INFORMATIEBOEKJE
VOOR VRIJWILLIGERS
INHOUD
4 DE SIG EN STG
7 DE WERKWIJZE
9 UITVOERING
VRIJWILLIGERSWERK
12 REGELING EN AFSPRAKEN
15 BELASTING EN UITKERING
16 MEEPRATEN EN
MEEDENKEN
17 CONTACT
Welkom!
We vinden het fijn dat u uw talenten bij ons in wilt zetten en willen u als vrijwilliger goed
informeren voordat u aan de slag gaat. Daarom onze vraag om dit boekje zorgvuldig te
lezen.
4
1. DE SIG EN STG
De SIG is een organisatie voor ondersteuning van mensen met een
beperking. Deze ondersteuning is op basis van een indicatie vanuit
formele zorg.
STG biedt aanvullende ondersteuning met vrijwilligers. Niet alleen voor de persoon met
een beperking, maar ook voor de mantelzorgers daaromheen.
De SIG en STG vullen elkaar aan vanuit dezelfde waarden en missie. Mensen met een
beperking zijn onderdeel van de maatschappij. Door de inzet van u als vrijwilliger kunnen
mensen met een beperking langer blijven deelnemen aan de maatschappij en sociale
contacten opdoen.
Naast de ondersteuning van onze cliënten, vinden wij het ook belangrijk om u als
vrijwilliger te ondersteunen bij het invullen van een belangrijke maatschappelijke functie.
Als vrijwilliger heeft u een vast aanspreekpunt. Dit is, afhankelijk van uw vrijwilligerstaak en
wat afgesproken is, een teamleider of aandachtsfunctionaris van de SIG of een
medewerker van STG. Deze contactpersoon kunt u benaderen met vragen of zaken die u
wilt delen.
Kantoor SIG en STG aan de Alkmaarseweg
5
Het vrijwilligerswerk in het kort
Wij vinden het belangrijk dat u voldoening haalt uit het vrijwilligerswerk. Daarom zijn
onder andere uw mogelijkheden en talenten ons uitgangspunt. Daarna kijken we bij welke
hulpvraag dit aansluit. Op deze manier is de kans op een geslaagde match het grootst.
We hebben verschillende soorten hulpvragen waar vrijwilligers voor worden gezocht:
Binnen de SIG en STG tezamen onderscheiden we 4 soorten vrijwilligerstaken:
Ÿ Individueel vrijwilligerscontact (maatje)
Ÿ Groepsvrijwilliger
Ÿ Vervoersvrijwilliger
Ÿ Gastgezinnen
De vrijwillige chauffeurs zijn een waardevolle aanwinst voor de SIG
6
De vrijwillige werkzaamheden worden bepaald door het soort vrijwilligerswerk en de
hulpvragen die openstaan. Als u als vrijwilliger bij ons aan de slag gaat, stellen we samen
een overeenkomst op.
Om vrijwilliger te worden bij de SIG of STG heeft u geen speciale kennis of ervaring nodig.
We vinden het belangrijker dat u de juiste instelling en motivatie heeft en geïnteresseerd
bent in mensen.
Een spelletje en tijd voor een praatje
Persoonlijke aandacht tijdens een individueel vrijwilligerscontact
7
2. DE WERKWIJZE
Kennismakingsgesprek
U heeft zich aangemeld als vrijwilliger en u heeft een kennismakingsgesprek gehad met de
contactpersoon. Er is gekeken wat uw wensen, motieven en beschikbaarheid zijn en of
vrijwillige inzet bij SIG of STG daarvoor een passende plek is. Op die manier kunnen wij het
beste aansluiten bij uw wensen en een vrijwilligersvraag voorstellen waar u enthousiast
van wordt.
Afspraken en verwachtingen moeten duidelijk zijn en iedereen moet zich prettig voelen in
de samenwerking. Daarom besteden we veel tijd en aandacht aan het maken van een
match en de start van het vrijwilligerswerk.
Start vrijwilligerswerk
Het vrijwilligerswerk begint met een kennismakingsperiode van ongeveer drie maanden.
Na enkele keren vrijwilligerscontact zal uw contactpersoon zowel bij u als bij de
vrijwilligersplek / cliënt informeren of de verwachtingen overeenkomen.
Na een proefperiode wordt de intentie uitgesproken om wel of niet door te gaan.
Coördinator vrijwilligerswerk
8
Evaluatiemomenten
Tijdens (telefonische) evaluatiegesprekken met uw contactpersoon wordt het verloop van
uw inzet besproken. Het eerste evaluatiemoment is ongeveer drie maanden nadat u
gestart bent. Na deze eerste evaluatie vindt er jaarlijks een evaluatie plaats.
