Return to flip book view

Mavi Dalga 2011

Page 1

MAVIDALG ARMARA OHlVERS T AAA 1983 FAKULTE Say1 24 2011 Mayis 2011 tus sinavi T rkiye birincisi olan Dr Emre Ba_g ze sinavda 73 719 puan alarak Fak ltemiz l Hastaliklan Anabilim Dal na yerle_ti

Page 2

ARMARA ONIVERS oaiaitm FARULTES ESI 1983 iciNDEKILER Ns Z Ogrenci yaz1lar1 23 Kasim 2006 Hauwa Amal BAMANGA Komite nedir Bulgu ve semptomlar1 nelerdir 4 Diyaloglar Ortak Dramim1z Kafaya Hafif Siyr1kla Atlatanlar 7 8 Siirler Ben Muhammed Abdullahi GARBA Sarkac1n Her lki Ucunda New Yorkun Marmara Dei_en 11 12 15 Onde Gelen Obstetrisyen ve Jinekologlar1ndan William J Sweeney nin ANILARI 16 17 Karikat r Bize neler neriyorlar Kendileri l in ne Yapmak lstiyorlar R portaj 14 Merdiven ve Yoku_lar Ogrencimizin Hikayesi Prof Dr Mehmet Z SUNGUR Ikinci El Kitap lanlari 18 23 28

Page 3

ONS Z Bir Marmara Tip mezunu olarak bu okulun kurulu_undan beri SIki_tii yayinlanan Mavi Dalga i in ns z yazaca1m1 hi d _ nmemi_tim Bizleri g l mseten bazen eskiyi hat1rlatarak h z nlendiren ve hocalar1m1z1in kendilerine s yleyemediimiz _eyleri st kapal1 ve mizahi bir _ekilde ifade imk n1 bulduumuz Mavi Dalgay1 her zaman b y k bir keyifle okudum Marmara n1n ok hizl1 ya_adi bu son bir yl1n nasil anlat1laca1n1 ok merak ediyorum Olumlu olumsuz bir ok olay1n ya_andi1 bu d nemde Marmara n1n i ine kisir d ng y k1rdi1n1 uluslar aras1 standartlara uygun bir hastane binas1na kavustu unu her ne kadar Sal1k Bakanl1na ait olsa da ve al1ma eitim ve ara_tirma carklarinin tekrar d nmeye ba_ladiin1 g r yoruz Eskilerin deyimiyle Tebdili mek nda ferahlk vard1r G cebe toplum genlerine sahip bir milletin evlatlar1 olarak kim bilir belki yakin zamanda buradan da g edip kendimize ait Ba_1buy k hastanesine ge ebiliriz Ne de olsa antrenmanl saylirz artik Sarkidaki gibi bir ihtimal daha var ki elimizdeki hastaneyi tutup ikinci bir hastaneye sahip oimak Marmara Tip in y celmesi ve Istanbulfun dolays1yla Turkiye nin tekrar parlayan yldizi olmasi hepimizin r yalar1ni s sl yor Mavi Dalgan1n varlii Marmara Tip la e_deerdir bizden sonra da devam edecek olan bu y uce eitim hay1rl olsun Marmara Universitesi Tip Fak ltesi Dekan1 Prof Dr Hasan F Bat1rel ve hepimize i cinde okuduumuz yuvas1n1 simgeler Yeni mezunlarimz

Page 4

Tarih 23 Kas1m 2006 Yer THY u a1 Lagos Uluslararasi havaalan1ndan Istanbul a gitmek zere bekliyordum U u_ personeli yolculari g venlik ve acil durumlar hakk1nda bilgilendirirken hem ingilizce hem de T rk e anons yaptilar T rk eyi ilk defa orada duydum T rk e hakk1ndaki il zyonum y1kilmi_t1 nk bu dili Arap a ya benzer bir_ey saniyordum daha nce Bu durum 18 ya_inda ilk defa yurtd1_1na 1kmak zere olan birini biraz endi_elendiriyordu Bu dili asla renemeyeceimi dus n yor ve ne yapaca1m1 merak ediyordum 5 yl sonar ise T rk e adeta 2 anadilim olmu_tu Sin1f arkada_lar1m bazen benim yabanc1 olduumu unutuyorlar bile okulu niversitesi tip fak ltesine 6 ayltk bir T rk e kursundan sonra 2007 yaz1nda Kabul edildim kald1ktan sonar ilk ve en se mem Manchester da rolog olan amcamin tavsiyesi zerine olmu_tu Birka ay konuda T rklere rakip nemli izlenimim T rklerin ne kadar s1cak ve canayak1n insanlar olduu idi Kanadalhlar bu Bu Marmara bile olamazlar bence Burada hastalar da sayesinde buraya ok uyum onlar1n bu sicaklii ki bazen t1bbi yk almak zorla_iyor Ama oldu hayat boyu s recek arkada_l1klar kurmam ok kolay sicak insanlar O kadar salamam ve beni lar1n sonunda yap1lan bu bina g zelliiyle y1l1m1z Haydarpa_a daki tarihi binada ge ti 1890 b t n ondaki eski Osmanl1 havas1n1 i ime ekiyordum Esasen b y l yordu ve koridorlar1nda y r d m her g n istanbullu bir kontrast1 ve onu bu haliyle daha ok seviyorum istanbul _ehri tarihin ve modern deerlerin art1k ba_ka bir _ehirde Derler ki Bir defa istanbul da ya_amaya al1_an Ilk olmaktan gurur duyuyorum zaman uyumayan say1s1z k lt rel i in de ge erli Istanbul da ya_amak hi bir bunaltic1 trafie ramen ok g zel bir duygu yapan bu _ehirde olmak ev sahiplii mirasa ve ya_ayamaz Bu benim her milletten turiste Diger zde_le_tii arpic1 kendilerini Burada ilk sistemi felsefesinin disiplinle aras1indaki ili_ki Ingiliz eitim bir_ey de rencilerle profes rler Burada profes rler durumda biraz nefes alma imkan1na kavu_tum bir lkeden gelen ben bu kral rencileri y1l de merhametlerine birak1lm1_ k leler olarak g rm yorlar merak etmeyen ben nceleri anlat1ld1 Kendi lkemin tarihini bile pek bize T rk tarihi dersi de biraz daha tan1ma f1rsat1 verdiini g r yor Ama _imdi bu dersin bu lkeyi bunun gereksiz olduunu d _ nd m ve mutlu oluyorum kahvalt1 ve ikindi ile sinirl deil konusu oldu Burada ay sadece de biri ay _eylerden Benim i in en _a_1rtic1 sanki Benim gibi b t n arkada_lar ay i meye ko_uyor dakikal1k tenef slerimizde 10 herkes her yerde ay i iyor olsa da zamanla ben de ay tiryakisi lkeden gelen birisi i in bu _a_1rt1CI bir SIcak ay k lt r n n pek bulunmdi i olup 1kt1m Marmara m mk n Tip ta renci olarak ge en y1llar1m olsa da o 23 Kas1mdaki THY u ainda gerek yok derdim ve lstanbulda ki ya_ant1m o kadar g zel an1 ve duygularla dolu ki k1za Rahat ol endi_eye hi endi_eyle bekleyen 18 ya_1ndaki

Page 5

Date 23 November 2006 Place THY plane Lagos A Turkish Airline flight bound for Istanbul was about to take off from the Lagos international airport The cabin crew was briefing passengers about the safety and emergency features of the flight It was both in English and Baoaaam TURKISH That was first time I heard the Turkish language The illusion I had of Turkish which 1 don t why I thought was kind of like Arabic was shattered It made me the 18 year old who had never lived in a foreign country and who was about to become a foreign student in Turkey nervous I thought to myself that there was no way I would ever be able to learn how to speak this language and wondered how I was going fit in Fast forward 5 years and Turkish has become like my second mother tongue My classmates today do point out sometimes that they occasionally forget that I am a foreigner enrolled into the Marmara University medical faculty as a first year student in the summer of 2007 after completing a 6 month Turkish language course I had done so based on the recommendation of an uncle an Urologist in a hospital in Manchester who had a colleague who he said was a very good doctor that was alumni of the university The first and biggest impression I had after a few months of stay was how friendly and sociable everybody was Turks can definitely give Canadians a run for their money on this regard The patients here are so warm They are so warm it might be sometimes hard to take their medical history But thanks to this nature of people here I was able to quickly fit in and have made lifelong friends For the 1t 3yrs of the medical program I had classesin the Haydarpasa campus which was built around the 1880 s I was struck by how beautiful it was and simply relished the old ottoman feel to it every single morning as walked in The whole city of Istanbul is a contrast of the old and the modern and that is why I love it so have become a proud Istanbulian There is a saying that once you have lived in Istanbul you can t live anywhere else and that definitely is what has happened to me Living in Istanbul a city that never sleeps a city with a huge cultural heritage and numerous tourists a city notorious for its traffic has made my experience as a foreign student much more enjoyable Another striking thing was the interaction between students and professors Coming from a country with a UK based educational system which is synonymous for discipline it was a breath of fresh air to be in a system where professors weren t the kings with students being the subjects at their mercy It made for a more conducive environment to learn I also had the opportunity to a course on Turkish history in my first year which in the beginning I thought I didn t need to since I hardly even knew about Nigerian history But today I am of a different opinion Where else would I have gotten the opportunity to learn about the history of the place I have grown to love and have lived for a good part of my life But I think the most striking thing for me would be how much tea everybody drank Tea was not only for breakfast and brunch There was tea being drunk and offered all the time everywhere A Class period at Marmara would usually last for an hour with a 10minute break after each hour During the break all my classmates would go drink chai in the cafeteria Having lived in a country with a generally hot climate and where there wasn t Later started to tag along and today can t do without my think it grows on all foreign students if that student isn t already from a place with a tea culture a tea culture I was so fascinated I I c ai

