Return to flip book view

از عهد جدید چه می دانیم؟جلد اول - قسمت اول

Page 1

“«b¹błÅbNŽørO½«œÅv tlj˫ bKł¿ÊË«dÐ ÆÈ« b½u1—vT_C www.ktabkhaneh.com

Page 2

¸ÐÅWÅçÅsKcÆTrÅ$Q,QWURGXFWLRQ7R7KH1HZ7HVWDPHQW%\5D\PRQG(%URZQ'28%/('$<3XEOLFDWLRQV1<ørO½«œÅv tÇ b¹błbNŽ “« ∫ Ê«uMŽÊË«dÐ ÆÈ« b½u1— ∫ ÁbM¹u½

Page 3

XÝdNaaaMäÅÏæÍsÕtckTææÓTÅuÏTâæasÅcasHCLæ4CJçTs@HÑaHÆTÍÏtÏÍaLÍtuTÅb¹błbNŽ „—œ È«dÐ v¹U¼œuLM¼— ∫‰Ë« gÐaaaMP@LæWNT¸âæÅpAaaaMWNT§mŽaaçÏæÀkKæªjGªstuNU4æÅst}§Æ½qNÅtÅÏaaaMst}¸ãæÍpA+HUPHQHXWLFVçcNGçTauÏc§mÅsGTIæãTMÅåÏTÏÍTMTaÍitåaäÅtLÓTÈTtzt§ÆuDGJÅW$uLE§ÊuDGJÅW$ÐÅcÅcªåÍcuTE§ÍaaaM6¸ãtpA6çÅcuÏaªstWÍ§mÅáÏaÐÅåÍTGÅåÏTÏÍuTcDÏTMÅ§ÆaaaMäÅÏæÍuTKÅæuTNçTNÍ¸ãÏTMpAaaaMäÅÏæÍuTNçTNÍ§mÅaaaMäÅÏæÍuTKÅçTNÍ§ÆaaaMäÅÏæÍuGJæubçTNÍ¸qLpAÍtMubçTNÍ§mÅÍtMcNubçTNÍ§ÆqNNtLætJNªuæÏÞuTtçTsGJ§ÊtÞuÐd —u« Ë qOłU½« ∫ÂËœ gÐÓTÏtspNTÅ¸q@pApN#ÅsKJÐÅåÍTGÅpN#ÅuTLoP@LpN#ÅpNI@sJcs¯³°¯°¯°±±²±²²°²¶³²´®´®´±´µ´µµ³¶°¶°·®·²¯®±¯®±¯®³¯¯®

Page 4

cNDpNTÅpI@4kLWÍttecWÅæÏspN#Å¸qGpAãTNuJpNJ$kTL½qNLcNGst}ÅÏecpN#ÅmNPcNÏÍsETTäTIÒÏT}`ÏTnKEçÅcuJyTæÈTtztuWÅæÏspN#Å¸q@pAãTNuJpNJ$uNcçTMNæækTLmNPcNÏÍsETTäTIÒÏT}`ÏTnKEçÅcuJyTæÈTtztTtWÅæÏspN#Å¸qMpAãTNuJpNJ$uNcçTMNæækTLmNPcNÏÍsETTäTIßaÒÏT}`ÏTnKEçÅcuJyTæÈTtztätÏâTKÅ¸qÍpAãTNuJpNJ$uNcçTMNæækTLet`ÏTTt¯¯³¯¯·¯°´¯°´¯²µ¯³®¯³³¯³¶¯´®¯´¯¯´³¯´´¯·³°®®°®±°®µ°®¶°¯²°¯²°³®°³³°³´°³¶°³·°´¯°´±°´±±®®±®±

Page 5

mNPnKEçÅcuJyTæÈTtztTLtWÅæÏspN#Å¸qÍÐTpAuTLoçTMNæãTNuJpNJ$½WLpTITåanNGJkTL½WÅpN~ÅpN#ÅoTLtTÀcNDpNTÅTTLtpN#ÅsTHTLtãTÅæÍT$ÅÆtÍcTæuaLtuTLtcIGcÈÅcNPuTLtsETsÏTnKEçÅcuJyTæÈTtztTLtâæÅ§sTϦsT¸qÍÐÅæÍpAãTNuJpNJ$UNcnKEçÅcuJyTæÈTtztTLtãæÍsT¸qÍdNpAsLNÐãTNuJpNJ$`T@nKEçÅc×tztTLtãtsT¸qÍÏTMpAãTNuJpNJ$WNEzægN@nKEçÅc×tzt±®³±¯®±¯³±¯³±¯¶±²°±²²±²³±²¶±³¯±³°±³³±³¶±³¶±´±±´µ±´¶±´¶±´·±µ®±µ°±µ±±µ±±µ³±µ´

Page 6

aaaMäÅÏæÍsÕtckTææÓTÅuÏTâæa4CJçTs@H

Page 7

etuTÏÍæuLNÐçTcGWT

Page 8

ãæÏäÅÏtÅcÅ4tÀ§ã¬Æ¯²«ã¬à±®¦ÑtcN§ã¬Æ¯²«±µ¦ÑtT§±µ«²¯¦t}NTÑtÍ§²¯«³²¦ÍtMqDÅäTLT§âæÅçTL¦TL§ã¬Æ´«¯³¦§TLÍTÅÍ¦TTN§ã¬Æ¯¶«±´¦äTtt§±µ¦TLc§TLc¦ÑtJNt§±µ«²¯¦4CJÏÍuæÏæçÍtMãTI§ãªà²«±µ¦cNeÍæcN§?ÏcßæcTuNkTæ¦kTæã¬à´uNat«cNeÍæcNöcÏÍÒÏt«ÅÏeÍæcNuÅæcTcçæcKJÑttÀ¬aLuqNHæÅcs4WTÅoÑtyÏÀäÍcÏTLcTsÍtM«¬§ã¬à´¦ÍÅÍpNI@uæÏuJNJçÅÍtMÒÏt¹ÑtNLcçÏTKcÏÍçTaKÒÏtNã¬Æ±´«µÐÅ«saEçÐTÐT¬WÅåa@WsÍtMaTusÅÍÅa×æccNeÍæcNitçÍcÅÏæÅeNWtIÏÍsNæÅkTæ«uucEWÏÍTæaTsTÅcNau¬aLuNãTWa×æc«§ã¬Æ°¶¦åaLÍaNKEuNãÅaÅ±±T±®uNäaÆtJA«±´ÏÍeNitTMcTuT@æc«çÏtscNTãTHªíÑtNJæsaXT¬acGãæÏsÅÏæŧ±µ«±´¦âtyTäT0ÅpaæäTGNÅöc«ã¬Æ±´§et¦ÐÅ¬aÀu4CJsãæÏÐÅâæÅÑTcÅ«ÍtMazÏtM«aLuÈTsÏaLIŧ±¶¦qNJÏæÅsæaLuÏÅcn@ÍÐÅet«§±·¦ÍæÏu¬ÑtcseæÏÍÒÅsKsaÍuÏtÍt}NT«ªÑtNæc¬ÍtsÅÍTcqNJÏæÅaEt}NTäas@TçÏtsÏuTãTH¬aTucDLÏÍÑcC¹TLtÏÍÅcªÆtHEãÅaÅ«ÍcÏÅcTÅacN}ÍâæÅÑTcÅWtI¬§²¯«²²¦ÑtcÏÍet«§²³¦¬aÐuäÍcÅÏ§u¦çÅÍtªÑæÍT«§²³«²¶¦ÑtÍWtIÏÍuC«aLuÆtJAÅÏuJNJçÅÍtMcæÍÑtcN«¹aÀusÏtÏÍsNTCÅset«§²´«²·¦§uÏT@cG4æÅ¦ÑtNTtWtIÏÍåcTæqNJÏæÅÒÏt«qNJÏæÅÏÍetæªÑcCªÆtHEÈT«¹§³®«³°¦etcG4æÍ§²·¦§³¯¦atuÅÏäTNINtTâæÅæŬÍÍcuÏTLcãæÍÑTcÅ«sNJNJÑTNÀÍæcsNJNJçÅæcTcäÍÏÅçÅÏæTæ§ã¬Æ±·«ã¬à²¦ÍæcssNTrÅçÏÅbÅæ§±·¦âæÅÑTcÅsJNJàcâTK«àcNJN§eÍæcN¦sÏtCÅçÅæcTcuNtÅcæ§ã¬Æ±²«ã¬à²¦ssNTrÅçÏÅbÅæ§±·¦âæÅÑTcÅÍæcuTÐsçÅsNTcâæÅÑTcÅÍæc²²T²¯ÐÅ¬ÍcWtIÍtcNeÍæcNWtIW$4CJcTcÏÍÅaÅ§²²«´´¦uæÏqNHWtIåÏæÍ4æÍsNJNJàcâTK«àcsÍtMæsNJNJ§²²«²´¦ÑæÍT§²´«²¶¦ÑtcNÏaTIŧ²¶«³°¦ÑtNTtsÍtMªÑtyÏÀsÍtMuÅæ§ã¬Æ´«ã¬à²¦åÏæÍ4æÅ×æcuæÏWtIÑtNtT§ã¬Æ´«·¦ÑtNÅcÑtcÅæ§ã¬Æ¯³«°´¦ÑtNÑtNCL§ã¬Æ°´«±´¦ÑtJÏT§±´«±µ¦§±µ«²¯¦ÑtNæÏTåÏæÍ4æÅäTTuæÏWtIssÍtMçÏÅbÅæ§²¯¦âæÅÑTcÅÍæc

Page 9

sÅÍůâæaãæÏäÅÏtÅcÅÍtMqMqDÅäTLT4CJÏÍuæÏæçÍtMãTI?ÏcßæcTuNkTæ¦kTæäæc§³²ÞÞ´¶¦§²µÞÞ³·¦TNTL§³°ÞÞ´®¦eINJ³±âTÏÍãæÍÑTaÀÍæcuNtÅcæsÏtCÅæcKJ¬ÍcßcAÅϧTLc¦ãæÍçTNTL§´°¦§´®ÞÞ´°¦Ñt§´°ÞÞ´²¦ÑtNLNÀ§´²ÞÞ´´¦ÑtÏtJÑtNæªtŪTT§´¶ÞÞ´·¦æäTÐTæuÍccsãæÏfÏÅätNHÅsNJceCN§´·ÐÅaE¦§´´ÞÞµ®¦äTÍtMÒÏt4æÅÏÍÂËœ ”Uá¹bž¬ œËd¼ ‘—uý ÈUMŁ« —œb½U v —«œUË U¼ vË— tÐTMTæäTÐT槴·ÞÞµ·¦TuæÏitqNJÏæÅaEuÅc槵®âTÈæů®¦uæÏWtIÂËœ ”U³¹dž¬ œËd¼ÊU“ Uð «— œuš ËdLK©±∞∞® bM v kHŠ ¯d³²«³¶¦et>>§uÏT>>@>>>c>>G>>WN>>t>>¦«´°§T>>>>>>>>L>>>>>>>>c>>>>>>>>>>>>>>>>¦ãæÍçT>>>>>>>>N>>>>>>>>>T>>>>>>>>L>>>>>>>>eI>N>J>Wt>I>>W$4>C>>J>ÏÍT>>M>Ït>«çcA§u>¦oæTfIÍÀªäT>dÅÏpT¬§³¶«´¦¬sc>>A>>N>>>ÏÍet>>äa>>u>Åa>>Ьa>>L>>I>>N>>sK>>T>>>>ÅÏæÅT>>N>>T>>L>>>ªqD>>ÅrT>>ãæÍÑTdÀÍæcÍdsÅÏÑt>ªçaEuÅæ§´®¦¬ÍtuåÍT>>cãæÏset>ªÍc>urÏa>>>M>>>L>>>çÅÏt>>>oet>>>öc>>>ÐÅe«æ¬Ít>up>N>I>>@>>qD>>ÅrT>>T>>N>T>>L>>it>>¬aL>uãt>I>>ÅÏ§a>æÅa>ÏÍÅc>¦Æt>H>E>¬Ít>>uÏT>>L>>>c>>T>>N>>T>>>L>>ça>>E>>W>t>>I>>ÏÍqNJÏæÅÏÍÍt>MçT>æÏitTN>TL>cu>NaæÅa>Ít>åÍÅÍÏT>C>ÅÅc>Ð¬Ít>uWÅÍÐT>söcçÅcæÅ¬aL>uäÅcæÅÏa>EæcM¬ÍÍc>>>uÍÅÐÅuæÍt>>>>@>>>N>>>åÍc>>>>>>T>>>u>æÏäTN>>N>>äæc>æ¬§´²¦ãÏc>M>çÐt>fÀat@Ns@etæÑc>C¬aÍuÏÅÐÅÅÏT#ŵ®âTÐÅaEäÅÏtÅcŵ®âTÐÅaEWÍtMæ4CJµ®âTÐÅaEWNNác>>s>Ït>>>>>>>>>eÏt>>>J>>>´´âT>>>såT>>>ÏÍäÅÏTITL¬Ít@NuTTN>ÍcoÏÍqNJÏæŬa>>>>>>>>>L>>>>>>>>>>L>>>>>>>>>>I>>>>>>>>>N>>>>>>>>>>âT>>>>>>>>>>F>>>>>>>>>ÅÅÏc>>>>>>>>>>M>>>>>>>>>>¬sN>>>>J>>>>>N>>>>J>>>>æs>Ít>>>>M>>>>>c>>>>T>>>>c>>>>>ÏÍÆH>>>>>ÅmTäTÍt>M§WEc>çÅc¦4>AE>åæcqNJÏæÅäT>N>N>æaL>TÏup>sÅÏÒÏta>>æc>>>N>>>äÍÏÅçÅÏæT>>>ÏÍ>ss>>>G>>>ác>>>ÅϬÍæÏuT>>>>>>>>>>M>>>>>>>>>>N>>>>>>>>>>æÏçt>>>>>>>>>>s>Ñt>>>>>>>>>ÐæüÐÅsWE>>>c>>qJ>>>E>>>oªuÐc>>>>>T>>>L>>>t>>«T>L>N>>T>ÏÍÅÏuT>>T>sÏa>>Íc>ÏÅc>>qN>J>ÏæŬÍceNT¬ÍcWLCJµ·TäTÐT浯âTÏÍeCNçÐæcN¦¬§ascr@ãÏÏͧµ·«¶¯¦eCN§·´«·¶¦Åæc§·¶«¯¯µ¦äÅüÅcäTÏÍÀ4CJÏÍuæÏWtIaLIN_µ²âTÏÍÅÏÅÍTTuJNJçÅÍtMåtÏÎTEJÅ«¬atuÅÏ?L`ÏTÑtÐæüãÏÏÍWÍtMäÅcÏäÅtLsqDÅäTLTTuTTäTKJE«§·®«¯¯®¦ãæÍpNyTKãTT¬Íturd}T4CJ¬WÅuJ~ÅWNA¬atuÅÏäTTäÅÏæÍ`ÏTÑtÐæüãæÏÏÍ«§·³«¯°®¸ÌæÏT«°ªÅÏd«²¦ÍtMçÅsGTIçTMT«§¯¯³«¯¯·¦rcMLTLNªÑcªäÅæcNªcAÏÍçÍtMçTMÏt«§aEs¯±®âT¦$HOLD&DSLWROLQDäÅtLsqNJÏæÅ«¬TÐtcätEKçcÏsÍtMÒÏt4æÍ«§¯±°«¯±³¸TNÀãTTWHÅt«TtÏT¦¸aaÍcÊÅcÅqNJÏæÅÐÅäÍÏtWIÐÅeäTÍtM«¬asTaEçTÏÍcNæüaEäTNÅcªetçTsTªpNTŦaaaMçTstÐÅçÏTN«WLKJ«¯¹§TLt±«°«¯ªsGTIªÅÍtMªÆtHEªcC«¯§½·´ªãÏÐŦ¬aÍcuiJ4CJçTTNJcuNäT}«at@NKNtÐT§uNÏÍÅc¦ÅÍtMçTåtäTNNæÍWtIÏÍ«¬äTNNsuJçTTGc}Í×ÅtÅTKŬÆÏTINtsT¹§¯¯®¦ÑtNTL}ÅçTsT¹§¯®®ÐÅaE¦sÅaÍ«¬TcNKÅmHÅÆÏTINt¹§¯¯®¦¬aÏuÈÍTMsãÏÏÍÑtNTL}Å«ÑcCpN#ÅªecuGpN#Åª§½¯±®sͦÑTcäTªcC«°«sGNærÅâTHÅªqNJÏæÅÏÍäTNNçÍtMWcÏäTTª¯±®âT«¬TMÅäTGHÅs¬aÍusÅÍÅTcNKÅÏÍuaÐsñÏTINt«

Page 10

Page 11

”bI »U² Á—UЗœ bMœuÝ vðUŽöÞ«ÅÏäÀäTNNsWÅÕtcc}ÍussIJªWNåaÅaçÅstDLaaaMÑaHÆTrÅcT>L¬aLÍupNI>@ÅÏÑaHÆTqT>æÍrÅæaLÅtunN>aMnN>a>MäÀÏÍsqN>t>}>rsT>>T>oÐÅqN>Åt>uªkÅæÏÍæWÅst>K>oUåaLT.aaaMUæWÅuTTpNyÅcÅäÅÏæÍÐÅuaHsLUåaLT.grÅÍt>æT>TÅWÅÍt>tçÍT>$Åst>K>rÅÏÍ¬T>N>J>sNæÅäÅÏæÍÐÅåa>d>cäTLKªaTÕT¬¬¬a>LtusaHUaLLuTÍÅsuT>cDÏTMÅÏÍaTsTT>qNt}a>TWÅc>NIT>4æÀ4ÐÅât>pHäTÍtA>HsuT}L>sWÅÓTåa>L>tT>ÆT>oÐÅäÍcãT>c>_N>~çaL>sJK>¬¬¬¬at>uut>KÐÅÅÏçÍÅc>>ÅqN>>Åt>>>uÈÏt>>~ra>>>¬a>>t>>ue>c>>T>>a>>t>>>uT>>N>>E>>>Å¸é>>sÏsÅÏÑa>HÆT>>UÐÅãÅa>csÈæT>G>çT>åaÅT>uT>ÐmJ>>çTäÅÏæÍÑaHÆT>sTMÀnJ>EpNÍsU>rÅsçÍtæT¬q>NT.g>@aÅåÍÏæÀÏÍcc>$¬Wc}cDÏÍÅÏTMÀWÍcäÅtu.qÐTªaLTumTBuÐÏÅæuLE4T>uTÐsJ>~T¬WÅu>tuJ>uT>Tp>NyÅc>ÅsaH>UÐÅäÍc>W>~iÅcæäTüÅææ§âT°®®®ÐÅfNqa>T¦WÅâT¯µ®®pÅauN>TqNÅcÅäTN>Åc>åüÅæUJÅ¬a>L>>ËcrÅÏÍc>N>ÏÍuJ~ÅçT>åæcåa>L>Lg>@uG>J>>UTLçÅåüÅæpNyÅcÅ¬aTuTLNåcdsæutÐÅpäTNLN@NåaLLmN~topN>I>@>æa>a>ÀÍt>æsT>L>N>s>E>ÅæÐÅa>E>sWÅuJ>T>>ÍT>$ÅæuT>>K>N>qçÅc>ÐÅp>·°®Íæa>ÙäT>K>N>J>öc>ÐÅa>E>¦¬a>ÍÅÍ4>C>>J>ÞäT>E>L>>4>Ðc>ÏÍuT>ÍT>TâT>Ku>TÍT>pN>yÅcÅæªqN>J>ÏæÅWdc>T>ÍtÆt>Lu>TÍT>sÍt>MÛÍN>äTÐÐÅUTLçÅåüÅæ§sÍtMTÕTÏÅÏÍuTs@Ïc>DÐŦäTÍtM¬§åcTWdcÐÅpq@>äc>¦WÅsÍt>M>T>TM>ÏT>uÅæc>Tc>Òc>>>æpTÏÍãt>ÈÏT>ÅäT>T>uTüÅæãæÍaEWÍt>MTsNæÅWÍt>MqNt}>qNÅtucnN>ÍÏts)¬§ÍN³¯³«³°®¦aNEÐÅW@ÐTÐÅaE>qNJÏæÅaEçÐTÐTäT>ÐÐÅuÅÏæÍåaLLg@uNsuÅÏæÍÞ§çÍN>µ®âT¦TM>NæÏWÍsäÀuÅcæäT>ÐTWÅ§ÍN>ÐÅp¬ÍcuuaÐäÀcÅæÅÏÍçÅcÓTÏt>ssªaL>uäT@>fLÅæäTN>N>çÐÏæÔc>äÅtLs$'æ%&Uc>cÅcÏÍT>uB>EÞ¯Þ)äÅÏæÍÐÅp¦a>L>Íu_N>c>ÅÏ%&(U>c>UJ>ÅT>M>À¬WÅUT>L>T>WÍt>M>T>pN>yÅc>ÅÏÍkT>æäÍÅÍäT>@>Uc>çÏÅb>}>ÏT>qrÅs>Ås>çÍtæT>¬WÅu>Lu>æçÅscuT>üÅæs§ât>K>EäÅÏæͦ&(æ§âtK>E>$'æ%&ªutKçT>sTÏÏÍsA>@qyrÅÐÅåÍTG>ÅpNÍsâT>cs¬aT>u_Nåa>ÍÅaKJ>at`ÏT>¬aLTuuTåasTLsA@åt

Page 12

ÑaHÆTåÏTÏÍaLÍtÈTÅuTGÈÏt~sÍttsNæÅÈT>NydçæTnNaM>åacNcÏÍçTMT>sçÍtæT¬aÅåaÀÏÍc>c$sÏsÍN>ÐÅp¯®®T¯®®®4>TuÅÏæÍÏÍTM>ÀaL>u>æUÐÅstTçÅstKsÍTHÅåaLÍäT@æªWÅuNçÏÅb}TnNaMcNrÅÏÍu@ÅckÅæÏÍ¬Ít>usTL>aaa>MäÅtL>ssuNT>sCÅÏÏÍsaH>åüÅæäÍc>>ÏT>>sÐÅs>ÍÏÅÍÍt>>æäT>>Ít>>M>>>æäT>>N>>>>>N>>>>ÐÅuB>>>E>>äT>>N>>>ÏÍsT>>ÐæÏæÍTsLM>uLEsnN>¦WÅdN>ÀcNH>$çÅåüÅæsuta>T.uçÏÅÍÍtnN>aM>saHU>Tçc>Ña>HÆT>Ít>uÍTM>L@>NUJ>ÅsuLd>}T>åüÅæ¬§u0aáÏÍÏtrÅWÅrI>1ÅÏçc>>åüÅæ§¯¦¸WÅÐT>pI@>pN>Íra>L>sçc>¹çcäT>ÐsaTçÅåÏT>ÅsILÅçT>ãtoäÅt>LsäTN>Åc>sWÅÕtcsÍc>äTNNæäTÍtM>âtÍÏtucUäÅtL>ssâTNÅÍæÅÏdçTMT>ÐÅuK§°¦sucsaHU>ÐÅÆTWG>§±¦¹aÍtåas>tçc>sæuÅÏÀäTÐsWÅTMÀqDÅWKT>pTÏtsaÏÅÍÏÅcäTN>NcTæuæÏçT>MINtTåÍTG>ÅÍÏtÐÅT>NJ>ÏÍWN>N>`ÏTqD>ÅWK>ÏÍ§²¦¹aÅåa>jGçc>>sæuTt>äTÐsäæcu§³¦¹WÅåa>åÍT>G>>Åçc>äT>Ðssa>H>U>çT>>uTt>Ña>H>ÆT>>§´¦¹çcäTÐssaHU>såÍtåÍTGÅÍÏt4ÈT>}æÆcçTNJ>ÏÍçÍTKäÅt>L>ss§WÅrÅqÏt>>D>L>éT>K>>Åæ¦a>Íu>syÅÏÅÅÏu>>çc>>s>a>H>U>T¬WÅaaa>MTçÅsCÅÏåa>LLuÅanN>aM>suTÏÍªaÅåag>@pH>sCÅÏÏÍqT>WK>æÍrÅsI>L>ÅäæaÍÏÅa>Ít>æu>N>Ña>HÆT>>NrÅÍt>ærÅrcDÏÍæ¦aLÍsÅÍÅnNa>MåüÅæÐÅåÍTGÅsäTN>NcÅ¬aLT?L>T}LæWÅåaLLmN>~tsIJ>WNdN>ÀcNH>$åüÅærÅsaLL>ræÏaTTM>À§WÅ_ÏÅcI>GÐc>ÏÍ¬aa>a>MU>æåa>åaN>TÏt>rÅsWÅu>4>T>dT>KäÀßa>¬aaaMUsaLTuaLKÐÏÅæÑaHÏaäTKnNaMUuNuLÏÍåaWNsaHçTståÏTÏÍuTaÍçÅÏÅÍuNäTÐäTÍtMsçÍtæTpTT>s>t>rÅsI>LÅåÏT>ÏÍçc>D>àTG>ÅT>Åa>ÍtT>N>>ÅæWEc>æc>K>JæÍäÅtL>sÅa>>ÅäTK>ÐÅc>N>Åd>aL>T>K>ÏTÀÐÅu>BE>¬WÅa>Ít>æaÍt>uT>M>T>ãÅa>T>Å§a>N>L>sE>Åc>²²¸°²T>t>s¦a>Ít>s>c>ÏÅc>ât>>ÍÏt>ça>>L>s>ÍrÅÐÅud>çÍNãæÍäcuÏÍäTÍtMWcÅçÅcsaHUÈT>tWNåÏTÏÍuJnÅtçcäTÐssaÍtuTMÀaLcÏÅcWHÅtÍÏtäTÐäÀÏÍsuTMT¬ap~T¬aÍtåajGuÅÏÀTpT>K>c>>@>N>a>Ít>.usD>t>uT>t>äT>Ðs>u>N>åÏT>ÏÍsI>L>ÅpN>ÍsäT>N>>N>>sçÅs>>ÐÅéT>a>K>>ªa>L>T>.ât>pH>>uT>t>sK>c>>sçÍt>M>sa>H>>U>ÐÅa>L>>Åͯ´

Page 13

¯µuT>MLsåa>n@LçÅs>ÏaLI>ÅäTÍtM>ÐÅsWLrÅ¬a>uåaNT>äTLÍT>GÆT>é>¦qN>D>L>uT>t>äT>ÐsÅa>>Åsu>>ÐÅuB>E>sI>Jåa>äÅt>L>³s>I>ÏÍsTçc>äT>Ðsp~ÅÏÍsçÍt>æTu>¦Ítåa>jGäT>ÐrÅsT>§äTK>NJ>WK>IçæcN¬W>ÅÍuÑa>HÅÏ§ÌÅcN>rªWN>tªäTN>TI>âæÅéªÍt>åas>tuÅÏÀUäÅt>L>sàc>çT>T>N>J>æ4çT>T>>N>JsÍt>uL>E>ra>äT>LÍT>>G>ÍtK>L>ÏÐÅsuTMTTaL>ÅÍâtÑaHÆT>stKÏÍÅÏnNaM>ÐÅçc@NçTM>T¬ucÐÅuc>>uc>>çT>>T>>>>N>>J>>ÏÍa>>E>>T>>M>>c>>¬åÍt>>ât>>>>ÍÏt>äT>>Ít>>M>>u>T>>T>>äÅÏæÍÏÍcD>ÏÍÅÏäTÍt>M>ucU>c>åTt>W>Ni>Ha>L>c>qNK>A>äT>>æcäT>>JË~ÅucäÅt>L>sÅÏc>}>ÍÆT>WG>Wc>çÅÏt>ÏÍuæÏoN>tT>çT>>N>JT>Åªa>c>N>}æâæÅªWÍtMªWNt>¦WcuÏÅcåÍT>GÅÍÏtT>NJÏÍÍt>TMc>sÍt.uTTL>suTMTª§âTNÅÍæcÅÐÅuTMKsTzÅsªÌæÏTªÌÅcNrªWKIªäTNTIãæÍsoNtTËC>~ÅÏÍæªatusT>LTG>ctÅäÅtL>säTæc>ÑaHÆT>ÏÍåaqND>Lu>NäTÐÐÅp>TM>TrÅs>K§µ¦¹aL>tuc>Pnc>çTM>TT>MÀâtpH>æa>Ítåa>s>TL>a>aa>M>äTa>L>t>çÅc>äTÀÐÅuc>éT>K>Åæªa>Ítsa>H>U>æd>T>M>Àg>c>D>ÐÅsWÅçÏæc>zäT>>ÀT>uT>L>ÀrÅc>T>L>¬a>Ååa>¬ÍÍcusN~téTtWdNTMTrÅçæTsuaHÆT6ÅÍ¬sTaLTuc¾¾¾qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 14

âæÅfâæÅf

Page 15

‰Ë« gÐb¹błbNŽ „—œ È«dÐ v¹U¼œuLM¼—aaaMP@LæWNTqNÅtÅÏaaaMst}aaaM6aaaMäÅÏæÍuTKÅæuTNçTNÍaaaMäÅÏæÍuGJæubçTNÍ

Page 16

ÏT}pN#ÅÏTMÏT}pN#ÅÏTM

Page 17

‰Ë« qBb¹błbNŽ QAM Ë XO¼UªWÅu>N>>ÈT>N>>ÍÅÐÅçÅst>K>>ÏæÀÍT>T>>çÅc>a>a>a>M>>êåüÅæsçÍt>æT>¬WÅutpTIp~TstKrÅáÏÍb¹błÅåbNŽòXO¼U ©n«ÍÏtcs>ªÍcN>ÏÅcåÍT>G>ÅÍÏtuT>st>stK>çÅc>sIL>ÅÐÅpa>MåüÅæa>M>åÏT>>ÏÍT>pN>>yÅc>ÅæäT>N>>Åc>>>äT>>ÅÍÏÍ¬Ít>>.uåÏT>ÅT>>M>T>>>ÅT>Åa>>ÓT>oKsÍÅÍâtÍæÅÍsæªqNÅcÅsªËtsaMitÅas-tLu§äTKNTWHÅt¦T>Åa>sWÅça>M>ªa>M>>rc>gT>ªÈT>ÅæÏÏÍT>Å¬a>@>>>>T>M>Àsu~T>h>N>T>æÅa>ÓT>ãt>pN>yÅc>ÅäÀU>sæ§°µæ¯®¸±²ª³¸¯·Êæc>¦W>pN>yÅc>Åæut>¬aÍccÅc>ÏÍpNyÅc>ÅæsÍtM>ÏÍWL>CJ>suTÐÏÍªu>N>at>ÐÅpâT>´®®éT>c>H¸a>L>uÒÏÅd>a>>æÅa>uæoÐÅT>N>ÏÅÍt>>uT>æc>âT>ÏÍs>T>}>N>äT>c>>I>@>ÏT>@>>psWqÅt>çaaa>MÅÍtMäÅa>TæpNyÅc>ÅäÅaTT>saÀuuTÅoL>ÅcA>4>ÐÐÅT>ãÍt>.çc>N>}>>ÍÅÏäT>@>ÅsçÐæÏÏÍq>>äT>@>ÅäÅÏa>T>sça>M>äÀqÅtäT>@ÅâÍc>ÅÏäÀæÍTMq>ÅtäT>@ÅrT>ÏÍÅÏÍtWE>coL>Å¬¬¬ãÏæÀäæcN>¬¯§±±«±¯¸±¯ÏŦÍt>a>>L>>Åt>r>ãt>äT>>@>>ÅæÍt>>qÅt>äT>>@>>ÅçÅa>>ræWt>>sçaMaLTKåÐTaMrÅscaTuåÐTuLKzuLEçÅÏÅÍTLÅÏÍaaçtÐÅsuT}LsaT>sÅÍÅÏuÏaäTKaÅt>uæ¹WNqäT>@ÅäÅÏaTæÏT>>G>ÏÍsäT>L>ªWÅÍWc>ÏÅc>åÍT>G>>ÅÍÏt>ÏT>4>æÅçÅc>u>N>säÅÏÅa>T>0ÅÈT>K>>J>>ÈT>>ÅæÏãT>>K>>¬§°´«°²¸²¹´¸±äc>>Þ°¦Ít>ÐÅa>>Å4>>L>>T>>N>>ÏÅçT>âÀåa>>ÅiÏæÅätsÅÏaa>äTK>NTa>MåüÅæ°uNöc>ÐÅpUãT>ÏÍçÏÅd}T>ÅÏÍtäTKNuNdNTÏæöcncÐÅÅasaLÅÍÏæTäTNNrÅcTL¬aÍuÐÅc>Åc>oL>>Åa>M>>rÅsa>a>>N>ÏáÏÍrÅs>T>M>À¬W>ÅåÍt>.a>a>>%åÐT>ça>>E>íT>>iÅæÏæäTN>>N>u>b>çTnK>E>¬Ít>uÅaãt>äÅt>L>sdN>T>M>ÅpT>æpN>yÅcÅÍÍcuaaTéK>q@äcÏÍåÍTG>ÅÐÅaETÅªÍt>uÏÅcI°´¸±µª´°ª´®¸¯´àd¹²®¸±°ÏÅÏÍa>aaM×tzt>Þ¯¬ÍtuWTaaaMæWN)ÅcçTÏTtÏÍc}ÍÏT欰³¸¯¯äc«¯¹°®¸°°t¹°¶¸°´W¹°²¸¯²cÞ°

Page 18

aaMP@LæWNTrÅsWTMÏÍa>ÍtåÍcI>ât>ÅÏuNsäT>ÍtMÐÅuc>æäTN>N>4TsT>KAsLMoL>Åsut-aäT>KN>çTs§äTK>NuLE>s¦aaa>Msa>ätKL>ÏsNzcçÅcäTNJN>yÅcÅsaHUu>sÅ¬±§°²¸¯°ª¯³¸·ª´¸¶c¦scÏÅcWÅåa¬aTuTsaHUdNäTNNçTst>ÐÅçÅstK>ÏÍaa>aMåüÅæçc>NÏT>sçÅcçaÅt>TãæÍäc>ÏÍcLäTNJNyÅcÅsaHUçÅcnNaM>åüÅæÐÅåÍTGÅséTTMsªqNTuuNsuTtæ4çTT>NJÏÍäT>NN>TÍtçc>aTäcra>LqÐtLT>Å¬ÍtuæucU>st>K>ÏÍa>Tu>ÅÏÆT>WG>æWN>Íæa>sÍÏt>rÅÏÍuJnÅt>uTÐsªuJsÏTsXrÅsÅÍÅÏÍçaEWK>ÏÍ¬aLTWÍªÍÅÍçTutT¬WÅåaåÏTÅªWcÏÅcâtÍÏtWEcUäÅtLsdNaaaMçÍædWÅÍaLÅtçÅsLNÐfNsÐTNaaaMUåtHTäTaLÅtsådcrŧUI>rÅq>ND>L>iÅc>æäT>a>L>>t¦a>a>a>M>U>åÏT>ÏÍÈT>N>yd¬a>Íc>ÏT>I>ÀæãæÍäc>c>ÅæÅÏͦa>uWT>ÈT>>ÏÐÅuc>æpN>T>ÅÏÍs>uT>sa>H>i>t>s¦at>uåa>NT>T>Ït>ÅÏtsuT>>T>ÈTÅåÍc>it>d>Næ§äÀÐÅp>u>åasTLuTaHsTÏ4æÅ¬W>ÅåaÀWÍs§aTåÍtåÏæÍ4KÐÅWÅrI1TKHUPHQHXWLFVåÏTÏÍçÅsTÏªWÅäTÏÍÀÐÅsaHUcAucEÍÏtrÅÏÍÅÏTM>ÀäÅt>usçc>}>ÍmJ>>>ÈT>Ïa>E>âT>ÏÅd>¬sa>H>U>cN>>G>çT>åt>N>æçÏæÀkKÅÏsa>HU>åÏTÏÍs>bçT>M>LÐÅuT>ÅWc>cD>ÏÍåaL>Luc>EuTstçcosa>aaMuK>JucE4>æÅÏTÅªâTc>sTÅ¬aÅåÍt.t>ÐTcc$sÏsªät>KNÍÏT@Ïªçt>ÅcfN@>oitsÍÏÅÍnJE¯´¶·«·³4>Tät>>ÈÏt>>~sT>M>ÀçÏÅa>>M>}>>æa>a>a>>M>U>>ÒÏT>}>u}>>t>}>ÍÏt>>ÏÍæÅ¬åa>ÀÏÍÅcWLçTMT>æcqæTM>INtTqåT>aÍÐÅæÅçTMcN>sN¬Ít.s>ETCªmJ>¬auHJçdÏæcÀæuÅtÏÐÅcÅçÅc>uJT>æÈÏt~sT>saH>qÍÐt>äcuT>KÏÍæqa>äc>cÅæÅÏÍmJ>Uª4H>HÅc>ÐªaÀÏÍsNæÅWN>N>sÏT>åÏTÏÍÍTB>ÈÅÏtA>æÏTIÅsTsæÏrÅ¬a>Ít>.Æt>L>ãæÍæâæÅäæc>çc>ImJ>>>çTU>I>sÅÏa>aa>M>§âæÅñT¦rcrÏtitaaaMcçÅsaHuTIcÅsyÅÏÅÏÍçÍæaTÐæcÅpA>rÅäT>T>>ÏÍU>Wc>M>>ÏÍsçÏt>äT>K>>T>Å¬Ít>uW>T>c>>t>>Èt>K>J>>æßasªÍÏÅÍÍt>æa>a>aM>c>saH>UÐÅçÅåÍc>>×t>L>åÐæcÅªa>ÍäÅt>ukTçT>MÏt>çTL>sæWÅaa>UåÏT>ÏÍÈTÅçÏæÀk>KêsÅÍÅT>MÀÐÅçÏTN>°°sçÍtæTªa>LÅt>rMpN>yÅcÅTÅa>ÍÅÍÏÅcuLE>sÅÏaMn>Na>MsÍca>LÅta>ÍcåÐæc>ÅäTN>NÐÅçÏT>NÞ±¬WNÏæÀaMEaÅscbÅÏaaaMsuTçÅcc}ÍutWEcaLLucI

Page 19

°±¬WNNsNæÅsÏTåÏTÏÍb½bý ȗˬÅlLł Ë ¨kHŠ ¨t²ýu½ v×O V² 5Ë« t½u~Ç ©»Tsst}T>KÅÏÑaH>ÆTs@>NKäTN>N>saLLu>ÏtAåÐæcÅÍÅc>ÅçÏTN>ÏÍ¬WÅåÍtÍt>t>Åa>>ÅäT>KÐÅu>N>>çT>s>ts>IL>ÅT>æa>Ås>ÅÍª-ÏÅÍåÐæc>ÅäÅæcN>itss>ÀjGæäa>ÀÍt>æspTsªa>aa>MU>çc>NpI>suT¬WÅåÍtåaNNeçÏTªÍtåaÍcqNDLuNb½«ÅÁbý t²ýu½ ÊUO×O jÝuð t v³² Êb¬ œułË tÐÏÍsåaÒÏÅdÑaHÆTåÏT>ÏÍaLÍtÈTÅÏÍªTÏÍs>aHWKÏÍuªaÅåÍtUcTæTN>ÅªWEc¸ÍtsaHçTstst>äTÍtMuNäTÐÅc¬WÅåÍtc>DÏtD>LªaÍc>uW~sa>HUÐÅsN>æÅäTN>Nsu>T}L>suTÅpTo½aÅåÍt>aLäT>ÍtsnJE>U6t>ÏÍçÍæaTsNæÅäT>NN>u>N>ªåÍt>sT>}>>L>U>êåa>L>>t>ÈT>ÅæÏn>c>sut>ßc>sÍt>rÅça>L>uæÅsåa@ÒÏÅdåT}N¬ÍÏÅb}TsÍt>ÐÅaTæÅÈTGTIçæTsçÅst¬aL>tL>4L>saT>sG>ÍtäÅÍcT>sTæa>Ts>tÍt>cK>âtÏÍsK>JouN>sNæÅçTM>Jåæs>¬Ít6>tsÕtL>uNit>ÅaÈt>IJãÅrÅc>TLäæaæªWÅÍÏÅcÑc>ÍÏÍc>ÀçTMT>ÐTM>ÀçÅc¬a>LÅÍÍT>H>ÅcÀäT>ÐséTtçÅTNª§°°¸¯´äcÞ¯ª0DUDQDWKD¦TÅäÅÏTÞÍÍc>ÐTçÍæda>Tuu>Na>ÍcçÅc6>t>sÅÏäTN>>N>äT>M>äTT>ÐÅçÏT>D>Å4>L¬§°®¸°°T>I>¦u>Na>æÅa>¬Ít.u.nt@§aLÅÍu.Ítæc}ÍTMTrÅäaÅtçÅcs¦åaLÀçTMJu>N>>ÈT>N>ÍÅÏT>À4>æÅÈT>>ÏæT>sT>sW>N>uT>>G>ÅrÅc>T>L>ÞÈTÏpyT>çt}>T>sa>Ítåa>sT>}çÅst>sT>MÀät>¬qNT>ÀTM>ÀÐÅT>saL>>itÈTÏrÅsIL>Å¬aÍt?LÀquT>LÈcÀT>4LK>ªaLTçÏæc>zæçÏtâtÏet¬a>LuræÏu>NÈT>NÍÅsyÅÏÅÏÍÅÏçc>}Í×tzt>aÅåas>tet>WMçÅsJ>N>ææÅçÅc>ÈTÏ¬ÍÅÍuÈÍT>M>u>NsåÍc>c>G>c}>Íc>Msçc>M>ÐÅäcåT>LsÍÏÍrÅcT>L¬²aÍcuua>ÐæÅÐÅÏæÍsÍtäTT>0ÅtT>ÕTÏÅçÏÅc>cªäT>N>I>>N>t>>T>>>âæÅ¸a>T>>uT>Ðæc>>ÅsT>>sWt>ÅÏu>>N>>>ät>>>4>æÅet>>ªâæÅaNPÈT>ÏrÅÐÅãÅacÏÍ¬äTN>æÏæªäTNc>ãæÍæâæÅªätKJN>ªäTNN>JNªäTN>½qNÅÍusaaaMÐÅsâtÏåÍÐÅæÍÐÅuTsTT>saTuT>GÅaTªa>uNçT>sTäaÀÍtæsUt>WNN>uTNÅcF>WEæcÅÞ²ssqNd>ÑaqN>Åtu§ça>EÈT>ÅæÏÐÅdT>K>¦åaÒÏÅd>a>aa>MÏÍss>ÀÐÅ¬-ÏÅaqN>JÏæÅu>N>çÍtM>sET>¬aÅåÍcs)TIqNJÏæÅÏÍÏTBTuTGÏtséTKÅTMÀUra¬aLÏcGscKc}ÍcGåÍÐTªÑcCçTLÅ

Page 20

uTÐÏÍ¬ÍÏÅÍÍt>æÓT>sET>äÀçT>ÐTN>ÐÅet>WÅÍcT>UT>L>uæT>G>r'æ¬aT.ÕT>et>ÈTNM>ÅsåÏTÅÏÍut>uJsW>ÅÏTa>TuWNE>ÅærÅ4E>ÐÅsL>oc>ÓT>çÅsD>'ÏÍsÍt>åa>L>ÍÈÏT@>uD>ÅæsI>J>äÅa>N>M>Åoset>sçasT>kÅæÏÍÞc>}>ÍçÅs>Lc>c>}>ÍçÅsD'ÏÍæªÍT>M>ua>N>Pu>N>säT>0ÅT>æåa>Åoe>t>spN>>ÍrÅs¬a>L>>åt>J>>ua>ÍæÈT>>>uT>c>>D>ÏÍWÅrI>>1åaãÅæÅçT>åT>a>ÍåÏTÏÍçÅsT>t>Åc>TW>TN>uT>åT>ªaL>u.c>ÎÅÏuæÏæWÅåaåÏTÅetçTstÐÅuIÏÍiHuTÏçT@qÅcsªâTÏts¬WÅÍÏtrÅçT>ML>¬ec>ÏÍuTÏçT>@ÏÍÅb>ÐÅåÍT>G>Å¿tpN>ÍséTa>Kd>NT>L>ÅÏÍut>çT>T>>N>JÏÍu>TÏçT>@>qÅc>N>sa>L>LÏt>A>åT>>>ÅsÍt>rI>14H>H>>ssILÅäæaÅÏsK>rÅsÅt>uWKÐsetsa>LT.âa>Åæåau.ÏÅb>c¬atLaTåÍt.çÅåÏTÅuNuaÐÐÅuKMsL4LT>æa>Ås>T>>L>uoÍd>>ÐÅÅÏu>N>suT>>M>ÀØÅc>söc>>WA>sÍiÅæÅÏÍæetªÑcCªâT>Ïtsª§¶«±¸¯³äcÞ¯á¬Ï¦a>ÍtåaÍÅÏåÍcd>NTÏu>NuaTçT>çÏT>ÀÍT>ÅsäTN>N>âæÅpÈT>æ¬Ítåa>ÀªaæÅa>ÏÍÅcÆtH>EuTäTN>N>4>TÕT>ÏÅÍT>ÅÏÍqM>çÅsJN>æäÅtL>sÈTÏæT>sT¬Ít>.oKæÅãTW$sIJa>Ítåa@s>tetit>c}ÍTM>ÀoLÅsILÅÍt>æTuªåaT>ªäTNtªäTNINtTãæÍçTsTÏ4H>HÐÅçÏTN¬çæÏÅaÅæËæÏjGÏtDLsæçTstÐÅåæc>rÅædÅÏ§eCN>ªÑtyTt>KNãæÍæâæŦuT>çTsT>æªäTN>ÅetöcÐÅe§c>cÍu¦¯®®«µ®çT>MT>sJ~TÏÍsa>LÅÍu4>tyTæc>æÍWÍuJyT>TetäÅa>cTäÅÍc>TsWÅrÅât>pT_Nzt>¬WÅåast>TsuTÏÍ4>tæc>æÍçTsT¬Ít>st>N×tæsµ®âT>ÐÅaE>saÍtäT>c>sTÅªa>ÍtäT>c>sWÍ4æÏÍÈT>ÏT>æÆÎT4>KJ>EsJ>>a>LT>KçÏt>pyT>ÍTÐÅuNÍaW@ÐT>åaÅâTÏts¬aL>WTæutKäT>MuL'çÅÏÅÍUJÅcsuTsNJcäTNINtTãæÍÏÍsstra¬auaNPäÀccKTÅÍtscäTN>ÅæäT>N>tÏÍ¹åa>åÍÅÍÏÅa@>aL>Lu>aN>Pa>ÐÅfNäÀäÍt>×tt>ÅUcÏÍsITLªuJçTTNJåÏTÏÍsåaçÐÅÍcsc>DuJÏtsTNJ×tztåÏTÏͪ`T@>pT>åa>ÍTM>L>@>N>uT>ÏT>>T¬Ít>åa>åÏT>ÅT>MÀset>uJ>>çT>st>¬aLT.oKåaLÀçTMJçÅcTHåÅÏÏÍÅÏTNJTaÅåasccDÏÍäTTKæäTGHÅåaåÍÅÍW>uT>Ïd>Nµ®âT>ÐÅaE>êåÏæÍrÅsª4>HH>ÐÅçÏT>N>åT>aÍÐÅåÍÅtTçT>BÅT>öÏdätÏãT>ÏÍuTÏªa>ÏÅÍnJE>ÅÍtMæªÆt>HE>ªÑcCs>säTMr'UJÅÈTÏrÅqÐT¬aÐÅÍcuu>NçaEçTMJ>ÈI@ssuNaaMP@LæWNT°²

Page 21

äÅtLséT>TMT>MÀ§TL>tãtæãæÍªâæÅÈT>ÏTåÅcK¦kÅæÏÍ¬a>ÏÅÍuKyÅÍæâtK>çÏTÀçÅcàcWNNÏÍsçÅåüÅæªaÅåasT>L§uJT¦oNtTÈTϬaÅåaåaÍUTLaLuTMçTNJsÆTCsaT>uT>M>Àrc>gT>pN#Åæa>L>>>ÈTÏÐÅÅa>suT>N>ÍÅ¬pNT>ÅpNT>Å4>GQ>¦äT>aL>>tsÍæa>>HYDQJHOLVWVäT>t>pN#ÅåüÅæÆT>>rÅÏͦuN>åÏT>ÏÍsa>L>>uT>> HYDQJHOL]HUVäTa>L>ÍÈÏT@>æªÍt>aÅt>§uc>ÐÅesJ~T>TæWAs>ÍÏÍuTÐª4H>H>âtK>Esc>Dn>c¬§aL>LusD>tsÍÅÍuucuNÏTGæâT>KÅåÏTÏÍsªastecsÆt>LpN#Åµ®âTuNÍtE>~ÐÅaEsN>æÅçTsÍÏÍsuTN>c%¬au.WT>åaXé>ÈTÏÏÍ4N>E>äT>N>N>>ÈI>@>T>u}>>Åæ¬ÍÅÍuÏÅc>c>N>P>W$ÅÏT>syÅÏÅrÅÍtåÍÅÍÌÏÏÍuNªâTÏts¬ÍtåajGuNsÕtcÈTÅæÏÐÅsÍtuTCÆTÅåaLLaTçÏÅÐÀæUNHEc}T@aTrÅæÍÏÅÍa>NPUNJ~æ ÏæÍÏÍpK$ãædcecÍÏtu>N>WL_>Nzt>T>sEt>¬a>L>ÅÍÏÅc>äÀW$ec>ÆT>CÍÏt>äT>N>N>>suN>ÈTN>äT>ÐuLN>C>J>äTÍt>M>iHc>}>ÍäTa>LÅt>T>æäTa>t>LÅc>ÐÍtT>zT>Há¬Ï¦ÍtsT}NäTÍt>MçTåaÅæãtÏæÆÅÍÀT>MÀçÅcsaÍtuT>MÅsIJa>Ít¬§²«±¸µcaÅåa>st>ec>ÐÅaE>âT>WN>T>åÍéTK>>ÅsTt>æu>sÆt>Lp>NT>ÅÐÅÍt>uÏt>A>s¦ÏT>>G>åt>N>T>>éT>~t>A>>ªa>L>L>usyÅÏÅc>>>@>N>u>N>WL>åÏT>ÏÍWLrÅ¬§åa>sc>Ít>usT>L>§kL>¦4äÅtL>ssÏT>GÐÅåa>qçÅst>K>×t¬a>T>uÈæT>G>>ec>uT>N>J>sL>N>ÐÐÅsWÅuT>N>c%åa>L>L>T>@>ÅcåÍc>>>çTM>T4>Tsa>L>uuT.Ít>§TL>t>¦ãÏTM>pN#ÅÏÍu>N>åÏTÏÍWL>ÐÅçc}>ÍTa>ÅåÍt>.c>ÅæuE>4>H>H>>sÈæT>G>>çÏa>suc>Þåa>s>tçÍ>N¯®®«·®sKWNKÅªuJçd>NÀ?ÏÍtæT¬aL>LçÐTÐTÅÏqND>LrÅW@WTKs>ÏTjGÅÏuNåc>TâæÅäccÅæÅäT>aLÅtçÅc>sÍtrÅucpN>#ÅÏTMcs>T¬aìTçTcdNÍtM6Ï4ÐÅÐÅaEs§aEçTMTÐÏÍäT}KçÅcªkÅæÏÍæ¦aLLsÍÏÅÍâTK>>ÅWM>4>K>sæa>L>u.c>ÎÅÏÍt>åa>L>>t>ãTp>NT>ÅÐÅo>NåaÍc>Æt>>LãæÍäc>c>ÅæÅÏÍæÅãT>sstc>pN>#Åsu>it>kÅæÏÍãÅa>I>N>¹etãT>}>KªT>t>¹cG>åÍÐÅæÍÐÅuI>u>¹ÑcC>e>æet>ãT}>K>ªec>TL>t>¦saL>uTÍÅa>tTM>TrÅâTc>s³¬aTåa>@st>§cGåÍÐÅæÍÐÅuI>ªTLt>åÍcu>cE>ÏÅÍT>æut>ÏäT>D>ÅææäÅa>T>ÐÅp>4>æÍæ4>æÅsuH>c>sÅÏu>N>oecsTÍÅrÅd>NäÀâT>Ísæ¹ÆT>ÅÏTM>äTNÏÍªWÅuH>CLÏT>Ns>tÅÏâT>KÅæãtpN>#ÅTtsT>ÍÅrÅÞ³¬WÅåÍtetpN#Å°³½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 22

¬WÅÐÅcÏÅa>Tu>N>ÈT>NÍÅÐÅçc>}Í×t>¬c}>ÍuÍÅçTM>I>¹sG>TI>¹âT>KÅÅÏçcÅãæÍWK>>s>ÅÍqN>K>A>åaL>>t>¬Ít>uåa>ÍätÏâT>K>ÅÆT>>ÏÍÈT>Ϭ§WTäTT>æ×æcqN>JÏæÅÏÍs¦Ít>u×æcT>tU>cpN>#ÅTsÍÏæÀÍt>æsäTM>çTA>ÅsT>æåcT>sªsÍt>MæqN>J>ÏæÅçtÅc>sÅÏWN>N>äT>>ÅÍÆT>rŬåa>Íc>åÏT>>ÅäÀs¯¯«´¸¯âT>>K>ÅÏÍWÅåa>>s>t>>c>ÅrÅäÀÏÍsçït>>¬Íc>uÐÅWN>>N>>>Òc>>>>æªåa>@>åÍÅÍuT>>ÀæÅät>Ïsu>N>>åÏT>æÍäa>ÀäT>>ÐÍÏt>ÏÍrÅsâT>K>>ÅÆT>>>¬WÅc>qM>>äÍt>æÅÍa>>>äa>>ÀÏT>D>>>ÅÏÍæäT>>K>Às6>>>c>>}>rc>Àsªet>T>ãæÏÏÍäT>>T>æc>G>åÍÐÅæÍT>q>N>J>ÏæÅÏÍÐT>ÀT>ªÍÏÅÍåÏT>>ÅÒc>>>4L¬§°¶«°³¸°¶¦ÍÏÅÍÏÅcTMÅçTNÍÏÍsaLuãÅÅÏWN>NåaLÀæÅäTLÐTNetªÑc>CªuNT>åÅcKÍtãæÅa>6ÅÍssaL>uqÅÏuN>N>çcÅu>N>ÐÅsuæÏit>sI>J>ªÍt>u>.ÒT>@>>ÅÏT>ÍäÀpT>I>sWÅr>K>C>æÍÏÅÍ¬aaÅtWÅaWÅåÍt.WTÏÍdN>ÅÏµ®âT>ÐÅa>E>åÏæÍsÕt>cu>N>>çT>s>t>ÐÅçc}>Í×t>sG>T>I>ÆT>ÈTN>ÍÅÐÅWÅçÅst.ÆT>>rÅªTc>ÐæâT>Nd>U>ÏÍuTs@>ÏT>¬aL>uuc>E6T>ÏT>I>ÀTçc>T>@>ÅuLE>suT>t>çÅåüÅæÐÅäÀãT>sªäT>ÐcÀsÕt>c>ÏÍæªåÍtåa>s>T>L>ut>sWÍt>MÏÍäT>Ðc>ÀsÕt>c>ÈT>NÍÅ4>L>¬åa>s>c>stçÍN>µ®âTÏÍqN>JÏæÅa>EuÅc>æÐÅesc}ÍÆT>æÍd>NæâTN>ÅÍÆT>éT>cH>ÆT>æÍr>ŦqNL>N>uÅÏäÀst.ÌæÏT>ãæÍæÅÏd>ãÏTM>ÆT>uL>E>aÍt>åa>çTçÏt>Åc>>ÅitÅa>ãt>ÏÅÐÀæUN>HE>¬§a>L>Ts>GT>I>ÆT>T>åÏæÍqa>L>ÅtuÈTNÍÅ¬a>JC>åÐÏTsW>Åaâc>LW$sÅÏ`ÏTu>Íc>aÅtuuT>MöÏd>âT4>ÏÍæäTK>ÀÏÍsWÅuET>æåac>Nc>ÏÍsTT>ÂÏT×t>ztrÅsuT>ÐcÀ`T>ªÍt>.äT>N>>uÅæÅc>çT>ÍT>.T>>ÅÏT>M>ÀäÅt>usu>T>T>ÂÏªa>L>Íu>ÌÏ4>Ðc>àT>G>>Å4>T>>ÏÍss>Àsa>>@>>>uÅÏäT>>L>N>>K>ÅrÅ4>>ÐæäT>K>>Àuyt>>q¬a>ÍuÅa4TuÅÐÏT>ÆTÐTuL>NÐÏÅÐÀæUNH>ErÅæªWTÏÍÅaâc>LW$a>ÅuçÅcuT>sTsäÀu>cÀãT>NsWÅrÅs>GT>IÓT>s>Lo¬WÅc>cËÅæÏÅæÐÅcÅcçÍT.ÏÍÅaçT>MNæäTNT>åaLts>çÏtsªåasKNK>zÓTçTTN>J`ÏTÐÅc>Ïd>ÅaÈt>IJ>sÍÏæÀuâæÅäcc>ÅæÅäTN>N>äÀÍT>suHmN>~tuTæ¦ÍtæTsaÍuäTLNKÅuæaNÅTMÀsrÅ¬aÍcusc%TMÀsWÅÐÅçÏTN>>sT>G>P>>¬a>N>ÅÍc>a>Åt>ÐæcN>ÅÏT>M>ÀÅa>ªåa>sc>%çT>M>>>I>§pN>ÍsçTÍT.æâTIÅçcbßTCEÅæÈTNÍÅ×trÅT>äÍtTLÀpNÍsçÐæcÅäTaLÅtÅÏâæÅäc4T§WÅYÅÏacÎTÏÍsäT>ÍtMucÀÈTNÍÅÏÍs¦äÀuTÐaaMP@LæWNT°´

Page 23

saLLuÏtA>åaLÀÐÅuHN>ÍçTutfNäÅt>LsÅÏsGTI>TMÀªaÅåÍcÒt>ÅccÀæâæÅª¿TæmÅWKD>cnNÍäT>Ns¬ÍÐTuÏT>IÀTMÀçÅc>ÅÏäTML>çTÐÅϬÍÏÅÍÏÅcuTÐÈTNcæçc@ÈTTÐÅcÅc§¯±¸°°sGTI¦s¬sTÏTsT>pIÏÍªaÏÅÍÍt>æÐtLu>N>sNæÅÈTN>ÍÅÐÅçc}Í×Åt>ÅuL>E>ss>ça>E>ÏT>>Àªa>ÅåÍt>sN>>æÅäT>N>>>N>>U>J>ÅuÍÅçT>ÏT>>T>sT>>spN>ÍrÅÍÏÅtÆtHE>æÑcCâæÅ¬aÅs>ÅbçaLsH>rÅÏÍdNÅÏa>ÅåÍtsTsK>JutK>EâæŦWÅc>IÍd>sDt>säT@>Åt>uæa>ÏÅÍaL>Ts>Tuc>TM>À¬aL>>4T>LN>ssT>Ï¬§Æt>H>E>>¦a>a>ÍT>H>>>Åªc>}>ÍäT>Ðs>ªT>WÅsT>>>N>C>u>>>T>§Ñc>C>äÅtL>rÅc>T>L>ªsT>UT>ÏÍçÅsT>C>sæÍÏÅÍÅÏs>To>çc>Ns>N>>pI>äT>N>Åc>>åtN¬WÅåaåÍÅÍsTrÅsäÀçÅt>UcænH>oitäTNÅc>ssTçÍtæT¬WÅçÅsÏaL>IÅTuTt>?LcsTC>ÐÅäÀmcæåaWÅÍcÒÏT>}ÈT>H>J>E>çT>s>>L>ÐÅÏT>I>ÀÍc>U>H>¦Ít>uåa>T>@>>ÓT>pI>@>oc>>ÅrÅÏÍsc>>gT>>uT>L>_N>>>c>m>N>~t>c>>ÅrÅT>Å§WÍt>M>>çT>sÎT>>pN>Ísu>>N>>ÐÅæ§aÍÅÍÅÏWEcs¦äT}cÐÅsu>ÞWTsNåTLd>dNsKÏÍsWÅasJ~T¬Ít.rd>}TÍtöc>TÅÏäTNJ>NyÅcÅ4ÀæWT>MsuªWÅcT>utsTÏ¬WÅc>N>q@et>sN>æÅçTsT>æsT>ÏrÅ4>TpT>I>æÒÏT}>åtN>ÏÍäÅtupI>@ÏT>N>a>Lu>.åÏTÅd>NT>L>tsæÍÏÅa>aL>T>sTËc>sÅÏT>Lt>âæÅÏÍãÏT>M>p>N>#ÅÈT>>t>zt>>çc>N>>ÏT>säÅt>>L>säÅt>>uÅÏsT>>rÅ¬Ít>.ça>>L>sH>>>æuJÅÍÈTÅTÅWNâddÏTÍsNLÐÅÊÅcÅitc}ÍuTLtsETsuCÅc¬WccDÏÍªÍÏÅÍÍtæàTGÈI@TÍtåÐÏTsuÍÅmJçTMITµ®âTÐÅeäTNNUNcrauTÀssÍÏæÀÍt>æsÅÏçÏT>ÀäT>ÀçT>`Tça>L>sJ>KT>Åªa>ÍÅÍsÅÍÅT>a>aM>æUJÅsaäÀT>ÞaTc>}ÍçTM>TIæT>MTÐÏÍäT>N>NiÅc>çt}Åt>WÅtusÅÍÍtsJN>ÏÍåaL>tsu~TWN>Ezæs6ÅÍcT>æpI@pN>J$æsd%c}>ÍäTÐÏÍ4tyTt>æcçTsT¦u>NsN>æÅÈTNÍÅsuTÏÍrÅc>TL¬WN>rI1ÈæT>>G>>åT>>a>>L>>u>>>T>>æâT>>a>>L>>Uc>>H>>>T>>äÅt>>uÅÏ§åa>>s>>>t>>et>>ÈT>>N>>cK>Tc>@N>sÍaLÍæa>çÐcæas@>NK>éTc>Ha>TugªÍt>.çÏÅb}>ÏTs>t>a>L>ÍÏt>>ÏÍkÅæÏÍ¬a>L>4>N>>E>et>ÐÅa>E>>ÏT>ÀçÍT>M>L>>@>N>çÏÅb>}>>>ÏT>çÅc>ÐÅaÅtuçÏÅb}ÏTåTÀ4HHçÅc§Ñc>CãæÍæätÏâTKÅªec¦aaaM¬aTsÅÍßÅâTaAITåTL°µ½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 24

ÊUO×O jÝuð Ábý t²ýu½ V² ‰u³ Ë kHŠT³®çTMT4TçtâTKÅsæ-ÅåÍcXTMÀåÏTÏÍTsuNçTstDLÏÍTMÀ¬a>aÍcuH>Jc>E>æÑaHéT>TM>sIJa>ajG>TML>sªaÅåas>t¯³®äÅtLsæa>Lc>ÏÅc§Ts>tc>TæªTN>ÅªWE>c¦äTÍt>MsaH>U_C>äTKãTn>N>a>M>äT>Ít>M>sa>H>U>UN>c>ra>¦a>a>uT>ÐÏÅT>M>ÀÏT>L>ÏÍa>a>a>M>uÏcu>JÏt>sÅÏ×t>zt>rT>>L>ÅÏÍ½Wt>N×t>æsst>}>pT>I>rÅ¬§a>L>>cÐÅWTG>a>æÏT>kÅæÏÍ¬ãÏæÀuT>MT>>ooåÏT>ÏÍX>ÏÍÅÏÈT>Nyd>æ-T>.u¸aÅåÍcçÐTu@HÍÏtrÅÏÍpTraLTÅªqNÅÍu.utsÅÏTstst>>}>s>ãÍc>åÏT>>ÅT>>ÏÍr¬åa>ÍÅa>>K>>J>>T>u>E>Åæªu>t>ÏP>>@>>L>>ªâæÅaL>>>Åt>a>Ít>åa>@>s>t>Æt>H>E>æÑc>C>ªet>it>uI>d>N>Ït>ssuT>sT>éTTMdNpNTÅ¬aÍtåa>stätÏÏÅaÅæËæÏãTÏÍsÅcÐaLT>NÏTNWNKÅec¦ät>ÏäÅÍcÐÅuI>sTæa>Ít>Æt>L§T>Lt>ªu>¦ätÏÐÅuI>sT«¯¸¯¦TLtãTsuoçTTÂÏçæTsGTIÆT¬§etåÅcKTtªÑcCåÅcKåÍtât>ÏçT>Lt>æÅa>uåÍÐÑasW>TWN>t>H>Æc>ÏÍpNÍr>aª§¶¸°°ª°sÍt.âa>ÅsÅaLK>t°³®âTÍæa>sÏaLI>ÅpÅÑtN>Nt>ÍsuT}L>¬WÅåÍÐÑa>s¦uT>L>t>>ÈT>ÏæpN>#Å4>ÏT>>M>åa>L>>t>>it>s>>Åt>>u.sG>T>I>>sTÏ¬Ít.âtÅsæÏàcÏÍÆTWNtHªaT>åast§åÍtâtÏçTLtaupyÅæÅæâæÅäccÅæÅÏÍãæÏÏÍs>çÍtæTsT>ÏrÅ¬WÅÍçc}>ÍWtc>äTN>Åc>ÏtD>L>Æcsa>H>çT>st>4>æÅWc>MÏÍªÍt>åa>t>ÐTäT>N>>N>it>ãæÍäcst>etit>sT>ÏrÅsaÍc>uÏt>AãæÍäc>cÅæÅÐÅàc>äT>N>N>¬W@>}äæcÏÍéT>TM>TÅa>L>ÅÍÍæÍc>ÅÏÆT>ÅrÅu>tua>ÆcçT>T>NJ>¬aT>åaetsnJE>ÅÏäT>NÅc>sT>ÏsaNÏc>DsC>HrÅsd>N4>çTN>Jq>LæãÏT>M¬aÏÅÍÏtDLucUædæaLÅakÅæât>>ÍÏt>T>>äa>WD>T>>>çÅc>kT>çÏT>N>>E>æáut>ÏP>>@>L>âT>c>>sæ§²¸°äcÞ°¦äTNcsªæÅãTW$TæªetitåastçTsT¬ÍtäaÍcÈTtpNÍsÑcCpN#ÅãæÍäccÅæÅÏÍ¬a>ÅåaT.uT§¯´¸²ât¦äTNÍtyTÍæÍcuGH>ÅitªsTåa>stÑc>Cit>TÀsÍÏtrÅÏÍu>Näæa>æäÀpK>Ít>>c>ÅÏät>>ÏãT>s>çÍt>æT>>át>I>>@>T>>uJ>>E>ÏT>>ÀçÏT>N>>>¬a>>s>>T>L>>saTT>¬aas>TLÍæÍc>4æÏÍTÆÎT>äÅtLsT>NJ>äæQit>aÍt>.u¬-æcpHæjGçÅcçc}ÍÏTNEæáØÅcaaMP@LæWNT°¶

Page 25

ÏtDL>äT@>TsuT>st>suTM>À¬ÆTCÍÏt>uN>kÅt>WNK>ÅªãæÍÆTCçcÅ>NéÅcT>¬aL>ÅÍu@HT>MÀçÅcWN>tH>äÍÏæÀWÍsæjGÏÍÍtåa>kT>L>ÐÅuB>E>sçÍt>æT>ªWÅåa>T>.uT>Ðæc>ÅsT>4>>C>>J>T>qN>J>ÏæÅkÅt>sÒÏtit>sH>C>L>äÀÏÍsuT>@>>Å¬a>L>TåÍt>uL>N>C>>J>a>LÅt>uâT>K>ÅæpN>T>ŬÍt.oK>uN>Ezæ4L>séTK>ÅWt>N×t>æsµ®«´´âTÏÍãæÏsN>Jc>äTÍt>MâT>4>ÏÍ¬a>Íc>>Ît>G>T>>ÏT>N>>>suJ>N>>#Å´ªa>u>p>N>#ÅçÅc>b>>sÏt>s>N>T>C>>ÅetçTstuLEªaaaMqDÅWKäTt>æ§eÅé¦cNF~çTNÀçTTNJauÏt>Ad>NãæÏçT>>NJ>¬aÍc>jGÅÏªT>t>st>ätÏâT>KÅéT>K>ÅæT>Lt>æjGçÅcçc>}Ía>aT>æåÍt.jGÅÏe>cpN#ÅæäT>NÅc>a>TæäTN>æÏssTÏÏÍTut>L>çT>T>ÍÅÑtN>c>Å¯µ®âT>Íæas>uT}>L>¬a>T>uTt>ät>ÏâT>K>ÅpT>iÅæÏªW>ÅÍÍæÍc>ÅÏ§±®±T>>N>J`>ÏT>¦äT@>T>s>t>ut>ÏW>T~ÅT>s>CÅÏçÅc>uK>M>pyÍªãæÏsK>ÐÅc>T>æäT>t>>ªc>N>F>~çT>N>ÀçT>T>>N>J>T>ät>>ÏuT>ÍÏpTrÅ¬a>a>ÀÏTK>sW>ÅÍuuc>aa>a>Mæd>ÅÏT>MÀæÅsçÏT>À6>cc>ÏÍuT>åÐÅa>ÅssªÅÍt>M>æät>K>J>N>a>L>>T>K>çÏT>ÀjG>çÅc>WÅrI>1Åc>b>çT>>>N>J>¬aLTaNGÍt.mN~tÅÏTMÀjGc}ÍçtsäÅtsaLNgTTæutsåÏTÅÅaÅÏÍWÅrI1FDQRQªrTåüÅæ¬äT0ÅätTT>utK>ªãtéÅaEsuTststKssILÅÐÅpªaT>åÍtuNkÅtÏÍÍÏÅaTÅçTÏæTsWTuTÅÍÏÍäÅtuÅÏäT0ÅTuytKæàTC>ÅWNKÅ¬ÍtåÏTÅaÍÏÅaTŧ¯·®Íæa¦sN>T>CÅmH>Åªät>NÅc>åÏT>ÏÍ§´«°®¯°T>N>J>`ÏT¦Ñt>N>t>it>WyÅcÑcC>pN>#ÅÐÅsWT>Ñt>æÏc>M>ÏÍÅÏäÅÏÅa>T>0ÅÐÅçÅsE>T>sªåa>pH>WTUN>>çÏa>ÅÏcÅäÀæÅªâæÅs>J>ÏÍ¬Ít>T>LÀT>æÅçÅc>sçÅs>tªa>Íc>ußÏT>E>>>c>>N>qN>>T>>E>ÏÍpN>>#ÅrÅÐÅsWT>>ÏÍT>a>>E>>u>æT>>Å¬Ít>.p>K>$ÅÏäÀuæÐÅWTKÏtD>LsªÍtuåÍT>GÅ§µWÅåÍtuHN>Hc@>kÅæÏÍuNsI>LÅaLT>K¦ÅÏsNzcrÅut>LçTs>trÅÐÅuc>¬Ít.kLÅÏpN>#ÅrÅÐÅåÍTG>ÅT>NJqN>JE>ÈÍTM>séT>>>N>>sçÅsc>DªÍÅa>äT>UN>J>~çæÏc>kÅæÏÍu>N>sa>ÍÅÍusT>ÅæUNJ>~Wd>c>sªetçT>sT>æpN>#ÅÏTM>ªs>T>HãT>H>ÏÍ¬a>c>L>äTN>>N>öcmN~tTªätÏâTKÅÆT>TåÅcKªaÍÅÍuÏÅca>ÍÔcEÏÍÅÏuNöcæsÅaMätsåaÈT>ÅTMÀÏÍsuNkÅtitW>ÅtuªäÀÏÍäTGNÅÆTÐÅsÏaLIÅpÅÑtNNtÍuTzÏTpNÍ¬aT>sTWNÏÅaTuTNJÏb¬WÅåaÍTML@NâTKÅÞTtæTLtªecçÅcsWÅuTIdNsÏtTsNTCÅÞ´äT@>WT>äa>Æt>J>A>ãT>}L>ÅÏu>N>sa>L>T>åÍc>ÍTL>>Å¯®¸²Ñc>C>pN>#ÅÏÍuÏT>>sWÅrI>1T>W>N>æÍÞµ¬åÍcu.ÑTÅçÍÏÍNsutªaÍu°·½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 26

rÅªÍÐÅÍc>ÆT>rÅåaL>t>uÏcsWÍsæÅT>aUt>dN>ssIL>ÅæsGT>I§³«²¸°®sG>T>>I>¦âT>>ÏÅd>çÅc>>4>>Ðc>qT>>äÅt>L>>s_N>>>ÆT>>>>rÅÏÍsÍt>¬ÍtäÀcILæÅs_NsTÏÅdWLCJcuLçÅåÐtÀªÍtumN~tcDsæWNg@>çTstucWN>KÅæjGçÅcuTpN>ÍpTsrÅTŬWÅsÅÍWTÍdNÑaHÅËæÏçcÏW$TNJãTMÅaÏuv×O tOË« ÈU¼Åt²ýu½ ȗˬ lLłçÏæÀÍcÏÍÈæTGçT`ÏTçÅÏÅÍÍta>LcÏÅcXÍÏtsuGJ>çTstÍÅÍpIÅÏaaaM>uTMçÏæÀkKsÅÏuc}>æcIÐcTM>ÏTrÅæaL>sNæŬaLÍuÏÅc×TE@ÅW$ÆTCsÍtuWT>aaa>MsTæsT>ÏåÍdNcet>ãT¬etçTsTªc>ut>u>T>>æªâT>åT>>L>>Íæa>çÅåÏæÍuæWÅÍÅc>ÅT>>æqÐÅÅa>kÅt>sqNLÔccÅ¬a>LTåas>tçÍN¯®®âTÐÅa>EuTçT>sTcÅªåas>tqNÅÍu.qÐTaÅsÅÍåT}ÅÏTsTuæÅÐÅaEåa>LtYLTÏTMæetÍtsçÏÅaT}>äTa>LLâT>ÏÅitT>us>TL¬a>ÅåaçÏæÀkK>st}>TurÅsÅÏTsTaÅsÅac>}aIÐÅuÅaLsJ>~TsåaLLWTÏÍkÅt>éTKÅaLT>åa@çÏæÀÍc>uT>st>>K>>éT>>>Ïa>pI>>ra>¬§¯´¸²ât>¦a>>ÅåÍt>.sÍT>>>c>}>a>>I>T>ÏÅc>fÅc>æÍÏt>äa>âT>ÏÅÐÅa>E>T>sT>ÐÅuc>a>Ïuc>D>sâT>c>s¬a>Ååa>o¬WÅkÅt>4>TÈÍT>>ÐÅc>>@>N>çd>Na>L>ÐT>N>uÍÅa>æÏ4>L>æaL>T>s>c>a>æÏäa>s>>T>L>>æät>ÏâT>>K>ÅÆT>>>ÒÏT>}>>ÐÅesWÅrÅât>>H>E>>ÍT>M>>L>@>>N>sÅÏçÏæÀkKrÅ4HH¬a>açÏæÀkKçcqDLÐcs>çæçTsTªetçÅscéTK>ŦäT>aL>t>ut>UI>osTæÑt>yTt>KN>sTª§¯®ät>KJ>N¦Ñt>KN>N>íÅÐÅeu>T>uÒrÅT>Å¬a>L>ÍuW>>§4t>æc>æÍçT>sT>äTa>L>>t>uc>pÅÑtNTL}ÅaLT>KuTaLtsuT>ÏÍ¬aTsTsÅÍÅdNe>tÐÅaEâæÅpåÏTÏÍuT>Å¯°®«¯®®çTM>TÍæa>ÑcC>ãæÍæWLK>JâæÅäT>aL>t>æsNT>CÅsÍra>LöÏd>st>K>>oåÏT>ÏÍ_zÅæa>T>4>æÅªa>L>L>uT>@>Ået>sT>aL>¬aÅåÍtstKrÅ¿duTçTsT¬aÀuWÍsätNÏTæñÏTINJitccÍsT4K>ÍÏTM>æaL>cÏÅc>ât>ÍÏtÆcÏÍÏæc>ssTåÍd>NãæÍäc>cÅæÅÍæaÆcÏÍsTÏrÅsÍt>ãÏTMäc>ÏÍæªasTzÅT>MÀsàcÏÍçÍæd>dN§äT>NÅc>¦¬WcÏÅcâtÍÏtãtKÏtsaaMP@LæWNT±®

Page 27

çÍN>¯®®T´³Íæa>çT>M>T>uÏÍsÅÏpN>#ÅÏT>M>éT>>T>M>T>>N>J>¬pNT>ÅåastâTËcsçÅåÏTÅetsçÍtæT½ÏTMÅc¬åÍcâtaÍtåaqNDL-ÍÅÍÈÏT@äÀsT>säÀÐÅcNuJ>N#ÅsNJ>c·«¶¸¯äTN>ÏÍæÅÏTCÅªa>Lu.aT>ât>>pT>æ_N>~WÅrI>1pN>#ÅoiH>êåa>Åsa>LuÍT>>ÅÅÏsc>D>rÅäÅc}>ÍÐÅp>a>a>H>E>4>H>H>UJ>Åsec>U>c>pN>#Å¬§¯¯¸¯³äc>Þ¯á¬Ï¦§Åac>¦_N>>uN>§Òtc>>¦pN#Ååt>IT>çÐc>sÅÏÍtªWÅåa>s>tåaL>t>¬ÍÏÅÍÍt>ædN>c>ãÅÐÅçc>}Í×t>sa>LåÏT>ÅsIL>Åäæa>ªaL>uãŪÍt>.sK>N>K>zqÅÏçc>}>ÍUT>C>Wt>ec>ÐÅa>E>sÍa>L>>suT>}>L>u>pN>#ÅuJIÅÏecpN>#ÅæªaÅåaÅt4ÅÏäÀ4HHsTÏT>GÐÅçÅstKÐÅéT>~tA¬aLL×tÏuJkLæÍsaÏÅaçÐTNc}ÍäTaLÅtsÔcrÅTéÅcT¬ÍÅÍåÏTæÍsåÍtqKA§²«¯¸¯¦ÍÏÅÍ×ÅçÏTN>uJçTMT>ËcÐÅsTtpN#Ååa>LtÅÏWHNH§äTaLÅtcTæ¦eJtsßarÅTÍÏæÀÍtæsqDLâTËcoÈTÏÏÍTt>Tæu>ªecÐÅut>pHd>csWN>EÅærÅ¬a>LÅa>çccQ>ÐcsWaÏÍut>ss>Åt>uuT>KÅÈT>tzt>suT>TÏÍu>ªÍÏÅa>ÍtæuT>L>t-Ååa>N>>L>T>>suT>>N>uT>>L>t>>sE>>T>çÅc>>sa>ÍuäT>>@>>ªa>T>>åÍt>åa>>L>>>t>åÏTÏÍ§¯°³âTÍæa¦ÑT>NTmH>Å¬WÅåÍtãÏTMp>N#ÅTML>§¯¯¸±æ³¸¯tÞ¯¦ÏÍpN#ÅoÐÅf>NÐÅ_zÅæs>T@>N>¯³®âT>ÐÅp>T>ÅWÅÍ×ÅpN>#Åra>L¬ÍÏÅaÍtæTNJoÏÍªäaåaÅtãTêäÅc}äÍtÍcscA>LÓtAäTÐoÏÍpN>#ÅoiHÐÅåÍTGÅqÏkÅæÏÍitåaqN>DL>pN#ÅoÐÅÏT>çÍtM>äTN>NÐÅu>c¬ÍÏæÀuÍtæsÅÏçÅåa>LL>äÍtçÍtMpN>ÍsªaÍÅÍu_NcÅÏu>pN#ÅçÏTN>TÅªaÍt>.uåÍTGÅäT>ÍtsNJc>TaÍc>uÅÏÏTrÅéTK>ÅTM>À¬§¯¶¸³W¦WEcs>IæåÏÎcc>äÀaNP>åc>M>WE>c>4>Åt>WT>Ïãa>ÐÅWT>K>ÏÍçc>}>ÍçT>s>t>ÐÅsªT>M>>>ÅäT>N>>N>>a×æcpyÅæÅäT>KÐÅT>Lt>pN#ÅåÏT>ÏÍutL>çTÍT>H>Å¬aL>T.sÍT>ªa>L>cucd>cK>ÐÅrÅcT>L¶¬ÍtUÅÏäT>Mut>LäÍc>KÍæÍc>WÅt>upN#ÅäÀÅc>ÐäTN>Nit>suTNM>Å×tztoÐÅW>TKçÅc>WÅtuT>MæuB>EpN>#ÅoWNtHªuJÏTA>Å4LcÅcÏÍfLÅæT>¬ÍtåÍTGÅÍtåas>TLÍæÍcçÍTЯ³®âT>ÐÅa>>E>pN>>#ÅÏT>M>>¬a>Íc>>ãt>>c>öÏd>>çT>>>N>J>>ÏÍpN>#Åo>ÐÅfN>ÐÅåa?LÀqâTËcoqNDL>TTÍt.ÒäTNT¬a>LTÒcsæÏWN>tHsuÐTªÍÏæÀÍtæsuÐT>pN#ÅÏT>MæpN#Åo4>T§äæÏT>TͦpN#ÅÏT>Mª°±¸¶¦aL>>>NäT>M>rÅÐÅÒÏÅa>T>0ÅäÅæcN>sææÅsæWÅåa>ÀT>ÐÅæÅ¸sa>N>Ls>EÅc>uT>L>t>uN>c>D>ÏT>MÅsÞ¶¬§±«°¸¯²¦ÍcaÅtc}ÍuTMsÍtTÅÏTMÀæÅæª§¯´¸¯µ±¯½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 28

it>sT>ÅªWc>>ÏÅc>ât>>ÍÏt>àc>>ÏÍäT>ÐuT>c>çT>>T>>N>J>i>t>äc>ra>L>>rÅäÍÏæÀÍtæsÏÍàcÏÍäÏæÅæÆc>ÏÍÑtNc>Å¬äTÐ4T>æuTtçT>TN>JcQªa>Ts>ÅÍÍtæT>NJ>çÅcsT>ÅapN>#ÅÏTMs>WÅaWÅtr>ÅsscDÍT>Åsäa>N>@>>Wc>ÏÍu~T>fH>§¯´®T>¯®®çT>M>T>Íæa>¦ät>N>ÏT>¬aÍt>§mHÅocuaT¦åaWNcuNoäÅtLsæÅ¬Ít.TGÅucaaaMuHTsa>LãÅTa>ÀãæÏsàcÐÅçÍN¯²®âT>ÏÍuTäÅaN>MÅoäÅtL>sæÞ°äT>>M>>rÅçÅa>>¦Ít>>r>c>>ÀäT>>M>>oåa>>åÍÅÍÈÍT>>M>>>æÅsnN>>>>a>>M>>>ÏÍsdN>sK>ÐÅàt>W>>çÅa>äT>K>nT>rÅ¬WÅÍÏÅc>~ÅkT>WÅa>c>s§²¸²äc>pIsu>NäÍT>c>âæQ>s§WÅsT>}N>äT>MrÅsW>su>Åa¦W>NäÀs>N>Læªs>c>ªWE>c>ÐÅäTN>>N>>c>>@>N>sc>uÅa>sst>T>·¬aT>uçc>@>s>>ÅÍÍæÍc>ªa>uåÍÅÍÈÍT>M>äÀsT>L>t>æªäT>N>Åc>>ªet>çT>sT>ÏÍsçÏt>it>ät>NÏT>Ít>ærÅT>¬Ít>>ÏæÀU>E>ät>N>ÏT>it>WÍt>M>ÉÅc>N>pT>äa>aUt4KæaÍcucEÏÅbWaäÅtLs¯²²âT>ÍæaãæÏçTNJäT@N@¬ÍÏæÀãÅæÍäcsÍæasaT.eNPÍtgçÏTTTuTNJæÅsÏtsÅÏTMÀsWTet>çTstÏÍÍtÈÅc>DsCHçÅc>u~TaNPät>NÏTuN>çTs>tÏÍæÅ¬Ít.u>cN>G§nN>aM>æ¦WEc>äÍcK>ÍæÍcäÅtL>suJpN#ÅouLEªWccD>ÏÍæÅscDuTäÅtL>sausÍcuÆT>ÅÅÏuLNÅtªuT>>>>>ÈT>>>Ïäæa>>>¦et>>>s>T>>åÍæ§HXDJJHOLRQª°«¯çT>>M>>>T>>>äæa>>>T>>>t>>¦öÏdçTNJ>çaLT>cätNÏT>itnNa>MäÍcKÍæÍc>sfLÅæ¬§DSRVWROLNRQs~TWG>T>Ït4K>¬Ítc>QäT>N>N>çÅcÅa>ãäÅtL>snN>aM>jGsHXDJJHOLRQçtsT>>N>J>äa>ÅÏt>J>sçÅc>Ít¯®uJT>ät>N>ÏT>it>WE>c>äÍc>æsTåÍd>NpÅa>¦c>Ïd>DSRVWROLNRQæ§Tt>pN>#ÅiHçT>spN>#ÅÏT>M¦c>>Ïd>âT>K>ÅÆT>>äÍt>.sK>N>K>zÏÍäÅt>uÅÏçc>ÀrÅsE>t>¬§Ía>åÍçT>set>sT>ÏeNyÏªÑcC>âTK>ÅåÏTÏÍäÀWÅæÏT>âTK>ÅÆT>¬aÍT>ts>tãæÍWK>ªätÏ4>T>uH>>C>L>Ït>>sa>Åt>uªe>t>âT>K>>ÅËc>c>sa>>H>ªu>N>>sT>ÍÐÅæÍäT>Åc>>K>çTs>T>åa>çÏæÀÍc>st>K>>æa>L>uW>>~u>N>åÏT>ÏÍspN>#ÅÏT>M>st>K>>äT>a>L>>t>>ªçÍN>°®®âT>ÐÅa>E>>æp>çT>sÍÏÍÈÏt>>~c>s¬Íc>N>ÏÅc>>et>aaa>MäÅt>LsÅÏcÅW>NÐÅçÅst>KçÅåÍc>>ÐcsT>NJ>äTÐ4æu>Tt¬aÍÅÍÏÅcâtÍÏt-aaMÏTLÏÍçÍtæT¬aoÍdªqN>æÍsuLEªãæÍäcäÅÏÅb}a>scIGrÅÏÍätNÏT¬uE>ÅæutqncÐÅsªâTcsÞ·äTMT>ªu}T>æÍéT>cD>sCH>uBE>ÏÍiHWÅrI>1æÅªaÏÅa>LuoN>tL>ÅÏæÅT>NJ>oN>tL>azäTa>L>ts¬aTåÍtqNMToNtLTªuLcÀÐTNæWLsçÏÅÍTæªu@TNåÍT>GÅªToNtL>TæäTNNçÍtM>TWGTpT-aÍsÏt>äTKªTÏtTc>TÞ¯®¬ÍtuÈÍTMcÅcÏÍåÏTæÍaNPsaaMP@LæWNT±°

Page 29

ªTL>tãt>æãæÍªÆtH>E>ªsGT>IªäT>N>Åc>¦åaT>K>NT>cÅWG>¬stK>pN>KI>UäÅtLsTTNJÐÅucÏÍæauâtp>HãÏTMTãæÍäcÐÅ§ÑcCãæÍªÅÍtMnÅt>4>Æc>æuT>t>àc>ÏÍãÏT>M>äc>c>ÅæÅÏÍªåc>^T>¬WT>WN>t>>H>sa>H>ÍÏÅa>T>>ÅrÅ¬a>ÀWÍsc>ÅWG>æW>N>äÍt>uc>ÍÏt>ÏÍ§kT>sT>ŦåÍc>>>TMÀåÏTÏÍsaÍt.uâtÅÏuc}ÍçTT>NJÐÅsÍt.cNÏÍÅÏuTTNJªäa4TWÏT>@æÒc>>sæÏÑTK>ÏÍäauT>MrÅæWÅÍÍt>æTa>Ícuc>ÏÍÅÏTNJuaHÆTÈÅcDsC>HæWÏãæÏsäÏæÅ¬WTuÑTIEÅÆcæàcÅcªÍt>.uåÐÏT>ät>NÏT>azc>suT>æªaÍt>åa>aN>Met>æÑc>CsuT>rÅÐÅæäÏæÅÏTÀT4tÀæÐæcÀaLTKucça>EäÅcIGc}ÍucÐÅ¬Wc¬a>a>T>L>ÀçÅsÏa>>L>I>ÅÍÅt>T>ÏT>N>>>äT>N>>N>>>ua>H>ÆT>>>çT>M>T>a>ÍT>n>c>¬aN>ÅÏb>sÏt>æ4C>>J>ÏÍÅÏÍtc>K>qD>ÅWK>ªãæÏüªT>>N>J4>Ïa>rc>qTäccÅæÅÏÍcs~stKaLTKªãÏTMäc>ÏÍcåÍcWEcuÅæÏsrÅcTL¬aÍuuÅtÍtåaNToNtTçTNJéÑtNTL}ÅssÀsc%cªãæÍçÏæÀkKæÆTÅªjGªstst}ÆTWGæWNrÅsILÅÈTNyddcTaaa>MqTsT>MÀ¬WÅXpT>cNWN>EÅæorÅT>ÅWÅÍqNÅt>ÅÏaa>TmJçTMTIæTMT>ÐÐÅÅÏãÍcTMtNJNsaÍtçÅsJN>ærcqMaÍÅÍpNI@ÅϬaÍt.icaÅåÍÅÍÈÏT@æÅssäTLQ4æÅæçc~TuN¾¾¾±±½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 30

ÂËœ qBrO½«uÐ «— b¹błbNŽ t½u~Ça>a>a>M>ÐÅuyd>u>>N>>ät>T>t>çT>s>>t>s-a>ÍâæÅpA>uJ>m>N>~t>ÏÍT>sçÅåt>>c>>ut>T>t>r>Åst>}>sqN>>yT>.st>c>>>@>N>u>>ÍT>oL>Å¬a>>a>Íc>ÈTHNH$ÏÍâTE>çÅsCNsÅÏTXrÅ¬ÍÏÅb>ucNPqNyT>.ucNGT>æqNÅturÅ¬aLuu>TKL>ÅÏªuTE>çÅcÒæT>TTc>N>GsE>TC>ªKHUPHQHXWLFVãTsçÐæcÅT>ÍT>H>>ÅsªÍc>N>uc>ÏÍÅÏåa>s>t>ÍT>>L>ÅáÏÍçÅc>mJ>>>çT>M>c>}>sE>T>C>>uJuLEÏÍaHrŦ¬uELaH>ªuÏTaHªçÏTTaHéªa>tuåaNTaHnNÍpN>J>$æsd>%ãt>MG>ssI>J>W>N>nÅtT>T>æa>T>T>çÏæÅÍãt>M>G>säÀãTæcÐÏÍªua>H>ÆT>>a>H>mJ>>×Åt>ÅÍÏt>ÏÍs~Ït>s$pAc>ÐÏÍ¬§a>T>u&pAc>ÐÏÍªsG>T>Iæçc>b>ãT>MÅçT>M>Ït>çÏÅb>c>NP>åÏT>ÏÍT>cD>ÏT>MÅ%pAãt>M>>G>çÅÏæåÍc>>>>>uT>>E>ÍÏt>>ÏÍ'pA>c>>ÐÏÍæªsa>>H>U>>uD>>G>>J>ÅW$ãt>>M>>G>¬Ít.qNÅtXuDGJÅW$+HUPHQHXWLFVÈdOHð ÈU¼b² vÝ—dÐ ©n«çÅcT>M>æuB>Ek>ÅæÏÍÞWN>uT>ÀÏTc>N>G>mJ>>×Åt>ÅsET>C>sWGa>T>UåÏT>ÏÍuG>J>>>çT>M>T>s>T#ÀÐÅâT>c>s¬WÅÏÅt>ÍÏT>N>>çÏT>ça>>ÍÅc>ÅcDsuTÅ×tztrÅåÏTÏÍuTÅ6ÅÍaLT.uåÏT>ÅçcNGçTassaHX>>¬qÍusyÅÏÅåÏT>>rÅÏÍs~u>æåÍc>>>>>ªuJ>>çc>>D>>WK>>>>rÅÏÍ¬a>>ÏusäTa>>U>ra>æaa>Åts>yÅÏÅTa>Ec>N>G>uT>ÅçTs>L>åÏTÏÍçc>pT>såÏTæÍaLT>sÅÍpTK>aTa>LLuÑT>ÅåaqçÏa>utuJrÅÏÍÅÏÍt>pNTÅÐÅTªXr>ÅaÐÅfNäas~ÐÅçc>NtJçÅc¬a>LT.×tÏWK>rÅuTHNH$çT>MæÏmJ>×ÅtÅst}sIL>ÅsETCçÅc>uEÅææÑtKJçT>MTäÅt>LsÏTN>>Íc>ÏTÈÅÍT>H>>ÅsqNT>s>ÅÍc>T>ÏÍTŦ¬qN>L>uåÍT>G>ÅªÍt>uâT>KÅ¬§pNTÅTaÏÅÍçckNæ7 bI½ ‡±WÍT>¬a>L>>t>uT>t>äT>ÐspN>#ÅÏT>M>äT>>t>pN>#Åp>âT>ÏÅd>æÍéT>>c>H>WÍu-ÏÅÍTssÀ¬-ÏÅaÏTN>ÅÏÍaTäTtpN#ÅqJ>ssuJ~ÅçTst

Page 31

sNM>a>EâT>¯±®®T>¯³®4>TmJ>>>çTT>ÏÍsWÅuÅæÅc>uT>t>çTs>t>ªÈTæÅçÏT>N>>T>Å¬aÍc>×Åc>>ÅñT>WEL>~sI>L>ÅT>ut>KçT>åÍT>G>>ÅçÅcÞåa>ÅcÐa>ÏÅa>uHÅt>äÅa>Lc>}>a>IT>T>ur>ÅªucæWN>K>ÅuÈT>tzt>ÏÍUJ>ÅuT>t>çT>u>ÏÍät>>T>t>×Åt>Ås>T>>H>¬a>ÅåÍÅÍ6>ÏÍuÅc>N>>N>F>åT>äT>a>>L>L>u>¬aLTuçÏTTaHÅÏ§aa>aMÐÅuTTçTâtpH>æTsKcÏÍqÏt4K¦aÅtsyÅÏÅuJÈT>ÅãtpAÏÍTÅªa>TunNH>$ÐÅuAAÏT>NçÅsC>NrÅÈT>>ÅæsÀoÐÅWyÅc>rc>>M>åÏT>ÏÍX>T>Ít>oK>äT>a>L>Åt>sT>a>¬aLLáÏÍcMÅÏÑaHÆTuNJ}ÅmJçTsKc4Tv¹—Uð bI½ ‡≤pH>>L>Ít>>äT>a>L>Åt>>su>N>>åÏT>ÏÍÅÏuT>N>a>>Íc>uÒet>>pN>#ÅÏT>M>>æªa>t>usK>>J>ssK>>J>åa>L>>>t>ss>>ÀuL>E>W>ÅuD>G>J>>ÅW$uT>N>r>Å¬a>ÐT>pTuTÀsuDG>JÅW$uLEÈTæÅçÏT>N¯¬WÅuÏTaH>ÐÅçÅsLäÀgN>@æÈTt>Ïªftªc>Åc>ªTM>T>ÐÐÅuTÈT>ÅsÐT>Nc>}Ík>ÅtÏÍªWÅgN>>@åTcat>uuN¯°«¯¯¸µec>pN#ÅÏÍªâT>Ïts¬ÍÏÅÍäTT>aMÏÍæc>NæªWÅaçÅc>sau>LE>äTc>uT>kGrÐÅs>Àa>tÍt>ÏÍT>TæÏa>suA>TLÅÏÍuKÏsaLWaNÅÏÍtÏÍTTÏasaNÍu.ÈÐTÅÅÏæÅrÅÐÅaEaT>ec>äT>a>LÅt>çÅc>×t>zt>rÅÅc>½W>Ns>G>rÅW@>nC>L>½WÅc>NÏÍäÅtTac>NÏÅcXÍÏt>aTc}ÍçT>âtpHæTât>pHrÅ½aTuL>EçÅÏÅÍTc>N>>G×Åt>ÅçÅc>çt>F>uLE>m@>¬Ít>.áÏÍÅÏu>N>ÈÅcD>ÐÅec>uL>c>ÀfH¬ÍtumæäÀs§&WK¦pTfcÐorÅcTLæWÅuTÅl³M bI½ ‡≥TM>ÀÐÅÅÏÍtÈT>Åaa>a>MäT>aL>>tsWÅäT>TN>æÍÅa>ÅsET>C×t>rÅÍTÐâT>K>>ÅsÅc>ÐaL>>>u~T>WN>K>ÅçÅÏÅÍpNT>Å6>t>kT>L>¬aÍÏæÀuW>ÍssD>t>u>N>åÏT>ÏÍãÍc>ät>¬a>ÅåÍt>>u>>N>ÈT>N>åa>ÐäÅa>T>Ít>äT>>t>p>N>#Å6>t>s×æc>e>æWÅÍÍt>æuT>G>æäT>ÍsäT>ÍWÅæÏiH>Åa>>>Åªa>Íc>uuTÏÍqNL>çÐTÐTæm@>ÅÏuETL4>LqNÅt>uTTÀ¬a>Ít.ÈTÅæÏäÀÐÅuc>uKJÈTHNH$ãTKçÏÅb}TçÅcçc>äÅtLsuaçÅc¬aÅåÍcáÏÍÈæTGçTst>smJrcGÅÏåüÅærÅÞ¯ÍTsaT>ÅÏãTM>ÅrÅ¬aÅåa>ÅaqÐÅãc>aH>ækL>aH>äÅtL>soLÅsa>uçdN>äÀpTrÅc>TL>æªWÏuÏTsWN>uÍÅuLE>çt>>Íc>NuÏÅc>sJ>KÍÏt>ss>À¬aÅt>uuÏT>a>HåÏT>ÏÍuTsF>T>g>suT}>L>ÍÏæÀ¬WÅkTLcdcKsIJ±³½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 32

qNÅtÅÏaaaMst}±´séT~tA>pNTÅetWÍçT>säTN>oÍdçTM>T½aÅåa>@jGTM>ÀsuÏc>ÅÏâÅQ>>rÅsa>>M>>uT>>çæÏfN>>uH>>c>§T>>t>>æªu>>ªec>>¦sN>>æÅpN>#Ååasté>såÍcåÍTG>Åçc}>ÍpN#ÅÐÅsTäÅt>LsetpN>#ÅoTÀ¬qNyT>.cecT>ecc>ué>ªåÍtst>}c}>aI>su}>ÅæqD>WÅ4Lc>Å½Ít¬apyTåa>LL>4N>EWNK>ÅTM>ÀçÅca>TT>ÅªÍcsE>TC>aTÅÏuÅQ>4L>½u¬TMÀuJNéTaKkTL>ssÍtåÍÅÍaaaMuEÅæÏTÀsaTc>NGsstWNÏÅaÏÅÍÏTæcpNT>ÅTsTÅasutA>ÏÍdNæªq@pAÏÍk>LaHsÕt>câÅQ¬WcaÅtÏÅcXÍÏtÂd bI½ ‡¥sG~q>NLuåT>}sT>ÐæÏossuT>}L>¬qNÅtu>.åtNos>ÅÏdNs>KTsuæuæWÅäTLN>KÅpTéT>cHÈTÏÅd>pTsqNÅtuÑa>rÅTÅÏäÀâæÅÍÏt>ÈT>t>zt>ÍÏt>ÏÍa>>T>sqN>ÅÍu-ÏæÀuçæÏa>E>>ÈT>>G>~ÏÍT>uM>>ÀWK>>såag@>âtKEÏt>sÆTc>aJçæÏc>¬qNTÕT>c>@N>ÏTNT>MÀçTÍÅÆTca>JçæÏcuIN>LIäT>Ðs¬aTu¬¬¬æâTËc>ªuÏTªçd>TÆT>äÀätªaT>uåaL>LoK>ãÅaÅo>s¬WÅåag>@ÆT>äÀuÍÅãc>T×t>ª-a>Íp>>pA>ÏÍsäT>>L>¬q>N>Åt>>uät>T>>t>ÈÅÏT>>D>>>ÅT>ÅÏmJ>>>>>×Åt>ÅT>>sTÅ¬sG>T>IæªÈT>ÏªpN>T>ÅéªWÅuÍÅçT>M>I>mJ>>×Åt>ÅçÅÏÅÍa>aa>M>×tpNTÅTÀsÍcqNÅtXåÏTrÅÏÍTq@pA>ÏÍ¬qNTcnNÍaTqÐtLsWÅoÍd>uT>>T>çT>M>cc>T>su>TåÐÅa>ÅsT>a>T>uuÍÅÍc>s>cA>>L>çaL>sH>dN>qÍdT>pA¬Ít>.çaL>sH>sT>LN>aÐT>æuÏT>äÅtL>sÅÏäÀäÅt>×tr>Å¬åÍÅÍÏÅc>X>ÍÏt>äT>>T>aM>ÏÍ×t>L>Ït>ÏÍÅÏa>a>a>M>ÈT>ÏæT>sT>¬aLTupITãcaHÅÏÈTHNH$äÀc~TLæuÍÅçTMc>×ÅtÅ4HHª-æc>cÅcTst>ãTKuJçaLsH>ÐÅcÅTMJT>âTÏtsªpN>TÅåÏTÏÍâtA>ÏÍ¬aL_zÅæéT>uc>¬aÅåÍcsET>CÅÏqNÅt>uT>>ÅÈT>T>I>sæªuÅa>>ÅÈTT>I>sªÈÅd>>E>sæÍc>qN>Åt>sE>TC>ÅÏcD>ÐÅX>ÍÏt>c>Åd>NÏa>H>T>K>aT>c>s>c>@>NT>M>c>ça>L>sH>Ïa>H>c>¬WÅÍc>çTÏTGªsTKNIçTMJ>)ÅÆczpTTMKrÅpNTÅÏÍ¬Íta>ÅtcuTuINLIrçTåÏT>E>ÅªsET>ua>ÐçÅc4>ÅtT>aÅt>ªcÀçT>M>TÐsÕt>cT>stu>çTMT>ÅÍªåTt>çTM>TI>ªäT>ÅÍUTÏÍuTÏT>G>ªTdL>ªTM>J)ÅÆc>zª-tu¬aTuåcNæªuÏTcNçTMTÅÍªuÏTËcªÈÅdEÍÏtÏÍcut

