simplebooklet thumbnail

of 0
INSTALAČNÍ
PŘÍRUČKA
Powerfoil
®
X3.0 Plus
Powerfoil
®
X3.0
PŘED INSTALA
Mám kdispozici vhodný montážní držák, který vyhovuje sklonu střechy a konstrukci budovy.
Ventilátory Big Ass lze instalovat pouze na nosníky I nebo na ocelový úhelník. Nezavěšujte
ventilátor přímo na jediný profil či příhradové nosníky. V případě způsobů montáží, které tato
příručka nepokrývá, se obraťte na stavebního inženýra.
Stavební inženýr schválil montážní konstrukci.
Montážní konstrukce musí odolat kroutivým silám způsobeným ventilátorem. Největší ventilátor Big
Ass vyvíjí během provozu moment síly až 406,7 Nm.
Jsem obeznámen/a s funkcí a použitím pojistného lanka.
Pokud je prodlužovací tyč 1,2 m či delší nebo se ventilátor instaluje vblízkosti konstrukcí budovy,
zajistím bezpečnost ventilátoru poskytnutými kotevními lanky.
Ventilátor bude nainstalován tak, aby jeho lopatky spočinuly ve výšce alespoň 3,05 m nad
podlahou.
Ventilátor bude zavěšen tak, že jeho lopatky budou od překážek a konstrukce budovy vzdáleny
minimálně 0,61 m.
Vzdálenost ventilátoru od překážky je nutno měřit od hrany křidélek.
Ventilátor bude nainstalován tak, že nebude vystaven prudkému proudu vzduchu např. ze
systému topení, ventilace a klimatizace nebo zvelkých garážových vrat.
Pokud se ventilátor instaluje do stejné úrovně jako difuzor či nad něj, křidélka lopatek musí být
umístěna ve vzdálenosti minimálně 1x průměr ventilátoru. Je-li ventilátor instalován ve stejné výši
jako difuzor nebo níže, křidélka musí být umístěna ve vzdálenosti minimálně dvojnásobku průměru
ventilátoru.
Vzdálenost mezi několika ventilátory musí být minimálně 2,5krát průměr ventilátorů, měřeno
od středu ventilátorů.
Horní montážní díl odpovídá velikosti nosníku I.
Používané lopatky a další díly ventilátoru byly součástí balení jednotky motoru.
Pokud instalujete několik ventilátorů, nemíchejte jejich díly.
Obvod přívodního napětí je vhodný pro VFD a elektroinstalace je zavedena do místa instalace
ventilátoru a ovladače.
Viz štítek stechnickými údaji ventilátoru, kde jsou uvedeny požadavky na napájení.
Instalační příručka
říjen 2016
Rev. A
Tento produkt byl vyroben v závodě, jehož systém řízení kvality získal osvědčení shody s ISO 9001.
Právní informace
Nesprávná instalace, přeprava či údržba, včetně jakýchkoliv následujících kroků ze strany zákazníka či jeho zástupce, budou mít za následek
nedodržení záručních podmínek a zrušení veškerých záruk:
Nedodržení požadovaných instalačních pokynů vymezených v této instalační příručce a v dalších dokumentech přiložených
k ventilátorům a s nimi souvisejícím zařízením, včetně dokumentace poskytnuté výrobci jednotlivých dílů ventilátoru a jeho ovladačů.
Nerespektování příslušných zákonů a nařízení, včetně Národního elektroinstalačního zákona (USA), platných státních elektroinstalačních
zákonů a stavebních předpisů.
Nedodržení norem z oboru elektroinženýrství vztahujících se na schválený způsob instalace pevného elektrické zařízení podobného
ventilátorům, jeho ovladačů a dalších souvisejících dílů. A to i v případě, že takové normy nejsou konkrétně uvedeny v pokynech či
dokumentech poskytnutých společností Big Ass Solutions či výrobci.
Powerfoil je ochranná známka společnosti Delta T Corporation. Všechny ostatní ochranné známky zmíněné v této příručce jsou majetkem
jejich příslušných vlastníků. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována či překládána do jiného jazyka bez předchozího
písemného souhlasu společnosti Big Ass Solutions. Informace obsažené vtéto příručce podléhají změnám bez předběžného oznámení.
Nejaktuálnější informace naleznete v online instalační příručce umístěné na naší webové stránce.
www.bigasssolutions.com/patents www.bigasssolutions.com/warranties
PŘEČTĚTE SI A UCHOVEJTE TYTO POKYNY.
STRAŽNÝ SYMBOL
Označuje nebezpečí se středním rizikem, které by mohlo zapříčinit úraz či smrt nebo poškodit
majetek.
SYMBOL NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Označuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem středního rizika, které by mohlo zapříčinit
smrt či vážný úraz.
VÝSTRAHA – DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY, ABY SE MINIMALIZOVALO RIZIKO POŽÁRU, ELEKTRICKÉHO
ŠOKU ČI VÁŽNÉHO ÚRAZU:
VÝSTRAHA: Instalaci a zapojení elektrických vodičů musí provést kvalifikované osoby v souladu se všemi
příslušnými státními a místními předpisy a normami, včetně ohni odolných konstrukcí.
VÝSTRAHA: Při řezání či vrtání do zdi či stropu zabraňte poškození elektrických vodičů a dalších skrytých instalací.
VÝSTRAHA: Instalace všech modelů ventilátorů Big Ass , na které se vztahuje tato příručka, musí probíhat v souladu
s požadavky obsaženými v instalační příručce a se státními a místními elektroinstalačními pokyny. Dodržování
příslušných pokynů je výlučně VAŠÍ povinností! Neřízení se těmito pokyny může mít za následek úraz či poškození
majetku.
VÝSTRAHA: Před prováděním údržby či čištěním vypněte přívod proudu do ventilátoru na servisním panelu
a uzamkněte prostředky odpojení při servisu, abyste zabránili náhodnému spuštění. Pokud podobné prostředky
odpojení nelze uzamknout, připevněte k servisnímu panelu nápadné výstražné zařízení, jako je varovný štítek.
VÝSTRAHA: Ventilátory Big Ass se musí instalovat s díly, které jsou označené (na jejich krabicích) kpoužití
s konkrétním modelem. Nelze je nahrazovat jinými podobnými díly.
VÝSTRAHA: Tento přístroj není určený k používání osobami (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo
nebyly poučeny o používání zodpovědnou osobou.
UPOZORNĚNÍ: Při zapínání ventilátoru postupujte obezřetně. Nezapojujte ventilátor do poškozené či nebezpečné
zásuvky. Nepokoušejte se sami opravit elektrické závady či selhání. V případě jakýchkoli dotazů ohledně
elektroinstalace tohoto ventilátoru se obraťte na společnost Big Ass Fans.
UPOZORNĚNÍ: Při instalaci či provádění údržby neohýbejte lopatky. Mezi otáčející se lopatky nevkládejte cizí
předměty.
UPOZORNĚNÍ: Ventilátor používejte jen způsobem určeným společností Big Ass Fans. V případě dotazů se obraťte
na oddělení služeb zákazníkům.
UPOZORNĚNÍ: Neprovozujte ventilátor s poškozenou elektrickou šňůrou. Zašlete ventilátor autorizovanému
servisnímu centru, kde bude zkontrolován či opraven.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
OBSAH
Úvod
Důležité bezpečnostní pokyny ii
Technické údaje 1
Před instalací
Před instalací ventilátoru 2
Díly a spojovací prvky 3
Nákres ventilátoru 4
Místo instalace ventilátoru 5
Instalace
Přehled 10
1a. Příprava nosníku I 11
1b. Příprava ocelových úhelníků 12
2. Přímá montáž hlavní jednotky ventilátoru na ocelové úhelníky 15
3a. Připevnění horního montážního dílu k nosníku I 16
3b. Připevnění horního montážního dílu k ocelovým úhelníkům 17
4. Instalace prodlužovací tyče 18
5. Připevnění pojistného lanka 18
6. Instalace spodní úchytky 19
7. Instalace hlavní jednotky ventilátoru 19
8. Potvrzení orientace 20
9. Instalace kotevních lanek 20
10. Instalace nástěnného ovladače 3
11. Elektroinstalace ventilátoru 24
12. Instalace lopatek 24
13. Instalace krytu těla motoru 26
Elektroinstalační
pokyny
Typy kabelů 27
Uzemnění 28
Výkyvy ve vstupním napětí 28
Sekundární do trojúhelníku 29
Obvod s proudovým chráničem 30
Elektroinstalace: 200-240 V, 1 Φ 31
Elektroinstalace: 200-240 V, 3 Φ 32
Elektroinstalace: 400-480 V, 3 Φ 33
Elektroinstalace: Relé požární signalizace (řada E) 34
Zapojení do řetězu 35
Základní rozhraní distribuovaného I/O; MÍSTNÍ ovládání 37
Základní rozhraní distribuovaného I/O; EXTERNÍ ovládání 38
Propojení se základními časovými spínači, termostaty a dalším zařízením 39
Ovládání nástěnného
ovladače
Spuštění, zastavení a ovládání směru 40
Změna rychlosti ventilátoru 40
Procházení režimy displeje LED 41
Přepínání mezi zdroji příkazů ventilátoru 41
Postupy zamykání a odemykání 42
Porozumění chybám ventilátoru a jejich odstraňování 43
Údržba
Preventivní údržba 44
Kontrolní seznam každoročně prováděné údržby 45
Odstraňování
problémů
Odstraňování obecných problémů 46
Instalace prodlužovací tyče 47
Kódy ventilátorů řady E 
Kódy ventilátorů řady M 50
Záruka
Pokyny k uplatnění reklamace 53
Pokyny k vyplnění formuláře k uplatnění reklamace 54
Formulář k uplatnění reklamace 55
Přijmutí odpovědnosti 56
Postup před instalací 57
Postup po instalaci 59
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
1
TECHNICKÉ ÚDAJE
Powerfoil X3.0
Ventilátor Průměr
Velikost
motoru
Minimální velikost
obvodu
Proudová intenzita
při plném zatížení
(ventilátor)
PFX3-08 2,4 m
1,0 hp
(0,75kW)
20 A @ 200–240 V, 1 Φ
10 A @ 200–240 V, 3 Φ
10 A @ 400–480 V, 3 Φ
4,4 A
3,2 A
1,5 A
PFX3-10 3,0 m
30 A @ 200–240 V, 1 Φ
20 A @ 200–240 V, 3 Φ
10 A @ 400–480 V, 3 Φ
8,7 A
5,0 A
2,5 A
PFX3-12 3,6 m
1,5 hp
(1,1 kW)
30 A @ 200–240 V, 1 Φ
20 A @ 200–240 V, 3 Φ
10 A @ 400–480 V, 3 Φ
8,7 A
5,0 A
2,5 A
1,9 A
PFX3-14 4,3 m
PFX3-16 4,9 m
PFX3-18 5,5 m
2,0 hp
(1,5 kW)
30 A @ 200–240 V, 1 Φ
20 A @ 200–240 V, 3 Φ
10 A @ 400–480 V, 3 Φ
10,7 A
6,2 A
3,0 A
2,3 A
PFX3-20 6,1 m
PFX3-24 7,3 m
Poznámka: Všechny pohony s frekvenčním měničem VFD vytvářejí třífázový výstupní proud bez ohledu na
vstupní fázi.
Powerfoil X3.0 Plus
Ventilátor
Průměr
(s křidélky Plus)
Velikost
motoru
Minimální velikost
obvodu
Proudová intenzita
při plném zatížení
(ventilátor)
PPX3-10 3,6 m
1,5 hp
(1,1kW)
30 A @ 200–240 V, 1 Φ
20 A @ 200–240 V, 3 Φ
10 A @ 400–480 V, 3 Φ
8,7 A
5,0 A
2,5 A
1,9 A
PPX3-12 4,3 m
PPX3-14 4,9 m
PPX3-16 5,5 m
2,0 hp
(1,5 kW)
30 A @ 200–240 V, 1 Φ
20 A @ 200–240 V, 3 Φ
10 A @ 400–480 V, 3 Φ
10,7 A
6,2 A
3,0 A
2,3 A
PPX3-18 6,1 m
PPX3-20 6,7 m
PPX3-24 7,3 m
Poznámka: Všechny pohony s frekvenčním měničem VFD vytvářejí třífázový výstupní proud bez ohledu na
vstupní fázi.
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
2
PŘED INSTALACÍ VENTILÁTORU
Projděte si následující postupy před instalací a zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny potřebné díly k montáži.
Nástroje
Největší ventilátor Big Ass může vážit až 188kilogramů. K vhodným způsobům zvedání ventilátoru patří například
nůžkové zvedáky, minimálně dva montážní technici a následující nástroje. Poznámka: V závislosti na vašem
konkrétním použití mohou být zapotřebí další nástroje.
Sada standardních klíčů
Standardní sada nástrčných hlavic a ráčen
Momentový klíč a 3/4palcová nástrčná hlavice
dosahující 54,2 Nm.
Šroubováky skřížovou a plochou hlavou
Sada standardních imbusových klíčů
1/4palcový nástrčný klíč
5/16palcový nástrčný klíč
Odizolovací kleště č. 10 až č. 14 AWG
Střední zámky kolejnic
Univerzální měřicí přístroj
Pokyny pro zdroj napětí
Pokud si nejste jistí, jak nainstalovat elektrické díly, nepokoušejte se montovat ventilátor bez přítomnosti elektrikáře.
Tato příručka pouze doporučuje, jak provést řádnou instalaci.
Vyhrazený obvod s proudovým chráničem. Každý ventilátor vyžaduje vyhrazený obvod s proudovým chráničem.
Požadavky na obvod. Viz „Elektroinstalační pokyny“ a štítek na ventilátoru, kde jsou uvedeny požadavky na
obvod vztahující se na velikost vašeho ventilátoru.
Instalační trubka. Vstupní a výstupní vedení VFD nesmí sdílet instalační trubku se žádným jiným přívodním
napájením střídavého proudu ovladače.
Místní vypínání. V případě potřeby je nutné nainstalovat místní vypínání v souladu s NEC a všemi místními
zákony.
Ruční vypínání. Za účelem vyhovění místním požadavkům může být nutné nainstalovat ruční vypínání vmístě
motoru ventilátoru, když sestavu ventilátoru není vidět zmísta nástěnného ovladače. Měl by se použít 600V,
3fázový odpínač bez jištění pojistkou s nožovým kontaktem.
Pokyny pro elektroinstalaci
Elektroinstalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář, aby se minimalizovalo riziko zásahu elektrickým proudem.
Nesprávná montáž může vést kzásahu elektrickým proudem nebo poškodit motor a ovladač.
Elektroinstalace ventilátoru musí odpovídat všem státním bezpečnostním normám.
Viz oddíl Elektroinstalační pokyny, který obsahuje úplné informace ohledně vstupního napětí.
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
3
Spojovací prvky
Spojovací prvky pro zavěšení ventilátoru a lopatek jsou poskytnuty na deskách. Než začnete s instalací, ověřte si,
že máte k dispozici následující spojovací prvky.