Als u als vrijwilliger tussentijds behoefte heeft aan (telefonisch)gesprek met uw
contactpersoon is dat altijd mogelijk. Neem dan contact op.
Beëindiging vrijwilligerswerk
Als u stopt als vrijwilliger zal er een (telefonisch) exitgesprek plaatsvinden met uw
contactpersoon. Hierin kunt u aangeven wat de reden van vertrek is en hoe de ervaringen
met SIG of STG en het vrijwilligerswerk waren. Uw gegevens worden na uw vertrek
maximaal twee jaar bewaard.
Indien gewenst kan in overleg een feitelijk getuigschrift opgesteld worden over de
werkzaamheden en de inzet van uw vrijwilligerswerk. Hiervoor is het belangrijk over een
juist beeld te beschikken.
Spullen inpakken voor de logeerpartij
Activiteiten opzoeken via internet
9
3. UITVOERING
VRIJWILLIGERSWERK
Om het vrijwilligerswerk zo prettig en veilig mogelijk te kunnen doen, werken we met een
aantal afspraken en voorwaarden. Goed voor u als vrijwilliger en de cliënt om te weten
waar u beiden aan toe bent.
Een professionele werkhouding
Uitgangspunten vrijwilligerswerk
Als vrijwilliger rekenen mensen op u. De SIG of STG wil een goed en stimulerend contact
tussen de cliënt en de personen waar hij/zij mee te maken krijgt. Om deze reden is er een
gedragscode aanwezig waar medewerkers, stagiaires, cliënten en u als vrijwilliger mee te
maken heeft.
Verder verwachten we van u als vrijwilliger dat u het vrijwilligerscontact uitvoert vanuit de
volgende uitgangspunten:
- U heeft respect voor de mensen die hulp vragen en hun leefomgeving. Gemaakte
afspraken komt u na. Als dit niet mogelijk is, geeft u het tijdig aan bij de cliënt en/of
contactpersoon.
- Als vrijwilliger heeft u geheimhoudingsplicht, dus praat niet met anderen over wat er
in het werk gebeurt. Veranderingen in de vraag of verstandhouding kunt u melden
aan uw contactpersoon.
- Geadviseerd wordt geen adresgegevens uit te wisselen met de cliënt en
terughoudend te zijn in contact via Sociale Media.
Aanwezigheid en melding verhindering
Mocht u verhinderd zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de persoon of locatie waar
u als vrijwilliger actief bent. Bij verhindering van meerdere afspraken neemt u contact op
met uw contactpersoon. Dit kan de aandachtsfunctionaris voor vrijwilligers op de SIG
locatie of afdeling zijn of de medewerker van STG.
10
Algemene afspraken
Ÿ Zet tijdens de werkzaamheden mobiel en telefoon op 'stil' of uit, tenzij bereikbaarheid
nodig is voor het werk of dringende privézaken.
Ÿ Indien u naar buiten gaat met de cliënt gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van
de (groeps)begeleider of ouder.
Ÿ Zorg dat u tijdens een uitje buiten de deur een telefoonnummer op zak heeft waarop
de locatie/begeleider of ouder te bereiken is.
Ÿ Houdt rekening met de grenzen van de cliënt, maar ook met uw eigen grenzen.
Ÿ Tijdens het vrijwilligerswerk wordt niet gerookt.
Ÿ Neem geen geld of goederen aan van de cliënt en anders in overleg met uw
contactpersoon.
Geef bij uw contactpersoon aan wanneer extra informatie en/of ondersteuning nodig is.
De SIG en STG hebben het recht om het vrijwilligerswerk stop te zetten wanneer daar
gegronde redenen voor zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de cliënt of
vrijwilliger zich niet houdt aan de gemaakte afspraken op gebied van privacy en gedrag
welke terug te vinden zijn in de gedragscode.
11
“Het werk geeft je ongelofelijk veel
energie en voldoening!
Het is echt super leuk om te doen!”
Yvonne (58 jaar)
Waardering
Scholing
De SIG en STG organiseren scholingsbijeenkomsten voor vrijwilligers. Via de nieuwsbrief,
website of een persoonlijke uitnodiging wordt u van deze bijeenkomsten op de hoogte
gehouden. Soms zijn er bijeenkomsten van andere organisaties die interessant kunnen
zijn. Wij sturen deze dan via mail aan u door. Vrijwilligersscholingen georganiseerd door
andere organisaties kunt u vinden bij vrijwilligersacademies van de verschillende
gemeenten waar SIG en STG actief zijn. Deelname aan de scholingen door SIG en STG
georganiseerd zijn kosteloos.
Decemberbijeenkomst
Jaarlijks organiseren wij voor alle vrijwilligers van SIG en STG een gezellige bijeenkomst in
december. Een mooie gelegenheid om andere vrijwilligers te ontmoeten, op het jaar terug
te kijken en een blijk van waardering vanuit SIG en STG te ontvangen.
