YARIŞMA SERGİ KİTABI
YARIŞMA SERGİ KİTABI
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
“KIRSAL DEĞERLERİYLE
YAŞAYAN KENTLER ULUSAL ÖĞRENCİ
FİKİR PROJESİ YARIŞMASI”
YARIŞMA SERGİ KİTABI
OCAK 2021
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
ÖDÜL SPONSORU
JOTUN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR EDERİZ.
TEŞEKKÜRLER
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN
KENTLERİN GELECEK ADINA
ÖRNEK BİR MODEL OLMASI
UMUDU İLE
Günümüzde kentlerin kendi
kendilerine yetebilme
gerekliliğine ilişkin giderek
artan farkındalık, bir yönüyle
de; kent ve çeperindeki kırsal
alanları disiplinler arası ve
birlikte şünen, dolayısıyla
her türlü mekanı (fiziksel,
sosyal, ekonomik, kültürel vb.)
işlev alanlarını da gözeterek
analiz edip çözümleyen,
sentezleyen, değerlendirip
yorumlayan ve bir yöntem/
model kurgusu içinde öneriler
getiren yaklaşımları yeniden daha da zorunlu hale getirmiştir.
Bu bağlamda sayıları henüz istenilen/beklenen düzeye
ulaşmamış olsa da bazı yerel yönetimlerimiz kentsel gelişme-
kırsal kalkınma bütünlüğü içinde yerel değerler üzerinden bu
anlayışı ağırlıkla ekonomik faaliyetlere öncelik vererek
uygulamaya, aktarmaya başlamıştır. Oysa bu ekonomik
girişimlerin kent ve çeperindeki kırsalın geleceği şekillendirmek
adına; var olan değerlerin korunarak yaşatılması, kaynakların
verimli kullanılması, disiplinler arası bir şünce sisteminin
kurulması, aktörlerin tanımlanması, yere özgün çözümler
üretilmesi, üretim ve tüketim ilişkileri dengesinin sağlanması
gibi ilkeler kapsamında bütüncül bir model olarak ele alınması
gerekmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda kentlerin geleceğini
tasarlamada bir kılavuz olmayı önceleyerek yerel yönetimleri,
özel sektörü ve üniversite temsilcilerini bir araya getiren
Yaşayan Kentler Platformu; katılımcıların yeniye, güncele
dayalı fikir ve önerilerinden yerel yönetimlerin yararlandırılması
hedefleyerek kır-kent birlikteliği modelinin oluşturulması
amacıyla “Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler Ulusal Öğrenci
Fikir Projesi Yarışması’nı açmıştır. Bu yarışmada öğrencilerimiz;
bilgilerini, birikimlerini, şüncelerini ve tabii ki hayallerini,
yaratıcılıklarını ulusal düzeyde paylaşma olanağı bulmuştur.&
Klasik planlamanın artık günümüzde tek başına yeterli
olmadığı, stratejiler geliştirilip modellerin üretilmesiyle ve
disiplinler arası iş birlikleriyle geliştirilen mekansal çözümlerin
ön planla olduğunu görmekteyiz. Bu sistemin ülkemiz adına
geliştirilmesini önceleyen Yaşayan Kentler Platformu,
öğrencilerimizin/gençlerin dinamizmini arkasına alarak bu
yarışmayı düzenlemiştir. Kırsalın yaşadığı yapılaşma baskısı ve
kentlerin pandemi sürecinde ne tür zorlukları yaşadığına şahit
olduğumuz bu günlerde onlardan kırsal ve kentsel alanı birlikte
şünülmesi istenmiştir. Kısa zaman önce kurulmuş olan ve
danışmanlar arasında yer aldığım bu platformun çıkış
motivasyonu olarak bu nitelikte bir yarışma düzenlemesinin
hem platform hem de gelecekteki meslektaşlarımız adına
büyük bir kazanım olduğuna inanıyorum.&
Geleceğimiz adına örnek, uygulanabilir model(ler)in
kentlerimizde benimsenmesi umudu ile Yaşayan Kentler
Platformu Kurucu üyeleri olan Başak Kamacı Budak’a ve Mine
Aşcı’ya, bilgi ve deneyimini bizlerle paylaşan değerli jüri
üyelerine ve sürecin başından itibaren bilgi akışını sağlayan,
nitelikli bir çalışma ortamı oluşturulması için emek veren başta
Fatma Çağla Şevik olmak üzere raportörlerimize en içten
teşekkürlerimi sunuyorum. Yarışmayı geliştirdikleri fikirler ile
zenginleştiren, kent ve kırın birlikte yaşaması adına
uygulanabilir, yaratıcı, yenilikçi ve katılımcı modeller üretilmesi
için emek veren katılımcı tüm öğrencilerimizi gönülde
kutlarken, ödül alan öğrencilerimizi elbette bir kez daha
kutluyorum. &
Sevgi ve saygılarımla…&
PROF. DR. ZEKAİ GÖRGÜLÜ
JÜRİ BAŞKANI
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
YARIŞMA DUYURULARI
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
ŞARTNAME DÜZELTME
DUYURUSU
23.09.2020
Yarışmamız, eğitim süreçlerine katkı
vermek amacıyla sadece öğrencilerin
katılımı amacıyla açılmıştır.
Şartnamenin 6. Maddesinde
belirtildiği gibi 3. ve 4. sınıf
öğrencilerinin katılması
hedeflenmektedir. Ancak 8. Madde’de
ise, “lisans üstü” ifadesinin yer almış
olması Şartname amacımıza uygun
şmemektedir. Gözden kaçan bu
hatanın giderilmesi amacıyla, iş bu
DÜZELTME duyurusunun yayınlanması
gereği duyulmuş olup, sadece 3. ve 4.
sınıf lisans öğrencilerinin yarışmaya
katılabilecekleri ile ilgili koşulun
bilinmesi gereklidir.
İlgililere duyurulur. 23.09.2020
YARIŞMA TESLİM TARİHİ
DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU
02.11.2020
Can ve mal kaybına yol açan
30.10.2020 tarihinde gerçekleşen İzmir
Depremi hepimizi derin üzüntüye sevk
etmiş ve toplumsal yaşantımızı da
olumsuz olarak etkilemiştir. Bu
kapsamda yarışmacı
öğrencilerimizden gelen talepler
doğrultusunda, “Kırsal Değerleriyle
Yaşayan Kentler Ulusal Öğrenci Fikir
Projesi Yarışması”nın proje teslim
tarihi 20.11.2020 olarak
değiştirilmiştir. Tüm süreler ile ilgili
yarışma takvimi düzeltilerek https://
www.yasayankentlerplatformu.com/
yarisma sayfasında yayınlanmıştır.
YARIŞMA SONUÇLARININ
İLANI HAKKINDA DUYURU
10.12.2020
05.08.2020 tarihinde ilan edilen
“KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN
KENTLER ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR
PROJESİ YARIŞMASI” başvuruları
20.11.2020 tarihinde sona ermiştir.
Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisine alan
COVID-19 Salgını ve Pandemi
koşulları nedeniyle Jüri Değerlendirme
Toplantıları dijital platformlar
aracılığıyla yapılmaktadır.
Değerlendirme sürecinin, bu koşullar
altında, sağlıklı yürütülebilmesi için
Yarışma Sonuçlarının İlan Edileceği
Tarih olarak belirlenen 11.12.2020
tarihinden daha ileri bir tarihte
açıklanmasına karar verilmiştir.