Deska montážních spojovacích prvků
1
Spojovací prvky horního
montážního dílu
(4) 1/2-13 x 2palcový šroub
(8) 1/2palcová plochá podložka
(4) 1/2-13 matice Nylock
Závěsný článek pojistného lanka
Spojovací prvky prodlužovací
tyče
(2) 1/2-13 x 4-1/2palcový
šroub
(4) 1/2palcová plochá
podložka
(2) 1/2-13 matice Nylock
Spojovací prvky spodní
úchytky
(2) 1/2-13 x 4-1/2palcový
šroub
(4) 1/2palcová plochá
podložka
(2) 1/2-13 matice Nylock
Spojovací prvky jednotky
motoru
(4) 1/2-13 x 1-3/4palcový
šroub
(8) 1/2palcová plochá
podložka
(4) 1/2-13 matice Nylock
Desky se spojovacími prvky lopatky a křidélka
Spojovací prvky lopatky
(16) 1/2-13 x 2palcový šroub
(32) 1/2palcová plochá
podložka
(16) 1/2-13 matice Nylock
Spojovací prvky křidélka
(8) 10-24 x 3/4palcový
váleček
(8) 10-24 x 1/2palcový
šroub
Spojovací prvky kotevního
lanka
2
(4) karabina se
šroubovacím zámkem
(4) 1/4palcová upevňovací
úchytka
(4) 1/4-20 x 1palcový
šroub s okem
(4) 1/4-20 šestihranná
matice
(4) spojky Gripple
(4) kotevní lanka
1. Poskytnuté čtvercové podložky jsou zapotřebí jen v případě instalace ventilátoru k ocelovým úhelníkům. Počet potřebných čtvercových podložek závisí na počtu použitých
ocelových úhelníků.
2. Kotevní lanka jsou zahrnuta pouze v případě, že je třeba omezit boční výkyv ventilátoru. Společnost Big Ass Solutions doporučuje použít kotevní lanka, pokud má prodlužovací
tyč délku 1,2 metru či větší, ventilátor je vystaven silnému větru či podobným podmínkám nebo se nachází vblízkosti konstrukčních dílů budovy.
Díly
Před instalací zkontrolujte, že máte k dispozici všechny požadované díly. Pokud jste si objednali několik ventilátorů,
ponechte díly každého znich pohromadě. Každý ventilátor obsahuje díly s jiným nominálním výkonem a nelze je
zaměňovat.
(2) upevňovací úchytka
(2) rozpěra
1
Horní montážní díl
2
Spodní úchytka Kryt těla motoru Hlavní jednotka
ventilátoru
NEBO
Lopatky
3
Křidélka
4
Úchytky lopatky Prodlužovací tyč
5
Nástěnný ovladač
1. Rozpěry se používají pouze u instalací na nosníky I se šířkou pásnice delší než 1 cm.
2. Horní montážní díl může být jiný než na obrázku. Ujistěte se, že máte k dispozici montážní díl, který vyhovuje sklonu vaší střechy.
3. Díl AirFence™ je nainstalován ve středu každé lopatky. Zkontrolujte jednotlivé lopatky, abyste ověřili řádné zajištění dílu AirFence.
4. Křidélka Powerfoil jsou standardním vybavením. Křidélka Powerfoil Plus si lze pouze objednat.
5. Pojistné lanko je upevněno k prodlužovací tyči nebo je baleno zvlášť, pokud prodlužovací tyč nebyla objednána.
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
4
SCHÉMA VENTILÁTORU
Jestliže vám chybějí některé díly či spojovací prvky nutné pro instalaci, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.
B
C
D
I
J
L
A
Pojistné lanko
F
Pohon sfrekvenčním měničem (VFD)
K
Spodní kryt
B
Upevňovací úchytky a rozpěry
G
Převodovka
L
Lopatka
C
Horní montážní díl
H
Tělo
M
Motor
D
Prodlužovací tyč
I
AirFence™
E
Spodní úchytka
J
Křidélko
A
Křidélko
Powerfoil Plus
Křidélko
Powerfoil
F
K
E
M
G
V
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
5
MÍSTO INSTALACE VENTILÁTORU
Před montáží zkontrolujte, že konstrukce budovy a umístění ventilátoru vyhovují bezpečnostním pokynům firmy
Big Ass Solutions ověřením následujících požadavků.
Ventilátory upevněné na fabrikované nosníky, které se běžně vyskytují v budovách z oceli, mohou způsobit
prohýbání nosníku. To zapříčiní výrazný pohyb ventilátoru během provozu. Pokud takovéto prohýbání způsobí
problém se světlou výškou, společnost Big Ass Solutions doporučuje nainstalovat stabilizační sadu pro nosníky
I. Podrobnější informace vám poskytne oddělení služeb zákazníkům.
Boční výkyv ventilátoru je třeba zajistit pomocí kotevních lanek, pokud délka prodlužovací tyče přesahuje 1,2
m či to vyžaduje místo instalace. Pokud se ventilátor vyskytuje v blízkosti konstrukcí budovy, firma Big Ass
Solutions doporučuje ventilátor zabezpečit kotevními lanky.
Ventilátor se musí nainstalovat kolmo na podlahu.
Díly ventilátoru musí být od veškerých překážek vzdáleny minimálně 61 cm. Místo instalace ventilátoru musí být
prosto překážek, k nimž například patří světla, kabely, samočinná hasicí zařízení a konstrukce budovy.
Pokyny ohledně světlé výšky
Pokud použití vašeho ventilátoru nevyhovuje těmto požadavkům, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům
ohledně náhradních míst k instalaci či jiných ventilátorů.
Obecná světlá výška
Instalujte-li několik ventilátorů, musí být rozmístěny tak, aby jejich vzdálenost od středu ke středu byla minimálně
2,5krát průměr ventilátoru.
Ventilátor se musí nainstalovat tak, aby spočinul alespoň 3 metry nad hotovou podlahou.
Světlá výška stropu
Ventilátory musí být nainstalovány v níže uvedené vzdálenosti v závislosti na velikosti ventilátoru. Vzdálenost
ventilátoru od stropu je nutno měřit od horní strany křidélek.
Powerfoil X3.0 Powerfoil X3.0 Plus
* Je-li váš ventilátor vybaven křidélky Powerfoil Plus, prodlužte vzdálenost od stropu o30 cm.
Průměr ventilátoru Vzdálenost od stropu
2,4-3 m 1,2 m*
3,7-4,3 m 1,5 m*
4,9-5,5 m 1,8 m*
6,1-7,3 m 2,1 m*
Průměr ventilátoru Vzdálenost od stropu
3 m 1,5 m*
3,7-4,3 m 1,8 m*
4,9-5,5 m 2,1 m*
6,1-7,3 m 2,4 m*
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
6
Vzdálenost od zařízení HVAC a tepelných zářičů
Ventilátor musí být od vytápěcích, ventilačních a chladicích systémů HVAC umístěn v níže uvedených minimálních
vzdálenostech. Viz doporučení výrobce ohledně minimální vzdálenosti od hořlavých předmětů.
Ventilátor umístěný na úrovni výstupu či vstupu systému HVAC či nad ním
Je-li ventilátor umístěn ve stejné úrovni difuzéru HVAC či nad ním, minimální světlá výška musí činit ≥ 1krát průměr
ventilátoru.
2krát průměr ventilátoru
12,1 m
Ventilátor umístěný pod úrovní výstupu či vstupu HVAC
Je-li ventilátor umístěn pod difuzérem HVAC, minimální světlá výška musí činit ≥ 2krát průměr ventilátoru.
Průměr: 6,1 m
difuzor
HVAC
difuzor
HVAC
1krát průměr ventilátoru 6,1 m
Průměr: 6,1 m
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
7
Standardní horní montážní díl
Instalace s vyrovnávacím
90stupňovým držákem
Porozumění sklonu střechy
Řádnou montáž ventilátoru zajistíte jeho zavěšením kolmo na podlahu a připevněním jeho horního montážního
dílu pomocí šroubů v děrách vyvrtaných v největší možné vzdálenosti. V případě konstrukcí budov, kde standardní
horní montážní díl neumožňuje správnou orientaci ventilátoru, lze zakoupit vyrovnávací 90stupňový držák.
Níže uvedený příklad zobrazuje situaci, kdy by bylo nutné použít vyrovnávací 90stupňový držák, aby bylo možné
ventilátor zavěsit kolmo na podlahu. Pokud si nejste jistí ohledně sklonu střechy či nemáte správný díl k řádnému
zavěšení ventilátoru, obraťte se na stavebního inženýra nebo na oddělení služeb zákazníkům Big Ass Fans.
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
8
Porozumění proudění vzduchu
Správné umístění ventilátoru je nutné pro maximální využití proudění vzduchu a současného dodržení
bezpečnostních norem.
Proudění vzduchu v otevřeném
prostoru
Proud vzduchu se pohybuje od ventilátoru směrem
k podlaze. Když proud vzduchu dosáhne podlahy,
pokračuje ven ve všech směrech. Takovéto odrážení
vzduchu od podlahy se nazývá přízemní proud.
Proudění vzduchu v uzavřeném
prostoru
Přízemní proud postupuje směrem ven, dokud
nenarazí na stěny, které ho odkloní vzhůru ke stropu.
Nahoru směřující proud putuje do oblasti nízkého
tlaku nad ventilátorem, odkud je stažen dolů k zemi.
Vytváří se tak vertikální proud vzduchu, který nabírá
na rychlosti. Po vzniku takového proudu začne
ventilátor přemísťovat vzduch mimo tento proud,
čímž se zvyšuje chlazení.
Proudění vzduchu v případě několika
ventilátorů
V případě několika řádně rozmístěných ventilátorů se
narůstající proudy ze sousedních ventilátorů spojují
a vytvářejí tlakovou zónu. Takováto tlaková zóna
působí jako zeď, což vede k tomu, že se každý
ventilátor chová jako jediný ventilátor v uzavřeném
prostoru. Obecně platí, že se výkon jediného
ventilátoru zvýší, když pracuje spolu s dalšími
ventilátory.
Proudění vzduchu v případě
aerodynamické překážky
Překážky na podlaze blokují vodorovně proudící
vzduch. Tenké či aerodynamické překážky navzdory
své velikosti příliš vzduchu neblokují. Vzduch proudí
kolem těchto překážek hladce, téměř se nezpomaluje
a za překážkou zanechává pouze malou oblast
nehybného vzduchu.
Proudění vzduchu se širokou a plochou
překážkou
Široká nebo plochá překážka mění směr proudění
vzduchu, který stoupá nahoru a směrem ven.
Za podobnými překážkami se vyskytují oblasti
nehybného vzduchu, které jsou širší a vyšší než
samotné překážky.
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
9
Obecné tipy ohledně proudění vzduchu
Níže uvádíme několik postupů, které podstatně ovlivní zahlcené oblasti vašeho závodu. Zacházejte se vzduchem
jako s vodou. Naberte ho, nasměrujte a veďte ho tam, kde je ho nejvíce zapotřebí. Poznámka: Křidélka PowerfoilPlus
přivádějí vzduch z mnohem vyššího úhlu, což odstraňuje řadu níže uvedených problémů.
Ujistěte se, že lidé nejsou v místech za konstrukcemi, které blokují proudění vzduchu. I když se to zdá jasné,
pracoviště často blokují police, bedny a stroje.
Umístěte velké překážky tak, aby se jejich nejmenší profil nacházel kolmo na směr proudění vzduchu. Například
čelní plocha brzdy plechového lisu je pětinásobná, pokud je nasměrována do proudění vzduchu oproti natočení
na stranu.
Tam, kde to jde, umístěte svářecí zástěny, přepážky, plechy apod. tak, aby docházelo ke vhánění, ne blokování
vzduchu na pracoviště.
Využijte proudění vzduchu u podlahy vytvořením volných prostorů na úrovni země na pracovišti. Je výhodnější,
aby pracoviště blokovaly materiály naskládané ke stropu s volným prostorem pod nimi, než nízké komínky do
výšky 0,9 po 1,8 m, které jsou umístěny přímo na podlaze.
Proudění vzduchu v případě PowerfoilPlus
Křidélka PowerfoilPlus vytvářejí proud vzduchu, který proudí směrem ven ve 45° úhlu, přechází přes překážky
na podlaze a dosahuje širokého záběru. Když plánujete, kam ventilátor umístit, zvažte tuto větší oblast záběru.
Poznámka: Křidélka PowerfoilPlus jsou volitelná a nemusí být součástí vaší objednávky ventilátoru.
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
10
INSTALACE
VÝSTRAHA: Ventilátor by se neměl instalovat, pokud příslušná montážní konstrukce není pevná, je
poškozená a nemůže udržet zatížení ventilátorem a způsob jeho připevnění. Stavební inženýr by měl
ověřit, že je daná konstrukce vhodná k instalaci ventilátoru. Za ověření pevnosti montážní konstrukce
zodpovídá výlučně zákazník nebo koncový uživatel a společnost Big Ass Solutions tímto odmítá jakoukoli
odpovědnost z toho vyplývají či související s použitím jakýchkoli materiálů a spojovacích prvků, které
nebyly poskytnuty podnikem Big Ass Solutions či jinak výslovně uvedeny vinstalačních pokynech.
UPOZORNĚNÍ: Před zahájením instalace se ujistěte, že máte k dispozici montážní díl, který vyhovuje
sklonu vaší střechy.
VÝSTRAHA: Přesvědčte se, že se během montáže nevyskytují pod ventilátorem žádné osoby.
Přehled
Ventilátory Big Ass by se měly instalovat pouze na nosníky I nebo na příhradové nosníky. V případě způsobů
instalace, které tato příručka nepokrývá, se obraťte na stavebního inženýra.
Nosník I Ocelové úhelníky
Ventilátor se nedoporučuje montovat na
fabrikované nosníky I.
Ventilátor se nedoporučuje montovat
přímo na nosníky I.
Nosník I musí být součástí stávající
konstrukce budovy.
Nezavěšujte ventilátor na jediný profil či příhradový
nosník.
Vzdálenost nepodepřených ocelových úhelníků
nesmí přesahovat 3,7 m.
Ocelové úhelníky musí být ke střešní konstrukci
připevněny na obou koncích.
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
11
1a. Příprava nosníku I
UPOZORNĚNÍ
Pokud instalujete ventilátor na ocelové úhelníky, přejděte na následující stranu.
Změřte šířku pásnice nosníku I, na který bude ventilátor zavěšen. Na níže uvedených nákresech si vyberte
montážní otvory odpovídající šířce pásnice nosníku I.
Pokračujte krokem 2.
Malý horní montážní díl
349 mm x 258 mm
Šířka pásnice nosníku I Montážní otvory
127 až 168 mm Vnitřní otvory
> 168 až 210 mm Střední otvory
> 210 až 250 mm Vnější otvory
Velký horní montážní díl
470 mm x 258 mm
Šířka pásnice nosníku I Montážní otvory
250 až 289 mm Vnitřní otvory
> 289 až 330 mm Střední otvory
> 330 až 371 mm Vnější otvory
vnější otvory
střední otvory
vnitřní otvory
Horní montážní díl
(pohled shora)
1,8 m nebo méně
více než 1,8–2,4 m
více než 2,4 m–3,7 m
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
12
1b. Příprava ocelových úhelníků
UPOZORNĚNÍ: Nezavěšujte ventilátor na jediný profil či příhradový nosník.