Page 6

All in all my experience as a toreign student in Marmara and living in Istanbul has been so pleasantly z ECould I would teleport back to the 23 would have 18vear old she nothing of November to that to worry about Hauwa Amal Bamanga 4t year student Nigerian same Turkish Airline flight and tell that

Page 7

NELERDIR SEMPTOMLARI KOMITE NEDIR BULGU VE associated Klasik bir sorusudur Asl1nda tek bir sinava sinav dei_en sik1_t1r1l1p 2 3 saat Kimileri kar1n p re de isebilir s re tir people NMAP non medicine Komite Sendromu Etiyoloji Tip rencileri g r l r Genetik deildir ama i inde ar1s1 CS ve kesin bir cevabi da yoktur Genel sistemiyle birlikte cevapland1rilmas1 kimileri hakk1inda kisa evresinde agrisi bir bilgi verelim yaygin olarak ok al1_mak gorulur Bula_ici gruplar Ba_ar1l1 zeki olmak erslerin komiteden komit miteye da sonu ta herkesin haftail len kicin dayalid1r Kisiden ki_iye olarak tanimlasa ba kal1tsal olabilir Risk derslerine edinmek k kken sistemine alara riniaalan oir olmadigi i in genelde endemi bir aileden ya da bunlarin gelmek tip oku divan olarak L evre her di_indaki _ey olabilir Ne damih arada bir doktor 1kar Tip fak ltesinden her _ey 1kar ortalama boylarda g zel tira_l1 olmasi ba_l1ca zellikleridir Patoloji Morfolojik olarak G zl kl numaras1 3 vermez Histolojik olarak son derece al1_kan ama belli etmeyen n G zel veya irkin olmas1 ise kesin bir patoloji k t phanede bulabileceiniz ya da tam tersine okuldan ka m1_ olan ivi not etse de yalanlayan kaybettiinizde alan derslere d zenli gelen Klinik ve Ornein Tedavi Kas sirti ar1rken Profilaksi ve mikroskop laboratuvarda ok da nemsenmeyen bir kullanabilen durumdur tipik bir t1p rencisidi Ki_i komiteye bal1 olarak dei_ik Iskelet Komitesinde insan1n Gastroenteroloji Komitesinde kar1n ar1s1 ya_ayabilir Fakat tedaviye ihtiya olmadan iyile_irler ders al1_ma ve anlama ncesinden 1 ay ncesinde semptom ile semptomlar azalsa da kesin bir tedavisi yoktur En ok komite g sterir fakat sonu lar a 1klanana kadar devam edebilir post disease birakmaz diger komiteye kadar unutulur Akut etkiler yaratir genelde kronikle_mez Ferhat Yildiz semptomlar verebili i2

Page 8

D YALOGLAAR AGadaki s zler hocalar1n derslerde bizzat kullandii mevdana getirilmi_tir verilmemi_tir c mlelerden al1ntid1r Bunlardan sa ma bir diyalog Kimseye sikinti olu_turmamasi a isindan hocalar1n sadece b l mleri yazilm1_t1r isim Vars1n merak edenler sora sora kim olduklarin1 rensin X Profes r olduk hala logar bo_luu ar1yoruz olacak i_ mi ya Kad1n Doum Y KepaZelik yaw NEYMI Kepazelikmi_ Kad1n Doum A Yaka kartlar1 neden var Ha neden Dahiliye B idiotluk Buradakiler idiot da ondan K D C Do you remember my rectum lecture Anatomi D It s medicine guys not your toy It s your profession Pediatri E Aranizda T rk e anlamayan var mi mesela siz hepsinde var F Ne m nasebet Buras1 ingilizce bir fak lte T rk e anlatan mi var yoksa Pediatri O renci Hocam oray1 anlamad1m G Oku bakalim _uray1 Neden anlam1yorsun ingilizcen mi yetersiz Kardiyo Yo yeterli hocam G Niye anlam1yosun yavrum o zaman Bi daha oku _uray Orenci Hocam TUS i in dershane nerir misiniz H Siz TUS a al1_may1n bence Niye al1_1yorsunuz ki onu da OSYM yapiyor G venilirligi var mi art1k sizce Gidin yurtdi_ina al1_1n Dahiliye K Anatominiz ok zay1f ocuklar Genel cerrahi L Anatomiden akl1mizda bi femur Kolunu tutarak kald1 valla Dr Mahmut Bay1k a saygilarla M Guyton u biliyor musunuz Guyton Guyton okuyan hepsini anlar Guyton okuyo musunuz ha N Ben renciyken Harrison uda bitirmi_tim tabi evet Dr Ouz Caymar asayglarla Anonim The person you have called 5

Page 9

ORTAK DRAMIMIZ Eve misafir gidilmi_ veya kabul edilmi_ durduramaz kisa kestirip atmalar dahi oturulmaktad1r Amca veya teyzeden biri dayanamaz sormaya ba_lar onu T Okuyo musun yavrum Evet teyzeciim T Hangi okul Marmara niversitesi Allah1m l tfen devamin1 sormas1in T HANGI B L M Tip haydee b l m n T Oooo Ma_allah ma_allah Ka 1nc1 s1n1f ne bakiyim Daha 4 z b l mler okul bitince belli olacak T Ka sene bu tip ki 6 ingallah TUS u sormaz T Uuuu okmu_ be E para alacaniz mi Ne zaman uzman olcaniz ya Yok para almiyoruz g reve ba_lay1nca al1yoruz uzmanl1k ayr1 3 5 sene b l m ne g re al1_1p uzman oluyosun T Para aliyon de mi al1_1rkene takti paraya Evet T Ka para Bak ya Tam belli deil dei_iyor 1 5 falan ortalama T Pek de azm1_ be Niye okuyon madem 10 sene Valla 10 sene arti bi de b t n bunlar1 anlatmas1 var Niye okuduumu Anne kalksak mi artik kalksalar mi diyemiyosun ki T Oturun daha canium nereye Bak olum benim yle bi bilsem iyi bari TUS u sormadi s1rtlar1m da ar1yo her sabah valla zorlan1yorum anlar misin sen _imdi bele_ muayene sira yok tabi Olur teyzem olur Sen iyice bi dinlen ge er o Ben gidiyom al_mam gerek daha d nyay1 kurtaricam siniirrr T Gazi Ka_1k i

Page 10

KAFAYA HAFiF SIYRIKLA ATLATANLAR Mr Daye_il bu ders yine okuma n1n neminden bahsetti Derse ge giren renci yine tek bo_ yerin kap1dan en uzak noktada olduunu Sehirleraras1 otob ste yan1nda oturan teyzeye tip okudu unu fark etti s yleyen gen asr1n hatas1n1 yapti Tarkan Sen a_k1 i ek b cek diye ba_layan nakarat1 Dahiliye staj1 yaza denk gelen tip 1lardan esinlenip yazdiin a1klad1 Derste u aklar1 takip ederek saat ve g zergahlar1 ezberleyen gen hekim olmayacain1 G k en de i_inin hazir olduunu anladi1nda Sabiha belirtti Notlar yetiyor kitaba gerek yok diyen renci bu sefer de y1rtti 4 sinf biterken mezuniyetten sonra doktorluk yapmayaca1in1 anlayan kis_i saysinda arti_ ya_andi Mrs Yeen yine s1n1fin alg1lar1n1 susturup ingilizcesini konu_turdu Dr Im rk bu sene rutinden s1k1ld1in1 ama sadece derse ge gelen ilk renciyi polisi 1 sin1fin ilk ders saatine ayn1 sormak amac1yla ifade vermeye a1rd1 Vicdan Patoloji olduunu Histo lab1nda normal duyurdu Biyokimya dersini koyanlar1 neden bu g zda1n1 gen s1nifta ilgi odai verdiklerini olurken ba_ar1s1n1 preparat1n rengin e bor lu ifade etti lab yine birbirinden Anatomide kesiler Pediatri h creyi se ebilen hocan1n derse alaca1n1 yine ilgin hayal g c ve izimlere sahne oldu Formaldehitli bitti staj1nda poliklinik imzas1 toplamaya Dahiliye staj1nda al1_malar h1z Bu seferlik bu kadar iyi kesmeden okumalar 1kan gen ten arkada_lar1 hala haber alamiyor s r yor s rmeli oy s rmeli s rmeli mazur g rmeli sevgili okuyucular daha ook okuyacaks1niz Stj Dr T Gazi Ka_1k 1

