Return to flip book view

Verhalend evalueren

Page 1

Evalueren van projecten, conflicten, trajecten en processen, gericht op kwaliteitsverbetering en professionele groei

Page 2

Evalueren van projecten, conflicten, trajecten en processen, gericht op kwaliteitsverbetering en professionele groei !In de projectpraktijk werken goed gekwalificeerde, goed toegeruste en toegewijde professionals. Dat neemt niet weg, dat elk mens de neiging heeft om fouten buiten zichzelf te zoeken en successen aan het eigen handelen toe te rekenen. Fact of life. Dat is niet bevorderlijk voor het lerend vermogen van organisaties en de groei van professionals. Het blokkeert het leerproces. En wie niet leert, verbetert zich niet. Projectorganisaties proberen soms via evaluaties vooraf de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren. Waar zitten de blinde vlekken? Maar zonder nabeschouwing kan een voorbeschouwing overal over gaan. Er zit geen slot op de deur. En als er al achteraf wordt geëvalueerd, is dat vaak een feitenrelaas zonder context of een rituele dans. Of externe partijen worden niet bevraagd, waardoor iedereen met zijn eigen werkelijkheid in en uit de evaluatie kan stappen. Dat kan anders.!Professionele groei Kwaliteitsverbetering Lerende cultuur Werkplezier Positieve PRVERHALEND EVALUEREN

Page 3

VERHALEND EVALUERENMet een verhalende vorm van evalueren, ondervangteen organisatie deze nadelen. De basis is eenchronologische projectbeschrijving (learning history),die zich concentreert rondom de sleutelmomenten inhet project. Daarbij gaat het om relevante oorzaak-gevolg verbanden, zoals: waarom is het project in tijduitgelopen of is het ondanks de tijdsdruk toch binnende tijd gerealiseerd? Hoe zijn de meerkosten binnen deperken gehouden of juist ontstaan? Hoe zijn de risico’sbeperkt of juist ontstaan?WORKSHOPPas als iedereen vanuit zijn rol in het verhaal geschrevenis, kan het leerproces beginnen. En omdat er éénverhaal is, kan niet iedereen vanuit zijn eigen werkelijk-heid blijven denken. Aan de hand van concrete citaten,stellingen en beelden bespreken deelnemers vervol-gens in een workshop de dilemma’s en inventariserensamen oplossingen en oplossingsrichtingen.OPBRENGSTDoel van de verhalende evaluatie is dus niet‘waarheidsvinding’, maar kwaliteitsverbetering enprofessionele groei. Anderzijds is het verhaal belangrijkomdat aan de hand daarvan ook collega’s (juniorprojectleiders het project als het ware zelf kunnenbeleven, maar dan in een veilige, gevaarloze setting.  VOORDELEN VAN VERHALEND EVALUEREN- Alle deelnemers vertrekken vanuit een objectieve werkelijkheid;- De methode is gericht op kwaliteitsverbetering en professionele groei) en dus niet op ‘zwarte pieten’;- Concrete en direct toepasbare adviezen vanuit de praktijk;- Door de verhalende vorm kunnen ook collega’s het project meebeleven (kennisoverdracht);- Authentieke succesverhalen kunnen gebruikt worden als relatiegeschenk bij opening en oplevering;- Verhoogt risicobewustzijn (risicodemping) onder professionals;- Strijkt plooien in een werkrelatie weer glad. 

Page 4

VOORBEELDEN

Page 5

TOEPASSINGEN- Kennisdeling en –borging;- Procesverbetering: representatieve casestudy, bestpractices;- Instrument om regels, processen of methodieken vastte leggen of bij te sturen (kennisborging);- Evaluatie van een nieuwe aanpak: pilot;- Storytelling aan de hand van authentiekesuccesverhalen;- Relatiemanagement;- PR-instrument bij opening of oplevering;- Voorbereiding op een rechtszaak of mediationtraject.ELEMENTEN DIE IN DE EVALUATIE BETROKKENKUNNEN WORDEN- Professioneel opdrachtgeverschap - Projectmanagement - Risicobewustzijn - Scope, DO, bestek, aanbesteding, administratie - Samenwerking - Meerwerkprocedure - Derden -Rolinvulling-Samenwerking-Beschikbaarheid en capaciteit-Communicatie-CapaciteitMEER LEZENDe prijs van een procespraktijk Over de praktijk van risico-evaluaties bij ruimtelijkeprojecten in Amsterdam. !Door Bob Duynstee"

klik hier

Page 6

Beeldvorming bij zware projecten zaligmakend? Door Bob Duynstee! WAT ZEGGEN DEELNEMERS? 'Junior projectmanagers kunnen op deze manier in een veilige setting leren. Ze maken het project als het ware zelf mee.’ ‘Dit verhaal is verplichte kost voor onze nieuwe projectmanagers en collega's.’ ‘Deze vorm van evaluatie is rijker, omdat het verhaal de context laat zien, waardoor je beter snapt waarom iemand tot een bepaalde interventie is gekomen.' ‘We stapten de workshop allemaal op hetzelfde niveau in. Niemand had een informatievoorsprong. Dat vond ik heel sterk.’ ‘Ik kreeg opeens veel meer oog voor mijn eigen proceshouding en voor de positie van de andere partijen in het project.’ ’De thema’s en issues waren heel inzichtelijk schematisch weergegeven. We zaten met elkaar meteen op het juiste level om tot verbeteringen te komen.’

Page 7

WAT BRENGT DE EVALUATOR IN? - Beproefde methodiek, die overgedragen kan worden aan de organisatie;!- Is discreet en gaat nooit met vertrouwelijke informatie naar buiten;!- Kan een project in al zijn relevante facetten op een pakkende manier neerzetten;!- Weet een veilige omgeving te creëren waarin deelnemers hun ervaringen met elkaar durven te delen;!- Weet verantwoordelijkheden goed te herleiden;!- Heeft oog voor proces-/projectarchitectuur (harde kant);!- Heeft oog voor de menselijke factor (zachte kant);!- Is gericht op concrete, praktische procesverbetering/-innovatie;!- Heeft oog voor organisatorische en budgettaire consequenties daarvan. NEEM CONTACT OP MET BOB DUYNSTEE Telefoon Mobiel Email Website