simplebooklet thumbnail

Regulamin projektu oraz Przewodnik po projekcie Emocja ©M.Dz : simplebooklet.com

wspierającego rozwj emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży
Regulamin
międzynarodowego projektu edukacyjnego Emocja
Bristol; dnia 13 sierpnia 2020 r.
Autorzy projektu:
MARZENA DZIADKOWIEC, KRYSTYNA GRZEGRZŁKA
© 21st July 2020 by Marzena Dziadkowiec
Anna Brych ze Szkole z Wyobranią
Alicja Biernacka z Terapeutycznego ABC
Małgorzata Kudliską-Hirczyn pedagogiem oraz logopedą
Anną Piotrowicz oraz Pauliną Skalską z Bookarnik.pl
Sławomira Winiewska oraz Izabela Olendzki z księgarni internetowej CZYTAM I MWIĘ PO POLSKU
Ewa Plummer z Klubu Nauczyciela
MiguMig- zabawy z językiem migowym Jowity Łechtaskiej
Bliżej Przedszkola
Integracyjną Polską Szkołą Sobotnią im. Gen.Wł.Andersa w Bristolu
Daria Wilkinson- Bliżej Polskiej Szkoły Sobotniej
skierowany jest do uczniw przedszkoli, szkł podstawowych, wietlic, szkł ponadpostawowych, szkł
polonijnych oraz orodkw szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkł
polonijnych.
AUTORZY PROJEKTU: Marzena Dziadkowiec, Krystyna Grzegrzłka
Integrative Saturday School in Bristol
WSPIERAJĄ NAS I PATRONUJĄ NAM:
Autorzy projektu:
MARZENA DZIADKOWIEC, KRYSTYNA GRZEGRZŁKA
Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja
Messenger Marzeny Dziadkowiec - autorki projektu
e-mailowo projekt.edukacyjny.emocja@gmail.com
poprzez stronę fb projektu @projekt.edukacyjny.emocja
FORMA KONTAKTU:
wysyłanie wszelkich zapyta i prb proszę kierowa na :
UCZESTNICY:
uczniowie przedszkoli, szkł podstawowych, wietlic, szkł ponadpostawowych, szkł
polonijnych oraz orodkw szkolno-wychowawczychz terenu całego kraju oraz
zagranicznych szkł polonijnych polonijnych. Za uczestnika uznaje się jeden zespł
klasowy lub grupę wietlicową.
© 21st July 2020 by Marzena Dziadkowiec
Projekt jest programem elastycznym, otwartym, przeznaczonym dla nauczycieli, ktrzy są kreatywni,
twrczy, potrafią dostosowywa treci do indywidualnych potrzeb i możliwoci dziecka, nie boją się
wprowadza do zaję własne pomysły.
Autorzy projektu:
MARZENA DZIADKOWIEC, KRYSTYNA GRZEGRZŁKA
Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwoci.
Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczu innych osb.
Integracja zespołu klasowego.
Wspłpraca nauczyciela i uczniw z placwkami owiatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi
szkołami polonijnymi poprzez wsplną wymianę dowiadcze na stronie projektu.
Wychowanie do wartoci takich jak empatia, wyrozumiało, szacunek i wrażliwo.
Tworzenie sytuacji budujących wrażliwo dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie
wartoci i norm społecznych poprzez wspłdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi
rdłem istotnych wartoci.
Kształtowanie postawy empatii wrd dzieci i młodzieży.
Dostrzeganie podobiestw i rżnic między ludmi
Integrowanie szkł polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”.
Nauka szacuku wobec osb rżniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, jak
rwnież cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca.
Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
Nauczanie, że wszyscy jestemy pełnowartociowymi ludmi, pomimo rżnic, ktre posiadamy.
Eliminowanie zachowa agresywnych wobec siebie.
Przygotowanie dzieci do powrotw do Polski bąd ewentualnej migracji.
Możliwo udziału w minimum 3 akcjach dodatkowych przy projekcie (wyłącznie dla uczestnikw
projektu)– otrzymanie –bezpłatnych CERTYFIKATWdla klasy, nauczyciela oraz DYPLOM dla
każdego ucznia,PODZIĘKOWANIE dla placwkiza uczestnictwo w akcjach dodatkowych.
Możliwo otrzymania bezpłatnych pomocy dydaktycznych, pojawiających się na fanpage projektu.
Realizowanie projektu jako innowacji pedagogicznej.
