Ä ÊU???ł tO???K????Ž «— È«Åt¾???Þu????ð ¨Ë«býuÅv ¨r?EŽ« d¹“Ë ¨ÊU?U¼ t½u?~Ç ªb?MÅvd?²?Ý« t½u??~?Ç ªœ—«œ d??Ð ÊU?O? “« «— ÊU??¹œu?N??¹ U?ðXK??š«b??? Ë œ“«b???½«Åv d???D??š t?Ð «— œu??š ÊU???łË œuýÅv t²¹Ë¬ —«œ tÐ ÊUU¼ t½u~Ç ªbMÅvtKLŠ b?{ tÐ XÝœ ¨XuJ?Š Á“Uł« UÐ ÊU?¹œuN¹å.—u??Äò b??O??Ž U??Ð «— ʬ œd??~??U??Ý t b??M??½“ÅvtÐ ¨åtŽdò vMF?¹ å.—uá?Ýò® b½dO?ÖÅv sAł“Ë— Uð œu?Ð t²š«b?½« ÊU?U¼ œu?š t È«ÅtŽd? œU¹Æ©bM 5OFð «— ÊU¹œuN¹ ÂUŽ q²—œ pO?â?O??¼ ¨Œ«d?O??Ý sÐ Ë ¨U?O??L?×??½ ¨«—e?ŽÊU??O?? —œ Æb???½«Åt²??H??~???½ s??Ý «d???łU?? s¹« Á—U???ÐXU¹ »U²? s¹« “« ÈdŁ« eO?½ Ê«dLÔ‡ ÈU?¼—UuÞoO²?ŽbN?Ž “« vÐU?² U?NM?ð s¹« ¨l«Ë —œ Ë ¨Áb?A½U?« ÆXÝ« Áb?U??O?½ XÝœ tÐ Ê«d??L? —œ t XÝ«Á—U??ý« åÈU???šœd??? “Ë—ò tÐ ≥∂∫±µ p≠≤ —œtL?O?½ —œ t? XÝ« ʬ “« vU?Š d??« s¹« Ë ¨Áb?ý—œ «— b?O?Ž s¹« ¨œöO? “« q³? ‰Ë« Áb?Ý X??½∏∫≥ t U?$¬ “« Æb?½«Åt²?d?ÖÅv sA?ł 5?D??K?—UNÇ ”ušu?O²½¬ ÈU¼—«“¬ Ë Xu?Bš UÐ d?²AOШU¼ÅvÝ—UÄ È«—«b? UÐ Uð XÝ« —U?Ö“UÝ f½U?HOÄ«s¹« Áb??½—U??~??½ t? b??O??Ý— —ËU??Ð s¹« t?Ð Ê«u??ðÅvÆÂÆ‚ ÂËœ Áb?Ý d??š«Ë« —œ «— ʬ ÎôU?L??²?Š« »U??²?¨‰Ë« ÈUý—U?¹UA?š “« b?FÐ Êd? tÝ vMF?¹ ¨t²?ýu½Ê¬ Á—U?????Ð —œ vðU??????J?????½ t s?¹d?????N??????M?????«Å5?????Ð —œ5?D????K?? t?Ð È«ÅÁ—U?ý« t?J??½¬ ‰U??Š ¨t²????½«œÅvË ËU?????????H?????????²?????????? p?³?????????Ý ÆX?Ý« Áœd?????????J??????????½V³?Ý ≥≤≠≤∞∫π —œ œułu? ÈU?¼Åv¹u?ÖÅiU?M?ðªb?M??M?? vI??K??ð tO??U?(« Êu??â??L??¼ «— ʬ t Áb??ý‚œU?? e??O??½ ≥≠±∫±∞ ’u??B??š —œ d???« 5??L??¼tL???łd????ð —œ «— tO????U???(« s?¹d???ðÅrN???? U???« ÆX?Ý«d?Ð ÁËö?Ž t¹¬ π≥® XU??¹ Ê«u??ðÅv ÊU??M??ðœU??²??H??¼ÈU?N?²?½« —œ Ë ¨©Èd??³?Ž 7? —œ œu??łu? t¹¬ ±∂∑d??Ð Âb??I???²?? Èd???³??Ž »U???²?? t? Áb??ý b???O??¹Q???ð ʬU¹¬ s¹« —œ t ÁœuÐ ©tLu?²ÚÄ ÊUL¼® ”uO?LKDШv½U?½u?¹ d??²?Ý«® XÝ« Áb?ý Á—U??ý« Ë« tÐ vU?{«Æ©±±≠±∞ ¨åËòåv½U??½u???¹ d???²??Ý«ò —œ t U???U???{« s¹« —œÊ¬ —œ t »U???²??? s?¹« tÐ Áb???ý gýu???? ¨Áb???¬Èd²?A?OÐ v³?¼c? XU?Š ¨ÁbU?O?½ «b?š “« vM?Ýe???O????Ç t?L???¼ d????¼U????þ —œ ʬ —œ «d????¹“ ¨œu????ý Áœ«œtÐ Æœu?ýÅv o²? Ë oð— b?M?d?ð Ë —Ë“ tD?Ý«ËÅtÐv½u?½U?ò È«d??Ð »U?²? s¹« t? œu?Ð qO?œ 5??L?¼¨‰UŠ s¹« UÐ Æb¹œdÖ tł«u? vðöJA UÐ åÊbý.—ˬ œU¹ tÐ Uð rO½«u?Ð «— ±¥∫¥ Uð XÝ« vU—b? ʬ U?¹ s¹« t½ ¨a¹—U?ð —U?O?²?š« VŠU? tœuN?¹ Âu t XÝ« v? ʬ tJK?Ð ¨Èd?AÐ rO?EŽo¹d?????Þ “« a¹—U?????ð —œ Ë« ªXÝ« Áb?????¹e?????Ö d?????Ð «—ÊËbÐ t?½ ¨bM?Åv? —U œu?š Ê«b?¼U?ý U?«b?«ÆtDÝ«ËÈU????¼ÅÁœ«œ ʬ —œ t?J????M?????¹« U?????Ð »U????²????? s?¹«—œ vF??«Ë v?ðU??J???½ Ë v???¹—U???ð Ë v¹U???O??«d???G???łU??« ¨Áb??¬ ‘u??ý È—«œ« öO??J??A???ð ’u??B??š¨tLK È“Ëd« ÈUMF —œ ÆXO½ v¹—Uð vÐU²ʬ —œ —u?c?? ÈU??¼ÅXO??B????ý ¨ÁU??ýœU??Ä e??łÅtÐvÝ—U?Ä Á—«u?L??¼ tJ?K?? Æb?M?²???O?½ Áb??ýÅt²?šU??M?ýÁœu?Ð f?¹d?²??Ú??¬ ¨ÊU??“ s¹« —œ Ë« ÂU??½ Ë ¨Áœu??Ðd²Ý« »U²—U²H~AOÄ www.ktabkhaneh.com

Page 4

¥d²Ý« »U² —U²H~AOÄÈu?Ý “« È«ÅtK??L?Š b??{ 5?M??Ç ÁU?~??â?O??¼ ÆXÝ«v¹U?????¹ƒ— ʬ ªt²?????d?????~????½ —u????? ÊU?????¹œu?????N????¹‰uÞ —œ l«ËÅtÐ U?« ÆX?O?½ gO?Ð Åt²?U?O½ÅoI?%¨Ábý t?KL?Š ÊU?¹œu?N?¹ tÐ vU? Á“«b?½« tÐ a¹—U?ðvJ¹ d?Ð vM²?³ ÎôU?L²?Š« t «dłU? s¹« t È—uÞb??O??Ž t?Ð b??½«u???ðÅv ¨b??ýU???ÐÅv öL???Š s¹« “«5??¹¬ t Èb??O??Ž ¨b??A?????³??Ð XO??ŽËd??A??? .—u??Ät½u?Öʼn«ËU??½—U? XU??Š “Ëd?« tÐ U??ð ʬ vA?¹U??O?½¨Èd?³??Ž d?O??ſ ÂU?½ s¹« ÆXÝ« Áœd?? kH??Š «— œu?šÊ¬ œ—u?? —œ ≤∂≠≤¥∫π —œ t å.—u??Äò vM??F??¹s¹« t XÝ« s¹« d??~??½U??O??Ð ¨Áb??ý Áœ«œ `O??{u??ðœU?????O?????Ž« “« v?J?????¹ “« l?«Ë —œ Èœu?????N?????¹ b??????O?????ŽvCFÐ ÆXÝ« Ábý t²dÖ X¹—UŽ tÐ ÊU²ÝdÄÅXÐbM½«œÅv vKÐUÐ åu½ ‰U?Ýò bOŽ “« v²¹—UŽ «— ʬozU?? Ãd??? Ë Ãd??¼ d???Ð t „ËœÚd???Ó ¨Ê¬ vÞ tªœd???O????ÖÅv? XÝœ t?Ð «— åXýu????½d????Ýò ¨Áb????¬vM??F???¹ ¨vK??ÐU???Ð ÊU??¹«b??š œd???³??½ tÐ e???O??½ È«ÅÁb???ŽvM?F?¹ ¨vö?O?Ž ÊU?¹«b?š U??Ð ¨—U?²?A??¹« Ë „Ëœd?ÂUŽ q²? tÐ U?¹ ªbM?M?Åv dJ? ¨v²?ýÓË Ë ÊU?‡Òu¼p¹ tÐ U????¹ ª‘u???¹—«œ —u???²????Ýœ tÐ ÊU???O????Ýu???−????U¼ÅtO?{d? s¹« “« pO?âO?¼ ÆÆÆvÝ—U?Ä ‰«ËU?½—U‰U?Š 5?Ž —œ ÆX?O?½ Áb?M?M?Ål½U? qU? —u?ÞÅtÐs¹« “« pO??â???O??¼ d??O???ŁQ??ð Ë –u???H??½ Ê«u??ðÅv?/ t5MÇ Ê«uðÅv U?« ¨Xý«œ —Ëœ dE½ “« «— q«uŽ5MÇ U?Ð uÝ p¹ “« t v?½U¹œuN?¹ t œd —u?B𗜠U?N??½¬ vÝU??M??ýÅÁ—u??D?Ý« Ë v?²?Ýd??ÄÅXÐ œU??O??Ž«÷d??F?? —œ d???~??¹œ Èu???Ý “« Ë ¨b??½œu???Ð ”U??L???ðœUO?Ž« s¹« t? vu?N?H t?Ð ¨bM?²?ý«œ —«d? U?¼—«“¬tÐ e??O??½ Ë b??½b??O??A??¹b??½« Xý«œ ÊU??ýœu??š È«d??ÐÈ«ÅtKOÝË bM²?½«uðÅv vI¹d?Þ tÇ “« UN½¬ tJM¹«ÊU¹œuN¹ ∫ÊU?A¹« ’Uš ÂU?OÄ ‰UI?²½« È«dÐ b?MýUÐa¹—U??ð s?D??Ð —œ «— ʬ Ë b???M???²???d??Ö «— Á—u???D???Ý«d¹U?Ý È«d?Ð t È—U? ÊU?L?¼ vM?F?¹® b?½b?½U?−?M?ÖÁU???Öb???¹œ “« «d???¹“ ¨©b???½œ«œ ÂU???$« œu???š œU???O???Ž«“« d~? X?O?½ d??O? «b?š XšU?Mý ¨o?O²?Žb?N?Žt œuÐ a?¹—Uð s?¹« sD?Ð —œ ªÈdA?Ð a¹—U?ð o¹d?ÞÁU??~??½ Áb??½“ «— ÊU??A??¹« Ë b??¹e??Ö d???Ð «— vu?? Ë«tÐ «— ÊU²ÝdÄÅXÐ b?OŽ ÊUA¹« ¨ÊU?M¹bÐ ÆXý«œt Èœu?N??¹ ÈU??¼Åt½U???« U??Ð Ë b??M??²?d??Ö X¹—U??ŽÊ¬ tÐ ¨œu???Ð v????¹—U???ð U???O???Ðd???& d????Ð vM???²???³???V³?Ý t v¹U?¼Åt½U??« ¨b?½b?O?A??Ð XO?ŽËd?A?ÊU?L??¼ s¹« ªb??¹œd??Ö b??O??Ž ʬ “« v¹«œ“ÅÁ—u??D??Ý«bO?ý—uš œU?³?Ž bO?Ž U?Ð U?O?K t X?Ý« È—UÆœ«œ ÂU$« ©qzu½ U¹ fL¹d® œöO bOŽ —œ“« vUŠ t²?ÝuO?Ä Ád“Ë— U?OÐd?& Ë a¹—UðÊ«d~¹œ È«d?Ð XO?½ d{U?Š ÊU?½« t ÁœuÐ s¹«„Æ—® bMýUÐ ËUH² t œuý qzU «— oŠ s¹«ÊUO? —œ t? ÊU“ ʬ “« œu?N?¹ Âu? Æ©∏∫≥ d?²?Ý«U¼ÅXO?K« d?¹UÝ b?M?½U ¨b?½bý Áb?M«d?Ä U?¼ÅXK—«“¬ œ—u ¨b½—«œ «— œuš X¹u¼ kHŠ tſbſœ tÁ—Ëœ —œ ÊU??¹œu??N??¹ ÂU??Ž q?²?? Æb??½«Åt²??d???Ö —«d??Á«—ò U?¹ ¨r¼œ—U??N??Ç Áb?Ý —œ 寗e??Ð Êu?ŽU??ÞòÈU?d??ý Ë v½U??*¬ ÈU?¼ÅÈ“U??½ œe?½ åv?¹U?N??½ qŠv²OF«Ë 5MÇ —U?ÐÅnÝ« ÈU¼Åt½u/ ¨ÊUA¹« ÂdłÆXÝ«v¹U?Nýö?ð ÂU?Lð œu?łË U?Ð qO?z«d?Ý« Âu? d?Ö«Uł dÐ UÄ ¨t²?dÖ —u ÊUA?¹« ÈœuÐU½ È«dÐ tÂu?? s¹« “« «b???š t XÝ« q?O??œ s?¹« tÐ ¨b??½U???œuš U?ð Áb?¹e?Ö d?Ð Ë« t vu? ¨Áœd? XE?U×?Æb½UÝUMAÐ ÊUO½UNł tÐ ÊUA¹« o¹dÞ “« «—ÊUU?¼ Èu?Ý “« t ÊU?¹œu?N?¹ ÂUŽ q?² t½ U?«t È«ÅtK??L???Š b??{ t½ Ë ¨œu???Ð Áb??ý Èe???¹—ÅÕd??ÞqŠ Á«— pO??â??O??¼ ¨œu??Ð Áœ«œ V?O??ðd??ð ÈU??šœd??ÈU?¼ÅX½u??A??š s¹« “« p¹ d??¼ ÆX??O?½ q?J?A??—œ ÂUI?²½« È«d?Ð b¹b?ł výöð eł È«Åt−?O²?½ —uqU??Š —«œ tÐu??Ç ÈU??Ä —œ t(U???B?? Æœ—«b??½ vÄtÐ ÊU¹œu?N?¹ —U?Ð p¹ ʬ dÐ t? È—«œ ¨œœdÖÅv/d~¹œ —UÐ Ë b½u?ýÅv t²¹Ë¬ ÊUA?½UMLýœ XÝœÈUÄ —œ t(UB ªÊU¹œuN?¹ XÝœ tÐ ÊU¹œuN¹ dOſ¨`O v?OŽ ʬ dÐ t œœd?ÖÅv qUŠ v³?OKÊU¹œuN¹ Ë ÊU¹œuN?¹ dOſ XÝœ tÐ t v ÊUL¼Ë« «d¹“ò ∫œd? «b? ÊU?ł ¨b?ý »u?K?B? Ϋb?×?²?«— tM?O? v¹«b?ł —«u??¹œ ÆÆÆt Ë« ¨XÝ« U? `K?ʬ —œ «— tM???O?? ÆÆÆU???ð ÆÆÆXÝ« t?²??šU???Ý œu???ÐU???½Êu??½U?? t?L??łd??𠪱∂≠±¥∫≤ f?«® åb??A???J??ÐÆ©‰uÝ— ÈUMŠu¹ www.ktabkhaneh.com

Page 5

µv²ýÓË X½U¼«Ê¬ ¨œu??Ð a‘Ô—u???A???Ú‡šÓ« —U???Ö“Ë— —œ±dÐ tA?³?Š tÐ U?ð b?M?¼ “« t ‘—uA?š«Æb½«—Åv ÊUd? XU¹« XH¼ Ë X?OÐ Ë bXð dÐ ÁUýœUÄ ‘—uAš« ÊuÇ ¨ÂU¹« ʬ —œ≤¨œd?Åv? ”u?K??ł b‘u?ý ˛œ —œ œu??š v¼U??ýÈ«dÐ cv²UO?{ ¨œuš XM?DK?Ý ÂuÝ ‰UÝ —œ≥VO?ðd?ð œu?š Ê«—«e?~?²?b?š Ë ÊU??Ö—e?Ð lO?L?ł¨U?¼œU? Ë U??¼ÅvÝ—U??Ä d?J??A? ›ÊU??Ö—e?Ф ªœ«œË« —u?C??Š —œ XU?¹« dÊ«—«b?½U??d?? Ë ÊU?O??Ž«Ë v²MDK?Ý b− ÈUM?ſ t ÂU~M¼ ʬ¥ ¨b½œuЉuÞ —œ «— œu?š XL?E?Ž bM?L?¼u?J?ý XLA?ŠœU?²??A??¼ Ë b? ∫œ«œ ÊU??A??½ —U??O???Ð v¹U??¼“Ë— °“Ë—tUœuš XOBý UÐ t XÝ« ©ÆÂÆ‚ ¥∂µ≠¥∏∂® ‰Ë« ÈUý—U¹UAš U?¹ —uEM ÆbýUÐÅv åUý—U¹UAšò vÝ—UÄ ÂU?½ Èd³Ž qJý s¹« a≠¥∂µ® XÝ« dO?ýœ—« ¨Ë« 5A?½Uł ¨v?½U½u?¹ tLłd?ð oÐU?D U?¹ ¨býU?ÐÅv —U?Ö“UÝ Áb?ý nOu?ð U?−M?¹« —œ t v¹—U?ð Èu?−U? ËÆœd „—œ d²NÐ «— ∂∫≤ býÅv ¨œuÐ 5MÇ dÖ« t²³« ªœ—«b½ Xôœ Ëœ s¹« “« gOÄ v¼UýœUÄ dÐ ÎôUL²Š« U« ª©ÆÂÆ‚ ¥≤¥—UM —œ t dN?ý s¹« ÈUOKŽ g?Ð tÐ ‘œË—Ë 5²?½ ÂU~M?¼ÅtÐ tJKÐ ¨©≥ t¹¬ „Æ—® X?O½ ÁUýœUÄ s¹« XM?DKÝ “U?ſ¬ ÊU“ —uEM? bÆœuÐ ÊUOAMU¼ X²¹UÄ tÝ “« vJ¹ ¨qÐUÐ Ë ÊUðU³«Æ∏ ¨∑ ¨≤∫∑ ª∂∫µ —œ 廫dýò `¹dBð Ë ¨±∫∑ „Æ— ªbýÅv ·d »«dý ʬ —œ t XÝ« vKH× —uEM cÆœd tLłdð eO½ åÊ«d¹“Ëò U¹ åÊUÖ—eÐò U¹ åÊUOŽ«ò Ê«uðÅv dÆ∑∫∑ „Æ— ªXÝ« åŒU ⁄UÐò —uEM e—«d ÁœUH²?Ý« œ—u U−M?¹« —œ jI oO²?ŽbNŽ ÂU?Lð —œ ¨.«ÅÁœd tLłd?ð ågHMÐ Ê«u?ſ—«ò «— ʬ U Ë t²— —U ÅtÐ Èd?³Ž —œ t È«ÅtLK? fÆXÝ« t²dÖÆvUL²Š« XÝ« È«ÅtLłdð s¹« gÆœ—«œ ËUHð ¨Áb¬ Îö³ t ågHMÐ Ê«uſ—«ò UÐ s¹« hÆbýUÐ p²AUÐ —uEM tJ½¬ d~ ¨b½œdÅv È—UÅ-Uš tJKÐ ¨bM²šUÝÅv/ «eK s¹« UÐ «— Ê«u¹œ U¹ vÝd iÆåœd“ò ∫v½U½u¹ Xz«d ÆårA¹ò bMMÅv tLłdð všdÐ ÆbýUÐÅv oO²ŽbNŽ —œ tLK s¹« œdЗU UNMð s¹« jÆXÝ« b¹—«Ëd vMF tÐ tLK s¹« ¨vÐdŽ —œ ÆbýUÐÅv oO²ŽbNŽ —œ tLK s¹« œdЗU UNMð s¹« kvMF tÐ t?LK s¹« tÐ p?¹œe½ È«ÅtA¹— ÆåÁU?OÝ ÈU?ÐdN?ò bM?MÅv tL?łdð všdÐ Æb?ýUÐÅv oO?²Žb?NŽ —œ tL?K s¹« œd?ЗU U?NMð s¹« lÆXÝ« åÁUOÝòtÐ sÝ å«bš XÝœò Á—UÐ —œ e?O½ ∏∫≤ `½ —œ ª±≥∫±∞ œUÄ≠± ª±∏∫≤ „Æ— ÆåÁU?ýœUÄ XÝœ Êuâ?L¼ v½«Ë«dÅtÐò ∫vE?HK«ÅX% mÆåbOýu½Åv ÁUýœUÄ œuš tò ∫Áœd Xý«œdÐ 5MÇ v½U½u¹ tLłdð ÆXÝ« Áb¬ ÊUO ±∫±Ë—∂∫¥eŽπ∫∏≤∫∂Ê«œ≤∫∏Ê«œ±∫±`½¥≠±∫µ Ê«œ≤±∫∂ d±∏∫≤±¥∫±¥±∫≤≥eŠ¥∫∂UŽÁUýœUÄ ¨bOÝ— ÊU?¹UÄ tÐ U¼“Ë— ʬ ÊuÇ Ëµ¨b½œu?Ð ‘u?ý ˛œ —œ t v²?OF?L?ł ÂU?Lð È«d?Ðv²??U???O??{ ¨s¹d???²??J???Çu?? U???ð s¹d???²??Ö—e???Ð “«UÄ dÐ ev²MDKÝ ŒU? ⁄UÐ s× —œ Á“Ë—ÅXH¼ÊU²? “« —«u¹œ ÈU?NA?ýuÄ ¨œu?Ð tÇ d¼∂ Æœdv¹U¼Å»UMÞ UÐ t œuÐ gHMÐ Ê«uſ—« Ë fbOHÝ“« v¹U¼ÅtIKŠ tÐ hŒdÝ Ê«uſ—« Ë grA¹dЫ “«qB?²? b?O?H?Ý d?d? “« v¹U?N??½u?²?Ý tÐ Ë Ád?I?½ÈË— d?Ð t iÁd?I??½ Ë ö?Þ ÈU?N??O??Ýd?? Ë ¨œu??Шd???d??? ¨j‚U???L???Ý @?M???Ý “« v?ýd???H????~???M????ÝÆœuÐ Ábý Áœ«œ —«d lÁUOÝ dd Ë ¨k·b—œ öÞ ÈU?????N?????U?????ł —œ «— v?½b?????O?????ýu?????½∑Ë ¨b½œd?Åv v¹«d?¹c?Ä Êu?ÖU?½u?Ö ÈU¼ÅqJ?ýt²¹—¤ mt½U¼Uý vðËU?Ý UÐ t½U?¼Uý »«dýd²Ý« »U²± www.ktabkhaneh.com

