ןורשה בל תירוזאה הצעומה ןותיע
א"פשתה ןסינ 2021 ץרמ
חספ גח
חמשו רשכ
הצעומה יבשותל
לארשי םע לכלו
תירוזא הצעומ
ןורשה בל
הביבסה תוכיאל םורתל לכונ ליבקמבו םייקנ םיבושיי ויהי ונלוכלש ידכ
.םזגה יוניפ אשונב השדח תינכת הצעומה הניכה ,הילע הרימשלו
םאתהבו תויבושייה םזגה תוניפמ דבלב יסיסב םזג הצעומה הנפת עובשל תחא
רצחמ ףונמ תופכ 3 לע הלעת אל םזגה תומכ .בושייה דעו ידי לע עבקנש םויל
.ףטוש ןוניגמ םזג קרו ךא היהתו בשותה
.בושיי לכב ךכל ודעויש םזגה תוניפב ףוסאת איה ותוא ,דבלב יקנ םזג הנפת הצעומה
ךכל םקוי םאב ויבשות תא החני בושיי לכ !שדוחל תחא הנופת תישוג תלוספ
?תישוג תלוספ יהמ .ותיב תיזחב התוא חיני בשותהש וא תישוג תלוספ יוניפל זכרמ
.'דכו תיב תלוכת ,הנשי הקינורטקלא ירצומ ,תואטורג ,ןשי טוהיר
.דבלב רוזחימה תניפב רשא בולכל קוחה פ"ע תונפל שי םינוטרק
בשותהו ונופי אל תישוג תלוספ תוניפ וא םזג תוניפב ואצמיש םינוטרק
סנקיהל לולע
:הרקמ םושב הנפת אל הצעומה
תרדגומ הניאש תלוספו ןיינב תלוספ ,םיצע תתירכמ האצותכ םזג - גירח םזג
.דבלב בשותה תוירחאב הנופי הז גוסמ םזג .תיבה יקשמ לש תלוספה תויומכב
תיאלקח תוליעפב תרצונה תלוספה איה תיאלקח תלוספ - תיאלקח תלוספ
קיטסלפ תינגרוא-יא תלוספו ,תיחמצ תלוספ ,תינגרוא תלוספ תללוכו תיללכ
םיגימצ ,)הזירא יתבמ( ןוטרק ,הרבדה ירמוח תויראשו )'וכו ןוליינ תויראש(
.יאלקחה חטשה לעב י"ע הנופת וז תלוספ .'וכו ןמש ,)םירוטקרט(
.השרומ רתאל ולש ןיינבה תלוספ תא תונפל בשותה תוירחאב ןינב תלוספ
יבחרב ךלשות רשא ןיינב תלוספ הנפת אל הצעומה
.םזגה תוניפב וא בושייה
ונא הב הביבסל םורתל לכונו םיענ היהי ונלוכלש ידכ
םיחיוורמ ונלוכ ךכ ,םיקוחה לע ורמש אנא ,םייח
,םירקי םיבשות
,םירקי םיבשות
הניכה ,הילע רומשלו הביבסה תוכיאל םורתל לכונ ליבקמבו םייקנ םיבושיי ויהי ונלוכלש ידכ
.םזגה יוניפ אשונב השדח תינכת הצעומה
2
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
הביבסה תוכיא
חוטיבה יפנע לכב םכתורישל
ןדבוא ,תיעוצקמ תוירחא ,םיקסע
,תואירב םגו יעוצקמ רשוכ
בכר ,תושק תולחמ ,תוישיא תונואת
,םילהנמו הייסנפ ,תורידו
,הלזוהל םכלש חוטיבה קית רקסו
!!תויוליפכ תעינמו רופיש
חוטיבה יפנע לכב ןמאמו השרומ
םינמאה ינוגרא לש גציימו ןכוס
,המבהו םיעוריאה תועוצקמו
/םינמאמל )!( תיעוצקמ תוירחא
דועו םיצעוי/םיררוב/םירשגמ
םיטקייורפ ייוסיכ עוציבו ןונכת
םיגירח תועוצקמו םידחוימ
,זועמ-רב ירוא
קיתווה חוטיבה ןכוס
:בלה לכ םע םכתא ןימזמ
ישיא תורישמ תונהל ואוב
תיעוצקמו תיתמצוע הנגה םע
www.beta-bit.co.il :רתא
uri@beta-bit.co.il :ליימיא
09-7964496 :רישי .לט
09-7962882 :דרשמ .לט
09-7962883 :סקפ
40697 ,דירש-ןיע ,.220 :ד.ת
insurance
תובוט תורושבו תואירב קר
!רקויב םילוע םינבבוח לבא – ףסכ הלוע ילוא ןעוצקמ יכ
ונמס
קובסייפב
ונלש
@
u
r
i
b
e
t
a
b
i
t
·
I
n
s
u
r
a
n
c
e
B
r
o
k
e
r
,תוארתהל
ירוא
054-7650578
:הכירעו הקפה
054-6634225 ינומדמ תיור :תיפרג הכירע
Depositphotos :הריווא תונומת
www.lev-hasharon.com :הצעומה רתא
םיניינע ןכות
4 בוטיר רימע – הצעומה שאר םע ןויאר
6 הצעומה ןחלושמ
8 ךוניח
14 תובדנתה
19 השיאה שדוח
20 החוור
22 הביבס תוכיא
23 תירוביצ הרובחת
24 תורח – תונשדח זכרמ
25 יאנפו םיגוח – תוברת
26 ןורשה בלב םירופ
27 סה רפכ ןויכרא לע רוקרז
28 םירישה ריש
30 ל’’ז סזק הדוהי לש ורכזל
32 הליהק
36 חספל םינוכתמ
38 2019 בשותל ח’’וד
39 יאנפ
םינוסיחה
הווקתה םה
ןוחצינל
.דיתעה םה םינוסיחה''( יצראה םינוסיחה עצבמ
ךילהת | )''םינסחתמ 100% עיגהל םיפאוש
םילוכי םיבשותה''( הצעומב בחרה היצטיגידה
םיטקיורפ | )''תיברימ תוליעיבו קוחרמ לכה עצבל
ץבעי רפכ תבחרה''( הנשה ךרדל ואציש םישדח
ןויאר | )''תובונתב הקוסעתה רוזא חותיפו
יבשות .ךמולשל לואשל ונל השרה תישאר ,רימע
תרזח םאהו שיגרמ התא דציכ תעדל וחמשי הצעומה
.אלמ דוקפתל
בוטב שיגרמ ינא ,םיכרבמה לכל הדוא תישאר .םלוכל םולש''
.''אלמ דוקפתל הגרדהב רזוחו
תירוזאה הצעומה שאר
,בוטיר רימע ,ןורשה בל
דחוימ גח ןויארב
4
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
הצעומה שאר םע ןויאר
םעו םינוסיחה עצבמ לש ומוציעב םיאצמנ ונחנא
בצמה תנומת יהמ .הרגשל הרזח לש םינושאר םינצינ
?הצעומה יבשות ןיבמ םינסחתמה תומכל סחיב
האג ינאו הנורוקה ןוחצינל הווקתה םה ,דיתעה םה םינוסיחה''
ןיידע הז םלוא ,ןסחתהל םיעיגמו תאז םיניבמש ונלש םיבשותב
.םינסחתמ 100%-ל עיגהל םיפאוש ונחנא ןכש ,קיפסמ אל
תירקלו השמ רוצל םינוסיח םחתמ תאבהל הלעפ הצעומה
םימי רפסמל תחא רשאכ ,הצעומה יבשות ללכ רובע רורד ךוניח
דדועל תנמ לע בושי לכב םינסחתמה זוחא תא םימסרפמ ונא
.ןסחתהלו עיגהל םיבשות
ריכב אפור םע םיבשותל האצרה ונמייק ראורבפ שדוח ךלהמב
-קייפה''ו ןוסיחה תובישח תא םיטבלתמל ריבסה רשא ,םוחתב
ידבועל םינוסיח ורשפאתהשכ דימ ,ףסונב .וירוחאמש ''זוינ
ונידבוע תא דדועל הרטמב ידיימ ןפואב ונלעפ ,ךוניחה תכרעמ
ךוניחה תכרעמ ידבועמ 85% לעמ םויהש ךכב האג ינא .ןסחתהל
םיבושיב םג המוד םינסחתמ זוחאל ךרדב ונאו םינסוחמ ונלש
.''הצעומב םינוש
.2021 תנשל הצעומל שדח ביצקת םתרשיא הנורחאל
הנשה שחרתהל םידיתע תומזויו םיטקיורפ וליא
?ונרוזאב
,ךכל אצוי לעופכ .הביצי הצעומ איה ןורשה בל תירוזא הצעומה''
תאילמב הנורחאל רשוא 230,877,000 ךסב הצעומה ביצקת
הנורוקה ירגתא םע תודדומתה ךות הנבנ ביצקתה .הצעומה
הניקתהו תפטושה התולהנתה תא רשפאלו ךישמהל הרטמבו
,םיברה םיכרצל הנעמ רשפאה לככ תתלו הצעומה לש
.תושרה לש תיפסכה התלוכיב בשחתהב
הנעמ ןתמו בשותל תורישה רופישל יוטיב ןתונ 2021 ביצקת
.הצעומהמ דרפנ יתלב קלח םהש םיימוקמה םידעווה יכרצל
ולעפו וז המגמ קוזיחב הבר תובישח ואר האילמהו םיפסכ תדעו
דמוע בשותהש ,הז בושח םוחתל םיביצקתו םיבאשמ תאצקהל
הברה העקשהה תא ףקשמ ביצקתה יכ ןייצל בושח .וזכרמב
.רעונהו ךוניחה םודיק תבוטל םג םישוע ונאש
ירבחו האילמה ירבחל תודוהל תונמדזהה תא לצנל הצור ינא
לע יקסנאידובולס קיציאו בהל ןר ,דיסח הימחנ :םיפסכ תדעו
.״ביצקתה תנכהב יווילהו העקשהה
הצעומה ידי לע ומדוקיש םיירוזא םיטקיורפ םנשי םאה
?הבורקה הנשה ךלהמב
תבחרה :םהבו ךרדל םיאצוי םיבושח םיטקיורפ רפסמ .טלחהב''
תובונתב הקוסעתה רוזא חותיפו רויד תודיחי 100 ץבעי רפכ
.״)היינב ירתיה בלשב אצמנ רבכ ןושאר שרגמ(
חכונ יכוניחה רבשמה אשונב ךתוסחייתהל חמשנ
תכרעמ תכרענ דציכ .הרגשל הרזחב יתייעבה הוותמה
?םידימלתל עייסל םתריהל תימוקמה ךוניחה
םוחתב הנעמו עויס ןתמל הצעומה הכרענ רבשמה תליחתמ''
לנויצרה .רעונה ינבו םידליל ילמרופ יתלבהו ילמרופה ךוניחה
ךוניחה יתווצ לש םתוירחא תא ללכ ,ךרדה לכ ךרואל דמעש
םייכוניחה םיתווצה רובגתו הכימת ידי לע יכוניחה ףצרה תרימשל
.םידימלתה ללכל יואר יכוניח ךרעמ לע הרימשו
היהת דלי לכל תיגולונכט הניחבמש ונגאד ,ךכל ךשמהב
הצעומה .קוחרמ הדימל תרגסמב ףתתשהל תורשפא
ורסמנו וגרדוש רשא םיבשחמ וסיוג םיצורע רפסמב הלעפ
םיטלבאטו םידיינ םיבשחמ תורשע וקלוח ,ןכ ומכ .םידימלתל
.תולוכי תוטועמ תוחפשממ םידימלתל
תפסות תועצמאב םיבר םיבאשמ ונעקשה ידומילה םוחתב
.תונטק הדימל תוצובק תריצי דצל ,הצעומהמ הארוה תועש
ונמזי ותרגסמב ,יתרבח-ישגרה םוחתה תא םג ףרצל שי ךכל
רשפאל ידכ לכה - םיבושיב ןהו רפסה יתבב ןה תונווגמ תויוליעפ
.''וזכש תבכרומ הפוקתב הרגשו ןוחטב תווחל םידימלתל
תבוטל יחכונה רבשמה תא לצנל ןתינ ךתעדל םאה
רתוי בוט דיתע ןעמל םיכילהת לועייו שדחמ ןוגרא הר
?הצעומה יבושיי רובע
בל תירוזאה הצעומה םג ,םיבר םיקסעו םינוגרא ומכש קפס ןיא''
רומשלו ךישמהל ידכ ,הבחר תיתכרעמ הבוגתל השרדנ ןורשה
הביתכהש תולבגמב הצעומה יבשותל ההובג תוריש תמר לע
ונלבוהש תוינידמה .תשקבתמה תושיגרבו הנורוקה תפגמ ונל
ןתמ ךות ,תויופידעה רדס שארב ונבשות תואירב תא הביצה
רעונ ,םידלי :הייסולכואה ללכל תויחנהל םימאתומ םינעמ
ןתוא ונמאתה אלא ,תויוליעפהמ תחא ףא ונקספה אל .םישישקו
,היצטיגידב תובר ונעקשה ,ךכל רבעמ .תשקבתמה תואיצמל
טנרטניאה רתא .קוחרמ םויכ םינתינ הצעומה יתוריש בור רשאכ
.הייבגה תקלחמ דקומו הצעומה דקומ םג ךכו ,םאתוהו גרדוש
ילטנורפ תוריש תלבקל עיגהל םישרדנ אל ןורשה בל יבשות םויכ
.תיברימ תוליעיבו קוחרמ לכה עצבל םילוכי אלא ,הצעומה תיבב
2021 ביצקת תרגסמב הרשיא הצעומה תאילמ ,תאז םע דחי
תמיש ךות ,הצעומה תוקלחמ הנבמ תניחבל ינוגרא ץעוי יוויל
.''םיפגאל רבעמו תולעייתה לע שגד
.גחה ןחלוש ביבס הווקתב ונלוכ בשנ םידחא םימי דועב
?הצעומה יבשות תא ךרבל הצרת
ןורשה בל יבשות לכל לחאל תונמדזה וז ברקה גחה תארקל''
אלמ גח היהי הזה גחהו ןתי ימ ,חמש תורח גח לארשי םעו
תפגממ רורחשו הבוטה הרגשל הרזח לש הלחתהו הווקתב
.''היתולבגמ לכ לע הנורוקה
תכרעמ ידבועמ 85% הלעמלש ךכב האג
זוחאל ךרדב ונא .םינסוחמ ונלש ךוניחה
''םיבושיב םג המוד םינסחתמ
5
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
הצעומה שאר םע ןויאר
תושדחה ירהו
ןורשה בל יבושייב שדחש המ לכ
תויתשת חותיפב הבר תובישח האור ןורשה בל תירוזאה הצעומה
ךותמ תויביטרופס תויתשת רבדב םג ךכ ,הצעומה ןוזחמ קלחכ
.'אירב ףוגב האירב שפנ' :טפשמה יפ לע הפיאש
ףגא עויסב שדח טרופס םלוא חתפיהל דיתע בורקב
תירקב ,סיפה לעפמו טרופסהו תוברתה דרשמב םינקתמה
.הצעומה יבחר לכמ םידימלת 2700-כ הנומה ,רורד ךוניח
,דחא טרופס םלוא רפסה תיב תרגסמב לעפ םויה דע
ירועיש םויקב םירומהו םידימלתה לע דואמ השקהש רבד
תוליעפ תבוטל שמשי םלואה .תיבטימ הרוצב ינפוג ךוניח
יפנע תוברל ,םיירהצה רחא תועשב ףקיה תבחר תיביטרופס
.דועו וידוטס יגוח ,עקרק תולמעתה ,לסרודכ
יבחרב םיפסונ טרופס תומלוא 3 ףרטצמ הז םלוא
ןורשה רדה םלוא ,קיתווה רורד ךוניח תירק םלוא :הצעומה
.סדרפה בל םלואו
... בורקב – החיתפה
טרופסל הדיחיה תלהנמ ,סנרב הליג
תרגסמ תא ורשיא ןורשה בל תירוזאה הצעומה תאילמ ירבח
.םילקש ןוילימ 230-כ ךסב 2021 תנשל הצעומה ביצקת
םותב עבקנ רשא ,ןורשה בל תודלותב לודגה ביצקתה והז
תדעו תרגסמב וכרענש םימדוק םינוידל ךשמה הוויהש ןויד
.תפסונ האילמ תבישיבו םיפסכה
,םינושה ביצקתה יפיעסב שאר דבוכב ונד האילמה ירבח
חיטבהלו תוינידמ ליבוהל הרטמב רופישו לועייל תועצה ועיצה
.ןורשה בל יבשות ןעמל הכורבה היישעה ךשמה תא
חתנ ,הצעומה תוינידממ קלחכו הז ביצקתב םג ,ביצקת לכב ומכ
ךישמהל הרטמב ינווג לכ לע ךוניחה תכרעמל הנפוה לודג
הצעומה העיצמש םייתוכיאהו םיברה םיתורישה תא תתלו
םיידוסיה רפסה יתב ידימלתל ,םידליה ינגבו םויה תונועמב םידליל
.ילמרופ יתלבה ךוניחה תרגסמב םיכינחלו םיידוסי-לעהו
ביצקתה רושיאל סחייתה ,הצעומה שאר ,בוטיר רימע
.הביצי הצעומ איה ןורשה בל תירוזא הצעומ'' :ירוטסיהה
הנורוקה ירגתא םע תודדומתה ךות הנבנ 2021 ביצקת
תפטושה התולהנתה תא רשפאלו ךישמהל הרטמבו
םיכרצל הנעמ רשפאה לככ קפסלו הצעומה לש הניקתהו
תלהנה .תושרה לש תיפסכה התלוכיב בשחתהב םיברה
לכב יתוכיאה תורישה תא קינעהל וכישמי הידבועו הצעומה
יכ ןמתסמ .ורופישל ולעפי ףאו הצעומה יבשותל םימוחתה
.''יביצקת ןוזיא לש תרגסמב םייתסת 2020 תנש
ןתמו בשותל תורישה רופישל יוטיב ןתונ 2021 ביצקת
דרפנ יתלב קלח םהש םיימוקמה םידעווה יכרצל הנעמ
קוזיחב הבר תובישח ואר האילמהו םיפסכ תדעו .הצעומהמ
בושח םוחתל םיביצקתו םיבאשמ תאצקהל ולעפו וז המגמ
.וזכרמב דמוע בשותהש ,הז
תדעוול הצעומה שאר הדוה הבישיה םותבו רשוא ביצקתה
תנכה לע הצעומה שאר ןגסלו הצעומה רבזגל ,םיפסכ
םתכימתו ןומאה תעבה לע האילמה ירבחלו ביצקתה
.ורושיאב
םילקש ןוילימ 230-כ ךס לע 2021 תנשל ןורשה בל תירוזאה הצעומה ביצקת רשוא
ןורשה בלב שדח טרופס םלוא
6
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
הצעומה ןחלושמ
תירוזאה הצעומה לש ףקיה בחר תושדחתה ךילה תרגסמב
תוינפ דקומ תכרעמ םינורחאה םישדוחב הכנחנ ,ןורשה בל
תורישה לועייו רופיש התילכתש ,הניב ש.א תרבח לש השדח
.בחרמב םיבשותה ללכ רובע
תועצמאב דקומה לא היינפ תרשפאמ תללכושמה תכרעמה
רתאב אצמנה ןווקמ תוינפ ספוט יבג לע וא פאסטוו תעדוה
ויהש תויתרוסמה רשקה תריצי יכרדל םיפסוותמה ,הצעומה
.ליימו ןופלט ומכ ,םויה דע תוגוהנ
,םינעמו תונורתפ לש בחר ןווגמ תקפסמה תכרעמה ,ףסונב
הכויש ןכו תופיחד גרדמ יפ לע תואירק ףודעית תוברל
תעינמ :תועמשמה .חטשב לפטמלו הקלחמל תיטמוטוא
הצעומה תייצקילפאו הניב ש.א דקומ שודיח
םיבשותל השדח היצקילפא :םכליבשבו םכנעמל
.תיתוכיא הרוצב םיכילהתה לועייו היטרקוריב
לש חטשה תייצקילפא חותיפ תא ןייצל יואר ,דקומה דצל
,חקפ( חטשב םילפטמה םימרוגל תדעוימה הצעומה
)םיימוקמה םידעווה ירבח ןכו הקיטסיגול ידבוע ,םיגהנ
יבשותה תוינפ רואל תופטוש תומישמ עצבל םישרדנה
.םתוירחא םוחתב םייוצמה םיניינעב
יושירו הינח ,ינוריע חוקיפל הדיחיה תלהנמ ,קודצ המענ
:הרפיס ,השדחה דקומה תכרעמ תא תלהנמה ,םיקסע
,םייתוהמ תונורתי תלעב תיגולונכט תכרעמב רבודמ’‘
יבשות תחוורל תוינפב לופיטה תא לעייל ונל רשפאתש
.’’םנוצר תועיבש ןעמלו הצעומה
תירוזאה הצעומה לש השדחה הייצקילפאה הקשוה הנורחאל
קלח הניה ''ןורשה בל'' היורקה היצקילפאה .ןורשה בל
התועצמאבו ,םיבשותה ללכל תדעוימה תיתוריש הכפהממ
יעצמאב ןותנ עגר לכב היעב וא הלקת לכ לע חוודל ןתינ
.דיינה ןופלטה רישכממ תורישי ,שיגנו ןווקמ
םימולשתה לכ תא םלשל ןתינ היצקילפאה תרגסמב
יבגל ןכדעתהל ,םיזרכמב ןייעל ,הצעומל
.דועו תופטוש תויוליעפו םיעוריא
היצקילפאה תדרוהל סנכיהל םינמזומ םכנה
ןימז( םכרישכמב תויצקילפאה תויונחב
.)דיאורדנאו ןופייא ירישכמב
הצעומה ןחלושמ
תוכזב הרשפאתה וז הקולח .םיטלבאטו םיבשחמ 150
לעפמ לש "םיארוק תולוק" ןכו םגורדשו םיבשחמ תומורת
.ךוניחה דרשמו סיפה
קורי עבצ לע הרמש הנשה לכ ךרואל הצעומה ונתחמשל
תא ונחתפ ראורבפ עצמאב רבכ ,ךכ תוכזב .רוזמרה לדומב
םייכוניחה םיתווצה .הנשה תישילשה םעפב ,םידומילה תנש
ירעש תא הטשיקש תיגיגח הריוואב םידימלתל וניתמה
.ךוניחה תודסומ
תרזחל םישיגרו םיבושק תויהל אוה ונלוכ רובע רגתא
ומע איבמ דחא לכש תונושה תויווחל ,םיתווצהו םידימלתה
קוחרמ הדימלה תייווחל ,תיבה תרגסמבו רגסב תוהשהמ
תותיכ ידימלתל תדחוימ בל תמושת ןתמ לע שגדבו ,דועו
.קוחרמו בורקמ - תבלושמ הדימלב םיכישממה 'י-'ה
ךוניחה קוח ףקותמ ןויפאו תואכזה תודעו לש ןמוציעב ונא
חורל ןייפוא תא םיאתהל ונשרדנ הנשה רשאכ ,דחוימה
יגולוכיספה תורשה תלבוהב ינוגרא ךילהת תוכזב .הפוקתה
,חוקיפה ףותישב טרפב לופיטה תלהנמ םע דחי יכוניח