Değerlendirme çalışmalarının
tamamlanmasının ardından Yarışma
Sonuçlarının Açıklanma Tarihi ve
Kolokyum ve Sergi Açılış tarihleri
Kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
YARIŞMA SORU VE CEVAPLARI
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN
İSİM VE KİMLİK BİLGİLERİ
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
ASLİ JÜRİ ÜYELERİ
Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ
Mimar, Şehir Plancısı &
(Jüri Başkanı)
Neptün SOYER
İzmir Köy-Koop. Yönetim Kurulu
Başkanı
Bahattin YÜCEL
54. T.C. Hükümeti Turizm Bakanı
Feridun DUYGULUER
Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı
Prof. Dr. Yusuf KURUCU
Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi&
Dr. Ayşegül ORUÇKAPTAN
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
Önceki Dönem Genel Başkanı&
Ayşe ÜNAL
Şehir Plancısı, Türkiye Belediyeler
Birliği İmar ve Şehircilik Danışmanı.&
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
Mine AŞÇI
Mimar, Yaşayan Kentler
Platformu Kurucusu&
Mehmet Nazım ÖZER
Yüksek Şehir Plancısı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Mekansal Planlama Genel
Müdürlüğü Kentsel Tasarım Şube Müdürü&
Başak KAMACI BUDAK
Yüksek Sanat Tarihçisi, Yaşayan
Kentler Platformu Kurucusu&
Bekir ILICALI
Yüksek İnşaat Mühendisi, Ulaşım Uzmanı&
Çetin GÜRCÜN
Turizmci, FİJET (Dünya Seyahat
Yazarları Birlikleri Federasyonu)
Merih Feza YILDIRIM
Mimar&
Doç. Dr. Mustafa ARTAR
Peyzaj Mimarı, Bartın Üniversitesi
Ahmet ALTAN
Ekonomi Uzmanı
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
Tarık YAŞAR
Peyzaj Mimarı&
Murat SARAÇ
Turizmci, İtalya Fahri Muhabir
Konsolos
Dr. Öğretim Üyesi Elif ÖRNEK
Şehir Plancısı, Yıldız Teknik Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü&
Fatma Çağla SEVİK
Şehir Plancısı&
Sümeyye BABAYUSUF
Şehir Plancısı
RAPORTÖR
RAPORTÖR YARDIMCISI
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
JÜRİ DEĞERLENDİRME RAPORU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI
ARALIK, 2020
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPORTÖRLÜK TESLİM TUTANAĞI
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPORTÖRLÜK / EVRAK TESLİM İNCELEME TUTANAĞI
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
TUTANAK - 1
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
TUTANAK - 2
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
TUTANAK - 3
TUTANAK - 4
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
TUTANAK - 5
TUTANAK -6
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
TUTANAK - 7
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
TUTANAK - 8
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
YARIŞMAYA KATILAN PROJELERİN ULUSAL ÖLÇEKTE MEKANSAL DAĞILIMI
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
YARIŞMAYA KATILIM TÜRÜ
ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİNE GÖRE DAĞILIM
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
KATILIMCILARIN ÜNİVERSİTELERE GÖRE DAĞILIMI
EN ÇOK BAŞVURAN 3 ÜNİVERSİTE
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
JÜRİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
ULUSAL ÖĞRENCİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI
ARALIK, 2020
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
SIRA NO: 5
RUMUZ: 35749
PROJE ADI: Datça Akıllı Köy Kümeleri
PROJE BÖLGESİ: Datça / MUĞLA
1
PROJE EKİBİ
Furkan ÖKSÜZ
Ravza KABAKTEPE
İlkay Dilan TAŞKİREÇ
ÖDÜL SPONSORU
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
SIRA NO: 23
RUMUZ: 90156
PROJE ADI: “TETİKLEME”
PROJE BÖLGESİ: Bandırma / BALIKESİR
2
PROJE EKİBİ
Ezgi AKPINAR
ÖDÜL SPONSORU
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
SIRA NO: 4
RUMUZ: 35726
PROJE ADI: “KÜME KÖY BİRLİĞİ
PROJE BÖLGESİ: Ödemiş / İZMİR
3
PROJE EKİBİ
Aysun KEÇELİ
Derya TEKİN
Ebru Hanna BALIK
Egenur BAKKAL
Nurşah KAVİ
Semanur SEYMAN
ÖDÜL SPONSORU
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
EŞDEĞER ÖDÜL
SIRA NO: 14
RUMUZ: 18204
PROJE ADI: “EŞİK-TE”
PROJE BÖLGESİ: Gülbağ, Urla / İZMİR
PROJE EKİBİ
Behiye Sezin GENÇ
Elif AVCI
ÖDÜL SPONSORU
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
PROJE EKİBİ
Ceren ZENGİN
Aysu YILDIZ
Berivan İİ
ÖDÜL SPONSORU
EŞDEĞER ÖDÜL
SIRA NO: 21
RUMUZ: 27309
PROJE ADI: “Sürdürülebilir Kırsal Değerler: SEYMEN”
PROJE BÖLGESİ: Seymen, Silivri / İSTANBUL
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
MEKANSAL MÜDAHALE VE TASARIM&
Seymen konut alanlarında 2 adet müdahale alanı seçilmiştir. Bir yapı ve arazi üzerinden hareketle:&
1.' kooperatifler birliği binası: civarda bulunan kooperatifleri canlandırmak ve çiftçilerin daha örgütlü olmak açısından, TDT'YE altlık
hazırlayacak bir yapı önerisi getirilmiştir.&
2.' kır bostanı: Kooperatifler birliği binası karşısında bir arazi seçilerek konut alanları bölgesinde tarım faaliyetinin özendirici hale
getirilmesi hedeflenmiştir.&
Bu şekilde hem kentsel tarımın farklı bir denemesi ile günlük hayata kazandırılacak ve TDT için gelen üyelerin farkındalık kazanması
sağlanacaktır.
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
EŞDEĞER ÖDÜL
SIRA NO: 27
RUMUZ: 47315
PROJE ADI: “SİMBİYOKENT URLA
PROJE BÖLGESİ: Urla / İZMİR
ÖDÜL SPONSORU
Dokuz Eylül Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
İbrahim Durdu UÇAR
Hilal ÇOBAN
Sevda ÖZTÜRK
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
YARIŞMA
PROJELERİ
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Bölümü
SIRA NO: 1
RUMUZ: 41863
PROJE ADI: “Arka Bahçe”
PROJE BÖLGESİ: KÜTAHYA
PROJE EKİBİ
İrem KAHRAMAN
2. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Mardin Artuklu Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
Gülbin ECER
SIRA NO: 2
RUMUZ: 16802
PROJE ADI: “KÖY-KENT-TAKAS PROJESİ
PROJE BÖLGESİ: Kocasinan / KAYSERİ
YARIŞMA DIŞI
(Eksik Teslim)
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
PROJE EKİBİ
Seda Nur GEZER
SIRA NO: 3
RUMUZ: 16742
PROJE ADI: “Lüleburgaz Kent Merkezi ve
Kırsal Alanları Bütüncül Kırsal Kalkınma”
PROJE BÖLGESİ: Lüleburgaz / KIRKLARELİ
3. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YARIŞMA ALANI SEÇİM KRİTERLERİ (Kavramsal Çerçeve)
Kırsal Üretim İlişkilerini Güçlendirecek Potansiyel Sektörlerin Varlığı
Tüm Yerleşim Birimleri Arasında Kurulacak Organizasyonla Kendi Kendine
Yetebilirliğinin Sağlanabilmesi
Çalışma Alanının Çepere Dair Geliştirilecek Stratejilerin Beslenebileceği Bir
Sürekli Merkez Olma Potansiyeli Taşıması
Farklı Medeniyetlere Ev Sahipliği Yapmış Kültürel Göç Koridoru İşlevi Taşıyan
Bir Yerleşim Olması
Yerleşimde Geçmiş Medeniyetlerin İzlerini Taşıyan Tarihi Kültür Varlıklarının
Yer Alması
Sosyo-Kültürel ve Sektörel Alanlarda Oluşturulacak Stratejilerde Koruma-
Kullanma Dengesi Temel Alınacak Doğal Değerlerin Varlığı
BÜTÜNCÜL KIRSAL KALKINMA STRATEJİLERİ
Kent merkezi ve kırsal yerleşimler arasında ekonomik değeri yüksek
ürünlerin akışı ve sosyal, kültürel gelişmeler açısından geçişlilik ilişkisi
kuvvetlendirilecektir.
Proje alanında yer alan biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini temel alan
üretim alanları oluşturulacaktır.
Kırsal alandaki tarım ve hayvancılıktan elde edilen madde ve iş akışları
sosyal açıdan da canlandırılacaktır.
Kırılgan nüfusunda üretimin bir parçası olacağı yeni istihdam ve üretim
alanları oluşturulacaktır.
rsal yerleşimlerin rdürülebilirliği ve iklim değişikliğine dayanaklı
yerleşimler olma yolunda geleceğine yön verecek nitelikli ham madde
çeşitleri ve üretim alanları belirlenecektir.
Yerel yönetimler, kooperatifler, dernekler ve eğitim kurumlarını içeren
örgütlenlemeler oluşturulacaktır.
Farklı sektörlerin bir aradalığını önemseyen toplumsal birliktelik mekanları
kurgulanacaktır
Sektörün getirisinin belirli bir düzeyde olduğu ve gelişme potansiyeli
gösteren kırsal yerleşimler 'karakter alan' olarak belirlenecektir.
Farklı sekrler ya da ürün üzerinde belirlenen karakter alanlan
birlikteliğini önceleyen kümeler oluşturulacaktır.
Merkez kümeler mevcut kent merkezi ile birlikte merkezlik derecesinde
sosyal, ekonomik, kültürel ve koruma-kullanma dengesi gözeterek
sürdürülebilir olarak ele alınacaktır.
Üretim, depolama, pazarlama gibi farklı süreçlere konu olacak mekân
seçiminde yerel mimariyi yansıtan birkaç düzenleme ile gündelik hayata
dahil edilebilecek harap durumdaki mekanlar tercih edilecektir.
Kırsal alanda yaşayan farklı yaş gruplarındaki bireylerin ekseninde yerel
bilgiyi aktif kullanarak teknolojik dönüşümünü önceleyen eğitim
programları oluşturulacaktır.
ÜST ÖLÇEKLİ YAKLAŞIM PLANI
Ekolojik Koruma Alanları
Ekolojik koruma kararları Ergene Nehri doğal aksı temelinde kurgulanmıştır.
Havza koruma nırı z önünde bulundurularak nehrin fabrikaların
atıklarından arındırılacağı çevre mühendisleri başta olmak üzere uzmanlarla
iş birliği yapılacak arıtma ve ıslah projeleri hazırlanacaktır.
Öncelikli koruma alanları göletler ve çevresinde gelişen mesire alanları ve
korular olarak belirlenmiştir. Mavi sembol ile gösterilen göl ekosistemi ve
yeşil çemberlerle gösterilen ağtoplulukları ve çevresindeki bitki çeşitliliği
değişken sahalar gözetilerek yeşil odaklar belirlenmiştir ve çevresinde
ekolojik koridorlar kurgulanmıştır.
Ağaçlık alanlarda mevcut bitki çeşitleri araştırılacak, yeşil odak olarak
belirlenen sahalarda iklim değişikliğine dayalı ve çevre yerleşimlere
ekonomik getirisi yüksek bitkilerin yetiştirileceği yetiştirme sahala
oluşturulacaktır. Bu amaç doğrultusunda peyzaj mimarı, biyolog, botanikçi
kimyager meslek insanlarını içeren çalışma grubu oluşturulacak ve proje
alanına dair 'Bitkisel Kalkınma Anahtarı' yol anahtarı oluşturulacaktır.
