Return to flip book view

بهار آیین نیایش

Page 1

½ÕÊ[ÊìÊwOgËXvÊOH3ULQWHPSVGHOD/LWXUJLHSDU/XFLHQ'(,66fTN4ÁÐTM¬ìÒRèÔXQXçëÊéëgyDXRéx«iR}Ò8x

Page 2

fTN4ÁÐTM¬ìÒRèÔXQXçëÊéëgyDXRéx«iR}Ò8x

Page 3

½ÕÊ[ÊìÊwOgËXvÊOH3ULQWHPSVGHOD/LWXUJLHSDU/XFLHQ'(,66BBBBBBBBßßßßßßßßßßßßßßßßBBBBßjXR8ÅÔXQ½éÊxPiR}Ò8x½qU±eXysRxXéÊgÊ[XËëwrNIëÛxK!gÊvÊåxLwRN

Page 4

ÐTGfNsaHÎtMfTNkTL¬°ÒT4ÁèÐÆb}TNLWÆçÐ¬±aaaMèTÎçcç«ÉTc«TLçÌafTN¬²WNNãt~ÆÓÑtÁTsÆaÎ¬³åTNcsuçÐWLKJësT¬´ea4çýÉÎTM¬µeÎÐTpÆtNJÑÆ«ÐbëæÐTÐÎsDt¬¶sÐaLIÆpÆWLKJ¬·uçÐÒtNtNutÐWL¬¸èÐTçèÆÎÁèÆÐtTÁ¬°¯åtÐèTÓÑtÁ¬°°eNytKpÆåtNÆcësTfTN¬°±÷ÐtÆcÆÒçcNT¬°²utÐèTsTLÆc¬°³ædNTcÎësTfTN¬°´scGÉTECTåTæÎc¬°µqNJÐçÆmHÆpcNuLÎèTÓÑtÁ¬°¶´·°°²¸²µ¶¸·´¸²°¯¯°°¶°±³°´·°µ¶°·²±°¶±±¯±´±±µ¯±·°[gQ

Page 5

ÔXKjRWÆåT0ÆscÆåTKfTNscÆc>N>>>E>át>>ÉÐT>>>T>ÆÐ/H[RUDQGL/H[FUHGHQGL¹4>u0a>p>>)ÆÇc>zrÆåÆt>>>a>T>Ît.åT0Ænc>qNÆt>æT>cÎÐÆÎuÑÆc>ÆWTG>çfT>«fTN>TÆÐÎt>åT0Æ«åT>N>N>ëësE>TaÎqNJETsÆÐfTNncqNÆtTNJÑÆaT-ÑtTNÆÐåÎÐçÁÐÎÆÐåT@>T0Æ«-t>L>uÆÐuN>>èTT>>NJ>4>>fT>N>èÆçÁÇT>rÆèsÑÆæT>c«Æb>qNLuæaT@uÆtåÆÐçÎátçÐtåÁ«_N>u>N>WT>L>èts>cb>T>uÆa>çpK>I>nc>sÑÆÆÐTÒa>H>ÆÌçÐÑçc>Æ«kÆçÐÎTuT>LÁ¹ÑÆaL>ÐT>ncs>rÆ«aL>uWÆafça>ÐaWT>Lèt>sçÆncÑÆçc>sT>}æcÑçÐuTaÑÐÎWÎçfTN4yÁësETC«ÒaHÇT«ãTrÆT>aT>uçÆÐÎTÉT>Nc>NN>Fç_N>>uN>sT6>tN>¹P@>L«Æa>äÒaH>ÇT>çuL«ÐTa>cÁÆÐÆa«sÆÑçÐÇÐT>%åTNÑÆsut>uaÑTsC>ÆÐåçaÒaHÇT>pH>ÎtçåTÆUJ>ÐÎÆaärÆssD'c>WÆrI1c>N«aT>sTL>åTM>`ÐTÐÎfta>AHsT>}WTG«fTëæadcèT>BsuEKfTN4yÁÐÎc>}ÎÐÆaèc}ÎuyTtI>ncaLIÆu4LÎÐÆÎæaMcuTMWÐtPfLcÁpsWsWÆuÆuTÎTçfTrÆÐÎÆÐftèT>aÎuåTIÆèÎc>csÎtuTc>TNJ>ãÎÐÎsu@TN>4yÁ4Lc>Æc>÷c>ësT>@>s«ut>I>T>u>T>T>>Æçæa>N>>L>>uT>>N>>Ót>WÎsrÆåça>a>T>N>uE>K>>aTçÎÑT>uTtI>«aÆÐçcuÆÐT>åT0Æ«fT>N4yÁÎÎc>«WÆÐçcTÐt>Bäc«u>yÆcÎcÐtM>1_N>uN>«qDÆrT>sT>}Wc>W>sçaÎu>Óc>ÆÎc>çÑçcÎWT>KåT>Na>tN>aT.uftf>T>ëæÎT>ÁçâT>èT>ãÎÐÎça>LÎu>ÓtåÁs>qTs>KsÆÐÆa>ä«f>TN>4>yÁçcN>MC>ÆÐTM>ÁæÎcèÐçÁkK>d>NÆÐT>uTa>ÑëæcÑçÐkT>ç«fT>N4>yÁÎÐÆÎu÷Ðd«a>cb>ups¬aÎckÆçÒÁtKæÆÐÐÎåÆÎcTc>sståTK¬ÆÐTÉTNc>%çuaÑTaT.ueaH«fT>qT>ÐÎT>N>J>ÎÑT>ãa>WÆæa>ÑT>èÆc>çTT>æÑçÐsK>su>åÁT>WÆët>çÉT>ÐÎdN>ÆÐT>æÆÐrÆÑÆç«ÎÐÆÎu÷ÐdÆÐÎt>ÐT>a>cÁfÆa>~uèT>Îçc>TsÆÐWH>J>äT>Kësd>ÑsÎtãTÎsÆÐåTÁçæÎt.ècÐÆÐåTÎÆÑÑTësKuTcgÐssTc÷cÑÆcsT}fTÎÑTuqNM«ÎÐçÁugÐÒa>H>ÆÌçÐt>>c>ÐÎÆÐåÁsèÆs>t>s¬åÁãÎÐÎÎc>>c>ua>>Ñç¬ät>oëæc>>ÑçÐua>Ñ«ãT>>Ît>ëst>>s«æÎÆÎåT>Ót>>a>>çÆa>f>>c>èÆa>>ssWÆåÆÎc>>T>ÉT>>p>>Ît>«-c>>}>>u

Page 6

suyT ÐçåT>ÑWb>ësc%c>Æc>«æcÑçÐu>aÑrÆ¨²·¹°t>§¾uT>uT>ÐÎ¹a>Lc>uÑÆÎtucLTèÐÆÎTçsWTMÐÎçæauÆÑÐÆTssWÆuT0ÆnNKEçcNMCësL~«qN@uWècNÐT>sçTsWÆaW>uc%WTL>sÉTçÆcÆÐÎæcÑçÐua>ÑrÆc}ÎètfTN4yÁÐÎæasÆtÆaäTs«æcÑçÐuaÑrÆ4LKaT#ÆudNTåÆÐÎÆcsWTÐÎsT>uJ>%êT>ÉT>N>åÁèt>sÆÐT>ça>T>.uWT>ÐÎea>Hçf>@>«åÁÐÎçÎÎc>uÐT>>ÆaLuWÆa«WÆæÎcÆaTcMÑÆÆÐftuaÑs«_N  TÉTNaa%WM>ÐÎÆÐÎtÓäçÎåTINÆçsätt>åTGHÆuTMkK>«qNÆÎusåTLÑTÁâc>@>fTN>rÆÐÎåT}>KWÐT>@çT>T>NJ>ÐÎfTN>4yÁÉT>Na>a%çÌ~Æ6>>N}>ÆcäÆsu¬ÎÐÆÎÆaäÐÎècnNKës@Ð«ÎÎcuåTN>æaÑèTåTÑsfTN4yÁæÑçcÆÎcçWÆÐÆÎÐtc>èc>>@>N>àTC>E>ÆÑÆç¬ÎÎc>uåT>N>dN>åt>T>t>èT>pK>oK>sçæa>_c>@>çsfTNØt>rÆÐÎåTa>LLW>cëæcÑçÐua>ÑTa>ÎugNA>sÆa>ÆufTN>sqÆÐuTçÆÎÎceIELcMèÆstocsÎcçÑÐÁaTçÎÐÆÎfN>ÐÎèÑÆÐÎæÆÐfÆcKuTKsåa>NÐTåTG>HÆkKÉtÎrÆc}TNfNÑÆfN>WÆaÐdqÆcTÎÐçÁèTsÆÐèÎT>ML@NèTft>aÆtTuJ>èTTNJÑÆÒa>H>ÆÌçÐÉT>N>>ÑÆT>fT>N>>èT>4>yÁsa>>T>WÆæÎÐçÁÎc>ÆÐåÁÆa>>äsÎÎc>ut>>åT>0ÆèÆc>su>T>K>>åT>N>ÐÎa>L>Æt>>>ÌçÐÐÎåT>L>N>I>>>çåT>Æt>æçsçu}>>K>T>a>L>T>>rt>uT>N>fT>N>èT>4>>yÁsa>T>a>>L>T>Wc>T>>4>yÁrÆÐÎ«WÆÒa>H>>ÆÌçÐësL>@>f>t>ÌçÐuyT>t>I>>rÆTuJ>>èT>>NJ>a>c>uc>sT>MÁåT>N>ÐÎåT>N>>N>WT>K>sÎÎc>uT>WJ?>Lc>èÆc>b>uLEÒaHÆÌçÐÉÐasç_N>uNÐÎÆÐåÁæÎt.cNMC>ÆÐut?LcsÎÐÆÎÆÐWTÐçWÐtPaT.eaH«aTu_NçTNJfTNsu@TN4yÁåTKÐÎæÎt.4N>EåTG>HÆkK>suyTK>LÆÐÖt>CWTL>«ÉTN>aa%rÆåa>TÐäT>csèÆcrI>NpTT>ÉÐt>~rÆc>N>ÐÎÎt>s>TL>c>>M>fT>N4>yÁWN>T>a>T>sI>JW>N>uT>uyT>M>L>sWÆÐÆÎÐtc>åT>>ÆÑÆÐçÆa>ÑÆÐÔT>èT>Ðçu>yÆc>N>ÑÆc>>K>sa>qN>Æt>èÐb>ÎçÑçu>C>WÆa>ësK@csT>ucÎåTI>ÆsWÆåÁåTÆt-ÐÆÎuszc>oLÆÆÐåÁësKcsuT>mëtWÆç«æc~Tc>MësN>LÐÎuN>fTN4>yÁTsèÆsK>@c«ÎÑT>qÆcÆÐuJE>fTNèT>4yÁu}J>KWÆæaT>ÐãTK>sÓdN>T>Ðç÷cT>ç«ÎcØÆa>ÆÒaH>ës>L@>L>ÐÎÎtsu@>TN>4yÁT>d>NÑÆuTÉTNc%åTNÐÎkÆtrÆ-Îcuu>NësNçÆkÆtuEKÎfT>NèTLëstêÆÎaerÏÐÎÒaHÆÌçÐäTN>s«aurçakÆtåT>KãÎÐÎaaa>MèTÇT>suTÐÎçTGçÐÆÑÁÇTrÆÐÎT>äT#Æc>aÎt>uÆÐèçd>NÁäTM>ÆèTÎçc>Tça>ÎÆÎuÆcÓtåT>@T>BÆoT>I¸·

Page 7

ÔtJsçWTqNÆt>ÑTÆÐåtÐÉTçÑÆaE>kÆtåÁfTN4yÁëæçèT>åTNçÉÆÐT>4çTLEÑÆt>J1uKçT>pKçuK>ÉÆÐTÆçÉT>cTsuT>0Æ«ÎcqNÆt>uåT@T>0ÆèTLçåÁèTLÑÆaTuuT>ÆÐTNsãT>4ÐÎ«uaLÆcçèc>TrÆsÆÎt>uÑÆcÆÔTècTWÆÐÆÎÐtcÐtçascbTm~çÑÆÐÎÎcTèTTNJësãT4ÐÎçcbTu}>èTftWtHUtÇTrÆs-ÐÆçaNÆaT>T>WJ?L>c>ësLM>ÐÎ÷Ðd>ÑÆÐåÁpN>~Æç4Æëæa>L>T>çpT>cåT>N>Tf>TN>èT>4yÁT>TfTNççÑÐÁWÆ4LaçÆaÐtMaNësTÁÐÎ_NuNTaçÆa÷cç Ð

Page 8

qïxïweLÆÐqL¬äÐT>MåçcT>ÑTÁÑÆuN>fTN>4yÁÑÆuTa>Ætrc>KM«fTN4ÁÐT>MÇT¹WÆcÑÌcs-ÐÆÎWÎÐÎfTN4yÁrÆWTLèÆcczTãTÐÎsuJ~ÆkTLaLuucE_NsståTKÆcÑWÆa>LKÑÐÆåTNN>TèÆcåtrÆWTLÎtMWLfTN4Áåt¬sNLfTN«_NèTNJfTNdNÐtåTKaNTÐnH$sÆÐsaHUftåtçrësCÆçsWÆuNfTNÑÆècMâÐÎ6ÆÎësdLsÎtMfTNTuTLÁaTÐunH$sÆÐWÆçÐrÆåTNc>setãçÆësTÐçcN>DpNTÆWÆçÐèT>LcaçÆaäTèÐÆb}>TNLWÆçÐ¬WÆÒT4ÁuTccUJÐÎqNÆÎusKsÐtåTKäTMÆnNaMÑÆUJ>ÆåtrÆètFÉÐt~aaaMèTÎçcç«ÉTc>«TLçÌaèTfTN¬äTI>ÆÐÎÆÐ_N>ëæc>Mst>}>åTN>>N>ësN>çÆèTp>sa>ÎuåT@>T>sTM>ÁÌçÐT>ÆÎcN>urts@NKfHæÆt«æÎcTåt×T'rÆÑÆaÎcuuTLÑT¨³³¹±³t§cNÆdç«ÀTNÆ«utea>Òt>N>c>Æës>G>>sÎÐÆÎèT>a>M>çÎc>ãÎÐÎsWÆa>>çÆa>fT>>çâÐÎc>ÆÐÎnN>>>a>M>aÆ_NÉTKJutèTst¹åtNcMmHÆutÐT>êTK>>ÆèÐÆd}>T>fT>NrÆWÆæa>ÁåÁÐÎsÒT>4>yÁfTN>æçsçsÆaÎ¬aTuÒT4yÁuTcèÆcètãTKÆsTuNäTèÆcæÎt¬¸´èTãT>ÐΧäçÐèT>>N>J>fT>N>4yÁÑÆÉÎT>M>rc>u0a>såTN>>c>suçÐWL>KJ>sT¬aTÐuTsÆÐ¨ÎNÑÆaE¸µÑçÐWÆa>Ðdd>N>çÒT>>4>Áça>N>K>E>qÆc>ft>ãçÆësN>TÎÐÎsea>4>çýÉÎT>M>¬ÎÎcuc¨èÎN°´¯ãTÎça§äçÎåciÆçÆsÉÎTMrÆaÎuÌcÆÐaçÆaåT@>TsåçÑt>c>ÐTI>T>rÆäçÎåcäçÎësK>NÐÎeÎÐT>pÆt>N>JÑÆÐbaN>ëæÐTÐÎsD>t¬ÎÐçÁuÐTsècKsÎtUNcaLKtIuÎÆåTNoTæTcÐbaNuTÎTsaÎuWbÐÎ±±¯ãTÑÆaEssÐaLIÆpÆWLKJÉÎTM¬u}t}>ÑÆqMæÎTE>Æáta>LrÆaÎc>rça±±¯ãT>ÎçaÐÎsuçÐÒt>Nt>NutÐWL¬aLuW~ätåcÑTÁÐÎäçÐèTNJuNätÐçfTN4yÁåT>d>K>åt>ÐÓÑt>ÁÐÎÎt>t>èÆÐt>>T>ÁT>èt>ãT>K>>Æs>ÆÐt>T>ÁrÆèÐTçèÆÎÁèÆÐtT>Á¬WÆWÆätåcÑTÁåÁ`ÐTsåtÐèTÓÑtÁ¬aÎcrça²´¯ãTÎçaÐÎscAÐÎeNytKmHÆ«åtNÆcsTfTN¬sÆÐTMÁåÆtuWN>åTITM>ÁÓÑÐÆTÆaMuuçdsçÐa>ÆtÐTK«äÐT>MåcØçcT¹Ît.qNHcÑæçcçÎçæÎtmëtèT>BÆçäTaT>ÐTÁrÆUJ>ÆWÆfTN4>yÁÑÆutçT>stK>pTãçÆæçc¯¯

Page 9

ëæcDLcNpyTçc>NCèTsJÐTÁrÆcN>GçÌcaTu.åTÁècÆTM>Á`ÐT4NEpNÎ4KsaLÐuTWÎsuC`ÉÐt~sÐTÁrÆsÎtuuTTåÁÑÆÉI@rÆÎÐÆÎcÐÎèÐTNssN>çÆpN>~Æ6>ÎÑT>upI>@>a>a>ÉT>T>zÆpN>ÎsÆÐåt>>>rÆâÐÎæT>Ðc>I>èT>u>t>çÐçuTN>zc>èt>sÐTN>>ÆuÎÐÆt>èÐTN>>ÐÎ4>HH>>«s>N>ÐÎÎt>uèÑT>ÑT4>H>H>it>WK>Ñ«ÉÆc>C>pN>>r>ÆqÐuJ>çãT>rÆT>>a>ÐÆÎc>ÐÎuÆc>C>åÆçÐèT>>ra>L>T>s>a>t>uæa>N>@>>qNTNÆÐuJN>~Æç«rÐÑèTpKEÆÐt>Î«WÆæaTtÆÐåt>rÆsåTÑÐTçÎcåT>NÑÆqNÆtuÎÐçÁÐTKsãçÆæçcrÆÀdåÆtuÆÐcÑåtfTN>4>ÁpT>çÎÎc>ucäÐT>M>åc>sêT>K>ÆåÁ`ÐT>åÆt>a>T>s÷Ðt>Æc>>ÆÒçc>NT>¬WÆeaec4ÁsättutÐWLç¨¶aJ§sÆaÎ«¨µuÆ°aJ§åtÐèT>ÓÑtÁÆÐåÁkTLsutÐèTs>TäÆc¬ÆÐÆÎÆÐWNK>Ærc>>@N>fT>N>4yÁs>Ötc>U>c>}Î4>ÐÎT>sT>LÆc>a>ÎupN>I>@¨·a>J>§ÎÎcucäÐTMåccÆçÆscÆrÆrçaaTuÇTrÆrçasrÆTWÆæaæÎÐçÁåçcN>cAèÆc~èTrcÑÑÆsædNTcÎësTfTN¬ÆÐèc@N>UÆcsWa>èTÎÆåÁèTfT>NTÆWc>bÉÐt~¨q@>¬qLåçc>§ÐçÎèTåTÑÐÎaÐÆÎÐÎsÆÐmJ>>åÆÐçÎsnJ>E>ÉT>E>CT>WÆæa>æa>NT>.ODVPDWDTTåT>æÎcsu@>ÐÎ¬-ÆæÎÐçÁÎcÆÐaLTustpTãTcsTÆau.WTåT@ÆcuGÎÐçTc}ÎåtåTK>çæaèÐÆb>sTfT>N4>yÁåt>çqÆcèT>L>c>s«WÆuyTs>tc>pK>@>äçÎæçcsÐtåT>KçÎc>NuèÆæa>LL>UNc>çnt@>YT>TM>ÁèÆt>ÑÆT>aÎu_N>ztÆÐ4>yÁçqÆcstpTÐTN>rMfTNèT4>yÁTTÎtuyTL>ÁèÆcÉTNzt>rÆaÑuÒaêTK>ÆæaLÆt¹ÎcäTdNÆÐÆcÑrçTLåÆtusCÆÐrÆÐÎaTuèT>ÓÑt>Áêt>K>E>>a>Ææa>åT>>N>²³¶ãT>Îça>>ÐÎsqN>J>>ÐçÆmH>Æ«pc>>N>uL>ÎèT>ÓÑt>Á¬ÎçaÆÐTM>Á`ÐT>ÎÐÆÎÎtçT>MÁWT>~ÆÐÎsuTa>ÎcÎt>çTa>LL>unJ>åÆad>NÆÐuTLÑÆÐaLLu4NE³¯¯ãT³`ÐT>>ÐÎs«-RKQ&KU\VRVWRPuåT>>>ÎèT>>>L>>t>>>ÑÆa>>N>>>K>>>E>>s>Öt>>c>>>uL>>>ÎèT>>>ÓÑt>>>Á¬WÆæaåTN²¸·ç²·µèTãT4çm@$:HJQHUcLçÁit°¸´´cÆÐÎTÓÑtÁrÆåN>cMmH>Æc«ea>ÑçcÁÑÆuMÆèTÑÆÐçsT}>GèTÑÆÐëæÐTÐÎÉTÐ¬åTNuT>GÐts²¸¯ãT>ÎçaÐÎsWÆåTT>0ÆtëæÎTG>ÆWMuL>ÎèTÓÑtÁÑÆèÆsJ>JkÆçWÆæaÎcutaLåTatLÑÆuIitçæacGuT>cÆsståT>KqNJ>ÐçÆèTN>JfT>N4yÁåÁÐÎs(WKHULDTcÆuÐTÑës>TcG¬ÎtumN~tWÆæÎcæaT@³¯¯ãTÎçaÐÎsaHrTÆsÎtWbÐÎèÎN³²¶ãTÐÎssNNJNpÆTNyttÐçÎtuLÎèTÓÑtÁ¬_NuNTaçÆa÷cç Ð

Page 10

TrÆÐÎÆÐqN>JÐçÆpÆpc>NuLÎèT>ÓÑtÁiH«ÇT>rÆÐÎäãt>ÑÆÑÆc>ÆÐtD>LsaTudNäçÎæçcrÆqNTErcTÑTëæaNHsçrcKMåTKus-ÆæÎÐçÁ«ÎdNucåtrÆuÐcÑÆc>dTsuLTXT>ãTÐÎècNkztÑÆ«s>baLT4LqcpTscuyTTLësJ>NççacbTÇTL>ÆdNuTçstUTUJ>ÆXTrÆ-ÆæÎt.ÑÆcÆèçÐcÆÐdN>}ÆXpyT>rÆÇTÐça>H)Æu-ÆæÎÆÎ_N>cÇT>rÆÐÎãTrÆTa>LT>ukTLcÆu§-ÐTåT@ÆWÎsÆÐuAècNqNKAdN}ÆcÖT@WNtç-ÐÆaT}æÎT@æaLÆt¨aTæaNtåÆaLåT@ÆcDÑÆTÎtÉTKsTMÁ-aH>ç¨aLÁuWÎsWKÑsT>rÆÑÆuBEs§u>LèTæÎÆÎèÐçÁÎcêT>c~TàaWÆæÎtåTaLÆtäçdåT>ÑÐçc>T>ÆæaÎc>c>@>>L°¸µ²ãT>sèc>}>ÎÇT>ÐÎæa>ÁT>rÆÐÎsut>>ÑÆèÐTN>>ÐÎc}ÎÐTæa>qNDL>åtLÆs>uÐt~sÇT>rÆ-ÐÆçaNÆWÆæÎÐçÁfN>ÆÐåÁaa%çpN>KIaLÎu_Ncçæas>ätÐçÉÆÎTëscÑÆÇÁâa>ÆâaÆåaN@ÑÆsÎcN>ÐÆcuTWauÑT>åT>K>>T>WÆãÑsK>>@>ÇÁåt>suÁåÁ«èÐÁa>>Áa>N>G>>«a>L>t>>L>WL>>ësK>@>c>>ÑÆÆÐÇÁçÐçÁWG>}>>ÐT>>N>>>èÆsc>>%sK>>@>rÆT>>ÎÐt>>c>a>>t>>uT>>WÆçÐçT>W>L>åT>>K>>ÑÆÓÆsN>çÆrÆåtN>c>MmH>Æ«ea>ÒtN>c>ÆaÎuÆÐæa>L>ÁuÑTçuÆt>a>tT>s>bWT>L>WT>ÑaLT>s-ÆæÎcWT>ÐÎTN>JÑÆT>suT0ÆåÁÒa>HÆÌçÐpKT>saÎu_N>zt4>LÆÐWHN>HsÆÐÎt>uÆt>>æa>N>>ÆÎc>c>>t>æÐÆt>K>>ÆÐàc>çÎÐÆÎÐÆc>>u>N>>G>àc>>ÐÎsWÆuT>>M>åÆc>>c>C>>ÎÐÆÎcÐÎÆÐcCåÁsaÎuãTHÆuÆÎcCÐÎ«WLÐÆÑædÐÎsWÆèÆæÎcçæaNI@èTpÑÆcNæaèÐçÁkKÇTrÆÐÎsÁÆbçpcæÐÆtKåT>JsN>c@>NfTN4>yÁÐTMrÆ«cN>aTæaæa>NÎtäcçd>suTÑqNTu_NuNèTNJÆÐåÁsWÆåÆts@NKÒçcåÁsnJE¬eNyÎ4t¬

Page 11

°ÎtMfTNkTL½ÒgjXR8PvÊÒxìÊeêxQwêXÒXéXORN[ôx[Òë[ORHuÊêÕÊëÅ±±±eRPePÊxÊÔxÕÊÔÒìëÕXëeXxïêehgèxÕÊwìÊwgéxieXêeÅeRI8ÕÕÊxuÊgXwëeX2XÒwXvÊìxwëeXRëÊéxxPD¯[x[xMéXMwéXOÅÕÊêXÅeX2XeÊxÕÊYgéÅwgëÔëÅtOw±ePXPDÊÔxuÊéXQìXèxoROX¬·µ°·´½»ÒX°´«

Page 12

ÒxQjXRoXPaNP>sTLu>NsÐt>åTK>kÆçÐÎWÆÎtMfT>NèT>4ÁÐÎuN>fT>NèT4>Ás@ÐÌa>ÐÎsu@>T>N>«¨·¹±t>K>N>¬±âÐº²¹°äçЧa>>a>t>>ÎçÆÎp>ÑÆrU>c>Òa>>H>ÇT>>«Æa>äWyÆc>T>>N>>J>WÆs>c>ÎçÆÎçqN>>Æc>ÆWÆÑÆÆÐÎt>èT>s@>>Ðd>N>WÆÎçÆÎc>>«_N>>>fT>N>sÎt>M>fT>>N>ësC>ÆÐWÆs>c>>Æc>s>N>L>U>>I>ÑÆÆÐÎt>u@>T>N>ÉT>>K>J>çpN>#ÆÓÐT>}>>Ît_NÑÆÐçÐTnN>aMWG>åÆtusåTL>KaTuT>çsæaççætNspsC>ÆÐs«uNèT>fT>>N>åÁÑÆsÎt>>uL>C>>Ît>M>>fT>N>>d>N>>UN>c>>4>K>>s«WÆÎft>>rC>ÐÎÆÐ_N>>>uL>>E>WÆÎtMèTf>TNèÐçÐTçT>Lcèa>Taa>aMèT>fTNèT>LWHN>HÐÎaæÎÆÑu>N°WÆæaÆçÎs@ÐåÁâTÐÎ«ftuÎtsTÁÐÎuNèTfTNssàarÆT>«qNL>uÑT>ÁÎtM>fTN>èT4>ÁsK>@c>ÑÆçaa>osÆÐÎt>ÉÐT>ÑsãTqNT>ÖT>åt>ÇT>>ÆÐÎaT>u«-ÐçÁWÎsu>N>fTN>èT>4ÁP>@L>ëæÐTÐÎèc>M>WTL>T>èÐT>èT>WÎça>>T>sèÐt>sqN>ÆÎc>>g>@>ut>ÐT>äÑa>Æt>èÆc>a>T>«Ðt>D>L>>rÆèÆc>ÐÆc>äÆa>ÆÎÐt>c>ÑÌc>s>çæa>N>t>åÁäT>#ÆsÇT>>>rÆÐÎsWÆèÐT>rÆça>>T>s>ÆÎWH>T>>C>¹-ÆæÎÆÎWLqU>JÐÎ«qN>ÆÎusK>sèÐt>sT>M>ÁsuT>ÐÎ-ÆæÎt>.èÐÆÎÎtnN>>a>M>åt>c>ÏÑÆcÁäT>èÐÆb}>TN>L>WÆçÐåÎÆÎætJ>c>M>èÆcãT>Ðt>sa>ÐÆÎÎtçu>N>fT>N4>ÁqçÎtM>¨°°¬°¹±³Ëçc§TL>NætèçÐc>utT>æas>aM>WÆçÐ¹qNÆtu_N>~ua>ÆT«_N>ÐÎaa>aM>sÖt>c6>«¨aL>ut>ÑTÆÐut>åTL>>WÆaM>åtrÆ¹u>N>åTL>Æc>ѧÎÎcu>pN>J>%uT>ÐèT>@>T>èÐÆd>}>T>>qÆc>ÐÎsèa>M>Æc>Ñßß¨²³¬²°¹²°§u>èT>N>ÐÆÇT>>ÐÎætMäÎTæÐT>ÐÎÎçc4ÐTM>4L>Kßß¨±´¹°°åc¬°ç±¯¹±±t§Ît>uæaÆtaa>aMcN>Ædæc>Tç¨a>T>uÐtB>èÆst>sèÐÆd}>T>qÆc>cÆc>ÐÎs§uèT>N>EÆÇT>´²ÇT>WâЧaÆt>Ît>Îc>T>æÎÑÆçÎT>c>ÁäTåT>c>ÐÎÆÐT>M>Á_N>>s¨°°·ç°°²c>NÆd>§_N>>>êÆaTÆb>aL>Tuu>cÎp>TWt>MsåT>}K>èÆckÆc>rÆTëæa>NH>sqNT>.cÏÆÐ¨²¯¹±µqNTÎçaWÆæaTNåTNsècÏåÁÑÆÒaHÇTÐÎsÎtMWLsÆÐÎtÐTrÆT>ÆWÆäÆc>>ÆçfT>>ÐÆçÆd>Ît>M>W>L>uT>K>u>N>>Îc>oèÆc>s>c>«c>}>Îèt>ÑÆÐT>a>>T>>êT>>H>>C>>L>>Æb>>a>>L>>T>>u>.ÐÆÎÐt>>c>>uT>>Ìt>>zçÑÆu>>N>>>>åt>>>>âÐÎèÆc>>êÆc>>T>>a>>Æt>>qNT.Îça«WÆæÎÐÆbcNPêTKNHuNfTN4ÁcsÎtMèTfTNÑÆsÎåÁsÆÐÎt¹-ÆæadcÆÐcÑèTfTN«kcÇtÐTrÆÐÎèTM@TNÇTÐÎs«WÆr@èTÑçÐçWèTÑçÐæç.LGGXVKÓçaNèÎtMfTN¬WÆæaÁÇÆcçåT-aHfTNÐÎ«¨4§uçÐaÆæa@oNIGc}ÎoÑÆuKÐèTfTNçu~tAèTfTN«qNLuÐçcÇTrÆÐÎÎtMfTNëæÐTÐÎTsuTCÐÎ¬°

Page 13

Æbàc~ÑÆeWcfTN%LUNDWKDPD]RQåçÑTTWc¬uJTçuLNCJåtÐÎsTæaNÉTcT6KHPRQH(VUHæc@stK¬èÆ«t>>L>>>@>>>¨6KHPD,VUDHDOpN>>>yÆc>>>ÆíkïK>>>ífT>>>N>>>ÑÆ%LUNDW<RWVHUc>>>>>>t>>>Wc>>>¬¨pNyÆcÆuLaÎupNI@ÆÐTÐaèÆuNfTNÒTÆsNDGGLVKfa¬rÆa>L>>DQDSKRUDuN>>WÆa>Ðd>èT>fT>N>4>>>>sN>MèÆc>uT>t>}>Æc>N>Æ6>sÐÎÆcÑaT>uècT>ècÆèÐÆd}>T>4ÁÐÎÉTK>JåÎtÎc>scA>L>saLÁëæa>LÎåT>@Tt>}ÆWÆÎtMfTNÑÆtJ1qÆcrÆWHNHa>N>P>>s4>L>uT>>a>ÎpN>>J>H>uÎc>>a>T>ÆÐW>G>}>åt>>>rÆa>Æt>>uãÎT>E>>>T>èÐÆa>>>T>fT>N>>4>>ÁÆc>>ÑWT>>åÆt>u.åt>>>>rÆÐÎèa>>a>>d>N>>N>>t>>oÑÆ¹a>>L>T>>.T>>ÎÆa>>L>t>>uÑÆÆÐÎtuN>fTNÆcÑWÆa>aåÁdNsK>c}ÎètÑÆçWÆÎt>MfTN4>ÁëæÎÆÑuNrcpN~ÆÎÐÆas>cDçÎrÆTu>TL>stNåt>rÆkÆçÐÎWÆæÎcÆa>êTÎtM>fTNèÎtM>èT>s>t>rÆÆc>ÑWT>M>ÁètF>qN>T>G>nN>ÎÉT>Æc>WÆÎaT>åt>>rÆÎÐt>ÐÎsuÆc>>ÆÆaätrcÇt4ÑèçÐc>sWÆutèTfTNëæaLLeI>ELsWÆèÆsTTWMÆèçT¨´¹°¸Ëçc§ÎtaNÆtTätkNKÑÆrÔTsÆdTTK¹atuåÁëæÐTÐÎaçÆaçaTu«uaÆtc>sÐt>åTK>WÆsGM>ÓÎtÐÎåÁÓÑÐÆÎÐÆa>ÇÏTÉÆÐT>ÆsèÑT>NfT>NrÆåT@>ÆåT>N>ÑÆq>U>c>_N>>såÆÐa4>L>>K>çT>æa>ç«ÉÆÎT>«WE>c>WT>Æ«T>a>M>«ãaÐÆÎÎtÐÎÆÐÎtÓÑÐÆ¨´¬³¹¸äçЧaÁcaÐÎuÑTrÆT>ÆÎÑTuÐTc>uÑTÑÆÆÐTM>ÁåtrÆåa>ÆtTu>NfT>N4Á«Æb>ME4yÁãÎÐÎçæaÁåTNÎÁåTNs_Nu>NsWÆsGMWNEÆçrÆÐÎsIJ>Îtu.WTètFqNTGÎtåaÁäT}Ls_N¹atu,UHQDHXVRI/\RQVåtNpÆÒtyTcÆÎÐÆÎÐtBÎtfTN4>ÁÐÎsu>>çUN>c>>ra>>WÆæÎÐçÁÆÐpT>uÑT>>Ît>åÎÐçÁT>>çÆsa>>N>Æa>>¾WÆæÎÐçÁsTÆÎÐÆÎfafTNÑÆuTpKEÆÐtÎÎtÐÎfTNrÆ«ÎtuæaÆtTÐaèÆfTN«fTN¨°³¹°t§uÆÐçhNÑÆcsT}cTMLsa@>uåÆauHNKåTLåÁèTLEaafTNrÆèÆtL>@fTN«u>N>fTN>4yÁÐÎu>ç4L>Ka>Æt>ÆÐÐaT>LEnK>4L>TW>ÆtuÎtU>J>uT>K>T>ÆÐÎt>èÆa>a>çÆa>sÆÐsN>L>>c>G>rM>äåT>K>«a>Æt>uÆÐpNyÆc>ÆuL>ÎtÐÎT>åÁÑÆfNèa>ÆsÎÐÆaWçÎèa>sÆÐÆaT>at>urIN>aL>uÐÆcI>ÐÆaWçÎÉTc>fTN>cÏäT>}L>sÎÐÆaWçÎu>NÎt>UJT>ÆÐÆauL>E«a>Ts>ÆÎWçÎa>raÇt>rI>>N>«a>>ÎusÆÎÆ4>Ñs>WK>ÐçW>>>åa>>ÁèÆc>Ît>>fÆt>>su>ÆÐss>T>æa>>>N>>WÆscÎtsuTÆëæcM_NuNÐÎèÐaWsaÆÎuåTIÆsTåÁTÆÐTMÁaTsIJWNuTqNL>ÎÐtcècIqTåtrÆTaTTsrÆ6G-cçm>tÑÆÆÐT>fT>N>rÆÎt>>fN>uÎt>Ñt>L>su>N>qN>Æt>>_N>>u>N>åT>K>@>T>ÎÐÆÎ

Page 14

4Ása>N@>>uuTL>E>WNJ>TåÆa>a>ucÐÆa>NÐa>f>cèÆc>fT>sÐçcsçWt>ÁuæÎt.ÑTÁÆÐåÁ_NsÆÐTfTNrÆWyÆcåçcèÆÐçÑÆTaTLuÑTÆÐåÁÑçcÆuNfTN¨°µ¹±åc¬°§-ÐÆÎÆÐ_NÌçÐTWÆsGeaetsÐtåTKqNÎusÆÎÆWÆvDìXÕëÔë[ÕëÔìÊg¨4LGGXVK §ÓçaNr@>èT>ÑçÐçW>ÑçÐc>ÑT>ÁÐÎsWÆWc>fT>N>äT>çea>H>uL>E>sÓçaN>ëæýÆçÎtuèÐTåTÑcÎÎcusçcÆW>ÑçÐÙÆcçaLÁuÐÎf@ÐÎsTæÐT4>suT}LÆa>WÆæa>>æÎÆÎÔT>>A>>>ÆÆa>>sæçèÆst>>ssuT>>ÑÑÆÆÐèt>>N>Îd>>N>>Ác>G>>åT>>Ñ«fT>>N>r>ÆÎÑTuÐai>tW>cf>TN>rÆW>ÆåT>cu>c>çÑçÐc>u>c>«ÇÆc>c>u>c>pT>Óça>N>ÎtuæaÆtaÆæakKåÁÎcÆÎcåTTKMçæÎÆtTèTBÆsèÆæcGccæÎÆtTsÖt>c>èT>fT>N>ÇT>ÐÎÎt>u>æa>ÆtÇÆc>çåT>c>su>>c>fT>N>qN>ÆÎusåT>L>qÎtuæaÆtÇÆcçåT-aHäT}LsçæaÁ4èTNJÐÎÒT4ÁÑÆÐWÆaÐd¿¿¿ËÊgægjXR6Îc}uÙÆcètssuTÐÎçÎcNuWÆÐWÎÐÎÆÐÇÆcäT«aÆuæÎÆtTeNyÐäTètsÆÐfTK@>eaÆtuWÆWÑçÐÐçÁÎT>sÆÐ²¬°¹±çÇ«²°¹±fÆaNÇT¹atuæaÆÎcuÐTt«TèÆaaçÆaèÆ«qTæTèÆèacÁÆÐâTæcKsèƹaÆdÆuaNTçWÑçÐeaHèÆcdNÆÐWcfTNrÆeçÆ«uÐTtTèÆa«açÆaèÆ«qTæTèÆ«èÆsTÒaHÆÐTÎt4ÆcTtÆÐÎtWNçaW«¨²¹±²ç§WtfLcÁãTKÆÎtÎTs«uÆcNåtèÆæÎtcTCTsutINçcMèçÐÑÆtÒaHèTÉtÎäTKÂa«ÑçÐrÆWÆcAÑÆËçcÎtÎTç

Page 15

«èÆæadcäÆtÆsKåTNÑÆÆÐTt«èÆæÎt.eaHÆÐT«uÆcNåtÆÐÎtWNçaWèÆæÎtcTCTsutINçcMèçÐÑÆuyT.ueaHÆÐWÑçÐs«açÆaèÆ«uÐTtåÁÑÆæÎÆtTÐaãT>ÎsåTÁçÎt>usÐÐT>BooèTsT>NsäTÑÆÇÆc>uaÆeaLtuÇÆcéXægjXR¹atu4LæÎcaLJÆÐåTeçÎÐÆbuåTèçÐcÆÐfTWÎæÎÆtTÐa«TèÆaaçÆaèÆ«uÐTt«qTæTèÆèÆæÎÐçÁcâTÑÆÆÐåTsutaT.ukÑtåTTKMN4æÎcsIÆÐåTeçÆ%LUNDWKDPD]RQ éëÕXX[gÊfägÕÊi[gjXR¹WÆfÐTMpTçauæaÆtÆbàc~ÑÆaEfTNrÆÐTacÁ6ÆÎâÐTÐÎ«¨%LUNDWKD]DQ§åÆÑTWc¬ÉT#`ÐTÎtÎTrÆcTLçÉÆÐtçaM«4Ñ6ÆÎësÆcIs«%LUNDWKDDUHW]dÐÁTWc¬ÎçÆÎåÆaTçqNJÐçÆèÆcWÆWTGfTNs%LUNDW,HUXVDOD\LPqNyçcÆWc¬WÆuTTçutKfTNs%LUNDWKDWREKZHKDPHWLEKUNTïçÇtTWc¬çfT>>pyÎsE>t>WM>ÐÎ±uTT>zÆësC>ÆçsÎt>rI>1Wc>4>t>ç4>çÎsWÆ_zÆç²TtLaNç-Ðtr@ÐÎæçsaTæacuLfTNÎÐtÉTNÇt>T>Wc>uL>E>äÐT>M>WK>>T>Æa>ÁurM>ÐT>N>>c>D>sWc>fT>N>r>ÆãçÆWK>>saT>¨èÎN°²´Îça>§T>t>c>ÓÐt>åÆÐçÎsÖt>cêT>yTL>>ÆWÆrI>1%LUNDWKDWREKqåÁÑÆ4>çÎç4>>çÆsuT>ÐÎÎÎc>>uc>>ÎN>ÑÆp>>äçÎåc>>sWK>>>4>t>>sÎt>>uÐt>A>>WÆæaÆtÆÐTMÁ_NÎtÆbaLÐucDscu0aÉT#WbcçfLc>ÁcTsÒTßßåÁæa>LÎpNI@c>~TLTäTàc>~ÑÆeWcfTNrÆaTu>N>èTfT>NsEt>èÆcuT>sTa>ÐucD>ssaTu>WTGfT>NçÎt>ÎTçWÆæaæÎÆÎèTsNçÆ6åTNÐÎêÆaEsWÆu@TNÐtDL¬±-aHÎtÎT«-aH>T+DQXNKDKTtLr@¨²±¬±µ¹¸c>ƧWÆcÆWbc>WÆaÐd3XULP-ÐtT-Ðtr@>¬²WÆ°µ³ãTÐÎuTIÆÎtMåTÑÐÎqNJÐçÆaE

Page 16

pAâЧèÐT>çèÆÎÁfT>N>ÐÎsJ>K>ÑÆWÆc>Òt>>>u>N>c>u0a>èT>fT>N>ÐÎc>Æ6WUDVVEXUJ÷Ðt>Æc>>ÆÒçc>N>T>èT>s>t>ÐÎsuÐt>~sea>ec>èc>A>fT>N>ÐÎç¨qÎ¨qÎdNpAâЧWÆæaNÐTsçæaT×tGãsWÆu@tåÁ4ÎcqNÆtÎTÉçT>G6çÎT«äTàc~ÑÆeWcfTNÑÆu@TNWÆuL>4çÎçWÆæÎÐçÁpK>ssNçÆ6èÑT>ÑTWMÐÎ/)LQNHOVWHLQ4@J4¨qÎåc§6LGGXU5DY6DDGMDTTçÆÐÐçaNstKÐÎéëÕXX[g¬8DN8mxêeìÕXÕXïwRëÊ:§«TèÆaaçÆaèÆ«uÐTt«qTæTèÆÆÐåTMcÆcstuÎuÆbWKÐçcMçuINèçÐÑÆ«açÆaèÆ«uÐTtu@uÆbÆÐqTcÆcs«qNtuÒTÆÐt«TèÆaaçÆaèÆ«èÆæÎÆÎTsÊÆcNsÆÐÇtJC4ÑÆcÑ-ÐtåÁèTætNÑÆTÚÜ-ÎccNåÁutINÑÆç«TèÆaaçÆaèÆ«uÐTtèÑçÐèÆcç4ÑèÆcTcqc«TèÆaaçÆaèÆtcM«qNJÐçÆçtätpNyÆcÆuLc«tãcHåtNM~sçtæT}TcçæT}@csçèÆæÎTMTLÆÐqNJÐçÆs«açÆaèÆ«uÐT«TèÆaaçÆaèÆuÐTt«qTæTèÆuTcMçtIN¨st§«TèÆaaçÆaèÆ«uÐTt«qTæTèÆuTcMçtIN¨st§

Page 17

éëÕXX[gXSëÊÔÔëeRÖXÊgjXR8Å:«TèÆaaçÆaèÆ«uÐTt«qTæTèƨu@uèÑçЧåTNTMsKsçuÎuèÑçÐÆÐTstWKÐçcM«hN«uINèçÐÑÆ«açÆaèÆ«uÐTtu@uèÑçÐÆÐåTMstqNtuÒTÆÐt«TèÆaaçÆaèÆ«ÆÐÐTcçÇtJC«kNçuLNÑÆcÑÆÐèÑçÐçuTaÑ«WEcçaMèÆæÎTMÊÆcNsTèÆc-ÐÆd}TtÑÆ¨TutIN§rÆsKèÆcqNÆtuâÐTsÆÎçTÆÐtäTç«açÆaèÆ«uÐTtèÑçÐèÆcç4ÑèÆcTcqcTcTèÆaaçÆaèÆ«tcMqNJÐçÆcçtätpNyÆcÆuLc«³tsTçtæT}@cc«WtãcHsåtNM~ctÒaHçsÆcÆcrIc«ÆÐÎçÆÎåÆaTWLCJÐçÁÑTftèTsTäTÆÐÎT.TLèÎçdÆÐqNJÐçÆç«açÆaèÆ«uÐTt4ÁuMuTLÆÐqNJÐçÆs«TèÆaaçÆaèÆ«uÐTt«qTæTèÆ«uTÐTacÁçTæT«TÐasuÆaWÆaEsTÑÆÐtDLTrÆÐÎ¬³

Page 18

ÐÆÎctINçtINuT«TuLuÆc}çáT@æÑçÐctu@uINTcÐTNèTæÆÐsTèÑTucNæÐÆtKÆÐTsutrÆutINcçWKÐ«ÌçÐ«W«hNT¨6KHPRQHK(VVUHK «êgDwxO¨wXêe RÍXg§ÆÐÉT>c>r>ÆWÆÎt>M>>WT>Îàc>>E>rc>>ÑÐT>çT>>fT>N>>rc>uK>>ÐsT>æa>>>N>ÉT>>c>WTsÆÐTM>ÁÆcÑWÆåÎT>ÆTc>uLEsaíKípEècëæýÆçrÆës>@ÐsaLt>udNæaNKÑÆåta>LÆt>udN>¨fTN>åT>KuL>E§7HSKLOODKNGcæÎT>Ðtsça>ÎcuåT>N>æÎT>ÆåÁãT>ÎsçuT>a>H>Wc>fT>N>spT>ÉT>crÆW>ÆfT>NsÐÎ>ÆsÎtM>WT>Îc>D>WcfT>N>säT>#Æc>ç¨a>tuq>ÉT>c>fT>N>sd>NT>M>L>Æs§UJ>çsT>F>ÆfT>N>æÎÑÆçÎÑÆpßßÉTTzÆrcKM>saTæacæÎc>uTTzÆsCÆçsÎtrI1uJ~Æ6>aLTuuTMèTÑçÐÐÎaTuåTNNÒçafTNèçTsWÆ4HGXVKDKTçafTNßßätWcau.æaÆtèÆsCÆççuTNfTNæÎÑÆçÎ«r@èTÑçÐçWÐÎWÆÉçTGåÆÐçÎsnJEÆÐT>IÁsÆÐuÆÐTåTÑÐçcsèÐÆaL>ÎÌçÐfTcçWLcNPsèÎN>ãçÆåcÑT>ÁÐÎsTæa>>N>ÉT>csWÆåÁcÐt>A>WÆs>>N>ÁqÐÎaÆçf>TN>oWN>>>N>>>>ÑÆp>åÆÐçÎs>uT>>T>Wc>>sç4>>>>>>>Wc>>sWÆs>>ÆÎÎt>>ça>>ÆçoåÆt>>L>WÆèÎN>¶¯ãT>sa>>>E>uÆc>>çÑÆa>E>åÆÐçÎsÖt>c>>qÎÐT>M>çqÎÑÆçÎÉT>>c>a>Îc>u>c>+DPLQLPqNLNTåÆtLW$«åÆacÑÆ«/D0HVKXPDGLP-ÎTt@qÎÑÆçÎWcfTNsÖtcfT>NpuT>Mrçaa>Ææaçc>uN>scssÎÐÆÎuT>ÎtM>sæÐTÆsaL>uÎTuECTpK>EÆÐtÎäT>K6sWN>TLEåÆa>rçarÆWÆ¨¸¯ãTåÐTH>§äçÎpNyTKåÆÐçÎWÆæÎtWcfTNæaNÐÎuKDèÐÆccêTc~«ÐtDLsIJWÆfÆcÑTÁkÆçÐÎaLuæÐTÆåÁspNTÆÐÎçæÎtkJCsTæaNÉTcfTNÑÆuNc«²±¹±±W§ÇtHEçnÆçqNÆcÆèÆaÉÐTç¨±±¬±°¹°¯t«±¶¬±´¹°°W§sJMJWÆæascWcfTN4çÆÑÆsK¨²¶¹±¯t«±µ¹°±sÎcåT@cTåÆtuuJÐts¾WN>WNNu@TN4ÁcsTæaNÉTcfTNcNPæaæÎÆÎÐÆcèÐÆd>}T>çfT>4T>«WÆUJçsT>F>ÆåTNÐÎkÆçÐÎs«u>TNfT>NæÎÑÆçÎÆÐÐT4KçÎÑTÆaTaÆÑÆÆÐfTdc>sWÆstÁuNfTN4yÁUNcraWÆrÆ«rÆcTL>aÎuäT>#ÆTM>ÁpÆÎÐÎsTF>ÆèT>fTN>åÎÆÎÐÆcTÎt>WÆaÐd>èTfT>NÐÎ

Page 19

ÑÆètsaLusTÆÆÐTMÁsu@TësCÆçsqçaLTÐTNWauaqaLÆtuTfTNfTN>TæÆc>K4>>Wc>ss-tus>t>cnN>ÎÑTèÆst>saL>TÐÆÎÐt>cc>@>NW>MÆçÆÎtM>ÆÉTc>suT>ÐÎWÆÑçc>ÆÒT>>4>yÁèÐÆd>c>ÐÎèÐÆd>}>T>fT>N>ÐçÁÎT>ÒçaaTuTLçaKçÒaHÆÌçÐãçdUJÐçÁÎTæÁÆÎtsuLNCJëësuI¹WÆæaNÐTWÎsuJ~ÆësçÎÉÐt~s sTæaNÉTcfTNèc}>Îçæa>m@66FKHFKWHUcï>ïÒiðt>æc>TÐÎ«*HQL]DÆdN>L>ÐÎ°·¸·ãTÐÎãHÆutÑÆèaEåÆÐçÎÐÎrIN«WÆuL>NCJp~ÆÐÎsaÁucD>ssrÆÎtçT«uJTësèTWLÐÎsWÆåÁæÆtÎtuæaT@sçÎrÆ4suTÉçTGWÆs@ÐÆÎÐtcuÎÆåTc«át>èTÉçTG>TÆ«aT>uæaÑfTN>oÎtsWÆæa>jGècb>àTCE>Æuts>NLaÎu.cNNFÆÐfTNèÎT¿¿¿yPRG#Nïw"#¬qÊ«T@}ÆÐ-TU«ÆaçÆa¨°´¹´°d§aT.ÐTÆÆÐt_N*TÑTçnÆèÆa«qNÆcÆèÆa«TåÆÐaèÆaçTèÆa«açÆaèÆ«uÐTt$EKRWKÉtMÆ¬°sTåÆÐa>cçT>c>«4ÑçåT>KÁa>çÆa«ãT>E>èÆa«UN>M«a>LK>Ða«÷Ðd>èÆa«ÇtHE>èÆaqNÆcÆcèÆ«açÆaèÆ«uÐTtuÆÎcucåçduJsuJÑÆÆÐTåT0ÆåÆc}Kt«uètt«uLuåt}cÆÐåÆc>ItèaLKÐat*KHEKXURWKÉçÐtM¬±«uT>uÆÐqL>>«uÆÎc>uc>ÆÐÎT>«u@>>uÉT>N>ÆÐåT>Îc>t>«èÆæa>ÑsÆÎçT>t>«uT.uèÐçÆÎÆЫuTâÐT>uTçÐuÆÐÉT#ës>ÆtåÎÑqcq@>oÐÎtu@>uÉTN>ÆÐåTÎc>çÆbÆÐåT>aÑu@uÉTNÆÐåTÎcs«açÆaèÆâÐT>W>NuÆa>c>}Ît>ÑÆcN>s«WÆd>N}>ÆÒÆcWT>«uça>t4HGXVKDKTçaï¬²ÒçaèÆa«açÆaèÆ«uTtWE>c>ÑÆsuA>N>@>çèÐTN>t>d>NçaÁut>ÑÆsuc>Eh>N«T>ÐaèÆ%LQDKTL>N¬³uLuTCWcEhNÆÐTs«açÆaèÆ«uTâÐTTcTCTs¨aÁu§ÆÐTèT>ÑçÐçÎcqN>Æt>W@ÑT>çåÆÎc>cÎt>ètsÆÐT>a>çÆaèÆ7DVKXEKDKTt>@¬´uÎtL@tsTåÎÐçÁèçÐÑÆs«açÆaèÆ«uTâÐT¨±°¹´Æc§åÆÎcæÑTsbåTÑåtfNÑÆçrtÆÐTèTT>C-ÆæÎcæT>LtsN>JÆcÑ«T>ÐaèÆ«f>ÆÐT6HOLKDK TMNJ¬µuÆdTNÆÐÓÑcÁTuTus«açÆaèÆ«uTâÐTaÐTNtèTWKÐÆcÑÐÆÎcÎtq@cT>sç«c>N>Ît>WÎsÆÐT>c>Æ«c>}>L>ÆÐT>ua>T>ÐÎ«WT>c>T>s*KHXOODK¦çÆs¬¶pNyÆcÆëæaLTÐèÆ«açÆaèÆ«uTâÐTracÑTÆÐTWT

Page 20

ÆÐsTçq«fTG>åTÆuçÐÎèTÇÆc>CzÆsK>ÑÆÆÐT«TèÆa>açÆaèÆ5HSKXDKÁtÐ¬·TG>ÆÐpN>yÆc>ÆuL>Wt>åÆÐT>K>N>s«a>çÆa>èÆ«uT>âÐT>>>ÐÆb>}>qc>T>èT>qÑc>«ÑTÐçÎT>ÑÆu@uèTætNTæÎWcTèÆcÆÐãTrÆ«TèÆa«açÆaèÆ%LUNDW+D6KDQLPqNTTWc¬¸ÑÆÆÐTN>ÎåÆÐT>4>ÑcÆÐåÆÐT>çqL>åT>ÐÆc>èÎçÑsÆÐT>ac>ÑT>ãTçÎÐçÁÐTsåt>T>tçÐT>N>WcÆÐTãTs«açÆaèÆ«uTâÐTæÎWcÆÐTèTWÎpKÑTÐTcÉÆuINèTsLNLuÎuèÆcÆèÐçÁkKèÆcäaTuTÐèÆc÷ÐdèTcc4LEEXWV*DOX\RWKÉttTetðN¬°¯èÐçÁuqÎcÆÐpNyÆcÆuLÎtätåTaaNEs«açÆaèÆ«uTâÐTÑÆcÆcqcTnTsåTLÆÐTåÆc>N@«åÆÎcaÆæÎt>sbÐÎsståÁÆÐTåÆÐçÆÎ0LVKSDWÉT@N¬°°WçÎÆÐWÆas«a>çÆaèÆ«uT>âÐT>ruT>ÎTT>cu>TM>Lst>¨±µ¹°ÓƧåÆÎca>ÆæÎtèÐÆÎurc>`N>>ÑÆÆÐÐçc>sC>>J>a>T>>>èa>>N>ÆN>>åÆa>c>èÆc>>/D0HVKXPDGLP-ÎT>t>@>¬°±uT.ucNH$ÆÐåÆÐçcFs«açÆaèÆ«uTâÐTsN>}Æc>«açÆa>èÆ«tqc>aL>Æa>¨UTs§uT>T0Æt>èÆc/D7VDGLTLPqNIÎT>¬°²s«açÆa>èÆ«uTâÐT>>T>cT>CuINÓÆÎTa>ÐçÁuèTsÆÐt>WÆts>uTÁsç«T>sÎtu@uuçdÆÐåÎTÎTKÆc«pNyÆcÆuLWtcÎtfT@ÉcÐÎ«TèÆa«açÆaèÆ,HUXVKDOD\LPqNyTçc¬°³ÐçÁWK>Ð«tãa>ëæa>_>åÁ«ÎçÆÎåÆa>T>WL>C>J>çtësT>«t>Òa>«t>ãc>H>«åt>NM>~çqN>J>ÐçÆuLuTLÆÐqNJÐçÆs«ÎçÆÎèÆa«açÆaèÆ«uTâÐTèÆatÆcÑ«TcWK>ÐTcçtL@ÆÐT>fTNèÆçÁ«T>èÆa«açÆaèÆ7HSKLOODKðNG¬°´ètLuÆÐTfTNs«açÆaèÆ«uTâÐTuqNÐçåTcMèÑTÎt>c>H>ÆÐåt>N>M~sa>ÁÓt>ÆÐt>s«T>èÆa>«a>çÆaèÆa>T>$EKRGDKÆÎtM>Æ¬°µÆÐtäÆc>>ÆTqN>>TT>s«a>çÆa>èÆ«uTâÐT>>>aL>L>WaÆÐt>qN>J>ÐçÆÐÎWÆÐÆd}>>asa>T>qNLWauTåÆÐaèÆaçTèÆaaçÆaÆcÑqNtuÒTÆÐt«açÆaèÆ+RGDDKæÁÆÎt¬°¶TåÆÐasçTsÆÐTMÁçèÆæaÆÐçcÆÐTTMÁTsWTWKÐçutINèÆc«WTfT@äTKcTsÎÐÆÎuæT}>ÆÐT«a>çÆa>èÆ«tW>«a>L}>Lu>TèT>T¹q>N>Gu>uçèÆæÎtc>WTL>T>ÑÆfN6GÒTÆÐtWtINs«açÆaèÆ«uTâÐT¨°·¹¸³dâЧTc>T>C>Wç_J>~«ÎtÊÆc>N>s«Ît>cM>s«pN>yÆcÆu>LÎt>ät>s6KDORPätT>¬°·u@uWç_J~s«açÆaèÆ«uTâÐT¹ÎcqNÆtfTNÆÐtqTsKæT}Á¿¿¿

Page 21

yNXw"#¬ËèT@}ÆÐ-TUÆaçÆa¨°´¹´°d§aT.ÐTÆÆÐt_N*TÑTèÆa«qN>ÆcÆèÆa>«T>åÆÐaèÆa>çT>èÆa«a>çÆa>èÆ«uÐT>>t$EKRWKÉtMÆ¬°ÐTcÎtèTWKEÑÆÆÐT>sãTEèÆa«âTL>ÆcçaLKÐa«÷ÐdèÆa>«ÇtHEèÆaçnÆèÆWT>n@>>c>T>s>åT>@>ÆW>ÐÏèÆc>ÑÆçèÐÆÎÎT>sÆÐT>>åÆÐa>èT>>çs«qT>æT>>ÎT>«èÑT>>uqNÆcÆèc«açÆaèÆ«uTâÐTucuæaLÎÉT#«kÆacèÆçuL«ÐçT«æTÎTåTaÑ«uÆÎcuæaÑÆÐåTÎc«uÐÎTsÆÎçTt«ÆaçÆa*KHEKXURWKÉçÐtM¬±ÆÐåTÎTÆ«uÆÎcuæaÑÆÐåTÎc>ÉÐTKuèTWKÐT«uT>ÐuèÑçÐÉÆuTcMcTsÆÐa>L>T>u>sèÐÆÎuuT>ÆÐÎt>èT>>ça>Æs>G>âT>ÐÎsåT>Ás«¨°³¹°³´d>§u>Æd>N>uc>æa>Ñçu>Æc>N>>us>Wt>>a>L>>T>>K>>u>>s¾èÐçÁua>>a>>T>>u>>G>>}>>¨s§«a>>çÆa>èÆW>t>ÉT>N>>åT>Îc>>ssuL>>N>Æt>>«uL>>u.?ÐÎÉT>>#Ðb>6>>G>I>>ÐÎt>>¾¨µ¹±t>K>>¬°§uÆÎc>u>u@uÉTNåTÎcss«açÆaèÆ«uTâÐTu@uTM>ÁaL>M>uËTt>c>cåT>M>rÆWTK>T>æÆcK>«uT>KÁËÆt>Æ4HGXVKDK´Tça¬²¹aLÆtu4LrÆçWÆsGusÐtåTK«aLÆcuÆÐtÒçascsqTsKÉtT~ætMÒça«Òça«Òça¨²¹µÓƧWÆtJ1çÆãÑÆ4ÑuTK¹WGaLÆttsçÐ«ÉÐacçàc}«4LcaÐåt«åTçcuÆa~TåTÁæT}Á¨°±¹²ád§trIÐÎaçÆaãaTâÐTuÆtWLC>JWçsqN>tÐTD>ÆsTÆc>ÑåÆcWLC>JçfÐa>Tc«T>æTèÆ«WT}>TÑÆåTN>ÐÎT>.ÐÆc>c>ÆÐÎt>r>I>>T>ua>ÑÐÎçåÆÐWL>C>J>åt>N>M>~ÐÎ«T>c>K>sc>ÎçÑsc>¾a>ÆÐÆÐtWLCJT>åTK@sa>TÓTÒçaçÇTN>ãÎTÆaÆTçuJ>suJÑÆ«Tc>M«qNJÐçÆ¹asG«WÆæaÎc4atãass«ÎçÆÎåTÑÑÆtÉÐafÆcÐÎsuUc«aLLN«ÎTÆaÆTÎcaÆtWLCJaçÆa¨°¯¹°³µd§TtJJpaEê«åtNM~èÆtèÆaçsaT«TèÆaèÆWÆÒçaçãT>EçÆTMLÆc>Ñ«qNLuäÆÆÐÆaWLCJ>uJsuJÑÆ«uTâÐT>u>nJC>Òçaç÷ÐdæT>ÎTtÆc>Ñ«at>}âcÆÐT>èTUdc>tãäÆÒçaèÆaèÆ«açÆaèÆÆÐTèÑtÁuÆÐèaL>KtÆc>NåTÆs>çuLuTCWc>EhNc>@st%LQDKTLN¬³çWÆæasTzÆ¨auæa>ÆtWTKÐt>BÐÎqÆcc>Ðits§fTN>ësNçÆ6s°¯¹°³µÐtd>pHTätWc>rÆ6¬´ÎÆÎuÇÆtåÁsÒaHÇTÑÆsÁspHTWTK«TWLuBEcTL

Page 22

«açÆaèÆ«uT>âÐT>T>cT>CgN>@çâÐÎÉÐa>dN>çaÁut>ètÑÆsu>cE>åÁhNu@uTsÆÐWcEhNsWasÆÐT>TæT>ÎTèÆ«åÆÎc>ÑTÎt>WEc>sÆÐT«T>ÐaèÆ7DVKXEKDKTt>@¬´ÑÆs«a>>çÆa>>èÆ«uT>>âÐT>>>>>>ÐçÁÑT>>pT>>st>>çW@>>ÑT>>nc>>ÑÆ«Ît>>Ðt>>B>>sÆÐT>>c>>N>>ècuÉbtsTåÎÐçÁèçÐUIc>sÆcÑT>cWK>ÐTc>-ÆæÎcæT>LÆc>Ñf>ÆÐT«T>ÐaèÆ6HOLKDKTMN>J¬µuÆÎcuåçdÆÆÐÎtfT@çuLuqcs«açÆaèÆ«uTâÐT-ÆæaàÐÎ«c>N>>Ît>WÎs>ÆÐT>c>>Æ«c>}>>L>>ÆÐT>ua>>T>>ÐÎ«WT>c>>T>>s*KHXOODKçÆs¬¶ÆÐpN>yÆc>ÆuL>s«a>>çÆa>èÆ«uT>âÐT>>>u>>>a>L>K>Ða>>u>L>t>Æc>Ñ«r>ÇT>>T>a>c>ÑT>>uLuacÑTqNÆtTG>ÎtèTÎÐÎuT>KÑÆTçfT>GÆÐT«T>èÆaaçÆaèÆ5HSKXDKÁtÐ¬·åÆÐTKNs«açÆaèÆ«uT>âÐTèÆæaL>@èÆat«u@>uTGsu>uÆatÆcÑWTu@uTGÆÐpNyÆcÆuLÎtätT¹åÆÎcâÐT>TcÆÐãTrÆ«T>èÆaaçÆaèÆ%LUNDW+D6KDQLPqNTTWc¬¸uÎuWcÆÐTãTs«açÆaèÆ«uTâÐTÎÐçÁÐTsåtTtçÐTNèTætNÐçÁÐÎÆa~s>Tu>yTÐc>T>sÆÐ÷Ðd>èT>c>4LEEXWV*DOX\RWKÉtt>T>et>ð>N>¬°¯ÐçÁqÎc>såT>M>st>ÐT>M>ÑÆÆÐT>«T>c>äÆÆÐT>uT>Ð«ÑÆc>>Æc>qc>T>èÆc>ÆåÎÐçÁÎc>èÆc>èÐçÁuqÎcÆÐpNyÆcÆuLätåTaNEs«açÆaèÆ«uTâÐTsTLÆÐTåÆcN@çåÆÎcaÆæÎtsbÐÎsståÁÆÐTåÆÐçÆÎ0LVKSDWÉT@N¬°°çWÆast«açÆaèÆ«uTâÐTåÆÐWLCJnçãaTTc¨±µ¹°ÓƧaÆæÎtnT¨´¹²²d§èÐÆÎuWçÎÆÐnsra>>>J>>sa>>T>a>>T>>>èa>>N>>ÆN>>åÆa>c>>èÆc>>/D0HVKXPDGLP-ÎT>t>>@>¬°±ÆÐåÁ«ÑÐt?ÐÎÐçc>sC>J>uL>s@>ÐÐÎa>Îc>t>êT>Át>ät>åT>L>K>ÎuT>Kça>Îc>æT>>èÆsD>'çuL>I>u>qÐÎÆÐÐT>G>ÉÐa>>s«a>çÆa>>èÆ«uT>âÐT>>>>T>>c>c>N>>H>$ÆÐåÁT>äT>>ÆÐÎçrI>@>>uLucNH$ÆÐåÆÐçcFWÆa¨U>JÐÎs§åT>0Æt>«ÐT>d>N>c>«ãÎTèÆc>sa>T>/D7VDGLTLPqN>IÎT>>¬°²aÆæÎcÎTKÆtäTsèÐÆÎTçTsåTÁsÎtsN>}Æc«TèÆaaçÆaèÆ«tèTWKÐaLÎÎc}>Íc>äcÑÆT>ëæc>Md>c>saT>«ÐÆÎqN>MåT>Á¨u>>t>§ÐÎÆÐTT>c>TC>t>IN>uÆÎT>uåÎTaNÆçjTs«açÆaèÆ«uTâÐTT>ÐT>ÑçÐsÎc>ÑT>>Ît>c>M>«qN>>J>ÐçÆs«W>K>Ðc>>T>s,HUXVKDOD\LPqN>yT>çc>¬°³èÎTMTLÆÐqNJÐçÆs«açÆaèÆ«uTâÐTrTLTåÁÐÎÆÐÎtuÆÎçTrIèçÍT§ÆÐçÆÉÐaÎtÉT#ncÑÆåÆÎcTtIèÎçÑsÆÐÎçÆÎësÆt'DYLGÎçÆÎ¬°´uÆÎcuTtIc}ÎÐTÆÐÉT#¨ÍT§ÉÐas«açÆaèÆ«uTâÐTÑÆcÆc¨ÆÐ

Page 23

ÆÐTfT>NuT>c>MçWK>ÐTçt>L>@ÆÐT>èÆçÁ«TèÆa>a>çÆaèÆ7HSKLOODKðNG¬°µètLuÆÐTësTFÆçfTNsuÆaåÁtãÑÆÑÆÆcÑcbf@TNs«ÇTNpNyÆcÆÎtätÐÎÆÐÎtèÎT«TèÆaaçÆaèÆ$EKRGDKÆÎtMÆ¬°¶dNçpNyÆcÆu>LèTuTc>Wc>TsrÀTNÆÎt>äTHîçæT}>@cÐÎÆÐfT>N4Árst«aÁÓt>ÆÐtæÐÆt>KpN>yÆcÆuL>«tät>Was>aT>ÓTÆc>buT>cM>TÆÐåT>@ÆèT>fT>NÑÆccÆÐtWK>ÐW@ÑTTåT>K@sÐÆb}>èÐÁaLL>NåtN>M~sÆÐtW@ÑT>TåTK@>saTètrTåtNM~ÐÎc}ÎÐTTèaÁs«açÆaèÆ«uTâÐTaLLNåtNM~c>çT>ÉT>N>ëæc>>~«T>èÆa>a>çÆat>Æc>ÑqN>t>uÒT>>ÆÐt>+RGDDKæÁÆÎt¬°·åTÆuTaÑcTsÎcqNÆtfT>ÆÐt«WGqNÆtÒTÆÐtuJ>suJÑÆ«uTÉT#ÆÐtèTWKÐÆcÑut>INtuT>.uWDTts>åT0TåTèÆcç-ÆæÎc>tèTWÎsstc>ÆÐÎt>ÎT>K>>ÆãÑÆÑÆW>N>uJ>J>ÆÐt>èT>uT>c>M>Æc>ÑuT>c>uqc>T>c>t>W>N>uT>T>TÑÆÆÐÉÆæc>M>çæÎt>KL>âc>ÆÐT>t«èÆæÎT>>c>G>èÐT>c>T>ct>«T>èÆa>a>çÆaèÆ-ÆæÎT>M>èÆæaTtaÆsTãÑÆÑÆ«aTæÎta>ÆTçâÐTWTT>utINrÆsKcT>ssaT«TæTÎTèÆ«açÆaèÆ«uTâÐT>aL>Æcu>ÆÐsÆÐWTçaLt>ÒTÆÐt>sÆÎçTåTaÑësK>saTaLtÒTÆÐtsèÐÆçÆdçWtINWT«ÆÐTsKTcTCWK>ÐçWÂÐ«Wc«èÎT«_J~ÎtätsçTs6KDORPätT¬°¸«ÉTN>åtT>T>s«TèÆa>a>çÆaèÆÉÆæc>M>ÐtT>Æc>ÑåÆÎcâÐT>>ÉÆæc>MÐt>T>«TÐa>èÆts@NK>èÆcpNyÆc>ÆuLtätâc>saT>èÆæÎtcTC>ÆÐ_J~çWKÐ«WÆa>«WÂÐ«Wu@uWc«uç_J~ÐÎÆÐÎtäts«açÆaèÆ«uTâÐTaÁÓtÆп¿¿tR}ÊgÊoO¬tR}ÊgÊyPìÊ¯xPD«g#x[gdNWNNïåÁÑÆsWÆÎtMWEcuTÆaNP4LqçWÎtMåT0ÆÐTMÆ«pNyÆcÆíkïKísWÆÎuÆtWçÎÎtèçcNäTKTçÌçÐuTKT>«ãÎuTKTÆÐÎtèÆaaçÆa¹aTu4KsçÎtuÑT>Á¨pNyÆcÆuL>èÆ«tL@§pNyÆcÆkKTsWÆ¸¬³¹µsNLÇT>6pTç±°¬°²¹°°sNL>ÇT>ÑÆU>L>ësEC>WÆæaÎc>áÆ6äT>KskKåÆtLsW>ÆcTÎÎcuæÎçdÆåÆadNWÆcAÑÆuTÐÐçÁÎTs³°¬²¶¹°´ÎÆaÆÇTÑÆ4LKÑT>ut>u>>çÇt>H>>E>a>M>>sÆÐkK>>WyÆc>åÆÐçÎsW>>pT>K>>rÆÆÐpN>yÆc>>ÆuL>WL>>

Page 24

ãTc>sa>T>uÐÆÎÐt>c>sL>c>Îu>a>ÑÆÎtM>3>sWT>L>E>ra>qWÎpT>K>rÆ¹a>ÆÎc>ÑÆåTc>4>>>u>T>u>çWÆæÎt>WN>>N>ÑÆp>åÆÐçÎsÖt>c>fT>NrÆs>WN>èa>Îc>c§a>Æt>èçèÆcÆÐpNyÆc>ÆkKÑTÁ«`T>ÐÎsJ~T>u>N«Îc>ãÆQu>NÑÆÆÐu>MÆ4>Æc¨±¸¹°±':6WDHUNâc>>ÆçÎëæa>N>>H>sT>ÆÎt>åT>>0ÆÐT>M>ÆsI>>J>fT>N>>osp~ÆÐÎkKÑÆcÆsWÆs>ÆÎÎtçpT>Kr>ÆuL>cD>ÑÆkÆçÐÎaÁÐÎÎt>M>4ÁuJ>~ÆfTN>ÉÐt~sT>a>Ec>>t>Wc>uL>E>c>}>ÎWc>fT>N>>çÎT>rÆÑÆÎc>N>ÉÐt>~Wc>çfT>>>ÑÆèt>ÐÎåT>0ÆsWÆfT>>ÑÆuT>>ÐÎësd>L>s%LUNDW$KDEKDK5DEEDKT>ðÐT>T>ÁWc>ç%LUNDW<RWVHUUN>>>>>T>>¬ç¬WÆuL>>E>>>d>>N>>W>c>>fT>>>N>>4>>t>>>ça>>L>>>uWÆa>>åT>>>0ÆÑÆc>>ÆsÆÐÎt>>>M>>ÌçÐÎÐçÁuåTTsucTÆÐåT0ÆÑÆcÆrÆ(PHW:H<DWVLEØçc>uI>>ÐT>>çÐt>nT>>ÑÆfT>>>T>>s-ÆæÎÐçÁÆÐ<RWVHUc>>>t>W>c>fT>N>>T>rÆÐÎaa>u@>L>c>ÁaL>T>sa>T>.urçÐTN>ÎèçÐc>ÐT>a>cÁs>èÆæÑTc>>c>sT>LE>ra>¹Ît>uÐT>sèÎÆa>T>fT>N>ÉÐt>~skK>f>T>N>sèÎÐÆt>ÐÎæçs«Wc>fT>N>>rÆåa>Æt>WÆèÆçÁTæÆcKWÆæacÁÆÐåT}cåTMsuyÆaWcfTNTefTÎtUTL«WÐuaTusÆÎÆ¨uèTNEÆitÐtb§åTNÆcÒçasÐÐT>såT>N>N>$QDSKRUHWÆaÐd>4yÁÐÎuyt>}ÆÉÐt>~sWÆrI1c>t>WcaÐuÒçaèÆçÁseçÎtuÑTÁnTèÆaâcTdN4yÁrÆsaT¿¿¿ÓƧuI>ÐT>æa>L>L>c>ÁçÐt>æa>ÐçÁa>a>s>t>«qT>æT>«T>èÆa>a>çÆa>èÆ«uT>âÐT>>>>fLcÁãTK>Æ«ftuIN>TçuÆÎcuÐt>LÆÐåÁåTL>Tç4ÑÎt>WKÐTst>«u¨¶¹³´uT.uaa%æÑçÐcÆÐÎtWÆctèTLÑÆ4ÑçèÆæÎc>WKIsÆÐTMÁkNK>WÆaLKtI>stãTKÆaçÆaèÆaÆsTãÑÆÑÆæÎtçqND«ãc«èÆæÎtaçÆasT}ãÑÆÑÆ«ãTEæTÎTèÆ¨±³¹°¯³d§«Tæc~«TèçcNãTEaçÆaèÆ«Tc>qÐTcÎtÐTKuèTWKÐUc«qTèÆaèÆTæTLèÆçTÉT#cÆÐWKErÆWÆsTpI@çæÎTÁÆÐaNÐtsE>ÆftqNDWKITuTEçâÐTïèÆaåÆcÐWÆæÎT>MåT>@Tc>ftÉÐa>Uc>ÆÐåTÐT>WÆæÎÐçÁqÆcÎt>äTãc>TsÆÐfaHçãTE>ÐÎTã«aL>ÆcuÆÐÆauTE>æÐÆtKTM>ÁaL>ÒaH¨åT}>c§fTc>}@

Page 25

suTÐT>>çWTW>ÎãTK>Æf@>ÐÎcT>s«T>èÆa>açÆa>èÆ«uT>âÐT>>a>LL>uäÆaLÆcÆÐtãåTÐTsaTèÆæacÁtäTÎTãc>uLcÁuÆÐÒa>H¨åT}>c§sTuL>«TæTèÆ«T>ëæc~èÆuTâÐT>Tu}K«aÆ4NNJuJÆÐÎt>åT}cuLcÁuÆÐåT}c>s«TæTèÆ«täTÎTãcaÆsTsKçæadcsK>«aLaH>TMÁsKaL>LuäÆÆÐqTæTçðuèÆa>èTÐTaLJ>èÆa~T«ÒcuTçÒaHsÆÐÎtåTÎu}K«a>ÐçÁuèTsÆÐÎtÐTacÁëæÎÆÐÆÒcçuL>çcT«aaLKÐa«aL>Îuã«a>L>Æt>uâÐT>>«a>L>ÆcuÓt>åT>'ÆT>ÆÐÆa>äTçÒa>H>æT>çaL>T>@>u¹aLtuÒÆcçqNTçaLT.ufcçaLTuÉtT~açÆaWÆÒça«Òça«Òça¨²¹µÓƧWÆtJ1çÆãÑÆ4ÑuTKqc>Æc>ÐÎT>>Áa>ÐuÆa>>~T>+D\\RWÒa>H>ëæa>>ÑÉÆÎt>t>qç2SKDQLPµqN>T>îÆq¹aLtuçaLT.upNJ%ÆÐçÆ«æÎTÆ¨°±¹²ád§ÎTâÐTçÆrIÐÎaçÆaã«èaÆçu>«WÆæT>suÆa>åÁs«a>ÐÆÎu-a>H>uT>E>çâÐT>a>çÆa>sÆÐÎt>èT>Îçc>ÐÆÎcsçÆ«a>Áua>açÆÑÆWG>}>çæÑTãT>K>ÆÆcÑ«a>ÐçÁuc>fT>èÆa>çaL>Æt>uTÎçc>«WÆãTE>«fTèÆc>çÆÎÐçÁuaa>ÆÐTGçæÎÐçÁc>ÆÐÉT#æa>T@ÆWÆa>qçÆWTÎc>WTuG}açÆasçÆæasGsåTLqa>T.uaa%ÆÐÎtfL>cÁãTKÆæÐÆtKçÑçÐsÑçÐÓÆut>INcTsçƨ¶¹°²µd§WÆèaÆèçWÆcÑæacTN÷ÐdåÆcÆWÆ«açÆaèÆ«uT>âÐT>-Îc>tÐt>ÐÆçÆdèÎçÑssa>TÑT>ÐtLÆÐåt>NM>~rtèÐt>TuLcÁuÆÐåTÐTsXÔeìÊy!R#jXRëÒxQjejeèTfT>N>äT>K>ÒTÆqN>t>}>c>æÎTÐt>sT>uK>ÐèT>fTN>äT>K>ÒT>ÆTÐa>èÆfT>N>ÑÆècNsN>åÆtLs«T>rÆÐÎWÆTÐaèÆfTN>ÒTÆ«ÎtMfa>fTNT>ÆWÆuNåT}>c>«ÎtM>WLn>Ît>uæÐTÆWÆæa>Á¦uãT>Nd>ÇT>ÑTÁÐÎsuT>ëçÐs<RWVHUc>tfT>NÑÆfrÆÐÎ¬µ«¨²¹°¯ád>§åT>N>çc>«¨±¹µÓƧ4>Æc>pT>åT>Áa>ÐÆÎu>æT>}>ÆÐåÁæÎT>>>ÆÎÐÆÎÐÆc>åÁc>Æa>ãs«u>T>K>ÁÓc>Îc>ÆÎc>¨±¯¹°ád§WÆæa>ÑÉÆÎt>t>åÁÌÆçÐÆrI>>suT>K>ÁÍc>ÐT>M>uL>E>qN>T>çÆç¨°ád§Òa>H>ëæa>ÑÎt>t>ÐT>M>uL>E>Ét>NyT>ÆcÑaÁuåTÐTfLcÁWÆçÐæÆcKsêtKEåT}cÑÆfTWÆuMÆÉÆÏësT@çæÎtaN>ÐtW«ÍcpTÐÎaLTuaÆæaÇtALqTëæaLÎpNI@c~TLWtIsåT}csÎtåÁcæaNH

Page 26

TÐa>èÆuN>>fTN>çÎt>MfaÑÆ«aa>aM>c>èÑTÁåÆt>L>sdN>çÎt>MWÆçÐçW>LqNturçÐrÆÑÆçauæaÆtèÆsNLqÆcåTTÐÎWÆeaHuLEsuÆÐÁåTÑssfaçqÆcèÆcsWÆæaucEuJ>~ÆpIYLW$fTNrÆWT>LuÆÐåÁuÎtåTÑÑÆuNfaï4WÆtÐÎçÎÑÆTÐaèÆfTNï4>WÆtÐÎçÎWÆUTLåtTtÎÐÆtWÆscäTMÆ¿¿¿ÎTÒaHçãTEfKNDäTsaTWÆæacÁÎtësçpNèçÐÑÆsuTMÐÎÎÑTqTÆÐÎtuTÎTçÆsaT«TKÐTÑçÐçÉTNåÆÐçÎspNyÆcÆåÆaTuTKuaÑåÆÐçÎsçoÎdæaLÁÐÎçåtLÆq4Á¹aLtsKTßßçÆÎTâÐTßßaçÆaäTsaT«ãTE«aN«ãc«æÎt«âÐTÎTæÎçcç÷Ðd«ÐTÆcccçcÆcèçWÆuJçfT«Îçc«WccÑÆaÁåTÑcåTMrÆÐÎs4Á¹aLtsKTXÔeìÊpT>c>>N>>WÆçÐçÎrÆWÆæa>>N>>ÐT>s>T>t>>çu>>U>>c>W>ÆçÐçÎÑÆ«T>Ða>>èÆfT>>N>>åÆÎccaN>ÆÎcc«uÆÐÁsçèc>s«èaÆçuJ>~Æ6sÆÐåÁåÆtu.sTL>EraWÆgN>Jâc>$oÎt>>çÎÐt>>c>ÐÎ«T>>t>>6>ÑÆsçu>>6>>ÑÆs«uÆÐÁåT>>ÑsèÑçc>>ÆåT>ÑÑÆåÁÎa>>>>uTG«uN>ÉTKNJ>EÑÆuTWÆçÐçÎsÎÐÆÎãT>KÆrÆc>TLÎÑTuÐT>IÁÆÐåTNèT>ÑçåçÑtu6>sWÆpK>>dN>ça>ÆsÆÎÎt>çÆd>Ðt>s«aÎc>i>zpNT>ÆÐÎsåÁÑÆfNçæÎt>aTèÆsNTCÆWLc}TT.Tt6çuJNJWLëæaLT.c@NaTÇtJCWTMuècÆÒaHÇTrcGèÆcuNèTÓÑtÁësKJssKJuÐccÆuçWÆc>qM>T>æýÆçÑÆr>ÌçÐ«uT>>ÐfT>N>ÐÎu>Æc>Ña>Îc>ÉT>>K>J>Ðt>>>a>T>>m>~t>Æk

Page 27

s~¨Ða§TæýÆçÐÎåTKsaTÐa>scèÆaa>TuN>èTfTNäT>K«ÌçÐrÆUcçæcÑçÐçsTÎtÉÐTo«TÆ¹aÎu_Nzt4LÎÐtrÆÐÎ--HUHPLDVÒTNÐýÎtuÒTÆ4L>ÆasÇTC>ÐÎuTÎts>KJrÆÎc>ÐTsW>uNrc>~TEÎt>äÆcÆçÇÎÆèÆÎÆÉÂcu>N>sÎt>èÐT>rÆT>Æa>T>uÐt>A>pT>c>N>u>çäÆc>>ÆÑÆÐçÎsÐT>rÆsa>Îc>uftÐa>uÎtåt>ÆÐÆau>NÎt>Æa>Tu>NsC>ÆÐst>aT>T>rÆÐÎWÆÎÆÐåÁäT#ÆÐÎuWT>ÆëæÎT>ÁçäÆc>ÆÑÆtJ>1ãT>4ÐÎuçW>>çÎTK>>ÆÑÆÐTc>uLE>Îc>uÇTC>«ÆÐsqNT>sÆÎc>TsæÐÆt>Ku>T>ÉÎT>èT4>Árca>LK>tIu>TcÐÎçT>fT>Nrc>uKÐÎÐÆÎu-aHÎtÐas«åTKÁaÑcåÆtLs«uNÎcsWÆÐa«TÆ4KUHrcqM³¬±¹°°Tt°²¬¸¹µuÐaèÆTÐaèÆuTåTKÁÐÎstäTÎTÒaHÎTÒaHtäTaTNtuÆçcTc«aTNtÉtIJ«ÎtäT#ÆtëæÎÆÐÆWÆ«åTKÁÐÎsåTL«4ÑcÆÐTësÆÑçÐåTÆÐTësÆÑçÐåTæaTsÑçÐcæaTsÑçcÆ«fÆÐTåTTLç«fÆÐTèTÕcçWÆåtaTssÆÐecdNTÆcÑÆÐÎtåTtadNTsåTLqN@u-ÆæaN@ÐçTNstçÐÎÆÐTçÐçTNstçÑÎÆÐTçæÎuTÐccÑÆÆÐTsIJWLWMÐÎT>LçÌa>rÆsÆaÎÉÎT>Mc>TL>§WÆ-aÐTN>åÆÐçÎsnJ>E>TÆWÆæa>TN>usN>çÆ6ÐÎTL>çÌarÆ¬¶cÏTaT>TTÎsWÆæa>aN0LVKQDTL@NÐÎsÎÐÆÎÐÆc>ÎtMWLÐÎdN>ç¨°°¬°¯¹±¸Æt¬°ÐÎãTÐt>s§ÒaHÇTÐÎs¨èÎNäçÎTãçÆåc>§WÆu0aÐT>Nèc>ÆTLçÌa>¹WÆst>$&DUPLJQDFâTLNÐT>ÁaLc>åTTsT>LçÌaæaNÐsNåTKsdN(/RKPH\HUcNtïÆWÆæaæaNTLupN#ÆÐÎsNTCÆuTÆÑÆÐÆÎcs>oitätåcÎçaÎc>N>uÉP>@>T>>åÁÑÆT>>N>J>ÐÎåÁu>t>K>èc>N>ÐT>>sÆc>ÑqN>Æa>èÐt>>èT>>N>J>ësN>>C>oÆÐT>L>çÌa>>rÆsWÆnc>¹WÆ

Page 28

[ÊeêxQwÊÔêÊÔyXOÔëÅÒXw±±±Òx2ìgÔéXXRÔÒçXtQvÊÊÔx[XwPgëtRÓÊÔxëʱ±±eRÊÔxxwÊÔvëeÊÕxXRÊÔxXePy[#ÕXQPéXwwéX#ÊwÒxyÔÒXÊeéXÒÕÊwìÊwONgwwMN[ÊêeÕéX#ʬ¶°µ½»\«

Page 29

±WÆçÐèÐÆdcI4yÁèÐÆb}TNL[ÊeeeQwXRvʱvéxÔÒeRxPÊÔvÊêXg±eRPMvìÔXÒXweÔx"ÊÔéXvÊêXgÊgÕeRxPÊÔwXRvÊëeRX2ygXÊÔeëÊeÍx±eÅÕXwyXPX¬µ¹°µ¸½´´ég°´«

Page 30

eëÊeèXy!R#ïwIX[PsTÐÐÎeaetd>NçTtçu>«ec«cND>pNTÆÉÎTM>ÎÐtaçÆaäT>èÐÆcc6WÆçÐ4TtoÑÆuHTCst«qNLsT>HqTÆÐWÆçÐÐTMrÆsåTLWÆåTNcsqIpHT>uN>>sNçÆkÆt>sWT>LE>rarÆ-t>uet>çTt>4T>c>}Îèt>ÑÆecçu>aÆsÆÎuTLÁWÆçÐrÆësTçÎWÆåÁåTÑuTp~ÆcæÆtåÁåTNåTÑçæaÁuLNCJpGoÑÆecçuWÆçÐßßuENæaqNDLècM>uTtåTÑsçWÆsNTCÆèTN>JãtKEqÐæÆt«etçTtWÆçÐßßu@TN>èT4ÁèÐÆdc>WMc>EuT>t6o6>ÆÎäçdst>ÎçÑuJNs>NTCÆp>TsWÆaaÎcftÆÐåÁsWÆuJÆtçc~TL>pTWÆçÐçÎc«WN>rI1WÆcu0a6äÆa>srÆ4NEWÆÉTÆçÐrcrMèçTêtKE>èçpN#Æs¬ec6uaL>uoÎduJ~ÆWÆçÐsÐTNåTK>s6>rÆåa>Æt>T>kÆçÐÎÎÐÆÎèÆæaL>>t>c>sJ>Æa>WÎÑÆåT@>±²s±³ësÁáT>'ÆÎÐt>ÐÎcÆÐæaeaHäT>W_N>ÎcTæÎÑÆçÎsaÁc>Ds4LWÆrI>1«ÎÐÆÎsècTÉÐt~sWÆuM>a>¨±³ësÁ§WÆæÎt>a>M>åt>>åÁsa>ÆæÎc>uåÁÑÆa>E>T>M>L>ç¨±²ës>Á§a>Ææa>N>@>åtc}T>NsèÆsÁsWÆæa>ÐtA4L>êÆaEÆb>WÆæÎtUN>craÒa>HäTÐÎc>ÆåTcWÆæÎt±²ësÁÓÐT}ësJcèÆtsæaæÎçdÆWÆçÐsc}ÎèÆsJcÐÎ¨±³ësÁ§WÆaMÑÆ-tuT>KsÎt>st>ssÁkÆçÐÎ¹WÆæÎc>ØtÐu>ÆçÐsd>Net>Îts>qNÆÎucÆçÆ4>¨°·¬°¹°·ØƧe>cÐÎet>WT>Æ¨mÆ±²¹°°åcßß°§äÆs>ÆÎWT>ÐÎa>çÆaèTãT4åÐTH¿°èÐÆb}T4ÁuTcsÖt>c6ÆbWÆæÎt´±ãTiÆçÆç´¯ãTWÆWNNèTf>T>N>ÐÎçæau>æÎT>G>>ÆsN>çÆåT>N>N>>W>T>KèT>r>@>ÐÎsWÆæÎt>uL>>åT>K>rÆèaE>èT>p>äT>K>ÐÎèÐÆb>ÒT>>4>ÁèTf>TN>uJ>~Æës>>6>rÆWÆæa>Ád>N>WÆa>Ðd>4N>EWT>c>DÎÐt>suÎT>ÆÐåÁWN>J~Æa>Ætu>.uJN>J$çsd>%N>aÎupN>I>@ÆÐu>N>rÆÑÆa>ÐÆÎuuG>>>T>a>>ÎÑÆÆÐuçÐÎèT>åT>>>>J>>sa>ÐÆÎÎt>çèÆs>>>èT>>ÐÎT>rÆÐÎa>L>>rÆ«WÒa>H>åt>c>N>G>ÑÆc>N>èc}>ÎèT>ÐÎaT>ÆÐÎÐt>rÆÐÎfÆÎçWÆc>aN>J>sWçÐaLT>.mN~t>bTèçÐsåÁåça>ÆÐèÐÆdÒT>4yÁsWÆs>NçÆkT>åTK>èTWÎÐÎaN>JcäaH>kT>aÎt>æÎÆÎåTåÁsac>pNJ>$çsd%sJ>csÐT>såÁÑÆpT>MÁaL>ÆÎuT>caÆæaÁÐÎkTWasêTTKåtTÆæÎtåtaT.uØTÐÆátsTæýÆçsÇTrÆÐÎÔTèTæýÆçcTÐTLÐÎWÇTrÆcÁÐÎsTæýÆçsÎtØtÐ Æ(XFKDULVW¬°