CZAS TRWANIA ZAPISW DO 3 EDYCJI: od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku
CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 1 wrzenia 2020 roku do 13 czerwca 2021 roku
CELE OGLNE PROJEKTU:
CELE SZCZEGŁOWE:
KORZYCI DLA UCZESTNIKW:
© 21st July 2020 by Marzena Dziadkowiec
przeprowadzeniawszystkich scenariuszy zaję oraz zada obowiązkowych umieszczonych w
PRZEWODNIKU PO PROJEKCIE EDUKACYJNYM EMOCJA
stworzenia fotorelacji (minimum 4 zdję dobrej jakoci) z opisem przebiegu zaję - ktrą umieszczą
samodzielnie na grupie FB projektu
wypełnienia formularza ewaluacji po każdym module,
wypełnienia formularza ewaluacji podsumowującego 3 edycję projektu,
1.Nauczyciel zgłasza chę udziału w projekcie poprzezwypełnienie formularza zgłoszeniowego -
udostępnionego na stronie projektu https://emocja.school.blog/ oraz fanpage
na Facebooku https://www.facebook.com/projekt.edukacyjny.emocja
Jeden nauczyciel może zgłosi wyłącznie jedną klasę/ grupę.
2. Przed rozpoczęciem projektu (we wrzeniu) nauczyciel jest zobligowany do uzyskania
ZGODY RODZICW na udział dzieci w projekcie i wykorzystanie wizerunku dziecka.Wzr zgody zostanie
udostępniony w sierpniu 2020 r. na stronie projektu bąd zostanie wysłany mailowo.
3. Projekt składa się z pięciu MODUŁW:
I MODUŁ- od 2.09.2020r.- do 11.10.2020r – „KREATYWNO”
DZIE KROPKI przy wspłpracy z MiguMig Jowity Łechtaskiej
II MODUŁ- od 02.11.2020r.- do 20.12.2020r. – „WYOBRANIA”
przy wspłpracy ze Szkoleniami z Wyobranią
III MODUŁ- od 11.01.2021r. – do 14.02.2021r.- „MOC SŁW”
przy wspłpracy z Terapeutycznym ABC
IV MODUŁ- od 01.03.2021r. – do 19.04.2021r. – „EMPATIA” DZIE KOLOROWEJ SKARPETY
V MODUŁ- od 10.05.2021r. – do 13.06.2021r.- „OSWAJANIE STRACHU”
przy wspłpracy z Bookarnik.pl
4. Placwki, ktre zakwalifikowały się do projektu zobowiązane są do:
https://www.facebook.com/groups/projekt.edukacyjny.emocja/
5. Udział w projekcie jest dobrowolny.
6. CERTYFIKAT kocowy dla klasy, nauczyciela oraz DYPLOM dla każdego ucznia,PODZIĘKOWANIE dla
placwki za uczestnictwo w projekcie będzie wydawane po uiszczeniu opłaty- wysokoci 10zł/ od grupy.
7. W przypadku przejcia na zdalne nauczanie, materiały projektowe zostaną przez autorw opracowane w
taki sposb, aby mogły by wykorzystane w trakcie zaję zdalnych. Terminy realizacji mogą (ale nie muszą)
by wydłużanone.
Autorzy projektu:
MARZENA DZIADKOWIEC, KRYSTYNA GRZEGRZŁKA
© 21st July 2020 by Marzena Dziadkowiec
Od rodzicw zbierz zgody, o ktrych mowa w punkcie 2 regulaminu.
Nie zapomnij o uwiecznieniu zada na zdjęciach.
Wylij relację z każdego modułu wraz ze zdjęciami.
Pamiętaj o umieszczeniu ich na grupie fb projektu
https://www.facebook.com/groups/projekt.edukacyjny.emocja/
Dodatkowe szczegły na temat pracy z projektem będą na bieżąco zamieszczane na fanpage
Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja
Na stronie projektu zabrania się propagowania nienawici/nękania.
W przypadku przejcia na zdalne nauczanie, materiały projektowe zostaną przez autorw
opracowane w taki sposb, aby mogły by wykorzystane w trakcie zaję zdalnych.
Członkostwo w tej grupie wymaga wzajemnego zaufania i szacunku.
Autorzy /organizatorzy projektu zastrzega sobie prawa autorskie.
W razie jakichkolwiek pyta jestemy do Waszej dyspozycji.Mamy nadzieję, że projekt wprowadzi
na Wasze zajęcia tyle samo umiechw i zadowolenia jak u nas !
Projekt może by wykorzystany jako innowacja pedagogiczna. Szczegły na ten temat
rwnież znajdą się na stronie projektu.
Informacje udostępniane w tej grupie powinny w niej pozosta.
Nauczycielu!
