Return to flip book view

اسناد و مباحثی درباره تاریخ کلیسای شرق- جلد اول

Page 1

uTçÎTLÆæÐTÐÎácèTN>J`ÐTçëÊeN

Page 2

çëÊeN°ågìX#RNdÔXêÔXÔÒyXëÒXPÊ½éÊxPyX½cG½eNìëÔiMÐg±[ÊêewXìÒR´¹¸»çXÔÒéÅePwéX#PÔÊvÕÒXROÊìhgìX#RN ZZZLUDQFDWKROLFFRP  

Page 3

ÍXÔeP[gQ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±weBLB-HDQ0DXULFH)LH\±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ågByXBgBìXB#BRBNB½çëÊtEB±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ÕXÅwGL±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±éXR!R#BÔÊÕÅëw PM±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±[RXBÔ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±yX#RNoX BëyeRLìXQBDMOD±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±éXRXXgÅìXQX±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±èxËXBRBxDBÊûÔhBæÔXBgXB±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±èBBʱ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±çëÊÖëXBxBOBRBBûÔhBæÔXBgBXBB±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ÒÊeJBÚxLBXÖëXBxOBR[BfÔÒÕʱ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±XQBxBJ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±èxBwNBÊYQBBçxBJB°ægBûÔhBBæÔXBgBXBB±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ìÔÊeRë[OBNìXBQX±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ëÊéXPBRDBXBëyÊeNBæÔXBgXB8BëÊXxB±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±gMÔXÒÔÒyÊeBNìXQÔXBgX±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ÔXXéÊgB!ëèëÒwNB#NB¯tXyÊeNBìXQBÔXgBX±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ÕëgÊXyÊeBNìXBQÔXgBX±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±eDBsRxBXwyDB"±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±yePÊgBëÍXXBDʱ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±eeBåXLBDʱ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±YÊgwN#BNëÒ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ÔXXyXgìXB#RN±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±yN!sRxXìX#RNwGN±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ågyXBgjXBRB8ű±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ågyXgìXX#RNìÔXOI±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ÂePBB#yBX#BwéXBRBx B-HDQ0DXULFH)LH\±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±tRÔÊdÔXBèëÒtE±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±y4eìXBgBÒêÔXBÔÒrRBLB(oXBPBëXBQBëÔ½çëÊ[OB#B±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±yXPBêāÊë±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±XgÒÒÊeI±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±XgÒiRX±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±XwBÊÔìXBgÒ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±êeXBwXBìXBgÒ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±yÊoXBP±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ØXy!R#BoXP±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±y!R#yxOoXP±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±gÒoXP±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±oXPÕÊêÒXKʱ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±×ëXBBB´¸¸°¯°°°²°³°´°µ°¶°·°¸±¯±±±²±³±´±µ±¶±·±¸²¯²¯²°²±²²²´³³³³³³³µ³¶´¯´¯´°´±´µ´¶´·µ°

Page 4

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±:gBÔÊgBt!BëyXBXPB±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ËXe½èëÒ[OB#±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±yXRÊgBJËxBÔXQ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±tRÔʱ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±éey!RB#ÕÊt±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±éey!R#±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ÔÊÕÅëw BPBMB±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±éXRXXéXÕÔÒXQÊgG±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±tRÔÊìXX#RN±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±tRÔÊwBÔe±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±uKégBgÊëÊìXQBÊgG±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±uDégBìXQBÊgG±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ÒxÔëy#éëg±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±tRBÔÊìÔÊeBRB±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±tRÔÊtÊX!Ò±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±XyxLBIìÊgBÕXÔÒ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±X!ÒgÅìXQX±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±uÒhRBégéXBX±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±uDB[XB±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±×XDBÊÕÊeBI±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± éXXB-HDQ0DXULFH)LH\±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ÖÔXìX#RN×g#½èxtE±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ÖÔXìX#RN×gB#ÕÊìÔXÅëÒXPBÊ½èÔXQtE%HUQDUG'XSX\±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±8ÔÒågìX#BRN×gB#°´5HQp/DYHQDQW±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±y!R#BìXgBCP°µ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ÔxXDBRÕÊyBXgBwxBCPs°¶5REHUW&DVSDU±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ìeQ-ÊXBÖëXxBORBìxBKB½u PBtE±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± weL±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±xBK:±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ÍXLB!BN±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±yXRÅìXQPgXXìX#RNrXG½uDtE)UDQFLV5LFKDUG±±±±±±±±±±±±yÔXéXBÕwÖeLBËXBìXBwOBg°´/XFLHQ/HJUDQG±±±±±±±±±±±±±±±±±éXBëePBÔÒyÔXÖeBLËXB±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±yXRÅìXQXÕgÒwìÒXPÊ°µ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±yxBgBB¬qʱ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±yXRÅqN"ìXBQXÕwyx¬Ë±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±yXPcR#ægBDwRXRB¬´wORO~±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±éÊÔÊeXB4ÊëcRB#BËXBLBÊ½ÍXBÊgBÊÕÊìÒëgB¬µwOBRBOB~±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±XwDL¬¶wOBRO~µ°µ³µ´µ´µ¶µ¶µ·µ¸¶°¶·¶¸·¯·³·¶¸¯¸±¸²¸µ¸¶¸¸°¯±°¯²°¯¶°±°°±°°±¶°²µ°²·°²·°³±°´·°µ°°µ°°µ²°µµ°µµ°µ·°¶¯°¶´

Page 5

´weLyÊÔxëÔxBëg BeRBvÊgXBPëcRB#BeRBOIBeRB¯eRBÔxÜxBNeBR½X"ÒwyXRx BeRë[ÊågeBRwÊg[XìXB#RNeBRhRëjPBgÅyXOéeBÒXPÊÕÊìÊwxO X[ÊyXP[g±ePPjBgÊÔcR#XePÔ8ÕågDÕÊìX#RN±uRX21eLByÊgéXëÒXOwÊÔÖÔXìXB#RNêÔXÔÒêeèX'ÊÍXBIXGëXeXyéÅgBcR#ÔxBë[ÊêeÕÖeLBÊÐëÔÍÔewÕXeBXsxueBPgXBçÊxvÊwÕXweLBvÊìXQÊÔÒ±eBXyXQBNyXOwéÅrgBÕÊgQÍÔXBwÂÒÔÊÒÒxëXìX#RNìÊgìeRÊww[ÊÒguRÊxyXÊwMNêÒxêeP#xsXQPwxoÊëÔÒËXvÊ±1ÕÊÒgËXvÊygIwîI[ëÒÕÊyXBwBxB¯ËXBBvÊìÊeBBÊÔÒ±[Êy!BRB#B8BÔxBÕÊyXBLBwxBOB BjRD±eBÊêeêÒÔëÅÒx8BEE"BvgBÔhÕÊyMwwRBiÔxéÊājRDBéX3xÊÔìë¯éÅhBRBBÊuëêxBMBXBdÔXBwÊgBÒxBêÒgBXBBìXB#BRBNBqëÊÔjRBeBÕwRBëXBÕÔxDBÕÊìgfBÒÍÊgBXëêÒxBêÒgÍgBX#BéÊgÊwìë±ÒxB2ygBXBîÊeeBweÊxÊgByXÔÒÊÔìëÊeBë[ÔXéXBRÕÊjRBçXëÊ±[ÊÒXBsxìXB#RBNy#w#BXyÊgBéÒgwxvÊë±ÒxBjxìXgB[XÔXçxBJDhBR[DÔÒÔxBwéXBDBÊ±[ÊÒyOBBNBÍXBLBRBLB(ëìgBBMBìXBQBBRBXBBIBÔÒÔXBMBBDBBwOBéÅwÒxB[QBêeBDBöXBæÔÊeéÒgBBXByBXëgBBPBëÔìXBQBÔxBDBéÒÊÒXBÊÔXBØxBEB"B±ÒgyìÔX¯yÔXéXÕwwOgjRDËXPw[ÊågyXgìX#RNw"BÔXwÚxgwXL8ëÊéXveyNMww:vÊ±ePBÊfXÔXRBÊÔÒÊÔwxgïwXLBwx[ÒjRçXBëÒwRÔXR#rRÒÍXÊtXçX8ÔÒ¯êewx8EBE"gRìÊguQtXëêÒXdÔXgìÊweLwXLvÊ±eXyyEE"ìXQXÔÒêegDPÔXODRÍXIXGëËXBÕÊePBB#yéXBRxB BéÊxPB[(yBNGB¯wÊÒÊÔÒ±ÒxeBÊxBXìXB#BRNB±eÅy8PëÕdÔXgëeBÊwBÊÒyXBêXBXBXBìXB#RBNBdÔXBÔÒwyÊëÊgìXBgBÒÒxBë[NwtEÔÒ[ÒÔëÒìXBQBNÒhBÔÒéÅÍÒXBQeBPXBO°¯eBÊwBÊfgBÊéÅyXëÔyeBÕ

Page 6

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆy!R#uQÔXBR#hÊgÕÊyMBtRÔÊwÊg[ÊÒguRBÊxtRÔÊdÔXwIXBGwèëÒìXRBÅÔÒÊÔXB#BRBNBvÊ×gBB#BiB±[ÊÒÔÊgBXB'ÅÔÒyëgBIBÔXBRB#BgBBÒwÒxBw}ÊÔÊXBwêÒxB2ìÔëÅÒXBwRBjRBDBèxBgBéXBOBBëÒÕÊìgBBÒwXBLBÔÒ8BëìhBgBx°CX°ywxBCP½eÒgeBÊxtROMBgÒ8BEE"ByXPéXBX]XyXgBìÊwxBCPBë¬uDgBÊêÒXBgRB#BÔÒ«êeìÔXB ìXBgBCPB¯¬8BÔÒ«±¬ÔxXDRÔÒ«wÒx2uRBÊxyÔgByÔXCPBgXBÊÔéÅrXGBëXìXB#RBNyBëÔêÒXDBiëéÊgBÊÔÒyBÔXBBéXBBÕwÖeBBLBBËXBBBBwOBBgBBìÊgBBéëgBByÔÒêeBBèXBB'ÊìXBBQBB±ePXygÊvÊêÊxéXëePìx B#ÔÒéXBÒÊwOwMBPÊgByPBéXÕvÊÔÒXBìX#BRNdBÔXÕÊgBÒìÊwPBeÊegÊeBeÊxyÊgêeBPÊxìePBOëY I\XBeP#BxKBëtXLæÔÒv+wwBBÊÒÒxBBëéXBOBBNBB#BBëy!BRBB#BBéxBBB#BBéXBBRBByxBBBBBKBBuBBDBégBBÕÊwB±[ÊyKYxéÅwÊÔx#yXëhRÅ[ÊeëèëÒtéÊāöXÍgFBægBDwRBXRB¯yXgBìXXB#RBNéXBRÍeBëXwGÊÔÔÒjRByeBwÊÔcRB#BÕÊÔÒÔxÔÒÔxBÅågBìXB#BRBNBæÔXBgBXBXB"BÒÔXBËXBP BRBXBXìX#BRNyNBIdÔXwìÊêÔXBÊXQPBwRXRBvÊ±Òx2uRÊxB1eLXBOw¯eÄXBFʱePyÊeRÊÔÒxìXËXvÊÔÒvÊgXPëêÒghgeRÊÕÊÊÔXXÊeXyÔÒ±eP#XQPÊjXQÒëe!ëeRX2wIXGeRÊxywyXyNwDLÒxvÊÖXêXÕÊtyX#RNvÊwMÅXÒx2uRÊx"yPÔÊìX#RNwìÊêÔXÊËXvÊtRÒwÙXOÊvÊ±[ÊÒÔxFÔxDvÊÔÒéXQKÊ[OwwPÊÔÊwX-XyXwXëXÔXBïwOBèXB'ÊwÔÒXBXwÊgBÒÒgByyXBXB[ÒëeB!ÕÊwMBNB[#BRByxÊgBëêÒx2nKÖÊxëë[ÒXÊÔÒxCPgêÔÊxOyPÔÊìX#BRN¯vÊgêë¤uR#RìgEB"BïêÔXÊXBQPBÔxGBPRBO±[ÊêÒÊÒ[LBXGBÊÔÒxwXBRBìXQBPBgBXuyNBRËgÕÊ8BìX#BRNBìÊgyBRNBìXQBPBÕÊeIBwyXBR!BR#BÔxFBwÒguRBÊx±eetRMDXQX#ëgÍXÊÕÊeI¯uÒÕxégÕÊwyXX#RNhRëeeÅygyXgëiÊhRBìXX#RBNy!R#BoÊxÕÊ[#XyËXBvÊtROMìÊgBµ

Page 7

¶çXvÊXêÒxÒëe!XÔxDBÔÒéXÅÔxFyXÕÛX+ÕÊwg½1ÒgBy[!hR±[ÊêÒx[ROÊyéXÔxFêegÓËXvÊyXwXLÔÒwÔxGXOëcR~xB1gByÔXBwéXB4XBXB#BRBNBéeRBXBìÊgBwÊÔyXBāÊëyB#BXBXBvÊÔÒëwÔyÔXBwoÊxvÊéÒgBk"DBìÊgÕXBgÒÕÊwyXBāÊëéXRBÕÊ±Òx2wRBxuQëy~giïxwÊÔXX#RBNvÊwhRÊg\!éXāÊëéÒgBÔXwÕÊvM5eXmxyxéXāÊëìgRBÔXwÕÊwx8OB±1ÊêÒx2ìÔÊÒÒxeÊêÒÊÒy[#BÒX+ÊwìÊgÊÔyXgBêāÊëi±1ÊêeÕÔëËXPBÊcRB#y#RBìX#RBNeBRXìÊgBXQXB#ÊéXPÕÊXRÅÔÒwyXxXeP#yX[PÕÊgDRwéXÕyÊÔÅìXX#RNéeRXìXX#RBNtXyXRBÊgJwGRBvÊ±1Êêehg[BÊêÒg#8BëéXëePBXwg°yXBBBBBBgBBBBBBëÔXBBBBBBXBBBBBB°yBXBBBBBBgBBBBBB¯´ågBBBBByBXBBBBBBgBBBBBB¯ËgBBBBBByXBBBBBBgBBBBBB¯yBëÔXBBBBBBÔÒçëÊégBBÕÊwågBByXBBgBBìXBB#BBRBBNBBïêÔXBBÔÒËXBBBBvÊÔÒwBBBBBÊ±ÒxBByÔXBBMBBXBBy#BXyXBÅ±ÒxB2uRÊxB[B!ÔëÒÔëXBwéÅ×gB#BhBRëêeBgLBB#ÖÔXB8BÕgéxÂÒxÒXÖÔXìXB#RNéÊxBPwéÅÕÊÒxywBKXQÔXBwÔeîxOIBwwxXOB±1ÊêÒx2ËXPÊéÅìgRÔXwÕÊeÔÊÒgHäÊwN#vÊgg8EE"ågÐGÊ¯èëÔrXBìÔxÊgBÊéëÔÒÔÒ½[XPBIëÒwågBìX#RBNÐGBÊvÊgXPByxP8BG#BNëéÒÔÊ¯wÔxrXBPtXBwÒxygèëÔìXBQXBÊwrNIBÐGÊvÊìXPIBi±eyeÒxBwXeBÔwLGPvÊÔÒwhBRyXX#BRNtXBêÒx8yX#RBN8ÅëhwXLBgÅëygìXëÔÊy4eìXBX#RNwë[XB[IëêÔÊÒÊsRxBXìXB#BRNBöXBvÊgXBPëèëÔqLBÊçXB8ÔÒwËgBæÔXBgXBmxBëìÊgrBNBGBÔxBwéÊxByhBRBÊÔÐGBÊvÊçXB8BÔÒXBÊ±eBåÊhBRBeBeBy2ìXÕgBÕÊwÒxByXB#RBNB8BëÊ¯XìXB#BRBNÊgBÕÒgBÔXBwéXÒxBìXB#BRNBéeBRBXw×ÒxyBPìXPBIÔÒÊÔÐGBÊvÊ±Òx2ÔxBÖÔXBëågìxBwèëÔìÔxÊgBʵ±ÒguRÊxÔXÕÊÖeLÊÐëÔ½1ÔXy2yxÊgwÊÔçXéXÕÒxìX#RNwfdÔXwIXGXÒXB(ÊìxBwjBxB±uRBXBBPByÊÔìÔXBBOByìXBQBBNBXBBMBëeBBB#BÊy2ÕXBBéÒgBÔXBsaHçXOBÊ¯êeêÒXKBÊ1ÊêÒxB2wOgXBwyÔÊeÔÒhBRyXëwBÔyÔXwwBfÔÒwyXBāÊëgXw°´yXgìXB#RBNìÊgByxLBIwONBXågByXgBìX#BRNéeBRXBìÊgìÔxBG#BwONBêXBÊwhRBXÒÔÊÒ±±±ÒxyyÊxÔféXePÊxÕÊîwNRëve±uRXêÒgÔXwËg±ÒxyêeRXygyXgÒgRyÔÊgèëÔìÔxgÊìXÕgéëÔÒÔÒwyXgìX#RNYRgve°µ

Page 8

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ[QqNBB"BìXBÔX8BPBBOëeBPByhBgBeBRBÊÕÊÊÔXBw[ÊéÅïwXBDXBXB#BRBNcR#hRXÔÍÔeXRÅéXKLÊìÊÔxXÚXBÔÊÔÒîXxE"XyXëÔyeÕìXRÊìX#RNuRM¯ÍXÊgÊÕÊìÒëg\XvÊwOXBìÊgvÊgXPePyìÔëÅÒXXwÊÔwÊÔéÅeBXÕëgBÊweBÒyéXBDBXBwÊÔyPBIBgBërRBOByBPBw1ÔëÅyÖÔXB±1ÕXtLPÊÔéÅuRÊxXuRPêÒXRÒxyeÕÔÒë1xPDyx±uRX2wIXGÊÔêeÕyX#RNdÔXîI±[ÊêePÅìÊgyxÒïwXDwfdÔX[Ê8ÊXOïêePPÍxÒ¬µ¶½¸éXRMRxX#çëÊ«±±±ÒgeÊxuÊÔvÊwÕÊìÊêeBÍXBLBBRBLBB(ëÍXBLBBÕÊìÊwxBOBB BgBB~XBËXBBBw[ÊìÔëÅÒXBBwèÕrxëêewBXPBuNërBRL(ìXBRÒÔÒw[BÊyXXBPågëéXBePB#xBvgêeBÕ±eP#ÃÃ÷

Page 9

¸çëÊtEågyXgìX#RNvgBy4eBÕÊyMBvOB~ÔÒw[ÊågByXBgBìXB#BRBNB¯8BÕågBDBìXB#BRBNBvgBygB±ÒÒgygèëÒégtÊëÊXçëÊéggÊëÊwéÅiRTëeXyéXQìXX#RNÕXÅïwGLëÒx2ÔxBvgBQBPÊ8BÕÊéXBëeBPwÒxBÍgBX#BêÊÔÔÒçxÔìXBxBÍgFBXÅÍÔXDw[ÊvÊ[ÊuNB#y"BÔXgHBwGLÕÊwBÅÂeÊxBÊg[R!BR#wÊÔyBX#XBÒÊwBçxBBÔìÊÒÅÍgBBFBmBxBBë[fBBwRBBXBBGBBÊÕÊ¯eBBÜëgBBuRBBNBBÔëÊÕÊtRBB'Ê[ÔjRBéXBBB#BPBÔÊìxBB#BägBsÕÊ[RBB!BRB#BBXB'ÅÕÊ±eBRBBÔ¬yxBPBìXBBÔëÊ«yPGNìXgBQÔÒÖÔXìÔxÊgÊwë[fBèëÔìÔxÊgÊìXÕgÕÊgBÒägÕÊëÔÒìÊÒÅÒgXBìÔXÍgBF±eBRÔ¬ÒÊeBJËxBPìgBxBNRB¶¸ÔÒ«éxKB#RBëwRBxNB±eÒgûÔhìX#RNhgXeIwÒXQéXRPyX#RN¬sxïwN«wxèXwyN!ëeÒxÔXMBÊyxXxBÔÊegÍeBD¬éXRBXMÊ«ÖÔXBéXXÒX¯éXBRëÔägÒÔxêÔëÒvBÊÔÒX#BRBNBvÊgBXBPB±eBeByÊgBfBÊÔÍëXBKBBìXQBPBRBÅtXB[XB~ÔXByëìÔxÊgBÊyNBÊìXgQBÔÒëeXB×g#B[#ÊxBë[gÔÊgBÔÊÕÅëw PBMyXgéXÕÔÒÔXïwON«ìÔXÔXìgwKRNyg±eeiRTXX#RN¯XXëÔÔÒwNOBÕÊ¯yfBëyeBèXLByXBØX"BÊwë[Ê¬ÍgBFXB«ËXPByXBìXPBIBwéÊgÊëåÊgBæXBëhBêÕëgBÊwyÔhìXBQBBOB#ÔÒ[B#ÊxB¬ÒxByËXBGB8eBLB±ePiRTyX8DqLÊeÒgyËx#!ÕÊyMwRXGÊìX#RNîXON#ÂÒxwRXBGÊygww#ÊëìgwKRNygvÊXÅwXÊ±¬Òx´yÔXgBXygÕÊ[!BéXÕéÅX«eÒgByËx#!ÔÒXBìXX#RNBìÔxÊgBÊëÒäÊhRBëwRXBGÊìX#BRNÕÊågByXgBìX#RBNyXMBïwNXBÛX+ìXX#RNÔÒëuHÊéXKLÊiR}ÔéÊxBP3DWULDUFKH&DWKROLFRV¯ÖxMRxX¯rRNX¯rgG¯æÔXgBX°´±ÒÔÊÒêeQwÊÔX#RNuHÊéXKLÊ8XÒX(Ê[Rx#éx[ÊyXëÔèXLvgXåg

Page 10

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°¯[!éÅïêÕëgÊìXBPIwéÒxBwXO+Ê[(ëyB#ÊëÕÊéÊxByy"wèëÔëÖÔXB±Òg¾[gyèX'Êµµ¹çXÔÒéÊgÊågBìxÕÊwyO[NwÖÔXìÔxBÊgÊÔÒÔÒéÊgÊÕÊÏÔXéXBPBOÊÔÒxB["BXhBRwBN#BNvÊ±eBÅÔXìëÔéXBRXBXïwNB#NBgQÔÒÊÔwxBìX#BRN¯yXBXêXBÒX8ëÊgBRÒÔÊ±[ÊÒêXByBPGNBìXgBQvÊéeoÊëgX"±ÒghgOBÒXQéXRPwRBëÊìXgQyMÒhÔÒwgRBÒÔÊXëeew[ÊÒÔÊgyXXtX[OB#ÔÒéÅhgwMÅuÔyNBëÖÔXìÔxÊgÊÔÒX#BRNìX#RNeIwéÅÕÊågyXgìX#RN¯ÒxäëgIéXRÊÔÅ8ÕgwéXÕéÅÔÒyXgìXB#RNByPIéXBRëÔ8ÕgBìX#BRNÕÊrgBveX[gBèXÖÔX8BÕgX¶´³ìXBQBXB8±ÒÒgBhBXBOBÒxBwRBXGBÊÔÒéÅhBgBwÍÊgBËgÔÒoÊëËgB±Òx2ÒxtL#[xkR"DwÜëgìÔXÔXìX#RNXXìgÔ[(ë¶´ºçXÔÒ±ÒxéXRDPX"ìÔxÊgBÊÒe ìÔÊggyÔÒÊeÊéXOÕÊéXRBXXïwN#NägEÊÔéÊgBë8BREBìXgBQë[fBèëÔìÔxÊgBÊìXBÕgÕÊêXBÒXgBRÒÔÊµ¶ºÊgBÕwBBÊeBéXBBRB!BBRB#BB[RBIBBxBÔÒyÊeBBPBBgBRBBTBCPBBvÊweBÔyBgBHBBw±ÒxB2±Òx[g[éXÕéÅXèëÔìÔxÊgÊiR}Ô¯gRÔXBÓxKëgRBT[(wyXBPÖÔXêXÒXBèëÒèÊgQµ»¹çXÒëeBÔÒyXéÊëgRB±ÒXQ[XBëwëÔÜX~ëÊÒgB8ÕÊÊÔgBÒYÊf[BÊxyDBÔÕéÊexyXgBìXB#RBNBìÊeQB8BëÊdÔXBeXB±eBPBgBÔÊgBÔÊÕÅë[ÓÊäewOBÕÊgBDBRByPNw PMÕÊyXwXDëÒx2ÍXÊÊÔéÅéÊxy2XÊ¯ÒxyÜëgéXÕvÊÕÊåg±1ÔÊe[ÒÔÒyOÔëéXR!R#ÔÊÕÅëw PMëÔëXB BìÔxBÊgBBÊÔÒ¯eBÖÔXBìÔxBÊgBBÊyOBÔvÒ[DBÔÕ8BÅwBÔxBéXBOBeÔÒX¶´µçXwwéRéXgwäëgIéXgwXPèëÔìÔxÊgÊyPIéÅvOÒÔxBÊgBBBÊmxB[BRB!BBRB#B¾[BgBgBBÔÒhBRBÊÔìÔxBBÊgBBBÊygB[BOB#BB¶µ·çXBÔÒëw±ewBXBPìÔxBÊgBÊvÒéÊxBPBwÒxêeBëgB[RB!RB#BwhRBÒxBw8BXB#BPB±eevOÒXìÔXMOwéxPHÖÔXìÔxÊgÊéXR!R#[N8O

Page 11

°°ácuTcèTNJw PMB¬¶º¼°¶µ¼«èëÒÔxXëeBRDMBçxìÒXÕÍeçxB(ëgRRBJvÊjPBÊë8ëÊÜXgéxBIOæÔXgBXågyXgBìX#RNBiR}Ô±ÒgÜëgÊÔéXBR!R#BÔÊÕÅë´ºÔÒw¬ÒxBêeBDBçxOBIBÕxBPBæÔXBgBXBéÊxBPBéXBÕvÊÔÒ«ÒxBXBXBKBvÊyXBgBÑÔxìXwxrëeRBDçxçXtQYRLBIëw PM±eeRBQ¶·´çXtÔëÅwgÒæÔXgXëÒXQÅéXRÔÒweewBDgKÔÊh´¹éÅyÔÒvëÕxäëgI±eÒxìÔXR#éÊÔÊeX4ÊëéXDRD¯éXKLÊ8POë¯8ODIgë[ëeXìXQXtRMD¬éÊÔeB«¶´»oO wäëgBIwRLBRéXKBLÊoO B¶µ¸çXÔÒéXRBvÊÔÒìXBPBxBqLBÊ±eBÒxB2èxBMB!BB¯ÒxBcRB#BéÒxByQBÊgBMBBPBwÊÔÖxBÔÅéÅÔÒweBéÅÔÒågyXBgBìXB#BRBNägBÕÊyeBPBXB2w8BBREBËxBLBIBqLBÊieBëyÔXB×ÕxÅìÊgByXRBQBÊìÊwÔeÒxB[DÕXBêÊÔÔÒËxBLIBie±eBPBÊÒÔxBFoOB BéXÊeBRQBÊvgBw#BgBÕÊyM«ÖXBOBègÊÔXB[ÒwëÒxB2iRTBX#BRBNéxBRBXëÔvÊgXBP¯ÒxBêeÅÔÒèëÔìÔxBÊgBÊwGBN[B(oxvÊÔÒ8BRBEBgQB±ÒgB¬XB#RBNÖÔXìÔxÊgBÊÔÒwyXBÔÒ[ÔyjRyNMBDéëeBêePÅéXBKLBÊ×ÕxÅëuRNBIÔxgBBÊ[#BMBçXBBÒw¶¹¶çXBÔÒwMBPBÊXBeBeByèXBtBëw BPBMéXBRB!BRB#B°XÖÔXBwÔeB±ÒXBÊÖÔXìÔxBÊgBÊ[ÒwBêÔXëÒ8BRBEBgQB¯eBgÖxBXBRëāÔÒXÊÒx2éXMtLXÒÊwyPIiÊhR8ÕgwîÊÔXÊ°eeRXyÊÔéÅwìÔxéÅìXÔXÔXèXwìÊwB#géÊeRBQÊwNXvÊÔÒë[DBÕX8RBEwîÊÒe ·»¼çXB±ÒxêÒx2ÐXÊìgÒeewÔe·¸ºçXÔÒXÊ[XwÊÒÊìëéXBPRDBXmxéXBR!RB#ÔÊÕÅëw PBM¯èëÒÔxBXìXKBÕÊeIÒÔxeÒxBwDBgyOBÔvÒÕÊwyX#BgBDRBìeIBìXXKBÔÒ±ÒxBrXÍeBw±ÒÊÒwÊÒÊXQéxéÒÊÒwËÊgÊïwNOéXÕXÖÔXìX#RN±ePgyÔÊgYRLIëÔÊÕÅ[RXÔÔÊeeBìgBE[RBXBBÔXéXBhBOBîXBgBLëèÔXBQBégBgÊëÊÔÒvgBQBPBÊ8[RBXBÔêeÔfBìXBPBIBwìxçXBOBBÊweBQéÊgBBÒëeBQBéÊg#BéÅÕÊtB±[DBÕÊéÊxy2dÔXvÊÕÊtBXÊ¯eÒxBêÒgqëìÒgÒgB)ìÊgÊÔÒxweBPÊÒÒxBë±Òx2[!XgÒXoÊxìgÓågyXgoXPÔÒÖxRxXÍgFXBéÊxÅÍgFéXÊÔwÒÕÊwgÊ

Page 12

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°±ëµXBQBÊgBGBÊeBBÊÔÒ½ÒgByyÊeBBÊêëgBveBPBÒxBëwBéÊxByXBÊêeBXBRBéXBRBweÒxBêeeBRBIB¬¶º»°¶¹·«èëÔÔxBÊgBÊ¯iPBÊë[xMBéXBÕÔÒwyXxBéÊeBÊÕìXgBQÕÊ¯txBçXBOÔÒêxBvÊ±eBÒgÒXB ÊyBXgBÒËxNBLBêxìëÔgBêxBäëgIéÊÔÊhBêxw¯éÅéXBÊÔÒXÕjÊhBÊgX"BXeBIw[ÊoÊë¯åÊgByXOêetRBMDBìëÒgXBµ»ëìgBE8BëÅÔXÕÊXBxBwéXBÊÔÕÊìgBÒêëgB±eÒgBeÒgyyÊgOÒgXÒXKÊÔëÊweBoX8PXeI±eÅvgQPBÊ8wLGPwÒxy4egBÒvePBêgXB±ePBPw#BXLBcR#BéÊÒgXBXÊÔëÊéÊÒgBXrgBveXB±uRÊÒy2ÊÔXQÅiRTdÔXweÊêegÓ¯ìÕëgÊåÊgtXBÖÔXìXB#RBNëgOBNyXBOéÅywyOBRHByXxBMÕÊiêeXBDBìeBRByëyB#BêÔëÒseêeBRBxBXBgBÒÕÊéÊgBÊÕÊyOB#BëÖÔXB]RBNBwOìXeÊxyXÒÒgyXÒÊwÒxB8RX#[eÔXDBÊtXêxwÒÒgyÒewBûÔhuBRÊgBÊÍXBÊwyBXÕ±[BÊhXBìhBRBgBvÊgBXBPBëÒgBRBBÊÔhBRBë¸¹´ìXQXBÒëeÔÒëÕXBÅ8BREBsÒhhÊêxBÕÊXBRgBYÊÔjÊÒgXBeÔÊhRìgBÒÏxB±eÒxBêeéÊgëXBgÒuHBÊ[O#B[XwIBxåÊgBgXBgÔÒ¸¹µXÊÔÔxBÅÔxBDBy4eBìXgBÒëÜëgBuRBÊgBÊÔXûÔhBgBÒÕÊ¸¼³°¸»µìXBQBXÔÒ±[gÊgìeeìXgÒ:XéXKBLÊXBQBÅéXRBÕÊÊgÕ«XBXB#RBN8BÒXBéÒgêÒXBÅÔÒXQBPBwéXBÊÔvÊyXBOjLhBRBuDBëu BPBégBwÊÔÒÊgBìXjMBOBDBÔÒwXBKBTBwMBNB¬eBeByËXB"BʱeÒgyÄXKÊyOQéXRvÊÔÒ±[DyXëÔyPÍXRÒÊéeÅÒxBx\X8POvgQBPÊ8[RXÔÒgêÔXÊ¬yXëgÊdRwäëgI«yXBRÒXPxYÊÔëìxPRBåX!ÊqLÊwéÊxyyXëÔéXBePB#BxìXBwxBÔÒÍÊgBwÕëgÊXBëeÒxByXBÔéXBgBj"èXBQÊw±eÊêegÓXëÔÊyëgEÎÐÆÎæaMsÆÐÎtæÑtmHÆaL4ÎT$ÆWNtsWTNJqDÆmHÆ¹åÆcC¬±

Page 13

°²ácuTcèTNJyX#RNoX ëyeRLìXjMOD[xgBwÒÊÒÑÔyXXBKÊwBÔePBMÊëwRBPGBPBG#BéXRB¯ÖÔXìÔxBÊgBÊÕÊÏÔXBXwRBPGBPGB#æÔXBgBXÖxBÔxGB#±ÒÊÒÔÊgBgBRTB[(îXLBROBÊÔågyBXgBìX#BRNBëÍeëcR~xBìÊg¯ÖxBgtÊÔëÒxBÒëXRBx#BxtÊÔëÒxBìXBgRB#KwBwxsvÊgBXPBëgB#BswÒXBLBBÊ8BÔÒëÊ±ÒxBëgëÔyBMDBXBcRB#BÔÒyBXBëÒ±ÒxhBRBéXBRëÒÒxBëweBLBIB¯yQBÊìgBÒëyBX#BÊyMB¯[IBRBëÒëk"BÍXOBNìXBPIBéXBOîXBLRBÒyXBgÍXBONBwXB"Be±[ÊeB¯ÊeBë[ÊcR#B¯cR#Bt}X¬èxBPÊëÒ«kB"ëÒcRB#ÔÒwBeÒxB2èxMB!BÊÔëÊvÊgXBPB±ePBÊeBÊÔyXBx¯ÖxÔxGB#YRBÔ±ePyìÔÊÒÒxBÊeÔÒXBéÊxPw1gBÍgFBéeRXBÕÊëêeyXQoO BÔÒÊÔìë¯yE"[XÔgBXwìÒëeXeXBwÔePMÊæÔXBgXtgRB¯ÖxÔxBGB#BweBÔëXBvÊgBéXÊeBRBQBÊîÊgBRBÊ±ÒxB2èxMB!B·¶´çXBwi#BÊéXBKBLʱeêÒÕëÊgéÒxìÔxG#Y#gwMNêÒxìÔxG#ëk"s½ÒxB2eBRTBÍeBëg¯yBXBëÒXBêÕÔXBvOB~hRBXB"RBëÊèXBPyBÊÔw:ÊÒÒXLBÊweÒgy[KXB"i#ÊÍXBOROEBXwyX#±[BIRs8BPOshìhRéXBRÜxvÊwyXÔÒ¯eBeuQB¬u#hRxBx«cR#éÒxB[IRBs·¸´çXwéëeB#BXéXBKBLBÊyXQBoOB BÔÒhRBYÊÔvÊ±ÒxBBêÒXìÔÊfBBXÜxBvÊ:ÊÒwyPBÔÊìX#BRNBXeBIëyGBìXB#RBN¯ËgByXgBìX#BRN±eBèxMB!±eeuQ[e·»¸·»¹çXXBy#BXwBMNBeDBìÔxGB#BwsågByXBgìXB#RBNBoÊëÔÒwXÖÔXïwÔeéÊÒgX¯8REtÊXxÔXBqLÊÓxK[(éXÕvÊÔÒ±Òx2gìXêeBRLB¯éXBKLBÊoOB hBRBëePBBÊÒÔXRBBÊÔÒÊÔéXKBLBÊìXygBÕÊìÒXBÕÒÊeIBéÅ:gfBÔÒ[#BéXOBweXBhRyXBRtÒ±eBPBgfBîXOBÔÊÔÔëÒxÒëÔëÒxBÍÊÒXLBBÊXBgBÒweBPBxBeBPBB#ÊxByXBÖÔXBivÊÕÊ½eBPBÊÒjLBeBXBLéÊÔÊeBXB4Ê[XBOBèXBBOBw[KBéÊxBBy2ÕxBPBÒxBëvBÊXB±eBÔÊeByBBÊgBXByëÔëéXDRD¯qLÊs¸³¹çXÔÒ±eÒgy[RIìÔxG#ìXQKLÊvÊÕÊwNXweBÒxBêeBoOBvëÒÔÒyIBOB BBÔÒwìÊwPBÊÔÊÒhBÒxBÍÊÒXBLBBÊïêÔXBÔÒéÊÔÊeBBXB4ÊvgBMBPBìÊgBBÊÔqLBÊëÒtÊeBByPBÔÊæÔXBgBXBB¸·³çXBÔÒ±eBÕÊÒgBByk!BKB

Page 14

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°³sweBLBBIBwXBeBPBNByXBëÔs¸¸¼çXBÔÒgBBBOBQBvÊÕÊXBÊeBPByìÔÊfBBBÒ±ÒxywBÊfBXBQBÅÔXBRBBÊÔÒyÊÒgBËxBLIBéÊgBGBmxBcRB#BéÒxB[IBRBjMOD±exywXPXByxLIéÊxPwygyXgoBXPÔÒqLÊvÊéÊëgRuÕÊXQBgwKBRBNë[XBwÊÒÊéXBÊÔéXBRÔÒêxBXyxBLBIëXBQÔxBGB#éXBRåÊgçXOBwÖxRNBÊgjÔÊ[XOB[(ëeIBw¹µ¼çXÕÊXÕgBuRM(±eBeÊewwB#BBÊëËgByXBBgBìXB#BBRBNBBYÊgBwNBB#BNB¯[BgBèXB'Ê¯ÒxBBêÒgBçXBBJBÊîÊÔÊÔÜx~xvÊweÒgBÒX ÊiÊhBRìÔxÊgBÊçXJBÊ[(wLGPBÔÒwRXGÊyÔXBgX±ÒguRÊxwIXGËgyXgìX#RNdÔXÔÒéXRXXgÅìXQXy"éÊÔëÒ¯ÖÔXìX#RBNìÊgêx¬¹µ»°¸¼´«èëÒhëgëgB#[xMéÊÔëÒwÊÔêXÒXéXMhiR}Ô¯ìÔX PtR}Êg¯¬¹³·°¸¼¹«çëÊÜxDÔxæÔXgX±ÒxwìÔXBÊXhBRshBvÊ±Òx2ÒgB[R!BR#BÕÊg#BOëÒ:ÊÒ[NBwÒxy!BR#BeXÔYxBEwyxBX¹³¼çXÔÒÒxBêÒÔëÅ[evgBRwMNByÊÕXw*XBIgXB"±eÒgÜxBP5yXBR#BÔxBgyPBIÜxBDÔx8BDXBÕÊeIBæÔXgBXËXB"BÊéÅÔÒwwRBNBêÕÔXBB¯éXBRBvÊÔÒ±eBXBBgBBÔéëeB¹µ»çXBXBwRBxBNBìXBB#BRBNBYRBgBveBÕÊyM±ÒxBêeBRÔÒxBÏëÊweBey[XBOBtR}ÊgBBmxBXwXB[#BhRBxBxÔÒ¯ÔxBfBshBBsgB(wByXB[RBBtÊiRBÔxBBRBYÊÔèXBBwìÔxBGBB#BéXBÊeBBRBQBBÊÒxëX±ÒxBêeëg[RB!R#BwyDÔÕvÒÕÊYÊÔvÊÊgBÕ±[DËxBNE¹´¶çXBéXÊÔÒÊÔu#hBRxx[gBDRìxNBerxtRÔÊtÊËÊÒXBx¯ÜX éÊgBG¯XQPBʱeP[g¹´µçXÔÒhëgëg#ÔXÔÒÔÒXyxLIXìÊwXÔÒëÒgRËXeëwÒxBBgBBeBBëtBÔÊÒwÊhBBwæxBBBgBBtÊvÒhBBBweBBXBBêÔëÒvBÊÔÒêxBBXBBÊéXR!R#w[B#XÖÔXqX"BêXeÒerxìë±ÒgêÔXBÊÒxCPìX[ORBP8PBOëÊ±eÒgBRRJB¹´·çXÔÒuRNBÔëÊägEèXBPÔÒÒxBéXÒxQBsg(wwÊÔ±exÄXRBÊX#RNBvePÒÊÒêÕXBÊëePìgBRxNy#BRÖeLBgèÊeQBÊÕÊerxÒxêewgXÖÔXmxBwÊÔyIÊëYRNïêeXOBRXwÒxePwÔXRB#vÒhïwRLXêÊgOë[ÊÒwÒxjRÊÔéÅÍXÊggXPBhëgëg#XÊÒÔÊÒwÒxjR

Page 15

°´ácuTcèTNJyÊgéXBXBPéXBBXwyXB¯ÒÊÒÔÊgByBPGBNBìXgBQBËxPBÔÒoÊëìāÒÔÒ1XBPÔÒXBÖÔXBwuRBBÊÒy±eBeBBRBXBYfBBÊtÊÔéÅÒxBìXBBQBÔXBKBBëXBQBëXBBÕÊi±eÒÊÒiéXRëÔwÊÔÖeLYRNïêeXORXÖxRNÊgìXQÕëgRÕÊeIë¹¶³çXèxËXRxDÊ¯ûÔhæÔXgXçXJÊéXÕÔÒtRÔÊéÊgG¯éXBRXX[xMgÅìXBQXÔÒÊxPRqLÊËXBRxDÊÍx(ÕÊgéÊÔëÒvÊw#BgØX"BÊwx2¯ËÊgÊwNBOÕÊeIBv}ÊeæÔXgBX¯iÊhRB¯8REÍXBRQÊwÔeBÒgX¯tRÔÊyÊxBìXQPRBÕ8MXÕÊyMBg#ìë±ÒxûÔhB[RBÔÒÒxéXBÕûÔhBéÊÒgXBêÊgOB¹¶³çXBÔÒwÒxyXB[RBûÔhgBÒYÊÔwerxËXRxDÊ±[ÊÒÔxFÖxRNÊgÔxBÊgÊÒhÖÔXwMNéÊÔxyÊhÊÊÔêÕÔXçëÊmeBDgB~Xìë±ePBìgRBxNÊxBPRBÔÒËgyXBgìX#BRNBÎÊeÊÕÊwX'ÅéÊgGÒxwyXBÕgÒxX'ÅéÊgBGXÒÒggÒxBêXÒÊÕgQwëePBægeBeBBhBBÊgBÕÊyBMBÓxBBKBBXBtBRBÔÊÕÊ[#BBXBByëÊ±[xBBRBBXBQBBBB#BBhBRBBxBBxB[BeBêÕÔXB¯ey[ÊeBûÔhBéÊgGBsmxBéXÕéÅw[gBMBÔÒoÊëXQBB#hBRxBxB[RXIwBePÒyéXMBÊXweÊêeBXyXhBRÕëgÊXBwËXRxBDÊìXwXB±eX2[X[gÕXXQRXIvÊgêëËXRxDÊéÊgG±1X2ìgRyXQXvÊyÊÔëʹ·¼çXBÔÒìëwyXBBÕ±eBPBBYgBBîÊÒeB BBÊÔågByXBBgBìXBB#BRBBNBìXBBÒ8BÅwB±ePXy]ÊÔhRXBéXÕXweewgBfX#RNèXBOÔÒjXÊeÒgæÔXgBXmÊëÔæÔXgBXB±eÒgBägBEÊÔv}ÊeBgBQ¯éXBOBN#BËÊgBÊ¯¹¶¸çXÔÒéXBRBvÊÔÒËÊgÊerxByæÔXgBX¯ìÔXèXwByÔxÍÒXQBrë[ÊÒXQBÅXìÊwP#BêeveByÔXBgBXBygBëXgBÒÔxBÊÔÒ[XBÒéÅywÒÔÊÒÊëyXBgBÔëeBwÊÔìgMÍXRXXÒxêeBtRO(éXR!R#gwyPRBPìXQXRXìX 8BPOëÒx±eX2y~ÊÔÊÔXQÅXwvg!ëÖÔXéXKLÊyÊe[NwjReÕgÅìXQXÔÒËXRxDÊæXgX[NwéXBO8BPXéeBéXOBN#B8PBOBëeÒxBÖÔX[xBM[(¹·¼°¹·»çXBwyXB#BgB¬ìÔÓBÊwBxBrB¯XBgBqEBëwNBqEB«8BBPBÍXBRXBìÔÊgBgBÔÒûÔhËXBRBxDBÊ±eBéÊëÊgêëeBÊÔXBÒeÔÊÒwBÊÔÒxBy!RB#BéXB4ÊePBBÊxy±Òx2Íx¹¸¼çX

Page 16

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°µèÊgweBÒÊÒêÕXBÊXQBÅ±eBeÅÔÒéXBXBOBN#BägBEw¹¶¸çXBÔÒyBPBGNBìXBgQBçXBvÊXBB¯ÒÔÊÒwBÒxBBsNBBOBÔÒ¯[ÊÒÔXBBRBBBÊÔÒwÊÔyXBBXB#BBRBNBByBfBBêëgBÕÊyB#BXByägBsÕÊ½eBBÒxBwÊxBtMBDBëÒXBBËgBëågByXBgBìXBXB#BBRBNBìXQDMOD8PO¾ePPìgRxBN¯ÒxéXÅéÅ×gfweevÒwéÊÔÊeX4ÊjÊgXwgKBgXwêÒgBqRIFBÊÔìÔXRB#éX4Ê¯ÒxBêeÅjRwûÔhByÊeëyeBRL8(X[XBPePBÊxyyBféÊgBÔgÒägBÕÊ±eÒxêeBÒgçhhBÒxvÒÔÒågyXBgìXB#BRNB±eÔëÅ[eBqXB"êëgBwRNBÊÔXBQÅyPBOBÒëÒxw[B#ÊÔìXB#BRBBNBwÊgBÒÊÒ[ÒÕÊËgBByXBgBBìXB#BRBBNBoKBBwÊÔÒxBéÊÔÊeBXBB4ÊÕÊyDB"BBeIw¹µ»çXBÕÊ±Òx¬ÖÔXBy4e8BÕgìëÔgB«iÊhRB[XPÒÔxBËgyXBgéXBÕÔÒÍXBëÊYNBÊîBwÊÔÒxBBgBgB[RBIBxBÒgBBy×ågByXBgBìXBB#BRBNByBXBBBBBBBBBBBBÔÒ¯ÒÔëÅ[BBeBBBBBBBBBBBBêÔXBBBBBBBBBBBBBëÒÒxBBBBBBBBBBBBÔÊÒÔxBBBBBBBBBBBBBgBBBBBBBBBBBBéÅÕÊXBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBÔXBBBBBBBBBBBB±eX2nK¯ÒxêÒÊÒéÅwÖxRNÊgwÊÔyÊÕXRÊ[ÊxyËgyXgìX#RNwìXëgBgBBÒgBÊÔÒxBìggB]ÔeBw[#BÊxBågByXBgBìX#BRBNBÒxBëvÊXBÊÕÊgÊuRÊgÊæÔXgXwÒÊÒÑÔyXÕ¼´¶çXÔÒéÅyOÔ[RB±ÒÔëÅ[ey!R#YÊgBwNB#BNBgBìÔxBGB#BBæÔXBgBXBìgBgBéÅÔÒw[gBÊÔyBXBgBÔeBBLB-ÊwKBRBNBBÕÊëæÔXgX8XwyXBwXeQÔÒYNG8BOwÒxêeÔgLXB[RMNëXyxLBIìXKNìXwyXìXKNBéÊÔëÒvÊÔÒoÊëÔÒ±eÒgÔÊgMeewxByXìXKNeBeBB[B"BBBXBBwrBDBBÒgBQBBÕÊÊÔèBÊhBgBBëeBBeBBÅyÔXBBgBBéXBBxBBÊëveBBÊÔçXLÊ±eBÒx2tLPBÒxêeÒX BÊº¹µçXÔÒÔxEBP-ÊmxwÒÊeJB¯è#ÊwPeBêxyOBÔhgBXÊ¯eBÒgBwÊxìÒXBÕgRBTXBÒÊeJBwågyXBgæÔXBgXBgLB±eXyXv}ÊeÔÒwxìX#RNÔÒXQÅïêgLëXQÔXgXìÔÊfÒìÊgçëÊÖëXxORûÔhæÔXgXÒxgXIìeQ-ÊëeRgÊéëÔXéxyÔhéÊÒgwNBOÕÊwKRN]PXwÖëXxORXØxBEBwæÔXBgXB±ÒxB2[ÊeB»µ¶yÊº»³ìXBQXB8BÊÔågByXgBìXB#BRNBhRBÕëgBÊXBwìÊwXBÔÒæÔXgBXBÒxBÊÔYNBGvÊ±[BÊÒìeB5mÊëÔìeBQB-ÊwKBRNBÒÔxÔÒyXwÒxBÔÊggBwKRBNXBìgOB#ìXBÒxPBë[K½eBPytL[BÊyX

Page 17

°¶ácuTcèTNJÔëwNIBjÅéxBBOBëÊéëÔÒÔÒw[OMBwrDBgBXB"yBXëeBÒxByBëÒt}XB#ePRìgÒkB"ÔÒhRÊÔ[OMgBÊÒÔÊÒ[ëÒë[ÊyPÊÒ[ëÒëÊoÊëÔÒ±ÒxéXÕÕÊÊÔxBGBÔÊìXLBRBxBËXBÒxB2[ÊxBÔÒÖëXxBOBRBÕÊìeQB-Ê±ÒgBRBÒXBÊÔéÅwKRNXtÓÒÔÊxBïêÔXÔÒyfìÊwBX8PBOæÔXgBX±ePwOBgygwyXgBëÍÊÔxéxBìXBQÕÔÊëeBO!BÍxB¯\RBNB¯YRNBìëÔgjgBëcRB#±ÒÊÒèXB'ÊÔÒw[ÊéXRìÒÊÕÅïêeBPÒéXDB[ÊêeXyBXXéÊÔëÒXBwwXBvÊ:±tRB'ÊìxBBKwÚxBgBtEwBeRBPBÜxÔ«±eBÒgByËx#B!ByBxBë[hBÒxéXBÕ±¬ËX8OwÊÒÊÔÒìeQ-ÊwKRNëÖëXxORæÔXgXt}XÖëXxORìÊgyÊëÊgBèÊgÊhRêeRBÕwMN¯eRgÊéëÔXB[xMéÊÔëÒÔÒ±Òx2yweëÊwXQÊgìXwÔXëêgLëäëgwX'ÅXey±eRBÔygÏëÊwÖëXBxOBRéÊÔëÒÔÒågByXgBìX#BRNBhRByNBÊÒgHBwGLBÕÊîÊeeyÔXDìXBQRXIBÕÊ¯tR'ÊèÊìÊgågDBìxwyXÊÔéÒXBgXæÔXgXBuÕXÒxwX×g#8ëéXëePÔÒîwågByXgìX#RN±Ògy[XOsgwÒx2iRTeeìgwKRNBjëÊëÒÊÒwÊÒÊÒxeÔwÖëXxORéÊÔëÒÔÒìXÔÒËxPìXBQXÊ¯éXB#gë¬éÊgBQsÒh«ìÔ½ePBÊÒ[RIXB[(qLÊvePB±èXëéX#PÔÊ¯éXJëuNÒ¯éR½ÔhyPIBéXBRXBxBèxBNw[gBXBwOBgûÔhB[gBÖëXBxOBRBXéXBhBOB¯8PBBO[RBOBÊéÊxBy2wgB±ÒxBB2ytLBBPBËÊgBÊwBÊÔwKB#BNBëYêxBB¯èxB'¯ÍXBRB~XBÔXÊÒx2ÔXBMÊÊÔËgyXBg8BOgBX¬êgBRërgGBÊvÊërgBGÊ«yëÔ8BOgBîweÒgyÔXyxBgëeÒxìÔxG#B¯ûÔh8OgBgÊwuRPyêeXBDXr!ÊvÊ8PePXèëÔ8ÕgÔÒêÊxÊÔwÅgéXÅ±ÒxêewOgyXgéXÕwuëePB#ByÔXBwueBÒxwBxBÅÜxDBRB"BvÊïwNB#NBePBXBéÊgÊÔxBXBìePBÔÒûÔhìXBQBBRBEB"ëXBKBNByBëÒÕÊyBë[XBOBÕÊéXRB!BRB#BvÊ±eBÒgyBwOBgvÊÕÊìÒXÕìXBwxB2¯wIBRBÊyÊvÊwBxBÄXBÊÍXBLBBËXBëeBÒxBÔÊÒÔxgBëeeByoOB[OBM+ÊwÊhBÔÒ8BOBgBvÊìeBQB-ÊéÊÔëÒÔÒ±ePBygBÓÊÔÒÔÊxB[OBMB+Ê[RB¯¬»¶¼°»´¶«éxBTB-ÊéÊÔëÒÔÒXBeBIBw[BÊìÊwOBgBBÊÔÊÒéXBOBvÊgXw±ÒxBêeÕÕxPBwOgBÊÔÊÒvÊiRïXwRBëÊìXQXBÔÒÖëXxOBR±eyêeBRXwÊÒÊÒxyXBxMBëÍXRBw[#ÊxB[R!BR#BwÒx8BOgBëéXBMhBvÊ[XOB±eÒ

Page 18

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°·¬´µ¸»°»µ¶«ÒÊeJÚxLXÖëXxOR[fÔÒÕÊìXKNgwxBçÅiëXQg¯éXBRX[xMBçXeÔXQÕÊjRB[fÕÊi¯[ÔyjRÚXBG!BÊìxwBÕëÔwÕëÔéXÅ[xBMrgBveBëeeBmN#BÒÊeJBìXKNBÔxQêxB[MN5qNB"BìXQBO#whB)gXwiBëwGÊgBÍOXÊeBÊePÔÒÊÔêgXeegQ»¶¹çXÔÒ¯uEI-ÊwKRN¯hRåÊgÔÒ±¼´³çXÔÒyOX["X»»¼çXXwÒx2ìÔÊfBwXÒxægéÊÔëÒhìÊg¯ÒÊeBJçXOìgxNBRe±Òx2tLPX'Åw»¹³çXÔÒÊÔÒxyg¯iRgæÔXgXëÒxågyXgìXB#RN¯y!BR#éXeBP#xëéXBMhÒxëgXBw¯ÍevÊèXOBÔÒçxB#B»¸¼çXÔÒËxBLBIBvtRòÒèXBwy!BRB#gBKBsyB±eXB3XBgBX[#BÊxBwwtx-ÊwKRN¯éXBRvÊÔÒ±etx-ÊwKRBNgQ¯êgXgBQyXO[O#:BXÍÔXBBÍÊgBweBBxByÚxBgBëÊwBwyxBBèXBBOB«ÒxBäëgBIBBéÒxBÏÊhByÒèÒÒgÊeRäÊÜxDR"ÒxshX¬egyÔXwìëïêÔXÔÒÊÔÒx2YF±±±gwyXQXB[XÔxB ÊÔXBQÅëÒx2ÏÊgBÊêgXÕÊÊÔéXBR!BR#èXBO»¸¶çXÔÒëÒxËgLBìXQgBÕÊyMsg(wBwÒxëÊuëePBxeBXéXBDÒxy!BR#ïïwXBDéÅÔÒwe#xPBÊÔXEPÊÒgBÊèXwyXwÒxB2èXQÊnX*ÊwéXBXvcKÊèXBwgXBwÊÔéXBRB!RB#BéXXBOBNB#ÊgBÕeBÒêxBN×ÕÔÊuéXBXBOBN#BgBHBÔÒÊÔéXRB!BR#BiwÒxÔXÔgRRJXuÕXwKRBN±eÒxéXDëÒwKRëeÒxB2y8#(éXDONëæÔXBgBBXBÒÊÒÑÔwxBBXBvÊXBBPBBxBèXBBwy!BRBB#BìÒgBB¯jxBBB!BBshBûgBBÕʱeÊxÕXêgXwÊÔjÊëgRÕÊeÒgyyBeÕìÔXRB#ågByXgBéXeBP#BxwBKÅéÊÔëÒ8BOÔÒçXvBÊXéXePBPqRBPEBwNOÕÊ¯çxBNQBvÊëwÊxògBñvÊëyNgBÜxDBÊéX#xBCPgBwNOBëXgXx8ÔxBwNOÕÊ¯êÒÔëiRÔxRBëXEOtR}ÊgB¯yÊÒgviRXXBÒëgXRBNBÊgBXBæÔXBgBXBhBRBëÍgBIBdÔXBÖXBPBXBïêeBPB#BxBëêgBEBtÊÐXBÒÜxBDBÊwPRÕÔÒÜxDBew8BREtÊÜxBDeB¯8REBtÊXRNÊéxByXÊÒyQÊ¯uRBNxÊwìgBÒÔXBR#BéXBePB#Bxë±±±[ÊìÊêeBwBXBP[RBEB"hBRBX#BRBN8BÊxBuNBëyXxgBXDvÊëeBXyéXÅèXBÕÊxN5yXBgÍXRBÒÊëdÔXìXQBXÍXB!K±[ÊêÔëÒvÊÔÒågyXgìX#RN[RXI

Page 19

°¸ácuTcèTNJXQxJêeÊxÔXXygwwXQxÏëgwyXgy"ÔXìXQX¯eIw´µµ´çXÕÊgBDRBÔXBÊvBÊ±ePBXBËxBNJBÊÔêXBDÕÔÊxBveBÊçweBPPByêÔXBÊexByXgBgBvÊweBPBXBÔÒXByXBgB´µ¶µçXBÔÒìÒëhXBÊeBPBBÊÒêePBÒÔÊeBDB[XB±ePPyÒxXXQÒxQÕÊgDRÊÔéXXON#ëéXR!R#ÕÊgDRÊÔXQguRPæÔÒyxweX±ÒxXQxJtXLÔÒXyXgBÒgMNOêePP8I¯ÔXÔvÊéXR!R#±ÒxìgfwBGNëìgwGNËxÔXÕÊéëgRBXQx8mÊëÔéXÕéÅÔÒwÕÊëePÊÒÔÊgéXXON#wGN[(yPIePÔyÔXOwwXO+Ê[(èÊw[#±[Xy2rL(yÔXtÊxwtxXhXëÔvÊ¯ePXuXìÕëÔePÊÒëÕÔÅëÔéÅÔXBÊyéXRB!RB#ÊÔéXBÅwiÊhRBìÔxÊgBÊÍeBX#BwéeRBDeBÊéëeXBQÔxGB#XÒÊgBQwéxBRBRNBoÊëÔÒ¾eÒxBw#BéxRBRBNsOBeRBÊwçÒXQBe[ÊeBPyyXQB[#MBXXBÊexBÏÔXéXBXOBN#B[RxBORBÕÊXeBÒgsOBÊÔXQBÅëeeBRÔéXeRÊÒxBXQÔxGB#ìÊgìÊwIBXePXBOwuRNÔëÊéÒÊÒ[ÒÕÊëyBRNìXBQP±[DçeÖïXwÕÊ8OXBQÕÊyDB"ë[gByÏëÊ¯XKNBìÔxÊgBÊYRBÔ¯ìeeìÔxBÊgBÊsPÊwPÊÔÊ¯´µ··çXBÕÊ±eÒxBìÔxBG#BéXxBxBçëÊéÕéxXBÕxëÒÔeBLBwMBNwNBOBÔÒ[ëXLyXÊxwéXON#éXÒÊhXÕÊìÒÊeI8POëeee!XQxJXîXOÔÒÊeJBwKBRBNBÕÊêÒxBQBRBwtxBtÊïïxBïxBveBÊÔeBéxBBOBeBPBBÊeBÊÔXBQBxBJBtXBLBÊÔeeBvNBë8BBXB#BPB¯jÕëçxBJBéXÔÒwXByXBgB±ÒxBêÒgBìÔXìXB~XBLBÊÔéXÒÊìgÊgtÊ¯´µ´»çXBwÒxéXgBÔÒéXhRBPweBÒxêeRBPëeeBÒyêÊgOBwyBBRBëeBegBÊwxBBéXBXBONB#B±eBÒxB2ìÔÊeBXBXBQBxBJÕÊ¯wBÊÒÔgBLBïwN#BNBëeDBwBgBf[BRB¯ÒxêeBgBÒgBÒXBÊeBÒXBgBéXxBxBÒhæÔXBgBXÙgLPB´µ¸»çXÔÒyBXwBKRBNvgBÅuEBI-ÊtBëÒÊeJBÚxLBXyXBìXBKNB±eÒhêePBXPBéXONB#ëéXBR!BR#wBXQPBwéxXBÕxëÒìXBQÔxDByÔÒxxBèëÒìX"RBMæÔXgBXwÊÔéXBePXBPhgByPIBÔÊeëeÊÔÊÒwMBNeBXgìÔÊÕÅXBQxJB±ÒggÊÒéÅìxëÒÔÒÊg#ÊëÔXëÒëX#RNséÅÔÒwÒx2ÔÊfÊë¬´µ¹¸°´µ¸º«

Page 20

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƱ¯ÊÔéXÅëeeÊxBÊgìÔÊÒÊÍXeBÔÒ[gwÊÔéXRB!R#ÖXByPeBPXOhBRXQBxJëygìXBQBxMBÒhÒxBéXeBPBX2XBXgBQéÊÔÊeBXgBéÊxPBwyBwfBÕÊjRéÅìXQXPwÒxêeÔgLX#BRNéÊxPwìÔÒX¯yPGNìëÒÔÊÔÒ±eBÒx28RIöXìëXyXxNX¯w#ÊgêXÒX¯uQyxie±eÒxBtEçxJéXÔÒXìXQXPw±ÒXgçxJéXìÊgcR#yeÕÕÊyXwP!¶èxwNÊYQçxJ°ægûÔhæÔXgXìXBQBXBwvMBByÊxBÕÊYÊÔëÒ¯¬´µ»´°´µ¹¸«çëÊìXB"BBÒæÔXBgBXBéÊÔëÒÔÒÕÊ:fBXBÒxÔÊgBweBÒgÜëgBÊÔyÔXBÕìgBK¯igB×ÒgBXëXBxBÔXBYÊÔéXÅwyXQXéÅXìRxûÔhéX±eXéXXuRNÔëÊwågyXgìX#RNhÊgçëÊ[OB#BBgBB}ÊÕëÒvÊ±eBPBBXBB3cRB#BBgBBBwëeBBgBBëgBéÒÔÊwXBBÒëÔËÅÔÒXBBÒgBBBéÅÍXXDÊëÍMD[NwXÊeeRÔìÔXÔXygwêÒgÊgÊÊÔÒxÍgX#±ePÒwÊÒÊÊÔÒxÍgX#eP#ÊxéÊÔëÒìXQBxJBë¬8çXBO«8BéÊgGBéÊxPBwyXB¶¸vÔÒ´µ»³çXBÔÒiggÊÔwNBÊYQèXBëÒÊÒÔÊg¬vMB«pRBXéXBÔÒÊÔÒxygBëeìÔÊfBBÒÍxBëÊÔÒÕxPBeeBéÊgGB±eÒgBæÔXgBXtBgXBXxBÔXëÊÒXBÊwyXBÔÒÒXQBÒxBwX#BRBNBéÊÔeB¯´µ»´çXBÔÒwÒxBêeBDBgBLB#BîXBÒxBìgBwKBRBNBëgBONBèXBOBçxJåÊëéXBÕXwwNÊYQBÕÊgQBy#eeBRDeBÊeÒxæÔXBgXËX"BÊçxB#xx8DXéXXXÊ±ePgòÊÔX"ÒyxBæÔXgXyXìXeÊxy2[ÊÒyXPű[XP[ROÔwÊÔwNÊYQèXLîXE"°´µ»µ«ÔÊÒxM¯eeéXÊgÕeBÒxy"ìXQXBwNÊYQyÔXgXçëÊìXBQXÒÔxéXÕéÅXwÊÔéXR!R#gBÒ¯ÒxêÒgËX"ÊÊÔeOÊèXBêeéXON#¬´µ»·[g[ePgëÊéXPRDX¯eBOÊéewDÕÊeI±Òx2y2[!B¯eÒxéxJqGéXéxÔòÊyeeXÔÊÒXëéXÒÊìëX#gyPéXhRPçxÊwXÊeÒxyÊÒxXëw#ÊgBéXXBÒXÒhBëèÔwÒxBïêePBX2éÊxBPwÊÔXBxBÔXYÊÔ¯¬´µ¼´°´µ»·«±eXyÒxxhRêÕëgÊëÊgK[ÊëÔ±ÒXgiRNÊÎÆÎÆa>èT>L>E>ssWÆâÐT>c>>T>rÆqÆmJ>>>èT>>ÉÐt>~T>T>>M>«sM>íÆít>M>>í«T>T>T>«sJ>ÆUM>¬²WÆæaÎcWdNTMJÐTÉÐt~säTrÆuÐTsæasKcUucÐÎaTu

Page 21

±°ácuTcèTNJ¯ìgBvÊ¯ûÔhïêeBPB#xBìXBwxBrBë[ÊÒyX#BRBNMBÊ8ìÊwRBëÔwNBÊYQÔÒêeP#BxvÊ[fBÔÒèXPBw±ÒÊÒyéXDBËgìXyXBgw[B#ìÒXÕ[B!w[#8PBOæÔXgX±ÒÔëÅXB wÊgÔÒÊÔëÊ8eBuÊgæÔXgXÒxB´µ»¹çXuÔyNBêÒÊÒéXBDyBëÔêÒXDBXBvMB#BRB#BÊgBëXBvMBRBPBëÒÕÊuÊsRBxBXBvgBDBëeBxBMBÔèXBwvMBRBPBëÒyBÊÔwNBOBÕÊvgBDBBvBÊÒÊÒêÕXBÊ¯qLBÊveBPB[KBXB"ByE"öX½ÒgèÊ´¶³µçXÔÒæÔXgX±eBPPwHxXX#RNBÔÒwDëgwxÊÒöXBXBBçXBéXBBOBÔÒë1ÔÊÒÒXBBOBBBÊëÊwÍXBRBBQBÊìXBBÕÊÔÜxB~xBBÒÔxBÔÒwB[ÊéXB4ÊéÅywÒxB2wBXBMBBuÒÕXBìÊxBPBöXBXB´¶³·çXBBÔÒhBRBëuBDBÖXBKBBRBxBewgfXBQXPÒÔXBägÕÊXxÔXBYÊÔgÒägÕÊ±Òx2èÊÊÔÒxByMRxXB±Òg[XÔÒÖeLyXgöXÍgF[ÒÕÊëìÒXèÒgÊeÊ´µ¼¸çXÕÊ¯ÒxBwX×g#BXQxJéXBRÔÒèÊvO~vÊÔÒÕÊ±eBéXBOBNBB#BÒxBOBB!BuÊXBBwéXBéÊÕXB¯gBBÅÔÒëÊgBÊiBB¯eBeBëgBBèÊw[XÊt!gÅÔÒë[ÊÒgBæÔXgXB[ÓÊëÔÊÕÅwÊeÊÕëÔxBèXwìgRBÊ´µ¼¹çXïêg BPBrgBÕÊ[#BÊxBêgBXXBÊeBÒgBw BPBMBëyÊeBÕæÔXgBXB±ÒxB2ÍÔXBÊÔìëéX#PBÔÊêXÒXuBR8ÒXBÕÊyMéÊxPBwÒx[RBéÒÊÒgRRJBXëePBÔÊgéÊeÕ±eX2ægÊÔwÊg[ÊÒÔxFgQÔÒwXBÊÔÒxBìXBQBBXBIBB[#BÊxBæÔXBgBXB¯[BgBÔÊgBìgBQByÒÔxBÕëÔxBBwyXBÕy!RB#BéÊÔëÒhìXByÔëgB¯tRBÔÊÔÒìë[XBÊèXBPBw½eBX2ìgBRBy´¶´³çXBëXÒgB×Ôx\BXeBeByêeRBXBwXDBXBRëeBÒxBXQBxBJ[eBÔÒw8BDêxBæÔXgXëeBèXttRÔÊéXBR!R#BwIXèXOBéXRvÊÔÒ±eBXQxJBwRNËÊgÊeRBOBIìXBRB!ÍgBFBgBÒwæÔXgBXB±ePBÔÊgB[#BÊxwÒxBìÒëeBIBÒÊgÊwNBOBÕÊÔÒëÒgBêXBPBB¯ÒxBéÅyBXBÒxBwB¯éXB BBXBÔÓÅÔÒXBQBBxBJBB["BBBXB¯wBÊgBÔÒêeBBPBÒ±[fÔÒX'XOÔÒ´¶´ºçXìÔÊeRë[ONìXQX¯´¶´¹çXÔÒeRIxBÊèXwìÊwXêÒÕÊëÒéÊxéXBéeÅÔXìëÔÕÊiìXQBXìX#RNoÊxÕÊyOHÊ[O#yeBPÊg\XwePÊÒçXÒwÊÔyxBOÍXXDÊÖëXxBORBÜX BæÔXgBX¯ìÔXBÔXygBgwÒxByXÔÒvÊëeBÒgågByXgB

Page 22

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƱ±éXBÒxBBtRBÔÊéÊgBBGBBwyXBÕÔÒwBy#BéXBBOBB¯ÒxBwBB#BDBB¬´¶¶µ°´¶´»«èëÒtRBMBDBéXBKBLBÊoOB BvgBÅìëéXBÕÔÒ8BPBBBOB±ÒxBêÒÊÒÍXB'ûgBÕÊÊÔwNBÊYQB±uR#oNGéÅìXÔXÕÊXweÒgÍxMBîXBgLB¯ePBÊÒÒxBëìgBOBéXeBP#BxwêÔëÒvÊïêÔXBÔÒy"BÔXìXBQXB´¶¶¸çXÔÒeRIBxÊûgÕÊeIBwìÊwXNBwh)ìXQDBPçXBÒw±ePPByÔXRÊgQBwÊÔÒxyÔXBgBXygBÔXBXB¬´¶¹·°´¶¶µ«èëÒìXB"ÒæÔXBgXB¯ÒÊÒÑÔ[xMéÅgBy!R#BìÊgÊÕxPBwiRñNñgBñèXwtxByÊxÔÒågyXBgûÔhuÒÔXQégÔÒÊÔXBëÔÊÕÊyO#Bë8ÕågDèXBOwyxXB±Òx2tLBP¯eÒgByÔxFwB¯ìeIégBÕXÅëégBéXXBÔÒCPÔxBORBÍO8BPBOë[gBÊgìÒRBËxP¯¬wRëÔÊ«éX XÔÓÅÔÒXQP±ÒÊÒéXXXÔxDÕÊìÔXR#ÔÒågyXgìX#RN±eeXyXìÒëeIéXR!R#txäÊgÊêxåÊgçXOë¬ìÔXMëéÊë«wRgÒhgéXÊÔgBÒwiëtxBwiRNgBÕÊ:ÔXîXBOÊ¯hRBXæÔXgBXÒxêXBÊÔÅ8BëÊ±eBÒgBêXPBXBÒgBéXB#BxBÒëeBÔÒëtxBçXBOÔÒ×xBLBÊyÊxBÔÒX¾[Ê¬´·¼º°´·¶º«ìeRXèÔXQéxIOwrNIBêe[X'ÅÔÒwyÔXgXgÒÔÒ¬´¸³¶Â°´¸³µ«u PìXRNÊë¬´¸³´Â°´·¼º«u PéxIOêXÊÔÅçXvÊwXQBÅéXPBRDXBeXB±eÊêeByXXBPgBOvÊïêgBhyBMÒhÔÒXBPxBÔXëXBÅÔX±eÒxêÒx2[IÊg×xLÊeÒxêÒgÜëg´µµµçXÕÊwyXQBÔÒÖgïêgh8vgDBéXRvÊÔÒÒX(ÊweBÒxBêÒÔëÅêXBPêgBhBvÊwwÊÔågByXBgBéÊÔÊeXB4ÊÕÊyDB"BeBerBxÔxFÔÒ´··¸çXÔÒÖëXBxORBqLÊwe[RByXBÕ[gvÊ¯eÔëÅÔÒXB#RNBèÔXQéāëÊöXëÒx2äÊgÊÒxyMBRxXéX4Êw¯ÖÒëòÔyMRPBRëÒuHÊqLÊêÔeÅX'ÅÕÊìÔXBÔXBygBwyXBBXBêeBNBÒxBÒXBwXByÊeBNBéÊxBPB[(ÊÔêëgBvʱ[XP[ROÔwÒxwgwODgëÊéXPRDXëyÊeNæÔXgX8ëÊ¯Xx¯eeBéXBXBÔÊvÊéÊÔëÒÔÒ±eBÒgBägBEÊÔÒÊeBJByXBOBBìXBQgB¯´¸¶·çXBÔÒjPBÊëÔÒ´¸¸´çXBÔÒ±eBÒxByBeBÕÕÊìeBeBwNBBgBÒÔÊëågByXBgBBìXB#BRBNB

