simplebooklet thumbnail

Aarati song for evening

of 0
Dhoop Aaarti
Sree sachchidaanaMda sadguru saayinaadha maharaaj kee jai.
aarati saayibaabaa saukhya daataara jeeva
charaNa rajataalee dyaavaa daasaavisaavaa
bhaktaavisaavaa aaratisaayibaabaa
jaaLuniya anaMga sasvaroopiraahEdaMga
mumookSha janadaavi nijaDOLaa SreeraMga
DOLaa SreeraMga aaratisaayibaabaa
jayamani jaisaabhaava taya taisaa anubhava
daavisi dayaaghanaa aisi tujheehimaava
tujheehimaavaa aaratisaayibaabaa
tumachEnaama dyaataa harE saMskRuti vyadhaa
agaadhatavakaraNi maarga daavisi anaadhaa
daavisi anaadhaa aarati saayibaabaa
kaliyugi avataaraa sadguNa parabrahmaa saachaara
avateerNa jhoolaasE svaamee datta digaMbara
datta digaMbara aarati saayibaabaa
aaThaadivasaa guruvaaree bhakta kareetivaaree
prabhupada pahaavayaa bhavabhaya nivaaree
bhayanivaaree aarati saayibaabaa
Dhoop Aaarti
maajhaanija dravyaThEva tava charaNarajasEvaa
maagaNE hEchiaataa tuhmaa dEvaadidEvaa
dEvaadidEva aaratisaayibaabaa
ichCitaa deenachaataka nirmala tOyanijasookha
paajavE maadhavaayaa saMbhaaLa apooLibaaka
apooLibaaka aaratisaayibaabaa
saukhyadaataara jeevaa charaNa rajataaLee dyaavaadaasaa
visaavaa bhaktaavisaavaa aarati saayibaabaa
2. abhaMg
SiriDi maajhE paMDareepura saayibaabaaramaavara
baabaaramaavara saayibaabaaramaavara
Suddabhakti chaMdrabhaagaa bhaavapuMDaleekajaagaa
puMDaleeka jaagaa bhaavapuMDaleekajaagaa
yaahO yaahO avaghEjana| karoobaabaansee vaMdana
saayisee vaMdana| karoobaabaansee vaMdana||
gaNoohmaNE baabaasaayi| daavapaava maajhE aayee
paavamaajhE aayee daavapaava maajhEyaaee
Dhoop Aaarti
3. namanaM
ghaaleena lOTaaMgaNa,vaMdeena charaNa
DOlyaanee paaheena roopatujhE|
prEmE aaliMgana,aanaMdE poojina
bhaavE OvaaLeena hmaNE naamaa||
tvamEva maataa cha pitaa tvamEva
tvamEva baMdhuScha sakhaa tvamEva
tvamEva vidyaa draviNaM tvamEva
tvamEva sarvaM mamadEvadEva
kaayEna vaachaa manasEMdriyairvaa
buddhyaatmanaavaa prakRutE svabhaavaat
karOmi yadyatsakalaM parasmai
naaraayaNaayEti samarpayaamee
achyutaMkESavaM raamanaaraayaNaM
kRuShNadaamOdaraM vaasudEvaM hariM
SreedharaM maadhavaM gOpikaavallabhaM
jaanakeenaayakaM raamachaMdraM bhajE
4. naama smaraNaM
harEraama harEraama raamaraama harE harE
harEkRuShNa harEkRuShNa kRuShNa kRuShNa harE harE ||
Sree gurudEvadatta
Dhoop Aaarti
5. namaskaaraaShTakaM
anaMtaa tulaatE kasErE stavaavE
anaMtaa tulaatE kasErE namaavE
anaMtaamukhaachaa SiNE SESha gaata
namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa
smaraavEmaneetvatpadaa nityabhaavE
uraavEtaree bhaktisaaThee svabhaavE
taraavE jagaa taaruneemaayaa taataa
namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa
vasE jOsadaa daavayaa saMtaleelaa
disE aagnya lOkaa paree jOjanaalaa
paree aMtaree gnyaanakaivalya daataa
namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa
bharaaladhalaa janmahaa maana vaachaa
naraasaardhakaa saadhaneebhoota saachaa
dharoosaayi prEmaa gaLaayaa ahaMtaa
namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa
Dhoop Aaarti
dharaavE kareesaana alpagnya baalaa
karaavE ahmaadhanyachuMbhOnigaalaa
mukheeghaala prEmEkharaagraasa ataa
namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa
suraa deeka jyaaMchyaa padaavaMditaati
Sukaadeeka jaatE samaanatvadEtee
prayaagaadi teerdhE padeenamrahOtaa
namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa
tujhyaajyaapadaa paahataa gOpabaalee