Page 33

çTsLªÍÏÅÍÏÅcuJsaHrÅçÅÏæÏÍuHNÍ×ÅtÅ4LåÏT>ÏÍXsçÍtæTçÅÏÅÍ×t>>T>>>ãc>>c>>>çÏt>>>>>Ït>>s>¬a>>L>>>T>>u>WN>>K>>>ÅçÅÏÅÍuJ>>>_C>>>ÏÍãc>>a>>>H>>TÓT>p>oÏÍuæoÏtB>T>æWN>rÅc>TL>¬WÅÍt>ÓTçT>sA>@>ÏÍäTÅÍTpäÀst}sÍtg@TÍcNÏÅcsETCÍÏtaÅtuådEäTÅÍÓTuæsåÍÏæÀuJ>eccÅâT>Ït>s¬åaâtpH>æjGÐæÏäÀsTW>LTsWÅrI1uÅt>K>ãar>ÅªÍÏÅÍÓTuæT>ÅÏp>äT>Ku>æÍÏÅa>u>LpTcNuTÅpI>@ÏÍ×tLªrÅÍtæT¬WÅåÍt>.jGcMÅÏWT~Åu>sat}ÅcÐªåÍtuJ~ÅãcpTäÅaLsãcsaTr>KCaÅtu.g¬WÅuLNfN¬aTWÅÏTDÅÍÏtsÀsyÅÏÅspTKåaLÍäT@WÅrI1cJTãcpIçÏT>GãcoÈÏt>~ssutzts>ÏTåÏT>ÏÍÍtçÍtsãc>gN@>rÅu>NT>À¬a>T>çÅåd>>E>äT>ÅÍT>p>c>Åu>ªa>t>u.T>sçd>NWÅs>c>ÌÏuEN>>¿ÅÏæT>àTG>ÅoT>À½WÅåÍc>åd>E>æÅT>À½WÅåÍcäT>N>ÅÏp>TÏT>>G>rÅuT>åT>rc>>G>°¬aÍÆÅt>u>ÏT>ÈÅQ>rÅsa>Åt>u.ãc>a>H>½WÅåÍÅÍT¬aÍuäT@>TsT>ÅÐÅrKtça>LsH>sITL>ªacNu.c>DÏÍÅÏWÍæa>çTMTËcsIJa>LNuEÅæuLE>sÈÅdEÐÅuTMT>ÅÍTMLÅrKt>çÅcªãcÍtæU>c>>iH>>a>Åt>>u.çÏæÅÍrc>>ÀsI>L>>Å¬a>>L>T>>uu>>ÏT>c>>N>æåa>>Ðt>Àu>>b>>satuTsªaTuÏTaÅtussILÅåÏTÏÍÈTNzccsIJaTãcgN@säÅc}ÍsçÍtæTa>LçÅscçT>sTÅiHuÍTs>cÀãTåÏTÏÍuTM>TÅÍÐÅpWÅæÏrÅ¬a>ÅåÍcåÏT>ÅaÍt>.qNJ>>ÅÏuN>suÏÍc>ÀãTåÏT>ÏÍuÅæϬ§°´«°±¸¯¯äcÞ¯¦WÅsÅÍÍtæ±®çTMTiÅæÅÏͪÍtuNetsILÅrOEMð bI½ ‡µpN#ŦuT>Mãc>ÏÍ§åc>NæT>M>J>ªTM>T>ÅÍªÈÅd>>E¦sT>Åa>¿ÅdÅäÍc>sKN>K>zsN>æÅut>F>@>>)ÍªpN>#ÅpuL>>E>æa>L>up>a>E>Èa>sÅÏT>>M>ÀäÍt>gT>§p>T>ªq>N>äcÏÍa>a>aM>åÏT>ÏÍnN>H$`ÏT>ÏÍ¬a>L>ÅtuÅÏa>a>aM>sWÅuT>>caH¬WÅåaW~ªãcaHsNæÅçccoÐÅaEªUTCqNDLaHpTIÍÏtÏÍaH¬åÍtdc>KÍtåaçÏæÀkK>äTtpN#Åi>tsÍttpÐÅçT>MKc>ãcg@>ªÍt>åa>N>T>åaL>>t>c>a>HW>Åc>M>säÀÐÅçÅsT>c>pÅa>T>ªqN>DL>c>¬aÅåÍÅÍpIaÍtåÍcÉÅcN>ssÅÏuTtztçÅsÐcsäTaL>tsaLu¬Ít>ußt>C>E>a>ÅåÍÏæÀÍt>æsT>M>>Àsçc>ÅæäT>>t>pN>#Åss>st>rÅc>T>L>¬qNLusETC¯sKNKzÏÍÅÏuÏTuN×tztTsuT}LWÅçÏæÀÍTäTTçÏTÕTNÅrÅÞ°±µ½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 34

ªWTLåÍcåÍTGÅåaLtosÅÏuTtztçÅstHEäTLNKÅTäÅtusuTkLÐÅss>ÀÏÍåaL>tsuÅcN>NFit>sªÍÅÍgN@>äÅtud>NÅÏub>aNP>ªaÅåÍcåÍT>G>ÅecÐÅT>tæu>cÅâT>Ït>s¬åÍÅÍãT#ÅWÅåÍt>.WTÏÍc>ÏÍsecÈT>Àßb>ÏÍa>ÍT>Mu§ât>ϦåÍÐÅæÍsuÅæÅc>ÊÏÅT>M>ÀsWH>NH>rÅcM>çÏtÏÍÅÏät>ÏsuTM>@>äÍt.sT>zÅÏÍæåaa>NP>ätÏWI>cT>MÀÅÏ°±«¯±¸¯´uæªaLußb±±«°µ¸¶ec>ÐÅÅÏ°°«¯¶¸·Tt¦aÍuÏÅcçÏæÅÍWÅr>KC>T>çc>>k>L>çÐTÐT>suT>}>L>¬WÅÍt>M>@>§a>Lus>TzÅäÀspI@TÅÏuTLtæuc>ÈTNMÅsETCsut>ztªÍtuTLäTKæÑac>c@NäTaL>t>äÅcN>ÍcÈT>NMÅâT>csªqN>ÅÍu.ÅÏkTL>Tsu>æu¬ÍÐT>usÅtuæpN#Åª¿ÅdÅsstäæa>¬aLuuT.Íta>ÏæÀuÍtæséTTMT>MÀsçcÅÏÍsuæ¬at>urT>TuT>NM>ÅäTÐsÍtuåa>ÅtWÅåa>NÏT>ssÏtC>TK¬aT.uWÅauTÅÍaHçtsÅÏTUTCqNDLaHª-ÏÅÍcãaåÅÏrÅÏÍv½u½U bI½ ‡∂qND>La>H>ÏÍÏTI>ÀuT>Ma>Nt>ssÒc>>äÅt>uÅÏÒc}>rÅuT>MÏt>~säÅtL>siHªÍÏÅÍÅÏÍt>WT~Åa>aa>MÆT>c>sçÍtæT>¬Wcc>DÏÍUT>CTMTcTTsC>ÅÏÐÅÏæÍæaÀuÆTsÑaHät>¿daaaMst>KÐÅu@ÏTÀst}>×tztsªâæÅpA>ÏͦaT.uWT>ÏÍçaauL>EutT>stK>äÀÏÍdNÀÍT>HÅçT>Mc>cTsuT>ÏÍ¬§aN>yTcst>aÅåa>çaLs>ÍæçÏæÀkKÍc>GLst>ÍÏt>Ít>uWT>äÀÏÍsÑa>H>ÆT>>6>ÏÍT>æäÀÍt>ÏÍÅÏsJ>K>ou>L>E>fT>ÐÀÑa>H>ÆT>>pu>>T>æa>a>a>M>Ït>ÏÍÅÏsJ>>K>uc>a>H>ªa>L>>ÍuÏÅc>×trÅ'fcÐÏÍ¬aL>ÍusyÅÏÅuTMTa>ÍÈÅÏTU>cTsuTÏÍªa>Lu¬åamN~tc@NaHÈ—U²šUÝ bI½ ‡∑dNçc}ÍàcsT>MLÅªaÏÅÍcÏÍuÍÅ¿Åd>ÅUTCqNDL>aHæãcaH>sçÍtæTÏTTsçÍtæT>ÍÏÅÍdcKaa>aMUuTM>ãccçÏTT>aH¬atuc>TéTcHrÅæåÍtçcN>GsA@outçTMa>ªåaLtWNçTK>LÅÏäÅtLsuJ¸aLÍusyÅÏÅaaaMÆTcÒÏT}ÏÍuaHÆTçTsaHsWÅçcNWuÍÅçT>s>a>H>>ÏÍ¬uJ>>Ëc>>T>ÍÏÅÍW>N>K>>Åc>>>>@>N>>ÏT>>N>>>ÏT>>>>T>>Òc>}>>rÅÏÍsT>@>ªuI>N>L>I>ÏT>N>>uJ>I>sçÏT>>T>sE>T>C>ªäT>Ðs>Åc>çc>D>ãt>J>4>A>A>>>qNÅtÅÏaaaMst}±¶

Page 35

rcn>NK>Åc>ÐW>N>uJ>Ëc>ÍÏt>uq@>ssçÏT>T>¬åa>Íc>uÏc>ÈT>N>zTÏs¦aL>L>uoK6>ÍT>Åss>IJ>a>tu.åa>Íuæc>N_C>ÏÍÈT>N>c>æÏT>T>TWTræÏaTÅÏãTDrÅ¬§sTaLTåaáÏÍåa>LtitsTTÀÏtsTMÀäTa>LL>uÏcUJ>Å¬Ít>.áÏÍuHC>Læq>L>çÅst>säÀWNT>KÏÍÅÏ6>äÅt>adN}>ÅucÅÏäÅc}>ÍÈcNæªaL>ÍuÍTML>@NçÏæÀÑc>uaNN>TuL>ªçÏTT>aLuaNtuTsN>uTLsT@pNJ$æs>d%TÀæWÅaNGuaN>N4LTÀssÍtuÈt>ÍäTa>L>ÅtÐÅ¬ÍÏæÀWÍsÅÏT>M>ÀäÅtu.u>Hçc>N>G>àcssÈT>æÅUJ>Å¬Ít>>.syÅÏÅäÅt>u.uT>>ÀsÅÏåÍT>st>.o>Åc>Ðªa>L>L>>nN>H>>$c>>@>N>>¬ÍæÏusaHrÅ_CÐÅcÅcçÏTTuÏcv½U²Ý«œ bI½ ‡Å∏uTMTÅÍäÅt>LspNTÅc>äÀÏÍsWÅaHÐÅÏTc>æ_zÅæçÅåtNuT>ÅÍaHæWMÅcWÅrI1c>NG>rÅÏÍsÏÏTsÈT>C~ÅªâæÅåT}ÏÍ¬Ít>usc>}ÐÅÅÏ§stkÅæÏÍsuA¦uHNHåaLtuTÅÍaHªâTÏts¬aLLåtJUNMuTMÀ¦uE>ÅæÏTBæ§WT>LäT>ÅÍËcÐÅÅÏæÅäÅt>usuA¦uL>Kzåa>Lt>äÀåÐæcÅsuTMÀuTaÅåaNLTåaÅtåastsÅÏsÀkÅæÏÍâæÅäcÏÍsdTK>§aL>uqÍt>st>ÏÍåaL>tsuTM>À¦uLK>zÏTBÐÅÅÏ§a>LÅtuÅÏÍtuäT>ÅÍ×tztssuM>tæWÅuLE>çÅÏÅÍÈÅdTK>rÅÍtærÅT¬ÍÐT>u¬aLræÏÅÏçcNGpyTÐÅçÏTNaÅtucuNöcæata>LTKÏÅÍsÅÍÅçTMT>ÅÍTsCÅÏÏÍuTÅÍa>HªÓTÏtsaL>ÅtuäÅc>>Gsa>t>uWTuJ>yT>6>cnN>ÍÏT>N>d>cK>TUJ>Å¬WÅÏT>uM>a>ÅÏUT>C>çÏTN>>såa>åÍT>äT>>ÅÍsT>M>Àc>Åªa>L>Í_N>zt>ÅÏT>M>Àc>äT>ÀuN>ÐÅsa>ÅÍuÏa>äÀe>Ne>cpN>#ÅÏÍªâT>>Ït>s¬a>L>T>.st>a>ÅÍuæÅs_c~Ït>sUJ>CrÅåÏT>ÏÍsIL>Åäæa>ª½u>äT>ÍtM>åTÍT>t>TÀa>c>äTK>ÐÅuN>çcN>}>ÍÏÍeNsWÅuL>ErÅs>uLK>zÏtsrÅT>À¬Íts>GuNsuT}LäæQsaLdÑaaTäTaLÅtsILÅT½WÅsÅÍWÍÅaÅÏÍ×tzt>rÅåÏT>ÏÍcÅu>ªa>ÍtåÍÅÍ_N>zt>æÅsÅÏsJ>>a>ÍÏæÀeNÍd>sÅÏäTL>TçT>ÂÏuH>ÏtsqÐT>½WÅåa>@äT>Nçd>N>ecåa>s~âT>ËcäT>I>ÏÍrÅÍt>>æT>æ§°¸°µW¦a>>L>T>åÍc>>eN>Íd>>sÅÏu>N>>a>L>>>>Åt>>u.TMÀs³«±¸°µu>ÏÍÅÏåcHsIu>ÅÍtMsuT>}LaL>TsÅÍÏt>Ba>EÑaH>suT}L½WNuTdKäÍcræÏäTÅÍrÅÍcfNæßaTÀTÅ¬aÅÍcuÐT±·½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 36

sÅÏuTNaæcNGäTKdN>äTatLTÀÍtuåaÅtaL>JçÅa~TpN#ÅÈÅÏTa>H>½a>a>sJ>>>s>t>>4>H>H>>su>T>ÐT>pÅa>½a>ÏÅÍåÍt>åa>L>>>t>c>D>a>ÏÍuJ~ÅstäaræÏsæaLuqJauÏTÈTHNH$çTMæÏåÍTÐpTHÏÍuTÅͬaT.uoKåaLtÏÍssÀTÀsÍÏt>rÅÏÍaÅs>cb>ÅÏuT>ÅÍaHs>4HH>ÐÅuc>sTG>PæÍsWGaT>ÆÅtÏÍ¬aÏÅÍc>DßÅsT>åÍTÅàT>GÅdc>åaåÍÅÍËcpN>#ÅÐÅåaK>Ït>sp>N>#ÅçÏÅb>cN>P>ªßc>oÐÅ¬W>ÅÍåT>}>fI>K>@>ÏÍaT>ÅÏp>TsK>@c>ªT>M>Àit>st>pT>æq>>L>ªut>uT>>ÅÍÈÏt>~su>N>ua>ÐsyÅÏÅsTcut~ÅÏtssáÏÍpTÍtçÍtsWNNitsc}ÍßcÐÅæÍcNu¬WÅåaTLªaT`ÏTÏÅtsITÍÅÍãT#ÅæWGkÅæÏÍuNssÀ©v¹«uOý® XžöÐ bI½ ‡πæaL>upN>J>$æsd>%ÅÏT>çÅc>ÅsÍÏÅÍÍt>æuH>c>uT>>ÅÍaH>T>sC>ÅÏÏÍéªa>T>K>L>ÏÅb>cN>P>Ít>ut>ÐT>sÅÏs>ÀTÍt>us>c>ÏT>såa>L>t>it>¬UTL>ÈTKJ>ÆT>Å¹UT>Cs>TäT>ÐTqN>DL>ªutÐT>çÅcUT>LU>TCm>@qÍdTpAÏÍc}>TNæªåaN>LªsTGAL>suÅtNÐÅuTçTâa>ÅçaLqN>H¦¬§WcaÅtÏÅcXÍÏtÈTÏTsCÅÏÏÍåaLt>qãçÅtåa>LLÏTI>Àåast6>sWÅÔcrÅcWa>HsIJ>ÍÏÅÍståa>L>t>çTa>æßÅa>ÅsiHsU>Nc>raæa>Tuåa>L>Åtqæ¬äTaLÅtâTæsbÈTTÅæTMÐÏÅªÈTMtsÏt4Ké¬a>c>}>uuÍÅät>>äÅt>L>sça>pN>T>Åsu>a>H>qæuT>>ÅÍa>HquÍÅotÏT>ÀäÅt>L>sªuæÏÞuT>t>öÏdoN>ÏT>ÀT>s>T>HÏÍÅÏpN>T>ÅÏTI>ÅpTc>NWN>EÅæsW>çc>@>N>WÅanN>ÍuÍÅaH>åÐæcÅT>ÅaÍt>.uuHJ>6TkTÏÍæWÅd>cKu>Ngc>pNTÅuc>@ÈÏa¬ÍÏÅÍuÅæÏu>ÏTäÅcTNçÍtMuaÐsrsc±¬a@uuÅdcNP>äauNçÅccGT>MtNJNÏÍªåÍtpN>#ÅÒc>}ÏT>D>>ÅÏÍçÍæaT>sªÍc>qÅt>åÏTÅ§T>N>ÏÅua>ÐéT~t>A>¦¬ÍÏÅaÍtæaaaMqNDLrÅsoÍduTMT@äTÐäÀçÍtMåajGÈTNÍÅÍtæÈT#æäaåÍc>KâÍTc>uNd>NT>ÏæöcçÏÅbcN>PåÏTÏÍçÅsÅc>AÈÅÏT>utçT>sTÏÍsçÍtæT>Þ±uaÐæÅsut>Uts¬a>LL>u.qNc>ÍÏÅÍuWæÍæåÍcãÅet>sÅÏu>NÐÅçÅåcM>äÀWæN>TM>ÀªÍÏÅͬaÍÅÍäT@TNÍsÍtéTEÅæuNssÀÐÅÍTÐÏTNpNTÅªÍcqNÅtÅÏaaaMst}²®

Page 37

vŽUL²ł« bI½ ‡±∞rÅäÀÏÍsu}Lc>æuTK>ÅiN>s`TæÆT>ÐTäÅt>LsÅÏ6u>TK>ÅaH>æaTH>WTÏçTN>ÍäæÏÍsçÅåc>LäÅtL>s6s¬a>LusE>TCåa>ÀÍtæsU>ÅÏ6ubæªçÍTAÅªuTNätTtçTMc}TmJçTåæc¬Íc}uTÅa~aaaMÏÍnNH$qM>sTrÅ¬at}rTM>ÀÓTçTMNÅc}åÏT>ÏÍTaÍÅÍpIrÅçÅcsT>UTCåÏTÏÍãÏT>MpAÏÍ¬WÅåÍcoK>uÏTÈT>ETCçT>NÅs¬aaÅtXªaaaMuTNæuTKÅsLNÐªéªaHX¹ULŠ bI½ ‡±±æäTÐäÅÏÅa>c>ªWtåT>N>uTI>c>ÀªçÍÅÐÀäÅÏÅac>såT>sWÅuJ>uÅt>LWNE>zæcN>N>FçÅc>sa>LL>ulN>J>äÅÏÅa>csI>L>ÅçÅcªÍt>uåÍÅÍÕtc>ÈT>ET>C>çÍÅÐÀsWÅrÅuJåaT>o¦¬ÍtåÍT>GÅa>TYT>ÐÅub>æuTNªu>TK>ÅÍcIæÏrÅÐÅ¬§aÅtaT>ÅÏsaHUäÀncÐÅsW>Åu@LNTML>qW$ÍÅcÅaLNÍtÐÅ×TÍäæaäÀÑa>HätæÑaHÆTäTa>LtspNÍrÅsäÅtutÐTrÅcT>Låast>TN>JäÅcÏT>äÅÍcsJN>æsätsuLEr>aªÍcWTK>ÆTu>CçTM>TÅÍrÅc>TL>¬aTuuT>NJ>TuÏT>cTåÐt>ÈÅcDsC>Håa>LLfTÐÀu>TudN>pNÍrc>It>sITL>ªaÍsT>ÅÅÏTMÀÈÅc>DaÅt>uÑaHäÅc>}>Í¬ÍÏæÀWÍsåa>åa>T>@>æc>sT>ÀT>T>æs>T>T>ÀsÅÏs>Àc>åÏT>æÍT>Ít>dNæWÅÑa>HÆT>ÏÍ6>TspT>gss>ÀWyÅc>cCa>rÅÏÍâT>csÐÅiHsæ¦WH>NHÏÍs>Åt>uaa>aM>uTK>ÅWN>EzæsIL>ÅsßÅc>Åãac>C¬aL>L>NuÅÏªa>T>åÍt>aT>>T>çÐæcÅçT>M>J>sW>>§ÈT>ÅäÍcâT>0T>ncsqMÈÅQ>Ëc>Tsq>NL>ât>a>T>ªqNT>c>s>N>sÅÏX>æcr>ÅsIL>Åäæa>4H>H>ªa>ÅåÍt>KL>âÅQ>d>c§c>b>æªWta>N>Gªu>æÅäTM>UJ>ŦuJ>rc>>G¬aÅåÍcræÏÅÏaaaMWNEzæuÐÏÅTÐcsuTvK ÁUÖb¹œ ‡±≤uGJçTMc}½aLsJTHTÍTHÅsKrÅTaÅt>ust}aaaMåaLÅt¬ÍtÍÅaKJcNGÍcscALncaÅt>ÍTHÅoTatUNcaTu6ÐÅÏTN>uL>Esa>cN>uÏTsq>pKI>çÅåtN>sÅÏÍTH>ÅmJ>>çT>Mc>suLc>G>¬aLÏuÑaHÆT6ÐÅçcnNKaE¸aLuqNcÍtçÅcTNÍsÐÏaTL>ªuLErÅåcæsCNmN~tçÅc²¯½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 38

¬qNÍfT.ÅÏ×t>ztrÅqN>ÅtupN>TÅÐÅåÍTG>ÅT>¬6ÐÅpæª6>Ítª6>ÐÅæªsDtªäT0ÅncÐÅæÅc>ubnKEæu>NuaÐçæT6ÐÅaEçTNÍ§mŦÑc>>>ÍÏÍåÐæc>>Ås>Ït>>äÀ6>çT>N>Í§Æ¦¬a>T>>uu>>>b>u>>>ÏT>@>>çT>>sc>>%WÅäTtpN#ÅuÈÍTMçæT§åaÀÍtæsst}sILÅsstäæa¦aTurÅÏͦ¬TMÍT>MäÀäT>NçÅc>äTÀçTu>TÅtæu>NT>äÍtsc>%æäTÍt>áÏÍÐÅoÐÅ¬ÍcN>ÈÏt~a>Tåa>T@>æÍ§¬WÅåaX>c>@N>pÎÏÍ§Ê¦WK>ÏÍåÏTªÍt>uT>>G>>ãÅT>>M>>ÀW@>>ÏÍWÅæÏªa>>Ít>åa>>s>>t>>pN>>T>>ÅsçÍt>æT>>ßc>>rÅÏÍ¬ÍtuW>TÏT>N>>åas>t>çT>M>T>ËcÏÍd>N>Ðt>LäÍt>uT>G>çT>sT>@u}>ÅæsqN>TÔc>rÅca>T>Tªa>ÅåÍt.åÍT>G>ÅecÐÅT>tæu>ssN>zcu>N>åÏT>>ÏÍss>ÀÐÅäT>>>t>pN>>#ÅuA>>ÈÅc>>T>ªåa>s>>t>âT>Ëc>>sT>M>ÀçcK>ât>a>st>suT>}>L>pNT>Åät>>c}>Íßc>ÐÅ¬a>L>uáTÅÏa>Ååa>N>Lss>ÀÐÅæåa>>åÍÅÍâT>H>>>ÅWÅrI>>1uT>E>>sI>L>>ÅuL>E>>a>L>>>ÅÍÍt>>sÓt>A>>>pçTNÍ§Ê¦¬aLTs>ÏcÅca>ÅåÍcáÏÍsNæÅÏTB>TaÅåÍc>qäT>aLt>ãa>äÀsc>>N>>>>G>it>>ssW>ÅuT>a>>L>>Åt>>T>pN>>T>>ÅpT>>H>>>pK>>äÅc>>}>6ÐÅcÐc>ÀWK>s¦a>LL>uc>NN>FäÀit>æªa>ÏÅÍucÍt>çÅcÅÏu>LE>ªaÏÅb>uÈÅÍTH>ÅÈT>>Nzt>çcN>>G_C>rÅÏÍ¬§ça>EçT>WyÅc¸Ít>sE>Åc§Í¦f>aLÅtrÅcÅÏÔc>äÅÏÅaT0ÅÐÅçÏTN>Ït4K¬a>LLuTG>ÅÅÏuKMfHuJ>N#ÅpTÓT>A>ÅçÅcåa>qN>cpN>T>ÅÏÍsuN>TuA>>uTæÏçc>NÏÍs>ÍÏÅbiHsW>ÅrÅaT>uåa>ãÅåT>a>Íßc>sçÅsN>zc>ÞWÅãÐÍts>6¬aLTutHErcGaLÅtuaLNaMEubcDÐÅsuTMÀ¬ãÅåÍcdcKpNTÅcmJçcNGçT>Mc}WNKÅäÍÅÍäT@çÅcrsaHrÅÏÍçT>s>t>c>T>ÍÏt>ÏÍ§åc>>N>æWa>H>ªqN>D>>L>a>H>ªãc>a>H>¦mJ>>>>çT>a>H>suTªsG>TI>ªÈTÏªâT>K>ÅÆT>éªÍt>uâTK>Åst>äTK>sdN>aa>aM>suT}>LªâT>cs¬a>ÀuÍtæsÍc>GL>uÍÅooT>sCÅÏÏÍu~T>ÈTt>ztÅÏTst>rÅsutAT>qNLc>~qNÅt>uTaÀÏÍfT>.spNT>ÅituJåa>ŬaÐTcÏTIÀÅÏçcNGÈTtztuJKæsJ~TWNKÅaLÍuÏÅcstÍÏttHýUJÅËÅÂUN«ÅÁ—UЗœÅUN¼UÖb¹œÅjÝuðÅÁbýÅÊ«uMŽÅ’UšÅUŽu{u ©»ÐÅuB>>E>>ÏÍÏT>>I>>ÀWG>>T>>>>oÐæc>>Ut>>a>>Åt>>uçc>>N>>>>G>>uJ>>åT>>a>>ÍrÅaLLuÍÏtcsNzcrÅTaaaMUTTÍTHÅrÅªâTcs¬ÍÍcäTaLÅtst>sN>TäÀu>ÍÅaÅt>T>nTC>æÍæa>>cK>ât>Tçc>@>ÈÅÍt>tit>T>M>ÀsqNÅtÅÏaaaMst}²°

Page 39

dNTM>ÀçÅcäÅtuÅÏc}>ÍÆTcçÅc>UTLçc>NGÒc>}suÏt~sªaÅåa>äÅt>L>>ssÅÏs>a>H>>U>>äT>>N>>>N>>>>UJ>>ÅT>>M>c>>uÏÍrÅÍt>>æT>>¬Wc>>c>>D>ÏÍsªaTcEcÅªÍTHÅrÅTÀ¬aÅåaÅtªWÅaÐÅuTMÅätsIJuÍÅuTst.cAL>æqMçcAL>ÑaHÆT>såaNH>rÅst}æ½a>@uÏT>ÅçcN>GaÅt>½ÍÏÅbucNPcNGcuMÅsGTIÏÍªWÅÍcsÂU‡‡‡N‡«¬ÍtÍÏÅæçÐTsaÅtuãTMÅsåÏTÅÏÍ§qTÍTBuæ¦uJkztÏTMçÏT>>ÅsWÅu>b>ÍT>H>Åosa>H>U>ãT>M>ÅsaÏÅÍåa>N>H>uB>E>§¯qÍÐtäcÏÍæqa>äccÅæÅÏÍäT>)ÀÏÍsaaa>McT>ÍTH>ÅÐÅçÏTN¬ÍÏÅa>cD>ÏÍa>TqÐt>L>u@L>ÅæpT>rÅ¬u>N>u>L>ÈTN>M>ÅcÍt>u@>LÅæåÍc>Ït>MÓTãT>H>uG>T>uD>G>JÅW$s>Kc>pT>H>ÏÍ4>K>JE>æ4>H>H>>ÐÅuc>ÅcÐªÍt>s>c>iHaTÅÏaaaM>WNNTM>ÀçÅc¬aLuÏTÏa>aaMçTstçÅc>ubçÏæÅÍãæÏsNæÅçÏtÅcÅÏÍubotWcäÅtL>säÀuTKÅWNKÅsstT¬Ít.ãTM>ÅåÏTÏÍuG>LT>W>çcD>sCH>sÅÏÍtsI>LÅäæa>rc>G>ÐÅçÏTN>§°uHJ>ÑaH>Us>T)T>uÏcÏÍUT>L>TéT>äÅtL>sÅÏäÀsåÏT>ÅªaÐT>aM>E>æåa>ÀÍt>æsäÅÏÅa>T>0ÅçÅc>äÅÏÅa>T>>0Åit>a>M>æÍc>sWN>>E>ÅærÅ¬a>L>T>.uaTusuJ>TäÅt>LsaT>åa>jGäT0ÅsUN>cænt>@çÅcäÅÏÅa>T0Åit>aL>>u>b>WNK>ÅçÅÏÅÍsuÅÏT>>suT}>L>¬Ít>sc>c>DÏÍa>T>åÅÏcN>>GsWLé¦u>bc>}ÍpTc>TæãT>MÅÐÅäÅtu.u>ÅtÏÍN>ªaLL>ÍT>ÅpI@åÐtÀsI>LÅc>åT>aÍrÅa>K>cN>sæa>KÈÏt>~ss¬WÅÍT>M>ÀcN>G>ÏÍ§T>N>J>¬ÍÏÅbucNPqNÅaiÏuÅÏãTMÅuJT>ÅÏuM>ÅãTM>Åªua>HÆT>>rc>G>mN>uDG>J>ÅW$äTa>L>LsK>c>§±aL>T>KªÍt>uiÏuäÀÏÍçc>@äT>a>L>t>WÍæa>sa>L>LuuH>J>iJ>äT>L>ÅÏdN>sK>Åa¬ãÅs>ÅÍc>TM>ÀsuJ>>çTM>@>ÏÍr>sçcN>>GÈT>t>ztÐÅçÏT>N>ãTK>pyT>ssa>HU>rÅc>TL>ªaL>ut>}>GT>T>saH>Un>cÐÅæa>ÅÍuäT>@>fL>Åæªa>Ååa>N>@>a>L>N>äT>>ÅåÏT>ÏÍd>c>çc>@>äT>a>L>>t>sT>>M>Àu>T>M>T>ÐsuTÏÍªaÅãædJæãÐçcb>TÒdFkTçÏt>TUJÅãTMÅca>NPrÅ¬aÍuªuKJ>T>ªu>ÏTu>b>ÈT>tzt>T>sC>ÅÏÏÍuaH>ÆT>çT>åÍÅÍsÍt>uÔc>äÅtL>sua>H>ÆT>ÈT>N>ÍÅãTK>ééK>¬a>L>>6c>ÏÅc>âÅQ>ÍÏtæT>C>ÐÅät>AçTM>T>>ÅÍÏÍsuT>M>Àa>LT>K>ªÏT>I>ÀçT>hNH>æa>zæ¹a>t>us>>c}>u>ÏT>¬aÍc?LÀqaTuªatuåaÍTtæuÐÅWNtG²±½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 40

acbuÅÏãT>MÅTMÀ²¬aLLuÏTN>ÅÅÏ4Tu×t>ztrcG>ÐÅçÍÅaE§²äÅtLsÅafHsaLL>u.cITÅaLT.uuH>JqMsaHUc>NGçÅcÅÏäÀæcaHU>csÅaÒc}>rÅÏÍ¬aLußc>cÅÏäTÅçT>MÍæa>åaLt>oçÅc>Ít>>äÅc>>>T>N>>æut>pT>>sWT>>qÅc>ÈT>>#`ÏT>>ÐÅça>L>>pN>yÅc>>ÅçÅc>suTMÀUNcra>¬Ít.qÅcuN>ãTNæÈT#fH>ÐÅuJ~ÅaLod>NäTNN>ÍtsHCLÏÍ4TsæaLÐuãæÍäcpyÅæÅæâæÅäc>ÏÍaLtÅÏäTNNaLsçÍtæT>¬aL>>Åa×ÅÏæÍåa>LÀÐÅT>M>À¬aÍt>.uØÅÅÏåÏæÍäÀuT>MÈÅc>DçTM>ÅtéT>ÅdÅT>MÀçT>st>ÍtÕt>cäT>N>N>WÍtt>åaL>Àsa>L>tuss>ÀsçaE>äæcÏÍT>aE>suJyT>uÅæu>båa>@uL>NfN>ÈTt>ztçÅc>åÍTÀsäÍcuTL>ÅuT>suJyT>4L>TT>WcqNK>AÅa>¬aL>u.syÅÏÅaÀuÍtæuaHÅËæÏäÍÅÍÏÅc>ÏTN>ÅÏÍTsIJ>saHU>äTaL>tuT>ÅçTM>Íæa>ãTK¬aÍ`TaTuãÅaÅWÍÏÍçTcNGÏÍçÅåaÐÏæTsÒdF>éT>uB>E>¬åa>äÅt>Lçc>b>T>Òd>F>ÍÏtÏÍu>GJ>>>ÈT>c>D§²¦s>I>ÏÍUÅasa>LÅÍuc>EçÏt>rÅÐÅuCJ>ÊTL>ÅÅÏäÀæaÏÅb>uÏTL>ÅÏçcbT>c>sÅÏçc>>b>T>Òd>>F>ªãT>>M>Åsa>>ÐÏæuÏÅc>~ÅäÅc>>}>Í¬WÅs>>T>qM>>J>ÅÏsa>>H>spIra>ÍÏæÀÍt>æsWÅÏÅbc>N>P§`ÏT>T>æãtJ>ÏÍsT>Ŧu>bÈT>tzt>utTt>ssc}Íuc>¬aTuc>bTÒd>Fsa>HUÏÍuT>NMÅçT>MTa>ÍãTKuTNMÅçcbTTCspyT>ªubpyTÍÏtÏÍuªaÏÅÍstsa>HUçÅtÏÍaÍu.ÏÅcçcbTTCuïKWÍæacÅÏÔcçc}ÍpåÅÏéTTM¬aLçÍæaUãT>K>suT>ÏÍªa>ÅÍuu~T>ÈT>t>zt>Tæg>@>ÈÅÏT>>T>sC>ÅÏÏÍÅÏäÀæåÍc>>Ïa>>>H>>>ÅÏäÀäÀçÅc>>Åa>>>a>>>A>>s>WÅua>>>Wa>>>ÏÍsça>>>äÀT>>>sa>>H>>>säTI>N>ÅæãæÍçÅÏt>ÏÍsçc>D>ÏT>M>ÅÏÍWÍæa>×t>rÅWT>L>¬WÅc>b>T>T>C>äæaæsÅÏÅÍT>æªçaqN>J>EäÅt>Ls>aT>ÅÏsaH>U>¸WÅcæät>uåa>ÀpKÏtD>L>s>Ña>HçT>s>>t>ÏÍs>Åt>uÅa>sWÅu>H>N>H>pT>sWc>b>åT>>>ŬaTuÏTNEoäÍcÅaNpI@sNJ>cqfLÅærÅurÅÍtæTaÍÏÅcTÈT#½aÍÏÅcTÈT#ßaçÅcsaHUÏÍsÅtusÅasqNÅÍuTuÍssåaL>ÍäT@>a>LÍuqN>JE>ÏÅa>ÅT>sa>HU>ss>ÀçÅcåa>ÍTM>L>@N>ÏTN>E>æÍsWÅrÅT>>M>>ÀÐÅuI>>¬a>>T>>uT>>>>N>>J>>Ë~ÅäT>>ÐÐÅuc>>W>N>>>>N>>>ÏÍßT>>I>>c>N>>>G>u>L>E>>ªuT>N>>M>ÅT>>u>b>>WH>N>>H>s>ÅÏpN>#ÅäT>>a>L>>Åt>Íc>>Íc>Ña>>H>ÅËæÏqNJ>Enc>ÐÅÑa>HÅËæÏsWÅrÅçc>}Í¬a>L>uWÅasa>HU>ÐÅu~t>ApNI@>ÅÏaaa>MåÐt>ÏÍäTaL>t>æ4KJ>EqD>ÅWKWÅrI>1TM>LÅªåauc>EæÏsT>NäÅtL>sTM>æuBE>Þ²¬aLTåÍÅÍqNÅtÅÏaaaMst}²²

Page 41

ÐÅu~tAc>N>G¬ÍÏÅÍÅÏÍt>ÈI@>TÏTN>ErÅÐÅãÅa>c¬a>LuWÅa>uTN>Jc}aITaÏÅÍÅÏÑa>HÅËæÏaLLuTÍÅsc>GæÍsuT}LªÍtuYJ>uHcDrÅaÅtust}äT>ÅTÅ§±«¯¸²tÞ¯¦aL>NÅaÐÅT>ËæÏsK¬aLLuWG>Tu>J>>Ë~ÅäæÏÍÐÅsåa>>K>>çT>T>>>>N>J>>pÅa>>ªâT>>c>s>½a>ÍgN>>>>@>ÅÏT>>M>>æÏ_c~ª§äT0ÅÈTÅcÅªaTHæTMLNÀé¦uTNJ>çTMLmJ×ÅtÅæªaÅsTcçTM>I>Nt>T>¬aÏÅÍæs>ÅÍu@>Hu~t>A>c>N>G>WÅaÏÍu>t>JæuL>K>zT>ræÏæat>u>pt>>Ña>H>ÅËæÏit>åa>WÅa>uT>>N>J>qN>J>E>s_c>~Ït>ssuæÏuÏTuDGJÅW$uLE>csTETdc>TæÈÏasäTÀçTN>JsaLNst>UJÅræÏÅÏsJKäÀ6tÐÅåaL>tÏtDLsuL>ErÅsªWÅåÍcaNP>saHUÐÅTåÍTÅT>ÈTtÏsuT>çTT>ÍÅcÅcÏÍWæT>HitsT>NJ>UJÅ¬WÅåÍcI>åÍcc>D>ÏT>M>Åsa>HU>uL>E>åÏT>ÏÍa>Ås>ÅÍu>uaH>ÆT>>c>N>ÅÏqT>aT>H>uNGNcNPW$uæÏqNt>TÏÍsaHUÐÅuTNJçT>cNGsbrÅÐÅ¬WŬWÅuÏTiÅcWTLäÀsNsaÏÅÍÏÅcuTNJÈTKNJETsCÅÏÏÍåas>>c>c>D>ÏÍäT>a>L>t>ÐÅuE>N>æWT>K>T>W>>~Ït>D>L>ssçÅsa>H>ÏÍuLN>a>T>½Ít>.çÏæÅÍa>pHãT>M>ÅåÏT>ÏÍT>ÏÍsWN>E>zæÏTM>ÍÏt>ÏÍa>T>st>}aÅt>åÍÏæÀcçÏTN>ub>ÈTHJ>E§°¦ÍÏtåÏT>ÏÍÈtIu>Tæ§¯¦ÍÏtåÏT>ÏÍsÅÏçcNGçTMNÏcªaaaMÏÍçcbTTCæãTMÅÐÅaÅq@§±¦ÍÏtçÅcTÅaqÅc>ÅÏÏT>>I>Àn>N>H>>$åÐT>Ås>U>c>>T>>çÅc>suT>>M>>æÏT>a>>L>>>>>s>T>>H>>pT>äTNTrc@NçÅÏÅÍ§²¦ÍÏtÐÅãco¬ÍcaÅt>mNEBªaÅåaâTKÅaÏæÀu.ÏÍéT>N>>¬aL>T>ua>LK>a>aa>M>ub>çT>MÍt>c>NÏÍssWÅu>TÀäT>NÏÍçTM>×tztsÍcqÅt>UJuÅÏT>sÅÏTKsta>aaM>UsTÅauÏc>aÅscÈP@ÈæT>GçTåTa>ÍÐÅsÅÏubÈæTG>çTcNG>æåÍtuNåa>K¬aÏÅbufT.sÅÏªÅaåaãTMÅãcNGÏÍWLTæÑaHÅËæÏfHåÏTÏÍtHýU‡J‡sWÅrÅaLLuuH>JqMÏTN>æÑTÅÏãT>MÅ×tztãÍc>sILÅpNÍÐÅu@>sÅaçÐT>ÏT>IÀÏÍçÍc>sc>A>LãT>H>çÅÏÅÍsçdN>äÅt>Lss>aH>U>sTM>À¬ÍÏÅbucN>PTM>ÀWtcæua>ÐcsçÅsGT>Iªa>c}uWÅçc>@ÈÅÍtt>TMLÅæaÏÅÍÑaH>ÆTÈTGT>IsWuæTG>çTåTaÍäT>NNªc}>ÍÏToæâTI>ÍÅÏäT>N>N>§¯¬Ít>.Uc>çc>bãT>M>ÅÍÏtÏÍT>Wc>M>W>säÅt>uÅÏÏtssI>L>Åc}>a>L>>a>ÀuÅaçt>ÐÅsçÅsG>TI>st>c>Ítæc>I>LUA>E>²³½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 42

ÐÅÍtáÏÍTæsENCÅ¿ÅÏæTêsTc>ÅÏäTÍtTMÀ¬aTåaÏT>IÀfLcÀÏÍuLKzsTMÀUra¬aLÅÍuÈT>ÅcÅÏTqTTt}>GçTTÍÅãTKæa>LÍuÏÅcÅa¬aLÅÍuÍæÍcdNÅÏçc>bãTMÅuT>MÀªac}u.uMÅsG>TIäÅtLssa>HUäÀscN>GÏÍu@H>TÅaL>TsÅÍÍT>HÅquM>ÅÈTGT>IsWÅrI>1TuBE>§°s>c>pI>çT>åa>Åsa>H>U>¬a>L>Íu.sJ>Åa>åÐT>ÅãT>M>ÅssäT>L>>K>ªa>L>a>§±¬at>s>cb>a>TT>Àsa>Lu4>E>äT0ÅçT>spH>æa>LupH>>LÅÏuT>>Åc>I>sG>T>I>ât>A>>äÅt>>L>ssa>H>U>åÏT>ÏÍc>>ÏT>sD>T>>äT>N>>N>>>ÐÅçÏT>N>>ÈÅÍtt>T>ªWH>N>H>åÏT>ÏÍªuM>Ås)T>Iåa>ÐT>ÅÏäÀÐÅsK>J>c>U>ra>ªa>LL>urÅßcªa>ÅÍuWt>qsGT>I>TÅÏsa>H>UsÒc>}>rÅ¬aL>ÅÍuçc>@ÈTG>N~t>ªa>E>çTåÐÅa>ÅªTãT>Wc>M¦sa>HU>ÏÍÈÅÏT>uc>sWÅÏTI>ÅcÏÅbcN>PuHN>HpÅaT>æaLTWH>NHçæTsa>LÏu.cD>s§åcNæsÅcT>ÏÍéT~tA>¬-ÅåÍc>ÍÏtc>çÏTIÅ4>LsmJ>>çTåt>Ns¬ÈT>#TuaÐåt>Nu>uÏT>>_C>>c>ÐÏÍäT>>M>L>>uT>>æÏuL>E>>uJ>N>>>>K>çT>>c>N>>>G>>ss>>b>çT>>M>T>>Ðs)TI>Åa>itsu@>ÅÍsÔc>rÅçæÏu@>ªa>L>T>ÅÏÈÅÏT>rc>åa>L>Lp>rÅpN>>K>sp>t>äæa>¬sT>qN>>K>M>G>ÅÏäÀWJ>T>>sªa>T>qM>>u>>T>uÍt>>u³¬WÅåÍcéTqåæcÅusNzcrÅsªaLTNçÅsGTIuaHÆT>ÈÏTcÏÍaÅsÅtsªäT>NNcT§²rÅÍt>æT>¬WÅs>G>T>I>çæT>>sI>J>>W>N>sG>>T>I>Ña>>H>ÆT>>>sa>Íc>WT>>L>U>TÀs>åæcæÍr>Åsa>Ååaq>N>H>ªÆc>ÏÍÓt>A>>åa>N>H>rÅäæÏÍäT>N>N>>sçÏT}>ÅåÍT>c>Å¬sG>T>I>sWÅuÍT>M>TW>ÅçÏt>ÍäÍc>na>A>iH>sa>H>suTÏÍªaÏÅÍåaLLa>NP`TspTK>TMT>æcÐÅçÏTNªÍt>åÍÅÍåÐTÅg¬aÍccåa>NN>WNEzæªâT>csuÏT>pTIuLE>aÏT¬a>L>N4L>TMIN>tTdçd>NT>MÀsa>LL>aN>PWÅrI>1as>TsI>LÅsst>äæaçÐæc>ÅäTN>N>ænNaMäTaLtuT>MåaNHÐÅÏaHÀªaÏÅaÍt>uWTsaHUÏÍssÀªaLÅÍäTaLtäÀsçÏtäÀuTæÏÈTNEÅæc>aLÅtu.saLÏæÍaaaMcNP>dNWT>pTI>çaEpyT>Täa>æÏsæÏÐÅsut>JçTc>N>G¬aÐÅa>LNc>DTMcuÏÍÑaHÆTsGTIåÏTæÍçaLâtcT>MTæcÐÅçÏTNrÅcTL¬WÅÍTMÀcÅªa>cbu.åa>dt%T>sGTI>äÅtLsÅÏça>NPN>TMÀ¬a>LLua>NPÅϬaLTåa@äTN_c~çÍæaTsaHUÏÍsÏtäÀÅÏWH>Ju>aH>ÆT>Ëc>aT>äT>Åsa>L>>qKA>äTN>>N>Åc>ac>a>Åt>ugéT>H>CL>ªâT>Ït>sÞ³äTTsst>}æ¦aÐT>ÀäTM>st}sI>LÅÐÅ×ÅT>tsWÅçÅstséT>c>HrÅ¬ÍcN>}cD>ÏÍåaÏT>IÀuDG>JÅW$¬WÅçÏæczÈT#çÅc§aNÏaÅtqNÅtÅÏaaaMst}²´

Page 43

çÅåÐtÀuKÏÏtsTNJrÅ¬WÅåaât$ÒtÍdNuæÏçTMNItTkztWNtAE>éªWTÑa>HÆT>ÏÍsKJssK>JÈÏt~säÅtu.s>aÍuqNJE>ÅÏÍtæuK>N>J>E>4L>äÍÅÍäT>@>n>çÅc>ÏtM>@>åt>N>raL>¬ÅÏæÅÍt>E>~æÑa>H-c>oKÑaHÆTÈKÐÅuBEuDGJÅW$aÐÅfNuLEÐÅTMINtTuBE¬ÍÏÅͬaLTNÅÏåaäTMLåÐtÀaLÅtuTMÀÏÍsacNuWKE>çÅt>cã¸a>L>Tu°¶¸¯T>t>ÏÍÅÏÑaH>-c>WNt>A>ET>M>ÀrÅcT>L>åÅcKäTKÀÏÍÅÏäÐäÀs¯¸¯°sGTI>ÏÍÍtE~æ§aNLst>uzTäTÐs¦åaNÏkL>sÍÏÅb>urÅcÅÏÔc>c>}ÍÒc>}>¬aL>uqN>c>äTÏT>æåT>ªa>NÏt>T>Ítåas>TL>âæÅäcÏÍsWLu>LEªÍÏÅÍÍt>æsaH>Ud>ÈTG>TI>ÐÅuæÍscD>æÍrÅÐÅãÅa>I>N>¬WÅåa>NÏT>suT>GÏt>sæ§W@>}>Æt>I>dc>T>Ŧk>L>>æÍÐÅsÅÏÍT>>M>L>>@>>N>oãæÍäT>>I>>N>ÅæçÅÏt>>kÅæÏÍªÍÏÅa>>uT>ÀäÅæc>>N>>åÐæc>ŬÍcÍÏÍt.uW~sGTIsGT>I>sa>T>rÅa>Åt>uuæÏoN>t>T>åa>§åa>äT>Àæ¦pa>E>sc>D>oTMÀÅasWÅuTM>ÀitspKäÀcN>GæTMTÅÈT>#çÅcÅapKåac>NcÏÍçÅsG>T>I>pK>>ÍÏt>ÏÍsa>H>U>>¬WÅåÍt>.WÅa>Ït>>D>L>rÅçÅc>æåa>>d>c>ÅÏrÅÐÅdNsaHU¬WÅåÍcs_NuN>ÏÍæpNyÅcÅÏÍÅasaLLumN~tuÏT@WÏt>PcN>GæªT>NÅit>TLN>ÏÍaM>cN>Géªa>LLusyÅÏÅçc>NG>pKçÅsGTIpKcNG>rcuTÅærcqMsaHU>¬ftÏææÅÍtituNÏÅaTuNæêtçÏTcIGÏÍ¬aLLWÅaÅÏçaEçTcNGãTKaTuæªaLÅaÆTÐTÅcÐWÅÍæauaHÆT>cNGrÅÍtæTªÍÏÅÍÍt>æsaHUsWÐÅaE>¯°³T>ÍN>ÐÅp>¯®®®Íæa>ÐÅçÅåÏæÍÏÍiH>qäÀªWÅa>p>KÐÅáÏÍs@N>KçÅc>ÏT>Isªa>NÏÍt>ÊæÅs_N>u>NÏÍÅa>pKu>N>äT>0ÅÏÍ¬ÍNçc>>>@>N>>sG>>T>I>>N>>sÐT>N>>uM>>Åc>>>sN>>C>ÐÅa>>E>s>çÏt>sª§¯®¸¯®c>>>¦W>ÅäT>T>>ât>>Ïrc>>Àöc>>T>>sG>>T>I>>su>T>N>>M>>ÅuM>>a>>ât>>~ÅT>äÀÐÅs>Þa>T>>u.ÐÅWÍÅaqN>L>c>Is-ÏÅa>uJ>N>ÍN>rÅÍtæT>¬WÅs>c>sK>@c>ªÍc>b>uÏÍÑaHÅËæÏça>Ef>HkÅæÏÍ¬WÅs>ÅÍcpK>äÀåaL>LpN>KI>cN>G>oWÅasÍæÏæªäTÅa>NM>ÅæäÅÏaçT>s>tÏÍªäÀçT>sNÅæT>>NJ>`ÏTÏÍæçc>@>`ÏTsWÅafÈT#pK>ÐÅÑaHÆT>ÐÅaEc>NGåa>cNcÏÍs>WÅWLoçæTÅc>ÐÍÏÅÍÍc>sc>A>L>WN>KÅÑa>H>ÆT>´¬WÅåamN>~t>sa>HU>ÏÍpKäÀÐÅçd>t%çc>N>G>TÅ¬WÅpK>äÀuT>ÅcN>G>æÅa>fÈT>#pK>Ëc¬sNæÅçTNJæpNyÅcÅÆtIWLuLEªWÅWLdNÑaHÆTÍtcåÍcuLEsªsÅ«´²µ½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 44

ÐÅãTNªâT>Ït>srÅc>TL>¬Ítu.WT>saH>UÏÍsa>Ts>ÅÍÍtæa>ÅtuaaaM>ÏÍsÈT#ÐÅWÅçcN>G_N>uNÏÅÍT>æäÅÍcTãT>KâçÅcäTÍc>ÑaH>ÆT>ÏÍsçÍt>æTÅÏÑa>H>-cÍt>E>~åÐtÀuæÏçT>MI>N>tT>æ¹åa>ÏTI>ÀçaEaæÏÐÅsTpTIçcN>GÞaLLNucNGrÅÓT>ÍcÏTäÅtLsÍtu.WT¬Íc}usTÐTNÅutÏäÅtLsÅÏ-cæªWÅÏTIÀTLtæTtÏÍsaaaMªaÅåamN~toNtTTæäTæcçÅåÍcÐcsssGTIçTMÏtÏTLÏÍÏÍsuTMÏtäÀ¬a>ÏÅÍuI@TM>Àu}KuæaÅåÍcWc>@NdN>çc}ÍçTMÏt>nKEftkztÏÍT>aÐTÏÍTÅÏsaHrÅäTaLÅtTa>LuTa>acÎTTMÀÅc>ÐaL>LU>EÈT>G>~rÅäaÍÐÅa>Ta>aa>MÑæÏÍ4>KJ>EÐÅuc>¬aL>LTMÀWÅrI1sÅcªaL>T.ËcCÍtçT>ÏTLNKÏÍÅÏUJ>CrÅsaLLN>u._N~cÅÍtaÅt>ÏæÀUErÅÍt>æT¬aL>ÏæÍsaHU>suKJÍc>IæÏTßa>ÐÅÅÏsGTIsCÅÏåÏT>ÏÍ§åÍTÏTN>UJŦaLTs>ÅaÔcfNT>MÀäÅÍcTÐÅçÏTN>TæsT>T>ÀÏt>4>K¬a>ÀuÍt>æsT>Ôc>fN>äÀÐÅsuÅQ>æÑaH>ÆT>>sªsaH>U>sg>Òc>}>c>æÍÏÅb>uc>N>P>éÅÏT>>ÅsG>T>I>cåT>a>ÍªsT>T>ÀT>¬aLÅÍu§oNtLŦc*ÅaÅÏäTÍt×tztrÅåÏTÏÍsuTMÀÒc}cpÅa vEHK«ÅX% vMF ©ÃsyÅÏÅ§Ta>H>×ÅtŦa>a>aM>sÍc>IæÏmJ>>àc>uÏc>§mŦfc>ÐÏÍTMc>}rÅÐÅuIs>aÏÅb}>¬atuH>Jc>}aI>pKI>WTusuT>Mc>}ÞaÍc>N>ÏÅc>X>æc>ÍÏt>c>Åu>sæªåÍÅÍ¿T>H>ÏÅÅÏua>H>ÆT>>a>a>ÈT>H>N>H>$sssÀcnÅtãapNÍsXæc>ÐÅu@¬uÏTaH¸ãÍcc>aTuuTuTÅÏÍgTqJÐÅçÅsTçÅÏÅÍuÏTaHãÍcÐÅçÏTN>çÅc¬ÍtuÍTÅWÅutJªTMÀuÏTÒÐÏÅ¸åa>ÍcqNDL>ÑaHUÐÅÆT>oTMÀÐÅsWÅuE>TLsET>Cät>ªrÅÍt>æT>¬u>E>ÅææuL>N>>çÅt>>>æªåa>>L>>t>>ªåa>qN>D>>L>T>M>ÀÏÍs>uC>Åc>çÅc>ÈT>H>>N>H>>$YT>>>ªÍt>>åÅc>K>>ÈT>N>>M>ÅsW>>>Wa>>zT>U>J>Åu>>ÏT>ÈT>>H>N>>H>$cDsuM>ªaÅåÍtÍt>uaÐÏÍâTK>ÅpTuTæÏuL>E6T>âTÍssäT>aLÅt>ÏTNÈTNÍÅäÅtLsÅÏaaaMsaÏu.cDsÑTÒc}rÅkÅæÏÍ¬åaNÏuT>Åªa>>ÅåÍt>.ãÅÏT>>ra>>L>ÅÏu>>ÏT>a>>H>Õt>>H>>æât>Å¬a>>Í_N>zt>>u>>b>qM>>ÍæÐçÏa4aqÅc>ªWTÍtWb>ÏÍuMÀäaÅtÏÍr>ÅtáÏTsçÏtäT>KaeNPªu>TaHâT>ÏæüªuKJs>JoªâT>Ïts¯··³âTÏÍ¬Ít>åaNÏÅc>¯³®uÏTaHâT>IÍÅÏcMD)&%DXUcytÐÅuI>äÀaJW@s>G~çæÏcs¬auåaÍªpâTqNÅtÅÏaaaMst}²¶

Page 45

ÏTN>>çd>N>çÅc>äÀuÅc>}>ät>a>u>ÏT>aH>sT>>>c>çT>H>ªqM>sJ>c>oT>cT>Ïtc>äÅÏÅac>WG>T>ÍtæT>u>¦WÅåÍtc>N>G>c}>ÍçTM>c>çÅcuT>ÅàTNÅé¦aÐuçÏTLsÅÏÐTcNçTåÍTGÅçÍæaTgsuæ¬§TaHu>ÏT>a>>H>§u>ÏT>>iÅc>åÏT>ÏÍsÅc>>Ít>çT>çÏæÅÍkT>>L>6>T>>çÅc>a>ÐÅfN>>aL>pTsWÅsaHU>ÐÅÆTc>äTaLÅt>uHçTcD>ÏTMÅT>WNtF@>s¦äTa>Lt>ÐÅuc>¬sÅÍu>JC>s6T>pH>LsuE>ÆT>äÀåaL>t>aL>ÅaÐÅçÏÅÍÍtçÅc>æ¦u>ÏT>a>H>ÐÅs>Lr>ÅäÍcræÏçÅc>§q>>äT>ÀÐÅuI>qruL>>E>>>4>>N>>E>>>uT>>ÅÈÏæc>>>zÐÅa>>L>>>>>c>>>qN>>K>>>A>>§äÀÏT>>>mP>>sL>>>æÏT>>uc>>>¬aLLW~uaHÆTÈÅÏTuDGJÅW$çTstitæaLÅÍuNsÑaHUäTaLtsILÅuLEuDGJÅW$uLEÍcu.pNJ$sÅÏÑaHÆTuLEnCLrÅ¬aÍt>.pHLäTaLÅtsçdNsÍtuL>E>sI>L>Å¬ÍÏÅÍuT>ÅçÅsC>ÅÏÍt>up~T>a>H>c>}>Íàc>ÐÅsuT>E>T>sI>J>çÅdÅmN~t>cT>sÍtuÏT>IÀuT>}L>WN>äTÀäÍc>4N>EçÅc>uDG>JÅW$¬qNyT.unKEosoäÀ¯·®®ÍæaaaaMU¬aLtsaHUäTa>LtssÀitsuNJ}ÅsKcrcsTuªäTÐcDs>CHÐÅ¬aÅåastuTtäTÐspâTªÅt>æ?Lcc>DsCH>ÐÅ¬aLsyÅÏÅÅÏuT>täTÐÏÍmc>çTMæT>GãTK>aÅt>u.¸aÅåÍtT>ÐÅuæTG>éTuLN>äTMçÅÏÅÍT>MÀ§äTa>LÅt¦äT>atL>æªäTaL>tsqNTÏÅæaNÅqN>ÅtuT¬WNEÅæÐÅÈæTG>ÈTzæcGªÈæT>GfÅÍªÈæTG>sLNÐæ?Lc>ÏÍsÅÏuT>su>ÅÏäTK>T>qNL>sE>TC>sæêt>ÅÏa>aa>M>ÆT>oåTaÍæsLNÐáÏÍçÅcsÅaLKtÒéT>N¬qNLusETCåas>tTuLNäTM¬aTTçÅcuÏdoKaÅtuaaaMäTaLtåTaÍæs>LN>ÐçÅÏÅÍu}K>ªaÅs>tÈæT>G>çTM>TI>æTM>TÐÏÍät>äTa>L>taÏÅbucN>PuLEçæÏsuT>KÅÈT>ÅÐÅst.aL>rTL>ÅÏÍ¬aL>NäTI>çÍtMatæa>ÐÅaaaMäT>aLtWc>ÅsaÏucDs¬q>ÍusyÅÏÅTKsÅÏ4LK>¬qNÅÍu.uTaÍs>TæaÅsÅÍ×ÅWÍt>MÐÅTMÀa>sTTÅ¬a>ÅåÍtåa>öÏd>äÀT>såÍt>>uT>Ða>Ås>t>>uäÀsT>M>Às>uT>t>äT>ÐT>>ÀsqN>ÅÍu.cD>ÐÅ§u@>L>oT¦T>M>ÀæªåÍt>TM>ÀçÏÍT>äT>Ðçc>T>æuÅÏÀäT>ÐsI>LÅT>a>Ít>ÅÏçÍt>M>sa>H>>U>äT>a>>L>>t>>¬a>L>L>>sK>c>uT>>t>äT>Ðsa>>ÅåÍt>Ït>>>>uÅæÏæäTL>ÍT>G>ÐÅçÅsDpT>Ït>sçc>sa>HU>½uT>ÐssTÅªa>Ås>TL>u²·½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 46

ª§aÅåas>täTL>ÍT>GÐÅaE>TM>ÀÐÅçÏTN>¦åÍtÈæT>GäÀuÅÏÀsK>cT>ãtÏTÅÏçc>>>>>d>>>N>>>æuÅÏÀäT>>>Ðe>t>>æµT>>L>>>t>>>æu>>>q>N>>>t>>>}>>>sÍÏÅa>>>Ít>>>æuÏÅa>>>ÍÏtrÅÏÍTÅÞa>Ås>ÅÍuuT>tiH>éTK>ÅTt>æecsuT>ÏÍªaÅs>ÅÍuæsNTCÅªsNJN>JªsÍtMªqNJ>ÏæÅÏÍuTsL~âTKÅÆT>æpNTÅ¬qN>NrKC>dNTMÀssu>TMJ>ÏÍÍt>äTa>Lt>ÐÅçÍÅaE>ªaL>uqNc>ÅÏnN>çTNÍÕT>Hc>TÏÍsuTMÀªaL>tL>uTÀTéTK>ÅaL>ÅtuäTaL>trÅ½a>ÅåÍtaÅåÍcåÏT>ŬaÅstäT@TåaNLÑTÅcTÈÅÏtATéTKÅaÅåÍtpÏÅcUT>ÅÏu~TäT>aL>ÅtãæÍæâæÅäæc>ÏÍäTaL>t>¶¬äTaL>ÅtsäT>L>N>K>ÅT>T>½a>a>N>K>>M>uÍt>åa>s>t>sÅÏs>>Àst>}>äT>a>L>Åt>äÀ¬a>ÅåÍÅÍWNªs>IL>ÅâæÅ¬-cN>}>c>D>ÏÍÅÏuA>>@>çTÏt>>T>a>T>sI>J>qN>Í`Tq>NÅt>u.çÍtM>sLN>ÐcnK>EÐÅeâT>Ït>sªaL>cN>NF>WÅrI1åa>LÅt>áÏÍæåaL>>tçÅcâÅQrÅWÅrI1aT>.pHLWÅÍc>DÏÍæÅsuLEæaa>aMåaL>toaÍtåaTLÀWÍtMTçÍæaTsçÍtMcNs@ÏTuTNNst}saÀfNTsÅacäÅtLsuNÐÅetmN~t¬aLL>áÏÍÍtåastsÅÏsÀaLÅtc>a>LT>K>åTÍT>ÍæÅÍc>>TÅa>sWÅÍÍæÅÍsu>äT>Tât>ÏÍs@>ÏÍT>ÐâTK>>ÅrÅÐÅ·etäTatLTäTa>LÅtWÅÍcTÅ¬§¯²¸µtKÞ°¦Ít>.aÅtÏTÏÍt¿täÀu>N>>çÍt>M>åaåa>N>c>äT>a>LÍÈÏT>@>suT>ÐT>pÅa>ÞÍt>sÈÏT>Uu>LE>åÏT>ÏÍX>suT>T>I>Å4>L>a>T>åÐÅa>ÅsT>¬a>Ít._>N>A>ÅÏWÅÍc>½ÍtåÍÏæÀsaHæåaL>t>çÐTåÏT>æÍÍÏÅæaÅt>uaa>aM>ÆT>oçÅt>sçÍt>æTªãæÍWtåÏT>ÏÍçÍæa>×ÅT>Íc>NÏÅc>4>T>>æåaL>>ti>tc>D>aa>%ÍÏt>q¬-ÏÅÍ§etçTsTÐÅucÏÍåaåÍcTkÅtçTLÅs¦scÏÅcUTÏTBãT>K>>kÅæÏÍæäT>>N>>>c>s>a>Íu_>N>zt>>pN>>#Ååa>L>>>t>>±¸µec>>ÏÍâT>>>Ït>>suLçÏÅb}TrÅ¬TMÀäTaLtçÅcqæpN#ÅçÅcqåaåÍTGÅTLtæTt>ªuªecçTãTÐÅsaHrÅuÏÍÞµsqNÅÍu.TsILÅs~>¬WÅçcåaNN>×tztuaL>tXaÍqN>ÅtsçÏtäTK>sçÍtæTªÍtjGa>TuªaaaMsTL>TåaLtos×t>ÏsaÏÅÍÏÅc~ÅçÐæcÅraHL>ÐÅucæaÅåastäÅÍc>rÅitTMTrÅãT>KªkÅæÏÍªaTäÐos>ÅtuTMÀÐÅãÅa>csaÍu.äT>@mQåÏTÏÍsN>æÅWLÏÍdN>NªsrÅcnNÍ¬äÐT>Íc¬ÍÐTupKcNÅÏäTIÅrÅäTÍtMäTNÏÍsETÏÍuJFWNEtåÏTÏÍÈTtÏæäTÐäÀÏÍWNcæqNJEquLE>ªcD>ÍÏtÏT>B>æaåa>ÅtT>MÀçÅc>Åa>Åa>aa>M>çTs>tsuE>ÅæÏT>BsqN>LÏt>D>LqN>ÅtuT>>LÅÏÍ«¶¬qNt}qNÅtuTstÏÍÈÅÏTÅÐÅTsçÏtäÀªåaq4GêtæäTaLÅtãTÏÍaLJçÅa~TÅÏTsTéTKÅTÅªÍtTéTãæÏçÏtÅcÅÏÍçÍÅtTäÅdNsc¬qNÅtuÅÏetçTsTTÞ·çÅsJcåa>LT>.pNT>Å¬aL>TuuT>ÀTsT>6ÐÅWyÅc>äaNL>sJN>æsTM>LÅc>ÅsWÅuLE>äÅarÅæªa>aÅt>urÅæauçÏÅaM}T>NJÏÍsNæÅçT>MTÏÍTMÀÐÅu>TurÅÍtæTªa>ÀÏÍcc$sÏsuN>åÏTÏÍÈTÅæÏsaL>ncÐÅÅÏsa>HU>äTN>N>c>Å§ät>NTc>ϦÈT>~ÅãT#ÅTñT>ãTÍÅT>kÅæÏÍ¬a>uåaÅt>dN>uT}>KçT>ÐT.WNEzæqÐtLaTæaTuTczTäcToNtTuæÏkÅtÐÅçÏTNÏÍWNEzærÅ¹äaÅtçTsªaLÅÍuäaNL¬aTuNçTätNNÏÍUTqNÅtÅÏaaaMst}³®

Page 47

ÅÏäTÍt>æa>L>t>uÅÏÍt>çTM>>Íäa>N>t>æäÍÏtÐÅp>ªqÏäÅt>L>sªäT>Ít>M>âtÏåÏTÏÍT>æåÍtçÍt>MT>åaL>t>sÍÐÑaäÅt>uÍÏtrÅÏÍ¬a>LLuc>NM>CÑarÅ¬a>L>ÅÍuqÏT>N>>ãtÏrÅåÏT>ÏÍäT>a>L>Åts>uTÏÍªs>>ÅÍuçÍt>M>ÏÍåÍcßT>IåÏT>ÏÍ±¶¸¯³aL>TK>ecp>I@>ÈÏT>oåÏTÏÍçÏæÅÍÏÍa>ÅtuaEÏÍåÍcçÍÅaE¬a>LTGÅu@H§²³¸°±T>tæ³¯¸°µuÏÍTâT¦a>EæÑaÑtÐæüçÍtMäÅa>ÏTit>¦aÍtuæT>GÈTL>NydæÍc>IJKçÅÏÅÍsa>LÅÍÍt>æãÅasILÅUcªaÅåÍÅÍsyÅÏÅsL>~rÅÐÅuæTGçTc>NG4HH>¬§åamN~tÐÅuIªet>pN#ÅoT>ÀT>Å¬WÅåÍta>sTåÍc>äÀWN>KÅæÍt>åaåÏT>åÍcÐÅuId>cT>À½WÅs>ÅÍÍtæÑa>H>äTI>ÏÍuæTG>>çTåÍc>sW>ÅÍuªsKpN#ÅªÍtåaÍT>MÀÐÅuIiHc>Å½ÍtåaÍÅÏsT>4ydåÍcT>æaEäT>KTT>MÀäÅtus>tH>rÅÏÍªa>L>T>s>ÅÍåÍc>äa>åÏT>ÐÅuæT>G>áÏÍa>L>>>Åt>uäT>t>quÅa>ÅÈT>ÅsuT>ÏÍec>äT>a>L>Åt>sÍÏÅÍÍtæu>T>N>T>ÀsWG>æåaNNqNJÏæÅaE>åÍcoåÏTÏÍeÅcÏoaÅsÅtuaL>ÅaWÍtMåÏTÏÍT>ÀuD>G>J>ÅW$uL>E>_C>>ÏÍ½sT>t>æu>äT>a>L>Åt>åÏT>ÏÍ½a>>L>L>áÏÍÅÏhT>ÍÏtäTaL>ÅtsuT>ÏÍaLW>~ÈÏT>ouLEÐÅu>ÏÍsaÅtug>äaåÏT>äÅt>u.éTK>>Å½a>LL>áÏÍÅÏuL>E4>L>a>Ås>Åt>uu>ssN>æÅc>D>WÅåÍta>>E>ÏÍs@>N>K>su>c>säT>ÍtÈT>K>J>ss>ÀÐÅc>>@>N>ÅÏÑaåÍc>åÏT4>TT>TÐÅqN>J>ÏæÅa>EÏÍÑÅa>ÅÑa>åÍcuL>EªÍc>c>N>Ga>L>LuuÅa>¬Ít.ãæcWTuÅaÑaHäTIÅÏäÀssÀÐÅÅÏaEäÀÈÏt~raæåaªsaHU>ÐÅaa>aMäT>aL>tæäT>aLÅt>áÏÍWEæc>u~TX>¬ãt×tÏTMÀs>UJÅäT>tpN#Åsu>NÐÅpäÅÏæÍÐÅäT>ÍtMsa>HçTs>tuLE>½aLLáÏÍÅÏmcÈÅÏTÅaÅs>ÅtucDÍÏtäT>aLÅtTÀ¬ÍÏÅÍdc>KaÅåÍcc@NçÏasçÏtsªaÅåÍtåTÀäÀnNaM6ÐÅTMÀTÀåaâtpHçÅsJKcÅåaLt>itåÍTG>ÅÍÏtäTüÅæT>À½aLÏtC>TMÀrÎsåa>WyÅcs>LsJK>ÐÅäTKçæTs>ÅÏsaHU>ÐÅc}ÍuÅÏT>saH>UÐÅåaât>pHÈÏT>oÏÍÍtçTa>HÏÍT>MæuB>EsçÏt>äÀªÍt.uuÅa>äTaL>ÅtrÎÏÍa>TäT>üÅæ6ou>LE>a>Åt>>sÅÏçÍt>M>åa>ÐWL>äTa>L>Åt>T>À½a>Ås>c>uc>DÏÍÅÏäÀåaL>Åt>såa>L>Åt>ÐÅWÅrI1T>ÆÅt>½a>Ås>T>L>uaÍsE>t>ÅÏua>H>ÆT>¬aTcNFUT>>äT>a>L>Åt>u>b>æça>L>K>t>sL>N>ÐsW>>a>T>sI>L>Åc>åæ¬ãÏTM>dcKæÅäTaLÅtqæåaLtquTKÅpN>J$æsd%cçÐæcÅrcGÍtÏTNt³¯½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 48

ÍÏtpT>Ma>ÐÅªsGT>IÏÍTet>ÆTC>ÍÏtçT>TN>Ju>ÏTÈT>ETC>¬aÅs>TçT>>M>>I>>N>>L>>I>>sT>>c>>ÐâT>>K>>Åit>>åa>>Wt>>H>>çÐæc>>Åu>T>>L>>sE>>T>>T>>ÅåÍt>>sçTTNJ>uTKÅãTH>æÈNA$ªÈæcªWN>JÍÏtÏÍÈTÅÐÅÅÏT>ªuTL@T>TWNEzægN>@>ÏÍ4HH>ªT>MæuB>Es>Å¬§pÎÏÍ²pA¦åÍt>.åTÀÆT>CÍÏt4CJÏÍuTNuÅÏÀTgN@ÍÏtÏÍªâTçÅcªaLNçÁÏqÍtuTNuTKÅuHÅou>N>ÅcÐªo>téT>>>uÅÏÀT>ªrcD>Ïͦu>N>ÏTI>ÀÈÏT>@äT>ÐÏÍÏTNuÅÏÀT¦WÅd>TKaE>âTYLæWN>TåÍdTWNE>zæÐÅsçÏtCTKª§Ít>sÍÅcÍÏÅÍu}ãTÏtspNTÅäT>aLÅtuTNuTKÅWN>EzægN@¬§ça¬WÅäTKæÑaçTLcçÅsJæªuJÅÍpEæÍrÅ¬aÅåÍt.pH>LæsÅÍc>DÏÍsaHU>äTaL>tssÀÏTI>ÀéT>>6>TpH>>LWN>KÅ¬ÏÅt>ÍuC>ÅcÏÍWÅa>jG>çÅca>L>>uscqNKAssÀÐÅc@NäTNNWLåÏTÏÍqÏtsaaaMäTaLt¬WÅåÏTrÅÏÍ°³¸°¯T>Lt>¬aÅs>>ÅÍuªaÐT>pH>L>ÍtçT>st>ÏÍaÍt>ÏÍT>TæjGÅÏuGL>ÈaÅsyÅÏÅsW>uT>KaçÍæa>TaT>uTrÅc>TL¬WÅnN>ÍTt>æui>HªâT>Ït>s¬WÅuT>ÀÐÅÏtA>sd>Ls6>t>ÏÍuTt>ut>ªqNL>äÀsåÏTÅÐÅaa>aM>äTa>Lt>cT>ÏtA¬a>Lt>uTsåc>TÐÅu>Nat>åTÏÍTT>Å§aÍt>.uuG>ÅÏäÀT¦a>Ås>ÅÍu.äÀåÏT>ÏÍT>MÀsW>Nu>LE>rÅséT>ÅdÅuL>>E>>_C>>>ÏÍ¬WÅåÍt>>åÍc>>>>>>>uT>>Àr>ÅsqN>>L>>Ôc>>>qN>>Åt>>u>.T>>rÅÍt>>æçTL>>ca>ÅåÍÅa>âTH>>Åu>ÏtskÅæÏÍäT>tp>N#Åss>Àc>N>G>ªuDG>JÅW>$¬WÅäTKæÑaäTaLt>WNssÀæaLupH>Lstss>À4TsCÅÏmc>×tztos>t>oåa>L>>t>oÈÏT>>M>U>c>¬ÍÏÅÍÍt>æÈÅÏæa>H>ÐÅuG>>N>¬a>T>uªåÍt>TæåÍtpT>åaL>t>ssÀÐÅc>Nçd>NT>æªaL>pH>LÅÏåa>L>tWN>WÅrI1rÅT>ÅÏÍtÏT>a>T>Íc>âT>c>sçc>Åc>c>N>>G>ÏÍ¬ÍÏÅÍäTN>ÅÏåÍt>.uuL>N>fN>Ítt>åa>s>tss>ÀæåÍt>åa>L>t>c>Da>ss>À4>TuJ>u}>L>ÀqsÔc>ÏÍäT>a>L>Åt>sa>T>uÑa>H>>ÆT>>ra>H>L>uT>L>>>>ÅkÅt>ÏÍiH>¬a>L>ÐT>ÀW>ÅuÅtK>åaL>tWNT>WÅrI1a>LLupH>L>ÈTKJ>sÀsaL>ÍÏÅa@>uJÅc¬aTsÅaaM>äTa>L>t>sa>ÅÍust>}çÐæc>Åc>G>osa>ÀufN>âÅQrÅâT>TM>æuBE>½aÅs>ÅÍcD>aÏÍa>ÐTupH>L>ÈTK>Jss>ÀÐÅcN>çdN>s-arI1gâT>Ït>s¬Ít.Åa>NÈÅÏT>cT>ÏÍT6çÅt>>ÏÍäÅtuÅÏWÅa>qNÅtÅÏaaaMst}³°

Page 49

u>æec>a>L>T>K>ÅÏuæÏäÅÐT>c>it>u>N>äÍÏt>àT>t>sa>L>st>WÅÆtJAÅÏæÅT>aÍcÍt>TÅÏuN>sTMÀc>ãaH°´¸°±Tt>ÏÍ¬aLu.ÒÏÅd>rÅrcGÐÅçÏTN¬åa>À§¯±¸°±¦ãtäÅÏÅÍcæsLMçTÂÏçcÅc>ÏtsaLLÆt>J>A>äT>äÅt>L>säT>Ít>M>äÍÅÍäT>@>çÅc>T>t>sT>>T>ÀÒäÅt>L>sÅÏÈÏT>>ÏÍäT>N>L>>N>@>N>>ÐÅWÍäæa>åÍT>>G>>ÅrÅÍt>>æT>¬a>L>>ÅÍuäT>N>>æÏäÍc>syc>>>æäÍt>.ÆtJAÏÍdN§uæϦäT>NTT#ÀÏÍsaL>uÏTIÀTtéT>TM¯®¬WNqTsta>L>>>>@>>ÅÏu>>N>T>>M>>>>Åsa>>t>>uc>>}>Íu>T>ÏÍæ§±´¸°±¦a>>ÅåÍt>>c>>N>>ÏÍäÍt>.ad>Ñaa>Åt>ugd>Na>a>aM>a>Åtc>TÐÅ¬§°µ«°³¸²×Åª±±«±°¸¯¶¦ªaÏÅÍ×ÅTæåaNLuNäÍt.ÆtJAÏÍäTNæÏfHÐÅäTNNUJÅTæãTKsÏT>N>>¬a>T>uäT>N>æÏ°´¸°±T>>t>ÏÍT>M>ÀÐÅÏt>D>L>sa>N>>K>M>äÅt>urÅc>T>L>>æ¬aTu.ªåÍtæÅcDasçdNäÀWtTtssÀçcÅcuLEsWÅpKsÀæåas>tssÀ4>TsuT>cN>G4L>suT}T>aTuÍc>âTc>sop>J>ÏÍÅÏuT>ÍT>B>ra>H>L>UJ>Å¬Ítp>t>a>L>Íud>T>K>åÍt>cD>a>ÏÍsåaLtoTMLsta>Åtu.çÐæcÅ6saLÐuÑaæaLT>uaaaMÆTUN>c>qT>a>L>>>ãT>ÍÅpT>>c>N>åT>suG>J>>>kT>L>>6>rÅræa>ÏÍsI>J>a>T>aM>ÏÍuA>çÅcW>ÅrI1ÍÏÅÍÍt>æåÐæcÅsçÏt>C>À×tzt>oËc¬a>ÅåarI1aLÀuÍT>BçÐæcÅrc>Gc>DssçÍÏÅtUra>æåÍtuLE>çÅÏÅÍ-aec4TaLTuÅÏçÍTBrcGÐÅucâT>Ïts¬aTåÍtÍTBéTEÅæWÅÍcqÐtLs³¯¸¯²ec>æaL>c}åÍÏÅb>ÅæÅÏæÅäÅÍcTa>tus³®¸¯²¬aÀuæÅUHÏÍÏæÍÐÅÑcCsILÅ³²¸¯²ecÏÍæaÀuuNâTÍsuÅtsÐÅqÅc>çTåt>NT>ML>ÅTÀâT>¬aL>>hNH>æazéT>EÅæT>ML>ÅäÍÅÍËc×t>rÅÏÍÏTI>ÅÅÏuN>æa>aÏæÍT>aL>>c>sK½a>L>TuäÅÍc>TW>I>äÍÏÅbfT>.¬aÍtåÍtKLÏÅcsuEäaÀæÅâTÍsÐtLTsuTMÀéTKÅuªaÍt.Tæu>TM>åa>L>>t>åÏT>ÏÍT>sWÅrÅåa>L>>t>WN>×t>zt>ÍÏt>ÏÍcÀçÅåÏT>ÅuET>L>ÐÅa>a>a>M>äT>a>L>>tT>M>>æuB>E>¬qN>L>uW>>~a>a>a>M>ÆT>u>EÅæåaKcD>ªâTÏts>¬aL>NÍttc>}ÍåÐæcÅT>MÀåaKW>KsaÍc>uåÍTG>ÅsªaÅåÍcåÍTGÅdN4kLÐÅ§ecÐÅTMÀåÍTG>ÅsTzÅs¦TtæusWÅrÅæu4>T>ss>ÀäTN>ÐÅsa>æÅaçT>s>G>åÏTÏÍuT>t>äT>ÐsWÅçÅstK>>´pA>ÏÍsst>}>T>K>¬åa>m@>Ít>u.åa>>Íec>ÏÍuæa>T>uác>>@>T>t>nNÍqDsÍÏÅÍÍtæ4åÏTÏÍTMTÐÅFRWWDJHLQGXVWU\u}TåTÏToaÍqNÅtTÅ§±±¸¯¶¦at>uäÍÏtsTÐT>åÏTÏÍuN>utfNÍÏtÏÍæÅ¬WÅW>ÍuçÅåaLt>ÈTæÅuTT>tkÅæÏÍÞ¯®®¬ÍÏÅbuuTåaNcâTKsÅÏutfNrÅªTMNæÏäÍÐsTÐTßbT³±½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 50

WEN>>ªaÅåa>@j>GsuT>K>ÅçT>s>GæªW>N>Ítt>c>}Ísk>L>rÅÈTN>M>ÅæåÍtcI>ÍduNWH>NHss>Åtu4st}sI>LÅæåÍt4ÆTCÍÏt>sçÅsEToäÅtL>sÏT>rÅsçÍt>æT>¬åa>jGçT>M>T>>oK>sªaL>uuÏc>ÅÏa>T>TuaH>ÆT>uLE>äÅtL>saT>4åaÍÅaK>JuL>EªWÅ×T>ÍpTuT>HN>H$ãÅa>ÅäÀåaNNWNJ~ÅgN@ÆT>ouLEuTÐÏÅÏÍ¬ÍtsyÅÏÅntæc>EçaaaMsçÏÅa>>ÅT>u>t>T>a>a>>a>M>T>Å¬Ít>>s>c>c>>D>ÏÍa>T>u>sa>H>U>>ÐÅÆT>>stæçÅstssuETLsªÍtuUãTKpTaLaMEäÀsWäTNN¬aÅåaçÐTÐTdN}ÅuLE>ªaÍuft>çÍTçT>ÏTI>ÅÐÅçÍæaT>ÅÏaa>aM>sET>C>çÏT@>T4>LæaL>Íuc>NN>F>kT>LæU>Nc>åÏT>ÏÍÅÏÍtÈT>c>D>4H>H>ÏT>>I>âTa>L>c>sIL>ÅÐÅÏtDLät>sILÅWG>}¬aTu>IÈTH>NH$ÏÍc>NNFçT>Mtc>aÅtu.WN>NaT>T>>N>J>äÅÏau>LE>-a>äÅÏæÍu>N>>öÏd>äTa>L>>t>a>Åtu>4H>H>>TTNJÓT>uGrÅÍÏtÏÍTÅ¬aÅåÍtÈT>HNH$cuI>kÅæÏÍTTNJ>WGäÅtuuETL>TæuzckT>LsTc>ÅÏÍtsDt>§aT>uæ¦aÏÅa>ÐTNT>MÀäTaL>T.TÏÍçcN>Gät>T4L>q4HH>sçÍtæT>¬aÏÅb}>aL>N>Íttc>}ÍåÐæcÅss>ÅæäTK>æÑa>sc>KÏT>N>WK>>rÅaL>>mT>a>a>aM>ÏÍÍtt>U>¬kTLçÐTÐTTWÅvEHK« X% “« dð«d ¨dðÅÁœd²Ö v½UF ©œcN>>G>ãc>TM>L>u>ÏT>a>HsçÏt>C>T>K>ªW>NsJ>K>ouL>E>T>M>LuT>>G>ÅuL>E>åÍTEÅàtÅÏåÍc>u>LEçÅÏÅÍ×t>ztsÑaH>ÆTWE>NªÓT>Ïts¬aT>u.¬ÍÐTuqMÁbM¹u½ Ê«uMŽÅtÐ «bš gI½ XšUMý “« Áœd²Ö vMFTæaåÍÅÍ_NztsaHUuMÅãTMÅåÏTÏÍÈæT>GscDÏTM§Æ¦pAcÐÏÍçTMcNÏÍsaLKsuTM>ÀçÅcâtpTæstÏTNuc>}äÅtLsäÀ4ÏTMäÍtsT>æÍÐÅW>~ât>K>E>ÏtsãT>M>ÅscD>äÀ¬a>ÏT>Ïa>L>>a>a>aM>u>bUÅasuL>ErÅssua>Lt>aL>uªuTÅæuM>Å¸saH>UuaL>t>ssaHUqNDLæUNc>sILÅsIJªWÅåÍcsIÍçc>@äÅÏÅÍcusÅÏsaHaa>a>M>ænN>>a>M>sçÅst>såÍt>uM>Åca>H>ÐÅu>K>>çc>@>äTa>L>>t>it>çÅsNäÅtL>s¬aLTTM>TÅçÅcu}@>NKuTKL>ÅÏæaLLäTN>ÅÏsGTIaL>ÅtuqNÅtÅÏaaaMst}³²

Page 51

çÅÏæqNL>ÍTM>L>@N>sW>NuH>C>Lc>N>ªsaH>U>äÍÏæÀÍtæsÏÍÅa>âTE>fH>ÐÅsÍÏÅÍÍtæçc>JT>uLEªåa>ØÅæåÍtçc>@äTa>L>tcD>ÍÏtsuT>GÅu>LE§äÅcKÏÍé¦nNaMçTMTÐÐÅuaHÆTcNG`ÏTÏÍ¬aTuÅacDÏtDLptUJÅ¬Ítåa>sTL>ÈæTG>çTåtN>ssaHU>ÐÅaErÅçc}>ÐT4T>¸ÍtdcK>åÐtæÍcªuM>Åcc$ÐÅs>cÈP@u>DGJÅW$ÐÅc>@N>uLEsäTN>N>ÐÅaE>uT>NJ>ÈTt>ÏÏÍsaH>UÐÅåÍT>G>Åæªa>aa>MÏÍnN>a>Mçc>NÏT>såÏTÏÍnN>aM>ÏTD>ÅÍÏÅt>ÏÍaaa>MäT>aL>t>éÅcT¬äÀssD>tæÑa>HÆT>æaÍt>åÍt.uL>N>fNçc>@u>J~ÅäT>aL>>tss>ÀÐÅc>Åca>aÍÅÏçd>N>ªuN>æuTL-cªuTL_NaLTKuTsCNÏÍÈÅÏtAæuTNJfTNsILÅ4LK¬ÍtaaaMÓTqNJEÐÅcÅcsWÅÍuÅÏTDÅuÅceaHst>.ªuT>æÏuL>E>ÏÍ¸WÅåa>mN>~t>m>J>>>çT>ÈÏt>~sc>N>>G>ÐÅ×t>rÅçÏÅcc>ªÍÏÅÍuDG>JÅW$ÐÅfN>c>N>GrÅsuT>ÅpI@>¬äÀnH>$æåaæªuT>Lçc@åÍTÏTIÅÐÅsçÏtsªWÅsaHU>ÏÍÅaWNWyÅcçÅcÏTNEæáåÍc>>u>H>Åt>çæT>çÍT>ML>@>N>ÏT>N>E>æá¬a>T>/dT>K>>sa>H>U>c>nK>E>ÏÍÍtt>çT>Mc>ÏÍÑT>Åuc>æçÍTM>L>@>Nc>N>G>ÍÏt>ÏÍ§T>N>J>äÅÏan>ÅtsJ>K>L>¦åÍTG>ÅµäT>NÅc>ÏÍ_N>st>.äÅtL>sàaA>NI>JÐÅâT>Ït>s¬WÅuaH>ÆT>ÐÅçÅst.äÅtLs§¯¶¸¯²aN¦àa>ANIJÆÅcæäT>-aHu@TN>cNGäÅt>Tåa¬Ít.sNtÅÏaæÅaãTqÅcÐÅçÏTDÅq@TsC>ÅÏÏÍuIN>LI>Íc>IæÏoãæÏçT>N>Jp>T>ÏÍÓtA>¯·°³«µ®åÏæÍÏÍÍÏtcnNK>uLEäÅt>LssªaÍc>YÅÏÑaHÆT>ÐÅ§c>JTuLE>¦VHQVXVSOHQLRUÍÏtsËtzæsTŦauáÏÍauåaÍäÀÍtæsaHUÈTKJÏÍsÅacDsETCsGTIÐÅáÏÍaÏTæc@NsGTIÏtÏÍT>MÀsuT}Lª§çc@åaLtcDuD>G>>J>ÅW$u>L>E>>T>a>>T>u>T>ÏT>>N>E>>ÐÅuI>äÅt>>L>s>VHQVXVSOHQLRUät>¬a>t>>uÑa>H>ÆT>>rc>>>G>ät>a>E>>s¯·µ®sÍ`ÏT>ÐÅâT>c>>s¬a>T>s>>ÅÍuÅt>qÐÅu@>>pÅa>ªa>a>sa>H>U>s>WN>>N>>çÅc>d>c>Òc>}>Ææb>>oN>>t>T>ÏÍÍtuWTVHQVXVSOHQLRUfL>ÏÍsuDG>JÅW$uL>EÐÅc>@>N>çÅcuÅÍÏa>¬WTuJ%ªatumN~tpÎÏÍsçcNGÒc}æÍÊu½U tŽuL− —œ »U² p¹ 7dÖ —«d “« qUŠ dðÅÁœd²Ö vMFpÐÅu>zcçT>M>@>>ÐÅsæWÅa>a>a>MÆT>>ÐÅua>H>ÆT>>sN>æÅuL>E>cÅÏÍsIJ>a>T>uuL>E>Ít>it>sT>M>LsÆT>>ªmN>çt>äÀÏÍäÀkT>L>ÐÅT>Ít>t³³½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 52

WÅuaHÆT>u>æéTE>ÅæÆTokÅæÏÍ¬d>NÑa>HÆT>çTM>T>cTT>sCÅÏU>uT>K>u>>T>æa>a>a>M>uL>>E>nt>æc>>>>E>çÅst>K>>ÐÅa>>T>åa>ud>sÐÅa>a>Åt>uyd>a>>>t>uss>>ÀsW>ÅÍu.a>a>>a>M>åa>L>>>t>N>¬sa>H>>åaÅt>ÏÅaT>uTN>äÅtL>saE>çÅåÏÅdT>æT>Mc>æÆT>WGæW>NÐÅçÅst>K>ÐÅWÅrI1ªÓTÈTtztcT>MÀçtaNPT>äTaLtuBE>kÅæÏÍ¬aaÅt¬aÍtu.ÍtLtªÏT>ÅäTKTªTMÀÍtÆT>ÏTLÏÍÈæTGUTTuT>MTÍtæÐÅc}ÍäÅÍcucdNæ§ÑcC¦ÑT>GåÏTÏÍ¯²«¯¯¸°ÏÍetsÀsstTsaTNçaMäTKÏÍÅÏÍtsT>ÏsaÀUNetcDsÍtrI>1ªstÆtHE6TÐÅWÅtudNTt¯¯¬aTNÅÏÆtHEsÆtLu>IæÑcCsÆtLsTÏæÍutss>cÏÅcçÏt>æåaÅa>§pN#ŦæÅâæÅÆT>ÐÅs§âT>KŦÍt>ãæÍÆT>uTÅça>E>íäÍt>uc>U>ÐÅudªâT>c>s¬a>T>WÅÏT>aT>uc>}>Íut>ÐŬqNLuXTMÀåÏTÏÍTsWÅuÒÐÏÅçÅca>Åt>uçÏÅb>}>T>rÅT>ÅãÍc>u>>>~uc>>a>H>åÏT>ÏÍ$st>K>>c>ÐÏÍrÆT>Ít>uÏtA>ªqN>Lst>nN>a>M>ÐÅâT>osc>Å¬a>Ts>ÅÍÈæT>G>ÈT>âæÅçTNEÅ¬åaÍcqNDL>utuaÏÍsåaÀÍtæsåaKf>sUNcÐÅTNEÅcT>sT>zÅsãt>çT>N>EÅæª§q@>äc>iÅæŦãæÍçT>N>E>Åª§ÍNÐÅp>q>@>äc>¦TÅaÅstuTaHTM@rÅÐÅocåÏTÏÍ4HH¬§aEsq@äccÅæŦTM@¬aÏÅÍÆTp6 ÏÍTM@>äÀÈÅÏTsWÅçÅuL>EªáÏÍosutTu>LEe>ªut>>åc>I>N>ÐÅ6pÏÍÈÏT>>sWÅçÅuL>E>rÅc>}>Ímc>çT>M>æT>G>T>c}>Íus¬ÍÏÅÍªaa>aM>sJK>L>ªÑaHÆT>päæÏÍeæªnN>a>MäæÏͯ°¬aTucNGâT¶®®pTutTuLEäÅÏÅaT>0ÅucsI>LÅâæÅ¬Íc>NuÏÅc>uMt>uÍÏt>åtN>æÍsUJÅut>Ta>E§éT>Åd>ÅªkÅæÏÍæ¦s@>N>K>ua>H>ÆT>>>ãT>N>sa>ÏÅÍÏÅc>åT>>>ÅrÅc>N>>P>W$ça>4TçÍTBNsaÍ_NztaÅtug¬WNÏtCLÅsuTÏÍWÅWÅtLIÆtH>Eæ§Ít>uåÍcK>âÍTäT>0ÅhW>Ec>âTK>ÅäæaäT>Å¦°¶¸±äT>NæÏsg>T>Å¬W>N>§T>M>L>äT>0ÅÐÅs>æÍt>uåÍc>K>âÍT>âT>K>ÅÐÅäT>>Å¦°²¸°ÐÅÍÅcÅsuT}L>¬WÅåÍtÆtH>EcDäT>KetscD>saLÏt>AaÅtuu>ÅÏsTzÅaTaTTMÀª§²¸¯®ãæϦWÅWE>cäTT_NsaL>LuâtpHetuLErÅsW>ÅrI1ÆtH>EæÑT>GT>ác@>äT0ÅæqN>JE>åÏTÏÍ¯¯«³¸¯³äT>Nc>âæÅÏÍetÈÍT>MrÅÍt>æTÞ¯¯¬WÅåÍtuJæÅuTMscDsaTsaH>U>åa>LÍpN>I>@>sÅÏu>iH>T>M>ÀsaL>T>åT>ÀaT>äT>N>N>>Åc>sÍta>Åt>çc>}ÍpN>ÍuÅÍÏa>rÅÞ¯°¬aLÍuÑaHÆToÏÍaaaMTåaanNaMopNI@sÅÏuTMTsIJªaLLu.cNGWÅçcqNÅtÅÏaaaMst}³´