Page 23

±²ácuTcèTNJÕÊwêÒÊÕÔÒÊgBwBxBOBBÕÊ¯[ÊÔërBgBÕÊyBÔXBgBBXBBçXBBLBBBÊêeBBRBBxBBMBBuÔw[BB#BBÕÊéÊÔÊeXB4ÊÕÊìÊêeëqLBÊw¯ÒxêeBÒgçxBOIBXìÔxBG#BéXRBÔÒ´·»³çXÒgÒhBgBéXÊÔgBÒÔÒéXBÅ±eBÒx2ìÔÊÒÒxBêeB8RBIBtBÕÊóyëÔxBæÔXgBXBçxBËXB"BBÊæÔXBgBXByPBRBDBXBwÒxBBèÔXBÒXB(ÊwtXBOBBwÊÔgBÒiRBB}ÔXBxBêeBÅ´¸ÔÒweBBèÔèÕXBBBiBBBë[ÔuRBBBNBBBÔëÊwÊeBBBBBÊyBBBBBBRBBêÊgBBBOBBBwìë±eBBBÒxBB2ëÒx2èÊÊÔÒxByMBRBxBXBéXB4Ê¯´¸¸¶wÔxBu#BRBÔÒëeBRBÔXB'Êe´¸¸µgBBÊxBwwXx±Òx21eLëÊwÊÔèÔXBe!ìXQÔXBgXïwXD¯èxRBX¯tÔëÅµ»ÔÒöXéxPBÊw«ÐXÒxBÕëgBÅìXBQBXw[XBtÊvMBRPBRBëÒYÊÔëÒmxÒxB[ÊxBÔÒèXXByÊeBNæÔXBgBX8BëÊéÊxBPweByyÊgBOBêgÕÖxBRBxBÅë¬ÒxBêeqLBÊ´µÔÒëÒx28RI¬gMÔXÒ«eBóÅÔÒÊÔÒxgLìë±[gjRÔÒÊÔågBDêÊÔéxIO±eÒÔÊëX'ÊeçXéXOgÊxwyXXBQBÊgBXBwÒxBêÒgBìÔÊfBBÒÊÔqLBÊ]PByÕXBwweBeBæÔXgBXBmxÒxêÒgBÒÔÊëëÊw×xLBÊæÔXgXB¬´¸¸»°´¸¸´«X"BÒuDéxBIOB¯jRÔ±eÒx2ågÊÔëÊ´¸¸¸çXtÊëÊÔÒëyÊeÕwÒXOIÊìXXXQP¯éXDÊéXBPRDX8BëÊë¬´¸º³°´¸¸¸«éëÔXèÔXQÜxDBeXxÕÊeBIîÊÒe ´¹ºµçXÔÒ¯¬´º³³°´¹¹µ«X"ÒuÒhRBéxIO±eeXsRBxXyOÍeÔÒÊÔÒxgLêgXyxçXLÊÔXePÕÊiwN#NvÊìXQÔXgX±eÒgìÔxG#ygËxBPBÔÒéXBBÒgBÔÒ¯ìÔXBMBìXBQBxéXBRBÔÒ¯ægBóxBsÒhBiRBXBÒxB±eÒÊÒÔÊgwRggMÔXÒÔÒyÊeNìXQÔXgXÕÊeBPBBÊÒèXBBqxBXBQBBÅïwOBwsRBBxBXByÊeBBNBìXBQBBÔXBgBXBBÕÊwNB#BNBB8BëÒtÊ¬´º´µ°´¹¼¸«èëÒqxXBQÅvgBäëgIBweeBgBXgBMÔXBÒÔÒ´¹»´çXvÔÒ¯ÒxêePXsg#wëÊ±ÒxtxsÒhqRtèXwyÊeNûÔhìÊêeMÒyXBÔXQBë[#BRÔÒ¯jRBDByXBëÒë[#BRÔÒ¯eBÒgBÖXOByBXêÒÔXBQwÊgÊÔÒyX[KëtQÔÒëeæÔXBgXyX[Dë[#RBëgMÔXÒqLʱ[fÔÒéxX

Page 24

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƱ³m[Ò±[ÊêÒxBrBRBÒëÖÊxBBëÔXBRB#BByEBB"BèëÒqxBBweBÔygBBHBwéxBuHë[ÒÕÊ¯ÒxBwBxÅéXBOBN#BeRBXBÊÒhwygBéXBÕwëÊïêÒgDBëqgBëÊÒhy"BwéÊgÒèxBNëeBy2y~ÊÔìÔXÕÊyÒXwìë±[BÊÔÊÒÔxgyXBëêÒÔëÔXIBÊëìÔxBGB#yBfB8BÅìXQBXBBÔÒÒxxBìXBQBeBìë±[XByyÕÔÊìëgyÊeBNyBX#BRNB8BÅØxNBéÊÔÊeBg±ÒgByÔXMBÅyxBwÊÔêgRBëiRBXePBOBDBÊÒ±ÒxB28BeÕÊjRBÊÔXB#BRBNB8BÅ¯jXBÊéXgBÔÒweBgBRByÒÊgBÊïwxBwRBNB*ÊÍÅg-ÊËXBBwMBPÊwBÔÊgÊvOB~ÔÒ¯yXBIBO#BÊéXBIBOqxB¯yëÔXBëeLByxB"BÊÔìëçeBÊrGBPB¯eBXQBÔxBGB#ÕÊìÔXBRB#B:BDgB\XBèëÒqxBåxLBwB#BgBuNIBëeBPBOBDÊÒëçXBIBÒgBwèëÒqxBæÔXBgXB±[ÊêÒxB2yÔgBéXRBÔÒwB[ÊfBXB BÒxBÕÊìgBÊÒxB2ÍxByÊxBÏëÊÔÒëÒxByXBëÔäxB#BNBRBëwiRXBPJB-ÊËXBèXBwëÊÔxQBDBËXB±[XìÊwB#BXêXBXByXBgÍXBRÒÊÒxxBw"B#BvePBÔÒyÊeBNByGìXBwXB"BXBèXBOBÔÒ¯[ÊyXBëÔyeÕïêÔXBÔÒ±eXyeXy¬´»µ»°´»³·«ìeBP8BxÅ¯gBMÔXÒìXBQÔXBgXwNB#NÕÊÒgBvgÅ[ROBÔwæÔXBgBXBéÊxBPBwÊÔëÊèÔwgB[ÊêeBêeBRXBhBRBu BPBqxByXBw±ÒxwÊÒwÛxK!ìeeïwN#NìÊgÊÔéÊxPvÊéx[XPDÔXXéÊg!ëèëÒïwN#N¯tXyÊeNìXQÔXgX±ÒÒgBByÕXBBÅ¬´»¶»°´»¶³«txBBtBÊuBBDBBÒhBBgBBXBBPBBxBBBXBBwNBB#BBNBBvBÊÒhgéXÊÔgÒYÊÔë×xLÊeBx¬´»º»°´»·»«ëÒëÊuDqxXQÅvgBÔxQD\XBBwïXBB#BB8BBOBBBëÒÊÒÏgBBwXBBìÔxBBGBB#BBéeBBBÊÒgBBgBBìÊgBByÊëÊgBB×BwÒxBByKLBÊèXBLBwtxBÔÒyBXB¶·vÔÒ´»µ³çXÔÒìë±ÒÒgByÊeBÕÔXBveBPBeB´»·¶çXBÒëeBÔÒ±eBÒgBtLBBPBwÒXBOBIBÊwXB'ÅÕÊ´»¶¶çXBÔÒëeBìÔÊfBBBÒtxÔÒXBQBPBMBRBPBëÒéxBR#BRBwwuBRNBÔëÊÔÒXBQBPBRBêeBPBÅæÔXgBXBXBgBÊëjRBDBeI±Òx2wRxBèÔwêePÅæÔXgBXéÊxPwÊÔÒhBgXPxBqLÊÒxwxBRéXÒgBw´»·ºçXÔÒëeÒgæÔXgXéëXIXBPxqLÊ¯XIñÕÖMRæÔXgBXìXKIÊÕʱeËX"ÊeeæÔXgXéÊxPw¯éXKLÊèXOìÊÔÅåXKÊwëeBByyBBgBBgBöXBBïêeBBPBBXBB2mxBB´»¸¶çXBBÔÒÒhBgBBéXBBÊÔgBBÒoOBB BBvÊëÒgBÔgBLBÊÔ8ByXBB#BRBNB8BÅë8BBÊxB¯wDBÊxBPBByxB#BYÊÔ±æÔXBgBBXB

Page 25

±´ácuTcèTNJÕÊwÊÔXÕÊÔwÚxgeeìXQxg×gfwMNyQÊ8ÅìhÔwXgXQPwÍÊgRRJvÊÒx2XB~XLBèÔÕÊëÒëÊæÔXgBX´»¸¸wxBÊāÔÒ±eytXBeÒxBêeBwOgB8±ePt!PÒxèÔägÕÊXX#RNìÕXéxOëyÊghgOgìeXwÊÔoO [(ePÊxyXB'ÅéXR!RB#wéXëePBÍXÊvgyxPBÕÊyMÔXXwïX#BgêgRèÔXBmÊëÔe\X¬8yxBÔéëXI«öXBêePX2wëeBPXæÔXgBXìgBÔÔÒìë[fBBÔÒÕÊi±ÒgBBByyÊÔfBB[BëwDBBBËXBBPBByXBBBïwRBBxBBBwèÔëÒxBBwÒxæÔXBgBXBqX"BîXBEB"BwéxBXBÅìgBXìxB#BÊgBvMBRPBëÒYÊÔ¯´»¸¼çXBÒÔÊëÔXqÊwN#vÊÍXRhBÔÒuRÊxy2X±eËX"BÊwDËXPyXyPRBDX¯Ògy2æÔÒîXBLBRBÒÊÔéX4ÊÔXBDBBÊÖeBLvOB'ÊÍXBRBOBNIBXBÒxBBêXÅæÔXBgBXB±1xÍÊÔXRBÊÕÊöXïêeBPXB2eÔygBHwhBRëÒÊÒy2öXBïêePBX2ìXByXOBPÊÔwyBROBÊÊÔÔXXwïX#sÒhÕÊwÔXÒx2ìÔÊfÒÊÔyKLÊæÔXgX±eXêÒgÕëX)ÒxuÒhRBìë±Òx2ÍxBÒèÔwÊÔæÔXBgXB¯uQÖxBRBöX´»¹³gBXBBµ¶ÔÒ±eBPRBBÔxQDyxePwwöX±eRÔöXÔxFwgX´·ÔÒëeèÔÒÔÊë´»¹´wR}ëāËXPByBXB¯Òx2eBeB)èÔXBÊÔÒxBÒXB(ÊæÔXBgBXB±ÒxB2ÒÔxBgBeBPBîXBBB#BìëXBÒxBìÒXB[XBBwhBBRBwBOBeBBÔygBBHBwBëeBêeBBÊxBBÊgBèÔw´»¹¶çXBBÔÒéxBBBXBBÅìÊgÖxBôNóXBRNBÊèXBwìeeBqLÊ´»¹·v}ëāu BPBÔÒæÔXgBXçXBvÊXB±[DÕXB±Òx2ìÔÊfÒÔXXÍÊÕXRÊÕÊÒxuOEëÒëÊæÔXgXB¯etRMDçëÊéXMRÊëéXKBLÊoO wyXÕëeX2ÒÔÊÔèÔägBÕÊêewBMÒyXBFBÊ8ÊxëeBPÜXBÒÒxygBrXåxBLëêeËXB"BBÊöXBmxBwqLBÊëÒìÔÊfBBBÒÕÊwMBXPBÒgBfBBÊÔyXB4ÊçxBÊXBQBP±ÒxêewxìëÒxìÒXQPDRyXÊ[#RÔÒéXÅyXÊwg¯Òx2ìÔÊÒÒxeÒxîXOÔæÔXgXB±ÒÊÒÔÊgjÕgÒÔxuDXBÊÔëÊëeÊxÊgÊÔæÔXBgXuQÖxRBöXoO ÔÒ±eèX'Ê´»º³wxÊā¶³ÔÒÔXBvÊëeX2ìÔÊfBÒÊÔéXKLÊwÒx2eBQI¯yft}X#ÔÒXGÕÊöXB[RxEÒÔxÔÒÒxsRXBìXQKLÊÓxK[(wBéXKLÊéÊgBBÒwhBRBXBQBÅeBYxBEBBwMBÅÕÊeBIByëeBÒgB[KBXBB"ByÊeBNBéXBKBLBÊYNBÊtXLÔÒÒxBìX#RBNåxBLoÊewëÒëÊËXBPyXBXÔXëÔxBRæÔXgBX±ePBxBR±Òx2Íx´»º»ÖÔXuÒÔXQÔÒÒxÒxgEÔÒèÔYXÕÊyÊghgOèx 

Page 26

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƱµÕëgÊXyÊeNìXQÔXgX¬´»¼·°´»º¼«éXxBRBÊxBBuÒÔXBQìXBRBNBÊ½ÕÊeBPÔXBBëÒëÊæÔXBgBXBéXPBRBDBXBw¬´¼·º°´¼³³«XxBèëÒtR}xBXOB¯¬´»¼¼°´»¼¸«ÚXBRu BPÜxBDeBBi±ePXygXQÔxG#ÒhyÊeNìXQxR#RìëéÊÔëÒÔÒ["XB¯ÒÊeJBwtxÕÊÊÔyÔXBgXByg¬´¼¸»°´¼·º«wOBRPBuKBqxyNBIBæÔXBgBXB¬´¼»¼°´¼¸»«xBB"BRBèëÒixBÕÊeBIB±ÒxBB2tLBBPB¯tLBBB#BåÊgB±eËX"ÊyÔXgXygìÊg¬´¼»¼«eëÊeRçëÊtR}XÊÔ¯ÒÊeJÔÒyÔXgBXïêÕxgêëB±[ÊìgwKRNB´»ìÊÔÊÒyÊeNìXB#RNêÕëgBʯêgLB¯wÒXOBIÊ¯xBÊÕ¯æxgB¯tRÔÊ¯txB¯êgEBìXgBQÔÒåÊgBÔÒìgwKBRNBweÔÊÒÒxëÕÊxÊëwRBëÔÊ¯éÊgQìXBgQÔÒéÊgÊÔÒìgBwKRNBwëwRXROBNë×xLBÊéXP¯¬êgXB«gE¯êghB*ÊëYN¯¬çxXBÊg~XçXÔÒ«gBMÔXÒ½ÕÊePBÔXwRLBë¯XRBÊgBÊ¯uRNBÔëÊÔÒyÔXBgXByeBPXB2j8PBBOë¬[ëgBÒ«XBMBgÅ¯¬ÍëgBR«±ÊÒXXëèÔ¯w#Êg¯e}xêÔXÊÒhgéXÊÔgÒÔÒéÊxBÅéXÊÔhRBëÒÊeJyDRDBïwÔewéÊxy8PBOyX1gÍgFgÒÔÒéÅtiR}Ôë[gÔÊgöXeRTÒÔx´»·¸çXÔÒwÒx2yMB¯ÒÔÊÒÒxBëyXBëÔéÊgBÊxBvOB'ÊëÒ±eBPByByeBÕ×xBLBÊyMBÒhBÔÒXBQBPBgBuRNI[BQ´¼¶¶çXÔÒwgBQGÐXLB¯1gÍgFBéÊgÒèXBwyÔXgXBww#ÊëwyKLÊêÕxwwB#Êë¯ÖeLYNvOB'ÊìgÒ±[ÊÒÊeJBÔÒéÅhgëeÅÒxBx±[ÊtxÔÒéÅhgëeiRTéXR}XëÔw[eìÊgwÒXOIÊÔÒ´¼´¸çXÔÒë[gBDBBRBwyxBBPBæÔXBBgBXByBÊÒÔXBë[ÊeBB[(¯yÊeBNBBìXB#BBRBNB1ÔÊëeBBRBʱeÒwÊÒÊÒx[RLxeDsRxXwyD"ÔÒéxIBOìXBQÔXBgBXïwNB#NBÔÊgBLBÊÕÊeIBÊÔågByXgBìX#BRBNÕÊyDB"XB±1ÒgXÔueKéggÊëÊÔÒwRgygËxPÔÒoÊëìÔXMéX#xÔÒiRXÒxìXQBgBoRBGBÕxBPwBÊÔyXêÒÊxBXB[gBQB´¹´³çXBÔÒuBDBìXRBNBÊæÔXBgBXB

Page 27

±¶ácuTcèTNJ½exyuRB#LûÔhBïwKXB]PwXêÒÊxBXvÊ±Òx2wRBQèÔìÊgBeÊêeDBéXONB#±vÕXÊëXRóD¯xñë¯çX½XXÔëìÔXRëXx"¯hÒ¯ÕX¯xNRXéXBB#BxBèÒgBÊÔéXBÒxBXBQBÅÂeBRBXBeBXBwÊÔyXBgBéXBRB!BRB#BvÊXBÊèÔÒXPÊyFIBÔÒuÒhXégÕÊ±eBeRXy¯[ÊéXBR!R#BçÒXIwyXÔxBæÔXgXXeÊêeêeÊxByÊeN8POBë¬ìÔxÅ«ìÔxÅ¯gÒìXQXBgêëXQÅk"DBeByêeÊxBtXBæÔXBgXBYNBÊwtxæÔXBgBXBÕÊÖÔXëægBÒëeB±ÒÒgéxRB#BRB¯´»»¹çXÔÒìgBgBBXuHBÊqLBÊvò#BPBmxêeBiRBTBéxBR#BRB[RxwN#ÕxPëÒxyXBRÊgJtÒwmLvÊëeyêeÊxìÔxBÅìgwKRNÒxy[!yXBRÊgJBìXPIBéXOÔÒy!RB#éXÔxBÅÕÊi±ÒxêeBDÐgGïwONÕÊygéXBÕÔÒ±1ÔxygìÔxÅéXBR!R#Bwk"DXBéXÕsÔÒwMPÊXBX¬uQégB¯çxNQBvÊv#+ÊCPBgrB«eyåÊtx8BPXBwwéXÔxÅ±uRÔyéXÔxÅïwONwyX gRRJvÊéXDBXBBXB#BOBëXQBÔxBÅèXBwÒxBËXBBÔÒèÊgBëjRBDB´¼´³çXBÔÒ½eBB#BBxBByeBBeBBë1eBBéXBBÔxBBBÅj"BBÔÒìë±eBBXBBÔyyNBBBÊeBBwÊÔwgBBHBBt#ÕÊëyXBXÔxBÅÕÊêeXBORBXïwPBéXOByNIBìXQÔxBG#BëXyÊeBN¯XBQÔxBÅ±[ÊêeXyXuÕxPw#gëäëgIYÔX!PwMBXPePXyYÔX!PëéxgågìX#RBNÊÔÒxéxPBÊêeDeB!èÔXwågByXgìXB#RNìXBwXÕÊyM±eÊxyÔxÅyePÊgëÍXXDÊìXQXÔÒ±[ÊêÒxÕXwN#wLGPBvÊéXR!R#ìÊgwDROXBÒgXyX#OæÔXBgBXBBëÒÕ[ÒyXBèXBBtBwéXBBBQBBÒgBgBRBBÊsRBéXBBÔeB´»·¹°´»·¸êXPBéÊgBÊÔxBDBÔÒwBRBëÔÊ[ÒweBÔxBB B¬´»¹´°´»µ³«èXBÊgBÊueBKBéxBIBOB±Ògtyë´¼³¹çXÕÊXQëÔ±ÒÊÒÑÔyXQçëÊCPyÔÒgæXPDëwIXXÊgBBBÊgBÊëÊÔÒ±eBÒxBÖXBOBBÔÒXBQBÔxBÅXB¬´¼´¹«éXB BXBBÔÓÅÔÒéXBÔÊgBLBBÊÕÊ

Page 28

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƱ·ÊÔÒxtXOBXQÔxBÅeÒgÔëwNBIÕXLBKÔÒwRBgëwRëÔéXBRCPjÅw´¼´·éxIOBæÔXgBX±eÒgBMéXBQPeBeRBÔéÊëïwXÔÒw´¼´¸çXÔÒwXBQëÔw[B#yxBgBìÊgBwXBQBgBjÔÊëXBÒgBÔXBDB[B(XBÊÒgB×ÔxBèÊ8BXBRBPBuÒÕxBêeÒxìÒÊeÊ8ÕgBægwÔx éXB#xyXÊèXBO¯eÒxêeêÒXBgXQÔxBÅyIBOBwBÒÍgBXBQBvÊw´¼´ºçXBÔÒwRBBëÔyXBëgB±eBÒÔëÅìëÔwRBëÔÊìxBwyÊxÔÒ´¼´»çXÔÒw8XRPBéxIOæÔXgXBwXP}XtÕÊjRB±eRD"[RIBGìÊêe¯[gÍÔxéÊgÊ[ë[ëÒsBg(wëéXxMOBRXÒgiRB}Ô[ÒwwRëÔÊX'ÅÕÊëéÊeBOìxBwÍgXBQiB¯eÒxBêegBLB#wRBëÔÔÒwRëÔÊìXBQÔxBÅÕÊìgRiÕXgyPBeX#çxéXBePXPwXBQR#RNBÊ±[XwÊÒÊåÊgËxPìxBw±eDyNOhgXÊ¯eÒÊÒÊÔéXyN8ÕgêXëÒÔÊÔÒtìÔXBOBRBwBÊgBÊgB´¼·³çXBÔÒixBuB#BRBéxIBOBæÔXBgBXB¾yÔXgXBygéÒxByëÔxéxBXrBguÕXBëÊÕÊeIB±Òx2ÍxBåÊgÔÒXBxLBIwO.XXÔxëeæÔXgXyX´µvÔÒìXDÈuMBë[#RéxIO×ÔÒÊgg#±eÒgéÊxxæÔXgXÔëXD¯ixë8XRPæÔXgXgÊx¯eeæÔXgXcN#vÕÔX±ÒXÊåXBKÊeyêeÊxåÊgÔÒXQBÔxÅ×ÔxwÅ´¼¶¶çXÔÒéëeÊÔåÊgìXXëÔëePBÔÒxw#Êg[RxORB[(éXÕéÅÔÒwwÔxwìÔxÅçXOìXXëÔÔÒêeXBORXìÔxÅéÊgRëéXBÕ¯éXÒx±eÒgXÔÒxgB[DÜXÒwëÏÊgÊåÊgBÕÊéxIBOìXBDBÈæÔXgBXÍXBXKBÊvÊçXBÒw±eBPBDBèXtBåÊg±eÒggL#xM#R#ÊgéXÔÒ´¼·µçXÕÊëeeRIéePwX'ÅÕÊëÖgeeåXLDʱeuÊgBìÔxBÅìXB#BRBNBtÊÒÔÒÔXBvÊeBeBéÊgB!sBÍXeBLB´¼¹·çXBÔÒeÒÔÊgéXQìXXB#RNXÒXB(ÊÔÒÊÔÒxïwIX[ÊxywìXBDÈéxIOæÔXgBXÊÔyPB["êÕëÔ¯eBX2ËXB"BÊéXRBëā1xBLìXBwÊÔìÔxBg1xBL[gBuRBOEBÖeLB8ÅìXBXÒÔÒyÊgBRBRJBhRBëeBPgBXBÅgBXIByeÕXBrXBGèeBgXBwØX"BÊéXRBÔÒêx[NBÕÊyëgBeÒxByBféXBÊyOBwyNBÒw±eÒèXB'Ê

Page 29

±¸ácuTcèTNJÍXBOBRBOBBEBçxBBÕÊeBBÒxBêÒÔëÅéXBBëeBBPBÕÊÊÔxBÔÒXBxBBqLBÊwìÔXBBRBeBPBOBBÔeB¯Òx2ìÔÊfBÒÊÔgBÒqLÊwyXBQPwxBÔÒXxBqLÊ±eÒxB2yRBgæÔXgBX¯oOB BB±eBBeBÅuÒgBBÒÊeBBJBÔÒ´¼¹»çXBBÔÒyxBBOBBoOB BBÔÒqLBBÊÔXBBQBvÊæÔXgXBwgÊ±ÒxB2ËX"BÊìëìXwÊÔxBÔÒXxëçhBÊÔìXDBÈéxIOBæÔXgBXÕÊÔÊeBÒèXBBPBw´¼º´çXBBÔÒëÒÔëÅ[eBêÔXBëÒÊÔyÊgBB[RBIBXBìXBBDBÈéxBIBOBy#DÕXìXB~XLy#gBXw´¼º¶çXÔÒXÊewÊxègByXLÊXÒÊeBJéeBuRBë\XBéXBPBgBÊvÊëeBÒxBOBPB[LBÊxBëÊìXB~XBLBXB×ÔÊÒÊxBéXBKBLBÊ¯ÒxB2çXsweéÅw RB±[gÏÊëÒÕÊwuROBE´¼º·çXÔÒæÔXgBXweÒgBÜX~ëʱewDë[gÔÊgBeEÄxÒÔxXBMgÊÔÒjXBÊt!ÔÒ´¼º¸gÊx¹ÔÒeBIw´¼º¹çXÔÒXB"BÒÔX¯éÊgBQBqLBÊëeRBÔéXBXwyëÔxByPBRBDXBYRBgBve±eËX"ÊèÔXQìX"ÒæÔXgXéÊxPYÊgwN#NëÒyëÊ±eBPB#BRBeB!BBèÔXBXB#BRBNBëÒXBQBPBågByXBgBìXBXB#BRBNBéXRBÕÊêÕëgBÊÔÒyXQÊgGBë[ÊéÊgQÔÒ×gLBwèÔXQX"BÒÔXyÔXgXBXÔxÅågBìX#RNBëêe!BÍXBÊ«xXBMBRëæxBg¯ÒÊeBJÔÒyXBKBLÊë¬eBP«ÔxBDgB¯ÒÊeBJ¯ÍëgBRìXQgBwKRBNygB±ÒÔÊÒ¬êgh*ÊëÔxBX¯wÔxB«wM#B¯¬XRÊgBÊ«yeBR¯¬ÊÒXBXyX¬éeBPB«yXOBìXBëÔÊë¬rXBìÔÊëgërXBìXBXÒ«åÊgBçXBO¯æxBÒëêgBEB±ePXyeXyiRÔxRBìÊÒÅÔXéÅæÔXgXBwy4eyÔXgXByxÔìX#RBNyëÒtxÔÒyXQÊgGBX#RNvÊ±eBXyÒÊeJÔÒ×gBLëeËX"BÊ´¼º´çXÔÒw±ÒÔÊÒéXëePëæxgÔÒyXKLÊhRë¬eP«ÔxDgëÔXXyXgìX#RNçxBÔìXBxBBÍgBFBBw[ÊoÊëéXBBBëeBPBBËxBPBÔÒwBXB#BRBBNBvÊwRBBëÊïXBDBBPBwXxÍgFéXR!R#¯¶·¸çXÒëeBÔÒ¯yN![ÊëÔrçXvÊX±ÒÒgyg

Page 30

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƲ¯ÔÒìë±eÒxB2sOìXB~XBLëÊÕÊêÒÔëÅëÔågBæÔXBgXBwyXBëÔ8ÒXBÒxBOB[NBèXwyKBLÊëéXBXOB¯jRDBÔXQB¯êÒÊxXBºµXêÊgBOÊÔéXBÔÕXwXBPóXBxËÊxB±ÒXgX'ÅwXÒÊtÊìëXgÊqx±èëÒÔxXBìXBKXB[ÊäÒXBEBçXvBÊÊgÕeBPByçXBMÊÔXBÒÊÔXBdÔXBvÊéXOBÔÒîXBgLBweÒy[B#ìeBPtRBxBèXwyEB"BwÊÔÔXvÊgBÒyBÊëÔéXÕéÅÔÒePBïwONBw[ÊcR~xBwèÕ±[ÊêÒgÔfeBPwéXB#BgÕÊdÔXÍÊgÒëÊÒqLBÊweBPBÕÊÔxBHBPB8BPBOB±eByåÊéXBB#BgBäÊgBÊyÊxBwyÊxéXBOBÒÊÒÍÔXBDBXB'ÅÔÒ¶´·yÊ¶´³ìXBQXBÔÒÊÔtRB'Êw¬ìgBEB«yXB#BRìÔXÔXìX#BRNéXRBmÊëÔïêÔXÔÒuDégmÊëÊÕÊtBX±eXyéXB#gäÊgBÊXBOBxBBwXBgBBKBrBBgB±[ÊêeBBXBRBéXBBRBwy"BBÔXBêÔXBBÊwxBBBBRBéXBBBëeBBPBëÖÔX8BÕgÔÒwÒxByKLBÊÔXXBÔÒ&RVPD,QGLFRSOHXVWHVixBNxBMeBÊ¯ÒxÖÔXìgwKBRNww#BÊëuDégBXÔXXyKBLÊyg±ÒxêeBìÔÊfBÒygBvÊuBHBPBBjRBëuBmÊëÔ±eBtBeBBByNBLBBBB#BìgBBwKBBRBNBBygBwBeBIBBXBÊÍXRNOwÚxg¯mÊëÔoG±[ÊÒwÊÒÊuÒhBXégXyÔXgXygXBìgwKRNyXgéXR!R#XXQRXJg±Òx´·¼»çXÔÒÔXXäÊgÊyÊxÔÒXQRXJg×ëXhRìÒÊeIBëeXyXBìÔxG#XBQÅÕÊìÒÊeIBéÅïw RBÔÒweÒgÔÊggBwGÊÔågÔXÊw[#´¸¼¸çXwÒxwX8ëÊÔÒuD[POBNöX±eesRxXyÊeNmxmLyB#XBXxÍgBFéXBR!RB#wÒxB2ÔgLBëÒgeÒgBÕÊgÊuRBÊgÊyKLBÊ8uHÊqLBÊwèXÔXBRÊ[NB8OBwëexyBggB¯ePhBygèÔwyKBLÊìgBÔqLBÊ8BOBmxwgBBXBÒéXBKLBÊoOB B´¸¼¼çXBÔÒ±eêÒÊÒ*RDÅx±Òx2[RyX#RN8Åë8ÊxìXwPRÕÔÒÊÔyxOéÒgyPR¯eywGÊÔÒxB2×¬´»º»°´»·»«ëÒëÊqxByÊeNBæÔXBgBXwxBBw1eÒîBÊÔÒxwìeeêëgBgXwéÊg!B±eX2ÔÊgBggÒÔXBÊÔyÔXgXygBëeP8BêëgvÊ±eÜëgeP#ÊÒyëÒëÊËXPyXïêÒXg0HOOXVÖxôNqLÊww#Êë±eeÒgyÊeëwgKÔXÒhRXeIëeeìÔxG#æÔXgXoX´¼³ºçXÔÒyÊeBNByÔXBgBXBXBÒXBB(ÊìÊgBÔXBXByXBgBéXBRB!BBRB#B×ÕXB´»¼¸çXBÔÒyB#BXBXBxBÍgBBFBéXBRB!BRB#BB¯ÒxBwBgBuRBOBBEBèÔ±eBqxBBèÔmxBBîÊÒeB B±ePXe!èÔXîXORL#

Page 31

²°ácuTcèTNJyN!sRxXìX#RNwGN[(éXëePyXB#RNìXBêÕxÔÒyxèXLByXéxRXëÔw[B#RY IìXBÔÒXXyÊeNByggB[(yX#RBNïêÕxÔÒwÊgB¯ePBÊeÒxëXQBPyBggvÊ±ÒxçÊxP8Owo~ëeyyggXyXxmxBwX[RMNyX#RNïêÕx±ÒxgEéÅgMKÕgXQeBPN[ÒwéXBxgBQweìÔÊfBÒyXBÕ´¹¹¶çXÔÒyxBqLÊ8ëÊìÊgByBXBB[gBBìëçXBBvÊXBB±eBBÒgBBÏÊgBBÊÊÔöXBBïêeBBPBXBB2ÕëÔeBBPBByBëÒXBBBÊoGw#NBvÊXeIB±ÒgÊeBRÊÔSDUDPELO&DPSLyXtRBÊgqLBÊìÔÊfBÒ±eÒx2qLÊ[ÊxÔÒXyÊeNÕÊXÔXXw1eÒëeÔÊggBeBPBÔÒyBÊgBwNB#BNBçXBJBgBëéXBMBRBÊëéXBRBrÊxBÖXÊgB´»»¹çXBÔÒéÅÔÒ±eeBÏÔXBÅxBuHBÊqLÊyBgBgBwGBRÕÊXByXBgBéÅÖXBÊgBweÒgBëyDRDwÔeB·¯jRD¶³³XgBKÔÊhµ³³tÊeBÔXXìXyXBgÒÊeIéXBÕìÊgBqLBÊwXBeBgBHBBPBçXB´³yB#BXB±eBPBBÊeBqLBBÊXBÊeBÒxBYÊÔgBKB¸¼éXBÊ´¼µ¶çXBÔÒ±eBx8BRBIBìgBXXBBXBë¬èxXBÔÊXBeBIB«yxÊgBë¯ÔxBDBgB¯ÔxDBgBÔÒwB#BÊëyBKBLÊïêÕxBwBXBëèxXBÔÊÔÒyBÊgBGyBgBwÔXBXByXBgBvO'ÊtXBÔXBXyBXgBìXB#RBNBëgBONBêÕëgBÊ±[XÄXBLBÔÊìgBXXBBXëèXBXBxBèXwyRBIOXBeIëeBiRT´»»¸çXBÔÒîXOÔw[XBQRBNÔXwXBwyfvOB'Ê[KB´»¹¸çXBBÕÊ±eBÊeB¯èXBBXBxByPBBIBËxBPBBìÊgBÖeBLBBYNB8BÒXBBéÊxPBwÊÔèXXBéXBÕwÔXXBsRBxXByXgBìXB#RBNB±eÊêeBiRïXBéÊgBÊx±ÒÔÊÒÔÊgÍÒXIë[RLxÏëÊÔÒsPÊ¯[ÊêÒx2ËX"ÊÒxjXR8ÅéXÕ±1Òx2yÔgÊÔìÔxG#ìXQëgYÊgwN#NîågyXgjXR8ÅmxBuBKBégBBÔÒågByXBgBìXBB#BRBNBjXBBRB8BÅeBwBBKBîBwÔxBGBBXBOBwÔÒÔÒëhRXBÔeBRÔxB!gwyXB#RBNçXB±e[RBèxBËXRBxDÊæÔXBgXBuRB#LB¬ÜxBB°wxBB«êÔëÒ[KBwêeBìhBÔwXBgBcRB#BeBRBOBIBëÒRBeRBèëÒ

Page 32

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƲ±ÕÊtìÊwKÔXQïêÔëÒsë[ÊwPBDM[KtXîxOIByNÊïêÔëÒgwÒxy±eÔÊÒÔÊgéÅÕÊeIìÊwKÔXQïêÔëÒsëéÅcRB#BBeBRBBOBIBBëÔxBQBB°µ¯¬ÊÔXBxBB«1gBwÍÔXBBDB°´½ÕÊeBBPBÔXBBBXBBêÔëÒvÊéX#BX°¹¯¬w"BRNB«éxÔ°¸¯¬XBXRB«hRBXÔ°·¯¬XBx«êÕëÔ°¶¯¬XB"Ò«±¬XR×Òx«X#RNieL°¼¯¬wóx«yx°»¯¬XRNÊ«ÖXRÊ°º¯¬XGR«gEBìXBÒ¯¬XBDBÊÔ«gBQÕÊeBIBìXBÒ¯¬ÊgBXB«cBÕX2½tXBtXBwÊÕëÔÕXB2çëÊìXÒëÒmLtOÔÒ±eXBy¬XRN«YìXÒë¬ÊgBQ«ìÔÊeRìXÒ¯¬XBXx«±exyêeÊxXX#RNÔÒgQÕÊeIÕX2ëcÕX2yPIÔÊhg¬wBxN[BR«X#BRNBÚXRBÔÒXÕXB2¬XxB«éXOBÅwcR#BÒxIBeRBÕÊX#BRBNBtÊÒÔÒXÕXB2êÔXBëÒ¬XBBR×ÒxB«XB#BRNBieBLBwBPBDMB8BëÊÕÊëeBxy±exyÔÊhgwñOóèXwyN!ÔÒXXÒX#RNtÊÒÔÒ±exyêeÊxëìÊÒÅÍgFB8BÅ°´½eBxByêÒgBÔXBMÖeBLByXBgBÕXB2ìÊgBÖeLB8BÅwXwPDMÔÒXBRx#xBÔëÒxÍgF8BÅ°µìÒXìXÕëÔÔÒ¯ågDéxBÔ¯ìÔXèxëhgBXPxBÍgF8Å°¶±¬XBPIëÊ«t"BïwPDBMë1gÍgFBwêÒÒXRÊëeROIyR!¯cR#eROIëÔxQÒXRÊ¯ÖeBLwPD P½ÒxyÔÊhgçXÔÒÔX]P±¬wxX«ìxPRïêÕëÔÕÊÕëÔ8xëyXxéÊÔe¯êePÒygyXgìX#RNìÔXOIÖÊeLÊÖe°´±[ÊêewXB[O#ëÒÕÊëågD[QBÔÒågyXgìX#BRN±eXy8ÕgBXDw[ÊéXÕëéÊÒgB[O#ëÒtXÒxBwéÊÔÊeX4ÊêXBX°µ±[ÊuRNBÔëÊgBXBDBwÒÔÊÒÒxBëwñOóèXBweBPBNyNB!BéÊÔÊeXB4ÊêXBBXmëÔÒéX#XÔÒh XXBÒïwRL8POëÖeLByXgÕX2çëÊ[O#ìÔÊhgìÊgBéxRXëÔX NBèXwyXXB#RNBéXOBXmëÔÒyPIwBñOómëÔÒ±egRByÔÊgX'ÅÔÒ±[ÊoÊëéÅgyRNwÒÔÊÒÔÊgÔÒiëwxBXBLBèXwyMBÔXBêÊÔrgBÕÊ±[ÊéXBOÅgBBXDBÖÊeBLBÊÖeyXgìÊgBXQBPw1xByÖÊeLBÊÖetÊÒ¯ÒÔÊÒÔÊgBìÊêÒgéÅÕÊeBIwyBPGBNìëÔgwBMBNBeBxyB2éÅtÊÒÖeBLBËXBBéXBeBPBPB[}ÊgB±ÒxByÕXB¬êÕÊÔ«ÖeBLBxNÖÊeBLÊÖeBmëÝÊgXBePBÊxymLByxOBIéXBXOB±ePB#BÊyXëgB#B±exsÒh[ÊéXDRDk"wcfìXwNXePÊxytR'ÊéXXO±eëg

Page 33

eBRBOBIBBt!BÒÔÊëyëgBRBBÔÒÕÊéXBBBÊxBBeBRBOBBIB½[ÊÔÒëÒìÊÔÊÒeBRBOBBIBt!BêXBXBÕÊuÄÊeBQBt!±eBÒgByXB#BRBNÒÔÊëyNBÊÒÔÒÕÊeBRBOBIÕÊeBIBëeBxBy±ÒÔÊÒêÊÔéXÕêXXÕÊuëéÊÒg±¬wxNB[R«éXB#BXÔÒÕXB2éeÊxBt!°·±êXB°¶±éXBgB¯ÚXRB°µ±yëgRBÔÒ°´t!ByNBÊÒÔÒ°¼±éXBÕÒëÔëÔÒ°»±éÊÒgBBÒëÔëÔÒ°º±eBRBOBIBtB!ByëgBRBÔÒ°¹±ëgBÊÔ°¸°´µ±¬éÒÔÊ«eROBIÙx°´´±eBPÒyÔÊgéÅìëÔgBÊÔÖeLìXBRÊwìhRB°´³±eROBIsÔXBBêÊÔ°´¸±¬XBBëgBBBB#BBB«éÊÒ°´·±êÒgBBXBBêÊgBBOBBÖÊeBBBLBBÊÖeBByNBBÊÔÒ°´¶±êgBBB BBPBBt!B°µ³±qLBÊéëXBBIBêXBBXBB°´¼±qLBÊygB°´»±XBBB BNBB°´º±wñOBó°´¹±¬wxBXBBLB«°µµ±ÖeBLBÊÖeBmëÝÊgB°µ´±¬eBBeBeBQBërRBBBeBQB«weBBLBËXBBìXBBQBB}ÊgBéeBÊxBB[R°µ¸±sxÔÒ°µ·±ÖeBLgBROBëwXRB¯wX:BÊÒêXBt!¯êhB[R°µ¶±êXBXgB±¬ÖeLyXBgéXBéÒgêÒXBÅt!«ÔxBPw:BÔXìÊgBwN°µ¹±¬éXBXOêXBXB«éxXBÒêeXORBXìXRÊ:BgÔÊgt!°µ¼±¬ìeBQ[R«ÊeQBt!°µ»±vëÔìÔÊeQBt!°µº±ÊeQë8eLÕÊ´¼»¼ÍëgR°wRRiÔxéXuNwZôRgôDÊZôRXgô#ÊZ#RPMÊ½fïX²²ácuTcèTNJ

Page 34

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƲ³veÔxwIx

Page 35

²´ÂeP#yX#wéXRx ëìÔëÅÒgÊÔgy4eBÒXPBÊYNÊoÊëÔÒwBxºº¸çXBÔÒÊÔËXBvÊwyBÊÔwORyBPIXBÒÊwÔe[RBXIBëÔXQBÊéXBÕÔÒéXRBx éXBÊÒ±[ÊêÒgBy#xBëÔêÒÊÒuRNIeÒgytRE(wÔevÊÔÒwy!R#BéXRÊgÊw¯ìÒRèÔXQégèëÒÖÔXìX#BRNBXyORBLB#ÚXBÔÊë[Êy4eÔXBR#éXBRxB [ÊëÔvÊgBXP±eBy±[ÊwÊÒÂeP#yX#wéXRx ½ÕÊePÔXexyêeÊxéXXÒXëéXORMwyX#yXÊgB#BæXBÔÅ¾gBÊeBBgB#BYXBBBDB¾åëgBXBXBBgB#BÒhBgBB¾éXBXBÔÅgB#BBÒÊeBñëgBññÕ¾èXxBg#BÑgBQ¾ÍxBñgB#gBRBÒÔÊ¾ëg#BgB#xBQBÔÅ¾ÔñëÒñëg#BeñëÔÕ¾ëgB#B"RB±éÊeNg#ìÒgX¾tRg#æÊÒëg¾éÊëg#Rg#éÊÕxXÅ¾éXQg#ÖÊgRÅìXRÒwGLvgBygweP#BgR8ÕgÔÒågBDéXXÒXéÊgB#¯êXÒXéXPBÊÒx8ÕgBågX[XBRÒÕÊÏÔXBwyÔhìXÔÒ¯ÖxBXRBÊÕÊ¯[XQXB#ÊyxBM#±ÒgyeÕéÅÔÒXQX#ÊìXQN#wOwDÔëÔëg¯èÒÅwyX¬\RXèÒÅÕÊ«êetLPÊeÊÕÊwyêÔXÔÒyXÊëÔêÒgBÎÔÊwéXBDBÊÔeBÕÊyXBBQBXBByBë8BBÊxB¯ÍÊÔxBBÒ¯éXBXBÒXBBéÊgB#BvÊ[XyOÔewèÒÅg#\RÕÊëyN#wyN#ÕÊëgeMÕÊÊÔXQPÊéXÅ±eÒx[OHèÒÅ±ÒxêÒgÔXMÅ\R×g#wÊÔXBQÅwÒxèÒÅoÊëÔÒ±eÒxêÒg[XÔÒ¯èÒÅ±ÒxêÒÊÒéXD\RwÊÔ[DQBÕÊjëgiëÊeéXgBlLÕÊt×ÊwRëÊæXyNXÊÔéXgvÊ\R±ePMyG"[ÊeBÕÊìëePXOwÒxgÊÔ\R×g#\Rw±eX3yXIÔXìÊe[OHw#XBXePìëgRéÅÕÊwÒxYÊxë[gfgeÒÍÒXQëêÒÊÒuRNIÊÔ[OBMëÒÔXP[XÊwyXBÔÒÊÔéÅXeêÒÊÒéXg

Page 36

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƲµÔÒÔX8BëÊìÊgBwÒxBëÊmxB±eÊxB"BÊÔrNBGBÔÒXBeëÊeBèXBeBxB ÊÔÍXBRBwÊÔêeÄXFBÊËXB\R±ÒxBêeÄXBFÊyXBIÍgBFuÊwweBÅeeByXBXRBÒËXvÊÐx±eBRÔÐxéXBÕwXËXBvÊë[ÊfÎÔÊwÒxÕÊeBIìXQBN#ìÊgBêxÔÒéXBQBPÔÊgBÊìXBQXBBvÊ±±±ÒgBÊeRBÍXB'XQBÅÕÊi[XBcRB!ë[ÔÒÊÔÔXB¯eBÒxBwBgBÔÊgBìÔXBÔÒ¯XB8BÕgByPBIBgBRBågBÔÒ¬ìÕëgBRB«çXBÔxBBMBë±uRPyyeÕwyXÕÔÒëÒxyêeXDÍxMÔÒÔÊgÊìXwPR PéÅgHBBPBw½eBÒÊÒÔxBBÒXBweBÒxBêÒÊÒÔxBBÒéXBDBÊÔeBÊÔwBÅgBéXB2ÊÔeBëeÊxÔe[OH8RNyNÊÕÊwìÔx¯ÒgeÊxBÜxNXìÊgågÕÊwuRXìÔxyxgëÒgeÊxÜxNìÕëgRêxìXgìÊêÔXtMwëXÕÊwìÔx¯eÅuRHBÕÊÔÔxBvÊ±±±[gBeÊxBÔÊgBwKXBMBìXwBPRB BPëÔÊgBÊÔXBéëÔÒÔÒÔxÕÊ[OH¯×ÊêeÔXMÅwDeÊgxE¯ÔeÒxìÊeB¯[Ê[OHÔÒyXIÍgFg#wiéÅïêÒÊÔÊrgÊÔhRwOwìÊwOBN¯×Êìgò[ëgxEB¯jxMyÊÔx[XÍÊÒxBxBèXBOBÔÒìePBXBëyxBBÊjÊgBwìgxBEB¯êeBgBÅÒxêÒXBBgBÊÔëÊ[!gB#ëÊ±eÔÊÒyB#ëwXBuHXBXRÒwOBw[ÊìëèëÍÔeÕÊ±ÒxBy2±[ÊÔeçyeDéXR[OHyePDÔÒ¯tXìÊêÔXtMwëePÜxBNXOìÊg[XQByêxMÕÊêeÔÒXÔxBvÊwêXÅ[!BXBëÔëg#BîXBëeRBXBDBeRBPBêeXBDBÊÔéÅeRBÊxBwìxB!BwÒÒggBXBÔXÔÒXOéÊÔewyXÊeyPBIegÒxX[ëÊwB#XwÊÔyXÊe¯eRBPwN yXOPBÊÔÊÔXOêÔXBvÊÔxwyXBw¯eÊêÒXQBìÕëgRêxBgÔÊgBÊìXwPRB PeÒeRÊxÊÔÊe½eÒeRÊxhRÊg8#(ëuRHìÊwXDX'ÅÔÒëeëgÒgeÊxìëgÊÔYRN[yëvëgëÒëgGB¯gRL¯8M#¯êeBÅÔÒéX#ÊÍÔxww±eÒeRÊx±[ÊêeyÊgÊìÕëgRêxgtRÒvÊwêXgwyX8ÅêxwXBw[ÊtRBÒ8BOBw±±±eBÊwBÊfÎÊgBRBwXBéÊÔeBwyBP[ÊvBÊyN!BÔÒ¯1eByoOBêxBvÊìXBÔÒ¯ìÔXBÒëgBQBgBÕÊ¯wOBwyXBÕ±1ëÔyìÕëgBRxBDBBB#BBÊÔÒxBBÒxBêxBBìXBBÔÒwìÊwOBBDBËÅXBB±1ÒgByBåÊgBÊêXBBgBBµ¸ÔÒk"BDBB±ÒxäëgIÍÔXQwODwwODvÊtRÒ8Ow1ÒgyÍÔXQë1ÒÊÒy¯ëgB¯xB¯éxBBÕ[ÔÒ½ÕÊeBPBÔXBBwÒxBêeBRB}ëÔ[ÔÒ[KBBwOBDBvÊìXBÔÒ

Page 37

²¶¾aLuTsåTNtÔxDBgBÒìXQBxByXOBÕÊgBxBMXBëgXBBÕêxvÊ±gBxPBëÒÔxB¯Ôe¯xBORBëêÕXìxéÅÕÊéX#NëÒxyêePÊgÍXgGByXOìxgRHyêxvÊÕÊ±[X±eXDÊygGIÔXBéëÔÒÍXBBxBBB!BtBXBLBBÔÒë1ÒgByBÒxBIBBêxBwNBBwìeBBIBêXBBìÊeBBBÊÔÒwÊÔÒxìXBQÒ¯êÒÕxBÊÕwyXBÔÒ±uRBgyÔÊgBhRÅÔÊgBÊëéXQBPìXBwPRB PByXÕX1Òx2yyÊgOéXBhRÅjXÍxMBXÊÔXQRÊgPB"¯êÒgePNéXOBÅìx[XBQByBëyXBIBBBëÊë[OBHBBÔÒçgBÔeBBwéÒgBXBBÒìÊgBìÊwOBNBBgBBBÒw±uRXy2jeÊewXjxMéÒg1eLìÊgw1eysÒhyXwPR BPêxÊwë1eyÔXtÊÒèxÕëÔwyXÕ±ÒxêeêÒXBÅ1Òx×gHBPÔeéÅwìÔxvÊjXBéXXÔÒêÔXBéÅw1ÒxêeRBPèXBQÊÕÊëêeÊxBÊÔwÅ1eBÅy8XëwBDgBêxÕÊtXyBX!xBXë[4XBBÒxBBPBBDBB[ÊxBBywigBBëéXBB4XBBêÒÊxBBXBBëXBBwBBwB¯êÒgBqBgBBIBB±1ÒÊÒyuRNIyëÔêÒXD¬æXPXêÔXëyÊÔxéx«çéeÔXMÅwêÔXvÊÔxéeÔXMÅêÔXÔÒXBwx[#XyweRÔÊgBÒxxéXÕéxéXBÕÔÒ1ÊwBXBÊÔéÅ[XBBRBXBweBRBBÔgBHBw¯eBPBBXBrLB(¯ÒxBéXBBQBPBéXBÕéÅXBBXQXBÔÒwBÅëéX2ÊÔe×ÔXBKrBgtXBìÒXXXBëuRPBRÊÔéÅÔxBQéXBOXRBéXÕéÅXweÒyxPBëYR ìXXëÔXÕÊsgB±uRgfÊÔéÅ¯ÒxêeBwxêeÊxBîBwyXBQBXBBÔÒuRB#BÊxByÊÔXBQBÅhBRBÅÔÊgÊæÔÒeBRBNByë1ÒxBêeBe±uRXR1ÒxçëÊ[ÊëÔÔÒ±1ëgìÕëgBRBêxwXB1ÒXBBÊêÊÔwy4eBÍÒXY#BgBÒxgBQBÕÊsgBë±uRÊÒÍÒXBwÔxGXBOuRPBgXÊÔÒxBX1ÒÊÒxDB#ÊÔÒxBÍÔXQBwODËÅXïwOB±[gBÔÊgBXBQÅgBëêeBÅ8BXÔÊgBÊgByÊÔxByxBBtMwBìÔxw1eBÒtXgRByDDBÔÒXæXBPXBìÊêÔXBéÅìXgBëéxBvÊwyXÕ±1eBX×xBXeRÔxwìx!wÒxeRÔxÔxÕÊgæXPBXwgvePéÅÔxÊgÕ°1eÒÊÔqë

Page 38

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƲ·gêÔXBByBë½[DyBxB#BXBgéXB BRBëÖg°[ÊeByeBPBXBìÊÔXéÅgBÊgBÔÒÜxNBêÔXBBìXxBgBweBéX#BRBìXBÕëÔêXeBPBXBeRBÔxB¯ÒgBÜxNBXBgBìXuR#Êx1ÒxÔÊgÊéXÊgBOwXmL±[gygÔÒågÔÒjxBMÔÒÊÔéÅêePPgêÔXçXvÊX±ÒxgæXPXeBRÔxÕÊwgvePwguRPBêeXDÊÔêÔXÔxÔëg#X±eÒxêeXÔëÒ×ÔxQBëêÔXÔÊgÊÕÊéXÅÊgÕeÒggBXgÒØX"ÊXëÒgÜxNXÍXRéXÕÔÒêÔXBÊgÕuRKyÖXëjXBÊÔyXIÔewD±uRPêeXDÊÔéÅXuRDéÅw#XèëÒ[ÊëÔwuÔrëyX!xBX1Òx2xDB#ÍÔXQBwODËÅÔÒÊÔÒxwMBPÊÕÊiëÍÒXr¯uRBXÔXtXLBÔÒÊÔÔxéxë1ÒgÒxBIéx¯uRBÔXìÕëgRêxBÊÔYR BìXBëÔvÊêxBMÍxBMBÔÒêÒgeBPBNBéXOBÅìxBwÊÔXQBBÒ¯êÒÕxBÊÕ1egìXBQXB#ÊëeBÕXBûÔhìÊêÕÊëÔÒeBPXBéXBOÅw1eBÒgBÒÔXBs±1ÒgÔÊhBgB8XBi¯eÒgBytOÊÔÔxBÕÊæXPBXìÊêÔXBéXBDXBQBÒÔÒweeBgXByjKëtXBgRBêxMBÕÊxNB5éXB#xByXOB°ePBgBÔÊgyÊÔxBéxBìXgBêeÅsÒhweéXXB2sxyNKB[ÒXéXOBDtXLÔÒêÔXBëéxBrgÕÊ±eÒgB1eÒÊÔêÔXB±[XvBOGÊÔXBwNB#vÊ°1ÒxBéÅéeÒwBÔÒXÕxPByëeyÊÔyMxìÊeë±eÒgÔxPB[XQyÔXëeéXQBPÔÊgÊìXwPR BPÔXtÊÒwìXBëÔtXBÒXBOBBÊXBëeBBxBtÊÒÖgBéëeB½eBÊxByÊÔXBB[4ww1eBRBPB±±±±eRPêeXDÊÔhRÊg8#(ëuRHsÎtuÆçÆcuT>ÆkTLp>THÐÎÍÐt>ãHÆsT>@sÎÐÆÎÎt>çäTMÆsL>~ÑÆWÆçÐçÎ6rÆÐÎ¿pKI>çæa>ÁqãT>>ÎsWÆçÐçÎrÆuM>}>Æç¹Îd>NÁÐÎq>TÆÐT>M>ÁWÆt>>T>W>ÆaçWÆÎÐT>N>>ÆÐÎaLTuc}aI

Page 39

²¸¾aLuTsåTNtçxÔìXxéeÅXéXÔxDw[DÕXèXPÕÊéXRx yXÔÔXwÊÔyXBQÊ¯ìÒXBXB±eBÒgBéÒxB2ìÒXwBÜëgëeBgBêxBNBéXBDÒXBIBêXBBÅÔÒ¯ÕëÔwÕëÔ¯XBQBÒXBvÊ±±±eBÒxB2ytLBBPBgBBeBMBweBÒxBêÒgB[XBÔÒîXBEB"B±ÒxwgÊgêÒXIÊåÔXìeëÊÔ8ÕågDyXO¯eygxëgDRéXDëÔÒwONìXPIÊgBÕ«°éXÔhvÊäÊgÊÔÒæÒxëÒgBëéÕ¯sxëûÔhÕÊèÒg±à¬8:«eÒxêeoOBXeëÊe[!ÔÒÞeBeyoO°¬[Ê8OéXRBx ÔXwjXBìXBXBÒéXRBÔÒéXÅwÒxBìeBeÔXBR#BêxRBuRBgBÒXXBQBÅÕÊwÅéXBRBBÕÊÔÍÔxBwéXBBÅìÊgBBÕëÔéÅXBwyXBBXBBQBÊéÒgBBw#BXBBLBBXByPBBIBBeBÒgBByìÒXÕÊÔXBgwìÕëÔëeBÒx2ægBÊÔÔxDBwyëÊÕëÔ8ByxBÊrgBeBey¬8:«ÒxêeèXQÊéXÅgePDÕXéX4Êë¯[XygDRìÔÊeBÊëêÕXyëgR¯ÔXMBÊgxPëÍXXQBÊ¯éXÅqGwëëeÒx2y[!ÊÔXeBëÊe¯cR#ìX#BRÍÒXQéXÅweBêeÒÊgÕ[XÔXDBÊXë±¬8B:«ÒÔëÅytOBwyÊh BIéXBÅrgÕÊËXBÅÔxBQÕÊêeBexBÔxBÊÔëÊwy#BéÅïêÒÊÔÊÕÊl!B[XBÊwyXBÕXBÒxBeBÊxBBéXB#BPBeBéÅtXBrLB(éXMB¯wRëÊéXBMéÅwçXBeÊxByìërgBveëÒgBfÍÔxBwOÔÒêÒXBgB±¬8:«ÒëÔX[Êìëw#XwyPGNèXL¯èXÔXRʯiB±[XB×gBB#BB8BÕågBDBÔÒ´eBeBRBBPBywyXBBÅÒhBÔÒÍXBBRBwéXB4ÊÕX¯ÒXBgBXB'Åw[ÔxXBwÊÔìëweBëÊe[ÊxBrBgXBxÊÒxBQBwyXBPBwÒxìeBPBOÔeBçXBOÊgBXBwvÊëÒxB2ìgBDBR[BgDBRBéXeBxBPvÊÒhBéXB4ÊìÒXÕÔXOwÒxêÒxB2[XÔÒeëÊeìxÕÊwyBXÔuMwXDéxBOXxÊÒxBQ±ÒÊÒèX'ÊwÒxêegXBXQÅwîwÊÔÔxBvÊXêeÅÊÒxBQeeRBPµéXÔhwyXÕéXB4Êë[XBBÔvÊÔÒëÊXBXBBeBÒxBB2ÒXBQBBPBDBRBBëÊwwBBÔëêeBoOBB¯eBPBBèÊèÒgBXeëÊeB[eìÊgBÍgRXBëtX[B!ÕÊxNB5±¬8:B«ePXBwÊÒ[ÔXBDçaa>uæaN>T>åTa>t>LãçÆsJ>c>ÐÎåT}>Æt>a>NK>E>sNçÆèT>N>J>ÐÎsWÆÎcT>su>T>¬°aL@uåÆÐÆaT0ÆæcTçraET4LTMÁusaÎcuÎtE~èaEpÆcseaTuåTNtåTKåTÐdÑÆÐtDLTLÆÐÎç-aÆtqÆrÆsÆÐåTNtês-ÐÆÎcTs¬±

Page 40

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƳ¯éXÅ±[DByëÔÒqBIëìÒXBÕÊxBNB5éXBÅéeBÒXBhBRBÊÒxQBëeBÒxB2èããÊÒxBQBwìÊgìÒÊeBIBBÊçëÊÕëÔÕÊweBÒÊÒcR~xBÊÔ×ëÔëeBeBXBìëÔXPBÔÒìÒXBÕìXBÕëÔÔÒÔxPÔxvÊìxwéXBÒxIi±eÒxBêÒx2[XÔÒéXQB:XÔxPwRBGvÊëXXëÔXÚXÔÊÔÒ¯eXÔXBÔÒw°ÒxêeèXQÊéXDÊwwBÅgêgXëu+[RYÔÒéXBBDBBgBBXBB#BBÕÊ[DBBBgBBèXBBBBPBBwyXBBQBBBÅXBBeBBÒxBBêeBBÒîBBwyBÊÔxBBQBBçÒXïwGBÊëwwìÔx¯ÒgBoO×ÔxyBÔXBMÔÒwyXÕéXBDëÒÔÊìXBQÔÊÒêeÕ±Òxêeäg!PÒeIÍXXQÊëXXëÔïêÔXÔÒëêeyÊÕÔÊéXBÅwyÊëÊgwXBeëÊewRBGw[#BÊÒçxÔìÊÒxQBêXBÅéÊÔÒÊgePXBwXyOwyBXÕeXÔyÍXBRìgwÊÔXwBÒx2[!y#BéÅtXLÔÒwÒg[B!yXwXBDëXXKB¯ePOBÔeçXOÊêÔXBÔÒ8PBO±uRÅuÒgwyÔxwë[#ìëwBÅÕÊ±hRBÊg8#B(ìÒxOPBDR½eeBèX'ÊéxÔéXBODéXQBXyëuRB#BRjBÔÒwÔÒXyXBQPBwXwBêePBÅìXRBÒÐGÊ¯eBXìëwRBBèeuÔyN½1xBvXëuRPBêeXDBÊÔéÅëÊÔÒ1eÔÒXweBgXBXgìÔxBXGBìgBBÒiwéXQBÒXBRBPÕÊweBêÒÊÒXBwìÕXBRBÊÐëÔw~XBÊÔÒ¯XBÍgBREB±ÒxêeDÔÒXìÊeeëÊeÊeBswOëeeROBQ[KéXDÊwBÊÒxQÊÔwÅéÊÔÒÊgyXBOéXÅë±[ÊtXÍXRtXëêePD"Bwìg#¯ePKÖX×gB#gXwÊÔrNGë±ÒÕXsgBXeBëÊeeBROBIÔÒÒxBXÊÔéXBÅXeBPBÊxXBeëÊeBçxBÔÊÒxQBÕÊÔëg#wRGBvÊYwÍXBRìÊg[XBÔgXwhBRvéÊÔÒÊg½[KBéXÅwÊÒxQBy#ReBëÊegBãããããããããQëwXBD[B!XëÒÔÊÒéXB4ÊÍXRBwwy#oÊëÔÒ±uBD±[ÊÒeÊx"ìÊwGNëÊgvOÒÒgfyÊÔcR#çxÔìXx[ÒwéXRx eROIXQÅXeÒxBwÊxìëÕÊwÊÔyÊÔÒÊgBÊÒxQÒxwBPDMÕëÔjÊÒgwByiÒxX±ÒXBÊêÊÔwXBQÅwOBDìxBw±ÒgÒxBXeBgfBÊÔeBëÊegBQìÒXBÔÒhRB½Òx2ieLéXP"vÊXÊÔéÅwÊÒgvëÔaTuaNKE¼cMuLEssWÆTKçÐuTcæýÆçsKcsT@¬°

Page 41

³°¾aLuTsåTNtc#BÔÒweBXBGBXBwlRBmxBvëÔÔÒÊgBÕ¯ÍXBRBÕÊÔìÊÒXBxBgBÖXBB°±uRXwÊÒyOQc#vÊÔÒweBXGXBwlRmxBvëÔÔÒÊgÕ¯éXBQÕÊÔìÊÒXBxgBÖX°±uRXwÊÒyOQÍXR[QwyXÒXjD"BëÍXBR[QBìÊwRBGBXìÊgBvëÔÔÒÊgBÕ¯XBQXBQBÕÊÔìÊÒXxBgBÖXB°ÔëÒXBÕÊÊÔÍXBXBBBBÊëÍXBOBBNBêÒgByBÊÔxBÊÔXBwRBBGBvÊÊgBÕeBBêÒÊÒ¬éXBXBPBB«±ePXwNéXDXPOÒgePÊxyXQÕÔÊvÕÔX¯éÅlRmxwìÕÊÔ¯ÒÕXy¯[ÊwDÔucR#BèXXxBèXw[ÊwB#XÊgBÕ¯vëÔÕÊÔìÊÒXxgBÖXB°xwMPÊYwhRëeBgfyÊÔÏXeÒgyÕëgBRêÕÔXÔÒxlRXBwyX#ëXB«ÔÒXBBwÔxBBGBBXBBOBBeBBXBBxByBÊÔXBBQBÅwByeBBLBÊÐëÔ¯yBBB#BÚXBBBBÔÊÔÒÐëÔXBBÕXÍXR[QÊÔêeoX~ÒX#ÊXÒxyr!BNëÊwÍëXÓXëePy¬jXw±ePgXR±êÒÊÕ[#"êÒÊhXìÊ¯XR°±ìeÊÍXRìÊgXÊìgRyÍÔxteRxmxwXQX#Êee)ìÊ¯XR°±gRÔÊgcR#y#RXeëÊeËx!ëÔÊeX4ÊìXQX#ÊvÊg°xXBeBxeBBIBëwDBYRByéXBDXBQBewBeXB±XB2gRBQBGBëieLBÊÔXBQÅë°ÊÔéXÅ±tBXB[B!BgB#BìÊgìÒXBëÔëgBtB!hBRBëyBX2[BxBMBXQBÅÔÒyBÊxB±eÒgtXteRxëÍXRçXOÊÔÒXX2ieL±ÒÊÒeROIÖeLÊÐëÔëg#ëÔeuÊwÊÔéXÅë°éXRx ÖeLyXgçëXP8ëÊéXXB2éXÅgBÔxeBÕgXBQBXOBÅìXÕÊ¯eBeÅyéëgBRBXQBÅÕÊyOBwyXBÕë¯XÕÊÔwOBéÊeBÕgBìÊ¯ÒXXBOBgBè½[KBéXDBeBëeBÅ8XBXBQBXOBÅÕÊweBêeÒçëÊìXÕëÔÕÊÍXXQÊëÍÊÔxBQtMwwyXXBëÔèXOXOt#BÔÒÕëgÊsPÊ±[xRrL(wÒxêeÍÔxeBPBBXBgBwyXBBPB±eBÒXBBÊ8BÕgBi¾eByxBB#BéXÅgBÊeBÖgB¯[ÊÒgÊÔkBXëæXBéXB±eBéXBXB2éXBÅgByQBÊçXB¯vyXBxMBÔÒyXB#BÊ

Page 42

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƳ±ëéXÅÕÊsgBwiëÒÊÒçxBÔìÊÒxQBwÊÔéÅÊeBÊ¯ÒgBêÔX¯ÒxB2èÊÊÔ[givÊÕÊ±Òx2eÊxgÊÔXOÍXRìXQÊwìÊwXDtOM¯sPÊ½[KéXDe±ìeÊÍXRìÊgêëweRXìxvìXÊÔxëoX ÔÒéXRx éÒXg[XÔwëÒxIwÍxÒXBçwçÕÊ±eBeBÒÊÔìëÒxBIB¯eByeBeBXBéXBDBÊgBHBÕÊwÔxBBGBXBOBëeXyçÊeÊ[4Xwx[OHgXwÒXxgjX½[KÊÒxQêXÅ±[ÔéXDBXBwwygBXBwëÒÒgByoOBÒÊgBÊXÖXBOBÔÒwÍÊyBXBBgXBwÕXXB[QBwwyXBgBXwëXBæÔÒeBÔÒÍÒxêgBQBXéÒgBYXBPBXBìÒÊÒXÊÔxwyBXÊvÊwOBgXwë¯uBRxBÊÔxçXBIBìÔëguRBÊxBXXìeBRxBÍÒxuÊxXQPÊgÕ[#RxuÊXQÅÕÊèÊeMRîXLRLwePgePPyÊeXQÅygÒxwwyXQÔxyXOë¯gÒiwëÍÔeëx¯yXPyÊÔ[ÔëgëXÊgÕuRXBPDÊÔxBuRÊxBXXyBXÔXMBÅXgÊÔÍÒxBXgXBwXQÅ[(ëËxNEÊÔxwyXÅwÅguÔyNë±ÒÕxyXgL[Qw[ÒëìÔÊÒ[ëÒÊÔ¯ìÒxB$ÔoRBGëÒëeB!BîXBÊÓwgëìÒxB2tOB(XBgXBweBÒx2ÒÔÊëxBgBeBÒgXwxlRBrgÕÊÍX)XBygfBXgXBwÊÔhRwOBëìÒx2tO(ÊÔhBRwO±eg[Qw±yB#BXBïêePBPBêeBÕëÔx¯iRB}Ô¯êeBPBÒyN#BxBw[ÊtRBÒ8BOwtO(XgBXwÊÔhBRwOBwxëìeRBD"BXgÊÔhBRwOBw1ÔÊÒéX4ÊxBwwMűìÒÊÒXwtXìÊwRG¯ìÒx2ëeO½eBÒÊÒydXëeBPBKy¯ìÒXÕÊxBN5¯ÊeBèeeBéÊÒgXyXBOëÔÒXhgByX#ÊéXBÒRweBPgÊÔxBçXIB[OHuRBXByëuRxyÖXB[ÔeggxPÔxGPROëuR#BqRI~ÔXR#XÊgÕ[#Rw#BXÔxwxeR OwxÎÊgBRÔÒwìÒxB2éÅw#BXÊÔXB[OBÔÔÒÊgÕìÒÊÒèXB'ÊXyÊxBXìÊÔëwÊÔ¯eëÊeBèXäÊgBÊXBëêeBgBDRBéXBÅìÒXÔxBGPBRBOë±yXBuRQBìeBÊyeÕÔÒwyÊÔÒÊgÒÊeI¯eyéXRÊÔXMÅeëÊeyPNBÍÊÔxQXëePNìÊeXèèʱeygDRÕëÔwÕëÔeÒÔëÅyéX4Ê

Page 43

³²¾aLuTsåTNtêÒÊÒXwBXeBëÊeBwÊÔyBXgBeBXBéxBPBÊéÊÔÒÊgBìÊ½[KBéXBDBeBÊÒxBQBisPÊéÊÔÒÊgBìÊieBRBPBèÊÊgBtRB'ÊwBÔéXBQByXBOw½[BKwÒxB2[XBÊXO½eBÊêÒx2[XBÔÒìÊwRGBXeBëÊeÕÊhBRXBOÊgBÕ±XtB¯eRBXèéXBRÔXBXwwÊÔy#éÅëXBgxBPwRBGvÊ¯wOwlBRIBéëeëwBÔXXyXBOwhBR±eRPèÊeD"yÍXRêÔXëÒeëÊeBgB#B¯cBRB#By#BRBXBeBëÊeBéeBÅèÊÕÊëwBÔXBwOBwéXBÕéÅÕÊëmxXXBKëeBPOBÔeçXOBÊ¯XeBëÊeèXBwhRéXBÅ¯ePBDByÔëg#éXBQìÊeByX4ÊwéXÅëeÒÊÒyèX'ÊÒxw"BÔéXDÊgëXGéXÅwXBeëÊewyeLÊÐëÔÍXON½eÒx2yËXGyOwéXDÊwyXORNI[ÊvÊ±eÒx2ywHxyLRL[(ÊÔÒxëeBRBXRBÊÔÍXBRBXeBRBXBRÒÔÊeByxBXBwìÔxìxBwëeBRBPægBÊÔXuM!B#BvXëePByêeÕÊÔXBwëÊ¯eRÒÔÊgBy#RBXeBëÊeìXQBX[XBO[ÊÒmN#éÅgwyXÊÕÊÊÔéXQt¯ÍgÅìÔëÊÒjÅwÒxeÊxgÅÕëÔÔÒexÒÊÕÅéX4ÊmxëjÅÍeBÕÊwyXP±ÒgBeÊxgRBQGÒx2yeBXÊÔéÅëwwêeêÒÊÒêeë´yÊÔÊeX4Êë8"PyOBwweeRÊxÒÔÊëcNëjXÅwìX#RÍxMNÔÒéxPÊuÕÊwÍXRvÊ¯eÒxêÒÔëÅéX4ÊìeÊÍXRëçXOÔxg#ÔÒ¯jXIB[OBHBÔÒwìg#B±[ÊêeBêÒXÅrNBGBÔÒXìÊeBg#B¯eBëÊecRB#B[QBìeBBÊyxBBBÊYB#BgBBjxBBÊyëuRBBHBÔxBBÔÒ¯[ëÊéÅÕÊwìeBBeBìXBBRBBÒ±[ÊÔÊÒÔxgÍXRvÊÕÊ¯jeIëêXÊÔűextÊÒjÊÔÅvÊÔÒÒXÊeÊXweX¯wN8Åë8űéXDÊìXXGëéXRx [ÊëÔéXXeROI«êeêeÊx½eBPyËXG8PÊÔéXÅ´·½´ºÔÒçxBÔìXPxwKXM±[ÊéXBXeROIBÔxHP°´±ePXyÒxéxXéÒÊÒÍÒXQêÒXÅw¬wXeROI«8Ê¯¬wXeROIêÕX«êehg¯¬wÊxÃÃÃ/D&KURQLTXHGH=XTQLQÕÊÖXÊ½fïX

Page 44

èëÒtEtRÔÊdÔXy4eìXgÒïêÔXÔÒrRL(oXPëXQëÔ½çëÊ[O#yeÕÔÒwyOQjLgXwXBgÒÊgÕ[XgÒwÚxgtEBvÊuHÊ[O#ëÔÊgMwxgÕÊÕÊgBÊÔxHPw±eÔÊÒyOQBÔXR#ìXeÊêÒgBXKÊìÔxÅéXR!RB#:XÔÒwyXQëÔwÊÔweLvÊÒxeÊxgQYXPìXÔÒÍXR}héÒÊÒÔÊghRØXBEBBÊeBeBÊxB[B!BXBQBÅÕÊwyxBBwhBBRBëeBPBÒyìÔXBÊÔXBXBgBÒvÊ[XÊÒÔxÔÒÍëXFgÊÔÒÊÔXoXPvÊy"ÔX×ÕÔÊïêÔXÔÒePyXP"±uRÒy±Òx2ePÊxsOoXPvÊ[RBXBBÔïwIBXBGBgBìÊweBBLBXB BPBÊÔÒXBÔxBHBPBwuBPBycgBEBÊeBBÊ8BOBÕÊdÔX¯´eR}XBXéÅmÊëÔXéÅìXBwDÔët}X#BÔÒrRL(8BPOB±[#RvgQBPÊ8ïwIXBG¯qBNB"rXBPBÔÒ×ÔxQBrRBÒìXQB"BÔX8BRIB¯8BëÊÔXmxBéÅt#BN#BïwIXBGïwxBLÔÒ¯8BÊxìgBÕXBXéXBBÊÔ8ÊxBXXBwIxByÔÒyiRTBdÔXB°yXRBÊgJBïwIXBGìXBQëÔïêÔXBÔÒyXQBÊÒÒXBwweLBvÊ±egBRy2ÔÊgBXByNIB±ÒxeÊxÒëe!åÊgçXOìXwIxy"ÔXyXPêāÊëìXQXMÕÊv"wyXPeePÊxêÒgÔXwËXvÊÔÒwyXêāÊëÒÔxÔÒgHBwÊgÕ¯eBuRBÊx"BtXwIBxBëgÒéXBRyBëXKB¯eÅyéXBRBwéÊÒgyBf±exyB2t}XÊgBëÊïwONBëÊgÒïwOBNéXRByëXKBhRByÊeNBéXÕÔÒweBÔyÒëÔyÔXwgBÒyPBIÊgBÒïwOBNÒxByéXBÕyfBìXBQXBMÕÊ[B!BwyXBÕëìëhPXBQÅÔÒwDRBOìÊgyXBwÊÔwXwIBxÜxéÅÕÊ¯ÔxBfïwLGBPÔÒwÊg±Òxy2[XePXêeXRÒæÔXÊÔÊgÒïwON¯y#Xy¯uRP[XÔÊÔÍXONìXwDÔrRÒìXPIuRÊx"gÊWÆæÎtuNWNTÐaMaEsätåcÑÆspNæÐÎèTNJf«7KHEDLG¬°