Page 11

siiRLER zkanBozda Terkedilmek Bir kelebegin zg l k hikayesi gibi Neden kozas1na umut verir ki insan Niye bir g n gideceini bile bile sever Nas1l bir d _ nce Daha nce emsali yokken K r k r ne balan1r mutlulua B t n sevdalar tam kalbinden y1rtil1p Bir taraf b t n ihti_am1yla kanatlan1n Neden hep harabedir geride kalan Hangi sevmek bar1nd1r1r nce b t n narinliiyle Sonra si1n1p kozaya korktuu d nya i in Sen parma1ma Kim bilir kimi onu ezip ge meyi konan bir kelebektin birak1p gelmi_tin Ba_ini ok_arken unuttum kanatlar1n1n olduunu ve uzun kalamayacak kadar k1sa bir mr n n Oysa ne _ark1lar besteliydi ad1na Daha ne tasvirler kar_1nda aresiz kalan

Page 12

Masal Hi de yle uzak olmayan diyarlar1n birinde orek otunun kokusuna uyanm1_ ocuk G nlerden papatyaymi_ g ne_ g m _ pembesi Kald1rip ba_1n1 topra1n yumu_akl11ndan Kelebekleri aralay1p zirveye bakm1_ Orada demi_ orada yaln1zli1im1n katili Firlayip ayaa bezginlikleri silkmi_ zerinden Kahvaltilik birka sitem koymu_ ekmein aras1na Isird1k a akan g zya_lar1n1 i mi_ sonra huzur Dain eteklerinde mavi s1rtlanlar dolan1rm1_ Her birinin az1nda par alanm1_ kalpler Ayaklarina batan korkunun ac1s1 bir yanda Ob r yanda kulaklar1n1 tirmalayan yaln1zli1n g r lt s ocuk g c n al1p ona yol veren aa lardan S mb l n morunu kalkan etmi_ kendine onu Hayat1ni ezip ge erken kiz1l g zler izlermi_ Cikip gelmeyecek Her an kadar gizem d _k n sald1racak kadar dedim ya kiz1l Bal kabaindan turuncu bir g l 1km1_ kar_1s1na i inde t yleri katran kuular Sadece onun gibi inananlar y zermi_ zerinde y r rm s g l n ipek ad1m basm1_ suyun y z ne Aldananlarin boulmu_ l1klar1n1 sonra ko_maya ba_lami_ duymu_ g l n tabanlar1nda

Page 13

Vardi1nda Her da1n ucuna yeni ad1mda g s kardelenlere tutunup balam1_ kafesi yetmemeye t1rmanmaya ba_lam1_ i indeki co_kuya Zirveye tek soluk kala d nmeyi birakm1_ d nya ocuk ona ula_ti1nda Nefesi dilleri lal g z k r olmu_ boaz1in1 par alam1_ kan1 m1hlanm1_ damarlar1nda Uzatip kollar1n1 s1ms1k1 yakalam1_ a_k1 V cudu kor gibi yansa da birakmam1_ Kemikleri erirken i inde hissetmi_ onu Sonra u urumdan denizin kalbine birakm1_ kendini D _erken ard1ndan bakan g zlere tutunmu_ Ama dile gelmi_ a_k Masal bitti zkan Bozda

Page 14

Fotoraf ikbal H may AKYILDIZ Ben Muhammed Abdullahi GARBA Ben Muhammed Abdullahi Garba 1985 de Borno devletinin ba_kenti Maiduguri de dodum ilk ve orta orenimimi El Kanemi islami Teoloji kolejinde ald1m 2004 yilnda Maiduguri niversitesY nde 4 y1ll1k Fizyoterapi eitimine ba_lad1m Oradaki 2 y1l1mda Nijerya Fizyoterapi rencileri Dernei Baskanliina se ildim ve e_itli kongre ve konferanslarda g revler ald1m T rkiyeye geli_im 2009 da yurtd1_inda eitim se eneklerini ara_t1rmaya ba_lad1ktan sonra g ndeme geldi Marmara Universitesi Tp Fak ltesinin eitim ve arast1rma olanaklar1 beni etkiledi ve tercihimi bu y nde kulland1m Bu lkeye ilk geliim 31 Ekim 2010 da oldu Ankara niversitesi nde T rk e grenmeye ba_ladim Ogretmenlerimin yard1miyla bu dile kolayl1kla Marmara niversitesi ni ilk ziyaret etti imde isind1m Dr Pamir bey ile kar_1la_t1m ve onunla konu_mamizdan herkese kendi e_iti ve karde_i gibi davranmas1ndan ok olumlu etkilendim Art1k dogru al1_ma ortamina ula_t11ma kanaat getirdim Burada t1bbi e itim ve ara_t1rma i in gerekli imkanlar salan1yor ve hocalar1miz bize fazlas1yla destek oluyorlar Marmara Tip ile sosyal ya da akademik anlamda Ozet olarak buradan d nyaya sesleniyorum ki hi bir niversite rekabet edemez bunu anlatmamiz zor gelip kendi g zleriyle g rs nler 11

Page 15

SARKACIN HER iKi UCUNDA MARMARA DEI EN Bu yaziy1 okurken al1_aca1m Sizlere ya_ad1klar1m1 iki u tan anlatmaya Tip Fak ltesi Dekan1 oldu ums l tfen 1988 de Marmara Tip a kat1ld1m kay1t i in geldiimde d _eniyordu ve renci i_leri Kazandiim1 rendiimde koridorunda yeni ku_lar u uyordu ilk g r _t m hoca Prof Dr Kaya Emerk ti ve beni biraz havai bulmuc olmmal1 ki Bundan sonra zel hayat yok tup etimi ok laf dinlediimi Haydarpa_a n1n i inde mermeria aird1r ok al1_man laz1m seklinde uyarm1st Ben yine de s yleyemem Tip Fak ltesi rencilerinin yar1s1ndan fazlas1 sigara i mekteydi 1994 te mezun olmama yak1n uzmanl1k i in G s Cerrahisi istediimi ifade ettiimde babam G s cerrah1 ne i_ yapar diye mant1kl1 bir soru sormu_tu 1994 te hangi fak ltede ihtisas yapay1m diye yine babama dan1_ti1mda temelini iki sene nce att1k senin ihtisas bitirmene yeti_ir in_allah dedii fak ltesine girdiimde Olum d n gibi akl1mda Ayn1 _eyi t1p de Yak1nda hastane in_aat1 da ba_lar ve biter _eklinde s ylemi_ti Uzun bir s re k lt rl iyi giyimli ve parf ml 3 milyonluk Emekli Sandii Badat Ba_ib y k teki hastane Caddesi ve Boaz mensuplar1na ve 1 milyonluk hatt sakinlerine hizmet verdik Ne mesut g nlerdi onlar T rkiye yi bu ki_ilerden olu_uyor san1yorduk hala sananlar1miz var aram1zda Altunizade de ilk SSK 1 hasta ile 5 6 yil nce tan1_t1k Deprem tehlikesi nedeniyle k1smen kapanan nadir hastanelerden biri olduk O hastanede ba_hekimlik yapt1m ekonomik a 1dan bir ok geli_meler oldu ama ne uzad1 ne k1isald1 nk kapasite 300 yatakt1 ve bina hastane deildi Yine de ilk torakotomimi sternotomiyi ekstraplevral pn monektomiyi insizyonlu zofajektomiy Altunizade de yapt1m Orada do ent oldum llk hastam1 orada kaybettim ilk davaya orada maruz kald1m Deprem nedeniyle hastanenin bir b l m kapan1nca Kartala ka t1m Yeter art1k cerrahi yapmak istiyordum Ve Temmuz 2010 da kimse dekan olmak istemedi kismet bizeymi_ Marmara Tip mezunu olarak nayi demedim diyemedim Asl1nda cerrah1m idareci deilim ve kendini nas1l tariflersin diye sorsald Once cerrah ve retim yesi sonra idareci derim i_te Pendik neredeyse 1 y1l oldu ne ya_ad1k ne izdiraplar ektik iyi taraflar1 yok mu elbette var Pendik Prof Dr Davut T ney ve Prof Dr Selim isbirin yoktan ortaya koyduklar1 se enek Iyi retim yelerinin 60 1 ta_1nma konusunda negatif oy verdi 27 sene sonra Ama ne ta_in1r miy1z Yok ta_inma ka ar gibi 120 Ki u karde_im olmaz dedik 1 5 ayda ta_1nd1k kamyon seferi yapt1k Yeni yeni yerle_tik say1l1 7 8 ay 12 so nra mu_lar

