simplebooklet thumbnail

of 0
 VOD V  om je fyzika u ito n  1.  Dop  an  slov   1. PLYNN , 2. TEPLOMER, 3. PR LIVU, 4.  IAROVKA   m  ...
I. VLASTNOSTI KVAPAL N A PLYNOV V eobecne o l tkach a teles ch     1.  2. plynn  l tky vzduch atmosf ra ...
Vlastnosti kvapal n   1.  a nie  2.  a kvapalina m  tvar n doby, v ktorej sa nach dza b kvapaliny nemaj  st...
  2.  a 8,5 hl  f 350 ml  b 470 ml g 5 200 l  c 8 l  h 250 ml  d 4 dl  i 20 l e 50 hl 3. Obr zok A ...
b  Po et 0,5 dl poh rov Pr slu n  objem v ml 0 0 7.  2 l  8.  a 7,2 l b 2,82 hl  9.  samostatn  pr ca...
Opakovanie  1.  pod iarknu  oxid uhli it , h lium, dus k, vodn  para, vzduch zakr  kova  nafta, malinovka,...
II. VLASTNOSTI PEVN CH L TOK A TELIES 1.   Vlastnos  krehkos  tv rnos  plastickos  tvrdos  nestla ite nos ...
6.  a  elezobet n je bet n vystu en  oce ov mi pr tmi roxor , pletivom, oce ov mi  profilmi alebo oce ov ...
6.  lietadlov  lo  - t  7.  a 0,075 g e 7,025 kg  8.  samostatn  pr ca 9.  samostatn  pr ca 10.  s...
  8.  a 0,047 m f 5 600 mm  b 0,551 m c 19 cm g 0,072 6 km h 0,005 m  d 0,010 6 m i 0,068 km e 5 130 m...
Spolo n  a rozdielne vlastnosti kvapaln ch, plynn ch a pevn ch l tok a telies 1.  pevn  l tky  kvapaln  l tky ...
5.   slo merania 1 2 3 4 5 Priemern  v  ka   V  ka K2 v m. n. m. 8 610,8 8 610,5 8 613,0 8 611,5 8 611,2 8 611,4...
    2.  Polystyr nov  kocka pl va na hladine vody. Nad hladinou vy nieva v razne v   ia  as  kocky ako je ...
4. 10 g 3 Kalich nie je z  ist ho striebra, lebo hustota  ist ho striebra je 10,5 g 3 . cm cm 5.  3,86 g 6.  1 3...
3.  V   iu hustotu m  voda. Hmotnos  vody je v   ia ako hmotnos  oleja. Ich objemy  s  rovnak . Zo vz ahu na...
3.  a 600 kg  b 0,585 m3  c 0,585 m3 d gondola 4.  a 0,44 Ponoren   as  s objemom 585 l g cm3    b T...
3. b 4.  a zmen ila sa  5.  samostatn  pr ca b zv   il sa Opakovanie  1.  a 0,14 g cm3  b Penov  l...
IV. SPR VANIE TELIES V PLYNOCH Hustota plynov   1.  a  elezn   b dreven  c Dreven  kocka m  o 224,6 cm3 v ...
Zemn  plyn Vod k Vlhk  vzduch Svietiplyn Such  vzduch Prop n Oxid uho nat  Oxid uhli it  Ne n Met n K...
5.  Studen  vzduch je dole, lebo m  v   iu hustotu ako tepl . Preto je chlapcom zima na nohy. 6. a samostatn  ...
  2.  Bal ny sa plnia h liom, lebo jeho hustota je men ia ako hustota vzduchu. 3.  Oxid uhli it  sa hromad  v ...