Page 6

∂d²Ý« ∏∫±¨U??¼ÅqL??F??«—u???²??Ýœ oÐU??D??? U??«∏ Æ›b??ýÅvÊb???O????ýu???½ t?Ð —«œ«Ë «— v???? X????¹U???ÐÅv?/t½U?š Ê«d?þU?½ ÂU?L??ð tÐ ÁU?ýœU?Ä «d?¹“ ¨nb?M?M?qLŽ f d¼ Á«u)œ tÐ t œuÐ Áœd d« œušÆbMM¨œu???š rN????Ý tÐ ©e????O???½® ov²???ýË tJ????K???π‘—uAš« v²?MD?KÝ t½U?š ÊU½“ È«d?Ð v²U?O{Æœ«œ VOðdð ÁUýœUÄ—œ ÁUýœU?Ä ‰œ t ÂU?~?M?¼ ʬ ¨r²?H¼ “Ë—±∞¨UðÒe?‡Ð tÐ ¨ÊU?u?N tÐ Ë« ¨pœuÐ œU?ý ÁœU?Ð dŁ«tÐ Ë ¨dӇ𫓠tÐ ¨U²Ú‡GÓÐÓ« tÐ ¨U²?Ú‡G‡Ð tÐ ¨U½uÐdÓŠ tÐt qv¹«d?ÝÅtł«u??š XH?¼ ©v?M?F??¹® ¨fd?Ó‡—u²?Ýœ ¨b?½œu?Ð ÁU?ýœU?Ä ‘—uA?š« Xb?š —œdÐ v¼U?ý rO?N¹œ t «— v²?ýË tJ?K t±± œ«œU?ð ¨b?½—ËU??O?Ð ÁU??ýœU?Ä —u??C?Š tÐ ¨X?ý«œ d?ݪb¼œ ÊUA?½ ÊUÖ—e?Ð Ë U¼ÅÂu tÐ «— Ë« v?¹U³¹“U?«±≤ Æœu??Ð b??M????á??œ Êb??¹œ È«d??Ð ÈË «d??¹“ÁUýœU?Ä —u?²?Ýœ oÐU?D? Êb?¬ “« v²?ýË tJ?K?t²?U??¹ ‰U??I??²?½« ÊU??¹«d??ÝÅtł«u??š tD??Ý«ËÅtÐ tb¬ rAš tÐ X?Ý ÁUýœUÄ Ærœ“ “UÐ dÝ ¨œuÐÆsbý t²šËd« dÐ g³Cſ ËÆbMM œU¹“ ÊbOýu½ tÐ —«œ«Ë «— Ë« tJM¹« ÊËbÐ ¨œ—«œ qO hý d¼ t —bI½UL¼ vMF¹ nÂU½År¼ åv²??Óò U?¹ åv²ýËò vöO?Ž tN?« U?Ð tJK? Æb?ýU?Ð å‚UO?²?ý« œ—u?ò U¹ ¨å»u?³?×ò ¨ås¹d?²?N?Ðò vMF? tÐ b?½«u?ðÅv Ë« ÂU½ oÆXÝ«ÆåœuÐ »uš ÁUýœUÄ ‰œò ∫vEHK«ÅX% pÆœuÐ ÁUýœUÄ È«ddŠ “« XþUHŠ ¨ÊUAH¹UþË “« vJ¹ t b½œuÐ ©≤∑∫∏ Ÿ« „Æ—® ÁbýÅt²š« Ë t¹UÄbMKÐ ÈU¼ÅXOBý UNM¹« qtJK ¨b½býÅv lM ÁU?ýœUÄ ÈUNMAł —œ Xd?ý “« ÊU½“ t eO½ v²Ë v²?Š ¨l«Ë —œ ªXÝ« ÁœuÐ tÇ ŸUM²« s¹« XKŽ X?O½ hA rÆbÐU¹ —uCŠ UN½¬ —œ b½«u²Ð t Xý«œ «— “UO²« s¹«Æ∑∫∑ ªπ∫µ ªµ∫≥ ª±∫≤ „Æ— ∫œ—«œ —UOÐ XOL¼« »U² s¹« —œ Ÿu{u s¹« sª±∞∫±® œd tłuð e?O½ åXH¼ò œb?Ž XOL?¼« tÐ b¹UÐ U?« Æ©±¥∫∑ eŽ „Æ—® XÝ« —«œ—u?šdÐ v¹—U?ð X× “« —ËUA? XH¼ œu?łË tÆ©π∫≤XdÖ å5?½«u?ò vMF? tÐ «— åU?¼ÅÊU“ò b?ýU?Р“ô b¹U?ý U« Æåb?M?ÝUM?ýÅv «— ©b?ŽU?® U?E( t v½U?L?OJ?Šò ∫vE?HK?«ÅX% u¨rO?M?? Xý«œd?Ð åv??¹—U?ð oЫu??Ýò vM?F?? tÐ «— åU?¼ÅÊU??“ò s¹« ¨©U?Šö« Êœd?? œ—«Ë ÊËb?Ю tJ??½¬ d?~?? ¨©±≥ t¹¬ „Æ—®tÐ ¨œuýÅv XU?¹ ±≥ t¹¬ —œ ¨±µ t¹¬ —œ ÅtKL?ł “Uſ¬ Æb?MM?Åv «b?OÄ «— Êu?½U rJ?Š ¨ÈœUŽ d?Oſ œ—«u? t½uÖ s¹« È«d?Ð t vI?ЫuÝÆXHÖÅv sÝ ÊULOJŠ s¹« UÐ ÁUýœUÄ t vMF s¹«±µ∫≤VŠ±µ∫±∞¥e±π∫±∞Ułπ∫∑±∏∫≤∞œUÄ≠≤¥∫≤∂Y«±¥∫±∂Y«±π∫≥Ê«œ≤∑∫≤Ê«œ±¥∫∑eŽ≥∫±≤∑¨≤∫≤Ê«œXd???F???? t «— v½U????L???O???J????Š ÁU???ýœU????ı≥«d¹“ ªœ«œ —«d? VÞU? bM?²ý«œ «— uU¼ÅÊU“lOLł —uC?Š tÐ ÁUýœUÄ —u?« t œuÐ 5M?âM¹«b??M??²????½«œÅv «— ‚u??I??Š Ë Êu??½U?? t? v½U??½¬tÐ ©œ«d???«® s¹d???²???J???¹œe???½ ˱¥ ¨›b??¬Åv¤¨—U?²??O?ý ¨U??M?ýÚd??Ó‡ ∫b?½œu??Ð U??N?M??¹« ›ÁU?ýœU??Ĥ∫tÊUu?L? ¨U?M?ÝÚd?Ó ¨”d? ¨gO?ýdð ¨U?ðU?ڜӫ«— ÁUýœU?Ä ÈË— t œU? Ë ”—U?Ä ¯—eÐ X?H¼”u?K?ł XJ??K?2 ‰Ë« n¹œ— —œ Ë b??½b?¹œÅvU?Ð Êu?½U?? oÐU?D??ò ∫XH?Ö Ë«±µ ªb?½œd?Åv—u?²??Ýœ Êœ«b??½ ÂU??$« V³??ÝÅtÐ v²??ýË tJ??K??ÊU¹«dÝÅtł«uš tDÝ«ËÅtÐ t ÁUýœUÄ ‘—uAš«åøœd b¹UÐ tÇ ¨œuÐ t²U¹ ‰UI²½«ÊUÖ—e?Ð Ë ÁU?ýœU?Ä ÁU?~?A?O?Ä —œ ÊUu?L?±∂bÐ ÁUýœU?Ä tOK?Ž dÐ U?NMð v²?ýË tJK?ò ∫XHÖdÐ Ë ÊUÖ—e?Ð tL¼ tO?KŽ dÐ tJ?KÐ ¨Áœd?J½ qLŽÈU???¼ÅXU???¹« ÂU???L???ð ÈU???¼ÅÂu??? lO???L???ł tO???K????ŽtÐ tJ??K? —U??²??— «d?¹“±∑ ÆÁU?ýœU??Ä ‘—u??A?š«V³??Ý Ë b???O??Ý— b???¼«u???š ÊU??½“ tL???¼ v¼U???Ö¬b?¼«u?š ÊU?A?¹« d??E?½ —œ ÊU?A?½«d??¼u?ý È—«u?š—u²Ýœ ÁUýœUÄ ‘—uA?š« ∫XHÖ bM¼«uš ªbý

Page 7

∑≥∫≤ d²Ý«g¼U?~??A?O??Ä tÐ «— v²??ýË tJ??K? t œu??Ð Áœ«œ¨“Ëd« 5?L¼ “« ˱∏ °bU?O?½ Ë« Ë ¨b?½—ËU?OЗU??²???— “« t œU?? Ë ”—U???Ä ÈU???¼ÅXšb??¼U???ýtL??¼ U??Рʬ Á—U??Ð —œ ¨b???½u??ýÅv ÁU??Ö¬ tJ???K??ÁU~½¬ ªvXHÖ bM¼«u?š sÝ ÁUýœU?Ä ÊUÖ—eа©œ«œ b?¼«u?š Œ—® v?L?A?š t?Ç Ë È—«u?š tÇ“« t «œUÐ ¨wb¹¬ bMÄ «— ÁU?ýœUÄ tâ½UMÇ±π—œ Ë œu?ý Âö?Ž« v²??M?D??K??Ý v½U??d?? Ë« Èu??ÝÊUÝ Ê¬ ¨bM?¹u?MÐ œU? Ë ”—UÄ 5?½«u ÊU?Ov²ýË tJ?K t ¨xœd qÞUÐ «— ʬ Ê«u?²½ tb¼«u??½ ÁUýœU?Ä ‘—u?A?š« ÁU~?A?O?Ä tÐ d~?¹œv tÐ «— tJK Ê«u?MŽ ÁUýœU?Ä tJM¹« Ë ¨b¬ÊU??d???≤∞ Æb???¼œÅv ¨Ë« “« d???²???N????Ð ¨d???~???¹œÂU?L??ð v¼U?Ö¬ tÐ ÁU??ýœU?Ä Èu??Ý “« Áb??ý—œU?b?¼«u?š ¨XÝ« rO?E?Ž —U?O???Ð t ¨Ë« XJ?K?2Xd?Š «— œuš Ê«d?¼u?ý ÊU?½“ tL?¼ Ë ¨b?O?Ý—U??????ð s¹d???????²??????Ö—e??????Ð “« ¨X?ý«œ b??????M??????¼«u??????šåÆs¹d²JÇubMÄ «— ÊU?Ö—eÐ Ë ÁUýœU?Ä œUNM?AOÄ s¹«≤±ÊU?u?L? œU?N??M?A?O?Ä oÐU?D?? ÁU?ýœU?Ä Ë ¨yb¬UÐ U¹ b?MM? ÕUC?O²?Ý« «— Ë« Ë bM?¹uÖ s?Ý œuš d?¼uý U?Ð t œ«œ bM?¼«uš √d?ł œuš tÐ ¨Êœd? XŽUÞ« ÈU?łÅtÐ t XÝ« s¹« —uE?M vÆbM¹uÖ sÝ Ë« UÐ eO¬ÅX½U¼« v²UŠÆXÝ« ËUH² ≤±∫± UÐ vb½« ‰ud s¹« ¨Èd³Ž —œ ªå©býUЮ »uš ÁUýœUÄ È«dÐ tâ½UMÇò ∫vEHK«ÅX% w¨π∫∂ Ê«œ ª∏∫∏® bM qÞUÐ «— œuš ÊUd ÁUýœUÄ Xý«b½ ÊUJ« t d« s¹« Æœ—«œ ËUHð ©≥∫≥® åÊUd “« Êœd “ËU&ò UÐ s¹« xt⽬ò ∫fÞöO?Ä t²?H?Ö „Æ— ÆvÝ—UÄ œU?M?Ý« Èu?Ý “« t½ U« ¨Áb?ý b?O¹Q?ð vK?O?O?Ý q¼« ”Ë—Ëœu?¹œ ¨v½U?½u¹ Œ—u? Èu?Ý “« ¨©±≥Æ©≤≤∫±π u¹® år²ýu½ ¨r²ýu½Æ±π∫± `O{uð „Æ— ªåœuÐ »uš ÁUýœUÄ dE½ —œ d« s¹«ò ∫vEHK«ÅX% yË ¨Áœd ·c?Š «— dO?š« —U?³Ž s¹« v½U?½u?¹ tLłd?ð °b?¹uÖ s?Ý g½“ ÊU?Г tÐ œuÐ b?¼«u?½ —u?³−? œd? t XÝ« s¹« —uE?M? b¹U?ý zÆåbý b¼«uš l¹Uý U¼ÅÂu vULð ÊUO —œ s¹« Ëò ∫XÝ« t²šUÝ Ê¬ s¹e~¹Uł «— —U³Ž s¹« eO½ 5ðô tLłdðqO?Š«— ¨©≤π∫±π b??O?Ä® rO??¼«d??Ы ¨©±∫∏ b?O??Ä® Õu?½ «b??š t t½u??Ö Ê¬ ¨Xd?Ö X?³?¦?? ÈU?M??F? —œ b??¹U?Ð «— 圗ˬ œU??¹ tÐò —U??³?Ž aœ—u Ϋœb−? v²ýË t b½œu?Ð „UM?LOÐ ÊU?¹—UЗœ ÆbÝ—Åv Á«— “« XL?Š— ¨VCſ “« fÄ Æ圗ˬ œU?¹ tÐò «— Ê«d~¹œ Ë ©≤≤∫≥∞®qŠ Á«— ¨—uEM s¹« tÐ Ë ¨b½“UÝ ·d×?M «— ÁUýœUÄ dJ t b?MM È—U X¹UÐÅv fÄ ÆœdO?~Ð ÂUI²½« ÊUA?¹« “« Ë œuý l«Ë bIHðtÐ qL²×?U½ v²ý«œd?Ð 5MÇ U?« ¨åœ—ËUO½ œU?¹ tÐ «— Ë« d~¹œò ∫b?MÅv Xz«d? 5MÇ v½U?½u¹ tLłd?ð Æb½œd œU?NMA?OÄ Ë« tÐ Èd²?NÐ ÆbÝ—Åv dE½ÆåU¼ÅtâÐÅÂöſò vMF¹ ÎôUL²Š« ªåÁUýœUÄ ÈU¼ÅtâÐdÄò ∫vEHK«ÅX% bÆXÝ« «ddŠ —uEM c∏≠µ∫∏±∂¨±∞≠∏∫∂Ê«œ±≤∫≥π∫∏¥∫≥ Ê«œ≤∂∫∂≤¥∫±≥`½≤µ∫≤∞Y«ÂU?????L?????ð t?Ð v¹U??????¼ÅtU??????½ Ë«≤≤ Æœd????? q?L?????ŽdÐ XU?¹« d?¼ tÐ ¨œU?²?Ýd? ÁU?ýœUÄ ÈU?¼ÅXU?¹«∫ʬ ÊUГ o³?Þ d?Ð Âu? d?¼ tÐ Ë ¨Ê¬ jš o³?Þv½«d?L?J?Š œu?š t½U?š —œ X??¹U?ÐÅv œd? d?¼Æzb¹uÖ sÝ œuš Âu ÊUГ tÐ Ë bMd²Ý« 7U¹ XF—VC????ſ Êu????Ç ¨l?¹U????Ë s?¹« “« fı˫ ¨œd? gËd? ÁU?ýœU?Ä ‘—u?A?š«Áœd ÈË t «— t⽬ ¨aœ—ˬ œU¹ tÐ «— v²ýËt²d?Ö rO?L?Bð Ë« tO?K?Ž d?Ð t «— tâ?½¬ Ë ¨œuÐË« Xbš —œ t bÁUýœU?Ä œ«d?«≤ ÆœuÐ Áb?ýÁU?ýœU??Ä È«d??Ð t b??ýU??Ðò ∫b??M??²?H??Ö ¨b??½œu??ÐÊb¹œ È«dÐ t b?MÐUO?Ð ÁdUÐ Ë Ê«u?ł Ê«d²šœtL?¼ —œ ÁU?ýœU?Ä t b?ýU?Ð≥ ªb?M?ýU?Ð b?M??á?œU𠜗UL~Ð v½U?~²ýULÖ g²?JK2 ÈU¼ÅXU¹«È«dÐ b?M?á?œ Ë Ád?U?Ð Ë Ê«uł Ê«d?²?šœ ÂUL?ðX% ¨cÊU½“ t½Uš —œ ¨‘uý ˛œ —œ «— Êb¹œkU× ¨ÁUýœUÄ È«dÝÅtł«uš ¨ÈU−O¼ —«b²«t «— tâ??½¬ ÊU??A?¹« t?Ð Ë ¨b?½—ˬ œd??Ö ¨ÊU??½“≤

