simplebooklet thumbnail

of 0
Tehnička škola Ruđera Boškovića
Getaldićeva 4
10000 Zagreb
Matični broj: 00488852
Broj žiro računa: 2360000-1101239243
Telefon : +385 1 2371 061
Fax: +385 1 2371 062
e-mail: tsrb@tsrb.hr
www.tsrb.hr
Usavršavanjem zaposlenika postiže
se veća efikasnost i produktivnost.
CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE
ŠKOLOVANJE ZA BUDUĆNOST
TRENINGOM DO ZNANJA
KATALOG SEMINARA 2017. / 2018.
www.tsrb.hr
CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE
Centar za nove tehnologije organizira seminare za djela-
tnike iz privrede koji rade u službi održavanja, projektiranja,
konstrukciji i montaži proizvodnih i procesnih sustava.
Svi seminari organizirani su u obliku workshopa tj. svaki po-
laznik je aktivno uključen u proces učenja kroz laboratorij-
ske vježbe, upoznaje se sa principom rada elemenata i sus-
tava, crta sheme na računalu te praktično spaja industrijske
komponente i mjerne instrumente na didaktičkim pločama.
Certifikat iz Centra za nove tehnologije predstavlja indus-
trijski priznati standard o stručnom usavršavanju kojim po-
laznici dokazuju razinu svojih kompetencija.
Svaki polaznik dobiva nastavne materijale sa seminara koji
se sastoje od priručnika i vježbi rađenih na seminaru.
P-1 Pneumatika
P-2 Pneumatsko upravljanje
EP-1 Elektropneumatika
OPS -1 Održavanje pneumatskih sustava
H-1 Hidraulika
H-2 Hidrauličko upravljanje
EH-1 Elektrohidraulika
PH-1 Proporcionalna hidraulika
HB-1 Brodska hidraulika
S-1 Senzori s binarnim izlazom
S-2 Senzori s analognim izlazom
U-1 Upravljanje
R-1 Regulacija
S7-1 Programiranje PLC S7 1200
PT-1 Procesna tehnika
ROB-1 Robotika
Više informacija o seminarima na: www.tsrb.hr/meha
Kontakt osobe: Maja Periš tel. 01/ 2371 061
Neven Maleš mob. 098 84 73 73
Voditelj Centra za nove tehnologije
Neven Maleš, mag. ing. mech.
SEMINARI
HB-1 BRODSKA HIDRAULIKA
- Postavljanje i puštanje u rad hidrauličkih sustava
- Praktične vježbe i sustavno rješavanje problema
- Funkcionalni dijagram, funkcionalni plan
- Dizajn i funkcija hidrauličkih i el.hidrauličkih shema
- Projektiranje brodskih vitala hidrauličke sheme
- Hidraulička shema kormilarskog uređaja
- Održavanje hidrauličkih i elektrohidrauličkih sustava
- Primjeri iz prakse
Sadržaj:
Cilj:
Polaznika seminara naučiti i osposobiti za samostalan rad na
brodovima pri detekciji kvara i brzo otklanjanje grešaka te odr-
žavanju hidrauličkih i elektrohidrauličkih brodskih sustava.
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke, na računalu pro-
vjerava nacrtanu shemu te spaja elemente na didaktičkoj opre-
mi detektira kvar otklanja greške i pušta brodski sustav u rad.
Vježbe:
Trajanje: 3 dana (cca 24 š. s.) Cijena: 3100 kn
P-2 PNEUMATSKO UPRAVLJANJE
- Upravljanje i upravljački sustav
- Blokirajući signala
- Funkcionalni dijagram (put-korak, put-vrijeme)
- VDMA metoda
- Kaskadna metoda
- Metoda korak po korak
- Taktna metoda
Sadržaj:
Cilj:
Polaznika seminara naučiti metode i zakonitosti pneumatskog
upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri
projektiranju i održavanju složenog pneumatskog sustava.
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke, na računalu
provjerava nacrtanu shemu te spaja elemente na didaktičkoj
opremi i pušta pneumatski sustav u rad.
