simplebooklet thumbnail

of 0
Nauka . gotowania do uzytku ludu polskiego u o ona z prac konkursowych Marii Reszelskiej, Stanis awy Mittmann i Stefani...
Dawne ksi  ki kucharskie z regionu Kujaw i Pomorza pod redakcj  Jaros awa Dumanowskiego TOM I
Nauka . gotowania do uzytku ludu polskiego u o ona z prac konkursowych Marii Reszelskiej, Stanis awy Mittmann i Stefan...
Redakcja Jaros aw Dumanowski Korekta Katarzyna Dumanowska Projekt graficzny, sk ad i  amanie tekstu Dorota i Piotr P...
Spis tre ci Wst p grudzi dzka ksi  ka kucharska Kuchnia i historia Najstarsze pomorskie ksi  ki kucharskie Wikt...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego Fotografia z Grudzi dza 8
Wst p grudzi dzka ksi  ka kucharska Fotografia z Grudzi dza 9
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 10
Wst p Grudzi dzka ksi  ka kucharska Kuchnia i historia Badacze przesz o ci d ugo uwa ali,  e kuchnia nie jest o...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego albo ruch polityczny, kt ry chcia by mie  kronikarsko-dworsk  histori  o ...
Wst p grudzi dzka ksi  ka kucharska w przesz o ci z perspektywy tego, jak to  ycie by o zorganizowane i na cz...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego Tymczasem w swoich recepturach autor cz sto si ga po wino, z ochot  posypu...
Wst p grudzi dzka ksi  ka kucharska Na Kujawach i Pomorzu ksi  ki kucharskie w j zyku polskim zacz to wydawa ...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego Wydana w Grudzi dzu niemiecka ksi  ka kucharska opisywa a w du ej mierze...
Wst p grudzi dzka ksi  ka kucharska kulinarnych i  opracowania tekstu ksi  ki kucharskiej. Derdowski zbiera  prz...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego Sztuka kulinarna opisana w   Kuchni polskiej    jest jednocze nie polska ...
Wst p grudzi dzka ksi  ka kucharska Wi kszo   z  nich to jednak receptury oparte na produktach lokalnych lub z ...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego Wiktor Kulerski Wiktor Kulerski, wydawca przypominanej przez nas ksi  ki kuch...
Wst p grudzi dzka ksi  ka kucharska Up r Wiktora oraz cz  ci jego rodze stwa zniwelowa  wp yw germanizacji. W ...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego W 1894 roku postanowi  rozwin   w asn  dzia alno   prasow . Jego pomys...
Wst p grudzi dzka ksi  ka kucharska   Gazeta Grudzi dzka  Pierwszy numer  Gazety Grudzi dzkiej  ukaza  si ...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego wydawana z  my l  o  czytelnikach z  ziem zaboru rosyjskiego, w wczas zna...
Wst p grudzi dzka ksi  ka kucharska Wiktor Kulerski potrafi  doskonale wyczuwa  nastroje spo eczne i  umia  je ...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego konserwacji  ywno ci, hodowli zwierz t i uprawy ro lin36. Nazwa tego dodat...
Wst p grudzi dzka ksi  ka kucharska rodowej, dzia aj cej na terenie ca ego zaboru pruskiego. Rok wcze niej za o...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 1939 pismo zmieni o nazw  na  Gazeta Ludowa dawniej Gazeta Grudzi dzka  ...
Wst p grudzi dzka ksi  ka kucharska nowano tak e wycenione na 50 fenig w publikacje pt.  Chudo  , jej przyczyn...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego wano z Rosji, a tylko niewielk  ich cz    sprowadzano z jezior mazurskic...
Wst p grudzi dzka ksi  ka kucharska j cy zast powa  mi so sztokfisz, popularny w czasach staropolskich, by  cz...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego widywane prace redakcyjne nad najlepszym zbiorem przepis w, kt ry mia  zosta...
Wst p grudzi dzka ksi  ka kucharska dawnictwo kilkaset marek najprawdopodobniej kwota przewidziana na nagrody zapow...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego Ostatecznie ksi  ka trafi a do czytelnik w we wrze niu 1915 roku. W wydan...
Wst p grudzi dzka ksi  ka kucharska   Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego  Wydana w 1915 roku przez Wiktor...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego si  do  szynkowni  , a to b dzie kosztowa  ju  znacznie wi cej ni  na...
