Return to flip book view

پنطیکاست - عید نزول روح القدس

Page 1

XÝUJODMÄ”bI«ÅÕË— ‰Ëe½ bOŽtbIXAÖ“U?Ð Ê«uðÅv r²?O?Ð Êd? ÂËœ tLO?½ —œ ¨v×O? ÊU?H?R “« všd?Ð t²ýu?½ tÐ U?MÐÆb¹œ pOuðU ÈUOK —œ «— ”bI«ÅÕË—“« È—UO?Ð —œ l«Ë —œ ¨Xý«œ«Ë V−?Fð tÐ «— Ê«—«œÅÊU?1« “« È—UO??Ð t v²A?Ö“UÐqOJAð eO~½«dÐÅV−Fð v½UŠË— «—UNþ« UÐ Á«d?L¼ ÈœbF² vA¹UO½ ÈU¼ÅÁËdÖ ¨U¼—uAË Ê«—ULOÐ ÈUHý XNł g¹UO½ ¨v½ôuÞ —UO?Ð ÈU¼ÅÈ—«e~ÝUáÝ qUý vULŽ« tb¹œdÖdOž U?¹ ÊU1«Åv?Ð ÈU¼ÅjO?× —œ Èd?Oœ U?Ð «bš Âö ÂöŽ« Ë U?¼ÅÊUГ tÐ rK?Jð ¨Ê«b?Mœ—œÆbM¼œÅv ÂU$« «— UOK “« —Ëœ Ë v½UŠË——œ Ë Áœd?? „—œ «— `O???? ÈU????O??Ž “«— ¨ÊU??½«u??ł “« ÈœU??¹“ œ«b??F??ð ÊU??O?? s?¹« —œÆb½bý rONÝ UOK X¹—uQ —œ t½ôUF ¨ÊU1«u½ ÊUO×O XŽULłb½b¹œ UOK È«dÐ «— vÖ—eÐ bO« XdŠ s¹« —œ ¨ÂËœ qÄ Ê«˛ ÛUÄ Ë rAý qÄ ÛUÄu−²?ł Ë h×?Hð ¨d?³Jð ∫b?M½U? ʬ «dD?š “« vCF?Ð rž—ÅvKŽ ¨b½œu?/ bO?¹Qð «— ʬ ËÊËbÐ v¼ËdÖ ÈU¼ÅXO?UF U¹ Ë U?ÝUŠ« tÐ œU¹“ XO?L¼« ¨VO−ŽË XH?~ý ÈU¼—U—œÆvU Á“«b½« tÐ v½Ë—œ oLFð Ë uJÝ Ë vBý Ë v½UŠË— vÖb½“ tÐ tłuð∫býUÐÅv XL ZMÄ qUý Y׳ s¹«dOHð Ë 7 —œ tÅt½uÖÅÊUL¼ ¨vOŽ ÊU“ —œ œuN¹ Âu dJHð “dÞ ¨—U²H~AOÄ «b²Ð«v~½u~Ç œ—u —œ ÊUA¹« —U?E²½« tÐ 5MâL?¼ Ë œuýÅv hA XÝUJO?DMÄ bOŽ rÝ«d«— ”bI«ÅÕË— lOÝË Ë Áœd²Ö Ÿu{u fáÝ ¨œd rO¼«uš Á—Uý« ”bI«ÅÕË— XAÖ“UÐÈU¼UOK 5¹¬ —œ Ë pO?uðU ÈUOK vL?Ý— ULOKFð —œ 5M?âL¼ Ë ”bIÅ»U² —œÆœd rO¼«uš Y×Рʬ tÐ tÞuÐd q¹ULý Ë U¼œËdÝ UÐ Á«dL¼ ‚dý¿ ¿ ¿XÝdNtbI—U²H~AOÄ”bIÅ»U² rOKFð ∫‰Ë« gÐpOuðU ÈUOK rOKFð ∫ÂËœ gÐU¼UOK œU³Ž ∫ÂuÝ gÐ≥¥±¥µ∏∏∞

Page 2

UMOÝ Áu —œ b½Ë«bš bNŽ “« ȗˬœU¹“« bF?Ð Èu? ‰U?L?²Š« t?Ð U¹ Ë 5?D??K? tÐ Áb?¹eÖd?Ð Âu? Êb?O?Ý— “« bF?Ð ÈœU?¹“ b?UÐ ÊUA¹« tÐd?& Ë œuN¹ s¹œ U?Ð ◊U³ð—« —œ Èd~?¹œ ÈUMF? bOŽ s¹« qÐU?Ð bOF³?ð “« XAÖ“UÐÆœu/«bOÄ UMOÝ ÁuÅ—œ vÝuÁUÅt?Ý “« bF?Ð q?Oz«d?Ý«ÅvM?Ð Âu? ¨Ê¬ o³?Þ t ©±∫±π®ÃËd?š 7? 7?d?ÖÅd?E?½—œ U?Ðb½Ë«bšÅb?NŽ“« ȗˬœU?¹ XNł «— U?¼Åt²H?¼ bO?Ž s¹« ¨b½b?OÝ— UM?OÝ Áu? tÐ dB? “« ÃËdšbO?Ž s¹« b?½œuÐÅÁb?O?U?½ b¹b?łb?NŽ X?OF?L?ł «— œuš t Ê«d?L? td? È«dÐ Æb?½œ«œ d?O?OG?ðs¹« ÈœUŽ ÊU¹œuN¹ È«dÐ U« ¨b?½œdÅv b¹b& «— œuš bNŽ ʬ —œ Ë œu?Ð XOL¼« UÐ —UOÐXÝ« Áb?ý X¹«Ë— d?šQ²? o?ŠdÐ V?² Êu?²? —œ U?N?M?ð Ë Xý«b?½ XO?L?¼« Á“«b?½« s¹« b?O?Ž Æ©±∫≤uÞ ª≥≥≠≥±∫±≤p ÂËœ®∫U¼Åt²H¼ bOŽ ÂuÖd𗜠t t½uÖÅÊUL?¼ XdÖ œu?šÅtÐ Èb¹bł ÎöU? vMF? XÝUJO?DM?Ä bOŽ ¨U?OK? “Už¬ “«ÈU?O?K? u?Žœ Ë ”b?I?«ÅÕË— ‰Ëe?½ “Ë— b?M?Åv X¹«Ë— Êôu?Ý— ‰U?L?Ž« »U?²? ÂËœ »U?ÐÆbýUÐÅv g²¹—uQ v½UNł t³Mł tÐ s¹u½.b 5¹¬ t b¼œÅv? ÊUA½ ÊU¹œu?N¹ ÈU¼Åt²?H¼ bO?Ž UÐ ÊUO?×O? bOŽ Êb?ý ·œUBÆXÝ« ÁbOÝ— oI% tÐ œdÅv ÂöŽ« ÊU¹œuN¹ bOŽ t v¹U¼ÅÁbŽË «d¹“ Ábý qÞUÐ œuN¹¨œ—«b½ vLOI² ◊U³ð—« U¼Åt²H¼ bO?Ž UÐ ◊U³ð—« —œ ÊôuÝ— ‰ULŽ« 7 d¼Uþ—œ bMÇd¼v³Uł —UOÐ v¹U?MýË— ¨œuN¹ bOŽ Âu?Ödð t XU¹ rO¼«uš—œ œu?ýÅtEŠö Xœ UÐ dÖ« U«ÆrOM „—œ dðÅoOLŽ «— Uu 7 vMF rO½«u²Ð Uð b¼œÅv U tÐtÐ .bb?N?Ž Êu²? „—œ “« «u?Ž ÊUœd? ¨b?OF?³?ð “« bF?Ð 5?M?âL?¼ Ë v?OŽ ÊU?“ —œtÐ «— .bbN?Ž “« v½u² t?OM —œ t³?Mý “Ë— d¼ v²?Ë s¹«dÐU?MÐ ¨b½œu?ÐÅÅełUŽ Èd?³Ž ÊUГÆb½œdÅv dOHð Ë tLłdð v«—¬ ÊUГ tÐ X¹UÐÅv b½b½«ušÅv Èd³Ž ÊUÐ“Ë Vðd?¨rE?M?? —u?ÅtÐ «— rO?u??Öd?ð s¹« ¨”b??I?Å»U?²? r?O?K?F?ð X?N?ł ¨ÊU?¹œu?N??¹ oL?F?ð Ë d??O??H??ð vM?F?? tÐ å‘«—b?O?òÅÂU??½ÅtÐ «— ȗˬÅlL?ł s?¹« Ë b?½œd?Åv ȗˬÅlL??łÆb½bOU½—U²H~AOÄ”bI«ÅÕË— XAÖ“UÐ —UE²½« Ë ¨ÊU“ ʬ œuN¹ Âu —œ XÝUJODMÄ bOŽ 5¹¬XÝUJODMÄ bOŽ ÈœuN¹ 5¹¬Å≠±5¹¬ —œ ʬ ¡«b³ Ë q« tÐ X?Ý« d²NÐ ¨v×?O œU?OŽ« s¹d²?Ö—eÐ XÝ—œ „—œ È«dÐ ÆrOýUÐ t²ý«œ È«ÅÁ—Uý« .bbNŽÅ—œ ʬ vMF Ë œuN¹Á—Uý« bOŽ s¹« rÝ« tÅt½u?ÖÅÊUL¼ s¹«d?ÐUMÐ ¨b?ýUÐÅv t¼U−M?Ä vMF tÐ XÝUJO?DMÄÈ—«c~łUð Ë qO?LJð ʬ ·b?¼ Ë œuýÅvUÄd?Ð —cÖbOŽ “« b?FÐ “Ë— ÁU−?MÄ vMF?¹ bMÅvÆœuÐÅv“Ë— p¹ ÁËöFÐ t²?H¼ XH?¼ t œuýÅv Áb?OU?½ U¼Åt²?H¼ b?O?Ž ¨Èd³?Ž ÊUГ tÐ b?OŽ s¹« Æb½œdÅvUÄdÐ —cÖbOŽ “« bFÐXH¼ —b?Ðd?{ XH?¼ vM?F?¹ œ«bŽ« s?¹« t−O?²?½—œ ¨XÝ« qU?J?ð t½U?A?½ XH¼ œb?Ž t²?³?«ÆbMÅv Á—Uý« oKD ‰UL tÐ p¹ ÁËöFÐU¼Åt²H¼ bOŽdÐu?½ XÐu?½ ‰U?Š ¨u?ł d?Ðu?½ .b?I?ð “« b?FÐ t? œuÐÅ Ê«“—ËU?A?b?O?Ž “U?ž¬ —œ ¨5?z¬ s¹«vÖb??½“ —œ t v?u??B???×?? ¨©±∞Ëπ∫±∂Yð ª≤≤∫≥¥ÃËd???š® œu??ÐÅv Âb???M??Ö ‰u???B??×???“« —U?ýd?Ýb?O?Ž s¹« Æœu?Ð ÊU?½¬ vK?« È«c??ž ÊU?½ «d?¹“ t²?ý«œ vz«e??Ð XO??L?¼« Ê«“—ËU?A?Á“Uð Èœ—¬ t¹b¼ Ë b¹—UL?AÐ “Ë— ÁU−MÄ ¨r²?H¼ X³Ý “« bFÐ È«œd? Uðò œuÐ nFý Ë ÈœUý“«Åb¹—ËU?OÐ d?AŽ Ëœ “« v½b?O?½U³?Mł ÊU?½ Ëœ œuš ÈU?¼ÅsJ? “« ¨b?O½«—c?~Ð b?½Ë«b?š È«dÐ≠±∂∫≤≥Ëô® åbýU?Ð b?½Ë«b?š È«d?Ð dÐu?½ U?ð œu?ý t²?Ä t?¹U d?O?L?š U?Ð Ë ¨býU?Ð Âd?½ œ—¬Æ©±∑ÊU½ s¹« dO?Lš vË býÅv .b?Ið Âb?MÖ Á“U𠜗¬ “« Áb?ý t²Ä ÊU?½ ’d Ëœ s¹«d?ÐUMЉUÝ ŸËdý Êœ«œ ÊUA½ È«dÐ dOD ÊU½ “« uł ‰uB?× rÝ«d ŸËdý —œ U« œuÐ Ábý dOLðÆb½œ—ušÅv u½“« bF?Ð ÊU?¹œuN?¹ Ë Áœu?Ð ÊUM?O?A½Åt½U?š Ë Ê«“—ËU?A ’u?B? t¼U?−?M?Ä bO?Ž t−?O²?½—œÆbM²šUÝ œuš ʬ “« «— ʬ 5DK —uA —œ Êbýœ—«Ëµ

Page 3

tL¼ t XÝ« VO−Ž “«Ë¬ s¹« ÎUF«Ë åÆb¹U/Åv/ d?OšQð «— U¼Åʬ bý ÁbOMý ‘“«Ë¬ ÊuÇb???L???N????H???Ð b???ýÅv? Áœ«œ Ë« tÐ t åu????ò U???Ð X????½«u???ðÅv p?¹ d???¼ Ë b???½b????O???M????ýÅvÆ©¥∫≤πe ª±π∫±πÃËdš® bMÅv È—Ë«œ t vMÝÅ©≤dOHð UO?Fý« UÐ ◊U³ð—« —œ «— ʬ rOu?Ödð «d¹“ œuýÅv „U½dD?š 5Að¬ sÝ s¹« U«b¹bý ‘—UÐ Ë ÊUu?Þ s¹« UÐ åÆÆÆœ—ušÅv «— ÁU? gð¬ tKFýÆÆÆò ∫œuÐ t²?HÖ t bMÅv‰«u¾?Ý d?¹“ «— XI?K?š œu?łË U?M?OÝ Áu? d?Ð «b?š —u?N?þ s¹« te?“ 5?Mâ?L?¼ Ë ‚d?Ð Ë b?Ž— ËÆÕu½ ÊU“ ÊuâL¼ È—Ë«œ p¹ jÝuð œdÐÅv5Ð “« b?M?M?Åv œ— «— s?Ý t v½U?? ÂU?L?ð gð¬ tK?F?ý s¹« rO?u?Öd?ð d?O??H?ð o³?Þ«— ʬ b?M?½«u??²?Ð U?ð b??M?Åv Áb??½“ b?½œu?Ð t?M?A?ð s??Ý s¹« “« t «— v½U??Öœd? vË œd??ÐÅv5MâL¼ Ë «— gð¬ tKFý Ë U¼«b Âu ÂUL?ðò ∫Áb¬ ©±∏∫≤∞® ÃËdš dOHð —œ ¨b½uMAÐt v½U?²?Ýd?ÄÅXÐ Æåb?½b?O?½«e?O??šÅvd?Ð «— ÊU?Öœd? t½u?~?Ç t b?½b?¹œÅv? «— U?½d? È«b?«— vÖb½“ ÊU?O½«d?³?Ž fJŽd?Ð vË b?½dO?Åv s?Ý s¹« Êb?OM?ý UÐ b?M?MÅv œ— «— «—u?ðÆb½d¹cÄÅvoK?D? È—Ë«œ Ë d??š¬ “Ë— Á—U?Зœ b??¹b?łb?N??Ž t ÈU?¼Åq³??L?Ý “« U?? d?~? ¨t?−?O?²??½ —œÆ©≤µ∫±µÊd?± ª±∑≠±∂∫¥U???ðű ª≤∂∫≤±u?® ø.«ÅÁb??A?½ p¹œe??½ b?M??Åv ÁœU?H??²?Ý«Ë vOŽ t s¹u½ XIKš ʬ v¹UuJý ¨ÊUO×O? È«dÐ XÝUJODMÄ bOŽ dÖ« ¨s¹«dÐ ÁËöŽeO?šU?²Ý— s¹« v²? qO?$« t½u?~Ç fÄ X?O?½ —ˬÅV−?Fð XÝ«ÅÁœd? ÕU?²?²« ‘e?O?šU²?Ý—“« p¹œe½ UŠöD?« UÐ .b ÊôœU?Ž eOšU?²Ý— Ë ÊU?MLýœ d?Ð È“ËdOÄ U?Ð Á«dL¼ «— `?O≠≤∫≤∏ ¨µ≥≠µ±∫≤∑v²® ÆbMÅv `¹dAð UMOÝ Áu? —œ «bš —uNþ Á—UЗœ rOuÖdð s¹«Æ©¥ÁbM¹¬ Ê«d³UOÄ tL¼ È«dÐ vMÝÅ©≥7 Ë œdO?ÖÅv d?E½—œ Áœd?²Ö «— V?O−?Ž sÝ s¹« Êb?OM?ý rOu?Ödð ¨d?O?Hð s¹« —œ—«u?²?Ý« U?N?M?ð U?L?ý U??Ð «— r? s¹« Ë b?N?Ž s¹« s Ëò ∫œ—ˬÅv «— ©±µ≠±¥∫≤π® t?O?M?¦?ðUłÅs¹« —œ U È«b?š ÁuN?¹ —uC?Š tÐ U U?Ð “Ëd« t v½U?½¬ UÐ tJ?KÐ ©«b?š® s Ë .U/Åv/ÆåbM²O½ d{UŠ U UÐ U−M¹« —œ “Ëd« t v½U½¬ UÐ r¼ Ë b½d{UŠ„—œ Ê«uðÅv t XÝ« ÁbOÝ— U XÝœÅtÐ v«—¬ ÊUГ tÐ Êu² s?¹« “« vCFÐ t½U²³ýušœuš t t²?d?ÖÅv —«d? ÁœU?H?²Ý« œ—u? t³?M?ý ÈU?¼“Ë— v³?¼c? 5¹¬ —œ Êu?²? s¹« t œu?/t½u~?ÇÅt rOM?OÐÅv? t−O?²½ —œ ¨XÝ« Áœu?Ð .bb?N?Ž Êu²? „—œ Ë ÈdO?ÖœU¹ “d?Þ d~?½U?OЫ— ʬ œuš vÖb½“ —œ Ë Áœd „—œ «— .bbNŽ Êu² g½«œd?ÖUý ÎUuB Ë vOŽ œuš„—œ Êu?²? s¹«U?Ð Ê«u?ðÅv «— `O??? “«— Êœd? ÂöŽ« ‘Ë— ¨s¹«d?ÐU?M?ÐÅÆb?½œd??Åv ÁœU?O?ÄÆœdtIKŠ Ë U?O?K Ë tO?M „d?²A? tMO−?MÖ ¨ÈœöO? tOË« ÊËd? —œ rOuÖd?ð Ũt−O?²½—œÊ¬ “« ÁœUH?²Ý« U?Ð Ë XÝ« ÁœuÐ .b?b?NŽ Ë b?¹błb?N?Ž 5ÐU? bO?H Ë r?N —U?O?Ð ÈdO?$“Æœu/ „—œ d²NÐ «— qO$« Êu² “« È—UOÐ Ê«uðÅvd?²??N?Ð r?O?M?? oL??F?ð rO??u??Öd?ð U??Ð ◊U??³?ð—« —œ ≤∞ Ë ±π ÈU??¼Å»U?Ð ÃËd??š 7?? tÐ d??Ö«©±®ÆrOMÅv „—œ «— ÂËœ »UÐ ÊôuÝ— ‰ULŽ« 7 o³Þ ”bI«ÅÕË— ‰Ëe½ rO½«uðÅvVO−Ž vMÝÅ©±È«—«œ œ«œ vÝu? tÐ «b?š t ÊU?d? Áœ ʬ ¨ÊU¹œu?N?¹ hšôU?Ð Ê«—«b?½U?1« tL?¼ È«d?ÐÈœbF² dOÝUHð ¨«—uð “« XL s¹« t XO½ —ˬÅV−Fð Ë býUÐÅv v¹«eÝÅtÐ XOL¼«ÆrOÐU¹Åv å‘«—bOò Ëå rOuÖdðò—œ ʬ “« ÈœU¹“ ”UJF½« Ë t²ý«œ v«—¬ ÊUГ tÐ7šUÝÅqI²M “« bF?Ð XÝ—œ Áœd tOJð ≤∞˱∏ ÈU¼Å»UÐ ÃËdš d?Ð «b²Ð« dOHð s¹«Ë U½d È«b Ë gð¬ ÈU¼Åt½UГ Ë U¼bŽ— Âu lOLł Ëò ∫bMÅv tU{« 7 sÝ Áœ s¹«©ÈœöO ÂËœ U?¹ ‰Ë« Êd® ÊU?ðU½u?¹ t²?ýu½ tÐ Âu?Ödð —œ åÆÆÆb?½b?¹œ œuÐ œËœ “« d?Ä «— Áu©¥Ë≥∫≥∑® »u¹« 7 Ë b?¼œÅv `O{uð v½ôu?Þ —uÅtÐ U?¼bŽ— s¹« Ë t¹¬ s¹« Á—UЗœ“« t «— È«Åte?“ Ë b?¹u?M?A?Ð «— ©«b?š® Ë« “«Ë¬ È«b? ¨Áœ«œ ‘u?Öò ∫b?M?Åv ȗˬœU?¹Uð «— g¹u?š ‚d?Ð Ë b?²?ÝdÅv? U¼ÅÊU?L?ݬ vU?L?ð d?¹“ —œ «— ʬ ÆœuýÅv —œU? ÈË ÊU?¼œË b¼œÅv bŽ— g¹u?š ‰öł “«Ë¬ tÐ Ë bM?Åv ‘dž È«b ʬ “« b?FÐ Æ5?“ ÈU¼Åt½«d∂∑∫XÝ«ÅÁbý t²ýu½ hB² ÊUÖbM¹u½ “« »U² Ëœ “« ÁœUH²Ý« UÐ Y×Ð s¹«5/('($8/7Å ßß /LWXUJLH-XLYH(71289($87(67$0(17 ßß520(-($1¬327,1Å ßß /$¬)(7(¬MXLYH¬'(¬/$¬3(17(&27( ß߬3$5,6¬

Page 4

Æ©±∞bOÄ® åbýÅv rOIð UO½œ ÂULð —œ U¼ÅXK œ«bFð Ë Õu½ ÈU¼ÅtâÐ œ«bFð o³ÞdÐd?~?¹œ ÈU?¼ÅXK? t²??³?« ¨b?L?N?H?Ð «— «b?? s¹« vM?F? X?½«u??ðÅv XK? d?¼ ¨s¹«d?ÐU??M?Ðt «d¹“ œuÐ v½U?Nł u?Žœ fÄ ÆbM²?— 5Ð “« Ë bM?M XŽU?Þ« bM²?Ý«u?½ vË b½«ÅÁbO?Mýs¹« ÊbO?Mý U?Ð s¹«dÐU?M?Ð bM? uŽœ U?$ tÐ «— qK tL?¼ X?¹UÐÅv Ë X?¼ U²?J?¹ «bš«bš ÂUOÄ t b½«ÅÁbý lLł UMOÝ Áu tÐ qK ÂULð XÝ«ÅÁbý ÁbM«dÄ UO½œ ÂULð —œ t «bÆb½œd XŽUÞ« Ë ÁbOMý «— «b s¹« Áb¹eÖdÐ Âu UNMð ÊUðU½u¹ ÂuÖdð o³Þ U« b½uMAÐ «—t bMÅv ÕdD «— ‰«u?¾Ý s¹« åU²O?šÅqò rÝ« tÐ d~¹œ ÈUM?AO p¹ ¨s¹« dÐ ÁËöŽøb½«ÅÁbý uŽœ UMOÝ Áu tÐ qK tL¼ «dÇb½uMAÐ «— uŽœ È«b? —Ëœ “« UNMð t½ qK tL¼ X?¹UÐÅv t b¹uÖÅv »«uł —œ Ëv²K êO¼ tÐ oKF?² UMOÝ Áu? vN~½«Ë ¨b½u?MAÐ «— «bš uŽœ Ë b?½uý lLł bM½«u?²Ð tJKЫ— ©±π∫¥µ® UOFý« 7 Ë b½uý lLł ʬ ÈUÄ —œ bM²½«uðÅv tL¼ s¹«dÐUMÐ XO½ ’UšÆåÆÆÆÂœuLM½ rKJð p¹—Uð ÈUł —œ Ë UHš —œò ªbMM ȗˬœU¹—œ ∫XÝ«ÅÁbý .b?I?ð «—u?ð e?O?Ç tÝ —œò t b?MÅv? bO?Q?ð d?O??Hð s¹« ¨t?−O?²?½ —œ5MâL¼ b?ýUÐÅv v½U− tL¼ È«d?Ð eOÇ tÝ s¹« t 5M?âL¼ Ë »¬ —œ Ë g𬠗œ ¨«d×ÆåXÝ« v½U− qK ÂULð È«dÐ «—uðb¹błb‡NŽ”bI«ÅÕË—‰Ëe½ dÐ Uu oLFð rO½«uðÅv UMOÝ ÁuÅdÐ «bš —uNþ Á—UЗœ ÂuÖdð tÐ ÁU~½ s¹« “« bFÐUÐ d¹“ U?J½ dÐ Ë rO?LN?HÐ d²?NÐ «—Åʬ Áœd? v½«uš“UÐ «— XÝU?JO?DMÄ “Ë— —œ ”b?I«ÅÕË—∫rOM tłuð d²NÐ Ë d²AOÐ UMOÝ Áu—œ «bš —uNþ dÐ t¹UI©≥∫≤Ÿ«® œuýÅv ‰“U?½ Êôu?Ý— “« «b?d?¼ d?Ð 5?A?ð¬ ÈU?¼Åt½U?Г Ábý“U?Ð ÊU?L?ݬŇ±Æ©≥∫≥ÊdÅÂËœ®ÆœuýÅv pŠ ÊUA³K —œ X³× XF¹dý—U? “« È«Åt½U?A?½ tÐ b?M?¹u?Ö s??Ý nK?²?? ÈU?¼ÅÊU?Г tÐ b?M?M??Åv ŸËd?ý Êôu?ݗŇ≤Æ©¥∫≤Ÿ«® gO½UNł X¹—uQ ‰uÞ —œ UOKb½b?ý lL?ł ÊôuÝ— ÁU?~?¹Uł ·«d?Þ« tÐ qK? tL¼ b?ý Áb?OM?ý t ¯—e?Ð È«b U?ÐŇ≥Æ©±±≠πË∂Ë≤∫≤Ÿ«®t Ê«d³UOÄ ÂU?Lð UÐ tJK?Ð ÊUÖœd UÐ U?NMð t½ b½Ë«b?š bNŽ ∫bM?Åv bOQð d?OHð s¹«t ÊULU?Š tL¼ v²Š 5?MâL?¼ Ë œdbM?¼«uš v¹«d¹c?Ä UMO?Ý Áu “« «— ÊU?Aðu³?½ ÁbM¹¬ —œ«— ÊUMÝ s¹« Ëò ∫bý t²HÖ «d¹“ ÆXU¹bM¼«uš U$¬ “« eO½ «— ÊUýœuš XLJŠ ÁbM¹¬ —œåÆÆÆœËe??H??O??½ Èe??O??Ç U??N??½¬ d??Ð Ë ¨XH??ÖÆÆÆ Áu?? —œ U??L??ý X?ŽU??L??ł vU??L??ð tÐ b??½Ë«b??šÆ©≤≤∫µY𮫗«œ «— Áb??M??¹¬ ÈU??¼«b?? ÂU??L??ð —b?? ågðu??ò U??Ð b??½Ë«b??š “«Ë¬ s¹« ¨s¹«d???ÐU??M??Ðv³?½ ‰U?O?½«œ t—u?ÞÅÊU?L?¼ œu?ýÅv fJ?F?M? Áb?M?¹¬ Ê«d?³?U?O?Ä tL?¼ È«b? —œ Ë b?ýU?ÐÅvÆ©∂∫±∞Ê«œ® åœuÐ vLOEŽ ÁËdÖ È«b q¦ Ë« Âö “«Ë¬ ËÆÆÆò ∫XHÖs¹d?A?³? b?¼œÅv «— s?Ý p¹ b?½Ë«b?šò ∫b?¹u?ÖÅv ©±±∫∂∏® —u?e? 5?M?â?L?¼ ËjÝuð ”bIÅ»U²? dÐ oLFð d?¼ 5MâL¼ Ë u?³½ d¼ s¹«dÐU?MÐ Æåb½uýÅv vLO?EŽ Áu³½«Êu²Ý vLOJŠ U¹ Èd?³UOÄ dÐ vMF¹ b?ýUÐÅv UMOÝ Áu —œ «bš —u?Nþ b¹b& rOJŠ hýÆœ“UÝÅv —uM «— ʬ gð¬ Ë b¹¬Åv dЫr²H?Ö U?L?ý tÐ «— ÊU?M??Ý s¹«ò ∫XH?Ö t œd? ȗˬœU?¹ «— v?O?Ž —U²?H?Ö Ê«u?ðÅv U?¹¬s rÝ« tÐ «— Ë« —b?Ä t? ”b?I?«ÅÕË— v?M?F?¹ Áb??M?¼œÅvK???ð sJ??O? Âœu??Ð U?L??ý U?Ð t v²??Ëb¼«uš ULý œU¹ tÐ r²HÖ ULý tÐ t⽬ Ë œ«œ b¼«u?š rOKFð ULý tÐ «— eOÇ tL¼ Ë« b²ÝdÅvtÐ «— U?L??ý ¨b??¹¬ v²??Ý«— ÕË— vM?F??¹ Ë« Êu??Ç sJ??O?Ëò ©ÆÆÆ® Æ©≤∂Ë≤µ∫±¥u??¹® 圗ˬXÝ« ÁbOMý t⽬ tÐ tJKÐ bMÅv/ rKJ?ð œuš “« t «d¹“ œdb¼«uš X¹«b¼ v²Ý«— lOLłÆ©±≥∫±∂u¹® 圫œ b¼«uš d³š ULý tÐ ÁbM¹¬ —u« “« Ë XHÖ b¼«uš sÝv½UNł vMÝÅ©¥Ë åÆÆÆbýÅv t²š«u?½ XÝ œU¹“ U?½d “«Ë¬ÆÆÆò ∫t bý t²?HÖ ©±π∫±π® ÃËdš —œÂULð Uð bÝd?Ð rUŽ È UB« U?ð X¹UÐÅv «b s?¹« tb¼œÅv `O{uð tK?Lł s¹« “« ÂuÖdðs?Ý s¹« «d?Ç t b?MÅv? ÕdD? v«u?¾?Ý Âu?Öd?ð ¨s¹« d?Ð ÁËöŽ Æb?M? u?Žœ «— U?¼ÅXK?øXÝ« Ábý `¹dAð ÈœbF² —bMð bM½UvU??L???ð d???¹“ —œÆÆÆ «— Ë« “«Ë¬ò ∫t b???M???Åv «b???O??Ä ©≥∫≥∑® »u???¹« —œ «— »«u???ł Ë Æå 5“ ÈU¼ÅÊ«d Uð «— g¹uš ‚dÐ Ë b²ÝdÅv U¼ÅÊULݬÊUГ œU²H¼ Ë «b œU²H¼ tÐ «bš È «b? p¹ s¹«ò ∫œuýÅv dOHð —uÞÅs¹« t vM²∏π

Page 5

b½œuÐÅv ”bI«ÅÕË— 7AÖdÐ —UE²½« —œ ÊU¹œuN¹Å≠≤“u?M??¼ÆÆÆò ∫t b??M?Åv b??O??Q?ð U??M??Šu?¹ q?O?$« ȗˬÅV−??F??ð Ë t½U?F??ÞU?? —u?Åt?Ðs¹bÐ tK?L?ł s¹« bÐô Æ©≥π∫∑u?¹® åœu?ÐÅt²?UO?½ ‰öł “u?M¼ v?O?Ž «d¹“ œu?³?½ ”bI?«ÅÕË—Ê«uM?ŽÅtÐ «—Åʬ Áœd oL?Fð v?O?Ž Áœ—uš Áe?O½ Èu?KN?Ä dÐ U?M?Šu¹ t XÝ«ÅÁb?ý t²H?Ö d?ÞUšÆ©±≤≠±∫¥∑® ‰UOeŠ u³½ o³Þ b¹œÅv ”bI«ÅÕË— Ë Áb½“ »¬ tLAÇdÝ UNMð“« ”bI«ÅÕË— t? œdÅv —U?J½« U?MŠu?¹ ¨tKL?ł s¹« UÐ U?¹¬ t bO?ÝdÄ œu?š “« b¹U?Ð U«øœdÅv —U .d dCŠ —œ ÎUuB Ë Ê«d³UOÄ —œ Ë t²ý«œ œułË ‰“«‘u?U??š «— ”b??I??« ÕË—ò ∫b?¹u??ÖÅv t X?U?¹ Ê«u??ðÅv ‰u??Ý— fu??Ä —œ È—u??½—uÞÅÊUL¼ Ë bM ‘uUš «— ÕË— b½«uðÅv ÊU½« s¹«dÐUMÐ ¨©±π∫µUðʼn˫® åbOMJ½tJKÐ Âu? bO?F³?ð UNM?ð t½ Ábý YŽU?Ð v²Ýd?ÄÅXÐ ÁUM?Ö .b —œò ∫b?½œdÅv dJ? ÊU¹œu?N¹ Æå«— Ê«d³UOÄ ÊbýÅb¹bÄU½ Ë ”bI«ÅÕË— uJÝÁbý ‘uU?š ”bI?« ÕË— qÐUÐ tÐ b?OF?³ð “« bF?Ð Áb¹e?ÖdÐ Âu? ÁUM?Ö dÞUš tЗue —œÅÎö¦ ÆXÝ« —UJý¬ ÎöU oO²Ž bNŽ dš¬ Êu² —œ «— ÁbOIŽ s¹« Ë ÆXÝ«U ÊUO? —œ Ë XO½ v³?½ êO¼ d?~¹œ Ë rMO?ÐÅv/ «— uð U¹¬òÅ∫XH?ÖÅv t π∫∑¥—œ dðÅsýË— —u tÐ 5MÇ r¼ Ë ÆåœuÐ b¼«uš v tÐ U?ð b½«bÐ t XO½ v«— g¹U¼Å@MÝ Ë b?½bOÐu? «— ÁU~½UÐd?òÅ∫XÝ« Ábý t²?ýu½ ÊUOÐU?J ‰Ë« »U²?œ—u —œ t b½œuÐ Èd?³UO?Ä —UE²½« tÐ Ë b?½œ«œ —«d v³ÝU?M ÈUł —œ b?³F Áu d?Ðb?³??F?? ÊU??O??½U?½u??¹ Êu??Çò Æ©¥∂∫¥ p ‡±® åb??M??¼b??Ð ÊU?A??¹« tÐ v??ÝU??Ä U??N??½¬U?Ð t b?M??²??½«œÅv?/ vË ¨t²?ý«œd?Ð «— ʬ ¨b??½œu?Ð t²??šU?Ý „U?ÄU??½ «— U?¼Åv½U??Ðd?bFÐ vË Æb¼œ »«u?ł ÊUA¹« tÐ t œu?³½ Èd³?UOÄ Ë b?MMJÐ t?Ç ”bI ÈU¼Å@M?ÝÈË— ¯—eÐ v²?³?O?B? qOz«d?Ý« —œòÅ∫b?¬ Áb?¹e?ÖdÐ Âu? d?Ð Èd?ðb?¹bý ÈU?H?ł “U?Шb½œu?Ð Áb?¹b?½ œu?š tÐ v³?½ d?~?¹œ t v¹U?¼“Ë— ʬ “« fÄ e?Öd?¼ t ÊU?M?Ç ¨œu?/t²?d?Ö rO?L?B??ð ÊU?M?¼U? Ë ÊU?¹œu?N??¹ò 5?M?Ç r¼ Ë Æ©≤∑∫π®Ååœu?Ð Áb?U??O?½ gO?Ä—œ v³½ p¹ t v½U“ U𠜜dÖ ÊUA?¹« ÈbЫ rEŽ« s¼U Ë d³¼— Êu?FLý t b½œuÐ ÆåœeOšdÐ ÊU1« œušXH~ý ÈU?¼—U t Êôu?Ý— ÂUOÄ œu?š t½UO?UŽ Ë È—œU? ÊUГ tÐ p¹ d¼ Âœd? tL¼Å‡¥Æ©±±Ë∏∫≤Ÿ«® bMLNÅv bMMÅv ÂöŽ« «— «bšqO¹u¹ u³½ UÐ «— ‚UHð« s¹« ”dð ÊËbÐ ÁœU²¹« ”dDÄ ‰uÝ— Áœ“«Ëœ s¹« ÊUO —œÅ‡µXÝ« Ábý ÕU²²?« dš¬ ÊU“ ”b?I«ÅÕË— Èe¹—Ëd U?Ð t bMÅv ÂöŽ« Ë b?¼œÅv `O{uðÆ©±∑≠±¥∫≤Ÿ«®ÎULÝ— .bb?NŽ ÈU¼Åu³?½ UÐ ◊U³?ð—« —œ Ábý eOšU?²Ý— `O “«— t œu?Ð —UÐ 5˫Ň∂Æ©≥∂≠≤≤∫≤Ÿ«® œuýÅv ÂöŽ« tL¼ tÐ b¹błbNŽ t¹UÄ Ê«uMŽÅtÐs¹u?½b??N?Ž b??¹b?ł Âu?? tÐ Áb??¹Ëd?Ö `O??? Èu??ÝÅtÐ œd?? —«e?¼ tÝ nK??²??? qK?? “«Å‡∑ÈU?B?« U?ð Ë Ád??U?Ý Ë t¹œu?N??¹ ÂU?L?ð —œ rO??K?ý—Ë« “«ò «— Áœó b?¹U??Ð t vu? ¨b??M?²?Ýu?O??ÄÆ©∏∫±Ÿ«® bM ÂöŽ« åÊUNłvŠË vM?F gð¬ Ë d?Ы Êu?²?Ý Ê¬ “« t½ Ë ”b?I?«ÅÕË— “« ÂU?N?« U?Ð X½«u?ð ”d?D?ÄŇ∏jI t½ hOAð —b Ë dOBÐ s¹« U?« ¨bM ÂöŽ« tL¼ tÐ «—Åʬ ÁœdÐÅvÄ «— b¹błbNŽ«bš tò ∫”d?D?Ä œu?š ÂöŽ« o³?Þ Èb?¹bł Ê«d?³?U?O?Ä tÐ tJ?KÐ X?Ý« Ábý Áœ«œ ”d?D?Ä tÐË X?¹— r¼«u?š d??A?Ð ÂU?L?ð d??Ð œu?š ÕË— “« t œu?ÐÅb??¼«u?š 5?M??Ç d?š¬ ÂU?¹« —œ b?¹u??ÖÅvåb¹œ bM¼«uš U¼Å»«uš Ê«dOÄ Ë U¼U¹Ë— ÊU½«uł Ë œdbM¼«uš u³½ ULý Ê«d²šœ Ë Ê«dÄ Æ©±∑∫≤Ÿ«®bM?½U? Ë ©µ≠±∫≥‰u?¹®Æb?¼œÅv X³??½ tO?Ë« ÈU??O?K? tÐ «— qO?¹u?¹ u?³?½ ¨”d?D?ÄʼnuÞ —œ bFÐ tÐ s¹« “« t XÝ«ÅÁbý Áœ«œ ÕË— p¹ «b p¹ UMOÝ —œ «bš —uNþ rOuÖdð«— «bš vŠË ¨ÕË— 5L¼ “« dÄ t ÊU?LOJŠ Ë Ê«d?³UOÄ Êb?¬ÅœułËÅtÐ YŽUÐ U?OK a¹—UðÁbŽË v?O?Ž t—uÞÅÊU?L?¼ l«Ë —œ Ë ÆbM?Åv ÂöŽ« Ë Áœd?ÐÅvÄ Åʬ ‚UL?Ž« tÐ Áœd? oL?FðbMM pL «— ÊôuÝ— X¹—uQ? tÅb¬ bM¼«uš vM¹u?½ Ê«d³UOÄ ©≥¥∫≤≥X® œuÐ Áœ«œUOK a¹—Uð ‰uÞ —œ Ë ©≤∞∫±∏UJ ª±∫±≥Ÿ« ª±±∫¥f« ª≥∑∫±¥ ¨≤∏∫±≤Êdʼn˫®Ê¬ ÊœdÅ„—œ dðÅoOLŽ Ë vuÝ— U¹«Ë— Ë XMÝ kHŠ dÐ ”bI«ÅÕË— —b UÐ ÊULOJŠvOŽ t vK?U XIO?IŠ tÐ r¼ÅUÐ tL?¼ t È“Ë— Uð œdÅb?M¼«uš tłu?ð ʬ 7šUÝ qI?²M ˨≥∂∫¥ ¨±∫±≥Ÿ« ª≤∏∫±≤Êd?????ʼn˫ ª±µ≠±≥∫±∂ ¨≤∂∫±¥u??????¹® r?O??????Ýd??????ÐÅœ«œ U??????Åt?Ðœ—u?Ð ‘eG? œu?š U¼U?³²?ý« “« U?O?K tJ?M?¹« ÊËbÐ ©ÆÆÆ ¨≤∏≠≤¥∫±∏ ¨≥∞≠≤≤∫±±Æ©≤∞∫≤∏X®±∞±±

Page 6

—U U?ð b?½U?Åv œuš Âu? U?Ð tA?O?L¼ d?~?¹œ Ë b?¹u?ÖÅv sÝ o?KD? Ë —U?Ð s¹d?š¬”bI« ÕË— s¹u½ —u?CŠ UÐ œu?ýÅv ÕU²²?« dš¬ ÊU“ Æb?½UÝ— ÂUL?ð« tÐ «— U$Æ©≥±∫∂ u¹® bMÅv ŸËdý «— s¹u½ XIKš tb?½«œÅv vÝu? “« d?ðôU?Ð «— œu?š Ë b?M?Åv ÕU?²?²?« «— «b?š u?J?K? ¨v?O?Ž.U/ qÞU?Р«ÅÁbU?O?½ ¨Â“UÝ qÞU?Ð «— U?O³?½« n×? Uð «ÅÁb?¬ t b?¹d³? ÊUL?ÖòÆ.U/ qOLJð vMF tÐ årM ÂULðò q?F s¹« Ë ©±∑∫µ X® årM ÂULð Uð tJKШÁbý p¹œe½ dš¬ tÐ t XÝUM?F s¹bÐ vÝu —U? Êb½UÝ— ÂULð« tÐ s¹«d?ÐUMЉUL tÐ «bš “«— ÏtH?ýUJ t bM?Åv ÂöŽ« s¹u½ ÈUÝu? Ê«uMŽ tÐ «— œuš v?OŽÆ©±∏≠±µ∫±∏ X® œd XŽUÞ« Ë« “« ÎUIKD b¹UÐ Ë bÝ—Åvt−O²½¨býU?ÐÅv iO? Ë U?$ ÊU?“ ÕU?²?²?« d?~½U?A?½ ¨”b?I?« ÕË— s¹u?½ —u?C?Š“« vJ¹ UNMð t½ ”bI?« ÕË— “« dÄ vOŽ œœdÖÅv “UÐ œu?š Âu ÈuÝ tÐ «bš ÊuÇ«— ”bI?« ÕË— t ¨«b?š oKD? Ë d?š¬ ÁœU?²Ýd? tJ?KÐ b?ýU?ÐÅv 5?AO?Ä Ê«d?³U?O?ÄsJ2 ¨s¹«dÐUMÐ Æœ“UÝÅv —UJý¬ U tÐ «— qU XI?OIŠ Ë XšUÝ b¼«uš qI²MvO?Ž —œ Æb¼œ U? tÐ ÈdðÅqU? XI?OI?Š t b¹U?O?Ð Èd³?UO?Ä Ë« “« bF?Ð t X?O½«bš sÝ s¹« Æœuš —U²HÖ UÐ vOŽ Ë Æb¹uÖÅv «— œuš Âö s¹dš¬ ¨«bš `O¨b¼œÅv ÊUA½ «— ÊU?DOý d?Ð È“ËdOÄ œu?š t½«—b²I? ‰ULŽ« UÐ Ë b?MÅv —UN?þ« «—”bI« ÕË— tÐ «— Ë« «bšòÅ∫b?¹uÖÅv vË— d« tÐ ‰u?Ý— ”dDÄ t —u?Þ ÊUL¼s¹—u?N?I? ÏtL?¼ Ë œ—ˬ U?ł tÐ u?J?O?½ ‰U?L?Ž« Áœd? d?O?Ý Ë« t Áœu?/ `K?? u? ËÆ©≥∏∫±∞ Ÿ«® åœuÐÅv Ë« UÐ «bš ÊuÇ bMAÐ UHý «— fOKЫ¿ ¿ ¿¨‚U?×?Ý« ¨rO?¼«d?Ы ÊU?“ —œ ∫Áœu?Ð —u?Þ s¹« v?O?Ž ÊU?“ —œ ÊU?¹œu?N?¹ Áb?O?I?Ž—œ ÊuÇ U« b?M²?ý«œ «— «bš ÕË— b?½œuÐ ‰œUŽ Ë «u?IðU?Ð t vU?ý« ÏtL¼ »u?IF?¹≠±∫≥≤ ÃËdš® b?½œd? v²Ýd?ÄÅXÐ v¹öÞ tU?Ýu?Ö UÐ Áb?¹e?ÖdÐ Âu? vÝu? ÊU“ÊU?M?¼U? ¨Ê«d?³?U?O?Ä v?M?F?¹ ’U?š œ«d?« tÐ jI? «— ”b??I?« ÕË— ÈU?D?Ž «b?š Æ©∂U¹d“ d³?UOÄ s¹d?š¬ ¯d Ë bOF?³ð “« bFÐ U?« ¨Áœd œËb×? ÊU¼UýœUÄ Ë ¯—e?ÐbM²ý«œ ÁbOIŽ Ë åÁbý ‘uU?šò ÕË— ÎUIKD Áb¹eÖdÐ Âu? ÁUMÖ dÞUš tÐ vŁ«d ËvMF?¹ ¨œdÅv X³?×? åœuš È«b? »Uð“U?Ðò U?Ð jI «b?š ʬ “« bF?Ð d?~¹œ tÆ‘“—«ÅvÐ s¹e~¹Uł ÏtKOÝË p¹Ë ÁbM?¼œ b?OL?F?ð vO?×¹ —œ ‰Ë« b?¹œ «— Áb?O?IŽ s¹« Ê«u?ðÅv e?O?½ .b b?N?Ž —œU??ò ∫b???M??¹u???ÖÅv f?u??Ä tÐ f???« —œ g?½«œd??ÖU???ý Ë ©∏∫± d??® Ë« X?ŽU??L???ł‰uÝ— ”d?D?Ä Ë ©≤∫±π Ÿ«® 圗«œ œu?łË Á—U?ÐËœ “UÐ ”b?I?« ÕË— t .«ÅÁb?O?Mýu³?½ —«d?Jð U?Ð Êu?Ç b?MÅv Á—U?ý« Ÿu?{u? s¹« tÐ ÎUM?K?Ž ”b?I« ÕË— ‰Ëe?½ “Ë—vÐuš t?Ð ÊU¹œu?N?¹ Ë åd?š¬ ÂU?¹« s¹« —œòÅ∫b?M?Åv tU?{« tL?K? b?M?Ç v³?½ qO?zu?¹XOuJ× ÊU“ åÁbý ‘uUšò ”bI« ÕË— ÊuÇ ‰UŠ ÊU“ —œ t bM²½«œÅvÊU?“ s¹« ¨d?š¬ ÈU?¼“Ë— —œ «b?š U?N?½¬ ÏÁb?O?I?Ž tÐ Ë b?½U?Åv X?U?Ý «b?š Ë XÝ«—œ t½U?U??²?A? t? ”b?I??« ÕË— Ë b?¬ b?¼«u??š Xd?Ð Ë i?O? ÊU??“ ¨Áb?ý ÂU?L??ðb¹b?ł b?N?Ž nK²?? Êu?² —œ Áb?O?I?Ž s¹« tÐ ÆXA?Ö b¼«u?š d?Ð b?½œuÐ ‘—U?E?²?½«Æ©≥π∫∑ u¹Åªµ∫µ ª≤≤∫± ÊdŇ≤ ¨≤≥∫∏ ÂË—® XÝ« Ábý Á—Uý«qU ÏtHýUJ Ë vŠË ‡≥r¼ Ë ©π∫±± X® d³UOÄ “« dðdÐ v²Š ÁœuÐ d³?UOÄ vO×¹ t œd ÂöŽ« vOŽX® œ—«œ œu??łË f½u???¹ “« d??ðd??Ð U???−??M???¹« —œ t œd?? ÂöŽ« œu???š ÏÁ—U??Зœ 5???M??ÇË vJ??A??š ÊU???“ t b??¼œÅv ÊU???A??½ —U??N???þ« s¹« ¨ÊU??¹œu???N??¹ È«d??Ð Ë Æ©¥±∫±≤U« ¨b?¹uÖÅv s?Ý Á—UÐËœ «b?š Ë œœdÖÅv d?Ð ÕË— Áb?OÝ— ÂU?Lð« tÐ XO?uJ?×t bM?Åv Á—U?ý« f½u¹ “« d?ðÅgO?Ä sÝ s¹« Êu?Ç Ê«d?³U?O?Ä ÊU“ q¦? U?NM?ð t½È«dÐ «bš t XÝ« ÁbOÝ— XŽUÝ Ë dš¬ UÐ tDЫ— —œ Áb?ý ÕU²²« Èd~¹œ ÊU“±≤±≥∫hB² nR “« XÝ« Ábý ‘U³²« åÁbý ‘uUš ÕË—ò Á—UЗœ Y×Ð s¹«--(5(0,$6 ´7+(2/2*,('81289($87(67$0(17´3$5,6FKDS