Page 31

±±±y#R¯eÒÔxyÊfXQÅwyXÔÒÆb>su>T>ÐÎ¹Ît>>.st>>ec>>çu>>uT>a>>H>>ÉÆÐT>>>ÐÎfT>>N>>qÆc>>ÔT>s>>L>>sa>>T>æÐTÆ«ÎtupT>ÆÐèÐÆb}T>NL6>s_N>èT ÐWÆçÐÐÎWcÆÐåT>uN>«aÎÐtu«±°¹±µW§WÆæaÁd>NuJ>ÉT>ÁÐÎsWÆutzt>åÁutÑT>ÆcÑWÆæÎt>MN>êTãçT>Ls4>ÁåT>N>>Ît>t>>a>t>>N>c>Æc>>ÑWT>s>êT>åÁc>>ÏfT>N>>4>ÁuT>>c>qÆc>>ÐÎT>Æ¨°·¹°³c>>fÆÎcTT>uN>uTN>zäTrÆa>T.uaN>PåÁuT>LÆa>ësLNÑçÐb>aN>äTçèÐÆdÒT>aa>N>T>Áça>ÎÐt>T>MÁæa>Îc>Øçc>T>L>N>æt>ÑÆsuE>K>èTÆb>ut>sJ>>J>ÑÆWÆu>K>>_NuE>KèTÆb>«pNyÆcÆuL>`ÐTÐÎa>MÐTK>uuEKèT>ÆbpT>ècrÆ¨°°¹±³Ëçc§ãTA>Æa>T>usN>çÆkT>>ÐÎåT>åÎc>æÐTèT>WÆa>Ðd>çèçd>N>T>>ÐÑÆaE>çp>fÆçc>N>T>äTKWa>çäÆcÆT>Îtst>setÎta>ÆtåT>KÁÐÎèaÆWT>Nz«ut>cN#ÑrÆÐÎuT>MåÁ¹WÆuN>sNçÆkT>ÐÎåT0ÆYÆÐÐTM>ÆsnJE>ÉÐTrÆu>Na>çÆa¹aL>uW~c>Ï¨²¹°±åc>>¬°«¸¹°¯äçЧWT>>a>Æt>>ÉT>#W>Æa>çÆa>>u>>N>sa>>L>>uÐÆc>Æs>eÓƧWÆæaÎc>qN>J>uMÆW>N@>U>csWÆæt>M>äÎTëæc>MÐçÁÎT>a>ÎcqN>J>su>¨°±¬µ¹´²eeeQrÆ¹WÆ·¹±³Ëçc>ÑÆf>rÆÐçÁÎT>«råt>ÐÎWÆèa>aa>M>«äT>rÆ¹ÉÐT>>rÆèÆcÑÆu>N>åt>«ec>çu>WÆçÐUc>WÆs>ÆÎa>H>E>LT>K>T>æt>MsW>ÆèaM>åt>suT>åTÑÐÎ6HPLWLHÌC~Æs>qNÆÎu>kÆçÐÎåT>}K>èÆc>ÑÆuL>E>a>s>>ÐèÐTN>>ÎÆc>Æ«ÐTNèTLEåT>KTåT}Ksuç«ÐT>NèTLEWÆrI>1aÆæÎcsKcÐTN>ÆÐåÁåTNTtæaÎdN±·¹±¯Wç³´¹°¯cpHÉÆÐT>ÐÎuTåTÑÑÆèçcN4Ka>aqÆÐåT}KÐtDL±åT}K>èÆcÑÆuL>E«a>L-a>HèÐT>N>ëæaa>cÑT>æÆÐÐÎÆÐÎtåT>Ta>ÁåT>Æc>¹ÎtuÎÑTuuèTNEÆÐÎætMäÎTåÁTuNWtáTCÆstêÆÎaÆÐTátÉÆÐTØtKÐÎqåTa>dc>TÆ¨sK>uLE>§aÐT>N>åTa>N>JÆc>Ñ¹WÆæaÁT>åÁÐÎsÎcpH>ÆÐ¨°³¹±±§u>pN#ÆåT>LqåÆt>u¬±u@@åÁçÆahN>åÁæÎTÑÐaHaÎc>¨sKuLE§èÐT>N¨äÎÁuLE§g>oèTCscÆ¹WÆæa>ÁdNåTNçÐse>tësTÐaÎcåçdÆ¨TåTÆësKuLE§èÐTNèÆcWÆ_NuNuLEåTÆoåtas

Page 32

TNEÆuäÆæÎÆÎÆÐtWÆråTKNåtrÆ¨µ¹³±§ÎtätsèaMåtsÐåTTLfT@èÆcsÆÐèÐTNåTTLçÆaaÆt¨°±¹´²§WcæaMcTÆa>sèaM>¨²³¬²°¹²°ÐƧÎÐÆÎuÐtM>1ÆÐaa>a>MÎt>uTc>åtÐÎæt>MäÎT>«u>NaT.uaHELWc@uTK¿¿¿igëy[P¨±´¬±±¹°³§ec¨±¸¬±µ¹±µ§u«aÎÐtuÆbåtçßß±±aÎÐtuÆbsuT}LÐÎßß±µ«scÆÐåT«WcÆÐåTuN«aÆtWcèTÎ«æaÆtWcèTÎç«ÎcæÐTÆÐåÁç«ÎcæÐTÆÐåÁ«ÎÆÎåT@Æsç«ÎÆÎåÆÎcTsÆÐåÁe¹WGç¹WG«acN}aÐtçacN}WÆrrrÆWÆrrrÆ«scuTçßß±²«WcÆÐuTçßß±¶«æÎcèÐÆdcIç«æÎcèÐÆdcIç«ÎÆÎåT@ÆsÆÐåÁ«ÎÆÎåT@ÆsaaNtåÁÑÆsKç¹WGuç«aNTTNåÁÑÆTKsK

Page 33

WGåT@ÆsçÆçßß±³rÆÆcÑßß±·WÆråtrÆWÆråtåTKN¨åt§«åTKN¨åt§ÎtusÐèÐTNèÆcèÐTNcTssßßßßßßßåTTLfT@èÆcÎtusЫ-tuTKs«4Áßß±´-tuTKsßß±¸âTãtAÑÆc}Îdcc}ÎerÆÑÆaNtqÆtaNtqÆtâTãtAÑÆèÑçÐsTèÑçÐTÆÐåÁsÐÎÆÐåÁæÑTTKTsÉtIJÐÎÉtIJÐÎqtLæÑTÆaqtLäÐa¿¿¿ixëXx[Pµ³°´¸½µµXxsqÆÎÐTNáTNÆ¹WGåT@Æsçßß°´äÐtTKTÆÐÐbrÆåaN@ ÐÑÆfNTÎÐtqÆtÆÐåÁc}Îdc¹-tuTKsÆcÑßß°µacnH$sÆaÉtIJsåÁT¹WGæÎcèÐÆdcI«WccuTçßß°¶aNLWKÎtåTNçacN}ÆÐrÆaNtqÆtâTãtAÑÆerÆÑÆs¹-tuTKsÆcÑßß°·aÐÆcÆauÆçcTcsuTÑT

Page 34

±µ¬±²¹°°åTNcsetãçÆsTÐ±¯¬°¸¹±±TtuNaçÆaßß±²aÎcqNJÆÐçÆsuÐÎ«WcÆÐåT«scÆÐåTçÆçßß°¸èÐÆdcIÑÆeçßß±³ÎcèÐÆdcI«ÎcæÐTÆÐåÁÎcæÐTÆÐåÁ«ÎÆÎåT@Æsç¹WGç¹WGuçWÆrrrÆWÆrrrÆÎtuæÎÆÎTKèÆcsWÆæaTKèÆcsÆÐrÆÆÐrÆaÐÁèTsrÎTsaÐÁèTsrÎTs4Lqßß±´4Lqçßß±¯WGçsccÆÐäTäTåÎÐtÑÆaE¹WGscÆÐäTäTÑÆeWÆråtÐÎåTKNäTrÆäTrÆaNtuÆÐrÆsÐTcaaaMaNÎäT#ÆÆÐÐTrÆrÎTsWÆråtÐÎWÆæasÐTKèÆcsaÐtuåTsÐTcÆcÑßß±µ-tuTKsÆcÑßß°·aNtuäTrÆÑÆçerÆÑÆsaNLuäÆÆÐaçÆa÷câTætNÑÆßßßßßßßaNtqÆtsrÆTsuTÑTaTNÆauÆçcTcaÐÆc¿¿¿

Page 35

eÔÅìXwvìÔXÒXwÊÔvÊ_N>u>Nd>N>T>ÐçÎÐÎç ÐÎt>ÎTa>ÐÆÎuT>cu>N>k>T>sÒT>4>ÁèÐÆd>cqÆc>ÎTsåT>N>Ða>ãèt>sT>NÎr>ÆÑÆèçÐbuL>E>Ît>uæa>Æt>ÐbÑÆÐØt>K>>ÐÎsWÆçTaçÆa¹äT>4tâc>ÑÆesaTu@>TNÑÆuÆça>ÐucDsrÎt>ÎTsTr4ÁqÆc>aT>åtÐÆb>auæa>Ætt>äÎTÎçÆÎc>«_N>ÐçÁÎT>sT>åÆÐaa>çÆasÆÐut>I>Ju>L>EÎÐçÁÎT>sÆÐ¨°¹°²±d>§ÎçÆÎc>>_N>>u>N>Æa>T>a>ÐçÁèT>sÆÐÒT>>4ÁfT>NÐÎãT>K>WTM>ÐÎTL>E>rÆÎÐÆÎæÎTÁWÆæa>L>IÆuc>ÁäTÆa>L>ÑçcN>èT>LÆc>ÐÎuN>WÐÎæÎuT>Ðcc>Øtc>ÑÆçÐçÁÎTsÆÐÎt>èT>NJ«Æa>çÆa¹WÆæa>ÁUNc>raÒT>åÁèÆcsÎt>Ét>I>J>s«ÐçÁqÎc>qT>ëst>ÐTM>ÑÆÆÐÒa>H>èT>>NJ>rÆ«åÆÎc>pT>ÆÐåÁÎt>èÆæÎcæÎTÁìÒR´µ¶µçXÔÒyPÔÊìX#RNÕÊtR'ÊËXìëÔgêeyXLÔxXRPR

Page 36

¶XPëÐeìXjXReeeQìXÒëgëÍXgeXyÊÔeëÊeìXgvéX¯vêePÒÍX'¯ÊeÔÒvÐëÔëePyìÒX±[ÊêePMÊgHÒxhRPyPëggéx¬·»°·º½´x«

Page 37

[gìXjXRë¨'R[RORJLH§XPëÐeaÆæadcèÎÆTK«ÒaHuJ«sTtJuTMWÆsTÎtåÁÑÆÆasutaNT.äÆÆÐèçpyTBTäÆÆÐçÆ'R[DãsWÆaçÆa>èTL>çÌaT'R[RORJLH«uN>>fTN>Ðt>~rcÆçHXORJHLQâÐTÆÐèçÒçaäTçatuHXFKDULVWHLQÒTÆÐÆasWcfTNç«ÎÐÆÎusÉT#èT>u>G>}>cÆc>ÐÎ«WÆrT>uL>>T>NWÎèÐt>ÐÎsuÆa>uT>E>c>ÆcÐÎ°a>Æt>uuT>Æc>HåT>NÐÎÆÐu>L>TN>WÎWN>t>ÆsuN>ÑÆÐc>ÆcÐÎ«ÎÐçÁua>a>ftåT>N>ÐÎaçÆa>êTLKCåTÆuÐT>sÆÎçTtTÆa¹aLÐÆc>IêTKyÆÎÆÐsJKrÆaTT>MLuÎÁaNÆÎcrTèTL>sèd>N>WN>ÐÎT>c>@srÆç¨´¹¸_>§WÆu@T>>c>çâc>c>ÑÆc>cÆa>sa>ÆÎucuL>>>êTH>N>ÎèçuT>>ÆåPsÎÐçÁu>cT>s4>L>>KT>Æa>T>IåÁÑÆT>ça>Æd>G>NÆa>WT>M>u¹at>u>ft>ÌçÐèT>ÐýÑÆc>N>sK>ãrÆf@>ÐÎc>Æc>ÐÎçWÆa>WK>D>WT>L>çfÆc>4ÁÉÐt>~sça>ÎuåT>@>fL>>ÆçÎt>uE>N>>át>T>>ÎÆa>E>>Ærc>nN>>K>såT>>ÆÐT>rÆäT>>#ÆT>WNE>zçÐÎèÎçaT>çÆ¨°±¬µ¹°eƧæÎtÐa>H>4L>dN>ãÑÆÑÆsaÁuÐÎæa>ÑãfT>ÎÑtÁuÆÐuTKÁuTaÑëæt«ftuTuTaÑÐÎçaTuWcWaÆÐÎÎtuÁt}GÐÎåTÆ`T«ÎtuWTÒaHÇTcÆcÐÎs«açÆaÎTâÐTësJK«çÐrÆÑÆèaTaL>us~ÆÐ_N>ÐTD>ÆÐÎnNa>Mc@>èÎTNLW>NEt>ÉÐTrÆWÆft>èÆaTÎTâÐT>cÏfTNrÆÐÎsÎÎc>uåTT.sT>æaNÉT>cfTN>ÐÎêTTKpN>yÆcÆuLÌçÐsaÆtÆÐåÁÐTsÑçÐcÎtmtuJNyÆcÆÎccçÎtuÐÆcIstNætMuHJ>aa>aM>ÐÎåÆÐÆaT>0ÆfTN>Øtrc>ÆçåÆtL>s4L>K>TL>çÌafT>NçWc>fT>NuNT>açÆaÐa>«ÇtHE>çnÆ«qN>ÆcÆèÆaÐÎçæa>ÎcÆc>bÆÐ_N>suÆÐÆaT0Æa>ÆæaaÆæÎÆÎÉÎTMçÆsçsTLÆÐ_NÐaçÆaÎTâÐT¨³¬²¹°åc¬±§_NuNTaçÆaÐÎÆÐTM>ÁèçWÆæÎc>æÎTG>>ÆTM>ÁÑÆdN>u>N>Îtsa>L>>uT>äcäc>çÎrÆ«sK>ÑÆcT>åÆÎccUJ>ÆçæÎtàÎÆc>êK¨6G>ÒT§HXFKDULVWHLQç¨åaÆt>âÐT>§HXORJHLQuTtëæýÆççÎ«æa>äT#ÆÉT>ET>Cc>TL>¬°°¸¹±±tç¨Wc§±¯¹°³cç±µ¹±µWÐÎÆÐT>æýÆçrÆätMGãT>åÆtLsåÆt>uaTuuÆÐÁës@>ÐoTçècëæýÆçoiH>ÎcsTHqT¨ÒT§

Page 38

¹WÆæÎcÐTsÒaHÆÌçÐcNPW$èÎTçsJMJÎçcÒçaÐaèÆ«-tuÒTÆÐt4ÑçåTKÁaçÆa«ÐaèÆ«èÐÁ¨±±¬±°¹°¯t§WÆæÎt4LtèÎtLtÆcÑfÆtss¨Ða§TÆ¹ÎcÀTNÆ4LrÆuTK>NèToÆåTNÐÎÆÐÐaèÐÁÉÐTçÆ¨²µ¹°³c§tëæÎÆÐÆssIJ«rTM>ÁÑÆuc>WÆsÆÎ×t>G>ÆÐT>L>çÌaçÉT>cèT>fT>NÑÆèÐT>N>a>a>aM>èT>st>êTKNH>ÆÐæaL>ÆtçÎdN>ucuLåT>NÑÆsWÆfT>çaNK>cÑÆèÎTc>çæÎTãTH>ÆèÆaaT.uWÆaWÆâÐTsÆÎçTsuÆaètsæÎt.qN>J>ÎÎc>uåT>@>K>uT>>XTsèa>N>J>såT@>ÎÉÆt>M>Uc>ÆÐ4>c@>«Æa>sßßnT>sÆÐát>J>>«Wa>>çfT>>ÐÎçs>c>b>>WH>N>H>Õt>sÆÐÙçÐÎåT>>ÁÆc>ÑWÆaÆæÎÆÎ_Ncßß±ÎTâÐTsÆÎçTfTÑTÁÐÎsætIcsTfÉT>csJKÑÆ«aT>usEtpTèÎçcÉÐt~sc>}ÎÉTcucãçÆësTÐÐÎsuTL>çÌasJKÑÆWÆu>ÎTuLN>LèÆÐÆÎc}>ÎucWÆæaÁ²åTN>ÆssTÐWTK>qÆc>ÎÐÆçêTL>N>såÁÑÆfNT>fT>N>rÆsÎÐÆÎÎtçãT>K>ÆrÆWÆæa>Á³ÒÃTt>K>NsÎtÎT>«nN>a>M>ÉT>ÆçÐÑÆèçc>N>sT>M>ÁUJ>Ææa>uæa>Æt>s>N>L>qÆc>ÐÎÎÎc>åT>N>>N>>ësN>çÆuTcÑTÁÐÎêT>KNH>TfTN>rÆUNcra>aÎÆÎuatN>ÉTcfTN>TÆÐÆaèTu>G}WÆafÉT#ãTKÆÐçÁÎTçåTNNèÐÆd}TfTNsÎtuæaÆtdNÒT4ÁuTNMÆÓÑÐÆ«rÆcæçWÆuNfT>UJçWNTæaLÎåT@>«TfTNrÆèTLçØtLètsÆÐåTÆÌçÐsWÆu~Tâc$åtasIJæÎtsÆçTsJKãtTçÓÐT}ëætNsTMÁ´WÆaèçcKJsÎcuucWðaÆåÁ²°¹°°åc¬±º´¹¸«´¬±³¹°äçÐßß±°³¬²¹°eÆ¬²°µ¬°´¹µ«°¶¹°tKNßß°¬³¬²¹°cC¬°º²°¹°°åc>ßß±º´¹°º´¹¸«±´¹°äçÐ¹ÎçdÆÆÐc>Ñåt>åÆtuWÆæa>æÎcäT>TrÆÐÎsT>LçÌa>èTM>Ls>¬´sGTIÇTèTÎçcç´¶¹°´åc¬°º´

Page 39

yXÒXÒëg¹WGæaÁaçsÒaHÆÌçÐÐÎµWTåTKÐΫÐaèÆ«-tuÒTÆÐt«4ÑçåTKÁaçÆasÆÎåTMLåTçåTKNIÑÆÆÐrÆÆcÑèÆæÎcàt@I¶åTÎtcç«ÐaèÆèÐÁ·WÆæÎt4LtèÎtLtÆcÑ¸WÆæÎcrsÐaÆÐdNsK«ÐadWNcsaÆÎu.eNcdWNÐass稱±¬±°¹°¯t§ÎÑTàt@IçÆcaÆtcscç°¯cR#ÕÊçXLÊìÊeÆÎçÆÎcsTTENtaÁuaçÆaäTssåÁÎTâÐT¨¸¹±°W§4NNJuJÆÐÎTTENtTTENtaÁuaçÆaäTssåÁÎTâÐTaÁuaçÆaqÆssÎçÆÎTÐaÉtIJÎTâÐT¨°¯¬¸¹°°c§TåTKÁrcTsTTENtÐÆtÐÎÆÐåÁ«¨±¶¬±´¹°°§usuTÐÎÎÆÎèT>ÎcTçÎçÎT>GWÐtP>ÌcÑÆaEÆÐuT>ÎTÎçcrÆ«¨±±¬±°¹°¯§Tt>¬µÎcNuäTMÆsTæaNÉTcèÎtMfTNÑÆfTNrÆÑTÁWÆæÎÐçÁæaLÎaNKEuNsÖtcUTCÑÆaE«èc}ÎåtÎtæÎc>WT>ÐÎ¨°¸¹±§ÑÆÐâÐÎèÆc>ÆÐWÆc>çWKI>sWÆ¨²±¹±§u>ãT>N>ÆÎfT>NÐçÁÎT>u>N>èÐÆd>}T>>rÆ¬¶«aaT>äçcåÁÑÆuJ>TåTt>}N>uLEåT>KNI>suTÐÎa>L@>ÐÆÎÐtcsG>TIhN>ÑÆåTÎtu>ãTN>ÆÎÇTn>sståTK>a>L>çc>N>s>uT>ÁÐT>D>ÆÑÆT>>ÑÆÐrÆsuT>ÐÎa>>L>>T>WÎu>T>K>ÁèT>ÑÆÐsu>>N>nc>ÑÆåÆÎc>>T>uL>E>>åT>Ît>d>N>>Ðt>åT>K>aaTæaNt«aÆæÎÐçÁÐÎÎtÐTAÆsÆÐÆaWKIaLÆaLus«åTNcçåTTuLE¨°°¹³c§ÐaëæÎÆÐÆçpNsW>fc>çWÑÆpI>@èa>tN«a>TuÓÆuTK>ÁÐaTu>Nub>atN>ÐTMÆrc>ÆçÐa«èÐÁ¬·ÎÐçÁåTÑsdNuTKNÙTÐÎÆÐä4KuNWÆ°·¹±·Wç°³¹¶åÆÎsÎtØtÐ¬¸ÉÐTrÆèTLaLucÏTpÑçÐÐÎqNJÐçÆsu>NÎçÐçäT}LsÆÐTWNEKãTH>ÆèÆa«cNDpNTÆësTsWÆçÐ¬°¯a>>E>rc>>yÆÑsÎt>rÆc>qÐåÆÐçÎåÁÐÎÎÎc>>uc>WÆs>ÆÎÆÐÉc>>Áç_N>>ÐT>D>>>Æät>M>G>>u>N>åT>ÑÐÎs>±µ¬±´¹°°·d>scNNFuaÆát>ècÉÐTätM>G«uTtsåTLÎT>GësKcÐÎaÁu>såÁ«açÆaäTsÎTâÐT>¹aLtÎçÐÎ4L>ÆÐqNJÐçÆa>>çÆa>>äT>>s¨_N>>>>¼§a>>Áus>åÁÎT>>âÐT>>>>>>¹a>>Îc>>uc>>N>>>>E>>4>>L>>ÆÐåÁåT>>N>>>>>N>>>>sN>>çÆWT>>K>>sèÆs>t>>sæa>>æÎÆÎÐÎÆÐåÁèTLEÉÐTrÆÑÆa1æÎTGÆWÆæÎtæÎÉT#åÁätMGsWÆuÆcÉÐToucHåÆÎccTTNEt¨Æa¼§WÆs@ãaèÎTãTHÆèÆaçÎçÐÎossuTTsTcmNGÉaÑÆÐÎ

Page 40

«uTÎTåÁÎTâÐTçaÁuaçÆaäTss«u«åTKÁÐΨ²·¹°¸t§ÎTã4NNJuJÆÐÎçÊe[OMìXÔāìÊèaLKçÎnKèÆÆafÆÎçWKI«èçèTèÐçÆÎWÆåÆcusèçèTncWÆÓçTÑÆátç°°¾aTsÆÎÆÐaçÆaèÂÐsWNÆcѾæaçÆcN@usTæÎÆÎçaèdNsWHsWNT¾ÎtæÎÆÎÑTçÆsTWÆdNsKçÆTç«çÆs«çÆÑÆsÆcÑ4ÁÎTãÎTÆaÆTÆÐçƨ²µ¬²²¹°°äçЧêeêeRxÍxMÔÒçÕÊÕÊwìÕÊÔÎÑTÐÆtÆÆÐTKWÆÐÎTseåÁs°±rÉÐT@Uc«_NuNäTNç«æaæaNtÉtIÐÎãÑÆÑÆsèÑÆÐWÆæaÎcÐTIÁÑçcÆTÆaÎuatÆÐåÁsÒaHèTstncÑÆ«åÆÎçTèÆaëæÎtcUc¨°¸ç°¯¹³t¬°§Ît.W>ÆÐT>ãçÆçÆ¹rÑTÁWÆu>>êTTÆa>@>uTL>ÆÐuT>ÆcHsÆa>W>åÁ°²¹³¯ÓÆ¬°°çÆsfNÑÆÆasaL>-aHÆasaÆt>uÆcdNiH>åTÆÎdN>}ÆcÆÐåÁWN>ÐÎTTÆaÎ`T>ÆaÉtÎsaÆt>uiHåTÆaTæÎÆÎÆÐåÁÎt>åa>ÁT>u>N>T>ÆÎt>æa>æa>T>t>Ét>I>T>ãÑÆÑÆsWÆèÑÆÐësG>T>I>«a>L>u>äÆÆÐåÁãt>Ðet>suJ>N>#Æ¬°±UT~ät>TWÆæÎÐçÁ_N>suT>#ëæaçÐÎT>a>tuæa>ÆtÆc>4c>@åÁÒT>ÆcsW>ÆaWN>ÐtD>LWÆs>Tàt>@I>¨°¯¬¸¹°tKN¬±º²¬±¹°iNº±¸¬±´¹°ãtº¶¬°¹²eƧaÎcqNM«æaç

Page 41

TWÆkNKssèÑÆÐaÎcÐTIÁåT0ÆWTÆWMs«ÆÐaNçqNIèÆa«_NuNncÑƨ±¶¬±´¹°µäçЧ4ÁÎTãÎTÆaÆTÍXRN#oROsXìÊewÐaçÆaÎTâÐT_NuNTaçÆaTWKÐÐasWÆÉTNJkNKèÆaçTu}LcÐÎÆÐTs«aÎuuJaLTsuNAcÐÎÆÐåÆc}ÎqNÆtTT«qNÎuJ¨³¬²¹°åc¬±§-ÆsTÆaÑÆÎtsuJåÁsÒgeÊxêÒÔëÅgÊÔXOìXÕXRyXOÊe«ÎtWçÎUcÆa_NuNÐÎ«äTKãÐÎÎt.aÆtkÐÆÐTKèTÑTNuTKÆÐTÐa«Æa¨±¯¬°¸¹³pN§4ÁÎTÆaÆTÎTætIçcÔeìÊeÒXæÔX°²ÐaçÆaÎTâÐT«_NuNTaçÆasÐaèÆaÑÆÉT#`ÐTrÆuTLÆaæTaÎÑÆÉT#`ÐT>ÐÎWÆuHKEaÎupNI@ÆÐåTN>ÆssTÐësaHsèÎçc¬°²TèT>MÎÐÎWT>ÊÆcN>èTM>fN>s«ÒaH>ÆÌçÐitçÎa>tN>uØt>çs_N>ÐÎ«ÎcN>uÉP>@WT>WKE>ësK>p~ÆçsK@>cæÎt.hNGåÁÑÆÆÐTãÑÆÑÆÐaèÆa>sWÆucsT}pNAG>TMÁsKsWÆæaqNH>WcfsÎçcrÆÎÎcuÐtM1ÎtçuJ~ÆsJKoTMLWNæÎÑTãtÐÎuTt6ÐΧæÎcÐTNçWMÆcsJKoÐÎçÆãfTÐÎèÎTèÆarÆWÆaTL}ãçÆaçqDLuTÐÎÆÐrcÁåTNçaLKtIeèÆs@aÆsWÆæÎtåÁcetäTcTftWÆæaåTN¨ÎÐÆÎ

Page 42

uTçÐWccÑÆÆÐTsWÆæÎt.ÐTc_NÐÎ«TåTKÁÐΫadc_NÐÎÆÐTçÆ«qTfLcÁÑÆfN°³«WÐÎçÆÐtBÐÎTqNTUNuçÒaHÎt.4NEpÑÆÆÐTçÆ«-tçÆëæaÆtcT«_NuNWTçs«ÎtëæÎÆÐÆèÎtL@UcfthNãfTèÆc°´ÇtåÁÐÎ«WÆsÆÎuÆÑÐÆÆÐTsTsWçÆÐÎsaçÆåtncÑÆ«ÆÐåTTLÓÑcÁuLE-ÆsTçÆhNWçÎëæÑÆaÆsÎtcTCTsuÆçÆcsÆÐåÁÐas°µèaLÎcçWKIcÐΫaNTTLTTÆÐÎtëæÎÆÐÆcÎtèÎtL@Uc«ÎtæÎt.ädÎtÐÎs¹aTnH$åTÑWNJTÐÎT«åTKÁÐÎsÁæÆtÆÐdNsKT«WÆ4ÑcsÁæÆtç°¶aLkK_NÐÎ_NÐÎTuÑÆåaæadc¹ãçÆWc¬°³ÎtuÀTCÆÆacsT}ÐÎåTaÆtcssÆaèaÑc¹äçÎWc¬°´WÆæasÐUNJ~csutÐÎacÑTçuTÐ¹ätWc¬°µÎtØtÐ¨°²§WtTsÑÆÐësGTI¹äÐTMWc¬°¶

Page 43

TsWÆ_NÐÎ4Lq«-Ææa4NEfNÑÆçæadc«aLuÎtëæÎÆÐÆnÆtÆÐdNsKsçÆëæÎÆÐÆUc«Îtu_NsÐÆçaNÆseåÁÑÆT°·ÎtæÎtçÆãuLEuÆÐädNTKsWçÆÐÎçaaNLÆÐÎtÉT#ëæÎ«aÎÐçÁåT0ÆåtsWçÆÐÎdNç«ÒaHÆÌçÐ«æaçÒçaÌçÐcMTutacÑTèÆcTÊÆcNësTENftäTãçfTWMs¨°³¬²¹°eƧ°¸aÆs@ÐtM1«WÆsTÎtåÁÑÆcR#y#RÔÒëX#RNÔÒ«aLupKTÐÎ«ftseåÁsqNJusÁÑÆcÆcWTMuaLpKWÆÐÎTç«qNLucIT籯_NuNÐÎçTNJÐÎÆÐçƨ±°¬±¯¹²eƧ4ÁÎTãÎTÆaÆTìegêXÒXw«èacæTÎTs«±°cbTTL«TIèÆas«uycT稰¶¹°tKN¬°§4ÁÎTÆaÆTÎTWcçãWÆÐÆÎÐtcèaLKÎTEaNÆÑÆsut«pNyÆcÆuLåadc¹qLWc¬°·pNyÆcÆuLÉT#ÐÎWÐT@sTMJåaÆtÆc¹q@Wc¬°¸ÐÎÆÐÐÆÎT>çåÆÐÆa>T>0ÆÐa>èÆa>Æc>ÑWÆÐÆÎÐt>c>u>~T>WN>K>ÆÑÆåT>N>>>Æss>T>ÐuT>L>Æa>fL>N>ÐÎT>>L>çÌa>Îçc>rÆ¬±¯aLÆcuÆÐuTKÁÐaã_NuNÐÎdNåÆÐÆaT0ÆçaÆtuÆcÉT#s_NuNsësTÐÐÎT>ÎçcsE>CçÎÂa>¨°¯¹°t>KN>¬±§aT>uècb>T÷c>ãÎTE>êKsWÆæa>Áècb>TÎT>ëæýÆçp~ÆÐÎ¬±°suMÆäT>HT>êT>c~T>ÎçcrÆWÆæa>uTc>4C>J>ÑÆËÐTqN>HåT>ÎtM>itsÎÎc>ucu@>TN>4yÁs>åTK>uÒçTt>KN>èaÆsÎtuaNPT>MÁÐÎsÎÎcuÐTIÁTåÁÑÆÉT>ECrÆèÎtMêTA>@P@LaL>usJTHTMÁësT>cWÉÎTçTÐt>ÆcÆWÆsTåTT._NuNÐÎÆÐÎtÆasÎtsTzÆsrÆåçaWÆæaadcÆÐÆa

Page 44

XMëæÔXÔÒXw«TIÐÎTçâÐTåÁs«ÇTÐÆðÇÐçåTTæTs«u}ÆÎçToTsT}s«WÆrTuLTNWÎèÐtÐÎs¹aÎaÆtçæaaÆÐçÆèaÆs¨°µ¬°´¹µtKN¬°§4ÁÎTuTÆtçWcÎTÆaÆTÒXçhRwOÔÒÊÔÊeÎTãdNsKÐÎÆÐÆa_NuNncÑƨ°°¹³cC¬°§4ÁÎTuTÆtçãÎTÆaÆTÆÐçÆlRyXOìÊehNuTKèÆaÎtësÆÎçTãsÆÐTKs«WÆæaÆt_NuNÐÎpNJuKÑpK$ÑÆe«ÎÐÆÎTcÐTcÎÆÐTKÎtçÆaÆÎccbTãddçTÆt«ÐÆtÆ«pTÆÐTK¨°°¬°¯¹´cC¬°§4ÁÎTuTÆtçãÎTÆaÆTÆÐçÆeRPeÔlRÔÒaNLaÐ_NuNTëæaLÎÉT#çaçÆaWcEçhNÐΨ°·¹²cC¬±§4ÁÎTãÎTÆaÆTçåtLÆÑÆÆÐçÆsÒÔÊÒéxEyhJgÕÊÊÔXO[ÊÔÒXwiéÅwÎÐÆÎåtAudFcÑÆÆÐTKWÆÐÎTseåÁsftãÐtBÐÎçaT.cTèÎTÑÆÐTcçUNuÆÐTK«ÆÐTëæaLÎÉT#çaÆçèÆa4ÁÎTÆaÆTçåtLÆ«ÎTÉÐaçuTÆt«WKD«ã«TaçÆa«_NuNncÑƨ±´¬±³tM§

Page 45

yXPcR#ìXÒëgaLÐÆcÆåTÑcsaT«WÆaçÆa_NuNsÐaèÆaãèÆc¨°°¹±pN§Æa>ÆÐ_N>>>åT>@>>ÎT>>>ÐÎsuT>N>>>N>>>uçÑÆåÆýÆc>>Ðt>Æc>>>ÆsèÆsT>>ÐÎåÆt>uL>>N>J>>ÐÎuTÎçcåaÆtèÆcäÎæa>NÑÆfN4EèÑçÐÐÎÎt>ätÐnåTÁ¹at>u4LaLÆÎuaLÁuqÎc«ÆaåÆtLs_Nm~çæÎTMLèTcècÆaaaMèTstÐÎuTL>_NèTÎçc4rÆÑÆèÐTN«aÎcåçatK>N>¬°§ÐÎËÐa>LÉT>T>L>cN>D>«_N>>ÑÆÐÐT>>ÆssÆa>L>ÑçcN>ÉT>T>Lu>tåÆt>uÆÐT>M>ÁWÆÐÎ«uTt>I>ËçÆÐÎçæa>Ác>ãÎÑÆÒa>H>ÆÌçÐc>N>PW>$sÆa>Æu>ÉTT>L>rÆÎt>.Ðt>A>¨°µ¹²åÁèTHçäÆçÎ4P«TÎçcrÆfÆcÑÆÐt>DLWÆæaÎctæÎt>åÁpTsuTfTNåTcWÆæÎtuÎTuTKÆpNI@êTc~sIJæÎtÉTTLëæaLÎäTM>ÆÌçÐësJNçsçæa>T×tG>ÐTÑçÐãçTC>WÎÑÆsuTL_N>èTÎçc>ÑÆÎÆaEåÁiÆccTÎçc>rÆÐÎaLT>uuNÑÆÐÐÎuM>ÆÉÆcIG>ëæÐTÐÎu}K>æaNÐT>sÒaHèT>stp)ÆusutÐåÆÐçÎÉTNÎÆÐÎåT0ÆÉTÆc>ÆuBEàc«æa@aNP>açÆauTaÑuÐT¹aÆcu4Ls«WTåÆtuèÆsNTCÆÒtNTL}ÆÎd«WÆÎçÆÎpÑÆçÆWÆ-ccçÆ«æaÎttnNH$sçÆWÆæaNTÁçæÎÐt«æaÎcsLIeNÒtNCLåTÑÐÎnNH$sçÆ«æaæaN@UNJ~sçÍÑçÎç4Ñ«TåTKÁcÆcÐÎWÆsTcåTÎcåTNÑÆnNH$sçÆpTHÐÎsÎtqMÐTNWÆæÎt_NsaÉT>TcTqNHÖTÐÆÐÎsutÐcAÐÎkÆçÐÎÓat«èc@>`ÐTsuN>ÎçÐççècNrÑÆÐWN>EÆçc«'RFHWLVPT.åTÆèÆa>rtëscDçeN>Òt>>N>>C>L>>uÆçc>>T>c>>åT>>ÑÐÎÓÆs>L>>I>>çuN>>>WÎsÓa>>N>K>>E>>çÎççÆÎp>ÑÆÎtaNPeÎçcN

Page 46

ÆcÑ¹ÎtèÐçczuNåÎt>c@cèaNP>4LåTNN>ësNçÆWTKsnJE>åÆÐÆaT0ÆèÆcTÆuTÆWN>Ezç¨²¬°¹°t¬°§a>ÎtæÎt.e)ÆÐçÆft>èTWÎTçæa>ÎÆÐèçÎtåTK>@ToåtåT@ÆcDÐÎäT#Æc>çsÆaÆW@çsÆÐTMÁsÎtæa>qJTMÁcuÆc>~åTLTuN«aÎt>æaÎåa>N>N>Îtc>ãT>ÐÎUNJ>~èçÐc>ÆÐÇtJ>AåÁT>M>ÁÆcÑ¨¶¹±pN>§aÁu>>NØt>åT@T>0ÆÆbÎtæa>æÐTçÎèç÷c>äÎèTÎTc>åaN>LÑÆåT@>TãÎça>ÎtæÎce)ÆÐèçUN>J~æÎt>åTT>.q@>ssu>NE>ÆçåÁ«W@>uuMÆWN>E>Æçst>c>@>N>uN>uT>Æc>Æt>ètÆc>ÐÎWdLçãTsrÆT«uNsaLÆÎuäÆTMÁÎtæa>NtåçcNs÷cÑÆdNTÐësKÎÑÆsIJuLçc>ÐÎÆÐ6@>tsçÆa>s>ÆcÆc>uyÆçÑcsçsÆa>LÑçc>N>åtL>ÆÎtæa>ÎcÆc>bÆÐu>ÎcsåtLÆÎtæaæÎc÷csTåTTLcTs>sçÆaæaÆdNcãÐÎåtLÆÎtæÎccTq±±WÆs@ÐaWÆÐWο¿¿¤[ÊeëÊecR#y#R±²aNTsÆÎ_NuNÐÎaTsaNTuTÆåTKèÆÐÆÎc}aIsWWÆÎuMÆäTHsçÆ«WTucÆcÆaTÆÐèçsÆÐäTHrÆWÆaæT}sTAc«aT@uNsÆÐÎtTÆ«ÎtscÎtsÆÐèÆæÎcWNEzçsuTÐÎÎt.åTNÎÁåtÆÐÎt«ausTLåTNÎÁÀdcTssèç«WÆÎrçcÆÐÎt«÷cacTçÎcIuNcÆaWTÆÑÆ«UNJ~èçÐc÷cusN>>çÆUN>>c>>«a>>T>>uÎt>>M>>@>>ÔT>>Ðt>>sÎçc>>s>rÆÐÎs>>Á±±ç°·¹²c>>C>>¬°º°µ¹²t>>K>>N>>¬°º°°¬´¹±us>Ît>>Øt>>Ð¬±±¬°±¹²«±¸¬°³¹±ØÆ¹WÆæa>ÁåtÐãT>K>ÆÐÎÒc>C>sT>C>YL>ÐÎsèÆst>sWÆu>N>>ÉÐT>@>åÆT>¨.HU\JPH§q}c>³²¬²³¹°¯ç²±¬±¸¹´«°±¬¸¹³«±µaLuãtpH>«nt@çÑÐa>ÆÐtDLs>«aLT>LufNÑÆÆÐåÁåT>KuåTN>NJN>su0aÎçcoÑÆsJ>KrÆÐÎãtÐet>¬±²etaT>æaæa>Æta>NK>EqÆc>ÐÎc@>NãT>K>ÆsTçÒT>4ÁW>ÆaÐdqÆc>ÐÎÎtrI>1ÓÆu0aèT>æýÆçT«Îçc>rÆuaLçåa>ÎtTÑÆs@>aÆWc>¨°±¹´²ç°²¹´±ÓƧætMäÎT>sæÐTÆT>ætWÆæaN>@>TLu0a>6rÆsãt>ÐåTK>«aN>ÆÎc>_N>çaçÆa>ÆÐçÆÆa>¹ac>²µ¹±ØÆÐÎÒcC>ÉÆa>NP>rÆsçèçuT>MuÆçc>Tc>åÆsT>ÎtuÑT>Áu>NaÎcftJATKsuN

Page 47

Ît.ÑÆcÆcWTMuÆÐçÆÆarÆcTLÎÆauTÆÐèçç«WÆuTcÑÆccsuNäTcÆcÐÎTutÆÑc±³ÎÎcqÍÑçÎÐÎsç4ÑèçÐcs«TåTKÁÐÎs¹aLäÆuTÑcç«WÆaçÆa_NuNs±´ÐaèÆaãèÆc¨°°¬´¹±pN§ÍXxN"èXOïêÒÊÕ[#"cR#ÑÆÆÐTç«æaNÆÎcqNMÐtÐÎ4aÑÆèÐTNWtcÐÎÆÐTsqNtÒTÆÐÐa±µèÎTTaÎuÐÆc«WçÆÑÆTåTTLfT@çÉT#sÎtaLÎcÉtIJÐÎæaNTÐWKJësCJ«WÆuycTèÆactAèç«ÉTtJäTKëæÎÆÑWæaÁÐÎfLcÁsçÆÐÎdNsKÆcÑWÆ4ÑcsÁç«åTKÁÐÎsÁ«uaÎTçuaÎåTM«TÉÐaçTWTÐ«TWLCJ«TWaÆæaæacÁçÆèÆcççÆësJNçs«WÆèÆæacÁccäaHçÆÎÐÆÎäTNdNsKèçÐÎçaT.uaNPaçÆaèTNWNKTuTMësLcçWÆåTTåÆÐçÎuTLuNësGJëæaLLeIEL«èÐTKcrÆ¬±³sÎtØt>ÐWÆæÎt>ãçÆa>>åT>N>N>>ësN>çÆWT>KÐÎsåT>0ÆÑÆc>ÆqÆc>ÑÆÏt>P>WÆuÐT>«WÆa>çÆa>_N>>u>N¬±´²¹°±åc¬°ç¸¹°¯äçÐåTÎc>åTN>ÑÆæÎÆÑW>ç¨±±¹·XÆsÎt>Øt>ЧÉÆÎtt>ësK>ëæÎÆÑW>«_N>åÁÐÎs_N>>dN>T>Ða>NsÖt>c>Îçc¬±µÎçcrÆ6a>Lt>uÒT>ÎÎcud>NÉT>LyT>uçåT>}>cqT>pTsuT>Mu>ÁrÆcM>ÑÆsTÎT>åTN>N>ÎtuæÎt>ÎÐÆÎst.ësLWÆæÎtãçÆaåTNNësNçÆWTKÐÎsèÐÆd}TèTfTNsW

Page 48

WÆcÆÐTNJuLEåaçÆ«WÆaÆçÆ«åTÎcåTNÑÆæÎÆÑWaTäaHdNsKÐÎTÎÆÎWTzÐrÆsÆaÆcÑÎtrTçÆÐÎècîuTKsÆÐdNsKçÆncÑÆçaÎuÁÎtTÎÐçÁaaÆÐuèçUNJ~åtssåt¨±¯¬°°¹°ãt§åTKÁÐÎsç4ÑcsèçèTæacÁWMsìÔÊePÒôg±¶èÐÆaLÎðcWÆqNDsæacTqÐÎ¨_N§s«aæÎcnaAÒaHÆÌçÐitç«aÎcÎtM@åT}cs«aäÆ4c@Îd«W@åTMåT0ÆÎÐt¨°µ¹²tKN¬°§aæÎcTãÐÎçeRD$ÔXOgQÕÊcR#±·aN@ ÐTKcMÑÆ_NÎTMLèÆst.ÆÐTKçaÐÆÎcäTfTäacÆcTaÎc}UIcuTLçÆaTNcuçÐÎfTÎÑÆçsTÐrÆaÆæaÆtsTÐäTKËçÆTçsTÐUJ4HHÑÆèÆæa«WÆæaÁ°µ¹²tKN>¬°ÐÎs«ÆÐ_NfTÎçcrÆ¬±¶WNK>TuT>TL>ç¨³¹°äçЧÆaÌçÐësC>ÆçsdN>T>ÐÑÆÐÐÎèçåaN>ÐãsÑÆdN>ç¨³¹²«°°¹²iN§s>cr>_N>uJ%ÑÆqNDeÆ4c@èÆapTHÐÎèÐÆaLÎÑÆÐWÆqN>DåTNNèÆaaLufT¨°°¬´¹±u§åT>NÎÁçåT}cètÑÆèçÎcNuÐÆc¨²³¬±·¹°¸ØƧåTNÆeNTÐÆWÆqçÐÆÑÁnTssuÆÐÆaT0ÆåÁëst.såtuNsçÎcNuäTMÆ¨°±¬°°«¸«´«³¹´²ÓƧætMäÎTÎçcÑÆÎçcrÆ¬±·Îc}uaL@u

Page 49

«ÎÆÎu.eäTLÎ«aÎÆÎuäTLÎÆÐçÆåt«Ît.u.aaM«aN@uÇÆbåtçÎcqNJãÎTÐçÆÎsÆÐ6@tsIJÆÐTåTTL«apKÐÆÎcftåaÐÎæaTÐÎtåTTLÑÆTqNT.WÑWÆasaN@TGÆÐTçÆèTqÑaÎtæa@KåÆaLGtaLTsçÐåÁÑÆåTètsåtLÆTƨ±´¬±°¹±cC¬°§aÆs@ÑTÎtèTåTëæaÐÆÎæT}çy#RìeëÊe±¸Îc>åT>>T>L>>c>T>>sÐT>>o_N>>>«åT)TcTsÎtãÎTsçÆaTåtKLÐÆaètsÆÐTT«ÎcîqUcW@æaÑ¨ÒaHƧÌçÐit«acåTKÁsWÆs@ÆaWÆÐWÎsçÆ«TWLCJçTÉÐaçåT}c¨±±¬°·¹²cC¬°§aÆèçkNC8ÊeX¯cR#y#R«4ÆaT«_NuN«²¯åTÎcåTNÑÆæÎÆÑW_c>@>Àd>¨±¯¬°¸¹²§WÆæa>àb>Îçc>åÁÑÆsuT>ÁÎÐÆÎ¨°µ¹²t>K>N>¬°§èÐÆa>L>Îðc>Îçc>>T>èÑÐT>ësC>ÆÐÎçc>rÆ¬±¸rÆësNçÆpI>snJE>¨a>Îcc>TåT>ÑåTT>ÐÎçaÐa>HqT>ÎTN>LÑÆfN>s§±¯¹°cC>¬°sÎÐÆÎåTI>ÆaT>uuLÎq>NT>EaTæÎtÎçcaTuTÎtdNTÐUçp~Æ«æÎt4c@`ÐTÐÎs÷cÑÆuNdNTÐ±¯¹°´åc¬°º°·¹°ãt¬²¯

Page 50

WÆ4ÑåTTÎTèÆçcTc«aT.uWÆÐTçÆ«WÆsåT.TTLÑÆÆÐTftåtTçÆ²°WÆæaTÐsTtJuTMsÆÐT«ftÐaçÆaèÆcÎTÉÐaçãÆÐçÆ4ÁÎTÆaÆTaÁuTcÆcoLÆçÆ«aÎaLÆtÆÐçÆftåTK@TsKaÆæÎÑædNsÆÐèçsuTÁu²±aLLstèçc4ÑèTWÆsK4ÁèÐÁ¹atuÆaaçÆa²²«qÀTçmÆr«aÁaÆtçWçÎtseåÁ¨·¬´¹°TI§ãTEÐÎTwgvïwONjÊgÔÒ«ÎtsKJÆaÆÐΫÎtÆaÎdsKJçÎtÆasKJçÎtÆaTãÑÆÑÆ«aæacÁdNsKçÆsCÆçsWTNÎtçdNNçÆåçaçqNM>u>NësT>t>IJ>WT>MÐÎa>ÐÆÎsuG>J>>ÉTÐÎU>c>T>N>JèT>B>ÆuTK>µ¹±¯«°¯¹´T>Iº¸¹±c>C>¬°ºµ¹°¸Ëçc¬²°aLÐÎ4>ÆçÑçÐsæÐT>ÆÑÆT>Ît>.rÆWÆuM>ÆèT>uJ>%ësL>N>Ñêt>K>Ec>Æ¨åT>>Æc>>§_N>>æt>Ic>çuyT>M>åa>ÁsèÆæÐT>Æ¬²±°±¬°¯¹°±âÑº°³¬°²¹¶åÆÎº²¯¹±³W¹WÆæasccNDpNTÆåTTçÑTÁèTLEs¬²²

Page 51

«ÎtÉTNaæacÁèçÐÎsÁÎtåTÆÐtÉTNç«aN@ÐÎuuIÐTÐÎÐtçWTÇtJFÆÐåÁuIÐTç«aæÎTcÆaUTÑÆuAÎtuNfT«aÁèaTåÆtLsçÆ«aÎÉÎTMÐtcTaÐçÁåT0ÆçÆsJNçssKT«ÎtÐtåÁçÆaÎÉÎTMÐtcTÎtæaÁsIJÎtuHNHÐtsKJ«åTMsfaÁTsaÆÎcuÐtLÆÐåTÆcWTL@ÆÐèçåTMç«ÎtåTMÐÎçÆ«aÁÎtåT@tÎdsçÆaLcbÆÐçÆfT@tç«aLcbÆÐèçsuTäTKsTÆ«aÎcÆaaÑcTÎÆÎÉÐa«aÎÐçÁåT0ÆçÆäTssuTs«eGfÆtÑÆsç«åtÑÆssuTaÆæaæÎÆÑÆaÑÆsIJ«aÎcqsKJarTTåTNÐÎç²³«-aÎÆÐçÆãTç«ÐaësT}cësTuuÆÐçhNÑÆcîãçaNTtÆÐØTKÆës>KNcÆæTåÁaNTt>uÆÐØTKÆësKNsÎt>èÐtccÆçÆätåTNÐÎÆa>ÐtBësT@nNa>MÐÎ¬²³ÎtsT>cÆÐrI>a>çÆaãçÎtr>TåÁcc>ÆsÆcÑÎt>pÆÎØTK>ÆësK>NsWÆt>ut>çWTc>ÆÐrI>açÆa¨²´¬²³¹³¯Ëçc§

Page 52

¹ÎcäÆçÆÎÆÎÉÎTMèçcuN¹qGçÆëæÐTÐÎsåÁWÆrÆaÁurÑÆaEsåÁ«WÆæaäaHrcWÆæÎtrÑÆfNsÆcÑ«TësKçÆècîÑÆ«èÐÁqNÆÎWTÐÎhNuÐÎhN«aTCutitWEcÆcÑWÆæaÁ_NuNsJNçsuÆÐçhNTÆWÆæaaudcÆÐÆa«WÆÐaÓtÁÐÎssT}aÑc¨°·¬°¹°t§²´WTcTÆÐçÆåTK¤y#ReëÊeìÊ¯XRäÆæÎTcÆÐÎtsc«uN«rqÎÉÎTMTKs«TTNJëæÐTÐÎTçÎçÆÎpçÐTÑÆrq_~æaL@ÐÎæÐTTN¹aLtuÒçcçÌçÐTN¹at}ÎtLuscaTNWÆsL@scaÆtscçÎcN}åT}ÆÐsÉTNÇÁÑƹatuaÎuÉÎTMsGTIrÆsseåÁ-ÁuèÎçÑs«uJ¨±¯¬°µ¹±±TI§TNuNaçÆaèÆ4Á¿¿¿äëstÆÐTMÁTaL>uæÎTGÆaMèT>CÆçTLNÐÎÆauJ>%WÆçÐÑÆuTuÎÆåtTtc~T>LÑÆÎtësTÐÐÎeaèTL>t¬²´¨°·¹²²Ëçc§uTKLrsÆÐÎtãsåÁua¹ÎcuTaÆut-aåTÑÐÎÎÑTicãTåT>ÑTæÎcÆaëscråTÆcNçq@c>ÎàtyÐçqNÐèÆa«ætM«æt>M¹Ît4LÆamc>EåTÑåÁÐÎ-ÆæaÎÆÐçÆãT¹aL>uaNPTLt>ãTuc>E>uyc>T>çuT>E>>ÆÐÎt>Æa>nN>>a>M>ÐÎu>ÆÐçhN>>ÑÆÐT>c>ÎÑT>uc>T>ÆÐÎt>Æa>c>>ãT>¨µ¹²³Ëçc>§T>ççæaad>cèa>ÆsuTE>èÆaåÁ«ãT>¨±¯¹²²Ëçc§a>T/æa>ÑçaL>N>ÆcaÆt>u.åT>ÆÆcÑa>ÎuÆtu.Æc>èçÐ¹ÎcuutnNaMÐÎæcTaLuaÑåTNÎÁåTNÐÎTaÁuaTuÆaÎtsuTKÁäçÎÎcuàt@ITcMÑÆÆacÐÎÎtåTI>ÆaÐuT>s_N>u>NæÆÐÑÆu>ÆÐçhNÑÆÐT>c«rt>WE>cãT>TÆÎt>æÎcWT>ÐÎu}>LÌÆt>ÆèçÐcÆÐuM>ÆWEc>aTæasTzÆsNçÆÎçcs«stÑÆèc}ÎèTÐÎ¨åTTTaTCutësJNçsWEcÆcÑÑÆaE§°·ç°¶ÉTÁsÎÐÆÎ

Page 53

eROIìXÒëgëéX4ÊìXÔÊgÊ«açÆaoTML«åT0Æo«aNKEoÐaèÆao¨´¹³eƧÐÆc>ÆÆÐÎt>>åT>0Æ«pN>>#ÆäÆsfL>>ÆçÐÎa>>t>uæa>>Æt>>Æc>uT>>>>N>>>ÉT>#ss>uT>L>>ët>>aLLuaNKE>qÆcÐÎTM>ÁÑÆucsWÆsÆÎ×t>GÆÐåT>0ÆÉTÆcÆr>ÆëæcTaa>aMèT>st«uN¹WÆÎçasTc÷cÑÆ_N>èaçÆaaNëTÐÎaÎc>åçaTMÁrcæÎTaÁuÐTscÏçauæaÆt>åT@ÆcsÆÐa>NKEèT>pKEÆÐt>Î«åTT0Æt>¨²¹°±åc¬°§WÆaçÆa²µaÎcunaAÉTKJrÆT«WÆÎcÐÎÆÐuNäTÑÆÐëæÐT>ÐÎèÎçc>>c>>N>>D>>uT>>L>_>N>>>èT>>Îçc>>ÐÎWÆrI>>1åT>>0Æc>>>K>>M>>èT>>pK>>E>>ÆÐt>>>ÎaÁÐTsdNuTLÆaWÆÐÆÎÐtcuT>KuÓÑÐÆÑÆa>LueIE>LÆÐsNçÆèT>NJ>åT0ÆèÆsLÁåt>sTÎçcrÆÐÎWÐT@aLTsÆÐaN>KEqÆcTÎçcrÆaÎuÉÎT>MåT0ÆrÆåÎtÐTcîsTM>ÁuTNMÆèTL-tuæÎc>K>ãÎT>Æa>ÌçÐçaçÆa>äT>ÐÎsst>åT>K>a>cN>ur@>a>çÆa>d>NT>>Ðç÷c>oçÌçÐo«açÆa>o«Ða>oiHsçæa>ÎÐÆçWT>N>J>sèa>T>WNÆa>çssuT>}L>«-tuæÑTçs>TæÐT>çÎat>ÌçÐitåÁÐÎsa>NK>Eoç_N>Ðt>itåa>ÐtL>o«åT0ÆqNLuàÆcÆ¿¿¿[ÊeëÊey#RuLÐÆcÆåTÑTcÆ«WÆaçÆauNsèÐçÁåT0ÆWJÐÎcÆçåÆÎcâTWTTLÑÆÆÐÎtæaÆtÆÐaçÆaäTçcN}aNKE¹atuãtyTsTNTL«°µ¹±±ØÆÐÎ¬²µ

Page 54

«WÆæaNÆdNcåTÎcåTNÑÆÆÐèçÆasWTuÆtÉT#-ÐçÁuåT0ÆãÎTTÆcÑ«WÆaèÆcqNLuàÆcÆåTÑT稰¯¬¸¹°¯äçЧÉT#èÆcÔe¯Êes«ÐauLE«WÆaoTMLWçÆÑÆdNsKs-ÆæaæacÁèçcMÑÆTç«_NuNuLE«WaçÆaoTMLçÎÐÆÎuçÆÑÆdNsKs¨µ¹·åc¬°§-ÆæaæacÁçÆësJNçsTçÔeëÊesÆÐÌçÐu}T}TaNtIaÐÆÎæT}uèTsÐÐβ·«ÌçÐo²¶«åao«aNÆo4LK«aÆæaæaÆtÆcåÆaTKs«açÆao«aNKEoç«åT0Æo«sKÐasÆaoWÆsKÐÎçsKåTNÐÎ«sKát¨°²¬°±¹µäçÐº°¯¹µåc¬°§ÎÐÆÎcÐÎÆÐåÆÐÆaT0ÆësKçWÆ_NrsTNJuLE¬²¶qÎdNètòTÐTMÆcTLWÆæaæÎÐçÁqÎcTNJsWÆÒaHÆÌçÐpKsWTNJÉaçÒTÆçp~ÆÒaHÆÌçÐ¬²·WÆ_NreGÒaHÆÌçÐ«°·¸¶ãTs

Page 55

¤xÔÊeR¯ìÊêeRÊxwìÊtÐÆaN«èÆæaNÆtsèÆ«dNcåTÎcÑƨ°³¹´eƧ²¸WTaÆtÐtLÆÐt_Nç«WÆdNTÐaNÐtçÆæaæÎÆÑcëæÐTÑÆfNa@uÉTNfttcT×XcR#y#RÒXwesGrÆrÉÐT>@Ucs>TcåT>ÎcÑÆ«æÎtÎçÆÎp>ÑÆsÐÆÎÎTsÆÐ_N>uN¹WÆ4Æ«-cN/çÆTcÆÎcqNÆtWÑçÆT«qN@I ÐçÆTcÆÎcqNÆtWLCJdNçÆT«qNLÐTIÆÆÐçÆcÆÎt.aÆtÐTIÆÆÐTdNçÆ«-tåT0ÆuTcÆaTu4Æçƨ°²¬·¹±tKN¬±§ÎcaÆtu.ÐTIÆÆÐÎtÆcÑêeÕìeRÊìÊgêÕXìex³¯_NuNTaçÆaÐaçÆaÎTâÐTÎtqNDWKÐUssWÆæaN@æÑTèatÆÐT«æaÑèaNÆèÆc_NuNdNTÐncÑÆ«÷cÑÆ«ÎTuuÆcNèÆcêTuÐt~ÐÎåÁpT>uLE>ÎtuuTa>uæaÆt>aNK>EqÆc>ÐÎsuN>u0aÎçc>oÑÆètãT>KÆs6>rÆ¬²¸ëstÆÐsTaN>KEæÑTÔTÆ6>rÆoKT-c}La>aåTaÐçÁåT0ÆsÇTC>UNcoåÆtLsÆÐåÁsÎÎcuâÐÎp>TsåaÎÐÆççåTÎc>åTNÑÆd>NT>ÐçÇÆtÑÆåTÁåa>ÐÆaNuL>EWtN>uØtçsaN>KEÑÆÐqÆc>ÐÎsaL>TuuKN>DWHN>HaTusÐaLIÆÒtLKJsnJEWÆæaòTpTàçcTsèaEësÁs_NÐtWÆ¶¬³¹²iNsNåÁ6saNKEqÆcÔTÎçc¬³¯

Page 56

«uÎcçèaNJåçaßßWÆ×tGTåTKÁÐÎs«aN×tGaçÆaÉÐaTsTKcMÑÆßßåT0ÆsaaÆtcTsuT#cMÑÆcÁèTåTÑÐΨ´¬²¹°cC¬°§¿¿¿

Page 57

yRgëyXORNIìXÒëg«aNÎqNJEÆÐc}aIWKIãTKs«aNT.WNAÆÐc}aIaNÆcãÎuTKTÆÐÆa¨°µ¹²ãt§¹WÆst4LåtÐãTKÆÇTÐÎTtuNsNçÆkÆtuTaÑæÐTÐÎuGN~tÐÎa>Ît>>.uW>>Æt>>T>>fT>>N>>ÐÎçåT>åÎc>>æÐT>>«sÆÐÎÆc>>WÐT>>@>«åt>ÐqN>>J>>E>>ÐÎT>M>>Á¨³±¹±ØƧçfT>ÐÎWÐT>@>çåT>åÎc>æÐT>çÒT>>4Áu>Tc>èT>L>>c>T>M>Ls>sNçÆèT>>N>J>rÆc>T>L>auTLaÎÆÎuåtÐsuKNTEësTcsIJ«_NsåTdKèÆsTFÆ«Ît.usb>FÆÐåT>N>N>ÎcÎc>ÌçÐÉTK>NJ>ErÆÎt>æaN>H>Éaçäd>J>³°ÌçÐçUJÎT$ÆsÆÐÎÆc>W>>ÑÆÐÐÎÆÐåÁçWT>uÐÆt>>Æ_N>>ÑÆÐÐÎc>>@>N>ÆÐåÁèT>sT>«ÎÆÎua>ÐÆÐT>>N>J>³±Ît.uTtI4L_N>åaåtTt>èTBÆåTN>ÎttàÆæÐT>ÐÎetÎtåt>ÐæaMcT>MLqNJ>EcÆÐÎÆÐTMÁaçÆa>suTaL>ççÆèT>BÆÑÆètBoc>çaN>_Nåa>TKTÆ¹a>tu³²¨±·¬±¶¹°±åcãçƧæaLÎqNJEßßåTKJEätçTNÆäçÎ«åtÐW«Ît.ÇtALTNJÑT1åÆaTåtÐÎÎcu>pyTÉçTGåTKJ>EçTNÆçåtÐ4>etaÁucsåTLãçƧçÆÉTGTIëæa>LLpHL>çÒaHÆÌçÐÑT1åÆa>TTNÆ³³aLcÑÆèçäTNæt>ç_NuTaÑÑTN>UJ>c>suLÎåT>K>JE>äT>#Æc³µaL>ÎupN>I@>ÆÐT>N>J>ÒTÆåt>ÐT>æÆc>Kç³´aL>>çGLGDFWLFoNÆa>ÎTuaN>HaÆt>uTMÑt>ÁrÆaL>uèÎTÉTK>NJE>ÎtåÆÐÎÆcss>ETaTSDUHQHWLFoNÐTTuÆsåÎÆÎèÐTWM>sua>HÆÌçÐWÆa>Ît>su>Tça>K>L>WT>NkÆçÐÎèa>L>sH>rÆçÎtæaLÎÓÑtÁèTNJ¨aTÉÐTåÁ6GcƧuÑtÁWNÓcXTÎtacTTNJÆÐuI¹Ît.uhN>G>ftèT>TCÑÆÆÐèÎÆc>ÆÎtÐTN>ÆsWÆèçÔT>sècND>uèÎÆÑÁTèc}Îçst>ÑÆÐèTåTÑT>6Gr>èÆcÆÐut«sG>TIoäÆèÆc>ÆÐèc}Î«ÓÑt>ÁcMÑÆÎtåToçãÎoÆÐ4LëtsJKç¹²±¹³ØÆ¬³°²´¬²±¹³«³´¬³³¹°±ØÆ¬³±°°¹³ç´¹²eÆº±·¬±¶¹°±åc¬°¬³²°´¹²«±±¹°ØÆ¬³³µ¹±±«¶¹°¯«°¹°TIº±·¬±¶¹°°ØÆº±¯¬°¸¹´T¬°¬³´±¯¹±eÆ¬³µ

Page 58

ÑÆucWN>}Æuc³¶sTäT>MÆèT>ÎçcåaÆt>èÆcÆÐèÎc>äT#ÆcçT>åTÑåÁc>NG>èÆcÆÐÑçcUt>WÆrI1c>Æ4K>sÎt>æast>et>çÎt>utJ>1u~Tát>çÐtÑÆk>ÆtrÆÉt¹atu4>LÆcÑÎt>@ÎÎc>uæÐÆÎÆÒaHÆÌçÐit>su>IÐÎqDäa>çTÎÐtc>uc¬°§aTäT>DÆçu}>T>sdN>sKrIa>t@T>åTÑs6G>rÑÆkT>«aN>JCÉc>NsÆШ³¯¬²¸¹°³åc¹aLtIc}aIqNJEÐÎåÆÐÎÆcsWÆåÁUTetuMÆèTTCÎtÐÎuát@>«a>N>Îq>NJ>E>ÆÐc>}>a>I>WK>I>ãT>K>sÎÎc>r>TT>K>ÐÎÐt>çs>_N>>sK>J>sa>T>«s>T>äTM>ÆèT>Îçc>çc>N>Æd>åa>Æt>sJ>N>çsèÐÆd>}>T>>T>çãÎuT>K>T>ÆÐÆa>«a>N>T>c>}>a>I>¨°µ¹²ãt§aNÆcåTNNësNçÆWTKãtKEèTÎçcÀdêTKÆsTÎçcpNrÆÑÆuc«ÇTÑÆfrÆÐÎÎÎcusyÆÐÆæÎtcR#[!Òëg¾WTaÆtÆa_NWÑÆÆÐTus«u}Lc«áTLÆ«ÇÆcCzÆ«WNA¾cN@K«ÉÆcC«uTc¹WÆÇtIÆcÑ«s@ÑçÐäTKtcTs³·-tuæÎcK¨uϧuTcaLGtaLTç«-ÎcuÑçcNTMLÆsKcTÆWÆæÎt.WÆÐTseåÁmCs«ÉTNsç÷cs¹*ÆÎu4HèÐÁ«æaLÁsçãTs«TëçÐsçåT}cs³¸«usçèaLJs«TMÐas«c}ÎátJcsçç·¬µ¹°±äçÐs4LK>aTs>ÆÎèÆsGTI>«uKNJ>EèÎçcaÆt>uTKÑÆoc>aÆæaÁqÎc>suç«±µ¹°³åc¬°¬³¶ÎtØtÐ°°¬³¹°±åc¬°aÎuÐÆcuaÑçÎÑcÐÎçÐÆÑÁçUNHEuKyÆÎcCÐÎÆÐèçuaÑ«_NsuNon@«±²¹³³Ðtd¬³·ç¨°±¹µeƧuTKÁèTèTÐÎÉÐÆcÌÆçÐÆèTËt>åÁsuLEaLuæÐTÆÆa>TmTèTÉÐasêT>KÆÉTKJrÆ¬³¸aLÑçÎáTKÆrTs÷cèTÉÐaåÁs4LK

Page 59

ÆaWÑÆÆÐTÎtaÆtÐÎTdNN¨²¸¬²´¹·äçЧÎÑTÆaWÆ_NuNTaçÆaÐÎs[ÊsÒhÔXR#ÕëÔéÅWÆæaNÐåÁWçåtLÆatÐÆaNÇÆtÑÆsWÆcIÎdTÉT#åÆÆcÑ-ÎÐçÁåT0ÆsåTÑåÁÑÆ«æaNÐåTTsUWÆoÎdÐTNÑçÐç-ÐÆb}ÐTLÆÐuIÐTãTKÆe¨°±¬°°¹°²äçЧqNtÆÐÐtÌçÜxPÔÒÒX(Ê«WÆØtLÌçÐèTTCåTKÌçÐTÆ«aLtTtTWaåTKaçÆaTÆ«ÌçÐÐtMecs¨·¬³¹°±åc¬°§´¯ÎtuTCuEGLWMs[!Òëg´°«-tråTNÎÁçåT}cåTÑscÆ«qTsÆaWTÆÆa~çccîutTaLTuAUÆtaÐUtsIJaL>u.WÎåÁëæaLÎpNI@ÎÆcÆåÎtÑÆc>qçåTIcTNJWT>KèTBÆ4ÎttÉaç¬´¯eIEL>èÆsLÁa>LTsÆÐXN>JåÆc>uèTL«Éa>çÐÎØtLrÆÎÎc>uätKWE>GLWM>ÒaHÑt>crëstK>ÐÎTM>ÁäTÎÆçsæÆÐrÆÑÆça@uu~TpIftèaÆëæcM>ãsWÆsTÐÎsu~TUÆtUc«ÐÆÎTçåÆÐÆa>T0ÆÑÆocaLuÎtuqÆcÉTÐÎØtLÑÆTNJãTKçãTK¹aÎu_Nzt4LÆÐcÆrÆeaÒTtaÆdÆuTNJuTKãTK¹ÎtuqNHfssaÆæaÆtdNuNWèTãdãdÆÐåÁsWÑÆfTÎçcrÆ¬´°WÆpTBcTçÒaHÆÌçÐèTTCc}ÎcWnJCèccaëtWf¬WÆåTtLKTiÆçÐÐÎætWuTMtcëæaLÎåT@äçÎf¬

Page 60

qæaLLåTFuLç«qTsÆÎÉtsNCcÆqTmÆçätJäTKçÐÆcÆäTKscÆ«qTsÆÎpTåT0Æç´±«qLTTÆÐTætsèaT«qTsÆaWTÆqN«qÎsa~ÆÐÎtãÆtÆsKcÆ«äÐTfÁsÆÐÎtrç«qTsÆaWTÆäcu.èÎtN´²«WÆÐTÎcW«WÆÐÆd}aW«WNÎtWÎÐÆaÐçc«aLu.uTÎtW«ÎÐÆaaLTÐTÐW«WNftÎtuÐΫÎÑÐçu.q@WNfaÆa«ÎÎcu.ãTtatuuÆÐÐÎèÎTsIJ«ÎÐÆÎÐçTÆÐdNsK«a@uÆÐdNsKaLupK$ÆÐdNsK«WÆÐÆçaNÆdNsKsµ¹°¶tç±¯¹°¶W«±²¹°°c¹sæÐTÆ¬´±sståTK>a@ud>NpTB>cTsèÆst>sÆÐÎtãt>cs¨eaÒT>t§«WÆpTB>uTKës@>ÐçÐÎTW>¬´²sçÆc}>ÎpT>B>çWÆW>>d>NÐÆa>T>0Æu>N>>ouT>a>Ñ«aÐÆÎÐt>c>W>>èT>LÑÆèçc>}>ÎÉT>K>ësK>çWÆW>>ÆaaÎcuWètcÇçbèÆst

Page 61

aaÆtpyÆÑdcWW@aLÆtaaT¾TÉtWTaÆtsKT¾TåTÑësNCaaÆtpÆÑ¾fÆΫÎçaTqJÆcÑWÆÎçadNTèTÉtç«aTNWÆpTsÁuçTÆÎçÐu4ÑÆpTT«qGurâÎtåt«äÎtâÎtuçäÎcuãaÆâÎtåt«äaN@aÆuâÎtåt«äaèÎcuçTÆäÎcTÐÆÐuÎtèTÐTqNLNuqMÐts«èÆsLÁÐÎutåtLÆaÎqNÆtçÐÐÎçÐfçsTÆ«WÆÎçaqTLÆcÑWTLqÆtçÐÐÎçÐfçsTÆ«WçaNÆ«åT0ÆåtLÆWÆÐÆaTsc¨°²¬°¹°²åc¬°§WÆsKÑÆccWTÆ

Page 62

[KwyÊe¹WGsuÆaaN@ÐauIÐTrCÑÆÆÐÓÐtåtLÆWÆæaNTTTèTUJÐΫ_NæcMÐÎÆaãWTLÐtT¨µ¬³åc¬±§´³a@ÐaTUJÐθ¸yMÔXëÔx´µaaLÙtosåTT0ÆuTÆÐÎt¾WÆuTAÆuçWÆa4uÐT@s¾WÆuIÐTçÐtåTNuTÐÆs´¶¾WÆãTENJç_N4uHÆts¾WÆåT0ÆuçÐÆaT0ÆåTNuT}Ks¾WTMçÆapIN4uKTGsqNuèÆapINTÆcѹWÆsGÆa«aqÆtrTåTÁåTNÐÎÎtqÆtåTÁèÆa«WÐqÆtæÆÐT#ÁÐΨ°µ¬°³¹µåc¬±§´·ÎtaLÆträtåTÁçcR#hRXÔÔÒy!R#yeÕaÆæaæaNÆdNc÷cÑÆ_NT«aNJCWTÐÎÆÐsÁe«_NsuTåTKÐÎWÆs@ÆaWÆÐWÎs«aNLcIGWTåTKÁÐÎsÁsaTTuåÆÐÆaT0ÆãÎÐÎÆÐÎtuMÆÐtÐaèÆaåÁusWÆrtfLcÁoësdLsuNÑÆÐësGTI¬´³u~TáTNÆTæaÎccÏnNaM>ÐÎsÆÐWKJçÐtØtztWÆeIELåÆcKåt>ÐÎsuTLÆaåÁ«qNÆÎusèÐts¬´´_NaT>scÎt>suN>ätMGêÆa>EçæÎtèÎt>MÉTNÎÆÀd>ÆaÆÐÎWÆrI>1ÎçcÑÆWK>rÆWÆæÎÆÎÐÆcstÎÐt>aLLusJTHuIÐTëscTç¨´¹´T¬°§aLÑçÐåÆcçÐtåÆcèçåÆçcNçWÆåTM4ÆÐÐtWÆæasc°¯¹±±XÑÆsN@rÆ¬´µWÆeNJÆsæÐTÆãTENJTÐTENJÎtMÉTNÎÆÐÎ¬´¶²·¹²±ÐÆç°±¹±µç¬´·

Page 63

WÆ4ÑcsÁsaÆæÎcerÆÑÆÆcÑWÆsGMÆaÐÎ_NTTKuaÑç«ÎtcT«WTKuaÑsçÆ«_NuçaaNÆtcTdNTK¨³¬°¹²ãt§ãÐÎèçæÆcKsy!R#g}ÊÕsìÊgÒëgÆaætsTKaÆæaÁ«uèÆacMsç«uTKÁqNJÐçÆs«ÐTKuåT}cs«ætITuTNzs´¸åTÎÆÑWWTKs«WÆÇtIåTKÁÐÎåT@Ts«WÆåTMÐçÆÎsuÆas«aÆsTpTIsåÎTÌÆçÐÆs¨±³¬±±¹°±c§WÆaaèaMësCÆçs«uNsçaL>Æt>uèÎT*c>qT>èc>åT>ÐT>ça>MuÆÐq>TsçÆÑ?L>Æa>¶¬µ¹²·ÇtÆÇT>>cT>L>aL>>åT>}>c>êT>LN>H>¬´¸aÐçÁucèÎTèÆaqáTGÆsÆaåÆaÑc

Page 64

y!R#ìÔÊeRëyPëgjXÔÒÒëg«c}aIsW«aNtÎtcµ¯uLçcësTaLusJTHÐçcFTÆaÆcÑa@uhNÆÐrçcTÆ«aÑTrçcÆÐÎte«ÆaåÆtcWÎcÑÎÑTÑÆcÆc¨ÎtÔT§åTÑÐÎÆÐTKèçTÆÐÎtèTuÆc}äTKÐT«aNMèçcWTKUÆcçÆÆcÑaNTÐÆaNçÐTNt«åÆðcècNåtK«TKrKÎÆcÑaEJÆÐTKT«ÎÎcuTKÎcs«aNLuÎTÆÓcÆcÐΨ¸¬´¹´cC¬°§aNT/ÐÆtÆåT0ÆÐÎçsCHra>LèÆÐÆÎát6>ÎcNuäT>MÆaN>KEåT>aLt>sÇTCUN>cësD>tÑÆêTL>NHu>NèÐÆa>NçuLçc>ÇTÐÎÎçcrÆ¬µ¯aLupHdN±²¹´´XÆÑÆçaTuåÆcKåtTç°¯¬µ¹³kTmC

Page 65

Xx[ÊëÔwy#RyÒxìXÒëgäÎcësKçaÎçcÆÐÆafT¨³²¹°·t§ÐÎÆÐèÎTësK>@a>çÆaåa>ÁsÎÐT}>uäTèÎT>TèçWÆuT>N>èÎT>ÐT}>pN#Æ«T>t¹aÆcuÆÐÆafTçãuTNÉT#èTuG}åaÎTçÆaT@uTMTƨ±µ¹´t§-aÎUNèTdNÑçcÆ¹aLGuæÎÆÎãÆÐèÆaåTÁ¨°¶¹°²t§aÎtåTÎTèçUNãTKÆÑÆWNEKäTKçasÆçÐuNuÑÆÎÆÎuãÆÐÆasuTÐÎçWTÑTÆÐÎtuTL>NTLNTÎcsD'åTKÐÎ¨³²¹°·t§aaÆt_NÆÐÆaæcDLrÆåaÎTäÎckNKfT>a>Ît>æaÎçÆÑÆs>uÆd>E>äT>Kc>T>sÆÐÆa>a>LJ>ÑÆçÁsçæÎc>èÎT>åÆÎc>TuT>K>¨²¶¹°¸t§aÎc¨°³¹°§TcÑsæÎäÆäT>}L>sèÎTÎÎc>uÐTI>ÁuNuÎt>ÉTÆçÐÐÎæt>èÎTrÆaL>T>K>«¨°¯¹±§u>N>at>4>L>>K>ç¨´·¹°§æaL>Îa>N>K>E>uN>a>t>kt>ÐÎç¨±·¹°§-c>sçÎçc>ÐT>M>Ît>WÆçÐÐÎT>t>«èÎT>rÆc>c>>@>N>a>N>P>Ðt>D>L>sÎÐT>u4>Ñs>åT>K>ÁÑÆèÐT>>ÐaL>ÐT>>Îçc>ÐT>M>rÆÎÐÆÎuäÆÆÐÉT>#ëæa>N>>ØtJ>«èÎT>ËçÆÉT>D>'åt>oc>sÎÐçÁu«açÆaÎTâÐTTcÑÎçc«WKH0DJQLILFDWaT.uaN>KÆÐaçÆaråT-cÎçc¹ÑÆÎT>ã4>N>N>J>>uJ>ÆÐÎÆÐÆa>q'WN>åT>>}>>c>>Îçc>«WKH%HQHGLFWXVpN>yÆc>Æu>L>èÆa>WÆæa>ÎÆÐÆa>ÉT>#r>åT>K>@>åt>E>K>Îçc>>æc>T>ç«WKH*ORULDLQH[FHOVLV'HRWKH1XQF'LPLWWLVÐÎÉÆÐT>åT>N>Ñc>ÑÆc>P>>Tc>ÑÎçc>ç-cÉc>B>Îçc>ætT>Îçc>rÆsWÆs>tpT>ÆcÑ«WÆÐÆÎÐt>c>u~T>WN>K>ÆÑÆÐT}>pN>#ÆrÆäT>N>âÐÎèÆc>s>Ir>ÆësD>WÆnN>a>M>uÎÆo>>s¨´±¹±¬´¹°§WÆs>>t>>T>>t>>sèÆæt>>N>s>u>>N>u>Ît>>åÆÐçÎÉT>ÆçÐs>qN>>ÆÎuWÆæarçaµ°ÓÆÐaNaÎuWHTCåTMsu>NåaÁÑÆuTaakzçTÆÐT>MÁnNaMåt>ÐÎnKET«TtècN>rÑÆÐç-a>äT>ÆèT>u>G>}>4>Ît>t>u}>>t>N>st>>Òa>H>ÆÌçÐÐt>ÐÎæÆÐrÆÑÆçèçTësTÐut>åÆt>aT>ÆÐÓÆÐaNuÎÆëæt>Na>TÐuÆÐfçT>t>ät>MG>¨0LGUDVK§ÓÆÐaNës>KJ>ës@Ð¬µ°ÆÐWKI>ÇT>°¸T°¯ÇT>Ît.mc>E>TM>ÁuÆèTÎc>ÐTçuT>L>ÆaèT>LE>çÓÑÐÆucE>WM>ÒaH>åt>ÐÎnKE>çcI>G>WÆÎËçcTfÆaNÑÆ`ÐTÎÐtÐÎuTLÆaWÆèÆs@aÆsorÆÑÆèÆst.åÆtu

Page 66

su~TiÆcèÆÐçÐÎçWÆãT>EÆa>äsÎÑTuåT>@cT>rKzÐÎçÎÎc>u_NaTÐuÉTÆsÆÐÎtåÎtèaÆæÐÆtKWÆæaÎcåTNåÁÐÎæaÎcÆcbÆÐ_N>çÆæÆcKsnN>aMuTK>«aÆtuÆÐÆaWÆaÐdÎçc-csuT}LuaqN>Ætua>TuT>M>J>ct>ÎtpN>yÆcÆuL>ät>s-ÐçÁÎTsc>ÆaÆc>uÆÐftu>TÐçWTåTÆÐÎÆcçuL«uNfTåTNÎÁuTKUTÑÆ-cÎçcsqNLaNPæÎTMcÆcÎtÉT#èÆaÐÎ-cqNT.stuTL>_NcTÎçcrÆÒt>êTsNIsa>T4LKÐtD>LsÎçÆÎåÆa>T>ÐÎÆasuT#ÉÐam~çÐÎT>c>Ñ¨³¶¹°t>§aÁua>çsu>N>ÐÎuL>E«uLq'WNÐÎåT}c¨¶°«µ·¹°§aÎucfT>èÆçÁaT.uãTKÆfTLKÎÑÆåÁuTÐèT>>N>>6>c>Ót>>ÁÐÎT>åt>E>>K>«äT>#Æc>>ç¨°°¹±§a>L>Æc>>uWÆs>>T>a>t>>sÆÐu>N>>uL>E>T§èc>uJ>~Æ6ÐÎc>ÆrÆ¨²¯¹±§WÆæaÎÆÐÉT#ÎtåT>K@>T>saT>.ua>NP>«ãT>Îcës@>ÐÉT>>#çu>>L>>«u>N>>èT>>æýÆçåT>ÑçÎåÁÐÎs>Æc>Ît>>âÐÎpT>>Wt>>M>s>¨uÆÐÁåTÑÐÎçWÆsÐ4ÑÆÎc>uÐTsÆÐåÁTts>èÆsts«uTtåT>ÑÐÎsTLrÆa>ÐÆÎâc@TaL>åÆc>ÆÐsAN>HrÆa>Ætuæa>LÆt>èÐÆaLÎçWÆc>Ît.uÆa>ÆÐåÁåÆtu.d>Nu>NJ>}ÆÐÆccc>}ÎÐT>«aLupH>TèÆc>átçáçÏsK>åÁTTt>sÆÐÒaH>ÇT>èTLuT>KåT>raÎÑT¿¿¿µ±1gÒëg«aT.uaNKÆÐaçÆaråTaÁuaçsruL«ÆaÐÎqçÐç¹æaLIÆcDftdNTdNLcÆcÑTpuTKerÆÑÆ«4aÆtaLÆtâÐTÆc«WÆæÎcUNèTÐTrèÆcnJCÐÎTÆcÑWÆÒçaçÆäTWKE>ÑÆÆÐTM>ÁætM>suTL>NI>ëæÐT>ÐÎÎçc«¨ãçÆWK>§ÒT>Îçc>¹ÎÆÎgN>@ÆÐc>ÑèTWK>åÆt>u-cÎçc>rÆÐÎ¬µ±WÆÐÆÎÐtcu~TuÎÆWNGNÑÆs-c>Îçc¨ätWK§aM6T>nH$Îçcç¨äçÎWK§WÆæÎt.ÐTc>ÎtsT}GèTÑÆèÆsJJpIscÆrÆÎtæamNLAÉÎTèT4yÁuyTcWMuNßßèÎtMkTTçnNa>MpÆkTÐÎètãTKÆsWÆæaÎcrçanNaMWMåtÎtsu}>Îçc>rÆWT~ÆÎt>uåTN>«WÆsT>pInN>aM>ÐÎsuÆÐT>TuE>N>êTèÆst>s-cÉc>BèÐÆd}>T>ÎtrCÐÎsuNåTKÐÎuLEÎtæaLÎÉT#«ÆaÐÎ-cÎtuuTWÆæaæaÆtåÁÐÎsèaa>iÆcëÑÆsIJÎÐÆaåtaN>P>çÎÎc>d>N>_N>>pTT>a>L>ÎuÓc>>>ÆÐçÆfT>>-cÒT>>Îçc>6>c>c>ÑÆT>åÆÐÆaT>0Æa>Áua>çsa>L>upK>ÐTAÆäTK>åtLÆs-cÉt>sÐTrÆTça>LÆcuÆÐ_N>ÐÎTåTL>KTMÁWÆåT>ÁÎtÉT#uyt}>@N-cÉT>#saLL>uaL@unH$aÆtaLÆtWtÆc

Page 67

WÆæÎcuJsuJÑÆçÆWKÐèçåTaLccaTT.uÆÐfçÑTÉÐaçÆ«ÎÑTuæaLÆcÆÐåÆcI«aLuåt}cåT@ÑÆÆÐåÆaLKÐaÎÑÆcÆucÆÐåTÎTÆ«aLucNTWKETÆÐåT}LcaLuÐçÎWÎuMÆÐåÆaLKçÎTÆ«aÎuèÐTÆÐpNyÆcÆuLÎtaÑcfKÐÑÆèÐçÁÎTTÎtæÎÆÎæaçTåÆÐassÐtåTK¨´´¬³µ¹°t§ÎTÆaÆTçÆWðÐÏsçqNÆcÆsXgÕÒëgµ²pNyÆcÆuLèÆa«açÆaÎTâÐT«aÁuÎtätÉT#çÐÆaÎsçÆÎÑÆcÆucÆÐÉT#èçcNç«ÎçÆÎ«ÎtÐÆd}aåÆaTÐÎ4aHåTÑssåTLWGaÎtçÆèTNÆfNÑÆsåT.TLKÎÑÆÆÐTaTÐuacGLTÑÆsuTWÎÑÆç«ÎÐçÁuWKÐTåÆÐac«ÎÐçÁuÎTsÆÐÎtÒaHåTKN«WÆæÎcÎTqNÆcÆ«TÐassèaLtaLTChNs«ÎtåTLKÎÑÆ6TuTÐTTÎtçu>N>uÎtW>ÆçÐÑÆfNÎt>rI>1snN>a>M>6>aL>ÑÆWÆèÆsL>d>-cÉc>B>ÒT>Îçc>a>LT>s«T>cÑÎçc>¬µ²faTupNyÆc>ÆuLèTaN>Æèt}Ætu>NåaÁsWÆåtK>BraêTHN>ÎTtpN#Æ6>ÐÎTcÑÎçcåÎÆÎèT>aTsÆÎçÐÆtÎåÁuÎÆëætNatoÐTÆsWÆèÎçcåÁäçÎfçWÆåTÑcÁëæÐTÐÎu0aÎçcoÒTI>EÆåTKuÎçcrÆãçÆÎÑTuaLèaTÆÐåÁudFWcTÆa@uÎçcsu~TåÑçnNaMÑÆæapHÉKÑÆèÐTNWÆæÎc@

Page 68

qNLWaÒcuÆÐèç«ÒaHçWÆaÐÎçÆÐtBÐÎåTcKäTÆcÆcÐΫãTÎcâÎtèÆ«tç«auÆtæaÆtuTEut«WÆÎuÆtcäTaçÆaèçÐfNÆcÑ«èÑTæÎTÁÆÐçÆæÆÐTu@èçätsÆÐÉT#WcET«åTTLfT@æÆÐÑÆ«TèÆaUJWKÐs«aÁuTÐÆaÎssåTTaNÐtuIÐTÐÎsuTÁcèÐt«aLLN@u÷cësTÐÎç«TèTäaèÆcuTKLÆÐ稶¸¬µ·¹°t§fÆÐÁç_J~æÆÐÐÎu+[RéXgÒëgÎTã4NNJuJÆÐÎÆÐÆa¨°³¹±t§µ³èçÇtèTåTÆc_J~4ÑèçÐcçWTèçu>Ætc>N>ÎÐt>åÆa>Ñc>ÉÐT>>åÆc>Kåt>>ÐÎWÆèçuÆt>c>N>ÎÐt>èT>åT>>ÆsJ>K>rÆësK>J>ssK>Jës>Kc>¬µ³ç_J~a>TÐu.ÆÐT>t6>uLE>sWÆæaÁæÆt>cN>èTåT>>ÆÉÐT>¨9XOJDWH§4åT>ÑsÒaH>ÇT>ësK>cÐÎÎt>uuÆtcNçaTuÆauÆtcNëæcKêTTÆçæaÁTNÎsq'WNÐÎsWÆuaHâÎtåÁësNCsWÆu>NèTWKEÑÆuÁÎcbÆaUTÑÆÆÐåÁsWÆÐÎTiHuTƹaÆtdNcÑtsåÆtuÆÐåT}cÎçcWÆæasyÆÐÆ4HHitsèc}ÎcNTEèTLc4NJuJÆÐÎÆacã_J~4ÑcçW¨Æa§uÆtcNs

