Return to flip book view

انجیل یوحنا چه می گوید؟

Page 1

øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 2

Uł—bM XÝdN‰uÝ— ÈUMŠu¹ o³Þ ∫‰Ë« qBÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tHýUJ Uð g¹«bOÄ “«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©tHýUJ ¨ôUÝ— ¨qO$«® UMŠu¹ —UŁ¬ ∫‰Ë« XLÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈbГ dÄ UMŠu¹ œ—u—œ oOI%ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Xý«œÅv XÝËœ «— Ë« vOŽ t ÈœdÖUýÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê«d×Ð —œ U¼UOKÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UMŠu¹ qO$« ∫ÂËœ XLÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ XÝUMŠu¹ “« ÆÆÆ s¹«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê«bON« U¹ Œ—u ¨UMŠu¹ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UMŠu¹ qO$« ‘—U~½“Uſ¬ —œ ∫ÂËœ qBÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ “Uſ¬ —œÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tbI —U²šUÝÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ «bš ”uÖu U¹ sÝÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ iO Ë XF¹dýÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UOŽ ÊbOU½ XNł VI XH¼ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÁbM¼œbOLFð ÈUO×¹ œUNýÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê«œdÖUý 5²½ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ øXÝ« ÁœuÐ ÁdUÝ —œ ÁbM¼œbOLFðÅÈUO×¹ U¹¬ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Êbý sUÝÁ“Uð buð ∫ÂuÝ qBÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆU½U Uð U½U “«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U½U vÝËdŽ —œ UOŽ È t½UA½ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆs¹u½ b³FÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ s¹u½ ÈbuðÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÈdUÝ Ê“ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UMŠu¹ qO$« —œ U¼u~²HÖÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ výUГu¹ Ë v¼Uý d«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d~¹œ ÊU1« tÐ v½U1« “«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¼—U Ë U¼Åt½UA½ π±∞±¥±∂±∏≤∞≤≥≤∂≤π≥≥≥¥≥∂≥∑¥∞¥≥¥∂¥∏¥πµ≤µ≥µµµ∏∂±∂µ∂∏∂π∑∞ www.ktabkhaneh.com

Page 3

vIOIŠ UOŠ ∫—UNÇ qBÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¼ÅtEŽu Ë U¼ ‰U−MłÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ZOK« œd ÈUHýÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »¬ ÈË—dÐ UOŽ 7— Á«— Ë U¼ ÊU½ œU¹œ“«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ v¼U Ëœ Ë ÊU½ `MÄÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qO$« dBŽ —œ åUMò Ÿu{uÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ vÖb½“ ÊU½ È Á—UЗœ tÐUDšÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”dDÄ ·«d²Ž«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©œdÐÅv —UÅtÐ f¹b ÈUMŠu¹ t vŠöD«® vÖb½“øXOÇ v²Ý«— ∫r−MÄ qBÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ øXOÇ v²Ý«—ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ rOKý—Ë« —œ U¼ÅtLOš bOŽÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œ“UÝÅv —«błUð «— ‰UÝ g¹uš ÊUŠ« tÐ «bšÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰uÝ— ÈUMŠu¹ qO$« —œ «dłUAÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÕË—ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ È—Ë«œ Ë œUNýÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —UU½“ Ê“ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r²¼ s œuý —«b¹bÄ rO¼«dЫ t ʬ “« gOÄÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©XIOIŠ ¨v²Ý«—® ‰uÝ— ÈUMŠu¹ ÊUMÝ—u½ tÐ ÊbOÝ— ∫rAý qBÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —u½ tÐ ÊbOÝ—ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r²¼ s —u ʬÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âœ—ˬ ÊU1« Ë Âbý UMOÐ ¨r²ý «— œuš Ë r²—ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ bMMOÐÅv/ t v½U Ë bMOÐÅv t vÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Õdý Ëœ Ë q¦ p¹ ªÊU³ý ¨—œÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ f¹bIð bOŽ U¹ Uu½U¼ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ¯d dDš UÐ tNł«u —œ «bš dÄÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©7šUMý Ë ¨Êb¹œ ¨Êb¬ ∫ÊU1«® ∫‰uÝ— ÈUMŠu¹ ÊUMÝÆÆÆv½U“ „b½« ∫r²H¼ qBÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œdO/ t½«œ dÖ«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UOMŽ XOÐÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‘d¼«uš Ëœ Ë —“UFK¹«∑≥∑¥∑π∏±∏≤∏≥∏∂∏ππ≤π≥π¥π∂π∏±∞∞±∞≤±∞¥±∞∂±∞π±±∞±±≤±±µ±±∑±≤∞±≤±±≤≥±≤∂±≤∑±≤∏ www.ktabkhaneh.com

Page 4

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ eOšU²Ý—ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UOMŽÅXOÐ —œ 5¼bðÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ q½ È t³MAJ¹ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ VOK Ë ÁuJýÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ b½«ušÅv «d ÊU1« tÐ t v¹«b½ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©UOŽ ÊUMLýœ Ë ÊU¹œuN¹® ‰uÝ— ÈUMŠu¹ ÊUMÝXÝ« ÁbOÝ— XŽUÝ ∫r²A¼ qBÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ÿ«œËÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¼UÄ 7ýÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ”bI »U² —œ Ÿ«œË È tEŽuÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ `O v½UŠË— XOËÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Vý —œ U¼u~²HÖÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Ê¬ ÈU¼ÅtšUý Ë „UðÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ œdOÖÅv XÝœÅtÐ «— sÝ È t²ý— l«bÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ r¼UHðÅ¡uÝ p¹ l—ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UOŽ g¹UO½ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©XŽUÝ® ‰uÝ— ÈUMŠu¹ ÊUMÝ»¬ Ë Êuš ∫rN½ qBÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UMŠu¹ qO$« X¹«Ë— tÐ `O ¯d Ë !—ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ U¼ ÊU½« È—Ë«œ ¨`O È—Ë«œÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÁdÐ `Ж XŽUÝÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ »¬ Ë ÊušÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ tOb− .d dÐ UOŽ Êbý —UJý¬ Ë d³ “« —«b¹œÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ —ˬ ÊU1«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Xý«œÅv XÝËœ «— Ë« UOŽ t ÈœdÖUý Ë ”dDÄ ÈUOKÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©ÁuJý® ‰uÝ— ÈUMŠu¹ ÊUMÝrO½«uÐ «— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≥¥≠π∫±® Êœ—« œË— —UM —œ UOŽ Ë ÁbM¼œbOLFðÅÈUO×¹ ≠±ÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©µ±≠≥µ∫±® bOMO³Ð Ë bO¹UOÐ ≠≤ÅÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÅ ©±≤≠±∫≥® U½U —œ vÝËdŽ sAł ≠≥ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÅÅ ©≤≤≠±≥∫≤® u½ b³F ≠Ábý tOHBð b³F ≠¥ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≤±≠±∫≥® ”u1œuIO½ UÐ u~²HÖ ≠µ±≥∞±≥≤±≥µ±≥∑±≥π±¥≤±¥µ±¥∂±¥π±µ∞±µ≥±µ∂±µ∏±∂±±∂≥±∂∂±∑∞±∑±±∑µ±∑∏±∏∞±∏¥±∏∑ űπ∞±π≥±π¥±π∑±ππ≤∞± www.ktabkhaneh.com

Page 5

ÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÅÅÅ ©¥≤≠±∫¥® ÈdUÝ Ê“ UÐ u~²HÖ ≠∂ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÅÅ XU¹ UHý d²Ý« »¬ —œ t v−OK« ≠∑ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Å ©¥∑≠±π∫µ® dÄ —U È Á—UЗœ v½«dMÝ ≠∏ÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÅÅ ©≤±≠±∫∂® åU¼ ÊU½ È t½UA½ò ≠πÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Å ©∑±≠≤≤∫∂® UOŠ ÊU½ ≠±∞ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Å ©≥±≠±∫∑® U¼ÅtKÐUI ≠±±ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©≥π≠≥∑∫∑® ¯—eÐ bOŽ “Ë— ¨ dš¬ “Ë— ≠±≤ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Å ©≤∞≠±≤∫∏ ¨µ≤≠¥∫∑® ÊUNł —u½ ≠±≥ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Å ©µπ≠≤±∫∏® øv²¼ v uð fÄ ≠±¥ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©±±≠±∫∏® —UU½“ Ê“ ≠±µÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Å ©¥±≠±∫π® œ«“—œU —u X¹«Ë— ≠±∂ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Å ©≤±≠±∫±® ÊU³ý Ë —œ ≠±∑ÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Å©¥≤≠≤≤∫±∞® XÝ« t²HÖ dH Ë« ≠±∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ©¥¥≠±∫±±® —“UFK¹« eOšU²Ý— ≠±πÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ f¹b ÈUMŠu¹ X¹«Ë— tÐ `O ÈUOŽ ¯d Ë !—≤∞≤≤∞µ≤∞∑≤∞π≤±∞≤±≤≤±¥≤±∂≤±∑≤≤∞≤≤±≤≤¥≤≤∂≤≤∑≤≥∞ÆbO½«uÐ eO½ «— ‰uÝ— ÈUMŠu¹ tHýUJ Ë U¼ÅtU½ »U²¨ U¼ÅÅ»U² tKKÝ 5L¼ “« www.ktabkhaneh.com

Page 6

”bI »U² vUÝ« nH”bI »U² vUÝ« nHbOÄÃËdšËôbŽ«Yðlýu¹—Ë«œË—uLÝ≠±uLÝ≠≤œUÄ≠±œUÄ≠≤«uð≠±«uð≠≤eŽ`½uÞt¹œuN¹d²Ý«p≠±p≠≤»u¹«eY«Uł‰eſpŠvMБ«—««d—UЂeŠÊ«œu¼‰u¹UŽg¹«bOÄÃËdšÊU¹Ëôœ«bŽ«tOM¦ðlýu¹Ê«—Ë«œË—qOzuLÝ≠±qOzuLÝ≠≤ÊU¼UýœUÄ≠±ÊU¼UýœUÄ≠≤a¹—«uð≠±a¹—«uð≠≤«—eŽUOL×½”UOÐuÞÈ—«d XMÐ t¹œuN¹d²Ý«ÊUOÐUJ≠±ÊUOÐUJ≠≤»u¹«dO«e‰U¦«tFUłUNeſ ‰eſXLJŠŒ«dOÝ sÐUOFý«UO—«vŁ«dŒË—UЉUOeŠ‰UO½«œlýu¼qOzu¹”uUŽGenesisExodusLeviticusNumbersDeuteronomyJoshuaJudgesRuth1 Samuel2 Samuel1 Kings2 Kings1 Chronicles2 ChroniclesEzraNehemiahTobitJudithEsther1 Maccabees2 MaccabeesJobPsalmsProverbsEcclesiastesSong of SongsWisdomEcclesiasticusIsaiahJeremiahLamentationsBaruchEzekielDanielHoseaJoelAmosGeneseExodeLevitiqueNombresDeuteronomeJosueJugesRuth1 Samuel2 Samuel1 Rois2 Rois1 Chroniques2 ChroniquesEsdrasNehemieTobieJudithEsther1 Maccabees2 MaccabeesJobPsaumesProverbesEcclesiasteCantique des CantiquesSagesseEcclesiastique IsaieJeremieLamentationsBaruchEzechielDanielOseeJoelAmos=====================================

Page 7

uŽÊu¹pOU½VŠnv−Š„“öXduu¹Ÿ«ÂË—Êd≠±Êd≠≤öſf«v‰uUð≠±Uð≠≤uLOð≠±uLOð≠≤jOðqOd³Žl¹dDÄ≠±dDÄ≠≤u¹≠±u¹≠≤u¹≠≥uN¹UJU¹bÐuŽf½u¹ÁUJOÂuŠU½‚uI³ŠUOMHv−ŠU¹d“vöv²fdUuUMŠu¹ÊôuÝ— ‰ULŽ«ÊUOË—ÊUO²½d≠±ÊUO²½d≠≤ÊUOÞöſÊUO«ÊUOáOKOÊUOuÊUOJO½uUð≠±ÊUOJO½uUð≠≤”ËUðuLOð≠±”ËUðuLOð≠≤fDOðÊuLKO ÊUO½«d³Ž»uIF¹”dDÄ≠±”dDÄ≠≤UMŠu¹≠±UMŠu¹≠≤UMŠu¹≠≥«œuN¹tHýUJObadiahJonahMikahNahumHabakkukZephaniahHaggaiZechariahMalachiMatthewMarkLukeJohnActsRomans1 Corinthians2 CorinthiansGalatiansEphesiansPhilippiansColossians1 Thessalonians2 Thessalonians1 Timothy2 Timothy TitusPhilemonHebrewsJames1 Peter2 peter1 John2 John3 JohnJude Revelation====================================AbdiasJonasMicheeNahumHabacucSophonieAggeeZacharieMalachieMatthieuMarclucJeanActesRomains1 Corinthiens2 CorinthiensGalatesEphesiensPhilippiensColossiens1 Thessaloniens2 Thessaloniens1 Timothee2 TimotheeTitePhilemonHebreuxJacques1 Pierre2 pierre1 Jean2 Jean3 JeanJudeApocalypse”bI »U² vUÝ« nH”bI »U² vUÝ« nH

Page 8

‰Ë« qB‰uÝ— ÈUMŠu¹ o³ÞtHýUJ Uð g¹«bOÄ “«Ë b½uýÅv Áœ«œ X³½ ‰uÝ— ÈU?MŠu¹ tÐ t «— v¹UN½¬ vMF?¹ b¹błÅbNŽ ÈUN?ÐU² s¹dš¬ ÊuM«ÆrO¼œÅv —«d vÝ—dÐ œ—u tHýUJ Ë ôUÝ— ¨Â—UNÇ qO$« “« bMð—U³Žb¹bł v½ULݬò ∫ÊuÇ vðU¹¬ jÝuð ʬ œułË t .uýÅv Ëd?ÐË— Èb¹bł XIKš UÐ U U−M¹« —œÆXÝ« Ábý ÂUN« ¨©≥≠±∫≤±UJ® åXÝ« ÊUOœ¬ UÐ «bš tLOš pM¹« ÆÆÆÂb¹œ b¹bł vMO“ Ë»UIŽ Ë ÊU½« ¨tUÝuÖ ¨dO?ý d¼Uþ È«—«œ bM²¼ «bš X?ð œdÖ«œdÖ t È«ÅÁb½“ œułu —UNÇÁbM?¹u?½ q³?LÝ Ê«u?MŽÅtÐ ¨»U?I?Ž vMF?¹ —UN?Ç ÊU?A½ ¨U?O?K? U¹«Ë— —œ ±Æ©∑∫¥UJ?® bM?ýUÐÅvË cU½ v¼U~½ t Èb¼Uý Á«dL¼ tÐ «— ÊU—U U s¹«dÐUMÐ ¨XÝ« Ábý Áœ«œ ’UB²š« —UNÇ qO$«UN½¬ dÝ d?Ð «bš “«— tÐ vÝd?²Ýœ ÈUN?¼«— t v¹U¼ÅtK U?ð «— U Ë« t b¹U?ý ÆrOMÅv ŸËd?ý œ—«œ eOðÆbM X¹«b¼ b½uýÅv —UJý¬ÂU$« Xœ Ë oLFð U?Ð «— œuš gýu Ë vF?Ý X¹UN½ b?¹UÐ UM?Šu¹ ¯—eÐ —U?Ł¬ s¹« vÝ—dÐ È«dÐs¹« —œ t XO?½ V−?F?ð ÈUł ÆX?šUÝ b?¼«u?š UM?ý¬ U?N?½¬ ÈUM?ſ Ë VO?d?ð UÐ «— U? —U? s¹« t œ«œtJK?Ð ¨XU¹ rO?¼«uš vÝd?²Ýœ b?¹b?łÅbN?Ž ÊUÖb?M?¹u½ “« vJ?¹ XO?B?ý nOu?ð tÐ UN?Mð t½ —U?Ł¬XOBý dOŁQ?ð X% t œu/ rO¼«uš nA? «— ÊUO×O? l«uł “« vKU UŽU?L²ł« vÖb½“ ÕdýÈË —U?A?Ð Áb?M?M? fJ?F??M? Ë b?½«Åt²?d?Ö —«d? Èd??U?½ v?O?Ž ÊU?¼«d?L??¼ 5?²???½ “« vJ?¹ Èu??Æb½«ÅÁbýUMŠu?¹ tÐ t «— v¹U¼Åt²?ýu½ ÂU?L𠨉˫ XL?—œ ÆXÝU o?LFð d?Ð È«ÅtbI? l«Ë—œ qB s¹«—œ ÆXš«œdÄ rO¼«uš UMŠu¹ qO$« tÐ jI ÂËœ XL —œ Ë œd rO¼«uš vÝ—dÐ b½«ÅÁbý Áœ«œ X³½Ë ÊUHR U¹ nR hý œ—u —œ v?M YŠU³ “« dð«d jI t½ t œd? rO¼«uš vFÝ XL Ëœ d¼ÊU1« ‰U?L b?M²?Ý«ušÅv ÎU?²I?O?IŠ t «— tO?Ë« ÊUO?×O? vÖb?½“ tJ?KÐ ¨—U?Ł¬ s¹« nOQ?ð XýcÖd?ÝÆrO¼œ —«d tłu𠜗u ¨bMM ÊUOÐ `O vOŽ tÐ X³½ «— œušπÆ≥∑Å’ åøb¹uÖÅv tÇ fd qO$«ò »U² tÐ bOM Ÿuł— Ê«uOŠ —UNÇ s¹« ÏÁ—UЗœ ≠±

Page 9

‰uÝ— ÈUMŠu¹ o³ÞUMŠu¹ —UŁ¬ ∫ ‰Ë« XLtHýUJ ¨ôUÝ— ¨qO$«t XÝ« v¼u t²?ý— bM?½U œu?ýÅv Áœ«œ X³?½ ‰u?Ý— ÈUM?Šu¹ tÐ t È—U?Ł¬ tŽuL?−ÊuÇ œ—«œ œułË ŸuM?ð U¼Åt²ýu?½ s¹« —œ ÆtHýUJ? Ë ôUÝ— ¨qO$« vM?F¹ œ—«œ tK tÝp¹ tÐ t vFu? ÊU?½« ÆXÝ« ËU?H²? åvÐœ« p³?Ýò p¹ tÐ oK?F²? UN?½¬ “« «b? d¼«— tIDM? v¹UO?«dGł œU?FЫ ‰Ë« d?E½ ÊUL?¼ —œ ÎôuL?F œ—«c?ÖÅv UÄ v½U²?¼u? tID?Mtöš —uÞÅtÐ Ë b¹U/Åv hA «— œułu l½«u Ë UN¹—«uL¼U½ XOFu ¨Áœd 5OFðtFUD «— UMŠu¹ —UŁ¬ r¼ U bO¹UOÐ ÆbMÅv r− œuš È«dÐ «— tIDM “« åÈd¹uBðòÆrOzU/ r− œuš È«dÐ «— ʬ åd¹uBðò Áœu/UMŠu¹ qO$«t œu??ýÅv “U??ſ¬ v?½ôu??Þ È«Åtb??I?? U???Ð U??M??Šu??¹ q?O??$«ÊUA?½ U tÐ «— «b?š V½Uł “« Áb?ý ‰“U½ åt?LK?ò U¹ ås?ÝòhA? «— qO?$« ÂU?L?ð @M¼¬ t?bI? d?š¬ —U?³Ž Æb?¼œÅvÈ«Åt½U~?¹ d?Ä ¨XÝ« Áb?¹b½ v? eÖd?¼ «— «bšò ∫b?¹U?/Åv≤Æ©±∏∫±® åbO?½U?ÝUM?ý «— Ë« ÊU?L¼ XÝ« —b?Ä ‘u?ſ¬ —œ tdÄ t v?Ö—eÐ ådO?H?ðò —uÅtÐ Ê«u?ðÅv «— UM?Šu¹ qO?$««— —bÄ v?O?Ž ¨±≤ U?ð ≤ ÈU?NÐU?Ð —œ ÆX?½«œ b?M?Åv —bÄ “«ådO?H?ðò œuš ÊU?Uš È«d?Ð «— —bÄ ±≥ »U?Ð “« Ë U?O½œ È«d?ÐÁbM?¼œ bO?LF?ð vO?×¹ Xýc?Öd?Ý ¨tbI? “« bF?ÐÆb?MÅvÁb¹œ ÈbOK È«ÅtL?K U−M¹« —œ Æ©b?FÐÅtÐ ±π∫±® b¹¬ÅvÁbM¼œ b?OL?Fð vO?×¹ ÆXÝ«åœU?Nýò ÏtL?K t œu?ýÅvÊ«u?M?ŽÅtÐ Ê«u?ðÅv? «— qO?$« ÂU?L??ð Ë XÝ« v?O?Ž b??¼U?ý¨bM?¼œÅv tz«—« tzd?³?ð U¹ ÂU?N?ð« XN?ł «— œuš «—U?N?þ« œu?Ný ʬ —œ t vÖ—e?Ð ÏtL?U?× ÊU?¹d?łÊ«uMŽÅt?Ð «— vO?Ž ÊU1« Á«— “« U¹¬ t? XÝ« s¹« Ÿu{u? tLJ?× s¹« —œ Æœ«œ —«d? tFU?D œ—u?ÆrOAÔJÐ ¨Áœd œ— «— Ë« U¹ rOÝUMAÐ «bš dÄ U²J¹±∞ÆXÝUMŠu¹ qO$« —uEM œuý Á—Uý« t¹¬ Ë »UÐ tÐ cšQ ÂU½d– ÊËbЗUÐd¼ »U² s¹« —œ ≠≤5Ð eOð Èb¼Uý UMŠu¹