Page 8

∏d²Ý« ¥∫≤ªbM¼bÐ XÝ« “ô v¹U³?¹“ ÈU¼ÅX³«d È«dÐl«Ë ÁUýœUÄ bM?Ä œ—u t v½«uł d²šœ ʬ¥s¹« åÆœœd???Ö t?J???K???? v²???ýË ÈU????łÅtÐ ¨œu????ýt½u?Ö s¹« Ë b?¬ b??M??Ä «— ÁU?ýœU??Ä œU?N?M?A??O?ÄÆœd qLŽÂU?½ t?Ð œu??Ð Èœu?N??¹ Èœd?? ¨‘u??ý ˛œ —œµ¨dfO d?Ä vF?ÚLý d?Ä dO?zU¹ d?Ä ÈU?šœdÔv½u?¹b??O??F?³??ð ÊU?O?? —œ t∂ ¨vM?O??U??O?M??Ð p¹ÁUýœU?Ä ¨fU?O?M?J?¹ Á«d?L?¼ t œu?Ð Áb?ý b?O?F?³?ðv½U½¬ ¨b?½œu?Ð Ábý b?O?F?³ð rO?K?ý—Ë« “« «œu?N¹Áœd b?O?F?³?ð eqÐU?Ð ÁU?ýœU?Ä ¨d?B?½b?u?³?½ tÈuLŽ d?²šœ ≠gd²Ý« vM?F¹ ≠tÒÝÓbÓ¼ Ë«∑ ÆœuЗb??Ä t½ ÈË «d??¹“ ¨œu??Ð Áœd??? ¯—e??Ð «— œu??šË «b??½«Å‘u???š d??²???šœ ʬ Æ—œU??? t½ Ë Xý«œ¯d ÂU?~?M?¼ÅtÐ Ë Æœu?Ð b?M??á?œ Êb?¹œ È«d?ÐhÈd?²??šœ t?Ð «— Ë« ÈU?šœd?? ¨‘—œU?? Ë —b??ÄÆœuÐ t²d¹cÄ«— Ë« ÊUd Ë ÁU?ýœUÄ —u²?Ýœ ÊuÇ ¨È—UÐ∏Ê«u??ł Ê«d???²???šœ t?J???M???¹« Ë ¨b???½œ«œ —U???A???²???½«XMF «— œË«œ t Ë« »U?IŽ« “« vJ?¹ Ë ¨©±∫π uLÝ≠±® X?Ý« dE½ œ—u? ‰uzU?ý —bÄ tJK?Ð ¨XO?½ ÈUšœd? Òbł Ë ¯—eЗb?Ä —uE?M db¹UÐ ÆXÝ« Ábý œ— t XÝ« È«Åv²MDKÝ —U³ð tÐ oKF² ©å„ËœÚdÓò vKÐUÐ È«bš ÂU½ „Æ—® ÈUšœd? s¹« Æ©µ∫±∂ uLÝ≠≤® œdÆœuýÅv ÁœUH²Ý« åÈœuN¹ò Ê«uMŽ “« tJKÐ ¨œuýÅv/ ÁœdÐ ¨åqOz«dÝ«ò vMF¹ ¨Áb¹eÖdÐ Âu ÂU½ t Xý«œ tłuð«dłU? s?¹« U?Ð v?¹—U?ð 5?M?Ç U« Æ©±∂≠±∞∫≤¥ œU?Ä≠≤® X?d?Ö —u? ÆÂÆ‚ µπ∑≠µπ∏ ÈUN?U?Ý —œ t? XÝ« Èb?O?F?³?ð —uE?M? eå‘«—bO?ò vÐœ« p?³Ý U?« ÆXý«œÅv? ‰UÝ ∏∞ d?²?Ý« Ë ‰U?Ý ±≤∞ q« b?Š ÈU?šœd? ¨—u? ʬ —œ t «d?Ç ¨œ—«b?½ v½«u??L?¼Æœ—«b½ qL²×U½ v¹—Uð VOðdð “« È«ÅtL¼«ËÆXÝ« Ábý ÁbOU½ åu¼UOMÔ‡ò ≤¥∫≤≤ —« —œ åUOMJ¹ò f@Mł Ë oA?Ž vKÐUÐ t?N« ÂU½ “« Ë« d?~¹œ ÂU?½ Æ©”¬ Xš—œ vMF?¹ åtÒÝÓbÓ¼å® XÝ« Áb?ý `¹dB?ð Ê«uł d?²šœ s¹« Èd?³Ž ÂU?½ U−?M¹« —œ gÈË— «bš b?¹uÖÅv t ±∑∫≥± Y?ð „Æ— ÆbýU?ÐÅv åÁbýÅÊU?N?MÄ Ê“ò vM?F? tÐ d²?Ý« ¨U¼ÅvÒÐÓ— X?MÝ o³?Þ Æb¹¬Åv ©å—U?²?A¹«ò®Æ∏∫µ¥ ª±∑∫∏ ‘« ª©—  ” tA¹—® XšUÝ ÊUNMÄ «— œuštÐ Ë ©åt½Uš U¹ XO?Ð È«dÐò vMF?¹® åXOÓ³?ò bMÅv Xz«d? ¨©åÈd²?šœ tÐò vMF¹® åXÓ³?ò Èd³?Ž tLK ÈU?łÅtÐ œuN¹ d?šQ²? XMÝ hÆbMÅv vdF ÈUšœd dL¼ «— d²Ý« ¨VOðdð s¹«ÆXý«œ «— “ô hBð v¹U³¹“ hOAð È«dÐ t åÈU−O¼ò vMF¹ iÆåœd bMKÐ Ë« qÐUI —œ «— UH²«ò ∫vEHK«ÅX% jƱπ∫π „Æ— ªåÈË ÈU¼ÅtOLNÝò ∫vEHK«ÅX% kƱ¥∫± `O{uð „Æ— ltL?K? „Æ— ªœd? tL?łd?ð åtb?šò Ê«u?²?Ð r¼ b?¹U?ý ÆXÝ« Áb?ý tL?łd?ð åÊ«u?ł d?²?šœò t¹¬ “U?ſ¬ —œ t XÝ« È«ÅtL?K? ÊU?L?¼ s?¹« mÆ≤∫≤ —œ åtâÐÅÂöſò±π∫µÊ«œ±∑≠±∫≤¥œUÄ≠≤±∫≤¥—«±µ∫≤±∑≠±µ∫≤∑¨≤∫µ≥∫∑µ∫∏≤±≠¥∫≥πbOÄπ∫±Ê«œ≤∞∫≤±π∫≤‘u?ý ˛œ —œ ÈU?−?O??¼ —«b?²?« X% È—U??O??ШÈU?−??O??¼ —«b??²??« X% d??²?Ý« ¨b??½b??¬ œd??Öʬπ Æbý ÁœdÐ ÁU?ýœUÄ t½Uš tÐ ¨ÊU?½“ kU×—œ Ë XdÖ —«d iË« bM?Ä œ—u? Ê«uł d?²šœ«— t⽬ @½—œÅvÐ Ë« ªjXU¹ U?H²« Ë« d?E½k‘UF È«dÐ Ë v¹U³¹“ ÈU¼ÅX³«d È«dÐ tlXH?????¼ Ë ¨œ«œ Ë« t?Ð œu?????Ð “U?????O?????½ œ—u?????? ÈË»U??²?½« ÁU?ýœU?Ä t½U?š “« t «— m‘«Åt1b½e??O???½ Ë «— Ë« f?á???Ý ªœ«œ Ë« tÐ b???½œu???Ð Áb???ýt½U??š —œ q×?? s¹d???²??N??Ð tÐ «— g¹U???¼Åt1b??½«— œuš Âu? t½ d?²Ý«±∞ ÆXšUÝ qI?²?M? ÊU½“¨«— œu??š V??½ Ë q« t½ Ë œu??Ð Áœd?? ‘U??UN?½¬ t œu?Ð Áœ«œ —u?²?Ýœ Ë« tÐ ÈU?šœd? «d?¹“—œ “Ë— d??¼ ÈU???šœd?? ˱± Æœ“U?????½ ‘U?? «—œdÅv b?¬ Ë X— ÊU?½“ t½U?š ◊U?O?Š qÐUI?tÇ tÐ Ë XÝ« t½u?~?Ç d?²??Ý« ‰U?Š b?ÐU?¹ —œ U?ðtÐ XÐu½ ÊuDZ≤ ÆbM?MÅv —U?²— Ë« U?Ð ÊUÝ‘—u??A???š« œe???½ tÐ t b???O??Ý—Åv? d??²???šœ d???¼Áœ“«Ëœ b?ÅtÐ tJ?½¬ “« b??F?Ð ¨œËd?Ð ÁU??ýœU?Ä

Page 9

π≤∞∫≤ d²Ý««— ÊU?½“ È«d?Ð Áb?ýÅ5?O?F?ð ÈU??¼ÅX³?«d? ÁU?tÐ vÖb?O??Ý— ÊU??“ «d?¹“ ≠b??½œd??Åv ‰U?³??½œgý ∫býÅv qOLJð 5Mâ?M¹« ÊUA¹« v¹U³¹“Ë U?¹d??D?Ž U??Ð ÁU? gý Ë ¨Òd??Ô sſË— U??Ð ÁU?ÊuÇ fı≥ ≠ÊU½“ È«dÐ v¹U?³¹“ ôu?B×t⽬ d¼ ¨X—Åv ÁUýœUÄ œe½ Ê«uł d²šœ ʬtÐ ÊU??½“ t½U???š “« œu??š U??Ð XÝ«u???šÅv t «—Æb?????½œ«œÅv Ë« t?Ð ¨œd?????³??????Ð ÁU?????ýœU?????Ä t?½U?????š“Ë— `³ Ë ¨X—Åv U$¬ tÐ ÂU?~M¼ÅVý±¥“U?Ð ÊU??½“ È«d??Ð ÂËœ ÈÅt½U??š tÐ U??$¬ “« b?F??Ш“U????G?????Ú‡A????ÓF?????Ó‡ý —«b?????²????« X?% ¨XA?????ÖÅvË« ÆnU?¼ÅtF?²?Ô kU?×? ¨ÁU?ýœU?Ä È«d?ÝÅtł«u?štJ½¬ d?~ ¨XA?ÖÅv/ “UÐ ÁU?ýœU?Ä œe½ d?~¹œtÐ ÈË tJM¹« Ë b?¹œdÖÅv ÈË ‚U?²A? ÁUýœUÄÆbýÅv Áb½«uš «d ÂU½ÈuLŽ ¨q¹U×OЫ d?²šœ d²Ý« XÐu½ ÊuDZµœu?Ð t?²??d??¹c??Ä Èd??²??šœ tÐ «— Ë« t ÈU??šœd??Èe???O????Ç Ë« ¨œËd???Ð ÁU????ýœU???Ä œe????½ t b????O????Ý—È«dÝÅtł«uš ¨ÈU?−O?¼ t t⽬ e?ł XÝ«u½d?²?Ý« Ë ªœd? 5?O?F?ð ¨ÊU?½“ kU?×? ¨ÁU?ýœU?Ät²HOý ¨b½b¹œ «— Ë« t «— v½U½¬ tL¼ ÊULAÇÈU?Žœ« l«Ë —œ ¨b?M?? f* «— ÊU?½¬ t d?¼ ªb??M?ýU?ÐÅv ”b??I? ¨b?½«ÅÁœd?? Xb?š ÁU?ýœU??Ä tÐ t v½«u?ł Ê«d?²??šœ Æ∑∫∂ ‰e?ſ „Æ— n—œ t œ—«œ ËUHð π∫± —œ —u?c XO?Fu? UÐ ÊU½¬ XO?Fu? Æ©≤≤∫≤ œUÄ≠± ª≤≤≠≤±∫±∂ uL?Ý≠≤ „Æ—® XÝ« Áœd XM?DK?Ýt v½«uł Ê«d²?šœ ¨Ê¬ —œ t XÝ« ËUH?² π∫≤ —œ —u?c XO?Fu U?Ð 5M?âL?¼ ªXO?½ ”u³×? «d?dŠ —œ »u?³× d?²šœ ¨Ê¬ÆbM²¼ ”u³× ‰Ë« È«ddŠ —œ ¨bMýUÐÅv ÁUýœUÄ qO dE²MvMF? t «dÇ ¨.«ÅÁœd?J½ tL?łdð vE?HK?«ÅX% qJý tÐ «— —U?³Ž s¹« U? ÆåœdÅv b?MK?Ð ÆÆÆdE?½ —œ «— v¼«u?JO?½ò ∫vEH?K«ÅX% oÆbMÅv qI²M XÝ—œU½ «— 7Æv½«d¹« ÁU—–¬ oÐUD pÆXÐ ‰œ Ë« tÐ ÎôUL²Š« vMF¹ qÆ≥≠≤∫≤ „Æ— ªÁdUÐ Ê«uł Ê«d²šœ vMF¹ r“« XOUF vM?F¹® XÝ« åXŠ«d²Ý«ò vM?F tÐ ¨‘«ÅtA¹— tÐ tłuð U?Ð Ë ¨Ábý ÁœUH²?Ý« tLK s¹« “« ¨Ê¬ —œ t XÝ« Èœ—u? UNMð s¹« sÆ©XŠ«d²Ý« “Ë— ÈUDŽ« t½ Ë UOUÆʬ `O{uð Ë ∑∫± „Æ— tdÐ d²?Ý« –uH?½ “« t v½U¹«d?ÝÅtł«uš tJ?M¹« U?¹ ªb½bý ȗˬœd?Ö ÂËœ —UÐ t œu?Ð v¹U¼ÅÁd?UÐ ÊU?O —œ d?²Ý« U?¹ ∫œ—«œ œułË ‰UL?²Š« Ëœ u—œ ÊuÇ U« ¨b½—«œ dÐ d²Ý« dÝ “« «— ÃUð Uð bM½eÐ U¼ÅÁdUÐ Êœ—ˬ œdÖ tÐ XÝœ ÂËœ —UÐ È«dÐ b½bOýu ¨b½œuÐ Ábý Ê«d~½ ÁUýœUÄÆb½œd bB ¡uÝ ÁUýœUÄ ÊUł tÐ ¨bM²UO½ vIOuð d« s¹«∑∫≤π∫≤π∫≤∏∫∑µe≥∫±ª≤±¨±±∫≤ª≤∫≥≤∫¥±∞∫≤∑∫≤‘—u???A????š« œe????½ d???²????Ý«±∂ ÆoXšU????Ý œu???š—œ ¨b?ý Áœd?Ð ¨Ë« v²?M?D?K?Ý t?½U?š tÐ ¨ÁU?ýœU?Är²H¼ ‰UÝ —œ ¨býUÐ pXO³OÞ ÁU t r¼œ ÁUtL¼ “« gO?Ð «— d?²Ý« ÁU?ýœUı∑ ÆË« XMD?KÝ—uCŠ —œ ÈË Ë ¨qXý«œ XÝËœ d~¹œ ÊU½“UH²« rU¼ÅÁdUÐ d?¹UÝ “« p¹ d¼ “« gOÐ Ë«Xý«cÖ ÈË dÝ dÐ «— v¼Uý rON¹œ Ë« ÆXU¹ÆXšU??????Ý tJ??????K????? v?²?????ýË ÈU??????łÅt?Ð «— Ë« ËË ÊU??????Ö—e??????Ð l?O??????L??????ł È«d???????Ð ÁU??????ýœU??????ı∏¨œ«œ VOðdð rOEŽ v²UO?{ œuš Ê«—«e~²bšsU¼ÅXOU?F U?¼ÅXU¹« tÐ Ë ¨«— d?²Ý« XU?O{U?¼Åv²?ÝœÅÁœU?A?Ö tt½U?¼U?ý vðËU???Ý U?Ð Ë œ«œÆœdœd??Ö ÂËœ —U???Ð È«d??Ð U???¼ÅÁd???U??Ð Êu???Ç Ë±πd?Ð ÈU??šœd?? t ÂU??~??M??¼ ʬ ¨ub?½b??ý Áœ—ˬt½ d??²?Ý«≤∞ ÆÆÆœu??Ð t²????A??½ ÁU??ýœU??Ä Á“«Ë—œt½ Ë XšU??ÝÅv U??A??« «— œu??š V??½ Ë q«Ë« tÐ ÈU?šœd? t tâ?½¬ oÐU?D? ¨«— œu?š Âu?«— ÈUšœd d«Ë« d?²Ý« «d¹“ ¨œu?Ð Áœ«œ —u²Ýœt²U?¹ ‘—Ëd?Ä Ë« XÝœ tÐ t v½U“ Êu?â?L¼ÆœdÅv «dł« œuÐ

