simplebooklet thumbnail

of 0

 • DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ O ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE TREBALL I D'APRENENTATGE • Aquesta dimensió fa referència a les capacitats relacionades amb la cerca i selecció d'informació (a Internet i a les xarxes socials), el seu processament cognitiu per transformar-la en coneixment i l'organització dels entorns personals digitals de treball i aprenentatge on emmagatzemem la informació que utilitzem o produïm.

 • El més rellevant d'aquesta dimensió és assolir un ús crític i responsable adreçat a la resolució de qüestions i problemes de la vida quotidiana.
 •           Aquesta dimensió està integrada per les competències 4, 5 i 6.

COMPETÈNCIA 4: CERCAR, CONTRASTAR I SELECCIONAR INFORMACIÓ DIGITAL TOT CONSIDERANT DIVERSES FONTS I ENTORNS DIGITALSL'origen d'aquesta competència és la necessitat d'obtenir informació. Un cop identificada aquesta necessitat, l'alumnat ha de planificar la cerca, acotar-la, identificar quina és la informació rellevant per a la seva investigació i fer-ne una valoració crítica. Una cerca bàsica es fa a partir d'un terme o paraula clau a través d'un cercador convencional. En canvi una cerca avançada requereix un major coneixement d'estratègies de cerca, implica afinar la cerca mitjançant l'especificació de paràmetres que limitin el seu abast. Per valorar críticament  entenem identificar els termes clau en diferents fonts per valorar-ne la idoneïtat per contrast.


ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES


Estem davant una competència transversal que es desenvolupa tant en mitjans físics com virtuals. Cal tenir en compte la globalitat d'aquesta competència en tant que persegueix la construcció de coneixement. Cal planificar situacions d'ensenyament i aprenentatge on el docent:

- Demani als alumnes que determini les característiques de la necessitat plantejada (consulta lèxica, cerca amb finalitat acadèmica,...)

- Proposi acords en gran grup per acotar la cerca amb criteris com paraules clau, abast, franja temporal, espai geogràfic,idioma, formats,...

- Exemplifiqui estratègies de cerca a través de cercadors convencionals i catàlegs més específics tot utilitzant fonts com diccionaris, enciclopèdies, portals,...

- Mostri exemples de cerca dels alumnes per comentar amb el gran grup sobre el procés de cerca, tot aplicant els acords presos i considerant els objectius.

El mestre ha de vetllar perquè l'alumne:

- Es plantegi preguntes basades en els fets propers i interessos propis.

- Identifigui necessitats informatives i les relacioni amb els seus coneixements previs.

- Defineixi una tasca per resoldre i concreti les seves característiques: època, lloc, idioma, formats adients (foto, vídeo,...)

- Elabori estratègies de cerca d'informació (tria de paraules clau i fonts d'informació; selecció de les eines de cerca més adients: directori, motor de cerca, catàleg,...)

- Reconegui la rellevància de la informació que localitzi si té a eure amb el tema de cerca.

- Constrasti i seleccioni les informacions més adients a partir de la fiabilitat dels recursos (autoria, actualització,...)

- Obtingui i traslladi la informació seleccionada a suports virtuals prenent nota dels llocs web on s'ha extret.Exemple d'activitat per avaluar aquesta competència:


Cal que els alumnes seleccionin pàgines web que donin resposta a un tema llegit a un diari digital i vist en un vídeo:

- Què passa amb les palmeres de la localitat?

- Qui o què és el responsable del problema?

- Com es pot resoldre el problema?

Caldrà fer un document on s'expliqui tot el procés de cerca:

- Concreció i planificació de la cerca (formats, context geogràfic=

- Cerca: fonts d'informació (portals especialitzats, cercadors genèrics,...), estratègies de cerca (paraules clau, connectors,...)

- Selecció de la informació: fiabilitat de les fonts, contrast de la informació,...

- Fer un recull de les URL tot marcant les rellevants.

Es posen a disposició dels alumnes pautes per anar seguint tot el procés.


ORIENTACIONS PER A L'AVALUACIÓ


Qualsevol ocació en què sorgeixi la necessitat d'obtenir informació pot donar lloc a l'avaluació d'aquesta competència. Aleshores els mestres haurem d'estar atents i observar la forma com l'alumnat planteja la cerca, com accedeix a la informació i quines estratègies utilitza per a la selecció i l'organització de la informació obtinguda, quina és la biografia/webgrafia emprada i amb quins mitjans digitals ha organitzat la informació obtinguda (marcadors socials, curadors). També podem demanar informes de cerca.


Els següents indicadors ens poden ser útils:COMPETÈNCIA 5: CONSTRUIR NOU CONEIXEMENT PERSONAL MITJANÇANT ESTRATÈGIES DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ AMB EL SUPORT D'APLICACIONS DIGITALSAquesta competència fa referència a la comprensió de la informació i al seu processament mitjançant l'ús d'instruments i aplicacions digitals per construir coneixement, assolir nous aprenentatges i comunicar-los.

Per construir nou coneixement cal analitzar, estructurar i organitzar idees, extreure'n conclusions, relacionar-les amb coneixement existent i vincular-les amb altres àmbits de la vida quotidiana, per poder-ne fer una comunicació posterior.

Aquesta competència suposa la continuació de la competència 4 i finalitza amb la competència 7.

Per estructurar la informació i comprendre-la, l'alumne ha d'utilitzar eines digitals que li permetin realitzar esquemes, resums, mapes conceptuals, construir tales, gràfiques, organigrames, etc. Per compartir el coneixement personal també es dipsosa de moltes aplicacions com processadors de textos, presentacions, pòsters digitals, àudios,..