Page 16

Oinwanin b r ucu gibi Kad1k y den 30 km evresi tekin deil brencimizin gece evine hirsiz girdigini drenince zellikle kiz rencilerimiz i in Bir biz ne yapt1k bu ocuklara diye d _ nmedim deil Bashekimiz ismail beye 27 Eyl l den itibaren yemek verdi diye 50000 TL zimmet ikt 8ashekimimiz ismail Cinel in g nl k mesai s resini 14 saate 1kard1k zorlamaya devam ediyoruz bir sonraki hedef 15 saat hatta acil anestezi n beti bile yaz1labilir enerjisini tamamen drene etmek i in Sa lik Bakanli1 hastanesi miyiz Universite miyiz Neyiz biz derken y netmelik 1kti ikisi de olmad11miz anla_1ld Ortak bir hastaneydik ortakh1k zor i_ karde_ler bile kanl bi akli oluyorlar sonunda OIsun mahkeme kadiya m lk deil ok da tasalanmamak laz1m Gelip ge iyoruz hep beraber ivi haber ilk kez TUS s1navinda 19 mezunumuz bizi tercih etti Kadrolar1miz1n neredeyse imdi 11 tamam1 doldu ameliyathanemiz var zincirlerimizi k1rarsak 21 olacak Her ge en g n yeni bir _eyler geliyor mesela anjiyografi nitesi T rkiye deki en geli_mi_ cihaz Endoskopi nitesini bir gezin hatta patolojiyi de uzay s g r n m ndeki biyokimya laboratuar1n1 da i_in alt1na giren Rekt rl k Dekanl1k Ba_hekimlik ve gelen se enekleri a_aida siralad1m Tarih bu a Marmara ya b Bu ihanet edip Sal1k bakanl11na t m retim yeleri i in ne yazacak acaba Akl1ma teslim edenler olanlar sarkacin ortasi s rpriz s reci iyi niyetle y netme abas1nda c Marmara n1n makus talihini k1ranlar Karar sizlere ait Hasan Bat1rel 13

Page 17

MERDIVENLER VE YOKU LAR Bir g n daha ba_lar Gece karanl1in1 da yanina al1r ve sessizce _ehri terk eder Uyku baldan tatlid1r derler ya ger ekten de yle gelir insana Sabaha dek ba_kahraman1 olunan r yalarin sonuncusu da biter Ilk i_1klar gecenin sonunun g nd z n ise baslangicin1in habercisidir Sabah1n ayaz1 yerini il1k bir havaya b1rakur I_tklar s ner G nes kisa bir s reliine de olsa h km n kaybetmi_ olan dolunay1n yerine ge er Nihayet g ndelik hayat1n tela_1 yeniden ba_lar Sizi r yas1nda dahi g remeyenlerdenim Ancak biliyorum ki biz hepimiz ayni olmayan benzer _eyleri ya_iyoruz gor yoruz tecr be ediniyoruz Kimi zaman bir filme benzetiyorum hayat1 kimi zaman ise kiIsa bir yolculua Kimi zaman k se ba_1nda birilerini bekliyoruz yola devam etmek i in kimi zaman ise aceleden arkamiza bile bakmayarak d n veriyoruz ayn1 k _e ba_1ndan nce d z bir yoldan devam ediyoruz Tanid1k bir siman1n yanindan ge erken selam veriyoruz iyi bir g n ge irmesini temenni ediyoruz Biraz ilerleyince bir yoku_ gikiveriyor kar_1miza Yoku_un eimine inat daha da hizlan1yoruz Nefes nefese kal1inca ancak akl1m1za geliyor durup biraz dinlenmek Sali1 sollu evlerin balkonlarinda bildik manzaralarla karsilasiyoruz Durup dinlendiimiz an bug ne dair yap1lm1_ ve yap1lacak olanlar1 d _ nmeyi de bu kisac1k zaman dilimine si1k1_t1riveriyoruz Yoku_u gikmaya devam ediyoruz Yoku_un sonunda bir merdiven ikiyor kar_1miza i_imiz bir nebze daha kolayla_1yor Bir iki D rd nc basamakta dinleniyoruz Ve yola devam ediyoruz Adresi biliyor gibiyiz Yine de adresin bizi nereye g t receini merakla bekliyoruz Merdivenler yoku_lar d z yol Hayat kimi zaman bildiklerimizle kimi zaman s rprizlerle devam ediyor Biz her g n yine bir g n diyerek deil verimli ge tiine de yeni bir g n diyerek ba_layal1m g ne yeni bir g n n ok daha hep birlikte _ahit olacaiz Ali Kocag z 14

Page 18

RENCIMiZziN Merhab HiKAYESi uzun yolun yolculari S1ze Durada genel ve herkesi ilgilendiren bir konuyu rne in ralar yazmak isterdim Fakat akn Daina arkasin manti1n1 deneyimi kaleme Singapur Gezi gelip de okulu birakmazsa veya fak ltemiz at burada cat kaou benimseyip de Maltepe Ba_ibuyuk e ta inmazsa MUTFli her rencinin ya_ayacaji bu almak istedim Efendim orencimizin hikayesi _ yle 1R Vasinda erkek kad1n HASTA n olur bana bi niversite yak1nmasiyla kay1t g n fak ltemize ba_vurdu 2000 1i yillarda aile ve evresinin youn baskisin1 tarifliyor Bu ikayeti Fak ltemizde kendisine klasik class1 haz1rl1k tup rencisi salik raporu i in Fakat aklindan zoru olup olmadi1 ocukluundan beri s r yormu_ tanis1 konmadan nce baya bi hastane dola_mi_ hi aras_t1r1lmam1_ Fak ltemizde yat1_r salanan renci derslerin zorla_mas1yla birlikte iging bir reaksiyon geli_tirerek daha nce ss d neminde de ya_adiin1 s yledii fakat bu seferki daha _iddeti olan gali_maya sali_mak hissini ya_adiin1 va_adiin1 anlatan renci s yl yor ilk b tle birlikte bunalim sonrakileri hat1rlayam1yor Fizik muayenesinde ilin tir bir bulgu saptanmadl Tibi ge mi_i ile soy gegmi_ini sormaya l zum g rmedigimiz renci tansi konulamay1nca T C SALIK BAKANLII 3 yilk invasiv giri_imlerimizin ardindan kesin MARMARA NiVERSITESi EiniM ARATIRMA HASTANESine sevkedildi Oh be Asil hikaye bundan sonra ba_l1yor Pendik Kaynarca G zda1 Kadik y civar1nda tak1imaya ali_k1n renci Bu evre deisikliine ayak uydurmak zor haliyle Ee hafta i i her g n gidilecekse ev de yak1n olmal Pendik Kaynarca G zdar ndaki edenler de yok deil tanimadi1niz mesafeleri g ze alamay1nca mecburen civar1 Pendik City e kaydiryor kiral1k evler g z k1rp1yor gariplere Evi uzak kalip da kalmaya devam etmekte sebat Ev kiralar1 ucuz denebilir kar_ila_t1rdiin1z yere balh olarak Yine de asl1inda pek de arkada_larla ev tutmak modadir Evler yeni sayilr hakk1n1 vermek gerekirse Havalar souktur soba dumani oktur sakini pek yoktur bu yeni _irin _ehrin G zda r n1n Bayra ile vatan topra1ndan Ik once ula_1m g l olduu tepesindeki sosyal tesislerdeki Turk tescillidir ayrica ekiyor dikkatleri Sarp yoku_un ba_1ndaki g rkemli _atoya ula_mak masalvari bir neyecanin yan1nda IETT ye sitem y kl hatiralar ya_atiyor insana Zira iETT l tufkar 16k atamas1in1n ard1ndan sesiz kalmay tercih ediyor Hani birka insan1n binebilece i bo_lukta ge ti i saat olsa neyse de neyse Bir merkeze gitmenin en iyi yolu Pendik G zda1 minib sleri gibi g r n yor Fakat dolamba li g zergahta ayakta sa Salim gidebilmek i in d nmeyen bir ba_1iniz ve bulanmayan bir mideniz olmas1 gerekiyor Ard1ndan en yak1n AMnin en yak1n nitelemesini hak etmeyecek uzaklikta olduu in bile 1 tane olduu bir corafya Hayat ekonomik anlamda astane den biraz bahsedelim Salk farkediliyor Kredi kartlar1 ge iyor neyse ki BiM ucuz Allah tan Bakanligin1n lgn proje siyle performans kariyer derecesi yapan muz2 kimine g re iyi kimine g re k t bir ser vene at1ld1 540 yatakl1 14 katl1 oklu ve s per i_lek norlu deniz manzaral1 geni_ ama kolsuz a mak i in kullan1lan pencereli daha neler neler li li zel ldaresi e iki hakk1 istemesinler diye yazd1m binas1na ta_1nd1 Bekleme salonlari derslik oldu hasta odalar1 tek ken ki_ilik Altunizade den neyi eksik d a h a ok _ey olduunu biliyorum ama bitirirken bundan sonras1n1 ba_ka arkada_lar1n yazmasini AL Oecegim G ztepe ve Haydarpa_a ya da de inmek V Zleri ve Deyimler Ge mi_te bir arkada_1m k k _ehirlerimizden birinde ikamet ederken sarfetiim et isterdim ama yerim dar tutmad1ysa yenim dar r e benzer _ikayetlerime ve nerilerime dayanamay1p Ekme ini suyunu yiyip i tiin yere nankortuk i_ti Hakl1 olabilir Ayn1 fikirde olan varsa yaz1y1 okumay1 burada sonland1rabilir C nk bitti e 15