UPOZORNĚNÍ: Vzdálenost nepodepřených ocelových úhelníků nesmí přesahovat 3,7 m.
UPOZORNĚNÍ: Ocelové úhelníky musí být ke střešní konstrukci připevněny na obou koncích.
Pokud instalujete ventilátor na nosník I, vraťte se na předcházející stranu. V případě způsobů instalace, které tato
příručka nepokrývá, se obraťte na stavebního inženýra.
A. Výběr vhodných ocelových úhelníků
Při výběru ocelových úhelníků pro instalaci ventilátoru se řiďte níže uvedenou tabulkou. Ocelové úhelníky a jejich
spojovací prvky nejsou součástí vybavení ventilátoru.
Vzdálenost ocelových úhelníků
(mezi montážními body)
Minimální rozměry ocelových úhelníků
(šířka x výška x tloušťka)
Počet
potřebných
ocelových
úhelníků
1,8 m nebo méně 6,4 cm x 6,4 cm x 0,6 cm 2
1,8 m až 2,4 m 7,6 cm x 7,6 cm x 0,6 cm 2
2,4 m až 3,7 m 7,6 cm x 7,6 cm x 0,6 cm 4*
*Zapotřebí dva páry ocelových úhelníků.
Postranní pohled na ocelový úhelník
(rozměry naleznete v tabulce)
Šířka
Výška
Tloušťka
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
13
ab
b
c
B. Předvrtání ocelových úhelníků
Než začnete vrtat díry do ocelových úhelníků, ujistěte se, že máte k dispozici montážní díl, který vyhovuje
sklonu vaší střechy.
Vyvrtejte dvě díry o průměru 1,4 cm přesně 13,7 cm od sebe ve středu dvou ocelových úhelníků.
Změřte vzdálenost mezi montážními body střešní konstrukce, kterou budou ocelové úhelníky překlenovat. Změřte
stejnou vzdálenost na ocelových úhelnících a vyvrtejte díry o průměru 1,4 cm skrze každý konec úhelníku.
Vyvrtejte díry do dvou ocelových úhelníků, pokud je vzdálenost maximálně 2,4 m. Vyvrtejte díry ve čtyřech
ocelových úhelnících, je-li vzdálenost větší než 2,4 m.
C. Připevnění ocelových úhelníků (je-li vzdálenost větší než 2,4 m)
Je-li vzdálenost mezi ocelovými úhelníky 2,4 m či kratší, přeskočte tento bod a pokračujte krokem D.
Pokud ocelové úhelníky překlenují vzdálenost delší než 2,4 m, použijte dvoustranné ocelové úhelníky. Nalezněte
střed ocelového úhelníku. Vyvrtejte díru o průměru 1,4 cm ve středu svislé stěny každého ocelového úhelníku.
Vyvrtejte celkem čtyři úhelníky.
Umístěte dva ocelové úhelníky s vyvrtanými děrami zadními stranami k sobě a připevněte je spojovacími prvky
Ø1/2-13 třídy 8. Zarovnejte k sobě ocelové úhelníky a utáhněte šrouby na moment 54,2 Nm pomocí 3/4 palcové
nástrčné hlavy momentovým klíčem.
Zopakujte tento postup u zbývajících dvou ocelových
úhelníků.
Spojovací prvky třídy 8 (poskytnuté osobou
provádějící instalaci):
a. (2) 1/2-13 šroub
b. (4) 1/2palcová podložka
c. (2) 1/2-13 matice Nylock
Montáž s prodlužovací tyčí: 13,7 cm
Přímá montáž: 14 cm
Vzdálenost mezi montážními body
stropní konstrukce
A
1/2 A
Ø1,4 cm
Pohled zboku
Dvoustranné úhelníky
a
b
c
b
d
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
14
a
b
c
b
d
Svislé stěny
směrují ven.
Jednostranné úhelníky
D. Připevnění ocelových úhelníků k montážním bodům střešní konstrukce
Jednostranný úhelník
Upevněte ocelové úhelníky na montážní prvky střešní
konstrukce na každém konci pomocí spojovacích
prvků třídy 8. Neutahujte spojovací prvky, dokud horní
montážní díl není nainstalován na ocelové úhelníky.
Společnost Big Ass Solutions doporučuje nasměrovat
ocelové úhelníky tak, aby jejich vodorovné výstupky
byly otočeny jeden ke druhému (neboli tak, aby byly
svislé výstupky na vnější straně).
Spojovací prvky třídy 8 (poskytnuté osobou
provádějící instalaci):
a. (4) 1/2-13 šroub
b. (8) 1/2palcová podložka
c. (4) 76,2mm čtvercová podložka (součástí vybavení,
viz náčrtek)
d. (4) 1/2-13 matice Nylock
Dvoustranný úhelník
Upevněte ocelové úhelníky na montážní body
střešní konstrukce na každém konci dle obrázku
pomocí spojovacích prvků třídy 8. Ocelové úhelníky
s montážními děrami ventilátoru by měly směřovat
dovnitř jeden ke druhému. Neutahujte spojovací prvky,
dokud horní montážní díl není nainstalován na ocelové
úhelníky.
Spojovací prvky třídy 8 (poskytnuté osobou
provádějící instalaci):
a. (8) 1/2-13 šroub
b. (16) 1/2palcová podložka
c. (8) 76,2mm čtvercová podložka (součástí vybavení,
viz náčrtek)
d. (8) 1/2-13 matice Nylock
Hranatá podložka
Tloušťka:
6 mm
76,2 mm
76,2 mm
průměr 14
mm
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
15
2. Přímá montáž hlavní jednotky ventilátoru na ocelové
úhelníky
UPOZORNĚNÍ
Jestliže ventilátor montujete s prodlužovací trubicí, přejděte na krok 3a (nosník I) nebo 3b (ocelové
úhelníky).
UPOZORNĚNÍ: Hlavní jednotka ventilátoru je těžká. Při jejím zvedání postupujte opatrně. 7,3metrový
ventilátor může vážit až 188 kilogramů. K vhodným způsobům zvedání ventilátoru patří například nůžkové
zvedáky a minimálně dva montážní technici.
Připevněte hlavní jednotku ventilátoru přímo na ocelové úhelníky pomocí spojovacích prvků hlavní jednotky
ventilátoru. Viz níže uvedený nákres, který zobrazuje vzdálenosti mezi ocelovými úhelníky. Utáhněte šrouby na
moment 54,2 Nm pomocí 3/4 palcové nástrčné hlavy momentovým klíčem.
Po připevnění hlavní jednotky ventilátoru k ocelovým úhelníkům utáhněte všechny šrouby, které úhelníky zajišťují
ke střešní konstrukci na moment 54,2 Nm 3/4palcovým nástrčným klíčem.
Pokračujte krokem 5.
Spojovací prvky hlavní jednotky ventilátoru:
a. (4) 1/2-13 x 1-3/4 palcový šroub GR 8
b. (8) 1/2palcová plochá podložka
c. (4) 1/2-13 matice Nylock
a
b
b
c
14 cm
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
16
Pohled zboku
a
b
d
e
b
c
3a. Připevnění horního montážního dílu k nosníku I
UPOZORNĚNÍ
Pokud instalujete ventilátor na ocelové úhelníky, přejděte na krok 3b na následující straně.
Upevněte horní montážní díl k nosníku I pomocí spojovacích prvků tohoto dílu. Utáhněte šrouby na moment 54,2
Nm 3/4palcovým nástrčným klíčem.
Pokračujte krokem 4.
Spojovací prvky horního montážního dílu:
a. (4) 1/2-13 x 2palcový šroub GR 8
b. (8) 1/2palcová plochá podložka
c. (4) 1/2-13 matice Nylock
d. (2) upevňovací úchytka
e. (2) rozpěra (přesahuje-li šířka pásnice nosníku 1 cm)
Rozpěry se používají pouze v případě nosníků I o šířce pásnice delší než 1 cm.
Horní
montážní díl
Horní
montážní díl
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
17
Poznámka: Přerušované čáry představují ocelové úhelníky.
3b. Připevnění horního montážního dílu k ocelovým
úhelníkům
Upevněte horní montážní díl k ocelovým úhelníkům pomocí spojovacích prvků tohoto dílu. Ocelové úhelníky by
měly být zarovnány s nejkrajnějšími otvory horního montážního dílu. Viz níže uvedené nákresy, které uvádějí
vzdálenosti mezi ocelovými úhelníky. Na ocelových úhelnících nepoužívejte upevňovací úchytky.
Utáhněte šrouby na moment 54,2 Nm 3/4palcovým nástrčným klíčem. Po připevnění horního montážního dílu
k ocelovým úhelníkům utáhněte všechny šrouby, které úhelníky zajišťují ke střešní konstrukci na moment 54,2 Nm.
Spojovací prvky horního montážního dílu:
a. (4) 1/2-13 x 2palcový šroub GR 8
b. (8) 1/2palcová plochá podložka
c. (4) 1/2-13 matice Nylock
a
b
c
b
Pohled zboku
Ocelové úhelníky by měly být zarovnány s nejkrajnějšími otvory na horním montážním dílu.
Na ocelových úhelnících nepoužívejte upevňovací úchytky.
276 mm
Malý horní
montážní
díl
349 mm x
244 mm
397 mm
Velký horní montážní
díl
469 mm x 244 mm
137 mm
137 mm
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
18
4. Instalace prodlužovací tyče
Připevněte prodlužovací tyč k hornímu montážnímu dílu pomocí
jejích spojovacích dílů. Přesvědčte se, že prodlužovací tyč visí
kolmo k zemi, a poté pevně, ale ne zcela, utáhněte spojovací
prvky.
Poznámka: Viz Zkracování prodlužovací tyče v oddílu
Odstraňování závad, pokud montážní konstrukce vyžaduje
nestandardní prodlužovací tyč.
Spojovací prvky prodlužovací tyče:
a. (2) 1/2-13 x 4-1/2palcový šroub GR 8
b. (4) 1/2palcová plochá podložka
c. (2) 1/2-13 matice Nylock
5. Připevnění pojistného lanka
UPOZORNĚNÍ
Pojistné lanko je důležitá součást ventilátoru a musí se nainstalovat správně. V případě jakýchkoli dotazů
se obraťte na oddělení služeb zákazníkům.
Poznámka: Pokud je součástí montáže ventilátoru prodlužovací tyč, pojistné lanko je k ní už připevněné. Jestliže
ventilátor instalujete bez prodlužovací tyče, pojistné lanko je zabaleno odděleně.
Montáž na nosník I
Obtočte pojistné lanko okolo
nosníku I a jeho volné konce
spojte závěsným článkem. Lanko
musí být vedeno kolem nosníku
I těsně, s minimálním průvěsem.
Závěsný článek by měl spočívat
na horní straně nosníku I. Pevně
závěsný článek utáhněte.
Připevnění na ocelový
úhelník
(s prodlužovací tyčí)
Obtočte pojistné lanko okolo
ocelových úhelníků a jeho
volné konce spojte závěsným
článkem. Lanko musí být
vedeno kolem ocelových
nosníků těsně, s minimálním
průvěsem. Závěsný článek by
měl spočívat na horní straně
ocelových úhelníků. Pevně
závěsný článek utáhněte.
Připevnění na ocelový
úhelník
(bez prodlužovací tyče)
Zaveďte lanko skrze rám motoru a
okolo ocelových úhelníků. Volné
konce lanka zajistěte závěsným
článkem. Lanko musí být vedeno
kolem ocelových nosníků těsně,
s minimálním průvěsem. Závěsný
článek by měl spočívat na horní
straně ocelových úhelníků. Pevně
závěsný článek utáhněte.
a
b
b
c
Prodlužovací tyč
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
19
6. Instalace spodní úchytky
Připevněte spodní úchytku na dolní část prodlužovací
tyče spojovacími prvky dodanými s úchytkou.
Spojovací prvky utáhněte tak, aby byly pevně
zajištěné, ale ne zcela utažené.
Spojovací prvky spodní úchytky:
a. (2) 1/2-13 x 4-1/2palcový šroub GR 8
b. (4) 1/2palcová plochá podložka
c. (2) 1/2-13 matice Nylock
7. Instalace hlavní jednotky ventilátoru
UPOZORNĚNÍ: Hlavní jednotka ventilátoru je
těžká. Při jejím zvedání postupujte opatrně.
Připevněte hlavní jednotku ventilátoru na spodní
úchytku pomocí spojovacích prvků hlavní jednotky
ventilátoru. Nepokládejte hlavní jednotku ventilátoru
na zem. Ujistěte se, že je dolní lanko umístěno mezi
držáky spodní úchytky.
Utáhněte šrouby na moment 54,2 Nm 3/4palcovým
nástrčným klíčem. Nevyhazujte obal hlavní jednotky
ventilátoru. Je třeba ho použít v případě stěhování
ventilátoru.
Spojovací prvky hlavní jednotky ventilátoru:
a. (4) 1/2-13 x 1-3/4 palcový šroub GR 8
b. (8) 1/2palcová plochá podložka
c. (4) 1/2-13 matice Nylock
a
b
c
b
a
b
c
b
Spodní úchytka
Hlavní jednotka
ventilátoru
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
20
8. Potvrzení orientace
Po zajištění hlavní jednotky ventilátoru ke spodní úchytce ponechte ventilátor
viset tak, aby prodlužovací tyč spočinula kolmo k podlaze. Po správném
umístění zcela utáhněte veškeré spojovací prvky na 54,2 Nm.
9. Instalace kotevních lanek
UPOZORNĚNÍ
Kotevní lanka slouží ke zmírnění bočních výkyvů ventilátoru a jsou zahrnuta pouze s ventilátory, jejichž
prodlužovací tyč je dlouhá 1,2 m či více. V závislosti na podmínkách místa instalace je možné, že kotevní
lanka budou zapotřebí v případě ventilátorů s kratšími tyčemi, aby se zabránilo bočnímu výkyvu. Pokud
jsou zapotřebí kotevní lanka, která nebyla součástí výbavy ventilátoru, obraťte se na oddělení služeb
zákazníkům.
A. Připevnění karabin se šroubovacím zámkem k hlavní jednotce ventilátoru
Připevněte (4) karabiny se šroubovacím zámkem k držákům kotevního lanka na hlavní jednotce ventilátoru. Pevně
karabiny utáhněte.
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
21
Kotevní lanko
45°
B. Připevnění upevňovacích příchytek
Nejlepších výsledků dosáhnete instalací kotevních lanek ve 45° úhlech k rovinám X-Y, Y-Z a X-Z, jak je vyobrazeno
níže. Pokud se úhel odchýlí o víc než 15stupňů, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.
Zajistěte každou upevňovací příchytku k montážní konstrukci přibližně ve 45stupňovém úhlu od vodorovné roviny.
Úplným dotažením montážního šroubu příchytku zajistěte.
Přišroubujte malý šroub s okem a matici na upevňovací příchytku. Matice bude umístěna na vnější straně
upevňovací příchytky. Protáhněte zahnutý konec kotevního lanka pojistnou karabinou a zajistěte ke šroubu
s okem dle obrázku. Pevně karabinu utáhněte.
