Return to flip book view

انجیل مرقس چه می گوید؟

Page 1

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¾atusecpN#Æ

Page 2

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¾atusecpN#Æ

Page 3

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¸ÐÅWÅçÅsKcÆTrÅ/D%LEOHHWVRQ0HVVDJHQXPHURVjÍXE"D½atusecpN#Å¸ÆTãTuT_C

Page 4

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÍXÔeP[gQÔXKDR½WNec¸âæÅpA¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬½WN>ec¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬saHrTÅçTNÅcF¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬½WtÅÏÍt>pN>#Åec>Åc¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ecÒÏT}åtN¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ecpN#ÅçT>sK@c>ækTLÈtIJåÍ¸ãæÍpA¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_NaNKE¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬uNst欬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬æÅÈtIJæÅa>uÅæcTc¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬cGåÍÐÅæÍÐÅÈtÍªcGÏTMÐÅÈtͬ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ãtT>c>G¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬atuÏÅaaTMGT½WNÏT#crÅc}¸ãtpA¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬½WNÏT#c>rÅc}¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ÏT>#c>>¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬uNäÅaæT@t¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ådE>ÏTM¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ÅaÈt>I>JÐÅϬ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬pNTÅÏÍTMJæ-aaMÏÍTMJ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ÍtMäT>NÏçTM>JtÐT¸ãÏTMpA¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬tÐT¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬âtÏåÍÐÅæÍW>ÏtP>¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ecpN#ÅnTCTMTc>NIådEæÍËc·¯¯¯³°¯°²°´±®±±±´±¶²¯²°²³²´²µ³¯³²³µ´®´°´±´´

Page 5

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ecpN#ÅÏÍT>N>JçT>ÐÅÏæuÅcÍT.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬uHNLäÐæuN¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬áTT>æáT¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬s>qÐÅpNJ>4Ðc¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬aÀcT>ÏÍÐÅsuTÅuNuÏÍ¸qLpA¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ÑcC>äT>0ÅÏÅcŬ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬uNuÏͬ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_NuJ%¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬aLuãÅÅÏÍtöcÏTs_N¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ecâTÍcäTÍt>aLT¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ÑtyTK>NÏTaEpTHÏÍ¸q@pA¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ÍtuÍÏÅæqNJÏæÅsuN¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬aLurcGÅÏÏTucN#ÅWÏÍuN¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬aE>ÐÅäÅcÅÍtäa>ÅÏäæcN¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬uNäTÐÏÍa>E¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬äTÅc>¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬UNJ>~TâÐŬ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬äTÍt>MuJ>çTÍaLâÅêtæÅÐÅÍcu.ÈÁcuc}Í¸qGpA¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ätÐåtæa>E¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬aEÏÍÈÍTæX¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬uN>ÏÅa>Ŭ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬pTäTT>ÐÏp¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬aNLÍÏc>ANs¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬½Ít.WTÅÏäTGT>äÅtust}¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬½ÍtaÅtÅÍcäT>MäTTTÀµ®µ°µ´µ¶¶®¶°¶³¶··¯·²·³··¯®°¯®³¯®µ¯¯°¯¯°¯¯³¯¯µ¯¯µ¯°®¯°°¯°³¯°¶¯±®

Page 6

ZZZLUDQFDWKROLFFRP4ÅæsG¸q@pA¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬qNKAs¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ÍcqNJäTLKÍsÅÏuNsäTKªutcÅçÅÍtM¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬TNLWNÏÍ4a¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬äTÍtMÏb>aN¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬çÏÅd}TqÅcªçÏÅb}TNL¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬åaLLÏTIÅæryTdNTÏæöc¸qMpA¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Åac¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ecpN#ÅnuN>öcæ ÏÐÅÏsGTI¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬äÅtT>äT>Åu>N¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ÍtMuTçÅÏt¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬UNJA¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬uN>åc>H¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬åcGccäTЬ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ec>pN>#ÅäTT>pNTÅÏÍâtÏÑcC¸qÍpA¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬sa>H>¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬scAN>ÏÍÑcC¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬sTWNpacÅcÏÍÑcC¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Ñc>C>>ÐÅϬ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬aLuÏTI>ÅÑcC¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ÍtuäTsçÍTN~¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ätÏâTK>ÅÏÍÑcC¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬äÅc}ÍæÅÍtMªTLtªÑcC¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬aLt>uÑcCrs¯±±¯±²¯±µ¯²®¯²³¯²¶¯³¯¯³¯¯³³¯³·¯´®¯´°¯´±¯´¶¯µ¯¯µ°¯µ²¯µ³¯µµ¯µ¶¯¶®¯¶°¯¶²

Page 7

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÖeLËXyXÊqK"aNÊæcæaÅXktÏæÅÍÈæÏtK«¯tK«°ÍT«¯ÍT«°Åt«¯Åt«°d_tsÍtMcÅo«¯o«°ÆtÅdXÅTâdouLÒÅÏÅÅcÏTàdäÅÍtâtTfÅaNÊæcäTæÍÅaÅsNLktäÅÏæÅÍÈæÏpNytK«¯pNytK«°äTTÍT«¯äTTÍT«°`ÏÅt«¯`ÏÅt«°ÅÏdTNKÑTNtçÏÅcWLsÍtMcÅäTNTI«¯äTNTI«°ÆtÅcNÅdâTÅsETTMdâdWKIÌÅcNrTNEÅTNÏÅuÅcÌæÏTâTNdâTNÅÍktpNytÑtT*HQHVLV([RGXV/HYLWLFXV1XPEHUV'HXWHURQRP\-RVKXD-XGJHV5XWK6DPXHO6DPXHO.LQJV.LQJV&KURQLFOHV&KURQLFOHV(]UD1HKHPLDK7RELW-XGLWK(VWKHU0DFFDEHHV0DFFDEHHV-RE3VDOPV3URYHUEV(FFOHVLDVWHV6RQJRI6RQJV:LVGRP(FFOHVLDVWLFXV,VDLDK-HUHPLDK/DPHQWDWLRQV%DUXFK(]HNLHO'DQLHO+RVHD-RHO$PRV*HQHVH([RGH/HYLWLTXH1RPEUHV'HXWHURQRPH-RVXH-XJHV5XWK6DPXHO6DPXHO5RLV5RLV&KURQLTXHV&KURQLTXHV(VGUDV1HKHPLH7RELH-XGLWK(VWKHU0DFFDEHHV0DFFDEHHV-RE3VDXPHV3URYHUEHV(FFOHVLDVWH&DQWLTXHGHV&DQWLTXHV6DJHVVH(FFOHVLDVWLTXH,VDLH-HUHPLH/DPHQWDWLRQV%DUXFK(]HFKLHO'DQLHO2VHH-RHO$PRV

Page 8

ZZZLUDQFDWKROLFFRPtätoNTUm~uáÐWctt×ÅãæÏäc«¯äc«°eÅuâtT«¯T«°tKN«¯tKN«°iNpNckcC«¯cC«°t«¯t«°t«±tMTITatetåTINãtTàtHTNLG~uTcÐuuecTtTLtätÏâTKÅäTNæÏäTNc«¯äTNc«°äTNäTNÅäTNNJNäTNtäTNINtT«¯äTNINtT«°ÑæTtKN«¯ÑæTtKN«°eCNätKJNäTNÅcÆtHEÑcC«¯ÑcC«°TLt«¯TLt«°TLt«±ÅÍtMsGTI2EDGLDK-RQDK0LNDK1DKXP+DEDNNXN=HSKDQLDK+DJJDL=HFKDULDK0DODFKL0DWWKHZ0DUN/XNH-RKQ$FWV5RPDQV&RULQWKLDQV&RULQWKLDQV*DODWLDQV(SKHVLDQV3KLOLSSLDQV&RORVVLDQV7KHVVDORQLDQV7KHVVDORQLDQV7LPRWK\7LPRWK\7LWXV3KLOHPRQ+HEUHZV-DPHV3HWHUSHWHU-RKQ-RKQ-RKQ-XGH5HYHODWLRQ ÑaHÆTuTÅmG$EGLDV-RQDV0LFKHH1DKXP+DEDFXF6RSKRQLH$JJHH=DFKDULH0DODFKLH0DWWKLHX0DUFOXF-HDQ$FWHV5RPDLQV&RULQWKLHQV&RULQWKLHQV*DODWHV(SKHVLHQV3KLOLSSLHQV&RORVVLHQV7KHVVDORQLHQV7KHVVDORQLHQV7LPRWKHH7LPRWKHH7LWH3KLOHPRQ+HEUHX[-DFTXHV3LHUUHSLHUUH-HDQ-HDQ-HDQ-XGH$SRFDO\SVH

Page 9

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÔXKDRsÅÍcDÏÍÅÏc>ÐÈTIWÅc>MåaL>ÅtTM>ÀcN>G×tcæpN>TÅÐÅocáÏÍçÅc>¸aTªWÅåa>ÀÏÍÒÏT>>}>>sçÏT>>}>c>>>>it>>su>>N>u>a>ÐËc>>T>>Wb>>c>pN>>#Å«¯¬aTu.raLaa>aMÒÏT>}äTÐæaN>TÏnH$sÅÏäÀæÍc>ãÅuNsçÅåÍ4>T«°¸WÅsTc>nNKÅÏäÀæåÍÅÍaÏÅÏÍt>äT0ÅT>NJsJ>~TrÅÏÍssÅÍÍt>æsJ~TâT>¬§°´¸¯²t¬á¬Ïª¯±¸¯´t¦aTÏaÅtpTWHNHsÅÏTKÑaHÅËæÏªÍtçT>ÍÏÍsu>N>E>K>ªÍÐTu>pH>L>T>sÅÏäT>N>>N>WN>E>K>nK>E>pN#ÅÆT>>«±sÅ¬WÅsTcnNK>ÅÏuNÐÅÏ6TLa>LuÍÏtcäÀTsuI@>ÏÍæÍtÈÍTMsuNäÅÍcTc}ÍæätÏÈÍTMsJNt>suNuaÐÈTTGÅcâæÅsÏÍÏÍnKErÅÏÅtÅªWT>uåÍTÀÅÏu>NÏt>Ms-a>aM>äaÅt>cãæÍsÏÍÏÍæÍt>åapH>äT@ÅæÅâTÍæqNLm@ÅÏuN>ÐÅÏªuaÐÏÍÈÍTMsJNtT>-Åsc}qNKAc>ÅrÅcTL¬Ít¬aTuaNGÏTN-aaMTäaTLÀrÅcåæ¬WÅåÍtMNpN#ÅäaÅtª-æcÏTN>ÅÏÍÅÏåas>tçT>s~æÍÅÍuuTG>ÈÍTM>T>NJ>ªpN#ÅÒÏT}>ÐÅfN«²¬a>L>>ÅÍåa>M>sÅÏåc>N>T>>äT>}>>Åt>a>N>K>E>>sW>>qN>J>E>W>N>t>>>sÍÅÍuÏÅc>uT>>>¬ÍcaLÅtåÍTGÅuæuTGWÅæÏæÍrÅÐÅTaEäÅÏT}pN#ŬaLKMGÅÏuNÐÅÏTÍÅÍåÐTÅäÅÍcTssWÅçÏtæçdcàTGÅuNdNTÏ«³ÏTGTpK>cÏT}pN>#Åät-c}L>ÅÏpN#ÅuTKªd>NTÏçÅa>LJÐÅsWÅãÐrÅcT>L¬WÅåÍÏæÀÏÍÒÏT}sdNTÏÏtÏÍÅÏuNÏÍÍtÓTWNA>TTM>ÀÐÅãÅacTÅªåÍt>ÏT}pN>#ÅÏTMcc>ãTMÅÑaH>ÅËæÏ«´u>N>ÐÅÏåÏT>ÏÍÍt>>åænK>E>>sJ>N>t>>æWt>uT>>>N>J>oW>a>ÏÍæT>>N>>J>oÒt>ÀåT>a>ÍÏT>}>pN>#Åc>rÅc>T>>L>¬a>Í`T>T>>N>J>r>ÅÈI>@>æÈÅQ>sT>Íc>uf>t>TÅÏpN>#ÅÏTM>sqN>G>Nc>C>rÅÏÍÅÍT>-c>uåænK>ErÅss>WÅãÐæÍÏÅÍu~Tc}>a>I>pK>I>n>K>EÏT>M>r>Ås>>Å¬-ÏæÀWa>ãt>M>G>T>æiÏuuJ>~T>æåÍc>Õt>J>>qu>N>ÐÅÏnK>sÑa>H>ÅËæÏWÅa>T>qN>L>nK>E>ÒÍt>uæT>ÅÏpN>#Åc>c>Åsa>L>>>¬ÍcqNÅtu

Page 10

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÏTG}@NÐÅåaãT>M>ÅçÅs>t>äÅt>L>sT>>N>J>æa>a>s>täT>N>>N>>×T>K>>ÅÒt>ÀÏÍpN>T>Å«µsc>}>>Íät>>>ra>>L>T>>>N>>J>4>>K>>¬Wc>b>>ÅÏäÀÍt>äT>>0ÅuH>>N>H>>äÅa>T>>æÑa>>H>ÅËæϬaTuuGc$pN>#ÅÅÏTMLÅæWÅåÍc>ÍÏªÍtåÍcucEpN>#ÅäÅtLsÅÏäÀÒÅåaL>tWLTÕT>ÏÅÏÍæÍtåa>ÅtäT>0ÅçÅæäTNäÅt>LsT>NJ>ÒtÀÏÍaT>upN#ÅrÅc>TLçTNJªpN#ÅÒÏT}äTÐÐÅp¬ÍtáÏÍTMÀçTcNGæTNJäÅÏaÈTÅæÏæub4ÀrÅæÍÅÍuÈÍT>M>WÅÍÏÅc>T>>>N>J>äÀc>sÑa>>H>ÅËæÏÈÏa>T>æs>ÅÍÍt>>æT>a>æÅa>¬W@pN#ÅP@LÈÍTMrÅ¬aTu.ecpN#ÅåÏT>ÏÍcNG>rcÀærcMqN>ÍuÆTrÅÏÍsçcN>G«¶sÅÍÅTM>æTrÅªa>L>utÐT>ÅÏ4>AA>>ÒæT>ÐÅçÅs~iH>æWÅåÍTéT>>>ÆT>aÅtc>nN>KÅÏmJ>>çTäa>KÏÍäÅÏÅa>T0ÅçT>ÍænKE>dN>ÑaH>ÅËæÏæWÅÍaL>ÅtãTc>N>>G>rÅs-ÏÅæa>NÅT>¬ÍÏæÀäT>F>ÏÅsäT>0Åc>ÅÏec>pN#ÅÐÅça>a>t>c>T>WTçc}>ÍãTªãT>rÅÐÅa>Esa>T>Ta>æÅa6>T>Lçt>sÑaH>ÅËæÏuT>KL>ÅÏT>çaa>æÏsæÏÅÏæÅåc>^T>æa>T>L>uÅÏT>>æÅsÏt>äT>K>ªqN>T>L>>@>ÅÏæÅqT>sçÐæÏT>-ÏÅÍc>¬§¯¶«¯µ¸±äcÞ°¦aÍqNÅtWÍÏÍsWÅÑaHÆT>6äaÅtÏÍäT>NN>soKªstK>rÅÏT@>ÅÐÅßapN#ÅrÅçTMTsaÀuuENTcDsecpN#ÅåÏT>ÏÍt}GãT}LpNÍ4Ks¬aÏÅÍaÅtrÅcT>uE¬qNLuÈt>ÍWtNsuL>äaÅtsÅÏT>KT¬qNL>âTÍUNc>sÅÏT>ÅÏ_N>>>ãsW>>>T>K>>uT>À6>>T>c>>nN>K>>äT>I>Åsq>N>ÍsyÅÏÅÅÏuT>>ÅsÍt>¬ÍÐTucNecpN#ÅÈTÅæϯ®

Page 11

ZZZLUDQFDWKROLFFRPçëÊtEÂ[#Rigs¬WÅÍÅcÅrcåas>TLÐÅuI>ÏT}pN>#Åecªaaa>MçTWN>AäTN>ÏÍäÀsdNätÏâTKÅÏÍæåÍcc>ÎâtÏetsÍcâTÍÅÏu>ÅæÏçTÍÏäÅtuuTÀ¬aLuucETTcçtKcÅÏecæåaÍcåÏTÅ8ëìÒxQ4uT>secçc>}Íæa>TuçÍt>MuT>TL>tuI>ssÅÍãT>æÍecaL>Tu>A>sçÍÏÅt>ÏÍc}>åÍt>ÏÍTuJ>N>ãTæÍ6>ÅÍçÍN>âæÅäcÏÍét>~Å¬WÅÐÅecsWN>WÍÏÍuJNÍsuÏt>~ÏÍªaT>sÅÍuæÏaæc>MäÅtL>ÑaHet>ÐÅecqNLÏtAsIL>ÅdÍÅÍäÅtu.çc}Í_NztrÅc>TL¬åÍtÏÅÍÏtcçÐTN>Å4LâæÅaãt>ÏnæåaÍÅÐÀe>æåaÀÏÍäTN>æÏÈÏTÅssåÍt>çÍtMuA>äÅaÐc>¬aTåÍÅÍåaÍÅÐÀåÍcsÅÏÍtãTuæÏÆTÏÅäTÐäÀaauÍÅÐÀsuTÍc¬aÅåÍtcNH>ecåÍÅtTsWcsNu>T×tztrÅÐÅétKE>TM>LÅæa>L>TuÐT>ÅÏÍtçÍÅÐÀaÍt>åÍÅÍãT#ÅÍt>ÆTÏÅçÅc>suTa>UsçÏtÅcÅÏÍ¬a>LÅÍÅÏÍt>åÍÅtTåT>Ï_CäÍcTu>TÅtuÅÏss>aÅåÍtu~T>ŬaÍÅÍupNI@ÅÏWc@NæucâTÏÍçÅsHÍÅcÅstrÅãæÏy!R#êÒÊxXpN>I@>æÅs>TÏÍT>>N>J>æs>ÅÍkN>æçÅsT>qN>J>ÏæÅÏÍec>«T>L>t>ÏÍT>sqN>ÅÍu¬§¯°¸¯°×ŦaÅåÍcucsåTÏæWKEÏÍæÅåÍÅtTsWÅäÀsT@cÅrÅæåauec«TLt>ÏÍTæÏaæåÍt>ucÊæÅÏÍçcMq>NJÏæÅçÍN²®T>±®çTMT>ÏÍét~ÅÐÅWTÅrÅâT>4>ÏÍªa>Ítåa>d>WT>Åc>MrÅÏÍÍt>u>b>a>TH>æäT>0ÅU>såÍÅt>T>kzæ4>K>s>çc>}>ÍçT>åÍÅt>T>W>ÅçÏæÀÍT>sãÐ¬åÍt>>åa>T>>ud>N>çÍT>c>>D>ÍtæçÅs>N>Lc>M>äÀÏÍqN>ÅÍuÅcÐa>ÅåÍc>uÏTN>>ÅWt>IqN>J>ÏæÅÏÍa>L>ÅÍÅÏec>sÅÍuçÍæaT>ÅÏuTtäT>Ðec¬§·¸´×ŦWÅåÍtåaÍÅÐÀäT>Ícg>ssÅÍæÅªaÍtåacH>T#ÀÏÍp>pæÍToÐÅçæåÍÅtT>æsÅÍWtIqN>JÏæÅÏÍätæ

Page 12

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½WNec-c-Íc>sDé>sçÏtC>¬åÍt>TL>Àqçc>äTÐT>æs>ÅÍud>NÅÏuÅÏÀäT>ÐéTL>NH>TåÍÅt>T>ÍÅcÅsN>J>sN>æÅçT>N>J>ãtÏn>sW>N>uI>æåÍtu>N>>ec«T>L>t>ÏÍTæåÍTçÅsC>ÅÏu>N>T>ecÕT>>ÏÅ¬§¯²¸¯¯ª°¸¯®×Å¬á¬Ï¦a>Ít>sT>a>N>K>Ec>}>a>I>¬aTuutçÅasWÒÍÅaÅWäackNæænNKsåÍtfÀuçæäa>Æt>J>A>æT>s>L>I>ÐÅp>>ÅÏu>N>ec>T>ÀsÍt>uËc>C>>âÅQ>rÅät>L>ÅçÅcT>ÏÍÅÏÍtuA>åc>Tec>sa>LÀc>pN#Ååa>ÐäÅc>G>ÐÅuBE>½sTs>TL>uätTÅ¬ÍæcuNâTÍsqDÅrTsTTuTK>NÐÅÍcftsåaÏæÀÍTuÅtcWÍÏÍÍtåaNNÍtÏæÍsæÅsçÅsÏTTMLæåÍt.ÏÅcçæacN}ÅÏæÅaLÅtäTDTÏÍÅÏu>N>ÏT>}>pN>#Åeªa>T>åÍt>ec>Ít>äÅt>rÅc>Å¬§³¯¸¯²c>¦a>T>uT>äT>ÀT>äÅt>u.uæWÅuT>B>Åät>>K>c>A>>>>ÒÏÅd>rÅWH>N>H>ÏÍ¬s>T>L>uf>T>N>äT>ЬåÍcpHæÅçÅcÅÏsEÅærÅsuçTBÅTWÅecçTBÅWGpTäTLNKÅÍX'êÒ[eÔÒÏTdNcæçÍtMçÅåÍÅtTÏÍæåÍcuqJIäTÐæÍsÒÅåÍÅtTåT}TWJssecÏÍWÅtuut>ssWÅÍÏÅcuN>EtÏÍªa>Ítåaæc>_Ns>u}KsÍt>åaÀTN>ÍsÏÍqNL>uåaT>@ät>ÏâTK>ÅÏÍsçÏts¬a>T.Wc>T>NJ>sEt>æ_N>sÈÍTM>cŬ§°³¸¯°×ŦWÅsÏsNTCÅsTTcæetàTGÅsçÍN²²T²±çTMTÍæaÏÍäT>ÀT>æåÍc>uÅc>>K>a>Ås>Ïu>äT>ut>ÏWÏt>>P>4>æÅssÅÏæÍäÀa>>E>ua>ÅäæÏÍsäTÀTW0d>ÐÅäTM>Tuæs>ÏcN>F~çTN>Àse¬WÅåa>dWT>ÅÑc>åcdÐÅTÀ¬§¯±¸¯±×ŦWÅåÍt>.WE>Åc>qN>JÏæÅs>æåÍÐÐTc>c>N>F~çT>N>ÀuT>>t>sH>C>L>uIcNF~çTNÀãÍcätsåÍcucIT½åaNcuWÏtPrÅåcDLcNkTææTuåc^T½ÍtaÅtåaTuÒÍtæaL>ÅÍu.ÅÏuÅÏÀäTÐuLEªaÅÍuæÅsÅÏuTÐæÍÐÅTMÅQrÅuEC`TÈÏt>~cs½ÍÍcÐTqNJÏæÅÏÍÏÍT>çTNJséÅÍas>ÅtuiHTÀ¬WÅÍqNÅtdcÅÏcT>Tc>æet4>çaa>ÍÏtc>ªçÍN³®âT>ÏÍsEÅærÅs>N>ÏÍsqN>ÅÍuiHÐTc>etT>äÍcuÅc>K>ÐÅåÍÅÍÍtçt>Kc>UT>snT>Tc>¬ÍÅÍÌÏecäT>c>cÏÍuÅc>K>>çÅc>>ÅÏçc>}>>Íee>t>¬§²®«±´¸¯³×ŦWÏÑc>>>>åc>>d>se>c>T>>æåÍÐÏtcÈTD'ec>rÅcTL¬WÅåÍt>.ÈcTe>cTæÅTæåÍcÅa>NÍtWtP>4æÍæâÅa>æÈc>>>>æut>>ÈT>>T>>ÏÍæåa>a>>ÅÏet>>çÍc>>>>Íæça>>N>>t>ÈT>>æÅæäT>>>>N>>æçTsT>6t>aT>åc^T>æªåÍcI>uÅcK>æÅTet>utÏWÏt>P>4æÍçT>fIK>@¬WÅåÍtçÍN³¶T³°çTMTÏÍetqM¯°

Page 13

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯±éxÔÒgXqNÅt>uiH>åÏTrÅÏÍ½åÍt>âtE>@>çÏTsset>WÏt>P4>æÍäT>ÐÏÍeces¬WÅs>>ÅÍWT>>ÅçæÍd>æåÍt>>Ñc>>C>>Íc>T>>ec>>WÅæÏo>ÑT>Åc>>¬qN>>d>>Ña>uÅÏÀäTÐsäÀãÍcsuCNÐÅÑcC>Wæc¬WTMTäTKåÏT>ÏÍWÅæÏrÅçtâTKÅÅaN>qc>s>ÐTN>Ít>ÏÅtÍua>Åsa>t>}u>T>C>WT>uæa>uÊÏT>aL>>G>urrÅÏÍ¬WÅÍÏÅcecåa>Mcc>ÅrÅçÍNãæÍäcu>NäT>aL>ts>tnæÍc>u4K>ÏÍéT>K>ÅæÍc>urÎsÅÏu>Tt>äT>ÐsÑcC>ÈÅc>TsK>c>ecs>ÍtÈT>æÅcNPW$ªÏT}pN#ÅuTtäTÐsqNLNuec>pN#ÅÏÍ¬Ít.TMÀ6ts×æcdNåÏæͪåÍt>WÏÍäÅa>LçÏt>>Ía>Åtc>D>ÐÅuæÍÏÅÍÏtc>uL>'ªÑc>CÑT>>ÅÐÅc>äTN>Ðc>¬aTuÑcCuÅÏÀäTÐÐÅcPÏÍ¬ÍtåÍcs'T>AÆt>HE>Tet>äTÐrÅÏÍæWt>Net>såc^T>ecsK>rÅT¹¯®¸²ât>¦WÅåÍc>>ÍT>>ec>>ÐÅåÍT>>>c>>ãæÏÏÍÍt>ÈÏT>>ÅäÅÏæÍÏÍet>>suT>>sT>>ÑTL>T>såa>çÏÅb>sT>u~T>>ÅsJ>N>t>ãæÏçT>>N>Js>ÍcÒt>Åc>a>T>>s>>Å¬§°²uçÏtÅc>ÅW>T>såc^T>T>MÅÏsK>ædN>sKÅc>ÐaÍt>åa>Ààc@>ÐÅéTK>NH>>æa>ÅåaT>æåaÀãæÏsçÍN´²âT>ÏÍaEuK>ÑcCc>E>ÏTN>WÅæÏoÑTÅc¬a>uuML>qNLÏtAsWN>âtHETäÅaL>¬§¯±¸³cCÞ¯¦WÅåaÍTecÐÅc>}ÍÏTçæsTÏÏÍcMsÅÏâTrM>çÏÅtÈcT>sÅÍqNJÏæÅÏÍÍt>ÈÅcTssçÅssstT>ecÏÍÅÏäTN>N>>s>LI>æUN>HE>äæc>çÍN´²âT>ÏÍa>Eça>L>uæ¬WÅsT>qÅc>ãæÏuJÍ¬a>Íc>a>N>M>æåÍÅÍÈÍTM>u>N>Ít>a>æÅas>ÏTrc>ÀçÅc>Ñc>C>æÍc>ÐTÀãæÏTrÅÏÍåÍt>åÍÏæÀÍcé>suT>Åæs>tãæÏÏÍÅÏÍt>ÆT>ec>sIL>Åc>ÍÏÅÍÍtæssÅÍçÏæÀtsLÈTæÅäÀÏÍsuÍÅuæÏæËc>cÅce¬WÅsT>qDLæUc¬WÅsÅÍcåaÐtÀæYNMuÏÅdÏÍ§_NuLE¦äTcMoÈÅcTçÏæÀÍcT>Ås>Åa>uc>>>Íec>sªåÍt>>äÅa>ÐÏÍec>uI>>Íd>ÏÍsÑc>C>W>ÅæÏoc>Åc>uTL>sçc}>ÍWÅæÏn¬Íc>UtA>ÅÏecqN>KA>rÅæsT>×ÅÑaH>ÅËæÏsJN>tcÅrÅÏÍsJ>ÅaçÅc>ÍtÏÅa>ÅÐÅTÅW>ÅbÍÅÐÀãÅaÅr>ÅÏÍÅÏecÑc>CÍÏÅÍc>qI>cLsILÅTa>LIWTÍÍtqc>uÍÅcTâTFÅÏÍæÅsWÅa>uJNÍét~Å¬ÍcIåÍT>GÅsG>rÅsN>>çdN>æÅsqN>L>q>4>L>qN>Åt>uT¬Íc>b>>UT>CqN>D>L>æUNc>ÏÍÅÏæÅsÈÏt~c>s¬ãÏÅa>cT>sWÏÍruæåÍt>TM>L>ÅÐÅcåa>N>N>UT>CW>HN>HÏÍ¸a>T>½ÍÏÅÍuNKŽatusecpN#Å

Page 14

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½WNecwÔePMÊgQqLÊ8#"uML>Ts>ÍÅÍãT#ÅÅÏÍtua>ÐÏTrc>KM>säÀÐÅeecWt>cqNL>N>ätLÅ4>>>srÅT>æåÍc>eN>Pc>A>ÏÍÅÏsÏa>L>I>ÅcM>çT>>N>J>çæªWÅæÏoc>Åc¬a>sÑtN>t>st>sTL>½WÅåÍÅÍÌÏuÏT>sÏÍàTG>ÅrÅTÅ¬WÅåÍt>T>NJ>rÅmHÅsæÅäaÀÐÅp>uL>E>ªçÍN´°âT>ÐÅfN>×t>ztrÅWÅs>T>}>ÅÏ-açT>>NJ>`ÏT>uIiHecpN#ÅUTCsÍÅÍ_Nzt4>LäÅtuUNcrÅs¬WÅscÈÏt~ªãæÏçÅc>çÏT>¬WÅåa>åÍT>G>>>Åd>N>u0a>ÏT>N>>>k>L>ra>L>ÐÅäÀ6>>t>ÏÍæåÍt>>Ñc>C>sÅÏuTT>NJ4>CJ>ÏÍecéT>Eæa>LT.Ït>4>CJ>ÐÅåÍtãÐcA>ssÏtÐÅÈc>T¬WÅåÍt.cNPçæpN#ÅÏÍÈTÅæÏrÅæaÅsÅÍÅÏÍtÓtAÈTÅæÏsåÍcÈTigiewX#ʪea>ec>mæÏÍeÅd>N>a>M>ÐÅuJ>J>>çT>>N>J>d>N>æc>M>ÏÍsrÅsäÍc>uçÅc>scMrÅçTMTTÏÍªs@>ucGnTÏÍäTÅsWNãÐªÍÏÅÍÍt>ædNæcMuTæÏt½ÍÏÅÍÏTsdNæcMTea>ec½WTÐÅWTKrÅP@>LTÅ¬ÍÐÅÍcÒÍcrÅTªaÍfÅÏÀuTM>TÅÍTÅÏ4>aua>ÐsåÍtäÀuÏÍåÏÅtKu>NäT>0ÅÈÏÅc¬WÅÍcTÍsäTÏÅdcäÅtsaLTçÍÅcÅpÅª4aHuJ>çT>>NJ>ªs>ÏsÏa>L>IÅs>TÍÅÍWÏt>P>ec>sÑc>CçÐæÏªsT>>ÅoÑT>Åc>çÅcÅÏÍtçTM>@Gecc>MäÀÏÍ¬Ít@öÏd>cMrÅmHÅ4>æa>T.eNP>ÅÏT#ÀuK>ÐuT>G>fÏÍT>ÅÏÍt>WÍÏT>4>ÏÍäT>N>À¬ÍÅÍäT>N>ÀãT>suT>G>säÀmht>E>ÏÍ4L>>K>¬a>æc>W>N>N>>s>ÒT>G>sa>4>L>æÍÅÍT>G>ÅÏæÅsJ>~T>ea>ec>¬Íc>qÅc4>ÏÍÅÏçæÏba>N>ÐæÏÏÍ¬aqM>>çcæÍT>suæÏÈT>TH>çt>ÐÅecsÏa>L>IÅäT@ªäÍccuTLTÅÏæÅe¬aÍccTçæc_NªäÅaÐÏÍ¬aÍt.cN}ÍuTÏçT@cÅÏçæa¬aÀÏÍçTÐÅàTKsczTäaÏT}>LÐÅpæÅTÅ¬aÍcÈÅÐTpsäT@¬WcÅcpN>ÅÏcMæÍc>ÒtT>ÅÏfÀTÀpNuÅÏT>uæªaL>ÅaÅpE>@ãd>NÐÅçÅåÍt>æÅÏÅdÈÏT>ÐsãÍcT>#ÀÏÍæa>Ít.rÍÍt>åa>åaL>çÅåc>~ÏÍsçÏt>ÏÍÅÏæÅäT>N>N>eaoa>>çTT>H>TÅÏäT>@>TÍÅÐa>L>ÅÍa>A>sªçd>Næc>T>æÍ¶°¶âTÏÍ¬a>a>ÀuÍÅcÅ6>T>ÏæÍçÅcsuT>ÏÍæa>Ít>.uG>ça>>ÏÍªåaÍÐÍÅÏçæÈt>T>aL>@>>g>@>TT>T>H>rÅ¶°·âT>ÏÍ¬a>Ít>.ÏÅt>u>@>c>ÅÏäÀát>Wt>a>ÍÐuÍT>c>u>N>c>N>¬aTufTÍÏtätLTãT}LäÀÐÅæWcÏÅcâTHÅÍÏtdNæÏÍªåtIcuTGc@¬§åÍt>ea>Ñc>C>u@>L>æÅÅc>Цa>>L>ÅÍuut>K>äÅÏT>}>sT>>uT>ÅÏea>ec>çæÏäTT>HªäÅc>s@>N>ª§sÏaL>I>ÅÏÍÒTG>äT>NÀäÍÅÍT>GU>s¦äT>T>GuT>4>L>K>¯²

Page 15

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯³mL~uTåc^Tæ§åÍtdNæãÍcuJ~ÅkTL~ÐÅçÐTs@NWEL~ÅcЦäÅÐToLNªs@NÐæÏÏÍdNæcM>ÏÍ¬§aÍtåÍc>u@>sapÅÍÏÍÅÏæÅsrÅU>s¦aLÅÍuäT>Ta>¬aÍÅÍusaäÅtäÅcÍsÌcpsToeaecr@weLvXÊìXRÊgJqNDL>cÐËc>suTN>ÅcF>UNc>æqDn>cÅÏÍt>pN#Åec>saÅåa>st>éT>T¸WÅåÍt.¬¯±«¯¸¯uNæåaLÍaNKEuN¸äÍÏÅçÅc~ÏÍ«¬°±¸µ«¯²¸¯äÅÍcTæãÍcªuN¸sTÏÍätÅcNÏÍæpNJÏÍ«¬°·¸·«°²¸µäTcWæäÅÍcTªuN¸Ítt4ÐcÐÅÊÏTÏÍ«¬±¯¸¯®«±®¸·fÅÍcTæuN¸sÍtMçtsWcÏÍ«¬¯®¸¯¯«±°¸¯®ãÍcæuN¸qNJÏæÅçtsW0d«¬±µ¸¯±«¯¯¸¯¯ãtäÅcæäTÏdæäÅÍcTªuN¸aEätÅcNÏÍ«¬¯´«¯²¸äÀßÅcÅÏÍæcMpÅÍÏÍ«ÏÍsÅÍÅÐÀuNéTKJ>æåaãT#ÅqNJ>ÏæÅæpNJ4sH>CLÏÍuNW>NTEsWN>uITaÀæWÏrÅªÏT>AÅæpN>MÏt>DLsÏT>}pN#ÅuæªWÅåÍc>uaÀæWÏsNT>rŬscåaÍTÅÏrÅãÍcæs>TL>uutsÅÏs>NT>rÅÅcÐåÍc>ÐTÀpN>JÐÅÅÏÍt>ÆT>çT>MÏÅd>ecéTL>K>z¬aÅåÍt>a>L>Kæn>Tu>æs>ÅÍuÍT>ÀéT>>>Ítt>_N>>äaN>ÏÅc>WM>sNT>aL>K@>ÅÍäTN>@L>æäT>TWT>Í×tzt>¬WÅåad>cÅÏÍt>ÍcT>åÍÐÅæÍsNT>rÅÏÍu>NäTN>c×tzt>æ§´¸°¦åaÍcËc>CªÍt>åÍcp~TuT>WNH>tuN>säÀÐÅeæìéÅaE>æaÍt>åa>L>ÅcÈT>ÍÏÍãÍc>sN>T>rÅÏÍWÅçÏæÀÍT>sãÐ¬WÅåa>À§¯´¸°¦äÀÐÅaE>¬§±¶¸¯¦WÅåÍt.aÍÐTÈTÍrÅÐÅWtsuNsÅÍÏÅc>uN>ÏTN>ÅÏÍÑc>Cät>EK>âdL>T#ÀÏÍÅc>ÐåÍtu>tI>çÅsH>CL>ãtT>cG>ÍÅÐÀçÅt>>ÏÍÅÏUåÍÅÍu>åÐT>>Ås>T>>ÏÍåÏT>>>L>>>âa>>>>>E>>çÅt>>>æÆÀuM>>>}>>>Åæ¬§°·¸¯¦WÅæcKJ>ÐÅäaÊÏT>çÅc¬a>LT>sÅÍWÏæa>ÀçÅcçc>@>NçÍÅÐÀUN>crÅsæa>LÅÏb>}sTÏÍÐÅnTTÍtuTTMLeNtTIÍuTtçTc>MsTeÍæcNsHCLs6ÏæÑTNÀosåÍtäÍÏÅàc@ÏÍæ4>CJ>sNTÏÍcM>åÍsÍT$ÅeNt>TIÍsäÀ_N>zt¦ÍcÏt>§¬WÅsÅÍsÅÍÅdNÍNÐÅeäcæÍTæÍtåapNI@_NÍNÐÅfNäc½atusecpN#Å

Page 16

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½WNecçT>W>K>>>T>>§çÐæc>>ÅäT>>L>>>>Æt>>L>>¦Åa>>N>>~æÏt>>~sH>>C>>L>>a>L>>T>>c>>ÏæÍuÅt>>s>6>ϬÍtcÏÅtÍuKªÍtuåaNTätTätåÐæcÅsutÀcnTLuLEªäÀcucäæaWÅtuæÍc>uuaÐÐTc>oätK>sçcT>NWN>TEçÅc>iÅcrÅãTK>æåÍt.ÈTäTÍc>TWÅtuu>TsçcT>N¬ÍtUT>LÍæct>cssÅÍÅÐÀæmJI>¬ÍÅÍugNAfÅÍcTÐÅuItåæcsÅÏÍtWæuTЬWÏuÏTK@ub>uæÍdcäcYL>ÈacMrÅÅcÐÍt>ÈæTGéT>qNJÏæÅkzæT>ÏÅÏÍfÅÍcT>æuN>¬a>aÀuÏT>K@>cM>¿d>ßÅcÅæst>ÕTH>ãTK>éT>c>HrK>zÏÍsWÅÍWtIuæÍT>NLWN>ÏÍ¬§³°«²´¸¯®c¦aÍt>.ÏtT#ÀÐÅiH>æåa@mt>ätÐåt>¬§±¸¯²ª¯¯¸¯¯c¦aa>@ÍÏÅæT>#ÀsãÍcuæªÍcuWÅc>ÅæÅâd>LÏÍuN>Íts>>c>ÅcÅÏc>M>ãT>K>a>>E>sa>Ïuc>D>L>¬WÅÍÏÅc>a>u>uM>>L>a>E>s>suÅÏÏÍåÅcÅÏTMaæTsTrcÀæåÍcWTÍäTN@LæäTLTsJ~TaEÏÍ¬§¯¯¸¯¯¬á¬Ï¦äTÐTæpI>@>éTsutT>æub>åT}>ÍTéT>KN>H>uN>ª§±µ¯«¯¶¸¯¯¦aL>ÅaŬWÅÍcsJTHsÍtsTÆTL>ÅæçÏæczâÅQ>rÅ½WÅÍcsJ>THs>äTçTT>åT}>ÍrÅT>pNÍssu>NTŪÍtt>4>Ðc>çT>N>Åc>F>suL>E>ra>¬qN>L>nK>E>çc>}>Íc>ÅÏÍa>L>uÏÅÍÅæÅÏT>ªc>b>T>TsKÏÍkTæsNJæaL>NcÅcæäTI>Ït@mJçTM>K¬WÅsaHrTÅçT>NÅcF¬ÍÏbu.äTIsæsbFÈÅÏc>Hªs>LÐæÏåÏT>ÏÍub>ÈÅÏt>ÍäTÍt>MXÍT>ÅÏÍsaÅåa>st>é4LpN>#ÅÏÍ¬ÍÍcWT>Ïc@>Nu>Ta>LT>cI>ÍdqN>JÏæÅcM>säTÍt>MÏaH>cªåc>NÍtuãT#ÅT>#ÀÏÍsÀæTÍÅa>æÏp4UT>Lut>uæÍÏÅaÍtæuÅÏc>HæÈÅÏt>ÍçTT>>NJ>ÏÍT>c}>Íu>b>cM>T>ãæÏÏÍu>T>sW>uT>ÏTqåÐæc>Åu>¬ÍÏÅÍÍt>æutK>çTM>J>ÏÍTT>K>LN>rTÏÍc>ÅsWçc>}>ÍçTÏT>suÏt~ÏÍÍÍc>ãT#ÅöÏd>¬ÍtaÅtcMÍtãT#ÅæÑcC>sIT>LåÍc>uÑT>ÅÅÏuTI>4L>qÏt>CÍt>åa>åÍÅÐqNJ>ÏæÅÏÍsecuÏt~ÏÍaÅåÍÅÍ_N>ztÅÏÈT>IrÅc>}ÍäÅÏT}>pN#Å¬a>Ås>ÅÍuÅÏUTC>rÅdN>uN¬WÅåÍcu.ÑTÅTMÀ_NztsçÐTNecsÍtæça>Ícæou>ÏT>WNE>Åæc>DÐÅqN>Íu_N>ztéÎsu>TD>ÏÍU>ra4LfÅÍcT>pÅTæåauTæÅÍt>ÐÅWÅrI1uN>çTÏTG>æâTKÅåt>æÍÏÅastN×t>æsT#ÀÏÍpN>#ÅkTæsuGJ>uÅt>ub?ÏqN>LN>ätLÅ¬a>LTåÍc>syÅÏÅ½WÅåÍts¯´

Page 17

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯µéÒÔÊìÊg!ëéÒÔÊwXÒëÔaN>KE>sTÍæÏrÅÏÍÅÏäÅÏT>IT>LuN>suT>}>L¬WÅÍt>t4>ÐcÐc>äÍÏÅsTÍæÏæÅaÐÅrT>ÏÍäÅÏT>I>TL>sÍÅÍuäT>@>äT>ra>æÍÏæÀuÐcr>ÅsÅÏäTÀéÅæa>åÍÅÍus>T>I>>sT>ÍæÏÆÀT>>>L>ÅÏͦ¬WT>u>Ïæst>sT>ÍæÏÏÍe>>¬a>Ååa>ÏæÍæÅ4>>Ðc>st>}>>L>>a>>æ§Íc>u.Ít>>T>>æåÍc>>>æc>>Ít>>ÏÍÅÏäT>ÀéT>>L>>K>>za>a>>çT>>äT>Às>T>a>>u.¬§·«¯¸¯c¦aL@uÐTÍtçÅa4ÐcséTæÏæéTKäÅÏTITLuæÅd>Ïc>çc>}>Íd>>ÏæÍT>.ÍÏÅÍäT>c>Åc>>~o>iæÏÍäÍÏÅsT>ÍæÏsI>L>>Åsc>D>T>ãT#ÅÍtt4ÐcsäaNÏÐÅfNTMÀäTTNsWÅutuTKNåÅÏªdÏäÀæåaåÍædÅsäÀÐÅÏt>ÐÅeTa>Ts>ÅÍÍtæÅc>>~ÐÅçÅsJc>ÍtÆt>uJN>äT>ra¬a>ÍtåÍÅÍuN>sÍtÆt>Ïa>äÀcÅrÅ¬a>Íc>ÐTT>#ÀÐÅsI>LÅçÅc>çc}>ÍsJ>cæa>L>csT>ÍæÏTsI>ÀÐÅfNnc>rÅsÍcc>sÅæd>ÅÏÍÅÏÐæÏpMæåÍc>utT>#ÀÐÅÅÏÍtW@>ÐT>¬ÍcÏÅcIÅÏÍtÍÅaÅfTÐÀæsc%äTKaLrsÐTÀãÍcXQÊ8ÕgtRN¬WÅiJuLN>ÐcsaTÏuutsæWÅT>MÅ4Ðcp>NJsHCL>rÅpTãTÅaäT>>cWÐÅuæa>Ít>ÈÏÅcæÏt>c>uTÍc>æÍT>ÐuJ>NsH>C>LrÅäT>Ít>Måa>s>>ÅäT>Ít>M>äT>N>ÏÍs>c>rÅc>T>L>¬Ít>>.4>N>E>uE>>N>>çÐc>iäT>À4>>s>Åa>äT>I>>ÅæåÍt>>äT>Íc>åt>>Åst>}>åÍÅÍäT>@>T>sÏT>}>p>N>#ÅæWÅåa>Íc>ueI>E>L>ÊÏT>s>s>b>u¬§¯´«¯°¸²u¬á¬Ï¹¯°«µ¸±c¦aÅåaÀuÍcuNätÅcNÏÍmJtRNwXÔÒæWÅåÍt>TL>t>æÆt>H>E>ªÑT>Ïa>ÀªÑc>C>ÒT>EÏÅc>ÅsJ>N>æd>N>c>ÐÅp>sT>ÏÍrŬ§°®«¯´¸¯c¦atãÍcÍTN~TÍt.ÈtÍäTÀÐÅsTÏÍrÅÏTLÏÍuNçcN}NTsLMçTMHTsåaÐæuT>#ÀÏÍsçaaçTÍTæåÍtáTcCsTÏÍrÅuæÏÍÅb>¬a>N>Ïu.sT>ÏÍssa>Íc>>uÏT>I>uT>nK>çÅc>s>ut>¬WÅåa>T>ÏuUN>Àa>L>>>T>uÕt>>c>äT>Íc>>WT>Åp>>uL>E>>sæT>T>ÅÏs>T>ÏÍc>E>>äÅÏæÍäÀuÍÅçT>s>>t>çÅæcT>cçæsa>LÍuäT>@åÍÅÍãT>#ÅT>LÅÏÍu>N>sçÅåd>EæÍ¬§¯±¸°®T>I¬á¬Ï¦«±³¸³c¦aÅÏuäTcöccuçæsa>aLÅtstæÅäTN>ÅcÅpÅæWÅWEN¬§³°«²³¸´ª²¯Tt>oÏÍçÅsEÅæåT>cæWÏuÏT>K@>çÐci>äÍÏÅsTÍæÏa>LT>sdN>sTÏÍrÅÍTÍÐÅådE>¬ÍcuÈæTG>äÀãtMG>ÍÅÍuÌÏsT}N>4ÐcT>pNyÅcÅÏÍªsT>ÏÍc}Íçt>½atusecpN#Å

Page 18

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½WNec¬§¯®«¯¸¶ª²²«±®¸´¦Ít>åÍÅÍÌÏsT>ÏÍßc>>oÏÍÏT>c>>æs>t>>N>×t>>æsÏT>æÍT>M>>T>äTÏa4Ðc>uTÅÐÅWcWçÍc>ÐÅaNJ>ËÅæÏÅkÍåaäTN>pNAGs>sçc}Í×tzt>TMÅäTNÏÍæåÍt.ã>ÅÍtWcWäÅÏÍÅcsÅÏÍtçTG>aT6TÍt>MÐÅaEsWŬ§°®«¯¸³¦aÍÈÍTM_NséX#xæaL>>ßc>@>ßÅcÅc>T>L>ca>L>Tu.k>Gc>äÅa>LsrÅÍt>æT>sH>CL>rÅçT>M>tæåaÏÅÍÏt>c>mN>C>æf>>T>çÅtÐÅa>ÏuT>M>ÀÐÅc>c>ft>æWK>ÐÐÅesu>¬aT.uÑTÅÅÏuTMLæätIæfÅÏÀæpEätuT×tL>ÅÆÏcTaL>Ïu.TkGc>ÕTHspNyÅc>ÅãtsÍtÐÅÏÍuas>ÅåÍÐÅæÍåæcT#ÀÏÍTWÏåt>ÐÅccu>NaLT>TÍpÅuT>ÅTÅaÏÅb}>ÐT.ÈæÏT@>såad>c>åæcd>N>æ§²´¸´¦Ícc>suT>M>LæÅæd>ÅÏÍæ§¯±¸±¦a>Åt>ÅÏät>ÏÅt>çcG>¬§°¸·¦aLszcäTÀçÅcÅÏçcKMsGTITÍcT#ÀsÅÏätÏÅtÐÅçcGXQÊwLGPëwXR8ÕgäT>@>T>åd>>E>¬ÍÏÅÍu~t>>A>>?L>Àæ4>L>WÅÍt>>t>4>Ðc>ÐÅÊÏT>ÏÍsc>s>>>Ū°´«°°¸¶ª±µ«°²¸µc¦aTu.WJoscALTMLÅaÈtIJäaNÏÅcsaLÍuÈÅd>E>rÅsWÅÏT>I>ÀæræÏU>äÅa>UJ>C>rÅæª§°µ«°³¸²t¬á¬Ï¹°·«¯²¸·¬§´«¯¸´c¦WÅåacÎåc~TÏÍuNWNHtãaÐÅesJ~TecpN#ÅÏÍÅÏu>c>>Wæác>>ÕT>>>spI>>rÅsÍt>d>>N>>çc>}>>ÍsJ>>>>>sT>}>>N>>4>Ðc>>ÏÍuæuÏt~ÏÍWÅÍÍtæåT>ÍTçÅcuI>tÌT>eNJ>NscA>NcM>ÏÍ¬aÍt>åÍc>sTcuTåÐæcÅ¬aÍtåÍcTc>uÏdaEauåaN>TäTuTtssWEN>×tLÅÆÏçÅcsÆTÅæ4>$c>DTa>LuäÅÏt>T#ÀÐÅäÍÏÅsT>ÍæÏçTsK@>cÐÅuI>sÅÏuKN>DÏTsuÏt~ÏÍªqN>>a>L>Kåa>T>Tc>äT>c>WÐÅsuT>LN>yd>çTT>H>æÏTÀsæ-c>}>upIcN>NFªåa>ßcAäT>CNsJ>Nts>aÍtÅa>ÏTÀæTs>TTM>LÅpN#ÅäÅc>~TE>cDÏͬaLcuÏÅcåÍTGÅ¿tÍÏtæsTucWiN4LÏÍu_Nt¸ÍtsGuæÑcCäT0ÅäTNsWNUu¬§±±«°µ¸¶¦aT>.äTN>ÒÍt>öcåÏT>ÏÍÅÏut>}>@N>4æÅu>N>e>æaT>åa>ÏTM>Ūa>a>æc>WN>>N>>séÅa>E>su>T>>c>Wæ4>T>N>æa>N>J>ËÅæÏÅÊÅc>ÅT>Ðt>ÏæÏÅc>>ÅrŬÍÏÅÍÕTÏů¶

Page 19

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯·sLÅÍÏÍu>TusåaãT>#ÅaL>JutÐÅc>cuLE>uEN>iN>4LÏÍd>N_N>uJ%ªµ¸²°d¹¶¸±X¦aTstN×tæspNyÅcÅçacÑaH>çTMtÐÅuIuLEätcåt¬§±¸¯±±X!ÔÊuæsITLåÍtqNJÏæÅçtsuNÈcTÏÍåÅÏ4åT>}Gt4æcM4æÅTÏÅWÅåÍt>>>æÅåT>>>>}>>>G>>>t>>>>4>>>æÅc>>>M>>>>4>>>K>>>d>>>>N>>>Wc>>>>uÐT>>>ÅÏÍt>>>>WL>>>C>>>>J>>>W>>>>ÍæÅͪ4$æàt>ÍTc>TÏT4>>çÅcT>#ÀÏÍqNÅt>uecpN>#ÅÏÍæ¬§¯´¸¯·tK>Þ°¦¬§²´¸¯®c¦ÍæÅÍcuN¸aÍÏæÀucÍTcæåÍcãÅÅÏ_NÐÅÏeI¹²²¸¯°«°µ¸¯¯c¦ÍtuäT>NäT>L>rc>KM>T#ÀÏÍæWÅäT>Íc×T>KÅp>a>ErÅcT>L>¬WÅa>ÓtA>>ÏÅÐÏT>s~c>æTuT>c>ãT>#Åp>T>ÏÅ¬§¯´«¯²¸¯·ÏÅ¬á¬Ï¬§±±¸¯±t¦ÍcN/qNJÏæÅÐÅcNuTÏÍcTNosWNsTéxÕêxçÏæÅÍæÈæTBåT}T¿TNÅäÅæcNçÅcaTcTLçTTKçÅcuJsIÀÐÅfNåtrÅcÀæqN>J>ÏæÅãÅa>M>ÅåÏT>ÏÍut>}>@N>WÅuE>N>>éT>rÅc>T>L>¬§²¸¯²áЦWÅa>åa>LÀ¬§¯±c¦ÍtÍÅcÅTLÅÏÍäTÐgQÕÊéëgRãT#ÅäT>cWsH>CL>ÏÍæÍtt4>ÐcÐÅÊÏT>ÏÍuNÈÅÏT>MÅrc>K>Msst>äTKcÅæ¬WÅåa>ÍcãT>#ÅäT>cWWÍsæÑa>H>cM>ÐÅäæcN>dN>_N>äau>Tc>åaaT>½a>ÅÍusu>«WÅåÍc>I>mc>E>Òd>N>T>ÏÐÅeÅÏu>N>çT>äa>c>T>ec¬aTåÍceaHÅÏuLNEpc}ÍÏTsÅapNsWÅUra½atusecpN#Å

Page 20

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½WNec°®

Page 21

ZZZLUDQFDWKROLFFRP°¯Â[xÊÔÒxtR'ÊigÊgª`ÏTrÅÏÍ¬WÅäT>d>KT>>NJ>pÅæÅ`ÏT>ÏÍuKM>c>NN>F>Tec>pN>#ÅÒÏT}>`ÏT>çT4ÐcæuÅtsuN>åÍãÅ¬ÍtäaçcâT>ÏÍWNNçTs>@ÏækTLäÅÏæÍpNI@ÑcC>ätÅcNu>NEKãæÏÏÍ¬a>NÅæÍus@Ïçc}ÍçT>M}Lc>äTNÏÍæåaN>ÏçÅåÐTecp>N#Å¬a>a>æc>uu>N>ssa>Ít>uT>>cWW>NE>K>rÅçT>B>Åc>>@>N¬Ít>åa>sT}NçT>M}Lc>TpN#ÅsuTÐÏÍ¸a>ÀufNuÅQrÅcT>L¬WÅäTN>NrÅsÆT>CäÅcGÐÅuI½ÍccI>Ídæc@NÅÏsNæÅuT>ækTLTÑTKWNc>MTÀÍtuæÏsæÏÍtsbaT.mN~tWÅtuecs4äÅÏæÍc}ÍsÅ¸WÅst4LpN#ÅæåÍc>mN>~t>ÅÏäÅÏæÍäÀkzæªÍÍc>ÐT>äÅÏæÍäÀssÍt>rÅec>u>J>~ÅWN>æa>A>uæ¬aT.qWÅÍÍtæuNäTLæÏTÏÏÍsÅÏuÏÅcæÈaäTKÈÏt~s>ÅÏpN>#ÅæåÍck>KÅÏT>åc>T>æT>Ít>ÍT>æXÍT>ÅT>ÏT>}>pN>#ÅÏt>DL>ra>¬WÅåÍÏæÀÏÍuNsTuaÐ8G#NëèëÔiN>ÏÍec>pN>#ÅÆT>>æåÍrÅs>>Å¬åÍÐT>À¸WÅ4L>ec>pN>#Åi4>æÅsuTuLE4>CJ>ÐÅÅaÅÐÅÅÏäÀT>sWNc>MTÀuæÍt>åaNÅæÍs@>ÏãæÏÏÍäTc>WåÍcdcKuNÐÅÏÏtcÅÏÍtpN#ÅãTKec½qNLsETCaÍcÐÅaÅ4LuNäTL`TçÅc>pN>#ÅrÅãTK>åc^T>æ½W>NÍc>rÅ¸a>Lc>usK>æÅÆT>c>Tc>ÏÍ¬WÅãÅpN#ÅpyÅæÅÏÍWÅpN#Ås>cçTWN>AÐÅuI>sÑcC¬WÅâÅQ>4Ks6>GÍcrÅ¸at>uæåÍcÏÅc>ÅuæÏc>ÅoéT~t>Auæ¬§°·¸¶¦u>_N>t>¸aL>uÑcCÈÍTMåÐÅaÅsd>NWNArÅÏÅcÅsWÅÍs>taT¦¬§±·¸¯³¦ÍtÅac>éTEÅæssÍcuÆTC>uæÏäT>cWsÅÏÍt>UTC>ecÅcÐW>ÅÍWNKÅÏT>}pN>#ÅcD>ÏÍÏÍsÍtu>N>çÍc>aÅt>uÅÏecpN>#ÅÏT>ÐæÏäÀÏÍsu¬§a>Ít>åaæc>WN>N>ÍtäT0Åst.uæÏc>ÅÏÅcÅrÅÏÍæWÐuäT>cW4ÐcÏÍçÍNâæÅäc>ãæÍsKN¬ÍtåÍÏæÀçæÏuNsucWÐÅsuäT0ÅÏÅcÅªWTuÅÏsÅ¬WÅåÍtÑc>CÈTN>æTsG>åaLL>pæPecåÍc>pHÑTN>TsuÅæÏn>æäTL>>ec>sÍt>.Ït>A>é>a>pyTäÅt>uu>GJ>>>uT>E>åa>LL>pæP>sK>J>çÅc>äÅt>L>sÅÏec>>äÅt>uÈÏt>~c>s>¬WÅåÍc>usK>c>>uT>t>äT>>ÐsÅÏÑc>C>UT>>C>sÅÏWNNpÅæÅäÅÏæÍæÅ¬ÍcupHLÍtåaNLæåaÍÑcCÅÏsÀsWTLçÅsCÅæäTÐäÀsW>sÍc>uic>ªåÍÅÍat>NuT>sÍt>äTÐäÀs>c>aT>æåÅtÑc>C½atusecpN#Å

Page 22

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½WNecgTsÍcusN~t>aLÅbu.ãa>4CJ>sdcéÅcÅsuT>NNsæÅ¬a>ÍtÏæÍTuT>K4>LT>¬WÅÍÏÅcäÍt>sC>ÅæfHoÏÍuT>KsæÅ¬a>LL>ÏÅa>ÍæÈT_N>aT¬aL>uÏccnN>KÅÏÍtutL>äT0ÅÐÅÏWÅt>uecpN#Ååa>LÅtWN>NÐT>ÀuæÍt>sNæÅçT>>NJ>ÐÅuÏd>æqMWN>A>et>TÆt>H>EªÑc>Cät>>Kec>sWG>rÅÐÅu@>>H>>>Åc>>ÐWÅåÍt>>>UT>>L>>>éT>>WÅÍåa>>>M>>c>>s>C>>ÅæäÅt>>L>>>E>>æÅsu@>>>H>>çÅc>>>¬aTfÅÏÍÅcWaÏÍsÍcqäÅtu.æÅçÅccdN}ÅWG}[R!R#ìXwODgëoXPwÜxÔÑTK>T>æåÍc>m>N>~t>ÈT>N>yds>sæst>T>ÅÏWN>>N>>sN>æÅkT>ææ×T>zæÅec>¬WÅåÍt.pHçc}ÍecÐÅcMåÍtTMÀaTéTAÑcCsÅÏuETæÑcCTqNHçæÅÏoTMLæÅsqNLÏtA>åTcæWNkTæc>ÎæmcEscALUT>CrÅsKrÅTÆTW>NA>æäTc>Mse>c¬-ÅåÍcI>áÏÍÅÏecÈÏt>~rÅÏÍªWÅs>bÉÍÅt>aÅt>>c>>M>äT>ra>æa>T>.áÏÍÅÏu>N>ÐÅÏT>a>L>uoK>åa>L>Åt>sæÍÏÅÍäT>0ÅÍt>¬ÍÐTÍÏÅæÍtåcÐæÏuaÐÏÍÅÏuN4LÏT4æÅçÅc>ÈT#åÍT#ÀÏÍsª4C>J4Ít>uÑTÅTÏTec>pN#ÅÏÍçÅsJ~T>a>L>Lu>uaÐec>pN>#ÅäT>a>LÅt>T>#ÀÏÍsªäT>>cW4>Ðc>æåa>ÐÅa>ÅsuÅÏÅaT0ÅsÅÏäTÍtMãtÏæÈÅÍTåÍt.ftÐÅÏÍuaÏT}pN#Å¬ÍÏÅÍÍtæutçæ¬§²°¸¯³ª¯°¸¯²ª²«±¸µ¦aÍ_NztaÅåÍtWc>WéæåÍt×ÅuãtÏrÅÐÅutÏæ?L>csÍÅc>ÅrÅÅcÐåÍc>Ia>NP>äÅaL>çÍtM>äT>Tæu>Nåc>T@>æsT>c>6TnH$×tztußc4>LK¬ÍtæÅäTaL>ÅtãtÏæ?LcÐÅcNsa>LÅÍnJEaÍtuTNN>uäTaLÅtæäT>TÅcÐWÅåÍcI_c@>äÅaLÅÏsbçTut>}@N¬aÅåÍtçÍtMésÍÏtÈTNMÅsLÐÅc@NTNÅcFæÅçTstÏÍaturTNÅcFåÏTÏÍecsuææpN>J>4>æÅc>D>L>su>Åé>>¬ÍÍc>_c>@>çÍc>}>T>M>c>D>ÐÅs>I>L>ÅT>s>c>ÏÅc>st>öcÐÅep>N#ÅåÍ¬a>ÏÅÍçÍT>ÐqN>T>G>æuT>E>ªÍÏÅÍÍtæs>TÏÍpT>æÍ4>ªqN>J>ÏæÅpTÏÍ¬aÍcçÍt>McN>çTM>ÅäTNÏÍsTÅæl>NJs×æc>TM>ÅpNJÐÅªqN>JÏæÅÏÍuN>pTÏÍsuÏt~ÏÍåÍÅÍãT#ÅuTådEuNaLÅÍÏÅcäTTL@ÅastäÀÏÍæsTÏÍäTNN>¬§³æ²çTÆT>á¬Ï¦WÅåÍtsÅtqTG>ãaTu>NaL>ÐuäTÍt>MspTH>äTÀsÒÅuJ>~ÅÈÏt~ÏÍÅÏpN>#ÅuL>EÅc>ÐªaÍc>uáÏÍu>ÅÏsÅÏuTN>Åc>F4>LãæϬaNÅæÍus@ÏäTÍtäÅÏæÍæäTÐÏÍfNÐÅfNæsÏsÏsuJN#ÅªÍÅÍuäT@°°

Page 23

ZZZLUDQFDWKROLFFRP°±éXR!R#w PMëYRLIÕÊeI4K>Ït>B>a>L>L>umN>~t4>C>>J>ÏÍÅÏu>N>åÍpÅæÅæÐT>ÀsuT>M>ÏÅdçÅÏæÏÍ4Kæåa>NÏäT>TL>@Åa>4Ðcs>ãæÏäTN>N>sET>sJN>tsÍt>uåaT>@u>NåÍçÍTTWÅsÅÍÐTNÍtsEtæWc@N>çÅcsETrÅ¬åÍtecUTsWÅsETÍtqc>uWH>N>HT>`ÏT>sWT>>LÅÏÍ¬a>L>p~T>u}>>ÅææÕT>>ÏÅWN>N>>uT>æsçÍN´µâTÍæaÏÍecuTMcc$ÍæÏuÏtAétKEsçÏtCcÅ¬ÍÍcuäTT.çTsLI>æUNHEÍÏt>uÐTssWÅåaÆT>CuTN>NsrÅc>TLªaT>åaNÏäTT>ÈÍTMskTærÅuÏÍªs>ETrÅs>cåcM>ªÑcCæaÍt>scÏÅc>ãæÏÏtÅcÅäæc>WÅrI1æaÏÅau>HÅtäTÀTut>K¿ÅÏÀæuTNÈT>THsaL>ÅÍuäTN>N¬a>NÏæUyT>A>ãÅu>N>E>zæ4>L>ÏÍsW>Åãt>J>E>¬a>ÏÅc>çc>}>ÍçT>s>L>I>æU>N>H>E>äÅÏæÍåaÈt>ÍU>4>K>sæs>ÅÍÅÏÐæÏ×t>zt>æut>Ls>L>§±±«±¯¸¶¦_N>>çT>s>L>I>ÕtCrÅªäÅc>GÐÅuBE¬§±¶«±²¸¶¦a>LT.çæc>N_NÐÅT>sLI>UNHEÍÏt>ÏÍWÅÏT>K>@>>ãæÍpN>#ÅÈT>I>>rc>UT>>L>ãæÏåa>>s>L>I>>äT>N>>>N>>>çÅc>æ×t>zt>>rc>>>K>M>ÅÏ4PæWNLÅsæNsäTN>NWNEK>çÍNµ®T´³çTMTÏÍWÅqJ>sÀ¬aÏæÀuåÍÅtT>oçT>BÅæÍÅc>ÅuT>æåa>ãÅaÅçÍT>Ðåa>¬Ít>åaÍsa>~éÅa>a>uæs>Åa>éTLKz¬Ít>åa@t>Tåc>TÐÅÐtLk>TærÅæ§¯°¸¯±¦aÍcu>¿T@ÅæåÍÅÍtÅÏc>}aI>ÍtåaNÏãæÏrTäTNN>ÒtséTKäTNæÏazc>4CJäTÍtMÒÏt>sÕtcÏTÅÅcÐa>T>s>ÅÍc>ÏÍuK>M>>æãt>JE>T>ÈÅc>C>a>a>M>äTN>>N>>çÅc>kT>ærÅWÅÍäT>I>ÅæçTWNE>Ka>t¬a>ÅåÍÅÍu.gN>@äT>ÍtM>ÐÅÅÏäTN>N>u>ÏÍsÐtL>WcWäT>NæÏTçÏÅbs>TæT>çÏÅb}>TN>LÏÍétK>ET>suÍT>Eæut>äÅÏæÍæÍtåÅc>KÍÏÍT>uN>¬WÅaÍtæqNLuÏtAæÍÅÍuäT@>ÅÏu>N>åÍÐTÀa>Ít>åa>cN>ÏÍ`ÏT>ÈÅÐÏT>ÏÍs>äÅæcN>rÅsec>scÏÅtÍnTHÐÅT>ÀådEÐcssaa>Íu.ÅÏçÏÅb}TNLªTM>ÏÅdrÅÏÍäÅÏÅaT0Åsc>ÏÅcc>>K>ÍÏt>saL>Åt>ÅÏçc>>TN>ÐÅÏªäT0ÅT>åÅc>Ksa>L>c>uÍT>TM>À¬a>TTÏÅc>Åc>ªrçÅa>ªrçÅa>¸ÍÏæÀc>ÍT>c>såÍÅa>åÅÏÍt>sça>Íc>æåa>Íc>Æt>J>A>WNNsNæÅçTMÅÏæÍcåaåaN@UNJ~s>sIÀöÏdctA¬ÍtÅacÍcrÅ½çÍcçÅuaÐæöcäÀÐÅÏÍcuÈtÍaLc}>uctArÅssuÅÏÅaT0ÅÐÅæÍtÐÅæcÏͬaLTÏÍªaÍtåaÈtÍäÀÏÍWcssÅϽatusecpN#Å

Page 24

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½WNecig×ÔXêxRaLTuÏÍuTÀsäTAA¬W>NuTtäTÐÏÍuÍcÐåaL>tecWÅqJsÀaAéT>EÅææÅTÀsWÅÍst>aTuæ¬WÅäÅt>Tua>Lt>ÏÍæåÍtäTN>ÈÏaaT>æÅs½ÍcçÏæÅÍaTäTÐÏtÍçTÏTNETÅÏæÅÒÏT}åtNTÀæÍÏæÀÍttuÍÅçcÅWÅÍéXxÍXRÒÊéXEE"uLN>EæÍæa>ÈT>KJ>é¬WÅÍæa>åÍc>ÏTI>ua>L>tÏÍec>suTN>åtN>s>Åçæs6ÅtæäÍcª6>Åtª6ÅÍpçÅåÍT>âTEÅTét~Å¬WÅåÍc>ÏTIåaåÍÅÍÏÅcc}>aIÏTL>ÏÍÈÅÏT¬Ít>.ÍTÅ×tL>çTM>aLsJ>KäÅtu.åÍcÏT>IéÅÏcI>aT>ÏÍæåÍÐÑa>ÅÏÕT>>ÏÅrÅsWÅåa>L>Åt>c>æa>T>4>E>T>M>À4ÕT>>ÏÅsI>L>Åäæa>rÅæaÅåa>pA>c}>aI>sæiÏßc>TiH>ªåaÀqc>W@s>çc}>ÍçTÈÏT>s¬WÅåaÀÍtt>æãÏtec>pN#ÅÏÍsWG>äÅtuÍÏÅÍmJ>>uTE>uTßc>sc>sÅÏãÍÀsa>L>>>o@>>çÅåÐÅa>Åsec>çT>M>ÏÅd>ÐÅçÏT>N>>ªg>A>>>oât>¬aÅåauçaÅæËcæpIsTMÀãTKæaÐÅaÅuéTcÍtçTs>tÏÍé¬WÅÍTÐuJ>NåÍcçc}N>TÒÏT}åtN>ÏÍecsçÍÏÅtUNcT>äTÐ4N>EcD>ÐÅÈTKJ>rÅsILÅäæa>åÍcÏÅcI>ÅÏåÏTæÍæTéÅÏt>æÈTKJ>såaÏÅcIuT>KJec>pN#ÅmJ>çTT>ÏÍ¬aLTs>ÅÍuÐÏÅrcI>tkTæuÅt>®®®ÍtåastçÅst¸é¬a>T.çÏÅÍÍtTÏÅcIrÅÐÅaLuuE>çÅåaLtctJs>ÅÏÍtâa>ÅÅbæåÍc>sJ>ÍtUT>CsäÍÅÍäT>TÏÍÏT>}pN>#ÅuT¬§°´¸¯³¦¬§±°¸¯¯¬á¬Ï¦Ít.áÏÍutsäÅtu.ÅÏæÅâaÅåtsçÏtCsÅaÅÍæÏuÏT>>K>>@>u>T>>t>>äT>ÐÏÍçÅs>T>>qåa>>L>>>>t>>ec>>sWG>>äÅt>>uUN>>c>>rÅs>ÏÍsuTE>ªåÍtæÅçÏÍT>äTÐuTt>äTÐsIL>ÅuI¬ÍÏÅÍuTM>NtæpÍåÏT>rÅÏÍuæÐÅWÅrI1æåÐÅa>ÅÐÅfN>äÍcÏT>I>TÈT>KJ>ÐÅuB>EÏÅc>I>éªW>æÅçT>st>ÏÍTM>d>FrÅÍÏÅÍäT>I>Ååæs¬aT>åa>ÀÍtt>uT>t>äTÐsuÅÏÀäT>ÐÐÅUT>Cs>Kc>¬aTsÅÍÍtæåÍcåÍTGÅTMÀÐÅÏT}pN#ÅsuÏÅayxOìÊgéXÊÒëçXLscsuÅÍTHÅÈaªÍtÍÏÅæÈTN>ÍÅÏÍssÅaaAsæNsecs>-cbåTcÏtDLraæÍÐTaTHÅÏäTaLÅtsÍtrÅæÅßa¬aaÅtcKuJNÍtuÍÏÅææÅ°²

Page 25

ZZZLUDQFDWKROLFFRP°³åÍãÅçÅc>sWÅrÅp>¬W>Ås>t>åÍc>uW>>~s>st>äT>K>sÅÏÍt>UT>C>>UNcrÅs¬aTscãTMÅäTÅcTÅÍæäTHrÐÅecª§¯¸¯¦Åacª_NuN¬aT.uåtJTLæçÏæÏTÈÏtAåaÀucDLu}TuæuÅtTecÒÏT}åtNÏÍsÀrsUT>C>äT>N>åt>Åc>ÐqN>Åt>a>L>JçÅa>~T>ÅÏpN>#Å4>æÍsWÅäÀc>M>rÅc>T>L¬WÅcoÍdåÏæTæ6GçÅåaÐÏT>LæÒæÏÍt>stsæåa>ÐÏæçÏæÍªåaN>N>äTÐstc>äÍcÏT>IÐÅec>çT>M>ÏÅd>¬Ít>umc>E>>sWÅçÅsL>>~a>T>éT>A>>>åa>t>L>uyt>sçÏt>>C>WÅåÍÅÍsNM>WÅc>æWÍT>suÏt>~ÏÍa>L>ÀucD>L>sT>t>åÍT>uæåÍT>æuE>N>>uJ>Ne>c¬aLTuUTCuJsyÅÏÅÐÅuydsIJaLN>uÍTAäÀÑtÈTNydÐÅoN¬aÅåaUs¸åÍc>cÎsWÅu>TM>Lec>åÍt>çdc>tsT>MT>suÐäT>ÅÍÏÍép~TçÍtM>sIÀäæaÍtåÍc>ÊcsÅÍsc>æåaN@çÍT>Ð ÏªÏTNäT>IdssEÅc>uL>N>E>ænN>ÍÒÐÏÅæfH>ÈT>>ÅrÅ¬§°´¸³¦Ít>åa>c>a>æÅâT>eI>>E>T>sI>J>ÍÍc>kzæsu>æu>ªWÅf>ÈT>#åÏÅa>ÅsT>u>N>säT>0Åsa>L>L>ua>N>P>Åc>Ða>ÏÅÍçÅsIT>MLd>mJc>Î§±·¸´¦ecpN#ÅÏÍ4>LK>¬aT.åt>JåaL>LaN>tæqNæsG>äÀÏÍsaT>u°±Ït>dÏæÀÍT>sIJ>ªåÍÅÍäT@>uE>N>ÐcC>ÅÏWN>EzæsW>Nuyd>¬aLuWÅadçTrKçtÅÏÍtãtaæÅaåa[ÊêÒÊÒéXDêeÒwÅëêeÒigaÅt>ss>Åau>N>KÅæÅc>DÏÍæWÅåa>Íut>sÅÏkT>æªçæÅÏsaT>.u4>LWÍcÐåaLtosÅÏuyTåüÅææÈTC~ÅuT}TæaT.WTÏÅÏäTÐÏtÍ_N~aN>ÏÍÅÏÍt>ec>a>Ååa>st>>é>sçÏt>C>¬ÍÏæT>N>Ít>ÒÏÅd>Ëc>ÏÍÍÏÅbu>ÏTL>uTt>åa>L>t>osÍt>uåaÍuT>C>~ÅæÅçTs>t>ÏÍæåÍc>IÏt>A>uÍÅÈÅÏc>H>ÅÏäÀuÏT>s>æåa>À§¯¯¸°¦ec>>pN>>#ÅÏÍsçÅsK>>J>>é>>ªWÅåÍc>>u.ÏT>>I>ét>>K>>E>>ÏT>I>>u>T>>t>>äT>>a>>L>>>>t>>sWÅçÅsK>>J>>uT>>t>>äT>>ÐÏÍét>>~Åa>>ÅåÍc>>sK>>c>>c>>>>>>¬aÅåÍcu.utsÅÏÓT>ÅÈT>T>ÅæÏT>Ïªa>L>sT>çTM>T>ÅÍäT>aL>>ta>LT>K>ÏT}>pN#ÅaÍuäT@ÅÏsIrÅut>såÍcmcEecsçaL>KæcäÅtÍcêsEÅæ¬a>Lu_c@¬§°¯¸¯®¦Ít.WÅÏæÅæsc}æÅcuN¸åastsuyTÏÍÅÏuGJkT>æÅcÐÍtåauG>}UtecçTM>ÏÅdËcuÍTutçT>MauçÅcÒæÏrÅTÀÍtåaNcWÅrI1æåÍccÎåÍTæäT>IucTæWÅtLIÈÏtAÏÍsTåd>E>ÒÅÏdÏÍéT>~t>A>ÒÏT}>Ðc>rÅ½aT>u.UTC>äÍc>c>T>ÏÍpN>M>½atusecpN#Å

Page 26

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½WNecÍtæÏÍsWÅuytINãT>NsT@Tåd>EÅcÐªÍtuåa>ÍWÅÍTÐTMÀÍÅaE>ecpN#ÅäÅtuåÏTrÅÏÍ¬aLLÏÅcIæa>Lt}TÏTÅÏTM>ÀsÍÏÅÍWNKÅrÅcTLæs@>cTuNÞ°°¸¶¦pN>#Å4>K>ÏÍsÅÏuyT>>L>N>T>çT>G>æ§±²«±°¸µ¦e>c>pN>#ÅÏÍâæc>çT>G>¬WÅåastt}Åæst.oçæÏÐÅÒÏÅdæÍcsÍcsDåacÎ§°±ÏÍsÀæÍÏt>uq@>sec>pN>#ÅçTs>G>~ÐÅoc>ÏÍuyÅc>T>>ÅÍc>LäT>ra>aTHæÈÅcDäTN>WaÏÍsWÅuÏTMWHNH>ÏÍaT.ugHÆTrÅWyÅc4>æÅÒÏÅdaÅsÅaLéÅcÅssTnNt>ãÅaÅrÅÏÍçÅåÐÅaÅsec¬WÅsÏÏTIubrÅÏÍ¬WÅåÍcmN>~tåa>ÐæuEN>Ðc>CÅÏÈT>Nyd>sWÅuL>Na>ToÒÏÅd>aL>TfNåÐæcÅæW>N4>LsæN>s½WÅåauT>IpN#Åut>ecpN>#ÅTÀÈÏt>~WKÐÍtpN#ÅçæÏc>c}ÍäÅÏT>}pN#Åa>LTec>åÐÅaÅsTsat>ustfN>ÐŬWÅåÍcÏTæåaN@aÅåa>T>LuC>æäæc>ÏÍoN>tçÏT>K>E>oss>uyTT>>N>Jc>>@N>qN>ÅÍusI>Ït>CªpJ>çT>T>L>rÅçT>scL>äÅÏÅa>>æÍÐÅuc>uæa>ÏÅÍpJ>æqN>D>çT>àÅæÏæT>r>~aÅåasTuL>NæuæÏçÏTKEo>ssaaL>uÅÏuyTTN>JsÅcNuæåÍTuyT>ÐWÅsÏÏTIäÀÏÍsu'TAÏÅaHTT>LWKDæWEæTÅÏTLouyT>ÐuTét~Åæf@>>ÏÍæWK>>D>>sI>>ÀçT>>>>ec>>pN>>#ÅÍc>>}>>uÈc>>N>>A>>q@>>T>>su>>ÏÍ¬a>>N>>>>L>>TM>ÀuÍT>æuæÏo>çT>M>TK>>T>ÍT>sÅÏTªÍÏæT>N>ÍT>sÅÏoN>t>oçT>M>T>K>T>¬ÍÐÅaÅuigtR'ÊìXwODgëoXPåaNL@ÅÏfTLæsÏu.æÅâTÍsrÅcTL¬åÍtuNäÅÍcT¿decsqNÅÍu½WÅåÍt.p~T×ÅªåÍcc>ÎÍtpN#ÅÏÍsuyTÏT>GækT>æÐÅst}sKrÅT>¬Ít½WTÐÅæÅÈTÅ¿T@LækLc}ÍÈÏTsX#RNéÊÔedXÈTÅæÏnT>C>suL>E>ra>WÅäT>>I>åaåÍÅÍâÅt>>rÅssu>T>ÈT>ÅæÏsN>J>ÏÍT`TrÅ4ÏÍ¬WÅåÍÏæÀÏÍcc$sÏsÅÏâtÏÑcCubÈTKNJEiHecÏtbÏÍsaT>ueN>t>æcN>c>M>mHÅÑT>N>T>uÅtuI>¸WÅc>Ëæc>@æc>UT>uÅt>æÍcI>G>WL>KJ>s>Gçc>}>Í¬-ÅåÍcc>ÎÅÏæÅãT>éæåÍc>uua>ÐçÍN>¯¯®âTÍæa>°´

Page 27

ZZZLUDQFDWKROLFFRP°µsÅÏÑTNT>uÅtät>LÅ¬s>ÐuçÍ>N°®®âTÍæa>ÏÍsWÅsÏa>LI>ÅcMçT>N>J¸qNLupHWÅcu0açTÏTT>äTL>ÐÅsc>ÍtÑcC>qc>sec¸WG>u4L>étK>Eub>ÍcrÅæÍtåaN>L@>aæÅa>ÐÅÒÍtÅc>Ð¬UNc>ssuæWtuéT>LN>ÍÏæÀuÍTsÅÏÏT>aæÅaÒÍtÈTKNJ>EÑcC¬ÍtåÍc>çæcNÅÏÑcCq>GsÏtCT>KéÅaEsIJ>ÍtscæÅåÅc>Ksra¬ÍÏæÀÍttaæÅaäT>LÐÅuKDL>stKsILÅäæa>ÍÅÍuäTÐÈTTN>ÅUcÅÏcÏÍc>IoiH>ÅcÐa>Íc}>UI>cuT>>Åst>}>NT>MÀÐÅuB>E6>t>ÏÍecU>¬at}ØæÏÍsçÅsITæaLIÒtÅcWÅåaNLsÀÐÅçdNsILÅäÀæWÅÍÅÏuÅtrÅsWÅçÏæÀÍT>sãÐsÏaL>IÅc>M>çT>NJ>cI>G>WLK>Ju>ÅtåÏT>ÏÍTÅT>éT>Ït>>b>s>t>>æÍuæåÍÏæÀT>>N>>J>`ÏT>ÆT>>>ÏÍÏT>æÍsc>>A>N>mH>>ÅÑt>N>>>t>¸WÅåaÀ4LaLÅÍuc_N~äTt`ÏTs4yTstÏÍ¬aLLu.nNCc}aIsJN>t>ÅÏu>N>åÍæåÍc>sD>t>ÅÏWN>>N>>ât>~ÅãæÏut>K>pT>æk>T>ÏÍÑc>C>ÑcCsÅÏsÀaÍcnt@ÅÏecaÍtÍTÐÏTNsæÅäTatL¬Ít.usyÅÏÅÑaHÅËæÏæÍc4Lec¬WÅÍÍTsÅÏæÅäTLæåÍtÑcCåÅcKsÐÅÏÍuaätªatLÍtsG×tztrÅÐÅÑc>CsuT>}L>¬ÍÏæÀÏÍcc$s>ÏsaÍt>åÍcT>zTH>suT>çÅcÅÏpN#ŬaT.nt@ÏTrÅsÅÏæÅsILÅTæÍtkTÅÏæÅTWG}çdNÍcp~T×ÅuG}UtÑcCWTÍãaæçÏÅÍÍt>ÅcÐ¬ÍÏÅÍuÏÍæWÅa~?LÀstrÅr'¸WÅåÍc>pa>>E>st>>ra>ÅÏÑc>>C>s>æÏçc>}>ÍçT>>ÏÍÑt>N>>>t>>sçÅåÐÅa>Ås>æWÅäTÍc>sI>L>ÅÐÅæWTÏÍÑa>H>ÅËæÏÐÅãT>MÅsJ>N>t>ÅÏ×tzt>rÅât>Ïa>Lt>usçÏt>C>¬aLT.WyÅcTWNEKÏÍÅÏÆTsÍcaNPæaWttaÍtåÍcsÐÅcÅÑTNTsa>ÀucDL>4LÅc>Ð¬ÍÏtuq@sqM>ßÅoiHuÅt>æÍrÅ4ÏÍgN>@>4L>d>N>ÑaH>sc>ŦWÅs>t>ÑcC>öc>ÐÅeÅÏÍt>pN#Åec>WÅs>G>c>D>>L>>suÏt>>~ÏÍ§WÅs>>T>}>>et>>öc>>ÐÅeÅÏpN>>#ÅrÅsWÅåÍæd>>Åu>>æåÍÅÍß>ÅrÅ¬WÅs>t>ÅÏÍt>pN>#ÅÑc>C>ÈT>N>äÅÏæÍÏÍec>sÏa>L>I>ÅpÅWL>K>J>TMLsuLEra>¬ÍÏÅaÍtæuT>NJäÅÏaâtH>ÅnGæuJ~ÅÈÅÏTMÅåÏT>ÏÍæåÍtuc¬WÅåÍtÑcCÈÅÏTMÅecÈTÅkLéX#xdÔXdXæÑcCÍc>TsaT>uecsÆt>LªXÍT>Ånc>iHæÍÏÅauyT>BÅãæÍpN>#ÅÏÍ¬aTsÅÍuIåÏTrÅÏÍsÍÏÅaWÍÏÍuKMpNÍaaet`ÏT¬WÅåÍtetÒæÏcD>ÐÅét~Å½c>N>TWÅåÍt>ÑcC>iH>ecÈT>Åk>LT>Àac>uÍt>ÐÅpTH>½atusecpN#Å

Page 28

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½WNecÅÏäÀsIÀc>}Íc>b>ÅÏuÅt>st}>>NæåÍt>ÏæTc>Íu>T>et`ÏT>c>uHC>Læu>KJ>ËcCÅÏc>ÐâÅêtæÍet`ÏT>crÅcT>L¬aT>sTÏÍÅÏäÀW>~æåÍcfTÐÀæuÏc>¸ÍÐTu½aÏÅÍuÐÏÅÍÏtrÅÏÍTNJäÅÏacTæÑTNTçTuÅtæÈÅÏTMÅTÀÞ¯mNP>ÐÅeâTåT>>LÍæa>sÕtc>sK>rÅTWÅu0a>ÏTN>>ÑTN>TÈÅÏT>MÅéT>L>NH>aT.u4>LuM}>Åæ¬ÍtåÍcIãæÏs>ucT>dcÑTN>TsrÅc>éTTB>ªaTupN>#ÅåÏTÏÍ¬ÍcÍT>KÅéT>æÅÈÅÏTM>ÅsfNT@>NäÅt>u.ÅbæsÅa>çÍTH>ÅsNæÏÑT>NTsæcG>TåÐÏT>çÅc>äTL>ÅÅc>ÐÍtäT>Ka>st>4K>säÅtud>NT>>NJ>äÅÏac>TÈÅÏT>M>ŪaLÍWät>ÏÅtssJcrc>ÀÏÍÅÏTMJN>#ÅaÍcuuEuT>MLãtJäÅÏÅa>cçTM>arÅs¬aÍtåÍcucEetpN#ÅäÅtLEÅÏTtpN>#ÅçÍNãæÍäcçÅaÅäTKÐÅsITL¬ÍÍcWTÏÕTNÅUTuTTNJäÅÏaçTsGÍÏtÏÍUNc½aÍuuÅtsãæÍpN#ÅpNJ$æsd%«°æuÏc>ÅÏäÀUT>C>æpN>#ÅsI>L>Åc>}>ÍÅÍäÅt>u.uE>>C>æ_c>~`T>T>ÈT>>N>zt>T>¬WÅÏÅtÍæåaNNet>`ÏTÈTÅaÅÒæÏuÏcrÅÏÍsW>GaT¬qNyT.pN>J$æsd%s¬ÍÏÅÍÍt>æât>ÏÑc>C>ÐÅuyT>sT>@>pN>#ÅU>T>C>ÏÍT>Àa>L>t>>>>u>>T>âæÅs>J>c>ÏÍTL>ÅT¬a>Tåa>âtpH>ÑcC>ÐÅu>TiH>ät>ÐÅuBE>saÍu>äT@T>Àc}>ÍÈÏT>c4yTãTHrÅuæÍÏÅÍãæÍpN#ÅÏÍuyÅæãTHÑcCsÅ¬aL>NuECåaÀWasuTuBEecUssÍÅÍ_NztäÅtu.æaÅåa>pyTæÅçÅcupN#ÅÏÍsWÅuTHÐŬaÅåÍcÒÏÅdÅÏÏtdkTæTtæusuÏt~ÏÍåÍt.ßbÅÏÑcCsÕtcUTCÐÅaT.usNMWÅåÍcÏT>IÏT}pN#ÅsÅÏu'TA>ãTKWcMet>`ÏTãæÍsJcÏÍcD>ÏÍd>NÅÏc>}>ÍkTp>N#ÅæÍsI>L>ÅTa>ÍuãT>#ÅãæÍpN>#ÅçTL>>ci>HT>ÅÏÏT>rÅærÅÏÍsu'T>A>a>ÍuäT>@>uyT>M>Ls>ec>pN>#ÅpN>J>$æsd>%æuÏc>çÏT>¬ÍcN>uuT}L>¬at>u.uTkL>oÐÅTM>LæåÍtÈT>ÅæÏpTI>ÐÅçÅsJcåa>åÍcÏT>IpN#ÅäT>@>ÅÏ×t>zt>rÅqN>L>pN>J>$æs>d>%æuÏc>ÅÏæÅfT>@>>æÊt>J>G>Íc>>çT>G>ÒÏÅd>s¬§WÅs>ÅÍÍt>>æsT>Åa>>Ït>>C>WÅæÏuJ>>>s>J>c>>ÐÅp>éT>>K>J>>>ÒÏÅd>>rŦÍÅÍqN>>Åt>éTåd>E>æÍrÅsÑæc>Tc>>Íäaåa>ÐT>sÅÍçd>c>tsuÐçT>G>ÒÏÅd4>L>K>WÅæÏééªaÅåaãT#ÅmTBÈÏt~ssuETæËcc}ÍçtÐÅ¬aLTuqsstNdTK>æmJ>k>LæÍÐÅÏtb>çTMÏÅd>sÍÏÅÍuÅæäTK>rÅsÅÏTT>MTÍT>ÍÐÅsÕtc¬åcNæaLTåauT°¶