Page 69

éxIOÒëgtëæaLTTcWAÐåtLÆ«açÆaèÆÎçcfÆÐÁÐÎ«WUcµ´«WÆæaÎÆÐtÉT#råTK@ÆcÑ«èÆæÎt.TNMTWJèçÐfNÆÐåÁsµµTWJ6TÐtLcMÑÆèÐtpNyÆcÆuL«tätã稲±¬±¸¹±t§¿¿¿wKXMìXÒëgsèÆæÎUcuMÆÑÆÐÐtM«µ¶aÐÆcèÎçdaTsÁÉtësGTIpTsGTIÇT`ÐTësT>Ác>sØtt>ÆUcÎÆa>çÐrÆaT>u¨¶¹°¯TI>§WÆæÎÆÎÀTN>Æ«Ît>åTÎT>sÆaaNÆWM>ÆcfÆc>osGT>IçÐrÆÑÆWÆ_N>èa>çÆaçÆa>ÉtIJ>uEC>ÐÆcH>Æ«WÆèÆc«èçcÆèÑçcN¨´¹°TI§4>ÆaT«uNïÎtÉÎTM>èTLccbT>pJuTLNKÆsWÆÎÑTuqÆcTNJWtH>T>fT>ÑÁÐÎÆÐåT>ÁTWÆåT>N>>N>ës>NçÆèT>p>sÇT>C>ãçÆësJ>çÐÎaN>ÆÎçc>rÆ«åTÁåT0ÆsNJ>æÑÐTÐtA>TèÆcÑçc>ÆaT.aN>P_NsåT>0ÆÐÎçaLWD>TTÐÎ«a>@Îtçsa>ÎuçÐsçÐåÁT>ÆÐÎt>a>çÆa>÷cÑÆa>E>T>>NJ>su>ÐT>WN>E>zçcÆc>sèÆæÑÐT>>åÁqN>«a>ÁuÎÐÆçåÆÐÆa>>T>0Æc>suT>>Wt>@>çT>>sL>N>åT>>N>F>T>W>ÆpI>@>ÐT>N>>>«Ît>æa>>ÁçaçÆaW>cåT>ÎcåT>NÑÆÎt>äTN>Tu>Na>Lc>ÎÎcpyÆÑåT>ÁWçTH>çåT0ÆsWÐurÆsåÆÐÆaT0ÆsW>åTN>N>çÎçåçcèÐtÆc>ÆåÆÐçÎèTs>LI>çÐÆÑÁTÆÎts>@_N>sÆÎÆåTLK>¨¸¹µTI§a>ÎtæÎÆÎsuÎTM>cTsçÆa>äcTsåT>LQÐT>@sÎtT>LEæÎTcauuHJµ·åTÑcÁèTLEsåÁësT>ÆsÆÐsTLÑçÐÒaHÆÌçÐ«ãT>E_NWÆÎaaÆÐuMÆÉT#åtEK«¨æaLÎÉT#¼§uNåaÎT¬µ´¨µ¹³¸çµ¹³±ÓƧÎtuæÎÆÎnNCWÆæacÏuèTNEÆèTÎçcÐÎsTWÆÐtçætMäÎTåTKTuNTrÆÐÎ¬µµWÆæapHµ¹±±ç°¹³«°¹°TIÐÎs±·¹±åÆÎ¬µ¶WÆæapH±°¬°¶¹±TIÐÎs´¬°¹²ãt¬µ·

Page 70

sÆÎÆsG>çåça>ÆÐÎt>æÎÆÎWN>t>ÆäT>>H>åT>ÁssÎt>åÆÐt>Æc>>>Æf>c>pN>K>$çYçc>>äçÐT>ÆÎt>çÆa>Ît>4>}>K>M>u#Ðp>K>>>4>ÑèçÐc>fT>>L>ët>T>Æ«Îc>uWL>>C>J>åT>K>ÁÐÎ_N>>>ÎÆÎuÎtsTftÐtMHÆÐ`ÐTaçÆa«`ÐTÉTTc«åTNTMaÎÑÆTÆÎt`ÐTaçÆa«aLLjGÆÐÎtÉÂcåTLQ>saTqNDÇÆbÐÎuÆcWN>EzçrÆsWÆuT«sGTIut>«áT>L>ÆçT>s>L>IWÆo>ÎdÐT>N>>çÆäçÎW@ÑT>µ¸W@a>Æt>ÑTèÎçd>u>N>åtçfÆt>ÐÎT>«qN>D>pT>W>ÆØt>t>ÆUc>èÑçc>N>çæÎt>T>Îc>>>rc>ÁsJ>K>ÑÆT>M>L>>ÆÆc>ÑWÆTÆÐq@äTaT¨µ¬´¹°¶TI§W@>uWcuNèÆaMç4a>HåtÑÆsTNÎXyTpE@Îc>tçfÁscÐÎæa>ÑsKfLN>çÐÎèTNÆçåT>aL>cuTKçf>ça@cT>MÆÉÎTM>cT>sa>ÆæaÁnyT>UyT>Ac>såT>ad>cs>uTÐÎ«¨±¯¹°¸§¶¯aa>L>Ætæa>L>IÆTI§Îc>aL>ÆtWL>CJ>ÎTÆa>ÆTçs>Wc>æcÌT>IWT>NzÐÎ¨°°¹°±T>I§Ît>åÆaN>M¨¸¬°¹°¸«uLNÓtÑÆÐT>cÉTK>NJE>WÆåTN>Na>NÆÇT>rccç4>çÆ«sGTI>ÇTUN>crasçæaLIÆtcTc>ÑçcÆsTkÆçÐÎ«ÎÐÆÎuUTåÁTÆÐÎt>rc~TEsGTIÇT>æaLtsæaÑdNåT>aNÆçÎÐÆÎs>ÆÎÆåTLQÎc>sWÆãT>ÐÆdçÎåtL>ÆaNÐa>ÆtuN>ÐTA>ÆuTKWÆÐÆaT0Æc«WÆaa>ëæÑÐTÉTD>'èÆcèÑçcNçÐT>ÆèÆçÁssGT>IèTÎçcèc>NcÑÆT¹aT.utÑTÆÐuNsfTLNKƨ³¹´t¬°§WTåT0ÆsTftÐtMHÆÐåTMsèÑçcNåÁyXOÅjXR8ÅÔÒÔe[ÊeÔhÎcsç«nNHçq@>åtècDLT>WÆs@¶°WåÁcuIçÎÐÆÎÐÆcåT>KÁÐÎuoLÆÎÐÆÎÎcÑssNècDLsWÆuTK4}ÐWåÁrcaNGÒTs¶±cNÐTMçWNTWåÁcçWÆc>}ÎWÐTMçWNWÎcÆÎcsçc>Æ4>@>ÁÙÆcWG>W>fN>ÐÎÎt>uÐÎT>~ácça>ÐW>åÁÑÆça>ÐÆÎcc>rÐÑËT>ç±¯ç°±«°¯¹±±ç¶ç²¹°TIsâÐ¬µ¸°³¹±¯TIâÐWÆèaÆ÷cësT@Ît.rÆ±¯¹°¸TI¬¶¯cÎÑÆTÐTåTÎtM>suÆaåTK¬ÆaWÆaÐd>rÆÐÎÎtuÑTÁuTKÁWÆaÐd>4ÁëæÐTDTsGT>IÇTëèt>èTëçÐ¬¶°WÆcHÎtÓcc`ÐTçåTÑÑÆccnJCqTÉÐt~s¬aLÆÎqNèçäTssaL>TunN>>aM>÷ÐdèT>WN>A>êT>N>cT>çaL>ÎupN>I@>ÆÐÆaÐT>ÐÎsa>L>uT>}>c>Ît.c>NÐT>M>çWN>¬¶±uKNDr>@sIJ>æÎtèçdL>çTML>èÆafT>«uTKÁWÆa>Ðd4ÁsW>ÆÎstaT>aL>`ÐTçåTÑÐb>ëæaLT>.èÆstaÎuatNqsèÎT4ÁoÐÎÆÐåTKÁç4ÑsWÆ

Page 71

ÎtuæaÎaLTÐtJës@NÑÆuTÐÎWåÁfNÐÎdNçaLTuÆaÌçÐWGsWÆTMÁ4>aÐÆÎq@«càc>cÐÎsatuæaÎ¶²åÆtNÐTMåÁÎc>ÆÎcçWåTNÐÎÐÎuTHaLTsäÐT>MåÆtNçÎÐÆÎåT>ÆaLTèÆæcMut>«WÆåÆtcçTaL>TuçÎ«cNåtcÎaE>uTK@>TåçÐÎçÎcÆÎc>ÑÆçæÎtãTfèÆÐÆÎoc>åÆtNÐT>MrÆaT>uÑÆçcãT¹aLLuÐÆcIsGçuÑçÐsTçaL¶³«açÆaÒça«Òça«ÒçanJCÐÎTèÆa¶´aÁuçWçÎts-a>H>WÆæa>>ÑÎT>Æa>>ÆT>suL>>N>@>W>>åÁsÒT>>>ç-c>I>«ã>ÉT>Æt>N>>åÁsÐT>c>>çWÆæaÑÎTÆa>ÆTsÆÐçÆça>LL>uæa>4@>WåÁèçÐfN>«cN>ÐTM>çWN>åÁ«aÐÆÎu¹aLtuæÎÐÆbWèTsÆÐÎtèTËTçaLT.ufc«èÆsT«açÆaèÆuTNÉÐaç-cIçãs«èÆæacÁÆÐqTsutÆcÑqTsWtWÆtsçÎÐÆÎÎtççWÆæanJ¨°°¬±¹³TI§êôgÒëgèTäT>TæÆc>KèÐT>socça>a>ÁÐÎæa>sæcÐt>Bsc>N>ÐTM>çWN>çåÆtN>ÐT>M¹aÎçcuaaèÎçcçaLÆÎWÎÐÎWÆ4aHèTfTNsècCÑÆÐTcrÐÑècNc¶µÆÐÇTsèÐÆÎWTNtuT@}ÆÐåÁèTcMîçèaÎcuTctÆcÑÆÐåTNÎÁ«ÆacMÑÆWtTçèÎt.acÑTuJçWÆçåTÑçätcÑÆaLLuÉÐÆa~åTMÐtÆëæÐÆÎÆcÎçÐuÐçTsaLèÆscÐTMc}TT.êÆcTåÆtNÐTM¬¶²èÐÆd}TfT>NÐÎÐTsÒçaèÆau>NfTNät>ÐÐÎ-ÐÆÎcTssèÐtsÎcN>uäTMÆ²¹µÓÆÑÆTLçÌa>rÆ¬¶³aLÎuatNqsÆÐuLNÑçuTKÁWÆaÐd4ÁUNcraçaLÆcuåT}cTæÆcKÆÐåÁWTKsÎtuÐÆcIq>>såÁq>>>uL>E>æt>M>äT>>ÑÆç¨·¹³«³¹°T>I>§Ît>uÐÆc>>I>T>ÐT>sWÆuÐT>>>a>Áa>Æt>çW>>çÎt>sësJ>K>>¬¶´aT.uaNPÆaWaÆcåÁcÏTçÎcNuäTMÆ¨°³¹²Ëçc§uMÆäTIÆÇT¬¶µ

Page 72

åTÁÑÆ«TèÆacMÑÆtèÎÐçÁqÆcåTLTÑÆutIJaÆÐaLÆtWLCJ4ÑcåTÁäa>N>L>«a>Ît>kK>>ÉT>Æt>N>çåÆc>N>àÆc>ÆçW>>Îc>ÆÎc>sÆÐÐT>N>>>åT>}>>c>èÆa>~e>>¹aÎçcuaLJÑÆçÁsçÎtÐÆdåÆÐÆdçÐçc«ÐçcåTÐTKÎÐÆÎWTN«aÎcuTcsèÆæc«Ét«WKI«TL«ÉÐasÎÐÆÎWTÐÎ¶¶ÆÐfTçã«Wc¹aLGuTÐÎpÆÎçTÐÎc«4ÑcÑsç«4Ñc«åTKÁÐÎåTacÁuTKsäaNLçWÆs@æcWcseåÁcÎTÉÐaçã«Wc«fTÎTÆaÆT¨°³¬·¹´TI§aÎcæaçaÎTÆÐÎèçÐsåÆcNç4Á¹aÎÆÎ`TåÆtNÐTMçéXOÅÔÒéXehgÒëgæc>Ðt>B>ÐÎçW>fN>ÐÎæa>Áa>a>åT>Ñçät>«s>J>N>>«WJ>c>ÑÆÐT>K>uuçc>>äa>ÎoL>ƹaÎÆÎuÆaaLJÑÆçÁsçaLÆÎWÎÐÎpèTsTçrcaNGësTsKaÎTTTèÆa«ÉT#«s@WcsWÆÐæðcççæaÁÐÎæa>sW>c>ÆcÐÎåÆt>N>ÐTM>çåÆcN>ça>ÎtW>Îc>ÆÎcssuT>}>c>äTK>ç¹aaÆtuåTÁaLLfcÆÐÆaTaÎTMâTcuT@N4Á«WKIçã«fTÒaHëæcçs>Tc÷c>ÑÆ_Nës>TsããT>Kcnc>rÆÑÆmët¨°±¹¶a>LT§WÆWK>WGpT>TLçÌa>rÆ¬¶¶aT.uaNPaTu_A

Page 73

«WcçÒTÎTTèÆaTÉÐaçåÆtÎTÆaÆT4Á¨°±¬¸¹¶TI§gRÔXQë[#RÒëgçaÎTM>âTc>uT>@N>«aÎt>æÎcÒtJ>açÆa>cÆc>ÐÎÎtèT>W>csc>NÐT>MçW>N¹aLGuæÎcfcÆÐÆa«ÆaaçÆaèÆ«qNtÒTÆÐt«èÎtçusut«nJCÐÎTèÆucWÎsÆÐÎtåÆcuÉÐaÆcÑèÎt.ÐÆccÆÐÎtWLCJç«aaÎc4}K@TWJaNÐÆctUBTÆWÆåTÎcèÐçÆÎåTÑåtLÆ«WÆÐÆd}asÓÆÎTåTÑ«4aHçÀTNÆaLÆcÐÎtäTÑÆsuTÁ«÷ÐdçotÑÆ4ÑåTaLLÎtTèÎtTåTѨ°·¬°¶¹°°TI§

Page 74

8XgÒgÎcfT}>cçTÎýÆa>aN}L>uTÎýÆsNJfT>}cç¶·pNyTIN>WcÐÎåTK>ÁÐÎèÎcsu0auEÆåÁ«asÆaÆçc÷ÐdèTÎýÆaLÆauTåTKÁÐÎc}ÎçaaÇtJFTÆaÎcfT}cças>ÆaÆ4Ñca>cuÆÐåtI4Ñc>ÆcsåÁ«aLTuåT>CNçeNJÆÆÐèç¹WGusäaNLåTKÁÐÎaLJèÑÆçÁæT}ÁaasÆaÆèçTdN«ÉÐaçèÑçcNTèÆaWLCJWÆæacTèç_NÉÐaç«aÎcÇtJF«TåÆÐÎÆc¶¸ëæaLLqMåÁÑçÐçUÆÐTåÆÐÎÆcsåÁÎcuqMTèÆaæT}@NÐÎæcåtWTçsåTÁ«aaÑçcNçÆcÎtåÆaNMÉÎTMTçaLÆÎÐÆt÷casTÆÐuTaÑÆcÑaNÁaçs«TMÁ4LTçTåTKÁèÆeTÐÎç4ÑãTcèÆç«WÆæaÁÎçcTKåTNsåTCNÆcÑ«qNDuK@TWÆæaæÎcKfTÑçÐsaÆÎuÆcѨ°±¬¶¹°±TI§WÆaätjTçÐÆaTpNyTIN¨°¹°±åÆΧÒaHÇTWLÐÎ¬¶·

Page 75

êôgëyxÒëgÎçcs>c>WÎs>ÆÐÆai>c«a>Ææa>ÁnT>·¯fT>Îac>ççÆc>t>A>c>çfçc>suT>Á¹aLÆcu4LÆÐæðcÎçcç«ÆaäÎTåÁ«·°ut«tãTKÆWÆUNçqNDnJCÐÎTèÆ«Æa«açÆaèÆ«WÆuÆÐçWÆatèTMÆÐTWJæTèÆaÆcíMítÑÆsWNÆaçÆa¾aaãÆÐWTçuÒçatTMLÆcÑaÁaLÆtTWJësK«ÎcaLÆtæatæT}@NÐÎçWÆæaÎccTtèTèÐçÆÎÆcѨ³¬±¹°´TI§·±tXgweÐt>L>>èçãÑÆ4>>ÑçWÆÎqN>>D>uÐa>>çÆa>>ÁuÎçc>åT>>K>>ÁÑÆsäa>ÎÆÐèÆs>>c>>e>>¹WGæÎcÆaaLJÑÆçÁsçÆaÎc«WÆæÎcÖtHçÆ«WÆæÎcÖtHçÆqNDpT«æaÎcTtÎrIsãað«XNÌÆçÐÆèÆcuT}TLscçaNJåÆtNcèÆcuT}TLWc«TWJuTKÆcÑ«aÆæaÎcèçèT@æÎTÑÆWÆuTÉÐaësK>pTfçck>NçätM>GTÆÎÆÎuÐÆc>ÐÆÑÁçUNHE>ÎÐtÆÐåT>NN>sWÆäçÐèÐtÆc>ÆÎt>.fç¬·¯ãTKÆsåTÑåÁÎÆaÆWc>EèTæÎÆÎcTL>¨aTuµµµqÐ°·¹°²TIÐÎs§fçq>ÐaÐÆÎuLKÎ_N>ÉtIJèÐÆccT>saLuæÐTÆ¨1HURQ§åçcÐtÆcÆsètÒaH>ÇT>fL>N>ÐÎsWÆÎc>Tsa>T>a>TuuT>ÐÎçc>«sÐÎÆs¨³²¬°¹²±Xç°·¬°¹°´Ëçc>§ut>Îçc¬·°åTÑcÁÐÎuTÐçuNuTÐÑÆWÆèÆst.ËçcÌC~ÆÐÎÎÐÆÎÐÆc¨²¹±°TI§aÁuåTKÁÑÆTÑÒçcoaLTsrtqNJÐçÆfTãTÐÎ«÷Ðd>ës@TåÁ«pTÖtH¬·±åTTÎTëæÐT>sësa¨±²ç°µáds>ÎtØtЧÎçÐuÐT>sÆaTa>MsuTçuèT>LEsa>Esukt>ÑÆÀT@>ëæýÆçÀTN>ÆÎcNuäTMÆ±·¬±µádç´°¬´¯ÐÆÑÆåTM

Page 76

«aÆæÎcTÑèçT4ÑåTTÎTççÆuTNÉcÑÆ4ÑåÆcÆÎtçaÆæaÎcaLKçc¹WGuftãÎÐÎçÆ«äÆs@sIJWc«aÎcqÆtætNdcW@qÆtâtsdc«æÑçÐost}s4¹aaÆtãÑTèçcT«uCç«ât«åtTWtaÆtfÁsç«WÆaLKÐaeèÐÁWÆæÎcèÐçÆÎÆÐèçsuÆaaçÆaÒcsfÆb>çÎÐÎÑÆèç6>tÑÆuT>ÎçÎåa>ÎTa>ÆæÎc>Ðt>çn>èçTs4>ÑåT>T¹WGaLÆtscsJ~TçÆÑÆçæÎTÆ«qNDcMèÆTFÐÎ«TFÐÎaLKÐacMèÆ«pTèÆÎcWTGuTÆcÑaÐÆctcèÐçÆÎT«qNDcMèÆ«TFÐÎ«TFÐΫåÆtÐÆçpK«åTseJaÐÆçcçcÆtçsrdTÆcÎcWTGuTÆcÑÎÎcåÆcçqNDuçc4LrÆT

Page 77

«qNDcMèÆTFÐÎTFÐÎaLÆÐu@TTÐÎcsuTMÁaaaLKçcfTLÑÆu}KÎcWTGuTÆcÑfNÆcçcMÑÆ«aNLèÎTpT«cTsTåTKÁèÆTNÆçåtÐ«4aèÆdNTKçèçåÎcätITåtWÆæÎcWTKÆÐTKÆarÆqNDcM«pT¹WGæaLI>ÆTÐÎsÆÐÇTNÁ÷Ðd?LaLT>u}L«ètèÆscuM}ÆçaaÆtæaÎdcc}ÎaaÆtÇTcçæaLIÆ4L«åTÆcsKFç?LèÆçÁicçuèÆtaaÆtæaNLtÐÎdcc}ÎèÆs@NcÑÆåÆcWEL~aaLÆtæaÎtÐÎdcc}ÎÇTNÁ?LfcÑÆçÁaaÆtæaNLtÐÎdcc}ÎÙÆcÐtaaÆtæaN@ÐÎtÐÎdcc}ÎÎTÆÎçÒçcèÆa~çaaÆtæaNLtÐÎdcc}Ψ±²¬°¹°·TI§

Page 78

ìÕëgRÒëg¹aaÆtuåTKÁÐÎsqNDuNEKèÆa~åtäaNLuÆa~·²TtJJWTèÆaåÁÑÆÉÐaç«ã«ÉT#WÆuÆÐçWÆaèçèTMÐçÆÎèÐÁWÆæÎcèÐçÆÎÆÐqDÆs@TåÁÆcÑaT@uÎTsÎtèT@TÆÐ4ÑsåÁWc}çÆÑÆÆÐÎtåTÎTåtäTHƹaÎÐçÁcÎTcc}ÎÐTTMÁTtJJ·³ÎTÆaÆTÎdNucÓÎçÎfT«WÆs>@W>csÆÐÆa>æaÁÐÎæa>såÆtN>ÐTMçc>NÐT>MçWN>äT}L>åÆa¹aLGuTMÁaÎcTtJJ4Á«fTÎTu}KèÆaNLfTÆÐTèÆa÷Ðdsçots«aNÆcÐÎèçÑÆsTKèTÐaL>èÆa~d>Nç«ÐT>N>èTÇÁèÆa>~åtK>«qND>uN>EK>èÆa~åt>äaN>LuÆa>~e¹ètaÆÐuWLCJçÆÆcÑTtJJnJCÐÎT«TèÆaaçÆa«qNÎãÆÐçÆ«qNÁaçs«qNLèÎT·´WÆæaNÐÆcæcÌTIÆcÑWÆæaNÆÎcæÎTÁÆÐÎtèçÒçcçÎÎceJâTçåT@ÐÎåTsTaTCçaWÆ4aoNãTKÆåTK«åTrÆ·µaÆæa>Îc>ÉtÎæðc>ÌT>IWT>N>zssuT>ÁãTsT>t>¹et>L¹WG>Æc>sc>稸¬°¹°¸TI§cåÁcÏTmëtaTu¨aNLfTÆÐÆauL>E§TtJJÑçcNèÆaèçTsWÆaaaM>ësECsT}èÑçcNÎçcrÆ¬·²çÆaäc>TssWÆuÆa>NM>cÆa>èÐçÆÎsNt>ãçÆèTt>JJ>aT>.uaN>PÆa>ëæcçÆa>èÑçcN>ÑÆãT>H>ÆÐÎèÎTÉa>aMåTadc«WÆæaaNP4Ác>ÏTs«äçÎèTtJJ¨°°¹µTI§aÎtÆaèÐçÆÎUTça>ÎcåTaÎÆÎusuÎTMWNE>K>«ätèT>tJ>J>ÐÎæcT>ÎÑT>uqN>MfT>>rÆÐÎ¨åÆtN>ÐT>MåÁ§d>N>ÆÐåT}>c>èT>NÎç¨c>N>ÐTM>çW>NåÁ§nN>>acNur@ÆÐÆaÉtIJèÐÆccsWÆåTaacÑTÐTKuæaÁÎÐÆçåÁcs«WÆaq@>ësT@çÎtuaL>JåTKÁèt>s¨°¯¹²³ÓÆº°°¹°³TI§WÆæaæa>N@fÁssuJT>ÎçÎ¬·³¨¸¬·¹°·TI§WÆatNWçèÐÆÎTçÐÎåT@ÆaT>ÆÐpNyÆcÆuL«ËÆçÎÑÆaMaLTssWÆa>TaMätMGëæaLL>eIELuçcr@æÐTEÆ¬·´æÎÆÎÖTÐÆ_N>TT>NJat>NsÆÐæÐTE>ÆrÆaaa>M¨±²ç°µádº°²¬µ¹²«±¹±ÐÆºµ¬´¹´³«°¹´¯ÓÆº²¹°t>âЧaÎu¨±¹±°TIº±¹°°åc¬±º±¶¹´eƧWÆ

Page 79

·wÊeÒeÅéXOÅÕÊÒXéeÕëìÊeéxìÕÊëÅêXX±[XgÊÔwXéÅèXOëgXéXDÊwjÅìXéXÕtêeu#LPXéXÕ±[gÔÊgéXÊÕÊyMggwD¬¶°µ½µçXOÊ«

Page 80

¬'LGDFKH «wÊeÒ[R!R#çxÊ×ÕxÅXsEt>~ÐÎTa>tI>Nc>M>uTt>mHÆ3KLORWKHRV%U\HQQLRVÒtN>scÒt>t>JN>°·¶´ãTÐÎcæçsWT°¯´¶¬°¯´µèTM>TsnJE>WtèçÐcuT>tuC>ÎsNLCL>CÐÎeN>æcHaçÆaqN>TET'LGDFKHsÆaÎ6èçT«&OHPHQWWLKJ>ÑÆsTÐçÎç%DUQDEDVTTc>ësTèçãtÐæÎÑÆçÎÑÆpHsTMJsuC>>ÎèT>s>tm>@c>N>P>sN>ÎT>M>èT>c>ÎtåT>ÑÐÎqM>æÎT>E>Æátm@>rÆsèc>N>P>sèÆæÐçÎcuT>@ÐÎÐt>«st>rÆTsÆaÎÆcÑÎt>Tc>AÐÎsÎt>MèÆc>~ç4XPUDQåÆcKÎÐt>ÐÎÆÐT>WT>L>Îc>>sc>A>>L>èÑc>>sça>T>T>uWÆæa>>kÆçåt>ÐåT>ÑÑÆesJ>~T>>uTst>.çt>}ÆåÆt>LsT>s>tr>ÆÑÆaT>.upN>KI>åÁèÐÆb}>t>Trc>u0a>çrMèT>>NJ>aæÎTGÆutÐèTsT4ÁçæaLÁ4ÆtrçaèÆcäTK>ÆsÑt>L>«Òt>N>sc>it>°··²ãT>såÁÐT>@>>Æ4>>>åT>ÑÑÆ6>rÆÎÐt>ÐÎT>M>N>Ðc>aÆsTNcDáTGÆåÁrça`ÐTëæÐTÐÎÑçcÆsTåTHHÎÐÆÎsÆÎÆåÁÐÎuTItçWÎçæaNcÐÎuÐÆac>ÆrÆÐÎsaÁuc>4>Låt>c>}>ÎTåÁës>TH>ç6r>ÆèÆt>pN>J$çs>d%ÑÆåcÐÎWÆrI>1stK>rÆèÐçÁÎc>WÆÉçTG>T>MÁp~Æ`ÐT>çP@>Lsæa>æÎÆÎÐÆcqÐT>Lèc@NåTNTsWÆrI1åÁÉTECucÓÐT>}aTscäT#ÆãçÆåccÆçÆuTèÎNäçÎåTL4>èÐçÁÎc>çãtÐetèTs>tTUN>craçÎÎcc>èÎN¶¯¬´¯èTMT>åÐTHaTc~TEuJN#ÆÑÆsuEÆt>sÇTC>ÆÐåÁsa>ÎtsÐt>ësNT>C>ÆpÆkÆt«c>ÆrÆësN>çÆP@>Lsa>ÁucD>saÆstaÎtæÎÐçÁèçÐWNNsâc¿¿¿7KH(XFKDULVWLF3UD\HU¿ÖXjXRfT>N>rc>u0a>a>Æt>usÆaÎfT>N>rÆ«qN>L>uL>E>èÐÆd>}>T>>ÆÐ(XFKDULVWëæýÆçs>TL>ÎtuHJuNWLÐÎèÐÆd}TåÁësCÆÐTÆWÆåTÎtMuÐT@äTÐÎWcfTN>sÖtcuÎTqÆcëæÎÆÑêTKJfTNrÆaTuXÎÐtåTTK«ÔTèTLEsuNÒT4yÁTåÆÐÆaT0Æëæc>Gcc>sWÆæÎtu@T>NrÆ¹WÆ4>LÎÆÎÐÆca>ÎcÎÐtåÆt>uc>KÆÐsÁ4ÁèÆcÆÑÆfN>suKÆc>ßß¨±±¬°¶¹°°åc¬°§$JDSHsTÁsÆÐÎÆc>ãçTL>èÆcs>uT}>L

Page 81

auæaÆt«aaÁuÎcßßaÎcuÐÆdcÒTsèÐÆd}>T>4>yÁÔT>fTN>åÆt>Lsf>TN>rÆsWÆrÆÎt>.åÆt>usuTÎÆèÆa>ÐÆc>æÎT>>G>>>ÆÎÐt>¨Ît>>.uea>H>>ÆÐÇÆc>çåT>>su@>>T>N>>§a>çÆa>>c>ÁäT>>WÆa>Ðd>>Ðt>D>>L>cÁäT>sØT>ÐÆT>ÆÎÐÆa>Ît>çfTN>rÆÐÎäT>çåT>ÑÆÐèÐÆb>}>TN>L>WÆçÐoåça>Wc>uuTcpKïÎtncÑÆ«cæÎT>ètssIJÑÆÐëæaÐÆbåT>NLÉTKJcÏT>TMLsåÆtuÆÐaçÆa°ÎÐçÁèTs«ÎÆÎäT#ÆcÁäTÐÎaçÆasèÐTÑÆaNJHsåÁÐÎaÆt>uçÐrÆÑÆçaT>.u¦¦sTÆc>ÖÆcƦ¦ãçÆÎÐt>cÐÎsßßäçÎc>N>Er>ÆsaÐuc>DsWLTåÁs>CÆÐqç¦¦sÆa>Φ¦uÑtÁ6q>sWÆåTK>kÆçÐÎßßaTc>bUN>ÁÉÆÎTH>ÆpT>Hçu@aÆÐçÎT7-7DOOH\¦¦uT¦¦«sCÆÐrÆpNJ>$çsd%TaT>.ucNE>ètrc>MsÆÐÎtMWcÑÆu>Îc>îÒT>>>ÆåT>ssÆaÎ°¯a>L>sa>Ðu.a>N>E>c>D>s¹WÆs>>t>4>L>ÖT>N>>ÆuTcåTK>uLE=HEDK7RGDKsåÁäTs§açÆa>cÁäTÉT>NB>Hsut>}ÆtÐt>DLsåçÑTTaLÎt.Æç4LTçaTæarça¨ÎtæapaèÐÆd}T4ÁsWÆuLÐÑsH>JåT>KfT>NrÆsWÆa>LåÆt>uæÐÆtK>ÎtÐT>N>ÆsuEzt>ÑÆcD>àc~aÎuatNuNèÐÆd}T4ÁsÆÐÎtMfTN¿¿¿¹aNytÒT4LrÆ«èÐÆd}T4yÁëæÐTÐιäTcMÑÆW«TÐaèÆ«qNtuÒTÆÐttäÎT±«ÎçÆÎÒaHâTcMÑÆèÆsTàt@ITcuNÉaÑcncÑÆsÎTÆaÆTÎTtåÁÑÆã¹æaæÐTåTcMÑÆe«TÐaèÆ«qNtuÒTÆÐtucEçuTaÑcMÑÆWÆæaÁ¨qÎpA§¦¦ÐTçuÆÎÁ¦¦WÆaÐd4ÁÐÎsWÆåTKêTKÆTM@TNsJJÐÎfTNrÆèT¬°çUNJ~ ÐçÎÐÎÐÎs«aa>aMsætçÉT>#psTrÆÐÎêÆcT>sÀTNÆëæt>NsWÆèÑtc>ÉÐT¦¦ÎçÆÎÒaH>âT¦¦¬±¹aTc>u4LÎÐt>rÆÐÎÎcÎÆcÆ¦¦M>aN>NsN>TCƦ¦ÐÎsèÆsT>CÐÎãtÐet>aLu>æÐTÆ«WÆæaa>HEL>dNT>ÐãqNåTÁåÆaÑc>sTkGsÆÐåÁÆa«ÎtæaæÎÆÎT>åÆÐassèÆæaçåÁç¹-ÐÆÎuäÆTKsÆÐæÎrÆÎt>qMsdNTsrÆ¨¶¹±d§äÎcaNtÑçcÆÆÐt«urct¹WÆÇt>IäçÎÐtdÐÎsåTLaN@nH$÷c>ÑÆuNåaÆdNcT4ÆÐÉTaHåÁÎçÆÎÉTaH¹ÎtæÎcäÆsWÆåTK«aÎaÆtÎTdcc}ÎçÆsrÆçaN>ÆdNcåTÎcÑÆÆÐèçÆa¨²³¬²±¹°²ØƧaN@qÆtTKsÆÐ

Page 82

èÆsTàt@ITcuN²ÉaÑcncÑÆsÎTÆaÆTÎTtåÁÑÆã«qNLuæÐTsuTrÆaLTs«aæaLÆcTscsbÐÎsuT«aÎcoæaèÐçÁÎceçdNtèTNJsaT«aLÁqÎctÉtIJÐÎ«4ÑèTsÆcÑÆÎTÆaÆTWtåÁÑÆÉÐaçãÆcÑaTTNsçÎÐtseINTKèÐÆd}T4ÁäTçåTÑÆaLTsTaNKEaçÆaäTssåTÁc}¹ÎtcaçÆasÎtcT4KsÆcÑ³aNaåT}sÆÐÒaHèTdN¹aNLèÐÆdcIstraaacNsuT}L«qNtuÒTÆÐt«ÒaHÐaèÆWçaäTcTs«èÆæaNÆÎcrTTèTMJÐÎsu}ÆÎçTçåT0Æ«WcEcTsçèÆæÎt.àt@ITcuNÉaÑcncÑÆsÎTÆaÆTÎTtåÁÑÆãèacÁÆÐdNsKs«nJCÐÎTaçÆaèÆutrÆ«WTcTsuÎÁåÆaÑcèÎTcMqç¦¦aÑc¦¦qåÆt>uÆÐ3LDVuTtpN>~ÆëæýÆçWÆuN>åtrc>u0aèTM>NçÑÆÎtuá>ÆuNss¦¦a>Ñc¦¦ëæýÆç¬²ætç°°¬³¹´¯ºµ¬°¹³¸«¸¬°¹³±ÓÆèTÎçcÐÎ«¦¦t>MäÎT¦¦sÖt>cåt>åTN>NësNçÆW>TKnKE>çcIG>Ît.cN>E¦¦ÎT>¦¦º±°¬°·¹°±Wº³¹´²ÓÆº°¶¹·Wº±µ¹²º²¯«±¶¹³ØƧ¦¦Òa>HäÎT>¦¦åÁ«u>N>WT>ÐÑÆèt>>uÆÆÐ°²¹´²¬°±¹´±ÓÆÐÎHEHG¦¦a¦¦N>Æc>ëæýÆçsWÆæÎt>åTÁd>NWM>rÆÑÆuN>såt>rÆáÆWÆæÎcc>N>E¨°±¹´²ÓÆº²¶¹±±t>º³¬°¹³±ÓÆÑÆçÆaäÎT«uLç_NfHÐÎsuNÑÆÐåTNèÆc>¦¦ÎT¦¦ëæýÆçrÆcTLWÆsÆÎcÐÎdNÆÐ¦¦c¦¦ç¦¦aÑc>¦¦ätMG¦¦ÎT¦¦uLEåTÎcÑÆÓdNTÐTTÆaÎccNH$fTM#ÐÐÎsuÎTaTuUTLêT«WÆuTKÁÐaÇt>¦¦c¦¦«ÓÆuMÆP@LcDësLqçèÎÆcG>ÆësLq«ÀT>NEÆÉt>ÐÎætMäÎT>pKsÎt>æÎçdÆaTd>NsI>rÆ¨³¹°äçЧaæaN>T¦¦Æac>¦¦«äTKÉÐa>TdN>T>ÐçT>M#ÐÐÎÎt>ãT>ÎsÆÐåÆÐÆa>T0ÆWT>K>äTK>uN>Æc>ÑaL>uÀT>HÆd>NÆÐu>N>WTÐuT>>NJ>a>EîçÐrÆÑÆçÎÐÆÎuE>KcÐÎÆÐuTLÆaçuÐTuTErÆäTK«ÎtuáÆuNsuNåtrcu0aÐÎs¦¦aÑc¦¦ëæýÆçrÆc>TLWTqNMftÎÐÆÎ

Page 83

«èÆsÆÎuÆÑÐÆåTÁsuaNTÁçâÆÐtaLtÆÐtÒTTMÁT«ÎthNsÆÐTTÆuÆÎçTuTaÑcMÑÆuTçÐuaNTÁçâÆÐtèÆæÎtcTCuN«ÉaÑcncÑÆqNtÆÐtÒT«dNcÑÆccuTEÐÎTtÆcÑÎTÆaÆTÎTtåÁÑÆã4Á«ÐçÁÎTsÆÐÎtèTNJ«ÆaçÆaæÎuTÐccØtcÑÆÆÐåÁçåÆÎcpTÆÐåÁÎtWÐδ«ÐçÁqÎcåTMstÐTMÑÆÆÐæaeaHèTNJrÆèÆæÎt.æÎTÁåÁcMÑÆsÎtÉtIJÐÎÎTÆaÆTWtåÁÑÆãçÉÐaÆcÑÎÐb}åTMrÆçµaTNaçÆasaT4ÁÎçÆÎåÆaTsTTENtaTN«WÆÒaHseåÁaLst«WNÒaHseåÁ0DUDQDWKD¶TTÆÐT4Á¨¦¦sÆaΦ¦°¯ç¸aL§

Page 84

eëÊeÕëÔÎtÎTss>L@IÑçÐ«ÑT>ÁåTKÑÆçæa>æÎÆÎgNA>¦¦açÆa¦¦äT>4yÁuTc>s¦¦açÆaÑçЦ¦àÆc>ÆçèÐÆd>}T>>fTN>«ÒT>>4Ác>ÏT>æÆcK>ÎÐÆÎa>tN>ÒT>4ÁT>«WÆd>NT>ÐÑçЫWÆeI>EL>sÆaÎÐÎsuT>>NJ>UN>c>ra>WÆæa>c>ÏsÆaÎÐÎdN>åT>T>L>suE>K>>>ÎWN>>açÆa>äTãçT>L>çèÐÆd}>T>fT>N>«fTT>L>sàÆc>ÆT>ÆÐÎtÉa>çsWÆuT>>NJ>aT.u¿¿¿«aNÁqÎcaçÆaÑçÐÐΫaÐÁèTsÒTçaNLæÐTÆÐåTaNLàÆcÆÎtåTTLsaTâTTKuTcTÎÐÆÎuÆfÆcKTsuTÆÎatNTKkKs·«aTæÎcuÁêc}ÎÎc}Wcu«TKuTcT¹atuåÁëæÐTÐÎaçÆasWÆuTKuTcrÆÆcÑåTIcÐÎçåTÑcÐÎ«aÐÆÎ-aHâTuTcoÆcqÐduTrÆcѸWÆUNTMJ4ÐÎräT稦¦sÆaΦ¦°³aL§aMWÆaÐd>èÆcÆaäT>spNyÆcÆuL>åÆaÑcØTK>Ʀ¦uLE>ÎÐÆÎÆÐnNaM>ätMG>åTK¦¦T>NJ¦¦ëýÆçfT>NrÆcT>cÐÎ¬´såÆÐÆaT0ÆësKåaÆt>ÆcTÆÐÎtèT>NJaçÆaa>aaMÐÎsWÆåTra>ç¨¸«³¬±¹±²X§¦¦aÆæaæÎÐçÁqÎcsÒaH>ÎÐçÁuqÎcsqTëstÐTMÑÆ«uNèaÆÉtIJ¦¦aTNhN¨saT§¦¦èc}ÎësKcÐÎ¨±¯¹±±TI§¦¦aTNaçÆa¨saT§¦¦NLEsuCësKcn¬µäçÐº±¯¹±±TIº±±¹°µåc¬°§aT>u¦¦TN«açÆa>èƦ¦åÁätMGçWc>ÐÆcfTN4>ÁëæçÉÆÐTëæcÑÐÎuÆÐÁÌC>~ÆrÆ¬¶åÁuL>EÉÐt>~åÁÐÎs>aÆt>¦¦T>T>ÁÐT>¦¦0DUDQDWKDÉÐt~sÆÐÉÐT>>rÆåÆt>u4L>>K>¨¶¹³cC>¬°º·¹´kº´¹³uº°±¹°²ÎtaÆt¦¦aÁuaçÆa¦¦±³¹±²¹´WâÐ¬·°³«°°¹°¬¸

Page 85

¸yëÔ[PONwXéXRgw¬ìÒR¼»°¼¸çXéÔXL«1ÔÊeìÊwPQiR}ÔÒxDXìXQKI~ÒÔeOeÊxwhRgÔÒêÒxÕÅwMN±êXPéëeXçXw¬´¸½·g«

Page 86

yëÔ[PONÑÆe«ÒcC4>@T4>tÆÐWL>KJ«-ÐÆÎW>ÎsscÆÑÆsäçÐèTM>GH>ÆWcMrc>u0a«TN>Jèc>NäTH>sÒcC>ÎtitW>LKJ>«åTN>tcs>GsT>LaT>.uucE>Òt>JTÁçÒt>NL>NÎtæaèÐÆb}Ψ¸µ¬·°§'RPLWLDQåTNNçÎWLCJãT4KÎÑÆçÎåÐTH>ÆÐTNJcèçWTÐÑTÁÒtNÑtT¸±ãTÑÆWLKJ>rÆcTLa>ÆÎuäçÐåÆÐtÆcÆ«¨°°¶¬¸·§¦¦åÆýÆc>¦¦WLCJãT4>tåTTçWÆsÆÎsNI«ÒcCaLc°¯°¿¿¿éXRgwwXaçÆa>èT>>NJ>¸µ¬¸´èT>M>TÎça>ÐÎuL>E>ÆçcïW>LC>J>ÑT>ÁTåT>N>>NçÎWL>C>J>åT>TåÐT>H>ÎtæÎÆÎÍÐub>áTH>@Æe>cÐÎÎT>c>ec>ÐÎcH>>açÆa>èT>NJ>sèÆsTäçÐÐÎc>H>Tsu>T>ÐÑÆÆÐåT>Áçs>N>}>ÆcT>>N>JåÆc>N>sN>J>ÆÐuN>>ësE>TÆçc>uçÍT>>>åÆc>ÐèÆæa>èTMHÆc>NDuT>cuLE¹a>ÎtæÎt.pA>GLçãd>aÎcuãTK>ÆuTØt>cÑÆÐçÎsçWÆcc>>K>c>Æc>ÐÎçät>K>st>Õc>E>ÐÎWT>B>rÆäT>K>ãT_>N>Òa>H>èT>>N>J>ãÎÐÎT>ÆèÐT>ÐÎWcuÉÐt~4c@çåTÎtMW~uAaLTsTÆÎÆÎäT#ÆWtCçuTcM>TÆÐÐTrÆçaÎcsJÆaÑÆcdTWLKJÎtWTÆèçÑÆÎÐÆÎÐTDÆsÎcaÎt>4L>æÐÆtK>-ÐçÁc>Tsd>NÆÐea>et>åTÑc>ÆsßßUJsÑT>L>åTN>c>åTra>çØtK>ÑÆËÐT>uN>>ÉTN>ÎÆcÆrc>u0a>säçÐWLK>JësT>ÑÆÆÐT>ßß¨°²¬°¯¹°åc¬°âЧrÆ4LKaÎt.hNG«aTuaNPÎÐtuÐTcDÑÆåÁëæaLtäTHçäTçæÎtÒaHåtsJÆac>ÆtèT>NJouJ>ÆÎÐtÆÐÎsrÆÑÆiH>säçÐèTN>JaÆæa>NTäçÐäa>H¦¦NJ>%¦¦ÆÐsTÓÑt>WÆs>>ÆÎc>>sJ>>Æa>>sc>Îs>rÆÑÆeI>>c>sI>>J>>a>>Áu.ÐÎuÆt>>ÉÐb>E>>ÐÎÑÆ«a>>T>.u>WÆWçÉaçjGcTsuTKÆkÆçÐÎsJÆarÆTÆaJuÍeëÒëg¯ÖëesèÐTKuåT}c>-ÐÁÎçcqNJc>ÓÆæÎÆÐÆcÆcÐÎ-ÐT>ÆasÆÐÎtåTLN>KÆçÐTƹatuÒaHÇTÆcÑ-ÐÁcDÐÎ«aÐÁèTsÆÐèçëæÎÆÐÆTaÆscÆÐÓÎcÆÎc

Page 87

aÎTÆÓcÆcÐÎÐçcÐçc«aÎcWaÆÐèçÐÆdåÆÐÆdçWÆÒça«Òça«Òça¹aÎÐçÁucÆaTMÁçÉtT~açÆa°WçÆãÑÆÐTcfLcÁcÆcÆa>çÆèt>ssÆc>A>åT>ÑosK>-Ææa>ÁÎc>>a>Æçèc>I>G>çâc>>@>ÉT>T>>ÆT>sd>>N>T>ç«WÆæaaq@>¹WÆæas>GÆc>Ñ-ÎcqN>MèçaL>Kt>IçãcèT>æaçÐÎT>-ÐçÁucæÎt.T>N>M>Ît>rc>D>L>èÆc>a>çÆas>ÆÐsÁW>ÆæÎcI>Ðt>C>uÎÁc>T>sçWÆæa>NL>@>Ót>±WÆ¨·¬´¹²³§XuHÊvX¯cR#y#R«WTÉTa~qDÆrT_NuNåT0TMGEzÐÎTÐçTçTuT«qNLuaLJTMTKÁètsÆÐÎtåTK@çÆncÑÆT-c}uèÆsLÁÐÎsåTLçÆncÑÆqNLNuÆÐÆaãTEçâTëæcMaÎcuæÎt@TãÎåTK@çÆncÑÆ«WÆÐTçåÆtTsTÐtEaLuaÐÐtètsc}ÎÐTaÆtuTÑÆãTEacsWçÆncÑÆqN@ÆÐuÆÎçTfÆÎqET¨±¬°¹²µ§°°¹´«·¹³TIº°¯¹¶åÆÎº²¹µÓÆâÐ¬°¸¹±åc¬°º²¹µ³ÓÆ¬±

Page 88

ûÔhjXRåT>T>sWÆWN>>N>>Ða>>~ÉT>N>ÎÆèT>ÐT>I>T>ÑÆuI>s÷Ðd>>fT>N>T>ÆÐÎt>ësT>WL>K>>J>4ÁæÆtrcrM¨åÁÑÆu>@ÐÎpÆ§êTKJ>«ÒaHÇT>ÉÆcTÑÆc>PsTL>T6rÆÎcu¨Æbàc~ÑÆeWc§åçÑTTWc«p)ÆußßèÎtMèTM@TNUTEÐÎWÆäçÐèTNJfTNcèÆs>E>N>J>UN>c>ra>ça>L>uUN>c>sT>F>>ÆfT>N>T>ÆÐèÐÆd>}>T>>çÆßßsT>æa>N>ÉT>c>ç4yÁ÷Ðd>èTM>@T>N>«ÎtÎT>4yÁT>èÐÆb}>T>NL>WÆçÐäTÎÆT>sWÆèa>Eu@>TN>èTM>L>NÁmN>LA>acÁaÆtÆÐÒT¿¿¿qTÐTacÁsaTÆÐÎtåTadcëæÎcKcÐTK_NuN«ftaÑcncÑÆaT.WDTåTMcÆcÐÎtsWçÆWTçs«uTLçÐsuIÐTÑÆÆÐT«tãcäTpTWcEsWTMÑÆç«täTaNÆsçèÆæaÆtÆc«WÆuuTKëæÎtTsèÎt@ÆÐTãÎåTK@tqNTL@ÆÐtT«èÐÆÎèTâÆËçÆcsãTEÐÎT«tèÆæaNÐÁ4aåTNÐÎsuçaç«èÐçÁuÎçcÆÐrÐçcFc«uLuÇÁcfHÆÐTMJës@HuÆÎcuWÆÐåÆaLKÐaçèÑÆcÆucÆÐåTLçc

Page 89

«uÆÎcuWÎuMçuTÐuÉçcssut«u@uÉTNçÉT#çuÎu÷cuÉÆÎttësKèÆaçæÆtcNsT}«t«èc}uauèTÐýct«uLuæÐTDåTNÎÁèTÐTcçTMNÐÎåTNÎÁÐTÎauåÆaNÆTuLçuçÐçeGcjTçÐTacÁtuÆÎcucNÆÐ4ÑèTMJtuLducÆÐWTHT«åTÁ4ÑÆçtaLÎaÑc_NuNWTçs«uÎuqNJEÆÐTsWçÆWTçsu@uãçuÆÎcuÒaHÆÐT«qNLuTaÆtÑÆ«ÆaçÆaÓTTÐçTçÐT«åTcÆÐåTaTÐÎÐçÁWKÐåÆcNHc«ÑÆcÆcÆÐåTÎTÆT.cTÆÐÎtaÑTNÐÎsåTÁcç«fTGÆÐåÆÐTKNåÆÎccWÆÐæÆÐsÆÐÎtätåTÆcK«åÆÎccNÆÐåT}LcæÎuTÐÆÐåTt«åÆdNcÆÐåTGNEzfuJÆÐåTaNc

Page 90

aLÆaTMJuTKT«uTIèÆats«WtaÑcuNstätTsqNtkcåÆaLGtç«tãTKÆaLÆÎcuÐTIÁÆÐqTåÆÎçTäTDèÆæacÁÆÐ4ÑsèaçÆaèÆ«u4ÆÐTAÆësKÐÎt«WTMÐçÆÎÐÎãÎT«WKDçÉÐaÐÎUNfLcÁÐÎaLÎc«èacÁsÁèÐÆtÆÐÎæTÁç«uaÎèTdNÐÎtIN«aÐÆÎÎTKÆtssuTÁs4ÆÑtÎçqNЫTMNÆauçTMÐTÐYësKfÆÐTÉTTÆçTTC«ÐçTNÐTKsÆÐÎtåÆdNLçåTaLåTTLåÆÎcâT«ÎtâTWNTHsÆÐTsIJrWÆaWÆÐæÆÐsÆÐTèTMaqNÆcãÎWNçaÐÎTtcDssÁçaÁÓt«aLLuÎTÐÆÆÐTsuTÁcDsçqNÎäT#Æa@ÐaTctëæcMÐÆb}«ÆaçÆa«sJ«uTcutINÑÆÐTc«_J~ÐÎÆÐTT

Page 91

«uÎæTLÎtètWÎTèÐÆÎÐTLcuTLcÑÆftèçÑTÉÐasuTcaÐÆÎuÐtGLÆÐTWMusuTWÎÑÆçTcTC_J~çèÐTÑT«4ÑåTLTësKsçTsèÎtcTCTåÆÐassståTKWHNHçåT0Æ«ÒaHÐÎsuçaaÆtuÆÐtÑTÐÆÎcTcÆÐT«tÒçaçãTEÐÎTäTcÆcÐÎåTÆcKIcÆcÐÎaLLuWtITcåTMÐÎsuTçutrÆ«ÆaçÆacbTm~ççUNuÐaTs«èÆæÎÆÎåT@aWLCJÐTNÆqNTLÑTTTèÆsÆÎuÆÑÐÆÆÐåT@ÆtsuçWK@qNT/åTÁkNCTqNt}r«tëæÎÆÐÆàcç«WÆÐåT@Æ«ÆaçÆaTcTCèÐÆaTçÎT$Æç_J~uTtçgHåçaTaLLãTKÆèÆæÎÆÎåT@asÆÐuNKT«TMÆÐçÎäTKuTKÁæTÎTèÆ«açÆaèÆ«utrÆuÎÁåÆaÑcssu@uåTMÐtÆcÉÐaçWK@«ÐTÆ

Page 92

TcWÆaÆÐåTÁëæÎÆÐÆ«ÆaçÆaWÆæaaLçTÑtcDÐÎsÁsWtCçuTcMçTG~ç_J~TT«acNÐTsèÆæaN@åT@asÆÐuÐaaÐÆÎàtCEÎtsÆÐtWcDåTraTuT.WTÆÆÐTfTNèÐÎTsutTMLèÐÁqÆccåçdeuTcTcMÑÆç«qNLufT_NuNncÑÆÆÐtWTåTåTM}çqDÆrTsÎTÆÐtWKDçÐTÆçÆncÑÆ«paEêçåtLÆ4ÁÎTÆaÆT¨µ°¬´¸§

Page 93

¹ie8ëāÍÒXQ¬ìÒR´¸³çXéÔXL«¤XR½ePxyÖëgëÐëÔ¤XR½exÒxPywg¤8ŤXÊéÊÔX¬µ³°´º½µµXM«

Page 94

ie8ëāwXyeÕrÆaæÎÆÑ)ODYLD1HDSROLVeNtT>T>çâc@çuçÐc>MÐÎpN>JsN>TUJÐÎ4>çýsÎtuJoÎdc>MrÆscÎtæaÎc>TLÇtHE>æTuIÎdÐÎqNI>cMu0aèTT>HccMÉT>N>sT>ça>>T>@>uçc>>s@>N>K>>èÆc>ÆÐu}>L>>@>sÎt>æÎÆÎu>Áæa>çèc>T>åÑs>T>åÁÐÎu>N>>WHN>Hèt>>ÐÎa>çÆaësL>@uçÐT>çÆWÆau>NÑÆu>TL>4>çýT>ÆÎÐÆÎåTc>uÆÎçTÎtacÌC>~ÆsåÁÆcÑÎtèçuÎÐt>c4>rÆÎc>ØtÐuÆçÐèTK>IÑÆuI>sÆaÆçÆÎcKu.èÐçczdNÆÐWcErÆçWÆÎu.èdNÆaÑÆtCÐÆÎc>TrÆsuT>}LT>ÆÎtÑÁut>CÐÆU>IÎT>ÆoÎdÆÐÎt>Wc>}ÎÐT4>çý«Ît.eÐaÆnèTzTHWHNHqNJEèÆc>«WÆaæcMsçNstCÐÆuçÐçècIWKDÑÆsÎÆÎaÆtsÆÎÆÆÐÒÐÎsWÆÎäÆèçsèÎcÎT4çýsa>T>èÐT>c>ÑÆfN>>WÆÎæa>N>H>sÎc>>>ÊÐt>T>>N>U>I>>åÆçc>N>ÑÆuI>sÆÐÎt>e>>çÆcTÎtåÁÇT>çUÐÎ«WÆÎpNEft>ÐTÐÎ4>çýWÆÎcsaLçät>#«uHNt>ècNÆcÎÑÆÎcUJCp~ÆscÎçÑsÎt.ÎÐtcutÆWHcoTèÎcsÐb}ÐrÆÐÎaÆÎuÆÐWHNHêTECçÆsãTNrÆTaaLKèçs4çýæc>N>çÐçÁÉc>N>uT>«Ît>.ÉT>ÆÐ_N>>äT>#Æc>Æc>ÑÎt>4>>çýu>ÎÐt>c>rc>ÁrÆç¹æaLLWçÎÆÐ_Ns>uTÁçÀTN>ÆsW>u>>ÆcÎtça>ÎcrçÐrÌçÐÐÎu@>ÁåTM>TWÆaN>GçuH>N>HësG>J>T>ML>rÆsqT>ÐÎåT>L>rÆuT>KÐÎnK>ET>Wc>Æc«a>L>ÆÎuÆcâÐÎçÒT>ÆåT>K>esKsqL>uçÑÐÁçäa>Îca>LK>sG>J>srsÎt>ncr>aaLTsÆÎçÐtÐÎÆÐåÁçaTLÁdN_NåÆÎcTuaÑT>«aÁpyT_NÉTssåTÑåTK4çýc@>>L>åTÁsN>J>sÆÐèÆsT>Æt>aÉT>T>M>Æ«åT>ÁcD>ÑÆ÷c>åÎt>WNK>Æua>ÎåT>ÎT>Æs>>T>WTucÆu«aÎcu¹atu4çýauåÆtL>åTNN>sN>JsÆÐuTT>MÆ«ÎtrèÎT>ÇTÆåt>ÆÉTKN>JEsäT>}LåÁÐÎäçT>H>çW~T>sK>åÁu>@>çØt>c>ç÷c>c>Æc>ÐÎÆÐåT>Áu>çT>Æäa>>N>L>uÎt>Ót>sçbyÆbUTuc>ÆkÆçÐÎÎÐb}utÉb>çÎTÐÎTM>ÁuTaÑWÆãT>sqÆÎ«äaÎÑÆÆÐèçsÎçÐu÷cètsÑTTÁ«ÎcÉbuT>ÆWtåÎÐtÑÆTçaTÐtçn

Page 95

ÑÆçæÎt.jGÆÐuaÑrÆæaWKN>cssWNåÁÎa~ÐÎçÆTÁ¾ÎÐÆa>äçcbyÆbåÁësK¾aÆÎc÷cqNJæÎt.ÆtÐÆÐÎtsrÆT«aÑÑTcåtTWTÐsÐTðNutJNaLTsWcäT#ÆeÆÐÎ°²¯ãTåÐTHsWNNsåaçcÑÆe4çýäçÐcMs¨°µ°¬°²·§$QWRQLQXV3LXV¦¦TÐTÒt>LNt>Á¦¦WLC>JåTÑÐÎäT>#ÆcçWÆÎc>cGaNÐÉÎTMs°µµ¬°´µèTMTåÐTHçÆÎt.TLuNèÆsÐaTåÁÐÎçaNÐaNPÆÐèçãTKÆtrcTÑssuTL«st÷cÑÆpèçsuTLWÆdN}ÆåTNs¹aLT.us«_NèÆcTÆÎÐTåTÓÆæaNHcTssÎÐçTNåT0ÆÖÆcHsæÑÆaÆrÆTeNaLÆÎÐÆtÆÐ÷cçÒc«ÐTÆdNåTÆÎTçåÆÐçs@Ns«åTÎÆçåTtJNiHÔXÅWÎsÎtM>èt>G>cT>t>}>G>oç¨sN>TΧTN>t>tÁäTss>t>çÎT>M>L4>>çýÎa>E>ÐT>ÁÑÆ-ÐÆÎÉÎçåTÑsWÆs>tÐT>ÁrÆÐÎ4>çý§WÆæa>s>täçÐÐÎ°´¯ãT>åÐTH>TN>t>tÁçÎæaÁc>ÆçÎr>ÆëæÐT>ÐÎsuG>N>~t>ÐÎ¨WÆæÎt>«a>ÐÆa>L>uåT>}>K>s>ÁÑÆc>fN>ãT>°´¯_N>>Óc>çTÐT>ÒtL>N>t>ÁÐtÆc>>Æs¹WÆæaåT>N>ætI>TèÑc>sT>MÁÉÐT>çWT>~ÆWÆsäçÐWJu>TK>çÒa>H>èTL>sßWÆ0DUFXV$XUHOLXVÒtN>ÐçÆÒt>ÐT>åTK>Ðt>D>LßßqN>Ðçc«4>çý«*TÁÑÆuI>Ît>sr«aÐÆÑÁçc>G>LÎÐt>sT>)T>såt>Tt>èT>ÎÆÑÆèÎÆc>ÆcT>ÆÐãTÕc>çsT>C>rÆ«4>C>J>sÐt>ÐÎkÆçeN>t>T>T>çc>M>ëæÎÆÑ«Òt>N>T>c>>«ÒtI>>c>aÆÎuuts4çýWÆÐÆÎÐtc>pTWÆc~ÑÆ«*TÁÑÆuIÎtsr>¹ësJKqLuåÆtLuNK>ÆçÆuç«ÎtuÇt>WT>LuTM>Lsu>NåÆt>L6>ÆÎçaLÐuÉÎT>MsåT>NN>sTÆÐÎt>åT0ÆçÎÐÆa>æa>NH>«a>c>G>ÐtÆc>>ÆèÆcÀT>B>ÆçäTåça>èÆsT>sc>ÆraçÆa>Îu.aT.uÑÆcÆTÐèÆa~ssutåÁæt>«aÎcuÖt>cTÐt>DLsc>@N>s-Ðtucut>såT>0ÆësÐTMÆrÆÐÎrMåt>rÆÐçcT>ÎÐÆÎÔTA>Æa>çÆaÑçÐsd>NçÒT>4yÁuT>c«WN>N>spN>çuÎTÁ-ÎcudNäçÎåcfTN4ÁÉTNaa%staÐuåcæaNsåTcKs¿¿¿

Page 96

[R!R#wtRëyÒXÅÑÆsTL>-Ît.ÆamçÆÐÎt>çqNT>rtuT>aÑ_N>sJNçsst>}sqN>ÎuÌcãT-auÇtuTÎtåTNÐÎ-ÎcucDàc~åÁcÏrÆUc>aL>Æt>usaL>Îuãt>Æa>ÆaÐçÁuåT>0ÆT>åTL>çÉT>K>NJ>EWH>N>HssåT>ÁÎtsbåTTLfT@>æÑçÐ6crKzçaLLf>TNst}aÑtÁuea>LT.uaÑÎTHÆ°-cNuæÑçÐçqNLufTNåTÁTÎtqMsdNTaLT.UJÆaÑÆÆÐWÎæÑT>a>>t>s>T>p>>WÐÎåT>>ÁçÎÐÆÎÎt>çÇÁsqN>>L>>uWÆa>u>J>>>sÆÐåT>@>>Æe>>ÒaH>ÆÌçÐçTu>L«_N>u>NçqT>oTçÐa>èÆaäT>sÇÁÐÎåTÁc>}ÎÉÐT>s>aL>Tu±aaNÆtÎÐÆçåTKÁÉtIJ>s«aNTNæÐTçÎatcÆ¹WÆsG>kÆçÐÎ_NaÎcucNMCsWÆpN>Î4>>K>sW@>>ÑT>ÐÎT>qÐs>æÐT>çÎåÆt>u.åa>>æÎÆÑÑÆesWÆqJ>>>sK>>èÆc>çÆaLstÎtåTTLÑÆaÆtuèÐT>ITLst}saÎuqNJE«qN>GèçÑÆcfNsuèTNEƹÎÐÆÎuåTN4LrÆ«aNT.cNMCçaNt@ÆÐÎt«aNÆÎdÎtÌçÐÑÆÆÐèaaÑtTNèÐTtINaNTãÎTqNcMÑÆaNLWTKåÑætNÑƹatuaçÆa«qNtrqTTaNTNe«aTåÆtÐÆ?ÐsTKåTTLcÆ«aaLÆtaNGq@åt«aTäTpEcÆçaaLÆtaNGàcåt«aNLIWTÆcÆTƲWÆsGaçÆaåTÎaÆæÎÆÎTsØtztrÆëæÐTÐÎåtÐsuKNJEWÆrÆaçÆa>çÐaèÆa>äT«a>T>.ustÎt>åTT>L>ÑÆçÎÎca>t>æÐT>çÎaÆt>usu>ëæÐTÐÎaLT.ucÏÆÐuaÆuÆÐtèÐTIÆèÆÐÆÎaÆsTqNJE4LrÆsuTÆcÑqNTu6@ÐtLÆÐcNMCrÆTrcK>ç«¨µµçµ°«°TN>tt>Á§uÆãt~ÆWT>Ð«ç¨µ°«°TN>tt>Á§uN>åT>0ÆqNJ>EpT>aN>KE>èÆcåT>T0Æt>åÎt.æÎT>Á¬°ÎtuuÆt¨³¹¶§sÆaÎ6ÐÎæamc$uÐt~saNKEcäaHëæÑçÐaTuæÑçÐçfTN´¹²tÑÆÎÆÑÁpH¬±±¯¬°µ¹°ÓÆÑÆÎÆÑÁpH¬²

Page 97

eN>Òt>N>CL>åT>ÑÐÎs_>N>u>N>äT>«æa>Îc>c>N>M>C>çuÆÐt>su>ÎÐt>ÐÎ¨4>L>>K>§¨ÎtucϧÎt.äÆÆÐuNWbcësKÀTNÆits«ÒaHÆÌçÐäTçaÎcÇtJA¨µ°«°TNttÁ§ÖX8}ÅyXgyIOìXQDXRæÎc>>åÆÐÎÆc>>WT>>K>>s>c>>N>>M>>C>>ÑÆeW>Æs>>ÆÎäÆÆÐÎt>>W>H>>Æt>>çæÎÐçÁåT>>0Æse>åÁÎtuaL>Ts>Tc>ÐÎäÎc>ësKèÆc>çæa>ÎcÐt>L>åT0ÆÐt>T>uÑTsseåÁèÆc>«Ît>èÆcT>ÆÐ4>Æc>çqN>ÎäT>>#Æt>I>N>èT>>ÐT>WH>N>H>>c>Wc>E>>ÑÆes-Îc>åÁs>>>T>T>qN>>L>ufT>N>>qNTWÎåÆÎçTÉT#sUNcraç-ÐÆaT}cNwxqNtuÆÐc}aIèçÐ¨_J~sT@s§«aNÐåTTsfTNuç[ÊeÔhjXRæÎÐçÁÇÁT>Öt>>J>>>>ÇÆc>>èçT>äT>>çåT>>WÆåÆÐÎÆc>>WN>>E>>K>>Ða>~ÐÎs>eåÁèÆc>>e>>ÎtusutuT«eçæaÆtÒa>HÆÌçÐçcäTsÆÐqTÐaã>çfT«scÆÐTMÁçÆWÆæaNÆÎcTTCrÆWTÐÎësTÆÐTÐasrÆcTsÎÐçÁuèTèc>u>F>4Áa>ÐÆÎuäÆÆÐÎt>uÆc>K>4>Á6G>T>u}>K>czT>WN>E>K>«qÆcåT>T>ÐÎaT4LrÆ¹èTLEsWƨµ´¹°TNttÁ§èXëéXuÊgÔÒ[ÔXDuÆcKèÆa>ÐTB>äTK>çÎcåT>TsÆÐÒT>4>yÁÎÐÆÎæaM>cÆÐs>JÉÐÆa>~seåÁuççaL>T.uk>Ñtrc>zT>4ÆÐæa>eaH>ÇÁçÇÆc>çåT«qN>T>uäÎTT>sÆÐuT>ÁaÎÆÎc>acudN4TèÆcsuJTsrÆc}ÎÐtåÁÑÆaÆtu.èaÆ³qNTu(XFKDULVWWÐTtÆÐæayTrÆTrÆTÆcÑaL>uaÑ_N>qNJE>UcçaT>æacN>MCa>@uæÑTèa>tçaÆÎÑuÆÐåT>TLäT#ÆåÁèçÐcèÐÆd}TfTNsuTèÆc4LKsIJèÐÆd}TfTNèÆcTMLs(XFKDULVWësKJsWÆÎÐt4çÆrÆ¬³ÎçÐuÐTsWÆæa

Page 98

WcrÆaäT_N>uNsståTK>ssIJqNL>u.àc~utKEÇÆc>çåTåtÆÐæayTÑÆpI@>>u@>TN>Wc>ssæa>yT>rÆd>NÐt>åT>K>«WcÎt>såt>çWt>T>ÉT#c>T>sçåTK>«ÎtuÇb>TM>ÁÐÎça>ÎuÆbÆÐT>åtçWt>çs>@ãa>W>ÐT>ts«_N>ÉT>KJ>aTuscrèTNåtçWtuNsWÆæa>ÁqNt>upNTÆÆÐT>MÁT>çaÆæÎt.Uc>çUNc>åtÐsuÆcT>ÐÎÆcÑrÎt>ÎT>sÆÐrÆ¹WG>èÐÆd>c>I>ÑÆeçWc>ÆÐåT>eN>>WÆæÎÆÎåT>@>a>ÆÐWÐt>P>rÆråt>rÆ¹WG>æÎt>.èÐÆd>c>I>çWc>ÆÐäT>UN>c>4>K>s«W>ÆrrrÆ«a>ÐçÁèT>sÎÆÎåtÐsTMLÆÐTMÁçWƨµµ¬µ´¹°TNttÁ§eëÊeÕëÔjXR8ÅjXRë[!ÔÒ[ÔXDqNÎuèÐTÆÐc}aIæÐÆtKTçaLÁuåÆaLÑTNoKsaÐÆÎuTÆtsTÑÆuTqNtuÒTÒaHÆÌçÐç_NuNÓcäTÐÎÆÐqTÐTacÁ-ÐtussÁësKèÆceëÊeÕëÔ[ÊeÔhkK>qÎc>>«uT>>>çÐsç4>@>>c>M>>s«u}>K>>«Ît>uæa>>N>T>>´a>N>>Ðt>ÑçÐsèÑçÐÐεaLÆtuaÎæÑTÆWçsuTTÆÐÀTNÆèTstTçåtÐÉÆcTçatuscWÎsÆÐrs>ÐWÆqÆcëæÐÆÎÆãt>suÎT«ÐtbÉÆc>TWyÆc6c>åTTTaaLÐTsaÆæaNLÆÐsÁsaT.ukN@çnt@ÆÐåTaÐçÁåT0ÆçqNLufTN¶sTTcqTsKeÎtuæaNTaçÆaÜÑçÐÚsL@IÑçÐ4çsÆcèTMTÑÐÎTÆ«aNÐtÑçÐsL@IÑçÐuT)ÁçuNJ}ÆèTMTÑÐÎ¬´«WÆaÐd>ësD>t>«Æa>äWyÆc>¹u>N>>WÆa>Ðd>uJ>~ÆÀÆd>ÆpT>«aT>.um>N~t>4>>çýsst>åÁa>çÆa>äT>qÆc>¬µaTuÒT4ÁçuEKfTNÒTÆc>åtÐãT>KÆÐÎsçc>@WT>Ka>L>TWÆÎnJ>EåÁs4>çýsu>T>KWÆst>UTÆa>äçÒT>4>ÁåTN>at>NÎtæaèÐÆbsT«¨³±¹±ØƧåT6IçåtÐÓÑtÁWLÑÆæaT>TsÊÐÆoÑÆc>@N>uçÆa>èÆcäÆc>ÆWToÑÆc>@>NrÆaÎT>>ÆuTc>fTNäT>}L>ssNçÆèT>NJ>ÐÎ¬¶ÐTDÆW4>LKÎt>æÎÆÎÎtåÆçcNsÓd>NTÐësJ>NçsaçÆa>sÎtuaHèÎÆÑÁåT>N«c}Îd>NcÑÆpWT>rÆÎtÎtM>¨dN>T>>ÐÑçЧÆa>èa>ÆÑçÐsN>>ut>ssèÑçÐ«Ît>st>ÎÐt>s>L>@>IÑçÐÐÎêT>~t>A>>ÐT>D>>ÆrÆÎt>¨²µ¹±°t>§a>çÆaåa>Á¨°¹²ãt§-ÆæaæaNÆdNc_N>TTÆcÑqNLuf>TNæÎTÆÜsL>@IÚsGãçÆÑçÐÐÎT¹atu>cNpÑTausT>}ÆcpNÎrÆs4LKT-ÐçÁucTsæaæÎÆÎTssÆÐuBN«fTNäT}LsåÎTÆT«dNTÐèÆcæaeaHÑçÐÐÎrÆcTLaÁaÆtsuTMÑÆWÆèÎT.sL@IsqNÆuT

Page 99

ãtäÎTæT}ÁaÐçÁuÇÁçÇÆcçåT>«aNÐåTTsTfTNu>ç«qNGêsÐtåTKäÆÆÐÎt>uÆc>K4>Á6>G>T>ÐT>B>çÎÐçÁuèT>sÒT>>çfT>N>qÆc>ÎÐÆÎåÆt>suT>T>aÐÆÎuUTqÆcÑÆsuT>èÆcåTÎTësJ>NççaLL>ukÑtÐTB>åTNÆÐÇÆcçåT>äT}LrÆÐÎÆÐTÆa>rÆaL>ÎuèÆsaÎt>aa>~soc>aÐÆÎpT>Ks>uÆaL>Kçc>aL>c>ua>ÆæÎtsuT>«åT>Ñæt>N>«åT>KN>>soK>èÆc>ÆÐT>MÁçÆça>ÐÆÎuqN>J>>ãt>>äÎT>sæÎt>.èÐçÁkK>oÐÎaT>.uàc>A>UcåÆc>T>>çåT>NÆa>Ñ«a>L>TN>>ÆÐÎèc>}ÎpN>Îc>sT>èÐTK>N>WJ>saTÐuèÐTçÎaaaLÑTNsuTäTKs«äÎÆÎpIcNNFÆÐæÎTçuIÐTÆasWÆèÑçÐ4rÆÆcÑ«qNÁuqÎcTësKaNÐtÑçÐÐÎÐÎèçkÆçÐÎWTcåTÎcåTNÑÆTuL_Nu>NÑçÐrÆÐÎscT4KsdNçacÁÆÐåTMçaÎccTÎtåÆÎcT>çåtÐsaNÐtÑçÐÐÎuLE«a>EÑçÐçÎçaÎcÇtJA·pÑÑçÐpTÑçШµ¶¹°TNttÁ§ÎÆÎ«-ÆæÎÐÆbTKësETCÕcEÐÎTsÆÐqNTE4KåT@ÆsçaTusLspÑÑçÐpTÑçÐ«WÆsEKÑçÐrÆ¬·

Page 100

ºÔfïêÔXÔÒwHxiÒÔXtÊxRNÕʬìÒRèëÒégèëÒwOR«uR#eXXy#Rwy}XÔXoROg±ÒguRNÔëÊÔÒëÒxQèxëÕgÔÒ±ePD¯êeRDYRNgÊÔëʱeRÊhRguRÕëÔÔÒÊÔëÊÊeXʬ·³°¶¼½´³çXOÊ«

Page 101

iÒÔXtÊxRNwXyeÕs-ÐÆÎWÎsècA>>WÆÎÎT>¨c>NF>~èT>NÁ§s>aN>ÐÎkÆçeÎÐT>cM>mH>Æ«t>N>JëæÐT>ÐÎèTN>J`T>@ßßu>Æ3RO\FUDWHÉÆcIN>tësT>ÐÎWÆÎÎTrÆa>TuuJ>ÉTÆuc>èçTÒtN>Ñt>c>ÆT>N>J>`ÐT>ÇT>>ÐÎsT>Ît>WÆæa>Á¨°¸¸¬°·¸§Ðt>>I>çòT>sÇT>C>ßße>ÆWÆæaiz(XVHELXVRI&DHVDUHDèÆscANÑÆ«açÆaW@>ÑTÑçÐÐÎçaÆæa>NÐÁTN>ÁÐÎsuT@>ÐÎèTæcM>ÐTKÐÎÆÐt>NJ>«ÉÆcI>NtaN>P>d>NçÎt>æÎc>I>ËÆçÎÑÆd>cÆc>Ña>T>uÎc>èt>>N>JÆÐèçça>M>uWT>c>aL>Æt>÷c>aÆÐbuÒaHÆÌçÐÐÎcÆcÆÐfNTaÑ¹saT.uäTst>NJës>tÑÆW>ÒtN>ÑtWÆèÎN>äçÎåcäçÎsKN>åÐTHt>N>JuÎÆèTM>NT>EëæÐçÎÒtN>c>Ðt>D>L>k>ÆçÐΧÒt>t>yT>Òt>N>J>çc>åT>ÑÐÎ¹WÆs>t>åÁÐÎsa>L>uÎT>ÐbëæÐT>ÐÎcM>ÐÎ«a>N>ÐÉÎT>M>s6DJDULVeÐT>Ts>äTÆåT>K>ÐÎT>N>ÁuçÐãt>>L>UT>¨WÆÒt>t>yT>WcÐÎuÐd>XÎt>æÎT>ÆTÑçÐåT>KÐÎ-t>HU>cs_A>aN>ëæÐTÐÎ/DRGLFHDsNI>ÎtyWÆæÎtäçÐuTNÁçcKJqT°µµT°µ³èTMTÐÎÒttyTÒtNcsqNÆÎuçæaåÆÐTÑçÐåÁåTÏÆYN>NMXT>sæÎtsÎT>çXrÆcN>ÐÎêTHN>Kt>NJsa>ÐucDsÐbr@«Ît>MqÐÑÆWNE>sácèT>TN>JÑÆucÎt>aNrÆuT>c_N>~`ÐTëæÐT>ÐÎØtztrÆÑÆcDàc~«ÐTMpAÐÎècKæTqÎÐTMÑçÐuLE«aÎcuÐÆdcåTNæTqÎÐTMÑçÐÐÎÆÐdNTÐÎtÎT>äÆèÆciHsqÆcrÆuT>cÎcuÎÐtcs>GèTÑçÐÑÆÑçÐäÆaTÑçÐrÆspTcN>«TL>cuT>ÑÆÐTM>LÆçÎc>sÎtçÆs>LI>ÎtÎTc>c>@N>sca>NP>èÆcsI>J_N>u>NÑçÐÑÆa>E>s>L>@>I>>ÑçÐÆÐÐb>r@>qÆc>T>>T>>N>J>c>T>>a>Ît>Ðb>ÑÆÐÑÆc>b>T>>uÆa>çoN>I>G>>ÑçÐÐÎuN>dN>T>ÐsÎt>uN>uÆc>t>cèa>NP>qÆc>rÆaL>ÆÎuT>cåT>>NæT>qÎÐTM>aæaNT°èaçÆaÑçÐåtÐåTÑåTKÑÆÑçÐåÁçæÎÆÎÍÐsL@ItNJsWÆpK>-ÐÆaWÎÐÎÐbr@>ÎÐtÐÎsT4>rÆësN>ëæÐTÐÎuHNÎØÆèÆcÆkTu}KTNÁèTTN>J«äçÎåcåTTåÐTHÆcÑaÎtæa>ÎcntsTrÆÐÎfÆÐTIKçs«qÆcrÆWacÎt>scDÉTÆèÆc>WÆtut>NJaÆæÎt>åTNæT>qÎÐTMÑçÐÐÎqÆcaT.ãaÆ«ÎtåT0ÆaÆtTnTCWNTtåÆÐÆd}aãtÎÐtßßaTuTL>ëæýÆçsTGPcÆßßæTqÎÐTMÑçÐÇTÆsTGPçWasæÎtÁpN~ÆWNN>cDÐÎÇT>ÆqÐrÆsaUØtzt4K>çWcÐÆcåTNÆtçaÎcÐTÆuèÆsts°¯¹°TI¬°

Page 102

èÆsÐaL>IÆçuçÐ÷Ðd>èTa>L>sæçsa>sT>YÐasÇT>>ÆrÆWN>KÆÑÆçÐrÆÑÆãTss>NH>N>èÆÐt>äT>#Æc>aÎÆÎåT>@>qK>A>s>L>@>IÑçÐÐÎqÆc>rÆèÆc>ÆÓçÐsW>>ÆÐÎt>ÑÆaEësL@IsTETÆÐåÁuTcÑçÐæÎt.ÎÐÆÐåTNæTÑÆqÎÐTMÑçÐsÐbr@uTcqÐ²±´çåco«TNÁ÷Ðd>ÐtåÁt>NJsa>ÎcÏT>ÆuTÑqNK>ArÆWÆÎÐcH>æTåTK>qÎÐTMÑçÐÎtsçcåTMÑÆæaÎsÎtqNÔXÅcEçuLësTTsTWcMÐÎsÒtNÑtWÆst>ÐtÐÎçkNçÐTNtNJuÎÆèTMNTEëæÐTÐÎÇT>çÎ¹aLuÎT>4Lt>NJ>èTst>çTMT>ÑÆäT>KèÎtL>@Ts>ÆÎcfçsscA>N«açÆa>ÑçÐ«T>>N>J«ÀTN>>Æçu>N>uT>a>ÑÇTÐÎu>TfççÐb>¹sJK>>L>mJ>>ÉT>tzt>atçåT>0Æ«WHN>H«aN>KE>«èÑÆtåT>KM«q>çÌçÐ«ÒÆt«åT>0ÆÑÆWTÆ«fL>cÁ«åT>ÆåT0ÆscrèÆaçãtÐèTLtsGTI«åTCN«ÌTG«Ét«_NäçÐÐtÆcÆ«ÒtNÐçÆÒtÐTsÇTC°¶¯ãTssèÆsNTÎTTNttÁsætWT4LKæÎt.izTN>J`ÐTäTsÎt>ÇT>ÐÎÆÐåÁÑÆècA>>ÉTE>C«Òt>NÑt>ÎtæÐT>Æ«æas>ta«_N>>4ÁçèÐt>Æc>Æ4>u}>>>K>utk>Æa4>>>åÆt>LsÎt>èT>N>tt>ÁÐÎt>N>J>WÆWÆsÆcÆcTåT0ÆçTuLëæÐTÐÎÀTN>ÆçÉÆÐtÑÆËc>ÉTECåÆtLW$çÆÇTfÑÆaT>4LKWÆæÎtT>>NJ>ãt>ÎÐt>sWÆnN>a>M>èTM>T>Wc>Mr>crM>èçT>cÆrÆësa>H>ÎcÎT>¹WÆst4LfTçÎÑÆuI2QHVLPXVÒt0dïçÆsÎtsÐ4CJÉÐTÑsstNJqÐfN«WÆsTnH$çæaÎc>äÆ¨ÒaHÇT§sTåÁsT>ács6ÐTäT#ÆcuTÆqcuWÆcs«äÆæÎcqNDLÆÐT>MÁWcMçäaTLÁnN>aMèTMTTTåÁÐΫåTçcG«ÎÆaÆcG«Ëçc>cG«fÆaNcG¹utÑÆÇTYL¹WÆÌc>rÆsTMTåÁcNÆd«äTÆ`ÐÆtÇTçÎ«åTTÎTÇTÐTMÉçÐçåÆÐçÆÎ«åtrktsGN~sNLcGoÐÎuæÎÑÆçÎ«ÀTNÐÆÀTNEÆ¹ÀTNÆÇtÆçTãdãd«ësET«åTKNJWKITãTÆ«ÎçÆÎÆÐdçãTNd«ãTNÆÎ«ÇTåçÑt>c>>ÐT>>I>T>rÆWÆÐbëæÐT>ÐÎësT>C>«a>T>>uçÆc>Ærc>Ðt>M>>@>a>Îc>åça>>sèc>ÆÐÎäT#Æc>ça@>c@>L>c}>ÎaE>säÐTM>åcÑÆça>Îcu>N>rM>ÉTN>ÎÆWtc>ÐTÎuT>T>åTÑsÆÐåÁÑÆèÆæa>N>I:&XUHWRQrÐtç°·´´ãT>sc>N>Æåcës>KN>ÐÎÎT>>ÆutÆc>ësÐçaÎcåÁÑÆpTêTcHuTt6oÐT@Æsnt%RQQHUct°¸³¯ãTsÎt.c@LuTcçWTC>rÆsnJ>E>>uT>c>çuC>«uT>t>uÎÆÉT>E>C>cT>Wt>gN>>@>6r>ÆÑÆæÎTG>>ÆT>ëstK>ÐÎsätåc>s>åÎçdÆT>aÎc>cb>åTIÆuT>tåT>ÑsåÁàçb>èTf>pNK>I

Page 103

WTåTLNKÆåÆtu«aÎcc@L°¸µ¯ãTsçWÆ×tG%XGPHUcÎtsTTèTÒçcNTqNåÁèÑTÑTsÐÎTTç-ÐÆÎWaÆÐsNçÆëssutÆÐÎ«ÎtsGcMTWÆ6@tàcEÎtÆcÑÎÐÆamcEçsN~tsËTNÆ«ècÆ4LçÎÐçÁucÎTc>«aÆcuÆÐuÆÎçT>Ðbrt>dÐ«ÎTÎc>åtètça>Lu}>LÁT4>@ÁcçT>AÑÆaÎuÐÎÆa¿¿¿3DVFK ÔfêÔXÔÒwXGÊgRXëÊgR¯1eëeeæðcst>}>sèÆst>ÑÆÐÉT>KJ>e>ç-Ææa>ÆtÆÐåT>N>Æc>>ËçcWÆçÐÒa>H>ÇT>ÐÎåt>L>Æ¹aNLâÐÎÇtåÆdd«e-ÆæÎÆÎ_NztÆÐaLTÉT#äÎcst}çaÎcuTc«ÐbÑÆÐ«WÆ-açaaÆÐbçsÆÎçTcbTTLçcbTLÆcNTçÆcN«ÉÆÐtUc«-aÆaësKJUc«aa«åTMUc«ÆÐbhNsåÆÎçT«æcuTcTcbTLåTÎcÑÆfTNTåÆÎçT«ÉÆÐtWÆ-aÆaësKJWÆaaoN«WÆÐb«ctAWÆåÆÎçThNTÆ«cbTL«uTcëæðc«WÆcbTTLaçÆaTÆ

Page 104

a@sIæðcåtèçÑÆuÆtÆNsçÆÎcäTN÷cÑÆÆaåÆtLsWÆsbctAÆcѹæaÎcÐTIÁWHNHç«WÆæaÁÆaæðcèTs4ÆÐäÎÁfNèTsçWÆ_N«äÎÁåÁÐÎoNÎÐÆÎcÐÎÆÐdNsKs«æðcuTcÆcÑÐbr@uTcÉÆÐtäçWÆæaNÐãTKs_NÐÎasTçÆncÑÆ-aWEcÐÎsÁcWÆaaWEcÐÎsÁc«c@Nuç«aÆaësKJÉÆÐtÆcÑaÎcaa«-aßß±aÁåçcNqNJÐçÆçåtNM~ÑÆßß«aÎcãahNs4Æcç«WtNWHNHsctAç«aÎccuTcëæðcç«aãauÎÁsaLGtaÎcÆa«uÎÁç«aæÎÆÑcåÆtLs²«aæÎcæÆÐæðcoaLT«auTcaLGtoaLT«aæÎcâTsåTÆoåÆtLsaaÆtÐÎT~qNJÐçÆÑÆætMäçåtNM~ÑÆWEc¹²¹±ÓÆsæÐTÆ¬±acu_ÏèÆcsèÆæðcaLTs¹¶¹´²ÓÆsæÐTÆ¬²

Page 105

«WTcÆaåÆtLs«åTÎcåTNÑÆWÆåTÆçÆaêTÆÏåt¹WÆdNsKçÆ«WÆåtT«aLuèÐçÆÎuç«WÆaësKJ«aÎuqNJEuç«WÆhN«a@uÉT#uç«WÆÐa«aT.uaNtuç«WÆc«ÎtuÎttuç«WÆuTcëæðc«a@u Ðuç«WÆuÎÁ«ÎtuæÎcâTsuçWÆa«ÎdNuc÷cÑÆuç_NuNWÆ4LrÆ4ÁÎTÆaÆTÎTãÆÐçƨ°¯¹°§ìgEéXÒÊÕ[#"ûgÎcåtcrcstçstësTcA«asTÐTrcMÑÆsuÆÎÐÎt4LrÆWÆaëscsèÆsTÎt4LrƹaLIÆãa}Låtccc}ÎçaÎcuæÎçdÆuIÐTWDJc«WÐuçcècLåt,T³WÆaÎtçuÎtcbTècNçåTTåTÎÆÑW÷c¹ÎcusTÆÆÐåTcAsÁoLÆÆcÑaTaNÆtåÆcN«atL@ÆÐUNèÎýÆcrÆWÆçÐcÆutu«jNJuIÐTç«4KÐÎ÷cç«æaLLâëscçaEJuÆÐTMÁåTÎÆÑWsuÑçÎçWÆæamc$oåça6ºæÎTÆTcCo¬³

Page 106

TutsjN>JåTL>åÁuIÐTÐÎ¹WÆâT>Ltçd>N}ÆÉc>NèdN>cÑÆfNs>ÁatL>@TÆçTçWÎuI>ÐT>åT>NÐÎæÎÑW>@çåT>c>A>Îtæa>uG>>cb>T>èc>N÷c>«Ît>e)pT>WÎÎtÐuÆÐècAåTÎÆÑW«scÐtÎsadusÐtåTK÷cçaÎÑuuaÎt>WÎT>èÆæÎÆÑW>c>ÆÎtÐu>ÆÐçÆsc>«ÎÑuT>çWÎuI>ÐTÐÎu>s>TL>¹ÎÆÎucâTLcèÎTc«æÎÑW@çÎcue)ÆÐæauG¾ÎcNuÆÐusrWÎ¾aÆuW@çsusÑÆrÌçÐ¾aT.usTÆÆcuIÐTsæÎèÐTÆc«uäÐacÆæÎuJÆc«uäÐÎTcÆtrrT«uäÐÎÆccÆæÎæTLÆc«uqçÎcÆtÐçÎrÑÆ«urKÎcÆäÆæÎÆÑWorÆcÑÐÎsut>I>>WÆs>c>>Æc>ÆÐçÆT>M>>>Æuut>>I>«a>>T>.Ét>I>>æÎÆÑW>>>såÁÑÆfN>T>>ÆÑÆcaH>qIs÷c>ÉtI«rçu>råÁÑÆt>«æÎÆÑW>èÆ¹aLu>sdÑ4L>ftqtåÁWÆæÎcoLÆfïíÎoT«ÎtæcKsçÆ«åTcAëæÎÆÑW«æasTÐb4«æaæÎÆÑ4¹ddçuLÆtWÆæasIæÎTÆ4Ñc¨±µ¬±±¹±¯§eÒgèxÍXR¯êôgûguLG}ÑÆÐèÆ«ÎtätÉT#æðcuTc«aÎcätÉTN«æðc÷cWTåTÆcÆÐsc«çÆåt«WTåTÆcÆÐtdNs«t}rs«scèÆ

Page 107

«açÆaÉTNTæðcuTc«açÆactAfNTæðc÷c¾açÆaÌçÐTæðcåt´TKLrsWTåTÆcÆÐtsÁÆÐaçÆaÑÆÐt«èaaæðccaHÐÎÆÐaçÆaÉTNç«æðcuTcÐÎÆÐaçÆactAçuTcæðc÷cÐÎèÎdÆÐpNyÆcÆuLpNÎ4KsuÆÎäçcfÆaÑcÑÆÆÐcATMLsIJ¨²²¬²°§[ÊÍÊÔxcR~xtR'ÊaNÐnH$sÉÆÐtåÁÐÎsWÆuJTNJçWÆåÁëæapNKIäcçÉÆÐt_NztpN#Æ«ÎtaLKÑÐÆWNEÆçåaÁÑÆfNctAUN«ÎÎccNGsåÁÑÆfNpííçÎtaLKÑÐÆätsWTLEåÆarÆ«ÎÎcTLTNJsåÁÑÆfNÎtfTpTÉÆÐtça@ÐapN#ÆsåÁÑÆfNaÎcTLTNJuçTÆ«aàt@IäÎccpN#Æç«aÎcuMètÑÆctA«ÎÆÎWNEÆçsÆÐÎtåÆtåt«aNÐãTKsÉÆÐtçÎÆÎpN#ÆsÆÐÎtåÆtåtÎtaLKÑÐÆæðcuTc

Page 108

WÆæÎÆÎWÎÑÆÆÐÎtÓÑÐÆoLÆTÆaçÆaÉTNUs«ÎtaLKÑÐÆæðc÷cWÆæÎÆÎWÎÑÆÆÐÎtÓÑÐÆoLÆTÆaçÆaÉT#Us«ÎtaLKÑÐÆæðcåtWÆæÎÆÎWÎÑÆÆÐÎtÓÑÐÆoLÆTÆaçÆaÌçÐUsµ«ÎtaLKÑÐÆsåTÑëæðcWÆæÎÆÎWÎÑÆÆÐÎtÓÑÐÆoLÆTÆæTLucåÁUs«ÎtaLKÑÐÆuLNÑaEWÆæÎÆÎWÎÑÆÆÐÎtÓÑÐÆoLÆTÆWTÐÎs_NUs«ÎtaLKÑÐÆuLNÑqNJÐçÆWÆæÎÆÎWÎÑÆÆÐÎtÓÑÐÆoLÆTÆWTÐÎsuKNJÐçÆUs«ÎtaLKÑÐÆ¨æaæcNϧæaaNPÊÆcNWÆæÎÆÎWÎÑÆÆÐÎtÓÑÐÆoLÆTÆ¨auÆÑÐƧTcsÆaLKçTsuBNUsTdNfBNsIJaTæa@>cHÆaãsWNèÆstrc>ItTuTiHsc}ÎÆcÑ_NuN>TÆÐfta>MësKNn>JCÐÎTèÆa>suTåÆaT>«WÆsTÓc>4ÑÖT>HuAÆWÆæÎTMTL4ÁÎTÆaÆTÆÎTãÆÐçƨ³´¬³³«³±¬³¯§°¯æÐTKWtTsÎtØtÐ¬µ