Page 10

±±Æœ“«œdÄÅv ÊUd?Ž Ë UO?N« tÐ d?~¹œ qO?łU½« “« gOÐ U?MŠu?¹ qO$« t œu?ýÅv ÁbO?Mý ÎU³?Uſ¨UM?Šu?¹ qO?$« U?Ð ◊U³?ð—« —œ v¹U?M?F? tÇ e?O½ Ë d?O?š U?¹ XÝ« d?³?²F? d?O?ÐU?Fð s?¹« U¹¬ t b?¹œ b?¹U?ÐÈUM?ſ tÐ t X?OU? U? È«dÐ Ë rO?²?¼ v¹«b?²?Ы qŠ«d —œ ÎöF? øb?ý qzU U?N?½¬ È«dÐ Ê«u?ðÅvÆÆÆUOŠ »¬ Ë vÖb½“ ÊU½ ¨vJ?¹—Uð ¨—u½ UŽu?{u Ë Áœd tłuð UM?Šu¹ ÏÁœUH²?Ý« œ—u s¹œU/ÈœU?Ž vÖb?½“ —u?Ô« tÐ p?¹œe?½ Ë vÖœU?Ý U?Ð “U??Ð U?« XÝ« d?ŽU??ý U?M?Šu?¹ È—¬ ÆrO??M? ȗˬœU?¹ «—U?Ð ‰U??Š 5?Ž —œ Ë o?O?L??Ž Ë ÁœU??Ý ÊU?e??L?¼ t? XÝU?M??Šu??¹ ÈU?¼d??M??¼ “« vJ?¹ s?¹« Ë b???¹u??½ÅvÆb¹u½Åv qÏUð Ë v¹«d~F«ËtUÝ— tÝÆXO½ ÊUJ?¹ UN½¬ XOL¼« t œu?ýÅv tUÝ— tÝ qUý åvzUM?Šu¹ ÈUN¼u? t²ý—ò ÂËœ tKtUÝ— Æb?½«ÅÁb?ý qOJ?A?ð »UÐ p¹ “« «b?d?¼ d~?¹œ tU?Ý— Ëœ Ë XÝ« »U?Ð µ È«—«œ ‰Ë« tUÝ—Ë »«œ¬ ·öš dÐ ÆœuýÅv dÖÅÁu?Kł oŁu Ë v½U?dŽ ¨vðUO?N« ¨vðbO?IŽ È«Åt²ýu?½ —uÅtÐ ‰Ë«Ë ÂöÝ ÈËUŠ e?O?½ ÊU?¹U?Ä —œ Ë b?¼œ v/ —«d? VÞU? “U?ſ¬ —œ «— v? tU?Ý— s¹« ¨ÊU?“ Âu?Ý—Ábý Áb½«—ËdÄ X³×? Ÿu{u ʬ —œ tJM?¹« XKŽÅtÐ b¹œdð ÊËb?Ð tUÝ— s¹« ÆbýUÐÅv/ U?—UFðÆXÝ« dð—uNA Ë œuýÅv Áb½«uš d²AOÐ d~¹œ tUÝ— Ëœ “« XÝ«åd?O?Äò «— œu?š t v?? Èu?Ý “« t b?M?²???¼ v¼U?ðu? ÈU?¼Åt?U?½ “« —U?³?Ž d?~??¹œ tU?Ý— ËœÁb¼U?A? «— ÊU?O?×?O?? “« vðU?ŽU?L?ł vÖb?½“ d?Ł« Ë œ— U?N½¬ —œ U? Æb?½œd?ÖÅv ‰U?Ý—« ¨b?½«u?šÅvp¹œe½ “« tU?Ý— tÝ s¹« t XÝ« t²?¹Uý Æb?½œuÐ Ëd?ÐË— XŽb?Ð Ë tdH?ð qzU? UÐ t rO?MÅv—œ ÊœUN?½ Âb? XN?ł t b?M?²??¼ v¹U?¼ÅtK?O?ÝË s¹d?²?N?Ð “« U?N?M?¹« Êu?Ç b?½d?O?Ö —«d? tF?U?D? œ—u?ÆbMýUÐÅv ”d²Ýœ —œ Ë« qO$« „—œ Ë UMŠu¹ tA¹b½«tHýUJÆXÝ« —UNÇ qO$« r−?Š ÏÁ“«b½« tÐ ÎU³¹d?Ið býUÐÅv »U?Ð ≤≤ qUý t UM?Šu¹ ÏtHýUJ? r−ŠË ÁœuÐ ·ËdF œuN?¹ ÈUO½œ —œ t b½—«œ oK?Fð ’Uš vÐœ« p³Ý p¹ tÐ v?K —uÞÅtÐ U¼ÅtHýU?Jt U¼ÅtHýUJ? ·b¼ ¨©‰UO½«œ »U?² q¦® b½u?ýÅv Áb¹œ oO²ŽÅb?NŽ V² —œ ʬ “« v¹U?¼Åt½u/Ë ©±∂∫≥p „Æ—® Ê«d?ðU? XU?N?ý ÈU?O?Š« “« X?ð—U?³?Ž b?MýU?ÐÅv? vÝU?L?Š U?O?Ðœ« Ÿu½ “««— gI½ 5L?¼ eO?½ UM?Šu¹ tHýU?J Æb?MýU?ÐÅv dO?Ö—œ t½U“ öJ?A UÐ t v½«—«b?½U1« X¹u?I𗜠t ‰Ë« Êd ÂËœ t?LO?½ —œ 5?½u?š ÏÁ“—U?³? Ê«—Ëœ “« XÝ« È«Åt²?ýu?½ »U²? s¹« Æœ—«œ Áb?N?ŽÅtÐÆXÝ« t²U¹ ‘—U~½ ¨VOIFð Ë t−MJý Ë —«“¬ ÊUO“« vJ¹ ÂU?½ d?¹“ «— œu?š Ë Áœu?/ ÁœU?H²?Ý« È—U?F?²?Ý« ÂU?½ p¹ “« Îôu?LF? tH?ýU?J? d?¼ 5?HR?øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 11

‰uÝ— ÈUMŠu¹ o³ÞtÝ s¹« ÏÁ—U?Зœ ÎU?UH?ð« Æb?M?¹U?/Åv ÊU?N?M?Ä rO?¼«d?Ы Ë Œu?M?š ¨vÝu? b?M½U? ¯—e?Ð ÈU?N?²?O?B??ýv??O?Ž v?Öb?½“ Ê«—Ëœ t?Ð p¹œe??½ v~??L?¼ t? œ—«œ œu?łË t?H?ýU??J?? tÝ o?O?²??ŽÅb??N??Ž XO??B????ýb¼œÅv “ËdÐ «— œuš ÂU½ tK?Lł 5Ë« “« Ë« ÆbM?Åv/ ÁœUH²Ý« ‘Ë— s¹« “« U?MŠu¹ U« ÆbM?ýUÐÅvȜ˓ tÐ b¹UÐ t t⽬ Uð XÝ«ÅÁœ«œ `O vO?Ž tÐ «bš t XÝ« È« tHýUJ s¹«ò ∫b¹uÖÅv Ës¹« Uð œU?²?Ýd? U?M?Šu¹ g¹u?š Áb?M?Ð œe?½ tÐ «— œu?š t²?ýd Ë« Æb?¼œ ÊU?A?½ g½U?Öb?MÐ t?Ð b¼œ ŒÔ—oO²ŽÅbNŽ “« rN v²?OBý ÂU½ XAÄ «— œu?š nR Æ©≤≠±∫±UJ® åb¼œ ÊUA?½ Ë« tÐ «— U¼eOÇË b¼œÅv X³½ œušÅt?Ð «— ÂUI p¹ jI Ë b?¹uÖÅv sÝ “UÐ È«ÅÁd?NÇ UÐ Ë« Æœ“UÝÅv/ ÊUN?MÄÆb½uý l«Ë ‰u³ œ—u ÈË ÊUMÝ Uð XÝ« vU d« s¹« ÆXÝ« Áb½“ `O b¼Uý ÂUI ʬ‘—U~½ È«dÐ ÁœUH²?Ý« œ—u p³Ý UÐ t œ—«œ oKFð U?OÐœ« “« vJ³Ý tÐ tHýU?J p³Ý ÊuÇ“ËdÐ vLN ÈU?NðËUH?ð UMŠu¹ tH?ýUJ Ë Â—U?NÇ qO$« 5?Ð —U³łôUÐ ¨XÝ« ËU?H² —U?OÐ qO?$«ÆåXÝ« „UýUš Ë —U?š “« dÔÄ Ë vAŠË È«ÅtA?OÐò bM?½U qO$« U?Ð t¹UI? —œ tHýUJ? ÆbMM?Åvd?²??L? g¹«d??Ð t ÁœU?N??½ Âb?? vM?O??“d?Ý tÐ t? b?M??Åv ”U???Š« tH??ýU?J?? Êb?½«u??š U?Ð ÊU???½««— ʬ ‘“—« Ë t²ý«b½ v~²?Ð ‘—U~½ p³Ý tÐ t œ—«œ œu?łË eO½ Èd~?¹œ ÈUNðËUHð ÆX?ÝUMý¬—u²?Ýœ ÿU( “« ÎU?³?Uſ Ë Áœu?Ð d?ðÅsA?š tHýU?J? ÊUГ Îö¦? Æb?¹¬ ÊUO? tÐ U?N½¬ “« Èd?– t b?½—«œ—œ XI?O?I?Š Ë XL?K?þ ¨—u?½ ¨X³?×?? b?M?½U? qO?$« rN? rO?¼U??H? “« vC?F?Ð Æb?ýU?ÐÅv jK?ſ ÊU??Г»U?M?²?ł« ‰«R?Ý Ë t²?d?Ö —«d? d?E?½ œ—u? b?¹U?Ð U??E?Šö t½u?ÖÅs¹« Æb?½u?ýÅv/ XU?¹ t?H?ýU?J?Æb½uý ÕdD U¼Åt²ýu½ s¹« √b³ œ—u —œ d¹cÄU½«bš tLK b¼Uý UMŠu¹±≤

Page 12

Æbý bONý±∂µ ‰UÝ —œ t ÁbM¹u½Ë ·uKO ≠ÊU½u¹ sUÝË 5DK ÁdUÝ q¼« ©±∂µ ≠ ±∞∞® Justin ≠≥Æv½uM Ït½«d —œ ÊuO dNý nIÝ« Ë v×O s¹dJH² “« Irenaeus ≠¥±≥t−O²½t bM½«œÅv tL¼ øœ«œ ’UB?²š« ÁbM¹u?½ p¹ tÐ jI b¹UÐ «— vŽuM?² ÈU¼Åt²ýu½ 5?MÇ U¹¬—œ Æœ—«œ œułË v¹U¼b?¹œdð Ë pý “u?M¼ œ—u? s¹« —œ U« ÆXÝU?MŠu?¹ tÐ oKF?² tH?ýUJ? ÈUC«U¹«Ë— U?« ¨b?½«ÅrÝ«ÅvÐ qO?$« e?O?½ Ë ‰Ë« tU?Ý— Æœu?ýÅv t²?H?Ö sÝ åd?O?Äò “« d?š¬ tU?Ý— ËœdE?½ “« ‰u?Ý— ÈU?M?Šu?¹Ë f¹u?½ÅtH?ýU?J? ÈUM?Šu?¹ ¨ÂËœ Êd? —œ Æb?M?²??¼ Ułd?ÐU?Ä U??O?K? v1b?ÈU?M?Šu?¹ tÐ «— qO?$« ”u?zU?½d?¹« ÊU?L?¼ Æb?½b?ýÅv »u??×? œd? p?¹ ¥”uzU?½d?¹« Ë ≥5²Ý˲5M?â?L?¼ Æb?½d?O?Ö —«d? vÝ—d?Ð œ—u? p¹œe?½ “« b?¹U?Ð VU?D? s¹« tL?¼ Æb?¼œÅv X³??½ ‰u?Ý—tUÝ— XH¼ t dO?G ÈUO?ݬ ÈU¼U?OK È«dÐ ¨tH?ýUJ Æœ«œ—«d? tłu𠜗u b?¹UÐ eO½ «— U?N½UJ?—œ X¹UÐÅv f« Æ©bFÐÅtÐ ¥∫±UJ® XÝ« qzU? È—UOÐ XOL¼« Ábý ‰U?Ý—« UN½¬ bBI tÐtFUD “U?ſ¬ —œ t vÝUŠ« q«ô Æb?ýUÐ t²ý«œ È«ÅÁb?LŽ gI½ vzUM?Šu¹ —UŁ¬ ÂU?Lð Êb¬ œułu?ÐœuÐ b¼«uš ÈbFÐ YŠU³ ÁbNŽÅtРʬ qOLJð t vÝUŠ« ¨XÝ« 5MÇ b¼œÅv XÝœ U tÐøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 13

Æ ∂∞ œËbŠ bu² ¨v1b ÊUÖbM¹u½“« Papias ≠µÆbM²¼ vJ¹ v½U½u¹ ÊUГ tÐ UMŠu¹ Ë vO×¹ ≠∂‰uÝ— ÈUMŠu¹ o³ÞÈbГ dÄ ¨UMŠu¹ œ—u —œ oOI%qO$« ¨Áb?ý u?Ö“U?Ð Æ ±∏µ ‰U?Ý œËb?Š —œ f¹b? ”u?zU½d?¹« jÝu?ð t v1b? v²?¹«Ë— —œÁœuÐ dðÅv1b t vðUŽöÞ« d~¹œ l³M? p¹ U« ÆœuýÅv Áœ«œ X³½ ÈbГ d?Ä UMŠu¹ tР—UNÇvJ¹ t «— UMŠu¹ tÐ Âu?Ýu dH½ Ëœ t½u~?Ç t b¼œÅv rOKFð U? tÐ býUÐÅv µ”UOÄUÄ tÐ oKF² Ëd« s¹« U³Ł« ÆrO¼œ eOL?ð d~¹bJ¹ “« ¨ådO?Äò tÐ ·ËdF XÝ« vBý Èd~¹œ Ë v?OŽ œdÖUýU« XÝ« —«u?ýœ È—U b?ýU?ÐÅv tH?ýUJ? Ë ôUÝ— ¨q?O$« nÏu? ÎÅUF?«Ë Èb?Г d?Ä U?MŠu?¹ teO?½ ‘—U?Ł¬ qO?L?J?ð Ë ‰u?Ý— ÈU?M?Šu¹ œU?N?ý d?¹d?% —œ e?O?½ åd?O?Äò ÈUM?Šu?¹ ʬ gI?½ 5O?FðtJ?KÐ r?O?zU/ q?ÏUð Áb?ý s?¹Ëbð U?O?{d? ÂU?L?ð ÈË— d?Ð t X?O?½ s¹« U? b?B? ÆXÝ« qJ?A?U¹ UMŠu¹ Á—UЗœ t «— t⽬ Uð .“«œdÄÅv b¹błÅbNŽ ÈUNÐU² —œ vÝ—dÐ Ë h×Hð p¹ tÐ ÊuM«∫rOzU/ hA ¨Ábý t²HÖ ÈbГ Ê«dÄt UM?Šu¹ ÂU?½ Ë b?¼œÅv U tÐ vb?½« U?ŽöÞ« —UN?Ç qO$« t .d?ÐÅv vÄ V−?Fð ‰U?L? UÐ ≠ÆXÝ« ∂Ê«bLF UM?Šu¹ d~¹œ —U³?FÐ Ë ÁbM¼œ bO?LFð vO×¹ tÐ ◊u?Ðd œuýÅvd– —UÐ s¹b?MÇœu?ýÅv? œU?¹ U??M??Šu??¹ Êœd?? h??A?? ÊËb?Ð Ë —U??Ð p¹ j?I? Èb??Г Ê«d????Ä “« qO??$« s¹« —œÆ©≤∫≤±®Ë årO??¹u?½Åv U?ò tK?L?ł v¼U?Ö tU?½ s¹« —œ Æœu?ýÅv/ d?– ¨U?M?Šu?¹ tU?Ý— 5?Ë« nR? ÂU?½ ≠ådOÄò ÂU½ tÐ vB?ýd~¹œ tUÝ— Ëœ Áb?½—U~½ ÆXÝ« t²— —U?JÐ år¹u½Åv sò tK?Lł v¼UÖÆbýUÐÅvb¹u?~Ð tJ?M?¹« ÊËbÐ b?M?Åv d– Áb?M?¹u?½ Ê«uM?ŽÅtÐ «— U?MŠu?¹ ÂU½ —U?Ð —U?NÇ ¨tH?ýU?J »U?² ≠ÆXÝUMŠu¹ «b —uEMlu —œ Îö¦ ∫b½—ˬÅv tM?× ÈË— dÐ ÎU³?Uſ «— ÈbГ Ê«d?Ä ¨UMŠu?¹ Ë »uIF¹ ¨d?OE½ qOłU?½« ≠Áœ“«Ëœ Ëeł eO½ Ë «e−F “« vCFÐ Ê«b¼Uý —uÅtÐ ¨v½UL?O²ł ⁄UÐ —œ eO½ Ë vOŽ vK&ÆÆÆœuýÅv œU¹ UN½¬ “« ‰uÝ—∫œuýÅvd?– ”d?D?Ä “« bF?Ð ÂËœ ÈU?ł —œ tA?O?L¼ ÎU?³?¹d?Ið U?M?Šu?¹ ÂU?½ ÊôuÝ— ‰U?L?Ž« »U?² —œ ≠Æ»uIF¹ Ë UMŠu¹ ¨”dDÄÊ«uM?ŽÅtÐ UM?Šu?¹ Ë ”dD?Ä ¨rOK?ý—Ë« nI?Ý« 5Ë« vM?F¹ »u?I?F¹ ©π∫≤® ÊU?OÞöſ tÐ t?UÝ— —œ ≠Æb½«ÅÁbý vdF UOK ÈUN½u²Ý±¥

Page 14

ÆXÝ« ”uzU½d¹« —UŁ¬ s¹d²LN “« vJ¹ (Adversus Haereses) åÊ«bðd tOKŽò »U² ≠∑Ariston ≠∏±µøœuýÅv U b¹UŽ ÈeOÇ tÇ vÝ—dÐ s¹« “«œ—u? X?Ý Áœu?Ð ‰u?Ý— Áœ“«Ëœ“« vJ?¹ Ë Èb?Г d??Ä U?M?Šu??¹ t X¹«Ë— s¹«d?O?E?½ qO?łU?½« —œ ≠ÈUN?ÐU?²? “« vJ?¹ nR? U?M?Šu¹ s¹« t? bM?Åv/ Xôœ d?« s¹« d?Ð e?O?Ç êO?¼ U?« XÝ« b?O?¹QðÆXÝ« b¹błÅbNŽd~¹œ qO?$« tÝ t vŁœ«uŠ ÂUL?ð ÆœuýÅv/ ÁœdÐ Èb?Г dÄ U?MŠu¹ “« vL?Ý« —UNÇ qO?$« —œ ≠tÐ e?O?½ d?O?E?½ qO?łU?½« —œ fJ?Žd?Ð Æœu?ýÅv/ Áb?¼U?A? —U?N?Ç qO?$« —œ b?M?M?Åv œU?¹ U?N?½¬ “«ÆœuýÅv/ È«ÅÁ—Uý« êO¼ Xý«œÅv XÝËœ «— Ë« vOŽ t ÈœdÖUý”u?zU?½d?¹« X¹«Ë— X×? d?Ð ¨pO?u??ðU? Ê«d??H? ’u?B??Ð ¨Ê«d??H?? “« všd?Ð r¼ “Ëd?«vC?F?Ð Æb?M?¼œÅv X³???½ Èb?Г d??Ä U?M?Šu??¹ tÐ «— —U?N?Ç qO?$« Ë b?M?M??Åv È—U?A?U?Ä f¹b?t½u?~?M??¹« U? d?E??M?Ð Æb?M??½«œÅv vJ?¹ Èb?Г d???Ä U?Ð «— v??O?Ž »u?³??×? œd?ÖU??ý ¨d?~?¹œ Ê«d???H?ÁdLŁ œuýÅv Áœ«œ X³?½ UM?Šu¹ tÐ t «— ÈdŁ« Ê«d?H d?¦« ÆXÝ« ”—œË“ vb½« Èd?OÖÅt−O²?½t Èœd?ÖU?ýò œU?N?ý d?Ð XÝ« vM?²?³?? t b?M?½«œÅv vðU?O?N?« Ë vÐœ« t?M?O?“ —œ v²?œ Ë XL?Š“©≤¥∫≤±® åXý«œÅv XÝËœ «— Ë« vOŽdOÄ ÈUMŠu¹ Ë ‰uÝ— ÈUMŠu¹∫b¹u½Åv 5MÇ ¨Â—UNÇ qO$« √b³ œ—u —œ ÈœöO ±∏µ ‰UÝ œËbŠ —œ ¨ÊuO dNý nIÝ« ¨”uzU½d¹« ≠dNý —œ œuš XU« vÞ —œ r¼ Ë« Æb½“Åv tOJð vOŽ tM?OÝ dÐ t XÝ« v b½Ë«bš œdÖUý ¨UM?Šu¹ò ≠±∑©±∫± ¨≥ Ê«bðd tOKŽ® åœu/dA²M vKO$« UOݬ —œ f«∫b¹uÖÅv 5MÇ Û—UJOuÄ œuš œU²Ý« Á—UЗœ ”uzU½d¹« ≠Ë œË—Ë “d?Þ ¨X?A?½Åv ʬ d?Ð 7?H?Ö s?Ý lu? —œ „—U??³?²? Û—U?J?O?u?Ä t «— vzU?ł +«u?ðÅv s?ò ≠≤t Èd?~??¹œ ’U???ý« Ë U?M??Šu??¹ U?Ð ÈË U??³?ÝU??M? v~??½u??~?Ç e??O?½ Ë ÆÆÆ ÈË v½U??Öb??½“ tI?¹d??Þ ¨ÈË ÃËd?šÁ—U?Зœ U?N?½¬ t «— v³?U??D? Ë œ—ˬÅv œU?¹ÅtÐ «— U?N?½¬ ÊU??M??Ý Ë« t½u?~?Ç Ë b?M??²?šU?M?ýÅvÅ«—Åv??O?ŽÅb?½Ë«b?šÆ©∑≠¥∫≤∞ ¨µ Ê«bðdÅtOKŽ®ÅåÆÆÆÅ.U/Å`¹dAðŨbM²HÖÅvÅÈËÅULOKFðÅËÅ«e−FÅËÅvOŽÅb½Ë«bšÆ©Æ±≤µ ‰UÝ œËbŠ —œ® XÝ« ”UOÄUÄ œUNý œUNý s¹dðÅv1b ≠U¹u?ł b?M?²?HÖÅv? Ê«dO?Ä t v½U?M??Ý “« s œu?Ð Áœd?Ð d?Ð Ê«d?O?Ä —«u?ł —œ t b?¬Åv v? È“Ë— dÖ«ò ≠≥b½Ë«bš Ê«œdÖUý d~¹œ ¨v² ¨UM?Šu¹ ¨»uIF¹ ¨Uuð ¨fáOK?O ¨”dDÄ ¨”U¹—b½« t ÂbOÝd?ÄÅv Ë ÂbýÅv“« t v³UD? ÂœdÅv/ dJ? s Æb½«Åt²H?Ö tÇ vOŽ b?½Ë«bš Ê«œdÖU?ý ¨dOÄ ÈU?MŠu¹ Ë ∏Êu?²¹—¬ ¨v?OŽÆ©¥∫≥π ¨≥ Ê«bðd tOKŽ® åbMýUÐ bMœuÝ ¨Â«ËœUÐ Ë Áb½“ sÝ p¹ Á“«b½« tÐ b½uýÅv qUŠ UNÐU²øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 15