Page 29

ZZZLUDQFDWKROLFFRP°·áÏÅaÐÅecsa>Àuc4>LT>MÀpNJ>$æsd%æc>ND>pNTÅs>TH>Tc>}ÍçtÐÅsKâtÍÏtuJåÅÏNcaHc>s¬åÍt.åÍTGÅaÅåaÍcbÅmJ>kTLÐÅscu0aæÏÅdÅecWÅaH>Eçæ-cbÅÏÏT>ÅtfN@sc>DåTcÍÏtrÅÏÍ¬W>NäTAA>åÍtuyTstæáÏÅaÐÅÈÏT_TAæÏÅdÅrÅæscqMkLsÐÅÅÏÍtmJ_TApTçÅcééTK>ÅæWÅåÍÅÍäTÐTæUNc>uLNEéT>çT×tztçTL>cÅÏTM>Àecs¬ÍÐTäTT.cræÏæcMÅÏcDÍÏtÈTtztTÍÅÍu.åÅÏÍtsçaÍcTMÀäÍcsÍÏÅÍ4HªÍc>N}>cDÏÍc>ND>pNT>ÅsJ>çÅcsuJ>åÅÏcc>~TEet>`ÏTs~TM>L>TÈÍT>M>rÅsT>uæ¬aT>uÑc>CÈÍT>M>éT>~tA>>æätÏÈÍT>M>ªpN>TÅP>@>LuáÏÅaæmJ>kTL>ÐÅuTGWÅæÏÐÅÈÏT>sqNTuW>ÍqNH>cNpyTæit>¬aLTu½atusecpN#Å

Page 30

ZZZLUDQFDWKROLFFRP´¼½¶°´½´igèëÒtEÍxMNêÒcR#eROI¬´´°¼½´ig«pNsTäÅa>TÍÏÅÍçÍT>ÐWNK>ÅÅaãsT>ÅäTcÏÍsWÅçÅs>EÅæ_N>aN>KE>cDÐÅWTM>ÀÏÍsqÅÏuyTMæTGªåa>ÅtWÍsÅÏsEÅærÅsÕtcçT>MÏÅd-ÏÅÍÏÍsÅÏuKMÈT>Åæåadc>TKL>ÅÏäÅtLsÅÏec>stuÏc>rÅÏÍ¬-ÏÅaÏæͬqNLuçÏæÀÍTÍÏÅÍÍtæc}ÍçTMJN#ÅêePÒeROIìXR!äTT>L>ÐÅst>sÅÏäT>Íc>æÍc>us>Dt>s>Ítu>ÐTÀåa>L>Ía>N>K>E>çT>N>>T>×t>zt>éÅcTsçÏtC¬W>ÅåaÀTÈTÅæÏsNJ>ÏÍsWÅuTÅÐÅUJC>rÅ¬Ít.uÈtÍæ§²¸±u¹´¸¯c¦s>ÅÍrcrM>äÅc>TN>aLT>uT>ªaÅåÍc>mN~t>æqNcÅÏæÅWÅåamN~t>Ttæu>pNTÅÏÍåa>LÍÏÅa@>çÅåtNs>æÅçTsDt>uTæÏcD>ÐÅÅÏsI>rÅæaÏÅÍc>0uL>'æÅuJçT>ÐÏaÅsuÏt>~ÏÍ§·«µ¸±t¹¯®«µ¸±u>¦ât>H>>Ån>G>>>s>K>>äÅÏT>>}>p>N>>#ÅÍt>>ærÅT>>¬§¯²«¯®¸±t>>¦WÅåÍt>>.ÒÏÅd>>T>>t>>iH>>ÏÍæaT>u>c>>Ïd>ÏT>N>>såÍc>uãÅÅÏçc>}>Íg>äa>ÀuN>>sa>L>T>u¬§¯¶«¯³¸±t¹¯°«¯¯¸±u¹¶«µ¸¯c¦ÍÅÍaÅtaNKEÑaHÅËæÏuNsILÅÐÅÍtuåÍÐWG}Ítr>ÎÏÍåaLÅt¬aTaNKE>æÅÐÅTaÀuuNeåÍc>uL>N>fN>ÅÏäT>>a>L>Åt>fL>ÅærÅu>yt>su>¬Íc>N>u>çT>äÅÏT>I>T>L>äT>N>>ÏÍcäT>ÀT>çÅc>uæ¬§¯³«¯²¸±u>¦a>L>upH>u>N>æuN>>4>ÅÏuT>t>çt>}>G>ÐÅd¦ÅÏuNåaLÍaNK>EçTNsqNLÏtA>§TLt¦ÏT}pN#Å4ÏT>MaLTsWŬ§±¯¸¯t¦WNæÅsåÍcuéÅaEæsTLu.§ÏæÍåÅÏÖeLÊÐëÔéeÅäa>ÀÍæc>>äÀæa>>L>>u>ÏT>>I>>ÀæræÏÅÏd>>N>>sK>>såÍÅÍÌÏu@>>>>ãT>>M>>Ås>E>>Åæe>>æåÍtu>NsÕt>c>iHsE>ÅærÅsaL>uÍd>t_zÅæÏt>Ce>c¬WÅÑa>HÅËæÏ«aT>uTM>T>ÅæÅa>4ÕT>>ÏÅsT@>rÅs«åa>sT>I>TM>T>KÀsåa>ÍTM>L>æÅqãæåa>ÀÍæc>§æÅÏͦæÅc>çc>t>>a>L>T>Ña>H>ÅËæÏsåa>ÍæÅqæ§¯·¸´±ÒŦ¬WÅåaÆTCæÅsuLctuTKÀ

Page 31

ZZZLUDQFDWKROLFFRP±¯½atusecpN#ůTLt±Tt¯ec±uÆTCäTaLÅt4LKæuTKÅäTN>TTKªuNsâT4ÏÍãrÅupN#Ån¬¬¬WÅrcrÅ¸sWÅåaa>L>åc>M>>sG>T>I>>rÅÐÅWÅa>L>>äÅt>usa>>ÅåÍt>T>#ÀÏÍd>N>>ut>T>t>>ÒÏÅd>c>T>>L>ÆTC>u>N>ssÅÏu>yÅa~æåa>s>T>I>äT>K>Àsa>Ååa>ÍäT>Íc>rÅæ§°¯¸±¦a>Ååa>rÅcTL¬ÍÏæÀuÏTK@ÍÅcÅrÅ¿dÅÏÍtÏTNÅuæsJ~T>uNåaLÅt¬aÅåaNLåa¬WÅåaåaÍçctaLTqUTÏÍÑaHÅËæÏsaLuÍdt4LTtæåaÀÍæc>äT>KÀÐÅÑa>H>ÅËæÏsãa>Í¸a>ÍuuÅts>WÅuN>T>L>tpN>#Ån>t>säÅtuåÏT>rÅÏÍÅÏec>pN#ÅUT>C¬§±°¸¯t>¦Wc>ÏÅcçæc>çct>>aL>TssçcsTctätKåaÀæÅÏÍTuNçtsÑaHÅËæÏsTLEraÍcáÏÍçc}ÍÅÏåacrÅTa>LTd>NäTN>LN@N>WÅÍaT>¬uÅÏÀæW0ªäTLN>KÅTuL>EaÀuÍt>spN#ÅÏÍrÅc>TL>¬§¶¸´®ÒÅ¹¯¯¸¯¯t¦a>ÍcuÏT>IÍT>.oät>K>ÅÏäÀæaL>T>LuoÈtÍTÅÏäÀäÅtusWÅuAæuTcåaaoçÅcuNEtuNaNKEecn>¬§±«¯¸°ª±«¯¸¯àd¦Íc>s>T>H>u>âT>N>d>Èt>ÍéT>~t>A>>æÅaU>TÐÅc>>T>N>ªsTaNKE«¯´ãÍäTKuN¸oLÅæaÀcÆÀÐÅW@åÍt@TMTKÀäaÀÍæcæaÍÅÏÅaËæÏçctätaÀçæcsaTæÅcæWTaNKEæÅæäÍÏÅÍæÏÏͬuNitãÍäTKæ«¯®ÆÀÐÅäaÀcTaÍÅÏsTIçTMTKÀsÅÏËæÏæçctätaÀÍæcæÅçtsÅÏËæÏ«±°äTKÀÐÅsãaÍçctätåaÀÍæcaNKEãtsKuæªÍtsTuNæsTaNKEªäTLfTNæW@åÍt@äTKÀsÑaHÅËæÏæ«°°çctätäapIsaÀÍæcçæc

Page 32

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÈtIJåÍ±°Åac>äÅtLs>uNsa>ÅåaN>LÅcÐs>cÏÅc>ãÍcstÍÏt>ÑaH>ÅËæÏâædTt>pN#ÅuT>×t>zt>rÅåÏT>ÏÍu>pN>#Å¬WÅs>c>çT>æÅÏÍÑaH>ÅËæÏsa>Ååa>Íæåa>ãÅçÅc>ÅÏÍt>pN>#ÅT>t>sÍÐÅa>Åuc>I>rÅs>ÅÏT>pN>T>ÅUT>C>sN>H>u>Ïc>¬ÍÏÅÍ4>T>L>N>suÏt~suL>EªWÅsT>uaÐÈÏt>~sc>@N>ecp>N#ÅsuÏt>~ÏÍst>äTN>N>¬qNtuÏtCÀ-ÍtTcÅÊeg#äÅtLçÅc>¬qNLuÏc>äÀmJ>çTMÏt>~sstT>ÅÏuTKÀãuL>EqNÅt>uätL>ÅaTÍt>MãtãT>KpT>aÅt>uutMG>æuLE>sWTuÅt>ãTKuJ>~ÅcA>LsÅac>säÅtLrÅsuT>}L½§´«³¸±°X¦WÅåa>UIcsuyT>TCq>cNJ>ª§°°¸²Êæc¦¬§¯²¸µtKÞ°¦ÍÏÅacÏÍçc}ÍuLEÍtuàÅÍæÅÍ4@TsÅÍÅ4>L>>uT>K>>ÀãT>>t>pN>>#ÅçT>s>>t>W>Íc>>>@>N>>æu>æec>>çT>p>N>#ÅÏÍãTHåaÀT>LÅÏÍs>Æt>WG~¬ãÍtL>t§æÅÐÅs¦tÐÅsrÆt>c>¸aT>urÅsaÅåa>st>u¬a>ÍuÅcÍT>MæÅc>c>äÅtL>äÅtu>secÐÅc>TÅÏu>NrÅ¬ÍÏÅÍÅÏc>sT>}ãt>M>GéÅc>>ÅWÅåa>sKc>uT>tsçc>>ÐÅsuÏT>ÏÍmN>~t>uN¬§°¸°°aN¦ÍtqNÅcÅÆtcæsT}csÍÐÅaÅuàTÅÍTséTHNÍÅÏTsKJaÅtWT>ÅöcsD>'TsT>LE>raÍt>aÅt>ÒÏasW>àT>Åa>LT>ÅasW>æÅcÅÏÑaHÅËæÏæWÅÍtLt>æÅÐÅÅasWÅçÏÅd}aéT>LKz¬§¶¸°us¬á¬Ï¦Ícu@>ist>>ra>>¬§WÅåa>pH>>d>N>>«¯¶¸¯°u>ÏÍs>ª¯¸²°ÒÅs¬á¬Ï¦a>>>c>u¬ÍÍcuqNcuNuaÐuTæϬ¬¬¸qNÅt>ua>c>ÎsÀsW>>uæT>G>s>I>Tt>pN>#ÅçT>st>WÍÐÅçÅåÏT>ÏÍÅÏäTNN>ÐÅçÏTN>åapHµ¸°Ïtd>ÐÅsÈÏTrÅ¬ãÅåÍcÍT>ÅÅÏtÐæcÅªrc>ÏÍsstäÀ_>N>ÐÅÏsG>T>I>Tsa>Íc>uÏt>A>ÅcÐW>ÅåÍcWÅÏT>c>ÅæÅrÅÏÍu>TLÅÏÍªa>ÀucÈKçÅt>ÐÅsçÏtsWH>NHÏÍuæ¬ÍÏÅÍÈcT>FåaÀ§±³¸¯¦T>tucçT>MT>ÐÏÍ¬WÅËc>Cf>tc>ÅcÏÍÍt>t>_N>äÅt>Lsu>N>äaT>@>ucc>iH>sWÅrI1§äÍc>ÍT>ÅTL>ÅÏͦWÅpKo>ãT#Åc}>TN>suJE>sWÅrÅc>åaTTÅ¬§åTÍTT>_NuLE>cäÅtL>suNäÍcãŦÍt>åaNKM>ªpKoãÅpEuL>ErÅséTKÏÅÏæÅésÍtuåTÍTuT}LÍcosIJÍtu.åTÍTuTMLÏÍudcÏtd>rÅäaÅt>TsN>æÅäT>N>N>st>}sWÅçÏæÀÍT>sãÐT>L>ÅÏÍ¬aL>T.ãÅWK>ãTKs>Tßt@>IÅÏæÅÐÅÏäTÀsWÅ_N>d>NT>ÏåTaÍÐÅ¬a>ÍcunKE>ÅÏ_N>ÐÅϬaÍcuáÏÍÅÏæÅuaÐÈTTGÅ

Page 33

ZZZLUDQFDWKROLFFRP±±½atusecpN#ŧ¯®«³¸³ª³«±¸¯c>¬á¬Ï¹±±«±°¸¯±¦¸qN>LN>uät>ÏâTK>ÅÏÍÅÏnK>Eåt>Nr>ÅæÅdN>T>>ÏÐæÏÏÍét>~Åft>cÅc>ÏÍÍt>t>_N>>äÅt>Lsu>N>äa>T>@>uc>cr>ÅcT>L>sD'äT>K>ÐÅª§°°¸±t>¦Ít>åa>ãÅp>ÐÅu>N>a>N>K>E>ÐæÏÏÍsÐÅÏrÅT>Å¬WT>nH>$¬§±³¸¯t¦WÅsÅÍÍtæªæÅgäTMLWHNHÏÍªÑaH-cqÏÏÍæÅ6cÏÅcsæ§äÀnJC>çTL>EÏͦÅa>c>æÅs-t>ust>-c}>LæÅpT>ÐÅÏÏÍÅÏ_N>åT>cæÅªÏaåÍÅÏÅTu}>LTK>æWTÅrÅæ§¯·¸³t>¬á¬Ï¦aTuÏÅÍc>Tc>ækNC>nJCÏt>_NWÏtP>æÅ¬§¯¸¯t¹¯³¸¯ât¬á¬Ï¦a>LuucE>ÏaãæctA>ªcäÅt>LsÅÏT¸äT>cWT>ÏÍÐÅec>}Íc>I>sGN>ærÅçÅc>Ås×æcãÍc>c>ÅcÏÍæWc>}Ít>sÅϧ¶¸³c¦WtÀWTÅÍtcsILÅy#Rwx무¶ã´µ½´ig«ÏTN>>ªÒÏÅdrÅ¬W>ÅåÍÏæÀuN>a>NK>E>ÐÅa>EsJ>~T>ÅÏu>Ns>tæÒÏÅd>ec>Ëcsecp>N#ÅÏÍæsÀ¯¯ªup>N#ÅÏÍsuÏt>~ÏÍWÅsÀæÍscA>LæåÍt>åTt>¸WÅcЬÍcuäTTNsÅÏæÅËæÏ?ÏÍuæÞ¯°sÀæÍcuc>>Òt>æTæÍc>usc>%ÅÏæÅäT>CN>æÍt>Åc>~ÏÍÐæÏp>MÈa>æÞÞ¯±sÀ¬aÍt.uçÏTcÅÏæÅäT}cig[ÊëÔÍXRxEªÍÏÅÍÈæTGTtæu>ÈTÅæÏTäÀäÍtutÖT>'ÐÅTMLsWÅåa>ÀãæÍpN#ÅÏÍsÀ¸aLTucÐËcsTMÀrcKMsWdNçc}ÍÈTÅpTsIJpN#ÅnsuÏt~ÏÍåaãT>#ÅÐæÏpM6bÐÅest>æTtæuçTM>JN#ÅÏÍ§¯¬WÅsTsÅÍÅstæsÅÍWTÅäTTNÏÍuNsuaãTKÏÍecÅÏäÀæåÍc>c>Îa>N>P>>T>æËt>zæsÅÏu>>N>6>c>åÐæÏÐæÏpM>>×t>zt>T>t>>æu>§°åa@>Ëc>C6>c>åÐæÏecpN>#ÅÏÍsuÏt>~ÏÍa>ÅåÍt.a>N>_N>sc>%4>æÅcsa>H>¬aÍcuåÍÏæÀcÅÏuNÈTTNÅäT}cÅcÐuLEæåascãTMÅsNLÆTq@pAÐÅTtæuçTMÏÅdsWÅÏTIÀéT§±åÍÅÍ_NztutÅÏUJCrÅræÍçüãT>LçÅåaLt¬aTuræÏæ_>zÅæTMÀãtMGæ¸WÅ

Page 34

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÈtIJåÍ±²TLNçÅc~ÐÅÏtãT}LpNyÅcÅãtsÅÏuyTstæÅc~ÏÍÍtWTÅÈaÏÍuNäÀTÍts>cbÅÏp>NyÅcÅãt>Wbc>ÍtäæÏÍÏÍsJN>æraæåa>NÅÏbÍt>åÍcfT>ÐÀWÍÏÍuJ>NÍN>eI>E>T>¬a>T>ÏãT>#ÅspT>ÏtC>uM>ÅåÍÅÏÅsW>>Ít>çÏÅÍT>æT>ÅÏTæÅÒÏÅd>uL>E>äTra>WÅåÍt>.åÏT>ÅsNL>>ÆT>UT>C>sec>a>ÍäT@>sW>N>¬aTuuTÐtcæqMçÅåÐÅaŬWÅåÍtu@æÈTÅtNTuNsåÍccÎecTMLåcT§²igtR'Ê×ÔÊhèxQK¸aÍuäT@scÅÏsIæÍecstsaÏucDL4LutLkzæÏÍuNçÐæcNæäTCNstæ§¯ÆT>sÕt>c>su>ÅæÏcÅc>½çÏt>D>LssT>ÅªÍc>uÅc>>~sÅÏu>NÑa>H>ÅËæϬ§sN>L>>æÊæc>¬á¬Ï¦a>T>uT>st>>æäT>I>æc>c>ËÅæÏÅWT>Åp>äT>T>>N>WÅÑa>H>sJT>HäT>CN>TT>#ÀÏÍsåÍt>rÅÏtD>LT>ÀÍcuäT>TN>sÅÏuN>ÑaH>ÅËæÏcÅrÅc>TL>ÅcÐaÏucD>LuHCL>æsÅÍnNC>ãæÍpN#ÅUTCst>KTc>NGæc>NEst>}LÅ½aT>.U4>K>sæWÅäT>CN>T>æÅåÐÏT>Åa>c>WÏt>P>uT>ÅçTs>L>ÐÅuI>ecc>D>LæÅsäTC>NªÍÏt>c4>>rÅÏÍæÍt>uÐTÀãt>Tc>GÏÍa>NJ>ËÅæÏÅÊÅc>ÅTæÅWÏt>PsWÅsG>}>WÅc~s>ecÈÏt>~c>s¬§°²¸¯c¦½uL>Ít>TÅÏT>çÅåa>À¸at>uT#ÀÏÍsI>LÅçÅc>iHsI>JÍÍc>ÐæcN>ÒÍtrP>ÏÍäTC>Nc>Ta>åÍTc>Åc>~su>NåÏTÅs>Åt>uec>sa>LuÏt>A>eJ>NæÍWN>J>ãT>Lu@>N>@>¬ÍcN>ÏÅc>st>æÍÏtWÅrI1æa>aÅt>uEC>UNJ>~çæÏcu>Nöc>ãT}>LÏÍiH>äTC>Nc>çÐæcN>a>T.¬ÍtaÅtpI@ænNÍäÀcNGaTuÈtI>çÅsJsÏTcuæaT_N~scDrŬWÅåÍcIçÅåÏTÅsIrÅspN#ÅsqNTstuTiHW@MÍaçÏÅcc§°æu@>æçTM>Åt>N>ªÅc>>~ÐÅÈÏT>>sqN>T>s>ÅÍst>sK>J>ssu>>T>ÒÏÅd>rÅÏͬaTuäT}cWaÆTkLÐÅçc}ÍWÅæÏcÅcsIJWNa>NJËÅæÏÅWTÅpiHÅc~sWÅÍaTæ§±¸²®ÒŦaTN>Åc~UT>ÐÅu>TÍtt>_NÅc>ÐÍÏÅÍÈcÀÐÅrÍT>.utMG>ÑaH>aÅt>çÍdT>qNyt>}c>M>Tæ¦W>aÅt>aM>ãt>TåÏT>æÍÅc>~ÏÍÅasWJ>rÅsdN>Åc~sæqLuätG>æÆæbÅÏæÅUra¸WÅåa>ÀuktÆTÏÍsI>TL§Íc¬§¯¶Þ¯´¸°t¦¬¬¬-turæÅâÍsæåÍt.WÅa

Page 35

ZZZLUDQFDWKROLFFRP±³½atusecpN#ÅÍaçÏÅcc>ÐÅÈÏTsçc}>ÍåaæTåÅc>KÍaçÍd>Tåaæu>ktÆTÏÍçÏT>ÈÅc@>æÅt>äT>c>æÅc>>~ÈTÅt>N>T>äT>@>ÅWM>sÐæÏäÀÏÍ¸WÅs>t>æWÅW@>M>¸a>>T>>u>Ít>>t>>_>N>>>>äa>>>ÀsÕt>>>c>>éT>>H>>>J>>C>>>rÅæ§°®¸°t>>¦W>>>qÅt>>>a>>M>>4>>>ÐT>¬§¯®¸±°X¹°¶Þ°±¸±²àd>>¹¯®Þ³¸±³ª§åa>c>>ÎéÅÍa>>>°³¸´³ÏÍs¦·Þ´¸¯¯ÒŦiÅcæåa>ÏÅc>c>éÅÍa>äT>a>c>Àc>TæäT>>Å4>ÒÐT>æu}>LT>K>u>>T>_N>äa>ÀÍÏÅÍÍtædNecpN#Å6tTäTdKçTstÏÍ×tzt4K¬ÍÍcÍTÅu@MuaÐdNçææuTGsTWN~æÏÍéT~tAåadcãtaåÍÐÅæÍçTsTWN~æÆTÏÍéäÅdc>TK>ÐÅäTC>N>¬¬¬aN>Luyt>I>Nc>Å¸WÅåaÀ4>L>âæÅsTWN>~æÏÍ¬WÅåac>ÎæWÅÍa>Åt>>WæÍÅÏT>K>>a>æÅa>ªa>>N>c>>a>L>>Åt>T>>K>ÐÅu@>>æçT>M>Åt>>N>ªa>>a>Åt>>ªåaÍTu@æçTMÅtNÐÅsecpN#ÅÏÍrÅcTL¬¬¬aaLÅtaLKTKsäT}cuyt}@NÅÏäÀäÅcTNsÅÏuyT>NäTÐuLEªäTÐsJcrc>ÀuNsILÅcWÅçÏæÀÍT¬WÅåÍt.ÐTÅÏW@MÆÏÍéÅÍaæåÍcËTÅaÍtåÍcsec>>>a>>T>>>¬a>>>L>>u>a>>N>>>P>>>ÅÏc>>N>>>>>>G>>r>Åd>>N>>>äT>>>}>>>>>c>>>Wa>>çÏæÀÍT>>>×t>>>zt>>åÍÅÍÏt>ÍÍtäT>}>cs¸a>tu>såÍt.åÏT>ÅWÅuT>N>Ït>ds¯±Þ¯¯¸·¯Ït>d×tztrÅsåastÑTNÏü¬çüãT>sçcG¬aLLjGÅÏt>WTMÅÏãTKÏÍTWÅuJKÈÅÏtÍæcNGÆTn¬aÍcuÏtAuLNÐW@MåÏTÏÍsWÅçdNäÀÐÅuKpN>#ÅÏÍ¬WÅåÍc>usb>F>äT>}>>c>çÅbÐÅu>L>NÐW>@>MÏÍc>@>>Åt>ÅãÍÀ§ÒÅÏa>N>¦Ít>M>ätKäT}cåc>GncraæaÍcu-aHçæsÅÏu>NçÅbäT}c4>LKec¬WÅåaÍcÏÅccåÏTæÍäTÅæÅa4u}KaÍuäT@sWÅçÍT.ÍtaNKEãT}L>ÏÍuN¸WTLErÅss>tåÏTrÅÏÍecsuTtWK>rÅcTLÅÏäTa>cÀc>TæäT>ÅæÅa>4ÕT>ÏÅÍt>g>ÏÍæåapyT>Ítt>_N>ãTH>séTK>ÏWNE>zæss>Àc>äT>TN>ÏÍf>T>ÅÈa>ÏÍuN>¬WÅåÍt>.T>N>ÅåÍtW@>M>ÏÍsst>}>ÀaL>ÍusyÅÏÅiæÍrÅsuyT>.ÏæÍUNc>rÅs¬W>u@N>Íta>Åt>ÈcÀÏÍfÅÍc>T¬aTuÈcÀsÕtcéTTÅÏÍäTK>ÀÐÅçÐÅæÀc>t>sa>N>ÏsurUN>¬ãÍtLttÐÅ

Page 36

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÈtIJåÍ±´cR#wxëêÔXÔÒig[ÊëÔÏaHÀub>cDÐÅsæuÍÅc>DÐÅsåaÀ_N>stæåÏT>ÏÍecpN#ÅÏÍs>uÏÅdTtæuçTMÏÅd>kLÐÅpHu>ÅæÏÐÅÍtuãtJEsÍÏÅÍÈæT>GTtæuçTM>ÏÅdTst>qN>L>s>T>H>WÍsÅÏpN>T>Åc>ÅsWÅçÍÏÅt>ÐÅuI>×t>zt>rÅ¬WÅåa>s>c>ÅÏäÀâæÅåT}ÏÍsÍÏÅÍÍtæpNTÅ4uyT>MæTGuLEÏÍªçc>TWTçÅÏæÏÍs-tu-Ícu.áÏÍëÊÍxMNëÊey}ÊëgXgãTK>Ås>Wæ¸WG>uåÍc>ãÅÅÏÅa>åÍåa>ÀpN>J>su>N>uN>>çÏT>>c>ÐÅa>E>§¯³Þ¯²¸¯c¦aÏæTNäT0ÅåÍsæaNLste¬WÅoÍdÅauyÅæcTcæaNÏc}ÍpN#ÅæÍÏÍ¬WÅaÈtIJæuyÅæcTcåÏTÏÍuNäTL4ªecpN#ÅÏÍÏÍuNsWGaT¬WÅåaaNP×tztrÅWNKÅacNDæst}KecpN#ÅTsdNçÅåaLÍTGTWKI>ucsIÀÐÅfNæWGur>ÅauÅæcTcÐÅÍtçT>sDtÐTÀÅauyÅæc>Tc>c>T>Nªa>T>.kzæãÍcçÅc>uLN>Åt>aÅt>àt>H>ÍT>Åät>K>Tæa>T¬WÅåadcKfHrÅÏÍæÅWNAmJçTsL¬Ít\!ÒÔxìÊwN#çÏTu>N>äTÐc>pN>#ÅçÅa>ÅÐÅÅa>uyÅæc>T>cË>C~ÅsW>N>uÍT>Ar>ÅcT>L>ÏÍÏT>±·æu>pN>#ÅÏÍÏT>³®ªec>pN>#ÅÏÍÏT>¯²sWÅça>N>>J>åüÅærÅ¬a>T>åa>¬ÍcáÏÍäÅtu.ÅÏ_NqNTEçÅtÍt@>stËC~ÅrÅsåTc¬WÅåaÀTtpN#ÅcÎs>iH>-tÍÏÅæc>ÅÈT>N>yd>ÏÍsI>L>Åäæa>T>¬Ít>uËc>C>åÏT>rÅÏÍçÏT>N>ÈÅêt>¸-ÐÅÍcucÐÈTIäTNçÅc>§¯³¸¯¦ecpN>#ÅÏÍsçÅsKJ>ÍÏtÏÍ¸aÏuÅcsÅa>uyÅæcT>c§mÅcÅrÅ¬WÅs>c>ÈÏt>~rc>G>UT>ÐÅuæT>G>c>N>T>Gªåa>ÀÅa>uyÅæc>Tc>äa>N>ÏÅcrÅätLÅqsuLEraªWÅåaoÍdÅauyÅæcTc¸ÍtaÍcXTaÅtuéTEÅæoÍdÅauyÅæcTc¸aLLsKcaLÍu_N>cçc}ÍäTsuÏt~ÏÍªåaNÏÅcäÅÏæÍÍtæçÅsJ>~T>c>zT>äTÐæÅa>uyÅæc>T>c>äÅÏæÍ4>sÍt>ÕT>L>>ÅUN>cr>ÅsæWÅæs>Ïc>Åc>d>N>>uæÅsc>D>ÐÅåÏT>rÅÏÍÍ¬óŬu>ãT>suT>Ðu>>N>J>}>Åc>>G>>T>Åæ¬ÍÏÅÍ

Page 37

ZZZLUDQFDWKROLFFRP±µ½atusecpN#ÅätL>Åq>Åa>uyÅæc>T>c>¸WT>>L>ÅÏÍÅa>uyÅæc>T>c>ät>L>ÅqsWÅåÍc>sK>c>çÏt>äaN>ÏÅc>TÐt>L>Ít>cN>>G>sqNÍu>_Nc>rc>>GÐÅuB>E>ät>K>T>¬WÅåa>NÏÅc>uTrÅcTL>æWÅoÍdÅauyÅæcTcåÍc>ãÅuN¬WÅuTuaÅa>uyÅæcTcÅÏÏTG4Kd>NåaLÍaN>KEçTNs>ITLWÅöÏdäÅc>TNWLcN>DæÅÈTTN¬Íc>stÏTa>æÅa>äa>ÀWG>uæ§µ¸±u>¦Íc>uäT>N>WÅÍçÅs>GT>I>s>L>sc>êt>uT>K>J>T>¬aNLstéTEcuTæWÅoÍdäaoÍd>×tzt>uN>såÍÅÍäT>@Ët>zæsÍtçT>s>tÐÅçc>}ÍWK>>ÏÍec4>ÏÍ¸a>t>u§¯¸·¦ec>pN>#ÅÏÍ¬Íc>>uËc>C>Ít>çT>sD>>t>ÏÍÅÏÅa>uyÅæc>T>c>ÈÏaâTK>ÏÍsÅÏÅauyÅæc>Tc>sIÀÐÅfN>Íca>LÅt>uB>EaL>>T>LÅÏÍsuT>ÐÅuBE>iHÅc>ÐWN>oÍduJ>NÅa>uyÅæc>Tc>äaN>ÏÅcs>GrÅÏÍ¬a>LL>N>åaÀÍt>uNæåa>ÏÅaanÅÏÍÅa>uyÅæcTc>sKrÅT¬a>ÍaLÅt>ÅÏäÀaL>T>LÅÏÍsäT>À¬aLT.st?ÏÍaLuÈtÍäTatLÐÅsÈtÍæäTÎÅ6TåÍTÀÏtDLsc@NuNa>NP¸qNLaNPsJrÅçæÏWÅãÐäTTäa>NÏÅcÐÅf>N`ÏTmJ>>pÅcåÏTÏÍqN>JE>TWÅc>Ec>scçÅst>TuaÐãTNØÅÏtDL>sÅauyÅæcTcäa>oÍdåÏTÏÍsGTI>æuyt}@N×t>ztrÅcTL¬äT>M¬WÅståÏTÏÍçTsD>t>mN>~tçÅc>a>s>Gät>L>T>sÀ¸WÅåaN>Ïät>L>ÅqÅauyÅæc>T>c>§Æec>pN>#Å6>sa>L>L>uáÏÍut>>ÅÏU>J>C>rÅuT>>q>Ït>C>æW>N>u>T>u>N>åaLÍaNK>EuNæu>N4ßÅpN>#ÅcTcsaL>T.usKcpI>raÅÏ§¯³¸¯¦æåaÀpN>J>su>Ns>uT}>L>WÅçÏæÀÍT>sãÐ¬a>ÍuäT@>Åa>uyÅæc>Tc>ÍÏt>ÏÍÅÏa>Ïuc>D>>L>UN>c>>rÅs¬§¯²¸¯c>¦Ít>>åa>uÅa>>Ðåa>L>Ía>>N>K>E>>çT>N>>>Íc>usD>>t>uæåaN>ÏäTTsÍÅÍua>NKE>ÆÀÏÍsuWÏtP>¬aTåÍÏt>àÏæ`ÏTÐÅçÅsG>~säTÐ¬§¶¸¯c>¦aL>uÐT>ÀÅÏÍtWÏt>P>åasL>~ÍÏÅæÍÅÍu>aN>KE>Ña>HÅËæÏÏÍsåÏTÏÍu>N>kzt>sWÅa>H>E>Tt>æu>ät>>Kd>N>ec>¬§¯³¸¯c¦WÅåa>N>ÏãT>#ÅÅaUTÐÅåa4NEäTÐsWÅuN>¬WÅÈæTGåaLÍaNKE>uNkztTãT#ÅäTЬWÅåÍcÐTÀfTåaæãT#ÅçÅcÅϬaÏæTNÅÏstÈÅcK>såaNÏäÀWææauoÍdWÅÍÅaq@>ÍcuãÅuNrÅs>>T>çÏT>>>Ïu>>T>æWÅåa>>oÍd>Åa>uyÅæc>T>c>>¸WG>uu>N>s>uÏt>~ÏͬWÅsTÑTKT>TätLÅæåaoÍd>ÅauyÅæcTc>uNÏtBT>¬aLTsÅÍuI>ÍdÅÏ4TNÅaËæÏTcÅ¸atuåÍt>.ÏTMÅTtæupNTÅÏÍu>NsWÅUJC4K

Page 38

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÈtIJåÍ±¶¹°¶¸¯°u>¦¬W>Ååa>N>>ÏT>>K>>sät>>L>>ÅqÅa>>uyÅæc>>T>>c>ÈÏt>>~rÅÏÍq>L>uäæc>>N>>ecpN>#ÅÏÍpE>äT>K>T>éTs>ÏÏT>I>uT>t>äTÐÏÍsJ>K>rÅÏÍsuJ>E>¬§°®¸¯¯t>sTM>L>æaT>uc>zTäT>ÐÏÍÈt>IJ>Ït>Bu>LE>séT>pET>>LÅÏÍ¬W>ÅÈæTG>>¯³¸¯Tt>ÍÊÅc>ÅÓt>A>>ªÍÅÍuãT>#Åu>Ns>s>À¬WN>Åa>uyÅæc>T>c>äa>oÍd>ãt>MG>çdNiHÅauyÅæcTcsuLEra¬åaÔtéTECWNEzæÏÍçdNsILÅcWÅçÅsT@ÅauyÅæc>Tc>ÐÅçd>Nät>L>ÅqÐÅsIJ>W>Na>T>oÍduJ>N>sçdN>u>æäaÀâT>ÏÍc>T>c>ÏÍÅÏ4>H>æÍT>H>>>ÅrÅæÍÏÅÍÕT>>ÏÅWÅåÍÅÍãT>#Åæs>>G>u>N>s>>ÀT>æåa>åÍÅͬWTqNÅtÐTpN#ÅêÒëÊey}ÊëgXg¸Íc>uãÅÈÅÏT>>>rÅT>ÅÏÅa>åÍæÅ¸-ÅåÍc>>st>åÍc>ÏT>>I>ec>s>çÅsJ>K>sËC~Å¬§¯³Þ¯²¸¯¦aÏæT>NäT0ÅåÍsæa>NLst>eWÅåaoÍdÅa>uyÅæcT>ca>L>uãÅÅÏæÅåÍ>et>¬s>>ÏuÏT>I>u>J>N>u>>N>>>çT>WN>E>>K>4>>>>>>ÏÍÅa>åÍåa>M>>c>sW>ÅçÅsG>N>>æÅa>åÍ>ãÅäT>N>>I>N>>t>>T>>>sâæÅsT>>n>æ§¯¯æ¶æ´¸¯>¦ÐÅÈÏT>åÍ>ãÅäT>N>>N>4>>>>c>D>ÏÍ¬§·æ¶æ°¸°T>>Þ¯¦WÅåa>s>Åb>ät>ÏÅt>ÏTMÅecs>uæ¬WÅåÍt.d>NTÏäT>ÍcÐÅæåÍcsa>TuuN>ÏÍçÏT}>ÏãÅ4>>>>>>sD>t>>WÅa>H>>>E>>sa>>ÍuäT>@>>Íc>uã>ÅÅÏÅa>såÍu>>N>>sa>T>>.uoÏÍÅÏËC~ÅæÍrÅåaÍc>Mu>¬WÅuN>itÈt>IJãÅsÅÍÅÏÍéT>äTN>N>raæ¬§°±¸²u¦aÍuäT@ÅaÈt>IJåÍãÅâTÏÍÅÏuNæÅ¸a>LkKÈÏTãÅÅÏåÍsuTNNäÀcsaÅÍu>uyTLaTuÅauyÅæcT>cjÅæsÅÏuNstaÏÅÍsNIaLLucGåÍÐÅæÍÐÅÈtÍªcGÏTMÐÅÈtÍsTÏÍªÏTLÏÍÅa>Å¬Wcb>ãT#ÅsJc>sÏÍätÏÅtåæc>pNI@ec>pN#ÅnTC>cçæÐÅåT>}À¬§°®Þ¯´¸¯¦a>aÈtÍT>Lt>æÆtH>EeæÑT>ÏaÀæät>EK>pNJÐÅccåcTæ§¯µÞ¯±¸°¦a>ãT#ÅÈtÍãtT>cGÈTN>TbÅpÏÍsT>ÅaÏtCuG>JpK>ÏT>I>>>Åa>ÅæäÀÏÍ6>srÅ¬§¯·Þ¯±¸±¦ÍÅÍp>N>I>@>ÅÏçc>>G>åÍÐÅæÍåæc>u>>N>åt>§¯±¸±¦aÅtÍt>ÍdsWÅt>uÅÏsc¸sªWÅåÍÅÍäT@>s>cçÅst>}ÅÏuN>ªÈT>ÅæÏrÅÐÅoc>uæ¬a>ÍÅÍW>>`T>>æÅÈt>Ís?ÏÍusÅÏäÅÍc>T>ÏT>N>>Åd>>N>æ

Page 39

ZZZLUDQFDWKROLFFRP±·½atusecpN#ÅsT>Åa>ÅÏÍÏÅt>>rÅÐÅoc>>ät>L>Å¬a>>ÍuäT>@>>ÓT>iÅc>>W$ÅÏu>>N>äÍt>.Èt>>ͬqNLuuÏc¬µ³ã´¹½´«wXÔÒÔXPÔÒÍxÒuyÅæcT>cªWÅåa>NÏãT>#ÅsäTÐ¸Ít>.çÏæÀÍT>ÅÏuN>ãTN>çÅt>ät>L>ÅqecåÍÏTMssJ~TuN¬§¯³Þ¯²¸¯¦aÏæTNäT>0ÅåÍsæaNLsteªWÅoÍdÅa¸Ít.ÍT>M>L>@>N>äT>0ÅrÅæut>c>ÍrÅäÍÏÅb>Åc>ÅsçÅc>ÅÏuJ>K>çÅåt>N>sT>ÏÍc>N>}>N>T>ÏÍWTuT>MÀsÍt>uLE>äÅaéÅæa>uN>äÍcçæc>Na>NLWc>râT>aæa>NyT>NçaÍTuNäÍcçæcNuæ¬aL>TæÅåÅcKsÍÅÍuãT#ÅsDtçÅcsuyT>McTãTKçTÍtKL>ÏªæÅÈTKN>JEªåaÍT>ÅuaÐT>atN>æu}>KÍÏÅæsÍtãt>MGäÅa>cnNK¬aLTqNMçæWÏtPWNTEÏÍæacbÅÏÒÅuJÈÅÏtÍæªçæÐÅçdNs>aL>ÀÏÍæÅWasu>æsåÍc_c>AÑT>ÏaÀæät>EK>çÅcu>NuM>}ÅæäT>Àu>a>>ÐÏÍrÅc>>T>>L>>¬§¯µ¸¯¦WT>>qÅt>>ãÍc>>ÍT>>N>>~ÅÏT>>K>>r¬ÍÏÅÍÏT>>D>>>>ÅäT>>ÀÏTI>ÅÏäT>ÀÍÅa>E>>Åu>N>sæÏäÀÐÅªu}>t>N>¬WÅÍa>Åt>Ít>æu}>>>N>æu}>>t>N>ÍtsææÅÏtÍséTK>NHæc>}ÍuCÏÍrÅÐÅeäÅÍc>TÅcÐu}>NªWca>ÅtsÍtaÅtäÀãdJåÏÅtKäTÀçÅcuNÐÅçæcNrÅcTL¬ÍcaLÅtÏTÅauyÅæcTcaLTsÅÍu}bÍtÐÅªWNHtçTM>æÏçcNÏTIÏÍæaLÍuãT#ÅgçÅcsÀÏÍ4K>s槰®¸¯¦aÍc>T>ÏÅÏÍtçc>N>}N>T>çTÏt>?ÏÍ¸WÅs>tec>sI>TL>sæåÍcTÏnTÏÍÅÏäÅÏæÍdæÍtÏa¸äTÍtçTu}>ÍæuAmÅtcDÐÅäT¬§°®¸¯¦aLÏæÅåÅcKäaÈtÍcNDuW~c>cc@NæåaÐÏæa>NPTMÏTÅa>nKccKec>stsÅÍÅsTuyTLEcuaÐªöcäTIÅæWÈTNc%ÍtæTª_NTuÅcKÏÍaæÅaçtÐŧ°·Þ°¯¸¯®ª±´æ±³¸¶¦ÍÅÍaÅtÒÅÍTäTÀscÅcTa~ÅarÅcåæ欴·½µ«ÒxêXXgìësuL>E>ra>W>ÅåÍt>@>fT>@>>>æåT>L>×t>zt>ÏÍÅÏçÅåÐT>f>>u>ÞçæÐÅÈt>ÍsçÅåÐT?Ïs>I>rÅæ§¯µÞ¯³¸¯¦äÅÏT>I>T>L>çÅcsI>J>ªåa>T>N>äÍTÈt>ÍçÅc>u>N>WÅsbsTÏÍÏTLäTc>aLTdNsKd>NÏTrÅéÅcT¬aÍuuMÅÈt>ÍaaÒÏÅd¸WGæÅsæÍt>s>@>Ít>åT}>T>c>sªaÍÅÏuG>J>c>çæWÏusuT>}>Lu>N>æäTLKÍßcÐÅªÊTWTÏÍÏtPçæsWÅrÅWÏtPrÅåÏTÏÍåÐTsITNruÏÍÍc>ªs>>>>ÅÍáT>T>>ÅÏçæª-c>>I>>æãÅc>>>Ås>>>T>>äÅÏÅa>>T>>0Ååæc>U>>ra>>æåÍt>>uæÏ

Page 40

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÈtIJåÍ²®UTÐÅÍt>çÍc>ÆT>>>Å¸Ít>WK>ÏæfT>@>ÐÅÏT>c>çæÐÅÈt>ÍrÅc>T>L>¬a>Ícu¬a@ÏÍuuNpKçÍÅÐÀªÏTc}ÍªTLÅÏÍ¬ÍcKuÍæcCÅÏçæsETsuN¬´¼ã´¶½¶«êxÕÊggÍxÒãTsWÅutÐÅccsEÅæsL~ÏTrÅ¬ÍtuätcÍéTsLNÐªcGåÍÐÅæÍÐÅÈtÍT§²´¸´¦WTÍçÅcuJåt¬ÍtupyTäÀçÅc>uÅæÅcrÍT.ÒÐÏÅecuæåa@åÍcäÀWÅt>>usÅÏuT>>>>âT>>4>>ÏÍu>>N>>¬§°¸·á¬Ï¦a>>L>>uc>>>>I>>>Íd>>Åa>>sÅÏuÍÀs>cÅÏT>Lt>æÆtH>EªÑc>CT>aE>sst}>TK>WÏÍªÍc>uT}>tJ>sÍtT>ÅÏäTÀªa>ÅtÅc>¬§°¸·¦aÍuuÅtæÅcéTKÏsatL@ÅÏÅaçÅa~ªåaæÅuJ%aTTÍcçaLJåtÐÅcaLuuyÅcbäT@ÅÐÅæåÍÅÍWcÅÏTMÀÑæaÏaTÏÍ¬âtÏåÍÐÅæÍT_NiåÍÐÅæÍÆT>>>ÅkÅæÏÍªÍc>T>åÍÐÅæÍÆT>>>Å¬aT>urÍT>.d>N>åÍÐÅæÍÍa>ÆT>>>ÅssTÅ¬ÍÏæÀqÍcæåaÅtÅc>ÅÏäÀuNsaL>TuaaÑaH>ãtãTKåaL>T.sWÅäTÀsIL>ÅçÅcæaL>TæÅTT>Ít.ÏÅccr>åÍÐÅæÍ¸aÍu_Nzt>sJ~Tec>½çÏtDL>åæc>ou>N>>sWÅrÅuT>ÅæâæÅs>>I>e¬§¯²¸±¦a>L>>L>ãÅÅÏåÍT>a>>>c>G>ÅÏæWÏT@>ªåa>L>ÀçÅcËc>æs@>H>æT>pKE>ÅeI>ÏÍªua>ÐÏÍæÅT>Ta>Åt>uÅc>ÅÏWT>ftÏÅt>su>N>su>N>t>>>æÍt>uc>>L>u>Ït>Ps>at>N>rÅT>Å¬a>L>T>s>ÅÍa>t>N>¸WÅåa>g>@>st>>}>L>Åec>p>N>#ÅÏÍsWæÅÍt>sT>>æÍWN>T>E>T>M>>L>a>L>uÏÅb>>ÅærÅÏÍ¬§±·Þ°µ¸¯¦TNÍrÅÏÍÅauyÅæcTcäaÀÍæcsT@sTtÍÊÅcÅæåÍãÅ¬§¯±Þµ¸´¦aaÅtãT#ÅéÅaEäTÀãÅdÅ¬aÍupNI@ÅÏätÏÅtåæciHuNãT}LWÅauyÅæcÍcuÆT>ÅâtÏäÅtLE>ÅÏcGåÍÐÅæÍªÍtäÅÍcT>äTNÐÅuNsuT>}LuNªsTÏÍäÅcN}NTÐÅsÍoWccätEKT>åÅcK¬aTsÅÍÍtæuyTMæTGäTÀ4

Page 41

ZZZLUDQFDWKROLFFRP²¯½atusecpN#ÅÒæcæÒt>cäÅa>Ðcu>LE>sHT>~äÅc>T>Lt>æÆtH>E>ÐÅ4L>K>ªÑT>ÏaÀçæÏÍÅc>ÐÅftpNqc>NJsÍt>.ÆT>ÅÅÏcN>}Tu>e¬§³²¸·t¬á¬Ï¦Ít>åÍcÈtÍd>Nça>ÐstuJNÍtkTL>ssÅsÍtuTÏt>ÅâtÅÍtM>ªÍcuçÏTIKäTN>æÏc}TFÅçæc>NTÏÍaÍc>uåÐÏT>>T>uæÏsN>Js>uyTæa>T>K>T>sWæT>H>ÍÅcÅÐÅuI>Ït>N>ät>EK>æWÅÍ¬WNræÏæ_zÅæäÅaLecpN#ÅÏÍäTctAsc}ÍcGYLåcTæÍtÕTÏÅÅÏuNäÅÍcTuTÅWcMa>ÍåÅÏÍtsaÍcsILÅäæaecsI>LÅstpTsIçÏæÀÍTTäTraÍc>qNJÅÏu>NsuäTKuL>EåÍÅÍäTTut>cÅçÅÍtMãT>TÍÏÅÍuÅæuIÏTÐÅÏÑT>ÅsÅÏTec>ªaãTKÅa>_NäT>çTMssWT>NäÀsET>ÍcaÅtÍÏtcÐÅÏrÅTåÏÅtKåaÍcTLcGåÍÐÅæÍcsuNEKsèxXgK¬µ´½´ig«¬åa@åÍcäÀÐÅuT-a>aMÏÍsaTuãt>TçTæÏuL>EsuÅÏÀäTÐsãtTc>GsKJsÏÍWNãtJEét>~ÅæåaÍcTLpN>JsaNEÐÅäT>ÍtMWEÅcÐÅeT>æÏrÅaÍcäæa¬§¯´Þ·¸³oÞ¯¬á¬Ï¦WÅåasTuÅtÅæ×TzæÅÏÅcÈÏT>>NL>WÍæäÍÏÅot>sT>ÍæÏ4>såÍcmN>~t>çÅåa>IÍÅÏäÀßÐæüÑt>æäÅcN}NTWtIpsa>LÍuäT@ÅÏuyTacuãTåaI>ÍrÅÐÅétKEsuyTMJN#Å¬ÍÏÅÍoæuJ>ÈT>T>D>>Åçæc>N>Ít>æ¬§¯µ¸´t>¦WÅs>ÅÍÏÅc>sT>ÏÍÏTL>ÏÍæåÍt>äÅÐÏæT>@>æeÍæcNæc>KJ4>ÐcÈÏæT>ÏÍT#ÀsaT>.uãtJE>T#ÀÏÍÔÏÅtæác>KWTÏÍåT>}T¬WÅsÅÍÏÅceNJNæÑTuÀubuaÐçÍtMäTKJEsuT}L§ã¬à¯±³âT¦qNJÏæÅsET4æÍÐÅeãtTcGkzæsaÍtcÅÍtTc}EL~säTÍtMÐÅçÏTN¬WT>cNNFéTaÍcpHLpNJsNTsÅÏÍtåTNcc?L6ÅÍcçÅcu>ÏdåTÏTãtTcGÏÍsqN>ÅÍu¬aaÀpNJsäTÀuÏÍÏTTÏÍåæE¬WÅåÍtUTLÏTNWÍÏæÍÕTHÏÍÒæcçÅcssÅÍÍtæåÍtpäÀçTsTsKÏÍu>ÅÏb}t>æWEL>~ªuTÏÐT>ªÍtÒc>>âTÏÍãæÏuc>ÈTc>A>ãTK>`ÏTrÅuCÅc4>LÏÍ¬ÍtçÏT>%ÈTEd>cosäa>paâT>ÏÍpNJsT>ÏÍæWTuÏT>@ŬasTªaTußÅcÅcTLcßc@ÐæcÅçTsÅcæsãtTcGçTÐsNLsÍt¬aÀuÍttuNWEKoÍtpTuIÍdÏÍs4@cNHÈÐÅuIÏÍrÅÍtæTçÍÅÐÀsäTNNçÍNqLäcÏÍ¬WÅåaÀpN#ÅÏÍfTsÍtçÅåaIÍÉÏÅæWNEKrÅsdNÐæcÅäÀçTsTsaÍcTLuEJzW@pIsuyTNJÑcCsTÏæÍsaÍtsTpK¬ÍtuåaÍutÅÏãtTcG>åÏÅtKåa>åaNH>qÍtMçT>KJT>ÍÏtrÅÏÍiH>æÏTIT>MLp>N#Åu0aäÅc>G¬aÅåÍt.mN~tçÍc}TMæuTÏÐTçcMÍtäcÏÍ

Page 42

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÈtIJåÍ²°exyÔÊeeXQKX"ec>ÒÏÅd>ÍÏÅæ4>>ÏæT>4>ÏæT>>çÅåÐT>çT>WN>>A>>ec>>pN>#ÅãæÍpA>>ÐT>ÀÐŪaLÍu.äT>@ÅÏÍtuE>ÅæåcMÅa>ÅäTKÐÅÍÅc>ÅrÅ¬aLL>uWGT>uN>Tæat>usÅÍc>äTÀåc>MÐÅÆT>H>ÍæÐuJN>TÅ¬a>tuäT>M>LWE>cÆÅÍÀæqJ>ÆT>HW@>ÏÍsIJ>ssuLEªÍtuÏTI>ÀaÅåÍtsstäÅa>äTuHNHåc>Mæ§´¸±c¦aÍc>uÍcªåaÐÅ¬atus>TLáT>Ltæa>~ÏÍa~äT>LKÍpI>ssIJªT>ML>ÏTI>ÏÍ4E>ÅaÈÏt~¬ÍcuLNfNaaÅtcLUNJ~ssÅÏuyTMÍÏtcäÅtusNæÅÍÏtc4KwÒX ë\!ÔXQYLÐÅçÅst>K>ÏT}>pN#Åa>uÍT>ÅuN>WNT>Ea>zcsu>GT>>äÍÅÍäT@>çÅcÍÏÅÍÍtæçÏTIÀæ_zÅæçT>sT@æaT>uâaæsT>ÈÏt~ssåÍcÏTI>ÒÏÅdäT>T>L>fT>@>>sJ>>>>ÍÏt>ÏÍfT>>T>>>T>u>N>¬WÅåa>ÀpK>>sT>M>ÀÏÍuT>~ÅsÍÏt>ÏÍåc>T>>æ§°°Þ¯¶¸°¦åÐæÏsJ>>>>ª§¯µÞ¯±á°¦äÅÏT>I>>T>L>>T>Èc>T>>E>ª§¯°Þ¯¸°¦¬ÍÏÅÍWGT§´Þ¯¸±ª°¶Þ°±¸°¦§W¦sLÐæÏÈÅÏcHWTÏq@su>Ïa>fÅd>Å×t>oåa>åÍÅÍäT@>u>N>TT>M>ÏÅd>rÅÏÍsu>G>T>c>D>ÐÅÅÏäTTL>f@>ÈÏasI>LÅc>uL>uN>ÏTM>ÅÐÅäT>TÐÅuB>EiH>Åa>ÅÏÍ¬ÍÏtuT>G>>ÅrÅsT>M>>L>æa>ÍÅÍu.ãT>#ÅçÏT>I>>ÀfL>ÍÅc>ÅrÅ¬a>L>>>c>uÏÅc>WT>>ÅÍÏt>ÍÏÅÍc>G>æÅ¦sT>>M>ÀÒt>T>>pK>E>>ÅeI>rÅÍt>>æT>a>L>>L>âa>>>ÅÍt>âÍÏÍsa>>Íc>uÍcaL>ÅtÍÏÅæçæc>ÍtM>çÅÏtÏÍu>NsK>T>äTcÏÍsW>ÅuTMÅäT>K§a>tusa>L>uçÏæÀÍT>>ec>sJ>N>>æra>¬Ít>u>öc>sæÅWN>t>>I>>pN>>ÍrÅª§´²¸¯²c>¦æåa>ÊÏT>sL>>>~ÐÅéT>>t>>äT>>T>>rÅ¬a>a>L>>Åt>æÅäT>a>>L>L>ãt>I>>>éÅa>E>>äT>>T>>4>K>¬adÅÏcÀßcuNaÅsÅbssu>NÏT>>Ïc>Åc>äT>T>äÀÅc>Ða>LL>N>>ÅÏäÅÍc>T>Ta>a>Àu>c>äT>T>e>ÍtWGruNsILÅhsdNT#À¬aÍÏtuÒdFWÅbu.ãÅcÅub4ÅtuG}>ÏTÍu>NäÅÍc>TÏT>ÏÏT>rÅTÅåa>ÅaN>éÅÍa>çaE>ÒÏÅdÏÍ¬a>aN>@ÏT>LÅÏuN>ÏT>GT>×tzt>ÍcN>ÈÏt~u>sI>LÅäæa>ÍÏtrÅÏÍ¬a>ÍcsE>Åcu>Ns>æåa¬ÍtuÏÅcIäTNcTÒÏÅd4ÏTMÏÍsL~4KåcT¬aTuäTT[RxM!XyKÕÊçÏtdNsK¬ÍÏÅÍÍtæåTtçÐTËcut6ÏTMrÅÏÍsWTÏÍäÅtuuTÀsuN>ÐÅsuT>>çt>ÐÅWH>N>H>ÏÍ¬a>LäT>T>.s>>c>éT>ÅÏu>N`>Tsåa>uÅc>

Page 43

ZZZLUDQFDWKROLFFRP²±½atusecpN#ÅpTHÏÍuÐcu>æuÍÐWMutTM>LsJ>¬ÍÏÅaÍtæuL>KÍÐÅçÅsT@a>LLuâÅt>c>Å¬WÅc>E>æYÅÏucpyT>T>T4>yÀª4Åt>mT>aÏuc>DL>sWÅuT>KÅäÀdc>TM>ÀsWÅÍc>DÏÍäÅt>uqÅÏrÅrK>zÏÍ¬aÅåa>s>TL>u>cäÅt>LsäT>>T>rcÀÏÍªÔtÏÍ¬a>Ícu.WÅtÐT>WÅÍTH>ÅÍÏæ*TÏT>ÏsçÍÅcÅTÍc>ÐÅéTKN>H>WGT>ÍÅÍTG>ÅÏæÅsN>LÏÍu>NæÍt>åao@>fÍsWÅu>sÕtc>sÒÏÅdÅÏuN>Ta>aÀus>NL>säT>N>c¬WÅåa>aN>PÏT>ssJ>>rÅçæÏæåaÍc>ÏTI>ÀqM>>ÈÏt>>~sÍt>äT>>a>L>>L>qM>>>rÅuæ¬a>>L>Åc>>>>>}>ãÅÍæÅçÅc>æª§°¸±¦a>>L>L>>qM>>>sÍoTäTN>cåcT¬Ít>.ufÐcäTua}>LcTÅÏäT>ÀuNÅcÐa>aÀÏÍ4ÐÅa>ÍÈT#æa>@>uaÐT>aÀusÅÏu>Ta>L>äT>KN>§äTÍæc>N¦äT>L>KÍÐÅqNL>Ït>A>WÅÍäT>I>ÅæaT>ât>>pT>W>Åt>ua>Ícæou>J>çT>M>ÏÅd>ÏÍ¬a>c>T>>erÅÐÅu>æªa>>L>>T>>>Ít>>M>>>WE>>c>>>çÅc>>ÅrT>>>zæs>>ÅÍWN>>>r>>u>>>N>>äT>>>>>T>>>>>saÍt>åÍcÎT>>ÅªaÍuÈT>#sçÐæÏäÅt>Ls§W>¦s>LÐæÏÏÍsu>c@>Nu>KN>KA>scÀsJcÏÍsÍÅaæÏYLrÅTec¬aÍcäTT>.uTÈÏt~sÅÏÍtatpUIcsuäÀ¬aL>uqNc>ªåaÅÏbc>DÐÅÅÏpN>#ÅsETãT>KªÍt>uuML>uN>öcqIatÅÏöcåÅÏaTdNÀhTLuJIsa@ÈTNTåaÀX#RNww#RPÕÊåÍceI>E>LÅÏu>N>>çTWN>E>K>äT0ÅªåÍt>.WÅæÏsuE>T>æçÅÏæTÏÍec>pN>#ŬWÅåÍc>ÆT>>>ÅÏäT>G>>T>>>u>N>>sqN>>L>rÅsÍæa>>>ÅÏÈT>>>T>>>WN>>K>Åa>>T>>æW>ŪWTud>T>K>qÐÅÅÏäÅÏT>t>IN>æäÅÏT>IT>L>suA>@>Ðc>6ÅÍc>ªäT>T>LfT>@>sÅÏuNaLLuÈtÍåaLÅtÐÅsaLçc>~TLsKsLÐæÏÈÅÏcHæåÐæÏ¿TFÅæßbÅauyÅæc>T>c>sIL>Åc>a>L>>uyT>sT@>T>M>LÅ¬a>L>T>L@>uyT>>N>çT>WK>EpT>äÅt>L>ÏÍÅÏsN>L>æu>N>çT>>N>J>4u>}>>>ÕT>HÍt>æåa>L>>t¬§¯³¸¯¦WÅåa>oÍd>cÎéT>>TpN>T>Åc>Tss>täT>K>dN>T>>LÅÏÍ¬a>ÍuäT>@>åaL>Åt>sÆT>6>t>ãT>}L>cÐÅªåÏTrÅÏÍpNTÅçcN}>¬aLLuTGÅuGL>fHäTNcsÍtuåaT>@ªaLLuW>I>W>>>äÀrc>>>K>M>sÍÏÅÍÍt>>æçc>N>}>>>>çÅc>>d>N>uJ>>ÍæWÅsÍT>c>N>>ÖT>'äTÀT>çÏT>N>ÈT>D>c>TL>suT>N>>ca>c>b>Ít>ÏÅt>ÍäT>N>N>>çÅc>¸aT>uåÍÏt>¬aLLIâtÅÏåÍãTNªaLÅÍWÅcæXsÕt>cÈTÏÅd>rÅsWÅrÅa>Tust>pTÏT>IÀÏt>CsçÅs>Irc>ÀuNsa>LÍuäT@>TMÏÅd>rÅ¬çc~TçT>NÏT>Ïc>Måa>T@çÅc>WÅuTåc>T@TTT>N>JÈÅÏt>AåaN>yÅÐ×tzt>rÅsWGäÅt>u.æsÅÍpK>çÍÅÐÀÍtM>4Åtc>ÅcÏÍ

Page 44

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÈtIJåÍ²²ÐÅåTÍÅÍÈT>K>NK>A>suM>tÍc>T>ÍÅÍtM>çÅÏt>cÅc>ÏÍu>N>suæ¬W>ÅäÅÏT}>pN>#Åc>D>ÐÅsa>ÍuäT>>@>ut>>Íc>>N>uqN>K>>A>ÍÏt>rÅÏÍÒÍt>æÍÏÅa>>uJ>K>pyT>>>s>L>WNJÅÏÍsTM@LuBETuNÏT>ÏrÅÏÍ¬åÍtÍtäTÐÍtM4yÀçæÏÏÍæÏuNuÏT¬WÅåÍt?LÀqaÍtèÔgQÔÒÖgGig

Page 45

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¹½¹°µ³½¶igèxtEÂ[#RÔX'g#vÊgo¸WÅst4>LsTL>TuN>ãTsuT>ÏÍuIt>ücçc>0ÍãTsuA>sKJr>ÅæaT.uU>JdN>ÅÏuC>åaL>Åtst>usa>Tuec>sÍÏtsK>JsN>>>I>>>a>>>L>>>T>>>ss>K>>>J>>>rÅ¬Íc>>>sK>>>>c>>>sJ>>>~T>>>T>>>?>ÏÍuäÅt>>>uÅÏo>t>>>YKæWÅt>L>I>ÈÏt>~sT>ÏTæT>ÏT>ªåa>åÍc>ÏT>IéT>>c>c>ÀpA>TâæÅp>AÐÅuÍtWcÈÏt~suyt¬a>TTuæktuT>TsæsT>sILÅÐÅqÅåaÍc>ÏÅcIÆtLÑc>CTec>suT>ÅÏåüÅærÅWGäÅtu>.æWÅåaÀÏÍçÍÅÏÅcN>æÍtsÍTÅÐÅÅÏäÀÍc>TæåÍt>c_N>~c>NÅsc>Da>T¬ÍÅÍW>TM>ÀçæÍcssI>LÅT>ÍcuLEæÅçtsTMLæª_NT>äTÐeGæäaæÍrKzssKJrÅÏÍaT>¬aTscÍtÍTÅs@>NK>çÅcÍT>ÅæÍcT>4W>æuæÍæWÅåa>çÏTäT>Ðc_N>çtscN>aT>åaÆT>cÏTa>æÅaäT>KÐÅsçc>Nät>K>ÑcCät>EK>ÅcÐ¬WÅåa>Íc¬WÅåÍcu?ÏÍuæäTNTßaçtsÅÏÍt¬aäÅæÏæÅuÏÍåÍcT>ÏÅÏÍtçc>N}N>TÏt>?ÏÍuæTN>ruÏÍ¸aNL>ÑcC>ÍcÑTÅ¬ÍÏÅÍc>ãTæÅaL>TsWÅt?ÏÍuæÍÏÅÍuc>ãaTMÀçæÏc>saÍÅÏæÅTc>äT>T>sT>L>ÅÏÍ¸ÍcÏT>M>Å?ÏÍuæWtI>N>_N>uJ>%åtÐÅc>c>äaT>?ÏÍuªåa>N>T>>#Åçc>N>ÏÍsæs>>@>c>>×T>zæÅsÍc>åa>>T>@>uT>>K>N>>>>ØT>ÏÍ¬qN>>L>æWÅËcC>äaÆt>JA>×tzt>saÍ¬Íc>kCÅÏát>JÒt>æåaN>@äæc>NÅÏc>N@>KÏÍTÅaæÍ?ÏÍuæWÅuTåc>HsaN>L¬qTLu.ÅÏÍc>rÅr¸WG?ÏÍu¬¬¬Wcu@NæÅcªåaæÍckcTLtÏTrÅ4LWÅätÏrc>cAH>ªrcuÍcªrcuT>ÍtªrcUT>ÑcCWG>äÅtuæsK>J>ªÍÏÅÍçT>ª?>ÏÍuÍt>ÀÆT>>>sK>J>rÅÏÍééT>>æÅWN>A>>>ãT>K>sa>>T>.u¬WÅÍuÍtæWNNsæÑcCsäÀäæasutMG

Page 46

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÈtIJåÍ²´ÔX'g#cÀ¸a>aN>cuÍt>ÐÅaÍÏt>ucu>N>ssuT>Ítuåa>T@>pN>#ÅcT>cÏÍåÍÅÍ`TåaÀçc>}ÍÐÅeuIæYÏa>suÅÏT>TâÅtêrÅsec>æ½WN>ÍcrŬWÅåÍtusªaLTLuatrÅaÈtIJÐÅãT¿ÏÍsIÀÐÅfN¬WÅuæåÍt>ÏT>>#d>N>>ÒÏa>sÏT>>#oªuT>>>æÏc>>}>>>E>>L>~o½åÍt>>u>s>æÅu>ÅÏsUJHLu>TKJT>ec½WÅåÍtsªÍc>ÐTÀÅÏåÍãÅæÅsI>LÅÐÅeÒÅåÍÅtT>fLÅæ¸WÅst4LåaLLåÍÅÍWÍÐÅÅÏfÅt>>a>L>>>>G>u>sI>t>>a>>c>>>ÅÏæÅT>>a>>a>ÀfT>>}>>>>>æäT>>@>>t>¬§°¯¸±¦a>N>P>åc>~T>>ãÍc>æu>N>äT>@>>t>áÏÍãa>äÀÐÅc>>>K>M>æuÍÐWG>}>>c>ÏT>sec>sa>L>uçc>>N>s>N>>>Ít>pN>>#ÅäT>T>ÏÍe>c>½W>N>>-c>c>>ªÏT>>#äT>K>æÅT>>À¸åÍt>.såÍÅÍäT@>uL>æÏsÅa>ÅÏÍÏT>}>pN>#ÅsÍc>ÒtÅc>u>>T>d>c>uæªWÅac>>u>N¬scoÏÍæåÍÅtToÏÍªTæÏoÏÍuæp~ÅTªåÍtäTÅouNst>}>>u>>N>s>a>ÍqN>>Åt>>ª§´¸´Þ°®¸±¦Íc>q>N>Åt>>sE>>T>C>>åÏT>>rÅsuyT>>M>J>>A>>ÏÍãT#ÅsuÅdETÅ¬Ít.uâTÍªaLG>uæÅåÏTÏÍäÅc}ÍsÀsstuªÅÏÍtWÏtPmcEsuyTMJæTMTÅÍ¬WÅaçtÐÅçÅåÍTcÏT#rÅsÍcÏÅÍt.sÏsÏÍÅÍusWÅWKIÍTÅæÅsÍÅÍuäT@æÍcuUJÍtsÈasÅÏäTatLstÍt.uaLuÍÏÅæÅaÈtIJÐÅÏsÅÏäTNÍÀ

Page 47

ZZZLUDQFDWKROLFFRP²µ½atusecpN#Åy#RéÊeëXDx¬¹ã´½¹¯¶¸㶴ëµ´ãµ³½¶ig«æåa>ÐT>ÀsT>@>>éT>>>>>6>æÍT>ÍÏÅÍÏÅc>>´¸´æ°®¸±4>sec>pN>>#ÅÐÅf>rÅWKrÅçÅa>ÅÏÍ¬ÍtusÅtÍtäT>IÍdqT>GãaTu>NsuLEra>aTuäT>TÐÅuTf>rÅuTT>WK>TÅa>LuWT>ÍuN>åÍÅtT>TML>ª§±³Þ±¯æ°¯Þ°®¸±c¦WEÅcåc>~TuLE>ÍtuJ~ÅåT>ÍÅÐsäteNt>TIÍæpN>Jsc>GÐÅeuN>sWÅäÀæuN>äÅaæT>@t>ÈÏt~c>s¬§´Þ¯¸´c>¦aL>T.uWT>ÍåÍuTÅãT>K>T#ÀÏÍªa>LuäTNÏÍçÍTÏtCâT>uÈaçæÅcÐªaÍcu.áÏÍut>sÅÏuNaaÏT>ÏåÍuTŬaLUJÍtsÅÏrcTstsILÅäæaªÍtåÍcuaÐäTÀcNDp>N#ÅæÍÏÍ×tzt>4Ksa>Lcæa>TustUT>ecpN#ÅÐÅf>æÍrŬWÅÏÅÍÏtcu~TWÅcÐÅecpN#ÅÏÍuæÍÏÅÍÍtædNyXOFÊwNOÒÔxs½¶¸ã¶´ëµ´ãµ³½¶ig4çc>A>>>s>T>>åÍcpH>±³Þ±¯æ°¯Þ°®¸±ÈT>ÀÏÍec>suT>t>ÍÅa>æÏæÍÏÍÏÍ¬aLTu§ÍtsEÅc³®s>G~sKNKzs¦uTK>BÅsJKÅÏäÀsÍÏÅÍÍtæäT>TæuNÔÅcÅæWGTÍÏtuNªa>ÅsccÏÍÅÏäÀsuKæÍaL>T§±®Þ°°¸±c¦uTN6æs>c>}>æÅÏÍcN>H>$c>Dsªa>Ít>Ïæc>F>ÍtfÅÍss>äTN>@>L>æäT>T>¸WÅs>c>ÏÅcfÅt¸aLGuçcsTÅtr'TÒÅåÍÅtTÍÅcÅsuÏt~ÏÍªÍÏÅÍtÍæÅsaÍtuaåacÎecpN>#Å°æ¯çTMTÏÍsÅa>ÈtIJçT>sT@4>éÅc>T¬åÍÅÍWÍÐÅÅϬÍtsN}ÅcÅÏçÏTNÈÅtêsÅÍsHcÐÅãÍcsKTuNsuCÅæÏ×tæec>>pN>>#ÅäT>>>>K>>WK>>>>æÍu>>>>>T>>uT>>K>>B>>ÅsJ>>K>>>sJ>>K>>ÏÍât>>K>>E>>âÅæÏn>>pN#ÅÏÍc>ND>çTM>K>T>ÅÏTM>ÀäÅtu4>L>K¬a>Åtc>}a>I>TÅÏ±³Þ±¯¸±æ°¯Þ°®¸±ÏTI>ÀT>MÀÈT>>ÅæT>WT>T>Ít>.sT>H>§°¯Þ¯·¸¶¦T>tpN>#Åæ§³®Þ²´¸¯°¦u>¬ÍtáÏÍcMWÅåaÀãæÍpN#ÅÏÍsÀãtMGäTraæs@¸Ítup~TsIæÍeT>t>æu>>ät>ouæÍÏÅa>>c>N>D>>6>st>>}>K>çT>>M>J>N>>#ÅÏÍ°¯Þ°®¸±ec>pN>>#ÅÞäTÀât>ÐÅaÅs>Åt>>ªaÅåÍt>pyT>fT}>>æu>N>sW>ÈT>G>c@>ss>N>ÀuÅc>ŬåÍÅÍWÍÐÅÅÏfÅtuNaLt}uçTMJN#ÅÏÍc>Aæs~ÏtC>åaÒÏÅd±³Þ±¯¸±ecÏÍsçÅsEÅæe>IETÞfÅÏÍÅcæÏÍT>åÍt>ÒÐt>ÀæqN>JE>ât>F>@p>ÅÍÏÍuN>suT>}>L>ÏÍ¬WÅåaÀd>N>T>t>æ

Page 48

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÈtIJåÍ²¶c>T>æec>>4>ã?L>>Àær'ÈæT>G>>âT>c>s>¬a>L>L>>Åa>~ÅÏæÅa>Ít>>åÍc>WÅt>>ÏͬWÅÏTIÀéTpNTÅÂ[#RyXOFÊwNOçÅåæÏT>TªÒÏT>}>cD>ÐÅWÅ±³Þ°®¸±ÈTÀc>pK>@>su>K>ec>pN#ÅÏÍÏÍæÍÏÅÍÏÅcqâTÍÏÍ×tzt>±³Þ±¯æ°¯Þ°®ÈTÀÏÍaT.u4L>suLEraªÍÏÅÍkCÅÏUJCs>ÏæscÏÅcWK>æÍrÅ4ª§±®Þ°°ÈT>À¦äTTT>åcT@äT>NrÅçT>M>>T>>ÐçT>>s>>>t>>ÏÍ°mÅÞÆÞ¯mÅÈÏt>>~sªUT>>C>>qN>>D>>L>>åt>>N>>rÅ¬a>>T>>åÍc>>¬Ít>uåa>Íât>Ïet>>çT>s>t>æ-a>a>>M>ÏÍT>ÏT>æWÅåÍt>âæÅa>>>ÏT>N>>u>T>sªc}Í×tztpÅÍÏÍÅÏuJCäÍÅÍÏÅc>WHNHÏÍæaNTuT>KBÅsJKÅÏäÀäÅtu¬Ít.sN@æaTpIc}>ÍçÅsE>ÅæäæÏÍÏÍÅÏçÅsEÅæÍÏt>YL>ÏÍqWÍ¬åÍcÏT>I>éT>T>ÅÏÒæÏrÅec¸WÅåÍcçÐTTËC~ÅsæåÍÅÍçT°mÅÆ¯mÅ±³Þ±¯¸±±®Þ°°¸±°¯Þ°®¸±²±Þ±³¸³°³Þ°²¸³°²Þ°¯¸³±±Þ±®¸´°·Þ¯²¸´¯±Þµ¸´°³Þ°®¸¯¯¯·Þ¯³¸¯¯¯²Þ¯°¸¯¯¯¯Þ¯®¸¯²·Þ±¸¯²°Þ¯¸¯²ÏÍsuK>T>sÏÏT>I>ªÒæÏrÅäÅc>TN>çTuyt>}@>N>ÏÍTât>ÏetçT>st>ÏÍçTst>ÏÍsuÏt~ÏÍaT>uyt}@>NuJ~ÅsC>HTâa>ÅaN>Jæc}>ÍWK>æÍpÅÍrÅÈÏt>~c>s¬WÅåÍc>ÏT>>I>ÈÍT>U>c>>iH>ÅÏÒæÏrÅçææW>N>>4>L>ec>¬atËcCçc@NaNPTÈÅêtsaÍuåÐTÅæsTcUTÅÏÒÏÅdªÒæÏiguQ¬aÍtåaÀÅa~æcuæsÀuNåÍÅtTÍÅcÅWÅåaÀTtæuçTMJN#ÅÏÍsIÏtCÅÏæÅaL>Åtu¸a>t}>aÍu_>Nc>Ttæa>LL>W>~æÅTa>L>Åtu¸a>tuu>¬ÍÏæTNmc>@ÈT>àTÅssa>LLfÅt>ãc>fN>@oÐÅsI>LÅpéT>c>H¬aL>LN>uTÅªWÅåÍÅÍÏÅc>uEN>çaæT@>tçTsÅÏuæÏæçt>LEça>æT@t>ª`TÏÍuN>¬á¬Ï¦åa>ÏÅc>c>äÅÍc>T>T>sWÅçÅsC>>ÅÏu>N>Ït>D>L>såÍc>c>>ÅrÅ_c>A>ÏÍuE>¬aTu.g@cNuTKTÕTÏÅªçtLEçaæT@tÐÅÏtDL¬§²·¸¯°u

Page 49

ZZZLUDQFDWKROLFFRP²·½atusecpN#ÅæuçTMJ>N#ÅÏÍsª§°¯Þ°®¸±¦ÍtpN#ÅÏÍé>æÅ¬WÅrÅÐÅcNec>stãtM>GæacNÏTN>ÅÏÍÅÏæÅaL>ÅtuuN>åÍÅtT¸åÍcmN>~t4LÅÏWN>EzæÍÏÅaÍtæT>tuææ¬WÅåÍÅÍWÍÐÅÅÏfÅt>saN>ÏucD>L4>L>ÅcÐªa>LÅÍc>csT>sÍtåÅc>K¬á¬Ï¦a>L>>L>Åa>>N>ÅÏæÅa>>L>>>Åt>uiH>>a>>a>N>>Ïãt>T>>c>G>>sÏt>b>>åÍÅt>T>>äT>ÍT>>>c>>rÅTÀé¬WTÏÍäÀÐÅçc>}ÍsI>äÅtu.sWÅåTt>çÅåÐÅaÅsst>rÅ¬§±°¸±ciH>T>½a>Ít>åc>~T>su>N>äa>ÅÍc>c>çÅc>u>ÍÅt>T>öÏd>qN>K>A>oçc>>T>M>L>ÍÅc>ÅTecÍtsI>LÅT½a>LIÍTK>ÅÍtsJN>æãtÍÅc>ÅssaLÍÏÅa>@uNsa>LÅt>uÅc>Ð½a>ÍäT>@>ÅÏÍt>ÍT>>K>>Åãa>u>N>>uL>N>ÐåÍÅt>T>åÏT>>ÏÍs>Åt>uÍÅa>æÏrÅÒÏÅd>>WÅs>ÅÍqN>>J>ÏæÅçT>>>N>J>ÏÍÅÏãT>>H>rc>>s>>>c>T>M>>a>u>>N>åÍÅt>T>>qN>ÅÍusI>>Ït>C>scANÑtNÐæÅqJsT>NJ`ÏTæª¯°¸°ª¯·¸¯¹¯·æ¯¶¸°¯ª°¯Þ¯±¸¯³ª¯µ¸¯°×ŦsfT>>}>>>>>>T>>æÅiÅæÏs>L>>N>>ÐsWÅÏT>>I>>ÀæræÏÈÏt>>~c>>s>¬§±°¸°±ª¯¯¸±ª¯¸°TÏÍÅcÅÏÍtæåÍÅÍc>NNFÅÏça>æT@t>ÕTÏÅ×tzt>uNuCN>4L>ÏÍæåÍtåcNËt>zæÕT>>ÏÅst>c>WN>>E>T>T>æÅ¬§±³¸±c>¦a>Íu>ãT>#ÅÅÏÅa>åÍÅÏÅsåa>Åt>u>>a>Ðc>¬WÅåÍckCªaTÅaÈtIJßcsÅÏçaæT@têgXÔÒ½¹°´½¹ igÏÍÍtpNsuN>TLÅÏÍ¬WÅrÅÐÅc>Nåa_c@>´Þ¯¸´ecpN#ÅÏÍsuN>EzæsNJd>NuJK>ÈaN>âT4ÏÍa>L>cb>ÅÏæÅÒÐtÀåÍuTÅsc>ÅæsÅÍWT>Ååc~T6sWuItßÅT³¶Þ³²¸¯±upN#ÅÏÍ4LKÍÅaæÏrÅ¬Wc}ÈÏt~æÅsÕt>cÅÏf>tæ`>ÏTu>æåÍÏæÀ±®Þ¯´¸²ÏÍÅÏäÀÐÅuyT>M>K>>T>t>¬åa>Íc>c>Îªec>¬WÅåÍÏæÀÏTK@uNWÏtPuKÏÐTÀäÅtLséTcHÅÏäÀæsÅÍuNWÏtPpÅæÅçÅsCÅÏu>N>T>a>ÍuäT>@>såa>äT>Nu>ÅÏT>T>åc>~T>uT>ÅÈÅt>êec>pN#ÅÏͬåc>N>æ½W>N>-c>>c>>äT>K>>T>Àæ½W>N>ÏT>>#c>>äT>K>rÅT>>À¸é>ªa>Ås>>ÅÍuT>Ít>séT>cuJ>WK>c>Tc>ÏÍsWÅãÍc>utK>uG>}ÐÅuT>æªÓTÏÅc>IÈÅt>êcT>WÅæÏTMÅtêrÅ¬§²°Þ°®¸³¬á¬Ïª²¯¸²c>¦½WNÍc>rÅ¸aLcusÍÏt>uq@ÍtuuG}ÏTÍÍtoLÅªÍÏæÀWG}sÅÏäTÍcsKsIÀÐÅeuN¸aÐTuYNMÅÏsJr>Åæ¬§´¸´c¬á¬Ï¦aÍÈÏT@>åÍsÅÏÍtäÅa>æT@tæäT>}>aÅtu.Åc>s¬aÍÒcçÅsDpTaÏÍÅaÈtIJåÏTÏÍÅÏÍtsDtæÅsaXTyÒÊxXÒxRyPRPæu>>>N>>>i>ÅæÏåÏT>>>ÏÍsE>>>ÅææÍ4>>>>´¸´Þ°®¸±ec>>>pN>>>>#ÅÐÅWK>>>>>>r>ÅÏÍåc>>>T>>>ÍtN>WJ>sÐTÀÏÍsu>N>¸WÅs>Tc>N>NF>ut>>Ït>C>WNE>zæªs>c>ÏÅcfT>N>ÅcÅ

Page 50

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½WNÏT#crÅc}³®ªftsJNæãtpTH>ÏÍæsTTÏTaL>rÅÐÅÅÏÍtaÍcntªÍtÏtD>ÏÍuÍÅtTåc>N>æÏa>æÏÍT>ªäÅc>Åt>ªäÅÏÍÅc>>ÐÅW>Åt>u>N>¬ÍÏæÀWÍs>ÅÏÍt>uE>ÅæâH>>ÅæuE>N>>çT>a>>L>æa>N>ÐÅçÏT>>sa>L>ÐT>Àc>>}>ÍuT>>T>>ÅÏuM>T>@>iÅæÏT>>åa>d>çÏæÍa>>T>>>.ÍT>>>M>>>L>>>@>>>N>>>fÅÍc>>>T>>>s>Ít>>åÍc>>>s>c>>>%Ít>>>sÅÏs>>>Àe>>>æa>>>T>>>u>T>>K>>>>>>ŧ±®Þ°¶¸¯®cá¬Ï¦y#RéÊÔÒÊg¬Ï¦WÅåaÀäT>N>sru>N>äÅc>ÅtæäÅÏÍÅc>ÐÅÏT>raL>a>aa>M>çTs>t>ÏÍçT>>s>>t>>>ÏÍéT>>L>>>K>>z¬§³¸·äc>>Þ¯¹¯²¸¯×Å¹¯®¸°¶ª³´Þ³²¸¯±ª³®Þ´²¸¯°u>>>s¬ásçc}ÍäTÐÅsILÅçÅcæåaåÍcãTqNJ>ÏæÅuTÅÐÅÆtHEãTscGoÐÅâtÏet¬á¬Ï¦WÅåa>Íc>g>>@>a>æÅa>>ÏÍÅc>äÅt>>L>T>a>>T>d>T>>K>>a>>Ås>ÅÍÅÏãT>4>>K>¬WÅÏÅcsÐÅ×tztqNLNätLÅ¬§¯·¸¯äÅcG>c@>NWN>sN>uÈTNM>ÅqJcD>ÐÅsKJrÅuE>ÅæuLE>6ÅÍWÅqJ>sÀ¬aÅåÍÅÍåÏTrÅÏÍuTNztätLT-aäTÐÐÅÑaHÆTuNÐÅsa>L>T>mt>äÅa>Ðc>a>ÅåÍc>uc>E>u>N>>c>Åt>æÏÍÅc>sÅÏuT>>ÍÏÅÍäT>I>ÅÞ¬aT.ÍÏTaNPÅÏsNzcrÅsÍÏÅaÍtæuJCÅaãÏÍæaÅåaÀTNÍsæÅuJÊÅæÍÐÅÏTN>>mt>éT>>T>çÐT>ct>A>ÏÍéT>~t>A>>ªaL>un>N>C>u>N>>WÅæÏoT>sN>zc>rŬWÅåaåÍÅÍäT@-cÐÅcrÏtD>LÈÏt>~rÅÏÍ¬a>Åsc>cD>ÏÍÅÏÏÍÅc>sKJ>uLE>rc>Íæa>äÅc>G>ÐÅuBE>ÞÐÅUJÅsNzcrÅ¬uNcItäÅÏÍÅcuLEaÅåaÀTNÍsmtæ-cÐÅsWÅuÅaÐcaT>s>>Å¬WÅs>c>ÏÅc>×T>ÍÍÏt>çÅs>T>>qM>çT>s>L>c>D>ÐÅªäT>>>æc>rc>>G>çt>¬ÍÏÅÍÈcTFWÅÅÏbåÏÅtK-csILÅsÍTHÅTÏtbsNzcsÍcçÏæÀÍTrÅªaÅscb>ÅÏäÀdNc>~TEoN>tTäÅc>GæWÅât>ÍÏtc>@Nét>KEsuJ>åÅÏÞÏTI>æa>L>>æÅçTt>K>c>é>u>NoÍd>äÅa>æT>@t>ªu>NäÅÏÍÅc>ÐÅÏt>D>LsWÅÍÏtoÍdÏæTãT>KÏÍåÐæcÅqæs>bäTÐÏÍqªäÀåÍc>ãtMG>ÏÍÏÍÅcsKJ>äÍc¬aTuaNPuNäÅÏÍÅc>ÈÏTåÏT>ÏÍsÍt.sT>zÅdN>ÅÏrÅäÅtuäTa>LÅt>c@>N×ÅçÅc>pIrÅsäTcuLEªåastTNJ>ÏÍpNTÅÅaÅsWÅÍaT¬WÅåaÀpN#ÅÏÍs_N~cNGçÅcrÅcTL¬aTåaÀÍttT>NJäÀÐÅeæåastpN#ÅWsWNÈcBÐÅÏåæsæåaNK>MuÅÏäÀÑaHÅËæÏÏtT>st}T>NJÅaÅÐÅsqN>LNaT>pN#ÅssÅa>>ÅÐÅÅÏu>N>äÅÏÍÅc>ÈÏT>>ªT>>N>J>Ít>d>N>æåÍÅÍÏÅc>nK>E>ÍÏt>st>}>ÅÏ-c>

