simplebooklet thumbnail

of 0

ליקויי בניה בראי משפטי


ליקויי בנייה בדירות חדשות

הקדמה: 

בחרתי להפריד בין ליקויי בנייה בדירות חדשות מקבלן ובין דירות הנמכרות כיד שנייה.

ההבדל נעוץ בעיקר באופי ההתקשרות. 

אדם הקונה דירה מקבלן אינו יכול לדעת איזו דירה יקבל ביום סיום בנייתה. משום זאת בא המחוקק והגן על אדם זה באמצעות חוק המכר, חוק המבטיח את שלמות הנכס ומגדיר את תקופות האחריות.

לעומתו, אדם הקונה דירה יד שנייה אינו מוגן לפי חוק המכר. למעשה לכל בעל נכס יש הרשות למכור את דירתו גם אם יש בה ליקויים רבים ואינה מתאימה לתקני הבנייה. מצבה הפיזי של דירה יד שנייה גורר את מחירה בשוק. הצדדים לעיסקה יסכימו לבצעה אם קיימת התאמה בין מצבה הפיזי של הדירה לבין המחיר שהוסכם לשלם בגינה.