Vježbe:
Trajanje: 3 dana (cca 24 š. s.) Cijena: 3100 kn
P - 1 PNEUMATIKA
- Osnovi podaci o zraku
- Dobivanje i razvođenje stlačenog zraka
- Simboli ISO 1219; FluidSIM (software)
- Pneumatski izvršni elementi cilindri
- Upravljački elementi razvodnici
- Logičke funkcija I, ILI, NE
- Vremenski i tlačni ventili
- Pneumatsko upravljanje cilindrom
Sadržaj:
Cilj:
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke, na računalu
provjerava nacrtanu shemu te spaja elemente na didaktičkoj
opremi i pušta pneumatski sustav u rad.
Vježbe:
Trajanje: 3 dana (cca 24 š. s.) Cijena: 3100 kn
Polaznika seminara naučiti osnove pneumatike i zakonitosti
pneumatskog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad
u praksi pri projektiranju i održavanju jednostavnijih
pneumatskih sustava.
PH-1 PROPORCIONALNA HIDRAULIKA
- Signalni tok proporcionalne hidraulike
- Proporcionalni ventili, dizajn i način rada
- Proporcionalni. el. magnet za regulaciju sile na kotvi
- Proporcionalni. el. magnet za regulaciju hoda kotve
- Elektroničko pojačalo
- Proporcionalni razvodnik
- Primjeri iz prakse
Sadržaj:
Cilj:
Polaznika seminara osposobiti za samostalan rad u praksi
pri projektiranju proporcionalnog hidrauličkog sustava.
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke iz prakse, spaja
električne komponente i hidrauličke proporcionalne ventile
na didaktičkom ispitnom stolu i pušta sustav u rad.
Vježbe:
Trajanje: 3 dana (cca 24 š. s.) Cijena: 3100 kn
H-2 HIDRAULIČKO UPRAVLJANJE
- Hidraulički motor
- Hidraulički akumulator
- Sinkronizacija rada cilindara
- Funkcionalni dijagram, funkcionalni plan
- Hidraulički upravljački elementi
- Projektiranje složenijih hidrauličkih shema
- Održavanje hidrauličkih sustava
- Primjeri iz prakse
Sadržaj:
Cilj:
Polaznika seminara naučiti napredne tehnike hidrauličkog
upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri
projektiranju i održavanju složenih hidrauličkih sustava..
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke, na računalu
provjerava nacrtanu shemu te spaja elemente na didaktičkoj
opremi i pušta hidraulički sustav u rad.
Vježbe:
Trajanje: 3 dana (cca 24 š. s.) Cijena: 3100 kn
EP-1 ELEKTROPNEUMATIKA
- Osnovni pojmovi i zakoni u elektrotehnici
- Električni elementi (tipkala, sklopke, releji...)
- Elektropneumatske komponente (razvodnici)
- Senzori (magnetski, optički, kapacitivni i induktivni)
- Projektiranje elektropneumatskih shema
- Metode elektropneumatskog upravljanja
- Održavanje elektropneumatskih sustava
Sadržaj:
Cilj:
Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektropneu-
matike i metode elektropneumatskog upravljanja. Osposobiti
ga za samostalan rad u praksi.
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke iz prakse, na
računalu crta i provjerava shemu. Spaja električne i pneu-
matske elemente na didaktičkom stolu i pušta sustav u rad.
Vježbe:
Trajanje: 3 dana (cca 24 š. s.) Cijena: 3100 kn
H-1 HIDRAULIKA
- Osnovni pojmovi i zakoni u hidromehanici
- Hidrauličke tekućine i instalacije
- Hidrauličke crpke, agregati
- Hidraulički izvršni elementi (cilindri, motori)
- Hidraulički upravljački elementi (ventili...)
- Projektiranje hidrauličke sheme
- Održavanje hidrauličkih sustava
Sadržaj:
Cilj:
Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti hidraulike
i hidrauličkog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u
praksi pri projektiranju i održavanju hidrauličkih sustava.
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke, na računalu
provjerava nacrtanu shemu te spaja elemente na didaktičkoj
opremi i pušta hidraulički sustav u rad.