Page 109

±±±yPRÊÔeëÊeÕÊÔyÊxgÊÎtæÎTMätuTKçÀTNÆ«TâÐTcTWNAÐÎÆÐÎtèT ÐÑÆèctAfNÑÆaçÆa«uLNÆÐaçÆaÑÆÐuÆtcÆ«as@ståTKs«c}LÆÐpNT«ÎtaLÐÎståTKs«c}LÆÐnÆ«asçcståTKs«c}LÆÐmt«ÎtUNHEÎÐtståTKs«c}LÆÐÎçÆÎaaN@ ÐståTKsÆÐÀTNÆç_NcTs«c}LÆÐæðc«äT#ÆcauTccA4ÑcÐÎsÎÆÎÉT#ÆÐpNyÆcÆuLftTçÆÐçÆWÆscäT#ÆÀTN>ÆitWÆ_N>uNëæÐTÐÎsÐb>ÑÆÐÎÐtÐÎèc}ÎÐT>NèTut>}@N4ÁÎTÆaÆTÎTã¨µ´«´¸«´¶§yeÕwûgÕÊaæÎc ÐssfKTçÆ«ÎÆÎåTTqèT Ðs«ÎcN/aÆtu.sfçÐTçW@îI«a@îuÆÐåTNÎÁsÆÐ÷c«aæÎcîèaLGtåtçÆ«aÎcuTcèÆæðcåtaNTÐÆÐTseåÁ«åTMuÎcÑÆ«cA4ÑcÑÆsståTKWTÎÆÑÁÆÐTç«åTCNuÎcÑÆ«åtcãT}LÑÆsståTK

Page 110

ÆÐTÌçÐç¶ÎcÐtM1ftåtT4}cÆÐ÷cæcMsWçÆWTÐÆÎÆdÆÐeNJÆçÎcåtcTutsståTKÎcÇtcÆÐuÆausWçÆWTäçcfÆaÑcÑÆÆÐqTçÎccATutsståTKÆÐTsÎtçÆ«èÎÆÑÁsuÎcÑÆ«ÐtsuIÐTÑÆ«uaÑs÷cÑÆ·ÎcWÆaåÆÎçTÉtIJsqJÑÆWTÉT#_AåÁ«çÆaN@ÐTNèTM#ÐsWçÆrÆÐTNèTMTÆÐΫas@pNTÐÎsWçÆrÆ«aæaN@aLsnÆÐΫaÁÐÎèÐçÎdsÇtHEÐΫWÐÓçcsmtÐΫÎcN/TaåTNutÐΫWcÐÆcUNHEÎÐtÎçÆÎÐÎaÀÆdMÆÀTNÆÐÎWTÐtM1ftåtTÆÐTåamJèTBÆçftÌçÐTÆÐTeGs¹c}ÎÉÐTs¬¶WTåÆÎçTëæadcutçrtuTMÆÐTs¹uTzÆësJK¬·

Page 111

«WcræcTåÁÐÎsWçÆrÆ«asçÁÐÆÎc«aÎcrÎ4ÑÐΫWTcåTÎcåTNÑÆ¸aæÎcâÆËçÆsç°¯«ÓtTëæcåÁWçÆ«æa_ÏëæcåÁWçÆaæÎÆÑ«mcëæcåÁ«-cÑÆsascsJÑÆsWçÆrÆ«aæÎcæT}TcsçaÎcuTcæT}TsaæÎcâTsUÐÎç°°a@sIÐÆÎèçÐcçÆaaèÎTNâTÐÎç«WTcåTÎcåTNÑÆçÆWTccáTKÆÑÆçƨ¶°¬µµ§tR}ÊgÊyPÕÊcR#[XM¾ÆcqNJÐçÆåTNÐÎ¾aæÎc÷csTÐÎaæÎc÷csèç«ÎtæÎÆÎTGÆÐTMÁåT}LÆcÑ«ÎtsTcTÆÐTMÁåT~cÆÆcÑ«ÎtæaÆÎccuTLNTMÁåÆÐtsÆcÑÎtæÎcæaÑÆÐTMÁåTÎcÆcѹWÆæastÀTNÆçÉÆÐtÐÎsåTLKaN@ Ð4KcTsçÆâÆËçÆsT¨ÎcTÆÐçÆT§aNÆdNcÐtnKÑÆÆÐuÎÁçÆ¹ÎtcNE4LaÆtu«uJ~Æ6ètFsKcÐÎ¬¸çÎtÓt>T>èÆæðc>a>L>Ts>åTL>N>q@>q@>fN>ÐÎça>æÎc>æT>}T>c>sèÆæðc>a>L>T>çÆ¹¶¹´²ÓÆn>ætM>äÎT>sæÐT>Æ¬°¯Ît@}ÆÐfTÎ³µ¹°¸ts4LK«aNLI@åÁÑÆuÆtÆ¹³µ¹°±ËçcsæÐTÆ¬°°

Page 112

«aaTÐèaÆcuINÕtÐΰ±aÎccKuruaÑç°²«aaN@aÆèasrazcTMÁ«qNMaLÐÎÆÐãÎT¹aLG°³WTqÆdçÆÆcÑsaN>ÆÎcÐT>>ÆÐÎácÆÐt>sÆÐeåÁ¾èa>uN>WT>L>4L>UIc>ÆcpN>yÆcÆu>LèÆÉÎTMÆÐtsÆÐeåÁÉÎT>M«uTäçc>ãÑÆÎÆÎãÆÐtsÆÐeåÁ«èaT>@ucuÉT>N>>ÆÐt>>sÆÐeåÁ«u>>c>>}>>Ót>>Ît>>æÎÆÎ¨æÎ§Æa>>ÆÐt>>sÆÐeåÁèÆa>>«èÎt>>.ÎÐÎÆÎNåt¹Ît>æa@s>ttc>MÑÆTÁ¾pN>yÆcÆuLèÆèÎc>ÆÐTÐTrÆÆc>èÎc÷c>saN>@¾ècN/kNucsÆÎTèÑTèÐTÆÐuTLuäÎc÷csÆÐaçÆasqLrÆèÐÁ¹atupNyÆcÆuL¾Æc¬aN@u ÐWTuçÆÆcÑ¬èÑTuaçÆauTcÑÆèÆsTcÑfT.4Ls«uTÆÐÎt«pNyÆcÆuLèÆ¬«aN@u ÐWTuçÆtèTMÎssTÆ«aucNH$WTuçÆÚtësJNçssTÆ«auèÐçÆÎWTuçÆ°´ÜtësJNçssTÆ«auÇtJAWTuçÆtësJNçssTÆWN}TNcÆÐW@T°µËtJGåÁo@WÎT«aNÆÎcqTçÆssuTLNTåTK@TsWÆsN°±¹²´dssJKrÆ¬°±·¹³°d¬°²°±¹±o¬°³aTu.uJ~Æ6snJEscÐÆcÜÚÐÎsuKaÐucDs¬°´º´¬°¹²c>º°²¬¸¹°±W¹o@>WÎÎc>èT>G>sæÐT>Æa>ÆÎc>ÑT>>åa>sWÆÐæa>o@>WÎ¹sK>J>>ssK>J>ësK>c>¬°µ°¯¬µ¹µt

Page 113

«aÎcTLNçÆWÎssutJGèTMaTsaN@uTMÁsfÆa~TçÆsWN}TNcuctÐιUNeWÁrÆ«ÐtÑÆ«çÆsèÆæÎc«ÎtæaNÆtÑçÐÐTMsuTaÆtÑT¹èÎt.sNMçÆèÆc«åTT}TsaçÆaåÎcuTcÐtDLsTÆ«¨ÉÆdE§rÆÑÆpTtoLÆdNâtèTMN4çÐÎuÆaTçTsTÑTçTMTLç?cçscç«ÇÆbçsLÎçäTÁåtådÆÐoèÆcut«°¶Îtsc>pïÑÆÆÐtsÆÐfTc>MèTM>Î«èÎTM>ÐTÑÆuTÓc>c«èÎÑsT>ÑTÆÐfaaN>åÁäT>}>L>sÆÐÎtu>L>çu>>Ð?c>«Ît>æaN>@>>ÉT>N>ÆÐtsu>Gc>åT>ÎåÁsçèa>ÐÎèÎc>>>>>>>÷c>>>>s÷Ðd>>>>¨¶¸¬¶±§ÊeïêÒÊÕ[#"¯cR#uÆÎu.TÁ«pNyÆcÆuLèÆ°·«WÆaëæÎÆÑWçÆ°¸¾WÆæaÎttcæÐTÑÆfNsÎÐçÁaaÆÐÐtsWçÆWÆaåTTÆÐÑçÐçacÁ4ÑâTÑÆÆÐåTÆaçÆa¹¶¹±aNsæÐTÆ¬°¶°´¹°ãt¬°·ÒaHÇTåTLÎTGësKcn«²¹°°¯d¬°¸

Page 114

adcÆÐtsWçÆrÆÎt.ècÐWÆÐÐÎç«ÌtTäÎÁÑÆ«qNÆcÆTÌtÑÆÇtHEçnÆTqNÆcÆÑÆsTæÎÑÆçÎèTMÐTcTTçÎt.WÆacAÐÎÆÐtsWçÆrÆÎÆÎÆbçÎt.WDTTåÁÐÎÆÐtç¨fÁÑƧutTsWçÆrÆWTrçÐtèçÐfNÆÐæÆÐWÆaÆsTtccÆTçWTIÆÐÍcèTÐÎçÆÎÆÎÐtåÁÑÆÆÐtçWTæaLÆcÆÐtåTLKÎç«ÎÆÎuTKÁríÆÐtsWçÆrÆ«aNTtæc~¨ÇÁ§ÑÆÆÐt@UÐtÑÆccÆÐÉÆÐt±¯ÜÎcts4ÑèçÐcuÆcNçÎTcÀTNÆtcMÑÆWN}ÆcÆÐWTTÎTç«aÁoÎdtssWçÆrÆÎt.WÆc«aÎt ÐÐÎsÆÐuT«tätåTNÐÎaNÆdNcÆÐæÎc稷µ¬·±§ÂÒgeÊx[KX"vXy#w¹ÎÐçÁucÆaçsTcåTÎcÑÆçƾÎcaÆtWGTrTusWÆæasTzÆuJ~Æ6sêTKÆscÐÆcÜÚÐÎsuK¬±¯

Page 115

aTNrÎdçÆÐÆb}«äÆæÎcÎÆÑÁÆÐätIsqrrÆ«äaN@ÉTNÆÐæÎcsqrrÆäÎÆÎäTNÆÐåtasqrrƾÎcaÆtÐTIÆÆcus«qrrÆ«atu_N«äÆæÎcÎtTÆÐ÷csr«äÆsTcGrKÎcç«äÆæÎcãTa}ÆÐqLMç±°«äÆæaN@cN#ÑsÆÐaLÐçÑç¹äÆæaTÐoJËçÆsÆÐuÎÁçqrrÆ«at_Nèc@èTÎÆuTKèÆe«aÆæaØTÆæTLÑÆsaNT.WTÐÎÆÐåTTLfT@çaNTN«-TKfT@sqrrÆÆcÑ«ÉT#_A«r«TKcMÑÆæauTcæðc«r«TKÉTN«r«TK±±ëæaLLcNMC«r«TKÐt«r«TKdNTÐr-TKæTÎT«r«TKÉT#r«äÐçÁuoJËçÆsÆÐTKsqrrÆäÐÆÎuTc4ÑèçÐ«TrÆÆÐTKsqrrÆ«ÎÆÎqÆtåT@TKsÆÐåÆÎçTÐar¨°¯²¬°¯°§WÆÎqÆtTcÆÐTKÎtWÆÐWÎTrÆÐåTCNuLE«a@aLsÆÐÐçÁÐçÑTaÁuuN¹¨±±¬±°¹°°tº±¶¹²c§±¸¹°±WsæÐTÆ¬±°¨WÆæaÁ´¹²iNç±µ¹´eÆÐÎsåTLK«aNKE§pTcNMCÇÁsKJssKJsKc¬±±

Page 116

¯egXRÊÔéXOÅë8ÕwéÅ[Ê8P«acTNÆÐåTKÁç4ÑsåÁWÆ4L«WcÆÐuÎÁÆaÆÐÎsåÁ«aÎcäÆfNÑÆÀTNÆçÉÆÐtÐÎsåÁWcræcTÑÆsåÁ«asçÁÐÆÎssåÁ«aÎcåta4ÑÐÎsåÁ«aÐÆaN÷cÇÆtÑÆsåÁacåTKÁËçÆssåÁ«WÆs@ÐaWÆÐWÎssåÁ«ÎÐÆÎÆÐTMTÆÉT#çèÐçÆÎÉÐasåÁacTNÆÐdNsKÐa«çÆitsaÆsTãÑÆÑÆÀTçmÆçƱ²«WTMÆçÆaÆTâÆÐÎÆèÆÐçTuTMÆçcbTm~çuÆaÆ«WÆ_NçÆ«WÆæTÎTçÆ«WÆuNçÆaçÆaçcЫWÆsTcåTÎcåTNÑÆçÆ«aLN@uÐaWÆÐWÎsçÆWçÆïåÁÑÆÐaçÐaïåÁÑÆçÆ4ÁÎTÆaÆTÎTÉtçãÆÐçÆçaÆtÆÐåÁsåÁçs>t¨ÆÐfÆcrƧsÎT>eåÁcaçÆa>fÆÐÁßßßÐbÇTÐÎ«t>NJ¨°¯´¬°¯³§aÐÆÎuWçÎÎtãÎèTG~ÐÎÆÐaçÆasuTcdNµ¹±°ç°¹·TI4LKqcÁçãçÆçTMÆçÆaÆçÀTçmÆr¹WÆæasc°²¹±±TIÑÆ¬±²

Page 117

»wÔePMÊtÊ[PON¬ìÒRµµ³°´¸³çXéÔXL«èeÐëÔÔÒ¯eëÊeÕëÔÔÒèeRPÔxìÊeéxePNìÕÊëÅÒxYLÕÊë½[KywixPyXÔÒyPRywű±±WX#RN[KwÊÔéÅë±[gK±±±eP#XRÅÔÒwèeRÊÒggëÔiègPÒx2yuNMvXwÊÔìÕÊëÅéÅXèeRÊÒgëÔéxëèeÒéÊeÊg[KéÊeÊg[KéXRÔÒë±±±éX#Êg#wR¬´¶°´³½´XM«

Page 118

wÔePMÊtÊ[PONÑÆa>ÁT>>N>Îsr>ÁÐÎêT>K>>>Æ«°´¯ãT>>åÐT>H>>7LWXV)ODYLXV&OHPHQVeL>K>>J>>Òt>çÒt>>>>N>çcNsÐÆtÐdêT>HNHçs>cåÆÎTÆèt>s«WHNH>UJÐÎçaÎcÐÆÎÐtc>uTuÎÆÉNA$WÆÎcåTMàÆcÆÐÎWTNåÁÐÎsÎtsÐaL>IÆÐÎÎÆc>ÆrÆÑÆuIT>ÉTWÆsG>ÎtsÐt>åTK>«uTaÑÐÎèçãT>ƹatudNÁÉcNuL'TæÐTuG«TåÁÐÎscA>ÐÎÆÐèçÎÐuççßßÎt4çÆuÐd>cDÑÆsßßqT>ÆÐåÆÎTÆrÆrcÁçÀTN>ÆèT>ÐÆdJ>ÐÎsÎt>uJ>Ðt>Ñ«uE>ÆçèTL>EsçÆäa>d>WTÆT>åTK>ÐÎ«q>TÎt>æaÎc>ÎÐçÁuaagTu@ÆÎÎtåTatLÌçÐÐÎçWTupuJcÑÆåtÐscÐÆcÇcçácæÆÐÐTMcc«WÆÎWN>EKcGåtNJNoÑÆÑçT>sÐaLIÆÐaLåTÑåÁÐÎsÎtÐtM>@aåÁT>sÐaLI>ÆåTçT§a>ÎcuÇt>èÐtÆc>ÆcMr>cÐd>uTÐÑTc>DÑÆçÎtu}LcÖT>CÆÐTÎrÁc>MsuTÑÐÎ¨°°¹±·ºµ¹±¶ØÆ«WÆæaÎT>åÁÑÆdNåt>ÐãTKÆsTÐÎçåtNÆçÐÎt>æaÎcuçÐçu}>Lc>pyTW>Ts>ÐaLI>Æ«ÎtÐT>cuc>aTH>aLÐÎäçÐçs>@ÎtcMåÁÐTÆësTssÐaLIÆkNçsTTÐÎuc@çoJïcÑÆuMÆätJèTKJçÆcE«åTNtÆÐÎkÆçÐÎaT.ÉTTæÑÆaÆåTKsdNÎtuaHÇTsHTsWÆtucMrÆaLÆÎaÁçWÐucçWK>IÇT>åT>Ñ4K>ÐÎçaÎc>sK>cuT>tsèc>ÑÆÒa>H>ÇT>sÎtsÐa>LI>ÆpT>cßßÒa>HU>ÐÎc>>ßß$SROORVetÁa>t4>L>K>aa>ÁÐÎmNP>sd>NuT>t>uGc>$èTM>T>cMmJ>ÉÐÎèÎtM>kÆtÑÆèÐTN>ÐtBÎt>æÎÆÎÍÐcMrÆÐÎ¨±³¹°·ØƧTt>uÆtU4LTTuTÆÑçcUUJÆÎtcÆrÆsWÆæÎtcMåÁÐÎÒaHÇTTuTLÁësHTÑÆuTaÎcuåTÎtMuEKÐT@T°3RJURPäçctscLÎÐÆtucÐÎçcMâc@U>I>oWc>a>sça>Îc>ÎT>>ÆèÎçd>T>ÆÎt>æa>ÎÐÆçsÐa>L>I>ÆsèÎc>T>åÆt>L>s>«WL>K>J>oÌTÆ«WÆÎÎaEuT}@ÆÎèT>MNcçÎtuÎÆçuKJdÆcØÆtÆÑÆt>J1cMåtWÆÎcuNuÆçÐsss>ÐaL>I>ÆèT>N>J>«rÆc>æçÎcu.æt>J>uK>M>cÆc>A>W>T>ÐÎa>a>uÑtÁd>c>WTÐåTÑÐÎsWÆÎuçc>EÐT>N>çuKÐub>ÉTK>NJE>ësÐa«a>æÎTM>åTNL>eaec>itrÐçÆåt>a>ÆÐÎtÉc>M>ËçÆTÆW>Tèc>N>}K>@>ÉcM>«3DQWDQHRXVÒt>T>T>åt>ècN>M>ÎT>ÆqNÆÎuãTcs±WÆs>ÆÎãTFÆeÐaÐT>sdcrÆÐÎêTK>ÐWLKJêT>KÆWÆæÎt2ULJHQWÆs>>>>ÆÎèÆæÎc>>>>>>>>>>>>>Éc>>>>M>>>>d>>>>N>>>>f>T>>>>G>>>>N>>>>P>>>>W>M>>>>ss>I>>>>J>>>>eÐa>>>>>WM>>>>s>iH>>>>s>èçssÐÆÎÆçÆÐWLKJ>«äçÐÐtÆcÆ6HSWLPLXV6HYHUXVÒçÐïtïÒtNK>N>ÐÆÑÁçUNHE±¯±ãT>åÐTH±±¯ãTÑÆp>çÆqN>T>ußßcN>F>~èT>NÁßßs>Nça>>ÐÎ±°°ãT>sÆÐçÆÎÐTWT>sÐa>L>I>ÆÑÆdc>WTÉTçåTÎtM¨uEKÐT@§äTpuLEäçct¬°ÑÆuL>E>>Îc>T>>sÎT>>>ÆÑÆs>Ða>L>>I>Æu>L>ÎÉT>>K>N>>J>>E>U>>I>>c>>>ÐsÎt>>æa>s>>c>b>>c>>ÆrÆ¨(XVHELXV§Òt>N>>Ñt>u>Æt>c>>T>L>>¬±ÎÐÆÎÎtçdN>æaN>HrÆT>ÆWTãT>H>Æ¨+HUDFODV§ÒÆcsçÆÑÆaE>ç¨2ULJHQH§rÐçÆse>çWLK>Js¨3DQWDHQXV§ÒtLT>WÆæÎtWLKJÎcTrÐçÆs

Page 119

æÎcsJT>H4c>@u}L>cçuÎÆaT>HTu>WNH>tTWN>N>«äçÎåcåTT>èTÑçÐrÆÐÎaTåT0Æç?LcçÆa>ÎÑÆaT@IåTN>NTÎtL>çWGsÆÐ4c@ÎÆÎu_N>cWLKJWÆaLÎqWÎsWÎaLÆtupN#ÆçècTçaLTc}aIpKIsIJmTsåÆçÆcáTNÆTuçWÆa~ãTKÐÎÆÐWtrÆçÎcçÎt>uNçuTtuAs«WLKJiÆçÐTMLÆb>aÎat>Nu}L>cåTÐÁTÆÐf>tubåT>ÐÁsÎtåÁÎa~ÐÎ«Ît>æÎcÎtåÁÑÆäTæÆÐrÆÐÎsIJÎt.uUJÎtsÆÐWLK>JstsÎtuGJrM>nTHçrtåT0Æ4Îtt«uÎÆtTçuTKÆua>Ñ«cL«ÉTNÎÆ¹ÓÆuT>aÑmJèT>sLsÎtåÁåTÆt>æÎTMcÆcÆÐ?Lcoãt~ÆTaNtuåTÑåTKÑÆçÆaTuNêTTKçÆ_cGçWÆc«ÐT«WNcçqNJEåÆtL>ÐÆçÆdsÐÎÆsWL>KJ>çÐrÆÑÆa>LåT>NT>ÐÐtsÆÐÎt>åTÐÁÑÆÇÆc>N>çåT0ÆÑÆt>J1aTuuNèÆcåTÆ44sÐaLIÆÐÎ'LRJQHWHWtÎssTÐÎèçantêT>ftàasåaN>ÐÐÎWLKJt>uT>a>Ñ«WH>N>>H>äçt>UJ>o>G>L>Àd>«qJ>s>a>T>¹a>>t>>u4>L>±¯¯¬°¸¯èT>M>T>>ÐT>ÁÑÆpH>>ÎÐt>²µ¯T>>a>a>>a>M>>ÑÆÎÐt>±¯¯¯çnN>>>a>>M>ÑÆp>H>ÎÐt>>°´¯¯çÆÐT>ÁÐÎÎÎc>>ÐtcuT0ÆT>WÆsÆtåT>@ÐÎçÑTèc>ITWLK>JacN>uÐÆcqÐTL>ÐÎuÆÐsoN«²ÎtæÎcsc%ÎtsèÆsJçaçäTKTaÎtæacÁ4c@sÆÐuTMNTÑ«aaèaLKçuÆçÁåtdNÑçcÆ«æÎcÐT>ssèÐÆtÎëætNqÐuJuT>tåTÑsçÆèTst>çåtÎdNÁqÐÎaÐuÓtsfIÎuçaTæa>æÎcÐT>ssÐaL>IÆèT>N>JfT>N4>ÁÐÎ-ÐçÁuêÏsuTE>CsW>NqJ>sa>rÆT>aÎc>us>bF>ÆÐåÆÐçÎåÁåT>N>>N>>uÎc>>c>åt>>rÆsWÆrÆWÆqJ>>s>ÁèÎÆaEuTÑa>LLueIE>LßßÎÐÆtucÐÎpÆaßßÆÐsÐa>LIÆèT>NJuKÐfTN>4ÁfTNqNLpHêÏÆÐTMÁqNÆÎäÑsWÆèaÐÎÉTECrÆÑÆ¿¿¿ìÊg#ÊÔëÊjX¯ÊeïwONìÊqNT.WTÐÎÆÐÐtaNTNÎcqNÆtWTÐÎÆÐÆaTTKqNT.WTÐÎÆÐÐtaNTN-taçÆaåÆÎcTç¹æÎÆÎæaçÐasçÆÆcÑÎcqÆtäÆÎtåÆÐÎÆccÆÐtäTaÆtqÆt_NÆÐt«WTKåTNÐΨ±²¹±±d§rÆëæÐTÐÎc~T>EåÆc>DUT>~ÑÆuIÎÎc>uyTuM>tuÓt>ÎÉT>NM>Æ_CÐÎW>ÆtuêT>E>èÆsçÐ4L>ÏTÆåÆÐçÎåÁÐÎ¬²TMÁÓÑçsÉÆÎT'ÆèT>ÎTÑÆÆÐ6@>tT«qN>åÆa>ÑcsTèÆc>ÐtåTK>¹6tT>WLKJ>¹atu>WLKJës>@aÆmEzÖT>HuT}Lç-ÑÐçuTÆ«aLÎuTåÆÐaqNTETcTFuKNTEÆÐTsuTsåÎÐçÁÐçT>ÑÆç-ÐÆÎuåtAÎÑTuÐçcÑÆtJ1ÆÐuÎÁaÎuÉÎTMftåT0ÆW~çWT~ÆsfNT@N«WÆåÁÒÂÐ_NsqNTuyTNJåTKsqNTuWÎãTKs

Page 120

èÆcÆÐçÆfT¨ÆaësKJ§èÆèTKLrsÆÐftÐaÆaçaL@ÉT#ÆctåTLaÎqNJEÆctfÆcçÆaètÐÎãTsTäÎtåÆÎccuTÐtLÆctsèÆsD'ÑÆTÆÆÐuTèÆstÁÆc«ÆaçÆa«qLt«WqrèÆas*ÆÎuÎtÐaÆÐtÐarç«äÎcuçÆÊÐÆçtæÆcK³èÆæa@æaLcÉÐÎÆcÑÆtÆcѨî3URWUHSWLFXV;,ÔXÕxÅcR#jX«ÓTåTcMWTÎtT«ÎTÆèÆ«pNyÆcÆuLcÐèÆ«ÐaèÆaçÆaç«qTÐaçc«TcTCqNt4ÆcçcNsTs«qNÆÎcpTÎtÐÎÆÐtctAWTT«qNLsc%«ÎtåÆtaÐÎçaLuèÐçÆÎWbTsÆÐÆautINTcWTÆÎtÆÐTèTM@ÆtäTK«qNLuaÑ_J~ÐÎT¨TcTCÆÐT§«qNT.TLÆÐÎttcMÐÎç«ËÆtÆÉTczÑÆåTÆÐÎT«-Ðb}æTLqcËÆtÆÑÆ-tæÎcfNsäÆÐÁuTÐÎèçÐccbTm~çWKIåÁ«ÒaHÆÌçÐësJNçs°±¬°°¹±csæÐTÆ¬³

Page 121

ÑçÐçUsTcTCÆÐTÑçÐ4ÆçTçqNÆcÒTÎçc«Ðaçcs«cçÐas«açÆaçÎTÆ¨«c§sÒaHÆÌçÐæÆcKs«WÆcTIåÁÑÆdNsK«WÆÐÆtÆèçÐÎdNsK«WÆÎT$ÆÐÎdNsKçÆncÑÆ«ÎÐÆÎÎtçWaÆçÆncÑÆqNçÆèTBÆTçWçÆåÁÑÆWaÆçã«WÆutINèÆaïåÁÑÆdNsK«WÆuTÑèÆaïåÁÑÆdNsK«WÆWKIèÆaïåÁÑÆdNsK«WÆãaèÆaïåÁÑÆdNsK«ÎTãÆÐçÆ4ÁÎTÆaÆTçåtLÆ3DHGDJRJXV,,,¸ÔXÕxÅcR#jÊg«fcèTMÆcMåTLèÆ«atu.æÆcKsuTacãTèÆ«TMN@rKCåTðIèÆæTÎTèTæcåTèÆÆÐWÆaÑcÐçÁqÎc«aLÆÐbuÐTÑçÐuÎTss«acN}r@ÔÆTÐÆb}«aLÆcÒaHTç«aTLu.ccsuTÎTWÆsÆÎ×tGTèÆcæauæaÆtsÐaLIÆUIÐÎsÆÐfTêTKÆ¹aÐuåTTsÎçcrÆT«WLKJcÆÐTÑtÁ¬´TsÐaLI>ÆUIåÆÎc>TçÐrÆÑÆçæapH>åtÆÑÆcçT>AÑÆuBE>s§cÆrÆæcD>LcN>UJÆçuTM>TuTçåT>@ÐÎcçT>AèÆÐçÐÎTÆa>ÎÐÆcpN>#Æc>N>ÐÎÆÐÎtåT>ÑësG>J>T>WÆæaN>t>saT>u¦¦L>K>J¦¦qN>J>EÑÆs>c>èÆst>.«¨aÆæÎt>T>LÁT>MÁWÆÐTcèçåÆaÑcsçÐTÑtÁ_NsaaWÑÆÎçcrÆ«uÎÆèTMçÐçcçTA

Page 122

ÆÐfÆaÑcaLuècÐsÆÐ_N«4aHæTèÆèÆçësKJèÆ«ãTEïÐa«WKIëæÎÆdT«åÆÐTÆcuT«TMTÆåÆÎçTèÎT«uLèTNèÆ«fIKÑçåT«åTLçåTðIåTKÁètsæÎt@ãT«4aHWTKÑÆ«åTNÎÁÎTN~¹åTÁuL«tÉÐÆcèTÐÎÑÆt«ècNuâTåTNTfaåTtåTNÑÆuT@uWccuaÑsÆÐåTÁÒaHåTèÆ«ÓTcÐÆÐftµWKIåÆaLGt«ÒaHæTèÆtÓTcÐÆÐftfÁuåTÎt_NèTèTWÆåTKÁètsuÆÐdNWÆaësKJs_NåTKuLEppHÐÎqNMèTæcsÆÐåÁåÆtusWÆpHÐÎqNMèTæcÉÐT>rÆësKJssKJësKc¬µçpHãT4ÐÎssK>JåTK>uLE¨/RJRV§ÒttuTt>ëæýÆçësTçÎätM>GÑÆÎt¨3HGDJRJLH§ÓÑtÁcÆcÐÎWLK>JÎt.cN>EÎÐÆÎWHTCêTuTÆpHTÆaësKJs6tNsaTcÆÐuLErÆTÎcuæcMWqWKI

Page 123

«ÆaåTtæÐÆtKësKJèÆ«ÇTuÐÆcKÆ«uÆÎçTÐt«WKÐåÆÐtësK@WJNBkT~ÆaåTaLÆcTaLLuaÑÒaHTaLÆt_NuNèÆuuTKÁcNt¶«aTtuÆÐT«åÆtècKstWKIÉTztNÑÆÐTc«ãTÎcåTÎt«TèÆcsåTLKåTKGcèTMaLutuTçÐcNÑÆTÒaHÆÌçÐqLÑÆçqNLsbF«ècNãTKT«sTcãÎÑÆèTM@TTaNTN-ÐÆa÷ÐdÆÐæTÎT_N«uÆÐçÐTWÆÒaHèTMçƹa@uÉTNsuKNJEèÆcqNÆcÆÐçÆqTsKaNTNuEÆçåTÆcKaNTNqNTnJCÐÎTc«_J~åTÆcKèÆ«_NåÆaÑcèÆ«WKIätèÆ-ÐÆÎ÷ÐdqTsKaNTN¨3DHGDJRJXV,,,+\PQÆÐ_J~èÆa_NÒçc>çc>K«T>N>JÐt>DL>ÎtuæÎc>@åÆtc>K>orcN>èTsL>NÑÆsu>uT>KÁc>Nt>¹sKJ>ssKJ>ësKc>¬¶¨±¹±pN¬°sÎtØtЧaLusbFÎtqNTEcNTÆÐÎtèTss¨±¹°°åc¬±§WÆ

Page 124

¼yxÔ[PyëÔÖxRxR¬µ´¸çXéÔXL«½ePÊgyeeìÒëgwOePxÖXÊÔxw[ÊÔÊëÊhwXXëÐxfïêgìÊìeyXgÊgÕÒxéxwÊeìÊgÊÔéXÒgëìeg[ÊëèxëéXÕëwNRgÕʱyXéXPXëéXXÒXXìÊeìÊgÊÔéXDÊ무³°¼½¸XM«

Page 125

yëÔÖxRxRwXyeÕÐTNèTNJWÆæÎt>.åTNÎtsÐtåTKTÎc>äçÐsècGåÆtrÐçÆèÎN±°±ãTsÎtL>@>«T>uL>ça>çÆa>Ìa>ëæÐTÐÎèÆsD>t>T>WT>W~cc>G>rÆÐÎçÆa>T>L@>ÆÐäçÐu0a>ÓÆuaLtÙt«ätJÐÎçÆcTÆÎtäçÐèTNJæÎTåT@N@ÑÆuIçWÆÎäTÒtNtNjÆçæÎÆÎÐÆcåÆÐçÎåÁubëæÑTèTÎÆaçÐãçÆWNAmÎÐÐÎÆÐèçWÆÎsèÎaEuAiÆçÐçÆÐÐtArÆucÑt>cuba>THT>ÓdN}ÆÇT>ÆuTLÁçuT>tësG>JÑÆèçnNKWT>LÎtWÆæÎtucÐTÑÆsIJ4TuçÐÐTÑÆsèçsÎÐçÁuÎtçsTN>Ju>TÆqN>TE>ÎÐtc>sL>~sÆÐäçÐ«XNJ>ëæÐT>ÐÎÔtA>uT>LÆa>ÉT>T>åTÑåÁÐÎaÎtaaTMçcÎtæÎcãacs>WÆÎÎt>çc>C>rÆT>Æa>Îc>ua>N>P>XN>J>>u}>T>}>c>êT>t>0RQDUFKLDQVåTN>ÐT>t>«c>«Ða>o>N>I>Gc>s>N>I>T>MÁï4>G>T>>Ît>@>uT>a>N>P>¨Òa>H>ÆÌçÐ«c>>«Ða>§uM>Æu>}T>s>¨cuLE§sKJuMÆWENsaÎÐçÁuÎtçsÆÐcCrÆÎtstsdNTMÁTÆaLÆÎÒaHÆÌçÐ,UHQDHXVÒtN>c>ÆÎc>T>ÆÐÎt«3KRWLXVÒtN>t>ës>G>sT>L>«Òt>N>t>>N>Îc>N>ÐÆca>Îc>ÎÐt>fÆÎäTKTçÆWÆÎuocuLqNTEÑÆØTÎÐÎÓÎTÆÉcNÐÎÆÐÎtsätMGraaNTuTMN>Ezç4L>ÐÎuTsst>åTKTÆa>ÎcsT>rÆpÆÎÎt>fEÐÎsuçc>çÓtçÎtaT>@>I>ic>G>çÖÆc>ÆsÆÐuÎÁWÆrI>14>>ÆÐåT>0ÆÑÆØT>ÎÐÎa>ÑÆfN>Éc>N>«a>ÁufN>ÆcÑÎdNc>sJTHs¨±°¶¬°¸·«=HSK\ULQXV§ÒtLcN>ÑòTTsWÆaL>ÎtësGNçd>NÒtN>tNaT.uèÐÆaTåTNÐTtaTëæaNHÑÆTGÐÎsÎcuqMÆÐòTèTMÆc>CzÆs>uÆaL>fÆcçÎt>TL>ÁuTL>ÆaèT>M>ÆcT>c>KsÒt>Lc>NÑòT>WHN>HÐÎèÆÐÆÎçs>>T>èÎc>>çÆÎt>>XT>>>rÆÎÐt>ÐÎkT>>èÂÐÐT>M>Æsa>L>>K>«WÆa>>uE>N>>ÀÆÐçT>>tçÎc>uÐÆcI>ÎtæÎc>WTÐÎWL>ÑÆsÆÐuC>ÆtzåT>KWT>rÆÐÎsÎtåT>ÎÐt(T>WK>IWcuÎÆcÆèçÉÆÐTMÆucÐÎÎttäTMÆsdNÒtNtNaLÆapTÆÐçÆèÆæasrÆÒt>>>>N>T>>«±°·ãT>su>çÐWN>T>>çÐäÎt>æa>>ÒT>>>êT>>>>>ØT>>zçÆ«òT>ÉT>>çäT>}>>L>saadcutòTuLN@TsÆÐ&DOOVLWXVsçæÎtÐÆÎÐtc>ètuT>0ÆÑÆTÆsÆÎèÆs>GÁêT>>Wbc>çæÎtæÎcs>bÐÎÒt>N>TòT>u>J>~ÆäÎT>>èçWÆæÎc>>W>såT>>sT>>ãT>>K>Æs>4>t>>I>>>>åT>>N>>ÑÆãT>>>ÆçW>>>èÐT>èççaÎcÒt>N>t>Nu>ÆÐTUt>uTaL>c>èçÇT>ÆÆb>ÎtT>NJ>èÐÆÎÆÐtÆÐÎÒt>Lc>NÑWNEzçrÆÎt>.ÏT>ÆdNa>aòTÎÐt>ÐÎ«Îts>cut>òTsW>sÆÐmT>kztåT>KstsuÆÐT>IT>L>sW>T>N>JuT>>BÆäT>DÐÎa>ÁcÎa>~ÐÎa>aòT>suT>}L>WTÉa>pæÆÐäT#ÆcçÎt>mEzÑÆuT>èÐT>Ð4L>rÆÒtN>t>Nc>DÑÆÎÎc>pyTuG>NG>«aÎt>æÎc

Page 126

åÁcÆÐuçÐb>G>L>åt>N>T>çÐÑÆucÒt>>N>t>N>Ît>.ÆaT>>N>JÑÆÆÐÎt>ça>d>cÆÐèÆs>ÆaN>ÆT>WÆÎTcuLtèTNJ«äçÐåTNNWTK>TWGTÐÎçaLLÇTÆäçÐuGHÆsÆÐèçTWÆÎaÎcòTaz4UNcraçç¨±²¯¬±±²§W>@>èçèT>s8UEDQåT>ÐîÆòT>çWb>ÐÎÒt>>>>N>>T>srÆÑÆa>E>>u>jGÆÐÎt>u>b>áTH>@>ÆÒt>N>t>N>ÎÆÎ«¨±²´¬±²¯§3RQWLDQåTN>>tòT>sÆÐfT>d>N>åTÐîÆÎt.æÆÐÎÆÎWÎsæcD>>L>cN>uJ>æÆÐu>bs>L>I>çÐÆÑÁTÆÎt>>èÆæÐTut>ÆÐâT>ÎÐÎkzçrÆ_CÐÎsuT>NM>ÆÉT>T>_C>ÐÎsèÑçcN>rÆT>ÆÎt.T>CèÑçc>NåT>I>ÆètÎ4>cssuJ>a>N>>ÐÉÐa>s7KUDFHsN>Æc>>pÆ«0D[LPXVÒt>K>N>>>T>>Ðt>Æc>>>Æs4>>K>Ît>>åT>0ÆsÐÆc>>Æs>T>>L>ät>>I>>>pN>>#ÆqN>>J>E>>äc>sT>>>>N>J>>åÆc>>>ÐåÁUt>>ssÎt>.ÐÎT>>~uT>>c>¨±²·¬±²´§åÎTEåTÑåÆas÷c>èTMTçÎÐÆsçätI>çÎcòTa>z«ÒtNt>NçòT«ÒtN>taauÎt@WçåT0ÆÐÎWÐT@èÆcÆÐæÆÐuaç ÐÐÎWÐT@aaäÆdÆÎtTNLÎÐTæcdUNcraçWcæÐTLÎt>äTHÑÆdNÒtN>tNçÎcÀTG>EÆ±²´cT>±·ÐÎÒtNtòTaaÎcaNM÷cæcdÐÎçÎcäT#ÆcaLTWÎÎT$ÆsçsÆbÐTLÆÐÉTÆçÎcÉçÆ°²ÑçÐÐÎTMÁ4aqÆcçaÎcpHLäçÐsaçÎc¨±´¯¬±²µ§åTNTòTÐtÎsaÐÆdc±²¶T±²µãTs«aN>M>çòT>a>z«ea>Òt>N>t>>N>Ît>ÎTsu>KÆc>ãT>c>T>>NJ>sWÆc>T>4>K>sÎÐÆÎuTcÎdN}ÆucTèTMÎÐÎècqIæÐÆtKåT0ÆèçWTÔXÅTWÎsçæaÎcÎtHGèçÐTÁÑÆèÐTNsTGPWÆstÐtÐÎÒtNtNèTstWcMTsT>T>>èTM>N>ÆcçÐÎT>çæa>Nt>Ts>@>åta>Wb>sucæa>>NÐÆçÁc>ÑÐÎçWÆæa>Nc>ÎtÐTÁÒtNt>NÎt.sTzÆa>TdNÆÐåTN>ÎÁutÆc«ÐTÑçÐutÆc>sWÆæaÎcfÁësKEa>Îc>>s>T>>fN>>ÑÆfN>äçÐÐÎu>T>t>>åT>ÑnçÐÑÆf>c>ÑÆeT>>ÆWt>>uuT>t>>åT>>ÑsÆÐUtèçÐTÁåÆaH«WÆæÎt>dNòTa>zÒtNt>NssIrÆsst>TuçÐWLÐÎrÆcæçsçWÆÎÎtçuT>aÎcT>N>Ju>LqN>TE>TTM>ÁWHT>CÐÎsÔt>A>aÎc>u.u~Tu>ÆÐTÎtãçÆac}ÎsÎtæastquTÑT3KLORVRSKRXPHQDTL>t>t>NpN>ÑÆèÆs>T>èÐT>ÁWÆæa>TuT>suT>s>t4>ÑÆ4L>KçWÆÒtN>cÆqJsWaazÐçÁÎTuM>ÑÆs¨±±±ãTÑÆe§TM>aäT>Kc>ub>I$QWLFKULVW_N>>a>zæÐT>ÐÎèÆsT>ÐsJ>K>>ÑÆuL>ÎäT>I>Æc>u>L>>>èT>s>>t>çÎt>M>sN>J>>ãa>>ÆWbc«TMdãd«uãTNÆÎUcècNGsJKÑÆÒaHåtÑÆècNGÉTGNPç¨±¯±åÐTH§æÎcÐTsèÐT>Nt>ãTK>ÐÎçæÎcÐTN>Æc>NT>GrÆèÆc>ÒtN>t>NsuçÐcNÆdçÉTNJçÎçÆÎ

Page 127

ÐTN>d>N2ULJHQrÐçÆc>D>ÐÎsæÎt7\SRORJLFDOèÆst.ç$OOHJRULFDOuJN>>K>ØtÑÆWÆWÎÐÎ`ÐÆtÔtAç¨±±±§ÐbaN`ÐT4NEsJKÑÆ«èÐTKæTÉTÐèçÑÆÎtæaaLsaÎtÐçTrasWÆåTN>NÑÆucÐÆcuÐT>DÆåÎt.äÆÐÁÎa~ÐÎÒt>NtNåÁÐÎsWÆpÆaåTM>çÎÐbuãT´¶²·åT>McK>ÑÆsÎt.uÐtA>ÒtN>tN>§WÆoÎdåTM>åTT¨aTaÆtèTcµ¯¯¯ãTT_NuNÌaç1RHWWïytWa«Ðbr@ëæÐTÐÎsèÆæaLÆcèTsDtÑÆuT4LKÎcÎT«aTuutÐWLåÁçWTstÎÐtÔtAsèÆstÑÆdNçæaÎÆcÆTuL«4èTMT>ÑssJKÑÆWÆæaN>ÐTWÎsåtT>tèTMT>ÑssKcÐÎÉT>GNPrÆÑÆèÐT>NsWÆuÑÐÆc>ãÆÎcÆrÆÎt>s6ODYRQuîçÆç«uc>«uL>ÐÆ«u@>>«uc«u>C>«uT>c>ÎtTs>trÆØt>Lçq>c}>ÎètÑÆa>ÎtpyT>uçÐÉTN>MÆqT>rÆèÆc4>Ñác@>åTN>N>suT>åÁÑÆçWÆæa>ÑÐçu>N>>>åT>0ÆæÆÐÐÎÒt>>N>t>>>N>sWÆèÐT>N>>>WK>çft>c>p>N>ÎWÒt>Nt>Nsd>Nèc}ÎÐT>NèT>stçÉT>ÐaLÎu>åÆaLKçc>sêT>NcÆÐÐT>ÆêtK>EæaæÎÆÎyxÔ[Pçm@ëæÑÆaÆsuLÎèT>KJåTNÐÎæt>çåTÆÎuMÆèTN>ÎÐÎaåÆaÒt>NtN>ÑÆèÆstNWÆ²°´ãTskÆçÐÎåÁÓÐT}s6rÆWÆæÎtKLstUJutÐWLësTÐWtgN@çuçÐèT>>>>>>>>>>>>>N>>>>>>J>>>>>>>ës>T>>>>>>L>>>>>>Æc>>>>>>>âÐÎèÆc>>>>>>åt>>>>>>>L>>>>>>Æq>sa>>>>>>>T>>>>>>u>èb>>>>>>P>>>>>>>r>c>>>>>>u>L>>>>>>çÎtuÐdWNHtuKJèTM@çèÆcm@rÆ-ÐÆÎWÎÐÎätåcÑTÁÐÎåÁfTN4ÁÒtNt>NÑÆèÆsK>9LD$SSLDÐÎ$JHU9HUDQXVtÆÐçcÆuçÐåT>ÐtÐÎ°´´°ãTsèTs>t4>ÐÎÎtæa>oçÆÐT>ÁÑÆuc>MåÁësT>èçÐc>saæÎÐçÁåçc>NâT>ÑÆèÐT>GÐÎÎÐtuq>@s>dN>utÐWLuL>E$32672/,.(3$5$'26,6¹åÆtL>rÆ«sT>rÆuçоÎtæaÁsutÐWLp~ÆccTÆsKcucsuCåTÑÑÆsÆÐÒtNtNuTNJ4ÆtëstKåÆaLK@ÆÎaEs°·¶¯ãTÑÆkT>L>ÑÆèÐçÁÎc>çmN>P>a>N>Ðu>c>D>ssc>ÆrÆc>«ra>>H>>L>T>Æa>Æs>ÆÎÒc>>ÎÐÎ«Ît>>æa>sCÆÐ«rÆÎt>çTa>L>>c}>uaÎc>ëæa>ÎsÎtutÐWLTnN>C>pT>u>sçæÎtm>J>suGNPs«utÐèTsTLÆcsJKÑÆ«ÎttâÐÆac}ÎTÒtNtNuTNJ4ÆtÐTIÆpTcNåcsÖtc>êTK>ÆçuT>cp~ÆÑÆTa>çÆaa>M«äÐTM>åcsÖt>cuT>c>p~ÆÑÆuTt>åTÑsÎt>åt>T>t>èT>sL>N>Ñr>ÆÐÎa>uæa>T>@>èc>A>èT>>N>J>èT>sT>L>Æc>sK>ÑÆc>T>ç«q>L>sN>uèT>sNzc>ÎÐt>ÐÎXT>utuT>ÑaÎc>d>cK>utÐWLm@sÖt>cÉT>ÆaÆ

Page 128

èTsTL>ÆcÐÎÆÐt>ÎÐt>cÆÑÆuTs>T@(G6FKZDUW]dÐÆtÎÆnH>4>a>ÎcmJuttæÐ«a>EãT>fÎt.c@>L>°¸°¯ãTsÆÐÎts>cDçWT>ÐÎWÆcsècAèT>N>JèTNJësTLÆcsaT.WTåTLNKÆTaÎcntÎtåTNLN@NÐTTuTLÁåça5+&RQQROO\WÆsÆÎWHTCÒtNtNutÐWLTWHNHÐÎçæÎtc}ÎÉTGNPäTKæTsNIècAÒt>N>t>N>sqN>ÆÎuWÆs>ÆÎuN>M>Wb>ca>c>TW>ÎssåÁÑÆfN«s>NçÆ6>rÆ4åTÑsäÐTMåc>pÆçÆÐÎêTKÆTÆæa>ÎcÎtHG>uJ~Æ6WtuuTt>åTÑsÆÐÎtÐTÁ6aÎc>m@T>NT>ÆÐÎ9HURQDTçÐïçcM>åT>ÆÐsT>T>ÐÎèÐTt>pIssÎt>æasK>csWÆÐÆÎTçÐT>N>uJ>~Æ6>spÐÎT>ÆWÆæaÎc>Ît>HG>åÁÉT>G>~ÑÆuc>çgT>sKc>rÆèÆcaTuÆatçÐTIÁqcèTcNE>ÀtçÉTTÆèÆÐçÑÆåÁuTtuJ~ÆåTÑusèÐtsècAèTNJësTLÆcWcoKc}ÎucåtÑÆaT46rÆëæa>ÎtHGèTM@pNKIWÆæasKcdNu@çuc«¨°oÐTtftsaEçoaNTftsÆaƧuCèTMTÑuJ>~Æ6>>soa>N>>T>ft>>s6>a>>Ðuc>D>>sa>L>>>>>N>ÓÑÐÆosm>J>>>>èT>sK>>c>rÆkTLrÆësTHTaÆæa>ÎcqNDL6rÆÒTÆc>u@6êTKÆçuc>ësKcsaTcoÎdaÁuqÆcuTtp~ÆsåÁÎaåÆÎccç6èÑTÑTåTIÆåTKçÒaÒTÆcçåtTt¿¿¿ãçÆfÖeLYÊgìXGÊ8ÅqLÊ±¶°µç±æÎt>UN>åça>>ua>ÑèÆÐÆÎçæa>d>>c>äÎc>s>K>èt>ÑÆsa>>ÐuuG>H>>ÆW>c>>seåÁçåÆcNkKTäÎcësK«akÆçåT}KãtÎÐt>suT}LçèÐÆb}TÑÆeaTWpTcNæad>c>åÁcc>WÎåT>}>KWT>zÐT>c>zTåT>G>H>ÆaL>ÁuqÎc>a>çÆaÑçÐÐÎc>zT>åTG>H>ÆaÁÎçcÒaHÆÌçÐTaLLufTNÎtãÎÐÎWTKaÐÆÎÐtBÉtIÐÎTNJåÆcNaLMuçaMuaÁu>pyTuGH>ÆWcssu>ccWÎ«åT>}KèT>zTHs«c>zTåTG>HÆÑÆuI²¹aLufTNåtKBra«_NuNTaçÆaÐaçÆaaLtÆÐuJGcAësM%RKDLULFocTtçTNJcAësM6DKLGLFoÎuT¬°ÎÐt«ÎtÇT>ÆÀTBÆu}K>èÂÐTaTmH>Æ¹aT.uaN>PæaLÁmH>Æ4NEÐÎåT>NN>WTKuTK>WÐT@cÒt>Nt>N¬±aLWTÐÎÆÐèÐÆb}Îu}KWÆtÐÎsçWHÆtT«ÎcNÐÆcu}KãtÉÐTrÆèTNÆÎÑT>ucÑÐTÆÐåÁèTL>EçaLuuÆcK>ÆÐèÐÆb}ÎpK>sWÆeaHfTN>oaÁuãTÎssu@>TN¬²ÐTN>>aÆt>u«òT>èÆc>u@>TN>T>çÎtm>HÆèÆc>u@>T>NUT>ÐÎa>L>uåTN>ãT>K>asÆÐuG>H>ÆèÐÆd>}>a>ËÐÆsa>LK>t>I>aTæaaL

Page 129

«³TMNðJkNKçTMKÐÐauLT4NNJuJÆÐÎst«´uLucDWÆcNHsÁsç«uTLuaTusåÁÑÆfNÆÐdNcstÆÐÎtèTNJÎçast«èÆæÎt.4NEfthNäTãÑÆÑÆs«èÆæadcÆÐqNÆcÆWÐÏåÎTÐTèÆsÆÎÐcHÆÐåTLTçåÆcÐs«èÆsTäçcfTN4ÁÑÆÆÐÎtÒaWÆæÎtrÆåTMåTNLåTKÑÆtèaLcaTãtåTadcitWTs«ræaLÆcWÆaTAtÑÆsÆÐuÐaåtLÆWtaÑcssÆÐuTEÌçÐåÁèÆsÆÎuÆÑÐÆ_NuNÎcpHLutÐsÆÐåÁ_NçÆÐtæT}ÎT«TNJsaÎcTLtäTåTTufTçãcM«uTLuÆÐTMÎsÐaèÆTcTCèÆæadcuGHÆssÎtëæaLsaÆcÆÐtÒaHësÐTaÎäT#ÆWuÆÐtèÆçWTMçaLWaÆÐtÑçÐsTçaÆÎcqNÐTsWÆÐtstNsaTÎÐÆÎ-aHtsÆÐWaHèTNJèTTCç²¹°åc¬±¬³µ¬´¹°°²dsæÐTƬ´

Page 130

«qDÆWTMÌçÐWJNBsÆÐåTTLåaN@uTÆtsaTaTÆÐÆÎtåTcUcaLqNH«tÐtÎUcÆÐmTçsaTµèÆæÎÆÎåtÐssuÆtWJNBsçaT@}ÆÐèÆæccfJuTçW0saTaÁÓtÆÐtaT.t-aHuttcCsaTTaçÆa«_NuNtaÑcncÑÆ«ÎTtåÁÑÆWK@çÉtçãçÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐTcçÐatÒaHèTNJÐÎÎTÆaÆTæÐÆtKçåtLÆ4Á$QDSKRUD ÊÔxXÅ°·ÆÐèÐÆd}TfTN4ÁaamHÆ«_J~ës>tåÎÆÎçuGHÆWcèTCÆqÆcÑÆesJ~TaTÐuäT#ÆsTNJåÆcNWTKTÎT$ÆÐÎÆÐqÆcrÆçÆÎÐÆÎuTcWÎsÆÐÎtuæa>ÆtèÐÆd}>T>fTN>4>us¶u>ÆÐtTÁ6>sWTa>LJ>WÑÆ-ÐÆÎfTN>4>ÁuT>c>u}>t>}>ÑÆØÆÐÎ«WÆæÎT>Mu>TT>èÆc>Òt>>N>t>N>suT>pK>E>ÆÐt>>Î4ÁÐÎãçÆa>ØtT>ML>êTK>J>¨ÆÐtT>Á§fT>NrÆa>ÎuèÐTÆÐT>±°´ãTÐÎäçÐÐÎèÐÆd>}T>±²¬±±¹±¯tç°·¹°·WsæÐTÆ¬µrÆuN>ÒTåT>ÑÐÎWÆåTÆa>ÑÆuIètsuT>c¨6>ÆcÆcT>§-aHuL>Es¨$QDSKRUD§ÆÐtTÁ-a>uTt>åTÑÐÎ¬¶aTueaHëæçÉTKJç_NcÁäTèÐÆb}TNLWÆçÐpTêTTÆçÎÐÆÎÆÐèÐÆd}T4ÁÐÎu0aHfTNätMGæýÆç

Page 131

WÎs«rMåÆÐçÎrÆÑÆsWÆuN>uÎÆmNP4>>ç6TML>TÆæÎtåT>ÑåÁuçÐfTN-ÐÆÎçÆaÎu·ÎT>M>L>@>N>ÆÐåÁiH>çÆa>>T>.pN>K>$ÆÐÎt>6>ÎÐÆa>c>>D>ÐÎÒt>>N>t>>N>ãT>>c>ÐÎçTMÑÆsaÆÎuÒaH>ÆÌçÐndNçÎÐÆÎu×tGqÆc>cÐèÆcÆÐÎÆÑÁuÆcsM>an4LKaÆcèc}ÎÉÆÐTTÆÐfTNrÆ«aTTLuWTKsÆÐ_NsqÆcëæaLLTcUJfTN>rÆÐÎs-tust>4>L>K>Îtuæa>T@>Ìtzçs>ÆÐtT>ÁrÆÐÎuTL>_N>ës>LÉT#`ÐTçfLc>ÁÐÎÆaUN>ãTKÆsæÐTÆÑÆçÎÐÆa>ÎtçÎÎcuätc>êÆaEsÒçafèT>pK>>E>>ÆÐt>>>>ÎÐÎæÎT>E>>Æát>>WÆc>>~a>>Áu.åT>>N>s>èc>Ïd>>N>>a>>T>>0LUDELOLD'HL T>T>>K>>sÑÆÓÆsÆc>N>>uçu0a>>ësN>çÐåÁT>>ÆÐt>T>>Áa>@>>>>uut>I>>T>u>T>t>>ÆÐfT>N>>rÆÒt>>>N>>t>>>N>aEèTM>cÐÎTM>ÁTsWÆuTT>zÆçÉNAGÑÆèÐT>fTNrÆWÆÐÆÎÐt>cu~Tua>L@ÐÎsuT>>ÑåTK>åa>åT>M>L>XT>sst>p}>ÆT>Æd>>c>u@>t>åT>s«a>L>>ÆÐÁuÆÐåÁsT>T>>@>W@u«aÎtåÁaa@Îa~ÐÎåÆcN>itÑt>LT>ÆæaæÎc>u>tÆc>WÎsäçÐÐÎfNT>Mc>ÑÆÒt>N>t>NrM>èÆÐtT>ÁrÆåÁä«sNÐÎa>ÎupNI@ÆÐÒT>4ÁäçÎfTN>ÒTÆæÑçcÆçÎtuæa>Ætu@èT>NJWÆÑÆaÆ4LåTMèTNJÐÎdNÑçcÆuçÐaNMçXLÊìÊesaLL>ãTH>ÆèçÑÆÆarÆT>çaL>a_J~ëst>çÆssKa>ÎceaH>mHÆåÆtL>suçWÆæaNÐu}Tc}ÎæÆcKsT>u0aHcWÎåÎTM>TmHÆaÐçÁuèçÎdÆÐuT>cåTTN>JåTÎTæTåÁ¹atÒT4LTNJåÆcNÎTTKTaçÆaßß¹aLÎ`TWTKdNtÌçÐTç-ÑÆcÆcÆÐÎtèTMJßßWÆaçÆaètsTèTMJ-ÐÁèTsÆÐaçÆaÒTßßWÆ4ÆçWÐÎsÆcÑsJeNyÐæT}Á¹a>LuaNPfTN>ÉÆÐTÇTÆÐÎèÎÆÑÁc>cÑësJKÐÎqea4>çýqMpA«utÐWLsÎt>ØtÐ¬·aLèÐÆd}TçfTNaTpTsuyTåÁT

Page 132

ÖXÕÊgʹaÎsÆÎÆ4LmHÆ«qNtuÒTÆÐt«TÆa«_NuNÉaLÎaÑcncÑÆèÆæÎTcTcMÑÆ¸cÁäTÆÐÎÆÐçÆstëæÎÆÐÆÐçÁäTNçæaLTÐ«uLåÆtLs«WtcbTuÆaësKJçÆèÆæacÁÆÐdNsKçÆncÑÆsuTçÆÐÎÆÐÎtèaLcçèÎTcåTKÁÑÆÆÐçÆteaèÆæcTrCåçÐÎs«aNtqçWcpIçÆ«ÎccTTc«tcåtÆÐÎtç°¯aæÎÆÑeaëæcTçÒaHÆÌçÐÑÆsçÆ«aTÐäT#ÆsÆÐtëæÎÆÐÆçÆ«tèÆcÒaHutåÎÐçÁqÆcWMçÎt@}åaN@ ÐrKzÆÐfÆçÑTaÐÆÎåT0ÆtssÆÐuTÁTaTc ÐÑÆÖX8ÅìÔÊfXRP[ÊëÔsTJçÆÎsuT}LsçÆ«aLÎtTÆÐ÷cTÎcu ÐsÆÐÎt«aíJíî}ÆÐåTCNèTcN#ÑT«aLãTa}fTTcÑsÆÐÍÑçÎT«aTTåÎTcÆÐÓÐtTaLÐÆccÆÐåTKNåÁT°¶¹±ØÆâÐaÆsÆÎÐtDLÉT#¦¦ÆÐçÎrcÁ¦¦ÆÐåÁs_NåÆÐçÎuLEs¬¸äitsuK>¹ÎtuWT>dN>_N>ÎNWaëæÐT>ÐÎsDt>äTsÒt>Nt>N>ÑÆèc}Îc>ÆÐÎÉÐT>rÆàÎÆc>uÐT¬°¯WÆapTcuJ%ç«aÎcÐÎT~eaæcTçÒaHÆÌçÐÑÆsåTKWÆæa-aHÐaèÆasÆa

Page 133

°°«aTTKLÆÐÓdNTÐç«WcÆÐåT¹WGçÎccIÆÐtWÆrrrÆ«aÐt«acN}ÎtuæÐTTKcMÑÆs¹WG«äTèÆcUNc4KsçWÆråtrÆÎtusÐTKcMÑÆs«aÐçÁuèTsÆÐrÆæTcaÐÁèTsrÎTs$QDPQHVLV°±ÒxÒXjXR÷cèÐçÁÎTTe«åTÎcÑÆtdNTÐç«-ÐÆÎu-aHÇÆcçåTÆÐtèÆsÆÎÐÆçÆdÆÐTsqNtuÒTÆÐtqNLWaÆÐtçqNTtæT}@NÐÎs(SLFOHVLV°²ÖeLÊÐëÔçëhYNjXR-ÐÆÎTLKtÑÆÆÐÎtÒaHÆÌçÐs«ucGÎtÒaHèTNJu0aHcÆÐåÁåTaLLWTÐÎuTKçèÐçÁqÎcsÎT$ÆÐÎÒaHÆÌçÐåÁÑÆsaTaÎcÐTc«ÎÐÆÎuÐÆtÆWHNHÐÎÆÐåT@T0ÆsqNLpNJ%çfTÆÐtåTraTsaT_NuNÉaÑcncÑÆ°¶¹±ØÆâÐaÆsÆÎÐtDLÉT#åÆÐçÎrcÁÆÐåÁs_NåÆÐçÎuLEs¬¸äitsuK>¹Ît>uWTd>N_N>ÎN>WaëæÐT>ÐÎsDt>äTsÒt>N>t>NÑÆèc>}Îc>ÆÐÎÉÐT>rÆàÎÆc>uÐT>¬°¯WÆapTcuJ%ç«aÎcÐÎT~eaæcTçÒaHÆÌçÐÑÆsåTKWÆæa-aHÐaèÆasÆasKJ«WK>ÐÑÆÐTcÐa>èÆa¹WGsWÆÐÆÎÐt>cea¨,UHQDHXV§ÒtNcÆÏt>GÑÆTpK>EÆÐtÎrÆsa>ÁucDs¬°°T«ÆÐ÷cçea>HÆÐTa>tçWT>aaT>ÆÐåÆaÑuI>ÐTçaÁa>aèçÐtçÎt>@}>¨ÆÐT§åÆaÑèT>aL>¨såÁ§ÎTc>GÆÐÆÐftdNTÐ«aNÆÎcåT>Îc4ÑÆæÎÆÑWÆÐÎtsTåÁÑÆ4L>KèçÎcÎtT«-ÎtÐTcåÁÐÎsuyT>aLåTK6WTåTT.÷cÑÆÎTW>Æs>GM>ÒT>>4>ÁuT>c>ÐÎs«ÉT>#èT>ÑÆÐÑÆsÎt>us>G>u@>T>N>sT>rÆÐÎÎT>uL>E>s¨$QDPQHVLV§uT>t>ëæýÆç¬°±aÎupNI@aÐçÁèTsrÎTsÆÐrÆ¹açÆaäÆÐåÁÒTÆçaLuaTuTMN0aHcÒaHÆÌçÐãçdUTsWÆu@TNãTHÆèÆaucHuLEs(SLFOHVLVuTtæýÆç¬°²a>ÆÐur>>T>>u0a>>H>>Ôt>A>>ÐÎÇT>>åÁÐÎsa>>T>>>L>>}>>²ÇT>>ÐÎÆÐÉT>c>>rÆW>>Æt>>uu>>ÆÐsÒt>>>>N>t>>>>N>>kÆçÐÎ¬°³

Page 134

XPëeO«ÎTÆÐtÐTÆçãçÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐTcçÐas«tÒaHèTNJÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4ÁéÊÔÊeX4ÊìXÊeægÎTM>L>@N>åÆÐÆa>T0Æèt>ÑÆu0a>HèT>Æa>èÆcÒt>>Nt>>N«ÆÐt>T>ÁfTN>uT>cÑÆes>J~T>aT.uWcUJfTNWÐÎa>Ðuc>D>s°³ÒT>>fT>N>4>ÁÑÆs>J>c>rÆÐÎWc>UJ>>èT>fT>N>rÆåa>T>>>L>Òt>N>c>ÆqN>T>uèt>N>ÎnT>H>ÉT>N>M>ÆÆÐåÁÑçc>ÆsWÆuH>N>ÎuT>N>M>Æa>~T>H>ÑÆu>I>èt>}>>T>çåTåT>@>W$ÆÐfL>cÁåÆc>t>kÆçÐÎ«Òa>HuT>c>-a>HT>T>N>J>sa>Îu_N>zt4>L>>a>ÑÆÐtcÐÎçmHÆWc>WMncra>ÆÐTMÁåÆÐÆa>T0ÆsuTÆaÎÐÆÎu-a>HÆas°´ÇÆc«aL>upa>>_N>>åt>çrsÆÐT>M>ÁsèÐÆd>}T>>4>ÁësT>>ÎÐÎ«a>ÐÆÎu-a>HÒa>H>uT>c>aÎcueaH¿¿¿vëÔ1eLãã¸Ts«ÎÐçÁTsdNrçÐèÆcWÆåTÎÐtÐÎsÆÐÒTåT>KmHÆ«aT.-aHrçÐucÆ¹at4LçÆTLEåTKsTÆÉÆÐTåTKsèÐtsaÆÐurTu0a>HÔtAÐÎÇTåÁÐÎsa>TL}²ÇTÐÎÆÐÉT>crÆWÆtuuÆÐs>ÒtNtN>kÆçÐÎ¬°³æaÁåÁÐÎsWÆæÎcjG>ÎtëstcësT>4yÁÐÎÆÐåÆÐÆaT>0ÆèTu0aH>cWcçc>NfTN>odNuçÐfT>N4yÁ-ÐÆÎØÆrK>>}>>t>>>ÁýÎt>>uæa>>>Æt>>uT>>>T>>èT>>L>>>ça>>K>>ÑÆp>>>fT>>>N>>rÆuL>>>c>>Áus>>>t>>N>>>«a>>çÆa>>èÆ«çÆW>T>>çs¹WÆssÎt>ät>c>>«d>N>>åÁÑÆa>E>çuC>>çåçc>c>>ÆçÆT>uçÐësT>>4>yÁfÆa>N>>ça>ÑÆ¹Ît>u>c>b>>>Ôt>A>r>ÆÐÎ¨-$-XQJPDQ§ÎtæÎÆÎWc4ÑÉÆcKmJèTWTLrÆsIJÎÐÆaåÁsèÑT>NÆasWÆuM>aaL>L-aHèçsÆÐÆa>ÉTtJ>èTc>tsaLusN>~tÎtåÆÎc>Ts¨_N>§¬°´WÆæaÁátJåT>MÑÆsÆÐuTèçrÆcT>LaÎc}>uTTç¨uçЧÉÆc>KÎtK>ÐTÎåÆÎcTÎt>sWÆåÁèÆcc@>N-aHÎt.pK4L«WÆæa>NÐWTsnJE>suHJÑÆs«dN>äTÔtAÐÎçÆrrWÆrÆÎt>cçWGÒTçWc>WÎsåÁçæÎt.WTÐÎåtÐÑÆÆÐsNCrÆTNJWÆa>aaMsÖtcrtu0aHrÆs>ÎÆÎqNJEçWçÆåtäTåÁsWÆÎäÆçÎÐÆÎu-aHaaaMÐÎçÆÎtèTTCctåÆtLsa@uèÑçÐÆÐTsuyÆasåTMcÆcÐÎÆÐ

Page 135

rçÐrÆeaHT«TÆau@uÒaHtaLLuWTÐÎsuTÁçacuÐTsÆÐåÁsuTs«èÆæÎc4atrçÐrÆTÆÐÀTNÆçåTLTçåTTÎT«åT4KsrçÐrÆsaTaL@uÆÐåÁsaTuTÉtësTacuÐTsÆÐåÁsuTWsTçéxÕëgRP1eL°¹¹aLufTN4LrÆmHÆ«aÐÆÎ-aHåtÑçcNLcÆ4LKåÆÎcÒaHÆÐsKííÎcNrÆWsTåÎÆÎÎT$ÆTåtÑWÐÎïÐTrÆTTcTCaaWÎÑÆdcÆÐfTCWÆuÆçÆcWKEåÁësT@s«èÆsTèÐT¨UNJ~§ÐÆÎÑÆtsa@ÉTNaÐÆÎaNÆtssuTsTTÆacTèÆcWcUJfTN¹ÎtsG«WcUJfTNcÐΫcçÐa«ÎTãÆÐt«ÒaHÆÌçÐT°µ«ÒaHèTNJÐÎæÐÆtKçåtLÆÎTÆaÆTç4ÁäTMÆ±°¹²åTN>Æss>TÐÑÆåTKu>sWÆÒtN>tN>fTN4>yÁèTsA>@ÑÆTL>çaKf>ÐÎ¨t§ÒaH>èTNJ>ÐÎcÏ¬°µsu~T>ësC>ÆÐc>êT>>N>c>¨4>u>L>èT>L>ça>K>åT>s§c>>çÐa>çÒa>H>ÆÌçÐ4>Ît>t>èc>Æc>åT>NèT>s>«sJ>K>rÆÎc>N>uUNcra>aT>.uaNP>ÒaHèT>N>JÐÎÒaH>ÆÌçÐëæaL>LeaH>fHc>dNça>Îuat>NuMÆãçÆWN>A>çÎTÆÐÒaH>ÆÌçÐaLuãtJåÁÐÎÒaHÆÌçÐncÑÆÆaWNçasWÆèÑT1åTITNJ

Page 136

éÊgRã㺬ìÔÊfÒjXR«dN>åÆcN>c}>ÎsuTÐÎ«ÎÐÆb>èçcc>ÆÐfÎ«a>TÐuèc>NW>csÆÐu>mH>ÆuçaÆcWÆæaÁmHÆëæÐTÐÎátÐÎsÁsT@èTfTNaTdNçÆ°¶aLLue)ÆÐèç¹aLfTN4LrÆ«_NuNTaçÆaÐaçÆaèÆrIGNTrÆÐÎftäÎTcÆÐÉcDÐÆÎuÆÑÐÆèçsÆÐcNaçhNÌçÐaT.WÆaçèÐTâTuJTÆÐWtTuc}4LrÆtèÆæadcsutc¹aLdcÆÐ°·`T@TèÎÆÎÐtÎÆÐutÎtÌçÐTÆÐåTÁçèÎt.ÐTcèÎtæÎÆÎÎtäÎTssÐÆÎuÆÑÐÆÆÐT«açÆaèÆ«åtLÆ-ÐÆÎæT}ÎtÐÎÆÐthNÌçÐæÐÆtKT«qNLWaåT0ÆTÆÐtTæÎu}TÆÐTåT0TãÎuÎTÐÎqNLufTÆÐt_NuN«ÉaÑcncÑÆ«ÎTÉÐaçãÆÐt«çÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐTcçÐa4ÁÎTÆaÆTçåtLÆ«ÒaHèTNJÐÎccWÎmHÆãTÎsaÐÆÎÐtBsuÆcNësK>¹WÆæajGdNuçÐësT4yÁÐÎåT@N@åa>TÐWcsÎÐtÐÎqÐ4K¬°¶aLMuWcëæaLt¨°°¬°¹±³Ëçc§aÎÆÎèÐTaMäT#ÆÐÎÆÐutsuT@ÎTGsæÐTÆ¬°·

Page 137

éXÒXãã»¬ìÔÊfÒjXR«ÎtWÎmHÆiH>çaLT>.ÇT>ÆÆÐäÎTas>GsÐt>åTK«uÎT>WcèT>CÆäT}>LsT>Ît>uèÐÆb>}>>ÎmH>ÆWa>èÆc>sI>J>«a>T>u.u>T>M>W>>c>kÆçÐÎäÎT>a>M>èçc>ÆÐcÆÐ¨åÆÐT>KN>ÑƧWÆc>çWÆt>sIJ>W>NåT>T>èÆÐtt>BçÆa>TÐäT>#ÆsÆÐèçÉÆÐt>ÎqåÆcN>sßßu>T>MkK>>c>âc>@>ÌçÐçÆa>TÐumH>ÆØÆsWÆÑT>N>ÆÐs>ÁçÎÐÆÎæaM>åTc>W$¨ÐTäT>#ÆÐtD>L>s§ÎtuÀT>CÆèçssuçÐs>IJ>ÎÐÆÎu.WTÐÎÆÐßßa>L>>åÁÀdÎÐtÐÎsuÐt~ÐÎa>T.uèÐÆb}>ÎÆÐäÎT>uTML>smHÆsWÆc>T4K>sçWÆmHÆäT>#ÆÐÎâc>>@>>ÌçÐoÆc>Ña>L>>M>uWÎW>>c>ëæa>L>>t>c>êT>>H>G>>>åÆc>N>ësK>>«åÆc>N>uT>>W>c>4KèÆcaÐÆaÆÐåÁèTCÆu>TÆtTÆaÐÆÎÆÐÌçÐåÁWTÐÎniHåÆc>NÎÐÆÎWTÎåT@GTççaLÎuäT>#ÆÆÐ¨TM>ÎåÎTM§Wc>iHsIJ>aLL>u.èÐÆb}>ÎÆÐc}Îåt>NTçÐ«T>MÁsWÆaLuTCWcmHÆ¹aÆtuÆÐcÑfTNmHÆ«äÎTÎÐtÐÎèÆæacÁÆÐåTMsÆaèÆ«èaN@åTTÆÐåÁÎtÒaHësKJTç«_NuNTaçÆaÐaèÆèÎTcÎtëæÎÆÐÆèÆcÆèÆcÆÐçÆs¹ÎÐÆÎÐTIÁTcÆÐtës@HT«TrÆÐÎÎtäÎTsTcTCÉcNçhNÌçÐaLWatèTNJsTèÆæadcÆÐçÆtÆÐÒçaåÁuTcç«èÆsTÎtqDÆrTs«ÎÐçTNtæT}TcstäTãèÆcaT.WaÆÐtUNuç«uTÐÎsaT«acTWcs4LrÆsaT«aÎãçaT.fTÆÐt«TaçÆa«_NuNtcncÑÆ4ÁÎTÆaÆT«æÐÆtKçåtLÆ

Page 138

jXR8ÅïêëìXtOIÊÔxÒãã¼uTKJÎÐtrÆÐÎÎÐÆauçdTÆaT.uèÐÆd}TasGc@NsuçÐUcmHÆÒTÐÎÆÐÉÆÐTrÆatu>çÆsaÁcDs4La>TçaLÐÆcI>WÆæasT}átÐÎsÆÐÉaèÆc>aÆt>uu>cÆa>LfT>N>ÎtuT>ÆtU>c>ec°¸aL>åTN>jG>ÑÆÆac>Îtçc>T>tu@>T>N>cÆça>L>fT>Nc>}>ÎèÆst>scÆT>ÆWÆÇt>«a>LfT>N>æt>IT>çut>aTTNJpN~ÆncTnÆtçÆa~TèçfTNsåÁÖcs«açÆkTaTaÆtcæÎTêePP[}Êgãã´´cTÆaÎuèçWÎsÆÐÇTmH>Æ«aLLu4NEÒa>HåtëæaLÆt>åÆtLsÆÐuæTcaMu.WÎèçêgXãã´µaTuåTÎtTTMÁuTaÑæÆÐÇTÆÆcÑ«ÎTMWÎTMÁcaT¹TæcTÎÐtÐÎTÆÔXèÒXãã´¶aLLu4NEäÎTsoKèÆcÆÐåTÁsIJ«Îtu.æÎTMWÎåÆÐTäÎTc¹åÆÐTäÎTëæÐTÐÎXKïwRGãã´·aLMu.âcWÎèçc«äÆsTTGësNCuTMÆÐÎr¹aT.TÎÆucÆsTWÆsGWÆÐçÆsÎÆÎaLÆtåT@kTçfTN>srÆcÖçc>@a>ÎtÎÆÑÁfT>N4>ÁrKzut>sMa>ÐÎåTG>HÆèçåT>ÑÐÎsWÆåÁæÆtc>}ÎÐT>Òt>Nt>N>ësG>rÆ¬°¸ÐÎuyTTLÆTÆÎtæaWNTNJWLÐÎc>@NsacÐTsÆÐutaÐcHTNJÐÎäÐTM>åcÑÆaTpN~ÆncTnÆtTMÁauWTqGåcTfTNèT4ÁÑÆuBE

Page 139

äçÎf[R!R#w:xRWÆaNKEçåTtnÓÑtÁÎÐtÐÎÒtNtNutÐWLäçÎfT>M>L>>sU>E>>Ut>q>N>T>u>ät>åc>p>yÆçÆÐÎuçÐsE>T>>ÐÎåT>t>>nÓÑt>ÁëæÐT>>ÐÎT>s>>ÁTÆ«ÎtkcësE>tãTÐÎT>NJåT>ÑåÁÐÎscWdN>ÑçcÆåTN>NsI>JuT>NJåT>t`ÐTçc@NuÐT@aaWNTEqÐuJTNJau.æaÎuTFNJësTåTÑTWNTEÑÆècÆTNTNJ>WÆaÐTN>ÆÐÎ«aLTæÎc>pN#ÆÉÐT@m>çÆÐÎtÔTÐtssuÆÐÆa>T0ÆuLEuF>Ju~TåTkÆçÐÎscÎtåÁc>èÑçcNUçÎcusT>ÆÆÐåÁsucTsJTH>ãTÐÎstNWÆaÐTNÆÐÎÐTrÆäT#ÆèÆcç_NäT>NuÆÏuT>tÐÎWÆuÐT@>ëæd>Erc>Ðdç4>çÆêTKJ>suÐT>@ëæd>ErÆ_N>ztÎtæÎc>WT>ÐÎs>uT>0ÆT>u>N>c>su>ÐT>@ÉÎT>M>ÐÎd>N>çåT>ÏÆÐÎÒa>H>ÆÌçÐÏt>G>çc>N>P>WÆsGM«ÎÆÎu$9RQ+DUQDFNâTÐT>åt>ÁãçÆåcs>ÐÎWN>N>>ÐçÁWG}>Óc>>rÆëæÐT>ÐÎc>I>GT>¹atu4LUTLssaÎtåTNNÎtsIJaÎtèÆsc4>KJE«uN4FJrcntçrc@NsuN>ÎccsÎt>UbrÆèTuçÑÆuI>rÆaa>NtuæÆÐrÆÐÎÎt>ÉÂcçåT0ÆÆÐÎt>Ðt>>u>>>T>>uåT>>N>>>N>>>Ît>>d>>N>åÁÓc>>>>>pT>>«Îc>>uèçc>>N>Ît>>Ub>>ÑÆWa>>T>åTN>N>>sæTc>a>LT>.pN>J%åT>K>ÁÐÎÆÐÐaåT>ÁoN>ÐÆÎcëæa>T@>T>4c>@>Ta>a>T@>ÆusWÆaÎt>çåÁåT>I>ÆêTH>J>C>«aÎc>uua>ÑåT>@>b>ÉÆÐt>>Înçs>@>Ît>rÎsa>TH>>ÎtæaLLæcNçrçÐuÐT@ësDtoÎtTMÁuTaÑÑcsÆcaLT/uGc}ÎaLTæÎcèÐçÁÎcÆÐåT>tnsutNTçÐèÆc>u~TäTÎtèTs>tÐÎÒtNt>NrÆcTLsåTN>N>WT>K>tB>ca>ÆÐura>L>Luuc>EÆÐåT>aL>t>suTÁëæÐT>ÐÎTÐT>TÆÎÐÆa>ÎÆÎuäT#ÆÆÐÎtuTÐësGNç«ÎtæÎcWTÐrÆÐtPÆÐçÆs«ÓaNKEUtÎtsG>rdN>auãTK>ÆaNKE>åTJ>çÆÎfLdÐÎs>uTMc>NWÑÆsa>TT>aTåTT~iHaaukLubqNTEÑÆsuTÎÆÎu_NcuKaÐsÆÐuGNïaÐÆÐTIÁTNJ«åTN>t>>«TM>>åT>LT>«T>s@>T>«TsT>s@>T>åÆc>aa>L>T>«uM>ÆåtT>T>mT>>ÆÐTI>ÁpT>@>çâc>sèc>A>>ÐÎÎt>æT>L>ës>N>T>ÐÎèçpF>>su>c>s>I>J>a>Ît>>>åT>t>>}>>N>>T>çåÆc>çÎT>Òt>N>t>N>Îtg>@>T>çkNçÐT>N>>æTL>ësL>ÆÎÎça«Ît>æÎc>Ït>GuT>K>>ÆuaÑÐÎu>c>WåT}>@N>cL>4>L>Kça>Îcu>WësNM>säÆaÆãt>ÆãT>ÐÎâcèÆc>sÆÐåTT>H>çåÆÑTsK>>

Page 140

6>Æa>Æc>C>ss>ÆÐâc>N>åÆc>}>ÑT>>«a>Ît>>u>Æ4>ÁçqÐN>a>L>>ÐÎåT>ÑåÁÐÎsÆÐc>T>>>ÐÆc>ÐT>>@>Õc>>E>ÐÎÆÐåÆc>}>ÎçÎt>s>ÆÐT>Ðt>T>Î«a>L>>>T>u_c>>G>sJ>N>çÆÐT>>M>T>>Æua>>ÑÑÆ«aLÆÎWNTEuT>NçÐtçnÑÆÐTcèT>r@uTcçaNMK>ÐÎsÆÐuTÆt@NçaÎÆÎuÆcÑWcuÉÐt>~ÐTN>aÎcT>sETrÆs>åÆÑTcÓc>bua>LukLåT>tns6>tNTfÐÆåT>ÑåÁÐÎæt>sW>ÆÎa>T>çaL>T>.ÎT>a>Lt>Ît>ësG>N>çäT#ÆæÆÐÐÎa>Ît>Ðt>>T>M>ÁWÆÎèÎTÑësJ~TètHçWJNBUITT>NJ>WÆT>NJèa>LJ>csT>«auãT>KÆåTt>nçåTT>0ÆtÎÐt>ÐÎsècN>WrÆÎtæTLWcrKÎTÆ«WÆauLKÎåÆÐTITL¿¿¿éXxr×ÕxÅããqÊéXX4Êxãã´¸åaNLèÆc«åÆÐÆa>T0ÆÎçÐçÑÆpaT>«atWÆartåT>0Æs6tNnc>ÐÎaTsuTÁatæÎÐçÁUb4KJEÎdsÆaäaNcÆÐåT@T0ÆåaTtpNÎåT@ÆÑÆaTWNJ>TT>ÁsÎt>ätJ>ET>a>LÎÉÎT>MT>M>ÁëæÐTÐÎa>Ta>L>Luuc>E>T>NJ>sÆÐåT>@ÆsuT>Á¾WÆæÎcT>Á¾ÎÐÆÎc>K>T>ÁÎt>uÐcd>N>T>MÁuT>a>Ñkzça>Ts>Ta>ÐÆÎÆÐÆa>äåa>NL>cÆÎt>L@>ÆÐÆa>äaÆt>u«a>ÎæÑTÆèçs>fTÐÆs>T>LWÆÐÆa>T>0ÆoëæÎcsuÐt>~ÐÎsWtÁÆÐèçaT>WÆWcWfT>ÐÆcÆÎt>ÎcaT>«aa>èçæÐTÐÎW>ÉÎTM>fTÐÆaTKLÑçcuÆcÆTaLUJÆÐfTÐÆWTzÐst}äñgóëtXDïêÔXÔÒãã´¹aÁpKsnNH$«atuæÎÐçÁÓÑtÁcMÑÆsuTpT@çTscæÐTÐÎaT¬ÎtÎcTçaLTÐÆÐÐTrÆaTWÆãtF@åTNçÐècsCÆçpFsucÆ¬aLTÐÆÐÐTrÆaT>aÆcWeåÁÑÆsaLÎqN>JEÆÐèçWÆÓTHT>çÑTsKcÆ¬ÎtÎcÉÐt~rÆcNÐÎ

Page 141

ÎcÉÐt~rÆcN>ÐÎaLâcÆÐft>pFaTa>ÎufT.cT>ÐÎTçWÆs@N>cLcÆ¬ÎtsÆaèc}>ÎpFcÆTÆ±¯atâcÆÐÎt>pFsWÆcM>«WÆåTÎtsÐa>qJEcÆ¬ÎtæÎÆÎæÑTÆèçsaTTÐÆÐÎt>ÐT>aT>a>TuÐt>B>ècN>u>@ÉT>H>T>ÐÎT>çWÆcN>u>@>îTçåÆÐsÆÐÆc>Æ¬ÎtÎcÉÐt~rÆcNÐÎaLu@çÉTÆt>NTsWÆèÐt>TÎTa>ÎuuÑÐÓÑtÁTÐt>TÎsTWÆÐt>TÎcÆ¬atâcÆÐÎtpFa>TaT.uTc>çqNDLÆÐèÐtTÎÉT>HTsWÆèaL>ÐTTaÆuÐÎÎtÎcÉÐt~rÆcNÐÎÎtÎcÉÐt~rÆcNÐÎaLâcÆÐÎtpFaTWTMåTM}TæaIrTcÆ¬ÎÐtåÁÐÎèÐtÎcÆaTÐWsÆÐusÎt>@æÎÆÎæÑTÆ«WÆÉÐapTsÑTcs¬Îc«ÎcbÆÐiÆc>rÆcÆÎt@æÎÆÎèçsa>LÎTaL>tsrÆëæÑTÆaT>cäT#ÆsÎÐÆÎWTÐÎÎtpFÑÆaTaLursuÆtÐÆèÆÎÐs>cMÐçÆÎçcTWÆcN>@KÉÐaUT~su¬ÎtÎcÉÐt~rÆcNÐÎa@IWÎÎtaÆsÆÎÐÆtÆÐÆaÆcÑatÎcaT«atÑTcaLÆtsuÆÐÆaT0ÆTåTtn¬aT>WÆWT>T>åÁcÏsÎÎc>uJ>KUI>c>suT>WG>~åÑÎcç«ÑT>eL>K>«s@T>¬WÆaNJèÎcÆcÑ«ÎtÎcaTNpKsåtÑÁdNåTNtÑÆ¬ÐÎatâcÆÐÎtÐTaTetTÎ«±°UJHåÑsI«ÐÆd}Æt«4ãT«t}N«qL«cT¬ÎtÎcÉÐt~rÆcNåÆaÑcsuÐt~ÐÎaTæÎc>cÆ«¨WÆèçësFN~§aL>uuaÑèÎcTËÆçÎÑÆåçasuÑ¬ÎtÎcÉÐt~rÆcNÐÎÎtæÎÆÎæÆÐÓÑtÁsÎÐÆaèÆsCÆÐÎcrÆTdçæÎc÷ÐdÆÐÎtÉÐt~rÆc>NÐÎa>T>.ÐTN>Æut>T>c>Ko>çaL>âcÆÐçÆa>T>ÎÐÆÎsFN>~uÑèÎcc>Æ¬ÎtÎcÑÆu}K>TÆc>ÑÎÆÎa>NÆt>gN>@>pT@>ØtèçÐÑÆT>K>Ît«a>LT>æÎT>ÆqJ>ÑÆèÎÐÆtc>Æ¬±±-ÐÆÎÐtcÆaÌçÐaLÎÎTåÆÑtÁfÆÎsÆÐcNTÆaÎtmtåTKJEåTÑåÁÐÎÆcÑ¬±¯WNrKCåÆaLcNErÆçWÆæaÎsa~WKrÆÐÎuJ~Æ6¬±°åÁÑÆæa>@>>uL>N>>fN>>çât>I>>@>ÎÐÆt>>èÐçÆÎÐÎmH>>Æc>su>çÐ«WÆÒa>H>>ÆÌçÐc>åÁãT>>I>>ÆsÎÐÆÎuÆçÓÑÐÆæa>T>>rÆ¬±±WÆÐÆÎÐtc

Page 142

¬éxÕÅÕÊi«×ÕxÅéÊÔëÒïêÔXÔÒãã´ºtXDëXwgatL@ÆÐÆaäãTsÉasaTåTtnaLL>IèÐçÆÎÉaU>cèçëæÐT>ÐÎ«aTÐÆÎÐt>cc>@N>ÐTI>@çáçÏÑÆæÆÐrÆÐÎuc>ÆTÆaTÓÐTÐêTc~èÐçÆÎâsIJePPRy×ÕxÅwyX#jXRãã´»±²aLL>fTN>åÆÐÆaT>0ÆWNE>KÑÆÆaåT>tn«a>TÐåT>TsÆÐuL>ÎÉTKN>JE>ÐTÑt>Áuç_J~ëståTaLtfTNåT>TÐÎaÐÆdÑT.TNJÐÎsT>ÆauJÐÎtnsçÐÆaT0ÆsåTÑåTÑsåTÑaLÎäc>}aIsåÆÐÆaT>0ÆWÆæa@eaHÑt>LåT@ÆèTst>ÆcÑaLaqsaLt}äåTÑsåÆÎcåÆÎcsåÆÎcçéXxrg[ÒéÒXQïêÔXÔÒãã´¼åÁaT.gc>ÆÐTM>ÁeçaL>fTN>«aM>åTtnc>cÆÐf>ÎqJEf>TNåT>TÑÆeaT.ÐTÐt4KsuTçÐcNsçaTuTçÐs«aÎuÓÑtÁseéxeROIaÐÆb>}>uT>uÆc>}ÐÎfÎT>M>ëæÐT>ÐÎÆÐèç«ÎÎc>WÆÎÑTa>çÆa>äT>cT>sut>nc>Æaa>Æt>syc>>Æa>æT>}>@>N>ÐÎ«Îc>N>/fT>T>L>fT>@>>WT>ÐÎÑÆfN>çæa>Îc>s>L>I>c>ÆÆc>ѱ³WÆsTaNKEftåtÐÎsåtWTuåTTÐTÑtÁitèÐÆb}ÎæÆÐÑÆ6TWcTçauÑTÁfTNTsIJÎtæÎTeÐaorÎãt~ÆÒçÐÎ¬±²åÁsÎÐÆÎÎtçdNuçÎa>NKETc>DÑÆaÎuuÆt4>LTHc>ÁèTNJ>ÐÎÐçT4KÎt>çcaNK>EëæÐTÐÎÎtc>ÆÐÎåTNtc>¬±³êsuTÐÎ«¨´¯¹°±t§-T.WTÐÎaTsäÐÆÎèa>NKEr¹aTcuåÁëæÐTÐÎa>çÆasåtaNKEuLE>WÆaNKEsT}qÑÆçÎÎcaNKE>TÇÁæÆÐÑÆ¹aÁ¨µ¹´t°§åt>çÇÁncÑÆaçÆa«ÐT}>pN#ÆèTLt>ësGcT>LçWHNHÐÎÆc>ÑÎtsTa>NKEëæasTIètJMÑÆêTÆtaNKEçÎrÆaNÆÎcæadcåtæÆÐÑÆçæaÆtÆcÇÁæÆÐÑÆÆÐT>çÆsWÆUraaTãTåtæÆÐaNKE>çaLTæÎc>IWTÐÎÆÐaN>KErÆsuTÁèÆc>ÎÎcuÇÁÐÎaNK>Erd}T>sWÆÜäçÎÚaNK>E4Ka>ÎcèÐTaçÆa>aLTæÎÆÎWÎÑÆÆÐåÁsuTsaÆÎcuÑTÆÐÇÁÐÎ