Bitki üretim sahaları birkaç ürün çeşidinde özelleşecek şekilde oluşturulacak
ve kozmetik, ilaç sanayini destekleyecek bitkilerin yetiştirileceği sahalarda
dikey tarım uygulamaları tercih edilecektir. LED aydınlatma teknolojisi ve
bitkilerin yıl içinde birden çok hasada olanak vermesi gibi yararları
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
gözetilerek dikey tarım sahaları farklı bitki çeşitlerinin yetiştirilmesine olanak
sağlaması adına merkez bitki araştırma laboratuvarı kurulacaktır.
Laboratuvarda bölge toprağının verimliliğinin arttırılması, kaynaklardaki su
kalitesinin arttılması ve yöredeki bitki çeşitliliğinin korunması ve
geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütülecektir.
Sahalardaki çalışmalara meslek yüksek okulu ve kurulması planlanan tarım
lisesinde eğitim öğrencilerinde aktif katılımı sağlanacaktır.
Mesire alanları ve kent ormanlarında belirli gün ve haftalarda ekolojik
alanların korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları kapsamında yerel
halka yönelik eğitim etkinlikleri düzenlenecektir.
Kullanım Kararları
Proje alanındaki başlıca kullanım alanları toplumsal kullanım alanları,
ekonomik kullanım alanları ve çevresel kullanım alanları olarak belirlenmiştir.
Proje alanındaki toplumsal kullanım alanları kamusal karşılaşma alanları ve
kültürel donatı alanlarıdır.
Evrensekiz, Ahmetbey, Celal iye ve Düğüncübaşı kırsal merkez
yerleşimlerinde kültürel donatı alanının yapılmasına karar verilmiştir.
Ekonomik kullanım alanları tarım ve hayvancılık sektörü üzerine ham madde
sağlayan üretim mekanlarıdır.
Çevresel kullanım alanları iklim krizi ile mücadele de öncü olacak su
toplama ve yeniden kullanım alanlarıdır. Tarım arazileri, mesire alanları,
korular, kent ormanı, uygulama çiftlikleri ve bitki yetiştirme sahaları da
çevresel alanlar arasında yer alabilir.
Dolaşım Kurgusu
Proje alanındaki dolaşım kurgusu merkezde yoğunlaşıp kırsal merkezlere ve
oradan da kırsal alt merkezlere dağılan ağlar şeklinde planlanmıştır.
Merkez yerleşimden geçen çevre yerleşimlerle ulaşım ağını güçlendiren 2
aks göz önünde bulundurularak kırsal merkezlerin erişilebilirliği
güçlendirilecektir.
Kırsal alt merkezlerin kırsal merkezlerle olan bağlantısında ekolojik olarak
rdülebilir olma gereken alanların çalışma alanları veya turizm
sebebiyle baskılanmamasına dikkat edilecektir.
Proje alanındaki ham madde dolaşımı üretim mekanlarından depolama ve
işleme alanlarına oradan yerel pazarlara, merkez fuar alanına ya da lojistik
bölgelere doğru olacaktır.
Proje alanındaki bilgi ve sosyo-kültürel akış kentsel merkezden kırsal
merkeze ve alt merkezlere doğru olacak şekilde kurgulanmıştır.
Yerleşim Kararları
Kentsel yerleşim alanı kırsal yerleşimler arasında koordinasyonu sağlayan
merkez olacaktır.
Kentsel yerleşim alanında kırsal kalkınma modelinin devamlılığını
sağlayacak stratejik plan bürosu kurulacaktır. Açılması kararlaştırılan yönetim
ve denetim merkezinde kırsal alanlardan toplanan verilerin
değerlendirilmesi, araştırmaların periyodik devamlılığı ile güncellenecek
çözümlerin üretilmesi hedeflenmektedir.
Proje alanının mekânsal büyüklük olarak büyük çoğunluğunu kapsayan
kırsal alanlar merkez kademelenmesi ile ele alınacaktır.
Kırsal merkezlerin ve alt merkezlerin belirlenmesinde sektörel üretim ve
geliştirme mekanlarının yer seçimi dikkate alınmıştır.
Ahmetbey ve ğüncübaşı merkezlerinde hayvancılık üzerine ham madde
sağlayacak tesislerin teknolojik olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına
karar verilmiştir.
Evrensekiz kırsal merkezinde dikey tarım uygulama alanla ve bitki
araştırma laboratuvarı kurulacaktır.
Eski bedir kırsal alt merkezinde tarım lisesi kurulacak ve yakınında uygulama
çiftleri oluşturularak eğitim sürecinin pekiştirilmesi sağlanacaktır.
Büyükkarıştıran kırsal alt merkezinde ulaşım akslarına yakınlığı sebebiyle
fuar alanının yer seçimine karar verilmiştir.
Celal iye kırsal alt merkezlerinin ise tarım ve hayvancılık üzerine ham madde
üretecek mekanlar olarak örgütlenmesine karar verilmiştir. Bu alanlarda
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
iklim krizine dayanıklı, katma değeri yüksek ve çevre pazarlarda tanıtımı
yapılacak coğrafi işaretli ürün kapsamına giren ürünlerin yetiştirilmesine
öncelik verilecektir.
Müdahale Alanları
Tarım arazileri, sulak alanlar, tarım ve hayvancılık üzerine ham madde
sağlayacak tesisler, mesire alanları ve korular, dikey tarım uygulama alanları,
bitki araştırma laboratuvarı, uygulama çiftleri, tarım lisesi ve meslek yüksek
okulu, bitki yetiştirme sahaları, fuar alanı projenin başlıca müdahale alanlarıdır.
Peyzaj Yaklaşımı
Proje alanının peyzaj yaklaşımında iklim kriziyle mücadele amacı temel
alınmıştır.
Proje alanında belirlenen yeşil odaklar ve ekolojik koridorlar suyun yeniden
kullanım alanları, biyolojik çeşitlilik alanları ve rekreasyonel alanlar olarak
tasarlanmıştır.
Belirlenen ekolojik sürdürülebilirlik potansiyeli yüksek alanlar ve göletler
arasında bağlantı kurulacak ve su sirkülasyonu sağlanacaktır.
Suyun yeniden kullanım sürecinde suyun niteliğinin arttırılması, tarım ve
hayvancılık sektöründe kullanılmak üzere verimli depolanması, suyun görsel
peyzaj öğesi olarak değerlendirilmesi amaçlarında çalışmalar
gerçekleştirilecektir.
Kırsal turizmin geliştirileceği odaklarda yerel değerlerin sürdürülmesini ve
tanıtılmasını sağlayacak kültürel peyzaj öğeleri tasarlanacaktır.
Yerel mimari dokuyu yaşatacak mekanların sayısının arttırılması, yerel
mekanların ana akslarda sürekliliğinin sağlanması, kamusal toplanma
alanlarının ve çalışma alanlarının birlikte kurgulanması ile kültürel ve görsel
peyzaj öğelerinin de sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
PROGRAMSAL - YÖNETSEL SENARYO & MEKANSAL KURGU
YEREL DEĞER OLAN TARIM SEKTÖRÜ ÜZERİNDEN SEKTÖREL EKONOMİK
FAALİYET GİRİŞİMİ SAĞLANACAK
Celaliye kırsal merkezi ve kümelendiği çevre kırsal alt merkezlerinin tarım
sektöründe özelleşmesi planlanmaktadır. Tarımsal arazilerde toprak yapısına
uygun yetiştirilme imkânı olan coğrafi işaretli ürünler yetiştirilecektir. Belirlenen
tarım ürünü üzerine yeni çiftlik pratikleri, yeni hasat teknikleri, ürün
flanrmala oluşturulacak ve taşıma/depolama maliyetlerini en aza
indirecek yol haritaları geliştirilecektir.
TARIM ÜRÜNLERİNİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI PAZARLARDA KATMA DEĞER
YARATMASI İÇİN LİSANSLI DEPOCULIK FAALİYETLERİ GELİŞTİRİLECEK
Yağ tohumlar ve baklagil ürünlerinin hasadından sonra ürünler lisanslı
depolarda depolanacaktır. Alıcı ve satıcının bir araya geleceği satış yerleri
oluşturulacaktır. Satış faaliyetleri tarım günü, iklim krizi ile mücadele haftası veya
toprak verimliliğini arttırmaya yönelik eğitim ve etkinliklerin düzenleneceği
zamanlarla birlikte gerçekleştirilecektir. Lisanslı depolarda depolanan ürünlerin
yatının belirlenmesi için ürün ihtisas borsası kurulacak ve gerekli
düzenlemeler yapılacaktır.