Page 45

³´pNÐÆ`ÐTÔXweBPBPByyeBÕyIOBwBÒÍÔxBwwyÊÔÒÊgBXBéXBÊÔÕÊwBÒéÅìÊgBXBQPBXëvïxBìÒÊgBÊéÅ8BPBXë[BÊìxÒXBLBBÊçÒXBIìxBJBØXByPBIÔÒgBÒ±1gBBÕÊXRxPBïêāÊëyÊeNéXBÕÔÒ±ePPByyeÕyIOBwÒÍÔxwweBPXyÒXBLÊågDìXRxPÔÒ±[BÊêewgyIOwBÒyeÕyPIwFRHQRELRQyXxïêāÊëéXÅyfyeBÕïwNg8BëÊÒxvÊwePBÊÒìÊwÊeÊÕyeBÕéXÊÔ¯1eÔÒ8BÕwXeBÒgyÔXBéXÅÒxBywKByXBgéXBÕÔÒwÔxéXBOXB[ÔyÔXOBw±eÒÊÒyèX'ÊyXO#ÍXPgOgÒìXPIwXB'ÅÔÒw[ÊyXBìXBBPBIBwÒxBBìxBJBïwDBÔÔÒwBIBxBïwOBNBB¯gBÒägByÊeBNéXBÕÔÒwBÒxyBêeBRXBPRQDFKRVYÊÔéÅvXB±uRBPyByeBÕyXBQPBçÒXIYÊÔ¯çÊxPBvÊg±ePyByeÕyXQPBwwy#yPIB¯ePxyXBeR"BÊìeXéÅgBeeBìXPBIÔÒëeBPyyeBÕ[hïwxBÔÒw[Êy#XBXRBÒæÔXêÒÊÒ[ÒÕÊHUHPRVeBÒgBByyeBBÕÊgB!BBÔÒwyXBBXBBRBÒæÔXBBéÅXBBÊÔ×ÊwGBÊÔ±ePPyyeÕéÅÔÒyXQPwXÔXëeÊÕÒÊgÊw[ÊyXçÒXIwIxïêāÊë±[ÊsxìXwNBXXêgB"çÒÔÒyXwÊÕÍÔxBwyXwIxBìÔxÅìXgÒäÊgBÊÔÒwÒxyXBuXBKÄxB\XB[ÊvMB5wIBxïwOBNBìgRBÔXBwXBÊ±ePBBÊÒÒxëyXQN!éeRBXìÊgwIxëgBÒìXêāÊë±eeÊxêÒXKBÊXQÅçëÊeBìXPIX PBÊéXÊÔwyXQN!ìÊghBRëeÒgyyeÕyIOwÒÍÔxBwéXÊÔXX'ÅÔÒwyeÕÒxyNÊhBgÕÊÔëÒjRëuëìÒÊgBKÊÍÔxwuëyIBOwÒÍÔxBwu±eeÊxêÒgÔXw¯eÒgy]ÊÔy!BBBRBB#BBB°ìÔxBBÅÔxBBBfBBïwBLBBGBBBPBBÔÒtBÓÍXBBGBBBÊw[ÊgBBBÓwèÕÔÒgÒyx/DXUHÔx¾yXxBìXgBÒiR}Ô$UFKLPDGULWH[ÔeXOBRÔÅ½ePBXy2ëéXBBBÊÔ±+LJRXPHQHvxBBBRBB¾+LHURPRLQHéÊxBëgBBRB¾éXBBxBëÖëÔìXBB#BRBBNBéÅìxJrRÒìXBPIweÊêeBêeRXhBReQéÊgBÒXéÊg#ÍXBëÊyXXwBÊÔyLRBLéXBÊÔgBXBDyXB¯XwBxXBXQBXÕrBéÊxPBvÊ±eXByêer!BN[gYBNëeBÒxBêÒgByXB#BRBNBÔfByxBwìÒÊÕÅéXBÊÔgBBXBDBhBRByXBêÒxXgBÒìXBïëÔ±eBPBXBy]ÊÔgBBOBweBÔÊÒÒxBëìgBBÒyXBIB8BPBBOB±eBÒgByÔÒX±eBPBÊÒuBXÊÔéÊxBPBëÒghBRByXBëgBeÀXBÊgBÊeXBgBÀXBDÔéÊxBPB

Page 46

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƳµeÔÊÒÒxëéÊeBÊÕXéXBÊÔÕÊyXêëgB8PBO±ÒguRBÊxËXBGXïëÔÊÔXBQÅX BPʱeÊwÊeìgÒëX#RNwxRwoO BÔÒìÒR¹³¸çXBÔÒçëÊÔxBgmxBçXBìÊgBw#RBPÀXBRxBPBïwONB±[ÊwÔÔXwgÒçÒXIgÒéxÔÒwyXÔÒêeêÒgÔXwéXKLÊXgÒÒÊeIfXw!KêX BPåÊgçXOìXBwIxwIXGBìÊgweÔygHwçëÊêXBÔÒ¯ÒgRèX'ÊyÒÊëyXBRÊgJ¯y"BÔXØXyÔgërBRÒïwIXGBePgÊë[ÊyXB[DBBÊeBPB#BXBgBXBÕxBPBwyBXBwIBxBÒÊeBIBoÊëÔÒ±eBeBÊxBwBKBhBRBwOBoÊëtxgQäÊgÊ¯ePPyyeÕyBXÊÔXQÅÔÒhRéxPÊuwyXBgÒ±eÔXOsRxXyÊeBNgÒwXQBÅéXRÔÒ±[ÊgBXÅXQÅìëÔgBwIXGw BRÔÒ¯eÊêeBgBÒ¯XBQBBPBgBBïêeBÔÊeBBQBB1gBBÍgBFBBgBÒ¯ÒhBBgBµéXBÊÔgBÒ½ÕÊeBBPBÔXBBBweBBPBBB#BeÔÊÒÒxëhRìgBÒìXwIx±yBdRgÒèXwéXBRxLIBgÒsëiRÔxRÔXBìÔÊeQXQBÅéXOXBÕÊweP#yXB#XÊ¯ePBPy2yeÕXQBÅÔÒyXÊÔgBÒwÔXB°·¾XBRBBNBÊÔXBB°¶¾XBÊÔëÊÔXBB°µ¾èXBPBBQBÔXB°´½ÕÊeBBPBÔXBBBXBBgBÒvÊ¯eBBPBPBByÕÊeÔÊÒÒxBëìÔxBQDBÔXBR#BïêeBéÊgëìXBgBÒwÒgwXB~ÊeBX8BPBOB±tRB}XB"RBtw[KéÊxyYRBgveëgBÒìXëÒyMBeXëËxBLIÔX¯XBXÔxMB½tR±[ÊêeyÔgÜx~x´¼·¶çXÔÒÒxBêÒÊÒ[ÒvwìÒëeB!ÜxB~xB:XBÕÊwyBX~ÔÖXB#ÊXBgQìXPxÍgBFyÊeN°ÔxBÅyDRDïwÔe:BxÔÒyXLöXwÜëgBìÒRvëewXÊuìëÔyXIXBGìXêeëgëeeBìgyÊxìXQXB±èÒx2txìXBwBÊgBwBÊgBêeBBsÒhBBjXBBXBBwÔxBBfBBïêeBBëgBB1xBBBwBuPBBy2ÍÆgBBÕxBPBBeN°txByMÊäÊgÊtBrXPByFIÔÒ±eBxyqDBXwOÔÒXBwIx±1ÔÊfyèeXwÊgvÊìëÔgîXëeeåXRBÊèëÒ¯éXBÊÔÒXÕÒÊeIBçëÊ½[ÊtRÒwwXBgÒïêÒXIBÊåÔXÍgB±éëgçxÔÒXgÒyXwXêgXëgÒÒX ÊìÊgÊÔfîXXwéXÊÔÒÊeIÒÔxÔÒÒxytLyXBMYXÔÒìÒR¸´¸çXÔÒwyXKÊaTuUÆÐèTLEsèÐtÁåTÑÐÎåTÆÐ¬±

Page 47

³¶pNÐÆ`ÐTìXBëÔyXBÊwMBPBÊÕÊeBIB8DBêxBéxBIBOBèXwByxLBIBÖeBLBs±eBÒyêeBÊXéÊgBÒëéXBÊÔ8RBIXB[guBROBEÒgBÍxÒyBfuÊgBèXB'ÊwÊÔìÊêÒXBÊÔëÒÕÊÊÔÒxeBeDBgB~XXBëÔyXBÊéxBXÊ±eBXgBèXB'ÊwÊÔÒxyÔXBDBÔX¯eBQX'ÅìXwÕÊgK¼³yxXgRëwXBRK"ÔxfYÊÔeÕXèëg!BéXÊxÔXìëgR±exBwBÊÔëYÊÔXBeRBÊgBÊÔgBÒ´µëgB#B´»gìxBëÒgBoOXB#BRBNÔÒÊÔìÊgB±[ÊØxBEB"BgBMBÕgByxBïêeBPBÒéXBDBéÒxB\B!BtXBvOB~ÊgBXBvÊÒxBëYÊÔXQBÅèxBsyPBIBXBBëÔïwBgBKB¼³ÕÊgKB¶³w[ÊyBIRBBYÊÔéxBIBOBvÊwuRPÙgXêÒxgKéxRNRµ³éXÕéÅåÊgB[RIOwuRÊegÊëexwÊÔëÒguR#BLhBRÊÔuÔvÊëuRBÒjXéxRBNRB´³wÊÔéÅëeXBhRÅåÊgBÊÒXÕuÔ]P[RBIBOBvÊèxsëuBRXB2ÊeBéXÒxBQBëéXBRxB BÕÊÊÔåÊgBéXRB!BRB#XBuRBPBìhRBÊ[KuÔuÕXB¯eÊêewBÊÔXYÊÔw1gBRgBHÔÒÊÔéXRB!R#ByxRNBRìewêeBXORBXuÔuBÕX¯uRBÒjXÊÔéÅuÕxBPgBÊywÒÔëÅuRBÊx[ÒwuRPMBY IBi±ÒÔÊÒXQBÅéÒÊÒyPMBìÊgwIBxëgBÒìÒXÕÒÊeBIwÕXBRw[ʱ[ÊêeêÒÊÒéÊÔÊhêxYL¯ËxNLsxêxwgÊXgÒiRXXPeeìXgÒePBÊxywÒxyXÊÔeeBåXRÊ¯XgÒ×gB#tX8ëÒXQBÅvgBeLBy±eBÒgyXBPgBÒwhBRìÒÊeBIyBëgÒëÒÒÊgBÊyFIB±ePBPYNBìÊgBhBRBéXBGBRBëeBÔÊÒgB[ÒeBXBXBQBÅèXBwwìgBÒìXBïëÔÕÊeBPBB#BÊxBy2éÒÔxXBwuRÊxByÊÔyÊÔéXBBÊÒêÔXvÊÔÒ±ÒgBywxëÊÔXBQÅËÓXBÍgBQÔÒYÊÔstMwÊÔÒxhRéXBGRë[gÔÊgyBguMïwxë[(yÊxRBïêxNgÒsX½[KYÊÔwéXGRi±ÒÕXêÒXBÅtXìÒxXìÊgÊÔìë[ÊxêÒÔëÅyÊgfBYgBÒÊgBÊëvgBXB#BÕÊ8BPBOB¯eBxBoOBéÅÔÒéXBÊÔXBÒgBuRBÊxBXBPêÔXRYÊÔwyXÕ±[guRÊxÊÔéX4Xy#X×ÊÒXrgveëÒguRÊxXxëèÒgwxëËÓXByNÍgQrDBXÊÔxv½ÒÔëÅgÒXgBéXGRÒgçxB±ìÒÔxYggÒ:XwÒx[LÊxèÊèg!ëieLÊÔXgÒyIÊëéXRBXìXy#X¯X#RNBÖeL8Å¯ÒxëvÊX

Page 48

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƳ·ÊeRÊÔìÊwXÊeuÊgìÔÊhgåXL!ÊjXÊgOBë8ëÊÔX¯wMPÊîXXF±ÒgOy±[X#BRNBieLB¬wxB«wKB[KïêÔëÒÕÊwIBO8BëÊÕëÔÔÒuÊgvÊweBPPByëXêëgBwêÒÊÒØXEBÊyBX#BwÊÔwIOB]PBuÊg¯ågByXgBìXB#RBN1xBLBéÊÔeBvgBBÔhByXBÊ¯yOBÔ[#BRBÔÒ±eBBÊêÒÊÒtRBMBDByQBÊëyBfBìXBvOB'ʽÕÊePÔXwÒxyêeÒXgÒéXRXëYÊÔ±tR}ÊgëtR}XMR¯XRNÊ¯êgEÔX½ÔxÅìÊg°´±XRÔÊëÜxDÒëÊ¯ìÊëX¯ÜxDÒÊÒ¯uRÊgÊ½hÊêxìÊg°µ±éÊÔXyPÊëÊxRN¯XëÒÅ¯ËxLI¯ËXRxDÊ¯ÜxDÔx½ÊÔexXìÊg°¶±XRÔXëègÊ¯ÜxDRO¯wDeÔX¯yX[RtÊËxLI½vÊÒëXgìÊg°·±ÔXtÊuRÊgÊ¯wRPtÊiRg¯XÕÜxDÊ¯ÜxDÒëÊ½ËXeìÊg°¸gÒ:XwÜëgwGìëÔÕÊweÒxìÒXèÒgvÊeBÒgy2XPìgÒ¯éXÊÔgÊëXQÅìXPB¯eP#BgyÒxåxBLYEéÊxBPwXXPBvÊwìÊwgéXRBX±eÒgyeoXèÊ×gB#±eBÒgyyxBDRBÊÔXQÅyÊgBëw#ÊÒyÊxBÒxïw BRÊÔìÔxÊgÊìÊgBìeeeQBéXgvÊXÊeBX×g#BÖÔXìÔxÊgBÊÔÒgÒìXPeBëÔÖXBBBxBBBÔxBBBKBBB#BBBRBBBBìÒRBBB¼¹·çXBBBÔÒwBXBBB'ÅXBBBÒxBBBiÊhBBBBRBBByPBBBIBBBwBXBBB#BBBOBBBëÒgYxBEÊÔXB#RBN[RBMXB×gB#[RBxPB5äëgIBéxXB¯1LFpSKRUH3KRFDV±Òx2ÜxP5eÒx[XGw RîÊgÊwÊÔeeìXgÒiRTyxOIÔÊeX4ÊèÒgyBéXRXÕÊìÒÊeI±[ÊÒÒxBëhRyXyXPBÊwOvÊXXëgBXBéXBÊÔwrNIBByxBOBgÒYRBgBveB±eÒÊÒyBXgBÒwÊÔÒxBèXB¯çxBLBëwóÔÒXBRNBïwIBx¯êeBÒgiRBTBÜxDBÔxÔXBmxwBwxïwXB¯[ÊvÊwyÕèXBwgBBDBRBwìÔXBÔXBäëgBIBgBÒêgBXBëêeBXBPB¯gBgBìëÔgBÕÊéÊxy8BPBOwPBRÕvÊÔÒ¾[ÊäëgBIyxBgÒyPBI¯[BÊêÒÊÒXKBÊÔëÊieéÊÔÊeXB4ÊÕÊ¯8BXëÊgBXB¯y}xÊÔ±ÒgBèXBhRBêgBRëvBgRBgBÒXeBPBgÒêe[yXBÔXËXBwOBRO~ÔÒXBgÒéXBRXB[#RÔÒéXBDXBwePB#yxBOIB±[ÊgBBÒgBBÊÔÒxBBèXBBêÒxBBgBBÒÏÔXBB"BBÔÊÒêeBBBQBBwìÔÊeBBXBB4Êk"BBÒÔÊxBBBïwRBBLBBÔÒÜxDBÔx½çXBBìÊg¯êeBytRBN)ìëÕÊXB#BRNBdÔXëwBXPBXÔÒmLBëwBÊfy2±tR}ÊÕëÊgñKñìÊg

Page 49

³¸pNÐÆ`ÐTèÒgBsOB¯[#BBìÔëÒXBQBÅÕÊìeBBXBeBXBwBDBRBOBwBwgBKBBBÒÊgBÊvÊÔXBPBBÔÒÍÔxwXBgBÒìXPBÔÒXeBÅytOBwÍxBÒéXÅÕÊyBëeBywgBfBXXBBëÔvÊ±ePBXB2[ÔXDBuRBLB#B[gBXXBQBÅtLBëtOXBcXBEBéÒÊÒ¯ìeLBìXBQMBOBîXX¯XgÒïw"ÔXB±[ÊèxgXXëÔÔÒX#RBNìXPìÊghRêÕëgÊ[ÔXBDêxRÍXëÊyX±ePytLeBÊêÒx2[ÔXDgÒ[XBÔÒwÊÔyÔXìXXBëÔyXÊXBXBgBgBÒ¯ÒÔÊfBygBBÒéÅìëÔgBÊÔÒxBuÊ¯êÒXBQBXBPBBÊÔgBÒwyXBBëÔyB±eXyÜxvÊÕÊwesÒhÔÒ¶éXRBxBLIBëêeByPBRjRBgBôRBìÒÊgÊìÊgByXBXBÒyX#BRBNB1xLBÔÒwgBÊÕX2eÊêÒgB[gwIBxëgÒÒXBRPëiBRTÔÒwyÊÔÊeBX4ÊÒxBÒXw¯wxÊāueBKåXRBBÊ¯çXIBìXBwIxBÔÒÒgBy×éXBKLBÊoOB BXÊeBPBX2yXBgByxBE"BìÔXR#wÒxByêeXDeBIwuDégBgÊëÊÕÊ±ePÒëeB!ÊÔeeïwIBx:XBmxBBéXBKBBLBBÊoOBB BBìxBBÕÊwyBBNBBwBBBBÊ±eBBëÔyyÊgBBwëÔwBRBBëÊìXBXBBPBBÕÊt#éÊeÕg[NKëìÔXÊtQÕÊ[XMÒxyéXRìÒR¸»¸çXÔÒËXRxDÊéëeyxBOIBéÊÔÊeBX4ÊwÊgB[ÊyOQBtRBÒîXBXìgBBêePBÅÔÒçXOBÊXBÊ±ÒÔÊÒìëieLgÒéÅeX2èÊeÊgÒ:Xwy#gÊëeÔÊeÊÔìgÒéÒgXPrqLÊïêÕXÊ±ÒxwggHÔÒX'ÅéXPX×XIÔÊgÊìÊgìÔgLyxîwéÅgeeÊx"éXKBLBÊoOB ±ÒxBêeBÔÊgBgBXgBÒéXBOBXBt!BïêÔXBÔÒyXB[ÒëeB!8BPBBOéXBBBBBÊÔmxBBBêXBBPBBBËXBBBMBBÔÊçXBBBOBBBBBÊ[NBBBwìÒBRBB·»¹çXBBBÔÒ$FDFHÖXBBŸ¸·çXÔÒuROE8O±Òx2veXQÅsÒhëXgQÔÒÊÔXgÒÒX ÊiKPÊqRI~[XÔÒXB ÊÕÊÕÊgBBÊÔxHBPw8BPBOB±ewBgBhRBqxéXBKBLÊoOB BÔÒìÒRìXgBÒÔÒyXBÔìXBDBëÖeBLByXBgB8BÅ¯eRBOBIBuÊgBgBÒëyXB#BRBNBïêÕxéXBRBwyBfBuÊgBBwxBvÊèXB'ÊìÊgBeBBÒxBÔxBB BBéXBBÊÔëeBy2èXBB'ÊXBgBQBsÒhBB±eëgyNÊìX#RNçuMÆWENÎT$ÆsÎTH>ÆçaLLuqJI>uTcåTÑsssÐtçáÆcåT>NNÑÆuçc¹åT>NtHE¬²atuæaNTdN0RQRSK\VLVPHqdNttpNÎ4KsaÐÆÎ_NÐÎuTÆ

Page 50

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ´¯XwÊÔìXgÒy~XOBÊvgBOBëeyçXBOBÊXwBÊÔìXBgÒïêÔXBÔÒêxìeBeBìX[ÒëeB!BwÒÔÊÒeRÊyw[ÊÒèÊ¸»¸çXÔÒËXÜxDÊéXKLÊoO ±[gy2ÍÔxyXQPwÒxy2êÒÊÒêÕXÊéXÕw½[ÊêewKëeXwÊeÒxëXwÊÔïwIxXwBÊÔìÊgìgBÒRgBÊy±eBPPByeÕsxBePBgåXBÊsÔÒëwIxBsÔÒ¯yIOÔxweXXwÊÔÒxyiRTXÒÔÊÒÒxëìgBÒwXP±eXwÊeÒxëvÊwuPRyuQBéxXìÊeBÊÔÒePBPyeÕgBÒsÔÒuXgKB]PXÔXBQtÊeXBXBBëÔÕÊéëgBBRBÔÒ¯ÔëXB BBìXB8BÕgBBëÔxBÅÔÒ½[ÊêÕÊeBBÊwXBìÔXBëeBBPByëyXB#BìëÔÕÊXBQBÅXBÊ¯éXÕìÊgByFBIBëéÊÒgBìÊgByFBIBêewBXByXBgBÒÔÒwÒÔÊÒÒxë¬yXsXBÊ«yXÔX8PBO±eBPX2yeBÅë[ÔuXyHByeÅë[ÔXB'Åww1xyëgBëÔyÊÒgXBêXëeBPyyeBÕwÊÔsXBQPBsg±exyÔxhwÊÔëÒxyXe\XêÒx2êeXwXìXgÒëÒÔÒhRBtRÒ8BOBw±[XQBÅçXBLBÊëyXwBX¯XBgÒÒÊeBIBjÊhÊèxBtRBÒÕÊìÔÊÒÔxgÍXBLBÊvÊyNÊ[NB±1xywÊxBuÊswgÒëÒXBÍëXKBìXéx½uRBÊxysDBRBPÊqxBéXÊÔgBÒêÔXBÔÒçXBìÊg±[ÊêÒxBgBDBR[RBPBÊìXQBXBÒëeÔÒ¬vBÊÒtÊÜxDBÒëÊéXBÊÔ«¯ÒxBéXBÕÍMBDBXYXBPBBgÒtB!8BXB[ÒÚXBLBèXBOBgBBwìÔxBwÒÊÒçXBLBBÊìgBoBKBgBt!BwÊÔéÅìÒRB¼·ºéXRXëÔ¯egBRÔÊg\RÒÊgÊ[ÓÊÒÔxBéXÊÔyXÕîXOBÊwXPXêÒxägBDeXBgvBOBGeBeBìXPBwéÅìÊgBy±eBxBPDBîXBIgBÊÔXBQÅÒXBgBìÊeäÊgBÊ±[gygÔÒÊÔéÊÔÒÊgsxìXQXÊèXOwÒxêeyPRjRìÔÊxÒìëÔìXgBÒwPRBÕÔÒÒxBxìXBÍëXKBwRB~gwRBxBìÊgyNBRBÒeÊxByÒxBvÊÔÒéÊeRsÔÒydR¯ËxLIÔX¯ÒhgéXÊÔgÒwNBOÕÊXgÒyFI±eXXêxwGLvgBXÔÒwÕëgÒ¯rNBI-ÊgÒ¯tRBÊÒÔXgBÒePXBhRygBëêxwPÊÒÔÊgBêxBwPBÊÒÔÒwyXBgBÒyPBIBçëÊêëgBw[XBPBIBéÊeBvÊ±eBÊêeBwBBXBêxBÔÒ[RPBÊtX±eBPXBygeBeeBÊêeXBPêxBìëÔgwyXBgÒëgBy4eeBÔÊÒ

Page 51

´°pNÐÆ`ÐTéXDBXBgBÒìXBPBdBÔXBëXQBNB!BtBXB[gBQB±[ÊÒyXBgBRBTBgBÒt!BËXB"BBʱ[ÊêÒx[ROÊyëyXKÊyx~xXgÒìXPt!ËX"ÊweÒyÕÊéXBBÊÔmxBgBBÒyXBeB#BBXBQBPBBwMBNBeBBy2tLBBPBBwIBxBtBÍXBëÊyXBÒX#BÊêeBXByXBvÊçXBLBBÊ¯[XByçXBLBBÊeBeBéXBOBBXBwgBÒæëgBBéXBOBBXB\!BÒÔxBvÊÔÒvÊgBXBBPBë[ÊeBìgBRBTBBXBgBÒÒÊeBIBjBÊhBÊXBjXBÔÒ8BeBBLB±ÒguRÊx"ìgDRìÊwLGPÔÒÊgÕeytLP¯wLGPséXR!BR#ÒÊeIjXtRÒwXgÒyFIêeXyXBy!RB#[RBIOByMÒhBÔÒvÊgXBP±[gByÔÊgy!BR#B8PBXÕÊyXBêÔXBBBBBBÔXBBBéXBBBPBBBxBBBBÔXBBBeBBBBBBIBBBwByXBBBÕYBRBBBgBBBveBBBB±eBBByXBBBPBBBìgBBBBBBBÒgBBBÒeÍÔXB´µ»·çXÔÒ%HW$NUpêgÅ[RÔÒoÊë0DU<RKDQQDQEDU1DJDUpgÊxêÊÔXgÒt!hRYRBg8Owë[XxÕÊwNBÔXsÒhÊÔéÅìgvʱeÙxXPÕXXwIxëXgÒvÊwOw"ÔXët!XêeyIyKN"oXPÕÊêÒXKÊXoXP¯yÊoXBP½ÒguRB#LBgÕYRgBwéÊxyÊÔoXPBvÊ±ÒxvëÔìÊêÕÊeBʱgÒqN"oXPëyxOëyxEy!R#yÊoXPXBBsBXBBB#BBBéxBBBBBOBBByBXBBQBBBXBBBBBB¯ËgBBBûÔhBBBéXBBBÊÒyÊgBBBJBBBeBBBPBBBOBBBÕÔÊÔXBBBÅéXeBPB#BxBÔXBÅ¯XBgBHBÒÔxBwLBGBPÔÒ±eBÊêeBwBXBPBwOBìÊgBuRBXBLBBÊv#BÊìgBOBIBÊwNBÊtFBvÊë´º··eBxBBìgBOBIBÊYRBGB,ÊwNBÊgBRBvÊ8BXBéxBBOBByNBxB±ePPywX~ÊìxOÍxXìXwxwìgeeyN!ÍXÊÍÊÔXeÊËXBéxBOìÔXÅÕÊÊÔXBgÒwÚxgBÍXÊYXBéXePB#xvÊÔÒy!BRBB#BìXBBgBÒèXBBwÒxBeBBPBOBBÕÔÊwXBLBBÔÒÍXBBÊÕYRBBB±eBgBBRByÙgBBwXKT±eÒyw}ÊÔÊÊÔXBgÒìXËXéXBeP#xÕÊygBQyÊìXQPRBÕgéxOìgÒìXwxO BÔÒéXDXgÓrgÕÊÊÔXQÅXëwBÔ8ÕÊÔXÅvÊgÊÊÔjPÔ8BÕÊ¯ÍXÊÕYRBwyXB±uRXBPyéXBRÊÍXRBëXéÊeNBÊu BIËXBäëgIBêePB#xByXQBKÊÏgBKÊxBÊwxBÍÊÔXeBÊËXBw#BÊÒvgÖXB#±eXyyXÊ

Page 52

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ´±qRPBEXB'ÅÔÒwyXgBÒt!ÖXBÊgweBPB#BìÔXIBÊ8BNîÊgBÊXBQXBvÊmxByBXBÔxBwyBxBXBèXBwXBQBÅÕÊwxB2s±eBÊêeBÒgBìePBwBLBeBÊêeBÔXBIBÊÕÊyXBIBGB´¼¸·çXBÔÒ±eBgBDBBPBÒÊeBJBÔÒ´¼¸´çXBÔÒÒÊxBiRBÔxBRB±eeRÔöXwÍëgRÔÒåÊÔëÊéÊxPXäXLvÕeO!eOÊmxêehgêXBxBBÍOBByFBBIBBÂeBBÔÊÒyÊgBBÊwXBBgBÒyBXBLBBRBBLBB(ÍXBBIBXBBGBBÔÒoXBBPBBvÊwgÒvÊ½çXBìÊgB¯Òxy8BLLB!ìÒxBPBD\XBwePBPyéXBRÊÔyXBEB"DB[ÊeBÊÔrRBLBB(¯éÅrRBÒjRBBëu[RBIBBxBkRBB"BDB¯ÒxBByêeBRBXBBhBRBuBÊvÊ[vgBÅîXBBXwBgXBXBêÒÊhBXBswyÊÔXBÊêgBXBëdÔXBveBPB¯eBPByeXoXPvÊÕÊwÒgwxy#XÒxëvÊX±[ÊwIBxsw"ÔXéewXPwMÅéëeeXBwggBÒìXÕÊÊÔyNGB[ÊvM5Ôxf:BÊgÕÒgèXBÚXRÊXBÊÔgÒéÅêeBPB#xBwyXBÔÒeBXwBÔ8BÕÊtBXQBeBgÒëeBXBwBÊÒéÅwêÔXʱePyqRxyXxMéXÕÔÒéxOØXy!R#oXPgÒsqRxëyxOÔXÅ½êew}ÊÔÊtMëÒw[RXÔ¯ØXy!R#oXPÔÒ±yÒÊëyXRÊgJ¯y"ÔXêXeÒÕÊYÊÔsX±[ÊêeXìXgyXÔXËXèXwgÊsXQPçëÊÜxÕÊìX[xMÔÒXwIxéXRXyeBÕuRxgrRÒXyXÔXËXBêeP#xw#ÕyìÒRuQBéggÊëÊÔÒweBXycÒÜxDÊ¯êgBEqLÊ¯ËÊgBÊëÖÔXw#BÊgBéXBÕw´»¼¹çXBBÔÒÊÔËXBBvÊ-%&KDERWxBXBèXBwyLBBLB!B±[Êw#ÊgÕÊéXB tjRBDèXBOBÊwéX-ÅshBÔÒ´¼³´çXÔÒëÒgBöXëwOBgwOgygwtxÔÒx"RBtæÔXgXËXPyXmxB´¼¶¼çXÔÒëyÊeNwÕÊìÊw"#êÒx2wOgw#ÊgwgÒÔXÊÔËXvÊhRxxex4ÔjRD±eöXëwyIBBXBPBBÕÊêÒXBBKBBBÊXBByXBBÔXBBËXBBB±ÒÊÒÔÊgBBvÔXBBRBBBÊÔÒtxBBÔÒÊÔéÅwXyeBÕwÕÊìeBPBOÕÔÊwxBOB tXBëêeBìÔëÅÒgeBÊwBÔ8BÕÊwXKBTBìXPt!BêÔXÔÒhBRìeRBKërRBÒÍXÊîXBXw[XBgÒéXBRXÕÊgBKêXB PëeB±eÒyXgÒ

Page 53

´²pNÐÆ`ÐTÒxëìÊwBXBPXB8BeLBÒÔxBÔÒìÒëgvgB¹¶êÔXBOwxBOB ÔÒÔxB8BOwwÒëgvÊÔÒ±eBPygBÓÊÔéXDBÒgæXBwt!ëèXBèÊegBìÊgwÒÔÊÒÒÔxeBPBhBwoÊëÔÒ±[BÊêewBoBPBèÊeBÕÊeBxyB2XÊêeBêÔXBÊéÅéÒxByÔgÒxBìXBÔÒqNBB"ÒÔÊxB±eBPByçXBBÒÊÔyXÔXBËXBBËXBuHBéXBOBxXBêgBXB±ÒxyÒXBêeBwéÊxBPBweBPvÊÕÊeBIBwvÊÕÊ±eBeBPBÊx±ÒgÊeRByXgBêeêeÊÕxBìXQBXìXBXLBéXRÔÒÊÔyBXÔXËXBÕÊìÊw"B#êÒx2èxM!ÊÔXQÅîwgXÒéXKLÊoO ÔxÒwyXgìXQXéeÊÕxwÒXÖhBBBBBBBBBPBBBBBBBBBBsBgBBBBBBBBB(wBë´¸¼¼çXBBBBBBBBBBwBéXBBBBBBBBBBBBBBBBBBBëeBBBBBBBBBBPBBBBBBBBBÔXBBBBBBBBBBXBBBBBBBBBBÔÒÒxBBBBBBBBBËXêewXPëyNIw"#XwBÔ8ÕÊ:vÊw#XL±[gèX'Ê0HQH]qV±ÒgeÊxvëÔÊÔePyXMyXÔXÔXR#[RIB~ëÔÒweÒyéXDêeBöXwyNMéXOBwyXÔXËXB:ËxNGëwB#XìgBÊePOBÕÔÊÔXR#BgÊvÊyÔgëeBL±[ÊêeRBÔX[ÒwìeÊeÊÔêeBwXB~ÊéxBBXìÔëÅÒgBìÊêÔëÒÔxBwÊÔéÅÍÊëhBéÊxBeBXB±ÒxBeBÊx±uRPygÓÊÔÕÔXwx2ePX PÊÔÒ±Òg8ÕÊéÅyNÊ[OB#wêeêÒÔëÅÚxBgXîXByP¶³êÔXBOêëhéÊxBPÕÊeIBñeXXXëÊÔXwÚxgy#XyëwÔvÊgÒyQBÕÊ±[ÊêeXÛxBK!éÅéÊxBPXQPB¬tRhÔXB«»¸êÔXOêëhBÔÒú¸êÔXOìXBêëhêÔëÒÔÒyPBIÒÔÊÒÔÊg×ÒxBt!ÔÒ[ÔÒêeBwXBP[RBE"ìÊëXéÊÒgBXBkB"wBêgRBëêÔXBIB¯wXB[R½[ÊêgBRBäÊgBÊkB"wB»ºXyR B[XMBëêÒgäfBÊÔyNÊêëhB¯ixëÔXB PÊÔÒ±[ÊìëÊÒxBëYX±eÒymÔ¯8ëÊÔXêÔëÒÕÊwNgvgyÒgMÔëXwÊÔÒxéÅvO~wêÒÔëÅtR}ÊgÔXgÒÖeLvÊrgveëwNO¬gMDtÊtgX«´µµêÔXOêëhÔÒÃìXgÒÒÊeBIëÒxy2êeBÒéÊxPBÔÒgÒvÊèX±ÒxBäfeXBÒgXBPÊÔtxÔÒ±eXÔyÔXQwêeêÔXÊéÊxPÔÒwÊÔêeiRT½ÒgwX~Êy#XÊÔgÕÒÔÊx¯cÒÜxDÊyNI:ìXkLj"ÔÒ±´´¼êÔXOêëhgÅ[O#:Ô8ÕÊñ¸·êÔXOÔÒ±±±Êe¾µ¹êÔXOÔÒ±±±x½kXÍXONÃ

Page 54

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ´³êxgBë[BÔèXBÊgBÊÔXBjRBæÔXBBBtRBÊÒÔXBwNBOB8B¶´êëhBÔÒîXBOBBÊñ[ÊêeäfwONvePêëÔëʱÒÔÊÒÒxëy}¹ºêÔXOÕXÅë¹¹êÔXOgÅ[O#ÔÒÃêeêeBRBXBtR}XBPBBgHBÒÔxB[RBEB"ëÒw[BgfBéÊxByxBXìXBÅïêeBRBLBw±eÔÊÒÔÊgXsÔÒ¶»êÔXOÔXX:ëêew:ÔÒXQÅ±ePXêewX~ÊîÊeI¬´¶»X´¶ºyÊ´µ¼«êXxìXêëhwÒxB2wxy#XêgXÔÒwìÊw"#BÔÒ8PBOBëêewBxBéÅÖXÊgBêew:BwìÊw"B#ÔÒë±eÊwÊeÒxë[Ô8ÕÊÔXXìXQXìÕxjÅéXgtXOêePÒéXDyXPéÊëÔêXeÒÕÊêeP#xtRN(¯:ÔXXyxgêëoKwgBOw[ÊyXBXKBÊÒÔxÔÒéÒxB2ÍxMBXÐÊäeXB¯oXëgBRRBJwëÊìÊgXîXOBÊeX2yBÔXRÊÍxBMyXKBÊtÒêÔXÔÒêeP#BxêXgB±[ëÊéXgQìÊgÍXBXBKBÊéÅ:B#BÊÒçXBgBwXBÊ±eBPBtLBÊÔéÅ[#BRBtXBwêÒxBìeBPBXxBXBÍOwBÒxwBIXBGByÔÒ±[ÊyÊhBÊgBHBÒÔxB[RBEB"BÕÊy!BR!BæÔÒ:BÊÒw[ÊyXB±±±XBÒÔëÅÔÒ[gwBÊÔëÊlRB½çXBìÊgBÒgBuRBÊxBêÔXBÊìeBRBN±ÒÔëÅyhRÅ[!NEyëÔÒêeP#x±Òx2wHÊÔëÊyXRÊgJìXBêÒÊÒÔÒ[ÒèeéÊxycÒÜxDÊêÔXÔÒ8BPOçXOByxBM#BrXBPB¯ePBRByÔëÒÕÊÊÔt}XB#ëeBPByyeBÕêgEBÔÒìëwMBPÊXB±eP#geMsÒhìëgHwåÊgîX¯ìÔÊÒÊÍÊgBRRBJBvgÅÒÔxBÔÒìëìXBQBÊÒÒXB¯jÒxÔëÒgBXBwÔx8BOBvÊÕÊXóÔêÕxçXìÊgwe#xyëÊÕÊtwÒsXBgÖXx±ePXy2rRÒêÕxëhuÕXÊÔXÔêÕxcÒÜxDBÊwyXÔÒêer!NXgBêÕxweIw±eÊÒyÊÔexXy#Xêëwë[ÊìeyKUìëwÊgÒgw#BhRÊÔìëÊgE¯Üx~x8OgÔÒyXByBKB[ÊvMB5êePBÅ±ÒgBÍëXFBjPBByNIB[RBI~ëÖXBÊgBëÊêÔXÔÒÊÔyXHB[Ô8BÕÊÖhBPBmxwByXÔXBËXBBw"B#w#BXBLB±eBXwBÊÒoÊëÔÒwuRPMY BI±ePBPyXOBPÊÔgDBRÊÔXîÊeBIePÊxBywêÒgÒX BÊXìÊg

Page 55

´´pNÐÆ`ÐTûÔhèXBÊgÅÔXBèXXB[gQBë[#RBìgBûÔh8BëÊÔXèXBÕÊw"#BvÊÔÒuÒÔXBQBqÒÔÔÒûÔhB8BëÊÔXBèXBêeBÐÊ:BÔÒwyXBÔÒÒxByBÜëgBÒxgEBÔÒw[ÊéÅ8BgBXÒ[#RBÔÒ8ëÊÔXBuÊÒxëèeBîXIGB±ÒÔÊÒÔÊghRëÊéÊÒgX[gÊtXy#XyÜx~xBvÊ¯ÍÔxvÊÔÒXÊ±ÒxêeDèxM!±ÒÔÊÒÒxëêePÊgÍÔxwXgÒéXRXgXèXéXRÔÒéXÅuÊwyXÔÒêeyë¬uRXBPByÊÔéÅêÕëgBÊwìxB!Bw«yXBÔXBËXBBéXBRBÒxxBìXBÍëXBKBÔÒXÊ[B#BRwB"B#éXBOBwÚxBgB[KBéÊxBy2wB[ÊhBRBXBìÔewBÔXBXwB"B#ÔÒwìÕëgÊ:Bw[ÊyPBIéÊeBvÊXBÅ±·ÒÔÊÒìgBÒyÔXBBYRBgBËXB¯XB'ÅÂ[ÊéÅçxB#By#Bw¯ÍÔxBvÊÔÒÂêeByNBÍÊgBRBRBJB×xB"BÒ[XBÖgBBÒéÊÔÊegBÕÊyMmxBîXBOBÊûÔhBèXÊgBÅÔXgB8BëÊÔXwêeBêÒÊÒ[B#ìgBgBw[XÔÒéÊxyÔXX:wIXGBX±êeèX'Ê8ëÊÔXìggyPIBeeìÔx[ÒÕÊ±ÒÔÊÒyDLBw8ëÊÔXBePBÊÒyëÊéÊÒgXBÊÔÒxwyXB#ìXBQBÊÒÒXÔÒ½[KwyXBÕxBXìXBÅwÒëÔyéÅuRBë[ÊéÊgBtXBgRBËXBvÊyNBéÒÊÒ±eXêÒgêXÊêÒgMÒÔÊëyXgÍXRÒÊwyÊePÍÔX#ÖhPYEIy#RBNBÊw($:DOOLV%XGJHÏXiRBÊëmxwXBgÒéÊgBËXBêÔXBÔÒXgÖXxËXw[ÊéÅXB PÊÔÒuQwM±ÒgBéÊxy2yÊeP[!êeBwOgìÔÊÒÒxwgëÒgyBLNyNëyBxOgÊsByPIXgBÒdÔXËXBéÊxPweBXÊÔ±ÒxeÊx"BæÔÒtXgBÒäëgIwBÊÔePXB8ëÊÔXéxBOìÒÊgBÊèXgÓÕÊìëéÊÔeBìXBQBÕëgBRBìeBëoRBë¯rRBÒyÔgBBÕÊ[ÊyBRBgBìeBNB]PBgBÊvBÊoÊëÔÒwéXgBRieëtRB}ÊgieBêÔXÔÒrRBÒXÊgEB"yÔgBs±yX[RBÖeL±[ÊwgèXuDeNmNwwêewX~ÊéÅguQÊÔéÅ:éÒggc~ÊëìXwÍXBëÊYNÊy#RNÊugBìX[ÊÒÒXêxʱePXyyNR"îXëÊyXRÊgJìXwDLëêÒx2±[ÊçëÊ[ÒëeBPBOBBÕÔÊÔXBRBB#BÍXBÊÕÊyeBBDBèXBBOBìÊwOBDBBgByNBBÊ:BatucÏ´±uÆ³²æÐTKÐÎsçÐÆçÐts_ÎØt@ÆsÖtc°¯uÆ±èTæÐTKãTèÆc¬³

Page 56

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ´µÍXëÊYNBÊìë±ePXByêeyBÔgëÜxPBeBX2yÒXBPBÊXQBÅwqïxwBìÒÔÊxìÊgéÊxy2±[ÊêÒgBéeÒeBPy[B!XBQÅÕÊwyXB"ÊyeÕtB!ÕÊîXEB"±et}X×ÕÔÊæÔÊegXÕÊgDRæÔevÊÔÒÜxBDBÔxBBÔXBgBBÒdÔXBéÊxBBygBEBBB"BBëyxB~xBBsìXBwBBxBéXBBRBÔÒéXÊÔìXBwXByeBÕëéëeNBÔXBéXBPxBwBxBXBXPBxBqxBéXÊÔyeBÕ¯wxB[RBiRÊëÔXgBêePB#xBmxgBÅwXyeBÕëÒ±ÒgèXBÊÔXBÔXéXBÊÔëyÊgÊÒhBg±eÊêewOgÏXÔXOByëêePBÊgBÍXRB}hBéX BtjRBDqRBTB8eBLByeÕËXBÔÒ8BPBOBÔÒëyÊeBNBéXBÕw8BeBLBëÊeBQBçXBOBÊwxBOB BÔÒwÊÔyXBRBÊgBJBëy"BÔXBygBéXBÕwwgBBRBìÊÒÅqLBÊqRBTBBågBDBìÊeBQBBÍgBRBéÊxBPB[B(yXBB±[XéÊxyêeìÔëÅÒg1gÍgFBgÒwrNBIBìXwBx[ÒêxBXwX"BXBìXwBx[ÒéXBRÔÒÔÒyPIBexByêeBÊxêÊÔXBÔÒwìÊêePBÊgBìXQBxBëÔÔÒXBXQBPgBêeBÔÊeQBXRBÔÒXQBÅÕÊêÒgBìÔÊfBX8BeBLuÊwXB#BRNBw8eBLBìÔëÅÒXÒXBRÊY±[ÊêeXRéXRwìgÓy!R#yxOoXPuRÊÒy±uRPyXKÊXQÅyXÊgÓwXQPB[ÊêewXPîXwPRÕvÊéxìXByXBgBéXBRBÔÒ±[BÊêeBw}ÊÔÊågByXBgB[BPBÕÊgBBQBËgByXBBgB[PBwëyXgtRB}XMBR¯êÔXBttÊiRÒwYLBNyEB"yPBIûÔhBêePB#xwyBxLIBXìÔxBGB#BëéXBRBÊeBNBéXRBÔÒëêÒxBÚXBBÔÊÔÒuXBweBÊêÒgByyeBÕìgBBvÊËXÕÊéÊxByìÔxGB#°yÊeNBÔXÅéXBRÔÒ±exBy2[XXBQPBÊgRHByXeBP#xBmxéÅïwBÊgBëë¬uÒÕÊëÒégB«éXBOBRBNvBÊìÔXqRBTBågBìXBQBÔXgBXBdÔXBgêëêewéxvÊÔÒ±ÒgèX¬uÒÔXBQég«éXPxvÊÊxRBNëyvÊgOePÒy[ÒwwByXÊëÒÔxyBuDwyÊëÊgÍXBXBÊ¯ygBéXÕyEBXXyXÊ[gQwRBQìÊgwìÔxBweÔÊeyÊeBPÒgÔXêÒxBhxëêÒXBÔXR#BîXX±ÒxyêÒXKÊXQÅÕÊÚXRÊXXQKLÊ

Page 57

´¶pNÐÆ`ÐTqLBBÊmxBBëqRBBBTBBygBBéXBBÕwwB[ÊÍgBBRBBdÔXBBB¯XBBQBBÅvgBBÊxBBBB!BBBgBBòyXÔXËXBìXBQBREB"ÕÊìÒXBÕÔXOBéÅÔÒëêewOBgw#BÊgwgBRìÊÒÅ±[ÊêeêÒXKÊoXPéXOÕÊîXOÊéÅ×ÔXÔÒëexy[XYRgéXOwëËXBÔÒyOBBÔéxBBwBxBOB BBÔÒwËgBëyBXBgBBy"BÔXBBéxBBèXBBOBêgBBXBìXBÅqRBBTBB&RUSXV6FULSWRUXP&KULVWLDQRUXP2ULHQWDOLXPågBéXBBRBB!BRBB#BBqRT3DWURORJLH2ULHQWDOHågìXB#RBNBéÊÔeËXBBÔÒwë:PBÊëéÊëxÍXE"BDwyXRB}h¯eBÕÊÒgyeÔÊÒéXBQPìXBÊëÕwyXRB}hw¯vÊgjBRD±ePX2yvëÔîXLRÒÊÔdÔXsX[RE"s¯t!sgÒoXPhRBÊÔtÓæÔÊeyB#BXËgBëyXBg¯yB!RB#ëyBÊËxBMBoXPBgBêë½Òx2gÓ±yN!yXKÍXÊëÔÃÔëgXjRBëuëexBy2[XyXBRÊgBJwDBLÔÒîXBXBwÔxfBìXQNB!yXBÊÃhBRBBëæXBXBBXBXBBQBBeBhBB¯XBÒgBB¯ËÊgBBÊeBeBBéXBPBBXByBXBÕäBBÊgBBÊÔÒëéXBÕ±eÊwXtMgRRJ¯y4eìXyÊÔÅXRBÒìXBwBX"BXBBÔÒêeBPBÊgBÔxBwwËgBëyBXgBìXBwBxB[BÒÔÒyÊÔXBÊÃyxBNBGBXB[RBBIB~ëÔÒ¯XB#BRBNBsBxBëËxBgBìXBQBXBBÊÔÒÕxBPBXBeBPBXBByÒxBxB±exyìÔÊeQy"ÔXÍXJCPgXQÅéXRÔÒwXQN!yXÊCPgêx¯8gD#ÍXIXGñeÒyØXEÊÒxwÊÔçëÊìXuN#ÔxwyX#RNyXRÊgJëyXXRXwXRBvgX#ÍXÔÊh¯ePB#rxXëhRÅåÊgÊîXBXwyXÔÊhñeÊêÒgìgX'ÅÔÒÊÔyejRëuweRKwMBsêeXDBXQ#BMvÊÔÒ¯ePBXygBÒtXwX'ÅXByÊxìXQB#MÃgÒsìxBwÊÔéXB#BÊgBMBeBÊxByXBQBPBêxBBÊwXBDBwk"BDBtRBGB#BsXB±ePYNêe×xÊg

Page 58

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ´·wePÒytRMDÊÔyeDèXBOyeI¯gÒìÒÊeIBwX~ÊwæÔÊevÊyXO°±[ÊéÊëÊgÍMDXwQÊxèhN#éÅÕÊêÒXKÊoXPÕÊêÒXKʱeXêÊgBOìÒXBLëÚXBRBÊXyB#XBwDBROyBXXBix[ÒéxBÕÊêÒXBKBÊk"DBÊÔ:×ÕÔÊ¯eBÅy[e:BrRÒeBLÕÊw:B×ÔXByBgLBdÔXîXBXB¯gÊvÊëêegg(ÔX8ëÊìÊguÒXuQégÒëeéxBgÊeÔygHw±ePyìÊgÜx~xvÊëÒÕXyÔëÒePPytLwyXXKÊÕÊçXeEXXeÔXQÊÔXQÅÒXRÊìXQBÔÒ[}Êg[QBéxvÊgBÊ±ÒÔÊeyÊeBP[XOB~ÔxhéxBéÒxrRÒwXÄXBRëÊ¬YB«êgÕÔÒ[NB8OBwweÊêeBwxBèÒgyXBÔXìXB~ÔÊëØXæxMDByXy"BÔXgBHÕÊëeBgRyÔÊgBX#BRNB8ÒXBìXyxBåÊgÊgBÒéXRB±ePÅygHwyÔgéXMBÊeXeBX[ÊÒxBxyXBëÔÊìXQXBÕÕÊyMÔÒwÊÔìÊwOBgyÖXBPBdÔXBìÊgB[Ê[BRBOBÊyugBBgBBHBÔÒwyPBIBÔÒy}hBBäBÊyXB±ÒgBÔÒeÒêÊÔÒxBwyMBwMBÅy/H6WUDQJHÊgBÊxBçXBìÊgB±eBXBuQBeÊxByÊÔÊxPRwtxÔÒìÒR¼¶¼çXÔÒìëwexytñxñvÊìXwxÒÔxÔÒXQBP¯yBixBgBwyXBÔÒ[ÊêeÒêeBêÒgBæXBwX'ÅÔÒyBixBwvÊweÒyéXBDBygyNBÊ:BwwIÊgB±ÒxByÐgGBdÔXBÔÒ±è´¶·¼çX±ePy[!ÒXgXQÅjRÊÔyix¯ÊewÊxPRèÒgÕÊXQPtx±[ÊêetLgRìÊÒÅqLBÊûÔhÖXPdÔXBmxwÒÔëÅìgÒçXBéÊxyt!syBÊeNBìXB#BRNBhBgBÔÒwêÒgB×xÊgBìÊwHB+yBÒygBXBwîXOBBÊëÊwgÔÊgìhRéÅmBëÔÒëÒxyêeRXw3wÒÔÊÒÒxBëgPyxtBêeÅgsgÕÊygc~Êë:sÔÒ±eÔÊfyéÅgBYRNÊgÕePXyXB NÊÔéÅw±ÒÔÊÒÔÊg¬XB BN«YBRNBhRBgBÕëw3mëÔÒgBvÊwÒxBy[!BæÔXBgXB±eÊêÒgXPYRNtMwgPsæÔXgXgìëÔg½e#xyqUêewxy!BR#y"BÔXrXPBkR"DëìeBPwLBìÊgéxPBXìÒXÕìXQBX±[ÊéXOxÏÔxÕÊìgÊeXyhRvgêÒXKÊtXwXQÅvgäëgIw

Page 59

´¸pNÐÆ`ÐTçXêeöXêÔXëÒîXPR¯éÅy4eBöXÊgw1Ôx"qTeXBËXvÊéeÒXgÊÒÔxBÔÒwMB8BO±[ÊwBÊÒtROBMBëcR!BEBwÕXRBXQBBO#BìÔXRB#BÔÒwMÅöXhRBëyDBwDLBëyXDBÊìXB[gDBR±ÒxByêeXBD7K1ROGHNH æexyëêeBÒgBéXBBÊwRBëÊ[RBBOBÊ:BBÔ[ÒÕÊëÔXBÅvÊéeBBwPBQBB\XBÔXBXBBwéxBBB±[ÊêeD[XXQÅìÊgyPhXÕxPwXKTågBBBBéXBBBBBRBBBB!BBBBBRBBBB#BBBBB¯yXBBBBBOBBBBÅgBBBBBÊ%LEOLRWKHFD2ULHQWDOLVågBBBBwBXBBBB"BBBBBXBBBBBBBBBgBBÊ,QVFULSWLRQV6pPLWLTXHVyXBBìXBBwBBxBBB¯8BBxBBgBBÊ2ULHQV&KULWLDQXVågBByXBB#BBRBBBNBBoXBB BBB¯ÏXBBgBBÊ%RRNRI*RYHUQRUVéXBBÊgBBOBBMBBBËXBBBB¯éxBBBRBBXBBËXBBhBRBëÔxBBPB-ÊïxBBUBNBÊ¯XBxBÔXBqLBÊËXBBB¯xBXBgBÊ6\QRGLFRQ2ULHQWDO±eBBPBBBXBByBXBBÔXBBBìÊgBBBìeBBRBBBKBBBÔÊhBBÊêÔxBBBeBBBÊ¯xBB"BBBRBBæÔXBBBgBBBXBBËXBBBPBBByXBBBìÊgBéXBeBPB#BBxB±ÒÔÊÒjRBÔÒìÔÊxBÒêÊÔrLBB!B¯gBRB#BvÊÔÒyBBvÊÒxBëXBéÒgyPBRÔÒy4eBéXeBP#Bx±eBgRByÔXwyKBNB"ìXBQëÔØXByXBÊ:xBëÕāeBBÊÔ$ZGLVKRÜxBDBÒëÊçXBBìÊgBeBPBÒy2êÊÔÒxBwìeBBÒgByXBgByXBÊ[RBEy#BxBÊëÅyÊgB½33HHWHUVÕgBRìXBÅÔëXw±eBP#Bxy(EHGMpVXVÕÊoRëjÊÒ:ÊÒwPBvgêg"#BîXPOGBwMNwPBvggFwBwN#vÊÊgBÕ[Ê±[ÊéXÕePØXyXÊ½ÒxyÐgGX PÊÔÒw[ÊyIÊëyNMBDwN#vÊgÒygÕÊçÒXIBrXBygnKBNXBygBXygByXgBnKNBrBXÅ±uRBPnKBNwxBÊÔyM¯êegÓXêÒXKÊÒÔxìXÔXBXoXPrgÒÔxgÔÒÂXQBÅìx#ÊgÒxx½t±eP#y ÊÔîXägIXQÒXIîXON#±ÒxyêÒÊÒcRgìgÒgXQHKNÕÊiRÔxRtÔëXèXÊÔëÅéXPxRxìëÅÊxRýÐçýpcTäTÆcÁåÆýàÑçýeNÐteNÐtpNyÆcqNÆcÆTLmtuÁUN

Page 60

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƵ¯ÍXëÊgBBÊeBPÅyXBQBPBBÔÒîÊÔgMBwyXBOBNBÔX[xBQBìÊgB¯8ìXBQBXBÕÔÒt!À[RwOBNë5ägX¬ÔXYÊÔ«éXBÊÔîexBywxBwÍÔxw±Òxywx%ägXx¯y¯xò¯w¯XtjXLDyXOX¯yNB!BìXBQBBPByBBXBéxBBw[ÊvBÊÒgBêÔXBÊéÅweBXBwìgBBBÒtMBDB±eXBìgBÒ[RBE"BwrNBIByB#XBweBPÒyB[#B[RBE"BswÊÔyBXGB±ePPyÒXeRQéÊxPwìëÕÊ¯ÒhgéXBÊÔgÒÔÒìÒXÕìXwx[ÒçXÔxwygIsDRPÊgÒéXRDëyXÊÔXXPxqxéXÊÔ¯txÔÒìgÒwx[ÒêewXBPgBOw[ÊìgBÒqx¯éÅéXBRDBëyXoÊëÔÒwyXBÔÒePyyxXsXwMÅçXBÒxyêÒÊÒ[#ÒhgBéXÊÔwyX[RsÒhBêg s±[ʱeXyvëgÒÊÒÜxDÊYÊÔéÅeÊêÒÊÒèXB'ÊuwBwRByBXÊÕÊyBLGBPBgBRBìeBPBwBÒÍXBëÊyXBéXBeBPB#BxyM¯XBÕX"BRDB¯XBÕÜxDBÊ¯ÜxDBÊXÕ½yBXÊeBPyÔxBEwBÏXìXBÅePBX[KBeBXéXBeBPB#BxBvÊgBRBEBLBéÒgBuìÊgB±eBPBXByk"BswÚxBgBëêÒxBwÚxgéxwéÊxyçXBìÊg[ÊtMDîXèXPBOëÒwÚxgéxkRB"D¯ìXgB[RBtÊûÔhBéÊÔXyPBÊéÊÒgBXwBÚxgBéxBëyXB[RBtÊéÊÔXByPBʱÒx2êÔXÊéÊgKhÊgÒiUYNXQBN!8BRIBÔÒêXBÊyPIwBMvÊwÊÔXBwx8PBOB¯ìgÅgÒèXBgÓgQBsBÒhBìgBÒëxBÊÕgBQBsÒhByBMéÊgBKBhBÊèXBwgBÒëÒtBÊeÊgBÕeBXB2yhRiRBggEBweRBQiRgByM¯iRBgÍgFBwIxëÒ±ÒÔÊÒÒxBëvÒÔXtR}X"RÔXwIxëÒëÒxyêeRXhRrNIgÒweÊÕiRgìgÒëePxyÔÒìgBÒëtxBÔÒéXBxBÔXwBIxBs¯tRBÔÊsÒhBìgBBÒëtxBsÒhByM¯rDÒÔÒwéXxBëtR}XB"RBÔXuÊwìgBÒìXgBÒÕÊgHBPg¯eBÔÊÒÔÊgËXBeuRBBgBÔÊgBBìÊêeBRBBBRBìXB[RBBIBxBÔÒwBBXBPB±eBÊêeBBoÊëXBgBQBBwRBLBëvÒÔXBBìXwIxyXOyXÊîXgLgBÊyePPy2XwyMOhRwBKÅyNRìXwR~g±uRÊenKÕÊÊÔgEyëwRg¯åÊg¯wÔxvM5gBRìÔXBêXBBÊÕÊËXPBBÊ¯éXeBP#BxBvgrRBÒìÊgByweBÔygBHwXRxPyxLIwIxwvÊwÒXPÊX+RQLJPDQQéXORxçXìÊg¯êÒx

Page 61

µ°pNÐÆ`ÐTçÒÔÒoÊëXXL-Ê8wgBÒvÊìx #ÔÒÒxByêeÊxèXL-ÊgBÒygéXÕÔÒoOB BBgBÒyBPBIBBwXBQBBPBgBBÒvÊuÊwByXBÔÒ±ÒëÔywBÔxBÕgBBsÒhB¯ÊgBB!BBX'ÅÔÒwêeBnKB0RGHUQ*RQHVL\DeeBìXBhBxBÔÒéÅnKBNBë[ÊéXKBLBʱePXykR"DtXÐx~ëwgÒìXwÊgëwwuR#vBOGîXBgLXBëePB#RåxDBëêePPègBÒÒXÕYXBGvÊwçXXB8BRBIBìÊgBÊgB1ÔÊÒéÒgBêXBBBÊéXBMBÊwMBPBÊXBeBRBÔuRBÊxB"ByIBGBw BRBBséeÊxBgBÊgwyXBwRB~gBÍXBÊìÊgBwXB"BxBÂuRBPBäg[ëyNB!BkRB"DB±eXyt!ÔÒrRL(XXOwÒÔÊÒÒxëyÊÔegRytMéXÓÊÔÒéx×ëXhBQB BtLBëtOBBvBOBGBtXBBëXBgBÊyBeBÔygBBHBwtMBDBÔXBBvÊîxBÊêeçXBOÊìXBQBÒëeB!B½tRBÕÊ1xByëÔwëÔoÊxBÜÊxÊXBXB'ÅÔÒuÕX±uRBXBwÊg¯ÊgB!BëêxBÔÒËÅÒxBBOB¯êÒXÒxBBOB¯[XB#BeBIò¯éXBRBÔXByXB BXBìÊg±ePXyÊÔÒxsxìXQXÊÔxIÊYIrXPÔÒ[ÔÒéXÊÔÒÔXBBeBBÊxBBBjRBBBDBBmxBBBweBBBXBBygBBBBBxBBBMBBRBBBNBB¯×ëXBBBìÊgBBçÅêeBBBÊwNBBRBBBëwgBÔXw&KDOFLViR#XBìÕgÍXBXMB!BÊw#NB×ëXìÊgB33RLGHEDUGìXÊëÕëÍXXBKÔÊéÊxBygxBMRBNÕÊêÒXBKÊXBoÊëÔÒ±[ÊÒuyBw BRBëe8XBîXXBRÊéÊxByyëeBÅÒëgvMB5ìXgBÔÒëÒx2ËXB"BÊêÊxB,ÒwÊÔXQB#MBÊÔt!yNwDLBXÕÊêeePNBiëeRXBgHÒÔxt!BìëÔìeRKÔÒxBë[ÔwXìXwxO éxOXwÊgëÕÊyIRëìXwxO yFIyPRÕwIXG±ÒgwRQÔX PêxwNgBëÒxyêeRX:X]HQDwÕòëgÒwûÔhÔXR#ìXBêg"ÕÊêewNXgBxBMRBNmxBêewgBiMXBwyXÔÒ±[ÊtMBDÔXBR#BÒÔÊÒÔÊg±[ÊêÒxwgXPÕÊsgèX'Êgë1ÔÊÒÔXëgìhRwXw[XuRÊxÔÒìXOBPÊÔÒÊgBÊÕÊeBXë1ëgBxBNyÊÔÅwyB#BXêÒxBèëgB!tXBëvÊÕÊXByëÒÊgÊ±eBPXBgFByNBRiMBgXBeBRKByNRBeBPÊxByÒÊgÊvÊ±ÒgBêÒXBKBÊyN!ByNRBìXQXBÕÕÊéXÒxBçxwwyB"ÔXÔÒÊÔXBOweBÔÊÒtXOBy!RB#ìXBOPBÊÔèxNBIBrRBL(yBOXB±eBPBPågBègBB!BÔXRB#ByBPBìXt!BÔÒXBêeBtLBPBy4eB

Page 62

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƵ±ÔÊgÕXë[XÒÔxBÔXêÕXÖXBPdÔXsmxBtçX[#BRt!vÊwÒxByëwÊePBOëXB"wBÊÒÔXRBÊÔÒÊÔXgBÖXxBËXBÕÊw"#BswëÊëwBgsXXBQPëeBXwBÊÒ[ÒÔÒìgBÒwXBDwMBPÊéëeBêÒgìÔÊfBXÊÔÒxB[ÊÔvÊy#X[OB#vÊwwKB¯êXÊÕÊìÔXBéXPROBÊisXëyOÊuQB[XB×ëXÕÊXOÔxHP[ÊvM5hRy!R#gRBìXOPÊÔÒg¯iMg±eXwÊÒÊÔuÊìXwÊgëêÔXÔÒXOgBÊwePÔxEeÔÊÒvgByfÖXgBÊØxE"ëeOQBKÊÔrNIBgÒvÊweRBXwÊÒy~ÔÊìXBÒÊîÊeIwB[ÊvÊìÊgeRBPywIXBGìgÒwiRPRtÊÔXB"gB#ÔXswèÔÊÒgBX"ÒÔxvÊÔÒ±[ÊêÒxBXOÒÊeBÊwwéÅÕÊtYwyXÔÒwÊeÒxëìgBÒ[xRëÊêÒÔÒwÒÔxyeBPxÊet!ÔÒîXLRÒXÍÔxgÔÒëÒxBêÒÊÒéXDÊÔgÒt!¯véXON#BéXÊgOÕÊyM±uRÊÒÔÊggÒÕÊëÊwÒÔëÅéXÕwìÔxBÊÔXOBPBÊÔÒgyB#XB±[ÊuQBÔXRB#éÒgBçÊUBwLgB±eXXeP#ÒÔxwÒÊÒeÊxyÊxXwwgëeXêXÅXêÊx,ÒËÊxÂÒÔÊÒèXwwvÊt±eP#yROÊyÍÊUexyÐgGwyÊUYNÊwyXÕ¯[gMäÊgÊyXÊÕÊvìXOPÊÔÒÊgÊÕÊyMÂÒxyuX wêÒXvÊêÒÕjMDBY BIÕÊèÒgByèXeBPBÊÒÔÊgBXBtXLBÔÒwÊÔy4eBìXt!ByXBÊìÒëh±ÒÔëXR×gXwÊÔìhRîÊw.DUPDXgìgwKRNy4euÊêx¯ÒxÔÒéÊxByÊÔuBÊvÊ±[Ôy.ULP1gBwwBuRBBBgBBÔÊgBByMBBxBêÊÔìÊeBBBBÊÔÒyMxBéXBOBBXÕÊ±ÒÊÒÔÊgByxBèXBÊéÊeBÕgÕÊyBMçXB"BNBxBÊ1geRBXBwGBÊÔyXìhBRBÒxêeBXBPByX#BRBNBËÊg!BìXBwÊgëìëÔgBëÊÒxBÒXBwwêÔXPBìÊÔÊÒ±[ÊêeX2jRëu[RIB~ëÂ[XuRBÊxwxBÊÔéÅ1xÒÔÊëy4eBwIxBst!wgBÊÔëÒwXBDBBhBRBBëÒÔfBByjRBÊgBBÕÊyxBByeBwB[ÊvÊêeBPBBÒéXBBDBéÅéÊgBBëÔÊgBìÊêÒXBBÊÔëÒêxBwNBBgBìgBÒgBÊ±[ÊêÒxByBxBMB#Bt!BvBgBsÒhBÕÊjÒxBgBµXB[ÊvMB5jXBÔÊxÒëwBgBÔÊgBìÒÊgKBÊìXBÏÊÔXBÒÔxXBQBPB¯eBXwBgB:XBÔÒjXBCPB[ÊvM5eBXBìÊêeBMÒsÒhBgBÊ±ePBXBXBgXBæXBÕÊgXB

Page 63

µ²pNÐÆ`ÐTÕÊYRgveB±eXBêeX2yXBéÅÕÊìhRBgÒîXBgBLëeBPXêeBwgBÔXwçÕXPBXCPÕÊyxGBhìhR$UD\UggyMÒhBÔÒwNÒÕÊggBéX#xBéxIOBgÒu"8ÕsÔÒCPìÒXÕÔÊeLXQP¯XGRXÔXgÒÕÊëêeX2yXæXcGìëÔg±[ÊêeXyXêÒÕw1gRByÔÊgBtMBogXBtRBGB#BîxBOIBXBCPBÕÊìÊêÒxtXBLBÔÒîXBXBrgÕÊêeBËÊgBìXBåXBÊåXB±[ÊtMBDXBCPBvÊÕÊgBÒyNBÊÒwDBLB:BXPBsmxìhgBìXÔXBÊËÅXXÚXBR¯exByéXX2yBDtMBwëcGäÊìXCPBÕÊw[X#BRNBgÒgBE!BP[OB#XBQPîXBXB±exByk"DBûÔhêgBKyXXB#RBNÔÒëÒÔÊÒwRBLÕÊyxB#!ByB#gBëêewBXXBsÅëêeRBÊgBtMogìXBwÊgëoNB~ÔXQB±[ÊêeXXBgXBtMYIBMìXcfBuÕxPBÍXëÊwêXXgBëÒÔÊÒÔÊgygçXOBwxÔÒX#BRN±eÊwBgÔÊgyNÊ[QBÔXQrBÒxëX#RNygÔÒgtXLÔÒÚXRsyxLIìXgÒÔÒ±[ÊêeR#ygÔÊxÒgÒyNÊÔÒ±[X#RNyxPXyXOÔÒgtXLÔÒÚXRìÔxG#ìXgÒÔÒëÒÔÊÒ±eBPBËXB BBÊìgBBÒÔxBB8BÕÍXBRBFBBBLBwMBBÅgBB[ÊyBgBÔÊxBÒmëÔÒîXBBBXBìÊgÔÒsÒhBåXBÊs¯gBÒiRB}ÔìÊgBsxBåXBÊsÕÊÒxÍÔXBBXBgBÒéXBOBXBêÕXJB¯ÔxBPBXBwXBhBBÅs¯éXBXBOQBìÊgBåXBÊs¯éXBeBBBìÊgBêXBÊxB¯éXBBQBBwyÊÔÒÊgBìÊgBìÔxBÔXBQB¯êgBRBëêxBRBìÔÊeBQBBBìÊgBsPBësxBåXBÊ¯ÍXBÔÊeBXÔXBësxBìXBåXBÊÔÒwwgB)XBéÊeBÊÕhBRBëéXBeBBBëeBPBBÊÒægBDByeBÕÕÊéÊxyÊÔgÒ[ROÊyNÔxG±eeyr!NéÊÔÒÊgBwRLwÒXRÊÔÒweP#ÕywgBgBHÔÒçxBgBBsjRBëuYÊÔsìÊgyBPIBÒÕ8BO"BéÅwPBÊÒë[XB#±ey

Page 64

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƵ³:gÔÊgt!ëyXXPyXBéÒgBtìÊgBwyNBMBDBeByXBXBPBgBÒst!BéÊxBPBwyBXBwyBët!BBeBeBBèXBBÍXBBëÊyXBB±1ÔÊfBBBBXBBwÊgBBëvÊgBByXBBwwB[ÊvÊeBBXBBygHvÊÕÊÔX PwLGPyXO±eÒy2t!yIÊë[xkR"DìÊgy"gwxRìXBgBÒ¯ÊÔxBÔXBgBÒ¯yxBBhBÊéxBIBOBÔXBgBÒçXBBÒwwyXBÔÒ±[BÊêeBPBPBeBRBÊXB¯wÕëgBÒ¯wMBBÕgBÒ¯ÊgBÒXBBXBìXBBgBÒ¯uRBBB#BéÊgBBBÒë[xBBXBéXBÊÔ¯éxBBRBBBÔXB±[ÊgÒèÊevÊ[KéÊxwMPÊéëeuRPyÊeRÊÔyXgÒìgBÒk"BDXBhBRXBXBO×xBwÒxByèÊXBOìÊgBwyOBÊÍXBëÊyXgÒéÊxBPB[(êÕëgBÊwBÊxBRNBéXBÊÔgBÒwNBB#BÔÒweBÒuBRÊxBîÊeBIB±eBÅyXBPBÅéÒgêXBBBÊìÊgByÊëÊgBtÒÔeBLw[BÊéÅgBXBRBXBQBPÊwOBêeBwBXBPBYRBNrL!ìÊgePyêxNBuN#ëyIRîXByLL!ìÊgwsxwBMs±ÒÔÊÒÒxë[DBÕXBtXBgBRByÊÔwyQBBPBB[ÔÒXBìÕÊëgBeBPBNB±eBXBywBXBPBXBBîìgBBÒ±ÒÔÊÒÒxëÔXR#\!ë:KìX¯ÔXÜxvÊêÔXÔÒëÒxy

Page 65

µ´pNÐÆ`ÐTËXe½èëÒ[O#yXRÊgJËxÔXQÊÔéÅyIRìXÕgÔXXwêÒxgRJéëgyËXeéXÊìÔÊÒÊÒëewX'ÅÕÊyXÅwéÅoNB~ww[ÊyOBHBPîXBBgLBìÕxéxBBOwLBGPBvÊ±1gBRygBGÔÒ±eXyuRgtXoNB~ÒÔÊÒÔÊgBsxBBËÊÕëûÔhBËÊÕwXBÒëÔëÒéXBRBBwwNBÒÒëÔÕÊyBBOB#B°±ÒÔÊÒtXOËxP°çXO[OwîXgLweÒytRMDÊÔygygBËxBPBìxBwygBçXBOB[OBÕÊw[ÊyXBOBÕgBûÔhBËÊÕwXBÒëÔ°±ÒÔÊÒÒÊeÊwXÒëÔìÕÊxîXBgBL×gRB#ëeBÒytRMBDÊÔyxBPÕgsxBËÊÕwXÒëÔ°±[ÊûÔhËÊÕçXOB²çXOBÔx!BìxwtBXOBìÊêÕÊeBÊX¯wNBÒìÕÊxyBNÔxBwygÕgB°y4eìgBwKRBNyBX#BOÔÒwËXBeìXBêxBÕÊë[ÊygËxBP²ËxBPëygBÊÔéÅÍXRB}hîÊeBIwwBgBÍÔxXB'ÅÔÒêxìÕgBÍÊgBRRBJ±ÒÔfBy[ÊÑ8BRBIBËÊÕwXBÒëÔëÒéXBRBËXBeBÒëeB¯yÔgBvBÊÔÒvÊgBXBPB±ÒgBuRBÊxByÔgB±Òxy½ÕÊePÔXågwËgÕÊéÅyIRÍXOR#Ly4eêÒXÕÊyD"ëÒÔÊÒÔÊgÝxDêgìXêxwBN#NëwNÒéXRwyÒ°±ÒÔfyéÅéXRÕÊ]ÕÊxëtxÔÒwetX¯ÒÊeJÝxDêgìÕÊxêxwBN#NëÒéXRBëÒxyêeÊxêëXìeBPÕëgÊwìÊêÔÒ°±ÒÔÊÒÔÊgÝÊÒXPëÅëÝÊÒXPëÅågÔÒÊôhìXìePN°w8BBKBBBêxBBìXBBBQBBBRBBÒÔxBBB8BB8BBBëÊÕÊygBBBçXBBOBBBÔÒËXBBeBBBéXBBBBB#BBBxBB°y#XBj"vÊw±[ÊêetRBMDÒxByêeÊxhBRèxgBRtXBveÊÐt

Page 66

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƵµëÒxyuêxBÜXKBÔÊÕÊwyX¯ÒxB2wX~ÊÊÔêxBwNB#NBËxPBëçXOBwRÊyQBPBwLBBGBPBB¯sxBBËÊÕwXBBÒëÔsÒhBBygBBËxBBPBBÔÒ±eBBÔfBByéÅÕÊËÊÕwXBBÒëÔëÒËÊÕÔÒXNXëéxBxyNXyKLBÊêgÊÒëÒ¯ûÔhËÊÕsÒhygBçXOÔÒ¾wXLRBP±eÊwXÒÊeÊXRPyKLÊêgÊÒtÊÒìx#wyIRhgwÔxGBXOÒxëvÊX±ePyk"BDÊÔÜx~xvÊyXRÊgBJwDLÊÔy"ÔXBwDBLByNBÊÚxBGBtRÔÊgBQByPBIBwLBGBPyBfBw BRBBÔÒëyXBRë±ÒgwIXGÊÔgQvÊçëÊy#XePyuRg