sadaaraMgalee chitsvaroopee miLaalee
kareeraasakreeDaa savE kRuShNanaadhaa
namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa
tulaamaagatO maagaNE EkadhyaavE
karaajODitO deena atyaMta bhaavE
bhaveemOhaneeraaja haataari aataa
namaskaara saaShTaaMga Sreesaayinaadhaa
Dhoop Aaarti
6. praarthana
aisaa yEeebaa! saayi digaMbaraa
akShayaroopa avataaraa | sarvahi vyaapaka too
Srutisaaraa, anasooyaatrikumaaraa(baabaayE) mahaaraajE eebaa
kaaSeesnaana japa pratidivasee kolhaapura bhikShEsee nirmala nadi tuMgaa
jalapraasee, nidraamaahuradESee aisaa yE yeebaa
jhOLeelOMbatasE vaamakaree triSoola Dhamaroodhaari
bhaktaavaradasadaa sukhakaaree, dESeela mukteechaaree aisaa yE yeebaa
paayipaadukaa japamaalaa kamaMDaloomRugaCaalaa
dhaaraNa kariSeebaa naagajaTaa, mukuTa SObhatOmaathaa aisaa yE yeebaa
tatpara tujhyaayaa jEdhyaanee akShayatvaaMchEsadanee
lakShmeevaasakaree dinarajanee, rakShasisaMkaTa vaaruni aisaa yE yeebaa
yaaparidhyaana tujhE gururaayaa dRuSyakaree nayanaayaa
poorNaanaMda sukhE heekaayaa, laavisihari guNagaayaa
aisaa yE yeebaa saayi digaMbara akShaya roopa avataaraa
sarvahivyaapaka too, Srutisaaraa anasooyaatri kumaaraa(baabaayE) mahaaraajE
eebaa
Dhoop Aaarti
7. saayi mahimaa stOtraM
sadaasatsvaroopaM chidaanaMdakaMdaM
jagatsaMbhavasdhaana saMhaara hEtuM
svabhaktEchCayaa maanuShaM darSayaMtaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM
bhavadhvaaMta vidhvaMsa maartaaMDameeDyaM
manOvaagateetaM munir dhyaana gamyaM
jagadvyaapakaM nirmalaM nirguNaM tvaaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM
bhavaaMbhOdi magnaardhitaanaaM janaanaaM
svapaadaaSritaanaaM svabhakti priyaaNaaM
samuddaaraNaardhaM kalau saMbhavaMtaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM
sadaaniMba vRukShasyamulaadhi vaasaat
sudhaasraaviNaM tikta mapya priyaMtaM
taruM kalpa vRukShaadhikaM saadhayaMtaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM
sadaakalpa vRukShasya tasyaadhimoolE
bhavadbhaavabuddhyaa saparyaadisEvaaM
nRuNaaM kurvataaM bhukti-mukti pradaMtaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM
anEkaa SRutaa tarkya leelaa vilaasai:
Dhoop Aaarti
samaa viShkRutESaana bhaasvatrpabhaavaM
ahaMbhaavaheenaM prasannaatmabhaavaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM
sataaM viSramaaraama mEvaabhiraamaM
sadaasajjanai saMstutaM sannamadbhi:
janaamOdadaM bhakta bhadra pradaMtaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM
ajanmaadyamEkaM paraMbrahma saakShaat
svayaM saMbhavaM raamamEvaavateerNaM
bhavaddarSanaatsaMpuneeta: prabhOhaM
namaameeSvaraM sadguruM saayinaathaM
SreesaayiSa kRupaanidhE khilanRuNaaM sarvaardhasiddiprada
yuShmatpaadaraja: prabhaavamatulaM dhaataapivaktaakShama:
sadbhaktyaaSSaraNaM kRutaaMjalipuTa: saMpraaptitOsmin prabhO
SreematsaayiparESa paada kamalaan naanyachcharaNyaMmama
saayiroopadhara raaghavOttamaM
bhaktakaama vibudha drumaM prabhuM
Dhoop Aaarti
maayayOpahata chitta SuddhayE
chiMtayaamyaha maharniSaM mudaa
SaratsudhaaMSaM pratimaM prakaaSaM
kRupaatapatraM tavasaayinaatha
tvadeeyapaadaabja samaaSritaanaaM
svachCaayayaataapa mapaakarOtu
upaasanaadaivata saayinaatha
smavairma yOpaasani naastutastvaM
ramEnmanOmE tavapaadayugmE
bhruMgO yadaabjE makaraMdalubdha:
anEkajanmaarjita paapasaMkShayO
bhavEdbhavatpaada sarOja darSanaat
kShamasva sarvaanaparaadha puMjakaan
praseeda saayiSa sadgurO dayaanidhE