TARIMSAL KALKINMA MODELİ KAPSAMINDA;
Toprağın özelliğine uygun olarak ve mevcut üretimin ton cinsi üzerinden
arttırılması hedeflenmektedir. Tarımsal sahalarda nansal istikrarlı küçük
işletmelere ve kooperatiflere yer verilecektir. Küçük işletmelere gerekli ekipman
desteği sağlanacak ve verimli ürünlerin elde edilmesine yönelik eğitimler
düzenlenecektir. Satış yerlerinin yakınında müşterilerin gelip tohum bilgisini
öğreneceği, ürünlerin gelişimini gözlemleyeceği ve sahalarda örnek ürünlerin
toplanmasına dahil olabileceği eko-zeler oluşturulacakr. Tohumun
yolculuğuna yönelik öğrencilere kamplar düzenlenecek ve eğitimler
verilecektir. Bu stratejiler doğrultusunda turizmle üretim sürecinde ürün tanıtımı
yapılacaktır. Kentsel merkezdeki planlama bürosu önderliğinde kırsal stratejiler
sürekli yenileşmeye tabi tutulacak ve yetiştirilen ürünlerin markalaşması üzerine
çalışılacaktır. Bu model kapsamında sürdürülebilirlik temel hedef olacak ve
iklim krizi ile mücadele süreç boyunca gözetilecektir.
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
TEKNOLOJİK GELİŞMELERE ENTEGRE EDİLECEK ORGANİZE HAYVANCILIK
TESİSLERİ KURULACAK
Ahmetbey ve Düğüncübaşı kırsal merkezi ve kırsal alt merkezlerinin
kümelendiği alanda hayvancılık sektörünün geliştirilmesi üzerine
odaklanılacaktır. Hayvansal ürünler üzerine katma değer yaratan pazarlama
kooperatifleri kurulacaktır. Yerel değer zincirinde ham madde tedarik alanları
olacak çiftlikler iklim krizi ile mücadele kapsamında karbon ayak izini azaltmayı
hedefleyen mekanlar olarak yeniden kurgulanacaktır. Tarım ve hayvancılık
sigortası ile finansal sisteme yetiştiriciler adapte edilecektir. Ekolojik ayak izinin
azaltılması ile değer zincirinde her aktörün kar sağlaması ve elde edilen karın
aktörler arasında adil dağıtımı önceliklendirilecektir. Hayvan gübrelerinden
elektrik üretimi sağlanarak sürdürülebilir çiftlikler oluşturulacaktır. Hayvancılık
sektörü doğrultusunda: besicilik, süt inekçiliği, damızlık ve tavuk tesislerinin
dönüştürülmesi ve sayılarının arttırılması hedeflenmektedir.
Dİ K EY SE R AL AR , F UA R AL AN I VE TA RI M Lİ S ES İ İ L İŞ Kİ AĞ I
GÜÇLENDİRİLECEKTİR
Evrensekiz kırsal merkezi ve kümelendikleri kırsal alt merkezleri odağında
teknolojik tarım uygulamalarının gerçekleştirileceği dikey tarım uygulama
sahaları, bitki araştırma laboratuvarı ve tarım lisesi konumlandırılacaktır. Dikey
tarım uygulamaları için yetiştiricilere yönelik girişimcilik ve üretim eğitimleri
verilecektir. Dikey tam sahalarında çilek, marul, fasulye ve domates
yetiştirilecektir. Araştırma ve tohum geliştirme üzerine bitki araşrma
laboratuvan çalış maları geliş tirilecektir. Dikey seralar bölgede çıkan
doğalgaz rezervleri göz önünde bulundurularak doğalgaz ile ısıtılacaktır.
Seralar bilgisayarlar ile kontrol edilecek ve yıl boyu üretim sağlanacaktır. Yakın
çevredeki leburgaz-Çorlu arası sanayi sektörünün gelişmesi ve OSB
alanlarının varğı göz önde bulundurularak akıllı tarım teknolojileri
uygulamaları geliştirilecektir. Bu teknolojiler sayesinde geliştirilen otomasyon
sistemi ile su kuyularının, gübrelemenin, ortam sıcaklığının vb. kontrolü uzaktan
sağlanacaktır. Sanayi tesislerinde dikey tarım uygulamaları için aparatların
üretileceği firmaların yer seçimi teşvik edilecektir. Tarım lisesinin yanında
öğrencilerin uygulama imkânı bulacağı hidroponik tarım sahaları
oluşturulacaktır. Bu alanlarda yağmur suyu depolanması ve kurumun atıklarının
arıtılması ile suyun sulamada kullanılması gibi oluşumlar örgütlenecektir.
Agritech, Turkcell Akıllı Tarım, Libelium, Vodafone Çiftçi Kulübü, Farmbot gibi
akıllı tarım uygulamaları ile görüşmeler sağlanacak ve sahaya uygun olan ile
gerekli anlaşmalar sağlanarak ürün yetiştiricileri teknolojik olarak
desteklenecektir.
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Ankara Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Bölümü
PROJE EKİBİ
Ayşe Beyza ÖZALP
Cansu HELVACIOĞLU
Merve GÜRSOY
Tuğba BİLİCAN
SIRA NO: 6
RUMUZ: 20465
PROJE ADI: “Kahramankazan Peçenek
Mahallesi”
PROJE BÖLGESİ: Kahramankazan / ANKARA
YARIŞMA DIŞI
(Eksik Teslim)
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
KAHRAMANKAZAN / PEÇENEK MAHALLESİ
Peçenek bir Oğuz boyu adı olup, Üçoklar’dan Günhan koluna mensuptur.
Selçukluların Peçenek Boyu, Çamlıdere Peçenek’e yerleşmişlerdir. Ardından
çeşitli bölgelere dağılım gerçekleşmiştir. Bu dağılımlar; Sincan Peçenek,
Karacaören Peçenek ve Çubuk Peçenek’tir. Daha önce bağ olduğu Çubuk
ilçesinden ayrılarak, mahalle halkının ilgisiyle 2002 yılında Kazana
bağlanmıştır.
Ova Çayı kenarında kurulmuş Peçenek Mahallesi, meydana gelen sel ve
yaşanan sıtma hastalığı sebebiyle şu anki yerine taşınmıştır.
Peçenek Mahallesinin, ilçeye uzaklığı 13 km, Ankara’ya uzaklığı 57 km’dir. Yarı
engebeli, ya zlük alana sahiptir. Penek Mahallesi, ilçenin Kuzey
Doğusunda yer almaktadır. En az yağış alan mahallelerdendir.
Peçenek Mahallesinin nüfusu 177 haneden ve yaklaşık 300 kişiden
oluşmaktadır. Bu nüfusun %48,4’ü kadın, %51,6’erkektir. Köy nüfusunda hobi
bahçeleri sebebiyle artış yaşanmıştır.
Geçim kaynağı tarım-hayvancılıktır. Üretim açısından zengin topraklara sahiptir.
Toprak yapısı nilsi ve kumludur. Arpa, buğday, yulaf, şeker panca
yetiştirilmektedir. Bağcılık, meyvecilik ve hayvancılık (sütçülük ve besicilik) ile
gim kaynağı sağlanmaktadır. Engebeli araziler, çift çeker traktörler
aracılığıyla, nadas sistemiyle yulaf, arpa ve buğday ekimi yapılmaktadır.
PEÇENEK MAHALLESİNİN SORUNLARI VE PROJE BAZINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
3.1.Sulu Tarımı Canlandırma Sorunu ve Çözüm Önerileri
İlk başlarda Peçenek Mahallesi, Ova Çayı’nın aşağı ve yukarı olmak üzere iki
bent halinde yapılması ile sulama ihtiyacını yeteri kadar karşılamaktaydı. Bu
sayede, patates, soğan vb. sulu tarım ürünleri üretilebilmesi ve bu ürünlerin
Ankara içerisinde bulunan Çubuk ve Kazan’a satılması imkânı bulunmaktaydı.
Su kullanımı açısından Ova Çayı’nın bolluğundan yararlanabilen Peçenek,
günümüzde ise büyük bir su sorunu ile başa çıkma çabaları göstermektedir:
Bölge içerisinde hobi bahçelerinin artması bölgeye gelen kişi sayısında artış
sağlamıştır. Hobi bahçelerinde bulunan kişilerin bölge sakinlerinin ürünlerini
satın almasıyla, üreten kesimin ürünlerinin kolayca satabilmesi sağlanmış, bu
sayede komşuluk ilişkileri ve bağları kuvvetlenmiştir. Her ne kadar hobi
bahçeleri çeşitli konularda ve bölgeye gelen kişi sayısında artış sağlamış olsa
da, tarımsal olarak çeşitli sıkıntılara sebep olmuştur:
Devlet Su İşleri tarafından bölgenin yukarısına Kavşakkaya Barajı’nın yapılması
ile birlikte sular kesilmiş ve bu durumdan Peçenek’te yaşayan vatandaşların
haberdar olmaması sebebiyle, tarımsal sorunlar baş göstermiş, köydeki sulak
tarım arazileri buğday tarlasına dönüşştür. Bölge halkının şikâyetleri sonucu,
Peçenek Mahallesi muhtarı durumu ilgili mercilere dile getirmiştir: Yakuphasan,
Peçenek, Sancar, Ahi Köylerinin toplamda 20.000 dönüm arazisinin bulunduğu
ve bu dört köye su geldiğinde, Ankara’nın büyük bir kısmına veya yarısına
yetecek kadar yeşil soğan, mısır, patates, biber, domates vb. ürünler
üretilebileceği izah edilmiştir. Karşılık olarak; Azman Deresinde ıslah
çalışmaları sürdürüldüğü, yeraltı sularının debilerinin kontrol edildiği, bunun
sonucunda ise derenin önünün keserek baraj yapılacağı aktarılmıştır.
Böylece Peçenek Mahallesi sakinleri, başka çözüm yolları aramaya başlamıştır.
Kavşakkaya Barajı’nın içme suyu havzası olarak sınıflandırılması sebebiyle,
Peçenek Mahallesi’ne ilgili barajdan su verilmemiştir.