Page 10

±∞d²Ý« ≤±∫≤d?Ð ÈU?šœd?? t ÂU?~?M??¼ ʬ ¨ÂU?¹« ʬ —œ≤±¨‘—Uð Ë ÊU²?Ú‡G‡Ð ¨œuÐ t²?A?½ ÁUýœUÄ Á“«Ë—œ5E?U×? Ë ÁU?ýœUÄ ÊU?¹«d?ÝÅtł«uš “« sð Ëœt b?½œd b?B? Ë b?½b?¬ rA?š tÐ ¨vÊU²?ݬU«≤≤ ÆbMM bMK?Ð XÝœ ÁUýœUÄ ‘—uAš« dÐtJK? Ë« Ë b?O?Ý— ÈU?šœd v?¼UÖ¬ tÐ d?« s¹«Èu??Ý “« «— ʬ d???²??Ý« Ë ¨œ«œ Ÿö?Þ« «— d??²???Ý«d?« s¹« Êu?Ç≤≥ ÆXH?Ö ÁU??ýœU?Ä tÐ ÈU??šœd?“«dŠ« ʬ v²?Ý—œ Ë Xd?Ö —«d oO?I?% œ—ut²???¹Ë¬ w—«œ tÐu??Ç d?Ð œd?? Ëœ ʬ ¨b??¹œd??ÖÁU?~?A?O?Ä —œ a¹—«u?ð »U??²? —œ s¹« Ë ¨b?½b?ýÆbý t²ýu½ ÁUýœUÄÊU¹œuN¹ Ë ÊUU¼‘—u?????A??????š« ¨l?¹U??????Ë s¹« “« f?ıxÈU??ð«b??ÚL???Ó¼ d?????Ä ÊU??U???¼ ÁU??ýœU???ÄUð b½œuÐ Ábý Áœ—U?LÖ ÁUýœUÄ ÁU?~²U« ÈœË—Ë ÈU?¼—œ dÐ t vMO?EU× U?¹ Ê«—«e~²b?š tJKÐ ¨ÊUЗœ t½ Ë XÝ« —«b?¹«dÝ t½ —uEM? vÆbMýUÐ Ë« Xbš —œ t²ÝuOÄ U¹ bMM XEU× Ë« “«Æπ∫∑ ª±¥∫µ „Æ— ªå»uÇ tÐò ∫vEHK«ÅX% wÆbM²¼ vöOŽ È«bš Ëœ vUÝ« tÐ tO³ý ÂU½ Ëœ s¹« x“« «— Ë« «bš t œuÐ s¹« ‰uzUý v²ŽUÞ«U?½ s¹« «“U− ªœ«œ ÊU« Ë« tÐ U« ¨bAJ?Ð «— Ë« X¹UÐÅv ‰uzUý ªœuÐ ‰u?zUý sLýœ ÃUł« y¨v«—¬ 7 ÁU?Öb?¹œ “« Æ©≤∞∫≤¥ b?Ž« ª±∂∫±∑ ÃËd?š „Æ—® œu?Ð ÊU?O?I?OU?L?Ž ÁU?ýœU?Ä ÃU?ł« Æ©±µ u?L?Ý≠±® œd? lK?š XMD?K?ÝÆ»uIF¹ Ë uOŽ v²Š Ë ¨qOz«dÝ« Ë oOULŽ ¨‰uzUý Ë ÃUł« œd³½ UÐ XÝ« ·œ«d² ÈUšœd Ë ÊUU¼ Á“—U³ÆXÝ« t²— —U tÐ åt½U¼Uý Xð dÐ Êœd ”uKłò —uÅtÐ ≤∫± —œ t XÝ« vŠöD« ÊUL¼ s¹« zÁU?ýœU?Ä œË—Ë d?E?²?M? t b?M?²???¼ v½U?¹—U?Зœ U?¹ ¨Áb?ý Á—U?ý« ÊU?A??¹« tÐ ≤±∫≤ —œ t b?M?²??¼ ÊU?²?ݬ 5??E?U?×? ÊU?L?¼ U?¹ œ«d?« s¹« aÆbMýUÐÅvs¹« tÐ UNMð v²d?Š 5MÇ È«œ« “« ÈUšœd ŸU?M²« ÆbýÅv «œ« t³ð—ÅvU?Ž ÊUM—U tÐ e?O½ Ë ÁUýœUÄ tÐ X¹U?ÐÅv t œuÐ v«d²Š« s¹« bÁb−Ý t œuÐ e?O½ XKŽ s?¹« tÐ tJKÐ ¨b?M Áb−Ý ÃU?ł« »UIŽ« “« vJ?¹ qÐUI —œ X?¹UÐÅv/ ‰uzU?ý »UIŽ« “« vJ?¹ t œu³½ XK?Ž7® åÈUšœd? g¹UO½ò —œ Æ©¥∫≥ „Æ—® b?½œuÐ XO¼u?« “« È—«œ—ušdÐ vŽb? t XdÖÅv —u? vUý« qÐU?I —œ ÊœddðdÐ v¼U~¹Uł —œ «— ÊU½« p¹ ‰öł Ë —U²« XÝ«ušÅv/ Ë« t œuÐ XKŽ s¹« tÐ ÈUšœd qLŽ t Ábý `¹d?B𠨩∑ à ¨v½U½u¹Æ±±≠∂∫∂ Ê«œ „Æ— Æb¼œ —«d «bš ‰öł Ë —U²« “«Æ±π∫± `O{uð „Æ— cÁœuÐ Ábý d« s¹« tłu?² ÎôUL?²Š« ‘œuš ÊUU?¼ «d¹“ ¨bM?Åv/ Áb−Ý ÈU?šœd t b½œ«œ ŸöÞ« ÊUU?¼ tÐ ÊUA¹« t œu?³½ s¹« tQ? dtLłd?ð Ê«u?ðÅv e?O½ t?½uÖ s¹« ≠Æœd? Xý«œd?Ð t¹¬ ÈU?N?²½« “« Ê«u?ðÅv «— s¹« ªXÝ« Èœu?N?¹ Ë« t b?½œ«œ ŸöÞ« Ë« tÐ tJ?KÐ ªXÝ«Æåb½œ«œ u ÊUU¼ tÐ «— Ë«ò ∫œdœUNý ÈUÄ Uð Ë« Ë X?U¹ b¼«uš t«œ« ÈU?šœd ÊUM?Ý U¹¬ bMM?O³Ð t XÝ« s¹« Xý«œdÐ p¹ ÆXÝ« rN?³ vL —U³?Ž s¹« ÂuNH e”UÝ« dÐ ÊU?¹œuN?¹ È«dÐ b?¹UÐ t ’u?Bš s¹« —œ ÈU?šœd ÈU?Žœ« U¹¬ b?MM?O³Ð t? XÝ« s¹« ÂËœ Xý«œdÐ Æt½ U?¹ X— b¼«u?š gOÄÆ©U¼ÅvË— Á—Ëœ —œ eO½ Ë ¨f½UHOÄ« —UNÇ ”ušuO²½¬ Á—Ëœ —œ ÊU¹œuN¹ j¹«dý „Æ—® b½uý qzU ’Uš vuIŠ ¨µ∫≤∞ ÃËdš±π∫≤≤¨±∫∂ª±¥∫µ±∞¨π∫∑ª±∫∂≤∫±∞≥∫±∞ª±±∫µ¥∞∫¥±bOÄ≤π∫µÊ«œ≥∫∂±π∫≤¥≥∫¥±bOı≤∫≥Ê«œ≤π∫µŸ«Ë ¨Xý«d?« d?Ð lO?— v²?³?ðd? tÐ «— yvłUł«b½œuÐ Ë« U?Ð t v½UÖ—e?Ð tL¼ “« d?ðôUÐ «— Ë«t ÁUýœUÄ Ê«—«e?~²?bš vU?Lð≤ ÆzbO½U?A½—œ ¨Áœd rš u½«“ ab½œuÐ ÁU?ýœUÄ Á“«Ë—œ dÐÁUýœUÄ «d¹“ ¨b½œdÅv Áb?−Ý ÊUU¼ qÐUIU??« Æœu??Ð Áœd?? d???« 5??M??Ç Ë« ’u???B??š —œÁb?????−?????Ý Ë œd?????Åv/ r?š u?????½«“ ÈU?????šœd?????d?Ð t ÁU??ýœU?Ä Ê«—«e??~?²??b?š≥ Æbœu?/Åv/∫b?M?²??H?Ö ÈU?šœd?? tÐ b?½œu?Ð ÁU??ýœU?Ä Á“«Ë—œ“ËU???& ÁU????ýœU????Ä —u???²????Ýœ “« V³????Ý tÇ t?ÐòtÐ “Ë— d¼ «— s¹« Êu?Ç ¨È—UÐ¥ åøcvMÅv‘u?????Ö ÊU?????A?????¹« tÐ Ë« Ë b?????M??????²?????H?????ÖÅv Ë«Uð db½œ«œ ŸöÞ« «— ÊUU¼ ÊUA¹« ¨œdáÝÅv/¨eœ—«œ vý“—« ÈUšœd? ÊU?M??Ý U¹¬ b?M?M?O³?ÐÈœuN¹ t œuÐ t?²šUÝ ÁUÖ¬ «— ÊU?A¹« Ë« «d¹“ÆXÝ«≥

Page 11

±±±≤∫≥ d²Ý«bMÅv/ rš u½«“ ÈUšœd? b¹œ t ÊUU¼µVC?ſ “« ¨b?¹U??/Åv/ Áb?−?Ý Ë« d??Ыd?Ð —œ ËeO?¬d?O?I?% Èd?« ‘dE?½ tÐ U?«∂ Æbý e?¹d?³¨b?M? b?M?K?Ð X?Ýœ ÈU?šœd? d?Ð U?N??M?ð t b?¬“« ÈUšœd t b½œuÐ Áœd? ‘U g¹«dÐ «d¹“U?ð œd?? b??B?? ÊU?U??¼ fÄ ÆXÝ« Âu?? «b??XJ???K???2 ÂU????L???ð —œ t «— v½U????¹œu???N???¹ tL????¼Âu? ©vM?F?¹® ¨œ“U?Ý œu?ÐU?½ b?½œu?Ð ‘—u?A?š«Æ«— ÈUšœd‰UÝ —œ ¨býUÐ fÊUO½ ÁU t ‰Ë« ÁU —œ∑ÊUU¼ —u?CŠ —œ ¨ÁUýœU?Ä ‘—uAš« r¼œ“«Ëœ“Ë— d¼ È«dÐ ≠tŽd vMF¹ ≠ gbM²š«b½« h—uÄÁU vMF¹ ¨r¼œ“«Ëœ ©ÁU® Uð ¨iÁU d¼ È«dÐ Ë∫XH?Ö ÁU??ýœU??Ä ‘—u?A??š« tÐ ÊU??U?¼∏ Æj—«–«ÈU??¼ÅXU??¹« vU??L??ð —œ t b??M??²?????¼ vu??òvÖb?½“ Ë b??M??ýU?ÐÅv? Áb?M??«d??Ä u?ð X?J?K??2tL??¼ 5?½«u?? U??Ð ÊU??A??¹« 5??½«u?? Æb??M??M??Åvs¹« Ë® b½œd?Åv 5?OF?ð œu?Ð gOÄ —œ t v?UÝ È«d?Ð «— U?¼ÅÊU?½« Xýu?½dÝ vK?ÐU?Ð ÊU¹«b?š ¨Ê¬ vÞ t ¨v½«d?¹« s¹œ—Ëd? ÁU vM?F?¹ fÆ©—cÖ bOŽ® œ«œ v¹U¼— dB vÖœdÐ “« «— œuš Âu b½Ë«bš ¨Ê¬ vÞ —œ 5MâL¼ ª©b¹œdÖ —«cÖ«Ë „Ëœd tÐ —btÐ qÝuð Æ≥±∫≤¥ «uð≠± ª±∫±± `½ ª∑∫± Êu?¹ ª±¥∫± Y« ª±∑∫≥¥ ‘« ª≤¥∫π „Æ— ¨å7š«b½« tŽd?ò ÕöD« ’u?Bš —œ gÆœuÐ ÊU²ÝUÐ bNŽ —œ Z¹«— vLÝ— ¨ÊU¹«bš U¹ «bš Áœ«—« “« v¼UÖ¬ —uEMÅtÐ tŽdt ÈbOŽ ÊU?L¼ ¨Áb?ý t²dÖ Ê¬ “« ©åU?¼d¹b?Iðò vM?F¹® å.—uÄò Èœu?N¹ b?OŽ ÂU½ ¨≤∂∫π oÐU?D t È—u?ý¬ XÝ« È«ÅtLK? å—uÄò htÐ ÊU¹«bš d¹UÝ “« «— Xýu½dÝ 5OFð —b ¨Ãd Ë Ãd¼ U?Ð ‘«ÅÁ“—U³ “« fÄ „Ëœd ÆbM È—«c~½UOMÐ œ—«œ bB? d²Ý« »U²tQ d~¹œ ÊuM« ÆœdOÖÅv sLýœ “« «— —b s¹« ¨«“—U³ Ë U½U−O¼ vŽu½ “« fÄ ÈUšœd ¨VOðdð s¹« tÐ ªœuÐ Áœ—ˬ XÝœXýu½d?Ý 5O?Fð oŠ ¨a¹—U?ð —œ b½Ë«b?š t XÝ« XOF?«Ë s¹« dÝ d?Ð tJK?Ð ¨œuýÅv —«d?Jð ‰U?Ý d¼ t X?O½ È«ÅÁ—u?DÝ« d?Ý dÐÆbMÅv —«cÖ«Ë œuš Âu tÐ «— U¼ÅÊU½« Xýu½dÝ Ë œdOÖÅv XÝœ tÐ «— œuš ÂuåÆd~¹œ v¼U tÐ v¼U “« Ë ¨d~¹œ È“Ë— tÐ “Ë— “«ò ∫vEHK«ÅX% iÆv½«d¹« ÁUÅsLNÐ oÐUD jUÐ ¨bMÅv œUNMAOÄ ÊUU¼ t vK?LŽ Æœ—«œ œułË vCUMð ¨XÝ« b½Ë«bš tHýUJ? t oO²ŽbNŽ XF¹dý Ë v²MDK?Ý 5½«u s¹« ÊUO kÆf½UHOÄ« —UNÇ ”ušuO²½¬ œdJKLŽ UÐ tJKÐ ¨œ—«b½ v½«uL¼ vÝ—UÄ ÊU¹«Ëd½Ud œdJKLŽÆåœd r¼«uš »UŠò vMF¹ lÆÊ«—«bKOB% tJKÐ ¨XO½ ÊUAÅÂœ¬ —uEM Æå—U ÊUÖbM¼œÅÂU$«ò ∫vEHK«ÅX% nÆå—UDMò U¹ åt½“Ëò vMF¹ ¨åU¼Åt×Hò ∫vEHK«ÅX% mlL Ë lK? t v½U?¹œu?N¹ “« X?½«u?ð b?M¼«u??½ d?~¹œ «d?¹“ ¨b?¹¬Åv œ—«Ë ‰U?*«ÅXOÐ d?Ð t XÝ« vð—U??š Ê«d³?ł —u?E?M tÐ —U? s¹« oÆb½dO~Ð UOU ¨bý bM¼«ušÆXÝ« ʬ ‰ULŽ« tKOÝË Ë —b œU/ ¨t²Ð gI½ ʬ dÐ ÈdNÔ t d²A~½« s¹« pÆXÝ« XA~½« —uEM qª±≤∫±π∫µµ∫∏≥eª≤¥∫π≥≥∫±∂Y«ª≥≥∫≤∂Ëô≤∑∫¥Yðª±≤≠∏∫≥Ê«œª±π∫¥eŽª±µ≠±≤∫≤pŠ≤±≠≤∞∫±∂Ÿ«¥∫∑∏¨≤∫∏¥≤∫¥±bOÄ5??½«u?? ÊU???A??¹« Ë ¨X?Ý« ËU??H??²??? U??¼ÅÂu???ÁUýœU?Ä œuÝ tÐ Æb?MM?Åv/ X¹UŽ— «— ÁU?ýœUÄÆkœ—«c???~????Ð Áœu???ݬ «— ÊU????A????¹« t X????O????½t b?ýU??Ð ¨b?¹¬ b??M???Ä «— ÁU??ýœU?Ä tâ??½U?M??ÇπÊUA?¹« t œuý Áœ«œ —u?²Ýœ t?²ýu?½ —uÅtÐÊU???²???Ýœ ÊU???O??? —œ s Ë ¨b???½“U????Ý „ö¼ «—r¼«uš Ê“Ë Ád?I½ mt½“Ë —«e¼ Áœ ¨nÊUM?—UåÆoœu??ý e???¹—«Ë ÁU??ýœU???Ä t½«e???š tÐ U???ð lœd??œuš qXÝœ “« «— œuš pd?²?A?~?½« ÁU?ýœU?ı∞ÈUð«b?L?¼ d?Ä ÊU?U?¼ tÐ «— ʬ Ë œd? ÊËdO?ÐtÐ ÁU?ýœUı± Æœ«œ ¨ÊU¹œu?N?¹ sL?ýœ ¨vłUł«¨rM?Åv U??¼— u??ð tÐ «— Ád?I??½ò ∫XH??Ö ÊU?U??¼u?J?O??½ d?E??½ tÐ t ÊU?Ý Ê¬ U??ð ¨e?O??½ «— Âu?åÆv¹U/ qLŽ ʬ UÐ ¨bÝdГ˗ ¨‰Ë« ÁU???? —œ ÁU?????ýœU?????Ä ÊU????³?????ðU?????±≤oÐU?D Ë b?½b?ý Áb?½«u?š «d? ›ÁU?¤ r¼œe?O?ÝÈU?N?Ä«d?ðU?Ý tÐ ¨œd? d?« ÊU?U?¼ t tâ?½¬ d?¼

Page 12

±≤d²Ý« ±≥∫≥tÐ Ë XU????¹« d???¼ Ê«—«b????½U???d??? t?Ð ¨ÁU???ýœU????ÄoÐUD XU?¹« d¼ tÐ ¨bM²?ýu½ Âu d?¼ ÊUÖ—eÐÂU?½ tÐ ªg½U?Г oÐU?D?? Âu? d?¼ tÐ Ë ¨Ê¬ jšd?²??A??~??½« U??Рʬ Ë b??M?²??ýu??½ t œu??Ð ÁU??ýœU??ÄtD??Ý«ËÅtÐ U???¼ÅtU??½±≥ Æb??ý d??N??Ô v?²??M??D???K??ÝÁœU²Ýd ÁUýœU?Ä ÈU¼ÅXU¹« lOL?ł tÐ U¼—UÄUÇœuÐU½ «— ÊU?¹œuN¹ tL?¼ t —u²?Ýœ s¹« UÐ ¨bý“« ¨b???M???M???? „ö¼ Ë ¨b???M????A???J????Ð ¨b???½“U????Ý—œ ¨Ê“ Ë „œu ¨s¹dðʼnUMN Uð s¹d²½«ułÁU? vM??F??¹ ¨r¼œ“«Ëœ ÁU?? r¼œe??O??Ý ¨“Ë— p¹Æb?????M??????M?????? —U?????ſ «— ÊU??????A??????«u?????« Ë ¨—«–«Êuâ?L¼ X?¹U?ÐÅv t vM²? “« È«Åt?½±¥v¼UÖ¬ t?Ð ¨bÐU?¹ —U?A?²?½« XU?¹« d?¼ —œ Êu½U?“Ë— È«d??Ð ÊU??A??¹« U??ð b??O??Ý— U??¼ÅÂu?? vU??L??ð@½—œÅvÐ U?¼—UÄU?DZµ Æb½œd?Ö ÁœU?¬ —u?cÊUd? ÆÁU?ýœU?Ä —u²?Ýœ oÐU?D? ¨b½b?ý v¼«—ʬ —œ Ë ¨XU¹ —UA²½« ‘u?ý ˛œ —œ 5MâL¼Êb??O??ýu???½ È«d??Ð ÊU???U??¼ Ë ÁU???ýœU??Ä t ‰U???ŠÆrœuÐ ‘uA ‘uý dNý ¨b½œuÐ t²A½Ë« Âu Ë d²Ý«Áœ«œ Œ— t tâ?½¬ “« Êu?Ç ÈU?šœd?±«— œuš ÈU¼ÅtU?ł ¨XU¹ v¼U?Ö¬ œuÐd???²??????U???š Ë ”ö?Ä U???Ð «— œu???š ¨œd??? Á—U????ÄË b??ý ÊËd???O???Ð d???N??ý j?ÝË tÐ ¨sb??O???½U???ýu???ÄÆXÝ« t²— —U tÐ eO½ ±∏∫± ‰u¹ Ë ≥∫±¥ ÃËdš —œ tLK 5L¼ ªbý t²AÖdÝ Ë ÊUA¹dÄ vMF¹ rÆœuÐ È—«uÖuÝ ÂuÝ— Ëeł U¼—U s¹« sÆœ—ˬÅv Á«dL¼ÅtÐ «— vUÄU½ “« v²OF{Ë È—«uÖuÝ Æ¥∫µ∞ bOÄ „Æ— tq³ Ë« Ë bÐU¹Åv tŽUý« ‘uý —œ ÊUd s¹« d³š v²Ë U« ÆbMÅv lD «— ¥ Ë ≤ U¹¬ v~²ÝuOÄ Ë býU?ÐÅv ±µ∫≥ tU³½œ t¹¬ s¹« uÆb¹¬ ÊUO tÐ sÝ ÈUšœd “« t XÝ« vFO³Þ ¨œ“«œdÄÅv È—«uÖuÝ tÐ U¼ÅXU¹« ÊU¹œuN¹ “««dł« —u?E?M? s¹« tÐ b?¹U?ý Ë ¨b?¹b?ý ÁËb?½« “« vU?Š v¹U?¼Åt½UA?½ tÐ b?½b?ý q¹b?³?ð ¨b?½œu?Ð È—«u?Öu?Ý ÂuÝ— Ëe?ł “U?ſ¬ —œ t U?N?M?¹« vÆ≤≥≠≤± ¨±∂∫±≤ uLÝ≠≤ „Æ— ªbMM VKł «— «bš rŠdð t b½býÅvÆåœuÐ Ábý sNÄ È—UOÐ È«dÐ d²Uš Ë ”öÄò ∫vEHK«ÅX% wÆπ∫≤ „Æ— x≥∂∫∏eŽ≤≤∫±±∞¨∏∫∏∏∫≤±œUÄ≠±±±∫∏ª±≤∫∏±∫π±∞∫±ª±µ∫∏≤∫≤πY«ª≥¥∫≥∑bOĪ∂∫∑lýu¹ªµ∫µ∏‘«≥∫πÊ«œ≥¥∫≤∑bOıπ∫≤qÐUI tÐ Uð Ë«≤ Æœ—ˬ dÐ aKð bMK?Ð ÈU¼œU¹dv??????? «d???????¹“ ¨b???????O???????Ý— ÁU??????ýœU???????Ä Á“«Ë—œÁ“«Ë—œ “« ”öÄ “« È«ÅtU?ł U?Ð X?½«u?ðÅv/Uł d¼ ¨XU¹« d¼ —œ uË≥ ÆtbM —u³Ž ÁUýœUĨb??O??Ý—Åv Ë« ÊU??d?? Ë ÁU??ýœU??Ä —u???²??Ýœ tU??Ä d??Ð ÊU??¹œu???N??¹ È«d??Ð vL???O??E??Ž È—«u??Öu???ݪvU¼ÅtO?Łd Ë ¨U?¼Åt¹dÖ Ë ¨U?¼ÅÁ“Ë— Ë ¨býÅv“«—œ d????²??????????U?????š Ë ”ö?Ä d?????Ð È—U????O??????????ÐÆwb½bOAÊU¹«d?ÝÅt?ł«uš e?O?½ Ë d?²?Ý« xÈU¼Åt?1b½¥«— tJ?K? Ë ¨b?½“U?Ý ÁU?Ö¬ «— Ë« U??ð b?M?²?— ¨Ë«v¹U??¼ÅtU??ł Ë« ÆXd??Ö «d?? o?O??L??Ž v¼Ëb??½«Ë b?M?½U?ýu?á?Ð «— ÈU?šœd? U?N?½¬ U??Ð U?ð œU?²?Ýd?Ë« U?????« ¨b??????½—ˬ —œ tÐ g?M??????ð “« «— gÝö?Ä“« vJ?????¹ ¨„U????²?????Ó¼ d????²?????Ý«µ ÆXd?????¹c????á?????½«— Ë« ›ÁUýœU?Ĥ t «— ÁU?ýœU?Ä ÊU?¹«dÝÅt?ł«uš«— Ë« Ë b??½«u??š «d?? ¨œu??Ð Áœ«œ ÈU??ł ÈË œe??½Œ— tÇ b½«bÐ Uð œU²?Ýd ÈUšœd œe?½ ÊUÐU²ýÆV³Ý tÇ tÐ Ë Áœ«œ—œ ¨b??ý t½«Ë— ÈU??šœd?? Èu?????Ð „U??²??¼∂ÆœuÐ ÁUýœUÄ Á“«Ë—œ qÐUI? —œ t dNý Ê«bOË« d???Ð t? tâ????½¬ ÂU????L????ð “« «— Ë« ÈU????šœd????∑tłË mK³? “« e?O?½ Ë ¨XšUÝ ÁU?Ö¬ œu?Ð t²?ýcÖÈ«d?Ð œu?Ð Áœd? œU?N?M?A?O?Ä ÊU?U?¼ t È«ÅÁd?I?½Xö¼ tÐ «— ÊU??¹œu??N??¹ U??ð b??M?? Ê“Ë t½«e??š¥