Page 19

New York un nde gelen obstetrisyen ve jinekologlar1ndan William J Sweeney nin ANILARI Reader s Digest dergisinin Nisan 1973 say1s1indan al1nt1 Her zaman doktor oimak istedim k k bir ocukken bile Jinekolojiye ise Cornell Medical School 3 Sinftayken en karar verdim ilk defa bir ocuun olduunu d _ nd m Doumhaneden dou_unu izlediimde bunun hayat1mda g rd m en muhtesem olay 1kinca Tamam karar1m kesin dedim kendime Bana ilk d e f a D o k t o r d e n m e s i d e g e n e O b s t e t r i stajinda oldu Ne k a d a r _a_1rm1_t1ml Tekrar Dr Sweeney dendiginde d n p Bana mi diyorsunuz diye sordum heyecanla Daha nce hep Bay Sweeney derlerdi bana Bu harika bir duyguydu Cornell Medical School New York Hospital ile afliye bir tip okuluydu Orada hastalarla ilk konta1m1 boyunca unutamayaca1m idi Yanina gitiimde hayatim Muayene etmem istenen hasta Bridie isimli 230 poundluk devasa bir irlandal1 kadin travay ba_lam1_tu ve ona ulasabilmek i in yatain yan1na bir tabure koyup zerinde durmam gerekiyordu Ancak kadin o kadar b y kt ki hi bir sey hissedemiyordum Serviks giri_ini bulmak i in ne kadar ura_t1m irlandal1 bilmiyorum ama sonunda hastam beni pantolonumun ask1larindan tutarak havaya kald1rd1 ve aksan1yla Asistan olarak Tamam evlat bu kadar yeter dedi Hayat1mda al1_maya ba_lad1iimda ayda o kadar utandi1m1 hat1rlam1yorum 25 dolar kazan1yordum 4 y1l sonunda kidemli asistan olduumda y1lda 1000 dolar kazanmaya ba_lad1m Bir g n cerrahideki k1demli asistan ile kar_1la_t1m ve ona bu parayla nas1l ge inilebileceini Ama 4 yil sonra sordum Bor lanarak dedi 25 000 USD borcu olduunu benim de tam 25 bin dolar borcum vard1 Oysa s ylediinde deh_ete d _t m kadar youn al1_1yordum ki sa t1ra_1na gitmek zorlan1yor ve di_ hekimimle randevular1m1n ounu ka 1r1yordum Hatta sonunda dolgu i in koltua oturduumda di_ hekimimin ofis telefonu aldi arayan sekreterimdi ve acil bir doum vakas1 i in hemen gitmem gerektiini s yl yordu Di_im yar1 dolgulu halde kalkt1m ve ko_arak doumhanenin yolunu tuttum i in zaman o bulmakta Simdi 50 ya_1nday1m ve hala doum yapt1r1rken ok heyecanlaniyorum Bu ger ekten inanilmaz bir duygu Doum yapan kadinlar1n kendilerinden ok bebeklerini d _ nmeleri de ok etkileyici San1rim onlar1 g zelletiren de bu Saatlerce b y k ac1lar ektikten sonra kendilerine gelir gelmez ocuum nas1l diye soruyorlar ve bu g ne kadar hi birisi benim durumum nas1l diye sormad1 eviren Hosan

Page 20

Stu s Views 2003 Stu A Aights Reaved www STUS com S How m a n y o f you comprehend the term What does comprehend mean follicular NAA1E KARIKAT R G lsah Dorusad1k mELuAA BCN PeF vE AuADALRe 8iLmem u m De on Nim DOom 17

Page 21

BizE NELER NER YORLAR KENDILERI i iN NE YAPMAK iSTIYORLAR retim yelerine Sorduk 1 Gen meslekta_lariniza meslek hayat1nda hi yapma ve her zaman yap diyeceiniz 2 Kendiniz i in bundan sonra mutlaka yapacaim dediiniz 2 _eyi yazar mis1n1z ne var Prof Dr Bahad1r G ll olu 1 Meslek Hayat1nda Hi Yapma Hasta Ki_i i_ Ay1rimi Yapma Meslek Hayatinda Her Zaman Yap G lery z G ster Ast1na ve Yard1mc1 Personeline Adaletli O1 Can1ni Acitacak da Olsa D r st Ol Herg n Oku ne olursa Aktif Dinle 2 YeniZelanda ya Gideceim Beenirsem Kalaca1m Do Dr zlem Sar1kaya 1 Gen meslektaslarima hic yapma diyeceim _ey Hep yap diyebileceim _ey ise G l msemek 2 Kendim i in bundan sonra mutlaka yapaca1m i1kar at1_masI dediim daha ok seyahat etmek daha gok insan tan1mak ve g zlem yapmak Do Dr Serap if ili 1 Hi yapma Konu_madan muayene etmeden hastaya herhangi bir tan1 vb s yleme Hep yap Her zaman merak et 2 Her g n kendime bug n kendim i in ne yapti1m1 soraca1m L Prof Dr Fazilet Karakos 1 Hi bir zaman yapma 1 Ba 1rma 2 Unutma Her zaman yap 1 G l mse 2 insanlar1 dinle 2 Hayat1n bana sunulmu_ bir arma an oldu unu hat1rlayarak ve hat1rlatarak ya_amaya al1_aca1m almaya devam edeceim 18 Tango dersi

Page 22

Yard Do Dr Nil fer Ozayd1n 1 Hi yapma Sadece ya_aminizda aile ve Her zaman yap I_ YA AMINIZDA YER ALSIN 2 Kendiniz 1 dans i in bundan renmek etmek sonra 2 i_ meslek olmas1n sosyal ya_am hobiler dostlar aile mutlaka dediiniz yapaca1m _ark1 s ylemek 3 ne k pek beslemek retim U LUS DENGEL OLARAK HEP var 4 Bah e d zenlemek Prof Dr Kaan Kora 1 Hi bir Hasta bir zaman bir meslekta_1n1 hastan1n organla deil de bir insanla n nde k t leme hep ura_1yor olduunu hat1rla 2 Toplumsal projelerde daha fazla yer alaca1m Prof Dr Ayseg l Karahasan Yac1 huzurlu olmasan da 1 Meslek hayat1nda hi yapma al1_ma ortam1nda mutlu verme izin al1_may1 s rd rme S1n1rlar1n olsun ve s1n1rlar1n1n a_1lmas1na deerlerin Her zaman yap Dorular1in dedikodu yapma laf de il i_ ret olsun haks1zl1a kar_1 sessiz yok diye orada se eneim kalma fikirlerini y ksek sesle dile getir aile ya_amim aras1nda s regiden bir denge bir hekim ve akademisyen olmay1 hedefleyecegim i_ ya_amimla olmas1na zen g sterece im 2 iyi Prof Dr Berrak Yeen 1 ali_1rken mutlaka elenmeye kendinize ve ailenize zaman ay1r1n D nvan1 isminizin n nde geliyor gelecek ama ya_aminizin n ne ge mesin 2 D nyan1n ok sayida farkl1 yerlerini g rmek istiyorum Do Dr Pemra C Unalan olmadan itiraf edebil Hi yapma Bilmediini anlamad11n1 yapma ve bundan mahcup ura_ Her zaman yap imdi bilemediini bir daha ki sefer i in renmeye okunanlara bak1l1rsa kadar 2 Kendim i in bundan sonra ne yapaca1ma gelince buraya 1 doktorlara y nelik bir seyahat _irketi kurmak olurdu ama ben illa bir e itim en 19 ak1llica olan vakf1 kurmak istiyorum ne yapayim