Page 53

m>~T>ÈÅÏtT>ãÅåa>Àsa>N>L>I>äT>K>a>t>uu>N>¯¶«¯µ¸³u>ÏÍsa>L>L>ÏtÅrÅsK>T>a>aÅt>>pÅÐd>cÈÅÏt>ÐÅçÅsC>H>Tåd>K>¬¬¬ãÐT>pTÅÏ¿T>N>>ÅssÀÐÅc>>JT>çc>t>AÈÅÏt>T>äTN>>N>ÕT>>ÏÅTsC>ÅÏÏÍg>e¬Ít>kÅæoÏÍaÏÅaäTIscDsÅÏutTNJsTTÀTTsTTÀ¬ÍÏÅÍatuaaaMscDsWNrÅWE>cätTs`T¬WÅåÍÅÍÏÅc>c}aI>ÏTLÏÍutTst>KÈÅcDc>ÅcÏÍT>sIJ>-ÐTÏT>>ÅqTâT>0TÅÏu>aHÆT>Íc>GL>åaL>t>oaL>¬qNLÐÅcÅÅÏÍtcDaÏÅÍÍtæc}aIÏTLÏÍsmJcÈT>æÅuT>ªa>t>us>TL>ÈÅc>D>rÅsuT>ªuT>H>NH>$c>T>_C>ÏÍªãæÍa>T>sK>æÍt>>uÏÅc>~ÅWE>c>äæÏÍW>E>c>T>WE>>c>Wd>c>äÍÅÍ_>N>zt>UcTÐÅcqM>çcIçTÏüæÏÅaHc>DÐÅÑaHÆT>g@çTMT>saLTL>@ucæUNcGÍtpyTäTIWNKÅäT>NæÏæÅÍtMsWsuéªaL§âæÅÆTYL¦ÈÅÏtÆTYL>snNaMÏÍub>uNcWcæäP>¬ÍtaÅtªWyÅc>sWyÅc>×t>zt>ÆT>>>ÅT>u>L>çT>>N>J>¬åa>åÍÅÍp>N>T>Åsa>a>a>M>ÏÍæÅÏÒÍt>ÈI>@>ÆT>>>>ÅrÅ¬Ít>>åa>pyT>WN>>K>Åät>T>äæÏÍÏÍs>>L>@>I>çT>>ÐæÏsÅÏecåaKÏt>suæÏoNtTçT>NJuT>ÅWyÅc¯·µ®âT>ÐÅp¬WÅÍdNæaLçTÈÍTM>ÐÅÅÏuNäTatL>suTÅÞWcu.cDÏÍT>tæukGÍÅaK>J>çaK>c>N>ÅÏs>bqÏrÅÏt>A>äÅt>u¬Ícu>ãæc>ec>Íc>scA>>L>æÍÏÍecÏÍu>J>C>c>éT>>c>HsW>cus>K@>c>sT>t>åÍT>äT>Kr>ÅÐÅs¬ÍcWT>LT>¬WÅça>K>UJ>ÅT>äT>ÐÏÍuT>>>Åa>N>P>T>Å¬ÍÏÅÍÍt>ædN>c>}>ÍpN>#ÅucsaLcqNKA4HH>ÐÅuBEªÍÏÅÍÍtæaaaMåÏTÏÍuG>JÈÅcDsILů±ÍTMTMÀcuaÅaNPuTuæaLTuÏæÀäTÐTÒÐÏÅqªåaLLåÅcKÏTÀÐÅËæÏæsT4Tet>dTKs×tÏT>¬Ít.ßbaa>aMstK>ÐÅÅÏTMÀu>TækL>oÅÏa>a>a>Ma>L>Åt>u.äT>N>N>>sa>LL>usÍT>>T>M>À§¶«´¸±äcÞ°¦ÏÍÏts¬aLadNKaaaMäæÏÍÏÍÅÏuEÅæËæÏaTsIJªaLÅaåTÅpTcNntªåaWTsNæÅq>NtT>ÐÅuTsL>TMÀÏÍsçÏT>ÀsNJc>âTIÍÅÏ4H>HªÓT>äT@fLÅæåcNærÍât~ÅªçÏÅbWÍUÅcsJJªuÅceaHsNæÅpÅcuLEu}>TÑcC>ãæÍsTÏTÀsrÅÏÍäT>æc>äÅaLK>@ÅÍucªâT>Ïts¬a>ÅåÍÅÍu~tAcN>GÈÅcT>sNJ>c¯µ«¯³¸±ätªaÏÅÍa>ÍcÍÏÅÍÅÏucU>ÏÍäÍcçÅcTN>JçtÐÅua>uLKzÏtsÞa>LuÏTC>ÅáTcC>äÅtLsetÈT>ÏÐÅÅÏaaaM>ÏÍUqDsa>LâT>Í§¯³°°cT>¦c>t4ÏT>sNæÅÒTÅÏçÐæc>ÅaæÏaÅt>ugçÍæaT>Þ¯±æuEÅæuJ~ÅU>ÐÅc4T>WNG>NTu>äÅtL>sÆT>cÀÏÍÅÏsGT>IæÅÍt>MªÆtH>EªäTN>ÅcæÍc>uqND>LåÏTæͬ§utÏP@LÐÅs¦aÍtsc}c}ÍuTaÍÐÅTMÀspçTMTÐÏÍsÅcÐÍÅÍuÏÅcaaaMÏÍqJ³µ½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 54

äTNN>cTsa>L>uaHÆT>ÈÅÏTéT>HNÍTM>LÅrÅÍtæT>¬ÑaHÆT>âcLÈTÅÐÅc}Íus¬aLT.uâtpH>uTMçTNJçaEpT>IaæÏsNtçÅcaaa>MÏÍsÍtÈæT>BT>ÍtuåÍTG>ÅÍÏÅa>TÅäÅt>LsçÐæc>ÅäTN>N>4TaTg>TM>ÀTsaL>>uTK>çÅÏÅÍsÅÏçÏTÀæWÅ×TÍpT>TqM>çdN>sutTt>itsçÅsJ>Èac>ÅÏÍtstWc>rÅ¬ÍÐÏTLsa>TaL>WGT>¬WÅâÅQpTsJpWMTÅWÅåÍÅÍªaÀuÍtæsaaaMÏÍåT>ÅÏÍäÅc}Íæa>ÏÅÍnsaÍc>uâaÅsäT>NN>ªåÏÅt>K`ÏTât>ÏÍcTåTÀÍtTÏt>sæªaLLÆT>ÅÅÏaaaM>UæÈÅÏTsaÍc>TzTHaL>äÅtuÅÏrÅTÀ¬aL>aaa>MæcNT>MÀsaÍcÔc>æaLc>}cDÏÍÅÏÈÅÏT>âTÍsaLLuÏÅcÅsuTMÀTÀ½ÍcË~ÅÈÅÏT>cTssTTÀuMtuitsåÍTG>>Åc>>@>N>WÅÐT>pI>@T>M>ÀçÅc>suÅÏT>>sça>st>ÐÅa>L>>a>a>a>M>ÐÅT>M>>ÀáÏÍÏÍÆt>>N>>E>>çd>>N>c>>r>æÏÈÅÏT>>>rÅT>>ÀsäÍc>>âÅQ>>ÐÅæa>>L>>L>>u.TMÀsaTuLE>äÅarÅcÅuWEcät>TuTKjGTT>MÀTÀ½WNWN>NWæäÀäTaL>Åt½Íca>LÅtåÍT>GÅc>@N>atuÈt>ÍåÐÏTsäÀ×t>LpN>Ís¬acN}cDÏÍåaLLË~ÅqæäÅaæWaÏÍqÅÏÑaHÆTaLÅtuÈbFÐ Xz«d —œ dð Áœd²Ö v½UFçTstsuLEÍTEÅdNæaLÅÍçÏtDLsaaaMäTaLtsåÏTrÅÏÍT4L>¬-ÍcX>ªaL>c>ÏÅcät>TpT>stK>ÏÍsÀsuT>}>LWc>Ítc>äTÀssuT>}>L>ãÍc>¬a>L>L>u>.uI>K>×t>zt>uL>E>uT>>K>sâT>c>ss>b>çT>M>T>>ÐsILÅsæaLÍuuÅt>saaaMU>saLcuªa>ÏtucçaaÈT>tztssNzcrÅT>ÍcËc>CçÏTI>ÅçÅåt>NsäÅtuÅÏ×t>ztrÅ¬a>LÅÍçÏt>DL>säaÅtitsuL>EaÅåaÆT>CçÐæcÅçTN>ÍsqNH>Ïtsaaa>MçTs>tÏÍuGH>ÅåÐt>oÏÍc>zT>ÍÅc>ÅT>W>>~âT>ÏÍet>sÔc>rÅT>ªet>sT>ÏuTMT>ÅaaaM>äTaL>tÅcÐWÅsT>tåÍTÍcI>æÏrÅ¬WÅåÍtTâTäT>ÐäÀÐÅaÍt>c}>åa>LÀT>M>ÀcÅu>æa>Ítåa>kK>u~T>äTI>æäT>ÐÏÍsaÅåÍt>¬aÍt.uWÅÍcäTÍtsc%iÅcTdNåaLÀäTÐcÏÍçÅstc¬-c}L×tztrÅcdN>çc}ÍåtNsWÅcMrÅÍtæTaHé¦c>NG>srÅcss>ÅæªçÐæcÅÍcI>æÏÏÍ¬aLuW>~ÍtäTa>LÅtT>sIJªW>Nåa>pNK>IÏTosåa>st>uL>iHuÍÅcÅª§çc>N>Ga>HTuT>NçdN>iH>6>¬a>ÏÅb>}>c>NP>c>}>a>I>c>åa>LÅt>æs>t>sa>ÀuÍt>æsuT>}>L>qNÅtÅÏaaaMst}³¶

Page 55

ÏTTosI>JªaT>.ÊÅcÅäÀÐÅuK>yÅÍæaÅæuLE>TaT>.pNJ$c>GsWN>ÐÅfNçæÏsrÅcTL>æaL>cNÏÍäÀT>uLEsuT>NÍa>æÏÏÍäTaLÅt>sWÅdc>æW>N>åa>L>>t>âc>>L>W$c>}>Ía>s>t>suL>>¬WÅÐT>c>>>E>uL>E>oçcN>G>uTL>ÈÏT>sI>LÅÍt>æT¬Ít>.cN>G>åÏT>æÍWNE>täT>KÐÅÅÏäÀäÅt>u.aaa>M¬WÅs>ÅÍsÅÍÅTMc>uÏÍ6T>çÏÅÍsÅÍÅæuLE>cçcN>ÏÍªWÅaa>ÏÍåaL>t>s>ÀçÅÏæsuT>ÏÍªåÍÏæÀqÅcu>b>æuTæÏªçc>L>nKE>çÅc>uJN>Í4L>c>çÏæÅÍÏÍuT>ÅpI>@>¬W>N>äT>a>L>ÀsN>æÏT>nN>C>iH>s>ÅÍÍt>sJ>N>>¬ÍÏÅÍÏÅcmc>$oÐÅÍTK>ÅpT>pTI>gN>@çÅc>çÏTN>EÏÍc>}ÍÏT>I>uHK>EeKcÏtÀT>sÆÅt>uNÀeNÅc>suT}LªÍÏt>cUcâT>ÏtsTt>æu>ÏÍWN>t>G>äÅÏæÍsÕt>c>âtA>ÏÍ`ÏT>c>>G>rc>qM>sæÅÍc>uc>EÅÏncÐÅT>ÀsÈc>N>ÏÍqÐt>L>æÍt>öÏd>åÍÅÍrÅÏÅd>}T>>äÅt>u¬a>Íc>pa>>qMßÅaÅc>ÅcÏÍu~TiÅcÏÍWÅrI1sÆÅt>Ït>ÀªÈTT>ÅÒÏæc¬aTiJTmN~trÅªubça>a>L>uUJ>sa>>H>U>su>b>p>T>I>a>æÏçÏæÅÍÏÍéT>~t>A>>>uÅc>}>ÑTÅcTMÀsT>ÍÅrÅTªaLuÏTI>ÀÅÏâTIÍÅÏmJ>ÈTtztªçc>}ÐT¬WÅßaT>ÀsIL>ÅaL>TK>uTt>ztÍÏt>ÏÍÆcçT>N>JUN>cra>æªaL>>aa>aM>rÅÍtæTWÅuH>NHpI>@äÀ¬WÅÍcßT>IåÍtuL>ÍÑaHÐÅÏWG>TæÍ_N>W>>>~Ña>>H>ÐÅÏÐÅW>æN>a>>a>>a>M>>sÍc>>st>>a>T>>çÐæc>>ÅçT>X>>Ïͪub>mJ>>âT>K>ÅTs>Åa>ÍtæâæÅäc>ÐÅqçc>>åüÅæ4L>éT>K>Åæa>L>u.uT>N>J>ÏÅÍsÅÍÅçT>X>ÏÍ¬a>ÍÏÅc>ft>W$ÅÏªa>æÅa>ãT>æa>N>K>E>a>LT>K>aNKEÐÅaaaMáÏÍÏÍác@c~TLsE>TCaaÍcIæÏªÑaHçTÐÅÏÐÅçÍÅaEåüÅæoäÅtL>sªÑa>H>ÐÅÏaa>a>MÐÅa>E>pT>Isc>>L>sWÅaæÅa>ãT>æuJ>rÅÏÍutss>ub>âTK>ÅcT>a>aa>MåÏæÍâT>K>ÅWÍt>tæªst>c>¬åaaÍtqNMäÍtU>s>>>>T>s>u>T>>C>>c>qÅt>>uäT>>a>>L>Åt>>ÐÅrsa>>H>r>ÅÏÍåT>uæåT>>cD>ÏT>M>Åäæa>¬a>L>L>nK>E>ÍæÏu>TM>Àu>D>G>J>ÅW$uL>E>ÐÅc>Åc>sWÅa>a>a>M>sNtÅÏçaEÈT>ÅWÅrI1W>ÒÐÏÅrÅWTLªXÍÏtpyT>åÏTÏͬaLoKWÅuaHÆTéTEÅæTMÀÈÅcDsTMÏæÅÍkÏsaTæaL¾¾¾³·½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 56

âT>ÏÍªöc>>L>t>it>ñT>×Åc>>ÅÐÅe¦åa>>ñT>ÏT>ÀÐÅsWÅu0a>s>t>WÍu>L>E>sPDQXVFULSWsK>J>Þ¯¬aTudTK§¯²³´¬WNuIaTrKCTaÅtuuLcDÐÅssECocTMLuNäT0ÅåÐtÀNÍÏÅÍuÏTMÅ0HW]JHUÞ°âtF@suAiJáÏͦåaNLæ§6>oÐÅWÍuçÏÅÍcuæäaÅtiJ¦äaÍncÐÅqäÅÏÅÍc>uÈTTÅÞ±cD>ÏÍqÅÏÍc>us>IÍÏÅÍc>u>ssuA>>äaÅt>iJ>a>T4>L>K>¬ÍT>>ÅàTG>Å§Ít>6>aL>J>çÅa~s>äÍcs>I>ͬ-cN}ÂuÝ qBb¹błÅbNŽ 7Up~ÅÏÍT>M>TÐäÀÏÍsäT>T>uT>täT>ÐÐÅªäT>aL>Åt>çÅcT>LÀa>a>aM>6>äÀs×t>zt>rÅ¬WÅåa>>sK>c>çÐæc>ÅçT>M>T>>ÐsÍt>s>T>qN>>D>L>a>a>a>M>>syÅÏÅuÅa>ÅçÅs~iH>T>>LÅÏÍræW>ÅåaN>>N>utzt>qN>T>uT>ÅÏuT>t>¬WÅgAcNÍÅcÅåÍTGÅpTiHéTKÅsqLu7 È«dÐ v—b ¨¯t²ýu½ XÝœ ©n«ÏÍsaÅåajG§pT>TuTM@>¦uTtaa>aMÐÅst>WÍ±®®®éÅÍæastWÍ°°®®ÐÅfNsTzÅsa>ÍtåauqaG>TãæÍäæc4TuT>ÐsJ~TfTN>qÅc>ÏÍWyÅc>çÅcsa>Ít>a>aa>M>ÐÅuT>M@>>çæT>ssT>ÐT.ÆT>>ÐÅdNäTÍtäTNÏÍa>aaM6ÍtM>rÅ¬aÍtåaqNDL>aEsqGäcÐÅuT>NJuJ~Åst>WÍNåÐæcÅ°¬aL>WNKÅçÅÏÅÍÈT>ÅçÍæaE>TÅªaÏÅa>nÅtuJ~Ås>ÐÅçÏÅÍcuÏÍäT>ÐâtÏÍÈT>ÅªaT>u.Ítta>aa>MÆT>ÐÅÏÍdNuc±¹Ítu.uTäÅÏÅÍc>uÈTT>ÅÐÅqT>MæTG>sKTÅ¬s>tN×t>æsaLÏt>saÍc>uÑTÅuTäÅÏÅÍc>u¬scÈÏt>~çaKÈÅcN>NFsN>TæªåÍt>.åd>NÏa>ÅÏäÀÏT>t>æa>LL>Ë~Åa>ÅåÍc>WTÏÍT>M>ÀsÅÏuT>ts>t>ÅÏuJCuæªaÐT>?LÀqc}aIT>ÅÏpNTÅTaL>LåÅcKåaLÍ_N>ztÈKu>rc>u0a>sa>L>c>I>W>ÅrI>1äT>>Å¬a>L>T>.ßb>a>ÏuqM>>>c>D>ssTK>LÅÏrc>M>aT>u§pT6>Tæu>@>¦uTt>aa>aM>ÐÅåajG>çTçÏÅÍc>etWÍsªâT>Ïts¬WN>ÏtCLÅéT>ÅdÅs@NK>TÅªaTTM>ÀuJ~Ås>çÅcæªåaqoLÅsªcu0aÏTNçÅsÐÅåaTKN>TsTMLWÅrI1q@äc¬aTªWÅåÍtcIÍdÏTNãÏTMTãæÍäæcÐÅuJ~ÅsssÅÏetWÍçTs>ÐÅuTstK>æTM>æcª4HH> ∫vM² ÈU?¼ÅÁËdÖ

Page 57

´¯½qNÅÍusaaaMÐÅnJEäÀssWÅuC`ÐÅçÏTNuaLÅc>TæWT~ÅåaLÍäT@§qMTM>æuBE¦ÍtuåÍÅÍåæcossuTÞ²¬aÏÅÍ6ça>Låæc>rÅÐÅãÅa>I>NT>Å²ªaÅåÍÏæÀÍt>æsa>ÏÅÍsT@>ÈT>N>~tA>æWyÅc>¸WÅpÎËcsTåæcrcåasTL¬WÅåaNcTsuJ~ÅçTsÐÅªsIäæaÍtuTt>IâTÏÍsÏa>LIÅÏÍu>NfÅÍªãæÍäc>cÅæÅÏÍ¸çÅsÏaLIÅÈTt>JE>çÅÏÅÍsäT>Tit>WÍsT>#ÀÏÍetWÍçT>s>aE>äæcuÏÍæsA@s>âtpT>çTWyÅcT>ÀsaTusJ>T>MæuB>E¦aÍt>uTtÐÅuT>§WÅåÍtsT>)T>ÈT>~ÅTæåÍt>p~ÅsÕt>c>ªWÅet>WÍ`>ÐÅåæcrŬWÅcåTtçTWyÅcTMLÅsA@¬aaçÏÅÍcuâTK>¦Æc>ÏÍuT>t>çT>s>>ÐÅuc>fc>ÐÅÅÏÍt>ãT>ªåæc>rÅ¸ucçTs>TMÀÏT>LÏÍrÅÍt>æT¬WÅsc>sÅÍnJE>äÀssª§pªTN>TÅªT>Hc>À¬ÍÅÍÕTÏÅàc>äTÐuTc>çTT>NJ>sæcA>sÅÏTMÀäÅt>usaÏÅÍÍt>æuTt>ªaLcutçÅsÏaLI>Ås~æåÍTçTMyÅcÐÅUJÅåæcrÅçcN>GçTMyÅcuc>6ªT>t>ÏÍgT>pÅc>ÐÅçÍÅa>E>ÏÍT>Åªa>Ååa>åÍæd>ÅT>M>ÀsÈT>K>Ju>tÈÅÏTÊÏÍäæaËC~Ås¦aL>ußbÍtuWTçÅsÏaL>IÅ6ÏÍsÅÏsÀÏÍåÍätÏâT>K>Å6ÏÍª°®«¯·¸°°T>t>ÏÍcÀãT>ÏÍÈT>KJ>é>ª§sT}>N>TåÐT>¬WÅcutÍtuWTçÅsÏaLIÅWLÏÍssÀÐÅa~ÏÍuN>dc>rcqMp>TÏTL>ÏÍscA>NãÏTM>æãtäæc>ÏÍ¸çÅscA>N6¬acåcMäÀÐÅaLÅtusuLNHHæÍtåaKsTToçÅÏÅÍªÍt4CJåaåÍÏæÀc>A>ÐÅéTK>>ÅªÍÍc>uÐTãt>äc>pyÅæÅsäÀ`ÏT>sªåæcr>ÅÏÍuJ~ŬWTÒcÐTHGæäTcsuLÏÅäTa>LÍÈÏT@ncÐÅæqNJÏæÅsTaEªÍt¬WÅucæçÅsÏaLIÅ4TscAN6ªWLuJTIaæÏÏÍqÅÏÈTÅæåÍcÏÅt>KÅÏÈI@>suHNGJ>6rÅ¸§.RLQHT¦4ÅdNaEsq@äcÐÅéTcH¦ÍtåÍT>GÅÍÏteÅdNçTNJu@>TNqÅcÏÍaLu?LÀsc>}pTI>ÏÍstTæc>Pé>T6äÅt>LsäÀsuJÏt>sæª§Ítåaât>KE>âTÍæa>sN>T>C>ÅÏÍT>N>J>sæWÅu0a>äÀçT>M>yÅc>ÐÅuc>rÅÍt>æT>¬Ít>ua>a>a>M>ÐT>sL>N>Ðs>§åa>åÍÅÍ_N>zt>éΦ7H[WXV5HFHSWXV¬a>ÏuçÍN>±®®¬WÅWLrÅst.ªaTudKN?NLÑaHÆTsyÅÏÅåaÆT>>ÅuT>T>6>sÕtc>äÅaT>rc>qMÐÅu>>N∫vM²? Ê«b?¼Uý¸aÅåÍÅÍgN@ÅÏuTtstWÍ`ÐÅåæcsäÅaLK@ÅÍ¬WÅ×tLåaÅåaLÍ

Page 58

aaaM6´°uçTsT>sa>usNM>pI>rÅssÍt>bT>ut>ÑæcN>T¬a>Ít>ut>b>TT>Ñæc>NT>çæÏuT>T>çT>st>Þ³pN>I>@>T>a>Íc>@>uÏa>äÀæa>ÍÅÍuÏÅc>qçæÏÏa>c>zÏt>sÅÏT>M>Àæa>ÍÏæÀu>ÏÍáÐT>ÈT>>G>~ÈÏt>~sÅÏÆÅÍc>çÅc§WN)ÅcßÅcÅuÅtæcAäTTNÏÍé¦ãcçÅtæÆÀÏÍWÅtuTÅãÅæÍTäÅa>LsçÅsG~ªÍÅÍuçÅsG~ÐÅTÏTt>¬WÅÍçcÍTÐãÅæÍs>aÍcusN>MÈT>ÅtNWt>ÐÅÅÏTWN>GNT>Wtæu>tçTb>T¬ÍÏæT>NãÅæÍTM>cpNI@TU>aLTK>ªuCçTs>¬aÍcust>æaaT>uqÏTLÏÍs>sssaaupN>I@ÑæcN>TÈTG>~iæÏÍçÅsG~6T>sWÅÏTIÀ¬a>aN>uqçæÏsW@ÐÅæaL>cuÏÅcc>}aI>çæÏsuTG~ÐÅa>Ítåa¬atÐTuTusaÍtåast`ÐÅcTÀTMÀÐÅuT>>T>ÏT>>N>>ät>>>ÐÅuT>åÏT>çÅÏÅÍqÐt>>L>c>A>³¬3T>Ñæc>N>T>§¯T>M>ÀÐÅÍa>a>~oÍæa>a>E>s¯¶·®âT>ÐÅ¬WÅÑæc>N>T>çæÏuT>t>a>a>a>M>WÍËcÑTÅcçÏÅb`>ÏT¦ÍÍcucq>@TãæÍäæcsäÀ`ÏT>såam@¸TMÀrcu0aäTNÏÍ¬§aTuªuÅctTéªstçæÏsWÅeaÅÈÏTÐÅcItçÅsIçæTª§²³µÑæcNTaLJÏäT¦¸S³°çTM>Ït>æWÅ¯±³âTÍæa>äÀ`ÏT>¬åas>T}>±²«±¯¸¯¶TL>t>ÐÅuK>äÀ¬ÍÐTurI1cNÅÏcaauÏTTLtçÏÅb}ÏTÐÅªWÅ§uCU>¦st>WÍsG>~¶´çæT§ãæÍÑæcN>Tªu>Nc>>¦¸S²´uLäT>NæÏqD>ÐŦäTN>Åc>sJK>Lªet>ÈTÏçæT>¬äÀÐÅpT>°®®âTÍæaåæcsæWÅu>T>ÈT>Ïa>T>TÅªW>Å§aL>uçæc>N>ªsT>Ïât>äaåT>t>c>¬ÍÏÅÍnJEçÅscANTL>tÐÅçÅåa>K>WK>åa>_N>A>éÅa>a6>çæT>§ãæÍÑæcN>T>ªcÍt>¦¸S´´¬WÅoÍdÑtINTLNeÍt6ssªÍÏÅÍnJEçÅsÏaLIÅåæcs¬WÅ«¯¶¸°T>t>>çæT>>¬°°³âT>Íæa>>§qÍd>>T>>T>qÍÏT>>M>>Ñæc>>N>T>>ªc>>Ít>¦¸Sµ³¬ÍÏÅÍnJEçÅsÏaLIÅåæcs¬¶¸¯³TLtæ¹²¸°°Tt¹¯¶¸¯¶sWÅutÈT>G~pT>TMT>rÅ¬WÏÍßæcTçTs>tWÍ§°¬aÍt>Ït>M>@>ÏT>N>>qM>T>ãt>äæc>ÐÅæåa>s>t>T>M>ÀçæÏuT>t>öÏd>ßæc>T>utK>çdÅc>æÍcãÅãÏT>Mäc>pyÅæÅÏÍÅÏäT>N>N>u@L>ÍÅÐÀ4>T>>LÏt>Åc>ÅaajGæçÏÅÍcuTstWÍÐÅçÏTNT>MÀÏÍsuTsEt~æuÍqNJEçÅcÐÅucªuT>MT>ÐÏÍªæuT>täT>ÐsÑa>HÆT>>6uT>K>UJÅT>MÀ¬ÍÏæÀÍt>æsWÏÍßæc>T>s>t>W>Í±®®Íæa>ÐÅ¬a>t>upT>ÅÏu>>N>>ut>T>>c>N>U>¸pTrcaaTrcu0aÐÅTMÀrcqMaa>aM>WK>rc>Àa>TsªãÏT>M>äciÅæÅª§Ñt>T>IN>Åæst>Wͦ«%6çÅc>a>Trc>>M4>H>H>UJ>ÅÏt>AsæWÅçÅs>ÏaL>I>Å6×t>st>.¬WŬaTuaaaMuJ~ÅsTzÅsa>a>aM>uT>KçæT>ªãÏTM>äc>iÅæÅª§ÑtI>N>TL>N>st>Wͦ«6

Page 59

ªa>L>uçæc>N>ät>ÏâT>K>ÅæpN>#ÅÏÍçÅsÏa>L>I>ÅWL>ÐÅ¬ÑT>c>äT>>æT>T>ÏT>¬ÍÏÅÍucçTWyÅcc}ÍçTTÏÍscsaaa>MuT>KçæT>uTÐªq>Läc>pyÅæÅª§ÑtL>ÏaT>IÅs>tWͦ«$ÏÍ¬WÅåaÍt>H>GäÀÈT>>G~sT>G>P>¬Ít>äTK>NJ>c>NÅd>æWLK>JãæÍæâæÅsTzŬWÅçÅsÏaLIÅaaaMuHTTÅªWÅuLNÅdN6rÅpNTŪec>ªT>t>ªT>L>t>ªu>>pN>T>ÅçæT>ªq>L>>äc>ª§%H]DHÅd>N>s>t>Wͦ«%¬aTuqpTHÈT>G~ÏÍuTtæ4>çTMTÐsät>ÏâTKÅæªTLt>ãtsTϬWÅuc6WLuJ~ÅåaLT.stWÍrÅoqM>äcÍæa>¬aÅåa>s>t>ot>ßæcT>suT>s>t>WÍÞ±Íæa¬a>ÍcWÏÍßæc>T>çTs>t>4@>T>§åapA>>çTsT>¦åa>qc6>nH>æÍãTs¦T>MÀÐÅåæc>æÍ¬WÅÍt>ÞtÞ×t>ÞrÅÐÅaa>Þa>ÞMs>tWÍ°·®®¬aLçÅscAN6WLäÅaT§åaçÏÅb}ToNî¬áæÏÅcî¬tNJÍdNsN>æÅaaa>MåÏTÏÍu>TÅªqNÅÍuT>stW>ÍrÅÐÅTssÀc>åæaLuÅaTTMÀsÅcÐªWÅÍt>täTTaMçTMTÐc>TsTsKc×ÅtÅitæ4>çT>M>T>>ÐssK>c>°®®Íæa>>¬WÅåÍt>sK>>c>ÑT>ÅæsT>>suT>t>6>>c>TMÀæªs>cÈÏt~a>ÅåaåaN>T26uTT>uTcæ2/uTT4>suTcÍÏÅa>T>>>ÅÑa>>H>ÆT>>>ss>ea>ãæÏüit>>§ÈT>}>>æ¦ãÏT>>M>äc>>4>sK>>c>ÐÅÑaHÆT>s§T>N>@¦uT>cq>LæãÏT>Mäæcs>KcÐÅæªa>pa>ÆcçT>N>JéTtKÅÏuTTuT>cæuTT4¬a>ÅåadTKaÍc>uTcçTNJ>ÍÏÅaTÅsNæÅäT>a>L>t>it>sa>H>U>åÏTÏÍuT>a>H>¬aL>ÅÍuuc>6>WL>ss>Åæ¬aÍuTsWÅåÍtTMÀÐÅpsuTtsKcT6åÏTÏÍuTÅªuTNJ„—b “« ÁœUH²Ý« Á—UЗœ v¹U¼dE½—UNþ« ©»¸qNTuWÍuTcDsCHsªqNLukKÅÏTMLÅsKTsuT}LWÏÍßæc>uC>çT>s>>ÏÍsuL>>çT>åæc>4>T>ÈT>>ÅÐÅçÏT>N>>ÞÞçTs>ÏÍsäTLªs>ÅÍÍtæ°®®ÍæaçT>MTÐÅÍt>uåaÍqL>æãÏTMäæc>a~uÏÍÈT>>ÅÏaH>L>ÅÍtust>}>¬Ítuåa>T>@sN>æÅçT>sKc>æÑæc>NT>ÍÅcÅscD>ÏÍaTâÅQ>rÅÆÅt½aL>TåÍcÐæc>uJ~ÅUäa>stÐÅeâT>pNÍsTMLÅ¬aTsG>MaLäauâT>ÏÍsçaaaMUsW>åaLLuÍtæTMÀnN>ÍstsW>sÅÏtÏt>aMET>ÅªaÍtsa>HUªT>MÀP@L>æÅt>ÅÏT>c>>N>>>G>>rÅÐÅuc>>æa>>Ít>åa>>s>>t>>äa>a>>H>>æc>N>>>>G>çÅc>>T>>M>L>>Å¬WÅa>>´±½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 60

ÏÍãTMÅæWE>cÐÅçcqI>>çTåaÅsu>æTaE>¬aLL>ÍÏÅæ6ÏÍaL>Åt>uÏÍuJ>Ë~Ås>NæÏªa>ßt>C>E>6>nN>ÍjG>ÏÍd>c>K>sst>ªWc>çT>äT>ÎŪuMÅsI>ÍäÅtL>sªãTM>ÅåÏTÏÍsÅÏTsD>T>ÏTN>uTK>ÅcD>æsaHU>iH¬Ít.aa@ÅÏstrÅÐÅªWÅsNt>pT>c>@>N>T>WyÅcÐÅoãÅa>srÅÆT>>ÅäÅÏæÍu>cÏÍÞÞéTc>HTM>ÀçæÏ6çT>MÍTM>uLN>}LspN>ÍrÅsªÍt>rI1et>WÍsçæÏÍcuËc>CÅÏâÅQr>Åu>Tuc>GoÈÏt>~äÀÏÍ¬Ítåaq>NH>çæT>ÏtsTM>ÀÈTN>M>ÅåÏTÏÍçÅåa>ÅT>sa>ÅtuâÅQ>rÅæªa>ÅsÅÍçc>I>GäT>a>LL>u>s±²¸°±TtÏÍuNäTL>aTsaÏÅÍÍtæuc>çTstWÍâT>Ïts¬aaraÏÅÍcu>oTÀ¬aL>LusaLÅÍu.sÅc>ÐÐcTN>ÅÏTMLÅªÏa>çÅ¸aL>aTsT>tuJ~Å6>sÅÏrÅWÅåÍt.cI>Gst>}LÅu>NéTK>JsåÍc>ucI>ssÅcÐªÍtåÍt.ßb>uJ~Å6ÐÅÅÏWK>rÅÏÅÍcu>oT½åÍt.sT>zÅÍtäÀsa>ÍÅÍuqN>J>>E>T>>>N>J>äÅÏa>æªa>>t>åa>N>@>>>u>N>>çÍt>M>äT>L>>K>Ía>uX>T>½aN@aÅåaNTÏpsÅÏÅacsÅÏuTMÀäÅtu.sÐÅuJ>çTäT>ÐsuTsKc>TWÅÍÍt>æuJË~ÅÏÍqM>u@L>ÞÞÆTcEsKcTaÍt>cÑcÍpTæcnNÍÏTNTM>ÀÅcÐÍÍcsNMuTtuJ~Åc§¯´¯¯âT>ÐÅdK>N>?LN>sKc>¦u>NJ>}>ÅÍÏÅa>T>ÅsK>c¬4>äT>ÐsÑa>HãT#Å§a>sN>M>¯³¯´âTÏÍÏT>4>æÅs¦uT>t>a>aa>M>ÐÅÑt>KÅÏÅs>>ÑT>ÅÏT@>Åc>}>ÍÏT¯³³¯æ¯³³®çT>M>TÏÍÑt>T>G>ÅÈc>æÏitT>a>EæÍt>s>cb>7H[WXV5HFHSWXVåaWTÏÍTât>ÍÏtuTta>aaMs>äÅtLW$sÞs>TÞqÍÐÅæÍäæc>4>Åd>N>WL>s>t>WÍÐÅÑt>K>ÅÏÅsT>G>P>>¬WÅåa>åÏT>ÅäÀsæWÅaÏTNÅÏÍÅÏÍt>tÑæcNTçT>stÐÅãÅaI>NæÅ¹ÍtåÍcWÅÍc>qÍdN¬ÍtK>L>åÍT>G>>ÅdN>-Ít>.åÏT>ÅT>M>ÀsTÏÍs>öÏduC>çT>s>>ÐÅãÅa>I>N>ÐÅsKcpâT¯¯®®s§ÈT}>ææ¦ãÏTMäcÏÍ4äTÐsÑa>HÆTc>EsKcÈT>}>>ææÐÅu>>N>J>>}>>ÅsK>c>>æåÍt>>uT>>t>c>>>>M>çT>>s>>t>W>ÍÑT>Åc>>ªÍt>>åa>äTKÀÈtIJÅcÐTLæaKæTÍÅcÐÍt>nNÍÏTNTMæuBE§5KHLPVaaaM¦¬ÍtåÍt.ßb§¯±¸´¦uãcaæÅaçTÍÐÅäTTÏÍÅÏ¬¬¬WÅtäÀÐÅWN>G>N>T>7H[WXV5HFHSWXVW>Åt>éT>>T>M>qÍÐt>äc>c>ÅæÅÏÍuK>J>ÈT>H>N>>H>$ÞÞstWÏÍßæcTuCçTsÑT>ÅcsªuTtaaaMa>añTTÅÏc4yTW$äÅæÅcÈT>NG>@s>stT>éT>ca>E>säTÐrÅÐÅT>MT>rÅæÍÐT>rd}>Tªåa>1HVWOH$ODQG¦aÀÞsJst>.ªäTt@>ÅÍçÅcTLÀÏTN>s¬a>ÅscÏÅc_N>AaaaM6´²

Page 61

ÆTaçTM>LK#ÅuTtaaa>MkÅtÏÍsªaTu§äaaa>%âTÏÍéTKyÅͦuKJnNÍÏTçÅcnt@¬ÍcNuÏÅcåÍTGÅÍÏtdN 8QLWHG%LEOH6RFLHWLHVÑaHåaNÏñTsäÀÏÍsuL>¬ÍÐTpT>qMÏTN>Ït>ToÐÅÅÏTaT>s>rÅÏÍs¯¶·¶âTÏÍsJ>>âæÅñTs>IL>ÅÐÅpæ¬WÅåa>åa>dc>6rc>M>äÅt>LsæWÅaÍtæäT>TaM>ÏÍaÅæ6oäÅt>Lsdc>aÀÞsJ>6ªa>cãTK>ÅucaaaMUsuTÏÍsNÏÍ¬Ítåa@åaÅtuNsEToÏÍdNdcgs>çdN>rc>>@>N>æªW>ÅÍuc>æut>Ta>T>>ÅÏuT>t>6>N>ªaL>T>u¬WÅäÀuKJWNtHaLTÍÅåaqNDLWÍsaaaMoÍÏtÏÍaÅtuuKyÅÍæutåÍTGÅÑTÅcsWcuNæc@cqNKAuæÏoNtTçTNJÞuTstÅÏçd>NsussILÅåÏT>ÏÍ4HNH>çTMÏæÅÍÑTÅc>sæªfTNÏÍT>L>t>¦a>ÏT>>>c>T>ÐÏÍsuÐäÀäT>>ÅÍU>>ra>¬Ít>ÏÅt>>>ÅªWÅåÍc>çÏÅÍc>ÐÅuydäÅt>L>sWc>çÅÏt>it>§°®«·¸¯´¦ec>ut>äT>Tæ§¯¯¸¶«³±¸µTMI>NtT>¬aLT>u.Ítta>aaM>ätÐÅçÏT>NÏÍsc>ªas>TLsa>HUåÍtÍttmJ>pNTÅuJ~Å6ÏÍÈÅÏT>rÅ¸TÅt4HH>çÏæÅÍsaLÏT>¬aLLÍÏTacbÅÏªWÅut>a>Åtu6s>Õtca>HªãÍc>ÏTCÅpA>çÅa>ÅÏÍsçÏtC>TKÞÞUTäÅaLsutztÅÏäÀaaaMsETCÏÍäTa>ÐÅçÏTNæ¹aTpI@ÏTNÏd6cNG¬WÅuTtuINL>IfÅÍ6ÅÍãdJ>sÅcÐaLT>upI@ÏTN>TæåÍÅÍ_N>ztÅÏät>>ut>T>t>æåÍt>.uÏc>sÀssÀÅÏuT>t>a>a>a>M>0HW]JHUaaçTsK>c¬aL>Íu_Ncc>}ÍWyÅcc>ÅÏWyÅco4HH>ÅcsåÍÏæÀpN>ÍÐÅsaÏÅÍuTMyÅcÐÅuÅÏT>ÅsG~4TÏÍT>MæuBEu>NJ}ÅäTÐsaa>aMÐÅçTst.s6sÕtcaHÐÅUTst.ÆT>ÅçÅc¬WÅÈæTGåaÀ6ÏÍsÀåÏTÏÍæa>N>L>×tÏWÅÈæT>G>>çTM>>yÅc>suÅÏT>Å4L>çÅÏÅÍssK>c>oÏÍpθaNyT.nKEçcNqNKAÐÅsJ~TYTÆTCÅaÅÏcuæÅÞWÅcTMLrÅTcTMLªWÅarÅ¸¯¶¸¯TLt¬aLuTMÍTM>ÐÅucaT>uæªåÍÏæÀÅÏuNc>çtsÑc>CäaæÍmN>~t¸¯°¸°²TtsWÅuJN#ÅTM>LsªTL>tæTt>4ToÍd>çÅsCÅÏªaTu>J~ÅcÅ¬aT>u¬ÍÏæÀuÍtæsª§¯®«±¸°®¦aLucÎÅÏcçtsÑcCäaæÍrÅsWÅrÅÑa>o¬aÏÅa>e>ÅsçÅåÏT>ÅNÍt>M>ÐÅuc>¸¯¸¯äTN>>Å´³½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 62

suTK>ÅäTI>ãTTÅÏäÀa>L>Åtuss>ÅÍuTuT>BsåÍt>uJsT>o¬aLLcªÍtuåaÅtäTÀçÅcWÍÐÅçÏT>N>ÏÍæa>@>>uÅÏÏT>T>ÐäÐsWÅu>N>äT>>ÅÍ¸¯¯¸¶«³±¸µTL>t>pN#ÅpNKIÐÅaETMa¬åa>sTzÅTLtpN#ÅséTKÅæªW>NÍttTstÅc¬WÅu>N>sÕtc>sN>æÅçTM>T>ÅÍÐÅuI>rÅsa>LL>uc>IçÏT>N>uJ>~ÅsNæÅqÏßc>scT>rÅsTÀ½Ít>åÍcqÅc>pI@>äT>TçÅc>äT>ÅÍrÅ½aÍt.uçÏÅÍÍtäÅÏTTÐuLJfT@ÐÅsåÍtäTNNpN#Å6c>äTT>TÍtåa>sTzÅäT>Ti>téÅcT>ªc}ÍsÀæÍæ°®«·¸¯´ecäæaecpN#ÅcÅÍtsuLKzuLEcNP¬Ít>@uHJuTMTäÅaL¶¸¯´sÀTÅÏ°®«·¸¯´ecsT#ÀÐÅ½WTuäTTd>NTÏÐÅeçTäac>TmN~t½aTusuÏÍuÈÏt~s°®«¯¸¯´äaÅtcNP¬qNTupNTÅUJÅÏ;¾¾aaaM6´´

Page 63

åÍÅÍåÐTÅäTÍtM>sWÅrI1æÅÈTN>EÅæcDÐÅ¬a>EsãÅc>ÅçÅÍÅæqNJ>ÏæÅÐÅÏaLIÅÏÅa>ÍÐÅaÏÅÍÍtæuT>sTÅÞ¯ÐÅçaÅtÞÍcÆT>ÅÍt>fÏÅçÅcçcT>uLN>JæÅÍéÅcT>æÅsçÍtæT>¬aLLu>aÐÍtÍÅa>Å4ÅtU>cTa>TçTMÅt>ÅsJK>L¦åaÀWÍsäÍÏÅåÏÍuI>ÍdÏÍsNÅÍÍÅçÍÅæçTÏT>çTsT>ÐÅéÅaaTM>cTÒÏtor@>ÆtcÍt.TL-ÐcåtÏÍÅÏTM>cTaEÏa>LIÅssTÅrÅ¬aÍc>ÏÅccuTtuTD>åcKEäÅtL>sscTÞ§åaLTL>Ta~¬aTTMcTçTLæWtIpcNNFçÏT}ÅåÍTaT—UNÇ qBb¹błbNŽ Ê«—Ëœ vŽUL²ł« Ë vÝUOÝ ÈUO½œ¬ÍÏÅÍWNKÅæÅäTa>LÅtæåaL>tuLN>äTMæsLN>ÐWTLs-a>ÍãæÍpAÏÍÏÍqäTÐäÀÏÍu>TN>WN>E>zæ¬a>qN>D>L>çÍN>âæÅäc>ÏÍa>a>a>M>qD>ÅWK>st}§çÍT>A>ÅçTNͦuT>aÐ½Ít>st}>uJÏts>ãæÏçÏtÅc>ÅÏÍqæ4C>Jst}äTÍtMubWNEzæ½WÅÍuNsäT0ÅãÅcçcNPsWNEzærÅæÍt¬åaåÍÅÍ`TaEpAæpArÅÏÍÈÅQrÅs½ÍtdN>äTÍtMcNäTNÏÍæ½ÍtåÍÅÍÍcN>ucÏÍÅÏa>aa>MsäÅÏæÍäÀÐÅuJ>uÏÍäTa>LÅt>ssWÅrÅßa>¬Ítb¹błbNŽ Ê«—Ëœ vÝUOÝ ÈUO½œ ©n«mN~t>TäÅt>uÅÏªÓT>Ïts4>C>J>æuJÏt>sãæÏçÏt>Åc>ÅåÏT>ÏÍªXsÅÏâæÅäccÅWtMçÅce>¬Ít.ÐTÀÍtqTçÍNâæÅäcÐÅp>suNEzæäÀÏÍsÍtuÅÏæÍäcrÅãt>oªaaa>MTsC>ÅÏÏÍ¬ÍcqN>ÅtqN>HWK>sÅÏÍtäT>0ÅäTN>N>sÍt>uÅÏæÍãæÍãt>o¬açc>u>NuT>aÐq>DÅWK>rÅc>Àãt>o¬åa>qN>>D>L>åÏæÍrÅÏÍet>>åa>K>ÈT>Ïæa>Ít>>.uãÅuT>G>åaKWKqN>DLæuN>kÅtcäT>ÍtMcN>fÅdÅsæÏsCJsWÅÕt>cäÅÏæÍrcÀsuT}LªãæÍäcâæÅWKªpÅa>stcÐÅÐÅcÅçÅc¬aa>aMsÕtcÏTÀ¬WcqNÅtcDÏÍâæÅäccÀãtoTåÅcKÅÏªaauqNDLaaaMUÈœöO ‰Ë« Êd “« q³ ŸU{Ë«ÏÍªWÅÍÍtæp>TM>cÐÅ4C>J>æuTt>cÅd>4T>çÏT%iÅæÏsçÍt>æTâcLcNÏaLIÅªsNHNLÏÍÏt~_ÐÅe¬aÐTÀçaaäÅÏæÍÍNÐÅp±±°âTrÅæ¬ÍÅÍÒc>a>L>ÅÍÏÅc>ÑÏTWN>KT>W$é>s¯ªsÍtM>æscT>c>ÅÏÍtÍæÐuJ>N>>æ¦sÏt>>æ4>>C>>>J>>uÅt>>äT>Ít>>M>>oL>>ÅsÅc>>ÐÍt>uT>>D>>_>>oÐÅfN>>

Page 64

TM>À¬aÍc>uåT}>u@æäÅt>LsT>MÀsT>MN>T>tc>Tæa>Ítuæa>HfT>MÅc>üæÏaL>IÅ¬Ít>cåa>N>N>ÏTN>WN>EÅæÞ°¬ÍÏæÀåÅcKsÅÏTM}LcÐÅçÅåaNNãTÍÅäTÀÈTtâTcs¬àcs?LcsyÅÏÅTaLÅÍstÈÏasEtsc@N¬aÍtåÍÅÍ§sÅtÍÍc¦eTuÅUHæÅsfTÍcÐ§ÅaäÅtLsuJ%¦eTuÅçÅcuLd}TcKäÅtLsÞ±u>>N>L>J>>çT>N>ÍãT>sÅÏäÀT>>sa>a>àc>äa>>K>æäT>t>UN>>c>ÐÅuyd>§T>M>>c>A>°¬qNTLuaE¬UNÏuNLJäTT>ÍTit4CJciJ>¸ÍNÐÅp¯µ³«±°±qD>ÅäTL>T>ªuT>N>c>D>ÐÅ¬a>qN>>H>fT>M>Åc>üäT>NæÅçÏt>Åc>>ÅÏa>L>I>Åöc>ÐÅÏTcsÏtÏÍäT>NtJæ§Tu)t>¦cAÏÍUJåT>çTuTÍTsJ>J4TsÍt>MsÍtMcTu)tâæÅâT>a~o¬aÍtuTtçT>MÅcüÆTHÅÐÅsJJ>æÍc¬aaÀÏÍÍTNtãTsçÍtMc>TåaKpNToc>AäTKTTsJT>ETéÅaETÅ¬a>ÍtiJuTNçÏTIK>WTNTqN>JÏæÅqDÅäTL>Tæ¹aNÏÈÏasäÍÏÅÍæÏçÅÏæT>uÅtÏÍ¬aakTåÏæÍrÅÐÅçÅåaK>fçÅcÅÏub>ÏtÅÏÍu)tWTÍçÍT>AÅæa>æÏÍN>ÐÅp>ãt>äc>>pyÅæÅÏÍæa>a>Íc>pa>>>qM>WN>J>>ÅosäT>Ít>M>c>>A>¬ÍtåÍTÅäTcséT§äTLÍTG¦uTtäTÐssaHUsKc§ÍNÐÅp>°®®«°°±¦T>u@>c>I>@çc>oÏÍsWT>c>N>N>Fu>T}>L>×T>zæÅWÍsÅÏ4C>Jâc>LæÍÅÍW>IÅÏT>u)t>ªãtÑtt>N>ÀªsÏtut>JqTit>sa>>Íc>>ÑT>>>ÅäT>>Ít>M>>ªhN>>H>æa>>zçT>>M>>>T>K>>ÐÅåÏæÍrÅuÏÍ¬Wc>>åÍÅÍÈÍTMäTNT>IãtÆTçT>sTÅÏÍsITL>ªaLÏÅÐÀæUN>HEÍÏtTu)t>ÅÏTM>ÀuT>cD>ÐÅsa>NÏuc>D>sªutJ>ÆT>ÏÅäÅtL>sªÑt>tN>>ÀÅa>ÅÏÍ¬åa>¬aL>çÏÅbsT>c>qNJ>ÏæÅa>E>ÏÍsÍÅÍât>uæÅªa>Íu.ÏÅc>ÏT@>W$äÅa>LÐTNªu}L4}LÏTNWÅcpNK>$æ§ÍNÐÅp¯·®¦TMNæÏÐÅWIÐÅaETŧÍNÐÅp¯µ³«¯¶µ¦ãÏT>MÑt>tJWt>IäT>ÐÏÍ¬WTfÅd>ÅTçÏtuT>qNJÏæÅaEsÅdsÍtuW~ÑæÏæÍtNJ>ãTsçÅsÏtâÅcüÐÅªÑttNÀc¬ÍcÊÅÏTsÅÏqD>ÅäT>LT>æäT>N>T>I>ÒÏt>ªäT>G>N>ÅÑt>t>N>>À¸ÍN>ÐÅp>´±«¯µ³ÏÅaTTuÅc>KIW$a>ÀäTÍtM>cäTN>tJit>sçÏTc>æWNA>¬äTNtK>AqD>LÐc>sÑtt>N>À¬aa>aåÍT>EÅàt>§¯´²«¯µ³¦±ªäTGN>ÅªãÏTM>Ñtt>N>À?LcoÏÍsÍt.ÏÅÍÅæÅÏTM>ÀæÍcÍtçTT>ÏäTNÏÍÍT$ÅäÍt.ÏÅc>cs×æcÅÏTMÀæÅsªqNJÏæÅÏÍqDÅäT>LTuJåTæçÏÅt>åtÏ¬atqNM>uTtUbæpª§¯´µæ¯´·¦qNJÏæÅssJKT>æÅ¬ÍtçæßÅaÅWMÏÍªÍt.uhtE>éTcaEÏÍuLtTMNTc-aHªÆÅcÏÍÑtyÐsKoUAªaEÊÅÏTªsLIãTçÏtuKyÅÍäT>ÍTouT>cæ§¯²¸¯±c>¹¯¯¸¯°ª±¯¸¯¯äÅÍuÅcæÈT>TÏ¦ªÅÏâTNÅÍÆT>6ÏÅÐÀæUNH>ErÅ¬Ít.sJ>THWæT>HTªcM>ÏÍ§ÅcÀ¦sEJ>oÏÍaaaMäÅÏæÍuTKÅæuTNçTNÍ´¶

Page 65

¬WTsÅÍÅ_NÐÅp´±âTÏÍuKWÍsqNJÏæÅ_Tsac}usÍtMâHÅ×æcäÅtLsUJÅÅÏrÅ²çTÏÍucÆtL>uÅtÐÅsaÍtT>WNæÍÅÆTH>ÅÐÅäÀ4LTªsÍt>MÆtL>ÏÍÍtçÅsNTäT>ÐrÅÏÍãæaÅÞµª³¶Ó¬aÍtåaåaÅÏªTMTNTTªÆÅcÅrÐæTitåÍcçÏtäTK>TT>ÍcuåÍT>G>ÅÍNÐÅp>q@äc>uJT>äTTÍT>çTmN>~tÐÅsit>uÏt>¯´µâT>ÏÍ¬ÍÅÍupN>I>@>a>T>.§Åt>Ϧ_N>>H>ÅÏÍN>ÐÅp>>ãæÍäc>rÅ¬aT>c>Íc>uua>ÐqN>J>ÏæÅÆcâT>K>ÏÍsrT>ÑT>N>T>çc>>ÏsäT>Ít>MätE>KæªäT>Tt>ªÑt>T>IÅÍt>MæÅäÅc>>ituÅt>>âTYL>æuÈasÒÏt>saNÅrÅTªaL>tNÒÏts§TäT>aN¦ub>ÏTNÍÅcÅÐÅçÍÅa>E¬WTsÅÍÅÍtåapNK$utJäTT>ÍTitsaEfTN>cqTÍTcuTT>sCHçÐæcNkKæªaÍcuâcLÈÏTMTÅÏqDÅäTLTTMÏtäTtc?LoÏÍ¬ÍtaÅtÏÍuJÅÍ×TzæÅÈÅcNNFÐÅdNäTNTIæ¹a>LcuçÐTsÅÏªÈÏaçÅcäTÀÈtMæçÅcæa>ÍÅÍuçÐTçc>}>ÍsNJ>c>ÅÏuTÍT>ua>oªaÍc>åc>MsÏt>çTM>>TN>ÏÍäTÍt>MçÐæc>N>pTça>N>JçT>sD>'¬aa>N>tuÍt>kG>sTM>N>æÏäÍt.c>N>ÏÍÆTA>Å¹aÍc>ÆÅcåT>}T>Íam>ææçÐTT>sc>LsÍN>ÐÅp¯´²âTäTÍTäÍt.Ít>TæÅcÀc>N>æ¹ÍNÐÅp¯³°âT>ÏÍqDÅrTäÅt>LsäTTt>²¬aÍcãT#Åª¯²°âTÏÍçÏtuÅcKI>ÐÅWK4>æÅÏÍiH4C>Jc>iJçÅc>sÏtçT>MÐÅuTM>çÍÅÐÀãæÏsuT}LªätEK>cª§ÍNÐÅp¯®²«¯±³²¦âæÅÑtT>cNäÅüqDÅrTåtÏÍÅÏäT>c>T>a>E>Ñt>T>c>N>¬aÀW>ÍsWT>LWN>K>ÏsÅÏäT>Ít>M>âH>ÅÑt>t>t>>>ÏÀæÅc>>>¬ÍÐrÅÍäT>Ít>M>æäT>c>T>>4>T>uL>K>ÍsæÍc>äÅc>>æ-Ðc>âTpMçÅcuTÍTæqDÅWTMnNGJrÅ¬WcÍtcåTÍTäÅtL§¯®±«¯®²¦¬WÅÍiJäÀWNbcUJÅãTH>rÅuTNkTLæªajGæÅäTLN>@TitaEÅÏuT>ÍT>çT>Ðc>>Wc>ÈÏt>~§µ´«¯®±¦Ñt>>yT>T>Ïa>T>>>I>Åit>s>uT>M>}>L>>¬aN>@uU>NJ>~sÅÏÍt>çÍtM>äTL>K>ÍÍtåÐc>æqÏuçÍc>sæÅ¬aN>@>WE>ææãæÍÑtNTc>NªÒc>æÍeæ§´·«µ´¦ÅÏaT>IÅst>TÒÅåtN>ÅaÅæÅÐÅaE>ÏÍT>M>N>æÏWT>>ÍçÅc>uÅÏäa>N>>ÏÈÏa>sçÅc>T>M>>ÀçT>M>sãæÍÑt>>t>t>>>>ÏÀçæ4@TªÍt.ÏÅtKªaaEæqNJÏæÅÍÏÅæÍNÐÅp´±âTÏÍsªuKgªaLc>WÍsÅÏ4ÐcäÀcWt>ITMN>æÏªuJKa~T>HçÅcTM>ÀÐÅaEæ¬a>a¬aÍt.uÏTqDÅrTåaT@WÍotäTTÍTæäTKTncÐÅTMÀscãæÍÑtNT>cNT>MNæÏ¬Ñtt>ÅªcN>ÍæcªãæÏsCJ>¸ÍNÐÅp>²«´±_N>>c>>qD>>ÅrT>>oäÅt>>L>>sÑt>>t>>t>>>>>>ÏÀc>ÅÏ§Í>N>>ÐÅp>>²¯«´±¦mN>>E>>zÈÏaäÅtLsãæÍcTNÅãTsuæÍÅçtÅcToÊÅæÍÐÅæpncÐÅTÅªaÍÅÍu´·½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 66

±®âTÏÍÅÏãæÍÑtN>TcN>æÅªaLçÐT>NuÑT>ÅTaN>tKT>ÉÅcN>ÐÅTWTÈÏa>uTåÐÅaÅsåc>^TeÍæcN>Þ³¬Ít.ÏÅccqDÅäTLTÐÅaaçÅsJJ§ÍNÐÅp¦°®çTMTÏÍ¬ÍcãÅaÅÅÏâæÅãTcNÍtcKæÍNÐÅpäTN>Tut>JT>ÏtD>L/å§ut>>ÀáÏT¦T>Nt>Àæ§Ñt>t>ÅÏÅd¦sc>A>Nª§Ñt>t>ŦWT>aL>Tu>TãT>Þ´¬ÍtåaÍc4NEeÍæcNuæÏÑtNæüaNPT>eæÑtNTcN>çÅcÏæT@äÅtL>sâæÅªÍÏæÀcc4CJ>ÏÍåaKÏÅdäaN>ÏpsÐÅaE>ª§cN>¦Íæcªc>TN>Åc>¬ÏT>ÍtäÅc>KIäÅt>LsÏÅdâTÏÍ¬ÍÅÍcNN>FãæÏuJÅÍçT>M}LuÏÍÅÏÍt>u}>Åæu}ÏÐT§ÍN>ÐÅp²²¦åTÍTæÅªäTNt>KAåÍÅtT>ÐÅçcÍTçÏt>ÊÅæÍÐÅæWt@ncÐÅÍN>ÐÅp±µæWcÏÅcaNPÍÏt±¯¸±®âT>ÏÍäTæTæÅitçæuTÍT¬a>sÍtM×ÐTLçÍtMs>KNçÍc>æÅäta>L>c>}uc>NH>$cD>TæÅsçÍt>MçT>TÏ³¬WTÒc>æÅWLC>JåÏæÍsA>@>¬ÍtuæÏÞu>Tt>?Lc>TËt>zæÏtsÍæc>ça>LK>¬ÍtâTK>uTÍT>uT>T>W>T>çÐTÐT>¸pN>ÐÅWÅçÅåÍc>>uT>K>T>çTåüæc>æ¹scANçTKN>ÏTaaçÏaL>cM¹ÍtuåaNT>sTåÐæcÅsªscT>ªpNyÅcÅWæÅr¿t´¬aEÍTÐÒcæªuLCJcAoªqNJÏæÅÏÍTNtÀçæÏTæÊcäÀÏÍÑtÏTT>sJK>L>¦ÎtGp>TcN>aL>TüÍçT>cA6>TXT>uTK>ÅçT>ÏsäÅc>ÐÅuBE>p>æ§Íca>Åt>aE>T>MT>åa>LÍa>NK>E>uN>äÀÏÍsäÍÏÅÍæÏçt>utztusªÍæccKcÀçTMTuc>Hu}ÅtÍkÅæÏÍªauWt@¬aÒÍtsq'WNÏÍu}>T>æÍrTc>>äTÍt>uTK>ÏT>@>WM>åTÍT>àTN>>ÅËcçÅc>ÐÅp>²Íæa>¦Íæc>öc>>ÏÍ¬ÍÅÍsyÅÏÅªu>N>6>>@>çÅc>æÅs>>Åt>ÐÅu@>>>äÅt>L>ÐÅåÍTGÅTaLÅÍWLCJçæÐÏÀstÅcTsst}saLu_c@ÑtÐæü§ÍN¬Ít.ÆTÅÅÏÍæcäÅcãæÏaÍqNÅtsÏtäTKTÅªaÍt.æÅuLN@TsuEÏæÐÐÅaE>çT>M>}L>êåa>T>KN>T>sªäT>æT>æÅçT>ÍÏæÀWÍªãæÏc>åÍc>>çT>N>ÍÏÍTÅâTÏÍæaÍcaNPTL>itªÍt§ÍNÐÅp²²âTÑÏTåT>¦ÏÅdÑtNæüöcçÅÍÏÏÍÈT>F>>N>J>>>>ÍT>>>ÅrÅ¬a>>T>C>>äT>æT>>>>ÅsÑt>>>t>>ÅUH>ÍN>>ÐÅp>>°µ¬a>T>>t>>fT>>ÍÏæÀWÍÐÅfT>>>>ÏÍuT>>Ít>ÍT>>T>>ÅÏçÏt>>Åc>>>Åu>T>K>>çÏæÀ_J>>~kÅæÏÍªaa>d>câT>ÐæÏ4>æÅäÅt>LsÅÏæÅa>t>ÐæÏcN>F>~çT>NÀÏÍuT>t>çTc>M>çÅcsªãæÏÏÍ_J~ÆÅc¬aLTuqTuLÅÏæÅÑtT>ÏTINTçTst?LWNtG>äTÐËc>¬ÍtæÅÐÅÏfLc>ÀÐÅuK>ªÍt>åamæÑt>tÅçT>ÍÏæÀW͸4L>cãÅæäT>}>c>it>4ÐçæÏc>_J>~Íæcäa>N>yÅcT>§¯²æ¯¯¸°¦Tt>ÏÍaÅt>uWÅa>æÅa>æ_N>>sa>åa>N>yÅÐça>æÍæÅÍcM>ÏÍÐæÏrÅÏÍT>K>çÅc>×t>æsu>>N>>ÈÍæäÀçÏT>>K>>c>us>çÅåÏæÍÏÍa>T>>Ñt>>>>t>ÅÈc>>M>>ÆT>>ÐT>sæÅªÍtçÏt>M>Ko>ãæÏªÍt.×æc>ÅÏÍt>uÅcK>I>Ñt>t>ÅsuT>}>L¬Wt>N>aaaMäÅÏæÍuTKÅæuTNçTN͵®

Page 67

TLnaATªa>aTuTçÏtM>KîuæcNcÅtæT>åT}ÍÐÅçÏTN>çÍNâæÅäcÏÍsWÅçÏæÀÍTsãÐªâTc>sÞµ¬aÍtâæêtãæÏãÍcWÅtcÅcÏÍçÏtÏtsÐtLpÅaTMÀªaÍtçÏtæçcAäTTÍTaLTKäÅÏtÅcÅ¬ãæÏWJæÍt>uWT>WN>t>G>äÅÏæÍÐÅpN>#ÅËc>æÍc>>ÏÍsWÅuT>M>N>æÐÅuI>c>N>>>eÍæc>N>äÅÏæÍsa>t>çÏÅb>}>>ÏT>Þ¶ÏÍåTÅosNåaÀTNÍs_NÐÅpuNsçÏTLTrÅWÅn>NÍeÅcÏrÅsÔcrÅTª§³¸¯t¹¯¸°W¦¬WÅnNaMÏÍatâTsTÞåaãT>#ÅuT>ÐsçÏT>K>c>rÅss>ÅÍu>.éTH>N>ÍâT>K>ÅTt>åa>L>>ts>aÍuäT>@>âT>K>ÅeÅc>ÏÏÍiJ>pJ>>Þ·åÍuLEªcN>eÍæcNªÑty>ÏÅÏaöcÐÅaEÆt>ÀcçTMT>ÐTaTU>raæÞÍÅÍçæÏÑtyÏÅâdÐÅa>EkÅæÏͬaTåaÕtJäÀÐÅpâTªT>qJ>ªT>M>ÍÐÍªT>4>t>ªT>M>ÏÅt>åt>Ïæªa>L>>usyÅÏÅÈN>ÐÅsT>K>A>åÍT>E>Åàt>>çc>t>A>ªçÍt>M>ßt>>J>N>ªt>J>N>Þ¯®rÅsaÏÅÍåaNHåÐæcÅçÏT>N¬aT.uWïb>ÅÏ×TCHÅuæaaWt>@æsKTäæa>çTãÅaÅæçaKçTWÅc>¬ÍtåaåÍT>ÀâæÅçT>cÅÍæcit>uæÏäTK>TuLd>}T>WNt>HçÅc>Ítåa>åÍTÀsåÍtåa>çÏæÅÍfNÐÅçÅsc>D¬aLÍuäT@ãæÏWÅaâaäÅtLsÅÏæÅWKÐsuæaL@uctAsÈNÐÅcTcMÏTNçÅåcMpNTÅrÅsI>LÅT>§åÍÅÏÅuT>ÈÏa>¦a>çc>ÈT>>TçÏtÅc>>ÅÏÅa>>ÅUsn>tYÏa>éKUNc>raæ¬T>LçTs>NÅäÍct>ænTªa>åÍÅÍæÅscK>ãTKçÅc>ÏÅa>ÅuTN>sEt>ÐÅuK>µ¬auuÅcK>IÏt>Åc>ÅoitãæÏæÅc>KcÀçT>MT>ÏÍsçÏt>Åc>>ÅçT>M>T>>ÅªÍt>ãæÏâc>>L>W$uÅt>ÏÍa>a>çT>M>T>>>ÅÍT>>ÅæÅÏÅa>>ŬTLcÅcÏÍ4@NçTMTÐaLTKsæaÍtâæêtæÅcÅcÏÍéTKNHÈœöO ‰Ë« Êd ‰Ë« YKŁcÍæÐçÏaæÅTÅªWcc>DÏÍuNuTa>ÐåÏæÍäÅtuÅÏåÏæÍrÅsçÍtæTsHCLÑttÅªÍæcöcÐÅe¶¬§ÍNÐÅp²¦cNÍæcöc>ÐÅpªåaÀTNa¸a>uÕt>c>>ÏT>N>>>u>>N>ua>>ÐsssN>T>>æÍÏÍ¬Ít>.qN>>>H>çæc>>>säT>>N>ÅÏæsNJNJ>äÅcKI>ÑTN>ÅÍæcsuT>ÏÍªaãæÍÅæscT>ªsÍtMäÅc>KIÑt>yÏÀäTNÏÍÈc>GÍT>ÅXTæÍt>a>uÅc>KI>ÑtyÏÀ¬aÍc>äÍÏÅ¿ÅÏæTÐÅu>KÅÏæÅâd>WÅt>>ÏÍåÍt>.âT>>ÏÅãæÏsu>>>N>>T>>M>Àsa>>äÀsT>>a>Íc>>Ít>çT>>T>Ϭ§WÅs>T>ÆT>ÐT>¯²¸¯·T>>t>p>ÏÍa>L>L>>uc>I>T>uB>E>>su>N>E>zæ¦a>Ít>>.sÍtMçÏtÅc>ÅÐÅuTÅÅÏÑtyÏÀs>NTæÍÅÍ`TÍN>ÐÅaE´âTÏÍÑt>tÅWM>s>§c>u0a>>äT>>>Åo>¦sÏt>>uæÏs>>ÏuT>åa>>L>>T>.Ñt>>N>>L>>c>¬Ít>>.ãÅÏÍÒÏtUtsªÍt.ÏÅb>cçÏTK>cTM>NæÏsCJ>ÐÅuydäÅtLs>ÈTNTWT>ÏÍTtWÅæÏÏÍdN>æ±µ¸³ätÏâTKÅÆT>ÏÍçÏTKc>rÅÐÅ¬aÍcsN>JNJæsÍt>MéT>>c>>H>æÍt>>sT>åÍÐÅæÍu>>N>sÍÅÍÌÏu>T>ÐsÍt>>M>ÒÏt>·¬WÅåa>ÍT>°«¯¸°ÏÍäTÍt>M>WpT>ça>ÒÏtT>M>Lr>ÅæªæÅäÍt.Æt>J>AÐÅp>âT>YLæW>N>W$s@NKaLT>ªåÏæÍrÅuÏÍéÅÏTÅ¬ÍtuN>ØtJæuÅttäÅÏæÍuÏÍ4>CJÐÅc>G>æÍr>ÅÍt>æT>>¬WÅÍÍt>æfL>>c>ÈT>>D>'æÈT>>T>@>>>ÅªäT>>}>T>>}>N>>Wt>I>>sILÅÐÅçÅsT@ÞaÍÏæÀãÅæÍâTåÍãÅacÈNÑtNCLæÑtÅcÑtcÅæªäTKTsaL>uÒÏÅduæÏäÅa>ÏT>ªÑt>NT>¯®¬WÅåÍt>ÏTWt>@ÆH>ÅäTÐrÅåÍtãÅÏÀdNsK§ÍNÐÅa>E±µ«¯²¦ÑtcNÏt>ÅcÅuÅcKI>äTÐÏÍsÍtMÏͬWŵ¯½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 68

rtWaÏÍçÍæcÏæcFæácÐåT>ÍTo¸ÍtuNØtJäT>Ð4CJrÅçTÐæÏrcÀuNsuTsÍt>MæqNJÏæÅcsÏTN>ãTKuæÏoæsNJN>JÏÍuN§¯°¸°±ª¯¸¯±Tt¦aaaMqætJNq¬WÅÍiJ>aÆtJAæÍcçcÅÏÍtæãÅÏÀåÏÅt>K>>ÈN>>æ§çÍæc>>çT>åÍÅd>>T>>T>>¦Íæc>4>>T>>iÅæÏsa>>L>>t>uT>>sÆtcçÅc>ÈÏaÐÅÈN>çaåÍTG>Åªu>NöcÐÅa>EâT>aL¬åÍt>c>ÍÏÍuÏÍÅÏÈNsa>sÏt>ÏÍuæÏäÅc>KI>WT>Ísc>L>äT>cT>u>b>fL>äÍc>§²¯«±µ¦t}>NT>ÏtÅc>>ÅuÅcK>I>âTÏT>M¬ÍT>>ceÐT>ãæÏsçÍN>±´âTæÅssÍtÐÅçÅsKÍc>ÒæÅÅcÐªWÅÍqNJÏæÅ4L>TçÅcáTLc>çÅsL¬aLTcaEÏÍÍÅÍuWNtÅÈœöO ‰Ë« Êd ÂËœ YKŁsçÍN²®±·âT>ÏÍäT>Åc>KI>it>sÍt>M>ÏÍãæÏqNH>>>Wt>IåÏæÍ4>æÅÍæcæNJNÍtçTtKWtIW$uÅtÏÍésªâæÅÑTcÀÍæc¬aNÏäTTÑt>Íªa>>a>Ït>>Åc>>>Åqæt>}>>N>T>>qWæÍªÍt>>åa>N>>ÏuÅc>>K>I>>sÑT>>>N>>>Àæ§çÍN>²²«²¯¦a>Ít>.åT>ÍT>>4>C>>J>ãT>K>>c>ÅÏæÅWM>rÅs¬Ít>ª§³²«²¯¦ubäÅc>ÏrrT>cÅ¬a>Ít.ÏÅcc>c}ÍÏT>ÅÏcN>ÍæcçæöÏdÏa>æcKJ>ätÏâTKÅÆT>ÏÍ¬aLåtJ>racD>sTÍcÒæÍÏæÀWÍséÅÍa>ÅÏÍtMÅÏaça>Ðc>T>L>tÏÍÅc>Æt>HE>öc>Ut>sçÏÅÐÀæUNH>E>W>æÅs¯°ÆT>çc}ÍåÏæÍ§åa>äTN>ÑTÅT>°±«°®¸¯°âTK>ÅÏÍs¦Tc>ÅöcÐÅe¬a>ÍuæÏæc>ªWN>>c>qu>T>M>>T>>>Å´´«²²åÏæÍrc>T>>>T>>Åªa>×æc>>ãæÏuÅc>>K>I>>ÐÅiJuÅcKI¬aÍÏæÀÍtæsÍtuÅaucÅÏÍÅÏçaaÈTT@ÅæaÍtWÏÍTæª§WEc>qÏuäT}>>Åæ¦ub>4>AE>æªT>WÏæc>äaÀÍt>æsXTT>MÀäÅÏæÍrÅsÍrc>ÀÏÍäT>N>N>>çÅc>¬a>Íc>äT>N>æÏsN>J>c>çÍt>Mq>MãT>N>oÐæc>rÅ¬Ít>WN>K>ÅçÅÏÅÍÓT>Ït>s§ÍN>>ÐÅa>E>´°¦a>æÅa>ÏÍÅc>ªÆt>H>E>ãÅa>ÅéÅaE>sªqD>ÅrT>ªãæÍçTL>it>rÏa>ML>ÏÍsK>T>s>J>oãT>#ÅÐÅaE>sE>ÅæªaEâTæÍiH¬ÍÅÍçæÏªa>ÍcÏTLcut>TcNÍcI>JKcT>sqTÑtLN>ÀitÏÅÐÀæUNH>E>s§´¶«³²¦äæc>Ït>Åc>>Åª´²sN>yæüÏÍãæÏÏÍöÏdçÐt>fÀÐÅeqªãÅc>ÅpT>WÅæÏU>c>äÀÏÍsçÏÅÐÀæUN>H>EªWÅÍc>W>>T>ÏÍäT>N>N>>rc>>Ït>>>M>>@>>>´®sÍiÅæÅÍæa>>>rÅc>>>T>>L>>>¬a>>a>>>N>>ÏÈÍT>>>M>>se>t>>q>æÑc>>C>>>rcÀsçÏtsªa>Íts>Ï4ÐÅät>ÏâTK>ÅÆTæpN>TÅu>N>çTWN>A¬aNTätÏäÅÏæÍÐÅaEäÅtuÅÏâæÅäcXJaaaMäÅÏæÍuTKÅæuTNçTN͵°

Page 69

o¬aÍt>cN>ÏÍäTÍt>MãT>N>utc>ÏÍäT@>ÅçTM>Åcürc>>MæT>MN>æÏqMçÅt>çÏÅÍÍtãT>N>ÏÍWc>ÐÅq>NJ>ÏæÅäT>N>>N>>sa>ÍuÒÏÅd>r>K>C>T>éT>>c>H>WÅæϬaÍcuLN@UHäÍÏÅÍæÏßcäÀÏÍTïJsæaÍt.ÂËœ Êd “Už¬ Ë ‰Ë« Êd YKŁ s¹dš¬4æÅäTÐT>æ¬aÍt>.uÅcKI>çÍN·´T´·âT>ÐÅäTæåÍÅtT>äÅÏtÅc>ÅntTäT>ÐrÅTçT>MæWc>WÍÏÍÅÏuaT>csÍt>MÏÍª´µâTÏÍÏt>Åc>Å´¶âTÏÍäæcu@>ÍtÐÅeT>Å¬Ít.ât>>äTÍt>MÒÏt>Ætc>çÅcÅÏT>MNæϬaÍt.ãÅÏtÅc>ÅÅÏæÅTMt´·âT>ÏÍæW@ßtCE>ãæÏçtsäTÐT>æst¬aTcäTTssÍtMÏÍÅÏu@cI@ªåaT>cäÅtLseCNªæÅcsaUtrÅãæÏÍÅÐÀätcÏÍeC>NÈcA>àT¬aÍcäÅc>æaEæa>cN>qNJÏæÅµ®âT>ÏÍat>uåÍÏæÀW>T>sµ¯âTÏÍçÐæc>NT>sÅÏäT>ÀçÅcÅæäT>ÍtM>ÑaH>sN>TÅÏÍÓTuMN>LÈTNT>oäTÐTæµ®âT>ÏÍäTÍtMT>iÅæÏits¬aÍuäT>@ªÑtLNtNTÐÅWTKçÅcTKÅÏÍæÍãÅacuTuTMÀsUNcraªWccDqNJÏæÅaEsÐæÏäÀsT>§äTNæϦTMÀssÀÔt>sªaÐÅÍcãæÏÏÍªcN>æüaEec>ªeN>cÍt>st>@>ET>ÅÏT>IÀãæÏÏÍeC>N>µ³âTÍæa>¬a>ÍtåÍt>.oK>rÅWT>K>>W$ãæÏÏÍÏt>4>K>>¬Íc>uu>a>ÐªãæÍçT>>>c>ÅÍæc>c>>Åt>æçÍt>>M>ªWÅÍtM@§Ñtæ¦ÍtåÍcÆTÅæÅs>çÅåasTzÅqÅÏÍsäTLªäÅÏtÅcÅ`ÏTd>N>·®sÍpyÅæÅÏÍæäT>ÍtM>?L>ÐÅÅÏÍtWÅÍc>ªçÍt>M>åaL>>tªÑt>ÐæüÏÍWÍtMáÏÍçÅcça>LKÐÏÅkT>LÞWtª$QWLTXLWLHVªäTÍtMåÏT>ÏÍÅÏÍtöÏd¬aLTuâæÅäcäÅÏæÍrc>u>t>äT>>ÐT>>>æc>>>>rc>>äÅt>äT>>N>>>N>>æÍªäÅÏt>>Åc>>>ÅêsJ>>>>J>r>ÅÏÍçÅcÍt>ßa>ÏÍÍt>ÐtsL>N>æa>>>uÅc>K>IsæÅ¬§·´«¶¯¦W>ÅÍÅÏuÅcK>I>ãTM>Åsa>L>ÅÍfÅc>WÍtM>ssÅÏuT>>äTN>æÏUb>ÏÍÓtJ>æuT>çÏÅcc>Wt>>A>>d>>N>>WN>>>>>N>>>>sW>>>>æÅs>WÅÍt>>t>>ça>>Åt>>¬Ít>>.ãÅa>>>ÅuÅa>>us§WLK>J>âæŦec>çT>>NJ>sãæÏçT>>N>JsT>ÐÅsÏt>C>TK>T>ÅWÅåa>ÐÏæuscDÏÍcNPs×æcãæÏçÏtÅcÅãTDÅªWÅÍt>M@åast·´âTÍæaéTKŬÍtåÍt.äTNNcTÐÅäTNNçÅc>WNKÅÏÍYÏasqNJÏæÅªäTæÏt>ÅcÅsWtIuÏͬWcsJ>~TãæÏæªe>ÅªsNT>C>ÅaL>Tªa>Ítu>N>gTk>ÅtçÅÏÅÍsd>ÅcÏT>çÍt>MäT>N>N>>ÍÅaE>c>çÍtM>c>NäT>N>N>>ÍÅaE>sÍt>uT>ÐäTK>éT>K>Årŵ±½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 70

ÑtNTL}ÅäTÐÏÍªsÅÍÍtæäTTKæ§kK¦mHÅÞ`T@çæTsTæÍuKDTTNJ>ÐÅçÏTNÏÍuJçÅåÏæÍÏÍcÅÞ¯¯ÏtM@>qDÞa>ÍtæÅc>DW$äT>TK>æ`T@>æauc>TÏÅa>Årc>TäÅt>LsmH>ÅcN>F~çTN>ÀÏÍTT>N>JuB>EÏͬauTMäÍtuJKpNÍsaE°®®âTÐÅssTsÏÍçÅsHC>LÏt>su>NsäÅÏÅa>T0ÅæäT>Ít>M4>TiÅæÏT>s>NL>ÏÍ¬Wcu>ædæTMcTÏTçÍtM>äTNNäTN>ÏÍTÀsILÅé¦äTNN>UNc¸UcªÍtc>NNFÏts¦aÍt.u>çaLsJK>ÅÏÍtÈTN>MÅTM>ÀsçÅåtNª§sT>aÍtd>NäTÍt>McN>äÅtL>sW>Åt>usªa>Ít>.uåÍT>G>Åu>N>çÅc>Åa>é>åüÅæÐÅTM>ÀT>ÀâT>>aLÍt>ÈTtzt>XÏÍT>Àé¦äTÀçt>ænJæª§ÍtuH>JÅaWN>ÅaæÏTI>ÅsN>J>c>ça>a>Wa>zu>N>>>g>@>kÅt>ÏÍ¬§Ít>sE>Åc>±²¸·T>L>>t>sªa>Ít>ª³æ°¸´¦ÍtuWT>uÏÍÈÅÏT>çc>oÏÍsÏtC>T>KªÍt>MçT>sN>LäÅc>ÏÏÅc>UN>H>>E>ÍÏt>ÅÏäT>N>>>N>>>T>s>N>>L>sa>k>T>ãT>M>År>Åæªa>ÀÍt>æsª§´¸°±¬§°¸¯´ª²°¸¯°ª°°¸·t>¦a>L>L>>uÊÅc>ÅÅÏT>M>>Àæ§±²¸°±ª¯µ¸¯®u>¦a>L>>ÍuÍtæsuETdTKutäÅÍcTæuNäÅÍcT4T°¶¸·TLtaLTKçcDÏTMÅsT}>N>äÅtL>s§T>MÀWE>c>æ¦äTÍt>M>Ta>a>aM>ÈÅÏT>ÐÅuc>ÏÍæªÍÏæÀu¬§°³¸¯³ª±²¸¯®tª¯³¸°¶u¦WÅåaÍÏtcTsçÅåÏæÍrcÀæªaÀÍtæsçc}ÍçÏtÅcÅsJJ>ªäTNNæÍpÐÅaEuKæÅ4@Tæ§¯¯µ«·¶¦äÅüÅc>uÅcKI>åÏæÍWÅÍqNÅtÏT>æcÆT>rÅÏÍäÀTÈTÅÏtÅÏÍWT>ÍspTæWTG>Tçca>säÅüÅc¬aT>u§¯±¶«¯¯µ¦äTÏÍÀsäTLªa>ÍccNF>~çTNÀÏÍäT>NN>ÏÅÐÀæUNH>Esc>LsÍt>.kzæuÅÏcHªÍt>uLNJ¬Ít>uWTªÍtsN>TrÅÏÅaT>Åsª§c>¦uLNJ>æÏtÅcÅ4>TçTsT>ÏͪåÍcäT>ÐéªT~t>A>TåÍc>sH>äT>NÏÍÅÏT>MÀsWÅÍÏT>D>ÅäTN>>N>çt>>ÏÍoaL>TK>_N>çÅcuT>ÍæcT>aa>ukKäT>N>N>saL>uåÏT>ÅæÅ¬aT>NåÏTÅuNçTTNJÏÍqDÍtæçÅcÐTNssNT>CÅmHÅÑtNTL}Å¬aLÅtÅaÍæa¦acÈÍTMsTaÍcuãæÏsu>ÅaÐoäÅtLsÅÏæÅsuTÏÍæªaLuTT>M>Àäa>T>a>>>WN>K>Åc>T>M>ÀÏÍæWt>T>T>>N>J>sÆT>C>uT>sT>§¯¯®âT>Wt>I>sN>æÅçT>M>>T>æ§¯¯µ«¯¯³¦äÅüÅc>uÅc>K>>I>c>ÅæÅÏÍ¯¯¬Ít>.ÏÅc>~ÅmH>ÅcäTÏÍÀÏÅc~Å¬ÍtäT>cÏÍçÏtÅcÅuc>WKcÅcÏÍäT>ÍtMçTM>ÏtäTÏÍÀuFJ>æÍt>åa>äÅcæµ®âT>ÏÍsa>>Ep>ÏÍc>>NæüçÅc>åT>}>ÏTÐoÍT>>Åãæd>ãTTsTÐtaÐcätEKçcÏsäTÍtMÒÏt4æÍsaUtsLqÏäÍcÍæÅÍåÏTs¦åÏT>oc>uLE>sçcÀUH>rÅ¬ÍtÐT>Àªaus>TLT>t>sT>N>ÀãT>T>it>æÅTa>E>WÅæÏU>c>æªa>T>u§aN>L>×t>Ï¯µ¸°²ÍÅa>ÅÏÍsdNT>NÅ¹aL>IqÏÍÅÏÒÏt>rÅuKÏuTT>MNæÏ¬WÅåa>ãÅ_NäÅtL>aaaMäÅÏæÍuTKÅæuTNçTN͵²

Page 71

pçæÏc>¬WÅa>ÅÏqNJ>ÏæÅsÍæÏæåÐT>ÅçÍt>MN>a>EsrÅÐÅæ¹a>N>ÏÈÍT>MçÍtæT¬TL>Nt>NTTN>ÀãTsas>TçÍtM>cNaa>cMoqN>JÏæÅuT>TcMaÍtÎtGçÅÏÅÍäTNNæÍäÅÏæÍÏÍ4CJçTT>NJÏÍuNs4tLÍtusGsÏÍT>N>J>çc>>ÏäT>ÏÍÀu>Åc>K>I>W$æa>N>ÏÍt>äT>T>säÅüÅc>äT>ÐÏÍsL>N>@>N>rŬÍTÅäTÍtMcNWÍséTKÅ4CJb¹błbNŽ Ê«—Ëœ vŽUL²ł« ÈUO½œ ©»4CJ>ÏÍÓtA>æãæÏçÏtÅcÅÏÍuT>Ns>ÏTÐÅuJçc>tApf>ÏÍWNN>Òc>>åÏTÏÍTsa>aa>MâT>cs¬a>ÍcsyÅÏÅTs>tÍÏtäÅÏæÍuÏÍsasG¬aLuW>~äTtæcNF~çTN>ÀçTcMÏÍÓtA4>CJÐÅÊÏTÏÍcNªa>TW>Å4C>J>åÏTÏÍss>ÀTÑT>NpT>suÅtäÀ`ÏT>syÅÏÅçÅcÒÏÍ¬ÍÏÅÍÍtÓT>çÅs>ÏTc>Mc>ÈT>æÅuTæsN>Tc>sÅcÐ¬Ít>a>ÅtuJ>KoosÏT>>A>>>>ÅsæÍÅÍqN>>Åt>>äT>>@>ÅÏ×t>>zt>>rÅe>t>çT>>sT>>ÍÏt>>ÏÍX>>uJfrÅÏÍäÅtussÀ¬ÍcqNÅt×tÏåaÆTCTMÀsTsTsuTcMÏÍsÅca>åÏTLÏÍua>ÐuTK>ÅçTM>Næuc>c6>c}>ªÍÅÍãT#ÅcsÅa>LÍtTçÅca>aaM>sET>CãT}>LÏÍa>ÅtuäÀ6>ÅÍsWÅsNæÅçÏt>Åc>ÅäÅÏæÍu¬aTaLÍtUäTa>L>tuT>KéTK>Åªa>ÍtäTÍt>Ma>ÍÏæÀäT0Åu>NssuT>4æÅuÅÏTÅÐÅtJ1æÅäÅæcNçTs>tæuNÐÅÈÅcT¬a>ÅåÍtçÍtMÍtdNa>aaMWÍtMçÏÅbcN>PåÏTÏÍrÅcTL>¬aLT>MLæTM>TÐTªTML>@ªÍtMsaH>Usc>N>>>Ïa>L>I>>ÅäT>ÐÐÅª-Ååa>ÍsÏt>>äT>K>T>>ÅªÍÏÅa>Ít>æu>I>N>a>>a>a>M>>c>ÏÍTM>Àc>>Åu>N>at>ÐÅp>äc>o¬a>ÅåÍc>uua>Ðu>>NL>J>çT>N>ÍÏÍäT>ÍtM>pTa~ÏÍuN>atäT>ÐÏÍæªÍtãæÏäTcI>@sCJ>W$saÍcuua>ÐuÅt¬aÍcuW>~u>TtäT>ÐsWÍt>MçTN>ÍÏÍTM>ÀWc>ÅaT>uT>MÀÐÅuM>tæaa>sK>cuT>t>äTÐsa>Ít>åaqN>D>LuÅÏÀæçc>>çTM>T>ÐsssaH>U>rÅÞaaÍcqNDLuT>täTÐsªWKIæäTNT>IãæÍaLTKªcP>ncUucTÅÏÑTLÅäTÍtM¬aTuuTtuGJ>ÈÅcIGÐÅuJuTÀopÅaåaLÍäT@çæTUJÅæa>uÆczuTt>ÞuæÏäTK>Titsa>Ít.uçÏÅa>cuTsI>æªÑÏÅaªÈÏT%ncÐÅmJçT>åtNæTMÏt~säT>ÍtM¬ÍtTMÀäTÅa>ctAnN>>a>M>sa>H>U>ÐÅçÏT>N>>ÏÍss>ÀÐÅÈæT>G>>éT>uT>N>Íc>N>P>>W$T>c>G>ÐÅc>@N>ÏTN>pyT>sa>aa>M>uTK>ÅsL>NÐÏÍrÅc>TL>¬aL>>ÅÍÏÅcåa>mN~t>¬ÍtWÍæstaTWÍtMµ³½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 72

srÅ¬aÅåÍt>Tc>MÏÍåa>åÏTÅT>MÀsa>aa>MÏÍsu>N>kÅt>ÐÅçÏTN>åaT>L>uT>DpyÍsp>~ÅÏÍsuæÏçTåÍT>q>>N>¬WN>ÏæÀÈc>N>ÍaE>>pyÍsT>åÍT>rÅnc>ÐÅT>M>ÀæWÅÍÏÅc>u>N>>çÍt>M>4D>ÅæÏT>N>>ÅÏÍUJ>Åªa>Ít>¬a>Ít>.unc>>uT>åÍT>rÅÏÍd>>N>çÍt>M>ÏT>>%¬a>Íc>uc>G>>mJ>>>>çT>c>M>rÅsÍtT>T>rÅÏÍæa>L>ÅÍÍt>æT>c>M>rÅÐÅçÏTN>>ÏÍçÅs>N>LkÅt>rÅc>T>L>TT>æÏÐÅc>@N>uN>EK>çÅÏÅÍTc>M¬a>LT>.ËcC>ÅÏÍtUT>Ca>L>Åt>u4D>Åæ¬aLÅÍpTKcÏdscuTKsuTNÍsäTaLÍÈÏT@æªaÍtçTNÀÏÍ¬Ít>qMÏT>N>Tc>MÏÍc>}aI>cÈæT>G>çTsL>NÐT>ÍÅcÅpT>H>cNP>äTÐuT>t>iN>sc>N>>ÏaL>I>ÅÈT>t>it>T>cM>ÏÍÍt>t>sLI>sÏt>æc>NF>~sLI>Õ>ÅÐÅut>çÅs>ÏT>ªâT>±®®ÐÅc>@>N>ÐÅeoL>Åæa>Ítåa>åÍÏæÀäÅÐTc>sÒÅÍTäÍÅÍqÏæÍt>åaãæÏuJ>ÅÍçTM>}L>Íc>äÅaN>äTt>¬WÅÍÍtæ¬Ít>åÍÏæÀÍt>æsäT>t>mJ>>>uÅt>>ÏÍuæÏa>a>çT>åc>K>E>>>ªæc>K>>J>ÈÏt>~sÏÍäT>Ít>>M>>sçÍt>æT>>¬WÅÍÓT>>iÅc>>su}>>>>>ãæÏça>>æc>>M>ÐT>>N>>>Å6>>ÅÍåaåÍÅÍçaæcMÐTN>ÅTMÀsTcMuc>ÏÍaÍÅÍupNI@ÅÏu~TsH>çÏtÅcÅsqN>J>ÏæÅÏÍ¬Ít>.upN>K>$äÅc>>}>Íc>uT>M>>Íæa>>åæc>oÈT>>t>ÏéÅÏT>>Å¬Ít>ÑtLNt>ÅçTÐÅÏTa>L>ÅtuTM>NTt>iH¬au.åÍÅÍa>EsÍæÏæåÐT>ÅäT}T>}NTWÅÍÒuT>tWt>IªuJÏt>s¬at>TL>À§-aäT>tÏÍd>NÀÏÅc>ÅçcM¦ÏÍuæÏuK>ÏãT>H>>osçÍt>æT>ªa>>T>.jG>sL>>I>mJ>>>>ÈT>H>>>äT>N>ÅÏ_J>>~¬WÅÍçÍÏaKÍtMazäTNÏtTçÍN±¶âTÏÍsÏaLIÅsÐTN>osÍt>T>M>ÀsD>pT>ác>$æsL>I>äÍti>J>>4>K>pN>Ísa>TT>M>L>K>#ÅæT>M>T>}>T>ÍÅa>E>ÐÅ×t>zt>r>Å¬a>uÑT>>ÅT>M>ÀäT>N>ÏÍ6>ÅÍnJ>E>>ÒÏæcrÎæqsuTªuÐÏæçT>åT}TpN>I@çÅcuT>MLK#ÅªÍtug>@pKßTL~ÅæTsÍT$ÅªçÏÍÅcrK#ÅäÅt>LssçÏT%æuJFçTML>K#ÅæªaLTuæaÍtcNÏÍÏT>IÀÈÍTd>sçÅscÏÍsuTM>ÀçÅcubçT>MLK#Åªa>Ít.urÅÏÍaÍtaæcMsuTMÀÓTÏts¬äÅaL)TæäÅtÍÅcÅçÅcdNuTMT}T¬aÍt.uÑTÅuTKsnJEÅÏÍtTMLK#ÅuaÐut>KE>çTs>LT>sbF>sÕtc>4Åt>æäTÍt>Ubit>säTÍt>MsETa>LKæc>çTBÅæçÍt>MÈTT>HÐÅucs>çÍtæTªa>ÍtåasT>}NuT>KÅçÅcâtWÅÍcTæuT>N@æWTKé>ªaÍt.uuTMIK>ätTtçTM>TLÏÍçÏæÅÍsÍt>c>>>>N>a>>sT>>c>Åo>ÏÍçæÏfN>ªT>>M>>>æu>B>E>>¬r@>>oçÏÅb>>c>ÅÏöc>sN>>L>æÍc>u.Wc>Ít>>M>c>N>u@>T>N>qÅc>ÏÍt>>J>N>¬WÅÍu}>>>uA>>>aaaMäÅÏæÍuTKÅæuTNçTN͵´

Page 73

¹aa>uWc>Wspa>>U>raæa>Íc>u4>L>sW>ÅÍuuT>ÏÅæÅd>fT>>.s>uT>>¦W>Ïuc>>T>>>>>>sæªWÅÍuãc>>>>>>>>ÅÏåT>>}>>>ÐÏærÅÍt>>>æT>>u>æÏÍst?LoÑtJNÏÍ¬§aTsTcWu@TNâTKÅpTutsWÅtuÑTçÅsJ>ÓTÏt>säTÍtM>cNTäÍÏt>Åb¬ÍÏÅÍÍtæäT>ÍtMãÅc>ÅscT>Åb>spN>ÍrÅssI>>J>Ít>syÅÏÅÍt>r>I>1sçÅst>L>1çT>>Åb>pN>ÍsT>M>>L>sªÍt>äTÍtM4>TaLX>ÐæcXTuÍÏt>Åb4L¬a>TåaWomæÍt>rI1ÆÅc>>>d>>N>>ÏÍäT>>N>>>>N>>>>WÅc>>et>>¬a>>§¯°¸°¦a>>L>>>>ÅÍäT>>0Åu>>N>>ssT>¬Íc>uãt>I>>ÅÏ§°¯¸¯®äc>Þ¯¦Wc>uÈÏt>~T>M>N>>T>c>suT>ªäT>>c>WäÍÏtsWÅÍåa>N>H>ªa>ÏÅaW>Ítt>äT>>c>WäTÅa>sÑT>ÅrÅc>rÅÍt>æaL>>Åa>ÅÏáÏÍrÅätT>uB>E>ªâT>cs>¬WN>u>c>WT>M>NT>c>Wt>ÐÅÅbTM>ÀäÅa>æåÏTÏÍa>T>ug>æa>tåT>L>UI>cuÅb>4>L>äÍÏtT>Ít>rI>1äÍÏt>æWÅc>a>a>×t>>zt>°®æ¯²¸°sG>T>I>>ÏÍ¬§¯±«²¸¶äc>Þ¯¦a>T>ÑT>>¬WÅãtITMsåa-aHçÅbæaL>Tur¿t>ÍÏt>s@N>K>aL>>N>ocât>KE>a>TH>æÈT>tÏÏÍsçÍÅc>ÅäTÍtMÈÅaMEæÓT>ÈÅÍTHÅâTcs¬ÍtYÅÏçÏt>ÅcÅçTM@ÏÍäÍt>ÍtMazæÍt>åÍÅÍT>>M>Às>ÏÅd>Ñt>>N>æüs>çÐT>N>>>>Åit>s>ªÍt>åa>>WT>>K>ut>>T>>c>D>>ÐÅauÏt>A>suT>ÐT>d>NäT>N>>N>>¬aÍt>åÍt>.a>N>PT>ÏT>ÅÏäÀd>N>çæäT>LN>@>T>TM>>ÅÐÅäT>N>>N>c>>ÅsuT>}>L>TÅªa>Ít>.uWT>ÏÍsT>@>u>T>K>aL>>>çÍt>M>ut>TW>T>KÐÅc>}>ÍT>M>Àa>a>uÍc>T>s>N>L>it>çÍt>M>äT>N>>N>>æa>Ít>uscäTÍtM>¬aÍtäT>ÍtMÐÅc>TcC>sETçÅc>äTNN>åæs¬aÍt>ÏÅÍÏtc>¬aÍtçÍtM>atn>cÐÅsaÍt>uTéÅc>ÅTM>ÀTÅaL>TuuÅÏÅÍÅt>æäTT0Åt>qDÅWK>>uÏÍæªaÍÅÍu>Ubc>N>NF>ÅÏäÅc>}ÍÈa>säT>N>N>>c}>Íßc>ÐÅåaat>uN>çÅåÍÅtT>ÏÍTMÀçT>BÅÐÅçÍcc>ÅÍtåÐTÏT>N>çÅåaaâæÅäc>rÅåÏTÏÍTÅ¸WÅsTÆT>ÐT°°¸°¶âTKÅÆT>ÏÍäTNN>TuLJWa>z¬aTæUNHEsÕtcÍttaÅtÐÅ¬ÍtuW~äTÀsNJcTsKsqNÅÍuTscÈas>sE>T>ÈÅÏT>D>>ÅT>sC>ÅÏÏÍsT>}>N>äT>N>>N>>ÏT>>ÏsWÅÏT>I>ÀuK>ÏÏÅÐÀÏÍuTNpTc>NâTKÅéT>KÅæa>LsE>TazæÅa>äæaTMÀéT>KJ¬åÍt>átI@>äTNNäÅæÏcäÍtsT}NÑT>ÅªsIçæÏäÀÏÍ¬aLÍuãT#ÅÍtuGçTscçÅsLNÐcÏÍÍt>uJsE>TÏÍuaÐsW>uTM>Næc>6ÅÍT¬Ít>TcWT>sWÅuÅÏÅaT0Ås>ÆTCÑc>CâæÅsT>¬aÍt>u@>äTLN>KÅsa>LÐT>NäTN>N>äTaL>ÍãTL>Íæ§¯°¸°¦äÅÏTaäÅt>Lsæ§¯¯¸°¦a>ÍtäT}>T}>NæäT>cät>Kµµ½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 74

Tt>ÏÍªa>ÍuÏÅc>fÅt>æãT>äÅÏT>I>T>L>mÍÏqÅÏÈT>N>TäT>a>L>L>kK>±¯¸°¯ª¯·¸¯¯ª¯®¸·u>Þ¯°æªaLT.çÏÅÍÍtåa4NE>ssÀÐÅfNWTÏÍÐÅsaLuÏTCÅäÅc>N}TsåaLÍaNK>EuN¯±«¯°¸±scÏæÐsÅÏçdNæÅcÅsaÍuâtæaLu×TÍäÍtÏTITLãTMÅcÅcÏÍÍtÐÅcN}TuÐ¶«µ¸¯·ÏͬÍÅÍaÅteÅÏäÀcÅcÏTMåÏTÅc}ÍçTMTÐÏÍTÅªaLN>pyTuÐÏÅÈæcçÅcsWÅuTçÅcuTæÏçÏÅbsT@TM>æuBEÞ¯±¬WTcDÍÏtT6ÏÍsLrÅsÍÏÅÍçÍTAÅcDÐÅcNHÍÅcÅsçÅÏÅÍªaLåa>dcçÍÅsaÍuäTL>NKÅTM>ÀssTrÅ¬aaus>TL§·¸±¦¬§¯®«·¸°¦ÅaÍtãtæªÑaHuÅæuLCJWTMuBE>¬WÅÍuJ>>s>ÏT>su}>>>auuT>ÐÏÅsL>I>it>st}>ãæÏät>T>osTcMãTKTsNæÅçÏt>ÅcÅÏÍ¬ÍtäacMæË~ÅW>MÏÍuTÐÏÅrÅTMæçÏtÅc>ÅÈT>N>TWÅÍc>ÐÅäT>KN>qc>MªÍt>ÍÅÐÀçcM>Ñt>c¹a>u.ÏT>Ïst>åÏTæÍäa>ut>I>T>æçÐTÐT>c>Tsªu>N>JN>æe>ca>L>TuT>c>M¹Ít>ßT>EÏÍ¬ÍtßT>E>ÈTN>T>WÅÍc>ÐÅuÅÏÐ4>ÐT>MÀÏÍs>aL>>cuL>J>UH>TM>N>æÏit>ÏÍuÏTM>âT>KÅÆT>>æ¦aÍt>åa>jG>äæêt>u>LÆT>H>Åcu0a>çT>c>Mc>T>çTÏÍsuJ>oNÅcI>ÍWtIªâT>cs¬§aÍuäT>@ÍtÐÅÆT>HÅrÅäÍÅÍäT@>cTæaard}TãæÏßÅcÅsHT>ÏæcsÍtÐTäÅaæcMsKçæÏsäÀÈÅÏÅÍÅåt>ÏÍçÏtÅc>ÅWt>IW$¬a>aÍc>ÊÅcÅÈÅÏÅÍÅuc>ÐÅäÅaæc>Mu>ÈTH>ªÍtåa>T>c>WT>çÏt>M>K>äÅÏæÍcÅæÅÏÍªu>JÅÍçT>M>}>L>uÏÍsªT>M>T>N>T>bÅäTÍt>âTK>ÅpNÍssÅÏuæÏ4>æêt>T>MT>NT>ÍÏtÏÍâT>cs¬a>ãT>#ÅuT~ŬaÍÅÍuÏÅcÈæTBÍÏt>ªaÍt.uãÅa>ÅTMÀsuJrÏt>PÏTÏpN>ÍssIJsTÈTNTçÏæÀkKªaÍc>uÏÅbÅæåaLÍÍTML>@NrcTsUJÅÈT>NTçÏæÀkKsT)Tut>ztäÀäTa>LLkK>uKÏuækK>æWt@pN>ÍsTæÍt>WNTpN>ÍsÍÏÅÍÍt>æçÍt>M>c>>N>4>æêt>>>ÐÅÒt>@>F>çc>t>>A>âT>K>ÅÆT>>>ÏÍ¯°¬a>uuH>>J>ª°°¸¯´ÏÍ¬sTaÍtuæÏaÍtcN>ÏÍetTsuJrÏtPT>ÀsWNg@c>D>r>>T>>M>À²®«±³¸¯·ÏÍæa>>L>>>>ÈæT>>G>uT>>âÍT>T>>T>M>>À·«´¸¯µæ±¶«±´¬aÏÅÍÓTpyTsNæÅäTN>NçÅcãæÏçÏtÅc>ÅçTcMÏÍuT>H×TKÅæc>HÈæciJsçÐæcÅÈT>Nc>%ÅÍT>ÍÅÍÏÅcX>ÍÏtaT>ÅÏæÍcªa>ÍÏæÀuÍtæsÅÏÍt>äT>a>L>Åt>>æªÍÏÅÍÍt>æ¯±Åc>H>suÅæÅc>ÈÅÏT>Åa>>a>a>M>U>>ÏÍ¬a>t>áÏÍãtäT>MçT>Ït@>ÏÍåÐæcÅs>WÅçcH>aL>TK>T>MÀc>Hsa>LL>q>WÅrI>1æaÏÅaäÍÏtçÅcäTuTåÍc>uTæuaÐçÅcuT>IãÍcsuTªÍÏÅÍÍtææua>ÐäÀÐÅu>K>>ÏÍsªpN>T>ÅÏÍ¬a>L>T>u6>Ï4>ÐÅc>C>ÏÍqyÅÍpI>r>a>TæuTT>4ÐTa>ÍtçÅåÍc4>ÏÅÐÅcHªs>TÆTÐT>pNJÏÍu>NuaÐiÅc>kzæÅc>H>ª4>ÐÈt>>A>>oK>äæa>>T>c>M>ÏÍ¹öÏd>>×ÏÅd>ÏÍuT>Íc>T>>ªo@>aaaMäÅÏæÍuTKÅæuTNçTN͵¶