Wst p grudzi dzka ksi  ka kucharska wet szkodliwe, i kt re koniecznie nale a o by zast pi  polewkami mlecznymi...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego   legumina  z ry u, ry  z sosem grzybowym, ry  z sosem pomidorowym . J...
Wst p grudzi dzka ksi  ka kucharska Opisana w  naszym zbiorze czernina mia a by  przyrz dzana z  g si albo kac...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego i  kilka podobnych przytacza Stanis aw Czerniecki w  najstarszej polskiej ks...
Wst p grudzi dzka ksi  ka kucharska posi ek dla kilku os b V, 4 . Z 1 funta mi sa wo owego przygotowywano r w...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego Cz    I Og lne uwagi o kuchni i gotowaniu Przechowanie mi sa Obja ni...
35. Barszcz zabielany 23 36. Krupnik 23 37. Zupa z chleba 24 38. Zupa z ma lanki 24 39. Zupa z kaszki w mleku 24...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 5. Klops sma ony 33 6. Zrazy 33 7. Potrawka z ciel ciny 33 8. Piecze  ci...
16. Ryba w galarecie 44 17. Kotlety z ryb 44 18.  wie e  ledzie 45 19. Kotlety z  ledzi 45 20.  ledzie marynowane ...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego VIII. Jaja i potrawy mi sne 54 1. Jaja nadziewane 54 2. Jaja z bydlinkami 5...
42. J czmienna i owsiana kasza 43. Tatarczana kasza, czyli gryczana hreczka  44. Pszenna kaszka IX. Soki i konfitur...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 7. P czki 9. Ciastka kruche XII. Peklowanie i robienie kiszek 1. Pekl wki...
I. Cz    Og lne uwagi o kuchni i gotowaniu Jedn  z  najkonieczniejszych potrzeb cz owieka jest po ywienie. Bez j...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego i nie dymi o. Co dzie  rano trzeba popi   wygarn  , rust oczy ci  z  ...
Mi so od rze nika mo na ju  kupi  w sobot  wieczorem. Gdy w domu dr b si  zabija, trzeba to uskuteczni  koniecz...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego si  zagotuje, sypie si  jak najmielej zmielon  kaw , zami sza i odstawia ...
Cz    I Og lne uwagi o kuchni i gotowaniu i orze wiaj ce potrawy. Gotowane owoce nawet s  zdrowsze, gdy  prze...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego m wi  do Was, Kochane Czytelniczki, w drugiej ksi  ce obszerniej o tym pr...
Cz    I Og lne uwagi o kuchni i gotowaniu U ywanie wagi przy ka dem gotowaniu sprawi oby dla gotuj cej osoby w...
II. Zupy 1. Ros   Mi so dobrze wymyte zala  zimn  wod  i nastawi  na ogie . Gdy zawrze, zasoli , zebra   y k...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego obk ada si  ugotowanym owocem i wydaj c, oblewa troch  czernin . Bardzo p...
Cz    II Przepisy g  ci  tem zup . Podaje si  z kaszk  tatarcz , ugotowan  g sto, ostudzon  i pokrajan  ...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 12. Zupa pomidorowa Kilka 3-4 pomidor w op uka  i wybra  pestki. W o y...
Cz    II Przepisy 17. Zupa z maku Szklank  maku, 1 3 szklanki ry u i  gar   rodzenk w bez pestek su tanek i...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 21. Zupa z jab ek z chlebem 4 op ukane jab ka pokraja , w o y  jedn  ...
Cz    II Przepisy 28. Druga zupa szczawiowa Gar   szczawiu oczy ci , op uka  i gotowa  kwadrans w litrze wod...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 33. Zupa z ry u Ugotowa  3  y ki ry u w litrze wody z w oszczyzn  i ...
Cz    II Przepisy 38. Zupa z ma lanki Rozbi  2  y ki m ki w litr ma lanki, postawi  na ogie  i, ci gle mi ...
III. Zupy na  niadanie i wieczerze 1. Polewka Zrobi  zaklepk  z kwaterki kwa nego mleka,  mietany albo ma lanki i...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego moczy  i doda  trzy  y ki r anej m ki i p   kwarty letniej wody i ni...
IV. Rozmaite dodatki do zup 1. Makaron Wzi   p   funta m ki pszennej, 2 jajka i  zagnie   ciasto, wa kowa  jak ...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 5. Ry  Ry  do zupy albo roso u gotuje si  osobno na wodzie. Sparzy  ry  g...