תא קיידלו תוארל םיחילצמ ונא ,םירוההו ךוניחה תודסומ
יכוניח הנעמ ןתמל ךרעיהלו דחוימה ךוניחב םידליה יכרצ
ב"פשת ל"הנשב יבטימ
ונלחתה ,ונל תנמזמ הפוקתהש םיברה םירגתאה דצל
ינגל םושירה :םיטביה רפסמב האבה ל"הנשל תוכרעיהב
םושירה לש ומוציעב ונאו םייתסה תותיכלו םידליה
רורבש םיישגר םיכרצל םינעמ חותיפ .םייניבה תביטחל
םוצמצל תינכת שוביג ,הנורחאה הנשב דואמ ולעש ונל
תונמדזהה ףונימ םע דחי ךוניחה יבלש לכב םיידומיל םירעפ
.ךוניחה תכרעמ ינפ יונישל המע האיבה הפיגמהש
תכרעמ תא ליבוהלו ךישמהל חילצנ דחי יכ םינימאמ ונא
תודסומ תולהנהל הדונ וז תונמדזהב .תוחלצהל ךוניחה
תוביוחמהו תוירחאה ,תוריסמה לע םייכוניחה םיתווצלו ךוניחה
לע ךוניח תדעו ירבחלו םירוהה תוגהנהל .הצעומה ידלי יפלכ
.הצעומבו ךוניחה דרשמב וניפתושל ןכו ,הלועפה ףותיש
םידימלתה ללכל םידומיל תרגשל הרזחהש הווקת ונלוכ
םינוסיחה תוכזב ךשמית ,ךוניחה תודסומ ךותב ,'בי ןגמ
.םיללכה לע הרימשהו
הנתיא תואירבו חמש חספ גח
,םירקי םיבשות
וב ןפואה תא ,ונלש םייחה ירדס תא התניש הנורוקה תפיגמ
ךוניחה תכרעמ .םידמולו םילבמ ,םישגפנ ,םינוק ,םידבוע ונא
תוכרעמה ןיבמ רתויב הלודגה יונישה תליבומכ הרתכוה
ילאוטקלטניאהו ישגרה ןסוחה יכ החיכוהו הנידמב תויעוצקמה
תא םדקמהו יתועמשמה אוה םידימלתהו הארוהה יתווצ לש
.התוליעפ תרגש תא רשפאמו תכרעמה
ונא םיריהמו םיפוכת ,םיבר םייונישב תנייפאתמש וז הנשב
תווהל חוקיפהו רפסה יתב תולהנה ףותישב הצעומב םילעופ
ךוניחה ישנא .תוחפשמהו םידימלתה רובע "תוביצי לש יא"
םיווהמ םה - תיזחב םיאצמנ םידלילו תוחפשמל םירכומה
תורכיה - יתועמשמ סכנ םהידיב יוצמ .יכרעו יכוניח ןגוע
עומשל ,םתוא שוגפל םהל תרשפאמה םידליה םע הקומע
."קוחרמ" םג יתועמשמ רשק םתיא םייקלו םבל ישחר תא
תומישרמו תויתריצי תומזויל םיפשחנ ונא וז הפוקת ךלהמב
תופקשמה ,םייכוניחה םיתווצה דצמ ''קוחרמ הארוה'' לש
.םידליל הבר תויתפכאו הגאד ,תוריסמ ,תוביוחמ
תודדומתהב ונל עייסמש םייתועמשמה םירבדה דחא
ןיב עובקו רישי חיש תועצמאב - וניניב תרושקתה אוה
םירוהה ,ךוניחה תודסומ( ךוניחה תכרעמב םיפתושה לכ
בחרמ םידליה רובע רצייל םיחילצמ ונא )הצעומהו חוקיפה
.ןגומו חוטב
חישל רפסה יתב תולהנה םע םישגפמ תרגש םימייקמ ונא
תצובקב םישגפמה רשאכ ,הפוקתה ירגתא םע תודדומתהו
תועד תפלחה ,תפתושמ הבישח םירשפאמ םילהנמה
.םיתימע תדימלו
ןכש ,םירוהה תוגהנה יגיצנ םע םימייקתמ םיפסונ םישגפמ
תדוקנמ םירוההו םידימלתה יכרצ תא עומשל ונל בושח
ונמייק ,ףסונב .םימאתומ םינעמו תונורתפ רצייל דחיו םטבמ
תלבוהב וכרענ ולא םישגפמ .הליהקה םע םישגפמ תרדס
ןוחטיבל הדיחיה תלהנמו יגולוכיספה תורשה תלהנמ
םישגפמל .יבושיי בכרהב ברעה תועשב ומייקתהו ,יתליהק
תויודדומתהבו תומלידב ופתיש רשא םיבר םירוה ועיגה ולא
.בצמה חכונ תועבונה תושדח
דומלל לכוי הצעומב דימלת לכש חיטבהל תנמ לע
רפסה יתב םע דחי םידימלתל ונקליח ,קוחרמ
ת
ו
ב
י
צ
י
ל
ש
י
א
ירדה אפור תינור ,ךוניחל הקלחמה תלהנמ ירבד
8
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
ךוניח
ץוב תיב םינוב םידימלת
'ב תותיכל הרותה תביסמ
"המדא אמא" לספ
היישע תברו תרגתאמ הפוקת םימכסמ ןורשה בל יבושייב ךוניחה תודסומו רפסה יתב
ךרדה אוה ךוניחה
הרטמה םדאה
הדימל ,קוחרמ הדימל ,בורקמ הדימל !ונל התיה תיצחמ וזיא
םידודיב ,יתרבח קוחיר ,תוכיסמ ,םיוותמ ,םוז ,תולוספק ידירביה
םיידומיל םירעפ םצמצל הרטמל ול םש רוסמה תווצה ןהב ,דועו
.םידימלתה לש םייתרבחהו םיישגרה םיטביהל הנעמ תתלו
לש םיכילהת הציאה קרו וסור רכב תווצ תא הרצע אל הנורוקה
ריוואל הלע שדחה רפסה תיב רתא .החימצו תוחתפתה ,תונשדח
יתריצי ןפואב ונבשח ,ליבקמבווצלו םירוהל ,םידימלתל הנעמ ןתנו
םידימלת הב - הליעפ הקספה :הפוקתה חורב תויוליעפ ונמייקו
הכונח סקט ,םוזב ירפס תיב ןיבר סקט וזב םידימלת וליעפה
ואירקה םידימלת הב םוזב "האירק תביסמ" ,םוזב תותיכה לכל רישי
הרות תלבק תביסמ ונמייק ,דועו תאז .םיריעצ םידימלתל םירופיס
תועוצקמ ללשב תותיכה לכב ןיוצ ללחה עובש ,'ב הבכשב תשגרמ
.רפסה תיבב זוחמה תלהנמ לש חלצומ רוקיב םייקתה ףאו
תיב םע "ףתושמ דומיל" טקיורפב םיכישממ ונחנא הנשה םג
םידמולו םישגפנ םידימלתה :הווסנלקמ "דשור ןבא" רפסה
האצרה םגו םירוה ברע ונמייק ,ףסונב .םוזב - הנשה ךא ,תילגנא
.הנורוקה תפוקתב תורוה אשונב םרובע
םידימלתה םיברועמ ןהב תויכוניח תומזוי דדועמה רפס תיבכ
אמא" לספ :םימזימ רפסמ הנורחאה הנשה ךלהמב לעופל ואצי
הרומה ,רש לעי תלבוהב רפסה תיבל הסינכב הנבנ - "המדא
חתפיהל דיתעש החירב רדחו םידימלתה ףותישבו ,םיעדמל
הנוב ,יתתיכה עייסה ,הירוא ולא םימיב ,ןכ ומכ .חספה גח ירחא
תיב רצחב הדימל תביבס הווהי רשא םידימלתה םע ץוב תיב
.הקורי הינבב רפסה
הבישחב ונלחתה .האבה םידומילה תנשל םיכרענ רבכ ונחנא
לש תויונמוימה חותיפ ךשמהל תולועפ לעו "...ירחאש םויה" לע
.וסור רכבב םירוק םיאלפנ םירבד .יאמצעה דמולה
םיידומיל םירעפ םוצמצ דודיע – וסור רכב רפסה תיב
”ןורשה בל“ םילוח תיבב אצמנה ”ןורשה בל ןגועה“ יכוניח זכרמ
םויכ .םוי זופשאב ןוכיתו ב”טח יאליגב תורענו םירענל הנעמ ןתונ
.תותיכ 2 זכרמה הנומ
םירופה גח תארקל םירענל םינקומה םיכרעה תרגסמב
,וננכת ,ובשח תורענהו םירענה .הניתנה ךרעב ונדקמתה
הליהקה ןעמל םימתרנ - ןגועה רפסה תיב
םידמולה םידליל םידעוימה םיקחשמ וניכהו ורצי ,ואיצמה
,וללכו ןגב םידליה יכרצל ומאתוה םיקחשמה .תרושקת ינגב
יקחשמ ,)הנומת הלימ( המאתה יקחשמ ,תורוזפת ,רתיה ןיב
.ןורכיז יקחשמו השוחת תוחול ,הלחשה
.הליהקל הניתנה תא ווחו הנכהה ךילהתמ ומרתנ םירענה
9
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
ךוניח
.דחוימב תרגתאמ הפוקת ונרובע הווהמ הנורוקה תפוקת
החימצל ףונמכ התוארלו יבויחב דקמתהל ונרחב ”ןורשה רדה”ב
םיברה םירגתאה ןיב אוצמלו ברימה תא הנממ קיפהל ,הדימלו
:םיבר םייונישה ,ןכאו .יונישל יתימא תויונמדזה ןולח םג
רפסה תיבב תיזיפ הדימל תבלשמה - תידירביה הדימלל ונרבע
םידומילה תינכת תא ונשמגה ,תיבהמ תנווקמ הדימל םע
הדימלה יכרד ןוויגל רושקה לכב הפוקתה חורל התוא ונמאתהו
ונעמטהו תינשדח היגוגדפ ונמשיי .הכרעהה יכרד תמאתהלו
.הארוהב יגולונכט שומיש
םילכל ףשחנו הרשכה רבע רפסה תיב תווצ ,ךכב חילצהל ידכ
ךות .תובכשה לכב דומילה תוינכתב ובלושש םינווגמו םיבר
תוילטיגיד תוריז ומקוה ,התיכה תוריק ”וצרפנ“ םירופס תועובש
םילכב םינושה תעדה ימוחתב ולעפ םידימלתה .םינכת וחתופו
ןה ,םידמולה ללכל המאתהו ןוויג ורשפאש םישידח םיילטיגיד
ורקיעש שגד םשוה ולא לכ לע .רפסה תיבב ןהו קוחרמ הדימלב
.תויתריציו תואמצעל םוקמ םירשפאמה םיכילהת חותיפב קסע
תינכתב ,םיילאוטריו םיסקטב וניוצ םיבושח םידעומ ,המגודל ךכ
הנורוקה תפוקתב תידוחיי תולהנתה - ןורשה רדה רפסה תיב
ירועיש ,הריצי תואנדס לש םיידוחיי םירועיש ובלוש הדימלה
יכ ןיוצי .הדימלה תשחמה םשל הייפאו לושיב וללכ הקיטמתמ
הדימל דצל ,הריחב ךותמ ןיינע ימוחת יפ לע השחרתה הדימלה
דומילה יאשונב הרופ חיש חתפתה םהב ,םוזה ירדחב תוצובקב
.םידליה לש םוי םויה ייחל םירושקה םיאשונבו
,ונתסיפתל ןכש תויתרבחה תויונמוימה לס תא ונרשעה ,ףסונב
תושיגרו םייתרבח םירשק חותיפל רושקה לכב הבר תובישח ןהל
ורשפאש םישדח םיקחשמ םג תותיכל ונפסוה .ונתוא בבוסל
םירשקה תא רמשל עייסש דעצ ,תוקספהב דחי תונהל םידליל
תויתרבח תויוליעפל סיסב הוויה ףאו ,םידמולה ןיב םייתרבחה
.רפסה תיבב םירועישב ןהו םוזה ירועישב ןה ובלושש תופסונ
ונינב ונטקנ םהב םידעצה לש תויביטקפאה תא ןוחבל הרטמב
וקסעש תולאש וללכ ולא ידימלתלו םירוהל ונפוהש םינולאש
חותינ .הדימלהו תולהנתהה ןפואמ ןוצרה תועיבש תדימב ןרקיעב
ןוצר ךותמ ,ךרוצה תדימב םייונישו תומאתה עצבל ונל רזע תואצותה
.ונידימלת רובע בטימה תא תושעלו טרפה יכרצל הנעמ תתל
תרחא תצק םירופ םיגגוח - רורד ךוניח תירק
חכונ תורחא תצק םירופ תוגיגחב הנשה רדהתה רפסה תיב
תווצה ,תולבגמה ףא לע .יתרבח קוחירב ךרוצהו הנורוקה רגתא
ןפואב וחילצהו ,שאונ ורמא אל םידימלתה םע דחי יכוניחה
.הלהצו החמשב גחה תא גוגחלו םילושכמה לע רבגתהל יתריצי
הנוש תונמ יחולשמ תקולח – רתיה ןיב הללכ תנווגמה תוליעפה
ובבותסה הביטחה ידימלת ,לשמל ךכ .דחוימב תשגרמ ךא
,םינושה םיבשומה יבשותמ םירצומ ופסאו ךוניח ירועיש ךלהמב
ןוזמ יכרצמ תוברל ,םיבר םירצומ ףוסאל וחילצה םכלהמב
תוחפשמ רובע ןכו םהידליו תוכומ םישנל טלקמ ןעמל וחלשנש
םג םידחוימ םיזראמ ונכוה תונמה יחולשמ ןיב .תלוכי תוטועמ
םתוריש לע הדות תרקוהו הלמח תשוחת ךותמ ,םידדוב םילייחל
ודבכתה םירומה םג ,קיפסמ אל הז םאו .הנידמה ןעמל רוסמה
.והערל שיא תונמה יחולשמ תא וקליחו הווצמב
.םוזה תועצמאב הנשה ךרענש לבנרקה םוי תא ןייצל הווש דוע
םע דחי ,תיתייווח תוליעפל םיכנחמה םע םישגפמ ללכ םויה
,ןבומכו .םידימלתה תצעומ ידי לע ורבעוהש םייתרבח םישגפמ
הביטחה ירומ לש תשגרמה הווחמל סחייתהל אלש רשפא יא
םיתבב ראשיהל וצלאנש םידימלתה לכ תא ועיתפהש הנוילעה
ףאו םינושה הצעומה יבושייב ורקיב םירומה .םיטשוקמ םיבכרב
םידלוקוש ''םידדובמה'' םידימלתל וקליח ,הכומסה היסדרפב
ושקתהש םידימלתה דצמ בוט חור בצמו םיכויחב ונענו ,תוירכוסו
.תושגרתהה תא ריתסהל
הגוי רועשהקיטמתמ רועישב תומולח ידכול םירצוידיפלה ץורמ
10
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
ךוניח
ןפואב םידדומתמ ונמצע תא ונאצמ תבכרומו השדח תואיצמב
יאצויו םירידא םיצמאמ השע רפסה תיב תווצ נושו ןווגמ תריצי
תרגשב םיברועמ ראשיהל תנמ לעו םידימלתל בורק תויהל ידכ ןפוד
תרגסמל תיתשת ביצהל ודעונש קוחרמ דומיל תוכרעמ ונרצי .םהייח
תשוחת תא ריבגהלו ןוחטב תורשהל הדעונש הפיצרו העובק
.ונלוכ תא ףפאש תואדווה יא ךותב תולגוסמהו הטילשה ,תונגומה
דצל הבילה תועוצקמ תא "קוחרמ הדימל"ה תוכרעמב ונבליש
ןיינע ,היווח ,ןוויג רוציל ידכ לוחמו הקיסומעונת ,תונמא ,ינפוג ךוניח
.םידימלתה דצמ תוברועמה תלדגהו
בל" תווצ רובע ונמיז ולא םימי ,רבשמל וולנש םיישקה ףא לע
דואמ בורק םישיגרמו קוחר םידמול - סדרפה בל רפסה תיב
,"תוחונה רוזא"מ האיצי ,תיעוצקמ תוחתפתה ,הדימל "סדרפה
.שוביגו הלועפ ףותיש, תווצ תדובע ,תויתריצי ,תונשדח
תונמדזה ,היתונורסחו היתונורתי לע ,קוחרמ הדימלב םיאור ונא
יכ קפס ונל ןיא .תינשדחהו תנווגמה הדימלה רופישלו םודיקל
תיתועמשמל הדימלה תא וכפהיו דיתעב םג ונתוא ותרשי ולא
.רתוי ףא הנהמו
םיבחרמב הדימלל ונרזח ,רפסה תיבב הדימלל הרזחה םע
היגוגדפה תא ונמדיקו וימוחתב םימייקש םיברהו םינווגמה
רפס תיב" תינכתה תרגסמב םיליבומ ונא התוא תינשדחה
."תיתוכיא היגוגדפ יליבומ
ןאוויאטל םינפה םע - םירדהה ןיב
תינכותל הפתוש "םירדהה ןיב" רפס תיבב תותיכ תבכש
ןיב הליהק דסייל הניה תינכתה תרטמ .״טעל ירבח״ תידוחייה
תירב ססבלו לארשיל ןאוויאט ןיב תורכיהה םודיק ךרוצל תימואל
המזוי ירפ איה תינכותה .תונידמה יתש ןיב םימואת רפס יתב לש
לארשי תורירגש םעטמ ןאוויאטמ התומע -
EON תתומע לש
.ךוניחה דרשמב םיעדמה ףגאו ןאוויאטב
קוחרמ דחי םידמול ןאוויאטמ םידימלתהו ונלש םידימלתה
ירושיכ חותיפבו םיעדמה םוחתב םיגשומ םע תורכיהב םיקסועו
תיתועמשמ הדימל םויק ךות םידמלנה םיאשונה ביבס חיש
םישגפמה ךלהמב .םתוא םיקיסעמה םימוחתב תיטנוולרו
םייח ילעב" ,"םייח ילעב ןווגמ" םיאשונה תא םירקוח םידימלתה
."םייח ילעב לע הרימש"ו "הדחכה תנכסב
תוברתה תרכה :ומכ תופסונ תויכוניחו תויכרע תורטמ תינכותל
יאשונב םינותנו עדימ ףותיש ,יפותיש ןפואב הדימל ,ןאוויאט לש
לעבו בתכב תרושקתה רופישו תילגנאה הפשה םודיק ,תומייק
חותיפו ילבולג ןפואב תיפותיש הדובע לש תויונמוימה רופיש ,הפ
.תופסונ תוילטיגיד םיכרדו םיליימ תועצמאב תרושקתהו רשקה
ןיב תליהק רובע תשגרמו השדח הקתפרה לש הלחתה יהוז
!הלוכ םירדהה
״רחא והשימל הבוט תושעל אוה םלועב בושח יכה רבדה״ - ןמרטכש ךוניחה תיב
תכנחמו הניתנה ךרע רואל תלעופ ןמרטכש ךוניחה תיב תליהק
."והשימל הבוט תושעל" דציכ דימתמ שופיחל הידימלת תא
תולח םידימלתה תצעומ ירבח וקליח וז היישע תרגסמב
תפסונ הלועפב .דודיבב תואצמנה תוחפשמל תבש תארקל
הדות יבתכמ תפסותב תונמ יחולשמ רפסה תיב ידימלת וזרא
.הנורוקה תוקלחמב םייאופרה םיתווצל
םישנאה יפלכ דחוימב ,רתויב הבושח רחאה תייארו בוטה תיישע
גהנ ,יסוי תא תא םג רפסה תיב ידלי ועיתפה ךכו ,ונילא םיבורקה
.ותדלוה םוי דובכל תוזרכו הגוע ,םינולבב ,םהלש העסהה
11
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
ךוניח
.וז הפוקתב הליעי תודדומתהל ד"מחה חורב ישדוחה ךרעה דצל
תוינטרפ תופיסאב םירוהה םע רשקה תרגשב ונכשמה ,ןכ ומכ
םידעומב ךוניחה תיב תליהק ןעמל שוביג תויוליעפב ןכו תויללכו
תותבסו םיבס לש היילע ירופיס ונרכה תוילעה םוי לגרל :םינושה
םוי תרגסמבו טבשב ו"ט רדס םוזב ונכרע .םתיא דחי ונשגרתהו
.הליהקה לש ףתושמ ילטיגיד םינוכתמ רפס ונרצי החפשמה
תרגש ונמדיק 21 האמל המילהב תנווקמה הדימלה ךלהמב
ךות תויונמוימ דצל עדי תבלשמה הקימעמ תידירביה הדימל
תכרעמ התנבנ התיכ לכל .ונידימלת ןיב תונושל תוסחייתה
םידימלתה יכרוצל הנעמ תנתונה תילאיצנרפיד תיעובש
.ישגר חיש דצל תוניירואה ימוחת לכב םהיגשיה תא תמדקמו
לע שגד ונמשו קוידהו ףטשה םודיקל םינוש םיטקיורפ ונמזי
.יאמצעה דמולה ירושיכ חותיפו הדימל תויונמוימ
-םיכרע לש טרצנוק" :אוה ךוניחה-תיב לש וטומה םינש ךשמב
ךוניח תיב תווצ תא החנמה הנומאה ."!ךבש לילצה תא אוצמל
הארוהלו ךוניחל יאכז ה/דלי לכש איה "ןורשה רוא" ד"ממ ילקיסומ
תושימג ,ישפנ ןסוח דצל ימצע שומימל ותוא וליבויו ומיצעיש
.תולגתסהו תויעב ןורתיפל תלוכיו הדימל תלוכי ,תיתבשחמ
ךותמ ילאוטריוה אלו ישממה בחרמב שגפיהל לחיינו ללפתנ
.הנתיא תואירבו תישפנ החוור
הממח וניה "ןורשה רוא" ד"ממ ירוזא ילקיסומ ךוניח תיב
תישיא תונייוצמ חותיפ דצל םיכרע הליחנמה תיתחפשמ
תונמדזה הנורוקה תפוקתב תוארל הנשה ונרחב .תיעוצקמו
תיתייווח תידירביה הדימל לש תויורידס םע החוטב הרגש רוציל
תויונמוימ לע שגדבו ,תודקוממ תונטק תוצובקב תיתועמשמו
.ישפנה ןסוחה חותיפל ישגר חישו הדימל
תרחאו הנוש הדימל תרוצל הספוקהמ תאצל ונל המרג הנורוקה
הדימל לש עצבמל ונאצי .ירמגל תרחא הנשל התיה תוכרעיהה רשאכ
.םינתשמה םיבצמל הדימלה תאו ונמצע תא ונמאתה הב ,קוחרמ
ךוניחה תכרעמו היהיש המ אל אוה היהש המש ונל רורב
םיכרצה ללכל הנעמ תתל אוה ונלש רגתאה. תונתשהל תכלוה
.התיכב םידימלתה לש םיידוחייה