Spojovací prvky kotevního lanka:
a. (4) 1/4palcová upevňovací příchytka
b. (4) 1/4-20 x 1palcový šroub s okem
c. (4) 1/4palcová-20 šestihranná matice
d. (4) karabina se šroubovacím zámkem
e. (4) kotevní lanko
Upevňovací příchytka
Vaše montážní konstrukce se může od obrázku lišit.
Kotevní
lanko
Nosník I
Nosník I
Nosník I
Nosník I
Nosník I
Nosník I
45°
a
b
d
e
c
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
22
C. Zavedení kotevního lanka svorkou Gripple
®
Zaveďte kotevní lanko svorkou Gripple a karabinou na ventilátoru a zpět skrze svorku Gripple dle obrázku.
Neutahujte svorku Gripple, dokud nebyla nainstalována zbývající kotevní lanka.
Poznámka: Lanko ze spojky Gripple uvolníte zasunutím 1,5mm imbusového klíče do malého otvoru na spojce
Gripple.
D. Instalace zbývajících kotevních lanek
UPOZORNĚNÍ: Přetažení kotevních lanek může narušit vyvážení ventilátoru.
K nainstalování zbývajících třech kotevních lanek zopakujte krok C.
Rovnoměrně stáhněte všechny čtyři kotevní lanka pomocí svorek Gripple. Kotevní lanka by měla být napnutá,
rovnoměrně umístěná kolem ventilátoru a mimo dráhu lopatek. Zachovejte vzdálenost 152–203 mm mezi svorkou
Gripple a karabinou.
Když jsou všechna kotevní lanka napnutá a správně umístěná, zajistěte jejich konce lanovými svorkami a utáhněte
je na moment 6,1 Nm. Ujistěte se, že systém kotevních lanek neblokuje žádné elektrické šňůry/kabely.
Lanová svorka
Gripple
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
23
Rozvodná
krabice
(ve zdi)
Montážní deska
(pasuje do standardní
rozvodné krabice)
Nástěnný
ovladač
Kryt ovladače
Kryt tlačítek
(volitelný)
a
b
9,8 cm
18,4 cm
Hloubka: 2,5 cm
A. Výběr místa instalace
Při výběru místa instalace nástěnného ovladače se řiďte následujícími pokyny:
Nainstalujte nástěnný ovladač na rovný povrch, který je snadno přístupný, neodchází
v něm ke chvění a je dostatečně vzdálený od cizích předmětů či pohybujícího se zařízení.
Nemontujte nástěnný ovladač vedle zdroje tepla či nad něj.
Okolní teplota se musí pohybovat v rozpětí od 14 °F do 122 °F (-10 °C až 50 °C) s relativní
nekondenzující vlhkostí od 0% do 95%.
Nevystavujte nástěnný ovladač korozivnímu prostředí nebo přímému slunečnímu světlu.
Během instalace nástěnného ovladače mějte na paměti, že je od něj třeba vidět ventilátor.
Minimální vzdálenost mezi ovladači by měla činit 15,2 cm.
B. Instalace nástěnného ovladače
1. Zaveďte elektroinstalaci do místa instalace.
2. Dle obrázku níže připevněte montážní desku k rozvodné krabici ve zdi 6-32 x 1-1/4palcovými šrouby (a).
3. Zaveďte konektor RJ-11 (není vyobrazen) skrze rozvodnou krabici a montážní desku.
4. Nechte nástěnný ovladač spočinout na krytu a zapojte datový kabel (není vyobrazen). Dle nákresu níže přišroubujte
kryt k montážní desce čtyřmi (4) 6-32 x 3/8palcovými šrouby (b), které jsou součástí výbavy.
5. (Volitelné) Zacvakněte kryt tlačítek na kryt ovladače. Měla by být vidět pouze tlačítka se šipkami nahoru a dolů, RUN
(spustit) a STOP/RESET. Kryt tlačítek lze snadno odstranit a zajistit tak přístup k tlačítkům.
10. Instalace nástěnného ovladače
VÝSTRAHA: Elektroinstalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář, aby se minimalizovalo riziko zásahu
elektrickým proudem. Nesprávná montáž může vést kzásahu elektrickým proudem nebo poškodit motor
a ovladač.
UPOZORNĚNÍ
K provozu ventilátoru je zapotřebí nástěnný ovladač.
Powerfoil
PowerfoilPlus
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
24
11. Elektroinstalace ventilátoru
VÝSTRAHA: Elektroinstalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář, aby se minimalizovalo riziko zásahu
elektrickým proudem. Nesprávná montáž může vést kzásahu elektrickým proudem nebo poškodit motor
a ovladač.
Ujistěte se, že jsou do místa instalace zavedeny přívodní kabely napájení. Viz „Nákresy elektroinstalace“, kde
jsou uvedeny pokyny k připojení ventilátoru ke zdroji napájení. Pokud vzdáleně montujete pohon s frekvenčním
měničem (VFD), přeskočte tento oddíl a nahlédněte do pokynů, které byly přiloženy k tomuto pohonu.
Minimální velikost přívodního obvodu
Viz níže uvedená tabulka, abyste zajistili, že je minimální velikost přívodního obvodu vhodná pro VFD vašeho
ventilátoru.
Průměr ventilátoru Minimální velikost přívodního obvodu
2,4 m
20 A @ 200–240 V, 1 Φ
10 A @ 200–240 V, 3 Φ
10 A @ 400–480 V, 3 Φ
3–7,3 m
30 A @ 200–240 V, 1 Φ
20 A @ 200–240 V, 3 Φ
10 A @ 400–480 V, 3 Φ
12. Instalace lopatek
Před montáží lopatek odpojte ventilátor od zdroje proudu.
A. Připevnění křidélek k lopatkám
Poznámka: Než začnete, zkontrolujte každou lopatku, abyste se přesvědčili, že je k ní pevně připojen díl AirFence.
Ke každé lopatce přišroubujte křidélko pomocí jeho spojovacích prvků. Upínací šrouby je třeba řádně utáhnout
šroubovákem s křížovou i plochou hlavou. Než všech 8 lopatek nainstalujete, připevněte k nim nejprve jejich
křidélka.
Spojovací prvky křidélka:
a. (8) 10-24 x 3/4palcový váleček
b. (8) 10-24 x 1/2palcový šroub
b
a
b
a
Křidélko
Křidélko
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
25
B. Umístění lopatek
Nasuňte lopatky na výčnělky na těle ventilátoru. V tomto kroku nepřipevňujte
lopatky k tělu ventilátoru pomocí spojovacích prvků.
Lopatky musí být připevněny k tělu ventilátoru tak, aby jejich zahnuté hrany
směřovaly dolů.
C. Připevnění lopatek k tělu ventilátoru
Postupujte po směru hodinových ručiček okolo těla ventilátoru, umístěte úchytky lopatky od konce ke konci
a volně je zajistěte pomocí spojovacích prvků lopatky. Díra A úchytky by měla být umístěna nad díru B. Neutahujte
pevně šrouby, dokud nebyly připevněny všechny úchytky lopatek
Po umístění všech úchytek pevně utáhněte šrouby po vnějším obvodu na 39,3 Nm pomocí momentového klíče
a 1/2palcové ráčny. Po utažení šroubů na vnějším obvodu utáhněte šrouby na vnitřním obvodu na 39,3 Nm.
Spojovací prvky lopatky:
a. (16) 5/16-18 x 2palcový šroub GR 8
b. (40) 5/16palcová plochá podložka
c. (20) 5/16-18 zajišťovací matice
díra A
díra B
Úchytka lopatky
c
b
a
b
c
b
a
b
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
26
13. Instalace krytu těla motoru
Pokud jste si s ventilátorem objednali příslušenství (světlo či kameru), nainstalujte je před připevněním
krytu těla motoru.
Zajistěte kryt k tělu motoru pomocí spojovacích prvků krytu.
Spojovací prvky krytu těla motoru:
a. (4) 1/4palcový umělohmotný nýt
a
Kryt těla
motoru
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
27
ELEKTROINSTALAČNÍ POKYNY
VÝSTRAHA: Instalace musí odpovídat pokynům obsaženým ve státních elektrotechnických normách
a zásadách (NEC, VDE, BSI atd.) ohledně typů kabelů, velikostí vodičů, obvodu s proudovým chráničem
a odpojovacích zařízení.
VÝSTRAHA: Možnému nebezpečí zásahu elektrickým proudem či chybným vypnutím způsobeným
indukovaným napětím je třeba předejít uzemněním nepoužívaných kabelů v instalační trubce na obou
koncích. Ze stejného důvodu výstupní vedení VFD nesmí sdílet instalační trubku s jinými výstupním
vedeními VFD nebo jinými elektrickými obvody (osvětlení, motory atd.).
UPOZORNĚNÍ: Kovem plátovaný vodič neboli MC se nesmí používat pro výstupní vedení ovladače/vodiče
motoru. Je třeba se vyvarovat splétaných a plných vodičů. Nepoužívejte plné vodiče jakékoli velikosti
nebo izolační třídy v elektroinstalaci motoru. Použití podobných typů vodičů může vést k chybnému
vypínání či předčasnému selhání zařízení.
Typy kabelů
Pro instalace VFD je vhodná celá řada vodičů. V mnohých případech je vhodný nestíněný vodič, pokud ho lze
oddělit od citlivých okruhů. Ve všech případech by se mělo při použití nestíněného vodiče zabránit souběžnému
vedení kabelů ovladače a motoru. Nepoužívejte kabel s tloušťkou izolace menší než 15 milů.
V případě instalace UL v okolní teplotě 50 °C se musí použít vodič 600 V, 75 °C nebo 90 °C.
V případě instalace UL v okolní teplotě 40 °C se musí použít vodič 600 V, 75 °C nebo 90 °C.
Přijatelné nestíněné typy kabelů
THHN, THNW či podobné vodiče jsou přijatelné pro instalaci pohonu v suchých prostředích, je-li poskytnut
dostatek volného prostoru nebo limity rychlosti úbytku napětí v instalační trubce. THHN či podobně izolované
vodiče nepoužívejte v mokrých prostředích. Zvolený vodič musí mít minimální tloušťku izolace 15 milů a nesmí
vykazovat velké odchylky v soustřednosti izolace.
Přijatelné stíněné typy kabelů
Svodový vodič, který je součástí stíněných kabelů, musí být připojen k rámu motoru a ke svorce PE/uzemnění na
pohonu VFD.
Umístění Výkon/typ Popis
Standardní
(1. volba)
600 V, 75 °C nebo 90 °C RHH/RHW-2
Čtyři pocínované vodiče s izolací XLPE
Fólií stíněný a pocínovaný měděný svodový vodič s 85%
pleteným krytím
Umělohmotná bužírka
Belden 29501–29507 či ekvivalent
Standardní
(2. volba)
Vhodné k použití s kabelovou lávkou
600 V, 75 °C nebo 90 °C RHH/RHW-2
Tři pocínované měděné vodiče s izolací XLPE
Jediná spirálovitá měděná páska o tloušťce 5 milů
(minimálně 25% přesah) se třemi holými měděnými
zemnícími vodiči ve styku s ochranou
Umělohmotný plášť
Shawflex 2ACD/3ACD či ekvivalent
Třída I a II
Rozdělení I
a II
Vhodné k použití s kabelovou lávkou
600 V, 75 °C nebo 90 °C RHH/RHW-2
Tři holé měděné vodiče s izolací XLPE a s vodotěsným
kontinuálně svařovaným, hliníkovým pancéřovým kabelem
ČERNÝ slunečnímu záření odolný umělohmotný plášť po
celé délce
Tři měděné zemnicí vodiče č.10 AWG či menší
Odpojení výstupního napětí
Zařízení, jako je např. přerušovač, které běžně odpojuje a znovu zapojuje výstupní napětí motoru za účelem jeho
nastartování a zastavení, se nesmí používat.
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
28
Doporučená velikost vodičů
Přijatelnou minimální velikostí v případě přívodních kabelů motoru je 14 AWG. Přívod napětí k ovladačům musí řídit
pojistka zahrnutá s VFD nebo požadovaný jistič.
Uzemnění
V důsledku vysokého kmitočtu na výstupní straně VFD je třeba podniknout opatření, aby se zajistilo, že všechny
zemnicí spoje vyhovují doporučením v tomto oddílu.
Bezpečnostní uzemnění VFD musí být připevněno k uzemnění systému. Impedance uzemnění musí
odpovídat požadavkům státních a místních průmyslových bezpečnostních směrnic a elektroinstalačních pokynů.
Je nutné pravidelně kontrolovat neporušenost všech uzemnění. Všechny zemnicí vodiče v elektroinstalačních
krabicích po proudu musí být odděleny od uzemnění motoru a zakončeny na terminálu PE pohonu VFD.
Uzemnění motoru
Uzemnění motoru musí být připojeno k zemnicímu terminálu VFD, aby se zabránilo vysokofrekvenčnímu
elektrickému šumu zuzemnění budovy.
Stíněné kabelové koncovky motoru
Obě bezpečnostní uzemnění na pohonu poskytují zemnicí bod pro stínění vodiče motoru. Stínění vodiče motoru
připojené k jedné z koncovek pohonu musí být rovněž připojeno k rámu motoru. Není-li přítomen svodový vodič,
měl by se kabel odizolovat tak, aby se jeho žíla mohla zakroutit a přiletovat na propojovací kabel za účelem
řádného zakončení.
Výkyvy ve vstupním napětí
UPOZORNĚNÍ: VFD poškozený kolísavým vstupním napětím nemusí být krytý zárukou!
VFD se hodí k přímému připojení ke vstupnímu napětí v rozmezí jmenovitého napětí VFD. Jsou však citlivé na náhlé
změny vpřívodním napětí. Tabulka znázorňuje stavy přívodního napětí, které mohou způsobit chybné vypnutí.
Jedná se například o chyby přepětí či podpětí. Pokud nastanou některé z těchto stavů, můžete nainstalovat jedno
ze zařízení uvedené v části „Nápravné kroky“ na vstupní straně VFD. Každý pohon VFD vyžaduje jedno zařízení!
Stav vstupního napětí Nápravné kroky
Nízká impedance vedení (méně než 1% reaktance)
Nainstalujte síťovou tlumivku.
Potřebujte-li si ji objednat, obraťte
se na oddělení služeb zákazníkům.
Vedení je opatřeno kondenzátorem PFC.
Ve vedení dochází k častým výpadkům proudu (napětí klesá či stoupá).
Ve vedení dochází k občasnému nárůstu šumu přesahujícího 6 000 V (blesk).
Napětí mezi fází a uzemněním překračuje 125 % normálního napětí mezi vodiči.
Nainstalujte izolační transformátor
hvězda/trojúhelník s uzemněným
sekundárním vinutím (s převodovým
poměrem 1:1).
Neuzemněný rozvodný systém
Napájecí transformátor přesahuje zavedený limit kVA.
Nainstalujte síťovou tlumivku.
Více než jeden VFD, jeden na každý obvod s proudovým chráničem.