Page 75

UÅcsçÍTAÅcDÐÅaaaMÏÍÅcHåæcæÍcWNEzærÅÍtæT¬aLÅÍçcaäÍÅÍäT@cTssuNÍt>åÏTÏÍTÅ¬aTuçÐæcÅçTN>ÍcNHÏTNÍÅc>ÅÐÅcMTÏÍsÍtÏT#oæÅª±¸´ecUcªÍt>uåÍÏæÀÍTsÅcH>sWsq>rÀæT>T>fN>T>ÅÏ×ÏÅd>>æWT>uu}>L>T>æu>>@>çT>sT>çÅc>äT>K>>J>>sHÏÍuÀsHcÏToT>äÅtuÅÏæÅåaIÍoÏÍÏTI>EL~oäÅtLs¬ÍÐu¬Ít.sTHTIcÀ4TitsyÅÏÅÅÏGRXORVÑtæÍuTt>êåüÅæaa>a>MçT>sKc>ªäT>ÍcÍÏt>ÏÍsäT>L>KÏt>rÅÅÏT>M>ÀWN>E>zæsu>æT>ÅªW>ÅåÍc>qæãÍT>uL>E>sqsa>>L>ÍuuN>J}>ÅåÍÅtT>oÏÍuTH>cÀçT>åÍcT>äÅÏTI>a>WN>Ezæa>T>qNL>umN~t>çÏÅÍåÍcäc>raL>çÅc>aa>a>MçT>MT>ÐÏÍ¬qN>T.q>>ÅÏTI>c>ÀÏÍqÍÐtäc>äÅÍÐÍÈÅÐæT>%-a>äT>ÐÏÍçÏÅÍåÍc>uT>>T>k>T>L>¬Ít>ât>ÅâT>ÏÍsc>ªÍt>Y>ÅÏæäTNÅa>ÐsªåÍtÏÅcc>ãæÏçÏtÅc>ÅuTc>ÐÅpsÍt>uÏÍuçTM}>LæuT>ÏÍitsu>J~¬a>L>æcuuÍc>sÅÏåac>N>c>MosL>IuT>KÈT>æÅuTÍÅÐÀäTÍc>ÐÅçÏT>N>>æÍt>.uF>J>ÅÏçÏÅÍåÍc>çÍæaT>Ít>åa>Íc>ÏÅc>c>Ñt>>tÅqT>åÍc>>WN>>E>>zæ¬WÅÍåÍc>s>ÐT>N>>Ït>>ÅåÏÅÍÅçÅc>ãæÏqN>>D>>4>>Ðc>ªT>>Å¬a>>a>aÍcuÏT?LäÍTEÏÍTæa>ÍÐuæÏTu}LçTu@ÏÍsuT>MÀ¬ÍtÈæTGÐÅTåÍc§çÏtÅcÅ×æcÐÅpTNT>ÅÏÍéT~tA¦TMæuBEæa>LÅÍuL@WENpµ¯«µ±¦ÑtTÏTÅÒÏtÏÍsstäTKªaauãÅÏÀTuTNæuTKÅcDut>T>àt>H>çÅÏÅÍqT>åÍc>çÏt>Åc>>ÅWt>I>W$rÅÍt>æT>¬a>åa>Í§ÍN>ÐÅÏÍÏTÏT>L>ÏÍ¬a>uÆt>>>WT>L>TM>ÀÏT>>@>T>æT>M>ÀsW>>çÏT>Ïa>ªa>Ít>cT>æn>H>>ªqJ>E>ªUN>>ªa>L>ÏT>a>L>>>Åt>uT>åÍc>ªçÏÅÍsT>æWÅÏÐæÈÏT>%æåÍcãt>I>>ÅÏçÏÅÍåÍc>mc>çT>c>Tr>Åcåæ>¬aL>L>çÏæÀkK>Èæc>æa>t>¬aLcbuçÏæÅÍfNäæaÅÏTåÍcdNucUÅbÐÅuBEäTNÏÍT>MÀªaL>Tuça>aäTT>0ÅtTåÍc>æcMçÅc>HäTN>ÏÍuN>4DÅæÐÅäTT>0ÅtÍÅa>Erc>K>ÍtærÅT>TÅªa>Ít.uuM>tpT>ÒdN>it>sH>oÐÅfN>éT>K>>Åe>t>°´¸¯äT>N>>c>âæÅÏÍ¬a>>Ít>ßÅc>ÅÐÅæuT>K>>>ÅsH>>rÅsæªÏTNäÅa>LKÏa>s¬¬¬ÏTNqN>IÍÅcÅsa>tusuT}>LWÅpTUNC>uTK>>ÅfL>ÏÍÓTWN>E>t>oa>æÅaãT>ÏÍsa>Ïuc>Ds>¬äTÍÅÐßÅc>ÅuTÅÍt>æãdJ>>ªqÏT>LÏÍäT>N>N>ÐÅçÍÅa>Eäa>kK>ÅcÐ¬a>TåÍt>äTN>>N>ªÍt>>sc>>>ÏÅa>>T>>>0ÅouA>>>>>sT>>>ãæÍsH>>>>>ÏÍUJ>>>ÅsàT>>År>ÅÏÍ¬Ít>>öÏd>>UT~T>uT>Ks>tN>çÍT>WT>ÏÍsaa>Àud>N>c4>T>ÈTH>>ÐÅuT>N>N>µ·½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 76

WtI>W$éT>~tA>ªW>ÅÍÍtæuæÏ?L>c>ÏÍuTt>çt>¿dÍN>ÐÅa>EæÍN>ÐÅp>âæÅäæcÏÍÞ¯²¬auWTçÏTKEæcLcäTtcNPÍa×æcÑttÅÐÅuBE>sWÅrÅ±²«±±ª°°«°®¸¯¯äT>N>câæÅÐÅc>N>G>o¬aL>>ÅÍu.oJÅÏÍtäTæÍiH>æåÍt.ÅaNçÍT>cNuT>KÅWNE>zærÅäÍÐÏæÍçÅcuÅÏ4I>TsILÅÐÅp>ªaaN>tuæaÍÏt>uTMÀsçÏt>sªaÍcuÈt>ÍÅbßc~çÅc>äÅtL>sÅÏuKÏ4>Le>t¬a>Lt>}a>T>ta>æÅaãT>ßc~çÅc>çc>@>Nåæc>sWÍçÏT>>c>ÑT>>Åa>>ÏÅa>çd>N>suT>M>Às>Åc>Ðªa>T>.uãt>I>>>u>N>>c>N>sWÅçÏÅcåÍco×tztcNÏÍet>saÍuäT@ätKJN>såTtsT¬aÍuÏÍÅc>o>äÅt>L>>s>åÏT>æÍÅÏçÏÅc>>s>a>Åt>>u>åÍc>U>T>>~ÐÅæÅ¬Ít>åa>>u>>N>>>>çÅcsqNLNurÅcTL¬aaÏÅcçæcusN>LsaÅtuæÅÐÅéTtJæªÍcbÍcucIsªetsWHNHrÅªrÅÍtæT¬WÅæÐÏÀoäTÍcçÐTÍÅÐÀetãtIäÀÏÍäÅæÅcäTÍc>ÍtæTÅÏuTK>ÅÏTTªaNÏa>ÅtÅcçÍædTN>ÍäTTsÍTçc>ÅçÏÅÍåÍcäT>N>N>cD>ÏÍsa>cN>E>¿tst>}>LÅsT>GP>T>Mc>T>ÍcI>¬WÅsc>c>D>ÏÍa>aa>M>åÏT>ÏÍnK>EÏÍa>T>usWÅut>zt>d>NWN>c>æqN>J>EæWEN>åÏT>ÏÍçÅåaK>ÈT>T>¬äT>at>Ld>Næ4>DÅææu>NW>Nc>æqNJ>EªÍt>aLL>uqNc>çctA>4H>HÐÅuc>ÅcÐªÍÏÅÍÍt>æåÏæÍrÅÏÍçÍtMWN>cêåc>çÅc>ÅÏçÍt>M>uÅa>>ÅÑÏÅa>æåa>syÅÏÅT>L>@>>N>it>a>E>âT>W>æÍsu>K>N>J>E>ÐÅàtHæWEcÏÍpNA$çÅcÅÏcsc@NÑÏÅaæTcMãTKÏÍÑaHÆTäaÅtaÅt>cs>TéT>K>Åæªa>ÏÅÍa>Íc§¯°°«¯°®ÐÅªrt>¦äÅc>}Í¬a>ÏÅÍuÏc>HqNÅtu.TrÅÍt>æT¬aLÅa>ÍtæuTsQ>4LÐtL>äTÐäÀÏÍqNt}>sÍtÐÅçc>N>>G>ÏÍÍt>ÆT>>ÏÍÑt>ÐæüÅc>ÐªqN>d>4>K>>sJ>N>æra>ÅÏçÍÅt>uäÅd>N>âTK>ÅæaL>t>uWEc>ÍÏt>ÏÍsuTÏsa>ÍuÏt>ÍäT>Ít>sÍtM>WE>cWTÍsÏÍsÕtLWÅrI1scbãT#ÅcÅrÅTÀsI>LÅ¬acNqNJEÅÏäTÍÅaÅUåÏT>ÏÍX>ÏÍu>N>uT>Åt>¬a>T>åÍts>N>L>osäÍt>oÍd>æT>M>Àra>Åæ°¯«¯´¸²TtÏÍsäTL¦a>ÅtçcäT>ÐssÅtuæÅsaT>ÏuÅÏrÅsaHaL>>ÅÍÅÏÍtÈÏT>%æpF>sqæÅäÅÍc>T>çÅckzæ4>K>¬§åaåa>N>@>ct>A>suTt>æd>NÀ4>t>W>¯±¸²âT>K>ÅÆT>ÏÍät>ªåÍt>ÏÅcc>§c>N}>T>ªc>N}>N>T¦TMÀsaT>uLErÅsaT>usWÅåaåÍÅÍTL>tæÑcCsuïÅæqJ>uãÍc¬aÍtåaaqNJEWEcÏÍÍæa¦uÅaÅsÏapTåÍtÏÅcc¯²ãæÏçÏtÅcÅuTKÏÍsuTtqNJEËcéT~tAæcÅcÏÍqNJE>eæÒÐÏææuHNtª6tªäaÅtqN>JEçÅc§âTWG¬WÅåÍtsGJ>æcNG>ÏÍcT_CÏÍqN>JEo§çcÍæa>EÍÅcÅçÅc¦éT>TMæc>Eaa>a>M>äT>ÐÏÍ4>C>>J>ÏÍsa>ÏÅÍÍt>æua>Åa>Åt>ªu>N>c>c>N>P>T>sC>ÅÏÏÍaaaMäÅÏæÍuTKÅæuTNçTNͶ®

Page 77

æuT>K>>>>Åãt>J>>nc>>ÐÅc>>N>ÅçT>>sÍÏÍsçÍt>>æT>>ªåÍt>åÍc>>>>>>uT>t>>ÑÏÅa>>TÅªWÅåÍc>a>ÏWc>sçÍN>âæÅäc>sN>J>N>J>åÏTÏÍT>ÈT>ÅªuT>L>äT>>T>ÏÍscN>aLT>uTc>Mu>NL>J?Lc>cN>P¬WN>ræÏéTu>NuaÐWN>Ezæc§åc~TuJ>TÏTMÏͦeÏt>Gæ§Ít.sDt>æÅsuToÍd¦sNJ>NJsTÏÍÏT>LcM>sW>>çc>N}>K>@>Ðcs>uT>æÏÍÅc>Åßc>oÐÅ¬WÅÏT>IÅp>Tc>N>u>Nåc~T>æeÏtG>4T>çÍTA>ÅuC>ÅæÏéTK>Åc>}Íßc>ÐÅ¹aL>>ÍTK>ÅusT>}N>äÅtuNsILÅ¬ÈtAacæcÏTäÍc>cNÅTsCÅÏÏÍâTÏtsªsÅÍÍtæéTÅd>ÅçÍT>iÅæÏæªWÅoN>>T>æÏÑa>os>ÅÍâT>F>ÅçÏT>#ÏT>seÏt>G>ÏÍsçÍtæT¬WNaTåa>æÅccNPUtéT>asu}LcsAN>AåaÏæÀÍtæsÍÅc>ÅuÍÐW@>æUt>sW>c>WçÅsc>Ít>æÐÅÅÏuK>y>eÏt>G>ÏÍT>M>ÏT>G>>äÅtL>ssc>>N>æeÏt>G>c>M>æÍc>sWN>E>ÅærÅªåÍÅa>syÅÏÅa>uçÍt>M>ut>KE>ÍæcÐÅsªu>N>çÅc>ÅÏT>M>ÀWÅrI>1a>uÆt>>ÑT>>N>>ÀÍæc>çÅc>W>>TNpN>#ÅÏÍâT>cs>¬aT>åÍt>.åæcI>a>Lu>ÍT§°±¸¯±t>¦åT>æÏäÀäÅtL>suc>~áÏaÏt>4K>¬ÍÏÅa>ÍtæuT>cM>4>LT>uN>çT>ÑTK>åÏTÏÍuÏa>qNTE>æÅsILÅT>ªaÅåÍcW>~uT>täTÐsæÅuJ>NJäÅÍc>TT>uNsI>LÅcâÅÍfÅÍcT>ææÅsa>T>åa>L>LkT>c>Åu>ªÍÏÅa>Ít>æaT>s>t>äT>ÐäÀsÅÏÍt>¬aLTåÍtTLÀsÅÐæÏâtKEWNTETæÈÏT%ÏÍTMTÐuTtTWTuÍÏÅÍÍtæX>rÅs>ÅÍuut>sÅÏuTt>äTÐs>etet>TsC>ÅÏÏÍT>Ås>Åt>uåÍt>ãt>uÏÅæÀÏÍæÅcÅ¬åa>öÏd>qN>J>ÏæÅÏÍTªãt>uÏÅæÀÏÍæÅT>ÀsqNTsÅÍÍT>saTT>ÈÏt~cs¬a>Tsc>ÅcutsÅÏuT>tçÅsTÈTK>NJE>csÅtussÅÍÍt>æWNcæqNJE>çÅcutKkTL>ÑtcaLTK>çdcÏÍsuTtçÅcEçTsT>L@T.T#ÀÏÍsT>cTæTsT>TaLT>KªaTåÍÏÅbc>NPæÅc>s>c>@>N>WN>c>a>Ås>>>Åt>uqu>N>>4>D>ÅæçÍæa>E>¬W>Ååa>ÀuÏÍÅc>ÅsªaLumN~tTÅtæ_NAÅÏæÅ°²¸¯¶âTKÅÆT>seíJíìÅéªaLTsÅÍuTtÏÍÅÏuTt>äTÐss>trc>M>saL>ÐuÑaçÏT>N>säTN>Åc>sTÏåa>L>tæ4ytäTÐsa>aaM>çTst>uJÏtsT>Å¬WÅåÍÏæÀÏÍcc$s>ÏsaaaM>ÏÍuTtcuTaac>NP¬åauW~äÅÏæÍäÀÏÍsåÍtªåc>ÐæÏuTtäTÐTsG>T>I>ÆT>>ÏÍçc>Åc>ÈT>T>>>Åæec>çÅåÏæT>>uæªa>a>a>>M>U>uB>E>ÏtsÅÏqN>J>E>äÅÏæÍsc>>MW>Nc>æqN>J>E>TäT>a>L>Åt>çÅc>ÅÏUr>ÅWÅrI1ÏÍuLK>zÏtset>cÅsWÅáÏÍpT>e¬a>LL>ucE>TÏT>aÅåÍc>upTWÅåÍtKLsDt>äTÅWKI>ÐÅåastÀäT>LsæÅsaL>aNPÍt>ÐÅ×Tͬ§¯±¸°äcÞ¯¦¾¾¾¶¯½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 78

æäT>0ÅsåÏT>ÅçÅc>åüÅærÅÐÅruH>N>>>C>pA>rÅÏÍT>Åªa>Ít>çÍt>M>>u>N>säÅÏÅa>T>0ÅâæÅçT>sÍÏÍÞ¯¬æÅåÏTÏÍTTÍÅTæuNsstäæaªÍcqÅtåÍTGÅäTÍtMÈTtÏçÅåÏT>ÅäÅt>L>sd>N>Àc>N>>H>$Íc>ÏT>äæa>ÏT>G>ªT>>M>>ÅåüÅæÐÅa>åÍÅÍ_N>zt>ãÏT>>M>pA>ÏÍsÏt>äT>K>>Þ°sWÅuTÍÅåacNcÏÍaa>aMçTMTÐÏÍ¬WN>uNTçÍtMsÍt>uåÍTGÅubäT>0ÅsuINLIªpEsãÅcŦcAæoÍdÏæT>sNTÐÅc}ÍmJ>äTÍÅ4LqªWÅbuãÅcÅuæÏæuT>täTÅas¬aL>ÅÍÏÅc>TM>ÀcN>P>W$æaÅs>TL>usN>æÅäTN>N>æäT>Ít>Ms§åc>NæªÅc>>NªeN>ÀªecN>æÅªuæÍÅÏÍu@>H>Ít>rI>1sq>N>yÅÍt>æq>>N>yæa>L>T>WÍt>M>ÑT>K>T>Åªa>Ít>ÕT>>ÏÅÏÍT>M>>N>>ÍÏÐT>pT>ÏÍäT>Ít>M>¬uTL_NcuTMäTÍÅrÅçÏÅbcNP6TçÅcuTMÍtæTªWÅrKCTÏTNaLTGÅaaaMÐÅutJ>Ta>ÍtÅÍt>MsJN>ÆT>HÅÐÅa>aus>TLçÍt>MäÅt>LssÍÅc>ÅÐÅçÏTN>W@ÐT>äTÐÐÅÞ±ÐÅ±´¸°Tt>ÏÍcN>çTL>¬§¯¸¯¯ãæϦÍt>4T>NL>sJN>>ÐÅetet>éª§°±¸¯°ÍT>Þ¯¦T>4T>NL>æäTæÅÏTMÀ4>C>JÏÍT>ÅaL>>pNyÅc>ÅuTK>sJN>åÍÆTH>ÅÐÅsaÍc>uTÍÅT>çcT>¬WÅcÀ§uT>K¦sJ>N>¬aÍÏæÀu.ÆTsçÍtMr−MÄ qBb¹błbNŽ Ê«—Ëœ vHK Ë v³¼c ÈUO½œÑTKÏÍTMÀTsuÍcÍtMcNUÅb>åÏTÏÍuTÅuTuåÏæÍrÅäTÍtMaL>ÅÍÍtMUb>åÏTÏÍÈTÅuc>dN>äTÍcrÅÐÅçÏT>N¬a>LTs>ÅÍaÅåÍt>rsçÍtæTrÅc>TL¬a>ÍtnNÍc>NægT>uTÅçÅÏÅÍ4c>ÐÅãÅacUJ>ÅäÀÏÍsubçTNÍæ°äTcW¯ªäTÍtMsW>çaTcD>sÍcqÅtÒçÍTãÍcsaTçdNa>TsyÅÏÅrÅTÅªqÍsyÅÏÅWTpTIæaÀT>NÍsWNNæçÍtM>ræT>LW$X>ÍÏt>×t>ztsT>#ÀÐÅ4>L>K>æ¬aÍt>.uáÏÍÅÏäÀÍtæsTMaqNHÐÅsuTcCcÅcÏÍaTäTaLÅtªaaÅtsyÅÏÅçÍtMcNpNI>@äT>Ít>MÅÏ4>LT>c>@>Ns>uÅtäÀÏÍu>4C>>JÏÍ¬a>L>TÏT>Nt>a>ÀuWÅt>L>I>Ït>sséT>Åd>ÅT>ÅªÍt>T>c>G>K>I>u>>N>L>J>?L>c>a>a>c>N>P>qa>ÍÅÍusTÅuTTæÏitaLÅtuâTÏt>sªpNJÏÍuæÏÞuTtçTcMÐÅçÏTNæaLÅÍàT>NÅçÍt>McNÈT>tÏæÈÅcI>GçÅcçÍæa>TTMÀ4>LTsa>LTåa>ÏÅcqNLJTçcIÍdÑTKÏÍTMÀsa>uUtTMÀTÈÏT%sçc}ÍçTTæÏæTM>T>ÐT>åÏT>ÏÍa>Íc>uua>Ðua>L>Åc>ÏÍsuT>Ít>M>ªuM>T>@Ðc>s¬a>c>N>}>æsTÍTWÅcÍÏtÏÍuTcDsCHÐÅuGN>TªaLÅaäTIåaNH>uNLJ?Lc¬uLN@sNTækTÍÏTäa?LcqœuN¹ v³¼c ÈUO½œ ©n«ÐÅspNyÅc>Å`ÏT>ÐÅçÅåÏæÍsWÍt>M>ªa>åÍÅÍ_Nzt>sa>H>ÏÍsÏt>äTK>TM>Àæa>×æc>T>M>ÏT>it>pT>ÏÍÈÏT>ÅÐÅäT>Ít>M>çÐT>ÍÅÐÀT>ÍN>ÐÅp>³±·Ubàc>ÐÅçÏTN>ÏÍ±¬ÍtuàÅªa>LL>WEÅc>äÀuÅtæqN>JÏæÅsa>L>Åt>

Page 79

æpTsaNEÐÅa>EäTÐÏÍéTKÅªäT>KTosTWÅÍsE>TsåÏTÅåüÅæsNæÅçcNÏT>sÏÍsNLÞ²çÅcT>M>ÀÐÅTÅªa>ÀÍt>æsqN>J>EæT>ÍÏÍåÍT>G>ÅçÅc>uT>M>TK>>T>§4C>>JÐÅäæc>N>¦ua>L>ÅcÏÍÏT>4>æÅçTsÅc>ªWT>ÊÅæÏuT>ÐsÐÅg>@>s>N>L>äT>K>>T>sqN>ÅÍu.T>¬a>uåÍT>G>Åqçc>}>ÍçT>Ït>D>L>¬aLÏÍTÏTNçÍNµ®ÐÅpåasTçTsNLÐÅuTLäTTc~TLæWÅg@T§Ít>åÍÅÍÅaaæÅasutWEcÏÍc>TuT´¸µÅÏd¦ÍcrÅçÏÅb>}ÏTÞ³¬aÏÅÍÍtæãæÍutäÅtLsæÅmN~tÏÍçÅsTŹ¯µ¸¶t>K>Þ¯¦äT>K>N>J>æÍæÅÍäT>ÐÏÍqD>>ÅrT>ªàæÍT>~p>ÐÅäT>L>T>>ÆT>H>Årc>gT>sÍt>u>s>G>Þ´uaÐu>TÀÐÅuT>@>sÌÅc>N>rÏÍåa>äT>N>çÏÅaL>Í¬a>Ít>§¯´«¯³¸²²àd>¹°°¸°·äc>Þ¯¹±³¸°ÍTÞ¯äÅtLsª§Í>NÐÅp°®®Íæa>¦aL>ufT>ãæÍätE>KqD>ÅrTÐÅqT>L>pAÏÍa>Íu.öcÐÅa>E¬aTäTNæa~äTTNcIGåaLÍäT@aÅtusæÅWÅâ¹açÐT>ÐTa>E>¬ÍtsÍt>M>uTÍT>aN>E>ÐÅp>UbÉÏÅæWÍt>Ma>N>E>ÐÅaE>ÏÅbc>uÏT>ÐqMçT>r@>¹auåa>Åt>cN>Åd>TT>Íæc>¹aÍc>u-a>HT>M>NT>c>pK>E>ÅÏt>>>ÍænK>E>>ªu>b>>U>WyÅc>>ªT>ÍÈT>>>J>éT>>>T>M>rÅÍt>>æT>¬a>Íc>>u¹aÍcuT}KcKÏTNcTNWN>A¬aÍcäTÍtMuaÐÏÍqMuJT²TsNL?Ïª_N>>ÐÅp>²®®Íæaª§±µ¸·«¯¸¶_>¦ÅÏdi>tW>Ec>ãÅÐÅW>ÍtM>æYÏas§ÈÅÏt¦utWEcÐÅWTÅåÏæÍrÅÐÅéTKJ³¬WcÍtsubÓTÏÍ¬Åa>oât>>çÅa>T>N>äÅt>L>sªa>Íc>çÍt>M>oçÅc>c>qM>æqM>çÅsG>N>æscG>äT>Ít>M>äTN>UJ>Åa>>EsW>>T>c>Dß>ÅÍN>ÐÅa>E>µ®âT>TsuT>Ít>æµ®âT>ÐÅa>E>æp>sWE>c>c>N>>G>c>u>>b>uJ>ÅÍçT>uÅa>ªWÅa>Åu¬aÍäÅtuWN)ÅcçTÏTtÐÅsçÏtäTKªWTdcKWÅÍp¯²³Íæa¦äT>Ttçc>ÏW$äT>NTI>åÐÏTÐÅÍt>mN~t>äTNÏÍÑt>ÐæüÈæTG>a>TH>çÅÏÅÍsuTÍt>MäT>NÏÍäT>ÐäÀÏÍ¸WtçÏt>M@>mN~t>§ÍNÐÅäTNLÅæäTNæa~ªäTNc¸WÅÍÍtæçcIUI×tsaÍtçc@pyTåÏTÏÍpTKWM>sWÅrI1T>ªâTÏt>sªéæÅ¬qNT>ÕT>aT>rrÅcN>G>ÏÍ¬äæasÅÏÍÅcÅÐÅqNDÍÅaEäÀªäTÍtMæTM>TæcªTMINtTsäT>NyTIcÀqNHsqNTr>KCqN>ÅtudN>Ït4K>¬-cN}>cDÏÍa>L>ub>qIWt>stNéTæÍ¬WÅsÅau>NKÅN>äTÍtMÐÅçÏT>NçÅcÑt>Ðæüåæcs4T>TMæTG>séT>t>¬qN>L>>uH>J>u>>b>iH>äÅt>L>>sqN>Åt>>>T>sa>Ít>äÀÐÅc>>åÍc>>>ÈT>>>ÅsI>L>ÅªãÏT>M>¬WÅÍæa>>>ÏT>N>>ÈT>>ÅrÅf>Åa>N>u}>t>}>ÍÏt>ÏÍT>>ÈT>ÅäTaL>ÅtsÅÏTM>ÀåÍTuJ>Isat>uÑtÐæü¸WÅpI>@åæcc>cIG>6>ÅÍcÎT>¬aÍu>ÆTÐT>ÅÏT>MÏæÅÍfN>uT>Tça>E>ÈTÅæªa>Í_N>ztÍt>uæϬqÍusyÅÏÅÅÏpyÍuJEWNEzæÐÅWHNHsäæcHctArTMTNÅrÅcDs´¬WÅåÍtäÀäÅÏÅacæuæa~aEWTMÏÍéTKÅªäTNæa~çTs@ÏÐÅäÅc}Ísu>T}L>qNJ>ÏæÅa>EÏÍWT>MT>äaT>uTWt>qTT>ML>ÅsaÏurÅÈI@¬aÍc>ÏtMäT>NTI>äTÐÏÍgTuæc>äÅtLsa>ÍtåaäÅdc>äÀ¶±½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 80

ÏÍäÀÐTÀÐÅÅÏäT>N>tJ>T>äT>NT>I>åÐÏT>âT>a>~osäTa>L>Åt>çÅca>T>Wt>Ít>ÏT>I>Àa>L>L>uÏæc>ÍN>ÐÅa>E>>´±âT>ÏÍãæÏWT>ÍT>ÍN>ÐÅp>¯µ³âT>sqTuTt?L>ccNP>W$ßÅcÅsH>Tc@>NÏæcsäTN>æa~¬§ãÏTMpA>¦ÈTÅrÅÍtæT>¬aL>@Wtqa>L>ÅaçÍTãÍc>TuÅc>ÅsæäÅaLéT>K>Åatu.åÏTrÅÏÍu>JCäÅaL>ÑtÐæü¬WÅgTÓTÏt>säTNæa~åÏT>ÏÍT¬aLLuqNcTMÀÐÅdN}ÅXçctAquTTçTstæÏÅcçÅsGTIçTs@a>ÅtïÏÍÍNÐÅpâT°®®ÍæaÅÏäTNLÅP@LTuBEÐÅeaEÏÍÉÍÅt>pTIT>WazÐÅscÈP>@ÅÏTM>À4HH>c@>NTÅªaL>ÍuÒÏt>ssa>>ÅåÍt>rQ>>ÍÅc>ÅT>>T>M>>T>>a>N>>>T>>M>À¬a>>L>ÅÍuÍN>>ÐÅp>>¯³°âT>äTLTuLd}TÏÍTM>ÏtqÏcTsçÍæaTª§²°¸°oÞ¯¦aan>JäTNTIÅÍtM>äÅÏÍÅc>ªät>E>K>æäT>T>t>i>t>a>Íc>uÑT>>ÅsI>L>ÅpN>Ísæuæa>~qD>ŬaÅåak>ÅæWTN>ÍÏtªWc>bçÏtäT>TÍT>UTÐÅÅÏÏT>>ÅrÅsªÑtT>IWÍçTÏT>t>ÐÅsWÅuTd>N>äÀdN>ÀsF>T>ãc>qN>ÅÍuäTN>L>ÅåÏTÏÍT>ss>ÀÏTLÏÍäÅcKuIÍdÏÍsåa>scstWÍ¶®®ÍæaÐÅuTåÏT>sITæstoÐÅÍT>L>ÅrÅP>@>L>s>WÅrÅc>Ït>A>æ¬a>Íc>m>@>¯·²µâT>ÏÍªWN>)Åc>>¬WÅåÍt>ÏÅc>c>>T>#ÀÏÍÍN>>ÐÅa>E>µ®T>>ÍN>ÐÅp>>¯³®Íæa>ÐÅsWÅçÍT>ÀuÅc>>Åua>>ÐæåÍT>E>Åàt>>çÏÅa>L>ÍÐÅçd>>N>}>Åc>>4>>$æut>>mN>~t>Ñt>>ÐæüaÏucD>s¬aÍu>syÅÏÅaL>ÅÍWT>çÅsE>t~åæcs>ÈTMu>cÏÍsäTN>LÅÏÍäÅcK>çTM>ÏT>GÏÍæåa>aN>P>WN)Åc>>ÍTL>ÅÏÍmN>~trÅÐÅuÅæÅc>çT>MN>æitT>d>N>sK>¸sÅÏäTN>L>ÅçÏt>Ñt>Ðæü¬a>T>åa>ÀWÍsWN>)Åc>uI>Íd>scD>ÐÅu>NL>JmN>~tçÅc>çÅåt>Na>TrÅ¬a>Lus>c>Ít>u4N>Ec>aH>WÅaÈÏÅcËæÏTuÅÏËæÏT>itsçc@ÈÅÍtt>ãTKatusa>TäÅcKuæa~rToaTåasÅÍuÅcWN)ÅcÍTLÅÏÍsWÅaqJE¬atuutäTÐÏÍÏT>I>pNÅc>ÅãtsuT>ªåÍcWÅa>äTT>NsÅÏäT>aN>rÅsåÍtäTN>J>N>Åc>Åc>D>ÏÍsa>uçc>Ïu>T>it>oL>Åa>>E>c>N>H>$¬aÍt>åa>c>N>M>C>TM>Àßa>æa>ÍÅÍpN>I>@>ÅÏça>a>a>M>sE>T>säÅc>K>uT>ÅªaÍt>çÏæc>äT>L>T>cN>GT>MÀçÅcÍT>Åit>s¦ÍtWEc>ssTE>TpK>ncÐÅpT>IsuTWÍÐÅÅÏÈÏÅcãT>KÅa>æÅit>ssa>Ít_N>>×tt>ÅUc>äaÀÏT>D>ÅÏÍæ§a>u¬aT.usNLÅÏTMÀäTLKÍæÍcu4ÈÅcIG>ÏÍuJTWT>MÐÅäTN>TI>ÔcéÅcT>æaÍt>uTM>fL>oäTN>cWN>E>ÅærÅÐÅWÅuÅa>uL>E>ssT>M>ÀqÅÍt>rÅÍt>æT>¬a>u.Æt>>>T>M>ÀÏæcssäTNTIÐÅäTNtKAäTÍÅtÐÅæåacÍTH>ÅéTTMdNTMÀsÍcNuÈP@aaaMäÅÏæÍuGJæubçTNͶ²

Page 81

itutÆt>IWE>csäT>Nc>Òc}¬a>aÍc>ÅaaÍt>åaçtN>Íc>@N¹Ítåa>d>T>K>§ut>ÐÅs>c>ÈP>@qÐT>éT>a>¦uT>Gs>tT>WE>c>oçÏt>säTNæa~cNGÐÅc@NuTçÏæÀtTÅäTNLÅçT>cNGÐÅcKuaäTÀçTcNGTÈæTGÏÍäTNcªâTÏts¬WÅÍªaaTuTÆt>IWEcsÍæasTTÐÅaE>sça>T>H>Þa>Ít>.ußÅc>>ÅäT>}>>c>æq>dN>T>>ÏsäT>0ÅsªäT>N>æa>~¬aNÏÏtMsaNEäÅÏæÍpÅc>>uc>>s>WÅa>>L>>K>>ÐÏÅ¬Ít>>r>@>>ÈT>>æÅuT>>T>>>M>>æc>>rÅ4>>T>>i>ÅæÏaM>ÏÍsu>bWt>A>6ÏÍÅÏT>M>ÀaÅt>>gT>qN>yT.a>L>>ÅÏd>NÀWt>A>çÏTNçÅc>aÍtäTNæa~TäTKNqsuK>DÅäTLT>¬aÍçTÍtuWT>aarToÍNÐÅp>ãæÍäcc>ÅæÅÏÍéTK>Åªa>Ít.uâæêt>dN>ÀWt@>âTK>ÅÐÅÓT`ÏTÏÍsåÏTGÐæÏÏÍÅÏäÅcKWÅaÍTÅoöcªåa@cÎçæãTsqDÅÆÅc>Ñt>T>c>NäÅüÍ>NÐÅp>¯°¶ÏÍ¬Ít>.UJ>ªa>uÏÅb>c>äTN>L>Å-t>H>ÏÍUca>Ít.uf>cÅÏÅauÅc>çT>MÏTc>TsuT>ª-ÐcåtÏÍÅÏT>çcT>TMÀåÐÏT>pN>ÍsTsKN>aN>ÏÍÅÏçÍtM´®®®Ñt>yTT>ÏaT>IÅa>EsÍa>LªÍt.dNTaE¬Ít.ãTpªuTMUAL6ÅÍçÅcçæutTiÅcT§½äTNcit¦äÅaÐcæäTÐsuTÏÍª§aÍtsJKäÀÐÅäTNc>éÅcT¦aN@UNJ~sÅÏcG¶®®fÀäTNcÍNÐÅp´µ«¯±³çTMT>ÏÍ¬aauuTAäT>@TK@çtJ>ÏÍTMÀ¹aÍt.ræÏÑtyTT>ÏaTI>ÅæÑtTcN>äÅüqDÅrTsNJc>ãÍcäTNÏÍÅÏÈc>GªaÍt.sÅæÏäT>@T>LKÍsN>Jc>ÅÏaT>IÅst>TçÍtM>sIJ>itÅÏT>MÀsuT}>LæsªWN)Åc>çTÏT>täTa>L>t¬aÍc>ãTp>ÅÏÍtuT>NÞub>4G>TT>MÀäÅtLsÅÏTMÀæåÍt.ãTNqNJÏæÅÏÍäTNæa~UÅcsJJsNJcªaÍtäTNLÅéTKÅcN>H>$d>N>ÅÏäT>N>>c>æªa>Íc>ãt>I>>a>Ít>s>Åb>T>c>ÐÅÏãT>I>ÅsÏæc>äT>L>T>ÐÅs¬¬¬§ÑtyTTÏaTIÅqDÅrT¦4}K@>äÅtcNÐÅTMÀâTÏts¬aÍt.ÍTHÅÍd>æÀuÏÅÍsÅÏåaÐÍÅcÅæÍc>NuãTH>Å§äTN>c¦WÅÏçT>dNäT>aLt>ÅdM>>ÅäÅtL>s§½uL>Åo¦çc>}Íg>ÐÅT>MÀªW>ÅaÍT>>ÅÐÅaN>>KÏÍ¬a>Ít>.ãTK¬aÍc>W~a>LuÏÅÐÀæUNH>EÅÏWÅÏçTd>NäTaL>tst}>æÏÍæåaLL>prÅcTLæ¦ÍTÅàTGÅsÍtMÏÍTMNæÏÈc>TæcNÍæcäÅÏæÍÐÅpÈTTGÅrÅäTN>æÏæÍæc>a>L>T>K>çaL>K>Ïa>äT>K>T>spN>ÍrÅsa>T>ª§u>N>ÈTN>äÅÏæÍÐŬaLLpK$ÅÏÐÅaÅcäT.TubÏTÏ4LaLÅtu.ÐÅu@>äÅt>Lsa>T>uÍcN>usK>@>cçÍt>M>ub>sL>NÐÐÅsu>J~ÅâÅQ>sªæÅuLJ>ÈÏT>@æu>N>äÅÏæÍuÏÍ§¯¦¬Íts>c>cD>ÏÍu>Næa>a>a>MsE>T>C¶³½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 82

aaaMÏÍ¬§¯¶¸¯°¦äTNæa~TÍÏtoiHT>ÅªÍÏÅÍÍtæecÏÍäTNcTTMcN>ÏÍ4æÍqNpÅaÞµäTNN4>TçÍNµ®âTÐÅaE>çTMcNÏÍc>NPW$aaa>McæTAéT>KJ¬åa@T>rÅsçÅåÏTÅdcÏÍuÏTçc>NÏÍoÊæÅ4L>KrÅT>ÅªÍÏÅÍÏÅc§Tåæc>cTT>äTN>csc>IÍd¦Ït>MtuT>Ï4KJ>EæªåaÍcuTTLucäÅtLsãTTåÏæÍrÅÏÍsuK>ÍÅcÅÐÅuI¬aaéTuHJTWÅuN>ÈTNäTЬ§¯±¸¯¦åÍt.uÏÅÐÀæUNHEÅÏuNsNæÅäÅæcNsÍÏÅÍuÏTMÅs§³¸±u¦WÅetetÎtGçÅÏÅÍc>MÍÅc>ÅäTN>ÏÍsªÅÏäTN>c>ÑtÐæü½a>ÍtãÅa>ub>åæcrc>K>Mrc>@N>uN>sÅÏ×tzt>rÅWÅrI1r>Å¬aÅÍuc>Ïsc>ªaÍt>çÅåÍTE>ÅàtÑtÐæüÆT>>ÏÍTM>Àc>tA>µ¬aT>.sNt>c>}Íuæc>T>TWÅÍäT>@>ÅTÅÏÍÏt>cäTN>c>cN>G>Uc>ÑaH>ÈTt>ÏæTM>@>TN>ãTK>suTÏÍWÅÐT>sJ>c>>@N>ÏÍskTæuc>ÏÍ¬aL>TäT>N>cçT>sG>qNJ>u>T>uäTN>æa~æa>uãT#Åsª?LÍÏtÏÍÑtÐæüuJçTstÏÍªÍtuaNPäT>NcsCJæWNKÅcTMÀÏÍÅÏäT>N>>>>c>>f>H>>uJ>>N>>>>Ït>>sÑt>>Ðæüsa>>ÍuäT>>@>>rÅæåa>>@>>åÏT>>ÅT>>M>>Àa>T>æªÍt>>uT>T>>Ît>G>Ït>>M>äT>>ÐrÅ¬WÅåÍt>.a>>a>@>>Ít>·®sÍçT>s>>t>çÍÅcÅdN>TãT>Tu>cÍÅaÅs>aLa>TH>ÅÏÍt>uæÏäTN>TsÅt>uÑtÐæüTqDÅäTLTutTãÅaÅsqNLoWÅrI1TªâTÏtsrÅcTL¬aÅåÍtqMÐÅçcN}K@ÐcspN>#ÅÏÍâTËcqDÅWKÏÍs¦äT>Nc4ÅtU>cuN¬ÍtscÈÏt~§aLUTÈTÅaÅäÅtLsÅÏäTN>cUJÅpNT>Å½aLÅÍuT>cDsæaÍtuT>säTN>c§°¦saLLcI>WÅrI1çÍæaE¬aÍt>uKÏuäTÅatH>sªaLLuqNc>äÅÏTTÏäTÍtMæäTNN4T>çaEçTXæcæªåaöÏdsTK>AçÅstsctArÅc>t>A>äÅt>>L>sça>>E>çT>ãT>T>>sªäÀÏT>I>>ÅäÅt>L>sçÍæa>>T>¬a>L>>uÆT>ÐT>ÅÏÅÏuTT>ÈT>c>D>uN>ua>ÐäÅÏæÍäT>N>c>sæÍt>us>>c>}äT>N>>c>çÅsLN>yÀ°®®âT>Íæa>çT>>s>>t>WͦWÅåa>>uÅt>äÀs>T>L>@>>N>ÏÍs>a>L>>ÍuW>>>çÏtM@4KJ>E¬aLN>o@utHcD>ÐÅæsÅÏTTÏsæNssuTc>DÞ§çÍNaÅåÍt>.uTT>Luæa>~äÅtL>sUJÅÅÏªµ®âT>ÏÍa>EuÅc>æÐÅpªåÏæÍr>ÅÐÅÐÅuJT>IuT>sÏéT>KJ>¬ÍÏÅa>ÍtæT>ÍÅrÅÐÅuT>Ta>NP>st>NsçÍt>æTuc4KJEoäæaæÍÏÅÍÍtæãæÍäcçTãTTTçÍNâæÅäcpyÅæÅäTNcªrt>rÅÍt>æT>¬a>Ås>ÅÍuT>>uÅÈT>>N>~t>A>u>N>uL>N>Ðua>ÐäT>ÐÏÍäTN>>c>suT>T>sçT>WL>äÍÅÍW>>sN>J>cçÅs>ÅaL>Íc>Ðc>sçÍt>M>nH>pN#Åc>N>>G>ÏÍT>L>@>NÏÍu>T>C>çc>N>ÏT>såÏT>ÏÍa>Tg>kÅæÏͦa>ÍuÏÅa>@>dN>ssI>LÅæÍt>ÏÅbc>a>Tst>}>Ïba>Nr>@sI>LÅm>N~t>éªa>T>ÕT>>cNNF>uTtzt4>LÏÍÅÏÈTNyd>ÐÅçÏTN>çÍNµ®âTÏÍÈTT>GÅ¬WÅutcG>pN#Åc>tA>ÏÍÓTua>N>N>o¬§WÅâÀåaÅc>tA>oåa>LL>syÅÏÅTL>@>NæªÍÅÍaaaMäÅÏæÍuGJæubçTNͶ´

Page 83

äÍcWTçÅc>uÏÍªÍtuåÍÏæÀÍT>suN>WNtI>ÏÍuJ>~ÅWNA>äÅtL>sqNJ>ÏæÅsLMeN>yÏÞ¶¬§¯¸°²×ŦetsT>K>AUN>H>Eæ§a>N>L>sEÅc>¯µ¸³ª¯¸²ÏÍäT>Næa>~s¯µ¸³ª´¸²×ŦÆt>HE>æÑc>C¬WÅÍÅÏuNÏÍÅcÆtHEäÍt.ÏT}LWNæêtªåauTTLuæa~äÅtLsÓTÏtssãæÍçTNTLqÍtTÅÏäTTéTKJäTN>LÅæäTNæa~uÏTÏts¬WÅäTN>cTäTTsCÅϪãtÏæWEcÏÍsTWNcÍÅcÅcÅsaTsÅÍWNEÅæaTTÅ¹aÍtåÍccI¬aÅåÍtucÏtsæÅsÍÏt>rÅÏÍª4>H>H>½WÅåÍt>st>}>TM>æc>rÅT>uN>sC>ÅÏ§±¦cIsÍÏÅa>Ítæça>pNÍN¬a>ÏÅÍcD>ßÅWÅs>ÅÍnJEåæc>osqJ>aTHßcWÅÍçaTHæÅ¬uÅcÅçÍcTærTTåÍtuæa~ouNsÍtçæsåaåÍÅÍW>ÈÅÏTD>Åæq>dN>T>ÏæäT}>c>ÍtæsæÅäT>0Å¶¬äTNæa~pu¬aLucIÍdäTNcÈT>NMÅæäTNLÅsÅÏæÅªcÀçTÐæÏåÏTÏÍªpNTÅÏÍæÅ¬aÍt>åÍt>.c>t>A>uL>ÅoÅÏu>N>t>Åc>T>4>H>H>>ªWN>)Åc>>ÍT>L>Åm@>ÐŪTNÍâTÐÅcGLªåÍTEÅàtçÏÅa>LÍåÏTÏÍtJNæÑtÐæüÈTGN>~tssaNÏucDsÏÍTuBEcbÅàtÍTLÅm@ÐÅe¬aTåÍtcoÍdåcNæªçtHæaÐªÑaHuN>sa>Íc>uÏtA>äÅc>}>Í¬aÍt>.Åa>Nu>N>suT>M>T>>WÅa>ÍT>Åc>t>AÏÍçÅåc>>T>>N>>>ªâT>>c>>s¬W>ÅåÍÏæÀWÍsäT>>N>>>L>>ÅÐÅÅÏÍt>>çT>>åa>>>ÅÐÅuc>>sÍtuåÍÏæÀÍTs¬ÍÐT>sÅæçd>TK>sET>4Ls>ÅÏuNa>Åtu.aa>aM>sÍTNÅçÏÅbcçÅcäTÍt>MsuTÐÐÅcNuTÐÏÍªWÏuqNJ>ÏæÅaEÏÅaÍsæÅåÏTÏÍæÅÍÅÐÀçÍæa>T>cD>¬§äÅc>KäT>N>L>ÅÓT-t>H>Uc>s¦a>L>ÏuqN>J>ÏæÅuc>oÅÏu>NU>JÅ¬ÍÏÅÍWH>T>CäT>N>LÅåÍT>E>Åàt>WNE>T>TWK>ÐsWE>c>ÅÏu>N>uL>N>Ðua>ÐäT>ÐÏÍäTN>>c>ÈT>c>D>T>sÔc>rÅT>ªa>ÅåÍt>.uT>T>L>uNäÍÅÍWÏÍpNTÅWI¬qNTugTTL@NÏÍTaEÅÏTMÀaLTæqNÅÍuÍcoæŦ¬a>Íus>yÅÏÅu>ÏTW>NE>zæÐÅc>nN>Íçc>t>A>éT>K>>ÅÓT>uæc>s¬§ÍtçÍtMrQæçÍTäÍÅÍWçtÏÍsWÅs>ÅÍÍtæuMtpTÈTN>ÍÅuN×tztçÅÏæÏÍéªaLutÐcÏÍÈTN>ÍÅrÅÐÅuBE¬aÅåÍtäÅcKuÅcscss>NæÅäTNNÍTLÅÏÍet>æuN>aL>TK>ªuN>çT>M>NA>srÍT>.ÈÅÏTÅ6>TÏÍuT>MçTstÐÅTTÍÅT>uÍcIÏæTçTu}>ÅærÅTMæuB>E¬WN)ÅcÏÍåa>sTsÅtusWN>)ÅcÍTLÅu>HÅÏTÀäÍt.äTM>LçÅcäTI>NÅæTæuN>4HH>çT>sT>Ïçc>ut>>pN>ÍssT>G>>P>>¬WÅåÍt>åÅc>>K>ªa>T>.ÏT>I>>ÅÅÏWN>>N>>>ÍTL>Åit>sa>L>>ça>ÈT>T>IÅÐÅc>åa>s>T>L>UJÅuT>çd>>T>4L>uæc>çT>ÏT>>T>sWÅâT>>K>>ÅrÅçæT>sæQ>>>ÍT>M>L>@>N>>o¬Ít>usyÅÏÅWN>)Åc>>>¶µ½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 84

¬aLTåÍtçÍtMçT>åæcäTNÏÍçÏTçTÏT>TÎtGW$WÅrI1sNæÅçT>NJgªa>Ååaåa>d>cT>s>NL>çt>}Ån>c>uN>>`T@>T>ÀsâÅQrÅÏT>L>ÏÍWN)ÅcÍTLÅÏÍsuLcT>çt}ÅÐÅuNrcT>TäTGHÅTÀsÍcN}>cDÏÍaTaNPæncäÅtLsuNfLçÏÅb}>TTÀ¬aÍtåauÅcaÅåamN~tçÅcÅc>>~s6ÏÏÍäÅc>K>äTN>L>Åçüt>tya>ÅÆT>ÐTNRLQRQLDWÏT@>áÅc>Åc>äÍtuIçÅcÏtÍäÅtLsT>MÀsETÈÅÏtÍçÏÅb}>TæaæÅaåÅÏäÍcåÍTÀTLtpN#Åu}>TæÍcäÅcKÎt>GÐÅçÏTÀWÅrI1gªu>TNMÅcD>ÐÅ½aTuuIÏTÈÏaæ§uN¦äTMÏt4TåÐÏTªØæÏÍæuÅÏªuIÏTæÏtçÏÅbåüÅæÏͬdN§¯¯¸¯´t¦äTMrÅecæuÅÏËæÏ4TÒcæ¹aTN§³±¸°°t¦ÅÏubçaLåæcuTtqNJÏæÅaEuÅcææÍNÐÅaEµ®«´´ÏÍäTÍtMãTNçÍTÀªaL>Ï4ÐÅãÏTM>sGJ>äÅæcNæªT>MtJ>ÐªçÏTIN>aLT>KutN>HÅ¬ÍÅÍcN>NFÈÏasTmNEB>UtaEÏÍäÍc>uTcmtªaÍt>T´¶âTÏÍäÅcKäT>NLÅÏÍuÏaT¬auT>MçTåÍÅtT>scALT>MÀçcÏsça>sTaÍcäTN>æa~ÏÍâTc>s¬-ÏÅa>a>L>T>åa>uT>T>fL>ÍÏÅæäT>N>>c>äÀÏÍsçÅåt>>T>sCÅÏsTLãÍcäÅcÏäÅt>LsÏæcspNyÅcÅäTK>NIªuTÏ4KJE>µ®âTÐÅaEäÅÏæÍuæÏ4æêt>it>a>ÍtåÍc>×TK>>Å4C>>JpT>ÏÍªTN>L>TÏÍsuT>M>Àæªaa>cGåtæcªãæÍpN>yTK¯¯®«·®ÍæaÐÅ¬aaÏT>ÏäTÍtMäTt}L>äÅtLsÏÍµ®âTÐÅaE>äÅÏæÍÏÍuN>çTs>t¬Íc>uTcG>KI>TNL>TÏÍªWE>cÏt>M@¬aÍt.us@>aÅÏtM>tuT>TWÍtM>rÅÍÏtÏÍc>@N>ÏæcsªWÍtM>ÐÅW>~äTÍtMs>NLäÅc>ÏæaLÅÍäT>0ÅuNssuT>4TÍÏt>cTM>KÐÅuc>ÏÍsåÏT>ÅÏÍ¹Ít>uåa>Í§°±W¦u>>c>a>zéÅa>a>>mN>~t>ÏÍsäT>L>>ªÍt>a>a>æ¹§¯µ¸¯®W¦aÍÐusTÐTÅÏu>NäÅæcN>suTMT>IäÅtLsäT>ÀçTsN>LTqNL>NT>Wc¬§±²æ°¶¸·t>¦sN>LÐÅÍc>äÀäÅÍcT>ÐÅuIÊÅc>ÅqNc>ÏͪäÀçÏÅb}>ÏT>¬WÅåac>Î4c>L>sN>Jc>UJÅ§WL>EokÅæÏͦs>N>Lác>åÍtäT>N>N>sNJ>cäT>ÍtM>uTM>sNÅrÅsåa>ÅrÅæát>I@>ªÍNÐÅa>E¶³ÅÏäTNN>ÏtBc}>ÍmJ>çTMTI>æTMTÐÏÍuJ>çTsN>L¬WÅåT>ÅéTKJ>T>äÅÏÅb>>}>>>>a>>sác>>>>pK>>E>ÅÏt>>>>Ío§½ãæÍäc>>pyÅæŦ¬a>>Ít>>.u.pK>>$äTÀsN>J>c>ªa>upT>dN>ÅÏäT>N>>N>Åa>>ÅæÍt>.uãt>I>ÅÏ×t>c>ÐÅ4>c>L>ÏæTÅÏu>N>säT>Ít>M>4T>Ðc>æuÅa>Õt>C>T>sKãæÍäc>c>ÅæÅÐÅ¬a>âT>K>ÅÐÅfNWÅrI1c}ÍçT>TÏÍçaLÐc>rÅscªacåÍc>äTN>NæaL>Åa¬aTåÍTÅàTGÅrÅÐÅpäcoaaaMäÅÏæÍuGJæubçTNͶ¶

Page 85

×ÅäTÍtMÑaHÆT>ÐÅaEÈTNÍÅåÏTÏÍd>NaaaMäT>aLÅtsWÅãÐ¬ÍÍc>uc>a>a>>a>M>ÍT>>L>Åäa>s>t>>ÐÅa>E>sT>>M>Àc>>>@>N>`ÏT>s>ªa>L>T>s>>ÅÍÏTN>uc>æuD>GJ>ÅW$TM>ÀÐÅuB>EÞa>L>uÅÏÀçT>sK>c§qN>tÏT>¦ãtÏTW>>~çc>>>äT>Ðsc>>}>Ísåa>s>N>M>uT>>Ít>M>çÅc>>sÑa>H>ÆT>>>U>ÐÅÞÍÅÐÀ¬åa>>m@>>äÅc>>K>>ÏÍÍ>N>>ÐÅa>>E>>µ®âT>>ÐÅp>>ÐÅÆt>>>ÅçT>>ãt>>ÏT>>¬a>>Íc>>u>.pTÐÅqæ4>C>JÐÅqsT>N>ÅUd>Næut>sTYL>UçÅc>çaE>çTãt>ÏTÐÅaE>ãæÍäc>sW>ÅrI>1äT>ÀçT>s>>4æÅs>@>Ï¬aÅåa>j>Ga>Ås>c>P>@>L>aE>sÍNÐÅa>E>ãtäc>ÐÅæaÅåa>çÏÅb}>T>ÒÅÏaNsçÏTÀ¬ÍÍc>ÐTÍ>NcT>åÏT>ÏÍéTK>>Åæ¦utsT>YL>U>åÏTÏÍa>L>>çÍÅÐÀçT>aH>ªa>Ååas>t>¬§ÑaHÆTUsWÅÍtMuTG>WEcÐÅçc>äTÐsåa>st4>ÅtstK>oTL@NuL>E>såüÅærÅ¬a>sN>M>çÍN>°®®âT>Íæa>ãT>T>çÅÍt>M>ec>u>c>c>W$ut>sT>YL>U>ÏÍWE>c>ÐÅs>>4>æÅÏT>LÏÍs>>r>ÅÅc>ÐWÅst>T>ÐÅp³®çTM>T4T>qJE¯³®sÅÏÍt>UTC>ÆTrÅsçÍt>æT¬aåÍÅÍÏÅc>äTÍt>M>ua>ÐÏÍuT>N>pyT>>T>ÍÏtc>ÏÍªa>ÍuW>>ÍN>ÐÅa>E>°®®T>ÍNµ®âTÐÅa>E>éT>~t>A>>ªäT>Ít>M>WN>E>zæc>T>M>N>æÏsC>J>c>N>P>sW>ÅuÍÅu>T>TMaäÀjGæa>EçÅcÈTÏÅa>éªaL>uNÀåa>ÅäÀ4ÅtÐÅçÏTN>¬çÍNæWE>c>>4>Åt>ÐÅc>>}>ÍçÅs>t>K>>>7RVHIWD7RVHSWDT>>>>>t>>a>>>E>U>c>>>ÐÅa>E>>rÅutMGs¬ÍtuåÍÅÍWçÍN>ãÏTMTãtäæcsétK>EsWÅuTscDTL>@N>åÏTÏÍuÅÏÀut>aH>æÍ¬sT>qND>LÈÏt>~äTK>sæWTL>@N>åaL>LpN>KI>Þ§q@äc>¦uJT>Ít>)Tæ§åapN>K>I>qL>äc>ÏÍs¦uLN>C>J>Ít)T>¸aÏÅÍÍt>æªuaH>ÆT>>c>N>T>G>ªÈT>ÅæÏªsT>T>I>tu>tH>çT>X>ÐÅuL>ÏT>N>>çÅst>K>>¬æcNæTMTÅÍT¬ÍÏÅÍÍtæa>aaM>ÏTÀÏÍçÍt>MUTC>rÅÐÅåÍTG>ÅåÏTÏÍuT>ÅpI@>oasT>ªåa>s>ta>a>a>MuJ>~ÅU>ÐÅa>E>TM>ÀãT>K>éT>c>H>sIL>Å6>c>cD>ÏͽÍcåÍTGÅsNæÅçTNJcnKEæuNuaÐâTËcäÍcræÏÏÍTMÀÐÅäÅtuªÈÅcI>G>ÆT>ÐTça>E>ÏT>Àu>æÏTÀrÅÏÍÈT>ÅæÏsÔc>rÅT>4>HH>>ÐÅuæc>uTÐs>aL>L>uât>pH>ÅÏuÅÏT>>sÅÍÅÐÀªWÅsN>æÅäT>Ít>M>çÏT>}>åüÅææÈT>t>Ïædd>N>rs¦äÅc>}Í¬WÅåa>s>t>u>Nua>ÐÐÅa>E>âT>¯®®®æ¯®®4T>âtpHss>ÀsaLT>sÅÍÅÏrÅsa>NPa>LJT>æåÍtÕT>åÍTE>Åàt§q>TMÀ¬åÍtåasTLdNµ®âTÐÅpªÍtu¶·½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 86

œuN¹dOž v³¼c ÈUO½œ ©»cNPW$aa>aMUäT>aLt>æªuNsN>æÅ4DÅæªuN>sWNça>Íc6ÅÍÏÅccNPW$äÅdN>¬aÅsÅÍÏÅcnNaM>ÐÅaEsNæÅWÍtMqænN>aMqpAÏÍ¬WÅX>pT>uæÏÞuT>t>çTN>ÍçT>sG>J>æçÍt>Mc>N>UÅb>itT>M>ÀÈæTG>çT>åtN>æÈTÏÍss-a>ÍuT>K>ÅçTN>ÍäÅtL>W$§Æ¦WK>ãÏT>MªÍt.uszcTMÀsuI@>æÈTTIÅsTNÍrÅTÑT>KÏÍäTNN>æetªuNÞuTt?Lc>TçcNÏÍrÅuÍc>åÏTÏÍT>çaEf>cÐæfcÐrÅÏÍ¬a>ÍtçÅåtNc>sUb>æÍTA>ÅªWN>cæqN>JE>ª?Lc>TsC>ÅÏÏÍçcnN>ÍÈÅQuæϬÍt.qNÅt>ËcC>ªWÅÍcN>Pa>aN>@a>ÅuåcNæà>ÅªfcªÅa>åÏTÏÍT>MÀsæÅªuJN>#ÅuT>KÅåc>T>ÏÍ¬qN>ÅÍu.TsW>ÅrÅÆÅtqN>L>×æcu>N>Ít>Tc>ÅT>M>ÀÍd>s6>>ÏÐÅÅÏÍt>äÅÍc>T>æs>>ÅÍäT>>c>>WT>äT>Ít>M>>c>N>T>u>a>ÅÑT>K>äTÍtMçT>MÏæÅÍfNæ§±°¸´u¦a>LukLäT>ÀçTåtNÐÅa>NJH>Tæ§³¸¯®W¦u>ÏÍäÅcN>ÊT>u>ª°¶«°µ¸µec>ÏÍäT>}>¦ªa>T>.uT>@>ÅÅÏT>M>ÀåÏT>ÏÍÅÏcI>rÅW>N>ãÐ§µ¸´W¦WÅa>yÅÐÖT>G>ÅÐÅc>T>MÀçT>T>ÍsæÅçÏæÅÍ¬§²µ¸³4DÅæ4æÅs>qNÅÍu.TÏt>4K¬WÅs>ÅÍuAsc>%TMÀT>æÅsaLuÅa>¬aÅsÅÍÏÅcäTcWuGJçTNÍÏÍUbÎtGW$asTuJNJuNuT>t>äT>ÐsæÅ¹a>ÀuÑt>c>ÐÅæÅ¸WÅât>>pT>et>c>äT>Ít>M>c>N>c>N>P>¬Ít.uåÍTG>ÅÍt>çTsTÏÍuT>tsT>N>CWEL>~ÐÅæªÍcuW>~æWt>uæçÏtINÅsGsÆTCaÍuWrÀØTtÏÀÏÍetsâTKÅÆTsuÅcLæsG>>J>ut>K>f>ÅÍåa>L>L>äT>N>su>T>åüÅæT>æª§±¯«¯µ¸¯µ×Ŧåa>äT>N>uÅæÏrÀiN>>>T>ÅÏÍt>>WÅÍet>sa>>ÍuäT>@>>äÀ6>T>>ÅªWÅäT>>>c>WU>b>kÅæÏÍ¬WNæÅÏT>IÅc>åaK>cNP>cuJ>NÍc>syÅÏÅsDt>rÅrÅcT>LæÍÅÍunN>CÅÏÍtÍc>rÅsa>ÏÅÍÍtæsT>>cWUÅb>çT>åaÅÐÅua>ÅpyÍæÅçT>sTÏÍ¬aÅtuäTNÅcÐÅuÅcouMÅäTÅçüttya>ÅÎtGW$äTtpN>#ÅituNqNcäa>ÍçÅcTMuTL_N>sâaÅæsc>DrÅ¬aTud>N}ÅXéÅa>aäT>cWWKHLRVDQHUäÍcu>N>LJ>ÐÅ§Åa>c>æaæÅa>äÅt>Lsu>NäÍc>ÆT>C¦äT>N>N>sN>æÅWNtH>uTÐªsc>ÈP@åÍtäT>cWuÅa>aLåaN>HÎtGW$s>uNåcT>ÏtäÅaÐcsåaqN>HäTMoÐÅTLt>ctA¬WÅucçÅåaN>HoLÅuæsÅÍu>b>kT>L>ÏÍs@>Ïsåa>s>t>uT>ÐÐÅsa>uÏt>A>uT>ÐªuI>ÏT>äÅa>Ðc>æaaaMäÅÏæÍuGJæubçTNÍ·®

Page 87

aÅs>Åt>4H>H>¬qNT>uÅÏTM>Àsa>NPW>N)Åc>ÍTL>ÅÏÍoLÅT>ÅªÍÏÅÍÍtM>cN>pIÅÏuTL_NÈTNMÅäTcWUba>aaMÏÍUTÈÏt~ssaLÍäT@¬WÅåÍÅÍçTNÍæäT>cWUb>TaTa>L>aaa>MsET>CspTs>uTMÀªÅc>eaTaLLuWTÏÍÅÏa>aaMãTNsÅÏuT>aLÅtcIGÐc>½atTLÀTM>ÀuGJc>åÏTÏÍsD>t>aL>Åt>uuÅaa>Ls>LN>ÐTäT>a>tL>ªâT>Ït>s¬Wcc>D>ÏͬaLLáÏÍªWÅåa6ÀäT>tc}ÍçÅaÐÅäTt>çÅaosÏtrÅÏÍÅÏÅaÐÅucitäTNNpN>#ÅcÅÍtaÅtÏæÀÈcNæªåÍtÐæÏa>uaUÅbnNGJÆTÏÍut>ätEK>ÍÏtÏÍsstäT>KªTMÀÍt>çTMÏæÅÍfN>TäT}>TÈÏT@>rI1a>aN>L>ÅÏuN>>sDt>säÅc>}Í¬a>Tåa>@>ÕtJ>q>NL>Nu°²«·¸¶âT>K>ŪaLTåÍt>.nCL>aÅåÍtT>LÀTMÀT>sTsG>JÐÅuIT>ÅÏetTu>NãTN>WÅÏÍÅÏåa>sD>t>ãT>N>WÅrI>1qçc>}>ÍÍÅc>Å¬sT>a>T>åa>N>Ï4>D>Åæc>D>ssjÅæoÅÏÍtWæ>Net>¬a>L>LN>>åc>>Ít>uG>>Js>c>@>N>ÈTc>D>T>s>TH>W$æÅa>sT>sI>LÅs>st>äæaª§°«¯¸°ª°³«°°¸¯äc>Þ¯¦W>ÅÍu.u>G>J>æaÍÅÍuÅcÒt>æÅssTuB>EçÅc>TÅ¹WÅÍÏÅcsG>rÅçcN>G>ätLc>NP>¬aTåÍcåtJ4a>ãÍÀoÈÏt~sWÅrI1æÅªaLÅÍcD>cÐÅÏæÅuaÐåtNæqNLuÏcÅÏçÍtMcN>UÅbfcÐrÅÏÍaTÈT>TIÅrÅãTKuLE>6TçÅc¬ÅÏuæÏÞuTtçTsGJçaEfcÐÏÍeaaaMçTNÍÏÍsst}TK¬oNçcNTÅçTsGJÏÍäÐæÍcäTÅaÞuTtsÕt>cUbÏÍUT>r'ªåÍtuæÏ?L>cÐÅçcçt>pTuT>t?Lc>uæÏæuT>t>çT>M>t>L>ÅÆÏf>c>äÅÏæÍrÅT>>âT>c>s¬WÅåÍt>uT>t>d>N>uæÏæåcN>aÅs>ÅÍÍt>æ-aÐÅsÅÏUb>æÍÍc>@>NsÏæÍäT>Åa>æaÍt>åaÕt>J>ªuæÏc>NæüT>oLÅeN>KÏÀªec>ªWÍæc>ÅªrÀªÅcîªuT>tÑt>yÐ¬aÍc>uÏTmæuTM>L>@æªT>M>T>Mªa>T>E¬a>Ít>WtqT>T>ÍæçÏtc>ªÑtæªÅæc>L>Nªc>t>ÏÍTM>tL>ÅÆÏrÅÐÅuT>sK>>¹aa>uUb>Tæc>M>äT>N>@>§Íc>TäЦçÅa>dc>K>TM>ÀsJ>Åac>ßæcE>§uT>LåÏt>CŦçüt>t>N>æ¹auåa>Íc>MçT>MÅa>N>çTsTL@T.sçÍtæT¬ÍcufNäTÅaÏT>ÅsÅÏuLÈTtÏÑttÅ¬ÍtuT¦²®«°±¸¯·âTKÅÏÍªaus>tTWNtÅrÅu>LçTÒdFt>ÏÍçaKàTNÅæÏtsåaåÍÅÍäT@§aLuqMÅÏäTNÅçTTÍeNKÏÀäÅæcNetsçÅcätâT>cs¬aT>áTc>CaÅt>uasT>uKÏfc>4ÀoÐÅ×T>ÍÏͪÍt>.u.u>>b>>a>>M>>E>ÍT>>>>Åª-a>>ÏÍäÐæÍc>äT>>Åa>>uK>>Ïf>>c>rÅçÏT>>N>>>>·¯½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 88

ÐÅçÍTÐÏÅa>HT>M>NæÏäT>ÐÐÅsÅc>æÍT>çTs>t>ÏÍ¬WÅÍÏÅcuT>L>åÏT>æçc>æÍTc>N>PW$WÍt>M>Þ·åÏTæuTLkT>¬§çcÈKÐÅuT>âtpHæÅaçÅc>uÅcçTãTÐÅuT>Mc¦ÍÏÅÍÍtæçÍt>MUTC¬aLáTÍæÐÈTLNydçÅÏÅÍsaaaMÐÅaEçTåÏæÍÐÅuTsNLÏÍæªaÅåaWTäÅcKÏÍuTLTÑt>tT>ÑtyÐuÅæÏuT>T>Lé>¦äTt>J>N>¸itT>Mt>L>ÅÆÏrÅuTL>åÏtC>ŪdNÀÏÅc>ÅUÅbT>æàcÐÅc>aa>UÅbfÅa>Nª§ÍÏÅÍuåT>}ÅÏäT>MsuJ>NÍÐÅuTLåÏT>æ§ätÅæc>ªqJ¦çc>æÍTªäTtfN>TåÏæT@>ªut}N>ÊÅæÏ·¬WÏ4ÈÏt>~uÅc>N>>N>F>>d>N>çÍ>N>âæÅäc>ÏÍuK>>Ïf>c>>ÏÍu>¬Ït>Åc>>>Åf>>c>uJTK>ªåaåa>TÏuÅa>ãTHsäT>ÅcK>IÐÅçÅs>ÏTT>àcÏÍéT>~tA>¬WcÏÅcäTÅa>åT}T>ÏÍÅÏæÅæaLT>.Æt>×tLÅÆÏäÅt>LsÅÏÏtÅc>ÅTWÅÍÍt>æäÅtLsöc>ÐÅaE>ªÍt.ÍÏÍt>ÈTN>äÅÏæÍuÏÍÅÏuÅaãT>HsÑt>t>Å¬aL>ÍäæcæªÍtTc×tLÅÆÏäÅt>LsæÅÐÅuTsKT>ÍtpTt}NT¹a>åaÅtÅaæaæÅaÅÏÍt>æWÅÍÏÅc~ÅuM>ÅÈTÅc>Åc>äTN>N>æÍ¬WÅÍu×t>LÅÆÏÅÏÍt>U~TäÅtLsãæÏÈÏaçÅc>sGTIÆT>ÏÍsÅÏucGéT>KÅrÅæaNT>uÅa¯¯®Íæa>¦äÅt>uL>>N>J>¬a>T>>.usN>t>>ªÍt>uåa>T>>@>ªÍÏÅÍnJ>E>>Åa>sss>>ÀsaT.m@>TÍt.ãÅÏt>ÅcÅs>K>suTc-a>HçÅcÅÏÍt>uÍTÀ§çÍN>¬aLNuTsæaLuNuTsrÍÏÅæåÐTTMÀitssÍtçïcçTsT>L@T.æqÅcçæTdNÀÏÅcÅUÅbÈT>H>>sK>ÐÅsrÍÏÅæåÐT>¬a>L>c>äT>Åa>uÅÍæT>u>a>ÐÏÍäa>qN>M>sa>L>Åt>>TrÅÏÍa>ÅåÍcu>E4>HH>>ÐÅuBE>¬a>aua>M>E>ãÅæÍTu>cT>Esa>a>Àu¹³¯¸¯³äcÞ¯¦a>L>TN>_N>T>sC>ÅÏÏÍÅÏ§c>ï¦P\VWHULRQsKJ>ÐÅet>åÍT>G>Åk>L>ÈTKNKA>éªÍÏÅÍuTçÅsL>NÐåüÅærÅÐÅåÍTG>ÅTÅª§°µ«°´¸¯ât¹°³¸¯¯ãæÏsuTMÀsÍt>aÅtrÅWN>N>Tcât>HEsC>ÅÏ¬ÅaÍcÅÍc>uTK>ÀåTÏTçïc>rÅT>a>T>a>L>L>usD>t>u>N>d>N>T>>Ïæäa>Æt>J>A>nc>ÐÅöc>c>>çÐæc>N>sÏÅc~Åäæas§WÅÈæT>Gc>}ÍWI>J1suI>J1ÐÅs¦T>åÏtCÅæçÍT>çTM>LN>À¬aLLWTÏaLLuÍTML@NÅÏÈT#ª×TKÅægàÅcsÍÏÅÍãT>Ñt>L>N>t>ÅçT>>ÐÅÏªuT>t>d>N>ÀÏÅc>ÅçT>>M>@>>c>ÐÅf>>c>rc>Ït>M>@>ität>G>c>æÅc>>Ísu>æ¬ÍÏÅÍuuÅc>WÅWÅÏÐjT>sM>ÅsÅÏc>>0Í¬ÍÏæT>N>åt>N>4>ÐT>ÍÅa>åÐT>ÅÍt>q@>ÏÍc>>>0Íªa>åÍt>Ïrc>ÐçT>N>ÍsÑÍT>rcÐçTNÍÏÍ§WÅ4ÐäæÏÍsÅÍs>uTЦâTÏÍåTÏTM>ätGcªÒÐT>äÅtLs¬aTÍtÏÍTTWÅtuæÅ§aLuaÏsJ>suæ¦çaEåTW@ÏÍTÅaTur@>çïc>Ub>>ÈT>t>Ïæs>T>N>T>>qÅc>oªrÀÆc>>ÏÍWÏÍªÑt>L>>N>t>ÅÏͬÍcu4KBrÍÏÅæåÐTçÅcÅÏÈTNsªauscaaaMäÅÏæÍuGJæubçTNÍ·°

Page 89

csªWÅÍdcK§Ñt>T¦ÑtNN>tÍªÆÅcçÅaßÅcÅÏÍc}>Ífconc>ÐÅ¬WT>ÈT>>#çÍt>T>ÐÅªT>>sT>>>ÅÏÍmJ>>>>âT>I>Ås>sªÍt>pîK>>îæÑt>yÐÍtÐÅ§a>ÍtgT>äTÐT>MÀäT>NÏÍs>¦äTa>LL>WcªçÏT>uîæu>TN>qÅcsaT>M>Àssa>Íc>uÏÅc>c>ÕT>ÏÅÅa>T>çÍT>æÏtc>WT>äÀÏÍæåa>Ít>uuTNätL>oÐÅçÅåaÐËc§ÍN>ÐÅpqLäc>¦aNÏæÅ¬Ít>.usyÅÏÅÅÏuaÐãæÏçT>>L>>ªT>>N>>T>>T>>T>>ÏÍu>Åt>>ÏopN>>Ís>ÍN>>ÐÅp>>¯¶´ÏÍæªa>>Íu>T>>T>>ÏͬaT.uÎTÅçÅsTÅcË~ÅÈTKNKAWÅÍWNtçÏtÅc>ÅäÀÏÍscP@>LcAÐÅseNÅfc¬ucUÅbTäÐçÅaæªaÍcs>IsIfac>qÐÅaE>ÅÏecNæÅ¬äTÐäT>NÏÍéT~tA>çÅasªaLåa>ÐÅÏecNæÅçc>æÍTTant>æW@uTsI>âTÍsWT>KsCÅÏÏÍÍÏæÀuÏT>sçd>N>J>~TspN>sT>NT>äT>NF>T>sT>ÅrÅ¬a>rc>ÐçTN>Ít}>N>TäT>ÐÏÍsI>LÅT>Ít>dN>ÀWt>@ãæÏÏÍeN>>Åf>csN>J>cÈT>Åa>Å¬WÅqÏrÅÍtÑtÏtT>ÆTÏÍÑtN>tÀª4ãæÍäc>åaL>t¬WTu>tTWN>KÏåÏTæÍÅÏöcscGÏÍecNæÅfHÍÏÅæåÐToäÀitsaLumN~tÅÏçcïqÅc>c>>T>ÏÍ¬a>>u4>K>>B>æÅçÅc>>öc>ÐÅa>>E>ÈT>>N>pI>>ra>æÍc>>uçÐT>¬auåÍÏÅbãÅcÅÞqNIWNAoÞnJCqTæäTMçtTäÅtLseNÅäT>>>ÅÍÏÍåÍc>>ãT>N>>æåÍc>>çÅa>>oÈÏt>>~sªc>>}>ÍsN>>>>çÍæa>>T>Ëc>>oåÍcWTÏÍÐÅcoÐÅsuTMKÐsNÏÍæÅ¸ÍtucTWÍæcÀÆtªeNæÍŪXQ>çÅa>>çÏÅt>t>>¬a>æÏu>æÅät>ÐÅªa>>ÍupÏT>>M>ÏÍsªn>T>H>>æÍc>N>>uTâTÏÍåT>feNæÍÅsa>LÍuåÐT>ÅTM>ÀæªaÍuäT>IÅÏrc>ÐçTN>ÍäTÅa>äT>æäT>>>ÐÏÍWE>>N>>öc>sT>>c>ssT>>>ÅrÅ¬Íc>c>s4>ÐçæÏc>>WÍæc>À¬auÅcÅTML>@ÏÍsTcæÍt>uHNLN>P@LçÅÏÅÍªÍÏÅÍÏÅc>ÏTMÏÍäÀåÏTæÍ6>cÏÍæÅöcTÅªWÅäT>TN>fæÏçÅaªÍtc>NÏÍpuXQ>çÅaÏÍTT>seNÀTãÁt>WN>T>a>a>uÅc>ÅsT>>ÅrÅÏÍs>uK>Åc>æªÍtäÍt>.s>ÅÍt>s>N>>TçæcNTfcÏt4K¬§aL>ÅaqÅcrÅÏÍWcåÐTÅTMN>æϦaLÅÍuTNæªWÅÍçÍcWÀf>c>ss>ÅæÈT>t>ÏÍtu>c>çTsM>ÅÐÅp~ÅÏÍsçc>N>T¬WNÀqÏÍÏtÅcÅfcTuæÑtNNtÍfcÐÅuTsLTéTTMäTMÕTHuAÅsuÏTæuæÏäÅÐTcitæªÍtäÅÍcscALªÅcNfcopT>Åc>>N>f>c>¬WÅÍuÏT>çT>M>N>>ÍÏÐsc>ÏÍs@>Ïf>c>rÅ¬a>åÍc>rÅçÅcqÅcçÏÅbcp¬WÅ§ÅÍdÅÏtŦÏtçÅaæçc@ÈÅÍtt4TsCÅæ6@âTÏÍÅc>Ns>K>äÀiæÏÍsWÅ§ãtyÅc>N¦ÏTÆÅc>oétK>Efc>·±½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 90

ªuJ>uÅc>ÍT>>.¬a>æÏuãa>L>>çT>sT>c>æT>>çT>M>K>>ÐÐÅ¬Ít>uåa>Íc>æT>>o¬aÅscätãTKsWÅrÍÏÅæåÐTçÅcÈTNäÍÏæÀæcccçÐæcNrOO²ÝuMÖ Ë uKO ¨vË— ‡ v½U½u¹ ÈU¼ÅtHK ©Ãåa>>Àa>>>a>>a>>>M>>>U>>ÏÍÏT>>>oi>H>>sW>ÅçÅsK>>J>>>sG>>>>>>J>>sçÍt>>>æT>>>çÍtMcNæçÍt>MubçT>McTT>MÀÈTHN>GJæuæÏuTt>çTsGJ>ª§¶¸°ât¦çc@ÈÅÍtt>WtcæªåT}>TªP@>LªmJ>çTåtN>sTMÀ¬aL>TustpT>uBE>ªaÅs>c>cD>a>ÏÍÅÏäTM>åa>LL>WÅa>ÈÏafH>d>NæäT>MT>sC>ÅÏÏÍÅÏTM>Àæc}>Íu>cW>Ubc>sT>aa>Àuc>I>Íd>ÏTN>>uÅaosT>M>ÀTM>>æUT>I>sc>r>¬a>Ít>UT>ÅÏu>~T>çÏT>>ÏiÅt>>zc>}>ÍUÅb>ÐÅc>>>@>N>æU>J>ÅäT>N>ÐÅÅÏst>UT>c>~T>L>ãÍc>UJ>Åät>u>æÍt>.qÅt>uÏc>ooÅÏuG>>J>¬-T.âæbÓTstuTaLT.uÆTÅmJçTqNTMÀÏÍsuT>t}>GÏÍ§ÍN>ÐÅp±²µ«²°µ¦ät>ÅsçÅsGJ>ªqN>tt>JUTITÅªåÍtâtÅsæÏaaa>MçTMTÐÏÍscªÍt.stc>ÍtuJ~ÅnTÕÅcHs>ÅÍT>>N>>J>äÅÏa>c>çÅåÍT>>E>Åàt>Ît>G>>æ¦WÅåÍÅÍÏÅc>c>N>>P>W$ÅÏc>}>Íu>G>>J>ÅÏuEÅæcN>çTsT>iHãÍc>äTM>rÅÏÍsÍtrÅU>IrÅåÐt>ÀrcqM>¬§WÅuT>ÐæWH>NH>T>MÀÏÍsªa>L>LN>uÍt>uåa>LI>ÅÈT>NE>ÅæÐÅçc>}ÍçT>N>Íit>sçÍT>çT>N>ÍÐÅa>T>a>L>T>ÏnH>$sÅÏÍt>Wt>>c>sI>L>ÅçÅc>ãÍc>¬ÍÏÅÍÍt>æpT>utÅsG>J>ÎtG>TuB>E¬a>æcc>}ÍçT>NÍäÀÏÍÍtu>HNH>åT}>dL>sæad>c}>çTN>Í4>T>ÍT>B>ÍÏt>ÏÍTL>t>åa>Åc>ÅÏ§u>>N>L>JW>ÍtM>nc>ÐÅsæqN>H>>>s¦ÅÏuHNHçTWNEÅæTWÅåaÀTÐÅsuNÐÅæÅm>N~tcdNæTçTNÍærcÐäT>cWX>ncÏÍ¬a>LL>Nu§a>N>L×t>Ï°±¸²ª·¸¯ª±¯¸±TL>ts¦a>LsyÅÏÅpNK$çæcsucãÅÏÀæsT>ÍTpHÍÏt>ÏÍÕÅcHåtN>sqNLNuWN>NsNJ>cÐÅÏÍ4ÐçæÏsuNctAc¬ÍtÍTBÏÍaæÏsæÏöcTuNsçÅåtNTaæq@>ªæÅÐÅãT>äÍc>>ÏæÍçÅc>Ïa>ÐÅÑT>K>>>Åæªöc>ÏÍçæ4>>}>K>ËæÏæªåa>>N>@>¬§±´«±±¸¯²c¦ausÏæccKät>ÅTs>ÕÅcH>äÅÍc>T>ÐÅc>}>ÍuI>ÐÅd>N>åt>N>rÅ¬§uJ>4>À¦oN>L>NÍtÐÅcÏtM@ÍcTsTÏÍsu>NAÞscÈP@äTNL>ÀÐÅuLEªWÅåÍtmTu>J>4>ÀuJ>Ëc>>sA>>@>¬WÅÍÏÅc>>ª§ÍN>ÐÅp>±°±«²¯°Íæa>¦äüt>>ÍªæÅæãtÏ6ÅÍÍæÍcªWENsW@ÐTæWTLéT~t>AªÍtuTÏÀÏTIÅçTÏTÏäT>Åa>T>Åa>åÏT>ÏÍäÍc>W>>~sçÅsN>>T>u>J>s>ÏqçæÏ¬uE>L>A>ÆÅÍÀaaaMäÅÏæÍuGJæubçTNÍ·²

Page 91

äcÞ¯¦Íc>qN>Åt>ÅÍc>Åc>ÐªqN>t>Læ-Ït>>ÏÅb>}>ªa>LL>I>ãT>N>äT>Íc>cÅa>t>uet>suT>}>L>Þ¯®¬aTåÍÅÍÅÏçÏtINÅYÅÏscDoÆTÐTæÅsWÅrI1TÅªaLuâtpH¯±¸°°TNEÅÐÅ§±°¸¯³TÅªa>Ít>åa>d>c>ÈÅQ>Ëc>ÏÍÅÏÕÅc>H>ÒæÏÍc>åÏæÍçT>u>J>¬a>ÍÅÍu.äT>@>ãÍcäT>NsæäT>T>Nsªa>L>LËc>C>äTt>>@ÅÍæÍt>äÅÏTI>K>TÅÏT>M>ÀsIL>ÅçT>sWÍTHÅcNÏÍgÅÏtsT>MÀ¬aÍt.uÈtÍXsÅÏTM>ÀæaLÏuçÍTÈÅQT>u>Nc>æqN>JE>st>åÏæT>X>sIJ>äT>tæÈc>sJ>Kosªa>a>usJKpT>Ëcsa>aH>EªåÐæcÅ4>HH>ÐÅuBE>¦¬åcN>æTMT>GÅªT>ÍTB>ªçcN>GçTMÏÍÈTzÅcÅsäÍÅÍÆÅtæªscD4GT>itÈÅcTDªscDpTWÏÍsa>açT>ÍT>H>>ÅçT>M>c>¬§ut>K>jæÈT>>J>ÏÍT>WT>Òc>>c>>@>N>ÑÏͪåaWT>dN>etÏÍ4>LqæÍt>ucT>áÏTt>JæÑt>>IN>ÅªTI>îLîçT>s>tT>p>>>J>>>>½uÅÍu.t>>T>>Àæª±¯«°µª·«¯¸±äT>>N>>æÏÏÍÈÅQ>>sJ>>>>J>>ÏÍé>>¬a>L>>>qN>M>>T>t>æu>ÏÍs4ÐÅuT>s>G>s×t>ÏT>>ª´äT>N>>c>âæÅÏÍuT>>ÏT>E>ÆTçTM>ÅÏÍsutzt>ªaLT>.uçaLsH>4ajÅæäÅt>LsÅÏuN>TuBE>ÕTÏÅÏÍäÀTæÍcuN>æetsÏTsETuTL>ÍTE¬aaÅtX>§¯sKNKz¦ÏÍsaLÅÍuiJ>qNJE>ÅÏäÍccI>uGLuc>¬aL>u.sTLN>aÈÅcI>GÏÍªaL>¬WÅåasJKTMÀsuTçTsTuT§ÍNÐÅpµ®«±²°¦ÑæÏtI>NÅÐÅsWÅuGJ>c}ÍWLo¬çÏtINÅÆÅcæÅbséT~tAªuT>ÅÈÅbssWÅuçÏtINÅou>NJ}ÅÏÍ¬ÍtuåÍtçÏtI>NÅuJËc>ÐÅutKuT>ÐÏÅs>ÅturÅdN>-aäTÐÏÍu>æªÍÏÅÍnJE>×Åd>ÅæT>sT>>ÅçÅc>æÅ¬WÅåÍt>WJ>N>B>T>æmc>çÍc>Ít>ÑæÏt>I>N>ÅTÅ¬a>T>æªWH>N>H>ÍÏÅaT>>ÅÅÏÑT>>ÅsÍc>u>WÅt>ÏÍuT>ÍÅc>ÅÐÅæÍt>pyT>uK>ÒÐÏÅæT>M>c>ÐÅãÍc>çÐT>ÍÅÐÀçÅc>æÅsG>>J>¬a>L>Åa>ÍT>K>>ÅpT>ÅÏuT>>Åæu>áÅÏÍÅaa>H>>E>ÅcÐÍÏÅa>Ít>æUb>sçÐT>N>NT>M>L>ÅÈÅc>IG>ÏÍ¬Ít>åa>uÅc>ÈTÅc>ªaÏÅaçc>@WÍt>tT>çÏTN>äTÅa>ªat>u4N>ETM>KÅÈT>cit>ÈTT>GÅWDT>>æWTÏnc>ÐÅÑæÏt>I>NÅäÅæc>N>¬ÍÏÅaÍt>æçd>NT>>ÏæWÅWT>Möc>äTN>ÏÍé>ªåÍc>pN>A>$sH>>äT>NÏÍc>I>G>Ðc>rÅ¬a>Ít>i>c>qT>c}>a>I>çÅc>rÅ¬WÅÍÈcM§çÍN¶«´³¦ÑÅÏtæ§ÍNÐÅp³¯«·³¦ÑtNct¸ãæÏçÅcEåÍt>ÏT>B>äT>N>ÏÍd>>N>T>M>Ït>I>N>>Å±°ª¯¶¸¯µâT>K>ÅÆT>>ÏÍé>>sW>N>ÏæÀÈc>N>>ÅÏæÅÍt>.uW>>>~öc>ÐÅd>N>T>>>ÏÐÅæÅa>WÅt>>ÐÅet>suT>}>>L>sªa>L>>T>sat}aÅt>uetÅcsaÍ_N>ztWÅtuTM>ÏtINÅc>IÐc¯®¬aLLåc¬§°±¸¯äcÞ¯¦WÅWTKTMNTtçÅcÆtJA_NÍÏtÏÍsDt·³½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 92

Ètc>NãT>sªÑæÏtI>NÅåÏæa>KoÐÅuG>J>UI>rÅVWRLFLVPçcuÅæÏeÏa>rÀÏÍVWRDàÅæÏoÏÍs§ÍN>>ÐÅp>°´²«±±±¦Íc>>N>u>sK>@>>c>t>>ЪWÅut>IN>T>M>L>ut>æWÅc>WÅÍÍT>H>>Ås4>a>uA>>it>Ít>æÍt.uäTMitsWcucDÏÍqNTÏÅoäÅtLsÅÏäTMçcuÅæÏ¬ÍtscqNJEN¹Ít>uåÍÅÍçüc>ÅäÀsªaL>uWÅa>ÅÏd>NsK>suM>ÅpN>ÍTÑtt>ªËÅæÏÅudäÅtL>s¹ÍÏÅaÍtæW>ätÅsG>JÏÍsçÏt>äÀªTåaÅÐÅsT>ÅaçTN>ÍWÅtaLÅtaLLuaÐuE>NätTTåaLLWÅapN>ÍUccÅãÍcªäTMÐÅÍÏtcstÏT>KNçT>MTäÅt>LsÈTT>ÅæTMN>}>Í¹aLT>/Íct>rKÍcÅcÏÍsÍt>çc>I>q>>>N>orÅrÅc>T>>L>¬a>Íc>T>ÏæÍÅÐÀT>M>>ÀÐÅa>T>ãÍc>sa>t>>uéTcH>ªuMÅpNÍc>aNP>rÅÍtæT¬ÍÏæÀuÍt>æsÅÏeGcN>æuÅçTM>ÐÏÅWENWt>IÍT.äT>ÅaTM>ÀÏÍsuGJ>çcNT>ÅçTsT>ÅTªuÅaor'T>ªuÅæÏoit>ÍN>ÐÅp>ãt>äcÏt>M>@>åÍæc>o¬a>Íc>uÏT>ÐT>ªa>t>uªscsK@cæÅÐÅäT>MsWÅuæÅ¬aL>u4$äTÅasK>ÐÅcTÅÏÑtyÐsçÅåÍæc>ÞWÅd>N>sK>c>åT>ÍTs>@>NK>çÅc>æW>ÅqT>d>Ns>K>cæÅ4>Åt>æÈTTGÅc>çcuc}>ätNÅæÏ¬ÍcN>cÏÍÅÏpNyÅc>ÅçÅaWÅtuäÀÐÅuT>MK>WTs>@H>äÀm@>çÅc>uJ>yT>æäÅt>L>suE>N>>ãt>J>æuT>L>åÏT>ÐÅT>M>Àªa>L>>ÅÍçÅåÏæÍsILÅÐÅp>ªÍtöÏd>çÏT@>æW@ÏÍçÐT>gToÏÍäÀÊæÅsÍtt>çcuÅæÏ`ÏT>ÏÍuT>ÐsJc>ra>L¬a>L>c>oKªÍt>×æc>åÏTæÍäT>ÐÐÅa>aWuædÅÐæÏçÏÅbÊÏÅäÀÏÍs§Í>NÐÅpãæÍäc¦uTN>àÅæÏéªÍÏÅÍÍtæçcuÅæÏW>N>N>>åÏæÍÏÍ¬WÅÍÍt>æt>C>ÏÅæªtJ>N>ªät>Åu0a>çT>sG>J>>sª§et>åÏæa>K>o>¦T>I>L>ÏT>>ÀÏÍäÀst>.sÍt>åa>>pa>>UT>>sG>>J>>sc>P>>>sqNL>Nu>ÅÏet°¶æ°³¸¯µâT>KÅÏÍ¬Ít>uåa>ÍÑtN>ÏæÅÑt>ÏTæªÑt>>I>NÅuTcÏÍsãÅstÀÅcÐatu¯¯¸²äTNN>JNÏÍæªaÍusTÅuÅæÏçTMtcuBE>¬§¯±«¯¯¸²äcÞ¯¦WÅoÍd>uÅæÏcI>ÐcsrÅæªqT>uzÅÏq>s§Ñt>I>NŦuÅæÏåT>aÍsa>aÍT>H>ÅÐÅetåÍT>G>ÅsaL>Lâa>>ÅWÅrI1rI1¯°¸´äT>N>>câæÅÏÍrÅÍt>æT>¬§oN>LN>¦sT>L>Na>åT>a>ÍsT>WÅc>I>Íd>setâaÅ°±æ¯·«¯äTNæÏÏÍæaTåÍt.sJKuÅæÏâtcosetWÅâa>ÅpT>H>sC>H>ªaL>L>uÏÅÍsa>WÅåa>ÏT>I>ÀsKc>sÅÏÅa>Wc>E>T>M>¬aÅÍuäauMÅçÅcc@àTNÅÆTÐTÅÏuTtLA4LsWÅuÅæÏsÅaÍtædcuTCt>sGJªuTCtäTt>JNÍtæqÏuJªäTNyTCtäT}ÅÏÈTK>NJEæa>LÏuc>}ÍcMsçc>MÐÅsaÅåÍtu>LNKJ>EäTNyT>Ct>¬WÅaaaMäÅÏæÍuGJæubçTNÍ·´

Page 93

såÍt§ÍN>ÐÅp²¯¯«²¶®¦ÑÅÏt>Tæc>TM>Àrcu0a>ærcÏt>M@>¬aÍÅÍu>§ÍNÐÅp±µ´«²¶±¦ÑT>NÏtæåÍc>ueÏaÅÏua>ÐÏÍnÏTÏT>WJN>BW>fÅÍäÍÏæÀWÍsÐÅÍt>sc>ªåÍÅÍuqN>J>EÅÏs>ÅaL>c>L>æcQ>uÅÏr>sçcDsCHc>çÅcaÍtÏÍTæa>ÍcuaNP>çÍTWNHtc>äTNyTC>t¬ÍtaN>ÅTuTC>t>Êt>oãæÏsNæÅçÏt>Åc>ÅäT>ÐÏÍäÀcN>sæWH>NH>sªa>LT>.âa>ÅTuB>E>¬WTd>c>KÍt>sN>TÈ>NA>$ÏÍqM>çcA>L>säTN>æuT>Eq>Ïcst>T>ÅÏ§¯®«µ¸¯¯äc>Þ°¦a>L>ujæÅa>p>N>#Åc>e>c>ÏÍÍd>äæa>>set>a>N>P>¬aLÅÍucMÏÍuTCt4KJEqÏTutJçÍTBäÅtLspTsÍcN>ÏÅca>aaM>äTa>LÅtst>ÍÏta>Tuub>sLN>ÐÐÅ×tztæͬWÅuINtLætJNçTstuLEªçÍtMcNæçÍtMçTÏT}æfHnNGJÏT>çÍt>M>a>L>K>æcåÍÅt>T>oÐÅ§ÍN>ÐÅa>E>³®ÞÍN>ÐÅp>°®Íæa>¦tJ>N>oN>T>>ÅÏÍc>L>>æc>E>ªs>G>>>J>sT>>zÅsÅÏuT>t>>äT>Ðs>Ïa>ÏÍæÅ¬a>>ÀusÏa>L>>I>ÅåÐÅaÅssçÍtæT>¬auÆt>c>ÏoT#ÀçÍt>MöÏd>sETÏÍçæ¬Wt>ÀçÍt>M>ÈT>t>Ïss>>ÅÍu>.qçc>>éT>K>>Åæs>>Åa>ua>H>ÆT>>fÅÍT>>ãT>T>uÏt~sÍtubÈTÅæÏsK>cçÅcæsÅÍuäTL>ÍTGÑaHÆT>æåÍtÏÅÍTæÏÍ¬WÅÍpT>u>ÍT>Àªa>>L>>áÏÍÅÏäÀa>Åt>>>>uT>t>>?L>>c>>c>N>>P>>W$çT>N>>ÍsÍtçÍtM>äÅÏTC>HKÐÅæa>LuuT>NÈTt>ztc>NÏÍÅÏÍtt>JN>ªäÅæÅcçTs>tpTÉÅc>NT>WÅub>WÍtM>sa>Luâa>ÅæåÍt>.×TÍWK>MæÅc>Ås>NJ>cÒtJNsrÅsKÐÅc>qMTÅ¬aT.umN>~tÅÏäTNLÅuaÐâT>ËcçæªstçTcNGncÐÅqæqNH>ÏtsqaT.ãTÍÅuaHÆTât>~ÅTÅÏsGJTÍt.TL>ÀuÏtT>N>æut>CÏÅU>I>TæÅ¬§fÅa>NéT>~t>A>¦ÑaH>ÆT>ÐÅçÅåÏT>E>Åa>ÏÐÅpÅc>uc>ÏÍéT>~t>A>>¦ut>ÅU>I>>c>nK>E>æÅåa>K>Íc>I>æÏT>ÅªåÍt>çTåüÅæT>qäæÏÍs>ËæÏâtJ>¬Ítçc>uÅæÏæ§ut>ÅsK>NåÏæÍça>EuJ>T>IÏÍÍÅÍuiÏuÅæÏåa>ÅsÅÏut>WE>c>t>JN>sçÍt>æT>æåa>mN>~t>ut>ŬWÅÍuÍæÍcçÍÅÐÀcTsÅÏuÅæÏuÅccªWENÏÍsTqDutÅsK>NåÏæÍçT>åaÅ½Ít>åÍÅÍÏÅcÍtc>NP>W$ÅÏaa>aM>cI>Gt>JN>TÀãÅacTÅªa>TutJ>NÏÍsaL>uT>MÀsN>atu>åaÍäTNÅc>ssT>ÏÏÍsTuBE>¬aT>§çÅsÏaL>IÅu>¦uN>LJ>çÍtM>çÍTiN>ÆTÐT>éH>a>Åtuæaåa>cÀT>dN>sK>æÅitss>ÀäÅtL>s§sK>J¦Ñt>tÐÅT>L>tåÍT>G>Å4T>äÅt>L>sd>N>æfL>c>ÀpK>4>ÏÍÅa>uÅæÏWN>T>E>äÅt>L>s>Ñt>t>ÐÅt>J>N>åÍT>G>>ÅÏTo¬aÅs>TuT>MT@>ªçc@>ÈÅÍttT>ÅaÕT>ÏÅTsC>ÅÏÏÍÅaoÐÅk@>E@·µ½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 94