Page 7

±µv×O XÝUJODMÄ ©»“« ¨gð¬ Ë œUÐ “« bMð—U³Ž t ʬ Á«dL?¼ ÈU¼Åt½UA½ UÐ ¨ÕË— ÈUDŽ ∫vN« —uNþ ‡±—œ t È«ÅÁe?−?F? Ëœ ÆXÝ« tO?³?ý oO?²?Žb?N?Ž —œ vN?« —d?J? —u?N??þ U?Ð U?O?u?B?š d?E?½tJM¹« ¨tL¼ “« ‰Ë« ∫œ—«cÖÅv b?OQð ʬ vMF? dÐ ¨œdOÖÅv —u? v×O XÝUJ?ODMÄUN½UГ tÐ rKJð Æ©≥∫≤ÅŸ«® b½œu/Åv “«dЫ åUN?½UГò tÐ «— «bš V¹U−Ž bO−Lð ÊôuÝ—s¹« tJ½¬ d~¹œ ÆbýÅv XU¹ ÊUO×O l«uł —œ t XÝ« Êœd UŽœ —œ vN« ÏtODŽ p¹ÏtKO?ÝËÅtÐ U« ¨©≤µ≠±∫±¥ÅÊd?ұ ® œu³?½ rN q?ÐU ‘œu?š —œ tJM?¹« UÐ U?N½U?Г tÐ rK?JðU?OK? v½U?Nł u?Žœ Ït½U?A½ U?N?½UГ s¹« Êb?O?Mý ÏÁe?−?F Æb?ýÅv ÁbO?L?N Ê«d?{U?Š ÂUL?ð Æ©±±≠µ∫≤ÅŸ«® b½œuÐ Áb¬ 5“ oÞUM s¹dðÅÊuÖU½uÖ “« Ê«d{UŠ «d¹“ ¨býUÐÅv∫tF«Ë s¹« vMF ‡≤œ«œ ÊUA½ ¨©µ≠±∫≥ʼnu¹® v³½ qO?zu¹ “« qI½ —œ ”dDÄ ÆÕË— vðdš¬ t{U« ©D ÊU“ ‰UL —œ v²?¹UÐ ÕË— «d¹“ ¨XÝ«bš ÈU¼ÅÁb?ŽË ÏÁbM½UÝ— ÂU$« tÐ XÝU?JODMÄ tf ʬ —uCŠ ©ÁbM¼œ b?OLFð vO?×¹® ÁbMM «b?½ Æ©≤∑∫≥∂Å‚eŠ® býÅv Áœ«œ tL¼ tÐeOšU²Ý— “« fÄ vOŽ Ë ©∏∫±Åd® œuÐ Áœd ÂöŽ« ¨œ«œÅv bOLFð ”bI«ÅÕË— tÐ t «—bO¼«u?š bOL?Fð ”bI?«ÅÕË— —œ ULý “Ë— b?MÇ “« bF?Ðò ∫œu/ bO?¹Qð «— U?¼ÅÁbŽË ʬ œuš Æ©µ∫±ÅŸ«® åXU¹dÐ Ë XÝU?šdÐ ¨œd? t `O? ¨tO?Ë« v³¼c? rOU?F?ð o³Þ Æ`O —c?Ö ‰UL? ©Ed?Ð ”b?I?«ÅÕË— ÊœU?²??Ýd? U?Ð «— œu?š X¹—u??Q? ¨XÝ« t²?A??Ö ‰U?F?²? —b??Ä XÝ«— XÝœ ÆXÝ« eOšU²Ý— ÃË« ¨XÝUJODMÄ Æ©≥≥≠≤≥∫≤ÅŸ«® œu/ qOLJð vuÝ— ÏtFUłÁud?Ð ÊU?Öb?M?«d?Ä t b?½œd?Åv ÂöŽ« U?O?³?½« Æv¹U?×?O?? ÏtF?U?ł Êb?¬œd?Ö ©FÆbý b?¼«u?š b×?²? ÁuN?¹ œd?Ö qO?z«dÝ« XŽU?L?ł o¹d?Þ s¹« tÐ Ë bM?¹¬Åv r¼œd?Ö Êu?ON?¨Ê«b¹b?ł® qK? ÂU?L?ð “« ÊUÖb?½Ëd?Ö Ë ÊU?¹œu?N¹ v?½UŠË— œU?%« rO?K?ý—Ë« —œ XÝU?J?OD?M?ÄdÝ dÐ Ë b½œuÐ «d¹cÄ «— ÊôuÝ— rOK?Fð ÊU½¬ ÆbMÅv q¹b³ð XOF«Ë p¹ tÐ «— ©±∞∫≤ÅŸ«”bIÅ»U² rOKFðXÝUJODMÄÂU½ ©t¼U−?MÄ® XÝU?JO?DMÄ ¨œœd?ÖÅv —«eÖd?Ð —cÖb?OŽ “« fÄ “Ë— ÁU−?MÄ t vM?Ał«— vKU?J?ð dO?Ý jš p¹ ¨XÝ« t?²H?N?½ —uÐe? sA?ł È—«e?ÖdÐ X?AÄ —œ t vb?¼ Æœ—«œ—u? tÐ U?¼b?F?Ð s?J?O? ¨œu?Ð È“—ËU?A?? sA?ł p¹ ¨“U?ž¬ —œ V?O?ðd?ð s¹« tÐ ÆÁœu?L??O?ÄÊ«uM?ŽÅt?Ð ÂU?$«d?Ý Ë ¨b?ýÅv ȗˬœU?¹ b?N?Ž v?¹—U?ð XO?F?«Ë ʬ —œ t b?¬—œ vM?A?ł Æb¹œdÖ —«eÖdÐ býUÐÅv 5“ dÐ s¹u½ bNŽ È«b²Ð« t ”bI«ÅÕË— ÈUDŽ sAłX¹œuN¹ Ë .b bNŽ ©n«œuš b¹UÐ qOz«dÝ« ʬ —œ t œuÐ vMA?ł ¨U¼ÅtLOš Ë —cÖ œUOŽ« Á«d?L¼ÅtÐ XÝUJODMÄʬ —œ «— g¹uš ÂU½ Uð œu?Ð Áb¹eÖd?Ð Ë« t XšUÝÅv d{U?Š v¹Uł —œ ÁuN?¹ —uCŠ —œ «—Æ©±∂∫±∂ÅYð® b½«œdÖ sUÝÈ—«e??Öd??J???ý Ë ÈœU??ý t?Ð “Ë— ʬ —œ Ë œu??Ð Ë—œ sA??ł d??Ö“U??ž¬ X?ÝU??J???O??D??M???Ä ‡±5“ ôuB×? dÐu½ Æ©±∏≠±∂∫≤≥ÅËô ª≤∂∫≤∏Åb?Ž« ª±∂∫≤≥ÅÃËdš® bM?²š«œdÄÅvU¼Åt²H?¼ sAł —u?Ðe sAł tРʬ —œ t ≤≤∫≥¥ÅÃËd?š® býÅv .b?Ið ÊU?“ ʬ —œ b¹UÐ.bIð Ë —cÖ “« fÄ t²?H¼ XH¼ b?OŽ ʬ 7d?Ö —«d ÏÁbM¼œ ÊU?A½ rÝ« s¹« ÆÁbý ‚öÞ«Æ©±µ∫≤≥ÅÊU¹Ëô ∫býUÐÅv tUÐ 5Ë«“Ë— ÁU???−???M????Ä ¨b???N???Ž Æb????¬ —œ œd???~???U????Ý p¹ —u???Åt?Ð sA????ł s¹« U???¼b????F???Ð ‡≤Ábý t²Ð ¨b?ýÅv t²dÖ sA?ł —cÖ —œ t dB? “« ÃËdš “« fÄ ©±∂≠±∫±πÅÃËdš®œd~UÝ —uÅtÐ ÎU²FO?³Þ XÝUJOD?MÄ ¨`O œöO “« gO?Ä ÂËœ Êd —œ b¹œdðÅvÐ ÆœuШʫdL? v?¹—Uð ÈU?¼Åt²?ýU~?½ Ë U?N½U?З ÈU?¼Åt²ýu?½ o³?Þ VO?ðdð s¹« tÐ Ë ¨b?¬—œ bNŽ ÆXÝ« t²dÖ œuš tÐ 5MÇ s¹« v²UŠ —uÐe sAł t XÝ« d{UŠ Ê«—Ëœ —œ ÎUðbLŽ

Page 8

±∂±∑¿ ¿ ¿ «bš ÕË—`O??? v?O??Ž—œ U?N??½¬ U?Ð «— œu?š Ë« Æœd?? «b?ł d???Ä Ë —b??Ä “« Ê«u?ð v/ «— «b??š ÕË—«d¹“ ¨œ—«œ ’U?š výË— ¨œuš 7?šU?Ý ·uA?J? È«dÐ ¨‰U?Š 5?Ž —œ Ë œ“UÝ v ·u?A?JtÐ tE( p¹ —œ ¨U U?Ð ÊUJ?¹ v²O?½U½« —œ d?Ä ÆXÝ« œu?Ð ’uB? v²O?Bý È«—«œt .—œU U? ÆXÝ« vJ?²? Á—«u?L?¼ ©—b?Ä® v? tÇ tÐ Ë X?O? tb?M?Åv ·uA?J? U?t½ Ë UL?O?Ý t½ ”bI?«ÅÕË— vË ÆrO?¹U/ rO?Ýd?ð œuš gO?Ä vI?¹dÞÅt?Ð «— d?Ä Ë —bÄ —u?v½U?Г d??¼ —œ Ë« rÝ« Æb??M?? œU?−??¹« U?? —œ œu?š “« v½U????½« Èd?¹u??B??ð t œ—«œ vL??Ý« v²??Št vuLŽ Ë vK? XÝ« vU½ ¨©ßßÝu²?¹dOá?Ý«ßß 5ðô Ë ¨ßßUu?MÄßß v½U½u?¹ ¨ßߊ¬Ë—ßß v½«d³Ž®≥∞∫±∞¥ —ue b?M½U vM?² —œ tJ?¹—uDÐ ¨XÝ« Áb?ý t²d?Ö fÓHÓ½ Ë œUÐ vF?O³Þ Áb?¹bÄ “«ÈË— Ë b½u?ýÅv Áb¹d?¬ ©U½«u?OŠ® v²?ÝdÅv? «— œuš ÕË— Êu?Çò∫œuýÅv Áœ—ˬ 5?MÇd« Ëœ tÐ X×? ÊU?L?¼ U?Ð ‰U?Š 5Ž —œ Ë v²?Š«—ÅtÐ Áb?M??¹u?½ åÆv½«œdÖÅv Á“U?ð «— 5?“«— U¼ÅqB? dO?OG?ð ‘«Åv~M?¼¬ r¼ —b U?Ð t vN« Âœ v½U?Nł d?¹uB?ð ‰Ë« ∫bM?Åv Á—Uý« ÆXÝUN½U½« VK dÖUOŠ« t ”bI«ÅÕË— ‰Ëe½ ÂËœ Ë œuýÅv VłutJM¹« U¹ åÈuMýÅv «— ʬ È«b?ò uð Æœ—«cÖ XÝœ ”bI«ÅÕË— d?Ð Ê«u²Ð XÝ« ‰U×sJOò ¨vÐU¹Åv —œ «— Ë« —cÖ ¨bM?²¼ sýË— Ë tEŠö qÐU VKž« t v¹U?¼Åt½UA½ tKOÝuÐd~¹œ v?B?ý ÊË—œ “« tAO?L¼ Ë« Æ©∏∫≥Åu?¹® åœË—Åv U−? tÐ Ë b¹¬Åv U?− “« v½«œÅv/ÊËb?Ð Æb?ýU?Ð Áœu?/ q¹b?³?ð Ë d?O???ð «— Ë« ¨ÕË— t XÝ« vU?~?M?¼ s?¹« Ë b?M?Åv qL?ŽU« ¨©≥∞∫±∞¥Åe?® b?½«œdÖÅv Á“U?ð «— 5?“ ÈË—ò t XÝ« ÁœUF?«Å‚—U?š Ë« ‰U?LŽ« pýË« XšUM?ý tÐ —œU? U t XÝ« ÊË—œ “« Ë b?M?Åv «bO?Ä ÊU?¹dł ÊË—œ “« tA?O?L¼ Ë« X?dŠÈU¼œU/ Æ©±∑∫±¥Åu¹® åb?½UÅv UL?ý —œ ÆÆÆ Ë« «d¹“ ¨bO?ÝUMýÅv «— Ë« U?Lýò ∫.uýÅvvUš VU È«—«œ Ë bMIKF² XFO³Þ ÈUO½œ tÐ ©œUÐ Ë «u¼ ¨g𬠨»¬® ”bI«ÅÕË— ¯—eÐqÐUdOž výd²Ö Ë ◊U³½« Ë Áb?MMdOð —uCŠ p¹ fŠ YŽUÐ ¨X¹U?N½—œ UN½¬ ÆbM²O½UÐ tJKÐ ¨XÝ« eO¬—«dÝ« UN?½¬ “« d²L t½ Ë dÄ Ë —bÄ “« d²?AOÐ t½ ÕË— Æb½uýÅv XËUI.d³Ð œU¹ “« t? œ—«cÖÅv/ Ë XÝ« “«— p¹ «bš t b?MÅv ȗˬœU¹ U? tÐ Èd²A?OÐ —b Æ©¥¥≠¥≤∫≤ÅŸ«® bM²ý«œ X—UA d~¹bJ¹ UÐ t½«—œ«dÐ v²³× —œ ”bI v½UÐd Ê«ušvðœUN?ý XN?ł ÕË— ÆXÝ« Áb?ý ÁœuA?Ö U?N?u? ÏtL?¼ ÈË— tÐ t È«ÅtF?U?ł ©Gs¹« b¹R UN½UГ Êb?OMý ÏÁe−F Æ©∏∫±ÅŸ«® œu?ý Áœ«œ 5“ ◊UI½ vB« Uð b?¹UÐ t bý UDŽÆ©±±≠µ∫≤ÅŸ«® œuÐ UN?u ÂU?Lð ÏÁb?½dO?ÖdЗœ v¹U?×O? ÏtF?Uł 5?²?½ t XÝ« XO?F«ËÈ«ÅtdHð ÆbOÝ— œuš ÃË« tÐ d« s¹« Êœ«œ ÊUA½ UÐ ©¥∏≠¥¥∫±∞ÅŸ«® åUN²« XÝUJODMÄòÆbÝ—Åv œuš ÊU¹UÄ tÐ Ë œuýÅv v¦Mš U−M¹« —œ ©π≠±∫±±ÅbOÄ® œuÐ Áb¬ œułuÐ qÐUÐ —œ t“Už¬ 5?M?â?L¼ ¨œ—ˬ œd?Ö «— v¹U?×?O? tF?U?ł t XÝU?J?O?DM?Ä ÆXUÝ— “U?ž¬ ©H¨©±¥∫≤ÅŸ«® åXÝU??šd?Ð Áœ“U??¹ ʬ U??Ðò t ”d??D??Ä v½«d??M????Ý Æœu??Ð tF??U??ł ʬ XU??Ý—t vðu ULý U?«ò ∫bý Áœ«œ ÊU½¬ tÐ v?OŽ jÝuð t œuÐ v²?UÝ— ʬ —œ XdŠ 5?²½—Ëœ Uð Ë ÁdU?Ý Ë t¹œuN?¹ ÂUL?ð Ë rOK?ý—Ë« —œ fáÝ ÆÆÆ XU?¹ bO?¼«uš XÝ« ”b?I«ÅÕË—Æ©∏∫±Ÿ«® åœuÐ bO¼«uš s Ê«b¼Uý 5“ ◊UI½ s¹dðÅÁœU²«tÐ vuÝ— “U?O²?« ÈUD?Ž« Ÿu½ p¹ t «— å”b?I«ÅÕË— —œ b?OL?F?ðò s¹« U?OK? Ê«—bÄtÐ ÈË vMK?Ž XUÝ— “U?ž¬ —œ vN« —U?O?Ž ÂUL?ð —uN?þ t vO?Ž b?OL?Fð U?Ð ¨býU?ÐÅv U?O?Ks¹u½ XF¹dý ¨XÝUJODMÄ —œ t b½—«œÅv —UN?þ« ÊU½¬ Æb½«ÅÁœu/ t¹UI b¹¬Åv »UŠ«b?¼« b?¹b?ł gM?¹d?¬ 5??M?â?L?¼ Ë ©≤∑∫≥∂Å‚e?Š ª≥≥∫≥±Å—« ® œu??ýÅv U?D?Ž U??O??K? tÐsJO ¨b?½«ÅÁbA½ ÊU?OÐ ÊôuÝ— ‰U?LŽ« ÂËœ »UÐ —œ U?Žu{u s¹« Æ©≤∫±Åb?OÄ ® œœdÖÅv Æ©vM¹d¬“UÐ vMF¹ ʬ Ït−O²½ Ë ÕË— v½Ë—œ XOUF® bMÞuÐd XOF«Ë tÐs¹« U« ¨œuÐ «—cÖ vN« —uNþ ʬ Èd¼Uþ ÈULOÝ tÇdÖ« ÆU$ “«— ¨XÝUJODMÄ ‡Å≥ʬ vÞ—œ t ¨œuÐ UOK ÊU“ dÖ“Už¬ XÝUJOD?MÄ ÆœuÐ —«b¹UÄ bý Áœ«œ UOK tÐ t È«Åt¹b¼¨œ—«œÅv XU¹—œ `O “« ÂË«b —uDÐ «— ÕË— ¨b½Ë«bš UÐ —«b¹œ ÈuÝÅtÐ œuš dHÝ —œ UOKg²UÝ— ÏÅt½«Ë— Ë b?¹U/Åv f¹bI?ð «— ʬ Ë Áœ—ˬœdÖ X³×? Ë ÊU1« —œ «— U?OK t vŠË——œ tOD?Ž s¹« gI½ Êœ«œ ÊU?A½ U?Ð ¨å”b?I«ÅÕË— qO?$«ò U¹ Êôu?Ý— ‰UL?Ž« »U²? Æb?MÅv—UJ?ý¬ 5M?âL?¼ Ë ¨©∂∫±∂ ¨≤∏∫±µ ¨≤∫±≥ ¨∏∫¥ÅŸ«® U?OK? v²U?Ý— XO?UF? Ë X¹«b¼·u?A?J?? «— tO??D?Ž s¹d??ðô«Ë s¹« ÂË«b?𠨩¥∂≠¥¥∫±∞ ¨≥±∫¥® ÕË— d??ð ”u?L??K? Êb??ý“Už¬ `O? œuF U?Ð t XÝ« v½«—Ëœ vMF¹ åd?š¬ ÂU¹«ò ÏÁbM?¼œ ÊUA½ ÕË— ÈU?DŽ Æœ“UÝÅv ÆbÝ—Åv ÂULð« tÐ ¨b½Ë«bš XAÖ“UÐ “Ë— vMF¹ dš¬ “Ë— —œ Ë XAÖ

Page 9

±∏±π ÊU¼UýœUÄ ≠≤«— ÊU½¬ «bš ÕË— ÊUA²¹—uQ ÂU$« “« fÄ Ë bM²¼ v²u v½UÖbM¼œ v¹U¼— Ê«—Ë«œ` rÝ— Æb½—«œ vL?z«œ v²¹—u?Q t b?M²?¼ ÊU¼U?ýœUÄ ¨UN?½¬ ÊUM?OA?½Uł ÆbM?Åv „dðUD?Ž« Ë t?A?O?L?¼ È«d?Ð ÕË— Êb?ý pŠ Áb?M?¼œ ÊU?A?½ ¨b?M?Åv f¹b?I?ð «— U?N?½¬ t Êœd? Æ©±≥∫±∂ ¨±∫±∞ÅuLÝұ® XÝ« ÊUA¹« tÐ ”bI v²LEŽ Êbý `O ≠≥qOz«dÝ« b?M½«u?²Ð t «bš È«d?Ð o¹b v½U?œUš tÐ ÊU?¼UýœUÄ q?¹b³ð È«d?Ð ` rÝ—È«dÐ «b?š ÕË— t œu?Р“ô ÆX?O?½ vU? ¨b?½“U?Ý s¾?LD? `K? Ë X«b?Ž ¨U?$ “« «—`O? 5O?F?ð Ë ` “« X?ð—U?³Ž tb?ýU?Ð t²ý«œ d?ðd?ŁR È–u?H?½ ¨X¹—uQ? s¹« qO?LJ?ðb½U? b?¼«u?š Ë« d?Ð tJ?K?Ð ¨b?¬ b?¼«u?š œËd? Ë«d?Ð U?NM?ð t½ ÕË— Æ«b?š ·d?Þ “« ÎU?L?O?I?²??©≥±∫≥µÅÃËdš® qO¾KBÐ bM½U? ¨årKŽ Ë XLJŠò “« rŽ« «— gðu ÂULð Ë ©≤∫±±Å‘«®töš —uDÐ Ë å«b?š “« ”dð Ë g½«œò ¨œË«œ b?M½U? ¨å—b Ë dO?Ðbðò ¨ÊU?LOK?Ý—œ U¹«— Á«— U¹UDŽ s¹« Æœ«œ b¼«uš —«d? Ë« —œ qOz«dÝ« v³¼c ¯—e?Ð ÈU¼ÅÕË— “« È«ÅtŽuL− Æ©π∫±±Å‘«® bMÅv “UÐ Ë« tDKÝ X% 5“dÝ —œ ¨”bIð Ë v½UœUý È«dÐ œUNý Ë ÕË— ©» rO¾O³½ ≠±ÂU$« 5ÐU vd ¨b½œuÐ ‰uGA g¹U²Ý Ë bLŠ tÐ ÎULz«œ t ¨Ê«d³UOÄ Ê«ËdAOÄ s¹«—u?E??M? s¹« È«d??Ð «b?š qL??Ž Ë œ«œÅv —«d?? t?K??š XU?Š —œ «— U??N?½¬ t? v½U???½« ‰U?L??Ž«—b tÐ «d¹“ b?M²?¼ qOz«d?Ý« Áb½“ ÈU¼Ëd?O½ “« vJ?¹ UN½¬ œu?łË s¹« UÐ U« Æb?½b¹œÅv/tÐ «— ÊU?½¬ t v¹Ëd?O?½ —œ «— «b?š ÕË— —uC?Š b?½«u?ðÅv h?ý Æb?M?¼œÅv œU?N?ý Áu?N?¹≠≤µ∫±±ÅbŽ« ª≤∞∫±µÅÃËd?š® bM?O³?Ð ¨XÝ« t²ý«œ«Ë vI?OI?Š È«bš r?Ý« tÐ 7H?Ö sÝÆ©≤≤∫±∏ÅœUÄұ ª∂∫±∞ÅuLÝұ ¨≤∑ Ê«d³UOÄ ≠≤tÐ v²³?× «b?š ÕË— “« dðÅv1b? Ê«d³?UO?Ä ’uB?Ð ¨¯—e?Ð Ê«d³?UO?Ä tJM?¹« qOœXÝœò œ—«œ œuš XÝœ —œ «— ÊU?½¬ t v¹ËdO?½ bM?¼œÅv `Ołd?ð d²?AO?Ð Ë b½—ˬÅv/ ÊU?ObMM? vdJ t X?O½ s¹« ¨©±¥∫≥Å‚e?Š ª±∑∫±µ ¨π∫±Å—« ª±±∫∏Å‘«® bMU?MÐ å«bš o‡O²Žb‡NŽtJ?K??Ð ¨XÝ« Áb?¹œd??~?½ ·u??A?J?? h?ý p?¹ Ê«u?M??ŽÅtÐ “u?M??¼ «b?š ÕË— U??−?M??¹« —œUN½¬ t b¹U/Åv q¹b³ð È«Åt½uÖÅtÐ «— UN½U½« XOBý t XÝ« vN« v¹ËdO½ —uÅtÐUN½U½« X?¹uIð —uEM? tÐ tAOL?¼ ‰ULŽ« s¹« Æb½u?ýÅv ÁœUF«Å‚—Uš vU?LŽ« ÂU$« tÐ —œUs¹« t v¹U$¬ “« Æb?MýU?Ð ”Ëb È«b?š Ê«—UJ?L¼ Ë ÊU?œUš U?ð XÝ« vN« u?Žœ XNłÈ«b?š “« t vŠË— ÆXÝ« ”Ëb?? vŠË— ¨œœd?ÖÅv v?N?²?M?? «b?š tÐ Ë Áb??¬ «b?š “« ÕË—f¹bIð vŠË— ¨Áœu?/ f¹bIð b?NŽ È«b?š È«dÐ «— qOz«d?Ý« Ë XÝ« Ábý —œU? qOz«dÝ«∫XÝ« Ábý b?O?Qð ‘Ë— tÝ t?Ð Ë ’uB?? —uD?Ð tH?ýU?J Ë qL?Ž s¹« d?Ð ÆXÝ« Áb?MM?—œ v½U?Ðd? ‘Ë— Ë ¨œU??N?ý Ë Âö —œ t½«d??³?U?O??Ä ‘Ë— ¨U?$ È«d?Ð v¹U??×?O??? ‘Ë—Uð XÝ« Áb?ý Áb?½«uš qO?z«d?Ý« Âu t XÝ« ‘Ë— t?Ý s¹« tÐ tłuð U?ÐÆf¹b?Ið Ë X?bš Æb¹U/ XU¹—œ «— ÕË— qU—uDÐ U$ Ë ÕË— ©n«Ê«—Ë«œ ≠±‰u?zU?ý Ë Êu??Žb?ł ¨Êu??A?L??ý Æb?½«Åt²??ÝU?š U??ÄÅtÐ «b?š ÕË— jÝu??ð qO?z«d??Ý« Ê«—Ë«œ‰b³?²? ÎöU? ¨—b? Ë vK³? vÖœU?¬ t½u?ÖÅêO?¼ ÊËb?Ð Ë ÊUN?ÖU?½ ¨ÊU?I?¼œ ÁœUÝ Ê«d??ÄXŽU?−?ý Ë —b? “« d??Ä Ë t½U?½U?d??N? ‰U?L?Ž« ÂU??$« tÐ —œU? U?N?M??ð t½ ÊU?½¬ Æb?½œd??ÖÅvË ’uB?? vA?I?½ ‰U?LŽ« Á“U?ł« ”b?I?«ÅÕË— tÐ t Á“U?ð v²?O?B?ý “« t?JK?Ð b?½u?ýÅvXÝœÅtÐ ¨«bš ÕË— Æb?½œd?ÖÅv —«œ—u?šd?Ð ¨b¼œÅv «— œu?š Âu? 7?šU?Ý œ«“¬ X¹—uQ?bŠË “« «— qOz«dÝ« ¨b¼œÅv t«œ« «— ÊUÐUOÐ Ë ÃËdš tÝULŠ ¨ÊU½¬ ÕË— jÝuð Ë UN½¬p¹ Ë« qL?Ž Æœœd?ÖÅv ”b?I? Âu Q?A?M? VO?ðd?ð s¹b?Ð Ë œ“U?ÝÅv —«œ—u?šd?Ð U?$ ËXÝ« V¹dž Ë v½UNÖU½ jKð ÈU¹uÖ t Èd¹ËU?Bð tKOÝuÐ tJM¹« UÐ ¨XÝ« v½Ë—œ gNłË« Æ©≤π∫±± ¨±∞∫≥Å—Ë«œ® åXý«œ —«d ÕU²H?¹ Ë qO¾M?²Ž dÐ «bš ÕË—ò ∫œu?ýÅv ÊUOЪ∂∫±¥Å—Ë«œ® åœuýÅv? ‰“U½ò ÊU?N?ÖU?½ b?¹¬Åv œËd? ‘—U?J?ý d?Ð t È«ÅÁb?½d?Ä b?M?½U?Æ©≥¥∫∂Å—Ë«œ® 圓UÝÅv f³?K?ò ¨býu?ÄÅv ÕöÝ t v? b?M½U? Ë ©∂∫±±Åu?LÝұ

Page 10

≤∞≤±v½UÐd ÊUÖbM½«—cÖ “« Ë« t È«ÅÈœuM?Aš ¨©±∫¥≤Å‘«® åXÝ« œuMAš Ë« “« «bš ÊUłòÊ«—UJ¼UMÖ È«dÐ Á—UH vMF tÐ t ‘«ÅÁbMÐ ¯d Ë vÖb½“ q ¨«bš dE½—œ Æœ—«œ —UE²½« ÆXÝ« ÁbMM „UÄ ”bI«ÅÕË— VOðdð s¹bÐ ÆXÝ« ”bI ¨býUÐÅv È—UOÐ U$ Ë Âœd dÐ ÕË— 7dÖ —«d ©œd~?öŽ« Ë Èu?³?½ v²?dŠ œu?š Èœu??Ð ¨g½U?œU?š Ë Ê«d³?U?O?Ä —œ «b?š ÕË— XOU?F?b?M??Åv t¹b??¼ U??O??Š ¨tM?A??ð 5??“ tÐ t v½«—U??Ð b??M??½U? ¨X?Ý« Âœd? v?U?L??ð d??Ð ‰Ëe??½t vA???ÐÅU??O??Š Âœ b??M??½U? U??¹ Ë ¨©≤≠±∫≥ʼnu??¹ ª≤µ∫≥∂Å‚e??Š ª≥∫¥¥ ¨±µ∫≥≤Å‘«®XIKš p¹ q¦? ÕË— ‘Ë«dð s¹« Æ©≥∑Å‚e?Š® bA?ÐÅv ÊUł «— Áb?OJ?Aš ÈU?N½«u?²Ý«œdO?ÖÅv —«d? XÝ« Áb?ý Á“U?ð t vM?O?“ d?Ð X«b?Ž Ë ·UB?½« t½u?Ö s¹b?Ð t XÝ« Á“U?ðÎUILŽ Ë b½«ÅÁbý ‰b³² X«dþ U?Ð ¨«bš È«b½ ‘d¹cÄ tÐ t v¹UN³K dÐ Ë ©±∂∫≥≤Å‘«®U?Ð Á«d??L??¼ ¨©≤∑∫≥∂Å‚e??Š® b??½—«œU??Ë ‘b??N??Ž Ë ©±∞∫±¥≥Åe?? ª≤±∫µπÅ‘«® Âö tÐqOz«dÝ« Æœu?ýÅv t²?¹— ©±∑∫µ±Åe® b?O−?Lð Ë g¹U?²Ý Ë ©±∞∫±≤Å„“® Ÿd?Cð fŠ«— œuš Âu? eO?½ «bš Ë b?ý b¼«u?š œu?š È«bš 7?šUM?ý tÐ —œU «b?š ÕË— “« Á“Uð b?u?ð UÐÕË— t «d¹“ b?O?½U?ýuÄ r?¼«u?½ ÊU?A?¹« “« «— œuš ÈË— d?~?¹œ —U?Ð sò ∫XU?¹ b?¼«uš “U?Ð Æ©≤π∫≥πÅ‚eŠ® åX¹— r¼«uš qOz«dÝ« Ê«b½Uš dÐ «— g¹ušb½U0 vUÐ b½«uðÅv/ «bš ÕË— ¨oO²ŽbNŽ—œ ÆXÝ« bO« p¹ jI U¹ƒ— s¹« “uM¼ U«“« t b?¹œ Ê«uðÅv? pý ÊËb?Ð Æ©≥π∫∑Åu?¹® åXÝ« Áb?A?½ UD?Ž “u?M?¼ ”b?I?«ÅÕË—ò«d?¹“ÊUJ tÐ «— qO?z«dÝ« ¨vÝu? tKOÝu?Ð dЫ Ë Œd?Ý ÈU¹—œ ÊU“ —œ ¨”b?I«ÅÕË— ¨“U?ž¬ ÊUL¼tA?OL?¼ Âu? t œu?ýÅv t?łu²? h?ý U?« Æ©±¥≠π∫∂≥Å‘«® œu?/ Èd?³?¼— œu?š g«—¬Æb¹U/ nu² «— Ë« qLŽ Ë ©±∞∫∂≥Å‘«® 圓UÝ ÊËe× «— Ë« ”Ëb ÕË—ò XÝ« —œU¨tIÐU?ÝÅvÐ È«Åt½U?A½ U?Ð b?¹UÐ «b?š ¨b?ýUÐ t²?ý«œ v¹U?N½ Ë vK? v²?UŠ tO?D?Ž s¹« tJ½¬ È«d?ÐÈ« ÆÆÆ v²¼ U ÒvË Ë U —bÄ ¨ÁuN¹ È« uðò ∫œ—«œ tKš«b? tÐ q¹ULð ÎUBý t b¼œ ÊUA½t²šUÝ oAM? «— UN½UL?ݬ vJýU ÆÆÆ øv²šU?Ý Á«dLÖ «dÇ œu?š ÈUNI¹d?Þ “« «— U b½Ë«bšdÐ t v¹«bš ¨—b?Ä È«bš ¨Áb?ý ÁœUA?Ö ÈUN?½ULݬ Æ©±π≠±µ∫∂≥Å‘«® åÈb?ýÅv ‰“U½”bI«ÅÕË— XO?UF? t−O²?½ tL¼ Ë tL?¼ ¨UN½U?½« Áb?ý ‰b³²? »uK? Ë bMÅv ‰Ëe?½ 5“ ÆXšUÝ b¼«uš d¼Uþ `O vOŽ —œ «— œuš qU —uDÐ t vÝbI«ÅÕË— ¨XÝ««—«œ UN½¬ “« q³? UO³?½« “« dOž È«Åt½u?Ö tÐ «— ʬ tb½bI?²F tJ?KÐ XO?½ ÊUA¹« ʬ “« ÕË—s¹« “« Ë bM¼œ ÂU$« «— v?Uš tHOþË U?ð b½«ÅÁbý Áb?½«uš vuB? —uD?Ð ÊU½¬ ÆbM?²¼—uÞÅ5L¼ Ë b?½—«œ qU v¼UÖ¬ ¨XÝ« ÊUO?GÞ —œ ÊUýœułË ÂU?Lð b{dÐ V?Kž« t tHOþËÆ©π≠∑∫≤∞Å—« ª±µ≠±¥∫∑ ¨∏∫≥ÅUŽ® bMÅv 7HÖ sÝ tÐ —«œ«Ë «— ÊU½¬ t vð—b “«v²LO tÇ tÐ s¹« tbM½«œÅv v?Ðuš tÐ Ë œË«dðÅv ÊËdOÐ UN?½¬ “« ¨b½—«œÅv ÂöŽ« t vðULKt XÝ«bš œuš Âö tJK?Ð XÝ« ÁbUO½ œu?łuÐ UN½¬ —œ Âö s?¹« U« ÆœuýÅv ÂUL?ð ÊUA¹«dÐœuýÅv Áœ«œ ÊU?A½ gŠË— U?Ð ¨«bš Âö ◊U?³ð—« o¹d?Þ s¹« tÐ ÆXÝ« Ábý ÁœU?²Ýd? UN?½¬ dÐs¹«dÐU?MÐ ÆX?O?½ v¹UN?²½« «— ʬ Ë œœd?ÖÅv d?¼Uþ ©±≥≠±≤∫±πÅœU?Äұ® UO?K?¹« —UÖ“Ë— “« tœËb?×? œu??š Áœ«—« ÂU?$« È«d??Ð b?¹b??ł v²?O??B???ý Êb?½«e??O?šd??Ð tÐ «— œu?š d??~?¹œ «b??š ÕË—d?~?¹œ «b?š ÕË— Æb?¼œÅv? «— œu?š qL?Ž “«— Ë vM?F?? XšU?M?ý Á“U?ł« v?³?½ tÐ tJ?K??Ð œ“U?ÝÅv/Æ©≥∫±±Å‘« ® œuýÅv g¹UN¼«— Ë å«bš XdFò tÐ ‰b³ tJKÐ XO½ åu Ë XLJŠò‰öł tHýUJ tD?I½ tÐ Ë œuš Âö tÐ «— Ê«d?³UOÄ Á«— «b?š t—uD½U?L¼ ‰UŠ 5Ž —œåœ—«œÅv ÁU?~?½ U??Äd?Ðò 5?M??â?L?¼ «— U??N?½¬ ¨©≥∫∏ ¨±≤∫≥Å‚e?Š® b??M?Åv “U?Ð ‘«Åv?N?««— È—Ë«œ Êb?¬ Ë ©µ∫±±Å‚e?Š® b??M?M? X³??×? Âu? U??Ð tJ?½¬ U??ð ©≤¥∫≥ ¨±∫≤Å‚e?Š®«bš tÐ eO½ œu?š —U s¹«UÐ Ë œ“UÝÅv? œuš Ê«b¼Uý «— ÊU?½¬ VOðdð s¹bÐ Æb?M¹U/ ÂöŽ«Æ©±≤∫∑Å„“ ª≥∞∫πÅ`½® b¼œÅv œUNý f¹bIð Ë ÕË— ©Ã ÁuN¹ ÂœUšÂöŽ« —œ t½«d³?UO?Ä gI½ Ë ”b?I«ÅÕË— Áb?M½U?¼— gI½ Ë v¹U?×O?? gI½ 5?Ð XЫdÁb¹œd?ÖbO?¹Qð åÁu?N¹ ÂœU?šò —œ ÎöU ¨Áb?ý Áœ«œ ÊUA?½ UO?Fý« `O? —œ t È—Ë«œ Ë ÂöqK? tL?¼ tÐ «— X«b?Žò ¨ÂœU?š s¹« ÆåXÝ« ÁœU??N?½ Ë« d?Ð «— œu?š ÕË—ò «b?š «d?¹“ ¨XÝ«ÂöŽ« «— X«b?Ž t XÝ« s¹« d?³?U?O?Ä —U?Æ©≥≠±∫∂±Å¨±∫¥≤Å‘«® åœu?/ b?¼«u?š ÂöŽ«‰œUŽ «— È—U?O?Ð œu?š !— tÐò ÂœU?š U« Æb?ýU?ÐÅv X«b?Ž —«dI?²?Ý« ÁUýœU?Ä —U? Ë b¹U?/Æœu/ b?¼«uš sU?Ý X«bŽ —œ «— U?N½¬ t U?MF? s¹« tÐ ©±±∫µ≥Å‘«® åbO?½«œdÖ b?¼«ušd~¹bJ¹ tÐ v¹U×?O Ë Èd³U?OÄ tHOþË ÆXÝ« v²MD?KÝ t³Mł ÈËUŠ Ë« X¹—u?Q s¹«dÐUMÐt XÝ« v?? åÂœU?šò d??~?¹œ ·d??Þ “« Æb?M??ÐU?¹Åv? oI?% ÕË— p¹ —œ Ë t?²???ł »d?I??ð

Page 11

≤≤≤≥—œ ¨býÅv Áb?O?Çd?Ð b?¹U?Ð vO?×¹ d?E?½ —œ t »¬ b?O?L?F?ð Æb?MÅv ‰Ëe?½ œu?ýÅv Áœu?A?ÖÊ«—UJ?¼U?M?Ö U?Ð t? Èœd? —œ ¨”b?I?«ÅÕË— Æœœd?ÖÅv ÕË— b?O?L?F?ð tÐ ‰b?³? v?O?Ž qL?ŽÁ«— —œ Êbý v½UÐd È«dÐ t È«ÅÁdÐ ¨©∑∫≤Åe ª≤≤∫≥Åu® œu?Žu `O ¨XÝ« t²O¬—œÆbMÅv ·uA?J «— ©±±∫±Åd® »u?³× d?Ä Ë ©≤π∫±Åu¹® œuýÅv .b?Ið ÊUN?ł ÁUMÖbMÅv qLŽ d?Ä ÆœœdÖÅv ‰U?LŽ« ”u?×U½ È«Åt½uÖÅtÐ Ë “«— U?Ð Â√uð tHýU?J s¹« U«t½ Ë bM?Åv X³×? t½ ”bI?«ÅÕË— U« Æb?¹uÖÅv s?Ý Ë« U?Ð —bÄ Ë b?ÐU¹Åv b?OL?Fð ËÆXÝ« “ô d???Ä Ë —b??Ä 5?Ð tD??Ы— È«d??Ð Ë« —u?C??Š ‰U?Šd??¼ÅtÐ sJ??O?? ¨b?¹U??/Åv qL??ŽtÐ Ë« Æb?½U?Åv b?«— Ϋd?¼U?þ Ë ‘u?U?š ¨XÝ« È—Ëd?{ ‘œu?łË tJ?M?¹« U?Ð ”b?I?«ÅÕË—tÇ fÄ °b?M??Åv/ tU?{« v?K?L?Ž v??O??Ž qL?Ž tÐ Ë b??¹«e?«Åv/ «— g¹«b?? —b?Ä È«b??½—bÄ V½Uł “« t v²?³× Ë —U?²« b?O¹Qð Âö Ë œ“U?ÝÅv sJ2 «— U?ö Ë« øbMÅvÆb¼œÅv —«d œuš ÈdÄ XOFu —œ «— Ë«Ë œ—«cÖÅv ÊUO—œ Ë« UÐ «— bÝ—Åv vOŽ tÐ ÆË« »u³× dÄ v½UÐd dÐu½ ¨œ“«d«ÅvdÐ —bÄ œe½ «— `O Êbý f¹bIð ”bI«ÅÕË—”bI«ÅÕË— “« vOŽ 7U¹ ÕUI ≠≤Ë« X¹œułu “Už¬ ÊU?“ tÐ ¨œuýÅv —UJý¬ b?OLFð —œ U?NMð t v?OŽ —œ ÕË— —uCŠ `O ÂUI ÈU?DŽ« teM tÐ tJ?KÐ ¨XO½ Êb?ýÅÁb½«uš tM× v?OŽ bOL?Fð ÆœœdÖÅv “UÐœuš d³UOÄ jÝuð Ë« Á—UЗœ «bš t vœUš ÊUL¼ vdF ¨XÝ«bš ·dÞ “« dÄ vdF ËË Ê«d??³???U??O???Ä ¨Ê«—Ë«œ Æ©±≥∫µ≤ ¨±∫¥≤Å‘«® b??¼œÅv? d??³???š åpM???¹«ò ’U??š Á˛«Ë U???ÐÁU tÝ Áb?M?¼œ bO?L?Fð vO?×?¹ Ë bM?ÐU?¹Åv ”b?I«ÅÕË— —U?O?²š« —œ «— œu?š È“Ë— ÊU?¼UýœU?Ä«— È«ÅÁ“Uð XOBý vOŽ —œ ”bI«ÅÕË— U« ÆœdOÖÅv —«d Ë« tDKÝ X% ¨buð “« q³U??O???Š Ë« tÐ Ë X?Ý« sU???Ý Ë« —œ ”b??I???«ÅÕË— ¨ÈË œu???łË Ëb???Ð “« Æœ—ˬÅv/ œu???łu???ÐË fd qO?łU½« Æb?MÅv 5?O?Fð å«b?š d?Äò «— vO?Ž ¨—œU rŠ— ÊË—œ “« Ë b?A?ÐÅvª≤∞∫±ÅX® bM¹U/Åv b?OQð ÈœU?OMÐ qL?Ž s¹« dÐ vOŽ v?œu `O{uð —œ Ëœ d?¼ ¨UusýË— Õu?{ËÅtÐ ¨Ë« “« q³? ÈU?N?½öŽ« U?Ð .d? tÐ Áœó ÂöŽ« t?¹U?I? U?Ð U?u? Æ©≥µ∫±Åu?¨©µ∫±≥Å—Ë«œ® Êu?A??L??ý ÆXÝ« f¹b??I??ð p¹ “« d??²?A??O??Ð Èe??O?Ç q?L?Ž s?¹« t œ“U??ÝÅvrŠ— —œ UOŠ “Už¬ “« tÝ d¼ ©±µ∫±Åu® ÁbM?¼œbOLFð vO×?¹ Ë ©±±∫±ÅuLÝұ® qOzuLÝt½u~â?O¼ ÊËb?Ð vO?Ž U« Æb½b?ý «bš nË rO?I²? Ë qU gO?Ð Ë r vI¹d?Þ tÐ —œUÈ«dÐ UN?Mð d~?¹œ ¨.d —œ ”bI?«ÅÕË— qLŽ U?Ð UNM?ð tJK?Ð ¨ÊU½« XU?šœ U¹ v²M?Ý tDÝ«Ë Æ©≥µ∫±Åu® œuÐ ”bI g¹uš 7A¹uš Ë œułË —œ tJKÐ ¨œu³½ Ábý f¹bIð «bš Âö Ë ÕË— ∫t−O²½ ©‡¼`O tJM?¹« qOœ ÆbM?MÅv qLŽ r¼ U?Ð «bš Âö Ë ”bI?«ÅÕË— oO²ŽbN?Ž ÂULð —œb?½«u??ðÅv Ë XÝ« vÝu?? tÐ «b?š “« Áb??ý ÁœU?²??Ýd? X?F?¹d??ý Âö 7?ý«œÅt?~?½ tÐ —œU??Âö tÐ d³?UO?Ä dÖ« ÆXÝ« ”b?I?«ÅÕË— È«—«œ t XÝ« s¹« ¨œ“UÝ d?I²?? «— ʬ X«bŽd?Ö« Æœ—«œ œu?š —U??O?²?š« —œ «— Ë« ¨”b??I?«ÅÕË— t X?Ý« s¹« gK?O??œ ¨b?¼œÅv œU??N?ýt XÝ« qO?œ s¹« tÐ ¨œ—ˬ ÊU?G?—« tÐ U?N?²?K?? È«d?Ð «— U?$ Âö t XÝ« —œU? ÂœU?šÂö s¹« t œuÐ b?¼«uš —œU? È“Ë— qO?z«dÝ« d?Ö« Ë XÝ« t²d?Ö—«d? Ë« dÐ ”b?I«ÅÕË—s¹« ÆXý«œ b¼«uš ÊUJ« ”bI?«ÅÕË— —œ jI ÈeOÇ 5M?Ç ¨œ—«œ ÁU~½ œuš VK —œ «—Æb½—«œ vðËU?H?² ÎöU? U?B?A? œu?łË s¹« U?Ð ¨bM?J?OJ?H?ð qÐU?dO?ž tJ?½¬ U?Ð ËdO?½ Ëœ‰UOÝ ”b?I«ÅÕË— ¨œ—œÅv «— Xýu?Ö t ÈdO?AL?ý bM?½U ¨bM?Åv –uH?½ ×Uš “« ÂöU« ¨œu?ýÅv t?²?šUM?ý Áb?ý Áb?O?M?ý Âö Æb?M?Åv tM?š— ”u??×? d?O?ž È—u?D?Ð Ë XÝ«q¹b³ð p¹ ”b?I«ÅÕË— Ë XÝ« tH?ýUJ p¹ Âö Æb?½UÅv vU?Ð Áb¹œU?½ ”bI«ÅÕË—Ë œd²??ÖÅv «— œu?š ¨b²?«Åv ”b?I?«ÅÕË— ¨b²??¹«Åv —«u?²Ý« Ë rJ?×? ¨Âö Æv½Ë—œ—œ ¨UN?½¬ ÊU?O? È—Ëd?{ ◊U?³?ð—« ‰U?ŠÅ5?Ž —œ Ë œd?JK?L?Ž —œ vðËU?H?ð 5?M?Ç ÆœË—Åv Ëd?¨XÝ« Áb?¹œdÖ r?ł ”b?I?«ÅÕË— qL?Ž jÝu?ð t È«ÅtL?K? Æœu?ýÅv XU?¹ b?¹b?łb?N?Ž ÆœœdÖÅv qU Ë« qLŽ t XÝ« ÕË— ÈUDŽ —œ Ë bMÅv/ È—U êO¼ ʬ ÊËbÐb¹błb‡NŽ vOŽ —œ ÕË— ©n« vOŽ bOLFð ≠±gðu ÂULð U?Ð ÕË— ‰Ëe½ dE²?M ¨`O È«d?Ð —UE²½« U?Ð ÊUeL¼ Áb?M¼œ bOL?Fð vO×¹∫XšUÝÅv? ÊU?½« qL?Ž 5?A?½U?ł «— «bš d?¹c?ÄU?½ XËU?I? qL?Ž ”bI?«ÅÕË— «d?¹“ ¨œu?ÐË ”bI?«ÅÕË— tÐ «— UL?ý Ë« ÆÆÆ sJ? ¨r¼œÅv bO?LF?ð tÐu?ð XNł tÐ »¬ U?Ð «— U?Lý sòXÝœ v²???M???Ý ÈU???¼œU???/ ÂU???L???ð “« vO???×???¹ Æ©±±∫≥ÅX?®åœ«œ b???¼«u???š b???O???L???F???ð gð¬vI¹dÞ tÐ tJKÐ ¨bM?Åv/ œ— «— s¹« vOŽ ÆbM¹e?ÖÅvdÐ «— gð¬ vMF¹ UN½¬ s¹d?ðÅvM²UO½”bI«ÅÕË— Ë œdOÖÅv bOLFð Ë« Æb½UÝ—Åv ÂULð« tÐ «— ʬ XÝ« vO×¹ V−Fð YŽUÐ tÊULݬ tJ?OU?Š—œ œUÐ Ë »¬ U?Ð Á«dL?¼ ¨vN« ‰U?Š 5Ž —œ Ë ÁœU?Ý —UO?Ð È«Åt½u?ÖÅtÐ Ë« dÐ

Page 12

≤¥≤µtJO½U“ U?ð U« ¨œ“UÝÅv —UJ?ý¬ «— ÕË— gULŽ« ÂU?Lð —œ Ë« Æœ—ˬÅv ÊUO tÐ v?²³× Ë«ÕË— tJ½¬ È«d?Ð Æœ—«cÖÅv/ XA?~?½« œuš “« «b?ł ÈœułË Ê«u?M?ŽÅtÐ Ë« dÐ XÝU? ÊU?O —œ¨≥π∫∑Åu?¹® b?¹U??/ „d?ð «— ÊU??N?ł b??¹U?Ð ‰Ë« v??O?Ž ¨œœd??Ö Áb?O??½U?ÝU??M?ý Ë œu??ý t²???¹—v?O??Ž “« t X??½«œ b?M??¼«u?š Ë X?šU?M??ý b?M??¼«u??š «— ÕË— U?N??½U???½« lu?? ʬ ¨©∑∫±∂Xu?? Ë `{«Ë —u???D??Ð «— œu???š t vU???~??M???¼ “« d??O???ž v???O??Ž ¨t²???ýc??Ö s?¹« “« Æb??¹¬Åvg½UI?K?F?² “« ©≤∂ Ë ±∑≠±∂∫±¥ Ë ±µ≠±≥∫±≥u?¹® vF?D? ÎöU U?¹ Ë ©≤∞∫±∞X®Æb¹U/Åv/ v²³× ÕË— “« ¨bMÅv «bł—œ UNMð «— œuš ”bI«ÅÕË— t bÝ—Åv dE½ÅtÐ ©Uu Ë fd ¨v²® dOE½ qOłU½« —œÊUA?½ rU×? Ë UN?¼UÖœ«œ d?ЫdÐ —œ U?¹ ¨“Ëd?OÄ ÊU?ML?ýœ Âu−?¼ ÊUO? —œ ¨rN ÈU?¼ÅXO?F{Ëg½U?³? d?Ð d?š¬ ÂU?ý “« fÄ v?O?Ž t È«Åt½U?L?O?L?? ÊU?M??Ý U?« Æ©±±∫±≥Åd?® b?¼œÅvXO½ vœUBð Áb¹bÄ p¹ vOŽ tÐ X³½ ÊUNł vMLýœ ∫XÝ« dðÅoOœ ¨œ“UÝÅv È—UłvM?O?~?M?Ý Ê«œd?ÖU?ý ‰U?Šd?¼ÅtÐ ¨b?¼œÅv/ ÊU?A?½ s?A?š ÈU?¼U?H?ł —œ «— œu?š “Ë— d?¼ d?Ö« ËqO???œ 5???L???¼ÅtÐ Ë ©≤±≠±∏∫±µÅu???¹® œu???/ b????M???¼«u???š fŠ “Ë—d???¼ «— ʬ «b???¹b???N???ðÆ©±∑≠±∂∫±¥Åu¹® œuÐ b¼«uš UN½¬ UÐ Á“Ë— d¼ ”bI«ÅÕË—©¥π∫±≤ ¨µ∞∫∏ ¨¥±∫µÅu?¹® œd? —«d?« ‘—b?Ä d?Ð œu?š vÖb?½“ U?Ð v?O?Ž t—u?D?½U?L?¼vOŽ tJOU~?M¼ Uð Æ©≤∑∫±µu¹ ¨π∫±≥d® bM?¼œ œUNý b½Ë«bš tÐ b¹U?ÐÅv eO½ Ê«œdÖUýÊbOA ÊËdOÐ Ë ŸUœ ÁœU¬ tAOL¼ Ë ÊU½¬ l«b Ë« Æb?M²ý«b½ tL¼«Ë eOÇÅêO¼ “« ¨œuÐ UN½¬ UÐs¹« ¨b?M?? v „d?ð «— ÊU??N?ł v??O?Ž tJ??½¬ “« fÄ Æ©±≤∫±∑Åu?¹® œu??Ð öJ?A?? “« ÊU?A??¹«¨±∂∫±¥Åu?¹® œd??O??ÖÅv ©”u??²??K??«—U??Ä® l«b?? Ê«u??M??ŽÅtÐ «— Ë« ÈU??ł t XÝ« ”b??I??«ÅÕË—Ë« “« t vOŽ ÊUL¼ rÝ« tÐ tJKÐ ¨bM?Åv/ X³× œuš rÝ« tÐ Ë« vOŽ ·öšdÐ Æ©∑∫±∂œU¹ÅtÐ «— vOŽ —U²HÖ Ë ‰UL?Ž« Ë« Æ©±¥≠±≥∫±∂Åu¹® œ«œ b¼«uš göł Ë XÝ« v½bA½«błË« Æ©≤∂∫±¥® bOA?Ð b¼«u?š «— VUD s¹« „—œ XL?JŠ U?N½¬ tÐ Ë œ—ˬ b¼«u?š Ê«œdÖUý«— Ë« ¯d vMF tJM¹« Uð b½uý tł«u UO½œ UÐ v?OŽ ÂU½ÅtÐ t œdb¼«uš UDŽ v¹ËdO½ UN½¬ tÐœU?N?ý XÝ« t²?U?¹ oI?% È«ÅÁb?M?¼œ ÊU??J?ð tF?«Ë 5?M?Ç —œ t vN?« “«— tÐ Ë b??M?M? nA? Æ©±±≠∏∫±∂® «bš X«bŽ È“ËdOÄ Ë ¨ÊUDOý XJý ¨ÁUMÖ Êbý ÂuJ× ∫bM¼œb²ÝdÅv «— ÕË— vOŽ ©ÃÆbA??ÐÅv? U??O?K? tÐ È«Åt¹b?¼ Ê«u?M?ŽÅtÐ «— ”b?I?«ÅÕË— ¨gU?O? Ë ¯d? U?Ð v?O?ŽbMÅv qLŽ ÕË— —œ vOŽ ≠≥Æ©±¥∫¥Åu® œ“UÝÅv d¼Uþ œuš ÊË—œ —œ «— ”bI«ÅÕË— qLŽ gULŽ« ÂULð —œ vOŽœ“U??ÝÅv? œ«“¬ «— Ë« ÊU???O???½U???Ðd??? Ë ©±∫¥ÅX® œu???ýÅv t?ł«u??? ÊU??D???O???ý U???Ð ¨ÕË— —œ Ë«Ë« Æ©±∏∫¥u® œ—ˬÅv ÊUG—« tÐ «— «bš Âö Ë ‘uš d³š ¨ÊUMOJ È«dÐ Ë ©≤∏∫±≤®XJý YŽUÐ t Ë« «e−F Æ©≤±∫±∞Åu® XÝ« p¹œe?½ —UOÐ —bÄ tÐ ¨”bI«ÅÕË— —œË tL¼ ¨«b?š U?Ð Ë« rOI?²?? v¹UM?ý¬ Ë gö —b? Ë XI?OI?Š ¨œu?ýÅv ¯d Ë —«d?ýÊU?L??¼ Ë« ‰U??Š 5??Ž —œ Ë ©±∫∂±Å‘«® XÝË« d??Ð ”b??I?«ÅÕË— t? XÝ« s¹« t½U??A??½ tL??¼»u³× ÂœU?š ÊUL¼ Ë b½b?OAÅv «— ‘—UE?²½« tL¼ t d?³UOÄ ÊU?L¼ ¨ÁbM¼œ U?$ `O ÆXÝ«vOŽ —œ sJ? ¨ÁœuÐ —«b¹U?ÄU½ Ë v½¬ Á—«uL?¼ ¨qOz«dÝ« rN?K œ«d« —œ ÕË— ÈU?¼Åt½UA½Ë« Æœ—«œÅv “«d?Ы Ë ÂöŽ« «— ʬ tJ?K?Ð ¨b??M?Åv/ XU?¹—œ «— «b?š Âö? Ë« ÆXÝ« —«b?¹U?Ä—UO?Ð Ud?Š bM?½U «e?−F? tJ?KÐ ¨œuýÅv?/ Xd d?E²?M ¨Áe?−F? p¹ ‰UL?Ž« È«dÐtJKÐ ¨bÝ— v/ Ë« tÐ d~¹œ ÈU?ł “« vN« —«dÝ« Æb½uýÅv —œU? Ë« “« ¨U vFO³Þ Ë ÁœUÝË« Á“«b½« tÐ fJâO¼ Æb?¹U/Åv X¹“ Ë« UÐ qU? œU%« —œ vF½U êO?¼ ÊËbÐ Ë Á—«uL¼Æ©≥¥∫≥u¹® åXÝ« ÈdBŠ Ë bŠ d¼ “« ×Uš tò ¨XÝ« Áœu³½ ÕË— “« ÁbM¬tJM¹« UÐ oO²ŽbNŽ —œ t²U¹ ÂUN« œ«d« ÆXÝ« Áœu³½ dÄ ÕË— “« Ë« bM½U ÈbŠ« eÖd¼Æœ—«œ œuš XÝœ —œ «— ÊU½¬ dðÅrOEŽ vð—b t bM?½«œÅv ¨b½—«œ —UO²š« —œ «— œuš ÊUMŽt bÝ—Åv t−O?²½ s¹« tÐ hý ÆrO?MOÐÅv/ «— v?ÖbýdO?ð XU?Š 5MÇ U? vOŽ —œÕË— ÊËbÐ b½«uðÅv tJ½¬ t½ Æœ—«b½ ÃUO²?Š« ”bI«ÅÕË— tÐ «bš ÈU¼—U ÂU$« È«dÐ Ë«åXÝË« UÐ tA?OL¼ —b?Äò ÊuÇ U?« ¨b½«u?ðÅv/ r¼ —bÄ ÊËb?Ð t—uD?½UL?¼ ¨bM? vÖb½“vuL?F? ÈUN?ÝU?JF?½« œu?łË ÂbŽ Æœu?ýÅv/ «b?ł Ë« “« eÖd?¼ e?O½ ÕË— fÄ ¨©≤π∫∏u?¹®d~U?Gý« ÈËd?O½ p¹ Ê«uM?ŽÅtÐ Ë« —œ ÕË— ÆXÝË« XO¼u?« t½UA?½ vOŽ —œ ”b?I«ÅÕË—ÕË— XIOIŠ —œ ÕË— s¹« ÆË« —œ ÕË— Ë XÝ« ÕË— —œ Ë« tJK?Ð ¨b¹U/Åv/ qLŽ vł—Uš Æ©±µ≠±¥∫±∂Åu¹® XÝË« œušb¼œÅv ÁbŽË «— ÕË— Êb¬ vOŽ ©»“« —b½ÅtÐ ¨bM?Åv qLŽ t XÝË« —œ UN?Mð Ë XÝ« dÄ ÕË— “« tJ?M¹« œułË U?Ð vOŽ