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
29
Fáze „C“
Fáze „B“
Nulový/uzemnění
Fáze „A
120 V
120 V
240 V
240 V
240 V
208 V
Sekundární do trojúhelníku
Zapojení do trojfázového sekundárního systému 240/120 V je třeba provádět opatrně. Všechny modely VFD
spoléhají na vnitřní napěťový normál vzniklý mezi každou vstupní fází a uzemněním. Chybovým vypnutím, jako
je přepětí a podpětí, lze předejít zapojením 200–240V, třífázových VFD tak, aby byla horní větev nebo „fáze B
zakončena na „L2“ terminálech přívodního napětí VFD.
Vyhněte se instalacím využívajícím přívodní transformátory se sekundárním zapojením do trojúhelníku
480 V (neuzemněné, uzemněné v rohu, otevřené). Nelze zaručit správné fungování ventilátoru v důsledku
nedostatečných napěťových normálů od fáze k uzemnění.
Následují nejběžnější průmyslové rozvody elektřiny:
480/277 V, trojfázový (sekundární do hvězdy). Poskytuje 480 V mezi fázemi a 277 V od každé fáze k nulovému
vodiči/uzemnění.
208/120 V, trojfázový (sekundární do hvězdy). Poskytuje 208 V mezi fázemi a 120 V od každé fáze k nulovému
vodiči/uzemnění.
240/120 V, trojfázový (sekundární do trojúhelníku). Poskytuje 240 V mezi fázemi trojfázového zatížení, 120 V
z fáze „A“ a „C“ k nulovému vodiči/uzemnění a 208 V z fáze „B“ k nulovému vodiči/uzemnění dle nákresu
níže. V tomto rozložení transformátorů se na fázi „B“ běžně odkazuje jako na „horní větev“ a měla by se řádně
označit oranžovou barvou nebo jiným způsobem v souladu se státními a místními elektroinstalačními pokyny.
REA
DY
RU
N
FAU
LT
1 2
3
1 2
3
O
N
O
N
RA RB
RC
AV
I
NP
N
PN
P
PN
P
AC
I
AC
I
REA
DY
RU
N
FAU
LT
1 2
3
1 2
3
O
N
O
N
RA RB
RC
AV
I
NP
N
PN
P
PN
P
AC
I
AC
I
REA
DY
RU
N
FAU
LT
1 2
3
1 2
3
O
N
O
N
RA RB
RC
AV
I
NP
N
PN
P
PN
P
AC
I
AC
I
REA
DY
RU
N
FAU
LT
1 2
3
1 2
3
O
N
O
N
RA RB
RC
AV
I
NP
N
PN
P
PN
P
AC
I
AC
I
REA
DY
RU
N
FAU
LT
1 2
3
1 2
3
O
N
O
N
RA RB
RC
AV
I
NP
N
PN
P
PN
P
AC
I
AC
I
REA
DY
RU
N
FAU
LT
1 2
3
1 2
3
O
N
O
N
RA RB
RC
AV
I
NP
N
PN
P
PN
P
AC
I
AC
I
REA
DY
RU
N
FAU
LT
1 2
3
1 2
3
O
N
O
N
RA RB
RC
AV
I
NP
N
PN
P
PN
P
AC
I
AC
I
REA
DY
RU
N
FAU
LT
1 2
3
1 2
3
O
N
O
N
RA RB
RC
AV
I
NP
N
PN
P
PN
P
AC
I
AC
I
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
30
Obvod s proudovým chráničem
VFD obsahují pojistky sloužící k ochraně proti zkratům a lze je nainstalovat s tavitelným odpojovacím spínačem
nebo jističem vstupního vedení. Státní a místní průmyslové bezpečnostní normy či elektroinstalační normy mohou
stanovit další požadavky na tyto instalace. V souladu s příslušnými státní elektroinstalačními předpisy musí být
do pevného zapojení zahrnut vypínač. Příslušné specifikace si ověřte ve státních elektroinstalačních normách
a pokynech.
Rozvodný
panel elektrické
energie
Rozvodný
panel elektrické
energie
Zahrnuté
pojistky
Zahrnuté
pojistky
Zahrnuté
pojistky
Zahrnuté
pojistky
Zahrnuté
pojistky
Zahrnuté
pojistky
Zahrnuté
pojistky
Zahrnuté
pojistky
READY
RUN
FAULT
1 2 3
1 2 3
ON
ON
RA RB RC
AVI
NPN
PNP
PNP
ACI
ACI
ZELENÝ/ŽLUTÝ
ZELENÝ/ŽLUTÝ
ZELENÝ/ŽLUTÝ
HNĚDÝ
HNĚDÝ
MODRÝ
MODRÝ
MODRÝ
ČERNÝ
ČERVENÝ
ZELENÝ/ŽLUTÝ
HNĚDÝ
MODRÝ
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
31
Elektroinstalace: 200–240 V, 1 Φ
UPOZORNĚNÍ
Pokud instalujte síťovou tlumivku, nahlédněte do pokynů k ní přiložených.
VÝSTRAHA: Počkejte s prováděním údržby 3 minuty od odpojení proudu.
VÝSTRAHA: Nesprávná montáž může vést kzásahu elektrickým proudem nebo poškodit motor a VFD.
Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
Níže uvedený nákres zobrazuje typickou instalaci filtru EMI na standardním VFD (200–240 V, 1 Φ) s využitím
jednofázového vstupního napětí ze zdroje napájení střídavého proudu. Skutečné rozložení dílů se může lišit od
obrázku.
Poznámka: Relé požární signalizace není zobrazeno. Viz „Elektroinstalace: Relé požární signalizace“, kde jsou
uvedeny nákresy zapojení relé.
Elektroinstalace
přívodu střídavého
proudu
Elektroinstalace
výstupu motoru
Náhradní vstup
(½palcová NPT, bez
zátky)
Datový
kabel
Zahrnutá
4,6m šňůra
Pojistky
vstupního střídavého proudu
READY
RUN
FAULT
1 2 3
1 2 3
ON
ON
RA RB RC
AVI
NPN
PNP
PNP
ACI
ACI
ŠEDÝ
HNĚDÝ
ČERNÝ
ČERNÝ
ZELENÝ/ŽLUTÝ
MODRÝ
ČERNÝ
HNĚDÝ
ZELENÝ/ŽLUTÝ
ČERNÝ
ZELENÝ/ŽLUTÝ
ČERVENÝ
MODRÝ
Elektroinstalace
přívodu AC
Elektroinstalace
výstupu motoru
Náhradní vstup
(½palcová NPT, bez zátky)
Datový
kabel
Zahrnutá
4,6m šňůra
Pojistky vstupního AC
ZELENÝ/ŽLUTÝ
HNĚDÝ
ŠEDÝ
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
32
Elektroinstalace: 200–240 V, 3 Φ
UPOZORNĚNÍ
Pokud instalujte síťovou tlumivku, nahlédněte do pokynů k ní přiložených.
VÝSTRAHA: Počkejte s prováděním údržby 3 minuty od odpojení proudu.
VÝSTRAHA: Nesprávná montáž může vést kzásahu elektrickým proudem nebo poškodit motor a VFD.
Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
Níže uvedený nákres zobrazuje typickou instalaci filtru EMI na standardním VFD (200–240 V, 3 Φ) s využitím
třífázového vstupního napětí ze zdroje napájení střídavého proudu. Skutečné rozložení dílů se může lišit od
obrázku.
Poznámka: Relé požární signalizace není zobrazeno. Viz „Elektroinstalace: Relé požární signalizace“, kde jsou
uvedeny nákresy zapojení relé.
READY
RUN
FAULT
1 2 3
1 2 3
ON
ON
RA RB RC
AVI
NPN
PNP
PNP
ACI
ACI
ŠEDÝ
HNĚDÝ
ČERNÝ
ČERNÝ
ZELENÝ/ŽLUTÝ
MODRÝ
ČERNÝ
HNĚDÝ
ZELENÝ/ŽLUTÝ
HNĚDÝ
ZELENÝ/ŽLUTÝ
ORANŽOVÝ
ŽLUTÝ
Elektroinstalace
přívodu AC
Elektroinstalace
výstupu motoru
Náhradní vstup
(½palcová NPT, bez zátky)
Datový
kabel
Zahrnutá
4,6m šňůra
ZELENÝ/ŽLUTÝ
HNĚDÝ
ŠEDÝ
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
33
Elektroinstalace: 400–480 V, 3 Φ
UPOZORNĚNÍ
Pokud instalujte síťovou tlumivku, nahlédněte do pokynů k ní přiložených.
VÝSTRAHA: Počkejte s prováděním údržby 3 minuty od odpojení proudu.
VÝSTRAHA: Nesprávná montáž může vést kzásahu elektrickým proudem nebo poškodit motor a VFD.
Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
Níže uvedený nákres zobrazuje typickou instalaci filtru EMI na standardním VFD (400-480 V, 3 Φ) s využitím
třífázového vstupního napětí ze zdroje napájení střídavého proudu. Skutečné rozložení dílů se může lišit od
obrázku.
Poznámka: Relé požární signalizace není zobrazeno. Viz „Elektroinstalace: Relé požární signalizace“, kde jsou
uvedeny nákresy zapojení relé.
Pojistky vstupního AC
READY RUN FAULT
1 2 3
1 2 3
ON
ON
RA RB RC
AVI
NPN
PNP
PNP
ACI
ACI
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
READY RUN FAULT
1 2 3
1 2 3
ON
ON
RA RB RC
AVI
NPN
PNP
PNP
ACI
ACI
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
34
Elektroinstalace: Relé požární signalizace (řada E)
VÝSTRAHA: Počkejte s prováděním údržby 3 minuty od odpojení proudu.
Pokud se vyskytne varovný stav,
ventilátor se zastaví a na nástěnném
ovladači se zobrazí „EF“ neboli vnější
chyba.
Pokud se vyskytne varovný stav,
ventilátor se zastaví a na nástěnném
ovladači se zobrazí „EF“ neboli vnější
chyba.
Z hlavní skříňky protipožárního ovladače FACP nebo
NAC, pokud se vztahuje.
Z hlavní skříňky protipožárního ovladače FACP nebo
NAC, pokud se vztahuje.
BÍLÝ (X2)
ČERVENÝ (X2)
MODRÝ
ŽLUTÝ
ORANŽOVÝ
CÍVKA: 20–32 VDC při 20 mA
ZAVŘENÝ
NORMÁLNĚ
ZAVŘENÝ
NORMÁLNĚ
OTEVŘENÝ
(+)
(-)
BÍLÝ (X2)
ČERVENÝ (X2)
MODRÝ
ŽLUTÝ
ORANŽOVÝ
CÍVKA: 20–32 VDC při 20 mA
ZAVŘENÝ
NORMÁLNĚ
ZAVŘENÝ
NORMÁLNĚ
OTEVŘENÝ
(+)
(-)
ORANŽOVÝ
MODRÝ
ŽLUTÝ
ČERVENÝ
ČERVENÝ
BÍLÝ
ŽLUTÝ
MODRÝ
ORANŽOVÝ
ČERVENÝ
ČERVENÝ
BÍLÝ
Uzavření kontaktu mezi digitálními vstupními terminály MI3
a DCM způsobí zastavení ventilátoru. Relé používá běžně
otevřený kontakt (NO). Cívka relé musí být aktivována FACP,
aby došlo k vypnutí ventilátoru.
V případě potřeby jsou poskytnuty dva další vodiče cívky
relé, aby se zaručila kontinuita obvodu.
Alternativně lze relé používat s normálně zavřeným
kontaktem (NC). Cívka relé musí zůstat aktivována FACP,
aby ventilátor mohl fungovat. Považovalo by se to za
bezpečnostní elektroinstalaci proti selhání.
V případě potřeby jsou poskytnuty dva další vodiče cívky
relé, aby se zaručila kontinuita obvodu.
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
35
Řetězové zapojení
Ventilátor Powerfoil X3.0 je naprogramován pro provoz v režimu hlavní/podřízený nebo do řetězu. Nástěnný
ovladač hlavního ventilátoru bude plnit funkci hlavního ovladače. Nástěnné ovladače podřízených ventilátorů
zůstanou funkční jako displej, aby si obsluha mohla zobrazit chybová hlášení, přepínat mezi výstupním kmitočtem
a displeji otáček ventilátoru či ovládat ventilátor pomocí tlačítka LOCAL/REM (místní/vzdálený). Poznámka:
K tlačítku LOCAL/REM získáte přístup po odstranění krytu tlačítek nástěnného ovladače, pokud se používá.
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
PROG
DATA
FWD
REV
RUN
STOP
RESET
LOCAL
REM
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
PROG
DATA
FWD
REV
RUN
STOP
RESET
LOCAL
REM
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
PROG
DATA
FWD
REV
RUN
STOP
RESET
LOCAL
REM
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
PROG
DATA
FWD
REV
RUN
STOP
RESET
LOCAL
REM
Ve shora uvedeném příkladu funguje nástěnný ovladač hlavního ventilátoru jako hlavní ovladač (nastaven na
režim LOCAL). Nástěnné ovladače zbývajících ventilátorů nastavené na režim REM budou plnit příkazy vyslané
VFD hlavního ventilátoru. Viz následující strana, kde naleznete podrobné nákresy elektroinstalace. Délka dvojitě
stíněného kabelu nemá překročit 61 metr. Obraťte se na servisní oddělení společnosti Big Ass Fans ohledně
převodu na proudovou smyčku 4–20 mA.
Redundantní systém
Jestliže dojde k poruše jednoho ventilátoru v řetězu, další ventilátor v řetězu se může stát hlavní ovladačem všech
zbývajících ventilátorů po stisknutí tlačítka LOCAL/REM na jeho nástěnném ovladači.
Jednotka nástěnného
ovladače
kabel CAT 5
2vodičový stíněný
kabel se svodovým
vodičem
Nástěnný ovladač
hlavního ventilátoru
kontrolka LED „LOC“ svítí
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
PROG
DATA
FWD
REV
RUN
STOP
RESET
LOCAL
REM
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
PROG
DATA
FWD
REV
RUN
STOP
RESET
LOCAL
REM
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
PROG
DATA
FWD
REV
RUN
STOP
RESET
LOCAL
REM
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
PROG
DATA
FWD
REV
RUN
STOP
RESET
LOCAL
REM
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
PROG
DATA
FWD
REV
RUN
STOP
RESET
LOCAL
REM
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
PROG
DATA
FWD
REV
RUN
STOP
RESET
LOCAL
REM
Hlavní HlavníPodřízený Podřízený PodřízenýDeaktivováno
Nástěnný ovladač
podřízeného ventilátoru
kontrolka LED „REM“ svítí
Nástěnný ovladač
podřízeného ventilátoru
kontrolka LED „REM“ svítí
Nástěnný ovladač
podřízeného ventilátoru
kontrolka LED „REM“ svítí
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
36
MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6
DCM
DCM
24V
ACM
AVI
ACI
10V
MCM
AFM
M01
RA
RB
RC
MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6
DCM
DCM
24V
ACM
AVI
ACI
10V
MCM
AFM
M01
RA
RB
RC
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
PROG
DATA
FWD
RE V
RUN
STOP
RESET
LOCAL
RE M
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
PROG
DATA
FWD
RE V
RUN
STOP
RESET
LOCAL
RE M
Elektroinstalace nástěnného ovladače pro zapojení do řetězu
Zpětný chod ventilátoru není aktivní, pokud se ventilátor provozuje jako podřízená jednotka. Poznámka: Přístup
ke všem tlačítkům na nástěnném ovladači zajistíte odstraněním krytu tlačítek, pokud se používá.