Autorzy projektu:
MARZENA DZIADKOWIEC, KRYSTYNA GRZEGRZŁKA
PRZEWODNIK PO PROJEKCIE EMOCJA
© 21st July 2020 by Marzena Dziadkowiec
1.Zrealizuj wraz ze swoją grupą zaproponowany przez Nas scenariusz (zadanie obowiązkowe).
2. Umiecie w swojej placwce na tablicy informacyjnej oraz drzwiach klasy plakat projektu
do modułu trzeciego. (zadanie obowiązkowe).
3.Sprbujcie zobrazowa wybrane przez siebie ciepłe, puchate słowo (zadanie dodatkowe).
1.Zrealizuj wraz ze swoją grupą zaproponowany przez Nas scenariusz (zadanie obowiązkowe).
2. Umiecie w swojej placwce na tablicy informacyjnej oraz drzwiach klasy plakat projektu
(zadanie obowiązkowe).
2. Ubierzcie się 15 wrzenia w kropkowe ubrania, zrbcie sobie zdjęcie ktre wstawicie na
fanpage projektu.(zadanie dodatkowe)
Zadania do wykonania w module 3
Zadanie dla nauczyciela:
Wykonanie zdję w trakcie zaję.
Wstawienie zdję z krtkim opisem na fanpage projektu.
Wypełnienie ewaluacji po trzeciej częci projekt.
1.Zrealizuj wraz ze swoją grupą zaproponowany przez Nas scenariusz (zadanie obowiązkowe).
2. Umiecie w swojej placwce na tablicy informacyjnej oraz drzwiach klasy plakat projektu do
modułu drugiego. (zadanie obowiązkowe).
3. Sprbujcie zrobi wystawę na tablicy przed klasą na temat Wyobrani (zadanie dodatkowe)
Zadania do wykonania w module 1
Zadanie dla nauczyciela:
Wykonanie zdję w trakcie zaję.
Wstawienie zdję z krtkim opisem na fanpage projektu.
Wypełnienie ewaluacji po pierwszej częci projekt.
Zadania do wykonania w module 2
Zadanie dla nauczyciela:
Wykonanie zdję w trakcie zaję.
Wstawienie zdję z krtkim opisem na fanpage projektu.
Wypełnienie ewaluacji po drugiej częci projekt.
Autorzy projektu:
MARZENA DZIADKOWIEC, KRYSTYNA GRZEGRZŁKA
© 21st July 2020 by Marzena Dziadkowiec
termin realizacji : od 2.09.2020r.- do 11.10.2020r.
termin sprawozdania: do 16.10.2020 r.
termin realizacji : od 02.11.2020r.- do 20.12.2020r.
termin sprawozdania: do 25.12.2020 r.
termin realizacji : od 11.01.2021r. – do 14.02.2021r
termin sprawozdania: do 19.02.2021 r.
1.Zrealizuj wraz ze swoją grupą zaproponowany przez Nas scenariusz (zadanie obowiązkowe).
2. Umiecie w swojej placwce na tablicy informacyjnej oraz drzwiach klasy plakat projektu
do moduły czwartego (zadanie obowiązkowe).
2. 21 marca-ubierzcie w tym dniu Skarpety nie do pary. Wykonajcie zdjęcie oraz wstawcie
je z podpisem na fanpage projektu. (zadanie dodatkowe)
1.Zrealizuj wraz ze swoją grupą zaproponowany przez Nas scenariusz (zadanie obowiązkowe).
2. Umiecie w swojej placwce na tablicy informacyjnej oraz drzwiach klasy plakat projektu do
modułu piątego. (zadanie obowiązkowe).
3. Stwrzcie własne słoiki na strachy (zadanie dodatkowe).
Zadania do wykonania w module 4
Zadanie dla nauczyciela:
Wykonanie zdję w trakcie zaję.
Wstawienie zdję z krtkim opisem na fanpage projektu.
Wypełnienie ewaluacji po czwartej częsci projektu.
Zadania do wykonania w module 5
Zadanie dla nauczyciela:
Wykonanie zdję w trakcie zaję.
Wstawienie zdję z krtkim opisem na fanpage projektu.
Wypełnienie ewaluacji po piątej częci projekt.
Podsumowanie projektu
Zadanie dla nauczyciela:
Wypełnienie ewaluacji kocowej projektu.
Autorzy projektu:
MARZENA DZIADKOWIEC, KRYSTYNA GRZEGRZŁKA
termin realizacji : od od 01.03.2021r. – do 19.04.2021r.
termin sprawozdania: do 24.04.2021r.
termin realizacji : od 10.05.2021r. – do 13.06.2021r
termin sprawozdania: do 13.06.2021r
© 21st July 2020 by Marzena Dziadkowiec
termin sprawozdania: do 13.06.2021r