Page 23

Prof Dr Arzu Denizba_1 olamazsin Bir hayat kurtarman1n bedeli az tatmin tatmin i in hekimlik mesleini yapma nk o zaman kazan1rsan kazan eger parasal kar_1l1k beklersen trilyonlar ile l lmez ve bundan dolay1 ne kadar para olarak d nyalara bedeldir olursun Ama manevi tatminin verdii huzur ve mutluluk ise maddi 1 Asla para Mutlaka kendi performans1n 2 Kendim i in planlad1im i in bir dal1 olsun hobi edin M mk nse bu spor veya sanat1n bir her_eyi yapt1m denebilir Ancak bundan sonraki d nemde doa ve haywan haklar1 i in dahaaktif al1_may1 planliyorum Yoksa birey olarak pasif kald11m i in su luluk duymay1 ba_layaca1m Prof Dr Ali Serdar Fak 1 Her zaman yap T m hastalara hastali1klar1 tedavileri ve prognozu hakk1nda mutlaka ayr1ntil1 bilgi verin istemese bile sormasa bile anlat1n Hastalar1n eitim vb durumlar1na bakarak anlamayacaklar1ni d _ nmeyin herkes her hasta uygun _ekilde anlat1l1rsa mutlaka anlar Hekimliin titizlii zeni ve ustali1 biraz da budur lyi hekim hastas1yla iyi ileti_im kuran insand1r Hi bir zaman yapma Bir hastan1n yak1nmalar1nin veya hastalin1n fonksiyonel psikolojik olduuna daha anamnezin ba_1ndayken bile emin olsan1z bu durumu hastaya hemen ifade etmeyin nce sonunda kadar dinleyin muayenenizi bitirin Ard1ndan nce olasi organik nedenleri anlat1n ancak kendisinde bunlar1 neden d _ nmediginizi a 1klay1n karar1n1z1yani sorunlarin1n psikolojikk kenli olduunu en sonunda belirtin Hastay1 ikna etmezseniz ayni s regleri ba_ka hekimlerle sil bastan yasayacakt1r Siz de hasta taraf1ndan tan1 ve tedavisi yeterli olmayan hekim olarak an1l1rs1niz lyi hekim hastas1in1 anlayan ve ikna eden hekimdir 2 Bundan sonra mutlaka yapaca1m Kilo aldi1n1 d _ nd m kad1n hastalara son g r _meden bu yana kilo dei_ikliiniz g r _meden var mi diye soraca1im bu yana kilo ald1niz mi sorusu yerine son

Page 24

FIKRA GIB Emin n nden sk dara gelen vapurda ini_ b l m ne erkenden yakla_m1_t1m iskelenin verilip halat1n baglandii cift is i yere ne kadar yak1n oldu umun eldiveni ve o koca vapur halat1n1 farkinda miydim hat1rlamiyorum ama bir de baktim ki birisi bana bir uzat1yor a_k1nli 1m1 duruyorsunuz herhalde iskeleyi verip vapuru balamak g r nce a 1klama gere i duydu Madem orada da size d _er Kadik y de sahile yak1n bir ay bah esinde birka arkada_ oturuyorduk Bir han1m Abe fal bakar1m diye s ylenerek masamiza fal bakaca 1na do ru yakla_1rken taburelere tak1lip n ne bak Alo neredesin kiz1m Hastanedeyim babaanne Vah yavriim neyin var Bir _eyim yok babaanne hani ben stajerim ya 21 d _ verdi Arkada_1m ta_1 gedi ine koydu Abla sen

Page 25

BEN ben yaz aylar1n1 sevmem insanlar beraber uyuyamaz yaz aylar1nda uyurlarsa terlerler sar1lamazlar garip garip sivrisinekler is1r1r uyanirlar uyuyamazlar ben ki_ aylarin1 severim aylar1nda insanlar beraber uyurlar _ rler ki_ beraber uyurlarsa is1n1rlar beraber uyumak g zeldir beraber uyanirlar Mete Er is D U R dur okuma kimliin I_Ik dediim sab1rsiz g ne_ini SEFANIN BULUTU u tu g r den azade kuytunun g nl ne LDUG MD R elimde kalem az K IT demi_tir ATEE k l m K LD R ni_an bilmem mutsuzluu yalnizd1r BRAHMAN ve YALNIZDIR saf gecesi DUR Mete Ercis 22

Page 26

BiR R PORTAJ Prof Dr Mehmet Z SUNGUR Mehmet Sungur Hocam ncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz Adana da 2 ocuklu bir ailenin b y k olu olan balli olarak d nyaya geldim Asla t kenmeyen bir enerjive sahip ya_ama se imlerindeki zerafeti zg veni retkenlii durus sergileyen bir annem ve fedakarl1 olan d sk nl ile olaan st ba_layan piyano ald1i d r stl ve kararl1l11 ile bana ve evresindekilere rnek bir dostlar1na g sterdii sadakati duyarlili ve ocuklar1na bir model olu_turan bir babam vard1 Bir de 4 ya_1nda iken akordeon almaya zaman parmaklarin1n hiz1nda kendimi akan zamana kaygisIzca birakabildiim olu_turan bu zel becerisine ramen hayranl1k ya_am1 ac1larla ge en tatl1 bir k k karde_im vard1 Ne yaz1k ki hem annemi hem de k k karde_imi ge en y1l kaybettim Her ikisi de geride birakt1klar1 ac1larla bana ac1n1n muhte_em bir bilgi olabileceini Evliyim 4 ocu um ve acilarda da anlam bulunabileceini rettiler var 2 si Ingiltere de ya_1yorlar ve biri 19 dieri hen z T rk e bilmiyorlar Dier 2 2 olum 17 ya_1nda olmalar1na ra men ne yaz1k ki Cem ve Can hen z ok k kler Cem 3 5 ya_inda Can ise 2 yasinda Psikiyatrist olmaya nasil karar verdiniz Psikiyatri benim i in dunya g r _ m ve alg1mla hekimik mesleimin Siniftayken ald1im bu karar1 dei_tirmek kendimi tan1ma firsat1 veren di er birle_tii bir yer oldu Tip Fak ltesi 2 inci isteyen bir ok hocam oldu ancak bir yandan insanlari ve dolay1siyla yandan insan1n en a1ir acis1 olan ruhsal aciyi dindirme amac1 g den bir disipline y nelmek benim i in ok ekiciydi imdi iyi ki bu meslei se mi_im diyorum Hem ok severek yaptiim bir i_im var hem de severek yaptiim bir _ey i in bana para d yorlar 23