תוביציה תשוחת רוערעל לארשי ידימלת ללכל ומרג םירגסה
לע ונרתיו אל םחו ישיא רשקב לגודה ךוניח תיבכ ונא .תוכיישהו
,תרושקת ,ןומא ,הכימת לע תססובמה תירפס תיבה הפשה
תללוכה תירפס תיב תינכות ונינב הז ביבס .גולאידו תופתוש
,יכוניחה תווצה ןיב הברק תשוחת תונמזמ רשא תולועפ
תשוחתו תישפנ החוור רוציל תנמ לע םירוההו םידימלתה
תעמטהו יתצובקו ישיא חיש לש תויורידס תריצי ידי לע ןוחטיב
תאז ,תיבויחה היגולוכיספה תשיגב םידימלתה ברקב ןסוח ילכ
תויונמדזה ןולח – ןורשה רוא ד״ממ
חמש תושעל ונאב
דחוימה ךוניחה תועייס תא םיריקומ
ךוניחה תקלחמב טרפב לופיטה תווצ
ךוניחה תועייס תא חמשל אצי הצעומב
תוירחאהו תוריסמה לע ןהל תודוהלו דחוימה
.ימואלניבה השיאה םוי לגרל ,םידליל
ד"סב
הבהאב סיקרנ ןגמ
דירש ןיעב תילאוטריו םירפס תונח
תווצ ידי לע טלחוה ,דירש ןיעב סיקרנ ןגב רזוח שומישו תומייק לע םידומילה תרגסמב
.תילאוטריו היינש די םירפס תונח חותפל ,םהיתוחפשמ ינבו םיקותמה םידליה בולישב ןגה
הכז שגרמה םזימה .ופסאנש םיפסונ האירק ירמוח דצל םירפס ומרת ןגה תוחפשמ
ףוסאל ועיגה םתוא םירפס ונימזהש םיבשות תוברל ,בשומה תליהק ברקב שוקיבל
.תויקשב םידליה ידי לע וזראנ ולאש רחאל ,ךשמהב
ושמיש םהירוה רשאכ ,בשומב אשדה לע םירפס דירי םג ןגה ידלי ומייק ,שוקיבה רואל
.הליהקב תוחפשמל "אחספד אחמק" תמורתל רבעוי ףסאנש םוכסהמ תיצחמ .םירכומכ
.דירש ןיע סיקרנ ןג - חמש חספ גח תכרבב
12
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
ךוניח
הנורוק ןמזב תדחוימ הדימל – בלה תריש
םידימלתה ללכ רובע םיבר םירגתא המע האיבמ קוחרמ הדימלה
תויוקל םע םידימלת רובע דחוימבו ךוניחה תכרעמב םידמולה
םתוא ריכמה עובק תווצלו ןוגראל ,הרגשל םיקוקזה תרושקת
.םהיכרוצל הנעמהו ישוקה תא םרובע ךוותל דציכ עדויו
דציכ ןוחבלו ךישמהל ונתוא הבייח ונילע התפכנש תואיצמה
הנעמ ןיא ןכש ,רשפאה לככ קוחרמ הדימלה תא םסקמל ןתינ
,תרושקת תויוקל םע םידימלת רובע קוחרמ הדימלב טלחומ
יאנת תאו היגולונכטה תא ,הארוהה יכרד תא רפשל ןתינ ךא
.הדימלה תביבס
םיבר םירומ בלה תריש רפסה תיבב ,ףיגנה תוטשפתה זאמ
םיתווצהו קוחרמ הדימלב הארוהה יכרד רופישל תורשכה ורבע
תרגסמב םינעמ ןווגמ תריציל וסייגתה רפסה תיבב םייעוצקמה
.תמאתומ הארוה
תמאתומ הדימלב םינורחאה םישדוחה ךרואל טקנ רפסה תיב
:רובע הנעמ תתל הדעונ רשא תנווקמו
עיגהל םהמ רצבנ רשא םידימלתה םע רשק לע הרימש
.םיילטנורפ םישגפמל
.ילופיטו ישגר הנעמ ןתמו ,ידומיל ףצר לע הרימש
.ךייש אוה הילא םידימלתה תרבח םע דימלתה לש רשק םויק
ללוכה יתתיכ ''םורסאלק'' התיכ לכל הנבנ רגסב הנעמהמ קלחכ
לע םירוהלו םידימלתל הכרדה ינוטרס תאלעה דצל ,תונוש תומישמ
'דכו תיבב םוי םויה תולועפב םידימלתה לש תופתתשהה דודיע
תיב תבש תלבק המייקתה רשק לע רומשל תנמ לע ,ףסונב
ידעו הקיזומל הרומה ימולש תלבוהב ישיש םוי לכב רפסה
ורשפיאש הריחב תוחולו םילמסומ םינוריש ורצי רשא תיאנילקה
תויתועמשמ ויה תבשה תולבק .םידימלתה לש םתופתתשה תא
.דחאכ רפסה תיב תווצו םירוהה ,םידימלתה רובע תושגרמו
:רפסה תיבב קוחרמ הדימלה תללוכ םויכ
רשא תומאתומ תויביטקארטניא תוגצמ בולישב םוז ישגפמ
.םיתתיכ םישגפמ תומדמ
ףיצר רשק לע םירמושה םייעוצקמה םיתווצה לש םינוטרס
.םידימלתה םע
םיעיסמ רשא םייח ירושיכ ימוחתב םירוהל הכרדה ינוטרס
.םויה תורגש לש הרימשב
.םינושה תעדה ימוחתב תוידומיל תומישמ
ףילחת הניא קוחרמ הדימל יכ הלוע רפסה תיב תווצ םע חישמ
תוסנתהה םצע ךא ,םידימלתה רובע םינפ לומ םינפ הדימלל
תא םדקלו הארוהה ילכ ןווגמ תא ביחרהל לכות קוחרמ הדימלב
.דיתעב ונדימלת
דחי הנשה ונמקה
ךוניחל להנימה םע
זכרמ תא יתובשייתה
לש ןושארה ה״גספה
.ץראב להנימה
דסומ אוה זכרמה
לש יעוצקמ חותיפל
הרטמב הארוהה ילגס
הארוה יכילהת םדקל
םייתועמשמ הדימלו
.םידימלתה ברקב
13
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
ךוניח
תידוחיי תונמדזה הקינעה הנורוקה תפוקת
הברע איה יכ חיכוהל ןורשה בל תליהקל
הארשה תוררועמ תויוליעפ ץבקמ .וזל וז
שגרתהלו אורקל .םיבושיב
םינתונ
בלה לכמ
רורד ינבב ”הליהקו טרפ“ תדעו )...ללכבו( הנורוקה ימי ךלהמב
ליגה תובכש ראש ןיבל םיקיתו םיבשות ןיב רוביח תריציל תלעופ
תא םיצעהל ידכו תודידבה תשוחת לע לקהל ידכ תאז ,בשומב
.דחיה תשוחת
קיפהל ונרחב ובש ,טבשב ו”טב םייקתה דחא ןייפאמ עוריא
תורודה בולישב ”רדה ירפ תגיגח“ - רעונה תוזכר ףותישב
.ותקולחב ןהו גחל ”קותמ יש“ תריציב תופתושב ןה
:עובשמ הלעמל ינפ לע ךשמנש עוריאב
םיצעמ רדה ירפ ףטק תוזכרה תרזעב ,ונלש אלפנה רעונה
וקסע ”הליהקו טרפ“ תווצ תורבח לכ דועב ,בשומה יבחרב
םיבדנתמ 22 ,תויקשל ירפה תקולחבו הזיראב ,ןוימב ,הליקשב
,ירפה תלבקל ןודעומב הקולחה תדמעל ועיגה רורד ינב יבשות
ידי לע ףטקנש ירפהמ םירדה תביר םתיבב וחקר ךשמהבו
בשומהמ םיבדנתמ דועו רעונה - עובשה ףוס תארקל .רעונה
םיבשותה יתב לכל קותמה ישה תא וקליחו תיבל תיבמ ורבע
תובהלתהב ולעפ םזימב קלח וחקלש םיברה םיפתתשמה לכ
.תפתושמ היישעל ןוצרבו
החקרנש הבירהמ ,תיבב לדגש ירפהמ לחה - תיב תרצות גח ונל היה
...תיבב עפשב ונל שיש וניליגש תובידנהו הניתנהמו תיבב
קותמו חמש גח ,רורד ינבב ונגגח
םע תודדומתהל ךשמהבו םילואגב םינורחאה םישדוחב םייחה
.דחאכ םיקתרמו םירגתאמ תויהל וכישמה ,הנורוקה ירגתא
קזחלו רמשל ונרובע יחרכהו בושח היה תולבגמהו הנורוקה תפגמ דצל
תוליעפ חותיפו ךשמה תא הבילבו הליהקב םייתרבחה םייחה תא
תלבוהב לכה ,תוכינחהו םיכינחה םע רשקה תרימשו רעונה תעונת
.ןוכית ליג ךירדמ גלפו תיב"דמה יאמ :םילואג לש אלפומה תווצה
םגו( םילואג תודליו ידלי רובע הדימל זכרמ תלעפהב ונכשמה
םע תודדומתהב הכימתו עויס ןהלו םהל ונרשפיא ךכבו )הביבסה
.שרדנה ידומילה עדיה תמלשהו הפוקתה חרוכ םהש דומילה יישק
ןורחאה טבשב ו"טב ונמזי ףאו ,םילואג תא חתפל ונכשמה
.טרופסה ינקתמ רוזאב ,יתביבס חותיפל טקיורפ
תוליתש ונמלשה ,'ח תבכש , העונתה תוכינחו יכינח םע דחי
לע ,"ןומלט" ידאו ,רוזאה םש תא אורקל ונרחבו ,םוקמב תועיטנו
.םילואג בשומ לש דסיימה ןוגראה םש
תאירק לכל הנורוקה ןמז לכ ךרואל המתרנ םג םילואג תליהק
תישפנו ,תילכלכ הקוצמל ועלקנש םיבשותל ,עויסו הרזע
.הירבחמ דחא לכל הארשה התוויהו
תאז םע דחי ךא ,ןאכ דוע הנורוקהש םיניבמ םילואגב ונחנא
תא םיצעהל ,הליהקב םייחה לע רומשלו ךישמהל םילעופ
.הביבסהו בשומה תא םדקלו חתפל ,יתליהקה ןסוחה
ינטרפ ןפואב ,הנשה לכ ךרואל הליהקה תבוטל םימרותה בוני יבשות
ליעפ קלח וחקלו תאש רתיב הנורוקה תפוקתב וסייגתה ,ןגרואמ וא
בשותל םינפה םע - רורד ינב
םילואג
בוני
רבוק הנרוא :המשרו המליצ
14
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
תובדנתה
,ונרכה אלש לדוג רדסב ימלוע רבשמ וניווח הנורחאה הנשב
לכב ונרכהש הממ תונוש םיכרדב לועפל ונתוא ץליא רשא
.ונלש הליהקה ייחב םוחת
תליהק לש התודחאו הקזוח התמצוע לכב יוטיבל האב וז הנשב
! זוע ינצינ
תשוחת ,ירשפא םוחת לכב קלח וחקלו ומתרנ זוע ינצינ יבשות
.תשבוגמו הקזח הליהקכ ונלהנתהו המצעתה תוכיישה
לש בר רפסמב הליהקה תדעו המצעתה ,רבשמה ץורפ םע
.םיבשותה תחוורל היישעב ףתתשה ומוחתב דחא לכו םיבדנתמ
,תולאש תולעהל היה ןתינ הבו תיבשומ פאסטוו תצובק החתפנ
.רוזעל ומתרנ םלוכו תושקב
:םיאשונ לש בחר ןווגמב הנעמ ונתנ רשא םיתווצ ומקוה
ולביק , תוינקל תוקוקז ויהש דודיבב תוחפשמ :"תוינק תווצ"
.תורישה תא םרובע ושעו הנעמ
אלש םידליו םירגובמ ,תוגועו םינולבב חמיש :"תדלוה םוי תווצ"
.החפשמה םע םתדלוה םוי תא גוגחל ולכי
םיבשותל תופורת איבהל ונגאד ,רגסה ימיב :"תופורת תשיכר"
.ךרוצה יפ לע
תוגוע ופאנ - ףטוש ןפואבו המתרנ הליהקה :"םיקוניפ"
תושנ ,םיציצע ומרת תולתשמ ,תוקרי ומרת םיאלקח ,םימעטמו
תא קנפל ונגאד רקיעבו םימעטמ ולשיב ,תוגוע ופא זוע ינצינ
.םידדובמהו בהזה יאליג
,םיקוניפל וכז - החפשמל תפסותב וכרבתהש תוחפשמ :"תודלוי"
.בל תביחרמ הכימתו תומח תוחורא ,תורישע רקוב תוחורא
:הנורוקה ונל הנמיזש רגתאל ךרענ בשומה
,י''חצ ,תוברת תדעו ,הליהק תדעו ,ימוקמ דעו ,םיידי ונבליש דימ
וניניע דגנל דמעש המ .ומתרנש םיבר םיבשותו רעונה תזכר
.םתיבב לובלבבו טלחומ תואדוו יאב םינותנ ויהש םיבשותה ויה
םיקקזנל ,םישישקל ונגאד הליחת - ידועיי םיבדנתמ ךרעמ ונינב
,םמולשל ונקדב ,ונרשקתה .םיבשותה תמישר יפל ,םידדובמלו
תוינקב הרזע ,םידדועמ םיחולשמל םיגאוד ונא םויה דעו ונגאד
תבש תלבק שגפמל ישיש םוי לכב ונשגפנ ,ןכ ומכ .תופורתו
.םיבשותה חור תא קזיח רשא שגפמ ,םוזב תיבשומ
םיעוושמ םיתבב ונראשנו הרבג תואדווה יא ,ןמזה ףולח םע
ונטלחה דדועלו דדועתהל ידכב .םייתרבח םישגפמו רשקל
תואמגודה ןיב .ללכה ןעמל תוליעפבו היישעב דקמתהל
חמישו חמק קליחו רבעש בכר םע תילאוטריו הנומימ :תוירקיעה
תרזעב םיבשותל תואמצעה םויב םילגד תקולח ,םיבשותה תא
ברע לכב הכוסב רקיב תוכוסב ,בושייה תקהל ןכותבו תויאשמ
תונמ יחולשמ ןוגראל דעו ןיינעמ םייח רופיס םע ''םוזיפשואה''
.הלרגה ללוכ םירופ ימיב
םיבשותל ריבעהל ונחלצה התרזעב ,וז ךרדב ךישמנו םילעופ ונא
תוברע םע דחי תונפל ימ לא בשותל שיש בושחה רסמה תא
.וניניעמ שארב תאצמנה תידדה
לאירזע ,הליהק תדעו - ןרק
תקבחמו תדחואמ הליהק - זוע ינצינ
לאירזע
,חופיטו ןוניג :ןוגכ םינוש םימוחתב ומרתו ימוקמה דעווה יגיצנ םע דחי
ידליו רעונל הגאד ,ישילשה ליגה תליהק קוביח ,יבשומ רודיבו יווה
.החטבאו ןוחטב ,םיבשותה ןיב תרושקת ,בשומה
,ןהכ טנרב לרמ ,יבוט רדה ,ימרב תילג ,ןויח תרפאל תדחוימ הדות
,םיכירדמה תווצ ,ישי ריאמ ,דאיבל תניע ,ריירב הנדע ,ץרפ יקיר
תוריישב קלח וחקל רשא םיפסונה םיבשותה לכלו ’ט תבכש
.םיחמשמו םינגראמ ,םישיגמ ,םיגהנ - הנשה ךרואל החמשה
תיארחאה בל תביחרמ תיתליהק תוברועמ לע םכלוכל הדות
לכה החמשהו תוימיטפואה ,תוכיישה תשוחת ,לרומה תאלעהל
!וזה תעב םיצוחנ ךכ
םע בשומב תושדח תוחפשמ לבקל הגאד :"הטילק תדעו"
.בשומב םיבושח ןופלט ירפסמ םע תרגיאו הגוע ,ץיצע
המוצעה תובישחה יוטיב ידיל האב וז הנשב :"ישילשה ליג"
, תוגוע , תומח תולח ,תומח תוחוראל ונגאד ,ימוי םויה רשקל
ןומה דועו רעונה תוסחב ןופלט תוחיש ,"דודיבב דודיע" תורבוח
.הנשה תונועו םיגחה יפל ונמאתהש םיקוניפ
וויל םיבדנתמה ,וז הנשב וניווח הז תא םג ונרעצל :"לבא ימי"
ףסונב .העבשה ךלהמב תומח תוחוראל וגאד ,החפשמה תא
.רטפנה לש ורכזל ל"קק לש זוע רעיב ץע עטינ
קפס ןיא ךא ,ונייח תרגשל רוזחל לכונ בורקב יכ הווקת ונא
תא הקימעהו תוכיישה תשוחת תא ונלוכל המיצעה וז הנשש
.תקבחמו תנגרפמ ,תכמות הליהקב ךרוצה
15
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
תובדנתה
אלו תוגאד ,תולאש תאלמ הפוקתב ,הנורוקה ףיגנ תעפוה םע
.התראפת אולמב ונלש תדחוימה הליהקה החרפו התלע ,עדונ
,םישישק :הייסולכואה ירזגמ לכל בל תמושת םע ,טרפ תדעו
תמושת לביק דחא לכ - םידדובמ ,םילוח ,תודחוימ תויסולכוא
.הבהאו תויתפכא הברה םע תוינקב עויס הגוע ,ןופלט ,בל
תויצקרטא ללשב ונימי תא האלימ תויתריציו תוליעפ ,תוברת
,םירגתא .תוגיגחו הקיזומ יבכר "ןייל ןוא" םיעוריא :תומאתומ
.םיאליגה לכל תומישמ ללשו .םינודיח ,תולעפה
תישיא בל תמושתו תונווגמ תויוליעפ ,תונויער לע למע רעונה תווצ
.)םירגסה ןיב היה ןתינש המ יפל( םינוש םיגוסמ םישגפמדצל ,םיכינחל
לכב די ונתנש םירבחו ,םינכש ,םיבדנתמ תורשע דוע ביבסמו
.תידדה תוברעב הקדו עגר
!דבל אל םעפ ףא םתא ,בשומב ונלצא יכ
תשוחת תא קזחל ונרובע תונמדזה התייה ,וז תרגתאמ הנשב
.תוכיישהו תובדנתהה ,תויתליהקה
םיבר םיבדנתמ .האישב התיה תיתובדנתהה חורה ,וניבשומב
.בלה לכמ תאז ושעו םינוש םימוחתב בושייב ולעפ
תומזויו תויוליעפ ןונכת לע שגד ונמש רעונהו תוברתה םוחתב
תקנעהו דחיבה לע הרימש ,הליהקה םע םירשקה קוזיחל תונוש
.תובונת תליהק לכל הכימת
לרומה תמרהל תויגיגח החמש תורייש :היישעל תואמגוד
גחב םיליעפלו םיכירדמל הדות תרקוה ,איש ימיבו םיגחב
םויל יתמצועו שגרמ סקט תנכהב עויסו תופתתשה ,חספה
שארמ םלוצש הביא תולועפ יעגפנלו ל"הצ יללחל ןורכיזה
בשומה יקיתוול תוגוע תקולח ,הריפצה רחאל םיבשותל חלשנו
םילוע ,םישדח תוקוניתל יש תקולח ,רעונה ינב ידי לע תועובשב
.הנשה שארב הווצמ תונבו ינבלו ׳א התיכל
תסנכנה תבכשל שגרמ הנש תחיתפ סקט תא ןייצל הווש דוע
תכירע ,בושייה יבחרב םינוש םינבמ לש יתוזח רופיש ,העונתל
תויתריצי תויכונח תנכה תורחת ,םוזב םייבושיי ״טוהק״ יינודיח
.םירופב החמש תריישב הליהקה דודיעו תוירוקמו
!םלוכל תואירב תלחאמ תובונת תליהק
תובונת תוברתו רעונ תנמאנ -רפוס םתור
הברהו הננער חור הסינכה בושייב הפק תספוק תחיתפ
ידכ ,םיירוביצה םירוזאב םוטנמומ הרצי טלחהבו ,םירקבמ
.םינטקה םירבדהמ הנהנו םייחב שיגרנש
תוגוע ,םיקקזנל תוחוראמ :הזוע אולמב הכשמנ תובדנתהה
,החמש בכרו הריצי םע הנורוקב תואמצע םוי תוגיגח ,םישישקל
תקולח ,)םיללכה לע הרימש ךות( תועובשב ןייו תוניבג ידקומ
השקב יפ לע עויס דצל ,תרגובמה הייסולכואל תורנו תויכונח
.םירגסב תיבהמ ואצי אלש םירגובמ/םידדובמל
וא לולעת ללוכ תנווגמ םירופ תוליעפ םג התיה ,לכה אל הזו
.םילייטקוק תנדס תוברל ,תונמ יחולשמו ילקיסומ בכר ,קתממ
.םיחיוורמ ונלוכ התוכזבש ,םתמורתבו םיבשותב םיאג ונחנא
...ירחאש םויב םג םלוכ לש המורתהו תובדנתההמ תונהל ךישמנו הכזנש
דירש ןיע
תובונת
הבטימב הליהק - השמ רוצ
תדדמנ ךכ
תבהוא הליהק
16
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
תובדנתה
בל יבושיימ רעונה ינב ,וירחאל םגו רגסה תפוקת לכ ךרואל
תובדנתה דצל ,הליהקל המורתו תובדנתהב וקסע ,ןורשה
,םיבשומה יקיתו תוניג תקוזחתב עויס ,םיקשמב תיאלקח
.היוטנ דוע דיהו םיצופיש ,םיבשותל דודיב תוכרע תקולח
הנורחאה תעב תוטלובה תויוליעפהמ המכל הצצה
ץבעי רפכדרו ןיע
ףעי
תורחתרמשמתרופ
שי
דובכ
ויבחרמ תא וצפישו ועבצ בשומה ירבח
הליהקהמ םיבדנתמו םיבשות ףותישב
הביבסל תויתפכא וניגפה רעונה ינב
חופיטו הליתש הללכש תכרובמ המזויב
.םיירוביצה םיחטשה לש
ורמש ,הנורוקה תפוקת לכ ךרואל
ףאו הליהקב תוליעפ לע םיבשותה
תויחנהה תחת חמש םירופ עוריא וקיפה
הללכ בשומה רעונ לש תשגרמ המזוי
דובכל בשומה יקיתוול םיציצע תקולח
.טבשב ו״ט
יקיתוול יש תקולחב תרמשמ רעונ
.רגסה ימיל תורבוחו םיחרפ - בשומה
תונמ יחולשמ תקולחב דבכתה תרופ רעונ
םתוא דדועל הרטמב ,בשומה יקיתוול
.םירגתאמה םימיה ךרואלו םירגסה תפוקתב
תררועמ תוליעפ םייק סה רפכ רעונ
ו''ט תוכרע תקולח הללכש הארשה
בשומה יקיתוול טבשב
עטמב תיאלקח תובדנתהב ה״גונ רעונ