Page 51

ZZZLUDQFDWKROLFFRP³¯½atusecpN#ÅÈcB>ªäT>GH>ÅkT>>ÏÍæäT0ÅØ>ÅÏÍsqNL>N>uÒT>IL>rÅÏÍ¬WÅåÍt>.c>N>G>uJ>I>ÑaHÅËæÏÈÏaTæÏToTMLsaÅsTLs@N>KçÅÏbdNTåaLÍÈT#ÏÍTÅÏ-crÅTäT>K>ªpI>4K>s¬WÅåÍÏæÀTN>ÍsWÅa>sT}>c>sÅÏu>Næåa>Íc>ÏæÏTåcuæc>äÅtLE>æåÍt.nK>EÅÏÍt>ÐÅÏdN>T>NJ>ªÑaH>ÅËæÏitåc>Täa>ÏæÏTÐÅÏÐÅÏæfÍTM>TÅÏÅa>äÅaÐc>ÑaH>ÅËæÏit>ªaT>uáTu>c>W×tc>ÐÅéTsäT>0ÅsçÍN>>q@>>äc>ÏÍd>>N>>äÀc>ª-c>>Èc>B>>ÈÏT>>I>ÍÏt>>ÏÍ¬ÍÏæÀuT>>N>Ísa>>N>>K>E>>¬aT.uãÅÅÏ-cÈcBÈÏTIæåÍcåÏTÅÍtc~TEçTTNJÏæÀÍTa>TuæÍt>uäT>aL>ÅtÐÅuB>E>UAE>XT×t>zt>rÅsaL>crÅc>åæaÅåÍtåaNHrÅcª-a>çTTNJãTK>ÈTÅæÏnTCqäTæc>çTNJäÅÏÅb}T>NLsasÏtãæÍÐæÏÏÍc>t¬äÀÐÅa>Eqæu>Na>tÐÅp>qªåÍtÅÏb>åÏÅtK>-cÈc>BsæçÏÅÍÏTÐÅfNs-cÈcB¸WG>ÍtsDtÏÍªaE>ÏÍ_N-aHaN>WTLs¯³²´suJ}L>æÐ¬WÅåaT>uTÅÏbÏt>CT>KdN>äÀÐÅaE>æatäT>ÐÏÍªåÍtÅÏb>uN>atãT>K>>æ`>ÏæÐÑa>>H>>çT>>>N>>J>>äT>>0År¸W>ÅÍäT>>ÎÅäc>>c>>M>ÏÍ¯³°¶s>t>>ÅüÏÍÍt>>st>>¬WæåÍtÑaH>æÅÏbs@NK>-csßÅc>ÅrÅsãcNuÈÍTM>sÅÏÍtçTs>tsaL>ªuN>dN>Àåd>Ea>tÐÅa>E-c>aÍc>ucI>suT>azsqrt>Tåc>TæäcæÍT>Å¬WÅpH>äÅaH>sT>@åa>N>HrÅsÍc>ãÅæWT>cªs>ÅÍmt>ÐÅc}>ÍåÍÅÍWÍÐÅÅÏÑaH>ÅËæÏitT>N>J>çÏæÏTÐÅÏuL>ET>äT>>æcsI>LÅc>T>éT>K>ÅæaE>¬aÍÅÍmÐÅdNÅÏ-cÈcBÈÏTIÐÅÏªaÍtêh IÔXQçÅc>½qN>L>áÏÍÅÏäT>ÐäÀiÅc>qN>Åt>>sqN>>>>ÏæÍu>N>äÅÏæÍÐÅÏa>H>ÀÐæc>ÅT>T>Àcæåa>qN>HfÅÍÐÅuG>J>çT>s>ÏsãtJ>åÐæcÅsWÅÍÍT>saT>âÅt>êrÅs`TªuÅæÏãt>J>>é>¬WÅs>>T>>ÓT>A>>>ÅæÅçT>>N>ÍæäT>>>ÅÍt>æÐÅu>~t>A>>>WK>>>ss>>ÏfÅÍmJ>>çT>sI>>åaM>c>uÍÀÐÅÏu>N>äÅÏæÍÏÍ¬åc>Næu>TN>ªuT>K>>ÅªuL>ÞäÅæÏcªuÍÀcáTTËÅæÏÅT>TtÍÐÅsJ>JouæWÅuaÐæÈTN>åaLLc>ÀÅaéTKJ>¬ÍtsG>Àæp>>ÏT>>ÏT>uÅæÏu>ÅÏT>ªçÏT>K>N>oé>¬a>Ås>ÅÍiJ>æÎt>G>æÅäÅæÏæq>TUE>XTWÅrI>1UTC>rÅ¬WÅåÍtaN>JuæÏãt>ÎtG>cNP>åaL>ÍäT@ouªuyÅcqJsÅcIÏTÏÎTÅ¬ÍÏÅÍãTWKJcAsäÅÏæÍäÀäTÍcuÅÍTcÅcÏÍuæªÍtäÅc}ÍssaTuäÀãdJªWÅÈæT>GTäÅÏæÍTsuÅÏæÍ×TzæÅáÏÍ¬WÅåaTuäT>ÀåÏT>ÏÍsI>ÀuªqN>>L>uÏc>æÏt>T>s>>t>ÏÍÐÅÏÍua>u>>>T>¬-c>}>L>ãÅc>>>Åc>D>T>

Page 52

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½WNÏT#crÅc}³°ÕT>ÏÅåt>sqN>Lm@>ÅÏuT>M>LnC>L>äÀÍt>ÏÅæaN>ÅäÅt>uÈÏt>~rÅÏÍ¬qN>yT.ÈæT>B>¬WÅåÍÅÍupNI@ÅaæTNÍTÅÏäTÐäÀãÍc[#RëÊeP#ÊÒyäÅtLsecUTÐÅÍcuÊÅcÅÅÏ4TNæåÍÅÍuãT#ÅuÅdEuNs×tztrÅuNäT>ÐÏÍdN>çc}ÍäT>¬åaÍc>}syÅÏÅªa>TÏæÀWG>}æUN>ÍtçÍt>ssçdNäT@såÍtrÅªsÅÍWNKÅecc>DÏÍsÀ¬aLÅÍÅÏaNJ>ËÅæÏÅÊÅcÅæäÍÅÍTGçæcN¬ÍÏÅÍutMGæuLEsuNWÏtPÏÍaNJËÅæÏÅÊÅcÅæTådEãT#ÅÈÏaaÍçÍTÐ4TNæÍÅÍuTGÅÏçÏTN>äÅÏTKNuNsåÍcÍd>tÍtpN#ÅpÅæÅÐÅecåt>ÅcÅc>ÏÍÍT>ÐÍÅaE>saN>J>ËÅæÏÅÊÅcÅæäÅÏT>KN>çÍt>M>éTL>K>z¬§±°¸¯¦ÍcuÊÅc>ÅÅÏæåÍÅÍçæÏuEC>çÅsÍTsÍt>äÀs>T@>kTærÅT>À¬auãT>#Åc>MåÐÅæÏÍÏT>LªäT>Íc½WTLÅÏÍæåaÀ_NsIJaLTÍtt_NäaÀÏTDÅÏÍuTc}ÍsIÏt>C>åÍc>pH>ÈT>N>ydc>ÎT>æc>Ëæc>@>ÏtC>ÅÏT>t>ÍÊÅc>ÅæT>T>GÐÅuB>E>ec>ÅÏTTG>rÅsuÐÅÏss>tTa>ÅåaÒÏÅd>çÏtkT>ærÅ¬aT>.uaN>PÅÏT>scD¬ÍÍcßtCEaÍuãT#ÅçÅ¸ÍÐuÍTcäTÏa4Ðc>ÐÅçÅåÍÐrsITL§±²¸¯¦W>NæÅaLÅÍu4>TNua>ÏÅÐÀÅc>>sqÍu>a>L>>t>>Åa>sÅÏt>>½uÅt>>usrÐÅu>T>E>>çÅa>>c>>>u>>N>¬§°²¸¯¦ÅaÑæa>¸u>st>*ÅÍu¸ÍÐuÍT>cãt>T>cG>ÏÍçc>}ÍåÍÐræ§µ¸³¦öÏdrT¬aL>ÅÍupÐÅ4TN>aaustT>MaÐÅeäTÍcsÅÏs>ÀäTra½uáÏT>äÀcª_N>tTÀ¸Ítåa>NcäTÍÐrÏT>GcN>DuÅÏTæÈTK>JTdN>pN#ÅÏÍsuE>TæãTK>ÐÅe¬§´¯¸¯²¦aT>uecpN>#ÅäTT>sÕtc>UTC>rÅuæåÍÅÍ`TöÏdrTsuLæÏsrÅcTL¬WÅusuNWÅÍäÅtuªåacÎecT>6>G>r>ãT>}>>L>pN>#ÅsN>æÅçT>>M>J>A>ÏÍuL>E>>é>suÏt>~ÏÍÍt>s>>G>ÅÏÍt>Wt>æÅÏc@qqc}>ÍÈÅdE>aLTK>4TN>ÊÅcÅ¬ÍcuÈt>IsÏÅÍÅæÅÏäTÀåÍÐrÓT>Åçc}ÍÐÅeuI>u>TpÅcr>Åuæ¬aTÏuäa>ÆtJ>AäTÐÏÍUN>J~ÐÅÏsG>TI>säTNÅÏuTIaNJËÅæÏÅÊÅcÅæTåd>E¬WÅåaNcÅcpTsGT>IWTÐtL¬ÍtãT#ŬaÍcuræÏTMÀãtMGæuLEªäaÆtJAÐÅesaÍcuêh IwëeRNÐÊëÔÊÏÊgÊaN>J>ËÅæÏÅÊÅc>Åoæåd>>E>säÀÏÍsqN>Lu>uÏc>ÅÏecp>N#ÅÐÅu>K>>ät>L>ÅÍtåÍc>ÒcN>>ªcc>ËæÏsäTÏa>ÐÅuA>ÍÏtrÅÏÍ¬§²±¸³Þ±³¸²¦WÅåa>pH>

Page 53

ZZZLUDQFDWKROLFFRP³±½atusecpN#ÅÈtIsÏÅÍÅæÅÏæÅsT>@ÍÏÅt>aLT>suN>pNÍssuæ¬W>NuN>WÅÍuut>srÅsqN>T>>s>ÅÍst>>a>T>ÈÏt>>~c>s¬WÅÏÅt>>ÍçÅåÐÅa>ÅT>âÅt>>êrÅs`T>½Íc>>I>çÅcuJKsÍtWKÏæm>CTaæÅaaL>ãÅWÅsÅÍWÏtPªçÍt>MÐÅegÏÍæs>>Ïg>>r>Å¸WÅåa>>åÍÅÍ_N>>>zt>>4>>L>>sJ>>>~T>>æª§¯·¸³¦WÅåÍÅÍãT>>>#ÅæÅsT>TG>ssÅt>ÍrÅ¬§°®¸³¦ÍcuãÅÍt>åÍÅÍãT>#ÅæÅçÅcu>NÅÏs>ÀeN>tT>IÍÐÅsIJªÍcuãÅÍtaNJËÅæÏÅcNPW$ÐtLuæsITLWÅacuNWGu.Ít¸Ícc>NN>FsN>T>rÅãÍcpK>eI¬WG>ur>äT>cW4>Ðc>ÏÍuN>ÐÅWæäTK>ÍæcT>MÀ4>ÐcÐÅa>ÍcuWÅt>ÏÍuN>ÐÅsI>TL>¦aL>ÅÍd>NÀÕT>N>ÅçÅsæÏéäT>ÀTuJN>K>uT>ÅÍaLT>WNE>zærÅaN>cäÅtu¬§°®¸³¦a>aåÍÐWG>}a>ETÅª§¯µ¸³suNuLEa>ÀÏÍuJKæpTçc>tAÈÏt~suN>dNTÏÐÅe>sWNuTaH>ËcpN#ÅäT>a>L>ÅtÍc>Òt>Åc>u>T>>s>>Å½ÍÍcãÅäT>>c>W4>ÐcÏÍÅa>c>>äÅtL>säTc@4ÐcÏÍsuNEzæTâTæaÅåÍtWcWésaÍtuTNNc@Nec¬aaNTÏunH$saaÅtuçÏasÅtÍÍÏtÏÍsÅÏucäTKaLÅÍÏÅaT0ÅäÅtLÂ[#RÒgvÊêgXu>>>N>>>äÅÍc>>>T>>>Íc>>>>u.ÏT>>>M>>>ÅçÍt>>>>>>>M>>>ÐÅeuæªW>>>>ÅÍuåÍÐrÍc>>>>sÅÏs>>>ÀuNT¬aÍtW>ÅÍuåÍÐrsÀsWuÍÐWG}sJ>cÏÍÐtLäÅÍcT¬a>LÅÍu.ÅÏäTÀsuc¬aÅÏuäTcWENfcc~TLc>æÅsaÍcuåaT@æaLÏuTÏÍs¸aaNcuÍtÐÅaLL>uÑTÅÅÏWENçÅÏæTæßÏüçdN>sÍtäÀsT@WcuÅcaL>Åt>sÍt>s>TN>Òc>>a>äÀT>ÐtL>äT>@ÅäT>0Åuæ½§²¯¸²¦W>NÍc>rÅåc>T>uNsÍcaÅtãÅÑcCaEua>¬ÍtåaNcÅcUNJ~WæÐtL>¬aLLWTÏÍuTuTu>N>Wt>åÏT>ÏÍuJ>I>@>UN>J>~çT>ÏÍuæÏc>>ÅäÀçÅc>åc>T>¬§°·¸¶¦WÅ_N>pTsÅÏu@äT>ÍtsaNÏa>ÅtÅcuTÐät>ÏçÅcäÀÐÅaE¬§±·¸¯³¦Ítåa>T.¬aTsÅÍTMTtÐÅçÅsKÅææÑcrcItsILÅäæaaLTcäTcWæäTc@y#RìëgRaLÅanªaÍtåaÍÅÏsEÅærÅæåÍtczTÑæcTcÍäaåaÐãT}LÏÍsuTæuG}sÅÏäTÀu>NçæcNuæ¬Ít>ÍæÐuJNÐtL>ÅcÐª§²±¸³¦aLL>Iu>~åÏTrÅÏÍçT>>N>>ÍæÅäÍt>>T>>sW>ÅÍÍt>>æua>>ÐæÈT>>N>>>çæc>>N>>çÅåÐÅa>>ÅsæÅÏÍ¬Ít>>åÍÏæÀÈc>>>N>>sD'äÀÏÍ¬Ít>ÍæÐuJ>NÐt>LU>JC>rÅäT>Nuæ¬a>Tåa>N>ÏÅcW>T>uÍtt>uyT>N>>4æÅ¬aÅs>@ÐTua>ÐsåÏTæÍäÐæÍst>}saL>c>}u4>$æÈcN>TiHu>T

Page 54

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½WNÏT#crÅc}³²åt>Åsst>äÅa>ss>>ÅæÍtåÍc>e)ÅÏu>N>pT>äTL>N>K>ÅT>sÍt>réT>>>>uÐcG>sfÅÏÀæ_J~ÏÍW>Åt>æÅæaN>@>T>GÅÏæÅäÐrÅäT>0Å¬ÍÏæÀuÏT>@t>cÐÅªWN>E>KãÅaÅTsÍtuÅtcÍçc}Í¬ÍtsT>ÐTÅÏuWTæÅqsÅcaÍsÅÍÅÍtåÅÏs@ÐT>uaÐsåÏT>æÍªuN>äTIÍd>æÍtäT>}>q@c>ÅcÏÍªÒÏa>äTL>NKÅÐÅÏT>cWÏuÑæcTsT>çtsu>NsuT}>LÏÍWÏÍÅc>ÐaÅs>NÀqÏÍåd>EæÍrÅ¬Ít>c@NÐTÅÏsEÅææÍrÅåÍÐÅæÍÍaéTLKz¬ÍÅÍçæÏWÅåÍt>çdctçÏTKNÏTÍsuÐsEÅæåÍÐÅæÍÍtåÍc>sçc>ÍæåÍt>çd>c>tÏT>ÍâT>åÍÐÅæÍÈaÏT>K>N>äÐ¸ÍÐTuÕt>c>qs¬aT.ÐTÀÅÏäÀsILÅçÅcuIaÅs@ÐTuaÐsæÍc¬sÅÍâT¬ÍÅÍuäT>@>uK>>>ær>K>C>u>æqM>>Ït>C>>ÅÏæÅWt>ªa>ukT>>u>N>ÐÅsuyæc>>N>æuG>}>ÍÍcÏT>I>ÀæræÏu>NWt>suT>}>LæÍt>ÍT>ÐuJ>NäT>Íc>Èc>Næu>G>}äT>L>N>K>ÅæÍT>K>>>ÅéT>L>K>z¬Ít>a>Åt>>sÏÍrc>T>ÏÍW>ät>L>>T>ss>ÀsW>>>U>E>ÐÅaE>sWÅu>T0Ås>aH>æËc>ät>>K>u>N>sW>>ÏT>K>N>äÐÍT>H>ÅæäT>0ÅæÑæc>T>qNÅtáÅÏÍÅÅac>æ_NäÅt>LsÅÏuNâæåt>IpTÏtC>TåaLÍÈT>#dNT>Ï¬ÍcuÏTsqN>Åtua>t>}r>u>NçT>åd>EÐÅT>åÍc>ÏTI>ecéÅc>>ÅsuTt>åüÅæäTN>csÍÏÅauT>KÀçTWÀT>uTÏÅéÅa>ÅuN>uyTÅtT>æcNrÅ¬qN>LsKc>æcNÍt>æçT>ÏüÏÍu>N>>çT>æc>N>>¬§¯¯¸¶¦a>@>åÍÅÍäT>Àsd>>c>uæa>Íc>>uWÅt>ÏÍæÅÐÅçæ¬aÍcuÏT>IÀÅÏuN>WtnK>ÅcÐªaÏæÀuÏÍWN>TEsÅÏua>ÐåÍcÎt>GäT>ÅaLT.uaÐäTNÍÀTÍcNusWÅuNäTKÊeÍxMNÕÊÔqN>Ïu>uJ>>N>>>K>>çT>>M>>T>>>ÅÍÐÅçÅåa>>d>>c>>st>>K>>>s>ec>>pN>>#ÅãÏT>M>>ÆT>>ÐT>>ÀÏÍTM>>K>>rÅÏæc>æäa>Åt>a>ÏÅÍu~t>A>>çÏÅt>Ís¯°æ¯¯ÈT>ÀçT>L>>Ås¬§±²Þ¯¸²¦¸-ÐÅÍcu¯°毯ÈTÀsätLÅ¬WÅäTÀaLæcNsuTÀsTÅWÅåaåÍÅÍTKsÅa>uyÅæcTcÐÅÏ¸WGuäTÀsuNÞ¯¯¬ÍtuäTNTMJsdNsKUE>¬aÍc>uc>N>>æåÍÐWG}>ªa>LK>MG>uæa>tL>@>Tªa>L>LN>æa>L>LåT>}>TÞ¯°ÏÍªÍt@áÏÍäÀãtMGTaturuJN>KçTMTÅÍsJNtåÍt.ÏT>MÅuNÅcÐaLLuãtM>GæuL>ET>WÅuÐt>ÀsJN>æouJ>N>KäT>>ÅÍaL>ucI>ÏT>N>ÅuäT>ÅsuÏt>~céTÅc~æéTECÅaåÍÅÏÅsaLIÈcN>sJrÅÐÅuÍÀWÅrI1st}¬ÍtáÏÍUTC

Page 55

ZZZLUDQFDWKROLFFRP³³½atusecpN#ÅÐÅfNät>L>Å½Ít@>åa>ÐcÀäT>TL>æa>LL>I>W@ÐT>a>L>>ÊÏTÏÍsäT>Àsa>T>rŬ-ÐÅÍcuÈI@rÅsqNLuÏcÅÏstKrÅuJ~ÅçTÏtsIÀ±±±ÒxyéXRXQNwhRwOePëgRwyXÅwXÊuTçÅcuçÅs@aÅærÎcçÅcæåaåÍÅÍqNKE>æÒcsWÅsN@utpWÏÍªU>4>>K>s¬W>ÅáÏÍpT>æãt>>M>G>>a>L>>T>>>T>L>>ÀuÅd>>>Å6>G>>r>Ðc>>ssuN>suyTM>J>kÅæÏÍªTt>æu>cN>Dät>ÏÍd>Næs>tÍt>pN>#ÅÏÍecs>ÀeIc>sKrÅT¬aÍcuáÏÍÅÏäÀuT>ÀsaaNLu>suTæåÍtåÍTæræÏÍt>.uäTNÅaãª×trÅÐÅçÍaE>çTMJ>sJNtu>N¸aLuaN>PÅÏäÀ±±iÏÍdNec>ÍtpN>#Å¯°ÆT>ÏÍc>t>J>çÏa¬a>L>K>M>G>a>L>>>Åt>usu>yT>T>s>>ÅÍc>uãÅäT>ÀsÅÏaLTsu>N¬aÅåÍcáÏÍÅÏp>TäTTÐÏãt>MGæuLE>utsäTa>tLWÅåaÀec>ãTNT>WÅåÍt.ÍT>ÅæåÍcÏT>IuT>MN>@ªua>ÐçÍTçTs>LoK>sÍtäT>ÐäTDÅæ¬aLWtHªåÍÅÍÏÅcaNPÍÏtÅÏÍtuBEªWTupNI@u>NäTLçTst>K4æÅYÏassuNd>NTÏÐÅeÈæTGWJsa>uåaNLäT>NN>itc}>ÍçT4ÐcÏÍs>uT}LuJ>NKçT>MT>ÅÍÐÅuBE¬aÍcuåtJ>ãtMGTæqM>sNæÅäTNN>cDÏÍªäTT>äÀãÍcçcIçTBæ?>LcWÍÐÅÅÏÍtÈa>æÒÐÏÅæsT>uLE>cN>N>Fua>ÐiÅcc>NN>Fc>Åc>TM>T>ÅÍrÅÐÅc}>ÍsI>ÀWJ>>ssa>ÍÅÍu_>N>zt>4>>L>u>>b>c>D>>ÐÅÅÏT>ãT>>M>Åst>>}>L>ÅãT>>ÅäÀÏÍ¬a>ÍÅÍÏTIÅæs>cb>ÅÏæÅuN>äTcM>@Kc>@N>srÅæªaÍc>u.áÏÍÅÏæÅãTNu>NäT>@t¿duN>saL>c>usN>4L>æWÏuÏTK>@âÅêt>osNæÅçT>T>NJçÅc>aÍt>åÍcât>p>H>>¬á¬Ï¦WÅåa>>sÅt>>W>>I>>T>>äT>>@>>T>>N>>æsD>>t>>sWÅu>Åc>>>>T>>N>>sJ>>>>J>>çT>M>T>>>ÅÍäÍt>>>ãt>>M>G>>æãT>M>>ÅeäÀÐÅ¬§WÅåa>Àe>c>pN>>#Å¯°¸²ÏÍsÞ·¸´kÅ¬aÏæÀuÏTK@sETrÅpJÐÅuIÅÏuJNKTMÀ6>ts>TM>LT>NJ>Ítãt>JE>TæqM>T>MÀãt>MG>æuLE>suJ>N>KçT>MT>ÅÍÍÏtÏÍÐæÏ×t>zt>ÈÏt>~s>ÏT>rÅT>æåÍÅÍWM>>çÅåÐT>qN>T>>G>çt>sÅÏT>>M>ÀsI>>J>ªÍc>I>T>>G>>ÅäÀÐÅçÍa>E>>nT>H>äÅt>usÍÏÅÍÅÏWd>rÅåÏT>E>>>ÅæsN>>@>äÍc>ÏT>I>ét>~Å¬a>ÍÏæÀÏÍÏTI>åÏT>æÍÍt>åa>åÍc>ÏT>I>uJ>N>>K>çT>M>T>>ÅÍÏÍsçc>æT>A>UN>c>ra>¬Ít>.ÕT>>L>>ÅÏÍsuJNKäT>ÅÍrÅÏÍ¸WÅ×tztr>ÅäÍÅÍäT@çÅcuts>t.äT@ÅÏbp>¬aÀucK>sÐÅa>Åt>u.uJ>T>N>sWÅs>I>rÅåÏT>ÏÍaN>P>WÅåa>Àec>pN>#Å·«±¸²aÏÆt>4>ÐÏÍÅc>ÐÍÅÍa>Åt>cK>T>uL>K>ÍqÏuJ>sÅÍæa>L>çcN>t>J>ât>A>äa>N>ÏWN>H>>t>âæÅsÏÍÏÍ×t>>zt>åa>>åÍÅÍ°®T>¯²Õt>>C>ÏÍs>uT>>>N>zt>>ÏÍuæ¬Íc>>a>Åt>>

Page 56

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½WNÏT#crÅc}³´ÅÏÏb>rÅsWÅuyT>4>>ÐT>T>M>>>J>WN>t>>>>sI>J>>W>N>a>Àa>>Åt>WÍssut>>A>>ÍtæT>sÍt>u>N>ãWN>H>t>ät>Åc>N>äÀßa>Åa>ÅÏÍs>uJ>U>Nc>ra>¬a>c>b>uåaÀÏÍäT>at>LæäT>ÍcçÅc>uHt>@ÈÏt>~sæsT>cN>NF>aÏuÍt>ßasT>uL>KͬaLTccKsÅÏãaLÅtæåÍtÆtæaTuLNÐaLTsuTsWÅUTLuLETÅÏäÀéTLKzåÍcÏTI>uN6cbWJ_NztçÅc>ÅÏuJNKäTÅÍec¬ÍtåaÐÅcÅuMT@ÈTcDåÏTrÅÏÍdNæÅÐÅfNsITLWÅåÍt.syÅÏÅÐæÏ±±±±±ÒxêeÕgÅéXÅéXXPêÒg[DÕXÊÒX±±±±±çTM>T>ÅÍãt>MG>ÍÏÅa>äTI>ÅWÅåÍt>.ãÅkT>ÏtC>sWÅçÏT>}pN>#ÅT>ML>ec>cDLaLT/uTqMTMJãtMGsWÅrÅcuMÅWN@æåÍÅÏÅrÅcTL¬ÍcáÏÍÅÏuJNKecsu>Ït~ÏÍåÍt>äT>a>t>La>WN>WJ>sÍt>çT>sD>tÏÍu>N>WN>H>t>ãau>ÏÍÅÏecpN#ÅnCLãTKT¬aTuÅas@H>çÏæczpÅcÐÅuI×tztrÅWÅaHETÐÅÏrÅuæa>LT>CÅÏÅa>uyÅæcT>cÐÅÏT>WÅåaÀu>Nsc>Å¬qN>Tus>I4>Kãt>M>G>T>>ªÍÐT>uÏT>I>ÀÅÏu>>N>Wt>>sWÅçÅsE>ÅæT>M>>L>sªUN>>J>~sJ>c>äa>>N>ÏÅc>d>N>äÅÍc>T>>u>æs>ÅÍuyÅæc>>T>c>WK>>J>ªUN>J>>~sJ>c>äa>N>>ÏÅc>ãT>}>>L>sT>¬a>T>>uãTuyTN>ÐÅÏsecu>bscD>TrÅÏÍ¬aLT>.áÏÍÅÏÈTTG>ÅuLEaL>Åt>u.äÅÏÅaT0ÅçÅcWÅÍtt>_NsuN>åÍætINãT>NsuLEra>ÍtusTL>ÐTÍÏÅÍecp>N#ÅÏÍs>WÅçÏæÀÍT>sãÐ¬a>uT>cU>NJ>~c>sI>ÀÐÅec>}>a>Íc>}>ÏT>I>ÀsÀ¬aTuãtKcÅcÏÍuN>sDtTMLªåaÀsD>torKzsãÏTMpAuJN>KäTÅÍÐÅec>sJ>N>æra>>¬a>T>>ãt>M>>G>såa>ÍÅc>ÅuÏt>>~séÅa>K>sD>>t>sa>ÍuäT>@>>¯°¬aLÅtäÀÏtTæuNdNTÏcDsCHÐÅÅÏæÅpN#ÅãTKWÅåÍcÈtÍÍtäTaLÅt±±±ÒxPDÒÔÊÒÊxP×xwg±±±Íæa>>¯°æ¯¯sÀæÍsiH>u>>>T>>§±²Þ¯¸²¦ÅÏec>pN>#ÅçT>M>>J>>st>K>>ÒÐÏŬÍÏÅÍãtMGsåÍcUNcqTçÏTTÏÍÅÏÍTLÅæáÏÅaªstKrÅÏÍec¬Ít.¬WÅåadcKäÍÅÍqNJEâTÏÍuNÏtcªåa>ÍcäTNTMJÈÏt~sssDtrŬåÍt.aNP>WÅããÅâTÏÍs_Nc>tArÅc>§°æ¯sÀ¦sDtrÅsaH>ÏÍec4>L>>pN>#Åc>>T>>c>¬a>>T>c>>ãÍc>>sÅÏÅa>ãT>>åa>>ÀsåÍt>c>>>>T>N>>äÀu>>N>rÅc>>T>L>>ÐTÀæËTÅÅÏÅa>uyÅæcTcT>åaÀsWÅuäÀWÅaãÍt>uNsaT>KMuåaT>@>ÅÏb¬a>L>TÏT>K>uäTL>K>ÍcÅu>Ít>aÅt>WN>H>tÐÅÏT>c>æÅWÏtP>¬a>T.¬Ï¦WcÏÅccNTW$aTudN>TssNæÅYTUsuT>æ§·Þ²¸²c¦aaÅt

Page 57

ZZZLUDQFDWKROLFFRP³µ½atusecpN#ŬϦÍÏÅa>çÐT>N>T>oK>s>Ít>Èt>I>J>çT>L>>çÅc>éT>L>K>z¬§±°Þ±®¸²âÍc>>sÅÍp>s¬á¬§°·Þ°´¸²aæÏuÍtsçÅsÅÍps¬áçÏæÀÍTsÐTNaÍcäæasÍt>.uÆTCuTNN>sÅÏtUTCecçt>âTKÅsácÅÏÍtäT>0ÅTÍc>ustæÅÏäT>Àâæu}>ªTs>LI>æUNH>E¬a>LÅÍa>NÅrÅÍtÏÍÅÏt>IN>ãTN>Ïb>Ta>LT>çÏæÏT>çT4>ÐÍcunt>@>ÅÏäTÀÏT>}pN>#Åe¬a>LL>uæªÍtoÏTæqMd>NsKuNd>NTÏæöcÐÅfN>sÅ¬aLT>ccKsÅÏäÀsc>bÐÅaETÅ¬§°²Þ°¯¸²ØÅc>ps¬á¬Ï¦Ít@ÏT>IÀsÏÅaÍt>æuTMLd>NNät>LÅaT>äTÏT>>ÏrÅcT>L>aÏÅÍu>c>ÍÅau>yÅæcT>c>ÐÅÏsfÅÍcT>u>Nd>N>T>Ïæöc>Òtsc¸WÅåÍc>aNP>éÅaaÈT>KJrÅÏÅc>ITec>æaTäÍÅÍÒt>æ6cb>Òt>æ§±¸²¬á¬Ï¦¬WÅäÍÅÍÒt>Ít>A>H>¬§°±æ·¸²s¬á¬Ï¦Ít>L>@>ÍÏÅÍÅt>L>¬§°³Þ°²¸²äÅdNps¬á¬Ï¦åÐÅaÅæaäæaäÍÅÍÏÍsuTÀsÍtÏTIÀäT}KcÅauyÅæcTcsWÅrÅpäÍÏæÀÐÅÏtDLåcTæÏT>I>ÀU>N>J>~s>J>N>>t>æÍÏÅÍÍt>æu>>N>ÏÍs>Åa>uyÅæc>>T>c>>¬ÊÏT>ÏÍsæªa>>L>>>>pÅÍÐÅWÅçÅs~ª6>T>åÍÏÐÀsæWÅu>G>}>ÍT>>ÅçÅc>ssT>M>J>>st>K>r>Å¬Ít>uÅaÈtIJåÏTÏÍecnKEtRXÊÔÒXQNë1eeQÔÒXQNäTNÐcrÅæWÅauÐTéT>cÅrÅÍcuÏTIp>Ít6GrÏÍu>NsuEtoiHÅc>ÐªÍt>.4N>E>ÅÏäÀÍæa>äÅt>pI>@>uæa>T>uYÅÏéT>>>-aa>M>U>ÏÍÏÍsuyTst.¬ÍæÏuÏTITKEoTp>)ÅÆczoªuJNKäTÅÍouL>EsçcsKJuJNKst}qNÍäT@>T-ÅåÍcÆTÅÅÏTMÀsIJ>WNTMÀpTWcMqN>LucÎTLŬaTcêtäTatLÏÍTæaLÍTÅcPæäTNTªaÀÏTIqNJEæÒÐtÀÏÍaÅtu×ÕxÅìÊgÐÅæaL>LuÐT>ÀaL>ÅÍuÅÏäÀsK>sutzt>ÐÅét>KE>ªuJN>>KäT>ÅÍ×t>rcåÍT>ÏÍaL>T>s>ÅÍÑÅc>æqN>TæåÍt>ÏÅæa>N>ÅäÅa>a>TãÍc>s>ÀæÅa>pK>åÏT>ÏÍut>ztªäÀ¬ÍtuçcNsNéTKNHuJNKäTÅÍÐÅWGäÅtuÍÏtrÅÏÍ¬aLLuçcNsN4>ÐäÀÏÍçæ¬a>>T>>@>Åu>Ïb>äÀÏÍÍt>>qt>>ÏÍæa>>L>>uÏT>Ít>>sÏd>>ÏÍçÐÏæT>>@>>aL>WÅÍc>çc}>ÍÐÅeuI>ÅÏmJ>>ÈtA>>aÅt>>sIÏt>C>ÍÏTuu>GJ>>çT>ÏbãÅac>UT>Ls4>}>Læo>çT>ÏÅdÅT>ÅÏât>A>e>¬Íæc>4ÐÅçd>N>sIL>Åäæa>

Page 58

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½WNÏT#crÅc}³¶æT>M>T>>ÅçÅc>Ít>WN>@>ÏÍsd>N>a>æÅa>UN>c>4>K>s§°·Þ°±¸°¶ÒŦa>t>uWÅuH@>c>æst.ªÏT>>ÏrÅæa>T.uÏT>>Ïst4>K>sÍÏÅÍÅÏÍc>æu}ÅÐc>WT>MäT>Íc>¬äT}KäTLNKÅæÍTKÅçÅcWÅçÅsK@cdNæãÅtÅçTêæÏçÅcWÅsNGAçÅåÏt>ÏÍÅÏTMÅc>dJcÏÐ¬W>NËtzææuL>æÏrÅsåÏÅtKTçc>NsN>uæaÅtãtJE>éÅaEWTa>ÅtayÅÐÍÅtT>ÆcªåcHªçÅåÐÅaÅsÏT>äTTÏÍTÅ¬a>LuæaLusNG>AÅÏÍtWJd>NaæÅa¸Wt>ÍtåaaN>tÏTN>sÐæÏouçTN>ÏÅ¬aªaaÀæÅÐÅesçc}ÍäÅc>TNTÅ¬§±®Þ°µ¸´ÏŦW>NutdNN>äÀÏÍsaTuÏͬ§±Þ°¸±¹±°Þ¯¶¸°°àd¦aÅåÍt4aæÅåÐÅaÅséX RÒX ÊìÊgpNäÅcKFN>ÐÅuI¬WÅåasTäT>NÍTÅçÅciH>sqNLuuÏcÅÏuJ>ätLÅÏÅÐTÏÍçÍcåÏæÍåa>Læc>ätK>æÅ¬aL>EJ>ÅÏfTs>tæat>L@>ÅÏæÅäTL>ãÍcWÅÍsL>@>æsL>c>Åa>ãäa>N>L>sW>>ÅÏÅa>ãt>WÅt>uæÅ¬§°Þ¯¸³³ÒŦÍÐu>ÍT>c>¬§¯¯¸¶T¬á¬Ï¦aÅÍcsåa>s>G>ÐæÏos>uJ>>UN>c>r>a>¬a>c>N>uÏÅc>>c>N>T>W$äT>a>>t>L>ÐÅuB>E>§´Þ¯¸·XŦaL>T.u_c>@æåÍÅÍ_N>ztÅÏäÀäÅa>LÍc>saÀuÏÍuÍÅut>ztÈÏt>~ÏÍçÅsD>t>çT>L>>ÈÏt>~säT>>ÅÍ4>K>åc>T>æ§±¸¶X>¦a>T>uÑT>I>E>ÅÈÅÏt>ÏÍs¬§´t¦aTuuaÐäTåÏTÏÍæåaÀpN#ÅÏÍsaÀuePyæÔÒÒëÊÒk@>ãTsuÐÍæÅÍ¬ÍÐTc>NÅÏáT>cCT>æÏÅtÍçt}>Go×æc>aÅtup>orÅUsÅÏåTÍTÍtÏT>ÏÍÏÍsçcTN¬ÍÅÍ6@>sÅÏæÅutTctæÍc>ÍtsTsÅÏraÍcWTIåT>ÍTçÅcuTÅÍæÅ½ÍÐÅÍc>ÏTäÀsWÅtus>t}uæÍcIT>ÏåTLÒtsäT>ÅÍrÅäaNL>ÐÅåTÍTät>¬ÍÍÐÍuÅÏaLK>uA>åca>LKæc>çÍcsËc>sÍcât>ÍæÅÍu>t>ÍcäÀ¸WG>æÅsc>TN>WÅöc>n>Íc>rÅ¸aÀuÍæÅÍäÅaææuÅeuJNKäTÅÍ¬Ít.stªåaäTKN@æåÍtãcuAsNÒÏTåÍtãtJEcÅÐTÀÐÅãÅaÅrÅsN>sÅ¬ÍtKL×TÍÍtÐÅuÅæÏcD>ÐÅsIÏtCåÍcÏÅaNÅϬ§¯²tKÞ°¬á¬Ïª¯°tKÞ°¦ÍtsÅaÅcCsÅÏÍtÏTrÅTcTNæ[#R8PvÊêÔÊxOªÍtäTN>WcsT>æaT>ÏTI>ÀæræÏuJN>uJN>K>äT>ÅÍcÅsa>ÏucD>L4>LåadcWT>ÏsÅÏçaTæTæc>ugqNIuT>Åuæé¬WÅÍaÅt>çÍTÐcN>P

Page 59

ZZZLUDQFDWKROLFFRP³·½atusecpN#ÅÏTst>d>T>Åªa>LL>ÆT>>>ÅÍtçÅc>uT>ÍT>a>L>Åt>usäT>>ÏÍrc>N>äT>ÅÍa>Ít>¬§·ÏæÅͦÍcIÍtåTÅstÅÏäTÀuJNKäTÅÍrÅuæ¬asGäT@ÅcaLTNuJæÅͬÍcNÏÅcäTMJÅmÍÏÏÍäTÅsWÅÏÅtTÏTNéXXÕÔXæXÕÊçÍædfT~sÍcsN@cKuuTTsÅÏpN>yÅcÅuLäÅaTuçTNEÅsuT}L¬§³ÒŦÍÏæÀWÍsuItsNsN@rÅÐÅªÍcaÅtácÅÏäÀsIT>L¬a>ÀuÏÍYÅÏuMN>@>ÈÏt~ss>Ïs>Ïs-ÏÅÍWÍÏÍçaa>st.oL>ÅTÅa>>>Íui>>>>ÅÏäÀu>>>âT>>>N>>>d>>>>ª§¯®¸¯°ª¯®¸³ª°¯¸°ÏŦåÍc>>>åÏT>>>ÅäÀsu>>>>çT>>>N>>>ÏÅsäT>Tp>4K>WTc>NN>FäT>ÍcâÍW>TsuT>}L>¬§¯²Þ¯®¸¯·ª¯´Þ¯¸¯³àd¦äÍcÏT>I>T>ÍtçT>ÍÏÍc>N>Åd>äTa>L>Åc>ÐÅuI>æ§³Þ°¸°µÒŦaÀÏÍÅa>åa>æÈÏt>~¬§¯¶Þ·¸¶®d¦WÅåÍcåÏTÅäÀsªprÅÐÅçÅåüÅæäTNÏÍäT>Tp>¬WÅåasyÅÏÅaaçÅåt>NsªaL>TL>usKsçctA>TL>ÅÏÍsJsIJ>WNÏTÏÍãÍc×t>ztc}ÍäT>ÅÍrÅÏÍ¬aÀuÏÍäTTÐÏpÈÏt>~sªuNäÅÍÐÍsaLÅt>u.ÅcÐªa>cb>u.uæaL>LuáÏÍÅÏpu>LEäT>LÅ¬WÅãÍc>äTÅt>@N¬ÍtåÍcâtÅÏuMN@4LÍæÅÍsuÏt~ÏÍª§¯°Þ¯¸¯°c¦atsN@fIÍÀ[ÊrOIëgMKéXXwMvÊsT>ÏÍÅÏäÀuL>EsI>L>Åäæaa>c>b>a>LuäT>N>çÍT>ÅsÅÏuJ>>WÅrI1eI>c>ÏÍc@NrÅ¬§±²¸²c¬á¬Ï¦aLÅtuçc@N_NztTæaL@aÅuäÀåÏTÏÍéÅaE¬aLTãÅaé>¬a>L>T>s>ÅÍß>ÅÍt>uåa>T>@>ét>K>Es>ÀT>uJ>N>>K>äT>>ÅÍsWÅçÍÏt>åTc>¦ª§²c¦½a>Lm>Jæa>T>T>ÏTæT>M}>L>äTN>ÅÏÍtçT>M>cãa>LsW>ÅcÐc>WÍÐÅÅÏÍtçTLEuJIäT@ÅÏbuJN>KäTÅÍaTdNTéTE>ÅæsÏÏassuaLÏÅaHrÅ½aL>T>u4Ðc>ªÍT>ÒÐæÔcE>ÏÍst>}L>a>ÅÏäÀsWÅçÏb>×tsrÅ¬§a>ÍuaT¬ÍtL@ÍÏÅÍÅtLÒtsc>¸aLuÅaNsKTsJK>rÅTUJÅuJNKçTM>TÅÍpNcÐcæÏbÐÅÏt>DLT>LÅÏÍ¬¬¬-aTu>cN>qNÅÍu.jGÐÅÅÏäÀc>NG>TcÅÍcÏÅc>ÅTåÏÅtK>uyÅaÏt>ÅæaT.usT>ÅæÏT@>ÅÅÏÅaãsW>ÅuæÅauyÅæc>Tc>ãÅ¬aÀu.ÏÍÏtTçTMTæ_N>zt>T>M>ÀçÅc>sqN>T>>>äÀuÏÍÓt>A>sæåa>Åt>WÍs>ÅÏT>M>J>>a>T>rÅc>T>>L>¬qNÍsyÅÏÅWÅtLIçcNG

Page 60

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½WNÏT#crÅc}´®ÒxQéXRÔìXQNrÅçÍNâæÅåaäTT>ÏÍWÅqJsÀ¬a>ÅåÍcIácÅÏp>uÍÅÒæÏdcäTÍt>MfNåauÅÏt>sßæcE>cTãT>suÏoaL>tu¬Wc>çc@>NÈt>æWNK>ÅÒæÏsäTÍtMçTstÏÍuJNKçTMTÅÍÊÅæÏ¬WÅsÅÍuTKEæp)ÅÆczªpaANПWÅ4>Ls>WÏuÏT>I>s>T>H>c>ÐTÀçÅc>u>Åt>L>I>æst>.ÈÏT>>sWÅçÅåÐÅa>Å½ÍÏÅÍWTssrÅtcDLª-t}WÅcuJqÅtuuæpNTÅsoÍdcTXNÐÅsqNLmcEäTÅcäTNÏÐÅuJNKäTÅÍaLTLÅÏÍÅÏ-aaMçT>stsuT}>LªÍÏÅauG>}çTs>IrÅ¬aL>ÈæTG>TMÀTãT>NcD>ÐÅTæu>LE>o>sÅÏuJ>N>>KäT>>ÅÍoäÅt>uu>TÀs>s-Íc>åa>T@>-a>ÅÏb>uc>D>ÐŬWÅçÍNãæÍäcpÅæÅsÕtcsqNLuTGÅst.osiHéÎ¬ÍÏæÀÏÍçc}ÍuLEWÍsuTt>J>Eæa>L>U>uTÅÍt>pT>sÑt>æÏÑt>L>NãT>sçÍt>M>cN>çÍc>¸ÍtåÍcâÅêtTNÀßæcEuÏÐÅÍÏæÀ½aÍu.áÅÏtäTÀsÅceÍÏÅÍWæÍÅÏäTÅtLNTKçÅacÅÞ¬qNTcqLMÆÅbÐÅÅÏÍtsJNæraæqNasa~äTÀsTsILÅçÅcÞ¸ÍÅÍ`TÑtæÏuJ>rätL>Å¬a>N>qL>M>ÆÅbsãt>I>T>KÏÅc>rÅÐÅÅc>Ð¬WN>4L>sæN>sÞæÅæWcq@Ít>äTÍc>ÐÅuIc>uTÍT½ÍÏÅÍWT>ssrÅt>cD>sª-tuWÅc>¬ÍÅÍäTæÆÀæÅsæaÀcGouæa>aÆÀæäTæÅsuÍcr>aæWÅaÅäÅaÐsÅÏÈÅÏtÆTÏÍrÅ¬aN>åÍcTKÅcÐ½ÍcN>u.q@æÅcÍtåTÀÅcTrÅÐÅåT>ÍTcÅTÀ¬§³³¸°³æ¦aÅåaåaNTräTÍcpNyÅcÅuLräÅc¸WÅåaÀTK¸ÍÅÍ`TTNÀäTÍcÐÅuIcuTÍT½ÍÏÅÍWT>ssrÅtcDL¬WGqÅtt>suTÅÍrätLÅÞsæaÀcGouæaaÆÀæäTæÅsuÍcraæWÅaÅäÅaÐsÅÏæÅ¬Wcq@ÍtÅÏT>Åc>>Ð½a>>Íu.æÅs>uyT>>>>ÐsG>>$Ít>>åT>ÀÅc>>T>>rÅÐÅåT>>ÍT>>u>>æT>>À¬ÍÅÍäT>>æÆÀæŬ§¯¸¯²X¦aNÍtçÅaªaæÅaäÅcTK¸WÅåaÀÈÅÏtÏÍæåaNTÍtäÅaÐc¸WcsN4LÑtæÏTÅÏÅaåÍÅÏÅsuT}L>¬atuåaNT>åÍcuTæaÐcuT>TKqNLN>usçÏtCÞsGaæÅaÅcÐa>NÀuÏTK@åÍc>aNÍu.ãT#ÅÅÏæÅåÍÅÏÅsuEt>æaNa>ÐcaÏæÀusTÏÍÅÏäÅÍccäTÅtL>NæuLqNH>äT}Lc4ÅÏÍt>äTsWÅäÀuEÅæåÐæÏ¸WŬ§³¶ÒŦuÍrIÍt

Page 61

ZZZLUDQFDWKROLFFRP´¯½atusecpN#ÅåÏTÏÍuTD>sT>rÅÏÍuæª-ÏÅÍWH>ÅtT>NÀâa>ÅÒæÏT>TUJ>Cp~ÅåÏT>Ï͸ÍÏÅÍÍtæäTNåtNWÅcMWÅoÍdWHNH>scKsuTÅÍaL>qÍTBsuJN>KäTÅÍæÍÐÅÞ¯åaÍ-a>aM>ÏÍs>ÀéT>LK>z¬§¯¯Þ¶¸³³ÒŦa>TuäT>N>ÍÀçTM>ÅÏÐÅc>NÅa>çT>MÅÏÅc>ÐuLEªaTs>TsÅÍÅdNT>MJN#ÅÏÍÍÏÅÍäTI>ÅuæÍtuaN>PdNäTN>ÏçTMT>ÅÍÏÍ-ÍtçÍTcN>sL4>KaT>æaLu.nN>CqN>JpHT>åÏÅtKuJ>NK>äTÅÍo>ãtMG>æuLE¬qNTÏÅæaNÅÅasæqNcÅaÐÅuTsaÍäT@TsäTÅÍçÅs>T>H>æWT>>s¸a>>T>ÒæT>æX>çÅc>çÅsJ>N>>æWÅrI>1uJ>N>>K>>äT>>ÅÍÞ°sÍÏÅÍuGJçTsLuc>cÍÏÅtUTÏÍ½aT.uræÏWÅåaËc>CsÅÏçÅsJWNE>ÅædN>TM>J>N#ÅÏÍWÅrI>1cÅ4>K>¬aÍäT>@ÅÏWN>E>ÅæomJ>âT>I>ÅaÅt>uusIÀäæaæåas>TsçÅsÅÍåÏTÏÍecsuJ>NKäT>ÅÍcÅcÏÍé¬a>TsÅÍÅÏuTc>uJN>>KäT>ÅÍÍt>pN#ÅÏÍu>¬§°·Þ°´¸²¦åÍc>cÎa>æÏuaL>W>ÅcäÀÐÅiHuæÅs>t.ÏÍ¬§±®Þ°²¸¯±u>¦a>L>4>ÐÐÅÅÏTM>ÀÕT>N>>Åäæau>>T>>sWÅåÍÏæÀÍtsÍt>a>ÏÅc>c>Åa>Èt>I>J>u>æsuL>E>ra>ÍÏÅÍÏÅc>st>ÍÏtäT>>ÅÍW>>s>L>ÏÍªWÅuMÅçæcNæÈÏaªåÍWÅs>GqâtÏetsI>TLWTa>ÅtsEtæÏT>@ÅæÍd>N>ÀuqT>ÅÏT>C>æåT>>>>ÅæÍÏÅÍÍt>æqrK>Íu>æçÏÀWÅåÍÅÍ`T>u>suÏt>>~¬aLTKLuÅaÅÍÏtrÅÏÍWÅcMÍtaLÅtutäÅÏæÅÍÍÏtrÅÏÍdcäTNÍÀätåÅc>K>säT>L>äÀÏt>b>çT>M>T>>ÅÍÐÅoc>¬-Íc>ÐT>Ñt>æÏæT>>N>ÀäT>>ÅÍsät>L>ÅÞ°oãÅa¸aÀuÏÍpIrauÏcÍÏt×tztsWÅåa>cÎÈÅÏtçTstÐÅçÅsJK¬aT>ut>}>>T>åa>Ëc>C>äÅc>N>H>åÏT>ÏÍsuÅêt>sc>s>>T>æc>>M>ut>çT>s>t>ÐÅçcTNäTLÐÅæaTunÅtæåÅcKWæÅfT@æWKÏsuMÅWHNHrÅTÑtæϬaLuc4}LæÅâaÅÏÍÅÏæÐÅcsGssTÏÍuTIcK>sG>pNT>ÅÏÍuNs>uTL>ÏÍouæªåÍc>>s>N>>I>>Ña>>H>>>çT>>s>>>t>>spHTuJNKäTÅÍäÀÏÍsÍÏÅÍÍtæst.WÅs>>>>>>T>>>>>äT>>>>>T>>>>>-a>>>>>a>>>>>M>>>>>ÐÅut>>>>>>çTM>T>ÅÍÏÍsstäT>K¬§¯°Þ¯¸¯°c>¦ÅÏc>}>ÍçÍÏÅt>-Íc>sD>äT>N>ÏuJ>N>>K>uL>>>E>>>>pT>>>>æÍT>>>>M>>>ÀÏÍsW>T>>>äÅt>>>>uçc>@N>ßTC>EÅt>çTM>J>ærM>çTs>taLT?LTKæÏTÐTqTsÅÍ

Page 62

ZZZLUDQFDWKROLFFRPµ¹½»ãº½¹igèÔXQtEBxÕXxÕXWÏtPât>çÅcätÏÈt>ÍTªÍtuuc>EÆTÐÅpA>rÅÏÍsecpN#ÅÐÅu>K¬ÍÍcuÐTÀ¸ÍtuÑTÅäÀsTÅÏÍÆTæåÍãÅÈÏæczfrÅÏÍkt4KÏÍ¬ÍÅÍWÍÐÅÅÏWæa>T¬§´¸´c¦ÍÅÍu>KqNJE>s@uÅt>äÀÈTÍÏÍuNÏÍuTM>T>Ït>sÒÏÅd>¬a>>c>uWÏt>P>scG>æÍsc>G>æÍÅÏât>ÏåÍÐÅæÍu>N>sWÅÐTæ-aÍãtÆT>ÏÍsIÏtCT>KcÅrÅæaL>uÅaNsÅÍÅéÅÍa>§±®¸´¦ÐÅªåakC§¯±¸´¦¬WNuTGÅªaÍqNÅtWNuTKBÅsJKäÅtLW$ÆTÐÅÆTrÅÏÍq@sätÏäT>NÆT>ÐTT>MÀÏÍsÍtup>HiaL>ÏÍ§±²Þ±±®¸´c¦ätÏW>@ÐTÍT>>ÅsÅÏÍt>ÏT>ÒÏÅd>a>L>J>>T>T>M>À¬¬¬a>t>ukK>>ÍT>>ÅÏæÍsÏT>c>ÍäT>ÀsÅc>ÍÏt>>u¬aÍcI>ÅaNd>NäÍÏt>äTW~csÍt>äTL>WÏæaÀ¸WÅÍTÐÏT>NW>NEK>TÅ¬¬¬aL>a¸aTTMLTMÀTuTtçt}GoçÅcaÅtuuNåT}ÀWNEK>¸WÅåaTuÏT>rÅTÅ¬a>NyT.WÅc>ÅuaÅæa>NyT>NäÅcæçT>sÈtJsT>K¬aÏuªaLLWÅcÅT#ÀÏÍuaçÅcaÍtÏÅæaNÅätÏsuyTscÍæÐsJ~TuTt¬ÍtukC>ª§°·Þ¯²¸´c¦åaLÍaNK>EçTNäÍcäT>äTÅÍTkTæËcçædNÀsET>pæÍtu>NãT}>@NuN>¬ÍÍcuäT>dKd>N}ÅqàT>GÅoTWÏt>P4æÅÐÅ¬aTuuNöccuLucaqrÅÐÅs>J>TÅ¬§¯±Þ¯¯¸¶ª°±Þ¯¸µc>¦ÍÍcua>NP>uN>TWGT>c>ÅWHN>HÏͪ³°¸´¦aL>L>áÏÍÅÏÍt>ÍT>ÅÈT>K>NJ>E>a>L>Åtu.ät>ÏªWÏt>P>4>æÅäT>N>qÏuJ>¸WÅÏÍ§±²Þ±¯¸µ¦a>t>uâæc>g>s>äÍÅÍT>G>rK>zÏÍu>>N>ss>À¬§°¯æ¯µ¸¶ª¯¶¸µ¬tÐT¸atuæÅ¬aTudNpN#ÅäTaLÅtãTKæätÏsÆTCâT4to>ÐÅ¸aT>.UJ>Ít>sÅÏT>st>a>T>sJ>>>æÍét>~Å¬a>T>usÅÍÅåÍãÅâT>rÅT>uTMçTT>.ÏæÍæpNJÐÅÊÏTsÈc>Tc>}ÍçtÐÅæWÅçÏÅdc>I4yÀÍT.sT>MTcN>I¬ÍtuÐTÀcGrÅTs

Page 63

ZZZLUDQFDWKROLFFRP´±½atusecpN#ÅçxÔêÒÕÊëÒ[ÔxT¯µµã´½´³y¾´¶ãº½¹ig´¹ã´½´³¯¹ã´½¼XxÕTHsÅÏcG>åÍÐÅæÍäÀuNsWÅåa>ÀUJCrÅ§T>tæecªu>¦cND>pN#ÅsÏÍWÅåÍædÅTt>¬aLT.s>DtæaL>ÍTGÅÏäÅÏT>KNÍt>cN>ÏÍTÍT>cpNJ>äTÅmJ>rÅs¬WÅåÍTcåc>TäT>ÅmJÕT>HsdN>ÅÏäÅÍcTÐÅc}>ÍcGæÍæÍT>GuN>suTÅ¬aLTuËæc@fNTKs-ÏÅÍWÍÏÍät>ÏãÅdÅÍÏtÏÍÒÏÅdÏTMTUNcu>éT>~t>A>>æT>t>ÍÏÅt>c>>@>N>>ÏÍsuÏt>~ÏÍa>L>>>åT>t>æc>A>>>>éÅc>>ÅåÍÅÍec>s¬aÅsc_NÈTÅæÏkLÐÅÅÏ_TAæTÐÏaÅrÅæaÅåÍædÅÈTÅrÅsuyTÐÏaÅçÅstæâtsI>LÅuI>¸ÍÏÅÍÍtæÏt>ÍsåÏÅtK>åaäÅÍcT>ssuyTsN>~t4>ÏÍæ§¯®¸´c¦aLT/T#ÀÏÍaL>cbutsÅÏäTÀuJÏÍcÅª§·Þ¶¸´c>¦aÏÅacÍtTªaLT>@G>NÅÏÍt>çTT>áTªp>äÀácãT}>La>L>cb>ut>sÅÏTM>ÀuyTÏÍåT>c¦WÅåÍt>äa>c>>æ6>>N>>>sT>@>>4>Ðàc>@>>ÏÍäT>ÐrÅT>çÍN>>`ÏT>ÐT>>ÀÐÅsuJ>K>?ÏTMÀsecuæ¬ÍÏÅÍÍt>æcNDpN>#ÅscÏÍsWÅuTÅUT>CrÅ¬§¯¯¸´cæÅÍtcTÅÏecpN#ÅaLuÏÅÍÅæÅÏTæWæÅÍtÓTosåÍÅÍÓtAçtæ¬qNÅtÐTæåaÅty}xêÕÔXssçc>}>ÍÐÅeuI>kc>uL>'T>>æâT>Ëc>äÍÅÍrK>zÅÏät>ÏWÏt>P>ãT>#Åe>c>¸WÅåÍcÒÏÅdcÐËc¬§±²Þ¯²¸¯c¦ÍtæÏsæÏuGTTsILÅäæaÍcusDtãtTcGÏÍuNÞ¬§¯°¸±Þ±³¸¯c¦aÍcÐTÀTfIK@åT}ÀæÍÅÍsEtÅÏÍtWNTEåÐteÞ¬§¯·Þ¯±¸±c¦Ít.pKUIuTäÅtLsuNâtÏåÍÐÅæÍäÍÏæÀÍcTÞ¬§°³Þ°®¸±c¦aLTcWGTsÈasäTNcæÒÍtåÍÅtTÞÍÅÍuÓTAÅfÅÍcTsÅÏfÅd>ErcÏdåa>T@nNtæÍtçT>MJcNG>uNÞ¬§²±¸³ª¯¸²c¦¬§´Þ¯¸´c¦aLcbÅÏæÅT#ÀÏÍæaÀåc~TsÞ¬§¯±Þµ¸´c¦Ít.ãÅdÅWÏtPsÅÏâtÏåÍÐÅæÍÞs@>ÅÏåaL>Ía>NK>EçT>N>é>sÅÏeÍæc>NáT>c>CpK>EÅe>IsÍt>ãT}>L>rÅÏÍæT>M>>#ÏÐÅÅÏfÅÍc>>T>>ªu>>N>a>>E>>ua>>Å¬§°¶Þ¯²¸´c>>¦qN>>L>N>>uu>>N>>sW>>>>ªÍt>>

Page 64

ZZZLUDQFDWKROLFFRPtÐT´²áÏÍÅÏÐÅÏrÅfÅÍc>T>uæª§±°Þ±¯¸¶c>¦WT>åTÀÍt>d>N>T>>Ïæöc>æT>s>L>I>¬aÍcuJKæåaNÏãT#ÅssIÀÐÅec}aÍtKL¬Ítf>T>G>T>>sW>>u>J>åÐÏT>>s>Ïoät>>K>pN>J>ÏÍu>N>WN>T>E>ªs>N>>ÏͬWcuÈÏt~T.ÏæÍ4KÐÅÏTçÅaÅÏÍdNâtÏåÍÐÅæÍWÏtPéÊÒgX×ÕxÅÔÒìÊwNgÒÐt>ÀæqN>J>E>Åc>Ð¬Ít>äÅÍc>T>çÅc>uÐt>ÀsJ>c>>oâT>4>ÏÍWÏt>P>4>K>uæåÍtåÅc>K>UT>C>áÏÍT>uÅc>>ÈT>D'T>uT>ªs>ÅÍu~t>A>>ÏT>>Læ?>LÀäÅÍc>T>ÍcÐÅe>sJ>~T>ÏTs>Tc>s>>Å¬§°µ¸¯²c>¦åa>Òd>F>ÏT>ÍuT>Ðæ§±°¸·ª±°¸¶c>¦uæª§¯²á±c¦ÍtäÍcsDtæuNTuÅcKÐÅÈÏTsaÍcãÅâtÏåÍÐÅæÍäaÀ¬a@uJKåÏTIssTcrÅÍt>ÍT>>ÅÐÅÏpT>>sG>T>I>åÏT>>ÏÍçd>N>ât>ÏåÍÐÅæÍÐt>L>>ec>pN>#ÅÐÅWK>>>rÅÏÍecÒÏÅdçæÏÐÅÅÏäTÀWÏtPqN>ÅturÅcTL¬a>ÍtåÍcIáÏÍäÀÐÅçdNæåa>NL@æÍsÅÏs>ÀéT>~t>A>>qN>L>ÍÏÅæWÅs>>G>}>Ðt>L>ÅÏs>ÀuÏc>rÅÏÍsI>L>Åäæa>>qN>Åt>>¬aÅsGc}ÍÏT}pN#ÅäTÀÏT¬W>ÅåÍt§µ¸´c>¦áTTËÅæÏÅÊÅc>ÅäTÀW>ÏtP>Ítuåa>T@>äTra>äTÏÍÍtãtcäTÐäÀÏÍsstäTKsdNÅÏäÅÏTKNaNJËÅæÏÅäÍcÏæÍrKzuLEªÍtrŬ§¯°¸´c¦aÏæT>NäT>0ÅæaL>T.stãÍc>saÍc>usDt>sTzÅs¬§¯±¸´c>¦aÍc>uaT>æ§¯³¸¯c>¦a>Íc>u.Ít>åa>g>@>é>sI>T>L>u>N>ãT>N>ãT>K>pT>ÈT>Åa>ÅrŬaNÏuÅcsÅauyÅæcTcåÍæÏTDÅäTT¸ÐÅÈÏTsÍtWÈTÅaT>fT>@>>äTI>ÅsT>@>WÅrI>16>T>TG>sa>ÅÍuut>spN>#Ååa>L>Åt>s>ÅWÅs>>>>>>Ïæc>>>äT>>>C>>>N>>>uyÅæc>>>>T>>>c>>>sa>>>ÍuäT>>>@>>>a>>>N>>>J>>>ËÅæÏÅÍc>>>æ§¯°Þµ¸°c>>>¦äTL>ãTKsI>LÅäæaa>Ícua>NJH>ÅÏ_NÈT>ÅaÅæâTK>ÅâtÏåÍÐÅæÍ¬§±®Þ°°¸±c>¦¬aÍtåaNKMGTåaNL@ÅÏäTLrÅãTKÐtLäTÍtsUraaTªaLT.ÏÅcIÅÏæÅÐÅçc>}>ÍÈÅÏt>>>Ía>L>T>.áÏÍé>T>ÅÏæÅäT>L>>>uL>E>ªÍt>>ãT>#ÅpK>rÅs>uT>}>L>>aLÍsTÅæåÍt.jGÅÏTMÀTM>JsKcÅcÏÍäÍÅÍÈÍTMãT}LT>aLLuWTÏÍaæÅa¬§¯±«·¸¯±c¦[ÊÍëXKXxëyìXQNR'ÊÕÊeÊuDsuT>C~ÅæÈÅÏT>>äT>K>T>ÅÏät>ÏçT>sD>tec>eI>c>T>t>æu>çT>M>JN>#ÅåÍæÅaÈtI>JT>TM>TK>ÀÈtI>JãÅ¸a>ÅåÍcpH>ªÍcuÏT>IÍt>çTsD>tÏÍu>N

Page 65

ZZZLUDQFDWKROLFFRP´³½atusecpN#Źµ¸¯®u>>>>>>¦WÅåa>>>>>>o>Íd>>>>>>æa>>>>>Ïu>Åc>>>>>>çÍæÐsÈt>>>>>>I>>>>>>J>>>>>>rÅs>I>>>>>>L>>>>>>Åc>>>>>äÍÅÍouL>æÏsåÍt.p>Hät>ÏWÏt>P>WT>ÏÍät>Åc>Nsu>L>ÏÍu>¬§·¸¯®æ´Þ°¸·t>ÏÍÅÏ×tztrÅecsuÏt~ÏÍªåÍt.cÎåaLÀçTMÅÏæÍåÏTÏÍÅÏuNÈTKNJEÐÅWK¬§¯±æ·¸¯±c¹°°Þ¯µ¸¯u¦WÅåÍÏæÀçc}ÍçTÍÔXDÕÊìÊwNgÍtWÏtP>ÏÍ§T4>L>K¦u>NäÅÍc>Tc>Å¸WÅstäT>Tec>pN#ÅÐÅa>Åq@ÐT>ªa>L>T>K>L>ã>ÅÅÏäÀãT>N>ãT>K>c>Åu>>ªa>L>ÍäT>@>ÅÏÅa>Èt>>I>J>äa>N>ÏÅc>çT>s>T>@>TæqN@>uyTÏªqNÍqN>JEªqN>ÍTGåT>c¬aÅåÍÅÍãT#ÅWT>åaMssÅÏ_N>WÏtP>TªqNL>nt@çÏT>tIN>sÅÏãÍcæqN>ÍÏÅccN>PW$ÅÏTM>JäT>0Ts>GÐÅucT>âTKÅæätÏÓTWÏt>PªäÀitsuyT>ÏTuL>E¬-ÅåÍÅÍãT#ÅÅÏu>NçT>ÏTªâTK>ÅrŬ-ÅsTåÍTÀqqaTu_NÐÅÏ_zÅææpTãÅsÅÏTNJdN¬åaåÍTc_NfNT@NätªscÈÏt~suN¬WÅåaÐs@NKåaoc_NöcÏÍätæÅuæaacÅÏÒc¯µäcªÑæÏçTNJpTK

Page 66

ZZZLUDQFDWKROLFFRPtÐT´´igtR'ÊrXGXQXgRMêh IëÒÐgçTLtçÅc>sWÅçÏæÀÍTsãÐ¬aÅs>GrTM>TcN>Iåd>EÐÅÏT}>pN#ÅÏTMc>_Nzt>ua>ÐäT>åÏTÏÍËæc>@>ÏtC>T>åÍt>u~c>ªåa>Àq@>pAÏÍsÒÏÅd>rÅªât>ϬaÍsIÏtCÅÏÒÏÅdÍÏt>æÍrÅéÎ¬aÅåÍcÒÏÅdÅÏT>MTcN>IÏTæÍçÅcTe>cæu¬qNyT.uuÏcæsTHWÅstecÐÅÈÏTæåacÎTMÏÅdrÅÏÍsWÅçÍÅc>ÅÍtæWÅác@ÒÏÅdæÍrÅÏÍsÀeTuæcÈÏt~sÅÏãÍcåtÅæäÅÍcTec¬aTuWNEKåtÅæäÅÍcTªuNTM>ÏÅdrÅÏÍc>}ÍpT>æÍéTL>Kz¬WÅäT>>Iu>NpK>cÅc>ÏÍäTÀfL>ÅæsåÍÅÍäT>@¬WÅåaÒÏÅdssÀçc}ÍæÍÅaæÏ×tæpuI¸ÍÏÅÍÍtæy#RsIrÅçÏæÀÍT¬WÅWH>GæqcçTL>cãÍcsW>uNÏT>ÏsTTM>ÏÅdrÅÏÍÈæTGÏTÏstæÍsÅÏuNªqcrÅTLÅÏÍuæWNuyTLÅæsÅauÐTTMJN#ÅÏÍ¸ÍÐTuätKLÏçÏæÀÍT>æÅsäÅÍc>>T>>æa>>ÍuÒÐt>>ÀæqN>>J>>E>ãÍc>>s¸§²²Þ±®¸´c>>¦6>>4>>æÅn>>¬aÏÅÍÐTNqáÅÏtsãÍcsaLLu¬aaáÅÏtãÍcssaLucIsJ~T¸§¯®Þ¯¸¶c¦64æÍÏÍæWÍsÅÏäÀe¬aÏæT>NWÅÍtt>scaÍuÏt>ÍäÅÍcTT>t}>GÐÅeuN>¬á¬Ï¬WÅåÍÅÍuãT#ÅäÍcTÍãT}>LsétKEs>uc¦sc>}äTKÀçts>æscuLE>s(XFKDULVWHLQcN>ÅsK>J>rÅsÍt>.çÏÅd>}>T>>T>ÍÅÍWc>ª§¯¸¯µt>¹¯±¸¯¶t>sÅÏäTe¬W>Ååas>cÏTs>uTÏçT>@uL>EsT>NJ>ÏÍâæÅäcäT>KÐÅçÏÅd>}T>WÅst4K>såÍÅÍãT#ÅsuyTÏT>uÅtUN>cdN>cÀãTÏÍ¬a>ÍuäTÀsæåÍcsI>rÅæaTuuTÏçT@TÕTÏÅÏÍÒÏÅdæÍrÅuLEsaÍuäT@cÅrÅæ§°°¸¯²c¦¬aÍqNÅtåÏTæÍXrÅsÅÍÅÏÍÅÏ×tztÏT>L>ssT>ÏÍçt>o>ÐÅÅÏäÅÍc>T>æÍt>.gc>ÅÏãÍc>>sJ>~T>u>>N>ÈÏt>~c>s¬ÍTcc}Í

Page 67

ZZZLUDQFDWKROLFFRP´µ½atusecpN#ÅXQXgRMêh IêÔXÔÒig×ÔÊhëÒw#XL¯®Þ¯¸¶ecác@ÈTI²²Þ±®¸´ec±¯¸µeNtTIÍpNJ²³¸´ÍÅaæÏäTŲ¸¶sTÏÍoÍd±°¯¸¶äTÍcÐÅutÅ±²¸´äTTKMN°qcæçÐtÍ±²¸´uNÏTÏuNqNJEæÒÐtÀÞuNpKÅÏáÅÏt×tztáÅÏtåÏTÏÍ±´Þ±³äÅÍcT±WÅåÍt.ËcCaÅåÍcâÅêtaNaäTÀsmÅ±µuN`T²½qNLIsƱµäÅÍcT`TmÅ³½aÏÅÍçdNsmÅ±¶uNâÅtƳäTWGäTYLƱ¶äÅÍcT`TuTæÍæmÅ´ãÍcsäÅÍcTs²®Þ±·uNÏtÍaLLN@LsaLT@LÅÏãÍcsÆ´sccÅÏdNWG²¯uNpKsc}äTKÀçtsåÍcçÏÅd}TåÍÏæÀäTÐcWcçTÍaLLkÐtTåÍÅÍäÅÍcTsæåÍcsIÅÏäTµuTaLTTuTT¶aÅåÍcçÏæÀkKÅÏäÀsNHæaÅåÍÏtuTåÐÅaÅssK ²°sNaµa¯°²±·ÍcÏÅdÏTMÍcÏÅdYL²²äTTKMåÍTcÅÏâtϯ°²³uNpKåÍTcÅÏäTÍc¯®WÅsÏäÅÍcTTWÅsÏåtçt²´

Page 68

ZZZLUDQFDWKROLFFRPtÐT´¶éÊÒgXÈÅdEcT>sÕtcçTMÏÅd>sKÐÅsaÏÅÍåaMc>uKMfHu>NäÅÍcTT>LÅÏÍÍTÅuaÐu>TäÅÍc>TÅcÐa>LuUJT>NJ>çtsÅÏTst>×tztrÅ¬WÅc>KM>rÅacbT>uyÅaT>NJæuTÏçT>@ätéT>LKz¬aL>LäÅÏÅaT0ÅW>TKuaÐÍÏÅæÅÏÍt>¬aLuaNPÅÏuJscDsIÍÅÍaÅtçæÏsuE>TæWKD>sÅÏäTÅs>täÅÍcT>æuN4>t}>GdN>cÐÅp>äT>ÀâT>4>ÏÍa>T>uäT>T>Ít>uÅt>T>säÅÍc>T>ßÅc>>ÅT>T>t>}>>G>rÅ¬a>L>u>UJ>äTra>¬a>ÅåÍÏæÀa>L>>ÅÍsçd>N>T>ÏÅaH>æåÍc>WT>ÅÅÏÍt>ÍT>>ÅÈÅÏt>>ÍsÅÏt>ÏtsNHÐÅÅÏäTÀÍTÅsJcrÅÐÅe¬aaÍcÍtåÍÅÍãÍcsaTssÀkÐtÏtPäÅÍcT¬ÍÏÅÍuÅænKEæcIGsÅÏTsçÅsIªÍt.ÅaãÍcsÅÏuNst>saÍt>äTÀuL>EªWÅåa>äÅÍcT>fHçæÏçc>@N>aN>PâæÅ6ÏÍWTÏÍsçÏtÍ¬WÅcutt}GæåcÅbTLÅÏÍ¬aÅåÍcUJãÍcu}Lc×tzt6>>>@>sÏÅÍÅæÅÏãÍc>>äÅÍc>>T>æåa>>åÍÏæÀéT>~t>>A>>>a>>N>a>>áÅÏt>äT>>Às¸a>>ÅåÍc>âT¬WÅÍWÍÏÍäTÐÅcçaâtÏåÍÐÅæÍÐÅocaNÏäT>TsdNsKuææaÅåÍcuæ¬a>T>ua>æÅa>çt>>ÐÅa>ÍuÅÏsc>æa>a>sÍÏÅÍu>T>åÐÅa>ÅsäT>ÀÐÅãÅa>c>äTÀfH>sI>LÅÐÅeuyt>sI>TL>a>tÅa>æÅÍt>ÐÅæãÍcÐÅÍc>ÏÅÍÅæÅÏät>ÏuN>6ÏåÅÏTuN>sWÅWNKÅusI>rÅTÀ¬aÍcÅa>æåaÏæÍéTt>åÍtãÐa4N>EssæTcçÐæc>NTTÅåa>ÅaäTÀÐÅéT>tfc>TsÏtC>TKªÍt>nJäT>ÀsÆÀçæϽaTaÅtaÅsTäTÀTÍT$ÅÏÍæaaÅtnJäTÀÄy[KäT@>sWÅua>HÍa>ªWGæa>ÅåÍÏæÀd>NWG>u>NçÅc>äÅÍcT>ÒÏÅd>æÍcÏͬÍÏÅÍcDÏÍÅÏuyTNJÐÅÏWGäTcNIcftnKEÏÍecaÍu¬ÍÏÅÍÍtæaW>GdNäT>TÏÍæsÅÍÍt>æäTWG>ÐTÀÏÍ¸WÅcræÏãæÍ6>âTaTuÑaHæsåÐÅa>ÅäTKsÍcaLÅtkÐt>ãÍcsªãTÅâtÏÍæerÅÐÅsÀsK>@>>c>æÅÐÅÍÅÍa>>L>>Åt>s>>ÀkÅæÏÍ¬WÅÍÑa>>H>åa>>T>>C>Åa>>æÅa>WÍÐÅs>uT>s>¬ÍtaLÅt4Åæna~uyTsCÅæiHäTÀæÍcNuæs>ÅÍÍtæßÍT>A>r>U>c>ss>>Ïr>uyT>uT>ÐÅãæÍ6>ÏÍU>ssuæu>N>uT>a>Ð`ÏT>rK>zÅÏuyd>>s>I>rÅsÍÏÅa>uT>I>Ås>>>Å½W>N>ãt>J>E>T>M>ÀÍÅa>E>½aÅåapyTäÀçÅcuNKÅUssuæWÅsÅÍuT>uJNsTÏÍqNÅÍuÅcÐqNÅtWÅuÅÏtæåÍtuTÏçT@>qÅcscAL×t>ztÍtåÍÅÍäT@sWÅpN>ÍraaT

Page 69

ZZZLUDQFDWKROLFFRP´·½atusecpN#ÅTuTÏÅæ¦aTåa>eaHsWNuÅÏt>¬aLukGcdN>ÅÏäTNÍÀuKu}>LcsçTTNJÏÍâtK>EçTMæÏÐÅätÈÏt~cs¬a>TuácsKrÅT>uæ§ÍÏÅacÀãT¬qNLIçÏtA4LpÅqNÅtu-ÏÅauÅsNæÅrÅTÅ¬aÍt.kÐtãÍcsÅÏåaÍcácuTæåaeaHäTsaÍt_NäÅÍcT¬aÍt.-aHÅÏftcGsæÎÀãTKÍtÍTÅÏtÍssaÍÅÍãT#ÅuT}LÅÏcÅeåÍÅÍuÒÐtÀæqNJE>ãÍcsuNâæÅsÏÍÏÍæéÅæa>¬WÅcpI@âæÅ6>_Nzt4ÏÍss>IrÅéT>LK>z¬WÅåaßc>AL>qN>JE>ÐÅfÅÍcT>çTzT>HæãÍc>ÊTN>ÅU>sÅÏsNæÅçT>>NJ>kzæâæÅ6>sÍÐÅa>Åuc>IrÅs>ÅÏTÍÏÅÍÍt>æuT>æÍÑa>H¿uWG>åÍt>d>TK>>æg>@ªáÅÏt>ßc>~qÅc>sNH>ÐÅc>ÀãT>ÐÅÏªT>N>J>äÀÏÍuLE>ªåÍÅÍäT>@¬WÅåÍtçÏæczæãÐdTKrÅªTNJrÅcqTäTNæÏtæuæÍUsæWÅsaT>åas>T>-açT>N>Jk>K%Ëc>çæÏÐÅâæÅ6sa>T>.u4L>UNc>rÅs¬§¯¯Þµ¸°®ª²´Þ²°¸°×ŦWÅbßc~æuTÏçT@ªÒÐtÀæqNJEcpK@êgKvÊéXXOQgæãs>åÐÅaÅäÀT>sa>Ít>uÍc>åt>>ÅåcG>rÅäT>T>K>M>qNL>c>N>>G>sÏtc>ªsÏæÅâT>>ÍsÅc>~ÏÍT>a>Ít.ÏÅt>K>Ítc>ÅÏrÅWK>Ðæ Ïsa>ÍÅÍuWN>KÅ_N>>¬aLLpK$ÅÏu}LcæTcåÍÐÅæÍWÏtPsÅÍÅÏÍâæÅ6sqNÅa>åTcÍtaÅt>çc@NWN>KÅdyTTçÅc>sIrÅÏÍåcT>æ¬åaa>NÊÏT>su>Nc>GÒÏÅd>sÅÍÅÏÍãæÍ6T>ÅªWÅåa>ÀpNJ>ÏÍâtÏäÀpTåÍÐÅæÍT>åad>cãt>ãTK>c}>T@Ía>rÅsaL>Luc>äTc>N>Is>N>ÏÍªâæÅ6ÍÅaEc>}T>@ét>KE>Íar>ÅsÍtuc>a>WGãæÍ6>ÏÍTÅ¬§°¶Þ¯¸²·a>N¦a>Tu¬§´Þ¯¸´ª¯·¸¯±×Å¹¯¯¸°²ª¯®¸±kt¹¯¸µX¦aTuTMÅÐÅsIÏt>C¬Ít>.ÅafÅÍc>TÐÅæåÍc>sÅæÏÅÏãÍcu>NªW>TäT>TkT>æsuT}>LÍtt>_N>>æÍtM>åT>ÍTäT>Åt>sãÍc>ÈTT>>ÅæÏT>IÅäT>N>F>ÐÅuN>a>Àuc>âæÅ6rÅsdNãæÍ6ÏÍæåÍc>IcÎÅÏs>IrÅecuæ§¯³¸´t>¬á¬Ï¦åÍtáTL>KNa>ÅåÍt¬WÅåa@çÅåÏTÅ×tztXQXMsWÅuTH>¿dæåa>ÍTäÀÐÅpN#ÅÏÍs>WÅuTH>rcut>KE>ÐÅuIpN>JsT>ÏÍåaåÍÅÍäT@çacæÐcäÅtLsTLÅÏÍuæ¬WÅåaåÍcãTuNuTaÐËcÏÍéÅcŬWbäÀc}ÍçtstoÐÅuTéTcs§WÅåÍtacéTEÅæuÏTuÏcÏÍæ¦

Page 70

ZZZLUDQFDWKROLFFRPtÐTµ®ÏÍTM>ÀcÎæåÍt>ÍT>ÐäÀutL>sK>NÏÍéT>~t>A>æsT>ÏÍÏTL>ÏÍät>I>cN>ÕT>HÍÅa>E>ÏtDLsiHTMÀçÏæÀÍTsWÅaLäÅtuuæaLu.ÍTÅuJI@NuNuTaÐËcÅaÈTpÅc>~ÑaHÆT>ÏÍét~ÅsIJªWÅåÍt>otæuEÅæçÍÅa>æÏÒÏÅd¹¯·Þ¯´Êæc¦aTu.UuT>LÅÏÍuyÅc~æätI>cNÕTHc>ÎæWÅftãtTaT.uWTÏÍçÏÅtÍiÅcÏÍÅÏ_NçTCãtrÅæ§¯²Þ¯¯aÅ¹¯´¸°tigtR'ÊÔÒX#RNìXÕÊÔëy}ÊgÒX2sKrÅTscsK@cuJçTNJuaÐÐÅecpN#ÅscÍtusGÈTæÅc@NçTÐÅÏåÏT>ÏÍu~tA>sc>Dst>}>N>æåÍtT>N>Jua>Ðc>NP>W$c}>ÍçTM>JN>#ÅÐÅc>K>æs>>ec>pN>#ÅÏÍ¸W>Ås>t>4>L>c>>~T>E>äÅc>>G>ÐÅuI>>¬ÍÏÅa>Ít>æäÀÏÍT>>N>J>>åÏT>ÏÍÒÐt>ÀuæWT>>ÏÍäÅt>uÍt>.uÍT>>>ÅT>>N>>J>ua>ÐsÅÏuÅt>>Åæ×T>zæÅs>>>c>T´¸´ecpN#ÅÐÅf>rÅ¬ÍÏÅaÍtæäÀÏÍnNÍuL>EsTNJ>rÍTNLæuT>ÅpÅt¬aLupaEçaTÅÏTscD°´¸¶ªåÍt>.âT>>F>>ÅÅÏuK>>M>çT>>äÅÍc>>T>>áÏÍãa>×t>>zt>>ªpN>>#ÅÐÅWK>>>r>Åc>T>>c>>Ï͸Ít>.âÅêt>>åÏT>æÍu>>N>>sI>L>>ÅT>>¬§³°¸´c>¦a>>Íc>I>>áÏÍd>>N>N>>äT>>À¸WÅs>t>>é>>pTs>I¬WÅåa>T>s>äT@>T>MÍsÍc>uU>Eæ§°¯Þ¯µ¸¶c>¦½aN>Lu>.áÏÍTÀÏTIuyTLæÏæsTc>NKªäTpÍT.æd>ÏäÅtLsuyTdNsW>ÅrÅecpN#ÅÏÍst¬aÍäT@uNÒÐtÀæÏTÏáÏÍÏÍÅÏäÅÍcTpI@Tsϯ°æaacNÍc³®®®¬aTuTaÑaHuTcâæTLpTK;//äctN

Page 71

ZZZLUDQFDWKROLFFRPµ¯½atusecpN#ÅXQXçÅcuN>suTK>ÅsILÅÐÅa>LuÈc>NaÅt>uÅÏTM>TcN>Iåd>E>sÕtc6>scåÏTÅT>>N>J>çÏÅd}>T>>qÅc>çÏÅb>äT>NL>æc>ÀãT>sfN>ÐÅa>ÍuãT>#ÅãÍcs>äÍÅÍÅbWÅu>>>b>>>>âT>>>K>>>ÅæqÅc>>>>çÅc>>>ÅéK>>>äT>>>q>N>>>>>>H>>>æçÏÅd>>>>}>>>T>>>>>>T>>>>ác>>>>>>¸a>>>L>>>u>çÅcÅut§±²¸´c>¬á¬Ï¦åaåÍÅÍÅbkÐt>ÐÅfNsuT>KNJ>EæÒÐtÀ¬§´¸¶ª²¯¸´c>¦äTaÍtÏtPäÅÍcTÍÏtæÍc>ÏÍssIrÅæWTNJÐT>.ãT}LÏÍÅaããÅqÅc¬á¬Ï¦ÍÏæÀuÍTsuN>czT>WNEK>ÏÍÅÏäT@N>@fHa>Lac>zTWNE>KsÅÏuT>æäÅÍcTU>EæuG>}åÏTÏÍÏT}>pN#ÅÆÀçæÏcu>N6ÏåÅÏÐÅe>uæ¬§´¸¶ª²¯¸´ccCaL>¬§³°¸´c¦aÍtåÍc>IáÏÍTMT>×tztÐÅdN>NäTÀ¸WÅs>tæsGr>sÍt.ÏTM>ÅæaLÏTI>ÀäTÀcÍt>åÍÅÍãT#ÅsÅÏs>ÀãtMG>æuLEÍt>.uEuN>c4yT>ÍtåÍt.cNÅÏWNE>KåtÅsÍcÍT>uyTMTÐÅæaLT>ÏbceÍæcNæäT>NcsTc>NKÐÅqÐTaÀäTNssÏtsNHNL>uTÅÐÅçcÍçTG×tztu>æ4LK¬§°¯Þ¯²¸¶c¬á¬Ï¦¬§°¶Þ°µ¸µc¬á¬Ï¦Ít.W~äÐäÀTäTåÍcæäTÈTC~ÅæÈTKJTuNÍT.ªWÅäT>NÍÀáÅÏtçT>L>säTÅc>ÐWN>uÍTA>TÏT>G>rÅÏÍäT×t>ztÏÅc>IÏÍsÀæWÅaãÏT>@>ÅsT@>ªaÍuÌÏäT>ãtMG>æsKJ>TåÅc>Ksa>TuuÅd>EªWÅÒÐÏÅçÅÏÅÍçÏÅd>}>T>>>çÅb>äT>>çÅc>uæÅnc>>sÍÏÅÍÒÐÏÅçÍT>áÅÏt>>æsb>F>¬aTäT@ÅáÏÍçÅÏæTäÀãtMGsILÅTWÅÍaLÅtåaMcu@HäÅÍcTäÀÏÍsuyÅbÔxëèÍcçTGuLEªåaÀWK>rÅÏÍæWÅecpN#Ågsåd>EæÍrÅåÏTÏÍäÅtusyÅÏÅuM>T>@>c>N>>G>§°´Þ°°¸¶c>¦Åa>N>~WN>c>M>ÏÍT>L>N>T>çT>G>æ§±µÞ±¯¸µc>¦âæc>¬qNÍâTK>ÅuÍT>sJ>>>c>éT>~t>A>äÅc>>G>æa>T>urM>æu0a>çÅåtN>sÒÏÅd>æÍc>¬á¬Ï¦WÅåaN@>T>GÅÏÏTK>NªÍt>äTÍÆÀäaN>TT>saLL>uaN>PÍÏtrÅÏÍu>Nuyts>IT>L>a>T>uft>æWK>Ðãd>J>>>u>6>T>ÐT>ÍÏt>cÏÍ¬§°±¸¶ª±°¸µc>¬WÅåÍt.pKÏTæÍÏtÍcÍÏtÏÍuæåÍtÏÅtÍuNçÅcÏTrÅãT#ÅÒæÏsWN>rÅçÏÅt>ÍrÅuTE>ÐÅuI>TÀs>WTËc>C>ÅÏâÅêtrÅäÅt>uät>LÅsatLuæaLLNuÅÏs>ÀÅcÐaTuäÅÍcTÐÅçÅsT@>ÏtbpNJæÏTKN>cGæÍçTG½aLLu.áÏÍuTÀÍÏt>ÏÍçc>}>>ÍçT>ÏÍÅÏãÅa>>Å4>K>>sI>T>>L>Íc>>WN>E>>K>ÐÅÏæÍÅÏâæc>>Íc>u>>N>åaNLsuæa>usGsuäa>NLsÅÏÍcäÀT>#ÀÏÍe¬ÍtåÍÅÍãT#ÅäÅÍc>T

Page 72

ZZZLUDQFDWKROLFFRPtÐTµ°utsÅÏÒt>æäT>ÐäÍc>e)rÍT.ãt>M>G>äÅÏÅaT>0ÅªsN>æÅçT>N>J>ÏÍ¬Ícåa>Ða>uåÍcÍÏÅæaN>KE>ÐÅÏÐÅuTÏÍÅÏ4>yÀrÅUr>aæW>NÐÅsT>LaL>>ÅÍuæåÍcáÏͬaLNÅÏæÅâªåÍcáÏÍÅÏ_NãsÅtaNKEsaÍcuTÍâT4ÏÍæaÍtåÍcTæÏÐÅäæcNsÅÏæÅsuL>EraªÍcpKUNc>4KsuNdN>ÏtÍcÍÏtÏÍTNJäÅÏacDÏÍ¬ÍÐTaLåcMuyTLæÏWKEÐÅÅÏçæåantçÏÅtÍTéTcHæYÏaæaNKEuJ~ÅçTsLÐÅuI6TÏtL>§¯²¸³eŦdNâtÏetçÅcuçtâTKÅsæÍæÏææaNKE4L>KæçÏÅd}T>ÐÅÏssaT.u4L>WbsuTCc>ÎT¬WÅåÍt¬aTåaqNHcNåÏTÅecpN#Å°´¸¶Þµ¸´WKÏÍÍT.ncÐÅWNNsWyÅcqNÅtuÅÏpN#ÅuæsÅ½WÅÊÏaLec>pN#ÅÏÍ-ÍcÍTsuTIãTKTÀsKrÅT-ÏÅÍuTÀT>NJåaLÀæça>EuaÐÐÅsÍÏÅÍÏÅcs>IrÅcNP>W$TuÏcæ¬aLTÏusNosÅÏT-ÅåÍÏæÀÍcsuyTsT@æÏTÀT>N>J>ÐÅÏÏÍÏÅa>T>0Åäa>ÍÏÅæT>ªÍÏÅÍåÏT>ÅÈt>I>J>ÐÅÏäa>N>K>M>säÅÍc>T>W>ÍæÏæáÏÍÆtÅÏäÀuLEsÐtcäT6cbsäÅÍcT4LK>¬aNKEÐÅÏmJçTMTitÐÅa>T>ÅÏs>>I>r>Å¸a>L>>L>f>>ãÍc>4>åÍt>>.qN>>>H>ÅÏäÀT>>a>Ít>>åa>Èt>>Ía>Íc>>u.äÅtuqNÍc>NNF>ÅÏecst>qNÅt>sIL>ÅäæaUNc>rÅs¬aNK>MÑaH>äTçT.ÏæÍaÅtéÅa>EsuyT>N>JsT>@æt}>ÅÈÏt~s_N>äÅÍc>TçtâT>K>ÅsçæcD>ssWG_NÐÅÏsWÅäÀuÏÍÍtua>ÐæÏTÏæâT>KÅãTKæT>ÐÅÏsJNt>TNJ>æaLTua>À¬aTäÀcåÅtéTLKzæåÍcáÏÍéTHNKÅÏX#RNÔÒÒX2yLRPéÕëy#R¬¶³ãµ·½ºig«rÅcÅc>ÏÍÅÏuN>ÏT>ÏÅc>ÐWÅåÍcÍT>ÅuJ>I@>åÐæc>ÅÒÏÅdrÅsÍc>ât>a>TæåÍtWæc>H>WT>M>ÏÍuH>N>LäÐsW>ÅræÏéT>¬qNL>u.áÏÍut>suH>N>L>äÐÍÏtÏÍuNsTM}dNÀ4tsKJÐÅéTLKz¬ÍÏÅÍd>N}Åc4$uT0ÅsåÍÅÍäT@éTLKz