‰uÝ— ÈUMŠu¹ o³ÞXý«œÅv XÝËœ «— Ë« vOŽ t ÈœdÖUýXÝËœ «— Ë« v??O??Ž t Èœd??ÖU??ý tÐ —U??Ð s¹b??M??Ç r¼œe??O??Ý »U?Ð “U??ſ¬ “« —U??N??Ç qO??$« —œÁdHÝ d?Ý dÐ t œu?ýÅv d¼U?þ ≤≥∫±≥ —œ œdÖUý s¹« —U?Ð 5Ë« È«d?Ð ÆœuýÅv Á—U?ý« Xý«œÅv»U?²? —œ t ÕöD?« s¹« ÆXÝ« t²??A?½ åv?O??Ž tM?O?Ý d?Ð Êœ“ tO?J?ð U?Ðò “U?²?2 ÈU?ł —œ ÂU?ý∫XÝ« Ábý Áœ—ˬ —UÐ Ëœ UMŠu¹ qO$« —œ œuýÅv Áb¹œ —bMÐ b¹błÅbNŽ—œU t XÝ« v UNMð åXÝ« —bÄ ‘uſ¬ —œ t È«Åt½U~¹ dÄò UMŠu¹ qO$« tbI dš¬ —œ ≠U? È«d?Ð «— ÈË Ë«ò ∫XÝ« s?¹« ±∏∫±t¹¬ vE?H??K?«ÅX% tL??łd?ð Æb??¹U?/ —U?J??ý¬ «— —b?Ä XÝ«ÂU?L?ð ∫œœd??ÖÅv “U?ſ¬ ±π t¹¬ “« jI?? qO?$« l«Ë—œ ÆX?Ý« —b?Ä d???H? d???Ä ¨åœu?/ d??O??H??ðs¹«dÐUMÐ ¨XÝ« —bÄ ‘uſ¬ —œ dÄ ÊuÇ Æ—bÄ È«dÐ dÄ ·dÞ “« XÝ« vðœUNý vOŽ vÖb½“Æb¹U/ dOHð U È«dÐ «— —bÄ b½«uðÅv Ë«tM?O?Ý d?Ð Îö?U? Xý«œÅv g²?ÝËœ v??O?Ž t Èœd?ÖU??ý Êu?Ç ≠tÐUA? vO?Ž tÐ X³?½ ÈË ‰U?LŽ« b?¹UÐ Áœ“ tO?Jð v?O?ŽtÐ t v½u²? ÂULð Æb?ýUÐ ‘—b?Ä tÐ X³?½ vO?Ž ‰UL?Ž«v??? Á—U??????????????????????????????????????ý« œd??????????????????????????????????????ÖU??????????????????????????????????????ý ʬÆbMMÅvÅbOÏUðÅdHÅËÅb¼UýÅÊ«uMŽÅtÐÅË«ÅX¹—uÏU¨bMMv?O?Ž “« ”d?D?Ä V½U?ł “« t XÝË« s¹« ¨≤¥∫±≥ —œ ¿s¹« Õd?Þ «d??Ç ÆX?O?? —U?J?²??½U?O??š t b?M??Åv ‰«Ïu?ÝU?N??M?ð Ë« b??¹U?ý øœu??ýÅv ÈË VO??B?½ v??O??Ž “« ‰«Ïu?ÝrO?N?Ý ¨Áb?ý rO?K??ð ÈU??O?Ž Ê«d?×?ÔÐ —œ t XÝ« vÆb¼œ hOAð «— »«uł XOL¼« XÝ« —œU Ë œuýÅv—U?M? —œ VO?K? ÈU?Ä —œ t XÝ« œd?ÖU??ý 5?L?¼ e?O?½ Ë ¿«— v??O?Ž ÊU??M????Ý s¹d??š¬ Ë« Æœ—«œ —«d?? v??O?Ž —œU??ÈË Èu?K??N??Ä “« Êu??š Ë »¬ Ê«—Óu??Ó d??Ð Ë Áœu??/ d??O????H??ðÊ«—«b½U1« È«d?Ð vÖb½“ ÊUJ?« ÈUMF? tÐ «— vOŽ ¯d? Ë ©≥µ≠≥¥∫±π® b¼œÅv œU?NýÆb¹U/Åv dO³FðË b?M?O?ÐÅv Ë« Æb?M??Åv „—œ ÊË—œ “« «— “«— ʬ —b? ¨e?O?šU?²??Ý— “« b?F?Ð t XÝË« r¼ “U??Ð Ë ¿UÐ «— U?¼Å5?L¼ ”d?D?Ä øb?MO?ÐÅv «— Èe?O?Ç tÇ b?MÐ Ë ‰UL?²?Ýœ “« dO?ſ l«Ë—œ Ë« Æœ—ˬÅv ÊU?1«ÊU1« —œ Ë« ÆbM?OÐÅv g¹uš sÞU?Ð ÊULA?Ç UÐ »u³?× œdÖU?ý U« XÝ« Áb¹œÅœu?šÅd¼U?þÅÊULA?ÇÆXÝ« tL¼ dÐ ÂbI Ë« eOšU²Ý— „—œ È«dÐ Ë œ—«œ —«d —b —œ vOŽ —cÖ “«— tÐ Êœ—ˬ±∂vOŽ VK b¼Uý UMŠu¹

Page 16

±∑qO$« »U² —œ t býUÐÅv v½UM?Ý ÂULð vF«Ë b¼Uý t XÝ« œdÖU?ý ÊUL¼ s¹« ÁdšôUÐ Ë ¿Æ©≤±Åu¹® XÝ« Ábý ÁœUN½ tF¹œË tБ—U Xý«œÅv? XÝËœ «— Ë« v?OŽ t Èœd?ÖU?ý b?O?ýU?Ð Áb?ý tłu?² b?¹U?ý t —u?ÞÅÊU?L?¼s¹« b½«uðÅv Ë« ÆbýUÐÅv ÈË —c?Ö “«— ’uBÐ Ë ÈË vÖb½“ d?O³Fð Ë b½Ë«b?š ÊUMÝ dO?Hð¨’uB? vzUÝUM?ý s¹« ÎöÐUI?² Ë bÝU?MýÅv «— vO?Ž Ë« ÊuÇ ¨b?ýUÐ t²ý«œ Áb?NŽÅtÐ «— gI?½Æœ—ˬÅv—œ dH Ë b¼Uý —uÅtÐ «— ÈËåXý«œÅv XÝËœ «— v?OŽ t Èœd?ÖU?ýò b?¹uÖÅv/ U?M?Šu?¹ ÆXÝ« È«ÅÁó¹Ë ÂU?½ r¼ ÈË ÂU½vò rOzu?~Ð ÎUð—U?ł tâ½UM?Ç U¹ åXý«œÅv XÝËœ «— Ë« vO?Ž t ÈœdÖUýò b?¹uÖÅv tJK?ÐÆåœu/ vOŽ X³× rOKð «— œuš tÈuA?²?ý qL?Ž t È—uD?½U?L¼ ¨Ê«œd?ÖUý U?Ð ÈË U?³ÝU?M? —œ vO?Ž b?½Ë«bš qL?Ž —UJ?²?Ыœ—«œ Ê«œd?ÖU?ý tÐ X³??½ v?O?Ž t? v²?³?×? ÆXÝË« œu?š XÝb?Ð ©±≥u??¹® b?¼œÅv ÊU?A?½ U?¼U?Ät XÝ« XNł s¹b?Ð b¼œÅv ÊU?A½ —«œU?Ë «— œuš œd?ÖUý d?Ö« ÆXÝ« œdÖU?ý È—«œUË X?½UL?{«— Ë« v?O?Ž t Èœd?ÖU?ýò ÂU?½ Ë« s¹«d?ÐU?M?Ð Ë XÝ« Áb?O?½«Ëœ tA?¹— v?O?Ž b?½Ë«b?š È—«œU?Ë —œÆœ—«œ œuš dР«˜UÐ Ë t½UIýUŽ È—«œUË s¹« t½UA½ tÐ åXý«œÅv XÝËœÁbý h?A? »u?³×? œd?ÖU?ý Ê«uM?ŽÅtÐ t «— v? È—«œÅ7?A?¹uš Ë X½U?²? ÎU?³U?ſ Ê«d??H‰U³?½œÅtÐ t v½U?A?½ Ë ÂU½ÅvÐ œd?ÖU?ý —œ v½U?ݬ tÐ «— Ë« UN?½¬ Æb?M?¼œÅv —«d t?EŠö œ—u? XÝ«vUÐ ÂU?½ÅvÐ qO?$« ‰Ë« XL?? ÂUL?ð —œ Ë« Æ©¥∞≠≥µ∫±® Æb?M?ÝUM?ýÅv “U?Ð b?¹¬Åv ”U¹—b?½«ÂU½ UÐ Ë« tÇ ¨XÝ« VO−Ž È—«c~U½ s¹« Ë bÐU¹Åv «— œu?š ÂU½ r¼œeOÝ »UÐ —œ jI Ë b½UÅvt XÝ« qO$« ÁbM½«uš d¼ dÐ ÆœœdÖÅv hA åXý«œÅv XÝËœ «— Ë« vOŽ t ÈœdÖUýòË —u?ſ åXý«œÅv? XÝËœ «— Ë« v??O?Ž t? Èœd?ÖU??ýò vM??F??¹ ÂU?½ s?¹« —œ ”b?I??«ÅÕË— iO?? tÐÆluð r¼ Ë XÝ« X½UL{ r¼ ¨‰UŠ 5Ž —œ ÂU½ s¹« Æœ“UÝ œuš ÂU½ «— ÂU½ s¹« Ë Áœu/ oLFðUŽöÞ« t Áb¹œ «— v œdÖUý s¹« —œ ¨œuÐ lLł UMŠu¹ –u?H½ X% t v½UO×O XŽULłt œ—«œ œu?łË —«u²?Ý« Ë v?IO?I?Š vðœU?N?ý —U?N?Ç qO?$« sD?Ð —œ Æœ—«œ v?O?Ž “« vI?O?L?Ž —U?O??ÐÆ©≥µ∫±π® åXÝ« XIOIŠ b¹uÖÅv t⽬ Ë ÆÆÆb¹uÖÅv vzU¼eOÇ œdÖUý s¹«ò ∫XÝ« 5MÇ—œ ¨b¼œÅv ÊU“UÝ œUN?ý s¹« —Ëœ tÐ Áb½“ v²ŽU?Lł —uÅtÐ «— œuš ÊU?O×O XŽU?LłË œ—ˬÅv dÞUšÅtÐ «— ÈË rJŠ ¨bM¹eÖÅv vMJÝ ÈË ÊUMÝ —œ ¨bMÅv oLFð vOŽ ULOKFðÆb¼œÅv œUNý œuš tÐu½Åtлu?š ÊU?M?Ç «— v??O?Ž vB???ý t XÝ« ʬ qO?œ t?Ð œ—«œ œu?łË U?M??Šu?¹ rÝ« tÐ vK?O??$« d?Ö«XŽUL?ł Ê«uðÅv «— XŽU?Lł s¹« Æœu?/ qI²?M XŽU?L?ł ÂUL?ð tÐ «— œuš œU?Ný t XšU?MýÅvÆbOU½ åXý«œÅv XÝËœ «— Ë« vOŽ t ÈœdÖUýòøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 17

‰uÝ— ÈUMŠu¹ o³ÞÊ«d×Ð —œ U¼UOKË U¼UOK l{Ë Á—UЗœ «— vðUŽöÞ« tJKÐ b?M²¼ rOUFð qUý UNM?ð t½ UMŠu¹ ôUÝ—U U?N½¬ nA? È«dÐ Æb?½—«œ dЗœ œu?ý ËdÐË— U?N½¬ U?Ð Xý«œ bB? nR t vðöJ?AÆrOMÅv ŸËdý XÝ« dðÅvuBš ôUÝ— d~¹œ “« t ÂuÝ tUÝ— “« «— œuš vÝ—dÐf¹Uſ tÐ »UDšXÝ—œ ¨b½«ušÅv å»u³?×ò «— Ë« dO?Ä t f¹Uſ ÂU½ÅtÐ XÝ« vB?ý tÐ »UD?š tUÝ— s¹«eO?½ ”u¹d?²O?1œ ÈË —UM? —œ ÆXÝ« Áœu?Ð åvO?Ž »u³?×?ò ’Uš œd?ÖUý p¹ t È—u?ÞÅÊU?L¼ÆbM¹U/Åv „uKÝ v²Ý«— —œ UN½¬ ÈËœ d¼ ÊuÇ XÝ« g¹U²Ý Ë Õb ÊUL¼ —«Ë«eÝbMÅv nOuð «— U¼ÅtU½ fOdðu¹œ ÂU?½ÅtÐ vBý øXÝ« Áœu³½ r¼ ÊUݬ Ê«bMÇ l{Ë fÄVOðdð «— U?N½¬ dU? Ë œd¹c?ÄÅv «— ÊU³¹d?ſ f¹Uſ Æœ—«œÅv t~½ —Ëœ d?OÄ “« «— Ê«—«b½U?1« ËÆbýUÐ Ê«—«b½U1« XŽULł ÈUN²Ou¾ “« X¹UÐÅv —U s¹« tJOð—u —œ b¼œÅvt b¼œÅv ‰u jI Ë bMÅv uJ?Ý «uŽœ Ÿu{u œ—u —œ Ë b¹u?ÖÅv/ «— œuš ÂU½ ådOÄòôUÝ— d?~¹œ Êb?½«uš “« fÄ d?« s¹« Á—UЗœ U? Æb¹U?/ XUšœ Ÿu?{u s¹« —œ ÎU?B?ý ÈœËeÐÆXU¹ rO¼«uš Èd²AOÐ ŸöÞ«Áb¹eÖdÐ ÊuðUš tÐ »UDš`O ”Ëd?Ž U¹ Áb¹e?ÖdÐ ÊuðU?š ÂU½ —«Ë«eÝ t? vK× ÈU?OK? bMÇ U?¹ p¹ È«dÐ ÂËœ tU?Ý—«— œuš È—u tU½ t «— vzUł ÂU?½ Ë XÝ« ÂU½ÅvÐ ÊUMâL?¼ ådOÄò ÆXÝ« Ábý ‰UÝ—« ¨b?MýUÐÅvs( U?Ð pÇu? tU?Ý— Ëœ s¹« e?— Ë “«— “« vU?Š ÈU?L?O?Ý Æœ“U?ÝÅv/ ‘U? b?²?Ýd?Åv U?$¬ “«È«ÅtI³Þ b{ d?Ð t½UÞU²?× qLŽ p¹ t rO?MÅv ”U?Š« ÆXÝ« ËUH²? b¹błÅbN?Ž V² tOI?ÐÆbýUÐÅv ÊU¹dł —œ XÝ« p¹œe½ vÝUOÝ —b tÐ t«— «uŠ Ë Âœ¬ t? v? ÊU?L?¼ vM?F?¹ XÝ« ÊU?O? —œ È«ÅÁb?MM? Á«d?L?Ö ÈU?Ä t rO?ÐU?¹Åv? ŸöÞ«—«d??« «— r??ł —œ Áb??ý d??¼U??þ `O???? v??O???Žò t XÝ« ©`O???? b??{® ‰U??łœ Ë« Æœd?? Á«d??L??Öb?¹U?/Åv œËb?×? «— X?³?×? ÊU?d? ¨j?¹«d?ý t «d?¹“ XÝ« Èb?ł ŸU??{Ë« Æ©∑Åt¹¬® åb?M?Åv/œË—œ v²Š b¹U³½ åbM²?O½ XÐUŁ `O rOK?Fð —œ Ë bMMÅv vz«uAO?Äò t v½U tÐ ∫t ÈbŠÅtÐÆ©±∞≠πU¹¬® XHÖ XÒO% ËtL¼ tÐ »UDš‰Ë« tUÝ— —œ bM?ýUÐÅv Èd?³UO?Ä t³ý ÈU?¼ÅÁb¹b?Ä dÐ vJ²? t v½ôUłœ —u?Nþ “« výU?½ dDštIDM? ʬ ÈU¼U?OK? ÂULð È«d?Ð b¹œd?ð ÊËbÐ Ë ÁœuÐ vzU?MŠu?¹ rOKF?ð ÈËUŠ Ë ÁUðu? È«ÅtUÝ— t±∏

Page 18

±π5M?þ ©‰Ułœ® `O? b?{ Êb¬ “« U?¼U?O?K Æœu?ýÅv Áb½U?¹U?/ d²?NÐ È—b? ¨XÝ« Ábý ‰U?Ý—«≠±® œdO?ÖÅv —«d? bO?¹Q?𠜗u? »–U Ê«—œ«d?Ð œu?łË Ë Ábý —U?ÅtÐ XÝœ Ë« Êu?M?« Ë b½«ÅÁœu?ÐÆ©≥≠±∫¥ Ë ≤≤≠±∏∫≤u¹Ë vzd? U?O?Š ¨tL?K? t VK?D? s¹« b?O?¹Q?ð U?Ð «— tU?Ý— ¨ÂU?½ÅvÐ nR? ¨Ê¬ U?Ð tK?ÐU?I? È«d?ÐÆ©¥≠±∫±u¹≠±® XÝ«bš dÄŨ`OÅvOŽÅ¨tLKÅtÅb¹uÖÅvÅËÅb¹U/ÅvÅ“Uſ¬ÅXÝ«Å”uLK qO$« —œ∫t rO?½«u??šÅv r¼ qO?$« ÊU??¹U?Ä —œ Ë rO??ÐU?¹Åv q?O?$« tb?I?? —œ «— vK?« t?A?¹b?½« s?¹« U?—œ tÇd¼ Æ©≥±∫≤∞u¹® åXÝ«b?š d?Ä Ë `O? ¨vO?Ž t b¹—ˬ ÊU1« U?ð bý t²?ýu½ —b?IM?¹«òÆœu/ rO¼«uš tEŠö «— Èd~¹œ t¹UI ÁułË .ËdÐ gOÄ vÝ—dÐ œ—u Êu² tFUDqO$« ÈË— dÐ t v?zUN½ —U? Ë tUÝ— tÝ ÆXÝ«d?¹cÄ ÊU?J« Èd?OÖ t−?O²?½ bMÇ Êu?M« r¼ “«“« Èœd ¨v?O?Ž œ—u? —œ XI?O?I?Š —«d?I?²?Ý« ʬ Ë œd?Åv ‰U?³?½œ «— XO?½ p¹ jI? Xd?Ö ÂU?$«ÆœuÐ «bš dÄ Ë ¨`O ¨Ê«u²Ý«Ë XýuÖl«Ë U??−??? —œ lH??½ÅÈ– ÈU???¼U????O???K??“« ¨v¹U??????O???K??? U???¹«Ë— —œ øb???½«ÅÁœu???Ðvdý ÊU²Ý« s¹dðÅvMſ Ë d?Ný s¹d²Ö—eÐÁœdÐ ÂU?½ ʬ v?«u?Š Ë f?« vM?F?¹ ¨ÂË—dÖ« œu?Ð b?¼«u??½ V−?F?ð ÈU?ł Æœu?ýÅvvzU?M??Šu??¹ V²?? g??Ä d??« t rO??¹u??~?Ðed? s¹« “« vzUN?½ Õö« “« fÄ b?¹UýÆbýUÐ t²dÖ ÂU$«rO?K?ý—Ë« “« t vzU?M??Šu?¹ V²?J? U?«øXÝ«ÅÁœd? —c?Ö v¼«— tÇ“« b??ý ŸËd?ýtÇ —œ Ë v?½U??????J??????? tÇ —œ X?d??????Š s?¹«tł«u?? Áó¹Ë ö?J??A?? «b??? U??Ð v½U???“t «— v½U??O?Ð ÈU??N??ýË— t½u??~??Ç Ë t²??A??Öt²U¹ œ«œ qOJA?ð «— ʬ ’uB p³Ý5??I???¹ tÐ e???Öd??¼ «— V?U??D??? s¹« øXÝ«Ê«b???M???Ç d???« s¹« Ë X???½«œ r?O???¼«u??????½Æœd b¼«u½ Êu² Xz«d tÐ vJLøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«v¹UMŠu¹ b{ XŽbÐÁ«d?L?Ö b?¹U?I?Ž «b? U?Ð œu?š ÈU?¼Åt?²?ýu?½ —œ U?M?Šu?¹o²A® åÂeO²ÝËœÅò “« t v²MÝ øœdÅv tKÐUI ÁbMMb¹uÖÅv sÝ ©d¼«u?þ ÈUMF tÐ doke v½U½u¹ tLK“«s¹« o³???Þ Æœ“U???ÝÅv s?ýË— È—b??? U??? È«d???Ð «— U???N???½¬ÂU½ tÐ Èœd? ¨XÝ«bš d?Ä t v½U?L?ݬ `O? ¨XŽbÐË« Áœd X¹«b¼ œuÐ ”b?I Ë `U Èœd? t «— vOŽ«— ÈË gÖd “« q³? È«ÅtE( —œ vË b?OA?Ð ÂU?N« «—rO?U?F?ð ÈË ÊU??M??Ý Ë U?d??Š s¹«d?ÐU?M?Ð ÆXH??Ö „d?ðÁbM?M? b?¹d?š“UÐ v½U?Ðd? d?~?¹œ ÈË ¯d? U« œu?Ð vN?«U« ¨œdáÝ ÊUł ÎU?F«Ë `U ÈUO?Ž t «d¹“ XÝ« Áœu³½rOU?F?ð —u s?¹« —œ ÆXÝ« Áœd d?¼U?þÅtÐ jI? `O?XF??¹d??ý Ë b??ýÅv Áb??O???ýU??Ä r¼ “« X??¹U??ÐÅv? fu??ÄÆb½UÅv vUÐ Vł«Ë vÝuÊu²? —œ t vð«—U?ý« U?Ð ‚u? qJ?ýÅtÐ n¹d?F?ð s¹«Èb?Š U??ð «— U??N??½¬ Ë b??¹U?/Åv? oË œ—«œ œu?łË U??M??Šu??¹¿åÂe??O???²???ÝËœò ÈU??N???³???²??J??? U???« Æœ“U???ÝÅv d??ðÅo?O??œÆb½œ«œÅv qOJAð «— ÈdðÅqBH ÈUNL²OÝœułË Âe?O?²?ÝËœ V²?J? s¹b?M?Ç tJ?K?Ð V²?J? p¹ U?N?M?ðÅt½ «d?¹“ ¿ÆXý«œ