Page 13

±≥≤∫µ d²Ý«v½Ud 7 “« È«Åt?½ 5M?âL¼∏ Æb½UÝdÐÊU??A??¹« Èœu???ÐU??½ —u??E???M??ÅtÐ ‘u???ý —œ t «—nO?K?J?ð s¹« U?Ð ¨œ«œ Ë« tÐ œu?Ð t²?U?¹ —U?A?²?½«ÁU?Ö¬ «— Ë« Ë b??¼œ ÊU??A?½ d??²??Ý« tÐ «— yʬ tœËdÐ ÁUýœUÄ œe½ t b¼œ —u²Ýœ Ë« tÐ Ë œ“UÝÂu È«d?Ð Ë« “« Ë œuý Ë« U?H?²« —U?²?Ý«uš ËÆzbM nD ”UL²« œušÈUšœd ÊUMÝ “« «— d?²Ý« Ë b¬ „U²¼πU𠜫œ —u²Ýœ „U²¼ tÐ d²Ý«±∞ ÆXšUÝ ÁUÖ¬tL????¼ò±± ∫b????¹u????~????Ð ÈU????šœd???? t?Ð Ë œËd????ÐÈU??¼ÅXU???¹« Âu?? Ë ÁU???ýœU???Ä Ê«—«e??~???²??b???šU?¹ œd? ¨v? tâ?½U?M?Ç t? b?M?½«œÅv ÁU?ýœU?ÄœËd??Ð v?½Ë—b??½« s?×?? t?Ð ÁU??ýœU???Ä œe???½ ¨Ê“Ë« È«d?Ð ¨b??ýU??Ð Áb??ý Áb?½«u??š «d?? tJ??½¬ÅvÐd?~? ¨œd?O??0 b?¹U?Ð ∫X??¼ Êu?½U? p¹ U?N??M?ð«— œuš v¹öÞ v²?MD?KÝ ÊU?Öu?Ç ÁUýœU?Ä tJ½¬ÊU?« —œ g½U?ł ÁU??~?½¬ ¨b?M?? “«—œ Ë« Èu??Ðt XÝ« “Ë— vÝ pM??¹« s Ë Æœu??Ð b??¼«u??šå°ÂËdÐ ÁUýœUÄ œe½ Uð «ÅÁbA½ Áb½«uš «dlK??D?? d???²??Ý« ÊU??M?????Ý “« «— ÈU??šœd??? ±≤d?²??Ý« tÐ U?ð œU??²?Ýd?? ÈU??šœd?±≥ Æb?M??²??šU?Ýt½Uš —œ ÊuÇ t asJ —uBðò ∫b?M¼œ aÝUÄu?ð U??N?M??ð ÊU??¹œu?N??¹ ÂU??L?ð “« ¨v²????¼ ÁU?ýœU??Ä—«d?« d??Ö« «d?¹“±¥ Æb?½U?? v¼«u??š ÿu??H?×??—UO²?š« uJ?Ý tE( s¹« —œ t výU?Ð t²ý«œÆXÝ« ÁbUO½ Èd³Ž 7 —œ dOL{ s¹« yÆåbM VKÞ ©d²Ý« Âu vMF¹® œuš Âu Á—UÐ —œ ©ÁUýœUÄ vMF¹® Ë« ÈË— “« Ëò ∫vEHK«ÅX% z`O{u?ð „Æ— ¨©vÖb½“ U?¹ ÊUł vM?F¹ ¨ågH?½ò Èd?³Ž —œ® åÊU?łò tLK? ’uB?š —œ ÆåsJ —u?B?ð œuš ÊU?ł —œò ∫Èd³?Ž Xz«d aƱ±∫± «d Ë ≤∫µµ ‘«ÆbM X¹«b¼ œuš Âu —u× ‰uŠ —œ «— ÊUNł a¹—Uð U𠜗«œ —uCŠ dO¬—«dÝ« vKJý tÐ Ë« U« ¨XÝ« ÁbA½ ÁœdÐ «bš ÂU½ bÆå«ÅÁœ«u½Ušò vMF¹ cÆ≤∞∫µ∞ ª∑∫¥µ bOÄ „Æ— ªbMÅv Á—Uý« vN« XOA tÐ d²² v²UŠ UÐ ¨7HÖ sÝ ÁuOý s¹« dÆXÝ« Ábý d– ≥≠≤∫±∞ Ê«œ Ë ª≥µ∫≥ ª±≤∫± uLÝ≠≤ —œ t t⽬ “« dðÅXÝ XÝ« È«ÅÁ“Ë— s¹« eÆ≤µ∫±∂ X „Æ— fÆœd —u³Ž œdÅv «bł ÅvKHÝ dNý “« «— UOKŽ dNý t Ȝ˗ “« tJM¹« U¹ ¨X— jI U¹ vMF¹ ¨åœd —u³Žò ∫vEHK«ÅX% g≤∞∫µ±eª≤∫µ∏ª≥∫≤∞«uð≠≤ª≤±∫∏eŽªπ≠∂∫≥Êu¹±∫±∏ª≤±∫±∑Xπªµ∫≥∑e±∫≤±Y«±≤uLÝ≠≤±∂∫≥u¹≠±±∂∫¥±±∫¥d?Ð d?Ý ÊU?¹œu??N?¹ È«d?Ð U?$ Ë œ«b??« ¨vM?Ë u???ð Ë ¨bd???~????¹œ v?¹U????ł “« ¨œ—ˬ b????¼«u????štÇ Ë Æb?ý b?O?¼«u?š „ö¼ c—bÄ Ê«b?½U?šÁœu³½ s¹« ÊuÇ v½U?“ È«dÐ t b½«œÅv fåødÈ«ÅÁbOÝ— XMDKÝ tÐ taÝU??Ä ÈU???šœd?? t?Ð U??ð œU???²??Ýd??? d??²???Ý«±µ—œ t «— v½U??¹œu??N?¹ t?L?¼ Ë Ëd??Ðò±∂ ∫b?M??¼œÁ“Ë— s È«d??Ð Ë ¨—ˬ œd??Ö b???M??²?????¼ ‘u??ýt½ Ë b??¹—u????Ð t?½ ¨“Ë— tÝ È«d??Ð ªb??¹d??O???~??ÐtÐu?½ tÐ s Æe“Ë— t½ Ë Vý t½ ¨b??O??U??ýU?O??ÐË ¨Xý«œ r¼«u?š Á“Ë— qJ?ý 5L?¼ tÐ ¨œu?št XÝ« ÊU?????Ý s?¹« tÐ Æ.U?????¼Åt1b?????½ e?????O?????½Ë ¨X— r¼«u?š ÁU?ýœU??Ä œe?½ Êu?½U?? rſ—ÅvK?Žå°fbý r¼«uš „ö?¼ ¨Âuý „ö¼ b¹U?Ð dÖ«d²?Ý« t «— tâ?½¬ d¼ Ë gbý —Ëœ ÈU?šœd±∑Æœ«œ ÂU$« œuÐ Áœd d« Ë« tÐÁUýœUÄ —uCŠ —œ d²Ý«ÈU?¼ÅtU?ł d??²?Ý« ¨Âu?Ý “Ë— —œ fı—œ Ë œd?? s?ð tÐ «— œu???š v²???M??D???K???ݨœU???²???????¹« ÁU???ýœU???Ä t?½U???š v½Ë—b????½« s×????X??ð d???Ð ÁU???ýœU???Ä ÆÁU??ýœU???Ä t½U???š ÈËd???ÐË—¨œuÐ t²??A½ v²?M?DK?Ý t½U?š —œ œuš v²?M?D?KÝœd???−????ÅtÐ ¨È—U????Ð≤ Æt½U????š ÈœË—Ë ÈËd???ÐË—s× —œ t b¹œ «— d²Ý« tJK? ÁUýœUÄ tJM¹«µ

Page 14

±¥d²Ý« ≥∫µË ¨XU?¹ U??H??²??« Ë« d??E??½ —œ ÈË ¨ÁœU?²????¹«¨Xý«œ XÝœ —œ t «— öÞ ÊU??Öu??Ç ÁU?ýœU??ÄË b?ý p¹œe?½ d?²?Ý« Æœd? “«—œ d?²?Ý« Èu??ÐÈË tÐ ÁUýœUÄ≥ Æœd f* «— ÊUÖuÇ ÈUN²½«Ë ¨d???²???Ý« tJ????K??? ¨Áb???ý t?Ç «— u???ðò ∫XH????ÖXJ?K?2 “« vL?O?½ d?Ö« øX?O?Ç X²?Ý«u?š—œ∫XHÖ d²Ý«¥ åÆbý b¼«uš UDŽ «— uð ¨býUÐt «œU??Ð ¨b??¹¬ b??M????Ä «— ÁU??ýœU??Ä t?â??½U??M??ÇòÈ«dÐ t v²?U?O?{ tÐ ÊUU?¼ U?Ð “Ëd?« ÁUýœU?Ä∫XHÖ ÁU?ýœUĵ åÆb¹U?O?Р«ÅÁb?¹œ „—«bð Ë«d?²?Ý« t «— tâ??½¬ U?ð b?O?½U??ÐU?²?A?Ð «— ÊU??U?¼òt v²U?O?{ tÐ ÁU?ýœU?Ä Ë åÆb?¼œ ÂU?$« t²H?ÖÆÊUU¼ eO½ Ë ¨X— œuÐ Áb¹œ „—«bð d²Ý«∫XHÖ d²Ý« tÐ hv½ULNO 5Š —œ ÁUýœUÄ∂Æbý b¼«u?š UD?Ž uð tÐ øX?OÇ X¹U{U?IðòXJ?K?2 “« vL?O?½ d?Ö« øX?O?Ç X²?Ý«u?š—œœ«œ aÝUÄ d?²Ý«∑ åÆbý b?¼«uš Áœd? ¨b?ýUÐÆÆÆs XÝ«u?????š—œ Ë U?????{U?????I????ðò ∫X?H?????Ö Ë¨rýUÐ t²U¹ U?H²« ÁU?ýœUÄ dE½ —œ t?â½UMÇ∏ÈU{U?I?ð t b?¹¬ b?M??Ä «— ÁU?ýœUÄ t?â½U?M?Ç Ë¨b¼œ ÂU$« «d XÝ«uš—œ Ë b¹Ud UDŽ «dË ¨b¹U?O?Ð v²?U?O?{ tÐ «œd? ÁU?ýœU?Ä t b?ýU?Ш«ÅÁb¹œ „—«bð ÊUA?¹« È«dÐ t ¨ÊUU?¼ eO½r¼«u?š qL?ŽÅtÐ ÁU?ýœU?Ä s??Ý oÐU?D? «œd? ËåÆiœ—ˬÆb½b½«—cÖÅv t¦ŠU³ Ë ÊbOýu½ tÐ «— XË ¨Ê¬ —œ t XUO{ ÂËœ gÐ ‰uÞ —œ vMF¹ ¨å»«dý fK− 5Š —œò ∫vEHK«ÅX% hœułË tÐ ÁbMMÅÊ«d?~½ È—UE²½« X?UŠ vd¹“ UÐ ¨sL{ —œ U?« ªXÝ« „UMLO?Ð d²Ý« ∫v²šUM?ýÅÊ«Ë— XÝ« È«Åt²J½ d~?½UOÐ XKN s¹« idÐ Ë« Êbý t²ý«d?« dÐ vJ¹ ∫bý b?¼«uš ÕdD ÈU?šœd t½UÖËœ 7ý«d?« dÐ Á—UÐ —œ v¦×?Ð ¨b s¹« ‰uÞ —œ ¨ÁËöŽÅtÐ Æœ—ˬÅv«— Ë« Xý«œ bB t v? ÊUL¼ XÝœ tÐ r¼ ʬ ¨©±±∫∂® X«d? Ë eŽ tÐ Ë« Êbý t²?ý«d« dÐ Èd~?¹œ Ë ¨©±¥∫µ® —«œ tÐuÇÆœœdÖÅv “Uſ¬ j¹«dý Êbý ”uJF ¨VOðdð s¹« tÐ Æœe¹ËUOÐ —«œ tÐƱ∞∫± „Æ— ¨å‰œ vJO½ò ∫vEHK«ÅX% jƱ≤∫± „Æ— kÆ圗ˬ ÆÆÆË œU²Ýdò ∫vEHK«ÅX% lX?Ý Ê¬ eO?¬d?O?I?% XU?Š tÐ —«œ tÐu?Ç œU?¹“ ŸU?H?ð—« Æ©≤≥∫≤ „Æ—® b?ýU?ÐÅv å»u?Çò ¨vE?H?K?«ÅX% Xz«d? —œ å—«œ tÐu?Çò mÆ©≤≤∫≤± Yð „Æ—® b¹«e«Åv±µ¨π∫≤∑∫µ±±∫¥¥∫∏ª≤∫∑ª∂∫µ±≤∫π≤≥∫∂d≥∫µ≤∫µ ªπ∫≤±¥¨±≤∫µ±∫∑µ∫≥ª∑∫¥πeªπ∫µ≤±∑∫∂uLOð≠±±¥¨±∞≠∑∫π±∫≥±∫≤∑Y«¥∫≤±œUÄ≠±∂∫∂ª≤≥∫≤±∞≠π∫∑vœ U????Ð Ë ÊU????œU????ý ÊU?????U????¼ ¨“Ë— ʬ —œπdÐ ÊU?U?¼ v²?Ë U?« Æb?ý ÊËd?O?Ð jbM?L?ðœU?F?ÝœeOšÅv dÐ t½ ÈUšœd? t b¹œ ÁUýœUÄ Á“«Ë—œVC??ſ “« ÊU??U??¼ ¨œ“d??Åv? Ë« d??Ыd??Ð —œ t½ ËÊU?U??¼±∞ Ækb?ý e??¹d??³?? ÈU??šœd?? tÐ X³????½Ë« Æb??¬ —œ t½U???š tÐ Ë œd??? È—«b??M???²???A??¹u???šÆlœU?²?Ýd?? ‘—“ g½“ Ë g½U??²?ÝËœ ‰U??³?½œÅtШœuš ËdŁ ÁuJý Á—UÐ —œ ÊU?A¹« UÐ ÊUU¼±±ÁU?ýœU?Ä t?â?½¬ d??¼ Ë ¨g½«d???Ä —U?O???Ð œ«b??F?ðË œu???Ð Áœ«œ ÂU???$« Ë« 7???šU???Ý ¯—e????Ð È«d???ÐÊ«—«e~?²?bš Ë ÊU?Ö—e?Ð “« dðôU?Ð «— Ë« tJ?M¹«ÆXH????Ö s????Ý ¨œu???Ð t?²????ý«d???« d????Ð ÁU????ýœU????Äd²?Ý« tJ?K ¨s?¹« dÐ ÊËe?«ò ∫XH?Ö ÊU?U¼±≤t v²?UO?{ tÐ ÁU?ýœU?Ä U?Ð «d? e?ł d~?¹œ v?¨eO?½ «œd? È«d?Ð Ë ¨œ—ËU?O?½ œu?Ð Áb?¹œ „—«b?ðtL?¼ U«±≥ ÆrM ÁU?ýœU?Ä Á«d?L?¼ÅtÐ Ë« ÊU?L?NO?t ÊU?“ ʬ U?𠜗«b??½ Èœu?Ý s È«d??Ð U?N??M?¹«Á“«Ë—œ d?Ð t b?¹œ r¼«u?š «— Èœu??N?¹ ÈU?šœd?Ë« tÐ ‘—“ g½“±¥ åÆXÝ« t²???A??½ ÁU??ýœU?ÄtÐuÇ t býUÐò ∫g½U²?ÝËœ tL¼ eO½ Ë ¨XHÖ«œd Ë ¨b½“UÐ mŸ«—– ÁU−MÄ ŸUHð—« tÐ È—«œ«— ÈUšœd t s X?Ý«uš—œ ÁUýœU?Ä “« `³ÁUýœUÄ Á«dL?¼ ÊUœUý fá?Ý ªb½e¹ËU?OРʬ dÐbMÄ «— ÊUU¼ œUNMAOÄ s¹« åÆËdÐ XUO{ tÐÆb½“UÐ «— —«œ tÐuÇ U𠜫œ —u²Ýœ Ë b¬