Page 73

ZZZLUDQFDWKROLFFRPµ±½atusecpN#ÅÅÏTM>}>sK>Ju>N>sa>ÅåÍc>ÏTM>ÅT>uB>E>s>Å¬-t>uc>N>>WÅåÍc>ÏT>I>TM>>ÅuJN>sK>J>æÍrÅuL>Eß>ÅÈÏt>~c>s¬WÅåÍcÏT>I>ÅÏT>M}>st>sK>J>sIJ>s>G>}sKJ>?sKJ>çÅcu>ÅÏÀäTÐÏÍÅc>ÐåÍcÏT>IÅÏT>M}>sK>Ju>NéT>KJ>>æWÅcA>>f#ÏUtÒÏÅd>rÅuM>}>Åæ¬ÍÏÅaÍt>æqN>yt>u?st>uÏT>ÏÍsIT>L>çc>FA>ÅcÐ¬aÍtåa>æcWNN>sucWÐÅçÍN>âæÅåaÏÍsÍtåaÏT>uTtäT>NN>rÅéÅaK>E>Tt>éT>KJ>>æÍÏÅaÍt>æWÅs>t>éÅaE>T>tsãt>pN>#ÅÏÍsK>JrÅsqN>L>NuåÏT>>>rÅÏÍu>>>>sT>>>>@>>>ÒÏÅd>>>>sW>ÅçÏæÀÍT>>>sãÐåæ>E>>>¬WÅåÍc>>>>ßb>>>ÅÏs>K>>>J>>>>¬aTuecÒÏÅdÐÅcaLæcaauJN§°¶Þ°¯¸¯³¦êh I×ÔÊhsçc}ÍÏT>N>çTåd>E>cN>DæWÅåa>syÅÏÅTsçÅåd>E>ÈÏt~sÍÅa>æÏrÅT>LÅÏÍcÅÏÅd}>açT>GåÏTÏÍsWÅu>ÏÅdssN>uJNééT>~tA>åacÎT>MJN#ÅÏÍs>WÅæçÍt>M>çT>zTH>su>éæÅÍÏt>æÍcÏÍ¬§µÞ³¸¶u>¦WÅåa>åÍÏæÀãt>T>cG>ÏÍuæÏæåÍt.ÒÍtÐÅcN>uçÅcÅÏT>zTHrÅéT>NTªa>TuäT0ÅuæWc>WçÍcåÍcTG>¬WÅåÍÅÍãT#ÅÏæÍåÅÏÐÅÅÏådEuNéTTxK¬WÅåÍt.ÅÏÒcÍçTG>çTzTHuN>ÐÅsaTuWcWuÐ×tzt>ÈÏt~csuTæÍÏÅÍáT>T>æaN>J>uæÏªc>ÍrÅsåa>s>G>iHæåa>Íc>}_c>A>çÏT>KN>×t>uææ4>>>>$pT>>>u>>N>>>sW>>>>>äÐrÅÍT>>K>>>>>Åªs>>ÅÍça>>>N>>J>>ËæÏc>>>>>ÍäÀsqN>>>Åa>>WÅ`TrÅ¬WÅåÍÅÍu>GL>`T>æÅsu>æåÍcI>uM>t>u>NsK>rÅT>¬WÅd>N>}ÅWG>}>ÍÏæTNÅÏuNæäÐrÅ4çt}>GsIÀÐÅfNuuæWÅcaa>æcaLuÒÏÅdÏÍc>Åc>ÏÍsåÍc>a>N>>P>u>¬WÅåÍc>>pH>ÅÏfÅÍc>T>æu>>N>4>çt>}>>>G>sT>N>>T>uK>åap~PäÐÍTcæÅa~æcÐÅäÅÍcTuææÍÅa`TsKJouNäÐäÀçTzTHåa>qçT>>åc>c>>T>>>iH>>r¸Ít>>åÍÅÍ`T>ªa>>L>>qÏæÅsu>>N>sa>>Íc>>WÅt>ÏÍ欧°²Þ°±¸¯³u¦ãÅåaåÍTcpNyÅcÅäÅaTsåÍcÏTIçÅsTHäÐçTzT>HcÅcÏÍuNsåasG>upN#ÅuæecpN#ÅÏÍÐÅuTÍÅÍTM}s>æåacuTäÅaÐc>áÅÏtÐÅsst}TKs¸WÅ4>LäÀãtMGsKrÅT¬aTuäÍcÍÏæ×TL>ÅuLEs`TrÅæ¬ãÐÅÍcäT>cWspNyÅcÅáÅÏtTÀWÅåaNcs>cbÅÏpNyÅcÅçc>cæÐTNÅsI>LÅTæåÍcIßÅc>ÅÍtWNHt>ãasäÐsuNWÅst>ec¬atÏÅÍÏt>cÅaW>ÐÅäTÍtMÐÅea>LÅtu.äT>cWäT0ÅäÐçÅ¸WÅst4L>uNâtÐÅu¬WÅs>cbÅÏæÅçTzT>HÏTG4>KU

Page 74

ZZZLUDQFDWKROLFFRPtÐTµ²ÅÏpNyÅc>ÅãaH>sWÅäÀÐÅÈÏT>>äÐrÅäT0ÅÏT>}>pN#ÅæÍc>c>DÏÍ¬WÅqN>D>tçÅåÍÅÏÅçÅcÅÏtP>sIJ>WNçÍT>åaL>ÍTGæc>åd>EuN>sWÅåast>æs>TL¬aTuaLKåadcãtçTGæÈT#sdNcÐÅpsWÅuyÅarÅsWÅãtJ>E>éTæåa>åÍÅÍ_N>zt>Æ°²sÀecÒÏÅd>ÏÍuH>NL>äÐäT>0ÅuL>EsT>H>qT>ÅÏåc>N>æ±´¸µª²±¸³ª²²¸¯ª±®¸·ÈTÀ¦a>T>uec>¿T>@>ÅæqJs>>N>zt>rÅT>éT>K>N>H>>>åd>>E>rÅT>Å¬a>L>uåÏT>ÅuT>>N>>ÐÅÏ×t>zt>sirÅÏÍe>c>¬§a>N>L>sÐÅÏrÅçT@ÅæäT>NäTI>ÅæåaãT#Åât>ÏåÍÐÅæÍÏtBÏÍéÅcT>æåÍtÕT>ÏÅÏÍ×tzt>WÅsÅtTÀTL>ÅÏÍ×tztËcTecsa>NcäÅtuätLÅ¬sÅa>Ítæ_c~ÏtpNyÅcÅÍtt_N>äTKTÀs>TLWcWäÐsÅÏuuL>E½aaÅÏ6rÅc>NGaN>JäT0ÅsßÅc>ÅÏÍW>ÅåÍÅÍ_Nc>sI>JåÍÏæT>N>ÅÏecÆ°²sÀ×t>zt>uT>Å½a>Tu.ÍæÅÍc>çÅÅÏT>a>æÅa>¸a>t>uæÅât>ÐÅsuyT>ÏÍuL>E>a>L>ÏT>M>ÅÅÏäÀuT>E>LäЬ§°°¸¯³¦:vÊèxQKsKrÅT¬WÅaL>TKæuI>ecæupN>#ÅÏÍWÅåÍÅÍuHNL>äÐsuNsu>TWNKÅsKJ>aL4K>¬atcN>äÅaÐcâæÅa>ÏÅb}¸WÅåÍcpH>ÅÏÈTKJrÅec>ªåÍÅÍçÏÅæaN>ÅäÐsçÅåÐÅa>ÅTæs>T>uN>`T>ça>LæÈa>ÐÅT>ML>sÅc>ÐaÏÅÍu~T>uLNE>äTÐsÍæa>æut>çÐTN>ÅTM>LpN>yÅcÅåænecc>DÏÍsa>ÍuäT@>sIJÅcTMÅäT>ÐæWtäÀÐÅaEªåT}>ÀæaLszcäT>ÍtMsÅÏÈT#Åa>ÅuTu>N¬WÅäÍædÅT>ec¬a>T>cuT>CäT>ÀsäT>}ÅÏsÅÏÍt>fT>@>æW>Åa>æaN>ÏaÅt>æçÏT}ÏsaLNuçÅsT>@WcWäÐrÅçÅcæÅÏTæuN>cMÏÍsåÍÅÍäT@sÀrŬaLuãÅoÍdåaLÀÏÍÅÏTMÅÈT#sdNÑc>CæTt>æsNæÅçT>NJc>NG>sIJåÍt>ec>sgæc>AL>cN>Gst}>LÅssTÏÍéT>~t>A>e>tæät>ÏâT>K>ÅÆT>ÏÍT>t>sWÅst>äTT>æWÅst>4>K>WÅåad>c>ãt>Tãa>H>TM>ÀçæÍc>c>DÏÍ¬a>Ås>c>bÅÏp>NyÅc>Åu>ÏT>ÈÅÐTN>>ÅäT>NæÏçÏT>}>>>ÏãsWÅäÀs>>>T>U>>4>K>>sæ¬§¯®Þ·¸°ª¯´¸¯ãæÏ¹²´¸¯±ª°´¸±×Ŧª¶¸¯·ª¯·Þ²¸¯¶ª¯µÞ¯®¸¯µª¯±¸¯´ª¯²¸¯±ª³¸¯±×ŦÍÍc>>ÆT>>>C>>äT>>>Ít>>M>>>sÅa>>>>>ÅaLÅtçæÏTM>ÅçtsätÏa>Íc×TL>Å6cbÐÅäT>ÀsILÅÐÅeTM>Læ§°±«¯µ¸°¶T>M>>>J>>ãT>K>>çÏT>}>>>ÏæÈT>>#äT>ÐsWÅãT>>}>L>>rÅÏÍ¬§°¶¸°¶ª´¸¯¶ª²´¸¯±×ŦÍÏæÀ¬WÅåaNÏÅc

Page 75

ZZZLUDQFDWKROLFFRPµ³½atusecpN#ŧetæäTNtåÏTTªWK¦äTcWqæ§ÑcCitªWÅÏWK¦äTÍtMq¬aLÀu_NçtsqT¬ãÏ-auLNÐcÐäTcÏÍc?LçæÏuTIXQÊÒhÔÒ[ÔxTëy#RsåaL>ÀÏÍTM>>ÅsIL>Åuyt>}@>N>äÅtL>sÅÏuH>NL>äÐc>ÍçT>Ge>cWb>s>ÀcT>LrÅet>æT>>t>squ>T>ÅæÏÏÍæWÅåÍt>>.c>N>>>G>W>T>a>>L>Åt>W>ÍçÏT>}>>>ÏæÈT>#4KdNuNÍtcDÏÍrÅTÀuæ¬WÅåacNGst4KsaÅsTeIELÅÏ×tzt½WÅsÅÍÅÏuLEsIÏt>C>Ít>s>T>Íæa>äT>Ít>M>siH>ÅÏÍt>WÏt>PéÅc>T>u>N>¸Íc>ÏÅcÅu>>T>c>T>si>H>r¸Ít>åÍc>>pH>u>>N>ÐÅÅÏäT>>L>>>rÅæåÍt>.a>N>>P>ÅÏs>>I>rÅu>>-a>ÍÏTGrÅ¬§ÍtsEÅc³¸¯®s>4LKª°²¸¯³u¦ãÅåaåÍT>cpNyÅcÅåa@>KçTåcÏÍuNWN>TEåÏT>ÏÍsuTÅTM>JN#ÅÏÍÅc>ÐaT.unN>Cd>NuN>ÏTÏæpK>ÐcTÐÅuAaTæuæÏcÅÏÅd}>açTGªuHNLäÐc>ÍçTGscALåaåÍÅÍT>MÅäTNäÅaLÍÅaE>rÅÍtuåaT>@sIÏt>CæWÅåÍta>NJËÅæÏÅÏT>csWÅäT>NcuT>ŬWNÍTÐÐÅçÍÏtsa>L>>Åt>uätÏc>ÅÅc>Ð¬aT>.ua>NP>ÅÏs>IrÅd>N>T>N>Jça>E>`ÏTrÅTTNJÏÍTMÅÒcbT>äTÀ4ÏÍWÏtPdcªaLLåÏTÅT>MÅ4ÏÍuNWÏtP

Page 76

ZZZLUDQFDWKROLFFRPtÐTµ´sNtçÅcÑt>NJN>caN>KEÐÅeÑc>CsqNL>stsI>rÅs¬W@u.sÅt>pyTsK>a>L>>åÏT>>ÅÑa>>H>ÅËæÏâæd>>åd>>>>E>>sW>>Åt>>>i>H>ªc>>}>>Íät>>ÏÍd>>Ít>çÏT>>I>>>>ÅpK>>¬§¯µ¸¯¯×ŦÏÍTM>>ÅæäTÍt>M>sa>L>WTsI>L>ÅçÅc>WÅs>täT>N>æÏsçÅsT>ÏÍet>4L>>Ks>t>æåÍc>ÍT>äT>Ít>M>sW>>>u>N>ÏT>>ÏÐÅuT>Àsa>>L>T>uc>Åc>ÈT>#æçÏT>}>>ÏÍÍc>ãT>#Ååa>åÍÅÍäÅÏa>>ssuyT>>åa>æT>WT>>äT>a>sL>>>ÏÅd>}>>>a>ÅÏÍt>>¸WÅæWÅåÍt>.ÍT>L>Å-a>a>M>çT>s>t>si>HäT>>c>WåÏT>ÏÍs>uÏt>~ÏÍª§¶¸¯³ãæϦetsW>ÅræÏéTæ§¯¯Þ·¸¯³ãæϦa>t>u.çd>N>äTÀs>W>_N>>ÏT>ÏåÏT>ÏÍåÏTÏÍÍt>âa>>ÅçT>L>>a>Åt>T>Ít>åÍc>I>WT>ÏÍu>N>WÏt>PåÏT>ÏÍu>ÅæÏst>}>>N>¬aÍÏÅcäÀsTcÅÏÈT#sWTMÅæäTÍtMçcÅcÅÏuÐÅst>oiHT>LÅÏÍ¬sÅÍcD>ÏÍçÏT}>ÏæÈT#ÏÍÅÏTM>ÅäÍtqN>MuN>ÈtIJÏÍTaÀaLÅtÆcFæàc@ÐÅçÏTNäT¸WÅåaÀ¯±Þ¯¯¸¶ÏÍsqNLupHuyÅæcTcÏÍÅÏT>MÅWc>rÅæÅuæ¬åcN欬¬a>LT.Wc>¬¬¬æqNÅcÅWT>NzÏÍäTK>ÀWæTM>ÅsÅÏÈT>#sätÏrÅc>TL>¬WÅsc>cD>ÏÍcÀçT>MT>ÐÏÍiHÅa>ÈtI>Jæss-ÅåÍÅÍäT@TÏTséTLKC½aÅåÍtrêtcNuNsWTÀaÍtåÍt.szcäTcªWäT>ÐäÅÏæÍrc>ÀËT>>ÅéT>H>N>ÍäT>ÍT>Åd>N>T>Ïæöc>ªu>N>äÅÍcT>4>>>c>D>ædÏTçÅstsÅÏsIrÅec¬åa>syÅÏÅTMÅæäTÍtM>uLEsKsÈT#äÀÏÍsuÅÏæÍa>>E>>åÍc>UN>>J>~çæÏc>u>>N>äÍÅÍçT>>ãT>}>>L>s¸WÅs>>t>su>yT>ÏÍåÍt>.ÐÅc>>ÅåÏT>ÅsrÅcåæ¬WÅÐT>sK>çÅcÏa>çt>åÅÏerÅÐÅsuL>E>ra¬Ít>åaåÏT>qN>JÏæÅcÍc>rÅéTEÅæ¸ÍÐÍT>cuN>UNJ~c>ÅcÏÍsaL>uåÏTÅåÍtW>cWsuæÏc>ÅäÀ¬§±·æ±¶¸¯³c¦ÍÏæÀaLÅtäT0ÅuNssuyTMÅsKåaLT.æctuLE¬ÍtÅaæXXëæX¬µ¶ã´·½ºig«äTN>>cT>M>Ls>æWÅsÅÍuK>M>fH>uN>äÅÏæÍäT>Ít>M4>ÏÍáT>TæáT>×t>zt>¬aÅsÅÍst×tztrÅsdNäTNæa~æäTNLÅsIJsIJ>aÍc>uÏT>ÏÈÅÏt>ÏÍÆt>I>WEc>n>TM>L>ssÍtrÅäT>N>c>sA>@>særÅçÅcäTNc¬aÍt.uWTÏéTHNÍdNaaNTuäTNLN@NÈTÅæÏsÅÏuTGWEcuLE>ÈT>ÅæÏrÅÈÅÏt>c>åæut>sa>Íc>uc>I>Åc>Ða>Ít>pyT>çÍT>ÐãÅc>>ÅÈTÅæϬaÍcupH>L>ÍcTsÍT>ÅÐÅéT>TGÏt>bÈT>ÅæÏæWÅsTÏÍÅa>ÐÅÅÏuTG>WEc

Page 77

ZZZLUDQFDWKROLFFRPµµ½atusecpN#ÅÍcu?LTK>äTNLN>@NÈTÅæÏæÈÅÏt>çÅcÅTÅÏÍtçT>ÐæÏæuaÐÏTL>ucÍc>cÅÏãT>I>ÅrÅæÍt>uãT>#ÅÈÅÏt>ãT>I>ÅçÅc>ÅsJ>N>t>Åa>>sWa>WÅÍ4>H>æÍT>H>>Åæ¬aTsÅÍWæÍuMÅsNCäÅtLsuTæ§äTæÆT¯´T¯¯çTMTé¦WÅÊÏaLÈÅÏt>ÏÍÈÏTMæuTsÕtcÈÅÏcHaL>@>ucÏÅÐT>a>cÐÅsuE>t>äTN>c>é>¬WÅÍÍtæäT>NL>N>@N>ÈTÅæÏÏÍ4>L>K>¬aLTåÍcÍÏtcäTcWæäÅÏTITLTT#ÀÏÍWÅÍäTIÅÅcÐaLuÅÏÍtçTMÍÍccsÅ¬aL>TåÍÅÍãT#ÅuTçÅcÅÏãÐçt>zæésILÅc>}aL@>u.åcGccd>cÍcu.ÏtCÒc>Tdc>uæWÅÍÅÏäTTL>@ÅaÈT#æçÏT>}ÏçÅæc>æqéTEÅæuc>uN>E>K>äÅcK>WN>E>K>sWÅçÏæÀÍTs>ãÐåÏTrÅÏÍ¬ÍÏt>>Åb>åcG>oc>c>æÅT>sUÅtænNÍåÐÅaÅuuT>TæuT×tztÏÍæåÍt>ÏÅtÍuJNäÀÏÍÒc>bæÍæÏæsåÍtÍtãÐa>L>N@>L>åc>Goc>c>äÅc>}ÍT>a>T>sÅÍns>IÀÐÅfN>a>a>tB>é>¬a>ÍtæmJ>çT>t>@>åÐæÏc>WN>EK>rÅÍÅcÅrÅc>åæ¬a>ÅÏb}>ÅÏu>uT>aH>äÅÏæͬaLÅÍu×tL1uJIÅÏäT0ÅuÍÅcÅTÈcTEæaÍÅÍuãT#ÅçÍaEäÅtL>säT>N>>c>sÅÏs>À¬a>ÏÅc>cÈÅÏt>sW>>çc>}>ÍÏT>>Ïqqu>N>äaÀT>aNT>äT>ÅsÅÍc>æsT>ÈTÅæÏãT>sªaÍc>uWTÏæs>ÅÍuÅcäT>NLN>@N>ÈTÅæÏa>N>T>Åa>Ït>>ÍÅÏäÀæÍÅÍÏÅc>ÅÏÈÅÏt>>ªäT>N>L>N>@>N>ÈT>ÅæÏT>>WG>T>>ÏÍu>N>¬§¶¸µc>>¦ÏTI>ÅæÅpK>c>}>ÍW>u.ÅÏÍt>çT>M>>ÍÅb>ßc>~ÐÅfN>su>äT>ra>¬§¶¸µc>¦sÕtcu>NåT>aÍÐÅWL>rÅätWÅåa>NÏut>sJN>tæÅa>çtÐÅsÍt>uE>crÅÐÅaÍcuÏtA>sÅÏäTN>cpKu>Nncra>¬WÏuÏTK@>uTÅÈÅÍT>æqϬWÅÍÏTÅuæÒÐÏÅuaÅsT?LTKÅaåÍÅÏÅTÅÏÍtâTKÅåÅÏÐÅÍtuTuNcDL½aLT>.çæcNæWNEÅaåÍÅÏÅÐÅaL>ÅtuãÍcst}erÅÐÅäÀÏÍsWÅuyT>T>M>L>>uÍÀUJ>¬a>a>t>>N>>Íc>usD>>t>æÅsÅa>Èt>I>J>>sUJ>qN>K>>~ªW>T>T>ÏT>>Ïät>>K>äT>T>L>uL>E>áT>T>âT>K>Å¬ÍÍc>u4>N>E>áT>T>æáT>çT>ÏT>>ÏÅaÈt>IJ>sÍæÏæiÅcu>Näa>ÀT¬a>cN>usK@>cuÍÀâÍÐÅs>K¬¬¬æT>MJ>ªT>MÍÐÍWÅcTæáT>uÅÏtrÅ¬a>LT>.sbFÅa>ãÐÅerÅÐÅsWÅuT>æåaätc>ÍÏÍTs§°²¸¯c>¦WÅÅa>Ñæa>æÅ¬ÍÏÅÍußTE>çc>T>uTÈÅÏc>H>c>TÐÅÅÏT>s¬§¯®¸°c¦aT@ÅÏTäTTLWÅrI>1äTÍt>M>c>N>æäÅÏT>I>T>L>T>åc>G>oc>c>äÍÏt>Åb>u>d>N>sK>UN>c>rÅscN>T>åc>G>oc>c>äÍÏt>Åb>åÏT>ÏÍsN>æÅäT>N>>N>>äT>N>ÏÍsÍT>>æX>s>>Å¬Ít>upI@rÅuæ¬§¯±Þ¯¯¸°¦ÍtuåaT>@etæÑcC4>sITLªsÅÍÍt>æäTÍtMuNäa>ÀTÅc>Ð¬ÍtpW>Åtuåc>Goc>cäTÍt>Mc>NæäT>ÍtM4>ÍT$ÅT>TM>L

Page 78

ZZZLUDQFDWKROLFFRPtÐTµ¶XTåcGc>cuTTæuT>sJ>ÏÍcÅ4KæÍt>åaätcÍÅa>ÈtIJsÍæÏæiÅc>çæÏsÅÏÍt>UJ>sWÅáT>u>sI>J>W>N>T>M>>Í6>>ÏÍªu>T>c>}>Í¬a>uc>N>N>F>c>}>ÍT>>åc>G>o>c>c>a>>Åt>uçÍt>>M>c>N>>åÅt>a>T>>çÍt>M>>åÅt>¬a>T>>@>}>>Åa>Èt>I>>J>aLN@LäÅÏÅaT0Åw##uÕÊtRN8ÕgT>æs>Åa>çÍT>ÐÈÏT>M>uyT>N>Åc>F>>s@>H>uyT>T>L>ÏÍäÅÏT>}>pN>>#Åc>}>Ía>L>T>K>ec>ÐÅçÅs>t>N>q>sænN>Ís@>H>>a>L>Åt>u>WK>ÐsäÅc>>>G>WÅåÍÅÍsuyT>N>>Åc>F>ÈT>>ÅãT#ÅÅÏÍtWÏtPpN>J4ÐcÏÍu>NsuÅÏæÍÏÍéT~tA>¬aLL>sNMuN>çTMcT>äÅÍcT>uN>sÍt>uÕT>L>Å4>LWÅåÍÅÍec>suyT>NÅc>F>ÈTÅçæÏÐÅ¬ÍÅÍu¬WÅsÅa>T>Mc>T>rÅÏÍuL>N>EsT>c>æåaN>@>ut>csâÅt>Åæ×T>zæÅss>ÅÏÍt>åÍcuçc~TçTNsÅÏuyT>cNaÅåÍt>Ía~ÏÍdcäÅÏT}pN>#ÅsaLÅÍusKuæuTN>@çÅcsuE>tc}>åÍtäTÀst>ÍÏtªnTL>çTNÅc>FWHNH>ÏÍ¬aLL>4NEéT>HNÍsu>N>Èc>T>>åÏT>>ÏÍsec>pN>#Å°´¸¶Þµ¸´WK>>>ÏÍ¬WÅs>ÅÍÈÏæc>zåÍãT>N>fNTNÅc>FåüÅæÅcÐWTäÅt>uÅÏTNÅc>FrÅÐÅçÐÏTst.WÅp>NJ4Ðc>ÐÅÊÏT¬ÍÏÅÍuLÍæubsLaTsKJuEÅæuLEssIÀÐÅtRNuN¬§¯²¸¯¦WÅåÍÅÍäT@åÍãÅ4ÐcÈÏt~sÅÏpNJÍtpN#ÅÐTÀÏÍeca>L>d>>WT>ÅuL>>N>E>çT>>ÏÍWÅs>Åt>>u.æåÍc>uÅÏs>H>C>L>>rÅc>T>>c>fÅÍc>T>>T>ÐÅªqNJÏæÅÐÅªÅÍtM>4ÐcÐÅÅcÐåÍt>çÅs>iNpNJ>4ÐcrÅs>Å¬§´¸´ª±¶¸¯¦ÅÏæÅâTKÅät>aaÀuu>Nçt>sãÍcåt>ÅÅaN>~æÏt~Ït@>ÐÅªäÍÏÅçÅÏæTÐÅªsN>æÍÅäTÍt>Msa>L>>ÅtuäT>Ít>Mc>NªäT>Ít>M4>ÐcÏÍäT>ra>æ¬§¶Þµ¸±¦aÍt>åa>NL>¬acNåcMuNçTsDtÐÅqTæstNÏÅcT>L>}>L>ÏÍpN>J>4Ðc>ÏÍåÍã>Åecc>D>ÏÍsÍt>uÕT>>L>>Å4>LsK>rÅT>sÏT4æÅçÅcÍtuNªÍtsqÐÅªpNJ4>ÐcæÍæccÅcTÐcÐÅuTæsÅÍæÍsÍT$ÅeNtTIÍsIÀ_Nzt>¦§°®Þ¯¸³¦ÍtsÏWÅäTÍtMcN4>ÐcseNtTIÍäcTæåapNI@_N>ÍNÐÅfNäcosåÍtäÍÏÅsTÍæÏàc@ÏÍ4>@uTtcMT>G>Ít>åÍt>.c>N>>>ÅÏæÅa>N>J>uæÏsÅÏu>T>>#ÀÏÍu>N>¬§WÅs>ÅÍsÅÍÅçÍN>ãæÍãÅÍtåÍÅÍãT#ÅfÅc>uNsÅÏs>ÀæaT/Ít>Ït@ÏÍT>ÍÅÍWÏtPæÅsæa>N@>¬Ít.ÍtÍtMcNäÅÏÍÅcsåÍãÅÏtPÅÏæÅc}ÍÈÏTs¬aT.

Page 79

ZZZLUDQFDWKROLFFRPµ·½atusecpN#ÅçÅsNTsTÏÍrÅçÏT¬WÅåÍÅÍÌÏpNJ>sTÏÍåÏTLÏÍkTæÐÅçÏTN>ecpN#ÅÏÍrÅTÀa>N>cäÅt>uät>L>Å¬Íæcc>}>ÍåÏTL>sT>s>@>nT>sT>ÏTu>N>æWÅçÐc>sToÍdc}aIsÅÏpTæÍäTÍcWÅsÅt>uuNsrÅcWNçÅsT@pK½ÍÏÅÍcäTNÐÅÅÏäTcWæäTÍtMcN4ÐcæäTÍtM4Ðc4ÐcætRNéXÊÕÊÏÔXÔÒÍgX#rÅWÅåÍÅÍãT#ÅpN>J>ÏÍÍtWÏt>P>äTT>ÏÍÐc>ÐÅÊÏTsu>N>suæÍÈcT>>TÏÍÅÏsÍtM>4>Ðc>åÅÏsI>ÀÐÅfN>u>N>¬ÍÍc>ua>N>P>æÅWÏt>P>äÍt>uT>MÐÅa>Åq@>sT>Wb>>sT>ÏÍÐÅc>}>>ÍÏT>oªÍÏÅÍc>>ãT>UN>>J>~c>öc>>æT>M>>#Ïçt>sæÍc>>N>fN>çt>>>>ÏÍäT>ra>>¬§¯®¸¶Þ°²¸µ¦Íæc>eN>t>T>I>>ÍæÅa>N>~æÏt>~uÏT>çT>>4>Ðc>sWÅåaÒÏÅd>uN>pK>sT>LÅÏÍ¬Ít>.ácÅÏpN>J>c}>ÍuyTäa>Kæc>}>ÍuÍcecpN#ÅÏÍ¬TMT>cNI>æâæcoçTGª§uH>NLäÐsEÅæ¦äT>CNoÊÅcÅÐÅÈÏT>sÀÅcÐª§±²¸¯¦a>LTuåÍÐÅçÏT>IÀæÐÏTçT>sT@äÅÏT>KN>çTGæa>NJËÅæÏÅÊÅc>ÅÍtuWTsJ>NæraæåÍc>ÏÅcITM>ÅÍdÏÍät>LÅåÍÅÍuãT#ÅpN>JÏÍéT>cuN>sÅÏrÅuæåaÏÅcITMTcN>IådE¬WNTMJ>cT4ÐcsWÐT1u>LNÐcªpNJssTLæåÏTÅÍÏt>rÅÏÍ¬§±¸¶¦aLÀuÏæÍÐÅsWÅu>TcT>æTM>Å4Ðc>ÏÍÏTÍtMäT>0ÅÐÅÏæÍæpNJ>ÐÅÏæÍæaL>>ÏæÍsuT>ÐÅuuL>EªWÅÏT>IÀæræÏéT>ÍtuåaT@sIÏtC¬aLT.WcÍtt_NWTNzÏÍqäTÀsÍtuÈtÍaLTuäTÍt>MçÅc>pN>JÏÍät>LT>såÍc>ÅÏçÏTäT>KåÍÅÍãT>#ÅTM>>ÅkGsspK>sT>uN>åÍcTCÅÅÏäT§°µ¸µ¦aMäÅaÐcuLEäTÍtMspNJÏÍéÅæauNsÅ¬ÍtåÍÅÍãT#ÅçÅcÅÏÏT>rÅªWÅåaåÍc>>äT>}K>çÅcåc>G>åaL>ÀÏÍaÍäT>@>äTÀssI>LÅçÅc>uæÍtM>4>Ðc>sÍæa>æÏt>A>>a>Åt>u.pN>#ÅåÍ¬§¯®Þ¯¸¶ª²²Þ±®¸´¦ÍÅÍãT#ÅT>M>>ŬÍtåÍt@TMJãTKçæÏsuTuEÅæpNJ¬ÍÍcuNsåÍccÎec¬a>T.uaNPÍÏÅÍu>bsLsÅÏTN>ÅcFrÅçc}ÍçT>sT@æÅTWGT>äT>ÍtM>4ÐcÏÍs>uÏt~ÏÍaL>c>buÏT>4Ðc>ÏÍuTIÅN>äæaÅÏæa>Íc>u.áÏÍÅÏW>N>E>zær>Åu>N>>äÅÍc>T>u>>æ§¯¯¸¶ª¯¸µ¬á¬Ï¦a>Íc>>uÐT>ÀuLEc>äT>cWæäTÍt>MÏT>Ï4>fTßÅr>ÅÈÏt~csÍt>åaW>äT@>JuN>öcÐÅeçÍt>M>cN>c>ÅsuyT>uL>Ea>L>uãÅÅÏrÅecs>t>äTT>æWŬ§±·¸¯³¦ÍtÅacÍcrÅuÅc¸atusWÅu4æÅÏÅcsæÏtA>uyTNÍÏÍaM>äÅaÐcuLEäT>ÍtMªeccD>ÏÍsaÏucDL4>L¬Ítu.nCLÍÏæÀÍttWÅtuuNsçÐcäæaçTNÍTsaLÅÍ

Page 80

ZZZLUDQFDWKROLFFRPtÐT¶®igìX#RNé>sa>>ÍÅÍupN>I>>@>uT>>N>>>N>>ÅÏäÀÍÅc>>Åc>>>@>N>>såÍt>u>>N>E>>K>çt>}>>L>>>ec>ÅÏ§³Þ±¸µ¦ec>>pN>>#ÅWÅuT>>UJ>>C>>rÅáÏÍçÅc>>æa>>Ít>>çÍt>>M>>c>>N>>æWc>>W_N>zt>Ít>äT>a>L>>Åt>ÐÅs>ÍrÅçÅc>ÅÏÍt>M>>ãt>ÏæÈÅÍT>sqN>L>u>åa>T>@>æqN>Åt>>>ÐTÍtåÍcÈTpNJÐÅäæcNÏÍ_N>suTÍtMcNÍtæÏÍÅÏÍtäT>NNrÅ¬aÍuÏT>K>@>åÍsT>ÅuT>M>WÏt>P>ÐÅu>J>>c>t>A>pN>J>ÐÅÊÏT>su>>N>Èc>T>>¬a>L>>T>uaT>.sJT>Hp~ÅçÍt>MäT>N>N>T>WÏtP>rÅcÎT>ÏT}>pN>#ÅÍÏÅaäT>IÅT>À¬WÏu4>qN>ÅÍu>séT>~t>A>>>½Ít>>ÆT>C>a>>M>äÅa>Ðc>>siH>u>>>T>>pN>#ÅäT>>Àc>D>ÏÍÅc>>ÐßÅåcGoccäÍÏtÅb×tztaÍtÑTL@>ÅaésäTÀæp~ÅçÍtMäTNNsK>sÅÏÍt>M>äÍÏt>Åb>ÈÅÏc>H>>a>L>>Åt>ua>Ít>çÍt>M>>é>säT>ÀÅc>ÐÍt>åÍc>ÍT>>>ÅåÍcIcNH$aÍtåaÀÏæÍÐÅsÅÏuTuNWÅåÍcçÏæÀÍTecuæ¬aLT.pNK$¬W@uåcGoccäTÀTæuTæs>ÅautM>GæuLE>TMJ>æT4Ðc>çTNÅcF>ÏT}p#Åec>cDL>sNÏÍäT>c>W4>Ðc>æpNJ>4>Ðc>4>ÐÅc}>ÍçÐc>i¬a>a>T>MÍçT>N>Åc>F>sÅÏÍtçT>ÐTuNÈT#æsDtçÅcÅÏÍtâÍsÍÏbuuT>äTNÐÅªsJ~TirÅsIJÍÏbu.¬aÅsTæåÍc

Page 81

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¶¯½atusecpN#ŪäTÐªÏt@sC>ÅæsæaÅåakKT>NJÏÍæåa>ÀTMÅsK>ÐÅsuNäÅÏÅa>T0ÅpTãt>ÏæÆÅÍÀU>c>a>T>rÅcT>L>ªa>L>>N>d>T>K>ãÍc>uH>T>ÐÅuT>N>ÍTM>T>æsTÍT~ÆtäÅaæcMäÅtLsaT¬aLT>.uaÐ_NæÅaçÅcÍtÏt@ãÅcÅuÅc>uJ>T>çÍÅhN>E>>>ÅÏT>I>ÀsuT>ÏÍæªa>L>>@>>Èt>ÅÏÏt>@>sn@>>sT>E>¬¬¬¬¬aLÍsEtTMTÅäTNÏÍÅÏuTMWaLLuÍÏéTHJCÅÏuÅcÅeÅgXÔÒÕÊwyX#ÊsJ>N>t>ÅÏÆT>>rÅ¬a>T>uçÍt>M>k>T>L>ÐÅsWÅuJ>E>çÅs>t>ÅÏd>ÆT>>>4>ÏT>M>uLN>ÈT}>æs>ÑaH>ÆT>sutu>açÅc>TM>ÀÐÅuIsa>LT>LuäÀçT>sKc>¬aLTåÍcWÍsKcrÅÏÍäTNNWÅrI1¬ÍtåasKNKza>N>L>usE>>T>C>c>ÐÏÍÅÏäÀs~s>u>K>>¬WÅåa>>s>t>T>M>>J>N>#ÅÐÅeÆT>>>rŬ§³°Þ²³¸´c¦aÍuäT@TKsÅÏÆÀçæÏc6ÏåÅÏpuyTsL~rÍT.çTsLWTcTÏÍçtÐÅaLçÍT¸ãaÍÆÅtÏÍu¸ãaÍæÍÏæÀÏÍq@sÅÏTÏÍÊÅtŪÍÏæÀÏaTTÏÍâÍÐÅÍTrŸãaÍæÍtuÍÀsNsÅÏçÍtt¬aÀÏÍÐÅæcsäTKÀçTcÅçæÏcãÍÀäÀªaNÅÍcucÅÏÒÅåcMsTcsªaÐcufT}cÐÏÍdNsKªaNÏufTÍÐÅuyÅa~Tcs欬¬¬auÆæÎfÀÏÍãtaLTsdNsKãÍcTÍÅÏÏTaæÅa¸ãaNKMeªaLTCÒtrssaÀucTTÏÍâÍÐÅsãÍÀäÀuLätÅÏæÅ4NJuJÅsWÅäTKªaLuçÏÅaM}äæcâtÏͬ¬¬a@uyTÏÅÏäTacÀTªÍcaÅtÏtMrcãT}LäÀÏͬçaÍÅÏfaÀcTÏÍÐÅts§¯±ÆTÅÏdÆT4ÏTM¦

Page 82

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¸µ½´³°µº½»igu PtEy#RyÔÒÖgGéX4ÊÔÊgʬ¶¶ãµº½»ig«æWÍTÏT}pN#ÅsWÅuyTMÏÅdÐÅuIaÍcäæaÑcCÏÅcÅÒÏÅdãæÍpN#ÅÏÍWæÅq¬WÅqMuJNÒÏÅdrÅqNDLÏÍec>çT@ÅfH¬WÅåÍcqNDLÏT>NãTKÅsITLåÍædÅÅÏÑc>CftIæWæu>NçTsL>IæTM#ÏãÅ4>×t>ztsssÅt>ec4>L>K>¬WÅåaÀÏÍoN>IG>pTc>N>aÅæoÈÏt>~sÒÏÅdæÍrÅäT>0ÅsÏÅc>ÅÒÏÅd>éT>L>K>z¬ÍÏæÀÏÍÍt>pN>#Åa>>>c>pæa>N>J>ÈÏt>~sÅÏÒÏÅd>rÅÒÏÅdrÅsWÅÏT>I>Àæ_zÅæéT>sIJ>åa>kÅæpN>#ÅiÅæÅÏÍéT>c>HT>M>L>sÑcC>uNöc>æUNJ~såc>^TsWÅäÀWK>4æÍÐT>ÀsT@æpN>#ÅâæÅWK>çTM>ŬÍÍcuuMLegtT#ÅaTÍtuÏÅcIéTcmJâTIÅsâÅêtoÑcCäT0ÅsÏÅcÅ6säaNÏTrÅ½WÅçdN>srÅåc^T>Ítuåa>Nc>éT>c¬ÍÏæÀu>åt>sÅÏåaL>Åts>ÏsÏsg>äT>T>L>WÅÐT>>uH>ss>ªa>L>ÍuW>>æÅssuyæc>N>>rÅT>½W>N>g>ÅÏuNäÅÍcTsÍTÅÍäÀWTæ½a>T.hHÅÏWÐæÏ4ÅtTæa>@ÅÏYNJŬWÅåaËcCu>NWtÈÅêt>rÅçÅÏæÏÍWHNH>ÏÍuæ½ÍÏÅÍußTEu>LåÐæÏÐÅWÅrI1T>ÀaL>cuÍt>ÐÅWtrÅåÏT>ÏÍeÍæcN>eæãÍc>±®Þ¯²¸´ÏÍsI>TL>åÏTæÍsåaL>ÍaNK>EçT>NT>æ½aT>u.uçTN>JÅæÅT>Àæ½aTäÅc>T>NÐÅuIu>NqNTs>ÅÍstu>TâÅtÅrÅsK>T¬a>TuÆÅtuÈÅêt>rÅsK½WÅåaåa>ÐÏtA>uyT>L>>>ÅuN>A>>ÅÏuN>>sWÅäÀåa>LÍäT>@>u>N>Wt>åÏT>ÏÍTM>Åt>L>rÅsWtÐt>L>uæ¬pN>yÅc>Å`ÏT>öÏd>çT>åc>MT>c>Åc>æs>T>H>pT>u>N>A>ªa>Íc>uTæWT>IÅÏÐÅÏrÅäÅÍc>Tåæc>ßcÐÅua>LT>.sÑcC>ÏT4>æÅæÍt>ãtJ>Eu>NÍt>t>>_N>>>>äT>>K>>u>>N>s>WÅÍäT>>ÎÅæÍt>.ßÅc>>>>ÅåÍc>>c>>ÅÏäÀÐÅu>>K>>>>pÅ¬aTu

Page 83

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¶±½atusecpN#ÅçÏæÀÍTÍt>ec>ÅÏc>N>>cN>N>F>rÅæa>T>uc>NN>F>ÒÏÅd>c>N>ær'ªÏÅc>ÅrÅÐÅeÍÍcpKÏTN ÏuTäTÅcsaÍqNJEäTÀsÍcÐTÀæÅæ¸WÅstæåÍc¬Íts>c>sKJ>pT>uL>Esu>>T>WÅåaÀÈÏT>>rÅÏÍsäÍc>ÐTÀpE>¬§±¯¸¶¦WÏuT>>W>>N>>>A>>æT>> Ïçt>>sW>Åb>>uãa>>qN>>J>>>ÏæÅåÅÏÏÍsuT>>}>>L>>u>>>N>>Åc>>ÐÏÍÒÏÅdr'c>NN>F>¬Íc>Ít>Wtc>WÍssÅÍÅÐÀÅÏÍt>qNJ>ÏæÅÏÍåc>^Tæ§±±¸¯®¦äTL>rÅuN>¸åÍcçÏæÀÍTec>±°¸¶ÏÍ¬WÅäTT>.éTecp>N#ÅÐÅWK>rÅçT>M>T>>ÅÍsJ>N>t>iH>äT>ÀT>¸Ít>s>>t>é>suÏt>~ÏÍÍc>uäT>N>_>c>~æÏT>I>ÀÅϬWÅÏTIÀæÐÏTÏTNr'ßÅrÅ¬§±²Þ±±¸²¦WGuruJNKÖgGjLÏTNÅu>äÅÍcTßc>ÐÅÑcC½a>NÅÍusÅcT>K¸aN>cfÅÍcT>ÐÅuNsu>æUbIs>æåÍcaN>PsÅÏ`T>rÅu>NsI>ÀWG}æ§°·¸¶¦u>_>Nt>¸ÍÅÍ`TuÅsÍtäÀçÅcÍcuËc>CÅÏuÅêtuæét>KEuN>¬WÅåÍÏÅbÈtI>ÅÏäÀsIJäT>ÀsäÍÅÍ`T>çT>su>N>T>>L>ÅÏÍ¬ÍÅÍuÒÐt>ÀæqN>J>E>sJ>>N>æra>sI>J>a>T>.U>aTuecqJséTKJsÀrÅ¿T>@Å¬§±®¸¶¦aLLIW~u>TæÅåÏTÏÍÍÅÍaNÅÏtÍÒÏÅdÏÍsJ>~T>e>¬ÍÏÅÍuyT>>N>>ÐÅÏs>L>éT>s>ÏÏT>ssçÅst>ÐÅÏËC>~ÅærÅÏÍ¬§±¯¸¶¦WÅåÍt.ãÅäÅÍcTsÅÏÍt>dNT>ÏæöcæTM>#Ï×tztuN>ecçÅtÏæÍrÐÅ¸W>Ås>GæåÍÅÍ`>Tça>L>su>N>uæåÍc>fÐc>ÅÏu>N>Ñc>C>W欧±±¸¶¦uTÅWÅuyTs@aÅsIJWNÅaUTÐÅtÏTIÅÅcÐäTCNUTÅÏuäT>KæsÅÍuyTL>ÅçaL>æWt@suN>dNÀÆT>äTLr>ÅåÏTÏÍ4>>>>½W>G>äÅt>usÍt>åÍc>>ãÅ_N>>äÅt>>L>sÅÏæÅfN>sD>>'a>L>sa>Íu>ÏÅc>ÍtpN#Åst}>KWK>ÏÍTt¸aa>uåÍÐÈcNæU>EÈasäT>LrÅÐÅäT>NN>WÅåÍÅÍW>>>>ÅÍt>>>M>>sÅÏäT>>C>>>N>>fH>>>T>>L>>t>>æ§°°Þ¯¶¸·t>>>¦åÍc>>ßb>>ÅÏsJ>>>K>>rÅ¬§µ¯Þ´µ¸´¦çTs>L>çÅÏÅÍäT>d>K>åa>qN>c>ÑcC>ÐÅãæÍpN>#ÅÏÍsçc>t>A>a>Ååa>st>>éT>T>åæc>ÏÍÍc>T>rc>s>>c>æÍc>4>>>>äÅt>L>sÑc>C>s@>N>K>s>>Å¬W>ÅoÏT>æræÏsÅÍu._N>uJ%ãT>}LÏÍÑcC>såÍt.aN>Pecuæ¬WÅåa>ucEât>ÏåÍÐÅæÍØTÏÍ_>N>>ÏTD>>ÅãT>}>L>sÑc>C>sa>L>uU>J>s>I>rÅsÅÏT>st>ec>¬a>t>}>suNWÅÍÐTktÏÍåc^T>¬WÅscÏÅcuNfÐc>ÍÏtæÅiH¸ÍtÆÅtªuTK>N×tztec>æªÍt.ÏT>IÅÅÏu>NÑc>CTM>La>ÍcÏT>NÅÏÅc>æs>cäÅÍc>TsK>scUTC>rÅsst>T>ätL>Å¬WÅåÍt>.qN>c>åaL>L>cD>UJ>çÅst>sÅÏÑc>CäÍc>ÏT>I>Å

Page 84

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuNuÏͶ²uyTL>>>ÅæçÍT>cN>çd>N>u>NçT>M>#ÏãÅÐÅeÑc>C>äafÐc>sJ>>>WG>äÅtu¬WÅåÍtstÅÏÑcCÍt>qNJEªfJN>#ÅÏÍecçtâTK>ÅssqNLçÏæÀÍTa>TrÅcåæÍtmE>zsW>Åc~r>ÅTæp>Ir>Åss>>ÅtuT>>N>J>Ït>P>4>æÅäÅt>L>EÑc>C>T>M>L>æ¬aT.ÏÅcÅÅÏaæÅa_NÏÍÈT#ÈÏadNæåÍt.ßÅcÅy}X!R#ÕÊÔåÍcÏT>ÏÈaæçaL>TÍÏtrÅÏÍu>NU>sssaÀufN>âÅêtrÅsKrÅT>fLÅæ½aTLu_NäÅtLsÅÏæÅsÍt.ßÅcÅÑcCsILÅÐÅeWÏÍÅcÓtAæuTTçaTæÅÏÅc>ÅæßÅcÅsaÍuäT>@_NçT>sLIæT>M#ÏãÅcÅcÏÍÑc>CåÍtpyTÅÏutMG>æuLEäTK_N>sKJçÅcæåÍt>hTLæqM>ægTáÏÍÐÅuTææsÅÍc>ÏÍdN>uTN>ãt>MG>oo_N>äÅt>LÑc>Cc>DÏÍ¬W>Ås>ÅÍuuN>s_NªuNcDLsuÏt~ÏÍ¬WÅåÍtÅÏÅÍÅÏåtITæÏT>ÅcéÅcALuyTLEÈÏt~cs¬ÍÏb}>öcæ ÏäT>N>ÐÅaT>fçts>æÅåÅÏæaT> ÏpK>>_N>u>T>aæÅa>¬aLLT@ÅÅÏæÅWtÍtåÍckLuNÅc-tustUrasu>N>¬WÅåa>>åÍÅÍäT>@>c>ÐÏT>pN>>T>Åc>T>sW>>>ec>pN>>#ÅÏÍuyT>>N>>>ÐÅÏsuæ§°´¸¶ª±´¸µª²±¸³ª²²¸¯¦äT}>T>TG>4L>Kæ§¯°¸±ª±²¸¯ª°³¸¯¦4>TN>ÏTNÅÈt>IfcÐÅaE>TçæuyTN>WtåÏT>ÏÍsaTcuc>Å§·¸·ª±®¸¶¦ätϬaÅsÅÍ_NÍÏtÏÍãÍcsåÍtçÅsTtådNæsTÅcuJcIcTscÅrÅæaLLaÍäT@WÅtuÏTrÅTæaLLIãÅ_N>ÅÏæÅfcÐÅpsÍÅÍuÏÅa@uNÈÏTs¬qNKM>GÅaåTaÍÐÅÅÏ_>NäÅtLT>TªWÅWNKÅçÅÏÅÍåÐÅaÅs>TçæöcsTÅÏTs>LI>æTM#Ïc>bT>cN>NFçÅåÍÅÏÅT>æsÅÍÅÐÀuN>sWÅrÅÏÍuyT>N>ÐÅÏc}ÍöcscLsuETææTM>#ÏWÅçÏæÀÍTsãÐ¬Ít4LuMÅWN@Åc>ÐÍcbÐTÒtÀsÅÍÅÐÀWTÅæÅaåÍÅÏÅæÈT>NçÅcÅâT>4ÏÍsIJ>WNu>ÏTçÅsE>ÅæTML>åauN>ÑcCsuT}>L¬ÍtåÍc>IáÏÍÑcCÅÏ×t>zt4K>éTHN>ÍæaTuçæsT}>cçt>ÐÅrÅcT>L>æs>N>}>Åc>Åa>ÐÅWTÅãa>sÅÏæÅWH>N>H>ÏÍÍcufÐc>åÏT>rÅÏÍÅÏu>N>åÍcácÍÏÅÍc>ãTuN>uÏÍuT>sÅÏÍtçÍcT>ãTHæs>cåaM>cÅÏäTC>NfH>¬§±²¸¶ª°®Þ¯µ¸¯¬á¬Ï¦ÍtsTæUTLuHcsæéTEÅæsufJN#ÅÏÍæWtuãæÏcMäTLTçÅcecs¸ÍÏæÀcÍT>cUN>J~c>ÅcÏÍsWÅuæÏc>ÅsI>Jªa>Tu.Ñc>CåÍt>.ÏÅcÅÅÏu>N§±·¸¯³¦ÍtÅacÍcrÅuÅÏ

Page 85

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¶³½atusecpN#Åy#RyÔÒra>L>æåa>>c>ÎäT>0ÅäT>N>>ÏT>ra>L>>qN>L>u>uÏc>sec>p>N>#ÅÐÅWK>>>rÅÏÍWKrÅÏÍiH>¬-ÅåÍcuÏc>c}>ÍÈTHrK>zsåaÀuG>J>çTÍÅa>æÏåÏTÏÍÒÏÅd>séTTÐÏa>ÅæÈÅÏTMÅrÅsa>ÍqNÅtæWÅåa>ÊÏÍuJKçT>ÐÏaÅsJ>JoÆT>_N>>ÐÅmJ>>>iÅc>æÈT>ÏÍsÍt>uåÍÅÍa>L>éT>>c>uL>E>¬a>L>T>us>t>N>c>}>a>I>¬qNLçæcNÅÏæÅscn@cãT>#ÅçÐæc>Ååa>L>Åt>åT>>a>ÍÐÅÅÏuÏc>rÅ¬qN>>L>c>N>>G>>ÅÏc>Ðâæa>WÅuT>ät>>L>ÅrÅÈTTÅTÅ¬WÅuHN>KuLEçÅÏÅÍÑtyTK>NÏTäT0ÅTæÑcC>äT0ÅæÅçÅcsqNÍuT>æu>>N>âT>Ëc>>Íc>qN>>Åt>>>ft>r>Åc>T>L>>¬W>N>>qM>ªåÍt>>ssc>>äT>ÐäÀÏÍæͬqNLuuÏcÍtåÍTGÅçÅcÅÏTÐÏaÅrÅsIJqNtLÅÏæÅäÅÍcTWbcuaÐªTÍªuT>ÅaÅtpT>sÍcqN>HWK>ÏTMsäÅt>uÅÏpN#ÅÐÅWK>rŬaTupTIæác@yXÊÍÊÔxÒ°´æT>ÍÏÍæWK>D>æâçT>t>_N>>>çT>M>#ÏãÅ4>>>>æÑc>>C>äT>0ÅäT>N>§mŬaLTu_NçTWLÍTÅäT>TsTÍc>T¸WÅrÅÐÅÈÏT>såaÀuTÅçÏt>ÍäÀuÏÍsJ~T>§ÆÍtua>ÐæaT.u>ÏTIÅÅÏÍt>ÍtæªÍc>NuÒæÍs>ÅÏÍtUN>J~ªaL>uçæcN>ÅÏÍtuÅtæÅäÍtÆtc>_Nc>ÀÐæÏÏÍWKNrÅsiH>¬aÍÈT#ÅÏäÀT>aÍuWÍÐÅÅÏssÍÏÅauyT>ÍÅc>}>Íu>NÍc>T>sa>ÍqN>Åtåa>ÀäÀuÏÍsuT>>N>ztÏÍ¬ÍÅÍa>Åt>¬ÍcN/_NTsÍcbuªåÍÐTW@TMTÅutKEÈTTÅsæaTuÍtçÍtXÒãµu>>>T>sÍc>>ÏÅc>I>>u>N>>Ít>.ÏT>>I>ÀÅÏæÅâæåt>>I>s>_N>>>uJ>%ÐÅe>§Ê¬ÍcNÏÅc4tæcNH$ÍÏtæåapKuyTM#ÏsåaåÍÏæÀqN>JE>rÅªåd>EoÒÏÅd>rKzsåa>åÍÅÍTÍåÏT>ÏÍuKN>JE>e§Í¬a@uu~TuæÏtdådEs

Page 86

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuNuÏͶ´_NÐÅaNJHæçæcN¸TÐÏaÅ_NÐÅÏ¸ÐÅcÅuTÅÏtÍ«¯¯¸·Þ±²¸¶  _NÐÅçæcN§ÆÑcCäT0Å§mű±Þ°µ¸¶_NãÀãÅ4TÍ«°°·Þ¯²¸·WTÍÏtÍæst.pTs×æcAÍcçTG§Í_NuJ%§Ê¯±Þ°¸·WÅfNÏÍsuyTM#ÏæUyTAác@uaÐÏÍ«±±µÞ±±¸·ÍtaLÅtTrcÀT4¸uJp~Å§æ±°«±®¸·_NãÀãÅ4æÍ§å²®Þ±¶¸·ÍtWbuæUAEuT§Ð²°Þ²¯¸·atÒdFUtuT§Ë²¶Þ²±¸·adNcåTLcCÐÅ§Õ³®Þ²·¸·aNTfÅÏÀæ_J~çtÏÍ§ç¯°Þ¯¸¯®ÊÅæÍÐÅåÏTÏÍÒÐtÀ§á¯´¯±¸¯®acN}n@cäTÍtÐÅ§â°µÞ¯µ¸¯®acN}n@cäÅaLKæcÐÅ§ã±®Þ°¶¸¯®§Æ¬á¬Ï¦äÅÍcTsTåaæ§ä±¯¸¯®§æ¬á¬Ï¦ÍtaLÅtTrcÀT4æÅ¸uJp~Å§ÑpTI«²²®«±³¸¯®WÏaLÅtäTTsTäÅÍcTÐÅcGæÍ§ß±²Þ±°¸¯®_NãÀãÅ4t§×§Æ¬á¬Ï¦ÍtaÅtsKÏÅd}asIÀ4§Ó²³Þ²¯¸¯®³°Þ²´¸¯®æÅçTÍæÏtÍcäT0Å§à

Page 87

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¶µ½atusecpN#ŸWÅåÍcÐÅcÅTÍrÅsJNtÅÏÍtäT0ÅaTTGfæc>AaÐcÍtåÍcTzTHsuæWK>ÏÈÏa>>sT>>ÍrÅæ¬§°²sÀ¦T>>c>ÍÅa>>ÅÅc>u>T>0Åua>>æÅa>>çÅªãÏæÀuäT>0ÅçÏTaÍtsÅtsäÅÍcT>séTLKz¬§°µÞ°´ÈTÀ¦WÅåaÍcÆT>uNfT@æçæcN>Ít>ÍT>ÅÐÅsJ>N>æraæ§°·sÀ¦a>L>L>TÍc>>@N>åÍc>sN>~t§¯¶sÀ¦a>L>ÍãT>#Ŭ§²´¸´ª±³Þ¬¬¬¯±Þ¯°¸¯c¦aLT.aNJHsuyT>Wc>@>N>>¬qN>>>Åa>s>s>>ÅæqM>Ït>>ÅÏÍ-c>b>>sWÅuL>>E>ra>äÍc>T>>ÍrÅÏÍÅÏÍtT>ÍT¬q>NL>uÏÅbÅææÅs>qNÍãT>#Å-ÏÅÍpN>sÅÏuTa>æqN>LI>qN>ÅtussÀT>-c>ufNÍt>ft>æÈÏa>TÅÏft>ua>ÐsqNL>uÏT>I>ÅYÅÏçTÍŬaTTäÀÐÅaÀuWÍægDyeÕã¶sD>t>ÏÍu>s>åa>åÍÅÍuyT>ÐÏa>ÅÍt>>uãÅ_N>>ãÀæT>>M>#ÏsçÏT>4>æÍuÏÍ§å¬§¯¸¯·Þ¯¸¯¶u¦WÅåÍt._c@TNJåÏTÏÍuNæcÏdsäÀªÍÏÅb}ÏTLÅÏÍtçcceuNäÅÍcTÐÅocsWÅrÅuJp~Å§æ¬acbaTÅÏâTÍcäTÍtu¬aTsKÏÅd}aæercÀuTWÅ4¬aT.WGTaLLuuIN_NãTssuTNÏTTaTÍcTosNÏÍ§ÐpKrÅÐÅæåÍc>çÏÅÍÍt>a>L>>_N>äÅæc>N>säa>Tc>>I>tÒd>F>XT>æäÍÏÐÀÐÅ§Ë¬ÍtaÅtáTLKN¬ÍdNcuåTLÈÅcCÐÅæaLu.ÏtAaLæcNÅÏÍt§Õ¬aTfÅÏÍÅcTfÅÏÀæ_J~ÏÍåÏÅtKsaLuft§çæÍT>$ÅsI>J>ªW>>N>ÈT>ÐT>L>äÍc>>Òt>T>sc>A>>>L>Ña>H>ÆT>>>n>fÅÏÀæ_J>~§áTªa>Tuu>T>LçT>åa>ÀT>L>ÅÏÍsÊÅæÍÐÅsÕtc>ÈT>KN>J>ErÅc>T>L¬WT>M>Íu}T>}¬WÅåÍckCÅÏÈTKNJEsÏaaäTTÍæÏæaÏucDLsILÅfNnT>pT>åÍÅÏÅn>c>ÅÏÍtác>>@>uaÐªÊÅæÍÐÅÐÅe>u>T>u>N>ÍcT>c>sDiH>aL>LsÏT>ÍtäT>ÐTa>LÅt>äÅc>tÍt>åÍcWH>Åtut>s×tzt>rÅ¬Íc¬aÀÏTK@uaÐutKätTuTæåÍtãT#ÅcTuæÏæçÏTaÀuÏT>K>@>TÐçæÍa>>ÊÅæÍÐÅa>t>àÅÏÍtäÐu>åT>c>u>N>äÅÍcT>c>D>ÏÍãæd>ÈÏt>~ÏÍæa>>ÏæÀuÏÍåa>>T>æUN>>c>W$ÅÏÈT>>T>>>ÅäÅÍc>T>>rÅ¬§¯°Þ¯®ÈT>À¦¬§¯°Þ¯®¸¯·u¬á¬Ï¦aLtq@WÅTÅÐÅuTs¬á¬Ï¦WÅåÍt>>>>>.syÅÏÅäÅÍc>>>>>T>>>>>ss>t>>>>.äÅt>>>>>L>>>>s>ÅÏäT>>>>Ít>>>>>éÅÍa>>>>>>>>>u>>>>>N>>>>>§â¬-ÏÀÏTK@lTÅÏÍtæÅcÅcÏÍuTqNTÏÍÅÏÅauyÅæcTcsILÅçÅcæ§æaL

Page 88

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuNuÏͶ¶uyÅæcTcÏÍaÅt>uussåa>syÅÏÅçaLKæcst>.ªáÍtuTæÏst.p>THÏÍ§ã¬ÍtÍÏÅæÅaåÍcWTÅæçæc>NÅÏsT}>ÍçTM>Tcät>LTæWÅuÅÍæT>uaÐUT>çaLK>æcÍc>Íc>ªa>ÀÏÍæÅçÍc>T>sT>a>t>ác>ÅÏd>N>sK>Íc>Èt>ÍæÅÐÅu>>N>suT>}>L>uæWŬ§ÆaLs¬á¬Ï¦WTáTLKNæcNÅÏæÅuTÅÏtÍrÅ¬Ít.uLN@UH4LÍÅÍ`TuN½ÍÅÍÏÍrâÅæÐæÕt>HsæåaaNtÍt>ÈT#ÐÅuTT>ÀrÅcTLÍÏÅaåaMcÅÏuTÅfHuÍÀÍÏt>rÅÏÍ¬§°µsÀ¦ÍÏÅÍäTIÅÅaçÅcdN>sKÅcÐWNæÍt>æs>ÅÍf>t>@>æÆÅc>>C>zÅsW>>N>äÀçÅc>>åa>åÍÅÍÍt>>ÏT>I>ÅåÏT>>ÏÍsçÏt>>>Íæ¬-ÏTK@dNTÅÏäÅc}ÍçTåaæäTÀsuNªacbÅÏæÅçÍcTTaÅåÍcácÅÏdNsKsäTÀåÏTÏÍTÅæ§ääÅÍæTua>ÐÏÍsIJ>a>LT>ußTE>uyT>MçÏæÅÍÐÅT>M>LssuL>E>ra¬WÅåÍÅÍçÏT>N>sa>L>>L>ÍT>>>ÅuT>>K>>>ÅåÍÅÍpN>>I>@>>uT>æÏåÍÅt>>T>T>>N>>ÍrÅÏÍa>L>>Åt>uu>>æåa>>ÍÏÅ欧ÆaLs¬á¬Ï¦aTsÅÍuLNÐçTs@ÏaL>4>suTsuL>Eraåa>aNPéÅÍa>ác@>uTaÐÏÍuJ>p~Åuæ§ÑÍÍcÅc>ÅTN>ÍrÅÏÍWN>N>sET>ÏÍu>T>p~ÅrÅæ§åaL>s¬á¬Ï¦aL>Tr>cÀa>T¬aaÅtÅcÅuÅÍæTuaÐsÍæÏæÏÍscætXMã·qNJÏæÅçtssÅaLÐæcNWcªÍtuãÅ_N>öcæ ÏÏT4tçÅcsuT}L§×kT>æmc>E>sÍt>âæÅa>>>æÓt>A>>nc>sec>>pN>#ÅéÅÍa>>T>>L>ÅÐÅæåa>>Íc>ÐT>À¬WÅsÅÍcsTsaLuãÅfÅÍc>TÐÅcGæÍsu>Næåa@Òt>ÅcuTÅæuJ~Ååa>Tuæ§ßÈÏt~såÍt>Ït>ÍÈÏt>~sätL>Ts>À¬§Æa>Ls¬á¬Ï¦Íc>a>LÅt>çæcN>ÅÏæÅäT>T¬WÅåaÀÏÍåaæccæc>ÏdsäÀ¸ÍÍcaN>Pác>@uaÐåÏTÏÍuJ>p~ÅsWNäÀÐÅkT>cÅrÅ§Ó¬§åaLs¬á¬Ï¦aLWaÅÏäÅc}ÍaTWÅäT0ÅsÏÅcÅÐÅuTIEÅÅÏäÀäÅtuæWÅäT0ÅÐÅÏTcåÍcäTNÑtyTKNÏTsuyTÍ§àãT}>L>ÏÍsÍc>KãÍc>4>$ÍT>c>sa>H>ÅÏäÀsIL>ÅT>¬§mÅa>Ls¬á¬Ï¦W>ÅÍÑc>C>rÅÏÍuæ¬§¯®¸¯¯c¦a>Íc>>uæÅçT>M>ac>ÐsÅÏd>>çTsT>qN>JÏæÅs>uN>ÍæÏæÍT>ÅçÅ¸Ít>sG>s-ÏT>u>cT>sÅÏÑt>yTK>N>ÏTçT>a>>Å4æÍéT>~t>A>T>uÏc+TNuyTLNqÅtu

Page 89

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¶·½atusecpN#ÅcR#yN)¬´¶ãµ½¼ig«UNJ~cuNöcæ Ïuyt}@NÒÏÅd>æscANÏÍÑcCäT0ÅsÏÅcÅÒÏÅdÐÅeTtæec>ªuãtsCHrÅª_N ÏãÅ4æÅæÑcCäT0ÅÏÅcÅÐÅaE¬aÅåÍcÒÏÅdÅÏæÅuJ%sEÅæçædNT>ÏæätLÅ¬a>Lus>yÅÏÅäÅÍcTs>c%æ_N>ua>ÐÏÍÅÏçcN>cN>NF>suL>ªqN>LuuÏc>sWÅuG>LªuNuLNÐÈTNsEÅæsWÅåaræÏpN#ÅåaLÅtçÅc>aLTåa@stquNäÅÍcTc>Åu¬WTaÅtäTTUNJ~çæÏc¬á¬Ï¦u>>Ít>t>_>N>>t>¸WG>æW>T>L>ÅÏu>N>>Wt>sÍt>u>>T>M>L>Ñc>C>>æ_zÅæÈÅÏT>>>æÈT>K>>J>>T>äÅÍc>>T>s>K>ÅÏ_N>>>öc>>æ ÏãÅsu>Ït>~ÏÍ¬§°·¸¶c>>æåaÍq@Ta>LÅt>æåÍtåÅtc>Gs_NuJ>%sEÅæÏÍ¬§±¯¸¶c¬á¬Ï¦a>aNLuL>æÏæÆtHEªÑc>CcG>srÅ¬aLT>åaNL>sÍtus>cAL>ÅcTrÅe>ªaLT.åa>T@ÑæcTcÍäaåaÐåÏTæÍÏÍTÍtåÍc>ÍtTuNsäÅÍcTÐÅuIt>åæcªaÍtTLt¬åaÀec>pN#ÅÏÍsW>ÅäÍcåa>ÐåÏTæÍÍÏt>T>ML>rÅæ§±µ¸³c¬á¬Ï¦a>L>Tc>zT¬á¬Ï¦aÍt>czT>uT>KN>>ØT>ÏÍuN>äÍc>äT>ÏÅtT>sE>ÅæãT}>LÏÍc>G>s4K>ÐT>ÐT>1u@>H_N>>d>NT>>ÏæöcsÕt>c>kT>æÏÍcG>srÅsa>T>.u4L>¬§±±¸¯²c>¬ÍÐTuræÏÅÏ_NuJ%sÕtcÒÏÅdçÅåÐÅaÅTsI4KæaÅsÅÍÍXRQÊuNÖXÊgyÔÊhpN>#ÅæÍT>çÅåÐÅa>ÅTT>t>ÒÏÅd>¬W>ÅåaÊÏÍc>N>D>p>N#Ås>c>ÏÍsE>ÅærÅÒÏÅd>¬aÏÅÍuydçTMæTGæåÍt>äTIéTcH>uæecçTMÏÅdsuÏt~ÏÍÍÏÅÍÈæT>Gc}ÍscsK>rÅT¬a>tçÏæÀÍT>ÈTI>rÅWÅãÐsa>LT>.uaN>PÓT>uT>Ic>ocdÏæÍT.äÀÏÍsa>ÅåÍt.syÅÏÅuÏÅd>sWÅrÅäÀæaÏÅÍáÅc>Å×tzt>oÏÍpN#Åg>@>T>æqM>>>ÒÅuyT>N>Åc>F>æu>>ÏT>c>~T>L>æåÍt>-a>>a>M>UT>C>ÏæÀÍT>>æs>ÏÏT>I>¬WÅÈTNMÅqJÑTÅcdNcÐÅfNTMÏÅdrÅÏÍrÍT.uTErÅcTL¬aTuäT@>æåÍc>uÏc>éÎWÅåa>Àec>pN>#ÅÏÍd>ÏæÍT>.ÈÏt>~ssÅÏu>T>C>ät>L>ŬaÏæÀuÍTsÅÏ-aaMçTstÐÅWKãÅaqNÍuTL>N>åtc>ut>WT>ÅTäÅt>uÅÏ§µ¸·¦T>c>Åæ§°¸·¦aL>J>åt>ªÐæÏfÈTK>J>ÞÞÏtB>sT>@>uJÏt>C>c>ÅsK>rÅT¬§¯´Þ¯³¸°²Êæc>¬á¬Ï¦ÍÅÍÕT>>ÏÅæåÍc>sT>H>äÅtuÅÏÐæÏf4L>Kª§åc>Næ¯´¸¯·ª°®¸²®Êæc>¬á¬Ï¦aTu-a>aMÏÍuM>ÅÐÅeÐæÏfsª§±´Þ±±¸°±æ¬á¬Ï¦WÅÍÕtcÍtäTÍtMÍTNÅÐÅsTsKNaNTäæaaLLTcÏÍTssILÅcåaÀ³sÀÏÍsÑcCÍTML@NÈÏt~csªaTuåÏTGaN¬WÅÍaÅtutMGaNrÅ6ccDÏÍ

Page 90

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuNuÏÍ·®ÏÍãT>Å-a>äÀp>ÍÏæÀuÍT>sÅÏuT>>K>ÀÈÅÍt>t>ÏT>N>>Åu§±¸·¦a>N>>G>çT>M>T>>ÞÞrÅsÅÏsÏTaÅtu.4ÐçæÏcçÐc}ÏNåÍc_cAÏT}pN#Å¬·¸µuâTNÅÍÆT¬ÍÏæÀÏÍçaNGTNJ>ÅÐÅeæutÐÅÅa>ÅÏÍu>sILÅT>§²¸·¦åÍÏæÀÅÏutæu>çTNJ>ÅãTec>ÞÞuJ~ÅçTM>KuLE>TNÅæÈÅÏt>uÅtçÏæÀÍTçÅcu>pN#ÅÏÍUNcrÅæWÅåÍc>ãTTN>J>ÅåÏT>ÏÍec>¬WÅåa>ÀT>M>ÀäaT>ÏãT>K>ÅsçÅc>u>N>sa>L>T>uÑa>HçT>s>t>äTÐp>Åcr>c>ÀäaN>ÏÅc>W@>ÐT>uL>E>sæÅW>@ÐT>Ít>M>ÈT>ÅæÏn>Åc>ÐåÍt>.a>N>P>¬§¯±Þ¯¯¸·¬á¬Ï¦aTu¬á¬Ï¦ÍÏÅÍuÐÅc>>>>ÅÅÏÍt>>>åÍÅÏÅs>WÅa>>>>çÅa>>>>~a>>>Àu>c>>>T>>>>c>>>>ÅÐÅsu>yÅa>>>~ÞÞ¬§¯±Þ¯°¸²X_c~TaÏÅÍuLKzsLc@Næåa-a>aMUTCsÒÏÅdrÅÏÍsuyTåÏTÅÐÅcNéT~tAåÏTrÅÏÍ¬Ícs>THecpN#Åc}ÍçT>MKTäÅtusW>uTCræÏæÆTC>Æt>c>sæåa>ÀT>MT>KÀÐÅuyÅa>~suyTªÍÏæÀÍT>sÅÏu>Na>NK>EäÅt>usäTÍcÐÅçædN>TÏÐÅeu>NäacT>×tzt4L>K¬§¯¯¸¯c>¬á¬Ï¦WÅåasÍÏæÀuÍTsÅÏWNcN>NFsKJÈÏT>rÅæ§¯°¸¯´c¦WÅÍçc}ÍW>NæåcM¬WÅåaÀ_NuJ%çÅc§°·¦ecÏÍaNªTLNåtªutsåÏTÅ¸aT.u.äTÀÅÏcG>ÏTTMTæTåÏTÅrÅäÍtäÅæÅc¬aLuqÅc_NuJ%sEÅæÐÅÅÏuGJcNTGäTIÅdNTÏæaNKEªuçTNJÅªTsKNTÕT>ÏÅÏÍçÅsGTI>ÐÅ_N>uJ%ãT}>LÏÍT>LtæÆt>HE>ªÑcCWG>äÅtufN>TKdNT>ÏÐÅesaÍc>åaT@>utIæâT>ÅÏuN>åcM¬a>Ítåaa>LåcM>cÀäTÐÏÍªaÍc>ÐT>d>N>T>>ÏçæÏsäT>ra>sçÅåc>>L>¬WÅÍa>Åt>äT>ÐsJ>cr>cÀÏÍÍt>WHNHäÅÍcT>sEÅærÅÏÍ¬ÍtsG>uJ%ÐÅpuNsÍt>_Nöcæ ÏãÅT>ÕTÏÅWTaLÅtWÍäÀsuNÐÅçæcNÏÍäT>ÍtsaÍcåaT@éTLN>ÅÏçaLKtIuaЬaLLTCÅÏÍtuaÐsuæc}¬WTLE4KsdNÍÏæÀuÍTsÅc~ÏÍÅÏäTNÅcWÈTNc%sTsKNaNsåÏTÅWÅrtaM>çTtät>K>uNqN>yt}>æsTd>cK>utçæÏc>ÅÏÍtcD>cÅeIE>T¬aT?LTKecpN#ÅTsILÅTaT.unNCuÒÏÅdTc@NcNGst}LÅgÅéXÕwÚxgwKXMsåÍÅÍÌÏÏtTåtÐÅcc_NuJ%sEÅæªsNæÅäæcÏÍÍtt4ÐcäÅcyÅÐÈTÅæÏn¬WÅßc@pNJsNTWÍcçca~aL×TGÏÅÐÅsoÀeLÐÅWÅçÏæaçTÐåt

Page 91

ZZZLUDQFDWKROLFFRP·¯½atusecpN#ÅcÅÏ_NuJ%×tæp>æscbÅÏsc>DrÅÑaHÆTäT>AAçÍN>qÍÐtäcÏͬaÅsÅÍsÏtæäTL4çTMtutLsNÅuMLÏÍätcåtçæÏpI@åÏÅtKÅc>Ð¬ÍÏÅÍuÏTsL>_NuJ%ét>~ÅTÀsaÅåaN>cÍtÐÅçc}ÍäT>uLN>ÐçT>N>ÍæuTK>ÀçT>N>Í4>ÕT>ÏÅäÀ×t>zt>saN>>L>ÅÏçdN>äÍt>u>ÏT>sL>WŬÍt.uÏcÊÏTÐÅÅÏu~tAuTæÏsc%ÍÏÅaäTIÅ¬aTsWÅÑaHuTIaLT/sI>JåaÍc}g@åac>ÎÒÏÅdrÅËcÏÍsquTKJÏÍuJTæaÏusuyTÅaæTc>Å4LK¬4E>åtosªaTuuMÅÈTTM>ÅÓtA¬WNäÍÅÍËcpTssÏuÏTIuæÏÍçÅsc%mN~tçÅcétKEsaLÍtMWLæ ÏãÅªscA>N>ÏÍÑcC>äT0ÅßÅc>>ÅuLE>sE>ÅæsåÏTÏÍs>TsÒÏÅd>sK>rÅTcNN>FkTærÅsa>ÏucDL>4LæWÅåa>ÀcND>pN#ÅscÏÍ_N>uJ>%æuNöc>TÐæÏäÀÏÍ¬aÍt>åÍcáÏÍ4L>dNæÅäÅÍc>TæåÍtu>NWÏtP>uEÅæ`ÏT>ÏÍçcN>4>L>T>çÅc>æa>L>>>ÅÍuyT>L>>>ÅæuT>>æÏsc>%ou>N>T>T>>L>t>æÆt>H>E>ªÑc>C>>éT>E>ÅæsIL>ÅÍÏt>ÏÍuæ¬ÍÏÅÍÕT>ÏÅu>NÍc>T>csc>%T>såÐÅaÅäT>K>sÍÏÅÍWN>KÅçÅsc>%uT0ÅçÅsc%_N>uJ%sE>Åæét~Å¬WÅÍÏtuäÍc>âÅêtsc>ÈÏt~sc%rÅst>}¬aTuaLKÐÏÅäÀYTcDÐÅéT~tAsWÅePyèÊÊÔÒxûgÔXwcR#¬¶·ã¶µ½´³¯¶µã¶´½¼¯¶¶ã¶´½»ig«æ`T@>ÐÅæa@>WK>ÐÏTN>äT>Åc>>WÅãÐsÍcÐT>ÀäÍÅÍqN>JE>ÅÏäT@>ÅåT}>ÀÍdNcÐæÏsÐÅaEåas@æÍtÍÏäTTæsLMçTêæÏåaLÀÏÍÍtöc>æ ÏÐÅuN¬a>LuÐTÀÅÏçaa>sJcec>çTMÏÅd>ãÅrÅTÐÅec¬åaÐTÀçÅåÐÏT>sqN>ÅÍu¬WÅåÍcäTNuL>æÏsÅÏ×tztrÅæsG>räTÍæcN>TsÏäæc>NäTN>cWT>ÏÍ¸WÅsGæåÍÅÍÏÅa>@ÍtÆT>ãtp>AçÅa>ÅaÍcuyTM>ÅêtÍcrÅåÏT>ÏÍé¬§´¸±c¦aL>LáÅÏæÅÏtC>saÍt.ÅÏt>æÅåÏTÏͬÍtræÏäT@ÅcÍÅÍu_N>ztfÅÍcTsæÍcuäT>NpÈÏt~ssÅÏuT>CuLEæaÅt>uec>a>t>uÅÏT>IÀd>N>WN>E>K>sæat>ur>fÅÍc>T>T>uL>æÏsâT¬§±²¸¶¦ÍÏÅÍcÅÏÍtUNJ~aTaTNæÅâTaTäT>>Åc>×t>zt>erÅÐŬa>ÀuÏT>K>@u>N>ÐÅÏãT>M>ÅÏÍuc>@>N>ªåÐT>sJc>rÅeÅÏæÅæåÍcÍÏÅÏÑc>Cu>NéT>LK>z¬WÅst>Nc>}>aI>sUNJ>~cu>Nöc>æ Ï×tzt>rÅÐÅÐÅÏrÅáÏÍçÅcsa>ÍuäT>@>ut>Ñc>C>fL>ÅæT>ÅªÍt.Íc>äT>C>No>aL>T>/

Page 92

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuNuÏÍ·°_NäÅtLTÅÏuNÑcC¬W>ÅÍÕtc_Nöcæ ÏTÅÏäTÅc>äÅtLuTesIJWN>uN>c_N>rÅÐÅÏtDL>sÍcáÏÍéTu>Tuæª§°·¸¶¦Ít>åÍcÆTC>ÅÏuyTMçÏæÅÍÅasuT>Åc¬aLud>NTÏæÍcN>uªa@u ÏsWÅuT>ÅcäÀ¬ÍÅÍaÅtãT#ÅdNTÏæöcncÐÅÅÏÍtWÏtPæ§µäÅͦWÅåÍcÏÅbÅææÅsèÊwa>L>K>WÅåa>ÏÅc>I>e>c>pN>#ÅÏÍÏT>ssu>N>>öc>æ ÏãÅrÅsäÅc>>G>¬åaÀ4L>dN>Tt>æuçT>MJ>N#ÅÏÍsI>TL>ª§±²Þ±°¸¯®ª±°Þ±¯¸·ª±±Þ±¯¸¶¦aL>Tuæ§¯·µ´«¯¶¶²¦uT)ÀäT>>æcc>G>ªäTK>t>¬WÅåas>tça>Lc>N>TG>åÏTrÅÏÍæ ÏåÏTÏÍsuyT>MÅæåÍc>IãÅåÏT>rÅÏÍçdN>uNs>aaH>E>c}>ÍäÅc>GuB>EaNkT>æÐÅeæÅäÅÍcTéÅa>EsWÅuyTu>yt}@>NWÅåaÀT>MJN>#ÅÏÍ_Nu>Nöc>ÅÏäÀWÅczTçc>G>c>KåÐæcÅæWÅÔÅc>ÅpT>uEC>sNzc>rÅ¬aÅåÍc>×ÅaÅÏb½WGäÅtusTMÅrÅåÏTÏÍ¬aLaNPæÅdNTÏæ_Nöcæ ÏsÕtckTæcNPW$TMÅrÅÒÏT}WÅqJsÀ§mÅWÅåÍc>>ÒÏÅd>±²Þ±±¸¯®Ít>>p>N>#ÅÏÍe>c>s>ÅÏuÅWÅuT>>ªWÅs>>>c>ÏÅc>>äT@aÅs>ÅtÏba>Nc}L>æÏÏtÏÍäÅÏT}>pN#ÅrÅcT>L¬-tsI>rÅstT>qNÅt>åa@cN}JTÍTÅàTGÅæÅçÅcsuÍÅtÐÅsæNsæåÍtÍtWtccqTuNaLasÅÍuutkTærÅ×æcæÐT>ÀÏÍ4LK¬WÅåÍcãÅuLæÏsÅÏäÀeI>ETsIJæÅÍt>æWÅåa>Íc>ÏT>>M>Å-a>a>>M>U>ÏÍsWÅa>>WN>@>n>T>C>rÅæÍæÏuT>>>s¬§²·¸¯²c¦ÍÍcãTKUsWÅãÐrIN¸WGuÏÅcIãÅsÈÏt>~sæåÍtãÅoi>Hp~ÅÏÍÏtb>ãÅssWÅrÅc>}ÍscD>§ÆÅÏfÅdÅrÅæåascuæÅãÅÐÅãtæãæÍçTMÅäTAA>ÐÅucåaNHs¬WÅåarcu0au>æÍãÅTNÏü¬üc>DÏÍ¬a>ÅåÍcÑT>>ÅæÅÐÅdN>Ttæu>eåÍÅÍãT>#ÅecäÀÏÍsWÅuLM>ÈÅÏTr'æU>TCäÍt>qM>ªãÅrÅÏTA>ÅæuT>tæÅpN>ÍæWTM>Àäaât>H>ÐÅaE>æW@>aL>ÅtÅÏæÅæÍt>uqN>J>ãÍc>WÍsäT>Åc>¸WÅs>ÏÏTI>sWÅpKªåÍÅafÅdÅss>ÅÏãÅrÅecæÅcDL¬§±¯¸·¦WTc>aÅtãtÐæϬaTsTmJÈÏt~ssÅÏãÅrÅåÍcuåÍTGÅsuETLÏÍçægÒìXQÊwO±±±ëèÊwéT~tA>ªWÅåÍcãÅÅÏÍtd>NT>Ïæöcst}>uNqN>LáÏÍut>sILÅçÅc>ec>pN>#ÅuÏc>T>iH>cÅ¬q>NyT>.o>NI>G>pN>#ÅÈÅÏT>>c>T>ÐÅÅÏãÅsrÅu>>T>>

Page 93

ZZZLUDQFDWKROLFFRP·±½atusecpN#ÅæÅé>¬WÅåa>ãÅu>N>öc>>T>M>ÀÏÍsÍÏÅÍÍt>æçÏT>N>>çT>>sL>>~qN>L>uåa>>T>@>æÍcb>ÅÏçaN>KEWÅãÐ¬§°®Þ¯·¸°¦a>aÅt>scfT>æÍÐÅçÐæÏsWÅçÍT>ÅÍæa>c>N>usWÅuT>>>>T>UT>~c>>æÅ¬§±·Þ±¶¸¯®¦a>T>T>N>>§ÈÍT>M>ãT>¦ÅÏuT>suÐ¬§¯®¸¯°¦Ít>usæÅÐ?L>æa>L>L>I>ÅuÏæÍsäT>T>L>su>}>L>¬§¶¸¯°¦a>L>@>ucÀãT>ÏÍæ¬§¶¸¯²¦ÍÐT>uåÍT>À4>a>çÅc>ÅÏæÅäa>fN>ÐÅaT>@>Åuu>N>c>c>c>C>¬aLu-aHäÅÍcTsª§°²¸¯²¦ÍtusÏçÏTNåÅÏÏÍsÅÏutTMÀs@>ÏsaT>.uäTLWÅs>Gr>Ítöc>ÐÅuNT>MÀusT>sL>~rÅãTKåÍt.ãÅfN>ÐÅÅÏÍtöc>uN>sWÅrÅcåÅt>æåas>crM>uT>CæÈÅÏT>ÐÅsJN¬üãTsçÅåaLt¬WÅåÍc>ãÅÅÏÍtöcçtssuNsaL>tuTséTLKzÅÏåaLÀæaLuuyt}@NsWNuaLT/TM>JN#ÅÏÍuNäTLr'¸WÅst4LUTÐÅçÅåÍT>c>aL>TæÅÏT>G>r'sIJ>ªÍÏbuf>TK>@c>ÅcÐÅuyt>sIT>Lªa>LN>urÅc>T>L>>¬a>T>#ÅuT>>>säÀäT>T>>a>ÅÍuæåÍt>m>ÅæÍt>WÏt>P>>séT>sW>Åa>¬aT.ucNEÍtuÍÏÅææÅcsÅÏuETæäÀäTTæWÏtPrÅsstTãTNrcÀät>KÅÏÍtua>ÐuNäTÐsJcrcÀcTNäÅtLsæÅaÏæÀsÅÏuÅcTN>ãTKãTN>æWÅåÍcWÅaæÅ¬åa>T>>ÏãT>>K>Ås>a>Ít>>åa>>ÀæÅÐÅfN>>sd>N>>ÅÏäT>ÀWt>>c>>sWÅåT>Àé>T>s6G>ra>ÅÍu¬a>NT>Ïa>ÅtãT>#ÅãTKfÅcuKNssatuæÅsuHcf>Ït>P>>ÏÍçÏÅÍT>æa>>ÅÍu¬a>a>>Åt>ÅÏæÅa>L>Åt>>usÍd>>N>}>>Åuc>uT>>L>K>>Íuyt}>@>NÅÏÍt>öc>rÅcT>L>¬a>LL>Ít>TöcæÅ¬WÅåÍt>.ãÅÅÏäÀsI>J>åÍc>I>åÍÅÏÅsçÏÅÍT>æãÐs>>N>>>ät>>>K>ÅÏÍt>>åÍt.ãÅ4>L>>K¬WÅåÍc>ãÅÒÏa>ÏT>>D>>>>>>ÅÏÍsu>c>>r>ÅsWÅc>>>zT>>>sröc>>>>rÅsu>>>>N>>>>¬a>>>>ÍÏÍrWæÅu>sÅÏÍt>>äT>L>N>>K>ÅâT>>K>T>æa>>ÍuÐæÏsÐÅea>>Åt>>>usa>>L>>>uÏÅb>>ÅæaLåaÐåÏTæÍÅÏäTÍcªÍtuåaÍÑTNÅæutTâÏÍ_NåtçTÏÍ_NªuJ%ÐÅaEæpuLEªßcæÍÏÍåtsLÅÍÏÍTÅæÍts@aTäTÅcsaLuãÅfÅÍcTs¬WÅâçtsåÅÏTMLUNJ~¸aT.dNTÏ