Page 27

oAaa3 yawuago Aawba3 aAyZ euesu uesu uapiys Iepuiseje ejsey aj ISIMA q J q aA yewejue jujwaug a1oy uaned apzFuFuns 1 J e jujuBAn8 uejo auipuay unaaju uaz jwyay 1quiuIwe iney Juaujeai yawIq NI1odeo yaa qejo 1DuipjeA Jepey Jejse ze ua ejejuesu uapappaJ idewuejny sej an uejo uejunuosuejuiaepe yu1eAIyIsd euAy oAIjey zySajaA eJejo jeop e1ewejiaiey IULesek4 n8zo auuaj puay uuafajq idejajoyeuJey uepues epuisejyeA 19 DugA aABuga jAepa Aejsey yo ueyieiseH 21SJ3jak uewez n2os eui eq ya Jen au xaas uewez ngos apIAepai ui9 uepuuejzewjo eszeujo ujuneAyIsd asi IdeJa oyeusej wiAayawi a3 yejejo aug aAaujaigo eejujekijsd an Sojojsd iuiwiaeyeA nepa nq epui ip unA asyaja3 apu i un yaia3 iuusiy Ig ynAng uwiuewez Jip iA oT uos ajuapau ng io Iu iue in y yeiejo u3Aeh an JoAIuu q 3ouuajaA uepuiyeje uoAseyoud znuay iuisepek jdeay nq ijaugh aAauupup epueso jwaug apauns esiy uveoeuesu HzeA aN oAIqe1o Npa apujuezn unnyads ig Sjua ueuezn Jepey aujsinepa luajozia uapuuaidea syas an uajidea yo useeA nepay nq ueAi ez ajp 3z9 uaqajaugo Aejoy an uaigajua o Aeyoy uejo ap uapma piAauo epey nanpjo jojpa epa nininy aujuazn ujwaz Jjq jasu q uejo 1a apains esiy useye idesa apzo3 ua uiAznA Tz a1MJa ug uajan nun apujsawunaajA unuojqei yueALisd yosjq uajyas ynuoz apuSInepa eouAy ya eyep uepjesej epuueyniynzoq aja syue ap way epuoAsadap way as 3yawajuo uajsynN UY13 eyep uapuuajInepa sej as epuuepynpynzoq ajaAisyue 3a Jepey uajinepa se ze ua epuoksaudap wsepye ng wIsepeh jdeaa ya1 jekep euey epuisee sa desa ueuejn3An apune yisd vajdeja ueinea an jau o znunsinun np nungnpjo au ujuuaA yapu i ujeAyIsd ujuidejajoyeuJej uajideja ueiAep an juBOy uI IN wikeiyeuaijes wninjanw yos an wnJofn np unin uepueyo win 1jes aqI uIq an ueyewjo apaysanun ng eue O uepuewez nq apuoi PIg i an uun n ai g aj uaja n wijago uagap a ip uiziujep w qeue zooz ua uuiwe ek y3ajas aujsaynyej dij IsaYsanjun ejewenN epuiseq iA wipje uuIq uepuiuejejey jwaug JeA wLua npo isejeJejsnin an jesnin 1 ejuIueje ipuay auiA wAIsaAN njnuny uiAes uju ap IseJeJejsnjn v 3 uapujsaIn ejuwiueje ipuaX ip 1gey jauoAsayoJd ejzej uap oo0T uunuejdo J1q apuajaju IsaJ3uoy IunaJg8 epjnquejs 09 uue unp afassuoy ng wipin ajya ja3 wjaugA uju u18 ua deja yejejo 1o swai isejejejsnjn eunjnuny eAunp epui e ueJzey uuiiA TtOz wIpI5as wjAayawnnun uaq uepun njniny juinauo3 nanjuoieuipooy JIju3oy Isejejejsnin epuijik 6007 ziAapuj iseqes ewun njo Isawuajuaznp SIueineg an ujeAiyIsd akyuni iueineg an 41NJuBOy uju 1gauiag ujujuig eu ije5 ua deja a 1g ejdni3 ng wipje naug8 epun ninany iwiueny isejejejsnjn apia ziwigipueu eui eejo Dzos q wiAeyewdei Aai03 auA edniay uju u g i P yeuo apja dejajoyISd an JJjusoy edniny ununqns eu ije5 Jq 13 al lwIueiny isideja uju 4I8 ua jdejal iIueJneg uo seypaye aA uofsey y uas yejejo isa n ujujsaywoy uajeH nunuo an Aaig8 wiiuey eg PIJaA eueq ejueje apujwauop ujsaJSuoy edniny YI Y13 unaug3 yjuey eq eue wlAayawinunA pajuaznp ep jnquejs ednJay epuij1A 000z an u3oy jesnin aiueJneg an JYuBoy uajdejaj iueineg Pujo Iuey eq 1 1g uajidesa1 nonuny ujui auag wndek lu uey eq 3I 41g wajIdea iueineg ng uepuns njnuny ulgauap iu y uapujuajisidejaj Ij1i ey wnpjo uiq aanyasuj juaiog epuijiA Z66T s uiy ap AugejysAsd Jo puiiA S66T eJuos uerynpjo an eua1jes a3a jo wisue ewje wa1 a ejeyuy isaysianun di uayjedeA apu isajynyej Jusoy Z 18u eJuos eyeg npjo Aasuoy edniny J1q ua uiwIwe es ua apains esiy ysug ap J1q uajajjo Aas yo5 z a ns1nq 1puno9 uapuuajwauop uju o P epuon i IDua13o yijueuzn unJoAiue yeiejo uIq windeA auzjs njunioz na s Psanyej di wjawzy J1g 2 1 5 J y a j njunJoz apakiyeu ulunga adauaoeH Isa ysJanjun sajnyey dil znsns un nunzau uapz uLjajainINe eJuos lajoy ueiyIpejwewej3 ueyjuawy snse uapzju usa zo IYajsau an zos ZIuISIu Japa

Page 28

Sizce 5 a_k nedir A_kin kendi yazd11m Insan1n ba1na ka kez gelir ne kadar s rer kitapta bir ok tan1m1 var Birka tanesini yle zetleyebilirim A_k bir g rme kusurudur Evlilik ise bu g rme kusurunun tedavisidir A_k hayal edilenle ger ek aras1ndaki fark fark edilinceye kadar ge en zamand1r A_k ile sevgi aras1ndaki fark seni seviyorum nk sana ihtiyac1m var ile sana ihtiyac1m var nk seni seviyorum aras1ndaki fark gibidir A_k ya_am1n s1radanliina bir ba_kald1r1_t1r A_k bir ihtiya sevmek ise bir sanattur insanlar a_klar1 bitince yeni a_klar ararlar Masallar1n kahraman1 olarak ilan ettikleri ki_ilerden vazge erler ama masallar1ndan vazge mezler Yeniden a_1k olurlar nk insanlar a_1k olman1n kendisine a_1k olduklar1ndan daha fazla severler insanlar a_k1 ne kadar ya_amak isterlerse a_k o kadar ok ya_amlar1na girer nk a_k t keticiler d nyas1nda ba_ d nd r c olduu olduumuzdan s ylenen bir duyguyu tatma ve t ketme arzusudur Belki de bu y zden a_k1 a_1k daha ok severiz Yine yukarida tan1mland11 gibi a_k bir ihtiya gibi alg1landi1nda yokluu derinden hissedilen bir olgudur Onemli olan a_k1n ne kadar s rdug degildir insanlar hep a_k1n s resini merak eder nk a_k yok olunca her seyin yok olduunu d _ n rler nemli olan a_k1n sevgiye d n _ p d n _mediidir A_k ou kez farkindalik i ermezken sevgi fark1ndal1k i erir Seven insan hayallerini deil o ki_iyi sever Belki de bu nedenle sevginin 3 t r nden s z etmek gerekir a Eger sevgisi Seni seviyorum e er sen de beni seversen e er benim beklentilerimi kar_ilarsan vb b C nk sevgisi Seni seviyorum nk sen ok zelsin nk sen sIin vb Dikkat edilirse burada ki_i kim ya da ne olduu i in sevilmektedir C Ragmen sevgisi Burada ki_i kim ve ne oldugu i in deil kim ve ne olduuna ragmen sevilir Notre Dame in kamburunda g zel Esmeralda Quasimado yu irkin ve kambur olmas1na kar_1n severken asil ve yak1_1kl1 gen ise Esmeralda y1 ingene olmas1na ramen 6 sever Y reklerin susad11 sevgi t r de budur Y zyullard1r s re gelen kad1n erkek eki_melerinde iki taraf1n uzla_amamas1n1n nedeni sizce nedir Kendisi ile filler aras1ndaki ortak zelliklerin e_iyle kendi aras1ndaki benzerliklerden daha fazla oldugunu s yleyen bir ok fkeli ve umutsuz e_ g rd m meslek hayat1mda Bu farkliliklar iki ayr1 cinsiyetten olmakla mi gilil yoksa iki ayr1 birey olmakla mi yle k msenir bir soru deil ibaret Yalnizca politik dorular1n bu Bu farklilik s ylemleri birer hik yeden mi konu_ulduu ve alk1_landi1 bir d nyada kimse cinsiyetler arasindaki olduk a hassas bir konudan s z etmek istemiyor Hatta cinsiyetler aras1ndaki farklar1 incelemeye ve tarti_maya a an zihniyetin kendisi bile cinsiyet ayr1mcili1yla su lanabiliyor nk cinsiyetlerin e_itugl gunumuz dunyas1inda cinsiyetlerin benzerlii ile e_deer tutulmu_ durumda B ylelikle farkl1l1klar ya gormezaen Tarkiliklar gibi 25