Page 67

µ¶pNÐÆ`ÐTtRÔÊéey!R#ÕÊtwDROgBQvgy4eéÊxBP[XÔÒìÊgw[XBRÒy4egQBvePÕÊyMtRBÔÊgQeeBRxègÊÔXBÕÊeIÖeBLËXyXBgvg#BK±ePBy[XÔéXQéxBM#ÍxxÔgBQ±eBPPBrGBPêeBÅ´´½´³jÊeRBgKBÔÒwgRBÍxxBÔXÊÔtRBÔʱeêÒXQÒXBRPèXBg#×xBg#ÒëgB2mxwÒxBÔxÅy4eìXBgQÕÊyMBgRéÅuQwëwgÔÊgrRL(ÒÔxéXXPéXXmxÔxfwLGP¯éxPXwXKT±[ÊêeD×ëXhgêewXÊgEePNìXÔÊxÒXwÕÊÍXÊìÔëÅoOByxeBqRTB´¼µ¼çXwwyBXPBÔxÅ[RBIÊëËXBÕÊëeP#yÊeÊëuyNRêeBêÒÊÒÍXÊxNÊXÔÊwXLÔÒ±[ÊgBÒìXQX±[ÊêeDìgDRrRL(Üx~xvÊêÔXÔÒéxPXéXÕéÅxNÊXÔÊnKNéÊxyhRBéxPÊëêegÓtçXÔÊhBwÔÒèxNRÔëÊwÔxw["XgBQvÊéXÕéÅÔÒ±ÒgBÊeRÔxBÅìX[xMBéÊÔëÒÔÒÊÔÊeÔXQBìXPIBw±ÒxêÒÊÒìXÒxÔÒÊÔÔXDÊuQeIwMPÊîXxE"Òx[xMyfçXBÔÒÊÔèxB×xBÔÊÒ¯gBBRBBÔeBPBBMBÊéÅywyOBBQBCPBwBtÔÊXBtRBÔÊuʱÒxymgÒÊÒ[#MÒRÕÊt¶¶´¯éXBRBXBMBÊwNBB#BNBiUBëeBÒgBBägBEBéXBRBÔXBBmxBtRBÔÊgBQBBeBIBégBsÖxxBÊÔXBìÒRBµ´¹çXÔÒXBeBIëÒxB2XBPBX'ÅÔÒÊÔyXBDBPBXûÔhBéXBBgBäBÊÒÔxBwDBRBOBÖÔXBìÔxBÊgBBBÊìÔÊgBgBXBtRBÔÊ±ÒxB2yDBgBMBBDBXB'ÊeByëÔjRëuBësxByXÒXBhBgBîXBOBÊwyXBÔÒêÒxBwPBÊÔÊyBëéXBRëÔëéXBRBÔXBXQÅçXÒwëéXRXMÊ±eeÊxyëXeByÊeNéXÕwÊÔéÅwêÒxËXetL#±eeRXyéXÊgRÔxìxNQnKNwÊÔgQ¯wPÊÔÊweÊwgw R8LLB!êÒxìÒxQçëÊégÔÒËXeìXBwMNÕÊyMwX'ÅÕÊërRBÒÍXBÊéÊeBBLB[NBwB±eBÒxBêeBBëgBÒxBQBBvÒwXB'ÅéXBÒÊhBBXBÕÊyDB"BBégÔÒéey!RB#èXPB¯ËXeèÒgBÕÊìgR[RBIOwuRPBÙg1ÔXXBvOGêÒxsxByNRBîXOBÊ[RBNÊvÊ±eBÒxìÒxBQByMxB[RNBÊë[g[èxBëèëÒ

Page 68

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƵ·ìÔxKPjLwuRBPyÒÔxgéÅXBËXeéey!BR#wÚxgBÍXÊëÔÔÒXQPÊgBÕ±ePyìÕXy!R#ìÊeQdÔXÔÒéey!R#XQBPBw±ÒÒgByÕX[RB!BRB#ÕXBÅwRBëÊìXBQBÊÔëÒwËXeBëtRBÔÊéeBy!BR#B¯tRÔÊÒxBgBQBw[DBÕXÕÊeBIBêeBgÓXBQBÅÕÊéxBÔçXOBÊËXBBÔÒwéXBRÔXBçëÊégBgBÊëÊÕÊçxBÔìÊÒÅÒgBXB¯ìÔXBBÍgBFBwMBNBBeBÒÊÒÍÔXBDBXB'ÅÔÒÊÔtRBB'ÊìÊgyXPÔXR#éXÕ±Òx2ÕXÅìÔëÅ[Kêh IèX'ÊXÊÔtR'ÊÍÔXD¯[R!R#êÒÕvXyÊfBéÊgBÒéÊgB#ÊëéXBÒÊhBX¯éXBXBÒXéXBÕéÅÔÒÊgBÕÒxéÒÔëÅéXB4Ê±ePÊÒéXeëg8ëÊ¯ÍÊh IèXB'ÊXîXE"çxÔìÊÒÅÒx¯tRÔÊdÔXBËXrghRBËXBeqLBÊ8BëÊ3DTLGDÊeRBLBéXBÅéXRBÔÒwÒgBìÔëÅoOBÊÔ[RB!RB#Bw±[ÊÒÒxë[PëÒéXRÒXBFw[Êy#8BëÊÒxtRÔÊdÔXc!BE0LQJDQDXXBPRÔÒ¯ÒgRyÊÔìÊÒÅÔXy"BÔXjLägBëePy2sËX"BÊÔÒëÒxywxBÊÔéÊxPwgBDRy#BXìeeYRBgìÔÊggXBìÔXÍgFÒxBë½exywyXB±ÒxêÒgêXìÊwX#ÊyëvgÅtMDwN#swìÒXÕÒXOBÊXXPBRwtRÔÊdÔXBËXyBw[X PÊêeBPP[ÊÔXBwN#xXmxéÅ:ëÒxêeeëëqIÔXÒéÅÕÊ+HUQDFNæXgëwÊÒéÅ8w´¼µºçXÔÒ=RUHOOLyÔëÕmxBëyXB-ÅwB´¼´¸çXBÔÒ6DFKDXìÔXBÊæeÊ¯eBêeÊÒggBygw´¼µ¼°¶´çXBÔÒhhBÖgGqBLÊmxhBRëyXBjÊgB32UWL]GH8UELQDXPBRBÔëÊëÒhBRBÔëÊjRBDBeBeBÒXBLBBÊÕÊeBIBwÊÔÍëXFBëÒXBLBÊÒÔxBìÒR´¼µ¸çXBÔÒÕgBBRjRBDBmxBwyXÕ¯ÒxBêeBXdÔXBËXBw#BXBLBXBÒxBwBKBÕgBBRBjRBDB±ÒÊÒ[ÒÕÊ¯[gBÔÊgBrRBÒëeBetRBÔÊdÔXBÕÊæxBBgBdÔXBeBBÔygBHBBwtÔÒ¯æxBgBdBÔXBËXBBXBBtRBÔÊuwgÊxBëÒteBÔÊÒìgBDBR[eBsèÊewMBPBÊwwxéëeBXÊÒgBRyByDRBvÊwëìeëXDxvÊwÒxëvÊX±ePÔyuwoXPéXOsÒhyXëeÊwR

Page 69

µ¸pNÐÆ`ÐTyÔe½ÒgRyw RÔxvÊXBPRÔëÊjRD±ePPvBOGÊÔXePÊxy2yBX#O±ÒxÜxÔéÅwìgDRÚXRÊX[ÊgQ¯ÒÔÊÒyeÊy"ÔX×ÕÔÊwéÊgËXBwwÒÕÔÊyéÅ[OBÕwXÅ.ÊÒy2wBQBëswOvÊÒXB ÊÕÊeBIéXPBtXLBÔÒuRBPywB#XBLgBBÒoXPBXBÊÔéÅwÔXgB±ÒgBÜxÔtRBÔÊyBf±ÒgyxuDéÅÕÊyNÔxGîXgLy#Xw1gRyÔÊgyXÒXFÕÊy#BXBuRPByÊyÔXBQBÊwLBGPBÔÒtRB'ÊÔXDBBÊdÔXBëX[RBIBxÕÊgBÊÔÒ°èÔXQégtÊëÊÔÒy±ÒgByÊyÔXQÊhRBwLGPÔÒ[R!BR#[IëéÊhBRÔxéÅ°$UELUDÊgRÔÊgQ[RBIOÕÊy#BwuRÊÒy2éXR!BR#ÔÊÕÅëw PMBÕXÅvëÕxBeBBXB±eBBÒxBêeBBëgB[RBB!BRBB#BwéÅyBÊxBë°eBBeBRBBXByÊÔéÅXBBQBÔXBBwqgI¯y!R#îÊgÊyPRPXXÖÔXgQsÊÔtRÔÊwyXÕ6R]RPqQHweBÒxByXBRBxB BÕxBP¯uBBKBégBtÊëÊÔÒoÊëÔÒ±[ÊêÒxB8B×xBÒXBÕeBPByêÔXÊéÊÔxÜxDÊ×xPBQwéÊxyçXéÊxBPwweëg[RB!R#wePBÊxyyIwjBÊëgRBgBÊÔÒxB8BPBÝxBéXBRBXXBìÔxBÊgBBÊéXXBXByOBÔvÒëÒxB2Òx2tRO(ePPægÊÔéÅeÒgyÔÊÕÅëw PMr±uRÊÒyyxwÊÔèëÒÔxXêÔëÒÔÒéXR!R#ûÔhìXKtNëdÔXéxPÊÊÔéXÅëetROB(éÊÔÊeX4ÊgByPRBPìXÍXBRX¯ìÒRB¶·³tÔëÅÔÒéXg8BëʯsxByBëXBLB±ÒÊÒÔÊgBXBXB#BRBNBéÒgBéÊgBëêxB¯XBÔÊÕÅëXBw BPBMBÜÊxBÊÒÔxBÒxuROEêXÒXBéÅyÔÒë[ÊÒçXÒw¶·´çXÔÒÊÔéXRB!R#ÕÊìÒÊeIÔXBDXëÕXBÅtÔëÅ´¶wPB]PBÕëÔ¯oRëèXBtBvÊ±[gèXBtBÔxBÒgByPBÊÔqxêXÒXìxÕÊìeeBÔxÒXèXtvÊ±[XwÊÒÊèXBReRÕÊeIwBPDMëyO}ÊÒìsBÔÊÕÅëw PBMB¯ÒxBêeBDB×ÔÊhîXBOBÔwRBëÊéXBgBwMBÅÒxëXB±eB±eXyXyN!éXOBwëeBÕXBÅìÔxBÊgBBÊìXBéXBBÊgXBXBéXBhBOBËXBeBÔÒÔÊÕÅëw BPBM8DXëwLBGPÔÒêXBÒXêePBX2°gRBÒÔÊmxìgDBRÍeXBwMNëÒxBvDêÕÊeʱ[ÊÒwÊÒÊìÒR¶º¹çXXXKvÊëeyYRLIÔxX×ÔÒÊgêePÅ

Page 70

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƶ¯ÒÊÕwBDBBRBxBB½çëÊqÒÔÔÒ½eBÔxBByuDBwBÒÊgBÊvÊéXBBeBwBBDBéXBBRBÔÒ8DBXë¶·¶çXBgBBÊÒëetRBÔÊqLBÊXPBxB¾¶·ºçXÔÒyXBÒXìÊgBwÊxBËxLIjRD¾çXéXOgÊxÔÒXRXPuÊwÔÊeX4Ês¾¶·¸çXtÊëÊ¯uRÊgÊìëwNBMBB¯eBBQBéÊgBBBBÒÕÊgBBKB]PBB¾¶·ºçXBBÔÒ×gBBÊxBë¬wBBÊÔ«eBBQBgBBBBÒ1gBB뱶¸¸çXÔÒwDeÔXÖXOë¾çXéXOjXÊgOë7KqFOHìÔXwHB+DSVDvìXEBKBë$\WD\ODKDwQNBRBBÅêÔXÔÒÕgBBRBjRBDwyIXPÔÒìg#BìXQÔXOBRePyyIeBxy×ÒxwÔxGBXOëeX2yìÒXBÕ±ePÊe¯eÕXyuQÊÔÒÊÕÅÖXOëËxLIjRDdÔX$THZVKPDwODBLÔÊÕÅëw BPMBêÔXÔÒy"BÔXÍXMBéÊxBy"BwuÕXéXXBèÅvÊXåÔXBXRBtÊXBëÔXèXBwìÊwxOB BwìgBÒwQNBRBÊëqxB[RxB!XÔXBÕëÔXwÝÊÒg[XBMweÔygBHwêgXB±ÒgÊeRB¯eXygBXBBgBBÊÔëÊçXBOBBÊÕgBBBRBBjRBBDB±ÒÔÊÒyBOBy"BBÔXBB×ÕÔÊÒÔÊÒìÒXBBÕyÒgB±ePyyX×ÕÔÊÒXFjRDByPBIB°[#BexBeBPBOBDÊÒvÊyxBhBRBwxBwuBRÊeB[ÊwxBYXBçXPÒÔXBËXPyBXmxìeBIÍXBRKDBwyQBP¯y"ÔXBeLBgÄXMBÊXXBQPÕgBRBvePËXBPyXB±Òxy´¹³éXBgRéXBMRBÊëwxB[ÒYRgÒÔxBÔÒéÊg#BRëwxBéXBOBtBëyëÊwxBOB BwrNBIBBwÒxB2ÊeRBÊÔ´³¼yÊ»³ÕÊw!BKB·´´çXBÔÒw[XBRBXBBgBêÕxBÔÒ$''äëgBIBwBxBXBéXB#BMBîXBBgBLBeÔÊÒÒxëwx[Òy4eËXvÊÔÒwËXeìÊeQyXÊXQP±[Êêewx±jXÊgOëwNM¯1g×gÊxëËxLI¯ÒÊÕwDRx½ÕÊePÔXëXBwBXBBDBBtXBB[XBBQBBÅÔÒXBByXBBgBBìXBBw BBPBBMBBëèÅgBBÓwyXBBËXBBBBë¬·µ³°¶¼¼«çëÊÒgÒh[xMBéXXÔÒêxBw PMBëÔÊÕÅÕÊw[ÊyX[·¸¸çXÔÒèëÒÒgÒh[xBM[(ë¬·¶»°·µ³«u PBèÊgQ[xBMìXQXBtÊëʱePPy2êÔXÊËXeìÊeQyXÊwXÊePPy[XMìÒRëêÒxÖÔXëÊ±ÒgBtRÔÊäëgIBìÊeQvgBÅÕÊyMwyxEB"êÔXÊyB#XBmxëÊìÊgX±ÒgBRyÒxwéÊÔxBñÜxDÊuÊeRBOIÔÒwwBÊÒèX×xPQBêeuÊgBÍXRB}hÖXBÊgBë¹¸»çXwyxB¯èxBYQBÜxDBÊËXeBæÔXBgXBÍXMhB}XÊgBXvÊ±[ÊêeBwxBXÕÜxBDÊèXBweRBQéXBÊgOBÕÊyMmxB

Page 71

¶°pNÐÆ`ÐTeBPBBBDBBygBéXBBRBBxB BBvÒÕÊwyXBB#BeBBÒyéXBBDBÊgBBÕ[ÊìeBPBBOBÕÔÊÔXBBRBB#Bw PMB[(ÒÊgÊweÒyéXBDhRBëePXByXw PBMÜxwBÔXHBÊÔÒ[#Xy±ePBÊÒeBÒxÔÊÒÔxBgêXBÒXByëÒëqGBÕÊwyXRB!BR#BÕÊyXsOBwÔXHBBÊÔÒwÒxéÊÔÊeBX4ÊêÒÊhBXëÍXBRXBçxëtiRB}Ô¯vÒhXBQÅyXBvgÔxBQDBÒÔxBhBRBëÊ[ÊÒy[ëÒÊÔqBxBéxBgBwÔxBBGBXBOBëeBÊÔyB[xBMBæxBgB±Òxëg#[!ÔÒ[IRBÍeBëwÒXLBÊèÊÔÅëwB#Å×gB#B¯êXBxyNBRyÊÔXBÊrgÕÊ:BéXBÊÒXB:BvÊÔÒêgBXB±eBÒyéXBDBÊÔÊeBQBéXBRBÔÒëXBQBÊeBÕÔÒyBcRB#BëËXBeBéXBBB#BxBBÔÒÒxBgBBÒÔÒéÊÔxBÜxBDBBÊmxBìgBBKBµ³wXBuBRBBjXBBDB±1xyëgëÔéXÊÔ[KX"uÔyN±[ÊìÒR¹µ´X¹µ³jÒXQçXë¹³¸çXéÊÔxÜxDÊéeyÊeÕdÔXçXÔÒweÒgyyÊgOÊÔéÊÔxÜxDÊ¯eRQ´µ¯ìÊêgEcÒÜxDÊ[ÊëÔrwIOBÔÒXBQÅÒxBÒXBuÊgB±ÒÊÒÑÔ¬¹µ»°¸¼³«èëÒhëgBëgB#ByPIBëgB#BèÊyvÊgìëÔgtRÔÊÔÒ±ÒxyÔÊhgyÊeNëìÔxÅìX#RN1xLÔÒÍÔXDèxìÒR´¶´³çXÔÒîhRX#RBNëeXyXéÅìX#RBNXQPyëeXPBìgÒÊeQ±eÒgéÊgëéXRXXéXÕÔÒ¬uHÊéXKLÊ«XéÊgGÊÔtRÔÊqLÊ8ëÊrBRÒdÔXéÊxy2tBRÔÊdÔXËXBwéXPRBOÊèe[NBw±Ògk"DéXBKBLBÊoOB BÕÊtBBëXBXByÔXBgBXBBéXBÕÔÒë¶´ºyÊ¶´³ìXBQBXBÒëeBÔÒwëËXeBXBtRÔÊyBÊgGBygB±eyÊgBGBygBìÊÔÊÒËXeBìgBwKBRNB¯wRBLRBÊÔæÔXgXBìgwKBRNBgÊë°qÒÔ8BÔXQB¯ÔxÅìgBwKRBNygBéÅêÒgB#ìXBPIB±ÒÊÒØXEÊÒxwìgwKRNìXygéXRBÔÒÊÔ°qÒÔ8O P1ÔëÅËX#whRèXLB¯ìÒRB¶·¸çXBtÊëÊÔÒuRBÊgBÊë¶·¶çXBÔÒXBPBxB¯eBRQBéXBKBLBÊvÊgBXBPB±eÊwÊÒÊÔ¬éÊgG«uHÊqLÊÔÒëÒxB2nKBÊÔÒxBìXBìÒRB·´³çXBÔÒåXB!BÊéXBKBLBÊoOB BÔÒtRBÔÊ

Page 72

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƶ±ìgwKBRNBwyX#BRNBêÕxjB±[gÔÊgBuHÊéXBKLBÊ[gQBÔÒtRBÔÊqLÊXB'ÅoÊëÔÒ±[ÊËXBeBÒëeÕÊgBBDBRByNBRBìÊwLBGBPBtXBeBPBÒytRBMBDBÊÔËXBe±Ògy[xMìÕëgÊåÊgçXOèXOgîXgLÒxËXeuHÊqLÊwtRÔÊqLÊdÔXËXBBÔÒuë6\QRGLFRQéxMBÒxBPBRËXBBÔÒuwyXB#BRNBêÕxBwÕÊîÊeIgBÒêÕxBw±vÊÒ[Rë×XBJ[RB¯ÊÔfxXB½ÕÊePBÔXBeÊêeBgÓtRBÔÊePÊxB"gÔÒÊÔìÊêeBXéÊeBPîXOBÊwêeBêegêeBgéXBPXQBÅyXÊëeBPÔ8B±eÊêÒxÍXBÊtXgRêeBw}ÊÔÊXQÅkRB"DìÊgéxBPXwyXwRB~gèXOB±[ÊÒ±1gRjRÊÔeewR~gseRÒêÕXÊ¯èXQÊjÊhÊçXOÊXÔÒ±ÍgñLQñ[RBëvEóvgññÔXÖxBPgññÒ8xBñÔ½eÊêegBÓwxveXêÕxBvÊyXëÔXeBI±[#ÊÒ8BxÔÊÔéÅ[ÊgBQwePByÒXQPBDRXBXPBRçëÊÒÔxvÊy4eèXÔÒÊÔ8BxÊÔèXBéÊxBeXBweÊeRBËXeBéXB#xBÔÒyPRBëÔèXw±[XwxO jRBBDBBBwÒÔÊÒÒxBBBëéëÔñÒ[RBBBuÊwBìÊwLBBBGBBPBBBËXBBBeBBéXBBBBBB#BBBxBBiBÔÒÔÊgBéÊëgBBRBBwBRBXBBÔÒ¯éëÔñeBBRBBäÊgBBÊÔÒyBBÔÒwBÊÔéÅ¬/HYHQFT«sóxBóeXîXBOBÊ±[ÊêÒx+QLWDwRPBÔëX ëÑwBLGPBÕÊy}hwLGBPvÊ±eBÒyÔÒw[ggHÔÒÊÔéëÔÒXBäëgìXéeÙxÔXBëÒ¯vEvgÔëÖxPBgÒÔÒ±ÒxeÊxÑy4eèXÍÔxvÊtRÔÊdÔXrBgXBÍgñLBQñ[R¯eBPXB[ÔÒÍXRBevÊèXOBwMPBÊÙgw[NIXQP¯uPBRÊÔXgwLBGP¯éÅÔÒwèÔÊÒtXOv±eBXyyXÍgñLQB[RsRÔÒÊÔéÅéÊxy2hRBëÒgwRxéÊxBy2[gQÔÒÊÔXgBuÊÒxëèewMBPÊ[ÊéXXPBéÊgÊêeQBwë[ÊyÔXuÊvÊîXOBN#B±ÒÊÒìXyNBêÒgXBrXPÕÊÊeRÏÊëÔwLBGPtéeBy!R#BéXÕÔÒîÊeIBXgyXBgw QB±ePXBRÊÔéÅwDÔw±Òg[ÒyxXBéÊxByuRBÊgÊëXBPBxBeRBQBéXKBLBÊÕÊeBIÊÔtRBÔÊéXBKBLÊ[gBQB8BëÊèÒgBBêeBBXBDBBwyXBBÕuÒèXBB'ÊÊÔÔXBBvÊèÒgByBIBîBBv±ÒgBBìÕXBBÕXBByXBÊØxBEB"BËXBBÔÒéXBDBOBÊë[#BRBk"BDBéXBgBLBwyBXBQBÊgBGB[gBQBePBXyÔxBÅìXéÊgBGéXBPRBDXBoÊëÔÒ¯êeBgÓXB#RBNÕXB2ÔÒ¬sRBÒ«éXBÒg

Page 73

¶²pNÐÆ`ÐTtRÔÊéÊgGsëêX PÕÊygQëêÒxtRÔÊÔÒÔxÅìgBwKRNyghg8ëÊÊgÕtÊÜxDBÒëÊÕÊéeBÖëÒgBËXBBw"B#BsgBÅÔÒ[gBQvBÊ±[ÊêeBÅ[ÒwsÒhiRñNñgBñìXëÔwX"BXÔÒ´¹º³çXwwBx[ÒsÔÒëêegBÓ8REBÕÊ[!èXBPBwîÊeIB±[ÊêewBxXBëÔÒxìÊgBtÊÔÒë[ÊÒxxBtxdÔXBêÔXBÔÒìeBPBOBÕÔÊÍXBRBBhBwÊgBÒgBuÊxBcBgBDBÊÔwBxB[ÒvBÊiRBNBgBéÊgGBwëêXB BPBgBÓÕÊeIB¯iRBNBgBéXBÒgByXBÊgÓËXBB±eBPBygBÓiRBNgB[et!BXÊÒxBygÓéÅÔÒqLBÊ]PëyBuÊwÒÔëÅyìgBÒ[gQB¯ÔxÅ8ÕgÕÊe#BxywePyBXKÊvÊwmLBëÒxy2éXRBXQÊgGBt!téXBÅ[gBQB¯éÅìÊeBÊtBÊwuRBPBRByÊÔyBgBQBwNBXBvÊÒxBëXB±eBPBXByXB±[ÊxPRéXKLÊrgÕÊéÊxBy¯yXÊgBBÊÒÔxÔÒÊÔXB[gBQvÊy"BÔXYRBgBuLë[!BìePÊÔiRNgBéXÒgyXÊgBÓËX¯Üx~xvÊ±ÒgB[XgÒoXBPXw#XLB±[ÊwXRX#BRNdÔXÔÒÊÔÒxyLBRLìXwXKBTwÒÕXyswÔÒëePBOÕÔÊXc~ÊëÒXBFBÔÒwÔXBIB#BìXÕXB"BRBDwwÊÔìÒëeB!BÔXBBÊeBPBvÊ¯iMIBXB±ePyu[ÊéXÒgyXÊgÓËXÕÊtBwyxBBìXBæÔXBBgBXBwNB#BNBÂ[BÊêeBwRBQBy"BÔXBBwÔÒ[gBQBvÊägBÕÊ¯ÒÔÊÒwÊÒÊ¬´¶¹·°´¶¶µ«èëÒìXB!BÒæÔXBgBBXBXBeBÅyXBBQBÊgBGB[gBBQBêÒx´¶¹´ÔÒw[ÊÒèXBv#BÒxBygBÓiRNBgBÔÒëÊuÊwìgBRBÊvgÅgBBÒéeìÔëÅoOêePBÒéXDvÊëÒxêÒgBîgRÊvÊsRBÒËXBrvÊgXPB±[ÊwÒgÔëXéÊxy±[ÊèëÒéxIO[BxMéXÕÔÒë´¶¹·çXÕÊeIiRBNg:±[ÊwÊÒwÊÒÊdÔXvÊXhRéXKLÊëXQÊgG[gQtÊÜxDÒëÊuÊuRÊxBy2±[ÊvM5gRXB[gQvÊêePB#xkR"DBwXKTBÙgwMBÅgB±[Êw"B#wRBLêeBPB#xBëÊÊgÕÒgBÐgBGçëÊ[OB#ìÊgBÊÔ8BRBEêeYgBX[gBQvÊÒXBÊåXKBÊ´¶´»çXÔÒwBjgÕÊeBIçXêXB PBwuRBP±ePXÕÊyFIyXBÊ±uRÊÒyÊÔXBQÅèXBXQBPexBygÓwyXBQÊgBG8BëÊÒÔxÔÒeRÕÊeIwIBO8xÔÒågByXgÕX2uÊgBÔÒtRÔÊéXKLBÊÒxÒXuÊgÔÒXQBÅ±ÒxygÓèXR

Page 74

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƶ³tÊÒÔÒYRgBìXBêÔXOB¯wNB#BéÒgBgvëÔìÊgBwsRBBÒËXBYRBgBsPʱeÊêeêÒÊÒÔÊgwëg±ÒxygÓÖeL8ÅÔÒÔx8Ow¬ÍxORNñX«6OLPXWÍxORNà´Þ±ÒxygÓÕX2uÊgÔÒwXëÒÅàµÞqxà¶ÞÜxDÒëÊà·ÞçëÊçXRÊÒà¸ÞwñDeñÔXà¹ÞèëÒçXRÊÒàºÞwROà»ÞXôGà¼ÞÊôxRà´³ÞèxçXRÊÒà´´ÞgBÓìÔëÅÒXBBuÊgBBÔÒXBBëÒÅëÍxBBOBRBBNBBêÊgBBOBwB[ÊçXBBRBÊÒwvBÊÕÊsRBBÊeBéXBKBBLBÊoOBB BÔÒë·´³çXBBÔÒåXBB!BÊéXBBKBLBBÊoOBB BÔÒw[ÊsBRBÊeBBÂÒxByëÒwNBXÔÒwBwQBÊxBQéXBKBLBÊoOB BÔÒXBÊeBPBy[gB·µ·çXBÔÒÜxBDBÒÊÒwtRBÔÊdÔXBËXBBÂeBPBy2[gBÒxBytBRBMBDB·µ³çXBÔÒyPBIByNBBoOB BËXvÊ±ePBygÓìÔXOBRÊÔ[R[NBÒÔÊfÊëcRB~xéëeÊÔhRBReÊxBy±[ÊêÒxy!R#×ÔÒXë[g[×Ôeët(tÊçXRÊÒwePyêÔXÊî¯ÒxygÓtRÔÊdÔXËXBÔÒXQPwXOBRÔwÒxçXRÊÒwvÊÕÊyMBÕÊeI±eÔÊggËXeÔÒìÔxG#8ÅwÒxXORÔ[xMéXÕÔÒëeëÊ8DXìÊgeÒgÔxB ÖXÅæÔXgBXwìe!ÒxBêÊgOhRyMBDXìÔÊggBvÊwÚxgBÔxBhBÍMDBweBPBÒyéXDB8BÊxBvÊ±eBPo~ëyXBÊ8BÊxBËXeBÒÔÊÒìÔxGB#jÊgBÒÔÊÒyÔXQBÊæÔXgBXwByX4Ê±eBÒxyÊÒXB#ëéXB4ÊÍXBw[ÊéxRBXBëÔÏÊëÒÕÊyMB½eÒyÔÊgBäeBÊÔwNB#BëÒyÊt}XB#êÔXBÔÒXBÊhRBëePBPìgBRxBNBìgBÔh[BRBEÕÊYRBgveBXeBPBP[IBX5éÅÕÊeBXBéXBKLBʱePÔygÒéÅwgÒvÊÕÊwyXÊÔ

Page 75

¶´pNÐÆ`ÐTÔÒéÊgGBuÊyëeBÒg[gB·»¹çXÔÒÖXBÅéXBKLBÊoOB BÔÒËXeBéXBKLBÊêePB#xBmxBÖXÅyBXÊ8BÊxë[BRBvÊ[NB±ÒÔÊeÒxBëéXBePBPBÄXFBÊéXBRêeèX'ÊèXtBêÔXÔÒjx[ÊëÔÔÒìgBvÊ±[ÊêeêÒÊÒX#RBNdÔXËXBÔÊgXBxBÔXtXBLBÔÒtRBÔÊéÊgGBweBPBytLB¯8BRBEéÊgBGBXBxÔXBmxBêeëgBu#hBRxBxwëÊXBÅÂÊgXBÊ¯wBÊeyÊÔÅéÊeBëëÊwePBy[XvÊ±ÒgBÊÔëÊjXPBOÒwÔxB8BOëeBPBÊÒÔXBQÊyBxLBIéXBeBP#BxXBeBIwÔxBéXBOÒxB8BÊÔéX4ÊgBÒÊÒcRgBëÒgÒÔÊÔìÔxBGB#êeBRLBêÒXyNBRwBMPBÊXÂeBÒguQBÔÒXxÔXwyXÕ¯çXgw±ÒÊÒcR!dXéÅwéÊxy2ÂeBX3yXsRxXyPIèXOwN BXtRÔÊéÊgBG¯ÒgyèXBtÊÔéÊÔÊeXB4ÊëéXDRBDÕÊìÒXÕÒÊeBItRÔÊgÒwêePBPwRKBEhgBxwyXBÕ±ÒgêXPBËxNLBêxgoÊëz.XKWDnXxBgÒwìÔxGB#B×ÒxBwXBBÔXBdÔXB±ÒgBêXBPéXBB#BxBwûgBÕÊÔÊgBìÊgBìë¯[ÔéÊgGygîX'ÅwexyXxêÔXÔÒëePyeRTÊÔgÊvÊ[LRL¯êÒxêeP#xBweÔygHBw¾[Êw"RBÊgÊgwDBROêXBxwNOvBÊ±[ÊêÒxËXe±[ÊêÒggÓ¯eÊeÊÔéÅrRÒyPIwMÅéëe°gy4eyPÕÊÊÔéÅeX3yXsRxXBXËXeÒxvMB5¯ÒxXxÔXBìXÔÊÕÅëXw PMBgÊoÊëÔÒXyxLBIìeIB×±ÒexRBcR#B[IRBÍeëéÊëgRBwu PégBgÅÔÒwMPBÊXéXRBÔÒìÔÊgéÊgBGBuÊXÅ±[gBÍÔxeBIBégseBÒÊÒèXB'ÊgQB:gBìÊgBwÊÔëÊèXBBeBBPBBBÅyëÊuÊÕÊtBBBwyXBBBuÊÕÊyMBBXBBBÅÂÒÔÊÒÒxBBësRBBBBBBBBÒËXBBBBçXOÊÂ[ÊêeæXéXeÕëéXÒgËXÕÊegéÊxPwìëuÊwMPÊXeXxy±uRÊÒy2ÊÔéÅ[LRLXÊÒÔÊÒ±eÅy[gQwÊÒÊÔÒ¯ËxÊ>´µ@éÊgGBëtRBÔÊqLBÊéÊxBPXBweBXByRBE"BéXBOBëÊeBÔygHBw¯qxB>´¶@[gQXQP±[ÊêeêÒgèX·¼ºçXÔÒìÊëXéXKLÊoO [gQwÔÒËXeÊÔëeBRBv½eBPBygBÓhBRBÊÔYNBGBvBÊgBBÒ[gBQBëÒYXBGBgBêë¯èxBÔxBÒËXeBéÊgBGëqLBÊ$EXVKWDXBxBägBÕÊYNBG[BÔxBTëêeBPB#xB±[ÊêewX~ÊîÊeBIwNOBvÊw[ÊeLBIxXB±uPÄXBFÊÊÔYNGBvÊwugêÒxéÊgG·¼¼X·¸³ÕÊwXBxéÒÊÒÔÊgÊeBÊXÒÔÊÒyItRÔÊdÔXBËX

Page 76

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƶµëePBygÓìgBRÊÔéXBKBLÊoOB ÔÒìë[BRB[N±eBeyBXXBëgXBÔXwB[ÊcRB!BEBeBXBÊÔw"B#BwYBNBGBvÊçxBBìÊgBwBBÊwqBxB¯ìëjRBDBjXBwXBxBByPBRBDXBwqxBeBIBçXB±ÊÔëeBRBëÊçXBÒwëeBPByÄXBFBÊ¤ÒgBÔÒXBxBBèXB±eBPBRBDByyKBLBÊygBgBìÒRB¸´´çXBXBëÒxByËXB"BBʱÒÔÊeÒxësRÒËXìÊëXà´·ÞXxà´¸ÞéxIOà´¹Þ¬wDX«wDRDà´ºÞXQBPëeBÊêegBÓsRBÒËXBÔÒeBÒxuDBégçëÊwOBRBÔÒwéÊgGBÔXQBvʱìgDRhRwuRÊÒyÊÔXQÅuÊéXBKBLBÊoOBB BÔÒëÊ±[ÊêeBwBBXBPBXBByNBBägBB+QDQDçëÊXBXBPBà´»Þ8REwÔeÔÒXBwNXéÒggìÊgBdÔXËX±Òx2[gB¸··çXÔÒçëÊXÅeÔygHBwgÅÍXRBhvÊ±eÒy[B#ëÊwyXByÊgP"BëeÒy[XBÒÊÔëÊXXPXQÔXwÔeÒXBÊwwXDuÊXgÒgKsXBÊÔëÊw[ÊyXÊgÊÔÒ±ÒxywxÊÔYNGvÊhR×ÒxXXPRìXÅëÒgRyy~xËXetÊÒxBëéxBMBÒxBPBRBÔÒw[ÊXBëXBDBéXBOBìeBQBÔXBweBÔygBHBBwà´¼ÞìÒR¸¸·çXBÔÒqxéXBKLBÊoO BÔÒwMPBÊhwuRBÊÒy2ìÒXÕhBRëÊÕÊ¯ÒÔÊÒ±[ÊêÒg[gÔÒëÊ±êegÓ¯¸¹µçXBÔÒXBÔXYÊÔyeBÕËXBÔÒ8PBOBèëÒXXBP>µ³@çXÔÒçëÊËXÜxBDÊéXKBLÊoOB ÔÒëÒg[gB¸º¹çXÔÒçXBRhéXBKLÊoOB ±ePyÄXFÊjXwXÅÔX¯ëÊuHÊêePX2¯¸»¸±ÒxygÓsRÒËXÔÒXQPuRÊgÊ൴ÞËÊÒXx൵ÞtÊËÊÒXxéÊgBG¯tRÔÊdÔXBw#gBìXêgQBÕÊyMìÒRuBKégBtÊëÊÔÒ¯èÊÔxQBtÊëÊÔÒwyXBëgRBXBXwBQBèXBOÔÒ¯wB#BgqLBÊvÊ±[ÊËXBeBgBMBÕgBÓxBKB¾eBPByêÕÔXBBÍeBweBPBXBBuÕÊÊÔìÔxBGB#BìXBB#BRBNBeBÔÊÒ×çXÔÒéÊÔxBÜxBDÊèëÒhBëgBëgB#[ÓÊëÔÊÕÅëéXBRBX#BêëgBêXBBÊ¯yxBLBI

Page 77

¶¶pNÐÆ`ÐTçXÔÒçëÊìÔxBBgéXBKBLBÊoO BÔÒËÊÒXBxBwuRBPRByeBBÊyéÊeÕw¹³¸yXéXÕÔÒÊÔXQÔXBgXéXPBRDXwÒg[gByxR#RBOÔÒhRëÒx2[gB¹³¶XêgBXBPBÔÒhBRBëÒgByËXB"BBÊ¹µ»XB¹³¼ìXBçXBÔÒXBQBÅygBìÔXBBÊéÒxB±[ÊÒ[g[gÍÔx¹´µçXÔÒèëÒhëgëg#gEÔÒwXyxLIëXg8BÕgÔÒyxBLIgBMKBÕgÓxBKêÔXÔÒÊÔrRBÒÍXRB}hwOBvÊwyÔÊe±ePPyÍxM[ÊËXewÚxgwÅêÔXÔÒePÒyw}ÊÔÊÊxPR8ÕgÔÒÊÔìÒXB+ÊgBMBKBBÕgBtXBìëgBBDBRBÒxBwBB#BÊxBËÊÒXBBxBwÒxB2ÔëXByBB#BXB8BëÊËXBÜxBDBBÊwyXBÕeBIBBçXBêÒîXBBgBBLB¯ÒÕXBqxBBB×ÒxB[xBBMBìXBÕgBêÕxÔÒeBÒycRBgêÒxB2ÒÔÊÔéÅËÊÒXBxB¯ePByÐgBGBÊÔËXeBygBÒXQBPBDBRwyXÔÒ±ePêÕÔXìÒX+ÊgMKéÊÔÊegBëéXPÒyXeÊxXeX3ÊxBPRìgwKRN±ÒÕÊÒgePÊÒ[ROÊgOwyXÔXwy#XytRÔÊÔÒÕÊ´µ¹µçXÔÒwyXÕ±[ÊìgBvÊÕÊëÊêÔXÔÒÍÒXQBvgÐegëvgBÕÔXégÔÒæÔXgXBêePXB2ÔX8ëÊìÊgB¯ePy[B!tRÔÊÔÒyxBLIìXXB#RNB:XîBBwyXBBÔÒeBBPBByÒXBBéÅêÒëeBB!BëgBBQBBvÊÔÒXBBiBeBÔÊÒëÔëÕÊuBÒhBRBBéÒxgBUgBX"BËÊÒXBxÕÊw[ÊyDBXBvgBQBvÊ±ÒgBy2éÅÕÊìgÓwxBRB±[ÊêeèX'ÊjPRKX"ÕÊyMmx×ÊêÕÔX¯ePBOÔeBshéXBXBQBXByÔXBgÒÔÒìÊêgBXBPÔÒéÊxByÊÔéÊgGByXByçXÔÒÍXBRBQÊwPBRBÕÔÒwXBBÕÊeIBeBÔygHBw±ÒgBwHBÔX BPBtÊtgXBjXëÒçXBgw±eBXêÒXBQÏÔÊëêÒxB28#B(ÊÔûÔhÕÔXBéÅhBëgëgB#¯¹´µ[ÊÒyxLIìëÔg8BJNXBwyMxìXÒgBÔÒëÊoKwyXËXeBéXXQB±eÒgy[gix൶ÞéxeBXBêÒgÍxBìÒRB¹¶³çXÔÒyPBIBhëgBëgB#ÕÊtByB#XBËÊÒXBx±Òx2yÊgOÖxRNÊgRÒh[ÔxTÔÒÊÔèëÒËXÜxBDÊæÔXgX¯tRÔÊéÊgG¯ix±ÒxêeÔÊfÊëëÊwwëgRéÕ¯éÊÔxwMNägÕÊ[ÔxTvÊX"RMàqʵ¶Þéx[Ê¹¶ºXB¹¶³ÕÊÒgBgBÓéÊgBGBvÊÒÔxBÔÒéÊxBywy"BÔXBvgBXBËXÜxBDÊëÊ8BDXBëêegBÓ¹¶³dÔXÔÒXB"RBMtBXéÊgBGyPBIixBéÊgGB

Page 78

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƶ·ÔÒËÊgÊ[ÒwtxägBEtwÊÔXBëêÒxêÒgægBÊÔÊxPRBîËXeBtÊÔxQDBgXvÊwBwXKTBX"BRMB±Òxw#BDygBwÊxPRBÔÒëÊìX B¯¹¶ºçXéÅëÒgìÔÊfÒyxXgRÔxwBÊÔygëÜxDÊuyPIqLÊëÒw[ÊëÊuÊw[ÊtRÒvÊwîXOÊ±eÒgìÔÊfBÒéX XÔÓÅìÊgyKLÊXBeIhRëÒ±Òxy2gÓsRÒËXÔÒtRÔÊìXX#RNgRwxéÊÔxÜxDÊìX#RN±eXygy4etRÔÊìXX#RNÕÊsRÊeuRÊÒy2ëêewBX[ÒÔÒXB#RBNvÊ±[ÊuBKégBtÊëÊwrNIB¯ìëeBRQBÔXêÒÕÊëÒëeXyXXB#RNBXQP[Ô8BÕÊgÒwyXÕëêeBÅyËX#wgBÒsÕÊyD"îBèX[(´¹³³çXBÔÒw[X#BRNB8OBîXBOBÊ±êÒXBÊyåXKBÊîXBXBÜx~xBvÊëçXÔÒéÅyÊgÕÊeIweXéÅ8BeÊxygÊvÊ¯[ÊêeêeÊxÊeQBìX#RNìXBXBLB¯èëÒìXB!BÒwBeBÔygBHBwÒxBBëvÊXB±[ÊêeBìÕXBÕXBBêÔXBëÒ¯´¶´³±eXêÒgtLPiRNgwÊÔÊeQÒX#ÊåX!ÊqLÊmxwÊg[ÊgBy4eåX!ÊÍgFìXB#RN¯dÔXËXBrgdÔXËXêeP#xéXÕÔÒÕxPX#RBNvÊ±[ÊêewX´·»X´¶¸ìXçX8XgBX´¹³³çXBÔÒÕxPBy#BX¯êeBDgBÓ´¶´³ìXyÊgBëyÔÒëwBÊÒÒxë±eXêeXêewX´º¼çXÔÒèX8OwyKLÊûgÕÊeIwÊÔÐxìX#RNy#XXÅéÅt!wePygÓÊÔXB#RNvÊw[Êy#XBQPdÔXËXBêeP#xÂÒgBwX~Ê±eÒgyéeÒéÅÕÊèÒgëêÒx[ïëÔtXëÊéXÕÔÒÒgXXRXÅ½ePytLwÒxy[XyR YNBGXwPR PÔXËXÔÒìX#RNÔÒëeRXBÔtwÊÔëÊÖx#ÔÅg#BÊ¯t±ÒÊÒuRNItRgÊërDÒÔÒXBPxwePBy2s¯ÒxBËXBYXBG[gBQBÔÒÏX±eBêÒgBæXBwtRgBÊÔÒ×ÒxBËXB:xBéXÕ¯uDBégÔÒtRBÔÊÔÒweÔyBgHBw±eÊeByMÔÅXBÊÔtRgBÊeXB[ÔÒYNGBvÊgBÊ±[ÊwÊÒÒxBëXRBXBPÍgBFìXB#BRNB¯XwPBRB PBÔXÊÔ¶·¸çXÔÒtRBÔÊeBRBQBÔÊeXB4ÊuÊeBÊêÒXBQBX#BRBNBgwByOÊvBÊÔÒèÔÊÒtXOB

Page 79

¶¸pNÐÆ`ÐTìX#RNBXÊÔX#RBNvÊéÊxy2±wXBPXìXPBxÍgFsBy~gÒgXsXBuPR±[gyXÊ¯[DBéÊgë´¶´³çXÔÒëePBy[XMwQÊxQBdÔXwxRPBIÔÒXXgÊx¯ÖeLeRQBXêÊgOw[ÊxRPIÖeLBgÒoÊëÔÒëÊéÊxPyXgìX#RNÖeL8ÅÔÒÔXvePwÖeLBéXÕêÔXÔÒyX#RNìXÒëgÕÊyMvÊyXÊgBÓgBêëÒëgBvÊéxBgBÊÔÒ±ÒxBy[XB¯êeBwgBÔXBwygB¯eBêÒÊÒÔÊgBËXBeBÖeBLBt!BÔÒéXBÅÖeBLBÒXB#BÊwÒxBywXB~Ê8BBeBLBwÒgçxBBÊÔxXBìXBÅwR~gBéÊxBy2±eXB2ytMBDBÔXRB#BÜx~xBvÊkRB"DBÒëgBéXBBOBBÔÒîBBYÔwtBRBBÒvÊw[ÊäëgBBIBBYÔéXBBOBBxBBRBPBBIBBgBBBBÒÊÔyXBwÒëgBvÊÔÒ8BeBLBvÊw[gBw BRBBéÊxBy2±[ÊêeBgBÓyXB#BRBNBeQéXRhRyXëexyìePBwLrReQ8eLëhB8eLvÊyX±eÔÊÒ±exygÓeeeQërRXQBPëÒgBèXBÊÔX#BRNBwMÅéëeBePBy[!ByXB#RBNÕÊdÔXBËXBîXOBÊ8B#B(ìÊêeBPBPBRBgBwÒgB8B}hBìxB!BwëìÕXBÕXBÊÔéÅXBBxBBqLBÊeBxByX#RNvÊwMPÊëuRÊÒyX#RNvÊêÔXÔÒhRsXQP±Òx2yeR OÊÔÊeëÒgy±[ÊwÊÒÒxëdÔXËXêeP#xéXÕÔÒtRÔÊïwÔe¯XBQBÔxBÅeBeBëy4eBÖÔÊeBêÔXBÔÒÒxBtRBNB(ÔÒyXBIBOB#BÊèXBwyLBLB!BXgBÖÔÊeéÅwweBÒyØXEBÊËXBeÖÔÊeBwÊÔyNBGBXQBÔXëXBQRBÊeNBìXÒxBÔÒÊÔwÔewêgBXXBQPBdÔX¯kÊÔxBwËXeBÔÒ±exByr!NBhRBXtRÔÊwÔeÜëg±tR}ÊÕëÊgKwÔeëXxwÔe¯tRÔÊwÔe¾[ÊêÒÊÒuRMëuXmxwÔevÊ±[ÊêewXBPdÔXËXrgÕÊXQBPËXewÔe¯éXÊÔ[RuRBÊgÊ8BRBEwÔegBe¯eBÒgiRBT8BREBwÔerXBÒXÊixByÍeixB±ÒxBêÒXBgBwÔeBÐXBBÊÔÒËXeBqLBÊXBXPBìÔXBìÊgÊÔìëyKLÊYEPÒgÔx ÊÔëÊ¬¸¸µ°¸·³«XÅÔXæÔXgXwéÅXeXtRÔÊÔÒçXweiRTBgXéÅwwÔeBvÊ¯dÔXËXB[ÊëÔruÕX±ÒgBfÊÔ8BREB

Page 80

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ·¯[HXB!8BÊXêëgBëéÊegBÍOBtXLBÔÒÊÔXQBÅëeBPsXBwÐëÔÔÒÊÔéXB4ʱeX2[gQBrgBÕÊwÔeBiUB8DBXBîXBOBÊËXBeBwÔeìXBOBNBÕÊgBÒyMBjXëXÅÔXéÊÒgBXÕÊyMëÊ±[ÊêeBwXPººêÔXBO8BREtÊÜxDBÒëÊvÊéÊxyXÊeÒyÔÊgBÊÔ¸³³çXÒëedÔXëÊìÊgyXBIO#Ê±[ÊiRBg±ÒÔëÅgxNuDégmÊëÊXÊÔdÔXÔX½ÕÊePBÔXB±eÊêeBgÓyXBÔXËXBÔÒwËXBewBÔeäëgBIéÊÒgXB±ûÔhuRÊgÊÒgX°ÜxDÒÊÒÔXëÊgRXÊëÅgÒiUÜxDÔx¹³·X¸¼¹ìXQX8êeBìÔÊfÒ8RBEêePÅéÊgGBëêeP#xìÔxBg±ÒxtRÔÊÔÒugëÖÔeëuXhRyegÒeBIëÒÔxyuDBwéXRXBX[xMBgÊëÊÔÒ¯uRBMëuX¯çXBRÊÒuÕX±Òxy2tRÔÊwÔeÕÊy!uKéggÊëÊìXéÊgGeûÔhqLÊweXtRÔÊ±[ÊtRÔÊÔÒyOQÔXR#çx(éXÕ¯uKéggÊëʱeeRÔyÔXgXèXLwéXÅgKwgwXxtÊËXÜxDÊ൷ÞËXÜxDÊwYLBNgX8OBwëeexBËXeìXXBëÔÕÊyM¯XxBÔÒëÊêÒgtRBE(ÍXBLBÔÒêeBwBXPBìX[RBEB"ÕÊyMBìë±[ÊêhBtÊXyXBeBtÔÒXQPBÊwO¯éÒxyXB[Rt#ÕÊë8BREBÔÒtRE(¯yÒÊÕYRB'±[ÊyXgBêÒXqLBÊmLwyXBÔÒ±ePBY#ÕXB5yBREB"¯×ÔXBçëÊÕÊwexBy\Xë[ÊÒ[XÒéXKLBÊËX"BÊÔÒëÒg[geBgÓîwyÔxBTÔÒÒx8BREBë[ÊÒÊÔmÊëÔvgBQB¯yXBëÔgRBëyXBëÔÕÊuÊÒxBwIXBÓxBKBYXÒÊgBÊXBwÔeìXBOBNBÕÊyMBtRBÊÒwwyXBÕ±ÒgBM×xBÊgBÊÔÒxByXBeBéXBPxBOBwBBʯeÊêeyÊeÕÒxéX4ÊèÊgXwwyX#ìÊgìëÍXOÕÕÊe#xywXtRÔʱePyyÊÒÔeìÔxGB#BìÊgBwygBRÔXBPBÔÒ×xBXëéÊxBËXBPByXBvÊwÒxByÖXB#Ê

Page 81

·°pNÐÆ`ÐTéXÊÔÐÊÔÒëÊuëuëéXRxBLIwRNBjXwXÔÒÊÔÍgRvÊëÒÔÊÒcBR!YNêXBëÊXBÅ±eÒy×gBB#ëÒxBBQhBRBÊÔÒxyxBOBmÊëÔyeÊeBÒyéXBDePyBÔX"BÊëeXByéÊÒXB×xXÊÔÒxBëePByÜXBÒÒxÕÊjXBwXÔÒÂ[Ê[ÊwMvÊwxeÔygHBwçXgÔÒ±ePyìÔëÒtXÔX"BÊëÍgQÕÊw8ëÊwMBÅÕÊeIB±[XBeÊxBrLB(ÍÔxgBÔÒwêeBexBBvëÔìÊêePBÅìÊgBwePByÒÔyPëgBçXOBXÊÔtRBÔÊéÊÔÊeXB4ÊÔëgëXBPxBqLÊtêeBPXB2ÒXBQPBDRBéÊgGëePByçxÒxyÒXBQPDRBjÊgwÊÔygÊxPBRqLÊËXBÜxDÊêgXBÒÔxghRyMDBXËXÜxDÊyeÕy"BÔXwIXGÔÒvÊÒxëXB±ÒÒgytRÔÊtÊëÊÔÒgÊvÊi¾Òx2[g¹¶³çXB[ÔxTÔÒÊxPRBqLÊéÊxPwëÊ±uRBPy±ÒÊÒÑÔ[#DjXwÊÔXÍxÕÊeIwçÊeRtÊËXÜxDÊyÔXgXqLÊ¹¶ºçXÔÒËÊgBÊägEBéXÕÔÒ¯éëÕÔÊtÊwÊÔXBwuRÊÒyéxBægtRBÔÊ[OwBÊÔÊxPBRîBËXBÜxDBÊwuRBÔyw RBBvÊwîXBIRBBêÒxÊxBPBR±ePyeRTÊÔwgHvÊsRÒËXÔÒÊxPRéXKLÊYRg±eXêÒgËXGBÔxBvÊÊÔ×ÒxBìÊwXÔÒwByXÕ¯eBÔxByêgBuwXBhRByFBIBXBÊéÅÔÒëePBy[eÊÔÊxBPRBÖeBLìXB#RBNeBëÊelBRXBwËXÜxBDÊeBPByeÒyéXDePByêÒXKÊwyXBONX±ePByéXON#BËÊgÊÔxFÕÊy!~ÊëgBÓìëÔxHPwÒgyLNéÊxy2±ePeÔxÒePÊxyÊgÕeP#ÍÔeggËÊgÊwwyXLwyXBÔÒ±ePXBêeÅËÊgÊägEBÕÊtweBXìÊêeyxBÓxKXBQP±[ÊéxOìgÒÔXR#ìXwXXêegÓwXvÊÔÒyIÊëwwMÅéëeBÒÊÒ[LXGBePygBÓwy"ÔXBXÊÔwXvÊwxBuRBÊÒy2ÙgwMBPÊXB¯[#RBvM5gBRìÔXBìÔXvÊëÒxB2ÒÔÊëìÊweìëèXBLéÊxBPéÒxB±[ÊêewX~ÊîÊeIwXgÅ[O#ÒgwéXBRXBXBÚxBLBÕÊtBËXBÜxBDBÊwÊÔwRB~gBvÊwÒÔÊÒÒxBëìgBBÒæÔeBÊÔXêew PM¯êÒxéÊgGwyXÕìëw[ÊìÊwXéÅëePy[xLwÔtRÔÊXeXêÒÊÒÑÔéXBRXXBéÊÔëÒÔÒw[ÊgyPBgfyXBÕåXKÊvÊ±êÒÊÒyìÔÊeBÒ±ËÊgÊ[xMtÊëÊÂ[ÊêÒxwéXON#8B(XtXLÔÒËXÜxBDÊXQÅiR}ÔëtRBÔÊéXR!R#ÔXBÔ

Page 82

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ·±[gBMBëtxBéXBRB!BRBB#BwÔxBGBXBOBeBÒgBBÕXBêÕÔXBBéëeBÊÔgBQBìXBêÕÊëÔÒXBBűePÊÒìÔXéXPèX'ÊìÊgyÊëÊgtÒçXgQÂeÒggRwÊÔXÕÊìgOåXRÊëÔxëgDRBÚXRÊËXÜxDÊäXëÊvÊèXOX±ÒÊÒyéXDÒxÕÊÊxPRtÊvÊìeIæÔXgXéÊxPBwwÊÔXËX"ÊìÊg¯ËÊgÊéÒÊÒcRBgëweX¯ìeIÔëÒÔÒeBÊxBwÒxgBXyXBÔeLBËXÜxBDÊçXBgQ±eBPyÍXBÊÊÔêeBRLBeeéXÊgOMéXRÔÒyXBëÒwuRPRyeIwvÊÕÊ±ePBYNÒxwÊÔéXÅqGtxgQÔÒÖXPgÒÊìX#RNwN#tìÊgéXÅÓxKÕÊëePyÊeRÒxìÊg[#ÊxePOxéÊgGëÒxyB×xÊgéÊÔxwMNìÊg[ÔxTwNB#±exyÒx±eÒwÊÒÊ×ÔXwwxvÊgBTBéXeBP#BxÂÒxBhRBtxéÊgBGêhBëtRÔÊéÊgBGBËXÜxBDÊXBÅìÒëÕwë[gBËgBBéXB(XBBÕÊÊÔÒxBuÊ¯tBxBêÕXBBgBQBB[LBRBBLBÔÒ±eBBÔÊeBPBBy["X8xBéÊxPwçXOìÔxBÊgÊéXÕÔÒwÊÔËXBey4ewLGPB8DR[ROBʱ[XÕX[ÊÒÔxÅ[ÊyXëÒÕÊgBDRîXBPOBGÂeXByXtRÔÊéÊgBGéÊxPBwËXÜxBDÊÍewwÊgetB}XëÊìÊgçXBêÒtÊeeBX[LBRLBÔÒ±Òxyt}XBëÊìÊg8BxwXB×ÊwBBXBBêBxB¯tRBBÔÊÔÒëÊìXB[RBBXBIB±eBBÒgBæÔXBBgBXBB¹¸³XB¹·ºçXBBÔÒyX#RNÖeLB8ÅëìëyX#RN8BÊx¯yÒÊÔXÅ¯éXRxBLIX×ÊêÕÔX¯wëeBQ±ÒÔÊeÒxëìgDReRTìXwePXyäëgIéXPÊgKtÊiRÔxR൸ÞgHwCÔuyO¯ÒxÒXÊÕÊeIËXÜxDÊ8DXë[ëÒ¯ÒgX¯iRÔxRXBÒxB2ægBÊÔXB'ÅìÒëÕwwêÒxBYÊÔyXB[BRBgBÒÔÒëêÒÊÕYRB'hBRBëÊ±eBÔy±eXëeéÊgGX'ÅÔÒëÒëgtRÔÊwiëÊxPRwÒxegçXeêeêÒXBgëÊwBjëÒæÔXBgXBìxÕÊwìÊwXBwxRBw[ÊY IBìXìgMBçXBJBBÊêÒÔxB,XBæÔXBgBXBwÒÔÊÒ[RBIBÊëgBÊvÊyë±[ÊêeBDB[XB¯eBXB[ÊÒ¯ÒgyeeQÊÔXQÅìegGwgGëÖÔXéXBR!R#oÊxXwGÊÔÔÒìÒXÕ±eXÊeëgëyxÊgXçXÒwÒxyÒÅiRÔxRvO~ÔÒë

Page 83

·²pNÐÆ`ÐT±[ÊÒeBÒyëÊwXBgBÖXBxBBwÊÔvëgBëyXBéÊxBPBBåXBLB!BBÊëÊîXBIBBÊëÔÊgÙÊgBÊÒÔxBÒx8BDBXéÊxBPwyBxBæÔXgBXìxBÕÊìëËXB"BÊwyXBÕæÔXgBXéÅÒhBÔÒwMBÅgBeÊÒy2ÒxBÔXB"BÊYÊÔyBÊxPBwxRBìë¯[gB¹¸³²¹·ºçXÕÊëÊ±ÒxyÍMDBt\XìëyPëg¯ÒxBwX×ÔëgÖeBL±ÒgyêÔÊÒÊÊÔtRÔÊìX#RN¹¹´yʽeP#wXPXXQÅwOwePygÓÊÔìÒXÕìXQÊgG½sRÒËXiRg൹ÞéXxൺÞÖxXÊൻÞtR}xOർ޺´·çXBÔÒwMBBÅÕÊtBByXBBwêeBDBBXBBÕÊxBRBBNBBÕÊìgBÓ¯gBBBBÒygBBÕÊëexBìXg[RBÔÒoÊëéXgRBÔÒëÊ±ÒxyêeRBXtRÔÊéÊgBG¯ÒxæÔXBgX8y#XByweËX"BÊÔXÊgQBqLÊéÊxPwçëÊÜxBDRXPBæÔXgXmxBXéXBhBOBëvBÊÒtÊXBPBxBrXBwNBÊeBgBXBwìë±eBXB¹¼´yÊ¹»¸ìXBQBXBêÔXëÒ¹¼¶çXBÔÒwÜxDBRXBPæÔXBgXBwMÅÕÊtBëeçhBÒxèXBLÕÊæÔXBgXBX°ePËxEBPtxëêhéÊgBGéÊxPw°ìÔXBwxr°ÊÔëÊëeBXRÔXgBgÊ±eBëgBëÔÊgBXBveBPXB¯eBPBËxBEBPBêÒXuNBIBéÊxBPBw°gBOBwBxrBÔÒÊgÕêÒxBBèÒgBeBPB#ÒÔxBÒXBÕëÊwÒgBseBXBêÒxBtRBÔÊÔÒîXBIÊëXBÕÊxBRBNBÕxÅxéXBÊÔëeÒgBMçxBÒxéÊgBGéëXIBéÊxPwÊÔëÊ8BRBEèÒgeBRIBèXPB¯ÒÔÊÒgÊÔçXèXOìXwPDMØxE"tR'ÊePOÕÔÊËX[ÊxæÔXgXwyXÕëkgByEB"BBéÊxBPBwÊÔëÊXBBgBÖXBxB±eBBÒgBcNB#BBÊÔÒxBCPBëËxBBXBdÔXwyXByxBeçXBÔÒÊÔÒxB[RBxB#rgBveBëePByqRxBgBMBÒXBÕwyEBB"B[BÊvMB5wxBBBBuRBÊÒy2±eBBÒyèXBB'ÊeBxBByëÊêÔXBBÔÒiRBNBB±eXêeËX"ÊæÔXgXéÊxPwwÊeyRx!

Page 84

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ·³uDégìXéÊgGéxIOඳÞéxBBBÕÊwÔxBBéXBOBB¯ÒxBBêeBDBBr!BBNBtBRBÔÊwÕxBBPBBtxBBéXBÕvÊXBBwMBBPBBÊtxqLÊ¯éxIOèXwyE"Òxë[Nw¯ÒxyÚXPÊìÔXëgOìXÅ[XîXB¯êÒxëÊgXBIw BRBÔÒë[ÊÒXÕÊxBRNBìÊgXBÔÒyOQBjLw[ÊËXeyBggBéxIBOèXBwìgBÒk"¯éÊÔëÒéXBOÒëeBÔÒçX8BÔÒ±ÒxyeXB¯eBPB#BRqNBB"k"BëÒéxBIOBëÒvÊwuRBPBÙguRBÊxB"gBÊ±ÒxBw#BDBéxIOBsOÕÊyÊÒÔeBìÊgeæÔXBgXBº·´çXÔÒXÕÊxBRNBwyXÕuRPBÙg±ÒÊÒÄXLÔÊtRÔÊqLÊwÊÔtxqLÊéxIO¯ÜxDRXPæÔXgX[DÕXìÊgXPxපÞêePB#xBêÒÊÕÔÒÊgB¯XPBxB¯ËXeBéÊÔÊeBX4Êë[ëÒ¯éXBKBLÊ¯éxBIBOûgBÕÊeBIëÜxBDBBRBXBBPBjBXBxBBOBÒgBBXBwBXBPBBxB±eBBÒgBËXBB"BBBÊÊÔÜxBBDBRBBXBPBBäëgBBIBmxBÒxêeBRBÔ×XBJB[RByKBLBÊèXBLBwîBhBRBëÒxByXB[RBÔÒËXBÜxBDÊ±eêÒÊÒÄXLÔÊtRÔÊyÊgGw¬ºµ´°º´·«XÕÊxRNæÔXgXëÊÕÊîÊeIXéÊgGÕÊìÔXBR#wÒx2ÕXÅÊÔyBPìë±ÒxyeLÔXBR#ÒgXPBxwOëeXByXgÒÔÒÒxBXPxB±ePBPM[xBMtRÔÊÔÒwBvÊgyPBeÒgìëgBRvOBB~ÔÒë[ÊÒgBByBrOBBIBBëgBBMBBBKBBwjÊÔÅÔÒwBBB#BBDBBÒxBBsxBBBåXBBÊÔÒÕëÔ±[fÔÒjÊÔÅÔÒëÒxÔÊÒêeQìÒXÕìXÍehRÊÔyX[RgÒyggXôÊඵÞXôÊyë±ePywJXëÊêÔXBÔÒXgÖXxëÒxyXB[RÔÒjRyÊÔXôÊÒgyyPRBjRìgwKBRNêÕxBïêÔÊÒÊìÊgÊÔìeBïêePÅ¯gBÒêÔÊÒÊwLgeBgÒiR}Ôéëeë[ÔéXBÒÊhXBÒhBÒxëÒgBBéÊgBÒwÊÔgBÒyNÊÒÔxBÊÕÊ[BÊgëÊÊgBÕ¯XBPBxBBûgBÕÊeBIBBXBÊ±eBXBBXB'Åë[#BDBByÔXBgBBXBåXBÊÔÒyBBÊÔXBwxBBRB°º·´«èëÒìXÊÔXæÔXgBXÒhéXBÒÊÕYR'ëéÊÔÊÒ8ÕïwLByPIËXBeéÊÔÊeXB4Êy2±ÒgfÊÔtRÔÊyÊgGB[Rx#XBePÔx ÊÔXBôÊwePÊxëePBÔ¬º¸´eÔygHw±gRXBeXyX[RgBÒÔÒÒxÕÊjRéÊgGeBPXhRëÊXBÅwuRÊÒguRL#ÔxG×ÊyKLÊêÕxêÔÊÒÊïêx!±eËX"ÊgÒìÊgìeeiR}Ôéx¯ww±ÒgXXëÔÕÊeÒÕXwÜëgXôÊ¯gÒêÔÊÒÊêx!XÒx

Page 85

·´pNÐÆ`ÐTêÕÔXÔÒwyDBLgBXwwMBNÒÊÒèX'ÊwyXBÍxBëÍÊh BIgXBwXQBPwëÊë[Êg[ÊÔxQDÒgBÄXKÊº·¸çXÔÒyÔXBgXY#ìÊgBéÔxëËxLIB8±ePPeRTÊÔËxLIéXKLÊwee\XjeLÍgQ8POëÍÔXQoÊëXB#XBÔÒÍXB-XìXBëÔwÒxByxBÔìXQBgXB#BÕÊyMyÔÒXBôʱ[ÊêeêÒÊÒØXEÊëÊwyX#RNuÕxPXëÔvÊÔÒ¯ÒgÍx¯XgÔÒêÊëÅÒwÊéÊÔXබÞXBNxBìÊëXByPIBéÅiïxBÕÊeIBtRB}ÊÕëÊgKBwÔeBÒXBÊÊeBÊËXBPByXvÊæÔXgBXéXBÕÔÒiëeBËX"BBÊÑyKLBÊwXôÊéÊgBGBmxîÊeBIìë±ÒxBèXO«eeBéÊgG±eBÒgXÊéÊgGB8DXB¯ºº¶Xº¸·ìXQXB8yPIBèëÒËxLItÊÔËXRBÅs8ÕtBMDByXÅêhB BIÔxBwwMBÅÕÊeIB¬éxxBëXBg¯ËXBeB±ÒÊÒm#wLGPèXOgÊÔÒxÍÔewNXÒx2ë[gããããeBv#BãgBtRÒìëéXBBÊìgBwKBRNBìXBêÕxBÕÊyFIBìXBÕgBcRB!EBûÔhËÊÕwXBÒëÔìxBéÅÔÒeBÔxB BwyQBRBBPÍgBXB#B±eBXyBëÊìhÔwXBgB±ÒÊÒëÊwyÕÔÊXÍXÊ¯eÒèX'ÊwëÒgytBO(ÊÔÍgBXB#BìXB[LBDyÒÔxB,XB[XBQBÔÒyBêÊëÅÒwÊéÊÔXBéXÒÕ[BBRBEìÊgBwBXBÊìÔëÅoOBwÊxBPBRB8BÕgBÔÒë[ÔXBQBÔxBÅgBQBtxBvÊYxBwyXB#BBMBDBvÊdÔXB±[BÊÒgBeBÒgBy$ÔyÔhBByGB!BÕÊwËXBeBBg±[ÊìÒR»µ³ë»´¼Xìg µ³·éÊgËXyNI:mxêeyG![ÒyBÔXBBMBèeBuÔyNBëeBPBXByOBNBéXBOBxBëÏXBìXBBgBRB#BKBweBPBXBÒgBBìgBRBBw BRBBBeBBXBdÔXBBvÊêÔXBBÔÒuPBwIBBÊgBXBBQBÅwBuB#BBÊxBwXBBwBBxBêePPêÊgOBy!R~xéeBwX~ÊX:BX[ÊuéÅçXOBÊwêÒgêXBÊXgÖXxB±[Êêe×ëe"ygëÒxêÒgÍxwÊéÊÔXËXPyXweÒyéXBDXgÖXxÒxoÊëÔÒêÒxyXº»³çXBwêXçëÊÔÒyPIBçëÊÖëXxOBRæÔXBgXËXB"ÊéXBÕÔÒËXe¯ePéXQPÊÔÒxBÖX#Ê[#Êxy2wXBgêÕxqLÊmxÍxBvÊÜx~x±[ÊgÒÔëXB ìXBQÅÔÒÊëÊeBìÊggBOyyÕÊiÊÔêÒÔxB,XéÊgBG[ÊêetLeXBÔgwÊÔÒxBÔXÕëÔXB'ÅÔÒëÒÒgÕXBtRÔÊwXBeÒxB2ÔÊxyBÊg¯XBPÔXB±ÒgÍxêÊÔwORÔÒë[DgX'ÅwêeÕXÊ

Page 86

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ·µXgtÊËXÜxDÊභÞwyBKBwxBRBXgBÖXBxB±ÒxBygBRBHByïwÊéÊÔXB8BDBXBËXBÜxBDBÊXÊÔXBéXBÕÔÒyX[RBgBÒ[XÔÕÊeBIBËXBÜxDBÊ±eBÒ.éÊgGBhB ËXBÜxBDÊXÊ±eyæÔXgXy#Xyº»³çXÔÒèëÒÜxDRXPÍxÕÊeIëeÊxPRqLÊ×ÒXÕvweBXOBQËXBÜxDBÊwÒx×XBJ[RBqLÊwYNBêXëéÊxBÖëXxBORBqLÊi±eB#BXXBÜÊhëXBQgBRÔÒ8Bg!BeeBÍOtXBLBÔÒÒÊÒeÊxB"êÕXBÊæÔXgXeIÕëÔeP±eËX"ÊæÔXgXéÊxPBwÖëXxORëÒggHägêÒÔx,XËXeìX#RBNqLÊéÊxPwËXBÜxDÊËX"BÊgyPÒxBçxw[#XyeeB±ePXëwxyXOéÊgGëXwMBPBÊÕÊwëÔÅ[RwBLGBPB8PBXBëÕëÊgKB¯éXBgBQB¯ËXeBéXBÒÊÕYR'XBÊëePxBRÖëXxBOR8KBX"wêeB[ÊÔX¯ÒxêeBDÍÔxDËXBEÊvÊïêÔXBÔÒXQÅgÒÔÒ¯yÊeoO BÔÒ±eÒgÒÔÊëhRBÊÔwetÊéxBORNgBRqLÊÒx×ÔxBÔÒyÊgBGBygBBgBÊÔwBRBBPBqLBÊuBBÔ¬[ÊyNBjXBBÔÊxBÒwìgBÒyBPBIB«wPBBRB±ePÊfêeêeÊxÝÊÒgÔX[RX PÊÔÒwËXewéeBBÒÔÊëçXBBÔÒweBBRBBÔËXBBÜxBBDBBÊwyXBBÕ¯yÊgBBGBByBgBBägBBEBBgBBBByxXéÊgGÖëXxORìX[!BREgÊgeÒgësyeÕÊeI±ÒxBÒxìgwKRNéXBRBÔxB[ÒÔÒwtRBÔÊwBLBGBPBËXBPBBÊìÊgBBëeBÒÔÊëÒxBëgBOBNBwBëwBÔjRBÊÔÒxÍgBXB#çXBOBwËxBPÕÊyPBIBÒxBìgwKBRBNBêÕxygBÕgBÒÊeBÊÔÒ¯ÒxBêgXëËXeéX#xèÒgÍXBwiëwXyPÍXwÊeÊëÒÊÒwÊÒʱePgvDjÊgX'ÅÔÒëeÒÔÊëXgwX'ÅÕÊw[ÔéxxwLGPwëÒgwxeÊÕéxBORN¯ëÊéÊÔÊÒÊxBéeêePÊgBëvÒyuÔêÔXBRûgÕÊeIBëgONBhgBw[#BÊxËXBÜxDÊêgBXYBRgvBe±eBÒx2jDB"ìXB~XLéXBgBQ±ÒxÒÔÊëÒx:XgÍÔXHègg["¯ÒëÕyNRëÊ±uRÊÒy2ëÊéXÊïêÔÊÒÊïêx!ïêÔXÔÒìhRìÊgÔXvÊwByXgÒÔÒuBÔyN±eyBX[RgBÒÔÒêxMBXëeBeyXBÒXBëÒxjgBÕÊtB[ÔÒvÊëePBìÕXBÕXÊÔgBÒt[ÊxByÒxBêÒÔëÅÒxëwëÊÑÔçXêÒÕÊgBOByeBÔÒÎÒÊxëçxB(ëgBRRBJvBÊèXOB±eêÒgBBæX"BtRBÔÊÔÒ±[#Dyggº¼³çXÔÒÖëÔxG#ëÊ8DXwÊgeÒÊÒ

Page 87

·¶pNÐÆ`ÐTÖëÔxG#මÞÒxÕÊyeBÊìXwXBDeBÊxByÊÔëÊéÊgËXBwÔxBGXBOB¯eÊÕÖëÔxBG#BçXÔÒÖëXBxOBRéXBKLBÊoOB ÔÒëÊ±[ÊwBÊfXBwÒxtBRÔÊéÊgBGwyXBÕÔÒXwÒxÔXB8ëÊìÊgBvÊ±ÒgÄXBFÊÔxBÅéÊgGBéÊxPBwX'ÅÔÒëÒxB2[gºµ³gÒwÖëÔxBG#BqLÊÖëXBxOBRÔxBÒY#BgwyXBÕ±uRPByÒÔxgBéÊxPBvÊÖXxBeBPBìÔÊfBBÒuNBÒÔÒéXBxBqLBÊéÊxBPwBÊÔÖXRBÊYÊÔXB[ÔyXB[RBwÊÒÊyXBÕwXBëÊyÊgBGBuRBÊÒyB2±eBPByÒXBËXBeBéÊgBGBéÊxBPBwëÊÕÊXBBgB±eXy»µ¶çXÔÒÖëXxORûg¯vM5dÔXvgÅ±[ÊÒÒxæXsRBÒËXÕÊëÊuÊwe\XBìÔxG#wgBiïxXëÊyOÊwXBD±eXêeèX'Ê¯eÕÊjRÍgRXêeëgsmxîXOÊÔXvÊwÒxÔëy#éëgdÔXBìXBËXBBÕÊyNBÔxBwîXBBgBLBB¯uÒÕÊëÒyÊuQBégBy¯tRBÔÊy4eBgBBQBwìÔxwÒxyêÒgByxÊg[ÒwBhRéÅÔX"BÊgwBfy±ÒxByeeXBÕÊyXBëÔ½ePByÒXéÅÕÊìhBRÅgBRLB(ÔxGB¯uÒégmBÊëÊêePB#xBçxNBQÔXB±[ÊêÒÊÒtxìgwKRNêÕxwÊÔÒxèXwêhwLGPéÊxNéXÊÕÊwLGPs¯gÊe¯tRÔÊ±eÔÊÒéÅwyÊÔXBÊgOËgéXeP#xÊgÕeBywBgBgBHÔÒtxBéXBBÊëêghBwB#BÊëéÊxBPwBtRÔÊiB±[ʱÒgÊeRyX[ROÊuQégÔÒtxwtxuQBégÔÒ±eBPyçXBÒÊÔyDBméXOîXBgBLhBRyXB#RBNÍRBMDBëtxXBtxëÔxBÅqLÊéÊxBPéÅqLBÊëeBywXBPÔÊÒygBgQBéÊxPBËXeBy4euÊ8BPBOBëÊxPBRéÊxBPBweÔygBHwBivÊÕÊ±ÒxÊÔÊÒÊÔtRBÔÊÔxÊÔëÒÕÊXQBPëeBPhByyPMBtxÔÒéÊgGBeIBwvÊÕÊhRBëexByeeBX±ePy[ÊeÊÔtRÔÊwÔÒçXOBhgBÕÊeBIèëÒqÒÔwtRBÔÊy4eBgQBÚxBLyPBIûÔhBwÒXBvÊéxÔXBÜxBDBÊæÔXgBXBwÊÔuRBOEBvÊ8BBRBEtÊÜxBDBÒëÊÂ[ÊêeBèX'ÊyB"ÔXB±eÒy[#¬»µ¼°»µ¶«