äÀÏÍsåÍt>ut>H>T>æWÅa>ÅãÅÍsÅÏäT>M>rÅÏÍÏt>ÈÅÏÎuT>C>N>u>N>yÏsWÅrÅât>K>E>_N>zt>Þ¯¯¬WÅäTMrÅnNaMnTsÍÏæÀÍtæsWKIÐÅgTçÍttXQuAÈTNÍÅscrWKITs>HuTLtæutJ>NÑttæÍcéTK>ÅâTcsc}ͬaLsCÅÏÏÍnNaMçÍtMuKIÏT>N>>çÅåüÅærÅ§WT>L>æWc>E>>ªJQRVLVÐŦ§q>N>>N>>t>L>¦ut>L>Ub>sÏuÏT>sªu>b>c>IG>ÏT>}>æfHm>N~t>çÅc>UJ>Å¬WÅmc>EçÅc>pI>@>ªsÏt¦ãæÏçÏtÅcÅucf>ÏÍuTåæcitæªuN>æçÍtMc~TL>TåÅcKTåæcrÅåÏTÏÍT>NJ>äÅÏa¬WÅmJ>kTL>ÐÅTÈTÅ¬åa>lNJ>§cAªpT>âTÏÍe>¬a>ÅåÍÅÍ_N>ztT>M>Àa>zcuT>>T>uÏÍÅÏu>tL>çT>q>N>æs>t>uC`>ÐÅçÅåa>K>m@>ªc>AÏÍåc>T>Æt>L>uJ>T±®®ÏÍªçÍT>K>?ÏÍ¯·²³oÐÅéÅc>TæªÍt>åa>rÍçÍN>²®®âT>Íæa>sª§çïc>sT>Ï³®çæT>¦uC>>ut>çT>sK>c>TM>L>ÅÐÅçÏT>N>¬ÍT>>ÅäT>cs>Tut>L>it>ªa>uuT>sEt>~ÈTN>ÍÅÏÍoN>tL>c~T>L¬a>Ååar>æauT>täT>ÐsçÍNãæÍäc>ÏÍsa>L>WTd>N§a>ÏÅÍÍtæàÅc>ÏÍqÐt>Ls¦ät>N>yÅaL>æ§çÍN¯®T>²äæc¦ät>t>T¬atuT>s¹-ÅåaÀT>ÐÅ¸q>MÈÅQ>çÅcuT>MÅt>sÍt>rÅqN>>N>tL>WNÅb>ToNtL4TäÅæÅcÈTÅÍtæT>¬WÅÍ½-ÅåaÀTLÅsst}¹WÏqNÅtUJÅs¦uTæÏçTM>ÏaTuT>ÅËÅæÏÅsÍtrÅTM>À4Tác>@éT>çTscD>WTÏÍit>siH>ÅÏT>M>À毯ªaÏÅa>nJ>E>T>NÍrÅs§åa>mN>~t>c>cÈÏt>~sªÍÅÍÈT#äÅtu§TæcJTçc¦aÏÅÍn>JEÏtu>TKÀæcK>JsT>MÀsçÅsGT>IÐÅåTªaN>KE>ncÐÅåT>æcK>JrÅsÍt>E~¬ÍÏÅÍÍt>æuHN>HçÅaÐÅçÏÅt>ÅsuTnK>En>cÐÅd>N>T>M>>æuB>E>æ§Ít>ud>N>4>a>pT>UJ>Ŧu@>T>N>qÅc>nc>kÅæÏÍæÍtÍt>UÅc>sJ>J>çÅÏÅÍoN>>tL>çT>åæcu>BE>¬ÍÍc>urI>1uG>J>¬WÅÍdNTNJazooTªWN>>N>>äau>>N>L>JoªW>N>nÅt>ÍÏt>q>N>N>>tL>çT>M>T>}>T>uHNGJT>ªuÅcÅcNT>ÅÐÅuH@TæªWK>IåÏTÏÍäÀçTM>LæWÍtMäa>uNL>JäÅtLsT>NÍsc%ÐÅa>aéTçd>NT>ªoÍdÏæTuT>LåÏtC>ÅæuTtsG>J>ÐÅçTM>T>a>LT>K>ªÍt>uåÍTG>>ÅuM>ÅçT>f@ÏÍçÅc>uT>çT>M>TÐÅ¬sT>}>N>uT>IaÍcucIoN>tLäT>aLtçÏT>N¬WîsJK>LäT>cWäTÅaÐÅuB>EçTM@@TÅ¬ÍÐTucbäTIÅÅÏuMÅçTNÍsW@ÐTsÍÏæÀÅÏsGTIrÅuNsaTHæÍT$ÅssÅæWÍtMÏÍs@ÏaLÏucD>sÈÅÏtAsuTÏÍdNoNtLaaaMäÅÏæÍuGJæubçTNÍ·¶

Page 95

TWT¬aÏustTuTG>ÅcDsäauNsçÏt>sªÍÏÅÍÍtæªaÏÅÍubrÅs6Åa>nJ>EÍÏt>ÏÍTL>t>sG>é>ªWÅåaWT>q>N>N>t>LæT>L>t4>T>ÍtæT>¬§±¸¯µ¦WÅ6>T>L>×t>zt>ça>ÅÈT>NÍÏt>ÏÍçær>æ§¯´¸¯µ¦äT>M>sWÅÏT>I>ÅrÅßc>åÍt>q>N>>N>t>L>c>N>P>W$éÅa>a>T>L>t>sT>ÍÅrÅªrÅs¬WTL>tqN>DLÐÅa>EuT>ÐÐÅqN>N>t>LpT>IçÅc>Ítt>áÏaçÏÅb>}>ÏTpN#ÅäÀÐÅçdN>ÀsFT>cN>GåaL>ÍäT@T>LtT>sCÅÏÏÍoN>tLÏT>IÅÍTÐâT>KŪa>>Ít>>.ác>>ÅÏuT>>L>>t>>>sE>>T>>s§¯·«¯¶¸°t>>Þ¯¦_>N>>>>a>>zéT>>K>>>>Å¬W>ŬaÍÏæÀiNäÀsÅÏpN#ÅæaaoNtL¾¾¾··½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 96

ÂËœ gÐUN½¬ tÐ ◊uÐd —u« Ë qOłU½«cNDpNTÅ¹uJÏtspNTÅecuTtätÏâTKÅTLtsTsçTsT

Page 97

pNTÅcTuLEsuJN#ÅäÅtLsÅÏTLtpN#Å4>HHcâTIÍÅÏËTLätcNDpNTÅcWÅd>cKXÞ¯¬acNu.cDÏÍrAý qB’Uš —uÞÅtÐ dOE½ qOłU½« ªvK —uÞÅtÐ qOłU½«såÏTrÅÏÍÍÏÅÍÍtæçau>¬WÅqsÕtc>pI@æÍTsC>ÅÏÏÍpArÅÐÅWÅuT>~Åæpa>E>sIL>ÅT>WÅWN>>N>>sc>A>>L>pN>#ÅouÍÅo>T>ÀçÍæaTâÅQrÅÆÅt¯¬WcWäTtâTËcTæäÅcTNçÍtMuaÐçt}ÅsILÅåÏTÏÍÈÅc>TÐÅsNæÅut>TpN#ÅT>À¬ÍÏÅÍu}>uNæpN>TÅ4TsC>ÅÏsÏÍuTNa>THéÅc>ÅsI>LÅTªs>cÈP>@WGsT>æÍcsÍt>ÈTNäT>ÐÏÍuNrÅfcÐs4>æÅ½ÍÍcuc>æÅuaÐäÅÏæÍssWÅu>NdN>T>ÏÐÅaEäT>Ðæ¹pN#ÅoP@L>¹pN#ÅsKJÐÅåÍT>GÅ¸Íta>ÅtpN#ÅuJÈÅQåÏT>ÏÍpA¬pN#ÅäaÀÍtæssJcsWT>>¬a>ÏÅÍÍt>>æÓT>Ït>sc>>N>D>pN>>T>ÅåÏT>ÏÍuÅQ>>uJ>c>t>>A>çÅÏæÏÍWTÅsc>}a>IÐÅpN>TÅr>ÅsaL>uWtH>ÅÏÑarÅp>N#ÅsrÅäT>NÍt>täÀÐÅTt>æu>æªåÍt>pN>#Årc>u0ae>cT>À½WM>ãÅa>ÏÍT>ÅªaÅåa>s>c>ÐÅpH>>>>T>t>æu>>T>À½WT>>t>æu>>ÐÅçÅs~ec>sI>>L>ÅT>½a>>Ås>c>>åc>M>ÐÅqÏt4>K¦WÅs>c>åcM>uÐÅT>t>åaL>t>sI>LÅT>½aÅåa>s>tc>}>aI>¬WÅÍcaÅt4kLWÍttæcNDpNTÅsJsuTMfcÐæÍ½§ecåqO$«ò tLK “« ÁœUH²Ý«pN>#ÅÅÏäÀT>sçÅs>K>J>Òt>>c>>ãÅ¦HXDJJHOLRQa>a>a>>M>äÅÏæÍÏÍsstTrÅ¬Íc>u.åÏTÅãT>NoãÅåÏT>ÏÍst>TÆT>os§qNL>usKc>çÅc>u>N>>c>N>uT>t>ÏÍäÀsÕt>c>ÈT>K>J>¬Ít>áÏÍpT>u>>J>C>åüÅæsL>N>ÐfN>äT>N>ÏÍæªT>Íc>>ÏÍçÐæc>N>sÕt>c>çT>c>>éT>~t>A>>WÏu>ÏT>sÆt>çT>c>>TM>N>æÏçT>N>ÍçÅc>Æt>çÏT>>ÅªçæÏtB>æÏt>Åc>>Åa>t>åÏT>ÏÍçÏt>Åc>ÅäÅÏÅa>c>EVUçcsK>JÐÅWÅçÅsK>cHXDJJHOLRQsUL>äTLÍT>GÈT>KJ¬a>uÆt>çÐæcNTpNyÅcÅçÐæcN>cåÏTÏÍéT~tA>ªaTuÒtcãÅuL>EäTKss¬WÅpNyÅcÅßcÐÅuaLT.sÅaåtITâTKÅãÅçæTäÀcåÍcuLE¬ÅaÈtIJãÅmN>~tçÅcÅÏpN#ÅsK>JÒÍtuN>TÀsaLL>uX4HH>

Page 98

çTcsI>LÅcaN>PTªaÍc>4LæÅäÅæcN>qJÏts¬sT>WÅåÍcÏTsäT>KÀpN#Ået²«±¸¯äTN>æÏÏÍ¬åÍÅÍãT#ÅuNÏÍÅa>sWÅçdNäÀT>sCÅÏÏÍÒtåacNcÏÍs¹aLumN~tåÍt>åasTLäTNæÏçÅcéT>KÅsuTåüÅæTÅÏÍtuÏaÏÍÅaåa4NEc>æªqUcÍæÅÍWïÏÎÐÅuLE>ªWÅuNsTæÍWtcWÅd>cK>pN>#ÅUJe>tçÅc>¬öcÐÅd>NT>Ïit>sWN>æaËæÏU>c¬§¯´¸¯ãæϦÈT#éTTMæçÏæÅÍçÅcæÅÈÏaæuNdNTÏöc ÏæÍÏÍçTc>¬Åac>_N>uN>pN#ÅçÅa>Å¸aL>uÐTÀÈT>KJ>rÅT¯¸¯ecu>N>ÏÍoL>>Åæªa>ãÅpN>>yÅc>ÅsuT>>ÐsªWÅåÍÅÍãT>#ÅÅa>>ss>ÀÐÅut>>WNKTTÈtIJçæTrÅ¬ÍtuãÅ§¯®¸¯±¦äT>MpJãTKsæÅncÐÅæ_NÐÅãTNªäT}LcãTEÅªäTBcçTG¬sTuJ%äTTLfT@ÏÍuNÏÍsWÅaâTÍssåaãÅæÅçTM>JæqNT>EÏÍWNKTÈt>IJoÞäTt>äÍt.ãÅÏÀªöcÅÏæÅÅasWÅu>TÍT>u>N>¬WT>M>ÀTäÍt>.sJ>T>H>æuT>ÅkÅt>äÍc>g>@>sæussuTÏÍ¬aÅåÍt.Æt>JAÅÏæÅfTLKÍs>uT}LuªaÅÍc>uÐæcNpN>#ÅsrÅuJ>Ëc>ªa>L>L>u.ÐT>ÀÍc>×æc>ÅÏÍt>pN>#Åec>suÏt>~s>T>t>ª±³¸·ª°±¸²¦aLuãÅÅÏäT>KÀÈt>IJ>åÍuN>upN#ÅÏÍ¬WÅs>NÏT>N>Ta>L>uåÍTG>>Å§Òt>çTc>>äÍt.ã>ŦHXDJJHOL]HLQuDG>ãc>ÐÅTt>æ§¯²¸°²äTÅÍÐÅpA>æÍTT>st>rÅæÍcät>¬aLmN>~t§¯´¸¯´ª¯¸¶¦ÅÏWN>TE>rÅæuT>>ËT>>>H>>>åa>>c>>>N>>>c>>ÏÍq>T>>M>>>ÀÒt>>>çT>>c>>>>>>WÅæÏªa>>>L>>L>>>u×æc>>>WN>>>t>>G>>>ssÀTuNÍÏtÏÍTLt>sçÍtæT¬§¯®¸°té¦WÅuN>ÈÍæædN}ÅÈcN¬ÍÏÅaÍtæäÀÏÍuT>Gãcd>NæHXDJJHOLRQªaLuWT>Låa>st>cN>DpNT>ÅÏÍsåa>åÍT>>G>>>Å§ãT>N>¦DJJHOLDst>c>>åüÅæÐÅ§¯¯¸±ª³¸¯¦T>L>>t>âæÅÏÍâT>>c>s¬qNTLuTLtUcpN#ÅäÅtLsTssÀçÅcaTuTLtÆTÅaÅtustpNTÅÍaE¬aÍusyÅÏÅuNçTstçÅcÅÏHXDJJHOLRQsaNPãæÍäccÅæÅÏÍUN>c>ra>æa>L>uuÅd>ÅÅÏgTçT>çÏÅb>ãT>ÐÅ6>c>åcM>ãæd>åa>cp>N#Åa>L>T>K>Ít>åa>s>c>c>D>ÏÍut>T>æuc>pN>T>ÅçÅc>uL>æT>L>ãæÍäc>çÏT}>åüÅæit>åa>N>N>ut>zt>ªäÍt>ut>T>çÅÏæÏÍpNT>ÅWÍt>t>¬¬¬¬U>3URWHYDQJHOLXPâT>Ïts¬a>Ååa>åaN>TpN>#Åut>Tc>NÏT>ÀçÍæa>E§mÅ¬WÅäTÍt-ÏÅÍÑc>CpN#ÅÐÅT>ssÀæªçÍT>K?st>KªÆt>HE§pN>#ÅfNT>¦utTc>NÏT>ÀsåÏTÅçÅc>pN#Åc>N>§Æ¹aL>Lu.mN>~tpN#ÅäÅt>LsÅÏåÍT>G>>>ÅT>>M>>>æuB>E>>¬åa>>s>c>>ÏT>sa>>ÅåÍt>>.çÏÅb>}>>T>Ít>>ss>>ÀÐÅpH>>>>ªÈTÏÐÅsçÏt>sªWÅuN>åÏT>ÞÏÍçcÞÅäÍt>.gÞ@>ßaæWÅsT>c>uÏtscNDpNTŹuJÏtspNTů®²

Page 99

Òtc>ssDtÐÅW>~-c>pN#ÅæpN#ÅrÅsªa>ÅtupN>#ÅoÅÏTtpN>#ÅåaåÍæd>ÅcN>oÞ°¬aLLuTªÍÏÅÍgst>æpTK>su}>åÍTG>Åd>NuT¬a>Td>TK>åcN>æªÈTGT>IrÅäT>T>a>M>ÏÍ¬a>L>T>.ÍT>>Åut>T>çc>ÅT>c>Åc>uæut>T>c>N>çc>Åsa>N>ÅrÅåÐæcÅªa>ÅåaÆT>C>ÏÅb}>>akT>çT>N>Jçt>ÐÅsa>Tu>TÀçT>ÍÅs>Åt>u¬WÅutTUäÍt.ÏTÅuWMÏÍªUJc>Daa%4HHÍcIJ>KTMæuBEs¦cÅåaG>6pTpN>TÅäÅt>LW$cJ>N¬ÏÀªåÍTG>Ååc>ÐÅçÅst>.äÅtL>sçÐT>>ÐT>>æÍªut>>>T>>pN>>#ÅÏT>>>M>>¸a>>Íu>syÅÏÅÅÏ§åa>>L>>Åc>>>çT>>s>>>G>>uc>>s>T>>zÅåaTuTsE>CÏTM¹§T>tæuÏÍ4æªTLtÏÍTsT>@ÐÅstK>o¦uzcéTsuN>WN>tG>åÏT>ÏÍcÅæÍ¹ÍÏÅa>Ñæc>N>TÍt>ÐÅçÅsT>@st>N>sÑæc>NT>ÐÅãÅaNs¹çÍTK>?ÐÅÏTGst>KÏTM>ªåaÅtpN>#ÅäÅtLsÅÏÍtãÅa>Nãc>ÅÏäÀsÏa>L>>I>ÅpÅWL>K>>J>sec>>pN>#ÅÐÅÏæ°¹åa>Åt>>pN>#ÅÅÏÍt>6>>ÏͬaT.umN~tutTecÐÅåaãTÍÅUTC¸-ÏÅadTKÅÏsÍæÍsaTaNGaTuTLåüÅæÈI@rÅpNÍsÏÍÈTÏªTådE>stKªT>ÏTGst>Kª ÏæÍÏÍæWNt>GËc¦uN>åÏTÏÍpNT>ÅnN>a>M>ÏÍÅÏTM>ÀTÀs>åÏTrÅÏÍâa>>ÅäæaÞåÍc>ãT>Nu>N>TsC>ÅÏpT>WÅæÏé>ªpN>T>Åæ¹§a>N>T>4>L>ÅÏT>M>Àa>T>åÐæc>>ÅT>ÀæsT>a>a>N>T>uuTÐÈa>pÅa>çæT>¦qN>L>uÍÏt>c>T>MÀT>ut>T>s>t>ÏT>M>ÏÍT>sçÏtäÀqLuaNP¬§TÏTGæÈÅdEÐÅçÅstK>dNædNTÏ ÏæÍÏÍãTWaçÅcÒÏT}oÍÏtÏÍçaEçTXçÅcåÍTGÅåÏTÏÍçÏæÅÍoiHdTKsærÅsUT>C>>Wa>>T>ÒÐÏÅT>>sC>>ÅÏÏÍçÏæÅÍfN>>osæWÅpN>>T>Åp>T>WÅæϬuNqO$« ‘—U~½ p³Ý QAMoÐÅçaNJHTÀ½ÍtnNa>MÏÍäÀP@LTÀ½aÀÍtæsst}>pNTÅ6tåaÅæTtªusÍcIJ>KrÅTªÍtecÓT>WNnKETÀ½Ítu>æÏÞuTtoçTsD>tÐÅÍt>çÍTu>JT>Ia>æÏosI>LÅT>½aÍt>.aN>J>Hec>ÍcI>æÏÐÅT>Lt>cåÍcæsÅÍÍt>æecÐÅpÐÅsÅt>uuJåaÅspIrÅsªu>NsNæŬaLT.lN>JéÅÏT>AÅÅÏT>ÍcIæÏrÅÐÅuI>saÅsÅÍpT>K4HH>½aT>åÍtdN>säTI>ÅrÅTªqÍ_N>zta>LL>uoK>mJ>çT>MJ>åÅÏssÅÏçc~T>L>aÏÅb>}¬Ít.ãTÍÅqTÅÏTMÀÐÅucäÅt¯®³½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 100

UÍÏtÏÍªuJÏÅt¬n>NaMÐÅåa>ÑTÅäT>ÍtMçTWc>@NænN>aMP@>LÏTÏåÏTÏÍnN>aM>äTÅÍitc>NDpN>TÅÏT>TsÍÏÅÍuÏTMÅªpN>yÅcÅsaH>sÏTæsLNÐåÏTÏÍÍÏtoªuçTNÏÅÆT>ÏÍ¬åÍtåasIÍpNyÅcÅãtTÅasæÅsIL>ÅÐÅp>Åas@>H>såÏT>ÅpT¦æÅÈt>ÍÐÅuÏÅd>ª§±«¯¸¯¦¿TN>ÏÅÈt>séT~tA¦ÒÅsÅc>TNâTKÅæçæçT>sGTÈTK>JÐÅucª§¯®«²¸¯¸aTN>TNÍsE>T>åÏT>ÏÍT>ÏT>C>>Åª§a>N>L>sE>Åc>>q>G>ÆT>ÏÍa>>>E>st>>ÏÍæÅÈT>K>>J>æâT>K>ÅsçÍtæT¬§±¶«±µª°´çTM>T¦ ÏæÍÏÍWÅæÏutæªqN>JÏæÅçÅc×tt>ÅUcªWÅutT>pN>TÅÏÍu>N>äT>L>ÐÅc>@>N>ÏTN>>TN>ÏÅsT>t>}@>N>çTsD>t>W>âæÅäcÏÍ¬a>Ås>t>Nqs>pNT>ÅÏÍsWÅçc>~T>L>ÐÅçÅstK>>Ëc>T>NÏÅÆT>>Táa>ÅuT>ÅsqN>TuÅÏäÅc>>T>NuT>a>ÐãTs>çÍtM>ÆT>oT>çÍN>ËcÅÏTM>À4ap>æöcªs>câTK>ÅªÈÅdE>ªaté>äÅcT>NåÏTÏÍÏT>NÈTÅæÏcNP>ÆTÐTWÅrI>1Ítåas>tuTt>äTÐséTK>ÅscÅrÅ¬a>ÍuåÏTÏÍT>Ít>uåÍÅÍÏÅa@>äT>aL>Åt>s¦qNL>umN>~t>oLÅT>sa>Tc>u0a>¬§aLLIcIGçÐæcÅÈTÅæÏsJ~TäæcuæÏÞuTtäÅæÅc>ÈTNÍÅäTNÏÍ¬çtNÍçTuÅctNaN>JHP@LæTM>NT>tuT>a>Ðéªa>L>ÅÍÍtæu>Åct>NmJ>>×Åt>Åª_N>ÍNÐÅa>E>Tp>TTNpÅÑt>NttÀua>ÐªÑtNtt>cÅTÏÅdu>TaÐªáÏTt>JcÅÏtM>@çTMN>æÏäÅtLssuTM>À¬ÑtNäütÍc>ÅäTTa>MsGuaÐÆT>æÑtÅc>tJN>cŬaLuæTGãTHçÅÏÅÍaÅåaÍTML@NpNTÅpKIæsLcaLLuW~uÅctNÐÅÓTutäÅtLsDUHWDORJ\ÐÅTMæuBE4HHéªæŬaÍuãT#ÅuÅdEuENàt>TçTÍÅaEÅTWKHLRVDQHUuMÅäTÅoäÀÏÍs¹sÅÍÍtæuGN~tpTo4>LsWNræÏªÑtÅct>JNÐÅWÅtÏÍÍtæTuÅc>t>N>>sc>t>o>>ªéT>æÍ¬a>L>>T>uec>>ÐÅa>E>×t>>ÐÅT>M>>T>>>ÐÅçÏT>N>>>æåÍÅÍäT>@>WN>A>>uÏd>sWÅr>ÅuJ>~ÅuÅc>}>äÀÏÍsÍÏÅÍåÏT>Åd>N>À4>>>$ÏÍWT~ÅäÍcådNÀåa>ÅoæqNTEc>ÍÏÅÍÍtæçaNPsG>ÍÏtÏÍéT~tA>¬ÍtäT>N>ÏÍT>M>æT>>G>âT>c>s¬W>Ååa>Ëc>T>M>>ÀÐÅa>N>J>H>æn>t>@>çÅc>sT>>M>Àua>ЪéTt¬Ít.Åa>ÅÏucçTM>I4>LTWc>åaÍTa>TÅÏdN>À4$çT>uÅctN>itT>M>>æuB>E>¦T>M>T>Å¬a>@>uc>t>A>sÅÏT>ça>ÅæT>c>bT>T>L>Èc>>T>suT>ÏÍªa>>t>>c>b>>T>T>>L>>öc>sD>>'ÏÍa>>L>Åt>>u§åa>>ça>Ðc>>UT>>~äT>Åa>>æaÍt>.u>a>Ðc@>äÅt>L>sæåÍc>âæd>4>Ðs>sa>Ít>uM>ÅÈÅÍt>t>T>çaÅäÅtLsÅÏuNTtæec>æusÍÏÅÍuÏTMÅæÅ¬aLÏT>äTKÀsåÏTæÍeÏtscNDpNTŹuJÏtspNTů®´

Page 101

sIJªaLLu.ucEÍÏæÀWÍsÒÅÍTäÅtLsÅÏçcbTTLscbTLoäÅtLsiHÅÏuNc>NDpNTÅÞ±uaÐæ4>ÐsuÐÅâædT>Lt>¬WÅåÍtöc>ÐÅpæÅsWÅçd>N>äÀWHN>Håa>LL>aN>Pp~ÅÏÍd>NT>ϬaTqæaÍcqsuMÅçÅsKJsIJªaLu.syÅÏÅÅÏc@äÅtLsaLuWGTrÅTâT>csätTÅu>¬aLWÅæÏUc>uTL_NpNT>ÅsÍcâaÅäÅtuÞ²aÅtuusrÅsÞaLTuoc$æuccsyÅÏÅÏtDLsTäTÏªaÏÅÍÍtæuÍÅsNkTsuTÏͬaTåÍtpNTÅßaÞa>@>u>c>t>>A>sça>>ÅäÅt>L>>sÅÏæÅT>L>>t>s>uT>ÏÍªa>>L>L>>uuc>>E>c>>b>T>T>>L>±¬ÍÏÅÍçamN~tsÊTNÅsçÅsTHªaÏÅÍÍtæpNTÅæuæÏÞuTtçT>uÅctN4TuM>tpTÈTÅªkÅæÏÍuTL>T>NJ>²ªTM>ÀuÏT@>ßa>æub>ræÏa>NP>ªçcÀäÍt>ãT>LK>ÏÍéT~t>A>¬u@>T>N>qÅc>ÏÍT>M>Àäa>>åa>Åt>æªsE>T>ÈT>ÅæÏÐÅT>M>ÀU>N>c>ªT>M>ÀÏT>D>>ÅpT>>sNæÅu>aÐæât>K>E>c>N>a>tW>Åt>usu>Åct>N>ÏT>}>æfH>ÐÅec>éT>~tA>>ÏT>ÏæÅTu>Åa>uTst>}>sIL>Åæa>@I>c>tA>sæÅçÐæc>NsT>zÅsÅÏäÀäT>cM>4TTWT>ãarÅâTcs¬WÅÈæT>GæÅsÅaL>KÅcæÑc>äæapHT>åasÅÏs>Àc>æåÍt>uÏc>pT>4>HH>>c>D>sC>H>ÐÅuT>t>ÞuæÏuÅc>t>N>æpN>T>ÅsWÅpK>¬a>c>Nuc>DÏÍWÅåÍt>pN>#Å6t>ÐÅäT>t>pN#Åa>AéT>K>ÅaÅåÍt>TL>ÀuæÏÞuT>tçT>M>NÅc>t>NT>sâæÅäc>äTa>t>LäT>aL>Åt>ÐÅçÏTN>>ªaÅåÍc>uc>I>_N>ua>ÐËc>äÅt>L>séT>c>H>pN>T>ÅÍÏtÏÍæåÍt>>nN>ÍäÅa>L¬aLLu×æcçæWNtGäÅÏæÍËcTsTtæuéT~tAWNpN>#ÅTÀÈÏt>~äÀÏÍÍtpN>#Årcu0a>ecc>Å¬pNT>ÅæWNçcN>DuoªuJ>ßÅc>ÅÏT>æÍÏÍÈÅÍTM>L@>Nqc>NJ>½WÅåÍt>ecÍc>scA>L>rI1u>N>WN>A>>ÐÅuG>N>~t>6>t>åa>ÅsçÍt>æT>¬ÍÏÅÍÍt>æpNT>ÅsW>>åa>oK>uT>M>çT>>WN>A>>æªÏt>M>>@>sG>ªT>N>>>Åua>ÐWÍt>t>it>>WÅsN>M>çÅc>åÍT>uT>>N>>ÅT>a>Åt>>uWK>Ðsåa>WÅæÏu>>N>åÏT>ÏÍss>Àªa>>T>ÏÍUJ>C>rc>>I>Íd>sÍÏÅÍÍt>æ²«±¸¯T>t>ÏÍäÀÐÅçc>A>L>sçÍt>æT>¦ÈT>ÅçÏtäTK¬aT>åÍtWTÏent@>T§WÅuæÏÞuTtu>ÅctNspN#ÅÏT>Mss>ÀäÀÏÍsÍÏÅÍÍt>æuL>E>>oª-a>ÍHXDJJHOLRQsK>J>åÏT>ÏÍX>ÏÍT>ÏÍs¬ÍÏæT>N>åÅc>K>>sÅÏÈT>#æa>>L>WT>ÏÍäT>>0ÅçæÏÐÅu@>L>Åæa>>T>uÍt>>uÒÏÅd>stTdNrÅªWÅpNTÅãTK>UTLstpTçaT±¯¸°®äTN>ÐÅTLtÏtDLæÅqÅsåÍÏæÀäT>0ÅT>æªÅa>c>>ªWÅ_N>>äT>K>u>N>sa>ÏæÀäT>0ÅT>K>T>asÅÍsT>@>uas>>Åt>uetçT>s>t>ÏÍHXDJJHOLRQsKJ>Ït>M¬a>N>TÈT>N>éT>K>J>>ec>sWÅuL>>E>äÅa>æª§°´«°±¸¯¯ª¶«¯¸¯³äc>Þ¯¹²«¯¸¯ãæϦa>T>äÀÍtæT>ªåÍÅÍÏÅcqÏT>LÏÍÈT>#ßa>TÅÏu>NåÏT>ÏÍUT>CsåÍt>c>G>4æŬWÅåajGpTËcrcu0aæÅsts¯®µ½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 102

rÅ¬²¯«±µ¸¯®ÏÍéT~tA>æ°²«°°¸°é>ªÍÏÅÍÍtæâTK>ÅçTsD>tÏÍuN>çTM>NT>EÐÅu>cHËc>Þ³âTKÅæÅ¬a×æcªa>Íc_ÈÏaæÑaH>ÅËæÏTuNsuT}>LåaLÍaN>KEuNa>NKEÐÅaE>ªsNJNJÏÍäÅdæÀuÏÍcÅÏæÅTMÀ¬ÍÅÍuãT#ÅqNJ>ÏæÅæÍtMWIJ1ÏÍaÍtäT>CNqW$suTÀçÅcTTG>ætIN¬aaN>tæaÍÏt>æÅTsa>åaÍÅaÍt>MæU>LÍÅc>ÅitæÅæa>NÅdN>cãtÐæÏÏÍÅÏæÅÅa>TÅa>ÍcrÅc>çt>âT>>K>>Ås¬åa>>åÍÅÍËc>pN>T>>Åit>sÍt>>ut>K>E>>sD>t>u>J>Ëc>rÅs>a>t>uÍÅÍ¬óÅ¬usDtsçÍtæT¬W>ÅåÍcÍÏÅæTsDtÏÍæªåÍt>åÍt.WÅÍcecÐÅsªWT>tÍtpN#ÅÐÅçÅåa>NIcDÏÍ¬WÅecut>åÍTåaLÍäT>@éTK>ÅqNJÏæÅssNJ>NJÐÅUNc>æqDªÍtuN>åÏTÏÍUTCçæT¬WÅuNâTKÅæäTLçæTæaLu×æcåaLÍaNK>EuNaNKETTLtªWNeccuI>TLtsT¬WÅuÏÍuçT6ÏfNæesIJÍÏÅaÍtæpN#ÅrÅÏÍqNJÏæÅssNJNJÐÅãÅÏÀucu>N>>åÏT>ÏÍâÅt>>ÅpT>>Ëc>ÐÅuJ>>N>#ÅäÅt>>>T>>Ít>>ãÐWN>æÏT>>I>>>ÅÏa>>H>éTaKTæÈN>éTaK¸ÍÏÅÍu}>âTËcäÍt>uÏTsçÍæaT>ÆÅt½WtçÏTNsªÍÅÍqÅtmN~t¯sKNKzÏÍÅÏuÏTÞuNåÏTÏÍÈTHNH$r¦½WHNHçTståa>KWK>4HH>ÐÅçÏTN¬§a>LupNK>IÅÏßÅcÅÏT>rÅçTMNÏc>ÐÅéTaKsªWNfNçÅsT>Å ÏæÍÏÍWÅæÏTuBEçÅc¬a>LÅÍusTÅÅÏecæåÍt>WK>I>qJ>E>ou>N>T>uB>>E>çÅc>¬WÅs>T>ÆT>ÐT>nN>>a>M>c>n>K>E>ÐÅc>>T>>T>>WT>>ÏãT>>H>>ÏÍÅÏu>>N>>T>>ÍÏÅÍlN>>J>>>>>s>>L>>çæd>>N>>T>>>>ÏæÈÅd>>>>E>>WÅæÏçTåt>N>ssÍt>c>æÍTou>N>T>uB>E>çÅc¬a>ÍÏÅc>c>åd>E>çT>WN>A>cÅ¬aLÍåtJãÅcÅpTÅÏæÅTåÍtuNçæsTKNI>ÈTKNJEæÍÅÍuTGuGJåÍtuNssÀÐÅäÅtTÍtuçÏTNWN>sÐTNÍtuWÏÍTMLÅÐÅãÅac¬Ít.Wcåa>qNcæÅÐÅpN>TÅÏÍsÈæTG>ÏTN>uæsN>tpTçc>tAçt>sTT>ÍÅr>ÅÐÅçÏTN>>äÀÑT>Åc>su>Ïas>a>ÍqN>Åt>T>âTc>s>ª¯sK>N>KzÏͦÐÅçc>>@>N>u>>ÍÅa>E>c>}>>Íuc>ÐÅ¬§WÅWN>K>>Åqæmc>Ïa>H>>s>c>b>ÈÏt>>~qNLÔc>¬aL>T.uÈæTB>ÈTN>EÅæäÅt>LsÅÏst>ecsuT>mN~t>4H>HT>qÅÏäT>K>>ÀÈt>I>>J>äa>ÀæW>Ås>T>>a>N>K>>E>åa>>L>Ía>N>>K>E>>çT>L>t>>it>u>>N>ÊÅcÅæäÅÏTKNçTGTqæªaNJuåÐÏTsÅÏãÍcåaWNÈÅcDsTMJÏTGæsÅÏaH>pKT>ÅÏçÍtMäÅc>ÏWa>zæÅqNL>Ôc¹WÅåÍt.ãÅc>cçT>æcN>TMÀsçtsªaLuW~ÅaçÅcÍcuTÍÅæsN}ÅcWEcsWçÍÅÐÀåÐÏTsÅÏaE4æQTÏÅa@æâTKÅnc>ÐÅæªaLcucDÏÍsÅaLÍtÅÏäÀqÅca>pN>TÅÍÏÅæéT>T>M>sstäÀÅÏU>TC>ÒÍtu>N>ÈÏt~rÅÏÍÞa>N>J>uÐÅÅÏäTt>pN#Åsu>TsÍuÏÍUT>CrÅÏa>HsrÅsst>äæaªWÅåÍt>.³¬WTaÅtpTIªÍcuÅaæÅäTN>ÐÅÆT>>>ÅªpN>T>Åa>Nt>ÏÍªça>E>áÏÍÏÍu>ªâT>c>s¬uN>çT>åc>M>ÅÏuNÐÅdT>KåcM>ssÍtaÅta>NGWM>ra¬ÍtãÐuN>sÕtcUTC>uEÅæu>N>åc>M>¬pN>#ÅÏÍu>N>æªu>ÏT>u>N>ªuE>Åæu>N>¸qN>T>sÅÍc>D>ÏÍçT@Å¹öc>æat>nNÍ`ÏT¸Ít>aÅt>æÅåÏTÏÍst>UTçTd>NsK>åac>NcÏÍÏtscNDpNTŹuJÏtspNTů®¶

Page 103

T¹ÍcaÏst}æÍt.uÏT>ÏTMÀTæÅst}ªæÅåÍÅtT>æraÅæåÏTÏÍuTNyduJI>ssæÅ¹a>L×æc>ÅÏsD>tsI>L>ÅÐÅpÍc>uÏT>äÍcua>ÐçÅc>st}>æÌtæÅT>ÀsIL>Åæ½au>ÏTK>Nd>cæÅT>À¹a>ÍtsæÅsÍÏt>sT>tæÅb>æÍtÅÏrÅssNuT>NydT>¬åcNæ½aL>ÅÍuWæÍÅÏæÅåc~T>uTÅæÍtäT>cMæk>ÅÏpNTÅsIL>ÅcÅcÏÍ4H>HÐÅçÏTN>sWÅäÅaH4>KpNÍsæ-ÏÅa>pN#ÅÏÍsuTaLÅtçÅcäTAHrÅÐÅuT>À¬aLLuWæTHqNÅa_N>sTLNaÐäÅtLsuaÐsTM>ÀsçÅåtNäT>KsªWÅqM>ac}>LpNT>Åsc}Íçt>sWÅrI>1¬pN#ÅäÍtuTÅÍÏtÏÍuTÅstNäæaac}uçÐæcÅæqMuNAäÅtL>W$s>ÀsE>T>C>sT>ca>T>uuT>H>N>H$çÏT>>T>d>N>uÏT>u>N>åcM>sJ~TÏÍs>ÅtusuÍÅtæT>MÅcÅªcN>TGãTK>ÐÅ6ÅÍcåÍc>æåastpN>#ŬaGNàT>GÅªpNTÅäa>stTu>NöcæãTW>a4TâTÍT>GTuu>TÐuTTL¬ÍÏÅÍu}>Ít>uscÏTs>4HH>itsuTN>ydsÏTT>rÅÏT>ÅÏÍÏT4æÅaT>uÒcu>NÈTNäT>ÐÐÅepN#ÅctA>çTMTÐT>sILÅpA>GÅÏuNuLÈTNMÅaÅåÍtpTsäTTIitsÅcAæàtæÏtTcNÅäcæÍuL>'u>ÏT>u>NçÅc>s>NæÅçt>>>>rÅc>T>L>æ¹åa>åÍc>fN>sa>L>>J>C>åÐÏT>>sÅÏTIÀ§¯¬sÅa`ÏT_N>TuÅaLÏTäT>0Å_NsutªWÅÍåaLL>ÏTÅuªâTcskÅæÏÍ¬aÏÅÍuÏTMÅÅÏTNJçtÐÅæÅäÍt.ãÅÐÅuNäÍcÍÅÐÀßaaÅtu.d>csuT>ÏÍªuÏT>uN>åÏTÏÍÈTH>NH>$ªaÍuËc>cîT>säTL>KsstT>¬ÍÏÅaT>MÏæÅÍfN>4L>itäa>mc$sçÐT>Nªa>Ts>TL>NkÅæéT>HJ>CssutztÞWÅa>LÍt>uæ_N>~ªcb>TÆT>L>ÅTMN>ÏcrÅçÐæc>ÅÈTH>NH$uTåÐÅaÅsa>LL>uÍTH>ÅuN>ÏTL>NKÏÍçæÏåÍT>ÐÐÅsuTM>Àita>Ïu.cDu>ÏT>>u>>N>åc>>M>>¬WÅãÐuT>H>>N>>H>$4>>L>>ÏÍÕT>N>>>ÅW>T>ÏT>>Å¬Ít>åÍT>>M>>ÊÏÅÐÅäÅt>sçÅsN>zcäÍÏæÀÍt>æsçÅc>æåa>TL>Íæa>áÏÅa>c>sWÅçÏT>T>uN>ÐÅuduT>ÅaÅt>uc>Åa>rÅ¬åaÍc>uÅcÍt>.nÅtäÀT>uK>Jc>DsT#ÀÐÅ¬a>L>uc>N>N>F>uT>H>N>H>$çT>a>c>N>N>F>ÈÅÐÅt>séT>K>yÅÍæªa>a>T>suE>ÅææÍctAªÍÐTuÏTIÀfÅæcNitÅÏuNuTL_NáÏÍæuÅÍÏaªÈTHNH$ctArÅ¬ÍtaÅtuMWNTæÏæÈTNMÅÐÅçc>N}K@ÏtsaÀuÍtæssçaEíäÍt.ræÏspT4HHsWÅuTdNäÀåaLTÐTÅcÐsTpIcNNFçÍæaTsÅæuÏTuNçTçÐTÐTsaTuuNäT0ÅsWNæÏtArÅ¬aLTMÀ¬WÅáTcCqTG¿toaTÐÅÍtu@LdÏTNqNDLÐÅetpN#ÅosWÅuNÐÅçÅåcMªuJN#ÅuN¯®·½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 104

TMTÅsuT0ÅªÍcfNæåÍcWtHÅÏäT0ÅoTªåÍt.qNcuNåÏTÏÍUTCæÅßa>ssÍÐT>>uât>K>>@>ÅÏuT>>ÅiH>et>>pN>#Å¬ÍÐT>>c>>>I>Íd>Åa>>sÅÏpNÍrÅs¬ÍÏÅÍc>NP>TM>ÀsyÅÏÅcqæÈT>t>c>qäTa>LÅt>çT>ÐTN>æaL>oKçT>sÍÏÍmJ>>>>>äT>a>L>>Åt>çÅc>>mJ>>>>äT>>>t>>pN>#Åit>>spN>T>>ÅsWŬaLTÈæTGuTuaÅåastätTtuH>N>H>u>N>åÏT>ÏÍru>N>mJ>>>åc>M>sçÏÅb>ãT>T>sÍt>a>N>P>a>T>¬aT>sÅÍça>LK>ÐÏÅæWHN>HuL>KzçT>L>EW>ÅtusçÏÅb>}T>ªãÍcI>W>~åasTLçTNÍuTKÏÍÅÏæÅãTT>Ít.aTHæÆbÅÏäÅÍcTuH>NHuNÈTNu>N>>T>>a>Åt>>ust>>}>u>J>N>>#Åu>>N>æu>>ÏT>>u>>N>ªåc>>M>¬a>>L>>T>.ãÅÐæÏäÀrÅcT>L>æåa>@>ÒÏÅd>uE>Åæu>N>qMçT>s>L>½a>T>n>C>L>uLE>äÀsuH>N>H>çaEçTMJçÅcuHNHu@iHaÅtuuNÐÅåcMrÅéKeªaLsTLTæËcªuTN>MÅæub>WNTT>éT~tA>ªåas>ÅbÏTL>sssÀc>Ts¬aT>aÅtsWÅäÀÐÅÏæÍÏTN§åaçÐTÐTuNqNt}>cMT¦uÏTuNmN~tst}sWT>ÏÍäÅtuu>sªåaÀsK>NK>zÏÍsäTL¬a>aÅÏuH>NHu>NT>sÅÏçÏtcaM>EaÅt>rÅæaL>LçÐTÐT>ÅÏuÏTu>NaL>ÅtunH>çÍTÐÍÅaE>ÅÏæÅsuT>>M>>ÀÏÍÅÏrÅu>>>N>>qN>>ÅÍus>äT>>L>>¬a>>L>>Æb>>W>ÅÍsÅÍÅöc>>T>>spNTÅÏÍu>NÐÅåa>qNc>çTåc>Msa>Lât>g>cÅ¬Ít>.ÏÅaN>aL>T>LusT}N>æÅçÅcT>MÀuÏT>@ßa>æåÍcjG>ÅÏuEÅæu>NåÏT>ÏÍUTCÐÅçÍT>ÐqsçÏtäTK¬aLoÍduEÅæuNsrI1aTcæTAäÀÈÏt~rÅÏÍªåÍtÏÍkÅæÏÍss>ÀT>äT>>a>L>Åt>sWÅr>Åc>uE>uc>E>>rÅÏÍªa>s>G>>sa>H>ÏÍTçaE>fc>Ð¬aÍc>TL>ÀªpNT>ÅÏÍuN>Td>NcÐÅp>æªÍÏÅÍÍtæa>aa>MssÅÏçÅsJ>csçÏt>>oåÍT>uc>sæÏsT>N>4H>H>>ÈT>cD>T>äÍc>uÅc>K>ÏÍpArÅWK>>rcqM>s¬ÍÅÍa>ÅtËc>ªaL>uoK>pN#Åit>u>NsyÅÏŬÍtaÅtpNTÅáÏÍÏÍ4AAcNsoKWMqO$« qOJAð tKŠd tÝuN¬§ÍN>ÐÅaEâæÅäc>W>XJ¦çc~T>uN>WNTE>TutK>ÈÏT@>§¯cé¦ÍTM>cNPäÅc>}ÍcæWÅÍãÅuTG>ÏtsÅÏÍtãT>NåÍcgTçT>ÏTcGæÅTsÍcÆTÅuTÅcKu>N¬§ÍtMubçTWNAæåa>LÍaNKEuNæT>s>G>ÐÅT>M>ÀÈÅc>T>¬a>>a>N>L>æa>a>ÍÍÅÍãT>#ÅæWG>æÅs>ÅÏs>Àæa>Íc>uæuT>>>ÅÅa>>ÅäT>K>ÐÅÈÅc>T>rÅ¬Ít>u>N>ãT>UT>C>>åa>L>L>qÅc>çæâT>K>ÅÏtscNDpNTŹuJÏtspNTů¯®

Page 105

uNT>ÀsaL>LâÅQ>WÅrI1T>MÀ¬a>tuåT>>ÅrÅUIc>ªÏTsD>Ts>æåÅtçÍÅÐÀsªäTN>N>Þ´sÅÍc>DÏÍÑa>HÐÅÏaL>TÀæa>LWc>§ãTL>æ?L>é>¦çÐæcÅçTM>}L>ÏÍÍtc>zTÐT>coäÅt>LsådN>T>I>?LT>æãT>L>>æÍtæÐÅa>L>>Åt>u.sN>J>N>JäT>Ít>M>sWÅrÅuÅQ>4>Lsn>NÍçT>M>Åt>¬WÅWGæÍÅÍãT#Åu>Nss>À¬aÍtåa>NL>@Ña>HçTÐÅÏÍÏt>ÏÍçÅsKJ>uåÏæÍrÅÏÍæaL>Ts>ÅÍuÅäTÐÐÅÏbaæÏsJN>æsÅÏÏTÀrÅÑaHÅËæÏu>NäT0ÅÏÍTÅªa>TuçaEÈI@>rÅçÅcuÅcÅçÅÏÅÍåÏTÏÍTMÀªaLuW>~_NuNâTKÅåÏT>ÏÍTNJuÅcÅÍT>LÅsuT}L¬aL>upTäTÐsuN¬äÀÐÅaEÈTÅæÏæutÏsDtÏÍåaåaN@ctAsçTNåÏTÏÍsIJaLLu.W~uÏT@WaÏÍuNTfN>pyT>ÐÅçÏT>N>>sæÍtu>N>it>ÅaãÅsÕt>c>s>Àca>Ít>dc>K>>çÅc>uJ>>K>>u>>C>>ÏÍ¬§uH>>N>H>>u>>N>>ÐÅçc>>~T>>L>T>>æ¦ut>>K>>E>>ua>>ÐÐÅåÍT>>>ÅssÀÐÅa>Ít>uÅcT>T>ML>Åsa>LT>s>ÅÍcT>ssWÅqM>çÐæcÅäT>a>LÅt>åÍcpKæsGÍcuuaÐ°®sÍçTMTÏÍqNJÏæÅæsNJNJÏÍsçÍtMoitsaÍtuTM>TKçæÒc}>æäTüÅæªÍtsÅt>äÀTsuJyT>ªuNÏT>GÐcªa>iJWÅÍcæuNáÏÍÐÅT>uaTÏÍçÏTN>¬aLÅÍÍtæÓTäT>IæäTÐäÀÏÍÏæÍÍtäTÐæäT>IÐÅÅÏæÅp>N#ÅäTa>LÅt>sWÅWN>EÅærÅÐÅuT>çæÏTI>ÅÐÅæÏsæÏT>M>ÀT>W>æN>sÍc>u>sJ>T>H>u>J>yT>>T>>æÅsa>L>T>>.uÏt>A>æa>>L>L>uWT>ªaT>sÅÍÍt>æuNäÍÅÍåt>JiJ>sÐÅåaN>N>ucaÅt>uu´¬åÍt¬çÍÅÐÀåÅÏÐÏTTWNÏaLTªaLNæÅUTLéTEÅæsæÅcuLæTLäÍÅÍÅÏu>N>suT>M>À¬§çÍN>âæÅäc>ãæÍXJ>>¦u>N>åÏT>ÏÍ§ut>ϦsD>t>§°çæçTäa>cT>ncÐÅÅÏæÅÐÅäÍc>çæcN>saN>Pa>Ít>åaN>LÅÏæÅäT>L>æåaÍåÍc>ãT>N>u>N>spT>>äT>0Åsæa>Ít>.WT>ÏÍ§µ«³¸¯³äc>Þ¯¦d>>N>T>>ÏÐÅa>E>äTMãTK>séTT>MæpNyÅcÅsÅÏuT>MW>TÈT#Åa>æÅncÐÅsuäÅtL>sª_N>>T>>>N>>>¦a>L>T>K>>uÅc>>>ÅÆT>H>ÅT>T>>M>ÀsuT>>0ÅÞa>a>N>>ÏªWÅåÍt>.c>T>>åaÍÅÏuNsuTçæcN>¬aÍÏæÀuäTÐs§åcNæÅacªåa>LÍÈT#ªaæÅaæaÍc>aN>PçæçT>Ma>cT>ncÐÅd>NT>ÏÐÅa>EäÅÏæÍÏÍªçæÐÅa>Ít>åaN>LærÅÐÅT¬aÍt>.uãÅcuL>WNK>ÅæuLE>TÅÏæÅâTK>ÅæäTL>T>MÀUN>craåÍt.d>NT>>ÏuN>äTÍT>>cÅÏÍt>T>MÀÅc>ÐqNL>uÍT>ätÏäÅt>L>s4D>Åææöc>¦NHU\JPDNHU\JPDWLFãÅäÅt>L>>sUJ>>ÅäT>>@>>ÅçT>sD>>t>>æªa>>L>>>>>ÅÍuåcÅÍéT>TM>¬aL>ÈtÍäT>0ÅsÅÏrcT>sßarÅT>ªåamN>~t§_N>d>NT>Ïæªa>c>>Ïd>Wc>uc>ÏÍÅÏu>N>sN>æÅäT>Åc>K>>ss>ÀÐÅåa>L>ÍÈÏT>@>4>D>Åæ¬aÍt.cuLÍtåaãÅæWTÏÍsÅÏsÀetaLTKrÍÏÅæåÐTäT0ÅçTsc%aaåat>LTsD>tnNC>ãædÍcupK>pTIÐÅsJ>crÅÏÍsçc}ÍpT>W>>~uÅÏÀäT>Ðs>sÍt>âæÅäc>W>>>XJ>ÐÅuJ>>N>J>çÍt>M>>ou>N>c>>Å¬Ít>æc>M>>4>@>>st>>äT>>Ít>M>>sªãt>>ua>>L>Åc>>ÏÍæÅpN>>#ÅâæÅäc>i>ÅæÅÏÍªÍt>.u¬Ícu.W>>~âtK>EÈÏt>~sæÅsuT>Ðªau>sDt>uT>täT>ÐsäT>ÍtM>cN>¯¯¯½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 106

oÍdäÅæcNÐÅTåÅcKätÏu0apTsÍt>uTâTÍsçÍN¯¯³ÍæaeNtÅcNmH>ÅÑTNTÞµ¬WTLuÅÏTMÀqæÅsÍtÆtIpNTÅÐÅÅauTGÈTÅæÏâTÍs4LKçæ¬aÅåÍtTMÀçÍtæTªåÍt>uLN>ÍtMÐÅuI>åaL>tsÍÏÅÍuÏT>MÅWÅc~T>±«°¸¯Tt>ªTLt>æuåÏTÏÍpÅa>Þ¶¬åÍt.WÅÍcTMÀÐÅsaa>äTa>tL>çÅcÅÏãT>Na>Åt>TÍt>nNÍÏT>N>çÅsKc>sÊT>äT>ÐcN>NF>rÅpNT>ÅÏÍu>ÂÏpT>ÏT>Às¦åÏT>æÍça>L>sJ>K>TM>>æuB>E>¬a>T>K>Låa>ÐæqM>pT>suTGmH>×toé>ªaL>Åb>ucN>PÈTN>ydc>§WÅåÍÏÅbT>åas>tÏÍäÀÏÍsuL>N>C>>J>pI>mH>T>s¯·¸³T>t>ÏÍåÍt>T>>L>ÀuT>t>äT>a>t>L>çÅc>åÏT>æÍçT>>ça>>L>>sJ>>K>>c>>T>>T>>Å¬WÅÍT>>B>>ÏÍa>>åÍc>>ÐT>>ÌÅÏt>>o²¸°ec>>cNDpNTÅÏÍcÀãTÐÅuydçÅcäaªVRPDÆTÅªéªWÅÍuTNMÅçÅsN¬§WÅdT>K>³¯¸´TL>tÏÍq>VDU[uDG>JÅW$sK>cÐŦ°²¸¯¯äT>Nc>âæÅæäÀçTBÅäT>NN>s_N>äaÈTN>MÅÏÍÅÏäa>sKJÐÅçÏT>EÅåÍT>GÅªÆT>ÅrÅXTu>NWL>ÏÍuJT>IUN>cra>¬ÍtåÍcp>NM>§°µ«¯°¸¯°äcÞ¯¦a>L>¬auuNÈTNMÅaÏçc>>çÅåüÅæäÅt>L>sp>N>#ÅpT>I>ÐÅsJ>>c>4>æÍrÅçÅc>s>D>t>sK>J>>éÅc>>ÅpN>#ÅuT>M>ât>A>>pN>I>@>ÏÍd>N>çc>}>Íåa>ÐT>c>~T>L>s>çÍt>æT>ªÍæÏuÏT>sÏÍsÏtäTKªa>uN>uaÐÐÅuK>TÍTfT>NªâT>ÏtsªaÅåÍt.oK>6>T>pI>¬qN>L>uåa>T>@>a>æÅa>ãT>çT>M>J>K>E>ÅÏt>>ÍÏÍæpN>#ÅÏÍa>N>K>E>q>Åc>ÅÏ×tzt×TKÅÏÍÈT>T¬WTu>ÏÍäÅtuÅÏubât>~ÅqNJEitÈT>tztäæÏÍÏÍæª§TL>t>ÏÍæu>ÏͦÍt>M>s>N>L>äÅc>>ÏT>fI>K>@>é>ªÍt>.uc>UT>¬°¯¸µuÏÍÅaæÅaªÅaæÅaaÍÐuÍTcsTuBET×TKÅuJ>åÏæÍiÅæÅÏÍsçÍt>æT¬§âæÅäc>cÀX>JéT>c>H>¦åas>tp>NT>Å§±§åaÍt>H>GoL>ŦsN>æÅçTs>t>uc>aus>Dt>u>NåÏT>ÏÍUT>Cs>uT}>L>åÏTÏÍUTCuTGpNKI>æjGçT>L>csD>tsçÍtæT>æªaÍt>åaçÏæÀkK>csÍt>uÅÏæÍéTK>ÅçÍN>¯®®«´³çTMT>µªWTsÅÍÅçÍNãæÍäc>Tu>NUc>ªu>N>4>F>J>T>æäT>t>pN#ÅåÏT>ÏÍT>Å¬a>as>t>ut>TpN>#ÅÏT>Mæ°®®âTÍæaªÍt>uWTqpN>TÅsa>HÏÍæWÅÍt>tãæÍäcÐÅsuT>ÅæÏsc}>ÍpN>#ÅæÍæåa>åÍÅÍW>§T>L>t>æu>¦ät>ÏspN#ÅæÍäÀÐÅp>u>T>rÅÍtæT¬§etåÅcKTtæÑc>CåÅcKecªätÏäTÅc>KuLE¦utÏäÅÍcrÅ¬aÅåÍtuN>ãTWauL>NÍtM>äTtpN>#ÅsaLL>u.cIçÐæcÅ4>HH>cD>sÅa>ÅÏÍsça>L>äÀsWLæWÅæÏuG>T>Å¶¹WÅcD>c>NN>F>oéTK>J>åa>N>HpN>#Åss@>N>K>WÅrI>1p>N>T>Åua>L>>t>åÏT>ÏÍsN>æÅÈT>>ÅæÏÅc>ÐªW>N>a>ÀusWÅrI>1äÍÅÍW>¬a>T>s>Åa>åÏTÅÍt>.qN>D>L>ÅÏpN#Åu>TM>ãc>su>t>ÏtscNDpNTŹuJÏtspNTů¯°

Page 107

çÅsDtT>tæÍÏÅÍåt>cc>çÅsDtu>ät¬Íc>syÅÏÅäÅtuÅÏÒÐT>pTc>NçTst>.cT>ÐÅçÏTN>Þ·äÀÏÍÅÏaæÅaçTÍuät>¬aTåÍtåt>ÏTLÏÍuÍT>#ÀÏÍuTuª§¯µ¸´t>¹¯¸³W¦WÍÏÍsT@uTuäÅÍcTª§²«°¸¯¯t¹¯±«·¸´W¦aLusyÅÏÅqN>JÏæÅçtsåÅÏÏÍÅÏäÀTtæaÍuqNJE>sDtTÏÅácÐÅaEÅÏTLNTÍcçTG²´¸¯®ec¬aLÏÅcIÅÏäÀuNsaLTåaUt>æåÍcÒtÅcÅÏäÀácnN>aMçT>ÏÅpu>NaT>¬aÍuÏÅcÍt>TÏÅÍÏÅæu>NsIL>ÅÐÅpÅÏäÀ¯¸¯·ª±³¸¯¶Tt>æWÅåÍtaaaMçTÏÅsÍæÏæâTÏÍæåÍcsTåaåaNTLæjGæÅãTÓTpN>#ÅoÏÍæåÍtWÅæÏâæêtsaTuA¬WÅstÅÏpN#ÅuJ~ÅkTLÐÅuIsuTMæTGáÏÍçÅcaÅåÍtuNãTWauLNÍtMªäTtpN#ÅsgN@rÅsÅÏsÀÍtäT>tpN#ÅauÏt>Asu0aÍcI>æÏÏÍ¬WÅqMpNTÅäT>NÏÍst}rÅ¬ÍtpI@ÏTNTMÀpNTÅäTNTMæTGrÅ_NztªaÅåaÍaÅåÍcÒÏÅdãT>Wa>×æc>çÅa>>ÅÏÍÅÏa>>E>äÍt>.áT>ÒÏÅd>ªT>L>t>ªu>L>N>a>T>sÍt>uæWN>ÆT>¦ãTWa>çT>M>ÅÏÍÅÏÒÏÅd>rÅªuªc>}>ÍuLN>a>Tæª§ãæÍÆT>¦csaÏÅÍuÏTMÅrcG>åaãT#ÅÏTæÍaE>çÐTTsILÅsstT>½aa§qI·¬a>Ås>>c>ÅÏÏT>>æÍäÀÐÅÏT>oi>H>äÍt>>.ÒÏÅd>sq>N>K>>A>äT>>>t>>pN>#ÅÐÅo>cNM>CsE>ÅærÅËcãÅa>cæåÍt>uLN>aT>äTt>pN#ÅÐÅãÅa>I>NcÅâT>css>Åt>u§c>GoiH>T>æ¦ãÅa>I>N>ªWÅåÍt>.WTÏÍsC>Åæc>G>oÐÅÅÏa>E>çTset>pN#Å¬WÅåÍÅÍçæÏT>>ÏÍãTÈÏT>@Wa>uÏÍàT>GÅrÅsa>Åa>çt>sÍc>uWT>ÏÍsÅÏu>T>C>ªa>L>sN>I>T>ÍÅa>æÏÐÅuA>>ÈÅc>Tc>sI>L>ÅpN#ÅÆTCÍÏtsçÅsETuTæÏçTÐTNnT>CuÏt~sÅÏuNsÍt.uqNDLÏÍéT>Åd>Åsæa>Ååa>qN>D>L>uH>ÈÏt>~sp>N>T>ÅrÅc>T>L>¬ÍÅÍuäT>@>WÅÍÏÅc>ªäTa>L>L>pT>ªäT>a>L>ÍpI>ªäT>a>L>t>ÈÏt>~säT>>t>pN>#Å¬u>ÏT>u>N>c>UTCäÀsªäÅaNMÅäÅt>LsæåapHL>uNåÏTÏÍsÀa>ÅÐUTCäTaL>Lßb¬aacTªaÍÅÍuWMÓTuaçÅcÅϸÍtaÅtpÎÈTIçæTpN#ÅpNI@çÅcÍcIæÏrÅçTaTNæYTWÅæÏnN>>C>æpT>I>¬a>L>>>N>u>N>uÏT>@>Wa>uD>G>J>ÅW$ÒÏÅd>pN>T>ÅÞÞ4NE>sTT>Itn>NH$T>aT>ÅÏrÅ½asT>pTI¬a>NT>#ÅâtsâT>TMÍu>NTÅªWÅc>NF>äÍt>pK>T>6ÅÍäT>IÅÐÅsa>Lua>Nt>uTM>ÏæÅÍUJ>ÅsÍt.¬aLTuWNECÈÏasucEuDGJ>ÅW$`ÏTäÅtLsÅÏpNT>ÅsÍtucNG>TMæuBE>sNzcoÞÞWHN>H>¬a>L>>N>u>N>uE>ÅæâT>Ëcp>NT>Åa>ÍuäT>@>suJ>I>ssI>Ja>L>u.äÅtL>säÅt>>aT>ÅÏpN>T>Å¬Ít>uT>ÐÏÅcD>ÍÏt>ßa>sst>Ta>T>uâT>c>sßacÅTÅ¹a>TnNÍuÅc>tNT>ÒÏÅdsNM>iHßacÅªÍt>.uTÐÏÅWHN>HcN>¯¯±½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 108

rÅÈÏt~rÅÏÍªaT>uN>säT0ÅsäTa>tL>TäTa>LÅt>UJpNT>Å6t>ÐÅäTaLÅtTnNCªäT0ÅaEíäÍædŦaT.uuDGJÅW$cKÅÏpNTÅsTMÏTÐT¬åaãT#ÅpNTÅäÍcuEÅæçÅcrÅcTLæßaäÀpNMçÅcéTHNÍ§aaæTpTIaæÏcÅÅc>ÐWNfWTzÏpN#ÅWH>NHsÍcIæÏT>uBEçÅcÞÞãTNsÏÅÍT>æuTNåa>LL>szcpNT>ÅsqNÅÍuT>st}WÅs>ÅÍÍtæTM>ÏTÐT>äÅdNåÏT>ÏÍÈasT>MÀÅc>ÐaL>TuL>K>CäTT>KL>ÅÏaL>Åtu.4>HH>½WÅu>N¬aTs>ÅÍÒc>åaK>Tuyd>ÐÅaÅt>usuÅcN>NFªa>ÏÅÍßÅqT>ÈÅcN>NFuTMÀ¬aTuUTLäÀçÅcuTNMÅÆÅtoUraæªWÅuTNMÅ×tztorÅ4>K>B>æåÍt>a>æÏåa>L>>L>WÅa>Ña>H>ÅËæÏsWG>>a>L>Åt>a>ÏÅÍäT>0ÅãT>M>>Åss¬ÍTcäÀãÅçÅcÅÏuNÅasWÅuHNHÆTÐTuTMâtAsaLusªWÅåaßc~çÍTÐäTÐpNT>ÅçTMæTGäÍc?L>TKçÅccN>G`ÏTÏÍÞÞçTäT>ÅÍÐÅâTËcosN>MéªkN>æçÏTNE>ÏÍ4LqsI>Juyd>pyTÏÍiH>åÍcãTN>uNçT>äac>TÐÅTt>mN~tÐÅT>ªTt>æuÏÍÈæTG>ÏTN>WN>tG4L>TÀs>âÅQrÅÏT>L>ÏÍ¬pNJ>ÏÍut>cæÅäa>c>TÐÅu>Ëc>æªqNJ>ÏæÅÏÍoÏÍ½WNmc$utu}LÀqrÅTÀsqN>yT.âÅQWÅãÐ½ÍÏÅÍäTIÅçdN?LT>K×Åt>ÅsªWc>ÏÅc>mJ>>pN#ÅÏT>M>Ítæc>uM>ÅWN@>ªäT>0ÅÐÅaÅq@>ª-c>}>L>>Ít>ÓT>åT>>a>ÍT>>ãÅa>c>s>T>Åa>p>N>T>Åsa>>T>T>>sWÅrÅæ¬åa>¬aT.ccNHäÍccuLçTsaÅtuu}LTKãt>ÏT>fT>N>c>pN>T>>ÅÐÅãÅa>c>äÍt>Íc>G>L>sãÅc>>>Åq>>N>äc>ãæÍsK>>N>ÏÍÞÞu@TNqÅcÏÍçc}ÐTÐÅsTs-tHsyÅÏÅÏÍTTN>JÐÅçÏTN¬WÅÍcNPuTNJÐÅpN#ÅsL>@IÐæÏWyÅc>ªâæÅâTÏÍäÀÏÍsaÅåÍt>.çæcNuæÏoN>tTçT>NJ>rÅuæÏçT>>>N>J>ÏÍ¬T>>t>ÐÅãt>>âT>ÏÍæec>>ÐÅãæÍâT>ÏÍªÍt>u>s>ÅÍc>>u>oWyÅcuTNM>Åg@ËcN>äæasuTÍt>usToWyÅcord}>TäÍÏæÀÍt>æsÏÍqM>Ït>>T>o¬Ít>åc>N>æªT>t>ÐÅa>E>s>L>@>I>ªu>>ÐÅs>L>@>I>ÐæÏoäT>K>ÐÅuÅt>>ÈÏt>~sa>T>upN>#ÅÐÅu@>>çT>WyÅc>sWÅrÅÈÅc>N>N>F>ÅÏWÅapN#Åc>ÏÍÍttuT>NM>ÅçcNWM>cÅcÏÍq>NÅt>cÅªÍcN>ÈÏt~pN>#Åssa>Åtuåac>ÎpN#ÅscÏÍsäT>ÅÍoªâT>Ïts¬qN>TåÍcWT>ϬaTsÅÍmJuTEåÍÅÍÏÅcäÀÏÍetpN#ÅcsçÅstKÏtscNDpNTŹuJÏtspNTů¯²

Page 109

dOE½ qOłU½« qJAsÅÏâæÅpN#Ås4TiÅæÏäÅt>TWÅÐTN>pNTÅÏÍpT>IÐÅçc}ÍsJ>cssETCcND>scNDqÏT>LÏÍäÅtuÅÏTMÀÅcÐÞa>tuåaÅt§cN>D¦oNtL>NÏÍåamN>~tãt>sJc>ÏÍsaÏÅÍác>>@åt>æÏaH>ÀpNT>ÅrÅ¬Íc>sNt>ÞÍt.k>L>sW>>>T>qsW>>>T>M>ÀÐÅT>æÍT>>o4>T>u}>>>>Åæut>u>>>T>uT>ÏÍçÍTÐÈT>T>>Åu>æs>ts>çÍt>æT>¬aT>s>>ÅÍÍtæçÅåa>s>>tác>>@>ÅÏ×t>zt>rÅa>a>a>M>äT>>a>L>Åt>ÐÅçÏT>N>>ªWÅåa>>pI>@>rÅßc>~ÈT>H>N>>H>$¬aLTusuäÀsWÅÏÍtæªåaNNÍT>>>>@>>¬ÍÏÅÍsÀ¯¯²·T>>t>>æªsÀ¯®´¶u>>ªsÀ´´¯e>c>>¸ÈT>>C>>~ÅæÏT>>ÀUT>C>¬åa>>a>N>>t>åÏT>>æÍT>t>ÏÍäÀa>>~ÏÍYL>æWA>>æu>ÏÍe>c>ÈT>Àa>>~ÏÍÍæa>¬a>>L>>T>us>T>sW>ÅæÏÅÏa>t>>uWT>>c>>}>ÍpN>>#ÅæÍc>>ÏÍsu>>c>>T>t>æu>ÏÍT>Åa>L>>>N>u>c>U>T>C>s§äÀÐÅu@>>T>æpÏͦÈT>À°±³«°°®rÅ_NztçÅc>ÍTM>L@>Na>LaÏÅb>}¬a>ÅåaN>TsT>æÍWÅæÏÅÏaLT>uác>@WTMÏÍæåÍt.syÅÏÅmT>sænÅtsqMÈaÅÐÅãÅa>cçÅcsJK>LªÏTÀ¬qNyT.qNcåapHpåÅÏÐÅÅÏuTçT>ÍT>M>L>@>N>¬a>L>T>.ua>N>P>ÅÏuJ>>pN>#Åa>L>T>oÍt>æsuT>påÅÏsIL>ÅÐÅpa>LÍu_N>zts§a>ÏÅauÅa>LäÅæc>NåÐæc>ÅTM>ÀÐÅuc¦åÍt>çÍTÐÍTML@>N?LN>qaäcÏÍ¬WÅs>ÅÍÍtæpN#ÅoiHa>tstc>NDpN>TŪaÅs>c>åc>M>ÍÏÅa>uÏT>ÍtæåÐæc>ÅsuÅÏÀp>N#ÅoÐÅc>N>D>pN>#ÅssÍc>ªÍcucI>_NpT>ÈTNäÅt>Lsk>LrÅåÏTÏÍsªäÏt>MIÀi>tsçÏt>outTpNTÅP@LÅÏutT>cNpNTÅsuTMÀitsNzc>rÅÐÅ×to¬apNKIXpÎÏÍ4sNzcT>äÀsCÅÏæTt>pN#ÅåÏTÏͦ¬åa>TN>Åc}>ÍÏTa>Ås>ÅÍupÅWL>>K>>>J>>çÅc>>sW>Åec>>ÐÅåa>>>ãT>>ÍÅãc>>oªu>T>>M>>L>>>ec>>§¬WÅåa>>>¬ãÅæ¹åaqNDLãæÍäcpyÅæÅÏÍsaÅåÍcucIçÏTN>æÍtåasTLsÏaLIÅuN>kL>rcu0a>ªutT>pNT>ÅÐÅc>@NÏT>N>ÆT>rÅsaL>uTÍÅWN>KÅäastÐÅpÍtuTMLecsÍÏÅÍuÏTMÅctæªaÍusyÅÏÅÅÏåam@qNÅÍupN>#ÅrÅÐÅTss>ÀsWNE>ÅærÅ¬WÅåaÀÏÍc>c$s>Ïsut>Tec>åastutT>pNTÅÏÍsÏtäTK>äÅtuÅÏTMÀsrÅæWÅot>åÏTsIæÍaLuÔcäTæcáÏT>rÅcåæ¬akTÅÏuTT>ÍÅ4LåÍc>âtªÍt.áÏÍÈP@>äÀÐÅu>tT>p>N>#ÅÏTM>s>WÅÑcC>pN>#ÅcåT>t>ãc>ouTM>L>ec>s¬WÅsÅæutTpNTÅsqÑcCpN#ÅsWÅrÅWcÅcDqÐT¬aÅsc¯¯³½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 110

åaqN>DL>u¦ÑT>NT>sTuB>EªuJ>pN>#ÅoçÅcu>L>c>@N>ÒæToÏÍæÅsaÏÅÍuÏT>MÅæaL>LuÍT>L>Å§pÎÏÍ§½uÅÏÀ»¦çc>äTÐÏÍT>sG>Uc>c>u0a>st>K>>oåÏT>>ÏÍsI>J>Íc>u.W>>>~qN>T>L>uT>su>>pN>#ÅåÏT>ÏͧecncÐÅTæéTKNH¦utTudNæecs§åaçÏÅb}T0TMæuBE¦äÅtu.uÍTssWÅçdNäÀçæTuTNstKrÅéTzc¬aÅåÍcåÍTGÅäÀÐÅc}>Í4H>H>¬ÍÅÍ_N>zt>eIc>T>æutT>u>ÐÅec6>>ÅÍn@>it>sÅÏäÀsIJ0uÅÏÀãcskLsIL>ÅéªaLLuuH>JuÅdÅÅÏçaLa>LåaNN>çÏtosKcuT>täT>ÐssWÅuTs>GÐÅuÅÏÀst>KsT>zÅs0ÐÅuTtsK>copNTÅça>Jsst>K>oÏÍ¬åaÔc>dN>Æt>IkT>LÏTL>ÏÍuTG>kTL>¬åaäT>a>L>>t>sçÍT>L>ÅÐÅk>L>ÏT>M>>ªåa>ÀÍt>æs¯·µ®çT>M>T>ÏÍsçt>>Åc>c>N>>D>ÑTÅc>sI>JqN>H>>Ït>ssªaÅåÍt>.m@>ÅÏaÅåÍc>åÍT>G>ÅT>MÀÐÅc>N>DpN>T>ŹçÍN³®âT>ÍæaÐÅs>ÅÍuN>çÍt>MæuL>NC>JW>NJ>~Ås$aL>¸uJ>pN#Źåast>çÍN³¶âTÐÅp>sçÍtM>cNäT>N>NçÅc>åÏTæÍcN>G>oª%aLªÑcCsTuaÐaTæuTTÏTNªuÅÏÀäTÐsuLNCJpHWLoª&aL¬aL>ác>@Tt>æuÏÍsWÅu>TCçæT>4aLæ¹s>ÏÏTsd>NTL>tÏÍsu.ÅÏrÅ¬a>L>uÔc>pI>@>×t>c>p>çÅc>ÅÏça>a>k>L>kÅæÏÍçÏt>>×t>rÅaÅt>sWTaL>ÅtäÀÐÅcåa>NN>ÅÏäÀçÏTN>TÅªÍt.uT>ÐÏÅ_N~T>iJäÅt>æÈT>ÅsN>t>çÅc>4>HH>>Wc>>ÅkÅæÏÍ¬a>L>Iu>IK>pN>T>Åut>K>E>sET>C>ÏÍUæa>L>>>N>Ítt>c>}>ÍsuJ>>pN>#Åa>LÔc>çT>sc>N>D>pN>TÅÏÍT>WT>>pTHu}>ÅæçT>MJåÅÏÐÅé>ªÍttpN>TÅäTNÏÍçÅsC>ÅÏÐÅªåamc$u0a>¬aLLuWÅÍc-ÏæÀuçæÏTMÀsoLÅsrÅ¬WÅåÍt.åÍTGÅuÐÅTtæªåÍtpN#Å4æÅuTMÀÏÍsuTMJåÅÏrc>u0a>>¬ÍÍc>>uc>ãÏT>>M>äc>>ÏÍ4>>>t>>ÅäT>ÐsªU>H>säÀ`>ÏT>sªsN>>zc>>sc>bq>N>äciÅæÅT>uæÏçTM>IN>tT>itéT>tK>sNzc>rÅªWÅåÍt_N>ztqD4LqutTqDuLNtÀÍcIæÏrÅÏÍ¬ÍÏÅÍucäTÍTLqÐtLæªÍtåaeæªÍt.s~>ÅÏuÈas>ecªÍtåa>st>uÅa>ÅÏÍ¬WÅu}>>ÅæâT>ÏÍ¬Ít>åÍt>.Æb>u>T>C>Ít>uJ>>>ÐÅãÅa>c>æªa>a>Àa>a>T>L>t>a>E>æT>t>>ecæTtªuUNcsäÀÏÍsÍcÍTML@>NÅÏu}ÅæçÏtoÌTec¯µ¶·ÏÍpN#Å4>æÅäÅt>L>sÅÏu>-a>äT>ÐÐÅsÍt>rÅu>Wt>æÅsN>zcçT>L>c>Ð¬Ít>rc>Ïd>ec>aÍuu>sÅÏWt>æÅssN>zc>cÏÍsI>L>Å_N>zt¬a>L>c>uc>D>suËc>ÐÅçÏT>N>ÏÅa>Hßb>ÏÍec>nCL>4>t>ÀsN>zcÏÍ¬a>Tu>pI@>ÏtscNDpNTŹuJÏtspNTů¯´

Page 111

ÏÅccÀÏÍÅÏecæåÍc>ÍÏtcpI>@rÅTT>aLuÒÌT>ecsNzc>½åÍt¬aT.uuTÐÏÅªa>ÏÅÍnÅtqTTt>æussÀÐÅçÅs~äÅt>LsÅÏäÀæaͬaLußbÅÏaLnÅtÏÍqTTMÀsuTªsTæÍWÅæÏãTKecsuTÏÍÈT>ÅæÏÏÍuÅÏT>>>ÏÍåÍt>>.åÍT>>G>>>Åu>ÐÅT>>t>>ssN>zc>>rÅçÅc>>åa>K>>WT>>K>ÏÍuL>E>>ªa>ÏÅÍnÅt>>qT>>ec>p>T>H>>ÏÍu>æT>>t>s>uT>Ít>>uWT>>sT>s>ÐÅâÅQTt>qæuqäT>ÍtM>itu>Nc>K>ÏÍâT>Ïtsªuyd>çTnÅtÞ½WÅåÍÐÅÏtsWN¸WNecÏÍsa>LLuäÅtLsT@ÈTK>JTÅÏuN¹´²¸°°t¹´¶¸°´W¦ÍÏÅÍutfNçÅcuJåÐÏTÐÅçc>MãtMGsâtpHoiHWÅtuuT>4LTÀªaÅs>tc}aIÐÅp>HuæTt>cÅ¬§´³¸¯²c½åÍt.uuÐÅÅÏâÅQ>TtqNyt>}qNÅtu.T>À½aTåa>ÀÍtæsßÍTAU>csuT¬§µ³«µ±¸¯t>¦ÍÏÅÍÍtæu>sT>tu}>>ÅæsN>Jc>uKM>pyÍrÅÍt>æTÏts½a>LpÅÏpI>@åÍc>IÒT>tÅc>ªa>LÍuçÍT>B>éT>cH>Ëcu>æTt>ÏÍsIJ>ªa>TuÈæT>G>u>ÐÅÏT>N>iH>suN>WN>tG>äÅÏæÍÐÅT>tWÅæÏªâT>>q'WNÏÍ¯¯¸°uÏͦmtæ-c>âdLåÏT>ÏÍéªWN>ÏTÐTäÀTd>NÈTN>ydÐÅeäTÀçTcGåÏTÏÍdNæ§q'WNÏÍsTäæaªåc~TÏÍµ«²¸°TtÏÍ¹ÛsTÙqÐTT>¬§±·ª°°¸°Tt>ÏÍåc>~TæqN>J>ÏæÅs¹¯²¸°uÏÍc>As>cG>¦uN>a>tÏTÐT¯®«±¸°µuTWKÐss¯·«¯¶¸¯âTKÅÏÍÅÍtMöcÐÅTtËcÍÏtÏÍÅÏ4UTC>T>t>ÅcªåÍc>åÍT>G>>ÅuÐÅT>t>c>ÅUT>CU>Nc>ÍÏt>ÏÍ4>Lq>¬WÅæåaLÍaN>KEuN>çTsG>çTL>Ås¦½aÍuÏÅcÍt6>ÏÍuTÈæT>GÏaH>ÀcÅÍt>uc>çtâa>>Ååt>rÅ¬§a>N>Ls>EÅc>°âæa>ssÅÍÅÏÍªst>æäT>ÅÍecU>Nc>ÐÅT>t>Åc>Ðª§4>>tÀs>Nzc>¦åÍt>.åÍT>G>>Åqec>ÐÅT>t>sqN>t}>ÏÍÅÏecsu>ÈTT>zÅTt>sÍt>aÅt>rÅc}>ÍsJ>>o¬aL>uçæcN>c>@N>ª¯´«¯²¸°¯ª¯·«¯µ¸¯´ªµ«³¸¯°ª¯³Þ¯²¸±u>>é>>ªa>>>L>>u.ÒÏÅd>>Ít>>6>>>¬³²«³°¸°´s>t>sK>ÐÅp>ec>¬ÍÏÅÍÏÅc>ec>Wt>æÅc>T>M>ÀÑT>ÅsuT>>påÅÏaL>TÍÅT>ÍæÏusÍcI>æÏrÅÐÅãco¬a>Åsc>äÀÐÅÅÏuT>CT>tæu>æåasÅt>-ÍÅÍËc>>uJ>>>ßÅc>ÅÏT>>ÏÍsÈI>@>>rÅT>s>>c>>UJ>C>>qu>ÐÅT>>t>s>æa>Ít>uI>>>ec>c>T>t>>æu>sWÅrÅrÅc>>T>L>sN>zc>>rc>ut>K>>E> ¬ÍtuWÍsec>>ÐÅæåÍt>>ác>>>>@>>qT>>T>>M>>Àss>>À¬a>Ås>>>t>c>>}>>a>>I>>ÐÅpH>>>>>>ÐÅéTsuEL¦ÍÅÍ_Nzt4kLäÍcËcCTäÅtuÅÏ§sTæÍWÅæϦaÅåÍÏæTNrÅrÅc>T>L>¬§WÅåa>X>äÀåÏT>ÏÍça>E>f>c>ÐÏÍæåa>çÐT>ÐT>T>t>æu>¯¯µ½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 112

çÅcsqNLuW>~uTMJ>åÅÏåÏTÏÍTT>LÅÏÍTÅªWÅãtk>LutUr>aæÍtuÔckÅæÏÍÞ¯®¬åasyÅÏÅcNDpNTÅÏÍác@ÈTI¯®¬ÍtusTLkLæÍçÏtäÅtLs¸qNLÏtAÏtrÅÅÏÌTecçÏtqNÅtuTUNcrakLæÍçÏtÌTecçÏtec4uTtuTtecÅÏpyTc}ÍçÏtcÐÅc@NecsWÅrÅecãaHnçÅcuJ~ÅâaÅÏÍqUJÅsTt>æusI>LÅçÅca>ÍusyÅÏÅÅÏsNt>rc>M×tzt>rÅ¬aL>upæåÍt>ÈæT>G>>>ec>>ÐÅâT>4>>ÏÍªa>ÏÅÍnÅt>>ec>T>>6>ÈK>>ÏÍqæUN>c>>eca>yÅÐäT>L>>ÐÅäT>t>pN>#ÅrÅÐÅãÅa>N>ªâT>Ït>s¬a>L>L>upK>pH>>æª-cæäÅÍcTd>NÀfTäÅa>LsucEªu>TtUTL>TÈTTN>ªaÀu.äT@t>pN#ÅæÍcªa>ÅåÍcåÍTG>Åec>ÐÅTtæu>cÅ¬u>NåÏTÏÍa>LÀÒtT>ÈÅÏTM>Åazcåa>Kâa>Å¬aÅåÍÅÍi>dNT>ÏÐÅeäT>0ÅÏtÏÍÅÏec>ÈTN>ztet>¬aäÅtLÌTecsNzcTsCÅÏÏÍTÏÍsÍÏÅÍÏÅcuydçTnÅtÏÍecãaHÅÏÈI@>ãTK>cN>DpN>TÅåÏT>ÏÍuJåÅÏN>sWÅrÅuHC>Lçc>Ns>N>oraLÐÅeæa>L>nNH>$ãdJ>äT@>ÅçTMT>sçÐæc>ÅäTaL>t¬aLu.p6tÏÍÅÏuGJ>kTLst}sI>LÅnNÍçÐTÐTçÅcÅÏuL>I1cNéT>cHÒªsÍäTtpN#ÅsçÅåtNnNÍm@ÏÍÅÏTuÅtTaLLuÐTÀaÅåÍcÏTsTMTäÀpÅÏT>ÐÅÏãT>K>a>Åt>u.g>c>Å¬a>>L>L>uáÏÍa>ÅåÍc>ÏT>sfN>âT>¯·®®rÅ¬Ícb>c>ND>pNT>ÅsJ>åÏT>ÏÍÅÏçÅåÍTéT>>>påÅÏsÍta>ÅtuH>CL>ªaL>s§k>>L>>ÞæÍsN>>zc>>ÐÅu@>>>>äÅt>>L>s>¦u>>c>>ãa>>H>s>N>>zc>äÀÏÍs>WÅçÅsN>>æÏaTgªa>TuuTsN>zcorÅsIL>ÅÍtæT¬Ít>usN~tpN>#ÅäTaLÅt>¬Ítup~TäÀäÍcâtÐÅuKMYTsaÅa¸WÅÍåT}ÍtsJNÏÍucãaHTÏTãT}LaTsuTIÏÍ¬Wc4>ÐÅu>N>åÏT>ÏÍuTG>WÅæÏåc>T>ªa>s>tec>su>æu>ÞÞÑTNTTÅ¬WÅÆtI>ÒoéTpNTÅUNc>sqNLuÏtATkÅt>çÏTNÏtscNDpNTŹuJÏtspNTů¯¶

Page 113

ÐÅÏaH>sI>L>ÅÏÍ4H>H>¬ãæÍäc>ÏÍuT>G>WÅæÏsÏÅÍsÅÍÅst>çÅc>WÅçaT>âTH>>ÅÍÏt>ÏÍd>Næ§u>TT>âa>oÈÏt>~s¦åÍt>åa>TT>åc>T>ÏÍuT>G>WÅæÏitÈI>@uc>saL>Lu>ÏtA>çÏTN>¬a>ÏÅÍcD>ßÅÈT>KJ>äT>ÍsäTÍsL~sdNÅÏsTâT>HÅuTGÏtsÈÅcT>cNPaTæÍtu.pk>LÞæÍsNzcÍtuWTTt>æuÏÍs½WÅåÍÐÅÏtsW>NsT@>âÅQâT>Ïts¬ÍÏæÀsq@ÏT>ÏÏÍuLâÅQ>ÐÅsHåÍT>GÅäÅtL>säÅtuÅÏWN>ecÏÍuæ¬ÍcsNtuNTnc>ÐÅäÅt>u>ÅÏäT>ÀÈT>N>>M>Åªa>ÅåÍc>>åÍT>G>>>Åec>>ÐÅæÍc>T>t>>æu>c>>ÅÞÞuB>E>ÑT>År>Å¬qN>D>L>>a>H>ÞÍt>.s>E>T>C>a>>ÅåÍÅÍec>ÒÏÅd>ÏÍT>>M>ÀsuÅc>N>>N>F>secÐÅWcnc>ÐÅuN>âæÅäcÏÍT>åaÅpTI>çcNuÏÍuT>MÈT>HNH>$¬WÅåÍtTteæusTzÅuTCascecÐÅssÀsTtTusÍcNuqNKAuAcÅÞÞrÅÐÅãÅa>c>ÏT>N>>ÅÏÍsåa>Àuu~T>UT>>C>ÐÅT>M>>æuB>E>ÈT>T>zÅrÅæåÍt>.âT>o¬ÍÏÅb>}>u>c>UTC>ÐÅc>c>ÍÅÏäÀ`ÏT>sW>N>ãÐªåÍtäT>>t>pN>#Ås±®¸¶æ°·¸¶ec>>ÐÅsu>>T>>C>>äT>>N>>ÏÍsÍt>>a>>Åt>>¯·«¯µ¸¯´u>>ÑT>>>>ªÍÏÅÍuTçtÏTN>pIsåa>sTzÅUJC>¬WÅåasTzÅÍt>åasc>WÏT¬aTåÍtcu0aaÅtu4l³M X¹œułuäÅtLsTÏÍssÀ_NztçÅcÅÏäÀ4HHÐÅçÏTNsWÅuzckLo4æu4>T>§uT>G>UJ>ŦnÅt>é>ªa>L>ÐuÑa>WÅåa>åa>Åt>sT>æÍWÅæÏÍtæu>H>CL>Ña>sN>zc>rÅçÅÏæÏÍ¬Ít>u>.WT>ec>ÏÍsu>T>C>ÍÏt>ÏÍT>t>ác@kL>oaTuTM>ÀæªeIETæs>TLu.ÅÏTtu>pN#ÅåaL>tsÍÏÅÍ°±³«°°®ÍæaétKE>ÅÏÅt¬Ít>ÕT>ÏTNa>T4kLçÐTÐTÏÍ¬a>LTsÅÍÅÏuÅÏTpHÏtsæÍcTtæuªâTc>s¬aLÐu4KÈTÀÐÅu@TæsÀéH>>T>M>ÀsWÅsN>t>pT>rÅc>TL>ªa>ÐÅa>ÅuqJ>ÐÅa>t>uWT>ec>ÏÍsUTC>T>ti>HT>u>iH>TM>>æuB>E¬a>ÅåÍt>.ßbs>ÅÍÍt>æ4ÏÍsÅÏu>TC>iHÏÍåa>WT>UT>C>sÍÏÅÍÍt>ædN>äT>I>ÅrÅªa>ÅåÍc>jGÅÏe>cÏÍÍt>t>4ÏÍUT>C>UN>c>åÏT>ÏÍT>¬a>>T>s>ÅÍÍt>æ4k>L>ÏÍs>>>Åt>upN>#ÅæÍÐÅuI>c>>ÅâT>c>s¬a>L>>Íu.syÅÏÅsT>@>UN>>c>ÏÍÅÏT>M>ÀT>t>æu>>Åc>ÐªqN>>>N>>r>K>C>äæÏÍÏÍÅÏ4UT>C>u>>sa>Ïu>c>D>s>ät>a>L>>uçæc>N>>T>t>q>D>ÐÅT>M>>ÐT>ÐT>¯¯·½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 114

u>N>Íd>åa>L>>Ía>N>K>E>>uN>>äÅÍc>T>>ªuT>Ðt>hc>ãÍT>>ªu>N>st>>æ¸ÍÏÅÍÍt>æst>pT>Ëc>>sÞ¯¯¬aLÀuÏÍWaXæªµ«³çTMTÏÍåtccsDté¦åÍcÏTsÍtöÏdçTsDtuTt>UN>c>ÏÍ4kL>nÅt>ÍÏt>éT>t>K>çÅt>>>åaL>ÍäT>@>åÅc>K>âæa>¬§¯®ÆT>sÈÅÏTÅpArÅÏÍªa>Tåa>g>@çc>}>ÍÏtsI>LÅc>}>ªÖT'ra>æa>TuäTÐsåa>st>çaL>äÅtL>sâtK>EÏt>s4¬aTuuT>tqD>ncÐÅ4 UTCrÅsd>NæW>ÅuT>täT>Ðsp>N#ÅæÍT>çT>K>L>ÅÏT>M>L>Åc>ÐªÍt>uçÐT>ÐTu>Tt>ÏÍsÅÏsT>æÍWÅæÏÐÅu>Ïd>f>>a>Åt>>u.uT>G>>WÅæÏgT>>st>K>>>s>WJ>qTaÅsc4kLÐÅsuKÏÍUJÅTtæuät¬aÍ_NztWÅUNc4Kgª§aL>NnÅt>ÏÍaÅsc>ecÐÅsuT>CÏÍTMÀs>ÏaHTK>¦aÏÅanÅt>çcNNFåaLÍäT>@st.ãÅasaTN>TaLsETC>ÅÏpNTÅÐÅãÅacçTfÅc>aTuoiH>sWGäÅt>u.4L>>K¬WÅåÍÏæÀÍt>æséTA>et>pN#ÅsW>ÅäTIÅrÅæªa>ÅsÅÍuc>ÍäÀsc}a>IÐÅpH>Tt>æuæsÅÍÍt>æ4kLÐÅrÅÐÅuTT>t>æu>4>T>åaÒÏT>}>ÈT>K>J>ÏÍÈT>ÅÐÅuc>sÍÏÅÍÍt>æd>N>¬aÅsÅÍÈæTGc}aITçÏasaÅåÍt.WÅÍc4kLsæÍÐÅTMÀsWÅraæWÅ¯¯uÅæÏsLNÐpÅaæTMJ>uBEæTsG>çæTåaçÐTÐT4kLªãæÍäcÐÅéTKÅuTtp~ÅåaLT.ªTtuCpN#Åm@¬ÍÏÅÍsTKNIuL'U¬aÅåÍtTÏT>GÐÅuT>stK>çæTssÅÍÍt>æuNçT>qNDL>saÍuäT@>pN#ÅçÅcTuB>EsIt>ªWÅaaÈT>T>ÍÏtTt>pN#Åæ44TnNÍsCÅϦTtpN#Åsa>LLucI>äÅc}ÍsuTÏÍa>cNucD>ÏÍu0aÏTN>uÏTT>t¬§ÍÏÅÍut>T>pN>T>>ÅsuM>t>pT>u>}>>>Åææªåa>ÀÍt>>æs4k>L>ÐÅa>E>äc>>oauÏtAäta>ÍtåaTT>åcTÏÍTÏT>GrÅªpN#ÅUTC>cTaL>TKéTK>ÅÕTH>äÅt>uâæa>ÈTt>>>suT>}>T¬a>L>>ÕT>>ÏÅÏÍÍt>t>äTN>>N>>TT>M>ÀsTMJ>ÐÅucæTa>LtªT>ÏTCÅÏÍçt>ÏTNuT>LÍTE>¬Ít.g@>ÅÏ4caNP«±·¸¯°T>t>ªWÅoÍd>çÏæÅÍsÍÏæÀuWÍsÅÏWÅÍc>rÅg>>¬ÍÏÅÍÍt>æaL>uÏTC>Å°²«°±¸¯µªaÅÍu>.eNÅÏÍT>Åäa>ÀWT>saÍuäT>@>²®çÅåÏæÍsaÍuÍT>ML>@N>°µ«¯°¸¯·æÍta>LÅt>åaL>LåÅc>Kæåa>L>cT>sT>@säÅæcNÐÅU4KsªaLÍeÅÏäÀÍtTTWTÏTCLäTaLLWTÏÍçÅcuTÐWT>ÏÅÏWE>c>>u>æa>L>>L>çc>>ÅÏu>ÅÏT>N>>u>a>ÐoÍæÏuÏT>D>>>Åu>N>>d>N>æÏÅÐÀæUN>>H>E>ÏT>>D>>>Å¬§²²«±·¸¯¯¦c>T>D>>æçÏT>T>Ïäæa>>ª§¯µ¸¯´¦a>L>T>>.ÍÏÅÍÍt>æa>>L>L>>upK>>$äT>>>Åc>>>c>>T>>sÅÏäÀsuT>>>çÅc>>uc>>}>Íæn>t>@>>¬§°±«°°¸´¦ÏtscNDpNTŹuJÏtspNTů°®

Page 115

œuýÅv Áœ«œ hOBð 4 tÐ ÎUuLŽ t v³UD Æ≤ ‰ËbłÈTtuTtcTNäÀäaÀåaææTÏTCÅ¸åaLÍaNKEuN¯°«Æµ¸±¯µ«¯´ª·«µ¸±§ÈæTGqD¦äTCNituNstæsmÅ¯¯«Æ°¸²¯±«°¸²§ÈæTGçaLsJKæqD¦TâTsTt¯°«¯¯ª²ª´ª±¸³°±«Æ°®¸´ªäaÅÍccÅÏÈÏt~c}ÍßcªäTLKÍsW²°æ²®ÞÆ±·ª²²¸³±®«°µ¸´äÍÅÍÅcHsªäÍÅÍÅÏÍtWdN>T>K>a>L>L>I>T>K>säÅc>}Ís>aN>Åt>s>À¯°¸µ±¯¸´aNLäTLKäT@aªÏÅa>WæÍc>>@>>N>a>ÏÅÍWæÍÅÏt>s>uT>M>À²¶æ²³ª²µÞ²´¸³±´«Æ±³ª±±«±°¸´WÏasçÏtäTKÒTåaL@sçÅåÐÅa>Ås¹çt>@>>åÍc>çÏæÅÍT>r>I>çÏæÅÍ°«¯¸µʱ¶æmÅ±µ¸´auÅtåÍtKNuTKNÍcT¹aLçc>ÏÅÏçc}ÍÏt>aÅtuÏtT>ÀÆ°³Þ°²¸¯®ª¯²¸¯³²®«±·¸´WNÍTÅÐÅcTÍtq@ÏÍutªÏÍÅcq@ÏÍu³«±¸µ²°«²¯¸´ÐÅc>N>#ÅN>ªÍÏæÀu.a>åt>N>>Æt>WÏÍN>§±³Þ±±¸¯°¦°®Þ¯´¸µ²³«²±¸´aæÏu.ÏTrãäaNLªäÍÅaãT#ÅæäaÅtaæÅaÅc°µÞ°²æ°¯¸µ²·«²´¸´äÀsäÍcpKæçT>zT>H>hc>ãÍT>çÅc>ãt>T>>c>G>ÏÍuT>Ðt>¯±æ¯®ÞmÅ³¸¶¯®ÞÆ´æ°Þ¯¸µuTäT0ÅªaLuoKäÅtL>suN>fT>ªæÅsãTN>ªuN>äÅÍcT>¯¯«°¸¯¯°¶«¯¶¸µcTNoÐÅcTäTÅcÐÅsæåaLÍaNKEuNÐÅsp>rÅ¯·«¯´¸¯¯±³«±¯¸µWÅuzÅÏæÅÐÅçæcN>çÅc>ªÍÏÅaäÍT>M>cçT>äT>>Åc>°°«¯·¸¶´®«³µ¸·aLLrÍÅÏäTÍcäTÍcÏÅb}çÅc>ÈÅÏt>>Íªáa>ÅäÅc>ÏT>ªäÅæÅc>ât>A>>¯´«µ¸¯®ª±¶«±µ¸·¯°«°¸¯®ÈÏT@cªÅaN~WNçÅt>cçÅæªrÐÏtçÅtc>çÅæ²®¸¯®ª°±«°¯¸¯¯¯´«¯±¸¯®ÍtLuÅcÍtL@ÅÏtsªäT>Ít>säÍc>ÏT>I>ÀçÅc>Ïa>ÐÅçÏÅd>c>I>¯µÞ¯´¸¯±ª°µÞ°³¸¯¯°²«°¯¸¯®ªaTLuÅÏÏaæÅiHsåaåÍÅÍcsdNsKaNLNuTKsÀaLNusuTK@ÍTáÏT§cutuÞÈæTGçTMc¦uTÏçTÍ¯±«·¸´²«°¸¯¯ÆtçTÅaTKcÅªaaÅtåÍÅÍTKsaNJC¯¯«µ¸µ¯±«·¸¯¯Ïac@NÏaHªaNÍusTÏæÀÍæÐÍcªâtdJEitsåaÊÅcÅçTtÍ±®«°°¸¯°°±Þ¯µª¯³Þ¯²¸¯¯razcrTsªaLuuTM}ÅÏÍtÍt>T>æs>@>c>s>Ïäæc>N>>u>ÐÅsa>N>J>ËæÏ²³«²±¸¯°°´«°²¸¯¯aLucaæÍÏæÀuc}ÍËæÏWGitsçÏæÅÍªet>WÀªa>Juu>Àp>rÅ²°«±¶¸¯°±°«°·¸¯¯ÆtLsIJªÅtLNãÍcªWÅq>ØÅc>>q@>>ª-ÏÅb>>}>st>>c>>ÐÅÏØÅc>°±«°°¸´ª¯³¸³±³«±±¸¯¯WKJªqTTcÅ¸°±ª°´«°³¸°±²²«±·¸¯¯åÍc>çÅæªa>L>L>uáT>>ÅÏsT>N>äæc>N>T>>u>c>°µæmÅµ«´ÆtçTUJªuHCLcNoª6ÅbäÅcçTÏTçÅcTMHcçÅæ±¯«°·æ²¸°±²¶«²´¸¯¯TNÅçTc6T