Page 13

≤∂≤∑vOŽ Æb?M¼œ t«œ« œu?š v×O? vÖb?½“ tÐ ÊUM?âL?¼ Ë b½—«œ ÁU?~½ b?½œuÐ Áœ—ˬ XÝœÅtÐX¹U?ÐÅv œu?š tÐ U?N?½¬ 7?ý«œ ÁU?~½ p¹œe?½ È«d?Ð ¨g½«œd?ÖU?ý U?Ð vÖb?½“ ÂU~?M?¼ v²?ŠUÐ Ë b?M?MO?ÐÅv/ «— Ë« d?~?¹œ UN?½¬ t Êu?M?« ÆXd?ÖÅv —UJ?Ð «— g²?O?B?ý ÈËd?O?½ ÂUL?ð¨Xd?Öb?M??¼«u?š —«d?? Èd?D??š tÇ ÷d?F?? —œ ÈË “« ÈËd?O?Ä —u?? —œ b?M??½«œÅv tJ?M??¹«—Ëœ dE?½ “« b?¹U³?½ t²?³« Æb?M?MÅv? ‰U³?½œ «— Ë« œu?š Èœu?Ð U?N½¬ t X?Ý« eO?~?½«Å»U−?Ž« ÆXÝUN½¬ —œ vOŽ ÕË— ÁbO¹«“ ‰ULŽ« s¹« t Xý«œgOÄ tÐ åÊU?Nł ◊UI?½ vB«ò U?ð v²Š «— U?Äu½ ÈU?O?K t XÝ« v¹Ëd?O½ ”b?I«ÅÕË—s¹« tÐ Ë ©¥¥∫±∞Ÿ« ®åbÐU²?ýÅv UN²?« ÈuÝ tÐò U?LOI?² v?¼UÖ Ë« Æ©∏∫±Ÿ« ® œdÐÅvt «— Èœ«d« v¼UÖ Ë ©±∑∫≤Ÿ« ® åÁbý t²¹— X¹dAÐ ÂU?LðdÐò t bMÅv XÐUŁ o¹dÞ”dDÄ ¨©≥∞≠≤π Ë≤∂∫∏® fáO?KO bM?½U b²Ýd?Åv X¹—uQ tÐ ¨XÝ« Áœd? »U²½«È«b²?Ы —œ U?N?M?ð ”b?I?«ÅÕË— —u?C?Š U« Æ©¥Ë≤∫±≥Ÿ« ® U?ÐU?½d?Ð Ë fu?Ä ¨©≤∞∫±∞Ÿ« ®Ë ©∑≠∂∫±∂Ÿ« ® b¹U/Åv v?¼«dL¼ Ë X¹«b?¼ «— ÊôuÝ— ‰U?LŽ« tJ?KÐ ¨X?O½ X¹—u?QÁœ—ˬ ÊU1« tLK? tÐ dÖ« Æ©≤∏∫±µŸ« ® b¼œÅv? —«d ÊU½¬ U?LOL?Bð —œ «— œu?š —«b²«g¹«dÖ Ë ‚Ë– s¹« vMÞUÐ tLAÇdÝ t XÝ« qOœ s¹« tÐ XU¹ —UA²½« r¼ “UÐ tLK Ë bý Æ©µ≤∫±≥ ¨≤¥∫±≤ ¨∑∫∂Ÿ« ® XÝ« ”bI«ÅÕË—‰uÝ— fuÄ —œ ÕË— tÐd& ©‡¼ U —œ ¨vOŽ ‰öł ¨”bI«ÅÕË— ≠±b?O?½«e??O?šd??Ð ÊU?Öœd?? ÊU?O?? “« «— v?O??Ž ©¥∫±ÅÂË—® gÝËb? ÕË— ÈËd??O?½ U??Ð t Ë«¨b???Š«Ë ʬ —œ ©¥µ∫±µÅÊd???ұ® XšU????Ý åg???Ð U????O???Š ÕË—ò «— Ë« Ë ©±±∫∏ÅÂË—®t¹b???¼ Æ©±∏∫≥ÅÊd???Ň≤®XÝ« t?²???šU???Ý t²???ÝU???šd????Ð åb???½Ë«b???š ‰öłò «— ”b???I???«ÅÕË—Æb¹U?/Åv q?¹b?³ð œu?š —u?B?Ð «— U? t XÝU?—œ b?½Ë«b?š ‰öł —u?C?Š ¨”b?I?«ÅÕË—“« «— å”bI«ÅÕË— —œ UOŠòË å`O—œ UO?Šò U¹ å”bI«ÅÕË— Ë `Oò fuÄ fÄX¼ eO½ åÕË— 7?¹“ò ©≤∞∫≤Åöž®åXÝ« `O 7?¹“ò t—uD½UL?¼ ÆbMÅv/ «bł r¼Æ©ÆÆƵ∫∏® åÕË— —œò vÖb½“ vMF¹ ©±∫∏ÅÂË—® åvOŽ `O —œ ÊœuÐòÆ©±∞Ë≤∫∏ÅÂË—® ÕË— ÈU¼Åt½UA½ ≠≤tJ?K?Ð ¨X?O?½ ʬ d?Ð qU? Ë rO?I?²?? jK??ð ÈU?M?F?ÅtÐ “u?M?¼ ”b?I?«ÅÕË— —œ 7??¹“ÁœuÐ Áœd²Ö Ë dOE½ÅvÐ ‘–uH½ Ë ¯—eÐ gŠË— vÖb½“ —œ bMÇ d¼ ¨œdOÅv t vBýÊb½U Áb½“ YŽUÐ g¹U¼—U XÝ« sJ2 Æœuý t²?ýcÖ “« vzeł t XÝ« ÂuJ× ¨býUÐvA?Åjš b?½«u?ðÅv?/ d?~?¹œ Ë« Æb?M??²??O?½ ◊u??Ðd? Ë« tÐ ÎU?L?O??I?²?? d??~?¹œ U?« ¨œu?ý Ë« ÂU??½vOŽ v²?Ë U« Æœ—«c?~Ð Âœd? »U?²½« Áb?NŽÅtÐ «— ʬ b?¹UÐ Ë b¹U?/ 5O?Fð «— g¹U?¼—UU?OK? tÐ «— gŠË— qL?Ž ÊUL?¼ —œ ¨åbM?Åv rO?K?ð «bš tÐ «— œu?š ÕË—ò ¯d ÂU?~?M¼tKO?ÝËÅtÐ ”b?I«ÅÕË— ÈU?¼ÅXO?UF? tM?O“ v?O?Ž ¯d “« q³? U?ð Æ©≥∞∫±πÅu¹® b?¼œÅv‰öł —œ ÊU½« dÄ t Êu?M« ¨œuÐ Ábý œËb?× vOŽ v½U?½« Ë vFO³?Þ ÈU¼ÅX¹œËb×«— t²U¹ U$ XO½U½« t XÝ« —œU ¨©≤≥∫±≤Åu¹® XÝ« t²A½ —bÄ XÝ«— XÝœÅtР˨≤≥≠≤≤∫≤∞ ¨≥π∫∑Åu¹® œe¹d?Рʬ dÐ «— ”b?I«ÅÕË— Ë ©≥≤∫±≤Åu?¹® Áœ—ˬ—œ œU%« tÐ Æ©≥≥∫≤ÅŸ«bMÅv XU¹—œ «— ÕË— UOK ©œœułuÐ XÝ«bš ÊU~²U¹buð ÂULð UAM? t vŠË— “« b½«uðÅv UNMð ¨Á“Uð XIKš s¹« ¨UOK ÆbOU½ å”bI«ÅÕË— qO$«ò Ê«uðÅv «— ÊôuÝ— ‰ULŽ« »U² l«Ë—œ Æ©∂≠µ∫≥u¹® b¹¬oO²?Žb?NŽ —œ t XÝ« t?BO?B?š Ëœ È«—«œ ÊôuÝ— ‰U?L?Ž« —œ ”bI?«ÅÕË— XO?UF? s¹«błË XUŠ —œ «— rNK? Èœ«d« ‰uL?FdO?ž Ë VO−Ž ‰UL?Ž« ¨vdÞ “« Æœ—ušÅv rA?Ç tÐ eO½¨∑∫≥Ÿ« ® ÊUDOý tKO?ÝuÐ ÊUÖbýdO?ð v¹U¼— Ë Ê«—U?LOÐ —œ «— UHý ¨©±± Ë µ≠¥∫≤ÅŸ« ®©≤∞∫±∞ ¨≤∞∫µ ¨≥±Ë±≥∫¥Ÿ« ® Ê«œdÖU?ý —œ «— t½U?½Ud?N? XŽU?−ý Ë ©ÆÆÆ ±µË±≤∫µXAÖ“UÐ t bM½¬ d~½UA½ vFD U$ ÈU?¼Åt½UA½ Ë V¹U−Ž s¹« ¨d~¹œ ·dÞ “« ÆrOMOÐÅvt XÝ« ÁbO?Ý— «d ʬ XŽU?ÝË b½uýÅv? Áb¹“d¬ ÊU?¼UM?Ö ¨XÝ« d¹c?ÄÅÊUJ?« «bš Èu?Ð Æ©¥≥∫±∞ ¨≥≤∫µ ¨±≤∫¥ ¨≤∂∫≥ ¨≥∏∫≤ÅŸ« ® Æœe¹—Ëd UOK tÐ «— œuš ÕË— «bšgö Âö?Ž« ¨Ë« ‰U???L???Ž« —«d????J???ð YŽU????Ð t XÝ« v????O???Ž ÕË— ÊU????L???¼ ¨ÕË— s¹«ÈË ÈU??????¼U??????Žœ Êb??????ý Áb??????½“ Æ©≤∞˱∞∫±π ¨µ∫±∏ ¨≤∞∫π ¨∑∫∂ ¨¥≤∫µ ¨≥∞∫¥Ÿ«®È—«e?Öd??J??ý Êb??ý Èb?Ы Ë ¨©¥≤∫≤≤Åu??ª±¥∫≤±ÅŸ« ª¥∂Ë≥¥∫≤≥Åu??Ū ∂∞≠µπ∫∑ÅŸ«®œ—«œÅv ÁU?~??½ «— œU?%« ¨Ê«—œ«d?Ð ÊU??O? —œ ”b??I?«ÅÕË— Æœu??ýÅv ÊU?½ rO???I??ð —œ v?O??ŽsJ?2 Æœu??/ lL??ł v??O?Ž —ËœÅtÐ «— Ê«œd??ÖU??ý t ÈœU??%« ÊU?L??¼ ¨©≥≤∫¥ Ë ¥≤∫≤ÅŸ«®`O?? U?Ð Å”U??L?ð —œ t «— vð«œU??Ž ʬ œu?š qO? tÐ b??M?½«u?²??Ð `O?? Ê«œd??ÖU?ý t X?O??½

Page 14

≤∏≤π”b?I??«ÅÕË— ¨VO??ðd?ð s?¹« tÐ Ë ©≥∞∫¥Åf« ª±≥Ëπ∫∏ÅÂË— ªπ∫∂Åöž „Æ— ¨≤µ∫µÅöž® Æ©±∫≥ÅÊdұ® œ“UÝÅv ‰b³ åÊUO½UŠË—ò tÐ «— å`O —œ ‰UHÞ«ò Ë åÊUO½ULłò UOK Ë ÕË— ≠¥qÐU?d?O?ž ÕË— Ë U??O?K? ÆXÝU??O?K?¨t²?U?¹ b?u?ð ”b?I?«ÅÕË— “« t? È«ÅÁ“U?ð XI?K?šÆœ“UÝÅv? sýË— U??O?K? “«— È«d?Ð «— Á«— Ë œu?ýÅv tÐd?& U??O?K? —œ ÕË— ∫b?½« pO?J?H?ðb³F? f¹bI?ð Ë ©ÆÆÆ¥∫±¥ ¨∑∫≤ÅÊdұ® U?O?K ÈU?MÐ YŽU?Ð d²A?OÐ tÇd?¼ ÕË— ÈU¹U?DŽË ‰UL?Ž« Á—«u?L?¼ ”b?I?«ÅÕË— Æb?½d?ðÅ‘“—« U?Ð ©≤≤∫≤Åf« ª±∂∫≥ÅÊd?ұ® b?½u?ý «b?šb??M??Åv —U??? `O????? Êb??Ð œU??%« È«d???Ð t²??Ýu???O??Ä Ë« Æb??M???Åv U??O???Š« «— œu??š ÈU??¹U???D??Ž—œ «— X³?×?? ¯—e??Ð ÈU?D??Ž ¨©±∫≤Åv ª≥∫¥Åf«® X—U??A? ÕË— Æ©±≥∫±≤ÅÊd??ұ®œU??%« —œ «— tL???¼ Ë ©µ∫µÅÂË— ª≤≤∫µÅöž ª∂∫∂ÅÊd???Ň≤ ª±≥ÅÊd??ұ® œe???¹—Åv U??N???³??K???Æ©¥∫¥Åf«® œb½uOÄÅv r¼ÅtÐ g¹uš «bš ÕË— ≠µÆ©ÆÆÆ ¥∫¥Åf«® å«b??š p¹ Ë ÆÆÆ b??½Ë«b??š p¹ ÆÆÆ ÕË— p¹ Ë Êb??Ð p¹ jI??ò©≤≤∫±ÅÊdŇ≤® bM?Åv dN? U¹ ”bI? ¨XÝ«bš ÕË— «d?¹“ œ“UÝÅv b?ײ ”b?I«ÅÕË—U?ð XÝ« Áb?ý Áœ«œ U?? tÐ ”b?I??«ÅÕË— ÈU?¼ÅXO??U?F?? ÂU?L?ð ÆX?Ý« ”Ëb? «b?š ÕË— «d??¹“œ“UÝ —«ddÐ Áb?½“ È«ÅtDЫ— Ë« Ë U U?Ð Ë b¼œ ÊUÅÈ—U¹ «b?š tÐ U Êbý p¹œe?½ —œ tJM¹«≠±∞∫≤ÅÊdұ® œ—U?á??Ð U tÐ «— å«b?š —«d?Ý«ò Ë b?M q?š«œ ”bI? ‚U?L?Ž« —œ «— U U?ð—«d?« åv??O??Ž Èb??½Ë«b??šò tÐ Ë rO??ÝU??M?ýÅv? «— `O??? ”b??I??«ÅÕË— —œ jI?? U?? Æ©±±åU?Ыò gL?Ý« tÐ «— Ë« Ë ©≤∂∫∏ÅÂË—® rO??M?Åv U??Žœ «b?š ÁU?Ö—œ tÐ Ë ©≥∫±≤® rO??M?Åv.—«œÅv XU¹—œ «— ”b?I«ÅÕË— t È«ÅtE?( “« Æ©∂∫¥Åöž ª±µ∫∏ÅÂË—® rO½«u?šÅv —bÄXÝË« —œ Ë XÝ« Áœ«œ U tÐ «— ‘œu?š «bš «d?¹“ XO?½ U Êœd?Ð 5Ð “« tÐ —œU? eO?Ç êO¼ ÆrOMÅv vÖb½“ t¿ ¿ ¿s¹« jÝuð «d¹“ ¨—«u²?Ý« v½UMO?LÞ« Ë vIO?IŠ XÝ« È«ÅtÐd& sJ? ÆXÝ« ÊU1« —œ vÖb½“U« Æb½—«œ ÈœU¹“ ÈUNðËUHð d~¹bJ¹ UÐ U¼Åt½UA½ s¹« ÆœuýÅv tÐd& «bš —uCŠ U¼Åt½UA½¨≤π≠≤∏∫±≤ÅÊdұ® UH?ý U¹ UN?½UГ tÐ rKJ?ð bM?½U Èd¼U?þ U²³?½ ÈU¹U?DŽ “« ¨UN?½¬ tL¼—œ X³× Ë ¨bO?« ¨ÊU1« bM½U? ©≥±∫±≤ Êdұ® dðÅqC?« ÈU¹UDŽ U?ð t²dÖ ©±≤∫±¥Ë ©∂≠µ∫±ÅÊdұ ª∂≠µ∫±ÅU?ðұ® b?M¼œÅv œU?N?ý ʬ dÐ t b?M²?¼ vK?O?$« Xbš Æ©≥∞≠¥∫±≤ÅÊdұ® bMýUÐÅv ¨b½«ÅÁœ«œ qOJAð «— ʬ t `O ÊbÐ Xbš —œUDŽ U tÐ «bš t⽬ò —uDMOL¼ Ë ÊU½« —œ ôUŠ Ë ‰ULŽ« tKOÝuÐ U¼Åt½UA½ ÂULð 5MâL¼©±±∫∏ÅÂË—® v X½uJÝ Ë vBý —uC?Š ”UŠ« U tÐ ¨©±≤∫≤ÅÊdұ® åXÝ« Áœudb½uOÄ ¨©≤∂∫∏ ÂË—® ÁbMM XŽUH?ý ¨©±∂∫∏ ÂË—® ÁbM¼œ œUNý t b¼œÅv ÊU/Ë—œ —œ «— Æ©∂∫¥Åöž® XÝU ÈUN³K —œ ÁbMM «b½ Ë ¨©±∂∫∏ ÂË—® U ÕË— tÐ œuš ÁbM¼œ s¹u½ UOŠ UAM ¨”bI«ÅÕË— ≠≥ÈUł U?OŠ ∫XÝ« vJ?¹ q« —œ ¨XÝ« ÊuÖU?½uÖ ‰U?J?ý« È«—«œ tJ½¬ U?Ð ÕË— tÐd&ÊUÖbMÐ «— U? t v²F?¹dý ÆœuÐ t²?AÖ ¯d ÁœU?¬ Ë ÂuJ×? t XÝ« t²dÖ «— v²?¹œułub??¼œÅv åÕË— vÖ“U???ðò tÐ «— œu??š ÈU???ł ¨œu??Ð t²???šU??Ý œu???š XF??¹d???ý ·d??Š v~???M??N??XF?¹d?ý XM?F? ÷u?ŽÅtÐ ©±¥≠±≥∫≥Åöž® ÕË— Áb??ŽË —œ rO?¼«d?Ы Xd?Ð Ë ª©∂∫∑ÅÂË—®Áb?½“ t ÕË— È«d??Ð «— td??Ž ¨XÝ« Áb??M??A? t? XF?¹d??ý ·d??Š b??N?Ž Ë œd??O??ÖÅv —«d??XF¹d?ý t v¼U?M?Ö ÈUł X«b?Ž Ë ÕË— XF?¹d?ý Æ©∂∫≥ÅÊdŇ≤® b?¹U?/Åv “U?Ð ¨bM?Åv«— œuš ÈU?ł ¨r?ł ‰U?LŽ« Æ©¥Ë≤∫∏ ¨≤µË±∏∫∑ÅÂË—® œd?O?ÖÅv œu?Ð Áœd l{Ë «— r?łåX³?O?B? Ë »«c?Žò —u? tÐ t v²?M?F? Æ©≤≥≠±π∫µÅöž® b?M?¼œÅv ÕË— «d?L?Ł tÐg«—¬ tÐ ÊuM« ¨œdÅv vM?O~M?Ý —UJ¼UM?Ö ÊU½« dÐ vN?« VCž tDÝ«ËÅtÐ ©π∫≤ÅÂË—®Æ©ÆÆÆ≤≤∫µÅöž ª∂∫±ÅUðұ® XÝ« t²U¹ dOOGð ”bI«ÅÕË— ÈœUý ËX??O???½ Èd???~??¹œ tO???D???Ž êO??¼ œu???³???L?? ÕË— —œ Ë XÝ« Áb???ý Áœ«œ U??? tÐ U??O???Š s¹«‰UŠ U?ð v?Öb?½“ s¹« —œ «d?¹“ ¨œu?ýÅv Áœ«œ U? tÐ Á“—U?³? —œ tO?D?Ž s¹« U?« ª©∑∫±ÅÊd?ұ®Æ.—«œ ©≤≥∫∏ÅÂË—® «— ÕË— ådÐu½ò Ë ©±¥∫±Åf« ªµ∫µ ¨≤≤∫±ÅÊdұ® åt½UFOÐò UNMðb?M?²??¼ Ë« —u?C?Š b?¹Ïu?? t vL?zöŽ ¨b?½«u?šÅv r??ł tO?K?Ž tŽ“U?M? tÐ «— U?? ”b?I?«ÅÕË—årOM —U?²— r¼ ÕË— tÐ ¨rO?M X?¹“ ÕË— tÐ dÖ«ò ∫b?M¼«d?L¼ Ë« ÂUJ?Š« ÊöŽ« UÐ Á—«u?L¼

Page 15

«— Áe?−??F? s¹« e??O??½ Êu?M??« Æ©Å≤±∫¥∏‘« ª∏∫±±¥ ¨≤∞˱∂∫∑∏e? ª±≥≠±∫≤∞b??Ž«tÐ u¼d?Ð ÊUÐU?O?Ð t v²L?EŽ ÊU?M?Ç UÐ vN?²?M ©Å≤∞∫¥≥‘«Å® œ«œ b?¼«uš ÂU?$« Ϋœb?−¨pAš ÈU¼Å5“dÝ ‰œ “« Ë ©Å≤∞≠±∑∫¥±‘«Å® býÅb¼«u?š ‰bÐ e³ÝdÝ Ë Âdš vžUÐÆ©Å∑Ë∂∫≥µ‘«Å® b¹œdÖÅb¼«uš È—Uł Ê«Ë— »¬ ÈU¼dN½“« Ë œuÐÅb?¼«uš È—U?ł Ê«œËUł È«ÅtL?AÇ XÝ« v?¹UN?½ bB?I U?½UL?¼ t rO?Ký—Ë« —œt Uł d?¼ “« Ë b?ý b?¼«u?š d?¹“«d?Ý åÁœd? ÈU¹—œÅò t?Ð t²?AÖ È—U?ł È«Åt½U?šœË— qJ?O?¼Ë œ«œÅb?M?¼«u?š tu?J?ý ÊU?²?š—œ Æœ—ˬÅb?¼«u?š ÊU?G?—« tÐ v²?ö?Ý Ë U?O?Š ¨b?M? —u?³?Ž≠±∫¥∑‚eŠÅ® XAÖÅb¼«uš“UРΫœb− XANÐ œUFÝ ªœ—ˬÅbM¼«uš —UÐÅtÐ œU¹“ «dLŁU???O????Š ¨©Å±∫±≥„“Å® —U????N????Þ U????N????Ь s¹« —œ «b????š Âu???? Ʃű¥≠±∞∫≤b????O????Ä ª±≤Ʃŵ∫¥∂eÅ® XU¹Åb¼«uš XOÝËb Ë ©Å∏∫±¥„“ª±∏∫¥‰u¹®ÅqO?z«d?Ý« Âu? Æb?ÐU?¹Åv pO?u?³?L?Ý v²?O?H?O? ÁU?Öb?¹œ s¹« “« »¬ VO?ðd?ð s¹b?Ð ≠≤bMOÐÅv ‰UOeŠ t vЬ Æœ—«b½ rAÇ vMO“ vÐU?OU Ë œUFÝ Ë ÈuO½œ ËdŁ tÐ ÎUdtÐ «— ʬ vK& t vð—b? ¨XÝ«b?š gÐÅU?O?Š —b ‰u?³?LÝ XÝ« È—U?ł qJ?O¼ “«b??½—ËU??O??Ð —U??O????Ð Áu??O?? œ“U??ÝÅv —œU?? «— ÊU??O??œ¬ Ë rO??M??O??ÐÅv? `O???? —u??N??þ ÂU??~??M??¼©Åµ≠≥∫¥¥Å® U??O??F??ý« —œ »¬ Ʃű±Ë±∞∫±π‚e???Š ª≥∫±e?? ª∏∫±∑—« ª±≤∫¥∑‚e??ŠÅ®tÐ «— UËÅvÐ vu Ë e³ÝdÝ vžU?Ð tÐ «— u¼dÐ ÊUÐUO?Ð t vŠË— ¨XÝ«bš ÕË— ‰u³LÝXÝ«ÅÁbý tO³?Að v½«—UÐ tÐÅå«b?šÅÂöòd~¹œ ÈU?ł —œ ÆbMÅv? q¹b³ð åqO?z«dÝ«ò ÂutÐ åXdF?ò Âö Ë ©Å±≤˱±∫∏U?Ž ª±±Ë±∞∫µµ‘«Å® œ“U?ÝÅv e?³?ÝdÝ «— 5?“ ttöš Æ©Å≥±≠≤µ∫≤¥ ¨≥∫±µv??M?Ð ª±∫µµ‘«Å® X?Ý« Áb?¹œd??Ö tO??³??A??ð U?O??Š »¬Ë ÊU1« —œ U?ð b¼œÅv —b? ÊU?½« tÐ t? XÝË« Ë XÝ«bš ÊU??½« UO?Š l³?M tÅÊ¬Ë pA?š vM??O?“d??Ý e?ł «b??š “« —Ëœ ÊU??½« Æ©Å∏∫±∑ ¨±≥∫≤—«Å® b??¹U?/ b??ý— X³?×??XÝU??M?? tÐ Âu??J??×?? Ë œu??ýÅv? œu??ÐU??½ œË“ U??¹ d??¹œ t vM??O??“d???Ý ¨X??O??½ qU??ŠÅvÐË tMA?ð ¨bA?Åv ‚UO?²ý« Ê«Ë— »¬ È«d?Ð t u¼¬ b?M½U? dÞU?šÅ5L?¼ tÐ Æ©Å∂∫±¥≥eÅ®t b?½U?Åv vžU?Ð tÐ b?ýU?Ð Ë« U?Ð «b?š t ÁU?~?½¬ U?« Æ©Å≥Ë≤∫¥≤e?Å® XÝ«b?š ‚U?²?A?Ʃű±∫µ∏‘«Å® œ—«œ œuš ÊË—œ —œ «— UOŠ l³M»¬r v½UÐU?O?Ð »¬ ÊËb?Ð 5“ ∫X?Ý« UO?Š Ë Ëd?O?½ l³M? e?O?Ç d¼ “« g?OÄ Ë gO?Ð »¬Ë ÊU??½« Ë b?M?Åv œ«b?O?Ð v~?M?A?ð Ë v?~?M?Ýd?Ö Ê¬ —œ t v½U?ÐU?O?Ð ÆX?O??½ gO?Ð Ÿ—e?¹qO?Ý ∫X?¼ e?O?½ —ˬ ¯d? ‰U?ŠÅ5?ŽÅ—œ »¬ U?« Æb?M?²??¼ U?M?ÅtÐ Âu?J?×? ËœÅd?¼ Ê«u?O?ŠË Æb?A??Åv ÂU?Åt?Ð «— È«ÅÁb?½“ œu??łu? d??¼ Ë œœ—u??M?O??—œ «— 5?“ »d???? Ë ÊU?ýËd??š—UN?Þ Ë qž È«d?Ð v²M?Ý —u?DÐ Ë t²?ý«œ ÁbM?Md?ON?D?ð v²O?HO? “UÐd?¹œ “« »¬ Ád?šôUÐb½«ÅÁbý Áœu¬ ʬ tÐ “Ë— vÞ t vðUÝU$ “« «— ÊUOœ¬ Ë UOý«Å¨»¬ ∫XÝ« t²—ÅvÅ—UJÐË »d???? Á«u???š ¨g??Ð U???O??Š Á«u??š≠»¬ V?O??ðd??ð s?¹b??Ð Æœ“U???ÝÅv d??N???D?? Ë „U??ÄÂu a¹—U?ð U?Ð e?O½ Ë v?œ¬ UO?Š U?Ð Ë— s¹« “« Ë XÝ« Áb?M?MÅ„U?Ä t²?Ýu?O?Ä≠s¹d¬d?D?šÆœ—«œ @MðU~Mð Èb½uOÄ «bšÊU“ dš¬ tÐ ◊uÐd rO¼UH —œ »¬fÄ «bš ÆXÝ« È«ÅÁó¹Ë ÁU~¹U?ł È«—«œ «bš Âu ÈU?OŠ« ÁUÖb?¹œ “« »¬ ÊuLC ≠±»uK? U?ð b?¹U?/Åv U?DŽ« —u?Ë tÐ «— Áb?M?M?Åd?ON?D?ð ÈU?N?Ь ¨Áb?M«d?Ä Âu? Êœd?ÅlL?ł “«b?M?½U??Ý— ÂU?$« tÐ qU?? —u?D?Ð «— Áu??N?¹ 5?«d?? Ë ÂU?J??Š« b?M?½«u??²?Ð Áb?ý „U??Ä ÊU?O??œ¬Ê«—UÐÅò «bš Ë bÐU?¹Åv ÊU¹UÄ vU?JAš Ë XM?F —u ʬ —œ Æ©Å≤∑≠≤¥∫≥∂‚eŠÅ®vdš Ë v½«Ë«d? sU{ t v½«—U?Ð Æ©Å ≤∂∫≥¥‚eŠÅ® åÅb?O?½«—UÐÅb?¼«uš gL?Ýu —œ «—Ë œ—ˬÅv —UÐÅt?Ð uJ?O?½ vu?B?×? Áb?ýÅU?u?Jý 5?“ —c?Ð Æ©Å≥∞Ë≤π∫≥∂‚e?ŠÅ® XÝ«ÊUýu?ł ÈU?¼d?N?½ V½U?ł tÐ «b?š Âu? Æ©Å≤¥Ë≤≥∫≥∞‘«Å® b?ýÅb?M?¼«u?š e³?Ýd?Ý U?N?²?ýœªπ∫≥±—«Å® œuÐb¼«u½ Èd³?š v~MAð Ë v~M?ÝdÖ “« ÁU~âO¼ d?~¹œ Ë b½uýÅv X¹«b¼Æ©Å±∞∫¥π‘«UÐ «d?ÅtÐ ÃËd?š Ád?ÞU?š ¨qÐU?Ð 5?“d?Ý —œ qO?z«d?Ý« Âu? b?O?F?³?ð Ê«—Ëœ ÊU?¹U?Ä —œs¹u½ XÝ« vłËdš l«Ë —œ —U?Ý« “« XAÖ“UÐ Æœe?O¬Åv r¼—œ œb?− v¹UO?Š« tA¹b½«‰œ “« vÝu jÝuð tÐ d²A?OÄ «bš ÆbýU?ÐÅv Á«dL¼ dðeO?~½«ÅXH~ý fÐ vð«e?−F UÐ tª∑≠±∫±∑ÃËd??šÅ® b???½U???A??½Ëd??? «— gu??? gD???Ž U??ð œu???Ð t²???šU???Ý È—U??ł »¬ @?M??Ý≥∞≥±

Page 16

gð¬dš¬ ÈU?¼ÅÊU?“ Êb?OÝ—Å«d? U?ð tb?M?Ç d¼ œu?ýÅv “U?ž¬ d?š¬ Ê«—Ëœ ¨`O? Êb?¬ÅU?Ðdš¬ tÐ ◊uÐd v²M?Ý ÂuNH ÊU?L¼ gð¬ eO½ b¹b?łbNŽ —œ ÆXÝ«ÅvUÐ ÈœU?¹“ b “uM¼ÊuM« r¼ “« XÝ« ʬ “« Èœu/ gð¬ s¹« t v³?¼c XOF«Ë vN?²M ÆXÝ«—«œÅ «— ÊU“ÆXÝ« t²U¹ oI% åUOKò XuJŠ Ê«—Ëœ —œ UOK Ê«—Ëœ —œ gð¬—Ë tKFý «— ÊUNł tÅvAð¬ s¹« —œ `O? v½UÐd XdÐ tÐ ÊuMUð ÂU?~M¼ ʬ “« UOK«— `O? ÂU?O? d?³š t? ”¬uL?Ž Á«— d?U?? Ëœ »uK? —œ gð¬ s¹« ÆXÝ« t?²?¹“ œ“U?ÝÅvXAÖʼn“U?½ Êu?¹—«uŠ d?Ð e?O?½ XÝUJ?O?D?MÄ “Ë— —œ Ë © ≥≤∫≤¥u? ® b?ý —ËÅtKF?ý b?½b?OM?ýX?O??½ È—Ë«œ Ë VC??ž gð¬ d?~??¹œ œu??ýÅv ‰“U?½ ÊU??L??ݬ “« t gð¬ s¹« Æ©Å≥ ∫≤ Ÿ«Å®Æ© µ ∫±Ÿ«Å® œ—ˬ v ÊUG—« tÐ «— gð¬ Ë ÕË— tÐ b?OL?Fð t XÝ«b?š —uCŠ gð¬ t?JKШXÝ« X³?×? œu?š t rO?½«u?šÅv/ Õu?{ËÅtÐ d?Ö« Ë ¨XÝ«b?š ÕË— ‰u?³?L?Ý Êu?M?« gð¬t XÝ« Áœu?Ð v½U? q¹b?³?ð U?½U?L?¼ ʬ X¹—u?Q? t b?¼œ v ÊU?A?½ XÝUJ?O?D?M?Ä tF?«ËÆbM½UÝdÐ ÊUO½UNł ‘uÖÅtÐ «— X³× ÂUOÄ vMF¹ ¨ÂUOÄ 5L¼ UIOœ X¹UÐÅvgð¬ s¹« U?« Æ”b?I? XÝ« vA?ð¬ d?N?Ô d?¹“ e?O?½ v¹U?×?O?? vÖb?½“ VO?ðd?ð 5?L?¼ÅtЗœ «— U? vÖb?½“ t XÝ« vA?ð¬ tJ?K?Ð ©Å±∏ ∫±≤d?³?ŽÅ® X??O?½ U?M?O?Ý Áu? gð¬ ʬ d?~?¹œ—œ tÅÊUMâ?L¼ gð¬ s?¹« Æ© ≤π ∫±≤d³ŽÅ® b?½«“uÝÅv «b?š bM?Ä œ—u? Ë ‰u³?I vðœU?³ŽÆœuÐÅb?¼«u?š Áb?½“u?Ý vA?ð¬ b?Ы tÐ U?𠨜—UÅv v?N« d?O?ž —c?Ð t²?Ýu?O?Ä 5M?R? »u?K?«bš œuš tJ?KÐ bM?²O?½ —Ëœ «bš “« d?~¹œ XÝ«Åt²d?Ö«d «— ÊUýœu?łË ÕË— gð¬ tÅÊU½¬s¹« ÈUM?F? b?¹U?ý Æb?M?ÅvdÄ «— t?KU? s¹« U?B??ý Áb?ý sU?Ý ÊU?A¹« œu?łË ‚U?L?Ž« —œœuÐÅb?¼«u?šÅu?J?O?½ È—«b?½U?1« 圜d?Ö 5J?/ gð¬ t?Ðò t ÁU?~½¬ ÊU??½« t rN?³? ÊU?M??Ýs−¹—Ë« ÆXÝ«bš ÕË— gð¬ Ë È—Ë«œ gð¬ t vA𬠨býU?Ð 5L¼ eO½ ©¥πË¥∏ ∫πdÅ®p¹œe?½ gð¬ tÐ ¨XÝ« p¹œe?½ s tÐ fd?¼ò t?Åb?M?Åv X¹«Ë— 5?M?Ç v?O?Ž ‰u? “« ÆåXÝ« —Ëœ uJK “« XÝ« —Ëœ s “« tJ½¬ Ë XÝ« ¿ ¿ ¿b¹błÅbNŽÁbŽË UO³?½« t «— vAÐÅUO?Š »¬ Uð b¬ ÊUN?ł s¹« tÐ `O ÆgÐÅUOŠ ÈU?NЬb??M??½“ t?Ðd??{ ʬ d??Ð v?²??Ë t X?Ý« È«ÅÁd???? Ë« Æœ—«œ v?½«“—« ÊU??O???œ¬ tÐ b??½œu???Ð Áœ«œœu?Žu? 5?“d?Ý d?U?? ÊU???½« gD?Ž t œu?ýÅv È—U?ł vЬ g¹u??K?N?Ä “« ©Å≥¥∫±πu?¹Å®`O? 5?Mâ?L?¼ Æ©Å∑≠±∫±∑ÃËdš ª≥∏∫∑u?¹ ª¥∫±∞Êd?ʼn˫Ů b½U?A?½ÅvÅËd «— v?F«ËrO?K?ý—Ë« t œœd??ÖÅv È—U?ł È«Åt½U?šœË— ʬ sD??Ð “« t ©Å≤±≠±π∫≤u?¹Å® XÝ« vK??J?O?¼ª≥∏Ë≥∑∫∑u???¹Å® b????œÅv? Á—U???ÐËœ v?ðU????O???Š ʬ b????³????U???? —œ Áœd???? È—U???O????Ь «— b????¹b????łÆXÝ« b¹bł åXAN?Ðò ÊUL¼ ÎU?²IOI?Š t vLOK?ý—Ë« ¨©Å±≤≠±∫¥∑‚eŠ ª±∑˱∫≤≤UJb?ýU?ÐÅv oU?š È«b??š g?ÐÅU?O?Š —b?? vM?F?¹ ”b?I??«ÅÕË— ÊU?L?¼ l«Ë —œ U??N?Ь s¹«vAÐÅUOŠ rOKFð ‰u³L?Ý Î«d¼Uþ »¬ ¨©Å±¥≠±∞∫¥Å® UMŠu¹ —œ ‰UŠÅs¹« UÐ Æ©Å≥π∫∑u¹Å®eO?Ç tL?¼ t ʬ “« b?F?Ð ‰U?Šd?¼ tÐ Æ©Å≤µ∫¥u?¹® XÝ« t²?H?N?½ `O?? XL?J?Š —œ t XÝ«ÊU?Öb??¹e??Öd?Ð t½«œËU??ł œU??F??Ý ‰u?³??L??Ý ÊU?M??â??L?¼ U??O??Š »¬ ¨X— 5??Ð “« Ë Xšu??ÝbMÅv X¹«b¼ e³ÝdÝ Ë Âdš ÈUNFðd ÈuÝÅtÐ «— ÊU½¬ åÁdÐò t v½UÖb¹eÖdÐ≠býUÐÅvƩű∞∫¥π¨∏∫≤µ‘« ª∂∫≤±¨±∑∫∑UJÅ®¿ ¿ ¿≥≤≥≥

Page 17

Æb½“UÝ ÊuLM¼— U$ ÈuÝÅtÐ «— ÊU½¬ Áœd ÁUÖ¬ «— Âu b½—«œ X¹—uU Ë bMýUÐÅvª≥∫µY«Å® .dO?~?Ð dE?½—œ «— sžË— Áb?M?M«u?ž« Ë U?Ðd?œ XOH?O? d?Ö« ¨t²ýc?Ö s¹« “«t XU????¹ÅrO????¼«u???š e????O???~????½«Å‰œ Èd???D????Ž «— ʬ Õu???{Ë tÐ ©Å±∂∫≤∑Y?« ª±∏∫±∞πe???Ë œUF?Ý Ë ©Åπ∫≤∑Y«Å® v²?ÝËœ ¨©Å≥∫±‰e?žÅ® oA?Ž ‰u³?L?Ý Ë XÝU?N?œ gÐÅÈœU?ýXÝ« v½UœUý Ë výuš ‰u?³LÝ 5Mâ?L¼ Æ©Å≤∫±≥≥eÅ® býU?ÐÅv t½«—œ«dÐ œU%« výušÊœd 5¼bð sžË— tÐ «— v? dÝ Æ©Å±µ∫±∞¥eÅ® œ“UÝÅv ÊU?Aš—œ «— —u t «dÇt²?½«œ œu?š XÝËœ «— Ë« tÅXÝ« ʬ ÊU?A?½ ©Å∑∫≤∂X ª¥∂∫∑u? ª±±∫π≤ ¨µ∫≤≥eÅ®ÆrOKzU oOLŽ v«d²Š« Ë rOMÅv Ë“—¬ ÈœUý Ë œUFÝ g¹«dÐÈ«dÐ tJ²?Ý« vMžË— ‚«b?B e?OÇ d?¼ “« gOÐ ©Å∏∫¥µeÅ®åv½U?œUý sžË—ò —U?³ŽÕË— ʬ vÞ Ë XÝ« vN« vÖb¹eÖd?Ð Èd¼Uþ ÊUA?½ —U s¹« Ɯ˗Åv —UJÐ ÁU?ýœUÄ 5¼bðƩű≥∫±∂ ¨∂≠±∫±∞‘«Å® bM?Åv `?? «— Ë« œułË t?²?dÖÅ—«d? Áb?¹e?Öd?Ð œd? d?Ð «b?šË rÝ«d —œ sžË— s¹œU/ XOHO ”UÝ« Ë t¹UĨ«b?šÅÕË— ‰Ëe½ Ë 5¼bð ÊUO ◊U³ð—« s¹«rOMO?ÐÅv Ê«—UL?OÐ 5¼b?ð 5¹¬ —œ Áó¹ËÅtÐ «— ʬ t½u?/ Ë XÝ« v×O? t½uÖ“«— ÈU?¼Å5¹¬¨”bI? sžË— Ʃű≥∫∂d? ª±¥∫µl¹Å® XÝ« Áb?ý Á—U?ý« Ê«b?Ð e?O?½ »uI?F?¹ tU?Ý— —œ tt vŠË— ÊU?L?¼≠œ—ˬÅv ÊU?G?—« tÐ v?×?O?? œd? È«d?Ð «— ”b?I?«ÅÕË— nŽU??C? iO?œ—u —œ «— ∏∫¥µe? t π∫±d³?Ž „—Å® b½«œd?Ö «b?š d?Ä Ë b½Ë«b?š Ábý `? «— v?OŽÆ©Åœ—«œ ÂöŽ« «— Ë« XO¼u« Uð œdÐÅv —UJÐ `O ¿ ¿ ¿sžË—vJ¹≠»«dý Ë ÂbMÖ —UM —œ≠sžË— Æ«bš ·dÞ “« È«ÅtODŽ Ê«uMŽÅtÐ sžË—≠±¨±±∫∂YðÅ® Êu²¹“ ÊU²?š—œ “« uK2 5“d?Ý —œ «bš t XÝ« v¹«cžœ«u? s¹dðÅvðUOŠ “«”bI?Å»U?²? —œ sžË—Ʃű¥∫±±YðÅ® XÝ«ÅÁb¹œ „—«b?ð œu?š ’U?š Âu È«d?Ð ©Å∏∫∏t XÝ« v½U? «“U?−?¨Ê¬ Ê«b?I? Ë ©Å±≤∫≥±—« ª±¥Ë±≥∫∑YðÅ®ÅvN« X?Ý« v²d?ÐU?$ t½U??A?½ ʬ —u?Ë U??« ©Å±∑∫≥VŠ ª±µ∫∂pO??Å® b?½«ÅÁœu??Ð U?ËÅvÐ «b??š tÐ X³???½t½ sžË— ¨t²?ýc?Ö s¹« “« Æ©Å≤¥∫≤u?¼Å® XÝ« d?š¬ ÂU?¹« œU?F?Ý ‰u?³?L?Ý Ë ©Å±π∫≤‰u?¹Å®—œ tJKÐ ©Å∑≠±∫¥œUÄ ÂËœ ª±µË±¥∫±∑œUÄ ‰Ë«Å® vðUOŠ XÝ« v¹«cž v~Mð XË tÐ UNMðª∂∫∂U??ŽÅ® b???½“U??ÝÅv d???D??F??? «— Êb???Рʬ U??Ð ªXÝ« 5???¼b??ð t?K??O???ÝË e??O???½ ÈœU??Ž l?«u??ÂU?O??²?« «— U??¼Årš“ Ë ©Åπ∫±∂‚e??ŠÅ® b?M??M?Åv b??M??Ëd?O??½ «— Êb?Ð ÈU??C?Ž« ¨©Å±≤∫≤d??²??Ý«XÝ« v¹UMýË— Ë —u½ Q?AM ⁄«dÇ —œ sžË— Ád?šôUÐ Ë Æ©Å≥¥∫±∞u ª∂∫±‘«Å® b?MAÐÅvœd ÁœU?H?²Ý« qF?Ð g²?ÝdÄ —œ b?¹U?³½ sžË— s?¹« “«Æ©Å∏≠≥∫≤µX ª≤±Ë≤∞∫≤∑ÃËdšÅ®œË— —UÅtÐ b¹U³½ eO½ ÊU²ÝdÄÅXÐ UÐ ÊULOÄ œUIF½« È«dÐÆXO½ Ë« “« 5“ ÈeOKUŠ «d¹“«b?š U?Ð g½U?L??O?Ä Ë b?N??Ž tРʬ È—«œU?Ë Ëd?Ö —œ Ë «b??š V½U?ł “« U?N??M?ð Âu? U?$ «d??¹“ʬ ÎU?d? vN?«ÅÊU?L?O?Ä Ë b?N?Ž tÐ È—«œU?Ë ◊d?ý U?« Ë Æ©Å≤∫±≤¨±∞Ë∑∫≤u?¼Å® b?ýU?ÐÅvdÐ sžË— È—b XM?Ý tÐ UM?Ð U¹ ©Å±≤∫±∏bŽ«Å® rO?¼œ s¼U tÐ «— sžË— s¹d?²NÐ t? XO½ÈœU¹“ d¹œUI v²Š U¹ Ë ©Å≤π≠≤∏ ¨¥∫±µb?Ž« ¨±[ÆÆÆ∫≤ËôÅ® .e¹dÐ Èœ—¬ t¹b¼ v½UÐdt œuÐb?¼«u?š «b?š ‰u?³?I? vU?~?M?¼ U?N?Mð v?¹U¼—U? 5?M?Ç tJ?K?Ð ¨rO?ýU?á?Ð `Ðc? d?Ð sžË—Æ©Å∏Ë∑∫∂pOÅ® œ—«œdÐÅÂUÖ «bš UÐ Ë œdOÖ gOÄ X³× Ë X«bŽ o¹dÞ hýÊu²¹“ Xš—œ ¨XÝ« v?N« XdÐ t?½UA½ sžË— t? —uD½U?L¼ÆsžË— s¹œU/ t³?Mł≠≤ª≥∫±≤∏ ¨±∞∫µ≤e??Å® XÝ« Áœ«œ Xd??Ð «— Ë« «b??š t XÝ« v?œU??Ž œd?? ‰u??³??L??Ý e??O??½Ë X«bŽ Á«— ¨XF¹dý VU —œ t? XÝ« vN« XLJŠ ‰u?³LÝ 5Mâ?L¼ Ʃű∞∫µ∞vMÐt v½u?²?¹“ Xš—œ Ëœ Æ©Å≤≥≠±π˱¥∫≤¥v?M??ÐÅ® b?¼œÅv ÊU?A?½ ÊU???½« tÐ «— œU?F?Ýd~?½U?¹U?/ ©Å±¥≠±±∫¥„“Å® b?M?M?Åv 5?U?ð «— v¹öÞ Ê«b?F?L?ý ⁄«d?Ç XH?¼ ʬ sžË—rE?Ž« s¼U?? Ë ÁU??ýœU?Ä U??½U?L??¼ t b?M??²???¼ «b??š Áb?ý `?? Ëœ vM??F?¹ ¨åsžË— d????Ä Ëœò≥¥≥µ

