simplebooklet thumbnail

עיתון

of 0
םענקי ,״םיזרא״ ךוניח תיב ןותיע
ז״עשת טבשב ד״י 10/2/17 2 ׳סמ הרודהמ
ןייטשדלוג תנע תונמאל הרומה לש הבוציעב טבשב ו״ט דובכל חול :רעשה תנומת
23
םיזראב םיזז םיניינע
תכרעמה ירבח רבד
!םירקי םיארוק
ןותיעה תא םכינפב גיצהל םיאג ונא
ז"עשת םידומילה תנשל ינשה
ללש ךותמ תומיעט םכינפב גיצהלו
תיבב וניווח רשא תויוליעפו םיעוריאה
.ךוניחה
.הנהמ האירק םכל םילחאמ
:ןותיעה תכרעמ ירבח
ןמיינ ,גומלא ןמדלו ,העונ זפ ,ןיעמ רטייל
,רבנע ארזע ,ימחלה תיב הלאפר ,לתסא
לבוי ןייטשנקריק ,היאמ םימחר ,יש ןנור
.הלא ןוסחו
סוענ ,לכימ רדיינש ,הנורש םייקו :תכירעב
.תירוא
הנורש םייקו :תייחנהב
יליג םימחר :הקיפרגו ןותיעה בוציע
ןותיעה תכרעמ תורבח
טבשב ו״ט גח םע ההוזמה הידקשה ץע
תנועב לחה יאלקח גחו ךיראת אוה טבשב ו"ט
תצורמב הניש הז גח .הרותב ןיוצמ וניאו ףרוחה
.הפוקתה חורל םאתהב ויפוא תא םינשה
אוה טבשב ו"ט רכזומ ובש ןושארה רוקמה
רדסב הנשה שאר תכסמ ,הנשמה י"פע .הנשמה
ינכט דעומ אוה טבשב ו"ט יכ ,םידמול דעומ
אלו ,הלרעו רשעמ יללכ תעיבק ךרוצל עבקנש
םינש ישאר העברא" :בתכנ וז תכסמב .גח םוי
;םילגרלו םיכלמל הנשה שאר - ןסינב דחאב :םה
דחאב ;המהב רשעמל הנשה שאר - לולאב דחאב
,תולבוילו ןיטימשל ,םינשל הנשה שאר - ירשתב
הנשה שאר - טבשב דחאב ;תוקרילו העיטנל
- םירמוא ללה תיב ,יאמש תיב ירבדכ ,ןליאל
."וב רשע השימחב
לחה ,םילבוקמה תפוקתב ,הרשע ששה האמב
.גחל טבשב ו"ט לש ותווהתהו ושוביג ךילהת
ללכש 'רדס' הז םויב ךורעל וגהנ םילבוקמה
ךות ץראה תוריפ תליכאו םודא ןייו ןבל ןיי תייתש
.תונווכ ןוויכו הליפת
טבשב ו"ט גגחנ תונויצה תישאר תפוקתב
אצי ,1890 – ן"רת תנשב .תועיטנה גחכ הנושארל
תיבמ וידימלת שארב ,ץבעי באז ,רפוסהו הרומה
ךכב עבקו ,תיגיגח העיטנל בקעי-ןורכזב רפסה
.תונליאה תעיטנ גח - טבשב ו"טל שדח יפוא
תוננגהו םירומה תורדתסה הזירכה 1908 תנשב
רחואמ .תועיטנה גחכ טבשב ו"ט לע ימשר חרואב
ףא הזה דעומה תא תמייקה ןרקה הצמיא רתוי
תעיטנל תגאוד איה םויה דעו תועיטנה גחכ איה
.הז םויב ץראב םינוש םירוזאב םיצע
םוי םע טבשב ו"ט םוי ההוז ,הנידמה םוק תפוקתב
תונושארה תוריחבה .לארשי תסנכ לש הדסוויה
ראוניב 25 ,ט"שת תבטב ד"כב ומייקתה ,תסנכל
תננוכמה הפסאה לש הנושארה התבישי .1949
ו"טב ,תונכוסה ןיינבב ,םילשוריב המייקתה
.תונליאה גח - 1949 ראורבפב 14 ,ט"שת טבשב
םכרדבו ,הלפשהמ םילשוריל ועיגה םירחבנה בור
ךפה זאמ .םיצע תעיטנ סקטל איגה רעשב ורצע
םילשוריב םינוש םירתאב ,םיצע תעיטנ סקט
תדלוה םוי תוגיגח תרוסממ קלחל ,התביבסו
.תסנכה
י"ע גחל שדח ןכות עצוה ,םינורחאה םירושעב
וב עובשה לכו טבשב ו"ט .עבטה תנגהל הרבחה
תרימשל תויוליעפו םיכרעל זאמ םישדקומ ,לח
םע הזה גחה לביק תפסונ תועמשמ .עבטה
לש רבה יחרפ תלצהל תינומהה תוסייגתהה
עוגפל ןיאש :ללכה תושרתשה תועצמאב ץראה
.םתוא רוקעל וא ףוטקל ןיא ,םירידנה רבה יחרפב
,עבטה לע הרימשלו תועיטנל ףסונב םויכ
לע הרימשה תייגוס ביבס קוסיעה תא םיביחרמ
וילע דיחיה תכלה בכוכ ותויה םצעב ,ץראה רודכ
רחא םוקמ ונל ןיא ,ךכ לשב .םייח םימייקתמ
ובש תורצואה לעו וילע רומשנש בושחו וב תויחל
.םיאבה תורודל םג
,הרקיה םיזרא תחפשמ
תודועת םיקלחמ ונא ,תיחכונה םידומילה תנשב
.תונליאה גח טבשב ו"טב
ןה .הרבע הנש תיצחמ יכ תונייצמ תודועתה
םיגשיהה תאו ץמאמה תדימ תא תופקשמ
דוקפת תוגהנתה ,הדימל ימוחתב וגשוהש
לכ לע יתמתחו יתנייעש רחאל ,םויה .הרבחו
,קופיסבו החמשב ןייצל הלוכי ינא ,תודועתה
.בטיה ודמל םיזרא ךוניחה תיב ידלי בורש
ועיגהו ועיקשה ,ודקש ,וצמאתה םידליה בור
זאמ ושע םידימלתה בור .םיאנ םיגשיהל
ותחתמאב שי דחא לכלו הפי ךרד הנשה תליחת
לכ .תומדקתהו הבוטל יוניש ,השדח החלצה
ךוניח תליהק ונלוכ דחיבו וכרדב םדקתה טרפ
.המצעהה ךרע אוה ליבומה ךרעה הבש תדמול
ונא ,"בלה חתפמ" תינכת תרגסמב ,טבשב
.תיתביבסהו תישיאה תוירחאה תא םישיגדמ
,בולבל ,החימצ ,העיטנ למסמ טבש שדוח
הנבותה תא ונב ררועמו תושדחתה ,החירפ
תוביוחמ ,תוירחא ,העקשה ןיב רשק שיש
.םינושה םייחה ימוחתב םיגשיה ןיבל תוברועמו
גח חורבו תודועתה תלבק םע ,תיצחמה ףוסב
לכ ינפב תדמוע דימתש ,רוכזל ונילע תונליאה
םיליתש לותשל תורשפאה ונתאמ דחאו תחא
.םדקתהלו תולוכי תולגל ,טובנל ,שדחמ
,הנהמ האירקו האבה תיצחמב החלצה תכרבב
,סוענ תירוא
ךוניחה תיב תלהנמ
תלהנמה רבד
טבשב ו"ט לש ולוגלג
3'ה ,ארזע רבנע
םיזראב םיגח
45
יעדמה זכרמב יתייווח דומיל
3'ה ,ארזע רבנע
הבהז תלהנמ ותוא ,םענקיב יעדמה זכרמה
תידוחיי תירפס תיב ץוח הביבס וניה ,ושוש
הטישהו הבישח חותיפל תיב אוה זכרמה .ץראב
ו-ג תותיכ ידימלתל דעוימ זכרמה .תיעדמה
הכוז הז זכרמ .םענקיב רפסה יתב תששמ
,םלועהמו ץראהמ תוחלשמ לש םיבר םירוקיבל
.תסנכ ירבחו םירש ,הימדקא ישנא לש
היווחל םיפשחנ ,זכרמה יאב לכו םידימלתה
עדמה ימוחתב תרגתאמו תיתועמשמ תידוחיי
.היגולונכטהו
ףאו םוקמה תא תלהנמ רשא ,הבהזל ףסונב
תפסונ הרומ םג זכרמב תאצמנ ,וב תדמלמ
םינכתה תיינבב הליעפ הפתוש הווהמה
התווחש הדימלתכ .םידימלתל םתרבעהו
,'ה-ו ,'ג תותיכב יעדמה זכרמב הדימל
יתייווח ןפואב תובר יתדמלו יתינהנ דואמ
היינבה תואנדס תא דחוימב יתבהא .ןיינעמו
הצילממ ינא .רחא אשונב הנש לכב תומייקתמה
.היווחה תא תווחל םענקויב דימלת לכל
םיזראב םישודיח
2'ו ,ימחלה תיב הלאפר
רפסה תיב תונורדסמב לייטל םתקפסה אל םא
המכ וב ושענ יכ ועדתש יאדכ םינורחאה םימיב
:הנורחאל םייוניש
תותיכ ןורדסמב תותיכ ןורדסמב הבישי תניפ
ןחלושו תואסיכ הבו השדח הבישי תניפ הפסונ ׳ו
השדחה הניפה .תוקספהב םידימלתה תחוורל
חחושלו חוורתהל ,דחי תבשל םידליל תרשפאמ
.תחנב
םיקיחמ תוחול תונורדסמב םיקיחמ תוחול
םירשפאמו רפסה תיבב םינוש תומוקמב ובצוה
תורומלו תוקספהב םהילע רייצלו בותכל םידליל
.םיינטרפ םירועישב םהב שמתשהל
תונמוא תתיכ תירוחאה רצחב השדח התיכ
רוזאב בורקב םקות ,היינב יבלשב תאצמנה
.תירוחאה רצחה
ןחלושו תואסיכ יבולב הבישיה תניפל שדח דויצ