Page 143

eROIìÊgyÒXÅèxÔããµ³eROIéXePxËX"ÊëæÐçÎTÁ¹ÎcN>ÐÆcåtÑÁÎÐt>åTÁuTa>ÑaT«a>aæad>c«ac>NaN>KEa>TsuT>uççæÎcÉÎTNåÆÐTKNÑÆTÁ¾aÆsÆÎäcÆÐåTÑæt>NTÁ¾aÆæÎccsu}TsÆÐÎtutn±´¾aÆæaTÐäT#ÆsÆÐoNèTÐTësKtR'ÊéÒÊÒ«WÆæÎtt>4K>såTÐT>Ðsa>LÎÉÎT>Ma>ÆæÎcucE>aN>KE>èÆcÆÐåT>@ÆsuT>ÁcÆatL@ÆÐpN#ÆaLÆtuggoÒïwÊÕëÔuÊgaLÆtcckÎfTNçaLMWÎåTÁcÑçÐc«aaæadcsèÆsD'ÑÆu@ÁuÑÆTaÆtocc>ÆÐcckÎfTNmHÆ«a>LTaNKE>aTsèÑçÐåaoÎdTÆaässåtaÐÆb}ÐT>LÆÐèçaTfÁuçoN>sÎtWTucÆÎÎc>rKCåTÁ±µaTu.uGèçåçÐÎÐÎ¨r0cƧsT}NÉÐt~rÆcNÐÎÆcÑWÆæÎÆaÆcÓtåT0ÆTjXRëêÕëÔacN}æÑçÐÆÐsLçsEKèTÑçÐaTaL6caNKEàcÐÎsåTÁ±¶aLLfTNça>LÑtÆÑTaÎÐtÎT>MÁs«æÎÐçÁÎcuTIÐÎÆÐåT>@ÆësKmHÆsLÑçÐÐÎaLTKLÏtGåTÁÐÎc}ÎçæaÐçÎTaT.ÐÆÎÆçÆÐsNÌÆçÐÆåT@ÆccWÎåÎTMTeeROIÕÊtYÔÒìÔÊeRWåTÆuL>NçTÓt>cç±·aaåT>@Æëæc>Mc>ÎÐçÁåTTsÆÐc>ckÎfT>NmH>ÆuççaLÆtpN#Æ«aLT/ÐÆaNÆÐUäT>KaTåTÁadNTcsaÆt>åT@ÆÑÆeça@IUNJ~aLLWTÐÎÓÑtÁÎÐçÁuèÐÆd}T4ÁuTc>èÆcuNcsÆÐs>Ác}aÐçTNÎt>TèdNåTac>NaNKEÎÐçTN>Ît>T>d>N>ÆÐT>u0a>H>äT>}>L>rÆÐÎa>T>uÆÐÑÆÐrÆu>}>>T>s>u>åÁsWT>sÆc>ÑWÆæÎtåTÁuTaÑncsIJuTÆÉTtJEsåTtnåtÑÁØtztÐtÎrÆnsWÆÎstaT¬±´aT/uGs@NKèÆcsT}Ns«WNrI1ÆcÑ¹WÆæacNEdNcÑncsçqM6¬±µçTåÎÑt>ÆÑ«T>ècN>æÑçÐ«uÐÎuèT>M@>T>N>æÆÐÑÆaT>a>tpT>a>NK>E>sWÆÐÆc>suTÁ¹W>Æst>4>L>K>«åTN>t>c¬±¶rKzT>MÁ¹a>sG>suN>aN>KE>ÑÆa>NJ>Hs«a>LT>.àÆc>ÆÎtës>båT>TL>uT>Ksa>TT>rÆcæça>LL>ÉÎT>TèÐÆa>NaLTuaNKEåT@TTLàÆcÆÎtsÒaHÆÌçÐèTCÆÐtDLsåaNÎqÆcTçWÆåTCNåÎcÐçÎåÁÑÆÐtDLçaTuc>ckÎqÆcÀdåaNÎqÆcrÆ¬±·¨±±¹±¯t§ÎÐÆÎÉçTG«ÎtæaNÎåtÐcÐtDLradN_N

Page 144

eROIããËÖeLeROIéÒÊÒuÊg°µ´ìÔXËÅaLÆtÇÁcu@TNÆaÆÒçc?TäT}LsaTrI1cNsuT}>Lc}ÎtæÎÐçÁèT>aTqÆcrÆaTèÐT>ÇÁTsK@ÇÁaTÇÁÎtæÎTGÆWÆÒcÎÐÎsuÁÑÆ«aaËTNÆçaTa1åTIÆäarÆsTLaÐçÁÐÎÎtrÑÆÆÐTMTaNKEåTaLtçÐaaÆt>cÆa>aÆÐ4Á`T>ÎtèÆc«a>ÆtuseåÁc>aLÎa>NKE>ÆÐåTÎt>ÆaƱ¸aLÎ`TçÆèÆcæÎÆtTèTBÆÑÆuATÐÎTftëæcHçÉÁÐtÑçæÎcÑTÆÐÎtèTtaTåTÑaLTaNKEåTÑeçåÆÎcWaLMèÐTLsÆÐÎçcÇÁpÆÎs²¯èc}ÎsnJEÀuTeNggoÒvëÔëìÔÊhXvëÔucÐÎÆÐrçÐæÎÐçÁèTsrçÐc>ÆÐèÐÆd}>TfT>NmHÆ«a>NK>EèÆcæa>4NE>ësD'ÐÎaLTuèÐÆd}TrçÐÆÐrçÐrÆÎdÐuc>c>k>ÎrçÐÆÐrçÐrÆa>Æt>>uåÁc>ÆÐc>>c>kÎf>T>N>>s>c>>èc>}>Îr>çÐmH>Æe>>aLTurçÐàcèc}>ÎäÎTa>Æuc>NWK>ÐÎçÎcNu>WÎsÆÐcckÎrçÐàc>äÎTaÆucNWÆÐWKÐÎscÆÐÒTéXGRÔXMÊÇcF>sçÐsaÎuÐt>>ÎocsçÎÐçÁuèÐT>Lsa>L>LWT>ÐÎaN>K>Ea>TsÆÐuT>Ác>N¹aÆtÆÐcGLqrÆæÎTÆÆÐtr«åTCNèÆTæaçäTKç-T.uÐTIÆÆÐWTKÆçWÆæÎtätcäçÐèTNJÐÎåTÎtaNKEsWÆåÁæÆt6rÆ¬±¸aTåTCNuLEsT}NsnJEsWÆèdNcÐtDLêTLNH¬²¯

Page 145

ggoÒ8eccÌÆçÐÆsaT¹a>tu4LæÎt.4>acckÎrçÐTÆÐT>MÁcN«cG>LÐTMÆrÆÑÆeatÐçÎtÑÆæÎTÆaN>KEÇÁuIÎd>ÐÎsècNTmHÆsÆÐèçe>ÎÐçÁuÐÎrÑÆÆÐÎtÒT«èa>NKEÎçÐuçcÇÁåçÐÎsaTaNKEaTseåÁTuÎTaÐTuWÆwXw:Ôëg¹aLuãÆëtèçÑÆçÎÐÆbuÓccWÎæaLÎaNKE«ÎçÐuçcÇÁÐÎæacNaNKE¾èÐÆÎåT0ÆnJCÐÎTÐaèÆasTÁäÐÆÎåT0Æ¹aÎu`TæacNaNKEçaÎua>NK>E>ãçÆÐTèÆc>ÆÐèçÎÐÆÎæa>cN>a>NK>Ec>c>WÎsuT>ÐÎ«æaL>ÎaN>K>EæT>åÁ¹aLuãÆëtèçÑÆe«Æac«_NuNsèÐÆÎåT0ÆTÁ«æcT-cçÒaHÆÌçÐÑÆæÎÆÑ«aÎcÇtJAeNÒtNCLåTÑss«ätÑçÐÐÎçÎc/WTcæaÑåTÎcåTNÑÆ«acåTKÁs«WÆs@ÐaWÆÐWÎsç¾aÁaÆtåTÎcçåTaÑèÐçÆÎcMÑÆç¹aLuãÆëtçÆÑÆqÑTaÎuaNKEc}ÎÐTÆÐèçäÐÆÎåT0ÆÎÆÎ`TæacNaNKEuç«ÒaHÆÌçÐsTÁÒaHèTNJs¾èÐÆÎåT0ÆåTÎcWTNsç²°aÎuaNKEÆÐèçätÐTèÆcæTåÁäÐÆÎåT0Æ¹aÎu`TæacNaNKEìÔÊhXvëÔX8e¹atuç²±aT.u4aèÐÆd}TrçÐTÆÐçÆcNçaÁuåçcNÇÁÑÆeèaNKEÒaHrçÐTÆÐtqLu4a_NuNäTsatuTNJÎÐÆçæaNtÒT«ÎtråÎco@ÑÆe«çÎc

Page 146

ìÔÊxÊjXR8ÅããÏètÑÆåÎT>M>cc>WÎpT>sqN>TuÆÐèÐÆt>>ÆëæÐTÐÎuçÐf>TN>4>Á4>>T>rÆÐÎWÆ_J~ëstçåÎTMuT@NcåT@«èÐÆd}TrçÐT4a«WÆtÐÎfTN«mHÆÑÆÐçaNKEÑÆÐ4Ñác>@ÐÎsqNÆÎuÎÎcuäT#Æa>NKEqÆcÑÆesJ>~TèÐÆtÆqÆcÑÆÐçÎrÆèTCÆÇcçäçÐÐÎauÀTCÆa>Æçu@TNqÆcèÆcÆTæT>çåTdKÐts«èÐÆtÆqÆcçÎuWÆs>c>ÐÆcd>N,QQRFHQW,ãçÆWLt>LÆòT>a>NP>ÎÐtsÒt>>Nt>N>uÆt>n²²WcuäT#ÆåTIÉTGc@TÆsTÆau@TN¿¿¿ggXQÒéÒXQ¹atu4LaLTuèÐÆtÆsåTÁccTMÎåÎTMTmHÆ«ÆaaçÆaèÆèÆæÎÆÎu}TåTÑçåÆÎcrÆss«ÒaHÆÌçÐÑÆrtatpTT«aÎcåTTLfT@ÐÆçÆdÐÆb}åT@ÆÐÎÆÐfthNaLLWaÆÐt«tëæÎÆÐÆUcT«WtåÁÑÆã«ÆcÑ«ÒaHÆÌçÐTcçÐa«ÒaHèTNJÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4Á¬c#«8e4>L>çÎd>Ðua>L>T>uèÐÆt>>Æsu>T>>c>c>ÆÐèÐÆd>}>T>>rçÐÎt>WÎT>m>H>Æe>¹atuqLu¨_§4aÒaHrçÐTÆÐt«nJCÐÎTÐa«açÆaÐÎÒaHÆÌçÐç_NuNWcuäT#ÆaNKEÑÆÆaUJÆèÐÆtÆ4Á«ÇcÐÎaEsqMåcÑÆ¬²²

Page 147

ÖeLÊÐëÔgQWÆtTaçÆa¹atuçatuÆÐTMÁç«²³aMuåT@«åTÁuT@NcmHÆetÌçÐTç¹aÎu`TsTåT@«uT@NcseåÁaLLu4LaTuèÐÆtÆsecèÆcrÆsåÁÑÆpT>ÆaL>tuWc>fTN>qÆcÐÎåÆÐÆa>T0ÆësK>TåT>}>TèÐÆt>ÆeåÁÑÆäTK>ÆsÆÐfT>N>u>çaL>L>fT>N>«åÆÐÆaT>0Æc>}>ÎTa>T>>aT>s>c>äT>#ÆåT@>ÆÎÐt>ÐÎqÆc>aLT.uãaçÎÐ_J~ëst«aaTÐËÊgëéXÕÊÔÔÒ[ÔXD8#"ëeROIèXããÒy4eLaÐçÁumHÆÎdsÆÐÇÆcçåTu0aHåTÎTæTåÁèt>>>äT>ÎÐt>ÐÎ4>L>>K>ÎÐçÁuèT>sÒT>>>WÆ_N>>åa>åT>K>suT>>ÎÐt>ÐÎmH>ÆÒT«asÐa>ÐÆÎåT0Æ_NssuT>ësKcMÑÆsWÆutqIÐÎsÇÁT>sNÁÇÆcnH$åT@>s«æaÎc>sN>ÁqTs²´pçcN>ÎÐtÐÎÆa>ÑÆaLuc>I@>4L>KçÆa>turÐÎsèÆæaç«WÆÎåTcpçcNåÁÐÎsÎtt>4Ñcëæaç«ÎÆÎTåÆÐasÆasèÆæaçuJåÁWT>CÆcÑ«²µatsb>FåÁTãT>ÎcåT>ÎtåtåÆÐÆa>T0ÆT>sÆÎuÆÑÐÆÆÐTs_>NrTTWÆc>NMC>ësT@su0a>HÔtA>ÇÁÎÐtÐÎäT>#ÆcçaL>uãauLc>NsÆÐT>ÇtJaT.uèÐÆd}T«ÎÎcâTWÆæacNMCfasÐtåTK¨åTÆÌçЧåTÆaÎ_NztÎÐÆÎuWTÐÎÆÐTMÁsuèÆcÌtzçsÆÐT-aHrÆësKèTLEaTmHÆèXëéXÕÊÔÔÒ[ÔXD¹atuåÁÉTECkÑtrKzæÎcæÐTÆÐåTmHÆuTKÁåT_NuNÐÎ4Á¹atuÎÐÆÎuWTÐÎÆÐåTseåÁWÆæaaNåÎcÐtM1TåÎÑcMæýÆçTåÎTMåT@4uJ~Æ6ÐÎ¬²³auæaT@q@åcpÆçÆT«åT}TaNKEspçcN-aHqÐ¬²´aNLaÐÉT#WMÐÎ¨açÆauLE§èçæÆÐÑÆTaNJCÆÐqTçètLEcNÎÆÑtåTÎtåt¬±¹±cC¬°sæÐTÆ¬²µ

Page 148

uçÆ«aLTUNcsçuLçcTåT>ÁaÐçTNÆÐTMTdNåTÎT«aT>uTåÆcNÎÆaEsTLÇÆcutçcNuçÎ«ÇÁ-aHèÆc¹atuÎÐÆÎu-aHseåÁsuTÐÎaLtuäTcÑÆèÆscåTaLLWTÐÎnJCÐÎTÐa«ÆaÐÎ4Á¹aÎu`TÎÐÆÎuWTÐÎseåÁçuNaçÆaÐÎç¨4Á¹atuçÆç§ÒaHèTNJçÒaHÆÌçÐÐÎç4Á¹atuçÆçÎtupKecsW4LrÆäÆaÆsTÐTÐçÆa>èTzÐUJ«oNãTK>ÆäT#ÆèÆcaTec«a>NÐåTTsqÆcuçaT.Wc@NètHçuTÐÎçaÎäT#ÆaÆstÁÆÐçÆsÁ«ÎatNTNJsæÎt.èXëéXÕÊÔÔÒ[ÔXDããµµsuTÐÎ«a>T>.ukÑtäÎc>4>ÆÐÇÆc>çåTåT>I>ÆÉÐt~ÐÎmH>ÆÎt>sL>@>IèT>ÑçÐÐΫÎÐçÁucNÎd>sÆÐåTäÎT>uça>LLuæÐT>ÆÐåTd>NåÆc>NaL>>åTåÎc>æÐTãtF>@åT>ÎTaT.kÑtäÎc4ÎtWÎTTÎÐÆÎuc¨ÆÐåT§cNÎcNuÓcÆcÐÎÆÐuLNÎtuäT#ÆmHÆÉÆÐtÎUcÇÆcçåTÑÆÐÐÎWÐT@qÆc«c}ÎèTÑçÐÐÎêÕëÔããµ¶aLLufTNTNJèÆcçacNuæÑçÐUJÆåTdNçÎçåTÑætNæÑçÐaÆt>uuçiH>mHÆa>cN>uæÑçÐ«aL>Æt>Wçcd>Nu>TçÐc>NåÆÐÆa>T0ÆçåÆc>NÎÐÆÐåÁaÆt>u.mHÆça>L>èÐba>Æt>u>WÆrI1Æc>Ña>cN>uæÑçÐäÎc>ësKsÎc>N}>a@uæayTåÁÑÆaLuæÐTÆÐåTçÆuçÉÐt~cÐÎaT.

Page 149

ÔXORìÊgÍXeããµ·WTÐÎsa~seåÁaLLWaèaLKcNTaTaÐÆÎuWTÐÎÆÐ¨ÉTa~§suTrÆÑçÐåTKa>T«aT>ca>LuWa>TN>JèÆcs>uTçèÐT>KN>TuÑætN>sÆÐåÁTÎÐÆÎuåTÆcÑÎc>åT@ÆèÆc>«ÎtUTÑÆèdN>åÎçdÆTa>EÑçÐaTÉÐt>~rÆcNÐÎa>ÎäT#ÆÆÐÐTÎtæaTuTÓÎdsÆcHätfy!R#èxÔÑÆæaÑèct>AÎÐt>rÆÐÎWÆuN>uT>aÑÑÆuT>IÉTÆc>ëæÐTÐÎ«ut>ÐWLät>fÑÆÐ4ÁuEK>uTc>TsåT>@ÆuÎc>c>-ÐÆÎWÎÐÎWN>N>Ða~åÆÐçÎåT>N>N>uÎc>cuT>K>çÎt>>c>kN>çuE>>K>>>>Î4>ÁqÆc>UT>>ÑÆUÆc>s«Wc>>uæÑT>åT>ÐT>>c>ÇÆc>çåT>>dc>çÎtÐÆc>cÇçT>L>Ðt>s«ÐÆÑÁçsL>Is>TM>TåÁÐÎWc>uc>ÐÎÆÐTM>ÁuaÑèT>sL>çaN>T>ÐÆa>N>¹a>Îcuèçc>N>a>çÆa>ÉÆa>NP>rÆÑÆãÎçåT>T>u}>K>«Ît>åÁc>uE>C>uT>T>¨²µ¹±°t§aNTåTÆcÐtBÐÎÎTKÆTTaNLfTNæÐÆtKeëÊeèXÔÒ[ÔXDuÊgwÝÊgéÒÔëÅããµ¸¬yXPëÔjXR«fT>N>èÆc>sÎt>r>Æc>qÐÆÐåÆÐÆa>T>0Æ«WÆs>>L>@>I>UÑT>Ás>¨s>L>§W>ÑçÐæT>}>>T>÷cÑÆ_NÎtÎTsuÆckÆçÐÎ²¶aaNTuuTLçÐfTNÆÐfTNrÆaLÁqÎcuT}TÒtNtNaÎcurçÐ«èçW@ÑTÐTD>ÆÐÎdNçWÆåTMÐtçÐaãf@ÐÎs«sTcr«WÆæa>ÁÐÎu>N>>WT>KäT>K>èÆc>uT>}T>ëæc>ÑçÐfT>N>ÉÐt>~ssrM>4Á4>K>ÑÆatuTàT~çgTrçÐTuÆcØTKÆësKNÐÎs-ÐÆÎcTsWÆæacÏÒaHÇTÐÎsWÆuK>ÆcÊÆcNWÆaÐdrÆ¬²¶ÆÐätÐrÆãtÐèT>Lt¨³¬²¹±³ç§Ît>rçÐætMÐt>Bs«¨³¯¬±°¹±´Ëçc>§sTWGT>uÆaÆcèçÐc>uKyÆÎèT>sJEqÆcsuTL>çÐWÆaÐd>rÆ¨°²¬°±¹°TI§Îc>}uuåÆa>ÆcWGåT>NÐÎãc_N>c>TåÁÐÎsÎcuT>KÁ4>ÁsetsÒÆçc>íØTK>>ÆÐÎdN>Ðt4>K§W>TãT>H>ÆdN>u>N>qÆcs>ç¨aÎc>urçÐWÙÆc>suT>}L>§åTÎt>M>uÎÆtT>kKâc>ÐÎ_N>d>N>T>ÐaN>UÐÎ«c~T>Ef>TN>4ÁÐÎ¨·¬¶¹±¯ØÆâÐWÆÎÉÐÆa>~åTåÎc>æÐT4>Ác>TåÁÐÎãt>ÐäTçåT>sD>G>èt>J>æcT>çpT>K>ètJ>çÒa>H>dN>èt>J>èTÙÆc>åÎc>rçÐèÆc>kKåÁÑÆæÎT>G>>ÆTd>N>çaN>åÁÔt>A>ÎtuæÎÐçÁèTsuTLçÐfTN«ÒaH

Page 150

WÆæÎT>ÆåÆÐÆa>T>0ÆåTN>ÐÎsuTÐÎmH>ÆÎÐçÁuuÆc>äÎT«mH>Æåa>ÁÑÆaE>«åTT>}>T¹aLuØçcÉTKJrÆTÆÐèÐÆd}TaTTKTaçÆa¹aLÎu`TWTKçtÌçÐTçqNtÒTÆÐèÆaßß¹aLÎu`TWTKWÆuÆÐçWÆaÐTrÆWK@çWKDWÆèçåÁÑÆdNãçaaÆtsGuTc-aHäT}LsrrÆÆcÑ«-ÑÆcÆcÆÐÎtèTUJat}aTmHƹaLfTN4LrÆe«qNtÒTÆÐt«ÆaçÆa«TaçÆa«_NuNÉcncÑÆaNÆÎcÐtLÆÐTsWTàt@ITcsècbTuTÐtT«ÑçÐrÆåÎÐçÁcsT«UësTÁsåaNÐTÑçÐÐtÑÆÐTc«èacÁTèÎTcMts«tWncÑÆåtLÆ-ÐÆÎÐtcuT}TÐtÑÆqNÎãçqNLfTÆÐteTaçÆa«_NuNÉcncÑÆ«ÎTtåÁÑÆÐTÆçÉÐaçÆncÑÆæÐÆtKçåtLÆ«ÒaHÆÌçÐT4ÁÎTÆaÆTç4Á¹aLÎ`TWTK²·åTdNçÎ4LK«aLÆtucNÆdåTÎtadNucfTNäT#ÆèÆcqÆcåTTÑÆerfT>Ns>aT>¹a>Áuc>D>sUT>L>ÐT>N>>Ðtd>åÁäçÎWN>Æc>ÑWÆ°³°Ðt>d>Ît>ät>c>uT>LçÐfT>N>ÐÎsèÐt>d>¬²·ÎtaLJtÐtBsuT}Tu0aHåtrèTMÎçÎtåtK

Page 151

$JDSH²¸[!èXããµ¹mH>ÆWÎÑÆuT>sE>C>«Ît>åT>åÎc>æÐT>ÑÆp>>«a>L>T>s>ÆÎÐt>B>suÆÐÆa>T>0Æ«äT>äT>>}>L>s_NuNrèÆcèÐÆd}T4Ásç³¯WÆåTâcqÆcrÆaÐÆÎuWTÐÎãTK>ÐÎsK>åÁÑÆeçÎÐçÁuèTsèÐÆd>}>T>åÁc>sc>WÎsuT>ec«åa>N>TÁÑÆfN>uÆÑÐÆuTocsçÎt>æÎÆÎåTÁsc>ckÎåT«åT>tnÎÐt>ÐÎTÆaL>tuçaÐt>uu@ÁuÎÎcÒxçëXPÕXRewë[XPXããµ»çÎcaLÆt>æc>ÆÐTK>UNcr>au>aTs«a>TWTL>TäÂtÇÆc>åaNt>çåTåÎÐtÑÆuÆcb>WTN>srÆÑÆa>aÆt>ÎtL>t>eIc>sIJ>ÎÎc>}åT>KN>@>«TK>ÉTc>åaÎT>T>KåT>dN>¨°²¹´W§aNTMo.TK¹atu¨açÆa§WÆsTÆÐ4aHc}>Îu@>cæÐT>çÎsrÆT>aL>L>ÉT>ÆcÆÐÉt>I>aN>P>çuLçc>T>sK>«aL>uW>~mH>Æu>çTåTLKÆÐÎtèÆb«a>LTÐtBäTèÆcäÎTT>cNÐtBÐÎåÆÐÆaT0Æ«mHÆÇT>NÐÎcÆaT.ÌcCaT.WTÐÎsTT@äÎTTcNWÎÑÆÆÐsTâcåTaTecaLLãçTLWTLÒx2çëXPìÔÊhgMXeXããµ¼WÆåÁWÆaèÎtL>@XT>kÆçÐÎsÁaT>.ãçTL>ÒTÑÆc>ÆTça>çÆaäTsÆÐfÆb>ecqNTcÉTÆsåTc@cÆÐÎtècc«èÐTNtçÎT$ÆTséXÕêxRïêgKãã¶³ÑÆpça>L>T>ãTK>rÐÎs¨WÆs>>T>§at>uÉt>Îa>çÆaäT>qÆc>suT>Ñæt>Nc>Æ«ÎcÉtÎaÐÆÎæaM>csuGNJ>IUsÆÐåT@ÆåÆt>cÆaÎc>ÑTåT@TsT>sUåaNÐÆcàc~«aLÆtsuNc>cs«ÎtãdLÐÎÆÐäTåTÁaL>T.åTÆsÆçÐæÎÆÎåT@ÆsÆÐÇÆcçÆbaLT.sL>d>N>çèÐÎÆcÌçÐèÆÐÆÎsa>us>G>èÆæcG>su>N>>WLÐÎçWÆÎäT>¨$JDSH§sTÁuT>t>åTÑsW>>äT>rÆ¬²¸soKçåÆÐÆaT0Æ4qTGrWt>HqÆcrÆuTcÑÆàaWÆæÎtätc>åTÎtMubkÆtÐÎsÁa>LTaTuLÎqÆc¬°¶¹°°åc¬°§WcuÉÐt~åTNcÎdÒT4ÁuTcÑÆpqÆcrÆsWÆrI1ãtÐetåÆÐçÎÐÎÎt>åTÑætNçÆcH¨²³-aHs«åÁcWc>fTNåa>ÆtÑÆesuTssWÆfT>N4ÁÔTèT>æýÆçÑÆçåÎÆÎWcuLE>s(XORJHLQ«uTtÐÎ¬³¯ausG«W@ukÑtÐTB4TçauæÎÆÎeåTaLL

Page 152

[ÊÒ1eLqLÊweXwyXêxRãã¶´-a>H>mH>Æs>T>M>ÁWc>>èÆc>a>Ææa>N>>sÆÐrt>çÍc>p>çÎt>èT>æt>N>>c>t>åÆÐÆa>T>>0Æ«TætN>-aH>TWÆæa>cÏnN>a>MÐÎsWÆc>tèT>u0aH>ÐçÁÎTT>u0aH>rÆaL>T.uäTåÆÐÆa>T>0ÆkÆçÐÎaT>>uWÆæaN>@>ÆÐT>M>ÁsÆÐÆau>tI>N>«ÐÆÎåT0Æc>T>rtçT>paÆtuÆÐÆasn@ÑÆcÆæaLL-aHUJÐÎÆaçaLÆtu4ÑÉÆcKÐÎÆÐÆa¿¿¿u@Nc>}aI>cmHÆsåÁ-a>HÐÎsK«a>ÐuÆca>ÆæaNÐsuT>ætNåa>Nqts>4K¹atu«æÎt.cÏÆÐæaLL-aHäTçsÆÎâÐTÆÐTMÁmHÆacNuqNtuÒTÆÐt«ÆaçÆa-ÐÆÎut-aHÆÐTætNctçèÆsÆÎuÆÑÐÆTsTuÆÎTcMÑÆs«èÆæaTÐcKsÆÐTMÁÎtäTt«ÎÐçÁÐTÆÐTætNësKsèÆæÎÆÎÐtÎ4Ñs«âÆÐtcMÑÆçèÎTcMÑÆÉTÆtNësKçåTNÎÁcMÑÆ«ÆaçÆa«TMLÆësKcMÑÆuÎuTssuTccTsçÆÐÉTLyTsuT}L«qNTuÆÐt«uÆÐÁuTætNØÆtÆTTaçÆa«_NuNÉaÑcncÑÆÎTÆaÆTÎTãÆÐtçÆncÑÆ4Á

Page 153

XêxRægãã¶µ«äÆÎT«ÒN>«t>J«Ét>«UN>«u«åt>Ñ«ÐT>Æ«c>N>#Æ«Ðt}>Æ¹a>LÎuW>cÆÐc>ÑèT>ætN>TÆ«ÎÎc-aHdNpuTÆÐÉTdc}>Îs«cNs«ôÐTs«ÐTNs«ædcs«sÆçaLsTÆ«tÁc}ÎèTMJsçrtçÍcpiHàcA>èçäTãèÆc>çÎtæÎÐçÁèT>sÒça>èÆaÒT>Ît>uèÐçÁkK>sutA>>cÎÎceexRqLÊ[eweXX#RNéXÒXãã¶·aLTÐtNmHÆsWaÐÎ«aTåTÎToKçåTÎTuTKuJÐTrÆÆc>ÑÎçcåTÁÉÎTN>s«aÆaÌ~s>TLT«a>ÐçÁmHÆÎTsÆÐåÆÐT>KN4L>KaLÎTèçÑÆmHÆsWÆÐTKNuc}ÎësTçjXRéXÕïêÔXÔÒãã¶¸ÆÐÎtÐT>e>çaL>L>fTN>ÆÐÆa>«ÐTc>ÑÆfN>«a>dN>uc>ÇÆtÑÆs>uT}>L>åÆÐÆaT>0ÆèÆcÆÐÆa>äçaçÐT>#ÁsêT>Nc>åÆÐÆaT>0ÆaT>fNÐÎÆa>äqNJ>Eës>J>cÆa>LT>.ØçcÎtÑÆ«ÎÎcuTtIêTtÌçÐsuT«TNJs6ÐÎÐt>ÐÎ4LKåTÁatL@ftÌçÐWtHaLÎåT@ÉcN¯ÖeLyXg[ÊeÔhèXPwãã¶¹±1ÔÅìXwÖX8ÅeXhRgÕÊtÒaH>äT>çåT>W>T>ÐÎUÆc>«a>L>æd>èc>}>ÎdN>s>åÁÑÆfN>èÐÆa>T>0Æc>sWÆs>>T>uT>ÑÆÐèça>>L>>ÎoJ>>M>>èc>ÑÆÐèçåÁÑÆe>c>Æu>>«ÎÐÆÎWT>>ÐÎåT>>0ÆT>>ÆÐåÁc>ÆÆc>>Ña>>T>>aTÐaÆt

Page 154

Òx[ÊgeXìÔÊhX8Åãã¶ºaL>Iæd>açÆa>äTÑÆ³°èc}>ÎåÆtN>TçÓt>T>åT0Æug>T>aT>UÆca>T>ecsWÆ_N>r>rÆÆcÑÎt>qça>>Æ4>Ñc>Òa>HåT>ÑÆsI>oÆÎT>>Ît>UÆc>a>T4>L>>K>aÐÆÎÐÆtÆÐåÁaTçaLLuãçTLåÆÐÆaT0ƬéÊgRëéXÒX«ãã¶¼aLÁqÎcaLu4NEåT@ÆcmHÆsuTÐÎÑçÐcåÆcNçåTÎTqÎc>sK>u>çÎÎc>åT>Ðt>B>kT>èÐT>K>>N>såÁc>}>a>L>T>Ðt>B>Uc>Ðt>sa>T>>åT>ÎT>açcÎtÐTcsoc«fTNäT#ÆÑÆaEçaLÎqNJEaÐÆÎÐtBTNJÐÎsuTs«aLÁu8eìXt!ãã·³ÆcÑÎt>.pN>K>$T>åT>>Ðt>ÐÎåT>@T>Îc>èÐT>>âT>WT>4>}>LèT>sL>d>ÔT>>Æsa>T>>WÆcHäTKsnJETåTÐtrÆÐÎs>t>N>su>T>>ÎÐt>ÐÎT>ÆW>ÆÎc>ÆÐT>c>ÁèT>M>>çrÐt>Îd>K>>>Îa>T>ãT>c>sT>>ÆrÆTaT.4>PÆÐåTÁa>ÐuTN>JssuTÆa>pÑÆaT>mHÆ«aL>LuÐTça>L>Tp³±acN}ÐÆcutëæÎÆtTWNtÐÎÔTÆjXRÍXëÊïêÔXÔÒãã·´éÊÒÊeXÆÐÎt>>èT>>WÎa>>t>>u>ÐÆa>>N>>ÇÆt>>ÑÆåÆÎÆa>>T>>>s4>>K>>«åÑsçÎc>>s>«åÆÐÆa>>T>>0ÆsK>>açcÎtèTÐTcseçaLLfTNÆÐÆaaLdèÐTsWÎsåÁÑÆfNç³²aLt@raL>s«WLr>ÆaL>ÆÎuæT>}>Îtãd>LÐÎÆÐÒa>H>ÇÆcçåT>åTÑåÁåT>N>N>sW>ÆåÁsTT>>èT>sN~t>rÆpN>Î¬³°auWTÐq@åcTaLåÁæÆtuNæaLtaLÁuTåÆasuTÁ¹sKJssKJësKcutèTæÎÆtTs¬³±ÎÑTÐçÎÎtÑÆÆÐTTCçgTHaÁÑTÆaÐtBssåÁÑÆfN«uÎÁÌçÐsWTLEra¨µ¹±µd§cNMCqÐrÆ¬³²

Page 155

yIO ÒjXRëÊeèUJÐÎçÆÎçc>T#ÁsuT>>tT>aT>eca>T>ÆaäëæÐT>ÐÎuKN>J>Eës>Jc>ÆãTrÆT>WTK>ÐÎcÆÆc>ÑaÎu>qNJ>EÆÐèçsÎt>L>ueåÁåTÎÑÆÆÐÆa>rsa>@>aL>N4>L>ÎtÎÎcUTÑçÐÉÐÆccWÆÐÎTaTæÎcfTNWÆæTÆÐTN>aLÎuqN>JEÆÐèçsuTs6>csa@a>LN4L>acuÆaÑÆseåÁaTNTåÁsèÆæaLÎqNJEsrÆTaÆaåaÆtcÆÔtAWtrÆæTåÁÎÑÐt>cNP>«aLÎuqN>JEÆÐèçsuT>çØTKÆs6>ÐÐÎèaÆTK>åTNÐÎu>ÆÎu.ÆÐs>Át>çaÎq>NJ>E>WÆa>NG>åT>}>KèÆc>sÆÐs>ÁT>aa>Æt>æÎÆÎæa>LÎq>NJ>E>sçauÆtaL>æcMa@>tsaÎuÓÑt>ÁseåÁsJNçsÒaH>ÆÌçÐsÁÑÆta>NLuÆttsuÎäT>#ÆãdL>ÐÎaT>sÆÐsÁT>åÁÐÎW@a>Ætèt>èÆæaN>Ls>ÁÑÆt>åT0ÆåT>raÐtBuTtI>sÒaHÆÌçÐsuT>«aTÐtB>WTKÐÎsaT>UÆcecÆbWG>aLÆtÎÐÆÎWÆaNGçÆèÆc>sÁÑÆçsÆÎc>uaHÇT>ÎtãdL>ÐÎec«aT>ÓÑtÁsuTÑçÐÐÎaÆtuTÐas[X8xèTÐÎWT>rÆÐÎc>ÆTÆ³³T.f>c>çfTN>ÆÐèÆa>«u>Ît>ãdL>ÐÎät>WT>ÐÎcÆÇtI>>N>UN>J>~èçÐc>_N>>sÎt>WT>rÆÐÎÆc>ÑrfT>N>ÎtãÎÐÎÆÐèÆa>«u>>èc>}>Îs³´ÆÐsða>H>åT>W>T>c>ÐÎsÎc>>uqI>WE>>c>«nN>>¨a>>M>§ÐÎsWÆ4>>K>èÆc>a>Îc>>WÆÒaH>pT>ëæcp>KT>ÆWÆpH>a>TsÆÐæc>oça>ÐÆÎ-aH>Ît_>N>åtçrc>}>T@>WÆæaãÑTåTKÁÑÆsWÆuT4LKç«åT_NÆcÑaLT.uTc[X8ODÑTWc>ÑÆÑçÐ«ÎtÇt>I>N>UNJ>~Çt>s_N>suT>ÐÎÆcÑ«rfT>N>dN>q@WT>ÐÎsçÆÑÆaNJHsÎcfTNÐÆaÆTWTrÆÐÎsaTeWcÆcÆÐTsKqNDuIÐTçÎTÆÎtsÐçcuIÐTÐÎåT0ÆuåTÎtMcTsfLcÁuTKsuTÐÎÎt.ufTNWTåÆaätÐÑÆåTKuÑçÐÐÎÐTsåÎcTÎqÐWÆc>MÑÆaEsçcMæÎÑÆçÎ«_>~sWTUNcsWT4KM>ç4K@«4t¬³³WÆæascbdNåTNNWTKÐÎç¨°°¹µåÆÎç°·¹´´d§æaNÐÊÐÆsnNaMuÎTaa%ÆÐTMÁWÑçÐcÐÎçaa>uèÐÆaT}ÒaäTsuJÐÎçsN>MÎÐÁrcMÑÆs¨&DNHV§èÆæÎcîæÎÑÆçÎsaHèTM>T¬³´WÆæaæaNTuKyÆÎåTTMTrÆ¶¹³aÆ6ÐÎ¨±¸¹±²«²±¹¸Æt¬°«¸¬´¹±³çâЧaÎcu

Page 156

[X8OQuHNHèÆa>sWÆaÌÆçÐÆÑÆaN>JHsWÐÎÎt.c>utÆÐfT>çfTNaT>«qMWTsÐtL>èÆc>W>Æa>ësK>J>åT>K>sÆÐÎt>c>>çs>ÆÎÎT>sÆÐÎt>4>>a>sÆÐuÆa>åT>K>uL>E>ÆÐëæas>TI>ètJ>MÑÆsÎt>WT4>KÐÎWÐÎÆc>ÑaL>ÆtuâÐT>>«WÆæÎT>c>åTÁ6>Tra>a>N>T>ÐæT>>}>T>sT>ÆÐåÁçWT>>rçÐÆÐÑçÐåT>T>¨a>çÆa>>§ça>èÐT>åt>çÇÁ_N>>>ÎÆÎsyÆÐÆÎtdNTÐÑÆèctAft6GWTÐÎ³µaaÑçÐofT@TçÆUNcéXXXrfTN«ÎcNäÆÐÁcÐÎtrsåÁÑÆfN4LKwXjXRTçÎc>ÎÐÆÎÐt>B>t>c>>Kc>ÆrfT>N>çèt>@>ÇÁT>ÆÐT>M>Î«d>N>c>³¶UsK>N>äT}>L>sÎcÑTÇÆtèÆceççcc}ÎuTÆsfTNèÆcWNÐÆaT0ÆçÆcÆaNLfTNqrIuJLfTNèÆccN>MC>TT>cÑÆt>åau@>uUN>J~Ît>cèÆæÎc>kK>WTM>ÎÐÎsÎt>Çtc>äíÎTu>çÒaH>Ut>a>LuåÆÐt>èÆsK>@>ÑÆåtU>JÑÆsÇÁc>N>M>CçÒa>H>ÆÌçÐèT>CÆc>Ñ³·ÎÎcuÎÐÆÎu-aHÆÐåÁsWÆèÐÆaT0ÆsaÆæÎÆÎqNJ>EÆÐTa>ÆæÎc>TsÆÐWLrÆs>TaÆc>ÑÎcfTN>aT>WTrÆÐÎrÆcT>LçåT>ÐÎ«åTÐT>a>L>fT>ÆÐa>çÆaT>aL>uXI>èÆsD'èÆc>WT>rÆÐÎfLc>ÁcÆc>ÐÎÆÐèÆaWÆaÌÆçÐÆæÆc>KsåT>}>cÌÆtÆuT>Kça>L>ÆuÑTWc>ÑÆsD'o«T>sTÎçÐWTrÆÐÎsaLTáT>@aTåÆÐÆaT0ÆsWÆ4>KcTsaLL>ufTç-cIWTrƹaÎuÉÎTM4LcÆrÆcaçÆaÎtaLLfTNç«açÐèçÑÆt@>Nsçad>Nc>aÁuÎÐÆÎÎTÆÎ¹WG>usWTc>uÆaUsKN>soLÆ³¸aÁaÆtuTsÐÎsaNÆÎu.ÆcÑ«aNTÐÆaNÆb¹ÎcNusN4LÑTÁsE>K>ÑçÐc>A>ÑÆsI>JU>sKN>ÑÆsWÆa>a>ÑçÐss>L>ÑçÐsuL>E>ra>ÎÐTK>uåT>N>T>æt>Ns>ÆÐTÑçÐÒt>>N>t>>N¬³µau¨µ±¹°°¸d§tWÆaèTMÐçÆÎèÆc-taKÆÐtTqTcUmAÐÎ¹WÆæaNÐÊÐÆsWÎtMÑÆsTèTÎ¬³¶UNJ~WåÎTM>TÆbWÆæa>eaHWÆrT>åÆÐÆaT0ÆãÎÐÎsÒa>HÆÌçÐuLEÆa>eíGíësJN>çsuN>ÎcoeíGí¬³·ÎÎcucNMCTTcçaMuÎtcÆÐÆaÌçÐuMÑÆÎtcWº±¯¬²¸¹°±«±¯¹°±t§Ît>uU>ãÎÐÎu>NW>@ÑT>c>ÐT>N>>a>N>P>a>a>aM>ÐÎqN>ÆÎus>èÐts°²¬µ¹±´W>¬³¸ätÐT>a>N>Æëæa>L>Le>IE>L>åt>>rÆsa>Áuc>D>s±¹´T>¬°º²¶¬²´¹°²c>º°²¬°¹±´«³°¬³¯¹±³Wº²³¹°¶t>º³²¬³±¹±³dcUåÁ¨åT>LÎT>G«·¹²·ÐÆâЧÎÆÎuÐÆc>Ðba>NUÐÎuT>ÑcDÑÆÆÐæa>LÁuT>N>uyTÐsa>TuL>NC>J¨7DUJXP§ÎtqNÆcÆÉcBuTcçfLcÁUspAçs@åTM`ÐTäTK

Page 157

ÖëgCXèXPwåTK«aÎcuGÆÐ_NpNyÆcÆuLåÆcsÎtäT>}LrÆÐÎÆcÑdNcÑTÒçc?TäT}LsåÁsÆÐÎtåTK>@çs>aN>ÆåTÎcäT>NèÆcuÆÎçT>ÐtsèçÐÎç-Æs>TLåT>0ÆTTs_N>-ÆsçÎÑçÐsçaN>ÎqNJ>EÆÐc>}a>I>çaÐÆÎæT>}ÆÐÎt>ÎTrÆc>ÆçaN>L>4L>rÆ«åÆÐÆaT>0ÆTK>ësKc>ÆæT}ÆÐ_NëæcT>æÐÆtKÆcÑW@aN>ÆtæTsçÎT>ÆaNÆtstçss«aN>În@cåTtnaÐÆÎu¬YRNéXD«ãã·µåTT.åT>@rÆÆcÑa>NT.qÐUN>J~åT@>ÎtuT>@Nc>u}>TsêÆÐta>astçÐT>ÎcÆÐÎcT>DssçåT>0ÆTÆÐåT>@rÆsu>cs«a>LusJ>TH>åTC>N>TsWÆ_N>èT>M#Ðëæa>L>LÑÆsutëæa>T>@T>rKÎÉÐt>~rÆÐÎqN>Lq>ÐkÆaèc>åÆt>L>ssT>TÁsI>J«åÆc>}>ÎpTH>æaÎc>_Ïs_A>æcp>K>ÐÎut>sWÆèdN>åT>KrÆÎÐÆb>uÐÆc>sT>ÎdN>uc>TUJ>ÎcuæÐT>ÆuT0ÆåT>KsèçWT>uåTT>.aN>TuuT>ÐÎçÐÎsT>ÁsÆÐåÁåtu>ç«Ît-ÐÆÎpTæcåÁs«åtLÆTsqNLuÐçÎÎtÑÆWTuTÎa~ÐÎsÆÐåÁkÆçÐÎ«TMK@çuT@NcUNJ~åT@åÎTMT¬ìgRw R«ãã·¶çÎt>uT>>>N>>J>ÎT>>N>L>q>N>I>>$XT>«Ît>>WT>ÐÎ4>>>ÆÐåT>>0ÆçèÐÆd>}>>T>>>T>qN>>T>E>>rÆc>Æa@uèaÆÉTNÆÐåÆÐÆaT0ÆåtÐWL>ÑÆsKc>ÆÆcÑa>LtI>¨TM>L>§rÆjGÐÎq>LusN>~tÖT>>ÔTÆës>KsraÆtTK6GcsÐÎTêTH>JCuTÆNkÆçÐÎçèaJN«aÐÆÎæT>}×tGÆÐåÁçaLLèçcN«acN>ÆcÆÐåt>ÐqNT>Ea>ÆsÆt>åÆc>ÐsWÆrÆa>ÆsT>sEt>uTW>asrÆpN>ÎÎtaTsåTLåÁsaÆæÎt.ÐTÐsÆcÎtTMÁÑÆäÆacsIJaÆt>àt>@>I>a>Æs>>T>suT>>c>ÆÐåÁa>çÆa>«-Æs>Æa>ÆqJ>ÑÆèd>N>T>c>Æ«åÆd>d>èÆac_J~ÐaLsTaLuWÆaÆÐÒaHèTNJsWÆakÆçÐÎÆcÑWTWNÎtt«uJ~Æ6ÑÆ²·ç²²«±¶«°¯¹æÐTKèTpKEÆÐtÎësKc¹cb

Page 158

´³¬ÊÔxXÅ«[ÊeÔh8ÅìÔXëìÊÒŬèÔXQXèxég«ÔëgXÔëgéXDÊÒe½ePKyePNÕÊëÅwwÒxÔÊhéÊÔhëêecÓòêg[Êr!#[OMë[ëÒëÍxwçëèÊgÊëy}XÊxë±eXRÊÔ[g무¶°´´½¸XM«

Page 159

ÔXKjRygjXR8ÅìXêëguG>H>ÆæÑt>s>nJ>E>>>ssÐa>L>I>>Ææçc>ÎÐÆÎÎt>çuJ>>~Ææçc>çÎuc>fT>>N>èT>4>Á4>>ÐÎsNTCÆuGHÆæÑtsnJEsNTCÆæçcçWÆsÐaLIÆWÆècAçuCqÆcpTsÐaLIÆæçcÎÎcuqNHucèÐtçucèÐtØtçÎssNTCÆæçcaTuuLÐÆç¨ucäçЧuÆdN«WNçÐT«èÆsNTCÆèÐtqÆcpTucèÐtØt4>ÁsWÆqÆc>>ÑÆØt>>rÆÐÎWÆÐT>T>>çuÆa>>J>«èÐt>>C>>>qÆc>pT>>uc>>èÐt>Øt>>it>c>}>>Îèt>ÑÆç°åT>Ðt>>C>>i>t>ut>ÑÆèÐT>>çèÆÎÁÒa>H>åt>>ÐèÆÐt>T>ÁT>>WÆa>Ðd>>ÎÎcuTc«aLatNÐÎäçÐTçæÎtÐTTçuÆaJ4ÁçcNsuTNNìÔXëìÊÒÅéxÔ[ÊeÔh8ÅWÆu~TæT}TèÆÐÆÎèÐTçèÆÎÁ«åtÐèÆÐtTÁ4Á«uTcåTÑsfTNèT4Á4ÐÎÑÆuTsT@>ÒtÐt>Cç7KHRGRUHRI0RSVXHVWLDTN>t>tpÆÐçÎt>èÆÐt>TÁsuT>ÐÎÆcÑêTKNHÎTÑãTKÆsèÐTçèÆÎÁèÆÐtT>Á«WÆæaÒTÆTçsKcuTtuJ~Æ6ÑÆsÎÐÆÎåÁçÉÆÐTE>>ÆçÉT>F>Éc>>§Çt>J>Æço>èT>u>çc>}>Îèt>ÑÆWÆæa>s>t>uT>c>åT>Ñs4c>ÆrÆsÎÑTu>icåT>ÎtM>èÆbàc>~ÑÆpfT>NT>ÆÐåÁuTL>uMÆç¨T>sJK>èÑÆtÑT>ät>>åc>s>ÓÆsN>çÆpI>>ÐÎqWÎåÁW>a>%%RWWHÉt>Çs>>G>>sT>L>>WÆåÁWa>>äTK>ÉÂc>T/%RX\HUstãçWÆc>~T>E>uçÐÒt>>N>t>N>èÆÐt>T>ÁTU>Nc>ra>çÎÎc>u¹sÎÐÆÎuÐTMÆÐÎæÑçcÆsWÆuNÒT4>ÁmNLArcrMfTN>rÆsaÐÆÎåÁcWÎaÆtäTK-ÐÆÎWÎæaTNTMÁÑÆèc>ÏåÁÐÎsWÆuTdNaT.ust>UJc@NWÆa>ÐdfTNrÆÐÎsÁÉc>N>A>sèÎT>c>N>4>L>>èc>Æc>Æc>ÐÎWÆÒT>>4>ÁèÐÆb>}>>T>N>L>Ìc>a>T>kÆçÐÎåt>>WÆ«ÎÑTuÐÆtÎÆÐÉT>cD>ÎcÐT>çaÎuÐÆc>fTÑÁstÐÎÆÐf>TNèT>ML>NÁ4>AA>ç4>ÐtWÆÉçTGÐTNTM@LÆçÐÎæaJçÒc>åTÐtC>ÒtÐt>CfT>NçTN>t>tÐçÎt>fTN«èÐT>çèÆÎÁfTN¹WÆät>cÆÐtT>ÁsèÐtC>4ÁÐÎ¬°ÐTTåTNN>kÆtitÐTT4>ÁaÎcjGÉT~ÆuaÆT>ÆÐèÐtCfTN>4ÁçaLTa>tNäçÐTqÎdTçqÎd>TåcWÆaÐdfTNkÆtrÆÎtuWTÐ«a>LtNäçÐsqaGåcÐÎçÎt>æapNI@èÐtCrc>@itsbÐÎs«¨aLÐΧäçÐssÐTTåT>NN>ÑÆæaåÁa>LLu.ÐÆd>cÆÐÒtÐt>CçT>Nt>tÐçÎt>èTM>@TN>TÆaÎc>jGÆÐèÐTçèÎÁèÆÐt>TÁTaLT.uÐÆdcÆÐsNTCÆèÐtqÆcçæÎÆÎpNI@ÆÐÐTTèTNJ«aLtN

Page 160

:(3LWWWNÆçç*'L[eIÎý«(&5DWFOLIImNJIÆÐu>ÆåtåÆaLK>@ÆÎucêTTÆåÁësNçÆës>WÆæÎtÒT>4ÁèÐÆb}>TNLf>èçTdcÆÐtT>ÁrÆsaLT>.uaNPæaÎcuäT#ÆÒçafTNTÎtÎTqÆcåÁãTÎsêTKÆsæÎtfTfTNèçTÖtc§ÉTKJçåTLTsÆÐaçÆacÁäT>«äTWT~ÆTåÆÐÆaT0ÆØTKÆsWÆrÆWNEÆçâÐÎsKsÁuTG_cA>aÎcuåTN«aL>ÆÎuTcsu@TN>ãTKÆTsIJ¨èÐÆb>}TNLåÁsÎt.uæaTuÎtdN6cäT#ÆàcÐÎçaÎcucÆr>ÆÉT>ÆÎa>~ÐÎ/%RX\HUct>ãèçUT>E>>ç%%RWWHÉtÇ«s>cD>rÆp>TH>ÐÎWÆçÐ«WTG«èÐÆd}>T§WÆÎuoN>êTèÐT>TaT>ÒTÆÐÎÆÐtTÁrÆsa>ÆæaÁcÐÎèÐTWÎsNaTåÁuJEWTçkzç¨ÒaHÆÌçÐãçdUJçÎtÎT«ÒT4ÁèÐÆb}TNLaTæÎtèaEÉÆcNNFTåtÉÂcåT>G>T>>s>WÆæÎt>_zÆçèÆæÑÆa>Æsèçãa>>ÆçÎT>Ñèa>sÉt>uK>J>ÐT>>>ÆêÆc>T>scDc}LÐÎæÎcjGÆÐÎtkzÆt>ocsaÆæÎÆÎ_NcsIJsÆaÆÐèçësc>DTuLJWGTacNæTLftuActTàç«WTaLÆtcNN>FdcsPÉTzçcGqNL>cIsÎtWÎÐÎuJNÎNsuTÑs«iWÎr>ÆÎt>>.U>>>Æc>>>çåt>>>uuT>>>>>>Æ«uC>>>s>>>>>o>m@>>>ÐÎ:)0DFRPEHUcD>ssWÆp~tÐÎ0DU(VD\DTT>ïÆÐTèT>N>J>sÖtc>«aT>uæa>m@6>rc>u0aTsWÆuC>åt>ÑÆc>@N>åcYL>åÁWap>NÎra>çaT>qÎÑTT>qÎåcsnJ>E>a>NÐuÐÎsèc~TLäTKcÆuWÆæa>uÎTLÆTMÁsêTc>~«TcDÎÐtèÆÐtTÁ6>aNPèÆcåtL-ÐÆÎWÎÐÎåt>L>>Æs>ÁãT>>c>s«a>>T>>>sN>çÆ6>>ÑÆæa>s>>c>>c>êT>>çd>ÎÐÆÎÎt>>çT>T>>ïÆÐT>6>qNTLuèÐTçèÆÎÁèÆÐtTÁÑÆczTãTÐÎsWÆuJIrcu0aåÆaH>«WT>GèT>fT>NÎT>ÑWa>ÆÐt>TÁrÆÐÎsWÆæÎÆÎT>sÆÐåT>I>ÆrÆc>t>Tm@>qNT.æaT@ÆÐßßÓÆsNçÆpIsqWÎßßÒaHÆÌçÐãçdUJdNçÒT4ÁèÐÆb}TNLWÆçÐæÎc«ÎtÎT>fTN>ësJ>ÑÆd>NçÎt>MWcf>TNçfT>NrÆ4>Îtt>ësCÆÐÑÆÑt>Lm@>rÆTÆWÆsÆacÑÆWLçÎÎtçsÆÐÎtstaTsaÐucDsÒT>4ÁèÐÆb}TNLWÆçÐåÆaHëæÐTÐÎTÆçÒT>4ÁèÐÆb>}T>NL>WÆçÐut>ÑTåÁ4>>-ÐÆÎàt>CE>¨ÆÐt>TÁ§WÆa>ÐdfT>Nq>ÆcsL~åTNäçd>cèaNP>«WÆæÎtãtKEuc>åTÐtÎdÐÎpÆs4>çÎWÆåÁuaHÓÑÐÆàtC>E>T>u0aH>ea>H>WMÒa>H>ÆÌçÐãçd>UJ>WNK>ÆsÆÐÎt>st>c>@>N>çs>Æac>ÁäT>sd>N>>ç¶sÁ«´ÇT>u>T>L>>ÑÆÐÓÑt>Áç¨&\ULOOHGH-HUXVDOHP«qN>J>>ÐçÆpc>N>>sâЧÎÐÆÎuTccÁäTsL>~§fTNrÆuTc>pKàcï~äaHc>uLKzÐts«åTra>¨ÇTrÆ°¶pAÎtuaNP¨aÐÆÎuTcÆÐåÁsaLtu§åTLsW«¨ÎÎcu

Page 161

wOgrçactTàçitTT>ïÆÐTuC6èTLc>sWÆèÎTHÆßßuMNt6>TësKcèTLaÎcc@Lç«qÆcëæa>L>LT>c>sÎc>uÐtA>åÁÐÆÎc>s>sr>ÆWJsW>ÆpTT>át>6s>uTT>ÐÎæÎt.pNKIWH[WXVUHFHSWXVæaWN6ÑÆæÎTGÆTÆÐTM@åÁT«WÆæaÆtujGÑÆÆÐåÁ-ÆæÎt.g@?ÐcàçcTÆÐTWKrÆç¿¿¿ìÔÊhX«qNtuÒTÆÐt«ÆaçÆa¹cNTcMÑÆWBNåÆcuèTLcTs«-ÎtæaTÐÎçÐTITLsuT}LsuÆÎåÁÐÆçÆdÆÐTÎtåÆcuWKÐTÒaHèTÑÆÐT-ÐÆÎTcÆÐ_NåtçrqNLuTLKÆÐtÎaçèÐTåÆÎcètÆÐTÌçЫãÑuçÐTcuHGTT-ÐÆÎTcèÆæÎÆÎTssÆÐèÆsNCqÆc«qNÎuãÆÐt«qNLufTÆÐt«qNLufTNÆÐt«qNtuÒTÆÐtæÐÆtKçåtLÆÎTÆaÆT4Á¹WTKÎTTKcaçÆafÆÐÁ¹cN

Page 162

dNtÌçÐTçtT¹WTKaNTcTCc}aIs_NWHGÐÎÆÐfÆÐÁ¹äÎTacucsåT0ÆÐÎsTåÆÐÎÆcçåÆÐaTÎT$ÆÐÎ¹WTKqNLfTNçqNtÒT¹äÎT«_NuNTaçÆahN¹cNÐaèÆaWÒaHÆÌçÐatNç«ÎTTKsKc«æÐÆtKçåtLÆ±ÎTÆaÆTç4Á¹WTKaÑÆcÆcÆÐÎtÌçÐ¹cNWtètsTÌçÐ¹WTK«ÇtHEçnÆ«qNÆcÆèÆaèÆãæTèÆ«ÐTÎÐçcsTÆa¹cNWÆæaÎc-aHåTNTMaçÆaWÆÐÆçÆdçT¹WTKÎTTKcaçÆafÆÐÁ¹äÎT«taNKuTÎcsWÆsT¹cNatÒTuTÑcçfTÑÆcç²ãcäTÆÐÒaHÆÌçÐçcçÐaacÁÎthNUcÆÐåTMaLLTåÆaèçfT@UcsåTÁçaN@uTÐftWKÐncÆÐåTNÎÁÎt.ÐTcÎtqNDhNÑÆÆÐuTåTÆçÆ«açÆaèÆÆÐWtI°²¹°²åcßß±¬±aTusTc÷cÑÆ_NstfTsTÐåÁÐÎs¨°°¬¸¹±u§suTKÆëæÐTÆ¬²

Page 163

aLTuuTKÁÌÆçÐÆÐÆdåÆÐÆd«åT}c«ÐçcÐçc«¨uTKÁ§ÌÆçÐÆæçcÌçÐçfÁåTÎTÒaHåTNÆcçåTNçcTaLÆcuÆÐtäTãaLÎuãÆÐtaLJÑÆçÁsçÖëe³Òça«ÒçaºÒça¹WTKnJCÐÎTÐTÎÐçcWtfTÑÆÐTc4ÑçåTKÁ4NNJuJÆÐÎTTENtaÁaÆtçaÁuaçÆaäTssåÁÎTâÐTÎTÎçÆÎccTTENtuTKÁèTÉÐaæÆcKs«qNtuÒTÆÐtdNT«ÆaçÆa«tcNHçåÆtT«æaTÐÎåTaLT«èÆæaN@TssuKNDhNcTsÎÆÎqNÆtèdNåÁcÆcÐÎsèÆæaNtÎtcÆÐTWNTÆtÆcÑu@ÉTNÆÐTÎtWNtÆTT«èÆæÎÆÎuTEÆÐTÉÐTHt«èaÆdNcÖtHÑÆÆÐT«èÎt.paÉTNsÆÐTèTLèaN@ÆÐTåTTL«èÎt.sycåT.TTLÑÆÆÐTtèaÆÎcrçÐÆÐTÐTIÆ«TèÆaçaçÆaèÆtÐÎêÆaEÒçafTNrÆsaÐÆÎcDnÆt>4HHÑÆèÆæaWÆæapNK>ITNttÐçÎt>èÆÐtTÁësKcèçÐÑÆÒçafTN¬³WÆæaæaNTLuJ~Æ6åçÐÎ

Page 164

«èÎt.ÇtcÆÐTåTLKÎtÆÐTåÆtTçmNEzuTÆWENèaTÐèÑçcNsÎthNåÆçÆcèTWKÐT«TcMÑÆthNçTèÐçTäTKcTs«ÐTÆ«æÎt.fTÆÐt«-ÐÆÎu-aHÉÎTçÒTæÐÆtKçåtLÆÎTÆaÆT4Á¹WTK[XKìX×XRaNLfTN«ÎtÌçÐÐÎ¹äÎTÎTTKTaçÆafÆÐÁWÆçÆcèTMKÐUc«ÆaçÆa¹cN«ÎcKåÆtÆÐåÁsÐçÁÎTsuTcMTãÎTçæÎccåÆÐaësK«aÎt.uÎtL@ÆÐts-ÐçÁuÎTsTsståTKÆÐt_NåtçrÒaHçâTæT}TccÆÐçÆTèÆstÁÆÐTsåTLåÁ-ÐÆÎut-aHTcuÆÑÐÆTcÆÐÎtfÆÐÁçfTÁåTMrÆäTÆäTKÐÎ4Á¹WTKaLTL@ÆÐtu}K4ÑåTLTsaT¹¨cN§uHNHÐa«uÆatTMLÆcÑ

Page 165

èÎTcÆÐ_NuNTaçÆattÇt«WtcçÆ«TèÆaçTaçÆaWçÆÎtfÉTNpN#ÆTs«ÀTNÆÒaHçuTäTK«åT0ÆåTEÆaçÆaM«åtÐåTÎT«åÆcN«TMGHÆÆÐtkTÒaHèTNJåÆcÎçåÆcësKçWtÁTs«´aÆs@ÐtM1ÒaHaNKEëæaÑcMTsµÆaçÆadNTçtcNHçæaTÐÎ«mNEzåÆÐÆd}aæaÁqÎc«-ÆæÎTÆtcÆcÐÎsD'rÆÐÎç-ÆsÆÎWTÐÎWÆtÐÎåÁP@LsÆÐuKÆc«WLncÑÆç«qNÎuãçqNLuèÎTT«-tuÐçÁÎTç-ÐÆÎu÷ÐdT«-cNur@çqNLufTTWNcçqNDÑÆÐrÆÆÐ_NuNTaçÆaaÁu6ÑÆWKrÆÐÎaTÒT4ÁèÐÆb}TNLWÆçÐÉtÇëæaNHs¬´orÆsqNL>ÕcÎt>rI>1aÆuc>>@N>ÒT>4ÁèÐÆb>}>TN>LÌc>c>ÆaT>u._zÆçfTN>4>ÁTWK>rÆèt>L>EësC>ÆÐ¬µÒaH>ÆÌçÐãçdUJ>fT>NÑT>ÁT>çWTG>fT>NësT>ÎW>K>rÆsÎt.Õc>åÆt>uÆÐtT>ÁrÆát>ësKc>ÐÎWÆÎt>ÎTfT>N>WÆ

Page 166

ºÖeLÊÐëÔçëhYNjXRaNT/äÆcÆçÉtIÐÎ¹äÎTÎTTKTfÆÐÁaNLfTNaÐÆctÒaHÆÌçÐsaTÆaçÆa¹cN«ÎcNÐÆctåTaLësarÆcç«aÆÎcÒaHçsÆÎâÐTÆÐåÁ«TcMÑÆ«ÆaçÆaT«åTTLÓÑcÁçTTCfT@ësT«åTÎcdNTÐ÷ÐdaNÆaTåTKÁÉtIJÐÎrtuTaÑçaÆsÆÎÎtL@ÆÐtsuTÁësKæÆcKsXPëÐejXRtÐçÁWG}çuMÆWN@cTsèÆæaTÐnH$sTcMÑÆsqNÆcuÆÐWæÐÆtKçqNtuÒTÆÐtÆÐåÁs«tèTNJÐÎèÆæÎt.acÑT_NèTMÆcåtTæÎT@uçÐçÑTuTÎTT«ÐTÆçfTÒTçuTLn-ÐÆÎu-aHtfTçÒaH«æaÑäTcæÐÆtKçåtLÆÎTÆaÆTç4Á¹WTKßß_NrsT>u0aH>pa>ÐtD>LsÒaH>ÆÌçÐUJåÁÐÎsÎÎc>uÐTI>ÁTåÁÑÆÒa>HÆÌçÐãçdUJ>fTN>rÆu0aës>L¬¶cètLEèTWKEUJèÆcçTMN0aHcuMÆWcUJÐtDLsTMLsIJÎcNu.ÉÐt>~ßßWÆæaätcaEåÆÐçÎÐÎsÐtåTKaMuaNPfTNrÆWNKÆcaLuäÆÒaHÆÌçÐUJfTNrÆësaHÐÎäÎTsèÆsJKÎtusTÆTNJ

Page 167

´´éxÔ×ÕxŨ'LGDVFDOLDRIWKH$SRVWOHV §¬èxégÕXÅ«¯cR#y#R8ÊeXéXÒgéXRÕÊìÊêÒÊÕ[#"ë±[ÊéXQéXXÒXiR}ÔëeX2y[!ÊÔXwÊÔëÊg[#ÒxéxwéXXPÕÊÊÔXëÒxÔeëÊeÒhÊÔXë±[XwPQëéXXÒXÒXz}XÊxëçÊÔëʱ8ÅÒX¢ÊeÊX¬¹°¸½´XM«

Page 168

ÔXKDRÔXÅsuT>N>JWÆèÆsT>L>TÆTu>LÒa>H>åtÐÆt>çãt>ÐæÎÑÆçÎkTqN>T>ET>åt>ÐÓÑtÁsNTÑÆuGHÆit>cÆrÆWÆätåcW>ësÎaLWHN>HÐÎTätåcãçÆsK>NåÁÑTÁ`ÐTÀdêsuTN>NWTKæÎT>GÆWMkc>oçuÐÎÇToÉÐt~sçmNP>uTKsÐtWÆsTqNDL«aÆæÎt4c@ÇTmQ«WÆæa>aNcÆrÆÐÎsuÆÐt>ÎçTMÑt>Ásc@N>ÐTÆçåÑçåa>N@Ðt>DLsêTKJ>aT.us>yÆÐÆ«_Ng>qNH>åtÐÆt>çåtÐitæa>èÐçÁkKècÆåÆt>LsÆÐÎtâÐÎpTutztraH>LcDÑÆmëtuc>ÑçæÎtcPçcN>$«uG}ësTc>ÆrÆÑçcÆaHaÎÑÆaTuãTKÆ«¨uJEçuGc$§eaÒcCpN#Æ«sÆaÎèTst>ÑÆècNæc>MäT}>LsmQkÆçÐÎÆÐftÎtAHsÆÎcæÎcÎtÑÆÐÑÆÒtNcÆçèÆsN>TCÆÒtNTL}Æ«¨uJEçuGc$§eaetëæÐTÐÎçÎt>ãçÆa>çãt>KE>ÐTN>>åTÑåÁÐÎuÎÆèT>M>ÑÆÎcãT>N>çÉN>4L>rÆa>T.uÑÆc>Æu>ÆÐT>XT>d>c>åT>ÑåÁÐÎÐT>ÁØt>rÆa>u>ÉçT>B>èÐÆa>>T>ut>T>u>çÕT>K>>ÆT>T>M>ÁÎTÐÆ¨TL>Erc>uTsç§dN>cÑÆp>ÐTÁØtrÆÐÎa>Îcu.åT>Gëtu>TçåT>aLÆt>åÆaçuÎÆÐTÁnJ>ësJ>N>çsuåÆt>uÆÐÎT>ÐÆrÆsa>uÐt>A4>L>çæÎt>cD>a>åT>N>N>WT>K>mëtäTÐÎTaÎcutcÆësNçÐÐÎc@NÆÐWT~ÆÎÆÎäT#ÆdNuJNWT>K>>WN>>T>>ëæÐT>>ÐÎqN>Æt>>uk>Æçàc>Æo>Ît>çW>L>K>>N>>sÑçc>>ÆsWÆUN>>c>>ra>>pN#ÆÌçÐst}>sqNT>åÁaT>4>$ÑÆÐTcèÆsN>çÐTç-c>uät>åcpÆçÆÐÎåTN>N>åTNÐÎa>aW>ÐT@ÒT>Æs>èasT>æÎcÏt>GåÆÐÆa>T0ÆçåTT>u>Ta>Ñs«W>QëÐÎ_NåÎcäçc«ÉTÆçÐs>TLåÁÑÆWNçsJ>oÐÎÐtBäasauXTåT>ÑåÁåTNNuGHÆåÁãT>KÆa>TäT>Ku>G}>TT>ÎÎcuH>JèçråÎc>æÐTsT>sççÆåa>èTB>ÆÑÆuIÑÆuTÐÎaÎuèTft>uGHÆuc>cÆÐèçæaÆcb>ÎtèTN>JÐÎÆÐèÆæaT>ÐÎcNHsqN>sJ>J>Ît>ÔTÉT>a>ës~c>ÐÎsqN>>uÎT>åÆÎcçåT>Ña>T>aL>N>@>u4ÑèçÐc>Ît>sç-tL>uÆÐu>L>sät>t>«st>èT>ÑÐT>N>>fT>Nd>N>çæa>N>@>Óc>>>ÆÐT>N>J>åT>ÎT>UÆc>aTWçf@ÐÎnGuNEKaTÔTèTNJcsqNTuÐιatu4LÎÐtrÆÐÎ3*DOWLHUsNTòâT>>ÐT>>ÎÎc>>uc>>ÐT>>I>>ÁåÁW>N>>K>>ÆÎt>>sE>>T>>C>>>çuÐc>>c>>>>@>>N>>åt>>ÐèT>>M>>Ñt>>ÁÐa>c>>ÐÎèc}>Îc>Æ>N>Æc>ÑW>ÆÎua>L>K>ÑÐÆWT>M>uçÎc>sc>A>>L>èa>L>ÆÐÇT>>rÆ+DUQDFNåaÆt>Ta>T.ÎÐÆçät>åc>èT>NJ>ouTa>ÑÉT>Nyd>s4L>rÆÆÐæa>LÆt>sWN>WÎèçsqNT>uÐÎæÎt>.ãT>>ÎÆÐèc>ÐçWc>a>«ÓÑt>ÁcÆÐÎèçèT>M>@>t>mHÆèT>sT>c>ÆrÆ

Page 169

ÐÎftWT>KåT>T>c>}ÎåT>NÐÎçÆæa>uÎÐÆçÎtèT>>NJ>èTB>ÆuT>aÑÉT>Nyd>sst}>æÎc>>>a>T>såT>L>>K>WT>K>>èT>B>ÆÎc>Îc>c>èça>ÎçWÆåT>ÁÐçÆÎçeN>yÐ«åT>>>ãT>4>pyT>ÐÆÎæa>MçÆa>L>TuèçèÑt>>ÎçWÆc>ÎÐt>åÆdN>osåÆÐÆa>T>0ÆçåÆÐTI>T>LÎt>uaTudNåTÆuTKèTÑTNkÐçsNMÎa~ÐÎæÎtåT@ÆuçÐvëeÐgèt>Æc>sÆÐèçßßçÆÎt>>a>ÎÑÆpÆa>ßßåÁnC>>L>sa>>L>u.ÐT>>>c>uc>a>>N>ÐÎÆÐÎt>mQ>>Ta>T.uÐt>CfL>ÏssuN>cåT>KsÆÐÉT>tzt>sIJ>«aT>@I>ÓcD>ÎÐtØt>ztÉT>NB>H>aLueIELÉÆÐcIÐÆcIÑÆdNcTÆÐTNèÎÆÑÁÖtcÉT>KNJ>EÑÆemQÎÆÎgN>@ÆÐuT>ÆÉTtzt>åÆtug@>ucåÎt>qÐuJëæÐTÐÎc>}>ÎÐTçÆ³a>L>§ÎÐçÁuåTN>sr>mH>ÆmTççÉT>G>~ÑÆ«¨±¬²aL>§pP>ÎÆc>ÆsaÎuÐÆcstÎÐtÆÐåTTLfT@çst>cÆe¨atu°±¬°°ç¸¬¶aLÐÎØtztrÆËcsÕTKÆ«åTcNçÒt>NtN«åTNt>csJKLÎtucrc>~TEÑÆfNÎÐtrÆÐÎç¨µaL§kT>ÐÎa>T>suK>D>ÑÆç¨°°ç°µaL>§s>ÆÎc>åT>ÎT>mT>ççgTA>Ìc>se>a>ÎusÎTåTÑç¨°´¬°³a>L§åTÑæt>NëæÐT>ÐÎ4L>K¨°²aL>§at>uraT>ÐÆccåÆÐÆa>T0ÆçT>M>>a>>«¨±¯a>L>§åT>>Îc>WT>N>>ç¨±±ç°¶a>L>§åT>>K>N>>çåT>>Æt>WN>>c>çqN>J>>E>ç¨°µa>L>§cGÐÎÐt>buc>ÉÐTM>ÉÆÐcH>tFç¨±´¬±³a>L§T>N>Jçåt>Ðç¨±²aL§u>bÉT>TH>@ÆaLuW~¨±´aL§sNL«æÎTÐTLèTMJa>LTssqNT.uÎÐt>cÒaHÇTÑÆuÆçÆc>ÉTÁpHscÆrÆÐçcrKz«sTLuÆÐÆaäÆÐTIÁåtÐÓÑtÁmQaÆutêT>ÉTÁrÆÑÆucaLÆÐÁuÆÐåÁWÆæÎcuÉbÆaäcÎtåTLÒTÆåÎÆÎÐÆcÑÆçsÆÎuWçÎÆÐåÁ:[fgæaÎcÎtHG>«æTtsEC>aLd«uJ>~Æ6WÆæast>uTtåTÑsåtÐÓÑtÁÇTfs$SRVWROLF&RQVWLWXWLRQVut>ÐèT>sT>>L>Æc>oK>såÁqD>>ÆWK>>>èÑT>ÑT>>T>ÆWÆWÆcbåTIÆaLuÐÆcIÆÐåtÐÓÑtÁ6êTHNÎåÁãçÆpAäÐTM>åc>cÆçÆsnJ>E>9HURQDTçÐç«ës>tW>Îës>ÑÆq4>åTÑsu0a>ësK>coÎtupTÆÐsNçÆ6q@ssWÆÎtt4ësK>c>a>LT>a>Ðuc>Ds>sWÆWÎÐÎd>NuT>c>åT>ÑspT>ësKc>oåÁc>æçWÆæasNMsNçÆ6mNPÑÆeuTtsJ~TsêTKÆ¿¿¿

Page 170

eëÊeoXìX#RNÖeLéX#X«ÆaåTÐÎèÆ«kTèTNJÒaHåTTèÆÆÐÎtÎTKÆsuTadcèÆ«aÆæÎTMaçÆaÑÆÒccuÎTÐΫåT0ÆncÑÆsèÆ«aÆs@èçuÆÎçTÉtIJÊÐÆç«aÆæÎcWTÐÎÆÐçÆÌçÐèTTCççcNsèÆæa_JçÆsJNçsç«aÆæaÎcWtH«Òc4ÐÎçuTMÆcçâTåtÐÎsèÆ«aÆæaoc«WÆsÐ«_NuN«÷ÐdèÆasaÆæÎcWTÐÎÆÐèÎÆÑÁrÆsèÆ«aNÆtÐaÆÐåÆtcèÆas¹aNèçÇtcWçÎçÊÐÆqç«atL@ÆÐÆaÓÑtÁaÐÆÎaNÆçÆèTæaçssTKësKacucs¨TMÁnH$§ÐTDÆÐÎ稰aL§éÊÔXMXP×ÕgÅçcMT«a>LLust>sÆÐåTÁ«aT>sÆcÁnJC>ÐÎTèÆaèÐçÆÎåt>«mHÆèÆ«tèÐçÆÎeTa>çÆa>Æc>Ñ«æÎÓÑt>Á«T.g>c$çnt>@>T>.fÑc>ÓT>Æcb>ãT>E>>ÐÎT>èÆaåt>W>>

Page 171

æaÁu>ãTN>d>ÇT>ÐÎsåTL>>KWÆæÎÆÎa>ÆæaÑÐçæT>L>sÆÐuT>äTK>ÓÑc>Áëæaç«a>Lt>¹¨°°¬°¯¹²²§Wƹt}pNyÆcÆuLåÆaTs«åTÆcèÆtç¹aÆsGTKaLLuuLN}LTcTåTTLçTMNÆau-ÆæaæaNTTMÁÐTcÑç¾aTqNÆtæaÑst}e«aLtäÎtÉTNsaTcuèTçÎÆaçÆa¹t}åTÁsqNÎtL@ccÎcåÎcÑÆræÎt.W@ÑTÎtncÑÆccs¨qÓt§sIJaT/æaÑç«aNLste«aNT.W@ÑTÎtÉÐÆcácÑÆpNyÆcÆuLåÆaTèÆ«ÎcaNÆtTKça>N>ÆT>eWT>a>L>Æt>ÉT>>#a>L>L>st>æT>c>sa>>Îua>N>ÆåÆÐT>I>T>L>s¨Æa>§T>>rÆÐÎsUJäTKTçaLc>}ÎtåTTLc>«aLLstsIJ>aLÆdGNft>åTTLs«aLT>.æTLÐÎ«aÎc}¨µaL§aLT.W@ÑTaçÆaètèTct>sÓTæTÁT>@}ÆÐ¨æT>LèTa>L§fT@>TçT>.W«æÎqNJE>mHÆèÆrÆc>TLsWÆåTGHÆT>KsÇTC>ärÆÆcÑèÆsT>ÆÐåTTLÓÑc>ÁåÆtçèÆs>@ãTE>ÐÎTèÆa¹asGaaL4ÑÐÎsÁcaTæasåTKÁÐÎaNT@4ÑcsÁç¨°·¹°·W§aTæaæÎt@åTKÁÐÎW@ÑTçstcTssKsuTÐÎçc>bÆÐçÆÎcstçWc}uTK>N@ÐÎèÐTITLuç°ÎtrTåT>NN>WT>KÐÎc}>ÎÐTsæÎæÑTÆçÐÆb>}çÆc>cÆÐÎtWÎ«a>LLufT>NèççæÎtÎt>sÐc>M>ÑÆÉc>N>çWN>K>ÑÆt>J>1çWK>ÐçW>>ÑÆÐTc>s«Ñt>>ÎuT>>a>L>T>s«_N>uN>«açÆa>sÐtåT>K«çc>æa@>K>æðcèt>>sÎÐT>KuÆÐÎt>sÐça@>uèÐÆa>NÐTIT>Lf@>rÆcT>LaÁuÎÐÆçT>N>JWNça>ssWÆsa>~kÆçÐÎæTL>ÇTIÐÆWÆst>ÐtÐÎu>Nst>uEK>sL¬°WÆuTNJWTKÐÎèçWÐT@ädJ

Page 172

èÆsT}åÁèt>>sçsïuTÐT>t>ÐÎÆÐsçÎt¹WÆæÎt>.WÆtÐÎTu>LçåT>cMÎT>ÆÑTÎtæa>@KsÆÐåÁÆc>ÑruTÎT>çcN>ÎtÓçÎc«u>TÆÐåÁu>çtsÆçÐWÆæa@>Ks¨°³¬°±¹°·W§T.nJsÐsçÐçTNÎtæÆcKsÆÐèçuTæÐÆçÁåÁ6T>Îa~ÐÎçrt>>WÆæa>âsÆÐåÁ«ÓT>ÐÆÎc>Tc>mHÆèÆd>N>tesÆc>ÑèÑc>T>N>>ÆÐæÎT>>ÆåÁåT>T>L>>èÐÆÎÉÐa>t>WH>N>>H>ÐÎåÆÎc>ÑT>s>>ÐsÆc>N>ssÆÐåÁ«ÓT>>èÐÆÎrcÆÐ_Ng¹WGÎtæaÑÐçæTLseåÁsTaçÆaçÐrÆÑÆaæaN@tsWTTL¨±¹¸W§çcusÎÆÎÉT#ÆÐtWT0ÆWÆWçfTÁ¨æT}TL§sÎÐÆÎTNJsæÐTÆTrÆÐÎuçWèT>ÐT>äT>#Æc>M>ÑÆáT>N>ÆçèÐÆça>N>Æ«u>ÑÆÐT>c>èÆæa>NT>ÐæT>L>ÑÆsÆÐuT>M>ÁåT@>T>T>LÐÎsÆÐuT>M>ÁÔt>A>«æÎT>G>ÆÐsK>Ñt>Îça>L>Îc>uId>a>L>Ts>åÆÎcÑT>ÐÆt>Î¨°±¹¸W§aÐÆÎTGsËTNÆåTBcsåTÐaLsÆcÑaLÆÎccÎtåTT>LÐÎsåT>ÁèTGsT>N>JèÐTT>eu>odsT>sT>NJ>ÐÎ«mHÆèÆ«dN>täUNc>raÐÆÎT>cWsT>N>JÐÎçæÎT>G«rW>ÆcÆÐåT>ÁsL>NÑc>ÐÎÇT>@a>ÐTK>NaÆtáa~t>ÎÐtÐÎ«¨³¹±³ád§aN>T.uuÆcK>IqçÐtT>TMÁc¹a>tusaçÆaäçcN}æcsÆÐÎtåT>ÎcÑ«ÓTqÐuçrJÆa>açãa}L«rIÐT>ÐuTtÎc¨&¶aL§rIåTMLåT@ÆÑÆÆÐst¬0DQDVVHK «y#PwËx#PÔXKJÊëwxjXRaÎuÌcÆÐp>NyÆcÆu>LæTÎT>uL>Wbc>«æaea>Hëæa>L>t«äT>Æ`ÐÆtäçÎÇT>ÐÎW@ÑTça>çÆasèçåÎÐçÁèçÐçpT>saN>E>ÉÐt~sèçÉÆÑT>çTM>ÐÆcÑÆç¨µ³±¬µ·¶§ÎtèÆaÎd>æTÎTåÁsu@>TN>saÆdÆuæa>Lt>¨±¯¬°¹²²Æt¬±§a>turqN>JÐçÆsçpNyÆcÆuLåT>TÎTãT>KÆÇT>ÐÎÎÎcÐÆcc>c}ÎÐTèçu>TÎTçÎtæa>N@>fTTL>TÎcpNKI>èÆcÆbW>NWÎÐÎfTN>rÆ6WÆæa>iz¨°¸¬°·¹²²Æt¬±§±èÆÑt`ÐÆtÐÎÑTÁÐÎuT>t>?L>c>ÐÆa>c>èÎt>M>èÎc>aT>u«æa>äT>M>Æuç6>ÐÎuJ>J>a>Ðuc>D>ss>ÁWÆæastucåTÑsèÎNqÎÑTåcÐÎèÆÑt`ÐÆtÇTÑçcÆësNcucÇtL«rcMLÆ4ãTKÐÎècM¬±

Page 173

WNH>tT>sÆa>ÆÑsJN>rÆÎÆÎW>u>L>sÆÐåÁçWT}>uJ>EçuG>c>$u@T>NW>N>N>åÆÐçÎuJ>~Æu>L>>fT>N>åT>>K>ÆÐåÁæa>c>ÆrÆës>>G>N>u>T>>N>J>>åT>a>L>>>t>ÑÆèÐT>N>>>a>çÐsçÐÎT>ÑsdL>sÆÐåÁrMu@>TN>èT>ML>NÁÑÆèÐT>N>suT>sTWT>uÆçÆcWN>Ht>fT>NrÆa>L>ÆaL>aLcÐTsÐTGFÆçstfTNæÎÐçÁÎt>c>Æq>G>pA>ÐÎãt>pH>ÉÐt>~såtÐÓÑt>ÁmQs>WÆu@>T>NåT>K>6>rÆfT>>s>W>>f>>¹WÆf>>spT>«Ît>>M>èT>M>>@>T>N>>u>L>>ÐT>>T>>n>fT>>N>rÆWÆaTuTLçÌa«rcÁçätfçåTTLfT@UJäçÎf«sTÔTAÆ¿¿¿TåÆÐaèÆa«ãTEÐÎTaçÆaèÆÇtHEçnÆ«qNÆcÆèÆa«åT@ÆãÎTWðÐÏçÆÐ4ÑçåTKÁst«èÆæacÁåT@tIäTKTèÆæÎÑÐTMTTÐÎcÎtæÎÆÐÆssKJoTstæÎt.ÎçaÆÐsçTstèÆæÎcÐtM1WcçdN}ÆÒÆcäTTÆÐåÁÎÐÆÎuÒTÆÐtuqT«ÎÑcuÎtctÉÐacÆcÐÎç«ÎÐÆÎÆÐtãf@ÐÎpK$ÇTsÆcÑaT.uaaMÆÐÐTITLsuK@WTsçèÆæÎtcæaçtsuKÐoNgN@ÑÆcÆcçWÆâce«uKccaçÆatÆcÑ«¨µ¹²³Ëçc§TççåTÆcN«q@cÎ«àtyÐuTuâTLçaÆåTNÎÁÉÐÆcÑÆç«açÆaèÆtÆcÑ«ÎtutINçuTcMTèÆæÎÆÎf@ëæaçäÎTåÆÐTITLsWKÐUcç

Page 174

«u@uÆÐåÆÐTITLWHGuçdUcèÆscqNKAåÆÐTITLÉT#s«WÆaèÆa«açÆaèÆte«åÎTcMÑÆÆÐÉcGFçst«èÆæÎTMLÇtHEçnÆ«qNÆcÆcMÑÆ²aÆæaÑÐtæTLtsNJåTÁÆÐÉcGFçstsIJ«èÆæÎTMäÐTITLsrèÆcÑÆWÆcåçdÆTÐÎèTMLÑÆråTTLÐTKÆcÑ«s@åçdÆ«açÆaèÆrèTMNÆaus@åçdÆåTLrèTMNÆauqNåÁÐÆçÆdsäÑÆcÆcÆÐÎtåTK@Täc}LÆÐåTKÁèTÐýTåtKÆcrèTMNÆauÐTKÎÐçÁuæts4LÁècN#Ñ«qN}ÆcÆÐtq@rÆcÑ¨µ¹´°d§äaUIcWÆÉÐÆctcDÐÎsÁç³äaUIcÆÐTMNÑäaNÆÎcåçdÆÆÐÎtåTTLëæÐTÐÎèçWcE>sæÎtèt>èasÎcuÑÆc>Æ¨ÇtH>EçnÆçqN>ÆcÆåt>§rÎåTÆt@>NWN>çasW>æaL>tsu>c¬²ÑÆæaçTWæTLcÑÆÐdN>sKÇTaÐTIT>LÆapTHÐÎåTNÎÁät>KWHNHÐÎÎÎcuÎça>èÐa«WJraæTLWNt>KÐÆcåTÆt@NWNça>ëæÐTÐÎÎtMèTKJÉÆc>DèÆæÐTcNPW$æaL>tkztêÆcT¨±±¹²§aT>nH$_NuNsåT>0ÆncWÆscWNK>ÐÎt6>sÐTrÆT>T§a>LuæÐT>Æ±¹²²Æt¬±su>LK>zÐtsæa>L>täÆæÎc>Tc>uTM>T>Ð¹sK>JssK>JsK>c¬³sTM>TÐëæýÆça>Luc>ÏÎts>ÐÐTs>±¹²²Æt¬±åTK>ÐÎ¨6HSWXDJLQW§ÉÆÐtuTt>6ÐÎsuT>tWF>TÆÐWTÐç¨a>@>ÎçÐuÐTs4c@åTÆasTMaLJçTMT}TcgNATæÆcK«TMfcuLE

Page 175

«ftUJÐÎ«åtLÆç*ÑutÆÑtcÆcÐÎäÐÆÎTLKÆÐtutINäÆæÎcæTLr«ÆaçÆa«äÆæÎcæTLr¨´¹´°d§qTLuÇt«ÆÐÎtèTMNÆauç¹-T.uÒTKÆçfÆttÑÆ«fÆc«fÆc«ÆaçÆa«ätmJÎtèTMNÆauTÐÆb}ÆÐÎtèaÆq@ÑÐtrèTTCsNJÐÆaätI4ÑáTKÆsÆc«uÆatÆcÑaLÆÎcèçÐccÑÆsuTÁèÆaèTKLrsÆÐftutIN«qNåÁÐÆçÆdsaLcæÎÉT#ÆcWKNDWKÐTqLfTÆÐtæÐÆtK«äcKäTÆäTKåTKÁèTMÐaäTKÆcÑaLÆcuÆÐtTÎçcTÎTÆaÆTÎTtåÁÑÆã4ÁeëÊegQÕÊwÊÔÅÖëg¯ûÔhìX#RNoLÆTÆauæaÆtT>NJ¨ÎtM§ät>sbÐÎÆaëæadc>èTNJèÆ«åÆÐÆaT>0ÆèÆ«atL@sc>bWÆÐçssut>«Òa>HèÆsE>T«sT>t>Ju>TM>aN>>pT>çÒaH>«kT>èT>NJ>TK>ÆaaçÆacMÑÆsÆÐÁuçc«÷ÐdèTNJ«´æaÎcÎÐÆÎ¸¹±cC¬°sæÐTÆ¬´

Page 176

qLÊqN>J>E>ÆÐT>K>çÆ«Æa>ÑÆeWÆu#T>N>>çÆa>äÐÆd>}>>a>çÆWÆqD>ÆrT>>åT>K>mH>ÆçÆ«WTKèTKL>ÆÐçeNyÐWÆæaN@>æÑTat«¨aN>KE§ÇÁTÆÐTKs>WTKÐaçÆaÎuaLuWÆanJCÐÎTæT}TsÆÐTKsWÆÐaHuTÎTX#RNèÒXµaÐÆaWçÎÆÐçÆaÆu_NæT}TcäÎTX#RNïwÒXaÐÆaäc¶ÒaHÆÌçÐÑÆèctAaLTsÆÐTNJësÎTéÊgRaLTåtÐëæaLT.TKcDÐÎåÆcNéXÕêxRaÐÆÎuÆcæT}TcåtÆÐåTKNçåTÑætN¨&¸aL§X#RNÔÒoX uHïêÔXÔÒësL>saN>ÎpN>I@>èt>sæÐÆt>KÆÐÉT>J>«a>NÁuqÎc>ÒaH>èT>T>NJ>ÐÎsuT>}L>sacNcDÐÎUTLuTÎtåÆÐÎÆcèÆcäTKWÎTaTsÆÎn@céÊgRëqLÊêXXåÆcN>aN>ÎÐÆc>åTÁåT>N>ÐÎÆÐmHÆa>L>æÎÆÎg>NA>s>Tuc>WK>ÐÎuT>«åÆc>NèÆc>aLLN@LmHÆÐTLÐÎaTt«³´¹°¯c>«±·¹±¯W§a>c}>L>WÆæaÁèÐÆd>}>a>èÆc>êTH>N>ÎsÒaH>äÎT>4çÆÆÐ_>N>sÎt>æaa>L>u>N>WL>ÐÎ¬µ¨±¶¹±±âЧÎÎcucWN>N>ÑTÁc>säTH>rÆeNPs>aÁucD>sÎtus>Gr>TN>JèTs>ÎTÑÆêÆÐÆcåt>ÐÓÑtÁÐÎ¬¶èTÑT>Nsua>NÐÐÆÎæa>MÔT>ÐtsT>MÁÎt>ÉÆcN>çfT>NpT>ãçÆsJçÐÎåT>ÁÉTa>¨°°¬¸¹´«°°¹²tK>N¬°º°¹°µäçÐçpqÆcÐÎåT>ÑaNK>EäT}>LsçaÎt>mHÆÐTÎa>4L>KTM>ÁaaÎuu>N>qNJE>saÎtuc>@åTÑçÐT>KNçc>NHåT>ÑaaumHÆ4@T4a