Page 88

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ··vÊÕÊéx±[ÊÒwÊÒÊ´´º¹çXBXBtx[xBëÊëuQBìgBwKRBNBëÒvÊèXÒÊsogBéÒÊÒwXQBPBÊfBQBÒÔÊeBtRBÔÊdÔXBwyOBRBLB#BmÔéXBKBLBÊ[gBQBeBIw±uPyXKÊhxëêÒX[gQÜxDÒëÊඹÞåX!ÊයÞweXByE"B8ëÊyB#XBy¯sRBBÒËXBÔÒêegBÓ¯qLÊëÒvÊÕÊyMB±eXêÒxÊÔÊÒÊÔeeygéÊxPÒÔÊÒçXOÊeÊêeBDgÓsRBÒËXÔÒXÊeBÊêeeRTBîXwìeIéÊgGBëÒæÔXgXXQÅìëÒgwMBxÒgÙgéÊxyXÊ±eBXêÒg×xÊgÊÔXQBÅixyéÊgGwyXÕk"ëÒvÊwePXyXÊePygBÓsRÒËXwyXÊ¯eewMÅéëeB¯eeBìXæÔXBgXBwuRÊÒyoÊëÔÒ±eBeByêeRBXXBQÅweBÒxÔxBűeÒgyËX"ÊìeeyXÊîXX¯ePeéXDMxyXÊÔÒìgRRJyÊgGygòvÊ±[ÊtxéÊgGéÊxPwêewBXPéÊgG8ëÊ¯ÖxÊàqÊ¶ºÞ»ººçXBÔÒÒxBÖxBÊ±ÒxBêeBÒXB BBÊ¬»ºµ°»¹³«çëÊiRBÔxBRBæÔXBgBXBBmxB±eæÔXgXtLPBtxw¬»»·°»ºº«çëÊÖxÊÔxBÒwÔXB RXBtÊygÔXXBPxBàË¶ºÞ±eæÔXgX»¼¶çXÔÒ붸·êÔXOByXBgyOBÔwxBOB ±¼³¸XB»¼¶çXBÕÊ±ÜxDBÊ["BÔXXBPBxBරޱeÊxytRÔÊéÊgGÊÔëÊyNwX"XÕxBPB¼¶»çXBÔÒeBtRBÔÊéÊgBGB¬¼¶¹°¼³¸«èxBuRBÊgBÊéXBÕÔÒwXBxB>¶¼@[ÊêÒxêeÕ±[ÊìeIéÊgGqN½tR}ÊgÊà·³ÞéÊgGyXëêewXBPtRÔÊiRÔxRuÊwgBDRwyxÔXiRBÔxRà·´ÞmxëÊ±[ÊêeBêeBÊxhBRBÔxÅëtxBéÊgBGyBëÔxBÅéÊgBGyXBëtxBweÒhXB¼»ºë¼¹¶ë¼¹³ìXQXBÔÒyÔXgXBìÊg¬¼¹³°¼¶º«çëÊtRB}xXOB±eDËX"ÊëeëgëÔìÔXReXweìgwKRNÕÊ¬¼¼¼°¼»º«èëÒìÔXmxyNéÊgG8DX¯ËXÜxDÊà·µÞ±eÊêeÊxhRyNRÔÊËXÜxDÊÊÔëÊ±etLPtxyÊgGw

Page 89

·¸pNÐÆ`ÐTyPBIBìÔÊfBBBBBÒÕëÔéXBOBÔÒæëÕXBBÔXBXBPBBxBæÔXBBgBXBÔxBBBÒwtgBBXB>·¶@±etLPtxìgwKRNwéëÕÔÊyKLÊÕÊ¯´³´µwxÊā´³±[ÊêeeRT´³µ¼ë´³µ³ìXQXÔÒtxyggëÊÔxF¯ÖXRÊ±à··ÞtxÔÒÖXRÊÔXBeRIgBÒiR}Ô¯yNBéÊgG8DBX¯hgQBÔXÜxDBÒëÊëà·¸Þ8Êx±eÔxÅéÊgGBXeI±e´³µ»çXBÔÒyÔXgXÒhXBeRIxÊèXXBëÊ±Òx±eÔÊÒ8ÕågDyXgìX#RNyOÔéxXÔÒyXìëtxBìgBwKBRBNByBgBwéXBgBRByKBBLBÊÕÊ´³¹·çXBÔÒÊxBÔÔXBtgBXBà·¹Þ±ÒgÍxÒëÕyNRëetLP´³¹·çXÕÊëÒxXXIqLÊetgX8DXwyXÕÊÔÊÒxÊXÅxQ>·º@±[#Dtxygg´³»¸XqLBÊw[ÊéXBOBRBNBgB#BXB"BRBMByPBIB¯yÅæÔXBgBXBéXBOBBîXBOBBÊ¯ÒhBgBà·»ÞyXyPI´³¼µçXXèXLBvÊÔÒëetxéÊgG´³»¸çXÔÒëÒxBéXgR±eXÒgÊeRÄXLÔÊyÔXgXww´´´´çXBÔÒëÒgBÕXBBÅ´³¼µçXBÕÊÊÔtxBgBB[xBMBB¯yNBLBBògBÖXBRBBÊ>·¼@±Òx2ægyÔXgXéÊxP:gìÊgÊÔtx´´¶¼ë´´¶»ë´´¶·ìXQXBÔÒtxByggBìëÔxFB¯ÒÊe+ÊvÊXBPxB>¸³@[NwBîXOBBÊ¯sRBBBÒËXB[gBQBwÒgBìÔëÅÒXBeBXBX BPBÊÔÒ±[ÊêeBeBRB}X±eP#k"DîXXdÔXÊgÕeÕyuQÊÔyNuÊëÒYRgêeP#xìXGtxéÊgGBéÊxPw¬´´¼³°´´º¹«èxBÖXRÊmxBwx[RBiR}ÔiGRB>¸´@±eËX"ÊtRÔÊìÔÊeR±eÔÊeRB[XQBëy#BÕÊtRÔÊ¯ìÒRB´´¹ºçXXBgÊgBìg B¸¹¶çXÔÒsx[xBMhgBÊÔtRÔÊ¯8BMBMæxBxyNBveÊvÕèXBwìÒgÔxB#ïêÒÊhBXgQvÊyNBÍgQBëeÒÊÒ×gB#ëm#ÊÔ[xBMvÊìëéXPBRDXB±ÒÊÒÔÊgÒx±eeRÊÒggéÅwÊÔÔÒìëwyXÕë[#DÔeìXw¯qxBveÊvÕ¯×g#¯éÊeXBiïxÕÊeIëéÊgBBXBBÒÊËXBBÔÊîBBwBìÔxBBBBxBBveBBÊgBBBKBBHBB×ÔÒÊgBB¯[fBBÔÒ´´¼³çXBBB±eêehgjXw¯ÒxÍXxO

Page 90

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƸ¯wOBgBB[Ò[#BÊxBBwMBBPBÊXBBÒgBÔXBBwOBÒxBBveBÊÐÒXBBÊÒwveBBÊgBKBBHBXQeÕÊgQvÊwÒÔëÅtRBÔÊìÊgÊÔygë[gDRBéXPëÒÔÊfwX#BOìX[ëÒqRx¯yNRÔÊéXBMRxvÊmxBwéXXON#ByfìXvDB±ÒxêeeÒxwjRBÊÔÒxìÒÊeÊèxÔÔXDÊgQB¯XQgÕÊeI¯YRgBve±ePXyäëgIByNR¯êe±[ggÕÊÕÊwtRÔÊyKLÊyg±ÒxyfìÒÊÕÅXêÊgOìÒëÕw[#XyyXRìXRÊØxE"8ÊxÔÒ±[XÕXÊÔÒxçLÊÒxBêew#ÊëtxygwtégëÒëtRÔÊ¬´´¼³°´´º¹«èxBÖXBRÊqRBTBXæÔXBgBXëXBQBÊgBG¯éXBKBLÊìÔÊfBBÒéÊÔëÒÕÊeIyÊevÊeBÔygHw±eBPÅyËX#BwuÕÊÊeìgwKBRNëÒ¯ÔxBÅìgwKBRBNBoxBÔÒÊÔÜxB~xvBÊ/H4XLHQéXRBxB±eBXBêeBèX'ÊiBGRByKBLBÊyÊeBNBBìgBwBKBRBBNBwBBxBB[ÒsìëÔgBBoÊëÔÒ±[ÊêÒÊÒ×ÔÊhBB´µµµÔÒqxBwxRB´´»»çXBÕÊëwBÊÒtxBëÔxBÅéÊgBGéÊxBPBqxBwuRBPBRyBtx[DëeBXywOBXBûÔhìXBéÊgGB[gBQiGBRBX±ÒxBy2tRBÔÊëêhÕÊìgBÓ±ePXytxéÊgGXQPexygÓsRÒËXÔÒwyOÊ8ëÊXBxBRBÔXÜxBDBÔxB¯tRBÔÊëêhìXBéÊgBGBeeBwNB#BNBÔÒgBÒìxBÕÊmxwÒx¬´µµµ°´´¼³«XBÅxQBæÔXgXBêÒÊÕÔÒÊgìë±[ÊêeBwXPBéÊgGB±eËxB#PBËXeBêeÄXBRÊygByÊgBGwiBëÊÔfxBXyKBLÊwBYRgBwëÊìXw´µµµçXÔÒëÊ¾[#RBk"DtRBÔÊgÜxDBÔx[xMBÕXÅrRÒdÔXB±eËX"ÊyÔXgXwÒxìxO[gBBQBBXBB BBPBBBÊÔÒ±[ÊÒÔxBBFBBtxBBBéÊgBBGBBäÕëā×ÔXBBMBBOBB¯ëÊËXBBB"BBBBÊÔÒçXÔÒ±uRBPBçXBBÒÊÔtRBÔÊìXBéÊgGBmLBXB1ÔÊfByÔXBPBwÊÔtxBìXéÊgBGBéÊg#mxB¯ÒÒggÒxéXB4ÊÕÊeDgB~XwMPBÊgXwwBX[KæÒxBs´µ³µ±ewDtRÔÊÔÒgX8XìÕXBéXOBXwLGBPìë±ÒgBy[xMgBQgvBeÊgKBHÕxPBéXÕvÊÔÒëm#¯ePBXywINBÊÔéÅhRBÕëgÊwìÔxÅwBìXwÊgBgêewBXy4ewBN!wìÔxw¯ÒxêÊgOB[RLxBXËxPBëågåX+ÊìÊgBjXÕXë[XB±ÒÊÒ×g#B¯×ÒxBéxBBBOBìÊêÒÊhBXBBXBçXBOBBëËgB[OBÕÊXBBÊ±eBhBBRBæxBgBBËXBÔÊyB

Page 91

¸°pNÐÆ`ÐTdÔXBËXBB±eBëgBëÔyNBxBïxBïxBveBÊÔeByPBIBB×ÒxBÕÊgBgBwNBRBëYNBêXBÊÔYRÔëÒvÊwXëÒéÊePwwGÊÔtEKÔxweROIÊvÊ8M-ÊwxXyxÊéXRvÊÔÒëeéXBX2tXLBìXÕXBë[XmxîBOyPOBÒëwPRvÊ±êÒÊÒÐgBëÒgìxÕÊÔXDëtëÍÔXÒÔxePgyÔÊgëÒéÅjÅ8ÔÒwyXXëÔ8ÕÊ¯egRÔÊgwQìxBsÔÒmLeÒgyyIwyX#±ePBgyÔÊgägmxë[ÊÒæÔXBgBXBêePBXB2XyBMDBîBwyNBÔXéxBIBOBePBXB¯ePBBÔy¯ïxïxwRBNìhRBÅgRBL(wXéxBIO±eBæÔXgBX´µµµçXÔÒweBÒggRBKMBy#±Òx2ËxNEiëgRÒÊÔéxIOïxïx±[xgKHìÊgëÒxBêÒgBBgBKBBHBB¯gBQBByÊxBBÔÒXBBQBxBBJBBèxB BB8BBëÊèXBBBPBBw´µ¶µçXBÔÒtXLBÔÒìÔXOByÍXIBÒgQB±eÒxBêegBLB#tRBÔÊÔÒgEBPB#wKBRNBìXÒgBgjXxBvOÒhBgÕÊ[ÊxëÒgBO[OBRPBÊÔ[RIxBïxïxBXÊÒg[ëXBLXBQxJBXQxJsOwïxïxìXëgR¯´µ¸»çXÔÒÒÊeJägEÕÊ[DgÕÊeI±ÒgRèXLÊgQXQxJ±eÅÔÒéXBÅägEwêXjÕÊeItRÔÊëeBPPêgX!ÊÔtRÔÊXBePÔêXëÔweBÔygHBwXÊeBPËÊgBÊÔgQBìXÔXBEBXeBÒÊÒÔÊgïxBïxÔXBRBÊÔÒÊÔ±eÒy2XQxJéXgèX'ÊìÊgìÊwN gRÒXÕeBÅeeBgQBëÒéXBRoÊëìXBXBëÔìÊgtxBwtRBÔÊåX+ÊÕÊwyDBÊÔÅçXÔÒXQBxJwRBNtRBXOÊcXBsNyPBIïxïxB8DXBëg#B×Ôx±eRBDMçxBêëwÊxPR[Òy!R#ìXëgR±ÒxeeìXy"ewN#NìÊgìÕXÅïwGL´µ¹´ÔxËÊÕwXÒëÔÕÊeBPÊxwyXBÕXÊeÒgÔÊgBtRÔÊìxwÊgB!XìXBëÔYXÕÊéXDBÊwePBÒx2Êë[ÊxByìë±eeBèXtBsxNBxgBRÊmxBePBP±ePÅyvOÒëægÕÔXRB#çX8BÔÒëêePBD"yHBX!BìÒëÕwÊxPRBìXXBëÔuRHB[RBE±[XyyN)X!ÒéÊgGk"ÔÒnX!vÊ±Òx2uÊgéXDÊg8êePÅtRÔÊtÊX!ÒçXÕÊÊgBÕêewBXBPëÔxBQBDçëÊìXB!BÒæÔXgBXèXBXB¯dÔXÔÒìëwBMPBÊX¯ëÊuÊçXeéÊxy2XÊÒxêÒÕwRM8ÕågDyÔXgXygg´µ»´yÊ´µ¹¸ëwXBXBB B[XBBRBgBBXBwëuByeBìÊgBBwXBKBBTBBBmLBBwÒÔëXBRBBÊÔìgBQBBuʱÒÊÒÍX'ÊÔéÅ×ÊwXPRoÊë

Page 92

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƸ±ÊxèXOBXËXBewXByxLIBÓxKBÕÊìgRBxNìÊgBjRçXBeEBDwËÊÒXxBÔxFtRÔÊwLBGPÔÒXyxBLIÊgÕ±ÒgByçXLBÊéXÅÕÊX!ÒéxBPÊÒxêÒxB2×wMNÒgCPXQÅXy#BXweÒxæXgGëe!BNéXePPpRNéÅgBÒëePÊÒy#wë±eBeBteBéXBBëÒwyPBRB×xyOBXBweBÒxByOgBtXBéXBePBXBPBePXDÒxBìÔxG#éÊÔÒÊgsOBwéXÅePeeBQÊÔtRÔÊìgGìÕëÔgBÊ[#ÊÒy±exÔXÒéXDÊèx[xgwÊÒXwëÔXBDëgBKPBÕÊg[PBwOBéÅX[#BRyXBægBDBëûÔhìgBGÒxBëXQBP±[ÊÒìxByXBRBÝxBBëÒxB8BBvëÔ[#BXBywMBNBB¯eBPBÙxBîXBÊÔêÕÔXBB±[ÊÒÊÔÝxvÊ×ÔXÕXÅÕÊ¯X!ÒéXÊgBOBMBçxB(ëgRBRBJBêëwXB!BÒgBEyBXRBxBéÊxByyxBñvÊsOBw±ÒgìÕXÕXêÔXëÒÊÔePÊÒìÔXMOçxJwRëÊìXQXXwy!R#jXweB\XìgBBvÊX×ÊyBëÒ±[ÊêewBXBPÔXBR#ByBREB"XB!BÒyeÕêgX±ÒxBgÓyXgdÔXBËXÔÒëX#BRNdÔXËXBÔÒÔXvePBîXON#B±[XÖgBÒÔÒêewxBXPxBYÊÔmxjgÕÊeBIyOwXB!ÒwXyPIw1ÔÊÒhBRÊÔêÕXÊvÊXBÊeÊêewBxëÊoKBwìÒXÕÒëeXBæÔÊevÊwOBìÒXÕyXPIBÔXePByËX"BÊìgvÊwyXBJêxëuRBÊx"hRBÊÔXQÅèxBQKë¤ÂÒxìgvÊvgQX!ÒXÅ±eÕyägìÔxG#sÕÊwyXÕØxEweÔÊÒÔÒìgvÊrBgëetRBÔÊéÊgG´µ¸¹çXBÔÒwx[RgBÒrXYÊÔ¯X!BÒìÒhXBeBIBçXBwÒxBy2éÅoXBÜxB~xBvÊyë±[ÊeBuçXByÕxBPBéXÕéűePMèÊyÔXgXygY#ìÊgÊÔÒxìÔXPBwyÔXBgBXB[QBÊÔìëèXB¬´µ¹¸°´µ¸º«èëÒìXB"BRBMBæÔXgBXBwMBPBÊÓxKëgBRT[RBOÊwgHBvÊÕÊÖÔÒ±gRLB(uëÒxÖÔÒuX!BÒìÊgeXBwÊfvÊÕÊgRL(±ÒgBRÔXwÊÔéÅeBIwIÒÒxBeÊxÔÒXëeBROQBæÔXgXBËX"ÊÔÒÊÔÔÒæÔXgXXìë[KX"±ÒÊÒyéXDtOIÊiM×ÕëgBRYRÔtXLeXÔÒwgHëÒxByXBRBB×ÊêeBPBBÅÔXBìÊgBwBeBÒgByOBBRBOBBEBwgBB BPBëeBBéXBXBB2´µ¹µçXBìÔXBësOBXBë´µ¹¸çXBÔÒ×ÒxBwyXBÕ±ÒÕuÔÊÔtRBÔÊéXBBRB!BRB#B[xBgB±eRÊÒguXyOÔÔxwëwÊÒÊÕÅÊÔÒx[XReæÔXgXéxXÕxÒ

Page 93

¸²pNÐÆ`ÐTXyxLIìÊgÕXÔÒêÒhXyoÊëÔÒwÊÔyÒÊxwN#NXÒÔÊÒyÊëÊÔXX!ÒyxBLI[XRwIXG±uRP[!ìÒXR[RèXwyXëÔÕÊy#X±uRX2ìÔëÅÒgeÒÊÒÑÔçXÕXÅ´µ¹´çXÔÒÊxBPRìXBXBëÔëtxvXBìXyxLBIûÔhBÖgw1eÒw BPMBgBHBÔÒ¯y#BGB"BveBÊÏXB×Êy!BRB#BéÊgBOBMBëePBNBìXBÔÊxBÒXBtRBÔÊ±eBçXÒwwyBREuÔyN±eBÅygHwuM!BëvOGìÔePB¯éXeÒÔÊÕÅëéXeB±eêÊgBO[RBLxBXw[BgèXB'ÊeIBçXÔÒìgBÒøxBeBÅÔXB´µ¹´çXèÊeBÊvÊÔÒ±eÒx2yePXPBìX~XLëeeBRÔtRÔÊìXêÕÊëÔÒsÒhéXBePXP["eBêëgëXQRB"eBvÊgugéXBRX"BRM±ÒxBgQtÊÒÔÒìÔxBG#æÔXBgX¯XB"RMBéXÕêÒXòÊgRBeÊêegBL#BXQÅÔXPBÔÒXyxLBIePBPRBwMPÊÕÊéXÔxBG#yëÔxBÖggyPBBeXByBx[#BÊxBymLBwìÊw+XEB¯[gBw+XBEwuBROBEBi¾ÒxìX!ÒìgyëyXBRMXuRÊxy±eBX2uR#LéXÅXÊÔÒxBìX#RNv!wMBPÊæÔXgXBwMPÊl!Bw±ÒgyPRBjRÊÔæÔXgBXkXBgRÊeBgÊgÔÒÔxBgëéÊxX"BRBMBÍÊÔxBÒuÔyNBëveBÊÏXBrÊxBXBX!BÒéÊgBGB[gBjRÔÒÊÔÒÊeBJBêÊÔéÅÔÒëeegyMxéXOXÊeÊéXePXP±ÒÊÒXyxLIwÊÔìÕXéXOXêÕXÊeÔygHw±ePBXyX#BRNeÒxBgRLwMBÅuÔyNiëeÒÊÒÔÊgByXXgBéÅvg}ÊÕivÊÕÊ±eÒgBieLëìÔÊfBXÔxQBDèXPBQÔXuÊwÊÔXB#RNBvÊësxByXBÊgXBqLBÊëeBPBBÊÒéÒgB[ÊgBBÊìÊgByXBgBXB#BéXBBÊÔëÖeBL±[ÊÒyxçLÊgXDXQP¯X!ÒìxÕÊXyxLIXìÔXMOwXDw[ÒéÒgÕÊÔÒvÊqLÊsËXBEBBÊXBw[ëÊyIBG[XBRBeBRBTwMBNB[#BRBæÔXgBXBw[B#Bìë±eRÔÒxÏëÊw´µººçXÔÒyxLIëÔxBBBDBBBMBBB[RBBBBéÊxBBBPBBBëÒìÊÔÊÒë[ÊÒèXBBBByBBBÔXBBBtBÊtÕXBBBwBqLBBBÊvÊìÊgeBÔygBHw±[ÊwBÊeBÊgBMKBëgBR(wÊÔìÒXBÕéXBePB#BxÒxBìÒXBR[RBìÒXBRB[RBìXBBBëÔÔÒ¯tRBÔÊÔXBBPBÔÒ¯XB!BBÒwÒxB2ÙgB8BBPBéÊxByéÅcRBB~xBjÊhÊìeB!éXBÅÒÊeIB´µ¹¸çXÕÊ±ÒxBêÒÊÒéXÕXBéXeBPXBP×gBfìÊgBìhgB[ÒyPIÊxPRBwLGPìXBXëÔéXRwB RÔÒ±ewBXéXÅìÊgyXB#RNw[XB

Page 94

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƸ³ÔÊgÔxBDBMB[RBìXBBëÔ¯ÊgBKBEÊ8BtBËxBPBÔÒëÔÕXBëyÊhB!BéXBRBXyBxLBIBwNOtO!dÔXvÊÔÒ±Òg[ëXLÍOtXLÔÒ´µº¸çXXXëÔvÊ±[ÊÒìÔeLìÒXBR[RBÔÒXQBÅÒÊeIB±ePBgBÍgXQBwuROBEéÅ8BPXBëeìÊêeBPDB½[ÊÒuXÊÔéÊxPëÒvÊÒxìÒXR[RçxB#´µººçXÔÒwyKLÊwÒxÒXÕwy4eBìXBBëÔ¯ÔxBDBMB[RBéÊxBPBìgBBÒëeBeByBgB¯ìÒXBRB[RBéÊxBPByMBìX#RN:BX±[ÊeyÊgBÊ[Rx#BqLÊivÊÕÊXÊ¯eeBÅyX'ÅÕÊvgXQBÍxMBéÅÒÔxBÔÒìÒXBÕoXPBwÒxBÚxBgBhRBBÊuëÔëÅqTBwÒXBsweBeéÒggByFBIBëXB!BÒéÒgwBÊÔ[RxBB#BoXBPByFBIwByXÔÒeBÊêÒgBÔXBRBBÊgRJ´µ¹»X´µ¹·ìXBQX8wÒXêeêÒÊÒdÔXBÒÔxÔÒXÊ±eÕÊeÊyX"BRM±[Êy!R#ìÒgëÊwvÊÕÊePBÔXæÔXgXBwêeêÒÊÒ[#ÍXXBQÊwÔxwæÔXgXBgHBwGLBÕÊ±ÒxêÒgBèxO#BÊÔëÊeXBëêÒgqRBxÒxBêeéXOBN#BwÊÔwxBRBëÊgBæÔXgBXwBÒxìÊêeBëgéXBXBONB#gBHBÕÊXÊwBÔyÔXBODBgXBìëÂX!ÒXX"RM¯[Êçx#iwXÊ±wÊeyLwXÒxéÊgBGwyXÕëXB!ÒmxXB#RNBwXPxYBÊÔeRTuÔyNB¯ÊeÊeÔygHBw[ÊêetL´µ¹¸ìXBQXë´µ¹µìXBQXBÎÒÊxÔÒtOvÊeBX#RNB:XëtRBÔÊÔÒæÔXgXsÔxBFéXRBgÒéxBmxêeÔÊgBgwGÊÔw[ÊÒÒxwfÔÒyXG8PX!ÒgÊ¯yXPDÊëÔgHÕÊgÒägÕÊ±Òx2nKÊÔéÊxy¯uRPÒÊeONÔXvÊçx#ÊÔX"RMgÊ±ÒxæÔXgXîÊeI[#Êxy[OhéëeëÒxèX'Ê´µ¹·çXÔÒÒÊeJBÔÒÒxvM5ìhRÅsg([gB8PwÒÊÒËÊxyNOIÊiMeÒgBy2ÍÆgyëePPÒÔÊëÔXBDeP#ÊxByéXXON#B±eX3yXgKRBtRO(éXÅgÊÔgeéÅÕÊyXgRL(wÒxéxXÕxÒÕÊÖggXwvÊëePeéXD±ÒgÔÊgÒÊeJÕÊîÊÔXÊX"RMwêeDwKêëI±ÒxêÒgmÊgÔeLg±uRBÊeX!ÒwxBÊÔgRELw[ÊéÅgBçÊÒeÊxèXO¯iMBgÒx2èÊêXBPyÊÔæÔXBgXXBQÅsOBwéÊxBëeÕXB#gBeXB#ÊÔxBX[RBIxBëëÒxyëÊXgBOgÅXBéÅ8PBÔXw[ÊÒçXBÒwÊÔyXBÊëÊtOIBÊiMXÊ[#BXBByXB!BBÒwyNBBÒèXBOBBgBêë±eBBRBDBB"ByBÊÔëÊ[OBÕwhBBRBçxBBJBÔXBBÔÒ

Page 95

¸´pNÐÆ`ÐTËXBPBByXBB½eBBwXBB~ÊìeBeBBtRBBÒivÊÕÊ¯ÒgBBy[xBBLBBÊÔtRBBÔÊéXBBRB!BBRBB#BB1egQwX!ÒæÔXgXeRIéXÕÔÒwINìX#RN:XweÔygHw¤egy±eXêÒXÊgRTw´µº´ë´µ¹»ìXQX8¯jxyÊgGX!ÒgÅìXQXÒÊeBJBÔÒ×gBEBÕÊÊÔëÊwyxBOBYRBLBIB±eBXB2yXBtRBÔÊÔÒìÒXBBÕÍeBXB!BÒéXBwìeBBEBÄxBB´µº´çXBBÔÒ¯[ÔyëÊçXBBBeBBeBRBBIBBBÔÒyBB¯ÒxBêÒgBBéëgBBRBÒxwÊÒveÊÄwRNwyXjÕggXwXB!ÒweèX'ÊÒÊeJuXveÊÄ±eÒgyPRw#RÒwuQÊÔæÔXgXi±[gÔÊgèXQÊéXHÔÒY#gëwKePBÕÊeI±ÒgyÊeÕÊÔjXBKLÊëæÔXgXB¯tRÔÊuX¯XxBxÔÒwxPBÊgBQBwëeBRBgBìgBBDBRBhRBXB!BÒ¯eBÒx2ÒÊÕÅÊÔXBQBÅêXBêÒÊxBXBÔxBÒYRNBeRBÕëÔÔÒyPBI¯ÊÔfBÔxBGgBB[DBgBtRÔÊwëÒgBÔÊgBygéXB BXÔÓűÒgR3X'ÅÔÒX[ÔyÒÊeJwëÒxÔXOR["wyXÔÒ´µ»³çXçXBÒgBéëÔÒXBÊÔXB!ÒvgBKBvÊywÒgBwXB~ÊeBX¯ÊgBXBwOXBéÊxBPww¬ÔÊeBëÒ«wKBRBNBéÊgB#BÊÕÊyMBêeBvgBKBgBEBÔÒ´µ»´wBÔxBµ·ÔÒXB!BÒ±ÒxB2çXÔÒXB!BÒÒxwyXBéXBOyPBIBeBêÒgBæXBwÒxêÒÊÒXB"BRMBwéXBxxB¯XB!BBÒ8BBDBBXBB¯´µ¼¸çXBBÔÒ±ÒxBBêÒgBBÔÊgBBéÅÕÊ×ÔxBBëjÅtBXBBLBBÔÒ´µ¹»éXRB!RB#BwëÒgägBEÊÔeBeBìX#BRNBéXBéÊÕXëeBêeÊÔgBEBÕÊèxwNBÊxBQÕÊeIìXQxÅÔÒwX!ÒëX"RM±eÔÊÒgX'ÅÕÊÊÔéXÒgìXéÊx"ÊwÒÊÒéXgÕXwÊeeêÒgæX"êÔXëÒÒÊeJÔÒwPwÔÊÕXìX#RNÔÒeee!éXDg±uRÊÒyXB!ÒeBRIBBÕÊeIBéXRB!RB#[RBIB~ëêÔXÔÒyeBÊYXGB±yBxÔxBGutMDB[RBIBxByXBOBBÊ[XBPBÔÒÊÔXBeÊxBy¯ÒÊÒÑÔ´µº·çXBÔÒwìÊwÒXB±eÒìÔXXQÅÔÊhgjÊÔÅÔÒt"wPDMeRByXORÊÔuÊgÊÒXwMBPÊÖgÕÊ¯çX8OÔÒ¯tRÔÊéÊgGgBLgÕ±eBeRBNsOwÊÔy!BR#ÔXXBìXëgRBtRÔÊéXRB!R#BÒxDågKCPXÊÔXQÅËÊgBÊXÊeÜëgÔÊÒg PìXBæxXyXYRNXyXBORÊÔweÒgBy2ÍÆgBtRBÔÊ8BPBXBuPBygBMBÂeBÒxwyB!RB#BìXBÔXBXBvÊ±eBÒgB8DêxBìXQBÔxÅÒÊeBÊ¯ÔëÒhéXBPRBDêxBëéXPBRDBÔXéXBOXBÅ±ePBPwNBOXBQxBJ

Page 96

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƸµXQÅîxOIwMÅX±eÒgy[eçxJéXRXÔÒyMOìXëgRéÊxPwweÒxÔÊÕÅë[ÓÊÔxHPwyXBÕXÊeÒgBy\!ëguXëeBPÊÒyXBÊéXÒx8B±e´µ¼³ÍXXKBÊéeÅÒxx\XBXQÅ[xDBvÊ±eeye!BuXÒxËÊgBÊXéeBe!BXBwÒxBvÊÒXBÊåXKBÊÔXvBePBwéXRB!RB#BhRBÊuoXB BÕÊyM±ePÊeÊygxNÊÔÒxìÒxXwXRìXëgRÍÊÔX#éeÅÒÔÊë\XBw[ÊÍXXKBÊtRvÊÕÊìÊwx2ÕXBy!R#BéXÊgOMBwN#B±eéXR!R#wyÊëÊgìXÔg~ëtxByÊgBOBMBwXBQBxBJBBmxByNBRBÔÊyÕèXBwyNBBRBÔÊy!BRB#Bs´µ¹·çXBÔÒ±ewDXXveÊy~ÔjPRDXmxweËxEP¯wxÔXBtÊËxBLIBveÊuBXgB#ÒxBIB#¯8BLBÔxGBy!RB#BéÊgOBMBvgBëgBIXBÊtRÔÊëtxByÊgBOBMBw´µº¸çXBÔÒëXXBÅmxBëÊ±[ÊtRBÔÊyMBÒhBÔÒyXBBëÔwìÒXÕÍXBe¯jÔhBÍXXBBÊëX[XBë[XëXBw#RBÒX¯ÒxBI#B±eËXB"BʱÒgÒÔÊëtRÔÊëtxéXR!R#uÒhRégéXXÔÒeIwéÅÕÊweBÒgÔxQBtRÔÊÔÒwB#g[RBE"ëÒXB!ÒyÔXBgXéÊÔëÒyÔÒ±ePDÔÒy8ÕågDìX#RNdÔXèxwNÊxQ¯êePÅæÔXgXBXQÅÕÊyMweÒxygéXgBÕÊXÔxxYÊÔëÒXQű[ÊXxÔXYÊÔgÒëX PBÊÔÒ±[ÊêewOBgqNB"ìXBQXÕwëêÒxBìÒXÕÍXIBXGBÜx~xXBQÅìÊgBX±exygÓeP#tRÔÊwÚxgwìÒÔÊxXQPwNÊxQèXBìÔÊfÒèXBPÔÒwuRÔytBRÔÊéÊgGw´µ»¶çXBÎÒÊxìgRyXB±ÒxyxëÊyIÊëèXë[gÔÊÕXBìÔxBéÊÕXBBgBÕÊìÊwBBÒìgBOBBìgB BB¹»·XBrXBBGBìÒRBB´µ»¸çXBÔÒ¯XxêÒÊhBX¯´µ»¼çXBÔÒ±eewBDtRBÔÊÔÒìÒXÕéXBR!BR#±eBÒgÍÔXBÊÔtx[ÊxyBwyNBOBIÊiBMÔÒtBRÔÊuBXyB#GB"BveBÊÏXB±ÒgBÚxBLBéXBRB!BR#ByXBweBëÊÕÊëeBÒgBw BPBMBBÊÔveBÊÏXB¯eBgBRBBBBÒtxBÔÒ¯ÒÔÊÒgBéXBRBÕÊÊÔÒxBBIB#BëÊîXOÊëeÒgBëgwNÒËÅÔÒÊÔëÊePBtO(ÊÔèÅëXÒÔÒ[#ÊxBwyXÕëePBÊx±ewDtÔëÅ·ÔÒëÒxyÊeÕtRÔÊÔÒÒxI#çXéXOÔÒ±eÒgågX'XOÔÒÊÔ

Page 97

¸¶pNÐÆ`ÐTXêxBÕÊXÒgBëeÒgByPRBDYLBtRÔÊëtxBÕÊXQBxJB¯eIBçXBéXB#XBÔÒìÊêgHPgRBåXKÊoxvÊÔÒ±eÒÔëÅÔÒêgXB!wÊÔwINéXRB!R#ëeegBÕÊgÔÒìgQyXÊXBsÊg±uRXByéXR}XBëÔÊdÔXìXËXBÔÒÊÔéÅÖXMIBÊwÒÊÒÑÔìXyBDB:BXBìÊgBÊÔXBQÅéxBÔÊ±eBëgBËxBPBwXBeÒxBêÊÔÔÒweBÒxBXBRBXBÊ[#ëÒêëgswyXBÕ±ePwNBOgEBweÊxBXÒxêÒgBèÊe"BÊêgEBÔÒyPyPBRBÕêÊÔÕÊwgBBÒgBKBeBEBBKBeBeBÅ8BXBtxBXBÊÔwNBÒwXBÒëÔéXBÅÕÊìgBKBêgBXB!BÕÊ[ÒXBBÒgB¯XBQBBÅéeBRBÔgBBBéeBRBPBBXB±eBeBsBÒhBtRBÔÊweBBeBÅy±ePÊÒg8DêxéÊÔXÔÊxBÕÊìgK[#ëÒêëgs¯ÒxB:XgìxäeBXwIN8PBXvÊÔÒèxOBoKBweBPPBoXBÊÔXBëÔéXBPBXXBeBÒXBgBìÒXBRB[RìXBBëÔwÊÔyXRBÊyXêëgBvÊ¯[DÕXBèXBPÔÒ±ePBPyeBÕtRÔÊwIBNÔÒëeBPXRBw[ÊÒÊeIéeyÊeÕXwBD\XweeëgBëÔXÒgêgHBPgRwNOBXëeeêePÊgB±eêÒgÍÔXwhRéXDÊxÊëeXQÅÕÊìÒXÕs±ÒgXÊÔéXeêgX!wRëÔwÒÊÒÑÔÔÊÒêePBëwÊÔxQìÊwÒXeIyOÔÒwMBPBÊeBBRBÊweBeBBÅtRBÔÊìXBÒgBBsOBwwÔxBBtÊéÊÒÕÒÕÊìgBKB[B#BëÒêëgBePëeeÅéëgBRX'ÅÕÊweÒxBwINéXÒgBvÊiMgXÊ±eBxsgXQÅÍÔXB±ePgXQÅÕÊÊÔYÊÒÔxXBX#BRNBîB±gìeBXBhgBëCPëeBygB["[RBIBx¯ÒxBëvÊXuRB[XBÒXXBÊÒxBêeéXBOBN#BëeBRwyXBÕÔÒyPBIeBÒxBwBgÔÊgBeBeQBmxByPBBNBÔÊÕÅëw BBPBMBB¯´µ¼¸çXBÔÒéxBBPBÊ±eBBÒxBwBBXBÍXBB'¯wPBÊÔÊêXBBÒXBéXR!BR#B±ÒxéXéÊÕXBeRBTXÔXBvÊîXOBÊëÒxêeBÕXÅëeBRtXBÕëÔx[ÊÒgBwÜëgBtRBÔÊéXBRB!BRB#B±eBÒgByeBgBÕXB[OBBRBwÊÔXBXB#BRBNBtxBw BPBMBBëéXBxBÔëÕeBBÕÊÏÔXBëgBBBDBRBwgBBìXBÒÊtXBBLBÔÒXBÊeBBÒgBXB[OBBRBgXBµ»ÔÒ±eBëg8BÕÊXePBXÔÊÔXBQXOBXBeÔxB tRBÔÊéÊgGB¯éXePBÒ±eeéX#MæXXuRÊÒy2ÊÔXQÅuÊwXKTwXÕìX#RNw¯´µ¼¸yMmxËggKstêgX![N±[XwOXwINeeêgX!XégvÊXìxBPRBêÕëÔèëÒÕëÔÕÊêgXB!ëeBoGBwINByXBÔÊt±ÒxB8DBêxéÊÔëÒhBÕÊ

Page 98

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLƸ·ÒÊeI±eÒxXw PMBëXÍÔXÜÊxÊyXgéXRB!R#gQÔÒ±[XwÊÒÊYRBNeR±[ÊêÒxéXRÊeBÕéXRÔÒuRBÊgÊéÊgGwBeÔygHwëeBewDBXQÅÕÊìÒXBÕwNÊxQæÔXBgXmxB±ÒxêÒÊÒéXRB!R#BwRNgBeeÍÊÔxBÒÊeBÊÔÒwéXéÊÕXXQÅìÊgBwINBëeeÒÊÕÅyÊeBÕéXRB!R#B±eÔÊgBg[xyB!NëeBÅuggBg±ìÒXÕÍeìÊgwXÊeXyXuD[XæÔXgX´¶³¶çXÔÒ±ÒxÔÊggéXxÕÊtjÊÔÅ¯uÒÔXQégçëÊìXQXÔÒtRÔÊwINÔÒX!ÒwyÔXgBXsxåXÊÔÒÊÔéX#BÕ¯yDROÍÒXrwNBÊxQ±eÊÔfyÒxêÒgXPyE"DtÒ±[XwÊÒÊ´¶³»ÖÔXBXëÕXÅ´¶³¹çXÕÊëÊyXB#Õ[XÊwPh[#BÊxy2æÔXBgXBçXéÅÔÒwMÅhB ÒxBy2gÓçxBOIÍÒXBÕÊyG"BìÊgwîXOBÊêÒxçxBOIeBÕÊggBRLæÔXBgXBÊgwMBPÊ±ePB[ÊÒgÊÔyXB X8BPB[XOêxëyëÒXBêÒgy[ÊÒgÔXBXwêÒxyPRBPÔXRB#ìXêxÔgXB°´¶³¹yXçXìÊgByÔXgBXyXBwÒxgB#îXBOÔ±eBPnKBÊÔçxJBéXÒÊhBX±[ÊêeDêÒÊÒcR~xXÊêegÓ´¶³ºtRÔÊéXR!R#BhRÊuwIXéXBXëwXRDëëhBRÅ[xDÔX KBÊ´¶´³çXÔÒy!RB#BéÊÔëÒhyÊxBÒxBëÔëgeBÔygBHBPyXBéÊgB!vBÊwXQBXB[N±ÒÊÒÑÔtRBÔÊuXBeBOBB!BdRB¯ìeBBPBMBÒÏXBmxBBæXBgBGBìÕXBBvÊËÊgBÊìxBÕÊ±eBXBBtXgXÏXëÊ±ePÊÒwINéëÔÒÔÒìe!yBXQÅ±eyêeÊÒgeOÊ×ÔÒÊgëägBEBBwBÊÔwIBBNBBsÒhBBìXBBÏgBBÕÊyMBBÒxBBêeBBrxBBwÒxBB´µ¼ºçXBBÎÒÊxBB±ÒxêÒgìÔëÅoOyÊÕXgëÍXÔÊeëÐ¯yÊÔxÒÊx¯X'ÅÔÒìë±ÒÔëÅÔÒwëÒgygB#BtRÔÊÔÒwBwNÊxBQBæÔXgBXBÕÊeBÒxÍÔXBBéXRB!BR#BéXBHXB!BÒëÊÒYÊÔêëw¯XRBPtÊÜxDBÒëÊqLÊëtRBÔÊéÊgG¯txBéÊgGyPBIqLBʱtRggÒiR}ÔX!ÒYÊÔëêeBXBgB¯yxBgBRBÊjxBBEB"BêÒXBBgBëxBBXB*ëÊéXBB¯êXBëÒÔÊëÒvÊéXBRBÔÒgX"ÍXëÊYNÊXBÊeÒxéXR!R#BwtXOgBDRwePÊÒÔÊgByPGNìXëgBR±eÒXÊyyÒëÒë[OÕÔÒ¯8DêxéÊÔëÒhìëÔêÒXÕ

Page 99

¸¸pNÐÆ`ÐTÖÔXµ´wPD BPÔÒ±eÒgÒÔîXBON#XBQÅXÊeêÒÊÒéÊÔëÒhwwBINægÔxBÒÔÒìÔÊxXÎÒÊxweyÖX#ÊëeÒgBÏÔXtRggÒÕÊÊÔæÔXgXÔëhBXQxJéXPRDêxXÒXgêeBPX2ëÒug[DwNÊxQ¯yxBÍÊÔxÒY#g±[ÊjRweyÊgBÊ[ÊÒÔxBBÒ±ePBPBwIBNÕÊyPBRBDBYLëÔxBBÒÕÊ[XBÊwYRBgÊÔ±eêeÊÔYLÒxÏgwXÊÒgÕXÅÊÔwNOgXvÊXeBgKìeBe[BRwÒgÔxB BÊÔæÔXgXBgRÊtÔëÅ´¹wBPëÒÕëÔÔÒ[RBwËÊgBÊ±ePBægBÊÔÏg¯cBNÔÒgBXBeÔÊfBBwePBPBèÊéÊÔëÒhBwwIÒËxëg PBÍXg~wyXBÔÒéÊÔxÜxDBÊéÊgG±eBwDÒëÊÒYÊÔ±eBÒgwNOB±ÒgÔÊgÒxêÒÔxéXR!R#èXteeyêÒXÅtRÔÊwINwwNOìÊgXQxJëËÊgÊwyXÔÒyPBIBeBeBÏÊÔXBëÍÔXBB[XBêÕXBÍ!BìXBB#BRBNBÔXBQB±eBBÕXBÅgBQB8BXBBÔÒ1gÍgFìX#RNB¯XìÔxG#wrNIBxRPIìXB#RNëeRQBéÊÔxÜxDÊìX#RBN±ÒxygÓtRÔÊÔÒ8ëÊìÊgwwPÊÔÊwrNIèÔXQìX#RNëXyxLIwrNIXQxJBëËÊgÊw8DBêxìXÒgBëegeBewINìÒXBEÊêgBX!ivÊÕÊëÒÕÒwÒgBweÒxBÔxB BéeBXêeBÕìÊgäÊgBÊy!BR#BìXBXBëÔ±eeBr!BN±ePeçxëÊfeyÒÔX'ÅÕÊwìgëXÔÒtRÔÊéÊgBGB±eÒgBtLBPBìÒXRB[RBwtRBggBÒÕÊÊÔæÔXBgXBéXBÕvÊÔÒÒÊeJwéÊxBÒgsXBêÊgOBmLëÊ±ÒëgBX'ÅÕÊXBÒxêÒgBoXÊÔëÊéxBÒxBX'űÒÕXoNGÊÔyPGNÔXÔÒXÒxwÔyBB!BèXBtBÕÊéÅÔÒwÒXBBgBByÔÊhB¯ÒxBägBÕÊhBRByxBêeBXBgB:ëgÊgBYÔXvÊXBÊ[ÊxcR~xBgRBÊÕÊë[xyÊxxBX*ëÊ±ÒxBêÒgMÔx ÊÔæÔXgXXÒÊÒw BPMéXPÊÔëÊëÒgeeBQÊÔæÔXgX¯gRÊ±eBgRÊuDwO¯wIBNB8PBXBwePByeBRTBwXBéÅyÔÒwÒgêXBÒXBìÊgìÊwXB:BxwvÊX±[ÔÔXÔÒw[BÊÒ[ÒÔÒÊÔwXvÊwyXBÔÒìePMBÒÏX±eBPB#yÔxBweRÔtRÔÊwêXÒXéXgtÔëÅµ·ÔÒëeÒÔx[#BMëÊìXyPRw#RÒ¯Òxë±ÒxêÒÊÒijÅëcNÔxÒéÅÔÒÍOeeBQÒÔxgBMÔXÒÊgBÕ±eêeÊxBÊggMBÔXÒÒxéXBÊwyxêeBXgXBêÔXBBëÒ¯éÅægBÕÊtBBXBBÊÒxBB2ægBÊÔtRBBÔÊyxBBi±ÒxBBwBBgBÔÊgBBvOBBÒ

Page 100

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°¯¯éëÔÒÔÒæÔXgXB¯eÕXÅêÔXBëÒèXtëêgBX!wByXÕ±ÒgìÔXBÔeæÔXBgX±e×ÔÊhêXBÒXwBéXeBêgXB!wRBNgBëeXB#XBêx¯yXBÊÕX±ÒxBwINBéÅÔÒ[ÔXDgX"ÊÔæÔXgXëÒx2ÔÒXÊÔwINìeyÔÕXërRL(ÔxÒêXÒX±ÒgjÕgÎÒÊxgLB#BcNëêeBRÔéXBXwjBÔxBTwMBPÊÔxBEXBtRÔÊéÊgBG¯wNBXBvÊÔÒÊÔëÊewÊxéÅXéeRÔèXBPÔÒwÅXÊ±ÒgægBìÒXR[Rìx#ÊÔÒÊeBJêeyBPBGBNBêXBëÒÔÊìxBwwNBXBB¯êÊÔìeBÍÊgBGBuÔyNBwÒxB2ËxBNBJBìÔxB±[DgwÒxwxéÊgBG±ÒxêÒgægBÊÔX'ÅêXÒXXBÊÒxéÊeOBÔÒwêX´¹ÔÒìëÊÔÒxwN#èXOÍÔÊgXéÊgGi[ëÊÔXww#ÊëæÔXgXyeÕyhRwOçx#BÊÔéXxBûÔhgBRÊ¯êXBÒX±eBÒg[B!êXBÒXXXBQÅëÒgBÐgGBÄÊgÊÒhB±ÒgRÊÔÔXçXÒXÒx2[eÊÔÄÊgÊwRLBçÒjXÊeXBë[#ÊÒy2êÒÔx[#BMÊÔÒxìePBMÒÏXXBÊtXBLBBÔÒwOBBIBéÊxBBPBwëÊÕÊeBBPBBBÊxBByëeBBeBÒÕÒÊÔéÊgBBGBéXBBÅw BBRBBBÔÒÒÔëÅéXxgRÊ¯ePÔÊgÒxw#ÊxBwqLÊsxÔÒÊgXÊ±ePPêÒXKBÊtRÔÊéXR!R#ÒxgBQwèxB"ByXwXBëÒgÒÊÕÅÊÔËXBPyBX¯éXBxgBRÊ±[ÊfBéXgBÔÒÊÔêÔXBëÒËÊgBBÊv}ëāµ¹wIBBOByBPBIBBéXBBÕvÊÔÒ±ÒÊÒëÊwéXBBRB!BBRBB#BÕÊ[XBBOBBìÊgByëg8ëÊ±ePÔÊgMéÅyXÊwÊÔwINBægÔxÒweÒxêÒgeXBLÊÔæÔXgXwBDBwÒxBXBwBëéÕËXB#BBÊéëeBÒgB´¸³ÒëeBÔÒyBRBIBOBeBÒgB[XBÊwëYÊÔePëjXKBLÊêÊgO×Òx¯wÒXBvÊéeÒXwNBÊxQ±eeÒÕÒÊÔXBQÅXeeBÊÔXQBÅwOBjÊeBgBëgBXBeXB±ÒxBsgBjBNBÍÒXBQÔÒXB[Ô8BXBjRBDBgB¯ÒxBêeBBÅÔÒ[gBwyNBBBÖXBB#BÊXBëÒxBBêÊÔÔÒwéÊgBGBBgBÊeBÒgBByÒxBXBBëXQBÅéeBRBÔgBBweBPBBgBKBÊÔyëÊgBjRBXBQBÅXBÒÔëÅy2ÔXBDBçxBJBéXBHBXB!Bë8-X¯eeRÔËXÅËëgBèXPwPÕëÔéXÒXBg±ePPèÊÊÔéXDXBOÔxÒéXHX!ëéÊgG±[ÔêëXMPRBwYéXOëÊëeÒgXÔÊÔæÔXgXXBQPéXORāÒ±eeRÔtRÔÊwèxOìÒXéXRÔÒv}ëāµ»wPDMÕëÔjÊgO¯eBÒgBMBXBÔÊÔêgBXB!BwLBNB¯wIBNBéXBeBPBPBêgBXB!B¯êXBÒXBÍÊÔxBBÒuBÔyNBÒx2ÔÊÒÊëÊÔéÊÔëÒhëéXeêgXB!¯gÒìxÕÊgBXìXçxëxsÕÊyBPg

Page 101

°¯°pNÐÆ`ÐT¯eIÕëÔXÊeëgjÊÔÅÔÒêëXMBPRXePÊfBÊeÊ±ePXR8BXéXDXêÒÊxXBêÊgO±eÒgèXtÊÔXQÅwOägEBÊÔXB'ÅëeBÕXÅwBINBwRBNByXBQwNBOB´¶´³wRB}ëāçëÊwBPBÔXQBÕëÔÔÒ±eBeBÒÕÒÊÔjëgBBëeBÒgBBÍÔXBÊÔéÅwPBRBB BPBB±eBPBBBDBÒxBBêeBÕÊÔwgBëeBBÒgB8XÔÒwÊÔyXBQÅëeÒgBÍgÔÊxBÒìXÕÊeÒxBêeXwBINÔÒwÊÔyXBPRBDêx1eLBweéÊxBPwBXeBPBëgXBÊÔéÊgBÒëéXBÕ±eeBÊÔfgBRBDOBèÒÕÊeÒxBwIBN±eÒg[eÕÊv½ÒxBwBKìeBRBÊXèXBBPwwNBÊxBQwÊÔyPB"BuROBQByËxéʱèÊêew#XQxJvÊwéÒg×XDÊÕÊeIêÒgyIBwyXB#Bw1eBLìÊgBèÕçxBXeBXBìÒXBR[BRÔÒyeBæÔXBgBXwDROìÊgBwR}ëā»ÔÒìë±ePìÔëÅoOB¯ePBÊÒÊÔéÅìXÒÊXePBPsOÊÔëÊeÒxB±ÒgægÊÔtRÔÊwLGPgÒvÊwyXBÕ±ÒgÍxB¯ÒxwBXwÊgBÔÒwìgÒÔÒ´¶´»çXBÔÒwNÊxBQéXRBÔÒX'ÅÔÒXBeÒgBtRBÔÊyMÒhBÔÒtRgBgBÒwÊÔwNÊxBQìXBXBLeBËÊghBRdÔXBÔÒéÅXBêÊgBOBëÒxBêeBRBDB[OBÕjÊgBwOBéÅëÊwûgBçXBÔÒyBRB!BRB#B±eP[ÊgÊeÒgeeXyE"DXygwtxyÊgGygÕÊëeËX"ÊqxByPRDXwuRÊgÊoxvÊÔÒhRBÊuwIXéÊgBÕXÕÊyBMëÊîXOBÊ¯yÊxPBg[(±eÒgBtLBPtRÔÊyÊgBGëÊjLweÒyéXBDæÔXgXBéÊxPw´¶´»ÔÒìëËXB"ÊîÊgBX±Òx´¶´³çXBìxÊgXRB¯ÒgËX"ÊéÊÔëÒvÊÔÒìëwÖxB}XxORuÊyB±ÒxêeDæXÕxBPwOQBÅXwBÒxÜXB éÊgBGBéXOBk"BvÊweRBDBeÊéÊxByi±ÒxB×ÊêehBgyORHÍgRéXBP¯jNëæÔXgXBÍX'ìÊgwyX éÊgBGéXO¯eëgëÔgBGëtRÔÊéÊgBG´¶´³çXBÔÒqxi±ÒxBêÒÊÒéXDBÒxÕÊyBPGBNBÔXÔÒtXBLÔÒÕÊ¯æÔXgXéÊxPwqxËX"Ê[XM±[ÊêÒxtxÔÒëÊ8DXéÊÔxÜxDÊwjX"BBÊÕÊeIBèëÒÖx}XBxBORB±eBPy[XBMBXQBXÕëXBQBXÕw[B#BëÊ[XPB

Page 102

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°¯±wORÔÒtRÔÊ±eXyXtRÔÊÔÒÒxygg´¶¶µçXÔÒjgéXÕX¯yÔXgX±[ÊêegÓìgvÊËXêePÒwÊÒÊmxÔXwuÕX¯uÒÔXQégèëÒeÒÕXBgQBvÊÕÊÒÊeJBÕÊ[DBÕXèXBPBÖxBRXBXÅuRBÊgBÊqLÊ¯´¶¹¼çXBÔÒÔXìXB#RBNB±[ÔwINBw¯yRB!gBRBÊ[ëuXBÍXìÊgBjXBÕêÊgOBwëÒxB2qLÊÊgÕÒxêeìÕXÕXîXOBÊ[ÊÒÔÊgwINéëÔÒÔÒwXyxLIwrNBIèXPQ±eXX'ÅèXReRXwyXÔÒqLÊ±eëÊ8BDXeOB!veÊÔe×gB#ë[fÔÒyRB!gRÊiBÔÒ±eP[XÊtRBÔÊÔÒeÒêÕXÊwÒgBX~XLBeegRBÊÕÊ¯ÒxêÒgægBÊÔiRNgBÔÒÊÔÒxBgBLBBêÒgBægBBÊÔtRBÔÊèëÒìXB!BBÒæÔXBgBBXBwuRBBXBwBBÊÒwxBêÔXBBvʱÒxêÒggL#iRNgÊeBÊÔÒw1eBÒ±eBêÒg8BÕÊXByxBLIBûÔhBìXB#BRNB´¶º¸çXBÔÒêÒgBXÔÒÊÔ1gÍgBFBìXB#BRNBiBëwIBNBéëÔÒÔÒèXBPQBÔXBèXBwyXB#BRNBXByxBLBIuRÊÒy2±ÒxêeËÊg´¶´³çXÔÒ1gBÍgFìX#RBN±ePXgBQyPRXrXBP±eêÒg8ÕÊyNÔxG´¶º¸çXÔÒwÒxgûÔhXQÅÕÊsRÊeêÒxtRÔÊéÊgGBsÔXXPxBîÊgX¯èxNBIXdÔXsÔÒXBÊ¯uÒhXégÔÒÕXBêewXBPëäëgBI¯eÊêÒÊÒ[B#ëÊwwyDB"yNB#ÔXBIÊgXBwXQBPìë±[ʱ[ÊéXXéëgRgwëÔXéXRÕÊyOÊeP±ÒxByqxy!R#tRÔÊdÔXivÊÕÊ[XBMBwÔxBGByXBOBÊXBuRBÒrNBIBXBQBBÅwÊÔyXBOBÊuRBBÊxByweBÔëÅymL¯wXBKTB±uRBXB#BXBQÅwyXBÊuRB#BÊxygBÊ1eyçXB!BxweBÊêe±ÒgXKÊXQÅgÓweXmxwIÊëvÊwÒÊÒèX'ÊtRÔÊëtxwRBNìÊwNOéXQKBÊgRÊ´·µ·çXÔÒéXR!R#BìÊgwÒXvÊséëeë[ÊêeBwxy"ÔXËXBsÔÒy!R#BìÒg¯ûÔhêeBP#BxBëixÔxBÒ±uBRÊÒy2éÅÕÊìgBDBRBhRBwXBKTBXBÊ[ÊêÒxBuQ

Page 103

°¯²pNÐÆ`ÐTëÒxvÊÒqLBÊ´·µ¹°º¯çXÒëeBÔÒ[#BÕyuÒhXBégÔÒwèeBLBÔXÜxBDÊtRBÔÊuHBÊqLBÊw1xByëgBëÔëÊXB´·¸µçXBÔÒiBë´··µçXBÒëeBhBRBèXPBXeRBOIèXBPBÔÒwêeyêeRBXhRBÖXxBìëweÔygHBw±[ÊêÒx±ÒxêÒx2ËX"ÊyOHÊqLÊXyKLÊìÔÊfÒuKéxIOèX[(ë´¸¶»çXÔÒ¯XBXÔXwYLNËXÜxDBÊèXwgÒìÒgvÒyìë8BDBXBëêÒÊÕÔÒÊgB±[XBÄXBLBÔÊyÔXBgBXBìÊëèXBLBwtRBÔÊygBÕÊtXyFIëÒxBsRxXæÔXBgX8ëÊXBxÔXyNÊYRÔwB[ÊXXÔXX!BÒ±ePÒy[#ëÊwÊÔXxÔÒyÔXgXÍXBX"BÊèXPBÔÒwÒxìgÅwXBwìXQÊgBGÕÊyMtRBÔÊéÊgG±eXÔÊÒXëìÔxG#8Åw¯eËX"ÊXxw´¸¸µçXèÒÅÊÔëÊ¯ÖxRBXBêÔeÅwXBÖXBÊgB8xBÂ[ÊêÒxBwéÊgBGvÊèXBXBÊèÒÅ¯ÍXBBXBB"BBBBBÊvÊwBÚxBBgBBæÔÊeBBBÖXBBÊgBBBeBBÔygBBBHBBPBBoBÊëÔÒXBBÊ±eBBBXBBy±ÒgyÊgOèÔXÊÔæÔXgXY"PîXOÊwÒxyxOIéÊÔÊeX4ÊÕÊìÊêÒÊÕYR'[xB[gBBQBÔÒ¯êëXBMBBPBRBBëÊëÊgBRBBéXBKBLBBÊwwBB#BÊëtRBBÔÊìXBQBÊgBBGBÕÊyMBBmxB[gBBQBvBÊ±ÒÔxByuDBBw´¸¹µçXBBÔÒêgBDBBBPBByÊeBBNBìXBBìgBwKBBRBBNBX±ÒxêeBw}ÊÔÊ¯ÒhgBYÊÔæÔXgBXYRBÔëtxæÔXBgXB¯éëÔXèÔXBQÜxBDÒëÊwÊÒÊÍgXBQBÊgBÕeBXBêÒxBéXDBÔÒÒXBÕeBXBBtRBÔÊéXRB!BRB#B[RBIB~ëäXëÊvÊwxB"BBë´¸¹¹çXBÔÒgBBOBvÊêgBBhBBXBÊÔtRBBÔÊìXBêÒÊxBBXBéÊxBBy±[ÊÒ±[XwÒgêÔXBÊìÔxBGB#ëyÊeBNBìXBX#BRBNBêeDBwBKBÔXÅËXBBweBXXB BPBÊëéXDBRBDBëÊ±ÒxBêgBhByXBÊÕÊwtRB}ÊgÊèXBw[BÊÒyKLBÊtRBÔÊgBQB½eBxByèëÒìX#RNBëÊeQyëÊèXBwÒxX#BRNëÒìÊÔÊÒë[ÊÒÔXBRÊÔÒyXBéXXOBÒxìÔxG#êÒÊxXB[#ëÒëÔÊhgpXéÊÔÊeXB4ÊÒÊeI±Òxêe1eLBr!ÊÔXw±Òxy´¹³³çXÔÒyæÔXgXéÊÔëÒwÚxgvÊwuRÊÒyB2wXB"BeB±uRBPBÒXBOBBÊ[gBQBvÊwuRBB#BÊxBygBÊ1eByçXB!xBëuhRBèXÔÊë[ÊêÒxB2x B#B´¹³³çXÔÒÊÔyBæÔXgBXvÊXB ÔÒêeBP#Bx[#ëÒëÔÊhBëÒ½uRBÊxBy:wBÊÒÊÔÒçXBìÊgB±ePBÔygBHBPByLRBLBgBRjRB

Page 104

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°¯³vÊë¬Â«ÔxtBÊÒëÊÒæÔXgBXBéXBÕÔÒ¬Â«´¹´¸çXBÔÒRBÔÒy!BR#BêÒÊxBXBéÊÒXëXegByXëÔsyÊx[OBHéxPÕÊyXBìXyxÍgXBwePy[XBgÓ´¹º³çXÔÒwéxBIOXBtRÔÊìXBQÊgGBt#NB#weÔygBHPB±1ÔÊÒÔXëg´¹´³çXÔÒwygQByÒhgéXBÊÔgÒæÔXgBXu PÖXBRÊ±eXByéXXêeBëgBOBNBBweBxByBXBQBPBBwMBNBBeBPBy2gBBÓÊÔtRBÔÊìgBBwKBRBBNBèXBÒXBBBgBöXBBìÊgBæÔXgXBvÊwygQBÔÒytRÔÊygBèX±ÒÔÊÒ×gB#gBQvÊXëÊyÔXBgX±ÒÔxy2uDwegyjRXÒxæÔXgXuÒéxIOìÊgjRBDBāxBāxBvgBMB#BîXBOBBÊêeBBRBÔXB[eBjXBwtRBÔÊyB!BRB#BvgBű[ÊêÒgêÔXÊëÊw´¹ººçXwrNI]gOÔÒwx[Òsw[ÊyNRÔÊsXQP±[ÊêeDB´¼ë´»éëgÔÒtRÔÊìXXB#RNXéXBR!R#BÕÊìgÓwxRBw±[ÊêeXyXBy!R#BuÕxPëeBXyXBy!R#BêëXMPBRyPIBÔëX ìXBëÔsxBìXBBêëgB±eBXBB2yXBBìhBgBËXBBeBÔÒy!BBRB#BBgBKBBsyB¯XBBBëÔvBÊhBêxÔÒ¯êëLBÔÒ¯ggBÔÒ¯ÖXXBÔÒ¯ygçXBOìXBQxBÔÒwyÊeNBXìÔxBG#BìÕgìgwKRNêÕxÔÒtÊeXÑéXÊÔÒoÊëÔÒeÒÊÒywÊÒÊyeÕwËX P±eÔÊÒÔÊgvgBXBQBëXB'ÅtXBBéXBRB!BRB#BÕÊyBMBxBwB#B¯tBRBÔÊÒxBÔÒ¯uB#BRBégBBÔÒ±eÒgtRMDêëXMPR[ÊÔ[OBÔÒtBçX]PBë[#BRBÔÒweBPBPByeBRBTBÍXBÊtXBgBRBÍXBÔÊhBgÓîwyXX#RNgêëgQÔÒ8PO±eÊeRgÒsìXwÊg¯wgKHêÔXP±eÊwÊÒÒxëhRiRÔxRÔXëXGRXÔXìXX#RN¯eeÔÒyXgBwxBeBP¯uÒÕxBégBgÊëÊÔÒweBPy×ÔÊhBwPBRÔxBBMëìXBÅéÅêÕëgBÊëeBeBÊeBBRBeByêÒXBKBBBÊwXBÕXBBgBéÊxBPBIBBwy4eBéXBOBBBXBséëÔÒ±[ÊwÔ8ÕÊéXOX[ÊêewINe #wte1gÍgFìX#RNwePxyXyFIìÕXÕXÔÒX#BRNËÊgB!ÕÊyXwBXDÕxBPwMPBÊXÊ[#RBvM5gRBÒXÕgÊvÊÔÒÝÊÒgÔXBwXB±[ÊyÊëìÕÊÒgBçXBRBÜxBseBPXBêeBêeBÒ´¼¸»ÔÒeB B#yg[OBÔÒwêÒxByXBOÔÒéÅXBÅwêeBDìÊêÔXBÊ±[ÊÒÔÊgBwIBNêÕÊëÔÒtXBLBtRBÔÊìÔÊÒgBBQBîÊgBRBBÊçXBgBBw±gBRBBXB[ÊÒÔÊgBBeBçXBBJBÊgBXBBmxBXBBeBIBBwvÊÊgÕèÔxByqBTÑÔxBìÒgBéÊxBPBw¯eBPB[ÔÒÔÊxBNBXBÒgËÊgBÊÔwIBNBêÕÊëÔÒ

Page 105

°¯´pNÐÆ`ÐTXsxBìX#BRBNsÕÊêgBXB±ePByvM5gBRBÊÔéXMBkRB"DBêÔXÔÒrRBLB(¯ÔX±ePÒyg¯[ÊçXPRgsyMÒhÔÒéxPÊw¯[eÊÒhwêe1eLêÔXP±ePÒyBÍÒXQéXBÒxXBÔXëçXBOÊÂÒxBwxBj"vÊgBìÊw RBeBXXBÅéxBPBÊwwIBNB±eBÒyBwÊÒÊXBRBÒgBQBvgByB4eBéÊxBPBwÊÔÒxBdÔXBB¯tRBÔÊgBQByXOgByxMBXÔxBG¯eBÊwgtBìXwXBëêgHBP×xBìXwXBÊÔéÅäÊgʱÒÔÊeÒxëéXOÅçÒÔÒyRNgÒXÊ¯ÒÔÊÒmN#[ÒhRBëÒxBD×xBÊgBtRBÔÊy"ÔXBÔxBFwBÒxvÊìÊgBeBwBxwìgBGBePB±éXÅéXÔÊëuRNIìÊg8POëgQéÅìÊeQëéÊÔÊeX4ÊÍhìÊg$VV\ULF&KUpWLHQV-HDQ0DXULFH)LH\½fôXÃÃÃyXgìX#RNéÊÔey"ÔXçëeÉTÆcÆäcÆÐTTTÁèTLtèTÐTáçcÇtHEÒtdtJNèTTuÆèTLtÐTpÆqNÆcÆÒtcNÐTÆtLNáTÆØt@ÎÆÎ4TëçÐmtcNèTLtäÐTMåciÆçƲ¶²¬²¯µqLåcãçÆsKN´¯²¬²¸¸´±°¬³´°´±²¬³³¯q@åcãçÆsKN´·µ¬´¯¶q@åcqGåcãçÆsKNqGåcäçÎsKNqGåcäçÎsKNq@åcq@åc

Page 106

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°¯µèxtEÖÔXìX#RN×g#±[XRÒìX#RBNvgy4ewRXBGÊëuRNÔëÊìXB#RNÕÊeIBågìX#RNBîXPRLBwXÊePÒy[#èxégwX#BRNvÊÔÒÊÔtR'ÊÍÔXDîxOIBéXXPågwgèëÒégBtÊëÊgBBBBÊeBXBBçëÊégBBgBÊëÊwéÅìÊeBBBBÊwÒxBB2[XBéÊxBByvêeBBRBBLB±ÒÒgygìÔxÊgÊ¯ÍÊgBgQìÊÔëXBÔÒgQBÍÔXwBXèëÔìÔxÊgBÊågÔÒ¯oxBéÅÔÒ±Òx´ÍÔXwRXGÊwuRNÔëÊÕÊÖx}ÒXB²ìÊÒÅèXwyxÔéeÅXîXOBÊwy!R#éX4ÊXÒÊìÊÔëXBwìÔXBèXwìëéÊÒgBXBÕÊyMBmxiBÒxBêeBRÔXBÒÊwiBëÔXìXB#RBNwågBìX#BRNBw[ÊgBX8BOw±[XB×gB#BygËxBPyPBIwwyN!ÔÒ¯éxKB#R¯ÍÔXB["XBËxPÔÒéÅeÔhBg8ëÊ±eBäëgIìÔXBwrNBIBBXBwBNBvÊ±[gBÔÊgBeBByêeBÊxBsxBìXBwBNBÀwxByÊÔÅéXBÕ±eÒxêXéÊÒgèXwéxK#RgQÕÊìePOëgÔÊÒ8ÕéÊgÔXwuRPBRyµÊgXÔÒ«eBÒxYNBcNÍÔXBéXXBÒX¯yNIBoXPByFIBägÔXÒéXBëgBONBweBeBÍÊÒXLBBÊÒëÔëÕÊXQBÅ±¬eBÔÊÒ[ÒwuNBgBRDBOBìXwéXBÅêeÊeRÊgXÔÒçxgBÕÊyXwO# «ePBgfyÊÔìÒXÕéXÒÊëeey2yBXDg±¬[ʯePgyÔÊgw PMëÔÊÕÅÒÔx¶´¶çXXèëÔìÔxBÊgÊÔÒéXR!R#wyXÕ±eX×g#ÍÔXÔxDÔÒjÊÔÅÔÒ[#ÊxX#RNÔÒëeBxByêeBÊxBBéXBRBXBXBBwìeBeBïwNB#BBNB¯XBÖÔXBéeBBÅXB[RBIBB~ëvÊêÔXÔÒìgIæÔeBwxRX±[ÊÒwBÊÒÊeÜëgçëÊgRÒÔÊyXÒXBXµµ¹çXeP#Õy1eéÊgÊÔÒweÒxìÊwKXwéXRRëXÒXëXQÔX°´êXÒXçëÊÔxBX±eeBmN#BéÅgwgBvePBéXRëÔwtxBygËxBPÔÒÒxìgBQ¬ÄÊgFB,Ê«ÊgXB°µ±eÒgéÊgëwhÕgÊgXeIëÒx2cÊÔgQvÊyXX

Page 107

°¯¶ìÊeQBçXBOBÊËXBÕÊXBÍXBÊ8ëÊë1ÔÊeB[ÒÔÒéXBÕvÊÔÒXB#BRNBÔXBDBʱeÅy[eÖÔXéÊxPwBÊÔ[DÔÕvÒÖÔXBìÔxÊgBÊ¯gBRÔXBéÊexBexBÓxKB[(µ»¹çXÔÒçXÔÒwDROBwèëÔìÔxÊgÊÔÒhBR[R!RB#¯¶´¶çXÔÒ±ehBgÔxDyOBÔvÒêxBLBXBéXBBBëÒÖÔXBéXBRB!BRBB#BëÔvÊÕÊëeBwBXBBPB[RBOBÔwÒxBBÖÔXBXBCPB±eeyyLNvOÒèëÔìÔxÊgÊX¶¶¼ìXBQXB8XBQÅvgB8xBwÔÊÕÅëw BPMBÒeIBÏÊxBÊçÔÒvÊgBXPBÕÊgBKBveBPBÊeBQBéXBRBÔÒ±eBeBBeBRBQBgBKBéÊÔÊhBÒÊÒÑÔèëÒÔxBXBéÊÔëÒÔÒ¶º¼yBPBGBNBìXBgBQBæÔXBgBXBXBeBIBweBPBBÊÒÒxBëÖxBMBRBxBXBèXBwXB#BRBNBéÊgBBÔêeRBXB¬eBPBBKByv}ÊeB-ÊÊÔéÅËÊgBÊwyNBIBÒÊeBJBËxBPBìgBBxBNRB¶¸ÔÒêÕxBXB«gRÒÔÊXëèXBwìeegBQçëÊgRBÒÔÊ¯eÙxwNBÒgR#BwMÅÕÊeIB±eey±[ÊÒÔÊgéÅìXÔXEéXRÔÒìÔXÔXìX#RNëÒXQéXRPéxK#RËxPÔÒéÊgÊqNBB"BrXPBÕÊyÊÔÊeBXB4ÊëéXKBLBÊ¯XBÖxMBRBxXBgBêëÊeBQéXBRBÔÒ±ePÊÒÒxëÔhìXÔÒËxPÔÒéRéXÊXìÕëgÊyIOwBÒeRBIÊgBÕÒxBeRNBëyXGBRwÔuìëÔXBÔÊÕÅëw PBMvÊ]XBÖxXgB4ÒXBQÅwNBOÕÊ¯eBëgågägBwèëÔ8ÕgBÕÊìgBDRBéXR!BR#Be\XB¬ÔxXBìeBPBò«ÍXB[RBwÒxB[XBOBXBêÊgOBµ¸ºçXBÔÒwÒxBwRBXBGBÊqLBʱÒx2ÐXÊìeeìgwKRNX'ÅÔÒeIëeeRIë·µ·¯·µ³¯·´³ìXQXÔÒyKLÊoX ¯[XB[ÒjÊÔÅwX#RNwyXÕéXKBLBÊyXBÊ±eBÒgBtRBMDBgBRBÒÔÊXBë¯eBeBwRxBNB¯ÖÔXB["BBXBÔÒéÅÕÊeIBìgwKBRNBêÕxjÖxBMRBxXBäÊgÊÔÒweBÒyéXDBoX BvÊÔÒêePBP[gByXBBB#BXBB["BBBXBÊgBBÕ¯éXBBÕxBBÔÒ¶ÔxBXBìeBBPBéÊgBBGBÊeBBBÊ½[ÊwBBÊÒÒxBëyKLÊêÕxvePtXBwwÔxëwRg8ÕgBÔÒ8REéÊgBGi±ÒxéXRXBXwéXDRÍÊgBeI±ÒxwBX×g#BeeyyXBwPÊÔÊXwyX¯çXBOXëêÒxBXtRÔÊyÊxÔÒËXei±[ÊoÊëåÊgËxPÔÒêÕëgBÊë[gèXêgEXeI±ûÔhËÊÕïwXBÒëÔäÊgBÊÔÒéXBÒgBìXQBxÔÒ¯çXBOBÔÒwIBXyKBLBÊêÕxveBPBucãTKu}LcW@>ÐÎçãtÑÎucÇtLÐÎutL>ÓtèTsÆcçácu}L>cfÐÎcMrÆ¬²WÆæÎtuJEct