Page 18

b¼«u?š eO?½ ÊU?½¬ UÐ ¨ÊU?A?½«—bÄ È«b?š t œ«œ ÊU?MO?L?Þ« ÊU½¬ tÐ VO?ðd?ð s¹bÐ Ë XšU?ÝbU½Åv ÁuN?¹ «— œuš «bš l«Ë —œ Æœu?Ð ÊUA½«—b?Ä UÐ d²A?OÄ t—uÞÅÊU?L¼ XÝ—œÅ≠ÅœuЉ«Ë“ ¨v“« v¹«bš s vMF¹ ¨år²?¼ t ʬ r²?¼ò ∫bMÅv vdF? «— œuš t½uÖÅs¹« Ëd¼ Ë U?ł tL?¼ —œ t v¹«b?š vM?F¹ ¨åX?¼ t ʬ r²??¼ò U?¹ Ë Ær²?¼ —«œU?Ë Ë d?¹cÄU?½¨±µ≠±≥∫≥ÃËd??šÅ® b???«d???šÅv ¨ÊU???½¬ Á«d??L???¼ Ë XÝ« œu???š Âu??? U??Ð t?²??Ýu???O???Ä ÊU??“Áœ«œ ÊU½¬ tÐ Âu UÐ «bš ÊUL?OÄ Ë bNŽ ÂU~M?¼ tÐ t udÄ —uCŠ s¹« ÁbŽË Ʃű∂∫≥≥Âu ÊU½¬ o¹d?Þ “« ÁuN¹ t Áu?N¹ ÊUÖœU?²Ýd tÐ »U?Dš Ϋœb−? ©Å±∞Ëπ∫≥¥ÃËdš® býªµ∫±lýu¹® Ê«—Ë«œ Ë lýu¹ ÊuÇ v½UÖœU?²Ýd ∫œuýÅv —«dJ?ð ¨bMÅv X¹«b¼ «— œušª∑∫±∏œU??Ä ÂËœ ªπ∫∑u??L???ÝÅÂËœ® U??O??³???½« Ë ÊU??¼U???ýœU??Ä ¨©Å±π∫≥u??L???Ýʼn˫ ª±∂∫∂—Ë«œYŽU?Ð Ë œ—«œÅv Âö?Ž« «— ‘b?u??ð U?O??F?ý« t v?K?H??Þ ÂU?½ ¨tD??Ы— s¹« —œ ƩűπËÅ∏∫±—«UÐ «b?šò vM?F¹ qO?zu?½UL?Ž Ë« ÂU?½ ∫XÝ« XOL?¼« e?zUŠ —U?O?Ð e?O?½ býÅb?¼«u?š Âu U?$ Æ©Å∏∫¥∂e ª±¥∫∑‘«Å® býUÐÅv åXÝUU?Ð ÊU?M?â?L?¼ ¨b?²?Ýd?Åv? b?O?F?³?ð tÐ «— U?N?½¬ Âu?? U?$ È«d?Ð tÅvU?~?M?¼ v²??Š «b?šª≥±Ë±∂˱µ∫≥¥‚e???ŠÅ® ÊU????³????ý ÊU????U????L??? Ë« Æb????M????Åv/ ÊU????A????¹U????¼— Ë XÝU????N????½¬Ë« ÊUM?â?L¼ tÅXÝ« vu? Áb?M?½U¼— Ë ¨œU?«œ ¨©Å∑∫µ≤‘«Å® ÁU?ýœUÄ ¨©Å±±Ë±∞∫¥∞‘«¨∂˵∫µ¥ ¨±≤≠±∞∫¥≥ ¨±∞≠∏∫¥±‘«Å® b??M???¹Ë« Ê«b???¼U???ý Ë b???M???M??Åv? vÖb???M???Ð «—U$ ÊU?~¹«— tÐ «— Âu? s¹« ÁœdÅU?Ë œuš ÈU?¼ÅÁbŽË tÐ t œ—«œÅv ÂöŽ« Ë« Ʃű∂∫∂∞Áu??N??¹ò f?Ä s¹« “« ʬ ÂU??½ t? ”b??I??Åd???N??ý t?Ð Ë« ‰öł Ë ©Å∂Ë≥∫µ≤‘«Å® œ«œÅb??¼«u???š—uC?Š Áu?N?¹ VOðd?ð s¹b?Ð Æ©Å≥µ∫¥∏‚e?ŠÅ® XA?Öb¼«u?š“U?Ð ¨œu?Ð b¼«u?š åXÝU?łÅs¹«—u?½ —œ «— U?N?½¬ tL?¼ Ë ©Å±µË±¥∫¥µ‘«Å® XšU?Ýb?¼«u?šÅ—U?J?ý¬ qK? vU?L?ð d?Ð «— œu?š—Ë«œ Ê«uM?Ž tÐ dš¬ “Ë— —œ Ë« Ád?šôUÐ Ë Æ©Å∂∞‘«Å® œ—ˬÅb?¼«ušÅr¼œd?Ö rOK?ý—Ë« —œ œuš©Åπ˵∫±¥„“ ª±∫≥öÅ® bý b¼«uš ÊU¹U/ Ë d{UŠ v~L¼ dÐ ¨ÊUO½UNł ÂULð ÁUýœUÄ Ë«bšÅ—uCŠ rzöŽ ©» Áu —œ Ë« —uCŠ vK& Æœ“UÝÅv ÊU¹U/ «— œuš —uCŠ nK² rzöŽ o¹dÞ “« «bš”bI? vÝdð Ë ©Å≤∞≠±∏∫≤∞ÃËd?šÅ® œuÐ Á«d?L?¼ gð¬ Ë bŽ— Ë œU?Ð Ë ÊUu?Þ UÐ U?M?OÝ«bšÅ—uCŠ¨XO½ t³ðd?ÅbMKÐ Ë v?M²UO?½ÅXÝœ ¨‰UF² ¨rO?EŽ v¹«bš ÎU?d ”bIÅ»U?² È«bšXO½ U?N²Ýœ —Ëœ ʬ —œ ‰U?F² Èœu?łË Ë« Ʃűµ±∫±±πeÅ® p¹œe½ XÝ« v¹«b?š tJKÐXÝ«Åv²OF«Ë fJŽd?Ð tJKÐ býU?Ð t²ý«b½ 5¹U?Ä rUŽ UÐ È—UÅêO?¼ gUL tDÝ«Ë tÐ td{U?Š œuš XI?Kš —œ t²?Ýu?OÄ tÅXÝ« vI?Uš È«b?š Ë« Æv²?¼ ÊU?Nł U?Ð j³ðd? Ë ◊u?Ðdœu?š Âu? Á«d?L??¼ Á—«u?L?¼ t?ÅÈ«ÅÁb?M?¼œ U?$ È«b??š ª©Å≤∞∫±ÂË— ª≤µ∫±±pŠÅ® XÝ«eO½ Ë ©Å≤π∫∏u¹Å® ‘dÄ UÐ t XÝ« —bÄ È«bš ÁdšôUÐ Ë ¨©Å∂≠¥∫±πÃËdšÅ® býUÐÅv«— Ë« ¨Ê«b½“d ÂUI —œ Ë b½«Åt²U¹ UOŠ ÈË dÄ ÕË— tDÝ«ËÅtÐ tÅXÝ« v½U ÂULð UÐd{U?Š ÊU“ d?¼ —œ t²?ÝuO?Ä ¨XÝ« d?š¬ Ë ‰Ë« t Ë« Æ©Å≤∏˱¥∫∏ÂË—Å® b½—«œÅvÅXÝËœ¨±∑Ë∏∫±U???J??? ª±≤∫¥∏ ¨∂∫¥¥‘«Å® œ—«œ ÂU????ð tÞU????Š« ÊU???“ d???Ð t? «d???¹“ b????ýU???ÐÅvÆX??O??½ ʬ Êœu??Ð ÈœU??? ÈU??M??F?? tÐ «b???šÅ—u??C??Š Êœu??Ð v?F??«Ë ‰U??Š s¹« U??РƩű≥∫≤≤U« œuýÅv vK−² ”u?× v¹U¼Åt½UA½ Ë U?¹¬ VU —œ ÁUÖ —uCŠ s¹« tÅXÝ«ÅXÝ—œX³?×? —œ «— gðU?u?K?? vU?L?ð t v½U?ŠË— È—u?C?Š ∫XÝ« v½U?ŠË— ÊU?U?L? ʬ «–ª©Å≤∏≠≤µ∫±∑Ÿ«Å® XÝU????N???½¬ g????ÐÅU????O????Š Ë ©Å±≥πe???? ª≤¥∫±±pŠÅ® œ—«œ œu????šÊ«b¼U?ýÅbM?½«u²?Ð ÊU?½¬ U𠜓U?Ý ÊU¹U?/ UN?½U?½« d?Ð «— œuš X³?×? b¼«u?šÅv tÅÈ—uC?Š Æ©Å≤±∫±∑u¹Å® bMýUÐ å—uCŠò s¹« Áb½“oO²Žb‡NŽ“« œuš ÁUMÖ tDÝ«ËÅtÐ ÊU½« dÖ« Ë býUÐ Ë« UÐ b¼«ušÅv b¹d¬ «— ÊU½« tÅv¹«bšt b?½“Åv @?½U?Ð Ë« d??Р«b? a¹—U??ð l¹U??Ë fÄ —œ vN?« œU??¹d? ¨œe??¹d??ÖÅv Ë« —u?C??ŠÆ©ÅπË∏∫≥bOÄÅ® åøv¹U−Ũœ¬ò«bšÅ—uCŠ ÁbŽË ©n«œuš rz«œ —uCŠ “« «— ÊU½¬ Ë œu/Å—UJý¬ ÊUÖb¹eÖdÐ œËbF dÐ X½ «— œuš «bšXÐ ÊUL?OÄ ÊU½¬ U?Ð «bš t v½«—b?Ä “« b½œuÐ —U?³Ž ÊU?Öb¹eÖd?Ð s¹« ∫XšUÝ s¾L?D“« «— «b??š Âu?? XU??¹ X¹—u???U?? t vÝu?? e??O???½ Ë ¨©Å±µ∫≤∏ ¨≤¥∫≤∂ ¨∑∫±∑b??O??ÄÅ®—UJý¬ Âu? s¹« dÐ ¨«— ÂU?½ s¹« ÈUMF? Ë ¨œuš ÂU?½ «bš Ʃű≤∫≥ÃËd?šÅ® b½U¼d?Ð vÖœdÐ≥∂≥∑

Page 19

tÝ b¹U?Ð œ«d?« rO?½«u?šÅv tO?M?¦?ð »U?²? —œ tÅXÝ« vF?«Ë g²?ÝdÄ 5?L?¼Åd?ÞU?šÅtÐv½U?Ðd?? rO??K??ý—Ë« e?ł v?¹U?ł —œ b??½—«b??½ oŠ b??½Ë— rO??K?ý—Ë« —U??¹“ tÐ ‰U??Ý —œ t³??ðd??«— «bš b¼«ušÅv fd?¼ t XO½ UM?F Ê«bÐ s¹« Ʃű∂∫±∂ ¨µ∫±≤YðÅ® b?M½«—c~ÐÎUL?²?Š œ«œÅv ÂU?$« UłÅʬ —œ Âu? t vðœU?³?Ž tJ?KÐ ¨œËd?Ð rO?K?ý—Ë« tÐ XÝ« vU?b?ÐUO?ÐUÐ t v¹Ë« tÐ X³?½ È—«œU?Ë Ë ¨bM?OÐÅv «— ÊU?½« t v¹«b?š tР«d²?Š« UÐ X?¹UÐÅv“« vœ¬ ‰œ —u?Ås¹« d?O?ž—œ tÇ ª©≤¥¨±µe??® œu?ÐÅv Á«d?L?¼ b?¹u??ÖÅv s?Ý vœ¬ÁU~?¹U?ł tÐ «— ”bI? qJ?O¼ Âu? v²?Ë tÅXÝ« t½u?ÖÅs¹« Æ©≤∫±≤—«® œuÐÅv? —Ëœ «bšÊ¬ Ÿuu«ÅV¹d Èœu?ÐU½ “« Ë bMÅv? „dð «— UłÅʬ «bšÅ—u?CŠ bMM?Åv q¹b³ð Ê«œ“œÆ©±±≠±∞‚eŠ ª±µ≠±∫∑—«® œuýÅv Áœ«œ d³šU¼Å„—U¹d?ðUÄ dO?E½Å® b½Ë—Åv Á«— Ë« U?Ð tÅXÝ« v½U?Åp¹œe½ «bš d?~¹œ ÈuÝ “«—œ U?O??K?¹« Êu??â?L??¼ Ë ¨©Å±µ∫¥∏ ¨π∫∂ ¨≤≤∫µb?O??Ä ∫b?M??²?—Åv Á«— «b??š U??Ð Á—«u?L??¼ tX% Ë b?½—«œ qu?ð Ë« tÐ t XÝ« v½U?? U?Ð ª©±∫±∑œU??Äʼn˫®Åb?M?²??¹«Åv Ë« —u?C?Šg¹U??“¬ —œ t ÁU??ÖÅʬ Ë ¨©±∂∏∫±±π ¨¥∫≤≥ ¨∏∫±∂e??®Åb??M??M??Åv X??¹“ Ë« d??E??½«— v¹u?J??O?½ tÅX?Ý« v½U??? U?Ð ª©≤∞≠±∏∫≥¥e??®b?M??½«u?šÅv? «— Ë« b?½d??O?ÖÅvÅ—«d??ËÅ©±µ∫µ∑‘«®Åb½«Åv¹uJ?O½ vÄ —œ ÊU?LO?AÄ Ë sðËd? vœ UÐ ª©±¥Ë¥∫µUŽ® b?M³?KÞÅv—œ bЫ tÐ Uð t? bM²?¼ vM?OM?u ʬ ÊU?M¹« Æ©π∫µ∏‘«® b?MÐU?²ýÅv ÊU?MO?J? È—U¹ tÐ Æ©±π∫∂ ¨π∫≥pŠ® XU¹ bM¼«u½ ‰«Ë“ Ë œu/ bM¼«uš X¹“ «bšÅ—uCŠøbýUÐÅv ÊU?½« —b —œ «b?š tÐ X³?½ È—«œUË 5M?Ç U¹¬ U« Æ«bš tODŽ≠≤“« Ë ©µ≠±∫∂‘«® œdÐÅv?ÅvÄ œu?š Êœu?Ð —UJ?¼U?M?Ö tÐ ”b?I? È«b?šÅ—u?C?Š —œ ÊU??½««— ʬ XÝ« —œU?? «b??š U??N??M??ð t v?¼U??³??ðÅ≠Åœu??ýÅv ÁU??Ö¬ g?¹u??š vð«– v¼U??³??ð Ë œU?????œe½ b¼«ušÅv «bš “« tU½ Ë Á¬ UÐ ÊU½« t XÝ« t½uÖÅs¹« Æ©±¥Ë±∫±∑—«® bAÐÅUHýª≥≥∫≥±—«® b¹U/ pŠ ʬ dÐ «— œuš XF¹dý Ë ÕË— Ë bA?³Ð ÈË tÐ u½ v³K Áb¬ Ë«Ë v½uÖdÖœÅ≠Åb½—«œÅv ÂöŽ« «— Á“Uð v½uÖdÖœ s¹« gOÄUAOÄ UO³½« °©≤∏≠≤∂∫≥∂‚eŠf¹bIð Âu ʬ Vłu? tÐ tÅXÝ« Èb¹bł ÊUL?OÄ Ë bNŽ Ád?LŁ t v½Ë—œ ‰u% Ë d?OOGð»U² ÊU?ÖbM?¹u?½ Æ©≤∏≠≤∂∫≥∑‚eŠ® œu?Ð bM?¼«uš b½Ë«b?š sJ? œuš ¨«b?š Ábý.b¼Uý eO½ «bšÅ—uCŠ vK& œ—«u d~¹œ —œ «— vðôUŠ 5MÇ dOE½ ÆbMJ« vÝu ‰œ —œÆ©Å±π∫±±UJ ª±∞∫≥dDÄÅÂËœ ª≥≠±∫≤Ÿ« ª±µ∫∂∂‘« ª±∂≠∏∫±∏ ¨≤πeÅ®—œ Ë« —uCŠ ∫.b?¼Uý e?O½ ËUH?² ÎöU? v¹UC? —œ «— «bšÅ—uC?Š vK& ‰U?ŠÅs¹« UШ©Å≥≥≠≤≥∫±∏b?O?ÄÅ® rO?¼«d?Ы Êu?Ç v½U?? d?Ð ©Å∏∫≥b?O?ÄÅ® Êb?Ž ⁄U?Ð .ö? rO??½ VU?d¼Uþ bM¹Ë« ÊU²ÝËœ v~KLł t ©Å±≥≠±±∫±πœUÄ ‰Ë«Å® UOK¹« Ë ©Å±±∫≥≥ÃËdšÅ® vÝu«bš œuš ¨b½«ÅhOAð qÐU ”uLK Ë `{«Ë —uDÐ ÁUÖ «bšÅ—uCŠ rzöŽ tÇdÖ ÆœuýÅvÊu²Ý —œ t rOM?OÐÅv «— Ë« Æ©Å≤∫±∞¥eÅ® XÝ« ÁbO?ýuÄ “«— Ë e— “« È«ÅtU?¼ —œ t²ÝuOÄsUÝ ÊUA½UO? —œ Ë ©Å≤±∫±≥ÃËdšÅ® bMÅv X¹«b?¼ ÊUÐUOÐ —œ «— œu?š Âu gð¬ UÐ dЫb????N?????ŽÅu?????ÐU????ð t?L?????O????š —œ t? XÝ« g?ð¬ U????¹ d?????Ы Êu?????²?????Ý VU????? —œ Ë« ‰öł ªX?Ý«ÆœuýÅv d?{U?Š ©Å±≤≠±∞ ∫∏œU?Äʼn˫Ů ”«b?ô«Å”b? —œ U?¼bF?Ð Ë ¨©Å≥¥∫¥∞ÃËd?šÅ®«bšÅ—uCŠ È«dР“ô j¹«dý ©Ã∫b½—«d s¹bÐ t œ—«œ vD¹«dý t½uÖ“«— Ë ”bI —uCŠ s¹« tÐÅÅÊbýÅ»UOdýaÝU?Ä b?M?O?ÐÅv «b?š ·d?Þ “« t vL??zöŽ tÐ b?¹U?Ð ÊU??½« ÆÊœu?ÐÅ«b?š VK?Þ —œ≠±ÁU?ÖÅvK??& v½U??“ t qO??zÅXO??Ð U??¹ l³??ýd?¾??Ð Êu??Ç v¹U??¼ÅÊU?J?? —œ XN??ł 5??L??¼ÅtÐ Æb??¼œg¹UO?½ Ë b?²?ÝdÄÅv? «— «bš ©Å±π≠±∂∫≤∏ ¨≤µ≠≤≥∫≤∂b?O?ÄÅ® XÝ« Áœu?Ð vN?«Å—uC?ŠÆœ—«b½ vM?O?“ È«Åt½Uš Ë X?O?½ œËb?× vB??A ÊU?J? Ë UłÅêO?¼ tÐ «b?š U?« ÆbM?ÅvÊUO? “« «— U?N?½¬ Ë b?ýU?ÐÅv Âu? Á«d?L?¼ «b? XÝ« ʬ XöŽ b?N?Ž u?ÐU?ð t Ë« —u?C?Š”bIÅÁU~¹Uł Ë œuý sUÝ Âu ÊUO —œ b¼«u?šÅv vN«Å—uCŠ Æb¹U/Åv Èd³¼— ÊUÐUOЫb?š Ʃű∂≠±±Ë∂˵∫∑u??L??ÝÅÂËœ ªµ∫±πÃËd??šÅ® b?M?? U??Äd??Ð ÊU??A?¹« ÊU??O?? —œ «— œu??šË«Æb?M? vÖb?½“ b?M?¹Ë« q?½ “« t? v½U?? U?Ð Ë œu?ý sU?Ý œË«œ Ê«b?½U??š —œ b?¼«u?šÅvqJO?¼ t œu?ýÅv —ˬœU?¹ e?O½ «— s?¹« U« ¨œ“U??Ð g¹«d?Ð vK?JO?¼ ÊU?L?O?KÝ b?¼œÅv Á“U?ł««— Ë« rO½«ušÅv tÅs¹« Ʃű∫∂∂‘« ª≤∑∫∏œUÄʼn˫ŮÅb¼œÅÈU?ł œuš —œ «— Ë« XO½ —œUª¥≥≠¥±Ë≥∞Ë≤π∫∏œU?Äʼn˫® b??½«u??š v²??Ý«— tÐ «— Ë« ÂU??½ Ë XU??¹ qJ??O??¼ —œ Ê«u??ðÅvË ‰œ Ë ÊU?ł “« vM?F?¹ vI?O??I?Š —u?D?Ð «— «b?š v?? d?Ö« t XÝU?M?F? s?¹b?Ð ©±∏∫±¥µe?Æb¹U/ ”UŠ« qJO¼ —œ «— Ë« —uCŠ X½«uðÅb¼«uš b¹U/ g²ÝdÄ ÊU1«UÐ≥∏≥π

Page 20

dðu³—œ t b?M??²???¼ v½U?Öb??½d?Ä Áb??L?Ž v¹«d??×? d??ðu?³?? Ë d?ðu??³? ¨Èd??L? ¨t²??šU?Å≠±Æb½«ÅÁb?¹œd?Ö d– ©Å<RQDK U½u?¹ Èd?³Ž —œÅ® åd?ðu?³ò vK? Ê«u?MŽ X% ”b?I?Å»U?²Ë XÝ«dI? v½U?Ðd t X?Ý« dðu?³? 5L?¼ œu?ýÅv v½UÐd? qJ?O?¼ —œ t È«ÅÁb½d?Ä U?NM?ðª≤¥∫≤u? ª±∞∫∂b??Ž« ª±±Ë∑∫µ ¨±¥∫±Ëô® œœd?ÖÅv `Ж —U??N?Þ rÝ«d?? —œ d?²??A?O??Ъ±≤∫≤±X® XÝ« dÞU?š 5?L¼ tÐ e?O?½ qJ?O¼ —œ ÊU?ýËd?dðu?³? —uC?Š Ë ©Å∏∫±≤ËôÆ©±∂˱¥∫≤u¹—œ Áb½d?Ä s¹« “« «d? tÐ b?½œu?Ð U?M?ý¬ dðu?³? XF?O?³?Þ U?ÐÅtÅUłÅʬ “« ÊU?¹œu?N?¹Å≠≤Ë U$ Êb?O?Ý— —U?E?²?½« —œ t qO?z«d?Ý« Âu? tU?½ Æb?½œd?Åv ÁœU?H?²?Ý« œu?š U?N?O?³?A?ðt ÁU~?½¬ Ë ©∏∫≤U?½ ª±±∫µπ ¨±¥∫≥∏‘«® œuýÅv tO?³?A?ð dðu?³? tU½ tÐ XÝ« v?¹U¼—ÊU?ÐU?O?Ð tÐ d??Ý Áœd? “«Ëd?Ä d?ðu??³? Êu?â?L??¼ b?M?¼«u??šÅv b?½u?ýÅv b??O?u?½ Ë Áœ—u?šd??ÝÊUA¹« Èe?¹dž v¼U?Ö¬ Ë XšUM?ý “« Ê«dðu?³ vK?B d?łUN Æ©∏Ë∑∫µµe?® b½—«c?~ÐÁdNÐÅvРʬ “« «bš UÐ tDЫ— —œ qOz«dÝ« Âu t v²dF Ë XšUMý ÊUL¼Å≠Åœ—«œ X¹UJŠË ©±∂∫∑‚e?Š® b?O?F?³?ð tÐ Âu? 7?— ‰u?³?L?Ý ÁU?Ö Ê«d?ðu??³? d?łU?N? Æ©∑∫∏—«® XÝ«·dÞ “« Æ©∏∫∂∞‘« ª±±∫±±u¼® XÝ« «—¬ vMJ —œ ÊU½¬ lL& dNE d~¹œ v½U“ÊUÝ«d¼ «d?Dš “« Ë ©±±∫∑u?¼® åXÝ« rNÅvÐ ¨‰œÅÁœU?Ý dðu?³ b?M½U? .«d«ò d?~¹œ«—U?F?²?Ý« t½u?ÖÅs¹« “« ÎU??L?O?I?²?? ÁU??ÖÅêO?¼ `O??Åv?O??Ž ‰U?Š s¹« U?Ð Æœe?¹d?ÖÅv? Áb?ýtÅÊUMÇÅ≠Åœd?ÐÅv —UÅtÐ d~?¹œ œ—«u U?Ð qÐUIð —œ «— U?N½¬ d²?AO?Ð tJKÐ b?MÅv/ ÁœUH?²Ý«Ë ÁœUÝ dðu?³ Êuâ?L¼ Ë —UO?ýu¼ —U? bM½U?ò b¹uÖÅv? œuš Ê«œdÖU?ý tÐ ‰U¦ Ê«u?MŽ tÐÆ©±∂∫±∞X®ÅåbMýUÐ —«“¬ÅvЉu³LÝ Ê«u?MŽÅtÐ t½«dŽU?ý dOÐU?Fð Êuâ?L¼ eO½ ”b?IÅ»U²? —œ dðu³? ÁdšôUÐ ËÅ≠≤Æ©ÆÆÆ ≤∫µ ¨±¥∫≤‰ež® XÝ«ÅåsÅdðu³ò oýUŽ dE?½ —œ ‚uAF Ɯ˗ÅvÅ—UÅtÐ oAŽå—Uá vAŠË —u½Uł tÐ «— œuš t²šU ÊU?łò ∫b½«ušÅv ÂU½ s¹« tÐ «— œuš eO½ qOz«dÝ«œuýÅv ‰“U½ Ë« d?Ð dðu?³ —u? tÐ «bš ÕË— ¨v?OŽ b?OL?Fð ÂU?~M?¼ tÐ Æ©±π∫∑¥e®tÐ Á—Uý« tÅXÝ« bOF?Ð ÆXO½ v½Uݬ —U? ‰u³LÝ s¹« oO?œ dO?Hð t²³« Æ©±∂∫≥X®«— œuš ”Ëb? åÕË—ò Ë åXLJ?Šò«b?š tÅb½—«œÅv ÂöŽ« e?O?½ ”bI?Å»U²? vL?ÓJŠU?Ð Ë œd??³??ÐÅvÄ vN??« Áœ«—« tÐ o¹d??Þ s¹« “« ÊU???½« U??ð œU??²?Ýd??Åb??¼«u??š ÊU?O??œ¬ ÊU??O? t?ÐXÝ« ÊUO?œ¬ ÊUO? —œ Êbý sU?Ý ‘«Åv½U?œUý X¹U?N½ tÅ≠ÅåXL?JŠò s?¹« 7d?¹cÄÆœœdÖ «bš XÝËœÅ≠Å©≤∏Ë≤∑∫∑ ª±π≠±∑∫πpŠ ª≥±∫∏Y«®Ë »¬ q¦ œUÐ «d¹“ ©∏∫≥u¹®Åb?ýUÐÅv ”bI«ÅÕË— “« È«Åt½U?A½ œUÐ eO?½ vOŽ È«dÐÈ«d?Ð «d?¹“ œd?ÅÈd?O?Öu?K?ł Ê«u?ðÅv/ œU?Ð ‘“Ë “« ¨b?ýU?ÐÅv?/ f* qÐU? sžË— Ë gð¬ ÆbýUÐÅv v½b¹b½ Ë hOAð qÐUdOž g²dŠ XN−OUš ÊU½« ¿ ¿ ¿¥∞¥±

Page 21

»«dý¨∏∫∏Yð® XÝ« Âu?? t?½«“Ë— u?? ¨”b??I??? 5??“d??Ý —œ s?žË— Ë Âb??M??Ö ¨»«d???ý圓U??ÝÅv œU??ý «— vœ¬ ‰œò t?ÅXÝ«Ås¹« »«d??ý v?Öó¹Ë Æ©¥±∫±≤Å«u??ðʼn˫ ª±¥∫±±«— v½U??L??ݬ XU??O??{ d??U??M?Ž “« v?J??¹ XN??ł 5??L??¼ tÐ Ë ©±≥∫π—Ë«œ ª±µ∫±∞¥e??®UÐ »«dý ‰u³LÝ o¹dÞ “« —«b½U1« œd eO?½ ”bI v½UÐd XUO{ —œ Æb¼œÅv qOJAð ÆbÐU¹Åv b½uOÄ XÝ« `O X³× U½UL¼ t ÈœUý l³MÁd“Ë— vÖb½“ —œ »«dý ©n«X³½ Õu½ tÐ «— È—«uЫdý @M?¼d “Už¬ È«ÅÁuN¹ XMÝÅÆv½U1«ÅvÐ vÖb½“ —œ≠±VO?ðd?ð s¹b?Ð Ë ©≤±Ë≤∞∫πb?O??Ä® b?ý XH?~?ý —œ »«d?ý d??O?ŁU?ð Áb?¼U?A? “« t?Åb?¼œÅv‰«b²Ž« lÐ tâ½U?MÇ »«dý Æʬ «dC?ÅtÐ r¼ Ë bMÅv Á—Uý« »«d?ý bz«uÅtÐ r¼ ÊU“År¼d?¹c?á??œ «— vÖb?½“ Ë ©±∞∫≥Y« ª±≤˱±∫¥πb??O?Ä® XÝ« Xd??Ð t½U?A??½ œu?ý ·d??B?t²?Ýu?O?Ä Ê¬ ·d?B? —œ ÈË—Åt½U?O? Ë ‰«b?²?Ž« vN?²??M? Æ©≤∞∫¥∞ ¨∂∫≥≤v?M?Ю œ“U?ÝÅvtłuð d?« s¹« tÐ ”b?I?Å»U?²? ÊU?~?½«“d? ÈU¼Åt²?ýu?½ —œ ÎU?u?B?? Ë ÁœuÐ b?O?U?𠜗u?XÝ« Œ«d?O??ÝÅsÐ t²??H??Ö s¹« ©≥π∫±µpÅÂËœ® ʬ t½u??/ s¹d??ð“—U?Ð ÆXÝ« Áb??ý vU??šåXÝ« U??O???Š t¹U??? vœ¬ È«d???ÐÅ≠Åœu??ý Áb???O??ýu???½ ‰«b???²??Ž« tÐ t?â??½U???M??Ç≠Å»«d???ýòÅ∫t»«dý ·dB —œ ÈË—Åt½UO Ë ‰«b²Ž« tÐ t²ÝuOÄ eO½ v½U³ý ôUÝ— —œ Æ©≤∑∫≥±vMЮÁUÖ `O?? œu?š v²?Š Æ©≤≥∫µu?L?O?ðʼn˫ ª≥∫≤jO?ð ª∏Ë≥∫≥u?LO?ðʼn˫® XÝ«ÅÁb?ý tO?u?ðU« Æ©±π∫±±X®Åb?M²?—Åv Ë« Uö tÐ V³?Ý s¹« tÐ v²?Š všdÐ Ë b?Oýu?½Åv »«dýUO?³½« ÆXÝ« tł«u? «d?Dš Ÿ«u?½« UÐ b?¼œÅn “« ‰«b?²Ž« V½U?ł ʬ ÊbO?ýu½ —œ t? vbM¼œÅv —«d g½“dÝ Ë Xö œ—u bMMÅv ◊«d« È—«uЫdý —œ t «— v½«d³¼— «bvF«Ë ÈU¼ÅXO?u¾? r¼ Ë b?MM? ‘u«d «— «b?š r¼ œuýÅv YŽU?Ð ÊU½¬ —U? s¹« t«dǪ∏∫≤UŽ® b?½œdÖ Âu? v¼U?³ð V³?Ý Ë b?½d³?Ð œU¹ “« Áb?ý —U?L¦?²?Ý« v²« ‰U?³ —œ «— g¹u?š”b?I?Å»U?²? ÊU?~?½«“d? Ë ÊU?L?O?J?Š U?« Ë Æ©±≤∫µ∂ ¨±∫≤∏ ¨±≤˱±∫µ‘« ªµ∫∑u?¼—UÇœ X³UŽ —U~O œd ∫bMMÅv Á—Uý« È—«uЫdý —œ ◊«d« Èœd ÈU¼bUOÄ tÐ d²AOЩ≤∫±π® —u− Ë o ¨©≥±Ë≥∞∫≥±vMЮ X½u?AšÅtÐ Ë ©±∑∫≤±Y«® œœdÖÅv dI4Ý tÐ œUM²Ý« UÐ s¹b?I²M všdÐ Æ©±≤≠∏∫∏bO?Ä® býUÐ Õu½ v²A t?Ð dðu³ XAÖ“UÐdðu³ rO¹u~Ð t XO?½ ʬ dðÅXÝ—œ U¹¬ U« bM½«œÅv qOz«dÝ« ‰u?³LÝ «— dðu³ ÈœuN¹tÐ Á—Uý« UÐ s¹bI²M všdÐ ÁdšôUÐ Ë ø5“ dÐ vN« X³× Êbý ‰“U½ “« XÝ« vu³LÝ—œ U¼Å»¬ `?DÝ —œ d?ðu?³? Êu?â?L?¼ «b?š ÕË— Èœu?N?¹ 4?Ý È«ÅÁ—U?Ä tÐ U?M?Ð t t²?J?½ s¹«XÝ« Èœu/ ÎôUL²Š« vOŽ dÐ dðu?³ ‰Ëe½ t b½—«œÅv —UNþ« ©≤∫±bOÄ® XÝ« XdŠ ÆXÝ« ÈdOÖÅqJý ·dý —œ vOŽ bOLFð ÂU~M¼ tÐ t Èb¹bł XIKš “« ¿ ¿ ¿ ¥≤¥≥

Page 22

q¹ôœ tРΫd¼U?þ t »«d?ý “« ÊU?O?×?O? všd?Ð »U?M?²?ł« U« Ë Æ©µ∫±∞t¹œu?N?¹ ª∏∫±Ê«œ®Ë v¼UÖ¬ UÐ X?¹UÐÅv U?L²Š f?uÄ dE?½ “« ©≤≥∫µuL?Oðʼn˫® XdÖÅv —u? t½«b¼«“ Æ©≥±∫±∞Êdʼn˫ ª≤±∫±¥ÂË—® býUÐ Â√uð X³×»«dý s¹œU/ t³Mł ©»v²ÝËœ ∫XÝ« vÖb½“ d?¹cá?œ ÈU¼e?OÇ ÂUL?ð ‰u³?LÝ v³?¼cd?Ož ÁUÖb?¹œ “« »«dý≠±vMO“ ÈU?¼Åvýuš ÂU?Lð vK? —uÞÅtÐ Ë ©±∞∫¥ ¨¥∫±‰e?ž® v½U?½« oAŽ ¨©±∞∫πv?MЮdÖÅv?Ž«bð X?Ý« sJ?2 »«dý Æ©±∏∫±»u?¹« ª±≥∫±≤t¹œu?N?¹ ª∑∫±∞„“ ª±π∫±∞U?ł®vðœUFÝ ‰u?³L?Ý fJŽd?Ð U¹ Ë ©≥∫±∏U?J ª∑∫µ±—«® XÝd?ÄÅXÐ q¹U³? „—U³?U½ v²?Æ©≤∫πY«® XÝ« XLJŠ Ê«—«b²ÝËœ —UE²½« —œ t býUÐÂU?¹« tÐ ◊u??Ðd?? l¹U??Ë »u??Ç—U??Ç —œ ¨v³??¼c? ÁU??Öb??¹œ “« »«d??ý s¹œU??/ t³??M??ł≠≤ÆbÐU¹Åv UMFdš¬“« «— ÊU½¬ g?d?Ý Âu? «“U?−? Ê«u?M?ŽÅtÐ t œ—«œÅv ÂöŽ« «b?š ¨oO?²?Žb?N?Ž —œ ∫D U?N??M??ð Æ©≥π∫≤∏Y𠪱≥∫±n ª±µ∫∂pO?? ª±±∫µU??Ž® œd??Åb??¼«u?š ÂËd??×?? »«d??ýª±∑∫µ±‘«® ÁbMMœuÐU½ XÝ«ÅvU?ł t œuÐÅb¼«uš vN«ÅVCž »«d?ý U½UL¼ Âu »«dýb?¼œÅv Áb??ŽË œu?š ÊU?³??×? tÐ «b??š t vðœU??F?Ý Ë výu??š U?« Ë Æ©±π∫±∂ ¨∏∫±¥U?J??gÐÅvKð ÈU¼Åv¹u~AOÄ —œ tÅÊUM?ÇÅ≠ÅXÝ« vK−² »«dý —uË ÁbŽË —uÅtÐ VKž«Æ©±∑∫π„“ ª±π∫≤‰u¹ ª∂∫≤µ‘« ª±≤∫≥±—« ª≤¥∫≤u¼ ª±¥∫πUŽ® .b¼Uý UO³½«œ—«œÅv ÂöŽ« vOŽ ÆX?Ý« `O Ê«—Ëœ ‰u?³L?Ý åu½Å»«d?ýò ¨b¹błb?NŽ —œ ∫E bM½UL¼ XÝ« ÁbýÅbIFM ÊU½« Ë «b?š ÊUO Ë« œuš œułË —œ tÅb¹bł ÊULOÄ Ë bNŽ t«— t²J½ 5?L¼ Æ©≤≤∫≤d® b?MÅv Á—UÄ «— tM?N »«dý pA? t XÝ« È«ÅÁ“Uð »«dývMF¹Å≠ÅvÝËdŽ »«dý ¨UMŠu¹ qO?$« o³Þ dÐ ∫.b¼Uý eO½ U½U? —œ `O Áe−F Õdý —œ“« XÝ« Èœu/ Ë `O X³?× tOD?ŽÅ≠ÅœuÐÅÁbýÅt²?ý«œÅÁU~½ åÊu?MUðò t uJ?O½ »«dýÕöD???« Æ©≤µ∫µ ¨≤≥∫¥ ¨±∞∫≤u???¹® œu????ýÅv qU???? `O??????? Êb???¬ U???Ð t? výu???šXU?O?{ ‰u??³?L?Ý —U??ÐÅs¹« Ë œu?ýÅv —«d??J?ð e?O??½ ≤π∫≤∂ v²? —œ Ϋœb??−? åu?½Å»«d??ýòs¹« ÆXÝ« ÁœdUON œušÅtÐ Ê«—«b?½U1« È«dÐ —bÄ uJK? —œ vOŽ tÅXÝ« v¼uJýUÐÁ—Uý« t?²J?½ s¹b?Ð e?O?½ fu?Ä Æ©≥µ≠≥∞∫≤≤Y«® œu?ýÅv Áb?O?A? výU?×? Ë ÂU?M?ýœ ËË v¼U³?ð Vłu Áœd? q²? «— v×O? œd? v½UŠË— vÖb?½“ È—U?~?O Ë v²? t œ—«œ Æ©±∏∫µf«® œuýÅv Ë« È—UÐËbMÐÅvÐeO½ ʬ «d¹“ œ—«œ Áó¹Ë v¼U~¹U?ł v½UÐd rÝ«d —œ »«dýÅÆvA²ÝdÄ vÖb½“ —œ≠≤t rO½«ušÅv? oO²Žb?NŽ —œ ÆXÝ«b?š V½Uł “« È«ÅtO?DŽ 5?“ ôuB?× d~?¹œ Êuâ?L¼Êb?½«—c?Ö ÂU?~??M?¼ tÐ b??¹U?Ð Ë ©≤¥∫±u?L??Ýʼn˫® œu?ýÅv .b?I??ð »«d?ý Áu?K??O?ý `Ðc? d??Ð5?M?â??L?¼ Æ©±∞˵∫±µb?Ž« ª¥∞∫≤πÃËd??š ª¥∫πu?¼® œu?ý Áb??O?ýU?Ä `Ðc?? d?Ð ¨v½U??Ðd?ª¥∫±∏Yð® œu?ýÅv «b?¼« s¼U? tÐ t XÝ« ‰u?B?×? d?Ðu??½ v1b?I?ð ÈU?¹«b?¼ “« vA??ÐÁó¹Ë v¼U~?¹U?ł b?¹b?ł ÊUL?O?Ä Ë b?NŽ v½U?Ðd? —œ Ád?šôU?Ð Ë Æ©µ∫≥±«uðÅÂËœ ª±≤∫±∏b?Ž«ÆœœdÖÅv ‰uB× dÐu½ .bIð tMN rÝ«d s¹e~¹Uł VOðdð s¹bÐ Ë œ—«œ»U?M?²??ł« »«d?ý Êb?O??ýu?½ “« v³??¼c? q¹ôœ tÐ 5??M?u?? všd?Ð d??~?¹œ Èu?Ý “« U??« Ë b½eO¼dáÐ »«dý ÊbOýu½ “« œuš nzU?þË È«dł« ÂU~M¼ tÐ tÅXÝ« ÊUM¼U dÐ Æb½“—ËÅvË rO?K??F?ð Êu??Ç vL??N? v?²?½U??N? nzU??þË È«d??ł« —œ tœu?ý ʬ “« l?½U? XÝ« s?J?2 «d??¹“eO¼d?Ä 5M?âL?¼ Æ©±∞Ëπ∫±∞Ëô ª≤≥≠≤±∫¥≤‚eŠ®Åb?½—«œ ‰Ëc³? vU Xœ ËU?CtÐ Ë œuÐ Ê«œd?Öd?Ý ÊU?ÐU?O?Ð —œ qO?z«d?Ý« Âu? t b?ýUÐ v½«—Ëœ —ˬœU?¹ b?½«u?ðÅv »«d?ý “«tKO³ 5MâL¼ Æ©µ∫≤πYð®Åœu?Ыbš ÁuN¹ U½UL¼ ʬ vK?ð UNMð Ë Xý«b½ vÝd²Ýœ »«dýkHŠ —u?EM? tÐ ¨ÊUF?M? 5“d?Ý —œ Êbý sU?Ý “« fÄ UN?ðb? t rOM?OÐÅ v «— ÊU?O?ÐU—¨©±±≠∂∫≥µ—«® b½œdÅv eO?¼dÄ »«dý Êb?Oýu½ “« œuš v?MOA½Åt¹œU?Ð Ê«—Ëœ ÈU¼ÅXMÝ»UM²ł« «dJ? ÊbOýu½ “« «bš tÐ q?U nË t½UA½ tÐ t eO?½ «— åU¼ÅÁd¹c½ò ÁËdÖ ËgOÄ eO½ Êu?ALý Æ©±≤∫≤U?Ž®Åb½œ—ˬUłÅtÐ Èu?Ið Ë b¼“ ◊d?ý VOðdð s¹b?Ð Ë b½œdÅv5L¼ Ë ©µË¥∫±≥—Ë«œ® b¹œdÖ nË Ë« È«dÐ VOðdð 5L¼ÅtÐ b½Ë«bš —u²Ýœ tÐ buð “«ª±µ∫±u® .b¼U?ý eO½ Áb?M¼œÅb?OLF?ð vO×?¹ Ë ©±±∫±uLÝʼn˫® qO?zuLÝ œ—u? —œ «— d«eO½ Xu Èb?MÖuÝ œ«d?¹« o¹dÞ “« X½«u?ðÅv hý ¨v²½U?N 5½«u? oÐUD Æ©≥≥∫∑XÝ« Z¹«— v×O ≠ÈœuN¹ l«uł —œ r¼ “uM¼ t È—U ¨©≤∞≠≥∫∂bŽ«® œuý åÁd¹c½ò«œU³ Uð b½eO¼dáÐ »«dý ÊbO?ýu½ “« býÅv tOuð ÁUÖ eO½ 5Mu tÐ Æ©≤¥Ë≤≥∫≤±Ÿ«®b?½u?ý “U???œ œu?Ð Áb??ý Âu?Ýd? b??O?F?³??ð “« fÄ œu?N??¹ 5?¹¬ —œ t v²??Ýd?ÄÅXÐ d?¼U??E? U??Ð¥¥¥µ

Page 23

v²È—U~?OÅÆXÝ« Áb?ý Á—Uý« È—U?~O? Ë v²? «dD?š tÐ —dJ? ”bIÅ»U?²Å—œ«— È—U?~?O? VK?ž« U?O³?½« Æœ“U?ÝÅv g¹u?š ÊU?M?Lýœ —U?²?d?Ö U?¹ ¨«u?Ný d?O?Ý« «— œd?tÐÅË— Ë „UM?H?Ý« l{Ë U¹ Ë ©≤∫±∑ÅU?J? ª±±∫¥Åu¼ ª∏∫≤ÅU?Ž®b?M?ÄU?½ÅËÅXý“ rÝ«d?ÅUÐs¹œU?/ Ït³?M??ł b?½«u?ðÅv È—U???~?O? U?« Ë b??½«Åt²??½«œÅ·œ«d??²? Ë d?Ыd?Ð t?F?U?ł ‰«c?²??ЫÆbýUÐÅt²ý«œÅeO½œuýÅv «b?š uJ?K “« œd? XOËd?× YŽU?Ð È—U?~?O Ë v²? ÆÕË— Ë v² v²? Ë È—U??~O? U?« Æ©≥∫¥Åd?DÄұ ª≤±∫µÅöž ª±≥∫±≥ÅÂË— ª±∞∫∂ ¨±±∫µÅÊd?ұ®tÐ v²? ‰U?Š —œ f²½d? ÊU?O×?O? ‰U?¦ —u?D?Ð ÆXÝ« —uA?×? 5Ýb?I? ËdL?K? UÐ VK?ž«“Ë— —œ t v½U?????? ÊU??O??? —œ Æ©≤±∫±±ÅÊd???ұ® b???M??²???—Åv b???½Ë«b???š ÂU???ý XU???O??{tÐ b½b¹œÅv? «— t⽬ všd?Ð eO?½ b½œuÐ ”b?I« ÕË— ‰Ëe?½ b¼U?ý rOK?ý—Ë« —œ XÝUJ?OD?MÄʬ dLð YŽUÐ t⽬ ‰UŠ s¹« U?Ð Æ©±µ≠±≥∫≤ÅŸ«® b½œ«œÅv X³½ »«dý Ë «dJ—uC?Š t?J?KÐ ¨X?ö Ë X³?O?B? t½ l«Ë —œ œu?Ð XÝU?J?O?D?M?Ä tF?«Ë —œ d?{U?Š XŽU?L?łb¼«ušÅv ÊU?O×?O? “« t ÁU~½¬ e?O½ fu?Ä ÆœuÐ ”b?I«ÅÕË— ÏÁbM?MÅœ«“¬ Ë g?ÐÅv¹U¼—Æ©±∏∫µÅf«® œ—«œ Á—Uý« ◊U?³ð—« 5?L¼ tÐ ¨b?½uý ÕË— X? ¨È—U?~?O v²? ÈU?−Г« Ë œuý ÁUÖ¬ g¹uš 7A¹uš “« b¼«ušÅv t œ—ˬÅvÅË— v Ë ÁœUÐ tÐ Ë— ʬ “« ÊU½«—œ vM?F?¹ ¨XU??Š s¹« —œ Æœœd?Ö U??¼— XÝ« Ë« Èœ«“¬ l½U? Ë œ—«œ b??M?Ð —œ «— Ë« tâ?½¬ b??O?Ábý t?O³?A?ð oA?Ž —u?ý tÐ U?N?e?ž ‰e?ž »U?²?Å—œ t b?¹u?łÅv vH?F?ý Ë —u?ý v²?? XU?ŠnFý 5M?Ç “« «— Ë« l«ËÅ—œ b½«u?ðÅv t XÝ« ÕË— UN?Mð nu?«Ål Æ©±∫µÅ‰ež® XÝ«Æœ“UÝ bMÅÁdNÐ v²dF Ë výuš Ë¿ ¿ ¿t³?M?ł ÎU?d? »«d?ý t?Ð Á—U?ý« s¹« ‰U?ŠÅs¹«ÅU?Ð ÆXÝ« `?O?? Ê«—Ëœ oI?% U?½U??L?¼ »«d?ýgOÄ v×O œd Æ.b¼Uý ”bI v½UÐd 5¹¬ VU —œ «— ʬ œułË «d¹“ œ—«b½ s¹œU/«— vЫd?ý œuš v?M?O“ U?O?Š Ê«—Ëœ —œ ¨b?ýu?M?Ð —b?Ä u?J?K? —œ «— u?½ »«d?ý tÅʬ “«ÆXÝ«ÅÁb????¹œd???Ö q?¹b???³????ð b????ýÅt²????????¹— U??? Á«— —œ t? `O???????? Êu???š t?Ð t b????ýu???½Åv?Æ©±∂∫±∞Êdʼn˫®ÁU?Ö—œ tÐ È—«e?Öd?J??ý t¹U? U?N?M??ð t½ v×?O??? œd? È«d?Ð »«d?ý Êb?O??ýu?½ s¹«d?ÐU?M??Ðt «— v½UÐd? ¨Ê¬ o¹d?Þ “« tÅXÝ« v²?d tJ?K?Ð ©≤≤≠≤∞∫≤ ª±∑∫≥‰u?® XÝ«bš Æ©≤∂Ë≤µ∫±±Êdʼn˫® .—ˬœU¹ÅtÐ XÝ« b¹ËUł œUFÝ Ë U$ QAM ¿ ¿ ¿¥∂¥∑

Page 24

¥∏¥π‰“U½ dAÐ Ÿu?½ dÐ Ë t²ý«œ XU?¹—œ «— œuŽu ÕË— ʬ —bÄ “« Ë t²?— ôUÐ «bš XÝ«— XÝœ∫b¼œÅv ÊU?A½ nK?²? ‚d?ÞÅtÐ «— œuš ÕË— —u?C?Š ʬ “« fÄ Æ©≥≥∫≤ Ÿ«® XÝ«ÅÁœu/Ë b?O?L??F?ð “« b?F??Ð ’u?B???Ð ©¥¥∫±∞ ª≥±∫¥ Ÿ«® XÝU??J?O?D??M?Ä ÈU??¼Åt½U?A?½ —«d??J?ð U??Ð5L?K?F? ©±∞∫≤± ª≥≤∫±µ ª≤∑∫±±Ÿ«® U?O³?½« qL?Ž U?Ð ª©∂∫±π ª±∑∫∏ Ÿ«® È—«c?~²?Ýœs¹« Æ©µµ∫∑® U¼U¹Ë— Ë ©µ∫∏ ª∏∫∂®«e?−F? UÐ ª©∏∫∂Ÿ«® qO?$« 5EŽ«Ë ¨©±∫±≥Ÿ«®d?Зœ e??O?½ «— ÊU??½¬ ÊU??O?«d??Þ« U??« b?½u??ýÅv U??D?Ž Êôu??Ý— d??Ð ‰Ë« tK?¼Ë —œ Áó?¹Ë ÈU?¹U??D??ŽË ©UÐU½d?Ð ¨fáK?O ¨ÊU?HO?²Ý«® vL?Ý— ‰UL?Ž« všdÐ È«d?ł« UÐ ◊U?³ð—« —œ v¼U?Ö ¨b½d?OÖÅvÆbMÅv bý— ”bI« ÕË— dOŁUð X% t b½dOÖÅv —«d v²ŽULł X¹dOš XNł —œ tAOL¼«— Z¹«— Ë ‰u?L?F? tÐd?& “« vA??Ð ¨ÕË— ÈU?¹U?D?Ž ÊU?L?¼ ¨fu?Ä ÈU?¼U??O?K? —œ Æ≤≠±® b½u?ýÅv v¼«dL?¼ —b ÈU?¼—U Ë ÕË— tK?OÝu?Ð ÊôuÝ— tE?Žu? ÆbM?¼œÅv qJýË ©±∏∫±¥ Êd?? ≠±® b??¹u??ÖÅv s???Ý U??N??½U??Г tÐ Ë« œu??š ª©¥∫≤ Êd??≠± ªµ∫± U?????ð”b?I?«ÅÕË— t b?M??½«œÅv U?N?²??ŽU?L?ł s¹« Æ©¥≠±∫±≤ Êd?≠≤® b??M?O?Ð v «— v¹U??¼U?¹Ë—©µ≠≤∫≥ öž® b½UÝ—Åv ÂU$« tÐ ÊUA¹« ÊU?O —œ t Ábý Áœ«œ UN½¬ÅtÐ v³?¹U−Ž UÐ Á«dL¼“« fu??Ä Æ©∑∫± Êd??≠±® œ—«œÅv v½«“—« ÊU??A??¹« tÐ ÕË— t vH??K??²???? ÈU??¹U??D??Ž U??Ð ËjI Ë« tłu𠪜uÐ qzU ÕË— ÈU?¹UDŽ s¹« È«dÐ ÈœU?¹“ «d²Š« ¨œuš v²U?Ý— qLŽ È«b²Ð««— UNðu³½ ¨bOMJ UHÞ« «— ÕË—ò Æb¼œ hOAð «— vF«Ë ÈU¹UDŽ t œuÐ s¹« tÐ ·uDFŸu½d¼ “« Ë býUÐ pL² XÝuJO½ t⽬ tÐ Ë ¨bOM oOI% «— eOÇÅtL¼ ªb¹—ULA —«ušXU¹ b¼«u?š tFÝu?ð d²?AO?Ð X×O?B½ s¹« Æ©≤≤≠±π∫µ U?ð≠±® åb?O¹U?/ “«d²?Š« ÈbÐÆb½“UÝÅv ÕdD vN« ÈU¹UDŽ t È«ÅtK¾ ¨œ“«œdÄÅv v½U³ý tK¾ tÐ fuÄ t ÁU~½¬UOK —œ vN« ÈU¹UDŽÅ©»b¼œÅvÅÈË— åU?N?½U?Г tÐ X³?×?ò tÐ Êœ«b?½ XO?L?¼« U?Ð f²?½d X?ŽUL?ł —œ tK?¾??ånK²? ÈU?N½U?Г tÐò U¼Åv?½«dM?Ý —œ «— œu?š t v³¼c? ‚U?O²?ý« Æ©±¥≠±≤ Êd≠±®ÁU?³??²??ý« d??D??š ¨ÕË— “« výU??½ v²???? ÆXÝ« Á«d??L?¼ ÂU??N??Ы U??Ð ©¥∫≤ Ÿ«® b??¼œ v ÊU??A??½tJM?¹« U?¹ ©±≥∫≤ Ÿ«® b?M?²?¼ X? »«d?ý “« b?½œd? —u?B?ð t œ—«œ vÄ—œ «— ÊU?ÖbM?M?O?ЉUI?²?½« Ë q?I?½ U?Рʬ Èd?¼U?þ tÐU?A?ð d?ÞU?šÅtÐ Æ©≤≥∫±¥ Êd?≠±® b?½«ÅÁb?ý t½«u?¹œ ÎöU?5MâL¼ ¨2UJLDVWLF ÈU¼Åtd Ë U¼ 5¹¬ všdÐ —œ 5dA ÈuÝ “« Áb¬ qLŽÅtÐ ‚UO²ý«vN« ÈU¹UDŽtÐ t XÝ« v½U½u¹ FKDULVPDvOK~?½« ‰œUF ¨FKDULVPÅ tODŽØX³¼u? tLK—œ ÆXÝ« åiOò ÈU?M?F tÐ FKDULV tLK? U?Ð tA?¹— r¼ Ë XÝ« åÊU~?¹«— tO?D?Žò vM?F«bš ÈU?¹U?DŽ ÂU?L?ð tÐ XÝ«ÅsJ2 Ë œ—«b?½ vJ?OM?J?ð ÂuN?H? tA?OL?¼ tL?K ¨b?¹b?ł bN?Ž¨©≤π∫±± ÂË— œ—«œÅv v½«“—« «— UN½¬ œuš d?J dO?OGð ÊËbÐ Ë« t b?ýUÐÅt²ý«œ XôœtÐ Ë ©±µ∫µ ÂË—® b?Ý—Åv U?? tÐ `O???? o¹d?Þ “« «— åiO?? tO??D?Žò s?¹« ’u?B??š tÐdÄ iO U?Ð «— Uò `O? —œ «bš l«Ë —œ Æ©≤≥∫∂ ÂË—® œu?ýÅv d−?M v½«œËU?ł UOŠåXý«œ b¼«uš v½«“—« U? dÐ «— tOD?Ž Ÿu½ d¼ò Ë ©FKDULWRR ª∂∫± f«® XÝ« åÁœdU VK ÊË—œ t XÝ« ”bI«ÅÕË— œuš ¨g?¹U¹UDŽ 5Ë« U« Æ©FKDUL]R ª≥≤∫∏ ÂË—®FKDULVPD vM œdЗU Æ©±µ∫∏ ªµ∫µ ÂË—® bM v œU−?¹« X³× ʬ —œ Ë Ábý t²¹—åÊU?~?¹«— ÈU?¹U?D?Žò r? d?¼ U?Ð t ¨œu?ýÅv „—œ ÕË— —u??C?Š s¹« ÁU?Öb?¹œ “« ÎU?ÝU?Ý«Õd?D?? «— vK??zU???? ¨U??¹U??D?Ž s?¹« “« ÁœU?H??²??Ý« Æ©¥≠±∫±≤ Êd??≠±® œu??ý v t²??šU??M??ýÆb½dOÖÅv —«d vÖbOÝ— œ—u ‰uÝ— fuÄ ôUÝ— —œ ’uBÐ t œ“UÝÅvÕË— ÈU¹UDŽ tÐd&Å©n«ÈU??¹U??D??Ž “« t²??U??¹ÅÂU??N??« ’U????ý« —œ «— œu???š ¨«b??š ÕË— —u??C??Š oO??²??ŽÅb??N??Ž —œt²dÖ ©≤∏∫≤≤ œUÄ≠±® vðu³½ dOBÐ “« UN?½¬ tM«œ t b¼œ v ÊUA½ ÈeO~½«ÅXH~ýœU?Ä≠±® e?O?¬—«d?Ý« ÈU?N?½U?J?? qI?½ Ë ©±≤∫≥ ‚e?Š® Êb?ý œu?šÅvÐ œu??š “« Ë tÐc?ł U?ð«— `O tÐ Ábý Áœ«œ Áb?ŽË ÈU¹UD?Ž UOFý« ¨v?K È«ÅÁuOýÅtÐ Æœd?OÖÅvdЗœ «— ©±≤∫±∏‚e?Š® U??N??½U????½« V?K?? q¹b??³??ð ‰U??O??e??Š Ë ©≤∫±± ‘«® b??¼œÅv X³????½ ÕË— tÐ e??O??½qOzu?¹® b?¼œÅv d?³?š ÊU?O?œ¬ d?Рʬ ‘e?¹— Êœu?ÐÅv½U?Nł “« qO?zu?¹ tJ?O?U?Š—œ ©≤∂∫≥∂tÐd?& U??ð Xý«b?¼U??~?½ œu??š s¼– —œ b??¹U?Ð «— d??š¬ tÐ ◊u?Ðd?? ÈU?¼ÅÁb??ŽË s¹« Æ©±∫≥ÆXÝU¼ÅÁbŽË s¹« qOLJð UOK «d¹“ ¨rO¹U/ „—œ tOË« ÈUOK —œ «— ÕË— ÈU¹UDŽb¼œÅv ÊU?A½ XÝU?JO?DM?Ä “Ë— ÊUL?¼ “« «— œu?š ”bI?« ÕË— ¨ÊôuÝ— ‰U?LŽ« —œ ƱÈU¼—U nK²? ÈUN½UГ tÐ ÊôuÝ— ©≤±≠±µ∫≤ Ÿ«® ”b?IÅV² o³ÞdÐ “Ë— ʬ —œ ttÐ `O???? t? XÝ« t½U??A???½ p¹ s¹« Æ©±±≠∏¨¥∫≤Ÿ«® b??½—«œÅv? ÂöŽ« «— «b??š VO???−??Ž