Cultuur Werkt
Een leuk avondje uit naar het theater of naar een muziekvoorstelling in uw vrije tijd? Dat is
zeker mogelijk met de aanbiedingen van Cultuur Werkt die u aangeboden krijgt als
vrijwilliger van SIG of STG. De benodigde informatie hierover wordt bij het starten van het
vrijwilligerswerk door de afdeling P&O toegestuurd.
Gratis boeken, spellen en informatie in onze bibliotheek
U kunt boeken, dvd's, video's, spellen en tijdschriften lenen bij onze
bibliotheek. Deze is te vinden in de centrale hal van het Bestuursbureau
van de SIG aan de Alkmaarseweg 1 in Beverwijk. Hier vindt u boeken die
bijvoorbeeld gaan over autisme, seksualiteit en cliëntenemancipatie. U
kunt een groen formulier invullen en inleveren bij de receptie. Materialen
die u terugbrengt, kunt u ook bij de receptie inleveren.
Veiligheid
VOG (verklaring omtrent gedrag)
Voor personen boven de 16 jaar is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Een VOG is
een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor het
vervullen van het vrijwilligerswerk bij de SIG of STG. Het aanvragen van een VOG is
kosteloos.
Identiteitsbewijs
In verband met identificatieplicht willen we uw identiteitsbewijs zien bij het intakegesprek.
Er wordt geen nummer vastgelegd of kopie van gemaakt.
12
4. REGELINGEN EN
AFSPRAKEN
Schaderisico en verzekering
Als vrijwilliger bent u vanuit de SIG of STG voor WA en ongevallen verzekerd. Deze
verzekeringen gaan in als de eigen verzekering de schade niet (toereikend) dekt. Mocht u
met de eigen auto een cliënt vervoeren, dan is toestemming van de verantwoordelijke
voor deze persoon nodig. Een inzittendenverzekering en een veilige manier van vervoeren
is een vereiste. Daarom zal er bij de start van uw vrijwilligerswerk, indien nodig, een
formulier 'Verklaring Inzittendenverzekering' moeten worden ingevuld.
Collectieve zorgverzekering
Bij het Zilveren Kruis kunt u zich als vrijwilliger van de SIG of STG verzekeren met 5%
korting op de basisverzekering en 10% op aanvullende verzekeringen. Aanmelden kan via
de website van Zilveren Kruis.
Ga naar: en kies voor SIG Vrijwilligers collectiviteitsnummer: 2070 83 167. www.zk.nl/sig
Declaratie vergoedingen
U ontvangt geen vrijwilligersvergoeding. Gemaakte kosten rondom het vrijwilligerscontact
mogen wel gedeclareerd worden. Informeer indien nodig bij uw contactpersoon naar het
declaratieformulier.
Vervoerskosten die u als vrijwilliger tijdens de uitvoering van uw vrijwilligerswerk maakt,
worden rechtstreeks met de cliënt of locatie afgerekend.
Arbeidsomstandigheden
Bij het ontvangen van de vrijwilligersvraag wordt door de contactpersoon beoordeeld of
de omstandigheden waaronder u als vrijwilliger ondersteuning biedt voldoende veilig en
niet te belastend zijn. Van de cliënt of de (woon)locatie wordt verwacht zo veel mogelijk
medewerking te verlenen aan het realiseren van gezonde en veilige omstandigheden om
het vrijwilligerswerk uit te voeren.
De SIG/STG is op basis van zorgplicht verantwoordelijk en aansprakelijk voor
werkomstandigheden voor vrijwilligers. Bij vragen op dit gebied neemt u contact op met
uw contactpersoon.
13
Omgangsregels
Wij hechten belang aan de veiligheid van u en onze cliënten. Omgangsregels vormen een
onderdeel van het gesprek met beide partijen.
De SIG /STG heeft oog voor preventie van ongewenst (seksueel) gedrag. Tijdens de jaarlijks
terugkerende aangeboden vrijwilligers scholing 'Begrenzen' wordt dit onderwerp actueel
gehouden.
Er is een gedragscode opgesteld. Deze wordt benoemd en toegelicht tijdens het eerste
gesprek met uw contactpersoon en is in de vorm van een animatievideo te vinden op de
website van SIG en STG.
Protocollen
Enkele, binnen de SIG opgestelde, protocollen kunnen van toepassing zijn op uw vrijwillige
inzet en kan een beroep op worden gedaan. Dit zijn: protocol 'Seksueel
grensoverschrijdend gedrag' en het 'Agressieprotocol'. Mocht u als vrijwilliger onverhoopt
toch te maken krijgen met dergelijke uitingen, dan wordt u verzocht contact op te nemen
met de teamleider van de locatie of medewerker STG.