Page 108

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°¯·[RìXgyÊxB¯¬XyXgBÕÊìÊwX¯XLBRÊg*Ê«wXgBéXÊÔÒìXBg[RiBëyxPéÊgQyMÒhÔÒìÔXçXOägÕÊwÖÔXêÕxêgX±yNIæxg¯ÑxN±[ÊÒÒÊeÊÖÔX]RN8DËgë8DÖÔXìxëÒXËxPÕÊ[XO¯yXëÔYÊgwN#NéÊeL[Nw¶·¸çXBÔÒ¯eP[PgXP¯éXRvÊÔÒeÒx2X~XLågÖxMRxXÕÊ¯éXëePËxPÔÒXxÍgFéXR!R#wäëgI¯jRDÔXQ¯êÒÊxXBºµXêÊgOÕxgwXBPXx±ePgBKéXDÊìÊgyXëÔìÒÊeBI±ePÔePwéXÕvÊÔÒ¯XÒÊtÊqxèXwyKLÊëÖXOìÒÊeI[LRBLXBÊ[#RBvëÔyÔÒwêÒxBgÔÕeBXwwXBPXBxyIBÊë[xeBPgBX[BÊxÔÒvBÊdÔXBÊgÕeBÅyB2ÔÒÔxéÊeBPB[RBIBÊëXBdÔXBvÊÔÒeBPBwëÊ:BÔÒÔÊÒ[RIÊëçXgw±ÒÔÊÒtÊeÒgyÒÊeRÖÔXÔÒéXÕvÊÔÒwìÔÊÕÅëw PMÔÒe#xyixBNxMeBPÊÖXOxèXBwìÒgXQB¯¸¸¶çXÒëe¯eIégBëÒwXBXBRBXBèXBwyBNB!BÔÒ¯eBëÔytKBBNBwyXB¯ÒxByêeBBÊxBÔXBXBwyPBRBBÕgB±[ÊêeìÔÊfÒÖÔX8ÕgÔÒwÒÔÊÒÒxëyKLÊ¯¬éxNR«ePwéXB#gBÕÊìePBtRxBèXwyEB"¯wXPBóXxBéÔXL¶·¹çXBÒëeÔÒwéÒg×xBèXBBPwéÊÔÊeBXB4Ê:B#DBwNBOBÕÊmNÍÊÒXBÕÊìÔXBRB#XB'ÅÔÒë[Ô±Òx2cR!EÊÔtR'Ê[}Êg¯ÒxìxBÕxPB¹·³ë¸¼³ìXQBX8BìÔXÔXByÔXgBXygBëePBéXRBmÊëÔ±[gfByeÔëÅyBwejÊgBéXBëeBPÕÊwÊÔyXBgBG¯ÜxBDBÔxæÔXBgXBÊgBÕ¯ºµ»ëº´·ìXQXB8×ÒxXBeIÒxBÖÔXéÊgGBww#BÊëÊeÊÔÒweBPqLʱeÒgéÊgGtOIBÊiMBtÊeBXÔxBFBïêÔXBÔÒXÊ¯1ÒgBêÔXBÊu BPégByKBLBÊoXB wXBëÖxÔxBGB#B·¶´çXBÔÒwiB#ÊyBXB#RBNBMBÊ8BìXBÊÔxBw[B#BågBìXB#BRBNBÊÔ¬cRB#BéÒxB[IBBRBBswÒXBBLBBÊ«u#BhBBRBxBxB·¸´çXBBÔÒwéëeB#BXBìÊÔxBBëw PBM¯XBÊÔxBvÊyXgBèXBPBÔÒéxB[LRBLBÔÒÂ[KéÊxByw¯ÒxB2èxMB!wëÔvÊÕÊeRPDXÊÔxvÊïêÔXÔÒìhReIXQeXX#RNÒgyÒÊeRÖÔXÔÒÔÊÕű[gfywëÒgyÒÔÊÔXQÅ

Page 109

°¯¸ÒÐTèTNJÓcìX#RNÕÊyOB#¯XxÔXèXw8BREéÊgGBÓxK[(wÒx·»¸çXÔÒXQBPëePÊÒeÒgèÒgÕÊìÔXR#XÊ±eÒgr!NeyêeÊxìÔxG#8ÅwÅwågvÊ±eexBRwRBXGÊËgByXgyÔXBgXwyBO#weBÒgéÅwg BPXeBIvÊÔÒyÊÒgËxBLIBgBRHBËgBéXKBLBÊÕÊX·¸³çXBÔÒwPBÊÔÊéXRBÕÊÊÔyXBKLBÊ¯êëgwRBXBGBÊyÔXBgBXBÕÊyBOB#BéÊxBPBwîXBOBÔ¹µ¼çXBÔÒëeBPBBgBfB¸¸¶çXBÒëeBÔÒågyXgìX#RBNëgONÔÒyOBËgyXgyKLBÊìXêÕx±eeyeXBÕX²µ¼çXÔÒwyPRÕg¯[gMyÊxwLGPÔÒ¯ePÊÒÔÊgyxPåÊgËgëçXO±eçXJÊiÊhRjÔÊëÖxRNÊgmx¹µ»ÖÔXyBPBGBNBìXBgBQBägBEBë·»¸ÔÒéeìÔxBGB#BÐGBÊwìXBQBXB8BXBÔÊgBÔÊÕÅë$ÔÒÔxBÖÔXBéXBBXBÒXBägBBÕÊXB#BRBNBB¯¹¶ºçXBÔÒéXBXBBOBNB#B[BeBgÊëÊÔÒëÒxBBwXBRDBëtÊëÊtBXBÊÒxBrXBÕÊgBDBRBÔÊÕÅë[ÓÊwgB±[gy±eÒxwDgyOÔvÒÕÊweyyX#wÒëe!ÖÔX[xM[ÒwuRKwyKLBÊìXêÕxÕÊyO#Bh ¯ågìX#RBN×g#XBwGÊÔÔÒwÒëe!ìXéeBëggêë±ÒgMBìÒXÕgRBRJéÅëgOBN¯ÒXÊËgByXgìXB#RNweeRXÔèX'ÊwÊÔéX#xìXÒgéÒx2y!R#éxRÔXePXyXÊÔ¯[R!R#ÕÊyIRBë[O#BëyxPBåÊgèÒggBÊ¯èÊÔxBQèXBPBw[KéÊxBywìxB!±eÒxy!R#¯éÊgÊtXB8BeXBXB PBÊÔÒÂ[ÊfBågìXB#BRNBéXBRB!RB#BgìgBRBTwèÊÔxBQBéXBRB!BBRB#B¯XBBÒgB¯ìXBgBB[RB8BPBBXB¯éXBBRBÊÔÅ½éXBRBB!BRB#BBgBXBëy!BBRB#BBËgB±1xt}XhXOêgRëÔXìÒxQ¬wÊg[XÍXRX«whXwÒxêeêÒÊÒËX"ÊrËggRyPIgRÊêëgwweyrÊxuìÒÔÊxÔÒXÊ¾exéXON#[#XyËÊgÊ±exéXON#XePÒgRBéXRB!BR#BgBÊgëÒXBìgB8BPBÍXRBXB[#XByÍÔxBvÊÔÒëePBXB3y!RB#BexBéXBOBN#ByIBOBwBÒÍÔxBwèÒgwBeéÅ[XBRBvÊïw BRBB±eÕÊÒgBBËgBy!RB#BìÒXÕìXBQBeBXËÊgBÊygBçXBvÊX¯[gBfBÍÔxBéXOBÔÒwBÅeBPXBYRNJxPwNBRePXOXBeÒgy2tRO(tXBgÊÔÒxmÊgéXXBON#±eeXyBX±eÒgéXÅéXPOÒwfiÊhRìXÕgÕÊ

Page 110

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°°¯XhXBOÖXBéeBRxgBRHB¯eytROB(éXRB!R#BgmÊgByFIvÊgBêëëÊeëggBêÕXPBoRRBD¯YRBNXBXXB#RBNÖxBXgBRHyëgBRu}B[RxBP5¯ÔXòÕ±ePX2ÍÒXìÒÊÕÅXeP#ÊxyéXR!R#ÍXëÊYNÊ¯X#RNtÊÒÔÒXÊ¯êgRyXÔÕXìXBQÊÔyÔXBMrBgÕÊ[XéXBMÊêÔXëÒyÔXBDÔXB¯èÊéÊÔëÒÔÒ±eëgÔëÒågXéXÔÕXêÊgOeP#ÊxyéXKLÊëéXÊÔ±eXwIxêeÕXBÅèÊÕÊtBXBQeBuDBgBÊïêÒXBrgÕÊ¯8BXByXBÔÕXBmÊëÔ¯oÊëÔÒweB#BxyBÒxBêeBÅ8BRBEBÕÊwiBBxNBxBMBeBPBÊÖXBOBxB¯¸¸¶çXBÒëeB±ÒxBweÔyBgHBPBXBÊeBPBXBPByÖÔXBìÔxBÊgBBÊÔÒÊÔuDBgÊ¯êeBÒgBXBxBMBÍÔX)îéXBÊÔw[ÊéÅÕÊyXgBIeBÊx±ÒxwBgÊÔéÅçXBÒwNXB[R!BR#yK"xXiPÕÊyXEïêgKÔÒÊÔuDgÊègBu"¯éXRPRëāéXÕÔÒ¸µµçXÔÒ±eÊêÒgyÔXìÒÊgKÊÍÔxwéXÊÔvÊîÊgXXÊ¯eÒÔëÅwRPGPG#wêÒgÕXÅËÊgÊ[ÒwBÖÔXyPBGNBìXgBQÚxBLÕÊtBçXëÒîXBLRBÒyÔXDBÔX±[XêÊÔ8w¯ìhgBìXRÅìÊÔëXBwuDÊgÊïêÒXrgBÕÊågìX#BRNi±eBçXÔÒågBìXBQBRXBgBÔxBF¯êeBXBgBº»´çXwBwx°éXBB°yÒxBÒXBwRBBêeÊxBv°x°ÅyPBRBéXÕÔÒyÔXBDB[RB8BëÊ±ePByreBEÊÔ8BÔÒ¹¶¸±¬[ÊêeDyIGgR#KéxPXwyX«[ÊêeæXPXvÒwÅéÊÔÊeXB4ÊÕÊéÅÔÒwÒgÔÒXyXg8ÔxBÊgÊ¯¹¼»çXÔÒ±[Êêe[XOx°éX°ygÒYÊÔsë[#RwONÕÊêeêeÊxº´¼ìXQXÔÒgÒÔXëéXR}ÊÒxägÕÊ8éXR!R#¯uKég8OgÊëÊÔÒXºµ·çXÕÊtBXÊ±ePBgBÔÊgÔÊÕÅë[ÓÊÒÔxÖxBRxBKPéÊëgBRägÕÊ¯º´»éXR!R#BwIX¬tgXB«yR°yXië¬èXÊgBÊ«éX°xèXwìeBegDéeBű[XìÊêÕXÍÔey!R#éX4ÊcR~xB×ëÔÒÔxÔÒyXwIXGB[ÊgQx°éXB°yægÕÊt[#x}XyeRBLçxÊÕÊ¯êeêÒgÔXBwÍXONîÊgXB±uRÒèX'ÊyPR:BvÊmxscRB#BweBÊwBKìÊêeBîÊgBRBÊXBÊeBÊêeBÖXBBBÊÒxBéXBÕéÅ]ÊÔgBMBKÕgBwÊÔ:vÊwÒxeBÊxYX¯eBXwgBÜx~xçXBgQ±[BÊêÒxy}ÊÒxìXB#RyXÕÔÒÊÔy!R#éXB4Ê¬yÔxX¯çXBìÊg«·X[R}ëÕëāwÒgw#BXLyëÔXiRTxBmx´¸¶·çXÔÒwyB#RvOB'ÊèXwsRBxXYÊÔéXBDRDBÕÊyëg-pVXLWHV°·±e

Page 111

°°°ÒÐTèTNJÓc8ÅyPBIéÊÔëÒéÅÔÒ]ÊÔyPBRwKB#NBXÚXBÔÊÔÒyKB#BNÍëXBKBìXêāÊëXB¯gBÒ±ePPyéXR¯ÖxRxKPvgBDBmBxBqNBB"ìXBQBXBÕwwBìÔXBR#BéxBBïêÔXBÔÒéÊxByÊÔçÊxBB8BOBìXBëÔÔÒwìeBJòéXBÕwyxBBêÔXÔÒêxBÒxB2ÐgBG¯eBÊêeBwxBìÔxBGB#wePXByuKBëuDégwrBNIByXIBGìëXëêeBÊeRB1ÔXwLGBPÔÒéXBÔx±exyìÔÊeQ8gêÕxÔÒéxPÊìx!wXBQPÊ½[ÊwBKyXBÕwNOByPRBæÔÊevÊïêÔXÔÒyóÊXBèXwyLBL!±eÊêeÅÔëyN!CPggO"X[#x}XwXgROmxîXGBÊwwÅyBXCPBgBsÔÒtÊeXB¯[Êl!wOBgBÜx~xBXÅÂÒxyêeÊxvÒsÔÒtÊeèXBLBwÊÔ8BqLBÊÒxBwBRBBvBÊgBXBIBw¬»µ¶°º»³«ÖëXBxBOBRBæÔXBgBXB±ÒÊÒXLÔÊwIX[(yKLÊêÕxvePXyÊgG¯¼º¶çXyÊxB¯eIégBs±Òg8BÕÊÊÔ8ìXB#RBN»¹¸çXBÔÒìÊêÕXìXBKÊÔéÊg'tÊyBÊÔ¯ÒxÜÊy8ByIBÊë[RIB~ëÕÊîÊgBXwçëÊÜxBDÒëÊæÔXBgBX:«eBeBRBÔX'ÅwyBëÊgBÕeBPBDBÕXBîXIBgBéXBÅ±ÒXBgBXB'ÅwgBK]PBXBêÊgBO[KXBQÅwweBPBXBÒxêeBXBêeÕwÊÔy!BR#BgBKsmLB¯¬XB îXBLRBÒeBxy2±[ÊêeÒgYg"hRéXDX#RNëeÊêewDéXR!R#ïwRLêëgéÅweÒyéXDB[K1ePÊwBÒÊeJÔÒeIBçX[KÒëewyBÊÔ[ÊëÔ±eÒxêÒgÍgX#uDgÊêÒXyXÔÒêÊÔrgÕÊwMNyPRÕrgÕÊwîwÜxDRXPñYÊÔwëÊ±ÒxBêegÓÖëXxORìXBwXÕÊyMÔÒîêÊÔvÊìÊgìÔXR#BéXÊÔëÊÕÊtBwe#xBy¯ÒxêÒx2ìÔÊfBÒXBÕXÔXìÊgBÊÔëÊêeRLw±eBÊwfXÔÒÕÊwÊgBRLwxëXBEsXXQBP¯éXëeBPë8wéeRBÔêÕëgÊwéxBÊÕÔeBPBrgÕÊyPBIBêÊÔvÊrgÕÊ[RB!BR#BîXOBBÊéÊg#BRçXBPBÒÔX±eXêeRÔ8wÒÔÊÒÔÊgéÊxXtXLtXÔÒëÒxyêeRXx'Åx8BwvgBQBPBÊ8BÕÊîXBOBRBLBB#BvgBDBBweBPBÒyBçXBOBBÊîÊgBRBÊ8BLBLB!ByFBIBgÊvÊeX±eÒx2iRTìeP°yXgyX#RNBX'ÅÔÒëéXëePÕÊwMNeÊwgwÊÒ[!¯êereEBuDégÕÊyKLBÊïêÕxsÒxëéÅÔÒwyXéRBïêÔXÔÒ

Page 112

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°°±êÕxXwêeÒXéÅÕÊÝXÊÒéÊxPB[(uÒÔXQégÔÒwêëXêÔXÔÒhBRëeXÔÒëÒxgXBxyNRyPBRÕêÊÔ¯ÒxëvÊXXBÊ±[ÊêÒxwGÊÔÔÒ8BËxPyKLBÊgÓx°éX°ywRBëeRDyçxêX]PBmLêÒxÔÊgg[RPBÊëcNwyXÕ±[ÊêÒxÖÔXyPIx°xÔxDtÊv°x°ÅwePy¯ÔÊÕÅë[ÓÊwuRBKB8BÔÒ[RB!BR#BwB"BÔXByÔgèXBBPBwtBÍX!BKBÔÒéÊÔëÒwÒxyBwBKÂeBXBxBMBêÔXBëÒyi¯ÒxBêÒgB8BÕÊîXBÊÔ[RB!RB#BìÊêÕÊeÊXwKvÊeÔygHBPëÒx8ÔÒXQxBJ[xMéXÕ¯éÅÒe yXBxMÊeRyXBOìXBQXBÊÔÒÊÔy!BR#êÒÊxBXìÒÊeBIÍxBRNBèXwyE"B±eXBcR!BèXBwyKBBLBBÊ±eBÊêeBByêeBBRBXBB8Bëy}XBBBBRBuÒÕÊëÒëuBÒÕXBégBBÔÒweBPBByìÊgB´³º¹ë´³¹·ìXBQBBXB8BBèëÒÜxBDBBÔxBæÔXBBgBXBBmxBBgBMBBDBtÊyÔxBBBjgèXPXë[Ô8wìëXBÊeìÔÊfÒéÊgÊÔÒéXB#RëéXÊgìXQBXʱeXyXX'ÅÔÒwçxBJBìXBQBÔxBGB#BwÒxBuÒhBRBégBÔÒéÊxBçxBJBwNB#BNBéÊÔëÒÔÒîXBPBRBLBXBÊyXXéXÊÕÊgQêÒhXBÔÒÊÔXQÅæÊgëÔèXRNë±eeBRD"ìÊêÕXÍXR8ìXB#RNXQBÅXhBRygBvgDBÕÊìÔXBR#BëxxBxÔXBwwxéXBO¯ÒgBÊeRB8çXBOÔÒÜx~xBvÊëyPBRXBeBÒxçxBJBgBDBRîXBOBÊéXBR!BRB#vÊXBÊ±eBÒxêeBëgBëÔ±[XRwÊÒÊXQxBJ[xMÕÊeBIyPR[R!BR#ÊgweBXçÊïxvÊdXeÊxByXB'ÅÔÒÊÔågB[RB!BRB#BÕÊêeBXBBOBRBXBìÔXBÅeBPBBÔ8BBw[RB}ëÕāvgBDBBwyBXBÕ±ePXìXBQBëgBÕÊxB°éXBB°yìXBPBwB[XB'ÅÔÒÊgBÕ1eBgB8BwîXBOBRBBLBB#BXB±exyv"XXeÊw#ÕyuKégÔÒîwy!R#Â[KeXwêÊÔ8ìXQgêÔXÔÒçXgL#[ÊyxPéX#XJÊegwyLXPÔÒ¬XQRXK«eRKìXQxÕÊyFIeÒxêeRPB¬wPÊÔÊrgÕÊîXOBÊ«ÊÔtR'ÊÍÔXDuDBégtÊëÊÔÒîXQÅ¯eBeéXÒxyxéXDBRDÕÊyMweBÒg[ÊxÔÒXÊÔXÖxBMRxXBÕÊ¯¸·¼çXÔÒë±eX2ìÔÊfÒqLÊéÊxPwÊÔ¸»´çXÔÒwyXBBPeBÒgyB[eÖÔXBjÔÊÔÒwyXBQgBÒxBywKB

Page 113

°°²ÒÐTèTNJÓcÕÊ[g[êXBveBPB±eBÒxBwB#yBXDBRBgByXBYRBNeBeBgBRBÊXByëÔmxBçXÔÒëgéÊgGXRNÊmxéXXBÒXvÊÕÊyM½eey!R#ìhgBìXRÅìXQgæÔXgX±eeëg[R!RB#w´³³¼çXÔÒyxëº»µ²»¶çXÔÒìgÒ¯¹··ìÊgyÊgGuDéggÊëÊÔÒ¯Ògy[XOyÔXDìXB[RÕÊîÊeewÖëXxORygBvÊÒxBBë±ÒxB28BRBBIBeBBPBgBBOBÔÒÊÔìëgBLBBëÒxB2ìÔÊfBBBBBÒXBQBgBB8BÕgBBwePBPByêÔXÊËgBéXBÊÒyÊgJBwgBÊ¯[ÊêeeBRBïX¯´³·¸çXBÔÒìgBwKRBNBëXÔÒxÅéXBRwéXBeJBÔÒëygRB¯ÊÔX"BÔÒÒxxBìXXB#RBN¯uÒégBÔÒgBDRBs¯¬CXCPBR«8BéXB#BgÔÒgBJXBeBÒxêeBteBeXB#Bw¯[ÊXÔÒgBRw«[ÊêÒxBwIBXB[(yKBLBÊêÕxvBePBìÊÔÊÒwB[XBPIBéÊeBvÊë[ÊÒéÊgBGB±¬uRÊÒy2XQÅïêÔXÔÒìhRwXKTËxPB¯gRBXBçXOB¯ìhBgìXBRÅÔÒìÔxBGB#ìXBQBgéXBgBBëÒ¯´»»¸çXÔÒ±eBeBqDBìÕëgBBÊéXBB#BÊhBBÔÒsOBxBësBBDBRBìXBBgBQBsÒhB¯×XBB,XBwXBÔÒiÔXÔÒwORBêÕxÔÒXQBÅÕÊÒe´¶«ÒxgBCP´¹³tXBt!ëÒvÊÍXBRKDBuQégÕÊXQÅdÔXë[ÊêewxyXgmXBXQÅìëÔgw¬exyìÔÊeQ±eBPBXBy´¶¶»°¶¼ìXBQBXBéxBXBwÚxBgBXBQBÅÕÊyBFBIB¯eBXByuÒÔXBQBXBXQÅéXRÔÒwêÒgöXÊÔXwxCPvÊéxÕÊìÒÊeIÖëÔÖXPÔëXéx#xwNBOBBÕÊìÒXBBéÊÔÊeBXBB4ÊëéXBBDBRBBDBB¯yXB#BBRBBNBèXBBLBByXBBìXBQBBBBRBEBB"BBÕÊyFBIBB±eÔÊÒÒxëyDÔÊwÔyXìX[RE"ÔÒìëº¼µ²¼¶ìXQXÔÒ±ÒxygÓhR[uÊ8POÖëXxORìXwXÔÒÂÒxwXêÊÔ[w[R!R#wxëy±ePìÔÊfÒX'ÅìÊgyÊgG[ÊÒgHxRxÔÒxRBëÊêÕxÔÒéxPÊwyPBRéXÕwìÊwxBìëXyPìÊwxBrgÕÊ°x°ÅjXëy!RB#ëÖÔXexBw1xyXPBÅyPRyÊgāXBÒxyìÔÊeQB8RI¹¹´°¹¸¹ìXBQXÔÒ[BtXÔÊeBXg[OBwìë±[ÊuRÊgÊìXBPIwèXBy!R#éX4ÊéXOwÒÊÒyBuRNIXQÅweRBXyÖeLêÕxÅïêÔXEBÊÔwÅëe±ÒXÊåXKÊ8w[R!R#ÒëÔëÕÊeIçX[#RîXLRÒgÊvÊ±[ÊêÒxePgOægBéXeJyKLBÊïêÕx¯[wtR'ÊÍÔXDgBÒoPeÔygBHwìxBB!BBwB¯»µ¸µ¹çXBBÔÒeBBBXBB¯gBBBQBBvÊyBXBBÊÕÊìÒgBBBÒxBByÔxBBBEBBB±eBBXBBB

Page 114

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°°³qDÕxPXQÅÕÊyFIB«ÒeIìXQXÕwgBÒyXwxêÊgOÊÔìeBJïwx[ÒêÒëhÊeÊêeêeBPw#°CÊÔÒÔÒìÊêg"BìëÔgwûÔhYRNBww¬eÊêeDBhÔÑÊÒ["BBXBwìgBBxBNBRB¼¹ÔÒCxB°CXBïwXBÔÒyMBÒhBÔÒw#B°CÊÔÒ±eBXB±ÒÔÊÒÔÊgXXQwyÊëÔXêÒXg¯¬sx[«éXONB#ïwgBX'ÅÔÒwuRBÔygRBODBwLGBPÔÒÔXBXPgBw¯[ygBËxPBÔÒwuPyéXO¾eBÔÊfyèÊgÊ[Êy#BRgÒÔÊeBPywìgwuÕxBPweO!B±ågìX#RN8eLÕÊyMXeX¸[RMN8#eÕÊyMgvÊwyPg}ÊÕwMPBÊgyPBÒx2ÄXMBÊtROtRB}xOìXwBxwéÊxy2uBX PÊÔÒÔxfdÔXîëÊÊgÕeBPXêÒxXBXQtÊîXLBRLeÊêeBÅÖÅÕÊ´¹³¹çXÔÒ±[ÕÊwêÒÔëÅyéXëePÕÊÊÔXQÅ¯vg}ÊÕêÒXîXRXëeÔygÒyNRgHwëyuRBÊÒy2XBÊ1ÒxBB2yÔgB8BBÔÒXBQBxBJBB[xBMBéÊÔëÒÔÒÊÔ[BRB!BRB#BBXBèxB BèXBBBPBwÒÔÊÒ[BRBIBÊëÜxBB~xBvÊ±eBBêÒÊÒÍÔXBDBXBBQBÅwyXBB#BwmxBBwNBOBÕÊXBBQBÅÕÊyDBB"BtÊeBBXBçxBBJBwNBBRBBvBeBPB´µ¸»çXBBÔÒÒÊeBJBBwXBQBBxBJB×ÔXìÊgBÊÔyXgìXBKÊXBQÅÕÊyg±eBÒxy!BR#XBQÔxJBÊëXv4X¯XB[ÊgìXwÊÔyXgìXKÊéX#xJìÔxQOîÊgRÊwÔxGXOeÒxêÒx2ËX"ÊÒxéXÕ±[ÊwgÔXwsRNgRìXKÊ[ÒÔÒìë±ÒxBy!BBRB#B¯éXBBxBeBBPBOBÔeBBéÕ¯XB[ÊgBBwMBNBBéxBXBÕxBBëÒìeyX¯eBevNéxBOeBXy´µ¹³wêXéÅdÔXBwËgyXgBìÊwxBêeygIeeB8XB#PéxÒxBy}ÊÒxwgÊhRBëÊgx±[ÊêegBxEYRNB±[ÊwXxRBéX4XwNOBÕÊeÒxy!RB#¬Xéxx«çxBJjÔÊéXeXBgÕÊìÔXR#ByXìëgRBwÊgewBDëÒÔxB[#MXBæxNBXÕÊÍxNB8ÔÒ´µ¹³çXÔÒêePPMBuÔÒéÊxPwìëèXBwxÊeXB8POBëeÒxêeBX2yXjÊg[BëXLìÊgjÔÊèXBPBOBBéXBeBXBBgBÕÊyMBXBB±[ÊêeBgBÓ´µ¹´çXBBÔÒtxBêXBXBB×ÔxBëewDëÒg×ÔxéÅXìRxwRN´µ»ºçXBÔÒwìÔxÊgÊéÊeXÕÊ¯çxJaLTueÆdN4ÁkTssÐtÐÎácåTNNÑÆuçc¹TWNIJ¬´

Page 115

°°´ÒÐTèTNJÓcÕÊyMîXBOBÊwêeBÊeRBXB'ÅÔÒìhgByBRNB±eeBêÒXBgBìÔxBPBwëÊéÊëgBR±eXyXQÅêeXORXÔXÅXxÔXBYÊÔXQBÅvgäëgBI±eBÒxy!BR#B¯ËgwçxBJéXBÒXgBÕÊyFIBeÒxyXBQgBëÒg±ÒxB¬´¶´º°´µ¼´«èxwNBÊYQûÔhBæÔXgBXÒXBÊw[ʱeÒgy[!¬ìÔxJÊ«ÍxëÊéXÕwwwÒxêÊÔgÔÒ¯[ÔtXwwRPGBPG#ÕÊ¯XÔÒêÊÔÕÊ´µ»º²»»çXBÔÒXxÔX[ÔyxMXwiBëÒx2ÍXtxBèÔXQRBNRêXÒXBXiÔXwiBëèÔ±Òx2ÔÊeÒçëÊÒÔÊëÒÊéX#NÊêXÒXXX'ÅÔÒëÔÒÔXvÊwçxJéXÒXgéXRÔÒ±ePÊeyxéÊeP[xggÒéXÒXgwX¶µÔxJBÊy!RB#yDBPseÊeBvÕÊéXgByOBePBÔvÊāw´µ»³çX±[ÊêewXPéxPÊjXÊgOëëÊgw[ÊÒÔxFÒxB"Bs¯ÔxBfBgBBgBBêëyë[XBRB×gBB#BBvÊāXBìÔxBGB#B[RB!BBRB#BÔÒçxJjÔÊêÒÔx[#MBg#ÊsÕÊeìÔXB[PéÅgìÊêgBLyRNBwvÒx±[ÊêeXX ´µ»´çXÔÒ¯xxRyÒÔxRBéëÔÒÔÒÖëÒÔëÊèXBwÍxBBëÊy!RB#BtXBBÕÊyMwrBNIBBìÔXBÅéXÕXBeBIBweBÊêe[XBìhBNBYRBNÔÊhBveBPB±eBÊêeqBDÒÔÕwXBÒëÔûÔhBXBXBeBPBÊeBÊÔXBQBÅyPBIBwMBÅéëeBeBÒgByÔXBMBÍÅÔxBÕéÊxBPBwÊÔXBQBÅçxBJB["BXBCPBXBìXBwÊgBÔÒ±eBÒgByêÒXBKBBÊXBÔÒìÔÊfBwXBDBìÊgBtóìÔÊeBLBë8ìX#RNsÔXÅ¯éX#xJhgBÔÒ¬ìÕëgÊÔxÔÒèxéxëÊ«ÍxëÊyXXèXwyXÒXBÊgÕ8uBK±eBÊêeêÒÔëÅéëgRB8ÕgBÕÕÊìÔxG#BìX#RBNsûgÕÊeBIB±esRBxBX¬ìÕëgBÊvMB«pRBXéXBÔÒ¬´µ¼»çXBwyxB«yÔxBB±[xRÒxwRëÊìX#RNwêÔXëÒXPxjPRDX¯ìëvÊgOBñëéXPBxvÊYRBNmxBwìgwKBRNBìXêÕxBìXBQBgQBvgÅdÔXBuÒÔXQégBìÊeBÊÕÊ¯eÊêewRBQ8BREBtÊX#BRNBÔÊféxXBÜxDBÒëÊëyî[LRLÔÒweÕÊÒgyyKLÊïêÕxePgÓwXQPweÔygHwXÊ¯eXy±eÒxwÔ8ÕÊÒxBëyÔXBBgBXBBygBäÊgBBÊÔÒyNBÊÒyBÊgBGBBygBjÕxBBPBéÊÔëÒvÊÔÒwÔet!BëÖÔXéXXBÒXyXB#BXgBLyXBÕwÔxXBDeBPygB8ëÊ½eBPBÊÒ

Page 116

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°°µw}ÊÔÊÒÊeJìXKNÔXÔÒwÜxDBR"êÒÊxXÕÊîXeBO¯äëgIYRvePBëÒxyMh±[ÊêÒx2nKÊÔæÔXgXìÔÊfÒr¬uÕëgÊXîXOÊ«ÔxXDeP±Òx2hBgBÖÔXBBwrNBIBBBygB8BBëÊ¯ìÕgBéëgByBÊgBGBìXBBygBXBwBGBÊÔÔÒÔÒîXOÊ[BR!RB#wgGBsÒh¯XÔÒìXBêghêÊgBOwuÕxPBw¯ÒxgQBDÊgÊ±ÒxygÓ[Ô8ÕÊX'ÅÔÒuÒégìgÒëÖxgBQtBXwÒxBéÊgÊçXBO¯éXBÊgÔÒÔxXBDRBëëg¯ìeBIygB¯ìÕëgÊéXB#BXBJÊÔÒÍÊgBygBi±ÒxBqLBÊgLB¯¬yNBIeBQBD«ÒXBXBPÔÒêgXëÒgçXBÒéÊxy´¶º·çXXBÊÔéÅÒxëÔXÅwéXB#gÔÒeBPgOygBX"RPëXÒÔXyÊx¯éX XÔÓÅÔÒêÕëgÊë[Ê1eéXB#PÔÊwXRXÅëéÊÔÅyg8ÕÊîB¯éÊgBQBsÒhB¯ìÔyÊgGBygB±ÒÔÊÒÔÊgBxBXËgBÔÒ¬yxBPBìXB"BO«±ÒxwÔëeÔÊÒÒxBëuÕxPBeywBKweBÒxìÕgBéëgìgBwKRBNìXBêÕxXBQPBʱÒxwXjXXQÅÒÊeIéÊgÊÔÒçxJéXX"NÊëgONÔÒîXOÊÍxXwxéÊeBNÊu IBËXÔÒXQBÅYNÊw[KéÊxyXBwIxXwGBÊÔÔÒoPsÕÊêeBP#BxXBÅwÒÊÒgHéÊxBy2çXvÊXB¯eÊêeBgÓ´µµ¸çXÔÒìxBOgB#ByXBBxBMBBÔÒìëéXBÕÔÒÕxBPBBXBwIBBxBvÊîXBIBBÊëwMBPBBÊXBeBBPBygBÓyB4eB±eÒgyqRI~uu¯yXOBÊìXÔXDgBXwîXeOByXìXKNBéÊÔëÒÔÒw[R!R#BÔxG¯euXçxJìÔxÊgÊÔÒyNwh)wyXP´¶¶¸çXÒëeÔÒ¯Òxêe±Òx2çxÊyIG[#ØXy!w¹xNxxåÅìXQBgéXÕÔÒwXtQjÊÔÅÕÊeBIçXgwçXÔÒìXByXOBBëXQBÔXwBRNBÒxCPBÔÒwÊgB¯eÒÊÒéXBDBågéXBR!BRB#wéXÕÔÒêÔXBëÒ[RB!BRB#¯eBPBBÊÒÏXBRBÊöXBwNBOBÕÊëËgBéXRB!BRB#BsOBw¯Ïëʱ[ÔtRN(yXO8txsÒhÒhBgéXÊÔgBÒYÊÔ¯XxéxBIOyÊgBOwyëg´¸¸µçXBÔÒtÊwÙÊgÊÔÒëyPRBÅtÒwêxèÊeÊvÊ¯eBee!BèëÔsRxXìXB#RNXBaÎtTMLKcÑÆuçc¨aNGåÆaLGt§tJttáÁ¬µ

Page 117

°°¶ÒÐTèTNJÓcÍÔxÒxBêeBèxBgBuBÒhBXBégBgBÊëÊÕÊwêÊÒxBXBsÔÒyÔXBgBXBéÒxByëÔxBXëexyêeBRXtXìXBQÔXgXXByÊeNìXQBÔXgXwwBN#NvÊ±[gBXÊeBBÊéÅgBLBwÒÊÒìgBBÒwNB#BNBwÊÔÒxBìXBXBeBIBeBÜëgBXxBæÔXBgBXBu±etLBPBÒÊeJBwiëtxBwueKBéggBÅÔÒëÒxgBMÔXBÒÔÒçëÊqx±eXyeëÊeRçëÊt}XÊÔËXPyX¯wN#NvÊæÔXgXéxPÊyÔÒ¯ÒxBêeByÊgBGBygBìÊÔÊÒuBDBégBÔÒwéXBBëeBPBÔÒågBìXB#BRBNBw:Ôéx½exyéXÕéÅwrNIìÊwx[ÒwÔxGXOuÒÕXëuÒìXQgyXgéXKLBÊ±egqRI~ågBìX#RNyÔXBgXygXjGBÊëÔÒxtMDePB±ePX2eÒÕXt!éÅÕÊyXXeP#ÊxyXQPyXBBJBgBBéxBBRBBXBBëÔ¯èXBBÊgBBÊèXBBwéXBBBBëeBBPBéÊgBBGBBÍxBBÕÊeBBIBB´¸¼¼çXBBÔÒ±eÒgtRO(X#RNgÊÔ8ìXQPRÅÕÊìÊwxO [ÒwÊÔePìX#RNBçgPêÔXëÒÒxB2×yÊeNyÔXgXB¯uÒÕxégçÔÒwÊÒÊÒxtL#ÍXRwÔXXsRxXìX#RNëÒx2qxÊÔ[gvÊèÔXÊÒgR¯´¼¹µçXÕÊëeÒxyxyX#RBNYÊgwN#NYX´¼µ¶çXBÔÒwMPÊXÒÊÒ±[ÊêehgÒxyX#RN8ÅéXÕéÊxPwÊÔèXXyN!éXÕêeBQBwéÅyBBgBgBBwêeBÊeBBågBìXBB#BRBNBBÕÊsRBxBBXBgBBRBìÊwXBBêÕëgBÊÔÊhêÒÒëeBtBXBìgBBÒêëgBueB BRBégBÕÊ±eBXByÒÊeBJBÔÒèëÒìÊÒÅæÔXBgBXBrDyëgwyXÔÒ¯eBÒÊÒtRMDÊÔyXBgtL#ìXB#RNeBPçXOÔÒ¯ÔÊeXB4ʱeevMRNÊìX#RNëgR´¼º·çXÔÒXQÅÕÊêeBRBXBéxBIBOBBÔXBéÅyÔXBgBXBwNBB#BNBwågBìXB#BBRBNByNBÊéXBgBBw1ÒgBgBwRgËxPÔÒ¯ìÔXMePNìXQxBÔÒiRXÒxw´¹ºµçXÔÒwN#NvÊ¯Òxy±ÒgêXPÔÒvXìÔxBÅqÊxBÔëgBJéXBxB BBPwÒÊÒÑÔyXBÕ´¼´¸ÔÒìÒāÊgBvgBůìÔXRBqÊx±eBeBX'ÅægBwÔxB BXÒgBëXBQRBXOBBÔXDB[(ìÔXBMìXBQxBægwÔxB gBMxBìXQëgBXêÊgOBÕÒsxyÔXBgXwKBXëÕXB¯xNRB¯Xx"B±eeÒxìÔÒX8ÕgéetgGBÙgIBÔÒëeÊêeBêePBÊgXRBÒäXPBÊëäÊgÊÔÒéxBPÊéXBÔxÅvÊÒxCPgBëéXÕwMNBéX4ÊXQBPwePBPy×éXÅ±eBÔÊÒÔÊgÒxäÊgBÊmR!ÔÒ

Page 118

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°°·éÊgQrXBqLÊèÔXQBìX"ÒÔXBæÔXgBX¯´¼º¹çXÕÊXBQÅ[ggB±ePBPnKÊÔ±eXy¯uXwÊÒìÊêÔXÊ[gÍÔx´¼¹¸çXBÔÒwìÔëÅÒÔÒåXLDÊweX8BPOeRXePËX"BÊÊÔìÔxg1xL[guRBOE¬ìXDÊ«éxIOBÔXvgÅwyXÕxÔÒXxèXBwePÕÊyKLBÊ¾eX2ÔÊhBgËgéXRB!R#wBRLXéXBhOÊÔcR#BèXReI¾eÊxæÔXgXÊÔÒx´¼¹»çXÔÒë[gêeQwÊÔ8BKX"ìgÔéXëePÕÊìÕëÔÅ±[ÊÒÊeBJBÔÒ×gBLBweBËXB"BBBÊìëyPBRBDBXBwèëÒìÊÒÅæÔXBBgBXBìëÕʱexe!êÔXëÒuXgÒëÕwgêëgëÒvÊw[ÊvÊXwXOROÃÃõ¸¯jgÊ¯vë3UR2ULHQWHvO'ÊìÊg-HDQ0DXULFH)LH\yÊgP"ÕÊÖXÊ½fôX´¼¼·v}ëā

Page 119

°°¸ÒÐTèTNJÓcèÔXQtEÖÔXìX#RN×g#ÕÊìÔXÅëÒXPÊ8ÔÒågìX#RN×g#°´6L1JDQ)XxéXywxCPéxyXPcR#CPBvÊ±eBÒgBqDBB´¹¶¸çXBÔÒXBQBBRBB}ëÕāmxBxBéXBByBwBxBCPB8BÔxBÊgBBÊéÊÔëÒÔÒ¹¶»çXBwwågBìXB#BRBNBgBÒvB!BÔÒº»´çXBÔÒwBxB["BBXBygBwxBÔÒÔxBÊgBBÊ8BOBmxB¬¹µº°¹·¼«7DL7VRXQJCxB#BìXB±eÒgwÊgÊg¯ÒxêeìÔÊféXRPyXgäëgXyXQXÕÊyBgQìÊÔÊÒëêeÒgsyPRmXBwxCPvÊéXRB!BR#BmxBw[ÊìÊwIBXBÔëÅÒXë[Ê(VWUDQJKHORxNBÊgBBÊm,ÊuÔw±eÒgtRMDºº¼çXwgÒéÅÔÒ8yPBBRBBwB«èÊÒÅ&KRUpYrTXHìÔxBBÒÔÊÒ¬ÂyÔXBB«yÊgBBBÊÔXBBBBwéÅêeBBBPBB#BBxBBëyPR¯yXBgìXéXBÕÔÒëw"BRgìÒgBwwÊÒèXB¬.LQJ7VLQJ CPR#BCPRÔëÒw[ÊwRyNBÊj"êePÒtRBMDwyeBRLÐg±[ÊwBÊÒkE"ìÔxJBÊwNOBÕÊÒxyXBÒÊwÔxéXBOëyXBKBÊXyXB PByQÊ[OBM\!BwB}XgBÕÊìÊêeew[ÊyXB4ÊrRÒìÊêeBRMågBìX#RBN[PBY#gXBÊë[ÊìgBR}ÊÒxvÊÒxBBëXBBë[BÊêeBBêeBBRBBBXBBgBBBgBBvÒy!BBBRBB#BBéXBBB4ÊéÅÔÒw[ÊÔëÅÍgBBBRBBëÍX'ÕÊwB[ÊyIBRBBÊfBëÒÔÊeBÒxBëcRB#B[PB!Bë$ÔwìÊêÔXBÊvgBBMBxByDXBRB8BÅÔÒYRBNÔxBFBXBìgÊ8BPBÕëgB±[#BRéXBRBÔÒyPB"BhRBìÔXBBÔ¯yPR°yXBxwGgBÊgìXXB#RBNìXeBPìXBÔÒXYRNBÒxëëéÊgBÊìX#RBNrÊxBêeBÔÊÒgBÔÒwBêeBéXBRByÊÔXBBBXBy#BBRBhBRBXBBBÔXBÊ±[ÊlXBBPBÔÒwBBʯeRBÊ¯éX4ÊÞ[NBRBFwìXBÔÒtXéÒxBDBÕÊi½wNOBÕÊ[ÊÒxBtRÊìÊwDBÔ

Page 120

°±°æXPBXeBRÔxB:B"ëÅXBieéÅ±eBÊÒgB×xXBÊÔûg¯w~gBÊÔyXBeÕà[B!Bë±±±eÅÔÒyBX8BÕgBw¬gBQBçeB«ÕëgBOBRBÔÒ±±±eBÊÒgByÊÔxBÊÔyMBÔXBmRB!B±±±eÒgÒxDePOÒXIyXeÕgw#ìXÔÒÒÊÕÅÐëÔ¯8xXyXg¯gBMÕÊÔëe[g¯æXYNêÔXBÔÒ:uHÊj"ë8XBFBÔëÅÍgRBìÊêxBRwB±eÒyv"BÒÊÒ[ÔÒêÊÔëyBgBiKeBRBÕÊcR#gBeRBTèXB'ÊgëeBÒyËXÕXÊÔågBvQìXB#RBNyXBëÔëìxPBIÍÊÔXByXPcRB#XBeÅeeBéX#BÊÍÔxwjxvÕXBÅêxMBëgÔÒwÔxeBëÊeeR¬ÔxëeRBÔxéeRÒ«éÊxBP[(cR#y#BRexyDBXR8ÅëågBìX#RNB±´[ÊtXåXGÊÔÒHSLSKDQLHcR#y#RÔxQìÊgëwBXBPÕXBÊÔëÊêÒxByÊÔxBjDÔÒvBÊìÊgfBwyPBRBÕg¬ÂÖÔXB«éÊgBÊjXÔÒweBÒgBwXBPBéXBJjXBeBPXB2wMBÅÕÊjRBÊÔÒxìXBÊeBÔX8BB#"B±[ÊwÊÒ1eL8ÔÒ[gDRBÕÊwvgÒ[R!RB#ìXÒÊéÒgéÊxBPXÊÔwBxCPvÊgBëéÊeBPBOBDBÊÒ¯ËgB"BwgBHBvÊ±[ÊwBÊÒqEBBtÊyÊgBÊ[KBBw[ÊêeBXB2ÕXBwRxB±Ö±eBPyXBÕ[fBÕÊiwMÅXBêÒÊÒÔÊgBgRBTB[(ÊÔXëÔÊiBX#BÔéÊÔëÒÒÊÒÔÊgyXBMxBërRBL(ÒÔxB[ÒXÊÔwBxBvÊuÒÕxégBwOBRÔÒ&3DXWKLHUwgwBxBCPBvÊÒxBëèeBêÔXBÔÒgBëwgBHB±eBÒgBéÅÔXBBÊêÒXBÊwgB BPBw±eDÔÒyìÊêePBPRgéXBeÒgÕÔÒÕëgÊwBxCPvÊ[ÊuN#BwÅ¯eXêÒxBwPRDRëêeBÒgw~géXOBww8ÕågDìX8BÕgwcR#éeÅÔÒéXBQwêÒ±[Ê[R!R#dÔXÔÒÒgwgE!PìÊwx2[ÊêeRÔÅyPRéXÕg#ÔÒéÅ´´dÔXwèÔgBQBÕÊÒxÔÊeBÒèXBPBwèÔXBQìXB"ÒÔXBw[ÊìÔëÅÒXBwèÕ±Òg1eL¯èëÒtéÊāöXwÊÔéÅêeìÕXÕXwx2´¼¼·gÊx

Page 121

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°±±x°éX°ywxCP±µ7D7VLQvÊ¯i¯XggvÒÕÊwXRìÔxÊgÊÔÒÏÊëÔ¬ÒxÒX«ìXPwBxBwBXBRBìÔxBBÊgBBBÊÔÒgBgBBvÒÏÊëÔ¬ÒxBÒXBwB«XBPBgBB¬æxBMBB!B«jXBBBÔÒ3DIVLy#BXB¯ìÔxBëgBRB¯èÊÒÅ¯vÊ¯i¯XBBgBÒgBRB¯.LQJ7VLQJCPBRB#BCPBRBB±8ÕÊéëgR¯[XÕXÅwOÕXÅyiéÅ¯¶[ÊèÊÔÅëêhPëæXwiéÅ[LRLÔÒyXBQBÔxB!Bë[ÊÔìëyB#B¯éXBBXBXBwÕxBgBìÊêxBRBwêÔÊxBBOB¯yeBÒXBëuQBÕxgìÊêxRwXOMÕÊìÔXBODRwëêÒÔëgëêegÅÊÔhRBwO¯ÒÔÊÒ[ÒwÊÔéXQR¯eÊë\RN¬wQÊ«XBìÊewg±egRBÔÊgjX[#"BêÒÔÔÒXêeRD"yB#Â[ÊyLRLeëÊeêÒÊhwMÅ·ÕxggxëêÒÔëÅÔÒjPwÊÔvÕXÅgBRÊ¯éXQBRj"ÔXBQ8RIBìÊg¯YRNBtMwÊh BéÅÕÊ8ÕëéXOÅwBX[XgBRRJBÄëXyMÔXB±[ÊêÒÔëÅÒxxÊÔwXBëÒtÊéePMÊÔÒX±eeBÕXÅéÅÕÊXYëXÕëÔ±eeÅÔÒ×ÒgBwêXëeRÔx±eeBÅeeçÒXIëçXBOÊÔìëë±[ÊÒXBwëwgBÊÔéX#BÊ8B#"BéÅtROBMëhBRwOBÐg¯éX#BÊvÊvÕXÅ[Bg±eBRDB"BìggBÊÔìëéXeBgBÅÕÊìÔXRB#BgiBëeRBDB"XéXGBRXBÊ±ÒxÒÊÕÅyBgiKBëØgeBRÕÊjëÔ±ÒxBgBMéëeBëvëg¯êhBPePX3ìÊyMÔXëeBRXyLRLyB"xìXwÊÔyÊëy"BxìXeRÊu"BygÕ±eRÊÒgyx#jxÔXMXPÒxëyMÔXXëêÒguRBgÊÔÒxBÔXRBëeeBÅuyÕÊéxXxBçXMBÊwêXPB¶¹¸w RBÔÒêÒXXQÅÕÊyM±eeRPéXBXPyéÒxÔìÊgÊÔÒx8ëÔÒeXLBìXQÊÒ[ÔëtRyxBāÊëëyB#BB[LBRBBLBÒÔÔÒìgBBBÒ¯ÒgBygBIBBéXBQBÒXBBRBPB8BBëÊéÊxBPBwÊÔx #yBXgëjXRBêÊÔÕÊÊÔy"xBweÒxugBÒÒÔÊx¯Òx[IRB[xPBÊÔÒxéXBxBPOBëêeBRDBéÊgBÒÑÔwÊÔÒxBìXBìgBghBRBygèXB'ÊgBëeÒgByëgDÄXPÊÍXR±eRGNÔÒéëh!yxÅÔÒìgD[OMwDeÊ±eÒgOyÔÊxwNBBIBwBçeBéXBBÅuBëôuÍeBB±êÒxBQBBRBBéXBBÔXBBXBBÊÒxBBu}ÊÒuÔÒéXBBÅqÊxBBwyÊÔÔÒwBBBDBBu±eBBBÒëhBBÊÒxBBBìXBByMBBBÔXBBwyBÒÔxBBXBB±eBBBÒgBBìÊêeBBBPBBIBBBNBB±eeÊÒgg[ÊÔêÊÔìxwêÊÔéeÒxLKçXÔÒ¯eeÒÔxy

Page 122

°±²ÒÐTèTNJÓcÑÆèÐTÁ

Page 123

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°±³eëÊew¸¬ÐXR#À0LFKLKRx°y°y«cR#B¯\RNBèëÒk"vÊÒxBëX±eBÅeBeB8BÕgBBéXB#BÊéxBjBxBtRBÊêxBMBBéeBXBxBXBB[ÊyXBQBRBBéXBDBÔÒìÊêÔX[ÊêÒÊh7D7VLQvÊ¯i¯XÔÒÊÔÖëeÊÔf½eÒÊeÊÔêÒvÊéXgwOBvÊéeBBÒXBB¬Â3HUVHÖgB«éÊgBBÊ±[ÊêÒÊÒeBBxBBÊÔwBB#B BBÒÊeBBëÔvÊéXBBDBBÔÒwxwrRÍÊÔxrL(X±eÅÔÒjgwjXDRgÊgÔÒÒxìXÊeXjDÔÒéxìëûg[RDwXgXBêÒÊxXëXëgONgB[xMêÊÔÒÊÒÒX¯Òx¹uRMµ·±ÒxeÊx\RBBNBBBBgBBBBÒk"BB¯ÖeBBLBBBÊÐëÔgBBÊgBB¯jëty¯vxBBBvÒéeBBPBBMBBÊyXBB¯éXgB[DBwXByXBgXB±[ÊÒyÊÕÔÊéXB#BÊwÊÔ[ÊÔêÊÔÕÊìÔXBxBMRByBB#BXyXeÕ[NRBFwìXÔÒtXéÒxBDX±eRBÊÒgêhPëêÒgBÊeÍXRXB#KÕÊÊÔéXQB±eXDìÒxXwÊÔûgëêÒÔëÅéXJÔÊwÊÔxÒìXweèXO8PvÊëÒgyÊÔxÊÔyMÔXêXX¯éXXìeRÔx:"ëÅXëeXBÔÔxêXBB#ÕwjBXPBRDBgXBÊÔ[OBÔåÔëÕ¯ëÔX[ÊeBXeBRÊÒgBgBÊyÊÔ±ºÒg[ÊeìÔXÔìxwÊÔéXÒgÐÊëÔÊ8PvÊçXIÔÒXtOrL(X«±eÅÕXByX8ÕgwÕëgORÔÒggBìXÊxÔÊÒgrL(XyÊgBXByBxBgBÒûÔhBBgBRBÊeBB»ÊÔjxBÖeBLBBwBxBBÕÊËXBBµº¬gBBQBçeBÔÒ±eÒgêÒxDePOÒXIyXeÕÔxQ5ìXÔÒëeêÒg#ëÒgÒgÊÔ¬yXQB«êÒxQRBìXwÊgRBwÒxgKBÊÔÖeLÊÐëÔëËÅÔÒeBROIBìëgRTwyXBDéxÊÔYRNB¬jÊgBe«exyyXBwtXìeRBwéeRÔXBX¯eÔÊÒéÒggeÒyexRlRIéëeÊÔwOBëeD"yéXQwxÔXQÔÒÊÔÒx¯ePÊÔyéXÕg[LKë[!ÕÊÔëÅìÒXéXP"¯ËxgéeRxìXBBQBBÊÔÔÒ¬[ÊågBBDBBwëÔéXBBÅwNBBBB«eBBPBBÊÒgBByBgBBågBBìxBBwÊÔÒxBBìëÔ±eÊtOÒgwePÒéXDXeÔÊfy¬jÔ«vX!±eÕXyjRwêxMëyXeÕjÊgBBwBxBBgBBBÕÊìÔXBBweBBBPBBXBBBÔëÅÒXBBÒxBBBwXBBBeBBPBBBÊgBByÊÔgBBBågBBXBBBÊÕÊwëXBB'ÕÊwÊÔéXBÒgBwOBXBÊeBÔÊeBêÒgBéÕwëÒgBwéXBÅ±eBÊyÊxBÒxBwëgLÕÊìÊwx2ÊÔÒxwMNÔÕwëeÕëeÊy]Pw±egByéX#MyÊgÊXèÊx±eÔëÅy[ÒwrOIëgMKëyPRDwNêÊÔÕÊÊÔéXDNyX±ePÒyêxNäÊgEÊjXRìÊgÔXB[KwÊÕëÔeXByèXM!BÊìÔÊÒêeÕYëÍxMBXèïÊxéXÅ[~XBÔ±ePÊxyXÒéXÒgëéXeÕrÔÒëePÅyuÒgwjXëyXwëeÔÊÒyêhBPÊÔÒxBìXYNB±eÔÊÒ8xBXyXBgÔXsBÕëÔ[KgXBBBBBBBÊÔÊxBBBBBBBÒéÅqBëë[ÊÕxBBBBBBBBgBBBBBBBXBBBBBBBgBBBBBBBXBBBBBBBëæXBBBBBBBêÊÔvBÊ±eBBBBBBBPBBBBBBBBÊgBBBBBBBy

Page 124

°±´ÒÐTèTNJÓcÑÆèÐTÁ±¼ePyggvÒéeRXwÔÊÒÊëÊÔXweDÔÒytOÔÒéXPéÅjXy#XÍX!R~xëXwXÒXLBÊwxOB ÔÒéÅ:¯ågB1eìX#BRNìXBwXÒXLBÊwOeBPXw°´±[ÊêeÒggÓy!R#ìXX#RNyOÔéxÔÒéÅìXBPBBIBBgBBRBBBIBBwéXBBOBgBBBBéxBBPBXBBw[BÊyÔXBBBvÊ¯iB¯XBgBBgBBvÒ°µëyÊÔXyXPëÔ½eXeÊxy8BPéÅyNèxQKeÊwÊÒgBjxìXwOgëyXwyXQ°yXBQêÒg#gBÊgyX°¬ÒxQBëqD«åÊgÊéXQB°yX[XBBBBBRBBBBBPBBBBBÕÊÔwwBxBBBBBgBBBBB8BBBBBXBBBBBÔxBBBBBGBBBBBÔÒ±[ÊêeBBBBBÒgBBBBBÊgBBBBBfBBBBBÊÔyBBBBBBÊÔ±[ÊwxtX¬êÒÔëÅéXQwvÊ¯i¯XÖëeyÊÔf½ÍÔxw«,QFDUQDWLRQw6KHOLDjÊÔÅ¯cNèxQBK±ERU[ÊwxBRyXBwDeBÊwjPgBÅèxQBKB°¶ÔÒwÒxByêeBÒuBìÔXBëyÊÒÅèXBëéXBBuÊgByXBBgBwXBJBBBÊ×XBRBBÔÒ±[ÊêeÅuXvÊeX4QRPD¯XxPyXgéXÕwÖeLËXêāÊëçÒXI[ÊvM5Õxggx°·±ÒÔÊÒÒxë\RNÔÒw[ÊyeëÕÊyXw¬ÐXR#«½êeìÔXÊëÅîXPRëêeDwOgyXgêāÊë°¸±[ÊrReQËXµ·ÔxHP°¹éëeÒxêeÒgÍXÊgëêeêeRPËgyPRéÊgDmxågìX#RNèXRgÊ°ºÕÊgBBÊ¯ÒxBwBBXB"BXBBwuBDBBégBXBwyPBBRBèxBÔÔëÅ$ÔêÕÔXBBBvÊÕÊeBÒgBBÕÊêeÅÔÒéXBRwwBDBCPvÊÔÒwéXBPéÅy!BR#BéX4ÊÔÊgBÊ[ROBÊg±eBy±±[Êfw!éÊxyg~XIìXyPReÒ±[ÊeeeQËXµºÔxHP°»[QÔÒgBBÒìÊêxRBww'HQKD¬éeRBÒ¯oXB°éXXBvÒ«¯ågBvÒ¯ÔxBvÒ°¼±[ÊågìX#RNèXæÔÒ%HUQDUG'XSX\LQ,67,1$½ÕÊìÊwXL½fôX

Page 125

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°±µy!R#ìXgCP°µuDÊgÊêÒXwÚxgw#gìXwxXìÒRuÒÔXQégwRXÔÒ¯]RBDgRBOwLGBPPÔÒ1eBwRgëwÔxBÔÒy}XgBCPtXBQetRÊÒ¯tçXBesÒëeB±eeBqDçxBsRDBÊwXÔÒäÊgÊygBêÒXyXBOgQyMÒhÔÒìÔxBG#ûÔhéXBgëÒÕÊ«wBxCP¹³³ÒëeYXBGéx#ëxBÒggDPÊÔ¬exyêeÊxæXOxësMDRg~XçXÔÒw¯iëgèXw¯sDRìXwBxwêXBRBëêXhBRwäxBxBXësMBDRBÔÒgBjÒÔxBëÒw8PBuëygëyXgìXwBxXyQXDBìXgCPBu8ÔÒ±[ÊêÒx2êÔXÊéx#BëxÔÒìhgìXRÅìXBQÔxQOëyBëÔ8LL!ìÊgBÍXLRLB(]XgDÕXBRÊ±êe[XBéXRBÔÒ±[ÊÛxKB!,VVLNNXOçxsRDBÊËxPBÔÒxëÕÑXBësRXB-ÊyÊxÒÔxBwyNBìXBwxBCPBägwBexBy[XByXBÕÍXBIGBeBeÍXBRBKDBvÊëXw8}hXBëêÒxw#gBÚxGX BPÊÔÒ¯eÊêeìÔXB gP[ÊgBëwKRNéëeB±eÊêeBÒgBkXB¯êÒx[RBOBÊìÊÔÊÒyBfgBHBÕÊwyBNBGìgBxBEBjX2yBXBäXÐxBGBìëÔìÔXBwB#gBveBPBìgBPÔXBBXBëYRBgBëXwBxBCPByXBÕÔʱ[ÊwXLvÊÜx~x´¶¹»gBBBCPBB°µ¬ìÒRBB´¶³´°µçXBBwÚxBgBB«´¶³´²µgBBBBCPBB°´´¶º´°µçXBwÚxBgB«´¶º´²µgBBCPB°¶¬ìÒRB´¶¹º°»çXBwBÚxBgB«±¬ìÒR´¶³´²µgCPwx2XBQPwBÒxyìÔÊeBXBìgCBPûÔxBÕg[BPÔÒoÊëāXBRBÔÅêÕxÔÒvÊ±¬´tMB«eBXyBÔÊÒÔxgBËxBîXBBB#ByPBRB}hBÕÊë[ÊgBxBEByXBMBìÊÔÊÒìg#BXCÔwëêeBÅ[e.LUJLVLHQ8#RgÔÒ¬7VFKDY«ëXêÔÒÕÊgBCP±eXByäXBëêeBRBÊgBy!BGBìÊÔÊÒwgBBOBRBBXB¶»¶´¶´ÒXBIBÊXB[ÊêgBRBvÊæx±êeêeRDgxEwëìÒxOìXwxCPìÊg[ÊìÊwXéÅvQ[O#cG#ìÊwPBRÕìëÔw#BgÍÔxwtMBëXwBx±[XägBGtMyBNCP8}hBXBtMëXBwBxBêeìÔXB BcGBÔÒ8}XB[OB#BìXPBBBÊw±eÊwBgBÔÊgB±[ÊêetROMwRX

Page 126

°±¶ÒÐTèTNJÓcÑÆèÐTÁyÅgxNRBtwXséÅÕÊggwÒÔÊÒÔÊgBgÊgoN~ÔXBQXYRBNsmëÔÒyeusyÅgBxBNRBtìëÔìÒxBOÔxB!±eBxByêeÒwBgBëÒéÅ8gBÔÒëwMNB[#BRBêeìÔXB Bw!KByPBRBXwBXBìÕÊxBCPwB"BwXBÊgBÕeÒyéXBDBÍXBPBRB}hBXBXB[OBB#BÔÒYRBNBwvÊìÊgBB[QB BPBeBëêeB]BägBwìÔeBgxEägÔÒ±eBÒgy][ÊÔägGìÔeÊgBÅy#XyeBPMÒÔxgwRBXÊÔXBMBÅvÊìÊgBBwqÒÔëÒéÅ[ÊÔägBÔÒë¯êeBBÒXB BBÊy}XBwBBxBqÒÔwÔÒyëgBXwBxBgBGBëÒ[ÊÔ[OBÔÒw[ÊtBRÒvBeB±wBÊÒÒxëìgBBDBRBìXBÒxBxBÊÔèÊhBÊvÊ¯[OBÔÒXBÒxBBOB±eBÊêeBìÔXB BéÊeBPBwBëgB[ÔÒìÔeB±ePÒÔÊggxEhgwsÒhÊÔrNIwgwêÒÔëÅXwxwOgÕÔeXB#BMÊêÒhBRBëeEBDBëÔÊhsBçXÔÒ±[ÔXBBBBBBBBRBBBBBBBBÒvBÊÕÊëeBBBBBBBBÔëÒXBBBBBBBBvBÊÕÊgB#ByQBÊéxBBgB#BKBëugBBÖxBÔxBGB#B¬XgRXXÔXX«XgÒXDÊëÔêÒgÔXMBtIyB[ÊéÒgyPBI3w:ÔçXBÔÒXwBÔXRÒvBÊÕÊwNO±[ÊæÔÒtXgwxCPìëÔëX PÊÔÒêeCPBBÔÒëeBBXBBByÖxBBÔxBBGBBB#BByXBBgBBBww¯T¡moklfknyXBBxBBèXBB±Òxy2Ëx#B!yXBhRBwëRQBêeêeBXDBwLGBPvÊÔÒgBÒÔxBìXBwxB¯[ÊwxYXêÒxByfÍXBORNIBwÔesgeBwyxyNBJ[RIB~ëgÓXÊë8RBEÔÒuëXBÒÊwÔeÔÒugBXyPBIwyQBÊéxgB#KBsyNJB[RIBxCPëÒêegBR#BKéxB#xmxBwyXgBCPBéXRBÔÒwMPBÊwxYXBwRxNB[ÊvÊkXÜx~xXQÅìëÒgÔÒwÒÔÊÒÒxëyNJ[RIx8PìÊguwxwìÔxBw¯[ÊhBRBBÅÔXB"BBBÊêÒgBÒgBìÊgBëyxBBwÒÔÊÒÒxBëØxBEBB"B:Bwu# BéÊxyÊÔXByXgBêÕxëuBDégBìÊÔëÔÒyfBéxBg#BKoRBÔ[RBIxBwBRBBBBBBBBBBXBBBBBBBBBBÔÒXBBBBBBBBBBcBGBBBBBBBBBBByBPBBBBBBBBBBÒuBRBBBBBBBBBBNBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBwBÔeBBBBBBBBBBsBtBÊeBBBBBBBBBB±ÒgBBBBBBBBBBìÔemLw¯XByxPÍÊÔxBEÔÒ[ÊèÕeBX±wÊÒÒxBë7VFKX7DOçX°x

Page 127

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°±·tRe±ÒggHee)eX¯ÒgÓxBKçxsRDÊwRXÔÒìÔxÔÒXìX#BRNÔXXÕÊeÒgéëeeXyìÊwÔeB8PgÔçXgBQyfèxNBjÊÒçXLÊìÊgÒXÕ[RBOÊêxMXBëyxéxBXgBÊ±eXêÒxBÔÊÒÔxgwLBGPBéXR!BR#ÒhBìÒXÕèÊgBÊÕÊtRÒ[#ÊxuRÊx¯1ÔëÅtOIBìÊw#XLyféxBgÒg#KëÒéÅìXgBCP±uRPæÔÒyxÒgìÊë[RIxwwxXÊÔgCPvÊrRÒX8}hwXRÍXONÕÊêÒXKÊXÊ¯[Êc~ÊëyXgwONXyNJ[RIxéÒgk"DsìÊÔÊÒuYveeXëêÒxçxOIéÊePyNÔxBGtOvÊ±[#R8PyXx±[ÊûÔhêXÊ

Page 128

°±¸ÒÐTèTNJÓcÑÆèÐTÁëXêÕÊeBÊwwvÊéëeB¯wBgBÔÊgBw!BKjìëÔYRBNBwXB½ìgxBEBuRBgBë[DÔÕwêÔXÊwXègXBÊ±ÒxwxyPBÔXXyPIB8POBëXw!KYRgBÒRBÕÊtBBèÔXBQBBégBÕÊwB¬µtMB«gBBBÒCPBBsìëÔtMBB±ÒÔÊÒëÊêeBMBBDBÅgBMBxBmëägBwBéÅyBPBÍX!BKBwBeÒyBéXBDBÊÔìÊêeMBDBÅhBRBeBXByÔÒePBNBësÔXéxBBswXB~ÊwyBPw!BKBjîXBxOB BuXBvÊÔÒ±eBxy[X"~êÕÊeÊswByOgBCPÔÒw!KBjéÅwyÔxÔÒ¯eÔÊÒÒxBëmë±ÒÔÊÒÔÊgBÜXBBKBÔÊéXBBOBwBéxBBBsÔxBBGBw!BBKBBjéÅìXBwXBBvÊÔÒë¯eBBÔÊÒtÒÊeIBÔÒéXBRBXBxBëéXBRXBXBìXBwMBÔÒ¬êgBRBBDÅ«êeBMBDBÅÕÊìeBIBgëXBEBÔÒ¯eÔÊÒÍëXBKBsÔX[OB#BìXXBgBÕÔÒXQBÅÒÊeBIÔÒ8BPBuëyBPÍXB!BKvÊ±eBXByyBPBÍXB!BKBgBXBÕÊgBXBÔXBRB#BwDBRBOBsÔXB[BOB#BvÊwyXBoÊëÔÒXBBÊ¯eBBXBwBBBÊÒÔëeBBéxBBBsBeBPBBXBBOBByNBBMBBwBeBÔyBgBBHBwB[OBB#BBìXQBÊxB"BBÊìÔÊfB[XBÊt!BXBwOBÒ«èxÔÊxBÊÕÊgBxBEBstÊeB±[ÊwxBÔXBQBÒÊeBIBBéÅÔÒw[ÊuBBDBXBBuBBKBéëgBBwrNBBIBBBwÒÔÊÒÒxBBëyBDBBÔÕ¬éXBBÒgB±ÒÔÊÒ[LXGgCPvÊègXXQÅ:gÔÊgYRgÔx8OëyPÍX!K

Page 129

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°²¯[Xt!BÕÊwêeB[XB¬7VFKX«xÔÒ¬6DU\J«CÔXäÊgBÊÕÊèxBÔÊxBÊvÊhBRBXBvÊÔÒyXBRBsÔXBCPBBwB"BéÅ±[#BRBÔëÒéÊeBPBXB\B!BÒÔxBgBBCPBgxBEBéÊëÊgëÔgBMBuRgBÒxBëX±[ÊgBêXBxìÔeBgBÒìXBXBÕÊwgB¯[#ËÊg!¯eBPXyXBgCPB:xéXBÕÕÊgÔëÒìXQBXÕÕÊîXXBOwBÊwXêeMBDÅërRÒrXBGÒxByêeÒgBCPBìëÔÔÒwìgxBEXBw#XBLtXBÍXMBèXOBÔÒäÊgÊmRB!BgBêhBRBBÊvÊuRBB#BgBRBXBuRBLB#BëwXBXBÅtBLBêÔXBÔÒ±ÒÔÊeBtXBXÊ±ePXêÒxXPBÅéÅyPIwXQX#ÊtÊÔÒwMBPÊg¯[KyÊePYBNGéÊxy2[DÒÔÕYfB¯gQBPBÊÄÊÔëXÔÒwéxBOFBveBeÔÊÒÒxBëwXXBÅtBLoKBwìÊwÒÊgyQBxBtXgBRBXhBRBÒxããããããgBQBPÊÄÊÔëXB8BPBOBÒxBêÒÔëÅèÊëÒìÒXÕÔXBRB#ÍeB±eÒÔÊgBgBHBeBÊÔwx2éÅwB#BÊxByéXB#BÊëêÒgyçXBOBÊ]RBDBBgRBOBêÒëeB!BéëeyygBìXRÅëìhBgìXBRÅÚXLBgXÔÒXBêeMBDÅèg¯w[ÊvÊuBN#wxB2éÅwgBBCPBBìëÔgBxBEBvÊvÊgBXBBPB±wBÊÒÏÊëÔ[DBÕÔYfBBwyBB#BÊ뱬/DGDNK«ÑÊÒÔÒìÊêg"ìXyXMwî¯[ÊgMÒhéÅyDBÔÕwxB2XÊÔCPBìëÔgBxEBvÊgBXÍÔxBEBmLgBBÒêhRBBÊsXÊtMìÊÔÊÒw1ÒgBéÊxBPÊÔXBêeBMBDÅÕÊìgBëXBEyNBB[OB#ÔÒ±ÒÕXByÚxBgXBjgBjÅwNBIBéÅwNBBXB±eBPBB#BjÅÕÊìÊwXBBÊgBoÊëjRBëuêeBìÔXB BÔxwyÅwDKPtgxE±[#RjRêXxyegCPìëÔyÅwDKPtgxEéXÕéÊxPIYNÊë±[ÊêewXPBgEìgPÔXÅÄh8PuXBÊ¯éXëePÕÊØXÍÔeBsçxBBOBéÊxBPBIBËÅÕÊ±eBXBy]ÊÔygBìXBBRBÅÔÒu#BRB}ÊÒxBÔÒsRBxBBOBeÊxByêÒÔëÅggBëêeBÅéëgRBqRBËÅÕÊÔxBGPBRBOëéXBDBÔÒy}XBÕXë¯wBÔx!Bë¯wÍÔeBë¯y}XBÕêeBÔXBMBÅyQÊ¯ìXBëÔ¯ìgBgB¯ØxNBëyXBwXBD±eXgxEy# X¯éXQÔÒÊeéÒx["ìëÔXoRBgéÊxBPwéÅtOBgPÔÒë¯[ÊyQBÊÍÔeu#B)tOBÖxxyXçxBOBéÊxBPwhBR8BÔÒë±[ëeBPëy}ÊÒxBìXB[RxBÊéÒÊÒÔÊgyBXÒXBtëgBBCPBêeBÕXBB[RBIBxBwîXBByPBìXBçxBBOBBvÊ±[ÊwBÊÒtXBÏÊëÔYRNìÊgwB#XìÊwXBÊÔÒxÖxx¯yXBçxOBéÊxPw±eÔÊÒêÔXBÊyÅwDKPBÊgÕ¯ePByeRTBj"ÍXB'YRNgBhRBwÍÔeçxBOéÊxBPw±eÒyéXBD