Page 94

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuNuÏÍ·²çXÒgéXÒxePX¬´¹ã´¶½´³¯¶ºã¶¶½¼ig«äTÍtåÏTÏÍÅÏuNäTLÏTæÍÏT}pN#ÅªqNLuuÏcsecpN#ÅÐÅuKÏͬWÅåÍt.pHéXÒx:gfäTÀÐÅo>ãÅa>a>LÅa>T>a>Íc>ut>}>>G>æX>u>>NäÅÍc>T>¸§±µÞ±±¸·¦âæÅÏT>sKÏÅd}aæcêtaTãaHaÅtusc¸ÍÅÍ`TuN¬WÅäÅc}ÍÐÅccæcÏdÅÏäTÍtrÅÐÅuIsc¸WGæWÅbäÅÍcTåæc>äTNÏÍÅÏuÍtãT}LrÅÏÍ¬Ít¬WÅåÍcâtÅcaLâtrqÅsÏtA4LT>æsÅÍWdæçcc>äÅc}ÍsW>sWÅuTrçæÏÏT>GrÅÏÍotmT>æuÏÍu>T>qN>yÀcÈÅÏT>>ÅuÏÍsI>ÀçT>ssWÅrÅÍt>AH>¬aT>.usäÅc}>ÍsçÏÅd>}>>a>TqN>L>uE>ªWc>Ít>sça>LÍt>?ÏT>u>J>åT>c>Åæ¬qNT>¬qNTaLÍtäT@TæÒÐÏÅaL>>äT>ÍtÍÏt>rÅÏÍsT>NÍrÅd>NT>æot>ÍÅcÅçÅc>a>æÅaÏT>G>rÅsETäTcc>c@Nst>ÍÏtäÅÏTKNa>LT/uT>otÍÅcÅrÅ¬WÅåapyTWN>KŬacNÏÅcuNçTWNEKæÊeÍxMN:gfa>ÏÅb>>}>>¸WÅåa>>Àu>>N>>ßæc>E>>äT>>L>>>>§¯´Þ¯²¸¯®¦ec>>pN>>#Åça>E>>ÆT>>ÏÍçÅspÅÏÅaÈtIJsc¬WTM>LÅâTÅÐÅÅaÈtIJÅcÐªa>LÀrÍdotçTsäTÍtÍc>usN~t>fÅÍcTsu>NfN>cCa>LÏÍ¬Ít>@äÀpÅÍaL>Iât>ot¬acbÅÏÅaÈtIJaaJÅcÐaLusyÅÏÅst.æn@caLT/ÅÏäTÀätLÅæacbÅϬÍÏÅau>dL>æãTH>ÐtL>æaLT>ut>tt>ÅÏæÅ¬ÍæÏu.ÏTK>@uK>MWN>A>áÍtäT}ÅÏsæÅæa>LÍuæÅsäÅc>}ÍÅÏdN>sK¬WÅäÅc>}Íss>ÅæéT>cH>uaÐsÅÍÅçÅc>¬aÏÅÍWæÍÅÏæÅspNÍrÅsiHsIJªaTsÅÍuTHÅsILÅäæaaLuWTÏÍuæÍÏÅaÅÏäÀu}TsILÅT¬aT>4LuTÅaÈtIJc>ÅcÏÍdNecWNEzæªaLLuåT}ªaÏtuÅbªat>uöÏdäTÍt¬ÍcbuqNyt}c>MTæaLuWTÏͬaÐÅÍcuåÐTçTdNæTMÐTstsKsæacNuÍTªaLÍuÒt

Page 95

ZZZLUDQFDWKROLFFRP·³½atusecpN#ÅÐÅÅÏ6GrsI>TLWc>ÅcÅÏäÀªÍt.WT>ÏÍçbbäT>ätKu>TÅÏÅa>ÈtIJ>æcK>J>s¬a>ÐÅÍc>uçÐT>ss>st>}T>K>sW>ÏT>I>ÅÏäÀa>T>uæªa>c>N>uÍT>ÏÍT>æÏa>¬aÍÏÅæªa>ÐÅÍcuÅc>T>cçÏT>ssuT>}L>äTÍt>àT>N>ÅæÏtäT>K>Ta>TÅa>Èt>IJ>¬aTÍdWTÏÍcTsaTWNTErÅuæªaLLÏTæWNTEWÅãÐäaöÏdçÅcsÅaÏÅÍd>N>åÍÏt>(T>ÓT>>Åu>æT>c>>ÏdW>ÅäTÍt>g>>sÅÏW>æmC>rÅWÅ4>L>>¬a>c>b>>>ãæÅa>>Ït>C>>ÅÏæÅËæÏæa>t>öÏd>>Åa>Ït>>B>ÏÍa>>c>b>u>su>æ¬ÅaÈtIJ6cbÖx}XORÔX¬¸µã·¹½´³ig«æÅcN#ÅWÏÍæuÐãTscMrÅäT>ÍcÐÅuIäTÅÍ¬aL>uc}tãÍc>TÏÅuTÅÏÍsçÍcªÑt>yT>KN>ÏT>äT>ÅÍec>pN>#ÅÏÍätL>Å¬qN>ÅÍuWÅåa>ÀTt>pN>#ÅÏÍsÅÏÏÍaTÏtbÍÅcÅWNHt¬a>æÍuNçtsst}sqNLuuÏc>ÅÏÍcucuIÏTÍc>c>sWÅU>ra>qN>>@>a>L>N>éT>H>N>K>æc>>@>>N>c>ÅuæªqN>ÅÍuÅÏäT>ÀãT>sW>ÅrÅçc@NWÍTÅÏÑt>yTKNÏTsÕt>cÒÏÅdätLÅ¬a>TuÐTÅÏÍtäTÀÍt>æÏÍçÏÅaT0ŬqNÍÏÅcnKEÍÏt_Nöcæ Ïc>MuLE>qNJÏæÅçtsu>NÈcT>sJcrc>ÀÏÍÑtyTK>NÏTçTG>T>ÏÅÍÏÅææ¦WÅåÍcÏt>>iHT>ÏÅc>M>ÐÅuN>ÈcT>>rÅuÏÍ¬ÍÏÅÍçTUN>J>~crÅcTL¬§¬¬¬WÏuäæc>NT>ÏÅÐÅcNu>EKæÍtäÅÍc>TT§_N>¦æÅsuææaa>ÏT>}>p>N>#ÅÑt>>yT>K>>N>ÏT>>T>u>>N>ÍÏt>>c>æÈT>>ÐÅesJ>>~T>¬WÅåÍt>>åÅÏÏÍu>>N>aE>sæqN>JÏæÅsa>Eua>Åæ§¯¸¯¯¦Ítåa>NÏqN>JÏæÅuI>Ídsu>NsåÍc>çÏæÀÍTÏÍådEÒÏÅdTsWÅsÅtu>ÏT}pN#ÅuyTNÅcFçT>sT@rÅT¬§¯¸¯¯¦aÍÏÅæÏÍ¬qNT>sÅÍc>DÏÍsL>NÐäÅt>LsÅÏÏt>bkT>ææåaÅt>qNJ>ÏæÅkTæsst>TÅÏT>ÏÅsÍæÏæÐÅesÕt>c>suÏÅd>ÏÍ4>L>>K>WÅÑt>yT>K>N>>ÏT>sÕt>c>suyT>s>t>6>¬§¯®¸¯¯ª²¶Þ²µ¸¯®¦WÅåasTLÍæÅÍcæ_NäÅtLsuNaTuqNJÏæÅsÅÏçaE>æÍtcM>TWÅåaÀsa>Luuc>E_N>äÅtLE>ÅÏuNec>äTra>¬ÍcN}ÏTNÅÏÍWÅäÀUJædcg>Ít>Wc>ÏÍWÅÍæÏfN>uyT>ÍÏt>c>äÀÏÍs>qN>J>ÏæÅçt>su>N>suT>}>L>ÐÅäÍcâÅêtæÑt>yTKN>ÏTäÍcÅa>~ÏTI>ÅsKrÅT>¬WÅåÍckC>éTt>ÅÏæÅcN>TL>NT

Page 96

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuNuÏÍ·´ÏÍsuytªaÅsÅa>ÍÅaæÏrÅÏÍu@H>uæaÍtæÅåÅcK>säÅÍcT¬WÅu>NäÀÐÅªæÅaE>uæa>pyT>ÑtyT>K>NÏT>æu>N>4WN>E>K>åt>ÅÅa>>ÅÔtÏÍ¬a>Ít>UT>sEÅærŬWÏÏTLséTEc¸ÍtuätcÍuJsuNTÍÏtcæÑTKÐÅeÑtyTKNÏTWNEzæ½y}XQ[RI~ë½y}ÊeÊ[RI~맳°sÀ¦§²´sÀ¦åaTLNuyTLNTÍcåÍTÅåÅÏæÅâTaæWÅs@åÅÏÏTLÏÍÑt>yT>K>N>ÏT>Åc>ÐWÅuyT>N>Åc>F>p>>4>N>E>Ït>D>L>siH>åa>À²´sÀÏÍs>åÅÏsK>J>ssuÅc>yÅÐæäÅc>T>>ÐÅT>åÍt>T>>ÏÅc>M>åÐÅæÏÍÐÅäæc>N>>ÏÍäT>ÐäÀäT>Åa>c>T>ät>>K>¬ÍÏÅÍu>b>s>L>a>Àu³°sÀÏÍs>u>æåÅÏsK>J>T>Å¬a>L>uyÅa>a>>L>>ÏuqN>J>ÏæÅæÅäÅÍcT¿duJN#ÅäTÐsæWÅsÏæÅâT>aæsTL_NäÅtLsÅÏu>NÑtyTKNÏT¬aNT#ÅuUNJ~säTTÏÍsÍTMãauÅÏsæÅ¬WÅåaÍctWT0Åsæc¸WÅsGæÅsuNæåaaNP>ÑtyTKNÏTäT0ÅåÏTÏÍÒÏÅdrÅÏÍÅÏÍtçÅÍÏst}sI>LÅæTLN>TÍc6T>cåÏTÏÍsuT>Nzt¬§³°sÀ¦WÅåÍÅÍT>GÅÏÑtyT>K>NÏT>sÕt>c>ÒÏÅd>¬aT>.ua>N>PÅÏæÅäT>0ÅÈa>WÅåa>åÍÅÍªåaL>I>Åuyt>sÍcst>.Ñt>yTK>N>ÏT>¬ÍtsN>~t>6>ÅÍçtäT>0ÅsT>s>ÏuÏTI>u>b>çTsD>t>çÅcåÅÏÏÍçÏTN>kÅt>saL>ca>æcu>Nçt>sÍTK>ÅæäT>LN>KÅT>u>TsWÅu>N>ÈTÀÏÍsITLaTL@>ÅÏÍæÅÍcæ_NªuNÍtæÏÍs>WÅrÅÐÅÈÏTäT0Å¬aT¸WÅåasG²¶æ²µ¬rqcrcÍæÅÍrÅuNçÅWGæWcäÍcÍTcWÅçc~TçTNsaNLät²µqcrc>ÅÍæÅÍc>sÍÏæÀuc>ÍT>cc>ÍTÐÍt>Òt>Tsa>ÍÅÍuUN>MÅÏæÅçÏT>N>sI>Åa>Læ²¶¬TcÍcäTN>ÅcÅsaÀu>cTsJ>KUN>cÐÅ¬aÅåa>TLça>ÅæËcn>céTs>ÀæÍrÅäTÀcDÏÍ¬a>Lc>bu.WÅ_N>ªuNsI>LÅcuL>ÅÏÑtyTK>NÏTäT>0ÅsßÅcÅT>LNTçÅa~aLÅÍft>Ura¬c>@NsæåÍtu>tJETg>uLEçc>~TÍciHu>N¬aLLÒtTÅÏÑtyTKNÏTqNJ>ÏæÅsuN>sÅaL>ÐæcN>ÍæÏæsçaE>sL>~TÑt>yT>KN>ÏTsE>ÅæWÅçÏæÀÍTsãÐ¸WÅÍTBÏÍéTaTusITLWÅ4ræÏéT>äT0ÅcDÐÅsåÍÅÍäT@>ÑtyTKN>ÏTuLETL>NTÍcT>LÅÏÍ«uNöc>æ ÏssuÅÏÏÍæs>ÏæÅâTa>sJ~T>Ítt>_N>äÅtL>suN>6TL>T

Page 97

ZZZLUDQFDWKROLFFRP·µ½atusecpN#ÅUN>J>~T>u>N>äÍt>_N>>WÅåa>st>>>c>}>ÍÈÏT>>s¬s>ÅÍc>ãT>WÅåa>uu>M>>L>¬WÅstNuTNæa>LÐæc>NÍt>t_N>ªuN>saÍt>ÏÅæaN>ÅãÍcqN>JÏæÅsuN>ÍæÏæãT}>L«rÅ¬aÍcÅÏæÅWN>tI>çTzT>HaE>ÐæÏaLæåa>aNÅT>ÍæÐuJN>uæ¬aTÍæÅÍät>KaÅtc>TÅÏu>Nu>EÅæäÍt_>N>ªUNJ>~saÍt>åa@>st>ÑtyT>KN>ÏTßc>ãÍciHuN>aL>Åa>LusÍt>uT>aL>T/äTÀu>ÍÏtæaÍt>TL>NT>æÏtrÅc>TL>æWT¬WÅåc~TuTÅÐÅçÍcsÅtuåÍÏæÀqNJÏæÅsuNÍæÏæÒÏÅdÐÅfNWÏÍÅÏÑt>yTKNÏTÒÏÅdsecÏÍæaL>Åa>Ñt>yT>K>N>ÏT>ät>>K>ÅÏÍt>sÍc>uÈt>ÍäT>ÀÐÅæÅ¬a>ÍÏÅa>@>äT>a>L>Åt>séTHNKÍÅÍa>ÅtÌÏ_Nöcæ ÏçT>ÐæÏÏÍsÅÏsÀæaLT4>ræÏäT0ÅcDÐÅs>N¬ÍæcUNJ>~TuL>Ec>ÀsTæÅâT>aa>Luât>sWÅu>uN>uHN>HÍcT>¬aL>TÏÍuLE>çÏt>@ÏÍuT>N>uL>C>JåÏT>æÍsW>Nu>ªW>Nçc>@>ÑTN>H>ÏÍ_N>ou>NuyÅæcT>cÍÏÅÍçc>}ÍWc>æÅWLC>JæuyÅæc>T>csI>Jªa>T.ÏÅc>cÅÏãæÏsC>Jc>ÐÍtM>çTMÏaÐÅuyTÏuL>EWÅåÍÅÍuNsuyT>sT@nc¬a>@ÈT#aÅt>usWÅasIrÅÏÍÈT#åÍçTsT>@¬ÍÏÅÍÍtæätLÅqÈt>IJrÅ¬äÅÏTKN>3TTG>æuL0cÅqJ>uæ¬¬¬a>tL>uäÅc>æaÍc>uT>LN>äT>TL>N>Ta>t>uc>NäT>}>Lc>sÍt>uWT¬aaÅtåÍÅÍuNdNTÏTuJ~ÅsT@sWÅcR#yN)eRìÊgyfìÒëgÍtuÏTIÀÐæcŪaLLNaLÅtu.TMK@sÀÅÏuLNÐuK¬a@ÏÍuuyÅaåtIæâTsåaÍcãqæªåaÍcqã¬WÅrTÏaÍdsu¬aLuçÍTæsJMJÑaHåtªÍtucTätÏcâåTÍTÈÏt~s_NªÍtuÏTIÀäTÀäT0ÅcæÅdNTÏæ¬ÍÐTuÏTIÀäTaÐæäTÍcaæÅaätKÅÏÍtæÅutTæÈtITMcÐÅe¬ÍtuÏTIÀÐÅÏ

Page 98

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuNuÏÍ·¶ªÍtucTuÅcâ¸ÍdNucTcÅÐÅuyÅa~aNÍÒtæÅsWÅrÆtcrÅªadWTÅTäTNÏÍæªacTäTÅÈÏt~sÐæc͸a@ÏÍuçaNÏtätKæÅåcMÐæcŪWÅrÆtcâÐÅÐÅæÅ¬WÅåaÐrÏÍæªåaÀÍttrÐÅsçÅsT}WTqsT}cªÏaWTÍTMTLÅÏWrÅæÅÏÍæªaN@ÈT#ÅÏTNÍuTK§eÅdNçTNJÐT.ÐÅçÍæc¦¬ÅÏTMTÅsKWÏT@¬ÍÏæÀuÏTsçÍTÐçTåtNÈTNWÏÍäÅtLssâcUNJ~TUNJ~uJ%TMÅÐÅaLGtfâtÏetWKÏÍæsNLÐÅaLGtfâtÏÑcCWÅÏWKÏͬ§¶¯sG~ctAá¬Ï¦aLT.uçcÏÅaåcTIçtsÅÏ

Page 99

ZZZLUDQFDWKROLFFRPµ¸°´½´´iguDtEeItXLÔÒÒxyÒÔÊëuRNÔëÊwy#R¬´´°´½´´ig«cÏÍa>TuT>TE>N>tÐæÏsßæc>Esåa>ÍÏÅæqN>JÏæÅsu>NsçÐæÏÏt>M>@WÅæÏÕTÏÅªåÍccÎuNuaÐçTÐæÏrcÀÐÅuI>ÅÏäÀu}K¬WÅåapHpN#ÅÏTMÈTN>ydsI>ÀÐÅfNT>¬aÅåÍÅÍäT>@uyT>MWN>tI>T>ÅÏæÅWNH>tÈT>D>'rÅoÍdT>åÍt>çÏæc>zéT>>c>H>çÅsL>>~4>L>sqN>L>çÏæÀÍT>W>ÅãÐqN>L>uÏc>ÅÏkT>ærÅåc^T>s>WÅrÅr>K>C>UT>C>ÐÅuI>¬a>T>äT>I>ÅeN>Ñt>N>C>L>c>Åc>ÏÍuÏÍÅÍæaÅåÍcãtI>aT>u_NWÅua>sçc}tÀæÍt>MåTÍT>äÅtLsÅÏuN>¬aTsÅÍÍtæsTMopÅåÍtãÐWNtIrÅçÅcÕëÔvÊèxQKäT@TMÅcÏÅtÅÏuL>NCJäÅcÏT>æäTTHÍéTKJ>aÅåÍccGnTL>rÅssuTÍt¬aL>Åa>ÏTØÅc>äaÏÅt>ÐÅÑTL>céT>>ÍÅc>Åuf>NâT>aL>T¬a>ÅåaÍÍtÏÅtçcTØÅåÍTcaoÐT.fNsãaÍÑtJTcMÏÍ¯·³³âTÏÍrq>N>äcÐT>ÀÏÍªrÅÐÅfN>¬aÍt>s>ÅbØÅc>uyT>Ðöc>ærÐuc>ãtÏn>æäT@N>@ÐÅcG>aL>sWÅÍÏTN>ÅÏÍuÅåÍTqN>JÏæÅÏÍäTN>N>ub>sÏaçÍN¬aÍcuåÍTGÅØÅäÀÐÅcMrÅc}ÍsCHssCHoÐÅ6ÏçÅcsÏaäÀuLÍp>yT>qN>J>E>çÅc>äÀÐÅäT>Ít>M>suT>>¦Ít>K>J>çTM>T>>ÅÍÐÅçÏT>N>>ÏÍsçÏt>C>ÏÅtäTN>csÏa>çTêæÏÍtus>tTM>JN#ÅsuÅÏæÍÏÍWÅåa>À§aLL>uåÍTG>ÅUÅcaL>ÅÍçcTãT>HsuT>uæªWÅåÍtçÍTéT>cÅrÅ¬aÅåa>uØÅc¬aauÏÅtsÅÏÅTæcÍtkzÅt>äÍÅÍäT@>çÅcªqNJ>ÏæÅsÍæÏæãT}>LªÍt>KNuÅÏåÅÏåÍT>Nét>KE>suN¬WÅaäÅÍcäPÏÍsuEzÅtªåÍtÏÅtuÅ4L>T>pN>yÅc>ÅåT>ÍT>Ít>åÍc>ãÅT>c>ÐÅc>Ða>Ts>ÅÍçc>>K>M>pÍpK>rÅa>T>åÍc>áÏÍ4>L>>ÅÏsJ>>>>ÏT>}>>pN>#ÅÏT>>M>âT>c>>s¬§¯®«·¸·áЦa>Àa>>Åt>uE>>zæ

Page 100

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaEpTHÏͯ®®rÅsTtæecs>uÏt~ÏÍªaÅåÍcpH>ÅÏTcÐuyt>}@N>ÐÅsKJa>LTLt>æu¬aÍt>6sÅÍÅÏÍsuTt6sKcs¦WÅåÐTéTsuÅtäÅt>N¸saÅåÍcåÏTÅsJ¬åa@ÏÅtäÀceNâTsTs¬¬¬uÅåc¸aÅst4Læ§aNyT.sEÅcaÀuæÅÍæÏæsaÍtst>aÍts>cÅÏuN>ÍcsuÍcäÅÏT>}pN#Åác>@uÅtn>¸a>a>Åt>uÅÏc>N>Åd>>ÐÅsE>C>rÅæåÍc>4>>>$ÅÏæÅäT>À¬WÅqM>çÍÅa>æÏÑa>H>>c>M>s¬§°´«°³¸¯¯¶d¦aÀuaæÅaãTssuÍTáÏTTTENtTaÅæTzTHstrÅæf>ÈT#ÅÏTuLEWÅçcp~ÅÏÍsTT>ENtsKJseNJ}ÅãÍcuJÍæccND¬WÅaLæcNæqMçaMEsT@ÍtuÅÍÅÍTcTæäT0ÅTscÎÍt>äTa>LÅt>çÅcÅÏT>TE>Nt>sKJ>Tt>aT>.jG>ÅÏTsI>Ja>æÅa¸a>Lt>u¬aÍtaJÅÏçcäTÐäTÀÅcÐåÍcIåÍT>c>äÀuLE>¬ÍÍc>cN>>G>aÅt>uäT>ÐÏt>Ín>uT>ÀsªaÀusu>sJ>K>rÅÍtpN#ÅÏÍec¬a>ÍcucN>GaÀaÅt>åaLÀÏÍs_N>sÅÏäÀäTÍtM>¬WÅaUNcrÅsaæÅa>qÅsaÀusÍæÅÍT>ÏaÈtIJ>ÍTáÏT>¸WÅåÍædÅÅÏÈTK>JäÅaT>uT>ÍTs¬¬¬T>c>qc>¸uLE>ªÍt>YÅÏäT>ÍtM>4>äTÐäÀT>sÅÏçÅsT>F>ÅäT>N>sÅÏäÀecªaL>ÅtuTs>NLÏÍq>ÐtLæÍt>äTÍtM>eaHåa>NçT>TÍ¿d>æÍæÅÍæÅãTN>ªÍtåÍÅÍäT>@>uN>Ít>sIÀÐÅf>NÍÏt>rÅÏÍ¬WÅåÍt>.syÅÏÅçÏÅdc>I>ÈÏt~pIecUNc>rÅsaÏÅcÅaÈt>IJTuyÅæcT>c¸WÅåasc>bæåaÍcÏT>MÅâTæW>ÅåÍÏæÀÏÍÏb>aN>ÐÅf>N>kT>æÐÅuK>N>H>>ÆT>ÐT>ÈÏt>~sÅÏW>ÅæÏou0a>cäÅtLsuNÐÅ¸aÅåÍcpNKIäÀuyTNçT>LEÏÍÅÏÈÏTrÅTLtæTtæusIÀ¬aÅåÍcâTHÅçÍTÍTcTpNyÅcÅåTÍTæÍæÅͬaÍÅÍuãT#ÅdNuyTÏTsIJªåÍtuTçÍTçTÍTcTMLqNJÏæÅsuNÍæÏæãT}LÏÅcäÀcçcsTkzæsäTÍTÅTaÍtåÍc>ØÅW@cÅÏÍtçTÅÍÏuNäTæÍãÍcTLtpN#Ån>¬aÍcuÒcd>çTMcæTs>TæTMTT>ÅÏåÅÏc}ÍuTªÍc>N¬aÍtscWÍsTcWÏÍçTsT¼½¼yìXgÕy}xDRÕÊyD"çc6sKcuTt6sKcÒTãcæäTÍTuätNM~cÍçÅÒTãcæäTÍTuªätNM~cÍçÅÏÀcçÍTÍTcqNJÏæÅcÍçÅÏÀcÍTcuæTätKqNJÏæÅcÍçÅaÀutçtståTÍToLÅaÀutçtståTÍToLÅWÅsTÈT#æcÍÅÍæÅWÅfÈT#æcÍÅÍæÅWÅÏÅtuÅcæWÅræcaÀufÏTuÅtNW@cæWÅcbÍæãÅÏÀ¬WÅåÍTçTMÅåcsuÅ¬WÅåÐTéTsuÅtäÅtN

Page 101

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯®¯½atusecpN#ÅÒÊeëÔvÊ[ROÊëdÔXpArÅcTLæTsK>NaNTßÍTA>TsTÐæÏsaÏÅaLu4>LäÅaLK@ÅÍÐÅçÏT>N¬WÅcÐËcsaLLusyÅÏÅsuJÍ¬åÍtuNöcÐÅpdNyTTsK>N>aN>W>TL>s¯¯¶«¯¯µc>NÅd>ªÍc>ÕT>L>>ÅäÅtu-a>a>MÐÅÅÏpN>Í4>æÅÅÏc>N>>Åd>r>ÅÐÅu>K>>>>ãÍc>u>>N>>ÍæÏæãT>>}>L>>ÏÍa>>s>G>>é>>sI>>Ït>C>>¬a>>Ååa>s>>t>>WÍsÅÏäT>ÏÍsT>ãÍcåÍÅÍäT>@æåÍc>a>NP>ÅÏs>IrÅd>N>TL>tÒÏÅd>¬a>aÅt>uaÍcupKUNc>4KsdN>TsKNaN>ubqÅcçÅc>ÅãT}LÏÍsIT>LªaÍts>c×tztqNTGãTKÑaHÆTÐÅåaÅdsÀoiHsÍÅÍ`TäÅtusÅ¬§²®¸°±æ¦sIrÅT>MJN#ÅÒÏT>}äTÐÏÍäT>ÍtMçT>ståÏT>ÏÍTÈTÅ¬Ít>u.pTÅÏstc>äÅÏÅdrMæcN>HãÍcäT>NÏÍéT~tA>aNo>çÏÅdcçÅcsI>LÅcéT>TB¬aL>uaNP>ÅÏaEËT>ÅÐæc>Tr@çt>}Åæst.äÅt>LsTÏÍT>r@sIT>LªÍÏÅaÍt>æmJ>sHc¬§´¸¯®oÞ°¦WcuãT#ÅsuLEraWÅuNuaÐ`ÏTsÕtcÍt.syÅÏÅäÅtuÍÏtrÅÏÍsçc}ÍpNÍcÅsuÏt>~ÏÍ½a>T>u>N>uGæÍc>ÐÅfN>ÐæÏa>L>iH>TsT>ÐæÏWÅrI>1st>}>uNöc>såc^T>æsT>fÅdÅs>ÏsÏqT>Gãa>sÅÍäT>IÅÍt>sb>çc>@N>Èa¬aTåacLaÅåÍcÍTäÅÏT}pN#ÅsuÏt~sWNEKåt>ÅÍtçÏæÀÍTsWÅu~cTLÅÏ͹´²¸¯®c>>¦WÅg>>>@>>>c>>N>>>æqM>>>>>>åÏT>>rÅÏÍäT>>>ÀuÅt>>>æåÍt>>>>>ÍT>>>ÐäÅa>>L>>>a>>>T>>åÍcÍT>kK>ÈÏt>~s§T>¦WN>E>K>T>æöÏd>WN>E>K>ÐÅu>iH>¬§±´¸¯¶t>¹°·¸°®u>WNEKæÍäTd>KsÅÍäTIÅWÅåÍt>r@äTÐsåT}ÀqN>JÏæÅÏÍ¬§·«¶¸°¯u¦WÅÑTÅÏTçÍÅÐÀçTzTHaEÐæÏaLc>}ÍWNEKæåÍtuNÏÅacuI>sªaTåapNI@¬aTsÅÍÅÏuNäÍcÆtJAæäÅtLE>ÅÏÍtuN>¸WÅræÏTsT>ÐæÏãtMG>¬WÏcÅcu>T×t>ztrÅuÏc>ÏÍsaH>>E>suT>ãT>ÅäÀÏÍ¬åÍt>u>N>×t>sÏt>D>L>aÍa>T>uæWÅåÍc>uc>E>_N>åtJuTN>uJKqN>JÏæÅsÅÏuN>ÍæÏæÐcrÅaL>Åt>uaÍtäÀuJ>sLæ_N>ÏtM>WÅåÍt>>>>>c>>N>>Åd>>>T>>u>>>çT>>c>>ÐçT>>>s>>G>>>ÐÅuB>>>E>>çÏæÀÍT>>çÅc>>>uÏæc>>zu>>>¬a>>L>>>ÍsÍæÏæãT>}L>ÏÍæÍc>uã>ÅÅÏÅaÈt>I>J>su>¬§¯±«¯®¸¯¯¶d>¹¯³«¯¯¸·áЦUÅcÏÅtäTÍt>McNæäÅÏT>ITLäÍc>äæcNÐÅeWÅÍäTI>ÅÍtÏÅtuÅcqN>JÏæŬÍtÊÏTcMÐÅu}LW@æÏTÍÍtMuT>NäÅcÏWÅÍäTI>ÅaÀudNÀW0uT>cDLsuJ>KrÅTæätc>ÍsIL>ÅçÅc>æåÍtÏÅa>TT>WN>EzærÅ¬a>Íc>aN>tâÍåÍT>äT>ÍceI>E>Tæåa>¬ÍtutçTsGsçÐTNÍtsGÀ

Page 102

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaEpTHÏͯ®°ªÈÏÅcT>u>æst>N>a>Ítu>N>åÅc>KsT>ÐæÏÏÍsu>N>EK>suT>ÅÐÅuB>ET>a>EçÍÅÐÀÏÅac>saL>>cÅÏuæc>UT>c}>ÍuB>Eæªa>Íc>aN>P>ÅÏuTÍT>ÐæÏrÅãt>MG>4N>Eæg>@ÅÏçÏT>N>äTÍc>åaL>ÀªãÍcÐÅu>It>sÍpK>ncra>¬aÍt>ÑTÅÏT>sKJ>ÍÏtrÅÏÍu>U>4K>souæåÍÅÍçæÏpJ>`ÏT>ÏÍTÏT>kzærÅ¬WÅåÍt>.¬§°®¸°µª·¸°¯u¦WÅåÍcÏTIkKÈÏt~sÅÏTWNEKePyvgKÊÔÔXygR'Ê[ÔÒy#R¬µ¸°µ³¯´·°´µ½´´ig«åaÀc>N>#ÅWÏÍrc>GÒÏÅd>ÐÅWK>æÍ4>ÏÍa>>EäÍc>áT>sL>~ec>pN>#ÅÏÍsLcªaLäæcNÅÏäÅcÅÍtT#ÀÏÍsÍæcaEsTaÊÏTTNLWNÐÅuNsuT}L¬WÅWÏÍs>u>>>>>>N>>>>>ªW>ÅÍÏT>>>>>>N>>>>>>>>>>>çT>>>>>>M>>>>>c>>>>>>sa>>>>>>Íçc>>>>>>N>>>>>#ÅW>ÏÍåÅÏÏT>>>>>>L>>>>>ÏÍ¬a>>>>>>¬Íc>rc>G>ÅÏWÏÍWT>N>çc>N>#Åät>æªÍt>>WT>äÀÏÍçc>N>#Åa>T>a>L>N>>T>a>>oÍd>aÅåaU>EäT>ÀsaÍu>Nät>æåao@WÏÍa>aÍÅÏfÅÍc>TaE>ÐæÏÍÅaT>¬ÍÅÍÒÐtÀæqNJEuÀæfT@åÏTÏÍæTÍæäT0ÅÈÏaåÏTÏÍäTÀssL>~ÐÅeæs>L>~oÈÏt>~sÒÏÅd>ãT>K>uæWÅåa>Àqu>pN>#ÅÏÍÒÏÅd>4>K>sJ~TcN#ÅWÏÍÒÏÅd>rÅnst}La>¬§°°«¯¶¸°¯u¦WÅåacÎa>EäÍcáTåÍt>.ßb>ÅÏäÀéT>K>>>ÅsI>L>ÅT>WÅa>>uÅ×t>zt>rÅÐÅét>>~ÅT>t>T>Å¬WÅåa>>o@>pÒÏÅd>·«´¸¯±ÏÍÔtÏÍ¬WÅåÍÅÍgN>@>dN>ÀWt>@ÅÏäÀsU>raa>TªW>ÅæupN#ÅçTM>ÏÅdTÅÏprÅT>ÏT¬ÍÏÅaÍtæT>MJN#Åc>TÏÍsåÍÏæÀÅÏÏTuc>N#ÅWÏÍWÏÍpWÅåÍcÒÏÅd>Tt>sÀ¬W>NÏT>IÀTM>ÀÕT>ÏÅsKrÅT>ªaÅåÍc>sTH>ecËcecæuçTMÏÅd>ÏÍTÅªÍÏæTNÏTT>åaåÍÅÍWJMuaWÏÍsæWÅçÏT>ucN#ÅÑÏÍæÍÏtbçTMÏÅdrÅcTL¬åaãtIÅcæätäæacN#ÅWÏÍæåaÀuNådEo¬aLÍuÍTB×ÔÊhèxQKu~TpI@äÀcNGéÅcT¬qNLståtNäæa>cN#ÅWÏÍcrcGçÅcTsiHätLÅsÅÏpN>yÅcÅãt>T>ÏT>äÅc>>T>Nsa>ÅÍuu>tsåa>Åt>ÅÏÑa>H>ÆT>>su>c>¬ÍÏÅaªåacÎt>éTT>âTM>rÅ¬aÅåÍcsN>@a>LuçÏÅa>M}WÍsäÀÐÅæs>TÅa>suTM¹¯¸µoN¹¯®¸·t¦aÅåÍcsN@qcN#ÅWÏÍsÅÏäÀt>WÏÍcåæuTäÅcTNTÅ

Page 103

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯®±½atusecpN#ÅæåÍcu@c>spNyÅc>ÅãtsWÅåa>ÀäÅc>TN>çTuyt}>@N>ÏÍTÏT>4L>K¬§¯±¸¶ÏŹµ«¯¸³ÒŦÍtuÏTuæo@uÏÍät>KfTTL>cGNUsªåÍt>.ÍcÅÏæÅÅaäÍcrc>G>rÅc>T>L¬§åc>N>æ¯¯«¯®¸¯·ª¯®¸¯µª¶«¯¸¯³àd>¹¯®¸¯°ª¯±¸¶ª°¯¸°ÏÅÏTM>ÅäT>c>T>æfc>WJsN>J>c>_N>>sWÅu>N>tI>>rÍT>.äT>N>ÏTuc>N>#ÅWÏÍaÏuÅcçÍæÐsça>ÍcN>äæaçÏæÅÍsWÅäÀsT>@rc>GrÅsJ~T>nH$æåÍt>.¬ÍtaÅtcbTÆTLÅçÏæÅÍrÅæÏÍsWN>åÍt>M>N>Åc>ÐªÍÅÍcN>N>F>ua>Åa>TÅÏc>N>>G>rÅsE>ÅæiÅc>pNÍss>KrÅT>uJH>æsTÅaÒÏÅd>ÈÏt~séaT>s¦cN#ÅWÏÍäÍc>rcGsL>~ÒÏÅd6t>äÀÐÅesJ~Tu>pN#ÅÏÍT>æ¦åaT>La>EäÍc>áTsÕt>cÒÏÅdÏÍÅÏäÀ§åÍt>ÅÏu>çT>N>ÏÅÆT>>>ÐÅu>K>>>Ít>ÏT>>ÏsN>>t>ÏÍu>N>T>>#ÀÏÍ4>K>çÅc>¬§WÅåÍÅÍÏÅc>>ÅÏÑaH>ÆT>>sçÍt>M>c>¬a>Ås>TäÅÍÐÍåÏT>F>Åc>sT>T>K>¸WÅåÍc>pH>§¯¯¸µ¦pt>äÀsT>KæW>ÅuK>>rqÅssçÅsT>rÅs¸a>ÅÍuÅÏäT>L>>rÅsT>>Íåa>Åt>æÍcqÅtpK>ãÍt.pK>tJ>Nssut>sãÍÅÍTK>äÅÏasæT>KssuT>Isæa>ÏÅÍpK>såÍt>çÅst>s>WN>E>zærÅc>T>>L>¬§¯³«¯²¸µÏŦa>ÅÏqÅt>Ít>Ït>>B>ÐÅÅÏT>K>WTMæfcÆÅÍÀcbTÆTLÅrcGäÅtLsäÅtuÅÏÏTucN#ÅWÏÍrcGÏÍuN¬§±¶¸¯³¦aaÅtãT#ÅÍcN/UNJ~çæÏcuNsuT}LWNtIrÅ¬WÅÍÍtMhRÊ[KyÔÊhsuÅcGãTK>pNÍssuæ¬aÏucD>sræÏÒÏÅdrÅuLET>ÈTNzt>cÎTmN~tåc>NæqM>ªUN>ªstÐÅÏªÐtc>¸cN>DuTK>JTÅÏäÀa>ÅåÍcuÏc>ÅÏWKrŸÍÏÅÍÍtæçaLpÍªäÀ`TÏÍ½aÅåÍt.ãÍcÍtsæa>Tut>INÈÅd>Ea>ÅåaÒÏÅd>TMJ>N#ÅÏÍsu>NçTåd>E>sNJ§¯äÀáÏÍçÅc¬a>TuuM>N>L>åd>E>æWÅ¿TL>>ÅÍÏt>TM>Låd>>ErÅ¬a>Ååa>ÍcãT>#Å¬Ít.sTHuâTNdæTNÏÅdNÀÐÅÏærÍT.âTKÅTÅÏäÀuTsKcÅcÏÍÅÏåÐtæaÀa>Ese¬acçÅåÐt>ªsÏuæcåÐtÍdu>çTNÏÅéÅÏÑaHcMæaE>uÅcæsÍcITG>ÅrÅsiHuçTNÏÅpKrÅT>¬§¯·ÆT¦WIuyt}>@N>sL>sWÅuJ>Kd>Nu>Nåd>E>¬ÍÅÍäT@>àtp>KT>ÅÏrÅæÅsIJ>ªaT>.ãŬcN#ÅWÏÍsæWÅåÍtaEÏÍfcqÅcªåÍtuNcDÍÏtsÀæsÅÍcN#Åq>tsÅc>Ð¸at>usWÅecpN>#ÅsÀÐÅçÅsKN>cN>G>WÅcÏÅt>ÍsÀ§°äÍcrcGçÅcuJN>ÍÈÏt~rÅÏÍÅcÐaT.udN>}ÅWG}sGrÅkÅæsæ¬Ít>åaNcsWÅpNÍrÅséÅc>T>åÍcrc>G>ÅÏWÏÍuN>c>ÅsKrÅT>¬s>ÅaÍt>æc>N#ÅWÏÍ

Page 104

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaEpTHÏͯ®²a>EÏÍÅÏäT>0ÅæWÅaåt>NW>T>udN>_N>sIT>Lªs>ÅÍuåt>Nu>T>WÏÍrÅrÅc>T>L>¬a>L>>uäT>N>ÅÏUJ>>C>4>K>uL>>æÏsd>N>T>t>>p>¬WT>uÒÍt>>c>M>ÏÍæÍt>ÏÍÅÏÈTK>JrÅec>U>ssuæ¬WÅåÍcßb>ÅÏÈTK>J>rÅusWT>ÏÍäÅtu>cDÐÅÅÏWTÅæW~TsÅÍÑÅtææWÍsåÍtpNÍrÅsTÀ½WÅåÍt.ÍÏÅæÒÏÅd4C>JÏÍ¬åa>ãT#ÅÏTM>pÅæÅÏÍa>EäÍc>áTÅcÐ½a>TåÍc>WTÏÉÍÅt>×tæ`ÏTTWÅÏt>cM>pÅæÅÏÍçc>}Íæc>NåT>pÅæÅÏÍuI>saÍuåt>N>ÏTæÍuT>c>N#ÅWÏÍÈÏt>~rÅÏÍ½a>ÍäT>@>é>T>ÅÏu>N>åd>>>E>rÍT>.s>>L>WÅs>Åt>>åa>L>>t>T>>ÀsI>L>Ååa@åÍÅÍsI>rÅçÅcçÅåaLL>kT_Nzt>ätLTâT>cs¬WÅåÍcÏT>ÏsTNT>åaLt>¬WÅrÅÐÅeuN>sWÅuÐtÀ×t>ztWÅçÏæÀÍT>sãÐéT~t>A>sçÅsI>åc^T>§±TM>LsqN>TE>rÅ¬aT>uWbæu>ÀæäÍc>TÍªäT>0ÅåÏTÏÍæåÍÅÍÍt>äÅÍcT>ssEÅæ¬aLL>uqM>c@>NÅÏäÀãt>MGæuL>EsI>JÍÏÅa>cN#ÅWÏÍrc>Gåd>EÒÏÅd>TuT>ÏÅÏT>>>G>sçæT>>æåÍt>>UT>C>>ÐÅçÅst>>K>>>åa>>À°³«°®ÈT>ÀÏÍsu>>N>>qN>>T>E>>ouTæc}ÍçTTÏÍÅÏUTCrÅpNT>ÅæåaäTNpNJsNTÏÍéTK>ÅsWÅuNsTÅasEÅæstÐÅÏsLåacÎcN#ÅWÏÍåd>EâTasTMÐtÀrÅçÏT>¬aÅåÍÏæÀçcMäTNÈÏasåa>L>Åtst>ãT>K¬a>LÍu>äT@>äÍtåd>>Ec>D>ÐÅiHÅÏäÀæåÍÅÍpN>J>HÅÏÏt>b>åd>EUN>c>rÅsuæ¬aÍãT>#Åßc>}çT>ÏT>aÅt>usÍÍcu>ßtC>Eu>N>ßc}>dNu>pN#ÅÍT>GÐÅ¬aÍu>WÍÐÅÈTNM>ÅqTc>DÐÅÅÏÍtãt>MG>cN>#ÅWÏÍäao@WÏÍÍæÐÏTN>>s¸WÅs>t>u>NäÅÍc>T>ât>ÐÅsu>æÍtuÕT>>L>>ÅsN>>4>KT¸WÅrÅÍÏÅÍÍt>æpN#ÅWK>r>ÅÏÍsuTM>Å¬§°®¸°¯u¦½WÅåa>o@>cN>#ÅsEtÐÅçÅsJc>ÏÍuJN#ÅWÅæÏst>}åÍt_zÅæäÀãT>#ÅÏÍuNÏT>ÏãtMG>æuLEsIL>ŽWÅsccDÏÍÅÏsEÅærÅäÍtådEsLiHÍtåao@cN#ÅWÏÍWbcuTsaÀuc4LTMJN#ÅstKuÏcÐÅäTTÏÍfN>ÐÅÅÏÑÅa>ÅÑaåÍc>äa>åÏT>u>N>äÀsJ>N>t>s-c>}>L>st>ÐÅÏuJ>K>ÈÏt>~sÅÏÍtM>WT>M>äTT>æa>>E>ÏÍfc>äT>T>çT>LE>sÍt>sT>@>rÅæ§±¶¸¯³¦WÅåÍc>ãŬaTu

Page 105

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯®³½atusecpN#ÅeIÕÊéÊgÊÒxéeÊÔéëgR¬´¼°´¸½´´ig«sÈau>Nªa>ÏÅcu>Näa>ÆtJ>AæT>M#ÏãT>}L>sIÀÐÅfN>ecÒÏÅd>nÐÅäÅcÅÍtäaÅÏäæcNæcN#ÅWÏÍrcGsEÅææÍ¬WÅåaNÅÏbådNsqNJÏæÅÏÍÅÏÐæϬWÅåÍTÅàTGÅãæÍÐæÏÏÍaEUt>a>>>E>ÏÍäT>>c>>>@>æäT>a>>L>æc>>sW>>>u>N>>pK>Èa>>T>åÅc>>K>ÍÏt>>c>Ðc>ÐÅfNsaTsÅÍu@LÅæuNs>ÅaäTIÅTÀsaLcuT>WÅrI1¬WÅuG}æa>L>>ÏT>>>Ïst>>}>>L>ÅÐÅW>ÅrI>1çc>>}>>ÍäT>>>eI>>E>>T>¬a>>T>>åa>L>>ÍåÍæ-r>ÅqNLuÏcoÍd>ÐÅæWÍTÅÏTst>rÅcÅsKrÅT>¬aLTÍt>Lt_N>sTtåÐÏT>_c@>æmc>EÅÏu>N>q@âæÅs>ÏÍÏÍWÅsÅt>u.ÏT>}pN>#Å-t>ust>uT>Às¬aLræÏÍtäTaLÅtÏÍÅÏäT0ÅÏtsåÍtäÀçÅcsIJaT.çTMJN#ÅÏÍæs>ÅÍÍtææÅÐÅpsåÍcÑT>ÅuÅæÏÐÅÅÏÒÏÅduTÅWK>ec¬åaÍcsyÅÏÅWÅæÏrÅdNTtæuêÒXKÊÄxsìXDÊub¿T>NÅÒæc>çTåÐT>FæuÅc~çT>åc>ub>qMçTM>T}>ÍT>ßÅcÅÏÍétK>EãTÅÏÍéT~tA>ßcsKÐÅäÅc>yÅÐpN¬Ít>uL>åaTrÅÐÅd>NqNJ>ÏæÅaE¬ÍÏÅÍÍt>æaaÀuWÍÏæÍn>TLÐÅäT>ÀÐÅuBE>sauc>ÐÅcqN>JÏæÅa>E>çtsÍt>MÏba>Na>Ít>Ït>>>äÅc>yÅÐrÅ¬§åa>c>Î¯¯«³¸°ät>ÏâT>>K>ÅÏÍsuyT>Ït>@>uT>Ås¬á¬Ï¦s-aHçÅc>ªct>é>ªuyTÅa>aL>Åt>Ta>LL>ÔtÍt>MYÅÏât>sÅÏÍtuÏT>çTM>tuENæstsIJªWNÑÅaÅÑa>uLEsaEsKJ6rÅÏÍ¬aL>T.çÏÅacaEuTu>ÅcÐªa>aN>TuT>M>År~ét>KEÅÏäÀæÍÏÅÍÏÅc>äÀiæÏÍãcsa>TucNçÅst_CäÅaNrÅsKrÅT¬aLT.aÀæWÏT#ÀsaLÅtuaÍtçÍtMsåÅÏÐÅaÅtu>cÅÍt>åaåÍÅÍÏt>ÍÍtMçT>stÐÅuB>EÏÍæWÏu.ÏTK>@ub>¬aT.ÏtstrÅÐÅW>NÐTªTAu>ªaTsÅÍWÍÏÍçÅucTæÍæc>cäTNÑaHsuÅc>ÅuäT>ÍtM>ÐÅuBE>cDL>st>rÅÏÍäÅcÅÍt>æäTÅc>~ÏtBU>raoaL>T/æs>cb>ÅÏÑa>HäT>IsWT>ÅäÅc>K>FN>åtN>sdN>_N>¬aÀuÏT>K>@a>E>åa>N>T>ÈÍT>>sT>rsT>¸åa>s>G>Åc>ÐWÅåÍc>T>@>ÅÅÏåÍT>G>>Å¿t>rÅu>>b>_J>A>¬§°¯¸¯²áÐ¬á¬Ïµ¸³´ÒŦaaÅt

Page 106

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaEpTHÏͯ®´8ëÔÒyÒX¯ËÓX[RPÊaEÐÅsÅÏuTu>NcNDçT>MJN#ÅcÅc>¬aTu.äTTc>NGrÅTÏt>bstãtM>GsWÅuyTåÐTFWÅÍaT¬aÅsTäÅÍÐÍåÏTFÅÏa>EsWÅsTqMåÍcäæcNWNLÅÏÍcGNæÈÅÐTÐÅÅÏÍt>äÀåTLÏÍäTraæåÍt.äTM>LT#ÀÏÍÅÏsæcâÅtÅäÅÍÐÍätTßc>suÅÏÅaT>0ÅssWÅäÀa>EsG>NæTÀa>Nc>aTät>LÅ¬a>LT.u>ÑTÅæäTLN>KÅat>Lu.ÅÏa>æÅaäTÍT>c>äTL>æaL>ÐuÐTcäÍc>stÐÅæa>LLuÏT>ÏÏÍs§¯¯¸µÏŦWÅu>çT>N>ÏÅãT>>M>ÅäT>K>s>>T>ÍÏÅæu>N>su>T>M>Å½a>a>c>>T>fÅÏÀ¸atuæsTcÍtäÅc~TEÍÏtÏÍÅÏaEåaLÍUcWNLÅÍtÆTÐÅuK¬¬¬WÅrÅåtMpIN>ªåtMpIN>ªåtMpIN>saNyt}>æaNyTKL>ptØæÏÍäTL>sæäT>c>c>æa>ÏæÀp>K>sc>}>a>I>äT>N>ÏÍÅÏßT>A>Åæa>N>L>Ë~ÅÅÏÍt>âT>K>ÅæT>M>H>c>¬§´«²¸µÏŦ¬¬¬aNyTKLqJäTÐåtNæäTKNÅÏÍtãtæåÍt>.ácÅÏa>Ea>LL>Ist>åTc>ÍtåÍca>aM>uçT>NÏÅsJN>ta>æÅaÏÍÅÏ4æÏÍÈÍT>>æÅ¬a>T>uçÅåÐT>ãt>M>Gu>N>pK>s>I>rÅsst>T>¬Íc>a>Åt>ÍcÅÏuN>sD>t>æåÍc>st>ãÍc>sWÅäÀÐÅkT>ÏT>rÅÅcÐ¬ÍÐT>uc>uT>c>sa>>E>aTéT>LKz¬a>La>ÒtæÅåÍT>cäTL>sc>ÅÍÏÅÍåaTsa>æÅasT>Åa-aH>¬acb>sÏuNçTWNEKsÍcåaT@ÅÏuNEzæäÅtuaEÐÅÈÅÍTHÅrÅTsWÅÍst¬aLcsJ~TaEÐÅsÏeeìXêÔëÒéeRÔÊgªÍt.äæc>Na>E>ÐÅÅÏäÅcÅÍt>uN>ssEÅærÅÒÏÅd>Tc>ND>çTM>JN>#ÅäTa>L>tT>ÀáTT>Åc>ÐªWÅåaN>ÏÅc>a>ÅåÍt.ãÅäÅc>>TN>sst>äÀt>çTM>ÅÏæÍsa>ÅåÍc>I¿T>H>ÅuTELNc}ÍÏTWæäÀÏÍ¸ÍtstæÅ¬aNÏnH$suçTcÐrrcÀaEäÍc¬§°¯¸¯²áЦÍtaÅtÈtT~åtMsTÏÍXQNwOìÊgaEÐÅäÅcÅÍtÊÅcÅåÏTÏÍu0astoÐÅÅÏuTCsåÍcITGÅrÅsiHecâtpH¸WÅåÍcÏTIdNÅÏÍtuAoUTCrÅ6>tÏÍsIJªaT.pHéTLNscsT¸WÅÈTKJrÅscALåacÎTtæuçT>MJN#ÅÏÍs§µ¸³´¦uçTNEÅäTL4Læcut>ecpN#ÅÏÍÏt>bâtpH>suÏt~ÏÍ¬aa>ÅtåaN>TÐT.sT>rsWÅåÍæd>Å4L>>K>ec>¬a>a>Åt>åaN>T>T>M>>ÅãT>KçÅc>ÐT>.sT>rsT>¸WÅäÅaNçÅcÏT}>pN#ÅÈÅcbrÅT>¬ÍÏb}pIN>äTNÐÅucT>usWÅb}u>N

Page 107

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯®µ½atusecpN#ÅæäTÐsté¦ÍtâtKEc}ÍçTstÏÍsåapyTÅÏãÅcstÈÅÏcHäTKTMÅTMÅsWÅpNÍrÅsaÍc×tL1TM>ÅäÅaNÏÍubcNçTWNT>EcÅ¬§pNyÅcÅstçæÏsuTaErtçTMÅÏæÍäaNÏÅcT¬aL>TsÅÍaEÏÍuaHstaÏÅÍnqstecpN>#Å¬Ícãæc>aæÅa>TÈT>ÐÅäÅtu.ÅÏeNæÍt>åÍt@>TM>JsK>¬WÅåÍc4ÐÅÅÏTMÅæäTÍtM4çTauNaÍäT@ssÅÍçÍTÐÂ[#Ry#RqNJEÐÅãÍcsK¸ÍcuÍTÅâÅêtuNÎt>GæÈÏasåÍcçÏæÀÍTâtKEnecÍa>~ÏÍª§´¸±á¬Ï¦pN>#ÅçÅa>>ÅäT>>K>ÐÅu>N>äT>L>>K>Í¬§¯¶¸¯¯¦a>Ít>uc>>N>>>çæT¬ÍÏæÀuÍTsÅÏUNJ~öcåaLÅt>sIrÅsåÏTÅTæac>4ÐÅÅÏæÅst}aÍtc>>æ_N>>>sW>ÅåÍÅÍäT>@>ft>>öc>T>>u>N>>WÅqT>pN>>#Åc>T>>c>c>>suH>C>>L>¬WÅaeÒy[ÒÕÊÊÔÒx×ÕÔÊeIÊÏa>L>ÏT>uc>N>#ÅWÏÍsÕt>>c>ÒÏÅd>ÐÅWK>>æÍÏÍsa>>E>>ÐÅäÅc>ÅÍt>ÊÅc>ÅsE>ÅæWÏÍät>K>a>E>T>L>ÅÏÍ¸ÍÏÅÍÓT>utM>G>6>æÍrÅäÍtoÍd>¬W>N>uÍTA>a>T>usGrÅ¬WÅåÍÅÍWÍÐÅÅÏÍtãTH>c}ÍÈÏTs¬a>Íu.åtNsWÅåaåÍÅÍäT@>çcN#ÅsqNJ>ÏæÅa>ET>Lt>st>sT>L¬WÅåa>ÀiæËc>TT>Lt>pN#Ås>t}>KWK>ÏÍec>çÅåÐTa>>E>sÅÏÍt>çT>u>T>a>T>uäT>>ÅæÅa4>ÈT>p>æWÅa>Ït>B>äTI>¬§°²«°¯¸²ª¯·¸°tá¬Ï¦WÅäTNÍÀäTNÏÍÅaÏtBsuNÍtuLEªaay#RéXÕÔÒeIÐÅsG~aLÌÏtrÅWÅstäTÍtM?L>ãTsßÐæüÑtæsuTqLaJÏÍW$ÅÏTIÀsåÍÅÍÓT>AÅqN>JÏæÅa>EuyT>ÐæWKDmN>~tsÅÏÍtc>b>ÍçTst>aLâtÏÍsåÍc>ÍTaE>4Ð_NC>æçÏÅÍcáTÈTN>JKÐÅæÅ¬WÅsc>ÏÅcäÀcN>PuL'T>¬WÅåaN>Ïßc>AsÑa>H>çTsL>N>L>æcT>ÎT>MÀsL>d>çÅcæåa>ÍcãT>#Åp>åÐÅaÅ¸aÅåaåÍcÏT>IaE>çdÏsTÏÍsåÍcmc>EçÅsÏToçTM}>LÐÅdNÀfT>ÈTEC>ÐÅTMt>ªåÍt>mTBT>MÅæÏãTK>çTL>¬WÅåÍt×ÅÏÎpM>ÐÅc>KTM>ÀÐÅãÅaI>Nçdc>ÐÅTÏÍÐÅuI>¬aÍt>åa>sT>ÏaWÏÍçT>M>tÐÅT>mHæsÏT>oa>NG>cc>åaåaNtåcHæÐÅéT>sc}ÍÏÍsÐÅÏÍrÅæaÍtåÍÏæÀec>ÐÅsÍtåasT¬ÍtcTÐªaÍt

Page 108

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuNuÏͯ®¶p>T>M>>Åc>WT>M>uçT>s>ÏT>ª¸Ít>åa>s>T>ÍÅt>rc>T>M>>>Åc>ÐÅÑÅa>ÅÑa>ssuÅtÏÅçTsÏT>æmcÏTN>çTMT>ªåaçÐæÍsN>TÍÏÐÈtTT>suJTsÏT>äÅdæÀÑÅa>ÅÑa>åa>åa>Nt>T>éT>çT>ÏÍçt>J>ÏÍsåa>sT>d>N>À4>>$pI¬Ít>åa>äÅc>æa>>E>sWt>uÅÏU>T>C>rÅuT>}>L>ªßÐæüÑt>æs>>>Å¬Ít>åa>Íc>¬aÍcäTIáTTqNJÏæÅaEäTNæÏT?LÏÍeI[ROÊäÅÍc>>T>>¬s>>>ÅÍäT>>Ít>>M>>>ua>>ÐÏÍuK>>>M>>ãT>>H>>>ouqN>>>J>>ÏæÅa>>>>>E>>u>>N>>>äT>>ÐÏÍqNJ>ÏæÅrT>su>T>ãT>K>4>L>>K>ª§¯¸°²u>¦a>L>c>ÏÅc>a>>E>uyT>>Ðc>N>P>W$u>N>aE>uyTÐæWK>DåÐÅa>ÅäTKsa>aN>ÏucMçT>åÐÅæÏÍssuÅcyÅÐT>äÅcT>ªaÍtÈÅcN>K>E>æçÏÅa>M>}>¬a>Íc>uÒT>E>ÏÅc>Åa>>E>nc>ÐÅçÏT>N>>ÍÅc>Å¬a>Íc>u4>>$ÅÏ4L>K¬a>LT>czT>T#ÀÏÍuÅc>WEL>~æäÅcÏTåÏÅt>KsÍt>äÀãdJ>>a>EuT>KT>ra¬Íc>uÆT>>ÅÅÏçÍT>ÐÍÅcÅWN>T>E>æÏt>Bd>N>T>uT>c-a>H>æu>b>qÅc>çÅcŬÍtaEsÕtcsHCLäÀçTWNTEÐÅuKMWKUNcsTNTuTlTÍÅcÅÐÅocéæÅ¬WÏuÏTK@dNuK>MuTÈÏaaEÑTNH4KÏÍssc@>äÅt>L>E>uF>J>éT>L>K>zª§°²¸¯µu>¦WÅÍcu>ãcsÍt>qÏÍæÍÐÅÈÏT>>suT>N>TÐÅsb¬ausÅÍcåcNæuAçT>ÅaæuTcÈTÅtNäacçÅc>utædNæäTLTçÅc¬aL>ÅÍÅÏäÀoJ>KçÅÍt>äTT>ÍTæuT>DäÅc>ÐÅçÏTN>sWÅÍçÅsLN>L>a>ErÅaÀuÏTK@uLKCçTaEaaÀuqNJÏæÅssu>TTÏÐTæäÅcTªaLKæcçTåÍÅtT4L>aL>ÅÍåa>Mc>ÅÏa>EuT>ÏtÅåÏÅÍÅsuT>>çÅcs>Åa>ÏT>T>#ÀsÅÏäTuyÅÏÅÍT>sWNEzærÅsaÍtstéTuNäTÐÏÍuÅcÅäTL>T¬aÀuÏTK@uduTÈÏa¬ÍtÏæaHÈÏarÅ6ccDÏÍäæaãtuTNuaÐ¬åÍÅÍuäTÀsuÏaãÍcuaÐÏÍuT>K>ÅæuTªçÍT>AÅåT>}>Ídc>TML>a>EsÍc>ÏtAu>T>s>ÅWcåaÍTuTNæçÍTAÅcDÐÅÅÏaEÈÏauTsKrÅT¬WÅåÍt4CJsHCL¬aÅåÍtuEÅææsÅÍÍtæTMÏarÅÅcÐeIÍÔeÕÊÒXLÊçÍtM>pT>uB>EÏÍ¬a>L>Åa>çaÅæc>D>a>EÍÏt>ÏÍäT>ÍtM>sK>çÍNâæÅåa>ÏÍÐcsæNsäÅcKsc>ÍÅcÅé¬WÅÍÍtæça>uGT>qNJÏæÅaE>æäTLTsW>WÅU~TqNJ>ÏæÅöÏdrTsa>ÍtaH>E¬a>Lc>bu.a>EÏÍÅÏu>bhÅcãT>#ÅæäæÏTuEÅæäÅa>ÐcæäT>LTuH>NH>ÉÏÅæÅÏÍtsc>rÅÍÅcÅ¬Ítu.àæa>~pÐÅÅc>Ð

Page 109

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯®·½atusecpN#ÅaEçÐæÏaÍtÏÅæaNÅæåÍcuTzÏTÐÅcÅTMNT>c-aHÐcÐÅrÅcTLæaLÅÍuàæa~ra¬a>T>>T>MÀc>äÍt>uc>c>Ns>Isa>L>L>-a>HuyT>uT>c>ÐæÏäÀÏÍæa>L>T._>ÅÏrÅäaqÅcsaHaÍÅÍuãT#ÅÅÍtMçÅc~ÏÍÍt>çTsEt~ÏÍsÅÏubqÅcU¬aÍÏæÀuÏTK@öÏdÐæÏscçT>BÅÍÏÅÍäT>IÅ½a>ÅåÍtuzÅÏT>T#ÀÏÍÈÍT>Ðc>æa>EÐÅäÅc>Ksc>ÍÅcÅiH>TÀÍtrÅcTLåÍtrTo>aÐcÍtåaLÍaN>KEçTN¬a>LTåÍtmTd>NäTaNKE>sãttãÍcsæÍt>åÍc>åTL>Åc>~sT>Åªa>LWa>qN>JÏæÅa>>EÏÍW>T>uéTa>T>æåÍtr>Td>N¬ÍcusDtuEÅæäÍcståÏTÏÍeIëy#RWBMrÅTs@>NKªÍtuIÍd>ÑTKÏÍäTa>NKEiN>TftWÏt>PçÅaÅÐÅu>NÅcÅ4tçTuT>cäÀÏÍsçaE>ªaLcusJ>~TaE>ÐÅfNTKsuB>M¬aTÕT>ÏÅÏÍgN>>@u>>ÏÍsäÅc>>GU>J>ÅTÅ¬s>>Ïua>>E>sÍT>N>ÅãT}>L>éT>>c>u>N>sK>rÅT>¬a>uWÅåÍt>æÅWN>t>>I>>pJ>>rc>>K>>M>ÐÅuI>ªÍt>.u>äT>N>a>>>E>a>zc>>çæsu>T>C>>a>ÅåÍÅÍfcäÀÏÍsåÍÅÍuäT@ÏasWÅÏçc}ÍÈÍTÍtÈTTNrKzÏÍuN¬§³¶¸¯²c¦¬WÅuÍÀâÍaEäÀæaTçc}ÍaEWaÏÍuTaEu}LäTKTÔÅc>ÅæÅsaÏuc>D>L4>LæWG>r>a>EÐÅd>N>äTG>N>ÅuL>Eu>N>a>NM>4>>pHaEa>zcÍtUTÐÅu>zÅcÅäÅtLsÅÏ§åc>TuTÅuL>E¦mTçÍt>MpTÐÅuB>E¬WÅåÍt.sÍædÅÅÏs>IrÅsJ>~TçæuæªÍc>TL>ÍtçÅa>çÅcçÅsT>äTK>NJ>WGuäT>GN>ÅäÅcTNqsbÏÍ¬§²¶¸µ×Ŧ¬¬¬Ítu.rT>TMÍ×tLAçTsT>ÏÍuJÅÈcBrINæs>TT>M>T>>ÅsJ>N>t>suyT>sT>u>N>äÅÍc>T>c>D>s¬a>Ít>åÍc>åÐÏT>>uE>Åæ4>yÀc>Ts>e¸ÍdN>uc>uÍÀâÍÐÅsa>LT>çÏÅd>}T>>4>tc>N>çTuT>c>Wa>ÏÍu>T>Ít>ua>L>>T>ßc>>>>E>æÅqÅs>sÅÏuyT>M>>>>åc>K>>uL>>E>qN>>ÅÏb>>}>Åa>>sÅÏ_N>>>>>uT>>c>>æÅsJ>N>>t>>¬aTsÅÍÅäTÀWBMªaEäaäÅcæÐÅeusÍtåaÍckzæuCÅcuæ¬§¯³¸¯±c¦y#RéXÕÔÒeIìXQXOXc>²³®uÅ±®®Íæa>ÏÍsÍt>uEJ>zÏT>M>pIs>kNæçÅst>>u>NäT>ÐÏÍqN>J>ÏæÅa>E>¬ÍÍcrI1çdÏáTÈTNJKTÍtÐTNsNI>çTÏÅtÍsuENæäÅaN4L6TçÅc¬WÅÍÔcäæÏaåÏÍsßc>@c>>³®×TG>ÏÅsªçÍtK>Ït>Ca>E>äÅa>NªÍt>pI>Nåc>}L>suK>suyT>ÏͬÍt

Page 110

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaEpTHÏͯ¯®ÏÅc_C>oÏÍäÀçT>åÏT>L>æÑÅa>ÅÑa>T>T>M>Àrc>a>L>JæÍt>mJ>>>Ët>C>çÅÏÅÍäÅa>N>çÏTAsJNt>ãÅacsÍÅÍupNI@>ÅÏmJçT>stÐÅçÅåaN>NstKa>EsÅcªWÅͬÍtåaÅaTstcTÐÅT#ÀsaL>>Åtud>NT>M>Åsauåa>NT>4L>æÏrÅÐÅªTM>Åst>uL>Eªst>rc>kNæstrÅåÏTLÏÍ¬aa>ÀuT#ÀsuyTKÍcçÅc>åæsæcTUNsäTÍtM>ÍtTÅªatÍÏÅæåa>N>T>äT>K>N>>J>àÅæÏsWÅÍÏÅc>uc>>åÏÅt>ÍåÏT>L>ÏÍc>>>²³®ât>sät>>ÐÅut>>mÍÏoÐÅWK>rÅ¬åa>åÍc>ãT>¯°¸³æ¯¯¸±ät>ÏâTK>Åd>N>æ°±¸¯®T>Lt>pN>#ÅÏÍäÀÐÅsªa>u¬aaukKäÀÏÍWTINCLÐæÏÐÅaEuNäÅÍcTsÍtuyTpÐÅuIaE¬ÍtÐT>äTÍtM>çÅcTM>L§äTL>Tst>æpNyÅc>ÅstªäT>Ðst¦T>stc>TsÍæÏæªåas>täÀc>uTt>æçc>äTÐsuyT>st>sÍtåa>sTÅuyT>ÏÅtÍi>tÑa>HäT>IrÅaus@>ªaÍc>uÍÏÅæäÀsçÍtMc>Noc>ÅuLE>ªWTu×tL>1T#ÀsÅÏäT>ÍtMc>NÍæÏ欧±¯«°µ¸°¯×ŦÍTEÅÖT'ÐÅWKrÅ¬WÅÍÏÅcuLtçTuTc>_bªTstsKsCHrcTÏÍåc^T¬WTug@ÅÏäÀc´®×TGÏÅsuÅtÅs§c¯®¨c±®¦åÍtotçT4yÀçÅcÅs§Ña¦äÀWK4>ÏÍsWÅÍÓTAÅuT>LTsiHÅasTsÍæÏæsÍtd>T>qD>ÅrT>çÅc>T>M>L>§ÑÅa>ÅÑa¦s>Tr>ÅãæÍWK>sÍæÏææªa>L>>ÅÍc>uu>b>¬auÍÏÅæäÀsåÏTGuLEÏtNaNÏÍÏTouTÅÏäÀßÅcÅãTKqI>çÏÅtÍ¬W>ÅÍWTuCæäæc>çTsEJsçÍæa>Tª×tK>ÏÍaE¬WÅÍqIçÏÅtÍÍtçÅcdNstcæªÍcusTÅTÏÍt>âTs>äÀÐÅeæaäÅc>æäT>NæÏit>çÍN>µ®âTÏÍkN>æçT>TL>st>K>rÅp¬aÍcTuTIæa>çÐTÐTst>ªaÍc_äT>TKJi>tçÍN´±¶âTÏÍqN>JÏæÅsILÅÐÅe4>$ªst>rÅa>ÍÐTåÐæc>Å¬a>ÍcT>LäÀÏÍu>AÅa>>æ§c>Ka>>¦?L>s>ÐÅça>L>uNäTÐÏÍmJ>çTst>rÅ×tLc>}T@öÏd>çTtIækN>æçTsJ¬ÍdN>}ÅucÅÏäÅcyÅиaTu

Page 111

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯¯¯½atusecpN#ůTMÅst«)äTÐst«Þ(pNyÅcÅst«'äTLTst«&_b«%ÅasT«$uæÏÍstçTÏÍ«·uÅ

Page 112

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaEpTHÏͯ¯°éX#Êg#uKÏçT>ÏT>G>TT>åcT>ÏÍäÅt>LrÅæWÅuK>ÏéT>>u>ÅtL>äT>Åc>ËC>~ÅåaÏÅc>IT>M>JN>#ÅÏÍÏaH>ÀËC>~ÅrÅ¬WÅåÅcK>åÍc>ÈcÀåÏT>ÏÍsçÅsDt>é>uN>Ñt>P>T>uC>~ÅT>çÅc>qÐt>L>sa>L>c>ª-ÅåÍc>ÈÍT>äÀséT>>c>H>s§ÏT>¶®Íæa>¦âTK>ÅÏÍÏT>op>NT>ÅÐÅc>N>¦s>ÏÏT>I>pN>T>ÅÏÍiH>ËC>~ÅrÅa>a>a>M>ÏÍ¬a>T>uæ¯±¸¯¦åa>Àd>>N>>T>>L>t>>sG>>T>>I>ÏÍÏT>>æÍæ§´¸°¦äT>>N>>Åc>>>ss>T>ÏÏÍæª§³´¸µ¦ät>>ÏuT>L>>çÏÍåÏÅt>K>ËC>~ÅrÅ¬§WÅåÍc>>ÏT>I>ÅÏäÀd>c>ât>Ïet>uæ§¯²¸¯²ÍÅcÅäÅc>}Ís>uTT>N>TªkT>æÒÏÅd>ÏÍdc>ÅÏËC>~ÅrÅ¬åÍcäT>N>u>NÍt>sWŬqNTu.aÅåÍcTåa>pyT>Ít>çÅcuÅt>L>4>L>uN>T>À¬W>NË>C~ÅrÅnN>Íãt>M>G>qNL>N>>ätL>ŽWÅåÍc×ÅaÅÅÏäÀsNæÅçTNJsILÅy#RéXÕÕÅsÏÏTI>äTÅc>ËC>~ÅTMÀÏÍsu>KäTN>ÐÅWÅaH>EuT>)ÀcG>ªäTK>tsräTÅcÐÅTM>ÀÏÍsuKuLEªWÅuNsÕt>céTLNHÈÏT>aLiHWÅ×tztÐÅuNuæÍÏÅÍäTIÅ¬§°´¸¯±c¦aÀaÅt>qNDâæÈtTsaÀuäTNdN>æÅc>}>ÍÈÅÏTM>ÅÐÅsI>T>L>aT>åÍt>ÒÍt>ÐÅcN>çc>}>ÍeÒÏt>DL>s>G>r>äaÀgâæÅc>N>K>zqæäT>Åc>>äÅtL>qÈÅÏT>M>ÅrÅÏÍÅc>Ð¬ÍcÕT>>L>Å4>L>äÅt>urÅÏÍscÅcÐéWÅuIWN>AæÍrÅÐÅÏtDL>aTåaaN>PsILÅäæas>ÏÏTIÏÍÑaH>äT}>c>Tsu>ædN>LT>>Åc>Ítåa>Lc>räTL>ærÐÅÏT>T>CÏT>TÐsc>s¬§¶¸¯°ª°´¸·t¬á¬Ï4LKª±¶¸¶c>¦aÍcaÅtåaLc>æÅÐÅaÀftÏaâaTNa>TsWÅäTÅc>æÅÍtsåÍt>stãT>}LäÀÏÍu>NWÅrI1UNc>rÅÈÏt~r>ÅÏÍ¬a>T>åÍc>4>N>E>WÅåÍt>.d>N>T>>Ïæåa>N>@> Ïs_N>>d>N>T>>ÏÐÅeæäÀæåÍcÏTIÅÏäTÅcËC~ÅuN>TMÀÏÍsWÅuyTÏTGãTKât>sNæÅçTNJ¬WÅåÍÏæÀcÅcrsKJTÅÏægâæÅcN>KzTM>ÀÏÍsåac>ÎcND>ät>æ±¶¸¶ecÏÍsuÅÏTM>ÅWÅuMa>¬aLLuÍTÅuI@sÏÏTIqTäTÅcäÅtLçTNJ>éTEÅæc>Å¬WNåaL>LkTåÍt>.ÍTML>@NuT)Àc>GäT>Ktsu>JåÅÏsKrÅT¬qN>T>N>d>N>c>}>ÍçT>T>ÏÍÅÏäÀçT>ÍÏu>>T>>a>T>åa>pyT>u>N>çÅc>ÅÏäÅt>L>rÅsN>>æÅÍtæçÅsT@>aa>aMçT>NÏÍæåa>TNe>tçTs>tÏÍsæN>säÅtL>rÅobE

Page 113

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯¯±½atusecpN#ÅÍæaiH>ËC~ÅrÅc>Å¬aTåa>ÏTMÅäT>Åc>çTL>cu>bsc>DosÍÏÅaåÍcÏT>sÅÏäÀu>N>éT>E>ÅæsÍÏÅÍÍT>ÐâT>K>Ååa>çÏT>u>N>äT>Ðc>sa>T>uTL>>s¬aTyXéeOÔÒÐGÊvÊuG>N>~t>ÈT>K>J>>suT>çT>M>T>>ÐÏÍ¬WÅåÍc>I>×Åc>>Åu>>N>ÅÏËC>~ÅrÅsK>r>ÅT>ÅÏäÀcNDæÍt>uåÍcÏTIäc>çÏt>ÍUNcWG~oçT>séÅcÅÍÏÅÍçÍæa>uqJ>c>¬WÅt>_J~uL>E>s_J~c>>é¬Íc>Åa>NT>MJ>N>#ÅÏÍÈÅcsäÅt>uÅaq@>ÍÏtWÅrI>1sa>L>uT>u>ÅcK>c>Tq@>c>¬a>TqT>sWÅuuLE>sWtÅrÅs>KJWÅu>TuTÐsq>ucäTÐÏÍ¬a>tåÅc>KT>ac>NÏÅc¬åcNæaTuÅauLEspNÅrÅæaLuåÍTGÅWNEtÐÅsWÅuLE>såÍTuJ>NäT>Åc>>ËC~ÅuÅÏÀäT>ÐÏÍäÀÐÅc>@N>æçc>äTÐÏÍr>ÅcT>Lg>âæÅc>N>K>zc>>Åc>a>t>ur>>su>äT>ÐÐÅË>C>~ÅrÅæWÅuT>>>ÅÍt>t>oäTN>Ðc>rÅÐÅÍt>MuM>Åãt>J>äÅaL>K>@>ÅÍ¬aT>ua>t>urT>K>T>säÀT>æruæÅncsæWTLÍt>t_NäÅtu.p>NÍ4KsÅÏuN>aÅsGæåÍc>åÍTGÅu>NãTHäapyT>saaH>EæWÅÍa>LLuáÏÍäTN>N>suyTLEs>ÅacÅÏæÅäÅt>u.¬WÅätÏäTÐÏÍTNJ×ÅaÅæ×ÅcÅuNçÅc_Nc>>ËC>~ÅäÀT>äT>>d>K>T>WN>>>N>>Ït>M>>ÐÅfN>äæc>ÏÍÍt>M>>äÅc>I>G>>sK>>rÅT>d>N>æ-a>a>M>ÏÍËC>~ÅrÅsI>J>ªa>ÅåÍc>>>ÏT>I>çÍT>æut>K>E>äT>ÐÏÍéÅc>A>>L>ÅÏäT>>ŬÍÏÅÍubãtMGær'éTTMÀÏÍæsÏÏTIdNWNNpÅæÅu}TçTstÏÍÅa¬WÅåÍcÏT>IT>ÏTÅÏËC>~ÅrÅäÅÏæÍäÀÏÍsWÅuT>4>>uâT>Nd>ÆTsJ~TÅaäT>raæ§åcN>æ¯¸±ª¯¸°àd¬á¬Ï¦aLu>ÆTCäT>ÅcÅÏÍt>cTN>rÅâTNdÆTÏÍuæ¬aT>.u4NEÍtuÆTCæÅssut>JTÅÏÍtuTE>ãTH4sWGäÅturÅc>TLæÍt.uWT>ÏÍÅÏÍtWÏtP>çæssÏÏTI>uTL>ÏÍËC~ŬWÅåaçcTNÍTEÅåaÏÅÍcÏÍËC~ÅrÅÆT>ÏÍuæ§¯µ¸¶äÅÍ¬á¬Ï¦sc>ÏÅc>ÆTC>ÍÏtäÅt>L4>K>Td>Nu>âT>NÅÍT>aE>åÍÅÍçc@>NÏT>>ÅäT>Åc>sKJ>çÅcåa>_c@>¯±¸µÏÍsuT>êæÏéT~t>A>uâT>NÅÍæa>>>>>Àu>uT>>>>>>K>>>>>ÀçT>>>>>c>>>>>>ÅçæÏc>>>>>s>WÅçÍt>>>>>>t>>>>>æÅs>a>>>>>Íu>äT>>>>>@>>>>>>æåa>>>>>¬WÅscÍtsÅÏuyT>NpIéT>UNcrÅs¬WÅåaåÍÅÍäÅÍæTçÏt>ÅcÅæÅsæåÍccÎÍt>MuT>åTÍÅÍc>ÅcÏÍÅÏu>âTN>ÅÍäTL>u>NsuT>}L>WÅçÏæÀÍTsãÐ¬§cNDätæ´°¸¯²c¬á¬Ï¦aÍcãtIÍÅÍWÍtsÅÏäÀ

Page 114

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaEpTHÏͯ¯²éX#Êg#wXwy#RWÅåaçÏTu>NäTÐc>sÅÏuC~Åu>Ta>cÎsuCÅc>sstT>rÅcTL>TM>La>t>uÍTM>L>@N>suyT>påÅÏæÍcÈæT>B>éTH>NÍäÅt>u.åÏT>rÅÏÍs>Å¬Íc>áÏͬÍÏÅÍÕTÏÅªWÅÍu_NäÅtLsÍtfHÐÅuNsÀTéTKJuæªaLsNzcêTc>HåÏT>rÅÏÍ§äTK>t>aÍc>qcN>J¦s>Gr>äT>Åc>ÐÅuN>sçÍÏÅtc>@N>ÏÍäTNÅÏçÅsKJuNæaÅåÍcjGÅÏÍtuÅÏÀãtMGçÅåÐÅaÅTåaÅÍÅÈTKJsWÅqJg>âæÅc>N>K>zãt>>M>G>sËC>~ÅrÅªçÏt>>>ÍUN>c>Ðc>>c>Åc>¬WæÅsÕt>c>>såÍt>.¬aTscsJ~TæÅÍtÐÅrrÅaTuæ¬aTursaT.u4LaLIÍdqsuNÐcs×tztrÅåÏTÏÍsTLtæecçTMJN#ÅÏÍWÅåÍcuäTNÅæcuæsÅÏtuT>CsåÍcÏTIuEtÏÍÅÏäT>ÅcËC~ÅuN¬Ícua>a>ÈcN>ÏT>ÍÅÏfTN>Åc>ÅåÍtM>N>Ít.uÏT>M>ÅgâæÅc>N>KzT>ÅÏäÀc>ÅsÏÍÈÏas¬á¬Ï¦WÅåÍc>uTæÏnT>Hc>fCJ>T>ÍtÈÏaåÏT>ÏÍsuÅÏT>MÅ¸é>ª§WÅåa>À°¶¸°ec>ÏÍss>L>>ÐæÏ4>Åt>åÏT>ÏÍÏT>N>>ÅT>>§¯®¸°c>¦äT>T>L>äa>N>>@>>ÍtÏtMåÏTÏÍsuTTNT§±¯¸¶c¬á¬Ï¦Ít.uãÅÅÏÍt>dNTÏæöcsuT}LÈT>N>äT>åÏT>ÏÍÅÏãUN>c>4>>K>T>L>t>¬§´°¸²¯ª±¶¸¶c>¬á¬Ï¦WÅåÍc>Èc>>ÀÏͪWÅWãrÅsåa_cA>pN#ÅäÀÏÍuæ§³±ª°µ¸´t¬á¬Ï¦WÅåÍc>ÏTITÅÏÍt>u>N>suyT>TÏÍa>Ïuc>D>L>4L>¬§´®¸´t>¬á¬Ï¦Ít>L@>ÅÏäÀa>Åt>usra>ªa>ÅåÍcÅÍÅu>t>sÅÏUJ>C>ËæÏT>L>tæe>c>WÅåÍc>uc>E>äT>Åc>>äÅt>L>sÈT#çT>C>ÅçÅcÅa>qN>H>>sJ>N>æsçÅåÐÅaÅsWÅa>kN>C>ÏÅd}>>au>N>suL>E¬aTuäTNÍÀçTM>J>N#Ån>suL>E>raªW>ÅcåÍT>ÀåÏT>rÅÏÍnK>EçÅc>T>tæu>çT>M>JN>#ÅÍT>Gg@>ænN>Íc>K>äÀãt>MG>T>Ååa>ÅtäT>>Åc>ÅÏÍt>çc>@>N>ÈTE>Ísu>N>Ïtb>sÈT#åÍÐTÀäTKÐÅæåascb_NäÅtL>suNåæWNATMJN#ÅrÅÏÍ¬WŬaT.uuJ%WÅsTâæåaN@ ÏsuNäÅtL¬WÅsÅaWNKÅäÅaLuNÍÏtÏÍäTÅcäÅtLsNæÅçTNJÈTHKEÏÍåc^Té¬ÍtåÍcÏTIÍtåÏTÏÍÅÏäÀuNsåÍtpNÍäÅaéÅcTaÅåÍcstäÀsTMJN#ÅcÅÅÏuLE>rÅäT>ÐWbT>s>Ïs>ÏæsÅÍc>ÏÍÅÏuyT>N>>ätK>B>äÅtL>rÅÍt>MçT>N>ÍÏÍWÅåaåÍcutÅcsäTÅcsKJ_NäÅtLcÅcÏÍsILÅTsccnNK

Page 115

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯¯³½atusecpN#ÅYRNXçÕʬÍcqN>>H>s>ÍssäÅt>uuJ>Ït>C>s>ÏÏT>Ic>N>D>çT>M>J>N#ÅÏÍsÅÏäT>>Åc>>ËC>~Ÿ-ÏTKucWÅåaÀecpN#ÅÏÍsÅÏçÍÏÅtätLŬ°¶æ¯®¸°ec¸WÅäTÅcuLNÐuaÐÍÏtÏÍsuTC¬mŪ²³æ±±¸¯®ª±¯æ¯°¸·ª±¯¸¶ec¸WÅäTÅc>öcæTM#ÏsÕtc>suyTst¬Ƭ²¯æ°¯¸¯²¬´°¸¯²ª°´¸¯±ª±¶¸¶ec¸äTKÀÏÍäTÅcsÕtcät¬ÊåÍædÅ·¸·ec>¸WÅåa>åÏT>Å_N>d>N>T>>ÏsäÀÏÍsçÅs>tT>M>L>u>T>Wc>M>rÅs¬ÍÍcXÍÏtåÐæcÅÓt>A(ÅuJsÍÐTuËc>CuLKzÏt>CÅÏçÅsJ>TsTsUT>CWcMÏÍ¯±¸µuâTNÅÍstnsaLÍTÅÅÏuTÅcãtMGWÅrI1st}¸WÅäÅcG ÏpK$çÅcc}>ÍçTst>nTCsa>LÍT>ÅÅÏuTÅc>ãtM>GTª§Ê¦WÅâÊæŽWÅecpN#ÅÏÍc@NsuyTstª§Æ¦WÅåaÍcÏaH¬WÅåa@åÍÅÍçÅåaLLkT`TâÅêtrÅskÅæsªfaÆtJAãT}L>ÏÍ_NWÅåastçÍNâæÅäc>cÅæÅÏÍsTLtpN#ÅnW>WÅöc>æs>L>I>çÅc>çÅsJ>N>æsUN>J>~rÅc>T>L>ªÍt>s>>T>âäT>>Åc>>äT>K>¬aÍcâc_NWLCJ¬á¬Ï¦åÍtâÊæÅÏÍäT>>Åc>>çÍN>âæÅåa>äT>TT>Æt>J>A>_N>>ªât>ÏçTL>t>c>D>ÐŬ§±¯¸¯±ª±²¸¯°ª¯²¸±t¬aÍcâc_NWLCJWWÅöcæsLIÏÅdÅsUNJ~ÏtCæÅuaÐ_NdN>TÏTÅcÐªaÍc>ÍTÅTNJ>s@aÅÏÍYÏasubc>AscDrÅnc4K>sdN>cND>çTM>JN#ÅæÍt>åaræÏfN>ÐÅfNÓT>ÏtCçæöc>æ ÏæuJ¬aÅåÍÅÍuÅtäÀc

Page 116

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaEpTHÏͯ¯´éXÒxQyNìXÒªuáÏTtªÅaæÅaªTäÅÏaçÅaªTçÅaªÆtHEçÅaæàTÅçÅaªqNÅcÅçÅaªçÅåacÀÅÏäTKÀæ4ÐsuTEçÅaªUNMæäÅtcªöÏdçÅaªTäÅÏaæTcTçTMJsKÍTKŬqNÅcÅcçÅæuÅÍæTçÅuáÏTªÏÀÏÍÅa~sÅÏTçÍÅÐÀöÏdÏtN¬ÐTkKÅÏTäTaaNEæÐÅcÅcqcªuÅÍæTçÅuáÏT¬uLukKÅÏÍtãtäTaaNEsªäÅÍcÐTÅÏTäÅÏæÅÍsbäÅÏæÍätK¬ÅÏTäÅÏæT@4çTÐæÏaLTæªÅaæÅaruyÅæcTcTctTMLæt¬uáÏTªWÅaÏÅaæÍçÅæuÅÍæTçŪTcWKÏªTçÅaæaæÅaªpNyÅcÅÍtãtsÍtäÅæÅcWKÏTªWtcMsqNJÏæÅsæªÍÏÅÍçTäÀÏÍtÏTÅæâsätNM~sªçÏÅÍWTÅäÀÏÍstaEsæÍæÅÍäÅaTuTÍTsªWÅåa_täTÅæâaTsÍæÅÍçÅauÅÍæTçÅtuáÏT¬uLuTLÅÏqNJÏæÅs§uLNCJ6ácåaNçTÍÐÅåadc¦

Page 117

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¶º½´¶°µ¹½´´iguKtEePçÊïxëÊÕÊÒgy2ÍÆgy#gÒéxÕêxëeIçæÍd`T>@>æäT>>T>æsL>MçT> êæÏa>N>Åc>upI>N>ÏÍæÅsuT>}>Læa>a>ÀqN>J>ÏæÅsÐT>¬§¯±¸¯°¦aÐÅaÅãÅÍsÅÏæÅTaaÀª§°µ¸¯¯¦¬¬¬aaÀª§ÆT>rÅãæÍÆT¦åa>ÅaN>uT>GT>ªpN>#ÅÐT>ÀäTK>ÐÅ-Ícåa>T>@é>sçÏtC>¬§ãÏTMÆT¦aÍcÏTMÅÅÏÍtWGTæWTfÅdÅäTÍÅaEWÏuãTcTu>tcTäa>sÅtçtsÍT>ÅåÅÏsqNJÏæÅçts>uNsuT}>L¬aLLuËTÅÅÏöcæTM#ÏæsTÈaÈÍTæXâT¬§qLÆT¦ÊÏTaEÐÅu>NeªaÍcuãT>#ÅaEÏÍÈT>TrÅsåacÎc>NDçTMJ>N#ÅÏÍsT>ÀçT>ÐÅa>æÅa>âåa>s>G>sT>#ÀªWÏuät>>Ðåt>sæ§¯¸¯±¦a>uÏÍ¬§°±«°°¸¯¯àd>¦Íc>N>ÏÅc>ät>>Ðåt>ÐÅc>c>T>§¯¶¸¯®àd>¦a>Àäæc>N>sT>ÍtW@>ÐT>ÐÅæäT>MäT>T>ÐÅWÅÍc>D>cÐÅÏa>>E>æqN>JÏæÅsu>TÏÍu>N>T>#ÀçæscÀsT>u>T>aL>TæÅæc>Na>L>ÅtusuT>WÅåÍc>ÏT>MÅæs>Gr>¬aLT/ÏÅÍTæeIÔÒÍÒX ë\!ÈÍT>>æX>c>N>D>çT>pN>#ÅªäÀäÍc>áT>æa>>E>su>N>uK>ÏÍæÏæÒÏÅd>ÐÅe¬aÅåÍcpHfGJäTLKÍTÅÏuNkTærÅ¬ÍÏÅÍÍt>æuyT>sT>4>L>dN>§ãæÍÆT¦Ít>åÍÅÍÌÏpN>JÏÍsuE>T>æËcÏÍçÅåÏTÅaLTªÒÍt>åaLÀöcsçÅåÏTÅãÍc>cÅcÏÍuNd>cæsÅÍçc>KÈa¬WÅåÍcIªåÍt.äTTÐÏpÏÍsaÍtäTNciHuNäTGTpNJÏÍ¬aaÅaNçÅåÐTäTLKÍªßÅÈaTäTdKÏÍsuÏt~ÏÍ¬aLÅauNKÅäÅa>L×tKÏÍªeÍæcNäÅÏÅac>æäTTåÅcKssöÏd>çT>åÍÅt>T>çT>êæÏæuT>>N>äÅc>>Ïªuæa>~çT>K>>J>ÍÅc>Å4>K>c>åæq>N>J>ÏæÅãtW>>TÏÍUN>c>rÅs¬a>L>ÅÍWc>uN>T>uæÏTæÏÏÍd>N>u>bc>N>æäTL>T>