Page 15

±µ±≥∫∂ d²Ý«ÈUšœd .dJð“« »«u????š Êu????Ç ¨Vý ÊU?????L????¼ —œ±Uð XÝ«uš Ë« ¨nX¹dÖÅv? ÁUýœUÄ»U??²??? ¨b???½—ËU??O???Ð «— å«d???ÞU??šò »U???²???ʬ “« ÁU????ýœU?????Ä —u????C?????Š —œ Æ«— åa¹—«u?????ðòÁb?ý t²??ýu??½ t b??½b?¹œ Ë≤ ¨b?½œd?? Xz«d?Ë ÁU?ýœU?Ä ÊU??¹«d?ÝÅt?ł«u?š “« sð Ëœ ÈU??šœd?t «— ‘dð Ë ÊU²Ú‡G‡Ð vMF¹ ¨ÊU?²Ý¬ 5EU×ÁUýœU?Ä ‘—uA?š« dÐ Êœd? bM?KÐ XÝœ b?BÁUýœU?Ä≥ ÆXÝ« ÁœuÐ Áœd? U?A?« ¨b?M²?ý«œ «—Ë .d?J?ð “« e?O?Ç tÇ ¨—U? s¹« È«d?Ðò ∫XH?Öœ«d« åøb?½«ÅÁœd? U?D?Ž« ÈU?šœd? tÐ —U??²?«ÈeOÇò ∫bM²HÖ b½œuÐ g²bš —œ t ÁUýœUÄåÆb½«ÅÁœdJ½ UDŽ« Ë« tÐs×????? —œ f? tÇò ∫X?H?????Ö ÁU?????ýœU??????Ä¥v½Ëd??O??Ð s×??? tÐ ÊU??U??¼ ¨È—U???Ð åøX??¼ÁU????ýœU????Ä “« U?????ð œu????Ð Áb?????¬ ÁU????ýœU????Ä t?½U????šÈ—«œ tÐuÇ dÐ «— ÈUšœd? t bM XÝ«uš—œÆb?½e?¹ËU?O?Ð œu?Ð Áœ«œ V?O?ðd?ð ÈË È«d?Ð Ë« tt XÝ« ÊUU¼ò ∫bM²HÖ Ë« tÐ ÁUýœUÄ œ«d«µ∫XH??Ö ÁU??ýœU??Ä åÆXÝ« ÁœU??²????¹« s×?? —œtÐ ÁU?ýœU?Ä Æb?ý œ—«Ë ÊU?U?¼∂ åÆœuý œ—«Ëòt Èœd??? È«d???Ð œd??? b???¹U???Ð tÇò ∫X?H???Ö Ë«åøb??M??? .d???J???ð «— Ë« X?Ý« q¹U??? ÁU???ýœU???Äf tÇ ÁU?ýœUÄò ∫oXHÖ œu?š ‰œ —œ ÊU?U¼åøb??M?? .d???J??ð XÝ« q?¹U?? s “« g?O??Ð «—ÆåX¹dÖÅv ÁUýœUÄ »«ušò ∫vEHK«ÅX% nƱ≥∫¥ `O{uð „Æ— oœUÄ≠± ª∂∫≤¥ uLÝ≠± „Æ— ÆX?¼ eO½ t½U¼U?ý t½UA½ tJM?¹« sL{ —œ ¨XÝ« —«œ—ušd?Ð vðUOŠ vð—b “« tU?ł s¹« ¨VOðdð s¹« tÐ pÆ≤π≠≤∏∫≤∑ X eO½ Ë ±∫∂ ‘« ª±¥ ¨±≥ ¨∏∫≤ œUÄ≠≤ ª±π∫±πƱ≥∫∂ „Æ— ªåb²HOÐ —«c~ ÆÆÆò ∫vEHK«ÅX% qÆå¯uÝ —œò ∫vEHK«ÅX% rÆbM½UýuÄÅv ¨«“U− È«dÐ «— Ë« t U$¬ —œ ¨t²— —U tÐ eO½ ∏∫∑ —œ åÊbO½UýuÄò ÕöD« ÆÁbMJ«dÝ vMF¹ s≤≥∫≤≤≤≠≤±∫≤ª≤≥∫¥∞bOıµ∫πUł±¥∫µ≥µ∫±¥Y«ª±≤∫±∏Y«¥≠≥uŽ≤π∫µÊ«œ≥≥∫± œUÄ≠±¥≥∫¥±bOıπ∫±¥Y«ª∏∫∑ª¥∫≤±œUÄ≠±ª≥∞∫±µuLÝ≠≤≥∫±¥—«v? tâ??½U??M?Çò ∫X?H?Ö ÁU??ýœU??Ä tÐ ÊU?U??¼∑¨býUÐÅv Ë« .dJð tÐ q¹U ÁUýœUÄ t X¼sð d?Ð ÁU?ýœU??Ä t t½U?¼U?ý È«ÅtU??ł t «œU?Ð∏ʬ dÐ ÁUýœUÄ t v³Ý« eO½ Ë ¨pb½—ËUOÐ ÁœdÁœUN?½ t½U?¼U?ý rO?N?¹œ ʬ d?Ý d?Ð Ë Áb?ý —«u?Ý“« vJ??¹ tÐ «— VÝ« Ë t?U??ł t «œU??Ðπ ¨Áb?ýË œu?ý Áœd?á?Ý ÁU??ýœU?Ä ÊU?Ö—e?Ð s¹d??ðÅn¹d?ýg1d????J????ð tÐ q?¹U??? ÁU????ýœU????Ä t? «— Èœd????VÝ« d?Ð «— Ë« Ë ¨b?M?½U?ýu?á?Рʬ U?Ð b?ýU?ÐÅvË« qÐU??I?? —œ Ë b?M??½«œd??~??Ð d??N??ý Ê«b??O?? —œtÐ b??M??M??Åv t? tâ??½¬ XÝ« s¹« ∫b??M???¹u??~??Ðå°b?M? .d?J?ð XÝ« q¹U?? ÁU?ýœU?Ä t Èœd?tUł Ë »U?²?AÐò ∫X?HÖ ÊU?U?¼ tÐ ÁU?ýœUı∞d??Ð v²??H???Ö s??Ý ‘«ÅÁ—U??Ð —œ t? «— v³??Ý« ËÁ“«Ë—œ d?Ð t Èœu??N??¹ ÈU??šœd? È«d??Ð Ë ¨—«œ“« ÈeO?Ç Ë ¨s 5?M?Ç XÝ« t?²?A?½ ÁU?ýœU?ÄåÆqd³ œU¹ “« v²HÖ t⽬¨Xý«œ d?????Ð «— VÝ« Ë t?U????ł ÊU?????U?????¼±±d?N?ý Ê«b?O? —œ «— Ë« ¨b?O?½U??ýu?Ä «— ÈU?šœd?XÝ« s¹«ò ∫œ“ œU¹d Ë« qÐUI —œ Ë bO½«œdÖq¹U ÁU?ýœU?Ä t Èœd? tÐ b?M?M?Åv t tâ?½¬å°bM .dJð XÝ«Ë ¨XAÖ “UÐ ÁUýœUÄ Á“«Ë—œ tÐ ÈUšœd±≤¨b????¬ —œ œu????š t½U????š t?Ð @½—œÅv?Ð ÊU????U????¼d¼ ÊU?U¼±≥ ÆsÁbO?ýuÄ d?Ý UÐ Ë r5~¼Ëb½«g½“ È«d??Ð ¨œu??Ð t²??ýc??Ö Ë« d???Ð t «— tâ??½¬∂

Page 16

±∂d²Ý« ±¥∫∂Æœd????? u?????Ö“U?????Ð g?½U?????²??????ÝËœ tL?????¼ Ë ‘—“∫b??M???²???H???Ö Ë« tÐ ‘—“ g½“ Ë Ë« tÊ«—ËU??A???tÐ ŸËdý gKÐU?I —œ t ÈU?šœd s¹« udÖ«òÊU¹œuN¹ œ«ó½ “« v²Ý—œÅtÐ ¨È«ÅÁœd vÊœU²«5I¹ÅtÐ tJKÐ ¨bý v¼«u½ ÁdOÇ Ë« dÐ ¨býUÐåÆœU²« v¼«uš wË« qÐUI —œt b????M????²???H????ÖÅv? s????Ý Ë« U????Ð “u????M???¼±¥È«dÐ Ë b½bOÝ— Á«— “« ÁU?ýœUÄ ÊU¹«dÝÅtł«uš„—«b?ð d??²??Ý« t v²??U?O??{ tÐ ÊU??U?¼ Êœd??ÐÆb½œdÅv »U²ý ¨œuÐ Áb¹œÊUU¼ ◊uIÝtÐ d²?Ý« tJK? œe½ ÊU?U¼ Ë ÁU?ýœUı¨d~¹œ —U?Ð ÁUýœUÄ≤ ÆbM²?— XUO{d²?Ý« tÐ ¨v½UL?NO? 5Š —œ ¨ÂËœ “Ë— s¹« —œtÐ ød²?Ý« tJ?K ¨X?O?Ç X¹U{U?I?ðò ∫XHÖøX?O?Ç X²?Ý«u??š—œ Æb?ý b?¼«u?š U??D?Ž u?ðb?¼«u?š Áœd? ¨b?ýU??Ð XJ?K?2 “« vL??O?½ d?Ö«∫XH???Ö Ë œ«œ aÝU???Ä d???²???Ý« t?J???K???≥ åÆb??ýtÐ Á—Uý« È«dÐ býU?Ð eO¬ÅtMF?Þ vŠöD« b¹Uý U?¹ ¨býUÐ t²ý«œ Xôœ ÊU?MOÐÅlUÞ d?Ð b¹Uý tL?K s¹« ªåË« ÊULO?JŠò ∫vEHK?«ÅX% tÆË« ÊU²ÝËœs¹« t ‰U??Šò ∫XÝ« s¹« ÊU??A??¹« —u?E??M?? ¨l«Ë —œ ªb??½œu??³?½ ÁU??Ö¬ XO??F??«Ë s¹« “« ÊU??A??¹« t X??O?½ v?M?F?? s¹« t?Ð åd?Ö«ò tL??K?? uÆåÆÆÆXÝ« œuN¹ œ«ó½ “« ÆÆÆÈUšœd—U ÅtÐ ¥ ¨≥ ¨≤ ∫𠪱∑ ¨≥∫∏ ª∏∫∑ eO?½ Ë ¨±∞∫∂ Ë ∑∫≥ —œ å7š«b?½«ò U¹ åÊœU²?«ò Èd³?Ž tLK? Æåbý v¼«uš »u?KG?ò vMF?¹ vÆXÝ« t²—ÆœuN¹ œ«ó½ tÐ U¹ ¨býUÐ t²ý«œ Á—Uý« ÈUšœd tÐ U¹ b½«uðÅv ¨t²— —UÅtÐ U−M¹« —œ t åË«ò dOL{ wœU−¹« XLŠ«e? ÁUýœUÄ È«dÐ t Xý«œÅv/ «— ʬ ‘“—« vL?Kþ 5MÇ «d?¹“ò ∫bMM?Åv tLłdð 5M?Ç «— tKLł s¹« ÊUL?łd² “« všdÐ xÆåœdb¼«u?½ ÊUU?¼ —u s¹« —œ t? ÁœuÐ ÂUŽ q?² Ÿu?{u U«Æœd? v qL?% «— ÊU¹œu?N¹ vU?L²?Š« vÖœdÐ ÷«d?²Ž« ÊËb?Ð d²Ý« U?¹uÖ yÆbM v Á—Uý« XËœ lUM tÐ d²Ý« —UN UÐ fÄÆœuý q³I² «— ÁUýœUÄ tÐ Ábý œ—«Ë —d{ X½«u𪱵∫≥ Y« „Æ—® åbMÅv/ ÈdЫd?Ðò U¹ åXO½ vU?ò ∫XÝ« 5MÇ åbM? Ê«d³ł ÆÆÆb½«u?ðÅv/ò —U³Ž vE?HK«ÅX% Xz«d zÂœ Ë bM qL?% «— g½«œ«ó½År¼ ÂUL?ð 7šUÝ Áœd?Ð œuÐ sJ?2 d²Ý« ∫XÝ« Èe?OÇ 5?MÇ t¹¬ s¹« “« —uE?M Æ©≤∑∫≥≥ »u?¹« ª±±∫∏t È—uÞ ¨b?ý b¼«uš U?¼ÅÊU?½« ÊUł 7?— ÊUO? “« Vłu d?« s¹« Ë ¨XÝ« ÊUO? —œ ÊU½¬ ÂU?Ž q² Ÿu?{u Êu?M« U?« ¨œ—ËUO?½ dÐtłuð —U?N? U?Ð d²?Ý« Æœu?Ð b?¼«u?½ ¨b?¬ b?¼«u?š œ—«Ë ÁUýœU?Ä d?Ð t È—d?{ Ê«d?³ł tÐ —œU? ¨œ“«œd?á?Ð Áœ«œ ‰u? ÊUU?¼ t vG?K?³?ÆbMÅv VKł v²uJŠ lUM tÐ «— ÁUýœUÄÆåXÝ« t²šUÝ dÄ «— œuš ‰œò ∫vEHK«ÅX% aÆbMÅv ‚b d« 5L¼ eO½ ÈbFÐ t¹¬ —œ ª∂∫µ „Æ— ªå»«dý fK−ò ∫vEHK«ÅX% bª≥¥∫¥Ê«œµ±∫±u±¥¨±≤¨∏∫µª∂≠≥∫µ±≤∫ππ∫≤ª≤∞¨±∞∫≤∂∫∏±≥∫≥π∫≥ª±≤∫±±∞∫∑È« ¨Â«Åt²?U??¹ U??H??²?« d??E??½ —œ tâ??½U?M??Çò¨b?¹¬ b??M???Ä «— ÁU?ýœU??Ä tâ??½U?M??Ç Ë ¨ÁU?ýœU??Ä5?M?Ç ∫œu?ý U?D?Ž s tР«Åv?Öb?½“ t b?ýU?ÐXÝ« 5?M?Ç ∫s Âu?? Ë ¨s ÈU?{U??I?ð XÝ«s Âu?????? Ë s? t «d??????Ç¥ Æs X?Ý«u?????š—œt²??A??? ¨.œd??Ö œu??ÐU???½ U??ð .«ÅÁb???ý t²??šËd???t²?šËd? d??Ö« v²?Š Æ.Ëd??Ð ÊU?O?? “« Ë ¨.u?ýuJÝ ≠Ê“ Ë œd? ≠.uý Áœd?Ð Uð .býÅvb??½«u???ðÅv/ xrB??š U???« ªÂœd??Åv? —U??O???²??š«Ê«d³?ł Ábý œ—«Ë ÁU?ýœUÄ tÐ t «— yÈ«ÅtLDåÆzbMË œu?A?Ö s?Ý tÐ V ÁU?ýœU?Ä ‘—u?A?š«µU?−?? Ë X???O?? Ë«ò ∫XH??Ö d??²??Ý« tJ??K?? tÐ5??M???Ç U??ð aÁb???ý ʬ d????Ð t f? ʬ ¨XÝ«¨sLýœ Ë rBšò ∫XHÖ d²Ý«∂ åøbM qLŽU−?M?¹« t d?D?ÅX?Ä 5?L?¼ ¨XÝ« ÊU?U?¼tJK? Ë ÁU?ýœUÄ —u?C?Š —œ «— ÊU?U¼ å°XÝ«VC??ſ —œ ÁU???ýœU??Ä Ë∑ ÆXd??Ö Ëd??? ”«d??¼Ë œd „dð «— bv½ULNO? Ë XÝUš dÐ ¨œuš∑

Page 17

±∑µ∫∏ d²Ý«È«d??Ð U??ð b??½U?? ÊU???U??¼ ÆX— cŒU?? ⁄U??Ð tДU?L?²?« d?²?Ý« tJ?K? —u??C?Š “« œu?š vÖb?½“¨ÁU??ýœU???Ä V½U???ł “« t b???¹œÅv «d???¹“ ªb??M???Êu??Ç∏ ÆXÝ« Áb???ý Áœ“ r?— ‘«ÅÈ“Ë—ÅtO???Ý“U?Ð v½U?L??N?O? dt½U?š tÐ ŒU? ⁄U??Ð “« ÁU?ýœU?ÄdÐ d?²Ý« t È«ÅvÝd? ÈË— d?Ð ÊUU?¼ ¨XAÖ∫XH??Ö ÁU??ýœU??Ä Æeœu??Ð ÁœU??²??« Ëd?? ¨œu??Рʬ¨fs œe½ t œË—Åv gO?Ä U?$¬ U?ð U¹¬ øtÇòs?Ý s¹« åøb?M? “ËU?& tJ?K? tÐ ¨t½U?š —œÊUU?¼ —u? t œuÐ ÁU?ýœU?Ä ÊU¼œ d?Ð “u?M¼“« vJ???¹ ¨U??½u???Ðd???ÓŠπ Æ ±b??½b???½U???ýu???ÄÅv «—∫XH??Ö ÁU??ýœU??Ä —u??C??Š —œ ¨ÊU??¹«d???ÝÅtł«u??šÈ«dÐ ÊUU¼ t È—«œ tÐuÇ pM¹« l«u«ÅvòÈ«dÐ t ÈUšœd ÊU?L¼ ¨œuÐ t²?šUÝ ÈUšœdÊUU¼ t½Uš —œ ¨œuÐ t²HÖ sÝ ÁUýœUÄ vJO½ÁUýœU?Ä åÆŸ«—– ÁU−?MÄ Èb?MK?Ð tÐ ¨XÝ« U?Ä dЫ— ÊUU¼±∞ åÆb½e¹ËUO?Рʬ dÐ «— Ë«ò ∫XHÖVO?ðd?ð ÈU?šœd? È«d?Ð ÈË t È—«œ tÐu?Ç d?ÐËd? ÁU??ýœU??Ä VC??ſ Ë gb?M??²????¹Ë¬ œu??Ð Áœ«œÆXA½Æµ∫± „Æ— cÆXÝ« v½ULNO —ôUð —uEM dd²?Ý« Ê«u¹œ U?¹ vÝd d?Ð ÎôU?L²?Š« ÊUU?¼ ©Ωv²ÝË« `?O{u?ð ”UÝ« d?Ю Æ©±≥∫∂ „Æ—® œuýÅv —«d?J?ð åÊœU²?«ò Ÿu{u? ÊUU?L? eXUŠ s¹dðbÐ dJ tÐ ©∑ t¹¬® œuš VC?ſ —œ ÁUýœUÄ U« Æb¼«uÐ ÊU« d?²Ý« “« U𠨜uÐ 5“ dÐ g½«u½«“ t vU?Š —œ ¨œuÐ ÁœU²«ÆXO½ Èe¹dÖ Ê¬ «“U− “« «— ÊUU¼ t b²«Åv sJ2œułË U?¼ÅvË— Ë ÊU?O?½U?½u?¹ œe?½ «b?Ž« tÐ 5?u?J×? —u? Êb?½U?ýu?Ä rÝ—∫©b?½b?½U?ýu?Ä v «— ÊU?U¼ —u?®ÆXÝ« ŒU? —u?E?M? fÆb½«Åt²ý«œ vLÝ— 5MÇ eO½ ÊUOÝ—UÄ b¼œ ÊUA½ t XO½ XÝœ —œ v—b U« ¨Xý«œåœuýÅv t²?ý«d?« d?Ðò d~?¹œ vŽu?½ tÐ œu?š ◊uI?Ý Ë ‰Ëe?½ —œ Êu?M« ¨b?ý t²?ý«d?« d?Ð lO— v²?³?ðd? tÐ ±∫≥ —œ tJ?½¬ “« fÄ ÊUU?¼ gÆ©—«œ tÐuÇ dÐ vMF¹®Æ©≤± œUÄ≠± „Æ—® bOÝ—Åv ÁUýœUÄ tÐ býÅv ÂuJ× «bŽ« tÐ t v ‰«u« ht²— —U? tÐ v?ðËUH?²? qF? U?−?M?¹« —œ U?«® øb?MM? È—Ëœ ʬ “« b?M?²?ý«œ b?B? ±∏∫± —œ œ«d?« t b?M?Åv/ «— È—U ÊU?L?¼ d?²?Ý« U?¹¬ i©ÆXݫƱ≥∫∂ „Æ— jÆbM²¼ dUM² vð«u« UÐ v¹U¼U−¼ UNM¹« ¨Èd³Ž —œ kª±¥∫±∂ Y«≤∂¨∏¨≤∫≤∞≤∑∫¥ œUÄ≠≤±≤∫∂±∞∫±ª≤≥∫≤ª±¥∫µª±≥∫πª≤≥∫≤± Yð±≥∫≥ öſ±¥∫µª≤≤∫µ Y«ª∏∫±±ª≤∑∫≤∂ª±∞∫≤∏∏∫±∞ Uł≤∫∑ Xª±∑∫≤∑ »u¹«ª∑∫≥π eª±∏∫¥πª≤≤∫±≥ Y«ª≤±∫≤ Uł≤∞∫±≤ u±∞∫≤ª≤∞¨±∞∫≥∏∫∏¥∏∫≤ Ê«œª±±∫¥≤∫µπ∫≤∏∫∏ª±π∫±ÁU?ýœU??Ä ‘—u??A??š« ¨“Ë— ÊU?L??¼ —œ±tÐ «— ÊU¹œu?N¹ s?Lýœ ¨ÊU?U¼ ht½UšÁUýœUÄ ÁU~AOÄ tÐ ÈU?šœd Ë ¨œ«œ d²Ý« tJKÈ«dÐ ÈË t œuÐ t²šUÝ ‘U d²Ý« «d¹“ ªb¬“« t «— œu?š d?²??A?~?½« ÁU??ýœU?Ä≤ ÆX?O? Ë«tÐ «— ʬ Ë œ—ˬ —œ œu???Ð t²????d???Ö d???Ð ÊU????U???¼t½U??š d??Ð «— ÈU??šœd?? d??²??Ý« Ë ªœ«œ ÈU??šœd??Æœ—ULÖ ÊUU¼ÈœuN¹ b{ U«b« uGsÝ ÁU?ýœUÄ ÁU?~A?OÄ —œ d?~?¹œ —UÐ d?²Ý«≥Ë ¨X¹dÖ ¨jœU²« ÈË ÈUN?¹UÄ dÐ Ë« ÆiXHÖÈuÝ “« t «— v²?³OB? Uð œd? ”UL?²« Ë« “««— vŠd?Þ Ë ¨œuÐ Áb?ý ÁœU?¬ kvłU?ł« ÊUU?¼—Ëœ ¨œuÐ Áb?¹œ tO?N?ð ÊU?¹œu?N?¹ tO?K?Ž d?Ð Ë« td?²?Ý« Èu??Ð «— öÞ ÊU?Öu?Ç ÁU?ýœU?Ä¥ Æœ“UÝ—u???C???Š —œ Ë XÝU???š d???Ð d????²???Ý« ªœd??? “«—œ«— ÁUýœUÄ tâ?½UM?Çò ∫XHÖµ ÆœU²?¹« ÁU?ýœUÄU??H???²???« Ë« —u???C???Š —œ d??Ö« Ë b???¹¬ b???M??????ÄÁU?ýœU??Ä d??E??½ tÐ d??« s¹« tâ??½U??M??Ç ¨Â«Åt²??U??¹∏