.םיסננא
עבצ ,ץפיש בשומה לש הכרדהה תווצ
םבוש תארקל ,ןודעומה תיזח תא רדיסו
.וילא םיכינחה לש
סה רפכ
ה״גונ
רדה תונג ,הידרונ
םירפא רעש
17
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
תובדנתה
תובדנתהה תדיחי
ןורשה בלב
םוחתו תובדנתהל הדיחיה ןיב הלועפ ףותיש וניהש סרוקה
תועש רפסמ רבכ ומייקתה זאמו zoom םייקתה ,תוירפסה
. סרוקה תורגוב תובדנתמ ידי לע רופיס
ונגרואש תובדנתה תולועפ ומייקתה ,השיאה שדוח יעוריא תרגסמב
תמיתר ,תומורתב ונדקמתה הנשה .ןורשה בל תליהקמ םישנ ידי לע
ףוסיאבו םידדוב םילייח רובע תומח תוחורא לושיבב עויסו םיבדנתמ
ןהידליו תומילא תועגפנ םישנל ןועמ רובע תומורתו שבי ןוזמ
ליהקב תומוד תורגסמו
הליהקל תישיא הדות ףיסוהל יתיצר"
.ןורשה בלב ונלש תכמותהו תרדהנה
ורזעיו ותרשי ונלביקש תומורתה תומכ
.עפש לש השוחתמ תונהיל ןהידלילו םישנל
תוחפשמל תמרות וזכ הניתנ לכ
''ךמותה קוביחהמ קזחתהל
,הלודג הכרעהו הרקוהב
)תרמשמ בשומ( ןועמה תלהנמ ,ןמלפוק תירימ
.םוריחב וא הרגשב בדנתהל םיניינועמה ,ןורשה בל יבשות
,תובדנתה לע ססובמה יתרבח םזימ םדקל םיניינועמ וא
:תובדנתהל הדיחיה תלהנמל תונפל םינמזומ
merav@lev-hasharon.com | 058-5551449 :ןגמ ברמ
ךוניחה תכרעמב ,םיבושיה לכב ןורשה בלב םירופ ןויצ תרגסמב
,הליהקל המורתב םיקוסע ויה םלוכ ,רעונה רודמ תרגסמבו
.הבושחה היישעה ןעמל ומתרנ הצעומה ידבוע םג רשאכ
םירצומה רשאכ ,תוכרבו םיטשוקמ תונמ יחולשמ וניכה םידבועה
תבוטל ומרתנ םמצע םיחולשמה .םהידי לע המורתב ופסאנ
.הבר תושגרתהל ומרגו ןורשה בלב שפנה תואירבל זכרמה
יבדנתמה לע תיארחאהו ,קחצי קחציורשה בל תצעומ שאר ןגס
,זופשאה תוקלחמ לכ רובע תונמ יחולשמ תא קלחל דחי ועיגה
.רומאכ הצעומה ידבוע תנתמ
.הוואגב קחצי זירכה ,’’םישגרמ םתא המכ ,ונלש הליהקה לע ןיא’‘
תונמ יחולשמ
םירופב הליהקל המורתו
תרגסמב תובדנתה
השאה שדוח
םירופיס ירפסמ סרוק
תפלוחה הפוקתהמ תומיעט
ן
ו
ר
ש
ה
ב
ל
ב
ה
ש
י
א
ה
ש
ד
ו
ח
ע
ו
ר
י
א
"
18
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
תובדנתה
היינשה הנשה וז ומייקתה ןורשה בלב השיאה שדוח יעוריא
בחרה םיעוריאה ןווגמ לש תררחסמה החלצהה רואל .תופיצרב
תואלפנה תורוסמה תחאב רבודמ יכ זירכהל ןתינ ,םיבושייב
.ונרוזאב
דומלל םישקבמ םיבר רבכש ךרד ץרופ ירוזא םזימב רבודמ
.ונממ
הצעומה תוקלחמ לכ ןיב ףתושמה גראמה לע ןעשנ םזימה
הליה לש התלבוהב עוציבו ןונכת ,הבישחל ןלוכ תופתוש רשא
.תיתליהק תילאיצוס תדבוע ,יולה
לש העפוהו םיסרפ אשונ ןודיח
יול רדה תיטסיפאדנטסה
ל"כנמ הכריב ,ומצע השיאה םויב םייקתהש םכסמה עוריאב
רצק ןודיח ךרענ ןכ ומכ .השמ לאיומא הנינפ 'בגה ,הצעומה
םייתייווח םישגפמ לע ולוכ תתשומ הזה דחוימה שדוחה
תולועפ בולישב הליהקהמ תובדנתמ םע םינווגמ םיאשונב
םישנל ןועמ רובע ןהו םידדוב םילייח רובע ןה המורתו תובדנתה
.ןהידליו תומילא תועגפנ
תואנדסהו תואצרהה תא ודקפ םיבשות תורשע ,ונתחמשל
,תורקיה תובדנתמה zoom תועצמאב וחראתה ןהב ,תונושה
.ןורשה בל תושנ
דחיבהמ ףיכהו םינוגרפה םג םדיצלו ,םירישעמו םינווגמ םינכתה
.בלה תא םיממחמ טושפש
םיתיזה םרכב םישנ רויס
עפוממ ונינהנ חוניקלו השיאה שדוח יעוריא אשונב םיסרפ אשונ
. יול רדה ,הבוהאהו תרכומה תיטסיפאדנטסה לש
תיתליהקה הגיגחהמ םועטל קיפסה אלו היה אלש ימש קפס ןיא
טעמכ רודיש םיחיטבמ ונחנא – הגאד לא ... לבא .דיספה ,ונלש
.האבה הנשב םג רזוח
ן
ו
ר
ש
ה
ב
ל
ב
ה
ש
י
א
ה
ש
ד
ו
ח
ע
ו
ר
י
א
ם
כ
ס
מ
19
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
השיאה שדוח
:םיפסונ םיטרפל
09-7965850 :ןופלט | 050-2783000 :דיינ | סיר הרש
:ונלש טנרטניאה רתאב ןייעל םינמזומ םכנה
www.dorotlevhasharon.co.il
,םירגסה תפוקתב םג לועפל ךישמה םויה זכרמ םלוא ,םישישקה
םישישקה ייחב לודג ללח אלמל חילצמש םוקמכ הלגתהו
.םייתפשה לע ךויח םהל תולעהל רקיעבו
םירבחה תורשל רשאכ ,תיתחפשמ הריוואב להנתמ זכרמה
ףטוש רשקב אצמנו םהיכרצל גאודה יעוצקמו רוסמ תווצ דמוע
,לשמל ךכ .םייטנוולרה הליהקה יתורשו החפשמה ינב םע
םקוה ,העימש ידבכל עמש תכרעמ הנקתוה הנורחאה הנשב
ולעפוה ןכו האירק תיירפס ללוכה החונמ רדחו םיבשחמ רדח
.תרזחוממ תונמא ומכ תוידוחיי תואנדס
לס קינעמה טקיורפ ,"תכמות הליהק" תא הליעפמ התומעה
רקבמה הליהק באו תואירב יתוריש ,הקוצמ ןצחל ללוכה םיתוריש
תינופלט היינפ לכל 24/7 הנעמ ןתונו םוזי ןפואב שישקה תיבב
תרגשל רושקה םוחת לכב תחפשמ ינב וא/ו יונמהמ תלבקתמה
.תולע אלל םילק םינוקית עוציב ללוכ ,שישקה לש וייח
םויל עיגהל ישילשה ליגה ינב תא םינימזמ ונחנא
ףתתשהל ,תורוד םויה זכרממ םשרתהל ,תוסנתה
םע תבשל ,םיירהצו רקוב תחורא לוכאל ,תויוליעפב
םוימויה ייחב ךל רוזעל לכונ דציכ תוארלו תווצה
,םיסדרפ ףונו קריב לבוטה חוורמ הנבמב ,תורח בשומ בלב
תיתרבח תרגסמ הווהמ םוקמה .תורוד םוי זכרמ םקוממ
םיררוגתמה ,ישילשה ליגה ינב ןורשה בל יבשותל תיתקוסעתו
דגאמ זכרמה .תעייסמו תכמות תרגסמל םיקוקז ךא ,םהיתבב
.תורישע יאנפ תויוליעפ דצל לופיט יתוריש תחא גג תרוק תחת
,רוקינמ יתוריש ,תוחא בקעמ ,תוחורא ,תועסהמ םינהנ םירבחה
,הקימרק יגוח ,םיימוי טרופס ירועיש דצל תרופסתו רוקידפ
,הילאוטקא ,תואצרה ,ןורכיזו הבישח יקחשמ ,תונמאו הקיסומ
- תרתוכה תלוגו םילויט ,םיגחב תוביסמ ,המצעהו ןויד תוצובק
.ישילשה ליגה ינבל םאתומה רשוכ רדח
הליבומה התומעה ,״תורוד״ תתומע ידי לע לעפומ םויה זכרמ
הרטמל הל המש התומעה .ישילשה ליגה םוחתב ןורשה בלב
תויחלו ךישמהל הקיתווה הייסולכואל ורשפאיש םיתוריש חתפל
תוכיאו םנוחטיב ,יאמצעה םדוקפת לע הרימש ךות הליהקב
.םהייח
אוה םויה זכרמ יכ תנייצמ ,התומעה תיל"כנמ ,גרבנזור החור
םישנאל םלשומה ןורתפ הווהמה התומעה לש לגדה טקיורפ
.תועמשמ םע םייח לעו םייתרבח םירשק לע רומשל םיניינועמה
םיביבחת חתפל ,תויורבח רוציל םיפתתשמל רשפאמ זכרמה
ןויד תוצובקב ףתתשהל ,תונהמ תויוליעפב קוסעל ,םישדח
םע ,םליג ינב םע ימוימויה שגפמה .םתעד תא עימשהלו
תוינויחו קופיס ,החמש תשוחת לע רמוש ,םיבדנתמו םיכירדמ
.םהייחל ךרע ןתונו
םיווח ותוא ישוקה תא הדדיח הנורוקה תפוקת יכ דוס הז ןיא
תורוד תתומע
הליהקב דובכב ןקדזהל
2021 ראורבפ םוי זכרמב םירופ תביסמ
20
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
החוור
ןורשה בל יבשות תא דדועל הצעומה יצמאממ קלחכ
בל יבשותל האצרה ,22.2.2021 ךיראתב המייקתה ,ןסחתהל
תובישחו הנורוקה אשונב ,סדיורב ןונרא רוספורפ י"ע ,ןורשה
. ןוסיחה
היגולונומיאו היגרלאב החמומו םידלי אפור ,סדיורב 'פורפ
האצרהה תא ריבעה ,הקורוס םילוחה תיבמ םידליב
.ןורשה בל יבשות תליהקל תובדנתהב
ףיגנ והמ ןוגכ תונוש תויגוסל תוסחייתה התייה האצרהב
ןוסיחה לעופ דציכ ?הקבדהה ןונגנמ לעופ דציכ ?הנורוקה
תואירב לע ותעפשה ?תיגולונומיאו תיגולויב תניחבמ
תוחיטב ?תונסחתה יא לומ לא םינוסיחה תוחיטב ?םדאה
...דועו דועו ,תוקינמו תורה םישנל סחיב ןוסיחה
םיפתתשמה ידי לע וגצוהש תוברה תולאשל בישה רוספורפה
.תרכינ תויעוצקמבו תובידאב
הקוריו האירב הצעומ היהת ןורשה בלש הוקת ונלוכ
!דימת
ונלש החוורה ןעמל
הב ,םייונישו תואדו יא ,םיישק ,םירגתא תאלמ הנש התייה וז
.ולטלוט ונלוכ לש םייחהו הרגשה
ןבורו רגסיהל תונושארה ויה םיריעצל הקוסעתה תויורשפא
קלח ,קרפהמ דרי אבצה ירחא לויטה ,דובעל ורזח םרט
םתרגסמבו ופרטנ םיפלקה לכ רשאכ ,םירוהל התיבה ורזח
!שדחמ לולסמ בשחל םיבשותה ושרדנ
תא ,2020 רבמטפסב הצעומב החוורה תקלחמ החתפ ,תאז רואל
.18-26 יאליגב ,םיריעצל קוידב תדעוימה ’דתי’‘ הקוסעת תינכת
תלוכיה יכ הנבההו הסיפתב לגוד תינכתה לש ״ןימאמ ינאה’‘
םתלוכימ תרזגנ םיריעצה לש םהייחב יתימא יוניש רצייל
.םדיתע ןעמל םייביטקאורפ תויהל
ורזעיש ,תויתקוסעת תויונמוימ קוזיח איה תינכתה תרטמ
קושב ,םהלש יתקוסעתה לאיצנטופה תא שממל םיריעצל
ףונמו תונמדזהכ הנורוקה תפוקת תייאר ךות ,הדובעה
.םיריעצה רובע יעוצקמו ישיא םודיקל
תאיצמב עויס ,םידומילל הנווכה ,ישיא יוויל :תללוכ תינכתה
םילכ תשיכר ,תויוכז יוצימ ,תויעוצקמ תורשכה ,הדובע
תינכתה תרגסמב ,ףסונב .הדובעה םלועל תויונמוימו
.םייתצובקו םיינטרפ םישגפמ םימייקתמ
! תינכותל תופרטצהל םייונפ תומוקמ םימייק
:רשק רוציל םינמזומ
.054-3990694 םיריעצ תקוסעת תזכר ,רואמ ברמ
יתורישל הקלחמה םע הלועפ ףותישב "אדמע" תתומע
ןפואב הליעפמ ,"רפכב האיטורפ"ו הצעומב הליהקו החוור
ילוחב םילפטמה החפשמ ינבל עדימו הכימת תצובק ףטוש
.היצנמד
,המיע תודדומתה יכרד לעו הלחמה לע דומלל ןתינ הצובקב
.םכתרזעל םידמועו םימייקה םיתורישהו תויוכזה לע
.קזחתהלו ץעייתהל ,תישגר הכימת לבקל ןתינ ,ןכ ומכ
םויב ,"רפכב האיטורפ"ב שדוחל תחא תשגפנ הצובקה
הצובקה .17:00-18:30 תועשה ןיב ,שדוח לכב ןושארה
.תע לכב תופרטצה תרשפאמו החותפ
ןורשה בל םיריעצ״ פאסטוו תצובק - ךליאו 2020 רבמטפס
.תושרדנו תוינכדע תורשמל הפישח התרטמש ״תורשמ
-עובשב םיימעפ הקוסעתה תזכר י״ע תונכדעתמ תורשמה
הנורוקל ןוסיחה תובישח
החפשמ ינבל הכימת תצובק
היצנמד ילוחב םילפטמ
דתי תינכת- םיריעצל הקוסעת בחרמ
םיריעצל תופסונ תויוליעפ
הנורחאה הפוקתהמ
:תואצרה יתש םע םיריעצל םוז ברע םייקתה 2020 רבמבונ
לש שונא יבאשמ תיל”כנמ , ינאיל תרפא רד לש התאצרה
הפוקתב תויונמדזההו םירגתאה לע ,רבעשל טפוסורקימ תרבח
.שדחה ןדיעב החלצה לע םייקלא ףיסא לש האצרהו תיחכונה
זוכירו בשק תויוקל אשונב האצרה המייקתה - 2021 ראוני
.םיריעצל תויעוצקמ תורשכהו הימדקאב
תידועיי פאסטוו תצובק םימשרנל המייקתה - 2021 ראורבפ
.םייח תורוק תביתכל
:אשונ לכב תונפל םינמזומ ןורשה בל יריעצ
דתי תינכות ס”וע ןדימ איהילל
lihi@lev-hasharon.com | 09-7960272
ףרטצהל ןתינ
רחאל קנילב
:דוקרבה תקירס
ס"וע לא תונפל ןתינ ,םיטרפל
הדיחיה תזכר ,גרבנירג יתא
'חמה ,ותחפשמו ןקזה םולשל
בל .א.מ ,הליהקו החוור יתורישל
.09-7960266/205 :לט ,ןורשה
21
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
החוור
ץמאמ ןעמל דימתמו זאמ תמתרנ ןורשה בל תירוזאה הצעומה
םע תודדומתהו תיטגרנא תולעייתה ותילכתש ,ימואל יתביבס
.ימלועה םילקאה רבשמ
תנקתה לולכתש תיתביבס תינכת םושיי לע רשבל םיאג ונא
ינבמ תוגג לע )תויאטלוו-וטופ( םייראלוס םילנאפ תוכרעמ
םודיק רשפאל הדעונש ,הצעומה ימוחתב טרופס ישרגמו רוביצ
קלחכ תמהזמ אלו תימוקמ הקורי היגרנא רוציי לש דודיעו
.תיתושרה תיטגרנאה תולעייתההמ
בחר ןווגמ ןבוחב תונמוט תושדחה תויראלוסה תוכרעמה ,עודיכ
,עקרק תאצקה אלל יראלוס למשח רוציימ לחה ,תונורתי לש
תויולעב ןוכסחל דעו הממח יזגו םימהזמ תוטילפמ יקנ רוציי
תאז ,תירפס תיבהו תירוביצה הפוקל ןהו רפסה יתבל למשחה
דצל הביבסה תוכיא לע הרימשו דודיעל הצעומה ןוזחמ קלחכ
רפסמ הנורחאל וגרדוש ,םיבושייב רוזחמה תויומכ תלדגה
.םיבושייב רוזחמ יזכרמ
היינבה תמרמ לחה ,ספאמ ומקוה םישדח םיזכרמהמ קלח
םימייקה םיזכרמה םג רשאכ ,םיבשותה ללכל םתשגנהו )ןוטב(
םיזכרמה .רוזחמ לש םיהובג םיטרדנטסב תעכ םידמועו וגרדוש
,ריינ רוזחמ תוברל ,םיירשפאה רוזחמה ינקתמ ללכ תא םיללוכ
.תינורטקלא תלוספו ליטסקט ,תיכוכז ,תוזירא ,ןוטרק ,םיקובקב
ףטוש ןפואב םידבועה רוזחמ ינלבק לומ ינכדע םכסה תרגסמב
לש ףיקמ ךילה עצבתה ,הצעומב הביבסה תוכיאל הדיחיה לומ
תוינוטרקה לכ ,לשמל ךכ .רוזחמה ינקתמ ללכ תפלחהו שודיח
ךילה ורבעש ריינהו תיכוכזה ינקתמ םג ומכ ,ופלחוה םיבושייב
יבולכ םג .תושדח תוקבדמ תקבדהו העיבצ ללכש ,תושדחתה
.תושדח תוקבדמו םילוענמל תפסותב ופלחוה םיקובקבה
,הידרונ תא תונמל ןתינ ,רוזחמה יזכרמ ושדוח םהב םיבושייה ןיב
ןפואב וקדבנ רשא ,ולא תוכרעמ לש תילכלכה תויאדכה רואל
ורכוהו ,םיחמומה בטימו הביבסה תנגהל דרשמה ידי לע קימעמ
.הנכס לכ תווהמ ןניאש תויתוחיטב תוכרעמכ
,ש’’טוק 700-600 לש קפסה רשפאל תודיתע רשא תוכרעמה
םייכוניחה תודסומה תוגג לע הבורקה הנשה ךלהמב הנבצות
ןיב ,וסור רכב ,סדרפה בל ,רורד ךוניח תירק :םהיניב ,הצעומב
הרוצב ודמלי רפסה יתב ידימלת ,ףסונב .ןמרטכשו םירדהה
קפסהה תא ורטני ףאו תוכרעמה תוליעיו לועפת לע תיבחור
.תידוחיי תיכוניח תינכתמ קלחכ םהלש
סנכיהל םינמזומ םכנה ,םזימה לע עדימו םיפסונ םיטרפל
.הצעומה רתאל
.תורחו דרו ןיע ,םילואג ,לאירזע
תדעו םע ףותישב הביבסה תוכיאל הדיחיה יכ ןייצל יואר ,ךכל ךשמהב
תולעייתה תינכתב ולא םימיב תואצוי ,תיתצעומה הביבסה תוכיא
לולכת תינכתה .הצעומב רוזחמה ינותנ רופיש התילכתש תבחרנ
יבשותל םיישיא םימותכ םיחפ ירק ,םיבושייב םייניב יחפ לש הבצה
רוגאל םוקמ ורשפאיו ,תיב לכ לש תיתיבה רצחב ודמעיש הצעומה
בושח יתביבס דעצב רבודמ ובשה לכ ךלהמב םינוטרקו תוזירא
.הצעומה יבשותמ דחא לכ רובע שיגנ הריצא ילכ רשפאיש
איה הפיאשה’‘ :הצעומב יתביבס ךוניחו תומייק תזכר ,ינפד יוור
הביבסה םע ביטיהל ךכבו םייתושרה רוזחמה ינותנ תא לידגהל
תאצויה תיתיבה הפשאה תומכ תא רתויש המכ דע דירוהלו
ססבתמ ןויערה .ץראה םורדב הנמטהל תחלשנו םיבשותה יתבמ
ופתשי םיבשות רתויש המכ היפל ,תיתביבסו הקורי הבשחמ לע
םוקמה הז .הנמטהל חלשית תלוספ תוחפו תוחפ ךכו ,הלועפ
ןעמל תצמואמה םתוליעפ לע םיבושייה ידעוול הדות ריקוהל
.’’דובכה לכ .םישדחה רוזחמה יזכרמ תמקה
תושדחתה
יזכרמ
רוזחמה
הצעומב
תוכרעמ תנקתה
תויאטלוו-וטופ
טרופס ישרגמו רוביצ ינבמ תוגג לע
22
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
הביבסה תוכיא
הרוצב דיינתהל םיבשותל עייסל הדיקפתש רתויב הבושח המישמ
יזכרמל ,םיה יפוחל ,םימי ריעל תבכרה תונחתל ,הינתנ זכרמל ,החונ
תיתרוסמה הרובחתה םוי לש ופוסב .הקוסעתה ירוזאלו תוינק
לעופכליעיו הריהמ ,תינשדח הרובחתל רובענו םייתסת תנשוימה
.’’ןאכ םיבשותה לש םייחה תוכיא תא רפשנ ךכמ אצוי
?טולייפה תואריהל דיתע דציכ
טולייפב תאצל טילחה הרובחתה דרשמש רשבל שגרנו חמש ינא’‘
רפח קמעב ירפכה בחרמב ץראב וגוסמ ןושאר השימג הרובחת
םע דחי ,רפח קמע תירוזא הצעומ יבושיי תא לולכיש ןורשה בלבו
57 שיבכ ריצ לע םיאצמנה ונלש הצעומה לש םיינופצה םיבושייה
תונגו הידרונ ,השמ רוצובונת ,םילואג ,בוני ,םירפא רעש ,זוע ינצינ
ןימזהל ולכוי םיבשותה ,ןד שוגב’לבאב תייצקילפא ומכ שממ .רדה
MOOVIT תרבח לש עויסבעיסנה תא תידועיי היצקילפא ךרד
תא ןימזהל םג היהי ןתינ .ילטיגידה קשממה לע הנומא היהתש
ינב לע םג הבשחמ ךותמ ,ינופלט הנעמ תועצמאב תועסהה יתוריש
תויולעל ההז ראשית העיסנה תולע יכ ריהבהל בושח .ישילשה ליגה
םירקמהמ קלחב ףאו ,תירוביצה הרובחתב םויכ תומייקה העיסנה