Sreesaayinaatha charaNaamRuta poorNachittaa
tatpaada sEvanarataa ssata taMcha bhaktyaa
saMsaarajanya duritaugha vinirga taastE
kaivalya dhaama paramaM samavaapnuvaMti
stOtramE tatpaThEdbhaktyaa yOnnarastanmanaasadaa
sadgurO: saayinaathasya kRupaapaatraM bhavEdbhavaM
Dhoop Aaarti
8. guru prasaada yaachanaadaSakaM
rusOmamapriyaaMbikaa majavareepitaaheerusO
rusOmamapriyaaMganaa priyasutaatmajaaheerusO
rusObhaginabaMdhu hee svaSura saasubaayi rusO
nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO
pusOna sunabhaayityaa majana bhraatRoojaayaa pusO
pusOna priyasOyarE priyasagEnagnyaatee pusO
pusO suhRudanaasakha svajananaapta baMdhoo pusO
pareena gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO
pusOna abalaamulE taruNa vRuddahee naapusO
pusOna guruthaakuTE majana dOrasaanE pusO
pusOnachabalE burE sujanasaaduheenaa pusO
pareena gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO
dusOchaturattvavit vibudha praagnyagnyaaneerusO
rusO hi vidu streeyaa kuSala paMDitaaheerusO
rusOmahipateeyatee bhajakataapaseehee rusO
nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO
rusOkaviRuShi munee anaghasiddayOgeerusO
rusOhigRuhadEvataatikulagraamadEvee rusO
rusOkhalapiSaachchahee maleenaDaakinee heerusO
Dhoop Aaarti
nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO
rusOmRugakhagakRumee akhilajeevajaMtoorusO
rusO viTapaprastaraa achala aapagaabdheerusO
rusOkhapavanaagnivaar avanipaMchatattvErusO
nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO
rusO vimalakinnaraa amalayakShiNeeheerusO
rusOSaSikhagaadihee gagani taarakaaheerusO
rusO amararaajahee adaya dharmaraajaa rusO
nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO
rusO mana sarasvatee chapalachitta teeheerusO
rusOvapudiSaakhilaakaThinakaalatO heerusO
rusOsakala viSvaheemayitu brahmagOLaMrusO
nadatta gurusaayimaa majhavaree kadheehee rusO
vimooDa hmaNuni hasO majanamatsaraahee rusO
padaabhiruchi uLasO jananakardhameenaaphasO
nadurga dRutichaa dhasO aSiva bhaava maagEkhasO
prapaMchi manahErusO dRuDaviraktichitteeThasO
kuNaachi ghRuNaanasOnachaspRuhakaSaachee asO
sadaiva hRudayaa vasO manasidyaani saayivasO
padeepraNayavOrasO nikhila dRuSya baabaadisO
nadatta gurusaayimaa upariyaachanElaa rusO
Dhoop Aaarti
9. maMtra puShpaM
hari OM yagnyEna yagnyamayajaMtadEvaa staanidharmaaNi
pradhamaanyaasan | tEhanaakaM mahimaana:ssachaMta
yatrapoorvE saadhyaa ssaMti dEvaa:|
OM raajaadhiraajaaya pasahyasaahinE
namOvayaM vai SravaNaaya kurmahE
samEkaamaan kaamakaamaaya mahyaM
kaamESvarO vaiSravaNO dadaatu
kubEraaya vaiSravaNaayaa mahaaraajaayanama:
OM svastee saamraajyaM bhOjyaM
svaaraajyaM vairaajyaM paaramEShTyaMraajyaM
mahaaraajya maadhipatyamayaM samaMtaparyaa
eeSyaa ssaarvabhauma ssaarvaa yuShaan
taadaapadaardaat prudhivyaisamudra paryaaMtaayaa
EkaraaLLiti tadapyESha SlOkObigeetO maruta:
parivEShTOrO marutta syaavasan gruhE
aavikShitasyakaama prEr viSvEdEvaasabhaasada iti
Sree naaraayaNavaasudEva sachchidaanaMda sadguru saayinaadh mahaaraaj ki
jai
karacharaNa kRutaM vaakkaaya jaMkarmajaMvaa
SravaNanayanajaM vaamaanasaMvaa paraadhaM
vidita maviditaM vaa sarvamEtat kShamasva
jayajaya karuNaabdhE SreeprabhOsaayinaadha
Sree sachchidaanaMda sadguru saayinaadh maharaaj ki jai
raajaadhiraaja yOgiraaja parabrahma Sreesaayinaadhaamaharaaj
Sree sachchidaanaMda sadguru saayinaadh maharaaj ki jai