Page 19

‰uÝ— ÈUMŠu¹ o³ÞUMŠu¹ qO$« ∫ ÂËœ XLb?¹œd?ð —U?Çœ XÝ« Áb?ý t²?ýu?½ ʬ o³?Þ U?M?Šu?¹ qO?$« t vŠd?Þ Êœd? h?A? —œ U?ÊUݬ ¨b½dOÖÅv bý ÈbŽUBð —uÞÅtÐ eO¬ÅtFłU ÈU¼œ«b¹Ë— tJM¹« —uBð ÆrOýUÐÅvd¹“ —œ t vËb?ł ‰U?Šd¼ —œ ÆX?O?½ oDM? ÈË— “« tA?OL?¼ U?¼œ«b¹Ë— v?«uð U?« XÝ«Æ.—ËU?O?Ð XÝb?Ð Àœ«u?Š Ÿu?L?−? Á—U?Зœ vK? Èd?E?½ t b?¼œÅv ÊU?J?« U?ÅtÐ b?¹¬ÅvvUš XO?L¼« b?½uýÅv vN?²M? ÊU1« tÐ t v¹åU?¼ÅÊUA?½ò tÐ t œd? rO¼«u?š tEŠöÈU¼ÅÊUA½ vOŽò ∫b¹U/Åv `¹dBð 5MÇ qO$« XL s¹dš¬—œ nR ÆœuýÅv Áœ«œb¹—ˬ ÊU1« Uð bý t²ýu½ —bÅs¹« sJO ¨bA½ t²ýu½ »U?² s¹« —œ t œu/ —UOÐ d~¹œÆ©≥±∫≤∞® åbOÐU¹ U$ Ë« rÝ« tÐ Áœ—ˬ ÊU1« Uð Ë XÝ«bš dÄ `O vOŽ t≤∞f¹b rOU ¨±∑ Êd tÐ oKF² È« tL− ¨‰uÝ— ÈUMŠu¹

Page 20

≤± øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«tÇU³¹œtbI ≠±≠≤Ê«œdÖUýÅ5Ë«Å∫bMÅvÅvdF«—ÅvOŽÅÁbM¼œÅbOLFðÅvO׹ũ±≤≠≤® ÊU¹œuN¹ ÁUÖœ«œ Ë U¼ÅÊUA½ »U² ©n«©¥≠≤® U½U Uð U½U “« ≠±vÝËdŽ »«dý ≠∫—cÖ bOŽ 5Ë« ≠b¹bł b³F ÂöŽ«b¹bł buð ∫ ”u1œuIO½ ≠v²Ý«— Ë ÕË— —œ g²ÝdÄ ∫ ÈdUÝ Ê“ ≠@M¼dÝ dÄ ÈUHý ≠©∂≠µ® tÐUDš Ë U¼Åvz«uÝ— ≠≤∫ ÃuKH œd ÈUHý ≠b¼œÅv ÂU$« «— —bÄ —U vOŽ©—cÖ bOŽ 5Ëœ® ÊU½ Êœd œU¹“ ≠»¬ ÈË— dÐ 7— Á«— ËXÝ« vÖb½“ ÊU½ vOŽÊU1« tÐ ”dDÄ —«d« ≠©±∞≠∑® ¯—eÐ U¦ŠU³ ≠≥”bI« ÕË— ÈU¼dN½ ∫U¼ÅtLOš bOŽ ≠—UU½“ Ê“ ≠¯—eÐ ÁdłUA ≠œ«“—œU —u ÈUHý ≠uJO½ ÊU³ý ≠qJO¼ f¹bIð bOŽ ≠©±≤≠±±® XÝ« t½«Ë— œuš ‰öł Ë ¯d ÈuÝÅtÐ vOŽ ≠¥ÊU¹œuN¹ È«—uý rOLBð Ë —“UFK¹« eOšU²Ý— ≠©XÝ« p¹œe½ —cÖ bOŽ® UOMŽ XOÐ —œ 5¼bð ≠rOKý—Ë« tÐ ‰öłdÔÄ œË—Ë ≠œdO/ t½«œ dÖ« ≠UMŠu¹ qO$« Õdމ˫ ÊUA½bOŽ 5Ë«ÂËœ ÊUA½bOŽ 5ËœÂuÝ ÊUA½bOŽ 5uÝ—UNÇ ÊUA½bOŽ 5—UNÇr−MÄ ÊUA½bOŽ 5L−MÄrAý ÊUA½bOŽ 5LAý±∏≠±∫±µ±≠±π∫±±≤≠±∫≤≤µ≠±≥∫≤≤±≠±∫≥¥≤≠±∫¥µ¥≠¥≥∫¥¥∑≠±∫µ≤±≠±∫∂µπ≠≤≤∫∂∑±≠∂∞∫∂µ≥≠±∫∑±±≠±∫∏µπ≠±≤∫∏¥±≠±∫π≤±≠±∫±∞¥≤≠≤≤∫±∞µ¥≠±∫±±≠µµ∫±±±±∫±≤±π≠±≤∫±≤ÂËœ qBÂuÝ qB—UNÇ qBr−MÄ qBrAý qBr²H¼ qB

Page 21

‰uÝ— ÈUMŠu¹ o³Þ ≤≤©≤∞≠±≥® ¯d Ë !— »U² ©»©±∑≠±≥® Ÿ«œË ≠±U¼UÄ ÈuýÅËÅXý Ë ÂUý s¹dš¬ ≠”bI« ÕË— ÁbŽË ÆÆÆ r²¼ Á«— s ≠r²¼ „Uð s ≠ÈœUýUð rſ “« ≠vOŽ ÈUŽœ ≠©±π≠±∏® ¯d Ë !— ≠≤fÞöOÄ ÁUÖœ«œ Ë ÈdO~²Ýœ ≠¯d Ë Êbý »uKB ≠©≤∞® eOšU²Ý— ≠≥©—cÖ bOŽ `³® d³ —UM —œ Ê«œdÖUý ≠åXÝ« Áb¹œò «— b½Ë«bš .d ≠Ê«œdÖUý ÊUO —œ vOŽ —uCŠ ≠©≤±® ÊU¹UÄt¹d³Þ tÇU¹—œ —UM —œ ≠bOŽ 5L²H¼r²H¼ ÊUA½µ∞≠≤∞∫±≤≥∏≠±∫±≥≥±≠±∫±¥≤∑≠±∫±µ≥≥≠±∫±∂≤∂≠±∫±∑±∂∫±π≠±∫±∏¥≤≠±∑∫±π±∞≠±∫≤∞±∏≠±±∫≤∞≥±≠±π∫≤∞r²A¼ qBrN½ qBÆœuý t²ýu½ Uð bMÅv ÂöŽ« —uËdÄ tÐ «— œuš œUNý Ë œd¹cÄÅv «— «bš ÂUN« UMŠu¹

Page 22

≤≥XÝUMŠu¹ “« ÆÆÆs¹«UÐ U t b²«Åv ‚UHð« v¼UÖ Æb?½—«œ œušÅtÐ ’uB vJ³Ý Ê«—U~?½ qO$« “« p¹ d¼UMŠu¹ “« U?¹ Ë v² “« U¹ U?u “« t¹ s¹« t rO¹u?ÖÅv X¹—uÅtÐ qO$« “« È«Åt¹¬ Êb?OMýøXšUMý «— UMŠu¹ “« vM² Ê«uðÅv t½u~Ç ÆbýUÐÅvUMŠu¹ p³ÝË bM?²?¼ v½ôuÞ U?¼ÅtÐUD?š s¹« Æb½d?OÖÅv —«d? Uł s¹d?²L?N —œ U?¼ÅtÐUD?š UM?Šu¹ q?O$« —œbM½U?L¼ bM?Åv bO?Qð Áó¹Ë tL?K bM?Ç dÐ tÅvU?Š —œ tA¹b½« U?N½¬ —œ t b?Ý—Åv dE?½ÅtÐ 5MÇ—«b¹bÄ v½«—u½ tKLł p¹ ÊUNÖU½ fáÝ Ë b¹U?/Åv vÞ «— ÈbŽUBð dOÝ v¹U¹—œ b p¹ ëu«rOMOÐÅv ÊU?ýuł vÖb½“ p¹ ¨U?¹«Ë— —œ U« Æ©ÁdO?ſ Ë ≤¥∫∑ ¨≥¥∫∂ ¨≤±∫≥ „Æ—® œœdÖÅv¨„«—œ« ¨XIO?IŠ ¨X³?×Ô q¦? b½d?OÖÅv —«d? ÁœUH?²Ý« œ—u? U¼ÅtÐU?Dš —œ t «— vðU?ŠöD« ËÆœ“UÝÅv bMLý“—« Èd~¹œ qJýÅtÐ «— ÁdOſ Ë œUNý ¨—u½ ¨vÖb½“—œ ‰U¦? —uÅtÐ Æœu?ýÅv/ œËb×? ’U?š vÐœ« ÏÁuO?ý p¹ “« ÁœUH?²Ý« tÐ U?M?Šu¹ p³?Ý U«qÐU?I?²?? d?E?½ÅtÐ v²??Š r¼ v¼U?Ö d??Ö« t b?½u?ýÅv? d?¼U?þ vI??O?Ýu? Ÿu??{u? s¹b?M??Ç @M?¼¬ p¹ÆbM²?¼ 5M?Ç eO½ U?MŠu?¹ ÈU¼Åt²ýu?½ Æb½œd?ÖÅv @M¼¬År¼ Ë bM?Ý—Åv r¼ÅtÐ X¹UN?½ —œ bM¹¬ÅvUÐ œ—ušdÐ Ë t²šUÝ dŁQ² «— U UN½¬ “« p¹d¼ t XÝUdHLJŠ UMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½ dÐ s×Ó Ÿu½ tÝÆeO¬—«dÝ« s( ≠≥ dŁQ² s( ≠≤ ÊUÐdN s( ≠± ∫∫b¹U/Åv VKIM «— U UN½¬ÊUÐdN s(tKK?Ý s¹« eO?½ dO?E½ qO?łU½« —œ ÆXÝ« ”u½Q? Ë v½U?½« ¨·uz— ¨ÊU?ÐdN? v¼UÖ UM?Šu¹ s(œu?šÅtÐ «— Èe?O?~??½«ÅXH?~?ý s( U??M?Šu?¹ qO??$« —œ U?ö²?š« s¹« U??« œu?ýÅv Áb?¹œ U?ö?²?š«g½«œdÖUý UÐ vO?Ž œ—ušdÐ 5Ë« tÐ ◊uÐd? X¹«Ë— —œ t vðULK Ë U?N¼U~½ È“UÐ t?Ð ÆœdOÖÅv¨©¥Å»U?Ю Èd??U??Ý Ê“ U??Ð Ë« X³??×?? tÐ 5??M?â??L??¼Ë b??O??M? t?łu?𠨩µ±≠≥µ∫±® œ—«œ œu??łËÂU?ý ȗˬœU?¹ ¨—“U?F?K?¹« u? “« b?F?Ð U?O?M?ŽÅXO?Ð tÐ ÈË Êb?¬ ¨U?½U? vÝËd?Ž —œ v?O?Ž —u?C?ŠÅtÐtÐ VOK ÈË— “« v?OŽ t vU?GOÄ tÐ ¨d?š¬ ÂUý “« bF?Ð tÐUD?š tÐ ¨Ábý Áb½“ —“U?FK¹« U?Ð VO−?Ž«b½ s¹« U?Ð tÇU¹—œ qŠU?Ý dÐ ÈË Êb?ý d?¼UþÅtÐ Ád?šôUÐ Ë b?¹uÖÅv œu?š »u³?×? œdÖU?ý Ë —œUÆbOzU/ tłuð ©¥∫≤±® åX¼ v«—uš ULý œe½ U¼ÅtâÐ È«ò ∫tøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 23

‰uÝ— ÈUMŠu¹ o³ÞdŁU² s(∫œuýÅv Áb¼UA tbI “Uſ¬ “« s( s¹«Æ©±±∫±® åbM²d¹cá½ «— Ë« g½UUš Ë b¬ œuš ÊUUš œe½ò∫œuýÅv d¼Uþ Á—UÐËœ »UÐ d¼ —œ ÎU³¹dIð Ë«— UOŠ œ—ËUO½ ÊU1« dÄ tÐ tJ½¬ Ëœ—«œ v½«œËUł UOŠ ¨býUÐ Áœ—ˬ ÊU1« dÄ tÐ tJ½¬òÆ©≥∂∫≥® åb½UÅv Ë« dÐ «bš VCſ tJKÐ b¹œ b¼«u½Ê«œdÖUý ¨U?OŠ ÊU½ tÐU?Dš “« bF?Ð Æ©±π∫∑ ¨±∑∫µ® bMA?JÐ «— Ë« bM?²ý«œ bB? ÊU¹œuN?¹vCF?Ð Ë ©∂µ≠∂∞∫∂® b?M¹U?/Åv „d?ð «— Ë« UN?½¬ ÊU?O “« È—U?L?ý ¨bM?M?Åv te“ tÐ ŸËd?ýfÄò œuýÅv ‰b?Ð 5?¼u?ð tÐ Y×?Ð Æ©≥π∫±∞ ¨≥∞∫∑® b?MM? nO?u?ð «— Ë« b?M?¼«ušÅv d?~?¹œ—UÐò ¨åX— ÊËdO?Ð b³?F “« Áb?ý ÊUN?MÄ v?OŽ U?« ÆbM?M »U?ðdÄ Ë« d?Ð Uð b?M²ý«œd?Ð v¹UN?~M?ÝÊb?ý Áb?½“ Æ©≥±∫±∞ Ë µπ∫∏® åb??½œ—ˬ U?N?~??M?Ý ¨g½œd? —U???~?M??Ý È«d?Ð ÊU?¹œu??N?¹ d?~??¹œt²³?« Æ©µ¥≠¥∑∫±±® b½d?O?~Ð ÈË 7?A tÐ r?OL?Bð d?ðœË“ U?UI? t œuýÅv? YŽUÐ —“U?FK?¹«Êu?F??L??ý ÊU?Г “« U??u?? Æb??½œ—ˬÅv ÊU?1« b??½œ«œÅv ‘u??Ö Ë« tÐ t v?¹U?N??½¬ “« vC??F??Ð —U?Ðd??¼bMÅv b?OQ?ð d« s¹« d?Ð UM?Šu¹ÅqO?$«ÅÆ©≥¥∫≤Åu®Åœu?ÐÅb¼«ušÅiU?MðÅX¹¬Åv?OŽ t b?¹uÖÅv—«d U?L?K?þ —œ U?¼ÅvC?FÐ Æb?½«e?O?~?½«Åvd?Ð «— eO?O?L?ð Ë åÈ—Ë«œò U?O?½œ s¹« tÐ v?OŽ Êb?¬ tqš«œ UN½¬ Ë œ“UÝÅv —uM Ábý ÁbOMý sÝ «— Ê«d?~¹œ ¨X— bM¼«uš ¯d ÈuÝ tÐ t b½—«œÆb½uýÅv vÖb½“eO¬—«dÝ« s(«— v?O?Ž vF?«Ë XO?B??ý Ád?šôU?ÐÅËÅU?N?½U??½«ÅÈ«d?ÐÅ«b?šÅtA?I?½Å¨e?O?¬—«d?Ý«ÅÈU?O?½œÅ¨s(Ås¹«—«b¹b?Ä ÊU?¼–« —œ È—U?O??Ð d?¹ËUB?ð ¨år²??¼ sò ∫b?¹u?ÖÅv Ë« t vU?~?M?¼ Æb?¹U/Åv? r?−¨å„U?ðò ¨åU?O??Š ÊU?½ò ¨åvI??O?I?Š ÊU??³?ýò ¨åÊU??N?ł —u?½ò «— œu??š VO?ðd??ð tÐ Ë« Æb?½u??ýÅvtÐ «— ÈË b½—«œ bB Âœd? t È“Ë—ÅÆbU½ÅvÅå«bšÅd?ÄòÅËÅÆÆÆåvÖb½“òŨåXI?OIŠò ¨åÁ«—òr²¼ÅÁUýœUÄÅsòÅb¹uÖÅvÅfÞöOÄÅqÐUI?Å—œÅU«ÅbMÅvÅ—UO²š«Å«—Å—«dÅË«ÅbM?MÅ»U²½«Åv¼UýœUÄË bý t²ýu½ åœuN¹ ÁU?ýœUÄò ULK fÞöOÄ —u?²Ýœ tРʬ ÈË— dÐÅtÅ«—ÅvŠuŨdO?E½ qOłU½«ÅÆ圓«œdÄÅv t?²ýu?½ s¹« d?O??H?ðÅtÐÅU?M?Šu?¹ÅU?«ÅÆb?M?¼œÅvÅ—«d?ÅÁ—U?ý«Åœ—uÅb?¹œd?ÖÅVB?½ g³?O?K? d?ÐÆ©≤≤≠≤∞∫±π®œuš ÃË« t?Ð dš¬ ÂU?ý “« b?F?Ð tÐU?D?š —œ Ë ∏≠∑ ÈU?N?ÐU?Ð —œ v?O?Ž ÊU?M??Ý e?O¬—«d?Ý« t³?M?łUÐ X³× ¨U½U —œ vÝËdŽ Êu?Ç vðU¹«Ë— —œ ’uBšÅtÐ qO$« dÝ«d?Ý —œ t³Mł s¹« U« bÝ—ÅvdE½ÅtÐ ÊU?²Ý«œ —u?ÅtÐ ‰Ë« tK¼Ë —œ t U?ݬÅÁe−F? bO? Ë —“UFK?¹« ¨œ«“—œU —u? ¨ÈdU?Ý Ê“s¹« “« È—UO??Ð —œ d?B?MŽ tÝ d?¼ v¼U?Ö U?¹ Ëœ Áb?ý d– d?U?M?Ž “« Æœœd?ÖÅv Áb¼U?A? b?M?Ý—ÅvÆb½uýÅv Áb¹œ U¹«Ë—≤¥

Page 24

≤µUOŠ tLAÇdÝË «bš tÐ X³½® XÝ« X?³× ÊUd? ¨rJŠ s¹d²?Ö—eÐ t Ábý d?– U¼—UÐ ¨d?OD½ qOłU?½« —œUMý¬ U?OŠ “«— UÐ «— U? œdÐÅv —U?JÐ —UA?Ð s¹« ÊUO?Ð È«dÐ UM?Šu¹ t vðU?ŠöD« Æ©ÊUŽu?ML¼o¹d?Þ Æ©≥¥∫±≥® åÂœu?/ X³?×? «— U?L?ý s tJ?½U?M?Ç b?O?zU?/ X³?×? «— d?~?¹b?J?¹ ∫œ“U?ÝÅv¨.«ÅÁb¹œ œuš rAÇ tÐ «— t⽬ ¨.«ÅÁbOMý «— t⽬ ¨œuÐ “Uſ¬ “« t⽬ò ∫XÝUł 5L¼ —œ vÖb½“U Ë Áœd vK& vÖb½“ Ë XÝ« Áœd? f* «— UOŠ tLK U? ÈUN²Ýœ Ë .«ÅÁœd UýU?Lð «— tâ½¬Ë œuÐ —bÄ œe?½ tÐ t ¨«— v½«œËUł vÖb?½“ ¨rOM?Åv ÂöŽ« ULý t?Ð Ë ¨rO¼œÅv v¼«uÖ Ë .«ÅÁb?¹œ—œ e?O?½ U??L?ý U??ð ¨rO?M??Åv ÂöŽ« r¼ U??L?ý t?Ð ¨.«ÅÁb?O?M??ý Ë Áb?¹œ t? «— tâ?½¬ Æœd?? vK?& U?? d?ÐU «— s¹« Ë ÆX?Ý« `O? v?O?Ž ‘d??Ä U?Ð Ë —bÄ U?Ð U? v~?²??³?L¼ Ë ªb?O?ýU?Ð U? U?Ð v~²??³?L?¼©¥≠±∫±u¹≠±® åÆbýUÐ vULð tÐ ¨ÈœUý Uð rO¹u½Åvøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«UMŠu¹≤∏≠±π∫±≤≤≠±≥∫≤µ¥≠¥≥∫¥±µ≠±∫∂≤±≠±∂∫∂µ¥≠¥µ∫±±±∫±≤≠ µµ∫±±±π≠±≤∫±≤≥∞≠≤±∫±≥≥∏≠≥∂∫±≥≤π∫≤∞≠±∫±∏b½—«œ œułË UMŠu¹ qO$« Ë dOE½ qOłU½« —œ t v¹U¼œ«b¹Ë—ÆœuýÅv XU¹dO?E½ qO$« tÝ d¼ —œ U?¹¬ s¹« t XÝ« s¹« åÈ“«u² U?¹¬ Ë v²ò “« —uE?M ∫`O{uðÁœ«œ ÊUA?½ U?u? U?¹ fd? XöŽUРʬ c?šQ? XËÅʬ œ—«œ œu?łË U?N?½¬ ÈU?ðËœ —œ jI U?¹¬ t vF?u?ÆXÝ« ÁbýÁbM¼œ bOLFð vO×¹ œUNýb³F dONDð@M¼dÝ dÄ ÈUHýUN½U½ dO¦J𻬠ÈË— dÐ 7— Á«—vOŽ b{ dÐ t¾ÞuðUOMŽ XOÐ —œ 5¼bðq½ ÈU¼ÅtšUý«œuN¹ X½UOš”dDÄ —UJ½« v¹u~AOÄeOšU²Ý— Uð nOuð “«dOE½ qOłU½«È“«u² U¹¬ Ë ±≤≠±∫±≥ v²È“«u² U¹¬ Ë ±∑≠±≤∫≤± v²±∞≠±∫∑ Uu Ë ±≥≠µ∫∏ v²È“«u² U¹¬ Ë ≤±≠±≥∫±¥ v²µ≤≠¥µ∫∂ fd Ë ≤∑≠≤≤∫±¥ v²È“«u² U¹¬ Ë µ≠±∫≤∂ v²π≠≥∫±¥ fd Ë ±≥≠∂∫≤∂ v²È“«u² U¹¬ Ë ±±≠±∫≤± v²È“«u² U¹¬ Ë ≤µ≠≤∞∫≤∂Åv²È“«u² U¹¬ Ë ≥µ≠≥±∫≤∂ v²È“«u² U¹¬ Ë ≤∞∫≤∏ Uð ¥∑∫≤∂ v²