Page 116

ªa>t>>ur>>Åa>>WK>>I>-t>>ur>>r¯±ª±´«±²¸°±³°«²·¸¯¯ÏÅÐÀæUNHEsÍTcaÅtÅÏuTNÅTMHcçÅæªaaLÅtq>äT>ÐÅªa>a>LÅt>ÏT>I>ÀuG>>çT>d>N>±°¸¯°ª±±«°´¸¯®¯®«°¸¯°aNLÏÅcÅrsÅaÏtBÏͪaNcÍcaÅtoKÑaHÅËæÏªeTLcÅcÏÍ°®«¯·¸¯®¯°«¯¯¸¯°åT>}>×ÏÅd>çT>ss>ªa>N>T>>äÅc>>}>q>åÏT>ÏÍ±±«°³¸´±¯«°°¸¯°aNsaLÐTNTKaÅÍuÏaªaNLäTKÀÏÍsIJ4ÐçæÏcuLNs°¯«¯·¸´±²«±±¸¯°TæTÏTIaªÍÐÍæsTUT~³¯Þ²³æ²²Þ²±¸°²²´Þ²°æ²®Þ±·¸¯°ÍtuåÍTÀÆTÏÅäaÀçÅcªcN@KsIJãÏæTN_J~TãÅåaTN±´«±²¸¯®³±«³¯¸¯°åÍÅtTçTMNÅaaTuÅtçTsT@cNGuTÅt±«°¸¯´³´«³²¸¯°ÍÐTrI1ÅÏczTçTMTÐcNGuzTÏtBs6ÏÐÅpäÍc_J~°´«°³¸³³·«³¶¸¯°ªâÍc>sÅÍa>Ïa>L>>T>K>ªÅa>äT>K>>ÀÈt>I>J>±±«±¯¸¯±°¯«¯¶¸¯±adÏuÅbÏÍTM.TssTcNKaLTKª°±«°°æ¯²«¯±¸µ°·«°±¸¯±ªaa>L>Åt>ÍÏÅæçÍæaE>äÀnc>ÐÅs?L>ÏÍ¯°«¯¯¸¶ªaÍu.åÅÏaLÐuÅÏÏÍsuTMÀsTT~Èt>I>J>>ÍÏÅæT>a>L>>ÀuÈT>M>s>K>ÐÅãÍc>atäTKÀsÅÏuäÀaTªTNÅpªqNJÏæÅ±·«±µ¸°±±³«±²¸¯±*ÅtáÏTaÀuaæÅaqÅsäTa>Èt>ÍªöÏd>r@>¬Åa>äT>KÀÈt>I>J>¯®«°¸°°°²«¯´¸¯²atuÈtÍäÅc}ÍªaÏæÀusTMaÍ_NcÍtåÍÅtTcÅcaTaTNsc±¶«±µ¸¯®°µ«°´¸¯²aLpKuNJ~æåÍÅÍWÍÐÅÅÏÍtqEsuI.äÍtåaTu¯±¸³±³«±²¸¯²âT>>ÍsæÍÏÅb>u>ÅÏÍt>a>L>G>>t>··sçÍc>¯²«¯°¸¯¶µ«²¸¯³ÍæÏuåa@KoÍcWaÆTÏÅæÍsäÅtu.°²¸´¯±¸¯´ou>ªåa>L>Ía>NK>E>u>N>T>T>N>>ÅæWE>c>±°æ¯¶¸³ª¯±«¯°¸¯¯¯¶«¯´¸¯´ªaaÅtpÅÐWEcÐÅsCHWTÐçc}ÍTÊÅæÍÐÅæcKäÍÅÍàäÍcfÐc>ÐÅeÅÏÏÍÅc>ªäÅcst>æc>çÅæ°°«°¯æ¯³æµ¸¯¶²«Æ±æ¯¸¯µaN@aTÏTaL¸ÑcCªfæÅªuÅÍäT0ÅâÍcsÅÍåÐÅaÅscÅ°®¸¯µ´¸¯µuÍWcÅÏTåtuÅtuäTÅcäaÀW°¶Þ°´¸°²Þ±µæ°²Þ°±¸¯µäT>Åc>>äa>ÀÏt>4>K>ªËt>çT>ÐæÏa>L>T>K>±·«±µ¸°²±®æ°µÞ°´¸¯µÍtaÅt¬ÍcaÅtáÅÏäÀaTcÅÏÍtäTsc±·¸¯®±±¸¯µWTaÅtÅÏäÀÍÐTÅÏäÀscåÍÏÅbÅæçc}ÍæsÅÍcuIcGæÍÐÅUäÀÏÍ²¯«²®¸°²±³«±²¸¯µaaÅtTÏTCLpìì±®«¯²¸°³°µ«¯°¸¯·sJN>åÍÐÅæÍæW>@>aL>ÅtT>W>çæÏäÅæcN>°¶¸¯·±®汶¸°°Ít.aLÅtçÏæÅÍÅÏpNyÅcÅ

Page 117

oäÅtLsuNäÀÏÍsÅcÐªaLÍuÅÏçÍæauTL_NW4sçÏTNÑaH>ÅËæÏit>æa>Àu4uN>rÅÍt>æT>¬Ítuc>T>u>JT>ut>qN>I>qJE>«¯¶¸µª¯µ«¯´¸±¦åaãÅåa>L>ÍaN>K>EuN>>it>sstäT>K>ªaT>ua>N>KE>säT>Åc>äÅtL>sæÅ¬§±°«±¯¸¯¯¦u>etÐÅæäT>K>NJ>ÐÅWÅc>ÏdæÅ¬§°±c>äÅtL>sd>N>æª§±µæ±®æ°µ«°±¸¯µt¦a>ÀuçÏæÅÍçÅc>såaåa>N>@c>t>A«³µ¸·ª±³«±¯¸µ¦Ít>u ÏæÍÏÍpK>>>>>æåa>>ÍÏÍt>ÈT>>N>äT>>ÐÏÍsäT>>>ÅsWæÅiH>æa>T>L>uÏa>iH>ÅÏæÅªåa>åÍÅÍd>N>sK>>æÅssWÅc>>æÅ¬§´®ªqN>Åt>>a>æÅa>>ÅÏu>N>iH>>uÍT>ssW>>N>uT>¬§°°¸¯®¦a>T>>L>uÅÏÏa>¬§²·«²´¸´¦WT>H>spT>>c>Åa>L>>pK>T>M>>ÀsæÍt>L>@>>ÅÏæÅäT>L>>>a>T>g>>aÍ_NcÍtåÅÍtTcÅÏæÅaTäTÅæª§±³«±²¸¯±¦aÍWcÅÏæÅaTqNJÏæÅæÅâT>>Íssu>T>M>ÀÈt>>I>J>ÏÍsa>>L>ãÅäT>>L>N>K>>ÅT>a>Åt>>uæÅ¬§°µ«°´¸¯²¦¬Ít.aLÅt>çÏæÅÍpNyÅcÅsJN>åÍÐÅæÍcæW@>aLÅt>uTÍTWçæÏa>ÅåaÀ¬WÅqNIÍTÅoÐÅc@NÏTNuN4L¸aLuuT>KLÅÏ4aaÈT>ETC>ÐÅdN>}ÅXÏT>N>sLosÅÏT>×tzt>rÅÏÍétKE¦äÀäastpªäÀÈTNMÅªäÀsÏTª4sEToçÐTÐTçÅcÒäT>@>4k>L>pN>J>$æsd>%kÅæÏÍ¬§äÅc>>>T>N>a>T>¦äÀäÅc>>Ïæª§sÏt>T>>4>C>>J>guT>NMÅÒc>}oTªs>ÅÍUTCqN>DL_C>ÏTMT>æÍ4Tçd>Nsa>ÍuÐÅpåÏæÍuÏÍq4UTCªpN>#ÅUTCsN>HaL>TKªa>TuqJ>éTc>H¬ãÅac>TTM>æuBE>æWÅåa§UTC>qND>L¦uÅcN>NFÒt>>ÍªTtæu>pNTÅsÍæÏæ¬qNT>.uT>ÍÏÅÏÈÅc>N>N>Fr>ÅqNÅt>uc>}>a>I>Tp>N#ÅæÍrÅÏÍçÏT>>G>×t>s>TH>pÅc>sÅÏuæT>G>>çTa>N>P>uM>t>pT>WÍT>qN>Åt>uT>sÔc>rÅªâT>c>sãcrÅsçÍTÐÈTF>NJ¬WÅu>NqDL>uaÐorKB>qNÍW>aÏmJ>aLT>sÅÍ×Åa>TäT>aL>ÅtªäÐÅtÍT>Åc>TsrÅc>TL>æåasKN>KzçÐT>ÐTÍÏtåÍc>ÏtssI>JÏTsD>Tra>HL>itTM>LsäÀçÅcåa>åÍcçTT>ÍÅs¬aLaÍcTæXæcsÍtuåÏTÅuJyT>sdÅcÏͦqNLstTT>ÍÅrÅÐÅst.aLsqTa>NyTNÔc>rÅT>4pN>#ÅsåÐæc>ÅT>uB>>E>¬§a>L>ÍuäT>@>ÅÏâa>>Åát>I>>@>s>L>su>N>K>Å_C>äT>K>ÏÍäa>s>c>c>D>ÏÍçÅc>uH>>st>c>çÅÏÅÍsa>L>L>uåÏT>ÅWNæc>@>çÅÏÅÍpNÍrÅsÍt>uÏt>Aça>L>sH>rÅ¬a>T>uaÏÅÍut>T>pNT>ÅaTªWÅstTsKN>KzcNrŦWÅT>tpN#ÅãTçæTäT>LstK>saT_NcoLcT>¬ßÅ¬aLaTts>uTHaÍcuuE>sãæÍäcçToNt>Lit¯°±½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 118

ÍtæTªaÍuÕT>ÏÅ§°±¸´ª²·¸¯¯ª±²¸¯±¦TN>ÅsT@Wt>csÅÏuN>öcæäaÍÏ4çTsG>Þ¯°äTNNçÅcÍc>scALÒÐÏÅaT>_NdNT>ÏsWÅrÅuLEsÕTÏÅrÅsÍÏÅa>ÍtæuÏaNrÅ¬aaNLuTåaÅtÅÏäÀsåÍtçÏæÀÍTo4kLsa>tu¬a>LjG>ÅÏ§cND>¦oN>tLN>çÏÅb}>Tsa>ÍuUJÅ¬§a>Tuu>T-ÏÅa>uc>ÍäÀséT>KN>H>>Ts>uzc6>äÅtL>s4sWÅÈTc>DÆT>ÐTæåa>ÀÍtæsÍc>GL>sET>oÏÍ4sWÅrÅuTÅÔc>fNoåaNLÅÏÍtuåÍÅÍWuN>ssuTMJæäTL>sÍco¦WÅåÍtsETäÀsÍÏÅÍÍtæqLæuHCLÈTNMÅoéTE>ÅæTÀ¬ÍÏæÀÍtæsÅÏstKrÅsÅtuÏÅcqÏTLÅÏa>tukKm>Jåa>LLa>çT>fHßcÅÏÍUJ>ÅsäTL>rÅfN¬§a>L>uÍT>>ÅqD>ufL>N>oc>>@>N>°âæa>ÏÍUT>C>uÅt>suT>}½a>ÍäÀÐÅTa>ÍcçÏæÀkK>ÅÏäÀsWÅuTM>ÀåT>aÍåa>LT>.4sWÅrÅc}>ÍÔcpHÏtssWNEÅæ4K>¦¬aLT.åÍTGÅäTN>NäÅtLsÍtÒc>}uTTLÏÍspTKâTKÅaÅt>uªecUTCÏTLÏÍiH>ªåÍtåaçÏÅaM}T>tæuitqNTE>ÐÅuTzÅstK>oÐÅc>@N>WæNrÅsI>LÅéªa>LWt>HÅÏÈTM>cTÏÍuKM>Ït>TsÈt>IÐÅâa>Å¬§Ít>a>Ícât>ÅÏu>NäT>ÅÍs>uTM>ÀçÅcÆtJ>A>sçÅåÏT>ÅN>4UTC>ÏÍät>ªâT>>Ïts¬Ít>upa>>Ôc>fN>4L>TæåÍc>ÍÏT>ÅÏTÏæT>st>rÅ4äTN>>N>såa>TÍÅªÍÏÅa>Ít>æd>NT>>ÏæäaçÍTBNTtæuªaL>TTMÀsuNc>ÏͦatupyTTMÀçÅcçd>NTWNKÅcTMÀÍtaNPæ44TTªaLT>NÅaN ÏæÍÏÍcçta>NPäÀTecæ44TåÍT>G>>>Åk>L>>oÐÅéH>>>>e>t>pN>>#ÅæÍsa>L>>Ôc>a>>Åt>u.äT>>>Å¬d>N>>T>>>ÏusWÅrÅcât>pT>ÑaosIJ>ªaLL>Ë~ÅÅÏäÀaÍt>pTsaÅåÍt>.ÈTMT>@ÐÅucåæs¬a>Ícu.åÍT>GÅäÀÐÅsc>æaÅåÍtnÅt>4kLT>Ttæs½aLTåÍt>qÍTB>ÏaHÀ4æecÈTN>MÅaL>ÅtuTÀÞÍÏÅÍÍt>æecÏÍ4TcAL>ÐcäÀssaÅs>ÅÍÏæTÅÏuuN>âæÅäcsNæÅäT>NN>sÍÏÅÍÍtæuJN>ÍdNT>ÏæäaÆtJ>A×tzt>äÍt.ÍÏ¯°½WÅåÍtKL>dNT>Ïæåa@>ÆtJA>Ícs¬§ÍtuÕtcãæÍäcÐÅaEssWÅqNNtLsA@uNcÅW>N>uHC>L>uªaÍt>.åÍT>G>Åec>æ4ÐÅæÍcT>t>æuss>Nzc>rÅÏÍs>>ÅÍÍt>>æçÍN>>´®sÍÐÅæªWÅec>>pN>>#ÅW>a>äT>>K>>s4sqN>>d>>Ña>>ÐÅcu0a>4sa>L>Lu>äÅt>L>ÅÏÈT>Åp>T>cN>çT>ÍÅrÅâT>c>s>ªTu>B>E>¬WÅçÏÅb}>ÏT>rÅsNJ>cuJ>yÍ¬WÅuN>ÐÅäTN>N>>syÅÏÅrcu0a>kÅæÏÍæecäTÐÐÅaT>uuasaÍuäT>@4ÏÍTsG>ÐÅucät¬ÍÏÅÍÍt>æu0aÏTN>ÍÏtu>N>>ät>ÏæT>N>>Åsa>Àuc4>L>³°«²·¸¯¯T>t>ÐÅ¬a>T>s>b>u>NÏtscNDpNTŹuJÏtspNTů°²

Page 119

æäTNcsWça>aWtA²¶«²´ª²²«±·¸¯¯TtÏÍ¬a>ÅåÍtÏÅÐÀæUNHE¬åaåÍÅÍäT@TMHu>N>c>ÈT>H>N>H>>$c>ÅÏÍt>c>N>P>uzc>áÏa>>rÅÑT>Åc>uÅc>ÅçT>sN>>zc>ßt>J>NT>æqN>I>ÍT>ÅäÅt>L>suN>c>t>A¬a>ÅåÍÏÅb>çTc>qçÐæc>Åu>ÏTåÏTÏÍuTNaÐÅuT>NãÅædNÀsE>TãTNstNäæa>§uGLª4a¦oN>LNuNTäÀäÍcrd}>TspTTuB>EsçctAÞaL>uÏtM4ÈTNMÅâæÅsJcaTÑaHÆTrcG_~ÐæÏcscTsNzc¬aLuTNJäT0ÅuNæpNTÅpÅcæsH>ªäÀsE>T>P@>LªÈT>KJ>ªWE>æsWÅuzca>Lo4¸aL>LÏÅc>IÏÍ¬WÅnKE>çÅca>LK>ÐÏÅT>Åsc>c>N>çÏaªW>ÅÍäÅtu.ÅÏäÀnN>ÍUN>cçÅc§åasTzÅçTsNzc>ÐÅçÏTNäæa¦4WÍttsªåasGçÏTN>ÈæTBÍtæaÅåÍtKLWÅÍcecÐÅTMÀsuTCÏÍuæTt4TsuTnÅt_Nzt¬aTuuTncrcMÍÏÅ;¾¾¯°³½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 120

r²H¼ qBfd X¹«Ë— tÐ qO$«äÀnNÍäaÅt>-ÏÅÍca>Ta>aa>MÐÅÆT>c6>cc>DÏÍçÅcs>uT4æÅÆTåÏTÏÍ§_zÅææ¦sÅa>LK@ÅÍc>IGænK>Estcc>aTWÍT>äaÅt¬aT>uTLÀpNTÅTc@NãÍc>ÅcÐÍÏÅÍWNKÅpNTÅÍÏtÏÍéT~tA>×tztrÅ¬aTãaHfNªaLÅtWÍTT>MÀsuÏt~ÏÍæªaaaMU>ÐÅçc}ÍfcTTa>LäaÅt>ÍÏt>ÏÍ¬Ít>a>Åt>iJ>T>M>ÀçT>M>@>LÅæc>uE>Åæät>>çT>säT>@>ÅçTM>zc>Ëc>æWc>a>Åt>>c>D>ÏÍÅÏUJ>>C>s>>ÏT>uÅa>>Åu>J>pN>J>$ªec>sÅÏT>N>>t>äÀÈÅaNP>æTM>Næåa>T@>ÏÍuEæåÍt>.uÏcåa>NÏT>ssçÏtäÀÅÏäT>ÅÍÏÍsWÅotaHoéTc>HpTpNJ$§âT>KÅÆTÏÍæ¦pNT>ÅÏÍ¬Ít.aÅtÏtMsuaHÆT6ncÐÅuTHÅÏtsåaL>tçToNLIæÏTIÅçTMNæäÀçÅcÅc>ÐTt>æuU>ÈTN>J$ÐÅWÅc>ut>éT>>ecuJ>NJ>$uÏc>¬aÏu¬§Tåd>EªT>MJ>¦-t>uæÏsæÏuJN>#ÅçTM>NæÐÅçÏT>N>TÆT>rÅÏÍÏT>4æÅ×TK>ÅTpªäÀÒÏT>}ªecc>N>GªkTL>¸saTuÓT>A>ÅuTfc>ÐéÅaE¬nKEWMpyTæUTCª6t`ÏTªcNÏÍÂUOÄ vK qOK%åÅÏsKNéT>cH>sªaL>TuåaL>LoNI>Gs>IW@ec>ÏÍäÅaLK>@ÅÍÐÅçÏT>NsuTdNãTKqcNJÅÏæÅsILÅÐÅeªuNªTLÅÏÍ¬WÅuNutKÈÏT@ËcÈÏæc>zãÅªa>ÅåÍc>>áÏÍiJ>sT>>æåÍt>.ÍÏãæÅa>>Ït>sWÅåÍÅÍãT>>#Åæs>G>>sªât$rÅ¬aT.u×æcÅÏÅa>s@HÏÍäTÅc>dNT>Ïæöcª ÏæÍÏÍpK$ÏtD>Lsæec>itªa>ÀuÏTsu>N>uTL>_N>Wt6>TÏT>IÀÏt>D>LsâT>K>ÅæT>>M>J>>>WÅæÏnc>>ÐÅu>N>>åÏT>ÏÍa>>L>Åt>u>äT>a>L>>Åt>¬åa>>åÍÏæÀeÏa>sNÀ ÏæÍÏÍcæÅçÐæcN>ctATéTH>NKsILÅd>TÅªaÐtTN>ÏTNæÅsÅaL>KÏa¬aLLáÏÍÅÏæÅäÅæcNaMEæÅÏæÅWÅtaLÅtTMÀªaTåa

Page 121

vÝUÝ« UŽöÞ« töš¬µ±T´¶4TÍTÐâTKÅs¬çÍN´®«µ³¸`ÏTec>T>Lt>äÅt>L>sét>K>E>ªÑc>C>qc>>ææc>N>ªec>¸§ãæÍäc¦WÅæÏU>c>mêt>c>G>>4>>æÅÏÍÅÏet>>æT>>T>>c>>æÅ¬WÅÍqN>>J>>ÏæÅÏÍçÅsT>>æÅÏÍT>>sÍt>>u>s>>T>>L>>ªâT>K>>ÅsuT¬aTåÍcoK´®çTMT>ÏÍãæÏÏÍetæÑcCsWÅrI1æÍt.uÅcKuÏT>@¬aTåÍtecãTssTLTuNosÅtuåaLtsaaHEaLLuÍÏÅÏÆTÅrÅçTN>ÅcF>åÏTÏÍæåÍt>>uN>uÏT>@Wa>uLN>a>TsäT>ÐuTt>o¸6Uc>mêtæuTG>¦u>N>åÏTÏÍs>T>pI>éÈT>ÅæÏÐÅæÅ¬WÅåÍt>.uH>NÍäÅa>L>sÈÅÏT>MÅ4>C>>JÏÅÐÀæUNHETaÏucDssåÍÅÍÏÅcçÅsETÅÏÍtUTæåÍt.uWÅÍc§uéTK>ŬWÅåasÅtWIæ¸c}ÍÈÅÍTML@N§aaÏÅÐÀæUNHE>äæcitäTNNsuT¦ãæÏuL>Ïts¸cNÏÍäTI¬sNJNJæeNtTÍªäÍÏÅçÅÏæTâTKªsÏtçÅc>T>uB>E>¬ÍÏÅa>>Ít>æåÍt>åa>L>>t>>oÐÅfN>sc>I>r>ÅçÅc>çÅåa>K>pN>Í>N>¸ÍT$ÅÍtæecÐÅåÍTG>ÅÏÍTtæuÏÍsÅÏuT>MæTGaL>ÅtTa>LLuâaÅÈæT>GçTs>¬aLÍ_NztÍÏÅÍÅÏçc>}>Íst>T>äT>T>u>C>çT>s>>¬a>ÏuäT>>T>s¶¸¯´sÀT>éT>K>>Åe>c>¸u}>ÏT>>I>sWÅuL§°®«·¸¯´¦cutäTT¬WÅåÍcãTNuNçTMacTËcsaÅåÍædÅ¬ÍtusccDÏÍutTæncäÅtLsUJÅ¸çaLqNHsNJNJÏÍsDtæTGWÏtPâæÅWK¸°´¸¶«¯¸¯¬§´¸±«¯¸¯¦ãtTcGÏÍÈTT¹rÐTÀÐæÏ¹åaLÍaNKEuNitucEÞ¯sÅaL>KÏa>âTK>ÅæTM>J>TäÅÍc>TäÅt>LsÅÏT>MÀæa>Lu>ÆT>ÅÅÏc>GåÍÐÅæÍu>NÞ°¬§´¸´«µ¸±¦æÅçc~T4tLäTNqTG¿t¹aÍuqNJE²®®®säÍÅÍÅb¹sT¹ÆÀçæÏ6ÏåÅÏªcG³®®®säÍÅÍÅb¹cGåÍÐÅæÍäÍc>sÅæÏÞ±¬§°´¸¶«µ¸´¦qTG¿t¹cG¶¸¯´«°µ¸¶dNTÏ¹qNJÏæÅÏÍöc¹ ÏæÍÏÍutfN¸ãæÍWK¸°®«·¸¯´©¬§³°¸¯®«°µ¸¶¦uNqNJE¹WNpa¹ÑcCÏÅcÅ¹ ÏæÍÏÍutfNÏTsÞ¯uT>L>Èc>>ÀsÕt>c>>çT>X>>¹a>>>E>ÏÍT>>ÍÏt>c>æâT>>K>Å¹ÍæÏæ¸qN>>J>ÏæÅÏÍWT>>ÏÞ°¬§±µ¸¯±«¯¸¯¯¦¬§¶¸¯´«¯¸¯²¦uTcª4aªäaÆtJAªTsKTªçcN}ÍªcÀãTª4aÞ±åa>sT>zÅça>E>ÏÅÍc>u>oit>s>d>N>T>>ÏçT>M>a>c>T>åa>L>L>mN>>~t>uT>T>Þ²¬§°®«·¸¯´¦UNH>EÅÏçc>IäT>ca>L>TÏÍT>äTa>LÅt>Tåa>uÅc>Ura>ecäÍc>qN>H>st}>LÅ×æc>sçÍt>>æT>¦åÍt>>.qN>>>H>ÅÏpN>>#Ået>>pN>#ÅsÍt>>u.uT>>ÍÅst>>N>T>>Åªa>L>>T>.dT>KÓT>Ïts¬§a>Tça>KuJ>qN>H>oaÏuc>Dsq>@pA>ÏÍ ÏæÍÏÍut>fNT>a>Åæc>>ÐÅc>ÐªWÅ?>L>ÏT>>N>>T>>a>Åæc>>Ðæ§åa>çÏÅb>>åÏT>K>>T>ÏÍs¦T>>a>Åæ4>>T>¬aLT¿THÏÅTaÅæsuTÀsaLÅtu

Page 122

ecWÅæÏspN#ů°¶oäÅtLs>äÀÍÏtÏÍWÅrI>1etpN>#ÅªåaÍÏtc>c>NoäÅt>LsUJ>Å¯¸¯ecT>sçÍtæT>Þ¯WÅrI1ªsc>ÏÅcWT>KÍÏt>uKM>uC`>itsçÍtæT>Åac>sJ>K¬aT>åÍcc>IG>sNÅit>Åa>c>>äÅt>L>su>N>uT>T>L>>T>ÅÏçÅåa>åa>T>>L>a>T>pN>~Åc>Å¬a>T>åÍt>ÏÅÍc>u>>ÈT>T>zŬWÅpN#ÅÏÍUHrÅW$uNsäT0ÅÏÅcÅ4æÅsÞaLusyÅÏÅ±·¸¯³ÏÍuæÏuTÐtåÍtutKEc@ouN>sÍcucIecsutªåaWyÅc>uNuaÅtaÐcsÍTH>ÅåtNsrÅÞ°sÍÏÅaÍtæ6>ÏÍWd>NN¬a>@>uuMÅÈÏaæÅsæa>Luât>åaÅt>aÐcäÅt>LsÅaoL>ÅsWÅrI1åa×æcuMÅuaÅta>ÐcuEtsåÏTÏÍecÈtI>TÅªaÍÏÅcWTKÍÏtÅÏc>NGrÅÐÅsTtæusåÍtuNuaÅtaÐcçÏt>_NAçÅcTÀ¬aTåÍÏæÀÍtæsTuBE>äTNÏÍÅÏåaÅrÅsaÅåÍÅÍÏÅc>uc>UJ>Cc>u>NuÍt>äTÐËc>T>sCÅÏÏÍsa>H>oãÅac>ªa>ÅåÍt.WÅÍc>ecTsÅÍuuNåÏTÏÍÅÏuJWLsTLtæªWÅåÍtÅaåaÅtaÐc6TËTHsD'ÐÅuNsÍÐTræϬaT.uucEªWHJÐÅpuªÅasKJäÅtLsÅÏuNsaLu×æcçÅsaH©≤∂∫∏≠±∫±® tOKOKł —œ tEŽu Ë UHý X¹—uQ ∫‰Ë« XLæuN>uLJ>çT>M>NT>E>×æcT>ÅÏÍt>ÏT>G}>@>NªpN>TÅc>T>aL>TK>ec>pN#ÅâT>K>ÅæsD>t>Wa>pN>#ÅâæÅsK>N>>ÏÍe>¬a>L>uÐT>Àåa>L>Ía>N>K>E>u>N>>ãÅäÀstæsNJN>JÏÍqNJE>æ§äTtäÍc>ãÅÏÀªäTçTM~c>cNI>ªTTG>¦æÅsÅaLKÏa>Tª4TNTªa>LuUJÍtsÅÏçÍTÐst>sçÍtæTuN¬aT>.umN~tÅÏæÅTTÍcÆTÅsçcG>åÍÐÅæÍTçcgTÐcsæåÍÅtTsJN>æs¦ÈTKTG¿t¬WÅåÐÏTâTÏÍ§äTTæäTNcit¦sTKAäaÍÏTdNæ§aLTãt>T>c>>G>ÏÍÈT>>>T>>>¹rÐT>ÀÐæÏ¹åa>L>>Ía>N>>K>E>u>N>>it>>uc>E>>Þ¯ÅÏTM@>c>ÐãTK>sILÅT>ªfc>ÐÏTM>TsT>WÅforÅT>À¬§´¸±«¯¸¯¦ÅÏTd>NÍÏÅÍpT>K>ÅÏTI>Àecªs>IL>Åc>K>M½ÍÅÍT>HÏÅsT>Åa>çTM>@>sa>Td>N>¬§²ÆTÏÍTMJ¦ãcT§TsT¦×tztT§ÐæÏoÏͦäTÐUcªaLçaLåæcuäa>N>ÏnH>$säÅt>L>sÅÏ¯_N>u>N>pN>#Å×æc>§¯³«¯¸¯¦ecÐT>ÀÍT>c>äT>T>N>ÏÍsWÅçc>>>T>N>åa>L>Ía>N>K>E>u>N>>¬a>L>usyÅÏÅ±¸²®T>N>E>>Åæ¯¸±T>sWÅu>>ãÅpT>çÐT>åÍT>>ÀrÅ¬a>ÐT>>åÏÅt>K>ÅÏa>>æÅa>åÅÏsÍÏæÀuc>TN>EÅæµ¸°Ït>d>ÆTÐT>ªäTK>ÀÐÅuÅa>~¬uN>uL>EªÍÅÍa>Åta>N>KE>ÑaH>ÅËæÏâÐT>Ña>H>ÅËæÏçæa>N>K>E>ÏÍæªa>L>u>W>>~Åa>UN>>c>>>äÅt>L>sæÅT>ª¯¸²°uN>sI>LÅæåa>fT>ÐÀ§ÑaH>ÅËæÏa>z¦äTC>N>itu>N>sIL>Åa>NP>°¬ÍtuÈtIJã>ÅsaÍuÅÏåaÅrÅåa>LÅtsÅa>ÅäTK>ÐÅåaÍcc>N}>ÍåaLÍa>NKE>TæªÈtIJÅÏãÅTuBEsc¬aaÅtæÏsæÏuKMkÅtTuNitäTKÀoÍdéTKÅHJJL]HLQpEsKcrcM¬Ít.aLÅt>sKcWÅåaÀªÅaWNKTTu>N>¬WÅåa>T>NpT>Ït>sÐt>L>T>ÅaL>uÑt>>>ÅÏÍtÈt>I>J>ÞWÅT>NaN~ÅÏTM>TÅsuÅÍTN>~æaLTæÅäÅæc>NTaLu×æccGÏTM>ÐÅäÍcÈtÍa>L>Åt>u@>>H>ãÅÏÍäÅÍc>r>ÅsI>L>Åc>>a>L>uWÍrÅc>>T>L>ª§°®«¯´¸¯¦a>L>L>¬ÍÏÅbaÅtcÅpN#ÅÏÍuKMpÅccäÅÍcTrÅfLÅækÅæÏÍ¬WÅÍ

Page 123

ª§±¶«°¯¸¯¦aÏuuN>uÏT>@>WÏtP>rÐT>ÀÐæÏcD>sss>ÀmN~t>ÏͪaL>u>T>L>ÀWc>b>uãT>#ÅÈt>I>J>ãÅÏÍsuT>d>N>äÀT>ÅÏäT>a>L>Åt>ec>ÏÅÍsÅÍÅuL>K>ͦáT>T>ËæÏo>ÊÅc>Åªãt>T>c>G>>s>N>L>ÏÍsÅÏa>>>H>qN>J>E>>¸a>L>T>K>éTTMæªäTCNcNæÔcÐÅçc}ÍÏTNÍÅcÅçTGªätEKäÐÏÍTçTGª§äTCNãT#ÅçÅc>äÅÍc>T>sT>>c>äa>æÏsæÏæaE>ÐæÏ_>~ÏÍT>ÍçÅc>uT>çt>>>TGÏÍuMÅÈÏa6>cÏTsæqNJE>¬ÍcstaTpT>raLs¬æÅÐÅuTM>ÅtÏÍaLuuÅa>rÅæªaL>ÍT$ÅÏÍuT>KÀÈtI>JãÅT>4TN>äaÅÏäæcN>æäÍÅÍcD>ÏÍaT>aL>>Åaãt>aL>LuT>ÍÅsuT>MÀ¬WÅåa>N>NÅa>WNK>Täa>Às¹aL>ÍcN>NF>ÅÏÍta>TH>aT>æWÅåÅÏcÏÍuE>T>äT@>ÅÈTc>DÐÅuc>sac>N}>ÅÏäTCN>æ¹WÅbT>cÐa>TÅÏåT>LdN>æªTM>T>ÅuT@>cæçÏT>cÏÍc>cÏt>B4TNu>æªaÍqNJ>ErcT>TsT>HpTcN>ÏÅaÅT>aÅtuu>N¬ÍÅÍWI>ecrÅÍtæT¬WÅsCÅÏÏÍæÅäÍtÅacTTMLÅãTKÞaLLWTÅæÅÐÅaTdNqJuÍTsæÅÅcÐ¹åaåÍÅÍçÏÅa>ÅæÈÏa4LuNssaL>u.mN~tdcgN>>@>WæÅa>zc>sáT>T>ËæÏsI>L>ÅWG>}>¬ÍÏÅÍÅÏÈÏa>äÀu>N>sa>ÅÍu>Ít>æT>a>L>L>uçæc>N>ÅÏæÅsuÅÍc>T>suT>ÏÍªWÅa>>Ñæa>äÀæÅsa>Íu¬aLLu.áÏÍÅÏæÅpTÏtsçæsÅaLKÏaâTKÅæqNJE¬aL>T>LuÅÏæÅT>MÀÅc>ÐaL>ukLäÍc>W>~ÐÅÅÏ4T>Nu>N±²¸¯ÏÍcDssuTÏÍªaLTuecuTN>ÐÅÏÅÏäÀ4HHsWÅçÍÏt4æÅrÅcçæöc>ÐÅesI>L>ÅTa>L>uuG>Åa>c>äÅt>L>sÅÏÍt>Wtu>N>a>ÏuqNÅtcDÏTMÅÍîÏîæitÐÅÏrÅcN>Gæm@åÏTÏÍTaET>¬ÍtÏTIÀUNJ~çæÏssçÍtæTªæÅåÏTÏÍäTCNfÅÍsWÅrÅªWÅæÏrÅÏÍuL>ErcåÍTTÅÍcaÍqN>Åts>çÏtäT>Ks¦ÅÏæÅu>N>A>ÐÅÏa>Åtu.ªa>L>uÍTL>>ÅuHN>Hu>H>Wa>ÏÍT>M>>N>T>E>æãÅÏÀfT>N>4>T>åÐÏT>>s¬a>T>ÏÍ§WÅöc>æ ÏæÍÏÍpT>¬aLIÅÅÏbçcD±¶«±³¸¯ÏÍäÅtuuN4TNäaÅÏäæcNæsDtÏÍuNãTWa¬§²³«±·¸¯¦uNWNTEÒcªWTaÅtÒcecçaEçTpAÏÍsuTNÅcFåÐtªsNJNJçTcMÏÍTGæsTTGuÅbsu>§çÏTäTMLT¦Èt>IËcoLÅsaNL>st¬ÍæÏufNsÒÍcuLJÏtsaÅtuNTaaÅtXT×tztäaÏTIÀ¬WÅsTÒcq¬ÍÏæÀÍtæsæÅÐÅuCJáÏÍaÅtuuNWG}âTKÅçÅcàTNÅÐÅcÅ¬aT.âdL>oLÅsªpN>J>sTÏÍÏT>L>ÏÍcM>rÅÏÍ¬§´¸±«¯¸°¦ãtT>cG>ÏÍÈT>T>ÈT>zÅc>>Å6>>N>}>Åc>Ut>sÍÐT>ud>c>K>>ÅÏsE>ÅæYL>>ec>ªWÅåa>u>N>¯°·½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 124

ªæÅitäT>T>L>äÍt>@>¸T>sC>ÅÏÏÍÍÍc>uæÅsW>>äÅc>}>ÍæäTN>>c>æäT>>TWÐæÏÏÍsçæâT>K>ÅæªåÐæÏ6>c>çÅc>æÅäÅÍcT>Ït>A>ªäÅÏT>I>TL>T>æÅsC>ÅÏucEçÏt>ÍtcuT>ÏÅaÅÑT>ÅcsuäÅt>LsÅÏTI>À¬WN>utTæuc>u>b>>ÈÅÏT>D>>>>ÅT>s§W>>d>>N>W>>a>>æÅa>u>>äT>>>Åc>>>°¶¸°¦ÍÍc>>ußc>ÐÅçÅs>>t>>äa>ÀÍt>>æsX>T>sçÅs>c>D>>ÞÍÏÅa>>uÅt>>qd>N>>çærc>>~T>>E>ÐÅTMLsÅa>ÈtIJ>ãÅT¬ÍtuæÅäÍc>4ÐÅçÅceÍæc>NäÅÏÅac>æäTNc>çtsWG>T>>äÀæÍt>uWG>T>d>N>uT>>ÅÈÅÍt>t>ßcÐÅsI>J>4>T>N>ßc¬åaçcNWMªåaLLãÅuNæTM>J>TäÅÍc>TäÅt>LsÅÏT>MÀæa>Lu>ÆT>ÅÅÏc>GåÍÐÅæÍu>NÞ°¬§´¸´«µ¸±¦æÅçc~T4>t>L4T>qTG>¿t¹a>ÍuqNJ>EsÅa>LKÏa>âTK>ÅsaLu×æc§¯°«µ¸±¦çÅs~TÅÏaa>u@æåÍcãTKÅÏuJ>fecÆbsNJNJçÅÏæÏÍçcåÍc>uÅtÐÅÅÏçÍÅcÅuNWa>sWÅrÅåaLÍäT@æÍæÏuåtçT>su>N>ªçÏT>N>çÅc>sÎT>æuÅc>N>rÅäT>NÏÍ¬±·¸¯ªa>T>.uæÅsuTæaLTæÅTaÅtuæÅsuTMÀª§¯·«¯±¸±¦aÅtuÅcÅÏcGåÍÐÅæͬa>L>L>sD>t>T>§§ât>ϦDSRVWOHTÍÏÅÍiÏDSRVWHOOHLQåüÅæ¦Íc>a>Åt>sÅæÏÅÏT>M>ÀaLuÏTsæÅaLæÅTTM>ÀsuT}LsWÅrÅåaLÍäT@ça>EçTMT×tztâTK>Åæ¯³«¯±¹´T>t>¬§µ¸´¦T>MÀäÍT>>c>æäÍÅÍqN>J>E>çÅcéT>K>>Åªa>t>usæu>ÏÍd>N>æ¦åa>Àec>ÏÍs>ÀT>s>a>L>ÍusyÅÏÅc>G>åÍÐÅæÍäÀãT>ÐÅu>>N>¯±¸¯äT>>t>pN>>#ÅsuT>ÐUN>>c>ra>æ¹ÍÏÅÍÈæT>G>>c>ÀãT>ÏT>>M>ÐÅuI>ÏÍ§²«°¸¯®çTB>ÅãTçÏæÀÍT>ªu>Nit>c>GåÍÐÅæÍäÀÆT>>ÅåÏT>ÏÍnÅtäT>N>ÏÍªaL>t>u¬ÍtåarKCTcWNKÅqec>o>u>æÅÏäÀ4>H>H>>>suT>N>>qD>ut>T>>±³«°®¸±ÈT>ÀsJ>>>J>ÏÍuc>æa>T>T>>ÐT>çÏt>sTM>>æuB>E>suT>'ÅªqN>L>uÍÏt>c>a>LT>L>uÐTN>W>æsäa>pN>K>I>çÅcs>a>Lu>ÐT>ÀÅÏuJ>K>ec>äÀÏÍ¬WÅåa>åa>N>T§åasTÅäTçT>sI4TWt>¦aLucÅÏWæsçc>}ÍsL~T>eªÍÏÅÍuNäT}>TpK>TLÅÏÍ¬aT>ÏusN>sÅÏäÀæaÍusÅÍÅÅÏsNæÅpKäT>Kæª§°¯«°®¸±¦ÍÏÅb>>u.W>æÍt>>äÍÏt>>>Åb>>çÅc>>>u>>æÅs>a>>L>>>L>>u.áÏÍs>ÐÅæÅs4t>>LÔÅc>>Å¬Ít>u×æcªa>L>ÅÍc>csT>såÏT>æÍÅÏæÅa>LÅt>ucN>>§Æt>dJ>N¦ât>d>JE>it>æÅ¸äT>T>ÔÅc>ÅTWÅs>T@>ªåaÍt>uÍt>ÏÍTª§±³«±¯¸±¦äTT>ÏÍ¬WÅsTK>AçÏæT>TækT>áÏÍ¿tåa>LÍäT>@ªåa>rd}>TT>M>Àæåa×æc>ÅaÈt>I>JãÅoL>ÅªTÅ¹a>L>ÏuéT>TM>u>NäÅÏÍÅc>æecWÅæÏspN#ů±®

Page 125

äÀÏÍucUT>CsNH>sª§³®«°²¸¯°¦u¬Ïaa>tu.u>NsWÅqMÏT>NuT>L_N>cD>ÐÅÞ±Ttæ¹a>LußbWÅÍt>uÍtÐÅæÅsaL>LucI>uNäT>~TsÅÏçÅsa>HªaL>ujGÅÏsL>~äÍTMÊÏÅ¬aLußbd>NÅÏäÅÍcTæuEN>ÏÍTäÅÏÍÅc4TçÍT>BstcsIJ>ÅÏrÅTMLs§°¯«¯·¸¶¦¬aLuaÏ§TLtsJKL¦çaEpNTÅÏÍåÍtu~tAÍcTuNÏÍTsILÅc¬§¯µ«¯´¸³t>>Þ¯¹°´¸¯®ª´²¸´c>>>>>¦Ít>>>uc>>>T>>>a>>a>>>a>>M>>>ÏÍc>>>}>>Íu>T>>u>Ít>>@>>>>>T>>>åT>>>L>>åa>>>ÅÞ²sL>~±¬WÅrÏÍT>æc>Åtªr>ÏÍÅc>ÍÏæÀçTs>ÅÏÅaåÍÅÏÅs>c>¸aÅåa>Íc>åÏTÏÍu>NÈÅÏT>MÅrc>ræÏÐÅuI>çæTa>ÅåaÀqN>J>ÏæÅÐÅsuT>TT>4T>L>NæÍu>N>ÏtM>T>¬a>L>uWa>zÅa>Èt>I>J>T>æÅÈt>I>J>sªWÅec>ÏÍäT>C>N>ßcAÏÍäT>CN>sWÅrÅcÔc>°µ¸±pÏÍ¬a>Ååac>NÏÍçÅåÐÏT>ÏÍÈt>IJ>æÍa>L>>ÅÏæÅT>åa>ÀsWÅc>çt>>u>N>æWÅa>L>K>Ïa>§T>>N>ÍrŦæÅâÅt>ÅæsT>ÏTsWÅrÅ±®«°¶¸±ecÏÍf@pTcNc>G¬aLÊÏTçæWÍÐÅÅÏâÅtŲ¬ÑaHÅËæÏsTqNÍWáTTËæÏosÅÏuNÈtIJUTLuJNKçTÏT>GæTMJÐÅWÅçÅstK§±²«¯¸²¦çaEfcÐÏTL>ÏÍãt>T>c>G>ÏÍu>N>Was>çÍtæT>¬a>L>>>sÅÍa>ÏÍÏt>ÏÍUJ>ÅsªÅaUTC>saÏu>cD>sªWÅnT>oÏÍprÅiN>>æªsT>d>cK>sNJ>N>JsT>Ïͬa>T>åa>s>c>æÅuÅt>t>äT>ÐuT>>>>t>åc>~T>×ÏÅd>æT>T>>æÏÐÅu>N>çT>M>J>>TMÀÅcÐ¬ÍcuszcTMJÈÏt~sÅÏÍtqNT>EuNuÏTÏtssWNçaÍcTæÅÍÅäÀÏÍsuJ>sLN>ÐÐÅÅÏÍt>çdN>À?ÏTM>J>ÏÍÓT>sI>¬aL>>uT>NL>aL>äT>ÐçT>M>J>>uJ>~Å6>T>a>ÅåÍc>>ßc>~çÍT>ÐWæ4>H>H>>¬Íc>N>uªåa>>çÐT>T>sªT>M>ÀWT>>>Åæça>E>Ía>>>çT>c>N>>>G>ÐÅÅÏT>M>>ÀæåÍt>.çÐT>ÐT>ÅÏu>>N>ua>ÐæÍc¦¬aLT.ÅaªÍTÅàTGÅausDtuNsNæÅçTsÍÏÍTMJrÅsuT}LrÅÞWÅÍttpNTÅÏÍTMJçTrKC×tztTML¬§aLuapN#ÅÐÅp6ÐÅsåÍTG>Åc}>TT.WÅÈæT>G>Ttæu>ªecÏÍ6>TM>æuBE>sWNEÅæ¬WÅäTÍtuÐtÀßÅaÅçÅcäTtpN#ÅitÈTÅæÏaÏÒÍtsçÅsÅÍªsÅÍæåaÏT¦sÅÍsT>sçTMJ>ecuJEËcp>JÏÍàTG>Åu>N>it>Èt>I>J>ãÅÏÍss>ÀåÏTÏÍça>H>äÅt>L>s§âÍc>sÅÍæªa>L>uÏÍsçcNG¬WÅáTmJ>×ÅtÅcaNP>ªåaÏTpÏÍ¬WÅåaåÍTG>ÅåÍTÅuJ>~Ååa>ÅsW>ÅrI>1ªa>T>>åa>@>u>T>qu>>N>Ít>ÐÅc>>Åu>åa>åÍÅÍe>c>uTM>IqT>MÀäTNÏÍu>æaÅs>cbÅÏÈtI>JãÅT>uBEiH>¬aToÍd>rÅªaaÅtsGI>âtHäTÐÏÍæÍÏÅÍÅÏÒÍtÈÏas>ÅÍrÅÍtæT¬aÏÅÍÍtærÅTMJrÅÐÅÏtDLecÏÍ¬ÍÏÅÍuÏd>aÏæot×æcsWÅâÍcsÅÍaLTæÍtuNs>c%ÏÍTMNÍÏt>cæTM>I_Nzt>äÅtLsÅÏTM>JrÅgs>åÍt¬aLLNÍtaÅtuÅæÅcâtAæÏTNaÏéTTMsrÅsaNÅÐÅçÅsT@¯±¯½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 126

ªÓTÏts¬ÍÏÅÍÍtæsÅÍçTMJ>ÏÍTMJßaåÏTÏÍuJ>NKçTÏTG>æTaHTåa>åÍÅÍa>L>æcN>ÏÍsuT>M>ÀsT>MJ>>rÅa>tuu>N>suT>¯°«¯¯¸²ec>WÅaLTtT>6orÅªaLLI>W@ÐTTæaL>KMGªaL>LNæªa>c}LåaäÅc>}àTGÅkÅæÏÍsc>saLI>áÏÍÅÏuMÅfL>Nsua>HÆT>uc}nc>gc>Ås@H>åÏTÏÍut>sÅa>±¸µÊæcÏÍUN>cr>a¦¬WÅa>ÏtD>L>åaL>ÍäT@>åÍT>ÅÞaLIÒt>utäTL>sæÅTÍÐT>Wc>æÊt&ÅÏätcsa>turuM>ÅsNäÅt>LsæÅsÅÏsÀec>¬§ÍcWæTHät>csWNEÅærÅçc>}ÐTmN>~täT0Åpa>>æaÍc>I>áÏÍTM>ÀWc>>ÅsªaL>N>uÍtãt>äT>NÏÍu>N>qN>JE>uG>LTM>J>ªnN>aM>ÏÍâTN>ÅÍsÆt>L>rÍT.çT>TÂÏa>LT>K>¬aL>umN~t>ÅÏaL>>TN>äÅͦåaåÍÅÍ4>>>>L>siH>Åa>it>T>M>Àc>N>>G>sa>L>ÍuÅÏÐÅÏopN>I>@>TNEÅ¬ÍtuçÍt>TP@Los>paÐÅÏæªaLL>u.áÏÍäÅc}Í¬§°¶«°µª°°¸°ÏÍåÍc>ÏtsªaL>uuLNfN>sÍtMäT>0Åpa>ÏÍÅÏcT>NWI>s¯®«·¸´äTÍtMÐÅçÏT>NäÍc>kTÏÍÅÏuN>äÅæcNW>ITåas>cÏTsqa>aaM>T>>>>>L>>ÅÏÍÅÏäÀe>c>>æa>>>L>>>sN>>t>>>§²®«±µ¸¯°t>>>¹°µ«°´¸°¶×Å¹¶«µ¸¯¯ãæϦ§äÀWÏÍuLEs¦u>NßasI>LÅ¬Íc>NuÏTsT>MJ>åÏTÏÍc>DÏTM>ÅÏÍ§¯°¸²¦dNæ°±«°¯¸²ÏÍåaäTMLçTdNæØÅcåÏTÏÍfTs>GitªåÍtäÍcãtMGTT>M>ÀsT>M>J>>ÈÏt>~sÅÏãu>N>>¬Ít>uÏT>I>À±²«±±¸²ÏÍça>L>kK>it>s¬aLÅÍäaNLWTCÅsçÏasÍcuäÅtLs×tzt>rÅçÏæÀÍT>srÅ¬aÀuâT>>Ís²±¸³«±³¸²ÏÍT>Àåd>E>pK>ÏT>M>oKçÐæc>ÅäTa>L>ÅtsåÍt>çÐæc>ÅåTa>ÍÐÅÈæT>G>ÏTN>>âæÅäcçt>N>ÍåTa>ÍsczT>äÅc}>Íªa>LL>uÍÏÅÏÈÅd>E>äÍtu>ÏT>éT4>HH>>ÐÅçÏTN>>¬aL>uªWÅÍäTKÀÈtI>JäaÀTsC>ÅÏÏÍäÅtuÅÏTMÀsÅcÐa>Lu>NçTTGât>äTtäÍc>ãÅÏÀaL>TKªÈÅd>E>WNT>äÍtuÏT>TÅªÅa>WKÏuJ>%äÅtLssL>>N>>ÐÏÍçÏÅa>>c>>N>>d>>T>>K>s>ærÅâT>>c>>s¬a>>L>>L>>uÍÏÅÏ²¯«±³¸²ec>>ÏÍstäTK>¬aLuÏT>IÀfLc>ÀãTK>cÅÏÍtÈÏa>ÅasuTªa>Tu.nN>aM>áTcCäTtodNÏt4KsªWÅäTCNÈt>IJåaLÍäT@uT@cæÔcsªÍt>u>ãÅÏÀ±·¸²ÏÍT>ÏÍæa>>Íu>UN>>M>ÅÏäT>>t>>u>>N>>U>>4>>K>>s¬a>>T>>usct>ArÅsa>Lc>IäT>Åa>T¦¬a>LupK>tÍo>T°³¸¯ÏÍssäT>L>KæöcUt>äTt>suæsÍc>sta>TT>ÅªWÅsTt>åÍTut>pT>cN>ÐcocÅÏÍtq@TMÀ¹åÍÅÍåÐTÅÅÏr>ÅÅcÅasaLLuÈc>NãÍcªÍtuuÅcæÏæÀÏæÐÍc>pK>>äÅt>L>s>äT>t>c>>u>>N>çÐæc>N>>¬§a>L>>L>u.u>T>T>ÏT>>@>q>>>N>>¬aLLuWTÅæÅÐÅqTÏÍæäTtusÍtuåaÍ§°µ¸±¦ecWÅæÏspN#ů±°

Page 127

ÏÅÍÏtc>çc>@>NäT>>NÐÅäT>ÏasÅt>ÍÍc>çTG>ÏÍuT>CN>çÅt>Tu>NåÐÏT>>äT>>ÅÍsåd>>E>rÅËc>¬a>L>uÊÅc>ÅÅÏät>u>N>s>uT>ª§°®«¯¸³¦WÅc~T>L>âT>c>s¬ÍÏÅÍWT>>u>N>Wt>uT>T>L>c>pK>>@>°¶«°¯¸¯ÏÍaN>J>ËæÏÐTNªÍc>äÀWt@>utmN>~téªa>L>c>çtT>LÅÏÍÏT>}æfH>cæuJN>ËcæÍt>uT>Mt>sJ>sTM>ÀâT>ÏÅsc>L>éT>T>Ms³ªWTÅWM>uT>I>sTt>ÍeNtTÍsTÍt>usÅæÏsTTG>ÍcsäTÅÍäTT>ÏÍ¬sTTG>ÍcctApA>GÐÅÏjGäTKNßcÅcÐªWÅgTaLãÅåÍÅÍãT#ÅaæÅasÅÏsÀæÍæcäÍÅÍÏÅc>>>äT>>>>N>>>>ÏÍÐÅçc>>>>}>>>Íp>Åc>>>²±«°¯¸³ÏÍåd>>>>>>>>E>>>>æÍ¬WÅu>T>>>>>>>N>>>>>>>>ÍÏÅææÍæÏuÑæc>T>>âd>L>>ßc>s>°²«°¯¸³ÏÍu>N>>¬WÅu>>c>§æa>>T>¦uÐçTGT>4TuäT>ÐuTÏÍª²±«±³¸³ªa>ÅdNc>öcÐÅÅÏçæc>ÍTÍt>uäÅtLs>ÈÏasa>NL>stªäÐäT>ÅÍÏÍ¬±²«°³¸³ÏÍÍt>ucWÅÍçd>ct>sTssaÅa>uNÍt>sILÅäæaÍt>çÏTuN>ÐÅaÅtusåa>qNcuæcN>aLÍu>ÆÅtsT>LT>½Ít.e)Åc>çÅÍÏussÅÏâÅQ>rÅäÅÍcT>¬ÍæÏurÅTMÀuJWNäæa>aTªrÅÍtæT¬aÅd>ÅuÍttäTN>æÏtcäÐÏÅcÅuæãcsaT>pNÍr>ÅsaT>ÞaÅÍu.ÅÏT>dNsK>uN>saÏÅb>uçTc>ÅÏcN>PsuNãÅ¬WÅåÍt.ßbÅÏÈTNydrÅ°°«°®¸·uÏÍäTÅÍrÅåTtÏTNuIN>TI>áÏÍNec>saÍuäT>@>§³°¸¯®ª±²¸³¦ÍÅÍÈT#ÅÏt>täT>0ÅTL>tæÆt>H>EªÑc>C¸c>G>sÐÅTÑæc>T>äT>ÅÍÏÍ¬ÍÏÅau>N>cåd>>EÈÏa>ÐÅÐÅåa>Èt>ÍÍÅc>Å4>æÅT>M>À¬a>L>>L>uÅc>K>ÅÏu>N>T>>a>Ååa>ÆT>>>Ås-t>L>>uTMÀsaLÍuäT@ätÏâT>KÅÆTæetçTsTÏÏÍa>ÅtæªaÍtcGåÍÐÅæÍæäÅtc>ÍäÍc>åaÐªu>NsÅa>L>KÏa>pK¬a>Ítåa>s>TL>äÅc}>ÍÐÅc>@N>çTzTH>suN>äTa>LÅt>sÍtrÅÏtD>La>TTÅªWÅut>KE>ÈTNsæÅäÍÏæÀWTccÍssN>rÅsæªaLWÐs>TTGæÅsaLT>åÍcstæÅÏaÐÅçc}ÍsJ>cTsL>~¬uN>itçaÅu>aÐsaÐÅuT>ÀfNäÅtL>s§²°¸³¦¬aÏuäTTsucçÏÅÍÐÅÏäTIÍd>TæÅÍÏt>cÏÍu@>çæT>rÅæªÍÍcuÐTåc>~Tsu>N´«¯¸´ÏÍæoÍT>Ås>N>LÏÍçæqN>T>E>¬WÅ§±³«±¯ª°¯¸±¦sL>~×æc>ÏÍåc>~TÏÍÍt>ÅÏ´æÅåÍÅt>T>>æa>>ÏÅÍc>>T>>s>ÏT>#o>äÅt>>L>>sÅÏæÅuJ>>>>ÍÅc>>Å¬a>>T>>.ua>>Íc>>¯±±½qNÅÍusaaaMÐÅTM>tsuT>ÍÏÅÍÍtæec>ÏÍsL>~äT>IÏÍuT>NÅc>Fåa>KpI>@o>¬aN>L×t>Ï²³«²±¸¯°usÞ³ªÍÏÅÍsJ>~T>sN>J>N>J>sT>ÏÍÐÅpT>uÐÅfN>sWÅuT>I>T>Åc>¬a>æc>T>ÏÍäæÏÍsæs>>4>T>sa>L>Åt>u¬ÍÏÅÍsJ~TsTÏÍÐÅpTfÍæaÅcÐWNuIKqÐTsWÅÅÏÅÍTc}ÍrI1WyÅcªåa@åÍcçæãTsªmtsÍÏæÀuÍt>æsÅÏsNzcrÅaLuåÏT>ÅcÅtæªäÅÏÅÍcªÏÍTssuG>N~tÞ´¬aNLsEÅc±²pAssTaÅåÍt-cäÅaÐcäÅcÅtæäÅÏÍÅcTÀsXrÅåÏTÏÍTÅ¬WÅåÍc

Page 128

pTP>@>LN>çæsÅa>LK>Ïa>âTK>Åqæu>bWK>I>qUN>cra>æªa>LT>L>usTÏÍæÍtãÅtÅäT>NÏÍÍtsHC>LÏÍcT>NosaLua>NPuN>¬aÏÅasN>tª-ÅåaÍuT>N>ât>A>ÏÍT>sÈÅd>E>æT>M>J>>ãTK>Ít>æT>¬W>N>ãÅc>ÅçÅÏÅÍµÍtæWÅåÍt>K>L>äT>0Åa>N>t>a>L>>T>L>u>ÅÏæÅu>>T>usuT>ÀäT>N>ÏÍu>>N>Wa>¬WÅcNPuT#ÀÏÍ§ÍÏÅÍiÏäT0ÅT-ÅåaÍsçÏtäTKs¦æÅÈÏa¹sT>¹ÆÀçæÏ6ÏåÅÏ¹c>G³®®®säÍÅÍÅb¹c>GåÍÐÅæÍäÍc>sÅæÏÞ±TÀsaLXäÅtuäTÅqÐT¬§°´¸¶«µ¸´¦qTG¿t¹cG²®®®säÍÅÍÅb×æc¬g>@çT>a>ÅæçÍÅaE>pTT>æWT>aÅæc>ÐTa>ÅæopT>frÅ×tztoçÅÏÅÍæªWTM>ÀÏÅÍsÅÍÅáÏÍ¿tTäÀäT>TæcGåÍÐÅæÍäÍc>sÅæÏTäÀuIÞWÅf>WTzÏuT0ÅsäÅÍc>TrÅäÍÏæÀçÅcu>NåÍtMN>Ò¸uJ~Åit>siH>sa>>T>.uãÅæÅsuT>>ªa>L>uWÅa>>pN>#ÅãæÍf>sÅÏT>>s¬WTWÍßarÅsäÅtusWÅöcæ ÏæÍÏÍpK$TWÅ§±±«µ¸´¦eÍæc>N>æc>GåÍÐÅæÍu>ÏT>@>WÏt>P>ÍÏt>ÏÍsu@>>c>ÐÏÍcG>åÍÐÅæÍäÍc>sÅæÏÅcÐªqN>L>uÍÏt>cec>o>UJ>CäÍÅÍT>T>c>}ÍÏT>oWN>T>E>ÐÅuc>T>ªåa>åÍÅÍËc>ª±°«±®¸´ÏÍT>M>ÀW@>ÐT>æ¯±«µ¸´ÏÍÏT>oWÏt>P>¬aL>c>ÅÏ4>T>uäT>ÐT>s>@>>æaT>°·«¯²¸´4>T>se>Íæc>NsÅÍÅäÅÏT>K>N>çT>G>æªT>t>ÍäÍc>äæc>N>ªåa>N>H>c>N>>N>F>Ït>D>L>ssD>t>çÅc>äÅÍc>T>¬aL>TWÍqM>rÅsT>aÍuÅÏÈÏa>rÅTM>ÀsæÅæªa>Tuu>N>ÍtWÏt>Pst>>c>>s>ÍÐT>>uræÏÅÏr>Å§pyT>>æ6>>>Åa>>æut>>u>ªuÅb>>u>¦ça>>iÅc>>ÏÍuc>äT>N>N>>éT>K>ÅæªÍc>N>ÏÅc>uT>ÅÈT>T>I>ÅcN>P>W$a>T>u.çÅs>N>qæ×æc4>T¶¬aÅåÍtäT>aL>ÍÈÏT@>UTÐÅçÏT>dN>cæWzT>Ï4L>ÏTD>Ås@ÅÏåaL>ÍaNKE>uN§ÑT>NÀ¦åTÍT>eÍæcNsÍtus>GTsWÏtP>rÅW@ÐTöc>ÐÅsaT>åaL>ÍaNK>EuN>äT>Ka>TuN>sWÅrÅäÅc}>âTæÏÍéTKÅu>tcssWÅrÅc>çÏTCÅåaL>ÍaNKE>uNWt>c·¬WÅåÍt.¬aLÍsÅÍÅÅÏæÅÏTTaÅåaåÍTcsuTÀÏTDÅÏÍdNæÍtaÅtuNÏTDÅopN>#ÅÏT>>M>ãT>K>>ÏÍ§³°«±²¸´¦ÆÀçæÏc>6>ÏåÅÏæc>G>³®®®säÍÅÍÅb>WÅrI1ssÀÏtBæTLtÏÍäÍÅÍÅbådEÏÍuÅc>NNF¬aÍupNI@ÅÏaÅæecWÅæÏspN#ů±²°²¸²Tt>æªWÅãÅc>Åäæa>Ít>äT>}>>äTN>ÏÍu>osÅÏåÏT>ÅrÅª³¶«³±¸¯±uÏÍs>T@>s>G~Þµ¬aLußbÅÏªÍtræÏÍæÍtäT}äTNæÍcÏÍãÅcÅäÅaHW$qÐTaT>ecmN>~tæªaL>u.ÅÏÏTrÅu>N¬a>t4a>ræÏTu>T>uäÅÏTKN>¯±¸´ÏÍÞ¶¬§¯³«¯²¸³k¦aTåÍtsNæÅçTNJÈTtÏcNPsaÏÅÍaÍcÏTNæ§eÍæcNãTsc}ÍÏÍÅccKsIJÍtNJNcKTÍæcN¦WNnNÍ¯µ¸´ecÞ·ªcLTc>@NsÞaT>åÍtaL>sTuTÅÍWÅrI>1rÅ¬aAcåa>mN~tkzæsçÍæcN>u.TåÍÅdTTæstTsçÅåÏTÅua>HÆTËc>suTÏÍåaLæÏT>stTgÏäÅtLW$åa>sFTfT>.æuHNt¬aLu.åaLæÏ

Page 129

ª§uÏt4K¦·«¯¸¶ecÏÍcG²®®®säÍÅÍÅbätKªaTäÀÐÅçc}ÍãcscÏÅcsDtäÅÏæÍÏÍçÏTNçTnN>CW$su0aÏTNuLsWÅçÅåÏTÅËc>ª_c>~ÏT>N>>_C>>ÏÍ¬WÅ_C>ra>L>çÅÏÅÍu>L>E>ÐÅUT>çÅst>.rÅ¬W>ÅÍtuåÍÅÍÏÅcsLc>uEKWaÏÍsWÅu>NuMÅÈÏac>}T@c>NIuT>ÅÍéªaÏÅÍÍt>æqnNa>MÐÅuTÆT>ÐT¬WÅåÍÅÍäT>IÅÏæÅUJäT>Àu}Lc>sa>T>æ²²«²°¸²äT>T>ÍT>>ãæÍÏÍk@>N>Åit>>äT>çT>Óc>T>c>>G>¯®®säÍÅÍÅb>ÆÀçæÏcu>N6>ÏåÅÏu>ª§±°¸´ÏÍuTT>N>uEzt>¦ut>äTÐÏÍT>ïLåd>>EÏÍçtaÏæuNit×æcT¬a>TÌcçTÏÍo@4ÐÐÅÏtÆT>ÐTaTdNqMçcALnNaMçTsL~æuNWa4T>TMJsäÍÅÍWNKÅªuTNJsDtäTa>L>Åt>çÅc>éT>K>>ÅsquL>E>ÐÅc>}>Í_C>o¬a>Íc>Åap>Ts>@H>áÏÍÏÍcÀãTÏÍÍÅÍaÅtãT>#ÅæÅssÀÏTDÅ²¯¸´ÏÍu>NpKÅcÐªåÍtÏT>IÀecãTT>Íta>ÅtsT>@suJ>Kªa>TuWæÅq>säTT>sC>ÅÏÏÍ°±«°°¸¯²ÏÍäÅtuÅÏäTc>NI>ªsTÅa>ÏtsTu>ÅcÍT.äÀÐÅu>KäÅt>LsT>¯®¬TMÀÍt>cÀdNu>NçTåd>EªTM>Ja>LTK>UNcr>a¬aÍuT>N>r@ÏTD>ÅäÅtL>saT¬ÍcN}ÍtsuJNKfHaÅtuådEokÅæÏÍæªaLTsÅÍuGJçTLEaLÅtuªaLuszcÅÏu>MÅÏtMÐÅ×t>oecªÆÀçæÏc6>ÏåÅÏªãæÍådE>åÏTÏÍsI>J>Ít>uäT>T>.åd>>E>>rÅåÍT>E>Åàt>uæpN>ÍsT>>M>L>su>N>uM>ÅW>t>Åc>ÐäÅÍc>T>>sWÅäÀÐÅc>>d>>N>æa>>L>>rÅ¬q>>>r>¸³®¸´ÏÍu>N>>ÆÅt>>sJ>>N>æs>e¬§³°¸´¦ÍtåaWäT>ÀUJÅcÐa>LLáÏÍÅÏäT>cNI>sæÅÏådE>aLÅt>æÏtåÏTÏÍ¬§³´«³±¸´¦aÀuuc>çaLkKæs~osT>æÍÈÅdErÅÐÅæÅçÅÍÏe)TiH>T>M>ÀÐÅucs>ªuN>ÏT>N>çT>T>G>çÅcuJ>N>J>äTN>yT>>æÏmE¬WNäT0ÅTuEÅæáÏÍrÅsÍÏÅbuuToÏÍÅÏäTaLÅtTªåaÀWÍsT¬WÅçc}>ÍiJáÏÍäaN>@ct>As§°±«¯¸µ¦cNM>CãtÏc>cX>æcsªaÅåaÀqN>JÏæÅÐÅsÅÏäT>T>æäTN>cÓT>Ïtsss>ÀªTåd>EãT>KÍtæªaL>L>u.WT>ÏÅÏÈÏTM>ãt>Ïu>NäÅÍc>T>ÐÅuB>Es>WÅrÅÍÐÅaÅu>ÈcN>u>N>sÍt>>uUt>X>>æc>¬a>Í_N>>zt>äT>a>L>>Åt>sa>T>>u±¸²suc>}>>uTåÏT>ÏÍÅaäT>csuE>ÅæÍT>K>Åsçc@>WLäÅt>Ls>ÅÏsÅcD>?LçT>cN>G>ÏÍuTÅcDsuTÏÍ¬aT.ãtI>aLuuLÅÏäÀuæÍc>Nu.cDÏÍÅÏUJ4H>H>ÐÅçÏT>N>ªaÀuu>N>ßcÐÅáÏÍpT>Ït>s¯³æ¶¸µÏÍWEc>T>sCÅϯ±³½qNÅÍusaaaMÐÅÈæTGçÅåt>Ns¬aÍc>pasN>æÅçTsKÍÏÍa>æÅaãTÍÏÅaT>ÅsyÅÏÅsuTæäT>çTM~c>TuL@>Þ¯®WÅrI1sNæÅçT>NJÏÍT>cN>Gst}>LÅsçÏtsªÍÏÅÍåÏT>ÅaæÅaãTËc>æk@NÅsc>NI>ÐÅTLt>Ëc¬aTåÍtYÅÏ

Page 130

åaL>ÍäT>@>§¯·¸µ¦a>L>ãÅáTÅÏT>Åb>ãT>K>æÅsI>L>ÅÍcÏT>sa>L>L>uÍT>M>L@>N>såÐÏT>>¬WÅs>>T>pT>>I>ªs>ÅÍåa>>N>H>äÀs>ec>sªWL>>äæÏÍsWÅu@>L>>N>ÈTÏæâTKÅÏÍäÀssª§u>bcDÐÅáT>¦ctçTÅbåÏT>ÏÍsTãT#Åu>kÏÅa>ÅäTK>ÐÅÅÏ×tzt>rÅuN>cÅÍÅÍ_N>ztäÅt>upI@>ÅÏªåaåÏT>ÅetsyÅÏÅuHNLN>ÞçÅsÏtäÐäT0ÅitÍt>M4æêt>WtAcÅc>ÏÍçaLÍTB>¬ÍcuÏæÀÈcN>äT>0ÅæÅb>çæÏX>æc>ec>srŦÏt>~sN>TÏÍ§±®«°²¸µ¦Ít>uaÅtuWKÐsåÍÅÍÏÅcqcW@ÅÏåaÀuNÍduTMTÏtssçÍtMcNo¬§aÍtåÍt.scGÍT>ÅsNæÅäTNN>ÏÍsaÍtuJ~Å×t>ztæÍTMLÅªaT>uÍTAäT>Ít>M>Åc>ÐW>N>ÈÅæT>>pT>sa>Ååa>c>N>}>Í°µ¸µÏÍu>N>ÆÅt>ÐÅT>uB>E>csuÅt>Ï4>L¬a>Íu?W>>äT>ÍtM>c>NsæåÍÅÍÏÅc>Åa>>ÅÏÍÅÏ§äÅaÐc>¦¬aT>åÍtâæÅäc>ÏÍçÍt>MäÅt>L>suN>p>HçÅc>çÏt>AÆT>ÐT>WÅrI1âT>sc>D>ÆT>ÐT>¯®¸°Ñc>C>âæÅæ§¯´¸¯ãæϦÍÅÍÏÅc>âæÅs>c>ÏÍÅÏäT>Ít>M>d>N>e>t>ÏæÍåÅÏÐÅäÐrÅpGc>Å¬a>ÏÅauT>}>Tãt>äÅtL>säT>ÍtM>c>NsWÅnN>>aM>gæu>N4>T>åÍTE>Åàt>ÑTK>ª§±µ«±¯¸µ¦ÅtL>T>ÍcªçaE>åd>E>WT>TG>ec¬WæÅäTÐçæÏcäT>ÍÆÀçÏaäÍÅÍÏÅcpTsªa>LumN~t>ÅÏåaTÏÍnyTçÏÅÍÐÅÏc>uL>æÅÏtÍc>uN>ÈÏac>TsãÍc>Ïtæàt>saL>uåÏTŬaÀäÍÅÍÅb>ÐÅça>N>J>H>WÅr>I>1§·«¯¸¶¦c>G>²®®®säÍÅÍÅb>ªp~ÅÏÍc>Åu>dN}ÅWG>}ÈÏaÐÅçc}>ÍuJ%äÅtL>s¬ÍÏÅÍmTBcN>PecÏÍa>TåÍtuJ>HXFKDULVWHLQpEÐÅåÍT>G>ÅæªÍÏÅaäÍÏt>çÅcçd>N>suT>KsL>NÐc>}>ÍÏTu>NnTÏÍäÅÍc>T>sL>~âT>>Ísss>À¬a>L>uWT>K>a>æÅa>ãT>c>N>>G>ÐÅ§´¸¶¦¬aLucm>NEzÅÏÍtáÏÍu>Tæât>HuN>säTIÅr>ÅªaÀu§°¯«¯®¸¶¦æÅäTÅçÅcçÅsT@aLÀuæÅÍdtJssuTNcåÍÅÍãT#ÅæÅssÀsKÐÅaEÅÏäTc>N>>I>sE>ÅææÍäÀsa>Ååa>åÍÅÍäT>@>nT>ÏÍd>N>äÅÍc>T>æ¬a>L>T>.uUJ>WNEzæåÏTÏÍuJNKçc>DÏTMÅäÅtLs§°´«°°¸¶¦TLNTÍcçTG¬aÅåÍtKLáÏÍâæÅãÅaÅsÅc>ÐÍÏæÀuWÍsåÏT>æÍsJc>ssJ>cÅÏÍt>uT>LN>Íc>¬ÍÍcusyÅÏÅssÀsK>ÐÅeWÅäÅÍcT>WN>Ezæd>NrÅ¬a>ÍusyÅÏÅÏT>çÅåcD>LæÅsu>NãÅa>ÅãæÍÏT>çÅc>>u>N>s>uT>}>>L>iH>¬W>ÅåÍÅÍãT>#ÅäT>ÐäÀT>>T>M>ÀçÅc>>u>N>>suNsaa>ÅtmN~t>pN#ÅçaEsK>NÏÍ¬aLN>Ëtzæsa>ÅtuÍcaL>uöcsªäa>N>@> ÏæÍÏÍuLE>ªa>L>LN>>Ët>zæsäÅÍc>TsÍt>Ut>T>aL>I>a>T¬dNTÏæªäaåÍcecWÅæÏspN#ů±´

Page 131

ªrOKý—Ë« —œ ¯d ª!— Ë œ—œ v¹uÖÅgOÄ ∫ÂËœ XL ©≤∞≠π∫±∂´∏∫±∂≠≤∑∫∏®eOšU²Ý— r'cN>NF>ÐÅuT>sT@>Ít>Wtc>åÏT>ÏÍÏTI>Àut>fNÏT>sit>suN>æÅsuT>d>N>sK>suT>ªÍæÏuq>N>J>ÏæÅßc>ssuT>}>L>ãt>ÏT>Þa>Íus>yÅÏÅpT>dN>uJ>Ëc>ÏÍçc>N>N>F>Ëc>ãæÍsK>N>rÅÏÍ¬ÍT>>Åa>ÅtàT>G>ÅåÍt>.ut>fN>uNsutªaÍuÌÏ§ÈÅdE¦sÅaLKÏaâT>KÅuKéTÍÅaEÅcÐWÅWÂÏÅcT>rÅÐÅuT>áÏÍsæÅäÅÍc>T>T>aa>L>Åt>>Ut>ÈÅd>E>sÍt>ust>>æsLM>çT>ÂÏc>G>L>ÍÏt>T>ÅªÍt>uæÏsæÏ4>$T>qN>J>ÏæÅÏÍæÅçT>M>>N>T>E¬a>L>c>ÅÍtMçÏT>IKT>æaL@>IÅÏæÅTa>LLuËc>çÅstT>MÀéT>TM¬Íc>NuÏÅcäT>Tßc~Ít>äÅÍc>T>T>ÅÏÏb>a>N>ãT>æÅsI>L>ÅÐÅeªa>t>uçæçc>N>}>Ísn>t¬aLT.uãtIUNJ~sæacuuæÏÏÅaTcæsLMeNyÏÍdsÅÏæÅ¬WÅåÍt.ãt>ÐæÏÏÍ¬a>T>L>uÅa>c>>äÅt>L>sÅÏçæWt>uæÏuT>Ðt>o>fc>ÐÅeäÅt>Íc>oæªa>>L>>T>>uT>a>>Ít>åÍc>r>ÍäÀÏÍÅÏæÅsÅÏçc>>>ªsE>ÅærÅÐÅe¬aaÅtåaÍsNJNJÏÍæåÍcãTNuNsaLuãÅT#ÀÏÍ§sc¦u>N>>qN>>J>>E>¹W>>N>>pa>>>¹Ñc>>C>>ÏÅc>Å¹ ÏæÍÏÍu>t>f>N>ÏT>>sÞ¯utfN>4æÅªÍtu×æc>u>N>sÑc>C>ÏÅc>ÅTãæÍWK>>¬§³°¸¯®«°µ¸¶¦åÏTÏÍuG>L>çTM>ÏæÅÍT>âæÅWK>çÅa>>ÅÏÍ¬§¯¸·«°µ¸¶¦äÀçTa>T>Næª ÏæÍÏÍÑcC>ÏÅcÅ¬§åa>Ícc>N>ât>dJ>Eit>æŦª§åaÍt>uÍtÐÅæŦ¸-a>N>Lu>NÑTNÅªåaLÍaNK>EuNäÅtLsæÅÐÅc>WçTuTÐÏÅiæÏÍWÏÍ§±®«°µ¸¶¦TuWÅåÍt>æÅT¯´¸¯ÐÅsäÅÍcT>çt}L>rÅ¬ÍtuäÅt>LTN>ÅÐÅuIT>æäTKTdN×tztrÅTu>NTÅªaLuãÅ_NäÅtLsÅÏu>NæsÅbcÅcÅϪÍt.uTT>L§¯°«¯¯¸±¦Åac>äÅt>LsÅÏæÅäÀTáT>TËæÏsÈt>IsÏt>ÍãÐcA>Ls>IL>ÅäæaT>M>ÀTÅa>L>>_N>~Ít>çÍt>säÅtL>æÍrÅ¬Ít>uæÏsæÏÅÏc>A>L>äÀc>a>N>P>oL>Åu>N>¬a>Ååa>ÅÍÅa>L>L>s>K>N>K>zÍt>ÏÍÅÏ ÏæÍÏÍpK>$¯¯¬§±¯¸¶¦Ít>it> ÏæÍÏÍp>K>$ut>f>N>T>ªa>>L>u×æc>>çc>ÏT>I>>ÀÏt>säÅaHrÅd>Nu>NæaL>uÍÏÅÏäT>Åc>it ÏæÍÏÍpK$ÐÅc>tA>rÅÑcC>sI>J>>a>>L>>pK>$ ÏæÍÏÍa>>T>>u>>N>>T>M>>L>>s¬a>>T>.u>uc>E>>äT>>C>>N>nÅÏáÏÍaÍuÏT>CÅu>N±¶¸¶ÏÍ¬§±µ«±²¸¶¦a>ÀaL>ÅtæÅâT>>ÍssuTM>ÀÏt4>KT>Ít>Ïa>âÏÍäT>>>Åc>>suT>>}>L>a>L>>>>åÍÐWT>>æÅU>>ssuT>M>>Às¯±µ½qNÅÍusaaaMÐÅãcoaT>TTt>æuitåa>sc>¦¯®ª·ª¶çTMT>ÏÍäTÅc> ÏæÍÏÍÐÅuc>utfN>sÞ¯¯ÅÏåaL>ÀWÅrI>1uA>çÅc>TÀ¬WÅåÍt>çÍT>ÐçTM>c>NÏÍ×t>zt§±²¸¯°ª°¶¸¶ª¯²¸±T>L>tÏÍp>H>½acNupIéTaLLumN~tTMÀsuÍÅtÐÅaETutfNTÀ½aLutfN

Page 132

pTuTL_N>çTÍÅrÅ¬a>aLÅtçÏæÅÍçÏT>cäT>KTaT>NÑaH>äT}c>sdN>§¯¸·¦ça>E>sÀT>ÀTÅÍÏÅÍåÏT>Å§_N>>äa>À4>æÍT¦3DURXVLDséÅcT>st>sILÅÐÅp>aN@>aL>ÅtÅÏÈt>ådsTuB>EÐÅsuT>}LªÍÏÅÍåÏT>Å×tzt>rÅc>äa>ÀÐÅW>~°¶¸¯´u>¦a>LuW>>~a>LL>N>>ÈÏaT>ÅÏÅa>ÈtI>J>äa>Àa>ÀuäÀâT>>>>ÍssJ>>~T>>sÍÏÅÍåÏT>>ÅW>>N>p>a>>>ssI>>L>>ÅT>>½§a>L>>uäT>>>>Ååds>çc>N>>Gª§åa>u>Åa>±·¸¶Ôt>s¯¸·sÀåÏT>K>4>N>E>ÏÍsçÏt>äT>K>¦½aLucäTÀÅÏäaN@ÈtÐÅWÅçc>>}>>Íst>>.sÍÏæÀuÍt>>æsÅÏu>@>>L>>Åæd>>N>§¯±«°¸·¦W>>N>>pa>>>>äTK>ÀÐÅuÅa~sJ>Næsªu>Na>NK>Eu>ÏÍâæÅWK>çÅa>ÅÏÍ¬äÅÍcT>uT0Åqæªa>L>>Åa>Ït>B>äT>ÐäÀÏÍäÅÍc>T>T>ÅªÍt>åa>ã>ÅÅa>c>>äÅt>L>sçæWt>çÅsÅÏÅaT0ÅßÅc>ÅuN>äÅæcN>ÐÅoNæÅãTWa>ÐÅçÍTÐäT>ÐTWMra>sçÅcuN>êåaTuG>âTsTâ>rÅªãæÍWKÐT>ÀÏÍoLÅ¬ÍcI>æÅWtÐÅa>N>P>ÅÏu>>N>Wt>>c>}>ÍÏT>u>T>K>ÀçÅa>~æÍt>>uWÂÏpT>æÅäÅÍc>>T>ÐÅc>G>>çTcsEÅæäÀsÅcÐªW>ÅnNaMÏÍÅa>uJ%rcÏd>ÏæÀÍTsL~rÅ¬a>Lu¬aaæÏsæÏ§UÏtåt¦TL>NÏÍÅaTsa>ÅuàTGÅÑTNÅæut>ÏtBÏÍåtçÅcc>ÅsuT>ªa>T>¯´¸°²Êæc>ÏæÀÍT>aÏuc>D>s°¸·sÀÐæÏfÐÅeÑcC¬aÅtuÅÏutÅasWÅäÀÐÅaEÐæÏÏÍæa>TtuÅÏTLNåtÐæÏfªÍt>s>T>sK>N>>ssc>%rÅäÍc>c>ut>>çÅc>sa>L>uÍT>M>>L>@>N>çc>uT>T>>TÅ¹§±¶«±´ª°µ«°³Êæc>¦as>T>çÅsKN>T>LN>åt>sc%ÐÅesçÏt>äT>KäaÀÍæcâTÏÍX¬§´¸·c¦at}aTssaÅÍu.æåaåÍÐW@ææÅkÅæÏÍaTuäTÅcsI>LÅuLE¦ÍÏÅÍåÅcKsÅÏ ÏæÍÏÍutfN>ÐÅuTÆTÐTåtÐÅuLKzuT>TL>¬ÑTN>ÅTsC>ÅÏÏÍâTTÅª§a>T.ãT>NäT>ÍcÐÅæa>LpK$ ÏæÍÏÍWÅrI1§¯±¸·¦aNÏpsæaÀuNÐÅp>såaLÍaNKEuN>äÅtLsÑTNÅÅÏpN#ÅöÏdWNAæÍaT>st}saTsCÅÏrÅÏÍsN>æÅçTNJnKEc>}TT.¬ÍÅÍÕTÏÅqTnNaMÐcÏÍTGÅÏæÅaL>Åtu>NäÅÍcTæ§°·«¯²¸·¦WÅÍáTTËæÏsçc>äTÅͬåa_c@>utât>KEc>NÏtse>citªÍt>åtçTÏÍu>NsuT>ÐaL>ÍTæ§a>LuuT>T>L¯³¸¯µu>säT>L¦WÅ×c>~çÏTK>N>ÓTçÏT>K>NçT>sT@>4L>æWÅäT>C>N>it>åa>c>>rÅssuÏÅc>pN>#ÅuT>M>åT>a>ÍÏÍrÅÍt>æäÅÍcTÅcsâÅQrÅ¬ÍtumN~táTTËÅæÏÅitåac>NäÅtLsçÏTKNWÅäT0Åup>rÅ¬ÍÐTu4>}K>@>ÅÏuN>aL>LÊÅc>ÅÅÏáTT>ËæÏaL>>Åt>ecWÅæÏspN#ů±¶

Page 133

cÅWÅäTT>.oKçÅcÏa>WÅtÏÍÏÍäT0ÅäÅa>HuLK>zÏtsd>Næ¬§¯·¸·¦TÅªa>L>uWT>ÅäaÅa>çÅc>u>NäT>c>ÐÅc>æ?L>ËæÏ¬§°±¸·¦uÅt>sæÅsuT}L§°·¸·¦aL>TuuTäTÅÍçT>MÅÏÍdNÀÏÅc>ÅuTÅTäTa>LÅt¬aÀäæcNaÅtu.c}ÍuHcsTÍåÅÏÐÅd×trÅatufÅÍcTqÐTsª§±°«±®¸·¦uNit ÏæÍÏÍutfN4æÍTsNJNJÏÍçcGsTut>}@>NrÅãT>KäÍc>ÍÏpI@>¦¬Ítu×æc>ªa>LL>áÏÍaL>Åtu.äÅÍc>T4>H>H>>>ÐÅçÏT>N>>>sªWÅÏÅÍt>>.±¯¸·sÀÏÍ_N>>>ÐÅa>E>éT>>çT>s>>T>äÅt>L>>ãdæÅsuT}>LeæãtT>cGÏÍ§¬a>LLN>uäÀÏÍÅÏu0aWLæuT>çTMN>æÏÍÈæTGÏtÍofÅÍcTsuNª§¯µæ¯¸¯®¦a>LusÍtMsät}>açcGa>L>>uc>>I>>ss>>Àc>T>>>>L>ÅÏÍe>c>¬§±¯¸¯®«±±¸·¦a>>ÍuÈt>I>>J>>T>>sC>ÅÏkKWÅqMäa>ÆtJAçÅc>qNJÏæÅsu>NäaN>ÏÐÅpTt>}G>rcÀäÅtL>sÅaÈtIJÏÍaLLIuEsaLuÏTCÅcGåÍÐÅæÍsuN±³«±±¸·ÏÍ¬åÍt.çÏæÀoâtçÅc>uN>äTc>itsÈt>IJ>WNE>T¬a>LT>ãÍTsI>Jªa>LT>rc>ÏdÏÍ§WTT>W>N>Ta>zc>sc¦æÅa>L>T>ææÅãTÏÍ§WN>K>ÅuuA>u>LE>¦s>«²°¸·äaåTLUté¦uÅt>ÏazcäÍcWTG>¬åaåÍÅÍäT@¯°²¯«±´¸·åaNL>ecäTa>LÅtit>aÍuia>ÏÅÍäT0Åsot>ÍÅcÅsuN>s§²¶Ta>ÅåaÈt>ÍcG>åÍÐÅæÍ¬d>NT>MÀÈT>N>ÏÍsIJ>æÅÈTN>äT>ÐÏÍiHsªa>aÅt>äÅÏæÍÐÅp>åa>L>ÍqE>qæåa>L>L>áT>qª§³®«²·¸·¦a>L>T>o.æfÀa>>L>T>K>¬çÏæÅÍåÏTÏÍu>N>qN>J>E>ät>K>Bu>c>oâÅQ>æWT>K>säÍÅÍÏt>>ÍªsÍt>M>sc>GctsaÍÅÍuåÐTÅ²«¯¸°²sNLÑT>ÅcäTNc¬§°«¯¸¯®¦WÅàæÊÅæÍÐÅXT>ãT>Tæa>ÍàÅÏæÅT>a>t>L>sTL>oÒc>>Ku}>>T>T>pN>ÍsTfNutzt>saTåÍtça>ÏTNçd>NuT>uu}T>TrÅTÀsaÍc>uªÊÅæÍÐÅitåaÀÍtæsÍT$ÅåÏTÏÍ°²¸°ª°µ¸¯fÅaNssEÅcTuNTÅ¬åÍTÅuH>JçÏT>T>ÐàÐÅeåÏT>æÍÊÅæÍÐÅsçÏt>C>ªa>L>ukL>ÅÏÊÅæÍÐÅa>t>N>6>>>ÅÏWN)Åc>>uCçT>ÏT>t>sÍtuWT>d>N>uTÍt>M>äTN>ÏÍsc>D>4K>¦Ít>ujG¯¯«¯®¸µäTNcâæÅÏÍdNæTtª§ÏTæͦuÏÍkLÐÅãco¬§aÍÏæÀÍtæscT>ææÅ4>T>u>>N>ÈT>N>äT>ÐÏÍu>ÏT>u>>æc>sÍÏÅÍâT>K>>ÅU>ra>æªåa>it×t>zt>rÅu>¬a>T>åÍtªa>L>>ÅÍ×tzt>rÅåÏT>ÏÍçc>}Ía>T>HsäT>Ít>M>¯±·½qNÅÍusaaaMÐÅ¬WcbÅcåaLcsIJÅcsWcbÅcsc±µ¸·ÏÍuTL_NÍTÐWNKÅsaNLstÞ¯°

Page 134

s¯±¬aa>ÅtuT>aH>ÐæcXT>s>GrÅçÍæd>æÍtåa>sT>L>qsNæÅäT>N>N>nNaMÏͦÍcN>uàÍtctÐÅsuÐsÅÏsGrÅs¯°¸¯®e>cªâTÏtsWÅuN>EzæT>u}>LT>K>æpH>éTK>>ÅrÅªaÍui>§Ít>Ït>A>uK>Ï4L>¬aLÍàÅÏÍtäÅctaLÅtuäTÐsaLÅÍpN#ÅçÍtMcNäTatLçÏTN¬aLu×tÏ§±¯«¯±¸¯®¦a>tuÈtIJÍÏÅæsuTM>À×tztsuNsWÅiJ>sNzc>ÏÍË~Åo¯´«¯±¸¯®ÏÍäT>Ít>skÅÏW>>~a>L>Lu>cI>åÍÏæÀÅaÈt>IJ>ssWÅuT>>ÍÏtÏÍãT>H>TªÏT>>ÏªTuT>Åt>ªWNH>t>ÏT>Åt>ÍÏÅÍÐTNuT>ÅuÅc>bsT>ML>ÅaWN>KT>TÈtI>Ju>NçÅc>suTÏÍªa>ÅåaâÍTc>uL>ets@>a>ÅséTÅÏec>ªcN>>GrÅ¬WÅäÀÍT>.rc>M>áÍtsTåÍÅÍäT>@>ÅÏáÏÍåt>st>}>lT>ÍÅc>ÅTÅ¬a>L>uoÍd>ªäT>0Åit>äa>åÍc>K>ÐÅu>N>>ªÆÅt>ÏÍ¯²¬WÅ¯µ¸¯®ÏÍa>L>>K>æc>>Íc>âÅQ>>×t>zt>r>Å½a>L>>L>uäT>>N>ÅÏäTÀsKsaÍuÆÅtÍcsuæTÅÍtu.ÅaåaÀnNaMÏÍsÅa4ÅcsÅÏäÀâtæaæcGÅÏÍtâÅtÅãTKsaÅtuæÅÐÅuT>cMTuNªåÍt.ÈTÅcuÅÍæTÈT>NäÍc>ÉÏÅsçÅcäÀãT>#ÅsWÅçÏT>äÀÐÅuK>>rÅTÀ¬a>aÅc>H½WÅÐTNäÀsu>NT>6ÏåÅÏæäÍt>ÓTÍcT>TsC>ÅÏÏÍiHsI>LÅT>WÅãÐuN>saÍuäT>@°µ«°²¸¯®æªa>L>æcG>ÅÏÍtâÅt>ÅsNæÅäT>N>N>ãTK>éTK>J>UJ>WÅrI>1c>N>T>M>T>>>ÅÍÏÅa>T>>ÅU>c>sI>>J>Åa>ÍÏÅa>T>>ÅsssÅÏçd>>N>æäTÐrÅÏÍqÅÏÍtÒÅÍTaLÍuuNc>TsuÏdçTMNTc>suTMÀ¬aLuTuN>ÐÅsTT>GTsJ>KTÅ¹§±¯«°·¸¯®¦Íc>aL>ÅtWTÏÍåa>LÀäT>ÐÏÍq¬TMÀWtcåÏTÏÍsTLNkÅæWÅuªaTecÐÅd>>N>>§±²«±°¸¯®¦ ÏæÍÏÍåÏT>ÏÍu>t>f>N>>4>t>>ÏÍÅÏÍt>>äT>>N>>>uÅc>>kÅææÆtHE¬atucIÍdÏTDÅÍÏtkTæätªpÈTEÍÐÅc@NÈTNydTÞaTu«±³¸¯®¦aLL>uËcCÈtIJÏÍÅÏTM>TI4æÅçTzTHª×t>ztrÅWÏtÏÍT>LtsÈtÍªr>ÍT.Ït>C>6>T>a>NK>E>æãT>äa>N>tÏÍæÅÐÅa>N>J>H>ÏÍu>N>åÐÏT>¬§²³ecWÅæÏspN#ů²®uLE>uéTE>ÅæªÓTuT>ÐWN>EzæoÏÍÍt>.ËcC>ÅÏsÅt>rÅu>NsåT>aÍrÅ¬ÍÏÅÍsÅÍÅqÐæc>ÅÞ¯±WÅrÅ×tzt>¬sc>ÈÏt~u~T>uTÐiÅc>ÏÍWÅåa4>ÐçæÏcät>LT>sçcD>ÏTM>ÅcÅc>ÐªWŪuæÏçToNtT×tzt¦ÍÐTuãdJÅÏu>NäÅæcNsÍt.uHJÏÅÍsÅÍÅuÅtÏÍäÅtL>saTÅÏrÅTÀsssªÍt>uc>D>L>c>~uK>J>ßÅa>ÅÐÅäÀçÅc>sâÀåa>ÅoiH>T>§åa>uH>J>u>b>ÆÅÍÀÊÅæÍÐÅT>sC>ÅÏÏÍuÐÅåasÅÍc>TM>aÏÅkzt¦çÏT>TÐéÓTpN>ÍTªu>sT§äT>æcçTT>NJ>ÐÅçÏTN¦u>ÍT¬§·¸¯·¸aLLu>uHJWN>cæqNJ>EsJN>æÅÏäÀçÏTN>¬WÅpI@§¯¶¸¯®¦Åa>iHc}>WNt>INeN>Þ¯²Åar¸a>L>LuáÏÍÑt>I>EÏt>sÅÏrÅäÅc>}Í¬q>>Åa>rsuLáÏÍsI>L>Åc>}rI>ÆT>Ct>I>NÅc>uN>sçÍt>æTªW>ÅrÅãtäT>I>Å¬WN>u>c>utzt>Åa>ÐÅu>Nçc>N>sJ~T>4>L>âTc>s¬q>>NsÅcÐÍæÏu.ÏTsæÅçÅc>ÐtL>ÅaåüÅæÐt>LecÏÍªÍt>uáÏÍ§Tãt>MGÏÍÅa>¦WNt>ÅäÅtL>säTN>N>a>cN>ÏTsqu>NçÅc>ÅÏÅaåüÅæéT>T>M>sIL>ÅçÅc¬WÅÍäT>KÀÏÍu>NÏa>såÏTÅåüÅærŬÍt@ªÍt4ÐÏÍscæäTKÀÏÍÏaªæÍcpTTaÍÅÍuiÅÏäÀaTu

Page 135

`T¬ÍÅÍa>Åt>äT@>ÅÏT>MÀÍT>K>Åu>TK>N>>ÏÍäÅÍc>TÏÅc>¦WÅ ÏæÍÏÍpK>$Åait>Ót>A>çT>TsçÍt>æT>¬§WÅsTL>N>Òta>ÐÅfN>qN>ÅtuT>ÍtçT>T>Ïc>äT>T>ÍT>sªäT>Ít>M>c>N>Ëc>sa>c>N>}>ÍT>a>T>äÅÍc>T>ªåa>åÍT>ÀÅÏgsWÅçd>NäÍc>Wa>T#ÀÏÍ¬Ít>çæcN>Èt>IJ>ÏÍaT>ªa>ÏÅÍ_N>cÍtäTT>æaLWa>TsIJ>ÍtWa>TWÅåaT>NäT>Åc¬a>T.uöÏd>ªWÅÈtI>JrÅsN>æÏÐÅUTL>çaL>kKorÅª§²³¸¯®¦a>LçÏT>N>çÅa>ÅϬaÅåÍtÒÏTDÅÏÍ¯°«¯®¸³±TNEÅÐÅsçÅsNæÏÑtyTKNÏTuNsuT}LªÍÏÅÍTÏÅsHCLÏÍuTM>çÅsL~qNJÏæÅçtscGçæqcUJÏÍu>NçtsÏÅc~ÅT>sÍcrÅ¬§³°«²´¸¯®¦a@uT>GÅÏÏtWÅçÏTN>ÍÅc>ÅÍT.ªa>TWT>sa>Lt>uæÅsäÅc}>ÍsuT>ÏÍªaÐuÍT>cuTL>Ns>L>~rÅec>¬ÍÅÍÈT#ÅÏt>WT0Ås>at>Lu>æåaÀ_N>çt>ssÏÍçÍædæÅs>çÅåc>NçT>s>L>~ÐÅp>W>>çc>A>L>äÅt>L>sªa>ÍuT>sÅÏ6>T>¬Ít.aÅtmN~tqNJÏæÅsÕt>cçT>M>>>¹a>>E>ÏÍT>ÍÏt>c>æâTK>Å¹ÍæÏæ¸qN>J>ÏæÅÏÍWa>Þ°ÏÍåamN~tT>pArÅÏÍsuE>TæWÅæÏn¬§±µ¸¯±«¯¸¯¯¦uTLÈcÀÍt>>u>qN>>>J>>>ÏæÅÍÏÅæu>>>N>>>W>>>>>ÐæÏÏÍ¬§°®ª¯°ª¯¸¯¯¦åÍT>>>>>>ÅàT>>G>>>ÅÐæÏsæªatuåÍTcätÐåtsuNuTNJKåT}TÐÅäÅÍcTÐÅcGæÍ¬§¯¯«¯¸¯¯¦Ít>T>>T>M>>ÀsØÅs>>çæÏæÅ¬Ít>åa>>s>>G>é>>sWÅuÏt>>~äT>>K>sd>>N>>sK>æª§qNJÏæÅåTÍTäaÀåÏTÏÍ·¸·TcÐsuLKzçÅåÏTÅaT¦ÍtuÏÅtaÅåÍÏæÀåÏTÏÍçÍTçTÍT>cTæª°´¸¯¯¶Ïtd>äTNTªT>TNtd>NÀfTçT>ÍTcT>ãÍcoäÅt>L>sÅÏu>N>UN>c>ra>¬a>L>L>u4>>$ÅÏæÅÍæÅÍT>Ïa>uT>ÍT>äaÀÏTÅoÞWT>aÅtÏÅc>cÅÏÍæÅÍuLN>ÐuTÍTc>}ÍÏTsaL>LuãÅåTÍT>×æcæaE>ÐæÏÉÍÅtcu>c§æa>T¦äÍÅÍTäT>NÏÍo¬c}>ÍuKT>G¿tT>Åo@WÏÍ6T>æªa>EçÐT>Tªc>N#ÅWÏÍc>äÍcWLE> ¸ÍtuqTa>EÐæÏcD>ss>Åa>çÅåt>N>N>sI>L>Åc>T>sWÏÍäÍc>WL>E>¬§°³«¯°¸¯¯¦cN>#Ååa>ÐÅpWÏÍäT>ÐrÅªÍt>uÏæÀÍTT>sec>säTL>K>ªWÅuH>CL>c>NçÏT>N>stc>TNâT>KÅaL>TKäÍc>WLEªâT>cs¬Ít>cN>#ÅWÏÍuÍÏTäTÐªÏb>aNszc>rÍT>.Ït>s>suT>N>sÅÏs>t>äÀu~T>A>>>ÅÏT>N>>u>æsWÅnN>>a>>M>c}>TT>.åtN>äæaWÏÍ¬a>LuUJ>§µ«¯¸¯°àd¹¯¯«¯®ª°«¯¸¯·ÏŦÍt>uÍtåaçÅåÏTFsªaEçÐTTpKÏÍsJÅaÏÍTMÀÏtAsWÅÍtM4æêtäÀÏts¬åaåÍÅÍäT@ª§µ¸³´ÒÅª¯¯¸µÏŦÍÅcÅãTKçÅcTÍsTçTsäÅÍÐÍçÅc¯²¯½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 136