Page 118

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaLâÅêtæÅÐÅÍcu.ÈÁcuc}ͯ¯¶ÍÏtc>Åa>_N>>Tu>b>ÈT>H>>ãTK>æät>T>t>çT>s@a>ÅæÈT>c>D>×Åt>ÅªÅaåa>d>c>¬aLLutR'ÊÕÊ[O#vÊYRgsT>H>c>}>aI>T>c>N>Dp>N#ÅsäÀÏÍsa>ÐÅa>L>N>aE>s>G>~âæa>suT>K>ÅçcD>c>ÅuÅtÈÅcNNFaÍuäT>@æåacçæTTÏtC>âæarÅätsaNLuåa>T@aÅåa¸WÅåÍcpHTtsWÅuÏÅdªstrcTtæÍÏÅÍÍtæTMÀÏ͸aÅåaNcæåÍcâÅêtuNÈÅÏTNÅåÏTÏÍãtäÅcÏWÅÍÏTDÅäÅtusçÏtC°´¬ÍÅÍsKTÍtrsäTTÐÏpTæåÍÅÍ`TäTÀsuN½uLuÏTÏst}LÅuHssuLE>ªWÅåa>uåÍTÀÍt>M>çÅÏtåT>ÍÅÍsL>N>ÐpÐÅT>s>T>rÅT>sÍc>ÏtA>äÅt>u¬Ï¦aLTuãt>IW@>aLÅt>ÅÏæÅsäTÀæWÅaÆt>c>aaÅt>s@su>¬§cNDätæ´°«´¯¸¯²c¬áËcC>a>Ít>ãtuT>æÏäÅÏT>Ðt>ÀsäT>N>c>ÅÏc>AN>sÈT>N>T6>ÅÍc>åÏT>ÏÍâÅêt°µãt>¸Ít>s>>G>M>çc>>}>ÍâÅêt>äÀçÅÏæÏÍsÅc>>åÍt>>p>N>Íäæa>a>>T>âÅêt>rÅËc>>¬a>Íc>ÈÏt~rÅÏÍ½WÅçÏÅÍÅæuTN>âHÅpT>àtHrÅT>À½ÍÏÅÍuÅÐTN>ÅsÅaåad>c¬ÍÅÍ`TâÅêtrÅsc}ÍuHcsuNuæ¬aT.ÈtÍÒÏtsÅÏãÍcuT_NW~ãT>M>ÅrÅ¸WÅåÍcåÍT>ÀÅÏeN>ÑtN>C>Lªs>T>r>ÅsWÅaL>4>LäÅt>u¹¯µ«¯±ª³«¯¸°±t¬á¬Ï¦ÍdN>}Åc>äTN>AæÒÏtsÅÏãÍc>sÅÍa>Au>NsÍÏÅa>¬§²¸¯·töcÐÅed>N>T>ÏsÅc>Ða>ÍtåÍc>Ëc>C>äTN>æa>~ÅÏu>Nd>N>T>ÏåÏT>ÏÍâÅêt>°¶ÏtAäÅt>uscÐÅc>cÅÏÐÅÏrÅÍcÈt>ÍäTÀÐÅæåÍÅÍ`T>äTÀsuN>¬aÍt>aH>E>¬aLT.áÏÍaTTLuäTNÍÀsÅÏÍtsÅaÐÅÏsstTÅÏäÀaLLuEæªaLÅaÍcuLNäac>Tæ_Nd>NTÏÐÅÏs>GTIT>ÍÐTuåÍTÀÅÏpN#Ååa>LÅts>IrÅqNJE>¬aTÏÍÅÏæÅÐÅsÍcIÈÁceNäÀÐÅaE¸åas>cuJçÅsN`TrÅâT>ÍsTtpN#ÅÏͬÍtsÅÏfTLKÍäTÍuN¬aLuÅêtæÅÒÍtçTNuL>EÍæÅÍÐÅc>Ïd_NsWÅst>}¸WÅåÍcâÅêt>Ítstsu>N°¸æsÅcNuäT0ÅsJ>cÐÅÍtuÈt>ÍåaLÅt>ÐÅuæªåa@åÍÅÍâÅêt>rÅsuT½a>TuçTM>a>c>T>WÅs>>T>sI>T>L>æÍæÏc>Åc>Ít>åaÐÅc>ÅT>T>E>N>t>ÐæÏÏÍsçÅsÍåÍT>¬ÍcbdNTÏÐÅeÅÏuN

Page 119

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯¯·½atusecpN#ÅjXKX"Xy#RÍÒX ÒÔxÔÒgRHtRXÊw#XLçëeTtecuäÅtL¶«¯¸°®±±«°µ¸¯¯°µ«°±¸°¯ÏÅaÅ¸ÍtMäÅcÏâÅêt¯±°«°¶¸°¯cæÍp¯·«·¸°®¯°«¯¸¯°²´«±±¸°¯äTTÐÏp¯²«¯¸°°uæcsäTaÈtÍp°´«°®¸°®¯µ«¯±¸¯°°°«¯³¸°°ÈTNT¸äTNcâÅêt°±¶«°µ¸°®°µ«¯¶¸¯°±±«°±¸°°dNTÏ¸äTNæa~âÅêt±²®«±·¸°®TtçcNsNmÅ±²«°¶¸¯°²®«±²¸°°ÅaäTcrcÏd²Æ±²¸¯°ecçcNsN²²«²¯¸°®mÅ±µ«±³¸¯°²³«²¯¸°°WN_N¸uNâÅêt³²´¸°°uçcNsN²µ«²³¸°®²®«Æ±µ¸¯°¯°«¯¸°±aLuÍTHÅÍtäTGTÐÅuN´·êÔXO½[ÊêÒëhÊigwìÊwMrÅÐÅæaãT>#ÅçÅsT>>æÍÈÏt>~suM>ÅäT>c>rc>>ÏdåÏT>ÏÍt>}>>G>ec>pN>#ÅÏÍuTLp>ÏÍscÈÏt~äÀäT>TÏÍsuJçcN>sN>¬WÅdTK>Tt}>GcTÐÅXN>rÅ¬§°¶«°³¸¯®t¦WÅåÍÏæÀÍtpN#ÅÐÅçc}>ÍçTÏÍÅÏ_NqN>JErÅTt>¬ÍÏÅaÏÅcaNc>äÅtu¬WÅåa>mNP>æçÏæÀkKc>cÍéT>>ecs>tåÅts>aÍuäT@>sKÏTWÅsÅtuªåÍcpHäTNcÈÅêtÐÅesJ>~TÅÏUToâÅêtsåaLtTÀÈTtrÅ½aT>åaãT#Åa>EuKÏiN>ÏÍqNJEr>ÅsÅtsIL>ÅT½aT.äT>ÀÅÏÍtåaçÏæÀkK>T>oÏÍuKM>ÈT>tzt>ªT>sT>>rÅÏÍsÅc>ªaL>>N>?L>ÀqTäÅa>L>ÅÏuNäTLsaNTsÅÍcTªaNÅÍu.jGÐÅÅÏpN#ÅÏTMTKcÅÈÏt~cs¬aŬaNTNecpN#ÅÏÍaNÅtuuTÀsäÅc}ÍsWæÅaWåÏTÏ͸ë·¯´êÔXO½ÒÔÊÒÒxëytR'ÊÔÒwyXX~ÊëÍÊgRRJoÏÍÅÏÈTEÅaæÈKãTKaÅtcMTåÍÏæÀ³åÏTK>ÐÅaEÅÏuyTMçcNsNuªaaWGTs>LäÀsTåÍÅÍcNN>FuKÅÏ²åÏTK×t>zt4LK>¬aT.kKöÏdsT>×tztrÅÈÏt~cs¬aÅåÍtdNÀWGTÈÏt>~4KsåÍcWTÏÍsuTÅæÏsILÅc}sWÅåapHuT>ÅæÏsJNtªWÅäÅc>}ÍsW>æÅasW>ªÅaäTc>rcKM>s

Page 120

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaLâÅêtæÅÐÅÍcu.ÈÁcuc}ͯ°®sIL>ÅÐÅqÅÍÅc>ÅsK>Ðæc>Å¬a>TuãÅÏÀuyt>}>>G>rK>zuTæa>L>sÍT>>ouÏÍuT>¬aÏÅÍWHÅt×tztrÅåÏTÏÍaLTuNWLTÍtMWLÉÏÅæåÍÏæÀÅÏuæcsäTaÈtÍæcæÍçTpuª¯åÏT>KÏÍs-tucbäTTÏÍWÅaEÏTAy#RÔÊeʬ¶¶°µº½´´ig«uJ>>~Åæq>M>>çÅs>>>I>>ÅÏäÀæåÍc>>>åÏT>>Åe>c>>pN>>>#ÅÐÅsJ>>>K>>rÅs>rc>>>>>G>>ÐÅu>B>>E>>>æsÅÍÅÐÀÏT>ÏrÅkÅæs¬§°°¸¯c¦äT>T>a>LT>sÍÅÍuqNJ>E>sÅÏa>Hu>N¸a>L>ÅtuÏÅa>Å×tzt>¬aÍc>uäTa>t>Lu>G}>æÈcN>Ut>sb>äÅc>TN>ÐÅât>pHãa>rÅÐÅe¬aÍc>ÏÅcI>u>NæäT>Næa>~ªäTN>>c4>sÍT>ÏÍªu~T>sI>åÏTÏÍs>>Åª_N>s¸aaNcæÅÐÅæsÏuNÍds`T>@æöÏdäTLTaEÐÅäÅc>ÅÍtäaÅÏäæcNsEÅæT>>>ÅÏâT>>K>>ÅrÅT>>WÅåÍÅÍt>>s>ÅÏÈÏa>r>ÅsW>>N>>æuL>>uÅÏT>>ÏT>>rÅÈÏa>>sstÍÏt>uJ>~Ås>I>sI>J>ªWN>åÍT>>ÅT>fN>æåÍTäÅa>L>âÅêt>rÅ¬§°¶¸¯¯c>¦½çÏÀ¬WÅåÍtuNäÅc~TEåtÏÍÅasåÍtuEcaÍcuåÏTÅäÀsäTÍtMsuÏdÈÅÏTNÅæÏÅaÅÐÅÏtDLpTçÍTÅæäÅc}ÍÐÅccçcTNæÅæåÍt.ØÅÍtMãtsÅÏäÀutæWÅåÍÅÍTLN

Page 121

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯°¯½atusecpN#Åu>æ¬Ít>ÏÅa>>Ååa>>ÐT>sa>uÊÅc>>>>ÅæÅäT>L>>>ÐÅu>N>äT>ÐÈT>>K>N>J>E>ãT>>K>¬Ít>ÍTutÏÅa>ÅÐÅsJ~TªaÍc>ufcäTÍc>dNT>ÏåÏTÏÍæåaÀuN>ÍdäTNæa>~¬§¯·¸¯°c¦¬¬¬sWtTsutªÍTÅçÅ¸aLGuæåÍcrÅs¬ÍÍcÅc>ÅäÅÏÅaT>0ÅsK>uaÐÏÍu>T>æÅWE>cWÅs>tT>sut>cÅstsbäÅÏæÍÏÍ4ÅtrÅätªW>äTKsæWTLutsÅÏWEcu>TÏtDLkzæTäÀUTCsÍc>ÅauÅÏa>TaÏÅa>nNC>utL×T>zæÅTÈTMuB>EÐÅæaÅåa>cN>>G>ÅÏäÀæs>ÅÍut>sÅÏWE>c>äT>KJ>E>sqN>ÅÍu¬Ít>åÍÅÍnN>C>äÅÏÅa>T>0Åut>LWEcªa>L>ÅÍâtæs>TL>ÅÏÆtI>WEc>iHsäT>Næa~ßc>äTN>c¬a>ÍcuutÐÅÆt>IWEc>aLT>ssuEc>ªaL>cbud>NÅÏÏtM>@`T@>WLuLE>uTGæÍcuæ¬aL>ÅÍâÅaW>EcçÅc>ÅÐccc>äTN>æa~æäTN>c>éTT>¬WcusK>@csWÅu>T>M>L>ut>a>Íta>H>>E>åæc>æÍc>ªa>L>>c>b>uÅÏut>ÏT>>>ÅæÏÅa>>Ååæc>¬ÍcNÏÅcÅaçÍtLtUtsaÍäT@ÅÏuÅÏäTLêtsaÅtusTãTHutªa>ÐuãÍcÐÅÏæÍæsÏWN)ÅcåÏTLssäÅc>KscÍÅcÅcDÏÍÐÅÍÅÍuÏt>>Ía>a>N>T>uWÅa>ÍT>>>ÅÅÏæÅssc>rÅÏÅb>}>T>N>L>æc>>>Ï¬WÅÍu>T>æ¬aLT.WTÅutäTKNæÈÅÏtæsCÅæäÅtLsÅÏÍtçæsÍtsI>rÅéTHNÍauuN>äTatLuG>}UtsÀcb>T>c>N>N>F>WE>c>WT>ÏsÅÏäÅÏÅa>T>0ÅäT>ÐäÀÏÍT>Íc>u.uc>E>WE>c>çÅc>ÅÏt>P>uNaÍcuåÏTÅutçTsGséTcsÍtMWEcäTKJEqÏuJ¬aT.nt@ut«¯¸¯®c>¦a>sT>àÐÅr>>sçÍÏt>ÏÍ¬WG>>ur>çæ4>Åt>>ssE>Åc>äæa>>fLcÀÐT>ÀsæsÏcÅc>WÅaÍcpT>cN4>ÅtTçc>TN>sutäÅÏæÍÐÅuN>§¯°saT.ÍTL>ÅçcpTätTsÍt>åÍÅÍutsÈÅÏtÆTäT>NÐÅTªÍtåÍcåÏT>ÅäTMÅaªWH>J>çÅa>>ÅÐÅrIN>¬Wt>ÅÏqI>rÅut>T>K>ua}>L>U>s¸WÅËc>ra>¬ÍatNftäÐTåÍcácÅÏÍtÏÍTæÏaaTWMäÀÐÅ¬acÀäÐæÍcÅÏäT@ž¾¾äæaçæÅc>ÐÍc>áÏÍäÅt>uut>sÅÏäT>N>>c>æu>N4>ÈT>ÐT>L>Èa>æWt>@>ÏTN>>ÅæÈÏa>¬Íc>uæc>c>Is>ÅÏäTÀsÍc>uäÅt>L>ÅÏuT>I>a>L>åÏT>Åuts>sI>LÅÅaÐÅu>æsu>½a>uuT>uA>>ÐÅÏsÐÅÏT>N>År>Å½Ít@>uÅÏçÅåÐT>nÅu>N>æÏÅaÅÈTÅçÅca>LNu.çÐTNs>uæaÅtuTÅÅÏæÅuT>ÍtÏtCaL>uW~ÅauyÅæcTc>äaNÏÅcssÍÏæÀuçÅåÐT>WEcsIJ>ªaT.åÏT>ÅutsÍtÈÅÏTN>ŬÍÏÅÍÕTÏÅ

Page 122

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaLâÅêtæÅÐÅÍcu.ÈÁcuc}ͯ°°tXéXXÕÔt¬´´°´½´µig«sqÏaHc¬ÍtæÏsæÏÍtöc>TsTLNkÅæfNT>KªWTMÏÍWÅÏt>uTÅc¬WÅÍaÅt>uA>>s>L>äT>Åöc>åÐÅa>ÅäT>K>sa>Tc>ÏT>c>æc>uE>Åægu>aÐTuæÏçæcNsTqNLucIÏTNÅuWÅåÍcuaÐst}uNqN@aÅuuæätLÅäÅc>>G>>ÐÅuI>sK>r>ÅT>¬WÅåÍÅÍãT>#ÅçÍc>>sc>A>>>L>çÏT>>Åa>sæåa>æÏs>æÏöc>åÏTÏÍçdNuÏTcDÐÅsatu§¯¶¶²«¯·µ´¦äTKtmæÍÅÏãTsuT)ÀäTæcçæÏcöcuN>TÀWGäÅt>u.uÏTåTa>ÍÐÅsILÅpN>ÍssKÐÅâæÅ¬qNÅÍu.u>NrÅ¬WÅåapyT>äÀçÅc>utM>G>æuL>EsI>L>ÅTæs>c>bót>u>tc>a>LT>sÅÏUN>J>~uHJsT>tådN>uJ>CäÅtL>sªåast>äT)ÀáÏtÏT>åT}@>ÅÍÍTÅoqJ>ssÏtC¬ac@>LçæöcåÏTÏÍæu>NåÏTÏÍçÏT>NçTM>TâTYL>éTc>HÈaÏÍ¬WÅåaÍc>p>rÅåÏT>ÏÍ¬ÍÏÅÍu>K>M>çT>p>T>äT>T>>ÐÏp>a>ÅåÍÏæÀÍc>>äÅc>>G>s>u>>s>t>K>>ÏͬaÅstçÏTNçTMÅÍÍTæTcNGtèxQKÅÏ§²´«±±¸°¯¦upN#ÅWÅæÏc>ÅéT~tA>ªWN>ÏÅtÍäÅaLp>rÅuJuL>EáÏÍÅa>ÈT>>#Ëc>>¿d>>ÅÏäÀæÍc>u>uL>>N>fN>>ÅÏÍt>>öc>>äa>>N>ÏÅc>>u>>N>>äÀÏÍsqN>>Åt>>>>uJçTMÅsITLªWÅåÍt>ÅadNÀÐÅÏWN@ÐÅuK>öcrÅuLEos¬ÍÏæÀuÏTKsdNpN>yÅcÅäÅaÐc>ua}>LsN>u>N6@>âT4>ÏÍªWÅäÀcåÅtd>Nu>Nöcæ ÏäTT>WNt>u>N¬WÅäTÀuJ>çTÏT>IÅãTK>ÊæÅsCH>sEÅærÅWGäÅt>u¬aTuut¸WÅåÍt.ãÅst>}La>ÍtãTN>TÅÏäT@>GT>qNæYT>æåÍcçÏæÀÍT>äTÀsÅÏÍt>åÍt.ÊÏTÅaa>MÐÅÅÏ6@>tÍtªa>TfTåa>æÉÏÅæTÍtåad>cÐTÀÏÍÅa>sÅϬaaÅtÏÅbÅæçc}ÍãtsçæÈtIJuLE§äTT¦ÅaÉÅcNrÅcTL¬WÅÏÍÅÏÍtWtcuNsI>LÅuI¸ÍcNÏÅc>stÍÏtuT>sIæÍÓtAsT>LÅÏÍÏÍsuNçT>ÍÅrÅ¬WÅc>aTc>T>NosI>ÀÐÅfNæÅ¬WÅåÍÅaÏÅc>äTÀ_C>ÅÏäÀpTuLEc>äÅtL>çÅcsaL>cWÅÍuÐTéT>ÍtåaÏT>MÅfTGT>cÅc>c}Ís>I¬aa>pyTçæçÅc>çædNT>ÏÐÅeäTN>N>sÅÏuyTL>EäÀuLE>ªaÍt>pyTutzt>äT>at>L>cD>a>aÅt>ÏÅb>ÅæäÅc}>ÍsäT>>T>ÍtåÍc>ãÅu>Nu>æsI>LÅçÅc>uæÍt>usN>>L>pN>yÅc>Åãt>Ña>H>ÆT>>WÅæÏn>Åc>Ð¬WÅåÍt>>åc>D>>L>c>N>éT>¬aTuuTÅaåadcãts@NK

Page 123

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯°±½atusecpN#Åæ_zÅæu>>ÒÏÅd>åÐÅa>>ÅsT>>t>æe>c>çT>>M>>ÏÅd>s>WÅçÏæÀÍT>s>ãÐâT>4>>ÏÍäT@>ÅsÅÏäT>>T>Åa>säÅc}>ÍäÀWÅåa>@>4N>E>éTH>N>ÍTM>J>N>#ÅrÅÏÍ¬aL>>>NræÏ`T@æäT>TªöÏd>äTL>TsuN>ecpN>#ÅnTC¬a>L>uT>sÍca>ÅtÏÅbÅæçcÏÏTÐÅWÅåÍcãÅÍÅcÅrÅsiHuNsÍcÏt>AäÅturÅcTL¬åÍcuÆTC¬ÍtWJGäÀÐÅuTæåÍtqMcNTGrÅqMÈæTGÈÏt~cs¬aaLÅtÏTLcãtÂ[#RyXtvÊXÅæÏfNsutcÐÅéT>uNs-cb>uTªqN>LÍTK>ÅpTäTTÐÏpsT>cÅÐÅçæcN>säÅaH>L>ÐÅuB>E½WÅÍT>K>ÅÍÏt>æ_N>~p>rÅTÀuæ¬WÅåÍt>åTÀs>ÅÍätÏäT>ÐÏÍäTN>N>>WNE>Ks>ÅÍcæs>TéT>TK>prÅs>aÅs>ÅaL>4L>äTK>t>åasÏp>rÅÏÍäÀËcsçÏT>}ÏæÈT>#`ÏT¸WÅ4L>äTÀuJ~Åâa>ÅæWÅÐÅÅaäTTçÏÅbÅæ¬aT.unNCçÍN·®T¶®çTM>TÍæasNæÅçTNJÈTcDT¬WcÏÅc>äT>}>Kât>>ÍÏt>sÍtçÍN>âæÅåa>c>ÅæÅÏÍTM>L>c>}Íut>spN>yÅc>Åãt>WÅåasG>ätÏâT>KÅäT>TÏÍiH>uLEa>Tu×t>ztrÅc>åÅtät>ÏâTKÅÆT>ÐÅsWÅ°¶sÀcÀÆTäTTÏÍTMLrÅæaTucb>TäTÏÍpNyÅcÅãtUJäaWäT@ÅæÍtuåÍT>cTM>ÅÍdÅaÈT#sÍT>ãtJETK>ce¸WÅåapHet>äTÐpN#ÅsI>L>ÅcâÅÍÍÏÅÍÍt>æuyT>sT>@æÏT>ÀT>çT>MJ>N>#ÅÏÍsIL>Åc>éT>TB>¬a>NL>a>L>Åt¬aÅsÅÍuyTWTÍUJCrÅ6tæ¿T@ÅÏÍäÅÏT}

Page 124

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaLâÅêtæÅÐÅÍcu.ÈÁcuc}ͯ°²tRXÊéeÅÔÒgg(wèXPuJEpN#ÅosTtpN#ÅÏÍsIJaÅåÍcÒÏÅdcNDpNTÅTMLsÅÏpTäTTÐÏpäTTÏÐWÅæÏ¬ÍÏÅÍÍtæd>NaTu>ãæÍäcÏÍoNt>LäTN>Nåæc>ÈTcDçÅÏÅÍæåÍt>TtpN#ÅTLÅÏÍTÀ¬a>TuccAc>NDpNTÅÐÅÅcÐWÅUTuJ>EpN#ÅrÅÏÍpT½aTu.cIÍdsNæÅWÅæÏsÈTNÍÅ×trÅaÅtÐÅuIªäTÅÍäÍÅÍiæËcæWÅsTNTÈTNÍÅutÏtbpÏTcaLLumcEÅÏuT>ÅÍÏTaLuæÐæcÅaL>TdNsbÏÍäTÅc>äTÅÍ¬aTusTzÅäÀsçc}>ÍÈTI>ªaLÍi>ÅÏÈTI>uBEªa>LÅdG>Nöc>æÌTäÀsaÏÅÍs>sTHc>NDçTM>JN#ÅTÅÏT>tpN#Å6T>cÅ¬åcNæa>LÍnNC>czT×TzæÅT>ÅÏäÀTaLL>ædÏäÅa>LªåÍt>sÅc>Nu>¸WÅcuyÅa>>ÅpN#ÅsäÀsW>>6>rÅsaÍqN>Åt>qNL>pN>JÏÍu>N>s>uyT>MJ>>T>æåÍÅa>u>N>zt>_N>>WN>A>>åÏT>ÏÍæs>c>ÏT>I>äÀÏÍsT>L>¬ÍÏÅÍWTåÍt.mcEæÍéWÅåaåÍæd>ÅTMÀsuyT>McæÌT>saÍuäT@>cND>çTMJ>N#Åät>eIET>6n>sæ¦uT>t>6>n>¬§¯®æ¯¸¯°c>¦WÅåa>Íc>pH>-aa>M>ÐÅut>WK>>ÏtC_N>WNAåÏT>ÏÍ¬WÅsÏÏTIg>@ÆtJ>ÅæoTuyTsT>L§uÅÏÀTçc>sæWÅçÍTÏTNÈTNztrÅãTK¬åaÍcåÏTÅ_NdNTÏsæåaåÍÅÍ_Nzt_zÅæ¬ÍÅÍËcÅÏTMÀäÅtuuTÀéTÏtbWÅæÏsWNuLEäÅa-tpyTuTÐãaHTtpN#ÅçÅcÍÏtrÅÏÍcÅÍÏÅÍÅt>>L>>Òt>>sc>>¸åa>>À6>>äT>>T>>ÏÍs>çÅsJ>>K>>é>>¬a>>T>>u>uJ>>~ÅWÅæÏnT>>C>>æWÅåÍÏæÀÍt>pN>#ÅÏÍéÅÏc>I>ÅÏÈÏT>>>rÅÅc>Ð¬WÅpN>#ÅrÅmêt>s>Æt>>L>Ít>L>@>4LæaastÐÅÏæçc>sLÍtuáÏÍuTÀss>çÅstssåÍtäÀåaL>tßapN#ÅrÅÏÍTÀsÍcâÅêtäÅtuéTLKz¬ÍÏÅÍçc>utMGçcTçTLEÐÅc>NsÍÍcãtMGsc>oWÅæÏªäT>T>oT>c>öcÒÏÅd>ÐÅeÅcÐ½WÅåa>@ßb>p>ÐÅuK>s¬WÅåaÍc}cÎc}Íut>säTTçÏÅbÅæ×tzt>cNDçTMJN>#ÅßcæåakCÐÅäT>T>ÐÏæäT>>>>>T>W>t>c>>p>rÅÏÍT>>À¸s>Åa>>Ít>æs>N>æÅÏT>>>G>ÏÍs>>I>>rÅâT>c>>½aÏu.cDLcKMoTcWtcy#RyXÅ-ÏÅauJNÍNªqNLutq@aÅåÍædÅöcæÌTäÅtLsäÅÏT}pN#ÅssÀÐÅcÅu>TªqN>Lßb>uN>äTL>ÐÅÅÏp>rÅcÅ¬qN>Ts>ÅÍoprÅäÍt>uEÅæÏÍsªäÅc>TN>Wt>cÐÅuT>Àt>cÏÍs>Åt>>æåac>N>}J>Töc>c>ÅcÏÍu>Ns>qNL>WT

Page 125

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯°³½atusecpN#Åut>sÅÏäÅc>>T>N>ÏÅÐÀæUN>H>E>×t>zt>>äT>Ít>M>a>L>c>¬a>T>.áÏÍÅÏÍt>åa>L>ÀWt>c>>¹±µæ±¯«°·¸°±u>>¦Ít>>åÍc>>åÏT>>Å×t>>zt>>rÅsT>>ÏT>>d>>>N>>u>>N>>Ít>>æa>>L>>>>>>ÅÍuWÏt>P>çÍT>>äT>T>>äÅt>L>>sÅÏÈÍT>M>u>>N>s>a>T>.u>4>L>¬§±±¸¯±ª²¶«²µ¸¯¯t>>çÅåÐÅaÅTÏTGrÅsÍt>stuTäT>TçÏÅbÅæåÏT>ÏÍTÅæ¬WÅsÅÍuçc>TN¬åaÆTCãtçTêæÏsiHaaMrÅ-cN}cDÏÍÅÏecståTcæWÅqMÍtçÅc>äÅc>T>N>öc>cN>D>uc>uN>Íc>Ït>AäÅt>upT>äT>TÐÏp>T>äT>raÅÏæÅuæÏÈTTH>saT>åÍcuL>NfN>uN>sÍæÏu.äTK>ÔtÏÍæªÍc>uuLN>fNÅÏæÅstc>>T>N>öc>a>L>L>ÏT>M>ÅaL>>>Åt>uL>E>rÅsæa>ÐT>ãt>I>>uT>N>pÍsT>L>âTHÅsçæsWG>äÅtuuæaæÏsæÏöc>TuLNræÏâT>KTuN>uæ¬aÍtϬWTöceRPÒÔgERw±±±¬´º°´¶½´µig«ÅÏT>M>r>ÅäÍc>ÏT>I>>æs>G>>r>a>L>>J>çÅa>>~suK>ÅçT>>M>åÏT>ÏÍu>G>H>ÅåT>>c>ÐÅsÀ¸a>L>L>uc>ÎÅÏuN>ßæc>E>ÏT>G>rÅæåÍc>ft>I>sJ>~TÅÏæÅªa>T>.ãt>I>WÅtÏÍu>b>ÈTT>HÐÅäT>ra>¬Åas>WÅaÐÅs>Àæa>NL>ÍÏc>AN>sWÅc>AN>rÐÅÏt>DL>T>ÀaÍa>Tu>æ¬aÐÅÍc>uT>N>ÈÏasæa>L>T/uL>ÍÏt>ÅsCN>ÏÍaL>L>ussWÅrÅ`T½qNyT.oGL>æÅac}a>IÐÅuJIÅÏÅaæc>ANåÐtsåÍt>rÅuNæmT>æa>>Åt>u>u>N>>>>Íc>osu>>æ¬W>>N>>uE>C>>æqJ>>>çÅsc>>D>>4>L>>sæN>>ÅÏÍt>>>>>äT>>>>>0Åæåa>>>>>N>>>>>H>>>>>u>>>>>>>>>>>T>>>>>T>>>>>Àa>>>>>ÍãT>>>>>#ÅÅÏÍt>>>>>u>T>>>>>N>>>>>çT>>>>>WN>>>>>>t>>>>>>>>>>>>>>>

Page 126

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaLâÅêtæÅÐÅÍcu.ÈÁcuc}ͯ°´qNyT.uÏcÅÏçÅsEÅæéÅæaWÅc>MåÏTrÅÏÍuNsN>~t6TræÏçÅc½ÍcN>}åaÍT¬cANsÈTNTWÅÍcsJuLEªWÅåaÏTMÅäÀäTcÏÍsGrÅsuyTMçTÍÏtcäT>cÏÍuLEaÅåÍcÒÏÅd>uMT@WNEzæÏÍÅÏs>EÅærÅpN#ÅscmJ>4G>T>ÈKT>ÏTs>WÅåaÏt>>uN>pTäT>TÐÏÐÅe¬qN>JÏæÅÏÍu>Nrc>KM>æäT>Ícd>NT>>ÏªcA>NsÈT>N>TWÅÍc>×t>ztÈK>rÅdæÀW>Í¬ÍtsÅt>TæåÍccÅuaÍtåÍc>fÅÏÏÍsÅÏÏtbçT>MÅÍÐÅocuN¬WÅåÍt>ÅaäTc¬Ít.sJKäTÀséTHªÅacæaæÅa_N×tztËc§±°«°·¸¯¯ec¦åaLÍaNKEuN¯±äcªuTtçTNJpTKÏÍÅÏcANsÈTN>TWÅÍc×tzt>aLÅtusaÍc>uÍt.Åæ4LäT>ÍæcNæäTN>csÅÏuNTaÍtåakKWHNHÏÍuæ¬§½cNTWÅÐTTÀs¦aLLræÏÍtMWEc¬§´¸±c¦-Ítåa>ÍqTuMT>@×t>ztçÅcÅÏåæc>æÍrÅecpN>#ÅÏÍé¬aÐÅa>ÅãÅÍÍcuãt>I>ÅÏÍtãÍc>cÅcÏÍÍÅÍu>W>`Ta>ÍtåÍc>suÅêtsc>ÅuN>T>LÅÏÍTÅauyÅæcTcsNÏÍæWT>LuWNKÏsÍtt4ÐccÅÏãæÏåc>CNsJNæraÅcÐ

Page 127

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯°µ½atusecpN#ÅæåÍt_N>Ít>uaW>Åtust>}ÈÏt>~rÅÏÍ¬ÍcuÏT>IÅpN>yÅcÅc>ÅÏæÅåÍT>cuGL`T>åTcæ¬a>Läæc>NÏt@>ÐÅÅÏäÅc}>TFÅu>Tut>KWN>LÎnTC>sWÅuÈÏt~sa>ÐÅÍc>ÈTN>T>WGuc>Å¬WT>uãtI>sK>T>ÈTT>Hc>ÅcÏÍÅÏÍt>ÍÅÍu¬WÏuÏTK@WæTHçTWBMÍÅcÅ¿dæaÀuÏÍuÏtçÍcsJ>N>æra>æa>L>>>ÅÍc>uäÀT>ÅÏäT>N>æÏÈT>>N>T>sa>ÏæT>N>æÅçÅc>>çÅsI>WG>u>N>>sIrÅæac>NWÍsÅÏuæÏçÅsI>aL>Åa>uyTÅäTÀÅc>ÐÍcc>ÅÏäT>T>uyæÏæÍsWÅuyT>>M>>>Ït>>>>Ís>E>>ÅæuJ>>~ÅW>K>>>>ÈÏt>>~c>>>s¬Íc>>u.áT>>>T>>ÅÏäT>>@>>>>>Íe#ÏT>>G>rÅsc>¬Åa>sWÅa>ÐÅs>Àæa>N>L>ÍÏc>A>N>sW>Åc>A>N>ÐÅs>À¸WÅs>G>ÏÍsaL>>âtH>ÅnG>sK>rÅTa>ÅåÍcc>N>GrT>>åT>æmJ>àc>säÅc>GÅÏu>N>ÐÅsÀ¬WæÅcãaHæcANÐÅcc>ÅaªaÏÅaäTIÒÐÏÅWK>æÍcªsGrÅUNcrÅÏÍ¬WN>cAN>snJ>EW>ÅaäÀÐÅsÀT>ÅÍÏÅÍnJE>dN>aæÅa>sWÅcA>NäÀaNPTsLNÐãTKÏÍÅÏWæÍæTN>J4uyÅasÍÏÅaÍtæçÅåaLLkTpN>Íst}NÏTG`TuLEáÏÍÍtåaT@TqN>LucÎåaåÏTrÅÏÍsuyTcNG>ÐÅst.aLéÎ¬aL¸WÅÏÅtÍåÐÅaÅsTuNfHsçÅsIÐÅc>NaT>æåÍcÐÅcÅ_>c~`TÆT>ÅÐÅÈÏTM>TuN>¸cNG4æÅæåÍt.cKæaL@ÏÅÏÍtäTGTuNWHNHÏÍ¬Ít.åÍTGÅÏTrÅçÅcÍÏÅÍÏtÅcÅrÅÏÍXÍt>äTÀsI>L>ÅcéT>TB>ªWÅåÍÅa>`Ta>Ít>åÍcËc>C?c>N>TsuÅêt>s¬aLÅÍÅÏcANâtsIÍtUNÏÍÅcÐaÅåÍÅÍäTTÅÏ×tztuæÏçTsIsÍtMÏÍÅc>ÐªaLunNC>qNJpHTsåÍÅÍ`T>uN¸cNG4æÍnCLrÅc>TL¬aT>uãæÏsCJ>6cbW>NKÏssT>@cÅ4>KæsÏuÏT>IÈTE>ÏͬÍtsÅÍccANsÈTNTsaLuqIsÍtMÏÍÅÏÍtÈÏad>NäTNæÏsIT>L¬ÍtuuTÅaçt>ÐÅuÏac¸cNG4t¬WÅuENçcÅÈTNTWÅÍcrÅcTLaÅåÍcWTÏÍÅaÐÅaÍcusN~tÅÏäTNæÏsÈTNTWÅÍcãasuyTWBMazcuN¸cNG4ÏTM¬WÅsckztsWÅäÀæÅÏt>DL>¬a>L>L>ÍÏæÅsWÅc>A>NäÀÐÅs>ÀWÅs>G>u>N>¸cN>>G>4K>>L>nJEÅasaEæ4Ðªãt¬aT.áTWÅäÅc}TFÅÐÅWTÅsT@sçdNcÐÅÅÏÏt@ÏtCu>Nª-cb>ÅÏsNzc>rÅcÅ¬aL>LáTÍÏÅÍc>AN>sT@sc>ÐÅÅÏTMÀu>TæÍÏÅͬWÅåÍt.cDÏTMÅäTNæÏâTFÅazcuLJsWTÏÍÅÏsJKrÅuLEäÅtpI@äÅÏæÍäÀu>bæuTNâÅtÅæ×TzæÅÏÍrÅcTLåÍcçÏÅa>c>T>çT>c>N>>G>ÐÅs>I>L>Åäæa>¬a>N>a>Åa>sWÅa>äÀÐÅs>À¸WÅs>G>

Page 128

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaLâÅêtæÅÐÅÍcu.ÈÁcuc}ͯ°¶ÅÏ4>yT>c>N>>G>§a>ÏÅa>Èc>T>F>c>}>>a>I>T>T>c>N>>G>rÅsK>>sWÅçÏæÀÍT>sãÐ¦qN>T>¸qNLuÍTML@N×TzæÅncsçÅsJªaLÍÅasWÅaÐÅsÀaLÅtu_NÐÅçæcNÏÍsuTÀcsÅc>aL>LåÐÏT>äTN>ÍÀWaÏÍa>Tªa>TæÅs>NJc>Tc>AN>TåÅc>Ka>ÅtuâÅt>ÅæäÍt_N>aL>TÏÍuN>dNT>ÏæÏba>NkTæÐÅeäT>N>N¬WÅa>ÐÅçctA>uTÅåÏTæÍÅÏÍæÅÍuT>T>Wt>IT>WÅåa>TN>u>N¬W>N>uLN>ÐãT>IÏT>>ÏÐÅçaN>J>Hu>NcA>Nu>yÅæcT>c>åt>T>æÅuyÅæcT>c>¬aT>u.T>NÍrÅÐÅæÅuyÅæc>T>cæc>K>JªÍÐT>ÏÅc>cÈTT>HT>éT>T>spN>#ÅäT>at>L>4æÅc>DÏÍ¬a>T>.WT>ÏæÅTW>N>ãÐæWÅÈæTG>>ÐÏaÅutuN>ÏTGªa>ÍtTc>ANÏÅÐÀæUNH>EW$mJ>çTåtN>sæåÍtcNÏÍu>æͬÍt>s>>T>>H>Åa>>T>>a>Åt>>u.æåÍt>>>>Åa>c>>A>>N>¬WÏu>ÏT>K>>@>>äT>0ÅåÅÏÏÍåÐÏT>>>>çÅc>äTMrÅçT>uyÅæcTc>ÐÅoNTäÅt>u.ÅÏäÀuæÍtuTL>TNÍrÅÏÍÅa>uyÅæcTc>¬WÅÍuIuN>WN>A>>ÏÍÅÏ_N>>sa>L>uÏÅÍÅæÅÏT>cA>N>sÈT>N>T>WÅÍc>sÕt>c>ÒÏÅdssIJ>ªa>@uu>J>sCJ>æ?L>çtsÅÏÍt>WJ>sc>AN>aL>T>/s_N>T>ÅªqN>TL>@sÀ¸sJKçÅc_N>ztrcM¬a>T.uWÅcäT>aÍcæÍÅcÅrcc>NHÐÅsªÅaaL>TacT>äÀÏÍsaT>uuN>uaÐÒæÏÆT>>ÅäTK>¬¬¬aN>LÍÏc>AN>sWÅcA>NÐŬÍt.WfTäaqNJs-cbaTuæªÍÏÅac}>Íst}KpN#ÅæÍTuæTGäÅa>LecpN#ÅÐÅWKrÅäÀªu>N>ÏÍsÍÐT>uÏÍT>ÅÏT>UN>J>~T>M>L>¸WÅ?L>>ÀqéT>ÏT>}>pN>#ÅuJ>ßa>T>¬qNÍgN@åaTCÅTsÅaUTÐÅsÅÏuHNH_NÂÒx2[XÊÔéXKX"éÊxywxXsæÅTmJäT>GTÏTsÍcua>ÀæWÏaEÏæT>çTMKÏÍu>NsuT}L°µ«¯¶¸¯°ª¯µ«¯±¸¯°ª±±«°µ¸¯¯ec>pN>#ÅÏÍÈÅc>T>@>>rŦa>L>>ÅÍc>åc>>T>@>æeNc}Í¸st>ecsçÏtCªa>ÀäæcNaLÐæc>NTsT>rÅÐÅuN¬§WÅåaÀ¬§±²¸¯°c¦aLIuÅêtæÅÐÅÍcu.ÈÁcÒæÏæÈÏasI>L>ÅçÅc>½a>LÒt>T>ÅÏÍt>äT>GT>>W>Åt>st>}u>N>qN>L>N>ät>L>ÅTMtsdc¸qNLupHæÅäTÐÐÅÅÏuTtæuTNsDtªqNÍäT@ÍÏtrÅÏÍÅÏuNTMt>rÅÐÅoceÏÍÆtÀäÅÏæÍÏÍÅc>ÐqNJÏæÅa>EçTM>téT>~tAªa>NLI>ÍTK>ÅåÅÏsãT¿ÏÍçÅs>TåÍt>.åÍTG>Åu>~cc>ÐÅæaT>åaäTM>LrK>ÍoWÅrI1

Page 129

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯°·½atusecpN#ÅæäT>T>ªöÏd>äT>LT>ät>uT>L>K>ÍaL>Åa>N>T>KçT>s>G>ÏÍu>N>sI>LÅa>N>ÅsÍÐÅa>L>N>¬äTNæa~TæäTÍæcNªäTNcª`T@ÏTsDT>-aäÅÏæÍÐÅs>äTNæa>~éaL>>NáTc>CåÐÅa>ÅosÍÅcÅrÅsK>uærc>ræÏ4>K>çÅc>æa>L>>L>sN>t>ÅÏÍt>u>>b>ác>$ãa>Ót>A>>>a>L>Åt>ua>ÅåÍt>rÅæ¦ÍÏÅaÍtæçdN>TÏaL>LWTsI>LÅçÅcé>¬aLÍuåtJ>ÕtcT>æótÅÏÈTcD>WEc>n>T>N>ÍrÅÏÍsuÐa>Ååa>N>c>rÐÅ§WÅäT>ÀÈTc>D>rc>>Ïd>ÐÅuI>×t>ztæÅctusTN>ÍäÀÏÍªWÅåÍcæÅctÏTc>æåÍcÊÅæÍÐÅÏÍÅcWGTÏT>WGutäÀsäTN>>c>sÅÏd>N>T>>Ï×t>zts>WÅäÀçÅcT>M>@>c>æÈÅÏT>M>Åst>}>LÅ½Ít>a>Åt>¬aÐTÏTÅuÅÏÅaÈtIJåÏTÏÍsDtscåcsªaÏÅÍÍTHÅsT>}>>L>U>ÐÅé>¬a>N>a>ÅÏäT>@>Åt>äT>Ít>âa>>ÅÒæÏT>¬a>Ït>>ÅÏäT>ÀUc>-aa>MÐÅu>K>TM>L>æWÅäTÀsÍÏt>uJN>Ït>bçT>MT>Åc>ÐªaN>LåÍT>G>ÅÈÅÏt>U>UT>C>ÐÅuB>ET>Àa>N>c>>äT>ÀÐÅu>>T>¬a>ÏÅa>uzÅc>>ÅäÀsæs>ÅÍât>>sWÅg>WÅ-aa>Mc>uL>s>âa>ÅÒæÏrÅ½WN>cT>FäT>ÀåTt>ÏT>IÅT>sT}>L>acNÏTIÅÏäÀaNÅtudN>TK¬aÅåÍcÏTIÅÏÒæÏrÅäTNÏÐÅÏÍçT>MaæaTuäTNϬaLtuåÍtMNæÕtcTsaaLÅtstpÅaNLaTHÅÏäTÀaNÅtcÅuaLÅt>TK>ÐÅ¬ac>áTcC>ÍÅcÅrÅ¬a>NT>`T@>æäT>TªöÏdäT>LT>ÏT>ÏUÅtqrÐÅsI>T>L§µ¸²×Å¬á¬Ï¦½a>ÅåÍc>ÅÏT>ÏT>rÅãT>ssæÈt>ãÅa>ssa>N>c>ÈÅÏTN>Åsa>Na>ÆÅtc>Å¬WÅãÅÍoaN>asuÅt>ca>NT>Òt>s¬aÍt>åaN>cäTÅUTÐÅaNyt}c>ÅæÍcaLÅtTKsça>açTsJKÍtuuT>ÅaUTÐÅTKsÅÏÆÅtsWÅäÀåÅÏrcsT>¬WÅÍaNÅt>6G>rnc}>ÍÈÏt~rÅÏÍWÅrÅæWÅäT>N>Ïut>KE>çT>M>æÏ¿d>d>N>sH>c>rÅ¬a>N>ÅÍc>c>äTÍt>çt>sâÅêt>ÈÏt>~uT>rÈÅÏT>N>>ÅæÈÏa>>u>sÐÅ¸a>N>yt>}>>é>¬a>T>ÏuuE>>ÅæpåÅÏsÅÏT>K>ÒæÏÏÍÈÏt~rÅÏÍ½ÍtuuTTÐÅåaLÍaNKEçTN>ÈÅÏTNÅaNyt}äTÍtâæÅ½Ítu¬atuÏTcäTÍtâaÅÈÏTMiHÒæÏrÅ¬aLcÍtçTMÅêtçTMÅsTaNT@IçÏtÅÏrsÏªsTÏÍséTEÅæäT>ÍtÓt>A>çÍÅÐÀcÅcÏÍÍt>åÍÅÍäT@>sWÅäÀçÅcsI>JªW>Ns>TÏÍÍt>s>ÅÍÅæÅÏäT>ÀªåÍc>åÍât>>>ãa>sÏÅÍÅæÅÏäT>Àsu>>N>¿t>äT>K>>Åc>Ð¬a>L>>>u>>¬acbÅÏåaLÍaNKEçTNçTsDtÈTN>T>äÅc>}>T>F>Åsu>>T>T>Àa>aN>c>urÐÅp>I4>K>sd>N>äT>Íæc>N>æäT>N>>c>qGucÅ¬aL>ÍÏÅccbT>dcuN>EzæÏÍÅcaL>ÅtuâÅêtrÅTæ½c>NTÍts>ÅÍcqNJ>>uæÏÈTT>H>sÅcãÍÅÍu>s`Tc>Åæãa>ÀuÆT>säÅc>}>TF>ÅÏT>IK>uJ>

Page 130

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaLâÅêtæÅÐÅÍcu.ÈÁcuc}ͯ±®uæÏâtsÍÅcÅrÅ¬ãÍÅÍÏÅcâÅêtcÐäTÍtÒæÏTÅÏäTaLLâÅêtqT#ÀÏÍ¬aÍcunCLæâaÅncnc4KsuT>ÅÏsæÏrÅªacuÏTIÍtçÏT%ÈTEÏÍÅϬaLTåÅÏsKNÏÍuTdNncrÅÏÍaLÍtMWEcWTÏuacÅæÍtuæªa>N>L>ÏÅÍÅæut>>T>sÅÏäT>Àa>N>>Åt>uÈÏt>~rÅÏÍ¬a>t>>@>uÅæÏT>I>ÅÏT>>ÍiH>äT@TuythT>LTçÏTTÏsa>LLpK$aL>Åtu.äTÀ¬aaÅt>ÒtTäTÀWt>A¬ÍÍcÏTIÀaaLÅtÒtTäTÀ¬¬¬ÍcaLÅtWTäTTÏÍqÅÏTKuæ¬¬aaÅtÒtTdcÈtIJåÍsKrÅTÂÒxeÊxÊÒgéXQéXXXŬ´¶ig«ÈTrÅäTÀ¬aLuçÏæÅÍÅÏT>NÍäÀÏÍÅasaÏuÅc>çÐæÏaÅåÍcãÅäÅc>TNªa>Ååa>N>T>>åt>M>ÐæÏsÅÏÐæÏrÅçd>>N>}>ÅÆÅc>C>>zÅÈÅÏT>>T>æåÍc>>_c>@>Åa>T>>ÅϬaÅåÍcmN~tWÅoÍdaæÅaqNDÐæÏWÅUBÐæÏªÐæÏäÀ?LsT}LæTcÐæÏÏÅÍÏTAçTcMazs§¯´«¯²¸¯uçTNLG~¦aLJçTMcazsæäÅcTN>çTuyt}>@NuÏÍéT>cs>WÅuTÈT>IÐÅuIåt>MÐæÏåÏTÏÍuyt>}@N>ªÅaçÏæÅÍÐæÏåÍc>ãÅuæåaÅt>åt>MÐæÏãT>sÅÏäÀåaL>Ía>NK>EçT>N>¬WÅåaÀ½ad>c>}>åa>L>ÀUB>ÐÅsÍc>ãÅÅÏT>K>s¬WÅa>q@>ÐæÏæáT>L>>@>æçÏæÅÍÐæÏÐÅçÅåÍT>cçÍæÐs¬§¯®¸±u>¦WÅåa>åÍTM>äT>ÏÍs@>Ïc>s@N>âT>'Å¬§µ¸±u¦ÅÏftãa>LæåÍc>áT>tI>NÅÏÍt>rc>æÍÏÅÍWÍÏÍÅÏÍtâT>cæÅa>ÀuÅa>çta>>N>>ÅÐt>>>a>>Åt>>>Íc>>b>>u>.ut>>T>>>su@>>>ÀÏÍÅÏåT>>uæÍt>>>.a>>Åt>>>åc>>N>>ÎÏT>>>>>ÅÏͬ§¯°¸±u¦åÍÐWG}>uN>>sçÅåÐÅa>ÅsÍÏÅÍçc}>Ír'u>N>sD>t>saÏu>cD>ssK>rÅT>½§°±«¯¶¸µt¹´«°¸¯¯u¦WÅaåÍTcäTKuÅÏsuNTÀaNcÍtÐÅæW@

Page 131

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯±¯½atusecpN#Åu¬§¯³¸¯ª²¸¯c¦ÍcuÈt>ÍstsÅÏãÍcåa>LÍaN>KEçT>NaL>TsuN>ÅbME>çÏæÅÍÐæÏæŪ§²«°¸³u¦W>Gur>Åa>çÏæÅÍÐÅu>N>såÍt>.ÒÏÅd>Ít>pN#ÅÏÍ¬§±´«±¯¸°³u¦WÅåÍc_c@ÅÏuyTMcÐªkTæsWÅræÏéTåa@cÎçÏæÅÍsKJrÅsuæupN#ÅçTMÏÅdÏÍçÏæÅÍåÏTÏÍdNTLtsGTIÏÍsÅæät>ÏÈTÏªätÏâTKÅÏÍ¬ÍtuãT#ÅÅacDuæ¬aÅåÍcåÏTÅuâTNÅÍuL>EäÅcTNrc>ÀÐÅuIäTLséTT>äTÀ¬ÍæÏurÅa¬aT.åÏTÅäTÅcÍÏtÏÍâTNÅÍuyt}@NsWÅÍpNc@NuNsqNÅÍurc>>>K>T>>a>L>>>Åt>>ªa>ÍÏæÀÏÍc>>c>>$s>ÏsÅÏäT>>0Åät>T>>äT>G>>H>>ÅT>a>>E>suT>>}>>L>æÅ¸aaN>T>LäÀÏÍÅÏÈÅÏTM>ÅrÅåæsªaL>T.äT>NÅÏWN>N>ãTN>uTÅWK>ÈK¬¬¬¬aÀaÅtäTÍcæäTaÐçÏæÅÍçÅcuNuLEÓtAÒæÏsc>NDpN>#ÅsÐÅocäÀÏÍsqNÅt>uÅÏpN#ÅutÆT>äÀuæÅÏ×tztkNæsL>NÐu>TaÅåÍcp>HÍtW@ÐT>æaE>uÅcæåÏTÏÍÅÏuN>sDtÍt>äaäÅcæäTÐÏÍäT>NN>ÏT>ÏTÕTÏÅÏÍa>TÅÏuN>sDtrÅs>Å¬qNT>sÅÍcD>ÏͬaNKMçÍNÍTGâTÏÍaE¸Ítu×æcncra¯±ÆTÈTÀ4æÅTsDtrÅecpN#ÅÏÍ×tsT>cs>DÍT>>ÅçÅ¸WGæa>fÅÍc>TÐÅuI>WÏuäæc>NpI>N>ÐÅæÅätäÅa½çc}uÅÏsKN>DçTÈÏTKrÅT>À¸WGçæÆÅtÏÍuNW>TÈÏTKsæTM>}L¬§°«¯¸¯±¦ÍtåaLIÅcÐssIÀc}aaÅtåÍÏÅbu}Lcu}LsÈtIsÅÏäTÀæaufÅÍcTäÍÏtsIXTuNäTLsÍtçÏT4rÅätÐåtçt>sotåæcr>ÅÅcÐÍt6>GräT>IÅuM}>Åæ¬Ít.uÏÅÍÅæutT>æåtÐÅc>såc>^T¬a>L>t}>r>aL>>Åt>u.ªåt>UN>äÍta>L>Usæa>Ít>Wc>Ï͸aLu_cAec¬aaNÏ¬¬¬Íts@pINpTHätÐåtcæÅätctJæÍt>uåaÍqNJ>ÏæÅcMåc>DLcT>caL>TLuut>ÅÏäÀäÅcyÅÐsp>rÅÐŪWÅçÏTNubkTæåcTÏæÀÍTsåcDLrÅcÅcÏÍ¬ÍÏÅÍÏÅcaEöÏdäÅaNsKÐÅuEN>çc>ÅrÅæ¬ÍcÐT>Àa>EuÅc>æãÅÐÅÅÏÍt>ræÍt>.äTN>ÅÏÍtçT>sG>u>N¬WTNÍäTTc>çÅsT@cMéT>~tAuÅcææãÅa>MÅcsaÅst>ÀTsäÅcTN>ÅcÐWŽ§²¸¯±¦WNÏtÅrÅäaoÍdWæÍtukÅæuÏtÅrÅ¸aaNcäÅÍcTuæaÍcuËc>CåÏÅtK>TMT>ÅsWÅuÅêtrÅ½Wc>aÅtÈÏt~u>sEÅærÅâÅêtrÅss>ÍcI>ât>>u>N>dc>uæ¬a>L>L>uËc>CåÏT>æÍÅÏäÀT>sc>uB>E>qÐæcŬ§±°¸¯±¦aÍ`T

Page 132

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaLâÅêtæÅÐÅÍcu.ÈÁcuc}ͯ±°ÐÅuN>×t>ztr>ÅäTN>çÅc>¬ÍÅÍaÅt>äT>I>ÅÏc@>`ÏT>uÏd>çTWÅq>J>s>ÀÅÏçÍÏÅtuæ¬§°³æ°²æ¯·æ¶¸¯±¦Íc>uåÍT>G>>ÅaÍt>åÍc>ÏT>IäÅc>>T>N>sçct>A>rÅÐÅuKaa>ÅtÍÏÅæTNJ>æätÏcsuTs>LIæUNH>E¬WÅåÍÅÍ_NztéTH>NÍÍÏtäT0Åu>saÏuÅc>uEt¬a>UE>kT>ærÅÐÅuT>¬§¯±«·¸¯±¦WT>cTKrIN¬¬¬aaLÅtcTsbçTNÅæ4>æÏÍäTNN¬§°®¸¯±¦ÍcNuÏÅcaaM¬§°±«°°¸¯±¦ãÍÅÍcÅÏTKÏtÅsKÐÅsrÅÐÅaNTÏbæåÍcãÅuâTNÅÍsäTLªÍtaÅtfNÏÍçc}ÍsJTæ_ÅtrÅÐÅeuæTc>Åc>qN>D>âæÈt>T>saN>L>N>>ÅÏäT>Åc>>åT>äÀ¸WÅåÍt>._c>A>éÅÍa>_N>>¬§°´¸¯±¦aÀuãTK>ssJ>N>æra>ec>pN#Å¬q>NT>ÏT>D>ÅÏÍªåa>T>ÏÅa>N>çÏÅÍTæT>u>>T>rÅc>TL>Íc>c>eI>>E>T>¬W>ÅåÍÅÍÏÅa>@>a>>ÀuuT>ÐsÏÍ_>N>>a>>L>Åa>s>a>L>ÀuÏÍs>uT>>rÅäæaaT/åÍTÀ¬aTÏbcÆÎT>çTaNÅÐÅªåÍtUÅcæÏÅaNåÏÅtK>uTÏÅaT0ŬWÅsDtrÅÏÍuNuJ~ÅrsIrÅªÍæÏæcuÅæçTMTNÏÍsªWÅÍuTTÏTIÏÍçÍcÍcuÅcÏTsÅÏäÀ¬aT.WTÏÍäTÀÐÅÅÏØTåtNæaLLÏTäÀÏÍTÍTcÅÏÍtÏTIae¬aLaæÅsÅÏäTTåtNªäÅcÏTTscÅÏÏÅd}aäÅcÏT¬aL@IÅÏæÅsÍtåaT.çdNæaÍÐoWGÅÏÅcTsÏÆTÏÅÍdsÏÅd}asTL@ÅÏäTÀÏÅd}aaTWGfTÏŸÍTcçc}ÍÏÅd}aaÍÐodNÅÏæÅäÅcÏTæÍTcÅÏÍtcÆTÏÅåT}ÀaLLIÅÏãcWTÏaTWGÍtTæaLÅÍuæäÅcÏTªWÅäTTÉÏÅææÅsaL@æscÅÏæÅÍtL@ÍÏÅÍÅtLÒtsc§´³TtuJEpN#Ŧ

Page 133

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¶´°´½´·iguDBtE8#ÊëwKuROEwrÅÏÍ¬a>L>ÍuçæÏW>c>skT>>æqN>L>u>uÏc>oL>>Åsec>pN>>#Å¯²ÆT>ÐT>ÀÏͬaÏÅÍuyÅdWNKÅuÏTkTæsÅÍÅÏÍsWÅåaÎTÅqNKAsäTcÒxQìÊÔxuROE¬§¯¸¯²¦aLTcpsåÍccN}ÍÅÏæÅsJNsssaÍta~cäTTæsLMçTêæÏrÅÏÍ¬aÍt>d>æÀWÍou>ÏÍiH>äTÀ¬a>T>Ïp>sÅÏæÅa>T>¸Ít>åa>s>c>qN>K>A>aL>Åtu.ät>uæÍtUT>LæÅçcN>}>ÍçÅcWNE>zæÍtqN>JÏæÅÏÍuN>ätãT>}Lu.ÅÏäT>>>>>ÍÅa>>>>>E>>>>>sW>ÅÍuÅÍc>>>>>T>>>>>u>>>>>>N>>>>¦a>>>>>L>>>>>T>>>>>.W>ÅÍÐT>>>>>ãT>>>>>¿ÏÍÅÏæÅaLLpK?c>NTæuTM>LuTrÅc>TL¬§ÍÅÍaL>ÅtäT@u@L>ÅæsÍtãtJ>EæaL>ÅͬÍcaLÅtkcÅÏkTæªuJyTæTaÍcWÅÍÐTÅÏæÅsILÅÐÅaEæÊÒxQuROE¬§¯¯«¯®¸¯²¦aÍtäÀuÏÍsÍtuTLWNEtªÍcÍtMçÅÏtsÅÍtMsçÍTML@Ny#RuROEÅÏuN>qNK>AäÅt>uWÅs>tqN>JÏæÅsu>N6>ÏåÏTÏÍec>suÏÅd>çÅt>ÐÅu>N>Åb>ßc>~4>ÏÍæT>N>L>WN>ÏÍ¬§q>>L>ÆT>¬á¬Ï¦§±²«±°¸¯®¦Íc>uL>N>fN>¬§¶«µ¸¯²¦ÍÅÍaÅtÌÏoÍdåaLÀÏÍfÍcáTsæöcsÍt.ãÅçÏTN>>åÅÏÏÍft>sI>L>Åæs>Gr>Ít>ät>æq>ÐÅu>N>cÀãT>äT>c>ÏÍåc>^T¬§°²¸¯²¦ÍtusÏæqI>>>>>åÍÅÏÅU>>c>çc>>~T>çT>>>N>¸W>Ås>G>>4>L>Ñc>>C>ªät>>ÏâT>K>ÅÐT>>ÀÏÍåÍtäTNÍÀqNK>AssTM>LuNöcrÅcT>L¬§°±¸°×Ŧ¬¬¬aqNJ>ÅauÅÍfNsÍtåÍt>cÏa>H>pÐÅÅa>çÅtçÁÏæWÍsÅÏs>Àa>Ícãt>I>ÅÏæÅsuT>欧°µ¸¯±ª¯¶«¯µ¸±¬á¬Ïª°¶¸²×ŦaÍÏæÀTÏÅc>uM>ÅWN>@>æäT>N>ÍÀÈT>>K>N>K>A>d>N>ÀÏÅc>Åu>UJ>ÏÍÅÏT>c>ÀãT>sWG>>äÅt>u¬aÍu

Page 134

ZZZLUDQFDWKROLFFRP4ÅæsG¯±²ÒguRN#éXPOÒwÊÔy#RwéXOyxg"ÊìÊÒxQ¬·¸°·¶ëµ´½´º¯´´°´³½´·ig«T>M>c>uÏÍu>c>>æUN>>UT>C>>sæa>Ås>T>>>æÅåÏT>ÏÍsT>d>N>sÅÍt>>M>åÏT>>N>æåaÀÏTK@>äÍtätE>JcM>DsuyTs>TaLÍåt>JåcN>ÅÏæÅåcTT>aÅst>LÒÅåÏTÏÍÊÅc>>>ÅT>>M>J>N>#ÅÐÅät>>>ãt>M>G>>sst>äæa>s>WÅçc>C>a>L>>U>sT>>M>T>L>ÍrÅs>K>ÐÅcÅÏT>d>ÅÈc>G>WÅåÍc>WT>N>a>æÅa>ssu>sW>>u>N>>ÈT>ÅæÏc>Å¬Ít>uqN>c>>æÅÐÅuÅb>c>>t>>A>äÅa>>L>qäÅÏT>>}>>pN>#Å¬a>>T>u>áÏÍpT>uT>>Àsªa>>ÅåÍt>.u>N>>ÈT>N>>ÍÅæT>s>t>c>T>>ÏÍuK>Ïuæuyt>s>L>N>sK>rÅU>>ssuæ¬a>ÅåÍc>I>>syc>ÅÏÅÍætM>aÅåÍc>uE>äTa>L>t>ÐÅçÏTN>WN>EzærÅs>W>fLÅæÏÍ½WÅåa>ÀrÅqNL>N>>ªqN>L>uuÏcÅÏe>cpN>#ÅT>sT>#ÀÐÅ¬a>ÏÅaÏæb>E>ÅÏæÅqWÍT>æåÍc>¬WÅåÍcW~ÅÍtMÐÅst}ÏT}pN#Å[ÊwKigwÅsGuJCäÅa>LÅÍtMskÅÏecçT>stÏÍsILÅÐÅÍtu>uG}ÏTÍäT>ÅÅaÅæcÀÏÍÅÏæÅãTåÍcc>ÎÅÏâtÏåÍÐÅæÍuT>ÅecsuT}>L¯·¸±ÏÍâæÅÏT¬WÅåa>@åÍÐÅæÍÐÅrcÀcG>scÅ4K>¬ÍcqN>JÅÏæÅsut>cÅçÅÍt>M¸WÅåÍÏæÀst>}La>æÅÐÅuTecpN#ÅÏÍe¬ÍÐTuUT>LryTfH6ÅÍçÅcp>ÐÅÅÏæÅaTucGsL>>>~ÏÍÅÏÅÍt>M>>éÅÍa>>>s_N>>>öc>æT>>M>#ÏåÏT>>ÏÍÒÏÅd>ÐT>>Àæ¯²ÆT>T>>åa>@>>åÍc>sI>J>s>Åa>u>T>Íu>N>öc>çÅcu>L>N>s>t>ÏÍÅÍtM>e>c>pN>#Ån>c>uæ¬qN>L>N>uÅÏuN>sWN>uT>¿drÅc>TL>¬§¯¸¯²¦aÅåÍt>ÏT>ÏaÅWÍäT>T>æsLM>çTêæÏutcÅçÅÍtM¸aÀuÏTK@u>NäTLKÍWÍÏÍsJNæoiHsIJa>ÍtsTãtI¬§¯¯«¯®¸¯²¦¬¬¬aLqN>J>äT@a>ÅÏæÅTWÏsL>MçTêæÏÍd>sÍtåÍÐÅæÍäÀÐÅuI>ssuæ¬aÏuÅcuNçcN}ÍsD'suT}LTa@åÍcpN#ÅÏÍÅÍtMÐÅuTc}ÍÏTrÅs¬WÅåÍcÅÏÅÍt>MãT>ªåÍccG>åÍÐÅæÍÐÅuIWT>NsåÏT>ÅcÀãTÐÅfN>uN>æÏT>I>>T>N>>ÈT>T>>Ås>>Åt>u.æs>Åa>ÅÍt>>M>åÏT>ÏÍsuT>>ÅÍt>uåa>T>@>>UN>c>æäT>N>@>sa>L>TÏÍÅÏuT>c>D>äTa>L>Åt>sÅt>uæÅ¬a>L>T.mN>~t>ÅÏæÅuÅæÏWN>EzæÅÍtM>åÏTÏÍUT>C>ãTK>pT>éKs_N>>öcæ ÏËc>ÏÍ¬aT>äT>@T>0ÅWt>HUt>pT>c>N>ãÍc>ÐÅçÏT>N>>çÅc>sÅÏs>Às>Åt>Åa>>Åec>sa>Ïu>c>D>L>4>L>ªa>T>uaL>L>ÏæT>a>L>>Åt>us>t}>ãÍc>Åc>Ð¬_N>>äa>Æt>JA>uL>E>ªa>T>._c>@>WÅ_N>zt>æåÍÏt>W>I>>äT>>>Å4>K>WÅf>>ÈT>#su>>N>>>ªa>Ít>>ÒÏT>D>>>ÅÏÍsÅÏu>N>>>

Page 135

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯±³½atusecpN#ÅUT>ÐÅåa>ät>E>J>Ít>åa>N>@>UN>J>~ssu>>ut>WE>c>n>c>¬a>T>åa>Æt>J>A>>¬§°±¸°¯X¦ÍtsæÀÏÅÍssäÀWÅaätEJ¸WÅaWTÅÏc>ÅrÅßaL>>Åtuªa>Íts>Åb>cW@>ÅÏÏba>NkT>æsuT>N>N>c}>Íät>>K>ec>¬W>Ååa>Íc>ÏT>aæÅa>Åa>s>J>Nt>åa>Æt>J>A>su>>uL>E>a>L>L>nTC>rÅcT>Læ-a>aM>UnT>Cu>N>öcsa>aäT>@åÍt>aL>KäÅÏT>}pN>#Åss>ÅÍuuts>æÅ¬åÍT>GN>ãÅÍsu>NsåÍÅÍäT>@ec>åæs¬a>TuÅa>s@>HÅassa>@uuyT>ÍÏtc>çtsÅÏæÅf>ÏtP>ss>ÅÍudN>æÍÏÅÍfNÏÍuÅc>CiJkTææ×TzæÅcuN>såÍt.aNPecst}>La¬aaÅtc>LÒÅuaÐäÍcsåa>L>ÍÈT>#_N>>sW>>äT>0ÅsßÅc>>ÅÍÏt>ÏÍ6>_c>~çT>L>E>áÏÍT>¬WÅåÍt>UT>C>äÅt>uWÅåÍc>Åa>ÅÏÍt>ua>Ðæåa>N>T>ÏWN>T>K>>sÅÏ-a>a>M>U>UT>C>¬ÍcuÏcÅÏÅÍtMsÕtc:rRKNÔÒéX4ÊìXPIãÅfN>ÐÅÅÏât>ÏåÍÐÅæÍÐÅuI>WT>N>u>N>>¬ÍÏÅÍÕT>>ÏÅ-a>a>M>T>ÅÍt>M>WT>N>¸ÍceÅÏ²¯ÏtdcNPçæçTsGÏÍäÅtuªÍcrcÅÏÍtsL>TÍÏt>udN>ÅcäT>sqÅÍuÍT>K>ÅæÅcsrgT>WæÍäÀæqN>J>>Åc>ÍÏt>uÅb>rT>sT>K>ÐÅuI>¸Ít>s>G>}>u>N>>c>}>¬§·¸²¯d>¦Íc>a>L>J>c>¸WÅåa>ÍT>-a>a>M>ÐÅc>_c>~ÏTN>>ec>pN>#ÅÏÍ½§¯¶¸¯²c>¦Íc>a>Åt>sCÅtäTÅc>suäÀcçÅærIN>aLuWJÏWÅÆt>IæÅåÏTÏÍsIÏtC>äTŬ§°¯¸¯²c¦ÍtqNJæÅãÅÅÏWTN>sÅt>uÍÅÍaÅt>ÌÏfÅcuT>GÅss>ÅÍus>uNU>Ncr>ÅsäÀcçÅæ¸aL>uçÐt>ÍÅÍtM>âTsåT>}Àæ¬Íc>aÅt>qNJ>Åc>TK>ÐÅuI¸a>T.äTL>>rÅÏÍ¬u>T>N>a>t>sÍtu>c>M>ÅÏæÅªÍt>qN>J>>æÅsC>ÅæsäT>Åc>>su>ÍtäÀc>M¸WÅçÐt>ÍæWHGsI>JªWN>æÅçaÅWLE>TÅÍtM>Wtcu>J~Å×tzt>Ít@uTL4LUIcTau.åÍÅÐdcsnKE>ÆtJ>A>_N>ÍÏt>ÏÍåaL>Åt>såÍcsyÅÏÅuH>c>CÅÏÍt>ÒÏÅd>ecsT>#ÀÐŬÍtu.TzÏÅåÏT>rÅÏÍTçæTI>Leæåa>TãTM>ÅÏÍÅÍtMåÏT>ÏÍçÏTN>ÈTN>ydªaL>uÏÍqäTÀÅcÐªa>ÅåÍÅa×tzt>rÅåÏTÏÍçc>@N>ÈTÅqc}>ÍäÅÏT}p>N#ÅuM}>Åæ¬aÅåÍtsTÒÏÅdosNMÍa~ÏÍæaLÅtÅcäT0Å6ÅÍsÅÏTsaÅåÍtäÀ

Page 136

ZZZLUDQFDWKROLFFRP4ÅæsG¯±´Â[#R[XRvÊtRÒTÅÏWTN>rÅfÅÍc>TæuN>sW>NuIæW>ÅåÍcWT>NÅÍtM>WÅqJ>sÀsqM>ÏtC>æÍÏÅa>nÅtæÅT>ÅÍt>Mss>>ÅÍuutsu>N>¬aÅåÍc>pK>$ Ïæu>ÈÏt~ssÅÍtM>WTN>½WGäÅt>uçc}>ÍdNsåÏT>rÅÏÍ¬WÅåÍcåÏT>Å×tzt>rÅæÅsJNæraæåa>NtÅÏæÅÅÍtM>ªuNWÅÍÐTãT>}LÏÍecs>tn½WÅåa>ãT#ÅaÅåÍtuNçt>ÏÍsÅÏuTÍæÏuâTK>Åc@N>æåaNTTLfT>aLLcN}>ÍsÅÏTÀ¬qN>L>4>N>E>ÅÏÅÍt>MÏT>rÅåd>N>}>ÅsWÅÏÅt>ÍÏT>N>>¬WÅåÍc>WÅau>N>rP>s½§´Þ²¸¯°t¬á¬Ï¹¯³¸°´u¦åÍt>ÅÍtM>ådN>}Åu>câT>WÅst>usçÏt>äTK>WÅs>>T>>u>>çT>>>c>>ÐÆT>>>>ÏÍÅÏ_N>>zt>>r>ÅÏt>>b>>ÏT>>}>>pN>>#Åsa>>>Ïuc>>D>>L>>4>>L>>sÅÏ-aaMçT>stÅÍt>MkKæÓcsWÅåÍÅÍäT>@sJN>æraæ§¯±«¯°¸¯¯áЦrÅT¬a>ÅåÍcäT>CN>sJN>tÅÍt>Mäa>cN>>ÐÅW>~TL>tæT>t¬WÅåa>NT>ÏãTK>Ån¬Ít>.cN>G>åÍÅÍãT#ÅäT>CN>suJ>KäÅt>LsÅÏ_N>öc>æ ÏäÅt>u4L>K>sI>sNJcUb>cTssuT>uLEåÍt>TÏtN>WBM¿dæäÐc>N@KÅÍt>MscD>oäTNæÏsC>JsW>u>NÏT>ÏÐcÐÅÅÍt>MsN>zcrÅÑTÅc>¬aÍc>uãTN>äTNæÏsC>JÐæcNkT>ÏtC>äTNæÏc>_N>WÅÍÏTD>ÅsåÍt>uTÐÅçæÅc>ÐÍtåa>Íc>ÍæÑtPÏÍuN>çTWN>Ht>cÅÏÍc>ÅçÅa>ÅÏÍU>ra¬a>T.W>N>NåÍT>ÅpNyÅc>ÅãtÐÅæåa>aÍs4KT>Å¬WÅsTÅÏÍtc>DÍÏt_N>ÍtåÍcÏtA>éTKÅæåa>æÅÆæbpN>JÅÏuN>åT>}>ÀªaÍt>åT>>Ås>t>ªa>L>u.âT>ÍÅÏa>L>Ðæc>NuT>N>_N>>äÀÒæÏuN>¬aLÅtÏÅÏæÅuTsWÅaLuyt}æÏÍâtçÅcWTN

Page 137

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯±µ½atusecpN#ÅéXR!R#éX4ÊÅÍtM>sa>Lc>¬WÅåa>Íc>}×T>L>ÅÅÍtM>çÅc>T>åÏTÏÍT>çæT>I>L>es-c>b>a>T×tztrÅ¬åa>@åÍÅÍæÅÈTT>ÅæTåd>N}ÅåÏT>ÏÍuc~_N>ztTs>tÏÍTÅªåÍc>WTN>iHT>s>trÅÏÍ¬åa>Íc>}ræÏWÅs>c>ÏÅcÅa>WL>EÍÏt>T>æsT>ÈT>#ÅÍtM>T>ÀsÐÅçÏTN>>sEÅærÅæÆt>J>A>_N>sW>>uLE>åa>cÎu>N>sW>sN>æÅäT>N>N>>äT0ÅsTa>E>såÍt>pÍst>K>rÅpÅt>ÐÅuI>iH>ÅÍt>MWT>N>ªa>LI>ÅuåÐc>sÅÏäT>Ít>Mät>K>sKrÅT>WÅåa>dc>ÅÏäT>ÀaæÅa>c>Å¸aÀu>ÏÍäTN>>N>sK>sçÏÅa@>ÈÏt>~¸WÅsG>çÅåa>L>>t>¬aL>T>.ÏT>I>ÅÅÏ_N>Ñc>C>a>L>T/T>æa>L>L>WTN>WÅrI>1ÅÍt>M>Íc>>u>ÆT>>C>>>WæÍçÅÅÏæÅs>u>>>çt>>s>sD>>>'rc>>>ÀT>>s>Ít>>r>ÅÅÍt>>M>>>sE>>>T>>>¬aLLIÏÅcIÍtuT0ÅuaÐÏÍÅÏsETrÅäTNNsWÅaNÅ¬§³®¸°´u¦W@}ÐTXRP[RÔÒ8e¬¼°¶½´·ig«TÏtb>çTM>ÏÅduæWÅåa>ÀpN#ÅÏT>Mc>ÏÍªWÏc>Cu>Nc>csuÐWÅæÏÍÏÅÍÕTÏÅuNWÏt>PTæåÍÅÍÌÏpNJ>ÏÍsEÅærÅTtpN>#Ån¬aÏÅÍçÍTÐÈæT>GqsrÅTÏt>b>ÒÏÅd¬§³®«±´¸µt>¦a>T>åaËc>C>u>Nöc>×t>ztsI>ÀÐÅf>uæ¬aTuoÍdc}ÍpN#ÅsçTMÏÅdsÈTNydÐÅuBEÏÍWÅsHTuæstN×t>æsuNu>aÐçTÐæÏrcÀÏÍæT>NLWN>ÏÍsEÅærÅc}>ÍpN#ÅscÅc>ÐÅsåÍÏæÀuK>>>M>>>çT>>M>>>æT>>>G>>>T>>>ÅÏÒÏÅd>>>rÅT>>>L>>t>>>¬ÍÏÅÍ?>L>>T>>>}>>>L>>>ÕT>>>>>ÏÅæÅöc>>>T>>>áa>Åsa>T>uuT>ec>æu>>çT>s>t>rÅc>T>L>¬a>T>u>çæpN>#ÅuJ>~ÅçT>uæ¬aÅåÍcÒÏÅduMT@ÈTKJTÅÏsEÅærÅæaÏÅÍc}aITuÅÊfägèXPæaÅÍuTT>EN>tÐæÏÐTÀsC>HäÅt>LsqNJ>ÏæÅuIÍd>ÏÍkÅæÅÏTNL>WNác>Mec4LäÅtu¬§¯°¬¬¬¬¯¸¯¯c¦a>ÅÏb}ÅÏaEUT>W@ÐTT#ÀsuN>WÅåÍcsTzÅäTN>>N>ÐÅuæc>T>åÍÅtT>oÍÅc>ÅÈÅcT>æa>ÏÅÍuJ>s@>ÏT>M>ÏÅdrÅsÍc>Ït>A>ecªT>Lt>pN>#Åßcuæ¬a>ÅåÍc>mcE>ÅÏkT>ærÅæs>ÐuT>æÏrÅÏÍsWÅÅÏÍtÒÏÅd>ªåÍÅÍËc>s~Ït>CÅÏÈT>N>ydc>T>æåÍc>ãTc>G>oÐÅiH>kTæÒÏÅd>ÏͬWÅåÍt.dcKåÍÅÍcGLIäÀsuNsuTçæÏ

Page 138

ZZZLUDQFDWKROLFFRP4ÅæsG¯±¶T>>L>ÅÏÍiH>>æåÍt>ÑT>L>T>>çÍc>sWÅuÅb>>ät>E>K>ãT>>suA>>sT>>sE>ÅærÅp>>ÐÅ¬§°¯¸¯³c>¦WÅåÍt>.c>ÎÅÏäÀßÅc>>ÅuÅt>T>qN>>J>ÏæÅuT>ÅÐÅçÍÅc>Åe>c>sW>N>cALTMLæaTuutmJçTMÏTKNsNJªsÏÏTIsãÅbsKJÐÅÏtDLc}Íßc¬WÅåÍt>.m@>ÅÏäÀÆæc>I>N>>r>T>çüæc>a>L>K>>@>ÅÍsW>N>u>>t>çÏT>K>N>×t>r>ÅsäÅc>}>ÍÐÅÏæÍu>>>T>sc>>æ¦a>T>s>>T>T>G>>æs>ÅÍãÅb>é>>ät>E>>K>W>T>>urÅc>T>L>>Åbßc~çÅcuNÐÅgrÅ¬WÅs>TTGådEsJ>NtsÍcÏtAaT>æ§sÐuÐTäT>T>KM>çæÏsæÅsT>ÏÍWÅa>L>äÅtu>åaÀc>}>ÍçTM>ÏÅd>ÏÍsI>T>LæåÍc>uyÅc>b>¬§cNDätæ¯´«¯³¸°c¬á¬Ï¦WÅåÍtwÊgXRÔXÔs>ÏæÅcçæÏc>çcC>s@N>æs>ÏuN>çt>ªåaÍÏÅæsT>äÀsÑTL>T>uÐeäÐª§åÍÅÍq¦aÍtåaN@ÐÅÏÍ4ÐçæÏcäTÐäÀãtÏnc>äTTKMsILÅsstT¬WÅTÅÏpK>rÅçæ¬aT>@G>Nu>Nc>cÅÏc>CÍt>åÍT>ÅsuT>ÏÍs>ÅtuuT>ÀsÏt>dÏÍpNyÅcÅãÍccDÏÍªcçæÏscC6Ïét~Å¬WÅåÍÅÍãT#Å-uæÏTæÆÍÅWTMåas>G>T>uÏçT>s>tÏÍ¬§¶¸·T>¹°¸¯±±ª¯¯¸·°ª³¸°±d>¦åÍt>uT>ÍT>sT@>-a>4>Ðàc>@>>ÏÍc>zT>>äc>pÅæÅT>>qÏrÅ¬a>T>>uWÅd>>æÆÍÅsT>@>>c>C>-a>>H>s>WŬWÅåÍtâtKE¬WÅåÍtT>M>Åc>uJ>N>as>>Ïu>N>cc>sçc>C>aÅåÍc>a>NP>ÏT>}>pN#Ås>càtHâÍTEªWN>TuæÏÌÏtçTst>nsåÍt.4NE>sI±®®éTHNÍÅÏäÀçT>MecæÏtT>ÏT>ÏrÅsWÅa>LäÅt>u6>×tzt>sst>TæåÍt>uæÏÐT>coÐæÏa>A>N¬WÅåÍtÕTÏÅÏÍTTENtÐæÏÏÍãÍcäTNc>MT>ªÍt>ÐÅaÅeãT>K>säÐrÅ¸aÍÅÍ_N>zt>4L>ÅÏsE>ÅærÅäÅÏÅaT>0ÅaE>T>Mc>_N¬WÅ_NsW>TNJÏT>ÏÐÅçÅsT@ªÍc-aH_N>sÅÏÍtuaÐãTKqN>yt}äÐrÅTÅ¬aL>u-aH>_N>sÍÏÅÍsÅÏscd>NT>N>JæÍÅÍT>N>JÈT#åÅÏÏÍÅÏÍt>äTuTc>uyt}>@>NpK>rÅ¬a>Lu-a>H_N>>sÅÏÍtuyÅÏÅÍãT>K>uN>äaÆt>J>AÐÅp>¬ÍÅÍ_NztÅÏÏTrÅäÅtusWÅÕTÏÅrÅÏÍiHæaTu_Näay#RgR#KåÍÅÍÅcH>suFJ>>4L>Åca>L>G>a>LJ>çÅa~sæåÍc>ft>IÅÏäÐäÀäÅc>zT>ÐÅuBE>äTMLÅÏÍtuæÏÍÏTIÅäTLrÅçÅÏæÏÍæåÍtátI@>äTÀTÀsWNãtJE¬WÅåa@rÅ¬ÍÍcuãT>#ÅuN>ÈTK>NJ>Ec>M>sJN>ærasa>L>ÅaL>u4L>sILÅT>aÅåÍc>u

Page 139

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯±·½atusecpN#ŬåÍÅÍuNsWÅu>TªÒÏÅd>uTÅs>IuæÍcc>N>GmJ>àc>säÅtuÅÏr>¸ÍtuqNHÏTMs`TrÅsÍtuÕT>L>Å4L>äTL>rÅÐÅ¬aN>ÍuWKÐÅÏæÅsçÅc>ÐÅaÏÅb>ÅæÅÏæÅÞÞÞÐÅäT4>K>ssI>TL>ªa>LWG>T>>sÅÍäT>0ÅæÅssäÐrÅuT>ÍT>T>sÅt>u.u>N>æ¬§°®«¯¶¸°c¬á¬Ï¦ÍÅÍu.6cåÐæÏÏtÍÍtäÅÍcTs>ÍtpNJÏÍsuTÐäTK¬WcbuÐTçæÏTÅÏãÍcçÍTÍTcªqNJÏæÅÏÍªsEÅærÅÐÅpuaÅÏÅæaNÅæaHE>sÅÏãÍcutKscD>_NÍtåaÀäT>NsrÅcHÐÅsT>LÅÏÍuæÞÞÞsÅcÐ¸WÅåÍc_N>AäT>raª§°³«¯²¸´³ÒŦa>taL>Kæc_N>äÅÏæÍÏÍaÍt>sT-ÅåÍÅÍÏÅcsTM>ÅÏrÅæ-tLuÅÏäT>LrÅÈTæÅUJ>Å¬aÏÅÍÍtTs>@NKÅÏÅc>HaNÅt>åTc¸WÅsG>uNäTÐÐÅäT>LrÅuÏÍec>¬qNLIuM>täTLN>IæÅcH>¬aaLÅtåÍtÀäÅaLK_NâcäaÀäÅÏæÍÏÍ¬aNLIäTÅäT@ÅsaNÅtupKrÅçÅcu>NsWÅçÅåc>D>Lc>NuLE>6rÅd>ÏuJ~Åßa>æuTÅs>ITÅÞÞÞãT#ÅçÍæÐssÅÏçÏT>T>æÅdqÅc>fNT>@NªäÐrÅkÅæÏÍ¬WÅåa>pyTÑT>LT>äÐatqÅcÏÍqÅÏc>C4Ðàc>@ÏÍäT>TaM>ÏÍWÅçÏæÀÍTsãÐ¬Ít.ËT>ÅªÍcN>uåÍTGÅcC>ÐÅäÍcáTqÅc>ÏÍqæuæcÏÍquLE¬öc>ÍÏtÏÍqæaÅåÍcuÏT>IÐc>¬§¯¸¯´c>¬á¬Ï¦ÍæÏuÏT>I>qÅc>>æÍc>çÅc>ps>Íd>>N>åÐæc>ÅsI>T>>L>¬a>Íc>u-aaMäÅcTN4ÏÍ6GÐcrÅuæªaLuåÍÐÈcNÅÏTsWÅçÅsts_NÏTGæät>E>>K>>séT>>H>T>>sI>>T>>L>>¬§¯·«¯²¸¯±ÍT>Þ°¹°¶«°µ¸¯³t>>K>>Þ¯¦WÅåÍt>>>>çÍT>c>>N>>*ÅÍc>ãÍc>>ÍT>>N>>~ÅÏT>>K>¸Ít>>s>>G>>a>>L>>>>Åa>Åu>sT>>ÏÍsÅÏçc>>N>}>>N>>T>>Ït>>sÑT>>Ïa>>ÀWÅäÀãT#ÅâT>ÏÍg>osuJ>K>T>ÕT>ÏÅÏÍsWÅçÏT>>G>ªkTã¬§¯µ¸¯c>¦¬ÍtuäTNåTÀÍt>öc>æ ÏåÏTÏÍ§ÅÏec>pN>#ÅäTa>L>ÅtÐæc>Åæ¦ÅÏÍt>äÅÍcT>é>uN>æÍÐTuc>T>åÏTrÅÏÍÅÏäT>Àçc>@N>WÅc~T>ªÑTL>TäÐpK>rÅTâT>æ¬Íts>T¬ÍtuÏÅaTÍtqNKAÏÍc@NscdNÍtæÅÍt>sI>T>>L>ªÍt>>s>Åa>c>>WÍÈT>#åÍã>ÅÐÅÍt>öc>ã>ÅrK>zu>>N>uæÞÞÞæäÅæÅcÈÏaTrÅcTL¬§¯®¸¯±ª°·¸¯®ª±³¸¶ª¯³¸¯c¦ÍtãTNrÅåaLLãÅ4ssqTãTK>ÐÅuyTcÏÍ-t>uTKssL>Àc¸Íts>G4L>ÍtutK>EÈÅÏT>äTKT>¬aaÅtÏtbçæçÏTÍTWMsdNÍcäÐrÅsÀÍtsDtpN#ÅrÅ