Ova Çayı’ndan su çekilmesi şünülmüştür; 15 Temmuz 2020 tarihinde Ova
Çayı su almaya başlamış ancak yeterli dolulukta olmadığı ve doluluk oranının
sağlanacağı tarih uymadığından dolayı, tarımsal üretim için fayda
sağlanamamıştır. Alan çalışması esnasında bölge halkıyla yapılan röportajlar
sonucunda, Ova Çayı aracılığıyla zamanında su erişimi sağlanabilirse, köye
daha çok kişinin gelebileceği, verim ve arazi ıslahının artabileceği, daha ucuz
ve sağlıklı sebze-meyvelerin yetişebileceği kanaatine varılmıştır.
Peçenek- Sancar ve Peçenek-Yakuphasan arasında bulunan Hamdi Eriş Kum
Ocağı ve Cemil Özgü Kum Ocağı bulunmaktadır. 50 metre kadar yer, kum
almak amacıyla oyulmuş, Mira Dağı’na iş makineleri yollanmış, yapılan
çalışmalardan çıkan dumanlardan bölge halkı rahatsız olmuş ve oluşan
çukurlar sebebiyle de havzadan su alma özelliği yitirilmiştir.
Son çare olarak, kuyu açılarak, gerekli sulamanın yapılmasına dair yöntemler
geliştirilmeye çalışılmıştır. Bir kuyunun açılmasıyla, 18 dekarlık tarladan yılda iki
kez ürün alınabilmektedir. Fakat hem maddi sıkıntı yaşanması hem Ova Çayı’na
olan yakınlığı sebebiyle kuyu açılması için gerekli ruhsat verilmeyeceğinden
ötürü, ruhsatsız kuyu açma yoluna gidilmiştir. Gerekli suyun temin edilmesi için
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
çaresiz kalan Peçenek halkı ve muhtarı, gerekirse kuyulardan kaynaklı olarak
gelecek cezanın ödenebileceğini dile getirmişlerdir.
ANKARA -KAHRAMANKAZAN-PEÇENEK MAHALLESİ TARIMSAL
FA A L İ Y E T LERİ N U YG U LAN M A S I N DA S U L A MA V E S U L A M A
FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ANALİZ
Ankara, Kahramankazan ilçesi, Peçenek Mahallesi için yapmış olduğumuz tarım
alanlarının ve tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin incelemeler ve
analizlerimiz sonucunda Peçenek Mahallesinde sulu tarım alanlarının yeterli
seviyede ve verimlilikte olmasına karşın bu faaliyetlerin çiftçiler tarafından
gerçekleştirilemediğini görmekteyiz. Bu durum çiftçilerin temel geçim
kaynaklandan birinin tarımsal faaliyetler olduğu gerçeği göz öne
alındığında özel anlamda, büyük bir kitlenin ciddi gelir kaybı yaşadığını ;genel
anlamda ise verimli olan sulu tarım arazilerin zamanla erozyona uğramasına ve
faaliyetlerin gerçekleşmesi halinde ülkemiz için ciddi fayda sağlayacak olan
ihracat payından sağlanacak ekonomik faydanın sağlanamayacağını
stermektedir. Çünkü z konusu tarımsal faaliyetler gerçekleştirildiği
taktirde; patates, mısır, yeşil soğan, domates vb. sebzeler bölgedeki çiftçiler
tarafından üretilecek ve bu ürünler neredeyse Ankara nüfusunun büyük bir
çoğunluğunun ihtiyacını giderebilecek üretim hacmine sahip olacaktır.
Bölgede sulu tarım yapılamamasının en önemli sebebi ise daha önceden
Peçenek Mahallesi ova çayından çekilebilen suyun, şu an bölgenin yukarısına
yapılan Kavşakkaya barajı sebebiyle çekilemiyor olmasından kaynaklıdır.
Çün ova çana yapılan analizler sonucu ova çayın içilebilir su
kategorisinde yer aldığı saptanmış ve bu nedenle DSİ tarafından Ova Çayı,
Kavşakkaya barajına bağlanıp içme suyu kullanımında kullanılması
kararlaştırılmışr. Bu sebeple burada yaşayan halk tarım arazilerine su
ulaştırmada yaşadıkları güçlükler sebebiyle sulu tarım yapamaz hale gelmişler
ve sulu tarım arazileri buğday tarlasına dönüştürülmüştür.
Bölgedeki Sulama Sorununa İlişkin Çözüm Önerilerimiz
Yaptığımız araştırmalar ve analizler sonucunda söz konusu bölgede temel
sorun olan ve büyük bir kitlenin geçim sorunu yaşamasına sebep olan atıl
durumdaki tarımsal alanların yeniden işlevsellik kazanabilmesi ve üretime
geçilebilmesi için gerekli olan suyun yeraltı su kaynaklarından faydalanarak
giderilmesi gerektiği yönünde fikir oluşmuştur. Bölgenin temel geçim kaynağı
tarımdır ve bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli olan su kaynakları
bölgede yetersiz durumdadır. Bölgenin civarındaki ova çayından
yararlanılamaması ve bu çayın bölge yakınlarında tek bulunan Kavşakkaya
barajına bağlanması ile buradaki suların içme suyu amaçlı kullanımına izin
verilmiş olması sebebiyle bu alanlardan sulamada yararlanılamamaktadır. Bu
durumda diğer alternatiflerimiz arasında yer alan yeraltı ve yer üstü sularından
kullanım yer almaktadır. Ancak yaptığımız araştırmalara göre söz konusu
Peçenek bölgesinde yer üstünden sulama sağlayabileceğimiz herhangi bir yer
üstü su kaynağı bulunmamaktadır. Buna ilaveten yeraltı sularının yer üstü
sularına göre daha fazla mineral madde içerdiği ve bu durumun tarımsal
faaliyetleri olumlu etkilediği göz önüne alınmıştır. Ayrıca yeraltı sularının
genellikle arıtma gerektirmemesi ve kısa süre içerisinde işletme faaliyetleri
içerisinde yer alabiliyor olması ilave maliyet yükünden kurtarıcı olmaktadır.
Elbette yeraltı su kaynaklarımız stratejik öneme sahiptir ve bizde gelecek için
çok önemli olan bu kaynaklarımızı korumamız gerektiği bilincinde olarak,
faaliyetlerimizi standartlara en uygun şekilde daha fazla gözlem kuyusu açarak
ve yeraltı sularımızın seviyelerini kontrol ederek gerçekleştirme hedefindeyiz.
Bu doğrultuda su tahsisleri hakkındaki yönetmeliğin yeraltı su kullanımında
öncelik esaslarına göre nasıl gerçekleşeceğine dair usul ve esaslar yer
almaktadır.
Güneş Enerjisi Sistemi Kurulumu, Elektrik Sorunu ve Çözüm Önerileri
Elektrik ve internet altyapısının zayıf olmasından dolayı, bölge sakinleri çeşitli
sıkıntılar yaşamaktadır. Günde; 7-8 kez elektrik kesilmektedir. Artan maliyetler
de tarımla uğraşan köy halkımıza sıkıntılar yaratmaktadır. İstihdamın
yetersizliği, genç nesillerin büyük şehirlerde iş araması da tarımı bitirme
noktasına getirmiştir. Gençlerin, köy halkından gördüğü kadarıyla da artan
maliyetler (mazot, elektrik, doğalgaz vb.) karşısında çözüm önerileri
üretememeleri, onların tarımdan uzaklaşmalarına sebep olmuştur. Oysa
Türkiye’nin tarıma olan ihtiyacı günden güne artmakta ve tarım cenneti ülkemiz
çareyi ithalatta aramaktar. Oysa, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha
çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten
elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen
enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir
enerji şekli güneşten gelendir. Kaynak kullanımlarını sürdürülebilir kılmamız
hem tarımla geçinen halkımıza hem de ülkemize devamlı bir kalkınma
sağlayacaktır. Önceliğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarına daha çok yatırım
yapmak ve bu konuda çiftçimize sürdürülebilir çözümler sunmaktır. Biz bu
konuda bu büyük sorunun bir ucundan tutarak elektrik giderlerini minimuma
indirmeyi ve yapacağımız neş enerjisi sisteminin kurulması projesiyle
kalkınmayı desteklemek istiyoruz. Projemizde, Peçenek Mahallesi Muhtarı
İbrahim Karabacak Bey’le de yaptığımız görüşmeler neticesinde, bu mahallede
bir güneş enerjisi sistemi kurulmasına sıcak baktıklarını ama yeterli teşvik
alamadıklarını ve ilgili mercilerin bilgilendirmesine ulaşamadıklarını
belirtmişlerdir. Düşündüğümüz bu projenin bir benzeri 2019 yılında
Kahramankazan’ın Fethiye Mahallesi’nde (Resim 10.) yapılmaya başlanmıştır.
Kahramankazan Belediye Başkanlığı tarafından Ankara ili, Kahramankazan
ilçesi, Fethiye Mahallesi Mevkiinde 137 bin m2’lik Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü’ne ait alan üzerinde 3MW kurulu güce sahip Kahramankazan Güneş
Enerji Santrali kurulması ve işletilmesi planlanmıştır. Yaklaşık 27 milyon lira
değerindeki bu projede, güneş enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi
üretilecek ve üretilen enerji doğru gerilim akımına dönüştürülerek elektrik
evirici cihazları aracılığıyla da alternatif akıma dönüştürülebilecektir. Bu projede
yaklaşık olarak yılda 4.416,218 kWh enerji üretilmesi planlanmaktadır. Peçenek
bölgesi de güneş enerjisi potansiyel atlasına göre 1500-1550 kWh/m2 ışınım
bölgesinde bulunmaktadır.