Page 18

±∏d²Ý« ∂∫∏b?M????á?œ Ë« d??E??½ —œ s d??Ö« Ë b?¹¬ V?ÝU?M??«— v¹U¼ÅtU?½ Uð b?M?¹uM?Ð t býU?Ð ¨rýUÐÅvt²¹— Õd?Þ vłUł« ÈU?ð«bÚL?Ó¼ dÄ ÊU?U¼ tÂU???L????ð ÊU???¹œu????N???¹ 7????šU????Ý „ö¼ È«d????Ð ËÆlbM?M u?G? ¨XÝ« t²ýu?½ ÁUýœU?Ä ÈU?¼ÅXU¹«Âu tÐ t «— v²³?OB? +«uðÅv t½u?~Ç «d¹“∂+«uðÅv t½u~Ç Ë ¨mrMO³Ð bOÝ— b¼«uš sÁUýœUÄ ‘—u?Aš«∑ åørMO³?Ð «— Âœ«ó½ ÈœuÐU½∫XHÖ nÈœuN?¹ ÈU?šœd? tÐ Ë d?²?Ý« tJ?K? tÐË« Ë ¨Â«ÅÁœ«œ d²?Ý« tÐ «— ÊUU?¼ t½U?š pM¹«òd?Ð t qO?œ s¹« tÐ b?M??²??¹Ë¬ —«œ tÐu?Ç d?Ð «—lH½ tÐ ULý fÄ∏ Æoœd bMKÐ XÝœ ÊU¹œuN¹t½uÖ Ê¬ ¨ÁU?ýœU?Ä ÂU?½ tÐ ¨b?O?¹u?M?Ð ÊU?¹œuN?¹d?²?A?~?½« U?Ð Ë ¨b?Ý—Åv pO?½ ÊU?ðd?E?½ tÐ tÂU?½ tÐ t È«Åt²?ýu?½ «d??¹“ ªb?O?M? d??N?Ô v¼U?ý¨Ábý dN?Ô v¼Uý d?²A?~½« U?Ð Ë t²ýu½ ÁU?ýœUÄåÆpœuý uG b½«uðÅv/ÁU? ¨b?½b?ý Áb?½«u?š «d? qÂÓœ —œ ÊU?³?ðU?πÂuÝ Ë X?O?Ð —œ ≠rÊ«u?O?Ý ÁU? vM?F?¹ ≠Âu?ÝtÐ ÈU??šœd?? t t?â??½¬ d??¼ oÐU???D?? Ë ¨›ÁU??¤¨U??N???Ä«d???ðU???Ý È«d???Ð ¨œ«œ —u???²???Ýœ ÊU???¹œu???N???¹ÆXÝ« t²— —U tÐ vðËUH² qF Èd³Ž —œ U−M¹« —œ U« ¨±π∫± „Æ— ÆåbM½«œdÖ “UÐò ∫vEHK«ÅX% lƜ˗Åv Âu Uö tÐ t vBý ¨Ábý t²dÖ hý ÊuâL¼ ÈbŠ Uð åX³OBò tLK ¨Èd³Ž —œ mÆb½œdÖÅv dЫdÐ d~¹bJ¹ UÐ Ë bMÐU¹Åv È“«uð XUŠ t b½«Åt²dÖ —«d È—uÞ åÈœuN¹ò Ë åtJKò ULK nÆ©≤≥≠≤±∫≤ „Æ—® bAJÐ «— ÁUýœUÄ t²ý«œ bB t bMMÅv —U²— v ÊuâL¼ ¨Xý«œ «— ÊU¹œuN¹ q² bB t v UÐ o«— dc?ð s?¹« X?O?½ h?A? ÆXÝ« t²?— —U? tÐ ËU?H?²? vK?F? Èd?³?Ž —œ U?« ¨±π∫± „Æ— ¨åœu?ý Áb?½«œd?Ö “U?Ðò ∫vE?H?K?«ÅX% p©±¥≠π∫≥® œœdÖ ‰Ë« t²ýu½ tÐ ◊uÐd XÝ« sJ2 dcð s¹« ÆÁb½—U~½ ÈuÝ “« XÝ« v×O{uð U¹ ¨bMÅv ÊUOÐ ÁUýœU?Ä ÊUULÆËœ d¼ tÐ U¹ ¨œuý ÂËœ t²ýu½ tÐ ◊uÐd r¼ b¹Uý ªœ“UÝÅv q¹bFð «— ʬ ÂËœ t²ýu½ s¹« Ë XO½ d¹cÄÅÊUJ« ʬ uG tœuýÅv d– b?FÐ vL? t v¹—Uð d?Ð È«ÅtbI? jI «— —U³?Ž s¹« tJM?¹« d~? ¨åtKUöÐò vM?F¹ ¨åtE?( ʬ —œò ∫vEH?K«ÅX% qÆœd vIKðÆv½«d¹« ÁUœ«œdš ‰œUF rÆåbMM kHŠ «— œuš vÖb½“ò ∫vEHK«ÅX% sƱ≥∫≥ „Æ— ¨åÊ“ Ë „œuò ’uBš —œ ÆŸËdA vŽUœ tJKÐ ¨XO½ ÂUŽ q² —uEM tVO−Ž Æœ“U?ÝÅv qÞUÐ «— ‰Ë« ÊUd? ¨Ê«dÖœuÐU?½ Êœd œuÐU?½ ÊœdLý “U?− UÐ ÂËœ ÊU?d ¨VOðd?ð s¹« tÐ Æv½«d¹« ÁUÅsL?NÐ ‰œUF? uªÊ¬ “« q³ Vý t½ Ë ¨©œuýÅv vKš«œ @Mł tÐ d−M d« s¹« t® Ábý d– ±≥∫≥ —œ t XÝ« v¹—Uð ÊUL¼ a¹—Uð s¹« t XÝ«Æb½“—ËÅv XuBš ÊUA¹« UÐ t œd bM¼«uš tKLŠ v½U tÐ jI ÊU¹œuN¹ ¨Ê¬ vÞ t ŸËdA XÝ« vŽUœ —uEM ÎôUL²Š« U«¥∫∑ª±≤∫≥±∞≠≤∫∏ª±π∫±µ∫∏±∫±±≤∫≥ª≤≤∫±∏∫∏ª±≥∫≥±∂¨±µ¨±∞¨µ∫π≠±≥∫≤∑ »u¹«ª≤≥ª±∂∫±∞π eª∏∫±≥∑ª≤π∫µ∞ —«ª±∞∫≥π eŠ∂∫±∏UJª±≥∫≥±∫π“« ›t¤ v¹U¼ÅXU?¹« ÊUÖ—e?Ð Ë ¨Ê«—«b½U?dË XOÐ Ë b ≠›b½œuÐ l«Ë¤ tA³Š Uð bM¼oÐUD? XU?¹« d?¼ tÐ ¨bM?²?ýu?½ ≠XU¹« X?H¼tÐ ¨g½U????Г o?ÐU????D???? Âu???? d????¼ tÐ Ë Ê¬ j?šoÐU?D?? Ë ÊU??A??¹« jš oÐU??D??e??O?½ ÊU??¹œu??N??¹bM²ýu½ ÁU?ýœUÄ ‘—uAš« ÂU½ tб∞ ªÊUA½UГv¹U?¼ÅtU?½ Æb?½œd d?N?Ô v¼U?ý d?²?A?~?½« U?Ð ËÈUN³Ý« dÐ t —«u?ÝÅVÝ« ÈU¼—UÄUÇ XÝœÅtГ« ©t v¹U??N?³??Ý«® ¨b??½œu?Ð —«u??Ý v²??u?J??Š—œ±± Æb?½œU?²??Ýd? ¨b??½œu?Ð ÁU??ýœU?Ä ÈU??¼Åt—d?¼ —œ ¨ÊU??¹œu??N??¹ tÐ ÁU??ýœU??Ä ›U??¼ÅtU??½¤ s¹«¨bM¹¬ œdÖ U𠜫œÅv Á“U?ł« ¨b½œuÐ t ÈdNý“« v¹Ëd?O??½ d?¼ Ë ¨sb?M?M?? ŸU?œ œu??š ÊU?ł “«œ—u? «— ÊU??A??¹« t «— v¹U??¼ÅXU??¹« Ë U?¼ÅÂu??Ë ¨bM?A?JÐ ¨b?½“U?Ý œuÐU?½ œ«œÅv —«d? tK?LŠ«— ÊUAu?« Ë ¨Ê“ Ë „œu UÐ ¨b?MM „ö¼tL???¼ —œ ¨“Ë— p¹ —œ±≤ ¨tb???M???¹U????/ —U???ſÁU r¼œeOÝ —œ ¨ÁUýœU?Ä ‘—uAš« ÈU¼ÅXU¹«Æu—«–« ÁU vMF¹ ≠r¼œ“«ËœX??¹U???ÐÅv t 7??? s¹« “« v²???ýu??½Ë—±≥tÐ ¨bÐU¹ —U?A²½« v²?U¹« d?¼ —œ Êu½U Êu?âL¼

Page 19

±ππ∫π d²Ý«“Ë— —œ ÊU¹œuN¹ Uð ¨bO?Ý— U¼ÅÂu tL¼ v¼UÖ¬ÊUA?½U?ML?ýœ “« 7?d?Ö ÂUI?²?½« È«d?Ð ¨—uc?ÈU?N??³??Ý« d??Ð t U??¼—U?ÄU??DZ¥ Æb?½œd??Ö ÁœU??¬@½—œÅvÐ Ë ÊU?ÐU²?ý ¨b?½œu?Ð —«u?Ý v²?uJ?Šs¹« ÆÁU?ýœU?Ä —u?²?Ýœ oÐU?D? ¨b?½œU?²?« Á«— tÐÆXU???¹ —U??A???²???½« e???O??½ ‘u???ý ˛œ —œ ÊU???d???U??Ð b??¬ ÊËd??O???Ð ÁU??ýœU??Ä œe??½ “« ÈU???šœd??±µÊU?²?? Ë gH??M??Ð Ê«u?ſ—« “« t?½U?¼U??ý È«ÅtU??ł“« v¹«œ— Ë ¨öÞ “« w¯—eÐ v?łUð ¨vbO?H?ÝË tK?N??K?¼ —œ ‘u??ý d??N?ý ÆÊ«u??ſ—« Ë rA?¹d??Ы¨œuÐ t?Ç d?¼ ÊU¹œu?N?¹ È«d?Р˱∂ ÆœuÐ ÈœU?ý—œ ˱∑ Æe??Ž Ë nF??ý Ë ÈœU??ý Ë œu??Ð —u??½—u?²??Ýœ t U?ł d??¼ ¨d??N?ý d??¼ —œ Ë XU?¹« d??¼ÊU¹œuN?¹ È«dÐ ¨b?OÝ—Åv Ë« ÊU?d Ë ÁU?ýœUÄË U¼ÅXUO{ ¨nFý Ë œuÐ ÈœUý ¨œuÐ tÇ d¼ÊU??O??? “« Âœd??? “« È—U??O??????Ð Ë ÆxsA??ł “Ë—«d??¹“ ¨yb??½b??ý Èœu??N???¹ 5??“d??Ý ÈU???¼ÅÂu??ÆzœuÐ ÁœU²« Ëd ÊUA¹« dÐ ÊU¹œuN¹ X³O¼ÊUMLýœ ÂUŽ q²≠—«–« ÁU? v?M?F??¹ ≠r¼œ“«Ëœ ÁU?? —œ±t ©“Ë— ʬ® ¨›ÁU??¤ r?¼œe??O???Ý “Ë—«dł« tÐ X¹UÐÅv Ë« ÊUd? Ë ÁUýœUÄ —u²Ýœb?O?« ÊU?¹œu?N?¹ ÊU??M?L?ýœ t “Ë— ʬ ¨b?¹¬ —œ¨b?½œd??Ö “Ëd??O??Ä ÊU??A?¹« d??Ð t b??½œu??Ð t²????ÐÆ©∂∫± „Æ—® XÝ« ŒU ÈU¼ÅtÇ—UÄ tÐ tO³ý ÈUšœd tUł vÆXÝ« Áb¬ ÊUO tÐ sÝ årON¹œò “« UN½¬ —œ t ∏∫∂ Ë ª±∑∫≤ ª±±∫± “« XÝ« d²NÐ s¹« wÆbýUÐÅv åsAł “Ë—ò vMF tÐ ÕöD« s¹« ªåpO½ “Ë—ò ∫vEHK«ÅX% xÆ©≤∑∫π „Æ—® b½œuÐ ÊUÖb½ËdÖu½ U¹ s¹bKI UNM¹« yƱ≥∫∂ `O{uð „Æ— zÆ©≤±∫±π bOÄ® XÝ« t²— —U tÐ ÂËbÝ ’uBš —œ ‰U¦ È«dÐ t —bdÄ —UOÐ XÝ« vŠöD« s¹« Æ≤≤∫π „Æ— aÆÊœd È—«b¹UÄ U¹ XËUI bÆXÝ« ‰UO½«œ Ë nÝu¹ ÈU¼«dłU —ˬœU¹ dcð s¹« Ʊ∫≥ „Æ— cÆXÝ« vUÝ« s¹« v²MÝ VOðdð s¹« dª±µ∫≥≤∫≤π Y«ª≤∑∫πª¥π∫±≤ ÃËdš∂¨≥∫µ∂ ‘«≤∫πª±≥ª≥±≤∫∏ª±±∫∏ª¥±∫≤≤ uLÝ≠≤¥±∫±∏ e±∑∫∏ª¥¥∫≤≤ uLÝ≠≤¥¥∫±∏ eª±±∫∏ª±∂≠±µ∫πª±≤∫≥∞e±∞∫±± Y«b½œu?Ð ÊU?¹œu?N¹ s¹« ªabý Êu?Ö˛«Ë XO?F{ËbM?²?ý«œÅv d?H?½ «— ÊU?A?¹« t v½U?½¬ d?Ð tœd?Ö U?¼d??N?ý —œ ÊU?¹œu??N?¹≤ Æb?M?²??A?Ö “Ëd??O?Ä‘—u???A????š« ÈU????¼ÅXU????¹« tL????¼ —œ ¨b????½b????¬«— ÊU???A???¹« Èb????Ð t ÊU????½¬ d???Ð U????ð ¨ÁU???ýœU????Ä—œ v? ªb??M??M? b??M?K??Ð XÝœ b??M?²??Ý«u??šÅvX³???O???¼ «d???¹“ ¨bœU??²??????¹U???½ ÊU???A???¹« q?ÐU???I???ÆœuÐ ÁœU?²« Ëd? U¼ÅÂu? lOL?ł d?Ð ›ÊU¹œu?N¹¤¨U???N???Ä«d???ðU????Ý ¨U???¼ÅXU???¹« ÊU????Ö—e???Ð ÂU???L???ð≥ÊU¹œu?N?¹ “« ÁU?ýœU?Ä ÊU?M?—U? Ë Ê«—«b?½U?d?d?Ð ÈU??šœd?? X?³??O??¼ «d??¹“ ¨b??½œd?? X¹U??L??Šl«u«Åv? ÈUšœd?¥ ÆœuÐ ÁœU?²?« Ëd? ÊU?A?¹«Ë« Á“«Ë¬ Ë ¨cœu?ÐÅv ¯—e?Ð ÁU?ýœU?Ä t½U?š —œ¨œd s?¹« «d¹“ ªb?O?â?O?ÄÅv U?¼ÅXU?¹« tL?¼ —œÆbýÅv d²Ö—eÐ t²ÝuOÄ ¨ÈUšœdtÐ œu?š ÊU?M?L?ýœ tL?¼ ÊU??O? —œ ÊU?¹œu?N?¹µ¨›œu??Ф vU??Ž q²?? ∫b??½œ“ d??O??A??L??ý »d??{dH?½ «— ÊUA?¹« t v½U?½¬ U?Ð ÊUA?¹« ÆÈœu?ÐU½Ë∂ ¨b?½œd? —U??²?— œu??š qO? t?Ð b?M?²??ý«œÅvË bM²A «— œd bB½UÄ ‘uý ˛œ —œ ÊU¹œuN¹ªb½b½UÝ— Xö¼ tШUðUHÚÝÓ« Ë ¨ÊuHÚ‡Óœ Ë ¨Uð«bMÓ‡ýÚdÓ‡ Ë∑¨Uð«b¹—Ó« Ë ¨UOӜӫ Ë ¨Uð«—u Ë∏¨È«b¹—Ó« Ë ¨ÈU¹—Ó« Ë ¨U²Ú‡AÓÚdÓ‡ Ëπ¨dUð«e‡¹ÓË Ëπ