Page 25

‰uÝ— ÈUMŠu¹ o³ÞøÊ«bON« U¹ Œ—u ¨UMŠu¹∫XÝ« v½U?ŠË— Ë vðU?O?N??« Èd?Ł« U?M?Šu?¹ q?O?$« t b?½«ÅÁb?O?I??Ž s¹« d?Ð ÊU?O?×??O?? tL?¼¨qO?$« tb??I? Êu??â?L?¼ v?Ö—e?Ð ÈU?N??³?O??d?ð Ë v??O?Ž oO??L?Ž Ë v½ôu??Þ ÈU?¼ÅtÐU??D?šåvN« rUŽ UMŠu¹ò Ë åv½UŠË— qO$«ò “« UłÅtL¼ —œ ÆbM²?¼ d« s¹« “—UÐ ÈU¼Åt½UA½t ©b¹U?/Åv ·«d?²Ž« ʬ tÐ r¼ qO?$« œu?š Ë® rO²??¼ n«Ë U Æœu?ýÅv t²?HÖ s?Ý≠≥∞∫≤∞ „Æ—® vO?Ž U?d?Š Ë ‰U?L?Ž« “« XÝ« vzU?¼ÅÁb?¹e?Ö ÈËU?Š jI? »U?² s?¹«“« XÝ« —U³Ž tJ?KÐ Áb?ý t²HÖ Ê¬ —œ e?OÇ tL?¼ t XO?½ ʬ vŽb »U²? s¹« Æ©≥±ÆbýUÐÅv ÊUÖbM½«uš —œ ÊU1« Êb½«eO~½«dÐ UN½¬ ·b¼ Ë U¼åÊUA½ò “« všdÐ d–U —U?O?²š« —œ «— v?O?Ž vÖb½“ Á—U?Зœ U?ŽöÞ« vL? —«bI? jI? —UN?Ç qO?$« XI?OI?Š —œË b½—«b½ vAI½ UMŠu¹ qO$« —œ b½—«œ œułË dOE?½ qOłU½« —œ t È—UOÐ ÈU¼ÅtM× Æœ—«cÖÅvt×?H? ‰Ëb?ł „Æ—® b??¹U?/Åv Õd?D?? œu?š Áó¹Ë p³??Ý tÐ U?M?Šu?¹ «— È“«u??²? ÈU?¼œ«b??¹Ë— U?«Áœ«œ —«d? 7? —œ U??¼ÅtÐU?D??š ŸËd?ý È«d?Ð j?I? U?¹«Ë— “« È—U??O???Ð t b?Ý—Åv d??E?½ÅtÐ Æ©q³??vÖb½“ l?¹UË U?Ð t b?Ý—Åv d?E?½ÅtÐ Ë b?ýU?ÐÅv ÊËb? —U?O??Ð Ë Áœu?Ð d?šQ?²? dŁ« s?¹« Æb½«ÅÁb?ýÆœ—«œ tKU È—«bI vOŽv½UJ rzöŽvÖb½“ tÐ ◊u?Ðd? È—U?~½ l¹U?Ë —u? —U?N?Ç qO$« tÇd?Ö t XÝU?−?M?¹« —œ V−F?ð ÈU?ł‰UŠÅs¹« UÐ ©bM²?O½ —u s¹« tÐ e?O½ dOE?½ qOłU½«—œ tÅÈ—uÞÅÊU?L¼® œ—«b½ «— vO?Ž Ád“Ë—5L¼d?ÞUšÅtÐ ÈË ÈU?¼Åt²ýu?½ t Áœd r¼«d? qO$« s¹«—œ «— oO?œ ÈU¼ÅÊU?A½“« Èœ«b?Fð U?MŠu¹ÆbÝ—ÅvdE½ÅtÐ œUL²Ž« qÐU UOzełqOKł —œ l?«Ë ÈU½U b?M½U? b½u?ýÅv Áb¹œ U?MŠu?¹ qO$« —œ jI? ’Uš ÈU?NLÝ« “« Èœ«b?FðÊË—b œË— b?M½U? rOK?ý—Ë« ÈUN?½U?J “« vC?FÐ Ë ©∂∫¥® »u?IF?¹ ÁUÇ ¨©≤∫≤± ¨¥∂∫¥ ¨±∫≤®ÆbM²?O½ vKF?ł ÈUNU½ U?NM¹« Æ©≤≥∫±∞® ÊU?LOK?Ý ‚«Ë— Ë ©≤∫µ® «bŠÅXOÐ ÷u?Š ¨©±∫±∏®b½«ÅÁb?ý Áœ—ˬ qO$« s¹« —œ t «— vðU?Oze?ł “« vC?FÐ Á—U?Зœ oOI?% vÝUM?A½U?²ÝU?Ð ÈU?N¹—U?HŠÆœ“UÝÅv d¹cÄÅÊUJ«g½«œdÖUý Ë v?OŽ t Èb¬ Ë X?— s¹bMÇ Á—U?Зœ dOE?½ qOłU?½« ·öšdÐ 5M?âL¼ U?MŠu?¹vOŽ Uu? Ë v² Æ©ÆÆƱ∫µ ¨±≥∫≤ Îö¦?® b¹uÖÅv s?Ý b½œ—ˬ qLŽÅtÐ rO?Ký—Ë«Ë qOK?ł 5ÐqÐUI —œ t b¹¬Åv dE½ÅtÐ fÄ Æb½—ˬÅv rOK?ý—Ë« tÐ ¯d Ë !— q³U ÈU¼“Ë— È«dÐ jI «—≤∂

Page 26

≤∑È«dÐ ÎU³?Uſ 5?D?K ÊU?¹œuN?¹ “« È—UO?Ð ÆXÝ« Áœu?Ð UM?Šu¹ V½U?ł tÐ oŠ d~?¹œ —U~?½ÅqO$« tÝ«— —U? s¹« Ê«d?~??¹œ b?M??½U? r¼ v??O?Ž Ë b?½b??¬Åv ”b?I??d?N??ý tÐ ¯—e?Ð ÈU??¼b?O?Ž È—«e??Öd?ÐUN?½¬ Æb?M?M?Åv töš «— V?KD? ¨v?O?Ž XU?« p?¹ UN?M?ð tÐ Á—U?ý« U?Ð d?O?E?½ qO?łU?½« Æœd?ÅvœUNý Ɯ˗Åv U$¬ tÐ ¯d ‰u³ È«dÐ jI? vOŽ t bMMÅv ÷d v¹U?N½ tDI½ «— rOKý—Ë«bI²?F ÊU?¹œuN?¹ vÖb½“ “« U? t t⽬ U?Ð ÊuÇ œ—«œ XO?׳—« v?¹—Uð d?E½ “« U?MŠu?¹ ÈU¼Åt²?ýu½ÆbýUÐÅv o³DM rO½«œÅv ÈœöO ‰Ë« Êdv½U“ rzöŽd?E?½ÅtÐ d?ðÅoO?œ d?O?E?½ qO?łU??½« ÈU?¼ÅÁœ«œ “« v½U?“ VO?ðd?ð V?Šd?Ð U?M??Šu?¹ qO?$« ÈU?¼ÅÁœ«œÆbMÝ—ÅvtÐ VKſ« U?N½¬d?ÞUšÅtÐ v?OŽ t ÊU?¹œuN?¹ —cÖ b?OŽ È—«e?ÖdÐ —U?ÐÅtÝ “« —U?~½ÅqO?$« ÈUM?Šu¹s??Ý Èd??~?¹œ b??O??Ž “« 5??M??â??L??¼ Ë ©µµ∫±± ¨¥∫∂ ¨±≥∫≤® b??M??Åv œU??¹ ¨œË—Åv rO??K??ý—Ë«tÐ «— vO?Ž È—«c~²?bš Á—Ëœ qL?Ž s¹« UÐ Ë« Æ©±∫µ® X?O½ h?A g?²³ÝU?M t b?¹uÖÅvd?E??½ÅtÐ q?L?²??×?? vU?? Á“«b??½« tÐ d??« s¹« Ë b??¼œÅv j??Ð tU??Ý—U??N??Ç U??¹ tÝ v½U??“ Á—Ëœ p¹s¹« Á—U?Зœ d?O?E?½ qO?łU?½«® Áb?M?¼œ b?O?L?F?ð kŽ«Ë Ê«u?M?ŽÅtÐ v?O?Ž t? X?O?½ Èb?¹œd?ð Æb?Ý—Åv5²??½ ʬ vÞ t v½U?“ —œ vMF?¹ ©≥≠±∫¥ ¨≤≤∫≥ „Æ— ªb?M¹u?Ö v/ ÈeO?Ç v?OŽ XO?U?Ft ÈË vI?O??I?Š X¹—u??ÏU? b??F?ÐÅt?Рʬ “« Æœd? —U??ÅtÐ ŸËd?ý œu??/ ȗˬÅlL?ł «— œu??š Ê«œd?ÖU??ý¨œuýÅv Vłu? «— œbF?² Áb?MM? œdÞ ÈU?¼ÅqLF?«ÅfJ?Ž Ë œ«d« vC?FÐ —œ oO?LŽ ÈU?NO?½uÖd?ÖœlLł ÈË tOKŽdÐ t È—Ë“ Ë d³ł 7?dÖ ÃË« Uð œuР“ô ‰UÝ bMÇ pý ÊËbÐ Æb?ÐU¹Åv ‘d²Ö“UÐ U−M¹« —œ ÆœœdÖ vN²M œ«œ Œ— ÈœöO ≥∞ ‰UÝ —cÖ bOŽ“« q³ È—b t ÈË q² tÐ býÅv«— ÊU“ tÐ ◊uÐd ÈU?¼ÅÁœ«œ bM¹u?ÖÅv sÝ —cÖ bO?Ž p¹ UNM?ð Á—UЗœ jI t d?OE½ qOłU?½« r¼Æb½«ÅÁœd œËb× b¹U/Åv “ô ÈË ¯d Ë !— „—œ È«dÐ UN½¬ vÐU¹“—« o³Þ t t⽬ tÐ jIeO½ ÊU?“ UÐ sL{ —œ Ë œ—«œ œu?łË dOE?½ qOłU?½« Ë UMŠu?¹ 5Ð t ÈdE?½ ·ö²š« s¹d²?ËdF?s¹« tK¾ ÆœuýÅv ◊uÐd v?OŽ Êœd »uKB a¹—Uð tÐ t XÝ« Èd?E½ ·ö²š« ¨XÝ« j³ðdt³M?ýÅZM?Ä —œ ¨b½œd?Åv —«eÖd?Ð r¼ U?Ð ÊU¹œu?N?¹ bO?Ž Vý t —c?Ö bO?Ž vL?Ý— ÂUý U?¹¬ t XÝ«—cÖ b?O?Ž v?L?Ý— ÂU?ý ¨”b?I? t³?M?ýÅZM?Ä ÂU?ý U?u? Ë fd? ¨v²? È«d?Ð ød?O?š U?¹ Áœu?Ð ”b?I?t œ—«œÅv«Ë «— U? ¨oO??œ ÊU?“ s¹« Æb??ýÅv —«e?Öd??Ð b?O?Ž Vý —œ Îôu??L?F?? t XÝ« ÊU?¹œu??N?¹U« rO?½«bÐ XÝ« ÊU?O?½ ±¥ Œ—u tF?Lł U?Ð ·œUB? t —cÖ b?OŽ “Ë— —œ «— v?OŽ «b?Ž« a¹—UðqODF?ð “Ë— dÖ« ’u?BšÅtÐ qO?DF?ð ÈU¼“Ë— —œ tÇ b?¹¬Åv dE?½ÅtÐ XIO?IŠ “« —Ëœ ÎöU? d« s¹«Æb½býÅv/ «bŽ« ¯d tÐ ÊUuJ× býUÐ U¼bOŽ bOŽ U¹ ‰UÝ bOŽ s¹d²Ö—eÐ tÐ ◊uÐdøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 27

‰uÝ— ÈUMŠu¹ o³ÞtO?Nð “Ë— —œò ÈË q?O$« o?³Þ v?O?Ž Æb?¼œÅv —«d? Èd?~?¹œ VO?ðd?ðÅtÐ «— U?¼œ«b?¹Ë— U?M?Šu?¹Œ—u t³?M?ý “Ë— U?Ð vM?F?¹ “Ë—Åʬ È«œd t?Ð —cÖ b?O?Ž Ë ©≥± ¨±¥∫±π® b?¹œd?Ö »uK?B? å—c?Öt²— Ëd? b?ýU?ÐÅv p¹œe?½ t ÈbO?Ž ÈU?C? —œ Vý t³?MýÅZM?Ä ÂU?ý Æb?ýÅv tł«u? ÊU?O?½ ±¥vð—u —œ v?OŽ t X?O?½ —cÖ b?OŽ ©v²?MÝ® v?MO?z¬ ÂUý ¨ÂU?ý s¹« U« Æ©±∫±≥ „Æ—® XÝ«Æb¹U/ —«eÖdÐ œuš Ê«œdÖUý UÐ Vý tFLł —œ «—Åʬ X¹UÐÅv býÅv/ t²AÔ tbýUÐ f¹u½ÅqO?$« s¹« vM¹œ rO?UFð lÐUð d?Ö« v²Š UM?Šu¹ ÈbM?ÐÅÊU“ øXÝ« v tÇ U?Ð oŠÁœ«œ `Ołdð VKſ« ¨©œ—UáÝÅv ÊUł býÅv v½UÐd —cÖ ÁÒdÐ t v²ŽUÝ —œ vOŽ t vMF s¹bЮ5Ð ◊U³ð—« t²?ý— Uð bM?AÐÅv «— —c?Ö bOŽ b?FÔÐ ¨5Ä«Ë ÂU?ý tÐ d~¹œ Ê«—U?~½ÅqO$« Æœu?ýÅvÆbM¹U/ —«ddÐ «— UOK »«dý Ë ÊU½ ‰ËUMð 5¹¬ Ë ÈœuN¹ —cÖ ÂUýt²U¹ rł qO$« p¹d~¹œ “« d?²AO?Ð œuýÅv ‘—«eÖ Ê«b?ON« ÈU?MŠu¹ jÝu?ð t vF¹UË »u?Ç—UNÇ VO?ðdð s¹b?ÐÆbMÅv XIÐUD v¹—Uð o¹UIŠ UÐ Ê«—U~½ÅqO$«d¼U?þ —œ s¹« U« XÝ« Áb?ý rO?EM?ð Èd?²L? XÒœ U?Ð bM?¼œÅv v² Ë U?u? ¨fd t v?ŠdýÁUÖb?¹œ o³?Þ «— l?¹UË Ë t?²?ý«œ t²?ý—d?Ý UO?N?« rK?Ž —œ e?O?½ U?N?½¬ tÇ ¨b?ýU?ÐÅv “«b?½«ÅjK?ſ d?«tÇ fd? qO??$« U?¹ U??u? qO??$«® Èd?~??¹œ ÈU?N??ÐU?²?? —œ «— d?« s¹« Æb??M?¼œÅv t?z«—« ÊU?ýœu?šUMŠu?¹ Ë bM?²O?½ UM?Šu¹ “« d?²L v?ÝUMý«b?š —œ dO?E½ qO?łU½« ÊUH?R Æb?¹œ Ê«uðÅv ©øb?¹uÖÅv—œ t XÝ« v b¹U/Åv vdFÔ Ë« t? v¹UOŽ ÆbýUÐÅv/ ÊU?½¬ “« d²L vÝUM?ýÅa¹—Uð —œ eO½—bÅs¹« t Xý«œ vHR “« Èd?~¹œ —UE²?½« Ê«uðÅv U¹¬ Æœ—«œ —«d œu?š dBŽ —œ Ë œuš XJ?K2øœ«œÅv XOÒL¼« «bš dÄ ÈdOÖÅsð “«— tÐ≤∏

Page 28

≤πUMŠu¹ qO$« ‘—U~½5²???½ò »U?²? ‘—U?~?½ ‰U¦? Ê«u?M?ŽÅtÐ Æœ—«œ œu?š tÐ ’u?B?? È«Åtâ??¹—Uð v?ÐU²? d?¼—œ ʬ vÄUÇ t??½ 5?Ë« Æb?ý ŸËdý ±πµµ ‰U?Ý “« 5??²O?½ óu?Ý å5?²??½ —Ëœò U?¹ åÁd?¹«œvMF¹ ¨bý ×Uš ÛUÇ d?¹“ “« ±π∏≤ ‰UÝ —œ ʬ qU Ë r²H?¼ ÛUÇ Ë b¹œdÖdA²?M ±π∂π ‰UÝd~?¹b?J?¹ UÐ r−?Š ÿU?( “« tL?¼ t »U?² nK?²?? ÈUN?ÄU?Ç Èœ«b?Fð Ë XL?Š“ d?Ý«d?Ý ‰UÝ ≤∑vÝ—d?Ð œ—u?? ʬ Ïtâ???¹—U??ð È“U??Ý“U?Ð XN??ł gO??Ä U?N??ðÒb?? “« U?M??Šu?¹ q?O?$« Æb??½œu??Ð ËU?H??²?ÏtO{d s¹dš¬ ‰U¦ Ê«u?MŽÅtÐ ¨5BB²? ÈUN¦×Ð 7d?Ö dE½ —œ ÊËbÐ ∫XÝ« ÁœuÐ Ê«bM?LA½«œt rO??¼œÅv tz«—« U??L??ý tЫ— (Boismard) —U?«u??Ð gO??A?? ÂU?½Åt?Ð ·Ëd?F?? —U??O???Ð Èb??M??L??A??½«œ∫b¼œÅv tz«—« d¹“ VOðdð tÐ «— UMŠu¹ qO$« ‘—U~½ Ïtâ¹—UðÆdO?Ä tÐ VIK? ÈU?MŠu?¹ nOQ?ð 5Ë« ≠≤ Æb?ýÅv ÁœU?H²?Ý« ÈdU?Ý ÊU?²Ý« —œ t ÈbMÝ ≠±XŽULł ÈU?CŽ« “« vJ?¹ jÝuð U¼Åt²?ýu½ s¹« ȗˬÅlL?ł ≠¥ Æhý 5?L¼ “« vM¹u?½ t²ýu?½≠≥ÆvzUMŠu¹ ÊUO×OÈdUÝ tâÐU² ©±ÊU?O?×?O?? XŽU?L?ł —œ t t?²?ý«œ œu?łË vJ?Çu? tâ?ÐU?²?? ÎôU?L?²?Š« ¨nO?Q?ð —U? È«b?²??Ы —œjÝuð œË“ vK?Oš tI?D?M s¹« t rO?ÐU¹Åv—œ Êôu?Ý— ‰U?LŽ« “« ÆXÝ« Áœu?Ð ÁœUH?²?Ý« œ—u Èd?UÝUð b?½b?¬ÅU?$«bÐ U?M?Šu?¹ Ë ”dD?Ä vM?F?¹ Êôu?Ý— “« dH?½ Ëœ Ë b?¹Ëd?Ö qO?$« tÐ ”UL?ý fÔá?O?K?Ot rO½«œÅv s¹«dÐÅÁËö?Ž Æ©≤µ≠±∫∏ÅŸ«® bM¹U?/ bO?¹Qð «— tID?M s¹« ÊU?O×?O 5?²?½ ÊU1«Æb½œuÐ Áœ«œ ‘uÖ ÈË tÐUDš tÐ rOJý vU¼« Ë œuÐ Áœd —cÖ U$¬ “« vOŽvMF¹ ¯—eÐ v³½ ʬ —U?E²½« —œ bM?ýUÐ `O Ê«u?MŽÅtÐ vBý dE?²M tJM?¹« “« gOÐ UN¹d?UÝvÝu? tÐ Áu?N¹ò ∫œu?Ð Áb?ý ÂöŽ« ±∏∫±∏ÅYð —œ ÈË Êb?¬ t b?½œd?ÐÅv d??Ð b?¹b?ł vÝu? ʬ«— œuš Âö Ë œd? r¼«uš Àu?F³ u?ð q¦? ÊUA¹« Ê«—œ«d?Ð ÊUO? “« ÊUA?¹« È«dÐ «— È«Åv³?½ ∫XHÖÆ©±∏∫±∏ÅYð® åXHÖ b¼«u?š ÊUA?¹« tÐ .Ud d?« Ë«ÅtÐ t⽬ d?¼ Ë Xý«cÖ r¼«uš g½U?¼œ tÐvÝu b?M½U?L¼ ÆåbýU?ÐÅv v?OŽ œu?łË —œ b¹b?ł v³½ 5?L¼ Êb?½U¹U?/ò ÈdU?Ý tâÐU?² b?BUHý ¨U?½U »«dý ∫b?½UÝ—Åv —uN?þ tÐ ÊUA½ tÝ œu?š X¹—uQ U?³Ł« È«dÐË« ¨©π≠±∫¥ÃËd?š®ÆbýUÐÅv ÊU1« Êœ—ˬ b¹bÄ åU¼ÅÊUA½ò s¹« ·b¼ ÆUݬÅÁe−F bO ËÅvË—Å@M¼dÝdÄÅÊœ«œ—œ t⽬ “« ‰Ë« XL —UNÇ —œ ÆXÝ« ÁœuÐ XL ZMÄ qUý Ë dB² Ë ÁœUÝ tâÐU² s¹«øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 29