Page 177

atcHsTucfësNHÐÎaLNWNTçÐësHJÐÎsuÆÎcèTsT>uc>f>ÐÎåT>ÑäT>#ÆcçuT>çÐc>N>åÆÎc>e>«åTG>H>ÆT>åÆc>NsWÆs>>T>sçÐaTåTÑaEçuTçÐcNåÆÎce«adNTs>åÆcÐÆaÆfTNäT}LssèÐtsacN¹WÆæastsaNÆÎuÆcÑaNLfTNácaNtÒTÆÐÆa4NNJuJÆcs·ÎÑTuácWKÐÎX#RNéXÒXêXXÐÎçËÐTÐÎèc}ÎçÒT4ÁèTu0aH>ÐTLÐÎqyÆÎuTTMÁÑÆuI>«TNJåTÎTÎÐtÐÎsTNJÐÎqTçÎc«-aHpKäT>#ÆÑÆeaTaLÁuåçÐÎssuTUÆcèÎçÐçÇÐÎÐTLaÑÆÎcWa4NE>fÆcsuT>sÆÐçÆWT>NJ>åçÐÎsuÎT«a>TÎt>èTÑÆcN>uTÐÎu>sT>LaLuuTKLÆÐæaéXÊxêXXaLTTccTÎtKÉÐt~ÐÎçaLLN@LsTÆauJÐÎåTÆtaLLN@LsTÆaacaL)TsåTÁéXÒxêXXaLÎèTÎtÎdÆÐTMÁåTÐÎTçÐasrÆc}acNèTèÐTLÐÎåTÎtéXÕêXXaLTåTÑcW@«TÎtKÉÐt~ÐÎçaLLN@LsTÆauJÐÎåÆtåÆcÎ¹ÑTçaLLN@LsTÆaåTÑætNçcråTÑaLTsTÆa«aÐÆÎssåÆtçæÎcËÆçÎÑÆåTÑX#RNèÒXjLåÁÑÆsuTÐÎçÎçcÎtÔt>AåT>IsÎtuT>NJÎÐÆçec>sÎtaÆt>UÆcäÎTaLN@LWNèçaLuèçcNåÁÑÆdN¨9XOJDWH§4sKcs¨6HSWXDJLQW§ÒaHÇTuTtsKcèçÐÑÆÐtdr>Æát6ÐÎ²³¬²²¹µ·d¬·«nN>>èT>M>T>K>Á«æåT>K>Ác>çÆs«a>N>Æt>>c>N>Æd>èçc>M>«a>N>Æc>>Æa>c>M>¹WÆæa>Á4>L>èc>>s>>ÐÎkÆçÐÎWÆæa>pH>ÒTÆc«kTÇTÁ§Îtu~TWNKÆdyT«¨sEÐÆÉTMTsCÆÐÐΧfTNWMsstWNNsNçÆåÆÐçÎÐÎØÆÐÆcÑÆÎÑTuaÎcTT>NJèTT>LsåÎÆÎWMUtác@>sçÐuLETÎWM>rÆ¨auuHJ_N>ÑÆuJK>sdLs«4sK>cÐÎ°±¹µTcÑWcÎtsuLsLdNÇcFÐÎq@åcÐÎçWTWNtKác@ÐÎqLåcÐÎs

Page 178

æÐTÆåÆc>}Îs>WÎçcT>T>çÎaL>>T«Îçc>ÇÆt>suT>Ît>aÆt>UÆc>äÎT4>L>K>T>ÎÐÆÎÐÆa>N>ÆÐÎt>rÏçs>ÆÎT>>>N>J>äT>H>Ðt>ÐÎèÐT>>>ÐT>>N>J>ÐÎec>>sWT>>Æc>Ña>L>I>>aTÑTaçÆaäåaNLsfTMtgX#éÊÔÒÊgêXXËÆçÎÑÆTÁsa>L>ãÆQ>èçÑÆäÎT«c>Æt>sçÐÎÆc>s«Ît>ÎÐÆçèc}>ÎWT>K>ÑÆu>s>TL>æT}>T>sÆÐçÆe>WÆa>>J>T>çWT>>N>J>snJ>E>>åÆc>ÎÑÆT>«WÆèÆsL>Q>åÑæt>N>T>æÎc>aLuTKLÆÐÎtUTLgX#éXKLÊëéÊgRêXXaNTÆcbÎtæT}TÐÎÆÐçÆ«åÆcNèÆ«TK«ÎtÎÐÆçèc}ÎWTKÑÆècNcÆTÆÐÎs>ÆÎcÆc>ÎtTu>}>TÐÎÆÐèçp>mH>ÆçaL>N@>Lp>mHÆÐT>LÐÎa>TmH>ÆcÆÎÐÆÎqNMÎtucÐTÆèTsN~tçnt@Æc>Ñ«aÐÆÎct}>GstWTKT>æÎt.mCTt}>åT@Æs«mHÆèÆ«tçÎtukÆçaLÎtUJÆåT}T}NÊgLêXXcÆÔt>A>«c}>ÎuT>KÑÆsça>Tt>uT>NJ>ëæÑtÑÆs«Ît>ÎÐÆçècN>HÎc>TåÑs>T>L¸4@L4ÑcÎtaTäÑcÆuçtÆcbWTÆÐçÆÎt@ÆaNfÆcuTçaTaL)TètpyT>åT>ÐÎÆc>ÆäTH>çæT>èÆca>T>a>Æãt>>HÆa>c>DÐÎt>Wa>uÆtuc>ƨ&°±aL§[XOÍX#NwìÔÊÒXëTT.T>NJkT>ÐÎWÐT@>sWèÐÆÎTçsk>N@çnt>@ÆÐäÎc«uÎuqN>JEsuT>}LfTÆÐåÁWd>LT>N>JÉT>J>ÐÎÐtB>äaT>uÆÎT>a>LÁqÎc>èÐÆÎTçT>sIJ>aL>LI>WN>ÎÑTäçcåÁèTBÆÑÆuIÑÆÆÐ_NræÎÆÎÆÐÇtHEsTÐêTc~çÎcNuäT>MÆuJN#ÆgTWLÑÆßßaLN@>L4ÑcmHÆsaTäÑcÆu>ßßÆcHæT}TæÐTÐÎÐtÎrÆ¬¸aLuèÐçÁÎT¨³¬±¹±§

Page 179

s-tLuÆÐaçÆaärÆsuç«qN>TdNÎtcIsa>TsIJ«åÆc}Îc>IsTMLsèÐT_N>>åa>èT>B>ÆT>>K>sT>åÁÑÆ¨²¯¹°±W§ÎÑT>æa>>L>Æc>a>L>I>k>K>rT>sc>¹a>t>>uæaç«_NTaçÆa>ÆcÑatæaLÆc>åÁÑÆËÐTÐÎ«TNJÐÎuÁqÎc>ÑÆÇTLÆTaT>«aN°¯aÆs@qNMTTTK¹sWÆÎäÆçÎÆÎçÌçc>ÆÐçÆÒa>H>rçaÐÆa>äçc>>èçåaèT>B>ÆÑÆÆÐT>u>L«a>ÐT>K>@ÐÆt>ÆÐÎt>eaÑTæaLÆc¨&°²aL§éXÒXëXwÒXuTa>ÑsÆÐ¨äÎc§t>æÆc>KsT>uÆÐçT«c>N>WasÆÐuT>L>ÐTÆc>HÐT>K>Nc>MÑÆ«mH>ÆèÆÆÐèÎcuL>EäÎT>WK>sÆÐTM>Áçc>Nc>u>Ît>L@>T>MÁÑÆsÆÐuT>>äÎcåT>NÑÆa>L>LWÆa>rÇtAL«åTÑsWaèÆcÆÐuÑçèÐçczçÎaEèTÐTäT#ÆèÆcXwÒXÐÆÎpNÆÐèÆsÎT«ucGåTÑÑÆWÆcèÆcuÎTuÆtu.4c@cTssuTsTsaçÐuÇÁåçÐÎsåT>ÑuçÔt>AW>ÆèÐçczsÎTo>åÎÐTK«d>Nc>}ÎÐT>N>ÎÐÆtÐÎTcaTsÎTTåÑsuTÐÎaÎc4arçÐTTsÎTitWÆäÑ«¨aNKEWTÐÎèÆc§sçåÑTåÁÐÎcÆTÆ°°aT.4a«ÒaHrçÐTÆÐæaLTaNKEêTAÎtaTaNKEqÆcëæaLLrÆÐÎa>c>N>ÐÆc>åÆÎc>a>ÎÕc>E>ÐÎ¨æa>c>N>a>N>K>E>§åT>ÑsW>N>s>>T>«a>T>èÆs>ÎT>æççåT>T>ÎT>pN>yÆc>ÆÐÎs>b>>åÆÐT>ÑçÐÐÎT>.4>a>ÆÐåT>@>Æc>i>H>èÐÆb>}>>ÎäT>}>L>s>ÉÐt>~æaLTaNKE>ccWÎåÎTMäT}>Lst4Ksd>Ntaau¨_§4>apIrÆsåTLTuT.u4aÆÐèçc«åÑsçÎcsrÆTÆ«aÆs@qNMuMÆWE>NÐÎTK¹aTu4L>p~ÆÐÎsJKrÆÆcÑWÆgTÒaHÇT>sÎTLÆrÆ³¹°cCßß±¬°¯èÆæçèTLEsaLÁuqÎcsæTcuTNJWTKoèTBÆsaÎuÉÎTMWHNHrÆsçWÆÐÆÎÐtc4ÆÐWMÆÑÆqNJEraLÁqÎc>räTsrsTçÎsuT>c¹çÆæaçU>caçÆa>ÐtBÑÆÑT>1èÆstsça>LÎupN>I@ÆÐ_N>ÒaH>raÐÆÎÐtcº¨±¯¹°·W§qåTÁåTNÐÎpTêT>aL>Ñçc>ÎtrI>1åTÑT>åT>dN>çÎ4a>çp>äT}>L>ssuT>pyT>WÆæa>TN>ut>ÐësTL>Æc>ÐÎsJK>rÆ¬°°¨&RQRQ§åtîL>îäT>suT>NÎâÐT>ÎÐt>ÐÎ¦¦N>TçÐÐÆÑæd>>¦¦Ît>c>ÆÐÎq@åc>ÐÎ¨-HDQ0RVHKXV§ÒtL>t>åÆýa>TuâÐÎqÆcÎtT>LsuÐT>åÆtåÑopTH>ÐÎÎts>TW>cècN>äTH>saNK>EqÆc>äT#ÆèÆcêT>c~suT>çÐrÆsaL>uWTITÆÎcæTLÉtJsçaL>âcÆÐÎtsEt~WcqNKA>ÐÆtÎkzçrÆÑÆuTÐèÆcçW@åT@cêÆa>a«aÎäT#ÆèçcÆÐ4aÒT>ÆuÆÐT>NsI>LÆåça>ÎÆÎäT#ÆÆÐa>NK>EqÆc>ãTæÎÑÆçÎeåÁÑÆça>N>@>ãÎÉtÆÐçÆça>cT>çÆcæa>LÎa>NK>EuN>aL

Page 180

ÒaH>çuT>nc>ÐÎçÆqN>JE>sæa>Îc>Æcb>ÆÐèçsÎT>«a>ËÐT>ÇÁÑÆsT>a>N>KE>åÑu>çWNuLIaNKEcMîsÎÑtTNÆÐçÆçatIdNÆÐT>açÆaçu>LÆcÑWÆèÐçc>zsÎTåTÑWa>s-ÐÆÎaNP>sWÆcT>4KsWaåT>Ñc>}Îçèa>ÑåÆc>ÐÎT>«mt>ÐÎT«Çt>H>EÐÎT>-c>«sN>a>-c>aL>T>èÆsÎTåT>Ñ°±aÆæÎc¨&°µaL§X#RNéXÒXÑÆÐçÎèTaÁÐÎUÑÆæÎt>.ÐTmçêTÆÐÎt>çacN>n@cmH>ÆÑÆÎtÐT>ÐÐÎåTÎTaLTÐtNTÆcÎtWaÐÎçadNcWÆaÒTKÐÎT>MÁooTa>LÆt>sèÐtsaT>T>NJèT>BÆÎÆaE>TUTL>aT>åTÎTÎÆa>EaLÎèÐTäçdÉÐt~ÐÎÆÐTMÁæÎtÑTNÎÐtsÆÐuT>aãÎçåTTa>ÐTKNsuÆc>ÆtçåÆÐÎÆcçåÆtT>åÆaL)Tsa>TåTÎTaLÎsyÆÐÆWÆåTÁÑÆWT>ÆëæÎT>>Ás@>>N>K>>çÐt>>N>åÆÎc>>sWa>>ÐÎäÎT>Îc>>çåT>>ÑsWa>>ÐÎa>T>>¨sÎT>>§åÑçaT>ãT>Ea>T>ÎÎc>uäÆdÆu>TN>åa>T>ÐTWa>äT>#ÆèÆc>sTc>sa>T>mHÆÉÆÐt>>ÎatIåÁäT#ÆÐÎçaTL@ÆÐÎtsGNçaTecÆcÑÎcNæaMcÆÐåÁWKÑçaçÆa>sst>åT>K>«aN>T>L>@o>NÆÐäÎT>q>çÎÐÎt>çaN>T>ÌçÐoçåT>o«ãÎo¹WÆsÆÎåTNpN#ÆÐÎTuLTKåTNÐÎsc«ÎÎc÷ÐdaÆtu«aTTKÇTÐÆaÆtuscaTTKäÎTaTNåTÆcsåTLaLWaTsIJÎtäçaTèÐTNæÆÐÐÎÆÐÎtåTç¨±·¬±µ¹±¯W§ÎÑTÆa¨&°µaL§4L>>K>«¨²¬±¹·t>§a>Îc>uWa>ÆÐçÆÎt>ãÆt>ÆÑÆça>L>Ðu>uN>uÐÎs>aL>uæÐT>ÆuT>Ñæçc>såt>ÐÓÑt>Á¬°±T>åT>ÑrÆåÎt>>.åT>>K>s>WÆuM>a>¨²¹µc>>º´´¹°²W§ÎÐT>K>u>æÎc>>T>æçc>>Àd>a>Ît>>u>N>åÆa>>çT>@>t>>ÑÆsÆÐuT>ÑäTH>sN>t>èÆc>ÆÐÑT>>1uT>>ësT>ÓÑt>ÁmQ>c>D>ÑÆÒa>H>ÇT>>sØT>ÐÆrÆT>Æa>L>uÑçT>%pN>#ÆèT>æÎÆÎÑÆT>N>J>èT>sÎT>aÎupNI@TNJèTsÎT

Page 181

eëÊeÐeaÆtuçWÆÐÎTseåÁs«aT@}ÆÐTKãÎèTMtÆÐaçÆa°²bTäTKTqNTEÐÎçpN#ÆÐÎs«aNT.WTÐÎ«WÆèc~T_NuNeNÒtNCLåTÑÐÎseåÁsÎcåTæaÎcÇtJAÇtHEçnÆçqNÆcÆsTåTMåTT«ÎÐÆÎäÆ«ÆÐåTÎcdNTÐçWTcåTÎcåTNÑÆseåÁsa@WcETKsTÎÐÆÎäÆç«WÆäTNsHNççÆsÉÐasseåÁs«ÒaHÆÌçÐçèçÐa«Æa«acTMTKÁsseåÁsãTEÐÎTèÆaWÆÐWÎs«åTNçcÑÆcc«WÆs@WcçcçäíÎçÎcN@KcÑÆcæacçcQ«WÆæaÑÆaä¹WÆ°±¹³cÐçÁÎTát6WÆæaÁÎTåT>Lèc}ÎsKcÐÎ¬°²ÆÐÌçÐçeGaLÆaTæaçÐ

Page 182

seåÁsaÁaÆtãçÉÐaT«aT.èÐçÆÎÆÐåTaÑçåTÎcTÎTWLCJçWKD«ÐTÆçiJ«ÒaHÆÌçÐçÐas4LKç«°³aÁaÆtçÎt«Ws¨uÆa§spaEêçåtLÆÎTÆaÆTç4Áq«Æa>äTÑÆÉÐT>rÆWÆæasc>¨°¶¹°°«·¹³«·ç³¹°§sGTI>ÇTèT>LçÌaÑÆsW>ÆèÐÆcIçWT>ÉÐT¬°³aT.uaNPÆaWaÆcçÎcNuäTMÆ¨°³¹²Ëçc§qsåÁ

Page 183

´µéxRÊgwXjXRiR}xOtʬ¶¸³éÔXL«½èeÒvÊÕÊeIuRHyëgsPÊÒgOeÊxÊÔéXDÊiMRwéXÕëèxëwNRë[ÊgÕÊêgÔxFÔÒë["jRÔÒwÊÔÅeRKìXwXwwg[Òwt"ìXwXë±eÊêÒX#ʬ¼½ºXM«

Page 184

iR}xOqLÊéxRÊgwXyeÕuIçæaN@Æc~ÐÎèTsqNÆÎuÐaåTKWÆd>NTçæaLÆcåtNÆcuaÑÑÆTÉTÆãTÑÆfN>Ît>æa>Îc>¨s>>Ñu²´µ¬²´¯èT>M>T>åÐT>Hs>§ea>ut>Áæa>d>c>åÆÎc>T>ÑÆåTG>HÆèÆÐt>ÐÎ²³²ãTsêT>K>ÆçÆÎtuJ>Gc>AÐÎot>ècM>«eNyt>K>cM>mHÆçÆ²²¸¬±¸´§ÎtæÎt.èÐÆaTsÐaLIÆpÆeaÒtNTTÁÉÆcDÑÆçæÎcWc6DUGLFDTIÎÐTåÆÐÆacsuTTMÆÎÐÐtDLscNsçmHÆÐT>MæÆcKsÆÐèçÒtNTTÁ²´µãTåÐTH¨²¶²èTsT>Òt>N>T>T>ÁÎT>>c>eT>>L>Ðt>Æc>>ÆÎd>ÉÐT>Gs>aÎt>æÎc>sT>ÆèçsN>J>uT>ÐÁa>T>H>ëæÐTÐÎuTN>MÆèT>st>èÎÆaE>çÒtÐÁ÷c>ëæÐTÐÎèÆsTpT>sWÆÎãTÐÆåt>NÆc>sèÎaE>aLTuÒaHÆÌçЬ²´µèTMTÍÐtÒtNTTÁÉTTIsTåÁÑÆTÆ-ÐÆaWÎÐÎuÆåtNÆc÷cãTÑÆaTæÎt²µ±ãTÑÆaEaTdNåtNÆcWbÐÎÆb«WÆ²µ±ÔXÅsÎtÐÆÎÐt>c>d>N>uT>@>ÐÎÎÆaE>>ÆÑÆ«ÆçWN>ça>c>æçåt>N>Æc«ea>äçÐýs>G>sT>L>ÑÆTN>JWLs>ÁãTrÆTa>La>aLK>@ÆÎT6FKRODVWLFXVÒtIN>IÆUHèçsaUtãTÐÎçs>ÆÎäÆåÁeaäçÐýsßßuTåÆçc>NsN>JsT>o«sT>çÎpT>æÎt.jG>èçÐTÁ°¸²°ÐÎÓÐT}>rÆäT>Ke>çæÎt>.Îa>rça>ÆÐåÁÑÆuT>E>C%ULQNPDQQåTK>I>L>c°·¸³WÆsTfTNoçßßWÆæaÎcc@LuMÆätJèTKJÔTstÎÐtæÑçcÆaÎcm@ÒtÁætÐÎ°·¸³ãTÐÎsÐtbësTfTNWÆfTNucpK@ç«ÉÎTqÆcsT4ÁutcÆrÆWÆfTNèT4Á4HHççWyÆcc>ssL>@>IÑçÐÉÎT>>qÆcf>4>>ÐÎãçÆfT>N>æÎÑÆçÎ«fTN>urÆåTN>ÑÆrcaLKÑÐÆsaNÐuÆÐtTÁT>WÆaÐd4ÁsWtåÁÑÆeauæÎTG>ÆÎtdcKfTNoçåÆÐTKN4>arçÐcu@>TN«èÐÆt>ÆçaNK>E4ÁèTfT>NåÁãT>ÎsçWÆcÆrÆfWcuäT#ÆåT}bÐÎèÆcuTMfTN«aTæÎcÍT>LÆÎtësTfTNÉÐt~sÆÐuJåt>såÁÑÆfN«åt>NÆcsW>NèaÎcåt>c}>ÎTåÁs>T>Hç6>pN>J$çsd>%ÆcÑWÆæÎÐÆb>åt>åÁc>ÆÐft>WNA>ÑÆuK>yësyÆÐÆÐt>D>L>sT>fT>N>r>ÆsWH>N>H>rÆT>ÆÎÑT>u>åT>T>.ÆÐT>M>ÐT>WÎrÆÑÆèÆæÐT>«u@>>T>N>sdN>T>MÁÑÆèÎÆa>E>çWÆÎWNK>ÐeN>yt>Kc>M>fTN>4>ÁÐÎäÐTM>åc>iÆçÆÐÎsuT>fTN>èTNJåT0ÆëæÐT>ÐÎTfTNrÆÉÎTMÓÑÐÆc>êTc~«æastÎÎc>uccu0aUÆcsåÆÐçÎaÆdÆuåÆÐçÎåÁ¿¿¿

Page 185

wPDMyX#RNèXwPDMìÊgjXR8#"ãã´«qNLufTNÆÐtTIcïÐaèÆdNsKaçÆaátJåTMïÐTacÁÎÐÆÎÎtçsÁæaLLcÁçÆÐÎtâTèTMÎqNT@utètsÆÐÎtÌçÐç-ÑÆcÆuctèts«tWKÐqNTuÆÐtutINçèÑtÎç«åÆÎcÌ~ÆÆÐTfuçdTÐÎÆÐWcEçåT0Æ«uTÆtrIGNTcÆÐÉcD«ÆaçÆa-ÐÆÎuqNJtsÆÐÎtèTMGEzÐÆÎuÆÑÐÆTsKsÆÐÎtWKÐçfT@«ÐçÁWKÐÎtätc«TKLåT@ÆcÆÐÎtuINåÆÎcâTçmNG«aLKçTÆÐåTÁWcGÆÐWG~scÌÆçÐÆtätäTKTaLTUNuçÒaH

Page 186

qNLufTNÆÐtWcGTèTMTåçÐÎsÆÐÎtÒçaÌçÐfWcEÆÐTç«qNLâÐÎÆÐçÆÑÆqMJÒaHèTstT«qNT.cNEu}TçÌtzçTÆÐTMÁçaczTTrÆÐÎsuTÁTaÎcaLæcM«åÁÉÆcKÑÆ«_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆÒaHÆÌçÐÐΫÎTÉÐaçãÆÐtçÆncÑÆÎTÆaÆTçåtLÆ4ÁwHxÕÊeIjXRã㵫qTèÆa«fÉT#èÆaèÆ«dNsKnTçqDÆæTèÆ«ÎttcTMLïÐaèƨ²¹°c§tÑÆÎttuHNHçæaÑctAÆÐçÆs«èÆæÎTcc@ÎÆWcNèÆcæaÆtÆcÆÐåTNÎÁësKçÆncÑÆèÆæÎÆÎuÁÆÐåTÁçqNLuTaÆtÑÆätrÆèÆc«WcGåT@ÆcÆÐÒaHÆÌçЫaLÐÆaÎåTÁÑÆ_NuNsaTatrocÌçÐÐΫÎÑTåT0ÆæÎTÁÆÐåT@TMJ

Page 187

«aLWÆatètsÆÐåT@ÆèTMTçWKÐèÆaèÆdNcMrÆÐÎÆÐÎtät«åÆÎcÎtåÁÑÆ«ÑTÎtåÁÑÆÆÐmcësÐrÆ«_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆÒaHÆÌçÐÐΫÎTÉÐaçãÆÐtçÆncÑÆÎTÆaÆTçåtLÆ4ÁéXxrìÊgjXRã㶫¨T§ÐçTèÆ«qTaçÆaèÆ«åT}TuTÐfuTÐåT}TÉT#ÐçcaíÆtWÎÐÎsuTÁaNÆ«èÆæaNcÆÐÎÆaNsut«èÆsTÎtTÆÐåTCN«ÉÎttcTMLncÑÆsèaN@uTÐ«ÎtscN#ÑsçÆsÆÐuTç«åTtncTs«qNtuÒTÆÐtèÆæaÆtÆcÉÎttcTMLncÑÆÆÐåT@ÆsaLTL@ÆÐtsèÆæÎcTCåTÁsç«qNÆtutÑÆUraèÐÆÎÐÆtÆWcErÆÐÎÆÐåTÁuHNHaÆçèÆa«ÆÐtT

Page 188

¨²¹°¶t§aLTL@«èÆæÎTcsÆÐ_NuNçTMÑtÁÐÎÆÐåTÁ«ÐÆÎ×tGÎtâTqNTEÐÎçaLLWc@NqNTEåÁÐÎsaT¨´¹²iN§æÑTatpÐÆçÆdç«aÎctÒaHèTÑÆÐç«_NuNÉÎttcTMLncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4ÁéXxrægjXRãã·qNLuaLJtètsÆÐÎtèTMÎ«ÆaçÆa-ÐÆÎTLKtÑÆçÆÐÎtfÉTNçuMÆWÎsuT@}ätrÆWccMÑÆ«ÉÎttcTMLncÑÆ«°uÑÆÐaèÆ«tÐtBÐÎTMÁaÆæÎcqÆÐÎtèTc«ÎtãÑTätrÆctWcsaT«qcçWcEWc«tÒaHèTÑÆÐWc«_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÎTÉÐaçãÆÐtçÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4Á¨±¶«°¸«°¶«°²«°±«´«³sTfTN>§aL>cÏ¨$JHQQHWRV§ÒtýÁWG>~TæÆcK>ÆÐÐaèÆaäT>ÎÐÆÎÐTN>såtNÆc>¬°WG~dN>åtÐësT>LÆc>ÐÎqNL>usKc>sT>NÎt>tT«uÑÆÆÐåÁT>çaT>uWÆsÆa>Âa>çat>såÁæýÆçrÆpNJ>$uLE>sÎtusKc¦¦a@nJçæa@at¦¦uJNJ$èTLEsÆÐ¦¦týÁ¦¦

Page 189

èxìÊgÍXXPjXRãã¸«qNÆtuâÐTÆÐtèÐÆÎuWçÎÆÐåTNÎÁsuÆaèÆqNMutèçÐfNÆÐÎtmEzuTTÉts-ÐÆÎTLKtÑÆç«fÆÐTsbåTTL«ÐbÐÎTsbèTcNAHÑÆ«ÑTuLtèTMTÆTÑÆç±ÐÁÎtçsaLKçTçâTuÆÐÆd}aTÑÆqNLutmçÆÐÎtT«cbÆÐT«WHNHèÆaèÆ«ÓTÆcbÆÐätrÆaLT¨t§uHNH¨ät§u}KTaLLuaÑuÆÐçuTLuÐÎu}KåTÁsaT«aÎcnJuTKÁÌÆçÐÆssaTaLÁÐÎåT}cÐTKsaLTÒaHçæadcsKçåT0ÆÐÎs>aT>qN>L>uf>TN>«a>Æs>T>L>ÆÐçÆçæÎÐçÁåT>0Æ_N>>u>N>a>çÆa>ssåT>ÁèÆc>aÎcÐÆtÆ«qNTEçWcE«¨¶¹±ãt§TÑT>àt@>IÆÐÎt>Ðt«T>.cT>ÆÐÎt«f>ÆÐåT>Á«qNL>ufTN>ÆÐtät>rÆuT>Kc>TsÆÐtäT>I>ësKc>T>s«_N>u>N>«ÉÎt>tc>>T>ML>T>æÆc>K«èa>ÆÐa>èÆ«aL>T>L>@ÆÐt>sK>TNJfÆÐÁcMÑÆ«aTdNÁ_J~åTÁWtITqNLufTNÆÐtÆc>H>çåÆa>L>Kçc>c>T>s«åT>ÑçåÆÎc>c>Ts«åT>Îc>çåÆÎc>ÎÆÑÁc>T>s«T>M>K>ÐèÆa>èÆsÆÐåTÁ«T>.qcsK>c«åÆc>>}>Tc>ÆÐWNT>cM>«TK>LsK>sÆÐÉÆut>IN>qNL>ufTN>açc}tssæÎåÁhNåTÁsKsçTcWÆaÎtètWNLÆÐÎçaLTÐçÎsc>CÑÆTÐÆÎæÆcKåT>@ÆTÆÐ_J~scqN>LufTNÆÐt«åÆc>TcTsaÐçÁcsÆÐÎtÉcTçeC>N>§WÆæÎÆÑãT>æÎÆÑU>N>#åÁuJ>N>J>>$ät>M>G>sWÆ¨*QHVLRV§Òt>ÑsL>uL>E>æýÆçoåÆÎc>c>>çÎc>4>>ÆÐçu>¬±u0aèTL>Es§u>çmcP>@Ls¨±¹°t>KN>ßß°ç³¹°iN¹at>uæaN>TåT>0ÆÐÎuHNH>åÆaÑc>T4>ÆÐåÆaÑc>ÒtyTt>KN>aTuÆa4ÆÐätÒtÑsLätaTu¨æÎÆÑUN#

Page 190

uTÐåT@>Ta>LÑÆÆÐåT>Á«fÉt>ÆÐsKqNL>ufTN>ÆÐtÆc>HçåÆc>NÆ«åT@>I>KÑc>TsUJÉt>çÉT>N>J>>sK>@>c>st>«f>uJ>>ÆÐsK«åT>c>a>L>ÁÐÎsua>T>ÐÎÑÆÆÐåT>Á«æÎuTcTCÌçÐçqWÆÐåT@ÆçfTGÆÐåTÁèTMÐTKN«qNLufTNÆÐtåÆÐTKNcTsèÐTtINçæaLÎÉT#tuT}KæTÎTçaçÆat-ÐçÁutètsåT}KèÆcÆÐÎtèTM@TN_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÎTÉÐaçãÆÐtçÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆq4ÁèxægjXR°¹«âTçæaÑWÎsaT«ÎttcTMLWΫaLuÐçÎÆÐTMaësKsuΫÎÐÆÎuaLçcNçÐÆtÆWÆÒaHsÆÐsÁcçÎtæÎcätrÆëæaNKèTccWNEKrÆsaT«åTKÁâcs«ÌçÐâcsaLTWc«åtÐçåÆcTNâcs«aTWcsKèTMasaTWGçuTcTs«aLTWcu}KèTMTsaTTÑÆÐçWcE«fÆÎcTsaLTWcqTsKT

Page 191

_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÎTÉÐaçãÆÐtçÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎ4ÁÎTÆaÆTçåtLÆéÊÔXORìÊgjXRã㺫açÆaçjTèÆ«qNLufTNÆÐt«ÌçÐnTèÆç«qkT~èÆ«ucÆÐåTÆstuLuWtIçèÐTÎÐçcst«u@uuTÐÆÐåTNÎÁsKç«uLuTCfÆÐÁçuÎuuÁstTMTÆsWcTsÓTsÆÎnÆtcD«ÆaçÆafTGçæÎèÐTÆÐåÆÐTKNësK«ÐÆÎÎtiJW$ÆÐåT@TMÐTKNæÎuTÐÆÐåTaTÐÎåTÐãsÆÐÎtÒaHäT_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÎTÉÐaçãÆÐt«çÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4Á

Page 192

éÊÔXORìÊg[gjXRãã»«TMKÐèÆa«açÆaèƹT@}ÆÐWTMÎæÎt.WKc«æÎTGÆÐåÆÐTKNësK«WÐΫåÆÎcuÐÆçÆdÆÐåTÁ«WÐÎæÎuTÐåTÆuJEèÐTKNÑÆÆÐåTÁTcTCèÎtMÆÐåTÁ«ÉÎttcTMLäTsaTèÆsaÒaHäTrÆsÐÆb}ÎtMçuèÆc«ÎTÉÐaçãÆÐt«çÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4Á¬ìÕÔëXD«çxE![ÊÒgìÊgjXRãã¼«4ÑçåTKÁæaLLcÁèÆuÆÐÁåTÐTæçcsÆÐåTKÁs«èÑTuÐtLåT@ÐÎäTÆTÆÐåÁçuT.uTætNÑÆtJ1ÆÐ4Ñs¹TMTÆëæÎTGÆèÆcrTC«ÎtWÐÎèacÁsuTMTÆsaLLèÎTåTÐTÐtçf@ÐÎÐÎTaÎcsbF4ÑèTætNTçqNLuTLKtÑÆ«TcTCæaÐçÁÐTçåÆçÆcåÆÐT«ÎÐçÁÐTsåÆçÆcèTætNdN4ÑT

Page 193

TMTÆsWcTstètINëæÎÆÐÆcTsçaLÆtuÆÐtsÆÐuTÁÐçÁÎTs«ÐÆaäcÆÐÎtësT}çÒaH«kTèTNJ«tL@ÆÐTèTMÆtÐÎçTM@TNåÆÎcâÐTÆÐ4ÑcÆcç_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÎTÉtçãÆÐtçÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4ÁX#RNìÊgjXRãã´³«ÐTAÆèÆa«açÆaèÆ«²uTKÁÌÆçÐÆèÆaâTèTMTèÆasuTÁësKçaLÆtuÆÐt«ÔtJTçsÆaLKÎÆÐÆuÆÎcucTÆÐÎtåTKÁÐÎst«uTTLuÆÐÎtâTÌÆçÐÆsçaLÆcu4ÑcÆÐWTst«ukTèTNJÐÎrTç«aLLuWaâTÌÆçÐÆçÒaHåT}cstèÆæÎcãaæaÑåTÆtÎçcsÎsÆÐåTKÁstaLLfTNçaLÎãÆÐWHNHT«ÐÆaâTçæaÑÆÐTNJrÆ«TcTCçÆsÆÐuMÆèTçcNaLKt¹sKJssKJuJ~Æ6ÐÎ¬²

Page 194

aTsÆÎWasÆÐâTåT}cTaLfTÆÐtuTsaÆtçqNLufTNTNJrÆèTBÆäTKèÆcÆÐtT«WKÐçWbÆÐsK«uÁç_J~ÆÐsKTcTCåTTLfT@ÆÐsKaÑÐtæTLerÑTfutÆÐåT@ÆÓTèÐTAçýïÎåTÁèÆcÑTÎtTÆÐstçØtcçÐçÁWKÐåTÎtçåTÑçåÆÎcs«åTTKLsKsÆÐÎt³ÎÎcoåT@JÐÎtWTLT_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÎTÉÐaçãÆÐtçÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4ÁX#RNìXFÊëéxRXëÔ[RìÊgÍXXPjXRãã´´WcØtcçu>âÐT>sèÆ«uçÐcaçÆaçq>cèÆasèÆ«açÆa>çæaLÎÉT#èÆçWKI«ÐÆÎåtA>TstçsK>ÑÆÆÐçÆ«Tcea>HÆÐTmHÆqN>ÆtuÆÐt«uL>uTCÆÐuÆcNèÆcqNLufTN4LKaT.Wc@NtWTLÐÎTTcWTLçrTCèçsWcEWTLÆÐåTÁrTC4ÆÐqNTEçWcEçWKIåT@a«T.eaHÆÐåTÁaLT@ÆæÆcKsaLaåÆc}ÎsÎÆcÆåçaçWÆc~TÆÐtÒaHqNTETTcâTuÆaçTÆÐÎtWaaLÆt>çaLTsÆÎâTuK>çUJTTceaH>ÆÐåTÎT4LKaLL-aHÆÐ¨açÆa§ÒaHåtçrçaLTÐäT#ÆsoåÆÐÆaT>0ÆèT>M>J>ÐÎÆÐÎt>Òa>H>äTI>ÆÆa>«a>Mr>ÆÒTÆc>s¨°¯¹·c>>T>cÆc>²²¹²°ÐƧa>a>aM>sWÆèÆæÐT>Æ¬³Ît.aÆt

Page 195

sTT>>N>JåÆÐÆd>}>>aësK>ç´rc>G>«åTa>L>L>WyÆc«åT>ÎT>oK>èÆc-ÐÆÎT>L>K4>L>>Kt>ÑÆèÆcqNL>ufTNÆÐt>TcT>CuT>çÐaÐçWKÐ«èÑt>ÎsKs«ÓT>UJÉt>çuc}ÎèÐÆaTT>ÆÐåT@>NTa>ÑçfÁuÆÐÎtæÆÐT>acuc>sÉÐTI>ÐÎsuT>çTNÎ4>ÐTaLÆÐb}ÒaHçuTÐÎÆÐÎtcKäTÆuTKaLÆtT«aLTÐäTcsT>T>c>T>>C>sK>s>ÆÐÎt>Wc>ÐçÁWK>>ÐåT>Ît>çåT>>Ñ«åÆÎc>ça>ÆæÎc>>ËÆçÎÑÆsåT>ÁësK>c>>aÎcæadcçæaÑuTMTÆæÎt.Wc@N«_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÎTÉÐaçãÆÐtçÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4ÁêÒÕxÊÕ[XÔÒjXR°´µ«ÎttcTMLïÐaèÆ«WKÐçutINÑÆÐTc«èÐÆÎuWçÎÆÐTMTçTMTÆs«aÐçÁuèçÐtssuTÁësKsÐTtINtL@ÆÐTsTFÆ«åT0ÆçWcETcTCTsÆÐÒaHçètH«ucÎtçÉtMØtc«èÆÎdÆÐÎtätèTCcçaÎcâTsKsrTCfÆÐåT@TTCçæÎuÁÆÐTMÁ«åÆaçTÐaèÆ«WtÐtBÐÎsÆcÑ«ÉÎttcTMLncÑÆTsqNÑutÆÑaLLusKcaLTæaNL@ÎtãtKEåTÑsÆÐTMÁsuÆÐÆaT0ÆèÆcÆÐTsDtçTMyÆcsaLuTÐtDL¬´

Page 196

«rTCpTèÎaçÒaHuçÐÆÐT«-ÐÆaWçÎÆÐtçqNLtÆÐtsTcWTLqNT.ÓçTÆÐtuMÆäçåÆdNcÆÐTçrÑÆÐÎTètsÆÐÎtWÎÆaçÆaåÆdNcÆÐT«TMKÐèÆaèÆÎçÐTtètsTèTMT}saTÎÎcæÎt@TåTK@ç«fÎTKÆÆÐTÎtutINT«-ÎcpÐÆb}«qNîÆuTåT@cÐÎTÆcçqNT.èÐçÆÎÆÐ6@t«ÎtT«åÆÎcpTµWTazcsÆÐuKI«etL¶ÉTNÇTÐÎÆÐTäTWaHèTNÆëæcÑÐÎÆÐT«ÐçÁÐTKs_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÎTÉÐaçãÆÐtçÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4ÁåTN>ÑÆ«UN>J~c>åÁåÎt>.ÇtI>>N>TçæÎc>t>æÎt>T>sN>Jc>ç¨T>åtÎpT>§sÆÐèa>L>Æa¹°³¹±ãt>sWÆèÆæÐT>Æ¬µWÆÎc·«°²TIç²¹³u¬¶

Page 197

ÖXjXR8ÅìÕÊgÊgjXR°´¶yXeLjXR«åÎtÆÐtWÆdçTs«åÎÆÎãÆÐtç6ÆÎ÷ÐdÆÐt_NuN«ÎttcTMLåÆÎçTïÐaèÆ«åÆÎçTèÆaèÆ«qNLufTÆÐt«uaTm~ç«cbTÏtGátJïÉÆÏcâÐÎÑÆcÆcç«aTLuÆÐt«ÉÎttcTMLsèÆ«qNLufTÆÐtÎÑTuàçcEçàt@IçÆs«ÆÐtaTTLuátJïÉÆÏcsçuTLuÆÐcst«qNLufTÆÐt«uTT.u4aHsÆÐèçãç«aTLuÆÐtÉÎttïcstÎÑTuàçcEçåTT.4aHsçuaÎTÐaèÆqNTuÆÐtu@uu}ÆÎçTs«èÐtkL«ÉTNP@LtuHNHcçhNcësK@ct«èÐÆÎuWçÎÆÐåÆaLKt«èÐÆÎuWçÎÆÐTMTÆt«uÎuuÁåTÁësKTÆÐÎttuT@uÎtètsÆÐsKWtcÐtMncÑÆåÆÎcæaÑuTMTÆÆÐT«qNLufTNÆÐtTcTCTsÆÐuTLçÐÌçÐåÁ«uHNHaÆçèÆa«ÆÐts

Page 198

¨²¹°¶t§qNTL@èÆæÎTcsÆÐ_NuNçqNÆtTTcTCTsÆÐÒaHÆÌçÐqNT.tÑTç-ÐÆÎäÆÆÐtcbTm~çèTÑÆÐatrTÐÎuNTaçÆasaT«dNÒaHÆÌçÐçaÆcTÎçcTÆÐt«TåTÎÑÆT«uÆçcTccÑÆtÆcÑ«èccèÆsCJççcN«ÉÐaÎtuæÎTMsuTcÑÆccæaLÁÐÎsçãTÐÎsÖëeÐçcÐçcçÐÆdåÆÐÆd«ÇcHoyçåT}c«TMcsCJçTMtI«WçËTåTT~aíÆtUtÐÎTMÐaçTMNÆçcTc¹ãTfTqDE4ÆcçΫæcMåaTtcMÑÆãTçΫTTåaTtcMÑÆãTçΫÑÆçccMÑÆãTçÎaLÆutÐtBÐÎaLÆcuÆÐtWNçaåTÁÆÐTfTèÆa«åT@ÆèÆçÁT¹cbdNÎtWNçaÑÆÉtT~açÆaWÆÒça«Òça«Òça«WÆÐTctãÑÆ4ÑçåTKÁWÆÐTc4ÑçÐTcåTKÁtdN}ÆWG}ãÑÆ

Page 199

ÖX8ÅìÔÊfXRP[ÊëÔdNÆÐuTcrÆ«·TMÐaaçÆaèÆÑTÐTcÎtWÐT@çåÆtÑÆæaÑuTcrÆTsWtsÆcÑ¸-ÆsÆÎ-aHÆÐ4tcNu0aHrÆç-ÆsÆÎ-aHÆÐåTrÆsWtsWtÎttcTMLrÑÆuJKsWÆrpKåTrÆ«aÎcqNJsusaçÆaèTNÆcÑÎcæÐT«WcÆÐåT¹WGçÎÆÎÎtåÆÎcTsç«WÆrrrÆaÐtçacN}«WÆs@æÐTTKcMÑÆsåTTLfT@èÆcdNTsWÆ4KcTs«èç÷cëæcTWÆaÐdT¹qNLuTLKçsÆÎ-aHÆÐåTrÆ«æÎuÁÎtTÆÐTësKuTcrÆncÑÆTcÉaTÆÐT«WHNHèÆaèÆåTrÆsÐtåTKÆcÑ«aÎcæaLÆcTscsbÐÎs«WÆæaoçæaÎcèÐçÁkKÆÐWTNJçTcWTL4LK«èÐt@çätcÑÆudLçTçÐçcMcÑÆçÐçÁqÎcÑTkTçæaÑ«aÆçuTNJÆÐåÁçaTuu0aÉÆÐT>ÀdrcTÉÐt>~åtuÐTÆcÑæa>sTzÆsNçÆ6soåça>¨ÒaHqT>TMÐaèÆaÑƧa>LrÆ¬·T>a>çÆa>>åt>çrc>T>>ÉÐt>~su0a>>H>rÆ¹a>t>>usÎt>uW>T>d>N>>ea>Ñçc>>>Áè¨ÆÐt>T>Á§èÑÆc>>Æc>fT>>N>ÐÎsWÆ_NuNWÎÐÎsèbPÐÎåtNÆcêTKÆaÐucDsaKèÐTIÎo«WÆæaÁuJHsbåTÑs-ÆsÆÎ-aHÉÐTscÆrÆ¬¸ÎtÐçÁÎTÆÐÒaHdNcÇÆcçåT-aHWcTWÆæÎÆÎècNNFsÆÎ

Page 200

-ÐÆÎu-aH«WÆåtpKsÆÐäT4LK«äTÑÆeuNÆcѹWGÎtåÆÎcTsçWcÆÐäT«aNTTNçacN}«WÆaaaMrÆ«asÐTKcMÑÆs«råtuLEåTTLfT@èÆcdNTsWÆ4KèÆc-ÆsÆÎ-aH«WÆåtpKsÆÐäT°¯ÊeïwONéÅÕÊÒÊeOÊ«WHNHèÆaèÆÎtãÑTåTrÆctÒaHësKJåÁsaTÎÎcãasKJåÁrsTdNäTrÆcçÎtpaWHNHåÁåtsTaLTuWÐT@åÁÐÎsTMÁsKsråTLåÁ«aÐÆÎWTÐÎfåTuçÐÆÎÎÆÎaÆtTGuGEzcÑÆÆÐTMÁsa@ÉÐauÆtHcçÆcèÆcÆÐTMÁsçÐÆÎrÆsÎT«WHNHèÆaèÆÎÎcuaLcTçuT@c«WNtIësTéXeÕÒxÒXqNÆtuÆÐt«åÆÎçT¨èÆa§èÆÆcѹÒaHÆÌçÐÐÎ«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÐçÁWKÐätrÆcåÆÎcWc@NÐÆçÆdÆÐåTÁäÑÆTaÆ«ÎtucÏÒaH>ÆÌçÐsÇTCçaTuuL>sÒaHÆÌçÐãçdUJèTsT>fTNrÆÐÎsWÆUEèT¬°¯èÆa>äsu>a>>H>c>sÎÐÆÎu~T>>ssÎt>u>uT>eN>yt>>K>mH>ÆèT>>M>ÑÆÎc>t>ÐÎÙt>>>ÑÆèÎT>c>N>>c>ÆrÆWÆæa>>ÁÆa>aT>uÒt>êT>uTÐÁÎT>'ÆT>sJT>Hd>Nçea>ÒtN>T>TÁçåt>NÆc>uçÎÎÐt>rÆÐÎa>T.a>NP>ÎÐçÁupKss>c>rçÎtuæa>T@>èçæa>LL>ea>HãT>K>ÆcsN>IT>Òa>HÆÌçÐWN>t>ÆÉT>ÆsÐT>N>pT>KT>N>J>åÆÐaqN>T>EÐÎqN>ÆÎusèÐt>s§WTqèc}>ÎèTM@T>N¨±¸«±´«±±«°¸§èçësTfT>NÐÎ¨ÎcuÐT>sÆÐTMa>ÆåTK>ÆaësKJ>WNtÆc>aNP>èÆcåtN>ÆcÎÐÆÎÔTAÆÒaHÆÌçÐsTM@TNsuTÐÎaLÆaäãçdUTsÎtu

Page 201

«WcGätrÆèÆcÆÐÎtåT}ccccèÑçcNÐÎÆÐåTÁTaLÎèÐTWTNJåÎt.ÐÆtÆçéXÒgÒxÒXåT}bÐÎsKcMÑÆ«qNLufTNÆÐt4LKaÆæaNÐÁs-ÐçÁuÎTsÆÐåTÁTç¹TMÁäTcÏÑÆeuTLuÆÐTMÁësKÆcÑ«reaHÆÐåTÁèTMTTceaHaÆæaNÐÁaçÆaÐÎsÆÐuTÁÐçÁÐÎftÒaHèTMÐaÐTKÐÎÆÐåTÁTcTCÎtÉtIJÐÎuTÆÐåT@ÆçyXXÐeëjXRcbÆÐÎtätèÐÆd}TÆÐÒTrÆçTÆarÆsÆÐuTÁæÎWcaÆsÆÎ-aHtsätrÆäTKs«uTÎT«ut«WTcTCÆÐåTçrèTMKEsKç«_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐΫÎtaÆtçWçÎtsåTLpaEêÎTÆaÆTç4Á

Page 202

éX:#M¬çXÔÒ«ìÊgjXR°´·«åÆÎcåÁnÆÐT4LK«WHNHèÆaèÆ«tÐÎs°°qNTWÆc«uTÐÎTèTMasrTCçaÐuTEs«WTLçèaLKtÐÎTèTMTç«TcTCWKIÆÐTTM@T@èÆaèÆ_NåtçrWTÐÎncÑÆ«ÎTÆÐtÉÐaçã«ÎttcTMLncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎçÎTÆaÆTçåtLÆ4ÁéX:#MÕÊeIèxæg°´¸äÑÆcÆucätrÆcÆÐqÎrèÑÆcÆcÆÐWHNHWÎäÐÆÎTLKtÑÆçuÎWcTrÆÐÎÆÐätrÆç«TMTÆèÆctWäTs«TMKÐèÆaèÆ-ÐÆÎuTcTsuTÑÆÐäTsç«ÉÐaçWWÎsaT«ÒaHãTKçuT«WKIWÎaT.jGçæÎÆÎWcÆÐätrÆ«aÆcÌ~ÆçuTEsT«_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4ÁsèÐtåTK>§aTuÆa>ÐÎWÆcÔTèT>LEèÆÐÆÎsWÆ¨.RLQRQLD§TNtL>tuTt>ëæýÆçåÆÎccWÐT@>TWÆcëæýÆç¬°°ÐÎWÆc_NåtÐÎWÆc°µ¹°¯åcßß°dN>çæaÆtÎtcWÆcsÆÐT>KsuÆa¹WÆæaÁ¸¹°åcßß°ÐÎ¨_Nåa

Page 203

cR#éxëvÔÒèx[ÔXDÕÊijXR°´¹«qNtuÒTÆÐt«açÆaèÆèaÆtÆcÆÐåTÆcKÆcÑèÎÆÎuÁÎtTÆÐåÆÐTITLç«uÐcÆc«ÎcuuLN}LTcsèaaMÑÆt«uÆÎcåTNÑÆÆÐåÁTMTÆsWTç«èÎt.âcÆÐåÁ«TpaTèÎcÎcÆÐåÁÎtWcETçqNtuÒTÆÐt¨°µ¹°¯åcßß°§èÎÆÎWÆc_NåtçrÐÎÆÐTsæÎWcÆÐätrÆçÆÐTqNTqNMåtçråÁÐÎsrTCç«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÎTÉÐaçãÆÐt«çÆncÑÆÎTÆaÆTçåtLÆ4ÁËÅëvëÔæg°´º«_NuN«ÉÎttcTMLäTÐÎ-ÐÆÎuâÐTÆÐÉTtJrÆ«aN@ ÐsÆÐeåÁäTWTcåTÎcåTNÑÆçaÇtJA«WÆs@åÆÎçTèÆaWÆÐWÎsç«rçÐrÆcçÇÁrÆc-ÐçÁuåTÑcÎÆaKÆs«TcTCåÎÆÎTGÉÐaÉTtJrÆsaÑTÐçÎÆÐÕccçccÌçÐcç«UcsaT

Page 204

°±ÎícíÐTsÆÐTMÁsecèÆcsaTÎÎcæaLLTNÆçfTGuçÐÆÎ_NuN«ÉÎttcTMLäTÐΫÎTÉÐaçãÆÐt«çÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4ÁËÅëvëÔægÕÊiìÔÊfÒ°´»«èÐÆÎuWçÎÆÐTMTÆsWHNHèÆaèÆÐÆaqNM_NåtçåaÐÎÆÐÎtät«ÎÎcæaÑèTMaåT@ÆèTMasaTâTèTMTåT@ÆèTMTçåT@ÆTTTcTCÆÐÎtWc«aLT/×tG¨_Nåtçåa§WÐT@ÐÎWÆæaÎcTcsuT4ÁhNsT°²ÎÎcqÆcåT@NLÆ«åÆÎcåTÎTqáTGÆsÆÐåTÁ«ÐçÁÐÎÎtåTadcÐTKÐÎç«_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4Áåa4aç¨ÇÁrÆÑƧåaNtT¹WÆÉÐt~rÆssKJssKJÐtsuJ~Æ6ÐÎsJKrÆ¬°±WÆæaNÐäTcssuTèTÑÆÐ¨WNLÆT§èÐÆtÆÐÎ¹WÆæaÁÉÐt~rÆssKJssKJÐtsuJ~Æ6ÐÎ¬°²

Page 205

yXëÔYÊgìÔÊfÒëìÔÊxÊ¯eROIìXÕÊÔjXR8ÅeROIìXQÅieLãã´¼«uuTKaçÆaçæTÎTèÆ«qTÐTacÁèÆ«_NuN«ÉÎttcTML°³6crncÑÆ«èÆsÆÎuÆÑÐÆÉT#hNÉTtJsKsÉcbTm~çråÁåaÁTçèÎÆÎsaÆÐftfLcÁc}LåTKÁÑÆcÑÆåtLÆ«rIGNTMÁrÆc°´ÆÐWT}çåÆÎcÒaHÆÌçÐÑÆÐTcÆÐTMÁ«ÎÎcèÐTTMÁÐÎtcbTm~çråÁsaTÎÑTåtcÎÆÐTMÁÉÐaç«a@èÐçÐTåÆt«TMÁssaT«aÆÎcthNÑÆåt@çWÆäT#ÆàcÐÎsèÑÆÐTÎÐçÁcKWTaLÆtatæÐTçÎsuTÁÐÎaçÐuçc¨aNKEÕts§sÆÐuTÁsKç«aLLNuaNKEçÎÑTÐTctuMÆhNÑÆ«ÓTåTcM«uT.uWÆÐTMTÆst«ÐçÁWKÐèÆæacÁsuTÁcæÎÉT#«WtWÆÐWÎpKsÆÐftfLcÁçWTaLÆtatæÐTçÎsÆÐuTÁësKëæcMåÆÎcãíaíîÎtcbTm~ççuMÆãTKsWÆæaÁãçduJ~Æ6ÐÎ¬°³°´¹·¯dsæÐTƬ°´

Page 206

«æaÁÑTÉTNstÑÆçæapaTaLTÉT#4LrÆ¨´¹°T¬±§attÉtIJnÆaèÐçÆÎsç«tÎttcTML«sKJåÁsståTKåÎÐÆèTMÁÐÎ6ÐçcT«aN@ÒaHÆÐåÁaÁTMÁrÆåçÐÎsståTKsãTsaT«aÆÎcuTçÐçÒaHÆÐTMÁTaLT°µåtçrc}Î«åT}TaNKETaÎcÌçÐsIJ«aLcåÆÎçTÐaèÆÆÐtaLÆtTÒaHÆÌçÐÐÎ«_NuNncÑÆ«ÎTÉÐaçãÆÐt«çÆncÑÆÎTÆaÆT4ÁggÐëÔoÒjXRããµ³qNLufTNÆÐt«uÆÐèÆaèÆTrÆÐÎtëæaL4KèÆcnÆÐèçs-ÐÆÎTLKtÑÆuÆÎcÎtcbTm~çÉTNaa%èÐÆÎuWçÎÆÐTMTÆstsÆÐçÆÆcÑ«-ÐÆÎu-aHqNÆÎcutmçÆÐçÆçWÆÌçÐW@ÎttÌçÐÑÆsÁçWÆqaÎttqÑÆsÁ¹µ¹²tsÎtØtÐ¬°µ

Page 207

«ÎÎcqNMÉTNaa%rÆÐÎçÆthNUcsaTsCJW$c}ÎçÆsaT«ÎcN}ÐÆcèccçaNJÌçÐNaLWaÆÐtåTÑcÐÎsIJ«aT.jGÆÐt4ÆcçaTçÆèTKLÆÐ«tÎttcTML«sKJåÁç«ÎTÉÐaçãÆÐt«çÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4ÁäÊgEÊÕÊijXRããµ´ÆÐftcMî«nJCÐÎTaçÆaèÆTrÆÐÎtëæaLsuHÆtcÐÆb}«WÆæÎcÑÆcÆtsoLÆåÆÎcÐÆaTÆÐçÆáÆçÐTÐaTccëæÎcíerÆÑÆTaT.ÉÎTÆÐWHNHèÆasIJ«tqNJ«TMÆsTçÆsaTaT/«qTÐTacÁèÆaT4ÆÐ¨c§ç_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÎTÉÐaçãÆÐt«çÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4Á

Page 208

°¶éXxr8eìÊgjXRããµµuT.uWÆÐTMTÆs«açÆaèÆ«èÐÆÎuWçÎÆÐåT@TMTç«uÆÐçqc«WKÐèÆaèÆ«qNÆtu«°·aLT.uèçcNtÑÆsuTèÆcÆÐt«-ÐTuÉÎttcTMLèTæaçsÆÐåTÁaÑcTNsÆÐuTÁåTTL¹WÆsGs¨±²¹±¯t§aaÆtæaÑcÁåT@ÆèÆc4arÆäT#ÆTT«aÐÆÎu-aHuMÆëæÑTatèÆcÆÐÎtsuTÑçåÆÎcrÆc-ÐÆbuåT@-ÐÆÎTaÆ_NuNÎtaçÆaÑÆaTcTCèÐÆaTçTGcMÑÆuÆtÆÐåT@Æs«aTuJ%4arÆTaçÆasaTåT@ÆÌçÐTç«åT«rÑÆç«uÐÎTçæTLÐTÁuTKaÆÎdÆÐuTCNãTKÆTÎthNTsaTaT.TCÓÑcÁÆÐåT@ÆsTuTÐæTLÑÆTaLLuaÑ´¼WÆacMÑÆ«sTrtfLcÁ4arÆTsãT¨´¹²iN§aÆæaaa%ÌçÐrÆTçæaÎccNMCÇÁrÆTaLTåÁÉÐaerÑÆqMpAÒtNtNWLÐÎâTTÌçÐkÎ4asÎtØtÐ¬°¶aÎcu_NçcNsaLuTÐtDL¬°·sÆÐåTT>0ÆtTÆa>@>uuTÐæT>Lua>LÑÆa>NK>EÑÆÐa>Æs@>WÆaåT>æaÎÆÑÁæT>LÑÆç¬°·¹µäçÐT>Îts>TH>¬°¸aTufT@åÆÎçTuaÑcçaTÐucKsÆÐWNçasua«WÆWÆasWasÎÐTKuèaaWa

Page 209

aÐÆÎçÐfNsrKÎèTçcNuTKcTaLT.sJÐTÑçÐrÆèTM}cNäTKcçaçÆaësÐTÎT$ÆÐÎçæaÁqÎcTMÁsaTaLÁÐÎ_NuNTëæaLÎÉT#çaÎcqNMÎttÊÆcNÐÎ4aTsaT«ÎTÉÐaçãÆÐt«çÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆT4Á8eÕÊijXRããµ¶«uT.uWÆÐTMTÆs«uTKÁÐTtINèƹaÐçÁuèçÐtssuTÁësKëæaLÎÉT#èÆÓTåTcMÎtëæaLrÆTaLWÆaæÑTatsÆÐçÆtWÆÐWÎsaT«uTKÁësKJåÁ«ÉÎttcTMLsaTÎÐçÁ¨aNKE§sK@sÆÐçÆÎtsÆÎ÷ÐdæÑTatrÆsaTÎÎc}cKuthNç«èçÎdtÒaHësKJåÁsaT«aTèçæÆcKstÒaHÆÌçÐçaLkÎÆÐTstçäTKç«_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÎTÉÐaçãÆÐtÎTÆaÆTçåtLÆ4Á

Page 210

eROIÕÊiéXX4ÊxìÊgjXRããµ·«qTÐTacÁèÆçWHNHèÆaèÆ«TÆa«WHJcÆcaçÆaèÆåÆÎcÐTcÎtWcÑÆWTrÆÐÎsÆÐÎtëæaLÐÆÎqNMåT}cèTçcNÐÎÆÐçÆtcQçuMÆhNÐÎsçÆerÆÑÆT«WÆæaÎcqNM¨µ¹²t§aTÌçÐsIJqsc}ΫÐÆÎftGÎtcMÑÆTMÆsT«uäTKÐTacÁèÆ_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÎTÉÐaçãÆÐt«çÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4ÁÖeLÊÐëÔÔÒìÔÊxÊÕÊÔ±¯éXXìÔÊxÊìÊgjXRããµ¸«¨uTKÁ§èTçcNèÆaèÆÎÐçÁèçÐtssuTcÐçTçÐT«ÎÐTtÎttcTMLåÆtcîWÎsÆÐÎtç¹-ÐÆÎTLKtÑÆuycTçuMÆèçcNTT_NuNTëæaLÎÉT#çaçÆau@ÆÐÎtuTKÁçuMÆcNP«rçÐrÆncÑÆWÆaNKEp>ÐÆaE4aÆÐTI>ÁÐtDLçWÆæaÁa>NKEpÑÆe>4aÔtAr>çÐcfTNåÆtL>W$fTNrÆ¬±¯èÐÆb}>ÎsuLE>raÎt>uæÎÆÎÐÆcÆa>c>sT}>åÆtcîWÎc>ÑåT0Æt>gÎc>NuäT>#ÆèÐÆt>ÆÑÆÐqÆcTæÆc>KsWÆæaæÎTMèçcfÉT#UNJ~åT@çcÆçæa

Page 211

«aÎcu4a«aÆsTaNKEsåTÁfÉT#UNJ~cMTç¨aÎcuÐtM1§ÉÎttcTMLrKÎèTMÐaäTKçåTCN«UNJ~rÆT«ÆcÆm~ÐÎçæÎÐtWIatuæaN@±°åÆaLÑçcNæýÐãTÎsæÑTatÇÁTqåTLÆsaTaÎcæÑT«æaÁÉTNsatqNMÒaHÆÌçÐèTTCÐÎçaæÎTMåT@ÆcsècMîÑÆåTLÆsaT«aLT/¨´·¹°´åc¬°§ft@uçÐÆaTsTåÆt«æaÎcÉÐTçÓÐtcÑÆåtAçat@èÑçT%ç4tNpKTMÆsTsaT«WHNHWTLçåT0ÆÐÎuTKÁuaÑaNÆçÐTDÆÐÎçuÑÆèTæaççaLLuaÑ_NuNTuLçaçÆa«ÎTÉÐaçãÆÐt«çÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4ÁÕcE>ÐÎåÆa>LÑçc>N>ætI>c>îëæýÐãT>ÎsÆÐu}>LèÆc>Æç-T>LåÁu>sWÆæas>c>åT>T>åÆÐçÎätÐÑÆèÑçc>N>ÎT>.rÆ¬±°TMÐa¨_N§¹WÆæaÁåÁc~T>EsKcÐÎsWÆæaæÐTÆp>K4KsqåTNts>sTÐ°´¹²ÐÎaÎÆÎuÐÆcätKfT.WÆæÎÐçÁätKfT.ÕcEsÆÐTMÁftèÑçcNæýÐçåTÐÎçsTåTcåTcTDÑÆÆÐTsCJç

Page 212

yX[gÕÊÔØxE"ìXQDXRX#RNèÒX[gìXGÊ[QìÔÊfÒããµ¹èÆæaN@UNcWKITÆÐ4ÑÐtÆçèÎTcÆÐÎtcs«ÎttcTMLÐaèÆ¬èÎÆaftësÐÉT#çWEGLcMÑÆÎtèTNJsÆÐ4ÆtçTÐtÎs¬èadc«ÎtkTèTNJÐÎWaèÆcÆÐåTÎTçåÆcN«åTGHÆs¬uÆÑÐÆ±±ÒaHÆÌçÐåT@aft>hNUcçèadc>äÎTWGÎtÎttc>TMLncÑÆs¬uÆÎåT@cÎtkTèTNJuÎTWcsdNWTrÆÐÎs¨ÆÐÎtëæaL§¬çâT>Ñc>sW>c>rÆÐÎÒa>H>ät>åT>N>ÐÎa>Æt>>>T>T>c>WT>L>gN>>@>çWc>>E>ÌçÐèçs¬aTÐÆd}afÁu«_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4ÁìgR[gìXGÊ[QìÔÊfÒããµºtÑÆç-ÑÆcÆucÎc>rÆcÆÐÎtèT>MÎT>oLÆ«ÉÎttc>TM>LÐa«TM>TKÁèÆa>«açÆaèƹqNLuTaÆÎÎcrTèçÐÎWHNHÌçÐsaTTcTCåTcMuÎçWcE«èaLKtÆÐçÆ«ÎthNncÑÆèÆ«tTÆÐätçaTtuM>ÆåTLÐçÁäTN«a>TNÆÐWtëæÐÆÎÆåÆtTa>TèçTuMÆÌçÐsÐÆb}aÎuÁ«åÆÎçTèÆaÌçÐTd>N¨Îc>§rÆs¹èÎtc>ãÑTæa>d>cc>ÆÐÒaH>ÆÌçÐ«utÌçÐnc>ÑÆ«ÎthN>U>câTuÆaçTa>ÆtT>TcT>C4>ÆÐåT0ÆçWcE«W>KIÉÐt~sÆÐÒa>HÆÌçÐ«ÉÎtt>cT>MLaT.WaÆÐt«_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÎTÉÐaçãÆÐt«çÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4Á·¬°¹µØÆÐÎrWGÇTÆsÎtØtÐ¬±±

Page 213

yKLÊ[gìXGÊ[QìÔÊfÒããµ»«èÎTcåTMäTKacÑTèÆcÆÐaçÆaèTNst«uÆÐèÆaèÆ¬«èÆæaTÐuGHÆWcsÆÐeaåTGHÆuJsuJÑÆçæadcÆÐåtÐçÆncÑÆst¬åÆÎc}ÒaHçæaÑuGHÆ«åtÐuLN@TësJJÐÎWÆczToLÆs¨ÆÐÎtæaL§rÆ¬TCdNèçsèÎtæÎtcTC>ätåTÆt@NçÀTN>Æ«4ÆÐåTÎTsKssÆÐuMÆÌçÐåÁhN¬TcaTÐçÎsTCçÎÆcÆÑÆuGHÆWcÐÎsaT«ÑTÎtësÐuTÐÆçÆdÆÐçÆ¬«_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÎTÉÐaçãÆÐt«çÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4ÁéXfÔÒëéÊÔXORìÊgXQDXRËÅëéXg¯éÊÔXORØxE"vëÔgjXRããµ¼«qNLuTaÆtÑÆ«uÐaçåÆtäTKUT~st«¨¸¹³tKNßß°§uåTNÎÁkNKuLst_NuNTuLçaçÆaÐa-ÐÆÎTLKtÑÆ«¨aLuWLCJT#Ác§ÉÎttcTMLsTMTKÁÑÆcÑÆWcGrçÐrÆcÆÐTGåÆtaÐÆÎuWTÐÎÆÐ4arÆsuTÐÎT«acuÐTsÆÐátJÎÆtrÆçaT.ÐçÎÆÐ±²uTçèÐTKNc°¹°¯ç²´¹¸«±²¹³cpN#Æ¬±²

Page 214

«aTaNJÌçÐccÆcÐÎècÑÎTsaT«aÆÐåçcNÆÐXNÌÆçÐÆaT.ÐçÎÆÐccÌçÐcçsTrs@ÐÆÐmEzcçÑc«Uc4arÆsaTÎÐçÁWÎsÆÐåTTLÓÑcÁçoNhNWçÉT#«ÉTNèÆcWÆuTÐÎs«ÌçÐçr«åTWNJTçÉtãTKçuL0cÆèçcNcs«ÆaçÆa«aT«uTCNstc«aNJÌçÐc«ÎÐÎcçcucNcçsa~c«sczc«ÉÎttcTMLäTçtÒaHäTÑÆaLTåTÆcqNÆtuèÐTssatÐçÎtåTaLåçcNçåçÐÎÑÆsaTÎtæaÆtÒaHuäTT«aÎcÇtJATcMÑÆs«WTcåTÎcåTNÑÆ竨·¹·W§WcÎtcÆÐTèTMGEzçTÎÐÎçaÁaÆts_NuNåÁ¨°¹³tKN¬±§åTÎcçåTaÑèçÐÆÎcMÑÆ«ÎTÉÐaçãÆÐt«çÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4Á

Page 215

éXfÔÒìÊgjXRã㶳«èÐÆÎÉÐa÷cçÉTNcsuÆaèÆ«¨±±¹°µaƧqcaçÆaçTMTÆèTMçÐèÆa«uÎuuaÑç÷csuÆauTÐuÍÑçÎèTæÑÆçÐÎss±³«uÆÎcuÑTTåÁÑÆç«uLcÁuèçÐÎÆÐuÎÁÌçÐtºuTÐufÆÐÁsæÎÐçÁqÎcÆÐ4aHèTMTèÑTuåtcÎ«uaNcNNFt«u@uuJ%ÆÐWTtJWNçWÆaNGçsÎTsÁUcuåÆÎçTçcbTcNNFçÎTusutTML«tÐÆd}a«¨åÑ¹T§ÎcrÆfÆÐÁçÇÆtcMÑÆqNLufTNÆÐt«åÆÎcæÑTÆÐåT@ÆÌçÐçåT±´fTÁÐTÎÐÎçkcÐÎ4akNKçÇtHE«nÆ«qNÆcÆTåÆdNc÷cÑÆÆÐåarÆèÆæÎt.4NEtsèÑçÐst4ÆèTæaçUcWçÆåÁÑÆsuÆcNÑÆuKMTcTCÆÐèç«ÎtÒaHkcÐÎrIÎTfTTLçTTCÑÆaTâÐTçäÆÐÁfcsrTC°²¹°µWKIÇTsèÆæÐTÆ¬±³±¹±²dsèÆæÐTÆ¬±´

Page 216

ÆÐåTaTÑTæçaÆæÎuJÎtfuJÌçÐT«TcTCÓtuTTTësKsç_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÎTÉÐaçãÆÐt«çÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆT4Á

Page 217

´¶ûÔxÊgÊÖëgRX¬ìÒRu PXèÔXQég«1ÅyìÒëÕwsPÊ[ÊvXvÍgÊë±uÒÊhjXOÊY#wÊÔy#gX½u#vXëqÊXQÊëÊeʱgÅëçëʬ´¶°´µ½µµXM«

Page 218

ûÔxÊgÊÖëgRXçsLMÐTNÒçcNToÑÆuTEC©*U±´³§æÐTKW$÷ÐtÆcÆuT}@ÆÎçuJsTTÐÎecsULèÐa>LIÆèÆÐtTÁWÆa>ÐdqÆcÑÆu@>åÁèÆtuÐcsWÆÎt>tæÎtcÎÐÆÎurçÐTcÆÐeaÐÎ3&ROORPSättç0$QGULHXtÐa>ÁåTT>ÁWÆq>LT>äÐT>Måc>snJ>E>s>trÆÎtWÎÐÎea>ecu@>TN4>ÁÑÆuÆåtL>T¹aL>tu«a>LrÆÎÐt>ÐÎåT@T>uÐcÎtkÆçÐÎ«WÆcu>0aTM>ÁÑÆåcW@>TWG>aT>ÒçcN>TrÆTÆT>st>rcÁèçÐÑÆc>}ÆbåÁÑÆc>u0a>u>WÆuL>>àc>Eçæa>u>t>çÐèÆæa>èÐT>WÎçcu>0aa>L>ÑÆqåÁec>èÆÐt>T>>ÁT>WÆa>>Ðd>4>>ÁÑÆåça>ës>>>rÆsW>c>b>ÉÐT>>>Øt>>c>ÑÆÐçÎs«åÆt>>uWÆæauWÎsWÎdNeaÒtNTTÁåÆÐçÎÐÎ«ea¿¿¿´weLWÆnsçÐÆçÆduÆÐs6ÆÎ÷ÐdçåÎçcÆÐtåaNcÑçÐçUçåaÆtâÐTÆÐt«WTMÁÐÎsÁcçTMTKÁt«WÆåÁÐÎsÁç4ÑèacÁÆÐWTMÁÐÎsÁäTKçTsTÎçÐçTTÐÎèacÁÎtsNçctAsÆÐuÎÁtWKIncÑÆÆÐqTt«ft4ÆÐÐtç«_NuNÉcèacÁ«TuLçaçÆaçÆTççÆncÑÆWÆÒaHÆÌçÐTçèÐÆd}TåÆtLsTsÎTLÆc>uL>ÉT>K>ÆÒTÆcsW>ÆuTTzÆçÉT>~ÆëæaL>LeI>EL>WÆæaòT>pTàçc>TêÏs6ÑÆT>fåÁ¬°WÆscäT#ÆÒçcNT6sWcaa

Page 219

«uTçÐësarÆ«ÆÐ4tcNuTcrÆ-ÐÆÎut-aHÇtLsTãTKÑÆçÇcTácÑÆTMJësKs«aLLu-aHtsÆÐåÁWÆqNDTMJ4ÐÎtäTÆcÑ«aÐÆÎu-aHtÒçaäTscCEÐtåTIcÐÎçsaoçuTco«âTèÆsa[XKjXR¹qNLuÒTKÆçTaÆtÑÆTÐçÁÎTsÎtëësÐuTKçätkNK«ÎtkTçTI«ÒaHèTNJfÆÐÁç_J~ÎthNUc4L>K«aÁuåTKÁÑÆsÆÐuJ~åÁåÆÎcÐÆt>ÆTsKèTMJÐÎTcTCTsÆÐuTaÑrÆ_J>~èÆc«t>Òça>äT>èÆc>ÑÆçT>c>M>ÑÆ¨ft>ãÎÐΧsÐÆÎuÆÑÐÆÆÐW>t>rÆ4>ÑæT>ÎT>saLLs@aÆs«èÐÆÎs}>>ãt>>>A>>>>W>ÆÎc>>çÐb>>6>>T>>èÆc>>ÑÆ«ÆÐ4>>ÑèT>>æt>>N>>-ÐÆÎT>>L>>K>>t>>ÑÆÆa>>çÆa>>>WtsåTaNÆsuTÁsKçqNJuèÐTsÆÐtäTsTsKç«ÎtätåÆaLÑTNcTTcTCfÆÐÁÆÐåT@çÐç¨ÐçÁÎTs§aÆæaNÐÁsÆÐuTÁÆÐåT@>ÆäT>sÆÐu>TÁd>N>çqN>Lu>c>ÏÆÐåT@>T>sÆÐuT>Á«-ÐçÁuc>TsÑçc>ÆT>sÆÐuT>ÁÐçÁÎTsqNÆtu.ÐçÁÎT«aL4ÆÐåT0ÆqNJEçäÆsaMETsKÐÎsuTGHÆÑÆçTÒaHåÆÐaÑÆåÆÎcÎtÒaHèÆaMçåtÐ«ÀTNÆãcîkKÐÎÊÐÆççocÆÐTTuLçaçÆancÑÆ«ÎTãÆÐtçÆncÑÆ4ÁÎTÆaÆT

Page 220

´·yxÔìXwXPÊg¬¶»³çXéÔXL«èeeyNMRRgQéÅÔÒêgërNGÔÒXìÊeeëÊeÊgÕ[ÊéÅtMRêXXËXÅwÒÔÊeÏXRÊgQëeÒy}XPëÔÊÔéÅÒÕXyÔxPÊÔéÅÊeçwÊgÕ±[ÊêgjÊg묵¶°µµ½µ´XM«

Page 221

yxÔìXwXPÊguT>NJ>ÉÆÐcHçu>@T>N4>ÁsÖtc>åt>stK>rc>pAG>çrc>ÐdutÐèT>sTL>ÆcWTÐÎåtÐÑÆêTKÆ°äçÐòTWLK>JsWÆuTMTcèçTT>sTLÆcrÆaTusNçÆåÆÐçÎsuÐÆaÑÆmQ>Æc>ÑWÆuJE>åT>crÆkÆçÐÎWÆæÎt>.ãT>ÐÆåÆcN>çåT>GH>ÆèÆcçs>ÆÎåÆaèc>>@>NÐT>>>ÆT>æÎt.u>cE>WL>K>J>äTW>$ÆÐÎtc>ÆçæÎc>æÎT>G>Æs>ÆÎÎt>çèçÑÆfN>a@WÆæÎcæÎTGÆ±åtÐÓÑtÁÇTÑÆkcåÆtLsçÆ«µ¬°èTMTÐÎäçÎf>çæÎÆÎi>ÆÐåtÐÓÑt>ÁåÁW>>f>ÎÎc>uq>N>>H>«f>çÎsq>>G>ÇT>>WÆ¨HXFRORJLD«TNttt§sTfTNoÉÐt~srMèTM@TNucrçaUÆc>èT>C>ÆWM>uyT>p>K>E>ÆÐt>>ÎèçT>ç²uçÐÒt>>N>>t>>N>ut>ÐWL>«q>@>ÇT>>k>L>4ÁsÖt>cèT>fT>NåÁmët>ÆcÑWÆst>K>rÆf>rc>UTÇT>rÆa>T>uuyT>NJ>WÆæaNTLmHÆeaHqÆcsÖtcèTM@TN4ÐÎÆÐuLKJfTN4ÁsàçcE«ÒTWÆæastsNLCLCÐÎTsÐtÐÎ²·¯ãTåÐTHcÆrÆåÁÐÎËÐaL>èTM>JK>E>ÆÐt>ÎucW>N>aÎc>ÑÆÐçÎuJÐt>smët>ÉÆÎTH>ÆÔt>JçWT>~ÆåÆtLs¨µ¸±¬µ¸°§,Q7UXOORuGHÆèÆÐtitcÆrÆpNÎ4KsWÆqNTÐÁ4ÁÑÆcPcÆWÆsÆb}èTcTNJ`ÐTÐÎuA@cNPçæaÎcätIåÆaJWÎsæamc$aÆtÑÆuIåÆtLsåTLKcÆrÆ«qNMÐTL>sWdNgN@pTWtMssÆÐÉTGc$rÆaT.ujGÆÐÎtÓÑÐÆäÐTMåcfTN4ÁÇT>ÑÆ«4>LK>Jsàçc>Ea>çÆaäT>qÆcuT>cçq>GÇT>ÑÆ«sT>fTN>êTa>K>TrÆÐÎWÆæaÇTÆq@¿¿¿ÎtØtÐÇTrÆqLpAsuçÐWLKJëæÐTÐÎ¬°ÎtØtÐÇTrÆqÎÑTpAs¬±ÎtØtÐÇTrÆqMpAs¬²

Page 222

éxXxìXjXRìeëÊeÕëÔësK>c>T>sÆÐÆa>>T>qN>ÁqÎc>>u}>K>«qN>T>>ua>çÆa>ÑçÐÆÐåÁsa>>çÆa>d>N>T>>>ÐÑçÐÐÎç³qNt>ÒT>«W>ÆsT>>ÆT>cT>C>çWT>MèT>a>LÑÆT>uT>ÐT>ç_N>nc>ÑÆsuT>M>K>E>qNÆtâÐT¹WÆsGÎtuTMèTNJëæÐTÐÎsÎÎckÆçÆaaLÎÐtçâTTKuTcsaTWÆÎaLÆt-aHrsåTIcÐÎ«cTësaçÐt«qÐduTÎTrÆcÑ«atunJCÐÎTaçÆa¨°³«°°¹°§WÆUN«TMJ4ÐÎräT稱¬°¹²¯qGÇT§XyÊÒëXy P«åTÆaæTÎTçTuÆÎçTuL«WÆaçÆaçãTEÐÎT«TMLs«qTäTKèÆaTUNuçÒaHåÆÐaèÆa«aÆsÐTÑÆfNs«ÇtHEçnÆ«qNÆcÆèÆa«ÑtÎçqNдÉTKÐÑÆÐTcçTNIÎtuåTcuJctcÆcÐÎÎÎcuÐTIÁuGës@aÆcç«aÐçÁucÎTctètsåÎTèTMTWÆtÐÎ4aÎTKÆçaNÆ«aÆfÑcÑÆÐçÎssuTÁÐaèÆuÆÐTsuTÁst«uÎuÆcÓtaLÆtuÆÐWTësdLsTN>JÐÎWÆaÐdrÆsa>TuäTçåTÑÆÐWÆaÐd>èTLEsHXFKDULVWHLQuLEWÆsÐÐT>suJ~Æës>ÐÎsuJE¬³WÆÒTçcIuTcrcKM°²¹±ãtç¶¬µ¹²³Ëçc¬´

Page 223

ètLuÆÐÓtTèTTLKutaTuæÆÐåTÆcãÎsuÆÐstu@aÆãOsÎçTuÆÐecs@aÆtWcEç«4ÑèTsLMuTKÐÎTMTKÆçTM@TNÐtÎçÐuTtètsuTèÆs~cÆÐåTMrÆtµ¨qNLuæÑÐTåÁÐÎTs§WÆacMèÆæÎt@åT}KcÆÐWKÐïÐÎTÆ«èÆæÎÆÎåT@uTÆcsuENèÐçÆÎT«uÆÏWcET«WEcäÆTç«WNuÆÎçT«ÉçcoJKs«aTècÎuTÑf@ÐÎÎÎcupLuTÆtçÉt¶WÆpTçÎçÎdNsKçaTuèTcâTuT0ÆsàtçiHaLuÏtGåTKÁáTKÆsTWHNHæÆcKssÎtuoTÆÐæaLÁèTèÎTç«dNTÐhNssåÁÑÆfNuç«ÎtæÎÆÎÌçÐsrtatoëæaçaÁuaçsaNÆèÎTÐÎÌçÐqNÆcÆåTÐauçÆaÆÑÆÆcÑ«WÆÎcäTWHNHæÆÐÐÎ6@tåÎcàt@ITtaLusTHæT}ÑÐçÐÎçÎësHTTÆÐåTNNWNEzçTåÁÐÎeaets±´¬±³¹¸åcßß°sæÐTÆ¬µ±¹°sETsæÐTÆ¬¶

Page 224

èÎcuTKLÆÐÆÐèçutÁèçsÆÐÐTÑçÐrÆWNEÆçç«Wcu@NfcEcçÆåT0ÆÎtfT0ÆæÆcKÒaHaMç¹uGèçstÆcÑäÑTcNÆÐtWÐÏåTKÁåTÐTaLT¨°¶¹±±º°µ¹°²aN§WTÐÎÐTLcsuTM}Ðpç«èÎÆÎèçsÆÐnÆ4LKts@HUcÓÐTÐsÎtuÓÐaÐTÐaLTuTu¹uGæÎt.äÆçÆèÆaÆÐÎttÎtqÆttèÆar¨°¸¹°¶aN§tÑÆaEtWÐÏèÆaçÇtHETÐauç4LKÑTÎTÆæÆÐsrcMLÆ4aAHs¹uGÆÐèç_NåÎÆÎåT@TqtTroLÆ¨¶¹°¶º²¹±µaN§*ÆÎcåçdÆçcNÆÐtWÐÏ«ÉÐÆÎTçäÎTuts4LK¹uGÐçsJEëstèTëçÐÐÎqsåÁqÎTÆaÆT«räTWÆrÆ¨°´«°³¹²Ëçc§paEêrèÐTÎTWÆrÆç«qNÆcÆWÐÏkÆaèÆåTÑcÐÎuTâÐT¨¶¬±¹²²ºqGÇT§

Page 225

uRxyÖXÊÔxqNtuÒTÆÐtãTEÐÎTèÆaèÆWTWKEësKcMÑÆÆÐftèTWKÐçTuytINt«èÆsÆaÐçÎsTÑÆu@uÉT#«paEêTÆ«uÁuTèÐTsçuLuWTKç¨ÐaèƧWTMKEësKcTsÎTWcçãÆÐt_NuNncÑÆÎTÆaÆTæÐÆtKçåtLÆ4Á¨·«°¹²·«qGÇT§êePÅéXX4ÊxmxéX4ÊÔÊgÊÐÎäÆsTaNKEçäÐÆÎåT0Ær_NÐa«ãTEÐÎTçuHNHèÆaTML«·uÑÆèTIåÁaÁuçÆÑÆdNsKçacÁÆÐåTMs«¨°´¹°ãt§åTacÁuTKëæÎÆÑW«çÆÎttcTML«açÆa«_NuNÐÎç«WÆæa@æacÁçæaÎttÐapNsåTÑÑÆfNsçuaÎ«aL4>ÑcsuTMÁsçTMT>KÁÐÎsuTMÁs«WTu>dNsKçÆncÑÆs«uaÎT«aæÎÆÑeaçæcT-cÑÆçWcr«aÁÎçcåTKÁÑÆ«cÁèTMTÑÐΫÎcuaÑÓÐaçÆaåtTncçWNçaÐÎÎc/TcMÑÆçaÎcÇtJAeNÒtNCLWtIÐΫWTcåTÎcÑÆätÑçÐsfcç ÐÑÆeç«WÆs@ÐaWÆÐsçacåTKÁsÎÐÆÎÆÐæa@ÎttätMGåTKDJHQQHWRV«uTtuJ~ÆëæýÆç¬·

Page 226

uT>T>ÆÐçÆÉt>I>J>ça>L>>èÐçÆÎÆÐåT>Îc>çåT>a>ÑT>W@>>a>Æt>ÑT>ãT>«åT>ÑåT>>T>ÐÎÎtaÆtèÐTÆÐ4auTKqTèÆaÆÑÆsWÆÒtNJÆcåTKs+TuaNKEdNÒaHÆÌçÐÐÎr«a@uuTÁësKseçåt>ÐsÆaÆ«ÎT>c_Nu>NTaçÆa>çuLëæa>çncÆÐçÆ«Ðaç«utÐçkT«ÒaHèTNJss«qdNTÐs«åTTLÓÑcÁsaÐÆÎåT0ÆæaLÁåTÑuaÑsçåTKÁÉtIJs¨·¬³¹³°«qGÇT§¼ìÔÊxÊÕÊÔ8ejXRuT>>@>>N>>c>>>Òa>>H>>rçÐ«ÎÐçÁèT>>>sÒa>>H>>ÆÌçÐçc>>>>>«Ða>>äT>>sÆÐa>>>N>>K>>E>>¨mH>>>Ƨu>>ç¹atuæaNT¨æaçct§TKuçæa@nJèÆaaçÆaèÆ«dNsKaçÆa¹ÆÐpN#ÆcWcErcNcCs«èÆæÎcfTMJësK4aÆcëtæacNaNKErÆcMÑÆrçÐrÆsaT_NcCrçÐrÆncÑÆTaTuTÐÆaTçÐÆtÆèçÐÎWÆWÆæÎcuNTsÆÐuça@ÉTNçaÆdNc÷cÑƨ±¬°¹³³«qGÇT§aÁuaNKEÑÆaEsJ~TèÐÆtÆqÆc«WÆæaÁÒtNtNutÐWLÐÎsÐtåTK¬¸

Page 227

XÔeìÊaÆtWÆstÁTsaçÆasÆÐu@TNæÎTÆTcaT¨åT0ÆtåÁ§e¨°¹³´«qGÇT§jXRuÊgåÁa>ÆuTca>T.ud>NT>ÐuçÆc>ÑaLfT>NæÎT>Æ°¯WÆæÎt.dN>TÐseåÁÎtaÆtæÎTÆæÎt.dNTÐ÷cÑÆèçTçæÎc_NTseåTKT>ÐTÑÆåTKN>Juç¹WÆæas>t`ÐÆtäçÎÇT>ÐÎÆcÑaL>fTNác@>sçÐaTsçÐ«ÎtçYL>çàÎT>«åT>Æt>ÎçcçåT>ç«åT>L>T>«a>E>ea>H>äT}>L>s«Ît>Áa>çÆaa>>E>¹aaÆtuÎçcçaÎÐçÁuTsWcfTN«aÎcufTác@«WtINçÆÆcÑ«aNLfTÆÐaçÆa°°WÆuÆÎçTèçWKÐÆcѨ±¬°¹³´«qGÇT§[ÊwXìÔÊxÊwy#jXR¹at}aTçÆ«fTN4ÑÆe«ãTEÐÎTèÆa«ÉÎttcTML«t_NÐa«fÁuuJçâTuLÆcTcTCæTLÑÆècucE«ÐÆaNuçÐaTNÒaHÆÌçÐsaTqTsÆÎåT0ÆåÁsèÐÆtÆTçäÐçÁWÎsÆÐWHNHTt_NncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎ«ÎTãÆÐt«çÆncÑÆÎTÆaÆT4Á¨²¹³´«qGÇT§aTusTaNKEæÑTgèTLEs¬°¯åTa>LÆc>sWÆæas>GêT>c>~T#ÁÐÎÆc>ÑaL>uucA>çpÎ6>rÆÐÎTsT>LÆc>mQ°²¬°±¹´Æt>ßß±ÇT>sæÐT>Æ¬°°WÆsÆÎuLësLWNNësNçÆåçcÐÎfTNäT#ÆÐÎác@WMrÆTÆaÎtæÎTÆ_bác@àcsèç

Page 228

ÒXç8RNyNÊÔÒÊÔÊeéÊÒÊeXjXR°±ÎTã4NJuJÆÐÎÆÐÆa«u4Ñcç¨Æa§èaLTzÐåTNÎÁc«qNLufTÆÐt«qNÆcuÆÐt«qNÎuãÆÐt«qNÆtuâÐTÆÐt«qNLufcÆÐt«t÷ÐdrTncÑÆç«èÆæÎtãÑÆÑÆsTIèÆat«uLTNWÎsT}tWÆcuãcTs«åTKÁæTÎT«açÆaèÆãTEÐÎTÐaèÆa«_NÐa«ÆaaçÆa«ÎÐÆÎucÆÐåTMåTTLsuTæccbÆÐTfTN¨±¹·¯d§uåTNçcÑÆccst«uçatTMLÆcÑ«èaçÆaèTNTMLt«átJåTMèÆa_NTæTÎTçÎTfcçÐTÆçãÆÐt«çÆncÑƨ³¶qGÇT§èÎçcsÆÐÎçcåÁçÎÑT>eIE>LÆÐÎt>qNT>ÐÁss>NÁÉT>NM>ÆTWÆæÎcW>ÎãÎçc6ÐÎut>ÐèTsT>LÆc>mët¬°±ã4NNJ>uJÆÐÎÆÐÆa§°³¹±tÑÆp>HÐÎutÐèTsT>LÆcÐÎsWÆst>ÐtÐÎ4L>KWÆsT>ãaÐaèÆa>sÇTCsWÆæaÎcrd}TcCsÐÎuÐT>TsIJæa@jG«ÎT>¨çƧèaLTzÐäÎcåTNÐÎu4>ÑcçuLEåÁësTÎ¨ÎTaLÉÐTrÆcæÆtdNc}ÎèTsKcçuC`ÑÆèÆæÐT

Page 229

eRPjXÊÔeëÊeéÊeÕgìÊ°²éXXXjXR«aNTÆÐaçÆa«åÆaÑcèÆaNTÆÐaçÆaäT«qNLufTÆÐt«-ÐÆÎu÷ÐdTÎçcTÆÐt«qNÆtuâÐTWÆcuãcTsÆÐt«_NÐa«æTÎTaçÆaèÆÎÐÆÎucÆÐåTMåTTLsUNuæcåÁ«WÆÐtfT«WÆÐtTÎçcWÆÐtã«ÐaçÆa«ÒaHÆÌçÐÐÎ«cncÑÆÎTÆaÆT4Á«ÉÆæaLsÐÆb}açÆaèÆ«åtLÆÎçcfÆÐÁç_J~stäUcÆÐtÉT#råTK@ÆcÑ«WÆæaÎèÆæÎÐçÁqÆcTMÆcDÐÎsTMJåÎcÐtLcMÑÆèÐtpNyÆcÆuL«tätã稳ç°¹³·«qGÇT§UNc¨²±¬±¸¹±tÐΧåtEKÎçcÑÆdNçåÎtÆÐtWÆsTçãèTÎçcç°¹°°²dÑÆêTaK>uT}TfTNrÆ¬°²WÆæa