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES


És important proposar activitats que fomentin l'ús d'aplicacions digitals per representar el coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d'un producte. Hem de permetre diferents formes de resoldre les tasques, enregistrar la informació en diferents formats, fomentar l'intercanvi entre els alumnes i el treball col.laboratiu. Per això són molt adients les situacions d'aprenentatge que incorporen l'ús d'aplicacions i eines digitals col.laboratives.


No podem oblidar la validesa i fiabilitat de la informació que s'utilitza i, sobretot, els principis ètics que han de regir l'ús dels mitjans multimèdia i d'internet.


Hem de mantenir una actitud oberta al diàleg, flexible davant les diferents expressions dels alumnes per tal d'acompanyar-los en tot el procés de descoberta.


A continuació detallem algunes activitats associades a aquesta competència:

 1. Fer esquemes a partir d'un processador de text o altre programari
 2. Elaborar presentacions per exposar el coneixement adquirit
 3. Crear mapes conceptuals
 4. Crear frisos cronològics de forma col.laborativa
 5. Crear pòsters digitals que integrin el coneixment
 6. Elaborar mapes virtuals i utilitzar aplicacions de geolocalització
 7. Crear produccions multimèdia
 8. Participar en publicacions digitals col.laboratives Veure aplicacions per portar a terme aquestes activitats:http://xarxanet.org/informatic/noticies/15-eines-collaboratives-digitals-les-entitats

ORIENTACIONS PER A L'AVLAUACIÓ


Avaluarem aquesta competència a partir de les produccions elaborades pels alumnes i del procés realitzat per arribar-hi. Caldrà tenir en compte que no avaluarem el contingut curricular sinó el fet de saber resoldre la proposta didàctica en format digital.

Segons el nivell que demanem, ens poden ser útils els següents indicadors:Exemple d'activitat d'avaluació:

Seguint amb l'exempre de les palmeres, ara es tractaria de sortir a localitzar les palmeres d'una zona determinada, fotografiar-les, documentar el seu estat i localitzar-les en el mapa. Un cop feta la sortida caldrà fer:

- Una representació gràfica de l'afectació de les palmeres.

- Fer una presentació que aplegui la informació de la plaga, l'observació directa i el gràfic.

- Publicar la presentació al bloc

- Amb totes les dades de tots els grups fer un sol gràfic i posar comentaris al bloc.

- Emplenar la rúbrica que adjuntem a continuació.


COMPETÈNCIA 6: ORGANITZAR I EMPRAR ELS PROPIS ENTORNS PERSONALS DIGITALS DE TREBALL I D'APRENENTATGEAquesta competència fa referència a com l'alumne organitza i gestiona el seu EPA (entorn personal d'aprenentatge), en anglès PLE. 


L'EPA és, en el context escolar, un entorn on s'inclou el recull d'evidències d'aprenentatge, portafolis digital, i la selecció de les aplicacions i eines digitals que l'alumne utilitza de manera habitual per cercar informació, construir coneixement o comunicar-se a la xarxa. En l'article 89 de la LEC ja es parla del portafolis digital dels alumnes com a evidència en el procés d'avaluació des del darrer cicle de l'educació primària.El portafolis digital és un sistema organitzat d'evidències d'aprenentatge realitzades per l'alumne que per a ell tenen significat i que li han servit per avançar en els seus aprenentatges.  Es tracta de productes que afavoreixen la interrelació de concepte, la classificació, l'organització... (mapes conceptuals, línies de temps, pòsters digitals,...). Algunes eines que podem utilitzar per fer un portafolis digital són: un blog global que permet que cada alumne tingui un blog amb el compte del docent, wikis, llocs web o altres espais que el centre hagi acordat. 


Aquesta competència està directament relacionada amb la 4 i 5.

Cal preveure l'existència d'unes guies i tutorials a l'abast dels alumnes.

En la següent web podem trobar diferents tutorials:

http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/crea/tutorials/


ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES


Per construir l'EPA cal començar pel dossier personal d'aprenentatge o portafolis digital. Explicarem bé la finalitat d'aquest dossier (recollir les evidències del procés d'aprenentatge) i les conseqüències de les opcions de visibilitat dels documents publicats.

Totes les àrees curriculars han d'estar representades en el dossier personal d'aprenentatge de l'alumne, tot i que es pot començar per una àrea. La tria del material del portafolis l'ha de triar l'alumne tot i que al principi ha d'estar pautat. L'autonomia li ha de proporcionar reflexió sobre el propi aprenentatge.  L'alumne ha d'utilitzar el portafolis com a mitjà per revisar el seu procés d'aprentantge, com a consulta per saber què aprèn i com aprèn. També ha de ser capaç de recuperar fàcilment els productes elaborats i mantenir els d'un any per l'altre.


ORIENTACIONS PER A L'AVALUACIÓ

Són molt oportunes la recopilació d'aplicacions que més s'utilitzen organitzades per temes. 


Exemple de proposta:

Cal crear un espai digital on guardar els treballs que considereu més interessants, els que us han ajudat més a aprendre i dels quals us sentiu més satisfets. Aquest espai serà el vostre portafolis digital. Dins del vostre portafolis podeu crear una estructura que us permeti tenir-ho tot ben organitzat.


També heu de crear un recull de les aplicacions que fer servir habitualment per tal de tenir-les accessibles.

Aquesta tasca s'avaluarà amb la següent rúbrica.