רפסה תיבל הסינכב ,יבולב ובצוה םישדח
םש תבשל ןימזמו םיענ הארמ ול םיוושמו
.הקספהה ןמזב םעונב חחושלו
הרוק ןותחתה שרגמה ןותחת שרגמה יוריק
רשפאמו שרגמה לע לצמה דחוימ דבמ גג י"ע
.םימחה ץיקה ימיב םג לצב קחשל םידימלתל
תושדח הדובע תוניפ יחה תניפב הדובעה תוניפ
הנורש ,םיעדמל הרומה י"ע ונכוה תובצועמו
דומלל ןתינ הדובעה תוניפמ .יחה תניפב ,םייקו
הייחמה תוביבס לע ,יחה תניפב םייחה ילעב לע
ןהמ םלועב םירוזאו תונידמ לע ,ןנוזמ ,ןהלש
...דועו ועיגה
אשונב השדח דומיל תניפ םיגיהנמה תניפ
המקוה הירוטסיהה ךרואל םיידוהי םיגיהנמ
.ןוילעה שרגמה תברקב
םיבושח םיידוהי םיגיהנמ לש תונומת הניפב
ןחלוש הניפה זכרמבו םהילע תצמותמ עדימו
.הדימלל םילספסו
וסנכויו הדימב ,םויהל םישודיחה ,ןאכ דע
!אבה ןותיעב םהילע םכל עידונ ,םיפסונ םישודיח
םיזראב םיזז םיניינעםיזראב םיזז םיניינע
!דומיל ימי 100 ורבע ךיא ןמאיי אל
1'ו ,רטייל ןיעמו זפ העונ
תותיכ ידימלת ונייצ 20.1.17 ישיש םויב
םוי .האמה םוי תא ונלש ךוניחה תיבב 'ב-'א
אלל( םידומיל ימי 100 רבכ ורבעש ןייצמ הז
הרפסהמ דומילה ימי תיינמ .)תושפוחו תותבש
תובר תויוליעפמ קלח איה ,100 הרפסה דע 1
,ןובשחה ירועיש תרגסמב תותיכב תועצבתמה
םירפסמה תא תונמל םידליה תא דמלל תנמ לע
.היינשל תחא תרשע ןיב רבעמה תא ןיבהלו
,ןהל הצוחמו תותיכב וכרענ האמה םוי תרגסמב
ןובשחה םוחתב תוקתרמו תונהמ תויוליעפ
,גנילואב :ןוגכ תיתבישחו תינפוג תוליעפ ובלישש
הריוואל .'וכו הרטמל העילק ,הגרדמ ןחבמ
,הז םויל תודחוימה תוגועה םג ומרת ,תיגיגחה
תיבב תותיכה ראש .םידליה תוחפשמ וניכהש
."ןובשח םוי"כ דחוימה םויה תא ונייצ ךוניחה
תויטמתמ תויוליעפ וכרענ הז םוי תרגסמב
הבשחמ תודיח וללכש תובכשה לכל תורגתאמ
םיקחשמ ,תוצובקב רותפל ךירצ היה ןתואש
םויל תודחוימה תויוליעפה תא .דועו םיינובשח
ילחר ,רפסה תיבב הקיטמתמה תזכר המזי הז
ןתינ הקיטמתמ יכ חיכוה הז דחוימ םוי .דדח
.תונהמו תונווגמ םיכרדב דומלל רשפאו
״האמה םוי״ל קותמ חוניק
הבישיה תניפםיגיהנמה תניפ
ןותחתה שרגמה יוריק
״יעדמה זכרמ״ב ךוניחה תיב ידימלת
67
רפס תיב .קורי רפס תיב אוה םיזרא רפס תיב
רומשל םידליה תא ךנחמש רפס תיב אוה קורי
תודחוימ תויוליעפ וב תושענו הביבסה תוכיא לע
רצחב ןויקינ תונרות :לשמל ךכל תומרותש
,ןויקינה םוי ,םידימלתה י"ע תעצבתמה ןורדסמבו
,למשחב ןוכסיח לע הדפקה ,תותיכב ריינ רוזחמ
ו"ט תארקל קוריה עובשב תודחוימ תויוליעפ
.דועו קוריה ריקה תמקה ,טבשב
איה רפסה תיבב תומייקתמה תויוליעפהמ תחא
טמחש תורחת המייקתה ,15.1.17 ,ןושאר םויב
,טמחשל םירומה לש םתייחנהב ,תירפס תיב
היירפסה רדחב המייקתה תורחתה .ןומיסו ןמור
.'ו-'ב תובכש ויה תורחתב קלח וחקלש תובכשהו
םע דחי ,תורחתב ףתתשהל דובכה יל היה
הנהמ התייה היווחה .הליהו ריאי ,הינט :ירבח
תא .תורחתה לכ ךרואל שגרוה חתמהו תרגתאמו
הנושבש ןוויכמ ,בטיה רוכזא וז הנש לש תורחתה
.ןוחצינה בלשל העיגה ונתתיכ ,תומדוק םינשמ
םג חצנל הווקמו ונחצינש דואמ יתחמש ינא
.תואבה תויורחתב
תנמ לעו תכתמ תויחפו קיטסלפ יקובקב רוזחמ
.תורחת תכרענ ,הילא םידימלתה תא םותרל
תונושה תותיכה ידלי :םיללכ שי תורחתל
יגיצנ .םיקיר םיקובקבו תויחפ איבהל םישקבתמ
תא ףוסאל עובשב םעפ םיעיגמ הקוריה הצעומה
.רדוסמ םושיר םיכרועו התיכ לכמ םיקובקבה
תויחפהו םיקובקבה תומכ תא האיבהש התיכ
אשונה תא םלוהה סרפב הכוז רתויב הברה
.הנהמ לויטל תאצויו
!םירמוש הביבסה תוכיא לע - םיזראב
2'ג ,ןוסח הלא
תורגב םע דיקפת – תוכנוח
1'ו ,רטייל ןייעמ
םיזראב תירפס תיבה טמחשה תורחת
3'ד ,לגס דדוע
ךוניחה תיבב רוזחמה יחפ תדמע
׳א תותיכ ידימלת םע תויוליעפב ׳ו תותיכ יכנוח
׳א תותיכ ידימלת םע תויוליעפב ׳ו תותיכ יכנוח
קוריה ריקה
׳א תותיכ ידימלת םע תויוליעפב ׳ו תותיכ יכנוח
׳א תותיכ ידימלת םע תויוליעפב ׳ו תותיכ יכנוח
קוריה ריקה
הלאככו ךוניחה תיב ירגוב םה תותיכ ידימלת
םהידיקפת ןיב .םיבר םידיקפת םהילע םילטומ
תותיכ ידימלת לש הכינחב םג םירגובה םיקסוע
ידלי םישגפנ תוכנוחה תרגסמב .רפסה תיבב
םויב םייעובשל תחא ,'א תותכ ידלי םע תותכ
.רחא אשונב םעפ לכ ,םתוא םיליעפמו ישיש
םע שגפמהמ דואמ םינהנ 'ו ירגוב ,יירבחו ינא
םיחתפתמ םהש ךכמ קופיס םישחו תותכ ידלי
םיחא"כ םהל םישמשמ ונא .ונתוכזב םינהנו
םהל םיטמו תוקספהב םמיע םיקחשמ ,"םירגוב
םיעוריאב ונתוא םיפתשמ םהשכ תבשק ןזוא
.'םולש' רמול םיעיגמ םתס וא םהל ורקש םישגרמ
ומכ ,ידדה אוה ינשה םע דחאה שגפיהל ךרוצה
ונא םג ,תוקספהב ונתא חחושל םיאב םהש
םתיא רדסב לכהש קודבל ידכ םהילא םיעיגמ
לודג חאש ומכ שממ ,הרזעל םיקוקז אל םהשו
.'א התיכל הלע התע הזש ןטקה ויחאל סחייתמ
שי םויה'ש םהל עידוהל שדחמ םעפ לכב םיענ
לכב .החמש םיעיבמ םה דימתש ןוויכמ ,'תוכנוח
ונא ,תוכנוחה תרגסמב תפתושמ תוליעפ ףוס
,םינטקה םידליהו קופיס לש השוחת םישיגרמ
:םידדצה ינשל הליעומ תוכנוחה .ונל םידומ
הפוסב תאצל םלוכל תמרוגו םילודגלו םינטקל
!םיכיוחמ
םיזראב םיזז םיניינעםיזראב םיזז םיניינע
89
יאשונב הנבהו עדי יקחשמ םירצוי םידלי - העפשה לש םילגעמ
ךוניחה תיב תלהנמ ,סוענ תירוא
ינפוג-ךוניחו תואירב
,ינפוג-ךוניחל הרומה לש תיכוניח המזוימ קלחכ
ךוניח תיב ידימלת ושקבתה ,ןמ׳גרות לטרוא
םירושקה םיקחשמ איצמהלו רוציל ״םיזרא״
הנוזת ,םינוש טרופס יפנע ,ףוגה ירירש תלעפהל
ןרקה לש יפסכ עויסו יווילל הכוז המזויה .דועו הנוכנ
דרשמ םע ףתושמ םזימב תויכוניח תומזוי דודיעל
-'ג תובכשב םידימלתה ,וז המזוי תרגסמב .ךוניחה
ידיל םיאיבמ רשא םינווגמ םיקחשמ ורציו וחתיפ
.האצמה רשוכו תיתריצי הבישח לש םירושיכ יוטיב
קחשמה תא וגיצה םידימלת תווצ/גוז/דימלת לכ
.התיכה ידימלת ללכ םורופב ויללכ תא ודמילו
וחתופ םידימלתה י"ע וננכותש םיקחשמה בור
םידימלתה ולביקש המישמה .םיתווצב ועצובו
ירועיש תולטמ תרגסמב םיקחשמ רוציל ,התייה
הרשפא תיתרגש אלהו תיתריציה המישמה .ג"נח
תינפוג תוליעפמ ענמיהל םיטונה םידלי םג םיצעהל
םהידליש םירוה .ךומנ ףוג יומיד ילעב םידלי וא
