simplebooklet thumbnail

of 0
MCQ Aa vq-2  KwgDwb  Kkb wm   g I  bUIqvwK  MD. IKBAL HOSSAIN LECTURER ICT 01677-652805 01537-059434 READ, RE...
e wbe vPwb c k  1. XvKvi GKwU M  c  Kv  vwbi kZjv wewk  fe  bi wewfb  Zjvq  vwcZ Zv  i mKj Kw  DUvi ...
K. wis msMVb M. ksKi msMVb L. evm msMVb N.  vi msMVb 16.  vi msMV  bi m c mvwiZ i c  K. wis msMVb L. evm msMVb M...
K. L. M. N. 33. wb  Pi  KvbwU  WUv KwgDwb  Kkb Dr  mi KvR  c   qvM K.  WUv ev Dcv v  Zwi Kiv L. U v wgkb...
K. wiwmfvi M. e We v  L. U v wgkb N.  WmwU  bkb 58. KZ bps ch    b v  ive v  n  q _v  K   vb K. 30 ...
M.  gvevBj N. Iq vi  jm 77. wmg  c   c wZi D vniY  KvbwU   vb K.  gvevBj L. IqvwKUwK M.  Uwj  dvb N. ...
K. 5 M. 2 L. 4 N. 3 wb  Pi  KvbwU mwVK K. i I ii M. ii I iii L. i, ii I iii N. i I iii 99. KqRb c vcK BDwbKv   ...
wmb   vbvm U v wgkb AvB  mv   vbvm U v wgkb wb  Pi  KvbwU mwVK K. i I ii L. i, ii I iii M. ii I iii N. i I ii...
140. KZ  WUv Category 6 Gi gva   g U v wgU Kiv hvq   vb K. 2 wMMvevBU mxgvi L. 1 wMMvevBU mxgvi 130. wb  Pi  K...
M. mwjW Kcvi Iq vi N. B  vZ Iq vi K. fvwi I bbwd w ej M. fvwi I  d w  ej L. nvjKv I bb  d w  ej N. nvjKv ...
K. 5 M. 3 L. 4 N. 6 176. Kxfv  e dvBevi Z_  M vnK h      cu Qvq  c   qvM K. c wZmi  Yi gva   g L. AceZ ...
K.  Uwi    wiqvj gvB   vI  qf wb  Pi Aby   Q wU co Ges 193  195 bs c   k i D i vI  L.  iwWI  qf Mod...
M. 1 wgwj IqvU N. 11  gMvIqvU K. i M. ii L. i I ii N. iii 208. GKmv  _ KZ   jv h  cvwZi mv  _ e y  Uz_  hv...
230. Rb jM   _  K eZ gvb ch     gvevBj  Uwj  dvb KqwU c R  b  240. wb  Pi  KvbwU FOMA-Gi c Y i c wb ...
K. WAN L. CAN M. LAN N. MAN 262. wb  Pi  KvbwUi  Kv  bv wbw   ms v   Iqv m  e bq   vb K. WAN L. LAN 251. ...
K. i I iii L. i I ii M. i N. i, ii I iii 274. WAN  bUIqvK  g jZ GKwU   Abyaveb i. wek e vcx  bUIqvK  e e   v...
K. msKi msMVb M. evm msMVb L.  vi msMVb N. U vK msMVb