Page 25

µ∞µ±«— ”bI«ÅÕË— ‰U?F —u?CŠ t vN?« ÈUN?²³?¼u tÐ ◊u?Ðd ‰U?LŽ« s¹« t XÝ« sýË—Èœ«d« —œ «— UN½¬ Ê«uðÅv Ë ªbM¼œ v/ qOJAð «— v¹UOK ’Uš ‰ULŽ« b½“UÝÅv —UJý¬tÐ ¨XÝ« ‰u?Ý— p¹ t fu?Ä Ë— s¹« “« Æœu?/ Áb?¼U?A? b?½—«œ Èd~?¹œ ÈU?¼œd?J?K?L?Ž tÈ«dÐ t vKLŽ Ê«uMŽÅtÐ «— u³½ VKž« Æœ—ˬ v qLŽ tÐ «— vð«e?−F Ë t²HÖ sÝ UN½UГqLŽ p¹ Ê«u?M?Ž tÐ d~?¹œ l«u? —œ ©≥π¨≤π∫±¥ Êd≠±® bM?MÅv d?– XÝ« œ«“¬ tL¼eO?½ ÊUO?×?O? hA? n¹U?þË Æ©±±∫¥ f« ª≤∏∫±≤ Êd≠±® œuý v vd?F ’Ušp¹ tÐ Ë ¨b½U0 œd− U?ð œuý v uŽœ dH?½ p¹“« ¨b½uýÅv ÁœUN?½ UMÐ vN« ÈU?¹UDŽ dШXÝ« hA? t—uD?½UL¼ Æ©±∫±¥¨≥±∫±≤ Êd?≠±® œuý vÅÁœ«œ d?~¹œ È«ÅtO?DŽ d?H½ÂU$« Êu?â?L?¼ UN?½¬ “« všd?Ð tÇd?Ö bM?²??O?½ v¹UM?¦?²?Ý« ÈU¼e?O?Ç Èd?Ý p¹ vN?« ÈU¹U?D?ŽÈU¼œU?N½ œd?JK?LŽ q Ë ÊU?O×?O? vÖb½“ q Æb?M²?¼ vF?O³?Þ t¹Ë— “« ×U?š ¨«e−?FÁ—«œ« «— b¹b?ł Âu ¨«b?š ÕË— t XÝU?N?½¬ o¹dÞ“« Æœ—«œ v~?²?Ð U?N?½¬ tÐ öU ¨U??OK?U?ð b??M??Åv U?D??Ž iO?? Ë —b?? všd??Ð tÐ Æœu??ýÅv ‰“U?½ v?½«Ë«d? tРʬ d??Ð Ë b??M??ÅvvN« gI½ tÐ U?ð bA?Ð v iO? Ë —b Ê«d~?¹œ tÐ Ë bM?½UÝ— ÂU$«ÅtÐ «— œu?š n¹UþËÆ©±≤∫¥ f«® œuý UMÐ `O ÊbÐ Uð bMýUÐ bOH XŽULł È«dÐ Ë bM¼œ aÝUÄ œuš¨b¹ULM½ åUH?Þ« «— ÕË—ò v býUЗ«d dÖ« ÆUN½¬ ÈdOÖ—UJÐ È«d?Ð vMO½«u Æ≥«—U?N?ŠË—ò Ë ©±π∫µ U???ð≠±® b?¼œ —«d? g¹U?“¬ œ—u?? «— vN?« ÈU?¹U??D?Ž XU?« b??¹U?Щ±∞∫±¥ Êd≠±® XÝ« iO “« È«ÅÁdLŁ œuš t 7šUMý s¹« Æ©±∫¥ u¹≠±® åb¹U“UOÐt b½œd È—«cÖ t¹U?Ä UM³ s¹« d?Ð vÝUÝ« q« p¹ UMŠu?¹ Ë fuÄ ÆXÝ«ÅÈ—Ëd{ Èd«tÐ td¼ ≠XšUMý Ê«uðÅv Ϋ—u tÐ «— ÕË— vF«Ë ÈU¹UDŽ ∫bMÅv œU−¹« «— vIKD —UOFË Áb¬ r?ł —œ `O? vO?Ž t ©≥∫±≤ Êd≠±® XÝ«b?½Ë«bš t b?¹U/ —«d« v?OŽÃ«dš« Ë t²?šU?Mý «— »–U? v³?½ d?¼ b¼œÅv Á“U?ł« Êu?½U? s¹« Æ©±∫¥ u¹≠±® XÝ«b?š “«“« ÁœU?H?²?Ý« ¨ÁËöF?Ð ¨©≥∫±≤ Êd? ª≥∫¥ u?¹≠±® b?ýU?Ð Ë« —œ `O??b?{ ÕË— t b?M?¹U?/«— v½UŠË— Vð«d? tK?KÝ b?¹UÐ Ë ªb?ýUÐ t?UŽ X¹d?Oš “« b?FÐ t³?ð— —œ b¹U?Ð vN?« ÈU¹U?DŽ—œ t b½u?ý v Èb?M?Ð tI³?Þ ¨ÊU?A?²O?L?¼« dÐ U?M?Ð v¹U?O?K? ‰U?LŽ« Ë n¹U?þË œ—«œ Xd?ŠÂU?L?ð t v¹U??N?²?O?U??F? Æ©±±∫¥ f« ª≤∏∫±≤ Êd?≠±® b??½—«œ —«d? Êôu?Ý— U??N?½¬ ”√—XK?B?š V?Šd?Ð t½ b?½d?O?Ö —«d? v½«œ—b? œ—u? b?¹U?Ð b?½—«œ «— U?N?½¬ ÈË“—¬ Ê«—«b?½U?1«fáÝ Ë b?M?ýU?Ð X³?×? vÄ —œ ‰Ë« b?¹U?Ð tL?¼ ÆÊUýd?Łu? œd?ЗU? o³?Þd?Ð tJ?KÐ ÊU?ýd?¼U?þv~²šUÝ Ë vKFł œ—«u “« «— vN«ÅÕË— dŁ« ËUHð t Ê«—«b½U1« “« všdÐ ·«d×½« dDšU?« Æ©±≠±≤ Êd?≠±® œ—«œ œu?łË Èd?¹c?ÄÅXO?R??? Âb?Ž Èu?ÝÅtÐ b?M?¼œÅv/ h?O??A?ðtz«—« È«ÅÁ“u?¬ Ë Áb?½U?A? p?¹—U?Ð ÈU?ł tÐ «— Y×?Ð ¨v?K?L?Ž Ÿu?{u? s?¹« l— —œ fu?ÄÆXÝ« lUł —UOÐ t b¼œÅvË U?O?K —œ U?N?²¹—u?Q? Á“«b½« tÐ ÕË— ÈU?¹U?DŽ ÆvN?« ÈU?¹UD?Ž d?¦ Ë b?ŠË Ʊp¹ “« t XÝ«Åt²HN½ XIOI?Š s¹«—œ ÊU½¬ ÊUO oOLŽ bŠË ÆXÝ« Ÿu?M² Âœd ‰ULŽ«qJý Ë bMÅv —œU? b½Ë«bš p¹ «— UN?²¹—uQ? t—uD½UL?¼ b½dOÖÅv t?LAÇdÝ ÕË—vÄ—œ fd?¼ tJ??O?U??Š—œ Âœd? Æ©¥∫±≤ Êd?≠±® b??M?Åv 5??O?F?ð «b??š p¹ «— U?¼—U??‰UŠ 5?Ž —œ Ë bŠ«Ë t b?M²?¼ vN?« iO? ÊU¹d?− ¨XÝ« Ê«Ë— œu?š v½UL?ݬ X³?¼uXuN?Ý tÐ b?M?Åv pL? U? tÐ ÊU??½« ÊbÐ U?Ð t?¹U?I? Æ©±∞∫¥ d?DÄ≠±® X?Ý« dO?¦?dO?š tłuð U?Ð UN?½¬ ¨bM?M?Åv ‰U³?½œ «— ·b¼ p¹ vN?« ÈU?¹UD?Ž ÂUL?ð t½u~?Ç rO?ÐU¹—œUO?K XF?HM? È«dÐ ¨b?½uýÅv lL?ł r¼ UÐ U?N½¬ ª©∑∫±≤ Êd?≠±® b½u?ýÅv UD?Ž« tUŽÈ—UJL?¼ ÊU½« Êb?Ð X¹dOš È«d?Ð UCŽ« ÂU?Lð t o¹dÞ ÊU?L¼ tÐ ¨XÝ« `O? ÊbÐ tÁbN?Žd?Ð U¹U?D?Ž l¹“uð Æ©≤∑≠±≤∫±≤Êd?≠±® œu?š gI½ È«d?ł« U?Р«bd?¼ ¨b?MM?Åv—œ «— vN?«Åi?O? t X?Ý« `O??? qL??Ž ¨‰U??Š 5?Ž —œ Ë ©±±∫±≤Êd??≠±® XÝ« ÕË—¨U¹U?D?Ž s¹« “« ÁœU?H²?Ý« —œ U?« Æ©±∞≠∑∫¥ f«® b?MÅv? UD?Ž« Êœu?Ð VÝU?M —u?ÆbýUÐ tUŽ X¹dOš dJ tÐ ‰Ë« tK¼Ë —œ b¹UÐ fd¼vIDM? ÈbMÐ tI?³Þ p¹ t Xý«b½ vÞU?³ð—« fuÄ t?Ð ÆvN« ÈU¹U?DŽ ÈbM?ÐÅtI³Þ Æ≤Êd≠±® œ—UL?ýÅvdÐ «— UN?½¬ —UÐÅs¹bM?Ç Ë« tÇdÖ ¨b?¼œ tz«—« U tÐ «— vN« ÈU?N²?³¼u “«nK²? ÈU¼ jO×? rO½«uðÅv U?« Æ©±±∫¥ dDÄ≠± ª±±∫¥f« ª∂∫±≤ ÂË— ª≤∏¨∏∫±≤všdÐ ¨‰Ë« t½u?/—œ ÆrO¼œ hO??Að «— b?½dO?ÖÅv ÈU?ł ÕË— ÈU¹U?DŽ U?N½¬ —œ t? v¹«dł«tÐ t U?N??½¬ ∫©±≤∫¥ f«® b?½u??ýÅv ◊u??Ðd? v½U??ŠË— Xb?š ÈU??¼œd?J??K??L?Ž tÐ U??¹U?D??Žf« ª≤∏∫±≤ Êd≠±® b?½u?ýÅv ◊u?Ðd? ÊU?½U?³?ý Ë 5?E?Ž«Ë ¨5?L?KF? ¨U?O?³?½« ¨Êôu?Ý—v bOH? XŽUL?ł È«dÐ t b?½uýÅv ◊uÐd? vHK?²? ÈUN²?OU?F tÐ U¹U?DŽ d?~¹œ Æ©±±∫¥¨XdF U¹ XJŠ ÊUMÝ ¨©∑∫±≤ ÂË—® Êœd XLŠ— ¨X×OB½ ¨rOKFð ¨Xbš ∫bMýUÐÊd≠±® UNŠË— hO?Að Ë U?N½UГ tÐ X³?× ¨«e−?F ÂU$« U¹ U?Hý tOD?Ž ¨“—UÐ ÊU1«ÆÆÆ©∏∫±≤

Page 26

µ≤µ≥ÊUГ«bšÅtÐ œu?šÅv³K? U½u?MJ? ÊUO?Ð U¹ Ê«d?~¹œÅU?Ð ◊U³?ð—« È—«d?dÐ È«d?Ð ÊUГ “« ÊU?½««b??š ·d???Þ “« vð«“U???−??? b???½«u??ðÅv? ÊU???Г XL???F??½ “« Êb???ýÅÂËd???×???ÅÆb???M??Åv? ÁœU??H???²???Ý««— rKJð —b Áœ«œ U?Hý «— ‰ô œ«d« tÅXÝ«Ås¹« `O?Å—UÅÆ©Å∂∫±≥∑Åe?Ū≤∞Å∫±Åu®ÆbýUÐÆ©Å∂¥ ∫±u® bM¹uÖÅbLŠ «— «bšÅbM½«u²ÐÅUð ©Å≥∑≠≥≥Å∫∑dŪ∂Å∫≥µ‘«®Åb½«œdÖ“UÐ UN½¬ tДbI »U?²Å—œ d« s¹« Æb?M²?¼ åv½UГ d¼ “«ò ¨U?O½œ nK²?ÅqK ÆUN½UГ Ÿu?Mð d~?½U?¹U?/ ÎUd? U?¼Å@M?¼d Ÿu?M?ð s¹« U?« ÆU?¼Å@M¼d? v½u?ÖU?½u?Ö Ë ŸuM?ð “« XÝ« Èœu?/¨ÊUOœ¬ ÊUO —œ ÃdËÅÃd¼ Ë ‘UA²?ž« t¹U ¨Ê¬ —UMÅ—œ tJKÐ XO?½ dAÐ Ÿu½ ÈdJ ÈUMžd?~?½U?O?Ð ÊU?O? s?¹« —œ ©±±b?O?Ä ® qÐU?Ð Ãd?Ð È«d?łU?? ÆX?¼ e?O?½ ÁU?M?Ö “«— “« È« Áu??K?ł Ëœ—«œÅv«Ë «— ÊU½¬ tÅU?N?½U?½« všU?²?Ö Ë Èd?Ýœuš ¨—Ëd?ž ∫XÝ« vL?N v³?¼c? XOF?«ËXÝUJODMÄ tF«Ë UÐ UNMð ÆœœdÖ v U¼ ÊUГ ‘UA²ž« tÐ d−M ¨bMM UMÐ ÈdNý «bš ÊËbÐÆ©±≥≠± ∫≤Ÿ«Å®b?ÐU?¹Åv ÊU??¹U?Ä d?A?Ð ÈU??M?Ы ÊU?O?? v~?²?ÝœÅb??M?Ç Ë ·U?J?ý s?¹« t XÝ«qK ÂULð VOðdð s¹bÐ Uð œdOÖÅv —«d ÊôuÝ— dÐ gð¬ ÈU¼ t½UГ —u tÐ ”bI«ÅÕË—ÊUГ ¨”b?I?« ÕË— ‰Ëe?½ U?Ð tÅ«d?Ç Æb?M?L?N?H?Ð «— qO?$« b?M?²??¼ t v½U?Г d?¼ “« ¨ÊU?N?łÈUDŽ s¹«ÅÆb¼œÅv t(UB d~¹bJ¹ UÐ «— dAÐ ÈUMЫ ÂULð XÝ« X³× U½UL¼ t åÕË—òr¼ Ë © ¥∂∫±∞ ¨¥ ∫≤Ÿ«Å® XÝ«bš bLŠ t½«—uOž ÈUŽœ r¼ ÊUeL¼ ¨ÊôuÝ— 5ÐÅ—œ UN½UГ©∂ ∫±π ¨±±Ë∂Å∫≤Ÿ«Å® bMÅv ÂöŽ« Âœd tÐ «— «bš VO−Ž ÈU¼—UÅt XÝ« u³½ vŽu½¨tODŽ s¹« “« ÁœUH²Ý« `O× Áu×½ Ë UN½UГ tÐ rKJð XOF«Ë 7šUÝ sýË— —uEM0 fuÄÈd²?AO?Ð bO?Uð U?¼ ÊU?Г tÐ u³?½ dÐ b?¹U²?Ý v «— ÕË— tÐ t½«—u?Ož ÈU?Žœ t ‰U?Š 5Ž —œtF«Ë nK?²? U?O?K& Æ© µ ∫±¥Êd?≠± ® XÝ« d?ðbO?H ÕË— —œ ÈU?Žœ “« «d?¹“ bM?ÅvÈ«ÅÁb¹b?Ä Èd?O?ÖÅqJ?ý Ëb?Ð ÊU?L?¼ “« `O?? ÈU??O?K? t XÝ«Åʬ Á«u?ÖÅœu?š XÝU?J?O?D?M?ÄXK Ë ÊU?Г d?¼ “« dA?Ð ÈUM?Ы ÂU?Lð U?Рʬ s?Ý ÈË— Ë XÝ« Áœu?Ð ‰uL?ýÅÊUN?ł Ë d?OÖ«d?VO−Ž ÈU?¼—U «b?BJ?¹ v~L?¼ Uð XÝU?N½U?½« 7?šUÝb×?² U?½UL?¼ ʬ ·b¼ Ë b?ýUÐÅvv½UГ d¼ò t XÝ« t½uÖÅs¹« ©ÅÆÆÆÅπ∫∑ ¨π ∫µUJ ª±∏ ∫∂∂‘«®ÅbM½«uÐ `O³ð «— «bšÆ© ±± ∫≤v®å—bÄ È«bš ‰öł È«dÐ ÆXÝ«Åb½Ë«bš vOŽ tJM¹« tÐ bMÅv —«d«¿ ¿ ¿Æ©±∫±¥ Êd≠±® œ—«œ «— ‰Ë« t³ð— u³?½ ¨tKLł ʬ “« Æb?M³KD?Ð «— d~¹œ v½U?ŠË— ÈU¹UDŽ@½—œ U¼ ÊUГ tÐ X³?× tÐ X³½ ʬ Èd?ðdÐ Êœ«œÅÊUA?½ —œ È«ÅtEŠö qÐU —u?DÐ fuÄ—UJ?ý¬ v—œ q?ÐUd?O?ž Áu?O?ý 5?M?Ç tÐ «— œu?š ¨v³?¼c? ‚U?O?²?ý« t v«œU? «d?¹“ ªb?M?ÅvvUÐ Vł«Ë Èd?« Ê«uMŽÅtÐ ÊU?~L?¼ V¹cN?ð Ë œuýÅv/ V¹c?Nð ʬ ÏtD?Ý«uÐ tF?Uł ¨b?¹U/všd?Ð lÐU?ð b??¹U?Ð vF??«Ë ÈU?¹U?D??Ž v²?Š Æ©±∞∫¥ d?D??Ä≠± ª≤µ≠≤∫±¥ Êd?≠±® b?½U??ÅvÆ©≥≥∫±¥ Êd≠±® b?ýU?Ð rU?Š v³?¼c? l«u?ł d?Ð v²?Ý—œ ÂU?E?½ U?ð b?M?ýU?Ð vK?L?Ž 5?½«u?b½u?ý X¹U?Ž— U?I?Oœ b?¹U?Ð t b?¼œÅv tz«—« v¹U?N?KL?F?«—u?²?Ýœ f²?½d XŽU?L?ł tÐ fu?ÄÆ©≥∏≠≤∂∫±¥ Êd≠±®XO?U??F?? ÅtD??O?Š t?Ð Êôu?Ý— “ËU??& s¹« ÆU???O?K?? —«b?²??« Ë vN??« ÈU?¹U??D??ŽÆ¥vUÐ U?OK —«b?²« lÐUð vN?« ÈU¹UD?Ž œ—«u ÂUL?ð —œ t b¼œÅv ÊUA?½ XÝ« ”bI«ÅÕË—“« tMO?“ s¹« —œ ÊUA?ð—b ¨b?M²?¼ Áb?½“ ÊôuÝ— tJ?OU?~M?¼ Uð Æ©∂∫¥ u?¹≠±® bM?½UÅvU??N??½¬ “« b??F??Ð ÆXÝ« tO??D??Ž 5??²??????½ ¨v?²??U??Ý— qL??Ž t œu??ýÅv v?ýU??½ XI??O??I??Š s¹«“« Ábý ȗˬÅlLł rOUF?ð t—uD½UL?¼ b½uý v rON?Ý —«b²« ÊUL¼ —œ e?O½ ÊUA½U?ÖbM¹U/tO?D?Ž ÊU??Öb?M??¹U?/ s¹« œu??š «d?¹“ Æ©±∂∫¥ ¨±∏∫± u??L?O?ð≠±® b??M?¼œÅv ÊU??A?½ ôU??Ý—≠≤ ª±¥∫¥ uLOð≠±® b½«Åt²ý«œ XU¹—œ È—«cÖÅXÝœ ÏtDÝ«uÐ ”bI«ÅÕË— “« «— È«ÅÁó¹ËÁ—«œ« tODŽ ‰U?ŠÅs¹« UÐ ¨b?½—ˬ XÝœÅtÐ «— Êôu?Ý— tOD?Ž ÊUL¼ b?M½«u?²½ d?Ö« Æ©∂∫± uL?Oðu?L??O??ð≠±® b?¼œÅv? «— rO?K??F??ð oŠ Ë Èd??« Êœu??/ —d?I?? oŠ ÊU??½¬ tÐ t b??½—«œ «— Êœd??—œ eOÇÅÅtL¼ Æ©±≤∫¥ uLOð≠±® b?M ÁU~½ ʬ tÐ dOI% rA?Ç tÐ b¹U³½ fJâO¼ Ë ©±±∫¥ÆXÝ« vN« ÈU¹UDŽ Vð«d “« œuš t XÝ« v²uJŠ Vð«d tKKÝ lÐUð UOK ¿ ¿ ¿

Page 27

µ¥µµË« rÝ« tÐ Ë v?OŽ ÈU?Žœ U?Ð —b?Ä ÊuM?« tÅʬ ‰U?Š ¨©≤µ∫±¥u?¹® œu?Ð åsUÝòt ¨b?O??A???Ð b??¼«u?š ©±∂∫±¥u??¹® åd??~?¹œ v?F?«b??ò «— ÊU?A??¹« ©≤∂∫±¥u??¹®vOŽ “« tJ½¬ UÐ ÕË— Æ©∑∫±∂ ¨≤∂∫±µu¹® œuÐ b¼«uš vOŽ œuš ‘«ÅÁbM²ÝdÊu?â?L??¼ Ë« Æb?½U??Ý—Åv ‰U?L??ÅtÐ «— ÈË —u?C??Š ‰U?Š s¹« U??Ð ¨XÝ« åe??¹U?L?²??òÊ«—«b?½U?1« åU?Ðò ¨Ë« b?M?½U? Ë ¨©≤≥∫±∑ ¨±∑∫±¥u?¹® XÝU?N?½¬ å—œò ¨v?O?Žåv~???A???O???L???¼ò XÝ« Èd???« s¹« sJ???O??? ¨©≤µË±∑∫±¥u???¹® b???ýU???ÐÅv s?U??ÝsJ —œ Uð XÝ« t²?— vOŽ t «— v¹U?N½UJ «d?¹“ ¨©≤∞∫≤∏ÅXŨ±∂∫±¥u¹®v²?Ý«— ÕË— XÝË« Æ©≥≠≤∫±¥u?¹® b?A???ÐÅv oI??% gO?Ä “« œ“U?Ý ÁœU??¬ —b?Ä—b?Ä qÐU??I?? —œ ©∂∫±¥u??¹® v??O??Ž ÊU??L?¼ t È«Åv?²?Ý«— ¨©≥∫±∂ ¨±∑∫±¥u??¹®bO?−L?ð ÏÁbM?M? hA? fÄ s¹« “« t È«Åv²?Ý«— ¨býU?ÐÅv ©¥¥∫∏u¹® U?NžË—œÈU????O??Ž t ©≤∂∫±¥u??¹® ”Ëb?? ÕË— ʬ XÝË« Æ©≤¥≠≤≥∫¥u??¹® XÝ« —b??ÄÊbOA?Ð v~²?¹Uý ¨©±π∫±∑u¹® g¹u?š f¹bI?ð tKOÝËÅtÐ ©∂π∫∂u?¹® ”Ëb«— ÊU??½¬ Ë« ÆX?Ý« Áœd??? «b???O???Ä ©≥π∫∑ ¨≤≤∫≤u???¹∞® œu??š Ê«œd???ÖU???ý t?Ð «— ÈËb??M???ýU??³???½ oK??F???²?? ÊU???N??ł t?Ð d??~???¹œ U??𠨩±∑∫±∑u???¹® åb??¹U???/Åv f¹b???I??ðò¨∑∫∑u¹® œ—«œ dH?½ Ë« “« t ÊUNł tÐ «— œu?š vOŽ tÅÊU?MâL?¼ Æ©±∂∫±∑u¹®‰U?³??I?²??Ý« œ—u?? e?O??½ ÕË— ¨©≤≤≠≤±∫±¥u?¹® œ“U??ÝÅv/ —U?J??ý¬ ©±π≠±∏∫±µ Æ©±∑∫±¥u¹® œdOÖÅv/ —«d ÊUNłÏtF?U?ł —œ ©XO??K?«—U?Ä® l«b?? ÆU??O?K? ÏÁb?½“ åÏtE??U?Šò ¨v²?Ý«— ÕË— ‡≤—œ ¨eO?Ç d?¼ “« q³? «— vO?Ž b?¹U?Ð Ë« Æb?ýUÐÅv ‰U?F? È—u?CŠ È«—«œ Ê«œd?ÖU?ýrOK?F?ð UL?ý tÐ «— e?OÇ tL?¼ Ë«ò ©±¥∫±∂u?¹® b¼œ ‰öł ÈË rO?K?Fð 7?šU?Ý vKL?Žs¹« Æ©≤∂∫±¥u?¹® 圗ˬ b?¼«u?š ÊU??ðœU?¹ tÐ r²??H?Ö U?L?ý t?Ð tâ?½¬ Ë ¨œ«œ b?¼«u??š¨XÝ« t²d?Ö ÂU$« v?O?Ž UÐ p¹œe?½ Èb½u?O?Ä —œ ©åtEU?Šò® ȗˬœU?¹ Ë rOK?FðÂU$« ‘—b?Ä UÐ œU?%« —œ tA?OL?¼ «— g¹u?š XUÝ— v?OŽ t? —uÞÅÊU?L¼ XÝ—œ¨±µ∫±∂u?¹® b??ýU?ÐÅv —b??Ä ÈU??¹U?D??Ž ÏÁb?M??A???Ð v??O?Ž tÅt?½u?ÖÅÊU??L?¼ Æœ«œÅvl«bh²? vÐœ« U?ŠöD« “« ©v½U?½u?¹ ÊUГ tÐ SDUDNOHWRV ”u²?K«—U?Ä® l«b Á˛«Ët vB???ý ¨v?? «– U?ð X?Ý« tH?O??þË p¹ Áb??½—«œ ÊU?O??Ð d??²?A??O?Ð Ë b??ýU??ÐÅv U?M??Šu??¹DG”uðUËË ‡Åœ«SDUDNDOHRu¾?U ‡Å«—U?Ä® åb?ýUÐ h?ý —U?M? —œ Uð Áb?ý Áb?½«ušòp¹ “« v²ý«œd?Ð t ¨ÁbM?¼œ vK?ð XUŠ® vU?Š Ë lOH?ý ¨—Uœb? ‰UF? gI½ ©YRFDWXVs¹« Æb?MÅv?ÅUH?¹« «— ©b?ýU?ÐÅv/ b?O?¹Q?𠜗u? b?¹b?łb?N?Ž —œ ¨XÝ« XÝ—œU?½ vÐU?¹ÅtA?¹—åXÝU lOHý —b?Ä œe½ò ÊULݬ—œ t œu?ýÅv ‰ULŽ« `O? vOŽ jÝu?ð 5MâL?¼ tHOþËeO½ ”bI?«ÅÕË— ÏtKO?ÝËÅtÐ tHOþË s¹« Æ©±∫≤Åu?¹≠±® bMÅv XÞU?ÝË Ê«—UJ¼U?MÖ È«dÐ ËÊ«—«b½U1« È«d?Ð tÇ ¨œ“UÝÅv d?¹cÄÅÊU?J« 5?“ dÐ «— v?OŽ —uC?Š t œd¹c?ÄÅv ÂU$«¨≤∑≠≤∂∫±µ ¨≤∑≠≤∂˱∑≠±∂∫±¥u¹® XÝ« v?OŽ Áb?MM ŸU?œ Ë Áb½“U?Ý ·uA?JÆ©±µ≠±≥˱±≠∑∫±∂UÐ v¦?×?Ð tÐ ¨l«b? qO?Ë Ê«u?M?ŽÅtÐ ”b?I?«ÅÕË— gI?½ d?²?NÐ „—œ X?Nł U?−?M?¹«Å—œË vOŽ t?OKŽ U?O½œ t È«ÅtL?U×? XOL?¼« o¹dÞ s¹« tÐ Æ.“«œd?ÄÅv åtLU?×ò Ê«u?MŽvK??« Ÿu??{u??? tÐ ¨Y×???Ð s¹« ÊU??¹U???Ä —œ Æb??ý b??¼«u???š sýË— œ—«œÅv U???Äd??Ð U?????O??K?? ÆXAÖÅrO¼«uš“UÐvO?Ž 7?— UÐ ©XO?K?«—UÄ® l«b? Êb?¬ ÆvO?Ž —u?C?Š ¨”b?I«ÅÕË— ‡±ÊUO? —œ «bš —u?C?Š a¹—Uð —œ b?¹b?ł È«ÅtKŠd? Ë ¨œ—«œ ÂU?ð v~²??Ð ©∑∫±∂Åu¹®t œ—«œÅv ÂöŽ« ¨dš¬ ÂUý “« b?FÐ v½«dM?Ý —œ vO?Ž Æœ—«cÖÅv UłÅtÐ U?N½U?½«—œ 5M?â?L?¼ tJ?K?Ð ¨©≥∫±¥u?¹® ÊU?“ ÈU?N?²?½« —œ jI? t½ t?²?³?« ¨b¬ b?¼«u?š “U?ÐÊb¹œ Æ©±π≠±∂∫±∂ ¨≤∞≠±∏∫±¥u¹® e?OšU?²?Ý— “« fÄ ÈU¼ÅÊb?ýd?¼Uþ ÊU?“Æ©≤≤∫±∂u¹® XšU?Ý b¼«u?š uK?2 ÈœU?ý “« «— Ê«œdÖU?ý ¨XÝ« t²ÝU?šd?Ð tÅʬtJK?Ð ¨œu?Ð b?¼«u?½ f* qÐU? d?~?¹œ g½«ËdO?Ä ÊU?O? —œ ÈË —u?CŠ ‰U?Š s¹« U?Ðg½«Ëd?O?Ä åÊU?O?ò —œ Ë« ÊU?“ ʬ U?ð ÆXý«œ b?¼«u?š åv½U?ŠË—ò È«Åt³?M??ł U?N?M?ð

Page 28

vM?F?¹ ¨œu?ýÅv? v³?K? ÊU?M??O?L?Þ« p¹ È«—«œ ¨b??¼œÅv «d? ‘u?Ö Ë« tÐ Ë œ—«œÅv?t½ eO?½ —«b?½U?1« t XÝU?−?Ð s¹«d?ÐU?MÐ ÆÊU?N?ł U?Ð t½ Ë XÝ« v?O?Ž U?Ð oŠ tJ?M?¹«År¼ “« Ë« Æb?M?O?Ð !— ÈË d?ÞU?šÅtÐ tJ?K?Ð ¨b?ýU?Ð t²?ý«œ ÊU?1« œu?š œU?²?Ý« tÐ U?N?M?ðÆ©≥≥∫±∂u¹® XÝ« d¹dý Ë ÊUNł #U `O UÐ ÊuM«¿ ¿ ¿åœ«œ b¼«u?š d?³š U?L?ý tÐ Ë œdO?ÖÅv XÝ« s ʬ tâ?½¬ “«ò e?O?½ ÕË— ¨©±∞∫±∑«d¹“ ¨œ—ˬ b?¼«uš U? œU¹ÅtÐ XÝ« t²?HÖ v?OŽ t «— tâ?½¬ Ë« Æ©±µ≠±¥∫±∂u¹®tÐ ÆåXHÖ b¼«uš s?Ý XÝ« ÁbOM?ý t t⽬ tÐ tJK?Ð ¨bMÅv/ rKJ?ð œuš “«òË ©±µ∫±µ ¨¥∞∫∏ ¨≥∞∫µu¹® XdÖ œu?š —bÄ “« «— e?OÇ tL?¼ vOŽ o?¹dÞ s¹«—uÞÅÊU?L¼ Æ©±∞∫±¥ ¨µ∞≠¥π∫±≤ ¨≤∏∫∏u¹® œu³?½ å‘œuš ʬ “«ò gL?OK?Fðe?O?½ ©U?L???¹d?® `? ʬ ¨©π∫±¥u?¹® b??¹œ «— —b?Ä ¨v?O?Ž Êb??¹œ U?Ð h?ý tv²Ý«— q tÐò ÕË— tJM¹« vM?F¹ ¨©≤∑∫≤Åu¹≠±® b¼œÅv rOK?Fð eO?Ç tL¼ Á—UЗœu½ “«ò e?OšU?²Ý— —u?½ —œ «— t²?ýcÖ U?UH?ð« Ë« ∫©±≥∫±∂Åu?¹® åbM?Åv X¹«b¼s¹bÐ Ë« Æ©∑∫±≥ ¨±∂∫±≤ ¨µ≤≠µ±∫±± ¨≥π∫∑ ¨≤≤∫≤Åu¹® åbM?Åv vdFœU?N?ý tÐ —œU? «— Ê«œd?ÖU?ý Ë ©≤∂∫±µu?¹® b?¼œÅv? œU?N?ý `O?? tÐ tK??O?ÝË Æ©≤∑∫±µu¹® b¹U/Åv ÈË —œ Ë ÈË UÐ Êœ«œv²Ý«— ʬ UNMð t½ ©XOK«—UÄ® l«b ÅÆvOŽ ÏÁbMM ŸUœ ¨v²Ý«— ÕË— ‡Å≥⁄Ë—œ b{ tÐ «— v²?Ý«— tJK?Ð ¨œ—«œ —«d? UD?š qÐUI? —œ t œ“U?ÝÅv ·uA?J? «—dÐ ÊU?N?ł t È«ÅtL?U?× —œ Ë X?Ý« åv²Ý«— ÕË—ò Ë« Æb?¹U?/Åv XO?³?¦?ð ÊUN?łÕË— Æb¼œÅv œUNý `O tÐ ¨bMÅv œU−?¹« ÈË Ê«œdÖUý VK —œ vOŽ b{—«d?? ÊU??¼U??ýœU??Ä rU??×?? qÐU??I?? —œ t v?½«œd??ÖU??ý “« d??O??E??½ qO??łU??½« XM??Ý —œŸUœ v?OŽ “« ÈË U?MŠu?¹ —œ tÅʬ ‰UŠ ¨©±±∫±≥Åd?® œdÅv ŸU?œ bM?²d?ÖÅvtÐ t b?½u?ýÅv v½U??? v{U? ¨b?½«ÅÁb??ý rN?²? tÅs¹« U?Ð Ê«œd??ÖU?ý Æb?¹U?/ÅvœuÐ 5MÇ g¹uš vMO“ vÖb½“ —œ vOŽ t—uÞÅÊU?L¼ ¨b½«Åt²A½ ÊU½¬ ËUCœ“U?ÝÅv Âu?J?×?? œ—u? tÝ —œ «— ÊU?N??ł ©XO?K?«—U?Ä® l?«b? Æ©¥∑≠±π∫µÅu¹®ªv?O?Ž tÐ X³???½ È—ËU?ÐU?½ “« XÝ« —U?³??Ž ÁU?M?Ö «d?¹“ ¨ÁU?M??Ö ∫©±±≠∏∫±∂u¹®‘—b?Ä tÐ œu?š Xb??š —œ t b?ýU??ÐÅv v?O??Ž tÐ oK?F??²? X«b?Ž «d??¹“ ¨X«b?ŽÂöŽ« ÊUNł s¹« fO?z— tOKŽd?Ð XOuJ?× È«u²? «d¹“ ¨È—Ë«œ ªXÝ« t²U?¹ ‰öłg²?U??¹—œ ÈË t vF??«b? s¹« œu??łË d??ÞU?šÅtÐ —«b??½U?1« t?−?O??²?½—œ ÆXÝ« Áb??ýµ∂µ∑

Page 29

µ∏µπ“« dðÅs?ýË— v¼U?Öb¹œ Ë X?Ý« sU?Ý U? ÊUO? —œ ”b?I?« ÕË— pM?¹«ÅÆœ«œ ÊU?A?½ÁbA½ —UJ?ý¬ “uM¼ —bÄ X?O¼u« tÅv½U“ œu?³½ X×K?BÅb¼œÅv ÊUA?½ UÅtÐ œušÊ«u²Ð dÖ« œuÐ ÁbA½ t²d¹cÄ “uM¼ dÄ XO¼u« tJO½U“ Ë œuý ÂöŽ« dÄ «—UJý¬U?Ð œu?/ qO?L?% vU??{«ÅÈ—U?Ð Ê«u?M?F?Ð «— ”b?I??«ÅÕË— t XH?Ö t½«—u???ł —u?D?ÐvzUM?ýË— ÈöŽ« b?ŠÅ—œ ”b?«ÅYOK?¦?ð —u½ ¨å‰ö?ł Uð ‰öł “«ò —c?Ö Ë ÈËd?AO?ÄƵbOAš—œÅb¼«uš œušvJ????¹ ”b?????I????«ÅÕË— tJ?????M????¹«Åt?Ð —«d????« vM?????F????¹Å”b????I?????«ÅÕË— tÐ 7????ý«œÅÊU?????1« ∂∏µ∫XÝ« d???????Ä Ë —b????Ä U???Ð Xýd????ÝÅr¼ Ë ¨b????ýU????ÐÅv ”b???«ÅY?O???K????¦???ðÅr?O???½U????«Å“«s¹« tÐ Æ∂åXÝ« ÈË Ê¬ “« b?½—«œ d???Ä Ë —b??Ä t g¹U?²??Ý ËÅg²??Ýd?ÄÅÊU??L?¼ÅËÅòv¦?O?K?¦?ð 7KHRORJLD åU?O?N?«ò g??Ð —œ Îö³? ¨”b?I?«ÅÕË— v?N?« “«— ¨qO?œvN« HFRQRPLD åtAI½òÅ—œ UNM?ð ”bI«ÅÕË— UÐ b?¹UÐ U−M?¹« —œ U« Æbý Y×ÐÆrOýUÐÅt²ý«œÅ—UÅËÅdÝÈ—UJL?¼ U U?$ tAI?½ Êb½UÝ— ÂU?Lð« tÐ U?ð «b²?Ы “« dÄ Ë —b?Ä UÐ ¨”b?I«ÅÕË— ∂∏∂¨bý “Už¬ dÄ g?ÐÅU$ XU¹Åsð U?Ð t ådš¬ ÈUN½U?“ò s¹« —œ U« ÆbMÅv¨t²šUMý ”b«ÅÂuM« p¹ Ê«uMŽÅtÐ 5MâL¼ Ë ¨ÁbýÅUDŽ Ë ·uAJ ”bI«ÅÕË—Ê«u?M?ŽÅtÐ `?O?? —œ t? ¨vN?« tA??I?½ s¹« XËÅʬ Æœd??O?ÖÅv —«d?? ‘d?¹c?Ä œ—u??X¹d?A?Ð —œ ”b?I?«ÅÕË— jÝu??ð Áb?O?Ý— ‰U?L?Åt?Ð Á“U?ð XI?K?šÅd?Ý Ë Áœ«“ÅX???½¨5?Ýb??I? X«d??ý ¨U???O?K?? qU??ý t vN?« t?A?I??½ s¹« ∫b?ÐU??¹ oI?% b??½«u?ðÅv?ÆXÝ« v½«œËUł UOŠ Ë rł eOšU²Ý— ¨ÊU¼UMÖ g¹UAÐå.—«œ ÊU1« ”bI«ÅÕË— tÐ Uò«b?šÅÕË— Êu??M??«ÅÆ∑å«b?š ÕË— e??−??Ð b??M??Åv/ „—œ «— «b??š —U??J??« fÅêO??¼ò ∂∏∑«— Ë« Áb?????½“ s?????Ý Ë Âö? vM?????F??????¹ `O?????????? ¨œ“U?????ÝÅv? —U?????J?????ý¬ «— «b?????šÅt?tÅvÝb?I?«ÅÕË— Æb??¹u?ÖÅv/ s??Ý ‘œu?š Á—U??Зœ ÕË— U?«¨b?½U??ÝU?M?ýÅvÅU??ÅtÐÕË— œuš U U« ¨b½«uMýÅv UÅtÐ «— —bÄ ÂöŨåXÝ« t²HÖÅsÝ UO³½« o¹dÞ“«ò Æ©±∑∫≥ÅÊdŇ≤® XÝ« ÕË— b½Ë«bš 5MâL¼ Ë ©≤¥∫¥Åu¹® åXÝ« ÕË—ò «bšpOuðU ÈUOK rOKFð ‰Ë« XLåÅ”bI«ÅÕË— tР—«œÅÊU1« sÅòdÄ ÕË— «bšòÅƱåXHÖÅb½«uðÅv/ b?½Ë«bš «— vOŽ ”b?I«ÅÕË— tÐ eł ÈbŠ«ò ∂∏≥XšUM?ý s¹« ≤å°—bÄ È« U?Ы U?¹ ¨b?MÅv? «b½ t ¨œU?²?Ýd? U? ÈU¼Å‰œ —œ «— œu?š¨`O?? U?Ð 7?ý«œ ◊U?³?ð—«ÅÈ«d?Ð ∫X?Ý« sJ?2 ”b?I?«ÅÕË—ÅtÐ U?N?M??ð ÊU?1« jÝu?ðÅ«— ÊU1« Ë b¹¬Åv U —«b¹œ È«dÐ Ë« ÆrOýUÐÅÁbý f* ”bI«ÅÕË— “« b¹UÐ «b²Ð«t vÖb½“ ʬ ¨ÊU1« “«— 5Ë« vMF?¹ ¨ÊUbOLF?ð XKOC Ë Æœe?O~½«ÅvÅdÐ U —œË vLO?L —u? tÐ œuýÅv U?DŽ U?ÅtÐ d?Ä jÝu?ð Ë œdO?ÖÅv tL?AÇd?Ý —bÄ “«ÆœœdÖÅv qI²M UÅtÐ ”bI« ÕË— jÝuð UOKÅ—œ vBýUÅtÐ ”bI«ÅÕË— —œ Ë Ë« dÄ o¹dÞ “« ¨—bÄ È«bš —œ «— Á“Uð buð iO ¨bOLFðX¹«b¼ ¨dÄ vMF¹ s?Ý ÈuÝÅtÐ b½—«œ «— «bš ÕË— tÅv½U½¬ «d?¹“ ÆbMÅv UDŽdÐ «— ÈbЫ vÖb?½“ eO½ —b?Ä Ë b¹U/Åv vd?F —bÄ tÐ «— ÊU?A¹« d?Ä Ë b½uýÅvXO½ sJ2 ”bI«ÅÕË— ÊËbÐ «bš dÄ Êb¹œ s¹«dÐUMÐ Æœ—«œÅv v½«“—« ÊUA¹«d?Ä ¨—b?Ä Xd?F? «d¹“ ¨œu?ý p¹œe?½ —b?Ä tÐ d??Ä ÊËbÐ b?½«u?ðÅv/ÅfÅêO?¼ Ë Æ≥b¹¬Åv ÅXÝbÐ ”bI«ÅÕË— o¹dÞ “« ¨«bš dÄ XšUMý Ë XÝ«UOŠ ‰UI²½« —œ 5?Ë« Ë ÊU1« È—«bOÐ —œ 5Ë« ¨œu?š iO o¹dÞ “« ”bI«ÅÕË— ∂∏¥åœU²Ýd t «— `O vO?Ž Ë vIOIŠ bŠ«Ë È«bšò XšUM?ý U½UL¼ t U tÐ Á“Uð—UJý¬ UÅtÐ t?býUÐÅv ”b« Y?OK¦ð Âu?M« s¹dš¬ ”b?I« ÕË— U« Æ¥býUÐÅvtÐ tłuð U?Ð «— XdA?OÄ s¹« ¨”e?½U¹“U?½ q¼« Ê«œÅvN?« —u~?¹dÖ f¹b? ÆœœdÖÅv∫b¼œÅv Õdý 5MÇ vN« å5JLðò ‘“u¬ÆÈd?ðÅrN?³? —u?D?Ð «— d??Ä U?« ¨œu??/Åv ÂöŽ« vM?ýË— —u?D?Ð «— —b?Ä ¨oO??²?ŽÅb?N?ŽUÅtÐ «— ”bI«ÅÕË— XO¼u« “« vULł« v¼U~½ Ë œu/ —UJý¬ «— dÄ ¨b¹błÅbNŽ'HPDS6FK ¨”uO½d¹« f¹b≠≥ ∂∫¥ öž≠≤ ≥∫±≤ Êdʼn˫≠±≥∫±∑ u¹≠¥ 2UDWLRWKHRO3J ¨“u½U¹“U½ q¼« È—u~¹dÖ f¹b≠µ±±∫≤ Êdʼn˫≠∑ 3DU¨tOIO½ tU½ÅœUI²Ž«≠∂