המרת םיקחשמה תריציש ורפיס ,םיקחשמ וניכה
תרבגהלו ג״נחה ירועישל תוכיישה תשוחת חופיטל
אירב םייח חרואל םירושקה םיטביהל תועדומה
תירפס תיב הכורעתב וגצוה םיקחשמה .ליעפו
הנבהו עדי יקחשמ םירצוי םידלי״ תרתוכה תחת
.״ג״נחב
םיקחשמ תורשע תאצמהבש האנהה דצל
םיקחשמהש ,ךכ לע םיחוודמ םידימלתה ,םחותיפו
םייגולויזיפה םיכילהתה תא ריכהל םהל םיעייסמ
רוטקפ X-הו ,תינפוג תוליעפ תעב םישחרתמה
תרבגומ האנה ...האנהה איה העונתהו הענהה לש
.םתריצי ירפ םהש םיקחשמב תופתתשהמ
רש לש ותעידיל האבוה וזה תיכוניחה המזויה
:בתכו רטיווטב ץייצ אוה ,טנב ילתפנ רמ ,ךוניחה
ךוניח תרגסמב ,תיליע םענקיב םיזרא ס״יבב״
ןווגמ וניכהו םיתווצל וקלחתה םידליה ,תואירבל
.םיישעמ םיטקייורפו םיקחשמ
״.םידמול הככ
םידמולו םיקחשמטנב ילתפנ רשה לש רטיווטה ףד ךותמ
םידמולו םיקחשמןמ׳גרות לטרוא הרומה
לגרודכ קחשמב תופצל םתיצרש םעפ םכל הרק
ושרה אל םירוהה ךא )היזיוולטב אל( יתימא
דחוימ הרקמ לע םכל רפסל יתיצר םויה זא ?םכל
עידוה ,19/1-ה ,ישימח םויב :ונרפס תיבב הרקש
,ינפוג ךוניחל הרומו ונלש ךנחמה ,םורלא ונל
100 ולביק ,ונירפס תיבמ 'ו-'ד תותיכ ידימלתש
ןוידטצאב ךרעיש ,לגרודכ קחשמל הסינכ יסיטרכ
הצובקה ל"כנמ י"ע ומרתנ םיסיטרכה .רפוע ימס
ונחמש .הליהק ירשק תרגסמב "הפיח לעופה"
.תבש םויל חור רצוקב וניפיצו דואמ
הקחיש ,תבש התואב ךרענש לגרודכה קחשמב
לעופה" תצובק לומ "הפיח לעופה" תצובק
שרגמב ונשגפנ ,הבר התייה תושגרתהה ."הננער
.קחשמב דחי וניפצו ךנחמה םע לגרודכה
םידדועמה םיינועבצ םיטלש דעומ דועבמ ונכה
.םינקחשה תא ונדדועו "הפיח לעופה" תצובק תא
ןוויכ ,החותמ הריווא התייה קחשמה לכ ךרואל
ןארהמ ,ןקחשהש דע ,הדומצ התייה האצותהש
."הפיח לעופה" ,ותצובק תבוטל לוג עיקבה ,אלאל
ורמש "הפיח לעופה" ינקחש ,הבר התייה החמשה
התיבה ונרזח .םויסה תקירש דע האצותה לע
.םיצורמו םיחמש ,ןוחצינ לש השוחתב
לוגע אוה רודכה
2'ה ,יקסני'צ ןרדה
,הפיח לעופה ןקחש רוקיב
ךוניחה תיבב ,ןממ ןנח
ג"נחל הרומו 2'ה התכ ךנחמ ,יבוק םורלא
לגרודכה תצובק ןיב הלועפה ףותיש תרגסמב
תיבל ועיגה ,ונלש ךוניחה תיב ןיבל 'הפיח לעופה'
,הצובקה ןקחש ,2/2/17-ה ,ישימח םויב ,ךוניחה
.גנילרטש ןרוא ,הצובקה להנמו ןממ ןנח
דצל ,םידומילב העקשהה תובישח לע רביד ןנח
תוניגהה תובישח לע ,לגרודכה קחשמל הבהאה
לכל שוחרל שיש ידדהה דובכה לעו טרופסב
לע ןנח הנע ,החישה ףוסב .קחשמה ןמזב ןקחש
םידליל וקליח ןרואו אוהו םידימלתה תולאש
דגנ ,םתצובק לש קחשמל הסינכה יסיטרכ תא
םידימלתה .3/2/17-ה תבשב ןינכס ינב תצובק
.דמעמהמ דואמ םישגרנ ויה
תובכשה ןהש ,'ו-'ה תותכ ידימלת ,וחכנ עוריאב
ותרגסמב ,'וזוז' טקיורפב תופתתשמ רשא
תריציל תפסונ טרופס תעש םידימלתה םילבקמ
וזוז רינרוט .תינפוג תוליעפב הדמתהל היצביטומ
שדוח ךלהמב בושיב רפסה יתב ןיב םייקתי ףסונ
.הנשה יאמ
״רפוע ימס״ ןוידטציאב םורלא הרומהו 2׳ה ידימלתךוניחה תיב ידימלת םע שגפמב ןממ ןנח ,״הפיח לעופה״ ןקחש
םיזראב םיזז םיניינעםיזראב םיזז םיניינע
1011
םיזראב םיזז םיניינע
ונרפס תיבב יח תניפ יבגל הריקס – 'תויהל אל וא תויח'
2'ו ,ימחלה תיב הלאפר
הבו הנטק דמח תניפ הנשי ,ונלש ךוניחה תיבב
תאצמנ וזה יחה תניפ .םידחוימ םייח ילעב
תניפב .תירוחאה רצחב דחוימו רוגס הנבמב
:תונוש תוקלחממ םייח ילעב ןווגמ שי יחה
,םייריביס םירגוא םנשי םיקנויה תקלחממ
םיירוס םירגוא ,םירבכע ,םינקרש ,םייוגד
.וילש םשב ףוע שי תופועה תקלחממו תבנראו
רשא 'ו-'ד תותיכמ םידלי םיבדנתמ יחה תניפב
ילעבב לפטל תוירחאה תא םמצע לע םיחקול
םיבדנתמה .םוקמה תא םיקזחתמו םייחה
לפטלו תויחה תא ליכאהל םיארחא יחה תניפב
ןכ ומכ .םוקמה ןויקינלו רדסל גואדלו ןהב
םידימלתה לש םהינפ תא לבקל םיארחא םה
תויחהש חיגשהלו תוקספהב הניפב םירקבמה
.ןהלש םיבולכל הרזחב וסנכי
.יחה תניפב תובדנתמ ייתורבחמ תוברו ינא
איה תויחה רובעו דואמ הנהמ תוליעפה ונרובע
ינא .םיחיוורמ םלוכש אצוי ךכ ,הצוחנו הליעומ
והשמ-יחה תניפב יתבדנתה ןכלו תויח תבהוא
!םג תושעל םכל הצילממ ינאש
:יחה תניפב םישודיח
ןיב .יחה תניפל םישודיח וסנכוה הנורחאל
תוריאמ הדובע תוניפו םיטלש םישודיחה
תוניפה ,םייקו הנורש הרומה י"ע ונכוהש ,םייניע
יחה תניפב תויחל םירושקה םיאשונב תוקסוע
ןוזמה יגוס ,ח"עב לש םייחה תוביבס :ןוגכ
.דועו תויחה ועיגה ןהמש תונידמ ,ןהלש
םיזראב דמחמ תויח
ךוניחה תיבב יחה תניפ
ךוניחה תיבב יחה תניפ
ךוניחה תיבב יחה תניפב ירוס רגוא
רועישל ,ןותיע לכב הצצה םכל קפסנ ,וז הניפב
םעפהו .ונלש ךוניחה תיבב םייקש רחא דחוימ
הרומה םע ,הגוי רועיש ,'רחא רועיש' - ונתניפב
.אריפש תילגיס הגויל
ןותיעה תא םיארוקש םידימלתל ירפס ,תילגיס״
?״'הגוי' הז המ
תונורקע השימח שי הגויב .םייח ךרד איה הגוי״
,הנוכנ הנוזת ,היפרה ,המישנ ,החונת :םייסיסב
.״היצטידמו תיבויח הבישח
'הגוי' רועיש היהיש ךתעדל בושח המל״
?״םירועישה תכרעמב
רבכ .תיתועמשמ דואמ הפש איה הגוי יתעדל״
םידמול הגויה תפשל םיפשחנה םידלי ריעצ ליגמ
םתוגהנתה תא רוחבלו רוצעל ,םפוגל בישקהל
ךרד .םתשגרהו םתבשחמ תא רוחבל וליפאו
תונוצרל בישקהל םידליה םידמול הגויה
.״םהלש םיימינפה
טרופס רועיש לכל 'הגוי' רועיש ןיב לדבהה המ״
?״רחא
ןה הגויה תועפשה .דואמ יתועמשמ לדבהה״
לע העיפשמ הגוי ,ילטנמה דבורב תוקומע
,תושימגה ,הביציה ,ףוגב השוחתה לע ,המישנה
תרשפאמ הגוי .שפנה לשו ףוגה לש היפרהה
תארקל תרזוע דואמו דוקימו זוכיר חתפל םידליל
.״שפנ -ירעוס וא םיטקש אל םיבצמבו םינחבמ
?״המלו ונרפס תיבב הגוי דמלל תינהנ תא םאה״
תיבב הגוי תדמלמ ינאש תישימחה הנשה איה וז״
ינא ,שדחמ תשגרתמ ינא רועיש לכ ,םיזרא רפס
תפש תא םיבהוא םידליה בורש האורו השיגרמ
שומימ לש השוחתו תוחילש איה וז ירובע .הגויה
תיתועמשמו הבושח תפסונ הפש לש הינקהו ימצע
.״םיזרא רפס תיב חורלו םידליל רתויב
?״הגוי רועיש לש הנבמה והמ״
רשאכ תיתלחתה היפרהב ליחתמ דימת רועיש״
,לגעמב איה הבישיהו ישיא ןורזמ דלי לכל
םירופיס ,םיקחשמ ךרד םייתייווח םה םירועישה