Vježbe:
Trajanje: 3 dana (cca 24 š. s.) Cijena: 3100 kn
OPS-1 ODRŽAVANJE PEUMATSKIH
- Postavljanje i puštanje u rad pneumatskih sustava
- Praktične vježbe i sustavno rješavanje problema
- GRAFCET standard DIN EN 60848
- Funkcionalni dijagram, funkcionalni plan
- Dizajn i funkcija pneumatskih i el.pneumatskih shema
- Projektiranje složenijih hidrauličkih shema
- Održavanje pneumatskih i elektropneumatskih sustava
- Primjeri iz prakse
Sadržaj:
Cilj:
Polaznika seminara naučiti i osposobiti za samostalan rad
u praksi pri detekciji kvara i brzo otklanjanje grešaka te o-
državanju pneumatskih i elektropneumatskih sustava.
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke, na računalu
provjerava nacrtanu shemu te spaja elemente na didaktičkoj
opremi detektira kvar otklanja greške i pušta sustav u rad.
Vježbe:
Trajanje: 3 dana (cca 24 š. s.) Cijena: 3100 kn
SUSTAVA
PT-1 PROCESNA TEHNIKA
- Oprema u procesnoj tehnici
- Dijagram toka procesa (EMCS)
- Dijagram instalacija (PI dijagram toka)
- Regulacija: - protoka - razine
- tlaka - temperature
- Podešavanje alarma
- Praktički primjeri iz prakse
Sadržaj:
Cilj:
Polaznika seminara naučiti osnovama i zakonitostima pro-
cesne tehnike. Osposobiti ga za samostalan rad s crpkama
regulatorima, ventilima, grijačima i senzorima u procesnom
sustavu.
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke na procesnoj
stanici, namješta zadane parametre te vrši podešavanje a-
larma sustava preko regulatora, grijača, senzora razine i tla-
ka.
Vježbe:
Trajanje: 3 dana (cca 24 š. s.) Cijena: 3100 kn
EH-1 ELEKTROHIDRAULIKA
- Osnovni pojmovi i zakoni u elektrotehnici
- Elektrohidraulički upravljački elementi
- Relejna tehnika upravljanja
- Simboli i norme crtanja hidrauličkih shema
- Izrada elektrohidrauličkih shema upravljanja
- Prikaz upravljanja pomoću funkcionalnog dijagrama
Sadržaj:
Cilj:
Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektrohidrau-
like i metode elektrohidrauličkog upravljanja. Osposobiti ga za
samostalan rad pri projektiranju i održavanju složenog elek-
trohidrauličkog sustava.
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke iz prakse, na
računalu pomoću programa (FluidSIM-Hydraulics) crta i pro-
vjerava shemu. Spaja električne i hidrauličke elemente na
didaktičkom ispitnom stolu i pušta sustav u rad.
Vježbe:
Trajanje: 3 dana (cca 24 š. s.) Cijena: 3100 kn
U-1 UPRAVLJANJE
- Osnovni pojmovi i zakoni algebre logike
- Spajanje ulaza i izlaza PLC-a s komponentama
- Osnove programiranja PLC-a (FDB, KOP)
- Logičke funkcija I, ILI, NE
- PLC Logo Siemens
- Vremenske funkcije
- Metodika programiranja
Sadržaj:
Cilj:
Polaznika seminara naučiti programirati PLC. Osposobiti ga
za samostalan rad u praksi pri programiranju, spaja-
nju elemenata i održavanju mehatroničkog sustava.
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke, na računalu
programira PLC. Povezuje računalo sa PLC-om, spaja gra-
nične prekidače, senzore i elektropneumatske razvodnike
na PLC te pušta sustav u rad.