Page 140

ZZZLUDQFDWKROLFFRP4ÅæsG¯²®éXÒxQÔfeRsuJNAGT>æçÐæcÅWÍsTMJ>N#ÅÒÏT}äT>ÐÏÍ§ÏaçcäTÐs¦äT>ÍtMÏba>NÈÅcT>uÏc>T>æWÅÍtt>Ña>H>ÆT>ÏÍsuT>ÅT>uæåÍt>>Ítu>ÏÅdc>åÐæc>ŬqNyT.qNcªaÍcuÏÅdcäÅÏæÍäÀÏÍsIÏtCÅÏaNrÅuJËcqNÅtuÍtMäTNÏeRÕëÔÅc>ÐªÍt>>uÐT>>ÀUçÅa>>>ÅÐÅäT>>Ít>>M>>çT>ÐæÏÐÅo>c>WÅçÏæÀÍT>>sãÐÅa>>>>ÅÏÍÐæÏçÅbrÅc>T>L¬âæÅçÐæÏÍt>_>~æÍtãT>æ¸WÅåa>ÀfÅaN>c>GªÑa>H>ÆT>ÏÍåTÓc>æaL>uÆæc>äTÍt>M>äT>NåT>¯²ÐæÏa>NÏt>sÍt>uÐTÀçÅsD>'ÐÅÏb>aN>æcb>ÍuyT>L>æÏsIJ>WN>oÏT>uÏb>aN>UªåT>×tJ>T>¬aT>.u×tJ>äT>N>¯³¬WÅUTLéTåÍTuyÅbÏÍWcæt}GæW~ªçÏÅÍåaÐUçÅcsÍÏÅÍu0XêgpT>äÅÏæÍÐÅTÅ¬a>TuäT>ÍtM>Ïba>NåÏT>ÏÍcb>Tc>NN>Fæu>EC>UJC>4>>rÅaNsÕtcãtÏÏÍuÅcN>NFpNyÅcÅ4Ðc>ÏÍäTÍtMçTsÍ4>ÏÅcHÅæ4>@ÏÍT¬ÍtåaÍTÅÏb«¯¸¯°¦WÅåa>Íc>>_c>@>>Êæc>c>>G>ÏÍsÍt>>>uÍÅt>>T>qÅc>>sc>A>>>L>>Ïb>a>>N>æ§ÍN>>ÐÅfN>>´°°¦ÅÍt>>M>4>>Ðc>>c>>T>>N>>t>>WL>>C>>J>äT>>ÐÏÍ¬§¯´«±¸¯±¹²·«²°ª¯¯ÏÍiHuTÅbæa>ÀuÏTK@uTcäÅt>Lsåc_Îast>ªÍÏæÀpKEçæsuT~ÅÏÍ§ÍNÐÅfN³¯³¦a>E>çTLa>a%ÐÅesqN>Luåa>T@p>NÍra¬Ít>ãT#Åa>EaÍt>åÍc>ÏT>>ÏUN>c>4>KsÍt>åa>ÏÅd>c>T>L>a>a%r>ÅWT>L>ssuK>ÏÏb>a>N>çÏTd>Nc>æuH>äT>TÍT>WÅst>ãTÅ`ÏÅt>ÆT>åa>L>t4>L>K>¬§°°«¯·¸´c>ŦTMLqNJ>ÏæÅuNäTÐÏÍ¬§±³æ±®Åt>Þ°¦aÍtåÍcWT>ÏÅÏUNcrÅTN>dæTNt>ätÏÅdcut>WEc>nTC>äÀâæTLæåc>_ÎTuJ>TÏba>Na>L>ÅtuäÀÏÍsÍt>uyTqNJ>ÏæÅsÈÏTÐçÅc>c}>ÍÈTÅÐÅäT>ÍtM>ÐÅçÏTN>Ïb>aN>ãTÅÏÍU>4K>s¬aL>T.ÏÍäTIÅa>TaÍt>åaLÅc>c}ÍçT>Ït@ÏÍsuT>ÍtMu>æ§²¯¸°t¬á¬Ï¦aa>ÀusÍtåa>ãT>#ÅsuTL>N>ydæq>NJ>ÏæÅc>Mæa>>EçT>T>LsE>t>¬aÍc>uWc>ÈÏT>ÐrÅ¬aLT.uyÅcbcMÏÍäÅcyÅÐc@NscÍÅaEÐÅTÍtU4Ka>E>ÏÍ¬a>ÍcuT>#Åa>ÅÏÍt>çTåc>æs>Ïa>>EsäT>Ít>M>äT>N>¯²ÐæÏÏÍrÅc>T>LuL>>t>>çT>uT>c>>åT>}>T>>c>çæÏc>ÅÏT>>M>N>>T>c>ät>>äT>L>T>>æa>Íc>u_ÎT>>åc>äT>æ

Page 141

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯²¯½atusecpN#Ū¯¯¶«¯¯±d¦aaÅtuÅÏTtJJubÍæcæÍäTaLÅtsÍãT}LrÅÏÍ¬aaNTuu>T>uqÅc>rÅãTK>¬a>uÆT>a>>E>pÅÍÏÍuL>NE>a>Åtn>uT>c>Wt>¬§¯±´æs@>ÐT>ÍtçÅæP>æâd>L>sæsc>ÅÏÍt>qM>uc>T>Íc>bäT>T>ÆT>ÀÆæc>ÐÅfN>¬aT.ßc~uLNEWTÏÍÅÏÏbaNçÅbgRGéXæqN>J>ÏæÅÏÍT>M>ÀçÅc>ÅÐc>sÍt>uãT>#Åut>ÏæÆÅÍÀäT>Ít>M>âÐT>L>ÏÍÈa>r>ÅÏÍçTMTsI6ÏÏæÍæçÏæÀkKÐÅWÅÈÏTWLrÅ¬WÅäT>Ic}ÍçTÏt@æTcM¬aussTcNKTsutKEäæaäT>uLE>c>NC>äTäT>ÍtM>a>NrÅÏÍsWÅäÀÏb>a>Nc>bT>c>NN>FpÅt>ÐÅuI>sWÅuTc>NC>¬a>dua>T>åac>NK>>sIL>ÅäæaÅÏäT>rÅc>NK>¬aÏt>usT>cN>K>çÅcsa>ÅÍuec>çÏT>¬aL>T>.ußc~äT>ÏÅc>TæåÍÐÆT>>äÅc>T>ª4>@ÏÍT>ãÍc>äÅÏæÍçÅaÅÐÅ¬§·¸³¹´¸³äcÞ¯á¬Ï¦a>T.uWT>GsTc>NKuydÏÅa>Huc>NK>åac>NK>äT>çÅåÏÎTa>Ícud>NK>éTÏb>aN>ÐÅfN>ÅÏÍtâÐT>LäT>ÍtM>aa>aM>á¬Ï¦aÍt>åapyT>d>NuÅuT>s>LpK>rÅçÅcs>WÅpK>ÏT>N>æa>T.uT>åT>¯²UçÅa>>ÅÐÅT>>M>T>åÍc>>çÏæÀkK>æäÍc>áT>>pK>¬§c>N>>D>ät>>æ¯°«´¸¯´u>>¬WTuäTT¯²ÐæÏcMÍæaÏÍæåaÐTÀTMÅcoKsªäTNæucc>ÈÏt>~s§äT>åÍc>uL>E>s¦d>T>çt>>>>äTÍt>M>çT>åÍÅt>T>ÏÍåÐæcÅTMTåÍc6TsÅÏäTÍtªâdLÏTLæstÏÍÈHLäÍcäTMLTæåaÀÏÍÏbaNsaH¬aLT.unt@æUNcÔfeRìÊfÐTÀäTN>¯³ÐæÏÈTD'4>æÅuLE>UäaNÏÅc>ÐÅeäTÍtM>Ïaas>GsçÏtC>ªac>u.ÏT>I>ét>K>E>suyT>kK>æT>M>Åc>T>ÅÏäÀæåa>N>uJ>AG>çÅb>ªd>N>çæÏ¬Ít>u¸ÐÅWÅÈÏTsÍtuåÍÏæÀÏbaNçÅbÓtAuLNe¬aLLu4yd¬ÍtusNMo@æáÐTçTMTTstJÈÏt~såÐæcÅscNCäT«¬aTuÆcæc}ÍçTMdªçcGEªtTpTåÐæcÅsåd`JÈTduBE«a>ÏÅb>>u>åc>åa>>@>>s>>>>I>>äÅt>>>>>>ÅoäÀçT>>sWÅÏÅt>>Íåc>>sN>>M>>ét>>K>>E>>ät>>«¬aT/uTåa@ãT#ÅuTWEcÈÅÏtÍÐÅoNÅcÐ§²´¸¯°Êæc¦æfK@>ÐÅuL>c>N×t>oæØc>q>oWÅu0a>uJ>N>ousuK>Ïnåc>T>«¬aLLusTzÅãÅÍT

Page 142

ZZZLUDQFDWKROLFFRP4ÅæsG¯²°ËÊgèXÔXQkÐt>äÅc>>zT>>4>ác>>>ÐÅe>æåÍc>c>>ÅÏÆÅc>çT>>M>>T>ÏT>>ÏT>>M>Åb>>ßc>~4>>ÏͬaLLu¬aLtuéTEcæãTçÅaÅÏÍÅÏãT4æÅ«T>U@>ÅÅc>¸a>c>uWL>nT>>C>åÍÅt>T>c>>rc>äÅt>Ít>uc>ãT>>4>æÍsu>æ«Êæcs>ÏT>æÅ`TÏÍåÍÅt>T>eNyÏ¬§¶¸¯±ª°´¸¯°Êæc>¦½ÍÏÅÍÈæTG>c}>ÍçTU>mc>E>>åa>ÀÏÍWT>>uc>ÈÏt>>~såÐæc>>Åsu>L>>çT>M>>c>æÌT>>T>ªc>>A>ÐÅÅÏäT>>Ít>>M>c>N>Åd>>åT>}>>À¬ÍÍc>uc>>Îs>b>>öÏd>äT>>N>ÏçT>s>@>a>ÅæÏT>>I>ÅäT>>L>>>rÅÏÍ¬a>L>>u¬aLÅtuÐÅæÀpIsÅÏ¯¯²æ¯¯±ÅÏÍt>çT>>M>>>Íu}>>K>¸a>>L>>L>uk>Ðt>sK>>4>>ªåÍc>ác>>>ÅÏãT>>4>>æÍãT>}>>L>r>ÅÏͬÍtuåÍÏtçdTåÅcKæWÅåaácdNäTrÅ¬aLLWTÏÍÅÏcNCTaLtukt>rÅÏÍæåÍc>s>N>M>åÍÅt>>T>çt>T>>a>sa>>L>L>u>ßc>~uyÅb>åÅc>>K>sÅÏãT>>4>t>«¬aT>uT>T>çT>åÏæÍsÕtc>a>Tuæåa>åÍæd>ÅutÆÅÍÀæãt>ÏsqÏrÅ¬ÍÏæÀu¬aTuçÏÅdcITåÅcKdNpKrÅuB>>E>>uT>>æÍt>>uåa>>Åt>>T>>>t>>J>>J>>Íæc>>æÍa>>L>>L>>uc>>ÅÏãT>>4>>ÏT>>M>>s>uT>>}>>L>>«kÐt>>æåÍc>>>ác>>>>>ÅÏT>>M>>T>>>åT>>}>>>À¬a>>L>>>Åt>>ud>>>N>>ÅÏu>C>>æäæc>>>äÅÏæÍu>>b>>>çT>>Íæc>>>¬aLLuTÍWÏÍrÅåtNçÅcæaTupNyÅcÅsuTWÏÍçÅcu}KæaLT.uaN>Ås¸Íc>buäT>T>WÅåa>LÀsa>N>ÅÐÅuT>sÈTK>J>rÅc>ÎTÏa>a>Nåc>^T>qNTqNJÏæÅÏÍc}ÍâTsILÅÔfeRìÊfëy#RgÅèXtstWÅâtKEäTÍtM4ÏÍåÐæcÅsutÏTÅÏuNcÀãTçTMÏÅdWNãÐ¸WTÏÍäÅtuÅÏTMÀác@sæÈTIuBEÐÅuæÍcnNC¬§¯µ¸°°t¦ÅbÐTÀÏÍãT4æÅäaNt«sTHT>MÍ6>TäÅt>us§¯¯«¯¸¯±t¦uJäÍc>áTæcN>MCçÅc>uJKsãÅa>Å«¬Íc«°°¸¯²c¦cN>CäT>æ§WÅc}>ÍçTM>TÐÅc>K>Ms¦ãæÍãT>sJ~T>äaN>tæác>«¬§cNDätæ°®«¯·¸°°t¹cNDätæ°²äT>Ít>>M>>ãÏT>>M>ãT>>ác>>>>sN>>>s§¶«¯¸¯³t>>¦äÀåt>>N>>æáT>W>ÏÍåÏT>ÏÍäÍÅÍËc>>«¬aTu¬§cNDätæ°´¸¯²c¦cNÅduTTÍæc«

Page 143

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯²±½atusecpN#ÅsWÅÑa>Hu>yÅbäÍÏt>uJ>t>äÀæa>T>usK>ÐÅc>>K>M>a>T>sçÅs>I>åcT>æ«åÅcKuMÅçTMKEåÏTÏÍsÅÍÅÐÀçt}GæT>Íª§çÏÅd}TqÅc¦çÏÅdcITäÀÏÍWc¬aTuXQgwOÔÒcÐÏÍsW>ÅuL>äÀåÅt>æWÅa>åT>ÏÍsçÏÅd>c>I4>yÀªäT>Ít>M>Ïb>a>Nu>b>4>yÀ¸aÀuªWÅåaÊÏTcAÐÅsWæÅÍt>rÅsÍÏT}TN4>LWÅmtTÐÅocT>McãTKÏÍÐÅTÍt>c>mC>rsäÅÍæT>çÅa¸t>}>åÍÅÍc>ÅÏÍt>c>>ÐæÏäÀÏÍ¸a>tuÅa>ãÅc>ЪWÅåaN@uyTÏäTÀT>qÅÏTsIJªsTÍÅÐÀÅÏT>äTTNTMLuT>EçÅa¬-ÀäæcNcAÅÏuLNÐcæÍÏæTNTLÅsÅÏTTÍÏæÀäæcNT#ÀÐÅWÍÈtsÅÏTaæÅa¸åasGsITL¬aaTsÍtåÍÅÍåaæTäÅÏass¸aLtuaLJçÅa~sscWÍsÅÏÆÅcãTåT}ÀªqNyt>}>aK>ªqN>yT.pN>J>%ªqNL>fT>ªqN>Åt>Íæc>ªqN>LçÏÅd>c>I-ÏÅÍsG>N>æUra>¬ÍÅÍãT#ÅÅÏTådErÅçÅcæTäTTNcTssÅÏeäÀqNLcåÍt.qNDEæqNyT.-cI¸Ít.çcÏÅÏTæÅçÍÅÐÀçtsuÍcÐÅuTÍTçtsåæaÅæqÐÅÏæcær@çtsçÏÅttÐÅuyTLæÏçtsTMNIÏTÐÅuyTÏçtsuaLÐÅTtJJªqNÅttçÍæcæÅÏTÅsaNyTNÅÏuÅÍæTçÅaªäÅÏÅd}açÅªaNLfTTtJJÅÏuÅÍæTçÅaãTaNÅt_NâTKÐæÏçaÅTæäÅÐÅuÅÍæTçÅaãTÍTáÏTÍtfTäÅÍæTçÅaãTÆcFTàc@ÐÅWÅâTETMÅkNKcäÅÍæTçÅaaTuTMTKÀàtçæâWÅs@4NJuJÅcªaæÅaätKus½4ÐæäTKÀsªaLuåT}4yTsaLuaLJaÅåÍTÅáTÏÍsÅÏäTLNI

Page 144

ZZZLUDQFDWKROLFFRP4ÅæsG¯²²ÍÏÅÍuTcsJdÐÅÅÏcNHaÍçTäTÏdÏTLÏÍTÒÍtãtäTÏdÏTLÏÍaT@uWcÒÅsTÏÍÅÏuæcäÐ¬aLuÏTNäÅaÐcUT~sTWtçÏÍTÅÏæÅTtJJéXÒxQÔfeRÕëÔìXÒaTsLÐæÏTßÍTAsuæªqNÏçÅaWæŪaLWKcTsmCçæÏÐÅsaTÅÏÍtWÅcÅÐæÏæsLÐæÏªÅÏãTKÅÐæϪäÅÍæTuaÐçÅcªWÅuKNÏçÅaæŬÅÏãTKÅçtINÐæÏªaLWKcTssaTªWÅuKNÏçÅasæÅmCçæÏÐÅÍÏÅÍuÅÐÏÅTssaTÅÏ_NçTÐæÏÐÅuKM¬åaLÀäTMuaÐsæªWÅÈT#üÍÍtåTÍTçÅcsæÅaLÏTÏft_NTuTcMæWKÏTsaTæÅWÏÎæÍæÅÍTsITL¬âTKÐæÏçaÅTªsTÏÅcc_J~TMTKÀÏÍsæŬÍÏÅÍuÅÐÏÅÅÏ_J~ªpNyÅcÅãTKssITLKTssaT¬4À§ãT4tçÅcäTÍtMÏbaNçTͦ

Page 145

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯²³½atusecpN#ÅìÔÊhXuÊgìÔÊfXRP¬µ¸°µµ½´·ig«ÏÍÏTcsuTL¬Wc}çÅåÐTcDTÅÏuN>cÀãTsÕtcçTMÏÅdäÅtpI@T>u>b>st>ÐÅÏçT>N>ÍÐÅuyd>ÈÏt>~sÍt>uc>Îe>a>H>kt>ÏÍæÐT>.çÏÅd>c>ãT>}>L>ÏÍsuJN#ÅçTMT>ÏÍTæaÏÅÍuK>NTGsÈTK>JrÅsqNLus>tcKT>¬WÅåaÀÏÍec>pN>#ÅÏÍÅÏÏt>b>ÈT>K>J>>T>>L>ÅÏÍé>¬a>L>>>>u@>H>sçÅÏÅÍÈT>K>J>>rÅ-ÏÅÍWͬqNLuuÏcæsDc>M>pN#ÅÏÍÅÏu>N>c>ÀãTuL>E>ªqN>Åt>WÍséT>ÅÏÏt>bçT>s>t6>åT>c>¬-cuuTÏçT@ãtMGscnNKæsTÏÍÅÏpN#ÅqNÅtucMæqNLuáÏÍgÒ:wXw#XLÔÒig×ÔÊhcNDçTMJN#ÅÏÍTMÀçTssÍÏÅÍÍtæçÏÅd}T>qÅcåÏTÏÍÒÏÅdÏTMaaaMÏÍÒÏÅdæ§ÍÏÅaÍt>æTLt>pN#ÅÏÍs¦WÅåa>ÀTt>pN#Åæecp>N#ÅªupN>#ÅuLE>ÏtbçTMÏÅdåT>c¬§°³«°±¸¯¯äcÞ¯¦WÅåacÎäT>NcsetâæÅsT>ÏÏÍc}ͬÍt.sTHc}aITÅÏTMÀäÅtuuTÀsqNtLc}aIcÅcæätÏTMÏÍÅÏÒÏÅdsaTuÏÍuTÀsªÍÏÅÍ×tztrÅåÏTÏÍuKÈTÅsuuUNcrÅsçTMT>ÏÅæWT>qT>etæTt>çTM>ÏÅdsuÏt>~ÏÍWÅuÒÏÅd>soÍdec>¬ÍæÏurWÅæÏ×tæÍTæÒÏÅdåæcæÍÐÅåÏTrÅÏÍsçÏtC¬aÏÅÍçÏTNsuæa>ÏͦÍc>ça>L>s>>ÍçÅåÍT>çÅs>T>H>âæa>>ÏÍäÅt>uÅÏT>M>ÀuJ>~ÅçT>>M>æT>G>¸§ÍÏÅÍÍtæåæcæÍÐÅuIÏÍiHdÅcpÅÍÈTKJaÀuâTayëigìXQÔÊhixëXxìXQÔÊhäTåÏTÏÍåÍÏæÀçTscI¬¬¬åÍÏæÀäTÐcácÈTKJ¬¬¬§aÏt¦acN}WÅrqrÅWÅrqrŬWÅ§åaåÍÅͦTKçÅcsÆÅcãTåÏTÏÍÅbßc~ÐÅe4LKÍÏæÀçTscIsIÀÐÅeÍÅÍäTÀs¬WÅrätÏÍrtäTKNrÅäTKN§ät¦WÅrätrÅ§aNLIrÍTsÅÏÏTrÅ¦

Page 146

ZZZLUDQFDWKROLFFRP4ÅæsG¯²´sst}ÀuLEªÏTrÅåÏTæÍÏÅcIÏtÍsÍc>sDäÅtuÅÏÈæTGrÅiHTLÅÏÍäTNÆÅcæäTåÏTÏÍTMÏÅdrÅÏÍsuTK>J4LK¬åa@st>ªaÅåÍcpHetæTtÆÅcæäT>ÍÏt>ÏÍuGJ>>ÈÅÏT>>æÈT>KJ>et>æTt>suÏt>~ÏÍ¬a>csL>c>ÏTN>>åaWÅrqrÅ¸UNcrÅs¸aÅåÍcÏTI¬äTKN§ät¦ªWÅrätrÅe>åÍt>ÈæT>>G>>çÅåÐÅa>>ÅT>a>ÅåÍÅÍÏÅc>>åÍT>G>>>ÅÍÏt>åæc>æÍrÅs>u>ÅæÏæÍéÅc>T>>ÑTÅc>¬a>ÅåÍc>Åa>N>i>æËc>ªa>L>T>s>ÅÍqT>uT>>ÏÅæÑTK>sI>L>Åäæa>æYÏa>>uÅÏæÍsÕt>c>a>ÅåÍÅÍWÍset>æT>t>suL>>éT>K>>ÅWG>äÅtu>T>sD>4>æÍrÅÏÅcIcÅcsbuäTÐsYÏaÅcÐªWÅåÍtuNäTLâTHÅæØÅÐÅcu0aWÅtLIæsLcÅÏÆÅcæäTsÕtcÈÅÏTsauÍT>Åu@ÅcubqÅcÏÍäTL¬aN>ÏÈÍTM>sçÍN>ãæÍäcÏÍsW>ÅÑaH>4>æüÐÅçÅs>tc>ÅrÅc>åÅt¬a>L>T.rÅæWÅrq>rÅ¸WÅ4>L>åÍc>uÏT>I>ÆÅc>æäT>ea>H>çÅc>çæsuÅÏT>>Õtcªa>Åst>etæT>tsrät>ÏÍaa>aM>ÈÏTs>uÏt~ÏÍ¬WÅrät>¬Ítåa@qsNéTÆÅcæäTsÕtcÈÅÏTÐtLsWÅÈTÅæÏÐÅçÅsJcsig×ÔÊhèxQKWÅåaÒÏÅdÏba>NçÅbuÏÍu>æTtçT>pN#ÅaL>TKec>pN#ÅÏÍcÀãT>§°²sÀ¦Ít>us>>>ÏçÏT>>N>>>åÅÏÏÍft>såÍc>>_c>A>>u>N>>¬§¯°¸¯²c>¬á¬Ï¦¬aÍt>åauT>ca>>EÏÍÏb>aN>çÅbÐÅfN>ÐæÏäT>Kc>MÐÅa>EsuyT>åc>ätät>K>ãtÈT#sçÏb>ªWÅuLtÏb>aN>uNd>NT>ÏæöcsÍt>åTÀutsÏT>}pN>#ŬaLËTÅÅÏäTMãTKÈT#TsccÐÅÅÏÍtMÐÅÅÏWEcTLN>ÏÍsIÀÐÅeut¬WÅåas>c¶¸°²ÊæcÐÅaM>ätËC~ÅãÍcsuT>ÏÍÅÏT>M>N>Tc>ät>ÐÅçÏÅa>H>æÍcuT>c>ÅÏçc>çT>sTt>ªÍt>.WT>ÏÍÅa>aN>T>äT>Àc>W>c>qN>Åt>Òt>æÍc>qN>Åt>WÅs>G>a>æÅa>s>Àc>¸a>ÍÐuÍT>c>csçaMäÀätoLÅ¸ÍÏæÀäTÐcÅÏäTLrÅätäaNTrKzutæ§µ¸°²Êæc¦¬WÅsTKTäTLrÅkNKaTuçaM>ÐÅcqI>uWÅs>TNÍTu>NöcsJ>NtÅasça>MsKrÅT>TÅªÍt>ÅaÐÅãt>WTÅsÕæc>@uæÅa>M¬Ít>åas>c>AÐÅäT>ÍtM>Êæc>ãT}>LÏÍssÅÍtMçT>@ÅTW>ÅÏaM>äÀÍtöcT>æÍt.ãÅÆÅc>æäTqÅc>TuN>sçaM>ªåÍcÏTIÅÅÏÍtÍTÅsJ~TsÑcCåÍtMNçTåaææ§°®¸¯²¬á¬Ï¦ÍtåÍcWTNsÅÍÍt>æu>T>Åa>s>>u>N>sJ>Nt>sça>M>ÏÍc>Å¬§°·¸¯²¬á¬Ï¦WÅåÍt>åÅc>K>

Page 147

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯²µ½atusecpN#ÅecpN#ÅÏÍsçÏÅd}TqÅcÒÏÅdÏÍ¬ÍÏæÀÏTK@äÅtuÅÏçæÍtWTÅiHaT¬WÅscbÅÏäÀéTæåÍtåTÀÍtöcãtMGcuNsaÍuäT@ÏT}pN#ÅªåaÀfTNçÍT>NL>æuJ~ÅpKªc>ÀãTsÕt>cçTM>ÏÅdÏÍu>NçT>WNE>KW>NuIuæåÍcIu>GÅÏäÀdN>ecsI>TL>WÅ_N>~sI>rÅæaÍt>.usD>ÅÏÆÅcæäTæWNu>NsåÍÅÍäT>@ªaT>uKÅc>äÍcÏÅc>csIÀÐÅfN>uN>ãTrc>ÀæÅcDÏͬaTusæÅWÏtPuLE½yONêXeÒÕʵ·ëµ¶ÍXÅyÊxYRgêÔXÔÒyÊÒÒXÐÅ¬ÍÅÍ_NztäÅt>uçÏÅtÍse>cpN#Å¯²ÆT>ÏÍÅÏ°²æ°±ÈTÀp>J>UNc>ªåa>ÐT>ÀsuJ>K>>æsJ>K>irÅäT>T>>ÏÍÅc>ÐWÅuT>Ít>çÍt>>s°±sÀc>D>osNÏÍ¬a>aNT>ÀäÀÐÅsKæÍÅÍäT@ÅsæÍt>.cIs>cçÅsTN>æ¸ÍcbuäTT>aaa>MÐÅrät>WÅrÅ¸WÅuG>}Ut>atuäÀÐÅa>Eu>NsuT>L>ãTæa>Ít>åaN>t>ÅÏÆÅcät>ÏÅc>ÐªÍÏÅa>ÏÅcUT>L>çT>ÏÍÈÏT>rÅ¬§°²sÀ¦¬WÅåÍtuTªWÅec6soÍd>suÏaçæÏÐÅÍTÐâTK>ÅsæÅ¬åaâT>IÅrÅst>uåÍÅÍäT@>a>æÍt>.cI>s>c>ÅÏsT>N¸W>ÅåÍc_N>>A>ÅÏäÀæs>T}>ÅÏÍt>ÒÏÅd>ÐÅcsT>N>suT>ÏÍu>N>rÅc>TL>¬§°µ¸°´u>¦¬¬¬Åc>Ða>N>tL>rÅÐÅT>K>sK>WG>¬WÅsGrÍtätÐÅªåaÅÍcuWÍsWÍÅÏÆÅc6rÅâT>H>Å`ÏT>sst>TÅÏec>s>tÕT>>ÏÅãarÅa>Ååa>Nt>c~T>E>äÅc>G>¸aTWÅæÏæÍnNGJsNecÒÏÅdWÅrI1äTÀcDL¬aLÍ_NztÍtMãTkÐtqÅcnuNäÀuÏÍsåÍtuNÏbaNçÅbrcÀåÏTÏÍuI«äÀÐÅsK>>>æÍÅÍäT>>>>@>>>Ås¬¬¬s>>>>c>>>çÅs>T>>>N>>>¸W>Ååa>>>À°³sÀÏÍs>s>>>G>>>>uT>>>L>>>>>>>ÈTÀ¦¬¬¬ãÏtÏt}ÅcNArÅÐÅaE-tuT>KssLÀc¸WGäTÀsæ¬aaNTÀ¬§°³æ°±TsåÍt§°²sÀ¦äTåÏT>ÏÍuTLT>åÅcKçÏÅd}T>qÅcÍÏtÏÍçc>}ÍWÅæÏ«¬WÅsÅÍÕTÏÅ_Nöcæ Ïs¬aLuræÏÅÏecçT>st×t>ztqNTr>KCäÀåÏTÏÍsI>LÅäæasN>zcrÅaNT>ÕT>ÏÅÏÍuN>äTL>uL>EsåÍtr>ÅcÏT}>pN#ÅWÅt>saÍuäT>@åæ¬ÍtåÍÅÍäT@Ïb

Page 148

ZZZLUDQFDWKROLFFRP4ÅæsG¯²¶êePPÔXMÊëv}X¬ºµ°¹¹¯·¸°·¶¯¶´°µº¯µ´°´º¯´´°´³½´·ig«ÏT}pN>#ÅcD>Lsa>ÍuäT@>ªWÅåaåÏT>ÅTM>ÀsTÏÍsec>pN#ÅÐÅÈT>ÀrÅÍtæÏTsI>JåÍt>äT>ÅÍÏtbÈT>À¬WÅsÅÍuÅæÅc>WNKÅÑc>CÏT>IÅæÅÍtM>WTNc}>ÏÅd>oiH>ÏT}>pN>#ÅsE>ÅærÅÒÏÅd>ÏÍ¬aL>ÍupN>I>@>ÅÏ×tzt>rÅWT>uJ>~ÅÏT>>Ïst>>}>u>N>>öc>æ ÏsE>>T>c>Åc>>ÏÍu>N>äÅÍc>>T>¸a>t>>uT>sæÅsI>>J>W>>N>sa>Ít>T>M>ÀçT>sT>K>c>Å½a>N>>>uT>>sT>K>æ¸a>c>ud>N>T>ÐÅuyt>>æa>ÅåÍc>½aÍcu¾¾¾sDt>T>NJ>ÏÍfN>@¬a>NL>q>T>Ït@>çT>åaI>ÍÐÅuIÏÍÅÏÑa>H>sEK>ÐæÏorÅÏÍ¬WÅçÍTçcÅrÅ¬ÍcaÅt>sDtc@>NaTæWToÈa>æåÍcÐTÀÅÏÍtsåÏTÅT>jÅæ¬Ít>uÍÏÅæa>T>.upKÅÏÅÏb>-c>pT>K>suT>ÏÍT>N>J>ãÍTãT>}>L>rÒc>>sW>æÅd>N>ÀWÏÈT>T>ÅåÏT>ÏÍªåÍc_>c@>ÅÏæÅåæa>Åæ Ïª-cpT>K> ÏåÏTÏÍsDtsLNÐäTraæaÏæÀuÅÏÅÍtMstæÑcCpTKWtsåT}À¬atu¬ÍtuåÍTÀ_NöcæåÏæÍÐÅ¬aTuäÀÐÅuydæåÍtãÐÅÍtMæÑcCãTcÎ_Nöcæ ÏsDtÏÍsÅjæÏÍiHsÐæc>ÅsTa>ÍÅÍufT.u>bc>OÈÏt>~sÅÏub>kTæs>uCæäæc>ÏÍÅÍtMæÑcCfHcÅ¬aÅs>ÅÍkTærÅÏÍuKMçTåÏÅtKÅÍt>MæÑcCªÍtuãÅÍtænK>ÏÍÅÏçd>N×t>zt>rÅsWÅäÀpN>Ísåa>Tu>TäT>L>K>çÍT>K>çT>M>ÅÏæÍufH>çc>}>>ÍæryT>fH>u>I>Ñc>C>æÅÍt>>M>ÒÅc>(ÍsÍT>>rÅÏÍ¬ÍÏæÀuÏÍåÐc>säT>>>ÅçTM>T>>ÅÍæu>ÏTçT>M>ÏÅd>ÐÅçÏT>N>pT>æÍrÅÍt>æäæa>ét>~ÅæÍÏÅÍÅÏåaL>L>ÏT>IŪÍÐÏæuWTNæÅsäTÅÍäTcMäTæÍrcoÍdÐÅuITLÅÏÍ¬aÀu.ÍttuTKÅc>Ða>T>uT>M>L>ÅÏÍt>äT>>c>M>rÅªa>ÏuÅc>uE>C>>uyæÏÏÍæÏsD>'suT>}>L>>åc>T>æ¬aÅåÍt.dNÏTIÅsIJªaÅåÍcTÏTMLÅÏæÅiHsfTæÍsJTEoryT¬W>NuIcG>æÍrÅfH¬WÅåÍcÏTI>ÅÅÏæÅÑcCæåÍtryT>ÅÍtMTÅÏqæÅ¬§¯®¸¯²c¦aÍtåÍÅÍåaæut>æÅssåÍcqNJuT>sÅÏuNæåÍt.ätKsIJåÍtuTæÏÍttæÍatNs>T@ÍtåÍÐÅÍtMsçÅst¬WÅåÍt.szæTEâtstrÅsWGäÅt>u¬ÍtåÍÅÍpt$a>TsaL>ÐuçÅåÏT>ÅâTçæÏcsåÍtu>ræqåÐt>sÕtc>åaL>LÏT>IÅfH>TÅ¬§¯°²¸¯²c>¦WÅåÍt>çÅåÏTÅsI>JsT>@sªåÍcszæTE>âtT>ÅÏæÅÅcÐåa>ÏæÍuN>ÐÅÅÍtM>¬WÅÏT>Gærs>CNÏÍsI>JªW>N

Page 149

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯²·½atusecpN#ÅæåÍt>.ÔÅc>>>Åu>>ªÍÐußc>u>J>N>>Ñc>C>>uM>}>>Åæ¬a>>ÏæÍæÅÐÅÍt>ãT>>Ñc>C>>T>Ŭ§°·¸¯²¦ãÏtdcraÍÏtÒd>FsKåTc¸ÍtåÍc>äTNst}LaÅÏÍt>ÈTTÅcÏTGsK>rÅ¬§±¯¸¯²¦qLIÏTIÅd>cÅÏtaÅãÐt>T*ÍcåTc¸Íc>uÏÅcIæ¬ÍcupKuæWGurcKsÍtryTÒæÏßÏæÍÅÏæÍÅÏæÅÑcCu>NW>ÅÍÐTÐÅe¬WG>ra>LpK>sIL>ÅçTsqÐT>ÑcC>âtcÅc>ÏÍÅÍtM>suK>uL>Eu>Nq>T#ÀÏÍ¬a>aN>ÏöÏdrT>cAs>TÍc>UNH>EkCæÅT>Ñc>CçT>M>T>ÏÅsK>Ðt>L¬WÅa>Ñc>CÐÅçÅsJ>~T>äÅa>LÐt>L>ÍtåÍc>szæT>ETdN>t¸WGÑc>CsäÅd>NLÐÅuI>uæ¬Íc>åÏTÅÏiÅæÏrÅÍæÐuJ>NãTÅ¬Ít>åa@>tsqKMu.æ*ÅÍu.¸at}åÍcÏTI>ÅTåaaLJÑcCçÅa~çÍt>uçc~TçTNÑcCÈTKJ4K>uæªaLTuUbIçÅc>uTKJTML>ÅsÅ¬§´¶«´µ¸¯²¦uytussÑcC>TÍt>a>LJ>Ñæc>ÐÅæÀÍtuT>sD>'äÀÏÍ¬aÍÏæÀÏÍåa>LL>ÏT>IÅoÈÏt>~sÅÏæuN>ÐÅuL>ªÑæcÐÅæÀ¬WÅu>st}>saT>ÏÍæaÀÍt>såÍT>Å_N>äT>L>ÍTWÅqMÏaHãªÑcCÏTIÅÈKæåÍÏæTNäTÐcÅÏæÅãTÍtåÍcÍTÅÍtMÐÅu>NsuT}L¸WÅçÏæÀÍTsãÐçÅsITsåÍÐÅæÍÐÅuI>¬Íca>Åt>qNJ>Åc>ÍÏt>uÅbrT>sTK>ÐÅuI>¸Íts>Gi>HãÅaÅeÏÍÅÍt>M>ãT¬WÅs>Åa>qÅryT>uyt¬§°®«¯¶¸¯²¦Íc>æc>ÆTÏÍWÍr>¸WGæÅsuN¬Ít>ræÏ×tztÑc>CÍÏtÏÍeIE>T¬Ítåa>tåaL>LqNJ>äÅtLE>æÅÍt>.u>Åt>ÏT>>I>>ÅÅc>>s>>c>>st>>a>>Ð?T>>s>>c>>æÍÑæc>>sI>>ÀÐÅp>>U4>>K>>ÏÍæÍ4ÕTÏÅrÅuNÏTIÅT>ÑcCæåÍtuAéTÑcC>æuN4ÕTÏÅ¬§±®¸¯²¦rÅÏÍÑcC¬§µ¯¸¯²¦qTLu.aNytusÅÏçÍcäÀ¸WGÑcC¬Ít.kCÅÏgÍcäÀÅÏæÅWG>r>ÅÍt>M>ÐÅu>æd>N>u>N>4L>>K>¬Ít>åÍÏæT>N>u>NÐÅu>TäT>L>>¬aTLu.ÅÏÍcäÀWGÍt.uÏTIÅÅÏuNsuT}LdNÑcC¬§°¯¸¯²¦aNTaÍ_NztÏT}pN#ÅWÅs>ÅauÏæczæ§µ°¸¯²¦WTsÅÍÅscTåaL>LÏTIÅÏTqTªaTuNTsIÀçTsÑcCätLÅ¬s>cuçÅsCÅÏs6NUsÑcCs¬aLuÏTIÅÅÏÍtuJpKªåaLLÏTIÅsWÅäÀsT>@sKTMLÅæåaTuTÍtåæaÅæWTNæÅsfÅÍc>TÐÅuIsuT>ÏÍuNuæÍt>sTäT>TåaL>LÏTI>ÅäÅtLsæÅfH>¬ÍÅÍusÅÍÅÍtåÅÏsÍtåastsÀcÅcäTLKÍtåÍt.ÏTIÅÅÏæÅc}ÍÍcTæåÍcWNAåÏTÏÍuTpN#ÅäTaLÅtTMÅÏæÍãTKÏÍWÅsGMåÅÏrÅÏÍsçÐÅÏáÏÍçÅcuTNT>MÀªåa>WpN>#ÅÏÍs@N>KçÅc>äTÀÏT>¬aLT>.nKE>åaL>LÏT>IÅWN>A>æryT¬WÅåaÍcÆTCTssaÏÅÍ

Page 150

ZZZLUDQFDWKROLFFRP4ÅæsG¯³®¬ÍÍcupHæsKcWÅåastçÍNâæÅåacÅæÅÏÍssÅaÍÆTÐÅcÐ6¸aÏæÀçTcI4LÆÅcsTNcÅcÏÍÅaÅuTÏçT@ãT}LÏͪqNytuÑTÅÏtTÏaçŪtÏÅd}aÍæÅÍÑaHÏt}ÅWÏÍcTs¬çÅåaNTTLTsÅÏäÀªÈÏÅd}auNsJNttæ¬ÍTtcÍTÅaÅTÏTŸWÅåasIsuTcÅcÏÍeªqNytuÑTÅÏtªTÏaçÅu@ÅÍæuaÐUs¬çÅstÀTsÈÏÅd}auNsJNts¬ÍTtcÍTÅaÅTÏTÅæâªåÍtTMtçæÏcåaLÅcuyTsÅÍÅaÅÏÍªåasIäTrÅsst}TK¬aÀÏÍçaÅæÈÏt~sTåakKeæTNÍßTLÅsKÐÅpI4KsdNtçTNJTªÍÍckKtÈtIJÏÍçaLæcNæåtIÅcЬÍTÅaÅT_NuNsJNtWtäÀÐŬaTsTaNKEaæÅaãTssILÅc}ªaTTNæÍÏtuTÏçT@ÆÅcæäTÐÅuTeIN¬aNaäT}sWÅÑaHsÀ¸WÅsGåÏTrÅÏÍÏTaæÅaÅcÐ¸aÏæÀçTcI4LaacNsILÅÐÅeªqNytuÑTÅÏtªÑæaÏaçÅWæaãTcTçÅåÍTMTçTMÍÏÍsaæTuaÐæäT0ÅªfÅÍcTæ¬çÅåaNTTLTsÈÏÅd}auNsJNts¬ÍTtcÍTÅaÅTÏTÅ

Page 151

ZZZLUDQFDWKROLFFRPµ³½´¹°¶µ½´·iguQtEhRXÔëûgÊeg#ÐæÏÐÅsuETææs>tuN>öcæ ÏåÏTÏÍuÏÅd>ÏT}pN#ÅÏT>MÐÅocÏTMæÈÍT>MÏT>MT>MÏÅd>rÅ¬aÅåÍc>ÒÏÅda>LÍuäT>@ÅÏæÅd>NT>ÏªãtTT>NJ>¬ÍÏÅÍÍtsÓtA>uT>NÐcäÅÏT>}pN>#ÅÐÅocuæWÅc>ND6>T¬aT.WÅt>LIÅÏTM>ÀWÅåÍcIft>æsÅaM}>ÅÏTstrÅÏT>NWÍçc}ÍÐÅeuI>ÅÏTLt>æTtªec>ªuçT>pN#ÅÐÅocT>NJ>aL>TsqÒÏÅdsªÐæcÅæ¬-ÏÅÍucãTÈT#åÍ4JTrÅuyTKLÅÏW$æåÍcuÏc¬qNÍuÒtåÏTrÅÏÍecÒÏÅd>äT>T>ÏÍæ½W>N>Íc>rÅ¸åÍc>âÅêt>oÍt>pN>#Åc>T>c>ÏÍec>fÏÅc>ÅsªuæÏc>>ÅäÀäT>ÐÐÅec¬WÅåÍÅÍ`>TäÀsu>N>öc>æ ÏsaÅåÍcqNJ>æÅssÅÏuÅaÐsÅÍWÏt>PTÈTT>HçtÐÅæåÍtc>}TFÅÒtæåÍÅÍãT>#ÅWÍTÅÏÍt>sG>NæsI>LÅÐÅe>ªaT>æÅUÅcæåa>N>@UN>J~aÍsrÅéT>~tA>æåa>NL>ÅÏuN>äTL>sI>LÅÐÅeªÍt>åaÍÅÏãÍc>Òæcæ¸ÍÏæÀcÍTcaN@uÅÏÍtäTLKÍæÍcuTÍªaN@u ÏuNst}ÍtÅacÍcrÅuÅÏsy#Rûgë$ÔÕÊÔwKXMigtR'ÊrWÅäTKªaTåast>äÀÑTÅcecpN#ÅWÅrI1suTK>ÅçTËcÐÅuI¸§¯¸¯c¦Åacª_NªuNpN#ÅçÅaÅ¸ÍtuÕTLÅÆTrÅÐTÀÐÅssuT}L¸ÍtucLscANÏÍÑcCäT0ÅßÅcÅssª_NÐÅÏsGTI¸âæÅWK«¬§°·¸¶c¦u_Nt¸ÍtsGuNsÍtÊæÅs>C>H>sUN>J>~çT>ÏÍuæÏc>>År>T>sªÅa>c>>ÐÅÏsG>T>I>¸ãæÍWK>>«¬§±·¸¯³c¦ÍtÅacÍcrÅkÅtÅu¸atucÅäÀsuT}LªaÏu

Page 152

ZZZLUDQFDWKROLFFRPdNTÏæöc¯³°ÒÏÅdrÅËccNÏÍçcNNFc}T@scANÏÍÑcCäT0ÅsßÅcÅsWÅstäTTöcæ ÏåÏTÏÍ6GrsÐTÀuNsÍtßÅc>ÅrÅÐÅeiHsuLEra¬aTu¬ÍÏÅÍÍtæuæTGÅac>äÅtLæ_NäÅt>LäTNªec6>ÏÍ¬§±¯¸¶c¬á¬Ï¦Ít.ÍtrÅ4çc}ÍÈæT>GâæÅcD>ÏÍ4L>K¬aT>uatN>ÏÍ_Nöc>æ ÏTÅac>äÅtL>uJNyÅc>ÅçÍcsaT>uuEN>æWÅçÍtMuÅt>L_N>sKJ¸Ít>uåaT>@äÅtL>æͬWÅs>GuæÏo>äTÐÐÅÅÏÅa>c>>äÅt>L>ÏT>}pN>#ÅsuÏt>~ÏÍªÍÏæÀäT>Ðc>ÅÏäÀÍt>äT>0ÅssWÅu>N>çÍt>M>c>N>äÅæc>N>ÐÅçÅst>.Ít>.c>ÎÅÏäÅt>L>rÅsuæÏc>>ŬWÅåastãæÏcMÏÍecpN#ÅªÈTÅæÏnsqNLIÒtÅc¬aLußÅcÅs>I>æÍÏÍâæÅWK>>sW>>pN>#ÅãæÍWK>>ÏÍåa>L>Åt>ªåa>s>c>b>Ëc>ÑT>Åc> ÏsÍtuuN>spa>WTLuÐT>ÑcCsÅÏu>Ns>rÅuI¸aL>uWc@N>ræÏÅacäÅtL>sÅÏæÅkzæÈTN~tArÅe¬W>ÅuTM_NæÅsrÅc>}Í¬Ícu¬ÍÐTuÕXÅéXOÕÊÊeg#¬WÅåaLÅtWc@NasG>TÏÍæåacÎWc@NssÀqN>LáÏÍutsuTÅÏÍtUTCäÅÍcTuTÀ_CÐÅsIJªaÍu.ÏÅc>uNuTÀ_CÏÍÅÏÍtÏT}pN#ŬatuÐTçcnN>K>uT>ÀæÅÐÅsuT>>sJ>Nt>Åa>>ÅäT>KÐÅu>N>ªec>çT>s>t>ÏÍkÅtÅu¸ÍÍcusTLÅacäÅtLsaÏÅÍãÍtL>@>t>ÐÅsu>rUN>>c>t>¸WÅs>G>u>Na>N>K>EãT>}>L>ÏÍªÏa>çÅa«¯µ¸uT>¦WÅåaÆT>C>uN>siH>æåÍtu~t>A>çÅsGT>I>äTN>rÅT>Å¬§¯¯¸¯c¦¬§ÍtsTHª¯¯¸±c¬á¬Ï¦a>L>ÊÅc>ÅÅÏäT>ÀWÅt>u>u>N>suT>}>L>ªa>N>J>ËÅæÏÅæ4>T>N«¬ÍtåaNcsGTIrÅäTNãT}LÐtLÅcÐÍt.uÈtIsÏÅÍÅæÅÏäTÀuNuæ¬§µ¸³suN>WNT>ªaÍc>ãÅu>Nöc>æ ÏsuT}>LuL>EpN>#ÅWK>4>æÍÏÍiHaÅtãT>#ÅYÏasc>ÅrÅ¬Ítßt@>Iªåa>ÀÏÍÐÅÏWTÐÅWÅt>aÅt>Åac>äÅtL>pÅc>T>e>¬§µ¸·c>¬á¬Ï¦a>a>>ÍÅÏ_N>>uJ>%sÐT>>>1a>T>spT>H>>ÏÍÅa>>Å¬a>¬aÍccræÏsGTIrÅÏTMÅãtMGª_Nöcæ ÏmJÒxy$ÔtO!wìg#ÆTs¬á¬Ï¦WÅsÅÍutM>GsäÅc~TE>cDÏÍÅac>äÅtLs-ÍÅÍ_Nzt>érÅsuWÏtPsäÅtLrÅäTÍtMåTaÍÐÅsqNLuçÏæÀÍTiHTLÅÏÍ¬§ÆTâæÅ

Page 153

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯³±½atusecpN#Å-aa>M>ÐÅss>t>}>À¬ÍÏÅaæÅÍt>W>N>TT>u>T>ÏÅæÍt>u>àÅÍÏÅÍÍt>c>ÅÏËC>~ÅrÅæÍÏÅauM>ÅWNT>éT>ÅdÅa>T>sÅÍÍt>cÅÏÅa>c>äÅt>Lsu>c>ªÍtuÕT>>L>ŧ°±«°°¸²Êæc>¦pN>yÅc>Åãt>st>K>>T>§¯²¸µt>K>Þ°¦Íc>oåÏT>ÏÍWÅrI>>1äÅt>L>¬aL>uuaÐãÍT>uEÅæÏT>>ÏnTC>ãtT>g>rÅÍtåÍÅÍäT>@sI>LÅçÅc>ªÍæÏÏT>Ic>>æÅsÍt>>s>G>>u>åÏT>ÏÍåT>>c>¬ÍæÏu.ÏT>>K>@>uM>>ÅuÅt>L>>ªÍt>çÍt>säÅt>>L>rŬÍæÏu.ÏTK@cGªaTUAEqÏacçÍtMÍcocDÏÍWÅaqM>äÀsÅÏu>NqD>ÅrT>sçc>GªÍt>M>çÅÏtåT>ÍÅÍÏÍu>NsK>T>>äTc>ÏÍeâTÏÍsaÏucDL4LæåaXÏTNªÏÅtÍâÅêtrÅåÏTÏÍ½ÍtçcG×tsÍcu¬WÅåap~TWHÅtpÎ`TÍÏtÏÍªczT¬aNGNfTÐÀÏÍTaNLTÍæaNTÏÅaN¯µäcu@pTK

Page 154

ZZZLUDQFDWKROLFFRPdNTÏæöc¯³²ªâÅêtrÅ¬§´¯¸¯²c¦½uáÏTçÅac_NtTÀ¸aNcuNÐÅqDÅrTcÅÏÅa>ãT>æs>Gr>çÍt>M>Íc>oa>LT>séT>L>N>öÏdrT>æçÍt>M>éT>WÅuÅêtaÏucDL4L>¸aTuçcNkzt>äæaæåÍTéT>uÅêtâT4ÏÍªWÅåÍÏæT>NäTÐqTæÍc>c>ÅæåÍt>ßÍÅc>>uT>C>~ÅéK>qD>ÅrT>äT>ÐÐÅÅa>c>>æ_N>r>æTL>s½sTu_NtTÀsWÅåÍtâÅêtrÅcaNPçÅcåaÀ`TsWÅçÏT}>pN#ÅTM>Lec>¦qçÏÀ¸ÍÅÍ`T>ræÏæ_c~uL>'TuN>¬§µ®«´µ¸°°Ttæ´²¸°´u>Ta>NL>sT>H¬WÅåÍc>ÒÏÅd_zÅæÏt>CÅÏu>N_c>~TsCÅÏÏÍ¯±¸µâT>NÅÍuI>såÍt.ræÏ-a>aMÐÅât>pHæÍT>ÅÏÍt`Tu>NéT>LK>zuT>ÍT>ÐÅr>äÀÏÍs>WÅ¯¯®Ït>d>çc>}>>Íæªa>ÀuäT>K>ÀçT>>c>ÅT>äT>>>Åc>>nN>>a>>M>ÐÅ6>æÍrÅsu>>N>¬WÅs>>>@>nJ>>C>ÏÍT>çÅa>>WÅÏWÍssÍæÏuÏÍ¬WNdNÀcGé~Å-cN}>cDÏÍc}aIÐÅçdÅÏÏt>b6æÍåTcæWÅåÍcåÏTÅäTÅc>¬WÅÍuyT>N>çcN>Gªu>NäTÐäT>ÍtM>çÅcÏtb>6æÍc>çÍNâæÅåapK>Iæm>J>>u>yTåc>M>åa>À¯¯®Ït>d>ÏÍsuT>ÍT>æåa>c>Îu>âT>N>ÅÍÆT>>ÏÍscAp>såÏT>ÅÅa>ÅÏÍÅaWÅÏWÍs6>@>ªaa>ÀuÏTK>@Ít>t_N>ÐÅc>}a>IcA>a>T>àc>@>ßc>sT>çæÏåTc>sI>L>Å_N>zt>¦WÅåÍt>a>>E>ÆtL>ÏÍkÅæuT>ÍT>äÀsåaÀÏÍçÏTÅuTIÐÅsTLÈÏt~ssÏsÏæª§ÍcNuÏÅcWÅÏßcÏÍuLCJ¬aT.uâTFÅÅÏäÀÍtt_NuLEåTÍT¸æ§¯¯®d¦WÅs>@>nJC>ÏÍTçÅa>WÅÏWÍs¸ÅÏsJ>KæÍrÅu>Nu>æT>ÅÔtÅÏWLCJWcNGªaÅtqTÕTÏÅÏÍ§µäÅͦaÀuäTKÀçTcÅcäTÅcT>LÅÏÍrÅc>TL>¬aT>uuTK>ÀWLC>JW>sI>JªÍÏÅa>a>ET>uT>ÏÅNc>}ÍsÍc>ÅaT>c>ÅcÅÏ_>N>rÅsI>J>ªaT>u_N>>saL>uT>ÍÅT>ML>sWÅäT>>Åosu>N¬´±¸¯²ecÏÍöÏdrTsGªWGcG¸aÅÍuuN>mJ>>ræTL>éT>~tA>>ªuN>ÐÅÏuyT>MsG>T>IrÅÏÍec>sWÅ_zÅæéT>ãtMG>saÍäT@>cM>TWÅåÍÅÍÏÅc>qÏTLÅÏäT>Åc>æáÏT>çÅac>ª_N>uLEæªa>L>N>@>L>Åa>WÅÏWÍsu>>T>sc>>g>ÏÍsc>>ªa>T>sc>ræT>L>rÅuJ>~Å¬aTuqpKIæstNqsªÍcN/aTéTtätLÅrÅ¸W>N>uJ>N>yÅcÅc>G>oáÏÍpT>ãt>M>G>siH>Åa>c>>u>N>sD>'rÅÏÍrÅc>T>L>aTust>pTWMäÀÐÅWN>KNK>~æuIÍdrÅªWÅÏa>Tåæu>NKN>K~rKB>äÅtL>¬WÅåaßt@IªccNH$sÏÍuMLäTÐÏÍs×tzt>r>ÅåÏTÏÍäÅc>}>ÍÐÅf>Ne>c>æa>Ícã>Åc>ªÍt> Ïp>K>$rK>zÏÍu>N>sKJ>TÅÏÅa>æsÅÍÑÅc>åÍtÒÏT>D>ÅÏÍsÀÐÅu>TK>N>ØT>ÏÍuN>¸WÅåÍca>NP>¬WÅåaÅtTT

Page 155

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯³³½atusecpN#Å×ÔëÒwìÊwÔXëéÊxÒg¬¸µ°¸³½´·ig«æÅUHÐÅåaN>N>ÍtsLc>äac>çÏÍTuÅtæa>L>c}>åÍÏÅbÅæÅÏæÅsK>åT}À¬WcäT@ÅWÍÐÅsLcåÍÏÅbÅÏÏÍTaLcÅÏæÅäTÅtät¬asÅæϬWÅsÅa>ÅcI>sÅÏäÅc>G>sçÅsI>ªåÍcÒÏÅd>ÅÏUN>sE>ÅærÅec>TM>LåÍcÍT>ML>@N>uGJ>>çT>sNzc>aL>Í_Nzt>ÅÏsEÅær>ÅÒÏÅdÍt>æWJsI>LÅçÅc>¸aÅsÕt>>c>åÅt>>ªåÍc>>W>>ÅÏÍt>>uA>>>>ÈÅc>T>>ÐÅuI>>ÏT>>}>>pN>>#ÅWÅrI>>1«ÐÅs¦aTåÍt>æÅÍtÏtb>äÅtåÅtæåÍt>äÀaTéT>Aec>saTçÅsE>Å槬WÅåÍcçÏÅÍÍtftãTcÎuæÍtåÍÅÍäT@utssWÅäÀÒÏÅdrÅåaT¸WÅa>HErcGÐÅuI«äÅtÍc¬ÍæcæÅåÅc>KsaÅt>us>ÅaäTI>ÅaÍcqNJ>fTL>KÍsÅÏuN>ntuæÍæcÍt>ÍT>ÅâTa>äTT>sTåÍc>ftsWÅçÍc>Tct>AÑT>LTácÅÏu>N>sK>Íta>N>P>sWÅäÀÏt>DL>såa>ÀÏÍäT>>ÅÍÈÏt~ss>À¬åa>@>¬WÅåÍtTMLWÅÍÐTsD'ÐÅæÅæaÍtåÍcéÊxXéX#Êy#RUTCÍÏtÏÍÍtÐÅæåÍt.mtsD'aLçÅcÅÏaaaMsETCuTWÅrI1TÀsaLL>ucÎÅÏWN>N>äT0ÅÏÅb}>TNL>kTæsT>strÅçÅÏæT>ÏÍé½qN>LâÅêtäÀ½WÅu>sa>Ås>T>}>æÅåÏT>ÏÍÅÏT>s>t>suyT>L>>>ÅWN>A>>r>Å½WÅs>G>M>çd>N>sWÅÏÅtÍæn>NÍçÏT>ªät>>ÐÅÊÏTu>N>ua>Ð`ÏT>ssE>Åcq>NÅÍusçÏt>C>uKMéTYTuTæåÍtrI1cNÏTrÅsÅ¬aÅåÍcÈÏÍTÏTrÅsçÏTNäÅcGâTNÏÍéT>LKzªs>ÅÍcÏTs>sÅaH>LçÅs@a>ÅæWÍTsI>LÅcÕæc>@aÀuW>ÍsäÀÐŬqNyTKLçæÏåÍTÐçÐÅÍcªsT>mt>>ÅÏÆT>W>yÅcÍÏÅÍpN>uÍÀsWÅu>TD>'ÐÅuI>uT>K>N>>ØT>sL>>~¬ÍÏÅÍuTuK>sqNL>uåaT>@ÅÏu>NT>L>ÅÏÍ¬a@a>LN>uN>uT>ÅsL>sçÅsD'ÒÏÅdÏÍuNuyT>MLsJ>¬WæÅuyTM>LÍtuu>G}Ut>sD'rÅÏÍsçÅsI4>æÅsWWGæÍt>.ÔÅcÅÑcC>aLc¬WÅs>cÏÅcåÏTÅÍÏt>aNPT>çæöcæ Ï

Page 156

ZZZLUDQFDWKROLFFRPdNTÏæöc¯³´uN>äÅÍcTÐÅo>Nª§°·¸¯²c>¦ÍcN>/ÒÍTÅT>sWÅqK>AæWÅÏÅÍT>æÒÍT>ÅäÅaLG>tæªasc>zpK>äT>iHçÏÀ¬Ícäd>ÅÏæÍäTNÏÍæªT>ML>æÅsIJa>Íc.æÅT¬§°µ¸¯²c¦aaåaLÅcsfÅÍc>Ts>t}>sa>ÍuäT>@>T>sÅÏu>N>uyT>M>L>uT>K>N>>sL>>~ÏÍpN>#Å6>¬aTTMLæÅæaaÅaæÅÐÅYÏauÏauyTMLe¬WÅÕTÏÅ×tc>nJC×TCHÅuLEsöcc>~TEäTTLäÅæÏaÍÐÅæÓTÕT>ÏÅrÅd>N>æ½ÍÏÅÍTL>Esu>TK>N>>ØTÏÍfT>æÍsK>T>æÅÕT>ÏÅkC>æuN>ÑcCäTLÏT}pN#ÅªsL~rÅÐÅfNuK½ÍÏÅÍT>LEsWæäTKÏÍÏaTæÅWNKNK~¸WÅåÍæd>ÅÏT>}>pN>#ÅæWÅu>>N>åÅc>K>sçæäÍc>>äT>a>>A>ÐÅuT>såÍt>.c>ÎÅÏuTKNØTÏÍYÏauN>ÍcsäÅÍcTÍT$ÅrÅ¬§±¯¸¯²¦aLGäTL>KdNäÅc}ÍØTçÍæÏæÏÍÏT>L>ÅÏäT>Àu>N>uæa>a>ÀuT>K>N>>>ØT>T>æÅTu>N>äÅÍc>T>¬WÏ4>ÐÅÒÍtæåÍc>ác>Ít>st>sqÅÏäT>À¬Íc>ÍtT>ÅÏÆt>H>E>æT>Lt>ªÑc>C>iH>æs>ÅbªW@ÐT>suT>}>L¬a>uÕt>c>Ïa>ææÅsTM>L>çæöc>ÅcÐª§±³¸¯²¦WÏc>ÏæÍuK>¬aT.uaNPuNuyTMLcéÅÍaªaÍtsÏæcÆÅtséTfÅÍcTsÍt.åaT@ÑTÅçææåÍt4}KöcacTuN>ËæÏsqNTuÏÍpN#ÅÐÅWK4KÏÍÐTuÏdrTªçÏÅdcI4yÀsL~æsL~rÅ4¬§±±¸¯²¦WÅåÍcuÆÅcCzÅæu}LÍWÅÍubæc>tu>NæW>TuN>æÍtfÅÏÀÐÅÏT>ciN>cÀãT>ÏÍ¬aÏuc>DLsaÍtuT>æÅätÅcN>ÏÍ¬aÅåÍcqN>câT4K>sÅÏæÅåcMd>NuN>äTTH>sITL>uTK>ÅåÍt>>s>G>ÀsæN>ssuyT>B>ÏÍæâT>äÀÏÍu>N>¬a>L>ÅÍst>æÅsW>ÍssK>uLEfNT@NÍtöcsæÅ¬aL>ÅÍçÍTNLæuTÅsLsÍtåÍc>äTNuTLæåÍÅÍãT#ÅäÀuTKNÏÍuæª§°²¸¯²¦ÍtusÏçÏTNåÅÏÏÍsWÅçaMätæÅät¬ÍtåÍÅÍWGur>Ítät>ÐÅrcÀãT>ÏÍsuT}>Lé>sÍt.ÐT>ÀuHN>HÏtC>ÅÏucæ ÏÅÏäÀuN>¬aN>Ïc>DL>ÏÅtÍÏT>N>sJ>c>rÅÏÍãTrÅäa>Nt>¬Ít>åÍÅÍÅÏäÀãtM>G>æuLE>¬WcbuæÏÍåÐÏTäæaÑTÅuLE>åaqNc>uNÐÅsçÅåc>MÏÍªuJN>#ÅätÏÍssÀÐÅf>NqNÅtu.T>aN>P>ª§±´¸¯²c>¦Ícu>uTK>N>>>ØTÏÍs×t>äÀÐÅuyT>T>Í4>L>K>æÆÅc>C>zÅæÑcçt>H>æäT>0ÅÐÅçÅsT>G>T>ÅÏT>>N>J>ÏÅb>}>T>N>L>ÑT>>ÅrÅsN>æÅçT>T>>N>J>T>a>E>s>>>Å¬qN>L>su>N>c>t>A>d>N>>æÏa>ÐÅpT>WT>Åªec>p>N>#Ååa>L>Åt>äT>K>@>c>>Åc>ÏÍ¬a>a>N>t>TåaW>uJN#ÅçT>MÏÅd>ÏÍsWTÅrÅuæ¬WÅåa>qNca>TukN>CæÏÅÍc>Tc>ÅÏäT>>L>>>>>r>Å¬WÅåÍt>>>>>ft>>>äæa>>çÐæc>>>N>>>rÅsWÅåÅc>>>K>>>s>>>I>>rÅçÏæÀÍT>>>uÏæc>zäÅa>L>¸qN>L>uÏÅb>ÅææÅsÅÏr>uT>ät>L>Åæs>t>sK>æc>ãT>sçÅåa>L>>t>

Page 157

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯³µ½atusecpN#ÅçTÍn@>cæªu>MÅåÍÅÏÅÐÅWT>ÅcM>D>ät>K>uTK>N>>ØTÏÍu>N>sqNL>a>NP>ÍÏÅa>TT>NJäT>KTÅ¬a>TuäÀc>}TN>ÍtsNæÅçT>NJ>äT0Å¬WÅåÍt>çÏÅÍcäTc>ÐÅÏTcÐÅu>N>>>>Íc>o>WT>Åa>>L>>T>>/ªÏa>ÐÅc>>>>pT>W>T>ÅsW>ÅåÍt>.ãÅ`>ÅÏäT>0ÅäTÅËæÏut>KfÅc>¬WTL>ÅuTÅs>I¬aT>u.ftäæa>WTÅrÅæWÅa>çc@>Æt>N>æT>mE>zÐÅsa>T>.mN>~t>çÏt>ÅÏäT>Åa>Wt>sWÅåÍt>rÅc>åÏÅt>Ksc¦ToNT>¬aaT.UNAu>fÅcrÅÐÅdNuN>çTäTcÐÅuB>E¬aLTÏTL>cæWtæWtçÅÏÅÍÍttoÏTÀstcu>NctAÐÅÍæÐuJN§a>ÍtuTcÍæcCçÅTNJ>äÀsÅÏuJN#ÅçT>MÏÅdssN>æÅçTN>JçÏT¬a>ÍtåÍcáT>ÅÏTM#ÏÐÅc>Pæªät>aæÅa>öcæ Ï¬Íc>äT>NÐÅÅÏu>NçT>M#ÏæT>ÍTc>ªTåc>MÍrÅÆT>ÐTªqN>>ät>aéTH>NÍÈÏt>~su>Nåc>M>TM>ÏÅd>rÅÏÍæÍÏÅÍuyT>N>JçT>M>ÏÅdÏÍçÅs>>cçT>T>N>Jª-cN}cDÏÍÅÏuNçc>@sLåTcæWÅåaÍc>Ws@NKçÅcuT>æåaa#ÏªuTÅÍtsTÏÍut>ssätæWtÐÅWÅçÍt>tTa>æÅa¬-ÅåÍcgT>ÅÏuN>äT0ŬÍÏÅÍuyTMsäÍcæäaN@ ÏyëÔyÔÒÊÒëìÒxQyÔÒÊÒ¬§±¯¸¯¶t¦WÅåÍt>çÏæc>zuæÏäÅc>K>I>WH>Åtªu>N>ãÅa>ÅçÅc>ât>ÏçT>Lt>s>G>n>ÈÅÏcH>rÅT>ÅsWÅÍäÅt>u.Ït>bÈT>ÅçæÏÐÅuæW>ÅÍuÅÏuyT>BÈÅÏc>Hr>ÅÈTÅæÏTÅÏu>N>>cu>0aÈT>ÅæÏT>L>tÍÏÅÍäT>I>Å¬sT>WÅåÍt>ÏÅc>cÍt>Èt>sd>Nu>N>äT>ÐÏÍsÀuæa>T>uuTK>>ÅscD>rÅ¬a>TåÍÅÍc>N>E>st>uÅÏÍt>pN>#ÅsuÅÏæÍÈTÅæÏsst>¬aÅåÍcÐÅcÅåÏTrÅÏÍÅÏuGJÈTcDäTAAWÅqJrasW>ÅåÍÅÍ_Nzt>æåÍc>sN>t>u>b>pÍTÅÏu>N>WN>t>I>>çÍtM>c>}>ÍWÅæÏoçÏtÅcÅÈTTHstÍÏtsJ>æsÅÍuTNsL×tztsåaÍcÆt>JAæåa@ÏT}LæÅUÏTIÍÏt>rÅÏÍçÍtM>TuæÏ4Åt>cD>ÐÅÅÏÍtuyTB>ÈTÅa>Åtuecät>æWÅåÍtsª-tÍÏÅæT>s>T>>rÅqæN>cÈT>N>yd>ÏÍsI>L>ÅäæaT>¬Ít>uqM>>fN>ÐÅfNs>NB>Íc>¬qNLs~cÐÈÏt~sÅÏsJqNÅtuâtHEncWÅsÅÍnÍtMuT>çÅÏtsWN>uIªÍtM>uba>THsstT>æfLNæWE>cn¬á¬Ï¦a>T>>.ãt>I>>>öc>>sÅÏu>>WT>s>t>ÍÏt>>oL>Åsu>>b>>c>D>>ÐÅT>æW>T>L>>pN>Ís>qM>sæs>T>sÅÍÅÐæÏpM>Èa>uÏÍÅÍu>T>ªåa>ÀÍt>K>JÈT>ÅæÏÏÍs>Àn>uæ¬§°®¸¯¶XäÍcÏT}>LsJN>tãÅaÅq>I¬aT.U>JÍtkG>suÅaTæåÍt>.×TÍÍtÐÅT>ÍtåÍÅÍW~cs¦aTåaÊÏÍsTÅcâTKÈÏt~sucscD>oÍtKJÏÍWÅrI1¬aÍcuuJKãtI

Page 158

ZZZLUDQFDWKROLFFRPdNTÏæöc¯³¶nc>sÍt>M>uT>çÅÏt>ÏT>>ÏÐc>ªÏÅt>ÍsæÏrÅßc>¬§a>N>T>U>I>>osc>D>ÅÏäÀäÅt>u¬aLÅÍiJæÎtGäTNæa~uLEUNÏUIçTBÅåTÍÅÍäÀÏÍÅcÐaÍcãT#Åçc}ÍuÏÍÅÍÈÏt>~su>æåÍt>ça>L>q>c>éK>u>N>uÏÍÅÍs>Wc>s>N>>äÅt>u>Ít>ærÅT>¬ascâtKEÈTÅaÅst}NäæaæéTEcsÍtuTNqNKAosIJªWÅåÍtuEÅæåÅÏncrÅ¸aÍt.×T>ÏÅuæÏäÅcKI>sÅÏsJ>rÅUsssaN>KMäÅt>uUNcrÅsäÅtuaÅåÍÅÍuÅtcNDçTMJN#ÅsÅÏsÀstra¬ÍtuLÈÅÏcHÐÅuyTÏçÅcçÅåÍTÏTN¬ÍÅÍ_NztÍtrI1uæ§¯®¸¯³c¬á¬Ï¦WÅWÏÍTãTM>ÅrÅsÍtåaNKMut>seNÑtNCLaT.ãd>JÅÏÍtM>uTçÅÏtsÍt>äÀc>IsæÅuæ¬aT>ÏÍÅÏsIrÅÒÍt>ÓtA>ÈTÅÐÅutHªaT.mtæs>TstäTÍt>utHsLNÐsÅÏäT>ÀæaLÍãT#ÅÈÅÏcH>ncuæTBseªsc}c>DÏÍÅÏutT>ÍÏtceN>sâT¬aÍc>KucNH>Tæs>ÅÍu.ÅÏäÀaTsÏtÅc>ÅæÍt>åcM>uÈÏaÐÅäÅaL>dN>öÏdrT>¬Ít.äT>ÍtMT>pTH>uyT>ÐÀÏæÐsÐTÀÏT>TTuKMpNÍ6ÅÍWÍÏÍäæauTeNrÅcTLªWTLuWNKÏsÅÏæÅucÏÅaÅãæÏsäTÍcrÅqN>ÅÍu.Tsa>ÍtåaÀÏÍf>LæäT>Nsut>ÅWNE>Kåæs¬a>T.WGT>æÅÅÏÍtçTæc>NsI>LÅc}>ÍtÓäT>ÀcÐÅWÅt>u.eNT>ÅªaÅåÍt>ÍÅaEssæuT>Íd>æW>>T>ÏÍkT>æst>}>L>Åæa>a>us>@>æuK>ÐuT>>éT>K>J>>ÈÏt>~rÅÏÍs>Íc>uÏT>I>¬§¯³«¯¯¸¯³c¦WÅautÈÏt~dcÏtÅcÅeNr>ÅcT>L>¬§³«°¸¯³c>¦Íts>c>b>ÅÏåÍÏÅæãT>MÅu>æåÍc>I>×TÍÍt>ÐÅqM>>åæsc>}>>ÍWc>b>>u>N>>sN>>J>c>>ÅÏäT>Ít>>M>ãT>>M>Ås>I>L>>ÅÐÅeuæÏäÅc>K>>I>¬Íc>>I>>uT>ÍæÅÐÅc>>}>ÍpÐæÏoTaÍt>åaÍcåÍTÀæåa>ãÅaÅsãtI>cGæÍ¬a>LuTsTæÅãÅa>ÅÐÅWÅtu.äTÀsc>}>Íc>G>oiH>UN>c>rÅsªa>tåÍÅÍÏÅc>T>T>K>Ôc>E>ÏÍæåaãÅa>Åut>K>ãT>ÍÐÅÐŬ§°µ¸¯³c¦auåÍædÅçdNÀc>KÏT>ÏqNJ>ÏæÅuTÅsWäT>IÅaT>WÅtsÍtrÅÍc>sçÏTTM>LeNUNJ>~çT>T>ÍÅÍÏt>ÍæåÍc>uH>J>çaÅÏu>N>ãT>M>Å×tzt>sÍc>Ít>.Åæ4>Lçæ¬a>T>s>ÅÍæãtIg>ÅcÐÍtÍt>MãtäÍt.a>L@>ÏçÅsNÅ4L¬§°´¸¯³c>¦ÍtMåT>ÍT¸aL>tL¬Ít.uucEãtäÀåTÍTäÅtLsÅÏåaåaN@UNJ~ssæaÏÅÍsIutWEc>WN~s¬a@ãT>#ÅuæÏTçÍtMÐÅqÅsKT>st}N>rÅcTL¬WÅåÍÅÍãT#ÅÅÏpKrÅäTÅsIJaÍcIçÏT4ÅtÍÏÅtrÅÏÍét~Å¬uæÏ4ÅtÐÅuBEsaTåa>s@uTit>_NsÍÏÅÍu~TãtM>GsIrÅuN>äT0ÅåTaÍÐŬa@ÈT#ÅÏäTÀsKTÍtåaÀ_NÅcÐaÍtçÍtMcNc}ÍucæçÍtMäTÀ

Page 159

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯³·½atusecpN#ÅÒxQyXìÊÔxçTséT>>Tsa>Íc>upNI>@>åaÐÍÅc>ÅÐÅsa>Ítu>t>I>çTÅÏt>çÅÏÅÍrM>çTM>>Jc>>@N>uyT>ÅÏt>>4>L>>sÑa>H>>ÆT>>>UT>C>>çÏÍ¬a>a>>u4>N>>E>ÈÅÍT>>æãt>Ïn>>c>ÈT>>T>>>>ÅTÈÏt@>çÅcuyT>ÅÏt4L>aÍt>åÍcâTF>ÅÅÏsÍtM>4ÐcäT>NÅc>ÅsuT}L>é¬-Ït>ucª¯±«¶¸²ª¯´¸°¦¿T>N>K>>d>N>æ§¶¸¯®4>L>>>K>æ¯²«µ¸´ª·«³¸³d>¦pT>æÏÐp>c>Åät>>>>¬WÅsÅÍÍtæ§³¸µªµ¸³iJsHCLrÅcäTNTtsuT}LæÍtnÅtæ?LTKäTNTtÈNI@TéTÈNI@rÅäTLTåæcÐÅéÅc>ÅæåaåÏTÅsI>rÅsTÏTäTN>TIÆTæÍÏÍ¬WT>sÅÍÅUNc4Ka>LTÏT>I>åÐT>s>I>iH>>¬§°¶«°®¸¯²ª´¸¯°ª°±¸¯¯ª±±¸µoÞ¯¦WÅåa>ÀäT>N>sr>>äÅc>N>æ¬aTuäÅcNkKuLEsWFÏÍsWÅTLsKJäÍcuTçÅtsTLÅÏÍÅÏTss>ÏÏTsäTÏatuTtsK>JÈÏt~sçc}ÍçTÏÍÅÏtrÅ`ÏTÏÍÈÏt~cs¬WÅåÍtaLLuÑÅqTsuTuLEsp~ÅÏÍæ-ÅåÍcsKcÍtMsÅÍÍt>æÅÏtrÅªa>Íc>äÅcæqN>JÏæÅa>>EsçÍN>µ®âTT>æåa>ÍTÅÏt>rÅÐÅTÏT>Ít>M¬WŪåÍtçÐæcÅãt>MGsäÅc>ÐæWN>TÅÏteJ>aL>TsÍt>MuTçÅÏt>ÍcÏtA>u>Ts>ÅuæÏtàtHUsäÀçTBÅÅcÐÍcs>TH-açTWtIÏÍuJ>çTMæÍTÅÏäÀäÅtusIJæãtÏçTLcsÍtuE>KÍtMuTçÅÏt¬a>au4NEçc>ÍÅÍÏÍTubÏtÅÏÍWaT¸cÐËcsªaLTãÍcmJÈTHåaLT.äÀçTBÅsÍtrÅcuEæauåÏÅÍÅTMLçT>êæÏÍÅc>>ÅrÅsa>>L>>>>ÅÍÏÅc>>sL>M>>çT>>êæÏa>>E>>æqD>>ÅrT>s>K>ÐÅp>>p>N>#År>ÅÏÍ«¯aE>oÍcsåa>dcK>uL>NÐc>sÍtMsÍc>ÒtÅc>u>T¬a>ÍtäT>LTöÏd>çTåÍÅt>T¬WÅåÍtÏÍTäTTäTtàcÏÍTÏt@rÅcND¬ÍtpNI@ÅÏÍtMu>LæuTKÅçTa>ÅææåÍtuJ~ÅpTçT>êæÏÐÅÈÏTét~ÅWÅäÅcN«°nN>>C>åa>åÍc>>ãT>-a>a>M>ÏÍsuyT>>c>M>ÐÅuI>T>éT>>>c>H>Ït>b>>pT>>ÐÅoc>æa>ÍÅÍu>ÍtåÍt>.WT>ÏÍÒÅÍTæåÍc>Wa>çd>cÈT>T>Hs>utssçÍt>M>c>GoéK>uæ¬Ít>.uäTÍtcMÏÍäÅcNçtâTK>ÅséTLKz¬aÀuÏTK@>äÀätÅcNæÍtsJNW>NArcKMéTåæcÍÅc>ÅrÅuæ§²±¸¯³c>¬á¬Ï¦aLT>sÅÍÍt>cÅÏc>MäÀãT>aL>>ÅtuªåÍt>rT¬aÍÅÍu.pNI@ÅÏuJH¬aa>ÍÏÅæÍtM>uTçÅÏt>s_N>ÍN>ÐÅfNµ®âT>Íæa>ÏÍsaÍt>uT>ãt>åæc«±æÍtçÏæczæãÐWtI>çÅcäTÍtææs>TLutsÅÏÍt>M4Åtsa>ÍtuTN>cÍÅcÅrÅT>äT>N>>c>âT>4>ÏÍ¬a>Ít>Èc>M>r>çÅÏÅÍu>ÏÍsa>L>>T>uqN>J>E>äT>Àc>D>W$su>T>>T>

Page 160

ZZZLUDQFDWKROLFFRPdNTÏæöc¯´®ªäTÅc>K>I>çT>çæÏåÍT>ÐT>WG>T>ÏÍÍt>WT>>æuÅÎçÏT>I>>ÏÍªut>WE>cçÅc>äT>@>c>N>¬aÍtåÍcUJÍtçtsÅÏWJÍTKÅsÍt>pJ>>U>>I>>uI>ªa>>Ít>>åa>q>N>>>H>>mT>>>U>>I>>æÍsäT>N>>>>c>u>>N>>äT>>ÐÏÍT>ÅsCÅÏÏÍöÏdäTLTWÍéTcHstra¬aÍtccN}suTKUIçc}ÍæcåÅtÍÅÐÀ¬ÍtcÍÅÐÀuæÏÈTTHTqNHÏÍ¬Ítåa@4NEéTHN>ÍæutsmTærÅaTæåÍtmJ>ÍtMuTçÅÏtmTææpT@uTÅåc>ÐæÏua>Ðât>>XNc>ÐÅÍt>M>uTçÅÏt>oWÅÍÏÅc>qN>JÏæÅßÅc>ÅÏÍsuL>NÐc>raæa>Ít>åa>pyTçÍT>ÐuJ>ÅÍâH>>ÅÍtM>uT>çÅÏt>çÅcãæÏWæÍÈT>T>H>¬WÏuÏT>K@>¬WÅsÅÍåaMcdNuyTBfHÅÏtrÅäTYRNEãTsçÅåaÆtJ>AÍcçTäÅt>ÅäÀÏÍsam@>qNJÏæÅÏÍçÅåc>HçÍN¯·´¶âTÏÍTæaÍtåas@åÐÏT4ÏÍsÒÅåÍÅtTc}ÍçTB>ÅaæÅÏTLÏÍ¬ÍtätapHcTLtåa>Ðæs>ÅÍeT>c>>K>ÒÅåÍÅt>T>>çT>B>Åc>T>ÐÅæÅ¬WÅÍÏÅc>ªa>Ít>s>>Ï4>ÐÅçÐt>fÀÏÍrÅäÅtuæåÍÅÍÌÏçÏT>N>áT>L>G>ÅkTæªÍN>ÐÅfN>âæÅäc>ÏÍÍtM>`ÏT>ÏÍ¬Ít>åac>N>}>ÍssWÅÍÆtLuyTÒÏtsÅÏäÀäÅtu4LK¬W>ÅÍÆtLÏtbkTæÐÅuIsÅÏåcH¬ÍtåÍÅÍçæÏªaãT#ÅçÍNµâTÏÍäTNæÏitsçÏTKcâTÍé>¬Ít>.qN>c>ÅÏªWT>>L>ÀçÅs>I>T>çÅc>>sªäÍc>Æt>J>A>c>t>>A>çÅåÐÅa>ÅT>äÅt>uät>>L>ÅpK$WÍmÅcЦaÍcu.WTUNJ~sTMÍmäÍcÆtINsJNtÅÏãtIäÅæÐTqNÅÍuÆtI>>NU>NJ>~sT>M>ÍÐÅÅÏäÅæÐT>ªåa>s>GéT>>T>suc>qÏuJ4>L>>Kª§ÍÏÅa>ÅÏäa>äÐætÅÐÐÅÅÏTT¬aaN>tu§rcÐaÐærcÐa>ÐäÅtŦaT>äÅtÅæÍ4ÅÏ`N>sIJaÍcu.¬aÍcuÆt>IN>UNJ>~s`NosJ>NtÅÏæÍc>æsÅb>WÅÏçTçæÏÅÏçTªåÍc>quKåausNEUNJ~çæÏcªa>LTuaL~otu}>c×toaLLuÏtAäT>TLäTTÐÅuBE¬aT.unNCuÍÅmJätTscDrÅsªWÅåÍcupK$ÅÏäaäÐæÐÅuKæsfa>saÍu>äT@>ÅÏuA>>WÅçÍN>ãt>åa>sÕt>cs>uæÏÒTH>oWH>N>H>ÏÍrÅ¬WÅscÏÅcuHÅÆtsoçæÏcãtIçTæÍ¬ÍÏÅÍÏÅcæÏsæÏÐÅéTæåaN@WTrÅÐÅsWÅuÏarcu0aæscÏÅcäÅÏæÍrÅuNäT>THÒcbÍÏtsWÅUNJA×t¬WÅåaTTscAÏÍuÍÅçTstuæWÅsÅÍÍtæäÍt.Æt>JAåtNæÍpÅsWcs>NäÅturÅcTL¬ÍÏæÀWÍsuÅrÅÐÅfNäÅtu.æaÅåÍÅÍuKÏTN_NztæåÍtÆTNKåÏTrÅ

Page 161

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯´¯½atusecpN#ŬaÍc>uæc4>ÐÏÍÅÏäÀsaT>.u4>L¬a>ÅsÅÍÈæT>GqT>T>UNJ>~çÍtK>stça>L>JcMçTåÐÅæÏÍÏTL¬aLÍÏÅc>åÍTGÅÍÏtÅÏUNJ~ÏT>raLaLÅtTa>TuuTWTWKrÅsæ¦ÈÏaåa>LL>ãÅTst>rÅ¬aÍt>äÅd>æÀTM>ÀÐÅäTt>I>a>æåÍtT>cWT>ÏÅÍçT>st¬á¬Ï¦WÅåÍt>>äÅÏT>I>>d>>Èc>>>>æÑc>>ÍT>>>ÅäÀÐÅßa>>æs>K>T>>ÈT>>T>>H>>§äT>>>>N>>>@>>ËC>>~Ŭ§°µ¸¯³cpKaÍcuÆt>IN>ÅÏæÅäÀçæÏcsuK>uLE>UNJ~Æt>uHÅsEC>iHãÅaÅsãt>IcND>¬aÅåÍc>uÒÏT>ÅdT>æãTL>ÍãÍcsuT>ÏÍªåÍcuÏt>cM>çTst>äTN>ÐÅæåÍt.uutIsILÅÐÅe¬WTäÅtuczTäÅÏæÍçTMH>ÅæTMÏtÐÅuBEÏÍqÐtLÅÏuETæ4LssIJåÍtçdctcÅcöc>rÅæaaäTsrÅTaN@uâtTM>TªaaN@uUNJ~sÅÏÐæcæuGLÈTcmt>scLWTMÏÍæåau>uAåT}ÍUc>UtskCHLÍÏÍU¬aÍcuu}GrÅätª§±µ¸¯³c>¦a>ÍcÈc>NäÅc>zT>ÍÏæÀcÅÏÍT>c>rcÀu>N>u>æsWÅUra>¬WÅåÍc.u}GcÅÏÍ_NsÍÅÍuäT@ÍTcsczrÅsªaL>I>uÅÏæÅçTT>àTªàTK>sczTa>LL>ãTKc>ÍæÐÅÏãtI>ÏTsIL>ÅçÅcçTäÅtÅÏTÀÐÅsIÏtC¬§±¯¸¯·t¦aÍcurI>1cNeGLäÀcÅcæåauTzÅátXTUNJ~çT>ÅÏãtI>sT>cN>AH>ÈTæÅc>@>N¬WÅåÍc>ÈÏt~rÅsçæªa>ÀucpH>aÐc>TL>tsdN4Ït>@ÏÍfNça>LTæåÍt>âæÅa-a>äÅÏæÍÏÍäTtI>åÏTÏÍqÏrÅªa>ÍcuUA¬§°´¸¯³c¬á¬Ï¦aÍcupKst4KaÍtäTNæÏæäTNTteæT>uHNLªäTNÅcÅaÍtåÍc×Åa>ÅÅÏUNJ~TãÅaÅÒæÏsuyTMJçÅsJ~TÐÅÅÏäT>aÆt>JA>¸aÍts>cb>äÀu@T>.sLU>sÅÏsL>IrÅsa>T.u4>LæUN>J>~çæÏc>öc>¬a>ÏÅb>>}>WT>äT>K>sÅÏçæT>>M>a>a>L>Åt>ua>>L>Åt>>c>Åæa>ÍäÅt>>uÏæͬWÅåauÆtäTÍcÓtAsLIæåÍtTãÅaÅ×trcÏæÀ?LærcáTÍÏÍ

Page 162

ZZZLUDQFDWKROLFFRPdNTÏæöc¯´°y#RêgLÏÍutK>âÅÍt>ÏÍöc>ÐÅeÅÏu>N>äa>sWÅât>p>TrÅT>À¸a>us>G>uT>UNJ~säÅÏæÍäTKÏÍs>ÅÏçÍtMÍcoçTM>ÅtÅsäÀÐÅeu>æ½aÅsÅaLN>To¬aÍckGcpI@rÅaÍcm@æÅuÍÅtTåcHÏÍÍtåaåaN@rÅçÍæÏæÏÍ¬WÅåa>Åa>>N>uÍÅt>T>>çT>åc>>>H>r>ÅÐÅçÍT>ÐÍÅa>E>>4>C>>>J>c>>T>c>ÏÍæåÍÐUH>uH>>ÅÏt>>C>éT>>>c>>H>s>>äæÏÍÏÍæÍÏÅÍÏÅc>>u}>>L>çÅs>>çT>ÏÍét>>K>>E>T>>åc>>>H>éTÏaæa>ÍcuÍæa>uÏd?L>s>TétK>EÅÏåc>HçÍæÏæÏÍ¬a>ÅåÍcÍT>ÅuyTd>NJÍåÍÐÅæÍuÅsçÅcTåc>HcpÅÍÏÍÍt>åaåÍÅÍsuT>NccÅc>¬aÍÅÍuÏÅcäT>CJu}L>u}>L>s>E>ÏÍÍt>åa>o@>sÅÏuyT>M>Åt>>>ÅWÅÍäT>I>Åua>ÐÅeæs>ÅÍÍt>æa>>çTåcH>ÏÍÅÏçc}ÍçT>aa>LÅt>uUNcrÅs¬a>Lt>LÅÏåÍcãT>äÀçæÏcæs>ÏoÍÅcÅãT>KçÅc>utua>ÏÍW>Åtuªa>uåÍTÀU>Nc>rÅssçÅåc>H>cæa>Lͪa>Íc>uuT>T>Ut>éT>c>äT>Íc>>a>>säÍÐWÍät>¬Íc>N>ÏÅc>åÍT>G>>>ÅÍÏt>åÍÅt>T>TaÍt.uaNGoÀÆÀTÅÏåcHÏÍ?LæaÍcucGTcMÐÅÊÏTÏÍs@NKÅÏTåcHWÅçÏæÀÍTsãÐuæ¬§°µ¸°±uá¬Ï¦aL>LçÏÅÍÍtäÀsäaoÍd>ÐÅæaLTL>@ãÍc¬ÍÏæÀÍæccäÀpTHÏÍaTçÍtMcsWÅuTÅsIJÍæÏu.ÏTK@åTLucuTTÏT>>>ÅsçÍt>M>ÈT>T>H>¬Ít>åa>ÀÍt>t>çÅåÐT>ÈT>c>D>æa>T>H>äÅÏæÍrÅÏÍWH>N>H>ÏÍÍæaÏÍTTLstrÅÍÅaE>sªaÍcuTcÍtÍTçT>TLªsbâÍTäÅÍcæ-a>äÅcTN¬aÍtpyT>uæTGuE>ÅæçTåcH>æÍtÍTçT>TLrÅ4ãÍc>¬WÅåaÒÏTK>ÍaåTL>æa>L>L>uÈT>ÅÏs>b>äT>a>H>Ít>ÍT>çT>T>L>rÅÏÍsa>Ít>a>H>>E>ÏT>d>N>c>ÓT>>ŬaLT.UJÅaÍdÏÍWTGäTÀÐÅaLÅtuÏtD>LæÍs>sÅÏpÅmtåÍÅt>T>åc>H>aL>T>uÍÅtT>åc>H>Íc>ÏtA>äÅt>urÅcT>L>aLÅtuÍtäÅÏaÏT>LÏÍäT'T~sÅÏ-aa>MstrÅtoÐÅ¸WÅåa>ÀuÏTITåc>HrÅu>æÍcuWN>>äTa>ÐçÅcÅÏäT>TNåc>Tc>}Íçt>ÐÅæåaN>@>unH$¬§°µ¸¯°c¬á¬Ï¦aLLuuaÐÅaÍdÏÍsÍtuTÍcdNÀÐÅÏÏtBçÏæÀÍTsJNæaLT.rÍTåcH4>LÐÅuIÏÍÅÏuNaÍc>WÅtÏÍeNÐÅmtsÍtrÅäÅtL>spK>rÅsI>JªÍc>uÅa>äÅÏT>CH>K>cT>ÐÅÅÏæÅsÍt>d>NÀÏt>M>uJ>KT>M>LsrÅæs@s>çcT>Nåc>TÍt>rI1pK>rÅT¬WÏuÏT>K@>dN>ÍtåÍÅÍçæÏs>ÀcÔÅc>ÅT#ÀÏÍT>aL>Ts>ÅÍuyTa>L>Åt>ufÅæc>NæäT>æÍ¬Ít>sÅÍæTçÅåc>H>ÏÍªÍtåa>ätÅcN>ÏÍçÐæÏuJN>yÅcÅ_T>~äÅÍca>TæaL>LçÏæÀÍT>ÅÏæÅÈTK>NJ>EæsT>ÐTÅÏc>}a>I¬aLÀqÍcsTLTrÅ