דואמ םידליהו יחהו עבטה םלועמ תוחונת
.תויחנהה יפ לע םילעופו םינהנ ,םירבחתמ
ךרדומ ןוימד םע תיפוס היפרהב םייתסמ רועישה
.״הוולשו טקש
?״רועישה ףוסב היפרהה תרטמ יהמ״
דוקימה תא ריזחהל איה היפרהה תרטמ״
,הרכהה תא טיקשהלו המינפ תוננובתהו טקשה
טקשב זוכירב דומלל ךישמהלו ףוגהו תובשחמה
.״עגורו החמשב ימינפ
.״ןיינעמה ןויאירה לע תילגיס ךל הדות״
םייח ךרד איה – הגוי ,רועיש םתס אל אוה הגוי
1'ד ,ןייטשנקריק לבוי
רועיש
רחא תצק
הגוי רועשב ךוניחה תיב ידימלת
1213
הארוה ידבוע תחלשמ האצי הכונח תשפוחב
תורומ הללכ וז תחלשמ .ןילופל עסמל ,םענקוימ
.םענקוי לש ךוניחה תכרעמב תודבועה תוננגו
עסמב ופתתשה ס"היב תווצמ תורומ -15 כ
החמצ הבו הלדוגב תיקנע ץרא איה ןילופ .הז
םינש ךרואל הפנע תידוהי הליהק החתפתהו
ןוילימ 3.5 לע דמע ןילופ ידוהי רפסמ .דואמ תובר
ןונגנמ .ךרעל 300.000 כ ורתונ המחלמה םויסבו
תלבק ךות ,וזוע אולמב םש לעפ יצאנה הדמשהה
.םינלופה ןמ עויס
ידוהיה ןימלעה תיבב רוקיבב ונעסמ תא ונלחתה
התמצוע לע דומלל ונלוכי םש השרוו ריעב
תא ונל שיחמה רשא ןואיזומב ןכו הליהקה לש
,הליהקה ייח תאו ןילופב תידוהיה הירוטסיהה
.םש ויהש רחסמה תוברתה
רפסמ וניהש הב ,בוקרק ריעל ונכשמה השרוומ
םלוכב .םינוש םירתא לא ונאצי הנממו םימי
הדמשה לע ,תירזכא תוללעתה לע ונעמש
םיצאנה י"ע ,םידוהי לש תנגרואמו תיתטיש
ידוהיה עבורב ונרקיב בוקרק ריעב .םהירזועו
יתב 5 :ןוגכ םיידוהי םינממס ןווגמב ןייפואמה
תא וניאר ,ראופמהו ןשיה ידוהיה תורבקה
רישע םיקסע שיא( יקסננזופ לש דחוימה ורבק
ונעדוותה )'גדול תודהיל תובר םרת רשא חרוקכ
תוחיצרה לעו וטגב םייחה לע תועווזה ירופיסל
רחאל םג םידוהיה רחא תויפוס ןיאה תופידרהו
.היינשה םלועה תמחלמ םות
רשא השרו לא ונרזח עסמה לש ןורחאה וקלחב
,דחמ .הרובגו האוש ירופיס הז דצל הז םירוזש הב
םידוהי -400,000 כ ףפוטצהל וצלוא השרו וטגב
ובערוהו וכוה ,ונוע ,ולפשוה םש ,ןטק חטשב
םידוהיה .הקנילברטב תומל וחלשנ וא תוומל
תויהל ולדתשהו םיאלמ הליהק ייח ומייק וטגב
.ותלוכי יפכ דחא לכ רוזעלו ךומתל ,הזל הז םיברע
יכדרמ לש דרמה םג ללוחתה השרווב ,ךדיאמ
ונרייס .םיצאנה דגנ םירוביגה וירבחו ץיבלינא
ורצבתה וב רקנובה תא ללוכה הרובגה לולסמב
ונעמש הרובגה לולסמב .םינמרגה י"ע ותמוה ובו
רופיס רשא םידוהי םירוביג לש םלעופ לע םג
!!! ךורב םרכזו םתרובג ,םתמחלמ ,םלעופ ,םהייח
תסנכה תיבב שגרמ רוקיבב ונעסמ תא ונמייס
רפיס רשא ימוקמה ברה םע ונשגפנ םש .השרווב
תאצמנ רשא תימוקמה תידוהיה הליהקה לע
אל םלועל .הלידגו תוחתפתה יכילהתב םויכ
ךא המחלמה םרט התייהש המ תויהל בושת
.ןוחצינ אוה וז ריעב םיידוהי םייח לש םמויק םצע
הרישבו דוקירב ונחצפו לגעמ ונרגס תסנכה תיבב
,ןילופ תמדא לע םש וניתואצמה לע הלודג הוואגב
ןונמה תא תורש ,לארשי לגד תא הוואגב תואשונ
.הנידמה
לש תשבוגמ הצובקכ ונרזח ךא תודיחיכ ונאצי
אלו רוכזל תובייחתמו תוביוחמה ךוניח תושנ
לע היכונח תקלדה ,הליעפ ד"בח תליהק ,תסנכ
תומשו רמושמו קיתע ןימלע תיב ,ןולחה ןדא
קלח .)'וכו לאירא ,תידוהי( תירבעב תודעסמ
דובכל רנ תקלדהב ףתתשהל וכז ףא ונתאמ
.גחה ירומזמ יווילב ימוקמה ברה םע הכונחה
םירוביג לע םג ונעמש הדמשההו גרהה דצל
רובעב םתחפשמו םשוכר ,םשפנ תא ונכיסש
הזכ דחא םלועה תומוא ידיסח – םידוהי תלצה
תיצאנה הגלפמה ליעפ - רלדניש רקסוא היה
תומלש תוחפשמ ליצהל חילצה ויתולובחתבש
ןואיזומ םויכ אוהש ולעפמב ונרקיב .םידוהי לש
.ולש הלצהה ןונגנמ להנתה דציכ ונעמשו
.עסמה ךלהמב ונכרע םישגרמ םיסקט השולש
הרייעה ןמ קוחר אל םידליה רעיב ןושארה
םידלי 800 לש םרכזל סקט ונכרע םש ,בונרט
וגרהנו ורונ ,םהירוהמ חוכב וחקלנש םינטנטק
רבקב ורבקנו דחא רורא הלילב םיצאנה ידיב
....עגרל וקספ אל תועמדה ....תועמדהו .םיחא
הנחמ ואנקריב ץיוושואב ונכרע ינש סקט
וניארו םירופיס ונעמש םש ,לודגה הדמשהה
ונילעה .דואמ דע ונתוא ולטלטו ועזעזש תוארמ
.הל הינש ןיאש תוירזכאב םיחצרנה רכז תא םש
- הקנילברט הדמשהה הנחמב ונכרע ףסונ סקט
תוליהק 17,000 -מ הלעמל לש הנורחאה הנחתה
.םיזגה יאתב יצחו הנש ךותב וקחמנש תוידוהי
ונדחייתהו קא'צרוק שונאי לש ורכזל רנ ונקלדה
הצקב תמקוממ הקנילברט .םיפסנה רכז םע
הכילהה ....םיסקמו ילרוטספ םוקמ ,םויכ ,רעיה
בלה ,ףוגה תא האיפקה גלשב תכשוממה
.המשנהו
תיבב ונרקב .'גדול ריעה לא ונכשמה בוקרקמ
תשש לש םרופיס תא האלה ריבעהל ,חוכשל
םלצ לע הרימש לע םירסמה תאו םינוילימה
.םדאה דובכו שונא
י"ע הנובתבו תושיגרב הנבנ עסמה לולסמ
חילצנש הזע הפיאש ךות ,ןרזע םייח ךירדמה
הממ טעמב ולו שיגרהלו ןיבהל ,תעגל ,שוחל
ךכ לעו השממתה ותפיאש .םש היה תמאבש
.ונא תודומ
ןומיס רמ ,ריעה שאר לש ותמזוי ירפ וניה הז עסמ
לכל םג ומכ ךכ לע הכרעההו הדותה ולו יספלא
רמתלו ךוניחה תקלחמב הכאלמב םיקסועה
תחלשמה שארכ השמישש תיס"בקה ןורהא
.טרפו טרפ לכל הגאדו
ודיתעו לד ולש הווהה ,ורבע תא עדוי וניאש םע"
!חוכשל אלו רוכזל םיווצמ ונא ... "לפרעב טול
,רנ קלוד וכות ךותבש ןיביו עדי םדא לכש ךירצ"
.רנ ול ןיאש שיא ןיאו ורבח רנכ ולש ורנ ןיאו
תולגלו לומעל וילעש ןיבי שיא לכש ךירצ
הלודג הקובאל וקילדהל ,םיברב ורנ רוא תא
)קוק ברה( ."ולוכ םלועל ריאהלו
!חוכשל אל םלועלו רוכזל – ןילופל עסמ
בוליש תרומ ,ןמצייו ילרוא
םיזראב םיזז םיניינעםיזראב םיזז םיניינע
1415
תיפרוח החירפ
3'ה ,ארזע רבנע
.םיעבצ ללשב םיחרפ םיעבוצ ,רופאה ףרוחה תא
רתויב הרצק הפוקתל םיעיפומה ףרוח יחרפ םנשי
תוארל קיפסהל ידכ םיזירז דואמ תויהל ךירצו
םהלש החירפה תפוקתש ולאכ םנשיו םתוא
.רתוי הכורא
יחרפ םהיניבו םיחמצ ינימ יפלא םנשי לארשיב
םינמנ ,ונצראב ףרוחה יחרפ ןיב .םיבר ,ףרוח
.סוריאהו תינלכה ,ןויבסה
םישדוחב ףרוחב רקיעב לדגה ,רב חרפ - ןויבס
לש םינימ 6 םילדג לארשיב .יאמל ראוני ןיבש
םיצופנה םיחמצה דחא אוה ןויבסה .ןויבס
ותחירפב אלממו ץראה יפונב רתויב םיטלובהו
.םיבוהצ םימתכב ףונה תא
םימייק .םייתירונה תחפשממ חמצ - תינלכ