Conflictsituaties
Als er een conflict ontstaat, wordt dit door u of de cliënt en/of diens
begeleider gemeld bij de betreffende contactpersoon. Deze gaat
vervolgens met zowel u als de cliënt in gesprek en wordt er gezocht naar
een (mogelijke) oplossing. Mocht er geen oplossing voor handen lijken
dan kan de klachtenprocedure, aanwezig bij SIG/STG, gevolgd worden.
De klachtenprocedure wordt u toegestuurd door de afdeling P&O.
14
Vertrouwenspersoon
Voor u als vrijwilliger is er een vertrouwenspersoon beschikbaar. De vertrouwenspersoon
is onafhankelijk en kan benaderd worden voor opvang, begeleiding en ondersteuning na
een vervelende situatie. Ga voor de actuele gegevens van de vertrouwenspersoon naar de
website van SIG of STG (informatie voor vrijwilligers). Of vraag de gegevens van de
vertrouwenspersoon op via uw contactpersoon bij de SIG/ STG.
Incidenten
Soms gaan er dingen mis. Er wordt dan gesproken over Fouten, Ongelukken en Bijna-
Ongelukken (FOBO). Bijvoorbeeld als iemand zich bezeert of er een mogelijk gevaarlijke
situatie ontstaat. Het is belangrijk dat deze zaken na afloop gemeld worden bij uw
contactpersoon. Deze kan bepalen hoe daar verder mee omgegaan wordt en of er
maatregelen nodig zijn om de kans op herhaling te voorkomen.
Het grijze gebied
Er zijn zaken die niet passen binnen afspraken. Dingen waarover u twijfelt en die niet
makkelijk te omschrijven zijn. Waar liggen grenzen en wat doe je wel of niet? Mocht u
tijdens het vrijwilligerswerk zaken tegenkomen waarover u twijfelt, vraag dan advies aan
uw contactpersoon.
Privacybescherming
Iedereen die zich bij SIG of STG aanmeldt, mag rekenen op bescherming van zijn of haar
persoonlijke gegevens. Er is een informatiebulletin specifiek voor vrijwilligers waarin
uitgelegd wordt op welke wijze, conform de wetgeving Algemene Verordening
Gegevensbescherming, SIG/STG met uw persoonlijk gegevens omgaat. Dit bulletin kunt u
vinden op de website van de SIG en STG.
Bij aanvang van uw vrijwilligerswerk wordt u gevraagd middels het tekenen van de
vrijwilligersovereenkomst een akkoord te geven voor het opslaan van uw gegevens bij de
afdeling P&O voor intern gebruik.
15
5. BELASTING EN
UITKERING
Belastingdienst
Als vrijwilliger mag u van de belastingdienst een bepaald bedrag aan vergoedingen
ontvangen zonder inkomstenbelasting daarover te betalen. Deze vergoeding is gebonden
aan een fiscaal maximum. U wordt zelf geacht in de gaten te houden of u het maximum
bedrag niet overschrijdt. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie.
www.belastingdienst.nl
Uitkering
Indien u een uitkering ontvangt, kan dat gevolgen hebben. Vraag zelf bij de uitkerende
instantie na hoeveel u aan vergoedingen mag ontvangen: www.uwv.nl/particulieren/
Belasting en uitkering
16
6. MEEPRATEN EN
MEEDENKEN
Het is belangrijk dat u als vrijwilliger uw stem kunt laten horen en een mogelijkheid heeft
mee te denken over de gang van zaken betreft vrijwilligers binnen onze organisaties.
Daarom is er vanuit de SIG en STG een gezamenlijke klankbordgroep opgezet waarin
vrijwilligers vanuit verschillende vrijwilligersfuncties elkaar een aantal keren per jaar
ontmoeten en stilstaan bij de verschillende vraagstukken en ervaringen in de uitvoering
van het vrijwilligerswerk. Bij uw contactpersoon kunt u aangeven wanneer u interesse
heeft in deelname aan de klankbordgroep.
Vrijwilligerskwartet
Activiteiten opzoeken via internet
17
7. CONTACT
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen?
Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:
Stichting SIG
Alkmaarseweg 1
1947 DA Beverwijk
0251-257857
Vrijwilligers@sig.nu
www.sig.nu
Stichting SIG
SIG Wisselwerk
Alkmaarseweg 11a
1947 DA Beverwijk
088-1182985
STG@thuiszorg-gehandicapten.nl
www.stg-vrijwilligershulp.nl
STG vrijwilligerswerk & mantelzorg
STG vrijwilligerswerk
& mantelzorg
volg ons op Social Media volg ons op Social Media


Dit informatieboekje voor vrijwilligers is een uitgave van de SIG en STG   2021