Tek bir hanenin (köyün muhtarının evinin) harcadığı enerji miktarı yaklaşık 2020
yılında aylık 698.23kWh’tır. Bu miktar yılda 8378.86kwh’a tekabül etmektedir.
Yani Peçenek bölgesine yapılabilecek günlük 3mw’lık güneş paneli, yaklaşık 10
hanenin aylık enerji ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olacaktır.
Peçenek Mahallesi’nde özel bir şirketin yapmış olduğu güneş enerji santrali
bulunmakta olup üretimi ve enerjinin kullanılması firmaya aittir. Mahalle
muhtarımız, santralleri bize gezdirmiş, bu projenin aynısını Peçenek
Mahallesi’nde de görmek istediklerini ve kullanımının mahalle halkına ait
olması gerektiğini dile getirmiştir.
SONUÇ
Kahramankazan ilçesi, Ankara’nın eski kuruluş yerlerinden biri olarak karşımıza
çıkar. Büyümekte ve gelişmekte olan bu bölge, yeni planlamaları ve yeni fikirleri
kendisine çekmektedir. Çoğu sanayi kuruluşu olan bünyesindeki yatırımlar,
proje konumuz için bu bölgeyi sme nedenlerimizden bir tanesidir.
Halihazırda, su kullanımı konusunda ve güneş enerjisi potansiyelini kullanma
hususundaki eksikleri giderilmiş değildir. Bünyesinde çok sayıda mahalle(köy)
barındırdığı ve tarımla uğraşan bu mahalle sakinlerinin olduğu bilinmektedir.
Projede amacımız olan tarım üretimine yardımcı olmak adına, burada yaşayan
halkımızın tarımdan el çekmemeleri ve bu üretimi sürdürülebilir kılmaları için
yapılması gereken en önemli hususlara değinmiş bulunmaktayız. Sulu tarımı
canlandırmak adına yeraltı sularının araştırılması ve üretimde kullanılması
gerekir. Tarımda artan maliyetler için de yardımcı olabilmek adına güneş
enerjisini kullanılır kılmayı, devletle iş birliğine gidildiği taktirde mahalle
halkımıza tohum, gübre ve mazot gibi temel ihtiyaçları tedarik edilmesi
sağlanabilir.
KAYNAKÇA
Ankara Elektrik Santralleri. Enerji Atlası, www.enerjiatlasi.com/sehir/
ankara/.
Ata Tohum. Ata Tohumculuk A.Ş., www.atatohum.com.tr/tohum-
cesitlerimiz.html.
“‘Ata Tohumu Projesi’ Tarımı Milli Bağımsızlığımızın Anahta Olarak
Gördüğümüzün İfadesidir. Tarım İş letmeleri Genel Müdürlüğü, 2019,
www.tigem.gov.tr/Haber/HaberDetayEng/7cabca50-7e14-4a6e-911c-
bedcae2e19d5.
Bilici, Bilgenur, and Serap Özel. Ankara büyükşehir Belediyesi, 2019,
www.ankara.bel.tr/files/5214/3893/6685/SEBZE_YETTRCL.pdf.
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
“Çiftçi Kayıt Sistemi (Çks)., 2017, www.tarnet.com.tr/blog/nedir/ciftci-kayit-
sistemi-cks/.
“Dünyanın En Büyük Güneş Enerji Santrali Elektrik Üretimine Başladı.,
Milliyet Gazetesi, 28 Eylül 2020, www.milliyet.com.tr/ekonomi/dunyanin-en-
buyuk-gunes-enerji-santrali-elektrik-uretimine-basladi-6316763.
Enerji Kaynayan Bir Köy. Deutschland. de, 2 Aug. 2018,
www.deutschland.de/tr/topic/cevre/enerjide-donusume/enerji-kaynayan-
bir-koy.
Erdoğan, Abdülkerim. “Peçenek Köyü. Ankara Sevdam, 17 Nisan 2019,
www.ankarasevdam.com.tr/pecenek-koyu/.
Günder. “Köylerine Kurulan Güneş Enerjisi Santrali Ile 20 Ailenin 25 Senelik
Elektriği . Solarist - Güneş Enerjisi Portalı, 11 Feb. 2019, www.solar.ist/
koylerine-kurulan-gunes-enerjisi-santrali-ile-20-ailenin-25-senelik-elektrigi-
bedava/.
“Güneş Enerjisi Ile Üretilen Elektrik Köylerde Kullanılmaya Başlandı.Cihlas
Haber Ajansı, 16 Aralık 2014, www.haberler.com/gunes-enerjisi-ile-uretilen-
elektrik-koylerde-6779853-haberi/.
“Kahramankazan Belediyesi 3 MW'lık GES Kuracak. Enerji Günlüğü, 17
Temmuz 2020. www.enerjigunlugu.net/kahramankazan-belediyesi-3-mwlik-
ges-kuracak-38220h.htm.
Keçeciler, Mehmet Emin. “‘Bir Evin Tüm Elektriği Için 5 KWh Güneş Sistemi
Yeterli.’” Yeşil Haber, 5 May 2018, www.yesilhaber.net/gunes/bir-evin-tum-
elektrigi-icin-5-kwh-gunes-sistemi-yeterli/.
“Konutta Yeni Dönem: Sağlıklı Ev., NTV, 6 Haziran 2020, www.ntv.com.tr/
ekonomi/konutta-yeni-donem-saglikli-ev,UPlddqV3FUSLNzNOyMOZJg.
Kurban, Elif. “Gayrimenkul Şirketi Güneşten Kendi Enerjisini Üretecek.
Enerji Portalı, 4 Sept. 2020, www.enerjiportali.com/gayrimenkul-sirketi-
gunesten-kendi-enerjisini-uretecek/.
Kurban, Elif. Şırnak'ın Andaç Köyünde Güneş Enerjisi Sistemi Kuruldu.
Enerji Portalı, 10 Sept. 2020, www.enerjiportali.com/sirnakin-andac-
koyunde-gunes-enerjisi-sistemi-kuruldu/.
Küçükkaya, Elif. “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması
(YEKDEM) Nedir?” Enerji Portalı, 8 Oct. 2018, www.enerjiportali.com/
yenilenebilir-enerji-kaynaklari-destekleme-mekanizmasi-yekdem-nedir/
#:~:text=8%20Ekim%202018-.
Naturel Yenilenebilir Enerji Güneş Enerji Santralleri. Enerji Atla,
www.enerjiatlasi.com/gunes/naturel-yenilenebilir-enerji-ges.html.
Özkara, Gökçen. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?” Enerji Portalı, 3
Haziran 2019. www.enerjiportali.com/yenilenebilir-enerji-kaynaklari-
nelerdir/.
Resmi Gazete. “Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama
Yönetmeliği. Yönetmelik, 2005, www.resmigazete.gov.tr/eskiler/
2005/12/20051215-5.htm.
Resmi Gazete. Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve
Pazarlamasına Dair Yönetmelik .Başbakanlık Mevzuatı. Geliştirme ve Yayın
G en e l M üd ü r l üğ ü , 2 0 1 8 , w w w. re s mi g a z e t e . g o v. t r /e s k i le r /
2018/10/20181019-2.htm.
Tatar, Semra ve Olay, Nermin. Agro-Turizm Kapsamında Permakültür’ Ün
Uygulanabilirliği Ve Geliştirilmesi: Belentepe Permakültür Çiftliği Örneği.
View of Agro-Turizm Kapsamında Permakültür' Ün Uygulanabilirliği Ve
Geliştirilmesi: Belentepe Permakültür Çiftliği Örneği, 15 Aralık 2015,
www.ijses.org/index.php/ijses/article/view/168/174.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Köylere Güneş Paneli Kuruluyor, 24
Ağustos 2019. www.iletisim.gov.tr/turkce/yerel_basin/detay/koylere-gunes-
paneli-kuruluyor.
“T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji Verimliliği Ve Çevre Dairesi
Başkanlığı” - Daire Başkanlıkları, enerji.gov.tr/enerji-verimliligi-ve-cevre-
dairesi-baskanligi-daire-baskanliklari.
Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Haritası. Enerji Atlası,
www.enerjiatlasi.com/gunes-enerjisi-haritasi/turkiye.
“Türkiye Global Güneş Radyasyonu Uzun Yıllar Ortalaması (2004-2018)
Helıosat Model Ürünleri. Radyasyon Mevsimler - Meteoroloji Genel
Müdürlüğü, 2018, www.mgm.gov.tr/kurumici/radyasyon_iller.aspx.
“Yenilenen Çubuk 1 Barajı'nın Açılışı 29 Ekim'de Yapılacak.” Gazete İlk Sayfa,
Gazete İlk Sayfa, 20 Oct. 2020, www.gazeteilksayfa.com/service/amp/
yenilenen-cubuk-1-barajinin-acilisi-29-ekimde-yapilacak-89801h.htm?