ןימה .םיעבצ ןווגמב תוינלכ לש םינימ 120
"היוצמ תינלכ" אוה ,ונצראב רב חמוצה דיחיה
םימודא םידברמב תחרופ תינלכה .םודא העבצש
תינלכה לש המש .ץרמ דעו רבמצדמ םימישרמ
הלכ ומכ הפי תינלכה ןכש ,"ה ָל ַ" הלימהמ רזגנ
םיחרפה דחא איה הייפוי תוכזב .התנותח םויב
איה תינלכה .םילארשיה לע רתויב םיבוהאה
.הרוסא ותפיטקו ןגומ חמצ
עבטב .םייסוריאה תחפשממ רב חמצ - סוריא
,לארשיב 18 םכותמ ,םיסוריא ינימ 300 םימייק
סוריא ,ןמגראה סוריא םה םהיניבמ םירכומהש
סוריאה לש ויחרפ .עובלגה סוריאו תולוחה
םה ךכ לשבו םינווגמ םהיעבצו םתרוצב םיידוחיי
.רויצב רקיעב - תונמואב םיצופנ
,ונצרא תא וז הנועב םיטשקמ םיבר ףרוח יחרפ
רשאמ רתוי הבוט ךרד ןיא ,םתוא ריכהל וצרת םא
ואצו ליעמ ושבלו עבוכ ושבח .עבטב לויטל תאצל
.םידחוימהו םיפיה ונצרא יחרפ תא תולגל
ףרוחה תא ריבעהל םיגהונ םיבר םייח ילעב
.ףרוח תמדרת תארקנה תכשוממ הנישב
ןהב תומיוסמ תוצראבש ןוויכמ תאז םישוע םה
.םנוזמ תא םיאצומ אל םהו דבכ ףרוחה םייח םה
םינמנ ףרוח תמדרתל םיסנכנה םייחה ילעב ןיב
תודפרק ,םיקרח יפלטע ,םידופיק ,םיאנס ,םיבוד
...דועו םישחנ
רוגאל ידכ ץיקב בר ןוזמ םילכוא הלא םייח ילעב
תא רובעל םהל עייסתש ןמוש תבכש םפוגב
םה ןכמ רחאל .ןוזמ תליכאב ךרוצ אלל ףרוחה
םשו םמצעל ורפחש הליחמ וא הרעמב םירתתסמ
םה ףרוחה תמדרת ןמזב .ףרוחה לכ םינשי םה
םייקתהל םיחילצמ אלא םיתושו םילכוא םניא
םפוג םוח ,ץיקה ךלהמב םפוגב ורבצש ןמושהמ
םבילש דע יטיאל ךפוה םתמישנ בצקו דואמ דרוי
.םועפל קיספמ טעמכ
רשאכ ףרוחה תמדרתמ םיררועתמ םייחה ילעב
םיליחתמ םהשכו הלוע םביבס הרוטרפמטה
.בער שוחל
ףרוחה תמדרתב םייח ילעב
3'ה ,םימחר היאמ
תועידיו תויח
םיזראב םיזז םיניינעםיזראב םיזז םיניינע
1617
הדועת תלבק
2'ו ,ימחלה תיב הלאפר
ררועמ הז םוי םאה ,ברקתמ תודועתה תקולח םוי
וזה הבתכה ילוא ,ןכ םא ?תודחוימ תושוחת םכב
םויש תושוחתב רכזנו ואוב .םכתא ןיינעל לכות
...ברקתמו ךלוה הז םוי יכ דחי ונב ררועמ הז
תורבוע תודועתה תלבק םוי ינפלש הליל לכב
םינויצ לבקנ םאה :תובר תובשחמ ונישארב
יכהו ?ונב םיאג ויהי ונירוה םאה ?םיבוט קיפסמ
תובשחמ ?ונמצעב םיאג היהנ ונא םאה - בושח
תאז םע דחיו ץחל ,דחפ ומכ תושגרב תוולמ הלא
.תושגרתה -
םישועו םיעיקשמו םידמול ונא הנש יצח ךשמב
תלבק םוי לודגה םויה עיגמ ...זאו בטימה תא
הדועת דימלת לכ לבקמ וב םויה .תודועתה
םייתוגהנתהה ,םיידומילה ויגשיה תא הכירעמה
.תיצחמה ךלהמב םייתרבחהו
ךרענ ,התכב תודועתה תלבק דמעמל ףסונב
.תונייטצה תודועת תלבק לש שגרמו יגיגח סקט
דחפה תושגר ,הדועתה תלבק רחאל ,םיתעל
םיתיעל ךא הלקהלו הוואגל םיכפוה תושגרתההו
ךכמ תעבונ הבזכאה .הלק הבזכא תשוחתל םג
ןכתיש ולאל .ונמצעמ ונלש תויפיצב ונדמע אלש
ונא ,םהלש הדועתה תא וארקישכ הבזכא ושוחיו
:וז השוחת םע תודדומתהל ךרד םיעיצמ
הרקש המ ,'בישהל ןיא השענה תא' - ועד ,תישאר
םיכרד לע המידק בושחל אוה רתונש לכ ,הרק
ולבקתש האבה םעפבש ךכ ,םיגשיהה רופישל
ומדקתהו תורטמ וביצה .ובזכאתת אל ,הדועת
םתבצהש דעיה תגשהל דע ,םינטק םידעצב
.םכמצעל
דבלב ןוצר ךא ,'ןוצרה ינפב דמועה רבד' ןיא ,ורכז
וליחתה .םישעמב םג ךרוצ שי ,קיפסמ וניא
וגישתשכו לגרהל וכפהי םהש דע םינטק םידעצב
ןמזה לכ םייחב .רחא דעי עובקל ולכות דחא דעי
.רפתשמ ,ומצע לש תויועטהמ דמולש ימו םידמול
!תודועתה תלבק םויב החלצהב
הכרעהה ןוילג םע לתסאו הלאפר
םירצוי
םינהנו
:הנכהה יבלש
ןמרטוג קבדב ברגה לש דחא דצ קיבדהל שי .1
.ברגה תא ךופהל שובייה רחאלו
.אשד יערזב ברגה תא םיאלממ .2
.תרוסנב ברגה תא םיאלממ .3
לש ינשה הצקה תא הימוג תרזעב םירשוק .4
.ברגה
תרוסנה םע ברגה תחיתמ י"ע ןזוא םירצוי .5
.התרישקו
.תוימוג תרישק י"ע תומד םירצוי .6
חרפ ,ינועבצ רודכ תוזז םייניע םיקיבדמ .7
.ילזונ UHU קבד י"ע םייתפש
ותוא םיטשקמ .הטוקרט סרח ץיצע םיחקול .8
.שובייל םיכחמו קילירקא יעבצב
.עבצנצנב ץיצעה תא םירטעמ .9
פילוט יעבצב אשדה שאר תא םיטשקמ .10
.שובייל םיחינמו
אשד שאר – טבשב ו"טל הריצי
ילש ןושארה תיבה ףד :רתא ךותמ
:םישורדה םירמוחה
סרח ץיצע
םיעבצ רחבמב םייברג
תוימוג
לוסמ םייתפש 3D לוס חרפ
םיסיר םע תוינועבצ םייניע גוז
ףאל םיינועבצ םירודכ
אשד יערז
תרוסנ תיקש
ןמרטוג קבד וא UHU קבד
קילירקא יעבצ
לוחכמ
עבצנצנ
פילוט יעבצ
םיזראב םיזז םיניינעםיזראב םיזז םיניינע
1819
הביטחל רבעמה ןמ תוששח
2׳ו ,ןמיינ לתסא
םיגוסמ תושגר הב םיווחש התיכה תאז 'ו התיכ
.ינש דצמ דחפו דחא דצמ תושגרתה :םינוש
איה התיכ תא תבהוא ינאש תוביסה תחא
ןחבמ ןיב חתמה .הב ררושה ,הזה חתמה ללגב
.דומילה ימי תרגשו םיגח ןיבו הדובעל
רתיה ןיב תוולמ וזה תיתועמשמה הנשה תא
בולישה ,םידומילב החלצהה תמגודכ ,תוששח
דועו םירוהה תויפיצב הדימעה ,םידליה תרבחב
םויס ינפמ ששחה אוה םלוכמ לודגה ששחה ךא
.םייניבה תביטחל רבעמהו ידוסיה רפסה תיב
,םיברועמ תושגרב הוולמ הביטחל רבעמה
ןכש - תובצע תשוחת :םיבוט תוחפו םיבוט
ובזעי ,םינש 6 ונתא ודמלש םירבחהמ קלח
.רתוי םתוא הארנ אלו םירחא רפס יתבב ודמליו
לבקתהל םיסנמ ונקלח ירהש - חתמ תשוחת
תארקל הנוכתהו ץראב םינוש רפס יתבל
םאה ,חתמב הוולמ ולא רפס יתבל הלבקה
?אל וא יוצרה רפסה תיבל לבקתנ
:ןוגכ םייבויח תושגר םג םיווח ונא ינש דצמ
בלש םע שגפמה תארקל תושגרתהו החמש
םידלי םע תורכה ,שדח רפס תיב :ונייחב שדח
.דועו םישדח םירבחו
תרבוע ינאש ןוויכמ השק יד היהי תישיא יל
ידוסיה רפסה תיבמ הרבח ףאו שדח רפס תיבל
.יתיא דחי וילא תרבוע אל
ךא ,םישדח תורבחו םירבח ריכאש החוטב ינא
תודליה ירבח םה ידוסיה רפסה תיבמ םירבחה
אצמאש ןימאהלו תוכחל אוה יל רתונש לכ .ילש
לע רומשלו תוסנלו םישדח םיבוט םירבח יל
ימצעל תרמוא ינא ,םיקיתווה יירבח םע רשק
וליאכ השגרהה תא "...ןמז לש ןיינע לכה" ,דימת
התכב םידלי קר ,ןטבב םיצצורתמה םירפרפ שי
.ןיבהל םילוכי 'ו
ינא ,םייחב תחא םעפ קר םיווח וזכ היווח
רתויב יתועמשמ בלשב תאצמנ ינאש השיגרמ
ןוה םוש דעב וילע תרתוומ יתייה אל .םייחב
.םלועבש
םירצוי
םינהנו