היצקילפאה תועצמאב שוכרל היהי ןתינ ,ףסונב .רתוי הלוז היהת
תא טולייפל ףרצל אוה ןונכתה .תבכרב העיסנל םג בלושמ סיטרכ
.’’הנשכ ךות הצעומה יבושיי ללכ
’’שדח םוי לש רחש’’כ טולייפה תא רידגהל רשפא
?ירפכה רוזאב
העיקשה הנידמה םויה דע .תרדהנ הטלחהב רבודמ כ טלחהב
יונישב ירפכה בחרמב םג עיקשהל ןמזה עיגה תעכו ,תולודגה םירעב
ךרד החונ הרוצב ןימזהל ולכויש ,םיבשותה רובע הרובחתה ילגרה
דעו םייתעשמ לחה לש תונימזבעסה םהלש ןופטראמסה רישכמ
םייטרפ בכר ילכ תתחפהל לעפנ הז ןפואב .העיסנה םרט תועש 24
תירוביצ הרובחתל םיבשותל אלמ ןוחטיב תקנעה ךות ישיבכב
.בוכיע לכ אלל ןמזב דעיל םתוא ליבותש הליעי
אל רשאכ ,ינופצה שוגב ותליחתש טולייפב רבודמ םנמוא
ךות דחיבש םינימאמ ונחנא ךא ,ונינפל םידמוע םירגתא טעמ
םינשב יכ הווקת ילוכ .החלצהל טולייפה תא ליבונ הלועפ ףותיש
הליעי תינשדח הרובחתמ ןורשה בל יבשות לכ ונהיי תואבה
בשוממ תולקב דיינתהל היהי ןתינ בושח יכהו ,תיביטקרטאו
.)הרוה לכ לש םולח( הצעומה יחטשב בשומל
הדמעש בגר ירימ הרשל תודוהל הצור ינא תאזה תונמדזהב
בחרמב הרובחתה תטיש יונישל ןויערה תא ץמאל התחטבהב
תודוהל ןבומכו הכימתה לע בוטיר רימע רמ הצעומה שארל ,ירפכה
הליג ,ידיוד ודוד ,הדש יש ,ירופיצ ןולא - הרובחתה תדעו ירבח לכל
גרבלזניא ךליל ,םיענ ילרוא ,רמרק תיזפ ,רנמיס לעי ,רהדת יפר ,סנרב
.’’חמש תוריח גח ןורשה בל יבשות לכל לחאמ .רוסא ןורהאו
תירוזאה הצעומב תירוביצה הרובחתה תדעו
םיחמש הרובחתה דרשמ ףותישב ןורשה בל
.בורקה ינויב לחיש תועסה טולייפ לע זירכהל
היצקילפא ךרד העיסנ תנמזה :הוותמה
תופצל המל שי .תידועיי
תוכיא רופיש ןעמל תוצרחנב תלעופ ןורשה בל תירוזאה הצעומה
הז ןוזח שממל ןויסינהמ דרפנ יתלב קלחכ יבשות לש םייחה
ירפכה בחרמב ינושאר טולייפ לע רשבל םיחמש ונא ,השעמל הכלה
ותילכתש ,רפח קמע תירוזאה הצעומהו הרובחתה דרשמ ףותישב
תועסה לולכתש השימג הרובחת לע שגדב יתרובחת הכפהמ
.רוזאב התארנ םרטש תושיגנבו ההובג תונימזב תוידועיי
,האלמ תובדנתהב תלעופ צעומב תירוביצה הרובחתה תדעו
םישדוחב םייק ןורחאה .ןויח ןנור ,האילמה רבח לש ותושארב תלהונמו
ירימ כ''חרובחתה תרש םע תוחלצומ תושיגפ רפסמ םינורחאה
תאצל עבקנ ןהב ,טקיורפל םירושקה םיפסונ םימרוג םג ןכו ,בגר
תועיסנ תנמזה רשפאתת ותרגסמב ,בורקה ינויב טולייפ םע ךרדל
ןפואב ,הצעומה יבושיי תיברממ ’םיווק’‘ תרבח לש םיבכר תועצמאב
.תידועיי היצקילפא ךרד שיגנו לק
רבוטקואב ומייקתהש הצעומל תונורחאה תוריחבהמ לחה’‘
תא ,םיבר םיבשות םע דחי הצעומה שאר ומצעל ביצה ,2018
,’’ויניעמ שארב םיבשומב תירוביצה הרובחתה םודיק אשונ
רשפאלו םיבשותה םע ביטיהל היה ןויערה’‘ .ןויח ירבדל ךכ
.’’תיתימא תיתרובחת הביטנרטלא
שונה תא זכרל הנומש תרמשממ ירופיצ ןולאו ןויח לש ועויסב ךכו
תובדנתהב םילעופה םינושה הצעומה יבושיימ הדעווה ירבח םע דחי
תועצה תולעומ ןהב תופוכת תובישיו תושיגפ תומייקתמ ,האלמ
הניכה הדעווה’‘ .רוזאב הרובחתה תודיינתהה יכרד רופישל תונויערו
.ןויח רמוא ,’’תורטמ הרידגהו היגטרטסא התנב דובע תינכות
תקידבל הצעומה יבשות תרגסמב בחר רקסל ונאצי ןושארה בלשב
לחה ,תותיזחה לכב ונלעפ ןכמ רחאל דימ .םישרדנה םיכרצה
טקיורפב תופתתשה תוברל ,רפח קמע תצעומ םע הלועפ ףותישמ
קפסל ודיקפתו ,םינפה דרשמ תחת בחרמב לעופהןורש לוכשא’
םיריכב םע םירישי םישגפמב הלכו ,תירוביצ הרובחת ירגתאל הנעמ
.’’הרובחתה דרשמב
תובישח תלעב המישמ םכמצע לע םתחקלש רכינ
.םיבשותה ןעמל הנוילע
רחאל ,םה רשאב הצעומה יבשות לכ רובע יתועמשמ ךרוצב רבודמ’‘
תיתרוסמ תירוביצ הרובחת םע דדומתהל וצלאנ ןהב תוכורא םינש
וז ונרובע ונימזב ןהו תורידתב ןה יואר הנעמ תקפסמ הניאש
םימעפל
תומולח
םימשגתמ
23
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
הרובחת
רוד תא רבחל ותרטמש ,יכוניח םזימ ידוחייה םוקמה ךותמ
לבא ,תויחה ןעמל הווחב תיזיפ הדובע ,םייפכ תדובעל םיכסמה
רעונה ינב לש תוילטיגידה םהיתולוכי תא םותרל ליבקמב םג
.םייחה ילעב תבוטל םימזימ חתפל ידכ םידליהו
ודבעי ,רפס יתב תועצמאב רדוסמ ןפואב הווחל ועיגיש םידליה
תאיצמ ךות דדומתהל תוצלאנ םה ןמע תויעב ורתאי ויחה םע
רוזחמ דעו דמימ תלת תספדמב ספדותש תבתות לגרמ :תונורתפ
.םייחה ילעבל םינימטיוה לולכמ תא קפסיש ןוזמ חותיפ וא םיכפש
לארשי ידימלת תיברמ ובשי הבש המלש הנש ירחא וישכע אקווד
,יתרבח קותינו הדרח ,תודידבמ םילבוסו םיכסמל םידומצ יתבב
םילכה לכ תא לבקלו חותפ ללחב דומלל תאזה תורשפאה העיגמ
.הביבסה ןעמל אמייק ירב םימזימ חתפל ידכ םלוכ
ש״ע - תונשדח ידומילל תורח זכרמ״ ארקנש יכוניחה םזימה תא
תרקוח סלזיימ ןצינ ,התפתוש םע יאנליו ילרוא המיקמ ״יול םגא
תא חיצנהל םייתשה ושקיב זכרמה תועצמאב .חומו היצינגוק
תיפצ לחנ ןוסאב התפסנש תורח בשומ תבשות ,ל״ז יול םגא
.דבלב 17.5 תב איהו
התוא ריכהש ימ לכ לבא״ורפסמ ןה ״םגא תא ריכהל וניכז אל״
ץראב םג בדנתהל הקיפסה םגאנע בל םע הקירבמ הדלי ראתמ
,תויולבגומ םע םידלי רקיעב ,תושלחומ תויסולכוא רובעב ל״וחב םגו
תיתרבחה הניתנל וב העגנש המ לכב תונייטצהה ןיב רוביחהו
.״זכרמל הארשההו לדומה תא ונתניחבמ הווהמ הלש המוצעה
םייח הווחב .תודחוימ תויסולכואל אוה זכרמה עיצמש ףסונ רוביח
תואסכ ייומד םינקתמב םירזענ ףא םתצקמ ,םיכנ םייח ילעב רומאכ
וללה םייחה ילעב ןיבל תויולבגומ םע תויסולכוא ןיב שגפמ .םילגלג
וא םייח ילעבב לופיטש העודיה הדבועל רבעמ ,םיצעהל ידכ וב שי
.וללה תויסולכואל יתועמשמ ןפואב עייסמ םתביבסב
רפס יתבל תופידע ןתנית יכוניחה זכרמל רושקה לכב םג
תינכות תמאתומ ליג תבכש לכל – ןורשה בל תצעומל םיכיישה
וחותיפב ווליו רצומ םידימלתה וחתפי רומאכ הכלהמבש תנווגמ
.קשמב תולודג קטייה תורבחמ עויס ולבקיו ןוינכטב הקלחמ י״ע
הווחהמ ואצי םה ,לכהמ רתוי בושחו הנותחתה הרושב לבא
תדובע - ונמלועמ םימלענו םיכלוה רבכש םיכרעב םישומח
הניתנ ,הלכה ,הלועפ ףותיש ,דוסיה ןמ יאלקח רוציי ,םייפכ
.תיסיסב הלמחו
לש םישאר וצבצב ןושארה בכרהמ ,יתרגש אל הזחמ היה הז
תירולב םע רפ לש שאר ץיצה ינשהמ ,טבמ ינרקס םירומח
תביתל ומכ ...םישבכ ,םיזיע ,םיסוס ולבוה םהירחא ,תפנפנתמ
תוגוז אלש אלא ,לובמה ינפל ןורשה בלל ועיגה םה הלודג חונ
םלוכ לעופב 500 רתוי ,םייח ילעב תואמ םא יכ - תוגוז
ליחתהל תונמדזהל וכז םלוכ ,החנזה וא תוללעתהמ םילוצינ
לש יאלקחה חטשה ירעשב וסנכנ םה הז רחא הזב .שדחמ
.תיבל םהל היהתש הווחה לא תורישי ולבוהו ,תורח בשומ
הליעפמש התומעהו הווחה לש המש והז - ״שדחמ ליחתהל״
לע םירופס םישדוח ינפל םקמתה רשא םייח ילעבל טלקמ
אלא .תורח בשומ לש םייאלקחה םיחטשה בלבש העבגה
םיארוק ןהכ ןורש .תחא השיא לש םייח לעפמב רבודמ לעופבש
רוצי לכ ליצהל תושיחנו הלמח לש תישונא הבהל הלוכ איהו ,הל
.םדא ידי השעממ עגפנש יח
הניא הנידמה( דבלב תומורתמ תנמוממ הלוכ תוליעפה לכ
אל ,םייח ילעב 500 ליכאהל הלוע המכ וניימד קר תפתתשמ
רוביצה רשאכ ,)םיזופשאו םיחותינ ,םייאופר םילופיט ןכש לכ
.ללכב טושפ אל הז םג הנורוקה תעבו ןמממש אוה
.לוכיעל טושפ אל בורל ,רופיס שי הווחב אצמנש םייח לעב לכ ירוחאמ
םירומח ,ןהילגר לש תירזכא הרישקמ םייפג תועוטק םישבכו םיזיע
.בערמ ועווגיש ידכ השרוח בלב ורשקנש םיסוס וא ,וסרקש דע וכוהש
תואירק רופסניא םילבקמ םירוסמה היבדנתמו ןורשש םינש 7 רבכ
םקשלפרל ,ץלחל ידכ רשפא קרש המ לכ תא םיסייגמו הלצהל
ילעב תיברמל םיאצומ םה ךילהתה לש ופוסב .הבהא ןומה ףיערהלו
.םישדח םיריידל םוקמ תונפל ידכ ץמאמ תיב וללה םייחה
ןורשה בל יבשותל ףודעת
םירויס ךורעל היהי ןתינ ץרמ שדוח ףוסמ לחה - הלודגה הרושבה
,המיסקמה םינפה תלבק לע הדות תואכ .הווחב םירדוסמ
ולכויו הרוכבה תא ולבקי רוזאה יבשותש תווצה ישנא וטילחה
.םינושארה םירויסה תא שייאל
,טנרטניאב ״שדחמ ליחתהל״ רתאב תעצבתמ המשרהה
וידוא םיעצמאב הוולמה ןפוד תאצוי תישגר היווח תללוכו
.תישיא הכרדהו םיילאוזיו
יאנליו ילרוא תיאנותיעה ריבעת םינושארה םירויסה תא
חימצהל תשקבמ התעו םדוקה המוקימב הווחב הבדנתהש
ידומילל תורח זכרמ
ל״ז יול םגא ש״ע תונשדח
תונמדזה קינעמ תורחב
רשא םייח ילעבל תשדוחמ
.החנזה וא תוללעתהמ ולצינ
קתרמ זכרמ םע תורכיה
המשנו בל ולוכש םיצעמו
24
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
הליהק
''החירב רדח'' תוכרע תקולח
הצעומה ידימלת תוחפשמ לכל וקלוח תויתריציה תוכרעה
תומישמ יפד וללכ תוכרעה .ב''י-'א תותיכמ ,םיבשומב
קוזיח ןעמל קתרמ קחשמ םויק תבוטל ודעונש םירגתאו
.תיתחפשמה תודיכלה
םירופ רגתא
םיליבומה םידוקרב םע גח יטלש ומסרופ הצעומה יבחר לכב
.םיסרפ תאשונ תיביטקרטניא תוליעפל
הקיסומ זכרמ
הקיסומ יאשונו הניגנ ילכ ןווגמב ורבעוהש םיגוחו תואנדס
ידימלתל םוזב תידועיי הקיסומ תנדס הכרענ ,ףסונב .םינוש
להנמ ידי לע הרבעוהש ,וסור רכב רפסה תיבב תותיכ
.יתימא רמוע ,הקיסומה זכרמ
הירפס
קוחרמ םירפס תלאשה ,תונווקמ תוגצה ,רופיס תועש םויק
.ֿםיילוקו םירפס תלאשה דצל
בלב עסמ
עסמל תויחנהה יפ לעו םיבכרב תוחפשמ ואצי הכונחב
,םישדח םיליבש תוניפ וריכה ,ןורשה בל יליבשב רישעמ
וקב .גחה חורב תומישמ ועציבו תורגתאמ תודיח לע ונע
היופצ תוליעפה .החפשמ לכל ישו תוינגפוס םהל וכיח םויסה
.הבורקה חספה תשפוחב בוש םייקתהל
הצעומב תוברת ילהנמ םורופ שודיח
תוברתה תוליעפ לע םינומאה בשומה יגיצנמ בכרומ םורופה
תמרב תולהנתהל םיכרד דצל םיישעמ םילכל וכז ולא .תיבושייה
ךורב יש תלבוהבצעומל םיבושייה ןיב יתוברת הלועפ ףותיש
.םוזב התע תעל ןועברל תחא תושיגפ םייקמ םורופה .ןזח לכימו
יליבומו םינמאה בטימ לש םוז יעוריא
.תויתריצי תוכרעו םירגתאל דעו להק תעד
הצעומב תידוהי תוברתו יאנפו םיגוח רודמ
תוליעפב הנורוקה ישדוחב םג ךישמה
םיבשותה ןעמל ףקיה תבחר תנווקמ
םילשמ ךוניחו רעונל הקלחמה תחת לעופה יאנפו םיגוח רודמ
יכ םינורחאה םישדוחב וחיכוה ,הצעומב תידוהי תוברת רודמו
רישעה יתוברתה יווהה תא רוצעת אל הנורוקה תפגמ םג
.ןורשה בל תא ןייפאמה
דחמ תונווקמ תויוליעפ לש בחרנ ןווגמ ומדיק םירודמה ינש
תויחנה לע הרימש ךות ועצבתה רשא ,ךדיאמ חטשב תויזיפו
.יתרבחה קוחירהו תואירבה דרשמ
?ונל היה המ זא
תורישעמ תואנדסו םוז תואצרה
םיחמומו להק תעד יליבומ ,םיאטירבלס לש םוז תואצרה
יבשות רובע םהלש ןכותהו עדיהמ ורישעה רשא ,םמוחתב
- רמזה םע תבש תלבק :תוטלובה תועפוהה ןיב .הצעומה
ןשרפה ,ידוחייה ורופיסב ןמדירפ לט יאקימוקה ,יאנב רתיבא
.דועו ןוריפ יש -רבעשל ךוניחה רש ,לגס תימע - יטילופה
תנדס ,תיבה בוציע תנדס :ומכ תונווגמ תואנדס וכרענ ןכ ומכ
תנדס ,הנושאר הרזע יסרוק ,הכונח דובכל תוינגפוס טושיק
.םינופיפע תנכהו ימגירוא
היישעב םיכישממ
,תרופ בשומ ,'ג'גח תחפשמ
''בלב עסמ'' תוליעפ
הצעומה יבחרב םירופ רגתא תוליעפ
25
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
תוברת
רעונה ינב ,הנורוקה תויחנה דצל
חמש םירופל וגאד ןורשה בל יבושיימ
.םיבשותה ללכלו םירגובמל ,םידליל
םירופ
2021
בל יבושיי
ןורשה
26
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
ןורשה בל יבושייב 2021 םירופ
המצע החקל ,סה-רפכ תוקיתוומ ,ןתוד הרהוז
רפסמה ידועיי ןויכרא תמקהל ידוחיי םזימ
הצצה .וימי תישארמ בשומה לש ורופיס תא
ףסומ ךרע לעבו שגרמ טקיורפל
רמא ,’לפרעב טול ודיתעו לד ולש הווהה ,ורבע תא עדוי וניאש םע’
לע .לארשי העדיש םילודגה םיאקיטילופהו םיאיבצמהמולא לאגי
הרהוז הטילחה ,ונלוכ לש העדותב קקחנש יתומלאה טפשמה עקר
םזימ תומדב הפפכה תא םירהל ,סה-רפכ בשומה תוקיתוומ ,ןתוד
תא קימעמו בחרנ ןפואב ראתי רשא ידועיי ןויכרא תמקהל ידוחיי
.ונא ונימי דעו ותישארמ בשומה לש תירוטסיהה ותולשלתשה
רודמ קלח הניה ינש 52 הזמ סה-רפכב תררוגתמה הרהוז
םינשה ךרואל .הידלי תשמח תא הלדיג ובו בשומה לש םיקיתווה
ןיב .הירביא חמר לכב ךוניח תשאכ ףקיה תבחר הריירק החפיט
תא ,רתיה ןיב ,ןייצל יואר ,האלימש םידיקפתה
לארשיב תמייקה ןרקה לש ךוניחה ףגא לוהינ
תכנחמ התויה דצל ,םינש 13 ךשמב ,ןורשה רוזאב
דנומ-לתב םיבשומה ידליל ידוסיה רפסה תיבב
הביחרה ,ליבקמב .’’םיסדה’‘ םייניבה תביטחב ןכו
,היגולואיזומ ידומיל תרגסמב היקפוא תא הרהוז
תיב’‘( הינתנ תישארל ןואיזומה תומיקממ התייהו
.ליחיבא בשומל ךומסה )’’ראבה
הלחה ,תואלמגל התאיצי םע ,ןוהל ןוה ןמ
.תרדוסמ הרוצב תואנויכרא ידומילב הרהוז
תעה העיגה יכ הטילחה םידומילה םויס רחאל
ידי לע ,התבצחמ רוכב םג השכרש ברה ןויסינהו עדיה תא לצנל
.סה-רפכ רובע ידועיי ןויכרא תמקה
?ןויערה דלונ ןיאמ ,הרהוז
יתטלחהש עגרמ לבא ,ןמז טעמ אל ךשמב לישבה הזה ןויערה’‘
שממ אל הלחתהב .חוכה לכב תאז יתישע ,וילע תכלוה ינאש
וזכור םיירוטסיהה םירמוחה לכ זא דע ןכש ,הצור ינא המ וניבה
יתחמשלו ,להנמה דעוול יתינפ .דנומ-לת לש דועיתה זכרמב
יבשומה ןויכראה תמקה תא ליבוא ינאש םתוא ענכשל יתחלצה
ביחרהל בושח יל היה .חוור לכ תלבק אללו האלמ תובדנתהב
הליהקהו םישנאה לע םג אלא ,הירוטסיהה לע קר אל תעדה תא
.’’םינשה תצורמב ןאכ החמצש המיהדמה
?ןויכרא םיקהל םיליחתמ םצעב ךיא
ףוסיא הללכש ,2014 תנשב דוע צמואמ הדובעב יתלחתה’
לש הסיפ
הירוטסיה
רואל ,לק היה אל הזש ןייצא .תופוקתה לכמ םיגצומו םיכמסמ
ומכ ,םינוש תומוקמב םירזופמ םירמוח דואמ הברה ויהש הדבועה
םיתבבו תונורא ינימ לכב ןכו תונובשחה תלהנה ,תוריכזמה ,היירפסה
ליבקמבשכ ,םיכמסמה תא ונפסא טא טא יבשות לש םייטרפ
.ברה םירמוחה ןווגמל ופסוותהש םיישיא םידועיתו םימוליצ יתפסוה
בשומל ןה ומאתויש לגד יאשונ רפסמ יתרחב ןויכראה תמקה םע
,תודסומ ,םישנא ,הרבח ,קשמדובע – תיתובשייתהה העונתל ןהו
אשונ לכ .הייסולכואו הבחרה ,רוביצ ינבמ ,הירוטסיהו תודלות ,תוברת
יעטק ,םיכמסמ תוברלירמוח יתגוויס וילא קרפ רדגב וניה הזכש
רדגב םהש םיכמסמ יפלא לע רבודמ לכה ךס .דועו תונומתונותיע
.’’םיאשונ יתתו תוירוגטק יפ לע םיניוממה ,ואולמו םלוע
?ןויכראה לעופ ןכיה
,להנמה דעווה לש תובישיה רדח ךותב אצמנ ןויכראה םויהל ןוכנ’‘
ןיינבה לא ותלוכת תא ריבעהל אוה ןונכתה םלוא
ולא םימיב יגולותימה היציבכ רבעב שמישש
םיבר םיביצקת םג ומכ נבמב םיצופיש םיכרענ
הווקת ילוכ .וזה הבושחה הכאלמה תבוטל ונפוהש
.ואולמב הנבמל רבעוי רבכ ןויכראה רבמטפסבש
ביצקת הצקהש להנמה דעוול תודוהל םוקמה הז
םיבשחמ ינש תשיכר ללוכ ,רבעמה ךרוצל ידועיי
.’’םירמוחה רודיסו גולטקב ועייסיש
?םזימה לש ףסומה ךרעה והמ
ךכ .טרפו טרפ לכב ןויכראב הבר הבשחמ השדקוה’‘
,תוחפשמ יקיתל דעוימה דחוימ ןורא וב םייק ,לשמל