Page 30

∂∞∂±Åvz«bł U« e¹UL?² ¨g¹uš „d²A? X¹—uQ —œ ”bI«ÅÕË— Ë d?Ä Æb²ÝdÅvv½b¹œ —u? vM?F¹ ¨œu?ýÅv Áb¹œ t? XÝ« v `O?? lD —u?D?Ð ¨b½d?¹c?ÄU½Æœ“UÝÅv —UJý¬ «— Ë« t XÝ« ÕË— s¹« U« ¨v½b¹œU½ È«bšË XÝË« ÁbM?M? ` ”b?I?«ÅÕË— «d¹“ ¨åÁb?ýÅ`?ò vM?F¹ ¨XÝ« `O?? ¨vO?Ž ∂π∞Ʊ±œuýÅv výU?½ ÈdÄ s¹« “« ¨b?¼œÅv ÈË— bF?Ð tÐ XU¹Åsð ÊU?“ “« t tÇ d¼”bI«ÅÕË— b?½«uðÅv œuš tÐu?½ tÐ eO½ Ë« ¨±≤bÐU¹Åv ‰öł `O? v²?Ë ÁdšôUÐtÐ «— g¹uš ‰öł Ë« ∫b²ÝdHÐ b½—«œ ÊU?1« Ë« tÐ t v½U È«dÐ ¨—bÄ œe½ “« «—tРʬ “« Ʊ¥b¼œÅv ‰öł «— Ë« t ”bI«ÅÕË— vMF¹ Ʊ≥œ“UÝÅv qI²M ÊUA¹«Áœd q³I𠨜uš dÄ rł —œ —bÄ t v½«b?½“d —œ ¨„d²A X¹—uQ s¹« ¨bFÐ`O UÐ ÊUA¹« 7šUÝ bײ ¨vÖb?½«ušÅb½“d ÕË— X¹—uQ ∫bÐU¹Åv ‘d²ÖÆË« —œ 7¹“ È«dÐ ÊU½¬ 7šUÝ —œU Ë XÝ«Ë d??Ä 5?Ð È«ÅtK?U? ê?O?¼ t ÆÆÆœœd?ÖÅv —u?B??²? 5?M?Ç ¨Êb?ý `?? Ÿu?{u?Ábý ` Ë Êb?Ð XÝuÄ 5Ð tÅÊU?MâL?¼ ¨XIO?IŠ —œ Æœ—«b½ œu?łË ”bI«ÅÕË——uÞÅ5L¼ ¨XO½ È«ÅtDÝ«Ë êO?¼ „—œ tÐ —œU ”UŠ« t½ Ë oDM t½ ¨sžË— UÐtKO?Ýu?Ð b?¼«u?Ð td?¼ s¹«d?ÐU?M?Ð ¨XÝ« rO?I²?? ”b?I«ÅÕË— U?Ð d??Ä ”U?Lð e?O?½bM?½UL?¼ bM? U?ö «— ”bI?« ÕË— b?¹UÐ ‰Ë« ¨b?M «b?O?Ä ◊U³?ð—« d?Ä UÐ ÊU?1«œu?łË U? “« vA???Ð êO?¼ X?I?O?I??Š —œ Ɯ˗Åv Ëd? Êb?Ð —œ t? sžË— U?Ð vÝU??L?ð—«d« tÅXÝ« qO?œ s¹« tÐ Æb?ýU?Ð ÁbA?½ Áb?Oýu?Ä ”b?I«ÅÕË— tK?O?ÝuÐ t œ—«b?½ÂU?$« ”b?I?«ÅÕË— —œ b?M?¹U?/Åv XU?¹—œ «— Ë« t v?½U?½¬ È«d?Ð d??Ä Èb?½Ë«b?šp¹œe½ d?Ä tÐ ÊU?1« —œ t b?¹¬Åv v½U? Èu?ÝÅtÐ ·dÞ d?¼ “« ÕË— ¨œd?OÖÅvƱµb½uýÅv”bI«ÅÕË— ÈU¼œU/ Ë s¹ËUMŽ ¨ÂU½ ©»”bI«ÅÕË— ’Uš rÝ«Ë Áœu?/ g²?Ýd?Ä d??Ä Ë —b?Ä U?Ð «— Ë« U? t XÝË« ’U?š ÂU?½ ¨å”b?I?«ÅÕË— ò ∂π±dÐ «— sÝ ¨Ê¬ tDÝ«uÐ t rO?ÝUMýÅv ÈË Â«b« —œ UN?Mð «— Ë« U Æ.uMýÅv/ «—ÕË— .d¹c?á?Ð «— s?Ý ÊU?1« —œ t b?MÅv? bF?²?? «— U? Ë œ“U?ÝÅv —UJ?ý¬ U?Æ∏åb¹u?ÖÅv/ s?Ý œuš “«ò ¨åœ“U?ÝÅv ·u?A?Jò U? d?Ð «— `O? t v²?Ý«—b½«u?ðÅv/ ÊU?N?łò «d?Ç t b?¼œÅv `O?{u?ð XÝ«b?š h²?? t vM?ðËd? 5?M?Ç—œ ¨åb?ÝU??M?ýÅv/ Ë b??M?O??ÐÅv/ «— Ë« t «d??¹“ ¨b?M?? ‰u??³? «— ›v²??Ý«— ÕË—¤ÅË«ÆπXÝ« sUÝ ÊU½¬ —œ «d¹“ ¨bMÝUMýÅv «— ÕË— ¨`O Ê«—«b½U1« tJOUŠv½UJ œ“UÝÅv qI?²M «— ʬ t vu?Ý— ÊU1« —œ Áb½“ X—UA? Ê«uMŽ tÐ ¨U?OK ∂∏∏∫rOÝUMýÅv «— ”bI«ÅÕË— U$¬ —œ t XÝ«ªÁœd ÂUN« Ë« t ”bI V² —œ ≠ªbMýUÐÅv ʬ Ê«b¼Uý lu tÐ Ë tAOL¼ UOK Ê«—bÄ t v²MÝ —œ ≠ªbMÅv È—U¹ Ë« tÅv¹Uł ¨UOK vLÝ— rOUFð —œ ≠ªbM v pL Ë« tÅv¹Uł UOK vLÝ— UUI —œ ≠U??N???½¬ —œ t? ¨”b???I??? ÈU??¼“«— Ë ÈœU???³???Ž 5???¹¬ ÈU???¼Åq?³??L???Ý Ë «—U???³???Ž —œ ≠ªb¼œÅv —«d `O UÐ X—UA —œ «— U ”bI«ÅÕË—ªbMÅv «— U XŽUHý Ë« tÅv¹Uł ¨g¹UO½ —œ ≠ªœœdÖÅv UMÐ UN½¬ jÝuð UOK t vLÝ— Ubš Ë v½UŠË— ÈU¹UDŽ —œ ≠ªXÝ« v²UÝ— Ë vuÝ— vÖb½“ t v¹U¼Åt½UA½ —œ ≠dÖÅÁu?K?ł «— œuš X?OÝËb? ¨”b?I?«ÅÕË— ʬ o¹dÞ “« t 5??¹b? œUN?ý —œ ≠ÆbAÐÅv ÂË«bð «— U$ tAI½ Ë œ“UÝÅv”bI«ÅÕË— Ë dÄ „d²A X¹—uQ ©n«Æ±∞XÝ«bš ÎU?F«Ë ¨d??Ä ÕË— vMF?¹ ¨XÝ« ÁœU?²Ýd? U? ÈUN?œ —œ —bÄ t? «— v ∂∏π“«— v½Ë—œ UOŠ —œ r¼ ÊUA¹« “« d¹cÄU½ÅpOJHð ¨XÝ« dÄ Ë —bÄ UÐ XýdÝÅr¼¨”b« YO?K?¦ð g²?Ýd?Ä UÐ vË ÆÊU?N?ł tÐ g²?³×? tO?DŽ —œ r¼ Ë ”b?« YO?K¦?ðrO½U?« e¹U?L𠜗u? —œ U?OK? ÊU1« ¨d¹c?ÄU½Åp?OJ?Hð Ë Xýd?Ý r¼ ¨gÐÅU?OŠeO½ «— œu?š Âœ tAO?L¼ ¨b²?ÝdÅv «— œu?š sÝ —bÄ v²?Ë ÆbM?Åv ·«d²Ž« e?O½∂∫¥ öž ≠±∞ ±∑∫±¥ u¹ ≠π ±≥∫±∂ u¹ ≠∏±¥∫±∂ u¹≠±¥ ≤≤∫±∑ u¹≠±≥ ≥π∫∑ u¹≠±≤ ≤¥∫≥ u¹≠±±'H6SLULWX6DQFWR3* ª1\VD q¼« È—u~¹dÖ f¹b≠±µ

Page 31

∂≤∂≥3DUDNHOHWRV ”bI« ÕË— 5MâL?¼ b½Ë«bš ÆXÝ« Ábý tLłd?ð åÁbM¼œ vKðòÆ≤∞bOU½Åv åv²Ý«— ÅÕË—ò «—È«ÅÁ˛«Ë Îö« Áb?ý tL?łdð ål?«b?ò U−?M?¹« —œ t å”u?²?K?«—U?Äò v½U?½u?¹ tL?K?ÁU?Öœ«œ —œ Ë« “« ŸU?œ Ë rN?²?? tÐ pL? È«d?Ð t XÝ« v?? vM?F? tÐ Ë v?¹U?C?s¹« tÐ tłuð U?Ð Ë XÝ« l«b? qO?Ë tL?K? s¹« ÂuN?H? 5?²??½ Æœu?ýÅv 5?OF?𗜠tL?K?? s¹« Æœu?ýÅv? «b?O??Ä v$U?O?? Ë tD?Ý«Ë U??¹ g??Ð vK???ð rO?¼U??H? v?M?F??”b?I?« ÕË— Âu??N?H?? tÐ v¼U?Ö t Áb??¬ U?M??Šu?¹ ÈU?¼Åt?²?ýu?½ —œ j?I? b?¹b??łb?N??Ž“« vCFÐ Æ©±∫≤ u¹ ‡±® XÝ« `O vMF tÐ v½U“ Ë ©∑∫±∂ ª≤∂ ¨±∂∫±¥u¹®Áb¬ b¹bł bNŽ —œ t 3$5$.$/(2 qF tÐ p¹œe½ «— tLK? s¹« Ê«dHtÐ v×?O???? œ«d?« o¹u??A??𠜗u? —œ t b??½«Åt²???½«œ ©≥∫±¥ Êd?? ‡± ¨¥∞∫≤ Ÿ«®ÕdD t?LK? v¹UC? ÂuN?H d?²A?OÐ U?MŠu?¹ qO$« —œ ÆXÝU?¼ÅÈ—«uýœ —œ È—«b?¹UÄË ÁœdU?ÄdÐ Ê«œd?ÖUý tO?K?Ž UO?½œ t È«ÅÁœd²?Ö t?LU?× —œ t vM?F s?¹bÐ XÝ«—œ vË ©±µ≠¥∫±∂Ÿ«® b¹U?/Åv È—U¹ «— Ê«d?ÖUý ”b?I« ÕË— b?MÅv ÈËd?OÄ—œ t d~?¹œ rO?¼UH? “« Èd?Ł« XÝ« sJ?2 Ábý Áœd?Ð —U?JÐ tL?K? s¹« t œ—u d?¼ ÆbýUÐ t²ý«œ œułË gOÐUL Ábý d– ôUЉULŽ« —œ Èd~¹œ ÈUł d¼ “« gOÐ Ë XÝË« ’Uš ÂU½ t å”bI« ÕË—ò dÐ ÁËöŽ ∂π≥5?M?â?L??¼ ‰u?Ý— fu?Ä ÈU?¼Åt?U?Ý— —œ ¨œu?ýÅv Áœd?Ð —U??J?Ð U?¼ÅtU??Ý— Ë Êôu?Ý—¨≤≥å`O???ÅÕË—ò ¨≤≤åvÖb??½«u??šÅb??½“d?? ÕË—ò ¨≤±åÁb??ŽË ÕË—ò ∫s¹ËU??M??Ž‰uÝ— ”d?DÄ ÈU?¼ÅtU?Ý— —œ Ë rO?ÐU¹Åv «— ≤µ å«bšÅÕË—ò ¨≤¥åb½Ë«bšÅÕË—òÆrOMOÐÅv «— ≤∂å‰öł ÕË—ò Ê«uMŽ”bI«ÅÕË— ÈU¼œU/VK???Þ “« f?Ä «d???¹“ ¨XÝ« b????O???L???F????ð —œ ”b???I???«ÅÕË— q?L???Ž “« ÈœU???/ »¬ Æ»¬ ∂π¥XÝ—œ ∫œœdÖÅv Á“Uð bu?ð dŁRÅË t½u?Ö“«— È«Åt½UA½ tÐ q¹b?³ð »¬ ¨”bI«ÅÕË—bOLFð —œ ʬ tÐ Ë Áœu/ XU¹—œ b½Ë«bš “« «— ÂU½ s¹« UOK ÆrO½«ušÅv ‰öł Ʊ∂b¹U/Åv —«d« œuš b¹bł Ê«b½“d¨Ê¬ tOË« ÈU?M?F? —œ t býU?ÐÅv UXDK tLK? Èd?³?Ž Ê«œd?ÖdÐ ¨åÕË—ò Õö?D«tO?³?A?ð Ê«u??M?F?Ð œU?Ð Êb?¹“Ë ”U???Š« “« v?O?Ž X?I?O?I?Š —œ ÆXÝ« œU??Ð Ë «u?¼ ¨ÂœÕË— U?¹ Âœ œu??š t h??ý ʬ d?ðd??Ð vÖ“U??ð ”u??1œu?I??O??½ U?ð b??M??Åv ÁœU?H??²??Ý«vN« ÈUN²KB?š ¨å”bIðò Ë åÕË—ò ¨d~¹œ ÈuÝ “« Ʊ∑bM „—œ «— XÝ«bšl«Ë —œ ªÕöD?« ËœÅs¹« VO?d?ð U?Ð U?« ÆbM?²??¼ vN?« rO?½U?« tÝ 5?Ð „d?²?A?ÊU?O??Ð q?ÐU?? d??O??ž Âu??M?« ¨U??O??N??« ÊU??Г Ë g?¹U??O?½ ÈU??¼Å5??z¬ Ë ”b??I??Å»U??²??ÈU¼œd?ЗU? U?Ð ÂU?N?Ы êO¼ ÊËb?Ð ¨b?M?Åv “«d?Ы t²?šU?Ý h?A «— ”b?I?«ÅÕË—Æå”bIðò Ë åÕË—ò UŠöD«”bI«ÅÕË— s¹ËUMŽå”u²?K?«—UÄò «— Ë« ¨b?¼œÅv —U?AÐ Ë Áb?ŽË «— ”b?I«ÅÕË— Êb?¬ v?OŽ v?²Ë ∂π≤u?Žœ .DOHR Ë œe?½ vM??F? tÐ SDUD v½U?½u??¹ tL?K?? Ëœ “« t ¨b?¹U??/Åv »U??D?š«— v vuIŠ Á˛«Ë s¹« ÆXÝ« åÊb½«uš œu?š œe½òÅtÐ ÈUMFű∏býUÐÅv Êœd‰uN?−? tG?O? ∫v½U?½u?¹®ÅåXÝ« Áb?ý Áb?½«u?š p¹œe?½ tÐò tÅb?M?Åv h?A?Ë« tÐ U??¹ b??M?? ŸU???œ rN??²?? h???ý “« U??ð ©DG9RFDWXV 5ðô 3DUDNDOHR qF??VK? —œ v?OŽ t?Ð ÊU1« “« ŸU?œ XN?ł «— qL?Ž s¹« ”b?I?« ÕË— Æb?¹U?/ pL?U?M?Šu?¹® ÊU?O?×?O?? ÈU?H?ł ÊU?“ —œ ÎU?u?B?? ©≤∂¨±∂∫±¥ U?M?Šu?¹® Ê«œd?ÖU?ýœe??½ v??O??Ž jÝu??ð Ê«œd??ÖU??ý “« ŸU???œ —œ U??¹ ©≤∞≠±∏∫±∞ v²?? ª≤∑ ¨≤∂∫±µ±πÆb½UÝ—Åv ÂU$« tÐ —bÄ bMvOŽ —uCŠ ∫b?¹U/Åv hA «— ”b?I« ÕË— XOUF? “« t³Mł tÝ l«b Á˛«Ët U??O?K? Áb?½“ œU?¹ Ë ©∑∫±∂ ¨≤∂∫±µ u?¹® v?O?Ž “« ŸU?œ ©±∑≠±µ∫±¥ u?¹®oI?% tÐ Á“Ëd?« vÖb?½“ —œ «— v?OŽ s?Ý b?ÐU?¹Åv ÊU?J?« ”b?I?« ÕË— jÝu?ðvMF tÐ t 3DUDNOHVLV Áœ«u½Uš “« t «— Á˛«Ë s?¹« UMŠu?¹ Æ©≤∂∫±¥ u¹® b?½UÝ—tÐ l«u? “« vC?FÐ U??O?K? “U?/ —œ s¹«d?ÐU?M?Ð Áœd? ”U³?²?« ¨b?ýU?ÐÅv åvK??ðò±∫≤ u?¹ ‡±≠±π ∑∫±∂ ª≤∂˱µ ª≤∂¨±∂∫±¥ u??¹≠±∏ ∏≠µ∫≥ u?¹≠±∑ ±π∫≤∏ X≠±∂ ∂∫¥ ö??ž ª±µ∫∏ ÂË—≠≤≤ ±≥∫± f??« ª±¥∫≥ ö??ž≠≤± ±≥∫±∂ u????????????????????????¹≠≤∞±∑∫≥ Êd≠≤≠≤¥ π∫∏ ÂË— ≠≤≥±¥∫¥dDÄ≠±≠≤∂ ¥∞∫∑ ª±±∫∂ Êd≠± ª±π∫±µ ª±¥Ëπ∫∏ÅÂË—≠≤µ

Page 32

∂¥∂µ—œ ≠å5?Ýb?I?ò U?ð b?¹U?/Åv U?D?Ž v½«Ë«d? tÐ «— ”b?I?«ÅÕË— ¨b?¹œd?Ö —«u?²?Ý«å`O dÄ XU Á“«b½« tÐò «— qU ÊU½« ʬ ≠«bš dÄ XO½U½« UÐ ÊUýœU%«ÆåbM¼bÐ qOJAð «— qU `Oò ʬ 5²ÝuÖ¬ f¹b t²HÖ tÐ Ë ≥∂ªbM¹U/ UMÐÁbý ÁbO?AÐ vÖb?½“ ÊœuÐ gÐ d?LŁ Ë bu?ð ÁbMM?ÅvŽ«b𠻬 tJ?OUŠ —œ Ægð¬ ∂π∂‰U??L??Ž« Áb???M??¼œ q?J??ý d??O???O??G???ð ÈËd??O???½ “« ÈœU??/ g𬠨X?Ý« ”b??I??«ÅÕË— —œgöò Ë åt²Ý«ušdÐ gð¬ ÊuâL¼ tò v³½ ÈUOK¹« g¹UO½ ÆXÝ« ”bI«ÅÕË—Æ≥∑œ—ˬ œËd qdÓ ÁuÅ—œ v½UÐd dÐ ÊULݬ “« g𬠨åXšuÝÅv vKFA q¦b??¹U??/Åv f* «— tâ??½¬ t ¨”b??I??«ÅÕË— g?𬠓« œu??Ð åÈœU??/ò œ«b??¹Ë— s¹«ÈË— gO?Ä ¨”U?O?« u? Ë ÕË— t?Ðò t ¨Áb?M?¼œb?O??L?F?ð vO?×??¹ Æb?¼œÅv d?O?O??G?ðgð¬ Ë ”b?I??«ÅÕË— tÐò t v?? Ê«u??M?F??Ð «— `O??? ¨b??«d?šÅv? å›b?½Ë«b??š¤sò ∫XHÖ b?¼«uš ÕË— œ—u —œ v?OŽ Æ≥∏b¹U/Åv Âö?Ž« 圫œ b¼«uš b?OL?FðÁb?ý q?F??²?A?? Êu??M??« r¼ t? rK??¹U?? —b??I??Ç fÄ Â“Ëd??« 5??“ —œ gð¬ U??ð Âb??¬ Æ≥πåbýUГ˗ `³??? —œ ¨ågð¬ ÈU???¼Åt½U???Г q¦???ò ¨v?zU??¼Åt?½U???Г qJ???ý —œ ”b???I???«ÅÕË—v½UŠË— XMÝ Æ¥∞œ“UÝÅv dÄ «— ÊUA¹« Ë œdOÖÅv —«d Ê«œd?ÖUý dÐ XÝUJODMÄ—œ ¨”bI«ÅÕ˗ʼnU?LŽ« ÈU?¼œU/ s¹dðÅvM?Fd?Ä “« vJ¹ Ê«u?MFÐ «— gð¬ q³?LÝ Ê¬Æ¥≤åbOMJ ¡UHÞ« «— ÕË—ò Æ¥±XÝ« t²ý«œ ÁU~½ dÞUšd???~???¹b????J???¹ “« ”b???I????«ÅÕË— U???O???K????& —œ tO???³????A???ð Ëœ s¹« ÆvzU???M????ýË— Ë d???Ы ∂π∑Ë p¹—Uð v¼UÖ dЫ ¨oO²Žb?NŽ —œ b½Ë«bš —uN?þ ÊU“ bMýUÐÅv d¹c?ÄU½ÅpOJHðtÅvUŠ—œ ¨b?¹U/Åv —U?J?ý¬ «— ÁbM?¼œÅU?$ Ë Áb½“ È«b?š ¨ÁbM?A?š—œ v¼UÖtL?Oš —œ ¨¥≥UM?O?Ý Áu? ÈË— d?Ð vÝu? U?Ð Îö¦? ‡ b½U?ýu?ÄÅv «— Ë« ‰öł Èd?ðd?Ðf¹bIð ÂU~M¼ —œ ÊULOKÝ UÐ Ë ¨¥µ«d× —œ v½«œdÖdÝ b —œ Ë ¨¥¥ŸUL²ł«—uDMOL¼ .«ÅÁœd bý— œuš —œU rŠ— »¬ —œ U ¨vF?O³ÞÅbuð “« q³ t—uD½UL¼—œ t XÝ« vN??« vÖb?½“ X?N?ł U?? s¹u??½ b?u??ð “« vU??Š ÎU?²??I??O?I??Š b??O?L??F??𠻬bOL?Fð Êb?Ð p¹ —œ ÕË—Åp¹ tÐ U? lOL?łò U« Æœœd?ÖÅv UD?Ž U tÐ ”b?I«ÅÕË—ÕË— s¹«dÐUMÐ Æ≤∑å.bý ÁbO?½Uýu½ ÕË— p¹ “«ÆÆÆò e?O½ 5M?âL¼ ¨åÆÆÆrO?²U¹Ê«—u tLAÇdÝ ÊuâL?¼ Ábý »uKB `O? “« t œuýÅv È«ÅÁb½“ »¬ ¨ÎUBýÆ≤πbÐU¹Åv ÊU¹dł U —œ ÈbЫ UOŠ Uð Ë ≤∏bMÅvU$¬ Uð ¨≥∞býUÐÅv ”bI«ÅÕË— “« È«Åt½U?A½ eO½ sžË— U?Ð Êœu/Å` œU/ Æ` ∂πµœu??šÅU??Ð ·œ«d??²?? U??N??²??Ë vC??F??Ð ”b??I?? sžË— v?M??F?? tÐ åÊËd??O??ò tL??K?? t¨‚dý ÈU??O?K? —œ ¨XO?×?O? tÐ s?¹œ—«Ë Á“Uð r?Ý«d —œ Æœœd?ÖÅv ”b?I?«ÅÕË—ÈËdO?½ ÆœuýÅv Áb?OU?½ 5¼b?ð t XÝ« ÊU1« XO?³¦?ð “«— t½U?A½ åÊœd? `òÂU$« ”bI«ÅÕË— jÝuð t 5²?½ ` UÐ ◊U³ð—« —œÅÊ«uðÅv jI «— ʬ qUtÐ ©å`OýUò Èd³Ž —œ®Å`O Æœ—ˬ XÝbÐ ¨vOŽ œuš ` vMF¹ ¨XÝ« Ábýt XOB??ý s¹bM?Ç oO?²?ŽbN?Ž —œ Æb?ýUÐÅv «b?š ÕË— U?Ð åÁbýÅ`?ò ÈU?MF?ÁUýœU?Ä œË«œ ÊU?A?¹« s¹d?ðÅt²??łdÐ t b?½—«œ œu?łË ¨b?M?²??¼ b½Ë«b?š Áb?ý Å`?dÄ t v²?O½U?½« ∫XÝ« vzUM?¦²Ý« —u?DÐ «bš Áb?ý ` ʬ ¨v?OŽ U« Æ≥±XÝ«Ê«uMFÐ «— Ë« ”b?I«ÅÕË— Æb¹œd?ÖÅ` ”bI?«ÅÕË— tKOÝuÐ ÎU?ULð ¨Xd?ÖÅœušdШb?ý 7???Ь ”b?I?«ÅÕË— t?D?Ý«u?Ð «— `O??? «—c??Ž .d? Æ≥≤œ«œ —«d? å`O???òtÅÊUL¼ Ë ¨œu?/ ÂöŽ« `O? «— Ë« qHÞ b?uð ÂU?~M?¼ —œ t²ýd? jÝuð t vŠË—`O ¨ÕË— Æ≥≥bMO³Ð «— b½Ë«bš `O Ë Áb¬ b³F tÐ Uð XO~½«dÐ «— ÊuFLýÆ≥¥býÅv lÞU?Ý Ë« “« ¨UH?ý Ë g?ÐÅU$ ‰U?LŽ« —œ ÕË— —b? Ë œu?/ dÄ «—fÄ Ê¬ “« Æ≥µb?O??½«e??O??šd??Ð ÊU??Öœd?? “« «— v??O??Ž t œu??Ð ÕË— s?¹« ¨X¹U??N??½ —œ`O? Ê«u?M?Ž tÐ ÎöU? X?Ý« “ËdO?Ä ¯d? d?Ð t œu?š XO?½U??½« —œ Êu?Ç ¨v?O?ŽÃËd????š ª≥∏∫∑ ª±¥≠±∞∫¥ u????¹ ≠≤π ∏∫µ u????¹≠± ª≥¥∫±π u????¹≠≤∏ ±≥∫±≤ Êd????≠±≠≤∑≠≤ ª≤∑Ë≤∞∫≤ u??¹≠±≠≥∞ ±∑∫≤≤ ª∂∫≤± U??J?? ª¥∫±∞ Êd??≠± ª∏∫±¥„“ ª±∫µµ ‘« ª∂≠±∫±∑±∫∂±‘« ª±π˱∏∫¥ u??? ≠≥≤ ±≥∫±∂ u????L????Ý≠± ª≥≤≠≤≤∫≥∞ ÃËd????š≠≥± ≤±∫± Êd????ª¥∫± ÂË—≠≥µ≠ ¥∂∫∏ ª±π∫∂ ª±∫¥ u??????????? ≠≥¥ ≤∑Ë≤∂ ¨±±∫≤ u??????????? ≠≥≥ª±∑∫± u?≠≥∏ ≥πË≥∏∫±∏ œU?Ä≠± ª±±∫π ˱¨±‹≥¥± tEŽu? 5?²?ÝuÖ¬≠≥∑ ≥∂∫≤Ÿ« ª±≥∫¥ f«≠≥∂ ±π∫µ U???ð≠±≠¥≤ v³??O?K?? ÈU??M?Šu??¹ f¹b??Å„Æ—≠¥± ¥Ë≥∫≤ Ÿ«≠¥∞ ¥π∫±≤ u?≠≥π ±∂∫≥≠¥∂ ≤˱∫±∞ Êd≠± ª≥∏≠≥∂∫¥∞ ÃËd?š≠¥µ ±∞Ëπ∫≥≥ ÃËdš ≠¥¥ ±∏≠±µ∫≤¥ ÃËd?š ≠¥≥±≤≠±∞∫∏ œUÄ≠±

Page 33

∂∂∂∑dÐ t½ ¨Áb?½“ È«bš ÕËd?Ðò Áb?ý —«cÖ«Ë Êôu?Ý— X³?þ«u tÐ t å`O??ÅtUÝ—òÈU?O?K? œËd?Ý Æµ∂œuýÅv? t²?ýu?½ UN?½U??½« »u?K? Õ«u?« d?Ð tJ?K?Ð v~?M?Ý Õ«u?«XÝ«— XÝœ XA??~??½«ò Ê«u??M??ŽÅtÐÅ”b??I??«ÅÕË— 9HQL&UHDWRU6SLULWXV5ðôƵ∑bMÅv VKÞ «— å«bšjÝuð Áb?ý U?¼— dðu?³? ¨býU?ÐÅv b?OL?F?ð œU?/ t ¨qOÝ ÊU?u?Þ ÊU¹U?Ä —œ Ædðu?³ ∑∞±“« X?¹«Åt½U?A?½ t œœd?ÖÅv d?Ð œu?š —U?I?M?Å—œ Êu?²??¹“ Xš—œ Á“U?ð tšU?ý U?Ð Õu?½‘bOL?Fð “« b?FÐ `O? tÅv½U“ Ƶ∏XÝ« X½uJÝ qÐU? d~?¹œ —UÐ 5?“ tJM¹«Æµπb½U?Åv Ë Áb?ý ‰“U?½ Ë« d?Ð d?ðu?³? qJý t?Ð ¨”bI?«ÅÕË— ¨b?¹¬Åvd?Ð »¬ “«—œ Æb½U?Åv vUÐ ÊU?~?²U?¹ÅbO?LF?ð Áb?ý „UÄ ÈU?¼ÅVK d?Ð Ë œu?ýÅv ‰“U½ ÕË—tÐ t 5M¼¬ vd?þ —œ «— b½Ë«bš ÂU?ý “« Áb½UL?OUÐ ”b?I ÊU½ ¨U?¼UO?K všdÐÈ—«bN?~?½ ¨Áb?ý Ê«e?¹Ë¬ ÁU?~?½U?Ðd? ÈôU?Ð d?Ð ©&ROXPEDULXP®ÅÈdðu?³? qJ?ý“« ”bI«ÅÕË— g¹U?O½ —uC?Š ÈUI« È«d?Ð ¨v×O? ÈU¼Åq¹UL?ý XMÝ Æb?MMÅvÆbM¹U/Åv ÁœUH²Ý« dðu³ œU/U¼ÅÁbŽË ÊU“ —œ «bš Âö Ë ”bI« ÕË— ©Ã„d²A X¹—uQ ¨∂∞bÝdÐ ©vOŽ ÊU?“® å‰UL tÐ ÊU“ò tÅv²?Ë Uð «b²Ð« “« ∑∞≤ÊU“ ¨«bš ÕË— ÆX?¼ qLŽ ‰U?Š—œ U« ¨b?½UÅv vU?Ð vH ¨ÕË— Ë —b?Ä sÝ—œ ʬ vË tJK?ÐÅœuýÅv/ —U?J?ý¬ qU —u?DР«b?J?âO?¼ Æœ“UÝÅv ÁœU?¬ «— `O?ÊUý—uNþ XË —œ Ë Ábý ÁbOA —UE²½« Uð ¨b½uýÅv Áœ«œ ÁbŽË Ëœ d¼ .b ÊU“«— oO?²??ŽÅb?N?Ž U???O??K? tJ??O?½U??“ ¨qO?œ s¹« tÐ f?Ä Æb?½d?O??Ö —«d? ‰U??³?I??²?Ý« œ—u??“« tò ∫©ÕË— t tOIO½ v½U?1« Êu½U —œ® bM?Åv ÈeOÇ Á—UЗœ oL?Fð ¨b½«ušÅvÆ∂±b¹u~Ð U tÐ `O œ—u —œ b¼«ušÅv ¨åXÝ« t²HÖ sÝ UO³½« o¹dÞÁb½“ ÂöŽ« ”b?I?«ÅÕË— t t⽬ ÂU?L?ð ¨—œ «— åUO?³?½«ò tL?K vM?F? U?O?K ÊU?1«Áœu/ ÂU?N« b?¹błb?N?Ž —œ r¼ Ë ÅoO²?ŽbN?Ž —œ r¼ ”b?I V²? ÈU?A½« —œ Ë Áœó.d? d?Ð ÕË— Æb?¹U??/Åv qU? ”b?I??«ÅÕË— —œ «— U?¼œU?/ s¹« `O??? Æ¥∂b?³?F?«— vO?Ž Ë Ábý 7?Ь Ë« U?ð ¨åb½«d?²?ÖÅv t¹UÝò Ë« d?Ð Ë b?¹¬Åv gOÄ Ád?UÐÊUA¹« dÐ Ë Áb?ý —«b¹bÄ Èd?Ы —œ ”bI« ÕË— vK?& Áu ÈË— dРƥ∑œ—ˬ UO½bÐË »uIF?¹ ¨”dDÄ d?Ð 5M?âL¼ Ë ¨”U?O« Ë vÝu? ¨vOŽ d?Ð vMF?¹ åbMJ?« t¹UÝ«— Ë« ¨s Áb¹eÖdÐ ËÅVO³Š dÄ XÝ« s¹« t b¬dÐ dЫ s¹« “« v¹«b½ò Ë ¨UMŠu¹ÊU?N?M?Ä Ë« œu?F? “Ë— —œ Ê«œd??ÖU?ý d?E?½ “« «— v?O?Ž Èd??Ы Ád?šôU?Ð ¥∏°b?¹u?M?A?Ðv¹UN½ Êb¬ t È“Ë— ʬ —œ ‰öł —œ ÊU?½« dÄÅÊ«uMFÐ «— Ë« 5?MâL¼ Ë XšUÝÆ¥πœu/ b¼«uš —UJý¬ ¨XÝË«Áœ“ d?N?Ô ›`O??¤ d?Ð —b??Äò ÆÊœd?Å`? œU?/ tÐ p¹œe?½ X?Ý« ÈœU?/ d?N? ÆdN?Ô ∂π∏v½bA?½Å„UÄ d?Ł« d~?½UA?½ dN? ʬ «d¹“ Ƶ∞XÝ« Áœu/ dN? Ë« —œ «— U Ë åXÝ«5œUš f?¹bIð Ë ÊU?1« XO³?¦ð ¨b?OL?Fð ÈU?¼“«— —œ ”bI?«ÅÕË— tKO?ÝuÐ 5?¼bðÁbý ÁœdÐ —UJ?Ð vðUON?« ÈUN²?MÝ všdÐ —œ ©6SKUDJLV® dNÔÅtO³?Að ¨XÝ« U?OKd?Ð U??O?K? v½b?A?½ —«d?J?ð “«— tÝ s¹« tåv½b?A??½ „U?Äò ⁄«œ d?~?½U?O?Ð U?ð XÝ«ÆbýUÐ bMMÅv hý«— ÊU½¬ pÇu ÈU¼ÅtâÐ Ë b?AÐÅv UHý «— Ê«—U?LOÐ È—«c~?²Ýœ UÐ vOŽ ÆXÝœ ∂ππƵ≤bM?¼œÅv ÂU?$« «— ‰U?L?Ž« 5?L?¼ Ë« ÂU?½ —œ e?O½ Ê«œd?ÖU?ý Ƶ±b¼œÅv X?dÐ—u ÊôuÝ— È—«c~²?Ýœ jÝuð ”bI«ÅÕË— gA?Ð ¨ÈdðÅt²łd?Ð —uDÐ v²Šq«u??Ž “« vJ??¹ Ê«u?M??Ž t?ÐòÅ«— È—«c?~??²??Ýœ ¨ÊU??O??½«d??³??Ž tÐ tU??Ý— Ƶ≥œd?O??ÖÅvoK?D? —b? ‘e??¹— t½U?A?½ s¹« U???O?K? Ƶ¥b?¼œÅv —«d? œu?š rO??K?F?ð åvÝU?Ý«”b?I? ÈU?¼“«— È«d?ł« 5?Š —œ ”b?I?« ÕË— v½«u?š«d? ÊU?“Å—œ «— ”b?I?«ÅÕË— ÆXÝ« Áœu/ kHŠdÖ« ƵµårM?Åv ÊËd?O?Ð «— U?¼u?¹œ «b?š XA?~?½« tÐò ¨b?¹u?ÖÅv v?O?Ž ÆXA?~½« ∑∞∞fÄ ¨b?½b??ý t²?ýu??½ v~?M??Ý Õ«u?« d?Ð å«b??š XA?~??½« tK?O??Ýu?Ðò ¨«b??š XF?¹d??ý≤∑∫≤± u ªπ∫± Ÿ« ≠¥π ≥µË≥¥∫π u≠¥∏ ≥µ∫± u≠¥∑ª±∏∫±∂ d≠µ≤ ±∂∫±∞ ª≤≥∫∏ ªµ∫∂ d ≠µ± ≥∞∫¥ ª±≥∫± f« ª≤≤∫± Êd≠≤ ª≤∑∫∂ u¹≠µ∞≤∞∫±± u≠µµ ≤∫∂ d³Ž≠µ¥ ∂∫±π ª≥∫±≥ ª±π≠±∑∫∏ Ÿ«≠µ≥ ≥∫±¥ ª±≤∫µ Ÿ«≥∫≥ ÊdÅ≠≤ ª±∏∫≥± ÃËdš≠µ∂µGLJLWXVSDWHUQDHGH[WHUDHµ ∫b¹uÖÅvÅÕË— Á—UЗœ ”bI«ÅÕË— ‰Ëe½ t³MAJ¹ Vý œËdÝ≠µ∑¥∂Ë≥π∫µ u¹ ª±¥∫≥ Êd≠≤≠∂± ¥∫¥ öž≠∂∞ ±∂∫≥ X ≠µπ ±≤≠∏∫∏ bOÄ≠µ∏

Page 34

∂∏∂πÁbM?¹¬ —œ tJK?Ð XO?½ ‚U×?Ý« jI ¨b?½“d s¹« ÆXU?¹ bM?¼«u?š XdÐ rO?¼«dЫt «— «b?š Ê«b½“d?ò ¨”b?I?«ÅÕË— ‰Ëe?½ Ë« —œ t ¨∂πœuÐÅb?¼«u?š `O?? œuš“« ‘«ÅvLÝ— bMÖuÝ jÝuð «bš œuš Æ∑∞œu/ b¼«uš ålLł vJ¹ —œ ¨bMdH²Êœ«œ 5?M??â??L??¼ Ë b??M??Åv ÂöŽ« «— œu??š »u??³??×?? b??½“d?? Êœ«œ Áb??ŽË ¨gO??ÄpK ʬ È«b? È«d?Ð ¨XÝU À«d?O? t½UF?O?Ð ›t¤ ÆÆÆ «— œuŽu? ”b?I«ÅÕË—òÆ∑±åË« ’UšXF¹dý —œ Ë b½Ë«bš UOK& —œUð ÊU¹«u?AO?Ä “« ¨œ“UÝÅv sýË— «— Áb?ŽË o¹dÞ ¨©Ë« —u?Nþ vM?F¹® «b?š UO?K& ∑∞∑XMÝ Æb½œu/ ÕU²²« «— rE?F UO³½« X¹—uQ? t vzU¼U¹ÏË— Uð lýu¹ “« Ë vÝuœ«œÅv Á“Uł« gOÄ “« «b?š Âö s¹« ¨UOK?& —œ t Áœd—«d« tA?OL¼ v×?O”bI«ÅÕË— dЫ ʬ —œ ¨UN½¬ —œ t ¨Ábý ÁbO?ýuÄ r¼ Ë ·uAJ r¼ Ê«uMŽ tÐ UðÆb½uMAÐ Ë bMMO³Ð «— Ë««— XF¹d?ý ¨«bš Æ∑≤œuýÅv d?¼Uþ XF?¹dý tO?DŽ —œ Áó¹u?Ð ¨vN?«ÅrOK?Fð s s¹« ∑∞∏Æ∑≥œu/UDŽ ¨bM X¹«b¼ `O Èu?Ý tÐ «— œuš Âu t åÈ—UÖ“u¬ò ÊuâL¼ËÅÁbý ÂËd?×? vN?« åX¼U³?ýò “« t Èd?A?Ð U$ È«d?Ð XF?¹d?ý v½«u?ðU½ U?«”b?I?«ÅÕË— tÐ d??ðÅÈu? ‚U?O??²?ý« YŽU??Ð œ—«œ ÁU?M?Ö Á—U??Зœ «— Èd?ðÅoO??L?Ž „—œÅÆbM²¼ XIOIŠ s¹« dÐ vðœUNý ¨dO«e ÈU¼ÅtU½ ÆœuýÅvÂu bOF³ð Ë v¼UýœUÄ Ê«—Ëœ —œvýU½ Âu? ʬ ÂUE?½ Ë VK b?¹UÐÅv ¨XÝ« b?NŽ Ë «b?š ÁbŽË t?½UA?½ ¨t v²F?¹dý ∑∞πÁU~?½ «d? b?N?Ž Ë b?¹u?M?AÐ «d? “«Ë¬ d?Ö«ò Æ∑¥bM? X¹«b?¼ «— r?O¼«d?Ы ÊU?1« “«“« fÄ U« ∑µåœuÐb?O?¼«u?š ”b?I? X« Ë tM?N? XJK?2 s È«d?Ð ÆÆƨb?¹—«œÆbý UN²K d~¹œ ÊuâL¼ v¼UýœUÄ tÐ Êbý q¹b³ð tÝuÝË rOKð qOz«dÝ« ¨œË«œqL????Ž l«Ë —œ ¨∑∂œu????Ð œË«œ tÐ Áb?????ý Áœ«œ Áb????ŽË ·b????¼ t? v¼U?????ýœU????Ä U????«‰Ë«ÅÂU????????I???????? —œ «— X?F????????¹d????????ý ¨Èœu????????N?????????¹ X?M????????Ý Æœ—«œ d????????E????????½—œ ¨X?Ý«t ÈUN?ÐU²?® UO?³?½«Ån× fá?Ý ¨©t½U~?−M?Ä —U?HÝ« U?¹ ‰Ë«Å»U²?ÅZM?Ä®Åb½«œÅv¨v²LJŠ UOÐœ« ’uB?ЮŠUÐu²J ÁdšôUÐ Ë ©rO?¹uÖÅv vðu³½ Ë v¹—UðÅUÆb¼œÅv —«d «—∂≤© dO«e hšôUÐXIKš —œ ∂≥∫XÝ« Èœułu d¼ UOŠ Ë v²¼ Ë ¡UAM Ë« ”bI Âœ Ë «bš Âö ∑∞≥Ë —b? —œ ʬ tÐ Êb??O?A???Ð U?O??Š Ë Êœu?/ f¹b??I?ð Ë XI??K?š d??Ð Xu?J??Šd?????Ä Ë —b???Ä U??Ð X?ýd??Ý r?¼ ¨XÝ«b???š Ë« «d??¹“ ¨X?Ý« ”b??I???«ÅÕË— —U???O???²??š«vz«bš ÂUI UÐ «d?¹“ ¨XÝ« ÕË— —b —œ UOŠ dÐ 7?ý«œ —«b²« ÆÆÆbýUÐÅv Æ ∂¥b¹U/Åv È—«bN~½ dÄ tKOÝuÐ Ë —bÄ —œ «— XIKš ¨œušdÐ Ë XýdÝ «— ÊU½« ›”bI«ÅÕË— Ë d?Ä jÝuð vMF¹¤Å¨œuš XÝœ Ëœ UÐ «bšò ∑∞¥t t⽬ v²Š t vI¹dÞ tÐ ¨œ«œ—«d «— œuš —u? dŁ« ¨œuÐ t²ýdÝ t vLł Æ∂µåbýUÐ t²½«œ «— vN«Å—u XÝ« v½b¹œÁbŽË ”bI« ÕË—å«bš —u tÐò ¨œuÐ Ábý ×U?š œuš X¾O¼ “« ¯d? Ë ÁUMÖ tKO?ÝuÐ t ÊU½« ∑∞µåË« UÐ X¼U³ýò “« ∂∂å«bš ‰öł “«ò U« ¨b½UÅv vUÐ dÄ —u —œ vMF¹t−O²?½ —œ t ¨b¹U?/Åv «— U$ tA?I½ “U?ž¬ ÁbŽËÅrO¼«d?Ы tÐ ÆœœdÖÅv ÂËd?×‰öł ʬ ÊuÇ Ë Xd?Öb¼«uš œu?š dÐ «— ∂∑å—uò ʬ ¨d?Ä œu?š ʬ qUU b¼œÅv fÄ Á—UÐËœ ÊU?½« tÐ XÝ« åUOŠ ÁbM?AÐò t «— vÝbI« ÕË— ËÆœdb¼«uš UOŠ« —bÄ UÐ X¼U³ý —œ «—Ê«uM?F?Ð ¨b?¼œÅv rO?¼«d?Ы tÐ «— vK??½ ÁbŽË «b?š ¨Èd?A?Ð b?O?« tL¼ U?Ð qÐU?I?ð —œ ∑∞∂q½ s¹« tDÝ«uÐ ¨5“ ÈË— ÈUN²K tL¼ Æ∂∏”bI«ÅÕË— —b Ë ÊU1« ÁdLŁ≤±Ë≤∞∫≥ Uł ª∑∫≤ ª≤∫±ÅbOÄ ª≥∞∫±∞¥ ª∂∫≥≥Åe≠∂≥ ¥¥∫≤¥u≠∂≤`³ g¹UO½ ª7URSDULRQ ¨U¼Åt³MAJ¹ ¨5²½«eOÐÅÅÅ5z¬ ≠∂¥∑∫≤ v ª±¥∫± u¹≠∂∑ ≤≥∫≥ ÂË—≠∂∂ ≠'HPDS6FK¬¨”uO½d¹« f¹b ≠∂µ≤±≠±∂∫¥ ÂË— ª±≥˱≤∫± u¹ ªµµËµ¥ ¨≥∏≠≤∂∫± u ª±µ≠±∫±∏ bOÄ≠∂∏µ≤∫±± u¹≠∑∞ ±∂∫≥ öž ª±µ∫≥ bOÄ ≠∂π±¥∫≥ öž ª≥≤∫∏ ÂË— ª±∂∫≥ u¹ ª∑≥∫± u ª±π≠±∑∫≤≤ bOÄ ª±¥Ë±≥∫± f«≠∑± ≤∞∫≥ ÂË— ≠∑¥ ≤¥∫≥ öž≠∑≥ ≥∞≠≤𠪱±≠±ÅYð ª≤∞˱π ÃËdš≠∑≤

Page 35

∑∞∑±Æ∏±b½Ë«bš ”dð Ë XdF ÕË— ËÂU?N??« ¨∏≤å«b?š Áb??¹b??$— ÂœU??š ÈU??¼œËd??Ýò—œ d??²??A??O??Ð `O???? U??O??u??B??š ∑±≥ÊUA?½ Ë b?M?¹U/Åv ÂöŽ« «— `O?? ¯d? Ë !— ÂuN?H? U?¼œËdÝ s?¹« ¨b½u?ýÅvÈ—Uł UN½U½« Áu³½« tÐ UOŠ ÊbOAÐ È«dÐ «— ”bI«ÅÕË— t½u~Ç t bM¼œÅvÆ∏≥åÂöž qJýò ÊœddЗœ U?Ð tJKÐ XO?½U½« “« «b?ł t½ t²³« ∫XšU?Ý b¼«ušÆœ“UÝ qI²M U tÐ «— g¹uš UOŠ ÕË— b½«uðÅv ¨U ¯d 7dÖ œuš tÐ UÐ7?? s¹« 7??d??Öœu??šd??Ð U??Ð ¨b???¹U??/Åv “U??ž¬ «— Áœó ÂöŽ« `?O???? qO??œ s¹« t?Ð ∑±¥∏¥∫UOFý« ¨XÝ«Ås dÐ b½Ë«bš ÕË—œd ` «d t «d¹“ªr¼œ —UAÐ «—ÅÊ«dOI Uð¨rAÐ UHý «— ÊôœÅt²Jý Uð ÁœU²Ýd «d ˨ȗU~²Ý— tÐ «— Ê«dOÝ« ˪rM tEŽu vzUMOÐ tÐ «— Ê«—u ˪“UÝ œ«“¬ «— ÊUÖbOÐu Uð ËÆr¼œ b¹u½ b½Ë«bš Áb¹bMÄ ‰UÝ “« ËvðUUN« ¨b?MýUÐÅv ”b?I«ÅÕË— ÊœU²?Ýd tÐ ◊uÐd? ÎULOI?² t Ê«d?³UO?Ä Êu² ∑±µd?Ð b?O?Q?ð U?Ð Ë Áb??ŽË ÊU?Г tÐ œu?š Âu? VK?? U?Ð U?N?½¬ tK?O??Ýu?Ð «b?š t b?M?²???¼‰Ëe?½ “Ë— `³? —œ ‰u??Ý— ”d?D?Ä Æ∏µb?¹u?ÖÅv s?Ý ¨åÈ—«œU??Ë Ë X³?×?òo³Þ dÐ Æ∏∂b¼œÅv —UAÐ «— U¼ÅÁb?ŽË s¹« ÂU$« ¨©XÝUJO?DMÄ® ”bI«ÅÕË—b?¼«u??š Á“U?ð «— U??N?½U???½« V?K? ¨åd??š¬ ÊU?“ò—œ b??½Ë«b?š ÕË— ¨U??¼ÅÁb??ŽË s¹««— Ábý výö² Ë rIM «u?« Æœdb¼«uš pŠ UN½¬ d?Ð Á“Uð XF¹dý Ë XšUÝUÐ «bš Ë XšUÝ b¼«uš dOOG² «— ‰Ë« XIKš ªœ«œ b¼«uš t(UB Ë Áœu/ lLłÆœuÐ b¼«uš sUÝ g«—¬ Ë `K —œ U$¬ —œ ¨ÊUOœ¬ ÆœuÐ b¼«uš ÕË— —œ ÊUMOJ ʬ “« Ë ªœuÐ b¼«uš ”bI«ÅÕË——œ Æœu?ýÅv ¯d?? tÐ d??−?M?? ¨b?N??Ž tÐ Êœd?? vzU?ËÅvÐ Ë X?F?¹d??ý Êœd?Ð œU??¹ “« ∑±∞l«u«Åv U?« ¨XÝU?¼ÅÁbŽË X?J?ý d¼U?þ —œ t ¨XÝ« b?OF?³?ð 5L?¼ XI?OI?ŠU?« Áb?ý Áœ«œ Áb??ŽË ÈU?O??Š« “U?ž¬ Ë Áb??M?¼œ U??$ È«b?š e?O??¬—«d?Ý« È—«œU??ËqL% «— Êbý dO?NDð t½u?ÖÅs¹« X¹UÐÅv «b?š Âu ÆXÝ« ”bI?«ÅÕË— o³ÞdÐÁb½ULO?UÐ Ë ¨œ—«œ —«d VOK? t¹UÝ —œ q³ “« b?OF³ð ¨«b?š tAI½ —œ Æ∑∑b¹U/ÆXÝ« UOK ÈU¼Åt½UA½ s¹dð“—UÐ “« vJ¹ ¨b½œdÖÅvdÐ bOF³ð “« t v½UMOJË« ÕË— Ë `O —UE²½« —œÊb¬ œułuÐ ‰UŠ —œ U¼Åu³½ jš Ëœ Æ∑∏å—ˬÅv œułuÐ v¹u½ eOÇ s pM¹«ò ∑±±Ëœ s¹« ÆœuÐ s¹u?½ ÕË— ʬ Á—UЗœ Èd?~?¹œ Ë `O? —U?E²?½« Á—UЗœ vJ?¹ ¨b?½œuЗœ t vu ¨bMÝ—Åv r¼ÅtÐ ÊUMO?J Âu vMF¹ ¨pÇu?ÅÁb½ULOUРʬ —œ jšÆ∑πbM²¼ årOKý—Ë« U$ò Ë åqOz«dÝ« vKðò —UE²½« bO«ÂU??$« tÐ «— œu??š t?Ð ◊u??Ðd?? ÈU??N???ðu??³??½ t?½u??~??Ç v???O??Ž t .«ÅÁb???¹œ d??ðÅgO??ÄjЫ˗ UN½¬ —œ t rO?MÅv vzU?Nðu³?½ tÐ œËb×? «— œuš U−?M¹« —œ U Æb?½UÝ—ÅvÆœœdÖÅv d¼Uþ dð—UJý¬ ¨Ë« ÕË— Ë `OÊb??ý d??¼U??þ tÐ ŸËd???ý åqO??zu??½U???L??ŽÅ»U??²??òÅ—œ œu??Žu??? `O???? U???O??u??B??š ∑±≤¨∏∞œu/ rKJð `O ‰öł Á—UЗœ Ë åb¹œ «— Ë« ‰öł tÅv²Ë UOFý«òÅbMMÅv∫r¼œ“U¹ »UÐ UOFý« vz«b²Ð« t¹¬ Ëœ —œ Áó¹uÐÁb¬ ÊËdOÐ vÒ¹ tMð “« vUN½ÆXH~ý b¼«uš g¹U¼ÅtA¹— “« tšUýÆXdÖ b¼«uš —«d Ë« dÐ b½Ë«bš ÕË— ËË rN Ë XLJŠ ÕË— vMF¹¨u Ë —uA ÕË—≥∏Ë≤µ∫≤ u ª≥∫≤ n ≠∑π ±π∫¥≥ ‘« ≠∑∏ ≤∂∫≤¥ u ≠∑∑ª±µ≠±≥∫µ≤ª±∞≠¥∫µ∞‘«ª≥≤∫≤uª±∑∫≥Xª±∂≠±∫¥π‘«ª≥¥≠≥≤∫±u¹ ª≤±≠±∏∫±≤ Xªπ≠±∫¥≤‘«≠∏≤ª±¥≠±∫≥∑ ª≤∏≠≤µ∫≥∂ ª±π∫±± ‚eŠ≠∏µ ±π≠±∏∫¥ u ª≤≠±∫∂±‘«≠∏¥ ∑∫≤ v≠∏≥ ±≤∫µ≥±∫∂± ª±≥∫¥π ‘« ª≥∫≥¥ ª≤∑∫≤≤ e ª≥∫≤ n≠∏∑ ≤±≠±∑∫≤Ÿ«≠∏∂ µ≠±∫≥ ‰u¹ ª≥¥≠≥±∫≥±—«