...תודועת םילבקמ רחמ
2'ו ,ןמיינ לתסא
,רקיה ינמוי
תארקל תשגרתמ ינאש ךל רפסל הצור ינא
.רחמ לבקנש תודועתה
שממ ינאו יתלוכי בטימכ יתישעש השיגרמ ינא
.תועוצקמה לכב םיהובג םינויצ לבקל הצור
ימצע יתחקל ,םירומלו םירבחל הפי יתגהנתה
םגש הווקמ ינא .םידומילב יתרפתשהו םיידיב
.ינומכ םיבשוח ילש םירומה
םיראפתמה םירחא םידלי האור ינא םיתעל
המ ןיא יתעדל ,ולביקש םיהובגה םינויצב
ינמוי ךל החיטבמ ינא ,ךכב ץיוושהלו ראפתהל
ךותב חמשא תניוצמ הדועת לבקא םאש ,רקיה
.תאז ןיצחהל אל לדתשאו יכות
יתוא שגרמ הז ,'ז התיכל הלעא האבה הנשב
תיבל רובעא יכ ,ביצעמ םג תאז םע דחי ,דואמ
ריכאו םיבוטה יירבח תא בוזעא ,שדח רפס
.םישדח םידלי
אשונ רבכ הז לבא
וילע רפסאו רחא
,םייתניב .האבה םעפב
הדועתה תלבקל הפצמ
הווקמ ,רחמ לבקאש
,הבוט הדועת יל היהתש
.רחמ ,תוארתהל
?טלאוט ריינ לילגמ ץע םיניכמ ךיא
2'ו ,ןמדלו גומלא
:םירמוח
דחא לילג ,םיצעה תומכ יפל( טלאוט ריינ ילילג
)דחא ץעל
קורי עבצב ריינ
םיירפסמ
ץעה טושיקל תוקבדמ
:הנכהה תוארוה
.םידדצב ותוא םיכתוחו לילגה תא םיחקול.1
.ץע לש תרמצ תרוצב קוריה ריינה תא םירזוג .2
תרמצ תרוצב רוזגה קוריה ריינה תא םיחינמ .3
.םירוחה ןיב ,ץע
ושמשיש ,ץעה תרמצ לע תוקבדמ םיקיבדמ .4
.ונלש ץעב תוריפכ
םיזראב םיזז םיניינעםיזראב םיזז םיניינע
2021
הז
... יל םיעט
םישבי תוריפ םע שבד תגועל ןוכתמ
2'ה ,םימחר היאמ
תגוע לע םכל הצילממ ,טבשב ו"ט תארקל
,גחה תא םכל םיענתש ,םישבי תוריפ םע שבד
...ונהתו וסנ
:םיביכרה
םיציב 4
רכוס סוכ יצח
הת סוכ יצח
שבד לש המלש סוכ
ןמש סוכ יצח
חמק תוסוכ 3
ןומניק תופכ 2
תונטק תויבוקל םיצוצק םישבי תוריפ
:הנכהה ןפוא
,הרעקב םירמוחה לכ תא םיבברעמ
,תולעמ 107-ל רונתה תא םיממחמ
תנמושמ היפא תינבתל תבורעתה תא םיקצוי
.תוקד 40 םיכחמו רונתל םיסינכמ
תופכ שולש םיבברעמ רונתב תבורעתהש ןמזב
הנכומ הגועהשכו שבד תופכ 2 םע םיחתור םימ
רצונש לזונה תא םיקצויו רונתהמ התוא םיאצומ
)היאמ לש הדוד( ןרוא הליה :תאמ ןוכתמ .הגועל
!הנכומ הגועה
םלוכל ןובאתב
)-: חמש גחו
םינהנו םילכוא – םישבי תוריפ
2'ו ,ימחלה תיב הלאפרו ןמיינ לתסא
,טבשב ו"ט גח ינמיסמ דחא םניה םישבי תוריפ
וצרו הלוגב ויחש םידוהי ,רבעב .םיקהבומה
אל ,לארשי ץרא תוריפ לש םמעטמ תונהיל
לארשי ץראמ ךרדהש ןוויכמ תאז תושעל ולכי
ובקרנ תוריפהו הכורא התיה הלוגה תוצראל
שובייל הטיש וחתיפ ץראב םהיבורק .ךרדב
בר ןמז דמעמ םיקיזחמ םישבי תוריפ .תוריפה
הלוגה ידוהי ולכי ךכ .תולקב םילקלקתמ םניאו
.לארשי ץרא תוריפ תליכאמ תונהיל
םינאת ,םירמת ,םיקומיצ םה םיצופנ םישבי תוריפ
,הלונרגל תפסותכ ,ףיטחכ םילכאנ םה .םיפיזשו
תפסותכ הייפאב םישמשמו ,רקוב ינגדו טרוגוי
.תוגוע לש תובורעתל
םיבר םימ םידבאמ תוריפה שובייה ךילהתב
בקע .ירוקמה םלקשמל סחיב דואמ םיקמטצמו
.ירט ירפ לשמ רתוי זעו שגדומ םמעט םימה דוביא
ןימטיווה תיברמ תא ירפה דבאמ שובייה ךילהתב
ךכ ,דואמ הובג השענ רכוסה זוכירו וב היהש C
.היגרנא ריתע ןוזמ רוקמ םיווהמ םהש
ךא ,םיאירב יכה אל ילוא ,םישבי תוריפ ,רוציקב
.םימיעט דואמ טלחהב
םיזראב קורי עובש
הביבסה תוכיא תזכר ,ןומטמ לכימ
ונא טבשב ו"ט גח לח וב עובשב ,הנש לכב
עבטל םירושקה םיאשונל דומילה תא םישידקמ
עובש'ה םיארוק ונא הז עובשל .הביבסה תוכיאו
תיבב ונחתפ ,הנשה קוריה עובשה תא .'קוריה
אוהש ,"יראלוסה ןגה" לש תוליעפב ,ךוניחה
ןכושה תומייקלו הביבסה תוכיאל הכרדה זכרמ
תוגהנתה דדועל הניה ןגה תרטמ .הנימינבב
הביבסה תוכיאו תומייק יכרע לע תתתשומה
הפתתשה התיכ לכ .יתיווח ךוניח תועצמאב
וקסע םירועישה .רצחב ךרענש יתיווח רועישב
תוליעפ .'קורי םינגנמ'ו 'היגרנא' :םיאשונב
היגרנא לע םירבסה הללכ ,היגרנאב הקסעש
,ןבא םחפב ועגנ םידימלתה .םחפמ תקפומה
למשח לש הדידמב וסנתהו ימלוג טפנ וחירה
וניבה םידימלתה ןכ ומכ .יאטלוו–וטופ חולב
למשח רצייל ודמלו שמשה םוח תייגרנא יהמ
לש הבירצ הללכ תוליעפה .שמש לדגמ תרזעב
תיכוכז תרזעב ןוטרק לע םידימלתה תומש
.תלדגמ
ודמל 'קורי םינגנמ' היה הלש אשונהש הנחתב
רזוח שומיש ,תלוספ ןיב לדבהה לע םידימלתה
רוניצ ,קובקבמ וזק תרצוצח וניכהו רוזחמו
.תיקשו
לש רדסמ םייקתה קוריה עובשה תרגסמב
אשונב ,ךוניחה תיבב הקוריה הגהנהה ירבח
הרומה ,לעי י"ע קפוה רדסמה .הביבסה תוכיא
.םיעדמל
הגהנהה ירבח וסנכנ ,קוריה עובשה ךשמב
םירומ" ןיעמ ושמישו תותיכב םירועישל הקוריה
ו"ט אשונב יתייווח רועיש וכרע םה ."םיריעצ
,תוגצמ תועצמאב םידימלתה תא ודמילו טבשב
....דועו תורוזפת ,וגניב יקחשמ ,םינודיח
סנכב ופתתשה תותיכ ידימלת ,ףסונב
םדוא רעיל הסינכב םייקתהש ,יבושיי תועיטנ
סקטב ופצ םש .ריעה שאר דמעמב ,ונבושייב
.ריעה ינפ רופישל םיצע ועטנו טבשב ו"ט
םישרמו יגיגח סקטב ונמכיס קוריה עובשה תא
.תליא תכנחמהו 1/ג התיכ וכרעש טבשב ו"טל
םיזראב םיזז םיניינעםיזראב םיזז םיניינע
2223
םיזראב םירהזנםיזראב םירהזנ
החוטב השילג
1׳ו ,זפ העונ
טנרטניאה עובש םייקתמ ראורבפ תליחתב
םיעוריא ךרעמ אוהש ,ימואלניבה חוטבה
לכב הנש ידימ םימייקתמה תויכוניח תויוליעפו
תאלעה איה הזה עובשה תרטמ .ץראה יבחר
יבויח שומישל םהירוהו םידימלתה תועדומ
,ןוגכ( תויתרבחה תותשרהו טנרטניאה תשרב
).'וכו םרגטסניא ,קובסייפ
םירהזנ םא קר אלפנ םוקמ איה טנרטניאה תשר
.םיללכה לע םידיפקמו
םידליל תשרב המכחו החוטב השילגל םיללכ
:רעונ ינבו
דחא לכ תיטמוטוא רשאת לאו בטיה קודב .1
םע רגובמ ,תשרב תוזחתהל לק .ךילא הנופש
תיתרבח תשרב ליפורפ ףייזל לוכי ןודז תונווכ
אוהשכ ,ךלש יתרבחה לגעמל רודחלו תולקב
םג םיתיעלו ךירבחל השיג םע אוה םש רבכ
!ךתחפשמל
רפסמ ,תבותכ ,יטרפ םש :ןוגכ עדימ ןתית לא .2
תונומת ,רפס תיב ,ךירוה לש וא ךלש ןופלט
אצמנ ימ חוטב התאש ינפל ,'וכו לימייא ,תוישיא
.תדלקמה לש ינשה דצב
.תשרב םתשגפש רז םע ושגפית לא םלועל .3
יבמופ םוקמב ,רגובמ םדא םע תאז ושע - ןכו היה
.דבלב
,רדעב ומכ וגהנתת לא .תעד לוקיש וליעפה .4
ףרטצהל אל ,םישוע םלוכ יכ קייל תושעל אל