Page 230

eëÊeìÊyXæÔXÊfìÊg[g«açÆaèÆuTâÐTuLusbFäÆuÆtTÁÑÆÆcsuÎuâÆÐtåÆÐÆaTësKsçÑTÐçcçèÎTÑÆtJ1ÆÐTUJqNTsÆÎæÐÆtKÆÐÎtËTTT°³-ÎcÐTcoNÐTÑÆçTaçÆa«_NuNÐÎÎTÉÐaçÐTÆ«ãÆÐt«çÆncÑÆÎTÆaÆT4Á¨³¸qGÇT§aTu·¹¸ãtº°¶¹°³ØÆº±´¹°²µdç°±¹°°¸dÑÆpI@çÒaHÇTÑÆqMJ6¬°³

Page 231

0DVVeëÊeèXjXR8}Å°´XQDXR½çëÊj"éXxrjXR8ÅéXxrìÊgÍXXPjXRaÆtuÆcfTNèÆcÆÐåTaLtäÎT¹aLtuæÎcfTNaNKEåTaLtèÆcUJqNK~ÑÆåÆÐÆaT0ÆësKæT}Á¹aLfTN4LrÆåTÁèÆcdNäÎTTcqcTcÆaçÆaqNLfTNåTtnèÆcsTT@aNTNÓtåTÁèTMTK>ÆçTM@T>NsÉaTT>ÎÐÆÎuWçÎÆÐåTNÎÁçWtI>NsuçaåÁsaTcM>ÆÐT>M>ÁuJ>èT>çÑÐÁça>T>cT>C>åT>@>ÆsÆÐÎtèÐT>«Îc>b>>ÆÐåT@>ÆèT>M>@Æt>«a>ÎÆc>«aÆÎcÐÆtÆçÐtLÆÐTMÁ«ÎÑTàt@IåTÁc>ÆÐÎt_NpN#ÆsaTaT.WTÆåTcNaÎÓÑtÁÎtuMÆfÆÎTçaMLåT@ÆÐÎÆÐÎtÑÆfÉT#çâTÒcçaÎqNJEåT@ÆsÆÐÎtÉÆÐtÎçäTIÆsaTaLLs@aÆçnKEUçÑçÐèçäTIÆëæÐTÐÎTaT@}ÆÐåT@ÎèTMtsaTÎÑTnJÎtÒaHësÐsçaÆÎcaÆÐTMÁ«aT.ÐÆtÆuTÐTÐÎÆÐåT@ÆsaTaÆÎ4ÆÐÉTNçu}ÆÎçTësTçrtuTaÑpÐÆçÆdÆÐTMÁsaTquTTcÑÆÆÐTMÁsaTçÎcsJKåT@ÆcaÆtrKÎTaTcuTTcÑÆÆÐTMÁsaT¨°¹¶åc¬±§ÎÑTcTÌçÐçÆÐTMÁWÐça>ÁfN>nc>ÑÆç«¨°µ¹µåc¬±§ÎçÐæÆÐçÎÎc>rTåT>@ÆåT>NÐÎsa>TaTÐcKsåTcNcMÆÐåT@ÆèTs@Hç¨·¹°±°d§aÆÎcâÐTèTÑÆÐës>>T>ßß«a>N>KE>ÑÆÐsåa>ÎÐÆçT>ßßça>L>TW>ÎåTT>L>ÓÑc>ÁsT>M>ÁTq>NL>T>L>K>ãÎsÑÆaÎc4aHsETçÒaHTKcKd>NçTKèT>ÑçÐsaT«aN>JCèç_N>ncÑÆÆÐèaçÆa>_J~adN>c«åTtnèÆÓÑc>ÁçÆa>Éa>T>>çqc>«u>N>>uc>¨UT>§a>T>æT>L>ÑÆåt>A>ç_>J>~rÆÑÆåt>>@>çaN>T>.qÆÐÎt>èT>c>a>ÐT>>>èç_N>>nc>ÑÆuÑÆèÆa>sT>}>sÆÐÎt>a>N>T>åT>T>L>qNGsståTKåT>ÆtÔtAsçäÎcaLäÆäÎT>su@ÆtcsaÐÆÎWTÐÎÆÐWcTcqcTcÆaçÆa¹aLÎ`T¨¸¬²«µ«q@ÇT§ÎcNuäT#ÆTMyÆcÑÆaETM@TNrÆ¬°´

Page 232

éXxréÒÊÒ[g¹aÆtuåT@ÆcÆÐWcrÆmHÆ«aLLuqÆÐÎtèTcåTtnsuTÐΫuLTTWÎçæaTnJ«nJCÐÎTèÆaèÆ«uHNHèÆaTMLt«ÉÎttcTML«t_NÐaçÆadNsKaçÆaçÒtNJÆcèÆaÆÐÎtåÆÎcTs«uÆÎÐcHWHNHÓÑtÁåTKJEÎtåTaLcÆÐÎtåTK@åtLÆåÆÎc}«aÆsTÓÑtÁt_NpN#ÆÐÎsTcTCrtuJåT@a¨°±¹´°d§rTNÆWÆÐuçÐåT@ÆsLNÐÎçaLTL@ÆÐtT«aÐÁèTsÆÐtëæÎÆÐÆ稲¹°oßß±§pNãTKTçåTçãÎT«æÎatNÎtÒaHèTNJsÆÐTMÁaÎcqNMtuMÆèTÑÆÐÐÎTTcWTLÆÐTMÁ«TaNÆ«_NuNncÑÆÎcåTåTÁcMÑÆs«ÎTfcçãÆÐt«çÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆT4Á¨°²¬°¯¹µq@ÇT§éXxréÒgkgaçcWs«åTtn¹atuäÎTe¨°³¹µq@ÇT§

Page 233

°µéÊÔÊeX4ÊìÊgÍXXPjXRncÑÆÆÐÆaqNÑtÆÑåÆÐÆaT0ÆsK>TaTNoÎdÎÐÆaÆÐåÁnc>ÆeN¹atuÑTäÎTqNyT.TaÆ«çÆ_NncÑÆ«ÆaÑÆsTT@qTsKçqNLfTNçÆ_N«aTcT>CÐÆaTçqyÆÎu>J~ÆÐTu>èÆasaTÒa>HèTT>NJçåTM>fÆÐÁç_J~èÆcÎÐÆÎæT}ÉÎTncÑÆpTèÆtHÐÎçaÆÎcäaWTÆÐTçu}GÁcÑÆÆÐåÁaçÆasaTWÆæÎcåTMcÆcÐÎsutÐçkTÒaHèTNJèÆcWTK>åTÑåT>TT>«æaèÐÆb>sTèÆæc>~c>s¨T>NJ>rÆÑƧsaT>ÎÐÆÎ×tG>>ËÆtÆqaLssÆÐÆtÆÆÐèçuTE>aNÆTa>ÆÎåÁÐÆçÆdÆÐTqTa>çÆasaTuT>NJÒa>HëæÑtrÆèÆc-ÐÆÎ-aHçÆsÆÐfTNqyÆÎsaç-ÐçÁWÎ¨°´¹±tK>N>ßß±§a>L>Lu>c@>>L>ut>sÆÐÆa>äåT>MmJ>>>ÖT>H>ÐÎsuT>GH>ÆkN>K>èÆc>åT@ÆuT>NJèT>æÑtçÒtN>TÁçÒtÎççïÆ«WL>KJ«ÇtH>E«ÎtåT>GHÆèÆc>qNLfT>N4L>KècKTMÁsçÎÐÆÎæT>}ÐT>ÆçuÐÎåT@ÆÒa>HèTTN>JcMÑÆÆÐåT>ÁTMK>ÐèÆasaTaTcTCWÆaçuTÐTÐÎèÐTÆcècNåÆÐçÎçutäcçpT>uTM>åT@ÆsçÎÐÆÎåt>AuaLI>ÆccÑÆÆÐåT>@ÆaçÆasa>TÎtåÆc>NèÆcaTcTCWaÆÐèçuT>tN>åçaåT>@>ÆsaT>cWT>La>çÆa_>N>åÆÐÆd}>a>çåTÎT>sK>èÆcaLT.sËÆçÎÑÆatN>ÐÎsåTÁèÆc«åT>KN>«åTÑætN>«Tæc>T«åTÆt>Îçc«ÒaH>åtåT>aLÆt>èÆcaÎÐÆcÎtWKÐÎÐtÆÐåT@ÆësKaçÆasaTåT@TÎtèÆcçacucacucsètHçWKAÐÎÆÐuTaÑsuTèÆc«åÆÐTdNcèÆcaLÎusa~ÀÆcHsçaÐÆÎu-aHTÆa«ÒaHèTNJÐÎsuTèÆcåT>c>M>èÆa>sa>T>«a>ÐÆÎu-a>H>T>èÆa>a>çÆa>sÆÐÎt>èT>æt>N>c>t>çT>>Æa>såT>ÁèÆc>èTN>ÎÐÎèaÆua>ÑÐÎçåTM>rÆÐÎcÆc>a>~çaT>cT>CÎt>uT>KÁèT>M>KE>TÆÐåT>@ÆÓÆÎT>ÕtÐÎuT>K>ÁèT>WK>E>«èt>N>ÎèT>WK>E>Õt>ÐÎuÆÎçT>èT>M>K>E>«ÎÐÆÎWK>c>åT>Ásæa>L>ÁçÐÆaTÆÐåT@ÆaçÆa>saTaÆsÆÎWT>ÐÎaNKEuÑTss>ÎtåÆÐÎÆcèÆcuLNÑèT>MKEÎÑTètçaTc>uT>c>çuÆtT>cÑÆÆÐåT@>ÆaçÆa>saT>acu> ÐèÐTKN>ÑÆsTåÆÐÎÆc>èÆcaÆÎcÑTÎtÒaHèTNJsqTç_N~ÇT>«ut>ÐèT>sT>L>Æc>§a>Îtc>N>Æc>c>ãT>}>L>ÐÎsuT>èÆc>T>>N>J>WT>K>«aN>K>E>åT>a>L>t>cM>ÑÆfT>N>sT>ÆÑÆe¬°µæcT>ç¨¸ßßq@>ÇT>§aÎt>ätK>ÐtB>ÐÎWÆa>ÑÆcÆsmJ>IsuT>MÁç¨·ßßq>@>ÇT>§æaL>ÁåTT>0Ætc>MÑÆd>Nç¨¶ßßq>@>aÎcufTN¨°¯ßßq@ÇT§åÆÐÆaT0ÆÎtèÆc

Page 234

cN#ÑsçåÆaÑs«aNEs«åÎTEÐÎÐTssåTÁèÆcdNçacGÐÎçuI@çTÐÎcsåTÁèÆcaL#ÐÐÎ«uÎcÐT@cÑsåTÁèÆcqNLfTNaLtIÐÆcÐÆÑÁçUN>H>E>çÉcG>ÎÐt>a>çÆaäT>c>T>sÆÐTsu>TÁèÆc>qN>L>fTN>Ît>åT>LK>ÎèÆc>ÎÑTæaLÆcTsWÆÐåT@ÆsLNçaT@çcÆÐåT@Æq@açÆasaTaLÎuaÆÎcÑTÎtæÆÐsÆÐTMÁaçÆasaTaLÆÎccç¨TNJÑƧËÐTÐÎsåTÁèÆcaÆÎclTçaTcTCpTucÆÐåT@ÆaçÆasaTTNJåTÎtèacÑÆÆÐT«ÎÐÆÎåtAc>ÁsTÆÐT«ÎÐÆÎ×tG>ÆÐTÎthNT>açÆasaTc>}aIèÆcaLWÆaftuTKÁÉtIJsça@uTÐ¨¸¹°³°d§åÆÐTaësKèTMTBçÉÐÆcçuNeGcèÆcqNLfTNåÆdNcçæÎÉT#ÎtWKÐÐÎÆÐTTÆa-ÐTuèÆas_NncÑÆÆÐÎtçqNLfTNc}aIèÆcåTçãÎÑÆ-dNc¨±±¬°¹°¯q@ÇT§éÊÔÊeX4ÊìÊgÕÊqLÊjXR¹aÆtuÆÐcÑfTNemHÆ«nJCÐÎTaçÆaèÆ«urT4NNJuJÆÐÎçãTEs°¶«uLT4aåTNÐÎsuça«èaçÆasT}ç«sÆaÑTÁsèÆæÎÆÎäTFNÆÐT_NncÑÆs«u@uWcEÎtäTçãcÆÐTs°·¹èÎt.àt@IçÆsJNçsTWÆccsÆÐÉcDåtLÆçÆncÑÆåÆÎc}TrÆÐÎÎtësÐcåTcTCçWTMuTKÑÆÆÐåT@Æ«°¸aLTÒcÐÎtcÆcÐÎsTcTCutÆÐåT@Æ«aÐÆaWçÎWTÆÐtaLMWcÆÐWcæcMçåTLÎTGÇTÑÆpHs°´¹´¶ÓÆ¬°¶snNKucEèÆcèÆæÎÆÎWcEäTNTst>_NsCÆçs¹WÆ4LåÁësKJssKJåÆÎcc>WÆÓt@F6ÑÆWKrÆ¬°·WÆsTåTT.TcâÐÎèÆc¨_N§èçstäTçãaLTåTctÑÆÒcs¹sKJssKJësKc¬°¸

Page 235

«ÓTåTcMçæaL@åT@aW«TcWTÆÆÐåT@ÆfTN«ÐÆaT}ècbTãddÉTÐÎÆÐåT@Æ«aLTÒaHåTçqsT¨±¶¹´eƧaTsÆaåÁpdNNT4çsIs«aLTÐÆÎtcutWtcÑÆaLTgTçmNEzåT@ÆÑÆoNç«uÎu.èccèc}ÎcÆÐus«TÆtkÆaèÆÇT@«TrÆÐÎÎtätèÐTs«èÆæadcÐTKuäÆtÆåTNÑÆÆÐåT@ÆtèÆæÎt.acÑTÎt_NèTMÆcåtsÆÐåT@Æ«uT«ÐTÎa«açÆat«uqIèÐTAçrKCèýÎ«jT¨±¸¹°¯t§a@åçcNtWÎÑÆèdNaÆtu.eINÆcѺÎÐÆaÎtçtsNèc}ÎèÆa¨µ¹µ±d§WÆÐÆtÆtcTaNÆ«TceaHuÆÐÐÎÆÐåT@Æ¨°¶¹°¶t§WÆuÆÐtäÆcÑ«qJcÑÆcÆcstuTCcÑÆcÆc«uTçmEzcÑÆÆÐåT@Æ«åTcuTÆcÑÆçÆcÆ«TCcÑÆ«rKÎÑÆÒcÑÆ«ÎcuÑçÐÐÎsècNÑÆ¨µ¬´¹¸°d§aÆcuuIÐTÐÎsutTÑÆåÆÎçTuaÑèÆcÆÐåT@Æ«ÉÎttcTMLçt_NÐÎåÆÎcn«TuLçÆa

Page 236

«ÎTWcçãÆÐt«çÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐÐÎÎTÆaÆTçåtLÆ4Á¨µ¬°¹°°«q@ÇT§ÖX8Å[ÊeÔh½èëÒj"±¯cNïwxqNTÐTNt¹atuäÎTeÎTTKësKTaçÆafÆÐÁ¹atuæÎcäWTKsmHÆæT}ÁdNtÌçÐTç¹aLÎu`TWTKaNÎäsTaHèÆstTÆÐc}aI¹atuäÎTaLT.uãaçÎÐ_J~ëståTÑTåTÑçc}aITåtNTçÐcN«mHÆTåtNTçÐæT}Á¨¸¬¶¹°°«q@ÇT§ÊÔxXÅçXLÊìÊeÑTÁÆÐfTNæÎT>ÆæT}Tc>cÆcÐÎ«ÎÐÆÎrcpJ>èÆÎÐsuTÐÎ«åÆcNåT>NÐÎmHÆæT}Á«nJC>ÐÎT>èÆa>hN>¹a>t>uçæaN>@>Ît>uT>@>N>cÆÐUN>J>~a>L>Ñçc>NåT>@>WÎT>a>L>u¨°²¹°²åcßß±§ÎTTKkNKTÒaHÆÌçÐWÐT@ç_NuNTaçÆaWdNtÌçÐTç¹aLÎu`TÆa~oWTK-ÑÆcÆcÆÐÎtÌçÐ¹mHÆWÆsÆcÆcaçÆaèts¹WTKqNtÒTÆÐaçÆa¹mHÆWÆncçÐÆçÆd¹WTK¨´¬³¹°±q@ÇT§èÑÆcÆc4ÁÑÆp_J>~ëstqÆc«¨ÇT>rÆæaGpAsÎt>ØtЧWÆæaÁdNqN>JÐçÆpcNuL>ÎÉTKNJE>ÐÎsèÐts¬±¯UNc>WÆs>cu>äT#ÆT>Ða>èÆfTN>ÑÆa>E_J>~ëst>qÆc>ÇcÐÎ«ea>4>t>ÁuÆt>n>TÆÎc>N>uäT>#Æ¨ÆÐtT>Á§aÐucDscu0aác@ÐÎätÐ

Page 237

ìÔÊhXÒaH>ÇT>T>åÁiÆçÐèTL>U>ßßßsrMu>@T>N4>ÁèT>st>ÐÎut>uTa>H>fTN>rÆÎÐÆÎÎcscALWNEtÆÎtÁÐïa>ïÑÆqMJ>çc>P>W>>f>ÎÎc>uqN>H>f>çÎsÒça>èÆçÁësJ>NçsfT>N>rÆÆafT¹°ÎtuqNH«fsssWÆNLSSXUÐtNÎtMu@TN4ÁÑÆ6HGHU$ERGDKfØtzt>pNyÆc>ÆuLät>`ÐTÐÎÆa>fT>¹²fLcÁÐÎÆa>fT>¹±fÆcupyT>BçãTKsc>@`ÐT>uTK>çfLc>ÁãTK>ÆësKUN>cra>WÆaaa>MÐÎ_N>ãT>KÆfT>äçÎsN>ãÆb>a>Îc>uèÐÆb>}>T>uÐT>>sÒT>>4>ÁäT>#Æç_N>>uT>c>T>ça>L>Ðu>Ît>uT>M>uTKÐçÁÎTsWÆÎtÎTfT>Nc@NuT>aHfTNrÆsWÆs>TåT@cTns//LJLHUsuÆaÐd>csWÆq>JÆc>ÑaL>uTG>ÆdN>ÆÐåT0ÆÑÆcÆf>HåÆtL>4K>sçWÆaãT>KÆÎÐÆasTÆaåT0ÆÐÆcÆsèÑTN«aTuÎcrauyÆÐtTÁèÆÐÆÎfTN>4Áoëæa>LLe>IE>LêTc>~TÁsW>Æs@>aÎc>rÆÑçcUt>frÆåÎt>utÐÎuÎc>>>äT>K>jG>T>kÆçÐÎsrÆT>çæa>rça>uE>Æçu>T>K>s>Øt>Ðåça>sWÆuJ>N>>¾WÆsÐuÐTsäTçåTÑÆÐWÆaÐdÐÎsèÆsÆcAstsWTåT@cTaT>ÆbMEWÆrI1cNfcrÆskTuÆtsyÆÐÆqÆcÐÎfTN4ÁrÆêTKÆsWÆæÎc>ÎTÆÆÐÐtArÆÎtuàtCE>WTMcÆcfTNrÆWÆæauæÎcÐTsåTGHÆåaTÐWcsìëyXIÍÊÓìÊgÊejXèÆaT>M>L>t«åÎt>>ÆÐt>dN>c>ÑÆp>WÆnsçÐÆçÆd>u>ÆÐs¹aÎu>sÆÎÆ4L>mH>ÆÎc>>N>>uP>>@>>L>>4>>Ñc>>>çåT>>K>>ÁÐÎæÎÆt>>T>>c>>t>>ÑÆs«èÐÆÎÎt>>>çfL>>c>>ÁÑÆfN>>s>uH>>N>>H>>¨°´¹²eƧæaLÎt>«èÐÆaÑTN>dNN>stWN>uT>KÆÐts«uT>CJçæT>ÎTãÑÆÑÆ«èaçT>tTM>LussÁ«WtÑÆdNsKècbTcNNFçsÆÎçTt«u@LcÁcçæaTcÑÆcc«TMNytINsKêTE>Nt>uuÆÏWK>Iç«èaÆâÐÎ«T>M>ÆuuyTçÐç«ÑTÁufÆÎt>«ÎcNuP>@L>tÑÆaÁTMLnc>ÑÆ«èÆæaÆtÆcu>suN>ÑÆÆÐdNsKt>èÆæÑÆaÆcÑÆcÆc>çsT}t«u>4çÆTML>åÁWçÆèÆæÎt.Ît>tÎtÔT>uytI>NçåÆt«æÎÆÐÆT>ÐTA>ÆësKÑÆfN>ÆÐçÆsÉÎttc>WN>@>ÐçÁäT>>N>ç¨°´¹°ãt>§åT>a>>c>ÁuT>K>>ëæÎÆÑW>>çæa>>ÑWK>I>«Æa>>ësK>J>«Ît>>t>c>>>sKÑÆpçÆæTÁcNKzUT~çÌçc>ÏÉTtJësKaçÆaçæT>ÎTtqDÆrTçtÐçÁWG}¨°¶¹°ãt§ÎÐÆÎäTNdNsKçÆÐÎçWÆ

Page 238

jPgÅÔÒÊejXsÆcaæÎÆÐÆU>csWçÆncÑÆçèÆæa>cÁdN>sKt«åÆÎçT>èÆaèÆsWçÆncÑÆWçÆncÑÆçèÆæaN@ÆÐuhNtçÆnc>ÑÆèÐÆÎuæT}ÎtWÆaÐÎÆÐdNsKftWt>sWçÆnc>ÑÆ«ÉÎtt>cT>ML>ÐaçÆa>èÆèÆæÎtc>TC>ÆÐuIN>ÐÎÎtçW>tsÆÐåT}>>cçÇc>H>oy«T>Mc>çT>M>L>CJ>«ÉT>T>H«T>M>Ða«T>c>I@>«ÐT>A>Æ«åTN>Æc>çåTN>çc>èacTNåt>ÆÐåÁçUA>èa>>L>åT>>sÆÐåT>K>Áèa>c>ÁW>>åÁÐÎs>Ác>çuyc>èT>N>>ÎçÆnc>ÑÆWT>>ÆÐâÆçc>>>H>>>>>>>c>>«Ît>>ëæÎÆÐÆsT>>>M>>L>>ÆÐ4>>Ñt>>>¨±±¹³¯ÓƧèÆæÎc>>rM>>>èÆsK>>N>>a@uUH>sèTÐt>uççèa>N@>åçcN>ÎtsL>N>LÑÆÆÐÐtèa>cÁt>ÆÐUçÑçÐèaN>ÆÎcÆÐaNÐt¹èÎTMo>JÐÎtaLLW>ÆcÆaÎcu4>ÑcsæaÑÉÆÎttT>ucuÆÐuIÐTaLÆcÆÐtã«åTKÁÐÎåTÐTæçcTæÆcKçaLÆÐWtIUßßßcTÆÐæTçÑçÐcTsuT}>L>s6G>r>çeGL>èÆc>ÆÐfåT>èÆt>çuTÎT>>Æçu}L>@>kÐèÆcÆÐÇÁt>èacTN«åaNLsoKèÆcdNçaÑusczÆtcåTÑçaT>.äc>ÆÐT>T«a>ÁT>èT>ÑTN>èÐT>sç«a>@>uJ>>uI>ÐTÐÎÆÐT>T>èa>c>TN>ÆÐfÁt>a@uTLçÐuT>äçTH>T>èTc>ÑÆÐ4>ÑçuÆcN>>@pT>ÆÐT>ÐÎèÎcÆa>uI@>ÑÆÆÐåÆc>uèTÐÎt>åÁ«èÎt.cu@ççu>JÆÉTÆtN>ÑÆÆÐ4Ñç¨±´¹°¯³d§ot>ç÷ÐdæaÑÉÆÎt>tÑÆÆÐTÐÎTÆÐåÁçèÎT>MåÁc>cuT>åtÆÐT>MJ>çèaT>t>åTT>NT>ÆÐåÁ«uÆÐT>Nåt>Tt>åT>ÐÎÑÆÆÐuTuLÐbÎçapT>èTM>LT>ÆÐÐçTL>MÒtT>NÆ«èÎT>MåÁåt>ÆcN>UNMèT>æÐÎçèÎcc>GÆÐsçT>«tt«uÆcuÐÆtKu>ÎåtÆÐåÁæTç«èÑÆcÆucTMt>sJsTÆÐåÁæT¨·¹²·ÇtƧèÎcÑÆsÆÐuT>M>uÆÎc>äÆÐÁåT>ÆÐu>@>ëæÎt>ÁÐb>èÆc>T>çèÑT>uq>åT>t>6>>N>>T>ÆÐåÁèTÐT>NT>M>JN>ësJ>N>çsçæaN>ÆÎc>sTÆèa>Lc>K>åtWÐd>èT>sTÎçÐT>èÆæac>Á_N>nc>TèÐÆÎuqIÆÐåÁT>MtTçuT>.uÇÆcNuaT>äTKèTsK>@TÆÐåÁ«uÆa>ÆåÁÐÎÐTNÎÑcJs«mNEzçèt«åtTtçÐTKuÉT>ÆtNÑÆçuÆÐTNfTGçc>CEèTædTÆÐWTMåTa>c>ça>L>Ñuc>N>G>~s>uT>N>E>Æ«u@>çsçÑt>ÁWÎs«a>a>N>G>ÐT>çsK>E>çâÆÐt>c>M>ÑÆsÆÐTcÆWcç«ãt>AçTÑçÐ«TM>T«TMT>åçÑtÐÆcI>uTtJ>1aLÆtuÑÆçÁsut>TtqNDLÆÐTÎTÓÑçtèÎÆÎWTM>sæaÑÉÆÎttsoKèÆc«acT>ætNTÎÐTuåÆÐTTMÁÑÆaLÎåTIÆÐÉTTçåTTNætÆtåTcssèÎc

Page 239

gDdÔXÔÒÊejXåTMutèçåçÐÎÐÎtÎÎcrT>åÁÐÎTèÎTMLåÁÐÎÆÐuÎÁsI>J«èacÁÆÐåTM>TMLst¹èÆsGftWKIÐÎsÆcÑèÎÐçÁaaåTMåTNÐÎ«ÆÐ¨èc}ΧTÉÐt~sÆÐuÎÁ-ÑTTsNnÆtçTÐÎåTNTcT¨±µ¹°aN§aTiJåTKÁåTacç±°¨sTÐTM§sEÐÆc>~TLÑÆÆÐèc}>ÎçuNÑÆÆÐuI>ßßcbTLuK>çåÆÎçTuçÐÑÆÆÐçÆt«uLÎuçèÐÆaLÎgN@sÐÎTçèÐçÆÎçpHEÎÆaE>ÆTèaN@uTÆÐuÎÁt«èÎt.UNcßßèaN@WcWNJTçeYLTuKçÆstsÆÐåÁçèÎTMácèt>såaÐÎÆÐÒçÎc«_N>ncÑÆsãT>EÐÎTèÆa>èÆutrÆÆcÑåtTèçãÎÐÎtèÎÆÎèTpJèÐTÎÐÎåtTåÁÐÎÆÐäÎÁt>èÎcÐTcuÎÐtåTTNqcaTsÆÎÆÐÆaWcEÐbÎtÑÆçÎtåçÐÎÐÎçÆsètsuT«dNoèTLÆsÎcÉbTMÁÑÆTèÎÆÎÉÐadNccÆÐèç«TMÎTW@MrÆÐÎçÆåÎÐçÁTWTÐÎÆÐåÆÎçT>uaÑÕt>ÐÎçaT>.WTÐÆÐWT>c>sÆÎc>M>ÉTc>aN>ÆsèÑt>TN>ÆÐèçTcÆÐèçe>ÎÐt>st>L>1æt>N>ÑÆ«fÑësN>~t>sçÐT>Uc>T>«WÆÎÐÆt>ÆÐt>qI>èçT>ÆÎÐÆÎèaÆcÒçÎcÑÆWÆaUpKçÆsÆc>ÑèÎcI>ÎcpT>Ðt>sÓÆuÆcK>ÐÎÆÐäÎÁ«ÎtuT>c>Mçut>IN>cT>st>TÆWK>Ñç6>>Ðác>T>sèÎÆÎæÑT>ÆÆÐèçæÎÐçÁÐÎèçÑÆWN>E>T>sÆÐát>J>>èT>N>Ît>Ît>t>WÎT>C>ÆÐs>ÆÎåa>N>>Ðc>K>>sçt>.çsÆt>>Ðt>M>>Ît>t>>suT>ÐÎ«ÎÐçÁW>ÎsÆÐÎt>ïèÑçÐåa>>N>@>>sT>èa>Æt>WÐÇÆt>>sua>srÆÑÆe>ÆÐçÆt>«èÎt>.a>M>E>>>ÆÐÎt>èa>L>>t>T>t>uL>>uuTcdNTÐçuaÑèÆc÷caLÑÆsèÎÆÎæaçÆÐèçç«ÎÎcÑTuaÑpNJ>%a>Ît>ÐÆÎTçt>ssÆÐuT>ÁèÎÐçÁÎt>çsc>N>u>N>E>Kèçp>ÑÆæÎc>I>T>G>ÆrÆst>èaÆcbuÎTësaåtÆÐpNTuTctèÎcsNLaaåÆÎcèçÐtÑÆsÆÐuTMÁTÆèÎt.èaÁÓtÆçXN>èÐTse>èÎt.Îc>âTT>èÆsaåtW>@ÆÐÓÐÎÆcsryT>u0aH>TÆàccÆÐåTÁÉTTN>ÆtuuaÑëæaLÎçåT>NÎÁnTtÆcÑucc>¨åTKÁs§ÆÐÍtLtçuÎuÓÆÎTa>LT>.ÉTÆc>ÆÐ4Æt>rÆsuT>Ás«u@>uåT@>ÆsÆÐft>4Æt>«èÑTuuyT.usNLaLLuCsÆÐåTÁaLuåTNåtNÆçÐaTHoKsTrÆÐÎÆÐÒaHÇTmQsWÆÎstaTWÆâTçfÁ«ÇÁ«ÆtÐtDL¬±°

Page 240

T«c}ÎrW@æÆcKsÆÐãÎTÌtTÆèÎÐçÁÎçcTNÎcåTTLÉcUsÆÐqNDåTttsèTaT>sÎtuT>ÁcèÑTÁçs>båT>NÎÁcuT>T«Ìt>èaNT>cut>KWN>ArÆÑÆu>@aÎTMuuèT>M>ÐÆc>U>sd>N>>J>~T>uL>N>Ñc>çu>>çc>Æc>uT>L>t>fÁäça>sT>}>>L>èT>c>M>c>t>>èÎÆÎÉT#TçäÁåÁÑÆÆÐãÎTÖtsuTÐÎ¨²³¹°¯¶d§èÎcãaÐÆÑæÐtsfTLTTèÎÆÎæÑT>ÆçèÎT>M>åT>M>ÊÐÆçÆÐçÆçèa>N>T>ÐÓÎÆa>ÆèTM>N>T>T>ÑÆÆÐqN>Æc>ÆsèÎt>t>rÆaLWëçÐ«fNÑÆÆÐt_Nu@T>ÑÁuÆÐÇt>ÆÎt>æaL>«a>Tt>f>c>èÆcqD>ÆrT>T>èÎce>aH>ÆÐáa>~uI>Jt>çc>æÎÑÆçÎÐaÆÐÇt>H>Eçæa>ça>ÑcÆÐn>Æt>èÎcäÆÑçc>N>WÆðcP>@>LsèÐT>c>qND>ÆÐÎtèçÐt«ÆaçÆaèÎcWÆacAsrÎTGÐTK>sÆÐåTÁçèaNÆÎcåT@ÆÐTNåÆaÑcèçsÆÐåT>c>A>Wt>I>«WÆÎ×t>G>>t>>èÆc>ÑÆèçsuL>Æa>T>åÆc>>sçèa>N>ÆÎc>>}>mt>ÑÆåT@ÆåÆÐassèÆæaçcTsßßuG}âcÆÐåTc>AWÎÑÆæaaKåTÎtM«tÆaçÆaèÎÆÎèaNTcÆÐTMÁåTcAåÎt.sNLTsIJßßèÎtæÎÆÎçaLÆaLu>áTGÆçàÎTAp~T>ÆÐátJèTN>ÎÆcÑaÎtæÎcàc>LÆÐWEN>åtTåTNÎÁtT>Æ«a>Ît>.u-c>IWÆd>s>ÁÑÆfN>ça>Îc>us>TH>u)T>a>çÆa>çÆas>tT>ÆÐåÁT>ut>T>åT>@>ÆsçÆësC>Æçsçu>>N>}>Æc>>ÆÐÎt>Òa>H>äÎT>ut>sI>J>a>Îc>æÆc>K>su>>Æb>}>sÎT>H>>ÆçWt>ÐT>át>J>>èT>N>ÎsèÎÆÎåT>@>çèÎt>.T>C>ÆWE>N>>åt>T>so>K>èÆc>Çt>>I>uTpÆÑÆÐÎaEåTÆasÆÐåTcA«èaNÆÐb}åÁåTNÑÆÆÐpNyÆcÆuL«TÐÎåÎt@T«èÎdsT}ÎèTTÆÐåTcAÑÆÆÐÇÁçuI@ÆÐæc~±±èÎcrcNÆÐ`JÇÁ«ÇtTuT>ÎtTËÆtÆÐÎaÎtåTÁuÐÎutèÎTcètJïåTKÁÑÆ«âÆÐtcMÑÆÆÐpNyÆcÆuLçèaNÆÐTÆÐråTKÁÑÆèÎÆÎåÆÐtåÁuÎæTLÎtësTÐÎTcÑÆÆÐåTÁÑçÐsTcÆÑÆutçèÐÆarçÐUÐÎÆÐåTÁTèÎtfÁÑÆcMu>T>ÎtTÆÐåT>EL>sT}>G>äÆtÆçÆsJ>Nçs>çèaN>ÆdNc>c>ÐåÆtL>sÆÐÜkt>ÚuN>tsèÑTN>såÁåça>u>>Ðçc>ÆÐ¨T>ÐƧèT>ÐT>A«èÎc>o@>ÆÐåT>ïÆèT>ÎçÐçu>TI>@>ÆÐåÎÐÆaTåTÆWÎTÇtÐÆtÎÎTtcã«nJCÐÎTaçÆaèÆTMKErÆäTKcTs¨mƱ¶ç´¹°±q@ÇT§¨±´¬±±¹°´Ëçc§aTuæÐTèTMÁÐtDL¬±±

Page 241

¤eëÊe[ÊÖëeåTNçcTæÆcK«èaÆËÆtÆ«TMÐa«TMtI«TM>LCJ«ÇcHësIyçåT}cÐTKuèTcI@ÆÐtßßÑÆçcèÆc>ãTçÎçæc>Måa>Tt>èÆcÑÆãT>çÎ«TT>åaT>tèÆc>ãTçÎßßãT>fåTN>ÆcçÐÎäÆa?ÐÎèÆsD'åça>«åT}>cÐçc>ÐçcçÇcH>ësIyÐÆd>åÆÐÆdTåT>@Æa>LLuÉÎT>¹aLtu4LåT@ÆæÆcKsäÎcësKçaLåaNÆcãTWÆÒça«Òça«ÒçaÉtT~açÆaWÆÐTcèçãÑÆ4ÑçåTKÁ4ÁÎTÆaÆTçÆWÆâÐT¨Ç±¶¹°±qÇT§cR#y#RÔXìÊgÊejXÐTAÆäTKÐÎæÎtçãTEèÆaèÆ«ÒçaWTMu«uçauÆÐstt«ÎcWaÆÐtdN>sKÐÎçÆ_NuN>TèÆaçaçÆa«WÆÒça>dNÉÎttc>TMLÐÎsÆÐc@p>çÆuft>ÉÐaÐÎ-cI>ÐÆçÆdçfLc>ÁÐÎ4$Ðt>ÐÎ«èçÐaçÆasÑÆaE>«uMÆåt>T>6>N>}Æc>ÑÆe«WE>N>åtT>¨èT>CƧÑÆa>E>TÆWÆa>ÐÆtÎt>èÎt>Tàc>åTt>ÎTçæÎc>hH>ÆÐWEN>>åtT>TM>T>ÆsãT>ßßåT>}>cèT>M>T>ÎÑÆeçÀT>N>ÆèTM>@>tI>æÎcÎT>ÑÆÆÐ4>C>J>äT>pçc>A>èT>çÐTI>T>LèT>æa>I>ÎèÑtfÁq>ND>èT>sJE>ç÷Ðd>tëæÎÆÐÆU>cçÆßßa>L>ÐuW>ètsa>Ît>æaT>uT4>ÑèçÐÑt>Lsu>TÁu>çç«aÎt>¹sÎt.ÐTNÆ«ÎtåTÆ«æaLLcÁ«ÎÎcåtTkT«ÐÆb}tT«ÎÎcuTc«qDÆrTÎtãaæcs«åTsuK>@>ÑÆÆÐåT>>N>ÎÁsK>çÆ«ÎÆÎu>>ÁåT>M>T>>çÎÐçÁfÆÐÁsu>>>ÓÐa>çÆa>s>«ÆÐt>çÆTæa>c>ÁësK>ëæÎÆÑW>Çt>>>c>«Wc>rÆa>ësK>J«æc>T>ÑÆÎt>t>aN>T>ÐÎc>uåT>aa>M>WTcÆÎtMiÑÆçqNÆcÆçÎçÆÎÐTÑÆ«çÆëæÐTÐÎççÆÑÆqMJuyTMtUc«aÎc«W@aNtæcTrCÐÎÎÑTuÆÐÎttèTdNësKsçÆ«WcraTu.uTKs

Page 242

«aÁTNÎsåTÑÐÎWÆuÑÆëæÎÆÑsçÆåTN>ÑÆÆÐ¨±²¹³W§u>>çèÐT>KN>c>çÎÆÎqN>JE>WÆc>~T>«ÎÐçÁc>sWN>çaÐÎÆÐÐT>ÑçÐsçÆaqNMTÇÆtçåaN>TÁçåÎÐtÐÎÎÆÎäT#ÆuÆdE>çÉTÁåTÎcåTNÐÎa>ÆcTMTÆ¨°µ¹°³´d§aT.ucNÆÐåTaÑsKèçÑÐÁçaÎuÆbaÐÆÎâÆÐtsÑTNsÆÐuTÁëæÎÆÐÆ«WN}ÆcÆÐètHçaÑ«Ît.ÐçÎÆÐWTM«ÎcÐT>IÁaLTLu.suTÁc«ÆÐtäTçÆÑÆ«fTKÆpTèÆcÆT¨µ¹°¶t§aNTÐäT#ÆsèÎtæÎcèçstsÆÐèÐT«ÎÐçÁèTsÆÐtnsuKD>ÆåT>LT>çåT>LT>WT>Nc>Æc>«aÎWT>N>«ÎÐtu>ÆÐfçÐÎÉÐÆcseåÁèt>Ucç«aN@ ÐusåT@>ÆWÎÐÎ«aÎcqNJÐTGWÎs«a>TuTÎcçaÎtäTrÆaæÎcqTeNWÎsçÎcpK$ÆÐäTLÎØtctës@H«WcÐÆcèÐçÆÎÎÐt«ÎtÐçÆÎsçÆaÎcätI«ÎtuLsçÆ«aÇtINUNJ~sWÆcbTqPsçÆ«ÎÆÎÐÎr÷csWÆcNTêTÆÏsçÆ«aÎcåtaWÆÉTNëæaL@sçÆraçÎÐçÁÐÎs÷cãT}>LÑÆ«aNT>c ÐÑÆ4LrÆ«Ît>æaÁåTcT>ssÆÐuTçÆaN@èÎÆÑÁèçUcÑÆÆÐTMTÆçÎt.æÐTÆÐeNJÆèTaLncWÎsçac>åTK>Ás«Îcc>sÎt>åÆÎcT>TÑçÐsT>pM>çWT>c÷c>ÑÆätÑçÐÐÎW@L«uÓÐaçÆas«tWÆÐêTKJ«nJCÐÎTèÆaèÆ«qN>tuÒTÆÐt«æaN@T>cTsèçsuTM#ÐÑÆèÐçÁÎTTÆb-ÐçÁuèTsÆÐt±²WN~çdNç«-ÐÆÎÎtuTÆtÐÎsèassIJaTsaåÆasÖX8ÅìÔÊfXRP[ÊëÔ«aÎcqNJÆÐèçsuÐÎÆbWcfTçÒaHèTMÎÐÎÆÐåTWc}åTKÁètsçWF>T>T>rÆÐÎçät>c>WN>~çUN>c>Ì>C>~ÆÐÎs>Æc>åT>ÑÐÎsWÆs>ÐÐT>s>UN>c>uL>E>s¨GLDWDULV§ëæýÆçuJ~Æ6>ÐÎ¬±²WÆæacNEWN~ç

Page 243

«ÓÐaçÆa«tèts¹WGçÎÆÎÎtåÆÎcTsçÎcæÐTÆÐåTWÆaaaMÑÆÐrÆaÐtçacN}èÐTNcMÑÆsWÆrrrÆÎtuæÐTåTTLfT@ÐtDLs«WÐÇÁTÖtJÇÆc«äTÐÎe¹WGçÎÆÎåT@ÆsÆÐäTçaÆtÆÐWcfTN«WÆråtrÆ«aNtLrÆÑÆsKÎtusÐèÐTNëæacMÑÆsåTTLfT@ÐtDLsaÐÁèTsrÎTsÆÐrÆaÐtåTrÆÑÆsÐTcuÆÐs«aNtLäTrÆÑÆ稲¶¬²µ¹°±«q@ÇT§WÆÎaNÆtäÆrW@ÑTTÆc÷cÒxÒXjXR«_N÷cçsLIÑÆèÐçÁÎTTe«åTÎcåTNÑÆÓdNTÐÑÆæaLÁÐÎÓÆæÐTçÎåaÁÑÆç«åTKÁsèçW@ÑTÑÆaÁaÆtÉÐaçãTsuT}LaLèÐçÆÎÆÐåTÎcçåTaÑT«aTcfTKÆèÆdsÆÐecçaçÆaçæTÎTèÆ«tstWN~çnÆÐäTçåTrÆ-ÐÆÎu-aHqNytuÒTÆÐtçÆncÑÆqNTtcÆcÐÎsuÆÎåÁÐÆçÆdÆÐTs-ÐçÁèTstcMÑÆÆÐWTMçcMÑÆcuT}¹-ÐÆÎTLKtÑÆ

Page 244

«rIGN-ÐÆÎu-aHÆÐtsuTÆacèÐÆaÑTNdNNsst«TÆaåÆÎãtsTÆÐTÆarÆ«Ît_NÐTÆs¨²¸¬²·¹°±«q@ÇT§(SLFOHVLVÖeLÊÐëÔçëhYN«WcGÆÐftÒaHÆÌçÐ«uTcrÆc¨°¹´cCßß°§uNaçÆaèTM#ÐaT_NrsÆÐåTrÆèçTÎÑTãat_NåtsÆÐäTrÆçaLtuWÐT@åÁÐÎsuTÁësKsaT«aLTèÐÆtÆraÐΫaÐÆÎWTÐÎÆÐåT@TTLÓÑcÁaLTuyTÐfTTCçåTCNÑÆ«ÒaHÆÌçÐÑÆÐTcç«aÎct_NsTaÑTÎtåÁÑÆÆÐåÆÎçTuaÑçatæÎÆÎuÁ«nJCÐÎTèÆaèÆ«tT稲¸«°±«q@ÇT§qLÊmxÍXXPjXR_NèTM>Æcåt>TÆÐåÁçWÆæÎc>åTMc>TcsWa>HèTN>JcM>ÑÆqNLufT>NÆÐtèÐÆÎæT}ÐçÎsuTtçu}GÁcÑÆåTÑcÁTÆÐåÁT¨±·¹±¯ØƧèÆæacÎtßß±§a>L>L>uc>@>>L>ÆÐnäu>>ÆÐãT>K>ÐÎsåT>M>åT>G>H>ÆW>>N>c>M>ÑÆqN>L>ufT>N>>ÆÐt>¨°´¹±tKN«åÆc>N>rK>#Æc>M>ÑÆ«ÎÐÆÎu-a>H>t>sÆÐT>Æa>r>Æsc>N>H>ÜäÎT>Ú«rc>M>ÑÆqN>L>uf>T>N>ÆÐt>åÆÎcÐTcÒaHÆÌçÐÑÆçÑtTNWKIÆÐåT@ÆWNTçÐuTKçTNJåTÎTcs_J~ÐÎT>saTfÐÆäT>KèÆcçÉÐa>åTT>~«æTÎTc>MÑÆ«ÆaçÆa>qNLufT>NÆÐt«T>a>N>Æ«_N>>>u>N>>nc>ÑÆt>äT>p>N>J>%ÐÎçqT>G>>çfÆÐÁÐÎÆÐÎt>c>K>>ÉT>çÆäT>K>ç-c>>qNÆÐb}

Page 245

«ÀTN>>Æ«åÆÐT>¹a>Îtt>èÎt>L>@>Ut>Æa>ÆÑÆsu>LN>a>H>c>MÑÆ-ÐÆÎu>-aH>t>sÆÐT>Æa>rÆåtåTaLÆt«åT>ÎToK«TN>JåTÎT«åÆcN«åT>GHÆ«åT0Æ4c>E«ÆaM«åtÐ«åÎTuTLuÆÐåT@TtsuTäTKçäTåTNN«åTÑætN«TæcT«åTÆtÎçc«ÒaHsTtJuTMt_NÑÆfTÐÎTWÆczToLÆstätèÆc-ÐÆÎu-aHtsÆÐTÆarÆåTÑætNèÆc«a>ÐÆÎuãtKEÆÐWG>çÉÐTIsuT>èÆc«ÎÎc¨¸¹±cC>¬°§ÒaHuÆçätÎÆcÆrcItèÆc«åT@>ÆaÑcèÆcçacucsÒaH>uÆçÎÑÆÐÎsuTèÆc«TNJrIÎÐT4ÑÆÆÐeN«tèÆc«aL#ÐÐÎua>LÑÆsuT>çåÆÐTKN>èÆc«fTL>TësKçc>MrÆcM>ÑÆqNLufT>NÆÐtÓTkÆaçÐçTçÐTu}KcMÑÆåÆcTçåÆÎÐtTÐÎ«4tI«åTaaNEa>L>>T>>ÐuT>>G>>t>äT>>U>>sÆÐT>>ça>>ÑÐçusL>>N>>T>c>>su>T>Ác>>M>>ÑÆqN>>L>>ufT>>N>ÆÐt>>åT@BçåÆÎcccN>æÆÐsÆÐåTÁaÎcuæÆcKsuT>ÁçaLçcNsuTÁèÆc¨±±¹°¯W§åT@çcÆÐsTåÆÐÎÆcèÆc«a>LTuc>cÐÆÑÁÎÐtsuT>èÆc«T>NJåT>tncM>ÑÆqNLufT>NÆÐtÐÎc>c>>ÉK>>ÑÆÆÐäçÎæçc>«ÑT>>ÐÆt>>>>ÆåT>0ÆÐÎÆÐW>>>>æçc>>a>ÐçÁuT>>sst>>ãT>>K>>ÆTcTCåTTLÓÑcÁdNTsçåT@Æs«cÁæçcëæÐTÐÎçÐÆÎåTÆësG>çuWT>>ÐÎT>sa>>T>«ãt>A>>>uÆçÆc>>ça>T>>>èÆt>c>>M>ÑÆ-ÐÆÎu-a>>H>t>s>ÆÐT>Æa>r>ÆqNLfT¨±´¹°²µd§uLuTCèÑçÐåÆÐÆaTësKssÆÐtqNÆtæÐÆtKWTMKEaLUTstÐbssuTÁcMÑÆqNLufTNÆÐtç«pHU>T~çåT>N>ÉT>t>J>>ësK>èÆa>s«Ît>_N>>Ét>I>JÐÎçÐÆa>T>}>åT>0Æt>H>ÐÎÆÐT>ësK>qNT/uTfÑcçTCÑÆÐçÎsçcbTãddTsaTÐçÁqÎcaTuTæTÎTÐÎçæÐÆtKçåtL>Æ«ÒaHÆÌçÐçc>«Ða«WtåÁÑÆÉÎT>çÉd«ÒT>«-cI«ããT>KÆcÑpaEê«WaÆçuÆcu4Á¹aLÎu`TWTK¨´°¬³¯¹°±«q@ÇT§èÒXmxÍXXPjXRÎTTKësKTÆafÆÐÁ¹atumHÆdNtÌçÐTç¹aLÎu`TWTKqNLfTNÓÆ_NncÑÆÆÐèÆac}ÎÐTo¹atuäÎT

Page 246

åÁftutI>NÐÎaçÆa>saT-ÐÆÎu-a>HT>èÆa«açÆa>ssèÆsacM>ÑÆqNL>fTNrÆèÆcÑÆqNLfTNÎcbaL>ÎècCåtÎtuTKÁæT>}TcèçÐcfNWTçsÆÐätrÆçTNJäTK>èÆc«_N>åÆÐÆd>}>a>çåTÎT>äTK>çåÆcN>kNK>èÆc>«åTM>åTG>HÆW>N>cM>ÑÆqNL>fTN>aLWTKçWDTTMÁësKÑÆaçÆasaTTNJWTKsqNÆt>T>qN>Lua>Ñ_J~ÐÎT>sa>TUA>LåT>>T~kN>KçåT>TÎT>èÆc>ÑÆqNL>fTN>¨±¬°¹±tKNßß°§-ccsÆÐÎtcKÐTççèÐÆaLÎãTKTçWÆcÆçuÆÐÁ-ÎcpTåTÎcÐÎWÐT@u}TsT«ÆÐÒaHèÆaM-ÐçÁÎTsaÆæaNÐÁåT0ÆÐÎsuTÁcMÑÆqNLfTNTætNåaNÐçaTèÆtcMÑÆqNLfTNatWtHåT0ÆÐÎsaT«aÆs@ÐtLaNKEWTÐÎTêÆaasuTÁcMÑÆqNLfTNc}aIcMÑÆçqTsK«qNLfTN-ÐTèç_NncÑÆÆasÆÐÎt«sTTc«straTåÆdNcÎthNTÆÐT«ÆaçÆa¨¸¬°¹°²«q@ÇT§èXëéXÕÊÔÔÒ[ÔXD8Žèxj"yXeLjXR¹atumHÆ«WÆãTEWTs«÷ÐdèÆaèÆætIcWTs@HÐÎs¨°¸¹²±ÐƧuÐac«WTKÆÐÎç«uNÐaçÆaèÆ«TuLçtÒçacèÆæadc_NncÑÆsÎtätrÆc«TcrIÆcD«ÎtäTãcTsåÆÎcÒaHÆÐTåTçrÌçÐçqfÁcÑÆÆÐT

Page 247

¨°¹¶åcßß±§ÑTcTTcWKcTsWTrÆÐÎsÆÐuTMKEåÆanTÆÐTÑÆoN«ÓTkÆaçÐçTçÐTTcMÑÆsIJÎt_NncÑÆ«fTçÐTÆçã«èÐÆd}Tç-cI«ÎTÒaHÆÌçÐçc«tåÁÑÆÎTÆaÆT4ÁèÒgçXLÊìÊeqNTÐTNt¹atuäÎT4ÁaLÎu`TWTKsuT}L¹aLuÇTC4LÆÐrczTmHÆeWÆdÆÐ4aH«WÆÒaHsÁ¹aLÎu`TWTK«açÆaoTML«ÒçaoTML«WÆâÐTaÆTs«_NuN4ÁÐaèÆaãèÆc«ã4NNJuJÆÐÎÆÐÆau4ÑèçÐc¨°³¹±t§ÎT¨Æa§èaLTzÐåTNÎÁåTNÐÎçÎçÆÎcsTTENtaÁuaçÆaäTssåÁÎTâÐTacTTåTNÐÎÆaaçÆa¨°³¹±t«¸¹±°W§4NNJuJÆÐÎTTENt

Page 248

èXëéXÕÊÔÔÒ[ÔXDuÊg«åT>ÎT>oK>>«åT>ÎT>>«åÆc>N>çÆÑÆa>>E>ça>>L>uWÐT>>@>äT>>çåT>ÑÆÐqÆc>>ÐÎe>mH>>Æ«åTÑæt>N>«åT>d>N>çÎ«TsÎT>«åT>Ñ4>ÑÆèÆæa>«åT>>ÆÐç«åTÆt>Îçc>«Òa>H>åt>åT>a>L>Æt>uKDustcÑÆÐçÎsçÒaHçäÆcÆçUNcçqDTäÎcsKeçåTÎt4Á¹aÎu`TëæaLLWTÐÎçaçÆar¹atuÒaHåTåÎÆÎrKzmHƹatuåÁåÎÆÎrKzçscÆÐäTÎtUTÑÆäÎT4Á¹aÎu`TatuåÁÑÆsuçÉTNäT«_NåtÎtæaÆtäÐTMçuÐtd«aLLuWÐT@sKsuauÐÎTN>J±³sÆdssÆÎc>ÆÐæaT>KNT>èTÆa>åTÎT«a>çÆaäT>ÐÎWTK>WÐT@äT>KÆÑÆeacu¨°¶¬°¯¹°²q@ÇT§[ÔXDÕÊijXR¹atuäÎTWTåTTÐtdåaÆtsuT}L«_NèTMÆcåtçrWTÐÎTWÆÎsTÆÐTseåÁsqNtuÒTqNT.WÐT@èçÒaHèTÑÆÐÐÎTaÎc}TWNtIësTTÑÆÐrÆsqNLufÆtçÆÑÆ«åTçruytINçÉT#ësTsIJ«åTTLÓÑcÁ«ÆtHjTçaLTTæaLÁuaÑç-ÐTèç_NçátJTèÆasÆÐÎt«_NhNësÆcIsqNTTc¨²¬°¹°³q@ÇT§aE>ÐÎrTáTÆät>MGs«Òa>HÇT>åTLÎT>GsK>cÐÎ«¨3RVWRSKRULRQ§åtÐtt>tuLE«6>rÆëæÎTG>ÆÎÐtuTtæýÆç¬±³ÎÐÆÎWNÐÆÒaHèTÆaèÐÆaM}ÔTsKNätMGcTNJsLNLTsÆdätMGsTLÆcrÆ6ÐÎWÆæacNEqNJÐçÆ

Page 249

ìÔÊhXjXR¹aÆtuÆÐèÐÆd}TfTNmHÆ«nJCÐÎTèÆaaçÆaèÆ«tâÐTc«_NÐa«ètLuaLÆtuuÆÐÐÎÆÐtsuTÁst¹uÆÎuÆÐTèÆa~uèTM@TNustèaÎsTÆÐTsåÁÑÆqNtuÒTÆÐtqNT.WÐT@tÒaHèTÑÆÐÐÎTèÎtcTCTsÆÐTMÁtTåTLNKÆWtHc«qNTLusuTMKEÑÆ«ÆtHjGèÆc«åTTLÓÑcÁçWÆæaæaÆtTc_NäTÆcÑ-ÆæÎÆÎÐÆctÎdÆÐÎtrITçuTÆaÐTGsETÑÆÆÐTtæÎatNaÆtåÁÑÆsuTÁTÆÐToLÆ«ÐÆÎTcTuÆÐÐÎÆÐT«ÒaHÆÌçÐåaÁT«ÑTàt@ITcqNÆÎu.ÆÐsÁ«råÆcÆÐTèTÎtKTcaNPqNÆÎuÆÐsÁ«ÐÆÎæT}WuÎtWaÐÎÆÐåÆcN_J~ÐÎÆÐåTTÎTÐÆÎæT}WÆaÐÎÆÐåÆÐçÆÎçaTuÆtÆÐTTcTCåÆçÆcÉtAç«TcjGÎtuTEcNaTÆÐåTM

Page 250

«ÑTäÆÐÁaL}LåTÆtsÆÐuJJåÆÎcÑTÎtæÆÐsaLÆÎccTCÐÎsÆÐuTÁç«T.eaHÆÐÎtät«TcWTKÆÐåTdNçΫÓTåTT}èÐÆÎTçÐÎÆÐåÆcK«åÆÎcäçTHaLÆÐbuÐTÑçÐWGssÆÐåTÁ«TcTCaÐÆÐãTÎcèTs«fÉtÆÐåTT0Æt«æÎqNJEÆÐåTtnåÆÎcÑÆÐÑÆuTÁÐÆçÆdÆÐåTÁçÐçÁqÎcåTKÁÉtIJÐÎÆÐTTaçÆa«_NuNÐÎfcçÐTÆçã«ÎTÒaHÆÌçÐcç_Nc«tcÎTÆaÆT4Á¨´¬°¹°´q@ÇT§yXXægaÐÆÎWTÐÎWcçaÐçÁÎçccçÆ_NncÑÆÆaÐtBÐÎ¹atuäÎT¹aLufTN4LmHÆeTKuçuHNH«nJCÐÎTèÆaèÆ¹aÐÆÎåT0Æ_NsstätèÆaåÆÎcÇTÆcfTNWTcTs«rIÆaTcDTcæÎWc«aÆæÎÐçÁÎçccsÆÐåTÁ稳¹²¶d§TcTCÆÐåT@ÎèTçÑÐÁWÆåT@ÆuytINèÆcsTMÁ

Page 251

ÑTÐçÎÎtÉtIJÑÆÆÐåTÁÑÆäÆaNåTÐèÐTçTcWTKçWDT«æÎt.eaHÆÐåTÁåTcc}ÎrKÎcç÷ÐdrKÎWÎÑÆÆÐåTÁ«ÓTåT@ÆèTMLIUÆc¨·¹°±°d§ÐÆaT}ÆÐåT@tÎçËçc«tåÁÑÆ«WcçfTçã«_NuN«ÉcåÁÑÆç«WTæTÎTçÆa«TaçÆas«ÎTÒaHÆÌçÐåÁÑÆçæÐÆtKçåtLÆÎTÆaÆT4Á¨¸¬µ¹°´q@ÇT§[XOéÒgkgaçcWs¹atuäÎT¨°¯¹°´q@ÇT§

Page 252

´¸êhRXgÒïwXjXRjXR8ÅX¯1ÔÊÒgèXÔeìxwwXg#¯y#RÔÒÊgÕ¯ePy[XKXìÊgë[ÊêeÕeÊXw±1ÊêeÊeéÊeÕg¬éXRÊgwwXÕÊyXÊ«

Page 253

êhRXgÒïwXjXRãTÐÆd>ÑÆfN>ÑÆsTN>J>cA>ÖtN>ÆuÆt>ÐÎædN>T>uTt>c>ÎèTsÆc>åT>NÐÎ°¸¯¶ãT>ÐÎæaÎåÆçÆcUNÁsuTtåTÑsuyTstèçTÒçcNT>ëæaLÆcÉTECèÎÆaEÎtæaåÆcçps¬Wc>uäT>#ÆåT>K>çÒa>ÒT>Æc>êT>>T>s¬èÑT>ÑT>ÑÆeT>s>>t>rÆa>Îc>m@>Ît>fTN>pTåt>r>ÆsarÆc>êTa>K>åÆcD>UT~èÂÐça>auyT>T>Lu>N>èT>M@>TN>åÆtL>aLTuÆÐtTÁçåT0ÆÑÆcÆ«kTfTNÑÆèÐTÁçÒT4ÁèÐÆdcÔtAuLMÐTNÑÆèaa>èTæÐT>m@«WÆs>T>åTT>ædN>Tc>ÎèÆÐtT>ÁuÐc>saÁuc>DssuT>}>L«sN>ÐÎÎcãÆët>cÑêÆÎa>ÆÐd>NsK>¬WTuqÆc>ÆÐÎtt>èTM>L>pNK>IåT>IÆs¬T>ML>oës>L>sI>J>Ît>.u.äT>çåT>>qÆc>sc>A>>L>èT>M>@>T>>N>ÑÆèÆst>K>>ÉÐt>~sc>}>ÎsN>>çÆ6>WcÎtssTfTNÑÆaçÆaèÆ«qNLufTN>ÆÐtçTcTCTs>ÆÐW«uTÐçT>çÐTst¹cÑfTNssåT0ÆÑÆcÆsêT>KÆäÐÆÎåT>0Æ6ÎÐçÁèT>suTÑcÐÎÆÐT>MÁåÆtu>sWÆuTM@>TNs>JKfTN>æc>T>ÎÐÆÎnJE>ßßWÆæa>ÁÒt>N>t>>NësT>fT>N>ÐÎsèÐtåT>K>ßßa>NK>E>WT>ÐÎäT}>L>aÎuTsÆÐ-aåÆÐçÎÐÎaçÆaäTqÆcfTN6¨ÆÐtTÁ§WÆaÐdÐÎÆÐècu0a>UÆc>sèTM>@>åÁ6>sc>ÎÎc>ucq@>åc>sÒçc>NT>rÆÓÐT>}`ÐT>sÆÐrMèTM@TNåÁsWÆuÆçqIÐÎædNTcÎsTfTNëæaLÆcÉTECWÆæÎt.jGÎtTs«W>Tu>cÇt>>>c>>«_N>>u>N>Ða>æTÐÎs>cA>WÎÐçÎèT>M>L>N>Ñc>ÑÆ-a>åÆÐçÎÐÎaTÐu¹WÆæaæÎcÐTscÑèÎÆÎÐÆcqysKcrÆÐÎ¹cbWÆsNçÆ6åTKçÒacuLèÑTÑTæaLÎåT@«ÜÚpÆÎæTNèTst¬°rI1cN>TM>ÁèÑTÑT>sWÆsNçÆ6>ÑÆèc>KM>èTM@>ëæa>LÎåT>@¨§sC>HsW¬±aTu¿¿¿¤XÔëXìÊxTÐçTèÆt¹aLt}4c@ÐÆb}¨±¹°°´d§¾WTåT@ÆèÆaWÆæÎÆaÉT#ÆÐåT@ÆçÆ

Page 254

«TaNÆçÐçTèÆ«tTæTLèÆ«t«rIâcÆÐTècCcÑÆÆÐTsIJåTcWT4KÐÎsåÆdNc÷cÑÆÆÐTèÐçÆÎ÷ÐdÑçÐÐÎçqNLWaÆÐtTTcTCÆÐT_NuN«ÉÎttcTMLncÑÆ«ÎTWK@çhNçãÆÐ«tçÆncÑÆ«paEÜêÚçÜåtLÆÚÜÎTÆaÆTçÚÜ4ÁÚaÎuytINÆÐTçÆsaTaTcTCTssÆÐÎÆcWçuytINçÆsaT°_J~atNT«ÎtL@ÆÐTãÎèTM@ÆtçÆsaT«ÎÐÆÎWÎÐÎÆÐÉÐaäTKuTMLssçÆ«ÒçaaçÆa«ÐTÆçãTæaL@ÐÎWÆaçÆafTsçÆ«WÆrTÜâÆÚËçÆÐÎçÆ«aLIÆucDåTLçccWTMTKÁÐÎçÆWWÆâÐTÐTAÆäTKÐÎçÆ4ÁaÐÆÎæT}uësÐÐÎÆÐÌçÐu}T}saNLuE²¹³eÆsæÐTÆ¬°

Page 255

uRPyjXR¯eëÊeìÊ¯ÊÔx«qNLufTN«açÆaèÆ«ÆÐt«uMÆçuTKÁuTèÆuÆÐèÆaèÆ«_NuNTaçÆaÐaç«èÆæacÁÆÐåTMsudNsKciNs«ÎcåÆtÖTÆÐtdNNç«4ÑçåTKÁÎçast«TÎçÐçËÆtÆ«TÐÎèaNÆÎcWTÆÐËÆtÆåTcçÐdçucc4ÑÑÆÐTstucÎtWTsÆÐuÎÁçÜqNLufTNÆÐtÚ«TaçÆa«_NuNncÑÆtÎttcTMLsÎTÉÐaçãÆÐttÜÒaHÆÌçÚÐTÜæÐÆtKçåtLÆÚÜuÆÎçTÚèTMTÑÜsçÚ4ÁeROIèXPwéX4ÊÔXQʹaLÐTMÆÆÐftåT0ÆÜæacNaNKEÚ«nJCÐÎTÐaèÆ«ÆasäÐÆÎåT0Ær«ÉÎttcTML«_NuN«TaçÆaÒaHÆÌçÐsç

Page 256

÷cÑÆqdNTÐsçkTÒaHèTNJÜsçÚeëÊeèXjXR8Å[XKjXRÜaÁtÚätÜctWcÚsÜaTÚ±ÜÎÐçÁuèTsÆÐtæÎÆÐÆsÚ«åÆdNcÆÐåTÎTÆ«ÐçÁæÆÐsÆÐåTÆcK²fuJ«ÆÐåTaNc«uÆçcTccÑÆcctÆcÑ«utIççcN«ÉÐaÎcäTåÆtssÁcÑÆccÜæaLÁåTMÚçåTMrÆÐÎÊÔxXÅyXeLjXRaLÆuÜtsoÎdÚÒaHÜscåÆÐÆdÚÜÇcHoyÚÐTKuÜËÆtÆçÚaLÆuÜtoÎdÚcNuTaÎTåTNçc«aLÆuåTNÆctÎcs«ãTfTocWÆeIELWTGfTNåTTÒçcNTÑÆsECrÆÐÎ¬±¨ÇTrÆqLpAsÎtØtЧuçÐWLKJ÷ÐdfTÑÆÒTÆs¬²

Page 257

«æcMåaTtcMÑÆãTçÎTTåaTtcMÑÆãTçÎÑÆçccMÑÆãTçÎçaÐÆÎuäÆÆÐtWNçastNTMÁtWNça4$ÐÎåT@ÆësKæÆcKscbdNÆÐTèÆçÁqNÆcuÆÐtsÖëe«açÆaWÆÒça«Òça«ÒçaÉtT~èÆa4ÑçåTKÁ¨²¬±¹µÓƧWÆtJ1tãÑÆ³ÖeLÊÐëÔçëhYNÑTtJ1ÎtãÑÆdNÆÐTÆÐÎtÒaHÆÌçÐTcWTLçWcGèÆæacÁÎtsTMN0aHrÆcåTrÆsråTLåÁçTuLçaçÆarÎÎc_NuNäTrÆçrtÜåTKNÚåt«TuLçÆa«açÆaÎÎc_NuNX#RNgQÕÊjXRåTrÆÜsståTKsÚaÎcæaLÆcTæÐÎçTs«ÜTMtÚcÎcsc>A>LT>Ma>TÎÐt>rÆÎÐÆÎÐÆcäT>çåTea>HfT>N>ÑÆpuT>L>ÆÐt>sTrÆÐÎÒa>HÆÌçÐãt>JUJ>¬³WN~T>4>K>èçTsa>N>ÐÐT>@>Æs¨/HIRUW§tt>it>d>Nc>}>Îu0a>èÆÐt>TÁo>°¸³¯ãTÐÎT>Ææa>us>T>LWÆ

Page 258

´ÎÎcèaÆçqTaèÐçÁÎcçÇÆcrÆsståTKsçaÁåçcNÜÎçÆÎÚÜÒaHÚâTÑÆs«Ît.åÆÐtUNuæcÑÆsÇÁrÆTasNÁqÐΫaÎcãaÑÆÐosçÆÐ_NuNkTèTNJdNtÐçÁqÎcÖX8ÅìÔÊfXRP[ÊëÔ«_NÜuNÚTÜaçÚÆaÆcÑ«ÜaÎcqNJÚsus«ÜWcÚÎtÜÒaHèTMÎsÆÐåTÚ«ÜÎÆÎWcÆÐåÁÚçÜWGÚÒTÜÎcæÐTçÎt.eaHÚ¹WGçÜÎÆÎÚÎtåtÐçåÆÎcTsÆÐåÁçßßTKësKßßÜaÐtçaÚcN}rrÜWÆÚrÆÎçuæÎÆÎTKcMÑÆsåTTLfT@èÆcäTÑÆe4LK«ÎÆÎWcÆÐåÁçWcWÎsÆÐäT¹WGçÎÆÎåT@ÆsçaNtåÁÑÆÎtçaNtLåÁÑÆsKacN}WÆråtrÆÎtusÐTKcMÑÆsåTTLfT@èÆcÜaÐçÁèTsrÎTsÆÐrÆÚWÆæaÁ¨sÆaΧuLÎãt~ÆÓÑtÁÐÎsäTçåTeaHfTNÑÆÒTÆs¬´

Page 259

aÐtåTrÆÑÆsÐTc«aNtLäTrÆÑÆç«aÐÆÎuäÆÆc÷caNÎuatÆcdNTÐÜaÐçÁuèTsÚÆcÎtÎTçÒxÒXjXR-ÐÆÎuäÆÆÐt÷cqNÜÎuaÚtÆÐÉdNTÐqNLufTNçèXëéXÕÊÔÔÒ[ÔXDjXRÜÎtåTaLsÚTcTC«ÆÐÒaHÆÌçÐèçcNÆÐåT0ÆuçdÆçèÐÆtƺÆÐæaLÁèaÆuaÑsaNÆ_NuNTaçÆancÑÆÐaèÆ«ÎTãÆÐt«çÆncÑÆ«ÒaHÆÌçÐTÎTÆaÆTçpaEê4Á

Page 260

´¹éXêÒgXwgKÍXIG«WÆÐtfT«WÆÐtTÎçc«WÆÐtãÒaHÆÌçÐçc«Ða4ÁÎTÆaÆT¨uyTNJÎçc§

Page 261

XOPeëÔXR#éxRQgÒìʱêeyXÒXÕÊëÅuRNÔëÊgÒìÊë¯eÅyxÒhxêXÒXsPÊeXyuRNëÍX'YXëçÒXëʱ[ÊÔÊxÝÊwêgëÝÊgwuRNÔëÊÕÊÊÔYÊë1ÊgÊÕÊÊÔwÊgëʯÒgeÊxæX±eeÊxw#MyPéXO¯ÒÊÒeÊxêÒÊÔcNXQÊwëÊXÔÒéÅXXÔÒvÊÕÊëÊ[PGN8ÕìXEÊXÍÊggQÕÊë±ÒxeÊx¬´³°¼½¼æÕ«

Page 262

±±±éXêÒgåÁÑÆèdNÆÎT>saL>LkK>ÆÐTMT>æÎcWÆtÎt>åÆÎcT>ÑÆuN«T>MT>cN>Iëæd>EÑÆe¨³±¹µcâа±¹µt§ÎtkTzTÁædEWTNzèÆcWNN>èTæa4>uÐÎaçÆaÌçÐs>ÆÐètLEåTåÁÑÆuT>æÐTsqNÆt>dNTèçÐèTst«TÎçcrÆÓÑÐÆ-ÐçÁqÎccÁpTpArÆa>ÐÎÎtæÎccNIWLWTNzÎÐÆtuB>EÐÎfT>N>4ÁT>T>MÁÖT>ÐÆçWÆÉçT>G>a>N>KE>ÉT>N>cèçT>èTs>N>çT>c>?L>uTtIçèÐT>MåÆÐçÎåÁÐÎT>NJãÆt>ÆÑÆsÎtuuTT>åÁÑÆTMÁWNK>ÆWNoÎd>åÆaLaLÎuÉÎTMfT0ÆXÒëgj"ìÒXÔxÐT>ÆssuT>}>LsuT>LçÐf>TN>sàçcE>uT>}T>fTN>qÆc>ÐÎfèÎT>ÐtÎçc>cD>s>a>uæa>Æt>«a>Îc>urçÐÆÐT>M>J>E>@>çT>M>E>K>WÆåT>M>Ðt>s÷c>ÑÆs>T>c>_N>>°aTätßßäçÎåcsÖtcÎçcrÆaÐuÒçaãfèÎTÐtèƹaçTÐa«uTKÁÐaâÐTçÒça«_NuNèÆ«aNÐtÇçcäT}LsoLÆ«uT}TÐtëæÐTDrKzçcçÐafTqNÆcuÆÐÆaÒaHÆÌçÐçsuTL>çÐfTN>ÐÎÒT>ÉTK>JÐa>*ÆÎu.¹WÆst>åÁëæÐT>ÐÎscA>NpÆpÑT>WN>WÎÐÎuÆÎçc>rÆmëtÑÆ¬°uyTLçÐfT>NsÎtØt>ÐaLL>ucÏÆÐ«qNyT>uÆÐÆaÒa>HÆÌçÐçc>çÐaT-a>ÉÐTrÆäÎc>ãTrÆTWÆæÎt>ÇTrÆqMpA«¨uçÐÒtNtN§

Page 263

u@uuaÑsÆacèÆ«åTÑcÐÎsèÐÆçÆdètæÎtÒaHèTÆçÁitaÆcuÆÐWåTMsWçÐrÆÑÆÒXç8RRNyNÊÔÒÊÔÊe¬ìÒÊeXjXR««ã4NNJuJÆÐÎÆÐÆau4ÑèçÐcÎT¨Æa§èaLTzÐåTNÎÁcç«qNÆtuâÐTÆÐt«qNÆcuÆÐt«qNÎuãÆÐt«qNLufcÆÐtqNtuÒTWKNDãcTsÆÐtnJCÐÎTÐaèÆa«TMTKÁæT«ÆaaçÆaèÆ«_NuNèÆ«TIcaçÆaèÆÒaHÆÌçÐèÆç«ÐacèÆÆaëæc«ÆaaçÆaèÆ«èÐÆÎucÆÐåTMåTTLstTcqcTc«èÐÆÎucÆÐåTMåTTLst«cbÆÐTfTN«èÆs@ÐaWÆÐWÎsstTcqcTc«uçatTMLÆcÑ«_NuNèÆ«èaçÆatTML±4ÁÐaèÆaãèÆccDs4>LçaL>uWHT>CWÆæaÁ¨/RGH[$OH[DQGULQXV§ÒtLÐa>TI>Æ4Æt>ëstK>ÐÎsÁT>ãÎçcës>rÆ¬±oTIWaTÆaT>cu0a¨ÇTrÆqÎÐT>MpAsâЧutÐèTsT>LÆcÐÎÎttës>ÑÆsrÆrça`ÐTsa>ÁuæÎtèÎÆaTfTNÀdÎçcrÆ«ÉÐT>IësTÐ±¯ÇTÐÎ¨²¶²¬±¸´§eaÒtNT>TÁuÆtcTLÎt.4>KBåÆtu.ÆÐåÁc~TLWÆæaæaTLÒT4ÁfTNÐÎq@åcpyÆçÆÐÎÎçcrÆÎÐÆÎnJEäÐTMåcspÆaçÐrÆÑÆç

Page 264

eÔëÅyìëÔxwwyXÅïwOêÊxgRìʬìÒÊeXjXR«uTÁësKæÆtcNèÆ«aÐçÁuèçÐ¨ts§sÆÐÎtÐtsèÆ«uTTuuIÐTcÐΫuTçÐuÆÐèÐbcs«uÎuaÐæÎcTtIÆÐÌçÐhNçTcqcrc«ÆaçÆa«rTLWKN¨u§èaEaLTÆc«ÜrIGNÚcDÜrèÐTIÚTLc«uÐrèTMNÆauÐTKsåtÆcÑÎTÆ*ÆttèçÐÐtBÐÎrÜWKNDÚWHGÜUÚcsIJWKÆcuÎccTLç«Ü_NuNÚncÑÆ«rÜtÆcÚåTTL«tÒçaçÎttcTML«TaçÆaTèTMTUNÉÐaçãÆÐtçÆncÑÆWÆWK@çWKDuTKçsGçåça«æÐÆtKÎTÆaÆT4Á¨äçÎåc§

Page 265

Êe[ÊÖëe¬ìÒÊeXjXR«äÆuÆtçaÑÆsÜuÆaWÆÚWçaÜWÆæÎÆÎåT@ÚÐtçÉTNÜÆcÚ²åTMÜÐaÚçÆaWÆWça«uçatuÐacÑÆcètç«uçat³u@TÜcÚÑÆccçT.WTÐÎÜÆcfTNÚ«råTçUJÑÆs«ÎdNuctètsuTNpTcNçcbTm~çsèÆaLÆtuèÐTsÉtIÐÎÆÐtsèÆWcEqLuTLKtÑÆÐÆÎuÆÑÐÆrsÆckÐÁÎçcrètsÆÐÉcDåÆÎcètÆcçWãTKÐÎÆÐhNrÆqrÎt.qÆtpHLaíÆtåÆaÑcs*ÆÐÎÆcsÎTtåÁÑÆãæÐÆtKçåtLÆÎTÆaÆT4ÁWTÆtTåÁcCraLçæaÎUNÁuCësp~Æ¬²WÆcÆçÉTNçÉTcuTKÑÆ¨sÆa§pNJqÆ¹´¹¸_sæÐTÆ¬³

Page 266

¯yëex¯ÊeëÊe«nJCÐÎTèÆaaçÆaèÆ«uçat_NuNÜTÚaçÆaÜÐaÚ«æaLtIÒçÎcèÆ«WKNuuçWLCJèTA´a@uaNÆTssuuÐat«ÜnJCÐÎTèÆaaçÆaèÆÚ«uçat«åTKÁåTÎcèƵaaåTKNèÆ«ÜnJCÐÎTÚèÆaaçÆaèÆ«uçat«åÆaçÆaaçÆaç«åTTæTèÆ«ÜåÆaÚçTsÜT}ÚèÆ«ÜuLTuLTNWÎèÐtÐÎsÚèƶÜWÆæaadcuÎÁNsÚ¨°¹·¯d§WÆåTNÜçcctWÚ¨²¹°¯³d§ÜuÆcuÚTÎTÜãTctÚèacÁWTMÁÐÎsÆÐuyTdNsKçÜTÐÎç4Ñ«åTKÁÚtÆcѨ§WtåÁÑÆåTKÁç4ÑcÆcÜèÑTuftoNÆÐTMçÐÚt¨³¹°¯³d§aíÆtåTÎT«4@ÁèTsJEÜçÚèÎcnJÎtsNÜçctAnTCÆÐuÎÁtÚWTMTKÁÒTNHtUç4ÑÒTNHtWÎça@ÐÎuWçÐfNqTuyTѨätåc§WÆsÐ4ÑÆWKrÆÐÎcCW@¬´WÆsÐ4ÑÆWKrÆÐÎcCYL¬µ°µ¬°´¹µtKN¬°ÎçcÑÆÏtP¬¶

Page 267

xÖeLvÖX8ÅwÚxgÒëgÆÐtÒaHraÇtJATcMÑÆs-ÐtuÆÐtåtçasÐTÉT#cMÑÆsqNTÁuTÉT#trsaTaTTåTTLfT@«tåtçu}ccTsèaNtTcMÑÆsÑTËÐTTÑÆÆÐeNJÆ?cèÆsccTs«èaNtTcMÑÆsTmEzÐÆb}ÎtãaÉtsåTÎÇÁèTs«aLÆaÆtcTcMÑÆs-ÐÆÎWTÐÎÆÐtuTcMqLTsaTsTÑTèTsç«èaæÎÑTcMÑÆåÁTsqNTpTuTLTsaT

Page 268

ÐTËTèTs«aÎTMtccTcMÑÆsèaÆËTsaTÎtæÎTMWTHTccrGèTs«èaÎcrÎåÁÐÎs-ÎccbTWIuÐaÑÆæaNtdNTsaTæÑTÐtèTs«traèTsçqNLWTÐÎqçåTèTNÆTsaTu@ÑTuaÑsuTc÷cÑÆtÆcÑWÑqNÆt«-ÎcÑTuaÑsTuçÎTÆqNÆttWÆaæT}@NÐÎç¨ätåcÑÆp§eRÊg#ÊÔìëç¯ÒxyexcR#cR#ÒRÒëgÎtuat_NaNÎãÆÐçÆaÁuåTKÁÑÆ_NaçcçÆÉTs¹WÆ4Ñc_NaÑÆcÆc¨åTKÁT§ÆÐÎt«aNÆcÆÐaçÆa4ÑcÆcèƨäÐTMuÆätåc§

Page 269

[Êêeexu+[RÔÒcR#cR#ÒRÒëg«WÆæaatq'WNÐÎçÆ«WÆæa÷Ðdæc~TÐΫWÆæÎcuaÑpNJÐÎç«-aÎuÁåTKÁÐÎTÎt.ÐtMsèÆæÐTaÎtÐÆaNsåTTaaæÎÑWG}¹aaÆtuæÎTÆÐÎtÆÑsTMÁ«ÎTãÆÐÐaTtJJ«ÎTãÆÐcTtJJ«ÎTãÆÐÒaHÆÌçÐTtJJ«TtJJ«TtJJ¨äÐTMåc§rNGÔÒXìÊeìÊuRXyÊÔxÖX8ÅìÔÊhgØxE"Òëg«nJCÐÎTèÆaèÆ«qNTuÆÐtåTNçcèTcst«uLN@uåTNÆcçaLTuÆÐtåtÐçÀTNÆs

Page 270

qNTuÆÐt«ÎtèTM@TNTT«ÆaçÆauTcæTLÑÆÆÐTTèaÁsÆÐt«ÆçæaLTÐèÆqNLufTNÆÐt¹ÎTcåÆaLGtuTèÆc«Ðas«uLåÁ«açÆa_NåÁutæcT-cÑÆÎtt-cNuWÎsÆÐÒaHeäTrÆsÆÐTåTcæTLcÑÆaÆsT¨äÐTMåc§x[OÔêXPÔÒÉTH>N>H>$rc>a>a>WÆ-cÉc>B>sÇT>C>èT>M>@T>N>rc>rM>ÑÆuI>«¦¦tW>KÐæT>L>ÐΦ¦WÆäÐTMåcØçcÑÆaEsnJEfTNrÆsWÆåÁc}T@¹qNLupHWÆæam@uTtåTÑsuçcNTcs«ÆÐåÁpIrcu0aTrÆÐÎtWKÐæTLÐÎÆaÐÎTèÆ«qNtuæTLTaLLufTNÆÐtsTMÁÐÆb}aLGNstçsåTccCÑÆÆÐTsIJ¨äÐTMåc§·uÐTsT}çâTsT}sèÆÆÐTèTÑT>NÑÆsT>cèTÎÆa>ÒaH>ÐÎTèÆ«qNyt>uæTLt>uT>M}W$¹WÆ4>LÎçÐuÐTs>4èT>NJÐÎsuL>¬·èTC>æcT>èÆæÐÆtK>«æÎÉT#ÆÐT>ÉÐT>âÐT>çã>cëæc>TèÆæÐÆt>K«æÎÉT>#ÆÐT«ÉÆc>Cu}>JK>ÑÆsI>JÐT>K@>ÐÆtèÆæcTæÐÆtKsèÆ«æÎÉT#ÆÐTsIJ¹WÆæaÁuTt6ÐÎÆcÑaTusKc

Page 271

rNGÔÒXìÊeìÊ«nJCÐÎTèÆaèÆTÐÎ«4Ñ«åTKÁsèacÁÆÐWTMÁÐÎsÁcç«TNrèÐTs«æÎt@*TTLÑÆÆcæÎÉT#æaLÁåTMÐÎçåTMrÆÐÎÆc«TuLçaçÆa«_NuNncÑÆ«ÎTÉÐaçãÆÐtçÆncÑÆÎTÆaÆT4Á¨äÐTMßßätåc§±±±êÊÔ¯ÍXR¯eRÊ«_N«cN«u«TMÆc?L«æT«ãTE«ÐÎ«ÐçÆÎ«Ðt«WKI«qM«ÉT#«æÆÐ«ÉTN«aNÆ«åT>>T>«pNyt>T>K>çc>«?L>«WÎ«c>t>>«æTèT>A>«u#T>N>«c>K>«ÎT>Æ«Ét>T>>~«kNG«cN«uT>c«æcð«ÐTA«sK>@c«åtÑWÐÎ«âT>ësT«s@Ð«_J~«aL>Gt«åT¹sT«æc~«äÆÎ«åTÆ«r¨²·³¬²µµ«ÒtTÆÎòTèTsGÑƧWÆdNsK_NuN

Page 272

cR#y#Réx«_NuNåt«WcrTcMÑÆsaÎtteaæcTåÁÑÆç«_NuNåtWTatÆaÒaHÐÎTÑÆs«_NuNåtaÎcuJqÐÎs«_NuNåtWTaNKEåÎÐÆÎçÐÐÎsäT}@NåÁWÎs4Á_NuN«_NuNåtuTcèÆcÆÐÎtsÎt.qNJTåTTLcMÑÆ4Á_NuN¨qLåc§ìgvëÔÕëÔÕÊwyìʬÔfeRYìÊgÒëg««ècrçÐÑçÐÑÆsuèÆ«ècåTTqaNÐtÑÆsu«ècaNqàcÑÆsèÆ

Page 273

ècåT@ÐÎTèTMJE@ÑÆsu«ècrcNÒçÎcÑÆsuèÆ«èÆs@TÐuIÐTÑÆsuuLuÐçÎÆÐÇÆtsuèÐÆÎuÐÆaNåT}cæÆcKsÆÐTsu«ut4TNèÆcsuèÆ«aÆcutètsãTäTKsu«ècuÓÎTÆÎfNsuçcåtÆÐTNJsuuåÆÐtLÐÎTsu«sGåTCNåÁÐÎsuèÆ«WÆæaÉÐTãTEÊÐÆçåÁÐÎsuèÆWÆæaTÐåT@ÐÆsÆÐÊÆÐ稳°¯ãT¹uteCLÐÎèTTÁmHÆ«$VWHULXVÒtcÁÑƧ

Page 274

XgìëÔìXwR¬$EHUFLXV «ÖxRgÅgïwRçaÁuc>N>F>~èTN>ÁÑÆc>ÆrÆWÆWN>N>>rM>èTs>@>>?L>ÐTI>T>Òt>Nc>Ác>>ësN>>ësN>>c>ÐÎ+LHUDSROLVeN>t>Æc>>N>mH>ÆÒt>>N>c>ÁÎÎc>>uc>äçÎåc>>åT>T>sêT>>K>>ÆåÁWa>>ÆÐuNèTT>NJÎt>æÆÐcc«sÐtse>çäçÐsucTÐÎ«3KU\JLD6DOXWDULVeÐTtTiHsoN>J>>KåT>ÑsÆÐÎt>Éc>T>rÆçÆWÆæÎt>.WÐT>@>åTÁÒT>>4>ÁÐÎçæÎcÉÐT>ÑaÎuÌc4LrÆaÎtåÁâÐÎsÐÎTåTNN«ÐtM@ècMaçcM«räÎcTLÆÐæcHrÆ,TNåÆÐçÎÐÎaÆÐTNåÁÐÎrrèÑçÐTWÆäTÒtNcÁÆc¸quaHåTåÆÎcTÑÆ«aÆcuTMÎçTMtcÆÐÎtåÆaLGtësÐsÎc}uTcssÎÐÆÎuÐdåTK@çÆÆÐ4ÆÐÒaHèTstsWçÆrÆWtÁrs«WÆfÉTNsÎTcäçÐsÆcsWçÆrÆqLæÐTDÆÐÆWKDTWÆrÐÑèÆsTseJsqLNÆÐèÆsIJåÁçÎÐÆÎTsèTMaLçåT@ÐÎècMsÐtM1äaÎutT#ÁÐΫäaÎdNÆÐsÐtWÎÉÆcètåÁÐÎÆÐ1LVLELVeNuNçÆÐTcMuTKçëæýÆç-ÐÆÎØÆsIÐt>sWÆ_N>qÑT>âTç÷Ðd>ÐTN>>«sK@>uTåt>èÆæÐT>E>ÆÑÆÐtD>L>WÆ_N>åTK>Òa>HåT>¬¸«_NuN¹WÆcÑuTtÉÐTÐÎÉTKJãçÆàcTMÁÑÆocsWÆæapNI>@uçcÑÆuTuLEs,FKW\VeNÆuTtaN~ÆÐuTsuaHëæc>TÑÆÐtDLçåÁÑÆÐtD>LçaLuæÐTÆäçÐèT>NJsÓtësIJd>Nc}ÎèÐTE>ÆÉÐTæaLTÐÆa>caTuæcT-cåTKWÆæÎc

Page 275

qTuÆÐÎÆcTsKÐÎÎtrcGKetrèTKLÆÐåT0ÆTsKÐιÎtrèÆbçâTç÷ÐdÐTNèÆsK@ÑÆèÆuTÎtæÎcaN~ÒaHèÆæcTsºÎÆÎuÎtåTçÎÎÐtsstNçÎÐÆÎÆÐÆtuÆcçƹaÎuâÆÐtcMÑÆåTTs«äÎcsIÎÆÐ6rÆ«ÒtNcÁ«rWÆæao?LèçÐcrÐtBÐÎçäÎtsTçÎçÎTGr«aLâÐÎÆÐrÆsèÐÎÆcsaTaT.fTNÒtNcÁèÆcrcèçÐcuÐÆb}aaÐÆcèc}Îc¹ÎÑÆÎcèÆs0cscçäçÐsNTèÆcsIÐÆdçÎeNtÆcN«rcNMæTÎÆÑèÆcsIÐÆdç¿¿¿¬3HFWRULX «ÖxÔxMgïwRçæaÎc>m@>$XWXQåtÁc>M>uÆt>ÐÎu>N>>u0a>åT>Ðt>oÐÎÒt>Ðt>>I>c>s>N>>åTÑsoÎdçcr>MècEÑÆWÆrI>1åÁ4>fT>ÆWÆ³¯¯uÆ²´¯èTMT>sÖtcçuMÆèTM>ÁuÆÎçTës>K@«a>NK>EçuT>KÁuT>«_N>sN>rÆÐÎa>Tæa>pHÒt>Nc>ÁësN>sat>uæaL>t>uçÎt>uæaN>T4>a>uL>åÁsÖtc>puL>cN>suÆb>ÒT>4ÁæÐT>Æ_N>>>>åt>çr>ÐÎWÐT>@>>u0a>>qÐskÆçÐÎ«a>>Îc>>uWT>>ÐÎWÎmÐÎÆÐuT>>aLu

Page 276

«uTKÁuTåÁuMÆÎÆèÆ«ÐÆaT}âTÆÐWJÆcNèTMTÆåTNÐÎtÆcÑèÆæÎcWTÐÎÆÐuMÆèTMÁèÆcNTsK@ÐÆaæÑTÆÐWT«WçÎèÆæaLLuLWKIèaÆËÆtÆÐΫWÆpuLcNssÆÐæayTrÆT.WTÐÎ4auLåÁWÎÑÆ«ÐtèÆsLcsèas«ÓtLèÆsL@sèasuLuWTÐÎWTMÎmÐÎÆÐuTsuç«uLçaçÆaèÆ«qLufTNÆÐtrTCTâÆÐtcMÆÐuTåÁ«aÆÐTN_J~ÐÎrÐÎTsaTåTÎcÐtèÆqLufTNÆÐt«rÇtÐaèÆ«ÒtaTÁ«*ÆÐÎÆcçåTcMÐÎTTaÐçÁÎTsÆÐÒtÐtI«uTåÁfÆÐÁç_J~Ðο¿¿¬$PDFKLV «iRXÅgïwR«Òça«Òça«ÒçacbÎÐtsTKcäaNLNuÆÐTuTKÁÐaqNTTNqNÆtsaNLåTLTcMÑÆ«TaçÆa«_NuNÐÎa@uÉTNsçÆÒaHÆÌçÐÐÎçaLTCdNTKssaTç