.הילא םירושקש םירמוחה ללכ םע הלשמ קית שי החפשמ לכל וב
םיניינועמש החפשמה ינבל קר אלא ,רוביצל חותפ וניאש ןורא והז
.םירמוח תולדל
םע זיק ןוא קסיד ןכו תונוש תופוקתמ תונומת ימובלא םג ונל שי
יתרקחתו יתנייאר םהב ואדיו ירמוח ללוכ ,םירמוח דואמ הברה
.ירפכ רינ ,בשומה ןבו םלצה לש הבידאה ותרזעב ,םיבשותה תא
ינא ,הינתנב רבעב רבכ ןואיזומ המיקהש ימו הירוטסיהל הרומכ
רובע הרידא תועמשמ םע ןויכרא ,ןיאמ שי ןאכ יתרציש השיגרמ
סה-רפכ תא ריכהל םיאבה תורודל םג רשפאיש ,טרפהו הרבחה
.’’קמועל
םע רשק רוציל שי ,סה-רפכ ןויכראב רוקיב םואיתל
)054-5994484( הרהוז
13:00-09:00 תועשה ןיב ,’ה-’א םימי
זכרל ליחתנ בורקב
םיישעמ םירמוח ןויכראב
הדוגאה תושרל ודמעיש
םירמוח :ןוגכ ,תיאלקחה
םיילעפמל םירושקה
םירושק םהב םיינוציח
תיב ומכ ,הדוגאה ירבח
.'וכו םיחרפל הזירא
27
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
הליהקו הרבח
.’’בלב ילצא תויחל ךישממו ינממ קלח ירמע
:הירבדל .תויכשמהבו החימצ לש תודדומתהב הרחב תמשב
םע תיבל התיבה תרזוח יתייה .יתוא ופטע דואמ םירבחה''
דואמ הביבס יל התייה .העבשה רחאל הברה םג ,םירבח ןומה
ףוס ינחבמ תא רובעל ףאו רתוול אל יל העייסש ,תכמות
.''החלצהב רטסמסה
?הזכש ןדבוא ירחא האלה םיכישממ ךיא
הפוטע יתייה ילזמל ,קומע דואמ רבשמ היה הז .25 תב זא יתייה’‘
הלחתהב .החימצ לש ךרדב יתרחב .המיהדמ החפשמו םירבחב
לש רורב דואמ רסמ יל ריאשה ירמע לבא ,רידא היה ישוקה
אוה רטפנ אוהש ינפל .ינאש יממ קלח םג הזו םייחב ךישמהל
ףועלו ךישמהל יב ריצפמ אוה ,והשמ ול הרקי םאש יתוא ףתיש
דימת ,תויתועמשמ תויוליעפב םוי לכ לצנל עדי אוה .םייחה לע
,חור תשילג ,יקס ומכ ,םיביבחת לש עפש םעו ,םירבחב ףקומ
האווצה םויקב תרחוב ינאש רורב יל היהש ךכ ,דועו גניטראק
המכחה ,תובוטה םייניעה ,שיובמה ךויחה תא הבהאב תרכוז .ולש
,תויתפכא לש םיכרע םע םדא .תוימיטפואהו תועינצה ,הברה
.’’היינש לכב םייחה תא ףורטל הצרש הניתנו החימצל תונרקס
ירמע לש בורקה ורבח ,ןנור םע תינשב הנתחתה תמשב
ללחה ,רטפנש לעבה םוקמב אל איה תפסונ תויגוז’‘ .תסייטהמ
םיחכוש םואתפש אל הז’‘ .תוצרחנב הריהבמ איה ,’’םוצע ראשנ
הלודג הבהא אוה ילעבו ,ינממ קלח אוה ירמע .ןשיה גוזה ןב תא
יתשב יתיכז .ינאש ומכ יתוא םילבקמ םידליהו המצע ינפב
.’’ייחב תולודג תובהא
?ירמע לש ורכזל ריש בותכל ןויערה עיגה הפיאמ
ןנורל הליחת יתינפ .הנורוקה תפוקת ךלהמב בתכנ רישה’‘
תא חיצניו ריכזיש ריש בותכל ילש ןוצרב םתוא יתפתיש .יידלילו
ונגרפ םהש רחאלו ,לגעמ תריגס יהשוזיא םג ירובע הווהיו ,ירמע
תיאנומזפו הבוט הרבח ,שיל הננרל יתינפ .ךרדל יתאצי וכמתו
ריוואה ליח סיסבב יתררוגתה הב הפוקתב יתרכה התוא ,תרכומ
.דוד תמר
םיטסקט דואמ הברה יתבתכ םינשה ךרואלש ריהבהל בושח
הלעב לש יגארטה ותומ רחאל הנש 25
תמשב הטילחה ,ודיקפת יולימ תעב ןושארה
לגעמ רוגסל ,דרו ןיעמ )טאיטי’צ( ץנירפ הור
עוגעגה תא שדחמ ףיצמש ורכזל ריש םע
םייחב הריחב לע רקיעבו תודדומתה לע ,לוכש לע רופיס והז
וריכת .תוכורא םינש רחאל םג םסרכל ךישממש עוגעגה דצל
4 אמאו דרו ןיע תבשות ,)50( טאיטי’צ ץנירפ הור תמשב תא
ןיד תכרועו תרשגמ ,תישיא תנמאמ )רבנעו ירפע ,םתר ,יעור(
.םיסחי תוכרעמב םיכוסכס בושייו לוהינב החמתמה העוצקמב
הדביאש רחאל ,הנש 25 הזמ השק המוארט המע תאשונ תמשב
יולימ ךלהמב ,ל’’ז טאיטי’צ ירמע ”סר סייטה ,ןושארה הלעב תא
.דעלגל חאו ,טאיטיצ לואשו היחל ןב ירמע .יאבצה ודיקפת
ןויארב תרזחשמ איה ,’’הלודג הבהא התייה וז’‘ ,תפתשמ תמשב
ירמע ול יתארק ינא ,הטי’צ ול וארק וירבחמ םיבר’‘ .המע בל-יולג
הברה ךשמבו תפתושמ הרבח ךרד ’י התיכב ונרכה .יטאיטי’צ וא
,יאבצה תורישה רחאל והשיתמ .םיבוט דואמ םידידי ונייה םינש
תויגוזל הכפה הבוטה תודידיהו ,גוזה ינבמ קוידב ונדרפנ ונינש
4-כ ירחאו ביבא-לתב דחי רוגל ונרבע .תיקנע הבהאלו המיהדמ
.’’אלפומ טושפ הארנ דיתעהו םוקי ץוביקב ונתחתה ,תויגוז תונש
התווח ,ךלמה ךרד לע םילוע הייחש היה המדנ רשאכ אקווד
דקפמו סייטכ תרישש ירמע .לכמ השקה הרושבה תא תמשב
יאבצה ותוריש ךלהמב ףתתשהו ,ןומר הנחמב רוטלומיסה
ובילש רחאל רטפנ ,ביואה יוקל רבעמ תופיקתו תוחיג תרושב
םוי ותואב .1996 ראוניב 30 ,ישילש םויב היה הז’‘ .סיסבב םדנ
ירמעו ,ץורל םיכירצ ויה םה .רוא-רב רשוכ ןחוב םילייחל היה
וכלהמבש טנירפס ןתנ ,תישיא אמגוד ןיגפהלו םתוא דדועל ידכ
.באכב תרפסמ איה ,’’טטומתה טושפ
התא הלחתהב .ותוא סופתל לקש והשמ אל םעפ ףא אוה תוומ’‘
הז ,ימצעל יתרמא ןמזה לכ’‘ .תמשב תרפסמ ,’’ןימאמ אל טושפ
.רדסב היה לכהו רקוב ותואב קר ותוא יתיאר ירה .תורקל לוכי אל
...’ינא אלו אוה אקווד המל‘ .המשאה תשוחת העיגמ ןכמ רחאל
.םינשה לכ יתוא הוולמ וזה תודדומתהה .םלוכ תא קסרמ לוכשה
.לוכשה םע דדומתהל דומלל רשפאמ קר ןמזה ,יופיר ךילהת ןיא
ריש
םירישה
28
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
חוכשל אלו רוכזל
ףוס’‘ רישה דלונ םג ךכו ,ילש תישיאה תודדומתההמ קלחכ
םגו יתבתכש םירבדב יתפתיש ,הננר םע יתשגפנ .’’ראוני
הבר תושיגרב איהו ,םיפסונ םירבחו החפשמ לש םידפסהב
יצח ךשמב דחי ונדבע ,יילא החלשו רישל םילימה תא הבתכ
.םיקוידו םילימ לש ’’גנופ גניפ’‘ ןיעמ ונרבע הכלהמב הנש
ןורוד להיל יתינפ תילקיסומה הקפההו דוביעה ,הנחלהה תבוטל
.םיהדמ ןחל דימעה רבכ םייעובש ךותש ’’להיו איג’‘ דמצהמ
,ונלש ןכשה ,ןואג באוי םע ,תובר תויוצעייתה רחאל , אבה בלשב
יתעדי ,רומלט ןויס תרמזה םע רשק רוציל ןורוד להימ יתשקיב
התיא רצי אוה .םלשומ ןפואב רופיסה תא רפסל לכות איהש
,יתב ירפע בושח יכהו .החמשב רישה תא הצמיא איהו רשק
לכב יתוא שגרמ ךילהתה לכ .הריציל הפתושו הרטיגב תנגנמ
.’’שומימ ידכל עיגה אוהש תרשואמ טושפ ינאו שדחמ םעפ
?רישה תועצמאב ריבעהל תשקבמ תאש רסמה והמ
םישנא ויהיש ידכ ,ירמעמ םידבר המכ דוע ףושחל בושח יל היה’‘
,ןורכיז לש תוודא ןאכ שי ,השעמל .ותוא ורכזיו וריכיש םיפסונ
םע דחי ,תישיאה המרב םג החצנה תרשפאמש ריש לש הריצי
ותוא ריכהל וכז אלש ימ לש םיפסונ םילגעמ רובע ןורכיזו תורכיה
םע תסנכתמ ידועב ,ןורכיז םוי לכב ימצע תא תרכוז ינא .וייחב
ריש בותכל תמלוח ,םיבוצעה םיסקטבו םיטרסב הפוצו ימצע
תויגוז הל שיש הנמלא לש תודדומתהה לעו ירמע לע רפסיש
.תפסונ
םיעצפ ריאשמ ןמזה םג‘ רמוא רישב םיקזחה םיטפשמה דחא
עגונש דיתעו ןעשיהל ףתכ שי‘ ךשמהבו ’הבושת םהל ןיאש
תא ךישמהל יתרחב ריהבהל םיאב וללה םיטפשמה .’רבעב
.םימיהדמה יידלילו ןנורל ,תפסונ הלודג הבהא לש ךרדב ,םייחה
אצמנו ינממ קלח אוה ירמע ןכש ,םוקמב אל הז ,תאז םע דחי
.דימת יבילב
תנגרפמהו הברה הכימתה לע תודוהל יל בושח ,וז תונמדזהב
םוסרפ רחאל .החפשמו םירבח לשו ןורשה בל תליהק לש
תועשב רישה בולישל תועצהב םיבר םיבשות יילא ונפ ,רישה
,טסקט תארקהב ,רפסה יתבבו םיבושייב םיסקטבו ךוניח
תשגרמ דאמ ,םלוכ לש תומתריההו תויתפכאה .דוקירבו הרישב
.’’המיצעמו
ִי ַ ְ םי ִר ְ ֶע ף ְני ִזי ִ
םי ִר ָד ֲח י ֵנ ְ ת ַרי ִ
ה ָ ֻח ַל  ֶר ֶ ַה ל ָ
םי ִרי ִע ְצ םי ִב ֲהא ֵמ
ת ִנ ְכ ָ ף ֶל ֶא ְו
םי ִת ֵר ְכ ִל א ,י ִק ְס ְל סט ָל
ה ָח ְמ ָ אי ִה ה ָ ַכ ְו
םי ִט ָ ְ ִמ ְל ם ָ ְר ִנ אה ֶכ
םי ִפט ְפ ִט םי ִב ְנ
ַ
ג ְת ִמ דע
,תנמ ְ ִ םי ִע ְע ַ
םי ִפט ֲח תנר ְכ ִז
תבט ם ִי ַני ֵע
,תמל ֲח ם ַ י ָה
םי ִ ַ ַה ת ֶא ט ְפִ ֶ ְ
ָ ִ ם ִע ת ִי ַ
םי ִד ָלי ִו ה ָח ָ ְ ִמ
ָנ ָב ְ ַה ה ָ ְס ֶ ַה ל ַע
םי ִר ֵב ֲח ם ִע ןל ָ ַ א
– ה ֶז ָ ק ָח ְ ִמ ם ֶה ָל ה ָי ָה
םי ִרי ִ ר ֵתי ר ֵכז י ִמ
ַאנ ָי ףס ה ֶפ ָי םי
םי ִפ ְלח םי ִפ ָי םי ִמ ָי
ָדי ִר ְ ת ַקי ִ ְנ
?םי ִפס םי ִא ְר ִנ  ָ ם ִא ַה
ָי ִ ְר ִה א אי ִה י ֵא
ר ַמ ָא א אה י ֵא
םיִ ַח ַה ע ַצ ְמ ֶא ְ י ֵא ְו
ר ַמ
ְ
ג ִנ םא ְת ִ לֹ ַה
,תמל ֲח ם ַ י ָה
םי ִ ַ ַה ת ֶא ט ְפִ ֶ ְ
ָ ִ ם ִע ת ִי ַ
םי ִד ָלי ִו ה ָח ָ ְ ִמ
ָנ ָב ְ ַה ה ָ ְס ֶ ַה ל ַע
םי ִר ֵב ֲח ם ִע ןל ָ ַ א
– ה ֶז ָ ק ָח ְ ִמ ם ֶה ָל ה ָי ָה
םי ִרי ִ ר ֵתי ר ֵכז י ִמ
ר ֲא ְ ִנ ם ִי ַפ ָנ ְ ַה
םי ִ ַ ַה ל ַע תמ ָ ֻי ְמ
םי ִע
ָ
ג ְר ָה ל ָ מ ְ
םי ִד ָחו ֻי ְמ י ִכ ֲה
ר ַאנ ָי ַעי ִ ִה ב
.ה ָבצ ֲע אי ִה ב
רי ִא ְ ַמ ן ַמ ְ ַה ם ַ
ה ָב ְ ם ֶה ָל ןי ֵא ֶ םי ִע ָצ ְ
ד ַב ְל א אי ִה ל ָב ֲא
ן ֵע ָ ִה ְל ף ֵת ָ  ֵי ְו
ר ָב ָע ֶ ַע
ֵ
ג ֶ די ִת ָע ְו
... תמל ֲח ם ַ י ָה
שיל הננר /ראוני ףוס
29
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
חוכשל אלו רוכזל
תמא לש לצ
הררבתה םש ,ל"הצ ןויכראב יתרקב ,תואמצעה םוי רחאל דימ
תונותיעב "אבצה רבוד" לש םוסרפה :הרושאל תמאה יל
לפנ אל הדוהי .בזוכ היה ,םימיה םתוא לש תרזנוצמהו תסיוגמה
לפנ אל םג אוה ,שבוכה-תמר תומדאב לפנ אלו הריט תומדאב
.ונחטשל רדחש ,ביוא חוכב לורטפ לש תיארקא תולקתיהב
דקפמ היה ,)םיכ"מ סרוק רגוב( הדוהי :ירמגל תרחא תמאה
הילעש ,יתעבג תביטח לש ,54 דודג לש ץרופה חוכב היילוח
המאלפ רפכה דגנכ תננכותמו המוזי לומגת תלועפ עוציב לטוה
וקהמ הצחמו רטמוליקכ תיניטסלפה תושרב רפכ ,םויכ( ןדריב
שארמ שדוחכ הננכות הלועפה .)ריאי-בכוכל תיחרזמ - קוריה
.תויוננתסה עונמל ינדריה ןויגלה ןוברידו םיננתסמ תעתרהל
,לייא ץוביק רוזאמ ,הלילה תועשב המאלפל תילגר ענש חוכה
ומסחש רבצ יחישו ליית רדגב רפכה יתאפב ותעתפהל לקתנ
םינואה רסוחו ךכל ךורע היה אל חוכה .הצירפה תדוקנ תא
,חוכה הלגתה ,לשוכ הצירפ ןויסינו םיסוסיה רחאל .טלחומ היה
םילייח השימח .רפכה ירמוש לש הלילד שא ורבעל התרונ
.רדענ סזק הדוהיו לארשי חטשל הרזחב טלמנ חוכהו ועצפנ
,גורה רתונ הדוהיש ררבתה ךכ רחא .לשכ ורותיאל הקירס ןויסינ
לע .ינדריה ןויגלה ידי לע החקלנ ותפוגו רפכב רדגה לע בוכש
עטקמ קר יתדמל ,ןכמ רחאל םימי רפסמ לארשיל ותבשה
.רכזוה אל ומש וליפא ,ליעל רומאכ וב םגש תונותיעה
תורבקה תיבב יתרקב ,ל"הצ ןויכראב רוקיבה רחאל דימ
תיחרזא הקלח בלב הדוהי לש ורבק תא יתרתיאו הלמרב
.יואר ןומיס אללו הנווכא אלל ,תיאבצה הקלחהמ קוחר ,תחנזומ
ררוגתה הדוהי יכ ררבתה ,בשומב השמ-רוצ יקיתו םע החישב
י'צרתסא ותוחא לצא ,18-16 ןב רענכ השמ-רוצב הרצק הפוקת
וסויגל דע ,תונמדזמ תודובעב בשומב דבע אוה .יתשינבנב
ל"הצ יללחל ןורכיזה םוי יסכטב הפוצ ימצע תא רכוז ינאש זאמ
לפנ" :ינוקאל ןפואב רכזוה סזק הדוהי יכ יתנחבה ,השמ-רוצב
."שבוכה תמר דיל הריטב ודיקפת יולימ תעב 1953 תנשב
ילגרל ורכזל רז ןיעשה ,החפשמ רדעהב ,דעווה גיצנ ךכ רחא
ינב .בשומה ינבל םירכומ ,השמ-רוצ יללח רתי .והזו הטרדנאה
,םרכזל םירז םיחינמש הלא םה ,םיסכטב םיחכונ םתחפשמ
תוביסנו םימולצתו ואדיו יעטק ,האירק יעטקב תחצנומ םתומד
.לכל תועודי םתליפנ
דציכ ,תולאשה יחומב ורקינ בושו בוש ,ןורכיזה םויב הנש לכ
?"ודיקפת יולימ תעב לפנ" תרמוא תאז המ :ללכבו ?הדוהי לפנ
יולימ תעב לפנ" גשומלש לכל עודיו ?חצרנ ילוא ?רטפנ ילוא
.םיפסונ םייגארט םירבסהו תויונשרפ רופס ןיא שי ,"ודיקפת
הרק המ רוקחל יתטלחה ,7/5/2019 ןורכיזה םוי סכט רחאל
זכרמ רתאו ןוחטיבה דרשמ לש "רוכזי" רתא .סזק הדוהיל
ימכ הדוהי רכזומ םש םג .רבד יל ושדיח אל ,השמ-רוצ דועית
.אל ותו ,"שבוכה תמר דילש הריטב ודיקפת יולימ תעב לפנ"ש
:טוח הצק יל הלגתה "תירוטסיהה תידוהיה תונותיעה" ןויכראב
רמשמ" :22/1/1953 לילב יכ חווד ,תענצומו הנטנטק העידיב
ףדר ,ביוא חוכב לקתנ קשנה תתיבש וק לע רייסש ילארשי
דחא גרהנ שאה יפוליחבו המאלפ רפכה תואובמ דע וירחא
העדוה ,םינותיעה לכב ההזו דיחא היה חסונה ."ונלייחמ
ואצי ךכבו )זא ארקנ אוה ךכ( "אבצה רבוד" םעטמ תבתכומ
םתבוח ידי םינותיעה
םימי רפסמ ךא ,תטלחומ המולעת רדגב רתונ לייחה םש
לש ותפוג" :יכ העידי תמסרפתמ 26/1/1953 םויב ,ןכמ רחאל
י"ע לארשיל הרזחוה ,המאלפ רוזאב תולקתיהב לפנש לייחה
לייחה תוהזו ,"םילשוריב םואבלדנמ רבעמ ךרד ינדריה ןויגלה
.המולע תרתונ
,סזק הדוהי לש ומש הנושארל ףוס-ףוס םסרופ ,תרחמל
סזק הדוהיש חווד הבו ,תיארנ יתלב טעמכ ,הרצרצק העידיב
תוחונמל אבוה ,"שלושמה לובג תברקב ודיקפת יולימב לפנ"ש
.הלמרב תורבקה תיבב ,)26/1/1953( לומתא
.תונותיעה יפדמ חצנל בוש םלענ הדוהי לש ומש ןכמ רחאל
ל"ז סזק הדוהי
לומגתה תולועפ לש ינומלאה רוביגה
השמ רוצ – זפ באוי :תאמ
סזק הדוהי
30
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
םישנא דוע םנשי הפיא
.םימיה תשש תמחלמבו שדק תמחלמב ןכמ רחאל תונוחצינה
ןויפא דוע אל .תוועמה תא ןקתל שיש יתרבס ריקחתה םות םע
"שבוכה תמר דיל הריטב ודיקפת יולימ תעב לפנ"ש ימכ ותליפנ
ךכ ."ביואה יווקל רבעמ ,המאלפ תלועפב ,ברקב לפנ":אלא
הטרדנאב ,השמ-רוצב ןורכיזה ימיב חצנויש יוארש יתרבס
הבצמה לעו ל"הצ יללחל "רוכזי" ףדב ,בשומב דועיתה זכרמבו
תואטרדנאבו .הלמרב תורבקה תיבב ורבקב
ותליפנ תוביסנו סזק הדוהי תודוא ריקחתה יאצממ תא ןכל
םתוא לביקש ,ןוחטיבה דרשמ לש החצנהה ףגאל יתרבעה
החצנהה חסונ .תויאר תגצהו תובר תויובתכתה רחאל םאולמב
תמר דיל הריטב ודיקפת יולימב לפנ"( סזק הדוהי לש יוגשה
דובכה תא ל"ז סזק הדוהיל קינעמה שדח חסונל הנוש )"שבוכה
תלועפב ברקב לפנו 54 דודגב יתעבג תביטחב תריש" :ול יוארה
רתאב ןקות שדחה חסונה ."היליקלק דיל המאלפ רפכב לומגת
תיבב ורבק תבצמב םג ,)םדי לע יל חטבוה ךכ( ןקותיו "רוכזי"
.חצנומ אוה ןהב תואטרדנאב םגו הלמרב תורבקה
םויכ( אסא הרות התייה ,לפנ םרטב הדוהי לש ותרבח . ל"הצל
רוידב יתרתיא הרות תא .יתשינבנב תיב לומ הררוגתהש ,)לארד
םיפסונ םיטרפ יל הרסמ איהו קחצי-לתב "גלופ תזוחא"ב ןגומ
תבהא ,שבוכה וכויח ,תיטמזירכה ותומד לע רקיעב ,ויתודוא
.הפ תיחופמב הניגנהו םידוקירה ,םייחה
''רדגה לע בכש''
םינשב תובר ינימ תחא לומגת תלועפ התייה "המאלפ תלועפ"
רוביצה תעידימ ורתסוה ףאו וענצוה ,ולשכנ ןלוככ ןבורש ,הלא
תנידמ .םיימואל ןיבו םיינידמ םילוקישמ םקלחב ,תונוש תוביסמ
תטלוק ,תואמצעה תמחלמ ירחא היעצפ תא תקקלמ ,לארשי
דוחייב היחרזאו קומע יתרבחו ילכלכ רבשמב ,םינומה תיילע
חצר ,תוננתסה תועפות רואל תימויק הדרחב ויח רפסה יבושיב
םילייחה .לפשב הפוקתה התואב היה ל"הצ .םיימוי םוי הלבחו
דוקיפ תמר ,היצביטומ ירסחו םינמואמ אל םישדח םילוע םבורב
.ילארומו יביצקת ,יעצבמ רבשמל ןותנו הדורי
השמ .תננוכמ התייה המאלפ תלועפ רחאל ל"הצב הלטלטה
ןולשכ .םעזמ חתר ל"כטמרה ןגסו ם"גא שאר היהש ןייד
המקוה ,ךכמ הרישי האצותכו "םימה תשרפ וק" היה הלועפה
דע( םישדוח השימחכ קר הלעפ םנמאש "101 תדיחי" דיימ
בטיה ל"הצב ועמטוה היכרעו התשרומ ךא , )1954 תליחת