‰uÝ— ÈUMŠu¹ o³ÞË ¯d Ë !— r−MÄ XL? Ë œuýÅv t²?HÖ sÝ œ—c?ÖÅv UOM?ŽÅXOÐ Ë rOK?ý—Ë« ¨qOKł ¨ÁdU?ÝÆX?½«œ ◊u??Ðd? ÈœöO?? µ∞ ÈU?N??U?Ý tÐ Ê«u??ðÅv «— ʬ ‘—U?~??½ Æb?¼œÅv Õd??ý «— e?O??šU?²??Ý—ÊUeL?¼ ÊUO?JO½u?U?ð tÐ ‰Ë« tUÝ— vM?F¹ v×O? t²?ýu½ s¹d?ðÅv1b U?Ð tâÐU²? s¹« ¨s¹«dÐU?MÐÈUMŠu¹ tÐ «— ʬ t v²¹«Ë— Æb?¼œÅv qOJAð« — lÐU?M “« vJ¹ Uu qO?$« È«dÐ 5Mâ?L¼ Ë ÁœuÐÆb¹¬Åv `O× dE½ÅtÐ b¼œÅv X³½ ‰uÝ—dOÄ ÈUMŠu¹ t²ýu½ 5Ë« ©≤œdÖUý Ë ‰u?Ý— ÈUM?Šu¹ 5?Ð ”UO?ÄUÄ ÂU?½ÅtÐ v×O? È«ÅÁb?M¹u?½ ÈœöO±≥µ ‰U?Ý œËbŠ —œåXŽULł fOz—ò ÈUMF? tÐ ådOÄò ÆœuýÅv qzU ËUH?ð b½«ušÅv dOÄ ÈUM?Šu¹ «— Ë« tÅÈd~¹œÈUMŠu¹ ÊUL¼ Èu ‰UL²Š« tÐ ÆbN½Åv œuš dÐ f¹b ÈUMŠu¹ ôUÝ— ÁbM¹u½ t XÝ« vUIËÊœ“ r¼ÅtÐ ÊËbÐ Ë« ÆXýu½ «— ÈdðÅv½ôu?Þ fÐ »U² ÈdU?Ý tâÐU² “« ÁœU?H²Ý« UÐ t XÝ« d?OÄbÝd?Ð ∑ tÐ åU¼ÅÊU?A½ò œ«b?Fð b?¼«ušÅv? ÊuÇË« Æb?¹U/Åv qO?LJ?ð t²?dÖ «— ʬ tU?³½œ tâÐU?²tU??{« «— —“U??F?K??¹« Êœd?? Áb??½“ Ë œ«“—œU?? —u?? ¨Ãu??K??H?? œd?? ÈU??H??ý ¨ÊU??½ Êœd?? œU?¹“ U??¹«Ë—tÐ vOŽ dH?Ý 5Ë« b½«u?²Ð Uð bM?Åv rOI?ð XL Ëœ tÐ «— qO?Kł tÐ ◊uÐd Ÿu?{u Æb¹U?/ÅvÆb¼œÅv —«d U$UL¼ —œ «— ”u1œuIO½ UÐ X³× eO½ Ë b¼œ ÈUł ʬ —œ «— rOKý—Ë«—UJ?Ð e?O?½ fd? Ë v²? qO?łU½« ÈU?N?ý—U?~?½ 5?²??½ È«d?Ð t œd?ÐÅv —U?JÐ «— v?—«b ˫ΫbFÐ t²?ýu½ ʬ œuš U?« ÆœuýÅv p¹œe?½ dOE?½ qOłU½« ÊU?ÖbM?¹u½ tÐ Ë« VO?ðdð s¹b?РƜ˗ÅvÆœuÐ b¼«uš v² qO$« v¹UN½ 7 cšÏQkHŠ ÈdUÝ ÊUO?×O ÊUO? —œ «— œuš ÈU¼Åv~²?Ð«Ë eO½ Ë tâ?ÐU² 5Ë« vMO?DK t³?Mł Ë«U³Ł« tÐ «— ÈË X¹—u?Q t «— åvzU?¼ÅÊUA?½ò t XÝ« v³½ åʬò oO?I% tÐ vO?Ž Æb¹U?/ÅvÊUM?U?Ý vM?F tÐ åÊU?¹œu?N?¹ò b?½“—ËÅv XHU?? ÈË U?Ð t vzU?N½¬ Æb?¼œÅv ÂU?$« b?½U?Ý—ÅvÈUNUÝ œËbŠ —œ t²ýu?½ s¹« t bÝ—ÅvdE½ÅtÐ ÆbM?ýUÐÅv rOKý—Ë« UU?I ÎUuB? Ë t¹œuN¹ÆXÝ« t²U¹ ‘—U~½ ÊU¹œuN¹ ÂUO 5Ë« “« q³ vMF¹ ÈœöO ∂µ≠∂∞dOÄ ÈUMŠu¹ b¹bł t²ýu½ ©≥t åUO?M?U?łò dN?ý ·«d?Þ« ¨Èœu?N?¹ 5¹¬ ¨ÈœöO?∑∞ ‰U?Ý —œ ÂË— U?Ð œu?N¹ @M?ł ‰U?³?½œ tЉUŠ—œ —u?A ÆXd?Ö Á“U?ð vðUO?Š XÝ« Áœu?Ð v¹d? ¯—e?Ð ŒuO?ý b?¹bł ÈU?N?¹bM?ÐÅt²?Ýœ ed?Ë tO?M 5?Ð jЫ˗ Ë b½œu?Ð Áœ“ dłU?N? tÐ XÝœ rOK?ý—Ë« ÊUO?×?O? XŽUL?ł ÆœuÐ ‘U?A²?ſ«tO?K?Ž d?Ð t? v¹U?¼U?Žœ t³??M?ý ÈU?¼“Ë— œu??N?¹ 5?¹¬ rÝ«d? —œ ÆœU??N?½ vÖd?O??ð tÐ Ë— Ê«u?ł ÈU???O?K?tÐ ÊU1« 5Ð t b½œdÅv ”UŠ« —U?³ðÅÈœuN¹ ÊUO×O? Æb¹œdÖÅv e¹u& œuÐ `O? Ê«œdÖUýÆb½«Åt²dÖ —«d v¼«— Ëœ dÝdÐ œuš Âu tÐ X³½ È—«œUË Ë b½Ë«bš≥∞

Page 30

≥±È«dÐ Ë« ÆœËd?Ð dO?G? ÈUO?ݬ —œ l«Ë f?« dN?ý tÐ v²?¹«Ë— d?ÐUM?Ð b?ý —u³?− d?O?Ä ÈUM?Šu?¹Æœ—ˬÅv—œ d¹d% t²ý— tÐ Á—UÐËœ «— œuš »U² X?¹“Åv UN½¬ ÊUO —œ t v½UO×?O UŽULłÆb¼œÅv dOOGð «— UN½¬ VOðdð jIË Áœu/ kHŠ «— vK³ dŁ« VUD ÂULð Ë«UO½œ XIK?š ¨t²dÖ ÂU?N« v³¼c? 5¹¬ tÐ ◊uÐd? œËdÝ p¹ “« b¹œdð ÊËb?Ð t qO$« tbI?XH¼ —œ b¹b?ł v²I?Kš b?M½UL?¼ vO?Ž —U ÆbM?Åv Áb½“ ÊU?¼–« —œ g¹«bO?Ä »U²? ”UÝ« dÐ «—Æb¹¬Åv b¹b?ł ÈUO?½œ “Uſ¬dÝ Ë t?²H¼ 5?L²?A¼ Ê«uM?Ž tÐ eO?šU²?Ý— fáÝ Æœd¹c?ÄÅv ÂU$« t²?H¼bO?Ž ¨t¼U?−?M?Ä b?O?Ž ¨—c?Ö b?O?Ž tÝ vM?F?¹ œu?N?¹ ¯—e?Ð b?O?Ž gý tK?O?ÝËÅtÐ v?O?Ž È—«e?~?²?b?š«— ‰U?L?? Âb??Ž t XÝ« Èœb??Ž gý œb??Ž Æœœd?ÖÅv? lD?I??M?? b??³?F?? f¹b??I??ð b?O??Ž Ë U??¼ÅtL??O?š—cÖ b?O?Ž jÝu?ð v²??¹U?Ð œu?N?¹ ÈU?¼b?O?Ž t XÝ« s¹« Êœ«œ ÊU?A?½ —u?E?M? U?−?M?¹«—œ Æb?½U?Ý—ÅvÆœuý 5A½Uł XÝ« qU bOŽ t½U~¹ t v×OX% Áó¹Ë tÐ ÈË d?Ł« Æb¹U?/Åv @M?¼U?L?¼ d?OE?½ Ê«—U?~?½ÅqO?$« —UŁ¬ U?Ð «— œu?š d?Ł« ¨nR?ôUÝ— UÐ Ë« t b¹œ Ê«uðÅv 5MâL¼ Ë œd?OÖÅv —«d ÊôuÝ— ‰ULŽ« »U² Ë U?u qO$« dOŁQðUNM?¹« Æb¹u?½Åv VKD? ÊUO×?O q?½ 5Ëœ È«d?Ð Ë« ÊuM« ÆXÝU?Mý¬ vÐu?šÅtÐ ‰uÝ— fuÄË b½—ˬÅv ÈË— ÊU1« tÐ Ê«œdÖUý 5²?½ œUNý Á«— “« jI Ë b½«ÅÁb¹b½ «— v?OŽ ÈUN½UA½ÈU¼“«— —Ëœ tÐ XŽU?Lł v³?¼c? vÖb½“ Æœu?ýÅv b?OQ?ð ʬ XOL?¼« d?Ð t XÝ« œUN?ý 5?L¼ÆbMÅv «bOÄ ’Uš vý“—« ¨gAÐ Ë È—«e~ÝUáÝ 5z¬ Ë bOLFðd~¹œ ¨vO?Ž ÊUMLýœ ÆXÝ« Èd?²AO?Ð XOL¼« ezU?Š œuýÅv ◊uÐd? t¦ŠU³ tÐ t? v²L U?«XÒ¹–« Ë —«“¬ tÐ t b?ýU?ÐÅv v½U?O??¹d? td?? d?ðÅoO?œ —u?ÞÅtÐ tJ?K?Ð b?M?²??O?½ åÊU?¹œu??N?¹ò ÏtL?¼dD?š —œ «— vO?Ž XO¼u?« t —U³?ðÅÈœu?N¹ ÊU?O×?O? UÐ —U?~½ÅqO?$« Æb?M¼œÅv t«œ« U?¼ÅXŽUL?ł—u½ t åÈd¹dý ÈUO½œò Ë b?MMÅv vH½ «— ÊU1« t åœuN?¹ dOſò UÐ Ë bM¼œÅv —«d? Êbý u×ÆœeOšÅvdÐ tKÐUI tÐ œd¹cÄÅv/ «—tÐ d~¹œ «— åUMŠu¹ ôUÝ—ò ÊULÖÅvÐ tKŠd s¹« —œ nR? ÆbÐU¹Åv ‘d²Ö 7ýu½ p³Ýs¹« U?Ð œu?Ð Áœd?Ð —U?J?Ð «— ‰Ë« tU??Ý— “« vðU?F?D? Áó¹u?Ð «— ʬ“« vðU??F?D? Ë Áœ—ˬ—œ d?¹d?% t²?ý—Ë« ÈU¼—U?²?H?Ö “« oO?L?Ž Èd?O??H?ð —u?ÅtÐ Áœ«œ ‘d?²?Ö Ë X?F?ÝË«— v?OŽ ÊU?M??Ý t ·b?¼ÆbOÝ— ÂULð« tÐ ÈœöO πµ ‰UÝ œËbŠ —œ vMF¹ ‰Ë« Êd ÊU¹UÄ “« q³ dŁ« s¹« Ϋd¼Uþ Æœ—ˬ—œUMŠu¹ qO$« ©¥p¹ —UŁ¬ “« Ë r¼ÅtÐ p¹œe?½ —UO?Ð t qO?$« “« 7 Ëœ ¨ÈœöO? ÂËœ Êd? “Uſ¬ —œ s¹«d?ÐUM?Зœ VUD U?« Xý«œ ËUH?ð r¼ UÐ U?N½¬ —œ ÕËd?A l¹UË VO?ðdð ÆXý«œ œu?łË b½œu?Ð ÁbM?¹u½Æb½œuÐ r¼ tÐUA b½uý—«dJð ÎöU tJ½¬ÅvÐ U¼ÅtKLł Æb½œuÐ ÊUJ¹ UË« VUſøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 31

‰uÝ— ÈUMŠu¹ o³Þ«— UN½¬ 7?O¬ r¼—œ —U? œuÐ v¹U?MŠu¹ ÈU?¼ÅXŽUL?ł “« vJ¹ tÐ oK?F² t Ê«œd?ÖUý “« vJ?¹‰Ë« ‘—U~½ —œ t «— È«ÅÈ“«u²? YŠU³ ÂËœ ‘—U?~½ VOðdð Ë rE?½ kHŠ UÐ Ë« ÆXd?Ö gOÄ —œ«— ʬ Êu?M??« t vK??O??$« 7?? tÐ œ—«u?? “« È—U?O????Ð —œ d??« s¹« Æœu??/ ʬ qš«œ b??ýÅv XU??¹Ë ÈœuN¹ b{ tœU− Ë t¦ŠU³ 5M?âL¼ Ë« ÆXÝ« ÁbOAÐ —«dJð Ë qOB?Hð XOUš rOÝUMýÅve?O?½ Ë åb?¬ ÊU?¹œu?N?¹ Èu?Ý“« U?$ò t œd? ȗˬœU??¹ Êu?Ç b?O?A??Ð nO?H??ð «— Èu??O?½œ b?{«— ʬ rO½«uðÅv Á“Ëd?« U t ‰uÝ— ÈU?MŠu¹ qO?$« fÄ ÆåXÝ« Áb¬ UO?½œ U$ È«dÐ v?OŽòÆb¬ œułuÐ VOðdð s¹bÐ rO¹U/ tFUDXdAOÄ Ë ‰uÝ— ÈU?MŠu¹ oLF?ð —œ »U² s¹« œUNý tL?AÇdÝ t rOM? ‘u«d b¹U³?½ U«È«dÐ ”bI«ÅÕË— Èd³¼— Ë ÂUN?« UÐ »U² s¹« ÆXÝ« ”bI«ÅÕË— jÝuð “«— oL?Ž —œ Ë« ÈUOK”bI«ÅÕË— Ë Áœd ȗˬÅlLł `O t v¹UOK Á«d?L¼ tÐ Ë Ê«—«b½U1« v~MAð tÐ Êœ«œ »«ułÊ«uM?ŽÅtÐ «— »U?²? s¹« t XÝ« `O?? ÈU??O?K? 5L?¼ Ád?šôU?Ð Ë XÝ« Áb?ý t²?ýu?½ Áœu?Рʬ dÐXÝ« t²d¹cÄ qO$«≥≤©∏∫¥ u¹±®ÆXÝ« X³× «bš±∑ Êd 5ðô ÈUOK vÐuÇ tL−

Page 32

± »UÐ UMŠu¹ qO×½« ÂËœ qB«b²Ð« —œ«b²Ð« —œŸËdý œu?š ’U?š o¹d?Þ tÐ «— ʬ b½«u?ðÅv v? d?¼ øb?ýUÐ b?¹U?Ð t½u?~?Ç qO$« “U?ſ¬ U?L?ý dE?M?ÐÆb¹U/Æå«bš dÄ `O vOŽ qO$« ¡«b²Ð«ò ∫b¹uÖÅv Ë œ—«œ “UO½ s¹“Ë ÏtLK bMÇ tÐ UNMð ¨fd ≠dÄ ¨œË«œ dÄ vOŽ t b¼œ ÊUA½ U?ð bMÅv töš «— a¹—Uð ¨tU½ÅV½ Êœ—ˬ r¼«d UÐ v² ≠ÆXÝ« rO¼«dЫÆb¼œÅv ÊUA½«— vOŽ vN« ¡UAM ¨vOŽ Ë ÁbM¼œ bOLFð vO×¹ t¹UI UÐ Uu ≠«— v³¼c ÈœËdÝ Ë« t bÝ—Åv dE½ tÐ Æb?¹U/Åv “Uſ¬ œËdÝ g¹«dÝ UÐ «— œu?š qO$« UMŠu¹ U«UN½¬ ÊU?O —œ «— œu?š XU?Ý— Ë X¹—uQ? ÈË t v½UO?×O? U?ŽUL?ł ÏÁœUH?²Ý« œ—u? t t²d?Ö dÝ “«—œ t rOKý—Ë« b³F vA¹UO½ sN œËdÝ Ê¬ “« XÝ« vÝUJF½« v¹uÖ œËdÝ s¹« ÆbýUÐÅv b½«—cÖÅvUN½ULݬ «bš ÆÆÆ«b²Ð« —œò ∫œuýÅv? Áb¼UA g¹«bOÄ »U² ‰Ë« »U?Ð —œ ”bIÅ»U² t×H 5Ë«åÆÆÆœuAÐ v¹UMýË— t ÆÆÆXHÖ «bš Ë ÆÆÆb¹d¬ «— 5“ Ëœuš tÐ Èb¹bł ÂuNH `O vOŽ —u½ —œ býU?ÐÅv ”bIÅ»U² ÂULð tÐ ◊uÐd t tbI s¹« U«sÝ Ë ÆÆÆœu?Ð v²Ý«— —u?½ ʬ ÆÆÆb¬ b?¹bÄ Ë« ÏtK?OÝË tÐ e?OÇ tL?¼ ÆÆÆœuÐ s?Ý “Uſ¬ —œò ∫œd?OÖÅvåÆÆÆbý sUÝ U ÊUO —œ Ë bý sð“«b½«Å5MÞ `O? vO?Ž Êb¬ UÐ t XÝ« ÊU?Nł “«Ë¬ s¹« ÆœuýÅv ŸËdý 5?MÇ s¹« UM?Šu¹ qO$«a¹—Uð Ë ÊUNO tÐ t ÊU?½« ÁU~½ ÆœdOÖÅv œu?š tÐ È«ÅÁ“Uð ÂuNH t XÝ« XI?Kš ÂULð s¹« ÆœuýÅvdÐ œœd?Ö Ê¬ l½U U?LK?þ tJ½¬ÅvÐ U?$¬ “« b½«u?ðÅv —u?½ t bM?OÐÅv Á“U?ð vœÅÁbO?áÝ X?Ý« ·uD?FÆœuý lUÞ ÊUNłÊUA½ XA~½« UÐ «— ʬ vð—U³ŽÅtÐ Ê«u²?Ð b¹UÐ tJKÐ XO½ vU bÐU?ðÅv UO½œ dÐ t È—u½ ÊbOz«dÝœUN?ý gI?½ ¨gI?½ s¹« Ë b?¹U?O?Рʬ Èu?ÝÅtÐ Ë b?ÝU?M?A?Ð «— —u½ t? œ«œ ÊUJ?« ÊU??½« tÐ b?¹U?Ð ¨œ«œ«— œuš XÝœ vO?×¹ åÆœ«œÅv œU?Ný —u½ Á—U?Зœ U« œu?³½ —u?½ œuš Ë«ò ∫XÝ« Áb?M¼œ b?OL?Fð vO?×¹qOJAð Ê«œdÖUý t²¼ 5Ë« VOðdð s¹bÐ Æb¼œ ÊUA½Åb¹¬ÅvÅXݜŗ˜œ«ÅtÅ«—ÅvÅUðÅbMÅvÅ“«—œÆbÝdÐ U tÐ œUNý s¹« Uð bMM ‰U³½œ «— vO×¹ œUNý t Xý«œ bM¼«uš tHOþË UN½¬ ÆœuýÅvs¹« ÂËœ qB Ë UMŠu¹ ‰Ë« »U?Ð È«u²× ÎU?«uð ÁbM¼œ bO?LFð vO×?¹ œUNý Ë UMŠu?¹ qO$« ÏtbIqOłU?½« UÐ —bÅʬ t? «— qO$« s¹« Âb? tÐ Âb U?ð rO²?«Åv Á«— tÐ ÊuM?« ÆbM?¼Åv qOJ?Að «— »U?²Æœuý `O vOŽ 7šUMý d²NÐ È«dÐ v¼«— ¨Á«— s¹« t býUÐ ÆrOzU/ vÝ—dÐ œ—«œ ËUHð dOE½≥≥ øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 33

«b²Ð« —œ≤≠±œuÐ sÝ “Uſ¬ —œœuÐ «bš œe½ sÝ ËœuÐ «bš sÝ ËÆœuÐ «bš œe½ Ë« “Uſ¬ —œµ≠≥b¬ b¹bÄ Ë« tKOÝËÅtÐ eOÇÅtL¼ÆbUO½ b¹bÄ eOÇ êO¼ Ë« ÊËbÐ ËœuÐ Ë« —œ vÖb½“œuÐ ÊUOœ¬ —u½ vÖb½“ ËbAš—œÅv vJ¹—Uð —œ —u½ ËÆt²UO½ XÝœ ʬ dÐ vJ¹—Uð Ë∏≠∂ «bš ÈuÝ “« ÁœU²Ýd bý «bOÄ ÈœdœuÐ vO×¹ gU½ tb¬ œUNý È«dÐb¼œ œUNý —u½ ʬ Á—UЗœ UðÆb½—ˬ ÊU1« Ë« tKOÝËÅtÐ ÊU~L¼ Uðœu³½ —u½ œuš Ë«Æœ«œÅv œUNý —u½ Á—UЗœ U«±±≠πœuÐ v²Ý«— —u½ sÝbAÐÅv vMýË— «— vœ¬ d¼ tb¹¬Åv—œ ÊUNł tÐ ÊuÇ ËœuÐ ÊUNł —œ Ë«b¬ b¹bÄ Ë« tKOÝË tÐ ÊUNł ËÆXšUMA½ «— Ë« ÊUNł Ëb¬ œuš t½Uš tÐ ËÆbM²d¹cá½ «— Ë« g½U Ë≥¥tb???I?? —U???²???šU???Ý