Nástěnný
ovladač hlavního
ventilátoru
Nástěnný ovladač
podřízeného
ventilátoru
Analogový výstup 0–10
VDC k hlavnímu ventilátoru
Analogový výstup
0–10 VDC k dalším
podřízeným ventilátorům
Přepínání LOCAL/REMOTE
(místní/vzdálený)
Svítí kontrolka LOC.
Přepínač MÍSTNÍ/VZDÁLENÝ
Svítí kontrolka LOC.
RS-485
1:Rezervovaný
2:EV
3:GND
4:SG-
5:SG+
6:Rezervovaný
7:Rezervovaný
8:Rezervovaný
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální 0 V DC
+24 VDC / 20 mA
ANL 0 V DC
ANL vstup 0–10 VDC / 47 k
ANL vstup 4–20 mA / 250 
+10 VDC / 3 mA
ANL výstup; 0–10 VDC / 2 mA
/ 20 k
Opticky izolovaný výstup 0 V DC
Opticky izolovaný výstup, max
48 VDC / 50 mA
Přepínače DIP výběru režimu I/O
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální 0 V DC
+24 VDC / 20 mA
ANL 0 V DC
ANL vstup; 0–10 VDC / 47 k
ANL vstup 4–20 mA / 250 
+10 VDC / 3 mA
ANL výstup; 0–10 VDC / 2 mA
/ 20 k
Opticky izolovaný výstup 0 V DC
Opticky izolovaný výstup, max
48 VDC / 50 mA
RS-485
1:Rezervovaný
2:EV
3:GND
4:SG-
5:SG+
6:Rezervovaný
7:Rezervovaný
8:Rezervovaný
Přepínače DIP výběru režimu I/O
Analogový výstup 0–10
VDC k podřízeným
ventilátorům
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
37
MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6
DCM
DCM
24V
ACM
AVI
ACI
10V
MCM
AFM
M01
RA
RB
RC
RUN STOP FWD REV R EM LOC
U
H
F
MODE
PROG
DATA
FWD
RE V
RUN
STOP
RESET
LOCAL
RE M
Základní rozhraní distribuovaného I/O; MÍSTNÍ ovládání
Poznámka: Převáděcí vodič RA k digitálnímu vstupu č. 1 není přítomen.
Nástěnný ovladač řídí chybová hlášení a přepínání mezi displeji výstupního kmitočtu a otáčkami ventilátoru. Tento
režim ovládání se běžně nazývá „místní ovládání“.
*Nástěnný ovladač je aktivní po stisknutí tlačítka LOCAL/REM a rozsvícení kontrolky LOC.
RS-485
1:Rezervovaný
2:EV
3:GND
4:SG-
5:SG+
6:Rezervovaný
7:Rezervovaný
8:Rezervovaný
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
+24 VDC / 20 mA
ANL 0 V DC
ANL vstup; 0–10 VDC / 47 kΩ
ANL vstup 4–20 mA / 250 Ω
+10 VDC / 3 mA
ANL výstup; 0–10 VDC / 2 mA / 20 kΩ
Opticky izolovaný výstup 0 V DC
Opticky izolovaný výstup, max
48 VDC / 50 mA
Digitální
0 V DC
FWD / STOP
REV / STOP
Požaduje se 0–10 VDC
Reference rychlosti analogového výstupu
Volitelné (0–10 VDC)
Rychlost analogového výstupu
Zpětná vazba
Výstup stavu
chyby volitelného pohonu
48 V při 50 mA Max.
Přepínání LOCAL/
REMOTE (místní/
vzdálený)
Svítí kontrolka „REM“.
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
38
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
PROG
DATA
FWD
RE V
RUN
STOP
RESET
LOCAL
RE M
V
+
-
MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6
DCM
DCM
24V
ACM
AVI
ACI
10V
MCM
AFM
M01
RA
RB
RC
Základní rozhraní distribuovaného I/O; EXTERNÍ ovládání
Poznámka: Převáděcí vodič RA k digitálnímu vstupu č. 1 není přítomen.
Ventilátor Powerfoil X3.0 lze rovněž naprogramovat k ovládání systémem správy energie či systémem pro správu
budov. Spuštění, zastavení a ovládání rychlosti řídí distribuovaný vstupně/výstupní systém (2 normálně otevřené
kontakty, 1 analogový) poskytnuté pracovníkem, který zařízení nainstaloval. Nástěnný ovladač zůstane aktivní jako
displej, aby bylo možné zobrazovat chybová hlášení, a slouží k přepínání mezi displeji výstupního kmitočtu
a otáček. Tento provozní režim se obecně nazývá „externí ovládání“.
*Distribuovaný vstupní/výstupní systém je aktivní po stisknutí tlačítka LOCAL/REM a rozsvícení kontrolky LOC.
Výběr režimu I/O (vstup/výstup)
Výchozí nastavení Big Ass Fans pro analogové a digitální vstupy jsou: ACI (4–20 mA) a NPN (vstupy jsou sníženy
na 0 V DC). V případě potřeby je lze přepínači DIP přepnout na AVI (0–10 VDC dle obrázku výše) a PNP (vstupy
zvýšeny až na 24 VDC). V případě potřeby je k dispozici nákres, který zobrazuje tato náhradní spojení.
RS-485
1:Rezervovaný
2:EV
3:GND
4:SG-
5:SG+
6:Rezervovaný
7:Rezervovaný
8:Rezervovaný
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
+24 VDC / 20 mA
ANL 0 V DC
ANL vstup; 0–10 VDC / 47 kΩ
ANL vstup 4–20 mA / 250 Ω
+10 VDC / 3 mA
ANL výstup; 0–10 VDC / 2 mA / 20 kΩ
Opticky izolovaný výstup 0 V DC
Opticky izolovaný výstup, max
48 VDC / 50 mA
Digitální 0
V DC
FWD / STOP
REV / STOP
Požaduje se 0–10 VDC
Reference rychlosti analogového výstupu
Volitelné 0–10 VDC
Rychlost analogového výstupu
Zpětná vazba
Výstup stavu
chyby volitelného pohonu
48 V při 50 mA Max.
Přepínače DIP výběru režimu I/O
Přepínač MÍSTNÍ/
VZDÁLENÝ
Svítí kontrolka
„REM“.
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
39
Když digitální vstup č. 4 (MI4) a DC běžný (DCM) zaregistrují sepnutí kontaktu, ventilátor je naprogramován tak, že
zobrazí kód základního bloku a zahájí zastavení ventilátoru, což v podstatě vypne výstupní terminály VFD
a ponechá VFD v režimu Run (chod).
Stěnové kontakty lze spojit se základními časovými spínači a termostaty a také i zařízeními, jako jsou např. mostové
jeřáby, aby se spustilo vypnutí ventilátoru zároveň s vypnutím zařízení, pokud dojde ke spojení kontaktu.
Po rozpojení kontaktu začne ventilátor fungovat v předchozím provozním režimu.
Přepínače DIP výběru režimu I/O
MI1
MI2
MI3
MI4
MI5
MI6
DCM
DCM
24V
ACM
AVI
ACI
10V
MCM
AFM
M01
RA
RB
RC
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
PROG
DATA
FWD
RE V
RUN
STOP
RE SE T
LOCAL
RE M
Nástěnný kontakt termostatu,
časového spínače či dalšího
zařízení
RS-485
1:Rezervovaný
2:EV
3:GND
4:SG-
5:SG+
6:Rezervovaný
7:Rezervovaný
8:Rezervovaný
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
Digitální vstup
+24 VDC / 20 mA
ANL 0 V DC
ANL vstup; 0–10 VDC / 47 kΩ
ANL vstup 4–20 mA / 250 Ω
+10 VDC / 3 mA
ANL výstup; 0–10 VDC / 2 mA / 20 kΩ
Opticky izolovaný výstup 0 V DC
Opticky izolovaný výstup,
max 48 VDC / 50 mA
Digitální
0 V DC
Propojení se základními časovými spínači, termostaty a dalším
zařízením
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
40
RUN
STOP
RESET
FWD
REV
Změna rychlosti ventilátoru
Kontrolka LOC musí být rozsvícená, aby bylo možné upravit rychlost ventilátoru. Tuto změnu lze provádět, když je
ventilátor vypnutý nebo když běží.
Změnu rychlosti ventilátoru provedete stisknutím tlačítek se šipkami NAHORU
a DOLŮ. Rychlost ventilátoru lze upravit bez ohledu na zobrazené hodnoty na displeji
LED s výjimkou obrazovky Memory Read/Write (načítání/zapisování do paměti). Po
stisku jednoho z tlačítek se šipkami se současný režim zobrazení změní na obrazovku
nastaveného kmitočtu ventilátoru zobrazenou níže.
Poznámka: Tento postup urychlíte buď stisknutím tlačítka s LEVOU či PRAVOU šipkou,
abyste zvolili, kterou číslici ovládají tlačítka NAHORU A DOLŮ. Kryt tlačítek (pokud se
používá) se musí sejmout, aby se zajistil přístup k tlačítkům se šipkami VLEVO a VPRAVO.
Ventilátor spustíte stisknutím tlačítka RUN (spustit) na nástěnném ovladači. Po stisknutí tlačítka RUN
zhasne kontrolka STOP a rozsvítí se kontrolka RUN, zatímco se otáčky ventilátoru zvýší na nastavenou
rychlost.
Ventilátor vypnete stisknutím tlačítka STOP/RESET. Kontrolka RUN bude blikat, čímž označuje, že
ventilátor přijal daný příkaz, a rozsvítí se kontrolka STOP.
Řádný směr otáčení je nastaven v závodě. Stisknutím tlačítka FWD/REV změníte směr otáčení
ventilátoru. Ventilátor není třeba před tímto krokem vypínat. Je-li tlačítko stisknuto za chodu
ventilátoru, kontrolka FWD nebo REV zabliká (současný směr), čímž oznamuje nadcházející změnu ve
směru otáčení ventilátoru.
OVLÁDÁNÍ NÁSTĚNNÉHO OVLADAČE
Při prvním spuštění ventilátoru vypadá nástěnný ovladač jako na obrázku vpravo.
Nástěnný ovladač je naprogramován tak, že na displeji LED zobrazuje současnou
provozní rychlost ventilátoru v otáčkách za minutu. Displej rovněž ukazuje, zda je
ventilátor zastaven (STOP), nastaven na chod vpřed (FWD) či má reagovat na zdroj
dálkového ovládání (REM), jako je např. systém správy energie či systém pro správu
budov.
Další hlavní režimy displeje LED zahrnují napětí motoru, stav paměti, nastavený
kmitočet motoru a skutečný kmitočet motoru. Užitečné indikátory stavu ventilátoru na
nástěnném ovladači jsou RUN/STOP, JOG, směr FWD/REV a externí či místní ovládání.
Stisknutím tlačítka LOCAL/REM a po rozsvícení kontrolky LOC lze ventilátor ovládat
nástěnným ovladačem. Tlačítka RUN (spustit), STOP a FWD/REV (vpřed/vzad) jsou
funkční pouze v případě, že je rozsvícena kontrolka LOC. Poznámka: Přístup k tlačítku
LOCAL/REM na ovladači zajistíte sejmutím krytu tlačítek ovladače, pokud se používá.
Viz „Chybové kódy ventilátoru“, kde naleznete popis chyb a nápravné kroky.
Spuštění, zastavení a ovládání směru
Kontrolka LOC musí být rozsvícená na nástěnném ovladači, aby bylo možné ventilátor
spustit, zastavit či změnit směr jeho otáčení. Poznámka: Je-li aktivní externí ovládání
(je rozsvícena kontrolka REM), pak tlačítka RUN, STOP/RESET a FWD/REV nejsou k
dispozici.
RUN STOP
U
H
F
FWD REV REM LOC
MODE
PROG
DATA
FWD
RE V
RUN
S TOP
RESET
LOCAL
RE M
Nástěnný ovladač
Poznámka: Kryt ovladače
a volitelný kryt tlačítek jsou
na obrázku odstraněny.
RUN STOP FWD REV RE M LOC
U
H
F
STOPRUN FWD REV REMLOC
U
F
H
STOPRUN FWD REV REMLOC
U
F
H
STOPRUN FWD REV REMLOC
U
F
H
STOPRUN FWD REV REMLOC
U
F
H
STOPRUN FWD REV REMLOC
U
F
H
D
MODE MODE
MODE
MODE
MODE
STOPRUN FWD REV REMLOC
U
F
H
STOPRUN FWD REV REMLOC
U
F
H
LOCAL
REM
LOCAL
REM
LOCAL
REM
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
41
Stisknutím tlačítka LOCAL/REM zvolíte zdroj ovládání ventilátoru. Nástěnný ovladač je naprogramován
tak, aby přijímal digitální a analogové vstupy z informačních systémů zákazníka v případě příkazů spustit/
zastavit a rychlosti nebo aby ho bylo možné řídit přímo z nástěnného ovladače. Po spuštění ventilátor
rozhodne o prioritě externích příkazů vyslaných automatizačními systémy či jinými ventilátory. Poznámka: Přístup
k tlačítkům nástěnného ovladače zajistíte sejmutím krytu tlačítek, pokud se používá.
Stisknutím tlačítka LOCAL/REM a po rozsvícení kontrolky LOC lze ventilátor ovládat nástěnným ovladačem.
Tlačítka RUN (spustit), STOP a FWD/REV (vpřed/vzad) jsou funkční pouze v případě, že je rozsvícena kontrolka
LOC. Poznámka: Přístup k tlačítku LOCAL/REM na ovladači zajistíte sejmutím krytu tlačítek ovladače, pokud se
používá.
Přepínání zdroje ovládání ventilátoru
Procházení režimy displeje LED
Opakovaným stisknutím tlačítka MODE (režim) projdete možnostmi displeje nástěnného ovladače.
Níže jsou uvedeny obrazovky v pořadí, ve kterém se objeví na displeji. Poznámka: Přístup k tlačítku
MODE (režim) na ovladači zajistíte sejmutím krytu tlačítek ovladače, pokud se používá.
MODE
RYCHLOST VENTILÁTORU %
(spouštěcí obrazovka)
PROUD MOTORU
VENTILÁTORU
UZAMČENÍ
KLÁVESNICE
SKUTEČNÝ KMITOČET
VENTILÁTORU
NASTAVENÝ KMITOČET
VENTILÁTORU
Rozsvícená kontrolka „REM“.
AKTIVNÍ EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ
Rozsvícená kontrolka „LOC“
AKTIVNÍ ŘÍZENÍ
Z NÁSTĚNNÉHO OVLADAČE
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
42
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
RUN STOP
FWD REV REM LOC
U
H
F
PROG
DATA
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
MODE
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
PROG
DATA
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
RUN STOP FWD REV REM LOC
U
H
F
PROG
DATA
PROG
DATA
FWD
REV
STOP
RESET
RUN
LOCAL
REM
Postupy zamykání a odemykání
Viz níže uvedený diagram, abyste uzamkli či odemkli nástěnný ovladač. Poznámka: Přístup k požadovaným
tlačítkům je možný po sejmutí krytu tlačítek (pokud se používá).