Vježbe:
Trajanje: 3 dana (cca 24 š. s.) Cijena: 3100 kn
S-2 SENZORI S ANALOGNIM IZLAZOM
- Građa i funkcije analognih senzora
- Primjena senzora za mjerenje:
- udaljenosti - puta
- sile - tlaka
- Obrade signala pomoću PLC-a
- Kalibriranje mjernih lanaca
- Definiranje izvedenih mjernih veličina
- protoka - razine - ubrzanja
- Primjeri industrijske primjene
Sadržaj:
Cilj:
Polaznika seminara naučiti osnove o analognim senzori-
ma. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri izboru i u-
gradnji analognih senzora u mehatronički sustav.
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke iz prakse, spaja
senzore na didaktičkoj opremi te vrši ispitivanje i kalibriranje
mjernih lanaca.
Vježbe:
Trajanje: 3 dana (cca 24 š. s.) Cijena: 3100 kn
S-1 SENZORI S BINARNIM IZLAZOM
- Tehnički podaci o binarnim senzorima
- Opis, način rada i karakteristike:
- magnetskih - induktivnih
- kapacitivnih - optičkih
- ultrazvučnih senzora blizine
- Povezivanje u sheme i obrada signala senzora
- Primjeri iz prakse i analiza pogrešaka
Sadržaj:
Cilj:
Polaznika seminara naučiti osnove o binarnim senzori-
ma. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri izboru i
ugradnji binarnih senzora u sustav.
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke iz prakse spaja
senzore na didaktičkoj opremi i provjerava ispravnost rada
senzora blizine.
Vježbe:
Trajanje: 3 dana (cca 24 š. s.) Cijena: 3100 kn
REG-1 REGULACIJA
- Regulacijska tehnologija
- P, PI , PID regulatora
- Regulacijski sustavi bez/s izjednačenjem
- Princip djelovanja industrijskih regulatora
- Bürkert regulator - karakteristike
- Podešavanje parametara regulatora
- Metoda Ziegler-Nichols
Sadržaj:
Cilj:
Polaznika seminara naučiti osnovama regulacije. Osposobiti
ga za samostalan rad u praksi pri izboru, ugradnji, i podeša-
vanju parametara regulatora u regulacijskom krugu.
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke iz prakse, spaja
regulatore na didaktičkoj opremi te vrši podešavanje, odre-
đuje kritično pojačanje (granicu stabilnosti), izračunava pa-
rametre regulacije.
Vježbe:
Trajanje: 3 dana (cca 24 š. s.) Cijena: 3100 kn
S7-1 PROGRAMIRANJE PLC-a S7 1200
- Karakteristike hardvera PLC-a SIMATIC S7-1200
- Osnovna struktura kontaktnog plana i liste instrukcija
- Programiranje u tiaportalu
- Programski blokovi, memorije, bistabili, timeri itd...,
- Slijedno i vremensko upravljanje,
- Primjeri iz prakse i analiza pogrešaka
Sadržaj:
Cilj:
Polaznika seminara naučiti programirati PLC SIMATIC S7-
1200. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri progra-
miranju spajanju i održavanju mehatroničkog sustava.
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke, na računalu
programira PLC. Povezuje računalo sa PLC-om, spaja gra-
nične prekidače, senzore i elektropneumatske razvodnike
na PLC te pušta sustav u rad.
Vježbe:
Trajanje: 3 dana (cca 24 š. s.) Cijena: 3100 kn
ROB-1 ROBOTIKA
- Uvod u robotiku
- Karakteristike robota Mitsubishi RV-M1
- Programiranje robota upravljačkom konzolom
- Komunikacija robota s PC-om
- Programiranje pomoću COSIROP-a
- Primjena programa COSIMIR
- Izrada programa i liste pozicija
Sadržaj:
Cilj:
Polaznika seminara naučiti osnovama i zakonitostima roboti-
ke. Osposobiti ga za samostalan rad s s robotom Mitsubishi
RV-M1 pomoću upravljačke konzole i programiranjem preko
PC u COSIROPU i COSIMIRU.
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke na robotskoj
stanici. Programira robot pomoću upravljačke konzole i pre-
ko računala s programskim jezikom COSIROP, a progra-
mom COSIMIR izvodi 3D simulacije rada robota.
Vježbe:
Trajanje: 3 dana (cca 24 š. s.) Cijena: 3100 kn