__twitter_impression=true.
Web Sitesi: https://www.kahramankazan.bel.tr/default.asp?mobile=true
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Kadir Has Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
Kardelen ÜLKÜ
Beliz TEPRET
SIRA NO: 7
RUMUZ: 13058
PROJE ADI: “RURALAND NO:2”
PROJE BÖLGESİ: Bodrum / MUĞLA
2. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Mimar Sinan Güzel Sanatlar /
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık / Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü
PROJE EKİBİ
Atalay AKPINAR
Ceren TÜFEKÇİ
Serra Utkum İKİZ
Tahircan YARIMOĞLU
SIRA NO: 8
RUMUZ: 81537
PROJE ADI: “ARCADIA
PROJE BÖLGESİ: Lüleburgaz / KIRKLARELİ
3. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi /
İstanbul Aydın Üniversitesi
Mimarlık / Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
Süleyman ULUIŞIK
Ecem DOĞAN
SIRA NO: 9
RUMUZ: 48350
PROJE ADI: “HENDEK”
PROJE BÖLGESİ: Menteşe / MUĞLA
2. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
Saniye Begüm ÇİÇEK
Gizem SEYHAN
SIRA NO: 10
RUMUZ: 14627
PROJE ADI: “Kır-Kent İlişkisi
Perspektifinden SİNOP
PROJE BÖLGESİ: SİNOP
3. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
Dilan AÇIKÇA
Elif Naz KAMANLI
SIRA NO: 11
RUMUZ: 04128
PROJE ADI: “Ayvalık’ta Eski Zeytinyağı
Fabrikasını Yeniden Kente Kazandırma
PROJE BÖLGESİ: Ayvalık / BALIKESİR
2. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
İstanbul Bilgi Üniversitesi /
Kadir Has Üniversitesi
Mimarlık / Sanat ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
Feyza AKSAMAZ
Burak KAVRAROĞLU
Ara YERLİKAYA
Ecem KOYUN
Yiğitcan AKÇAY
SIRA NO: 12
RUMUZ: 37491
PROJE ADI: “DİZGE”
PROJE BÖLGESİ: ISPARTA
3. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Erciyes Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
Doğukan DEMİREL
SIRA NO: 13
RUMUZ: 10381
PROJE ADI: “Kır (Yaklaşık Olarak Eşittir)
Kent Modeli”
PROJE BÖLGESİ: Mudanya / BURSA
2. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
PROJE EKİBİ
Berkay KARANFİL
SIRA NO: 15
RUMUZ: 60519
PROJE ADI: “Mutlu Köy”
PROJE BÖLGESİ: Ayvalık / BALIKESİR
2. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
Tana NACAR
SIRA NO: 16
RUMUZ: 84627
PROJE ADI: “Kentiyle Bütünleşen Çevre
Olarak Köy”
PROJE BÖLGESİ: Beykoz / İSTANBUL
2. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
PROJE EKİBİ
Aslı TEKİN
Ömer Sefa ÖZSİN
SIRA NO: 17
RUMUZ: 09135
PROJE ADI: İSTASYON”
PROJE BÖLGESİ: Urla / İZMİR
3. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Politecnico di Torino Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
Emre GÜDENLİ
SIRA NO: 18
RUMUZ: 30216
PROJE ADI: “Yeni Başlangıç, Yeni Hayat:
ŞÜKÜRLÜ”
PROJE BÖLGESİ: Çınar / DİYARBAKIR
YARIŞMA DIŞI
(Eksik Teslim)
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
Emre TUNA
Ömer YILMAZ
Temuulen ALTANTULKHUUR
SIRA NO: 19
RUMUZ: 48529
PROJE ADI: “KIR-İSTASYON-KENT”
PROJE BÖLGESİ: Odunpazarı / ESKİŞEHİR
2. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık / Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü
PROJE EKİBİ
Yelda DUMAN
Melis Nur KOYUNCU
SIRA NO: 20
RUMUZ: 21890
PROJE ADI: “Kırsal Değerleriyle Yaşayan
SELÇUK”
PROJE BÖLGESİ: Selçuk / İZMİR
2. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
BİSİKLET YOLLARI VE ROTALARI
Bisiklet yollarının stratejik bir şekilde geliştirilebilmesi için
halihazır haritalardan, Google Haritalar sokak görüntülerinden
ve saha çalışmalarından yararlanılarak mevcut yol kesitleri
üzerinden yol kullanımları incelenmiştir.
Sabri Yayla Bulvarı üzerinde 3,6km uzunluğunda araç
trafiğinden ayrılmış kotta yürüyüş yolunun yanında güvenli bir
bisiklet yolu bulunmaktadır. Bisiklet yolu Pamucak sahiline
ulaşmamaktadır.
Bisiklet yolu içermeyen mevcut yollar 3 tipe ayrılarak
incelenmiştir:
A tipi yollar iki şeritli otoyollar üzerinde bulunmaktadır. Belevi,
Çamlık yerleşimleriyle kent merkezi arasında görülen bu yollar
bisiklet kullanımı için güvenli değildir.
B tipi yollar kent merkezi çevresinde
görülmektedir. Kaldırımı olması ve hız
sınırının şük olması nedeniyle bisiklek
kullanınımına elverişlidir fakat bisiklet
altyapısı sunmamaktadır.
C tipi yollar genellikle kırsal yerleşim alanları
çevresinde görülmekle birlikte Efes Antik
Kenti yolunda ve Pamucak Sahil yolunda da
görülmektedir. Ay zamanda Eurovelo
Bisiklet Rotası güzergahında da bu yol tipi
görülür. Bu yollarda kaldırım bulunmamakla
birlikte yol kenarları da kimi yerlerde daralıp
kimi yerlerde kaybolmaktadır. şük hız
nırı ve trafik yoğunluğunun az olması
sebebiyle bisiklet kullanımına elverişli olsa
da bisiklet yol altyapısı sağlamamaktadır.
TURİSTİK DOLAŞIMI İYİLEŞTİRME
Bilgilendirme Panolarının ve Ziyaretçi Danışma
BürosununKonumlandırılması
Uzun yıllardır turist çeken Selçuk, gelen
t u r i s t l e r i n a r a d ı k l a r ı n ı b u l m a l a r ı n ı
kolaylaştırmalarına yönelik gerek belediye
gerek kültür rotası tarafından konulan
Bilgilendirme Pano ve Tabelalarına sahiptir.
Fakat yapılan yayan ve taşıt turistik dolanım
analizlerinin sonucunda bazı pano ve tabloların
yerlerinin stratejik olarak yanlış yerde kaldığı
fark edilmiştir. Ayrıca günümüzde değişen
turistik dolanım anlayışı ve bunla bağlantılı
ol ar ak de ğ iş en g üz erg ah la r d a ye n i
yönlendirme ve bilgilendirme sistemlerine
ihtiyaç duyar olmuştur.
Sonuç olarak; Selçuk’a turist girişinin çoğunun
yaşandığı Tren İstasyonunun karşısına yeni bir
Ziyararetçi Danışma Bürosu olarak tasarlanması
önerilmektedir. Bu binada hem Selçuk’taki
turizm imkanları tanıtılacak hem de gerekli
konaklama, hizmet bilgileri sunulabilir. Hem
yayan taşıt dolaşımlarında en yoğun kullanılan
yollarda görünürlük ve durup bakmaya
müsaade etmesi açılarından en uygun noktalara
tu ri s t b il gi le dir me pa no la rı ko nm as ı
önerilmektedir.
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
AGROTURİZM
Agroturizm Aktiviteleri ve Takvimi
Atölyeler
Etkileşim duraklarında düzenlenecek kısa süreli pratik atölye
çalışmalarıyla yerel ürünlerin tanıtımı yapılması, üreticilere
farklı iş olanakları sağlanması ve kültürel etkileşimin artması
hedeflenmektedir.
Agroturizm Geliştirme Öneri Bölgeleri
Zeytinköy & Barutçu
-Menderes, Seferihisar üzerinden İzmir sahil yolu bağlantısının
olması.
-Eurovelo ve Yarımada Rotaları gibi potansiyel agroturist
profilinin tercih edebileceği güzergahta olması
-Ekoturizm aktivitelerine yakınlık
Belevi & Tren Yolu
-Güçlü otoyol bağlantısı ve demiryolu-metro ulaşımı imkanı
-Yoğun meyve bahçelerinin bulunması
Küçük Menderes Havzası
-Verimli topraklar ve geniş meve bahçeleri
-Güçlü ulaşım bağlantısı
Efes Yolu
-Kültür ve Deniz Turizmi Rotası Üzerinde
-Verimli Meyve Bahçeleri
Zeytinlikler
-Kent merkezine ve kültür turizmine yakınlık
-Eğimli topografyada manzara seyir noktaları imkanı
Şirince
- Agroturizm faaliyetlerinde öncü ve tanınıyor olması
- Butik şarap üretimi faaliyetleri
Meryemana Yolu
- Kent merkezine yakınlık
- Yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret etmesi
Çamlık
- Demiryolu & metro ulaşım imkanı
Sultaniye
-Zeytin işleme tesisi
-Kuşadası’na yakınlık
Gökçealan
-Kuşadası-Aydın’a yakınlık
Selçuk Kıyı Şeridi Selçuk halkı ve Türkiye için
büyük bir ayrıcalıktır. Doğal Selçuk plajı hem
doğada mümkün olan en az hasarı bırakma
anlayışına sahip “ekolojik turizm”’e tam olarak
denk gelir hem de geliştirilmesi ekonomik
olarak daha az masrafa sebep olacağı için kamu
imkanlarıyla gelişmeye ve yerel kalkınmanın bir
parçası olmaya uygundur.