Page 130

°²°ÒÐTèTNJÓcÑÆèÐTÁgxEg¯wORO~éÊxPwywÒÔÊÒêÔXÊ[LNìÕXÔXMÅëvxyLNgYRNìÊeBsyXBÒXB["BwBvÊìXBw±êeBwBKB¬yBHBKBéXBRB«gBBCBPBsYRBNBw¯ÒxBygBXYBRNBìÊgBìÊwXBÍÔxBwsPBÊÖxBxBt±eBXBëeBPBXBy}ÊÒxBéxÔgB±[ÊêÒxByQBÊÍÔeBu#B)[QBXQBÅïwÒÔxB[ygBìXBQBÔxBìÊgçxOsvÊéxBweÔyw RBvÊwÖxxBgrROByPIêÔXBÔÒ¬3%UHUHWRQ«¯wRëÊéXR!BR#ëXBQRëÔ¯XyXBxéXRBÔÒhRÖxxB¯êÒxxjÊeBRëìÕXêÔXëÒ[R!R#ÕÊtÕÊûgXwGÊÔÔÒéÅÕÊêÒXKÊ±êeÅyÔXOw8eØxE"tÔÒy!RB#BìÕXBtXBOXBQBPBêeyBgIBgBBCPBvÊwvÊîXBXFB±[ÊêÒxB]ÊÔÔXRB#ygBìXBQÔxBmxtBOBvÊ8ÔÒ±[#BRBYRNBëÖxxBÚXBÔÊXBwGÊÔÕÊCPs±yXM#RB#ÊgìXgxBR#RéÊÔëÒÕÊiÔxGBPRO±wgBÔÊgêÒXKÊÒÔxBìXyXLXBw#XLBÔÒweÒyéXDBÊÔìÊêeMDÅ¬¶tBM«6XL<XDQéÊëxìxsXQÅìXeXyyPïw!Kvg8XeX¯gCPë1ÔÊxÊìëÔêeìÔX ÔÒ±eBXBy[ïëÔtXBBYRBNByBPBRB}XB[OBB#BuéÅìXBÔÒwBÒÔÊÒÔÊgBÖxBxBtÔÒwy}XsBReBPXB±eBÔÊeÒxBëwgBëÒéÅmLgBBCPìëÔuRBgXBw#XBLByëw#XLtXgxEsÔÒhRÖxxt¯ÒÔÊÒÒxëwPÊÔÊ¬.DWVFKNDUHQ«éÔXMÍXBMBwwxBBXB±êeBuRBBHBPBëyÊgBByxBwÑÊÒÕÊêeBDBBìÔÊfBdÔXBwBXBKBTBBBÔÒéÅïêÒXKBBÊÒÔxëÖxBxBéÒxy!BRB#gBRBçxBOB8XBwBXwBOëÒXBÕægBDBéXRBìÊgwXBXBÅ[ÊÒgseBXBy8ëwXBRìXBRBÅ¯ygwÔxBéXBR!BR#BéXBRçXMBÊrRBKNB±ÒgBçxBÊÔ8BÕgBéÅÔÒêewBXBPBìXçxBBOëXBQBÅwrNBIBéXB4Êw[Êy}XBÕÔXRB#çXBXBÊ[#RBìÊêÕXBYNGBwggBCPBÔÒÖxxBXYBRNBgHeÔÒÖxxByÔgÔÒwDROBy#XyÜxB~xvÊ±eXyéÅeBR}XgxEBvʱeXÜÊeÊwXRìXBRÅÔÒÔX8BëÊìÊghRBeÔÊÒÔÊgYRBN8gBÔÒwwgëÒjLBëxÊÔxìXBgQÕÊhBRëèëÔyÊxÕÊwBjLvÊêewBXPëwBRëÊìXwxB2±êeD±ÒÒgyguDégwêe[XhRëyÊxÕÊwÒÔÊÒÒxë¬%HUOLQ%RGH«ÒX8gïêÕxBÔÒéÊÔëÒ8OÕÊgBÒwx2sågìXB#BRBNBìÒRBuDBégBÔÒwuRBXBwBÊÒÒXwBgÊ±êeB[XBìÕëgBÊïêgBXB

Page 131

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°²±CPvÊÍÔxvBÊÔÒ¯êÒxwÊÒgBìÒXÕìXBèeyeBXÕXBëgMKBïêx!BÔÒwÔx[XëêxB!BXÊ±8BÕågBDägBwèëÔìXBÕgéÒxBêÒÔxBDgB[ÊìÕÔXBtRÒgBB±ÒÔÊÒ8CPgìÔÊfgRXÕÊ[XMXwg:gÔÊg

Page 132

°²²ÒÐTèTNJÓcÑÆèÐTÁyXRXQÅéÒX#ÊëèÊeÊ[Xë:gÔÊgBt!¯éXgÖXØxEÔÒêeÒÍëXBKBçXMBÊwwBÊë[ÊÔ[XXBwDRBOBwéXÊeBëéÊgëÒXBëXQBÅ8XB8BgBÔÒyÊgBÊìXBêeBMBDBÅgBBëXBEBÔÒîXBÔeBçXBMBÊwxBvBÊ±ÒÔÊeBÒxBëeBxBywXêeBMBDÅwBX~ÊwçXBMBÊwxBvÊ:gBfBïêeBÊvÊgXBPB±exByêeBXBDËÊgB!BégwÚxgìÊêgBLèXsÔÒ±[#BÊÒÒëÒgéÊxyÊÔêey!BR#ìXBtOéÊxPBÕÊwPB!BBwéÅÔÒw¬+DXVVLJìXBÒÊägB«yBgByXBgBBéXBRBB!BRB#BBÕÊuBDBByçXBMBÊèXOB¯êeByXMBéXBOÅwBìëÒxIBëëÊyXBgB¯cRB#éeBËxBNEBìXQBXB±eBÊêeBêÒÊÒéXBDéXBB#ëCPBîXBB#BìXBQXBBXBëu}X[XBwXBwBgÖX8X±eÔÊÒÍëXKçXMÊvÊXîXXçxJë¬6DNHQ«vXëÔex¯yXgËxPBËgBìgBxBNBRBµ³³«6RUFXNæxÔxBÕÊ8LJXUHQsXgBBCPìëÔwBgB±ÒÔÊÒÒxëyX¬&KRVRygêeÒ¬tXyPXO«tXrÊxXyPRïw#ÊXBéXgÖXÔÒtXrÊxXÊwÒXDìXB8ÅXBePNBëÒXDìXBQXBXYNÊÊÔéXB#ÊyPRBìXyXLB±ÒxyXwBBg8BBÅÕÊXB8BBÅwDBRBOBwXBÊYNBÊ±eBÒyéXBDBeBPBXBxByÊÔXB[ÒvÊwX~Êw±êew#ìÊwÔXìePgOXwBgePXO¯gOwRXÔÒ±eBP#gÒXDëÒéÅÔÒwìÔxéXBO¬·tMB«ÒxyêeBÒhRBêeuxBNwìÔeBèÊeBÊîXBXwÖXêx!éÊxByìeÒgRéëevÊgBXP±[ÊêeêÒÊÒéXBD¯gCPìëÔwBgéXDêÒxhRBXQgÒhBÔÒwìÔxGXOXByPRÒhÔÒéxB±[#ÊÒyPRÊÔXBQeRxBéÅÕÊyBfBBuÊgBÔÒêeBByyLBNBByÒgBìgBBXB[BéÊxBPBBwéeBìXBBFBÊéÒÊÒCPìëÔÔÒXyPBRéeRBxÖXïêxB!XwBguRBgvÊgXBPeÅytOBw[IX5wgjLwexy1(JDPLyXÊ±[ÊYXPÔXR#ÒÊægìXQÒXÅÔÒÔxÕÊyBRBgBBRBëÊXBBÊ±[ÊêeBuRBBgBhBBRBy!BBRB#B°yPBBRBìXBBgBBCBPBgBXBBÔÒvÊìÊgyLDBgwxBRvÊgXBP¯êÒgMBgÓÊÔ×xBLvÊXwxBËÊg!BìXÔXBX±[#RÖgÒÔÒÒÔÊÒÒxë\!ÒÔxuRgvÊÔÒwqN"gXPÕÊYRgwxäÊeBÊXByPBBRBìxBBÕÊYRBNBB:B#BBÊÒègBB!BBÔÒeBPBBgBPBXBBÅw[ÊvÊçÊxBBBu#R}ÊÒxìÊgyxBOÊÔÖxxt¯8ÔÒëÊwvÊX¯wBÊÒgHeÔÒÊÔìgxRB#ReX2ÕÊgÊÊÔìg8BXëgMBxèXLYRBNgÊgÔÒyB#XywêeÒyu#BR}x}XXB

Page 133

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°²³eÊêÒxXyPBRÓxKB[(ìÔewëÊïwIXBtyXëÊìXgBÔXëÊ¯ÒxwvÊXBë±êÒgyêxBNìÒXB×gHBw¯wxBéÅéÒXB#Ê[BXëyPBRÖXBBÔÒÊÔwgBsw[R!R#BìggëêÒXB#ÊgÒYÊfBìXçxOBÕÊggwÊeBPÕëgRYRBNwgMvÊYRBNBBÔxBÔÒgBBBDBBRBÒÔÊfBByjXBB2wXBèxBBëXB8BBÕgBéÅÔÒ]ÊÔYBÊfBgBBÊÔ[XBwBìÔXBOBByìXBBXBB#BBRBNBBìXBBeBBBPBBìXBBÔÒw[ÊwRBBëÔieBBÔÊìXBB#BBRBNBBïêgÕÊggYRNswyxLéÅXë¯wgÔÊgéXXON#êXçÕÊggwÊePÕëgR±ÒxyêeÒêeMDÅÕÊggyX8Õ2ULHQWDOLD&KULVWLDQD$QDOHFWD½fT9,6\PSRVLXP6\ULDFXP&DPEULGJH5HQp/DYHQDQW

Page 134

°²´ÒÐTèTNJÓcÑÆèÐTÁéÊgÊ¯ÔxXDRÕÊyXgwxCPs°¶Òëe«ÔxXDRÔÒy!RB#ìÊwIXwrNIByXKëyPÄXRÊÕÊìÊwxBO ÔÒÒxëyXBLBDB¯êeBqRBxB&KDUOHV:LONLQVRQmxw¬eBQBDBËgìgBBxBNBR¹³ìÒRuÒÕXëuQég8XyXBÕwîXOÊyëêeD8BRI[ÒwéÅ[ewÒÔÊÒéxXÅ±ÒÔxyuDwqÒÔwÔÒìÊwxËXLDBvÊÔÒ±ÒÔÊÒrNI¬uQîXOÊ«5RÖxMRBxXBgH[(ëwBRXGBÊæÔXgBXwwB#ÊëìXQBRÊeBN[XBÊt!ÔxXBDRBìXBÒxBÔÒÊÔìÔxBGB#BågBìXB#BRBBNBÐGBÊwÕÊìÊwNB!BmBLBëÊêÒxBPDJ\ULV:B±eBÒxBwB#BÊëìÊwgBBwwéÅéXBRBXBw[#BBRBkRB"BDBtXBgBBBÒ¯êÒxBêÒÊeBwNXéëeÊÔÍXONBwyXgy4eìXBKÊÜx«(VWUDQJHORmwêewxyXg[}ÊgY#gwx[DvÊ±ÒÔÊeìÊêÔXÊwGÊÔvÊÔÒhR¬ePxywxRuwë½[Êwxve)5RVHQWKDOÊÔêew}ÊÔÊ:gÊçX±XgugÔXBMXPvg¯XÊe½[Ê8PBwxwOgwONsmLìëXBmgÔÒwxBwÒgeÊxBgHYNBîÊÔx±uRPBw#XLwBxX[}ÊgÔÒwuBRXBwBÊÒgBHÔÒeBXB±1xBÒÔÊëÍXBR}hBwuRBÊxB"BwMBPÊéëeB±[ÊnKNBjXB2«éxRBÊgBRBiÊgsîÊgBXBqÒÔgÔÒäëgBÕÊwxBO B8BëÊgfBÊåxu±y#xBëÔs8BëÒë¯eÒywÊÒÊÊÔ¬gBBÒyXÕäëgBmxBwéXÕsÍXBOBN[}ÊgêxB!BeBXyBwePBÅyÒxBxB:BÔÒêXBBÊÔeBéÅwOBgÔÒuëÒÔxBvÊÔÒ±¬wOgëy#xëÔ¯éxRÊgRiÊg¯:«ÒgÒXQPDRÊÔìeeXÊeDODKDLKvgXgugKRQD\QKZQ\QÔXMXPLKDWWD\HLKW\xëÒÍÔxwîXOÊwONìÊeÊÔÒKHWw[RIÊëvÊèëÒmÔÒéeÊxèXP

Page 135

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°²µ±[#RèxgBm[ÒÔÒ:xêxB!8PB±ePygÒÔÒeBRxêeBywxêeBuoOìXwGLBéÊeLÒxëXwBMÔxw¯[ÊoOk"BçëÊìÊgìex#BvÊséëeÔÒ«gRBBXBìXBÒ:vBÊ±eXBoOBÍÔxBweBÊxBywOBNvBgÅuÕXB6\DPH±êeteoOÍÔxww[Ê¬´¶°´»XxìXÒyBX8BDÅëeBPìXBÒéÊxPBwwBxvÊ:BieÔÊyXBxBìX#BRNBÔÒçÕXPBÔÒyPBRB}hBÄXBRBÊìëÔgBëêÒxBêÒXKBBÊÒÔxBÕëgBÊwXByOB}ÊÒrOBIBìÊgByBNveuêÕëgÊéXgBågÔÒågìXB#RNÔÒ±êeBy[XrX#BÊyXOéXRB!R#BvÊ[XdÔXBXwBGÊÔÔÒ±[#BRèxBgBwxB[DéÊxBPBwXÊÒxByXÒYBRgBìÊwgwyB#BÊëwyO}wxBRBéÊxBu:ÒxBÕÊw[ÊyPIBveËXBLDB±êÒx2ÊeRØXw"ëÅ«u}XÍÔxwyPBR}hyRBéÊxPwwÒÔÊÒvÊwêÔXÊËXBLD[XêxB!ìXQBXBLBDBÕÊìÔXBRB#BÕÊêÒXBKBBÊÔÒwMBÔxBéXBOB±[ÊêÒxBêÒXBKBÊÒÔxB¬ÂÔÊxBÒw¯ÒxyêeÒyÔXBwÔÒyPRB}h×xLBËXLDB[DÔÒ±êÒxèxBgêÔëÒvÊsRÊgB±ePêeBXDBeÊxBÕxPBxNQBÕÊêÒXB#Ê]ËXLBDsÔÒéXB#ÊwyXBLÔÒ8PBOBu}XÔx![QwÒgwxeÊêewXÊwëÒmXwyXYRNweXyêëw¯u}XÍÔxBwwëeBXéeBÊxBtXByLÊÍÔxBwwBxBwMPBÊXB¯ePBÒyéXBDÊÔ±ÒxyêeÒYNÊìhgìXRÅÔÒwìÔxéÅ$UFKDHRORJLVFKH0LWWHLOXQJHQDXV,UDQ%HUOLQ¾fT

Page 136

°²¶ÒÐTèTNJÓcÑÆèÐTÁu PtEìxKågìX#RNæÔXgXÖëXxORëyXwKRNìeQ-ÊweL8BxBìeBQB-ÊëÒÊeBJBÔÒågByXBgBìXB#BRBNBæÔXBgBXBçëÊÖëXBxBOBRBìxBBBKBB[Ê[R!R#ëèÊìXRÒ8ìXxK8#B"ÕÊyMwçX8ÔÒ¯yXwKRNìgDBRÍXBÊxBKvBÊ:êÔXÔÒwÒÔÊÒXBëeXByhRBXQBÅvgOBQÕÊyMB±uRPY#xKvÊÒÔxÔÒwx8#"ÄXDPwÖëXBxOBRBìxBÕÊìÊwXBéÊxBPBIBë[ÊågByXBgBéXBÕwxBBBKByNBÊ:BëyXëÔ¯iRgéXOÖXPBXYX"vÊîXOBÊ±[ÊêewxÖXPXyBX"éXDBÊ8BîXBBXBëÒxBÖëXBxBOBRB[BëÒëèRBqLBÊweBXByQBÊèxBNBeBPBOBDBÊÒ±eÒgywÒXy}XwXìeQ-ÊëÖëXxOR½éXePPxKëyXBwKBRNB8BxBìëwuRÊÒy±ÒÔÊeBygBIBwìÕXRByXBBwKRBNBìeQB-ÊìÒRºº¸²ìgB B´¸»çXBÕÊìë[éÊÔëÒ±[ÊêÒxBèëÒwKRBNBÔxBEBP-ÊgB#BéÔXBBLBBìë[éÊÔëÒ±[fBBÔÒìÒRBBBº»¸²ìgBB BB´¹¼çXBBwëeBBÒgBBÕXBBÅêÒxéÊgÊÔÒoPL-ÊèXRwNOBÕÊyNÊÒÍXÊë¬iÊhR«ygBèëÔ[ëÒXyXÕXPìÔXÔ×xBéXRBIRXBØxEB"ëÒxBwgjBRÔÒÊÔäXEBÊëçeêÊÔìeBQ-Ê±[ÊgBXBw¯yXBBBwKBRBBNBéxBXBmBxBwOBMB+Ê[BRBiRBXBBÕÊjRBXBQBBXBìë±ÒgByëÒgBÔÒXBBÊÔyXBBxBBìXBBQBBXBBBBwOBBgBBÔxBBBBÒ[ÊÒyXBBxBBCPBBgBBwwìÊw

Page 137

°²·ìXBQBBRBXBIBtRBBvBÊìeBQB-ÊÔXBÔÒÔÒ±ÒxB2XBKBÊìÊêeBOBjBLBéXBRBvÊÔÒÖëXBxBOBRBXQÅÕÊyMweÒgyyfëyPÒtB}X#ËXÔÒyXxKë\!BYxyPg±1ÊêÒgéÅöXëwOgwÍÔÒXw[ÊyxK8Oyew[ÊågBìX#RBNïwB#gBÔXRB#ìXB[REB"ÕÊyMBÒxçëÊÖëXxBORBéXÕéÅÔÒ±¬»µ¶°º»³«ÒxågBìX#RBNæÔXgBX¯çXB·µÕÊjR¯yxÔXBR#BËXÔÒePBg±ÒxêÒgBìëgDRB8ëéXBëePBXwXBygwIBxågBìX#RBNvÊyXeBXBÊÔìëvMBRÒÔÊÒÒxBëyXBQB!BXB#RBNBvÊæÔXBgXBèXBLBwìëËX"BBʱ[#ÊÒéÅÔÒågìX#RNÓxKëoRëëgONtRÔÊéXB#xBÔÒºµºçXéÔXLBìë±ÒxêeBÒyLRBOÔXRB#ÍXBORNBIÖëXBxORBéÊxBKBPBÔÒÕxBPBëeBÅXBRBÒwÒÔÊÒÔÊgBéÊgBÊêÊÔgBÔÒwtxBBygBçXBOBÔÒoÊëY#yXBPBéÊÒXBBÊgFB!BÕÊXB'ÅÔÒëeBêÒgB×xBXBgBÒYMBwwÒxByÊxBèXBLBwwyXBBPBBë[ÊÒgByXBgBëygBëyBXBxBìXBQBXBÕtRBEBB(wêÒxB2lRBXPìeQ-ÊmxyÕXwwÒÊeJwéxK#RÕÊÊÔyÔXgXBgLeÒgËX"ÊæÔXgXgwyPRBPqXëuÔyNìë±¬ìÒRBº¹¶²ìg ´·¹«ÒÊÒçXBLÊ¯ÒxêeBÒgéXÕÕÊxGBÔÊìXLBRxBwOBgwèÊeBÊyXBwKRBNìeBQ-Ê[ÊxBÔÒwXPB[ÊÒêeQB[IëeBXBêeBXBìXBgBÖëXBxBORBÔXBOBDBRBÍXBBXMBÕÊwBÅ±ÒxB2ygBwyXBgBy#îXOBN#B±[ÊyXPcRB#ØxBE"ëÍXBRQBÊ¯ÖeLËXBËXBÔÒìëÍXʱ[ÊêeÅy2gwKRNìXQDgwdXêeQÕÊëÊÕÊgQyÊ[ëgONBÔÒågyXBgìX#BRNBéXR!BR#îXBxEB"ëéXRB!RB#o~ëwKRNÔXÔÒÔÒéXBR!R#B±[ÊêÒxj"[X~ÔÔXBR#éÊÔëÒvÊÔÒØxEB"éXRXBgîXBOBRBLB#BÊÔwKBRBNBìÔÊÒwÊhë[BXB¯[XBBqXBëëeÒxByOBQBYXBPBìÊÔÊÒìXBwXBÕÊ±eBÒgBByeBÅë[ÔwKBBRBNBÔXBBÔÒwy!BRB#BBéÊeBPBOBDBBÊÒëeBPBBBÊÒêeBQB[Q¯[y!RB#éXRBDPëËXBvÊwêÔXÊÔÒYNBÊweÅyg8BPÖëXxBORågìXB#BRNByNBÊÒÔxÊuBRHBPB[Q8BPBOBëéXBXBONB#BëéXRB!BR#BìXBQBÊoÔ±[ÊêÒx2ìgxÍÊewy!R#oÊxBgÒ8BPOëÒxBìX#RNBwÚxgt}XB#t[QÖëXBxORêÒxyÍXBXLXBuRLB#ÍÊgÊfBÕÊÔXXBÒx2y[RxB#ÖXB#ÊéXÅçXBÔÒ

Page 138

°²¸èaM)ÆTÒçTtKNèt}GXÊ±[ÊêeBRBxBXQBÅtÔÒëÐgBGBìëXÊÔt}XB#BëwBÔhBRwKBRBNBÔxFBwyBwMBNBeBÒgBy2ÍFBIBtëÍXBBÊoÔ[QBêgBÊfBwÒëeB!BmLBXBBQBÅÍXBÖëXxORBeÅygÖëXBxORBìXwXÕÊëågBìX#RBN8ÔxBwxÕÊwwxBéXO8BÊ¯¬»³¼°º»¹«eBBRBgBBÊéëÔXBB¯¬º»¹°º»¸«ìÒXBQBBÊ¯¬º»¸°ºº¸«ìeBBQB-ÊXBBËXÔÒéXBDBÊXBë[ÊÒgByBxBBKBë\B!Bw¬»¶¶°»´¶«éxBXB-Êë¬»´¶°»³¼«w"#ÔÒ±[#DygHçÒXëxBKwgÒYXGX#wëÍXRQBÊ¯yK#Nt}X#wXweLÔÒÖëXxORB¯ÒÔfyéXePÊxgHÕÊéÅwBOgéxPÊwyxBKyXgmLBXBQBBB!BÜxB~xBeBRBÔyìeBQB-ÊÔxBFBwÔXBgBweB#BxByBÒxBYXB"BwwKRBNBwyxB~xB¯ÒÕyÔëÒ[OBMëwKB#BNBçxBhRByXBëÒxBByBxMBt}XB#BÕÊyMyÔÒ±[#ÊÒy2wÅ:gÊgwìeetXOBë[ÊÒéÊe[#gÊëyDG¯ìërÔÒìeëÊegRìXBÒÕÊiwKRNÔxFBwågìX#RNBæÔXgXìXyXBÔX±eX2yXQDgy!R#ÍÊÒXLÊëéX4ÊËXÔÒëePyoGÊÔëÊéXP"ìeQ-ÊxKdÔXë[XÊXº»´çXgBÊëÊwÚxgBeXBxBKBvÊdÔX¯yXBg:BÍXEB"DBY#gBeRBgBÊéëÔXBÕÊÖëXBxBOBRB¯ÍÊgBÊfBèëÒÔëÒÔÒoÊëÔÒ±eBXBìÒRBº»µçXBt}ÊëÊygBèëÔwQBBBgBRBBÔÒéXBÕéÅÔÒëeBBÅyÔXBOBwB["BëÏXBBÎÔÊëwwKBRBBNBgB#BBXÔXëÒeRgÊéëÔXw[ÊcR~xBwèÕ±ePyÒXtRN)ëyMBRwÒx¬iÊhR«ÔX8ëÒëìÒRBºº¼²ìg B´¹¶çXwÔXB8B#"B±[ÊÒgCPBwygèëÔwGNBëeBRBÔéXBXwéXBRBXBBéXDBÔÒcBXBwìÒRBº»´²ìgB ´¹¸çXBw8ëÒvÊèXPwîXOÊeQIRëÕÊæÔXgXtRN)±Òx2t #ÔxK#wPgÊÔËÊgʱ[ÊêÒxìÕëgRwKRNgQBg#eRgBÊéëÔXÕÊæÔXgXtRBN)ÊgÕwgÔÊgBeÒgÒÔxwgHBvÊìëgQg#wKRNeQIRëdÔXvÊÔÒwÊgBeXìg ´¹¸çXwÚxgeÊxy2ÒxyçeÊ8PÊf±eBRÔ[wìÒXQÊèXXìg B´¹¼çXÔÒwÒxyx8BPBgBBçÊÒyÔÊeBÒxBëëêÒÊeBBÑÔæÔXBgBBXBëwKBRBBNB8BByxBBBBKB8BBPBhBgBBwìeQêgX[ÊÒyÊgXéXXON#éÒgËX ìÊgÔXÔÒéXRDPÔXXeIyxK±eXìg ´»¶çXéÔXLeXéÅwRQéXÕëêÒxéëÔXë

Page 139

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°³¯åxwgBHÒÔÔÒ1ÒgByXBéÊeXBÔÒ[èXBLyPBRDBX\!BÒÔÊëwMÅéëeBéÊxPwìeQ-ÊeÔÊg#yxwÜxB~xvÊçxX½Òx2wxhRBgÕçeÊweXwÒxwxwhRgQg#éëÔXÒxêeÒg8RIBëËX"Êìg ´¹³çXweQIRëÕÊtwÚxBgBgBÊvÊëeBÔ[wyxBÕÊiXBeÒgBËXB"BÊeBQBIBRBëéÊxPBwìeQ-ÊwKRNìg ´¹¶çXÔÒrRL(w±[ÊêÒxiÊhR[ëÒXCPë´¹¸çX±ÒÔÊeeÒgÒÔxvÊÔÒyÊgBÊÑÔxìgëeBRDgMDBéX#PBÔÊëéX XÔÓÅ¯ËgJBvÊeBXBÊgBBêÒÊÒÑÔeBRBgBBÊéëÔXBéXBBÕÔÒyxBBBBKB8BBPBgBÊ[#BBRBvëÔyBQBBÊëÂÒÊÒìXyxwKRNéXÕgÊÔXQDg[XÒxYX"wÖëXxORwXÔÒeXÊÔeBÒgvÊÒÔgyPìgÒìxtRÒ8wy}XBQÊxBëçÊxBÕÊìeBIwXBÔÒeëÊeB[ÊxwBwe#BxywXBéÅÔÒwvÊwÒgeÒgBeXBë[xBeÊxBêÒÊÒÑÔìeQB-Ê8PxB-ÊgRBÊ¯ûÔhäxB#NBRëìë±1ÊêÒÔëÅÊÔéÅwOgw[ÊyXOwXrXërNBGÔÒXBëéXOBÔëyÕÊ¯y¯XBMìÊeBêePBgBwéXXBONB#wBX#BRNBYNèXOXéXBDÊ±ÒgyyB}ÊëêeÒX[ÊwKBv"yÒÅXë[Ê8ÕëéXBOÅÔxGXBO[ÊéXBQwyXBMÊyBeÊêÒx2uBRN#By}ÊeèXBMÊwÊÔÒxBjxÐëÔëéX4Êë[XjBxwÓÊÔyXBIìÔX[XBÊëêÒguRBN#BeëÊeBwÊÔÒxuRBÊgÊwéxÊÔìëXÊeBPÊÒy2ÊeBÊÔy#RéXBXOBN#eBPgB±ÒÔÊÒÍÔXÊéÊeîXBLRBOyÊÕXBRBìëêXBÔÒwYNBÊëwBÊÒègBB!BÊÔÊÔfB1gBéXBXBOBNB#B¯eBPBQByÏÔÊìgBBXBRBéXXgBwOgÊeëÊeBweP#ByQÊÍëXFÕëÔÔXBHÊÔÒvÊgêë±eBÔëÅyØxE"BÊÔÊeëwÊÒ[BgÊÔyÊyXeBÕ8PBO±ÒÊÒeBÊxÕëÔéÅÊÔûgBÕʱePPyÍÒXêÕëÔëweëÕX2XwÊÒÒxBëy}XBQBÊhBëÍXBÊéXBXBOBNB#ëéXBRB!BRB#8BwBfBéëgBÔÒwgBÊÔÒëeÔXBByxBÊgBwÊÔwBfBweBXB2yÍxBÒÊÔwOBèëÒéXMBRBÊëoOB B¯[Ê[XBIBBÊXBëeBÔëÅìëÔtXBuXBBKBëÒÊÒwrNBGB[RBOBRBBOBXBeBPBXB2jxBtXBBLB[gDìÊgìÒÊÕÅëcN¯yÊìX×ÕÔÊ¯yXOÊ[Êe[ÊgëÊÔÒgeM±ePxMYwBgXBeBRBXBeBIB#BwBxBRBëeBR}XB2ieBLBÒxBçÒÔÒÊÔcRB#BeëÊeBçëÊ«èÊgBBBÊë[KBXBBvMBBRBeBBRBÒËÊxBBÊÔëÊeBgBBBXBBOBÕÊeBBÔÊÒwÊÔìeBBRBʱ¬´¹°´¸½¶ÖgG

Page 140

°³°èaM)ÆTÒçTtKNèt}GëyXwKRNìeQ-Ê8yfìxKågyXgéXR!R#æÔXgXÖëXxORrXyrXeëÊeèXw°´XÖëXBxBORBæÔXBgBX8BqNB"BÍXB#BNÔÒwyXBQBÊxBëXQBÊxBëxBBBKw±[ÊêÒÊÒìëÔìeQ-Ê8Px-ÊgRʬÊeg#cR#«½çëÊçÊxêÒgÔXRBÊìg#OÊeBePXÒÊwB[#Rw#BXxePBXyXÊÒÒgBìÊg½ìeQ-Ê✪±[ÊêeìeÕgìÊÔÊÒXÂeÒ[#Êewy}ÊhX8PePyÍÆgy#w½ÖëXxOR ✙Â[#RcR#ÒÔxÔÒÍÊêeRLi½✪±egXéX#ÊÍÔxÔÒXÍX'ìÊgw[ÊewONëÊ½✙Â[ÊÊeg#yxy2½✪wMNyXO#wìëéÒxg#XÊeÊêÒx2eRTÊÔvÊXRÊYëÍÊÔx¯tR'Ê½✙æÔÒÊeÍÊÓÊgÕ[XæÊÔÒÊìÊÔëXBéÅÜxëyxBëeXByYR ëìeÊ¯yBQÊìXBwBxBwéÊxBymBLBÍXBKBëÍÊÓÊgBÕ±[ÊgBfBBXBqëìëÍXBKBëyeBXBBÕÊwÔxBXBéëÔÒÕÊwByPB"BtBB¯ÒÔëÅéXB4Ê[#BBRBeBBÒgBXBQBBÅ[!BÔÒwÖeBBLB±ÒgRyÍTDËXŬ1gÍÔXM«½èëÒçÊxÂ[Êêeex1gÕÊcR#weRPy2XÒÊXÅ½✪8IéXÕÔÒ¯gÒägÕÊëwÊÒÒxëçÕÊÕÊw[ÊeïwONëÊ¯ägsÕÊ½✙±eêÒÊÕÊÔf1gÕÊéX#ÊÍÔxwvjÊxéëeËxÊÔvÊëêeÅXwxÔÒêeÒgwNXvjÊxéëeÊÔf1g×ÔÒXwMPÊ½✪ÂeX3êgXÕXéeR}ÊÕÕÊiÒÔÊÒéXMÊwxyë.ÊÒy±eXeÊx"gMéeR}ÊÕÕÊiëeeÊx"wNXvjÊxéëeyÕRîXIR½✙éëeBÊeBÍÔeBXBwMBXBBPBBOB±ÒxByvBMB5yPBMB5gBRBgBBÊeBÍÔeBwwxBXBByë

Page 141

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°³±ÖeLBËXBÔÒéÊxBy±eXBeBÊxyXBêgXBhBRéeBRB}ÊÕÕÊieÔÊÒÔXBvjÊxBÔÒXÒxêÔXBëÒèÒÅwMPBÊéëeeBÅÒxxBèÒÅìxNBQÕÊÊxB½ÒgÊeBRÊÔéÅwXBDhBR±ÒÒgy2wh)eRÔxXÊeÅyÒxëweRÔxÕÊÔxwuRPRy[IR¬éX#ÊëÊe¯cR#Íeë«½èxçÊxÂÒxexéXÕÔÒeÊxyyÕÊwx½✪±jRQÊ[IRXweex1gÕÊjRX#Ê[IRX½✙¤[ÊhXOk"ëÒÍÔxvÊÔÒ½✪ÕÊÊe[IRëÒwhgvÊgXP¯wXëÒweXywXëÊw1ÔÊÒéX4Êéx½✙éXPO±eXBywXcR#éXBOg#s¯[IRBëÒvÊwMNuRB#ReLBIgeMBìgBXBBu#BBëyXBBQBBPBBÐëÔìÊÔÊÒë[ÊyMBBjÔxBBëtMBB¯YRBBgBBÔÒéXBB#BÊwBR[IBRBëÒvÊÔÒë[ÊyMBjRXB#Ê[IBRBXBÊeïwOBNBrg8BOweBXBy±ÒÔÊeÒxëyÊhÊëyÊe¬cR#[IRëÒ«½èÔXQçÊxÂèëÔyXOìÊeëÒxìÊe¯XOÔeëÒxÔeÒh½[ÊwKcR#XÅ½✪±[ÊlXPvÊÊgÕ¯iMgë¯[#RëÊìÊei[ëÊÔegÊ±¬´º½µ³x«ÍÊÓmxéX#ÊwéXPO[ëÊÔe¯ÔeÕÊçÕÊÔÒìëexëwONÍÊÓïwGÊëw½✙yXëÔÖXBÊuNMBëÍXRBÊgÕ±jBRXBO#BÍÊÓmxw[ÊuNBMBëêeBÕjRXBëÔXBÍÔxBvÊÔÒ¯eBXBBywOBNBÔeBBîXBÊÓ×ÒxBeBëÊeBBwMBPBÊXBBOB±yXBOB#BBwÒÔÊÒêÒgBBBXBBéXBB#BBÊÔeBBêeBBuB#BB BBBB1eBBÕÊwyXBB#BBÊ[ÒxBBxBBwwBOBNBByBBBBBxBBRBB±±±eXy¬[ÊcR#yXëÔÔeÊe«½u PçÊxXFÊeXë[ÊÐëÔ×ÒxwyÔxÔÒÒÔëÅÒxxìÒxxeÊxyÊewx½✪ÂexÍÅëuRPyêeXDyxw±[ÊêegÅÊÔy#èXOtXëëÍÅéëewwxXO½✙ÒxëseRBx¯yNBÔxGB±ÒÔëÅyÒxëwÊÔjXBxgBexìXBFÊéëeBeRBÔxw±[ÊyXO#ÒxyXO#ÒxxseRxwMXPO[ÊyXëÔÒxyXëÔ

Page 142

°³²èaM)ÆTÒçTtKNèt}G¬\RN«½uDçÊxÂìÔÊÒÔÊgÊÖeLÊÐëÔëg#ëÔewXÅ½✪yN½✙ÂeP#Êeww½✪¯8Px-ÊgRÊwMXPO±[ÊwXìÊe¬uRXÊ«ØX"ÊgXRXìÊgXQXvÊ½✙°[#BRBBÊeBBxBBÕÊ[ëÔëè°wKBBRBBNBBwwë[ÊeBBÊëÒxBBësjëÔëjBÊeBëÊÕÊjëÔëwOBBNBBÊgBÕwwë[BÊÊeBsjBëÔëwOBNBBXBhBBRBBÊeB8BBPBBBOBB±[#RXwë[ÊeRÔxsjÔÊgëÔxXeRÔxwéXPO±eP#R¬ìeÊwONcR#«½uKçÊxÕÊÐëÔëwONgÊ±eXyìeÊhRjëÔëwON[ÊìeÊçXIìÊewMXPO½✙ÒxyeBÕërXtLBwODBgëÊgBÊëÒxy2rXBëêeÕw[ÊyQBeÒxBÊeëÊèw½[ÊwBKByBÒëÊÒîXBPBOBB~±eBeBXBQBXB#BÊëéXBBBgBwÊÔXBQBBÅ[#BÊxBy2wOBNë¬¹½¶¶ÔxBhB«ëÊéXBÒïw"BKBwXBQBÅÒxBPBtëeBwBXBXBQBXBOBÅeBëÊeÒXB¢ÊeBÊXBÊeBèeBBxByhBRByBBìXBRBIBÊ±¬Â´´½¹³hB«1XBBByÊÔeBëÊeBÒhwONëÒxwONÊeBÊÔÒ½[ÊêeÅtR'ÊÔÒë±¬»½·³XRIÊ«eXBeÊxÔÊxÊwëeêegBÅëÊïwGÊëwhBRwOB±ÒxÊeÒhBÊeBÊÔÒéXOB±ÒxÊewOBNëÒxBÊevÊÔÒÍXR¬·°´½´XPx«ÒxÍXBRëÊÔÒ¯[XRÒxëÍÊÒxxÕÊìhBRëÊÕÊgRwÊÔéXDÊëeÕXÒgXÊÔXQÊïwO½[ÊêÒxgBjÊÒgXwcR#±ÐëÔyPIXëeXBeBXBBgRBXBKBvÊXB±¬´¼½µ»yB«eRBÒeBRBOBIÖeBLBÊÐëÔëgB#BëÔeBuʱÒÔëÅËX#wuqÒÔÔÒÊÔåxN"ërXëÒxI¬\RNØX"ÊhXOëyX«½uDçÊxÍÊÓÔÒwMPÊéëeeP#hXOgeMÕÊyëÛX+wsgÐëÔëwON¯tL½✙wéXBPBBOBêeByXBëÊÕÊuÐëÔëêeBÅÒxBëwtLBÕÊwOBNB±eBXByBÊeBéXByQBÊëgGBwéXPBBO±ÒxByyXBéÅÕÊhRBÍÔÊgëeBÅyÒxBëweRBÔxÕÊyB}XPBëÔëgGBwMBPÊéëeBÒxByyXBYRByXOBÕÊwMBNBéÅ8IBwGBLBsÕÊwYRBuIuIXgGçX8ÔÒëePB#RÊeYRÕÊuXëÒvÊwMPÊXOBeXÊeuÕÊuItRMDÊÔYRs[XwvÊugRNwvÊëePPyågYRXëÒvÊëÒÔÊÒåg

Page 143

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°³³ìÊÔÊÒ¯eÊë[IRBsëeP#Bk"wÖeLBÊÐëÔëg#ëÔeÔxB8OwePBÒy±ÒÔÊÒyN ëyÊÓ[KwweÊëìÊeèÕ[RXwvÊÔÒiwgÒxwyX#ÊÒxëg#wXPë[#RXQÅ8y}ÊegÊ½✪±eÊwXyX#ÊÒxëuÖeLÊÐëÔëÔeÍÔxXQÅXÐëÔëtLwMPÊéëeÒxye!fXëwxëÔXKXèwMXPO½✙yX#BÊÒxBëXw[ÊeBwOBNÔxB8BOw[B#RBÊeBÐëÔëtLÕÊèëÒxByMBw[ëÔvÊÕÊ¯[#BBRBÊeBBXBQBBÅÕÊwOBNBBwìÔxBGBB¯ÖeBLBBÊÐëÔëÔeBwBêeBeBB!BBBèwuRÊÒyëèeRPÊÔjwMBNèeRPBÊÔytLvexy2iMBR±[ÊgfXyÊeÐëÔëtLÕʬeROIëwP«½uQçÊxÂìÊêeDwPxÊgiêeÒgwPxìxëgÔcR#gÊ½✪yx[PìÊeÊwPëewPyx[PrjÒëuDÕëÔÔÒcR#½✙ÊÔwPcR#±eXyìë[PìÊeÊeROIÊgÕ[XeROIyXyÔÒîÊeI±[ʱ[ÊêÒgtXeROIïwGÊëw¬[ÊêÒgtXÊÔyx[IgcR#«½uÒçÊx±[ÊéÅqX"iêÒx2tXÊÔyx[IgcR#gÊ½✪8Xye~wMÅéëeÒxyx!XêÔXÔxeRÔxÜxNèXPwwéXPO½✙qX"w[#RXBPIveÒÔxBgÒìÊfëÒxBwggRÕÊwBigëeXXQBÅwMPÊéëe[ÊêÒgtXBtR'ÊwGÊëwÊÔÍÊÔx8BPvÊhRcR#BeXyÔÊxgBR±eXwÊÒÒxëXQÅ8ìÒXF¬ågDìxwågìX#RNéÊÔÊeX4ÊjXR«½uÒÕXçÊxiÒgyêe uRNÔëÊeIwëÔjXRox×ÒxIXÔxQèXPÕÊcR#½✪ÂyPyêe ågDwëÔjXRoxxÊg±eX2ÊÒÊ[ÊéXOÅÍxMNÔÒwÊewëÔvxw[ÊìÊêe YÊëêe ½✙w[ÊvÊgÒtRÒ±ÒÔÊÒÔÊgågÔÒw[ÊÖëÒgB8ÕìëÔéXOÅÍxMBNtO:geROIXÊÔÒx[IgBwyXÕXeRD"rL(XìXBwÊÔyx[IgcR#jÊÒgXBwë[XyNBOBÊÔÒx[IBgéÅÕÊeBIB¯ePBÔÊggBêePBÒeBROBIyRB!ÕÊeÒÊÒÒXXwtÊvBÊìëÔ±ePÒuRNBIXwÊÔjBIgwÒxBgXQBÅwëÒÊÒuRNIB

Page 144

°³´èaM)ÆTÒçTtKNèt}GwëÔXQBX#BÊwÔXB8ëÊw[ÊvÊèxBtRBÒ±uRPBågBDìxBwëÔjXBRoxBwëÒgyêeB BågBDBwëÔÖëÒgBÔÒèÒÅ¯eBPBÊÒågBDBìxBwëÔeBÒgBêe BÊeBÕÊ±[ÊêeçxOBIëçëÊeBéXBÕéXOÕÊ[PBvÊëeÒgBìëgRBëÊÕÊìeIìXBQNB#êe ågBDwëÔ1eBêeÊÔêXPB[NIBX'ÅÕÊw1eBvëìx B#[QBwXëÔvÊéX#Êg#wÊgÕeBRD"y}XÔêXPBÕÊÊÔXëÒgÔxQcRB#wyXPXuRBPyXcR#yëèX'Êg±¬´³½´¼XBx¯´´½´»y«eD"ÍX'ÊÔêeBDOX[ÊêeűÒx2[Êe[ÊågDwëÔwy}XPëÔìx#ÊÔXÒÊÒÍX'éXXP[ONÕÊÊÔ¬ÒgjXRÒxÊewçX8ÔÒcR#«½uÒÕÊëÒçÊx±[#RÊeiÒx2jXRëÒgêe cR#gÊ½✪XÒxêÒÊÒuRNI×ÔXKXÊÔwÅXÒgyêe ëjXRjRX#ÊY#gëÊ½✙ÔÒÊgBÕ[ÊÒéÒgBjXBRBwBÏXBRBBÊwÒxBBBtRBÒéÊeBvÊXBÊ±eBÒuBRBNBIBhBRBtBOBvÊgXP¯ÒxéÒgjXRÏX!jRxÊÔÒëÒxêeBDyXPYMgjRX#Ê[IR±ÒgMêe ÕXRXêXP[NwcR#¬cR#êÔXÔÒéÊgXRÍÒXQ«½uÒhRçÊx¯eËxNE¯Òx2yÊh I¯eexÒg[XÒéëeìÔÒXÕÊcR#yxyÊg½✪ÂeÅeÊxéXÒgëéXeÕìÔëÊÒìÊgë[ÔéXOÅwëÒghRXÔ¯ÒgêgXsPÊ½wKyìXRIÊ±1xytR'ÊëéÊgXRÍÒXQtRÒwÊÔXQPÊv½✙±¬´·½º«eR}ÊÕeÊxìg#êewNXÒxBxBÔeBÕÊçÕÊÔÒwiéÅ½ÒeBxBRBB[LBBRBLBw8BPB[#BXBygBBÊvÊoÊëÔÒéX#ÊÍÔxÔÒÔeéëeÔÒXÕÊweRÔuyXBÕ¯eXìÔÒXÊÔìëwMÅéëe[D±ÒxyK"wBjëÊexgeBXyÒXQBÒxy}gwjBëÒexwMBPÊìÊgeeBxXÊeByPBIB¬´·½º«eBÊxeBÊxBtRB}xBXOBÊÔëÊèXB½[ÊwBKByBéXOBiBÍX'ÊÔXBOëeBÅy±±±XBOBìÊesPBÊ½wBKjÊhB BIÒÔxBÔÒyBìXRBIBÊ±XêXÅ¯eBÒgeÊxBÐxKBéÊgìXQBxëeeBÊxÕXéÊÔxBéXODBêXÅÒÊÒeBÊx±¬¹°¸½¶¸«eR}ÊgeÊxCPéXÕëÒx2ePÊxhRë[#çÊhtéXPéXXPYBwëÐëg XìXBgREBLYw½[ÊwBKjgë$ÔÒÔxÔÒyByÊx"BÊÔÒxÖëeB½[ÊwKBÒëÊÒ×hRBXBÔwoÊÔ±¬¸½¸¶«eÒgBwxBXyNÊgB½wKBÒëÊÒÕXB×ÒxIBÒÔxÔÒ±¬´³½´¹ÔxBhB«ePBRBÊÔÒXB#w[ÊfB

Page 145

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°³µÒxIBeBPBNBÕÊëÅwÊeBë¬´¼½¹»hB«êÒgìgBRBÊwÊÔéÊgBRBÊëêÒgBÒxBI8BRBNBwBKByBBçXBRBBÊÒìÔëÊÒìÊgBìë[DBBÕXBÒÔxBÔÒêgBBXB±¬¹½·ºÔxBhBB«[ÊêÒxB2ÔxFB!ÊÔëÊëeBRÔèXBÊ1eÒhBëeÅéXBOÅìXBgÊXBéX#BÊg#BtsPBÊ½[Ê[eÊÔëÊXBQBÊëXQBxoBROBXeBêÒÊÒëÊwÍxMBNBëçë[PGBNëeBÒÔëÅìëeBBeBBÊxBB"BBtÊÕëÊÍxBBMBBNBBë[ÊçÊëÕyëyÊÒëXBB[BPBBGBBNBBëÊ[PBBGBBNBB±eBBPBBXBB2±[ÊêÒÊÒÍÒXQhRtR'Ê[fwÅg±¬´·°´¶½ºçXRÊÒ«ÂìÔÊeçxeO!ÒÔxÔÒÊÔtR'ÊëXRÊÍÒXQÊg½✪èX'ÊeXwyXOÊêÔXÔÒwëìëèXêÔXÔÒw¯ìëÒÔxÔÒwyÒXQ8Pv½✙±èÊwXReÒÂìÊwXR½[KêeRDuÔÒéÊëgÊwKRNÔÒëÍh1ÊgXRÒvÊÔÒwÅuÊfy2èÒxwXìhRgÊePxÊew¤gR½✙±ÒëÔÔeuPÕÊÒxËÊx1ÊgÍgŬ[#RmRNÔXeO!«½uÒÔXQçÊxÂ[#RmRNÔX½✪wyÊÔÐëÔ½eÒyÍÒXQëÊghRtR'ÊwéXPO[ÊÖeLÊÐëÔmRNÔX½✙ÊÔëÊÒëÔÔeBÒhBBwByBBëÒxBBwBBKBBy#BBRBB±¬µ¹½´¸XBBPBBxBB«ÒÒgBByÔÒXBBÔeBBÕÊéXOÅÕÊ¯ÒÒgyÔÒXÔeÕÊmRNÔXvÊgXP±¬º½´¹XPBx«ÒXgeÊxéÊÒgXgëêeBXBRBéXBOBÅÕÊ¯[ÊèÒÅ[ÔÓÕÊeBOB!BBwyXBÔÒ±eBBgByëÊcRB#BBëeBÅyÔÒwMXPB[ÊéXDÊÔÒëcRB#éÊÒgXBXmRNBÔXêëI±[ÊêÒXBgKBÊÔëÊcR#vÊgBêë±[#BRB8BPBvÊeBOB!BXBÊ¬´º°´¹½´·XBBPBxB«[ÊêeBwBKBhBRBtRB'ÊgeO!yë¬´¶½´¹XBPx«eÒuRNBIéÊÒgXwÊÔ[RB!R#[IgBeXymRNÔXB±[#RÊeÐëÔeO!ëyë[ÊeÐëÔmRNÔXêgX±ÒÊÒyuRNIéÅä¬weLYqg(«½uÒhXçÊx±eÒgÔXMÊÊÔcR#weP#éXÒxQePXOeO!ÔXMÊXéXR!R#½✪ïweLYÕÊcR#ÒÔxÔÒÊÔXRÊìXÍÒXQéXÒxQw[X PÊÔÒÍëXK½✙w#BXXBQBÅÊf[#BëêÒxBXgBXBéXDBÊéXBRÔÒXBQÒXBQBvÊ±eÊêÒgBMBäfÒxBÕÊ1ÊêÒgMBÊeBRBeBOB!BÒÔxBÔÒyÒXBQBwxBBBRwBXyBë±ePBB#B[ëdBRxB±uR}X2yìÔÊÒÒxjx

Page 146

°³¶èaM)ÆTÒçTtKNèt}GÒheO!woÊÔìÒXÕìXQÒXQÊgÕeÊêeäf¬eO!ÒÔxÔÒ«XQÒXQéÅ½✪±eÊêÒx2qg(ëäfÊÔéÅwêÒxXXOëoKwëÂ[X ePXÔyÍxwÊÔÍXKg(vÊwyXQxëtR'ÊéÅ½✙ÂeXBwÊÒgBÔÒìëgòÊëìxBRÒgBÊw[ÊÒÔXHBÊéÊxByÍXKBg(vÊÕÊìÔxBHPBêÒXyNBRBuRB#BÊxywByÔxÔÒ1ÕXB[ÒyXBKgB(8BPwBwÒxyXBRBÊw[ÊìgÒeO!BwMNêeÅw[#BRìeO!BvÊêÒÊÒÍÒXQtR'ÊwìeBO!uRxB½ePBxByéXBÒxBQBwéXBPBOB±ÒÔëÅuRBÊxBéXB4ÊëÊwXB[ëéÅëeÅeBÊxBeBIBwuRÊxBéX4ÊìëwëeBÅeÊxBëÊyë[#RBXBÒxxBcR#BéÅêeÅwy!BR#BvÊÔÒgÊ±eBXByuRBBNBÍXBxBPBMBeXBë[ÊêÊxBèÊwXBÒXBÔXBBKBweBëÊeB±ÒÔëÅéÅgBwêeBgBMBPBÊÔtRB'ÊèÒxBêÒgBÊeBRBeBOB!B[XBBÔÒÔxBÔÒyÒXBQB8BPBtRB'ʱèÒgægtR'ÊgXwÊÔÍÊÔxwMPÊXOèeëgy¬ÒÔÊeÒxëìgXRcR#ÕÊeIÂ1ÒgéÅggMPÊg«½uÒhXçÊxÂ[ÊeYXÕÊêeêÒÔëÅeO!mxwyXìÔÊeÔëXXÅ½✪ÊeéXP"ww[ÊêXÅyxw8Px-ÊgRÊ±uB#×gMPwëuPy×eR}Xw½✙éÒgÔëXìÊg±[ÊwgBÔÊgèÒgçxBÒÔxyXÅwtRB'ÊëXRÊYB¯ÍÊÔxÔÒëcR#B¯XRBÊ¯yxBmxwyÊhB IBePBXÒgBRBÍÔxyÊhB IB[#XByXQBÅwéÅgÔÒXBÊ±eBgèXB'ÊweBÊêÒÊÒÍÒXBQÖeBLBìXwBxBwÔxBéXOBjÊÒgBXePÔÊggÊÔÍÊÔx[Ig[ÊxyëÊewyXÔÒ±[ÊêeDêÔXÊìÊêh IRÒx2êÒÊÔÊÊeyBë±eXBÔÔxQBweeBÅëÊÕÊeIBwyXRBÊëyxBmxyBÊh BIÔxBQBoxBÔÒwcRB#BéXBDBÔÒÍÊhBB BIBwNBRBëweBXB2ÍÊÔxBvhBBBXBÊÔtRB'ÊweÊêÒÊÒèXB'ÊìëèXwjÊÒgBXwyÊhB IBmxBhRBë[xRBÜxëw×ÊyXBO#Bw[ÊéÅeïxwBgÔÊgèÒgBÒxQDwBÍÊh IvBÊÜxë8PBOëÒx2eBR}XÊÔéÅweÒgBçxBByxÍÊhB BIBéeÒXBtRB}ÊgBÊèxBwMXBPBBOeBXByÊeBètRB'ÊyÊhB BIBXBtRB'ÊëÍÊÔxBéxBuéÅgB[#BXByÍÔxBvÊÔÒ±[ÊeBèÍÊÔxBÔÒtR'ÊÕÊjRByÊhB BI[B#XByvÊgBêë±ÒgBRBÔÊgeBRBTBÒÔxXBeBXBêÊgOBÍÊh IBÕÊjRyNBRtR'ÊÍÊhB IBwMPBÊXOÒgBRBÔÊgeRB}XÒÔxBXeXBwÊÒgByNBYBÕÊìgBDBRByÊhB IBwÏXBRBBÊeÅyîÊeBIBwyXBBÊgÕ±[ÊêÒxBÍÊÔxB±ÒÕXÑx#PÊÔÒxtXìXQXXÒÔÊÒ

Page 147

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°³·[xyÍxyegwìÒXÕìXQXÒxÜëgDêh IéëeyXgçxgÊwtRB'ÊëÍÊÔxBêÊgBOBwyÊhB BIBÍÔxBéÅÔÒë[gByÔÊgBçxBBBÒÔxByB#BXBÒÔx[#BXyB2ey2gBÓÍÊÔxBw[#ByÊhB IBgBÊ±ÒxyÒÔxBywBxRBrLB(ÒxwÔxGXOeÒÊÒy2rgBÍÒXQcR#8}ÅwXRBÊëyxgÊ±ÒgRBÔÊgçx[#Xy2ÍÔxéÅÔÒeeBXÔrL(wÊÔÍÒXQBvÊéXDÊh IBXjÊÒgXëcRB#±ÒgRÔÊgçxÒÔxÔÒêëI¯1ÊêÒgMBÊeRBéÅgÒÔxBÔÒcR#BëXRBÊägÕÊyÒXBQRBwX'ÅÕÊ[#RçxBtXXìÊgvÊgBXP[ÊêeBDêÔXÊìÊêh BIRwyÔXÊhBRËXBvʱuRX2yLNçXIìÊeèéxëÜëgDÊÔéÅw¬ggÔÊxìÒgëÝÊgÔÊxìÒg«½ueKçÊxÂ[ÊgÔÊxwìÒgéÅ[#R½✪ggÔÊxìgÒëÝÊgÔÊxyM½[ÊêeÒÔÊxÒgëÒwwKyìXRIÊ½✙±¬º½µ´XRIÊ«Â[Êy#weXyggÔÊxwéÅë[#R[ÊÝÊgÔÊxwìÒgéÅ½✪ÔÊxggwéÅë[ÊÒXêXÒXjÔxÊg#×xÔÊÒ[ÊÝÊgÔÊxwéÅ½✙[PGN¯ÒXB[PGNBÊgÕ±ÒÔÊÒèXÔxXBDePBêÕëgÊwèRêXBÒXyÔX×ÔxB[ÊëÒgB8BÕÊÊÔ×xBÔÊÒ[PBGBNB×ÔxBiB±[XBxB!BÒxBgBEBeBxBBXBwÊÔtXB½[ÊwKB8PB:BvÊìÊeBÊÔÒXBRIBÊëÔvÊÕÊ±ÒÔëÅÔÒjxBägEBwÊÔëÊëgBONBÕXë±[XÒXBêXÒXë×ÔxBìëÒxELB±¬µ½µ´«éXeBêxìÊëìÅgèRBìÊ½[KBêÒgBeBhBëÊëeBPBÅy[KB[KBéÊÔÊxBëéÊÒgBÏxBsBPBÊ½eBÒywÊÒÊyBêÔXÊÖÔXBwéÅìÔÊfBÊëëtXyÊgBëw8BPvÊyBìXBRIBÊ±¬¼½µ´«ÒXBÊtXBêXÒXBëÒxXBÒXBçëÊeBYgÝÊÊgBÕeBXyÝÊgBÔÊxBÊÔÒXêXBÒXëeBPBywy±[ÊêÒxBÖÔXëéXBgçëÊeBBYggBéxBeÊxBygBgBÔÊxÊÔÖÔXBwyXQgBY#gÊÔrXBPëexByv"yxBwXGçxBOIrBsRNBOÍÔx[(rXBBBPBBYB#BBgBBBÊÔéXBBBXBBÒXBBBëeBBBXBB2yB8BBRBBBIBBB[ÊêÒXBBKBBBBBBÊÒÔxBBXBBB'ÅÔÒ±ePÊeÊgÊÔtX[PGNweÒxXQÅ¯eX2yk"DéXy}ÊëgXgìxëePBOÔeBÖÔXêXBÒXéxBëÝÊwÊÔëÊÒxqRBI~ÒXBêXÒXBéxêëw

Page 148

°³¸èaM)ÆTÒçTtKNèt}GëéÊxXBygwBÊÔÒXêXBÒXyBçXBRÊÒ8BPBOB±[ÊêÒgBwRBDgBBwÊÔìëÒxÖÔXgEeBxìXBëÔÔÒë¬¹°¸½ºéÊÒ«ePywRBDCPBNwÊÔÖÔXêXBÒXëxeBXPy±¬··°¶´½µçXRBÊÒ«[ÊêewRDBÝgKwjÊxëèÊëÒgXBwÔxXDeBPëÊÔtXwyXÒXBëÒ±ÒgèÊÊÔéÅ[PGBNìÔÊfÊëëtXByÊgëjxBìXFBÊwXwIÊëvÊÕÊçXeEXÊf±eP#ÖÔXêXÒXìgÒëÒXêXÒXyMeÒgéÊgë±[ÊwfeO!ÔxQXçXeëÔÊhëcR#ÔxQyeBqxBB[RB!BBRB#BweBÊêÒÊÒÍÒXBQBB[ÊgBwtRB'ÊëÍÊÔxBvÊgBBêë±ÒxByÑxB#BPBìgBBÒvÒwNBRBxB[RB!BRB#BwBuRBxBBuRBÊxBy2vÊgBXBPB±[#BRBBîXxE"ëÒgyyxBDRjÊg#BìÊgéXÕgÅÒÔxÔÒËxLBIÍÊÔxÔÒ8POBOxBt#BÕÊÍxBB½eBxByeBBÅeBÊxBcRB#BjRBXBBOB#Bt#BÕÊwÊÒxBQB×gBB#BwyPI¬´³½·¼jÊeR«eXBReP#×ÔXBHÊÔÒXQBÊwiéÅXeeÊx"qxB±eeÊxBêeRgBéXÒxQBéXRÕÊÍxBcR#BÔxQXB±eëgyëÊwXBQÊwcRB#yçXBRÊÒ8BPBO±ÒgBeÊxB"ÔxBQìgBXBRBRcRB#ÕÊeBIw[ÊéÅwXBDvÊÔÒcR#ë±¬µ¸°µ·½¼çXRBÊÒ«eÅycR#BëÒÒgèxB"ÍxBëXëÔ½[ÊwKBÊÔXë¬´¶½´´y«eBÒx2yÔXBÊyRB!XÍÊÔxBëXRBÊoROB½[ÊwKBtR'ʱuR}X2ìÔÊÒÒxePÅyëÊÕÊeIwyXcR#ëXRÊçxÕÊXwÊÒÔfgèX'ÊweXwÊÔìeeQRëêeëR¯tOR¯[XPRcR#vÊgêëÒxhìgÒiçxÕÊÊÔXw[ÊgX8Ow±[ÊêÒXQPyXèX'Êéëeeg±uRÊÔëeéXQBy}ÊëgXggQBÕÊÊegReëÒxBqXëèX'ÊÕÊÊÒXÒÔÊÒyÔfBgìxRÒrXBLìXBwëeDBÏëÊwlRFBÕÊÊÔXw[ÊéÅìÊgByQÊy}ÊëgXBgvÊÔÒìxNBrXLBÔeBÕÊêeXBDYBLwÊÔXBwMBÅwëÒÔÊÒyÊÕÔÊXwÊÔìxBNBrXLB±[Ê8PhRtR'ÊëÍÊÔxÒÔxÔÒwÔxGXOeXMìxRÒrXLgÊg¬YRNtRN)«½ue RçÊxÂeRÕyxÊÕYRNtXLÔÒÊg½✪±[ÊyXeÕwXwMPÊìÊg½✙±eûgwXiMg½✪wXYRNvÊgXBPeÒgyXBeÕwXhRXBÔëehRBXÔ\XûgXBÊ¤ìÔÅ½✙wÊÔyX#Bë¬µ¸½´¸Ïëg«ÒxgBvgRBÊÔdNËÅyBÔÒwNRBxÊeB±eyXBeÕ

Page 149

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°´¯¬¼°»½µ´ÒÊeÊ«eRD"XK¬YRNB«êhRgÔXêXXeÒxBûgçXÔÒÔXjRÕÊrDPBìÊgyxBìXEBwë¬»½´ºÒÊeÊ«ÒgBêxRBëwxMBÕÊgBòÊÔéëÔXìXBEëÒÊÒÕXBB BBÊÍÔeBBêgBB"BBBÕÊËÅ:BBXBBìÔXBB8BBBPBBBBOBBë¬´¹½´·ÏëgBBB«XBBÔÒéÒgBByXeÕ[ÔÒwYRBNËxBÕÊ[ÊÔÒXÊeBåxÒÔÊxwwxBX±¬º°¸½´ºÏëgB«wgDÍXB'Òx2tOB(YRNBgy#BRwy'ÔÕÊ±ÒÔëÅÔXByeÕêxRBgDBìÊg[Êy#½exB[#BÊxwy}XXBeyNB éXBOBìÊgy#RB[!Bë[xRBrL(±¬´¶½´¸XPBxB«eeBÒxBéXBëÒ[QBwÊÔÒxBéXBwÒÔÊeBvÊÕÊgBÔhB[B!±Òx2tRN)ÊÔYRNeXytÊ8OìëÔ¬YRNEÜxë[LRL«½uÒÕxçÊxewDXQÅggÊwMNeÒgMËxNEëePDMÊÔy#R½êewKXw½✪±¬´¸ºwÅÄX#êÔxéÅg«wìÕëÔëèëgéXQÕÊwìÕëÔ¯èeÅXRÒwwìÕëÔêewKXOw8PO½✙gëêÒx2lÊÔxÐëÔvXXO8BPOë¬¶µwÅ1gêÔx«èxw"BRÊgêeÕ¬¸·éÊgOçÊêÔx«ègX¬ÒxËg«éXOűÒgeÊxyëêÒg2ÕxP½✪îÊeIëeX2yÒxIyë¯ÒgMhRXÔêeÕëÒxOPÒxIéXOÅwÍÔxvÊÔÒ½✙eÊxy2vÊëêÒx2ÒxIéXOÅwêeÕXOìXÒÊYxwwyXÔÒ±ePyhRXÔgtRÒêÒggÊëeXyjggtRÒwÔéXOÅwgÊi±ÒxoÊëéÒgÕÊjR±[ÊêeÅXRÊÍxÔÒwMXPO[ÊjeËxNEwOB¯eBÊwBKBÊgìXBQBXBëXBQBBÒ½eBPByyxBBDBRBcRB#BYRBNBêÔXBÔÒÒëÊÒÒxéXRÔÒÊg[Ô¯eBgywëÒuDBvwéXDÊ±èÔXOyÊÔÒxBìXQÊx"BÊtLBXBìÊgBtRB'Êë¬´»°´¹½µµÔxBhB«eBPBBBÊeBÊwgBvÖXBBgBëeBBÒgBuRB#BLBw[ÊwKhRByìXRBIÊ±[xRÜxBëwyPRjRBvÊweX2yeRBTëePByuXRÔÊë¬¸½¸¶XBRIBÊ«eÒgwBxXBéXXPBYwëÐëgB XBìXgRBELBYëeX2éXBÊÔÒyNBRéÒÕÕÊ0Ôxë[BgÔÊgBéXeBPÕÔXRBÊÔÒ.eB½ePByÍxBuyçXRÊÒ±ePByeRTÊÔXQBPÊèXOtRB'ÊëeX2éxEéXBÒËÅëìÔÊxÕÊ1ëÔ±¬µ¹½¼çXRÊÒ«eeÊxwDcR#wx

Page 150

°´°èaM)ÆTÒçTtKNèt}G¬eÒy2YgÊÔjXePeëÊe«½u#RçÊx±ÒxéXÅìÊgyQRDëuxhXQPÊèXO½✪gÊëÂeÔëÅéX4ÊéÊewePÒx2ÊëéXPèÒgwÊÔyNXeÊxywxÊe½✙wyXXBêÒgêXBÊÔÊeBÍXBORBOEB[#ÊxBywxBêÒxBéXGBRBtOvÊYMBgeIëÒexR[LRLwéXDNXÍxwìeweXêÒÊÒÔÊgèXëÊÔÒÊÔ8DRìXRÊkY#gwMRBXÔÒÂePBPwHxBèÒgw[LRBLéÊxPBwÊÔtXhRcRB#éxÔuRÊxBgÊêëIB±¬µµ½ºy«ÒxBêeXGB8XBRÒgÍÔeBéxÔwtRB'ÊcgèXOëÒxBI¯hRBXÔwuRB}xeBXi[ÊêÒxBjRyOxBéeËxNBEuRxB±eÊêÒxjRyXRhRgÒyQÊÍÊh IËxNEÊÔìëéXÒxQÒÔÊfwÒxéÅÕÊgXyXIìÔXêXÔXÔÒcR#èXL½✪±ePDMêÒgÒxëXÂeÒx×ÕÔÊyÊeêXÔÒÔÒéXÅXÅ¯eÊwDìÔXR#ìXRÊéXÒxQ½✙✙ÊÔÒxéXv½[ÊêÒxgÒxcR#XÊeeDwDÒxïêÒÊÔÊë[ÊxwXRÊvÊèÔÊÒÍÔe¯uQyÊÔéÅÒxvwMBNÒgRy2vÕÊÊÔéÅy#B±ègRÕXÊÔéÅXBuQyêÒgèÊXw8PO±¬´»°´º½´³XPx«ègRÕXÊÔéÅèÔÊÒÍÔeëuQPÊÔéÅwÒÊÒÑÔYRNBèXBPBwyÒÊxB±[ÊêÒgûgBuRBN#BÒxtBRëêÒÊÔÊwÊÔjXBwçxLëeDêeRDYRNwÒxêÒÊÔÊägwÒÕXyvëÔÊÔèvÊ[LRLÕX¯XQBP:BÊÒgäXMB¯êÕg8BÕ¯yMÔXÜxBëÕÊePBÔXwBNOÕÊÎÒÊxBvÊeÒgBwMXBPBOÔxBfBoXëgBêë±¬¸·°¸´½µºy«éXBÒghBRBXBÔëXgBéeBÕXBePBÊÒuROBEéXBÒxQîXBPOB~±Òx2hRBXBÔjgèxBÕëÔÔÒÒxêÒxgBÍÊgwîBìÊgÊfB¯eBuRBN#BjxBêÒÊÔÊwëÊwMBPBÊXeBeBy2rxBXBÊePBXB2gBRBBÒÊÔìëë[xBgBôgBwÒxBvBÊìëïêÒÊÔÊXBÊ±ÒxBBéÊxBXBéXBBÒxBQB[ÒÕÊÒxBéXBByûgYx#BXQX#BÊèXOÊgBÕeXÔèX'ÊwéXBOìÊgjRBX#Ê[IBRÔÒÊÔûg±ePXy¬ePxM!cR#:DgXwéXÒxQ«½uMë[#RçÊx±eÊêÒÔëÅìX ÊÔìëêÒÊÔÊÊgÕ[#RéXÒxQwxyDÕgi½✪eBPBBÊxBy28BPBBBOBëeBPBBBÊeBÊÔëÊêÒÊÔÊìÊgBÊeBEBtOBBvÊèXB'ÊXBéXBÒxBQBB½✙ÒxXBÊÔëÊwÒxvBÊéXÔxBHPBwMBNÒeBxBRBrLB(wÒx[gBDBÍX'wìëÒxBEBL±eÔÊÒgéXRÕÊÊÔjgQêÒg

Page 151

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°´±¬cR#ìÒÊÕÅëéXÒxQ[Rx#«½èëÒë[#RçÊxéXÒxQieËxNEgXYRwcR#gÊ½[gfeXÊÔyMgÊëÒÕÊ½✪ggBÊëePBB#RBdRBxë[wB#BX[XBvÊÕÊëeBÊêeXBÔèXB'ÊwÊÔìëÒxEBLêÒxëÊÕÊgDBRéXÒxBQÍÔew[ÊéÅyPBIwêeêeBRDYRBNwÒxtRBä±eXÊeeÊxy2vÊgXPÒgrNÊÔéXGRwyXPÊegÊ½[gfeXÊÔyMgÊëÒÕÊYRg8Ow½✙jLXêÒÊÔÊwÊg[ÊêÒx2wKBRëèX'Ê[ÔÒéXGRBieXiRNÊwÒxBéÅjRgÊiMg±ÒxB[ë[PIeBXëêÒgBMyXgBXÍÔxvÊÔÒiêÒÊÒèXB'ÊÊÔ[ÊwXÕXB[XÊÕÊgBiRNBÊëeXBêÒggBëoRGBìÊwgBw[ÊÒêÒÊÔÊÊe8O±[#RBÊeXÊ[ÊgBìxÊeÕÊÊfBêÒgtOÊeêÒÊÔÊäÍÔxBvÊÔÒi±[KéÊxyÒÕeÊxÕXXêÒÕÕXÊe[XÊÕÊgwy#éÅgëèÒÅêÔXÔÒÊÔgÊÔÒë[ÊéÊxXìëw[#RvÊyPIwëeXy2eëÊe[RxÊÕÊYXGvÊoÊëÔÒ±[ÊÔx8OYNGhRcR#ÒÔxgÊ±[BKBeBëÔyÖeBLBÒXBQBwwyXB#BÒÔxBÔÒéÊxByhBRBÊÔÜxB~xB8BOBeP#RueRQëeÔÊeyXLB!Êi¯êÒxwXNëÊÒéXDgexBwDePÊxy2êÒÊÔÊÔXvÊXÊgÕeBPXy2ÍÊÕXB ÔxÔÒéXDBPRNBXexBwDgXBYRwgÊëwyXBÔÒÒxOBPBÍÊÕXB BÊÔXBQÅéÊxBywxBBÍÔxBvÊÔÒ±eBÊêÒÊÒèXB'ÊÊÔÊeQBêÒÊÒèX'ÊÊÔ8xBLïêÒÊÔÊxëXQBPÊwMPBÊXOÂeBÊêeÒgéXDBPÒvOÒëwBDÊÔÊeQèX'ÊwÊÔÊeQB[ÊxeBÊwÊxB"tOBvÊXwMBxeBPB#RBéxEÍÊÕXB ÕÊeBPXBÔXBÔ±eBÒxêÒÊÒtOBvÊwéXBgBweÊêÒxByXBÅêÒÊÔÊìÊgBÊÒeÔÒwMBNBePBXBg[ÊxBÕÊÒxBïêÒÊÔÊwcRB#Bw1ÒÊÒÐgB±[ÊêÒxB8BPBvÊhBRBcBRB#BXBéXBÒxBQBweRBD"Byy}XBÔYRBNÕÊÊÔ:BDBxÒxBgÊ±ÒgBçXBLBBÊYRNBEBgyPBBéXDBÊêÒg2gÊ±ÒgBy2eyB2ËxNEBwXBPgBÊëÒxËxBNEBÒxBèÕw[ÊvÊyPBIyeÕwìeBRÊgBDëeBy2uyÊÒëXÒgBy2hBRXBÔgBÊ±Ògy2uhBRXBÔÒxBÒXLBÊwÂÒxBgMÔÒëtBOÔÒyPNBëyKÍÊÒXBÔÒéXBÔXÔë[ÊÒy2éÊeBëX±Òxy2[#ÕëgÊwMXPÅìeëyx×ÊÒXëèXRûgÕÊjRX#BÊ[IRBÔÒcR#¯ÒÒgBeR}XBhRXBÔwèÒgìÔÊëeRBÊwMÅìÊgeRÔy2èÒgwjXRgBëeey2gXjgBÕÊèÒgey2ËxNEgBÊ±[Xg

Page 152

°´²èaM)ÆTÒçTtKNèt}GgÊ±ÒxèÕéeËxNBEi¯eXOPBêxNyOxèÒgBéXÕÊÔÒjgwMPÊgBXwëy}XÔéXDÊmxÊfB±ey2ËxNEÍÔxBvÊÔÒÒgyÊeRÍX'éXBÒxQ[ÒÕÊÑxPÒxIÕÊjRyIKBÊÔéX#ÊÒxêÒgÒxIBéXOÅwûgéëegÊë[ÊwBXR±eRÔy2¯ePÔXéXOÅwûgéëewXRNÊëePëgBÊÔëÊëePÊÒëÊw[B#wyÒX#BgXwÊÔqxBéÊÔÒÊgeX8BPOBtÊëÊgRBeXBëeBÒggBE8BÕgBÔÒìëÔÊeBÊéXBÔXBÔw RBBePBgBÒg[qxéÊÔÒÊgBeBE±eBPBXBÍX'yBPBgBëyG!BÕÊ×ÔeBëéÊÔÒÊg8BPBOBëgBEëeBÊyÒgwqxBwÒxBvÊéXÅäeB±ìëèÊgÊë[BÊeÔhBwÒxëÊèXBìÒxBXéXDNOBw RBeP#BÊÒygÊ±egBÍÔÊewwMPBÊwÒÒgêÔÊëÅìÔewXBëvëÕÊo~ëhRéXGRéXÒXÊëéXÒxQìÊg±eÒgy2jPëgwèÊeÊhgÒxeÊxwXQÊwOëÒx2eÊxèXRûgÕÊcR#weP#ÊÒygÊwPÅg±[ÊçÊxP8Ow±eÒgy2jxNEhgeRgePÊxÊÔìëÕÊìeÊwMBPÊéëeBeXB2éÊgBëÊÔÒxgBEeBÊx"BwKBRNBÍgFByNÊgBÊ8BPBOêeÅêXBXBéXPOBÒ8vÊÔÒëÒÕXB#ggBëgBQxÕÊÊÔéÅëeBXêXBÅìëuROBEXÅi¯[BÊêÒxBXBOBïêÒÊÔÊèXB'ÊéXBÅäe¯eBPBXB2YgB"BXBOéXBÕeBEBwÊÔgBEBëeX2ËÊgeXByjO#wÊÔÒxeBI[ÊxhRBcR#ÂePB#RÍÊÕX ÔÊëÊhBtRÒ8BOBw±ÒgBèXBRByXBëÔëÒxByXBOB#BÊgÕ¯ÒÕXB#BrXBÕÊgBBQBÊÔéÅîÊÒeB BêÔXBÔÒëÊvMBRB±±±ÒxB2uÊxBXBgBÊÔéÅÕëÔwÔÒweBBRBPBËÊgBÊÔÖeBvÊ½[KBeBEBvBÊXBÊÔìëwXBB'ÅÕÊXBÊ¬µ´°´¼½µXBBPBxBB«[KByvB"BÒxBBeB#BBÖeB[ÒÔxieX2èXBRgyXBëÔëgÊëwMPÊwëeBPX2ÒxBXÊÔjgQweBPDBÕÊ[xLYx#éXBÅiÒgèXRèxÕëÔÒxwBKîwÔxGXOB¯eP#gRBL(ë±eP#ìëìx¬tRXÊÔÒÒxxìXÒXF«½èxë[#RçÊxÂÒÊÒXOwÊÔtR'Êy#w½✪±cR#½✙ÂÒxIÕÊeIX×ÒxIÕÊjR½✪ÔxQèXPÔÒìëÔXKëçXOÊëcR#gRe[ÊëÔtR'ÊÊgÕ×ÒxIÕÊjR½✙±ÒxëÊÒxIÕÊtXQPÊëeXyjRXO#

Page 153

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°´³ÂeP#RXPxëXx¯ig¯yePxÊÔtR'ÊwyXÅXÅ½✪éXP"ëçXOÊÕÊwÅgg(wjXQÊY#gXQÅgÖeLÊÐëÔçëhÕÊi¯yN½✙±ePÊÒgeÒxwxÅëêeÒy#RÂ[#RXQÅ8XORÍëXKÍÔxvÊÔÒi½✪ePÊx"êeP#xìÊêew[ÊvÊePX±yPIÔÒwë[ÊYNGéXRÔÒÍëXK½✙ìgÒ¯[xeBÊxyNÔxGB[ÊéÅÔÒÊÔwÅëéXOÅyBM±ePPBqRxÊÔ[LNBgêëuìgBÅëêÒgBXBKBÊmLB[OB#sBwìgBÒë[xBeBÊxgBBNBEKBÊÔéÅePBgBÊw[Ê8BPBvÊ±±±eBÕÔëeBÊxÍÔÒXBBhBRBéXBOÅqBRxBw8BÕqRBxByx¯×gRB[gyëÒ¯jxBNyëÊ¯eBPPBqRxBÊÔËXÅeBPBÊxyêeBP#BxìXBwBKBë±±±eBÒgByBqëÊÔjRBÔhBëìÒgBìgBBÅëjÔÊgByÔXBQB¯jXBBIB±Òxy[ÔÒwOy}xäÊugRNéXÅqN"¬eÔÊeçxÊÔéÅgÊg«½èÔXQë[#RçÊxtR'ÊÕÊeIÊÔéÅguÔxGPROÒxgXGÍÊÔxÕÊeIÊÔtR'ÊÊewÔxGXO½✪±ÒÊÒyìXRÔÊéXÕÕÊwMXP±ÒxêÒgèÊÄXRÊwNRxtR'ÊwÊÔÍÊÔxçXLÊÊe½✙eQÊÒxQByPéÊeXBëtR}ÊgÊéÊeBXXweBÅyyXÊsPÊeBxyeëÊeB½wKgRBBÒÊÔéXDBÊwìÕëÔÔÒu#BéXDBÊéÊÔeXBwìeQBéÅtw[#BuÊxêÕXBwyXXKBÊwhRBytR}xB±¬¶µ°¶´½¶´XRBÔÊ«èÔëÅéëgRgBE8BÕÕÊXèÒx2yswtR'ÊçXBLBBÊÒÔxÔÒ±[ÊêÒÊÒÍÒXBQBeBeÊxBoÊëeBeBeQByXBgBèXÊÔÒ±1ÔëÅ[eyQÊïweLYÔÒìgÊuR#ÊxgÒËX1e[IBgwuRBÊÒyêeeBR}XBÍÊh BIwNBRxBwXBRBÊìXwBxêÊÔÕÊêëIBhRBwtRB'ÊÕÊeIBvÊgXBPB±[ÊyXOBÅÍxBMNBtBOhBRBtR'Êë[ÊtRB'ÊtBO±1ÔÊejÊgyXOÅÍxMNhìgÒ¬ÒxwÊÒèÊyxw[#RìgOJRéÅeO!«½u Pë[#RçÊxxìÊgvt[ÊÔÒÊgÕÊxéXRÕÊÊÔy[ÊeêxQ½ÒxwKyxXÅ½✪éXBOByBvÊ±¬¶º½ºëµµ½¶çXBOBÊæ±Ô´»ë´¸½´»wRBPBB«ÂeBRBÊÒgBeBÊxBÎxBIBB±eXytRXOÊt#ÕÊw[ÊeO!