TM>ÀuÀsN>>L>æªa>LT>c>p>sÅÏu>N>T>aL>L>uÒäT>>T>æsL>Me>NyÏªÓT>WL>E>ÏÍTÀåd>>E>c>A>L>¬WÅåa>åÍÅÍäT>@>rÍT>.Ït>såa>o@>WÏÍi>tÍt>äÅÍc>T>sT>ÍÏæÀuqÅc>u>N>çÅc>u>~c>>°³«°°¸¯¯ÏÍäa>o@>äÍc>TMÀÅasILÅTäaN@çÅcäÅÍc>TsÏtͦ¬aaTÍÈÏaæäT0ÅÍÏtÏÍuÏͧ¬ÍÏÅÍWTaÍuçTuTÏçTÍÏÍ¯°¸´ÏÍusucsa@ÅÏuNÏÅa>ÅTåÐÏTÏÍªÍtåaoc$a>EçÐTT>pNÍss4æêt>WN¿tTMÀitssWÅçÏÅbsJåÏæÍraL>ÐÅsJ4æÅrÅ¬§±±«°µ¸¯¯¦aTusÅÍÅaÅt>äT>@Ít>uæÏsæÏWL>Na>äT>LK>ÍT>suT>}L>ÅÏu>Nc>c>WKI>ec>äÅtLsªWÅåÍc>scu>ªåaL>ÍaN>KE>uN>TªäT>ÅÍcN>ÏÍsa>NL>st¬ÍÅÍs§¯°«¯¸¯°¦ÈÅÎaäT>T>H>Íp>¬ÍtuÍÏt>c>Íc>st>æÅsa>T>su>N>A>ÏÍ¬ÍÏÅÍÅÏcN>#ÅWÏÍsWL>E>ËcäT>K>¯³aL>T>uÐT>äT>>T>suc>ÍÐÅéT>>TM>âÅQ>d>>N>>æ§¯µ«¯±¸¯°¦ÏÅd>çÅc>>T>ÈT>>N>>T>åÏT>ÏÍäT>>Íæc>>N>æäT>>N>>>c>>ÈÅQ>>TM>L>Å¬WÅs>G>M>uN>çÅc>çc>>@>NçT>sJ>§°µ«¯¶¸¯°¦dN>T>>ÏåÏTÏÍäT>N>æa>~TMÀT>ÅªaTuT>åæcãTK>4æêt>äTN>ÏÍuNa>zcåÍc>Wt>AåaL>ÍäT@¸aÍt>sÅt>pyT>4>K>Tsu>c>äT>N>N>çÅc>a>LT>T>K>LÅÏa>L>Åtu>rKzÏÍäTtpN#ÅsÈæTBiæuÍc>äÅtupI@¦¬dNT>ÏsaNÅæÅaWtæÅsçÍtæT¬§WÅÍÅÏaÅsÅÍÈTNTÍÏtÏÍÐæÏuT>NXæcåÏTÏÍ§uNT¦sÑT>ÅTUT>oÍÏtÏÍæÅT>Åªa>ÅÏuÆtoT>ÅÏuN>4G>T>sK>ecsILÅcâÅÍÅÏuN>aNPæ§±²«°¶¸¯°¦aL>uâÅQuNÐÅäTcrcÏdåÏTÏÍÆÅt>×æc>¬Ít>upyT>uT>L>>>>ÅªÍÏæÀuWÍsW>N>>ÏæÍÅa>Èt>I>J>ÐÅäÅa>L>pNyÅc>ÅçÅt>L@>¦6KHPDªäTÍt>M>åcÐæÏfT>N>ÐÅæÅsÅc>ÐªWÅUT>ÏTN>>u>NªWN>N>×æcÐÅa>E>TsÍsWÅuL>E>äÅarÅ¬a>Lu>åÍTG>Å²¸´sN>L>ÐÅ§¬¬¬uTÅs>Åt>ÐÅu>K>äÅt>L>sçÍt>MçT>ÍqÐt>L>äTÍt>M>c>Nsf>TN>ãT>#ÅçÅcÐÅuHN>GJ>ªuN>itåa>åÍÅÍqNJ>EäT>cæÍ¬åa>uåÍÅÍqNJ>EÅa>itåa>ãT#ÅuæäÅtLsa>LÅÍsäT>NN>sªW>ca>NPÏÍª¯¶¸¯·äT>ææ³¸´sNL>¬aLqNMÞWÅuTäÀçTUJÅsuæÞaLLcIäÀsÍtUbåaLLg@ÍæÅÍcåÏTÏÍÅÏÍtpI@âÅQqu>NªdNÀWtA>ÈÅQsKäÀs`TÏͪsTa>Tåa>ËcC>uN>ÈTN>äTÐÏÍ×t>ztrÅs¬a>LuËc>C§±µ«±³¸¯°¦u>N>äÍc>4>>>$sa>Íc>>uãc>s>L>>æWÍáÏÍrÅT>a>T>>usN>æÅäT>N>>>N>>>ecWÅæÏspN#ů²°a>T>>uu>N>>c>>>æWÅÅa>>äÀoT>¬°«¯¸³T>>N>E>>ÅÏÍçÅsL>>N>ÐT>>WÅpN>>yÅc>ÅT>>sC>ÅÏÏÍäT>>>>>T>Þ¯³TMÀsäT>TsuT>æaL>TN>Åª4ÍTa>LLucI>çÏTN¬§e>cÏÍuAmN>~tÐÅÏÍTçÅsJ>c¦¬aLTuTMÅåaåÍÅÍ

Page 137

fT.äÍcãtI¬WÅÍÍæÅÍäÅaTÐÅåa_åTÍTÐÅçc@NuLE_NäÅtLsäÐåtN>ªu>bp>N~ÅÏT>>ÏËc>çÅc>a>ÍusyÅÏÅçÅsL>N>Ð§²®«±¶¸¯°¦äT>T>ãT>¬§²²«²¯¸¯°¦4InKEÐÅaErÅæWcÈÏt~aEuÅtÏÍqNJÏæÅÏÍuN>WNTEc@NrÅcTLÅÏÍtuTL>ÈcÀX>ªät>Ðåt>çTªæÅsW>Åa>E>åtI>T>çT>äTK>>Tc>uÅcLrÅ¬ÍÏÅÍÈcÀscDsæÅuÏT@uÅcLrcÀÞ§±µ«¯¸¯±¦aÍusyÅÏÅæUNHE>ªa>EçT>MTK>T>uÅcæ¦áT>L>@æst>cT>NçT>ÏTC>ÅÐÅWÅçÅstK>ªäT>a>L>>ÍUc>¦c>>ÀäT>ÐsÕt>>c>çT>>sT>@>>æ§W>Åc>>sÐT>N>>ªäÅÍc>T>u>ÀÏÅÐÀcN>G¬§äT>KÀÏÍqy>ªaLT>aT>su>TÏÍåÍT>Åd>N}>ÅÈcG>çTM>NÅc>æªTM>}L>UcuT>ÐUN>csT>M>LÅsÔc>rÅT>TuB>E¬ÍÏæÀu>ÍtæsçÍT>ÐpyT>T>ML>ÅäTÍt>åTa>ÍÐÅT>aÅåÍc>Òªs>ÅÍåaL>ÀåÏT>ÏÍuHN>ÍÈT>ÅuN>æaÅåa>äÍtuDG>JÅW$¦a>LT>ÏÍÍT>ÅaÅt>àTG>ÅsÅÏsÀæåÍT>ÅàT>GÅät>LT>sÅÏsÀraME>Å4äT>ÐænNa>MrÍT>.c~TL>cÅªa>ÍupIcN>NF>ÅÏuLE>ÓTÏts¬§Íts>c>cD>ÏÍÏT>D>ÅÍÏt>kT>ænNÍmN>~t>äÅtL>sc>ÀäT>ÐkTæT>sC>ÅÏÏÍsNB>suD>GJ>ÅW$ÍcI>æÏæa>LÅÍuÅÏäT>Ðc>ÀrÍT.WE>N>ÒÐÏÅsuT>MÀu>etpN>#ÅsÍÏÅÍÏÅcu>ET>æcN>PW>$ecËc>çÍæaT>a>LL>ucI>ªa>ÏÅa¬äTTÍTæäTK>TitæTsN>LÏÍÏÅÐÀæUNHE>ªéªWÅåÍTÅàTG>ÅsaÅÍuuTÐâæa>N>sWÅrÅs>Dt>rÅäa>Åt>WT>M>a>äT>aL>Åt>ÐÅçÏT>N>>çÅc>saÏtÅÏTTÍÅæÈTKtrÅUcaT>uNäÅæcNßcoÐÅ¸åa@åÍÅÍuHNͬaLT/uTUÅcéTTMÀaTc}ÍßcÐÅæ¹WÅoÍdäTÐcÀuTc>>¹4a>¹äa>Æt>JA>¹T>sKT>>¹çc>N}>>Í¹cÀãT>¹4>aÞ±uN_æÅÍt>MWTNåasTzÅecpN#ÅÏÍsçc>}Í×tzt¬§¶¸¯´«¯¸¯²¦tJsæu>NçcN>}>ÍçÅc4æêt>st>4TäT>ÐÏÍ_ät>ªWÅ§¯¯«¯¸¯²¦äTaL>ÅtsWÅ4>açÅc>ät_>¬åaæaT>äTÀsæÅqN>J>çÅcÅÍt>MäaÀçÅcäaåÍTÀ¬aÍuãT#ÅÅÏ_sT>LTäÐÅcÐ¬aa>Åtntst>satuaL>uqÅc>c>ÀãT>ÏÍuN>pK>çÅc>uL>N>ÀutM>G>iH>s§¯´«¯°¸¯²¦Ïba>N>sÅÍÅcNÅ×tzt>rÅ¬ÍÅÍaÅtçæÏssu>NutfN>ÈÏaÐÅWÅçÅst.sI>JaLÅtÏTsÑcCæªäÅÍcTªÅÍt>MsaLutfNuNsuT}>LTWTaÅt4æÅçÅc>ÅÏsL>NÐª§°³«¯µ¸¯²¦åa>Àec>ÏÍs~ÏTN>>Ït>ssªcÀãT>¬ÍcoNTÅÏÍçÍTB>ÍcaÅt>qNJ>ÅÏuNÅÍtM>såaÅrÅæªaL>uqÅcTM>NtfN>¬ÍtätæqäÅtLsÆÅcæäTscÀãTÏÍäÍÅÍWcÏÍuNäaN@ÍtsWů²±½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 138

ªaTuecncu>N ÏæÍÏÍWÅæÏcÐTÀ§³°«°´¸¯²¦uTKNfåÏTÏÍTM>Nt>fNuT>ÐsJ~T>rÅÏÍ¬ÍæÏuät>ÐåtsãT>ÐÅaE>uN>suT}>LaÀuuÏÍss>ÀÏÍæªÍÏæÀuÍt>æs4}>K>uCN>>ÑcC>ÏT>IÅæäÅÍc>T>ÏÅc¬ ÏæÍÏÍÍÏt>ÏÍc>}>ÍWÅæÏc>ÐÅWÅc>>çt>ec>ÏÍua>T>>ÏæW>I>c>A>L>cGsªfÅÍc>Tåæc>ÐÅæÅsuT}>Lªåaåa>N@>ctA>s_CsÏÍu>NuT>MLçÅcs>c>sæaÐut>ÅÐÏa>ÐÅsT>F>ÅçÅc>uTM>L>ÏÍeæªÍt>uÅa>U>L>äÀäaNtsÈt>ÍÅÏfÅÍcTæÅ±·¸¯®ÏÍs ÏæÍÏÍãT>ÞæÅÐÅãTrÅäÍcÏæÍÆÅtÏÍÏTsdN>ÅÏäÅÍcTæaL>uÈtIÏasuT>}L¬aL>uTzTHªÍt>åÍcWÍsäT>>Åc>>>oL>>Åsa>L>u>ãÅæÍt>uÅc>>b>ÅÏÅa>åÍÅÏÅu>>N>ªa>T>>uÏÍãa>4>æÅ¬Ít>åÍt>.ut>fN>ÏT>ssst>äT>>K>Þa>a>Åt>åÍc>>äÅÏT>I>T>L>ÅÏæÅÅÍt>M>§uT>>ÅuT>K>¦st>o>T>sWÅuT>}>L>äÍt>.qN>J>>>ut>sJ>c>ÏÅcäÅÍc>T>ãTK>¯´¬aÅåa>ÀäT>>TæsL>M>çT>ÂÏßcÐÅs>aL>uu>T>K>qNJ>>çÅcT>M>>¬Íd>c>usL>c>Ít>.uUN>H>E>ÅÏu>N>sd>N>äÅt>Íc>oæªa>L>L>uÅÏdNsKsuTM>À¸WÅWIc}T>T.æÅ¬WÅsNuéT>KÅäÅtÍcuT>TL¬atÏæÍæÅÐÅTaÅåÍcácÅÏdNsKoLÅaLT.çæcNÅÏæÅTaÍtåÍcácæÅÑcCsuT>ÏÍÍtuåc>æãtI>rÏaML>ituN>¸äTÍtM>sKT>ª`T@ªsLMeN>yÏsÅÏuNåaL>LcN}>ÍWTK¬§¯¸¯³«³±¸¯²¦aLuÏTIÅÅÏÅÏæÅWtc>T¯µaL>ÍusJ>pNI>@rÏa>ML>äÅtL>ssa>LÍupt>$äT>TæÏÍ¸aL>uTsT>ÅÏÍTB>sL>~æÍec>ªuTd>K>äÍÅÍäT@>çÅc¬a>ÐTg>@cILåÍc>WLEÅÏæÅÑc>Cçc}>ÍÏÍ¹WÅac>saLuÏÅc>ÅsTT>uNuI>4æÏÍc>>TN>äÅt>L>sÅÏuN>sçÅsD>'äT>K>ÏÍsIL>ÅWG>}>¬ÍtuæÅT>uT>L>ÀsçÍt>æT>>¬a>T>u>nH>$fÅÍc>>T>åÏT>>ÏÍæÅut>fN>>4>t>>ªa>L>L>>uåc>>>>_NæÅsrÅTæªaLäÅcæÅÏÑÅaÅÑaaÅtuu>NsaLLu.ÏæT4æêtT>L>ÅÏÍ¬at>ua>N>P>æÅöcÏÍ×t>zt>æÍc>rÅTÅ¯¶ª§Åa¦áÏT>>c>>ªWÅéT>T>M>Åc>Ðªa>t>L>uÅÏÍt>sT>ÐçT>X>çT>uL>N>fN>éT>K>>Åec>äT>a>L>Åt>ecWÅæÏspN#ů²²cN@KT>suäÀÏt4K>ªaÍu.`TÅÍtMsu>NªpNTÅc>TßcªecÏÍsI>LÅstUTÞ¯´¬åaÍc}ucEäÅÍcTÐÅuIäÅtLsÍcuÅÏqDÅrTãÍTÒtäTÐÏÍ¬§çÍN°®®Íæa>¦aÍt.WÅÍc>TL@>NÏÍrÏaM>Lct>AÐÅªuN> ÏæÍÏÍrcG>ÐÅçÏTN>Þ¯µUNcsKTsJUcÏt>sTæåapNI@TBÅuT>ÍÅaEÐÅaÏu.cDsrÏaML>oâTcsªuNÈÏt@sÐTN>sÍtËcCut>ztsuT}>LªqDÅrTsa>tuªâæÅäcet>`ÏTªÑtÐæüÐÅ¬ÍÅÍucTæäTL>TæßÅcÅÐÅÅÏrÏaM>LªÍtTM>NæÏTçÅsJ>TEåac>NcÏÍsuTt>ztéT~t>AªWÅÍWTK>æ¬aÅtuÅcqMçTMNAâT>ÏÍT>æu>N>sN>J>c>c>ÀÈT>Åa>ÅÏÍâT>E>>u@>H>6>ÅÍÈÏt>~sÅÏäT>N>>c>ec>>sWÅst>UT>Þ¯¶a>E>4>æêt>ßc>ÐÅÏT>>cW>az¬a>L>u.qN>c>æÅsN>Jc>WE>c>T>WÍÏt>ÏÍÈT>T>M>ÅåÏTÏÍu>>æc>¬aÀu

Page 139

åÐTÅTMN>æÏsTÍt>.ÏÅÍÅæÅÏÅasaa>ÍçdNäÅt>LsÅÏuN>WNtI>äTN>N>scGÍTÅçÅcuJ~ÅsIÅa>cäÅtLsuNWtæªaL>LäÅcæÅÏqNJÏæÅTaͬaÍcäTÍtMæäTNN4T6cÏÅccKÍÏtæäaÆtJAçÅceNituNqNJ¹uæÏsKTæÍ4T>ec¬a>LT>.uqNJ>eN>sÅÏuN>çÍtM>4æêt>¬§mÅ°®«°¸¯³¦cqMÈTIsæåap>yTÈæTGcQéT>uÏt~sÅÏTIÀc}>aITçÐÅtsK>TuIsªÍÏÅÍÏt>B>uaL>T>.suJ~Åu>N>A>T>MÀÐÅãÅa>cÏÍ¬a>L>uåÏTÅãÅa>ËcC>WæÅst>åa>L>ÍäT@>sÅÏça>N>J>âÅQ>sWÅeN>çc}>ÍæsL>M>eN>yÏÍt>M>½u>>Ít>M>åT>ÍT>t>>T>Àæ½áÏT>>>äÀc>>ªu>>>_N>>t>T>Àa>L>uÈÍT>çæÏÐÅÅÏu>N>sa>ÅÍueN>æªaÏÅÍÍt>æu>N>sK>T>ÏÍq4>æÏÍäTÍÆÀæÅçæÏcæåa>ãtI>sKT>c>äTT>ÏÍuNrÅÍt>æT¬a>ÅåÍt.qN>JäÅt>L>ssæÍt>M>rÏa>L>M>çT>B>Åit>c>>T>N>äÅt>L>ssÞÍt>u>åc>>>æs>>ÏseN>sJ>Næsåa>ÍÏsK>it>sÅÏu>N>¬uæÏäÅÐT>c>it>äTÍt>M>åT>ÍT>¬aLT.ftJATaLLuqNJuæÏäÅÐTcßcsåÅÏuÏÍªäaÆtJAÐÅp¬§²µ«°®¸¯³¦4aæöcªäaÆtJAcuNöc>ÐÅeæäÅæcNpÅätE>KãTsuA>oKecªT>JãTsuJ>oKæÅsuT>T>ML>sIL>ÅWG>}Þa>@uc>tA>sÅÏsÅÏpÅmt>oKUN>J~ÈTNyd>¬aÅs>ÅaæÅT>uTK>stN>éqN>ÅÍuecÐÅsçÏt>äÀsaL>LuäÀ ÏæÍÏÍÐÅnN>aM>ÈTG>N~t>ÐÅåaL>ÀaL>uåÏTÅT>MÀs>ecsäa>ÆtJ>AäT>>T>>>ÏÍsc>>>T>>>çc>>>}>>ÍæÅa>>>>>>ÅÏÍc>>>íT>>u>I>>ÆÅc>>>sT>>>K>>>N>>>æÍé>>>ªWÅâÍT>>>ÈTT>¸uT>ÐåÏæÍss¬§¯·¸°°d>¦çæs>>ÅqN>>H>æª§°°¸´·d¹µ«´¸±¯XŦçTÏÍåæcssªâæÅåÏæÍÏÍ¬åaåÏTÅ§cMÐÅaE>±ªcMª_~·¦qMªq@ªãtæÅåÅcK>suÅÏT>TC>æªäT>T>æsL>M>eNyÏªäÅÏb>}>Ï¸åaåÍÅÍu>@H>u>NUN>J>~ªaE>uÅcæ¦ÍtM>sKT>ÐÅuTtzt>äaN@>fNT>kÅæÏÍTMÀsK>¬aaÆt>JAÅc>ÅÏT>sK>u>I>ÏT>ªãæÍåÏæÍÏÍ¬a>L>>L>uåc>>>>ÅÏæÅ§_N>>äÅt>>L>sæÅuT>T>>L>ÍÏÍËcec¬aLuW~ÏT4æÅçÅcUNJ~çæÏÐÅuNªãtåÏæÍÏÍ¬ÍcNua>L>u×æc>åa>s>t>uT>t>æuÅÏÀäT>Ðss>æÅçT>ÍT>±´¸¯²ÐÅÅÏu>N> ÏæÏÍc>>}>>ÍuT>>>ÍT>>ÅÏ ÏæÍÏÍËc>>ec>>>¬äÅÍc>>c>>rÐÅÅÏãT>>>rÅ¬¬¬Ïa>>ªT>>ÅaNÅT>ÈTK>JçæTæåa>ÏÅcI>uTtæu>ÅÏÀçTMT>ÐssaT>ÏuãTK>Ås±²¸¯³ácÅc>Åc>ªrçÅa>ªrçÅa>¬¬¬uL>H>>T>)ªuyt>J>Åªuyt>J>Å°¸°°Ïtd>åa>L>L>uN>ªÏauJ>NT>åüÅæÐÅåÍTG>Åäæa>æäa>ácÑT>ÅT>¬aT>u½çÅåÍt.¯²³½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 140

çÅaWÅât>K>E>çc>@>ÈÅÍt>t>ãT>K>çÅc>sa>Lu>âdL>sT>C>ÐÅuc>soL>ÅÈcNçÍc>UHÏÍrÅÍtæT>¬Ítu.åaN>LªuN>öcÐÅpu>TªÐtL>¬rsK>>T>>>ÏÍs>uT>>t>>zt>äT>>K>>T>>sC>>ÅÏÏÍÅÏæÅÅa>>ªÍÏb>>uÏÍæÅsçÅs>D>'ªÏæÀåÏTÍcuÅaaEÏÍÅÏÑÅaÅÑa>sçÅåÍcªaLuaNPÍtåa>äÅtLäTÍtMu>H>N>H>st>>çÍt>M>c>N>oæÍÐT>uãæc>>>Ít>WN>æa>ÐÅÅÏäT>I>äÀæªÍt>u¬ÍtÅacgrÅkÅæÏÍªÍcbÅÏäÀWÅtu.sLMeNyÏsÍtuoL>Åa>Ít>åa>Àq>N>J>ÏæÅsæÅâT>>Ís>æåÍc>Wa>u>N>>ssN>J>N>J>>ÏÍsuT>ÐsuTsTM>À¬aÅåÍtu>NöccåÏT>DÏæÍÐÅsuT>äÅtLsªa>tuucE>c>m>@æöc>4>T>qM>i>ÅÏoäÅt>L>sªa>Ít>åa>Íd>N>ÅÏaÍt>åÍc>rÍÅÏæÅÈÏt~sÅÏp>Åmti>t4>a>¬a>L>L>upK>ªWÅd>NT>>Ïåa>L>L>äT>Ns>uTsªaT>.WT>ÏÅÏWE>cT>åÍt>pT>éTK>>ÅæWÅrÏa>ML>rQ>t>BsÍc>N>u¬aT/uTT#ÀUuaTåasæÀÏÅÍssuAapyÅæÅUraæa>ÍcrÍsJ>TÅÏuNa>¬§¶«¯¸¯´¦dNT>ÏæuTc4a>ÅÏæÅT>a>ac>ÈT>sæÍÅæÈT>c>CäT>ÐªW>WÅc>>ÅÐÅeªs>L@>I>_>~sL>~ÏÍuM>ÅWT>Íc>ª?LW>cåÏT>ÏÍªÆÅt>ÏT>D>Åäæa>æYN>M>âÅQ¬a>L>T>.sc>oÅÏæÅaT>uäT>LN>KÅT>éT>c>H>säÅtÍc>oªWÅÐTc>>¬aL>uWÍåÍcãT>N>æÅ4>L>cã>Å¬WN>çc>>u>N>a>ÐÅT>ÅªÍÏÅÍÏt>B>T>#ÀÏÍW>ÅÍçÐæcNåaLÍäT>@aÍaNÅt>ÅÏæÅT#ÀÏÍæÍæÏusNJN>JsTKÐÅc>tJæÅ¬¬¬WŪ±¯¸·ª±¯¸¶¦Ít>>>åa>>>ut>>>fN>>>u>>>>N>>>Ít>>>it>>>ÏT>>>s>sWÅäT>>>>>>Åc>>>>>>>sa>T>s>äÅt>Íc>Ït>>>ÍÐÅT>M>>À¬WÅÏæÀÈc>N>>¶¸¯´ÏÍäT>ÐfL>Åæ¯·¬§±²¸¯®usçd>N>ÑcçæÏÐÅæªa>dc>uæåÍc>uN>c>aL>ÍÒÏÅd>ÑcC>æäÅÍcT>ªÍtu.äT0ÅÍT>ÅUtq>dNT>ÏãÅu¸W>ÅWTecÈT>NMÅ¬a>Lt>u.¬UNJ~pKæ ÏæÍÏÍÐÅåatLÍcuAsc%äæaçaEÏÅÍcuoitsdNTÏçTMac>T êåaLLmN~tuTTÞ²uJ>>~ÅpN>>#Å¬WÅãt>>K>s>c>D>>q>>t>>T>>ÏÍrss>>À¬§°®«·¸¯´¦åa>s>T>>zÅÍtHG>uTT>çÅcééT>tsa>L>uL>NHH>rÅÍt>æT¬a>NÏäT>Ts¶¸¯´sÀT>ececsaÅåÍt>aH>E>æ§åaÅas>uCs>uTT>sG>~¦aL>Luâa>ÅåaçÏtäTK¦WÅåÍÅÍÍtåÍÅÍÅÏäÀâtµ¸¯´ÏÍssN>JNJÏÍÅÏTM>acTËcéT>KJecWÅæÏspN#ů²´cÀÏÍu>NÍa>Ït>M>ssIJ>sN>JN>JÏÍåÍc>ãTN>u>NÏt>Ms>sµ¸¯´ÏÍecåÏT>ÅáÏÍçÅcT>M>Þ¯·ªÍcNuÈÏt~çÍæaÏTBsdNT>ÏÐÅeTMacT¬utfNsrÅTéT~t>AªWÅrÎÐÅÏæÍäTÐaLuäTNuLK>zÏtsrÅâTcs¬WNáÏÍp>TÑcCæäÅÍcTsiH>äTÐcÀÏÍuNÍa>ÏtMTŬWÅåÍtnÅtæÅTTæåÍcáÏÍaÅÏecu¬sNJNJÏÍÏtMomN~tTs

Page 141

suÐs>G>>T>s§pN>>#Åo¦Òt>c>>>ãÅ¬§a>>ÍuËc>°®«¯´¸°¶ÏÍu>>s¬WÅÐTpI@rÅæÍcbuäT>T§¶¸¯´¦aaNcuÅc>ÐaLG}>usçdNäTT×t>sÍt>æcec>uCçT>s>sÅcÐªÍt>åast>-aÏÍpI>@rÅsäakCË~ÅçÅcu>ÏÍéTKÅªa>ÅåasTzÅT>ÏÅÍcuit>saÏÅÍWͬ¶¸¯´ÏÍ×tztåÏTIutäTTT>ecsKNK>zãTsªÍtuX>TLÅÏÍsåa>aNPäT>TrcM>åaNÏñTsT>MaH>ÆTÐÅçÏT>NÏÍec>6ÐÅuK>äÅtL>sæÍtuåaÅt>ÏÍÍc>T>æÍsªsN>>a>>-c>>s¦åÍc>ãT>N>>u>N>>Ït>M>ÏT>>ssWK>>>rÅÏÍ¬WÅrÅça>E>P>@>L>Ít>>æT>¬åa>åÏT>ÅÍt>E>~s>æ§d>N>c>c>äÅÍc>T>>c>G>åÍÐT>sªst>>ÐÅäTÐ¶¸¯´ÏÍ¬a>Åt>u¶«¯¸¯´ÈT>ÀÐÅa>E>ÅÏäÀçÐæc>Åut>K>Eåa>L>Åt>ªsT>zÅrÅæÅ¬ÍÏæÀuäT0ÅsÅÏæÅsNa-csuN>ÏtMªâTæaaN>cuäÍcW~âTc>s¬a>L>L>u.ÏæT>ÅÏæÅT>MÀT>ÅªÍÏÅb>uäT>N>ÏÍu>N>äÅÍcT>c>T>T>ÅÏc>aL>LuãÅd>NäÅc>}Ísæa>ÏæÀuäT0ÅªÍt>uc>TäT>ÀÐÅcG>æÍsuN>uæçÅcsILÅÐÅeÅÏT>MÀæÍtucT>råÍÐTcuN>ªåc^T¬aL>Lu.ÏæTTM>ÀTÅsc¸a>L>ÍÈÏT@>pN>#ÅsT>a>c>uäTM>ãT>Ks>aL>ufÐc>äÍÏæTN>äT>0ÅäT>0ÅÐÅåT>>>>ÅssuT>>ÀÐÅst>.s¬WT>>a>Åt>ÈT>>#a>T>a>N>>K>E>æÍÏæÀäT>>0Åca>T>s>uT>M>ÀçÅc>WÅuc>>ªa>Íc>çÏÅÍÍt>äÅc>}>ÍÐÅäa>NL>ÑT>Åc>äÍÏæÀäTTaæÅaåa>LLãc}>ÍÏTGT>sKNKzrÅ¬a>ÏæTNäT0ÅäÅÍc>TãäaNL>ÑTÅTÀåd>EçT>sT>@T>ÅÏTMÀæÍc>aÅt>çÏTI>Kåa>LÍÈÏT>@äÅÍc>TT>sÍcb>u¬Ít.aÅtaNPl‡‡ÐU‡M‡cN>P>çc>Ås>WÅpN>~Ååa>L>>t>oæÅªåÍt>sec>kT>L>sI>L>Åsst>äæa>WÅuJuc>çÅÏÅÍpN>#Åªa>åÏT>ÅTÏÍsçÏt>äT>K>¬WÅåÍÏæÀÍt>æsÏÅbçÅåÏTÅÏÍ¬a>L>uWÅa>ãæÍfsæ ÏæÍÏÍut>fN>sâæÅf>nc>ÐÅsct>AsÏt>DL>sªäTçT>Ócc>N>IsE>ÅææÍ§°¯«¯¶¸¶¦âæÅf>çcN>sN>ÏͬaL>qçÐÅtdN>uNsK>TæÍ¬a>ÅåaçÏæÀkKªäÅÍc>TåT>ÅáÏÍäaN@>æªstNWH>NHs ÏæÍÏÍËc>sKNÏÍéT>TKqäÅÍc>TåÏTÏÍuN>çTutfN>uN>suT>}>L>ªäT>TÏÍ§çÍt>M>sK>T>>¦at>uËc>C>äT>N>rÅÏÍsuT>t>ztTÅªaTåÍtkT>LÐÅsÅt>uuaTÐTrÅÐÅu@>¬aatN>uWHNHsÍc>NuªUTC>qND>L>åt>ÏÍæÅÒÏT}>åt>¬WÅåÍt>ecÍt>ÐÅéTK>>ÅäÀåaK>WK>äTT>.åa>åa>N>@>fN>ÈTt>zt>æªÒÏÅd>çÅc>ÈT>Nyd>ÆT>>>Åªi>c>çT>MT>>Åͯ²µ½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 142

WÅæÏÏÍätLTsçc}>ÍçTMTÅÍT>ªÈÅdETªTM>JpTnJ>pTrÅTÀ¬WÅÆÅtéÅc>T>T>Åªa>ÅåÍc>X>ÅÏ×t>zt>rÅ4>H>H>>½Ít>ud>NåÍt>>Ít>t>u>N>pÎÏÍ¬aÏÅÍT>MÀçÐT>ÐTçÅc>TuT>Åtæu>ckT>LuÍc>>æWEN>s>u}>¸qLuËcCÅÏÍTML@NaLªecçÅcuELäÅtLsecuTMLpN#Å¬ecçÅcuÏTÍttkTLåaÍT>M>L>@>Nu>c> ÏæÍÏÍçÅc>uE>>LäÅt>L>sÑcC>pN>#ÅÐÅåTt>ãc>odN>æªecsaL>ua>4HH>ÐÅçÍæaE>¬WÅçÍæaEäÅæc>NçÅÏÅÍçÏt>rÅ¬WÅsWÅuTCçæT4ªmcEnc>ätTÅªWÅsc>åcMäÀÐÅæs>TLuÅÏ4Tâc>>LçÅÏæT>ÏÍsc>D>rÅªÍtu.WT>ec>ÏÍæa>ÅåÍtqN>M>äÀÏÍT>tæu>¬ÍcNuÏÅcaLLuâaÅ4HHÐÅçÍTÐÍÅaE¬ecÏÍåajGUTCÐÅuTåÍtÅÏäÀäÅtuss>ÅÍÍt>æ ÏæÍÏÍÆt>>I>§ÈT>ÅæÏT¦WÅæÏo>ecÐÅp>s¬WÅ×tLçÅåÍcÐcsäÀçÐTÐTsTGP¬WTec ÏæÍÏÍUTCW$ÏÍW>>WÅæÏT>>æk>L>>×t>osÅÏäÀT>>M>ÀsK>s>WT>äÅt>u>ÅÏsÀoWK>ÐsæÍäÀ4TÈTMT>@ÐÅstec>ÐÅpHÏt>sTLta>LLucI>suTMÀ¬a>LÍTÅªaLLuåÍTGÅpN#ÅÐÅpª ÏæÍÏÍsÕtc>UTCçÅcuATäÅtLspN#ÅÐÅpWNAËcsuT>KÅrÅ¬aÍu.syÅÏÅÅÏuÏÍuËcoÈT>KJnÅtrÅT>æWÍsÅÏäÀäÅt>>>sq>N>>>>ça>>>çÅÏÅÍT>T>>ÀsÅÏorÅs>>ÅÍÍt>æe>c>¬Ícu.4ÐÅÍt.çÐTÐTWNTKÍtæu>ªâT>Ït>s¬aÅåa>ÍTM>L@>NU>TC>ÐÅçc>It>çTåÍt>çÅcuE>TL>¬WÅåaWÅÍcuE>LÐÅec>it´¸±«¯¸°ÏÍsT>YLT>ÀsÍÏtrÅÏÍÍÏÅÍTMJçÅc§åa>stkLoæuT>GkLouT>¦kLoÍTML>@NåÍcÏt>CÍtæçÏt>>ra>L>ªu>cÈÅd>>E>çT>M>T>ÅÍåÏT>ÏÍT>Å¬WÅåa>syÅÏÅ±²«¯¸²ÏÍTMÀÐÅãÅacsa>ÅåapAqsåc>ÅÍæÍsaLuÔcc>TKÀâT>Ïts¬ÍÏÅÍs¦aÅåÍtäT>çTÓc>cN>I>ÍÏtoæªTG>ÏTsªT>ÏÍÏÍåaãT>#Ååd>EçæTåÍcÍÏÅæuTCT>MÀÐÅãÅacäæÏÍsec>Þ§°´¸¶«²³¸´æ²²¸´«±³¸²ÏÍUNc¬§°±«¯¸µæ±±«¯¸´ÏÍUNcs¦WÅçTs@ÏÏÍ½ÍÏÅÍÍtæß>ÅecÐÅp>åas>tkT>Lm@>ÏÍÏarÅÅc>sI>L>ÅgN>>@>ÏÍåa>s>c>ÏT>siÅt>zæT>ÏT>N>E>äÍt>åÍT>G>>ÅpT>åÏT>ÏÍ×t>zt>¬ÍÏÅÍÍtæa>ÍcªåÍt>.sT>zÅåaåÍT>G>Å§Ít>tc>N>kTL>¦k>Lc>ªçd>Nsec>çaL>sJK>åt>æªs>ÏÏTsÈT>KJ>ªecÒÏT>}>åt>cuH>NÍsE>T>CâT>Ït>secWÅæÏspN#ů²¶

Page 143

uçTstÐÅecs>tgN@çÅcªp>NTÅÍÏtÏÍXÏÍTM>ÀæªåaÍcãT#ÅWÍsÈTÅa>T>st>}sI>L>ÅÐÅ6T>äT>L>NK>Å¬a>L>>åaL>ÍoK>ÏT>N>ªT>tæÏTN>ÍÅÍÏÅc>åÍT>G>ÅÍÏtec>åa>ÍÅaK>J>kTL>gN>@>ÏÍÅÏÈTH>N>H$rÅÐÅåa>ÀåtecsrÅ½åÍt>ÈæTGe>cqJåtN>ÐÅuEL4>LqJåt>NTÀ¬WÅpI@>u>T>¦c>>>>E>>uT>åÐÅa>Ås>ÅÏäÀæÅsåÍÏæÀWÍsuE>>>L>ÐÅÅÏÍt>u>>b>6>>t>srÅÍt>æTéT>~t>A>>ªWÅÏæT>pT>c>N>a>L>I>åÍT>G>ÅäÀÐÅss>>ÅÍu§Ña>H>ÅÏÍtÒÏT}>åtNæuT>GçTM>aLsJ>KsTT>ÀTTæsT>TÀçÐæcÅ4>FJ>ÐÅuBEªåÍtecÐÅÈæTGkLÒÏT>}åtcÅ¬aLT.ua>NJHdKN?LN>ÑaHÆTÐÅÍtÈTTzÅÐÅäÀgN@äT>IÅTsUNcraæåÍcu>sÅÏtÏtÅÏäÀecTÀosÅÏäÀçÅtåÍtåas>tkLÏÍsÀsET>CÐÅeæÅsILÅT½WÅåÍÅÍÅÏWÅÍcæÅssÀ4TgN>@s>ÅoNLIrÅ½WÅåÍt.qN>DLåÏTæÍÍt>ÒÏT}¬WTaÅtrI1cNéKÅÏWÅåÍÏæÀÍtæsÍtssÀæåÍt.ÍtÐÅss>ÀçÅc>T>K>L>ÅÏäÅt>L>sét>KE>c>}>a>I>sUT>C>ÕT>ÏÅÐÅuT>sT>@>T>M>L>>ÅªrÅÍt>æT>ªÍt>>us>c>>ÏT>sa>T>>uec>ÐÅp>>ss>ÀæW>Åec>qNÅtuT§c}ÍpN#ÅcT>¦ecsåT}T¬aL>Nu@WTzÏäÅaL>çTTKLÅÏsfoÐÅÏbÓTçÅsCH>ÏÍÅcÐaL>ÏtTæUT>LTUTCuB>EsqNLN>æäæÐt>T>>çt>>>>sÐÏÍrÅçt>>c>>ÏÍUT>>C>>c>>Å¬a>>T>>umN>>E>>zc>>}>>Íf>>6t>åt>ÐÅsäÍtUT>LT>rÅsqNL>ÈæTB>TsW>ÅrI1ªa>T?L>TK>TnN>G>J>a>>ÅåÍt>>qT>>p~ÅÏÍsÅÏUJ>C>æÍg>>sWÅpN>>ÍrÅssI>J>ªm>N>E>zsILÅTªåÍÅÍãT#ÅÅÏnNG>JrÅecTÀ¬Ítu>ËcCuÅQTL>ÅÏÍTÅ¬WÅåÍt.sILÅTªWÅUTLTéTEÅænNGJTÀ½sÅÍÍtækLÏÍÅaÅäTKÏÍUTLTçÍT$ÅÏÍ½aT>.uUT>LT>åa>TN>et>pN>#ÅrÎsdc>suT>aÍÐÅæåa>L>L>Nq@>ÏÍTåaL>tçÅca>ÀuÏtTc>DssczT6>saÍgN>@aT>gªkCH>rŬaTåÍt.qNDLTæåÍcuÅÏäÀåÅtªåÍtÏÅÍuLEuTM_AçÅc>çÏT>N>E>æáäÅt>L>sÈæT>G>>çT>åt>N>T>ec>ÏÍu>>T>C>Ït>B>ªqÐT>ÈÅcCd>NÏTN>ErÅTÅ¬Ít>usc>cDÏÍåa>ÍÅaK>JkTL>ÐÅecqND>LgN>@åÍtmN>~t>âT>ÏÍæÅs>ÀUc>ÅÏÍt>ÒÏT>}>åtN>éÅa>K>Eec>T>À¬ÍÏÅÍÅÏÍt>ÒÏT>}>ÈæT>G>>çT>åt>N>Ít>æªåÍt>>>WT>s@>N>K>ec>>åt>N>c>Å½WÅåÍÅÍc>N>N>F>åæs½WNucUTCæecÐÅpUTC4TgN@çÅcuLKCçTKLÅÏc>D>ÏÍqÅÏec>c>uT>G>çt>çÏÅb>c>N>P>a>T>T>>ÒÏT>}>åt>>åÏT>ÏÍÈæT>B>ÏÍrÅdNäas>tÐÅaE>uæªåausD>tTsÍçÅc>uNåÏT>ÏÍÈTÅæÏ¬-cN}>¯²·½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 144

pHT>æÈT>N>TG>4>T>ça>LuÅa>c>î>J>îaL>T>T>uB>E¬WT>sÅÍÅÐT>uT>G>cN>P>WÅÍcÍÅtuçÅsETÐÅÈTNT>GÐÅcîJîçTMa>ªâTcs¬aLLNuec>ÏÍuJCua>>ÐWÍt>>>M>>çT>>N>>>ÍÏÍa>>Ít>>.uã>ÅÅÏæÅsuT>>M>>>Àæu>>N>>>suT>>ÏÍªåa>>>UN>>c>>ra>>æªÍt>>sa>>H>>U>>Åa>>ãjG>>çt>>}>>Åæn>@>>c>äÀÏÍs>a>>Íc>>usÍÏÅÍaNPWî¬a>ÍtåaãTÍÅqTu>bçÅsLNÐÏÍ6>sçaLçTæÈTN>TGWTu>>ãc>æuT>G>WL>4>Tçt>uæÅa>ªäT>>ÅÍoäÅt>L>sec>pN>#ÅÏÍsçÏtäT>KªWÅÍt>t>ecçT>s>tÏÍÈT>NT>G>ÐÅuTsT>@>kÅæÏÍ¬ÍtuWÅÍcecssÀÏÍT>MLsÈTN>TGrÅ¬åÍt.âa>ÅçÅåaLLkT>ÐcsçææÍæÈTNTGsutzt>ÏÍ¬aLTuuJ%a>LusyÅÏÅÅÏTMÀæÅsçÅåtN>ÏÍsIJåÍt.åÍtÏÅtÅÔæcG>kTLTÏT>ÏÏÍecs@>NKTÀªa>Ítåas>NÀ6sçaL>çTæÅsuT>éT>>~t>A>>>ªWÅåÍc>>u>t>>åÏT>æÍuT>>ÐæçÏÅÍc>u>>uT>ÐæÅsI>>L>ÅT>>ÈaÅuTIÅ4L½åÍt.uãTÍÅÆt>IsLNÐTuTCTuT>GsLNÐÐÅÅÏuTC¬aLuWecpN#ÅÏÍÒÏT}ÈæTGçTåtNÑTÅcuETLçÅcÅÏscÏTsuckTLm@çÅcsÅÏaaÈTETCTaa@äÅtLÈI@rÅÈTETCrÅWNKÅ¬aÏÅÍaNPYTäÍtrKC>TcTMLÅsIJªaÐÅaLNÒÐÏÅÐÅåa¬aaÅtÏTIÀçaEfcÐÏÍrOM dOHð t½u~Ç «— fd qO$«ÈæTGçTM>æÏÐÅ×tLÐÅu@>¬aÅåÍt.cN>GmJ>çTåtNsÅÏec>pN#ÅÍÏt>ÏÍsuT>M>T>>sN>J>ÏÍT>Å¬Ít>uuT>a>t>us>>c>ÏT>såÐæc>Åsçc>N>>G>çT>M>c>>ªäT>a>L>>Åt>fL>Åæa>>H>ªñT>>çÅc>UJ>C>>qN>D>>L>a>H>>ªa>Ååa>mæe>c>ÏTN>>uJI>sªuT>K>ÅuT>Na>H>æuT>K>Åc>N>G>aH>ªäT>NæËc>a>HªçÏT>>Tät>ÏÍÅÏÍt>WNJ>~ÅäÀÐÅu@>>Tp>TÏt>sec>pN>#ÅsIL>Å¬a>Ååa>ÀåÍc>>Ta>auåa>Åt>T>NJ>ÏÍaT>usuæÏÍÐÅé>ªåaÍT>M>L@>NWÅs>ÅÍu@>TN>aNsL@>IÏÍaNGuÅÍÏÏÍäÅt>Íc¦ÏbaNÏÍaN>KEqÅcfT>NitsuæÏÍit>>sÐæÏo²°¸¯³«¯µ¸¯²¦oN>>sE>>K>>u@>>T>>N>>ÈT>>T>>ÏÍT>>§³¸¯´ÏÍáT>>pN#ÅäTNIdJN>åaNHs¬WÅscpI§WÅåa>qNHsTsçTM>@secTÅÏpN#Åu>Nät>LNÅÏæ¹WÅs>cpIu>TtçÍüÅc>ooNãcsec>ªa>L>N>uWK>>I>uJ>%ÅÏnN>>>a>M>çc>>G>K>¬a>L>>us>T>H>>ÕÅc>H>ÏÍät>G>>d>WÅæÏTÍcIæÏrÅÐÅWÅrI1äTaLÅt>¬çÍTfHäÅtLsæªWKIÆT>ÏÍéT~tA4HHsu~TpyTcTLÅÏÍaTTTÅªaÐtTNuTMÏÍ§TMÀTWGTÐÅTæ¦ecWÅæÏspN#ů³®

Page 145

ÆTÐT>uæT>G>>çT>c>N>>G>ÏÍUJ>Åæª§a>ÅåÍÏæÀÍt>æsT>¦aÅs>T>e>cc>N>>G>ÏͬqNT.dcKaTu¬Ðtc>æåa>N>N>ÈÅÏT>ÏÍéT>~t>A>ªÍtuWT>pN>#ÅÏÍçÅsJ>>T>M>æuB>E>TM>Às¯°«¯¯¸²¦a>L>æc>N>suT>ÀsT>MJ>>6>G>çÅc>uGL>éÅc>T>a>A>¸pT>TM>L>ÅsLcsäÅtÍcuÅcÍT.¹§ÍtåaÐcÀäT@ÅäTTLæåÍt.W@ÐTÅÍTæªaLKMGãT>N>u>>N>s>ÅÏT>c>>>rÅäT>>ÐsuT>uT>>M>T>>äT>T>>æ¹§³°«³¯¸¯²¦Íd>c>>upH>>>L>§¶¸¯´¦a>>æc>>sN>J>>N>J>>sa>>T>s>a>N>>t>}>>äÅÍc>T>>æÑc>>C>sT>>æåÍc>¬aLNÍTÐTæpI@aÐÅfNÈÅÏTrÅÍtæT¬aLTuªaLLu.pN>#ÅsmJ>>>>çT>Íc>>I>æÏÏÍsÅÏu~T>>pyT>>a>>Åt>ug>ªT>>M>ÀçÅÏæÏÍÐÅÏosÅÏÍtçÏtªuT>)ÀnHªÍîÏîæ¯·®¯âTÏÍ¬a>LâtpH>aÅåas>cª§Åac>T¦WÅ_N>uN>sc¸Ít>.syÅÏÅWÅecÏÍuK>MpT_N>åÏT>ÏÍäÅc}ÍsÅÏæÅstådEçTTGsatufÅÍcTsæåÍcuGÅÏÐÅÏrÅæÅTÅrÅÍîÏîæ¬aL>ÍugN>>@ÅÏçæW>tsa>L>>4>T>N>iHs>N>>ÏÍæªa>LL>I>ÒTÐÅpu¦Ít>åa×Åc>ÅuTN>ÐÅÏ¬aÅÍuáÏÍpT>cN>uÏTc>DÐÅÅÏsL>~ãÅsªaÅåÍtuTN>sªsNæÅçTM>LäÍÏæÀT§WTWdc>æÅitTÅªecæascb>çÅåÍc>_CÏÍäT)ÀÏÍÍîÏîæçÏt>¬aLc>äTÀÅÏ_N>äÅtLsuN>éTT>Åu>c>T>ªa>Tu>u>b>u>N>c>ec>sI>L>ÅäÍÅÍäT>@>çÅc>ça>N>J>uJ>T>secsçÍtæT>¬ÍÏÅÍÍtæçÏt>rÅTquT>M>GT>âTcs>¬apa>ªuÏT>suªËt>C4æÅs>uTL>_N>sÍt.Ôc>äÅtuªWÅu>bc>ÅoÅÏTI>ÀçæÏåÍTÐÍîÏîæsa>ÏÅÍåaN>HçÏT>N>s¦uc>çÏÅÍÐÅÏ¬ÍÍc>ucUH>suN>Ít6Åa>ÏÍæçæäTÐuT>>N>çTæÐÏÀuB>E>ÐÅuN>uÏT>ÍÏÏÍWÅrI>1§åÍcpyÍsæâT>c>s¬a>>T>s>>ÅÍs@>ÏÍt>Wt>>äT>N>çÅc>>s>T>pT>>I>uT>>N>M>ÅäT>ÐcN>GÏÍçaN>Jut>ztäÅtL>suT>N>ÐÅÏsc}Í4>HH>Wc>ÅéTK>ÅªmJ>¬aLLu.cIecUJÅÏçÍTÐstecÐÅçæuTNÍTHÅªuÍÅaHLäÅtLsÍtcîÈcMpNÍsãTLKcaNPæÑaHÆTçTÍTHÅçÏT>NåÏTÏÍæÅdNÀcNH$çTst¬WÅåÍt.ÐÅÏout>~ÅÏt>spN>#Åªua>L>T>çT>sD>'äT>N>ÏÍsçt>>sªWÅec>äÍt>ÏTL>T¬a>Luäæc>N>ÈtI>JÐÅsT>J>æÅÍÅÏäT>aL>ÅtªT>MJ>a>L>TK>saT>uuT>ªWÅåÍtKL>qJrd}>TÅÏcL>æåÍcáÏÍÅÏTc>NG>TÀsªÆT>çTÍT>HÅäÍÏÅb>ÏæÍu>N>u>TM>ÈT>N>M>ÅÐÅÅÏec>çT>s>t>æÅsa>L>ÔÅc>>ÅWÅrI>1g>gT>e>c>ÏÍW>K>J>>æqT>>G>>¿t>>ªW>>I>ªWT>>Åãa>>ÐÅçc>>æT>>A>¬WÅåÍt>>.ÏT>äT>T>ªWÅpN>#ÅÏÍsD>'rc>oÏT>sªU>N>J>~çæÏc>u>N>öc>T>Åªa>L>>>¯³¯½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 146

ªÍtu.ãæc>dNuæÏuT>ÐtaL>TKsT>}Noæªa>LusLÏÅa>ÈÏa¬WN>uKÏÍc>æÈcN>ÏTÍc>c>cäT>ÐasT>sIL>Åsst>äæa¬a>LuáÏÍsI>J¬aÍäÅtuÅÏæÅæåÍcãTN_N¸aLTu.uTuTLNKÅuÏÍäTaLÅtªaLÐÅp>sa>L>T>uåÏT>r>ÅÏÍT>M>zc>fN>ÑT>Åc>çc>>N>>G>ÈI>@>ÐÅçÏT>N>>>uTÏÍéæÅqNL>sta>TÏÅa>@æÍsÅa>ÅäTK>ÐÅ¬WÅsÅÍÍt>æçdN>seckTL>ªa>ÅåÍt.WÅÍc>4ÐÅæecÐÅT>t>æusa>L>L>ucI>4>HH>>Wc>Åsoutsc¦Ít>tcN>kTLrÅÈT>NMÅçÐT>ÐT¬aL>uzc>c@>NTL>tæecmTB>Ït>s§aÅåa>N>LT>s>tÅÏäÀs>WÅuT>åT>aÍWN>T>Kc>}>T>T.k>L>ÐÅsÀÏÍsu~ÅÈÅcN>NFsT>cuTL>tTu>cÈTN>MÅuTÐÏÅe¬WÅuzc>qraH>L>ªéT>NT>¬aT>uuzc>cÅc>sÏt>sWÅåaÍc>ãT>#ÅåaWT>ÏÍkTL>çÅcecWNTæu>cWTKs>ÏTTa>LLuåÍTG>ÅÔæcGÈÅc>NNFÐÅ4>LÏÍäTÍtM>Tsªetp>N#ÅÏTM>c¬aL>LçÐT>ÐTÅÏäTN>N>çTåæc>cTË~ÅãtI>Èa>s_N>äÅtL>suN>WTL>ÏÍÅÏäTÍt>MÏt>Aªc>NT>aÅåÍt>ÑT>KÐÅÓT>Ït>s§²°¸¯°ª´´«´¯¸´¦T>>L>t>iH>>ªâT>c>s>pN>T>ÅäT>>N>ÏÍ¬a>L>>L>urÅcTLæ¹a>LuÍTH>ÅaÅÍuuT>TÅÏTM>ÀäT0ÅsuNs>äÅÏÅaT0ÅÐÅuTåæc>äTN>N>cTs>N~ÅÈÏt~ss>ÅÏäÀÐÅuK>pÅaT>TL>tpN>#ÅsWÅÐTsecäÍcc>NG>æªÍÏÅaÍtæec>ÏÍuLJ>ÍTH>Å4L¬qN>ÅtWÅåa>st>¸aNLstâTaLs¬ÍæÏucÅc6ÐÅsDpTçÅstspIrÅuJEçTstucÐÅTæªÑcCpN#ÅªecuGpN#ÅÐÅeccÅ§mŪÍc>åÏT>D>ec>c>äÅt>uT>M>>ÀäÍc>K>ÍæÍc>T>Ë~ÅT>ªWÅÍuT>>ÀªoN>>t>L>uJNÏTN>ÈTcD>azcÏæTpTuæÏæÀW>TuTL_N>oÐÅWTKäÅt>LsrÅu>>T>u>ec>çÏt>>Ït>>sªé>¬a>ÅåÍt>>c>pN>~ÅÏT>N>>>s_N>>>c>N>D>qæsL~TªaTåÍcßb>ÍtKLÑTÅÅÏçÍÏÍN>UNJ~çæÏcuNsÅÏc>DÏTMÅTªÍcuW~æWÏuåÅÏfæÍcUNJ~oTsåÍc>ãTNçTÀâtuNoÐÅÅÏæÅu>N>ssL>>c>éK>äÅt>>Íc>oT>ÅÏUæÍÏt>>uÅb>u>N>>sçÅsL>>~æcGåÍÐÅæÍsfÅÏT>ÅTªecT>¬§uGe>c¦ÍÏæÀucsÍt>åaNÅd>Ncöc>sÅÍcæÏaHWNNÐÅ×TÍaTªaÍtKLu>~dNTÏåÏTÏÍsäTÐÐÅfGN~tÐÅeÈTGT>IæaÏÅÍçæT>u@H>äÀÏÍäTÐsuæÍT>sÎTçÅÏÅÍWN>N>sNJc>aL>T>KuL>N>HH>>sçÍtæT>¬a>Tª§o>N>t>LpN>T>ŦaL>L>uWT>ÏÍÅÏdN>T>ÏdNTÏaäÀa>ÅtªaÏÅbuuJ>EÏTÀsecu}>ÅæcÅÏÔcäT>tæc>ytuNst>cãTM>Åäæa¬åas>TL>ÍæÍcäTH>HÐÅçÏT>Nit>ÍcIæÏrÅs>WÅecWÅæÏspN#ů³°

Page 147

ÅÏßcEWN>N>oÒÐÏÅuLKzÏtC>çcN>G4L>TÀsaLX>aÅtug>¬aÍu.fTÍcNucDÏÍäT0ÅçÅcçÏTNEäÅtLsÅÏecsåÍc>WÅÍc>pN>#Åäa>>s>t>ÐÅp>ÈÅd>>>E>st>K>>>oÐÅec>c>Å§ÆuEL4L>ÏÍÅÏ§uMÅäTŦWKHLRVDQHUäÅtLsuN>sÍcIæÏWÅrI>1æÅªaTÏÍWKHLRVDQHUuT>L>_N>>sa>L>uc>I>äîa>æÈÅd>>E>åÏT>ÏÍuJ>a>H>Ïͦ¬a>L>ÍÏec¹s>T>uÒc>>u>N>äÅÍc>Tit>æåÍt>T>cK>I>ec>ÆTC>ÍÏt>sE>T ÏæÍÏÍpK>$äæa>st>åd>>E>uT>>L>_N>>æäÅÍc>T>äÀsWN>>rÅT>a>>t>uåÍT>G>>Åæåd>>E>k>L>4>L>uzc>WN>A>>çÅÏæÏÍ¬§ÍÐT>ÏT>>>ÅuÅÏT>>M>ÀT>åÅc>K>WKHLRVDQHUçütt>yaÅT>ÀssCÅÏrÅÏÍa>ÏÅÍÍtæuJ>yT>ªäÀÐÅec>sTÅc>Ë~ÅpN#ÅÈÅd>ETçc>M>u}LT>Kk@>NÅæTN>JÅÈÅd>ET>ÀsÍÏtrÅÏÍæ½sÅÍÊÅæÏsTÅc>Ë~ÅÍc>I>æÏT>Àæ½u>N>L>JäÅc>åd>>E>çÍTM>L>@>NâT>K>ÅT>T>aL>L>u.syÅÏŽWNc>ådE>äÅtL>suNÐÅçc>tA>cåÏTÏÍçÐæc>ÅuLN>aÐÅuTÐT>cåd>EæªäTçT>Óc>c>N>I>ªäT>Íc>ãT>N>ªTT>G>¦a>L>ât>ÅÏÈÅd>>E>äT>IÅuA>>c>ÅaÅtuE>N>àtçTM>ÏaæÅsÍÅÍãT>#ÅÅÏTÏT>rÅuNäÀÏÍs>uEL>åT}>À§åcNkL>oæªaL>ÍuW>âtd>JE>sÅÏæÅÈÏaäÅÏÅa>T0Åc>NiH>pN#ÅÏͦ¬a>N@>ec¬§a>ÍuW>ÅaT>æÅuA>sCÅÏsT>æuN>çÅæãTH>sÅÏTM>ÀuN>syÅÏÅu>>N>>sÅÏa>>>>H>>âT>K>>ÅT>>uT>>t>>äÍt>>uH>>N>>H>>åÏT>>ÏÍa>>Íc>>c>>âÅÍuÏa>>N>>uÏcÈÅd>EåÏTÏÍsN>zcæÍÐÅÍT>HÅa>ÍTäÅt>uÅÏpN#ÅrÅÍtæT>°®¬aÍu.Ít>ÈÏa>ÈT>>>ÅæuT>>.Ít>çÅc>ÈÅd>>>E>ãT>>#ÅÐÅ_c>~Ït>>C>u>>c>u>>N>¬Ít>.aÍuãT#ÅsÅÏa>HâTKÅsçÍc>äÅtLsuL>KzÏtsæÅct>AæªaL>uçÏÅÍÍtÐÅcÅecrÅcTL¬åaUNc>a@u ÏsuæÏÅaÅTqJ>EoäÅtLsæÅTÍc}uåtITÈÅdEãT#ÅÈÏaTçÍciHäÅt>LsuNssåÍcåÍTGÅuELË~ÅÅÏk>L>äÀªåÍt>.Åc>Åc>åd>>E>ÈÏa>ÐÅp~T>u>u@>T>.su>äÅt>L>sT>äTÀçTMIqNcsaLuâa>ÅWTKTäÅÍcTTsCÅÏÏÍWî¬WÅåÍt.WIT>qTM>ÀsaT>çÍÅcÅçÅcuT>çÅst>.såÍtÏt>DL>rÅsecit>¬aLTL@äÅÍcTÏÍÅÏÍtaTuäTaLÅtªaÅåÍtæÏsæϪåÍc>WÅÍc>pN>#Åäa>s>>t>ÐÅp>çT>M>>J>>ÐÅçÅst>K>>>ÐÅec>c>Å§ÊÍtsT>ÐãtÏæÆÅÍÀT>såÍt>ÐTsC>>GæÍc>åÏæÍuKJ>E>uN>k>LäÀÏÍéT>K>ů³±½qNÅÍusaaaMÐÅæaTåaåÍÅÍTÀåd>EuÏaçæuaÐÐÅ4>EçÅsD'ÏÍuN>sTÀsÍÏÅaÍtæecÏÍu>NÞ°®ÈÏa>äÍÅÍsJ>>N>æsÅÏæÅÅa>>såÍt>.uc>>E>ut>>K>E>>çc>@>>äÅt>L>s>ÅÏu>N>>k>L>>sçÏt>>>rÅUN>c>>ra>¬WÅgTäTKæÑaåaTÏÊæÅsåÍTEÅàÏT

Page 148

suT>C>T>ÅÏäÀæpNK>$k>L>äÀsÅÏÍtuT>L>_N>åT>}>Àec>¬åÍcuåÐÏT>>çtsçÅsc>D4>L¬Íc>uUNc>Ít.uuc>EÅa>c>æ_NäÅt>LsÅÏu>NscDæ4WtæÅÍÏtÏÍuTt>ztTTÅªuG>ecåÏT>ÏÍÍîÏîæscDÐÅWÅuT>ÅéTecÐÅp>uTL>_Nc>NpÅc>qÐTâT>cs¬åanN>GJ>4sETÏÍ_N>¬aLTuaÅtÐÅçÏTNazcæaLuzcÏTIÅÐÅÍt>çTpNJ>$æsd%aa>aM>ãTUT~4>HH>ÐÅçÏTN>sçÍtæT>ªkLçÐTÐTsWäTLNKÅãaTÅªaLLuTLÔæcGkTL_NAsTcÅÏecg@cIÐcoecsuT}Låæs¬aLudN}ÅXÅÏTMÀpNJ$æsd%qT>T>çt>}>ÅäÀª ÏæÍÏÍpK>>$äæa>uT>L>_N>>>é>ªa>ÍuÏÅc>ÍT>>H>>ÅÍÏt>ÅÏTæuJ>N#ÅÓT>kL>osIL>Åäæaa>TW>N>N>uJpT>Kou>ÅÏsa>Åtu¬aLLWTKäÀÐÅäTNNÐÅu~TåæcurTÅªa>c>c>D>ssT>t>åÍT>a>T¬äÀuC>çÏÅb>c>N>P>çÅc>pN>#Åäa>ÅtfNa>Tua>t>uTL>ÀecT>suT>aL>Åt>uJK>ßÅaÅçÅc>sqL>usN~t>æåÍÐçÏT>L>sÅÏa>t>um@>kT>L>ÏÍT>X>æc>ÑT>>Åc>suT>H>N>H>$çT>M>zc>sETCu>CpIsc>ÅÅÏecTM>À¬acN}>cDÏÍd>NÅÏçaKäÍt>qMçT>MÏt>ecsTcÅÏäTÍtæÍcT>tæuätsâTK>ÅrÅ¬ÍcaLÅtáÏÍcM>aLLsD>t>åÍc>>>>Ït>sec>>uT>L>_N>>>sa>T>>uL>E>rÅs>a>Åt>ua>ÅåÍc>>T>L>oÐÅsqa>uG>N>~t>ec>uJ>~ÅäT>>ÅÍÐÅW>rT>åÐÅa>Åsa>ÏÅb>}>¬åa>uc¦u>NçÅc>_Ns>ÕtcmJ>>ÆTHÅq>NÍåÐTÅæªa>LuÐæc>uC>äaÅt¬aLL4}Ïu}LTKTÅÏc}aK§ÅacªTNªäTÅuMÅpKoªåa>LÍa>NK>EuN>ituc>EæT>NEÅçT>utfN>6Tn>H$TäTKÐÅª°Ïtdåa>LTÐTuT>KÀçÅao¬WÅåa×æc>ÅaãtuTÏçÅc>aaTæWNKTsILÅçÅc¬W>ÅaÍcscALc>uNsatuäTa>LÅtsÅaÅãT#ÅÅÏu>T>K>ÅæaÍq>N>J>E>sÍÏÅÍÅÏÈÏa>rÅæÅÍt>åÍÏæÀäT>M>rÅsÅa>Èt>I>J>æäTCNWG>TæstæÏT>cæÅrÅÍtæT>¬aTuÈÅÏT>DÅãTK>çÅÏæÏÍsaÍWÍ ÏæÍÏÍäTÅÍäTTcsÞÍÍcuaÏÅÍâcLW$ÅÏdNsKsaNJËÅæÏÅTu}KäT>TL>fT@>æªäT>}L>csäÍÅÍÅb>ªäTt>äÍcãÅÏÀªuN>çTT>G¬ÍÏÅÍÈtIJÎtG>cÅcÏÍÐtL>XNËÅæÏÅsrÅÍtæT>¹aÐTuÏTI>ÀÅÏäTCNW>IsuTMÀßc>ÐÅÍtuåÍÅÍäT@>çc}>ÍWGT>¬aLL>uWæTH>äTÀæcK>JsÅa>ÓTÏt>ssu>ÍæÍc>ªa>L>>J>uåÐÏT>>sÅÏæÅÈÏa>æa>L>L>uÍÏÅÏu>N>qN>TE>ÍtuuJWNEÅærÅÏÍWæTHéTTM¬Ít>uåÍÏæÀäTÐsäTTæäTNcitecWÅæÏspN#ů³²

Page 149

¬aL>L>u.áÏÍÅÏæÅªa>LT>.çæc>N>ÅÏæÅæåÍc>ât>ÅÏu>N>Ta>Ååa>ÀsuT>M>ÀsæçÏt>æåt>I>>T>WN>H>>t>it>>a>T>r>Å¸a>ÍÅÍuT>ÍT>>åÏT>ÏÍÅÏÍt>ÈT>>c>D>>T>M>ÀäÅæcNsa>tuu>N¬Ítg>@ªäT>MrÅäTT>ÍTåt>NsªäÅc}>ÍcWN>KTWNK>T>c>ÅcÏÍa>ÏÅa>uÏa>suT>M>À¸ÍÏÅÍçc}>ÍçT>M>ÐÏÅÅa>saÍäT>@>Ít>ÐÅcc>Q>çd>NN>Åa>sg>ÐT>NW>TL>çÅc>æªa>L>>c>ÐTäÅa>L>K>Ïa>ÐÅÅaæÍtuÏT>I>ÀuN>WN>Ht>ãa>ªpN#ÅsT>N>ÏÍrÅÍtæT>¬W>N ÏæÍÏÍpK>$sçÍtæT¦¬Íc>N/æa>LpK>$ ÏæÍÏÍaT>dN>æÅÍtsa>LuãÅUN>cra>äTT>sa>ÍuäT@>¯±ec>ÏÍæÅäTL>>ªaL>uut>fNÅÏÍt>d>NT>>ÏuN>¬§aT>a>L>Åt>>ätA>W>I>æ ÏæÍÏÍpK>$ÐÅd>N>æÅäÅÍcT>æa>Àa>Åt>>éÅÏtÏÍæÅ¬atu>ÒdF>ÏTÍÍt>ucN>}>ÍæÅsuT}>Læªa>LK>Mu.Ðt>LæÅäÅÍc>TæÍtãt>sLM>eNyÏit>sÍTT>çÐc>sæÍtuåÍÏÅb>TM>LÍt> ÏæÍÏÍpK$ÅaaÏucDsu>¬ÍtuåcäT}>KitæåaÍcãt>IuæÏÏÅaTc>dNÕtHöcæ ÏæÍÏÍàTKÅssçÅsD'äTKÏÍæÅrÅÍtæTuæÍtLu.ÅÏæÅqaNP>ªWÅåÍtWH>NH>WGu>Ns>ÀsIL>ÅäÍÅÍäT@>ncÐÅæÅa>itªa>LuÏÍ¬aÍaLÅtsNJNJÏÍÅÏæÅæÅäÅÍcTsåÏT>ÅrÅTaLuãTNöcÐÅæÅ¬ÍÍcua>L>Åt>çæc>N>ÅÏæÅqÐT>ªa>Íc>ãÅa>ÅæÅçæc>N>sÏT>4>æÅçÅc>>T>M>ÀsuT>äT>K>¬aÅscÅcÅÏ ÏæÍÏÍpK$säÀÐÅeâTTÅªÍt.¬aÍt.usDt_NäÅtLsÅÏuNsÍtsÍraLªWtuecsuTÐTWNN>ÉÅcNssåajG>çÏT}åcM>rcu0arÅÐÅuTL>ÏaæáÏÍçÅciH>T>c>>ÅªqN>Åa>>u>N>åÏT>>ÏÍåÐæc>ÅqN>>>>Åt>>uss>Àc>>u>>>T>ªåa>Íc>>Åa>ÅåÏTÏÍuT>uTN>MÅT>ÈÏt>~rÅÏÍ¬qNL>nKE>ªqN>ÅÍuÑc>ÍÏÍÅÏet>çT>sTec¬ÍtåaTÏåcMäæaéTcHuNTÅªqNÅÍuåÍÅÍãT#Å_NÏÍÅassÀ¬WÅåÍt.äÅaæTpN#ÅÐÅudÅÏäÀæqNcÅÏåcMäÀsÍÏÅÍÅÏÏTÅrÅn‡OQðãæÍäcäT>TÏÍec>Uc>pN#ÅäÅt>LsqN>LN>uª-Íc>cUH>ssT>LÈÅc>T>s>4>>æüãæÍäc>>iÅæÅÏÍ¬WÅåa>>åÍÅÍs>t>>rÅs§c>ÍæÐq>a>T>¦¬a>>L>>uåÏT>>ÅÍt>>uWT>>¯µ«¯´¸±e>c>>ÏÍiH>>sçÅsE>>>C>>äÅt>>L>>sÑc>>C>>WTÏÍ`T>@>ÐÅÑTN>Ts>ãæÍäcpyÅæÅÐÅWÅæÏoÏÍT>>NJ>`ÏT>ÏÍÑtN>>t¸aLuÒÏÅdecåÏTÏÍªåÍcåaãT#ÅâTKÅTæTsG>ÐÅæÅsÅÏsÀªÍtåaÑcCqc>æcGseca>æÅa>ÐÅs>Ít>æÅÅc>ÐU>N>c>s>T>ÅªWt>>uWÍsÍÏæÀuÍT>>sa>æÅa>>it>¯³³½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 150

æa>Ñc>C>æc>N>æÅ§q>G>sçÏt>äT>K>>¦T>a>E>T>Å¬Ít>s>ÏæÅâT>>Íss>æåa>N>L>qDL>Ëc>ßa>T>sT>ÅªÍt>.uWT>ÅÛåa>t>LT>äT>ÐÙÐT>N>ÍÏt>ÏÍÅÏæÅÈÅÏt>>ÍÍÏæÀucT>ssu>T>C>ÒÏT}>ÏÍec>U>ra>¬ORJLDaæÅa>çT>s>GËc>ßbåaNLsÅÏuJCsÍtåÍÅÍÏÅcrÅcÅÏÍtßaæÅÅcÐªa@UIcuTÅ¬aasyÅÏÅkÅæßuJCæaLI¸WÅstuåÏTÏÍÑTNTTÅÏÍÅÏãÅacæªÍÅÍqD§½uÅÏÀ¦çc>äTÐsÅÏORJLDaæÅaäTL>uoLÅ¬Ít.sKcTcNGÍtäÅtauÅQecåÏTÏÍaTª-ÏÅb}ÏTLÅÏàtWÅæÏuÏTÒÐÏÅçÅsD'çÅccÅé¦Ít>YÅÏäÅa>LuT>§ÑtN>ÏT4>ÐÅªÑtÏT>uTt>¦ec>ãT¬qN>LËc>CcåaNNÅÏåauåaNTãTrÅssuA>saaaMÈÅÏTÅrÅæ§utÀecäÅtL>sÅÏæÅÏT>ssçÍcåÏT>ÏÍÍÏÅÍÍt>æuT>ÅätÏâT>K>ÅÆT>ÏÍ¬a>LuuÍT>s>ÅÏæÅ§±·¸¯³¦ÏT>oi>H>æªåa>>N>>T>Ít>>ec>>æÅpN>>T>>ãT>sT>>L>>t>>sätKJ>NsT>ÏÏÍ¬aÅÍuTT>cæet>ªÑcC>åÅcKÅÏæÅæa>LuÆT>Cec>ÏÍet°¯ªåaåÍT>c>´±æ³³çTM>TäT>NsWÅX>pTc>NæpN>~ÅsTo>stÅÏsTæÅsuTäTKÏÍªåÍtæÅåÅcKæÏTIKsaLuucsåÏTÅ°²sÀssT>¬§uÏT>@>>c>G>4>t>>uÏÍe>ÅÐÅc>>>@>N>âT>K>>>ÅsT>ÅªãÏa>T>>¦WÅrÅc>t>A>ªWÅs>>Åæd>N>äÀsa>>T>æät>K>J>N>WN>E>zæäT>K>ÏÍs¯®¸²äT>>N>>t>ãÏÐÅs§¯±¸³¦ÑcC>âæÅsTÏ°°¬WTT>cçt>Kc>æÅ¸a>Lu>cræÏÅÏec>ÏÍ¬aT>uT#ÀÏÍæÅT>sa>Luuc>E>ÑcC>c>äÅt>Ls>ÅÏecªåa>s>tsaÅt>uÍc>N>/§½ãÏÏͦäÅa>ÐÏÍéÅc>T>srÅÐÅp>et>¯¯¸²Ñt>yTt>K>N>ãæÍsKsÍÏÅÍÍtæäTIÅrÅ¬WÅaNGrçÅcæÅWaÅcÐaÏæTNæÅÍdÅÏecçÅcsæÅ¬qNLUN>cåaÆT>CecäÅt>LTsT>LtÐÅuJ>ctAoT>ÅÏTML>ÅT³®«²´çTMTÏÍTÅªWÅåÍtetåÅc>KTaEåÍtåasT>LqNJÏæÅÏÍÑcCecWÅæÏspN#ů³´ÏÍTª-câd>LsqNJ>ÏæÅsÑcC>ªçÍN²±«²°ÍæaäÅa>ÐÐÅæÅçÍÅÐÀãT}>LÏÍ¯°¸¯°âTK>ÅÆTÏÍÞ°¯TåÅcKÑcÐÅæÅÏÍTææÅsqNLcIsrÅc}ªÍtqNJÏæÅÏÍecTLtktrÅÏÍéT>KŦWÏªÍcrÅÏÍuTÐªaÍcWEÅc>sNTCÅsqN>JÏæÅÐÅetæTT>csuT}L>¬§aÍtåaÀqN>JÏæÅsTTc>ftKcæÅ§½²´âTÍæa¦uÏT@c>G4æÅÏÍæ§°³¸¯°×ŦaÍt>åÍÏæÀÍtTÅÏecT>LtTMÀª²®çT>MTsÍçÅaÅÏÍ¬§¯±æ²¸¯±¦aL>ÏcNF~çTN>ÀsTMÀæW@ÐT>qNJÏæÅsuTM>LsæÅeªaÍcÑc>sÍtTÅÏÏT>ÏcT>sTÅ¹a>c>GqÅÏec>T>Lt>c}>ÍÏTÍt>pTT>Tc>ª³®âTÍæa>sN>TC>ÅÐÅuÏT@>ãæÍcG>su@>T>æs>ÅÍcÍt>T>ÅÏec>TT>c>¬WÅÍc>æÅçTsÅÏÑN>æÍc>ÍÏÅÏÍT>ML>@>N>rÅetªçæuJ>>¬§²®«±´¸¯³¦WÏÑcsçÍtæT¬WÅåaåaNTecªTL>taLTKäTN>tecsaLupKÏT>NÅÏrÅÈTÅrÅÞ°°sÍçTMT>ÏÍäTN>tssT>ÏsÍÏÅÍÍtæçÍTÐâT>K>Å¬aLu.åÍT>GÅuT>Lt>WtÐÅut>st>Nsa>Ít.u>TT>L>ec>T>L>t>äÅt>L>sÅÏät>K>J>N>ÏÍÏtb>ec>äT>N>>N>>suT>}>L>ªa>T>åa>s>t>¶®¬a@æÅTcGsczTet§âTKÅUc¦

Page 151

çæåÅcKåÏTæÍæa>LuuÀât>ÏTecr>ÅaEâTa>L¬aL>uÅaNß>ÅæÅÐÅp>>Ñc>>C>>>æet>>sT>>>#ÀÏÍæÅæa>>L>>Àu>ãÏs´®sÍÏÍæÍäÀéT>>>>>T>>M>>¬Ít>>>u¬aLuWaäT@ÍTMcs>u>äÅt>L>sÍÏÅÍåÏT>Åec>§T>L>t>¦rÅsÑT>N>T>WÅæÏçt>âT>K>>ÅsÐÅWÅutpTWÅæÏs¬ÍÏæÀÏÍcc$sÏsÍÅÍãT>#ÅæWGaæÅasÅÏsÀÏÍs-ÏÅÍÏTæcuÅæÏTT>aTåaNL>`T@ÐÅÅÏWÅæÏrÅÑTNT>cÅªßco×ÅcÅuaL>tåÏTÏÍuÅæÏuc>Å¬åaÍcqND>LäastÐÅes>ÍraLuÏÍªc}ÍßcÐÅ½WÅåÍÅÍWuKMcNuN>WNA4LsÅÏpN#ÅÅcªåÍcÅÏçÏTN>>ÈÅQæÍÏÅÍÍt>æÑT>N>Tc>t>A>ÐÅWTK>çÅc>ua>ÅaÅt>pN>#ÅäæÏÍéT>>c>H>æT>M>Àrc>qM>c>G>åÍÐÅæÍäT>N>ÐÅÑc>C>ªec>pN>>#ÅÏÍsI>L>Å¬Ít>uXT>äT>>>Å¬WÅåÍt>pN>>#Åk>L>>Ñc>C>>sa>>T>uL>>E>ra>>a>Åt>>u.WT>>M>Àåa>>L>T>>.sÅÍäTNc>sæÅâæÅsTæäTNs>etsTÏÍÑcCÐÅu>MT@WÅÍca>ÅturÅ¬WÅåÍtÈTNEÅæcuL>uÍTsÑcCWN>KÅsqNLNuUNc>raæªaTéTKÅs¦qN>JÏæÅÐÅçÍtM>oªåÍtecTL>tuTt>pN#ÅrÅåaL>ts×tzt>ssWÅÍcrÅTu>LsªÍt>åau>Np>yÅæÅäTKÏÍs§åÍc>uW>~uÅÏÀÐÅåaÀWÍsÈT>ÅæÏc>sIL>Åæªa>TåÍt>uÅÏÀÐÅçÅsK>cp>N#ÅrÅa>Ïu.c>D¬WÅÏTÐT>WÅqÏÍc4>C>J>çTN>Åc>FåÏT>ÏÍaÏuc>D>sæªÍÏÅÍsNI>uT>täÅa>L>äÀWÍåÏT>>ÏÍæåÍc>ÏT>suT>>N>M>ÅçT>>N>Åc>F>e>c>sI>L>>ÅÈT>>ÅçÅc>>Ò¦ecTLta>aaMUT>LTcD>ÏTMÅrÅcÅ¬§a>Àuu}Tc>DsåÍcIuM>tªuJ>ÈTÅæÏsa>Lc>I>aT>ªaa>ÑTN>T>WÅæÏsçÏT>Åa>Åt>g>æWN>ecTL>tT>TaE>sªaL>ÅÍuÆt>LecãT>ssT>LT>uN>osÅÏpN#ŬWÅåanNGJUtÑc>C>âæÅsT>Ïæät>ÏâT>K>ÅÆT>>ÏÍÑcC>T>ec>§T>L>t>¦sC>ÅÏT>ÀªWÅåÍcWÅÍcÑc>CpN>#ÅÐÅpN#Å6t>ÏÍecsÑT>NTWÅæÏrÅsåa>rÅéTæd§cG¦Ït>DL¬aTuqMÑT>NTcDÏT>MÅåÏTÏÍcDWÍaL>½aÀÍtæssKcuTtäTÐsÅÏæÅçTsGecæÍc>uW~uÅÏÀäTÐsÑcCsWNsyÅÏÅçaaça>LsJ>KT>ÅÏÑcCsD>tæÅsa>TuL>ErÅsa>ÅturÅ¹Ít>.usDt>sæÅsI>LÅd>NæªåÍt>>uLN>a>Toec>sa>LuåÏT>ÅÑT>NT>°±¬ÍÅÍuT>a>Åt>uU>T>C>rÅãT>>K>ÞÍt>åÍt>.âT>>K>ÅfT>s>>t>ÏÍÅÏÍt>qD>>æåÍt>uI>>>¯³µ½qNÅÍusaaaMПÍÐTpT>Ks>Kcßc>sÅÏâTK>Åa>Åtuu>såÏTÅÏÍçÏT>}åüÅæäT>KÐÅÑT>NT>åÍTG>ÅªâT>csÞ°±uÅÏÀçc>>>su>ªÍt>>.usK>c>>ÅÏæÅçT>s>>G>Wt>>uuT>>t>ssec>>æÍc>uW>>>~u>ÅÏÀÑc>C>¬aÍcsKcuTtsÅÏæÅçTstçÍÅcÅæWtu

Page 152

oÍdsCÅÏât>ªrÅÍtæT>¬aTnÅt>ÏÍetpN#ÅÍÏt>ÏÍpN#ÅuJ>ÅÍáÏÅaÍtæ§uL>N>aT>¦Ñc>Cæe>tpN>#Åec>4>aÐuÑa>ÑT>NT>spA>æuNâTKÅæäTL>åÏTÏÍÈTNzt>ÐÅucsaÏucDsÅc>ÐªWÅpI@sÅÍqÐT¬a>TWN>KÅãæÍsÏÍÏÍªpN>TÅc>TT>æ4ÏÍTM>T>ÅÍËcc>ÅcÏÍec>ÏÍäÅtLsÅÏÑc>CaÅt>uªÍtpyTÑT>NT>çÅcÍæa>çÏT>ÅaÅt>gc>ÅuN>csçÅsD>tæqN>JÏæÅut>ÏWLT>sÍcN>}c>DÏÍW>NA>uJ>~Åst.os>>>Åt>>uÑT>>N>>T>°²¬WÅåa>s>>T>>L>>ªu>>N>> ÏæÍÏÍæªâT>>K>Åªq>N>T>>E>>ÐÅWÅTec>¬aL>ÒÏÅdåÍT>çÅåtN>ædN>}ÅäT>N>uL'ÏÍÅÏu>NåÏT>ÏÍfTs>tsDt>ÍtuÏt>AsÍÏÅa>T>Åst>.oÐÅÅÏuL>ªÍa>qN>DL>æaa>çaL>sJK>_NztuJN#ÅiÅæÏåÏTÏÍY>ÅÏ×tztæÍaÅturÅ¬WÅåÍt.WÅÍcªåÍtutÏsåÍt>a>N>>P>ÍÏt>æåa>>s>T>>L>Ïa>äÀsÍo>uÏÍec>pN>>#ÅsI>L>>ÅéæÅ¸a>ÍTL>t>éT>NT>¹s>c>ÏÅc>åÍTG>>ÅÍÏt>ÈæTG>>uÅt>ÏÍT>tæu>it>T>K>LÅÏäÅt>L>sçÏTN>>¬aT>s>ÅÍäÀTu>TM>>T>ÈT>t>>uc>ÏÍTÅec>ÐÅpH>>s>>ÅtusWcs>N>äÅt>uÈT>TI>ÅrÅËc>ÐÅTÅªa>L>ÅÍuÍæÍcéT>ÅÏÑT>NT>WÅæϬaLåamc$ucÏÍWHNHÐÅçc~TLçÅÏÅÍUJÅuTTÈTÅæÏdOÖ—œ tFUł U¹ ÊUJuÍÅaHäÅÏÅa>cÐÅuBE>½as>tT>sTT>ÐÅpN#Ås-ÏÅÍu>ÏaTT>ÀWTK>WÅrI1åa>åÏTÅpN>#Å6ÏÍuL>KzÏt>ssu>TK>saÏÅÍuÏT>MÅs¦uT>sN>zc>4>L>äæau>>¬aÅåÍt>.W>TÏÍÅÏp>N>#ÅkÅæÏÍsa>L>T>>u>ÏTTÀsaLtu.TspN#ÅuæÏÍa>Åt§ÍÐTurI1cNÅÏÏt>buEÅæpm@WÅpNÍrÅs¬æÍcTæªUTÍÅc>ÅåTaÍTT-ÏÅÍÏT>æcåaLtåT>aÍTT¬ãÅåÍcÏTsfcÐrÅcNÏÍÅÏcNÏÍsKJrsWtÅÏpN#Åec>suJäÅt>LsÅÏãÏsÏaL>IÅpÅWL>KJãæÍäc>cÅæÅÏÍÏTN>uÅæÏät>ªâTcs¬Ít>uWTK>çÏTN>4H>Hit>çÏt>rÅªåÍccÎbP>WÅr>I1u>T>T>çT>ÍÅrÅªWÅåa>a>N>M>ãÏÏÍÑc>C>sWÅÍÍt>æçt>Ït>>T>ra>L>¬ÍÏæÀÍt>æsÑc>C>æe>c>4>T>ÑT>N>T>sa>T>çÅs>C>ÅÏäÀuT>N>P@LTuT>KJÏtB¬aL>WTKäas>tpäÅtLsãÏÐÅsÍt>uÏtAuæÏÍecWÅæÏspN#ů³¶aTæÍt>ÏtM>@jÅæäÅt>LsÑc>Cu>ÏTÏt>ssa>ÏÅÍrÅsåÏTÅet>çTs>tÏÍÈÏT>ra>LÞ°²Ta>E>âT>KÅÆT>>¬§¯¶¸¯äT>N>ÐÅçcN>>G>¹¯¯¸³ª±¸¯³äTN>>c>âæÅÐÅuH>NG>J>¦u>N>åÏTÏÍWL>sK>@>c>aEÑcCsÍÏÅÍuÏTMÅ§aaaMÏÍÑc>C¦317ÆT¬ÍÐTuuJqNJÏæÅsETjÅæäÅtLs>ÅÏÑcC¬aTNJÏÍuA@âTKÅçÅcâÀåaÅWNAfcÐÅ

Page 153

aLTsÅÍåÏTÅuTIsW>ÅrI1ÒÏT}ÏÍ4cÅcÏtB>dNæecÏÍ4uTDTæçÏT%ÈTK>JÐÅçÏTNsçÍt>æT¬åauW~4>äTÐsT#ÀÏÍsuÐÏtB>sa>>t>up}>L>ªa>LT>N>ãæÏçÏt>Åc>>ÅçT>c>ÏÍa>L>>Åt>uÅÏ4>æ¦ÆcÏÍuTLäTÐåÍT>GÅåaLÍäT>@°´¸µecÏÍsÏt~sNH>NLNuT>ÅÐÅuTt§kÏ»TXDGUDQV¸4¦uEÏo>sIsåa>TÍÅ4L>K>¬WÅ§ãæÏéTK>ÅrÅc>TL>äTNæÏsetsTæecpN#Å4>TuTMT>qÐT¬åÍtYÅÏàcÏÍ²°¸¯°ÏÍáT>T>>Åb>>ãT>>K>>sÍc>>ãÅæÅª§¯·¸µ¦e>c>ÏÍªâT>>>>Ït>>s¬W>Ååa>>WT>>sãÏÅÍu4>H>aæÅa>u>N>ÏÍæ*ÅÍu¸¯²¸¯²äT>N>æÏT>WÅsT>@>sa>L>>>TM>ÀÏÅc>æáÏÍÏÍäÅÍc>TW>I>c>çt>aN>P>¬W>N>e#ÍtÈÅÎÏÍd>N>N>WtuçÅsET>sÆTC>ecsWÅäÀåaL>ÍäT@>acN>}>ÍuNsuT>}L>Åc>ÐªåÍt>uæÏçÏT>G>or>Åa>T>¬Ít>åÍÏt>W>>I>æs>ÅÍÏÅc>UN>>H>E>W$sÍTH>ÅaL>LuWT>ÏTM>Àcæat>uåÍcK>TM>ÅãTI>suTM>ÀÐÅÈas²°¸¯®qN>HäT>N>>N>>ÐÅiH>a>Ít>ÏÅÐÀW$mJ>>>ÕT>H>ÏÍäT>N>>N>>sçÍt>æT>¬a>L>uTMNæÏåaK>çTTGW$äæcWt>IäTÐÏÍuLE>µ®âTÐÅpsqNÅÍuW>T¬aÅåÍtscÏÅcäÍÏÅçÅÏæTâTKÏÍT>æsÏtÏÍª4C>JscI>ÍdÅÏec4>Tc}>ÍucWTLª§át>I@Ôc>¦aÍt>stsN>TCÅuÅt>ÏÍæÍcT>tæuc>Å¬aL>ÅÍuåastuÅtäT>KÏÍqecpN#Åc>ÅªÍtsNta>ÅtuecÐÅTMÀs>HÏÍçÅs>TH>s>ÍÏÅÍåÏTÅc>N>t>sÆt>>L>çÏt>>o¬WÅsN>J>N>J>ça>E>ÍT>M>L>@>N>¬a>T>4ÐcäÅtLsªsNJNJ>ÏÍÏÅaT0ÅsETåaLÀsçt>sªqNJÏæÅæsNJN>J4TecæçÍtM>éT>t>sN>J>N>J>kÅæÏÍsc>¦T>M>ÅçT>N>ÍÐÅçÍT>.T>§µ¸¯´ec>¦Ít>t>ÈT#stTÏtM>ÏTDÅÏÍqN>JÏæÅçTN>JçTN>ÅsaLuc>IcîJ>î¬ÍÏÅÍÏÅcª§ÍtÅcuJ>ecpN>#ÅqN>J>ÏæÅuÅcæÐÅa>E>T>Å¹ÍÏæÀuÅÏTM>N>æÏa>zcWT>K>sa>Ít_N>>s¬astqNJÏæÅåÍÏtWIäTNNåTaÍsNJcsNJNJäTNNsTäÅtLsuÅt>äÀsec>st>_N>zt>WÅrI>1a>ÀsN>J>N>JÐÅu>>Ns>WH>N>Hr>ÅªâTc>saTuJ>WÅt>uéTK>ÅªÍtecpN>#ÅqND>LÏÍuJT>sNJN>JcÅu>¬aTsKc>¬åas>täÀçÅc>pN#Åsa>T>uJ>sIL>ÅçTsªåa>s>tT>#ÀÏÍpN#ÅuT>>L>ÀäT>>ÐäÀT>>pN>>#Ååa>>L>>L>>WT>>ÏÍWT>>K>>sWÅäÀc>>}>>T>>@>>uÅÏÀçT>>åüÅæÏÍa>Åt>>uW>K>>Ðs×t>>zt>>rÅæ§±²æ°°¸¯³ª²´¸¯®ª±²¸µª¯µ¸±¦a>>Ås>>Åa>>_NztÅÏäTÍt>MÈÏTM>uTÅãtÏåaL>tsåÍt>ãÐ4L>q¬aTàÍT~sN>JNJ>¬§²«±¸µ¦aͯ³·½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 154

ÍÅÐÀÅÏT>qN>ÍgN>>@>åÍt>ec>U>T>>sÅÏuT>I>éT>H>N>Íq>N>Åt>u.T>srÅqNLm@>qNÅt>uæÅ4T>åÏT>ÏÍecpN#ÅnN>ÍäaÅt>TsÀc>TÍÏÅb>uTæuJªs~Ïts¬aÅåÍcuuaÐTÏÍTMÀsILÅsstäæaªqNT.dcK¬aÅsÅÍu.uÅÏÀsÍtuTTÐuTtpTsÍcuqÅÏuTKpN#ÅªuydW>>~4>äT>Ðssa>ÅåÍc>u>ua>ÐuT>I>ÏÍæÍc>T>æªWT>K>>T>ªåa>L>>t>aÅåÍtçÍt>MäTaL>LWTÏÍWc>Å¬ÍtÍtM@>äÀÏÍuTtÈTK>JÏtBæa>uÑaæÅrÅÍtæT>¬aÍu_N>ztT>MÀçÅc>ÅÏäTÍt>MÈÏT>MÈT>tÏåaL>t>ätªâtd>J>E>ªäT>CN>¦a>L>>c>usK>@c>WÍt>M>ÐÅsu>b>çT>åüÅæTT>M>ÀsåÍÐusaÅåÍtuT>NN>éTK>ÅTMÀrÅc>TL¬a>ÏÅÍuTLÀ§4>ÀæTTE>NtªãTT>ªqLMcNNFaÅsÅÍuTLÀuNçÍtMWLTqNH>cNTéTKNHsrc@ÈÏT@W$Ít>åa>Åt>äT>@>Åc>ec>pN>#Ås>I>L>ÅÐÅp>T>M>ÀÍT>ÐâT>K>>Ås¬a>>Ít>åÍÅÍUb>çtTÏtMåÏTÏÍçÅåaÀäTNJsÈÅÏT>DÅuTNMÅcDÐÅ¬aÍtåa>NLÍTÐuNåÏTÏÍäÀuÏÍæåÍcsc>%T>M>ÀsçÏÅÐÀæUN>H>Ei>téT>K>>Åsªa>L>ÅÍ_N>>oÍd>æ¬WÅåaaa@ªaÍtåÍÏtÒdFäTÀÐÅuMtpTÍÅaE‘—U~½ a¹—UðaETæp>WÏÍecpN>#ÅªaLÍuÏT>ÅÑTN>TWÅæÏssuTM>ÀÍTH>ÅssJ>N>æsçÏÅb>}>>ÏT>rÅ¬´®sÍc>ÅæÅT>i>ÅæÅÏÍuL>E>ªåa>s>t>Ñc>C>öc>ÐÅãæÏsNJcäTÍt>MÒÏt4æÅÈT>NydÍÏtÏÍ×Åst>cäÍÅÍÏÍecpN#ÅÏt>AÔcsTuB>E¬Ít>uWTK>ªqNJ>ÏæÅÕtHsåÏT>ÅæªçÍNµ®«´´çT>MT>ÏÍÍÅc>ÅT>Àsa>>L>L>u>âÅQ>a>ÏÅb>>uec>p>N>#ÅçÅc>µ®âT>>ÐÅa>E>u>>ÏT>c>>ÅÏåÏT>ÅqN>J>ÏæÅÕt>H>T>Àæªa>ÅåÍt>c>>T>ÒÏt>ÈT>N>yd>ÐÅª4>C>>J>ÐÅÊÏT>ªçÍT>ÐÍTÅàTGÅuNcssÀcTsÅa>çÏæÅÍäÅtLssILÅÐÅppN#ÅoÏÍrÍT.uÅcææÕt>H>rÅsäT>ÍtM>ÈT>GT>I>æÑt>Ðæüst½a>L>una>AÅÏªÍt>åa>ÍÐÅaE>ÅÏÈTT>G>ÅrÅuLE>aL>Åt>WK>ÐsÏT>çÍt>MäT>N>N>sa>uXT>a>E>¬acN}cDÏÍaÍtåÍÅÍçæÏsILÅÏt>sec>>c>ÅsU>N>c>>rÅsªa>Íu>UN>c>>ÅÏua>>>Åc>N>>D>p>N>T>>ÅiÅæÏ·®æ¶®çTsÍÏÍTMÀpNTÅæscÏÅcåÍTGÅÍÏtªTtæuªæÍcitpHcDsecÒÏT>}çÅcµ³âT>ÐÅaEu>ÏTª4H>Hc>ÅÏæTnªa>Ååast>¬aÏupKcNsqNÅaäTLNK>ÅTsÍÏÅaÍtæuÅÏNÅcÐªWÅc>ÐTsJmN>c}ÍßcçTÍÅqc>N>Jªa>T>uuT>WH>NH>orÅ¬WÅåa>s>t>uTÐsÏÍec>pN>#ÅecWÅæÏspN#ů´®

Page 155

Ñæc>N>T>>oÐÅçÅsI>>ÏÍÅÏ³±«³°¸´ec>ÐÅsK>>J>a>>L>s¯·µ°âT>>ÏÍäT>T>³®TÍNÐÅp>³®4T>uÏT>ªuTL>äT>TÈT>HN>H$såÍcÅa>NäÅc>KuT>ta>Åt>uuG>@>4>L>¬a>L>L>u>4>N>E>äÀçÅc>§âT>°³çT>M>L>sT>zÅs¦Í>N>ÐÅa>E>ÏÍäÅcK>sET>ãÅa>MÅÐÅp>c>@>NT>sÍopN>#ÅsaT>uLE>rÅsuL>KzÏt>spT>IW>Ts>aÏæT>rÅc>4>H>H>>ÐÅçÍæa>E>¬WÅåÍt>äT>c>ÏÍçÍN>´¶âT>ÐÅsÍraLuTusaLuuÅaÅÏrÅec>pN#ÅÏÍuNuTtWÅæÏsTÏÍecsÍÏÅÍÍtæ4>HH>äTNÏÍåÍc>>nÅt ªrÅcTL>¬aTs>buN>äTÐ¬WÅåastµ®âTÐÅaEWÏÍT´®sÍcÅæÅoLFð È«dÐ vKzU Ë UŽu{uæusWÅÔcrÅcsaHrÅªaåÍÅÍ_Nztq@pAÏÍsçÏtäTK§¯çdNecs4tÅscDrÅT>McçÅcrÅÍtæT¬aÅåÍt.åÍT>GÅecÐÅTtstsWÅcÅæÅrÅÏÍT>MLæªÍt>UTWÅuÐÅçÅåa>NIæs~o>ÐÅc@>NWÅÍcT>tæu>ÐÅecäÀÏÍsåa>UJ>ÌTec>§åaË~ŦsN>zcsãt>K>ªâTÏts¬qNL>uÏcÅÏcND>pNTÅcTsec>u}ÅæuT>NMÅYTâT>¬åÍt.nÅt>äÀc>>c>>T>t>>æu>>sÅÏT>>âT>sT>>t>>ÏT>M>>æuT>>ÏçT>>Íu>>>T>>uec>>ÐÅæåastuÐÅaEeccÅuTL_N>cDÐÅTÅ¬aTåÍt.ßbªaÅsÅÍeca>uYÅÏc>>@N>u>N>çÅcÅa>UH>suÅÏæÍÏÍªWÅåÍt>.WÅÍcu>suÅtL>äÍÅÍçÅcWGT>T>ªWTuc>åaN>N>ÅÏ¯µ«¯´¸¯·×tzt>¯¶«¯µ¸¯®u>N>sa>L>>szc>ÅÏåa>ÅrÅW>>T>u³¸´ec>¬ÍÏÅÍnJ>>E>Åa>siH>>su>N>ãT#ÅçÍTÐÏTT#ÀÏÍæÅsÅÏ³¶¸¯±ucDÏTMÅæªaLådEåc~TÏÍWÅtu.kzÅt>u>sec>u}>>>Åææu>>Wt>Åsa>L>L>uT>ÍÅT>uB>E>¬a>Íc>>N>N>F>ÍÅa>cÏÅtÍec>itsÑcC>æ-cucE>TÅªaL>uWTK>ÅÏWÅæÏuæÏoNtT>äT>ÐâT>Ëc>u>>T>>uec>¬WT>L>uÅÏT>>t>T>æu>ªet>p>N>#Åc>Åa>uuTNyd>uªaT>åÍt.ßbça>KÏtsÍÏÅÍÍt>æTtæu>ÏÍsÅÏuNuÍt>ec¬ÑaH>ÅËæÏitÅÏu>N-c>äaÏÅÍÏT>sJK>Lªa>ÏÅÍnÅtæÍc>TM>ÀÏÍsÍtæT>t>æu>ÏÍs>aT>åÍt>.sT>zÅÅÏ-c>sÕt>c>×t>zt>æÍsT>T>Àu>>T>u«¯·¸±¦åaÍtuÍtÐÅæÅsaÍcucI>uNÍtåÍÅtTªsI>LÅuLEªÍÏÅaÑcCskÅÏecc>DTÅæ¬§²¸´¦WTN>ÍtåÍÅtTÍd>ucNæÅsI>LÅæ§°¯csÍÐTuçÅåc>~ÅÏÑcC>s¯·«¯´¸¯´uqçaK>ÏtsecªäÅÍc>TæÐÅeftäÅÏÍÅc>Wt>Hs>ÅÏÑcC>s±¯¸°°T>tqæªÍt>uT>LT>>N>JäÀçæϯ´¯½qNÅÍusaaaMÐÅ