,עמשמ יתרת ,"רדגה לע בכש" סזק הדוהי יכ רמאל ןתינ ןכלו
ותליפנ ךא ,םהה םימיה לש ל"הצ יילוח לכ תא ובג לע אשונ
101 תשרומ תא ןכמ רחאל ומצעל הנקהש ל"הצ תא הלטליט
תאו המישמב תוקבדהו עגמל הריתחה ,תולייחה יכרע תאו
תובידאב םימוליצה
לארב הרות
םהרבא ויחא םע ןימימ הדוהי
)ןימימ( יול תיבל ןהכ הילעו )לאמשמ( לארב הרות םע הדוהי
ורכז יהי
! ך ו ר ב
31
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
םישנא דוע םנשי הפיא
לבא ,אטבמ םע תלייח היהת וזש וניפיצש איה תמאה .ונלש הנטקה
בתכתהל ונלחתה .ןיטולחל תילארשי הרוחבב רבודמש רבתסה
עגרהמ לבא ,הז תא ריבסהל ךיא גשומ יל ןיא .רשק רצונ ךכו פאסטווב
.לעי ירבדל ךכ ,בלל ונל הסנכנ טושפ איה ןושארה
ונייה .הקדהתהו הכלה םורמ תחפשמל לאיל ןיב םיסחיה תכרעמ
האציש ירחא ,ברע תחוראל התוא ונמזה רשפאתהשכו ינופלט רשקב
ןמזה לכ ונבשח .םירגסה בקע שדוח ירחא הנושאר םעפ התיבה
,הייחב םיברועמ תויהל ךישמהל וניצר רקיעבו רוזעל רשפא דוע ךיא
תא תופכל ילבמ ךא ,הליבשב םש תויהל טושפו
,המיסקמ החורא התייה’‘ .הפיסומ איה ,’’ונמצע
הלש םייחה לע תוחיתפב הרביד לאיל הכלהמב
איהש הנממ ונבה .העיגה ונממ השקה עקרה לעו
,הימסקב וניבשנש רמול רשפא .םלועב דבל םצעב
חתפיהל המיכסהש הדבועה םצעבו היצנגילטניאב
.’ונינפב
תפסונ הדלי םתסנכהש רמול רשפא
?החפשמל
,יתוחא לאילל םיארוק ונלש םידליה .ךכ שממ’‘
ונלש הדליכ הב םיאור טלחהב ינאו איג דועב
םיחילצמ םייחה ךיא םימעפל םיהדמ .רבד לכל
רבודמ לאיל לש הרקמבו ונתוא עיתפהל
.’’תרדהנ העתפהב
ךרד ריבעהל םיצור םתייה רסמ הזיא
?םכלש רופיסה
םילייח’‘ גשומב םישמתשמשכ םימעפ הברה’‘
הלועש הנושארה היצאיצוסאה ,’’םידדוב
טעמכ ןיא לבא ,ל’’וחמ ועיגהש םילייחל תסחייתמ
הרדגהה תת םיללכנה םילייח לש אשונל תועדומ
וליאכ ונחנא .להצל םיסייגתמשןוכיסב רעונ לש
תא רוציל בושח .לבח הזו ,םמויקמ םימלעתמ
אוה םהמ דחא לכש ,וללה םיריעצל תועדומה
תא שממל םהל עייסל ונתבוחמ .ואולמו םלוע
.’’ירשפאה םומיסקמב םהלש לאיצנטופה
ןיול לקיימ תתומע תא ונרכה םג לאיל ךרד“
,רורחשה רחאל םג ,םידדוב םילייחב תכמותש
.’’וז התומעל תועדומ ררועל ונל בושחו
םידדוב םילייחל הליבח תנכהש ןימאמ היה ימ
ותרגסמב ,ןנוכמ ערואמל ךופהת תואמצעה םויל
תלייח הקיחל רדה תונגמ םורמ תחפשמ הצמיא
תידדה תוברע ולוכש רופיס .הדדוב
םוי לא ,רוחאל הנש טעמכ םכתא ריזחהל םיצור ונחנא םעפה
יתלב הרוצב שגרמ רופיס ול ליחתמ םש ,דקתשא תואמצעה
.ןורשה בל תליהק איה הנתיא המכ דע חיכומש הליגר
םיניינועמה םיבשותה תא הנימזה הצעומה
םג רשאכ ,םילייחה םהידליל תוליבח ןיכהל
תוליבחה תא וענישו ונגראתה הצעומה ידבוע
.ןופזיש דעו ןומרחהמ םיסיסבה לכל
קיתמהל דעונש בכרומו םיסקמ עצבמ הז היה
וצלאנ םהב םימיב ,תורישה תא םילייחה רובע
תפוקתב םיסיסבב םיכורא תועובש תוהשל
.התיבה רוזחל תלוכי אלל ,רגסה
תא הצעומה הנימזה ,הז עצבמ תרגסמב
.ה/דדוב ת/לייחל הליבח ןיכהל םיניינועמה
תא המצע לע החקלש תוחפשמהמ תחא
,לעי רדה תונגמ םורמ תחפשמ איה המזויה
.ינורו ןרוא ,רמת – םהידלי תשולשו איג
המזויה תא המצע לע החקלש תוחפשמהמ תחא
תשולשו איג ,לעי – רדה תונגמ םורמ תחפשמ איה
העדוהמ ליחתה לכה’‘ .ינורו ןרוא ,רמת םהידלי
לש המזויה לע יל הרפיס איה .הצעומהמ ברימ לש
,תואמצעה םויל םידדוב םילייחל תוליבח תנכה
םידליה תא תמתור ינאש יתטלחה’‘ .לעי תרפסמ
.םיביכרמ הברה םע תעקשומ הליבח ןיכנ דחיו
דחי הכרבו תירכ הפריצ םג ילש הנטקה תבה
הצרי לייחה ובו הרקמב ,ונלש ןופלטה רפסמ םע
חולשמה ילואש ונתעדב הלע אל ללכב .רשקתהל
.’’..לייחל אקווד עיגי הזה
וקה לע .ןופלטה תחיש העיגה םימי רפסמ ךות
יכ הרפיסש הדדוב תלייח ,רפיק לאיל התייה
ינור םע הרביד איה.הליבחהמ דואמ השגרתה
תונמדזה יתלביק’‘
’’הבוהא שיגרהל
התכזש תלייחה ,רפיק לאיל
תחפשמ ידי לע םח קוביחל
לע רשא תא תנייצמ םורמ
:הביל
ילש הבהאה רופיס ךרד''
יתלביק םורמ תחפשמ םע
ילבמ ,הבוהא שיגרהל תונמדזה
שי .יילע םחרל ךרטצי והשימש
ףוטעל המיהדמ תלוכי םהל
והשמ הז , תבשק ןזוא תויהלו
יתוא שגרמו יתיווח אל םלועמש
םהמ יתלביקש ןבומכ .ףוריטב
אל םתוא ,םייחל םילכ ןומה
היצאוטיס םושב תלבקמ יתייה
תרחא
לכ םוקמ שי םלוכל ,הזל רבעמ
יתיצר דימת .ילש בלב דחוימ ךכ
לבקלו ינממ םינטק םיחא
.שגרמו אלפנ הז 3 םואתפ
םיאלפומ םירוה גוזל רבעמ
הבהאה תומכל םילימ יל ןיאש,
,קינעהל םילוכי םהש ןוחטבהו
.''יתכרוב טושפש השיגרמ ינא
םש תויהל
הליבשב
?הליהקל םורתלו בדנתהל םג םיניינועמ
תלהנמ םע רשק רוציל םינמזומ
ןגמ ברמ ,תובדנתהל הדיחיה
merav@lev-hasharon.com | 058-5551449
''ןיול לקיימ'' תתומע םע רשק תריציל
םידדוב םילייחב תכמותה
03-5601931 ןייטשניבור הרואיל לא תונפל םינמזומ
32
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
הליהק
.בשומב )’’אתבסכ’’הב תואורה תונב
ךלש תינייחאה תא תצמיאש רמול רשפא ,ןלה
?ךל התייה אל םלועמש ’’הדליכ’‘
אל םג רומאכו םידלי םלועמ יל ויה אל .תקיודמ הרדגה וז’‘
תואושנ אל םישנ לע הבתכ םעפ יתארקש תרכוז ינא .יתאשינ
תורשפאה תא ןוחבל ןומיסאה יל לפנ זא .םירז םידלי וצמיאש
יטפשמ ךילה םותב יתכפה ךכו ,ילמרופ ןפואב יקיר תא ץמאל
איה .םיהדמ רשק וניניב שי םלועמו זאמ .הלש תיסופורטופאל
ףא לע ,רבד לכל אמאכ יב האור ךא ,םשב ’ןלה‘ יל תארוק םנמא
רבכ תיבב םלצא רויד תדיחיב הרג ינא .הלש הדודה קר ינאש
דעצ לכב םתוא תוולל הכוז ינא הב המיהדמ הפוקת ,םינש 15
.’’דעצו
?השמ רוצב םייחה ךיא
תוליעפה בורש ךכ ,ןולקשאב יתררוגתה ץראב םירגובה ייח בור’‘
תא קר יל שי ןאכ .םשמ םה ילש םירבחהו תיתובדנתהה
םיסלפמ 5 םע לודג ןאכ תיבה .ירובע קיפסמ הז לבא ,החפשמה
,תוסיבכ תניחבמ המר דיב ותוא תלהנמ יתייה ,ןמזמ אל דעו
םינורחאה םישדוחב תלבוס ינא ירעצל .תופסונ תולטמו םילושיב
.’’רבעב ומכ הליעפ תויהל ינממ תוענומש תויאופר תויעבמ
?הנורוקה תפוקת ךילע תרבוע דציכ
תזפשואמ יתייה ןורחאה רבוטקואב .ונלוכל הרזומ הפוקת’‘
התלחש ודשחש יהשימ קוידב הזפשוא ידיל .יאופר ךוביס בקע
ךשמהב .דודיבל יתוא וסינכה ,דשחהמ האצותכ .הנורוקב
רבד לש ופוסבו םינימסת יל ויה אל ,ילזמל .יתקבדנש ררבתה
.’’יתארבה
שי ?הצעומה יבשותל ריבעהל הצור תייה רסמ הזיא
?םרובע םימי תוכיראל פיט ךל
לכתסהל רוחבל ,םייחב םיימיטפוא תויהל ךירצש הנימאמ ינא’‘
.אובל דיתעהמ שושחל אלו האלמה סוכה יצח לע דימת
לע הדומ רקיעבו ומויב םוי לכמ תונהיל הסנמ ינא ,יליגב םג
.’’םויכ ימלוע לכ איהש ,תררוגתמ ינא המע האלפומה החפשמה
תרחוב השמ רוצמ 95.5 תב השנמ ןלה
םידורו םייפקשמב םייחה לע לכתסהל
ךותב קומע ,הינתומב דוע החוכ יכ החיכומו
הייחל ירישעה רושעה
ןלה לע יחכונה ןויליגה תרגסמב רוקרזב ריאהל םיחמש ונחנא
הליגב םג יכ החיכומש ימו ,השמ רוצ תבשות ,95.5 תב השנמ
תורושב ועדוויתש יפכ רבודמ .הינתומב דוע החוכ םדקתמה
םייח רופיס תלעב ,היישעו םילעפ תבר השיאב ,םכינפלש
לכתסהל ןפוד תאצוי תוימיטפוא תרזעב החילצמ רשא ,קתרמ
לא המידק םינפה םעו ’’םידורו םייפקשמ’‘ תועצמאב םייחה לע
.דיתעה רבע
דלונ היבא .יקאריע אצוממ החפשמל ,ודוה ,ייבמובב הדלונ איה
אבצה ינפמ חרבש רחאל ,ודוהל ריעצ ליגב רבעו ,קאריעב
הנידמב והשש םיריעצה םירבגה סויגב קסעש ינאמ’תועה
תב איהשכ ,1964 תנשב התלע לארשיל .ויתורושל םימי םתואב
טנדוטסכ ,טדנמה תפוקתב ץראב היה רבכ ריעצה יחא’‘ .39
רשי ונרבע ,יתעגה ינאשכ’‘ .רוחאל טבמב תרכזנ איה ,’’ןוינכטב
.’’ומש לע הרידל רושיא לביק יבאש רחאל ,ןולקשאב ררוגתהל
’’ןוגד’‘ ןולמ לש הלבק תלהנמכ ןלה הדבע הנש 20 ךשמב
םחה הייפואמ תורשהל החילצה וב דיקפת ,ריעב יגולותימה
יתאצמש ךכ ,םישנא תבהוא יעבטמ ינא’‘ .םיחרואה לע יבבלהו
,ןכ ינפל דוע .הזירכמ איה ,’’ילש תושגרה תא אטבל םוקמ
דעסה תכשל תרגסמב ןלה הדבע ,ודוהב הייח ךלהמב
ףאו ,תונושה הפוריא תונידממ םיטילפל העייסש תימוקמה
ומכ ,תונוש תויתרבח תורגסמב ללכה ןעמל בדנתהל הדיפקה
.דועו ’’יבכמ’‘ ,’’םינובה’‘ תעונת
ךרואל םירבשמ טעמ אל םע ןלה הדדומתה תישיאה המרב
,וחומב םד ףטשמ רטפנש ,לודגה היחאב ורוקמ םהמ דחא .הייח
,התינייחא תא החקל ,הידגרטהמ האצותכ .דבלב 32 ןב ודועב
הלדיג התוא ,התוסח תחת )םויכ השמ רוצ תבשות( דעלג יקיר
ןורחאה רושעב רשאכ ,האשינ אל םלועמ איה .הירוה םע דחי
3 לעב( התחפשמ ינבו יקיר םע אתווצב רקיעב הלבמ איה
ראשנ לכה
החפשמב
33
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
הליהק
ןורשה בל תירוזאה הצעומב הנושארל
24/7 םיבשותה תושרל יפותיש בכר
ימוקמ דעוו ’’טסקיס המלש’‘ תרבח
ףותיש לע רשבל תוחמש םירפא רעש
דעווה הצקמ ותרגסמב שדח הלועפ
תוריכזמ תבחרב תידועיי הינח ימוקמה
הרכשהל םיבכר תבוטל בשומה
םיבשותל תיבטימ תושיגנו תונימזב
:םירפא רעש ימוקמ דעו ר’’וי ,םרמע ןוני
בשומה וניה םירפא רעש יכ חמש ינא’‘
ןורשה בל תירוזאה הצעומב ןושארה
ילוכ .הז ידוחיי תוריש עימטהל רחבש
הצעומב םירחא םיבשומ םג יכ הווקת
ינא .םלצא םזימה תא םשייל ורחבי
תיתועמשמ קזחל לכוי םזימה יכ חוטב
ןיב תודיינתהה תולק תאו תורישה תא
.’’הצעומה יבושיי
שדח
רעשב
םירפא
רעש תובשותמ שולש לש תימוקמ המזוי
הארשה תררועמ הכורעת הדילוה ,םירפא
,םיריש יווילב םייתונמא םימזימ 17 תללוכה
ךומסב ,רורד ינב תעדימב ולא םימיב תגצומה
םינמזומ םלוכ .הצעומה ןיינבל
ולא םימיב תגצומה ’’ימוקמ’‘ תכורעתל דובכ תושעל ונל ושרה
הכורעתב רבודמ .הצעומה ןיינבל ךומסב ,רורד ינב תעדימב
תויתונמא תודובע ןיב םישרמ ןפואב רבחל החילצמה תשגרמ
רישמ תחא לכ תובכרומה ,םירפא רעש יבשות לש םהידי ירפ
.תילאוזיו הדובעל אצומ תדוקנכ שמשמה
ידנמ רשאמ תרחא אל איה הכורעתה לע הנומאש ימ
אמא ,ידנמ .םירושע ינשכ הזמ בשומב תררוגתמה ,יקצידולוק
שפחל הצלאנ ,תבבוח תינמאו העוצקמב לוחמל הרומו 3
הריציה ראפ
םיריש יווילב תיתליהק הכורעת
ןויערה החומב הלע ךכו ,םירגסה ימיב םישדח םיקוסיע המצעל
לש םהירושיכ תא אטבת רשא תימוקמ הכורעת םוזיל יתריציה
.םיבשותה
,’’שדחמ לולסמ בשחל יל המרגו תיבב יתוא הריאשה הנורוקה’‘
איה םגש ,קיניו הרש ,יתרבחל יתרבח’‘ .בל יוליגב ידנמ תרפסמ
.יילא ךומסב תררוגתמו ,וזה הפוקתב תדדובמ המצע תא האצמ
ימיב דחי רוציל ונלחתה ךכו ,הדומחו הנטק הלוספקב ונדמצנ
תחקל יתשפיח ךשמהב .תמקור ינאו תרייצמ איהשכ ,הנורוקה
ונינפ .םישגפנ אל םישנא הב הפוקתב ,המידק דחא דעצ הז תא
תבתוכו בשומב תררוגתמש רשא רמת םשב תפסונ הרבחל
.ידוחיי והשמ קיפהל ןתינ דציכ בושחל ונלחתה ךכו ,התאנהל
הכורעת ידכל תיטסלפ תונמאו םיריש ןיב רבחל תוסנל ונטלחה
.’’...הירוטסיה לכה זאמו ,תימוקמ
ודילוהש םיעוריאה תולשלתשה תא ראתל הכישממ ידנמ
יתאצוה .רהמ דואמ לגלגתה לכה ןאכמ’‘ :הכורעתה תא
םישנא יתנמזה םש ,בשומה לש תיתליהקה הצובקל פאסטוו
.הכורעתה ךרוצל םהלש םירישה תא יילא חולשל םיבתוכש
םיריש יבתוככ ולגתה ןאכ םיבשות הברה לבא ,יתעתפוה דואמ
וב םויל וכיח קר םירחא דועב ,הריגמל ובתכש ולאכ ויה .םיננוחמ
הגרדהב יתלחתה ךכ .הדעו םע לבק םהיתוריצי תא םסרפל ולכוי
םיניינועמה םיבשותל ףסונ ארוק לוק יתאצוהו ןויערה תא קוושל
,םינושה םירישה תא רתוי רחואמ בלשב יתחלש םהילא ,רוציל
.םהילא תודובעה תא ומיאתיש ךכ
לש בוטה ןבומב הכורעתב תפקתשמ תויתליהקה’‘ :הירבדל
יכ החכוהו שיש םיצעמו אלממ יכה רבדה ייניעב הז .הלימה
.’’םיאלפומ תונמאו חור ישנא םה םירפא רעש יבשות
,הריפת ,לוסיפוליצ ,רתיה ןיב ,הללכו תנווגמ התייה המצע הריציה
.ןחו תונינש יאלמ םיריש יווילב ,םי’זאלוקו תיכוכז לע רויצ ,ריינ תוסיע
34
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
םירפא רעש
םלועה
ודי ףכב
דחי םיבלשמ ןורשה בל תירוזאה הצעומה יבושיי יכ דוס הז ןיא
םירקי םישנא לש תיתוכיא הליהק דצל המישנ ירצוע םיפונו עבט
רחבש ,יקסרויפ יעור רייצה רובע זרז התוויה וז הביס .םיאלפומו
הקתפרה תבוטל ,ביבא-לתב םייחה ץורמו תוינברואה תא בוזעל
.רדה תונגב םינש 3-כ ינפל ררוגתהל רבע תע ,וייחב השדח
לאלצב רגוב אוה ,ותייווהב ןמאכ ומצע תא רידגמה )40( יעור
ינא'' .ותאנהל עבצ וא לוחכמ דיב קיזחה ומצע תא רכוזש זאמו
יתנבה תיסחי רחואמ בלשב קר לבא ,ןטק דלי ינאש זאמ רייצמ
בל יוליגב רפסמ אוה ,''םייחב וב קוסעל הצור ינאש המ םג הזש
ועדי םלוכ אבצב וא רפסה תיבב רבכ'' .ומע ןויארה תרגסמב
היה ,המידק דעצ תחקל יל םרגש המ לבא ,הפי רייצמ ינאש
ןואיזומב םינש הברה ינפל הגצוהש דיורפ ןאיסול לש הכורעת
םצעב םשש ,יתוא הספת ךכ לכ הכורעתהש רכוז ינא .ביבא-לת
דימ .ייח לש הלודגה הקושתה איה תונמאהש ןומיסאה יל לפנ
.''הירוטסיה לכה זאמו לאלצבל יתמשרנ
בלשמה ילאיווירט אל רייצכ ודמעמ תא יעור ססיב םינשה ךרואל
לע הרימשל תרשפתמ יתלב הריתח ךות ,תונונגס לש בחר ןווגמ
וא הרדגהל ןמאנ אל םעפ ףא ינא'' .וירבדל ךכ ,''יתונמא שפוח''
יעבצ םע רקיעב רייצמ יתייה רושעכ ינפל דע םא .אוהשלכ ןונגס
לע עבקתהל אלש לדתשמ ינאו יתללכתשה זאמ ,דב לע ןמש
יתלב תונמאל יתבשחמ חתפ יל רשפאמ הז .םיוסמ והשמ
.''הריציהמ קלחכ יתוא הרפמ םגו תלבגומ
?ךרובע תונמאה יהמ
תוקיסעמש תולאש לואשל לוכי ינא הב המרופטלפ אוה רויצה''
ילש תושגרהו תובשחמה תא אטבל םגו ,יתוא תודירטמ וא
תחא לכ ןיב הדרפה רצוי ינא בורל .רתויב הרישיה הרוצב
תוסנמש ולאכ וא ''תודמחנ'' תודובע אל ולא .ילש תודובעהמ
וא רסמ והשזיא ריבעהל איה רויצ לכב ילש הרטמה .ףנחתהל
.''יל בושחש אשונ ףיצהל
?רדה תונגב םייחה ךיא
...רפכה רבכעל ריעה רבכעמ תכפה
הזש קפס ןיאישנאה ,עבטה ,םיבחרמה .ןאכ רוגל דואמ הנהנ ינא''
ןמזה לכו המידק םינפה םע רבכ ינא .םיאלפ ילש הריציה תא גרדש
ללחב רוזאב הכורעת םירהל חמש יתייה דואמ .אבה רבדה לע בשוח
.''חותפ תיב'' לש המרופטלפ תועצמאב וא םיוסמ
בזע ,לאלצב רגוב ,רשכומ רייצ ,יקסרויפ יעור
לבקל תנמ לע תיביבא-לתה תוינברואה תא
.רדה תונג לש םיפונהו עבטהמ הארשה
יל תרשפאמש המרופטלפה איה תונמאה''
הוואגב זירכמ אוה ,''םייחה לע תוהתל
ןויאר
ינועבצ
35
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
הליהק
םילמרוקמ םיכרצמ
םימלש םידקש םרג 100
האמח םרג 20
רכוס םרג 70
תויכותיחל
בלח דלוקוש םרג 400
האמח םרג 100
זכורמ בלח םרג 200
חלמ טרוק
טושיקל
)ילנויצפוא( ןבל דלוקושו בלח דלוקוש יצופצפ וא םילמרוקמ םידקש
הנכהה ןפוא
1 . רכוסו האמח םיסיממו הכומנ שא לע תבחמ םיחינמ - םידקשה םע םיליחתמ
.למרק לש םקרמל
2 ..תולק םיבברעמו םידקשה תא םיפיסומ
3 ..שישה לע םיררקמו הייפא ריינל םילמרוקמה םידקשה תא םיריבעמ