Nastavený kmitočet
„F“
Neplatný kód
Zadání čtyřčíselného
kódu a výběr číslic
Výstup kmitočtu
„H“
Stiskněte a přidržte stisknuté,
abyste odstranili kód z paměti.
NEBO
Uživatelem zvolená
hodnota „U“
Zadání vypnutí
(aktivní)
Stisknutím uložte
kód do paměti.
Displej výstupního
proudu
POKUD NENÍ
V PAMĚTI ULOŽEN
ŽÁDNÝ KÓD.
Klávesnice uzamčena
Tato tlačítka nejsou
funkční v „LOC 1“.
JE-LI KÓD UŽ ULOŽEN V PAMĚTI
NEBO
RUN STOP FWD R EV RE M LOC
U
H
F
RUN STOP FWD R EV RE M LOC
U
H
F
STOP
RESET
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
43
Porozumění chybám ventilátoru a jejich odstraňování
Stisknutím tlačítka STOP/RESET (poté, co byl odstraněn stav, který danou chybu způsobil) resetujete
VFD.
Vnější chyby
Když se ventilátor zastaví v důsledku varovného stavu, zobrazí se EF neboli „Externí chyba“.
EF se rovněž zobrazí v případě, kdy uživatel propojil systém ventilátoru s dalším zařízením
jako např. ESFR, což vyžaduje vypnutí ventilátoru.
Vnitřní chyby
Všechny ostatní chybové kódy se považují za „vnitřní chyby“. Takovéto kódy se vztahují na
problémy související s VFD či motorem. Například vlevo je zobrazen chybový kód „ztráta
fáze vstupního napětí“. Viz „Chybové kódy ventilátoru“, kde je uveden kompletní výčet
chybových kódů.
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
44
ÚDRŽBA
VÝSTRAHA – DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY, ABY SE MINIMALIZOVALO RIZIKO POŽÁRU,
ELEKTRICKÉHO ŠOKU ČI VÁŽNÉHO ÚRAZU:
Jednotku používejte jen způsobem určeným společností Big Ass Fans.
Před prováděním údržby či čištěním vypněte přívod proudu do jednotky na servisním panelu
a uzamkněte prostředky odpojení při servisu, abyste zabránili náhodnému spuštění napájení. Pokud
podobné prostředky odpojení nelze uzamknout, připevněte k servisnímu panelu nápadné výstražné
zařízení, jako je varovný štítek.
Pokud se při provádění opravy dílu ventilátoru musí odstranit či odpojit pojistné zařízení, je ho třeba
nainstalovat či namontovat zpět tak, jak bylo původně umístěno.
Každý rok si udělejte čas na provedení následující preventivní údržby ventilátoru, abyste zajistili jeho bezpečný
a účinný provoz. Než se obrátíte na oddělení služeb zákazníkům, pokuste se problém odstranit pomocí postupů
uvedených v oddílu „Odstraňování obecných problémů“. V případě dotazů se obraťte na oddělení služeb
zákazníkům.
Každoroční preventivní údržba
S využitím kontrolního seznamu údržby proveďte každoročně následující údržbu.
1. Zkontrolujte, zda je přítomno pojistné lanko a závěsný článek. Lanko musí být vedeno kolem konstrukce budovy
s minimálním průvěsem. Závěsný článek by měl být bezpečně utažen a umístěn na horní straně konstrukce.
2. Zajistěte, že nechybí žádné instalační šrouby a že jsou utaženy na moment 54,2 N. Pro přímou instalaci jsou
k dispozici čtyři šrouby a 12 šroubů pro montáž s prodlužovací tyčí.
3. Zkontrolujte koncové svorky motoru uvnitř rozvodné krabice motoru a v případě potřeby je utáhněte.
4. Zkontrolujte, zda nedochází k unikání oleje z převodovky. V případě unikání oleje se obraťte na oddělení
služeb zákazníkům.
5. Zkontrolujte, že je přítomno všech 16 šroubů připevňujících lopatky k ventilátoru a že jsou utaženy na 39,3 Nm.
6. Přesvědčte se, že jsou k sobě lopatky zajištěny pomocí příslušných úchytek (8).
7. Ujistěte se, že jsou pevně utaženy šrouby připevňující křidélka k lopatkám.
8. Zkontrolujte, zda není přítomna koroze, nedošlo ke změnám barvy, k výskytu děr či odlupování kovu.
9. Zajistěte, že nedošlo k poškození či popraskání lopatek a těla.
10. Prohlédněte kotevní lanka (pokud jsou nainstalována), zda se netřepí a nejsou poškozená.
Obecná preventivní údržba
Zkontrolujte všechny spoje VFD a v případě potřeby je utáhněte. Vysavačem odstraňte veškerý prach
a nečistoty z vnitřní i vnější strany VFD.
Ověřte správné otáčení ventilátoru. Ventilátor by se měl otáčet proti směru hodinových ručiček při pohledu
zespodu.
Otřete prach z lopatek, motoru a skříně motoru. Jemným čisticím či odmašťovacím prostředkem případně
vyčistěte lopatky. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi chlóru jako např. Clorox
®
. Může dojít k uvolnění
toxických/smrtelně jedovatých par.
Ověřte pohyb ventilátoru během provozu. Ventilátor by neměl kmitat či kroužit. V případě, že zpozorujete
kmitání, přesvědčte se, že je montážní konstrukce dostatečně pevná, aby ventilátor udržela, a že kotevní lanka
jsou řádně napnutá. Jestliže se kotvící lanka nepoužívají, společnost Big Ass Fans je doporučuje nainstalovat.
Pokud to kmitání neodstraní, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
45
Model ventilátoru: Model ventilátoru: Model ventilátoru:
Sériové číslo: Sériové číslo: Sériové číslo:
Umístění: Umístění: Umístění:
Datum Iniciály Datum Iniciály Datum Iniciály
KONTROLNÍ SEZNAM KAŽDOROČNĚ
PROVÁDĚNÉ ÚDRŽBY
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
46
ODSTRAŇOVÁNÍ OBECNÝCH PROBLÉMŮ
Některé problémy lze odstranit, aniž by bylo třeba žádat o servis. Než se obrátíte na oddělení služeb zákazníkům,
projděte si níže uvedené rady na odstraňování problémů.
V případě dotazů na tento výrobek či na oddělení služeb zákazníkům se obraťte na místního zástupce
společnosti Big Ass Solutions nebo vyplňte formulář na stránce: bigassfans.com/service.
Symptomy Možné(á) řešení
Ventilátor se otáčí špatným
směrem.
Účinnost ventilátoru je zajištěna pohybem proti směru hodinových
ručiček z pohledu od podlahy. Jestliže se ventilátor neotáčí proti směru
hodinových ručiček, stiskněte tlačítko F/R na nástěnném ovladači.
Z ventilátoru se ozývá praskání.
Lopatky jsou hlučné v případě, že
nejsou utaženy na potřebný točivý
moment.
Odpojte ventilátor od zdroje napájení a utáhněte úchytky lopatek na
moment 39,3 Nm. Pokud to hluk neodstraní, ujistěte se, že se lopatky
vzájemně nedotýkají. Pokud k dotyku dochází, obraťte se na oddělení
služeb zákazníkům.
Ventilátor se nespustí. Ověřte:
Zkontrolujte, že jsou všechny kabely řádně připojené.
Ověřte, že je přívodní napětí dostatečné a funkční.
Jestliže ventilátor stále nefunguje, obraťte se na oddělení služeb
zákazníkům.
VFD generuje rádiový
vysokofrekvenční šum (RF).
VFD vytváří šum RF mnohými
způsoby. Lze mu však zabránit
využitím řádných elektroinstalačních
postupů popsaných v části
„Elektroinstalační pokyny“.
Ověřte:
Neprovozujte ventilátor a citlivé zařízení ve stejném elektrickém
obvodu.
Zajistěte správné uzemnění u motoru, VFD a od VFD k přívodu energie
od poskytovatele.
Pokud to hluk neodstaní, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.
Motor je hlučný, když se zvýší
rychlost ventilátoru.
Slyšitelný vysokofrekvenční šum
impulsní frekvenční modulace může
oznamovat stav ztráty rychlosti.
Zkontrolujte, že se napětí motoru pohybuje v příslušném rozpětí.
Nahlédněte do technických pokynů v této příručce, abyste si ověřili
proud motoru u velikosti vašeho ventilátoru.
Ventilátor během provozu kmitá. Ověřte, že je montážní konstrukce dostatečně pevná, aby ventilátor
udržela, a že ventilátor neovlivňuje externí proudění vzduchu.
Jsou-li nainstalována kotevní lanka, zkontrolujte jejich řádné připevnění.
V opačném případě se obraťte na oddělení služeb zákazníkům.
Poznámka: Dá se očekávat jistý hluk motoru, převodovky a VFD, který je normální.
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
47
Zkrácení prodlužovací tyče
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že při řezání a vrtání prodlužovací tyče nedošlo k poškození pojistného lanka.
Pokud vaše montážní konstrukce vyžaduje nestandardní délku prodlužovací tyče, zkraťte ji v souladu s níže
uvedenými pokyny.
DŮLEŽITÉ
Pojistné lanko je připevněno zde.
Tento konec neřežte či neupravujte!
SPONDÍ KONEC—
ZKRACUJTE
POUZE TENTO
KONEC
HORNÍ
KONEC
Délka
průměr 1,4 cm (0,56 palce)
Lze použít vrtáky o velikosti
9/16 či 7/32 palce
1,98 cm
1,98 cm
3,8 cm
3,8 cm
7,62 cm
7,62 cm
7,62 cm
7,62 cm
5,79 cm
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
48
Chybové
hlášení
Popis a nápravné kroky
Přepětí
Vyskytl se nenormální stav na straně motoru v systému ventilátoru.
Zkontrolujte parametry bodu nastavení přetížení. Zkontrolujte kabely motoru, zda v nich nedochází ke zkratům. Pokud
to problém neodstraní v případě odpojeného motoru, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.
Vysoké napětí vstupního AC proudu
Vstupní AC napětí přesáhlo přijatelné hodnoty nebo se motor pokouší zastavit příliš rychle.
Porovnejte napětí DC sběrnice s pohonem v nečinnosti a pohonem za chodu. Monitorujte napětí DC sběrnice při
zastavování motoru. Ověřte, že je konfigurace přívodního napětí AC přijatelná (střední uzemnění se zapojením do
hvězdy nebo řetězu s horní větví na fázi B).
Přehřátí pohonu
Ověřte, že je ventilátor nainstalován ve vyhovujícím prostředí (maximální teplota 50 °C).
Zkontrolujte VFD, zda se na žebrech jeho chladiče neusadilo nadměrné množství nečistot. Zkontrolujte fungování
chladicího ventilátoru VFD.
Podpětí
Vstupní AC napětí kleslo pod přijatelné hodnoty.
Zkontrolujte napětí DC sběrnice s pohonem v nečinnosti a pohonem za chodu. Monitorujte napětí DC sběrnice při
zastavování motoru. Ověřte, že je konfigurace přívodního napětí AC přijatelná (střední uzemnění se zapojením do
hvězdy nebo řetězu s horní větví na fázi B).
Přepětí během zrychlení
Selhání izolace motorového obvodu nebo nadměrné zvýšení napětí.
Zkontrolujte funkci zvýšení momentu. Pokud to problém neodstraní v případě odpojeného motoru, obraťte se na
oddělení služeb zákazníkům.
Nadměrný výstupní proud pohonu
Vyskytl se nenormální stav na straně motoru v systému ventilátoru.
Zkontrolujte parametry bodu nastavení přetížení. Snižte kompenzaci momentu (Pr.54).
Přepětí během zrychlení
Selhání izolace motorového obvodu nebo nadměrné zvýšení napětí.
Zkontrolujte funkci zvýšení momentu. Je-li doba zpomalení příliš krátká, zkontrolujte parametry.
Přepětí během stálého provozu
Selhání izolace motorového obvodu nebo nadměrné zvýšení napětí.
Zkontrolujte elektroinstalaci motoru. Tato chyba může odkazovat na mechanické selhání.
Vnější chyba
Došlo ke spuštění systému ESFR (MI3).
Pokud v budově nehoří, zkontrolujte elektroinstalaci relé a stav nouzového systému. V opačném případě okamžitě
budovu opusťte! Pokud se používá SmartSense, došlo k ohrožení obvodu 420 mA. Zkontrolujte přívod proudu
SmartSense a elektroinstalaci obvodu. VFD se automaticky neobnoví z EF.
Chyba uzemnění
Nastal zkrat výstupního terminálu pohonu.
V závislosti na závažnosti zkratu by mohlo dojít k poškození výstupního modulu (SCC ≥ 50 % výkonové zatížitelnosti
motoru).
Chyba komunikace
Do pohonu byl vyslán příkaz, když se pohon nacházel v chybovém stavu.
Než se pokusíte pohon spustit, odstraňte všechny aktivní chyby.
Analogová chyba
Spínač ACI je aktivní. Motor hledá signál 4-20 mA, který však chybí nebo se pohybuje mimo toleranci.
Ztráta vstupní fáze
Možné volné spoje nebo zapojení zařízení proti přepětí.
Zkontrolujte, zda vstupní AC vedení nemá volné spoje či nedošlo k zapojení zařízení proti přepětí.
Chybové kódy ventilátorů řady E
Než se obrátíte na oddělení služeb zákazníkům, projděte si níže uvedená chybová hlášení a nápravné kroky.
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
49
Chybové hlášení Popis a nápravné kroky
Chyba interní paměti
Pokud chybu neodstraní vypnutí a zapnutí napájení, proveďte úplný reset parametru. Pokud to
problém neodstraní, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.
Komunikační chybapodřízené zařízení
Ověřte řádnou elektroinstalaci datového kabelu mezi portem RS485 pohonu a zdrojem ovládání.
Základní blok
Došlo ke spuštění základního bloku (M4).
Zkontrolujte vedení přídavného zařízení a jeho konfiguraci. Pohon se automaticky vrátí do předchozího
provozního režimu.
Chyba signálu zpětné vazby
Zkontrolujte vedení AVI/ACI.
Různé neopravitelné chyby
Pokud zapnutí a vypnutí tyto chyby neodstraní, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.
Pr.00.04 Volby displeje stavu pohonu ovladače motoru
Nastavení Spustit displej obrazovky
00 (Výchozí nastavení BAF) Zobrazení uživatelem určené jednotky
01 Hodnota počítadla. Impulsy na terminálu TRG.
02 Neplatné
03 Napětí sběrnice DC (÷ 1,414 = přibližně vedení AC)
04 Hodnota zpětné vazby ekvivalentu RMS (procenta)
05 Hodnota zpětné vazby ekvivalentu analogového PID (procenta)
06 Úhel účiníku motoru (stupně)
07 Výstupní napětí v kW
08 Odhad kroutivého momentu motoru (Nm)
09 VDC u terminálu AVi (zobrazeno ve voltech)
10 mA u terminálu AVi (zobrazeno v mA)
11 Teplota IGBT (stupně C)
12 Neplatné
13 Neplatné
14 Neplatné
15 Neplatné
Chybové kódy ventilátorů řady E (pokrač.)