לולע הז .ופרטצה םלוכ יכ הקיזמ הצובקל
הנולת \ הביד \ ערה ןושל תועיבתב םייתסהל
.םירוהל
םתא ןכיה ,םיבתוכ םתא המ בל ומיש דימת .5
ףוצי הז עדימ םא ועדת אל םלועל - ורכזו םיבתוכ
!םינושה שופיחה יעונמב
!םיריהז היהנש בושח טנרטניאב :ורכז
םייח םינכסמ - םיילמשח םיינפוא
2'ו ,ןמיינ לתסאו ןמלסיק הלאכימ
?למשח לע ועוני םיינפואש םתבשח םעפ יא םאה
תוריהמב םהילע בכרל ולכותש םתבשח םאה
לע רתוי תעדל םיצור םתא םא ?ש"מק 40 לש
םוקמל םתעגה - םלועה תא ושבכש םיינפואה
!ןוכנה
תועצמאב םיענה םיינפוא םה םיילמשח םיינפוא
.תילמשח הללוסמ חוכ לבקמה ןטק ילמשח עונמ
םג עונמב רזעיהל בכורה לוכי םימגדהמ קלחב
עונמה םירחא םימגדבו ,שוודמ וניא אוה רשאכ
.שווידה תעב קר לעפומ
תורשפאב אוה םיילמשח םיינפוא לש םנורתי
טעמכ תאזו - תוריהמבו םילודג םיקחרמל עוסנל
תועיגפו תוינוכממ םילוז רתוי םה .ץמאמ אלל
תועיגפמ רתוי תולק ,םתיא הנואתמ תומרגנה
םייתודידי םה .תינוכמ םע תונואתמ תומרגנה
םיליער םיזג תוטלופש תוינוכמל סחיב הביבסל
.ריווא םוהיזל תומרוגו
םג םיילמשחה םיינפואל ,םיברה תונורתיה דצל
אל םנמא םיילמשח םיינפוא :םיטעמ אל תונורסח
.דחוימב םילוז אל םג םה ךא ,תוינוכמ ומכ םירקי
שארה לע הדסק םישבוח םיינפואה יבכור לכ אל
דחוימב ,תורומח תועיגפל םורגל לוכי רבדהו
םיינפואל סחיב ,ההובגה העיסנה תוריהמ לשב
לע םיינפואה םע םיבכור םיבר םיבכור .םיליגר
םויסל .לגרה יכלוהל ךכב םיקיזמו הכרדמה
בושחו תונורסחו תונורתי שי םיילמשח םיינפואל
לקוש אוהש ינפל םהל עדומ היהי דחא לכש דואמ
.םתוא תונקל םא
רשאו ,וק ותואב וענ רשא םילגלג
בשי בכורה .ץע תרגסמ ידי לע ורבוח
תופכשכ םילגלגה ינש ןיב קוסיפב
תא תופחודו עקרקה לא תועיגמ וילגר
לגלגב השענ יוגיההש דועב ,םיינפואה
.ימדקה
םיינפוא לש דעותמה ןושארה םגדה
ינמרגה ידי לע זירפב רוביצל גצוה
.1818 תנשב ,סיירד ןופ לראק ןורבה
הפיחד ידי לע וענוה הלא םיינפוא
ועדונו ,עקרקה דגנכ בכורה ילגר לש
םש לע ןיסיירד וא ,"הפיחד ינפוא"כ
ינש ויה הפיחדה ינפואל .םאיצממ
?תעדיה
2425
...ונאצי לויטל
השנמ תורעיב לויט - ףרוחל ץלמומ לויט
3'ה ,ןנור יש
לש תוצלמהו הריקס םכל םיאיבמ ונא וז הניפב
תיב ילויט תרגסמב םיתעל ,ץראב ונישעש םילויט
.החפשמה תרגסמב םיתעלו רפסה
.השנמ תורעיב לויט ...םעפהו
השנמ תורעיב יתחפשמ םע יתלייט ,הנורחאל
יכ וז הפוקתב םש לייטל םכל הצילממ ינאו
.הפהפיו הארנו םייח קקוש םוקמה ףרוחב יתעדל
ףונהו םיבר םימ םימרוז םילחנב ,חרופ לכה
רעיה לש ובחורלו וכרואל הכילה .בבלמו קורי
עיגרמ עבטבש טקשהו חתפיהל בלל תרשפאמ
ימל תחטבומ תיפיכו תקפסמ היווח .שפנה תא
.םיחותפה םיבחרמהו עבטה תא בהואש
,דחוימו הפהפי ,םיידי בחר רעי :םוקמה רואית
םוקמב .םידחוימ םייח ילעבו ,םיצע ,םיחמצ אלמ
!ספטל ףיכ הילעש הלודג העבג שי
,רחג לחנ :השנמ תורעי תא םיצוח םילחנ רפסמ
תכירעל םירדוסמ תומוקמ שי םהבו טפושה לחנ
.םיקינקיפ
הברעמ םורד םיעסונ םענקוימ :םוקמל העגה
םוקמה .תוקד 20 העיסנה ןמז ,השנמ תורעיל
תומרו טפושה תמר םיצוביקה רוזאב אצמנ
.השנמ
,םיקחשמ ,לכוא ,הייתש ?איבהל ץלמומ המ
תנמ לע המלצמ ,ןבומכ חוכשל אלו ,תלצחמ
!תונומת םלצל
לייטל תאצל םכל םורגת ילש הצלמההש הווקמ
וחמשת דואמ םתא םגש החוטבו השנמ תורעיב
!םש ולייטתש רחאל םירבחל ץילמהל
םיאיש תורבוש ןיבו יבייא :רפסה לע הצלמה
2׳ג ,ןוסח הלא
זורב יננא :תרפוסה
לוקלב יפוס :תרייאמה
םתייה םאה ?סניג יאיש לע םעפ םתעמש םאה
?הזכ איש רובשל םיצור
תורבוש ןיבו יבייא' רפסהמ ,ןיבו יבייא תורבחה
םג תוצור ,זורב יננא תרפוסה הבתכש 'םיאיש
,ןועגישה תא הליחתה ןיב .סניג איש רובשל ןה
יאיש לע רפס אורקל הל הנתנ התרומש רחאל
זא ,םילכ קר הרבש איה הליחתב .םלועה
וטילחה ןיבו יבייא .התרבח יבייאמ הרזע השקיב
תא וחקל ןה .םירואזוניד לש םידירש שפחל
.ןיב לש התיב לש תירוחאה רצחב ורפחו הריפח
,התרבח ןיבו יבייא ואצמ םיבר םיצמאמ רחאל
רואזוניד לש תומצע
תא תוארל ואב םלוכו
.תומצעה
אורקל ולכות הז רפסב
םידחוימ סניג יאיש לע
תומצע תאיצמ :ןוגכ
רעישה ,םירואזוניד
לע תופכ ,ךורא יכה
ולכות דוע .דועו םישיבכע תליכא ,ףוצרפה
םילוכי הדמתהו תושיחנ תרזעב יכ דומלל
.רבד לכ טעמכ תושעל
רפסה תא אורקל דואמ םכל הצילממ ינא
.יתינהנ ינאש יפכ ונממ ונהיתש הווקמו
םיזראב יאנפםיזראב יאנפ
...רופיסה לכ הז – רפס
הנאומ טרסה
2'ו ,ןמדלו גומלא
״הנאומ״ טרסה אצי 2016 רבמצד שדוח ךלהמב
היזנילופב תשחרתמ טרסה תלילע .םינרקאל
לש הרופיס תא רפסמו ,הנש 2,000-כ ינפל
הכורא תלשושמ ףי'צ לש הריעצה ותב ,הנאומ
.גילפהלמ םיענמנ םינש ףלא ךשמבש םיטוונ לש
אוצמל הרטמב תואקתפרה עסמל תאצוי הנאומ
תועט ןקתיש תנמ לע ,יוואמ יזנילופה לאה תא
תדמשהל איבהל הלולעו ןכ ינפל הנש ףלא השעש
.היזנילופ ייאב םייחה
איה .ייה ייה םשב לוגנרת ףרטצמ הנאומ לא
םש דדוב יא לע הדוכל המצע תא תאצומ
םיעוקעק ולש ,יוואמ לאה יצחב תשגופ איה
הנאומ .םוסק גייד סרקו םייחל םיררועתמה
חותפה סונייקואה לא דחי םיאצוי הצחמל לאהו
תעדל וצרת םא .םייוכיסה לכ דגנכ ןכוסמ עסמל
תופצל םכל הצילממ ינא עסמה םייתסה דציכ
...הנהמ הייפצ !קתרמ טרס והז ...טרסב
2627
ובשחתו הספוקל וסנכיה .םיניימדמ םתאש הממ
אלש המ ,בושח יכה .טואא-דייסניא הל הצוחמ
,ץחליהל אל ,םכילע םינוב ונלוכ .ורתוות לא ,היהי
."םכלש םיידיב ונלש דיתעה לבא
הער המיזמ עצבל ןנכת והשימש ,היה םש רופיסה
עצבל ונממ עונמל ונילעו יאבצ עצבמ תועצמאב
תבכרב םיזמר ונל ריאשה אוה .ולש המיזמה תא
תודיח רותפל ונלחתה ונחנאו ,זירפ לש תיתחתה
םירדחל תותלד ונל םיחתופש םיזמר אוצמלו
תאצמנ ובש ןורחאה רדחל ונעגהש דע ,םיפסונ
.האיציה
ילב( יתישעש המ םכל יתרפיסש ירחא :היווחה
רדח היה הזש תודוהל ךירצ ינא )תולגל דימ רתוי
.דואמ ונממ יתינהנו ,ילש ןושארה החירבה
לש תוליעפב תוסנתהל דואמ םכל ץילממ ינא
ןמז ךרואל םשור הריאשמ היווחה .החירב רדח
.חומה תא הליעפמ רקיעבו
תישארה הרחתמה רשאכ תכבתסמ הלילעה
לבקתש ףסכל הקוקז איהו הלוח היבאש הלגמ