V. Sosy Wszystkie prawie sosy robi  si  w ten spos b,  e si  zasma a nie rumieni c mas o, i sypie powoli, ci ...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 5. Sos og rkowy lub korniszonowy Zasma y  mas a z m k , rozprowadzi  ro...
Cz    II Przepisy 11. Sos zimny do  wi conki Dwa    tka na twardo ugotowane rozetrze  z  y k  musztardy, do...
VI. Potrawy mi sne 1. Mi so z roso u Mi so gotowane na ros   albo zup  wyj   przed zaprawieniem zupy i w o y...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 4. Klops z sosem Usieka  w maszynce p   funta wo owiny z p   funta wie...
Cz    II Przepisy 9. Piecze  wieprzowa Kawa ek mi snej wieprzowiny obmy  i zasoli , obsma y  w w asnej t u...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 14. Go  bki pieczone dla chorych M ode go  bki dobrze oczyszczone przy ...
Cz    II Przepisy t uszczu, 2 lub 3 pokrajane cebule, kt re trzeba zbrunaci ,  y k  m ki w tem przemi sza  ...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 18. W tr bka ciel ca W tr bk  obmy  i  ci gn wszy z niej b onk , ...
Cz    II Przepisy imbieru, latem mo na doda   y k  zielonej pietruszki siekanej, w o y  w to pokrajane w w ...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego  wie   kie bas  zagotowa  i odstawi , aby si  wolniutko gotowa a 1013...
Cz    II Przepisy 31. Pasztet z zaj ca G ow  ze szyj ,  opatki,  eberka, w trob  i serce ze zaj ca wymoczy...
VII. Ryby Uwagi og lne o rybach Ryby wszelkiego rodzaju nale y wybiera  jak najwi ksze kupuj c je, uwa a , aby b...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 4. W gorz w galarecie Przeznaczonego do gotowania w gorza kraje si  w kawa...
Cz    II Przepisy bin  octu i drobno posiekanego koperku. Zagotowa  jeszcze raz wszystko. Zup  t  poda  razem z...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego przedtem ze 3 cebule potem je wyrzuci  i gotowa  ryb  w niej 10 minut na...
Cz    II Przepisy 17. Kotlety z ryb Robi  si  tylko z du ej sztuki albo z morskich ryb. Pokraja  kawa ki ryby...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego zaczynaj c od ogona, aby g owa by a na wierzchu, zapi   drewnian   pilec...
VIII. Jarzyny Jarzyny s  bardzo zdrowe, a na wsi bardzo ma o u ywane. Maj c kawa ek ogr dka, mog aby ka da gospos...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 3. Kalafiory Wyp uka  kalafiory i w o y  w zimn , zasolon  wod  z od...
Cz    II Przepisy Wybiera si  j  potem w zimn  wod , obiera z  upin, p  cze i kraje w kosteczk . Tak przy...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego doda  soli, cebulki i pieprzu, zawin   w rolk , przewi za  bia   nitk...
Cz    II Przepisy 16. Fasola sucha Suchy groch zagotowa , odla  wod  i nala   wie   gotuj c  wod , zasoli ...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 24. Og rki Og rki s  najlepsze, gdy jeszcze nie maj  du o ziarenek. Ostrug...
Cz    II Przepisy 29. Grzyby  wie e ze  mietan  Oczyszczone i op ukane grzyby pokraja  jak najcieniej, sparzy ...
100
IX. Jaja i potrawy mi sne 1. Jaja nadziewane Ugotowa  na twardo tyle jaj, ile potrzeba wymaga, przekraja  i wybra  ...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 6. Jajka sadzone Na zrumienione mas o wbi  ostro nie jaja jedno obok drugieg...
Cz    II Przepisy 12. Pierogi ze sera Utrze  dobrze  funta ogrzanego mi kkiego twarogu w donicy albo na tarce, d...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 18. Pyzy Kwart  m ki pszennej, dwa jaja, troch  cukru, osoli , doda  m od...
Cz    II Przepisy 22. Makaron z jajami Ugotowa  makaron jak do roso u, z dw ch szklanek m ki i jednego jajka, ...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 30. Kluski z bu ek 3 bu ki pokraja , pola  mlekiem i zostawi  p   godz...