Page 163

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯´±½atusecpN#ÅêgLggéXÕ¬»½´¹°·³½´¸ig«fTæÍÐÅraL>iHæaÍc>TÏÅÏæÅfÅÍcTu>NWÅÍÐTãT>}Lss×t>ztrÅåaÀc>ND>pN#Åsc>ÏÍaÍt>æÅäÍc>áT>sæuaÐÈT>D'rc>ÀaT>äT>ÐÓtA>ãTTt>¦ÍÏÅÍÍtæåÏÅtK>sNa>-cãTT>MÀ4>ÏÍsåacÎc>GaL>ãTÍÏtr>ÅÏÍ¬WŬ§WÅåÍcÏÅcI¯®¸°²ÏÍæåÍÏæÀ±¸¶ÏÍÅÏæÅaÅåÍt.aNPæÏÅc~ÅcNDçTMJN#Å¬aÅsÅÍåaMcÅÏfHrcKMuaçÅcäTÐrŲµ¸¯³c¦a>ÅåÍcg>@éT>H>NÍWÅuT>aL>LN>uéÅa>EsÅÏåc>H>p>æWNE>täT>Ðs¬§cNDätæ¬WÅÍuK>MæÓT>uL>E>Ít>nH>$ßc>ÏÍsuÏd>ÐÅÏqN>MG>WM>u>N>4>a>sE>Åææ§²¸¯³äc>Þ¯¦WÅåÍt>.åÏT>>ÅsN>æÅçT>>>N>J>sT>>ÍT>H>>>ÅÏÍs>I>rÅs>et>sÏt>>C>T>K>uIrÅcTL¬aÍcäta¸aLLuåÏTÅÍtäT0Åät>TÏÍsIrÅsdNÐæcÅçTTNJ¬WÅsTæaÍcÏTIÀc}ÍäTÐæsNa-cÈÍTMåÅÏÐÅiHÐÅÏrÅçTsLО¾¾WÅác>@>pN#ÅæÍc>ÏÍsªkT>æça>LäT>ÐåÏT>ÏÍTL>t>æec>suT>ÅnTC>ÆT>s>sE>K>c>zTäT>ÐÏÍs>çÐæÏÏÍuL>E>ªÍc>>äTW>>áÏÅa>ÐæÏÏÍu>N>aÅåÍÅÍWÅåausLÐæÏTßÍTAâTäÀÏÍsåÍtäTÍtMÏbaNÐÅfNÐæÏªÐæÏäÀ¬aÀu¬§²°¸¯·ª°¶¸¯¶t¹cNDät毸¯²c¦uTTÅæãÅcÅÍtæTæÍtWæcÍ¬stN>×tæsWÐæÏcÀÈTTÏÍuNöcuÏdrG>ÏÍÅÏu>N>äa>¬aL>Íp>ãÐÈT>Åc>ÅT>ÅÏu>Näa>a>L>>Åt>u.a>L>ÅÍsçTs>tÐÅåÏT>rÅÏÍsª³·¸°µu>¹cN>D>ät>æ²´¸¯³c¦a>Íc>rÍsJ>T>æåaN>N>¬§aLTucræÏÏTNTtæTLtuTÐ¬WÅåaÀuÏTK>@pTWÅc>ÅÐæÏåÍtäTÍt>MÏbaN>TßÍTA>sWÐæÏoÈa>çÅcu>cc>D>ÐÅa>Ít>åÍc>e)ÅÏäÀéT>K>>Åæåa>oÍd>åÍc>oa>>ssaLT.WcaNsÕtc>utKqÅcÏÍaLÅt>u.rÅcTL¬aLÏuÏT>K@e#sG¬§°°«¯¯¸¯·aÅ¬á¬Ï¦ÅÏãÐçTa>c>c>A>>T>a>L>>ÏäæcN>sT>ÐÅäT>ÐªWT>äT>T>W>ÐæÏsIL>Åh>sâÅa>>Åæçc>K>åT>qÍÏT>M>UT>ßÍT>A>äT>Ít>M>Ïb>a>N>¬§¯¸¯´c>¬á¬Ï¦a>L>ÍãT>#ÅçÐæc>Åça>L>äT>Ðn>ªÍt>åÍt>.×t>J>åT>>æåÍc>Ææc>a>N>Ït>ãT>}>L>rÅÏÍ¬W>ÅuE>N>ϬaæcacséTEcaÅsÅturÅcTLåÍtcMÐÅaEfWT

Page 164

ZZZLUDQFDWKROLFFRPdNTÏæöc¯´²¸WGÍcÅÏËæÏåÍÐÅa~ÏtrasaÍÍtåÍTÅçæpTHsuTÐtätæ¬§±·¸¯³ec¦ÍtÅacÍcrÅkÅtÅu¬WÅåÍTÅuTÐtäÀªâtÏçTLtcW@ÏÍctAWK

Page 165

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯´³½atusecpN#ÅaT>ª§°¸¯´c¦a>Ít>åaÊÏT>c>MÐÅäT>ÐªWÅs>L@>I>TçÅc>sªs>GÐæÏ4>æÅÏÍuTDn¬a>ÍtåÍcÐTÅÏc>MçTåÐÅæÏÍåÐTäT>TM}ÐæÏk>trÅÏÍsqNTs>ÅÍstæsÅÍÍtæuE>Gc>çTÏÅt>ÍæTæÏT>cMÏæÍsªåÍt>ãtc>Tc>MãT>KÏÍ-aäÅÏæÍÏÍsâtÏÍc>MÐÅãÍc>ÏæcæÏt>æa>L>uÅÏc>MçT>åÐÅæÏÍãT}>LUªuT>ÅWN>LÅc>Ts¬WÅåaÍcumtUåÍt>uyT>Nt>åÍT>T>ræÏrÅ¬aL>L>4>ac>C>EÍÅt>T>ÅÏu>Na>>Ta>Ít>s>ÏäTÐäTNÈTD'ÏÍsÍtuyTÏT>ÐÅ4asIJªÍtjGutua>uNaäÀTsWÅrÅåTc¬aTsÅÍuLNEåa>TæßasILÅäæaaÍÅÍuãT>ÅåæaÅTçÍTÐÅqÅaara¬a>u.u>zÅÏäT@>Ía>ÍÅÍu.ãT>#ÅäT>ÐäÀÏÅÍuL>E>ãt>Ïn>æut>sÅÏÈT>G>c>@>æÅÐtLsçÍTÅsÅÏÍtçÏÅÍTæaLÅtuªWTâT>KTaÍtuNæcNsuTÐäT¬aLLÐÅcÅªaLÅÍuWæÍÅÏuTIWÅtuuNåc>HaÍÅÍuãT#ÅçÏTd>NcæçtHâTKÏÍÅÏâT>KÅrÅsKcÅ¬ÍÍcçc~TcTNu0aäTæÍ×TKÅçÅcæÅ¸W>N>>äÀÏÍu>N>>æåa>ÐT>>åc>>>H>a>>a>ÍäT>>Ð¬ÍÅÍçæÏc>}>>ÍçÅst>>skT>æu>欧´¸¯´c¦aNLsDaÍtåÍTMÅÏæÅsuEztäÀWNTLÅÏÍªWÅsTc¬¬¬TtÏÍTæotÆtHEÏÍT-cæÍtsNa-csJKäÀÐÅsaÍcucDÏæÍÐÅaLuÐ槲µ沯«²®¸¯³ec¦¬asÅbTsaaÍ

Page 166

ZZZLUDQFDWKROLFFRPdNTÏæöc¯´´qÏoÐÅuyTsT@cÀsJKrÅÏÍTÀaÅåa>NcÍtÐÅÑaHÆTäTA>AÐÅuBE½ÍÏÅaÍtæWc>uãT#ÅqN>JÏæÅäT>N>Nit>suTåc>H>sãÅc>ÅuLEªu>0aÏTN>uIK>NT>#ÀÏÍæåÍcuyT>KL>ÅÏuN>åc>HÐÅaÍÐT>çÅcÅÏäÅc>yÅÐTÏT>ssTH>rÅåaÏT>}cÅrÅcÅuuæ¬WÅnÅtc>DrÅTÍtªÍt>T#ÀÏÍ¸WÅsGæåÍÅÍäT@>ÅÏu}LÅÏÑcC>ææÅäÅÍcT>sÏ¸Íc>aL>ÅtÈT>c>}ÍçT>ÏÍÅÏ_N>äÅÍcT>ªaT>_N>~T#ÀÏÍÅÏæÅ¬§aÀuTKÑÁÏÏÍæÅ¸uDG>JÅW$T¦ÍæÏupNJsTK>ÐÅfNsaNÍ×Ŭ§°¶¸¯²¬á¬Ïªµ¸¯´c¦WÅåÍtcTKssITLaÍaNÅtsaLc>ªçÅåcH>ÐÅçÏTd>NcT>sÍta>LÅt>mJI>äTÀ¬WÅsT>äTT>äTÐfH¬§WÅåÍt>uJ~Å×t>zt>sJ>rÅªa>L>ÅÍçÅsG>Næ4>Lc>Åæ¦a>LT>.uT>M>}WÅuT>äTÏTÅÍt>ÏÅcTsuÅÍcT>ªaLLÏÅbÅæäÅÍc>TsÅÏÍtsGN>æäTÐrÅuTät>LÅuyTsªaÍccpNJsu>}KÍtãÐ¬aÍtsc>ÅcÅÏuNÈTKN>JEuæªaÍÅÍWÍÐÅÅÏsccÐÅåÏTæÍdNsKaTT#ÀÏÍ¬aÍtåaæcÍTÅäTLsäTÐäÀqæätÏqs¬ÍtåÍc>jG>ÅÏÈt>>I>äT>ÐW>Ååa>ÀçæpN>#ÅÏÍT>>M>L>W>K>>rÅs>ªec>ÒÏÅd>n>>sWÅuET>æãTK>sÕtc>çcN>s>N>rÅ¬§¶¸¯´c¦Ít>sc>ÅcÅÏäT>ÀÑc>ÅcÐa>Íts>T>L>Òa>>N>G>ÑT>>>ÐÅsçÅs>c>Ít>>æªc>>äÍt>u>T>ªåc>>H>>ÏÍäÍt>ÐT>¸Ít>åÍÅÍçæϬçæuyTMÏtÍåcTæuNÐÅÏåÏTÏÍæÅÈÅÏTMÅªåau

Page 167

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯´µ½atusecpN#ÅçTÏÍÅÏæÅa>åÍÅÍÏt>ÍäTÀsu>æªaL>TN>Ítc>>ÏÍåÏTæÍÅÏu>Na>L>ÅÍa>NÅäT>ÐsäTÐ¬ÍtuWT>ÅÐÅuÅtTæäT>NAªu}>GÀXT>kTærÅéTE>Åæ¬aLL>t>çc}>ͬÍTcuªÍtsGuNsÀâTaÅÏäTÀsaåÍÅÍuTNäTÀsTÅªaL@uçÍcâTͬÍÏÅÍÈÍTc}ÍpN#ÅssæÅ¬Ít>usGÀUJC>rÅÐÅdNczT>cAÏÍpN#Ååa>LÅtåæWN~tATÅÏÆT>ÏTMÐÅocaTT>Å¬aTuecpN#ÅÏÍTM>LÅÏUJCrÅuæçdNrÅÐÅfN¸ÍcäT>NsKJaL>rÅÏÍÅÏecpN#ÅåæWN~t>AäÅtu¬Ícb>TMÀåÏTæÍÅÏfÅÍc>T>ÈÍTM>ªaN>T>ÐTÅÏåÍc>d>NT>>Ïga>ÏÅÍpN>éT>H>NH>c>ÅæåaN>c>¬aNÅtÐTÀÐÅåÏTæÍÅÏÆTrÅ¬aNÅtÍtsTcätsGâæÅÐæÏäTT}~æ§·¸¯´¦acTÍtåÍcäæcNtÍWGæÅÐÅssNa-cs4

Page 168

ZZZLUDQFDWKROLFFRPdNTÏæöc¯´¶igtR'ÊéXX¬µ³°¼½´¹ig«4LpNÍssqNyt}sILÅÐÅp½WÅåÍc¿T>@ÅæÅÍtÅÏecpN#ÅÕtCrcÀTÀsqNyt}aTÍtup~TuÏc>rÅÐÅçÅsNsqNLNsI>ÀÐÅfNæÍtuËcCuÅêtäÅæÅc-aa>MÏÍU>st}>LÅcN>D¬a>LÀuÏT>K@åa>ãTM>ÅçTs>tÐÅuK>Õt>CrÅá¬Ï¦aT>åa>@s>t>WÅæÅãTs>ÆT>su>sJN>t>ÆT>ãT>K>sÍÏÅÍâTK>>ÅæWŬWÅåascbéTKÏªÑaHçTst¿decpN#ÅãTKe¬§uçTcÐTTNEŬWÅstäTTçÍTÐpÍsTLecpN#ÅäTTsqNyt}uTsIrÅcÎÐÅewx[ÒÍXÊëÔc>ÀWK>>>T>M>Às>K>ª-ÏÅÍWÍÏÍec>>pN>#ÅÐÅsuyT>>s>t>>WÍrc>rM>>4>ÏÍãT>K>pT>suT>t>çT>s>t>WÍrc>u0a>>ÐÅs>>æÍÏÍé>¬a>ÏÅa>ÅÏut>L>pN>#ÅstçÍNãÏTMäcÏÍæÍc¦a>tuåaNTÑtTIN>ÅææÑtINTNLNæåÍt>ÑaHÆTc}Íu0a>çTs>tWÍÐÅu>BEÏÍ¬a>TuäT>T¯´ÆT>¶sÀTec>pN#Å§a>Ååa¬WÅUNc4KskzædNæWÅÈæTG-ÏÅÍÏTNÅÏÍTsÀTªuTT>WK¶sÀÐÅec}ÍçTstWÍÏÍsTäTT¯´ÆTÐÅ¶sÀÏÍpN#ÅrÅsrÅÐÅaÅstuÅÏTMÀsuÅÏæÍÏÍaÍuäT@¬aLLßccÅÏgHrÅaÅsÅtæs@UEX#RNéÊÔe[ÊëÔåaN>T>T>>N>J>äÅÏa>suT>>uL>E>ªçÍN>âæÅçT>åau>N>>äT>a>L>>t>rc>u0a>ÑtTc>Næ§çÍN¯³³«°°®¦äTN>tcé¬a>ÅåÍÅÍäT@aÍc>utÍÏtrÅÏÍa>tuscAN>mHÅÑtN>Nt>¬aÅs>ÅauÅecpN>#ÅutL>äTTÐÅ§çÍN>°®®«°³¶¦s>ÅÍa>Íc>>äÀWT>~ÅæW>>~sW>>>uæs>T>>L>uÅÏäT>T>>rÅª§çÍN>°´³«±²®¦¬WÅäTT>ªätN>mHÅÑt>N>Lc>ÅæaN>M>4>æüätuT>>aE>sçÍNãæÍåa>ÐÅeI>ET>¬aLTLuÅÏecpN#ÅutLÏÍspN>>>Ír>Åsa>>>T>>>ªW>Ååa>>>a>>>Íc>>>ÏT>>>>M>>>ÅåÏT>>>rÅÏÍr>M>>>WÅæÏÏÍr>Åc>>>T>>>L>>>sÅÏpN>#ÅrÅäT>T>sI>L>ÅT>æs>Åa>Ít>æ°®uÅ·ÈT>ÀãT>>K>a>L>>ÅÍsuyT>s>t>WͬaÅsÅÍÏTNÅÏÍuGJçTMÏt~

Page 169

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯´·½atusecpN#ÅyÒÊwN#s4ÅcÐªåa>ÍcåÍæd>ÅpN#Åss>WÅuL>ª°®uÅ·ÈTÀsa>T.u4>LWH>NH>ÏͬÍÏÅaÍtæu}tNuÍÅcDÐÅçaEÈTÀæ¶sÀåÍcäæcN>tÍW>GæÅÐÅu>Nsu>¸WÅåauc>Est>rasN>a>-c·sÀÏͬÍtåasGræÅÐÅé¶uÅ¯ÈTÀÏÍsuÏt~ÏÍÍtec>ÒÏT>}>>ÒæÏsuÏt>>~ÏÍªåa>s>>t>s~ÈÏt>>~ssE>C>>rÅc>}>>Íßc>ÐŬa>L>uäT>N>ÆT>>æÆÀT>æÏT>N>>Ëc>>æ_N>zt>T>ÅÏUT>>C>ét>K>E>æÅ¬W>ÅåÍt>>4>L>uJÅsuN>ÍtE~T>ÏbaN>ÍÅaT>kTæÐÅkcæu>Cuca>LT>/strÅeI>ET¬aTu4NJ¸WÅåÍcçÏæÀÍTåac>TuN>sÅÏçÍÏtsÅcÐªW>TMÅc>ucst>rÅéTLK>zÐÅTtsÑÀtKåÅÏÏÍçæäÅÍcTéTKŦäÅÍcTÐÅcGæÍsc}ÍÏTªsNa-csÏTITa>T>uÒc>>>nÅs>Ïs>Ï¬a>Tuªât>ÏåÍÐT>äÀsåc>T>æ§¬WÅs>G>r>äT>À¬ÍcNcÏÍÅÏTNÍuTKæÅÍtE~ª§·sÀ¦u>Nd>NT>Ï¸åa4>NE>éTHN>ÍÏba>NÐÅÏmJ>çT>sL>ËcrÅÏÍéT>s>L>WÅst>>äT>T>s>Àåc>T>¬§¯·s>À¦Ïa>WÅÏWÍsæÅ6>>@>æ§¯·s>À¦WNHt>sÍtuåa>ÍuyTsT>@äÀÏÍæÍÏÅÍÍtæp>N#ÅäTT>rÅÏÍsWÅçÅsTL>NÒt>§aTmT>cŦecÈTcD>TåaLÀs6>c}ÐcrÅæa>T.u4KBÅÏäÅÏÅa>T0ÅaLÅtfNÏÍuyTsLIæUNH>EæTMÏÅtÍäÅæcNsåÍcÏÅcIéT>cec¬WÅÈæTG¬WÅÍXwR~gãÅaÅrÅTTÀ¸ÍtuËcCuyT>sNzcåaÀpKEec>pN#ÅäTTåÏTÏÍsuTH>NH$TÈtIsÅÏçcÅaÅsÅtT>À½aÐT?LTKc}>ÍçTMJN#ÅTÅÏecpN>#ÅaÅsÅtupN#ÅoÏÍsacbaÅsÅt>sILÅT½aLÅÍdæåÍcáT>WÅsÅbTäTÐÑcæ½aTåa@sGuJCÏbaNÈTNc%ækTæåÏTÏÍuÏcÏÍ¬ÍtuËcCuÅêtåaÀpN#ÅÐÅWKrÅÏÍsuTÅæÏÒÐÏÅåÏTÏÍ4LKcT>s>Õt>c>çT>M>ÏÅd>ÐÅçÅs~æst>K>>ÐÅÈÏT>>ÈT>ÅæÏrÅsa>T>.u4>L>sN>æÅäÅÍcT>sªsNa>-c>säa>cT>pTæa>ÅåÍcpH>c}>ÍçT>MJ>N#ÅsWÅu>Näa>suTIæs>cb>ÅÏsc>DrÅäÅa>HL>åÐæcÅuæ¬a>TuråÍÐT>äÀsæÑÀtK>åÅÏÏÍçæu0aÈTÅæÏcaa>UTC4ÏÍec>pN#ÅäTTÏÍsa>ÅsTÏÍäÅaH>L¬aL>ÅdÅuäÀåÍÐTsäacTåÏT>ÏÍsÀé¬aaL>KÐÏÅc}ÍçTM>JN#ÅÈTÅæÏåÐÅaÅssÍÏÅÍÍt>ædN

Page 170

ZZZLUDQFDWKROLFFRPdNTÏæöc¯µ®åÐÅaÅssaÅåÍcjG>ÅÏuJH>æu0aÈÅÏT>saÏuc>DL4>LªWÅåapHât>ϬWÅÒÐÏÅçÅÏÅÍcNDçTMJN#ÅçTMÏÅdÈTÀrÅÏÍsÅÏçaL>æcN>ãTN>ÒÐÏÅuT>åaL>ÅtªuL>pyT>rÅsNJ>ÐÅªÈÏt~csäÅæcN>ÐÅæåÍt>t>I>N>ãT>N>sT>Åæc>@>WN>t>>Ït>>c>sut>C>¬a>T>.c>a>H>ªÍÏÅÍÍt>æÐÅéÅcTªtI>NãTN>sTÅÒÐtÀrÅ¬aL>TÈT#åÍ×T>æÍTK>ÅÍÏtäTD>ÅæåasÅt>TWÅçÏtut>ÍuÏt~sæa>ÅåÍtWc>WésåauT>æÏÍT~uT>N>NWN>EK>ssTâæåÍcd>NTÏçT>NsäT0ÅªÑÅcæqN>äæaæacb>ÅÏuNäÅÍc>Tã¬aLLãÅÅÏÅaÍduEÅæåaT>ÐTec>pN#ÅäT>TªWt>ãTsuG>HÅçT>N>JfN>@oÈÅÏT>MÅsT>LaTuäTNNp4æů°®çT>M>T>Íæa>>ÏÍæWÅuJ>E>>pN>#Åsåa>s>K>c>æpH>>Ñc>C>pN>>#ÅÐÅc>ÐsE>C>>¬WÅåaNÏTWÍsäÀcÀçTMKiHÆTrÅÐÅ¬WÅåastçÍNsÅÏu>N>>åc>>H>>T>a>a>>ÀäÀßÅc>ÅæqN>>J>ÏæÅÐÅçÏT>K>>uWN>E>>K>ªs>>L>ÐæÏÐT>>ÀÏÍªÍæÐ_>~ÐÅ¬aLLNÍtåaãtæcMªaÍÅÍu>uT>>M}>W>ts>æÍsæÍäÅÐT>c>suE>t>ÏÍªa>uÐT>Às>L>@>I>sUãT>}>L>sªçÏT>¬aåaNLäTKÀÏÍçaLJçÅa~csæåa>À4yT>aÍt>åaåa>NtÏt>ÐÅsÍcæÍæa>Ícs>TI>TM>TKÀs>aÍcåa>T@>ãÍcæ¬aaoÍdäÅtÍcæÍæªaåÍt>@åc>HæWÏÏTL>såaN>JÍtsÍt>ªÍtåas>Åbåc>HÏÍcsu}>Læ¬aaÍÏÅæåcHs¬aÍtT#ÀÏÍuTM}çÅcdNäTÀÅcÐaÍcÏÅaNÅÏ`T@æÍtåaTcªaaÍ4LsäÅÐTcÐÅcGæÍæa>aÀäæc>Nåc>HÐÅc>Gsaa>ÍåÏTæÍªa>Ícumc>EaÍt>åaÍÅÏs>ÀsuT}>LÏͬÍtsÅæÏäTÀâTÍsUNJ~oTæaÍcuoKÅÏc}ÍcGäTÀÐÅa>Íc>uW>T>K>ÅÏæÅWÍT>>su>äÀc>>suÏt>~ÏÍa>>N>ÏuäT>>K>ÀsT>>uæÅc>G>æÍc>>æ¬ÍtcÅcTMTKÀ¬çÏÀ¸WGuæaÀuTMTKÀÐÅsaaNLuyÅa~æ

Page 171

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuÒtEtRXÊÔÒçxÔÖgGweLT>sqN>>>r>>K>C>æWÅçÏT>N>>s>ÍÏt>éT>t>K>su>>N>A>>ât>ÏÑc>C>TÅ¬-ÅåÍcUJ>ÅÏçÍTÐåa>WTzÏæÅspA>rÅåaK>WK>äÍÅÍÓTA>ÅäÅtu×æc>çÅc>¬WçÍT>ÐçT>dN>oäæa>½ÍÏÅÍÍtææÅÏÍçÅsÎT>sæsTÍT~çTsGTæÅÍt>ÍtæªWæÅÍtgsuNÐÅæÅçæc>NåtÐŬÍcÍTªæÅâTEçtænJWNÏÍc>G4>sæÅ¬a>LNuuK>NDçÅc>TcÅc>ÏÍÅÏÍtuJN>JÍTN>~rÅuTât>Ï4>æÅs@N>K>§¯²¸´t¹¯´¸±c>¹°¸¯®u>¦WÅâtÏåÍÐÅæÍuT>ÅÏÍæÅåaNLuT>uæaLusJÅa>ÏtÅÏÍrcTÐÅfNUJÅsa>TuktÏÍæªTTçt@>ãT}LÏÍªWNpa>ktÏÍ¸ÍÏÅÍÏtBÑT>ÈTD'ÏÅcu#c>F>iÅc>ÏÍÅÏÍt>åTWÅs>JÅa>åÍT>Às@>N>KsæÅ¬_>N> ÏæÍÏÍTÅãÏtdcraÏtÒdFtåÏTÏÍsK>åTc¸atuÈtTæÅ¬aÍuÅÏÍtçTMcæÅa>uçcNqNK>AuNäa>ÆtJAçÅc>suTÐªÍæÐuJN¬ÍcÍTÐÅc@>NTM>ÀçæÏc6ÏåÅÏçÅc>6cqN>KAÐÅfN>aTs>uT0ÅqÍcÑc>CsÍc>>uusK>>ÐÅp>>s>WÅu>>âT>>4>>ÏÍª§±®¸¯²W¦Íc>>uc>>I>>äTKÀÈt>IJ>çTaN>Ju>NsWÅuæÅ¹åa>ÐçÅac>WÅ_N>ªuN>¬ÍÏTuæÅçTMÍsÅÏrÅ-ÏÅæa>N>Ås>åa>W>>>~Ñc>C>>ÍÏt>ÏÍs>>T>>>rÅÐÅçÍT>ÐçT>>M>>>K>>ÏͬaLoKaLuâTFÅaaaMÏÍæÅsuTcMáÏÍsåadcUTC

Page 172

ZZZLUDQFDWKROLFFRPpNTÅÏÍâtÏÑcC¯µ°wgERÔÒÖgG¬´¹y«sJÅa¬WÅåa>cÎg>@Ït>sÏTæÍÑc>CãTªqÍd>TÆT>ÏÍupN>#ÅiÅæÅÏÍÑc>C>ÍÏt>æÍc>ÏÍ¬Íc>N>uÏÅc>WÍÏt>ãæÍÏT>æª4>>$ÍÏt>T>Ít>uX>T>æÅâæŬaLNäTÅçTMÅÏªÅaçTMÅÏsWTÏÍäÅtuªæÅoKs¬aÍuãT#ÅuaTçÅcy!R#8ëÊ¯ÖgGc¸a>LuËc>CuÅQu>N¬a>ÅuàTG>ÅeN>JN>scAN>uIÍd>ÏÍæâTKÏÍÅc>TcIÐcsÕtc×tzt¬aÏucDsuNKÅqâÅQ½WÅusãÍcsGsTLªäTÅaN>K>EuN>>äT>Åc>>sa>Lt>uT>uB>E¸a>L>t>uÅa~o>äÅÍcT>¬WÅÍÅc>Åc>TäÀssÅÏuTiHaT>HrÅ¬TN>ÅÐÅuITTN>ÏÅuBEæªÑTNÅc>}ÍuBEªWÅåa>LÍs¬uTtToäæasÅaLLuâtpHÅÏT>MÀiHätÏæÍÐTucNÏÍaÏÅÍÍTHÅu~TàTGÅÏT}ÅsåaËcCçÏtâæÅâÅQ¬WÅfbrcTÐÅâtpHs@NKâTcÏT>rÅªa>>N>T>U>Åt>½a>N>>ÅÍusÅc>>T>K>æÍÏÅÍu>T>M>K>>æN>ãæÍâÅQ>>T>Å¬åÍT>>>G>>N>äÅÍcTs>À¬qNL>cI>ÆtäÍÅÍÆÅt>ÐÅpWÅc>M¬a>L>âÅQ>rÅcNÏÍqäÅÍc>Tc>ªu>>_N>>t>¸Íc>N>uWH>>sK>ÐÅÑc>C>¬W>NuL>N>fN>pT>ÍÅÍa>L>Åt>ÆÅt>WG>äÅt>>uÆÅt>o>4>K>>T>æWÅâÅQ>>WÅc>>~äT>K>>säT>0ÅßÅc>>>>Åªåa>ÐçÅa>>ãÅçÏÅaT0Åc>`ÏTât>ÏÍTaE>saL>uãÅÅÏçdN>æÅ¬Ítuu>N4>æÅÑcC>çaÐcÏaÍc>scA>LsCÅÏs>_NWT>LTæWÅ_N>ªuN>uN>ÍcçÅc¬åÍt>.¬aLußÅcÅåaÐçÅaæuNyX!R#ÜXOÊÐÅåaKçÅsECÑc>CæWæÅçTN>JåÍÏæÀÍcsuT>N×TK>ÅæWÅ_Nu>NaL>Åt>N>ÅäÀc>qL>MÆÅt>ÅæÍc>qÅtT>L>tc>ÅÏ-T>N>Jæu>>ÑcC>t>¸WÅäÀaÅts>äTK>ÀÏÍçaL>4Ðc>scªÍc>qÅtt>sÅÏäTK>ÀÈtIJ>çTa>NJ¬WÅͬaaÅtåÍcÐTäTKÀÏÍuLÐT4ÐÏÍscæauN>uL>E>WÅnªÑæa>ªÍÏÅÍWÍÏÍÅÏÍæÅÍçT>a>N>J>su>ªT>L>t>sG>T>I>ÏÍdNÀÏÅcÅuTÏÅæÅitæaLuWTÏÍÅÏTMÀsIJWNTMÀoTÑcCTLÅÏÍ¬§µ¸±¦åüÅæssäÍcÐTæ6>ÈÅÏT¬ÍÍc>uÏÅccäT>KÀÈtIJ>æTN>JuTN>×TK>ÅäTN>

Page 173

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯µ±½atusecpN#ŬWÅäÍt.syc>æäÍcãtI>TæäÍÅÍåÐT>ÅæWET>1uLEsÍÏÅÍnJ>ETu>ÏuTBsT>ªaLuÏÅbÅæÍtWN>KÅäæaÈtIJ>cDÐÅs×TKÅÏÍuH>NHuÏaÑcC>sÈÅÏTrÅ¬aaÅtsTÐTäTKÀÏÍÍtÐTTæs4ÐcsÀcÅcÐêeÒ$ÔcR#æÅÈTtJE>¬ÍtåÍt.ßt@>IæÅcÅÏTd>NäÀÏasÍtc>TrÅsiHæÅäT0ÅßÅc>ÅuNuæaEuK¬ÍtåÍcI>Uc}ÍçTMTÅÐÅsWÅrÅÏtD>LÍtätæqÐÅçÅtÐÅTT¸aturÑcCÏÍçc@eG>ÍcN/æa@I ÏWÅÏÅcsaLuãÅfHÍÏtÏÍãTMÅstcÍTÅÐÅWÅtuuN¬aaÅtkÅædctcrÅsaæÅaÍcIWE>TæÅÐÅÑc>CÏT>rÅ¬ÍtaÅt>ÆtJ>A_N>æÅ¬aL>çcNt>J_N>äÅtL>sÍtm@âT>ÏÍãÅa>Ñc>C>T>Å¬Ít>uàÅäT>C>N>jG>æÅsæÍc>N>uÏÅc>fÐc>ÍÏt>eaÅtusuæaL>NäTÅçTMT>aÍÅaçTMTa>ÍsaTuÏÍÐæÏoªWÅäÍc§°²¸¯´u¦aLçæcNÅÏæÅsÅÍcÅÏÍtUNJ~aTaTNuNâTͪaas@ãÏÏÍÍtÈÍTMæqNJEcTssâtÏæÍetæÑcC¬aÍTMäTNL_NcÅÏcMrÅçTNJ

Page 174

ZZZLUDQFDWKROLFFRPpNTÅÏÍâtÏÑcC¯µ²wX[RtegÊgÔÒÖgG¬¶¹°µ»½¼x«äTN>ÐÅ¬TL>t>æÆtH>EªÑc>C>pa>aäÅÍc>T>ÐÅçÍÅaE>sc>A>LÐT>>1kTæuB>E>c>I>T>M>ÀsÅÏçd>N>äT>ÀÐÅc>a>L>J>æäÅc>}>ÍÐÅfN>æÅªåÍc>U>ÅÏâæÅãT>H>Ñc>C>äT>@>ÅuæäÅÍc>T>WÏÍT>äT0ÅæÅW>N>pa>>äT>ÅÍÏÍUN>c>ra>¬ÍÏæÀuäTÐsa>L>L>u¬aLuäTNÅÏ`ÏTäÅÏÅaT0ÅuTKgXXO¯ÖgGÐÅræÍæs>Tçc>}>ÍpI>æÅ¬a>T>uW>N>pa>>a>Ïuåt>sJ>su>N>suT>}>LçÐcæs~ÏtsuNåÅcKsTMÀ¬atunJæÅss>bçTMÅÏæÍscçTåcM¬aÏæÀusL~cÅÏuNeæ¿TNÅªWEcªpNyÅcÅ`ÏTÏæÀädÍtTÅÏTMÀuNsåÍtcT4KsæªaL>fT.rÅ4TçæåÅcKæÍæÑcCqTäT>N>F>4>L>c>Åc>ÏÍ¬ÍÏÅÍucu>N>uM>ÅÏÅc>Åuc>ÐÅåÍc>fT>.rÅ¬Ít>åÍc>åÅc>Kc>Åc>ÏÍst>>rÅÑa>H>>ÆT>>äÅÏÅa>>T>0Å¬a>ÅåÍT>>>ÅÏÍT>>ÐÅÆÅt>ÏT>@>>c>ÐäÅÍc>T>>ªuM>ÅscN$WNEzæÐÅÅÏÍtuJIsäTcÏÍWTÍTÑcC¬aLÍuäT@pKEÅeIÈTaHrÅTÍcN}åaMsÅÏfT.uÅÍcÏTÍÏÅÍaA>æscWÍsÅÏÈÏaæÅ¬aLIÅuäæcNuæÅ¬¬¬WÅtI>N¸WÅÆt>aLuÍT>ML@>Ns>À¬aTN>ÕTÏÅæÅçT>sÅt>TfT.ÅaæÅÐÅcGæÍäÀät>¸aLßc>LuJ>~ÅcN>ÐÅÅÏäÀäTcäÍc>cutT>TÍÏÅÍaA>¬-ÐTäT>T>seWÅÆtT>L>ÅÏÍTäÍt>ÍT>ÅçÅsWGu>NsÑc>Ca>auræÏT>>çÅc>>ÅÏäÀãt>>>M>>G>>çæÅÏqN>>>T>>åÍc>>I>>>áÏÍÅÏÑc>>C>>sJ>>>Åa>>ãt>>M>>>G>>suÏt>>>~ÏÍ¬WGsWÅÍu.sÅcÐ¸aLuÒgXëtOtÊÖgGÑcCsuTÏÍ¬WÅÍÈcTFÅas@HTÑcCÍTML@NÅcsaÍuäT@äTÅÍsÅÍÅdNsKËtzæUNcraæaTtuÅÏTMÀçcÅa>ÍÏÅcTÂÏäÀÏÍÅÏÍtTÍcuÍTML@NÏÍäT>K>ÀÐÅsuæåa>T>t>ÅÏs>K>c>Åät>W>d>N>fT>>.äT>T>rÅT>Å¬ÍæÏu4>ÐÅTåÍcÍTML@NÑcCsçÅsTcæsGsuLNÏÍªkÅæÏÍ¬aÍuÏÅcUTÅÏsKåaNÏcWÅrÅ¸aÀuäæcNcÅÐÅçÅsGTI>ªÍtuÏTÅaTaÍuåaL>tsuTNzt¬atL@ÅÏæÅrUN

Page 175

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯µ³½atusecpN#ÅÐÅÅasWÅWNKÅçÅÏÅÍcDrÅÐÅWNpasL~¬åacÎésÀs-ÍccâTæutªu>Nçt>}>G>×tzt>c>ÎTT>tT>Å¬a>LuÏT>IÀäT>M>cÅÏu>NWt>äÀnc>ÐÅÏqrÅ¬aÍcut>}G>¬¬¬æÅWJÏåÏTÏÍ¸a>ÍuäTK>ÍsÅÏetåT>Åa>NJT>NJ>ŪaaWNcNGaTsTWNpa>¬WÅÏÅtÍÏTNäÀäÍcÏæTuTÅcDÐÅsq%¬ÍcNuÈÏt~ÈtcÅÐÅÏtTc6TâuaLTsT>WNpasaL>ußÅcÅäÀÏÍÅasWÅÏbçÅsD'ªW>NpaaÅåaÈtÍWÅäT>@ÅßcEçæsuÅÏÅa>T0ÅsKæÑc>C¬WNa>Tsb>ÈtÐÅsæåÍcácÅÏuTTKWÅÏu>aL~TWÅuTÏTr>ÅçÅc¬atqNMWt>crÅÏÍT¬qNÍÒtãsãTKuETæ-tpKpÅÖgGÕÊÔ¬µ³°´½´¶XPx¯XXìxD«sÈtIJçTaNJsTjT>ÈÏt~sÈTÅæÏÏÍsæÅWÅhNHæazãÍÀoÑcCÈÏt~sÅÏçæp>NT>ÅsæÅªs>>fH>T>çT>T>>N>J>ÏÍÑc>C>ÐÅsçc>t>A¹åa>uc>E>T>ÅÏuN>ªÍt>>×T>qs@>N>K>æÅTÅ¬a>L>L>uuc>ET>seG>sÍT>K>>ÅTæa>L>K>cN>uÅt>æÅssa>>>>Ít>>>>s>>>>>>>>>uT>>>>T>>>>>æÅUJ>>>>æËæÏªÍc>>>>u.áÏÍÅÏæÅW>ÏÍT>>>>ÅWÅÍW>æͬÍtuÆTCäTCN¬ÍtuÍc>>ÍkT>4>æÅT>T>Åa>>ÅuåÅÏsWc>suJ>N>sÊÅd>uÍãÍæt>a>L>Ñc>CâtpTcNuLæcutçæåT>aÍÐÅat@ÅÏÑcCçTTTåÍÐt>ÅÐsuæuNWTpK¬aÍuãT#ÅÅÏåÍcoÏTuNTLÅÏÍ¬rIqÅÏÒcI½ut@ÅcçTMTt¸WÅaTÅÏÍtu}TTÅ¬ÍtåÍc>IÏÅtÅÏÍtuN¬ÍtuTÅãt>MGáÏÍ4rÅT>ÀæÍT>>ÅÅc>T>K>>¬Ít>s>>Ï4>ÐsÅÏÍt>>W>æÊT>Ïæc>æÍt>åÍÅÍâd>>L>åÍc>o¬q4LsÅcÐaNtuÆtæaNÅtuqI>>>uJ>N>>a>ÍuÍÏt>>rÅÏÍu>>N>suÅt>>½WÅuÍc>>äÅÏÍÅc>säÍc>>Wa>T>>ÀsuT/uTÏTI>ÅrÅÏÍcÅsuLE>rÅs¬WNUN>ArTÅÏt>-t@ÅÏt>cÅ¸WÅWÅcuTªåas>Tst}>LÅäTM>qDæãs@N>KqãæWÅÆTÏÅs@>NKÆT>ÏÅo¬ÍÏÅaÍtæaæÅadNcÏÍqÅÏÒÏtAæÅsWqçc>KM>dNast>äTMT>sÍtktrÅÏÍåÏT>NÑcC>Ta>Åt>c>Åsa>tuÍt>sæÅªa>ÀufNfÅc>ãt>MG>áÏÍåT>>Å4>æÍaE>¬Íc>u.

Page 176

ZZZLUDQFDWKROLFFRPpNTÅÏÍâtÏÑcC¯µ´cauuJÈÏTMäæaTÀÅcÐ¬åa@áTsWÅcTrÅsaTsÅÍuNAuNåÍTuTK>MNoåc>Gc6T>ÏtBçÅc>srÅsstT>½aczT>ÈtIJu>TKMN>åcG¬ÍtçÏTÅçcÅcNMCsTæÍsäÀçÅcæÅd>N>Åc>c>æT>M>>ÍsI>J>eæÅc>çT>M>Ti>Hs>TÀçÅsJ>a>t>ueaT>u>N>æa>L>I>ãT>K>uL>E>ãT>Ks>aÅt>uW>ÅÍaÅt>çT>u>N>ÏT>L>ÏÍÍt>r>K>C>6ÅÍªc>N>MC>æäÍc>ãTK>¬a>N>>áTT>K>¸W>NrÅé~ÅsJ>>>saÍ_N>zt>fÅcsWÅUÅædNTKcqÅÏT>KçTMTrcÅ¬WNq>MquJNmNTdN>KçTMÍäT>sæÅa>LI>ÅÏÏT>rÅaT>çc>}Íec>ÐÅfN>ÑcC>æa>Nyt>@>ÅÏc}>a>IçT>M>T¬aaÅtäÅaLGtTaÍÌÏWÅáÏÍãaæªÍtcAæau4H>ÏTcsÑcCÏÍaTuKN>DcNNFsãTD>çT>Ðc>T>Ít>ÏÍT>åa>åÍæÍÐfæÏÐÅÏT>}>ÐæÍt>Ôt>çd>N>}>ÅÆT>ÅÐc>sT>a>E>aNÏÍäÅt>uTÀ½a>LuåÐT>ÅÏdN>sK¸sa>T.ãÅÅÏu>N>æaLæÏæc>ÐÅÏqT`Jq>Ea>T>æÅsÍt>ãÐT>À½WT>L>ÅÏÑc>C>uT>Ðt>Ñt>N>J>NÏt>Íd>ÏÍT>æWT>I>N>C>L>ÅÏÍts>Gçæsu>Ns>Àt>cÐÅa>Åt>TÍc>uÅaN>WÅc>ÍtÐÅæa>N@>uÅÏWTN>ÏT>L>>ÏÍÍt>åa>>ÍÍt>>q@>>sÅÏfc>s>ÅÏu>æÍÍæÐ_>>~ªçÐæÏsÍt>>ãÐT>>æ½Ít>L>>@>>¬WÅÑcCÐÅÏrÅ½ÍÏtáÅÏtæÅTæåaÍsTÏͬãÏTMäcªuTcçTNJÏtTNLNªÑcCçTTçt@

Page 177

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯µµ½atusecpN#ÅePyÔXMÊÖgGsa>Åa>WÅt>>uæÍt>æÅUÅc>>ÏæÍÐÅÑc>C>ªu>T>K>N>>>>ÏÍu>>N>çc>N>>}>>ÍÐÅe>¬ÍtåÍdÅÏÒcÀßcuNqÏts¬ÍÅÍaÅtçæÏuTTGÅÍtçÅcuTæÍt@qDÅrTÕTNpÅÍÍtuntÑcCc}ÍÍcTouaKscÐÏÍäÐoçæTIL¬aT/uTÑTLTaÅtuUuIÏTÏÍsÍcuÆTæaTurÅÅcT>Åªa>T>u.uTu>IÏT>ÏÍc>}>ÍæÅ¬ÍÏÅÍcçæåc>M>ÐÅÆTH>T>Ít>uT>uJE>@>Ït>s>s>>sæa>L>>ua>Íc>>æÅ¬u>>>T>>M>ÀÐÅªu>>>æÅT>>d>N>>t>½a>o>Íd>fÀss>t>¬åauTÅéTK¬aÐuåÅÏäÀsÅÏÍtæuÐußcsÐÅ*ÅÍu.¸aÅuåaqTsutI>äÅtu¬ÍtL>u.ÅÏfÅa~ÑcCät>aÅta>ÅtuÑæcc>}ÍsTÍÏÅæÅÏÑcC>sçÍcT>¬aÍtåa>ÐsHJ>fÀÏæÍsuæcu>ÅÏTæªÍcÏt>AÅÏÍt>cIçÅsD>'ÑcC>¬qNÅÍu.½Íta>TqæÅT>À¬aTåa>sT>LaN>Ïu.cD>sÍtåÍc¬åaÊÏTsL~ÐÅæÅsaLuc>D>L>t>>¸a>t>uËc>C>>c>nN>ÍÏT>>rÅæa>t>uÐT>>ÀåÏT>æÍT>r¿t>>æT>âÅQ>T>ÅaT>ÏT>s¬ÍT>>ÅãÅÍsq>ÑcC>åc>T>¬a>Íut>ÅÏt>ÈÅs>M>ªpN>J>ÐÅªu>>çc>~T>ÈæTBÒÍÏt>ÏÍaÏÅÍsu>äTK>aL>TWÏÍdN>æÅ¬WÅcC>ÔcE>ÏÍæÅuaÐ½Íc>ÍTcTsIJ>aLu.TG>ÅåaåT>ÅsTLÅ6G>sc}ÍæÅ¬ÍtWÅÍÐT>aÅtuaL>LusJ>>~T>>kK>>ÐÅæÅ¬ãÏÅa>>çÏT>>æÅT>>æqT>>L>>u>.ÅÏÍc>>rÅr¸a>>L>>uu>ÅuÏT>>M>>ŬWNuNaTtBsÍÏtuqæÍcNuuäTKpNTsqDÅrT4ÍT>ÐÅuI¬ÍæÏuæcc@NaLuH>c@NÏacæÅÑcCæ½ãa>aØTÏÍæÅT>ÅÏtrTÀ¸a>LuqM>ÅÏæÅÍtåa>cÅÏft>ÑcCsÍt>sÅÏæÅöcæWÅÍÐTÐÅÑc¬ÍcN>uaTÅÏäTKÀæÍÏt>uqæaLuÏT>IÅs×æcc>Åu>¸ÍÏæÀu>ÍT>sæÍt>L>>uÅÏÑæc>çÅa>>~kt>4>>K>ÏÍæ¬a>Íuàt>>ut>ØæÍrªaÏtÒd>FtåÏT>ÏÍsKcÅu>¬ÍcqÅt>ÏTIÅÅÏtd>cªsªaT>ãÐtT*Íc>¬ÍÏtqÅtÒdF?TÏTsÑæcsäÀÐÅp>¸ÍtåÍcåTÀÅÏæÅu>NpÐÅsÍÏæÀuÍT>såTTæŬÍtåaÒdF?LoLÅªåc~ªæÅ¬ÍcuÅtÏTIÅÅcÏTstadWÅåaNLÅÏÍtÍcTçTMÍÏt>qæÅÕTNÏÍ¬WT#ÀuNat>uåÍt@fTK@æÅc}Í¬aLuÏÅcæacuuJ>sæÍtucPéTJÑcC>¬Íc}uÅÏæÅåaÅÍcccæ¬qNLNu.UNJ~çTÅÏ

Page 178

ZZZLUDQFDWKROLFFRPpNTÅÏÍâtÏÑcC¯µ¶uN>TÅÍt>åaÀäæc>NåÍÏt>WI>æÍtåa>âTc>æÅ¬aÐu.ÏÅÍÅÏÒÍt>ÑcC>TÅW@ÐT>suT>}>L>¸Ít>åa>T>uT>æÅrÎÏÍåa>LL>ÏæÅa>N>Åão¬Ít>åÍc>T>ÍæÅçÅc>ßcäTCNæÍtsTÈT#äaàcÐÅé>äT0ÅqÍcrÅ¬T.ÏÅtÅÅÏWÅÏÍÅcªuT.¬½çÏÅÍWæÍÅcTÀªÑcC¸aLu¿TNÅÅÏæÅuNWsIJªÍtåÍdÅÏcÀÒxyéXwìÒXR¬µ´XPx«WcucÏÍÅÏs>bâTsT>æÍsuÏdd>Åcu>NöcfT>ÅcKæÑc>CcD>ÐÅæãt>T>c>>G>äÅÍT>>N>~sK>>p>W>ÏÍªa>Ít>s>>@>>ÐT>Ít>çc>>N>}>>N>T>>çT>Ït>>sæ¬a>s>>>t>T>q>T>¬ãæÏua>>N>~sr¬Ít>>åÍT>>>G>N>>uT>G>>ÅN>ÏT>>}>Åªp>>p>WÏÍ¬Åa>>N>~WN>>¬ÍtucTåÍcãTNsÍtHUoÐÅaEæÏÅtÍÒrÅ4ÏÍ¬qNÀuêÒgèXRXêÊgOåÍcãT>N>uN>ÍÏt>ÏÍsuTM>T>>ÅÍãTK>sT>sÏT>T>äÅtu>uÅÏsäT>>ÅÍrÅÏͧ¯²«µ¦aLTL>uÅÏæÅäÅÍcT¹§´«¯¦at>uãaHÈTçÅc>uN¬WTÅÏåa>pH¬§¯·«¯³¦ÍtuÑcCsÕtciHWÏtPTLÅÏÍ¬ÍÏTuuÏtPäT@ÅsãT#ÅcæuTTaÍuÈÍTMÑc>Cæ¬ÍÏtuÅbfT@t>TuNªÏtMÈT>ÅæÏcTpWÏÍsuT>T>K>>>ÅçÅc>¬§²¯¸¯®×Ŧ-Ååa>N>T>>ÀæåÍÏt>æÅT>äT>Íc>>ÐÅæÅ6>T>c>ÐÅa>>E>såÅta>T>WÂÏpTåÅt>u>N>¬Íta>æÅa>áÅÏt4>>>sL>~rÅa>ÀÍt>t>Ta>E>æÅÏtB>ÏÍææÅÈt>ÍsæåÍc>ãTN>åc>Gc>uT>ÏçT>@c>æÍt>s>TL>a>T>Åa>Åªa>T>¬WÅuNãTcÏÍczTs@NKUTæÅ¬ÍtuÏÅdcÍtucbäTI>ÅäÅæÅcaN~sT>@oKsiHpT>ÏTLÏÍãÍåaN>ÏÍuNuTT>LÅÏæÅÅa>>ÅÍt>>a>L>s>æÅsu>N>>sçÍc>T>>æs>N>>>uÒpT>>UoÐÅeqäÀWÏÍÍcN>}>WH>>Ñc>C>ÐÅTa>U>ÍT>K>>ÅÒdN>æu>æÍe¬§T>L>t>a>T¦W>TL>¬§¶¸°®¦ÍÏæÀäT0ÅæaÍªÍtåaczTcccsKÐÅpsÏtCTKÍÐÅaÅuÆÀsÅÏÍtd>NæÅ¹WÅçaåÐÅa>ÅäTK>sTÅcs>ÀaL>cÑc>CäT0ÅT>ÅsJ~TsuNK>Åc}ÍæÍÏÅÍWæÍÅÏæÅätªàTN>ÅTæsT>c¬ÍtnJfT>ÏÅsaT¬aÍu.ªÍÏÅÍsJ~TpTTsçcTa~uæa@uâtWTusuTÐ

Page 179

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯µ·½atusecpN#ÅgRRXËXÔʸÍÏæÀuuN>ÍdÅÏÍt>åæcsWæÅ¬ÍÏÅÍÏÅc>WN>ÑÁÏÏÍpNT>ÅçTsK>ÏÍÑcC>ÐÅäT>@>Åc>>G>æÍc>>¦Ít>äT>a>>Èt>Í4>>æÅÐÅuI>spN>>yT>L>>>æp>>äT>>>ÅÍäT>c>M>>ªT>t>>pNTÅW>ÅæÏss>ŦTL>tæÆtH>Eça>ÐäÅc>ª§aÍt>åaN>ÏäT0Åsa>ÍcT>æuT0Åu¬aL>>>åa>L>ÀäÅÍc>T>c>M>D>sc>GW>GâT>c>s¬a>L>>>ÑT>L>T>sc>}>Íc>GæÍæ§c>N>D>suTÏtªåaÅÏsuHTUNcra¬aLLuWÅaÅÏåaLÅtsaLqçc}ÍçTMJKsDt>TsÅÏäT>N>N>×T>K>ÅªaL>@>uäæcN>sÆÀÐÅÅÏTM>Àæa>LL>uçÏæÀkKÅÏT>M>NT>uÅaÍtåas>TªåÐTçTN>ÍæuNçt>säT@ÅäaN>@æTMT>ÅçÏæÀkKçÅcät>ϯµT¯kKp~TuLE¯µÍaXJTaÅtuöÏduT¯³±dNÀÏÅcÅqÏ¬aLuqÅÏuT>>×t>>¯³±T>>>>>N>>J>>>äÅÏa>>¬WÅWN>>>J>>T>>uL>>>E>>sµæT>>N>>>ÍuL>>E>>s>¯®sªa>>T>>suJEäT>K¯¯æ´sÀÏÍ¬a>@I>pTsuT>MLsÅÏÏt>Ítunt>ÑcC>¬aÍc>Kuc¬aN@qÅtÍtçtsÅÏsKãtåÍcaLJ4ÐÐÅrcÅæuNãÏÍssÏÏTéXæÅWæÍÅÏÍtaTsÅÍÈÁcsIÀäæaÍcuâTÍÅÏuNÑcC ÏæÍÏÍãT}LÏÍâÅQrÅæÍtuuçæÐÅäÍt>.fcÏT>ssoLÅÑc>CäÍt.ÏT>IÅÏT>s¬aÅt>W>>>Åc>>T>>ÀÑc>>C>>¸a>ÅÏu>fN>>åæa>Åæq>a>c>>T>>ÅÏæÅÍt>>uuÅa>>çæÏÍs>>Àæ*ÅtäÅsçÅc¸W>NçcsÅc>IÈT>TNÐÅc>ÀãTãT}L>ÏÍ¬§¯µsÀ¦½uT.uÅÏÍtæÅªaÅÏbÅÏÍt ÏæÍÏÍdNÑcC¬ÍTMqÅt>tåÅÏÏÍÅÏÍtäT½-TNtUHÐÅäT>¸aÍuc>TäT>LN>KÅæÅsÏT>su>Næa>ÍWænT>ÍÅcÅÏT>LÏÍu>N>ÐÅÅaa>ÍuäÅa>L>G>t>åÅÏÏÍÅÏÍt>äT>ät>ªWÅuE>ÅæäT>>u>N>iH>¬ÒT>räÅa>L>G>t>ÅÏuNTÍcNuqNKAæÅeäÀÐÅ¬Ídc>uÏæÍdopÑcCsuTÏÍª§¯¯¸¯®t¦UHÐÅt¬äaa>NMWK>Nsuªa>ÍuæÅWÍsÅÏäTLsJ>äaÅcçÅc>æaLçæcN>scsTÏÍpT>4KçæÏsæªWÅÑcC>suNäT>crcÀ°°ª¯·ÈTÀÏÍT>Nr¬ÍtåaæÅÐÅÈtÍ4KdNâæÅÏT¶°´½´µjÊeRtssuLNÐçtÍtÏasTÐÅæftatÐÅæªÍtWæÐÅ¸WGãÅcÅsaæÅatæªãÐT>öÏd>ÅÏtãT>æªqÍWc>ÅÏt>æqL>ÅaN>qN>D>uÅt>ÐÅæªt>äæc>NqÍäT>@>ätEJ>ÅÏtsäÀsq>LWLE>æªaL>ÅtáÏT>ÅÏt>suTÀsqÍWc>æ¬ÍtuÅt>Wc¬WTaLÅtWcäTMpTkNKtÐÅæaÅt

Page 180

ZZZLUDQFDWKROLFFRPpNTÅÏÍâtÏÑcC¯¶®éxÔçXOÊÔÒÖgGTsuT>tåTT>MÀÈT>sqNÅÍu>¬aL>ÈæT>G>ÏT>ÏæÍTWN>A>æÍetæÑc>CWG>T>>æÏsæÏÅÏæÅªa>>ÀsN>T>C>>ÅsÑc>C>ät>T>>Åa>t>uäT>N>>sT>ÏÏÍet>>æåÍc>uEsÆtåaLtoäÅtLsæÅ¬aÍuTMÀsçcN}K@çTTtätÏâTKÅÏÍ¬ãÍt.æa@>ÒÐÏÅÅÏo>cT>a>LuÏT>WN>A>æÍrÅçæÏc>ÍÏÅÍs'TA>æçæT>WT>ÏÏͬÍcN}ÏÅcçc}ÍsTcÐuIæÅsa>usçÅåüÅæT>M>L>qN>L>>mN>~t>ät>ÏâT>K>ÅÏÍÅÏÑc>C>W>N>A>>Ít>ãÐc>ÅãTssWÅu>ªÍÏÅÍÏÅcT>MT>cT>ÑÁÏÏÍUJÅsæÅãT>¬WÅât>åüÅæÍÅÍW>>aNTN>¬aLuçc>NqNK>AæÈæTB>WNEt>oÍÏtÏÍæaL>ucIªa>ÐußcäÅc}>ͬqNLâTÍäTÅÍâtÏÍÅÏæÅsÍt>E~ÐÅe>¬åaÀÐT>ÀÏÍæÅãT>a>L>uc>ÎuI>uI>ÅÏät>ÏãT>T>t>sçÏT>4>æÅ¬¬¬Tt>æNJ>N>ªÑTÏa>ÀªÆt>HE>ªT>Lt>ªÑc>CT>#ÀÏÍ¸aÅåa>kK>çÅsTT>ÏÍsK>aL>ÅÍtM>rd}>TÅÏçc>}Íg>T>ÍcN>uWÍÏÍÅÏÏTI>ÅsW>æÅaE>uK¬§¯±¸¯¦¬§¯³¸¯¦ÍtsDtæÅ¬ÍÏÅÍÏtBc>GåÍÐTåÅcKsd>NÑcCªaÏuÅcWT>INCLsuT>}LWÅs>T>>_N>>>æa>>æÅa>a>>Íc>>Æt>J>>A>T>>K>s>ÅÏu>N>>4>K>>Åa>>¸a>L>>u×æc>ÅÏnt>@>ÅÏãÍc>æÅæWÅÉÏÅæ4>>æÅæÅÑa>H>ÅËæÏçT>C>ÏÍæu>>N>ãT>N>æöc>>ÏÍ¬§±´¸°¦æacN>aN>KE>äTT>LÒÐcÀWM>s_N>uN>qÅsTK>ÐÅocæªa>NL>st¸a>Lu¬§±¶¸°¦WTaNÅtÅÏÑaHÅËæÏçTC¬a>L>u¿T>G>ÅÅa>ãpÅçÍc>æÈÅd>>>E>kT>~UT>ÏÍÅÏâæÅfH>æÅ²æ±çT>M>T>ÏÍsÅÏÍÅÐÏÍTYJ>oæWÅåÅcK>æÅT§WT>ÏÍåac>ÎuTÅW>NÏÍãæÍc>Gs¦T>Lt>¬scÈÏt~çc~T_NuNãTssWÅuÀådE¬aÍuTGW@uaEÏÍcuJW@ÐTæst>sÅÏÍÅcÅæsTUJC>ÒÐÏÅÐÅaLuàTGÅr>ÅÐÅaEÑcCsu>~åbÅêtÍÏt>aÍtåÍT>ÅäÅaÐsäT>LT>itsÅÏTL>tæÑcC>rÏaM>L¬ÍÐTuät>KLÏæÑcCW@ÐTTÆTrÅ¬aLuW~åTÍÅÍcÅcÏÍsWÅÑcCqÐTæaLÍuÏÅcsÑaHÅËæÏæaL>uTÍ×TK>ÅuTK¬a>TuäTTkæT>mcEæäT@>TÅcK>ÍdsTLt>åÍT>>>ÅrÏa>M>L>pT>H>ÏÍsu>T>}>L>et>æÑc>C>ssçÍT>K>>>ÅäÀæÍt>uåÍÅÍoc>çc>N>>Ís>ÅÏÅa>>ãåa>>c>>Ña>>H>>ÅËæÏssK>>¸Ít>>uåÍÅÍs>K>>soL>>Åa>>åÍÅÍa>>Ít>>¬§±¯¸²¦aLGu

Page 181

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯¶¯½atusecpN#ÅéÊgÒëÖgGÐÅsuK>ªÍtuåa>ÍåcNG>æTN>TLäT>ÅÍÏÍsÏt>CTK>æÅ¬WÅâæÅcG>ÑcCed>yT>T>t>çÅc>s>ÀT>Å¬§¯¯«¯¸³¦WÅ×T>K>>Åe>N>yÏªÍÏÅÍuc>åÍc>ÊæÐrÅçÏT>äT>K>>Òt>c>>ãÅÏÍÑc>C>T>åÅc>K>Ít>st>sät>Ïa>ÍäT>@>s>WÅrÅa>T>uWN>K>ÅsãtäT>NÏÍät>ÏçT>M>ÍÐÅsKN>D>ÈÅd>E>æÈTÀ¸a>t>uæÅ¬a>LL>uWc>uN>s¸a>L>uc>ræÏÅÏUJ>>C>a>E>æa>Ít>äT>K>>N>J>àÅæÏÏÍâÍossK>æa>N>>ÏuÏt>M>ÑcCsu>æTa>aN>TÅt>TM>æT>c>sæa>ÍÏæÀäæcN>Tst>ÏÍÅÏäTB>csuK>æÑcC>s-ÏæÀuÍT>s¸c}>ÍâT>o¬§¯³¸³¦a>>GN>äT>@ÅÐÅu>BE>c>æÅsTéÅa>À×TÍÍtÐÅrÏaMLcÅcÏÍaTæaLuÅaÐftÏæÑcCÏTrÅaÍtuÅaÐTLt¹ÍcÍT>ML>@N>ÅÍtM>çTs>ÅÏc}>ÍuA>uLd>}>TsÍt>ÑcC>rÅéT>TM>æ¬§°·¸³¦a>LL>¬§µ«¯¸´¦aÍcuâtF@åayTWasäT@ÅÐÅcGµsatucGåÍÐÅæÍåÏTæÍTMÀuTN>JWaÏÍæåc>GåÍÐÅæÍçÅstK>ÏÍeNyÏæc>G4æÅäÅt>LsÑcC>UNcra>åaÍät>ÏâT>KÅÏÍqçc>}>ÍçTM>>NA>>s>Å¬Ít>uåa>ÍåaÀÍc>_N>u>N>ãTs>ssæ§¶¦e>N>J>N>ª§µ¸´¦äT>G>>N>>Å¸a>L>uUJ>T>>M>ÀsÅÏT>st>fN>T>>K>T>t>sa>t>uäÅtL>s¬s½WÅÑc>CäÍc>Òt>ÅcuL>E>srÅTÀ¬§a>E>s³¶¸µÆTÐŦet>Ót>Aät¬¬¬¸a>tuåa>ÍqÏTL>ÏÍåc>TÏÍe>NJ>NÏT>cäÍÏÅb>s>~çÅcT>Lt>ææÅâT>¬§¯²¸¶¦aÍT>>c>äT>@ÅÍd>ÅÏT>L>t>æÑcC>a>Ås>c>bÅÏÅa>ãåc>T>pÅsa>a>NL>ÑcC¬qNLWÅÍÍTÅÏÈÏT>rÅWÅsTÍt>uåÍTcätÏçt>ÐÅªeNyÏªÑcC¬WÅãÍTTÅÍÏÅÍWNtscªWÅäÀWaÏÍsIJWNTNJÏÅb}TNLixëÖgGäTc>äÐÅt>sWÅçt>s>ÑcC>æet>äÍÅÍÏÅc>qÏTL>ÏÍT>t>çTu>Åt>ÍÐÅuI>çc@>NWN>KÅæÅÍæÏufN>ätÏâT>KÅÆT>scæWÅäT>c@>âtÏet>¬ÍtjGÐÅu~c}ÍqNJ>ÏæÅçÅÏtÐÅaEuæÍtuaNs>c¯³ÑcCãTqÍdTÆT>TaTuÑcCc>ÐsWN>rÅTtÏt>DL>ÍtærÅT¬WÅUT>æÅãT°¶T>¯´çTMT>ÏÍ¬WN>æÅäÅtLs¬WÅçc}ÍÏæÀÍT>æÍäÀÐÅuIçTM>TTÏT¬aa>etsÅÏfTTa>LæÏTÅÏgqetªåc>ÏÍæa>ÍuTG>§¯®«¯¸±¦aE>åÐÅæÏÍÏTLÏÍÅÏut>JE>ÑcCªst>.¬§¯®«¶¸¯²¦aÍuTGÅÏçc}ÍÅÏÑcC>u~TA>ÅÏT>N>çTM>Ta>ÍªTM>>ÅâtÏªet>sÍcc>IäÅt>uçÅsD'çÅc>suTÏbsÐTNqÑcC>saÍuäT@ãTKWÍT>Tt¬WNÏt>rÅTÅ¬aÍuisaT>uÏÍÍtÑc>ÅaçÍc>suT>ÐtÑt>NJ>NÏt>itæÅ¬åÍt>.áÏÍÅÏäT>c@>çt

Page 182

ZZZLUDQFDWKROLFFRPpNTÅÏÍâtÏÑcC¯¶°ât>>H>æÅÍd>a>L>t>I>N>pK>>æa>c>æÅÐÅsc>u>Åc>ÐÅsI>J>ªW>>N>c>T>sc>D>ÅÏÅa>WÅsK>>>a>>æÅa>>>_N>>>>>sÍt>>>rÅa>>>åÍT>>>>>c>>p>N>>yÅc>>>Åãt>>s>sÅa>>ãT>>>N>>>¬ÍÍc>>aÍuäT@f>hNpN#ÅÏÅa>cÅÏÍtÑc>CqNJÏæÅkK>ãT}>LÏÍ¬§±´«±²¸¯®×Ŧ¸WEcsæÐÅsaN>TÀT>Kªd>d>äÅÏÍÅcçÅ¸WG>äT@>aªs>T>cÑc>Cªa>W>sT>ät>æ¬aÏæÀäT0Åæat>L@ÅÏÈÏT>@ãräTÐÐÅT>MÅsÍc>ÏTN>ÅTKäT>NÐÅÅaªâæÅãT>ÅÏÍæ¬dNTssITLªÍÅÍäT@aÅÏÑaHÅËæÏsraÍÅÍÈÍTMäT@ÅcÆtJHÅßÏTçÅaÅcät>LÅe¬Ít>.cT>ÅÏäT@>ÅçTM>ÍäT0Åh>sI>JªWÅb>}àc>NäT>@ÅæT>äTN>ÅÏäÀpK$WTdN>TæTäÅÏas>aNMuäÅÍc>TäÍccut>saNL>uäTÅÅÏÅa>säTL>K>ªWTq>NÅt>ÈT#_N>u>N>aæÅa>hNh>s-ÏÅÍÍT>H>ÅsIJ>ªqN>Åa>¬§¯¯«µ¸¯³×Ŧ¬dNäT@ÅTTåa>ÈtÍåa>LÅt>ÐÅªâTK>ÅãæÍWK>ÏÍUNc>raa>ÏuÒtset>çÅa~æäTG>N>ÅªetªÑc>C>åcT>TÅ¬åa>@ÏT>I>ÅTM>Åât>ÏÑcC>ªÍÏÅb}>et>çTçT>ÏÍÅÏTMÀæÍcNuu@NTMÀÐÅæåÍtTMÀÐÅfNãrÅ¬ãäTÍT½aLuTseNJN¬aLLmæÅÏäTÍtçTrcMTaLuÈtÍéÊgÒëÊÒxQ¯XPx¯ÖgGrÅuN¬aL>uWÅæÏªscÈÏt~u>NßÅcÅÏÍsÅÏuTÏT>ÍtåtNspN>#ÅcÆT>>ÅaT>a>L>>æÅßÅc>ÅÏÍsuT>¬Ít>äÅÍc>T>ÐÅocçÅc>Ït>>æçdc>åc>MTLtÍÏt>ÏÍUJCrÅæat>u?LTKÍt>ÍTÅTWc>suJNsa>LuT>¬aLL>ÐÅÑcCæaÏÅb}uNçTçT>ÏÍTTWÅãÐçc@NäTÐrcT>çÅcTÅ¬aLuàa~qUuIÏTÏÍeæaL>uäæÐtuTcÅa>ÅÅÍtMcN>DuAåcT>¬WÅsÍrŬÍtuÊÒxQëÖgGæÑcCéTTTLtpN#Å½aLuÆTÅÏt>CLÅäTÅÍnCLTæ½WÅßÍTAorÅTÀsa>>>L>>N>>>u>u>>>N>>>suT>>>}>>>L>>>¬a>>>ÍuÏÅc>>>T>>>oÏÍu>>>N>>>T>>>äT>>@>>>C>>>ÅæÏÏÍÅÏÅÍt>>>M>>>qT>>>>K>>>T>>>>À¸a>>>>c>>>u>æa>>>>L>>>u>Íc>>>T>>>>åÍÐÅæÍçt>>>>sæÏa>>>>L>>>>L>>>u>ác>>>ÅÏæÅW>T>>>K>>>>ÈTNäTL½-æc>sÍdÅaæÅa¸aÍu`T>ÑcCätEKæ½a>NLácÅca>NÅtuÏÍçdNÀaa>MsTªu}>Åæs>TÍtÍTc>rÅqÏuJªrÅÍt>æT¬WÅtÍduÅÍæT>

Page 183

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯¶±½atusecpN#ŪWGur>ÅÍt>MåÏT>ÏÍst>rÅsæ¬WÅuN>J>ÅTK>ÐÅuI>¬aÐus>cu>NßÅc>ŬÍÅÍaÅttÅÏuNæÅåÍÐÅæÍäÀÐÅÅcÐªutcÅätEKcÆTÏÅÉÅcN6c>bçÅcäÅÏÅaT0Å×T>KÅiHæat>uaaTu>NäTLKÍc>ÀãTÏÍÏÍäTCN>¸aL>uÒT@>ÅtjG>soKryT>ÏtB>dN>T#ÀÏÍÍtær>ÅT¬aT>uuTrÅTsÍtÑcCTÅ¬aTçæqNJ>cIsTÍtåÍÏÅbätEKc>utcÅçÅÍtMUJ¸Ít>a>Åt>æÅT>c>ÀsT>sa>>a>ât>çæssÍÏÅÍa>Íc>åa>n>>J>u>N>ssT>>>J>æÅÍa>uLN}LYTÏTrÅcÅcÏÍÑcCWæTHsatuTsTLt¬dc½utuÅcçTT¬×TKÅäaÏæÍuLEWÅÍuÅtuKMrT-t@ÅÏtçTTcÅ¬ÍÏæÀaÅtÏTsäTN>T>ÑÁÏÏÍÅÍtM>ªÍtu>pTÅÍt>MWT>Na>Ïuu>Nçc>N}>>ÍäTÐsuT>}L>¸aLkCÅÏkTæäTcWÅÍcDÏÍÑcC½aN>usâTÍ¸acuuNæ¬aÀusuN>TÅ¬ÍÏæÀÍÏÅæçÅsczæa>N@>cÅÏäÀWÅÍWÍÏÍçc>N@>KsÑc>Cät>EK>e½qtLåÍcTNM-ÅcÏasçÅsTNTÀ½ÏtC¬ÏÅb}äÀßÏÍÅÏÈcN@K¸atuæÅæÏsæÏÍtsc>%rc>ÀT>ÑcC>ät>EK>ÍæÏuæc>Ít>ÏTUc>E>ÏÍÅÍt>MsuL>N>ÏÍÊÏTsT>T>ÐÅÍcæc>ÅÏsK>H>säÀÐÅeÅÍtM>¬Ít>uçæÒd>Fsc>>L>säTK>ªÍt>uÏÍsuÍcçTc>æÍTÅuT>MLÍÏtÏÍça>ÍcÑcC>ätEK>UJÏÍ¬ÍtUæ¸Ít>u¬ÍturyTdNæÅsJNærÅsæaLducÅÏTMÀæÅæaÐuÊtªaÅs@fÀsJEÏTLæp~ÅÍÏtÏÍät½ÍÅÍ_>NztÅÏÈæTG>âT4>ÏÍæsT@>caH>æÍrÅäÅtust}>nJC>ut>ªÑc>C>åT>L>¬WÅåa>Ðt>ÀaL>t>usÅÏs>ÀâT>rÅT>a>ÅåÍc>Èt>I>ÑTÅTTçt@ãT}>LÏÍÍtfTçTCssuTÐ¬d>NNTdNsKT>WTNªWÅuÅc¬dN>Åcc>æT>M>ÍsI>J>eæÅcçT>M>TsT>ÀçÅ¸a>Åu4>T>ãTßc>äÀÐÅªÍc>uuaT>äÍt>qTçT>ÂÏT>Å¬ÍæÏuæÅâT>ÍWc>ssa>ÍuäT>@Ñc>C>u>NW0d>ãÅT>æaL>uWT>N>çæsu>NäÍc>âT>ÍçT>s¬a>L>U>ÅÏWHN>H>`J>sc>%ÑcC>æÍc>N/æaLuÏÅaN>ÅÏÒÅsDTÅc>ÐWÅfuTÏÑc>CçÅcÑæc>ÐÅæÀTÅ¬aÅt>uÑæc¬a@uÈT#çaNÅTÐÅÅÏæÅuNã½WTæÅçÍÅÐÀ¬åas>ryToäÅt>LsªÍtc>aHÏÍÅa>ÅäTK>ÐÅÅÍtMªeIc>ÍtåTLUÏÍsuT>}Læa>TuWTæÅªuN>pTHÏÍ½WÅçc>}ÍesÐT>æÅTÀcåÍÅÍæÅs>ÒÍT>Ås>ÒÅsK>H>ÐÅfT>ÍªÍt>uÊÏT>ft>WT>N>äa>T>ÏãT>#ÅsçÅc>¬aTuTÏöcÐÅæåaÀäæcNu}LÐÅTWÅÍqNytoiH¬WÅXPxëÖgGçÅåadcãTHäÅÍcTäTNÐÅÑcC¬aL>TLtpN#ÅcqTçTåcMÐÅuIÊæÐrÅu>Ns>ÅÏÍtu>}>>ÅææÍt>äT>0ÅsWÅu>4>æÅæWÅc>G>¯°äÀçt>}>L>>æÅ¬ÍÏÅÍ

Page 184

ZZZLUDQFDWKROLFFRPpNTÅÏÍâtÏÑcC¯¶²æÅÏTLÏÍ¬a>Ðußcu>NcÅc>ÏÍqäT>ÐsäÅÍcTc>Ta>LTd>NæÅT>ÅªaLuãÅW>ÅÏæÅu>NsçÍc>T>çT>MT>siH>såÍÅÍÏÅcÅÏçc>}>Íd>NÀÏÅc>ÅWN>A>pN>#ŬpN#Ååa>L>täT>K>ªWÅTL>tæÅWL>n>¬åaÍT>æÅÐÅc}>ÍÍcT>äÀT>æÍt.uåÏTæÍçc>}ÍÐÅeuI>ÅÏT>sL>~¬aL>uræÏÅÏUJ>CWN>A>æÍrÅçÏÅt>K>uT>ŬÍtuäTT.äT0ÅcËtzæTTMÀãtMGæqNLåT}æÅsÑcCät>EK¸Íc>uâÅQryT>WtÍÏt>ÏÍaTsÍt>ÍcTäÀn>cÐÅÑcC>rÅÑcCçÅcsWÅc}ÍÍcTäTKqÐT>½WGÅÏrÅsåÏTÏÍacsÍcåÏTÅTcÀsT>TL>tªa>LuWT>NÑc>CsuT>ÏÍ¬ÍtsK>IÍÏÅæT>aL>uqÅcÅÏäT>IÅäÀªsGÐæÏ4æÅ¬ÍtuTNJaÏXTftâdL>ÏÍuNÏÍT6cbTæÍæÏuuN¬ÍÏæÀäT0ÅæaÍæÅ¬ÍæÍuÑcCÐÅckcÍt.uWÅÏæÅuNsc}ÍÍcTuNsçÍc>TqÐT>aÍuÏÅc>äÅÍcTäT>aÍc>ÅcÏÍÅÏÍtu>NÏT>rcÀÏÍu>æÏtsçaNP4L¬WÅaæÅa>¸aT@uÅÏÑcCäTK>@sWÅÍt.uWÅÏæÅpT>K>E>sWÅu>N>æÑc>C>>äT>N>çt>}>>G>rc>ÀÏÍæa>L>äT>>N>ÅÏuT>I>a>Åt>uq>qÏuJÑcC>¬åÍáÅÏtÅc>äÅaL>Gt>¬¬¬½çÏÅÍuWæÍÅcTt>c>ätE>K¸Ít>uuNsçÍcT>ncÐÅTÅªaT>uuTÍtfHÏÍs>TqNJE>äTuN>itªfT>NT>M>N>B>E>>ÐÅu>N>sÍt>u>>Ít>ÏÅa>>Å¬Íc>>um@>ÅÏWH>N>>H>a>T>Ít>>.uW>>ÅÏæÅÅÏuNT>WTÏrc>MsWT>L>ÅÏÍæ¬aTT>MÀrc>Ma>TW>TÅªÍc>uWÅtÏÍ¬WTLÐTäÅtuq%TLt>ªaTWÍu>NsaÅt>TÍcm@ÅÏäÀÈÏa>ÑcC¬WÅa>WÅÍtM>¬WÅftÍTÅTWÏÍæpTuTÏÅÏÍªpTÏÅÍäT0ÅePxyÖgGvwäT@ÅßÅc>ÅÏÍsuTÀÐÅeI>N¬a>NT>ÑcCÅÏæÅu>NsçÐæÏT>¬ÍtätE>KæÅãT>æÅ¬ÍtçÍTg>ätEK¬Ít>æÅåaÐÅcéT>aaãTrÅ¬a>ÍcIU>EÏTrÅÐÅaÍt>¬ÍcumN~tÅÏæÅutssÍtuTÑcCªWÐæWcªÍtWGJWtuaL>~çæÏsÍt>>çÍc>æÅªÍt>sÅÍc>ÏT>rÅsqÒÍt>ªÍt>c>N}>N>T>oc>>sæÅsTrÅçÅcdNæ¬aTåÍtuÅÏæât>F@sTÏÍçtJTæaTåa>N)sTrITÏÍuÅϪÍÅÐÀçÅtÏÍuaÐªÍtãÐfÅcsÀ¬aL>N@LÈTNT>ât~æTácKdNW@>sÍtåa@æWÐåc>MçæÏc>utC>fT>M@>ÏçÐÅTÅªÍt>äÅt>aL>c¬Ít>TÏÍæÍT>çt>JÏÍ¬auåaÍÒÅstÆTÀ

Page 185

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯¶³½atusecpN#ű±±ÔÊxÊìÒg¬ÍÏÅÍçÅåaLrÍsaLGufTÅcKæ¬aN@uÍTcÈÏaTæÍÐußcaLJæÅsT#ÀÐÅæÍÅÍuäTc>aTTÍT>aLÏÍsG>NæqIsät>¬WÅata>LJsuT>NÅT>ÏÍÏÍW~s×æcsKÐÅfN>ÏTNÅueÍcuÆT>ÅÒÅsNæÏæÍtsct>äÍÅÍÏtÍsÐÅt>N>s>æÅ¬ÍtÏt>C>L>ÅuÅÎÏt>ss>I>JÍc>N>}>åa>ÍT>ÅÏäÅc>}>ÍWÅt>u.æÅ¬Íc>uTM>>T>4>L>K>¬W>ÅÍuÅÏrÅÒÍt>æÍt>>rÎczT>ät>a>Àu.ft>ut>hT>LäÀÐÅaE>ªWGuÅÏÍt>cD>cÀÏÍæÅªåT>¬aa>ÒtäÅc>}Ís>æaT>/WTW>Åtu¬aÍtåaÒtTsKs¬ÍtâÅaâTÍâT>rÅT¬ÍcuÍTÅÅÏcÅrÅçæçt>WNAu}T>YLæWNÏÍæÅÐÅÍÏÅÍWyc>u>ssa>N>c>uÍt>>ÐÅåÐT>¬Ít>åa>a>äÍÐW@>âT>ÏÍÅÏæÅeI>>N>uTKÅäTG>TÈtIX>TæÅu@LÏtT>ÍæÅa~Wt@¬a>Loc$ÅÏæÅæÍcN}>ÍÅcÅ¬auæÅÅc>Ð¬a>Ít>p>yT>ãÅc>>ÅæÅçÅc>>fT>>æÍ¬a>>L>>ÅÍWæÍÅÏæÅT>>>æÏÏÍfT>}>>T>>K>>ÍÏt>c>sT>K>A>fÅÏT>I>K>T>>d>c>¬a>Ít>kJ>C>çæWÅa>~ÐÅs>K>æÍt>>çc>sJ>N>g>çæÏauc}ÍauWæÍuTsuT}LæªÍÐu.ßcÈTÍãÍccW@æÍcu.¬ÍtuLNÅgæÅätÍcÆTæű±±[eÔÒoKs>ÐTN>u>c>Å¬a>Ít>pyT>ãÅc>ÅfÅc>qÍt>u>a>sc>zT>g>sT>#ÀÐŪaaufKÅdæÅWÅc>ÅäTÐÏÍcÅu¬Ítc>zTÑcCªWÅÍua>sÐTNªWÅÍTsa>aN>LuªÈÏT>N>LçT>ÏÍçæÏcuT>aN>~çÅcut>æW>uäa>ÅÏbÐÅa>Estçt>sau.s>HN>ÍYLæãa>ÀªsJ>at>usT>c>ÆÅtÐÅsu>W>ÐçÅa~ÏÍÍTÅuåÅÏsa>LJçT>MTT>ÍtL>@uÅtsäÀÐÅp>æ½åauªÆt>¸aNÏuæÍt>ÍÏtÏÍÍtåÍcIW~cÐtLæWÏuæÅâTÍsÍtåa>fÅcÅqÅdsuAsuTªÍtoK>âT>ÍusuT>}L>Ítåa>sT>LæÅÒæÏ¬a>a_N>ztæÅsfT>ådN>}ÅäÅc}>ÍpI>@>äÍc>p¬a>N>ÏuåÅÏÐÅätE>K>æät>E>K>âdL>æc>Ít>sJ>K>rÅd>Ïa>NJ>-ÅcäÅc>}>ÍäÍc>Ít>Lt>¸WG>usÍt>åa>N>L>uA>ÏT>o¬Ít>æÅWN>A>>ÐÅudâÅQÍt>ÐÅT>æÍc>>c>c>I>G>âTÏÍãÅa>sÍt>>çÍÅt>Tg>æÅ¬WÅåa>L>L>Ít>Lt>ÈTT>tssæÅa>Ta>TsWÅçÏt>CT>Kd>NsK>æW>s4K>¸WGuæÅ¬a>LXTp>JE>æÅc>D>ÐÅ¬Ít>u@>>c>ÅÏÅa>c>æWc>uqN>K>A>Wc>sÍtåÍc>ÈÍT>u>@>¬WÏaTÆtªWÏuTsaTuæWGuäTLccæªÍtWæßÅ

Page 186

ZZZLUDQFDWKROLFFRPpNTÅÏÍâtÏÑcC¯¶´±±±xePyOªu}J>~t>qT>fÅa>æT>@>t>æc>>K>q>Ït>sæ¬åÍt>>ÏT>ÏÒt>s@>N>K>oäæa>ÍÏÅÍätE>K>a>N>T>UÅt>¸aL>>G>uæa>Ít>T>LÀæÅåÍc>@>çT>M>>@>æåÍÏtæc>çT>M>K>@>æaN@unK>eGæãÅÏÀªW@uc>aEu>TæWÏuÅc>~sTML>ÑcCTÅÍc>uåaçcäÅcsaLt}qsaLÅtuutaÍcuåT}qssKÍtT>MÐW@>psf>KI>çT>M>@äÀT>sa>Nc>urÅÐÅauu>T>Au>æaT>sæªÍÏÅb>}>ãÅc>>ÅäÅc>}>Íåa>N>H>sT>>Íc>uÏÅÍÅæÅÏÍt>ªÓt>A>s¬a>d>uK>I>>>sc>zWaªäÍcoK>¸ÍtpK>pÅæÅ¬ÍÐÅaL>NåÅÏÅtÍa>TH>cTsiH>sÍtsT>HK>ÅÒcD¬äÍÅÍçÏTWÍªäÍcWscTrÅss¬auæÅWTXTUJ>ÅæÍÏæÀu.äTNsÅÏçæsNLçTͪTÍ4ÏÍ¬Íc>N}>ãÅÏÀT>IW>Åtu>.sÍtuT>Eg>æÅsIJ>Ít>ÏÅÍTæT>ÍqÅcsWÅÍWæÍåT¬a>ufTM>Täa>ÏtÏt>XTp>KrÅªåa>âT>ÏÍTæåÍT>>ÅåÅtæ¬aLc>N>GæaÅt>ÅÏäÀæa>LÐT>ÅÏTN>ÅTÈÅÏt>ÑaH>6ÏTt>æÍæÏsTC>dN>W@ÅÏÏTrÅTÍtu.ÈtÍæÅÐÅÅcWÅÍuæÅfT>TäÍÏæÀÏÍuuÐÅçÅciHqrÅsauäÀÐÅkT>fÅa>~r@rT>åÅc>KsÍt>jN>JÏa>H>ÀæÅuJN>J>sM>ät>aÍãT>#ÅçT>>æÏsc>>ÏÍa>T>s>>N>L>>ÏÍsäÀçT>sæÅq>>Ït>s¬a>>Åt>usæÅsa>>K>M>>G>u>TæÏtqNcçÅcuæÍspTÏTL>ÏÍTÍtÆÀÍÏÅæsaLoKutJG>sTÍtsTK¬aLoKfHTsa:ÔìÊgêÒXŪnTæÅsI>LÅÐÅÅa>ÅfT>}T>K>ÍT>ÅuTu>NâT>ÍsçæsuT>}L>ªcT>4K>sTÏTrÅsaLG>uÍtsâT4ÏÍTÅªaa>UEsÅbÏT>LÅÏu}@NKa>N~æTÏÍçc~TÍcrÅåT}æfLÐÅÑcC>saÍtåastsK¬WÅÏTÐT>æÅæc@NçtænJæWÅÍWæÍät>EK>sÍt>4>K>ª4>K>¬åa>æÅÏÅa>ÅæWÅa>~s>G>c>æåa>ÀäT>>NsçÅcçÍTÐWæÑcC>ªsTWÅUTfÅc>äÍtæÅåÅcK>TÀsaN>cæÅÐÅuN>suTÐTªWÅau>NK>ÅäÅaL>fÅcTM>ÅÏÏÍTT>ÏÍÏÍuaÐ¬a>ÐÏtpJE>æÍcI>mJäÍc>cIätªa>Íc>u.äTÅc>ÅÏæÅT>ÅcT>¬Ít>ÍÅÐÀçÅtÏÍæác>$c>ua>ÐutsrÅss>t¬aÅuåÅÏse¬ÍæcsTLTcCâTHÅssÍtåaÍÅÏsTçTMTtÏaHÀÅÏÍT>>c>>æÅsçÅsT>>4>æÅät>>E>K>>u0a>çT>>çc>M>>@>K>>ÐÅuI>ªa>>E>âT>>pM>Íæa>>WATMÀçæÍc¬Ít>åastäT>NNsæÍt>äÀcÐÑcCçTB>ÅsaLuuTT>LæçcsJN>×tc¸WG>usÍtÍTN>~u0aWæÍçT>sN~tsE>TCÐÅa>E¬aL>ÅÍuT>

Page 187

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯¶µ½atusecpN#ÅäÅÏÍÅc¬¬¬aNL>pKåÍÅÐÀäÅÍcaL>T¬¬¬aÏÅb}>ÏTLÅÏuta>æÈÍTæuÏæÏÍªWT>æÏWaNÅt>ÅÏäTHK>ÅäTÍçÏTt>INT¬¬¬a>NLI>çaus¬¬¬a>NTs>ÅÍWæÍÅÏçc}Íd>NfTÐÅs>bªq>TLçÏt>CLN>KÅÏæÅs@>NKªät>EKåÀ¸WG>æÍcÒc>Ksåa@ÔtæÅÏÍÃÃÃÃÃï³äcuæÏpTKªâtÏÑcC