Page 154

°´´èaM)ÆTÒçTtKNèt}GXOéÊÔÒÊgwONÊgÕeXytR}ÊgÊéÊg#wËXGÔXKvÊeÒgéëe½✙ePBÊxBy2jÊeBÕgi[ÊËxBLBIB°tRB}ÊgÊìxBOBtRBXOBÊéxBë[XBQÊeBåÊéXBRBÕÊyXBÒXBB½êÒxBgBìgBBBÒìXBÔÒÊeBêëBIB±eBPBXBBËxBLBIBBéÊgB#BéÊÔÒÊgBtRBXBOBÊt#BÕÊtRB}ÊgBÊyPBéXBXBÒXBwyBÔxBÔÒ¬´¶½´µtRB}xBOBçëÊ«éÊÔÒÊgBêÒXgjxBìxwygéXÕXBeO!BweÔÊÒXÒÊéXÒxBêëIeÊêeDBËX"BÊtRB}ÊgBBÊéÊgBB#BìÊgBBw[ÊyÊgBBBBOBJBBRBBÒÔxBÔÒåxBBÍxBBBwyBÔxBÔÒ[ÊêeBBÕX BÊÍÔeëyDBÛXB+ÕÊëeÒxBêeËXB"BÊéXBDÊÔÒÊgBéXBRÕÊweBeBêÒXBg[O#ëÒwÊÔéÒÔÊëÒgÔÒXyPRÊgyxePXoxçXÔxG±eÒxyxwRXÒëÊÒëtRB}xBOB8BPBBOëÒxBêÒxB2[OB#BëÒÊÔÑgBìXBÔÒyxwBÔxGBXBOBÒgBëèÊêÒggBÊwÅwéÒgBgBÊëÍÊh BIgBwRBMXB½yPIBvtBwONBÊgÕçXBRBÊÒ±èÊêÒgoPvwÅoP¬[ÊwDMÊÔ×ÔÒXcR#«½uDë[#RçÊïxw[ÊwDÊÔ×ÔÒXwy#ÒÔxÔÒxvwëÔÊfÔXPÊÔÜx~xvÊ½✪Â[ÊÍÊÕX r!#ìëXÅÂyPygM¤wÊ½✙¤[ÊwDÊÔ×ÔÒXcR#¯Ëx½✪ÊÔÔXÔvgQÊf±[ÊêÒgìeÊéXOÅwyXìXRÒvÊÕÊÊÔ×ÔÒXiMg½✙¬uRÊgÊ«ÒxBÖeLBëyORBO[ëÒÊeBw[KeBXwgë[ÊêÒÊÒèXB'ÊjLÔÒyXÕÊgBQBoRBëéXQBvÊwéeÅëÔÒXBuÔÕÊXBexBwwxBXBO±[ÊwBDBÊÔvÊÔÒéeXÕÊgBQgBÒéXQwéXBQvÊÕÊXÔféXBPOB¯[ÊÔÒXuÔÔÒéeXB±yëÊrgw8eLëéÊgOJR¯1géxìÒÊgÊÒÔxÔÒ±[ÊéXQ¬[xMRhRcR#XÊ[xMRÊeXQP«½uKë[#RçÊx¾´º½´¼y«Êeh[#RxMRy#½ex[Êw#Êxy#RÔxG½✪±¬´¼½´»Xx¾´»½´³igÂgRX[ÊêÒxçÒXÒëÊÒXÅ½✙¤wÊ½✪±¬¶½´·Ôxh«yuyM[#RìÔXxMR½ex[Êw#ÊxÔxGi½✙

Page 155

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°´µ±[ÊêÒxéÊÔXMXP×ÒÊgwMNêÒxÒxk"×ÔxHPéXP"vÊìÊÒÊèXP½✪wMNêÒÔëXReÊêÒx×gHewyX#ÔXOÔÒÊÔÒxhRcR#YRg8Ow½✙u#xMRBéXv[ÊwBKgÒyXÔÒÊgBÕ±[ÊêÒxÔXeØXB"Ê×ÔxHPBêXPwÊgwXBOÕÊ[#RBë¬¶³½´·XPxB«u#uXÔxBvë¬´´½´³XPxB«ÒXÊÊÔìëwÒxwKìÒgwËXGBcR#ÊÔÔXKvÊ±¬·¹½»XPBx«ÒÕXèhNÔÒéX#ÊÍÔxEBwyÊewëeÒy2jRByX#ÊìëÔÒwMBRXÔÒÒxBêeRXBxMRB¬´º½´·¸Ôxh«ÒxBìXQBLgBoROBÔÒ[ÊçÒXÊe½ÒëÊÒwBKwiB±ÒxêeÅXOBêeRBLwgBOBJRBÒëÊÒgÊ½eBXwBKBÒgvÊww[ÊvÊeBPXB±ePByêÔXBÊÊevxgHÕÊwyXBÔÒyxvwÊÔyg8PByÊxyÔxGeBxyÔxvÊÂu#RgBËxBBìXBBhBRBBÒxBBçÒìxBMBBRBBwÊhBÕÊxBBMBBRBBÒgB½[ÊwBBKBBcRBB#BêëBIBÊf¬´º½º«ÒÔëÅyxBMBRêxBRBxMBRB[ÔÒg½8BPBOBë¬¶¸½´µyB«ÒÔëÅyÂeXxMR×ÒxëeP#xMRéXRÒÅygexeÊxyÔxGìÊgBeBëÊeBÕÊuvÊfBB±ìÒgBcgBDBBËxBÊÔt}XB#B½[BKB8BPBwKBBRBNBi±ÊÔyÕÊìÊegM±[XéXXxKYRgvÊwwNÊéX!±uPyXÒëÊ[RLx[ÊêÒgçXÒÊÔéÊgOJRêÊÔeO!ÍXL!NÂ[#ReO!êÔXÔÒxêeRL½✪yXBéÊgBOJBRgBÒÊgBÕ¯[ÊèÊgBÊw#BXìgBMKBéXB#ÊgBägÕÊeOB!½✙çXBÒÊÔéÊgBOBJBRêÊÔhBRBÒxBëÊÊf±[ÊêÒgB8BPBhRBeBO!BëeBÊêÒÊÒuRBNIBÊÔÊeBeÊêÒgrxBDyMRBwÊÔXQBÅwÊÒÔfgBXQeBÕÊÊÔgDéÊgBOBJRwOBêëI±[ÊvÊÕÊÊf±[ÊêÒxBXOBPÊÔyMBRwÊÔéXBDÊwBÊÒÔfgXBQeBÕÊÊÔjÊhBReBO!B±[ÊêÒxéÊgOJRêÊÔÔÒhR[QoXXBQBjBgëvB4gÊgBÊgÔÒjBgë[XBÊÕÊÊÔèÒgBéÊgBOJBRBwOêëBweÊêÒgrxDjB[OHgÊgBÔÒuRHIë°wt°ÊeBjgwÊÔXQBÅëêeëePBPBìÔÊÒxBXBQBë8BXBRBtXBLBÔÒêeB ÕÊwBêÒÊÒÔxBÒjBÊwhBRBeBOB!ëêÒx2lBg([B#RByLBXBëÊhBwyXBIBëwXBBeBëÊeBtXBLBÔÒêeB BwÊÔéXBDBÊ

Page 156

°´¶èaM)ÆTÒçTtKNèt}GeBOBB!BgBBÊêëw±[ÊêÒxBBOBRBBÊÔéÊgBBBOBJBBRBêÊÔÕXBBeBBOB!BBw[ÊvëÔi±[ÊÕXi±eÊêÒg8PBhRgBÒéÊgXRBèXOêÒÊÒjëÔëìëè¯ÊeêÔXBÔÒyORXIBtRN)¯ÐeÕÊw[ÊéÅìÊÔXBÊÔy#wi±[ÊêÒx2yÊÔéÊgBOJBRêÊÔeO!BuêÒgêÕÔXÊeêÊÔÔÒhBRgRDOBXÍgRgÕÊwMBNÔXKXBmLwwy#uRHIBë±eX2ìÔÊÒÒx[ÊgÊgÔÒwXÕÊìÊwXxwyXPwtR}ÊgBÊyPgÊgÔÒyxwÔxGXOeÒxêÒgBêe wBXxgBÊgÔÒwÊÔyXBÅwOëÒXB#ÊeBÒgyjXBëjgéÅjX±Òx2ÔXÔÔx8O[ÊÒÔXÒÔëgwwygRgBÕÊhReO!eÊÔfpRèÒÕÊoÊëÔÒ±[ÊÒy[ëÒÒxwNRBìXFÊëjÊëÒxBÕÊjRÊÔÊeìëÒXw#B ÊÔéXDÊhBReOB!ePBÊÒyjRBÊgëéXgBÊeÕÊëêÒg[RBIìëÕÊwBÊÔyX#ëéXQvBÊÔÒägëÔXB"ÊeBëÊeìxBÕÊéXDBÊÕÊjXBXëêÒxB2èÊgBÊë[!BéÅgÊgBÔÒëêeRBgBÊÔXQBwÊÔyXB#iMBg±ÒÊÒyêeBëÊÔgBÒéXQBÔÒhRBéÅÔÒwÑÕëÒjÅÔÒ["ByÊfBBwÊÔXBQBBÅêÒgBwÔXB!BBéXBDBÊXBBeBÒxBB2yêeB B±ÒgyeeQeePÊxwxeÊÔxwvÔëheëÊeÍxÒëeÊejxÕÊë[#MÊÔXQeëÊe[ëÒ¯uRÊgÊwÔxGXOëXQhReBO!¯[xÅèÒgwÊÔeëÊeByXëÒÕxÊÕjXBÔÒwëÒx2[XÊÊÔrgëXMBìÊetXLÔÒëêÒxB2XÔeeRBgyÊÔXQBwÊÔéXXBRë×ÊwKXBwÊÔÔXÕëÔûÔhBìXBQBÔeBëÒgtRBNB)ÊÔëÊçXBIBeBëÊeBtÊvÊìëÔ±ÒgBêeB êePMÊjXgBÕwÒxêeRRBéXQgÊgÔÒéXBDgQëeÒxBÜÊhÔÒeÔëgRéxBÊÔÍXxNB"yëÊ±[ÊygBèëÔëéÊgÊìXQBÔxÊgBÊèÒxEBL±ÒÔëÅÔÒìë[XBÊwëw¬cR#yX#Ê[IR«ÊÔyXO#ûgëw PMìgÒëeeRgyrXìXwë8PïxB-ÊgRBÊwNRBëwÊÔjRÊgBOMBçXIBeBëÊei±ÒxBûgBëw PBMtXBhgBePÕëgBRïwKBRNBìÊi±eRBD"wIBxËxBPXBçXOBÕÊëËgJXBågDBÕÊjÊeÕgBÍÒXBBÊÔÊeBwy}XBBQBÅëXBwBÅ[BÊvÊÂÒÔÊfBBèÊgBBBÊÊÔÊeBègBB!BwB[#BRB±uRN}XeO!w[#ePPy½[KvwwKRNi±yPçxÊÔèÊgXRìXwKeXi½✪

Page 157

ÂeR}XgyêÔXÊXwKèÊew½✙±[#Ry}ÊeëÊhwMPÊëÊeyXÒÔxÔÒgOJRwKw[#½✪XêeRLBvÊwëèÊwxBÅtR'ÊëXRBÊ¯ÍÊÔxÕÊÊÔwXBeëÊeBwéX4Ê¯gRBÊìÊ½✙±u#XgXûgÊevÊwyPBywXB~Êyë[ÊyMBÊewyBPyäÊgBBÊëìeLBBIxBi½✪±[ÊeÊëçX8ÔÒëwXwÔÒwÊ±[Ê[RNëwXÊewuPyÔÊgÊiMg±gRÊìÊu#RéÅgMP½✙wXwtÊvÊìëÔi±eXywjëÔë[OMXyë[#RwjRxÊÔÒçÕÊ[ÊyMjBRBxBÊw[B#Byë[#BRByMØXB"BÊw[B#B±[ÊwXBB8PBBOBë±[ftREKwjgîwìÔxGXO´³´êÔXO¯uRNÔëÊyGw"#ìÊeʯ´¼ººçX¯¶êÔXO,6/$02&+5,67,$1$wN ÔÒ5REHUW&DVSDUwXL½fTèÔgQÔÒoÊë[R!R#ëèÊìxKÍXIXGhgéXÔÊácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°´·

Page 158

°´¸èaM)ÆTÒçTtKNèt}GuDtEyXRÅìXQPgXXìX#RNrXGyÔXéXÕwÖeLËXìXwOg°´ìXwOgw[KéÊxyy¯[#RìeegMByÔXéXÕwÖeLËXïwOgëeRBKBwXBLBXBMRBÊgBÊäÔXBIB-ÊêgBÊÒÔÒ½eÔÊÒyBPy"BÔXByÔXBéXBÕwweBLBYBÊgÕ[ÊêeBXByXB8BLBLB!BìÊgBìÊwBXPBXBÍXBMBuÕXByëÒÔÊÒÒxBëìgBEBB"±eÊwÔ8ÕÊ¯eÊêÒgyÔXMÊÔXQÅwyIÊxêÊgOwyGìXw"#ÕÊìÔXR#ÔÒÒRÕÊtuDBégÕÊwìeRBIéXBÒxQwÒxBvÊgêeRBLyxìXBQeìÒxQìÊwIXéÅÔÒwyNIéÊeO¯éXXÊgBQÔÒêëw«eÒxêeXÖÔX8Õg¯¬eBÒgByyeBÕ[BÊèÊgBBÊÒÔxBìXBÒgBBëgBBÊgBBBéÊxBPBwwìgBBBäÊgBÊÔÒcR!EìÊgXeIwePBÊÒÔXRÊÔÒyÔXéXÕwrReQÕÊvQBÔXR#ìÊwOgÔÒ±eêÒXBKBBÊyÔXïwB"#B8BOBÕÊÖeLBËXBBÕÊìgBQBïw"B#BqRBXëìgBB:BéÊgÊw¯XBRXBÊiÊÔxBNgBQÕÊyBRBëèXwÔÒÊgBëÒ¯ìÒR´¹³·°´¹³³ìXBQXBéXÅoÊëÔÒ±egBuD[POBNöXìÊgÊÔw"B#vÊÕÊyXQBxëÔXeBÒx2ÍgX#BìXBwOBgBBweBÒgBÒxBBXBÊÔrRBBBeBQBBqNBB"BBìXBwOBgBBÕÊyPBìÊwxBBXBQBPBBìgB:ÊgBÕeBÒxìgB:BgBR#BKByxXBwOBgvÊ±ÒxByGBëéëgyHBKNBÊ[(ÔXPBÔÒéÊgÊéXBR!BR#BePBXOBéXÒxBQ±eBÅyËX#BwyxXBëyOÔyPBêÔÊxBOëuRNIìÊgyBN!ìXQXBÕwyXwOgB¯weLYyXBgXìgByOÔìXw"#BeP#ÍëXKÔXR#geMÕÊîXXëÒeIBÔXR#XwOgvÊ±eÒgyÔXMwHx±ÒgÔXMogéÊxPwÊÔXQÅéÊxy2ë8RBIuDBëèÔXBQégB8éÅ×ÔXBdBÔXwÒÔÊÒÒxBëìxNBQBgRBÊhËXBBs¯gRBÊh«yPBRBëìeJBòéXÕwÖeBLBËXBÕÊìÒeIBìXBwOBg8BPBOBë[Êêe¬êegBÓuBDBégBmÊëÊÔÒw"B#BvÊ½çxÔiBxÍgBFBìXBwXBeBXëtBRXBÊeQÕÊìÊw"#ìÒRèÔXQéggÊëÊÔÒ¯èxëhgéÊāieïwxr±ÒÔÊÒÒxë±[ÊwÊÒÒxëyÊgÊéXÕwee

Page 159

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°µ¯éëg#XÒïwOgêeRÔX[ÒwwweLYyÔX:vgy4e¯ÍÔxgÔÒéXRxBLIBÕÊyMïwxBy4eÔXBR#BìÊw"#ìëÔÕÊuëÊw[BÊ7DWLHQ8XmxwêeXXBwuÒÔXQBégÕÊtRB'ÊÔXQÕÊìÔXBR#BìXwOBg±[ÊwxBhgBtʾ[ÊêeBöXB´¹º¸çXBBw3RO\JORWWHwXBÕeBPBÖeBBLBËXBBBÔÒXBQBÅÕÊyMBwHxìÊgXyDXR8ÅìXQ}ÊgÔÒ¯ÒxyìÔÊeQéXMRÊëêÕxÔÒwgÒyMhgìXQBPMRPBëÒXXvM#BR#ÊgwXBÕX2ÔÒ8LwYgBçXOÊwëêeByêÒXKÊËXBwNBOBÕÊeBÊwBgÍÔxByXBgB:BÕÊXBwOBgvÊyBXOB±[ÊwBÔyÔXBMByXgBìX#BRBNÔÒyÔXBéXÕwBtR'Ê[}ÊgB[QBwågyXBgìXB#BRNBìXQBB}ÊgyNwX"BXBÔÒêÕëgÊë[ÊêeByêÒXKBÊw4gBêghwBéXeBPÊgBéXRBÔÒ¯åguÒÔXQégBwrNIBuéÅwXBxtRB'ÊÕÊìÊwOgBmL±±±ÒxyìÔÊeBQBiÔX±ÒxyìÔÊeQéXMRÊëïêÕxÔÒwêeèX'ÊyXx:ÕÊ[ÊëwXÊÔy4eìXw"#vÊXeÒx2ìÔXR#×sRxXvgD¯ueKégÔÒìÊÔxÔÒwÍXBë:BXvOB~ÔÒweBPPBwOgBÊÔeeBërRBeBQXBQÅìXBPBggÊëÊÔÒ±eXCPXO¯eÒgèÊsRxXìXX#BRNyXOyOÔ:éÊxPw[gwyÔXìÊwOg¯éXQKBÊìXKNtÊÕxgXBPxèXwyPÔÊyDRBD¯¬´¹¼¸«ég±ÒÊÒèX'ÊtRXÊygïw"#ÖXÊg¯ÍëXKìÊêxRëéXÒxQ¯qN"ìXX#RNéXR!R#ÕÊtMDìÊwRO´º¶¼çXÔÒêXÔÒXwwOgÔXB±ÒÊÒtRMBDéÅgBëeeBeQB¯rRBeQyBÔXwOgB[QéXBXOBN#BmxwÖeBLBËXBÕÊyBO#BwOgB±[XBéXXB´º·´çXBÔÒëeèXB'Ê[gBûÔxÕgBBvÔÒ´»´¶çXBÔÒë[gBèXB'ÊÕÊgBRBÔÒéXByNBeBRBë8ÔXBìgBPBîXX¯ÖeLËXìXQO#wRLwOBg±[ÊyÒÊÛX+ÕÊwOgvgÕÔÊXeöX±[gèX'ÊÒxçXIéXëePBÔÒwéXMRNÊìX#RBNXéX#ëgvgDBÓxK[(eQÕÊìÊwOgîeÊêeöXBéX#NÊXéXBëeP¯wRëÔÔÒìÔXR#BìXwOgwèÕ±eÒgöXûÔxBPÒÊÔÒ´»·¸çXwëeèX'ÊìgB:ÖXÊgwBrRìXBBBKBÊXBBë´¸·¹çXBwçxBBBXBBBÊÔÒ«yÔXBByXBËXBBB8BBëÊw[ÊìÔëÅÒXBBvO'Ê±ÒxÖëëXqxvÊËxLIBmx¬w#OÔXKÊ«ÍÊÔxyÔXBwOg¯¬ìgtë´»»µçXÔÒÊÔeBeBeBQB¯XBQvBÊyXOBtRBOBMBÔÒÖeBLBËXByÔXB

Page 160

Òxxw"B#vgB]ÊÔw"#BvÊ±Òx2gDBPByÔXéXBÕw´»¼¸ÔÒÊÔÖeLËXB±ePB#RBrXGBèeXyBÒy¯êXBÊÕÊyXBXwOBgvÊXBʱeXyBg~XçXBÔÒìXQXÕwweLYÕÊtX[XPBèhN#wìÔX[QyXÍÔXQByX8OgwyXÕÕÊwÊÔyÊÔXePÊxBwePÊe¯[BÊyÔXéXÕwmN#ëyXxBëìg±egÔXwgIërRÒÔxweywOggÒéXÕgÊsXwÊÒÔXR#BuëuwêÒxgKsÔXwOBgtwÒxyÖX#ÊîXBXeeeBQÕÊìÔXBR#BeeBìXwOBg¯éÊgÊìXBQXB#BëgëXBQMBRxBX±eXB2rNyÒʱ¬´¼º¼êëwë´¼º¹çXÔÒ«eÊêÒx2gDPéXëePÔÒyÔXÖeLËXîXLRO[ÊÒmN#éXëePBgueKëuÒhXìXQgwçxBJìÔxÊgÊuRÊÒygBXBwêÕëgBÊwÔXBXByPBIBBìÔxBÊgBBÊvÊiïxB±ÒxBêeByBÔXBCPBgBËëfB Bægt#ÕÊwDäëgI¬eËÊgjRìePyÊgÊìXBëePmxw«ìgXe #ägEwÊÔyXBOéXëeBPiëéXB#XBJÊ´¸³·çXÔÒeBPgOBægÕÊi±ÒxygwÊÔÒxÍÊgXwg±ehgjx["XéÊxPwÊÔÊgLX'ÅÔÒwÒÔëÅÔÒéXBëePBdÔX9DWK«ÒxyÒÊyIBÊëìXQBÕÔÊXyÔXBìXgBIqïxByë[xBÍxQéXPìë±wBXyXÍgQBhR¬´¹³¸°´¸¸¹«gÊyPBIìëïêx±¬´¼¹ØgBÒë[gMB#XBgRBXÊ¯XBÊÒëyPBIXBëePBÖeLBËXBwÒxuB#RBëePBëyÔXjXPRDBXÕÊyM¯ìëÓxBK[(±Òx2wOBgyÔXwÊÔéXBëePsRBìXwxBéXëeBP±tëg±Ô«eBPyXPBÊÔÖÔXëePBsRgBPÏëÊt!ÏXBÊgLÔÒgEwÔeBPMBÊwÔxGXBOÒÒgByÖÔXCPBghgBwteBt!vÊw¬´¶¹Ø±ÒxyXxéeOuQìXQxXÕÊyM×ÒxéXÕÔÒÊxëXÅìXQXwXQëÕāêëgÕÊyXDRDëÒÊÒyéXDwhR[R!R#wgÊtXBweBPBBÊÒìÊwXB"BBXBBÊgBLBìXBQBBëÕā±ÒxBBêÒgBÍxBÒÒxBÔXBÔÒwÊÔèëÔāëePÖeBLËXBÕÊìÊwx2´¸»³çXÔÒéXBÅ±ÒxyXëÔÊëygB¯yÔXìXQBXBÕÊwÊÔìXwOgB¯ÙxÔÒ±eÒxB21eLBgÊwÊÔ8ByBPGNB¬ÍxNyNB«wXÕtÊyRB°ëyB°yrgveB±eBÒXBgXBëÔÊweBÒxêÒÔëÅ[ÒwqNBB"ågB

Page 161

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°µ±ÒxêeêÒXBg8BÕågDwÍXBONBÒéÊxPwB´¸»·çXÔÒöXmxBwiÊÔxNÊÔrRBBeBQBÕÊyxBBBêÊÔÔÒìë¯eBwBgBfBgBBÊìxBBÕÊXB'ÅÔÒë[ÔÊgBLBwXBÔÒ±ÒxêewBxìgBäëgBXëwOBgyÔXBéXÒxBQmxBwÒxêÒxB2ìÔëÅoOÔÒ±Òx21eBLBöXBwÊÔyÔXBéXBÕwêeBwOgBÖeBLBËXBBeNBëÒ¯èÔw[DBÕXBtXOBwÒÔÊÒÒxëyÔXBéXÕwÖeBLËXBÕÊìÊwBxB[ÒiÔXyNBwX"BXB[Ê´¹³·çXwÊgBLBÔÒêewBxB¯XQBhBçh¯ÍëÔ¯gBBÊ¯wIBX¯éXBOBRNBçXBʱ¬´·»éxçëÊeNëÔxëÖeLËXCPg«¯wX BPÔXBKÊeBROQBwyXÕ±ÒÊÒyéXBDwhBRÖeBLËXBwOBgwgBÊePBXêeBwOBgwÒÊÒyÔXBKBÊÔéÅÕÊwx2±ÒÔÊÒÒxBëyÔXBÔÒtRXBÊëgBRÊhBÒÊÒÔxÒtRFKÊxÊÒxgÕëwë¬´¼ºØ¯gRçxJëX[ëÕā¯éāM«hRw±ePwOgyÔXéXÕwÊÔtR'ÊXÊx#BÊgieBÔÒÊgBïêxgBëXBèëgwyB#BXêëwgBBÊÔXÔÒìXBQBëÕāéXBRÔÒsOXìë±Òx2ìg¬´¹´¸°´¸¼¸«çxJÔXÔÒÔÒÊÔçX[#RwÒx2êÔXÊgëXqRTÊÔ¬éxÔÊxçÊxÊéXBÊÒ«éxÔyeÕuR#vBÊÔX#ÊeèXBwìÔxy-XëwMBNBÔÒXBQBPBwÊÔéÅÕÊìXBwxB2wÊgB[XBÔXBDBÊìÊêÒgBB#BÍÔxBwwÒxB2ìë±Òxy[XBhRBiÔXëÒÔxBK#BÅ¯éeP¯éeBR¯éÊëxBìXgBQÔÒwMBNÔxBÊgByÔXéXÕwgRÊhÕÊìÊwOgë[xBÊÔ¬cR#éXÊÒ«cR#yeÕËXB8POxN5wyPGBNÔXÔÒxÔÒyQBÊë±eDöXhBgwOgvÊ±ÒxB2qRTëcR!EBÊÔéXB#ëgB]X¯eBIégBëÒéXXBGBìgPB[ÊggBÊgÔÒyBPöXBÒxìgBPBåëÓÕÊ´»³¸çXwj#RTéXÕÕÊ]XvÊ±Òx2gBDPÊÔìXwOgwMNBsÒhÔxÊg[g×ëÒgByÔXëyQBÊÔX¯XBÔëÊ¯XXB¯ìePBìXQBXÕwÖeBLËXBwOBgÔXBÔXéxBegBDBRéÅyÔXBwOBg±¬µ´Ø¯éXBëeBPÔÒÖeBLBËXB¯ëXDBxgBx«´»³¼çXBÔÒëeBÅéXBBëeBPBw´»³¸çXBÔÒìë±ÒxB8BÔXBìgBPBÔxBQBDBgBDBBìÊwOgçxJDêey!R#ËÊgÊÕÊyMsOXB±Òx2wOgÒëÔÊéXÕwÊÔeeeQÔÒ[DÕXêÊÔÔÒwÒx2ÖÔXwìgKyÔXBwOgtROMìÊg±eBeyÔXëygçXwìgB:ÖXBÊgrRBeBQwOBg±Òx2ÍxB´»´µgBÊ´¹ÔÒwRBgÍXBx±egDP´»·¸

Page 162

°µ²uTNÁèTM}LcTTèTNJnTCÒxyÔXéXÕwÖeLËXwOBgy4edÔXgêXxyÊÒÒXBYNGvÊyXOw[Êy"BÔXBBìXBeBBxBRBBÔëÅÒXBëéXBBBëeBPBBdÔXBBgBÖÔXBÓxBBKBeBBXBtÊeBBw±ePytEwÊÔÍÊÔXQëéÊgÊìXX#RNw#ÊgyNwX"XÔÒyGÒXPÊìÔÊeQçx#¯ÒÔXÔiR#Êg½çëÊ[O#fïXéXëeP°ÔxNPÔÒgR[PÍXRQÊêeMDÊÒÒXÊ¯éÊgx8x½èëÒ[O#fïX

Page 163

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°µ³yXRÅìXQXÕgÒwìÒXPÊ°µweBBÔÊÒÒxBëqBNBBB"BBìXBBQBBXBBÕwìÒXBBPBBÊ¯yÔXBBéXBÕwByXBBwOBBgBBgBêëBvÊePBg±eBgB8BÕÊîXÊÔXBQÅeBÊwB#ÊxBéXBPBOÒËgB"ÍXBOBXQBëÍX4XBXéXÕéÅÔÒXìX#RNBwePXyvÊgXBRXÊeP#BÒëe!ësxÔXR#ÒXBPʱeÒrXGyXRÅqN"ìXQPgXÊÔcR#ïêÒwêÒgyjxêÕÊeÊwyxg¬qÊwêeÖXBBBÊÔxBÅågBìX#BRBNBwXBÕXB2ËXBÕÊêeBÅëgBëÔw!BKBÔÒwyPBBÔxQBeRBÔÒêeBwxBìÔxÅäëgBXBwgÕ:B±ÒxByêÒXKBÊéÅÕÊhBRBêÕëgÊéXÕwyëìÔxÅäëgBXêeBêeRBDmXBQÅgÕwyBXIGB±ÒxyêeBÊxcRB#½exyêeÊxwxvÊweP#yÔX¬±±±«yëgyëìgyeÔÊëg°´ÊÔX"RDæXvÒ¯egR[ÊÔêÊÔeRxy[ÊÔ¯èÔÊÒ[ëÒÊÔX"RD°µèÔÊfëÊÒh¯êëeÊèÔÊÒêXÊÔX"RDæXvÒyXgjex°¶yÊx"vwxèÒgêXyxgw°·¬èeÒëwxRÔÊxÊÃìeeÒX"RDæXvÒyXgw

Page 164

°µ´uTNÁèTM}LcTTèTNJnTC

Page 165

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°µµ[XhBRìgBBÒÒXPBÊÔÒyxBg±eBPXByyxBgÊÔ:BxBwxvÊ8BEEB"BwìÒëgeXÔöXwég8OìÊeÊÔÒéX jRDwyXÒËXÔÒîÒxyÒëgvÊ:oÊëÔÒ±[ÊêeBwxByxgBÍÔxwwÒÔÊÒÒxBëyxJBygéXBÕêewxeÒgy[gqNB"ìXQXÕXìÒXÕÒÊgÊéÅÔÒwÖeLBïwIOÕX2ìÊgygçXOÔÒ«éXJgBQ¯uÒhRégÔÒÊgBÕÒÔÊey IwxBRìXÔXBvÊëÒxwêÒxyXÒëgìëXjXR8ÅëÒxyÔXgXyghRëçxJéX["X¬éÊgʯyPÔÊìXBQXBÕwhRBëygBéXÕwîXBxEB"BìgBÒéxB±eBPOBQKBÊÔéÅuXQBxBJÕÊÔwÚxgBéxBwBçXBìÊgBéÊxyBweÔÊÒÒxBëyxBgBÍÔxwêgBRBëìÒgB±Òx2êÔXÊÏÊëÒÕÊÕÊÔìxçXOÊwëäÊgÊÕÊÔ¯eROItBBBBB«yXBBBBBëÔÊéXBBBBXBBBBBPBBBBBågBBBBÕÊyBgBBBBBÂ[#BBBBBRBBBBîXBBBBBIBBBBBÊëÔXBBBBvBÊèxBBBBBQBBBBKBBBBB.OHLQHV :RUWHUEXFK GHV &KULVWOLFKHQ 2ULHQWV -XOLXV $66)$/* 3DXO .UXJHUÒxäëgBëéXÕwìÔxBÅéXRB!RB#ìeBPOBïêeBPÒéXBDÍÒXBvÊwePBPyBgMBÜXÒÒxìXBÕÊÔÕÊ¯éXRB!RB#gRByg!BXtXBLÔÒÔXBvÊXeBPÊxByhRBë[ÊÕÊeÊx"By#gBÊÊgÕeBÔygHBweÒgÒÔxBëhRBÊgBçÊïxwRB~gvÊXBÊ±ePPBÔxBHBPBgBÊyXBÔÒ¯eBPBBwOBgBgBBÒìXBQBXBBÕwÊÔéÅeBXBBeBPB[HBBXB!BÒxBéXBÕéXOmLwÒxBywOgyXBÕwgHÒÔxB:ÊgeBXéÊgBÒyxFÕÊìgRBxNéXÒgÕÊXìX#RNéxw[ÊvÊgQcR~xBÂePOQyÊÔéÅéXg!XÐGÊwèxQKyXÕwÊÔcR#BïêÒÒx2y×XÊÔvÊÔÒêÒgyçXBLÊéXÕìÔxBÅgRXQXBÕéÅÍXONBiePB#ÊÒy2ÊÔXQBXÕïwOéXBDRDBw[Êc~ÊëgòwBÊ±eÒw}ÊÔÊÒxìÊwxBwnKNB¯éeÊxBèXBPBëePBxByyxBgÍÔxBwëìÔxÅäëgBwÊÔ¯yg¯yBg¯ìeBJBìXBQBXBÕÒÔxÔÒÊÔÔXBvÊëeBeBRBOBQByÊÔéÅéXÔxBÅgBRBw±eÒÊÒyèX'ÊêgRëìÒgyXRÅqN"ìXQXÕwyx¬ËégBtÊëÊëuÒÕxBBégBBgBÊëÊÔÒ¯1ÒgBBêÔXBBÊéÅwXBÔÒwByXB-ÅCPBBgBBrBÔÒoÊëygéX#gÔÒ«éXÔxyXXgQ¯ÖXPéXBXvgDÕÊìÒÊeI¯u#R¯éXxBXBwrNBIBBy4eByGBïw"B#BeBPBëeBÒxB2×ëXBÊÔ¬uDBgBÊuQBêÊÔëÒoXBL

Page 166

°µ¶uTNÁèTM}LcTTèTNJnTCÕÊtwéXBRB!BR#BwÚxBgBéxBÔÒ±eBÒgBÊeRBXBìXB#BRNBéXBRB!RB#BëXByÊÒx¯XB#BRBNB8BÅ¯ÖeBLBBËXBBéxBBêeByêÒXBBKBBÊ´µ¸³çXBìXBQBRBÊgBBëëXBÔXBBDB±eÊêeÊeRéXBÊÔyeÕïêÔXÔÒyxBhRë8eBLïwXyeÕëéXDBRDìXwHxBéxëÒÔÒìÔxBJÊëìeJB¯ìxNBQéxBOyKBN"BìXQXBÕwyÊÔÅéXÕÕÊéxBvÊêeêÒÔëÅéÅïwBOgBgBBÒéxBBÔÒë¬yÊÔÅ«ìÔxBÅ:BéxBBsÔÒ±eBÊêeBwOBgBégwrNIweÊeBRìxNQéXÕwBÒëÊÒgRÊhËX¯gBQ8OìXQÔXBKÔÒ±[Ê8BBBBBBBgBBBBBBBïêÕxBBBBBBBBÔÒÒXBBBBBBBPBBBBBBBÊëXBBBBBBBBw"BBBBBBBB#BBBBBBBvBÊyXBBBBBBBBOBBBBBBBêÕëgBBBBBBBBÊ±[ÊuBBBBBBBBKBBBBBBBB±exyìÔÊeQ>0XVHXPIXU9RONHUNXQGHGH%HUOLQ@ÒgyyeÕtRÔÊÔÒwÒx2êÔXÊwÊÒgBÔXiROèXwyDRBDweXêëw8Å[QByXBÒëgBwxOB Bìë±ÒxXBQBxBJéXBÕÔÒÔxBÅågìXB#BRBN[eBÔÒëwxByxJBéXÕweBPsëìÔxBÅéXBÕwePBsËëXPBÍÔxBww[xBX#BRNB±¬+LVWRLUHGH/(JOLVHG2ULHQW5D\PRQGOH&R]µ»µØ½æ±Ô«ÒxêeÔÒÒgOBgÊÔXBQBÅéÊxy2weBPB#BÒXÕìeB!ygBéXBÕÔÒågìXB#RBNBwÚxgBéxB¯gRÊhweX¾1ÒgByÔgîwxéXywBxCPuQ:gêëyPBRéXÕÕÊ±[ÊêeêÔXBÊéÅwuBDégBmÊëÊÔÒwÒxB2êÔXBÊixìXBwXByëtRB'ÊXePB#8BrNìÔxQBO[ëÒêÕXÊÔXBHBÊÔÒéXXPBéXXBwuRÊÒygBÒägìX#BRNBwÒÊÒeBPÊxBéXDBéxBvÊséëeBëeBPXB2×ëXëyBÔggBDBRBePBÊxB±[ÊêÒgy[RXIë×êÕÊeÊwXéÊÔëÒéÅÔÒ¯cR#ïêÒéeXÔìÊgågÕÊtågBìXB#RBNBwuRBPyêÔXBÊwOBXBÔÒ¯y4eÔXBRB#BéxBvÊgBÓÕÊeIBcR#ïêÒrXGìÊgôeBwX¯[XéÊxXëÐëg îXBLROÊÔéÅwìÔÊxXÍXBXKÊeX2êÒÕ[KÒXÕÊÔXeXÜx~xvÊ±ÒxêÒgjxëyIqN"ìXQPgXvÊëÒxyyXêÒgBÒxBìX#BRNwcRB#wyBXÔÕÊoÊëÔÒXBQRBXIBvÊÊgÕsRxBXìXBQÔXBgXByOBÔìXwRBXRBîÊgRBÊëèëÒéXBMRBÊëoO BwwxBéXOB[XÔ±[ÊgfXËXPÊeÊêÒgìÔëÅÒXÔgMëìeÍÔxwågÃÃÃ

Page 167

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°µ·´wORO~yXPcR#ægDïwXRÔxÅågìX#RNësRxXìX#RN8¯èÔXBQBXB"BÒÔXBÍgBFBësRBxBXBìXB#BRBNBöXBëèëÔqLBÊèëÒtéÊāÍgBFBvÊìÊgÊÔéXBÅwePBxByÖXBÊÔÊeBÔxÅågBìX#BRBNÖxBMBRxBX°æÔXBgBXë[ÔXDìxB#yXBÊyXÊÔÍXBvÊéXDBÊìëÒg±["BRBÊgwÊÔÒÊgBÍXyÊgXQÅ¯eIwwH+vÊÕÊ±ePÊÒyeXéXDXX#RNéXReXwtX[RORO±ePX2èÊéXQèXOÒhÊÔìgRvÕÊÔwÒxægDéX4ÊePÊxyÃÃÃÔÒXægDBéÊÔeëêeRÔXBwéxÔÕÊwyX4ÊéXBXXBëéXÔÊëéÊxPwXBïwXBgB#¯cRB#By#RBeBëÊeBsw¯eÊêÒgBèÊîXB!gBÊÔéÅwRBLBRïwXBÒXBLBÊéX#BÊXBÍX'gBXBwëÒgçëhBéXBOBÅÕÊgÅèXBÊÔÒwÔeBÕÊyÊÒëXÒxBxB¯ÊeBu#ÖeBLBÊÐëÔìëgBRBw¯ÖeÊ\RBNBBèëÒk"B¯ÊeïwBONB±uRBPByäÊgBÊeBÒgBéXOBÕÊëeByuQBNByBLyBëÔÕÊweByeBìÊÔÊÒÖeBLïêgBXB1gBÕÊë[gB±ÒxgfXsRMKéÅXjXLïwH+ÔÒë[RxÊÔÒ¯[ÊyLBRLéXB#ÊëyLRLBìÊe¯cR#By#RXBeëÊevÊgBXP±[ÊyMBXBBXBêXBBPBÔÒhBhBBRBwBOBÔÒëÍÊÓsÔeBBXB¯[ÊtXBBÒxB[RBBXB#BBÊk"sÔÒyÊeXuR#Léëe¯gRRJXYRBgwxRéëeìë[RX#Êë[RxÊëÊÔÒ¯éXDXOÊëÍÊx¯ÍÊÕXRÊèXOBX¯yX#ÊëyQÊ[IRhXBO±[Êêee!Êeg#XM¯eÊëk"vÊÔÒéXP[RX#Êë[RxÊ¯ÒxëvÊX±eXyÛxK!ÔeePXOeXÊÔëÊ±eÒk"ëÒëÊÔÒéÊxy2weÊêeByMcR#y#ReëÊeë±ÒgjgXeXêÒgÒxïêeBÊxg#ÊÔëÊÊew[#BRyxOIéXB#ÊscR#vÊgXBPrXG¯wOBN¯ÊeéXBOwMNBeD"BèXQÊÊÔëÊéÒXBëXRBÊePXBOXÒxBvXëÊÔÒÕÊgÅèXBÊÔÒ¯Òx[RBX#BÊrXBGëÒxBx×ÔeBÕÊuXBÒXRBPÕÊtB¯jxB[RxBÊ

Page 168

°µ¸uTNÁèTM}LcTTèTNJnTCÒxéÅÕÊwDROÒÔëÅXRÒwæÔXïêgX1gwyRX#Ê±eexÔeéëe¯ìÔÒX8PvÊÊÔ1g¯ÔxBÅågìX#RBNìXXÒÔÒw[ÊtRBÒvÊw±[ÊêÒxÊegB#sRxXB[P¯éXB4Ê8OBÔxÔÒ±XBïêePÒÍXB'ëÊe¯cRB#ÔÒXB½ePBPyËXBGyÔÒë[RXLëÒgBX±ePyËXGBcR#ÔÒXhBRëÊeÔÒXÊÔêgXB1gëÊxLÔÒX#BRNgB[R!ÔÊë1ÊêÒÊÒkRBE"DÊÔÒxBægDBéX4ÊÔÒÍXGBÊvʱ1ÔXOyèg!ÊÔÒxyDgyeÕ±uRBPBByäÊgBBBBÊéÊeBcBRB#BBÕÊÔÔÒXBBw[ÊìÒgBBwgBBEB!BBPBBéXB4ÊéXBBOBBvÊXg[XBÍÊÒXLÊëÒÊgBÊg¯egB PgBeOB8xëgBRKMBwwwfÍÒXB ÕÊìÊêeBBOBBj"BBBuRBBPBBæÔÒgBBBBBQBBÕëgBBÊwBeBBÒy[EBBBÔÊÔXBBeBBëÊeBBBÐëÔ±ÒxBB±ÒxuXKÄxgX"¯eeÅÒxxrgvewyXyÊeÊÔÒxÒX(ÊÕëgÊX¯eXBêÒxwgyXPcR#BwÚxgÍXXIDBÊëÍXÊwg)¯1xÊeBéÊeÕgëÊlRBXXXBeÒgéXB#ÊwÊeBg#wéXB4ÊsäÊgÊÔÒwwXBBéÅwÒxBægBBDBéXB4ÊwuXBw[ÊvÊXBìëÕÔÅeBIBwé¢ÊÕÊ±uRBPByèÊÒxvgXIwYXBPìXêxRBwÊÔéÅëuRÒÍÒXQ[ÊÍXRBëyÊÔ¯êÊÔ±ÒÔëÅéX4ÊÍX'tR'ÊwéXQXuRPÃÃÃìgRvÕÊÔ±[#RyÊhÊ[LBRLs1ÔÊÒäÊgÊéÅwîXgBDXwìgRvÕÊÔÕÊÔÔÒwDBÔwÍXB'æÔÊeB±eBPByêÔXBÊêeBêÒXBBgBXBÍXB'ìÊgBwÊeBgB#Bw[ROROvÊÔÒ[ÔXDrgÕÊ¯ÒÔÊÒ°ÖeBLÊÐëÔëg#¯Ôe°ÖeÊ\RNB[ROROeBIBëcRB#BéeB¯ÊeBèxBwyxBÔoXBÖeBLBeBÊëìXB#BRBNBÔÒ¯lRBïwGBÊxë±eÔyÒxçXOw¯[ÊÖeLÊÐëÔëËÅïwNRBxëéÅïwGBÊxBwexByéevÊìXBFBÊ¯eRBOIBÕÊÔrgBÕÊéÊÔÊeXB4ÊgQBòïwNBRBxBéÊÔÊeBXB4Ê±eBxByeBxBBêÔXBëÒyPBxBÍXBxNB"BéxBBOBÖeBLBÊÐëÔÔXBXëÊeBXBXBQBÅ[RBOBRBOB±eBÒgBy[RBBB¯eBPByXBGBÊÔ8BeBÕÊÔwÖeBLBÊÐëÔt}XBÒxBçXBOBwÖeBLByXBgBBÕÊÔÔÒcRB#BïwXBByXBgBìÔÊhBBgBïwNBRBxBgBBeBOBêXÅÒxyee)gBÒÔXX#RNÔXMBXPìXFÊìÊg[RBOROvÊ8POB±ÒxyìÔÊfÒÕÊÔ±ePPyyÅëw+XEêÔXëÒjD"ÕÊÔrgÕÊgeOXëÊeXw

Page 169

°¶¯ìXX#BRNBÔÒ[ROBROëXBÕÊÔ¯éX4Ê[RBXLBëÔXBÊ¯yxÔYÊgBwN#BNÔÒ8ÒXB±eX2yeRTÊÔyN!yeÕXÕÊÔvÊëéX4ÊvÊXwÔxÅågìXX#BRNësRxXìXX#BRNw RÔÒ[RORBOwMPBÊìÊg±ePBXPDBÕÊgOBìXX#BRNéÊxBPwÊÔgBeMBePÊxBy¯ePPByyX#RNìXBQXÕXëXBÕÊÔ¯éX4ÊìÊx!XBwGÊÔÔÒyeMèhBN#¯eXBçXOëèXOByXgÕÊÔuRÊxy2wXKT¯êeXR[eÕxPXgHÒÔxyeMvÊwX'ÅÕÊ±[ʱuRPÔÊhguX[ÊyX#RNMÊ8[ROROéXDwÊÔÖeLXìXBX#BRNB8tBÕÊwtXLBÒXBOBÊëéX4ÊÔÒyXBëÔrROB[ROBROBÊfQBIÔÒëuRÒÍÔXDBtR'ÊèXRBwuX¯eBIwXÕÊwBeÒyêÕXÊXBw¯wÊÒÒxBëìÔXMOêeBPÅéXDBRD[RBgëuRNBIìXwPBRÕÔÒwNOBÕÊØxE"ByXìXBQRBI~ë±uRPëéX4ÊÔÒÊÔÒxïwfÒXB(ÊX[XrxÊÔXBw1ÔÊfyÖXëgBMÊÔÊeÊÔwfoÊxBéÊxeÔÒXBuRÊÒyèhNBëeQIBÊÔÒxXB±uRPqDBêÔXëÒXÕÊÔuRÊxX1ÔÊÒgeBP#éX4XBX#RN8tXB[ROROëÒXB(ÊwyXRÒoXÕxPBwÊÔéÅìgÖxOBNÔxGBy#XBwìÒX(Ê¯uRÒËÊxBgQB¯ÒX(ÊìÊgeBëÊeÍxÒwìXwPRÕÔÒxBKìÊgægBDïwROsBsPÊX¯oÊxvÊgìÕëgBRìÊg±ÒgéXRB±uRÒytRMDÔxÅågìX#RNësRxXìX#RN8yXRQÊgR[PìX#RN´¼¼·gÊxuÒÕXïwxEèëÒtéÊāX"ÒÔX±æÃÃÃ/2VVHUYDWRUH5RPDQR1R1RYHPEHU½fT

Page 170

°¶°uTL_Nâc@sNTNµwORO~yÔXuRM¯ÍXÊgÊÕÊìÒëgéÊÔÊeX4ÊëcR#ËXLʯcR#éÊÒgX¯cNéÊg#¯.Xx!ìʯeR#éXQÔxXOéeuDë8Õs2¯eÒXÊÒéXëÒXO±êg"ìëÔgXPéXeÕX¯xMRÔf¯eR#XÊÒéÊÔXOIXOehÔyÊÔêÊÔÖXÊw±eÔÊÒygéXRÕÊ[ÊêeRxÊÔwÅëeRD[OÕéÊgÕgXO±eRPygwNÕÊÊÔXÔXÊw¯eR#XÊÒéÊgXXO±eÔëÅy[ÒwÒxëwgìÊwXgw¯eR#wgÒhwéÊgÔXXO±eRPyX~XLgDRëwgåxLw¯eR#XeRNéXHXXO±XÔxRéXePÒëXëXéXÒXg¯eR#êePÊgéÊÔXMDRXO±çìXwgëvxËÊgìXsD¯eRxÔXO±yMÔXÔÒÔxePXOë¯êe[PÕìXÒhX¯eRDÊÔÅéÊg#XOÐëÔeIëcR#éÊÔÒÊg

Page 171

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°¶±¯eÊwLX#éXeëÒXO±XÏXéX(XëwLX#éÊeRÔÒéXePPL¯eRX#XìXæXXO±gÊgeEMêgOéXeÔÊÒëèePìxMRÔf¯eR#XÝÊgêeÕëgÊXO±exyÒÔÊëÍxMNCPÔÒÕÊwyXÅìÊg¯eÊêÒX#Ê[ÊÔägÔÒweR#XO±eÔÊÒygèX["ësÔXêÒXÔÒw¯eR#YRNéXXÍX'XO±cR#éxëvwNRëwéXeÒÊÕůeR#cR#éÊgRKXO±eÕXyexËÅwNRëwÊÔXÐëÔwyÊeX¯eRPgRuIéÅXO±êeêePÊgXwOÔÒéX×xìxw¯eRPxgROÕÊìÊwMXO±Òxy2[XwPQwXgROéÅÔÒw¯eÒXÊÒéXXOQXO±eÊêewÊÔÅ¯yXOQìÊg¯êeÕÊgyXww¯eR#ÝxéXePPtOXO±eR#N ÔÒìgRÊëw#DÍxMÔÒw¯eR}X#RNéÊeÕgXO±wNêePPoOëjÊeÕgêePÒuRNI¯eÔX"ÊgéXXxXO±ePPyÒxOPÔxMRoÊgwÊÔéXDXwNw¯[ÊuHÊéXcR#ìX#RXeëÊeë¯éÊeÊggÝÊg¯yMÔXÔÒÔx±eRD"ÊÔéXXPëÒÔëÅéXQwÊÔÔxw

Page 172

°¶²ÉTÆcÆÑÆèÎçc[xMReÔÊëgëÊ¯ÊgÕwëgÊÔéXy}ÊÔÊÒèXOwuR#yÊgXXë±1ÊêegÊÔeÒÊëgéÅë¯[Ê8ÕÔÒ]Pëʱ1Òx2ìÒXëÊÔÒuRXyÊÔëÊwyXPë¯[#ReÕwODëʱuRDËÊgRëÊÕÊ¯1ÒxwPDwXë¯[ÊyÊëÊgëìePOëÒÕÊgêgKëʱ1Òx2ìÒXë1ÒÔx¯1ÒxwPgwXë¯[ÊÍxMNêÕÊëÔÒëʱ[ÊêÒXDéXexÒÔÊëXOgw¯[Êj"ìÒXËÊgëÊePXÅyéXROXw±exyêÒgyxÊgwéXDXÒÔÒë¯[#ìÊÒÔëwXëʱePPyvwÊÔéÅéÊePÕëgRèXOw[#XX×ÔeëyLRLæXëʱ1ÊêeêeXDéXRÔÒwuR#y}XæXXë¯eÊêÒx2XPìÔXR#éÅìëÔw[ÊygëÊuRXÔÒÊÔjÕÔÊweX±uRPjNX¯êÒx2XPéÅìëÔë¯uRëgXëéÊÒhX¯éxÔë[ÒXÊÒëʱuR}X2êÒXÅÊÔéXÕéXQweX¯ePy[ÊeìePNwÊÔXw[ÊyXÒgëʯuRXéÅyÔÒëêÒgjxweÔÊf±uR}XOÒxIÔeìxwéÅwNRxw¯uRPgKjXXÔÒweÔÊf

Page 173

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°¶³±uRgéXOÅwweX¯ÖëeéXéÅ¯[ÊuHÊvXëʯuRXéÅìx #ÔÒweÔÊf±uRXjNÅéÊg#w¯uHÊéXÒëÒéÅg#¯[#XÒXëʯÒÔëÅ[ÒwÊÔyXÒXXÍXKxNww¯uRQÏÔÊÊÔ×ÊyPëg¯ìÔÊf±eÊÒgjRÔhsgÊÔXX¯[ÊyNÊÍgFçxÔëìÒXPëÊuRÒÊg×xjXP"wweÊÔÊf±1xsgêÒx2ÔeLwÅÔÒë¯ÒÔëÅyéÊëÊggOw[ÊìÔfwÊÒëÊewXëÒxìÒgwÊÒw±eÅeeûÔhyÔÒéÅÕÊëuR}xÖXÔewëÊmxeÔÊfvÊgXPuRPjXR¯Òx2ÔÊggÊÔëÊwMÅëÊmxÖëe¯1ÒÔëÅgCX×ÊêePgwëÊmx±ÒgËX"ÊëÊÔÒÊÔXë[ÊÒxPDXÕÊweRD"ìÒXXwëÊÔÒêeÊxÊgëÊÔÒÊÔXë±w"RÅÔÒ×ÊyÔhXÊÔXyMxëÃÃÃ

Page 174

°¶´ÉTÆcÆÑÆèÎçc¹°æÐTKs@H¹mÆ±æÐTKs@H¹Ç±æÐTKs@H¹mÆ²æÐTKs@H¹Ç²æÐTKs@H¹Ë²æÐTKs@H¹³æÐTKs@H²sKNKzTs@HèÎN³¸¶ãTÐÎÒÐTèTNJ°±T¸åcÑÆsTNÐçTèTutHE°±T¸åcÑÆsTNÐçTèTèÐtC¨TèÐtC§°³åcTTNÁÐÎucWNN¨TWdNtt§°³åcTTNÁÐÎucWNN¨TMNçaT§°³åcTTNÁÐÎucWNNãtFèÐtÆcÆÐÎäÐoNtTåTNN

Page 175

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°¶µìÒR·¼ºçXÔÒÖÔXìX#RN´êÔXOwDLìXQBxE8BPBOëu BPégyXBRQBÊÍXDXBPwxB!ÔÒÖÔXBtLB#ìX#BRNB×gfBweÔygBHBw8PB±[XèXBMB!BÊèëÔëyXXBìÔxBÊgBÊëÒ8yXBRByXRBtÒwîXBëu PBégBgÊëÊÔÒÖÔXBìXB#RBNBìxÕÊìÔxBGB#8BÅyOBÔìXPIÔÒÊÔÖÔXìÔxGB#wRëÊ8Å¯ìÔXRB#éXeP#Bxw[LRLvÊë[gBÍÔx±eXyåxwN#8eÊêÒx2gR#KéÅy#eÔÊçXÔÒ±[ÊìÔxG#B8Å×gfÕÊiyeBÊÖÔXìX#RBNêePBÒéXDwDLBvÊëXÔXÕÊêÕëgÊXBëêÒxuQÔXBR#weBÒgtRMBDéXKBLÊÕÊyIOB ìÒR·¼ºyKLBÊìXêÕxBXQBPwwDBLvÊÔÒ±1ÔÊÒyXBÅoO BvÊÔÒêeèXB'ÊìXyÊgBP"B[g·¼ºçXBÕÊeBIBëtBoX BÔÒwhBRByXBêÕxBwMNBoOB BÔÒêeBPPB[gB%DUKLV«iRg¯7DKDOt(yKLÊìXêÕxtXBwDLvÊ±eÊêeêÊÒéXBDeÊêÒx2ÊgBÕÒxBBy2¬éXBBB#BBPBBÔÊËxBBPBÔÒ%5DKLPDL«yXBOBBRBBÔ[RBBë¬ËXBeBBËxBBPBÔÒ±uRPk"DÊÔXQÅrRÒt!uR#Êx-0DUWLQ

Page 176

°¶¶Ts@HWcM´µX¼égÕÊwXRÔëXìXyxLIqÊµêÔXOwDLìX#BRBNBdÔXéÊxBPBXBÒxBËXBwOBRBOB~ÔÒçëÊtR}XB"BRBËgByXgBæÔXBgBXÒxyÔXgBXéÊÔëÒgÊëÊXB»³³çXÕÊyKBLÊìXêÕxBëéXKBLÊÕÊygBQyxBLIÕÊ±[ÊêeÒgBuRHBP[gBQ8BOwXBgwDBLvÊÖXBÊ±eÒyBw}ÊÔÊ´´¼¼çXwìXêÕxB«yÔXBgBXBÍÔÊeB[(w[ÊyXB8BÕgBwÚxBgBÍXBÊvÊwXB'Å[gByKLBÊgêÕxBoXwéXBKBLÊëyKBLÊìXBêÕxÕÊyFBI¯êÒxB¬ygByKLBÊwqLÊgvÊ±eÊêeDBgÓ¬ÒxÖÔXrXB[xM8ÕgBÔÒXyxLIBiR}Ôw«ìXêeÔÒÒxB2[XÔÒÊÔæÔXBgXBÔXRBÊèXBêePBX2éÊxBPuÒÕXBégèëÒïwOBRÔÒÍXÊÒÔxBvÊÔÒ±ÒgBytOBwRBXBGBÊyÔXBgXBÕÊtLBB#BîXBBgLBhBRBéÅÕÊtBwy"ÔXwxeBPë¬´µ»¹°´µµ¹«ìgvÊwxBX#RNdÔXBËXÔÒìgDBR±ÒxyêeÒ¯eÊêÒÊÒÔÊgêÒXKÊÒÔx8x±èÊëyXOÅ±ÖÊ±yìÊÔÊÒyxÍeByB#XBywyXBÔÒeÊêeBgBÓÔXsXBQBPìÒXBÕìXBQXBMB×gBB#BwBÒgBæÔÒéÊxByêeBBXBXBwÍXBBÊÕÊçXBvÊXB±eBBPBXBêÒxBBqLBÊÔÒX#BRBNBvÊ±[BÊÒÔÊgByXBxBMBÏëÊÔÒyGBëéëgBÔÒyxBLBIB°yXBgBìXB#BRBN±[XwIBx´³³³ìXçXBÔÒyëÒxB2uRMB(ÊÔÒx[RBIxByXBìXKBNéÊÔëÒvÊëeBqxBBìÊêÕÊeBÊXBËgBëågBÔÒéÅ×gBB#BwÒxBéÊÔëÒvÊÕÊeBIBXBQBPB±ÒxyéXX2éXDehgOXygyxXÅj"yKLÊìXêÕxÒÔxÔÒÜx~x,1DEH96FKRQEHUJ

Page 177

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°¶·´µX¼égÕÊwXRÔëXìXìÔxG#ËµêÔXOwDLyKLÊìXêÕxwÚxgoXPÕÊìÔxG#yKLÊìXêÕx8RIìÊgoXP[RI~ëy"ÔXBìÊwxBXyBgQBëêÒxågBKBgBDRBoXPB½eXBygeBX#BXXByxLBIæÔXgBXìXBwX¯»³³çXByPIBwDLBvÊÜëgìÊgB±1ÔÊe[BÒÔÒXQBÅtêÔXÔÒìXRNÊéÊgGìXQÊÒÒX±eÔÊÒÔxgXgÖXxìXwxePXOyROÊÕÊÖëXxORìXQÔXgXdÔXËX±ePÒy[Òw¼³³ìXQX[RI~ëêÔXÔÒyXÊyLDÒwxgBéggÊëÊwBÚxgB¬uÒÕÊëÒég«éXBORBNvÊìÔXBwxB¬ygéXBÕw«ågtRBOBMBuÒÔXBQBégBÔÒéXBPBxBvBÊÊxBRBNBëyBvÊgBOBmxBdBÔXBvÊ±eBXBysOXBëXBQBÅmxBweBÒxB2wX~ÊéÅwBÍXRB}hBÕÊìÔXBOByÍXBÊéXBÅ±eÒgB±Òx2uRgêÔëÒéÅìX#RNÕÊìgQgxEéÊxywRìXÅËXgxÕÊ±eXBy2·¼ºçXBÔÒìÔxGB#ByKBLÊìXBêÕxBXBwGÊÔÔÒîXBOBRLBB#BwDLBvÊìgÓhReBÊwÔ8ÕÊ»³³çXBÕÊtëêeiRBXeIBw·¼ºçXÕÊwìXêÕxByKLBÊìXBêÕxBy"BÔXBìePBwLBBXBwGBÊÔÔÒ±ÒÔÊÒÒxëyXBXBPBBÊeBPBgB¯êeBDw[#BRBéÅìXPBIBwuÒÕÊëÒëuBQìXBQBgB8BêeBèXB'ÊìeBPBwLBBw[KBéÊxByìXêÕxBtXBìeBPBwLBBvÊwMBNBwBÊÒÒxBë´µ³³XB»³³ìXQBXBÒëeBìÊêÕxBwE"DvÊgBXP±eÊwBÔ8ÕÊuÒÕXégBÔÒXiRXuÒégBÕÊtw[ÊyKLBʱ[Ê´³³³çXÕÊeIXtyKLÊêÕxÒxëeRXgDRìePwLvÊÔÒêeèX'ÊÍÊgëwNÒwLBGPBÔÒìÔxG#BìX#BRNB[RI~ëweBÒyéXDByxwwDBLvÊ]RNÔÒÖÔX]RNBrXPÔÒìgìeBìXwe±êÒx[XîXB#éÊÔëÒvÊyXBOÔÒégÕÊrXPéÅÔÒyxXBxyKLÊìXBêÕxëÒxyÒÔÊëXìÔxBG#wygËxBP-0DUWLQ±ePÒy[ÒÕÊeIwuK

Page 178

°¶¸Ts@H´·égXXRÅÔÒyg[R!R#¬Ï¯Ë¯qÊ«¶êÔXOwDLeÊêeêÒÊÒéXDwDBLvÊìëÔgwyXBQXMBÔÒ[R!RB#ÔxFBwÚxgæÔÊeB¯ËgéXÊÒyÊgJ¯¬éXKLBÊ[gQ«ågéXR!RB#y"ÔXìXwxBëoXPÕÊyNÔxwìÔëÅÒgB¬yÒÊêëw«yXBBPBéXBBXBBÔXBÅ8BPBBBOBëygBvgBBXB#B¯yPBBRBéÊÔXBBdÔXBBÔÒuÒÔXQégXuÒÕÊëÒégÔÒÔëÒÔëXBëìhgìXRÅ[RB!#¯oXPvÊrBg±eÊêe±¬eÊêek"DwDBLìëÔgéÅÕÊtìXQBgwÚxgéÊÔëÒ«[ÊÒÔÊgÒxByXxMÏëÊìXFÊ[gÊ¯ÔXÖÔXëyXgéxRXëÔë8JN¯éXXÔÕXmxìÔxG#ìX#RNîxÊXÊ±Òx2yìÔëÅoOBeÒxyXBRÍÔe8gBEwÔXBXëægèxBéXRÕÊÊÔÒxBìX#RBNwyXÔÒhBX2Y#BìhgBìXRBÅtNÒhByRBLxB[#ÊxB[OÕwËgByXgBìX#BRNBmx[RB!RB#B±ePBPÒXB BÊyXXB#RBNBePB#BÊxBygrXBPÔÒXBQBPyëeB#XBéXBR!BR#BwyXHBéÊÔëÒhXBéXRBÊeÕrgBÕÊ8PBBOëeBPBÊÒyPMB8ÕgBéÅÔÒîXBxwyBXBÊÔ½eÒxêeBe!BuXBéXÒx8B¬îXBx«ìÔxBG#ìXB#RBNyÊgBGêÕxeBP±eBêÒgXB'ÅégB«ÍXBëXBBëgBJBBXB¯¬uÒhBBRBégB«éXBBB#BBgBëeBPBBgBOBB¯¬´·°´¶égB«ÔxBBXBDBRBBëëgB¬ìXQX«8¯¬uÒhRég«pRXXë¬8«8¯¬uÒhRég«ÍxXërRX-Å¯¬uÒÔXQsX[XOswÚxgyÊgGëyKLÊìXêÕx±8BëxKXR#¯¬uÒhRég«ÍxëÊëXêeBDB8RBIBXQBÅgBLwwBgByXBéxRBXBëÔÒÔxÔÒ±eBÊêeBk"DBwDBLìëÔgBwLBGBPÒÊeBJBÔÒwNBXBRBBqLBÊë1LQJKVLDXBhBLBPBRBÔÒeBBXBÍxBBXBéÊgBBGB½eBXByk"BBDBXB5RPDJ\ULVigRXBëÔ[RMBNÖxBMRxBX±eBPÊÒ[xBM¬ÍÊgBçXOBÔÒìÊwLGPB«ëyPOÒ±[ÊÒ[xMBÔxXDRBÔÒiëePMBXÔÒÊeÊ¬ÒxBwRXGÊægBgXgBHgÕw«[xMB[(rXBPBìXBQXBéeBéXBOBN#B¯¬´¶¹»çXBÕÊ«8BÔÒCPBRwBN#BNBXB[KBX"BeÒxÔëÒÔëXëìhgìXRÅÔÒ[RB!R#yO}ÊÒqRIFBtÊxCPÔxORìXQBPëXQxJwéXëePÔÒ[R!R#XQP±[Ô8ÕÊX'ÅÔÒyNBÔxw[R!R#uÒhXégÔÒwMPÊXwLGPéÅéXRxÒhÔÒëwXÏÊëÔyXgéXBXÔÕXmx¬ÂéÅÕÊtueX«èÔXQégÕÊtRMBDBìÔxGB#BìX#BRBNBwrNIBBìÊêÕxBX'ÅÔÒ±ÒÊÒwÊÒÊÒxBÍXBRwBÒxêeBRBÊëÒwDÔ¯gXÒéXKLÊoO «eÒgr!NèÔìX#RNwyXBJgéÊgÔXOIÊÓxK[(XeIweÒgyXBéxRBXBëÔ½[ÊuBQBuBÕxPB¬ÂyKBLBÊ«yXB#BRBNBïêÕxBvÊyNBÊÒÍRBMBDB±¬´¸¼¼êÒxwR~gXBQPwåx:BÕÊyXQOB#±eÒÊÒgRRBJÊÔÒxyX#BRNgLBÔXvePéÅwBg±eÊêek"DçÊx[XeÊêeDeRXrxoXPmxwMPÊX:+DJH

Page 179

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°·¯çxJìÔxÊgÊÔÒèÔsRxXéXR!R#·êÔXOwDL¬´·°´¶éëg«ÔÒXyXRBXBÊìÔX)rXBPÔÒweBÒxyXÔÕXBèÔsRxBX[RB!RB#éÊÔÊÒw¬xxxBÔXçXBìÊgB«8XBëeÒxgBLB#¬gBK#BìX#RBNêÕxB«éXRBìXÔÒtXBçXBBBBBÒwwéXBBB-Åëw#BBÊgBBB±éXBBBBBÔXBBB BBÕÊyXBBBÒgBBÔxBBB8BBOBBB¯eBBBÒxBB2ÍgBBBXBB#BBB±eegL#BX'ÅÔÒëeRIB¬èëgÊgçXìÊgB«ìhgìXRÅwçxBJìXyDgMDBØxEBwByBfBìXBQBBRBëvBgDBBrBgÕÊXBQBÅwBÚxgBÍXBBÊ´µ·¸çXÕÊÕÊXvMRPRBëÒëXvM#RB#ÊgyfBvO'ÊvÊgêë±eyY#BöXéXÒXgBePÔÒ¬éggÊëÊÕÊë«ÔXXëægèÊxBÊÒhéXDXQÔxBTÔÒyXQRLxBuÒhRégèÊxÊ°[xÍÔxwy°eBerxyfìXBvO'ÊvÊÔxGPRBO±eÒÔëÅ[ÒwuÒÔXBQBégBmÊëÊîXBBgBLBB«eBÕXBeB!BBèÔXBÊÔwPBÊÔÊëXBBQBxBBëÊ¯XBvÅy!BRB#BByfBvO'ÊÓxBK[(eB!BéÊÔÒÊgyPBÔÊvO'ÊwrNBIBéÊx B"sÒhBXgBwIxBëÍX#BïxBÖXÊgBXBRÅÔÒXB#BRNBYÊgBwNB#NBÔXBXB±¬eBiRTBXBvMBRPBRBëÒgêÕx±[ÊÒÔÊgBXvMBRPBRëÒëXBvM#RB#ÊgByfBvO'ÊëÒyÔXBDìXBQXÕXBwxBëÒéÊāìÒR´¶³ºçXBÔÒ«eêÒgBBXvMB#RB#BÊgw¬pXBXB«vMByKLBÊìhgìXRÅë8BtXjX#RBNêÕxwe8BRIêÕxvÊqLBÊg8ëÊxPëÔxByKBLBÊgBêÕxByBBgBgBìÒRBB´¶´»çXBÕÊXBvMBRBPBBRBëÒwyXBÔÒ¯¬ÒxBBhBRB´¶·¼çXÔÒ±ÒxBhBRBéXBBëeBPBëÖÔXBtXBêÕxBvÊwBeBÒxB2Y#BÊÔwRBXBGBNB´¶¹µçXBÔÒëeBiRBTBÕXBLBKByXBOBrXBPBìÊgBXBgBXByXB#BRBNBêÕxBìÒRB±eêÒÊÒÄXBLÔÊyìëÒÔÊÍXBXBìÊgyKBLBÊgêÕxBwìÊÔXyKBLBÊêÕxìÒRBwygëìhgìXRÅÔÒë[XèëÊeéXëePÔÒwÒePXQPèÔsRxX[R!R#yXÔÒ¯eRXëguÕÊuÒhBXégtÊëÊÔÒëeÔXÒågìXBX#RN[xgBéXOêëwrxBBgBBBRBBÍXBBÊ±[ÊÒwBÊÒÊégBBéXBBOBBéXBBXBBBXBBÔhBBìXBBÔÒËgBBÔÒwB±eÊêek"DçÊx[X8IXìXQXM:+DJH

Page 180

°·°Ts@H

Page 181

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°·±

Page 182

°·²Ts@H

Page 183

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°·³

Page 184

°·´Ts@H

Page 185

ácèTNJ`ÐTæÐTÐÎuTçÎTLÆ°·µ

Page 186

°·¶Ts@H