4 .ןיכס תרזעב למרקהו םידקשה תא םיכתוח רוריק רחאל
דלוקושה תסמה
1 . ןיבל ןיב תולק םיבברעמ .זכורמ בלחו האמח םע בלח דלוקוש םיסיממ ירמ ןב לע
.תטלחומ הסמהל דע
2 ..)םידאהו תוחלה תגיפסל( תבגמ לע םיחינמו תוריהזב הרעקה תא םימירמ
3 ..םיבברעמו דלוקושה תסיע ךותל םיכותחה םילמרוקמה םידקשה תא םיפיסומ
4 . ריינב תדפורמ )24 רטוק( תעבורמ תינבת לע תדחואמה הסיעה תא םיחטשמ
.םיטשקמו הייפא
5 .תועש 6-8 ךשמל תובצייתהל ררקמל םיסינכמ
6 .יוצרה לדוגל וא 44 לדוגב םיעובירל םיכתוח רוריק רחאל
7 .השגהל דע רוריקב םירמוש
תויכותיח
בלח דלוקוש
םידקש םע
םילמרוקמ
דרו ןיע ,ןמיונ הריש ריש
ירחא בוקעל םינמזומ
םרגטסניאב
shir_noyman
קובסייפבו
Shir Shira Noyman
36
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
גלזמה הצק לע
:הנכהה ןפוא
:םינו’גדאפ
1 . .תודיחאל םיפרוט ,לגורקימב האמחו רירמ דלוקוש םיסיממ
ריהב ףצק תלבקל דע רכוסו חלמ טרוק ,םיציב םיפיצקמ
.סמומה דלוקושל םיציבה תפיצק תא םילפקמ .ביציו חופת
ףוליז קשל םיריבעמ .םידקשה תקבא תא המינפ םילפקמ
תינבתל ףלזל ןתינ( סניפאמ ינימ תינבתל הסמה תא םיפלזמו
.)ריינ תורטע םע סניפאמ ינימ
הז יל ונימאת ,הנמל ךירצש הממ םינו’גדאפ רתוי םיאצוי
.םהש ךיא םתוא לוכאל הלועמ
.תוקד 8-10 -כ סויסלצ תולעמ 150 שארמ םמוחש רונתב םיפוא
:דלוקוש תפיצק
2 . .החיתר ףסל )1( הקותמ תנמש םרג 200 םיממחמ
דלוקושה יגוס ינש תא )האלמ הסמה אל( טעמ םיסיממ
לע תנמשה תא םיגזומ .)תוינש המכ םעפ לכ( לגורקימב
םא .תודיחאל םיבברעמו םייתש הקד םיניתממ ,דלוקושה
דמצנ ןוליינ םידימצמ .טומ רדנלב םע םירדנלבמ ךרוצ שי
.רדחה תרוטרפמטב םיננצמו שנאגה ינפ לע
3 . תנמשה תא םיפיצקמ דלוקושה שאנג תוררקתה רחאל
תפצקה תא םילפקמ .הכר תפצקל )2( םרג 120 הקותמה
םיררקמו ףוליז תיקשל םיריבעמ .דלוקושה שאנגל
.ףוליז תוחונל ררקמב )ךרוצה תדימב(
:תפצק
4 . תופכ 2 ,לינו תיצמת ,הקותמ תנמש םרג 250 םיפיצקמ
םע ףוליז תיקשל םיריבעמ ,הביצי תפצקל רכוס תקבא
.קלח וא ןנושמ רתנצ
:הנמה תבכרה
5 . השגה סוכ לכ תיתחתב םינו’גדאפ השולש םיינש םישל
ףלזל ,הנרמאה ינבדבוד לזונמ תויפכ 2 -כ םהילע ףלזל
הנרמא ינבדבוד 3 -כ חינהל לעמ ,דלוקושה תפיצק תא
טעמ םיעיקשמ( םינו’גדאפ לש תפסונ הבכשו םייוצח
דלוקוש סומ ,הנרמא ינבדבוד לזונ ,)דלוקושה תפיצקב
טשקלו תפצקה תא ףלזל ףוסבל ,םייוצח םינבדבודו
.הנרמא ןבדבודו רירמ דלוקוש יבבשב
:םיפיטו תוראה
לש הבכש ףיסוהל זאו הנטק סוכב םיחוניקה תא ןיכהל ןתינ
,םייוצח הנרמא ינבדבוד ,הנרמאה ינבדבוד לזונ ,םינו’גדאפ
.לינו תפצק הילעמו דלוקוש תפיצק
.הייפאל תוחמתמ תויונחב שוכרל ןתינ הנרמא ינבדבוד
םיכרצמ
:סניפאמ ינימ תינבתב 'חי 48-כ םינו'גדאפל
ואקק יקצומ 60% רירמ דלוקוש םרג 250
האמח םרג 50
)
M לדוג םיציב 3( רדחה ’פמטב םיציב םרג 150
)רכוס סוכ 1/4 ( רכוס םרג 50
חלמ טרוק
םינוחט םידקש םרג 20
דלוקוש תפיצקל
)1( 38% הקותמ תנמש םרג 200
ץוצק רירמ דלוקוש םרג 80
ץוצק בלח דלוקוש םרג 80
)2( 38% הקותמ תנמש םרג 120
תפצקל
38% הקותמ תנמש םרג 250
רכוס תקבא תופכ 2
לינו תיחמ / תיצמת תיפכ
הנרמא ינבדבוד םרג 200
טושיקל ררוגמ רירמ דלוקוש
סוכב חוניק
רוחשה רעיה
םילואג ,דדעס תימרכ תירוטידנוק
חספ גח
): חמשו רשכ
ל”מ 200 חפנב תוסוכב םיחוניק 6
השחמהל הנומתה
םיישיא םיחוניקב הגועה תסרג
37
א״פשתה ןסינ • 2021 ץרמ
הצעומה תובשות תובידאב חספל םירשכ םינוכתמ
ןורשה בל תירוזא הצעומ
דבשותל חו
ןורשה בל תירוזא הצעומ
תנשל םייפסכה תוחודה תיצמת2019
)ח"ש יפלאב(
םיבשות רפסמ
תמדוק הנש
23,323
* םיבשות רפסמ
23,273
)םנוד( טופיש חטש
56,587
ב יקשמ רפסמ תי
6,586
ימונוקאויצוס גוריד
8
ליגרה ביצקתה עוציב ינותנ
ןזאמ
תוסנכה
ביצקת2019
עוציב2019
%
עוציב2018
%
םיסכנ
2019
2018
תוימצע תוסנכה
132,722
125,423
56.57%
123,967
57.65%
ףטוש שוכר
25,155
21,472
דרשמ 'תתשה
ךוניחה
74,832 78,210 35.28%
74,564 34.67%
תועקשה
13,822
11,711
דרשמ 'תתשה
החוורה
10,514 11,659 5.26%
10,768 5.01%
תורחאו תובצקותמ תונרק יוסיכל תועקשה
53
54
ידרשמ 'תתשה
םירחא הלשממ
6,375 6,373 2.87%
5,604 2.61%
ליגרה ביצקתב רבטצמ ןוערג
14,224
13,458
םיקנעמ תוולמו
50
39
0.02%
142
0.07%
כ"הס
224,493
221,704
100.00%
215,045
100.00%
כ"הס
53,254
46,695
תואצוה
ביצקת2019
עוציב2019
%
עוציב2018
%
רכשו תורוכשמ
יללכ
26,433 26,748 12.02%
26,472 12.07%
תויובייחתה
2019
2018
תורחא תולועפ
38,649
40,345
18.14%
41,571
18.95%
תופטוש תויובייחתה
39,369
34,920
ךוניח רכש
68,314
68,981
31.01%
66,816
30.46%
ךוניח תולועפ
64,275
58,587
26.34%
57,815
26.36%
תורחאו חותיפ תודובעל ןרק
10,506
9,970
החוור רכש
4,264
4,252
1.91%
4,080
1.86%
תובצקותמ תונרק
53
54
החוור תולועפ
12,008
12,748
5.73%
11,769
5.37%
ןומימ
1,665
935
0.42%
1,639
0.75%
ר"בתב וטנ םיינמז םיפדוע
3,326
1,751
תוולמ ןוערפ
8,885
9,874
4.44%
9,178
4.18%
כ"הס
53,254
46,695
כ"הס
224,493
222,470
100.00%
219,340
100.00%
2019
2018
חודה תנשב ןוערג
(766)
(4,295)
הנש ףוסל תוולמ סמוע
58,236
58,915
2019
2018
םיבייחו היבג חוד- הנונרא
ףטושה ןוערגה %
הסנכההמ
0.35%
2.00%
2019
2018
% רבצנה ןוערגה
הסנכההמ
6.42%
6.26%
הנשה תליחתל בוח תרתי
16,139
17,767
תוולמה סמוע %
הסנכההמ
26.27%
27.40%
הנשה בויח
80,300
77,325
ךס %
תויובייחתהה
הסנכההמ
17.76%
16.24%
ונתינש םירוטפו תוחנה
(9,654)
(9,981)
תעצוממ האצוה
ח"שב שפנל
9,559
9,404
הקיחמל תובוחו םיקפוסמ תובוחל הרבעה
(263)
(2,056)
תורשמ רפסמ
עצוממ
553
559
היבגל ךס
86,522
83,055
חודה תנשב היבג
70,119
66,916
הנשה ףוסל בוח תרתי
16,403
16,139
יחמל תובוחו םיקפוסמ תובוחהק
16,402
16,139
םיקפוסמ תובוח ללוכ הנש ףוסל תורתי כ"הס
32,805
32,278
ליגר יתלבה ביצקתה עוציב ינותנ
)*( םירוגיפהמ היבג זוחא
24%
25%
2019
2018
)*( ףטושהמ היבג זוחא
94%
94%
ינמז )ןוערג( ףדוע
הנשה תליחתל
1,751
1,225
)*( ללוכה בוחל היבגה סחי
81%
81%
ךלהמב םילובקת
הנשה
19,019
19,529
ר"מל םירוגמל הנונרא עצוממ
38
38
ךלהמב םימולשת
הנשה
17,444
19,003
.הקיחמל תובוחו םיקפוסמ תובוח אלל םיבשוחמ םירועישה )*(
ינמז )ןוערג( ףדוע
הנשה ףוסל
3,326
1,751
שדוחל ןוכנ*
רבוטקוא2019
םינפה דרשמ ידי לע רשוא אל תושרה ביצקת
ןורשה בל תירוזא הצעומ
דבשותל חו
ןורשה בל תירוזא הצעומ
תנשל םייפסכה תוחודה תיצמת2019
)ח"ש יפלאב(
םיבשות רפסמ
תמדוק הנש
23,323
* םיבשות רפסמ
23,273
)םנוד( טופיש חטש
56,587
ב יקשמ רפסמ תי
6,586
ימונוקאויצוס גוריד
8
ליגרה ביצקתה עוציב ינותנ
ןזאמ
תוסנכה
ביצקת2019
עוציב2019
%
עוציב2018
%
םיסכנ
2019
2018
תוימצע תוסנכה
132,722
125,423
56.57%
123,967
57.65%
ףטוש שוכר
25,155
21,472
דרשמ 'תתשה
ךוניחה
74,832
78,210
35.28%
74,564
34.67%
תועקשה 13,822 11,711
דרשמ 'תתשה
החוורה
10,514
11,659
5.26%
10,768
5.01%
תורחאו תובצקותמ תונרק יוסיכל תועקשה 53 54
ידרשמ 'תתשה
םירחא הלשממ
6,375
6,373
2.87%
5,604
2.61%
ליגרה ביצקתב רבטצמ ןוערג 14,224 13,458
םיקנעמ תוולמו
50
39
0.02%
142
0.07%
כ"הס
224,493
221,704
100.00%
215,045
100.00%
כ"הס
53,254
46,695
תואצוה
ביצקת2019
עוציב2019
%
עוציב2018
%
רכשו תורוכשמ
יללכ
26,433
26,748
12.02%
26,472
12.07%
תויובייחתה 2019 2018
תורחא תולועפ
38,649
40,345
18.14%
41,571
18.95%
תופטוש תויובייחתה
39,369
34,920
ךוניח רכש
68,314
68,981
31.01%
66,816
30.46%
ךוניח תולועפ
64,275
58,587
26.34%
57,815
26.36%
תורחאו חותיפ תודובעל ןרק
10,506
9,970
החוור רכש
4,264
4,252
1.91%
4,080
1.86%
תובצקותמ תונרק
53
54
החוור תולועפ
12,008
12,748
5.73%
11,769
5.37%
ןומימ
1,665
935
0.42%
1,639
0.75%
ר"בתב וטנ םיינמז םיפדוע
3,326
1,751
תוולמ ןוערפ
8,885
9,874
4.44%
9,178
4.18%
כ"הס
53,254
46,695
כ"הס
224,493
222,470
100.00%
219,340
100.00%
2019
2018
חודה תנשב ןוערג
(766)
(4,295)
הנש ףוסל תוולמ סמוע
58,236
58,915
2019
2018
םיבייחו היבג חוד- הנונרא
ףטושה ןוערגה %
הסנכההמ
0.35%
2.00%
2019
2018
% רבצנה ןוערגה
הסנכההמ
6.42%
6.26%
הנשה תליחתל בוח תרתי
16,139
17,767
תוולמה סמוע %
הסנכההמ
26.27%
27.40%
הנשה בויח
80,300
77,325
ךס %
תויובייחתהה
הסנכההמ
17.76%
16.24%
ונתינש םירוטפו תוחנה
(9,654)
(9,981)
תעצוממ האצוה
ח"שב שפנל
9,559
9,404
הקיחמל תובוחו םיקפוסמ תובוחל הרבעה
(263)
(2,056)
תורשמ רפסמ
עצוממ
553
559
היבגל ךס
86,522
83,055
חודה תנשב היבג
70,119
66,916
הנשה ףוסל בוח תרתי
16,403
16,139
יחמל תובוחו םיקפוסמ תובוחהק
16,402
16,139
םיקפוסמ תובוח ללוכ הנש ףוסל תורתי כ"הס
32,805
32,278
ליגר יתלבה ביצקתה עוציב ינותנ
)*( םירוגיפהמ היבג זוחא
24%
25%
2019
2018
)*( ףטושהמ היבג זוחא
94%
94%
ינמז )ןוערג( ףדוע
הנשה תליחתל
1,751
1,225
)*( ללוכה בוחל היבגה סחי
81%
81%
ךלהמב םילובקת
הנשה
19,019
19,529
ר"מל םירוגמל הנונרא עצוממ
38
38
ךלהמב םימולשת
הנשה
17,444
19,003
.הקיחמל תובוחו םיקפוסמ תובוח אלל םיבשוחמ םירועישה )*(
ינמז )ןוערג( ףדוע
הנשה ףוסל
3,326
1,751
שדוחל ןוכנ*
רבוטקוא2019
םינפה דרשמ ידי לע רשוא אל תושרה ביצקת
ןורשה בל תירוזא הצעומ
דבשותל חו
ןורשה בל תירוזא הצעומ
תנשל םייפסכה תוחודה תיצמת2019
)ח"ש יפלאב(
םיבשות רפסמ
תמדוק הנש
23,323
* םיבשות רפסמ
23,273
)םנוד( טופיש חטש
56,587
ב יקשמ רפסמ תי
6,586
ימונוקאויצוס גוריד
8
ליגרה ביצקתה עוציב ינותנ
ןזאמ
תוסנכה
ביצקת2019
עוציב2019
%
עוציב2018
%
םיסכנ
2019
2018
תוימצע תוסנכה
132,722
125,423
56.57%
123,967
57.65%
ףטוש שוכר
25,155
21,472
דרשמ 'תתשה
ךוניחה
74,832
78,210
35.28%
74,564
34.67%
תועקשה
13,822
11,711
דרשמ 'תתשה
החוורה
10,514
11,659
5.26%
10,768
5.01%
תורחאו תובצקותמ תונרק יוסיכל תועקשה
53
54
ידרשמ 'תתשה
םירחא הלשממ
6,375
6,373
2.87%
5,604
2.61%
ליגרה ביצקתב רבטצמ ןוערג
14,224
13,458
םיקנעמ תוולמו
50
39
0.02%
142
0.07%
כ"הס
224,493
221,704
100.00%
215,045
100.00%
כ"הס
53,254
46,695
תואצוה
ביצקת2019
עוציב2019
%
עוציב2018
%
רכשו תורוכשמ
יללכ
26,433
26,748
12.02%
26,472
12.07%
תויובייחתה
2019
2018
תורחא תולועפ
38,649
40,345
18.14%
41,571
18.95%
תופטוש תויובייחתה
39,369
34,920
ךוניח רכש
68,314
68,981
31.01%
66,816
30.46%
ךוניח תולועפ
64,275
58,587
26.34%
57,815
26.36%
תורחאו חותיפ תודובעל ןרק
10,506
9,970
החוור רכש
4,264
4,252
1.91%
4,080
1.86%
תובצקותמ תונרק
53
54
החוור תולועפ
12,008
12,748
5.73%
11,769
5.37%
ןומימ
1,665
935
0.42%
1,639
0.75%
ר"בתב וטנ םיינמז םיפדוע
3,326
1,751
תוולמ ןוערפ
8,885
9,874
4.44%
9,178
4.18%
כ"הס
53,254
46,695
כ"הס
224,493
222,470
100.00%
219,340
100.00%
2019
2018
חודה תנשב ןוערג
(766)
(4,295)
הנש ףוסל תוולמ סמוע
58,236
58,915
2019
2018
םיבייחו היבג חוד- הנונרא
ףטושה ןוערגה %
הסנכההמ
0.35%
2.00%
2019
2018
% רבצנה ןוערגה
הסנכההמ
6.42%
6.26%
הנשה תליחתל בוח תרתי
16,139
17,767
תוולמה סמוע %
הסנכההמ
26.27%
27.40%
הנשה בויח
80,300
77,325
ךס %
תויובייחתהה
הסנכההמ
17.76%
16.24%
ונתינש םירוטפו תוחנה
(9,654)
(9,981)
תעצוממ האצוה
ח"שב שפנל
9,559 9,404
הקיחמל תובוחו םיקפוסמ תובוחל הרבעה
(263)
(2,056)
תורשמ רפסמ
עצוממ
553 559
היבגל ךס
86,522
83,055
חודה תנשב היבג
70,119
66,916
הנשה ףוסל בוח תרתי
16,403
16,139
יחמל תובוחו םיקפוסמ תובוחהק
16,402
16,139
םיקפוסמ תובוח ללוכ הנש ףוסל תורתי כ"הס
32,805
32,278
ליגר יתלבה ביצקתה עוציב ינותנ
)*( םירוגיפהמ היבג זוחא
24%
25%
2019
2018
)*( ףטושהמ היבג זוחא
94%
94%
ינמז )ןוערג( ףדוע
הנשה תליחתל
1,751
1,225
)*( ללוכה בוחל היבגה סחי
81%
81%
ךלהמב םילובקת
הנשה
19,019
19,529
ר"מל םירוגמל הנונרא עצוממ
38
38
ךלהמב םימולשת
הנשה
17,444
19,003
.הקיחמל תובוחו םיקפוסמ תובוח אלל םיבשוחמ םירועישה )*(
ינמז )ןוערג( ףדוע
הנשה ףוסל
3,326
1,751
שדוחל ןוכנ*
רבוטקוא2019
םינפה דרשמ ידי לע רשוא אל תושרה ביצקת
ןורשה בל תירוזא הצעומ
דבשותל חו
ןורשה בל תירוזא הצעומ
תנשל םייפסכה תוחודה תיצמת2019
)ח"ש יפלאב(
םיבשות רפסמ
תמדוק הנש
23,323
* םיבשות רפסמ
23,273
)םנוד( טופיש חטש
56,587
ב יקשמ רפסמ תי
6,586
ימונוקאויצוס גוריד
8
ליגרה ביצקתה עוציב ינותנ
ןזאמ
תוסנכה
ביצקת2019
עוציב2019
%
עוציב2018
%
םיסכנ
2019
2018
תוימצע תוסנכה
132,722
125,423
56.57%
123,967
57.65%
ףטוש שוכר
25,155
21,472
דרשמ 'תתשה
ךוניחה
74,832
78,210
35.28%
74,564
34.67%
תועקשה
13,822
11,711
דרשמ 'תתשה
החוורה
10,514
11,659
5.26%
10,768
5.01%
תורחאו תובצקותמ תונרק יוסיכל תועקשה
53
54
ידרשמ 'תתשה
םירחא הלשממ
6,375
6,373
2.87%
5,604
2.61%
ליגרה ביצקתב רבטצמ ןוערג
14,224
13,458
םיקנעמ תוולמו
50
39
0.02%
142
0.07%
כ"הס
224,493
221,704
100.00%
215,045
100.00%
כ"הס
53,254
46,695
תואצוה
ביצקת2019
עוציב2019
%
עוציב2018
%
רכשו תורוכשמ
יללכ
26,433
26,748
12.02%
26,472
12.07%
תויובייחתה
2019
2018
תורחא תולועפ
38,649
40,345
18.14%
41,571
18.95%
תופטוש תויובייחתה
39,369
34,920
ךוניח רכש
68,314
68,981
31.01%
66,816
30.46%
ךוניח תולועפ
64,275
58,587
26.34%
57,815
26.36%
תורחאו חותיפ תודובעל ןרק
10,506
9,970
החוור רכש
4,264
4,252
1.91%
4,080
1.86%
תובצקותמ תונרק
53
54
החוור תולועפ
12,008
12,748
5.73%
11,769
5.37%
ןומימ
1,665
935
0.42%
1,639
0.75%
ר"בתב וטנ םיינמז םיפדוע
3,326
1,751
תוולמ ןוערפ
8,885
9,874
4.44%
9,178
4.18%
כ"הס
53,254
46,695
כ"הס
224,493
222,470
100.00%
219,340
100.00%
2019
2018
חודה תנשב ןוערג
(766)
(4,295)
הנש ףוסל תוולמ סמוע
58,236
58,915
2019
2018
םיבייחו היבג חוד- הנונרא
ףטושה ןוערגה %
הסנכההמ
0.35%
2.00%
2019 2018
% רבצנה ןוערגה
הסנכההמ
6.42%
6.26%
הנשה תליחתל בוח תרתי 16,139 17,767
תוולמה סמוע %
הסנכההמ
26.27%
27.40%
הנשה בויח 80,300 77,325
ךס %
תויובייחתהה
הסנכההמ
17.76%
16.24%
ונתינש םירוטפו תוחנה (9,654) (9,981)
תעצוממ האצוה
ח"שב שפנל
9,559
9,404
הקיחמל תובוחו םיקפוסמ תובוחל הרבעה (263) (2,056)
תורשמ רפסמ
עצוממ
553
559
היבגל ךס 86,522 83,055