Page 277

aNtÎçÐa«uTÑètcÐÎècKÑÆeÆÐuaÑT«,ÐTHësKT«ruÆcÑæTteècKësKTÐÎäÎt.WTÐÎÆaëæaçÑÆÆÐÎtqMTcqcrc«açÆaèÆdNt¿¿¿¨/HRQWLXV §ÒtNtcsNTcTCfÆÐÁÆÐçÆ«TÆaåÎTçåÆÐÆaLÎTæÆcKuÆÎTçfTÁÐTÎÐΫTMÎTÒçÎcÐÎaÆsc}åÁÑÆsTç ÐçÎÐÎsÉtT~açÆaèÆ«tuça«Òça«ÒçaWÆÐTcWaHãÑÆ4ÑçåTKÁ¿¿¿¬0DJXV «ÖxXgïwR«ätAEâÎtèÆ«ÒtTuTtAETterÆÑÆWtåÁÑÆåtLÆsuTNåÁWÆäÆçÎcs«ÉÐÎT«TNJsãT«uT@csWÆæÎt.WTÐÎTNÎrÆÑÆW@ÑTäT}LÆÐt«rIsTc}Î«rUJèÆdcoÆc}ÎråTK@èÆç¿¿¿

Page 278

u#gëÐëÔgìÊeìÊ4ÁÒaHÆÌçÐçcçÐaäTÐΫqcçÌçÐcèÆaèÆ«èÎcãT0TÆÐÍÑçÎçÇtJFÆÐ÷cst¹èaN@ÉTN«åTMsstTcTCfÆÐÁÆÐ3DVLQDTLÑTåÆçЫÇtHEçnÆ«qNÆcÆÓtÁÐΫa@ÐÎuÐtÑÆsèÐTÎÐΫuÆÎTÐTÎåÁÐÎoÆsç,Ts«aT ÐssuTWÆæaUIcsÆÐuTTLäTK«ÐÆaLçÐÆÎcsÐTGsuKNÐçoNst«èT@èçcaLWÑæTLusuÎÁWNÆcÑ«uTLÑÆèctTML«uÆatTMLèaÆWNça«tWNçaWÆWHNHtäç«TcTCfÆÐÁ«TLÑTåÆçÐ«råÆçÐsucÑÆdNTÐçuaÑ«fÆÐÁtÆcÑ4ÁÒaHÆÌçÐçc«ÐaèÆ«qNÆcuÆÐtãT.KRLDNâTtæT°¸sLçÎÆaMcAÑÆqAãTÐÆÎuÆÑÐÆfÆÐÁÖtCrÆëæaLtsæaLÎÉT#èƨäÐTMåc§

Page 279

XQXeROIÔÒyëÔìXwRrDÒÔÒieiÔxêXeROI«aLuåÆÐtfÉT#uÁmcësK@rÆÑÆaÎÆÑuåTÆÑÆÆÐèaNJcs¾uÆaÆÐÒaHÇÁrÆaÆtuÆtuTÁaL@uæaLLÀTNÆuT0ÆÒaHèTcMrÆèt@ÆÐÉÆsbuaÑfÁÒaHësK@rÆÐÎa@ucÆçuTÎT«aÎutsÇÁrÆsuTNÐÎWÐT@æÎt.âcÆÐètNÎèTdNÎÐçÁèçÐsK@rÆsscaLuãT0TÆÐuIÐTãTKÆçéÊgêXeROIÎtuatuÆaÎÆÑÆutåTKÁcMÑÆåTIrÆÐÎa@uuaÑåTÁs«ÐçÁÐTèTMÁÐÎÒaHÆÌçÐaÆÑuËÆtÆrÆÐÎÆÐfÆaÑcÐÎTèTNJåÁWÆæa6ÁåÆaÒaHÆÌçÐÑÆsuÐTIëæcKåt«aNTÐÆçaNÆåTKÁÉtIJs«aNTuaaèatsK@rÆÐÎsèÆaÐÆaèaÆÉÎTEÉTNÐÎuKMNaÆæaæÎÆÑÐTosiHsuTÁÆcÑÎtuWTTrÆÐÎ«Ît.åÆÐt_NqÑÑÆs«atuÆÐqTäTKs«ÉTNësK@åÁtpÆÎÒaHësK@rÆÐÎ«WTL6èÆc«ÐTITLèÆaÆdNucrtuTÆçÎcNucÐÎÆÐ-aåTÆ«ÇÁ«åÆÎcâTsK@rÆÐÎÆÐÎt¹èÎcæTLuuÆtcÆ

Page 280

tÎtæTLsäÎÁæTLs«aTsctåÆcÐT«aÆosK¹WNuçTGaLTurtatsåTÁåTNåT0ÆoçÌçÐo«aNKEoÐιaÆcMÎtåTTLuLN}LTçÎÆaEÑÆeN¨³³¯¬³²±«ätÒtINësN§ÎtaÆtÒaH«aTæÑTèatcMrÆÑÆseåÁieiÔxêXeROIWÆæTtsuTaÑc}L«Ðb}ÐèÆ«åÆÎcÑTÒçÎcèTsÆcsÆÐWHTc}LÆÐaçÆaëæcMçÎcÑTÐaLsuKNMWÆÒaHsÁÐÎsèÆ«cbÆÐhN¹ÉÐaçWKI«Ðt«qDÆã«uHNHèÆaèÆßßWÐçÁWG}ÉÐaèÆßßÎtètJMÑÆtÎÐÆÎÇÆccT«æT}TccsÆÐåtåÁqèÑTuåÆÐt«aÆÎcuâTÆÐTMTsÆÐaNKEèTMÁåÁqç¨qLåc§ÒÔÊÒÔÊg&RQVLJQDWRULXP°¯èxÔxXPR#PòÔÒwìÊwR«aÆæacNMCuTKÁÇÁTsutAEåÆaLGtTrÆÐÎatuæÎÑåT@qDÆåTåÁWÆÐWÎTèÎT$Æs«èÆæaÎttÇÁrÆÐÎst«èÆæÎt.WTÐÎÆÐUN>J~t>TN>«aÆt>uÆcåÆa>ÎtèTÆa>WTÐÎèÆc>ÆÐtÒa>HÆÌçÐs¹ÑtTNÆÐètNÎèTMTtÑÆÐÆce°°ÎÐçÁutÎTsåTIrÆsuÐdÒÐÎWÆrÆÎÆÎÐÆcåTINÆçÐÎcDÎÐtätÐtTL}NLaÎcu4aÆÐåT}TaNKETåÁÐÎsausGuTIs¬°¯aÎcÇtJAåTIåÁÐÎuLWÆçÐssãtÐÒcCÉÎTMsWÆèÆæÐTÆêTKÆ¬°°

Page 281

´ºtgRyPÒìXQÕxÅuRNÔëÊqLʬ¶¸³çXéÔXL«ÖeLÊÐëÔgxePXyXO#[RweçÕXëÊg½eRÔÔÒéXOÅÕÊìÕÊëÅëy#vYRg#x±èÒxPDxww¬µµ½¶x«

Page 282

¬¶»º°¶´·«uRNÔëÊqLÊ¯tgR²°³T²°²ãTÐÎèçWÆèÎNäÐTMåc>ÇÆbÐTNèTM>NAÑÆuIp>cNaÎcåçaÒtN>L>N>>N>Ðt>Æc>>Æç4>T>>>L>Ðt>Æc>>ÆåT>N>4>T>>>L>_J>~ÎÆÎÐÆc>suT>ÆåÐT>H>«a>Îc>a>t>uÆÐçÎèçuGH>ÆåÆÐçÎaÁpyT>qN>JÐçÆuG>HÆs²´¯ãT>ÐÎpc>NÎt>WN>>àcÐÎ/LFLQLVätJèTKJÉÎTÐTr>Æ«auãTKÆTNJc>ËÐTÑÆsbÐÎsèÐÆÑÁç-c$èTsÎtäÆÐÁTÎÆÎuÐÆcaaMÎÐtåçÐÎÑÆÆÐåT0ÆuMÆ`ÐTèTM>N@çÑÆc>ÕcEÐÎ«åT>0ÆWT~ÆkÆaåÆt>Lsçaæa>T@ÉÎT>rÆsdN>pcNäT#ÆcçaÆÐbaNEÐÎÆÐÎtuGHÆåÆÐçÎãT>²·ÑÆãTµ°çaÎcaNEscsçÆWcÐÆcÎt.qNJrcÁåTsåTfÆÐÁÐÎÎtåÆÐÆÎTçåTNÐÎ²·¶ãTsÐÎÆÐèçWÆa>Ðd>çÎÐÆÎuäc>I>°'RFWRUc>>ÎT>uL>Îät>J>uK>Ðkc>äT>>H>ÐÎÆÐçÆT>>N>J>ÎcNur@ÒÐT°·`ÐTyPÒìXQÕxÅæaN>ÆÎc>ÐtM>@>fT>N>4ÁÐÎæt>çu>N>èT>M>>Lçc>K>J>ÐÎs@N>K>èÆc>ÆÐpc>NäT>sèc>ƱÒaHëæcH÷ÐdèT>NJÐÎ²´¯ãTåÐTH>sWÆeÐaTuLÎÓÑtÁëæçd>ÐTMçWNpT¹aÎcuqNHæçcçÎsqNTErÆWÆæÎcueÐaTMÑt>ÁrÆauæÎÆÎ÷Ðd>æÑçÐäTÆÐÎsWÆa>NK>EÑÆfN>ÓÑtÁæÎÑt>pT4>>æçcaauæÎTÁÐba>NUÐÎÒTfTN>4ÁÐÎWÐT@çaN>KEèÆcsÎtuT>tnsÇTCpyT>u>N>>>èT>ÑÆÐWc>E>WT>>ÐÎsÆc>Ña>a>N>>T>u3KRWL]RPHQRLåÆÐt>L>ÆÐæÐçÎrÆåÆÑt>Át>aaÎcuTåT>}>T>a>N>KE>t>saN>>èT>ÆÎÐsG>ãt>ÐÎÐb>aN>ÑÆesÎt>ÓÑt>ÁYLpT>äçÎæçc>cWcEsÆÐåÁåÆtusÎtuTLÑÆÐëæÐTÐÎTMÑtÁrÆauæÎÆÎ1HRSKRWLVWRLaaåÆÐtLcnNKscâÐÎsÆÐaaåÆÐtLWÆÎaA>TMÑtÁrÆTpcNWHNH>ÐÎÎt.cNEdNTÑÆÐÎtsTnH$åTÁÐÎaNKEWTÐÎTåtLÆsaLÎÐÆçuTÑÆÐàcÑÆêTKÐsWÆuÆtLsTæýÆçns>aTu'RFWRURIWKH&KXUFKuNJ}ÆÐÎç'RFWHXUGH/JKVHsÆcåTÑÐÎåÆt>LrÆ¬°d>N>¨>çÁea>èÆÑc>>a>L>T>>§åÑ4>>>a>såÆt>>L>rÆa>>ÆæÎc>åT>>N>uM>>t>pT>>ÉT>c>>D>ça>>T>H>s>æa>æÎÆÎuL>>N>>>a>sT>>>N>J>>WÆæaæÎÆÎfTNèTMLN>ÁèÆc4çÎÐÆÎÐÆcæTÎTÔT>ucuTTNJ>4LÐÎaLTu%DVLOLTXHoNJNTÆÐ÷ÐdèTT>NJrÆ¬±ÎtscÐÆcåÁÐÎ_NasècpÐÎæaæÐTÆåÆa>ÒaHëæcHäTTTrÆÐÎsuTNJa>auTatuczTTåÁÐÎaTuçæÎtåTMÐTLçstÑÆåTNNÐTNèTMÐTÑdcçæaÊÆaÆ

Page 283

suJI>åT>KsWÆu>L>åT0ÆåT>N>aÁuT>WÎsÓÑt>ÁÐTM>çW>NrÆÑÆs>ÁrÆc>TL>uTt6rÆcæçÎÆÎuqNJEÎtåTaçctçåTtnsäÐTMåciÆçÆÐÎqNJÐçÆèTNJauæÎÆÎfT>N>4ÁqÆc>åT>cÐÎsW>ÆuKN>J>Eëæa>u>ta>L>ës>4>æaN>ÐT>WÎssÐtDLsçu>~tAÐts>uLÎätJ>ÎTÆosW>NèÎcsc>AL>cÆ-ÐÆÎWÎÐÎsÁrÆc>TLWÆuÐTEqNJEêTc~sIJ«aTæÎt.åTNÆÐftuAÉTcDåÁÐÎçæÎcmNPÉcMUWÆæauæÎÆÎuNåT0Æ_NztWMTNJåToUTÑÆssT>TÆ«æa>s>T>sÆa>>ÆuWÆèd>N>}>ÆWG>}>uT>>ÑèÆÐÆÎãT>c>sèÎT>ÓÑt>ÁrÆT>ÆÆÐTM>LÆ4XDVWHQ6T>u>M>ÆsTT>Æ«æÎT>uT>Nu>t>C>sTT>Æ«a>L>>uT>M>ÑtÁut>I>uIåÆtLsTMÁÑÆ3LHGDJQHOpÆaNaTuåTTWNN>èTsLNLrcaLKÑÐÆÑÆuIêÏsTMLNÁrÆÑÆèÆæadaLuÎT>äÐTMåcÐÎuNfTN4>ÁèTsLNLrcWKNuÑÆTTMÑtÁrÆësTHqaT>aT.aNPÆÐTuTNÑÐÆrÆsÎÆÎa>ÆtåTIÆæaLÆtsÎÐçÁqNÆtÎdN}ÆcäÐTMåcqNJÐçÆåTNNsWÆÐæaLÆtÉÎTqNåcuT0ÆèTsDtT>N>Jua>ÑT>sWÆuT>ætN>sJ>KÑÆèÑt>Ánsät>tÓÐT>}>o>saÎc>ÐçÁÎT>aT>æÑÆaÆåTK¬qNtuT>LÑÆÐÆÐåÁcuKJèÆstsc>Æu¬rÎãt~ÆÓÑtÁÎÐÆÎuL>TatNÐÎaTuuTNcÆçÉÐçczoTNJèÆc>«aLLNqNJEaT>saLTuTaçctçåTtnsdNuL>ÎÓÑtÁÐT>ÁW4>KsçÎt>uçdsçÐa>NKE>åT>JçÆÎ«4>T>L>_J~ÑÆeåÆÐçÎrÆësTÐ¹ÑÆa>TWÆæa>NÐT>sçæÎcÐÎsqT>åTåT>ÑWbÑÆsèÐT>ÁåT>NÑÆWT>uÓc>åTauLÎÓÑtÁ«äÐT>MåcåTTåÐTH«$PEURVHRI0LODQåNpÆÑçcÁqJsTÑÆÐëæÐTÐβ¸¯ãTssèaNKE>ësT}@èT>MÑtÁ«acmN>P³¯´ãTåÐTHs$XJXVWLQH4tÁqJsësTTÐÎåÁÎtÁÎcësçæaqNDL¨uåTÎèTLt«-KRQ&KU\VRVWRP§ätçdcåÆýituL>>ÎèT>M>>Ñt>>Áça>>Îc>>m@>>)DWKHU$:HJQHUc>L>>çÐa>>it>>°¸´´ãT>>s«Òt>>Áæt>>c>>ÎÎcÎT>«WÆæÎt>.sDt>sN>T>CÆÐÎ²¸±ç²··èT>M>T>4T>N>>yt>t>pÆÐçÎt>>ssT>æÎdT>c>Æ4>çÆãT>c>sT>ÆW>>N>Îc>sc>A>>>L>sL>N>ÑrÆÐÎp>c>N>ÐT>ÁsÎt>us>D>UN>c>ra>>fNWÆfTN4ÁèÐT>MtcCa>LTcÆrÆWÆæaT>cNDuåTN>ÉçÆc×T'ÑÆçæÎtuÑtÁsP>>sT>rÆÐÎa>T>äT>#Æc>ça>ÐÆc>T>>N>J>åÆÐa>èt>ÑÆuM>ÆWK>I>uT>>>T>>ës>ÆÐsåÁÑÆsuTt>ëst>WÎWLc>æçÎcæÐT>ÆÎÐÆÎÎtçuT>LÑÆÐÓÑt>ÁYL>ëæÐTÐÎsWT>~ÆhTåÁrçasÎÐÆÎÎtçdNèc}ÎWcM«a>T.uucEuTLÑÆÐèTMÑtÁëæa>LtêÆaëtÆÐpcNÀdWcMÐTMdNçaLÎuWaÎcqN>JÐçÆuGHÆuccpcN«4@TsäçÎèTLtsÆÐNsTaÎcrÆaLÎuWäçÎèTLtsqçpcNsqÆÐuTLÑÆÐèTMÑtÁ«åtrÆc}ÎWT~Æsa>Áuc>D>sc>}>Îèt>ÑÆaT>#Æu.uT>L>ÑÆÐèT>M>ÑtÁWT>~ÆëæÐT>ÐÎuL>>K>Cës>N>>cÆcÑÎÎc>uaN>Pa>LT>.uc}>aIs>åÁmJ>èTM>@>suÆÐTÆU>suTL>ÑÆÐèTM>ÑtÁ

Page 284

uJEkzçÐÎsWGåÆtuÐaåTK>aT.uäÆaÆçmQåTKsnJ>EÆÐÎt¨æçdT§fUÆcsqsëTrÆ6>cæaÎTs>ÆTÆa>Ðu.cDssTÐT>ÁrÆWT~ÆÖcça>NuÐTIÆèTMTÐÎçaÎcizeta>LcGoitsNçÆ6sÎcÐt>A4LåÆtuWÆÖTNÆÑÆÐçÎÎÐtu>K>NJ>ÐçÆäçÎèT>L>t>èt>ÑÆäT>#Æc>ça>æÎT>G>>ÆåT>a>çc>t>çåT>t>nÓÑt>ÁèÆc>a>E>ÐÎsuTMJ>NK>çTæýÆç«rëæt>NsaT>cÆrÆ4>aÆtuÐt>ArÆWcÐÆc>uydÉÆcN>NFÐÆÎÐtc>èc>>K>ud>FWN>G>N>ÑÆa>N>KE>ÑÆfN>qN>T>E>sW>>WÆs>ÐÐTs>uTL>ÑÆÐèT>M>Ñt>Á²dNs>ÆcësK>cës>ÐÎuçWÆc>Òt>uT>tuJ>~ÆësÐÎuÎÆëæt>NÐÎÉçT>GrÆWÆcD>sèÐçczWT>~ÆsP>pT>HÐÎÓÏT>>ÆsuEzÆt>ÑÆcD>àc>~WÆæÎÐÆbT>sÎtÑÆu>ÆcÆÎturÆcÐÆc>cÆu>§ÎÐÆaqN>åÁc>TTrÆÐÎsu>ÎTMÓÑÐÆc>ècN>PsP>rÆ«aÁuÑÆuTN-ÐÆÎWÎÐÎsÁÆcÑ¨ÎT>ÆuntEsuT>aLuTL>ÑÆÐèTMÑtÁf>uECrçasWÆäÐTMåcÐÎqNJÐçÆèTNJuLåT0Æ¿¿¿eROIéXNëÊÒwyÒXÅìXQÕxÅ[fuXQNïêeëÕÊÍÊgOÎÎcufTKcutcCåtLÆq³aÐÆÎuWTÐÎÆÐÐtsuTèÆaNLNuÆÐètLEèTMJaÐÆÎåtLÆaNTuTKÁèTMTTWÆæaæaNÎTKcÒaHÆÌçÐÓtësÆÐåtLÆqaÆæaNÐuTÍTdNJÎsçãTK>sdN>Tæt>Nsa>T«a>ÆæÎcst>IT>M>ÐÎsãTa>NT>NæT>æTÐT>saN>>ÆtuÓT>UtèÆcT>MÆc>pTTK>«aÆæa>ÎcYN>TK>¹WÆæas>tåtL>ÆqTK>äTaL>cua>NÐseåÁÎÐÆÎæÆcKsaNÆçWtINTKqNKA«aNT>uuTKÁësLaåTÆtTK«aNuçcsG}ÙçÐÎ¨·±¹·äçЧaLuqÆcÎÐÆÎuWçÎsuTWcNèÆcÆÐdNsKÆaWÆsGÑçcÆÐÎtës>TÎT>~ëæÎÆÐÆecsÎÐÆÎÐT>D>ÆçÆTÆWÆæÎt>@èÐT>tI>NèÆc>ÆaWÎèÐÁWƹaÆdÆuusWÆ4KcTsaÎaÐÆÎWÎsåtLÆsåÁuÐTësKcësÐÎdNç¬²åÆÐtLèÆ¹sKJssKJësKc¬³

Page 285

«aN>ÎÑçc>u>N>K>NK>~Ît>ÑÆc>Æ¨±·¹·äçЧWÆæa>Æt>Æc>ftës>@H>W>c>sÆÐuT>ÁaÆæaæaÆtÆcsacNuÐÆcuTÐTKÐÎ?ÐÎu¨°uÎTÁèTMÑtÁ§[Êêe[XOèXs-ÆæÎÐÆbÑT>TK>èçÐsÆÐÐÎçæÎcuÆc>bT>KÎc>ÎcÑÆÎt>UTÑÆ_>N>åÆÐÆd}>a>TÎÐÆçrIN>aN>T>æaÎÐÆça>N>Ju>N>çÎtÁæT>L>uçÐTT>K>aT>qN>ÎuäT#ÆÆÐåT>ÐÎësG>Nçut>WÆæaÎcWåTTçaÆæascb«aÆæaÐtB>«ÇT>èTs>tWyÆc>«ÖT>BÆçqD>st>TÁa>c}>LÆÐT>WTK>dN>}Æc>äÆc>ÆëæcM>aNLNusÁç«a>LcTNàtçÒÆcT>KÐÎåTIrÆsaÐÆb>}¾atuqNTE>UNcçåtNTçÐaÎcccUTLuçsÆÎcçaNÁåçcNUTLWçsÑçcÆaÁÐTsÆÐTK«qNJEÐÎësTça>tÔuT>TçÉÆt>MÑÆa>NÁÑT>çaN>tèc>}Îs>T«aÐÆÎr>sWðësT>cÆ«TÌçÐuTKÁÎTÆÎåÁuNsåÁÑÆfNT>äÐÆÎuÐbcTMLÆÑÆÆÐTKa>NLrcÆÐuTåT@ÐÎfN>ÐÎst>èÆc>ÑçÐpM>¹a>T>æa>æÎÆÎT>K>s>ut>u>~c>«ÎÎc>åT>>T>sT>s>t>>æa>ÎÐÆçça>N>>t>>>ÒT>>>æÐT>çÎ«a>>N>t>>@>ÆÐ6>>@>t>>«a>N>>L>ÐÎsrÑÆÆÐÎt>>èT>s>T>T>>uT>åT>>Ñ«a>ÐÆÎaÎcÑTÐTDÆTÆWNåÁãtaturTKTseåÁa>ÑÐçaKEÎtaNJÉTNÐÎåTLKcÆWcbaÆtÆÐTKaçÆaÌçÐTÆÎÎcÆcbÆÐTKÇÁaNTsÆahNWTÐÎÐÆb}>«a>T>æÎT>Æçc>u>c>Æa>a>Lqc>ÆÐfK>ÑÎÐÆb>}>«WÆæa>ÎcÐÆÎs>c>u>c>ÆsTc>uèçTI>L>TçèÐT>TÐØt>NÐt>4K>«a>T>TK>4ÐÎ´utE>KN>ÎdN>c¨³uÎTÁÓÑtÁ§eÊêÒXÊX#RNÔxwyXéxOXOsuÑWTzÐUJ>ëædN>}ÆT>èÎc>saÁufN>æT¾a>ÆæaÁT>rÆsèc>}ÎpN>ÎsTK>a>TWTzÐaÆt>èÆæÎcsaÁufNd>NæTçWGåÆt>udNuÑÎÐt>ÐÎÆÐcÆ4Ka>TNTrÆaL4LfçÎut(ÎcMÑÆuçÎTçaT.UJÆÐfTÐÆÎts@}ÐtLTÆæaÎaNKEs¨±³¬¸¹·ØƧaLuæÐTÆcTåtEKsTrÆÐÎpcN¬´

Page 286

aN>Ænc>ÑÆT>Æ«aÆæa>Áa>N>Ju>N>T>sÆÐTK>«äc>N>uÆÐT>K«äc>N>uWÆÇssc>ra>ÆæÎT>>ÆåÆa>sèÐt>ÑÆça>>çÐuT>>sa>N>ÆÎu>.a>Îc>åça>WT>a>>N>Æt>ÉT>#Ît>èt>I>>N>TKsWÆuNrÆaNLIÐÆc«acN}æaÑÆÐTKaÐÆb}aÆæÎTÆTNJÐtsTKaNÆusåÁÑÆe«a@ÉT>NÆÐTKsåÁèÆcs>IJa@îI>ÆÐTKscT>rÆss«WÆscÇsÆÐæÎc¹saÆæaNL>ÆÐãtÐrrÆadN>c÷cÑÆçac>N/aTTK>ÆcÑaTs@>ÆÐTKeGaNLÑTÁÑçcÆ4KÑÆÆÐuaÑ¨°°¹äçЧWÆaèÆcæaÑçæTLsW¨´uÎTÁÓÑtÁ§XOÒgÒgÐëÔkXìsuTsGaNT>ÆcbáTNÆT>ÆÐcckÎèÆcfTNÉT>J«aNT@>uLÎÒçÐÎècNÆcssaÐçÁÎTsa@uÉT#ÆÐT>KÎcNuäT#ÆTKc>scckÎèTM@TN>«ÎtuæaNÎTKcT>a>Ææa>s>>N>>ÁÇc>T>rÁ«kJ>«e¹pN>>>ÑÆåt>T>t>c>~T>>L>T>ça>N>>>>gT>T>uyT>K>>-ÐçÁWÎsgTèqNÆtuÌçÐ«c>c>kÎèT>M>@>T>>N>åça>4>L>>K>>Ît>.âT>sT>}>N>>c>~T>L>ÑÆÆÐåÆt>u.«f>Áåça>aTu.fTsG>Mst>ÐÎsÆÐ«æÎt>.oc$ÆÐT>sJ>E«a>LÎu>fÁåçÐÎsÆÐÎTfïíÎT>u>çåÆcÐÑësG>hN>scc>kÎèT>M@>T>Nu>ç4>L>K>aÐçÁuW>ÎsÆÐÎtÇt>J>CèæÎc>ÇçÏWÆccÌçÐ«a>ÆÐbufÁÑÆÎÐÆÎÐÆcèÆst>ÐÎåtåaÐÎs>ÆÐÌçÐçaÎuTK>ÐÎÆÐÒcµÆafTT>LÑÆT>K>ÌçÐUNc>rÆsa>TuèT>c>uÆÎçTua>Ñsa>NÆçÉT>#suT>ÐÎÎdc>uWÆæÎÐçÁWÎsÆÐÉT#çæaÎcâTeÊëìÔÒXéÊgÒëéÊg#ÎÑTqIÆÐTaNÆrÆsaT«åÆÐÎÆcèÆ-ÐTaNÆrÆWÎsÆÐÎtWT`ÆÐädcæÐTDsqTèÆasaT«aTåT.TTLÑÆÆÐTÎÐÆÎuÆÑÐÆÐÆtÆèaNÆ«nTHåÁsÆÐTçaTcTCÉT#ç«UJãt$ÆÐTsaTWÆæaÆtÆcÆÐTK«çÆ«WÆæaÆtÆcÆa¨¸uÎTÁÓÑtÁ§ÒaHÆÌçÐuLE¬µ

Page 287

aÆs@aÆçèÐÎTåÆcÎçåÆc«aÆstcÆÐåTTsTK¨°²uÎTÁÓÑtÁ§¤ÒxêÒxD[DQóÔÒweXqTuÑcèÆtHçÎccáTNÆcæÐTDaTr«ÎtsGètHsTKÌçÐsaT«ÎtæaNtåÆaLcuLÁåtKåTÆçÐçaÁocÑsuT0ÆuuçÎçc4ÑÆrÁëæÎtMNësTGsaTaT/uTWÆâTsÁçÎtæÎçÎÑrÁÑÆ?ÑsaTaTåÁWÆWHNHsÁç«aÎåT@TKsÆÐUåÁçaTcWTLaçÆasaTa@ÐÎuÑçÐåtsÆÐuIÐTåÁ¹WÆæaståÁëæÐTÐÎçÎtaÆtoÐTtÎduIÐT¨°±¹°²¸d§ÎtaÆtÑçÐuLçÐsUçTKåTNÐÎuÑçÎcccsaTÎtæÎt@W@MèTÐζcCEèTMÁÑÆTKçacæcM«WÆ_NpTs_NäTTKçaNLWTÐÎÆÐuMÆãTKÆäT#ÆåÆtçoTèÆa>çaN>L>æÐTD>ÆÐåT}>>cæçc>Ît>eGÐÎça>NT>@>}ÆÐÎt>ÌçÐåTK>@>åtL>ÆqÑÆçÒa>H>ÆÌçÐ«WÆs>>>@>>èçWÆÐWÎssçÆÎt>>t>c>>>sT>>}>çs>>>@>Ît>>W>c>>såT>M>>ac}LÆÐaÆsTÉT#sTKåTNÐÎuÑçÎccdNçaLT@ÆWaÐÎsuTKÁèTMÐaTK6>TÉT#äT>}LsåT>}c>satL>@ÆÐWG>}ÎçcrÆT>KèTM>tsD'rÆÑÆsa>T¹aLÆcuTKsÇTCæÎt@åT@TNAsuTÁãTsTt¨°¹±²d§aÎcÐtåT@TTLçaaNÆtåTKÁÎÐÆçåT@ÐÎuTçåT@ÆÐtuLTTNJåTÐTåtæT}Á¨°´uÎTÁÓÑtÁ§aNKEèTMÁuLE¬¶

Page 288

èat>çæTL>÷c«åT>TL>fT@>«åÆc>NÆa>cÑT>s«WÆÎaN>ÆtWT>ÐÎqND>eèa>NK>E«Îc>uåT>K>ÁsÆÐT>K>s>èÆsÆÐÆ«uÎçÎÑT>èc>M>î«Ðt>ÑÆuÆÎÐa>>N>K>E>rÆWT>K>>ÌçÐèÆc>æÑT>WÆua>Æt>c>>hN>çÉt>I>J>èT>>C>Æ«ÒçÎc>èT>M>ÎT>¨°µuÎTÁÓÑtÁ§eROIÕÊtyPÒ×ÕxŹuèTNEÆÑÆWyÆcWÆæaæÎÆÎqNJÐçÆÐÎaNKEÑÆÐsåTtn6TÎÐÆçWMsuÑtÁÓƧaÐÆÎcWÎÉÐÆcÑÆæÎcÐçÎrcDÑÆÆÐftãTKÆèaçaNT.cTsÆÐ6@t¨°µ¹°eRPgXRÒxìÊgêÕXyÒ«aaåTKNåÆÎcTèÆ«aNqNM_NèTÑÆÐÐÎsuÆtÆcUcãT«hNUcèÎçdoN«aNLcTNÎtèÆcæÑTuçÐçæÑTuÎ¨²°¹°´t§aNTåTÎTTMTKÁÐÎTpN#ÆncsTLÆcÑÐTITLoWÆau«ÎÎcuuTÎTUt«sKrÆÉT#ÑÆ«eWÆÎaÆtèaçsåTKÁ«aNMuäTæÆÐrcTÑçWÆÐuÆÐÐÎsTKaçaÒcåçaÆtHësHTÐÎÆaÎttcTMLsWTKacÑTcTsåt¹atuçaÆuTrÆÐΫåÆÐTÆcçåT@IKÑäTKèÆrÎdaNTN

Page 289

¨±·¹°°W§aN@qÆtuÆÐÁÆÐTKrçaNJÎtèTMÐÆcÒtLèÆÎÐssTKèÆ«ÐTcftåTTLcN#ÑaLÐÎç¹ÎÐÆÎuäÆsatL@ÆÐuèÆa«aNÆÎcâTÆÐÎt«aNt@ÆÐÎtaNLÐçÎrcDÑÆÆÐftèTMTÉÐÆcç¹ÎçcrÆT«WGaLÆtaÁÓtTKsåÆtÎçcåT}cæT}ÁæaæaÑcÁåT@TNAsuTÁãTsTt¨°¹²±d§æaÎcÐtåT@TTLç«aÆsçcÆcÆÐÎtåT0ÆèTMJE@såtLÆ«aÐÆarçÐæÐÆtKÎtèTMÎÐÎÆÐTMÁÒaHèTJÑÆccÐToseåÁT«Ît@èçcÒçÎcïÐÎudÆÐåT0ÆsÇÆtÐÎa>N>Æt>>p~çÎçc>>d>N>T>K>>sa>ÎæÑT>ƨ°¹°ÓÑtÁ§±eÒgÔxQ5ìxPIgQXeRXRaa%sÎÑTèÎÆÑÁåÁëæÎT>ÁåT0ÆæÆÐÑÆÆÐÎt«WÆæTL>ëæÎcÑtLsa>TuTK>åTNÐÎcÆa>L>K>ÎT>E>ua>L>çÎÑT>ÎÆÑÁæT>L>ëæa>L>@>uÎc>ÑÆÆÐÎt>«a>L>uT>C>Æua>Æt>c>>ÑÆu>T>ÉT>N>ncÑÆèçsa>TÎÎc>åTK>ÁÉtI>JÊÆc>Nës>T>T¨°·¬°µ¹°µäçЧÎÐçÁWÎsÆÐa>çÆarÏÌçÐsçaLåçcNÎtÑÆÎÎcuaTæaLcÉÆtMÑÆsÆÐsLMWNTÆåÁ«åTTLsàÆcÆat>>WÆæa>æa>cÁuH>N>H>WN>ça>çWÆaÐÎÆa>ÉÐt>~ssÆÐæÑT>WN>T>>ÆçÎtæÑT>Ît>¨±³¬±±¹³eƧcMîTaN>TNat>scbèa>ÆèTMLI>ÐÎTaÐçÁW>ÎsÆÐÒaHÆÌçÐèTc>tåT0ÆncÑÆWÆÐWKÐÎT«a>atN>_N>ètL>EçÒaH>ësÐsaT>LÑTÆÐT>KaçÆa>Ta>NTåT>@ètL>EacÊÐÆsWÆæaæÎTÁTKèÆcsÆÐuTNåÁçacNèTèçuaÆcÑWca>LÆtÐÆcWK>ÐÎaLt>ftåTT>Lr@ftÐÎÑt>LsuTÁTÆaÆsÆac«a@uTsrtÉTNpÐÎÆÐåÁ_Ns«ÆahNèts¨±¬°¹°ÓÑtÁ§

Page 290

eeRÊxtLPyXëÔÖëÒgwXO«aaNÆtsTuTçÐÒçÎcÐÎTKeåÁÑÆaÆsÆaêsWTaNÆtaauT«ÎtäTtnÆÐTKãTsTaLÆt¦¦ÐÆaT0Ʀ¦ÆÐTKåtLÆ«aaNÆtpHLuTçÐåtÑÙTseåÁÑÆ«uHNHåtÑWÐÎcu@çåtÑWÐÎÑÆç«WÆacæTLÑÆaÆæaæÎÑatNuTcTMaNJÑÆç«aaNÆtÒaHâTÑÆuydTKÎcaNÆtaÐaNTrTâTÐÎcÆÐTcèÆsTåTsaaNÆtstfÁsaNT.âTÐÎcÆ-ÎcÐçÐTaTsåTLåÁsaTÆbaTÐTucN#ÆWÐÎWtcaLTTWtcTaTNc}ÎÐTÑçcÆuNsaTaLrEfÎtÐTucTsÆÐWÐÎåÁTrTÆç¹qNt4Lu}KsaTqÆaësTÐÎdåtÑpäÐÆÎuptÆaWKÐsç¨·¹´±d§ÎTÆaÆTæÎtèðÎTsutÑWÐÎWÆÐtëæaÐÆÎcÐÎçuTçÐuÐÎsIJ«¨µ¹²åc¬°§ÆaTåÎÆÎÇÁç6TeWTKTætNåÎÐçÁÐTsTÆÆaThNèTCTKTåÁjGçWTÐÎTƨ³¹°ÓÑtÁ§

Page 291

yXPÕÊÔ×ÕxÅ8#"eROIweQIÕÊgÊëggÕÊäÊgEÊÍÊÔXÐÆaN>çÐT>N>tÑÆe>ÒcC>kT>sT>Ð4>>>WyÆc>åT>T0Æt>suT>L>ÑÆÐÓÑt>Á4>>>¨°³¬·¹´cC¬°§sTÐcÁTaNTyXPÕÊÔ×ÕxÅÕÊäeÆÐT>N>JuT>K>ÁçuTçÐèT>ÑÆÐrÆq>Ætu>ÑTc>ÎÑÆ«T>N>J>Çt>>çuHN>H>åÆaÑc>èÆWÆscäT#ÆTKÎtçÐÎut$såTaNKEæT}TrÆÐÎaNÆaTqÎqNJETKs¨°ç°¸ÓÑtÁ§¤1xyægÊÔxv¯éXGRìÊÐtÎTKsæT}ÁaÆsÆÎÆcÓt«æÎTÆÇcFsçÐæaÎÐÆçæTaNKEèçcÆÐsWTKÑÆc>Æ«ÎÐÆÎÐt>>B>>T>#ÁÐÎu>t>s«åT>>C>>N>>ÑÆÆÐft>àÆc>>A>>ÆæÎc>>a>L>>J>>ÆÐÎt>W>Îsa>>æÎÆΫåtcsuT}LWÆsÆÎÎtçrM`ÐTÐÎÒaH4ÁrÆÑÆèctAfNsaNÆaaT·aNT.ÑÆåTÁuT>ÐèÆcÆÐut>Æa«Îc>uq>åTN>Æc>mc>çÎÆÑÁätc>ÐÆt>tçr@>eÐT>åÁ«æaLLâåÁTaÎcæÎtÁæcåtTÆÐÎtèTsTÐÎcåTNÆcÎTcGåTcAâTLGÆuÎcrKÎu>çTÆa>L>T>uTÐu>TÁæd>E>Ðt>sätUN>cr>aÎÐÆa>åtA>ÆÐåT>@åt>èTsT>çaæÎt@ät>åÁèçÐfNTÐÎ¹a>èc}Îu>G}a>T«Ît.UN>HEa>ÎtsT>èÎÆÑÁsÆÐuTèçÍcèTÐÎçaÎcácåTMTTÆ«ÎT>MTMÁèTèTcäaaT>.ÐtTåÁÑÆWÆtåtcuçWTåtaÆÐqNÁÑTWHNHsctAÑÆçaas-aUTCÑÆåtLÆåT>M>>sÆÐçÆÐa>>sWÆ_>N>>>rÆT>>rÆÐÎ«a>>æÎT>>>>c>c>>A>>sÆa>>èt>>ÑÆut>>T>>åÁÐÎaT>sWÆ_N>>T>rÆÐÎa>N>@u>åçcN>c>A>ÑÆÆÐæa>aK>>u>J>a>T>utT>åÁÐÎa>>c>uÐçÎÆÐæa>L>L>âåÁæc>åt>>T>åÁÐÎa>@>>u>T>ÐÎÐÆÑÁuÆÐT>M>ÁåT>>M>ÐÎsuT>L>ÑÆÆÐåT>>N>ÎÁåÁäÎcc>}>K>ÎÐÆÎuÆçÐÆc>sÆÐ4>TN>sWÆ_N>u>N>uL>EâT>ëæc>åt>TrÆÐÎ«Îc>uTÆÐT>K>WÆuÐÆc>cÂa>>säc>uçÍT>>eN>J>ÆsåTL>>K>ÎcUN>H>E>TÐÎsT>ÆÐåÆÐT>ÑçÐÎÎcuaaTÉT#èTMÁÐÎåTCNrÆçaácTÐÎÐÎc}KåÁaLuUNHEÉT#ësK@âc>ÆÐt>ra>N>>T>.äÆça>N>>L>a>L>>J>ÆÐÎt>WÎa>>æÎÆÎÐt>>ÎT>K>>ssWÆpN>Îr>ÆsÎÐÆÎÐtBTåÁÐÎåTCNutsåTL«qLucMÑÆaEsWTÐÎqÆcrÆc}ÎèT>TNJÐÎWcuäT#ÆÒaHës>LæT}TÐÎsWÆuKÆc4>åTCNÑÆàÆcAÆ¬·WcuÉÐt~ÒaHësEK

Page 292

sWÆuMÇcF>qNT.äÆåTC>NÑÆÆÐÎtàÆcA>ÆçqNT>ÇcFsçÐaT>ÆcqNL>NãTraa>L>uãTK>ÆuI>ÐT>ÐÎÆÐfÐa«W>ÆuIÐT>Ît>sdN>c>c>çÎdN>uc>T>åÁÑÆuIÐT>ÑÆc>ÆuI>>ÐT>>çUëæÎÆd>>T>>ÑÆÆÐÎt>>àÆc>A>>Æça>>N>>ÆÎc>>uÇc>>sÆÐÎt>>èçÐT>K>>sW>ÆpN>>ÎaNT.uÆÐtr«qÐuçccc}>KèÆ«åTC>NèÆ¾aN>GsaÎtæÎT>ÆTcT>åÁsuTÐÎTKÐÎråÎt.qN>M>nc>ÑÆ_N>Æc>Ñqc>u.t>ÉÐaÑÆe>rÆÑÆ¹aÎc>a>N>PçqL>uâc>tëæÎcdc>c}ÎW>ÆæÎcÎtT>÷cTÆÐ÷c>çÆWÆsTÎt>TÆÐÉÐaåÁft>qçåtuçÎsc>T>DT>çuL>N@>u4>KÐÎsÆÐt>c>saèT>>cÐT>èÆqL>uâcÆÐt>Ît>qÆt>s«åTCN>èÆqLu>âcÆÐtèÎt>Tra>Æç4çÆæT>Lëæa>LL>ÆtÆçèd>N}>ÆucÆÐu>ÐÎTØt>cu>>>T>>M>>ÐÆc>>ësK>>oc>>çpT>>¨³¬±¹°¸ÓÑtÁ§ÊÔxçXOÊèXOëÆÐtãTKÆäTKç¹aNt}saÑtÁuètTpKEÆÐtÎÐÎu~TWÎÑÆsusÐtåTK>¹aÆÎcèçÐTMÁÑÆa>TsaL>uTTLu}KåT>CNãTKÆaTspIcskÆçÐÎæTLÎÑTc>ÆuæÎt.ÎÐÆÐèçèTMsNJÖcça>NåçaaTÎdcuÎÐÆÎÐÆcåTCNãTKÆÐTKÐÎÆauaÎTèTMT>ÐÎ«dN}ÆÒÆcësD>'rÆÐÎÔtATK>ësGcsaNT>rKCrÆcæçÎtustèÐçÆÎ«rI>a>L>t>åÆt>L>sT>K>a>T>åT>L>>r>Æàc>sa>Ñc>T>K>ÑÆuJ>K>c>ÆrÆc>>T>L>àcsèÐÆÎc>çs@a>ÆcÑÆuL>EaÎc>uàcA>LåT>CN>ãTK>ÆuTK>ÑÆTK>ÆcÑa>aN>ÆtaTTKãt¨´¹°¸ÓÑtÁ§ÊÔxÍÒXëqÆc>èÆc>Æ«T>>M>>a>T>>E>ÐÎfT>>N>uL>E>>«eN>J>ÆÉÎT>>>ÆÐt>ÉÎT>>>ç¹a>N>t>>uåÁÑÆa>E>T>T>sK>@>ÉÐçT>>>ÐÎT>c>C>åa>ÆÑt>>T>T>M>Æc>åÎc>r>çÐãT>>èÆc>ç«åT>uèT>>M>>ÐT>>>Æs>ÐçTrÆsatuptãTKÆØtraçaÐtuÆÐ4TNTÉTNUcèÆæaWTsTÎçÐcND>uTKÆÓT>TÐT>4Lr>ÆuÐÎaLT>uTGåT>ÆuTK>èTM>ÐTKN>ÑÆãTKÆrÆäT>#ÆTsÀd«sT@>èTÐT>çTM>aN>Jc>}ÎççÎT>çc>«ut>TÎ«q>Jçb>tE>«utUN>«uLN>ãT«ãP>Ga>N>T>>.èÐçÎT>M>>ÁÑÆWÆåT>C>>N>ÉÎT>>>¨·¹°¸ÓÑtÁ§

Page 293

ågDwëÔ¯éX4ÊÔXQÊÍÑçÎTsb>ÐÎsuTa>MäT>Kça>Îts>çÆTsèa>Mc>«aa>ÆÎccåT>CN>ÑÆèçÐuçTK>c>WÆ¨·¹±aN>§æa>T@>ác>@>ÐÎTK>èÆc>açÆa>sÒçÎc>ÙT>æT}>Áa>NL>I>uÆÐa>N>ÆÎWÆpNÎrÆsa>Ææaæa>ÆÐT>åÁÑÆåT@>T>ÆäaU>sT>raÆç4>çÆsuT«Ît>uæÎt>@WÆÐt4ÑcsqNÆuác@sçÐTsstcM>ÑÆaN>KE>oTM>LçÒa>HÆÌçÐçc>çÐa>sraÐÆÎäÆsa>sÆt>TK>ÑÆeäÐÆÎåT0ƨ¸¹°¸ÓÑtÁ§[#geRÊx"hggÒsÐtåT>KåT>CN>TK>rK>ÎÆcÑ«a>NT>/ÐTN>t>çÐÆaN>aÆs>@Wt>H>åTL>ra>såtL>ÆÇÁÐÎTÆaN>EJ>uçÎta>LK>Ða÷c>«sb>ÐÎaE>J>ÆÐuT>ÎÎcu«åÆc>ècN>åt-Æs>G«Wca>NÆt>dc>c}ÎT>K¨·¹±´ÓƧÎt.a>ÆtâTèÆæc>Mc>ÑÆÆÐTMI>ÆÆa«æÑTa>taÆæÎcrcÆÐ_NuNÉT#ësTÆcÑÎtaNÆtèÎTçr@sæÐÆtK¨°¯¹°¸ÓÑtÁ§ÔtAÐÎæaL>ÁÉTN>ztÐÎ«aÆt>Æac>Æ«WcÉÐt~æT>aNK>EÑÆËÐTÐÎs>ÁWÆ4LçãÎcqNÆtu>ÎcNuäT#ÆT>åÁÐÎsuKÆcèT>LEsça>qNÆtÒÆa>ÆÒaÎÐÆçTÑÆÐ4ÁÎT>Æa>ÆT>ÎT>Òa>H>ÆÌçÐçc>>T>«Ða>èÆa>sWK>D>çÉÐa>¨°°¹°¸ÓÑtÁ§eROIïêÔXÔÒyXPÕÊÔ×ÕxÅ8ëÒÐÎsT>kN>Ks>aN>ÆÎu>.TÁ¹ÑÆåT>N>çÐssT>ÐW>yÆca>N>K>E>ëæÐT>ÐÎuT>L>ÑÆÐÓÑt>Á4>çÎäçЧhNcÑsIJaN>NWEc>cÑc}ÎTK>TqNTaN>KEçÆÉtÐÎqN>TaNKE>uN_N¨°³¬²¹µca>a>uHT>H>ëæa>LL>äÆa>aq>NT>E>rÆ«WÆa>NG>T>KèÆc>uT>L>ÑÆÐsÆÑçÐèTM>Ñt>ÁrÆÑçcÎuTLÑÆÐÓÑtÁsTÎsWÆäÑÆbaÆæaÎcaa«uÆtsècNÑÆÐbTTKÆcÑ«WÆ«WÆs>cäT>#ÆT>K>ÎÐt>ÐÎæT>a>N>K>E>åçÐÎÐÎsÆÐuK>Æc>oNJ>>K>èT>L>E>T>qÎsyÆÐÆT>K>sÆÐ*TTL@TKs¨°¹±¯ÓÑtÁ§

Page 294

eÊêePgvÕÊÊÔjxìÊÒÔXOTÆÐsL>MWN>T>ÆTK>sÎtrÆqÆc>rÆèT>LE>aÆæa>Lc>rÑÆÆÎÐæTa>NK>EsÎçÐçh>saÆæÎcÐçÎÎtÑÆfTKÆuTKçTM>Ða>ÓÆu}L>c>T_>N>«T>åÁÐÎUNJ>~c>_N>a>L>Ts«a>Ît>sL>c«æa>L>crÑÆÒT>>ÓÆèÑçc>N>>Ut>>sft>>ãT>>>Îs>sT>>T>>>¨UN>>J>>~§Çt>T>>ÆÐT>>M>>Áçs>>T>åT>>c>>ÆÐT>>sC>J>>dTc}ÎaauåTMLåTaèTBÆÐÎqAèTMÐaåt«quÆÐs¨°´¹±ãt§¸WÆæaT@WN>T>>ÆåÁsI>J>>ÎÐt>uq@>ss>W>N>uT>>>åÁrÐt>D>L>a>ÐÆÎr>c>ÆÐsL>M>èÆÎÐåÁsÎt>>>ÑÆs@NKèÆcÐTosuçÐsaT>¨±±¹³eƧÎÎcuaTæaLc>ÉÆtMTsWÆèÆsLMÎtèÆÎÐÑÆ¹at}>TMdãd>ÐÎuNÒçcåt>sIJaL>IrsÆÐåÁc}>ÎWÆæaÁåçcNÆÎÐåÁTÆa>Ît>s>L>c>åT>}>K>ÐT>D>ÆÐÎT>>G>}>¨²¹´T>M>d>ãd>§¾qt>>ÆÐåÁÐT>c>Îst>}>äÆæa>ÁÐa>WÆaèÐTcçÎtsLcÙTÐÎsäÎÁåÁ«c@4çÆÑÆaÎtèctAWHNHÐÎaN@}ÐTc¨±¹±¯ÓÑtÁ§8eÐÎoL>Æça>Ææa>4>a>Ît>æak>ÎåÁÑÆc>c>suL>çÐT>°¯T>sT>c>ÑÆæa>L>c>rÑÆsT>sçæaÎc>kC>u@>çåt>>ÑWÐÎÑÆT>K>ãTa>Æs>@>qN>M>_N>>u>NuL>E>uE>Æçåt>>ÑWÐÎqNMÑÆWÆu>JK>æaäT>#ÆåÁcc>ckÎfT>NsuL>çÐÆcÑaÆs>Ta>tN>uEÆçåt>ÑWÐÎäTcÏç°°4>aèT>sGsst>åTK>aLut>ÆÐrKÎÉÐa>ÐTÁç_N>4a>ÐÎTåÎthNsd>N>cc>ÑÆèÐT>rçÐrÆ«aÆÐu>åçcN>ÆÐ4>TN>ça>ÆÑtuåÆÑt>èÆsJ>Ea>L>TsÆa>âTæTL>qyäTKåa>ÆÑtTT>ML>srçÐrÆaTuWG>}uÐa>fTNësÆc>IsçÆaäT>cÏaT.uÇtJFÆÐccuycTèTMÐasIJ«aÆÎcu¨²¹±¯ÓÑtÁ§eROIïêÔXwïwxsuLa4KsUNJ~ÑÆÆÐ_NsÐtåTK«aÎcuMÆa>NKEÒaHcÆÐTLsÆÐTKe°±aÎÐçÁWTKèçÐfNTrÆèÑçcNÐTC>TæýÐØtoW@>uÑçcNu}>LÐÎècA>NTÐÆÎcæT>cåÁcT>Ls-aåT>NçÐqÐsWÆèÆæÐTÆc>ÑçcNUt>¬¸u@«WÆÎc>cuTçÎt>sÆÐÆcÐÆts"T>ÐÆÎcãT>Îs«ætIc>æýÐrÆÐÎauT>c¨aL>Gu7ULXPSKmtc>ÆÐåÁs§rÆuTcÑÆÐt>DL>sWÆuMa«a>auæa>N@WÎs>cN#ÑT>çæÎTNd>Nc>NÆåTC>JÎt>uTçåÆÐÆÎcçu}>LèÆc>Æç-TLÑÆaauæaN@èÐTCÉÐt~ssÎtuTÁcNH$ncÑÆÑçcNcANpNJ%«æýÐaNKEÑÆÐÐÎçÐrÆÑÆa>TTÐTM>ÁåTNçaTc>ÆÐècpTätM>GçTLE>ubèTM>JKsÎtåÁc>ÎÆc-afTN>èTMLN>ÁÐÎ¬°¯åÆÎc«qÆcrÆÐÎqDjGÐt>DLsauæÎcçc>ÇÁÐÎêTåaçauæa>NTåacÆc>crçÐ«auæaLr>ÑÆêTTKTM>TaLÎèÐTÆÐåtNTçÐåTÑsÖtcqÆcäT#ÆÐÎsaÎtÑTTNJësaaÎcuÆaåTÑÑÆÆÐqÆcsaÎtuÆcNêTKÆatucÏTrÆÐÎsuL>NaÎtaNKEWTÐÎsÎc6TæÎT>ÁWMcckÎØtoTsG¬°°aÎÆÎuäT#ÆÆÐTsGÎcÐT>sät>t>èÆst>>åçÐÎÐÎç¦¦a>H>ëæc>>H>¦¦÷Ðd>èT>>N>JÎt>ÐÎp>cN>uL>ÎèT>M>Ñt>ÁÉT>>J>sWÆÎc>T>sa>T>¬°±WcuäT#ÆdNTÐ

Page 295

ÉÎT>M>äåÁT>K>ça>ÐÆÎåT>0ÆÒa>H>ÆÌçÐç«c>>>«Ða>äT>sT>Ása>ãÆQ>T>>K>Îc>Îc>ÑÆaÎcäÆÆÐfÉT#_N>åa>Tåt>a>ÑçÐspK>qÐrÆa>a>ÁåçcN>åÁÑÆæa>ÐçstÇÁÐÎÐT>sT>Ke>qçraoqTKèÆc>fÉT#ÇÁrÆça>aÎcæaÑt>ÑÆçæÎcsD'åT>KÐÎTKWÆÎtÐÎTo¨³¹±¯ÓÑtÁ§ÍX'lRÑÆç-Ææa@æaN@UNJ~s«-ÆæaÎc}rÎ«-ÆæÎc.kÆçÐÎTèdN}ÆÉcNçUNWNEÆçsçÆ«aÎcÇtJ>AêTE>Æç_NWÆuH>NHÉT>#rINÎt>oNJK>«aNJ>HscT>Æ-ÆsT>c÷caNJHTTæaÎcuÆÑÐÆhNncÑÆT>sTMLÆësKçWÆsTc÷cÑÆêTH>NHçaÎcrÎêTHNHÆa>W>>W>ÆkN>çs-ÐçÁWÎsÆÐÉT>>#kÆçÐÎæÆÐrÆÑÆç-t>qN>>M>èçèT>M>#ÐÐÎT>>M>ÁÑÆqNMfTM>#ÐÐÎsrsçaN@ ÐçÆ«WÐçc>_NâTWT>MuèTM>ÎcTM>NTM>TÆèÆca@uÆÐÉT#hN«q@IuKÑTu#ÐsrÆåça«q¨´¹±¯ÓÑtÁ§cR#ûgÔÒwXeROIrÆÎÐÆÎuuÆÑÐÆTsÆÐuaÆtc>hNçåT>TLfT@>iHa>NKEsa>LÐtAu>ÆÎTëæaLÆÎÑãT4>ÐÎs¨TaNK>ErƧTÆa>ÎcuUtÆÐåTT>LfT@>êTc~sÎt>uNaN>KE×T'raWÆ_N ÐÑÆuTIEÆqNÆÎuoNsèÐtsdNçÒaHÆÌçÐWtësCÆççåTTLaNKE>uN_N>ÐÎsTkN>KsaNÆÎu.T>Á¹WÆÎaNP>4LrÆet>°²pèÆsD'sWÆ¨³¬²¹µäçЧ-ÆæarÎèçæÆcKsT«aNKETe¾-ÆsTaNKEçÆ÷cÐÎ«-ÆsTf@>iH>a>N>K>E>p>a>Îtu>asW>Gu>uT>sÇT>C>ÆÐÎt>r>rÆet>åT>K>upT>ÆÐ_N>>>uH>N>H>èT>>M>#Ð«a>N>J>>H>nc>ÑÆW>ÐT>@>T>ÆÎÐÆÎuu>ÆÑÐÆÆÐua>Æt>c>>>çåT>T>L>>Îtu.¨µ¹±¯ÓÑtÁ§WÆÓÑtÁcäaHWyÆcspcNëæÐTÆ¬°²

Page 296

1ÊêeêÒÕexRcR#gTcTsÆÐTM#ÐåÁçÆkÆçÐÎsIJæÎtècTæaÎcp>K_NsuTM#ÐsqNÆaaTÆbTæÐT>rÆÐÎet>çqN>>qN>M>èçës>L>IÐÎT>UN>c>ra>WÆæaÎc>pK>>>TÉT>#èÆc>ç¹WÆsGWÎãTK-ÆæaæÎÑatNçÆÐÎ_N÷csNucèÆcTcÆ¨´¹µäçЧÎtqNÆtatNÐÎdNèçdNTÐsNèdNTÐèÆceæasT°³T4KÐÎuHNHâTkÆçÐÎWÆaLKtIÐTNuÐTæaæÎÑatNÉÐTrÆÐÎ-ÆæaæÎÑatNâT>rÆckÆçÐÎ-Æs@qNM>_N÷cÐÎa>NKEncÑÆsT>rÆcTLWÆWTncÑÆsIJ-ÆæaæÎÑatN÷cncÑÆcÆa>tu.çÆaNLWÎetåTLèTLEÒaHåaÆcÑÎtuEÆçdN>çÆrÎaÎcÆaêTEÆçfaÑÆÌçÐÆcÑÎc>îWHNHÐÎ_NfcsT«eI>c>T>èÆcWÆæÎT>>ÆáT>GÆWH>N>H>ÐÎWçÆsÖt>cs>Ác>a>æaN>>N>æÑTuL>G>ÐÎèçÑÆWHNHÐÎsI>JWT>ssÆÐåÁT«ÉT#ÎÐt>ÐÎTÆqNL>uèÑTÑTÆÐfT>M#ÐççÆ÷cc>tA-ÐÆÎÎtåÁ¨¶¹±¯ÓÑtÁ§eÔÊÒgèXeeyeÕÔÒq>Nn>saL>c>qræT}>Áa>NL>jG>ÆÐqNT>E>rÆ«aÆæa>ÎqN>JE>uT>æÑÆaÆsæÐT>rÆÐÎpH>>L>T>K>ssuT>M>>L>ça>ÐÆÎuÎT>Æc>åT>Ñc>ÐÎÆc>Ñ-T>.u4>>$ÆÐT>K>¹-t>}>*Æt>u¨±¹°°ãt§aNLujGäÆæÎcaÐÆÎcäT>aaua>ÑÐÎTaT>.ÎÐÆçÉTNss>ccåT>ÎcåTN>ÑÆÆÐTKs>WÆÐÎTÆa4ÁÎTÆaÆTçåtLÆ«ÎTÉÐaçãÆÐçƨ·¹±¯ÓÑtÁ§8eïêÔXÔÒyXPÕÊÔ×ÕxÅ8x4a>a>çÆa>ÑÆT>K¹WK>>ÑÆT>L>t>ãçÆësTÐW>yÆc4>a>æÐT>ÐÎuT>LÑÆÐÓÑt>Á4>t>èçÑÆÐçÎsua>L>c>T>T>«çÆæt>I>T>åa>ÁäT>}L>s>sa>T>T>a>N>ÆÎuÆÐd>N>sK>ça>Æs>T>¨±·¬±¯¹±t¬°§-t@æaLIÆ¨ÆÐTK§WEGLuçÐèTL¹sKJssKJësKc¬°³

Page 297

ePÊxcR#ÊÔXOèÒgÆÐTÆa>Æc>Ña>ÆæaÆa>c>>sN>Æb>a>ÆæaN>t>rc>ÆÐ_N>ça>Æs>T>aN>K>E>_N>ÐÎT>K>sWÆnseWÆæÎca>LT>_N>æt>Ic>rsÆÐTåt>L>ÆçÎt.ua>Ætc>sÐc>H>fNÑÆs¹WÆs>G>a>>çÆa>sWT>K>>ÎÐt>ÐÎrÆa>ÐÆÎWÐT>@>>_N>>ÐÎÆc>>Ña>L>T>åT>>>N>>ÆÐT>K>>ÒaHÆÌçÐåT>@W>TÐÎT>aÆæa>ÎcåT>N>T>KèÐÁ¨°´¹°¯´d>§aÐÆb>}WÎråT>N>aN_NÑÆècçTATKÆcÑWÆscäT#ÆctApIsTKëæÐTÐÎdNsKåçcN>ÇÁÑÆsåÁÑÆe>çÎÆÎpH>L>ÇÁsÆÐÎt>uM>ÆÒT>K>WÐçc>åÎÐÆÎçÐÐÎu>ç_N>>T>ÆÒaH>èT>M>ÁÕtÑÆu>çd>N>T>K>WcÐÆc>èçc>«a>L>Tc>èa>L>T>åtkÆçÐÎÒa>H>ÆÌçÐ«a>ÁÐÎTNE>ÆaÎt>.WTÐÎÆÐÒaH>ÆÌçÐuLE>aÎc>_åÆa_N>suT>@ç_>åTKa>aÁåçc>N¹WÆsG_NgëæÐTÐÎftÉtWÆrcaçÆaÌçÐ«WÆæÎc_Æc4KèÆc¨°¹µÓƧqÎÉÐT@ÆÐåTLNITWÆæÎTcÆcçƨ°¬±°ÓÑtÁ§ãÑÆÑÆÆÐçÆsÎt>Ða>rÆsI>J>Ît>._>ÆÐ_>N>>èÎT>qc>T>rçÐT>sÎt>>>åT>>ÆrÆkÆçÐΫèc~T>èT>N>¹ÒcC>ësG>rÆU>c«Ît>._>ÒaH>ÆÌçÐTÆÐèçs>ÆÎÐa>HåT>M>äTK>uL>aÎc_ÐçcçÖT@ètLErçÐsçÆ¨²·¹°¯ØƧWÆæaÆÎc_ÒaHÆÌçÐTÆÐèçÆaçqNMÆÐTKsaÆæaÎc_>uLçÐTTKTÆaLT>uÌçÐÖT@rçÐÆÐåÁsÒaHÆÌçÐsuLEaNÆÎc_Noc¨±¹±°ÓÑtÁ§êeieLugéÅãçd>UJ>fT>N>ÑÆe«ÒT>>ÑÆÐåT>sÐt>åT>K>Æc>ÑWÆèÎT>qc>o>rÆsÐÆa>L>>T>Æc}ÎfTNÑÆe«ÒaHqcrÆ4LK«WÆ_NrsIJWNèÎTåTc}Î«åÁcÒaHÆÌçЫÒaHÆÌçÐÐtBçWÆ_NètÑÆutsIJaNTutKEçèÎTuKcåÆtsWNèdNåÁrÆaÁuÐTsT>KÒÆtc>}ÎçuT@>N_èÆc>qcrÆÎÑTuc>ëtÆÐåÁ«uÆaWc>uLEeaHf>ÉTN>çÒçaÌçÐT>TÌçÐ«ÎÎcu_>uycqc>Tåa>suTÐÎ¹WÆp>Koa>>>>>>>T>>>>>>>u>¨²¹±°ÓÑtÁ§

Page 298

XQPReÆÐäcrÆÎt>u>TÆuÑÆe>sãçÆäÎÁåÁèÐT>c>ÑÆTa>Ææa>Îc_>uT>@>NÐÎÆa>>ÆTK>aN>T>.eIE>L>ÆÐaçÆa>ãèÆsL>Áa>LT>sÇT>H>uèÆæcM>T>æa>ÎcT>Ð«WÆÎæÆc>KsT>sK>¨°·¹²åc¬±§æÐTrÆÐÎTNEÆaLTæTÁçÐTNt>uMÆèTÑÆÐcTKèTMtTa>ÆæaÎc_TMtcepN>T>ÆÐÎa>>çÆa>u>>N>ç¨³¹´¯ÓƧWÆæÎÆÎåa>>N>L>c>>M>ÑÆuT>>M>t>Æc>>a>çÆa>>¹WÆs>G>>¨°´¹°°W§ÎtL@ÎÐÆÎÆtLÓtsc¹WÆsG«ÆaèÆcÑÆT¹aNt}>uMÆqcrÆësÆÐäTK>@ÆTTaÆæa>_uLNÍÆÐtçÎcåÁÑÆe¨°´¹±åc¬±§aÆsTÉT#suT4ÐÎqN_NètÓtcCaN>L>WçT>H>eN>JÆÉ>Kc>Æc>ÐÎça>t>æa>Nt>WÆa>æÐÑsT>a>Ææa>_>sLN>c>æT>}>ÁaNKEÑÆedNTK«WÐrKÎT?LsèçcÒaHÆÌçÐãçdçaNKEÑÆeTuLsÐtåTKåTÁTsuT>ÐÎçaNL>sJTH>rKÎèTçc>NTT>aÆæaN>tÆÐÒaH>ÆÌçÐæÐÑ«stÑÆÐ_>çÒaH¨°²¹³u§a@uÉtÆcs_NÐÎäÐÆÎÆÐÐTcåÆtr¹aNtuaN}Lu¨³¹±°ÓÑtÁ§y!R#èXrÆWNçc@c>dNT>KëæÐTçÎat>çatuæa>ÆtuN>«aÆæaÎc>_rÆnsTåÁÑÆrÆn>atæÎÆÎgN>@Òa>HÆÌçÐçaN>KEhN>nsåÁÑÆpkÆçÐÎÎÐÆb>uaNP>åÆtLaÎtåauNæÆÐÐÎiHsIJaÎtåÆtL¨´¹±°ÓÑtÁ§s_NuN>cDÐÎåaÁa>LçuIN>ÐÎWc@NrK>z«aÆsTÒa>HqcrÆTs>ÆÐuLNaaÐÆÎæT}èÐTucucçsIcÑÆÎtÐÎ«WTKÉT#pT4ÁÎTÆaÆTÎTãÆÐçƨ¶¹±°ÓÑtÁ§

Page 299

èXëéXÕÊÔïêÔXÔÒyXPÕÊÔ×ÕxÅ8O PåÁësÆÎÆçaN>Lâc>ÆÐuta>qc>çcI>cçsL>Nst>cÆb>M¹Òc>CãçÆsT>ÐWyÆcçrWTÐÎç4a«aN>KEëæÐTÐÎuJ>èTM@>ÐÎuTæÑÆaÆs«ÆaW>hNs¨°¹±cC¬°§qNTÐãT>KsÆÐT>K°´ÉT>#èTL>sÆÎc>UJC>ësT>ÎsaT>åtL>ÆaÆs>TqN>JE>«_N>åt¨°¹±²ÓÑtÁ§XQÒ:#aL>>ÆuÆa>æT>}T>c>ÎcÆÎc>s°µuÆcN>çmH>ÆsÆÐWÎ6>pT>çäÎT>saa>ÎT>KTN>JsÑTÁÐÎs>ÎtæÎt>ÁuaT>ÆcÑaÎÆÎäT>#ÆquT>TcT>ssÆÐÐTrÆT>MÁÎt.-a>HqNÆÎcâTÎtèTTCçåTTLkNKÑÆÆÐÎta>TsWTLErÆsWÎ6sIJ-ÆæÎTMäaaTUNuçâTaTTãTKÆsqNÎuåT@TMÎ6TTWÆãTKÆc}T@«TMÎkÆçÐÎåTN>ÐÎÆÐ-T>M>>Î¹a>t>u«T>sÑÆÐrÆåa>T>T>L>äT>}>L>ss-Ææa>N>L>ÆÐÎçÆÎÉc>B>r>rÆTM>Î6>>e¨µ¹±µd§äc>N>uÓtÁÐÎa>çÆa>èÆÆÐtæT>}T>c>eç-t>uåT>TL>uWÆåT>T>>L>ÑÆc>>N>>M>C>>p>K>>¨±¹±²ÓÑtÁ§cNïwxsaNL>Ic>IaN>Lut>çÐqTçac>b>ÆÐc}a>K¹ÎÐÆÎuäÆa>LJ>èÆa~Te>äÎTstrÆ«cNaLT.uãaçÎÐaLÐuqsuçäTÐÎåTçÎsWÆuTstsNstrÆWTaçTsLNäTKåÎcÓtÆcädJçÎÑTuaqTÆÐTMÎstrÆWÆåÁÑÆcNæÐT>rÆÐÎWÆuC>>çäT>>L>ÎØt>c>ÑÆWb>>çc>}>a>I>>T>T>M>ÎÎT>$ÆèT>>L>E>sst>r>Æe¹WÆæÎtcaçÆafN>ÆÐÎt>>ësa>>ÎÐÆÎuH>>t>>c>ÉÐÎÆc>>sèÐçÁÎT>>sæÎÐçÁæT>>}>>T>>c>èT>>sÆÐÎt>>sa>>c>>Æ¨±³¬±²¹´W§åÆÐb}ÆÐÎtësaæaÁe«ruÁftÐÎÆcTãçÆsÐçÐÆbÆçæT}Tcãt>Ðe>t>s>åT>>L>a>>T>>uÒa>>H>>çÐrÆÑÆçW>Æ_J>>~äÆësd>>L>>sst>>rÆU>N>>c>r>a>>¹a>t>ud>N>>Òc>C>ç¨±¯¹°µåc>¬°§a>N>>T>ÐäsT>a>>H>èÆst>sÆÐc>}>>a>I>¹a>t>>u¨°³¹´cC¬°§aNT.äsTèÆstsÆÐc}aI¨²¹±²ÓÑtÁ§¨ÆÐTK§èaLæcMuçÐèTL¹sKJssKJësKc¬°´stÐtÐÎd>NsI>rÆWÆåT@>N@«åÆc>NÑÆÐtD>LçmHÆ«rT>ÑÆÐtD>LÉÐT>rÆÐÎsåÆcNçrT>s¹sKJ>ssKJësK>c¬°µqÆcsWÆåÁWJ>çaL>u.èÆæÐT>ÆWcuÉÐt>~äT>çåTWÆa>ÐdqÆc>ÑÆfN>sÆaäWyÆc>qÆc>spcN>sWÆaÎtTLÁåÁTuTasåTT0ÆtçÐrÆÑÆçæÎt÷ÐdëæÑçÐëæÐçÎuÑtÁqÆcuTcÀduKÐÐtsWyÆc

Page 300

yXeLjXRdN>}ÆÒÆc>ësD>'rÆÐÎu>ÆÐsaÑÆc>Æc>ÆÐÎtèT>M>Î¹ÎÐÆÎuäÆaL>J>èÆa~T>c>Ne>Æb>a>L>ãçd>uT>èT>N>ÎrÆÐt>ÆçâT>èt>sWÆb>}>çWÆc>>Æc>Æa>èt>sÆÐÎt>ãÎa>T>çqNLTÐÆÐuÎÆtTèTM>NÆc}çÐTÑçÐèTMN>tF@ãÎuTKsD'rÆÐÎsa>TcucÆÆÐTmHÆ-ÐÆÎæT}ÎÐÆÎuWçÎÆÐåTNÎÁsuÆasoÎdçåTKÁÐÎÆÐftãÎÎtWTzÐUN>craç-ÑÆc>ÆucaçÆa>ètsÆÐÎtèT>MÎ¹aN>Îu`TT>KeçaÐÆÎuäÆÆÐsuT>ÐÎ-ÑÆc>Æua>çÆa>èt>sÆÐÎt>èT>>M>Îsa>t>åT>ÑsiH>ÆÐr>r>Æu>ÆÎT>>«WÆÎc>>>>T>>>>sÆÐÆa>>>>æÐÆt>>>>K>>>>a>>>>T>>>W>ÆuM>>>>a>>>>WÆu>a>>>>ÑèT>>>>M>>>ÐT>>>>>>>>c>>>>a>>>>L>>>>ÐÎfçÐqNTTtcÆrÆÐÎÔTsD'rÆÐÎaT«aTcbåTIÆèc@mEzWJsÐTrÆcÆTÆçÆÆcÑqNTaçÆaÐÆd}TaTsuÆÐsqNt>ÒTÆÐaçÆa¹atueTNJcNWÆæaÆtÆcWG}4LrÆuBNs-ÎtåÁÐÆçÆdsuTÐÎ«ÆÐTWÆÎuaÆtcÌçÐWTÐÎÐÆçÆdÆÐTç«-ÎtçÆrKÎÑtLsuT}LÎÆÎuÁÆÐTçÆÆdçnsèc>ÆsWÎu>ÆÐs«qNt>uÒT>u>çWÆnc>çT>¹a>NÎu`T>T>KçWT>T>M>>N>I>N>>ÑÆt>J>1ÆÐT>W>Æa>çnÑÆc>Æc>>uÆÐÑÆsI>J>>náT>H>ÆæÆÐÑÆsÆa>>T>ÆqN>>ÑuWÆÎWG}4LrÆuTMtësT¨³¹±²ÓÑtÁ§aTs>çpHUT>~sTæa>cÁësK>çåTÐT>«æT>çaN>Ðt«T>ÐÎ«4Ñ«åT>KÁc>ÏseæcM>a>L>åT>N>çc>çT>M>>>çËT>«T>M>>t>I>«T>M>Ða>«oy«åT>}>>c>¹ua>ÎT>sçu>a>Îs«åÁqNLuÐÆcIÆÐÎçÆÎåTLrÆcäTKscÉÐaTç-ÑÆÎcu¨³¹²³d§-ÑÆcÆcc}aITÆÐaçÆaäTWÎcÆÎcÐÎs¹WÆæa>aÒaHÆÌçÐës>JÐÎÆÐåTÁTN>EÆsqNLuÎT>åTNÆcÑÆ4>LKc}ÎãTçÎçTTåa>TtcMÑÆãT>çÎ«æcMåaTt>cMÑÆaL>ÆÎãTçÎåTÁaÎts>cÐÆcÆa¹aÎÑuÎTcTMÁÑÆçcèÆcÒça«Òça«Òça¨±¹µÓƧÉtT~açÆaWÆ-ÎcÆa>AK>uT>KÁËÆt>ÆT>TqN>Æc>u-ÐÆÎåTN>Æc>ÑÆsÎçcr>ÆTÆÐa>çÆaÌa>d>NT>¨µ¹±²ÓÑtÁ§ÖeLÊÐëÔçëhYNTa>ÆÎÐÆÎuWçÎÆÐåT>N>ÎÁsuÆaÑÆ«-a>Îc>eaH>uT>KÁèT>ÎçcrÆT>såÁÑÆeÆÐÇÆcç_N>rÆÐåTTa>ÆÎcãÑT«WÆæa>æÎTMT>rÆÐÎsuTÆa>cÆÐÒaH>ÆÌçÐqNLu

Page 301

ÎÎcuåtcÎçÒaHaLe)ÒaHÆÌçÐsÆÐsÁÆcÑÎÑT_Nåt¨¶¹±²ÓÑtÁ§[XKìXQDXR_J~c>TsÆÐÆa>-ÎÆÎäT#ÆÆÐ4>tc>N4>Áçèt>LE>uTc>«æÐTG>u0aH>rÆÐÎsåÁÑÆeåÆÐTKNuJçTGcTs>dNçraçTcI@>çTÐtÆcÆcMÑÆç«åTMfT>ÁçTTNJâc@çqN>J>uèÐTsÆÐÆa>a>ÐÆÎoK>sÑTN>suT>>äTK>èÆc>uÐT>sqN>L>ufTN>åT>N>KT>ç-ÐÆÎu-aHÆÐuTcrÆçqNLufTNdNÎtèÆc¨·¹±²ÓÑtÁ§çTM@>TN>TT>åÆaNM>çåtÐ«ÀT>N>Æ«TMÐT>cT>TåÆÐT>ÆaÆ¹q>NLuÎT>åTa>NÆt>ÑÆe«aÆs>ÐÇÆtsÒa>H>TsÎt>åÆÐa>èÆcÑÆe>a>TÆc>bÆÐT>èT>sTF>>ÆÆaåT>ÁWTG>ÐtBsåT@ÆcTssu@TNrÆsqNaTHÆcÑaÆæaNÐÁåtLÆsuTsKçåTGHÆèÆca>T>ua>N>G>åT>>ÁÌçÐfÆÐÁèÆc>ÎçÐuT>Òa>H>>uT>c>åÁ¨¸¹±²ÓÑtÁ§eëÊejXRuÆaçT>T>qN>Æt>uWÆs>t>ÁÎt>åt>ÐÆts>Tu>L>sÆÐuÎÆt>T>fT>N>rÆåÁÑÆe¹qNtuæÎt.ÇTCÎtÐaÆÐÆa«âTÐÎçæaÐçÎèçÑÆsuT>sçÆåTN>ÎÁcM>ÑÆÆaW>WÆåÆcusu>TMT>KÁÐÎsètsÎÐÆÎuqN>MÎthN>ÐÎÆÐåT@ÆæÎt>.TCåT>TLÓÑc>ÁWt«a>ÆsÐçcT>Mb>rcaaLÆt¦¦Ða¦¦ÆÐçÆaLÆtsÆÐuTKÁåT>Æëæc>Msa>LTquT>èT>LE>sTMT>KÁsa>TuTMT>KÁÐÎsT>ÐaèÆ¨°µ¹µåc¬±§ÎçÐuæÆÐåT@ÆÐÎçWÆrTåT@ÆÐÎÆasuTÁ¨³¸¹°´åc¬°§aÐÆΨ°¹±²ÓÑtÁ§æTsTåÁÑÆTÆqNt}sçqNt}ÆÐrÆs«WÆÒaHsGuÆaäTtäTÎteaH4ÐÎêT0ÆÎräTT>KUs>¹rrÆUc>ÎtuæÎcu>cusåÆÐTI>TLåT>NÐÎäTrÆTLE>rasa>TÒaH>T4>ÐÎÆaäT>sqNT.U>J«¨´¹´±ÓƧÎtuæÎc>uc>uspJç-Îcuea>H>Tu>çÎÎc>eaH>TåçÐÎÐÎs>IJ>«ÎtÒa>H>Tr>T>çæÎt>Òa>Hê>s-cNufNÐÎçÆÒaHësTèÐTШ°±¹±²ÓÑtÁ§suÆcÑa>TN>tÉt>IJ¹a>t}>aÆt>ucT>åTLN>KÆT>âTuçÐaTN>tÉt>IJ«ÐÆÎcT>ç¨°±¹µäçЧaL>I>uÆcK>IT>K>uTq>ÐÎæT>Lc>}>Îs¹aT>æaN>L>ÆÐetr>aTNtÉtIJ¹at}ÆasaÆtu«ÎÑTâTÆÐ6@tÐTGçÐÆaL¨°²¹±²ÓÑtÁ§

Page 302

ÆÐèçëæÎÆÐÆ«Æa>W>>>t>åT>}>>>c>WÆåT>K>ÁÐÎsåT>L>4>>ÑèçÐt>WÆt>ÎT>åÆçÐ¹aÆcuÓÐtdÐÎÎçÆÎsåTLaÐçÁuèTsçÆåT}ckNKèÆaNÆtâÐTÆÐÆaaÐçÁÐçÑÉtÐÎs¨±¯¹°¯²d§aÐçÁuèTsÆÐçÆäçÆc>Æs>åT>}>>>>c>>ÐÎst>>ëæÎÆÐÆsa>>T>>¹ÎÐÆÎc>ÐÎÆÐT>>L>>E>>rÆT>>K>>ãÎÑÆs>>T>>c>f>T>N>>eaÁÐÎÆcÆsdN4Ñc«rÐÎ«aÁuÐÎÀT>H>åT>>æa>ea>H>>åT>rÆT>ÆW>>N>ÀT>>H>åT>ut>>K>E>åT>>æÎT>sÑçc>ÆÆÐT>°¶èT>H>åT>æa>E>ÎÐÆçÒa>H>åT>rÆWÆæa>eN>P>ÌçÐèT>H>Ðt>D>L>såT>rÆÑÆÐ«c>}>ÎÉÐT>>>sa>T>uTÆÌçÐçquINèÆc«aT.usbFÆÐTKÎt>çèTÆcsIJ«ÎÎckÎutJpÐÎTÎtu.ÑçcÆÆÐåÁsuÆÎT>¹a>t>uÆÐ4>K>dN>et>çWÆÑçÐW@>ÑçÐåÁèT>L>E>ÑçcÆës>KJ>ëæÐT>ÐÎ¨°²¹²c§aLÆt¨°´¹±²ÓÑtÁ§-ÐÆÎÐTN>åT>TL>TkÆçÐÎqN@>uÆÐÎt>åÆÐÆazc>TsÐt>åTK>f>ÆÐT>èTM>zcççWÆWNtI>ÐÆçÆd>sqNÑuuT>ÐTsWÎçqN>Ód>FÐT>ÎÐÆaLÐÎs>çÐTG>ÐÎsÆcÑTT>¨·¹°t¬°§a>tuæÐT>rÆÐÎTL>ts>ÐtåT>K-Æs>GÙçÐÎ«-ÐÆa>uTL>qN>LT>ÎÆcÆÆÐÎtåT>t>LK>èT>Mzc>T>sÐt>åTK>a>@>>ÆÐTåT>T>L>qNL>uT>L>KèçÑÆ¹-a>L>uèaM>Æa>åTTLfT>@ÐÎqNT>ÐuäT#ÆsèÆsÎT>sçqNLuWTÐÎs>sqNLsDeqN>@uWbçWÆoçâaÆÐT>NaÆs>ÆÎÆçÐTssuTM>TÆ-ÑÐt>pJEçsÆa>aÎcc}>aIWq>NÆtui>HWÆ÷Ðd-Ææa>UIc>ÆasW>T>suTT>LT>ÆaT>uåTÁT>MÁÑÆÎÆaÆUtaÆs>ÆÎÆçÐTKcsuI>çâaÆèTM>TÆsaN>TUÆteqN>JCÆÐèçhÎÎc}TK4}LèTTCsWÆafT@èTÐΨ°µ¹±²ÓÑtÁ§stçÐTÎdcTaÎÎT>ÆÐTaçÆasWÆrI1TÁaçÆaèÆ«ÐçTNstçÐÎÆÐTçç«¨°¯¹²³uL§WNæÎtÑÁaTæa@st>çsèÎc¹qNÆtuc}ÎèTÐÎÆce¾-Îc}k§aNÆa>ÎtÉÎT>EWT>MÆÐrÆa>ÎcsÆt>åtTt>èTsc>%Tsu>ç«råÆÐÎÆcèÆ¹d>NsWÆuNa>LT>stç¾WÆst>çËÆtÆÐÎåa>ácèT>LE>sTÁåÎT>Æst>çsTÆ¾¨±¹°åÆcT>L>åTL>ÆÆc>Ña>LL>Ðb>aL>Æt>ua>LT>æa>@>ácst>çÐÎsåT>Á¹a>TuÐÆt>ÎåÁÑÆÐb>ÉÆÑTN>ÆstrÆa>TsuT>T>Æatu.æa>N@>stçèT>MN>TsçN>sç«aL>èÑT>1ÆÐåÁT>a>T>>.uáÆæýÆçrÆsT>>rÆÐÎÆÐuL>>E>rÆmQ>>T>ÆÎÐÆa>>c>ÐÎÆÐÀT>>H>ät>>M>G>>°°¹µWÐÎHSLRXVLRVuT>t>ëæýÆç¬°¶æcNçuÆÏ¨åT>§«uTN¨åT>§aL>T«ÎÎcHSLRXVLRVrd}T>aÆtuc>}ÎuÐT>ëæýÆçraLÎÑT>ic>_Nr>ÑÆÐscWÆÐsÆÎÆaTêÆcTfççaTu.uJ~ÆätMGpëæac>NcÐÎÉÆÐTrÆÑÆoNätMG«WtTrÆçÇT>ÐÎÖtcÌcsstTTÆaT

Page 303

«ÎT>ÆçcÔc>ëstçsçÆ¹ÆÎt>Mp>)Æua>Îcuác>«aL>MÇN>åT>csT>s4K>«aL>>åçÐÎs«ÎTMÐTI>ÆëstçsTÒc>CaÎcæT>fTçqça>ácsIJ>aLÐbåÁÑÆW>ÆtWTÉT#stçÑÆçÎcTLÉÐTMT¹a@ácTÆWÐåÁÒT>>Îçc>>«st>çÑÆuT>>Ðc>T>>sça>Æs>>T>ÉT>#sÆÐ4>>a>H>>kN>K>>ÑÆçÁa>t>L>>@>«èÐT>>¹aLÆtu«èÆæÎcåTÆÆÐTt«aLusNGAÆÐæcHsu@ÁåÁcNDèÆæÎTMstfÁsÆÐTtèÎÐçÁÐÎäÆÎsÆÐTtºèÎTMTcåÆcèÐTç«èaNÆÎcÐÆtTccÆÐåTÎc«-aÁÐÎÇÁçfÁsTç¨°²¬°¯¹µµd§èÎÐçÁåçcNäcèTsÆÐTeåT>>Á§a>>L>>t>>ur>>u>T>>L>>N>>K>>ÆsT>>a>>t>>ác>>s>åÁåça>>a>>ÆæÎc>>Ðb>>suT>>>ÁuL>>N>>uWÆstçÑÆÉT>#T>T>Kåa>N>ÐäcåT>I>sèÎc>WÆa>äcèT>sÆÐT>¹¨a>LÆt>u¨°¶¹±²ÓÑtÁ§stçd>csÎt>uTL>ErÆsÐçT>N>stçÐÎÆÐT>ësJK>cÆæÎuTÐcc>ÑÆÆÐTsI>JuLKÎçåTCN>åTKccæÎuT>ÐccÑÆÆÐTsI>J¹Ît.u.sTzÆaçÆa>ÉÐt~åÁÐÎ-Îc}-tæaNTÐèçÑÆ-ÐÆÎTLKsWÆu@>T>N>èÆt>>>c>ÆÐft>c>M>î«ÎT>4>L>>K>èT>L>E>s4ÁësK>J>åÎçd>ÆT>fT>N>åT>T>ÐÎWÆstÁÆÐTÆas-ÐÆbu¨°·¹±²ÓÑtÁ§[ÊhÊÔ8eL[ÊÖeLwÅÐÎsWÆuTÆa>åT>KÉT>aH>WÆd>ÆÐ4a>H>WÆÒaH>sÁ¹a>t>umHÆe>ÒaH>ÆÌçÐës>>T>sa>Na>H>d>N>ÎtT>K>WÆæa>Îc>ãÑTT>M>Ác>Òa>H>ÆÌçÐçæaæÎT>M>T>rÆaLaHsWÆuTïåÁÑÆÉTaHeaÆs@çêTÆÏs>WçÆiH>kÆçÐÎ«èÐÁ_N>>u>N>a>çÆa>o«Òça>oT>M>L>¹a>N>t>uT>K>çfTN>çètH>Td>NçWÐT>@nc>ÑÆsIJ>êTE>çêT>ÆÏsTÆqN>aH>dN>TW>ÆÒaH>êTE>¨°¸¹±²ÓÑtÁ§

Page 304

èT>ÑÆÐÐÎWÐT>@>sÆÐT>K>uT>K>ÁèÆsK>F>>T>sa>t>L>uÆÐT>>N>J>åT>Æt>Îçc>èÆa>>~e>uTK>>qE>U>c°·¨¸¹²³d§Wt>I>N>açÆa>sa>N>L>N>ça>N>@>¹a>L>L>uÉtÎÒa>H>ÆÐaçÆa>suT>qWH>NH>ÐÎaT>èÐTèa>Îc>stc>ÑÆsuT0ÆèçÐÑÆs>IJ>aN>LI>ÉçTB>aTuTMÁësA@ÇÆcçåTsÆÐ_NåtçrsIJaL@u.ÇÆcçåTaL@u¨±¯¹±²ÓÑtÁ§èXëéXÕÊÔÔÒ[ÔXDWTsÆÐÎt>WÎsI>Ja>T>ÑT>åT>@>}>ÆçæÎt@>èT>M>ÎT>«aN>ÁufN>ssuT>}L>WTÐÎWÎmÐÎÆÐ_Nra>NÎÐÆcÎca>NÆtWTÐÎÆÐæT>åÁ«åÁTsWÆÐWÎcÑuT4Á¹aNt}çaNT.UÆtçaÐÆÎcÆÐÒa>HraNT>.eaH«ÒaH>råÁTÒTKÐÎÆÐÎt>åTK@>WÎTæT}ÁrèTMÆaÆÑÆuIsWÆrÆpaNLqÆÐåÁÑÆèÆæÐÏTKcÆuÆÐsÎt@qåÁÑÆèdNaNTaNTæÎcqÆÐÎtWD>T>>c>>äT>K>sc>W>>Æc>T>ÆÐT>>M>ÁT>Á«a>ÎÆÎu>æÎc>èÐÆa>H>ÆÐT>>K>c>Æ«qN>L>>N>>ãT>UÆtc>@>NqåÁÑÆa>T>TÁe¾a>Îc}>ÐczpK>>TÎÎc>ÎtH>GåÁÑÆèd>NÆÎT>sa>Îcu.¾aGN4ÑcWÆcTMÆccÆtçuKNèTM}LçÐÑÑÆssÁÑÆæÐÏouTaNTaNL>IÑÆÐÎÆÐåT>TM>Îaçcft>èt>äTèt>s«aN>TWÐT@>_NrÐÎsåÁÑÆa>E_Nåt>ÐÎ6TWÐT>@TÆÐÎt>4Á¹aN>t}>æÎÐçÁÎçcÆÐÎtc>äÆcÆçÉÎT>WTss>IJ«TM>K>@>æÎc>e)åT>T>>@>}>ÆT>ÆÐTM>ÁWÆâT>L>.T>K>èTM>>Ñt>L>suT>ÐÎça>NT>.ea>H>d>N>fTN>èÆc>ÐT>D>>ÆÐÎsuT>ÐÎe>a>N>T>.ea>H>ÆÐÎt>sT>}>L>ÒÆt>èT>B>Æc>}>ÎçuT>@>N>aNLèÐÆd}TWÆæaNÆÎcuÐdèTÑÆÐ4LrÆësTÆÐTKsÆaÑÆ«aN¨±±¹±²ÓÑtÁ§WÆæaÁ·ësÁÐÎsJKrÆuÐTÒaHÇTÐÎ¬°·

Page 305

eRX2nKÊÔXQPvÊfÁTçat>@ÆasE>TÑÆa>NT/âT>çfçpuaÐÆÎ×t>Guzc>Ec>ÑÆÆÐTM>LrÆaÑTäçcuçÐÒaHèTÑÆÐrÆÑÆÆÐÎt«æTLêTT>K>TK>åa>çeGçÌçÐs>aT>a>Tc>ea>HêT>T>K>ÆÐTK>fÆÐÁç_J>~èÆa>saT>¨±²¹´T¬°§_NuNTaçÆaåaÁWçÐÎaT×tGUNuÎTÉÐaçÐTÆ«ætIÆÐçÆÒaHÆÌçÐçÐaTæÐÆtKçåtLÆ4ÁÎTÆaÆT¨±²¹±²ÓÑtÁ§

Page 306