Page 29

geliniyor ya konu_ulmuyor ya da ink r ediliyor Ne e_itlige ayk1r1 bir kavram deil var ki e_it olabilmek i in benzer olmamiz gerekmivor Farblads rkl1l1k Farkliliklardan yalnizca k k bir b l m bile ger ekleri yans1tiyorsa bunlarn bilinmesi ve kabul n n i_kileri daha anlasil1r kilacana inanyorum Anlaglmak dei midir y rekierin susadig ili_kinin bir par asi Asl1nda tabi ki farkl1l1k uzla_maman1n nedeni olamaz Farkl1l1kla birlikte vasSama ogrenememektir uzla_amamanin bir nedeni Bu s ylediklerimden kad1n ve erkekleri belirli ki_eler er evesinde genelledigim anlam1nin kmas1n1 istemem Tabi ki t m genellemeler bu dahil yanl_t1r Ancak genelleme baza seyleri temelde anlayabilmek i in kullandi1m1z bili_sel bir hatad1r Genellemenin tesine ge ecek olursak insanlarin erkek ya da kad1n birbirlerini daha iyi anlamak i in gereksinme duyduklar1 ileti_imi bozan en nemli nedenin uzla_ma beklentisi olduunu s yleyebilirim ileti_imin amac1 uzla_mak gibi anla_1ld11nda insanlar uzla_amadiklarin1 fark ettiklerinde ileti_imden vazge iyorlar nas1l olsa uzla_am1yoruz o halde konu_man1n anlami yok oysa iletisim uzla_mak i in deil anladi1miz bireylerin birbirlerini anlamalar1 i in yap1lmal Birbirimizi zaman tekrar iletisim kurmak dorultusunda yeterince iyi bir neden olu_mu_ demektir Ancak biz uzla_amiyoruz nk birbirimizden ok farkliy1z ve bu nedenle birlikte olmamiz1n anlami yok diyenlere ben genelde mutlaka bir konuda uzla_mak istiyorsaniz uzla_mamakta uzla_1n demeyi tercih ediyorum 7 Bir s re once 1kan Sen Ben ve Aram1zdaki Her ey kitab1niz nas1l olu_tu yazmanizdaki ama neydi Sen Ben ve Aramizdaki Her Sey adl1 kitab1m a_k evlilik ve sadakatsizlik zerine yaz1ld1 Bu kitab1n a_k evlilik ve sadakatsizlik zerine yaz1lmas1 bir tesad f deil nk insanlarin hemen hemen tamam1 ya_amlar1 boyunca bu l den en az birini en az bir kez ya_1yorlar Kendisine yat1rim yapm1_ olan insanlar1n nemli bir k1sm1n1 hayalk1r1kli1na uratm1_ olmas1 evlilik kurumunun halen d nyan1n en b y k g n ll organizasyonu olmasina engel olmuyor mr n n kisa olmas1 ge ici bir g rme kusuru olduunun bilinmesi hatta kar_1l1k tarifsiz ac1lara neden olabilmesi tekrar tekrar a_1k olmay1 engellemiyor Yillarca emek verilmi_ bir ve bu ili_kiye verilen nem ise sadakatsizliklerin ya_anmas1n1 Her bulumadi1nda ili_kinin varli1 seye ragmen hepimizin ya_antisinin i inde olabildikleri i in her deneyimde daha iyi anla_1lmas1 gereken ya_ant1lar oluyor Sen Ben ve Aramizdaki Her Sey bu deneyimden ge mi_ bir ok insandan elde edilen bilgilere dayanarak yaz1ld1 Ya_amimiz boyunca g z m z yakalayan bir ok _ey vard1r Ancak bunlar1n azi ok y reimizi ve ruhumuzu da yakalar A_k evlilik ve sadakatsizlik ac1s1 gibi A_k ben leri yok etmek pahas1na biz olabilmektir S1nrlar1 iyi izilmi_ bir evlilik ben leri koruyarak biz olabilme sanatid1r Sadakatsizlik ise biz i yok etme riskini g ze almakt1r engelleyemiyor 3 Bizim bilmediiniz bos zaman ge irir dinlenmek i in neler yapar Benim aktiviteleriniz nelerdir Mehmet Sungur hafta sonu bo_ bir g n n nasil y1llarda kendime ay1rdiim bir haftasonum hi olmad1 Bu nedenle haftasonu bo_ bir g n nas1l ge irilir pek hat1rlamiyorum Bos deil ama bo_altmay1 ba_ardi1m bir zaman dilimi olduunda bunu b yle bir ya_antiyi payla_ma c mertlii g steren e_im ve ocuklar1mla ge irmeyi ve onlarla seyahat tercih ederim etmeyi Seyahat ve yeni insanlar ve k lt rler tan1mak bizi hem dinlendiren hem de keyif veren bir aktivite son i inde ya_ad1im1z toplumu psikiyatrik a 1dan nasil deerlendirirsiniz A_iri yarg1l a_1r1 kayg1l1 a_1r1 g vensiz ve bedel demeden d l beklemeye giderek al1_an ve yabanc1la_an 9 10 Her ba_ar1l1 erkein arkas1nda bir kad1n vard1r desem Birlikteligin tek ba_1nalia st nl g tart1_1lmaz bir ger ektir Sevmeyi bilen destekleyici ve a arak geli_mesine yard1mc1 olan bir e_ tabi ki partnerinin onun ba_ar1n1n gelmesini kolayla_t1racakt1r Asl1nda ben leri koruyarda hatta geli_tirerek biz olabilmeyi becerebilmenin kendisi ba_ar1 deil midir 26

Page 30

11 Psikiyatrist olmasayd1n1z ne olurdunuz Psikiyatrist olmasaydim mutlaka insanla ilgili ve insan1n b t n ne y nelik bir igin iginde olmak isterdim rnegin insan ve insan ya_antlar1 le ilgili olarak yazan bir yazar ya da insan haklar1 ile ura_an bir avukat olabilirdim Belki inanmayacaks1niz ama ge mi_te tup fak ltesi ile profesyonel futbolculuk aras1nda se im yapmak durumunda kalm1_t1m 12 Takma ad1m Yatil okulda orta retimde dir bir ok takma ad1m vard Biri sim_ek idi O zamandan bu yana hi takma ad1m olmad Belki sizler koyarsiniz Eer koyduysan1z da bilmek isterim 13 En b y k ba_ar1m d Ur Aclar1mdan renmek Ac ondan anlam qikarabilenler i in muhte_em bir bilgidir Ne yaz1k ki do not worry be happy d nyas1inda kimse acilar1nda anlam bulamadi1 gibi ac1lar1 da hizl1ca unutmak istiyor Oysa ac1 insan ya_amin1n ka 1n1lmazlar1ndand1r Zaman zaman ac1 ekmek yaln1izca insan olduumuzu verdigimiz _eyler olduunu ve ya_am1mizda deer g sterir Ancak ac1 ekmekten daha nemli ve anlaml1 olan ac1 ekmeye deer ya_am oyk s olu_turabilmektir Bu nedenle de eer bir b yle bir yk olu_turabilirsem bu benim en b y k ba_ar1m olur Ba_aril1 olmak i in tek yap1lmas1 gereken ba_ar1s1zl1klardan renmektir Hatta sadece kendi ba_arisizl1klar1nizdan degil ba_kalar1n1n ba_ar1s1zl1klar1ndan da renmek 14 Sizce delilik nedir Bence delilik ya_am i inde ayn1 stratejyi kullanmaya devam edip farkli sonu lar elde etmeyi beklemektir Cou kez insanlar stratejileri kendilerini istedikleri yere g t rmediginde bu stratejiden vazge mek yerine ayni stratejinin dozunu art1rmay1 segiyorlar Aynen kullanlan ila lar ise yaramadiinda te_hisim doru mu Doru ila lar1 kullan1yor muyum gibi sorular sormak yerine kullandiklar1 ilac1n dozlar1n1 artirdiklar1 gibi 15 Issiz adaya d _ersem yanima alaca1m ey Her _ey t ketildiine g re issIz adan1n bana sunabileceklerini bulmaya ve adayla bir b t n Nede olsa onun tarihsel ge mi_i ve bilgelii benimki ile kiyaslamayacak kadar fazla 16 olmaya al1_1rd1m Kar_1la_ti1nIz en ilgin vakan1zdan biraz bahseder misiniz Mesleki ya_am1mda birbirinden ilgin vakalarla kar_1la_t1m Ancak asla unutamadi1m hastam bir i ama_1r1 feti_i i in iplere asilan i ama_1rlar1n1 g rd zaman nerede olursa olsun bu ama_1rlari alma d rt s artan ve kendini bu ama_1rlar1 almaktan ali1koyamayan hastam Ne yaz1k ki kendisi yalnizca i ama_iri feti_i deildi Ayn1 zamanda obsesif kompulsif zellikleri olan bu hastam aldi1 her _eyi tekrar yerine koymak gibi bir zorunluluk hissettiinden 2 kata tirman1p e_itli zahmetlerle balkondan aldii ve ard1ndan cinsel doyum idi Kurutulmak salamak amaciyla kullandi1 bu ama_ir1 tekrar 2 kat1n balkonuna asarken ev sahibi taraf1ndan yakalanmi_ ve dogal olarak h1rsiz zannedilerek eden hastam 3 kez h1rsizl1k alm1_ti Hirs1z damgas1 yemeyi i ama_1r1 feti_i damgasi yemeye tercin su undan yakalandi1nda kendisi s yleyemedigi i in e_i yeter art1k kocam tum vaktini i erde bizden uzakta ge iriyor Benim e_im hirs1z falan deil yalnizca sap1k demi_ ve hastam b ylelikle 20runlu olarak tedavi g rmek durumunda kalm1_t1 Kendisini en ok zen _ey ise her seferinde ama_1rlari allrken aegi ama_1rlar1 tekrar yerine koyarken yakalanmas1yd1 Bu nedenle de feti_inden ok kompulsit davrany y n nden tedavi ceza almak istemi_ti 27