KUMDAN HEYKEL SANATI
Bir diğer adı da Pamucak Sahil olan Selçuk
Kıyısında kumdan sanat yapmaya son
derece uygun kumlar vardır. Dünyanın
sayılı yerinde, yetişkinlere yönelik kumdan
heykel yarışmaları, festivalleri düzenleniyor
ve bu tarz etkinlikler çok rağbet görüyor.
rkiyenin Selçuk Kıyısının da böyle bir
Uluslararası Aktivite’ye ev sahipliği
yapabilme kapasitesi vardır.Kumdan
Heykel Sanatı yıl içerisinde yapılması
ücretsiz bir etkinlik olması sayesinde
herkese hitap ediyor ve kolayca
yaygınlaştırılabilir.Yalnızca üretim evresi
uzun sürdüğü için çalıştıkları süre boyunca
ilgili kişilere temel ihtiyaçların karşılanması
yeterli oluyor. YIlda bir ya da bir kaç kez
düzenlenecek Festivaller ile de yeni ilgilire
duyuruabilir, profesyonel /hobi olarak
ilgilenenler bir araya getirilir.
DOĞA TURİZMİ
Selçuktaki mevcut Doğa Sporlarına
baktığımızda doğaya en az müdahele ile
yapılan bireysel sporlar daha yaygın. Bu
durum, bu konuda bir teşvik ve de yatırım
yapılmadığını gösteriyor. Halbu ki yabancı
turist’i çekmek bir sonraki etabın hedefi
olmaya uygun olsa da yerli turistin
Selçuk’un köylerine
ve doğa harikalarına
gelmelerinin önünün açılması hem üretici
hem tüketici açısından çok hızlıca faydaya
dönüşebilmektedir.
KIYI DÜZENLENMESİ VE PLAJ FAALİYETLERİ
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Konya Teknik Üniversitesi /
Dokuz Eylül Üniversitesi
Mimarlık / Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
Alperen KESKİN
Tuğbanur AKYÜZ
Bilge Nur ÜNLÜ
Fatma Zehra ALAT
SIRA NO: 22
RUMUZ: 81540
PROJE ADI: “BİR MÜZE GEZER GİBİ
PROJE BÖLGESİ: Beyşehir / KONYA
2. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık / Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü
PROJE EKİBİ
Aleyna YORULMAZ
Deniz KURUDERE
Gizem ÇELİKBAŞ
SIRA NO: 24
RUMUZ: 35148
PROJE ADI: “Kırsal Dönüşüm Projesi”
PROJE BÖLGESİ: Karacakılavuz / TEKİRDAĞ
2. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Sanat ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
Şimal BİLGİN
SIRA NO: 25
RUMUZ: 91528
PROJE ADI: “Midyat Kentsel Sit Alanının
Yeniden İşlevlendirilmesi
PROJE BÖLGESİ: Midyat / MARDİN
2. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık / Peyzaj Mimarlığı Bölümü
PROJE EKİBİ
Ece ŞENGÜL
Edanur UTKAN
SIRA NO: 26
RUMUZ: 14207
PROJE ADI: “SENTEZ URLA
PROJE BÖLGESİ: Urla / İZMİR
3. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Bursa Uludağ Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
Betül TOPDAĞ
Edanur SUBAŞI
Tuğçe Gül YANAR
Zeynep Gül YANIK
SIRA NO: 28
RUMUZ: 15746
PROJE ADI: “Üretim Odaklı Etkileşim:
HAPİSNAS KÖYÜ ”
PROJE BÖLGESİ: Midyat / MARDİN
2. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
PROJE EKİBİ
İrem Beyza DULKADİR
Buğra KÜÇÜK
SIRA NO: 29
RUMUZ: 49121
PROJE ADI: “Kırsal Turizm Bağlamında Yeni
Bir Destinasyon: Antalya-Aksu Katılımcı
Kırsal Turizm Projesi”
PROJE BÖLGESİ: Aksu / ANTALYA
3. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
İstanbul Kültür Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
Ertuğrul GÖLGELİKAYA
Şefik Berke GÜVEN
Tarık Can BOZAT
Fatma Şevval ELİUZ
SIRA NO: 30
RUMUZ: 29385
PROJE ADI: “Poyrazköy Fotoğrafçılık Okulu”
PROJE BÖLGESİ: Poyrazköy / İSTANBUL
YARIŞMA DIŞI
(Eksik Teslim)
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Karabük Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
Reyhan TURAN
SIRA NO: 31
RUMUZ: 90976
PROJE ADI: “GERİYE DÖN!”
PROJE BÖLGESİ: Safranbolu / KARABÜK
3. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
PROJE EKİBİ
Mine BÜYÜKİŞÇAN
Aysun ÇINAR
SIRA NO: 32
RUMUZ: 71369
PROJE ADI: “YÖN-TEM”
PROJE BÖLGESİ: TEKİRDAĞ
2. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Yıldız Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
Elifcan MERDEN
SIRA NO: 33
RUMUZ: 15701
PROJE ADI: “OTOYOL BAHÇELERİ- Kırsalda
Kolektif Üretim-Tüketim Döngüsü
PROJE BÖLGESİ: Gölpazarı / BİLECİK
2. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Konya Karatay Üniversitesi /
Necmettin Erbakan Üniversitesi /
Konya Teknik Üniversitesi
Güzel Sanatlar / Mühendislik ve
Mimarlık / Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
Mustafa Emre DÜLGEROĞLU
Emre DURAN
Mehmet Esat ÖZCAN
Ahmet ÖZKAYA
SIRA NO: 34
RUMUZ: 17428
PROJE ADI: “KENTTEN KÖYE”
PROJE BÖLGESİ: Gölpazarı / BİLECİK
2. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
Mevlüt ŞENEL
SIRA NO: 35
RUMUZ: 14326
PROJE ADI: “EK-MEK”
PROJE BÖLGESİ: ESKİŞEHİR
2. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PROJE EKİBİ
Döndünur KARA
Ebrar KESKİN
Emir Furkan KÜÇÜK
Ömer Musa KÖKTÜRK
Tuğçe KOŞAK
SIRA NO: 36
RUMUZ: 86275
PROJE ADI: “KIR-KENT BÜTÜNLÜĞÜ”
PROJE BÖLGESİ: Çine / AYDIN
Doğuş Üniversitesi /
Akdeniz Üniversitesi /
Süleyman Demirel Üniversitesi /
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi /
Konya Teknik Üniversitesi
Mimarlık / Sanat ve Tasarım Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama / Peyzaj
Mimarlığı / Mimarlık Bölümü
2. ELEME
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
Aydın Çine ilçesi gelişmişlik seviyesi, sosyoekonomik statü ve mevcut üretim çıktıları şünüldüğünde, alan potansiyellerinin
değerlendirilmeye muhtaç ve elzem olduğu gerçeği ispata ihtiyaç duymamaktadır.
Kentsel bir merkez niteliği taşıyan Çine; tarım, hayvancılık ve maden kaynakları bakımından dikkatleri üzerine çekmektedir.
Mevcut sanayinin bölge içinde dikkat çeken ancak desteklenerek gelişmesi gereken bir alan olduğu bir gerçektir. Tarımsal üretim
depo ve işlem görme alanı olarak belirtilen Çine’de tarım ve sanayide eşgüdüm sağlanmalıdır.
Mevcut durumdan ziyade öneriler ile de imar planı kapasitesi yetersiz kalacağı şünülürse kent merkezi için yeni kentsel gelişme
alanları önerilmiştir. Bu alanların özellikle kentsel yoğunlukta zirve yapmış bölgelerden bir kaçış noktası oluşturmak ve tekrarına
izin vermemek için hobi bahçeleri önerisi ile denge sağlanmaya çalışılmıştır.
Sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında ve ekolojik ihtiyaç paradigmalarının da ışığı ile çalışma alanına getirilecek yenilikler,
düzenlemeler ve öneriler; istihdam artışına, turizm ve üretim gelirlerindeki arşa, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeye ivme
kazandıracaktır. Kültürel mirasın korunması ve tanıtılması, hem milli bir bilinç hem de evrensel etik değerler ışığında ön plana
çıkarılmalıdır. Bu kapsamda kanaatimizce oluşturulan bisiklet ve trekking rotaları ile mevcut şenlikler ve etkinlikler gibi
aktivitelerin, antik kentler ve arkeolojik alanlar ile bütüncül olarak düşünülmesi etkin ve verimli kararlar olacaktır.
Çalışma alanını maksimum verimde kullanabilmek için ekstrem sporların etkin aktiviteler olarak karşımıza çıkması istenen bir
tasarım ve planlama yaklaşımıdır. Bu bağlamda ilçe merkezine yakınlığı ve arazi uygunluğu da şünülerek yamaç paraşütü
aktivitesi önerisi getirilmiştir.
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Mimarlık Bölümü
PROJE EKİBİ
Esra ALAGÖZ
SIRA NO: 37
RUMUZ: 42019
PROJE ADI: “Van, Ağartı (Ayanıs) Köyü”
PROJE BÖLGESİ: Ağartı / VAN
YARIŞMA DIŞI
(Eksik Teslim)
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
PAFTALAR
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
KIRSAL DEĞERLERİYLE YAŞAYAN KENTLER
RAPOR
ÖDÜL SPONSORU
JOTUN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR EDERİZ.
www.yasayankentlerplatformu.com
yasayankentler@gmail.com
@yasayankentlerplatformu
@yasayankentlerplatformu
@YasayanKentlerPlatformu
YARIŞMA SERGİ KİTABI
YARIŞMA SERGİ KİTABI
YAŞAYAN KENTLER PLATFORMU
Make Your Own

5