Page 20

≤∞d²Ý« ±∞∫πsL?ýœ ¨U??ð«b??ÚL??Ó¼ d???Ä ÊU??U?¼ d????Ä Áœ±∞“«—œ XÝœ rzUM?ſ dÐ U?« ªb?M²?A «— ÊU?¹œu?N¹Æeb½œdJ½˛œ —œ t v½U?½¬ œ«b?F?ð ¨f“Ë— ÊU?L?¼ —œ±±ÁU?ýœU?Ä v¼U??Ö¬ tÐ b?½œu??Ð Áb?ý t²?A?? ‘u?ý∫gXH??Ö d??²??Ý« tJ??K?? tÐ ÁU??ýœU??ı≤ Æb?O??Ý—dÄ Áœ Ë œd? bB½U?Ä ‘uý ˛œ —œ ÊU?¹œuN¹òªb?½«ÅÁb??½U??Ý— Xö¼ t?Ð Ë t²??A? «— ÊU??U??¼tÇ ÁU??????ýœU?????Ä ÈU??????¼ÅXU??????¹« t?O?????I??????Ð —œ fÄX¹U??{U??I??ð U???« °b??M??ýU???Ð Áœd?? X??¹U???ÐÅvtÇ d?~?¹œ Æb??ý b?¼«u?š U??D?Ž u?ð tÐ øX??O?ÇåÆb???ý b????¼«u???š Áœd???? øÈ—«œ v²????Ý«u????š—œb?M??Ä «— ÁU??ýœU?Ä tâ?½U??M?Çò ∫XH?Ö d??²?Ý«±≥Áœ«œ Á“Uł« ‘u?ý ÊU?¹œuN?¹ tÐ t b?ýU?Ð ¨b¹¬ÊUd? t b?M?MJ?Ð «— È—U? e?O?½ «œd t œu?ýÊUU¼ d?Ä Áœ Ë ¨œ«œÅv Á“Uł« “Ëd?« ÁUýœUÄ—u²Ýœ ÁUýœUı¥ åÆb½e¹ËU?OÐ —«œ tÐuÇ tÐ «——UA?²½« ‘u?ý —œ v½U?d Æœu?ý 5?MÇ t œ«œ©—«œ tЮ «— ÊU??????U??????¼ d?????????????Ä Áœ Ë ¨XU??????¹—œ d?~?¹œ —U?Ð ‘u?ý ÊU??¹œu?N?¹±µ Æb?M?²??¹Ë¬b?B?O??Ý Ë ¨b?½b??¬ œd?Ö h—«–« ÁU? r¼œ—U??N?ÇU??« ªb??½b???O??½U???Ý— q²??? tÐ ‘u??ý —œ «— œd???Æb½œdJ½ “«—œ rzUMſ dÐ XÝœÆ7A¹u?š “« ŸUœ —uE?MÅtÐ U?NMð tJ?KÐ ¨bM?½“Åv/ —U²?A tÐ XÝœ Ëd?Ł V —uE?MÅtÐ ÊU¹œu?N¹ ¨©±±∫∏® ÁU?ýœUÄ Á“Uł« œu?łË UÐ eÊUÖb?ýÅt²A? V½Uł “« U?O?U Xš«œd?Ä ÂbŽ “« výU?½ t «— È—d?{ ¨—uA? È—«œÅt½«eš Èu?Ý “« 5?u²?I ‰«u?« Á—œUB? ÎôUL?²?Š«ÆXÝ« Áœd 5MÇ ±∂≠±µ∫π —œ U« ¨Áœd³½ —U tÐ «— vHM tłË U−M¹« —œ v½U½u¹ 7 Æ©π∫≥ „Æ—® bMÅv Ê«d³ł ¨œœdÖÅv„Æ—® býUÐÅv å“Ë— ʬ —œò v²šUMýœUF ‰ud ÊUL?¼ ÎôUL²Š« ¨XÝ« ËUH² ±≥∫∏ ˱¥∫≥ —œ —uc —U³?Ž UÐ t —U³Ž s¹« fÆ©µ∫± u¼ `O{uðÆX— ÁUýœUÄ ÁU~AOÄ tÐ t½u~Ç d²Ý« t ÁbA½ t²HÖ g≠≤ ª¥π≠¥∏∫∑ p≠±® bM²dÖÅv sAł «— —u½UJO½ —«œdÝ d?Ð vÐUJ È«œuN¹ È“ËdOÄ ¨r¼œeOÝ “Ë— —œ Æv½«d¹« ÁUÅsL?NÐ ‰œUF hd~¹œ «— .—uÄ Ë b?ý ÁœdáÝ výu?«d tÐ å—u½U?JO½ “Ë—ò U?« Æb½“«bMO?Ð VIŽ tÐ “Ë— p¹ «— .—uÄ Áb?ý vFÝ «c Æ©≥∂∫±µ pÆr¼œe½UÄ —œ r¼ Ë r¼œ—UNÇ —œ r¼ tJKÐ ¨b½«Åt²d~½ sAł r¼œe½UÄ åU¹ò r¼œ—UNÇ “Ë— —œÆ±±∫∏ `O{uð „Æ— iƱ∑≠±∂∫∏ Ë ≥∫± „Æ— jÆb½œdÅv vÖb½“ “UÐ ÈU¼dNý —œ t ÁbM«dÄ ÊU¹œuN¹ vMF¹ kÆπ∫≤ `O{uð „Æ— l±±∫µ±±¨∑∫±µ t¹œuN¹≤∫∑ª∂¨≥∫µ±∞≠π∫∑ª±±∫∏±∂¨±∞¨µ∫πª≤≤∫π±≤∫∏ `½±∞∫±± UJÈU???¼ÅXU???¹« —œ t? v½U???¹œu???N???¹ d????¹U???ݱ∂ŸUœ œuš ÊU?ł “« ¨b½b¬ œd?Ö b½œu?Ð ÁUýœUÄV½U????ł “« «— œu?????š XŠ«d?????²????Ý« Ë ib????½œd????Ë œU²?H?¼ ÊU?A?¹« ∫b?½œ—ˬ r¼«d? ÊU?A?½UM?L?ýœdH?½ «— ÊU?A?¹« t «— v½U?½¬ “« sð —«e¼ Z?MÄ“«—œ XÝœ rzUM?ſ dÐ U?« ªb?M²?A b?M?²ý«œÅvªœu?Ð —«–« ÁU? r¼œe?O?Ý “Ë— s¹«±∑ Æb½œd?J?½Ë b?½œd? XŠ«d?²?Ý« r¼œ—U?N?Ç “Ë— —œ fá?ÝU«±∏ ÆjbM²?šUÝ ÈœU?ý Ë XUO{ “Ë— «— ʬ›ÁU¤ r¼œ—UNÇ Ë r¼œeO?Ý —œ ‘uý ÊU¹œuN¹›ÁU???¤ r?¼œe???½U????Ä —œ f?á???Ý ¨b????½b????¬ œd????ÖË XU??O???{ “Ë— «— ʬ Ë b??½œd??? XŠ«d???²??Ý«t XÝ« V³Ý 5?L¼ tбπ ÆbM?²?šU?Ý ÈœU?ý“U??Ð ÈU???¼d???N??ý —œ t? U??¼«d???×??? ÊU??¹œu???N???¹“Ë— «— —«–« ÁU? r?¼œ—U?N??Ç “Ë— ¨kb?½«Ås?U?Ýʬ —œ Ë b½“U?ÝÅv sAł Ë ¨X?UO?{ ¨ÈœUýÆlbM²ÝdÅv U¼ÅtOLNÝ d~¹bJ¹ È«dÐ.—uÄ bOŽ È—«cÖÅÊUOMЗœ t²?ýu½ t?Ð «— U¼œ«b?¹Ë— s¹« ÈU?šœd?≤∞—œ t v½U?¹œu?N?¹ ÂU?L??ð tÐ v¹U?¼ÅtU?½ Ë ¨œ—ˬb?½œu??Ð ÁU??ýœU??Ä ‘—u??A??š« ÈU??¼ÅXU??¹« tL??¼ÊU½¬ tÐ Ë b½œuÐ p¹œe½ t ÊU?½¬ tÐ ¨œU²Ýd

Page 21

≤±≥∞∫π d²Ý«t b?M?? rJ?Š ÊU??½¬ tÐ U?ð≤± ¨b?½œu?Ð —Ëœ t“Ë— eO½ Ë —«–« ÁU Âœ—U?NÇ “Ë— ¨‰UÝ tÐ ‰UÝÊ«uMŽÅtÐ≤≤ ¨b½dO~Ð sA?ł «— ›ÁU¤ r¼œe½UÄmXŠ«d?²?Ý« ÊU??¹œu?N??¹ U?N?½¬ —œ t? v¹U?¼“Ë—t²?šUÝ r?¼«d? ÊUA?½U?M?L?ýœ V½U?ł “« «— œu?š¨ÊU??A???¹« È«d???Ð ¨Ê¬ —œ t v?¼U?? Ë ¨b???½œu???ÐÈ—«u??Öu???Ý Ë ¨ÈœU??ý tÐ q?¹b??³???ð v½U???A??¹d???ÄUN½¬ X¹UÐÅv fÄ ÆœuÐ Ábý bOŽ tÐ q¹b³ðʬ —œ t b½“UÝ ÈœUý Ë XUO{ ÈU¼“Ë— «——œ Ë ¨bM?²?ÝdÅv? U¼ÅtO?L?N?Ý d~?¹b?J¹ È«d?ÐÆbM¼œÅv U¼Åg¼œ ÊU²Ýb~Mð tРʬÂU??$« tÐ ŸËd??ý t? «— tâ??½¬ ÊU??¹œu???N??¹≤≥ÈU??šœd??? t «— t?â???½¬ Ë b??½œu???Ð Áœd??? Êœ«œUÄ dÐ X?MÝ Êuâ?L¼ ¨œu?Ð t²ýu?½ ÊUA?¹« È«dÐÈU??ð«b??ÚL??Ó¼ d?????Ä ÊU??U???¼ «d??¹“≤¥ Æb??M??²??ý«œ›Õd?Þ s¹«¤ ¨ÊU?¹œu?N?¹ tL??¼ sL?ýœ ¨vłU?ł«ÊUA?¹« t œuÐ Áœd? tON?ð ÊU¹œu?N?¹ tOK?Ž dÐ «—«— å—u???Äò t œu???Ð Ë«År?¼ Ë ¨œ“U???Ý „ö¼ «—«— ÊU?A?¹« U??ð ≠«— tŽd? vM??F?¹ ≠œu?Ð t²??š«b?½«Æb??½U??Ýd??Ð Xö¼ tÐ Ë nb??¹U??/ lL?? Ë lK??ÈË ¨bOÝ— ÁU?ýœUÄ v¼U?Ö¬ tÐ s¹« ÊuÇ U«≤µÕd????Þ U????𠜫œ —u?????²????Ýœ t?²????ýu?????½ —u????ÅtÐÊU¹œu?N?¹ tO?K?Ž d?Ð ›ÊU?U¼¤ t? È—UÐÅ—«d?ýƱ∂∫π „Æ— mÈUMF È«œ« È«d?Ð U« ¨XÝ« «Ë¬År¼ åÊUU?¼ò ÂU½ UÐ Èd?³Ž —œ qF s¹« ªb?ýUÐÅv å7šU?Ý ÊUA¹d?Äò t²— —U tÐ Èd?³Ž —œ t vKF? nÆXO½ Èu Ê«bMÇ ¨bMÅv Á—Uý« ʬ tÐ t vUMu¼ qLŽÆ圜dÖ “UÐò ∫vEHK«ÅX% oÆbM²¹Ë¬ —«œ tÐ ÊUA½bý t²A “« fÄ —bÄ Á«dL¼ÅtÐ «— Ê«dÄ ¨±≥ Ë ±∞∫π oÐUD pÆ∑∫≥ `O{uð „Æ— qƱ∑∫∏ „Æ— rÆ≤±∫π „Æ— sÆ∑∫∏ „Æ— ¨åÈœuN¹ò Ë åtJKò ULK È“«uð ’uBš —œ tª©±≥∫≥® œuÐ ÊUU¼ tU½ ¨5?²½ ∫Xý«œ œułË tU?½ —UNÇ Æå«— 5Ëœ ¨bM?M È—«c~½UO?MÐ «— .—uÄ »u²J? s¹«ò ∫vEHK«ÅX% uËœ Æ©≤π∫π® d²Ý« Ë ÈUšœd tU?½ ¨5—UNÇ Ë ª©≤≤≠≤∞∫π® œu?Ð ÈUšœd tU½ e?O½ 5uÝ ª©±≥≠µ∫∏® ÈUšœd? tU½ ¨5˜ʬ t œuÐ È—«c~½UOMÐ s¹« È«dÐ tU½ 5Ëœ ¨d²Ý« tU½ fÄ ÆœuÐ .—uÄ bOŽ È—«c~½UOMÐ U½UL¼ t bM²ý«œ ÊUJ¹ vb¼ dš¬ tU½ÆœdÅv bO¹Qð «— .—uÄ ‰Ë« tU½ vMF¹ ¨Xý«cÖÅv ÊUOMÐ ÂËœ —UÐ È«dÐ «—ª±≤∫≥∞ e±∞∫±± Y«±π∫π∑∫≥ª±µ≠µ∫≥±≥≠µ∫∂ª±∂≠±≤∫∑∑ eªµ∫±∞µ∑≠¥∫±¥µ±µ∫≤ªπ∫∏µ eª∏¨∂∫±≤≤Ë« Ë ¨ob¹U?O?Ð ‘œu?š dÝ d?Ð ¨œu?Ð Áœd? tON?ðÆp«— g½«dÄ Ë Ë« ¨b½e¹ËUOÐ —«œ tÐuÇ dÐ «—«— U???¼“Ë— s?¹« t X?Ý« qO????œ 5????L????¼ tÐ≤∂tÐ ªå—u??Äò tL??K?? “« ¨b??½b??½«u??š åq.—u?Äòs¹« È«u²× ÂULð d?Ð UMÐ t XÝ« qOœ 5L¼t⽬ dÐ UMÐ Ë ¨b?½œuÐ Áb¹œ t⽬ d?Ð UMÐ ¨tU½dÐ v²?MÝ ÊU?¹œu?N¹≤∑ ¨œuÐ t²?ýcÖ ÊU?A?¹« dÐt t⽬ oÐU?D? «— “Ë— Ëœ s¹« U?ð bM?²?ý«œ UÄtÐ ‰U??Ý ¨—d?I?? ÊU??“ —œ Ë œu??Ð Áb??ý t²??ýu??½Ê«u?ðÅv/ t? v²??M?Ý ¨b??½d??O??~?Ð sA??ł ¨‰U??Ý»U??I???Ž« È«d???Ð ¨ÊU???A???¹« È«d???Ð ¨sœd?? a???ÊU??A???¹« t?Ð t v½U???½¬ tL???¼ È«d???Ð Ë ¨ÊU???A???¹«tÐ q??½ U??¼“Ë— s¹«≤∏ ÆrXÝu??O??Ä b???M??¼«u??šd¼ —œ Ë v²?U?¹« d¼ —œ ¨Áœ«u?½U?š d?¼ —œ ¨q½b?¼«u??š t²??d??Ö sA??ł Ë Áœ—ˬ œU??¹ tÐ ¨d??N??ýÊU?????O????? “« å.—u?????Äò ÈU?????¼“Ë— s?¹« Ë ªb?????ý“« UN½¬ ÁdÞU?š Ë ¨bý b¼«u?½ a ÊU?¹œuN¹Æb¹œdÖ b¼«u½ u× ÊUAÐUIŽ« ÊUOÈUšœd? Ë ¨q¹U?×?OЫ d?²?šœ d?²?Ý« tJK?≤πUð b?M?²?ýu½ ¨›œu?š¤ —«b?²?« ÂU?Lð U?Ð tÈœuN?¹bO?¹Q?ð å.—uÄò ’u?B?š —œ «— ÂËœ tU½ s¹«b —œ ÊU¹œuN¹ tL¼ tÐ v¹U¼ÅtU½≥∞ ÆubMM‘—u?A?š« XJ?K??2 XU?¹« XH?¼ Ë X??O?Ð Ë

Page 22

≤≤d²Ý« ≥±∫πUð≥± ¨È—«œUË Ë g«—¬ ÊUMÝ ¨b?½œU²Ýd—dI? ÈU?¼ÅÊU?“ —œ «— å.—u?Äò ÈU?¼“Ë— s¹«Ë ÈœuN?¹ ÈU?šœd? t t½u?Ö Ê¬ ¨bM?M? b?O¹Q?ð¨b½œuÐ t²ý«cÖ ÊUOMÐ ÊUA¹« È«dÐ d²Ý« tJKË vœu?š È«d??Ð «— U?N??½¬ ÊU??A?¹« t t?½u?Ö Ê¬ ËUÐ ¨b?½œu?Ð t²?ý«c?Ö ÊU?O?M?Ð œu?š »UI?Ž« È«d?Ð◊u??Ðd??? wU??¼œU???¹d??? Ë U???¼ÅÁ“Ë— tÐ t? tâ???½¬ÆœuýÅvÈ—«cÖÅÊU?O?M?Ð d?²?Ý« —u?²?Ýœ ¨ÊU??M?¹b?Ð≥≤xʬ —œ s¹« Ë ¨œd?? b??O??¹Q??ð «— å.—u??Äò s¹«Æbý t²ýu½ »U²Ë ÆÊUA¹« s¹dUF tL¼ tÐ tJKÐ ¨býÅv/ ◊uÐd d²Ý« Ë ÈUšœd tÐ UNMð bOŽ s¹« È—«c~½UOMÐ Æåœuš ÈUN½Uł È«dÐò ∫vEHK«ÅX% vÆœ“UÝÅv «dłô«Å“ô ÈbFÐ ÈU¼Åq½ È«dÐ «— ʬ tKLł tU³½œ—uEM? Æ©±∫¥ „Æ—® œ—«œ ËUHð ±µ∫∏ œ —u?c ÈœUý ÈU?¼ÅtKN?K¼ Ë U¼œU?¹d UÐ ¨Áb?ý tLłd?ð åœU¹dò U?−M¹« —œ t Èd?³Ž tL?K wÆœœdÖÅv “Uſ¬ ≤≤ Ë ±π≠±∑∫π —œ t vMO¹¬ ¨XO½ .—uÄ Ê—b g¹UO½ 5¹¬ ÊUOKſ “uM¼ s¹« ª©±∂∫¥ „Æ—® XÝ« È—«uÖuÝÈd~¹œ »U² ÎôUL²Š« tJKÐ ¨XO½ d²Ý« »U² —u?EM ¨‰UŠ d¼ tÐ Æt½ U¹ œd bOQð Á—Uý« XH s¹« dÐ b¹UÐ U?¹¬ t XO½ hA x—œ ʬ t «dÇ ¨b?ýUÐ ±∫∂ Ë ≤≥∫≤ —œ —uc? åa¹—«u?ðò »U² ÊU?L¼ b?½«uðÅv/ t? vÐU²? ¨Ábý Á—Uý« ʬ t?Ð ≤∫±∞ —œ t XÝ«“« ÎUd ‰ud? s¹« tJ½¬ d~ ¨Áœ«œÅv Õd?ý «— Á—Ëœ s¹« l¹UË t býU?Ð ÈœuN¹ vÐU²? —uEM? b¹Uý ÆXý«b½ —«d? Âœd ”d²ÝœÆ©≤𠨱π∫±¥ œUÄ≠± —œ Îö¦® býUÐ Ábý v¹u½Ë— ÊU¼UýœUÄ »U² pOÝö ÕdÞU¹ ¨åœu?Ð Áœ«œ Ë« tÐ lO?— vU?I? ÁU?ýœUÄ t? ©v v?MF?¹® ¨ÈU?šœd? XL?EŽ U?O?ze?ł e?O?½ Ëò ∫œd tL?łd?ð Ê«u?ðÅv e?O?½ t½u?Ö s¹« yÆåbOAÐ XF— «— ÈUšœd ʬ tDÝ«ËÅtÐ t v½Udò±∏≠±∑∫≥≤ ‘«≤≥∫≤±∫≥ª≥∞∫π±∞∫≤ `½ÁdšRd¹«e?ł Ë Á—U? d?Ð ÁU?ýœU?Ä ‘—uA?š«±Æœd —dI vł«dš U¹—œeO½ Ë ¨Ë« XŽU−ý Ë —b? ‰ULŽÓ« lOLł≤«— ÈU?šœd? ʬ U??Ð ÁU?ýœU??Ä t v²??L?E??Ž Õd?ýa¹—«uð »U?²? d?Ð s¹« U¹¬ ¨ybO?A??Ð XL?EŽøXÝ« ÁbA½ t²ýu½ ”—UÄ Ë œU ÊU¼UýœUÄ“« bF?Ð ÂËœ d?H½ Èœu?N?¹ ÈU?šœd t? «d¹“≥ÊU?¹œu?N?¹ d??E?½ —œ Ë« ªœu?Ð ÁU?ýœU??Ä ‘—u?A?š«—«d g½«—œ«d?Ð Áu?³?½« d?N? œ—u? Ë œuÐ r?EF?tÐ Ë œu?Ð œu?š Âu? X¹d??O?š VU?Þ Ë« ªXý«œ ÆbOA¹b½«Åv œuš œ«ó½ vULð œUFݱ∞