Page 34

≥µ«— U??M???Šu??¹ q?O??$« Ïtb???I??? f d???¼vM?²? vzU?¹u?Ä d?O?ŁQ?ð X% ¨b?M? tF?U?D?ʬ ÊœuÐ vzUMſ Ë veGð t œdOÖÅv —«d?ÁU~½ vH? ÎU?³¹d?Ið «— ʬ vðUO?N« —b?eO?~½«Å»U?−Ž« —b? s¹« Ë XÝ« t²?ý«œqO??$« 7??? qO??K???% Ë tÐe???& U??Ð ÆXÝ«qzU???½ d??« s?¹« d??²???N???Ð „—œ tÐ Ê«u???ðÅvvýU??½ «b??š U??O???Š “« —b?? s¹« Æb??¬—œ Ë œœd??ÖÅv?“U??Рʬ t?Ð Á—U??ÐËœ Ë Áb???ýt «— U?¼ÅÊU??½« Áœu?ð œu?š Xd?Š sL?{«b?š Èb??½“d?? t?Ð v??O??Ž Êb??¬ XÒK??ŽÅtÐÆœdÐÅv œuš ‰U³½œÅtÐ b½«ÅÁbý uŽœvM?×?M?? p¹ ¨Ê«b?M??L?A??½«œ “« vJ?¹Áœu/ rO?Ýdð vu?cÔ¼ p¹ v?MF?¹ vÝbM?¼«— vðU?O?N?« “«b?½«ÅrA?Ç s¹« b??½«u?ðÅv t«— U? l«Ë—œ vM?×?M? s¹« Æb?¹U?/ r?−?U??ð ©v?N???« vÖb???½“® X¹U???N???½ÅvÐ p¹ “«©«b???š U???Ð vÖb???½“® d????~???¹œ X¹U???N???½Åv?ЗU??M?? “« sL??{ —œ Ë b??¹U???/Åv X¹«b??¼«b?š Èb?½“d?? tÐ t v¹U??¼ÅÊU???½« ÊU?1«ÆbMÅv —cÖ b½«ÅÁbý uŽœ—U²šUÝ t vzULý tFUD Ë tE?ŠötÐ «— U?M??Šu?¹ ÂU??O?Ä Ë œ“U?Ý s?ýË— «— 7?tL¼ Ïtö?Ž œ—u b?½U?Ýd?Ð U¼ÅÊU??½« VK?ÆœuÐ b¼«ušøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«±≥≠±≤b½bý «d¹cÄ «— Ë« t v½U tL¼ tÐ U«b½—«œ ÊU1« gU½ tÐ Ë b½uý «bš Ê«b½“d U𠜫œ —«b²« ¨Êuš “« Áœ«“ t½ t v½U½¬vœ¬ Áœ«—« “« t½ Ë sð Áœ«—« “« t½ÆbM²¼ «bš “« tJKб¥bý sð sÝ Ëb¹œdÖ sUÝ U ÊUO Ë.œd UýULð «— Ë« ÁuJý U Ë v²Ý«— Ë iO “« dÄ U²J¹ dÄ t v¼uJýÆœ—«œ —bÄ “«±µœ«œÅv œUNý Ë« Á—UЗœ vO×¹œ“Åv œU¹d∫«Åt²HÖ t XÝ« ÊUL¼ s¹«¨b¹¬Åv s “« fÄ t ʬÁbý s “« gOÄXÝ« ÁœuÐ s “« gOÄ «d¹“±∑≠±∂Ë« È—UýdÝ “« «d¹“.œdÐ ÁdNÐ U tL¼›.œd XU¹—œ¤ ÆiO “« gOÐ iO Ëbý Áœ«œ vÝu ÏtKOÝËÅtÐ «—uð «d¹“v²Ý«— Ë iO U«ÆXÝ« `O vOŽ tKOÝËÅtб∏ªXÝ« Áb¹b½ v eÖd¼ «— «bšU²J¹ dÄ ›ÊUL¼¤ «bš p¹XÝ« —bÄ ‘uſ¬ —œ tÆbO½UÝUMý «— Ë« ÈË

Page 35

«b²Ð« —œ“Uſ¬ —œ «— U?L?K? s¹« t v?U~?M?¼ åÆÆÆœu?Ð s?Ý “U?ſ¬ —œòUON?« rKŽ U?Ð t rOM?Åv ”U?Š« 5MÇ r?O½«ušÅv U?MŠu?¹ qO$«È«d????Ð j?I????? Ë œ—«œ tK?????U????? U????? ÏÁd?????“Ë— vÖb?????½“ “« t? vzô«Ët vð—u? —œ ÆrO?²??¼ Ë—ÅtÐË— ¨XÝ« Áb?ý t²?ýU?~?½ ÊU?B?B??²?t —u?ÞÅÊU??L??¼ b??ýÅv t²??ýu??½ U?L??K?? s¹« t vF??u?? fJ??Žd??ÐfÄ Æœu??Ð Áb??ŽË “« —U???ýd??Ý XÝ« ÏÁœó U???¹ qO??$« “U???ſ¬ Ït²????¹U???ý«— U?¼ÅÁb??ŽË ÊU??L??¼ œu??š È“Ëd??« ÊU??M????Ý —œ t rO??zU??/ gýu??ÆrOM “«b½«Å5MÞeOÇ tÇ tÐ «— U? UN?M¹« ÏtL?¼ øXO?Ç «bš ¨ÊU?½« ¨UO?½œ ÈUM?F«— U s¹dU?F “« È—U?O?Ð ¨ô«RÝ t½u?Ö s¹« øb½“UÝÅv? bNF?²Æœ“UÝÅv »cFU?O?½œ ”u?Öu?ò ∫œd?Åv ‰«R?Ý 5?M?Ç —U?B?²?š« —u??Þ tÐ ÈœöO? ‰Ë« Êd? v½U?½u?¹ s¹d?J?H?²?? “« vJ?¹U t È«ÅÁ“«b½« ÊU?L¼ÅtÐ ô«R?Ý s¹« åø«b XO¼u?« ”uÖu? Ë øXÝ« «b ÊU?½« ”uÖu øX?OÇÆœ«œÅv »«cŽ «— ÈË b¹U/Åv »cF «——œ åÆ«bš dÄ vOŽ vMF¹ ”uÖuò ∫b¼œÅv »«uł 5MÇ v½U½u¹ dJH² ʬ tÐ —U~½ÅqO$« ÈUMŠu¹vOŽ UO½œ Ë ÊU?½« Ë U vÖb½“ ÂuNH?ò ∫XHÖ bM¼«uš qO ‰U?L UÐ t b½—«œ œułË vU?ý« U ÊUOåÆrOÐU¹Åv «— Ê«œËUł UOŠ ÏÁbŽË Ë X³× Êu½U ¨5²Ý«— È«bš Êbý —UJý¬ Ë« —œ U Ë ÆXÝ«È«dÐ UN½¬ XÝ«uš—œ tÐ «— œuš Ê«dUF tłuð —U~½ÅqO$« åÆÆÆœuÐ tLK «b²Ð« —œò ÏtKLł 7ýu½ UÐt X?O½ ‘—U?~?½ —u?¹“ ÈË qO?$« tb?I? Æb?¼œÅv »«u?ł Ë Áœu?/ VK?ł ¨ÁbŽË Âu?N?H? Êœu?/ sýË—tÐ v³¼c rÝ«d È«b?²Ð« —œ t vÝuU½ È«b? U¹ œuýÅv VB½ È«ÅÁ“U?G —œ dÝ dÐ t? v¹uKÐUð b?M½UL¼Ë —ˬŻU−Ž« XÝ« È«Åtöš t?bI s¹« Æb?ýUÐ Áb?ý Áœ«œ ÈUł ÈË »U?² “Uſ¬ —œ t ¨b?¹¬Åv—œ «bʬ Æb¹U/ VK?ł œušÅtÐ b?MýU?ÐÅv «bš Èu?ÄUJ?ð —œ t «— U¼ÅÊU?½« tłuð XÝ« —œU? t ÁbŽË “« —U?ýdÝqÐU œ—«u? d?Ð t vð—u? —œ XÝ« —œU Ë Áb?ý q¹b?³?ð tK?Fý tÐ t œu?/ tO?³?Að È«Åtd?ł tÐ Ê«u?ðÅv «—œu/ tO³Að å—«œ X²ÝËœò —U³Ž tÐ «— ʬ Ê«uðÅv d?~¹œ —U³Ž tÐ Ë b¹U/ UÄ dÐ vA?ð¬ b²HOÐ ‰UF²ý«vÖb?½“ v«u?²?? ÈU?¼Å‰U?Ý “U?ſ¬d??Ý b?½«u?ðÅv œœd??Ö l«Ë ‰u?³? œ—u?? Ë œu?ý «œ« U?łÅtÐ t vð—u?? —œ tÆœœdÖ œuMý Ë XHÖ “« —UýdÝ Ë „d²A‰ULŽ« “« vU vðU¹«Ë— XÝ« “ô tbI “« bF?Ð ÆbýUÐ ÁbMM ‰UHſ« b?¹U³½ b¹¬Åv ʬ ‰U³½œÅtÐ t⽬tÐ qO t Áb?ý t²ýu?½ qOœ s¹« tÐ U?MŠu?¹ qO$« vU?Lð Æœœd?Ö qI½ X?Ý«bš ÏtL?K t v?OŽ U?dŠ Ë—œ tbI Æ©≥±∫≤∞u¹Å„Æ—® b?¹U/ X¹«b¼ ÊU?1« ÈuÐ «— Ë« t²?O~½«d?Ð œuš ÁbM½«u?š —œ «— ”UŠ« rKŽ 5?MÇ r¼ Æœu?Ð b¼«u?×½ È«ÅtE?Šö qÐU e?OÇ tłË êO?¼ tÐ œuý «b?ł U¼ÅX?L? d~?¹œ “« t vð—u≥∂ sÝ U¹«bš ”uÖu

Page 36

≥∑d~ X?O½ È«ÅtE?Šö qÐU e?OÇ eO?½ b¼œ v —«d œuš —U? ÈUM?³ «— tb?I s¹« t Èd?E½ UO?N«XN?ł Ëœ d?¼ —œ XO?×?O?? ¯—e?Ð Ê«b??M?L?A?¹b?½« ÂU?L?ð Ë œu?ý t¹c?G??ð qO?łU?½« ÏÁ—U?Зœ tA?¹b?½« “« tJ??M?¹«Æb½«ÅÁœ—ˬ qLŽ tÐ v¹U¼Ågýu”uÖu U¹ sÝ«— ”uÖu v½U½u?¹ tLK nK²? ÈU¼ÅtL?łdð rO½«uðÅv rO?M tFł«d @M?¼d tÐ dÖ« ∫rO½«uÐtÐ t−O?²?½ Ë tb?I? Æœ—«œ e?O½ Èd?~?¹œ vM?F? t åtÐU?D?š ¨tK?Lł ¨s?Ý ¨tL?K?ò ‡±Æb¹¬Åv »U² ÊU¹UÄ U¹ ŸËdý —œ t vMÝ vMFË v~M?¼¬År¼ Êu?½U? vM?F? tÐ oD?M? s¹«d?ÐUM?Ð åb?N?Ž ¨Êu?½U? ¨ÊUd? ¨rO?L?B?ðò ‡≤ ÆbýUÐÅv ‰ULŽ« U¹ sÝ VOðdðq¦? ÆXÝ« Áb?ý Áœd?Ð —U? tРΫ—d?J? rK?Ž —œ t åq?O?œ ¨U?×?O?{u?𠨻U??Šò ‡≥“Uſ¬ —œ b??¹u½Åv gÐU?²? “U?ſ¬ —œ UM?Šu?¹ v²Ë È˛u?u?OÝu?Ý ¨È˛u?u?J?O?Ä ¨È˛uu?z˛hý vÖb½“ XN?ł bNŽ Ë v²?Ý«— tK¾? »U² s¹« —œ t b?MÅv Á—Uý« œu?Ð ”uÖuÆb¹UAÖÅv «— ÈdðÅlOÝË o« tÐ tLK s¹« —œ fÄ bý b¼«uš ÕdDiO Ë XF¹dýU¹¬ Æ©±∑∫±® åXÝ« `O? v?OŽ tK?OÝË tÐ v²?Ý«— Ë iO U?« Ábý Áœ«œ vÝu? ÏtKO?ÝË tÐ «—uðòøXÝ« Áb¬ —UNÇ qO$« ÏtbI —œ t býUÐÅv fuÄ öLł “« vJ¹ Ábý UŽœ« t —uÞ ÊUL¼ t¹¬ s¹««— È«ÅtKÐUI ÎU?MOI?¹ bMÅv U?ÄdÐ iO Ë XF?¹dý 5Ð e?O½ Ë vO?Ž Ë vÝu 5Ð —U?~½ÅqO$« t È«ÅtK?ÐUIdÞUšÅtÐ ¨b?¼œÅv jÐ ÊU?OÞöſ Ë ÊU?OË— tÐ »UD?š œuš ÈU?¼ÅtUÝ— —œ qBH? —uÞ tÐ ‰u?Ý— fuÄ tt —uÞÅÊUL¼ ÊuÇ býUÐ ÁbOÝ— U³Ł« tÐ UMŠu¹ dÐ fuÄ dOŁUð t bÝ—Åv/ dE½ÅtÐ ‰UŠ s¹« UÐ Æœ—ˬÅvÂUN« ¨œu?³½ fu?Ä È—«œdÐÅÁd?NÐ œ—u t vŽu?{u “« œu?š ±∏≠±∂∫± U¹¬ —œ U?MŠu¹ œ«œ r?O¼«uš ÊU?A½ÆXÝ« t²dÖøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 37

«b²Ð« —œXF¹dý Ë ‰uÝ— ÈUMŠu¹fuÄ ·öšdР—UNÇ qO$« nR t XÝ« s¹« gKOœ œ“«b?½«Åv v²H~ý tÐ «— U ±∑ Ït¹¬ tâ½UMÇtłu²? rO?¹U?/ tF?ł«d? b¹b?łÅb?N?Ž »U?¹ÅÁ˛«Ë tÐ tÅÊUM?Ç Æb?M?Åv/ tœU?−? Ë Y×Ð X?F¹d?ý tO?K?Ž Îö«s¹« vð—U³ŽÅtÐ ÆXÝ« t²d?~½ —«d ÁœUH?²Ý« œ—u œU¹“ Ê«b?MÇ UMŠu?¹ qO$« —œ XF¹dý Ït?LK t .uýÅvÆœuýÅv Áb¹œ È«Åt¦ŠU³ 7 Ëœ U¹ p¹ jI UMŠu¹ qO$« —œ ÆXÝ« Áœu³½ œUŠ ÈË È«dÐ tK¾—œ t v¹UHý Ït−O?²½ —œ ©bFÐ U?¹¬ Ë ±π∫∑® ÊU¹œuN?¹ Ë vOŽ ÊUO? t XÝ« È«Åt¦ŠU³? UN½¬ 5Ë«—œ vOŽ t vKL?Ž —UJ²?Ы “« ÊU¹œuN?¹ ÆXdÖ—œ ¨Áb¬ ±µ≠±∫µ —œ ʬ Õdý Ë Xd?Ö ÂU$« X³Ý “Ë—ULý tÐ vÝu? «— «—uð d?~ò ∫b¼œÅv »«u?ł vO?Ž Æb½bý rA?š —UÇœ œu?Ð t²dÖ gO?Ä —œ X³Ý “Ë—Ë vLÝ— XŽU?Þ« v?OŽ Æ©±π∫∑® åÆb?M?Åv/ qL?Ž «—uð tÐ X?O?½ UL?ý “« «b? êO¼ Ë XÝ« Áœ«b?½ÆbMÅv bOUð XF¹dý qU UŽ«d dÐ ÈË tJ½¬ ‰UŠ b¼œÅv —«d œUI²½« œ—u «— È—uÈ«Åt*UJ —uEM? ÆœuýÅv/ Áb¼UA ʬ —œ XF?¹dý ÏtLK Ë XO?½ vFD Ë s¾L?D Ê«bMÇ ÂËœ 7d?E??½ÅtÐ Æœu??ýÅv —«d??d??Ð ©≥∑≠≥±∫∏® åb?½œ—ˬ ÊU??1« Ë« tÐ t v?½U?¹œu??N??¹ò Ë v??O??Ž 5?Ð t? XÝ«—œ v×?O?? Èœ«“¬ “« ©¥ Ë ≥ ÈU?N??ÐU?Ю ÊU?O?Þöſ t?Ð tU?Ý— —œ fu?Ä b??M?½U? XÝ—œ nu? t? b?Ý—ÅvvKOœ b¹Uý U?MŠu¹ ÏÁœUH?²Ý« œ—u vuL?FdOſ U?G œułË 7 s¹« —œ Æb?MÅv ŸUœ v¹«dÖÅÈœu?N¹ qÐUIÆbýUÐ fuÄ tÐ —U~½ÅqO$« s¹« v~²Ð«Ë dÐUMŠu¹ l{u vz«dÖœUOMÐ Æ.uý ÁU³²ý« —UÇœ b¹U³½ U« œuýÅv Áb¼UA —b½ tÐ vbł Êu² bMÇ d¼Ë—ÅtÐË— UN½¬ UÐ fuÄ t vðô«RÝ UN²M Æb?ýUÐ r¼ d²AOÐ b¹Uý tJKÐ X?O½ fuÄ l{u “« d²L UNMð t½ÊuÇ vð«—U³Ž ÆbMÅv/ œU−¹« vKJA Ë ÁœuÐ t²ýc?Ö tÐ ◊uÐd —U~½ÅqO$« ÈUMŠu¹ È«dÐ ÊuM« œuýÅvåÁb??ý t²???ýu??½ U??L???ý «—u??ð —œ U???¹¬ò U??¹ ©≥¥∫±∞ ª±∑∫∏® åÁb???ý t²??ýu???½ U??L??ý œu???š «—u??ð —œ ËòÊU?O??Ž U?L??K? s¹« Æb??M?Åv Á—U??ý« Ÿu?{u?? s¹« tÐ b??¹U?/Åv V?O?−??Ž v?O??Ž V½U?ł “« t? ©≤µ∫±µ®Y׳ ÆXÝ« Áb?ý ÂU$« Èd?« vO?Ž Ê«œdÖU?ý XŽULł Ë œu?N¹ XŽU?Lł 5?Ð jЫ˗ lD t b?½“UÝÅvb¼œÅv ÊUA?½ ±∑≠±∂∫± t —uÞÅÊU?L¼ ÆX?O½ Õd?D U?MŠu?¹ È«dÐ ‰UL?Ž« o¹dÞ “« Êb?ý ÁœdL?ý ‰œUŽÆXÝ« vðu³½ ‘“—« È«—«œ XF¹dý t bÝ—Åv dE½ tÐ Ë b¹¬Åv vOŽ ÈuÝ “« jI iOY×Ð ÏtMO“ dOOGðt¦ŠU³ œułË s¹« UÐ œuýÅv t²ý«cÖ dÝ XAÄ Êbý ÁœdLý ‰œUŽ ÏÁ—UЗœ Y×Ð VOðdð s¹bÐ bMÇ d¼Êœ«œ ÂU$«ò ÊuÇ vðU?ŠöD« U?Ð t²Ýu?OÄ Â—UN?Ç qO$« —œ Æb?¼œÅv tMO?“ dO?OGð t?JKÐ b?ÐU¹Åv/ tL?ðUšt vUŠ —œ .u?ýÅv Ë—ÅtÐË— åÈË ÊUM?Ý kHŠò Ë åÈË 5?«d kH?Šò ¨åË« —U ÂU?$«ò å«bš ÏÁœ«—«“« XŽUÞ« UÐ ·œ«d?² ÎöLŽ Ë Áb?ý t²dÖ Èœu?N¹ 5?z¬ È«dÖÅXF¹d?ý UG “« ÎU?LOI?² U?ŠöD« s¹«ÆbMýUÐÅv XF¹dý≥∏

Page 38

≥πË øœ«œ ÂU$« «— «bš ÏÁœ«—« b¹U?Ð t½u~Ç t XÝ« s¹« ÊU?¹œuN¹ UÐ t¦?ŠU³ —œ vF?D ‰«RÝ UM?Šu¹ È«dÐÆbÐU¹Åv t«œ« XF¹dý tOKŽ dÐ vUš Y×Ð tMO“ s¹« —œ©≥¥ Ë ≥≥ ÈU¼Å»UЮ ÃËdš »U² “« vM²Ë« ÆbýUÐ t²dÖ ÂU?N« fuÄ “« ÎUL?OI² ±∏≠±∂ U?¹¬ —œ UMŠu¹ b?¹¬Åv/ dE½ÅtÐ t rO²?HÖ «b²Ð« —œÆb¹U/Åv Ÿuł— Áœu³½ fuÄ ÁœUH²Ý« œ—u t ÃËdš »U² ≥¥ Ë ≥≥ ÈUNÐUÐ tÐ d²AOÐÈd?Ä “«ò ∫b??¹u?ÖÅv t? œœd?ÖÅv —U??J?ý¬ ±∂ Ït?¹¬ “« ÃËd?š »U??²? ≥¥ Ë ≥≥ ÈU??¼Å»U?Ð t?Ð tF?ł«d??U²J?¹ ÈdÄ t v?¼uJýò vM?F¹ b¹u?ÖÅv ±¥ Ït¹¬ —œ —U~?½ÅqO$« tâ?½¬ tÐ Õu{Ë tÐ UL?K s¹« åÆÆÆË«∫ÃËd?š »U??²? —œ «— «b??š ÂöŽ« U?L??K?? s¹« U?« œœd??ÖÅvd??Р圗«œ —b?Ä “« v²??Ý«— Ë iO?? “« —U?ýd??ÝvOŽ tÐ «— ʬ Ë œdOÖÅv dÝ “« ©∑≠∂∫≥¥® åUË Ë ÊU?Šô«dO¦ Ë ·uz— Ë rO?Š— È«bš ÁuN¹ ¨ÁuN¹ò¨UMſ Ë Èd?Ä s¹« “« U ÏÁd?NÐ t VK?D s¹« ÊœËe« U?Ð Ë ±¥ Ït¹¬ dÐ b?OU?ð UÐ eO?½ ±∂ Ït¹¬ Ë b¼œÅv X³?½d?B?Š Ë b?ŠÅvÐ b?¼œÅv v??O?Ž t È«ÅtO?D?Ž tÅs?¹« d?~?¹œ —U?³?Ž tÐ U??¹ b?ýU?ÐÅv iO? “« gO??Ð iO?ÆbÐU¹Åv t«œ« ¨XÝ«U¼ÅÊU?½« È«d?Ð «b?š d¹c?ÄU?½Å‰«Ë“ XLŠ— tÅs¹« Êb?½U?¹U/ È«d?Ð v²?Ý«— Ë iO U?LK? ±∑ Ït¹¬ —œÆœœdÖÅv —«dJð u½ “« œuýÅv —UJý¬ vOŽ —œ UNMðÁb¹b?½ v e?Öd?¼ «— «bšò ∫b?½UÝ—Åv ÊU?¹U?Ä tÐ ±∏ Ït¹¬ —œ vðUL?K? 5M?Ç UÐ «— œu?š Ïtb?I U?MŠu?¹U¹¬ Ë t¹¬ s¹« 5Ð b½u?OÄ åÆbO?½UÝUMý «— Ë« ÈË XÝ« —b?Ä ‘uſ¬ —œ t U²?J¹ dÄ ›ÊU?L¼¤ ¨«bš p¹7 s¹« oD?M? rOM? tF?UD? «— ≥≥ »U?Ð ÃËdš d?~?¹œ —UÐ p?¹ dÖ« U?« œu?ýÅv/ ÊU¹U?/ Ϋ—u? ʬ q³U?«d¹“ b¹œ v½«u?ðÅv/ «d ÈË—ò ∫b?¹uÖÅv 5?MÇ vÝu? tÐ b½Ë«b?š ≤∞∫≥≥ ÃËdš —œ Æœœd?ÖÅv dðÅÊU?OŽ5M?Ç d?Ö« fÄ Æb?¹œ «— b½Ë«b?š XA?Ä “« jI? r¼ vÝu? åÆb?½U0 Áb?½“ Ë b?M?O³?Ð «d? b?½«uðÅv/ ÊU??½«—bÄ ÏÁbM?M —U?Jý¬ Ë vÝu? “« d²Ö—e?Ð vO?Ž U« Æb?ÝUM?AÐ «— «bš X?½«uð b?¼«uš ÊU?½« t½u?~Ç XÝ«åÆXÝ« Áb¹œ «— —bÄ XÝ« Áb¹œ «d t ʬò ∫b¹uÖÅv 5MÇ π∫±¥ Ït¹¬ —œ t ÊUMÇ XÝ«—«d bOU𠜗u «— .b ÊULOÄ dÐ b¹bł ÊULOÄ ÈdðdÐ Ë vÝu dÐ vOŽ ÈdðdÐ UMŠu¹ t¹¬ tÝ s¹« —œjI Ë vOŽ “« «— U$ Ë ÊU¼UMÖ gA?Ð iO Ë «bš 5²Ý«— v¹UÝUM?ý bM½«uðÅv U¼ÅÊU½« Æb¼œÅvÆbMýUÐ t²ý«œ —UE²½« Ë« ÈuÝ “«øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 39