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
51
KONTAKTUJTE NÁS
Obraťte se na odborníka společnosti Big Ass Fan. Zavolejte nám na některé z níže uvedených čísel
nebo navštivte stránku: www.bigasssolutions.com.
Oddělení služeb zákazníkům
USA
2348 Innovation Drive
Lexington, KY 40511
USA
+1 877-244-3267
+1 859-233-1271
Austrálie/Oceánie
35 French Street
Eagle Farm, QLD 4009
Austrálie
+(07) 3292 0100
Východní Asie
Room 808, Tai Yau Building
181 Johnston Road
Wan Chai, Hongkong
+852 2836 5808
Kanada
6300 Northwest Dr, Unit 3
Mississauga, ON L4V 1J7
Kanada
+1-844-924-4277
Jižní a jihovýchodní Asie
18 Tampines Industrial Crescent #06-07
Singapur 528 605
+65 6709 8500
Malajsko
No 4, Jalan Jururancang U1/21A
Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor
Malajsko
Výroba a reklamace
Výroba
2425 Merchant Street
Lexington, KY 40511
USA
Reklamace
800 Winchester Road
Lexington, KY 40505
USA
Výroba
2251 Innovation Drive
Lexington, KY 40511
USA
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
52
REKLAMACE
Domníváte-li se, že došlo k selhání dílu během normálního provozu a daný díl je chráněn zárukou, společnost
Big Ass Solutions vám zašle náhradní díl a zpáteční přepravní dokumentaci dříve, než od vás obdrží porouchaný
díl a než ho zkontroluje, aby mohla určit důvody jeho selhání a to, zda se na něj záruka skutečně vztahuje. Za
účelem vyhodnocení příčiny selhání výrobku bude zapotřebí, abyste původní díl vrátili naší společnosti během 10
pracovních dnů od obdržení náhradního dílu.
Pokud se na díl záruka vztahuje, cena náhradního dílu vám nebude účtována. V opačném případě nebo pokud
nám díl nevrátíte během 10 pracovních dnů, vám bude cena náhradního dílu účtována, a to včetně poštovného
a balného.
Pokyny k uplatnění reklamace
1. Obraťte se na oddělení služeb zákazníkům, které vám přidělí číslo RMA.
2. Použijte prosím zpáteční adresu přiloženou v krabici s náhradním dílem. Adresa k zasílání reklamovaného dílu:
Big Ass Solutions
K rukám: RMA č.________
800 Winchester Road
Lexington, KY 40505
USA
3. K zaslání původního dílu použijte obalový materiál náhradního dílu. Č. RMA musí být uvedeno na vnější
straně krabice.
4. Pokud daný díl váží víc než 50 liber (22,7 kg), dostanete mezinárodní přepravní list. Vyzvednutí zásilky si
prosím domluvte s oddělením služeb zákazníkům. Přepravní náklady vám budou účtovány pouze v případě,
že se na původní díl nevztahuje záruka nebo jste tento díl nevrátili během deseti dnů od obdržení dílu
náhradního.
5. Má-li zásilka hmotnost 50 liber (22,7 kg) či nižší, použijte poskytnutý přepravní štítek zasílací služby a balík
zaneste do nejbližší pobočky.
RECYKLACE WEEE
Nařízení WEEE vyžaduje, aby výrobci označili své elektrické a elektronické zařízení symbolem WEEE. Daný
symbol tvoří přeškrtnutá popelnice na kolečkách s černou čárou pod ní, která spotřebitelům připomíná, aby odpad
WEEE nevyhazovali do směsného komunálního odpadu a rozlišili tento symbol od dalších recyklačních symbolů.
Nelikvidujte výrobek ve směsném odpadu. Nahlédněte do místních směrnic ohledně likvidování elektrických
a elektronických výrobků nebo zařízení zašlete na vlastní náklady společnosti Big Ass Solutions.
Pokyny k uplatnění recyklace WEEE
Pokud se rozhodnete výrobek vrátit společnosti Big Ass Solutions za účelem recyklace v souladu se směrnicí
WEEE, musíte ho odeslat na vlastní náklady. Zašlete prosím výrobek na následující adresu:
Big Ass Solutions
K rukám: WEEE Recycling
800 Winchester Road
Lexington, KY 40505
USA
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
53
POSTUP PŘED INSTALA
Umístění ventilátoru proběhne v souladu s odsouhlaseným rozsahem prací a umístěním. Má-li do jít ke
změnám, poznamenejte je a obraťte se na vedoucího servisních techniků o schválení.
Byly projednány instalační postupy (typ vedení, potřeba L držáků, byl vysvětlen způsob instalace). Používá-
li se prodlužovací tyč přesahující 4 stopy (1,2 m), byla vysvětlena potřeba použití kotevních lanek a je jí
rozuměno.
Došlo k seznámení se začátkem, trváním a skončením instalace a rozvrhem a byly schváleny.
Doba (uveďte prosím počet pracovníků a celkovou délku trvání jednotlivých prací):
Instalační technik byl seznámen s bezpečnostními pravidly a směrnicemi (např. potřeby nosit identifikační
průkaz, bezpečnostní pásy, pracovní přilby, ochrannou obuv, postup uzamčení a označení, procesy
certifikace, pracovní prostředí bez odpadků a nečistot atd.). Existují-li oblasti, do kterých není vstup povolen
či je chráněný, je s nimi obeznámen vedoucí, který dostane pokyny do nich nevstupovat. Vyskytují-li
se na pracovišti nějaké mimořádné podmínky (tj. otevřené oblasti a pracovní stroje, kterých je třeba se
vyvarovat), je o nich vedoucí rovněž obeznámen a je mu sděleno, aby se do těchto oblastí v případě
potřeby nevstupovalo.
Uvedená bezpečnostní pravidla a směrnice:
Vedoucí závodu rozumí všem elektrickým požadavkům, tj. velikosti jističů, napětí, značení, rozměrům
hlavního panelu, a všechny vyhovují původnímu rozsahu prací a umístění.
Další poznámky:
Datum:
Společnost: Pracovní titul:
Adresa: Č. objednávky:
Město/země/PSČ:
Kontaktní osoba: Telefon:
E-mail:
**NÁSLEDUJÍCÍ STRANA UVÁDÍ SMĚRNICE NFPA 13.**
UPOZORNĚNÍ
Tyto položky musí být dokončeny, než na místo instalace vstoupí další montážní personál či má být vyložen
instalační materiál.
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
54
Norma Asociace národní požární ochrany pro velkoobjemové nízkorychlostní zařízení
– USA a Kanada
V souladu s oddíly 12.1.4 a 11.1.7: Instalace velkoobjemových nízkorychlostních ventilátorů do budov dle NFPA 13
vybavených samočinnými sprchovými hasicími zařízeními, včetně ESFR, musí vyhovět následujícím požadavkům:
Maximální průměr ventilátoru musí být 24 stop (7,3 m).
Ventilátor musí být umístěn přibližně uprostřed mezi čtyřmi sousedícími sprchovými hasicími zařízeními.
Vertikální světlá výška od ventilátoru k deflektoru hasicího zařízení musí být minimálně 3 stopy (0,9 m).
Všechny ventilátory musí být vzájemně propojeny, aby se okamžitě vypnuly po obdržení signálu vodního toku
z poplašného systému v souladu s požadavky NFPA 72, Národní směrnice o oznamování a signalizaci požárů.
VÝSTRAHA: Ventilátor by se neměl instalovat, pokud příslušná montážní konstrukce není pevná, je poškozená
a nemůže udržet zatížení ventilátorem a způsob jeho připevnění. Za ověření pevnosti montážní konstrukce
zodpovídá výlučně zákazník nebo koncový uživatel a společnost Big Ass Solutions tímto odmítá jakoukoli
odpovědnost z toho vyplývají či související s použitím jakýchkoli materiálů a spojovacích prvků, které nebyly
poskytnuty podnikem Big Ass Solutions či jinak výslovně uvedeny vinstalačních pokynech.
Pokud tato instalace proběhne mimo rozsah prací či nebude provedena na základě specifikací společnosti Big
Ass Solutions na základě požadavku zákazníka, poskytněte prosím konkrétní podrobnosti:
Podepište prosím níže, pokud obě strany souhlasí, že všechny aspekty této instalace byly důkladně probrány
a všichni rozumí instalaci a souhlasí s jejím provedením.
Podpis zákazníka:
Jméno tiskacím písmem: Datum:
Podpis zhotovitele:
Jméno tiskacím písmem: Datum:
Vedoucí musí uchovat veškeré dokumenty, dokud není instalace ukončena, a zaslat je zpět obchodnímu zástupci.
Budou zahrnovat objednávku, vstupní dokumentaci a výstupní dokumentaci. Instalační technici nedostanou
zaplaceno, dokud nebudou podepsány všechny formuláře vedoucím objektu a nadřízeným. Dané dokumenty
budou předány servisnímu vedoucímu společnosti Big Ass Solutions.
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
55
POSTUP PO INSTALACI
**NÁSLEDUJÍCÍ STRANA UVÁDÍ SMĚRNICE NFPA.**
Vedoucí instalačních techniků a vedoucí objektu musí provést závěrečnou kontrolu instalace.
Instalace je provedena a proběhla na čas v souladu s původním dokumentem. V opačném případě
vysvětlete:
Vodiče jsou zavedeny v souladu s původním instalačním dokumentem, rozsahem prací a umístěním.
V opačném případě vysvětlete:
Ventilátory jsou umístěny v souladu s původním instalačním dokumentem, rozsahem prací a umístěním.
V opačném případě vysvětlete:
Velikost jističů a typ vodičů odpovídají původnímu instalačnímu dokumentu, rozsahu prací a umístění.
V opačném případě vysvětlete:
Byly dodrženy všechny směrnice a nařízení v souladu s původním instalačním dokumentem, rozsahem
prací a umístěním. V opačném případě vysvětlete:
Ventilátory byly provozovány déle než hodinu a fungují bez viditelné vady či problému.
Ventilátor se otáčí správným směrem (proti směru hodinových ručiček z pohledu od podlahy).
Ocelové úhelníky jsou pevně zajištěny a nejeví známky jakýchkoli problémů v souladu se způsobem
instalace probraným v úvodním dokumentu.
Pokud je prodlužovací tyč dlouhá 4 stopy (1,2 m) či více, jsou nainstalována kotevní lanka a nedochází
k viditelnému kmitání.
Nadřízený či dodavatel poskytli a vysvětlili instalační příručku. V opačném případě vysvětlete:
Nadřízený či dodavatel vysvětlili způsob provozování ventilátoru, včetně jeho spuštění/zastavení, ovládání
rychlosti a vypojení přívodu proudu, a já jim rozumím. V opačném případě vysvětlete:
Zahájení, průběh a ukončení prací proběhly v souladu s původním dokumentem.
Další poznámky:
Datum:
Společnost: Pracovní titul:
Adresa: Č. objednávky:
Město/země/PSČ:
Kontaktní osoba: Telefon:
E-mail:
WWW.BIGASSSOLUTIONS.COM © 2016 DELTA T CORP. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
56
Norma Asociace národní požární ochrany – USA a Kanada
V souladu s oddíly 12.1.4 a 11.1.7: Instalace velkoobjemových nízkorychlostních ventilátorů do budov vybavených
samočinnými sprchovými hasicími zařízeními, včetně ESFR, musí dle směrnic NFPA 13 týkajících se těchto
ventilátorů, vyhovět následujícím požadavkům:
Maximální průměr ventilátoru musí být 24 stop (7,3 m).
Ventilátor musí být umístěn přibližně uprostřed mezi čtyřmi sousedícími sprchovými hasicími zařízeními.
Vertikální světlá výška od ventilátoru k deflektoru hasicího zařízení musí být minimálně 3 stopy (0,9 m).
Všechny ventilátory musí být vzájemně propojeny, aby se okamžitě vypnuly po obdržení signálu vodního toku
z poplašného systému v souladu s požadavky NFPA 72, Národní směrnice o oznamování a signalizaci požárů.
VÝSTRAHA: Ventilátor by se neměl instalovat, pokud příslušná montážní konstrukce není pevná, je poškozená
a nemůže udržet zatížení ventilátorem a způsob jeho připevnění. Za ověření pevnosti montážní konstrukce
zodpovídá výlučně zákazník nebo koncový uživatel a společnost Big Ass Solutions tímto odmítá jakoukoli
odpovědnost z toho vyplývají či související s použitím jakýchkoli materiálů a spojovacích prvků, které nebyly
poskytnuty podnikem Big Ass Solutions či jinak výslovně uvedeny vinstalačních pokynech.
Zákazník musí připojit své iniciály, kterými stvrzuje následující skutečnosti:
Je zapotřebí další návštěva – vztahují se další poplatky (zákazník není připraven/problémy se zvedáním).
Byly provedeny práce mimo rozsah zakázky (vztahuje-li se).
Z nějakého důvodu nebyla instalace provedena v souladu s doporučeními či specifikacemi BAS.
Zákazník rozumí dodatečným poplatkům a schvaluje je na základě vysvětlení ve výši v USD
(vztahuje- li se).
Další (vysvětlete prosím níže)
Pokud některá část instalace proběhne mimo rámec příslušné zakázky a ne podle specifikací společnosti Big Ass
Solutions v jakémkoli rozsahu či z jakéhokoli důvodu, poskytněte prosím podrobnosti níže:
Ventilátory Powerfoil X3.0 a SmartSense
Je-li SmartSense nainstalován:
Zákazníkem poskytnutá 110V zásuvka dle objednaných
prací.
Instalační technik certifikovaný společností Big Ass
Fans nainstaloval 110V zásuvku.
Pokud není SmartSense nainstalován:
Zákazník odmítl instalaci ovladače zahrnutého jako
standardní vybavení sady ventilátoru Powerfoil X3.0.
Dle prodejce není SmartSense součástí objednávky.
Další poznámky:
Jsou zapotřebí podpisy obou stran níže, kterými stvrdí, že je s touto instalací zákazník spokojen, za účelem
aktivování záruky a s cílem zaplacení dodavatele (s požadovanou dokumentací):
Podpis zákazníka:
Jméno tiskacím písmem: Datum:
Podpis zhotovitele:
Jméno tiskacím písmem: Datum:
Vedoucí musí uchovat veškeré dokumenty, dokud není instalace ukončena, a zaslat je zpět obchodnímu zástupci.
Budou zahrnovat objednávku, vstupní dokumentaci a výstupní dokumentaci. Instalační technici nedostanou
zaplaceno, dokud nebudou podepsány všechny formuláře vedoucím objektu a nadřízeným. Dané dokumenty
budou předány servisnímu vedoucímu společnosti Big Ass Solutions.
2425 Merchant St., Lexington, KY 40511
1 (877) BIG-FANS | WWW.BIGASSFANS.COM
Rev. A
PX3-INST-133-CZE-01