םיסייגתמ הירבח .הרישה תורחתב ןוחצינמ
תיבמ דלי וליפאו ףסכהמ קלח גישהל הל רוזעל
ומצעב לודג ףסכ םוכס םרות הרחתמה רפסה
יתב ינש ןיב םימי תכורא תובירי תמייתסמ ךכבו
.רפסה
,לגיטספב הפצ אל ןיידעש ימ לכל הצילממ ינא
עומשל קר אלא תופצל אל ורחבת םאו וב תופצל
סנכיהל ולכות דימת ,לגיטספה לש םירישה תא
.םירשה לש םינוטרסב תופצל בויטויל
!שיערנ אלש...ששש .ןרפעז עצבמ - החירבה רדח
3'ג ,רגניול ביבא
לארשיב םילגיטספה
3׳ה ,םימחר היאמ
תוליעפל יתחפשמו ינא ,ונאצי הכונחה תשפוחב
רדח :תארקנ תוליעפה .תיתייווחו תפתושמ
.ונממ חורבל ךירצש רדח והז החירב רדח .החירב
םכריכזהל( דואמ טושפ ?המל םילאוש םתא
םעפ לכבש רדח ,אלא )הכרב םע רדח אל הז
תאז םישועו חורבל ךירצ הנמימש הביס שי
.םירדחב תורזופמה תודיח לש ןורתפ תועצמאב
.חומה תא ץמאמה ,יגטרטסא הבישח קחשמ והז
.םהנימל הבישחה תודיח יבהוא לכל ץלמומ
רתאב םיסיטרכ םינוק ?תאז םישוע ךיא זא
.םוקמל םיעיגמו טנרטניאב ךכל דעוימה
םכתא םילעונו רדחל םכתא םיסינכמ הלחתהב
.םש
ןהבש תואספוק חותפלו תודיח רותפל :הרטמה
תושעל שי ,תואבה תודיחל םיזמר וא תוחתפמ שי
תא חותפל וחילצת םא זאו רשפאש רהמ יכה תאז
םצעב ,םכל ןתונ להנמהש ןמז המכ רובעכ תלדה
.החירבה רדח לש המישמה תא םתמייס
ינא ,ולשמ רופיס שי החירב רדח לכל :רופיסה
."ןרפעז עצבמ" ארקנש רדחב יתייה
תא ונל רמאש ןכוס עיגה ,רדחל ונסנכנשכ
לש המיגל עצמאב םתא" :םיאבה םירבדה
המיענה הייהבה לבא ,זירפב חבושמ וסרפסא
,לגדל םתארקנ .תחאב תעטקנ םיבשו םירבועב
חצפל תוקד 60 קוידב םכל שי .םימל םתקרזנו
הריוואה .המישמה תא עצבלו רדחה תודוס תא
ףתשלו ,םיכורדו םיינרע תויהל םכילע .החותמ
,ובשחת .םידעיב דומעל וחילצתש ידכ הלועפ
םדקל יושע ןטק טרפ לכ .ובלשת ,ורקחת ,וושת
רתוי טושפ ןורתפה םימעפל .)אלש וא( םכתא
???הנשה םתייה רבכ לגיטספב
קחשמ יעפומ םימייקתמ תונורחאה םינשב
ללכ ךרדבו לגיטספ םשב םיארקנה רמזו
,דחאכ םירגובמו םידלי .הכונח גחב םישחרתמ
ינפמ רקיעב ביהרמה ערואמב תופצל םיעיגמ
םידליש םיבר םימסרופמ וב םיפתתשמש
םיטקפאב שודג ומצע עפומהו םיצירעמו םיבהוא
.תופיו תוראופמ תושובלתו םידחוימ
םיאצמנש קנע תומלואב םימייקתמ םילגיטספה
.םילשוריו ביבא -לת ,הפיח :ומכ ,תולודג םירעב
םיבר םישנא םימרוז ולא םיעפומלש ןוויכמ
היישעתה ישנא תאז םילצנמ ,םידלי רקיעבו
םיבר םירצומ ולא תומלואל הסינכב םירכומו
לגיטספה תויומד םע םיטעו םינמוי ,תורבחמ :ןוגכ
.םיפסכ ןומה ךכמ םיפרוגו
וביבסו לגיטספל רחא אשונ רחבנ הנש לכב
םינשב .םירישה םיבתכנו הלילעה רופיס הנבנ
םיכשומה םייכוניח םיאשונ ורחבנ תונורחאה
ביבס הלילעה הנשה .םיבר םירוהו םידלי םהילא
.םיריש תורחתב םהינב םירחתמה רפס יתב ינש
םיזראב יאנפ םיזראב יאנפ
החירבה רדח
רשקמש עקר רופיסב בורל םיבלושמ
תא רוחבל ולכי םיפוצה .םירישה ןיב
ינשה וקלחל .םהילע בוהאה רישה
םירוהל רקיעב דעוימה( עפומה לש
ןושארה קלחל רשק םוש ןיא ,)םירגובלו
םיריש םיעצובמ ויה ובו ,יתלילעה
,לגיטספב םיפתתשמה םינמואה לש
ףאו םסרופמ ןמאל העדצה םג םיתעל
.חרוא ןמא לש םיריש תזורחמ
,)לגיטספ לוקס ייה( 2015 לגיטספל דע
:םיקלח ינשל קלוחמ היה עפומה
ויה ,)יתלילעה קלחה( ןושארה קלחב
תורחתב םידדומתמה םירישה םיגצומ
רשא ,הנש התואל רתויב בוטה רישה
?תעדיה
28
םכתרומ התייה ךיא תעדל םעפ םכתא ןיינע םאה
עוצקמ הזיאו הבהא יכה עוצקמ הזיא ?הדימלתכ
לכב ןייארנ הז רודמ תרגסמב ?דומלל הבהא תוחפ
ןיינעמ םא ,רפסה תיב תווצמ תרחא הרומ םעפ
רתוי םכלש םירומהו תורומה תא ריכהל םכתא
ונרחב םעפה .הבתכה תא אורקל וכישמה ,קמועל
.ןייטשניבור הנירמ הרומה תא ןייארל
:ןויארל ונילא ופרטצה
ןכיה ,השקבב ונל ירפס ,הנירמ םולש״ :ןיעמו העונ
?״תרג ןכיהו תדלונ
תירבמ קלח ,רבעשל( ן'ציבראב יתדלונ״ :הנירמ
ינא םויה דעו זאמו ץראל יתילע 13 ליגב ,)תוצעומה
.״םענקויב תררוגתמ
.״הדימלתכ ךמצע לע ונל ירפס״ :ןיעמו העונ
תיארחא הדימלת יתייה ידוסיה רפסה תיבב״ :הנירמ
ךא תוניצרו תוירחא יתיליג הביטחב םג .תיניצרו
.״םהילא יתרבחתה אלש תועוצקמב יתעקשה תוחפ
,ךכ םא ,תיסור איה ךלש םאה תפש״ :ןיעמו העונ
?״תילגנאל הרומ תויהל תרחב עודמ
םעו ריעצ ליגמ רבכ הפשה תא יתבהא״ :הנירמ
.״עוצקמל תאז ךופהל יתטלחה ןמזה
רשק היה םאהו אבצב ךדיקפת היה המ״ :ןיעמו העונ
?״הרומ ךתויה ןיבל אבצב תעציבש דיקפתה ןיב
יתויה ןיבו אבצב ידיקפת ןיב רשק היה אל״ :הנירמ
.״ריכב דקפמ לש הדיקפכ יתתריש אבצב .הרומ
הדליכ דומלל תבהא יכה עוצקמ הזיא״ :ןיעמו העונ
?״המלו
,תילגנאו תורפס תועוצקמה תא יתבהא״ :הנירמ
םייתורפס םיטסקט ונחתינ ,ונארק תורפסבש ןוויכ
תילגנא .בותכל יתבהא דואמ .םירוביח ונבתכו
.״הפשה תא בוט דואמ יתטלק יכ דומלל יתבהא
דומלל תבהא תוחפ יכה עוצקמ הזיא״ :ןיעמו העונ
?״המלו
יתישקתהש ללגב הקיטמתמ יתבהא אל״ :הנירמ
.״הז עוצקמב
התיכ הזיאל ,תורשפאה ךל התייה םא״ :ןיעמו העונ
?״עודמו תרזוח תייה
הצור יתייהש ללגב התיכל תרזוח יתייה״ :הנירמ
הדימלל ילש סחיה תא תונשלו ,תרחא לכה תושעל
.״הפוקת התואב יתוא ובבסש םישנאלו
?״הדליכ תקחשמ תייה םיקחשמ הזיא״ :ןיעמו העונ
,םיאובחמ ,סאלק ,ימוג תקחשמ יתייה״ :הנירמ
.״תספותו תוממח
םידימלת לש סחיב ןוימד שי םאה״ :ןיעמו העונ
?״םויהל זא ןיב םירומל
רתוי ויה םידימלת זא ,ללכ ןוימד ןיא״ :הנירמ
,דימלתל הרומ ןיב 'סנטסיד' רתוי היה םיעמשוממ
.״תוחפ םויה
דועש דמלל הצור תייה תותיכ הזיא״ :ןיעמו העונ
?״תדמיל אל
.״דמלל יתיצרש תותיכה לכ תא יתדמיל״ :הנירמ
?״הרומ ייהתש תעדי ליג הזיאמ״ :ןיעמו העונ
.״הרומ היהאש יתטלחה 23 ליגב״ :הנירמ
הצור תייהש רסמ והשזיא שי םאה״ :ןיעמו העונ
?״רפסה תיב ידימלתל ריבעהל
ידימלתל ריבעהל הצור יתייהש רסמה״ :הנירמ
ויהיש ,םידומילב ועיקשיש בושחש אוה רפסה תיב
.״םירומה תא ודבכיו םיבושק
ונתוא תפתישש לע ךל תודומ ונא״ :ןיעמו העונ
.״ךייחמ םיטרפב
:םעפהו
הרומה םע ןויאר
ןייטשניבור הנירמ
1'ו ,רטייל ןייעמו זפ העונ
לע תעדל תיצרש המ לכ
!לואשל תזעה אלו ךלש הרומה
םיזראב םיגח