Cz    II Przepisy 36. Kaszka pszenna z sokiem W o y  w litr mleka cukru, troch  mas a i troszeczk  soli i z...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 42. J czmienna i owsiana kasza J czmienn  i owsian  kasz , gotuj c na g...
X. Soki i konfitury 1. Sok z poziomek i truskawek Poziomki albo truskawki trzeba bra  na sok bardzo dojrza e, bo s  ...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 3. Sok porzeczkowy Porzeczki wymyte pognie   i przecisn   przez worek. Na ...
Cz    II Przepisy wystudzeniu w o y  w s oje albo garnek kamienny. Na dosma aniu doda  cytrynowej sk rki. Bor...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 12. Grzyby marynowane Ma e grzybki op uka  i w o y  w rondel, przesypuj...
Cz    II Przepisy si  og rki zakry y. Na drugi dzie  ocet zla  z og rk w, przegotowa  jeszcze raz, ostudzi ...
XI. Kompoty 1. Rabarbar78 Na kompot bierze si   odygi od rabarbaru, odziera cienko z wierzchniej sk rki, pokraje na m...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego 5. Marmelada z jab ek Mniejsze, pot uczone jab ka, kt rych nie mo na pokr...
Cz    II Przepisy 11. Kompot z suszonych jab ek Jab ka dwa razy op uka  w ciep ej wodzie, w zimnej wodzie z ...
118
XII. Chleb i ciasto 1. Pieczenie chleba Na 5 funt w m ki r anej bierze si  1 litr i jedn   sm  cz    litra wo...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego wyrobi . Gdy ciasto wyro nie, rozci gn   na blachy, posmarowa  mas em to...
Cz    II Przepisy si  tak nie ruszaj . Mo na te  wzi   brytfann  od pieczeni, przedzieli  przez  rodek tektu...
XIII. Peklowanie i robienie kiszek 1. Pekl wki i w dzonka Kto na wsi i po ma ych miasteczkach sam bije wieprze i mi...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego zagotuje, trzeba gotowa  bardzo wolno na ma ym ogniu. Szynk  po ugotowaniu z...
Cz    II Przepisy s   od mi sa u y  do kaszy i bu ek do kiszki, a oszcz dzi si  t uszczu. Salcesony uw dz...
XIV. Zabijanie i paproszenie drobiu Przy zabijaniu drobiu zaleca si  uderzy  najprz d trzonkiem od no a w g ow , ...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego Paproszenie zaj cy i kr lik w Zaj ca czy kr lika trzeba zwi za  tylne s...
Cz    II Przepisy je przepo owi , tj. przekraja  od ogona, a  do g owy wzd u  grzbietu, tak  e ka da po owa...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego  o trzeba przedzia  zabi  deseczkami, uzupe niaj c miejsce jeszcze pr  n...
S ownik angielskie korzenie kubaby   ziele angielskie bor wki   dokonane w  tek cie rozr  nienie na bor wki i...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego komosa   w ksi  ce u yto tego terminu jako synonimu lebiody, a wi c ozna...
S ownik w borek   wiadro, cebrzyk wskun     wsun  , na o y , naci gn   zapalanka   zasma ka zbrunaci  ...
XV. Indeks agrest, baba, barszcz, barszczyk, bigos, bliny, bor wki, b b, brukiew, bu ka, bu eczka,  tarta, buraki,...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego  sok, czarne jagody, czekolada, czere nie, czernina, deska, deseczka, domown...
Indeks herbata, imbier, jab ka, jaja,  na mi kko,   na twardo,   sadzone, jajecznica, jarmu , jarzyna, kaczki, k...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego kminek, kolacja, kompot, konfitury, konopie, koper, koperek korbal, korniszony, ...
Indeks  r anna,   tatarczana, m  , mi so,  baranie,   ciel ce,   wieprzowe,   wo owe, migda y, miodow...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego piekarski, piecyk, piecze , pieprz, piernik, pierogi, pier  ki, pierze, pietr...
Indeks  stokfisz,   szczupak,    led ,   w gorz, ry , salceson, saletra, sa ata, sa atka, seler, ser, skrus...
Nauka gotowania do u ytku ludu polskiego  niadanie, tarka, t usto  , t uszcz, truskawki, wa ek, wa eczek, warzywa,...
Indeks 143
wydan  w Grudzi dzu w 1915 roku. Zosta a ona opublikowana w ogromnym nak adzie jako dodatek do  Gazety Grudzi dzkie...