Page 156

WTTt>æuÏÍÈÅÏT>rÅsçÍt>æT¦¬a>Lußb>ªÍÐTuÏÅÍÅæÍt>WI>ec¬§Íc>N>}åa>ÍT>ÅÏW>ÈÅÏT>>st>}L>Åßb>cN>P>a>Åtu.ec>ªa>t>u.cTMÀäÀÏÍsÅÏ±®«°·¸°°Ttæ°¶¸¯·uÏÍäÅÍcTsuNåaæéÅaKaTu¬aT>åÍc>ßb>Ít>.a>L>Åt>çÏæÅÍpN>yÅc>ÅsJ>N>>åÍÐÅæÍc>æs>>@>uT>W>çæÏa>ÅåÍt>°³¸¶u>ÏÍT>M>>Àss>ÀÐÅc>r@>u>>N>sW>>>ÅÏäÅÍc>T>±¶¸²ec>äTaLÅtaÅåa>stçÐÅtçT>MtÏÍpNT>ÅäÀÏÍsuTÐÅåÍTG>ÅT¬ÍÐTu¬aLLuÏcÌTecsNzcÏÍÅÏæÅçTÒæÏæecçTs@aÅaLÅtustªecÍt>u}>Tâtæ§¯¦a>LÏÍåaËc>C×tzt6>ÅbÏTLT>§°c>N>>>G>äÅÍc>>T>s>çÅsJ>K>>äÅt>L>>sÅÏpN>>#ÅrÅ6>4>>H>H>>>ÐÅçÍÅa>>E>s-t>>uacÐTc>}Íªu>N ÏæÍÏÍÏÍWI>ÐÅaEäÅÍc>TaL>tusaäÀT>aLL>ucpNÍTM>ÀuKyÅÍáÏÍ¿tT>À½WÅdTpN>#ÅÐÅuGLçc>NG>4LT>À¬aL>Nåa>saÅÍusuæu>ªaL>uTÏéTE>ÅæÅÏTM>ÀuNT>À½WN>TuT>Åu}zc>usa>Lu>.ÍT>ÅT>M>ÀÏÍÅÏÍT>K>>ÅrÅµ¸¯´æ°¶¸¯²T>À½ÍÏt>a>L>Åt>W>I>T>MÀs¯±«µ¸´ÏÍÅÏT>M>ÀsuT>}>L>Ít>åÍc4>N>E>T>M>ÀçÅc>æÅsu@>H>sÅÏT>M>Àu>N>ÈÅÏT>>>rÅs>a>>ÏæÀupN>>Í4>>H>>H>>>ÐÅuc>>¦½a>>ÅÍc>>a>>Åt>>ÐT>>ÍT>>>>c>äæc>>N>>ssaLuJN#ÅÐÅuydTÅªaLTucu0akLosecÈTTzÅåaLÍäT@¬§WÅåaNÏTWͪeÍæcNÍÏtÏÍÈTÅæÏÐÅaTsÅÍÅÏªu>sæªecpN#ÅiHgcÅ§±ÐÅc}ÍucæªÑcCcT>NJçTLªuTÏçT>ÍæªåtccsDtÐÅdN>æäTNtæäTÅcÅ¬Ít>aÅtãæc>§ÅÍtMu@Ít>é¦ ÏæÍÏÍWÅæÏÏÍdN}>ÅâTNc~T>LäÅÏæÍËcÏÍ-c>ÐÅÑT>çÐÅÍcc>t>AÐÅªÅÏT>tsæW>ÅÍuÅÏecpN>#ÅiH>ÐÅdNæª§Êc(æc>ªtIN>çcT¦TM>Jrc>TÐÐÅucÐÅæªäT>TäT>ÅÍªWNtG>Wc4ÏÍqN>JÏæÅäTÐªãÍT>ÒtçTG>¦ ÏæÍÏÍËcÏÍmNC>ÏTN>çTsL>~Ut>uT>ec>pN>#ÅÏÍc>H>WT>L>¬a>uãæc>>§t>I>N>ÍÐÍªUN>J>~çt>sçÅåtN>T>¬W>Ååa>c>ND>p>N>T>Åc>T>cN>H>çt>K>c>>äÅt>L>se>c>d>NT>u>T>ÐÏÅæªpNTÅcTÏÍuNÍÏtÏÍÈTÅãTKäÍTMÏTLTecpN#ÅäaÅtªu~ŬÍtaÅtaLKÐÏÅçÅsETCªWÅåaszcäÀÏÍuNÐÅsuLctAcnKEuNsNJc`T@æäTTàTGÅssLMeNyÏªecpN#ÅÏÍ ÏæÍÏÍËcÏÍ§²ÍtMâT>Ísæåa>kKqÏæÍ§rÏa>ML>¦ÍtM>çÅÏtäÅt>LsäT>@Å¬aL>Lus>tsT>ÐT>>ÅÏæÅªa>ÐÅa>>ÅuäT>ÍÆÀæÅÈÏt>>~c>ªa>>ÏT>>>>öc>s>ÅÏu>N>>T>a>>L>>>>ecWÅæÏspN#ů´°

Page 157

¯´±oc$ÅÏãÍc>¬a>L>ÐuWK>M>æÅseN>c>Åc>ÏÍæªa>L>L>uåc>>>ªa>L>ÐuÍÏt>WÅÆt>I>>>N>UN>J>>~c>suT>}>>L>ÅÏæÅæªa>L>T>>.UJ>ÅÏæÅöc>T>>a>L>L>uÍtM>a>zYæc>çÅc>çc>t>A>äÅt>L>sÅÏT>M>L>Å4>HH>>ÐÅuc>¬a>L>ÍuÏÅc>c>>>K>ªuTLc>ÐWNEÅæU>cT>ÅªWÅåÍt.YNM>ÅÏkTæÅÏTI>À ÏæÍÏÍËc¬a>LLN>uæuNöcÏÍça>ÏtsrÏaM>L4æêt>dN>æäTÍtMa>EsWÅpK>éT>uÏÍetÈÅÏTMÅTâTKÅrÅ¬aÅåÍt>cNÏÍªaLT.ftJAT>äTNæÏsæÅqNJª§¯´«¯²¸°TÞ¯¦uNöcÏÍäTÍtMWÅcÍÏtÏÍu>NöcÐÅaEâTWNeN>srÅc>>uL>>>ªÑt>ÐæüªçÍt>M>>et>`ÏT>>ÐÅâæÅäc>ÐÅuÏa>sJ>>N>æsæaÅtTæªÍt>.UNJ~sãt>ITäT>NÏÍâæÅåÍÏäÅÍcãc>ãÅUcÅÏu>NsaãT>#Å´®sÍÏÍqNJ>ÏæÅÏÍäTÍt>Mc>TsN>Jc>ssT@>uT>ÅaÅÐÅåa>LL>aN>PqNJ>uæÏÏÅaT>csãÅa>ÅçÅcçÍt>MäÅc>Ïitªa>ÍÐsTÐT>sIL>ÅÐÅeÅÏTMÀssLMeN>yÏitéTK>NH>ªuæÏÏÅaT>cWN>uÏÍªT§TN>TLc>uN>¦aÍt.¬ÍtuWTKª§uNÏÍÅcªÆtHE¦aÍt.ãÅaÅÍÅÍpNI@ÅÏrÏaMLsJäT@ÏÍçÍt>Mazd>NNÅa>ÅÏÍªaÍc>ÅæÏuN>cssÀÐÅu>Nc>tA>ÏÍæt>oÐÅæÅäÅÍc>T>æu>N>Åc>>ÐªÍt>>Ít>t>æÅöc>ÏÍÍt>M>>4>æêt>>fH>äÍÅÍmTsuTÍtMäÀmN~t¬aÍtçÍtMu}K>c}ÍçtÐÅqNJÏæÅçÅÏt4æêtsN>J>c>>äÅc>c>s>>t>ÐÅnN>>>a>M>>WÅæÏT>a>>Íc>us>>t>ÈÏÅc>sæa>>Ít>u>>N>ÍcsÍÏÅÍuÏT>MÅc>c>°¯«¯µ¸°WKI>ÏÍªâT>Ït>s¬ÍÏÅauæT>G>äTT>LuÅdT>æÅsæa>cN>uqN>KA>T>MÀæªÍc>a>Åt>WTK>æÅÐÅÅa>ªaT>Åa>c>âÍT>çTÍæc>d>N}>Åäd>WTæÅW>N>Aæu>N>TçÏT>>Ïa>¬aL>@>uÅÏæÅæaL>t>usÍtM>4æêt>ãT>KT>À¬Wc>Ítc>ÅÏª³±«³°TN>EÅÏÍåa>a>#ÏãÍTæ°°Ït>dTu}>KsªäÀÐÅp>âTa>A@>ÐÅc>@N>Þs½aÍt>ÏæckÅæÏÍa>Ítu>N>sNJ>c4L>TM>ÀÐÅnN>a>M>mN~t>rÅÍt>æTÅ¬a>Ít>mT>sÍt>MçÅc>T>NÏÅçT>M>T>N¬ÍÐTucY>NMÅÏäT>ÀÈTÅa>ÅæåÍcåÍT>ÅÏäTÀçT>ådN>}Åæa>ÍuTsçc>tA°´T>>N>>ÏÅÏÍäÅt>>uÅÏu>>N>>> ÏæÍÏÍËc>>ÏÍäT>>L>>>>rc>>ÑT>>>>>ÐÅuc>>kÅæÏÍ°³¬WTÏtTo¬aåaNLçÍtMazçÅåtNséTTMuN ÏæÍÏÍËcâTcsTuNsNæÅkÅtTMæuBE¬ÍtuNÐÅçæcNçÅcäTÍtMcNUbcNNFqMsçÏT>>>ÏæWt>A>>rÅÏÍT>M>>Àæªa>t>>uæÏsæÏçÍt>>M>uJ>>>äÅc>>>ÏW>t>A>>½qNÅÍusaaaMÐÅæäTLTæaa>NLÅÏæÅãÍcãT>KæäTLTªÍÐT>äÅcæÅÏaE>sÍt.aaMªÅa>ÏÅaÅTªT>NÏÅsuT}LÞ°³¬aÐTuçÏTäÀsLIæqNJÏæÅcÅÏäTTLuätsÍt.ÏTCÅÅÏTMÀTNÏÅ¬aaçæöcÏTÅt¿TNÅ

Page 158

_CÏÍc}Í×tzt>ªâTcsoLÅ¬a>aÍuuMT@>aÍt.uN>TæÅäTÐ4æêt>çÍtM>c>N>äTN>>N>>TsW>>ÅÏâT>K>ÅrÅªäTÍt>M>ªc>}>ÍåæcäÀ¸Ít>>çÍt>M4>¬aÈæTGTNÏÅÍÏtÐÅuNÍÏtUNcra¬aLuNöcâæêtæaÍÅÍãT#ÅäT>ÅÍaL>>Åt>uªuN>sNæÅäÅæc>N>æaÍc>Iât>>ÅÏuN>säTÍt>M>ªsÍæÍc>TuæªaÍÅÍÏÅcÏÅÐÀæUNHEÍÏtÅÏTNÏÅÍtMäÅc>Ï¬aLÅtÑaHÆTÏÍÅÏTNÏÅsÍcI>ÍTM>L>@N>eN>ªÍtu>W>~mN>~trÅÏÍnT>çd>ct>ÐÅsI>LÅÍt>æuTçÅst.TNÏÅäTN>NqæäTÍt>MqçÅcsIJ¬Wc>aTuÅÏTNÏÅätãT>HŪWNEtcTNçTM>#ÏæÍÏÍæ¹aLLNuTGÅaãtäÅc>ÏitsWÅuTTLuÐÅÅasuÅcT>NccqN>ÅtuÅaãt>ÅÏäTÍtsTss>ÀåÏTÏÍuTÐÀÍt>çÅc4K>fN>æqs>çÍtæT>¬a>L>usyÅÏÅª-ÏæÀuW>ÅåaÅd>N>c>T>äT>N>ÏÍÅÏT>M>ÀcI>suT>MÀÅc>ÐªWÅa>uT>ÅWT>æÅÍÏt>T>Åªåas>G>uN>åÏT>ÏÍäT>ÅÍäTNN>æäTÍt>M¬aÍÏæÀÍtæsÅÏc>}Íub>éTT>MªåÍtncu>NsaÍc>uit>Ít>åa>Åd>N>c>Åa>säT>Ít>äT>N>ÐÅuI>sa>L>t>}>sJ>>c>rÅÏÍa>Ít>>ÏÍT>ÍÏtrÅÏÍªäT>ÍtMT>äTN>N>ªÔt>ÏÍ¬a ÏæÍÏÍpK>$sÏt>T>ÍtäÅc>ÏçÅcsuTÏÍªaÍcW>~aÍÅÍãT#ÅT>åaLÍÈT#T>ÅÏâTKÅrÅTKäÅc>Ïs¬aÍcÍt§4>æÏͦcTN>TÅÏTML>ÅsaÍtT>äÅcÏrÅ§sb>äæcÏͦäTÍtM>äÅtsWÅÏÅtÍÏTNrÅÍtæTªWÅc>NNFâTÏÍßcæÍcÈTcD>sTtaaa>MäTa>LÅt>s×tztrÅ¬Íc>sJ>TMÀÒc>}æT>KâTæT>âTcÅÏuN>suT>}>L>ªÍt>>st}>L>ÅsÅc>T>sa>ÏæT>NÍT>sT>M>Àc>ÅÍc>aÅt>oK>¬WcupIÏT4æÅçÅcäTÅÍsuT}LæaÍcuÆtJA¾¾¾ecWÅæÏspN#ů´²

Page 159

r²A¼ qBv² X¹«Ë— tÐ qO$«ecÐÅcuta~ÏÍ³®ÐÅfN§uTtäT>ÐssKJ¯¶±®®Íæa¦upN#ŪWÅpA>>æÍät>a>>äÍt>>c>ut>>rÅqD>>ÅWK>>>>æWÅ§sK>>J>¯¯±®®Íæa>>¦ÏÍsçÅåas>GUT>C>ÐÅutçT>sDt>æu>NWN>tG>äÅÏæÍçÅsaH>mN>~t«°°¸¯°ª¯±«³¸¶W¦?LæÏtsÅtÍæuTÐtãÍT>çTTG¬WN>ÍttecWaÏÍWÅu>c>cN>éT>TK>åd>E>çT>MT>>ÅÍTM>L>åaWÅÍc>4kL>ÐÅsª§°±a~ÏÍ¶®ÍæausåaåÍÐ4>KÈÏt~rÅcN>ÏÍ¬upN#ÅnuN>uÏT@¬WÅåÍceIELÅÏecUTCst>c>N>D>pN>T>Åc>T>ÐÅc>>@>N>e>c>spN>#ÅåÏT>ÏÍçÐæc>ÅÑæÏÍsçÍt>æT>TNJpN#ÅæsÅÍÅÏâæÅãTHsaHUuT>TuCçTsäTNÏÍuªaLÍuqNJ>E>ÏÍs@>ÏsªåÍc>pKT>>N>J>çÍTN>L>a>LäÅt>L>skÅæÏÍec>pN>#Å¬WÅåÍt>sDt¬a>ÏÅauC>J>äÀcqL>MçT>åÐÅæÏÍæåaT>Låc>~csuT>N>JÞÍÏÅÍu>NÉÅcN>çTM>>Lrc>åa>sT>L>ÐÅuTÏçT>ÍªT>âTsT>t>§W@¦ªåt>cc>u>ua@Òt>ÅcuTåc>MçÅcc>ÅæssTzÅsua>TÐTÏÍc>>¬aL>WN>N¬WÅåÍÅÍWtÅTNJqNJEÏÅdÅäÅtLspN#ÅrÅsÐÅÅÏetpN#ÅÒÏT>}åtNæÏT>IÅT-ÐÅÍc>uuJpNJ>$æsd%sc}>ÍÏTI>çTM>>K>çÏT>N>Ëc>¸ÍÏÅÍÍtæÓT>uJ>I@>ªT>L>ÅÏÍ¬qN>Lr>æÏpN#Å6>nc>çÅcçÍÏt>sæTsäÀc>saH>oæªec>ÏÍäT>ÅÍTWÅçÐÅt>uÏÍäT>>ÅÍÍtsc}>ÏÅcXÍÏt>ppAÏÍâTs>TssÀsaT>çc@>Nst¬ÍÏÅÍÏÅcI>sKrÅÍt>æT>¬W>N>u>kT>LåÏT>ÏÍX>çÅc>uT>pN>J$æsd>%ªqN>T>.âæb>>uTf4L>Kæa>Lec>TçÐÅtsWÅuT>fçÅÏÅÍusa>ÏÅÍstpAÏÍ°âæa>ÏÍ4×tzt>¦a>tu.W>Tec>ÏÍuæa>L>TuT>t>T>çÐÅtsWTLÏÍÅÏTa>ÅtuWÅÈæTG>TæsT>@Tf>äÀÏÍssÀsst>æ¹§q@ÏÅcXÍÏtãæÍpAÏÍsWÅqNDLaHÐÅuc>rŦ¬aT.oKuÍtåTaÍspN>ÍrÅs-c>N>}åa>ÍT>ÅÏu>c>Q>ÏT>N>>WÅæÏqN>Åt>u.T>ªâT>cs>¬§WcãTK>äT>a>L>Åt>qL>uÍT>M>L>@>N>¬qN>yT>.ßt>C>E>ÈT>N>yds>>TH>sÅÏäT>K>M>t>qN>J>T>WÏÍßæc>T>pN>J>$æsd>%ÏÍäÀçT>c>>ÅÏT>¦a>L>>Åt>>ÅÏpN>#Å6>çT>f>c>ÐÞäT>ÅÍäT>cÐÅäÅt>>Tªp>Ara>L>pT>uTªåT>t>TM>>æuB>Eª§åa>g>@>

Page 160

uWÅæÏspN#ů´´cc>äÅÍcT>6c>ÏÅcT>§°µ¸µ«±¸³¦åtc>csD>t¬åÍt>åas>TL>q-a>äTÐÏÍsD>tYL>ËcÞ¯¬¬¬ÍcãT>K>ÅÏäT>L>>rÅu>>Ns>uT>}>L>ÍT>>ÅàT>GÅ4>L>æ¸°·«°¶¸µT>æÍt>u×æc>°«¯¸³ÏÍåt>ÏÍuT>H>ÅT>æÍt>u×æc>²«¯¸¯®ÏÍc>G>åÍÐÅæÍuc>E>T>§²°«³¸¯®¦uÏT>@>Wa>sD>t>¹a>T>usK>T>T>M>>J>>>>ÏÍsD>>t>¹a>>T>>usÅÍÅ¬¬¬a>>N>>T>ÏãT>>K>>ÅsÍt>>Íc>>T>>åÍÐÅæÍT>ÅÏWN>>~ærÅu>>N>>ät>>æ¸¯¸¯¯ÏÍuTH>>ÅT>æÍt>u×æca>Ååa>kK>æÅÏæÍWT>Kæs>>@>T>ÏÍÏTL>su>N>T>°«¯¸¯±ÏÍ§³°«±¸¯±¦çÅaÅÏÍ§±³«¯¸¯¶¦T>N>JåÏT>ÏÍsDt>¹aTus>ÅÍÅ¬¬¬aNT>ÏãTK>ÅsÅÏTM>J>rÅuN>ätæ¸³±¸¯±¹aTusÅÍÅ¬¬¬aNTÏãTKÅsÅÏäTLrÅu>Nätæ¸¯¸¯·ÏÍuTHÅTæªÍÏÅÍäÅÍcTTut}>GÍt±¸°²ÏÍäÅÍcT>âÅQ>çc}>Íæ°«¯¸°²çt>}>G>uI>sa>H>æÍçÅÏÅÍ§²´¸°³«²¸°²¦äTÐc>ÀåÏT>ÏÍsD>taLL>uåÏTÅrÅsdN>sKÞaT>usÅÍÅ¬¬¬aN>TÏãTK>ÅsÅÏäTL>rÅsKu>Nätæ¸¯¸°´T>æ¹WŬWÅsDtrcÀrÅsrÈT>c>D>åT>}>À¬Ít>.uÅÍÏa>>ªa>L>upN>M>>ÅÏäÀsu>>c>a>H>pT>ua>>T>ÐT>áÏÍçÅcªWÅuT>çÍcscA>LÐcsss>ÀsstUJ>æªTfc>ÐåÏTÏͬWÅcåaÐTuÏTIÅsE>TT>äT>I>ªmN>P>ªu>N>c>çT>M>N>æækT>L> TM>@>>c>ÐªpNJ>$æsd>%ÐÅeÏÅcX>ÍÏtÅÏuTL>ÆT>æn>KE>WM>pyT>æÈT>t>ztªÒÏT>}>äT>ÐªcN>ÏͬÍÅÍaLÅtÂUOÄ vK qOK%ÊæÅ¬WÅWa>mN>~t>>c>çÅsa>H>u>>ÏÍWN>t>G>>äÅÏæÍËc>åÏT>ÏÍªpA>æÍäÅÏæÍËcsuT>s>L>ªaT>uu>N>d>NT>>Ïæªöc>ª ÏæÍÏÍmN~t>ÏÍpN>#ÅuÏT@WaåÏTÏÍuËc¬WÅåaåÍÅÍnNCTMÀTsTzÅoaLTKWNtGYL>Ëc>>¬åa>åÍÅÍÏÅc>> ÏæÍÏÍËc>æWN>>t>G>>äÅÏæÍmN>~t>>4>T>>u>N>>ut>K>>sN>çT>MN>æsT>ÅsT>@>çTsJ>K>sJ>Næsss>LN>ÐrÅÏÍut>sD>tT>mN>~t>uÅcLæÍÐÅWÅrI1TsDtrÅçÅcuTÅãTMÅ¯¬WÅstpTªåag@rc>æcE>rÅc>TL>¬§¯±ec>ÏÍuTL>Èc>Àª²ecÏÍT>M>J>¦aT>åa>Àuc>ÏÍræªaL>uqN>H>çÅsD>tæu>c>@éT>æT>L>WK>YL>sÅÏu>åÍtªu>JËc>qÅtçæcNäÀÐÅpN#ÅsN>æÅáÏÍçÅcaLÍtÏTN>ucäÅtLspÎpN>J$æsd%cÎçaLs~sG~ÏÍsçaLqNHÏÍsçÏtäTKªWNpTËcqÐT¬Ít.T¬§ÍÏÅaÍtæaLWTÏªutÆTYL>TTåÍt.uÒusrÅäTIŦãÍcÍtçTÏÏTTæçÐæcÅÈT>MtTsçaLqN>H4TgN@ÏÍa>TTsçÍtæsaLusyÅÏÅÅÏçÅåtNËcsÍÏÅÍÍtæutW~cªqNTÕTÍÏÅÍWHTCaLåÍcI>c>I>Ít>c>ÅuK>ÏqN>>H>sL>N>ÐÏÍéT>ÅdÅæÅc>Åu>ªåÍc>Wc>@>N>et>pN>#ŬaTuWÅæÏspN#ů´´

Page 161

vÝUÝ« UŽöÞ« töšsÍoçTMLsTzÅs·®«¶®¸`ÏTçTs>G>ÐÅçÅst>K>>T>pN>#Åªc>G>åÍÐÅæÍäT>N>ÏÍçc>N>}>T>u>¸§ãæÍäc¦WÅæÏU>c>mêt>uit>su>T>C>sa>ÏÅÍât>a>L>ÅÍuÍæÍc>ÅÏc>t>A>rÅsuT>¬Wt>uÅÏÀäT>ÐsÅÏa>æÅa>¬WÅåÍcÐTczTpN#ÅäæÏÍsÅÏÍtåÅÏåastWauLN>aT>æs>ÅÍuÅÏæÍcT>æçcT>uÅÏÀçTM>TÐsäT>ÐuTt>o¸6UcmêtcTÐÅÏt4KªåÍt.åÍTGÅ4aæÅaçTÏTGÐÅçÅstKoÐÅdNæecÐÅªåÍtuN>uÏT@¬åÍtçÍtMuNoéTKÅ¬ÆtITuTGªÍttÈTÅæÏsNTCÅuÅtéTKÅ¸cNÏÍäTIsstpTÈTTzÅstcTæåa>LtoÐÅfNssÍÏÅaÍtæçÅåaK>pNÍN¸WÅa~æÍT$ŬqN@aLNWÅstssÀ¸çaLqNH_NuNWNtGäÅÏæÍæP@L¸ucE¸°±¸°«¯¸¯§°³«¯¸¯¦uNWtÍÏtÏÍªst}æusÞ¯§°±«¯¸°¦çæWtcæuNatÍÏtÏÍªTÐÅæTÞ°ÈtIJãÅ¸âæÅWK¸°·¸µ«¯¸±«¯¸±¦sNJNJ>ÏÍuNWÏtP>×æcªTstæªu>NaNK>EªåaLÍa>NKEuN>WÏtP¸WÅæÏ¸¯§°³¸²§°·¸µ«¯¸³¦åtçTsDtªuÅcLÞ°sNJNJÏÍWTÏæWÏtP¸ãæÍWK¸²°¸¯®«¯¸¶«¯¸¶¦áTT>ËÅæÏÅÊÅc>ÅªäT>täÍc>ãÅÏÀªT>T>GpT>åd>>Esí¸åT>t>çt>}>G>T>åÅcK>Ëc>¸¯¬§±¶¸·§²°«¯¸¯®¦WTÏsDt¸uÅcLÞ°uNTWGTæÐÅäÍcâÅQ¸ãtWK¸³°¸¯±«¯¸¯¯çÅcçÏÅd>cI>ªäT>T0Åuc>çÅæªåa>LÍa>N>KE>uN>æu>N>¸t}>>GæqN>J>EçÅc>u>ÅæÏUNc>Þ¯§³®¸¯°«¯¸¯¯¦uNåÍÅtTªuNÈÏaæWÐæÏÍÏtÏÍÈTTªsGTI§³°«¯¸¯±¦TMJssDt¸uÅcLÞ°uTLTNJæuTL_N¸ãÏTMWK¸±³¸¯¶«³±¸¯±ªÆÀçæÏc6ÏåÅÏæc>G³®®®säÍÅÍÅbªåc>~TÏÍäaÍæÍc>¸ÏTN>çt}>GTs>NÀWÅæÏÞ¯paª ÏæÍÏÍutfN4æÅªÑcC>ÏÅcÅªcG²®®®säÍÅÍÅbªTTG>ªäTNcTÈT>T§°µ¸¯µ«³±¸¯±¦ ÏæÍÏÍutfN4æÍªWN§±³«¯¸¯¶¦TNJåÏTÏÍsDt¸uÅcLÞ°T#ÀÏÍWÏtPæqNJÏæÅscG¸qLWK¸²´¸°³«¯¸¯·ªqNJ>ÏæÅsÍæÏæª ÏæÍÏÍu>tfN>4>t>ªçÏæÅÍçT>M>J>>ªqN>JE>¸ÏT>N>>çt>}>>GT>ãÁt>WÅæÏÞ¯§±·¸°±«¯¸¯·¦4æêtTTÍÏtcªaEçÐTáT§²´¸°³«¯¸°²¦ÈcÀåÏTÏÍsDt¸uÅcLÞ°dNTÏæªöcª ÏæÍÏÍ¸ÊæÅ¸°®¸°¶«¯¸°´§°·«¯¸°´¦cÀãTªuNsNJcstÞ¯§³´¸°µ«±®¸°´¦öcªäaÆtJAªuæÏæçÍtMçTsKTªçcN}ÍÞ°dNTÏÐÅeTMacTªäTM}säÍÅÍåtÏªcäaÐTªcccäTM}ª4aÞ±§°®¸°¶«³µ¸°µ¦

Page 162

©≤≥∫≤≠±∫±® `O vOŽ XOuHÞ Ê«—Ëœ ËÅQAM ∫vdFäTLNKÅpI@åaLÍäT@§¯¸¯¦ELEORVJHQHVHRVuTtäTÐspN#ÅsNT>ÅsJKW»¦TM>J>>W>uLE>sÍT>ÐâT>K>>Ås§mÅ¬WÅet>pN>#ÅåT>aÍs>äÍt.¯¸³fÅaN>ÏÍ§ãÍÀfÅa>N¦6HSHUWROHGRWçc>sJ>Kc>}>TT>.æ_N>>uN>§a>tsTåc>T>L>ÅÏÍæªaÀu>ÍÅaÅuT>ÅÐÅu>NsJ>K>rÅâT>ÍsnN>a>MÏÍ¬WÅHJHQQHVHQãcs@>ÏqpE6>ãTK>ÏÍs¯´«°¸¯u¦a>ÍupNI>@ÅÏu>NÍÅa>ÅsªfÅaN>såÏTÅcN>G>rÅ§Æ¬§ÍcN>uÏTsÅÏ§äÍt>uÏa>¦äÍca>Nt>sauc>I>s¯¸¯ÏÍsN>T>>ÅsJ>KsçÏt>sªÍÐT>u.uL>>>ÅÏªP>@L>uL>E>æËTHpTUraæWc>ucÏÍÅÏâæÅÆTãTKªaT>åÍtP@LäT>ÅÍuLEsçÅsJK>ÈÏt~sÅÏsJ>Kæa>ÍtãæÍÆT>pTäÅc>}ͦ¬Ítq>_N>uN>ÈÍæÐÅpd>Nc>ª¯´¸²«¯¸±u>TªWc>uc>ÏÍåÍtçæWa>×æcÐÅp>s>ÀcÐÅåÍT>G>>Åra>H>>L>>ÐÅuB>E>§Ê¬§a>upT>ÅÏªÍt>>.sD>t>s×æc>u>N>s>I>L>ÅåaåÍÅÍpN>yÅcÅsa>H>UÏÍÆT>>4æÅssuT>t>c>N>TÅÏ¯¸¯u>ÏÍfÅa>Nª_NuNpN#ÅçÅa>ÅsJKäÍt.rd>}TçÅcrÅcT>L¬aLÅÍuÕT>ÏÅÏÍÍtpNyÅcÅ`ÏTÐÅåÍcuTÐTT>ÍtpN#ÅãTKçÅcçcN>ÐÅuªecÏÍÅacaLuLEo§Í¬a>T.uåÍTG>ÅqNÅcÅc>ÍæÅÍcª_Nu>NsTUÆT>ãaHuNçT×æcæªa>tªçÍÅaÅP@Lc>sJK¸sWÅäTIÅrÅfÅaNÐÅuTNLÐÅc>Ïdu>ªrtu>HJ>äÅtL>suN>äT>ÅÍãTK>åÏTÏÍçÅsc>Dd>Nr>ÅTÅ¹a>T¬ÍcNucÏÍÅÏª-aWHJÍÏt>>ÏÍpA>>>rÅ¬§°³«¯¸¯¦u>>N>>>Wt>>ÍÏt>>>ÏÍªst>>}>>>æu>>>sÞ¯uÅæÅcÈT>NÍÅÍT>ÅU>t§¯µ«°¸¯¦uT>sT>åc>¬WÅuN>ËTH>æsT>åc>rÅuJcN>PT>ÅªWNræÏåa>ÒÏTK>¯µ¸¯ÏÍsH>åÍÏTMrÅst>}¬WÅåa>WÍ4Lâb¬WÅåÍt>._NäaÀçÅc>uTçÐTåÍTÀuzT>ÏWÍTÅasWÅÈæÏªÆTÅÏªÏTT¦nN>aMÏÍåa>åÍcTäÐÏT>MäTNác>@çÏtT>ªsTTI>t¬aT-cçÅcTæWTKuN>sc%çÅcçÐTåÍTÀaTª§Ûk@>ÙTÏæÅcKæpTrÅTÀ¬ÍtåÍcÊÅæÍÐÅuJNyÅcÅcNoTqu>ÏTMæaÍtuJNyÅcÅâæÅäÐsÅÏupN>#ÅÏÍäTÍt>M>cN>æäTÍt>MÐÅÕt>J>uT>K>ÅæäT>ÍtM>cN>ª_N>ÍÅa>ÅÏÍsäT@ÅcKTäÐÏTMrÅÊÅæÍÐÅçÅsLNÐUTC½ÍÐTuåÍTÀ_NãÅâtçÅcãæÍª±ÈæÏª°kt>ª±¶fÅa>>N>>ÏÍsäT>L>>ªÍt>>ut>T>>c>N>>åa>>c>ÎsT>>U>>ÏÍpãæÅa>çÅcÅa>äT>ÍÏÍaÍt>çÏÅdÅäT>ÐrÅªrÅÍtæT>¬qN>LN>u¯¯pNyt>KÊÅæÍÐÅæ-câtKE>cNu}>JTT>uæÏTæÏçÅcWÅçÐT>åÍTÀorÅTÀ¬uT>N>uWÅæÏspN#ů´¶

Page 163

ÐÅutçÅåÏæÍsWÅsT>åc>ãT>K>uTN>M>ÅWNK>ÅªrÅÐÅc>rK>C>½mtT>æŧqÅåÍÏTM>4>æŦTM>ÏT>c>TçæT>sªa>L>uÍÏÅæuN>äT>>ÅÍÏÍÅÏpNyÅc>Å`ÏT>ra¬aTu>§qÅåÍÏTM4>t¦sT>LTÍÅcÅu>æ§qÅåÍÏTM4>æͦäTTÍT>WT>a>>a>a>>M>ÆT>>>ÏÍc>>}>Íu>T>ÏÍsÅÏÍæÅÍæqN>>Åc>Åp>>×t>>zt>u>>ÈÏt>~¬aLuäTNYNMçÅsts§±¸¯ãæÏ¹¯´¸±¦Ítu§aa>t>-cÐÅu>N>sIJ>ÍÏæÀÅÏuN>mt>s¦¯´¸¯ÏÍåakC>ËcTÅª¯TtÏÍaLTK¬ÍÐTuåÍTÀ§°³«¯¶¸¯¦uNËTHåÍTEÅàÏTncçÅcÅÏåÅÏËTH>ÞÑa>H>ÅËæÏÐÅsI>J>c>ât>J>sJ>N>æssªÍt>u>ÏÅÍÏT>ÅÏçaÐc>-c>ªc>ÏT>I>ÀcALÏtss>çÅåtNsÅÏ_Nªsa>apKoªufÅaNÆTÏÍ¬åcTÍæÅÍc4L>KæÅrÅÍt>æT¬aN>@WÍt>tªWTuÆt>LÅasÅÏæÅÍc>sTªaTL>uÍtaÐcäÅt>LsÅÏæÅÍæÅÍäÅaT>ÐÅmtÅcÐWÅuL>CJåÍÅt>TÐÅsaLçTçÍtMoªmtUNc>ra¬csuKÅäÍÅÍæcK>äÅtLs-c6csuT}LÏæÍÏTNäTÐÐÅsçÅs@HªaTÏuãT#ÅsÅÏÅas@Hª§¯·¸¯¦WEcuN>sa>t>uäT>a>LÅt>su>âæÅpA>rÅ¬Ít>åa>ÐT>ÀÍÏæÀÅÏàT>ÅqN>Åc>ÅTpNyt>TKªWT>ËTHÑa>HÅËæÏitçÍc>scA>LÐc>ssuª_N>¦WN>¬WtN×tæsrÅst}æª§TTÅaªuNÈÍæÐÅe¬§°±«¯¸°¦çæWtcæuNatªTÐÅæTÞ°çT>s@>>H>>æª§¯°«¯¸°¦a>>L>>ÀuäT>>Ít>>M>åT>>ÍT>>Íd>>sãÅc>>>>ÅçÅÍÅçÅc>äT>>N>>t>>>>åc~T>se>æc>A>sÅa>>ÅÅÏÍt>åÍÅtT>mt>Åc>ÐÍt>uÆÀc>fH>eÍæc>N>a>Ååa>W>Åa>åÏT>>>it>>sa>L>>>>>uT>Ít>>M>c>>N>äT>>N>t>>>¬§°±«¯±¸°¦Íc>uÏTäTÍt>MåTÍT>äÅtL>¹§aÏÅasa>HU>suTM>ÀçÅcWEN>ÏÍçÅsG>TI¦äTÍtM>cN>suT}>Lªa>aÅt>cTÍt>uåaN>@UN>J~c>uN>suT}>Lc>}ÍÅÏsaHUsuTMÀsuTÏÍª§³²¸°µ¦WTLaLÅtæÅåÏTÏÍÅÏWHNHåÏTæÍæªsLM>eNyÏªqN>J>ÏæÅuTÅªeÍæc>N¸a>ÏæÀu.äT>0ÅaL>Åt>aL>Åt>uæaÏÅͪãÍcãTKª§ÛkKÙTMÀ°®¸°¦a>ÍcuNäTaAsT>MÀæ²«±¸°ÏÍäTTrÅçT>s>@>H>>Åa>>ÍÏt>æÍc>>ÏÍ¬u>>ÏÍ ÏæÍÏÍWÅæÏÏÍ`T>>@>>æªäT>L>>T>>eN>>yÏÆT¬aLuuL§dNT>ÏncÐÅæªcAÐÅuNW@ÐT>ncÐŦÅÏuaäTLKÍÅÏªpNyÅc>ÅÆtH>E>c>ªÅÍt>MáÏT>c>TâæÅÆT>¬aÍu>sEt>ÅÏnN>a>Ms>LN>ÐãæÍc>}>Íc>>ªmt>áÏT>>c>T>oL>Å¬WÅÍæÅÍäT>>ÍÅt>ÐÅæÅsÅc>Ðªa>@>>>uWN>K>Åc¸sTpIæÅÈÏt~ÏÍªuNutTÏaªmtÅcÐÍtuËcCªpNyÅcÅÆtHE¬aLÍuÈT#ÅÏåÅÍtTcAs6ÏTæaLLucNGÅÏTTÂÏæͽqNÅÍusaaaMÐů´·

Page 164

§eÍæcNªät>c¦Ïæc>qTsuT>}LÍt>uåaN>@ct>Asd>Nut>äTÅÍuIiHTa>Tcp>s§q'WNuTÅÐÅæäT>NÅc>ÐŦÅÏcbäÅa>ÐcaLuuE>oKut>WT>säTN>t>¬Ít>@Ít>ãtåa>LÍÈT>#æaL>ÏÅc§u>N>ªut¦¬ÍcWT>ÏÍqN>I>ÍÅc>ÅÐÅÈT>Åätc>u>N>äT>ÐÐÅÍt>M>sT>ÅÏÍÅc>Ðªa>L>L>uåTÍTªÍcuWÅaäÍÏÅçÅÏæTncÐÅÅÏpNyÅcÅutsuT>}LTaEªÏt4KåÏTæÅªäÀçTsT>Å¹aLWL>EÅÏpNyÅc>ÅTÍt.ÏT>BÅàcÐÅÅÏãT>EJªàTªÏæc>¬§°²¸°°aŦaÍ×tJâTÏÍÅÏçÍæÅÍåTÍTäÅcTNÐÅåaâtpHâtcYLuªnNaMftäaNTÏâTKsçÅcªéTNTM_NÈÍæçÅc>ªåcTËT>HçÅc>ÅasaÍuäT>@æa>LupÅÍÍtÒÏÅd>ÏÍÅÏcW@ÐTçÅcéTTMæªpNÅÏcuIÍdÏÍäÅaÐccT ÏæÍÏÍçÅcªq'WNÏÍsåÏTÏÍu>pN#ÅâæÅÆT>c>Å¬ÍtåÍc>çÐTs>LN>Ðªåc~T>sæÅäa>ÀæcA>ÐÅÅaoK>ãæÍÆT>>ssa>>H>>U>>ÐÅât>pH>>ªWÅu>>N>>Wt>>åÏT>ÏÍæst>>}>>æu>>uT}L¬aaÅtçcæÅWNtGTÏÍæsTÈÍæTaÍäT@TaLunNaM>pTsLNÐo>TMÀsªaL>TÏuäTTs>ÅÏWNtGäÅÏæÍËc>äTaLÅt>s_N>>ªu>N>Ït>>M>T>uæÏT>æÏçÅc>çÐT>>åÍT>ÀrÅ¬WÅåa>åÍÅÍT>N>>>ÅæWE>c>ÐÅaNK>EuN>itTa>ÀaÅt>sNJN>JÐÅsªWÅas>T}c>æÍæÅÍäÅaT>ÐÅsTT¬aTaNKEåaLÍ©≤π∫∑≠±∫≥® uJK ÂöŽ« ∫‰Ë« XLªTstæªu>NaN>KEªåa>LÍaN>KEuN>WÏtP>¸§°³¸²«¯¸±¦¸WÅæÏÞ¯itsuNÏtM>¬ÍtuçæcNec>rÐTÀËcÐÅ¬sNJNJÏÍu>NWÏtP×æcsçÏtäTKäT>TNÏÍsDt>¬ÍtuucE§¯°«¯¸±W¦åa>LÍaN>KEuN>WaaÅtaNKEÑaH>ÅËæÏTsuäÀÏTDÅsÆÀTa>NKEæªÍtåÍt.uLN>fNTNEÅæåaN>KE>uN>it>äT>Næa>~æäT>N>c>äÍt.ãt>I>Ít>6ÏÍu>ªsT>zÅs¬ÍÅÍuN>>äÍt>.ÍÏrÅc>T>L>æÅ¬åÍt.s>T>zÅ4k>L>ÐÅ§¯°«µ¸±¦ÅÏuÅc>æçÅc>T>a>a>M>itstpT×tzto¬aLucbsNtÅÏåaÒÏÅd°´¸°¯ÏÍsåaLÍaNKEuTL_NÏÍuLKzçÅsJ>TsåasTzÅ§¯µ«¯±¸±¦uNaNKEWÅæÏÏÍuæÅÅÏaNKEa>TæWÅcÏd>sªaTLuÅÏu>NåaLÍa>NKEuN>¸aLuÍÏt>cÏÍsÅaÈT#s@>HÐÅu@>äÅtLsÅÏåa>LÍaN>KE>uNa>NKE>uNT>ÅªaÍãT#Åa>N>K>E>WÅæÏÏÍ¬Íc>b>u§a>>N>L>×t>Ï±±¸´sWÅa>¦WÅa>Èt>>I>J>T>sC>ÅϹ§urUNct¦aåaNLuN>sÆTCäTKÀÐÅuÅa~ecncuN¬WÅrUNcrÅuncTÅuWÅæÏspN#ůµ®uWÅæÏspN#Å

Page 165

ãT#ÅªuTÍT>ÈÏaäÍÏæÀWÍs¦äT>ÅTst>æssaLÍuäT>@ËtzæssT>LtÏÍuT>sL~Þ°4TqN>H>çcNÏÍäÅt>LsTt>æuÏÍs§qNJ>ÏæÅÏÍuÏdäÍÅÍäT@>ªÆÎTuaçÅc>äTspa>ådE>TLt>ÏÍWTK>¬WÅuN>uÏT@>WaÏÍs>LcT>T>KçÅÏÅÍåa>åaN>@c>tA>säTC>NT>r0cÅT>uN>TLt>ÏÍæªaÐT>çt>NÍuT>ÍTÅÏu>NT>aL>LuÒæåÍÅÍäT>@fL>ÅæäTçT>M~c>cN>I>cÅcÏÍ¯³¸´aLÅtuæÅÐÅuNäÅÏÍÅc·«¯¸µTLtÏÍ¬aÏæÀWÍsÅÏut~tÅpMäT4LTa>LLuÒ°µ«°´¸´¬aTTKLäTMsÅÏÍtaÅtuæÅsuTªÍæcsÍtMsæåÍcácÅÏsNJNJåÍTÅÏæÍnTLsÐæÏpM>çÅc>§fT>ÐÀ¦s>t>æsu>N>>s¯±«¯°¸¯ec>ÏÍåÏT>ÅmN>>~t>ÏÍ4kL>ÐÅ§¯¯«¯¸²¦Tst>æÍÏt>ÏÍuWÅæÏªaåa>N>T@>äT>T>NsäT>C>N>itÍt.p>K>$ÍtW>a>uÏÍu>N>suT>sc>%×t>ÐÅçÍæa>T>sÍt>uWÅÍc>suJIsaÍWMcNNFÅÏÅaÈtIJãÅTÍÏÅÍÒstæs¬WÅsTpITaL>ust>æÅÏuN>äTC>N¬Ít>äTM>rÅçTÍÏÅa>T>Ånc>utI>Jspa>TÅÍca>Åtc>N>IÅÏäTçT>M~c>uN>ªaL>pa>äTsÍtfT>ÀçÅcÅÏT>M}>LãTKçÏÅb>ÅæÍTML>@NT>ÅÏuNäT>CN¬§±¶«±°¸¯³ª°¯«¯±¸¯²¦äÅc>}ÍçÅciH>WTÏÍÅÏ4>ÐæäTK>ÀÏÍÈÏauT>K>uN>ªaL>ustææÅs>äTM>çTuT>ÍTåÍÅÍæÅsÅaßc>ÐÅsu>æiHsI>J>ÍtWÅt>ÏÍT>sTÅª§¯¶¸°¶¦Ít>.a>Åt«´sNLÐÅâtpHÏÍÖTG>ÅUTÏÍéTTKaTcN>NFfÅaÅsILÅÐÅu>N×TLÅ°¬Ítutnc>ÐÅÅaäT>TNÏÍp>NyÅcÅãt>fTÐÀâT>pM>uÏÍsuTªWÅåa>À¶ÒÏtuMÅs@HsNJ>c4æÏÍfcæT>MTIsJN>æsTaÍtåast>æsãtTc>>æÅsa>>ÍuäT>@>>u>N>>sI>L>>ÅÐÅa>E>>§¯®¸±W¦äT>T>>ÏÍ¬Íc>W>>>~a>L>>L>¬ÍtuÏæÍäTCNªaLuWaÅaåÍÅÏÅséTsWÅaÅÏÍtÍcTÏTM4æÅæåÍt.ÐTÀÅÏÍtWaTÍæÏusNJNJsuNäÀÐÅeecÐÅsäT>ÅÍp>J>rÅs¬§°°«¯°¸²¦at>T>MT>ÅÍT>N~T>aL>uÈtÍsT>zÅuT>>G>æät>t>Ðsãt>T>c>G>s>C>ÅÏÐÅuT>N>Åc>F>nN>ÍÈT>Åu>ªåa>>s>c>aLuW~TMÅpNJÐÅsÅÏ¯¸·«°±¸¶TN>EÅÐÅâtcoâtpHsªaLuÏÍÅÏäTÍtMcNÐÅçÏT>NTåaÕtJ>ÏÅaT0ÅWTK>uc}ÍÏTI>¬ÍÐTuåÍTÀªWÅåascecÐÅsçÍtæTª§°³«°±¸²¦pN#ÅÒcs~¬ÍÏÅÍcDaspNÍrÅsaT>ªaN>NsÏt>ãTKÏÍæÅÈc>MsaL>uËcC>ÅÏÓTçÅsI>¬ÍtåastT#ÀÏÍpN#ÅÏÍ¬WÅuqNDLrcÏdrÅ¬§°·¸µ«¯¸³¦åtçTsDt¸uÅcLÞ°qNJEÐÅ?LTK>ÏTITopIsu>ÍcscAL>ÈÅÏTT4kLÐÅuTC>TLÅT>u>ÏÍu>N>ªàÅc>}>Íq>J>E>c>ÐÅfN>¬WÅåa>UN>c>>qT>uÅæu>b>WÍt>t>ÏÅa>>ÅrÅsJ>N>æsæa>ÍuqN>>J>E>ªuM>ÅÏÅa>>ÅæuM>ÅÈÏa>uL>E>ªH[RXVLDåaL>ÍâTH>Å¬ÍÏÅÍÍt>æuÏÍu>Næut>4>TuT>M>T>¬ÍÐTurI>1ÅÏuL>t½qNÅÍusaaaMÐůµ¯

Page 166

ªaLLÆTLÅWÏaÅt4ÐÅWEcÐÅfrcItu¸¯¶¸³uLKzuLEÐÅsaÅåÍcuETuBEÞ±TÅ¬WÅåaNÏãT#ÅsdNsK>uNöcTsIL>ÅcâaÅæacâT>KssKT¸äÀcÀfc>aNPTcND>uTN>N>éTK>ÅäTN>N>ÐÅuB>EéTK>J>æªåaÍcÊÏÍåa>st>uN>ãTNÐÅa>EspN>#ÅÏÍscD>rÅÏÅÍsÅÍÅçÅs>>Åt>äÅt>>L>>sÅÏrÅ§¯°¸°¦a>>Ít>.u>WG>T>>>>sN>>T>C>>ÅÏÍet>>T>>sÆt>H>>E>>äÅÍc>>T>syÅÏÅWEccNGsIJ>ªutWNNTsJ>THsuuJ~ÅÒsaLÍuc>D4HHÐÅçÏTN>¬ÞaaNLu¬WÅåÍtuTTçTtWÍtMæäTNcitåaTdN>aa>aM>åaL>LÏTI>ÀªaæÏsæÏåtçT>ÏÍÅaT>nN>aM>ÏÍuMÅsG>TI>äTcåÍÐÅa>EäT>N>N>çÅc¬§°«¯¸³W¦aLu>W>~utçT>cfÅÍc>TuTMÐÏÅdtäT>NäÅtLs§¯°«±¸³¦âTsTtW@ªÅaåÍÅÏÅåaLLäTNäÅtLsÐÅTt>ÏÍs>T>HpT>ÈÅÏT>>ÏÍ¬WÅ4>$ÍÏt>ÍÅÍÏÅc>Wt>æÅÏÍÅÏTM>Àu>N>sçaL>s>JK>c>_c>~s>¦qN>L>uÍÏt>c>âT>sT>t>ÏTM>s>iH>§°±«°®¸´¦4 kL>TKÐÅãÍc>suæ¬¬¬äT>coL>Å¬¬¬sLc>oLÅ¬¬¬a>N>c>NHs>TK¸a>Ååa¬¬¬ËæÏÏÍäT>L>>N>I>>>¦uT>>æÏÈÅÏT>>>u>s>ÍÏÅÍÍt>æâT>>K>>>ÅrÅæ¹§a>c>>G>L>>>¬¬¬äTaL>LqÏ¬¬¬äT>KN>J¦uT>æÏâTsTt>ÏTM>æ§WÅaäT}L>@æäT>}L>cçÍÅcÅÐÅu>ÏÅa>T>0ÅWTK>éÅc>T>¬WÅåÍc>sTzÅÅÏ§äT>a>L>L_>J~¬¬¬äÍáT>TM>Àsa>Åt>uet>pN>#Åæªa>L>>>N>sL>c>æc>NH>uI>d>N>Ït>ssåa>pN>I>@>TM>Àçtsd>Nu>Na>LT>s>ÅÍÈtI>JT>ÑtP>æTL>ÀuTc>DT>M>ÀcÅªsa>LÅa>æ4Ðo.aT>usfÅÍcT>sÅÏT>âTsT>t>rÅuN>¬WÅåÍt>.ÐÅÏÍWͬ§¯´«¯±¸³¦aÍuqNJEat@äTMÏtçÅciHs¬WÅstUTu@çæT§²¶«¯µ¸³¦rtåaLÍWEcÈTNÅutJu>TL_N>çÅcsIJ>åÍÅÍpIÅÏuN>çTMÐÏÅÐÅäT>NN>áÏÍsçÅåtN>T>sI>>J>>±WE>c>>6>Åb>>ÏT>L>>T>sa>>L>u>syÅÏÅÅÏÅa>WÅt>>ÏÍu>>ÏÍu>N>>¬äÀÏÍsTKÏa>säTL>aN>TpT¸s>ÅasÅt>rÅcnN>KWT>ÏçÅcWÅt>ÏÍWÅa>ÐÅsu>N>WÅa>uT>ÐÏÅit>u>äT>ÐçT>M>>>æc>¬§²¶¸³¦WÅäT>K>À×tL>çÏas>JK>fÐÅçcoÏÍ¬åa>åÍÅÍäT@>ªaT>uc>@N>äTN>c>æäT>TncÐÅÅa>sÅÏs>ÀuN>-t>uTK>srT>Å¬¬¬WÅåas>G>saÅåa>N>LÍÐTuc>b>T>ÅÏWEc>æÅ¬a>L>uË~ÅT>pTWÅc>~æÈÁc>T>Ít>sG>ut>sÅÏsÀéæÅ¹§ÈtMsIJTÐTML>sªWNTAsIJpTM>LsäÍc×tL1Té¦s¦ÍÍc>uc>WE>c>a>zc>>æ§qì>ìsªàs¦a>L>u×t>>L>1a>ÍuåÐT>ÅWE>c>äTLKÍÐÅ6ÅÍÈcGs¹§äÅÏTTCsWçÏÅt>ÏdsIJª§°¯¸¯·X¦çcNãTHÅãTT>c>ÐÅcr>K>Cu>ÏÍu>N>c}>Íus¬§T>M>À6ÅÍWæÍs>IJ>§°¸µX¦c>D>sæÍÏÅÍÏÅa>>>Åut>ÐÅc>>>@>N>æÅsa>t>>uéT>>t>>J>æªa>L>u>W>>~âæÅäc>¬aLkzæätTTLNçÅaeGsÍTKÅäTKTaÏuuWÅæÏspN#ůµ°uWÅæÏspN#Å

Page 167

pI>c>N>N>F>ÅÏçÏÅÍåÐæÏªT>ÍªäÍÅÍsa>>~¸çÏÅa>L>ÍçÅc>Ååt>>u>N>>¯¶«¯¸´ÏͪWÅuT.Ít>æc>TD>sNJ>c>sIJ>W>NçÏÅa>L>ÍâTK>ÅsN>Jc>æÅçT>ÏTC>Å¬aÍuaÅt>u4H>T>LéÅÏc>I>ÅÏäTN>c>æäT>T>suT>ÏÍªc}>ÍÏT>°µ«¯¸°±ÏÍÏTC>ÅÏÍäÀÍcÏTçÅc¬aN>LsEÅc¯·åÏT>KqLpA>såüÅærÅçÅc¦¬aaÅt>ÏÅcIWÅÍc4kL>ÐÅuit>sªuTÏçT>Í¬§a>NL>×tÏpÎÏÍ¶UJ>CsT>sT>ÐãÅcÅTãÁtÈÏTéªscbpIçÍæaTsNLÏÍTÍçTLÀåtNTãT}KªåaæqDsus>åaLÍäT>@WÅt>ÏÍfsuaT>ÐT¬uTK>ÀÏÍsTÏa>çÅÏÍsI>T>L>t>>åÍÅÏÅªa>T>N>t>Èt>>I>J>ªt>ãT>>Ít>ea>H>¸âæÅW>Åt>ÏÍs¬WÅUN>c>>uECäÍÏæÀçÅcÅa>ÐÅWÅtÏÍÐÅÈæTG>çÅåtNªÍt>åÍcdN>4ÐcWÅäT>KÀs>G>>ÐÅÏæÍäÅa>>L>ªÍt>>sN>>æÅa>>N>P>>ÏÍpÅa>>efT>>N>r>Ŧa>T>>uÈt>>I>J>>WÅtÏÍs¬§°®¸°°T>I¹°°¸¯´äc>Þ¯¦W>NuN>aæÅa>çÅªTN>0DUDQDWKDäaÀ¬a>Tuåa>L>ÀsD'ÏT>D>ÅÏÍsuT>}>LWÅåa>L>LT>zTH>Wt>cÍÏt>ÏÍãæͧäT¦äÀçÅbÐÅuKMçTzTHT>MÀUraæªÍtaÅtuTK>Àr@pTÈtIJusªäÅc}ÍäaN@çTL>cf@çTzTHTM>ÀæªÍtaÅtçÏæÅÍçæT¹aÏÅÍÅÏTM>ÀæªWÅäT>C>N>T>uT>c>C>çc>N>ÏÍpT>æ¹a>ÏÅÍ§²³¸°³¦a>L>ua>N>PäÀc>ÅcÐd>K>N?L>N>s>Ïͦa>L>T>uTÏäT>C>N>æäTÐc>ÀsK>T>ÐÅsa>ÏÅÍT>zT>H¬§WÅåaXpÎÏÍãæÍUJCÏÍsåaÀ¬¬¬WÅtäÀÐÅÈtIJWÅÍc4kL>ÐÅÈtI>J>çÅcÏT>>Ïåt>åÏTÏÍçc>>@N>ÈÅÏt>Íª4ÐÅWÅÍcT>çTdNçÅc>uÅc}T>åÐÏTäÅt>LsªÅaspT>mæsåÏTÅª§°µ¸µ«¯·¸´¦åasªåa>d>t>%äÅc>}>>ÍuÏc>çT>sÍt>eG>>nN>ÍuÏc>¬ÍÏÅÍªäT>M>>rÅsÕt>c>ÍTML>@N§¯°¸µ¦u>ätTæ¬åa>åÍÅÍäTLN>KÅT>TÍsÆÅtäÍÅÍÏÍÅa>çÏÅtÏd>¬aL>L>ÏT>>Ït>sW>>T>M>ÀuJ>T>srÏT>>Ïst>äT>K>äÅc>}>ÍT>¸WÅåa>Íc>ãTÐÅs4æÏÍäÅc>TNc>Cæ§ÈtIJ>sÍæÏæçÅc¦åÐÅæÏÍäÍt?L>åÏTÏÍÕTN>ÅsDtäTTsª§aÍtâTEuiN>ÏÍsuTNNéTKŦa>LLuåÍTGÅ¿trs§°µ«°²¸µ¦atL>uÅÏuN>ÈTKJ>suTM>ÀfT>¬a@>udN>ÀsET>uTÅÏæÅsuTMÀsNJcWÅçÏæÅÍçæT>éTcHqI>çTsTTçÅsT>äTaLLTL>äÅtLªWÅsDtäT>TaNT>ÏäTTsÅÏäT>LrÅu>NsuT}>LÈÏT>¬aLL>uÍϬWÅåauÅcKqNJEÏÍuNÏÅaÅåÏTÏÍÈcNTs½qNÅÍusaaaMÐůµ±

Page 168

uÏÍªåaWÅÍc²±«°¯¸³ecÐÅçdctsäÐæÑæcTcÍçTGåaNNâTËcsçÍtæTÞ²äT@×TzæÅnJ>Câc>LÏÍÅÏuNæa>Lu.uMt>qäÅÍcTWt@>sæWÅcåTt>ÏTN>äÐçTGäT>ÅÍecËc>ÐÅT>Å¹WÅu>ÓT§±²«°·¸°®¦T>L>NT>Íc>æÍäT>ÅÍ¬Íæa>>qJsçÅåÏT>ÅN>äæa>ªaÍuaTæÍuT>ÅtsÕt>caT>ªÍÏÅÍsJæÍçÅc>çÅsu¦åa>sc>ÑtyTK>NÏT>çTGÍÏt>ÏÍ§³°«²´¸¯®¦sCÅÏÏÍPçTGçÏT>sJæÍªWÅug±²«±°¸·ÏÍåÍÐt>Í?LÍcçTGs>çÍtæT¬§aTa>NPçÅcÏÍu>ÐÅuM>t>pT>sçT>s>t>UN>c>r>a>¬WÅ¯²¸¯¯T>t>æ°±«°°¸¯°u>ÏÍåÍÐt>Í?L>Íc>T>¬ÍtuWTTLÅ©¥≤∫±∞≠±∫∏® tOKOKł —œ XUÝ— Ë X¹—uQ ∫ÂËœ XLçæTåd>>E>sËcT>u>¸§±¶¸·«¯¸¶¦åTt>çt>}>G>T>åÅcK>Ëc>Þ¯ucEÈtIJqJEæjÅæäÅtLsÅÏuNªaNJËÅæÏÅÊÅcÅªäTtäÍcªãÅÏÀªTTGuJËcsªäT>IWN>KÅTUT>CqND>LçÅcÍt>säÍÅÍäT@T>uoLÅ¬åÍc>§ÈÅdE¦sÅÏaHâT>KÅcæ§aLufäÀÏÍÅÏ4ÐÅÈÏTaL¦ÍatNuecãT#ÅTG>sT>sçc>oæÅªéæÅ¬aT>.ud>c>K>åa>Àa>a>æÅãit>su>N>çTGæ§4kL>ÐŦuTÐt>ãÍTçT>GªuÅb>oçTG>pTs§¯µ«¯¸¶¦a>ÍuWÅUToaÅåaÆb>æÅÈÏaitsuT>äTN>ÏÍ¬aTuÑcC>äÐÏÍTäÍt>Íc>T>W>i>Åc>åÏT>ÏÍu>N>Ít>uU>t>æa>L>çæc>N>ÅÏæÅW>ÅpT>sgÏa>4>aÐÅc>T>çÐT>Nu>N>ÐÅäÍc>çæcN>sI>L>Å¬aÍ_N>zt>§°°«¯¶¸¶¦uTL>_N>åa>L>ÍäT>@§WÅc>}>ÍmyT>æçÅÏæuTT>c>I>GÏÍsçÅsG>N>æ¦WÅuæÏäTÍc>ÏÅb>}>äÅtL>séT>K>>ÅaT>ÅÏæÅp>)ÅÆc>z¬WÅåÍT>E>ÅàÏTu>t>J>ªaL>LrÍÅÏÍt>§uI>dN>¦äT>Íc§a>c>b>ÅÏÈt>IJ>a>L>N>c>zTsu>T>é¦§¶¸·«°±¸¶¦ÍtuäTNÈÅdEÐÅsTsc}ÍçcoÏÍuNÏÅaÅ¬Ít.cNGsÍtuÈc>N>Ut>UN>c>raæa>L>uãÅÏÀÅÏäT>t>æÅ¸åas>c>ec>ÐÅsÅa>c>>>>äÅt>>L>>s>ÅÏæÅsÅÏáT>>T>>ËÅæÏÅæÅ¹a>>L>>L>>uWT>>ÅæÅÐÅqT>>ÏÍæäT>>t>>åaN>@ät>ÐÀsäTT>Lf@>çÅc>çæÈÏa>suT}>LæÅ¹a>LuÊÅc>ÅaL>T>LudNÈÅdErÅ¬aÍãT#ÅaÅtu>ÅaTMLsçÏTªa@uT>GÅÏÊtJGÍcÍtuuNäÅæcNåÏTÏÍt}GsTMÀ¬ÍÏÅÍuTL_NqæäÍtÍcTçÅcquLKzuLErÅupN>#ÅÏͦc>NÊT>ªu>ÈtÍT>sªa>LL>uWÅa>§¯µ«·¸·¦äÍtÍc>TæsJN>æsÅÏÍtÏT>Ïu>N¬Ít>u×æc§ec>itçæÈt>ÍÐcT>ÍÏÅÍWHT>CåÐæÏsÐT>N>æÅäÅÍc>T>æäÍT>såa>ÀäÅÏT>I>T>L>ÐÅäÍc>Èt>ÍçÅc>æÅs>rÅãÅo@äæÏÍa>T>>ÅÏa>a>ÆÅc>sI>L>ÅæªaT>uT>M>ÀT>§ÍT>ÅͦæÅsuÅÍT>a>ÏÅa>æÅss>ÀÐÅÈæT>G>>WÅu>N>A>>åa>L>T>ÐT>suT>L>>Þa>L>usN>t>W>ÏsL>M>ª§±²«¯¶¸·¦aÀuTTGÐÅc}ÍsTsçcoqÐtLrÅâTÍs¬aLuËTÅsÅtÍo>æªÏtÍc>æÍªÍt>çd>c>t>ÏT>ÍsWÅuÐT>åÅc>KÑæc>T>c>>Í¸pT>ÍÏÅÍc>>ÏT>>>s>ÊT>>N>>>>>>ÅÍT>>>A>>> s×t>>>zt>>>rÅáÏÍÈÅd>>>>>>E>>r>Å²¬a>>T>>>u?>L>>uWÅæÏspN#ůµ²uWÅæÏspN#Å

Page 169

¬ÍtuWTâTKÅTtÏÍsuNTsTÅÍÏÅÍnÅtecWNT²«°¸¯®ÏÍWNrÅÞ³åÍt.ßb>ÅÏäÀT>t>sa>L>t>uæs>>ÅÍPsU>L>ÅÏäÀT>uB>E>ªWÅug>>°±¸¯®sçÍt>æT>Þ´ÍÏtUcåaN@>uÏTDÅÍt>ÈTNäTÐÏÍÅÏc>ÀçÏæÅÍsuNsÍtÏd>ÅtsNzc>ÏÍçaNJsÀrÅ¬WÅsdN±®¸¯±æ¯¸·ecÏÍæÍtåasGuNitrÅcÅ¬ÍÏæTNÅÏçÏæÅÍsaNÅrÅT>WÏöcçtsæa>Àa>Åt>uT>Ðsc>ÀçÏæÅÍsI>L>ÅÐÅuH>N>Í×>Åu>N>sa>L>WT>K>ÅÏçÏt>>rÅa>Åt>>uªåa>åÏT>ÅäÀäÀçÅcutuT>ÐsJ~Tqæs>ÅÍaN>ÅäÀ×ttÅUc>ãT#ÅçÅc>quLKzÏt>sæåÍcuÅÏTM>ÅæÅªsÅa>ÅÏT>M>ÀæÅsÍt>uuÅc>>ÏT>su>N>ÆT>>C>Ut>æÍÐT>u>äT>ÀÅÏ§±¶«±³¸·¦¬acGWÏtPsaÅtuæåadcªåaqNDL4æecÐÅåaKÏts¬§²°«¯¸¯®¦WTÏsDt¸uÅcLÞ°TGÈÏaæáT>TËÅæÏÅcÏÅa>ÅäÍÅÍæäÅÍcTc>GåÍÐÅæÍäÍcsÅæÏ×t>ztÏÍ浸¯®¦aÍuTMÀsªÈtI>JäÍt.ãÅçÅcªÅÏÍtÈÏa>uN¬scÏÅc>ªTMÀsWÏt>P>UN>c>ra>³ªaL>u>çÏÅÍÍt>ât>ÏåÍÐÅæÍçT>ãTc>ÎÐÅu>>¬§¯µ¸²æ¬aÍuÕT>>ÏÅ§°®«¯´¸°¶¦d>N>T>ÏÐÅa>E>ät>ÏâT>ÏÅsåÅÏsT>NÏÍÅÏäÅÍc>T>çÅc>>>u>@>>>H>>>>qäÅc>>>>}>>>Ís>W>>>>ÅÍuÍÍc>>>>Æt>>>>J>>>A>>>>sI>>>>L>>>>ÅÐÅp>>>>u>>>>u>>>>N>>>WÏtPÏÍaÏÅÍçÏTuÏasDtÏÍÈÅÏtÍæ¹aÏÅÍÈtIJåÍÒcÏÍäÍcTGÅ×æc>ÏT>C>>ÅrÅT>´«³¸¯®ÏÍsD>>t>¬åa>s>>T>L>>u>äT>a>>L>Åt>>çÅc>su>>N>>¬pNyÅcÅäÅaTåaqäÅaLGtÍdsIJaæcTMcTæäTÍtMcNÍdsÍtuWNN`ÏT>ÆTÐTaT>rÅªaÍqNÅtpÎÏÍäT>IfcÐÏÍsçÏt>äTKiHæªÍt>äTÍt>MçÅc>uÏT@>uÏt>PçÏT>A>ÅÏtséT>c>HÅa>ÅÏÍsªa>Tu>TsÅt>¬§aÐTÍc>TÅÏTM>ÅsK>¸¯·¸°¶¦aäTÍt>McN>çÅcu>ÏtPT>aEuyd>>ÈT>>>>>ÅÏT>>N>>4>>D>>ÅæçÅc>>>s>>>>ÅæsæÎÀÏÍW>T>>L>>çÅc>>¯®«·¸¯®u>>>ÏÍfGæu>a>t>6ÅÍc>çÅc>åÐT>ÅäÍÅa>éªÍÏÅÍ·«¶¸´ec>T>çd>N>}ÅWG>}>suTHÅmN>~tÏÍ§½aL>NçÏæczuWNE>zæÏÍãÅrÅÐÅåÍTGÅT>À¦¬âaL~çÏæÅÍcª¯´«¯³ª¯±«¯°¸¯®u>ªa>aÅt>ãT>#Ååa>LÍÈÏT>@>4D>ÅæÐÅéT>K>ÅåÏT>ÏÍ°°«¯µ¸¯®u>¬a>L>u>a>N>P>ªa>L>>L>ÍÏÅÏÈÏT>@>su>T>>sN>J>>c>sT>K>A>>s¯°«·¸¯±ecÏÍuT>LÈc>ÀåÏT>ÏÍuÅcL>ÐÅWM>c>NN>FT>4D>ÅæWt>cÍcNuÈÏt~WauÏÍsät>ÏäÍTcÏÍrÅcT>L¬aLuÏTCÅªçÍT>pyTfN>aa>L>Åt>æÏsæÏäÀT>d>N>T>>ÏÐÅa>E>ät>ÏsÅÏçÏÅÐÀæUN>H>E>×täÀu>ecåÏTÏÍd>NNT>cÅuªWÅWT>LpT>uTÐåÏæÍæÍÕŦa>LuuLN>sÐÅæÅTÅa>æcäT>ÍtM>cN>ÍdssÍt>åÍckL>ÅÏäÅÍcT>uN>sc>¬qN>ÅÍu.sçÍtæT>¬§aL>uW>~çÍtM>4æêt>æT>M>ÅitäT>@Åäa>åaN>@sK>T>TT>WT>a>Åt>ÏÍTa>t>uåa>N>@>sK>T>ssÅÏuT>ÀuT>K>ÀÏa>Ñæa>ËæÏW$äÅÍcTæ¬a>aLÅt>qH>LTu>rÅit>TåÍÅtT>ªaLL>W>~WTäTÅcT-tuT>KssLÀc¸aL>LÏÅcc}ÍcMsçc>MÐÅaTscÏÅc>TG´¬WÅÍcaNÅtpNyÅcÅçTcMsKÐÅªaTN½qNÅÍusaaaMÐůµ³

Page 170

ÏÍäTÅcßc>ÐÅÅÏçÏæÅÍäaÀetpN#ÅTÀ½åa>pyTcDÏTM>ÅrÅçÅcuNKÅsu>¬WÅåÍcÔcöcÐÅp>pN>yÅcÅsuÏT>@>WÏt>Psa>t>uæª§³±«³¯¸°µ¦åaÍu>N>öc>ßÅcÅÏÍäT>Ðc>ÀkTæuLNasu>ªäTÍtMÐÅçc>NÍÅaE>äT0ÅpaÏÍu>N4D>ÅæWIsst>TT½Ítåa>NcãTK>ÅsçæsWuc}ÍÈæTGrÅ½s>ÅÍåÏTÅªÍÏæÀaLÅtäT0Å_NsqT>çTBHÅÐÅpäTÍtMãTK>sILÅåÏTÏÍ¬§°µ«°³¸¯¯ãæϦWÅetfNrÅâTÍs§±±«°´¸¯®¦uM>ÅWTGÐÅäT>LNKÅåÏT>ÏÍåaLLÏÅæa>NÅäTL>aÅtâT>ÍsÅÏsc>GæÅäa>ÀsaL>uÏTC>ÅuN>e¬a>ÀuÏÅÐÀæUNH>EuL>NÍt>ssu>T>M>>N>T>>c>>kÅæÏÍª§±·«±²¸¯®¦WÅW>>çT>ÆT>>>>>Åãd>>J>>>>>æÍÏæÀWÅuTÏTN>uTL_N>çÅÏÅÍ±±«±°¸¯®uÏÍ4ÈÏT¬aL>Õt>cuaÐu>>ÏÍs>D>>t>>>äT>>T>>>¬ÍÐT>>u>äT>>K>>>ÀÏÍçÏæÅÍÑT>>ÅÅÏu>>>N>>>sW>>>>>f>L>>Åææ¸aÍuÒc>a>LusÅæÏÅÏTM>ÀuN>suTM>ÀsÅÏu}>K>rÅ§²°«²®¸¯®¦¬WÅåÍT>c>ÅÏæÅsa>T>uÅa>6>cb>æÅÒc>b>æWæÅ6>c>bT>M>À6>c>b>¬aTuäT}KsÅaÈT#syÅÏÅåacNcÏÍäÅÍcTWÏtPUra©µ≤∫±≥≠±∫±±® vOŽ UÐ XHU Ë “« Êœd ‰«ÏuÝ ∫ÂuÝ XLaN>KE>uN>æuN>¸§³®¸¯°«¯¸¯¯¦t}>G>æqNJ>E>çÅcu>ÅæÏUN>cÞ¯ÈÏaæW>ÐæÏÍÏtÏÍÈT>T>ªs>GT>IçÅc>çÏÅdc>IªäT>T>0ÅucçÅæªåa>LÍäÅtLsT>MæuB>EªW>NusD>tYL>ÐÅuIätf>rÅ¬uNåÍÅtT>ªuNÏÅæsa>H>æåT>t>qN>J>E>sW>>>uT>>ÅÍÈK>âT>c>s¬åa>s>c>c>>D>ÏÍäT>>ÅÍæÅÍæÏææßÅcÅsuNWc6ÏÍÅÏ4æecÐÅåaãTÍÅuTtztu>¬aLT>¬§·¸¯°ª°®ª¯¸¯¯pN>>J>ÏÍuL>>E>¦a>>ÍuÏÅc>äT>>ÀçT>c>>M>ÏÍs>>N>L>>osT²·ª°¸¯°ÏÍTMÀªa>Ås@ÐT>ÍtWÏtPÐÅäÅÍc>Tsåa@>sGT>ssçÍtæuNosJNæs§¯·«°¸¯¯¦uNæåaLÍaNKEuNTuÍÏtcåt¬aLæÅsçÏts¬ÍtuåÍÅÍäT@WÅåaNL_N>âTKÅåÏTÏÍsåauÅaÐåa>LÍaNKEÏͦÍtåa>utfN>TN>EÅi>tsWÅ_N>äT>Ku>N>ªaÍu_N>zt´«²¸¯¯såa>L>Ía>N>K>E>uN>>s>a>L>uÏT>I>Àu>N>e>¬§¯¸´¯ª´«³¸±³ª¯·«¯¶¸°·itÏÅæs>csWÅuT>ÏãT>NæÅªc>T>NoÐÅfN>ª§¯³«µ¸¯¯W¦WÅu>¹§°®¸°±Êæc¦aL>WÅaÍtt>4Ðcçt>sÅÏpNyÅc>ÅTWÅåaåÍT>cÅa>°²«°±毸±¦ÍÐT>>>åÍT>>ÀÅa>>>pK>>>çÅc>>>ÅÏpN>>>yÅc>>>ÅT>>a>>>åÍT>>>>>>c>>ÑT>>>N>>>ÅæraªaNTÏãT#ÅsuNçÅcåÅÏäÍt.åÍTÀTÅÏrÅåaLÍaNKEuN¬§Û´«³¸²ÙÈtI>J>sIL>ÅÐÅp>ªWÅåa>ÀTN>Íssa>Ícçc>@>Ít>trc>>Ïdsp>a>U>äTÐÐÅfN>åa>L>ÍaN>K>E>uN>T>ÀsW>N>_zÅæ¯³«¯°¸¯¯u>Ïͦ¬a>TN>äT>K>À¬§ÍÏÅÍnJEÈtIJäTÐsTÛWEcæTNÅäTÐuLEÙWÅÈtIJuWÅæÏspN#ůµ´uWÅæÏspN#Å

Page 171

sŦ¬WÅÈtI>JäaÀÐÅuTsT>@åaLÍa>NKEuN>ãÅaÅéT>TMæäau>ÅaÐTuN¬§a>LTåa>ÍWt@ÐÅçc>@N>çTsT@>Ítsc%ÏÍa>TuuäT>aLÅt>rÅÐÅu>>s¯·«¯´¸¯¯ÏÍåa>L>Ía>N>K>E>uN>>Wt>æÍt>Wt>åÏT>ÏÍW>>~äT@¯·æ°¸¯¯ÐÅuH>NG>J¬aL>uÍTH>ÅaÏÅa>ÅÏãÅaI>Nât>çÅc>uÍTÀsppoTÅªaLu>ucEuMÅWK>Iæª_N¸æÍcäÅt>LsÅÏuNu>saÍu¬aTL@ÅÏæÅçTÏTaÅtu.ÏÅaT0ÅcNæT>Ut>>a>>ÏuäT>>T>>säÀT>>åa>>L>>Ía>>N>>K>>E>>uN>>>>f>>su>>ÍP>>åÏT>>ŧ°²«°®¸¯¯¦sNJNJsTÏÍuIÍdTæÏTLÏÍÏÅaT0ÅcNçTcMsÆTCuTWLEsÅÏa>HâT>KÅssI>LÅçÅc>¸aÍuWM>cN>NF>stc>T>Nãc>soLÅu>N¬Ít>uaL>ÅtuT>c>MäÀÐÅc>au>>TsN>J>NJ>çT>cM>WÅåa@>uM>tu>N>§ÈÅd>E¦°¶«°²¸¯·fÅaNÏÍæª§°¶¸°´¦âTNd>T§¯¸°±¦ÍtåÍt.ÆTC>TNEÅsWÅÍTM>ÀsåÏTÅÏÍu>N>æªaÅåÍÅÍ`T>saL>>quÍc>rÅÍt>æT¬a>Ååaãt>I>çÅsG>T>>I>çÅc>>Ïa>ÐÅçÏÅd>>c>I>>sJ>N>>æsªuM>ÅW>K>I>>o>sªa>>L>uW>>>>~sTN>ÍrÅÏÍsuT>M>ÀsJ>K>L>ªaL>>>äTÍt>a>L>TK>suT>M>Àss§°µ«°³¸¯¯¦åaLÍäT@>ªåasc4kLÐÅssTÍT>ÍTcrÅ¬WÅåÍÅÍªa>tu.åÍcK>çdNoÍd>>ÏT>N>>>>qN>>T>>uT>>L>>t>>pN>>#ÅÏÍT>>ss>>ÀssW>ÅæuT>>L>>_N>>>u>t>WÅåÍÅÍæÅsÅÏT>d>N>sK>>Ïa>sa>T>u>uM>Åc>>ÅÏÍt>>u>N>suT>>ªa>T>uª¯¶¸¯t¦c>äÀda>TL>u.ÅÏÅaeN>suTæª§°µ«°´æ°°¸³ª±³¸±¦rÍd>æ¬§´¸¯µt>>¦a>L>>uÏT>>I>ÀäT>>a>>ÆT>>>>ÅsÅÏÏa>>æÅsuT>>æ§·¸¯²cÐÅæåÍt>.sTzÅ4UTC>su>s§±®«°¶¸¯¯¦WÅäÅÏT>ÅcÐÅÈtÍa>N>yTN>¹°±¸³¯ª¯·¸°²u>>L>>¹³«±¸·XŦWÅåÍc>>a>>N>>J>>H>>WK>>I>>æuT>>L>>t>>o>>æÍuNª±¯«°±¸´ÌÅcN>rÏÍWKIæ¯²¸±±ÊæcÏÍÅa>aLT>K¬§²²¸´ª±·¸¯tÐÅucÐÅæªa>c>N>uÍt>c>ÅÏÈtI>J>a>M>EæsG>N>æsa>ÍuuT>M>ÀsuÅÏÀåa>æçÅcetfTsuTLÞaLuåÍTGÅåaåÍÅÍWæÅssuTKJrcrcN¬§¯¸¯®äcÞ°¦ÍÐTuqMpTÅÏ_NWÁÏæuLæcpT>säÀªâæÅ¬a>ÍuÏÅc>T>X>æc>ÐÅçc>oÏÍÅÏu>N>qN>J>E>u>>e>uTL_NWNKÅçÅÏÅÍª§¶«¯¸¯°¦aLLNustWÐæÏÏÍsWÅäÅÍcTãÅsIJ>aÍãT>#ÅåÍcÍæÅÍsÅÏs>ÀÍÏÅÍnsWÅuaT>ML>su>NÅc>ÐWÅÐæÏÏÍTG>¬WÅW>aæÅa>äT>>Åc>>æªWÅa>>EÐÅc>>Ïd>æÅÏt>B>sa>L>uÈTÅçÍt>Mk>TL>ßcÐÅT>¬Ít>uçc}>Íu>JåÐÏT>>Ut§¯²«·¸¯°¦WÒc}>uT>Åª-ÏÅaW>ÐæÏÏÍTG>åÏTÏÍu>NäT>ÐcI>ÐcæÒc>}åÏT>ÏÍuT½qNÅÍusaaaMÐůµµ

Page 172

ÏÍuNäa>àcsu>TaL>uÆTL>Å°¯«¯·¸±ec>ÐÅWaT>ÅªÍtun>Je>csT>LÅÏÍu>ÞµåÅÏsæÅäÍÏæÀaAsæåaÍtuÍtÐÅæÅsa>LLcIçæåÍÅtT>çTBÅsÍtuUtÍtuÏT>@WauNs-cäaÏÅÍÏTsetpN#Åu§WÅåcDLcN²´¸¯°uÏÍæÅäÅÏÍÅcæÏÍTÍæÏærÅcTL¦aL>GN½aLsNtÅÏuNsW-ccIÐcrÅaÅtust}aLuÒÏÅdÅÏÑaHÅËæÏitc@>Nsa>Ååaåa>N@c>tA>s4L>TM>ÀsçÏtsªaÍu>WäT>N>csuG>LÏÍu>N>äT>ÀË~ÅçÅc>¬Åa>WN>äÅc>}>T>a>L>>>uT>>ÅãT>I>ÅæÈÅÏt>>ÍäÅc>}>äTN>>c>srÅsãt>çÅåT>ÅTX>æc>¬§´¸´t>»µ¸¯°¦a>L>upKT>N>>ÅsN>æÏÏÍa@uUHªäÀÐÅuTÀTu>N¬ÍcbuäTTa>L@uÅÏuNäÍc>4ÐÅs@HåÍt.utfNcT>NsçÏtäTKªrÅÍtæT¬ÍtuçæcNu>TKitsuTuctA§²«¯¸²°¦TNEÅçTÐÈÅÏTµ¬§°¯«¯³¸¯°¦aÍuTGÅÏçÏTNæÅÍtÅÏmN>E>zsJ>N>>>æÍt>.a>Åt>>Íc>ÅÏs>>>I>usªa>L>>uWt>H>ÅÏu>N>>WÁÏÐŬWTaÅtÒtTec>>U>T>>C>>>ÐÅ§±µ«°°¸¯°¦u>>N>>>ÈÏa>>åÏT>>>ÏÍäT>>N>>>>>c>>T>>>X>>>æc>>oT>ÅÏu>N>âT>K>Ååa>L>Ía>N>K>E>uN>>§°®¸¯¯¦ÏÍé>¬WÅåa>WÅÍc>±®«°°¸±ÍtusyÅÏÅåÍÐÈc>NuÍc>s§ÍæÅÍc>¦WTL>äTK>oL>ÅªWTui>c_N>åaLL>ÏÅcI>sçÅådE>¦a@>uTG>ÅÏ?LsÅt>ÍoæÏtou>NsuT>}LÅÏXNËÅæÏÅc>uN>ÈÏarÅäTN>c>ªsTK>AuJK>EÅeI>ÏÍ¬§WÅ±²«±°¸·XNËÅæÏÅÊÅcÅæªaLuÍÏÅÏWKMrÅuN¬aLÅÍuâtdJEsWæÅuÍccutcG>saÍuc>bæa>LusT>H§äT>CNs>CNuL>E¦çt>ÍcsT>ÈÏTTÅÏaÅt>åÍt@>§äÍÅÍW>äT>CN>sÅÏÅaÈÏa>WT&T>uLE>¦ÑaH>ÅËæÏsNJ>cäTÍÅÐuE>ÅÅÏäTN>c>uN>ÅcÐªÍt>uc>aa>±´«±±¸¯°ÏÍWNt>I>r'¬aaÅtãt>IÅÏT>MÀçÏæÅÍÐæÏÏÍTM>ÀâTKÅæÍt>uÏÍT~TM>ÀÐÅÈÏÅcsaÅt>usuNª§²°«±¶¸¯°¦aLL>uUJçÅsT@>æÅÐÅäTN>cæäT>TsuT}L>¬Ít.ÆtLsIJdNæ§aÍcÅt>LNÏÍstUts¦aLusyÅÏÅÅÏuet>sT@iHTMÀÅÏæÅÏa>p>r>ÅT>ÅWT>>>L>Åc>>>Ïd>u>>Þ§Íc>4>>>$ÅÏäT>K>>N>J>WK>>I>s¦Åϧ²³«²±¸¯°¦XN>>>>ËÅæÏÅW@>>ÐT>>T>Åªa>>ÅÏuäæc>>N>>ÅÏXN>>>>ËÅæÏÅæÅ¬a>>ÅÍu.äÅÏÍÅc>æÏÍT>ãT>}>L>>sT>ÍæÏæ¬Ít>.a>>Åt>âæÅÐÅc>a>ÅÏÏæc>>p>rÅuT>M>>WT>åaãÅÈt>I>J>soL>Å¬§³®«²´¸¯°¦aL>uËc>C>ÅÏuN>åÍÅt>T>sJ>>uN>¬aLuNçÅcÏÍTæcÅtªÏÍÅcaÏæÀuTÅÏuTKÀÏaåÍÅÏÅsäÅÍcTTMJrÅªpN#Ådc>ÏTTcDÐÅ¬§³°«¯¸¯±¦TMJssDt>¸uÅcLÞ°¬aLupKäT>Nc>ituN>ÍÏåÏTÏÍätTt>çTcN>GäÅtL>suJpA>æÍÏÍât>pH>o¸a>L>usT>zÅc>A>L>æÍu>§°±«¯¸¯±¦äÀc>N>>G>æc>Ðc>p>syÅÏÅÏÍuWÅæÏspN#ůµ¶uWÅæÏspN#Å

Page 173

4ácoæªåa>ÀecÏÍuLK>zÏtss¯®«·¸´T>NEÅÐÅ§¯³«¯²¸¯±¦ut>cÏÍ§¯µ«¯´¸¯±¦ÈtI>J>çT>ÐÅÏ6>ÅÍT>sWÅuT>M>ÀÆtâT>>Ååa>LÍsE>t>ssÅtT>MÀT>ÈtI>JãÅÏÍsT>M>>IækÅt>mJ>×Åt>Åc>prÅ¬a>L>Wt>ÅTÅªaLT>LNÅcÐatur>TMJsuN>¯±¸¯±uÏÍ¬aLuaNP>atuäæcN>suT>M>ÀsTM>J>>suT>¯°«¯¯¸²ecÐÅc>>T>ÀÏTN>>WyÅc>ÞaL>L>N>u.äTN>ÏÍåÐcçT>MG>Jªuça>Ep>¬aL>LN>a>LÅt>T>MÀsI>LÅT>ÍtuåÍÅÍa>L>uÅc>}>>ÐÅc>}>>Íu>>C>s>a>Ïuc>>D>>sª§²±«±´æ±®«°²¸¯±¦äÀc>N>>>G>>æãa>>L>TMÀæªåÍÏæÀWÍsÈtIJçÅc§äÅc¦uÅÏÅacucÈtIJãÅ¬aLuWcaT>Åc¬§a>L>Ïæc>äÀäÅc>s¦Íca>LÅtu>aÐÏæcÍÅc>ÅTäT>MrÅÏÍåa>N>@>äæc>N>>4>ÐÐÅd>N>äÅÏT>>t>I>N>s>Ít>Ut>a>Åt>>urÅ½Íc>ßb>ÅÏÏæc>>¬ÍtâtäTÅcitåaLÀçÏæÅÍsaTTMÀuÅarÅcTLæªatuJE>ot>×æcåa>L>ÍäT@>§±±«±¯¸¯±¦sTc>N>KæâÍc>sÅÍ¸sTæÍçT>M>J>UNcssåÍTEÅàÏT>aÏÐÅuTMJÐÅåÍT>GÅsJNæsWÅäÀc>ÏdåaLÀæÈt>IJÏtdÐÅutcâtpHT§±³«±²¸¯±¦TMJÐÅßa¬WTLÀäÐoæÍcoçÅcsaH>Uäa>NT>ÏãT#Åsßa>ÐÅu>K>oLÅsçÏt>sªåaåÍÅÍ_N>zt°¸µ¶TM>Åc>aÏÅæc>æuG>YL>åÏTÏÍsT>æÍçTM>J>åÐcçT>MG>J>pc>N>GÐÅe¬WÅÏToWN>Et>ÐÅåÍT>G>ÅÈÏæczæÈt>IJ>çÅæÒÐÏÅc>TM>À¬aÀu§²´«²²¸¯±¦goJ0T6æc>äÀsÐcÅuªaÏÅÍa>NPäÀäÍÏæÀWÍsçÅcs@N>KçÅcÆtuÅaªåÐcmJ>paL>TKª§³®«²µ¸¯±¦äÀcNG>æçcN}N>TÏtp¬aTåÐTsLN>LæsTUT~pTsDt>¬ÍÐÅaÅuUHsäTÐc>ÀTÅÏÈtI>JÏÍaæÅÏTM>J>saL>ÍuÆÅt>s§°¸¯±¦äTa>tL>¬Íc>buäT>T§³°«³¯¸¯±¦sLMæsGTIæu>NÏÍaa>sGTI>ÏasaL>åa>ÍqNJE>äTT>aLT>KªaÅåÍcáÏͬaÍuÏtrÅÏÍÅÏÒÍtéTKÅetpN#Å¬aLÅÍuÅÏutÏÍ-a©≥µ∫±∏≠µ≥∫±≥® vÝUMý UOK Ë vÝUMý `O Æ—UNÇ XLªåc~TÏÍäa>ÍæÍc¸§°µ¸¯µ«³±¸¯±¦ÏTN>çt}>G>Ts>NÀWÅæÏÞ¯säÍÅÍÅbªT>T>G>ªäT>N>c>T>ÈT>T>>ªÆÀçæÏc>6ÏåÅÏæc>G>³®®®säÍÅÍÅb>æÍÏÍutfN4æÍªWNpaª ÏæÍÏÍutfN4æÅªÑcCÏÅcÅªcG²®®®çTÐÅÏuT>uäÅÍcTÅc>ÐsGr>TMJ>sæÅsWGu>N¯¯«¯®¸¯±ÏÍ¬ Ïst>u>N>a>ÀuâT>>ÍsoL>Åss>>ÀÏÍU>ra>¹a>L>L>áÏÍÅÏäT>K>ÀÈt>I>J>séT~tAªÍÏÅÍußtCEWTa>ÅtpTITMÀÐÅTN>JsäÅÍcTsÅÏÍtuJ~Ååc>~T>ÏÍäa>@>s>c>b>>¬a>a>Åt>T>L>T>>N>>J>äÀçæÏc>sWÅçÅåc>>~sÑc>C>>½qNÅÍusaaaMÐůµ·

Page 174

ÏÍu¬a>Lu>gN>J>ÅÏ³°«¯²¸´ecÏÍ?ÏæÆÀc>çT>MT>ÅÍu>±±«¯±¸¯²æ¯°«¯¸¯²æÍc>ÏÍÞ¶Tc>Gåa>LL>YNa>AÐÅæa>Lußb>äTa>cçÅc>6ÏåÏT>ÏÍÅÏäÅÍc>Td>NÀc>>KâÅQ>äÍÅÍÅbåd>E>æåTL>çTåæcÏÍT>MÀ6>@æäT>äæaäÅaL>Gta>LTWN>EKc>ND>uÅÏTÅÐÅ4L>qªÅaN~WN>snT¬aT.uÆTLÅ4ÐçæÏuTa~oK>a>L>d>c>K>Ít>äÅÍc>T>çæÏc>a>T>u>N>Åc>>sI>L>Å_N>zt>s§³¶«³±¸¯±¦ãÅc>ÅäÍÅÍäT@>çÅc>u¬a>L>>N>æÅât>sc>zTæÅçT>çcM>qu>ÅcÐªa>L>uWÅÍc´«¯¸´ecÐÅsåc~T>WÅæÏÏÍotcNN>FsæÅåÍÅtTæu>Nsc@>NÏÍÈdäæaWÅçcTNTæåÍtÏT#ou>NsaLu.ÒÏÅdæÅ¬aÍuåauäÍc>rd>}T>¦a>L>Iåd>>EW>Åt>u.c>}ÍT>#ÀÏÍT>æÍtäT>}>>äT>Nmt>äÍÅÍäT>@>çc>L>ÈÍT>sa>U>t>ec>ÏÍÏT>#çT>sÏT>#oc>>>st}>eÍæc>NsIL>ÅËc>åc~T>ÏÍäT>0ÅäÅaH>âT>Ís¬§ÍÍc>ât>KE>ÏT>#äÅtL>säÅc}>u>N>åÏT>ÏÍÈT>ÅcçæÏÐÅæ§¯°«¯¸¯²¦a>T>Ïp>sÅÏåa>L>ÍaN>K>E>uN>>ÏÍæÍæÏuÈtJ>suT>Isu>N>ªeÍæc>NÐÅäa>ÏæÍçÅc>uÏÍ¬aÀu>ªÍt¶¬§±±«¯±¸¯²¦ÍæÏuåÅÏÆÀçæÏcäÀÐÅa>E>e>æa>ÍuÅb>c>G>³®®®sT>#ÀuN>äÅÍcT>±±¸¯²ÏÍÅcÐ¹WÅst>UT>uÏÍÆÀçæÏc>6ÏåÅÏsL>~äT>T>ÅÏuN>Wt>äTa>L>Åtss>ÅÍÏT>D>Åec>¦a>LL>uf>cÅa>c>äÅt>L>sÅÏgTÏT>N>>u>ÏÍåasT>zÅsL>>~¬§ÍÏÅb>ua>NP>äÀc>u>T>Å¹aL>ÍgN>>@æcs×æcÑcCæaTN>æÅÍdÆÀçæÏcaLuÈtÍÅÏÑc>CuNsuTªWÅsJc>sÐÅ4æÅrÅ¬§±¯«°¶¸¯²¦a>Luo>KæÅsu>Nªa>LuÆÀc>Ðs6>ÏæªæÅuT>0ÅqªÑc>>C>>uÅæc>u¬W>Åu>ÏÍÍt>>t>U>T>C>>ÏÍÑc>C>>ÍÏt>ÏÍÓT>>çÍcäÅtLsÑcC¬a>Tu6sA@>ÑcCc@N>WÅaçÅcuNÓT>WÅcc>T>åa>>L>T>.ªa>>ÍÈT>#ÅÏæÅa>æÅa>>sI>L>Åc>>}>WÏa>Åt>>æc>ÆÀÏÍsäT>>0Åq¬ÍcNuuNc}ÏTWÍÐÅÅÏÍtÈÏaªÅacÏÍæÅæTMÀäT0Å¹WÅäÅÍcTT>G>>ÅÏäT>B>>c>ãT>>K>u>>N>T>>#ÀÏÍæÍÏæÀuåìc>ì>>N>îL>>ìsÅÏäÅÍc>T>>æu>N>>nT>>çdNssI>LÅêåÏTÏÍæÅT>qNJÏæÅÐÅäT>TæäT>N>ceæ§±´«±²¸¯²¦a@uWTÍäÅÍcTqæãÍc>qäÀÏÍsuª§°®«¯¸¯³¦aLLuX>ÍÐTuáTTrs@ÏsaL>ÏtäT>TKLÅÏT>MÀ¸Ítuåa>ÍdNu>ÏÍäTNc>csJK>¬aLL>usaL>L>uâÅQ>æÅÐÅäÅÍc>T¯µ¸µec>ÏÍsuT>ÏÍ¬§¯²«¯°¸¯³¦a>a>L>ÅtsÅÏuNc>DrÅu>æ¹aL>uâÅQÑc>C¯³¸¯³uÏÍªÍÐT>uáTT>çdN>sÈI>@>T>>M>L>ss>çc>D>ÏT>M>>ÅÞ§Æ¯·«µc>¦a>L>>ußb>WÅáT>>d>N>sK>>çÅcsÅÏu>WÅrI14>L>KsI>J>ª-aÍsçÏt>äTK>ªÍÏæÀuÍtæsu>ÏTuWÅæÏspN#ů¶®uWÅæÏspN#Å

Page 175

¬²¯«±¶¸¯°åaLTÐTuÏTªaaÅtåÍÅÍetsT@TMLsatuuNdN²¸¯´ÏÍÞ·ªrÅÐÅe¬aTåÍcWÅÏT>§¯µ¸³u¦WÅåa@åÍT>MÏTLsuT>ÀsWEcæŪ§°¶«°¯¸¯³¦aÍu>T>GÅÏu>T>EL>äÐc>>Íu>N>äæa>N>~æÏt>~çt>sWc>T>ÍÅa>>ÅÏÍu>N>säT>L>>>K>¬¯±«³¸¶ÏÍuT>Ðt>ãÍT>c>>çT>>G>sN>>ÏT>N>>u>>ÅæÏÏTNäTB>cçTGåÏTÏÍçÅs~uªaLu>ÏtpNJÐÅæåÍÅÍsÅÍÅc>GssTÏÍÆÀT>âæc>>oçT>>G>>ÍÏt>>ÏÍ±µ«±¯¸µec>>WÅæÏrd>>}>>T>ÅÏ§±¯«°·¸¯³¦¬§ÍtuH>JçcæÍT>äÅtL>sWÅrI>1såaßb>WJrÅsa>T¦a>LuäT>ÍÍt>>u>s>>>G>>>ªc>>>G>>>²®®®çÅc>>>ªäT>>>çT>>>M>>>~c>>>c>>>N>>>>>>I>>>4>>æÍåÏT>>ÏÍT>>>se>>¬§±·«±°¸¯³¦âT>Ís§¯°«¯¸¯´¦äTN>æa~æäT>N>c>T>dN>ÀWt>AçT>ÍÏt>cªusÅÍÅÏÍÏÍuN_zÅææræÏ`TÈÅdErÅ¬aÀuWTMÀãT#ÅâTÏÍuNsuÅdEa>L>Åt>u>.äT>N>æa>~æäT>>N>>c>>¸WÅçÅsT>@>6>>ÅÍçÅc>äT>T>>0ÅuçT>zT>H>>c>Åc>ÐÅÍT>H>>>ÅT>u>>N>·¬a>L>L>>c>N>>>G>>a>ÏÅÍÍt>>æoL>Åqs>ÅÏT>M>T>>Ðc>zT>>çT>sT>>@>TMÀsªaÍc>IáÏÍÅÏäTÈÅd>EéT>TMÀÅc>ÐªäT0ÅqçÍÅcÅäÅt>LsfÅÍcT>ÏTT>ÐæÏæcuJ>T>çæT>ÅÏTM>ÀæÅsäTN>æa>~æäTN>c>qNJ>ET>sTc>N>KsN>Jc>sÍÏÍuäT>a>tL>äT>aL>Åt>çÅcÐt>L>ÏTC>ÅrÅéT>K>Ŧa>ÍuÏTC>Åªa>ÅÍuT>uÍT>>sT>ÅåÍt>>UT>L>>a>c>N>>}>ÏÅc>>uT>T>>qN>J>>E>c>>N>P>>W$Ít>rI>