Page 36

∑≤∑≥Ë ¨Xd??Ö —«d?? Ë« d??Ð Áb??ý ‰“U??½ÅÕË— t vM??O??ÐÅf d??¼ò Æπ∏œ“U?ÝÅv Áœ—ˬœUN?ý Áb?¹œ s Ë ÆÆÆb¼œÅv b?O?L?Fð ”b?I?«ÅÕËdÐ t Ë« X?½U?L?¼ b½U?ÅvÆππå«bš ÁdÐ ¨pM¹« ÆÆÆ«bš dÄ XÝ«Ås¹« t r¼œÅvtÐ Ë« —œ Ë `O?? U?Ð t tâ?½¬ ¨Áb?M?¼œÅb?O?L?F?ð vO??×?¹ U?Ð ”b?I?«ÅÕË— ¨X¹U?N?½ —œ ∑≤∞«— v¹«bš åX¼U³ýò vMF¹ ¨b¹U?/Åv ÕU²²« Ë œu/ gOÄ b?½UÝ— b¼«uš ÂULð«Èd~?¹œ ʬ Ë ªœu?Ð Êœd? tÐu?ð XN?ł vO?×?¹ b?O?L?F?ð Æb?¼œ v Á—U?ÐËœ ÊU??½« tÐƱ∞∞œuÐ b¼«uš Á“Uð Èbuð ¨ÕË— Ë »¬ —œ Êœ«œ bOLFðåÁbOÝ— XLF½ ÈœU/ ÈœUýò—œ ”bI«ÅÕË— Ë d?Ä X¹—u?Q —UJ?¼Uý ¨«b?š ”bI Ád?UÐ tA?OL¼ —œU? ¨.d ∑≤±Ë Ë« dÄ t «— v½U?J ¨U?$ tAI½ —œ —U?Ð 5Ë« È«d?Ð —bÄ ÆXÝ« ÊU?“ ‰UL”bI« ÕË— Êu?Ç XU¹ «— b?M½U?0 UN?½U?½« ÊUO? —œ bM½«u?²Ð ”b?I« ÕË— ÊU?OÊu?²? s¹d?ðU?³?¹“ VK??ž« U??O?K? ¨XM?Ý vM??F? s¹« tÐ Æœu?Ð t²?šU??Ý ÁœU?¬ «— .d?ÈœU³?Ž rÝ«d? —œ .d? Ʊ∞±XÝ« Áb?½«uš «— .d? U?Ð tD?Ы— —œ XL?J?Š Á—U?Зœå«bš XH~ý ÈU¼—U?ò ÆœœdÖÅv vdF Ë b?O−Lð ¨åXL?JŠ bM?ò Ê«uMFÐ.d? —œ ¨b?½U?Ý— b?¼«u?š ÂU??$« tÐ U??O?K?? Ë `O?? —œ «— U?N?½¬ ”b??I?« ÕË— tÆXÝ« Áœu/ UN½¬ Êœd —UJý¬ tÐ ŸËdýv —œU? ¨œuÐ t²??¹Uý ÆXšU?Ý ÁœU¬ œu?š iO? tKO?ÝuÐ «— .d? ¨”b?I«ÅÕË— ∑≤≤åiO “« dÄò œuš ¨±∞≤åXÝ« sUÝ XO¼u?« ÈdÄ vU?Lð ÎU?Lłò ÈË —œ t¨UuK? s¹d?ðU½«uð Ë s¹d?ðÅl{«u²? ÊuâL?¼ÅiO o¹d?Þ “« jI .d Æb?ýUÐrŠ— —œ ÁU?M?Ö ÊËb?Ð Ë oK??D? —œU? ʬ v½œd?J?½ n?Ë X³?¼u? v¹«d?¹c??Ä XN?łd?²??šœò Ê«u??M??F??Ð «— Ë« t²??ýd?? qO??z«d??³??ł t œu??Ð XÝ«— ÆXd??Ö —«d?? ‘—œU??”bI«ÅÕË— —œ .d t «— ÈœËdÝ åU/ ÈœUýò ∫b¹u~Ð Áœd »UDš åÊuON¨œ—«œ œu?š sD??Ð —œ «— v½«œËU??ł d???Ä t?ÅvM?O??Š —œ ¨±∞≥b?¹«d??ÝÅv —b??Ä È«d?ÐÆUOK ÈuÝ “« XIOIŠ —œ Ë «bš Âu ÂULð ÈuÝ “« XÝ« È«Åt½«dJýdÐ jI? ¨X1ö Ë vM?ðËd U?Ð ¨t v½U?½¬ vM?F¹ ∏∑åÊUM?O?J?ò Âu? ȗˬÅlLł ∑±∂X«b?Ž d?E?²?M? tÅv½U?½¬ ¨b?M?¹U?/Åv œU?L?²?Ž« ÊU?A?¹«b?š e?O?¬—«d?Ý« ÈU?¼ÅtA?I?½rO?E?Ž —U?? X¹U?N??½ —œ ¨`O?? Èu??Ý “« tJ?K??Ð U?N?½U???½« Èu?Ý “« t½ ¨b??M?ýU??ÐÅv.bb?N?Ž ÊU“ —œ rO?E?Ž —U? s¹« t²³?« Æb?ýUÐÅv? ”bI?«ÅÕË— ÈÒd?Ý X¹—uQ?s¹« ¨œd¹c?ÄÅv —u? Êb¬ „—«b?ð XN?ł U¼ÅÁb?ŽË t v½U?“ ‰öš —œ vM?F¹—œ ¨”b?I?«ÅÕË— tK?O?Ýu?Ð Áb??ý —u?M? Ë „U?Ä vM?F?¹ ¨ÊU??M?O?J?? VK? XO??U?šb½Ë«bš È«dÐ åbF?² vuò ¨«dI? s¹« —œÅÅ”bI«ÅÕË— ÆœuýÅv ÊU?OÐ dO«eÆ∏∏œ“UÝÅv UON‰UL ÊU“ —œ `O ÕË—ÁbM¼œ bOLFð Ë v³½ ¨ÂU~AOÄ ¨vO×¹“«ò vO?×¹ Æ∏πåœuÐ vO?×?¹ gL?Ý« t «b?š Èu?Ý “« ÁœU²?Ýd? b?ý d?¼Uþ Èœd?ò ∑±∑t ¨`O? œu?š tK?O?ÝuÐ ¨π∞bý å”b?I?«ÅÕË— “« d?Ä UÐU?B?O?« œuš —œU? rŠ——«b¹œ fÄ Æœu?Ð Ábý 7?Ь ”b?I«ÅÕË— tD?Ý«Ë tÐ vÖ“U?ð tÐ «— Ë« ÁdU?Ð .dÆπ±bý œuš Âu UÐ «bš Uö tÐ q¹b³ðÅUÐUBO« UÐ .dÕË— gð¬ Æπ≤b?ýU??ÐÅv åb??¹U??O??Ð b?¹U??ÐÅv ›Åt?Ť XÝ«Å”U??O?«ò ÊU??L??¼ vO??×??¹ ∑±∏t Èb?½Ë«b?š Ë—ÅgO??Ä U?ð b?½«e??O?~?½«Åv d??Ð «— Ë« Ë XÝ« sU?Ý Ë« —œ ”b??I?«bF² vu È“UÝ ÁœU¬ò ¨—U ”bI«ÅÕË— ¨ÂU~AOÄ ¨vO×¹ —œ ÆbýUÐ b¹¬ÅvÆπ≥b½UÝ—Åv ÂULð« tÐ «— å«bš È«dДb?I?«ÅÕË— ¨Ë« —œ Æπ¥åXÝ« d?²??Ö—e?Ð r?¼ v³?½ d??¼ “«ò Áb??M?¼œÅb??O?L??F?ð v?O?×??¹ ∑±πtšdÇ ¨vO?×¹ Æb?½U?Ý—Åv ‰UL? tÐ œu?Ð t²H?Ö U?O³?½« o¹d?Þ “« t «— œuš ÊU?M?ÝÊœu?Ð p¹œe?½ Ë« Æπµœ“U?ÝÅv qU? œu??Ð Áb?ý ŸËd?ý ”U??O?« “« t «— vzU?O??³?½«t XÝ« È«ÅÁb?M??¼œ vK???ð åÈ«b??ò Ë« ªb?¼œÅv —U??A?Ð «— q?O?z«d??Ý« vK???ðÁUÖb¹œ —œ Æπ∑åb¼œ œUNý —u?½ dÐ Uð b?¬ œUNý È«d?Ðò ¨vO×¹ Æπ∂b¹¬ÅvdÐ «— ÊU~?²ýd? å‚UO?²ý«ò Ë U?O³?½« åh×?Hðò ”b?I«ÅÕË— t½u?Ö s¹bÐ ¨vO?×¹∑∏∫± u ª±≥≠±∞∫±∑ X ≠π≤ ∂∏∫± u? ≠π± ¥±¨±µ∫± u? ≠π∞ ∂∫± u¹ ≠∏π ±∑∫± u? ≠∏∏≥≠±∫¥∞ ‘« ª≤≥∫± u¹ ≠π∂ ±¥≠±≥∫±± X ≠πµ ≤∂∫∑ u ≠π¥ ±∑∫± u ≠π≥π∫≤ ‰u? ≠±∞≤ ≤¥ v??M?Ð ª∂∫πU??ð ±∫∏ Y« ≠±∞± µ∫≥ u?¹ ≠±∞∞ ≥∂≠≥≥∫± u??¹ ≠ππ ©±∞®±¥∫≤„“ ª±¥∫≥n ªµµ≠¥∂∫± u ≠±∞≥

Page 37

∑¥∑µ«— ”bI«ÅÕË— bÐU¹ ‰öł ¨‘eOšU²?Ý— Ë ¯d o¹dÞ “« œuš tÅv²Ë Uð ¨vOŽ ∑≤∏vð«—Uý« v²Ë ¨XOF?Lł tÐ rOK?Fð ÂU~?M¼ —œ v²Š b¹U?/Åv/ —UJý¬ qU? —uDÐtР«—¬ «—¬ ±∞πœuÐ b?¼«u?š ÊU?N?ł U?O?Š È«d?Ð v«—u?š Ë« r?ł t ¨b?M?Åv¨±±∞”u1œuIO?½ UÐ u~?²HÖ ÂU?~M¼ —œ 5?MâL?¼ Ë« ÆbMÅv Á—U?ý« ”bI« ÕË—”bI« ÕË— b½«ÅÁœu?/ Xdý U¼ÅtLO?š bOŽ —œ t v½U½¬ tÐ ¨±±±ÈdUÝ Ê“ tÐt vðœUNý Ë g¹UO½ UÐ tDЫ— —œ ÕË— “« g½«œdÖUý UÐ U« Ʊ±≤bMÅv UI« «—Ʊ±≥b¹uÖÅv sÝ «—UJý¬ œ«œ bM¼«uš«— ”bI?«ÅÕË— Êb¬ Áb?ŽË vO?Ž ¨bO?Ý— «d Ë« 7?U¹ ‰öł XË tJ?O½U?“ UN?Mð ∑≤πÊ«—bÄ tÐ t œuÐ È«ÅÁbŽË Êb?O½UÝ— ÂUL?ð« tÐ ¨Ë« eOšU?²Ý— Ë ¯d «d¹“ ¨œ«œÅvU¹ ”u²?K«—U?Ä ÊUL?¼ ¨d~?¹œ vMF?¹ v²Ý«— ÕË— Ʊ±¥œuÐ Ábý Áœ«œ .b? bNŽ —œtKO?ÝuÐ Ë« ªb?ý b¼«u?š UD?Ž vO?Ž g¹UO?½ tÐ aÝUÄ —œ —b?Ä tK?OÝu?Ð d~?¹œ l«bb?¼«u??š —b??Ä Èu??Ý “« «— Ë« v??O??Ž Ë ªœu??ýÅv ÁœU??²??Ýd?? v??O??Ž ÂU??½ —œ Ë —b??Ä«— Ë« b¹U?Ð U? Ë b?¬ b?¼«u?š ”b?I?«ÅÕË— Æœu?ýÅv —œU? —bÄ “« «d?¹“ ¨œU?²?Ýd?U tÐ «— eOÇ tL¼ Ë« Æb½U b¼«u?š U UÐ Ë« ªœuÐ b¼«uš U UÐ tA?OL¼ Ë« ªrOÝUMAÐË« tÐ Ë œd? b??¼«u?š ȗˬœU??¹ œu??Ð t²?H??Ö U?? tÐ `O??? t «— tÇ d??¼ Ë œ“u??¬Åv«— `O? Ë œu?/ b?¼«u?š X¹«b?¼ v²?Ý«— lO?L?ł tÐ «— U? Ë« Æœ«œ b¼«u?š œU?N?ýÆœu/ b¼«uš ÂeK È—Ë«œ Ë v²Ý«— ¨ÁUMÖ œ—u —œ «— ÊUNł Ë« Æœ«œ b¼«uš ‰öł±±∂œ—UáÝÅv —bÄ ÊU²Ýœ tÐ «— gŠË— Ë« ∫±±µbÝ—Åv «d vO?Ž XŽUÝ ÁdšôUÐ ∑≥∞“« —bÄ ‰öł tÐò ¨tJ¹—uD?Ð ¨œuýÅv ÁdOÇ u? dÐ œuš ¯d U?Ð tE( ÊUL¼ —œUDŽ g½«œdÖUý dÐ åÊbOœò UÐ «— ”bI«ÅÕË— Ϋ—u Ë« ¨±±∑åXÝUšdÐ ÊUÖœdtÐ q¹b³?ð ”b?I«ÅÕË— Ë `O?? X¹—uQ? ¨b?FÐ tÐ X?ŽUÝ s¹« “« Ʊ±∏b¹U?/Åv«— U?L?ý e??O?½ s? ¨œU?²?Ýd?? «d? —b??Ä t —u??D?½U?L??¼ò ∫œu?ýÅv? U???O?K? X?¹—u?Q??Ʊ±πår²ÝdÅvtKOÝuÐ Æb½UÝ—Åv ÂU$« tÐ .d —œ «— —bÄ eO?¬ÅX³× ÊUŠ« tAI½ ”bI«ÅÕË— ∑≤≥U?O??½b?Ð «— Ë« Ë œu??ýÅv 7???Ь «— «b??š d???Ä ¨Ád??U?РʬÅÅt X?Ý« ”b?I??«ÅÕË——u?D?ÐŨ.d? œu?š ÊU?1« Ë ”b?I??«ÅÕË— —b? tK?O?Ýu?Ð .d?? —U?J?Ð Æœ—ˬÅvƱ∞¥œuýÅv q¹b³ð È—Ë—UÐ tÐ ÈdOE½ÅvЗUJ?ý¬ ¨XÝ« Ábý Ád?U?Ð b½“d? Êu?M« t «— —b?Ä b?½“d ¨.d? —œ ”b?I«ÅÕË— ∑≤¥dÄ ”bI«ÅÕË— UÐ t .d? ÆXÝ« «bš qU —uNþÅÊ«“Ëd? ÏtðuÐ .d Æb¹U/Åv.dÅÆœ“U?ÝÅv? —U?J?ý¬ Ë« sðËd? t²?U?¹ sð qJ?ý —œ «— «b?š tL?K? ¨XÝ« Áb?ýƱ∞µb¹U/Åv vdF UN²« dÐu½ 5Ë« Ë ÊUMOJ tÐ «— qHÞœ—u t ¨v¹UN½U½« 7šUÝ p¹dý tÐ ŸËdý .d o¹dÞ “« ”bI«ÅÕË— ¨ÁdšôUÐ ∑≤µË ÊUMðËd? tAOL?¼ Ë Æb¹U/Åv `O? UÐ ¨±∞∂bM²?¼ «bš XLŠ— “« d?Ä X³×ÊuFLýŨÊUOÝu?− ¨ÊU½U³ý ∫b?½d¹cÄÅv «— Ë« t bM?²¼ v½U 5?Ë« ÊULOKŠÆÊ«œdÖUý 5Ë« Ë U½U dNý —œ œU«œ Ë ”ËdŽ Ë UMŠ ËÈ«Òu??Š ʬò åÊ“ ʬò v²??Ý«— t?Ð .d?? ¨”b??I??«ÅÕË— X?¹—u??Q?? s?¹« t−??O??²???½ —œ ∑≤∂s¹« UÐ Æœœd?ÖÅv ±∞∑åqU `O?? ʬò —œU Ë åÊU?Öb?½“ —œU? ʬò Ë ås¹u½Vþ«u???? U?????Žœ Ë œU????³?????Ž —œ ‰b????J?????¹ tÐò t? sð Áœ“«Ëœ ʬ U?????Ð Ë« s¹ËU?????M????Ž“Ë— ÁUÖd×Ý —œ X¹UÐÅv ÕË— t ådš¬ ÊU“ò ÂœÅÁbOáÝ —œ ¨±∞∏åb½œuÐÅvÆœuÐ d{UŠ “Už¬ «— ʬ UOK vK& UÐ XÝUJODMÄvOŽ `Otöš VK???D?? s?¹« —œ ¨ÊU??“ ‰U???L?? —œ ¨”b???I???«ÅÕË— Ë d?????Ä X¹—u???Q?? q? ∑≤∑≠ b?ý `? ¨XU?¹Ås?ð ÊU?“ “« —b?Ä ÕË— tK?O??Ýu?ÐÅt XÝË« d???Ä t ∫œu?ýÅvÆXÝ« `O œuš vOŽXI?O??I??Š s¹« —u??½ —œ b??¹U??Ð b?ýU??ÐÅv Êôu??Ý— tU??½ÅÊU??1« ÂËœ qB?? —œ tÇd??¼”bI«ÅÕË— Ë dÄ „d²A X¹—uQ XI?OIŠ —œ ¨`O —U tL¼ Æœuý Áb½«uš“« Ë« Êb¬ Ë vO?Ž jÝuð ”b?I«ÅÕË— Áb?ŽË Ÿu{u? jI U?−M?¹« —œ U ÆXÝ«Æ.uýÅv dc² ¨«— t²U¹ ‰öł b½Ë«bš o¹dÞ±±∫≤ X ª±π≠±µ∫≤ u ≠±∞µ ≤∏≠≤∂∫¥ öž ª≤±≠±∏∫¥ ÂË— ª≥∏≠≤∂∫± u ≠±∞¥∂≥≠∂≤ ¨µ± ª≤∑∫∂ u??????????????????????¹ ≠±∞∏ ≤∂≠≤µ∫±π u??????????????????????¹ ≠±∞∑ ±¥∫≤ u??????????????????????? ≠±∞∂≤¥Ë≤≥ ¨±¥ ª±∞∫¥ u¹ ≠±±± ∏≠µ∫≥ u¹ ≠±±∞ ∂≥≠∂≤ ¨µ± ¨≤∑∫∂ u¹ ≠±∞πª≤∂ ¨±∑≠±∂∫±¥ u?????¹ ≠±±¥ ≤∞≠±π∫±∞X?ª±≥∫±± u????? ≠±±≥ ≥π≠≥∑∫∑ u??????¹ ≠±±≤ ≥∞∫±π u?????¹ ª¥∂∫≤≥ u?????? ≠±±∂ ±∫±∑ ª±∫±≥ u??????¹ ≠±±µ ≤∂∫±∑ ª±µ≠∑∫±∂ ª≤∂∫±µ∏∫±Ÿ« ª¥∏≠¥∑∫≤¥ u ª±π∫≤∏ X ª≤±∫≤∞ u¹ ≠±±π ≤≤∫≤∞ u¹ ≠±±∏ ¥∫∂ ÂË— ≠±±∑

Page 38

∑∂∑∑Ʊ≤∂XÝ« Áb¹œdÖ d¹cÄ ÊUJ« ¨.«Åt²U¹ «— ”bI«ÅÕË— —bU t v Æb?½—ˬ «dLŁ b?M½«u?ðÅv «bš Ê«b½“d? ¨”bI?«ÅÕË— —b s¹« UÐ ∑≥∂Ë X³× ›t¤ ÕË— Ád?LŁò œœdÖÅv V³?ÝŨXÝ« Áœ“ b½u?OÄ vIO?IŠ „Uð tÐ «—È—U?e?O?¼d?Ä Ë l{«u?ð Ë ÊU?1« Ë Èu?J?O?½ Ë v½U?Ðd?N? Ë rK?Š Ë g«—¬ Ë výu?šœuš d²?AO?Ð tÇ d¼ ªårO?MÅv X¹“ ÕË— t?Ð Uò ÆrOzU?/ qUŠ «—±≤∑åXݫƱ≤∏b¼œÅv U tÐ qLŽ —b ÕË— d²AOÐ —bÅÊUL¼ ¨rOzU/ —UJ½« «—ÈU?¼—U?? U?? —œ Ë œ“U?ÝÅv? v½U?ŠË— «— U?? Ë« ”b??I??« ÕË— U?Ð X—U??A?? Á«— “«ÊUL?ݬ u?J?K? tÐ ¨.u?ýÅv Áb½«œd?Öd?Ð XA?N?Ð tÐ U? ∫b?¼œÅv ÂU$« v?³O?−?ŽUð rOÐU¹Åv dÞUš ÊUMOLÞ« ¨.d?¹cÄÅv «— vÖb½«ušb½“d Ë Áb¹œdÖÅv X¹«b¼Áb½«u?š —u?½ Ê«b½“d? ¨.œd?Ö rO?NÝ `O?? iO? —œ Ë rO½«u??Ð å—bÄò «— «b?šÆ±≤π.œdÖ rONÝ ÈbЫ ‰öł —œ Ë ÁbýUOK Ë ”bI«ÅÕË—XÝ« ”bI«ÅÕË— b³F Ë `O rł t UOK —œ ”bI«ÅÕË— Ë `O X¹—uQ ∑≥∑X—UA? —œ «— `O?? Ê«—«b?½U?1« ¨„d?²?A X¹—u?Q? s¹« Æb?Ý—Åv ÂU?$« tÐÁœU?¬ «— ÊU?O?œ¬ ¨”b?I?« ÕË— ÎôË« œ“U?ÝÅv rO?N?Ý ”b?I?«ÅÕË— —œ —b?Ä U?Ð ÈËb½Ë«bš ¨”b?I«ÅÕË— Ϋb?FÐ b½U?AÅv `O? Èu?Ý tÐ œuš iO U?Ð Ë œ“UÝÅvs¼– Ë œ—ˬÅv ÊU??ýœU?O??Ð «— Ë« Âö ¨œ“U??ÝÅv —U??J??ý¬ ÊU?½¬ t?Ð «— Áœd? ÂU??O??“«— ”bI«ÅÕË— Æb¹U?/Åv “UÐ Ë« eO?šU²Ý— Ë ¯d? vMF „—œ È«d?Ð «— ÊUA¹«Ë Áœ«œ t(U?B? «— ÊU?O?œ¬ U?ð ¨v½U?ЗšU?A?Ž —œ Áó¹u?Ð ¨b?M? v —U?N?þ« «— `O??Ʊ≥∞b½—ˬ å—UOÐ ÈU¼ÅÁuOò Uð b¼œ X—UA «bš UÐ «— ÊU½¬¨bMÅv/ tU?{« ”bI«ÅÕË— Ë `?O X¹—u?Q tÐ ¨U?OK? X¹—uQ t½u?ÖÅs¹bÐ ∑≥∏g¹UC?Ž« tL?¼ —œ Ë œu?š X¹œu?łu? q —œ U??O?K ∫X?Ý« ʬ ”bI? “«— tJ?K?ÐË Áœ«œ œUNý ¨Áœu/ ÂöŽ« «—ÅÅ”b?« YOK¦ð X—U?A “«— Uð œu?ýÅv ÁœU²ÝdÆb¼œ ‘d²Ö Áœ—ˬ—œ qF tÐ “Ëd«ÊU“ tKŠd s¹dš¬ —œ UOK Ë ÕË— ©µXÝUJODMÄUÐ `O? —c?Ö ¨œuÐ Áb?OÝ— ÊU¹U?Ä tÐ `B? t²H?¼ XH¼ v²?Ë ¨XÝUJ?OD?MÄ “Ë— —œ ∑≥±vN?« ÂuM?« Ê«u?M?Ž tÐ Ë œu?ýÅv —U?J?ý¬ t ¨œu?ýÅv qU? ”b?I?«ÅÕË— ‰Ëe?½È—U?ł v½«Ë«d? tÐ «—ÅÕË— ¨g¹u??š Èd?Ä —œ ¨b?½Ë«b?š `O??? ÆXÝ« Áb?ý qI??²?M?Ʊ≤∞œ“UÝÅv»—œ ¨“Ë—Åʬ “« Æœœd??ÖÅv ·u??A??J?? qU?? —u??D??Ð ”b??« Y?O??K??¦??𠨓˗Åʬ —œ ∑≥≤“UÐ ¨b½—ˬ ÊU1« Ë« tÐ t v½U? È«dÐ ¨œuÐ Ábý ÂöŽ« `O? jÝuð t vðuJKX—U?A? —œ ¨ÊU?1« —œ Ë r??ł vM?ðËd? U??Ð Êu?M?« r¼ “« Ê«—«b?½U??1« ∫œu?ýÅvœ—«œ t«œ« bЫ tÐ Uð t œuš ‰Ëe½ UÐ ”bI«ÅÕË— Æb½uýÅv rONÝ ”b« YOK¦ðʬ U¹ ¨UO?K ÊU“ vM?F¹ ¨œuý åÊU?“ tKŠd s¹d?š¬ò œ—«ËÅXIKš U?ð bý V³Ý ÆXÝ« ÁbA½ qU “uM¼ vË ÁbOÝ— À«dO tÐ U tÐ ÊuM« r¼ “« t vðuJKƱ≤±XÝ« Áœ«œ U$ «— U t ¨rOzU²ÝÅv «— d¹cÄU½ÅpOJHð YOK¦ð U«— vF«Ë ÊU1« ¨.«ÅÁœu?/ XU¹—œ «— v?½ULݬ ÕË— ¨.«ÅÁb?¹œ «— vIO?IŠ —u?½ U∫.«Åt²U¹«bšÅtODŽ ʬ ≠”bI«ÅÕË—«— d~¹œ ÈU¹U?DŽ tL¼ t ¨XÝË« tOD?Ž 5Ë« X³× Ë ±≤≤åXÝ« X³× «bšò ∑≥≥¨b?ý U?D?Ž U? tÐ t ”b?I?«ÅÕËd??Ð U? ÈU?N?œ —œ «b?š X³?×?ò Æœd??O?ÖÅv d?Ð —œ Ʊ≤≥åXÝ«ÅÁbý t²¹—¨X³× tO?DŽ dŁ« 5?Ë« ¨.«ÅÁbý ÕËd?− q«bŠ U?¹ Áœd ÁUM?Ö VŠ d?Ð U ÊuÇ ∑≥¥qOœ tÐ t «— vN«ÅX¼U³ý ±≤¥”bI«ÅÕË— X—UA ÆXÝ« U ÊU¼UMÖ gAÐÆb½«œdÖÅvdÐÅÊU~²U¹ bOLFð tÐ UOK —œ ¨œuÐÅt²— XÝœ “« ÁUMÖœuš UOŠ ʬ vMF¹ ªbMÅv UDŽ «— ÊULŁ«dO ådÐu½ò U¹ åt½UFOÐò ¨ÕË— ¨ÁU~½¬ ∑≥µX³?×? «— U? Ë«ò t —u?D?½U?L?¼ X?Ý« Êœd? X³?×? U?½U?L?¼ t ¨”b?« Y?O?K?¦?ðÊUL¼ U? ÊuÇ t XÝ« `O? —œ Á“Uð U?OŠ tL?AÇdÝ X³?× s¹« Ʊ≤µåœu/±∂Ë∏∫¥ u¹ ≠± ≠±≤≤ Vý“U/ ¨XÝUJODMÄ bOŽ ¨5²½«eOÐ 5z¬≠±≤± ≥∂≠≥≥∫≤ Ÿ« ≠±≤∞≤±∫± Êd≠≤ ª≤≥∫∏ ÂË— ª±≤˱±∫¥ u¹≠±≠±≤µ ±¥∫±≥ Êd ≠≤≠±≤¥ µ∫µ ÂË— ≠±≤≥≤∂≠≤¥∫±∂ X ª≤µ∫µ öž ≠±≤∏ ≤≥≠≤≤∫µ öž≠±≤∑  ±≥ Êd ≠± ª∏∫±Ÿ« ≠±≤∂±∂¨∏∫±µ u¹≠±≥∞'H6SLULWX6DQFWR3* ¨qOÝUÐ f¹b≠±≤π

Page 39

∑∏∑πÆb¼œÅv ‰UI²½« g½bÐ ÈUCŽ« tÐ «— œuš ÁbMM.bIð Ê«—«b?½U1« tÐ U?OK ”b?I ÈU¼“«— —œ t ¨å«b?š XH~?ý ÈU¼—Uò s¹« ∑¥∞Æb½—ˬÅv dLŁ ”bI«ÅÕË— VŠ dÐ `O —œ s¹u½ vÖb½“ XNł ¨b½uýÅvtÅÈ—uÞÅtÐ rOMÅv U?Žœ t⽬ t «d¹“ b?MÅv œ«b« «— U? nF{ ”bI« ÕË—ò ∑¥±tÅvzU?N??U?½ tÐ ¨b??M?Åv XŽU??H?ý U?? È«d?Ð ÕË— œu??š sJ? rO??½«œÅv/ b?¹U??ÐÅv¨XÝ« «b??š ‰U??L???Ž« Áb??M??¼œ ÂU??$« ¨”b???I??«ÅÕË— Ʊ≥≤åœd?? ÊU??O???Ð œu??ýÅv/Æb¼œÅv rOKFð U tÐ «— 5²Ý«— ÈUNA¹UO½töšt œU²Ýd? UL?ý ÈUN?œ —œ «— œuš d?Ä ÕË— «b?š ¨bO²?¼ Ê«b?½“d tÅÊu?Ç U«ò ∑¥≤©∂∫¥ öž®Åå°—bÄ È« vMF¹ °UЫ U¹ ¨bMÅv «b½ÕË— tAO?L¼ Ë« ¨b?²?ÝdÅv «— œu?š b½“d? «b?š ÁUÖd?¼ ¨ÊU“ ÈU?N?²½« U?ð «b?²Ð« “« ∑¥≥ÆXÝ« d¹cÄU½ÅpOJHð Ë „d²A ÊUA¹« X¹—uQ ∫b²ÝdÅv eO½ «— œušÂu ÊU?O? tÐ `O? Êb?¬ È«dÐ t «— vðU?—«b?ð tL?¼ ¨ÊU“ Èd?Ä —œ ”b?I«ÅÕË— ∑¥¥¨.d —œ ”b?I?«ÅÕË— qL?Ž tD?Ý«uÐ Æœu?/ qU? .d? —œ ¨œu?ÐÅÁœ«œ ÂU$« «b?šÆ©±∫≤≥ X®Å b¼œÅv ÊUNł tÐ åU UÐ «bš vMF¹ò «— qOzu½ULŽ ¨—bÄ©∑≠∂∫≤ dO«e®Å ”b?I«ÅÕË— ` jÝu?ð œuš XU¹ sð “«— ÊU?“ —œ «bš dÄ ∑¥µÆb¹œdÖ f¹bIð `O Ê«uMFлuBM ‰öł —œ `O? Ë b½Ë«bš Ê«u?MFÐ ¨œu?š eOšU²?Ý— Ë ¯d tKOÝu?Ð vOŽ ∑¥∂U?O?K? d?Ð Ë Êôu?Ý— d?Ð «— ”b?I?«ÅÕË— ¨œu?š Èd?Ä “« Ë« ©≥∂∫≤ÅŸ«®ÅÆœœd?ÖÅvÆœ“UÝÅv È—Uł¨œ“UÝÅv È—U?ł «— Ë« œu?š ÈUC?Ž« —œ U??OK? d?Ý Ê«u?MF?Ð `O?? t ”bI?«ÅÕË— ∑¥∑X—U?A? ”b?I? “«— U??O?K? Æb?¹U?/Åv f¹b?I?ð Ë U?O?Š« ¨Áœd?? U?M?Ð «— U??O?K?ÆXÝ« UN½U½« UÐ ”b« YOK¦ð¿ ¿ ¿ÕË— `O s¹« dÐ ÁËöŽ Ë XÝ« —UOÐ Èœ«dH?½« —uÞ tÐ U œ«bFð t s¹« UÐ «d¹“qÐU?d?O?ž Ë U??²?J?¹ ÕË— ʬ U?« b??¼œÅv X½u?J?Ý U?? p¹U?J?¹ —œ «— œu??š Ë —b?ÄȗˬÅlL??ł œU??%« —œ b??M??²????¼ ‚d??H??²?? t «— v½U??½¬ œu??š —b?? U??Ð pO??J??H??ðp¹ “« b½uý d¼Uþ bŠ«Ë —u? tÐ tL¼ Ë« —œ t œœdÖÅv V³Ý Ë ÆÆÆbMÅv—œ t v¹U¼ÅÊU?½« tL¼ t œuýÅv? YŽUÐ `O? ”bI X¹d?AÐ —b? ÁUÖb¹œt rMÅv d?J ¨b?M¼œ qO?JA?ð «— rł p¹ b?M²?¼ rO?NÝ ”b?I X¹d?AÐ s¹«tL¼ XÝ« sUÝ tL¼ —œ Ë XO½ Ábý rIM Ë vJ¹ t «bš ÕË— eO½ —uD½UL¼Æ±≥±bM ȗˬÅlLł v½UŠË— œU%« tÐ «—vdF? v²?Ý«— ÕË— «— Ë« v?OŽ tÅ”u?²?K?«—UÄ v?MF?¹ l«b? ÕË— ʬ t−?O²?½ —œvOŽ t b½UÝ—Åv qU XIO?IŠ tÐ «— Ê«—«b½U1« ©±∑˱∂∫±¥ u¹® bMÅvdÐ ÁËöŽ ÆbýUÐÅv ©±µ∫±∏ Yð® s¹u?½ vÝu vMF¹ åd?³UOÄ Ê¬ò t Ë« XÝ«—œ Ë Á“Ë— d¼ t v×O Ë ©±≥∫±∂ u?¹® œ“u¬Åv U tÐ eO?½ «— ÁbM¹¬ —u« s¹«ÕË— jÝu?ð V³??Ý s¹b?Ð Æb??M?Åv? ȗˬœU?¹ U?? tÐ «— b?¹U??O?Ð b??¹U?Ð d??š¬ “Ë— ʬXIOI?Š s¹« tÐ Ë ©±∑∫≤ Ÿ«® b?M u³?½ b½«u?ðÅv v×O? h?ý d¼ ”b?I«ÂöŽ« gO?Ä “« «— Áb?M?¹¬ ÈU?O?½œ vM?«b?U?Ä Ë d?I?? —œ vÖb?½“ U?Ð Ë b?¼œ œU?N?ýd?Ä U²?J¹ Ë« «d?¹“ œuÐ vM?¹u½ d?³U?OÄ êO?¼ dE?²M? b½«u?ðÅv/ `O? “« b?FÐ Æb?MË« “« bFÐ s¹«d?ÐUM?Ð Ë t²šUÝ —U?Jý¬ U? È«dÐ «— ‘—bÄ “«— ÎöU? t XÝ« «bš5žË—œ Ê«d?³U?OÄ b?M½«u?ðÅv jI b?MÅv ÂöŽ« U?O?K t? g²I?OI?Š “« —ËbÐ ËÆ©≤¥ ¨±±∫≤¥ v²® b½uý d¼Uþs¹« d?Ý Ê«u?M?F?Ð t XÝ« `O?? œu?š s¹« ¨XÝ« v?O?ŽÅ`? ¨”b?I?«ÅÕË— Êu?Ç ∑≥πË ÁbO?A?Ð u? «— ÊU?A¹« U?𠜓U?ÝÅv È—U?ł g¹UC?Ž« ÊU?O —œ «— ÕË— ¨r?łvOŽ s¹« dÐ ÁËöŽ Æb¼œ ÊU“UÝÅÊUAKÐUI² —œ XOu¾ —œ «— ÊU½¬ Ë Áœ«œ UHýÊœ«œ œU??N??ý È«d??Ð «— ÊU??½¬ b??A????ÐÅv U??O??Š ÊU??½¬ tÐ ”b??I??« ÕË— j?Ýu??ðÊUN?ł tL¼ È«d?Ð g²?ŽUH?ý —œ Ë —bÄ tÐ g¹u?š —U?¦¹« —œ «— ÊU?A¹« Ë b?²?ÝdÅvf¹bIð Ë ”bI« ÕË— ¨`O? ¨UOK ”bI? ÈU¼“«— o¹dÞ “« Æœ“UÝÅv rONÝ,Q-RHY3* ¨t¹—bMJÝ« q¼« q¹dOÝ f¹b≠±≥±≤∂∫∏ ÂË—≠±≥≤

Page 40

∏∞∏±vOŽ v½UÐd “« XÝ« È« t¹b¼ ”bI« ÕË—¨«— È«bš .—«bÐ ”UáÝ Ë bLŠÆ± ¿rOzuÖ «— g¹b½Ë«bš ÈUMŁ Ë dJý«— ”bI« ÕË— .—«bÐ ”UáÝ Ë UOKÅbýUÐ —Ë tKFý ÕË— Âœ “«Æ≤ ¿XÝ« vOŽ ÂUGOÄ UM ÊUÐUOÐ —œXÝË« uâL¼ vUÐ Ê«“uÝ tðuÐXÝËœ ÁuN¹ ÂUOÄ vÝu bOMý tbOM œUL²Ž« «bš nD tÐË b¹eOšdÐ s Ê«ËdOÄ È« ≠±Á“—U³ «d ¨g«—¬ «— ULýXO½ ʬ “« dðôUÐ t v½ULݬ ‰öł «— ULýÆ d¹cÄU½ XJý È“ËdOÄ «d ËÊU~²ýd “« dðdÐ —b «— ULý ≠≤Ê«—UJN³ð ÊUO —œ —UIŠ «dÊ«ełUŽ Èœu³NÐ «— ULýÊUÖœd ÊUO —œ tLšœ «d ÊULݬ —œ v¼Uý Xð «— ULý ≠≥5“ ÈË—dÐ vJžô« «duJK ÃË« bOK ÊuFLý È« «dðÆ —uÖ ·—˛ ÕU²H Ë VOK «dbON½ dÐ ÂUÖ tÐ «— ÊU~M Ë bOM d¼UÞ «— ÊUO«cł ULý ≠¥bO½«e¹d~Ы— bOKÄ Õ«Ë—« Ë ‰U b~ «— U¼u¹œ“ËdOÄ «— 5ÞöÝ qO$« “« œuš œUNý UÐÆ bOýUÐ lÞU Èu~Ыuł «— Ê«—Ë«œ Ëv¼«dLÖ Ë ÁU³²ý« dÐ b¹œdÖ “ËdOÄ s XIOIŠ UÐ ≠µv½U½« ËU– dÐ b¹uý #U qO$« œUNý UÐ Ë «— œuš ÈbMËdO½ Ë —U²« pM¹«—UÝ« “« U ÁbM½U¼— ¨`O—u½ “« È«ÅtUł Áœd sð tÐ È« ‡±fÄ Ë ÁœU²¹« uð ÈUÄ tÐ s—uý “« «b «— uð s +“Åvs ÁdOð Ê«Ë— sýË— uð s¨`O È«Æ—uHž r¼ Ë rOŠ— r¼œuš VOK XBš— È«ÅÁœ«œ ‡≤dOI% Èuý Uð t “Uł« r¼¨¯—eÐ Ë ÊUÐdN ¨b½Ë«bš È«rOŠ— Ë »uš Ë ‰öł Ë ÁuJý dĨv¹«—¬ ÁbMÐ t XKO œuÐÆ—u½ È« ¨XOz«bš ”U³ dШ`O È« ‡≥v²šUÝ U¼— ¯d —UÝ« “« «d uð.uý f³K Èd¹cÄU½UM tÐ Uð¨XMð ÂULð —œ t v½U“ ʬVOK Ë aO Ë œuÐ ¯d Áe ÆeOšU²Ý— Âu¹ ¨ÂuÝ “Ë—dAÐ —U¹ ¨`O U v−M ‡¥VOK ÈË— ÁœuAÖ XÝœ Ëœ UÐdN “« vAdÐ tÐ «— ÊUNł Uðœd vUš ¨„Uš tÐ XLł sœ«— t¹ËU¼ oLŽ Ë Œ“Ëœ¿ ¿ ¿± ·

Page 41

”bI«ÅÕË— t¹UÝ —œ UOK b¹¬ v vH½ U×O t ‰œ È« Áœó Ʊ¿Æ b¹¬ v v ÈuÐ gýuš ”UH½« “ t`O È“ËdOÄ —œ t ¨«—UÖœ—ËdÄ uð dÐ ”UáÝ Æ≤¿ÈbO½«œdÖ rONÝ «— UÆ rO½UÝdÐ ÊUO½UNł tÐ «— Ë« vzUÝUMý ‘uš rO½ Uðb¬ œËd U ÈuÝÅtÐ “Ëd« vN« ÈËdO½ ≠±¨XÝ« b½Ë«bš vzU½«œ Ë XLJŠ ÕË— ¨XÝuJO½ ÕË— s¹«ÆbO½«œdÖ —UJý¬ 5MÏu tÐ «— dÄ Ë t²dÖ ¡UAM —bÄ “« t vŠË— «— ‘«ÅvUÄ Ë ”bIð t È«ÅÁbM¹UAÐ ÕË— ¨bMLðËUÝ ÕË—Æ Xý«œ v½«“—« XdÖÅÈUł ÊUA³K —œ t v½U tÐ b¹¬Åv —bÄ ÈuÝ “« ◊dý Ë bO ÊËbÐ dðdÐ ÕË— ≠≤ÊUOÐ Ë ÊUГ Ït×¹d ÈUDŽ UÐ Uðœ“UÝ ÁUÖ¬ vN« “«— “« «— Ê«ËdOÄXÝ« rONÝ Ë« d¼uł —œ Ë t²ý«œ «— —bÄ —b t Ë«Æ œ—«cÖÅv t× «— `O gÐ vÖb½“ Âö t Ë«bOAÐ UHý ÁUMÖ “« «— U Ê«Ë— b½Ë«bš Âö ≠≥œu/ tONð «d³ veM œuš È«dÐ Ê«ËdOÄ VK —œÆ bO½«œdÖ dI² ʬ—œ «— g¹uš ÕË— vzUMýË— ÊuM« Ë ÈœuÐ Áœ«œ ÁbŽË t—uD½UL¼ ¨«—UÖœ—ËdÄ ≠¥ Èœd²Ö gM¹d¬ ÂULð dÐ gAÐ Ë Âd UÐ «— œuš ÕË—œœdÖ uð dOBÐ “« —UýdÝ UðÈdÄ uð t XÝ« v½ULݬ —bÄ “« «d¹“XÝ« t²dÖ ÏUAM ”bI« ÕË— t XÝË« “« ËÈ«—POÐ u½ “« ¨XÝ« vÖb½“ —uš —œ t «— U Ê«Ë— ≠µXÝU v½Ë—œ ÊU—¬ Ë Ë“—¬ t 5²Ý«— ÕË— tЗ«œ v UDŽ ¨Ê«ËdOÄ È« ULý tÐ.«e« v ULý tÐ œuš X¹UMŽ “« eO½ ÂULð« —œ Ë ≠∂r²¼ ULý UÐ s tÅb¹—«œ ÊU1 « dÖ«ULý “« È—«bdÞ Ë X¹ULŠ tÐ ÊUNłdÝ«dÝ —œÆ rA v —«d Ë .ULOÄ v Á«—ULý —œ sdN ÊuÇ bO½U0 s —œ t bOK¹U dÖ« ≠∑XÝ« ÊUNMÄ Ë ÊUN½ t —bÄ ÈuÝ tÐ rM²ÝUšdÐ i× tÐrM v tŁUG²Ý« ULý È«dÐ bM X¹UMŽ ULý tÐ «— œuš ÈËdO½ Ë« t Æ d¹cÄU½ XdÝ XÝ« vðËdŁ Ë tMO−MÖ¨—b ʬ tb¹¬ ULý ÈuÝ tÐ Èdðu³ ÊuÇ ÊULݬ ÃË« “« ”bI« ÕË— ≠∏œd²~Ð ULý ÈË— dÐ «— œuš ÈUNUÐbM X³«d œuš Ït¹UÝ d¹“ «— ULý ËÆ b¹UA~Ð UMŁ ËbLŠ tÐ «— ULý ÊU¼œ ËÊU²½U¼œ —œ tKFý Ë bMOA½ v ÊU²½U³ dÐ gð¬ ≠πbFKÐ v «— g𬠨býUÐ r¼ ÁœdA dÖ« ¨Vb¹«dÝÅv Õb ¨œdÐ dÐ r¼ uJÝ —œ dÖ« ¨ÊUÐ“Æ b¹œd~½ œuÐU½ pO Ê«“uÝ ULý ¨ÊUÐUOÐ —œ vÝu ÏtðuÐ bM½UL¼bM²d¹cÄ ÊôuÝ— t 5Að¬ ÊUГ s¹« ≠±∞ bM²ý«b½ œuš UÐ buð ÂU~M¼ tÐ t XÝ« vM¹u½ ÊUГXU¹ —UAÐ È« t²ýd ÊUГ “« .d dCŠ tÅ—uÞÅÊUL¼Æ Xý«œ b¼«uš ÈeO~½« ·d~ý Ë s¹u½ È—«œ—UÐ tb¬ œËd v½ULݬ ÈU¼ÅÊUГ ”bI« ÕË— “« ≠±±XA½ v½ULł ÈU¼ÅÊUГ dÐ Ës¹u½ È«uŠ œUN½ —œ v½UЗ buð ÊuÇ© v½U½u¹ ÈUOK “« ∫ 7®3ULHUH2ULHQWDOHGHV(JOLVHV7RS∏≤∏≥≤ ·

Page 42

XÝU ÊU³N~½ Ë Èœ«“¬ ”bI« ÕË—.«ÅÁbý Áb½«uš«d Èœ«“¬ È«dÐ “« U ¿œuý ŸU³ý« ”bI« ÕË— “« U —U²— Ë —«œd Ë —«bMÄ dÖrO²O½ Êu½U ÂUJŠ« X% d~¹œÆ rOzU/Åv Xbš «— d~¹bJ¹ v½UÐdN Ë XIHý —œ ËX½«—«e~²bš Ë Ê«—U¹ È«dÐ ¨vOŽ È« ≠± —«œÅqOÖ ÊU³O²AÐ Ë vUŠ t²dÖ «d ÁËb½« Ë rž »öOÝ «— ÊUL³K ÊuÇu~ „dð g¹U“¬ Ë X³OB ÂU~M¼ tÐ «— UÆ s¹e~ È—Ëœ U“« È—«uýœ Ë XÒÒIA ÂU~M¼ tР˨‘UÐ U p¹œe½ Ë ÊUÝ— UÅtÐ «— œuš ≠≤ v²¼ Uł tL¼ —œ tuð ¨ÈœuÐ Á«dL¼ X½«ËdOÄ UÐ tÅÊUMÇ—«œ lLł œuš œdÖÅtÐ b½—«œ töŽ uðÅtÐ t «— v½U²ÝËœ Æ bMýUÐ ”bI«ÅÕË— d~A¹U²Ý Ë b½uý bײ uð —œ tL¼ UðbO²¼ vN« »U²¬ ŸuKÞ bO« Ë ‚«d —œ t ULý ≠≥ ÁbMJ« ôUÐ tÐ dE½ ¨b¹eOš dÐ bOM ·uDF vOŽ ÈuÐ «— ÊU²³K Ë∫ Áœd ÁbŽË UÅtÐ Ë«å Æ XÝ« ”bIð ‰UL t r²Ýd v ÊU²¹«dÐ «— ”bI« ÕË— òrOýUÐ uð ÈUOK t Áb¬ œdÖ r¼ —Ëœ U lOLł ≠¥.«Åt²AÖ rONÝ “«— s¹« —œ t ÊuM«Áœu/ uÒ/ Ë bý— ʬ —œ ”bI« ÕË— iO UÐ∫ .—¬ dÐ œU¹d UMLð Ë ”UL²« UÐ Ë «— XÝbI ÕË— ¨«b½Ë«bšÆ Ud UDŽ U0 XÝ« v~½U~¹ Ë œU%« ‰UL t“ËdHOÐ «bš oAŽ tÐ «— U VK ʬ tKFý —œËœœdÖ XO½UÐd o¹ô Ë „UÄ U𜗫œ —bÄ tÐ ÈbЫ XÝuOÄ t vÝbI ÕË— ÊUL¼Æ XÝ« t²dÖ ÏUAM Ë« “« Ës —U¦¹« «— ”bI« ÕË— œuš Ê—«œUË tÐ ¨U×O ≠∂býUÐ U l«b v~M²œ Ë ÊeŠ s¹« —œ t sJ —Ëœ U “« ÁËb½« ÂU~M¼ tÐ «— œušÆ ‘UÐ kUŠ tAOL¼ «— U ËvzUMOÐ Ë n«Ë eOÇ tL¼ dÐ t uð ≠∑‘UÐ dHL¼ Ë ÊU0 U UÐ ÆÈœuÐ Á«dL¼ «— ÊôuÝ— tÅÊUMǨuý ÂbL¼ .—«œ «— uð —UE²½« t U UÐv½UÐdN Ë ÁbMAÐ t uð¨uð tÐ t²ÝuOÄ uð UÐ UðÆ rOM bO−Lð Ë 5% «— XÝbI —UOÐ ÕË—© vM²½«eOÐ ÈUOK “« ®© ≤∫±¥ ® ÊUO²½d ÂËœ tUÝ— “« Ábý ”U³²« Æ ≤ ¿3ULHU2ULHQWDOGHV(JOLVHV7RS∏¥∏µ≥ ·

Page 43

b‡ŠË Ë `K œUOMÐ ”bI«ÅÕË—5MÏu XŽULł bM ` «bš ÕË— ¿ U$ Êb¹œ Áœó bM¼bÐ Ê«dOI tÐ Uð bý ‰“U½ U dÐ t ”bI« ÕË— ÈËdO½ ≠± ¨U Ï t²OÖ r¼ “« ÈU¼ÅÊUГ 5ÐÆ œd —«ddÐ v~M¼UL¼ U²J¹ È«bš UÐ X—UA tÐ «— 5MÏu ¨ËdO½ ʬ Æ œd U½«uð ¨gÐÅvÖb½“ YOK¦ð tÐ b½uOÄ Ë «bš dÄ Ë ”bI«ÅÕË— qÐUI —œ UMzU ≠≤ b¹¬Åv —œ Áb−Ý tÐ bMÅv nA ”bI YOK¦ð “«— —œ «— t½U~¹ È«bš ËÆÅbÐUðÅv bOý—uš bM½U tÐ ”bI« ÕË— XLF½ Ë nD ÊuÇ U ÈUO½œ s¹« —œ ≠≥b½«Å5MÞ —œ c Ë —b Ë —“ ÈU¼ÅXÐ È«dÐ q¼œ Ë “UÝ ¨ÊUMuÏ VK —œ pO∫ bMÅv «bš nË —œ œËdÝ Ë bLŠ Ïte“ ”bI«ÅÕË— hý tÝ œU%« —œ bŠ«Ë È«bš È«Æ rOz«dÝÅv tLG½ uð È«dÐ Ë rO²ÝdÄ v «— uðXAÖÅv/ ÂËbF Ë œuÐ —ËÅtKFý tÅÈ«ÅtðuÐ UMOÝ ÁuÅ—œ ≠¥ œd —«bOÐ Ë ÁUÖ¬ «bš “«— tÐ «— vÝu Xý«œ ÊUOÐ XMJ tÅË«Æ bý «bš XIOIŠ Ë nË ÈU¹uÖ©±∏∫¥® Uu qO$« “« Ábý ”U³²« ∫ Ê«œdÖdÐbMÐ ¿ Æ ”bI« ÕË— ‰Ëe½ “Ë— —œ f½«eOÐ ÈU¼UOK ÈU¼œËdÝ “« Ábý ”U³²« ∫ 73ULHUH2ULHQWDOHGHV(JOLVHV7RSUd X¹«b¼ g¹uš —U¹œ tÐ «— UN½U½« U¹«bš ≠µXÝ«ËdLJŠ uð X«bŽ t U$¬ bMMÅv g¹U²Ý Ë eŽ «— uð t v½U È«dÐÆ XÝ« ”bIð ‰UL tŨXÝdHÐ «— ”bI« ÕË—UN½U½« ÁUýœUÄ Ë ÈËdš ÊU~²ýd ÊUDKÝ È« ≠∂ ‰UF² oUš È«vz«Ëd½Ud XIKš tL¼ dÐ dOÐbð p¹ UÐ t uð t²ÝUšdÐ Ê«—U¹ ÊUG uð ÂUÐ tÐ Æ XÝ« ”bIð ‰UL t ”bI« ÕË— «eŽ« —œ »U²AÐXO½ d¹cÄ ÊUJ« vN« “«— dOHð Ë nOuð ≠∑ bMÅv „—œ Ë Áb¹œ «— ʬ ÊU1« tJKÐ bMO³½ «— ʬ ¨rAÇ XÝ« ”bIð ‰UL t ”bI« ÕË— Ë b−MÖÅv/ êO¼ —œÆ œ“UÝÅv UuJý ÊU¹«uMOÐ ‰œ —œ «— ʬÊUГ XŠUB Ë XžöÐ t½ XÝ« Èb½Ë«bš Âö ÈËdO½ s¹« ≠ ∏ bMÅv «bš XdF »Ëc− «— ÊU½« t XÝ« ”bIð ‰UL t ”bI« ÕË— XÝ« «bš —b Ë XLJŠ t `O VOK Á«— “«Æ bOAÐ UOŠ «— UO½œ©±∏≠±≥µ® ÊUOÞöž tÐ fuÄ tUÝ— “« Ábý ”U³²« Æ ¿ ”u½UË— ∫ “UÝ t½«dð “« Ábý ”U³²«∫73ULHUH2ULHQWDOHGHV(JOLVHV7R3∏∂∏∑¥ ·

Page 44

ÊUNł —u½ ¨vOŽ ÁœuAÖ È«ÅÁdNÇ UÐÅÅv~L¼ ¿ t²¹d~½ «— b½Ë«bš ‰öł Ë —u½ ÆrO¼œ ”UJF½« «— ʬ tMOz¬ ÊuÇ ËbAš—œ XLKþ “« —u½ XHÖ t vz«bš ¿bOAš—œ U VK —œ t XÝË««bš ‰öł XdF —u½ UðÆbAš—bÐ U “« `O ÈUOŽ ÁdNÇ —œ U/ œuš 5²Ý«— ÊUMÝ “« uK2 «d VK ¨«—UÖœ—ËdÄ ≠±Æ“—Ë XL¼ uð nË Ë ÊUOÐ tÐ +«u²Ð Uð Èœ«œ v½Ëe s tÐ «— œuš g½«œ Ë XLJŠ uð rýUÐ U¹uÖ «— uð XIOIŠ ¨»¬ dN½ ÊUMÇ Uð Æb¼œ «— uð XdF —UAÐ s ÊUMÝ Ë XÝ« vzUMýË— »—œ Ë vIOIŠ Âö ÈU¹uÖ ¨U b½Ë«bš ≠≤ÁœU²Ýd «— v½U UO½œ tÐbMM «— Ë« vzU³¹“ nË tbM¹U/ «— Ë« XLEŽ d– t v½«d³UOÄ Ëb½œdÖ Ë« ÕdÞ Ë bB b¼Uý t v½«bUbMýUÐ Ë« ÏtA¹b½« ÊôuÝ— ËÆb½dÐ vÄ Ë« ÈU¼Åv²H~ý tÐ bM½«u²Ð ÊôbUÄ Uð gÐ vzUMýË— Ë vMýË— XÝË« ≠≥v~M¼UL¼ Ë oAŽ XÝË«¨ÁbOÝ— r¼UHð Ë œU%« tÐ 5uK lOLł Ë« —œ t²U¹ vzU¼— výuUš Ë uJÝ “«b½«ÅÁbý uŽœ 5²Ý«— vÖb½“ tÐ Ë bM¹¬Å—œ v~M¼UL¼ tÐ Ë t²šUMý «— œuš oUš t”bI«ÅÕË— t‡‡KFý¨»¬ Ë ÕË— “« dÖ buð vÐUO½ø »U¹ Á«— Èuý v «bš pK tШbł œœdÖ œuu fH½ “« tÆ bÝ— v²¼ tÐ vŠË— ¨ÕË— “« r¼∫ Èœud 5MÇ œuš Ê«ËdOÄ tÐ `O È« ≠±b¹«Åt²UO½ X¹uIð v½ULݬ ÈËdO½ “« t È“Ë— UðÆ bO½U0 vUÐ rOKý—Ë« —œ—bÄ V½Uł tÐ œuš œuF i× tÐ ¨XÝ« 5²Ý«— ÕË— t vEUŠ Ë vUŠ ULý È«dÐÆ œU²Ýd r¼«uš ULý o¹bBð Ë bOzÏUð XNł¨œd ‰Ëe½ uð Ê«—U¹ ÈuÝÅtÐ ”bI«ÅÕË— tÅvU~M¼ ≠≤b½œuÐ œœdË ÊUÝdð t «— ÊU½¬Æ XšUÝ bMËdO½ ¨XUNý Ë ÈœUý “« —UýdÝXdÖÅ—«d «bÅd¼ dÐ —«ËÅtKFý ÊUÐ“Æ bO½«œdÖ »«œUý vN« rM³ý Ë t«˛ tÐ «— UN½¬ ËXO½ rN Ë „—œ qÐU uð Èô«Ë —b ≠≥ ¨‰œ ÁœUÝ Ê«œUO tÐ ¨·d~ý ÈËdO½ s¹«¨Áœ«œ XžöÐ Ë XŠUB t²Ð «— »–UÅÊ«d³LGOÄ ÊU¼œ È« tLK UÐÆ b½U¼—Åv Vý XLKþ “« «— È—ULAOÐ ÈU¼ÅX« Ë uð —uNþ tÐ v²Ë Ê«d³LGOÄ ¨`O È« ≠¥ ¨b½bOA¹b½«Åv ÊU“ dš¬ —œÆ.bý UMOÐ uð —b tÐ U ¨b½œ—ˬÅvÅdÐ œU¹dÆ È«ÅÁœd ` œuš ÕË— tÐ t ¨v½U½¬ ÏÁbM¼œ U$ uðÆ ”bI« ÕË— ‰Ëe½ “Ë— —œ f½«eOÐ ÈUOK ÈU¼œËdÝ “« ”U³²« ∫ 7Æ¿Æ © ∏≥ ® UMŠu¹ “« Ábý ”U³²«Æ¿3ULHUH2ULHQWDOHGHV(JOLVHV7RS∏∏∏πµ·∂ ·

Page 45

Ê«“Ëd dЫ ¨”b‡‡I«ÅÕË— v½«œËUł Ë Áb½“ uð ¨U×O Ʊ¿ vzUOK lOHýÆ b¹Ud UDŽ uð ÈUŽœ UÐ «— ”bI« ÕË— ¨—bÄ rOz¬ uð ÈuÝ tÐ U ¨«b½Ë«bš Æ≤¿ vðUOŠ »¬ tLAÇ uðdÐ Ëd gð¬ Ë »¬ —œ «— UÆ Ê«œdÖ lAFA ”bI« ÕË— “« Ë g𬠓« ÈdN½ ÊuÇ ”bI«ÅÕË— tLAÇ ≠± Æ bý d¹“«dÝ ÊUNł 5MUÝ ÈuÝ tÐ b½UA« ÊôuÝ— dÐ «— v½UŠË— rM³ýÆ bO½«œdÖ ÊUAš—œ «— ÊU½¬ Ëœu/ sýË— «— UO½œ Ë bOÝ— «d l«b Ë vUŠ —u½ ≠≤ XdÖÅ—«d Ê«“Ëd ÈdЫ ÊuÇ ¨Ê«ËdOÄ “«ddÐ ËÆ bM²AÖ UHUÐ Ë UMOРʬ tKFý “« tt²—Ëd gð¬ Ë »¬ oLŽ tÐ U t XÝ« Ê«ËdOÄ ÊUL¼ “«Æ .bý qzU½ vN« XdÐ tÐ ËÊuÖU½uÖ ÈU¼ÅÊUГ ¨`O È« ≠≥v²šUÝ d~½«uð Ë vMž «— Êu¹—«uŠ uðb½—«œ ÂöŽ« ¨XÝ« Ê«œËUł Ë ÁbM¹UÄ b½Ë«bš t ¨«— Âö UðÆ œ—«œ v½«“—« «— œuš ÂdÅË iO oKš ÂULð tÐ t Èb½Ë«bš t²šUÝ Ê«—u È«ÅtLAÇ ÊUÐ «— u³½ ”bI«ÅÕË— ≠¥Áb½UÝ— s¹œ ÈULKŽ ÂUI tÐ b½œuÐ œUO t «— ÊôuÝ— ˨b½«eO~½«ÅvdÐ eO½ «— uð ÅÂœUš “Ëd« Ë œ“UÝÅv UMOÐ Ë U½«œ «— Ê«dOIŠ Ë ÊUMðËdÆ bAÐÅv ÊUł Ë ËdO½ uð ÈUOK Ë qH× tÐ Ëvz«Ëd½Ud dÄ Ë —bÄ UÐ t l«b Ë vUŠ È«Æ œUÐ uð dÐ ‰öł Ë ÁuJý©±∂∫±¥UMŠu¹® Ë ©≤µ∫∑®Ê UO½«d³Ž “« Ábý ”U³²«Æ±¿©≥∏∫∑® Ë ©≥≥∫±® UMŠu¹ “« Ábý ”U³²«Æ≤¿3ULHUHGHV(JOLVHV3 vMO²½«eOÐ ÈUOK œËdÝ3ULHUH2ULHQWDOHGHV(JOLVHVWR3XÝ« X³× Ë XIOIŠ t «bš Âö ≠¥b¹eÖ «ËÏU Ë sJ dAÐ VK —œÁœd „—œ «— ÊUNł “«— Ë« UÐ t v½U X³ýušÆbMÐU¹—œ «— —UÖœ—ËdÄ XIOIŠ ËXÝU œułË ÏtMOz¬ t «— b½Ë«bš d~MÐ ≠µ .uý UMOÐ ÊU1« Ë XÝ«d UÐ .d~MÐ Ë« —œ «— œuš Ë ÆrOM V Ë« “« «— œuš 5²Ý«— ÏÁdNÇ ËrOM qOK& Ë f¹bIð «— ”bI« ÕË— ≠∂ ÁœËœ“ vÖœuÝd “« «— ÊUÅÏÁdNÇ tÆœ“UÝ Êu~KÖ ◊UA½ Ë v½«uł tÐ Ë .—«œ v«dÖ Ë e¹eŽ «— Ë« XOÝËb ≠∑t²AÖ —«œ—ušdРʬ “« ËÆ.dÐÅdÐ UH Ë vUÄ —œ Ë« UÐ UðÆ©±∏≥® ÊUO²½d ÂËœ“« Ábý ”U³²« ± ¿Æ©∂¥®ÊUO²½d ÂËœ “« Ábý ”U³²« ≤ ¿ÊULOKÝ dCŠ ÈU¼œËdÝ rÝ« tÐ tOË« ÈUOK ÈU¼ËdÝ “« Ábý ”U³²« ∫73ULHUH2ULHQWDOHGHV(QJOLVHV7R3π∞π±∑·

Page 46

¨b½«ÅÁbOUý¬ ʬ “« ÊUNł ÊU~MAðXÝ« t²A½ Ëd v~MAð Ë Áb¹œdÖ »«dOÝÆ bMÅv È—UOЬ t È«ÅtLAÇ dÝ XÝ« —UÖœ—ËdÄ «d¹“t²ý«œ .bIð «— UOŠ »¬ s¹« t v½U½¬ œUFÝ tÐ Uýuš ≠≥Æ bM½¬ ÊU³¼U~½ ËbMAÐÅv «—¬ «— ÁbOJAš ÊU³ ÊU½¬bM½«eOšÅvdÐ «— 5łuKH¨b½“UÝÅv U¼— ¯d ‰U~MÇ“« «— u tÐ 5dA ËÆ bMAÐÅv u Ë t²ý«œ UÄdÐ «— ÊU~MbMMÅv È—«bÝUÄ «— œuŽu 5“dÝ ÈuÝÅtÐ Ê«—c~¼— Ê«Ë—UÆ b½“UÝÅv sýË— «— ÊUÖb¹œ Ë∫ XÝ« ÊU½¬ XdF b½Ë«bšÆ bMÅv UOŠ« tAOL¼ È«dÐ «— UN½¬ UOŠ »¬ ÁU¹uKK¼©±≤‡‡±∫¥∑ ® ‰UOeŠ “« ”U³²« Ê«œdÖdÐbMÐ ±¿©ÈœöO ÂËœ Êd ∂ Á—ULý ÊULOKÝ ÈU¼ÅÁbOB“« ®bMMÅv .bIð «— UOŠ »¬ ʬ tÅv½U½¬ œUFÝÅtÐÅUýuš»¬ È«ÅtLAÇ Â«ÅÁb¹œ b³F ʬ ÏtMOÝ “« s ¿»«dOÝ bM «— sð tL¼ ÊUýËdšÅË ÊUýułt²š«u½ @MÇ ÈU¼—Uð dÐ ÊUB— t v²Ýœ ÊUÐ ≠± œ—ˬÅv—œ sÝ tÐ «— ʬ Ë Áœu/ te“ s sð —œ b½Ë«bš ÕË— t½uÖÅÊUL¼ Æ .«dÝÅv s ¨eO½ Ë« X³×Å—œ ˨«— tL¼ ¨œ“UÝÅv —Ëœ Ë« ¨XÝ« rBš «— t⽬ Æ XÝ« b½Ë«bš Ë« «d¹“ X¼ Ë« ¨bЫ tÐ U𠉓« “« Æ XO½ rzU fÅêO¼ Ë« tOKŽ dР˨vN« XdF XÝ« Ê«dJOЫ— œuš v½UÐdN Ë X√— X³¼u ¨g𬠗œ ËÆ œ“UÝÅv —UJý¬ U dШXÝU g¹U²Ý gÐ ÂUN« Ë« ”Ëb ÂU½Æ XÝË« v½«œËUł ÕË— ÁbM¹«dÝ ÊU1UN³K VK “« ÁbONł È—U³¹uł ≠≤∫ XÝ« t²AÖ ‰bÐ ·—˛ Ë ¯—eÐ vÐöOÝÅtÐ Ë bMÅv ÊUOGÞ 5MÇ s¹« t²šUÝ sÅtA¹— «— ÊUNł t ¨œ—ˬÅv b³F ʬ ÈuÝÅtР˨XO½ g½U¹dł l½U eOÇ êO¼ ÈbÝ t½ Ë vMOÇ @MÝ t½ ¨È—UBŠ t½ t²AÖ Áœd²Ö 5“ t×H dÐ «d¹“Æ œ“UÝÅv dÄ «— tL¼ t ”bI« ÕË— XÝË« Ëπ≤π≥∏·

Page 47

g¹UO½UOÐ ”Ëb ÕË— È«UOÐ ”Ëb ÕË— È«ÊUÐU²Ð Ê«—«œÅÊU1« dÐ «— —u½ “« ÈuðdÄ ËU¼ÅX³¼u ÁbMAÐ ¨ÊUMOJ —bÄ uðUOÐ »uK —u½ uðvUŽ vKð È« uðÊUł s¹dOý ÊULNÊ«Ë— s¹dOý 5Jðv¹öð t¹dÖ —œ ¨v«b²Ž« UdÖ —œ ¨vA«—¬ XLŠ“ —œ„—U³² —u½ È«Ê«œdÖ œuš “ ÁbM¬ «— U ‰œ ÈU—˛uð —b Ë œbÅvÐv¼«dLÖ Ë ÁUMÖ eł ¨XO½ êO¼ dÖœ «— UÊ«œdÖ „UÄ «— ÈbOKÄU/ »«dOÝ «— vJAš¨Ê«œdÖ ÊUݬ «— v²Ý ¨gÐ ÊU—œ «— U¼Årš“Ê«œdÖ XÝ«— «— ·«d×½« ¨gÐ UdÖ «— ÈœdÝ b½—«œ bO« uð dÐ t ÈUA³Ð «— X½«—«œÅÊU1«gÐ dł« «— XKOC t½U~²H¼ ÈU¹UDŽ—«œ v½«“—« «— U$ÆÁœ «— ÈbЫ ÈœUý5¬t½U~²H¼ ÈU¹UDŽ XU¹—œ È«dÐ UŽœ¨XLJŠ ÕË— È« UOÐÆÁœ rOKFð U tÐ «— tODŽ s¹dðô«Ë ‘“—« ˨XdF ÕË— È« UOÐÆ“UÝ ÊU¹U/ U dÐ X¹bЫ —u½ —œ «— eOÇ tL¼ ˨—uA ÕË— È« UOÐp¹—UÐ Á«— Ë @Mð —œ “« «— U ËÆs X¹«b¼ v½ULݬ sÞË Ê¬ ÈuÝÅtÐgÐ —b ÕË— È« UOÐ Á“—U³ È«dÐ «— U ËÆÁœ —«b²« œ“UÝÅv —Ëœ uð “« «— U t⽬ UШXdF ÕË— È« UOÐvÖb½“ s¹« v¼Uðu ËÆ“uUOÐ U tÐ «— X¹bЫ vÖb½“ ‰uÞ Ë¨«uIð ÕË— È« UOÐœuš dLŽ ÈU¼“Ë— ÂULð Uð “UÝ qF²A «— U VK ËÆrOM Xbš Ë rOzU/ X³× «— «bš¨b½Ë«bš ”dð ÕË— È« UOÐ vN« X³O¼ dÄ —uCŠ —œ t s UDŽ Ë ÆrOM —U²— «d²Š« Ë ”dð UÐπ¥πµ

Page 48

π∂π∑ÁbMM¹d¬ ÕË— È«U/ sýË— U ÊU¼–« ¨ÁbMM¹d¬ ÕË— È«U ÈU¼Å‰œ s —UýdÝ ¨7A¹uš nD Ë iO “«ÊULݬ “« vA¹UAÐ ¨ÊUł «—¬ uð ÂU½ È«UA𬠨‰œ r¼d È« ¨ÊUA½ uð “« UOŠ Ë dNv¹uð XLŠ— Áb½—«œ ¨v¹uð XLF½ ÁbMAÐU¼—U²HÖ seGdÄ ¨v¹uð XLJŠ tLAÇdÝU/ dN “« dÄ U¼Å‰œ ¨U tÐ Ud UDŽ —u½«œ“ tKLł Xðu UÐ ¨«— nF{ d¼ Ë v²Ý d¼UDŽ Ud UH Ë `K ¨U“ dJ¹ Ê«dÐ sLýœöÐ Ë dý “« Áœuݬ ¨«d výUÐ dÖ« d³¼—dÄ r¼ uð dÐ .œdÖ ¨—bÄ dÐ ·—UŽ tKLł UðUÝ—UÄ p¹UJ¹ Ê«œdÖ ¨d³ ÊUUNœ “ —u½œU³ bŠË dÐ b¹œd𠨜UÐ YOK¦ð dÐ bO−Lð ÎULz«œ «— ”bI« ÕË— ¨œ«œ Ë ÈË— “« rO¼«ušs È«bš È« ¨vN« ÕË— ȫ—UáÝÅv uð tÐ «— ÂœušÂ«ÅÁœ«—« Ë VK UÐ ¨r²¹«—œ ÂULð UÐ ¨.œ«“¬ ‰UL —œU/ r¹bIð “UÝ —uM «d ¨d¹cáÐ œdÖUý Ê«uMŽ tÐ «d ¨vN« ÕË— È«b½uA½ ÁUMÖ Vd d~¹œ Uð bM³Ð «— .U¼ÅXÝœœËd½ tÝuÝË ÈuÝÅtÐ d~¹œ Uð ¨Ud XEU× «— r³K.¬Åv uð UÐ vM r²¹«b¼ t ÈUł d¼ ‘UÐ s ÈœUý uð ÆÂd¹cÄÅv «— ʬ uð È—U¹ UÐ v¼œ ÊUd s tÐ t tÇ d¼ Ë”bI« ÕË— tÐ UŽœv²Ý«— ÕË— ¨gÐ vKð ¨v½ULݬ ÁUýœUÄ È«v¹U/Åv —UýdÝ œuš “« «— Uł tL¼ Ë È—«œ —uCŠ Uł tL¼ —œ t v¹uð È«v²¼ UOŠ ÁbMAÐ Ë ÊU(U ÈUMž t v¹uð È«È«œeÐ ÊUœułË “« «— U¼ÅvÖœu¬ Ë uý sUÝ U —œ Ë UOÐ vłU½ È« ¨v²¼ ÊUÐdN t v¹uð È«`³ ÈU¼UŽœ ”bI« ÕË— tÐ UŽœ ∫n«v²Ý«— ÕË— ¨ÁbM¼œ vKð ¨v½ULݬ ÁUýœUÄ È«v¹U/Åv —UýdÝ œuš “« «— eOÇ tL¼ Ë È—«œ —uCŠ Uł tL¼ —œ t È«v²¼ UOŠ ÁbMAÐ Ë ÊU(U ÈUMž tÅv¹uð s¹«uý sUÝ U —œ Ë UOГUÝ „UÄ U¼ÅvÖœu¬ ÂULð “« «— UÆU vłU½ È« ¨v²¼ ÊUÐdN t v¹uð s¹« ∫»©d¹cÄU½ UM® «dOU½ ”Ëb ¨—«b²« ”Ëb ¨«bš ”ËbUd rŠdð U dÐUd rŠdð U dÐ «dOU½ ”Ëb ¨—«b²« ”Ëb ¨«bš ”ËbUd rŠdð U dÐ «dOU½ ”Ëb ¨—«b²« ”Ëb ¨«bš ”ËbœUÐô««bЫ Uð ÊuM« r¼ “« ”bI« ÕË— Ë dÄ Ë —bÄ dÐ œUÐ ÁuJý Ë dÈUA³Ð «— ÊU/U¼UMÖ U¹«bšÈUA³Ð «— ÊU1Åv²«bŽÅvÐ ¨«b½Ë«bš Ë v¹¬ ÊUœe½ X²³× “« t rO³KÞÅv XÝËb ÂU½ —œ Æv¹Ud œ«b« «— ÊU1U¼ÅnF{©`³Åπ XŽUÝ® “Ë— ÂuÝ XŽUÝ ÈUŽœ ∫ËÈœu/ ‰“U½ ÊôuÝ— dÐ «— œuš ”bI« ÕË— ¨“Ë— “« ÂuÝ XŽUÝ —œ t uð ¨U¹«bšs UOŠ« ÊUÖbMM UŽœ U —œ «— ʬ tJKÐ dO~ U “« rFM È« ¨«—Åʬs¹dUOÐ s —œ „UÄ v³K ¨«bš È«s UOŠ« «— X«bŽ ÕË— s ÊË—œ —œ ËÈœu/ ‰“U½ ÊôuÝ— dÐ «— œuš ”bI« ÕË— ¨“Ë— “« ÂuÝ XŽUÝ —œ t uð ¨U¹«bšdO~½ s “« «— œuš ”bI« ÕË— Ë sJ —Ëœ œuš ÁdNÇ “« «dh¹œu/ ‰“U½ ÊôuÝ— dÐ «— œuš ”bI« ÕË— ¨“Ë— “« ÂuÝ XŽUÝ —œ t uð ¨U¹«bš

Page 49

bý ‰“U½ ÊULݬ “« ”bI« ÕË—bý ‰“U½ ÊULݬ “« ”bI« ÕË—XšUÝ dÄ «— t½Uš ÂULðÊôuÝ— ŸUL²ł« tÐ nK² ÈU¼ÅÊUГ UÐbOAÐ —«b²« Ë XUNý ÊUA¹bÐ Ë œud UDŽ XLJŠ Ë ‰ULœ—«œÅv —uHM «— X¹dAÐ t vMLýœ qÐUI —œ Uðb½uA½ XÝ Ë ‰ee² ¨œœdÖÅv ÊUA¹« »«cŽ Ë !— YŽUÐ Ë”bI« ÕË— Ë dÄ Ë —bÄ ÂU½ tÐ «— ÊUA¹« ¨Áœ«œ rOKFð «— U¼ÅXK Ë U¼ÅÂu ÊU½¬b½œ«œ bOLFð ¨g²ÝdÄ —«Ë«eÝ Ë ‰öłdÄ t½UÖ tÝX½ôuÝ— dÐ ”bI« ÕË— ÊœU²Ýd UÐ t uð ¨`O È« ÆUd XLŠ— U dÐ ¨È«ÅÁœd UË œuš ÁbŽË tДbI« ÕË— ÈU¹UDŽ°b½Ë«bš ÕË— È« ¨UOÐ U dÐ  rOM UŽœ b½Ë«bš ÁUÖ—bЫ— g²³× —b Ë œuš ÕË— ÈU¹UDŽ tªœ“UÝ sUÝ U ©VK® œułË —œ°b½Ë«bš ÕË— È« ¨UOÐ U dÐ ¨XLJŠ ÕË— È« ¨rN ÕË— È« g¹U²Ý ÕË— È«°b½Ë«bš ÕË— È« ¨UOÐ U dÐ  ¨—b ÕË— È« ¨XdF ÕË— È«Æv½UœUý ÕË— È«°b½Ë«bš ÕË— È« ¨UOÐ U dÐ bNłÅv v½«Ë— »¬ b½Ë«bš t²UJý ÈuKNÄ “«bM²Uð Ë— ÁUÖ Ê¬ uÇ vOŽ tÐ bM²U¹ ‘«ÅÁœd 5I¹ ÈË— “ÊË—œ g³Mł tÐ ÁeO½ Áœd vJ¹©≥¥≠≥≥∫±π UMŠu¹® °Êuš Ë »¬ œ“ Á—«u g¹uKNÄ “XHÖ sÝ Ê«d³LGOÄ Á«— “« t ‰UF² ÕË— ʬ ‡±bý ÂöŽ« Ê«uðU½ Ë nOF{ ÊUœd tÐ «—uð UÐ Ë“Ëd« t XÝ« vF«Ë b½Ë«bš ¨ÁbM¼œ vKð ÕË—ÆœœdÖÅv —UJý¬ Âö Ê«b¼Uý Ë 5œUš dÐvŠ È«bš t× Ë dN ʬ ¨ÕË— ‡≤œd ‰Ëe½ ÊôuÝ— dÐ g𬠗œ¨XšUÝ —UJý¬ ÊuÖU½uÖ ÈU¼ÅÊUГ tÐ rKJð tODŽ —œ «— œuš ËÆœœdÖÅv —œU —bÄ “« t XÝ« v¹ËdO½ ʬ Ë« «d¹“Âö È« ¨U²J¹ ʬ “« t½U~¹ ¨ÊU¼Uý ÁUý È« ‡≥v²¼ v“« —bÄ “« œuu ¨Ê«œËUł uðÈbO½UÐUð ÊôuÝ— dÐ «— X½«uðdÄ ÕË— ¨X³× X¹UN½ —œ tÈœu/ UOŠ« ¨«— ¯d “« ¨U ÕËd− XFO³Þ t u𠇥ʫ˗ »¬ ʬ »«dOÝ «— U uð ¨b½Ë«bš Âö È«Èœu/ dND Ë t²UJý ÈuKNÄ “« ÆÈœUNMÐ «— ”bI« ÕË— X³× Ë —uý ÊUA½ Ë dN U dÐ Ë©vMO²½«eOÐ ÈUOK “« œËdÝ®π∏πππ·

Page 50

±∞∞±∞±vOŽ vÖb½“ —œ ”bI« ÕË—¨”bI« ÕË— È«œuý vOŽ —œU Ë« Uð Èb¬ ÁdUÐ .d dÐ t uð¨rO¼«ušÅv uð “«v¹UA~Ð X½UMÝ ÈË— tÐ «— U »uK tÆ.d¹cáÐ «— «bš tLKŨvOŽ Uð Áœ È—U¹ «— UÈb¬ œËd ÊuFLý Ë UÐUBO« ¨U¹d“ dÐ t ¨”bI« ÕË— È«bMÝUMAÐ «— `O Uð Èœd È—U¹ «— ÊU½¬ ˨rO¼«ušÅv uð “«v¹UA~Ð «— U ‰œ ÊULAÇ tÆrOÝUMAÐ «— œuš b½Ë«bš ¨vOŽ t½u~Ç t rO½«bÐ UðÊœ—« dN½ ÈU¼Å»¬ —œ vOŽ bOLFð ÂU~M¼ tÐ t ¨”bI« ÕË— È«¨Èbý ‰“U½ ÈË dШrO¼«ušÅv uð “«v¼œ bOLFð X²³× g𬠗œ «— U t∫b¹u~Ð U “« p¹ d¼ tÐ —bÄ UðÆåÂœuMýuš uð “« ¨v²¼ s »u³× dÄ uðò¨”bI« ÕË— È« «— vOŽ `O t uðÈœdÐ ÊUÐUOÐ tÐ tÐd& XNł¨rO¼«ušÅv uð “« Æ.uý “ËdOÄ XÝU —œ t ÈbÐ ÈËdO½ dÐ Uð v¼œ —b U tÐÈœu/ t½«Ë— «— vOŽ `O t u𠨔bI« ÕË— È«b¼œ ÁœóÅ©ÊU¹«uMOЮÅÊUÖ—UâOÐ tÐ Uð¨rO¼«ušÅv uð “«¨bM²¼ U Ê«—œ«dÐ t ¨ÊUÖ—UâOÐ tÐ Êœu/ Xbš UÐ Uð v¼œ È—U¹ «— U ¨X³× ÕË— È« ¨g«—¬ Ë `K ÕË— È«výuš ÕË— È«°b½Ë«bš ÕË— È« ¨UOÐ U dÐ  ¨t½UU²A Xbš ÕË— ȫŨv½UÐdN Ë v¹uJO½ ÕË— È«ÆÈ—UÐœdÐ Ë rKŠ ÕË— È«°b½Ë«bš ÕË— È« ¨UOÐ U dÐ ¨U —bÄ ¨b½Ë«bš È«¨X³× Ë ÈœUý tLAÇdÝ È«¨ÈuýÅv/ qzU œuš ÕË— iO È«dÐ ÈdBŠ Ë bŠ eÖd¼ t v È«vN« gAÐ t½U¼Uý ËUÝ UÐ «— ʬ tJKШv¹UdÅv UDŽ U¼ÅÊU½« tL¼ tÐ ∫rOMÅv UŽœ X¼UÖ—œ tаb½Ë«bš ÕË— È« ¨UOÐ U dÐ  ¨U tÐ dÄ ÕË— ÈUDŽ« UГUÝ e¹d³ X²³× ‰UL “« «— U »uK.—«bÐ XÝËœ «— uð UNMð t½ rOýUÐ —œU Uð.—«bÐ XÝËœ œuš X³× tL¼ UÐ eO½ «— U¼ÅÊU½« ÏtL¼ tJKÐÆU b½Ë«bš ¨`O vOŽ Á«— “«Æ5¬

Page 51

±∞≤±∞≥UOK dÐ ”bI« ÕË— ‰Ëe½tbI ‡ g¹UO½ »U² —œ¨”bI« ÕË— È«¨UOаUOÐ ¨g«—¬ Ë X³× ÏtLAÇdÝ È«ÂËœ qÄ Ê«˛ ÛUÄ dCŠ ÈUŽœ©≤∞∞∞ ¯—eÐ sAł ‰UÝ 5Ëœ È«dЮ¨”bI« ÕË— È«¨U ÈU¼Å‰œ ÊULNO s¹dðe¹eŽ È«U/ —UJý¬ U dÐ «— ¯—eÐ sAł s¹« ·—˛ ÈUMF¨ÊU1« —œ ʬ v¹UÄdÐ È«dÐ «— U ÈU¼Å‰œ ËÆ“UÝ UON ÊU~¹«— v²³× —œ Ë œd¹cÄÅv/ ”Q¹ t ÈbO« —œ¨vMÅv ‘ËU «— «bš ÈU¼ÅoLŽ t uð ¨v²Ý«— ÕË— È«¨UOK —œ u³½ —«b²« Ë Áb½—ˬœU¹ ÕË— È«XšUMý ÈuÝ tÐ «— X¹dAÐ ÈdU½ ÈUOŽ —œÆUd X¹«b¼ a¹—Uð Èô«Ë ‰UL Ë rUŽ v−M ¨‰öł b½Ë«bš¨”bI« ÕË— È« ¨UOаUOÐ ¨g«—¬ Ë X³× ÏtLAÇdÝ È«¨uJK v¹dU½ —ULF È« ¨ÁbMM¹d¬ ÕË— È«U/ X¹«b¼ «— UOK XÝbI ÈU¹UDŽ —b UÐœ—c~Ð XŽU−ý UÐ b¹błÅÏÁ—«e¼ÅÏt½U²Ý¬ “« UðÆb½UÝdÐ ÁbM¹¬ ÈU¼Åq½ tÐ «— gÐ U$ tLK —u½ ËvAÐÅv UOŠ «— UMzU t vN« tH½ È« ¨”bIð ÕË— È«Æs Á“Uð «— 5“ÅÏÁdNÇ Ë UOÐ U/ —«bOÐ ÊUO×O —œ «— qU œU%« tÐ ‚UO²ý«¨«bš UÐ t½ULOL œU%« “« sýË— v½UA½ UðÆb½œdÖ X¹dAÐ ÂULð bŠË XNł dŁR È«ÅtKOÝË ËrO¼œ t«œ« «— uð Á«—Èœu/ —UýdÝ ÈœUý “« «— vOŽ `O t u𠨔bI« ÕË— È«b¹U/ bLŠ «— —bÄ Uð ÈœuAÖ «— Ë« ÊU¼œ ˨rO¼«uš v uð “«rO¹u~Ð Ë« Á«dL¼ tÐ Uð v¼œ rOKFð U tÐÆåœuý ÂU$« uð Áœ«—« ¨—bÄ È« ¨È—¬òv¹uÖÅv sÝ —«“¬ X% ÊôuÝ— ÊUГ “« t u𠨔bI« ÕË— È«¨rO¼«ušÅv uð “«v¼œ ÈUł U —œ «— œuš XLJŠ “« —UýdÝ ULKÆ.“UÝ »uKG vÐuš UÐ «— ÈbÐ Uð s pL U tШ”bI« ÕË— È«œu/ .bIð ‘—bÄ X³× tÐ «— œuš ¨VOŽÅvÐ v½UÐd vOŽ ¨uð ÏtKOÝËÅtÐ t¨rO¼«ušÅv uð “«Æv¹U/ q¹b³ð Xöł g¹U²Ý XNł v½«ËœUł v½UÐd p¹ tÐ «— U tbO« ÈUŽœv½U?½« XÝ« ‰U×? t rO½«œÅv «d?¹“ s U?DŽ U? tÐ «— bO?« Ë ÊU1« ¨b?½Ë«bš ȫŇÆvM U¼— UNMð È«ÅÁb¹d¬ œuš t UO½œ s¹« —œ È«ÅÁb¬ gðU$ È«dÐ t «——ËUOÐ ÈœUý Ë g«—¬ d?OI% Ë tMO? “« e¹d³ ¨t²?Hý¬ ÈUO½œ s¹« tÐ ÊU?ÐdN —bÄ È« ‡ÆUd XLŠ— bMAÅv !— Ë bMMOÐÅv r²Ý UO½œ dÝUðdÝ t v½«—œ«dÐ ÂULð tÐ ËÊuÖd?Öœ «— U? Ë Ud? U?D?Ž U0 t½U?œu? Ë ·U? vœ Ë rAÇ ¨‰U?F?²? b½Ë«b?š È« ‡Æ.uý »U²¬ “« vŽUFý ¨p¹—Uð Ït¹Ë«“ d¼ —œ Ë bM³ UO½œ ÈË— dÐ rO½«u²Ð Uð “UÝd¼ Ë tE?( d?¼ —œ Ë gJ?Ð ‘u?ž¬ —œ «Åt½«—œU X?uD?Ž U?Ð «— U? ¨«—cŽ .d? È« ‡U? tÐ d???Ä vM?F?¹ ÊU??b?½Ë«b?š t?Ð X³??½ «— XU??D? “« d?Ä X?³?×? “«— Ë rO??¼œÅv ʬ Æ“uUOÐ

Page 52

±∞¥±∞µXÝUJODMÄ bOŽ ÈU¼Åq¹ULýd?Ð oO??L?Ž Èd??E?½ t? œu?Ð b??¼«u?šb??O?H?? XÝU??J?O??D?M??ÄÅb??O?Ž Á—U??Зœ Y×?Ð t?−?O??²?½ —œoLFð “«— s¹« d?Ð UOK? t½u~Ç rO?M „—œ d²?NÐ Uð .“«b?MOÐ ¯—e?Ð bOŽ s¹« ÈU?¼Åq¹ULýÆ.uý p¹dý ‚UHð« s¹« —œ tbMÅv uŽœ «— U Ë ÁœdvýUI½ ÈœöO µ∏∂ ‰UÝ —œ v½U¹d?Ý ÈUOK V¼«— jÝuð t? ‰Ë« q¹ULý tÐ .d~MÐÆXÝ«ÅÁbý∫bOLN «— ʬ ÈU¼Å‰u³LÝ ÈUMF Ê«uðÅv v½Uݬ tÐÁdOð @½— t U¼ÅÊU?Lݬ ‚UÞ rO?MOÐÅv Ë rO?MÅv ŸËdý q¹U?Lý ÈôUÐ “« tAO?L¼ q¦ª±π∫∂≥‘«® œu?Ð Áb?O?³?K?Þ U??O?F?ý« t —u?ÞÅÊU?L??¼ Áb?ý“U?Ð ¨b?ýU?ÐÅv «b??š “«— —ËœU?¹ ʬœËd ôUÐ “« `?O b?OL?Fð “Ë— Êu?âL?¼ XÝ« ”bI?«ÅÕË— d~?½UA?½ t Èdðu?³ Ë ©±∫∂¥¨”bI« ÕË— È« ¨UOаUOÐ ¨g«—¬ Ë X³× ÏtLAÇdÝ È«¨UOK vUŠ Ë ÊUł È« ¨X³ŠUB ÕË— È«ÆbMM È—UJL¼ `O ÊbÐ œU%« XNł U¼ÅXbš Ë U¹UDŽ t s UDŽÁbý È—«c~²Ýœ ÊUœUš Ë ÊU³¼«— ¨ÊU~²U¹bOLFð t Ud UDŽÆb½“UÐ «— «bš t½U~¹ uJK Uð bM¼œ r¼ XÝœ tÐ XÝœvKð ÕË— È«¨g«—¬ Ë ÈœUý ‰«e¹ô tLAÇdÝ È«¨Ud UDŽ “ô u «— Ê«—ULOÐ ¨s ÂUN« U tÐ «— Ê«dOI UÐ Èœ—bL¼g³Ð ÊUMOLÞ« Ë bO« ÊUÖbý tÐd& Ë ÊUÖb¹œ !— tÐÆs UOŠ« U¼Å‰œ ÂULð —œ «— d²NÐ È«ÅÁbM¹¬ tÐ ‚UO²ý« ˨”bI« ÕË— È« ¨UOаUOÐ ¨g«—¬ Ë X³× ÏtLAÇdÝ È«ÊU¼–« Ë »uK gÐ ÂUN« È« ¨XLJŠ ÕË— È«Ud X¹«b¼ «— XFM Ë rKŽ UIOI%ÆbMýUÐ `K Ë X«bŽ ¨vÖb½“ Xbš —œ UðÊ«œd~Ð dL¦ ÊU¹œ« d¹UÝ Ê«ËdOÄ UÐ «— U Èu~²HÖÆs X¹«b¼ qO$« ÈU¼Å‘“—« g¹U²Ý tÐ «— nK² ÈU¼Å@M¼d Ëuð —b tÐ «bš tLK t vÖb½“ ÕË— È«¨XdÖ sð ¨È—«bOÐ Ë uJÝ Èu½UÐ ¨«—cŽ .d rŠ— —œÂU¹« ÈU¼Åt½UA½ ʬ 7d¹cÄ ÈUON Ë Ê«œd~Ð œuš X³× «œUNMAOÄ lOD «— UÆÈ«ÅÁœ«œ —«d a¹—Uð dO —œ t¨”bI« ÕË— È« ¨UOаUOÐ ¨g«—¬ Ë X³× ÏtLAÇdÝ È«œUÐ uð dÐ ‰öł Ë Â«d²Š« ¨g¹U²Ý ªX³× ÕË— È« »u³× t½U~¹ dÄ Ë oKD —œU —bÄ UÐ Á«dL¼Æ5¬ ÆœUÐô«bЫ Uð Êô« “«ÈœöO µ∏∂ v½U¹dÝ XÝUJODMÄÅq¹ULý ÈœöO ±µ Êd vÝË— XÝUJODMÄ q¹ULý http://www.ktabkhaneh.com

Page 53

±∞∂±∞∑Êd tÐ œu?ýÅv Áb?¹œ uJ? d?N?ý —œ ʬ Èu~?« Á“Ëd?« t dU?F d?M?¼ q¹UL?ý s¹«ÆœœdÖÅvdÐ ÈœöO r¼œe½UÄ“UÐ ÊUL?ݬ t .dÐÅvÅvÄ ‰Ë«Åq?¹ULý ÈU?¼Å‰u³?LÝ oL?Fð tÐ œb?− ¨q¹U?Lý s¹« —œË g«—¬ —œ ‰uÝ— Áœ“«Ëœ s¹« Ë bMÅv ‰Ëe½ ÊôuÝ— ÈuÝÅtÐ 5Að¬ ÈU¼Åt½UГ Ë ÁbýÆb½«Åt²A½ v¹UOK—œ U¹uÖ r¼ UÐ qU œU%«d?Ыd??Ð —œ ‰u?Ý— f?u?Ä —u??C?Š Ê«u??ðÅv ÁËd??Ö s¹« œU??%«—œ t rO??M?Åv t?łu?ð U??«ÁËdÖÅqUý Ëœ s¹« tJM?¹« tÐ rKŽ UÐ ¨rO?MO³Ð e?O½ «— Ê«uł fd —u?CŠ ôUL?²Š« Ë ”dDÄÂUL?ð tJK?Ð XO?½ ‰uÝ— Áœ“«Ëœ jI? Ÿu{u? U−?M¹« —œ s?¹«dÐU?MÐ ¨b?½œu³?½ ‰uÝ— Áœ“«Ëœ—œ Ë bMÅv bý— ”bI«ÅÕË— —b jÝuð t `O sð ÂULð ¨X¹—uU —œ XÝUOKÆ©≤≤∫±f«®åœ“UÝÅv dÄ ÿU( d¼ “« «— eOÇ tL¼ t `O ÈdÄò—UE²½«—«Ëʼnö¼ —uÅtÐ v²JLO?½ dÐ ÊôuÝ— Ë rO²?¼ UOK? —œ rO²HÖ t—uÞÅÊU?L¼ U¹uÖ—U²« ÈdЫdÐ Ë ÈËUð vMF tÐ b½—«œ t³ðd p¹ Ë `DÝ p¹ tL¼ Ë b½«Åt²A½ ËdÐË—ÆXOu¾ Ë—œ U??O?K? tÅb?½Ë«b?š `O?? q×? vM?F? tÐ Áb?½U? vU?š v?K?×? ‰ö¼ s¹« jÝË —œ—UE²?½« s¹« —œ UO?K ÂU?Lð Ë bÝd?Ð œuš Èd?Ä tÐ Uð b½U?Åv ‰öł —œ Ë« 7A?ÖdÐ —UE?²½«©≤∞∫≤≤UJ®å°UOÐ vOŽ b½Ë«bš UOÐò∫bMÅv g¹UO½s¹« t XÝ«Åt²A½ .d dCŠ ¨Èed q×? s¹« dÐ U¼Åq¹ULý “« vCFÐ —œ t²³«X¹—uU? UN?Mð t½ d?~½U?A½ q¹U?Lý s¹« ÂU?Lð l«Ë —œ «d?¹“ XO?½ v²?MÝ œU?¹“ dO?H?ð Ÿu½ÆXÝ« .d dCŠ “«— tJKÐ UOKœd¹cáÐ «—Åʬ b¹U?Ð UOK t ÕË— 5?Að¬ ÈU¼Åt½UГ ÈuÝÅtÐ ôU?Ð ÈuÝÅtÐ q¹ULý s¹«Ábý È—«c?~?łUð Ë d?šU? ”U?³ U?Ð «— Èœd?d?OÄ Ê¬ —œ Ë ¨X?Ý« “UÐ 5?¹U?Ä Èu?ÝÅtÐ eO?½ ËË UŽœ XN?ł Ábý “U?Ð g¹U¼ÅXÝœ Ë b?¹¬Åv ÊËd?OÐ rÅr vJ?¹—Uð “« U?¹uÖ t r?OM?OÐÅvÈU¼Åt½U?A½ s?¹« ¨œuýÅvÅÁb?¹œ —U?uÞ Áœ“«Ëœ ʬ —œ t b?ýU?ÐÅv bO?H?Ý ‰Uý p¹ ʬ —œøœ—«œ UMF tÇ b¹błÊ«b?½“ vJ?¹—U?ð “« U?−?¹—b?ð t v¹U?¼ÅX?« d?~?½U?A?½ ¨b?ýU?ÐÅv ÁU?ýœU?Ä œd??d?O?Ä s¹« Æb¹¬ÅvÁœd «bOÄ q¹ULð ‘dÄ XO?½U½« ÈuÝÅtÐ dðu³ s¹« XdŠ —œ `?O bOLFð “Ë— U«—œ XÝU?J?O?D?M?Ä “Ë— vË ª©∑∫≤e??®å«ÅÁœd? b?O?u?ð «— u?ð s “Ëd??« ò∫œd?¹c?ÄÅv «—Åʬœd¹cÄÅv «— ÊU½¬ Ë Áœd «bO?Ä q¹ULð UN½U?½« tL¼ ÈuÝÅtÐ —bÄ ¨5?Að¬ ÈU¼Åt½UГ XdŠv½U?½« X?F?O³?Þ tÐ «— v?N?« ÈU¼d?Ðu?½ ”b?I?«ÅÕË— ‰U?Šò ∫b?¹u?ÖÅv tÅÈœËd?Ý Êu?â?L?¼Æ©¥∫±dDÄ≠≤® bAÐÅvÈ—Ë—UÐ Ë s¹u?½ XIK?š d?~½U?A?½ t rOM?O?ÐÅv «— U¼ÅqÖ Ë U?¼ÅXš—œ ‚U?Þ ·dÞ Ëœ —œÆbýUÐÅv ʬ VO−ŽÁœ“«Ëœ ÈU?łÅtÐ s¹u?½ Âu?? ‰U?L? d??A?³? t rO??M?O?ÐÅv «— ‰u??Ý— Áœ“«Ëœ d?ðÅ5?¹U??Ä U?« Æ©±¥∫≤±UJ ª±≥∫∂u® býUÐÅv qOz«dÝ«Åq¹U³p¹ pM?¹« ª©¥π∫±≤u?®å“Ëd?H?O?Ð 5?“ d?Ð gð¬ U?ð «ÅÁb?¬ s òv?O?Ž ‰u? o³?Þ‰Ëe?½ g²?¹—u??U? XN?ł v?U?š ÈU?¹U?D??Ž U?Ð Á«d?L??¼ ¨‰u?Ý— d?¼ d??Ð U?u?B??š gð¬ tK?F??ý«— vB??A? œU??%« p¹ r¼ U?Ð tL??¼ vB??ý t³??M?ł s¹« U?Ð Á«d??L?¼ U?« ©≥∫≤Ÿ«®Æb?M??ÅvÆbM¼œÅv qOJAðUÐ vË .«ÅÁbý t²š«b?Ö sð p¹ —œ U¹uÖ Uòt?¹—bMJÝ« nI?Ý« ”uOKO?KO —U²?HÖ o³Þå«bł Ë ’Uš ÈU¼ÅXOBýs¹«d?ÐU?M?Ð œ“U?ÝÅv Êu?ÖU??½u?Ö Ë nK?²?? «— U?? ÕË— `O?? —œ qU? œU?%« U??Ð Á«d?L?¼ÆXÐU— t½ Ë b¼œÅv «— Ê«d~¹œ UÐ È—UJL¼ —UNË b¼œÅv gNł «— Ê«d³U?OÄ tLAÇd?Ý p¹ “« tJM¹« q¦ ÕË—ò∫b?OŽ s¹« œËdÝ o³ÞqO?J?A?ð «— U??O?K? 5?M?ÇÅs¹« Ë œ“U?ÝÅv Ê«b?O?N?« ¨Ê«d?O?~?O?¼U? “« Áœd??U?Äd?Ð «— ÊU?M?¼U?Æåb¼œÅv—Ëœ Ë œd¹cÄÅv «— ÕË— d?ЫdÐ Ëœ U?¹uÖ t rO?MO?ÐÅv «— .d d?CŠ q¹U?Lý e?d —œÕË— “« uK2 qOz«d?³ł Áœó “Ë— “« l«Ë —œ ªœuýÅv? Áb¹œ 5Að¬ ÈU?¼uðdÄ gL?ł —ËœUð ÆbMÅv —UNþ« œuš ‰UL —œ «— UOK “«— ‰UŠ Ë œ—ËUOÐ UO½bÐ «— vOŽ Uð Ábý“« b¹U?Ð Ë Áb?ý d?ðÅqJA? vL? ‘d?O?H?ð tb?¹¬Åv d?E?½ÅtÐ ÂËœ q¹U?Lý Á—U?Зœ U?«ÆrOM „—œ «—Åʬ oOLŽ vMF Uð t²¹d~½ ʬ tÐ Xœ UÐ Ë p¹œe½u?K?ł d?Ö« l«Ë —œ vË b?½—«b??½ XO?L?¼« ÊU?½“ U???O?K? —œ U?¼ÅXË vC??F?Ð 5?M?ÇÅr¼ ¨q¹U?L??ý s¹« —œ «d?¼U?þÆbM²¼ ÊUdŽ Ë X³× —œ ÊuÇ b½d{UŠ UOK VK —œ bMýUÐÅv/

Page 54

±∞∏ʬ —œ t b??½—«œ «— Áb?ý e??O??šU??²??Ý— ʬ vU??š sH?? ¨XÝœ —œ Ë Áb??¬ ÊËd??O??Ð ÊU??Öœd??ÆbýUÐÅv ‰uÝ— Áœ“«Ëœ œUNý—œ rOEŽ —u?½ ÈuÝÅtÐ ©∑π∫±u?® ¯d vJ?¹—Uð “« s¹u?½ buð X?UŠ —œ œdd?OÄ s¹««d¹“ býUÐÅv? ”bI«ÅÕË— —b? UÐ qLŽ s¹« Ë XÝ« U?OK? Ábý —«œ—UÐ Ë Áu?OdÄ rŠ— ÆbMMÅv È—«c~²Ýœ œddOÄ s¹« dÐ r¼UÐ ÊôuÝ—Êôu?Ý— tÐ «—Åʬ `O?? t? v¹U?O?½œ ¨X?¼ U???O?K?Å—œ U??O?½œ t rO?M??O?ÐÅv t−?O??²?½ —œË Áb¬ ʬd?Ð U?¹ b?¹U?O?Рʬd?Ð g?ÐÅU?O?Š ”bI?«ÅÕË— t b?M?Åv U?Žœ Ë Áœd? —«c?֫˨`O??? ‰U?³??½œÅtÐ ”b?I??«ÅÕË— —b? U??Ð Ë t½«—œU? rŠ— ʬ —œ U??O?½œ ªœ“U??Ý —u?M?? «—ÅʬvM¹u½ XI?Kš —œ Êbý —u?M Ë ÁUM?Ö —b “« Êbý œ«“¬ vM?F¹ bM?Åv tÐd& «— —cÖ“«—Æ©±∏∫≥Êd≤®bÐU¹Åv vK& å‰öł tÐ ‰öłò“« `O vK& —œ ttÐd?& ÊU1«“ ‰U?Š —œ Ë Áb?ý —«œ—U?Ð ÈU??O?K? s¹« ö t rO?M?ÅvÅ„—œ s¹«d?ÐU?M?Ðœ—ˬ U?O?½œÅtÐ «— `O?? ¨”b??I?«ÅÕË— jÝu?ð ʬ È—Ë—U?Ð t œ—«œd??Зœ «— «—c?ŽÅ.d? œu?šË« Êu?Ç .“U????½ pÇu?? «— Ë« t? rO??¼b??½ ÈU?ł q?¹U??L?ý s?¹« —œ «— Ë« XÝ« d??²??N??Ð fÄ©±®ÆbOÝ— b¼«uš È—Ë—UÐ Ë ”bIð ‰UL tÐ t XÝ« UOK q¹ULýXO???³????¦???ð Ë b????O???L????F???ð “«— jÝu????ð U??? øX?ÝU???−???? U??? ÈU????ł q¹U???L????ý s¹« —œ U????«v?O?Ž X¹—u?U? Ë “«— —œ Ë ©±π∫∑Êd?±®.«ÅÁb?ý å”b?I?«ÅÕË— b?³?F?ò”b?I?«ÅÕË—tÐ œuš vÖb½“ —œ ”bI«ÅÕË— U?Ð È—UJL¼ tÐ t XÝ« Áb?ý Áœ«œ UÅtÐ ª.«ÅÁbý p¹dýU???O??K? v?u?Ý— X?¹—u?U?? —œ «d??¹“ .d??O?ÖU??ł Êôu??Ý— ÊU??O? —œ Ë Áœ«œ œU??N??ý `O???Æ.—«œÅXOu¾ʬ UÐ Á«dL?¼ ¨¯d vJ?¹—Uð “« Êb¬ ÊËd?OÐ XU?Š —œ Ë rO²?¼ —UJ?¼UM?Ö eO½ U? U«vÖb½“ rOMÅv gýu Ë .—«œÅvd?Ð Âb vF«Ë vÖb½“ ÈuÝÅtÐ Ë Áb¬ ÊËd?OÐ œddOÄÊœdeOšU²Ý— —U —œ Ë rOM XŽUÞ« «— ”b?I«ÅÕË— ÈU¼ÅuŽœ t²šUÝ ÊuÖdÖœ «— œušÆ rOýUÐ t²ý«œ X—UA Ë« UЗœ Ë rOM? g¹UO?½ Ë t²—Ëd? U?OK? s¹« oL?Fð —œ q¹U?Lý s¹« ÈU?ýUL?ð UÐ s?¹«dÐU?MÐtL¼ t rO³KDÐ —bÄ “« Ë Ábý p¹dý ‰öł —œ `O v?OŽ tŁUG²Ý« U²J¹ UÐ ”bI«ÅÕË—ÂU½ÅtÐ vÝË— Ê«bON« »U² “« oLFð s¹« /·$57'(/·,&21(7+(2/2*,('(/·$%($87(·3$8/(8'2.,029