«b²Ð« —œVI XH¼vOŽ ÊbOU½ XNł“« «— vOŽ ÂU½ ¨vJK —uÔ ÊuâL¼ t «— vÐUI« tKKÝ ¨œuš œUNý sL{ —œ ÁbM¼œ bOLFð vO×¹ÏÁb¹e?Öd?Ð ¨«bš ÏÁÒd?Ð ∫“« b?M?ð—U³?Ž »U?I?« s¹« Æb¹U?/Åv “U?ſ¬ b?M?MÅv tÞU?Š« qO?$« »U?Ð 5Ë« È«b?²?ЫvÐUI?« XH¼ U?NM?¹« ÆqOz«d?Ý« ÁUýœU?Ä Ë «bš d??Ä ¨nÝu¹ d?Ä ¨œU?²Ý« ¨vЗ ¨©”u?²?¹d® `O?? ¨«bšåXH?¼ œb?Žò ÆXÝ« Áb?ý Áœ«œ v?O?Ž tÐ ©b?¼U?ý® Ê«œd?ÖU?ý Ë Áb?M?¼œ b?O?L?F?ð vO?×?¹ Èu?Ý “« t XÝ«Æœ—«œÅÈUłÅvUÝ«ÅXÝdNÅ—bÅ—œÅÁœUN½Å7A¹ušÅdÐÅvOŽÅœušÅtÅÊU½«ÅdÄÅVIÅ°XÝUMſÅËÅÈdÄÅXöŽ°ÁdÐ XÝ«Ås¹«vO×¹ tJK?Ð vOŽ t½ ©bF?Ð tÐ ±π∫±® 5²?½ U¹¬ —œ tłuð nDŽ e?d t bÝ—Åv 5?MÇ dE½ÅtÐuð U?¹¬ øv²?O u?ðò ∫b?MM?Åv ‰«RÝ Ë« “« ÊU?O?¹d? Ë ÊU¹Ëô ¨ÊU?M¼U? X¾?O¼ Æb?ýUÐÅv Áb?M?¼œ bO?LF?ðd?ÝÅtРʬ —œ ‰Ë« Êd? Âœd?? t È—U?E??²?½« Òu??ł —œ d?~??¹œ —U?³?Ž t?Ð åøÈd?³?U??O?Ä Ê¬ U??¹¬ øv²???¼ ”U?O??«øbýUÐ `O X½«uðÅv ÁbM¼œ bOLFð vO×¹ U¹¬ b½œdÐÅv«— —U~½ÅqO?$« vMO?ÇÅtMO?“ U$¬ —œ ‰UŠ s¹« U?Ð U« ¨X?O½ ÊU?O —œ v?OŽ “« v²³?× «b?²Ð« —œ fÄv ULý 5Ð —œò ∫œuýÅv vN²M bŠ«Ë vðœUNý tÐ eOÇ tL¼ ∫XÝ« s¹« g¹UMF t rOzU/Åv Áb¼UAÆ©≤∑≠≤∂∫±® åÆÆÆb¹¬Åv s “« bFÐ t X?Ý« f ʬ Ë« Ë bOÝUM?ýÅv/ «— Ë« ULý t XÝ« ÁœU?²¹«vJ¹ U−M?¹« —œ Æb¹U/Åv œ—«Ë v?OŽ hý “«— tÐ È—œ “« «— U? ÁbM¼œ bO?LFð vO?×¹ t XÝ« s¹« q¦XÝ« vÐU² bM½UL¼ t uKÐUð s¹« Æb¹¬Åv dÞUšÅtÐ r¼œe½UÄ Êd ‘UI½ p¹« Ê«Ë Ê«˛ výUI½ ÈU¼uKÐUð “«UÐ t b?¼œÅv ÊUA?½ «— —U~?½ÅqO$« ÈU?M?Šu¹ Ë Áb?M¼œ b?OL?Fð vO?×¹ v?MF?¹ XOB?ý Ëœ ¨t²?Ð XU?Š —œ“UÐ v½U?d?Ž ÏÁdÐ ÈË— tÐ u?K?ÐUð s¹« Æb?½«ÅÁb?ý výU?I½ Èd?š« Ë È«ÅÁu?N ÏtM?O?“ dÐ n?OH?š Ë .ö ÈU?N~?½——U~?½ÅqO?$« ÈU?M?Šu?¹ Ë Áb?M¼œ b?O?L?F?ð vO?×?¹ ÆXÝ« Áb?ý výU?I½ Áb?½“ Ë œU?ý ÈU?¼Å@½— U?Ð t œu?ýÅveO½ —UNÇ qO$« åÆ«b?š ÏÁdÐ XÝ« s¹«ò ∫«d¹“ bM¼œÅv qQ?ð Ë v¹UÝUMý tÐ «— œuš ÈU?ł Ë Ábý b¹bÄU½ÆœœdÖÅv “Uſ¬ VOðdð 5L¼ÅtГ« t È«ÅvðUO?N« ÈËd?O½ —u?× d?ÞUšÅtÐ «— ʬ rO?½«uðÅv Æb?½UÅv vU?Ð eO?¬—«dÝ« å«b?š ÏÁdÐò rÝ«!— U« bO?A !— v?OŽ ∫XÝ« 5?MÇ e?O½ —u?× s¹« Âu?NH? ÆrOzU?/ „—œ œ—cÖÅv U?MŠu?¹ qO$« ÂU?LðÂU~?M¼ tÐ t XÝ« È«ÅÁd?Ð ‰UŠ 5?Ž —œ vO?Ž Æb?ýUÐÅv «b?š œuš È“Ëd?OÄ tJ?KÐ Ë È“Ëd?O?Ä ÈË ÊbO?A È«ÅÁdÐ t?Ð «— ÈË v³?½ ÈUO?F?ý« t åÈ—«e?~?²?b?šò ʬ e?O?½ Ë b?ý `Ж ÃËd?š lu? —œ Ë d?B? “« v¹U?¼—¥∞

Page 40

¥±vO×?¹ È«d?Ð Æœu?ýÅv l«Ë qO?K?& œ—u? Ϋb?FÐ U?« œu?ýÅv Áœd?Ð ÁU?~?K?² tÐ t?ÇdÖ t b?M?Åv tO?³?A?ðUð b½u?ýÅv ÁœËœ“ ÊU¼U?MÖ ÈË —œ Æb?ý b¼«uš —U?Jý¬ «b?š ÏÁdÐ ¨v?OŽ —œ ¨vN?« È“ËdO?Ä ÁbM¼œ b?OL?Fðv?O?Ž œ—u? —œ U?M?Šu?¹ ÏtA?¹b??½« “« È«ÅÁb?O?J?Ç b?¹œd?ð ÊËb?Ð X???½ VI? s¹« Æb?½U?0 vU?Ð «b?š s??ÝÆbM½“Åv —Ëœ ʬ ·«dÞ« —œ »UI« d¹UÝ Ë býUÐÅv«bš dÄ ¨`O ¨«bš ÏÁb¹eÖdÐb¼œÅv/ Õdý «— vOŽ bOLF𠜫b¹Ë— UMŠu¹ Æb½dOÖ —«d ÈbŠ«Ë ÈdOHð jš —œ b¹UÐ VI tÝ s¹«a½ —œ t XÝ« ʬ “« v²?L ÎU?II?× ≥¥ Ït¹¬ Æœ—«c?ÖÅv U —UO?²š« —œ «— ʬ Áb?M¼œÅqO?JAð d?UM?Ž U«—œ jI å«bš ÏÁb¹eÖdÐò VI ÆœuýÅv Áb?¼UA å«bš ÏÁb¹eÖdÐò VI? å«bš dÄò VI ÈUłÅtÐ v1bd??Äò VI? U?Ð «— ʬ —«œd?ÐÅt???½ p¹ XÝ« sJ?2 Êu?Ç œu??ýÅv XU?¹ b?¹b?ł b?N??Ž —œ œ—u? p¹ s¹«tÐ ÊœuÐ å«b?š ÏÁb?¹eÖd?Ðò Æb?ýU?Ð Áœu/ 5?A?½U?ł XÝ« ÁœuÐ d?ðÅ·Ëd?F? Ë Áb¬ ¥π∫± Ït¹¬ —œ t å«b?šÆ©¥≤‘« „Æ—® UOFý« å—«e~²bšò bM½UL¼ XÝ« «bš ÕdÞ —œ Êbý qš«œ ÏteMt «— ÁuN¹ ÏÁb?ý ` Ë ”u²?¹d U?N½¬ vMF?¹ åÆrO²U?¹ «— `Oò ∫b?¹uÖÅv ”dD?Ä tÐ ”U¹—b½¬ ≠bM²¼ v¹U?×O »U?I« «bš dÄ Ë `O? Ë «bš ÏÁb¹e?ÖdÐ ÆbM²U?¹ œuÐ Ábý ÂöŽ« ”bI? ÈU¼Åt²ýu½ —œÆb½«ÅÁbý d– ÈË vN« q« tÐ Á—Uý« Ë «bš tÐ `O vJ¹œe½ ÂöŽ« —uEM tÐ tqOz«dÝ« ÁUýœUÄ Ë nÝu¹ dÄÁ“U?ł« d?~?¹œ Ït?O?{d? Æœ“«b??½«Åv —U?$ nÝu?¹ d??J? tÐ «— U?? vI?D?M?? —u?ÞÅtÐ ånÝu??¹ d??Äò VI??tÐ ◊uÐd v¹U×?O »U?I« Ê«uMŽÅtÐ «— åqO?z«dÝ« ÁUýœU?Äò Ë ånÝu¹ dÄò VI? Ëœ Á“Ëd« t b¼œÅv“UO²« d?OE½ qOłU?½« ·öšdÐ X¹«Ë— s¹« È«dÐ ÎU?³Uſ —U?NÇ qO$« Æ.œ—ˬ »U?Š tÐ ÈdUÝ Ê“ X¹«Ë—Ë œ—«œ XOL¼« vÝu ÏÁ“«b½« tÐ t XÝ« v²OBý nÝu¹ Œ—U¹dDÄ U¼ÅÈdUÝ È«dÐ ÆXÝ« qzU È«ÅÁó¹ËqÐUI? —œ XÝ« qO?z«dÝ« v¼U?ýœUÄ X?JK?2 bł nÝu?¹ Æb?M½«u?šÅv åÁU?ýœUÄò Ë åpU?ò «— ÈË U?N½¬dO?E?½ qOłU?½« ÏÁœU?H?²Ý« œ—u? t åœË«œ d??Äò VI U?Ð “«d?D?L¼ .—«œ v³?I? U? s¹«dÐU?M?Ð Æ«œu?N¹ v¼U?ýœU?ÄÆbýUÐÅvvЗÁbM¼œ b?OLF?ð vO×?¹ Ê«œdÖUý b?FÐ tÐ s¹« “« ÆXÝ« ås œU?²Ý«ò ÈU?MF tÐ v«—¬ ÊU?Г —œ XG s¹«—œ eO½ Ë Ê«œd?ÖUý u?Žœ ÏÁ—UЗœ tFD? s¹« ÆbM?MÅv ÈËd?OÄ œuš vЗ “« U?N½¬ Æb?MÐU¹Åv oK?Fð v?OŽ tÐË œuý ÊËe?« b¹U?Ð Ë«ò ∫b¹u?ÖÅv t Ábý Áœ«œ v?OŽ tÐ vO?×¹ œU?Ný jÝu?ð t XÝ« vЗ VI? œ—uÆ©≥∞∫≥ „Æ—® å,U¹ g¼U søb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 41

«b²Ð« —œÊU½« dÄ—UNÇ qO$« —œ ÆœdÐÅv —UÅtÐ œuš ÊbOU½ È«dÐ «— ÕöD« s¹« t XÝ« v UNMð Á—«uL¼ vOŽÆb¹U/Åv qOLJð «— d~¹œ »UI« ÎU³Uſ È—«cÖÅÂU½ s¹« t œd rO¼«uš tEŠölu Êu?M« Æ.œu?/ d– XÝ« Áb?ý Áœ«œ vO?Ž tÐ t «— vÐUI?« Ë Áœd —Ëd? «— qO$« ‰Ë« »U?Ð U¨œuš ÊU1« È«œ« ÂU~M¼ tÐ Æ.“«œdáÐ dJHð Ë oL?Fð tÐ ÊUœuš ÊuÇ v½«œdÖUý —U²— ÏÁ—UЗœ t XÝ« ʬt½u~Ç .«Åt²?U¹ Ë« —œ t «— v¹UM?ſ Ë ÁœUN½ Èd?U½ v?OŽ tÐ «— »UI?« s¹« “« p¹ «b rO?¼œÅv `OłdðørOzU/ ÊUOÐÁd‡‡Ð—cÖ bOŽ ÏÁdÐ —U?O²š«ÅvÐ VO?K dÐ Áœdá?Ý ÊUł ÈUO?Ž Êb¹œ UÐ tOË« ÊU?O×O? ÈU¼ÅXŽULłtÐ —c?Ö b?O?Ž Æœ«œ U?$ ¯d? “« «— U?N?½¬ œ«b?ł« l«Ë—œ Ád?Ð s?¹« Êu?š Æb?½œ—ˬÅv d?ÞU?šÅtÐ «—tÐ r¼ vOŽ Æ©œuýÅv `Ж Áœ«u?½Uš d¼ —œ È«ÅÁdЮ œœd?ÖÅv —«eÖdÐ tUÝ d?¼ œ«b¹Ë— s¹« œuÐœU¹Æœ“UÝÅv? ÊU?A?½ d?ÞU?š ≥∂∫±π —œ «— X¼U?³?ý s¹« U?M?Šu?¹ qO?$« Æb?ý t²?A? —c?Ö b?O?Ž ÂU?~?M?¼≠±® åÆXÝ« Áb?ý `Ж U? Á«— —œ ¨`O?? U? `B?ò ∫b???¹u?½Åv 5?M?Ç ÊU?O?²?½d? tÐ e??O?½ fu?ÄÆ©∑∫µÊdÏÁbM?Ðò ÏÁ—UЗœ v³?½ ÈUO?Fý« »U?² “« vM?² Êb?½«uš U?O?K —œ «b?²Ð« ÊU?L?¼ “« d~?¹œ ÈuÝ “«¨u³½ s¹« Æ©≥∞∫¥ ª≤∂ ¨±≥∫≥Ÿ« „Æ— ª±≤∫µ≥≠±≥∫µ≤Å‘«® œuÐ Áb?ý ÂuÝd åÁb¹œÅ!—b?M?½U? Áb??M?Ð s¹« Ë b??M?Åv nO?u??ð «— «b?š ÏÁœU?²??Ýd? h?ý ÈU??¼ÅqO?K??& Ë U?¼Å!— X¹U?J??ŠÆ©≥≤∫∏ÅŸ« „Æ— ª∑∫µ≥Å‘«® åXÝ« ÊUГÅvÐ ‘«ÅÁb½ÒdÐ rAÄ œe½ t býUÐÅv ÈbMHÝuÖò—œ tâ?½¬ Æb?¹U??/Åv Á—U?ý« ”b?I??Å»U?²? “« c?šU?? Ëœ s¹« tÐ ÎU?L??O?I?²??? å«b?š ÏÁd?Ðò VI??∫XÝ« f½U& s¹« b¹R rOÐU¹Åv Á—UÐ s¹« —œ UG @M¼dvO?×?¹ Ë Ê«œd?ÖU?ý Ë v?O??Ž U?« ¨b?ýU?ÐÅv v½U?½u?¹ ÊU??Г tÐ Áb?O?Ý— U? XÝœ tÐ t v?K?O?$«tÐ «— å«bš ÏÁdÐò VI ÁbM?¼œ bOLF?ð vO×¹ ÁUÖd?¼ Æb½œdÅv rKJ?ð v«—¬ ÊUГ tÐ ÁbM¼œ b?OLFðåU?O?U?Þò v?«—¬ ÊU?Г tÐ Ë XÝ« åÁd?Ðò ‘«ÅtL??łd?ð t œd?ÐÅv? —U?ÅtÐ «— v²?G?? b?¼œÅv v??O?ŽU dOŠ b¹U³½ f½U& s¹« Æœ—«œ UMF å—«e~²bš Ë ÁbMÐò r¼ Ë åÁdÐò r¼ t œuýÅv Áb½«ušXG t½«d? ÊUГ —œ Îö¦? Æœ—«œ œułË tÐU?A œ—«u e?O½ d?~¹œ ÈU?¼ÅÊUГ —œ t «d?Ç œeO~?½«dÐ «—ÊUГ —œ d« 5?L¼ Æb?¹U/Åv h?A «— å—«e?~²?bšò v¼U?Ö Ë åd?Äò v¼UÖ t "garçon"ÈË— dÐ t åUOU?Þò v«—¬ ÏÁ˛«Ë vÖó¹Ë tÐ Á—Uý« ÆXÝ« ‚œU "boy" ÏtLK œ—u —œ v?OK~½«tłu?ð qÐU? ¨b?ýU?ÐÅv Áœu?A?Ö åÁb?¹œÅ!— ÏÁb?M?Ðò Ë å`B? ÏÁd?Ðò v?M?F?¹ Âu?N?H? Ëœ d?¼ ÈU?/—ËœÆXÝ«¥≤

Page 42

¥≥≥∂≠≤≤∫≥ Ë ≤∏≠±π∫±UMŠu¹ÁbM¼œ bOLFð vO×¹ œUNýÆXÝUÄdÐ UO½œ ÏtLU×ÈUÄ U?ð @M?ł ÆbM?²?d?¹cá?½ «— ʬ U?¼ÅÊU?½« “« È—U?O?Ð vË b?ý vu?²? U?O?½œ dÐ —u?½ v?O?Ž bu?ð U?ÐÆXÝ« ÊU¹dł —œ XLKþ Ë —u½ 5Ð ¯dÈ«ÅtLU×? ∫œdO?ÖÅv —«d È—Ë«œ X% ÊU?DOý Èd?¼Uþ È“Ëd?OÄ XK?Ž tÐ ÊœdáÝ ÊU?ł “« q³ v?OŽÈUM?Šu?¹ Èu? ‰U?L?²?Š« tÐ Æœu?ýÅv/ ŸËd?ý U?$¬ “« È—Ë«œ ÁU?~?²?Ýœ ÊœU?²?« Á«—ÅtÐ U?« ¨b?ý b?¼«u?š U?Äd?Ðt È«ÅtLU?× Ÿu?{u v?MF?¹ ÁœuÐ lýu?¼ tłu𠜗u? t vðu?³½ vŽu?{u “« 7?d?Ö ÂUN?« UÐ —U?~½ÅqO?$«vOŽ ÏtLU× ©ÁdOſ Ë ±∫¥Åu¼ „Æ—® œ“«b½«Åv Á«—ÅtÐ ÊULOÄ tÐ Âu v¹UËÅvÐ XKŽ tÐ qOz«dÝ« UÐ «bšÆb¹U/Åv ŸËdý »U² “Uſ¬ “« «—fá?Ý Æ©±π ¨∏≠∑∫± „Æ—® b?ýU??ÐÅv U?N?½¬ 5??Ë« Áb?M?¼œ b??O?L?F??ð vO?×??¹ t œ—«œ v½«b?¼U?ý —u??½tÐ «— È«ÅÁœUF«Å‚—Uš ÈU?¼—U d?Ä XÝœ UÐ t vUŠ —œ —b?Ä œuš ∫œd b?M¼«uš tK?š«b Èd~?¹œ Ê«b¼UýœuÐ b¼«u?š d²?Ö—eÐ v?O×?¹ œUNý “« U?¼—U s?¹« œUN?ý Ë b¹¬Åv Ê«b?¼Uý ÁU?~¹U?ł tÐ b½U?Ý—Åv ÂU$«ÆXÝ« ÂbI ÁbM¼œ bOLFð vO×¹ U« Æ©≥∑≠≥∂∫µ „Æ—®©≤∏≠±π∫±® X½ “Ë— œUNýXÝ—œ Æ©∏≠∂∫±® œœdÖÅv vdF? —u½ b?¼Uý Ê«u?MŽÅtÐ ÁbM?¼œ bO?LF?ð vO×¹ ¨q?O$« “Uſ¬ ÊU?L¼ “«tÐ XÝœ ÊU?Öb?M?M? rN?²? Æœu?ýÅv ŸËd?ý tL?U?×? ÏÁœd?Ä 5?Ë« U?O?M?ŽÅXO?Ð —œ Êœ—« ¡«—ËU? —œ ʬ “« b?F?ШÊUM?¼U? Æ©±π∫±® œuýÅv œU?¹ åÊU?¹œuN?¹ò Ê«u?MŽÅtÐ jI? U?N½¬ “« —U?N?Ç qO?$« —œ ÆbM?½“Åv XO?UF?ÆbMMÅv êOÄ ‰«uÝ «— b¼Uý ©≤¥∫± UMŠu¹® ÊUO¹d Ë ÊU¹Ëôt½ ¨`O t½ Ë« Æb¹U/Åv `¹dBð vHM ÈU¼Å»«uł Êœ«œ UÐ ‰Ë« «— œuš XOFu ÁbM¼œ bOLFð vO×¹Êb¬ —UE²½« —œ Ê«—Ëœ ʬ —œ ÊUOKOz«dÝ« t XÝ« vLN ÈU¼ÅÁdNÇ “« p¹ êO¼ t½ Ë d³UOÄ Ê¬ t½ ¨”UO«Æb½œuÐ UN½¬b??¹U??/Åv ÂöŽ« «— ÈË Ë« t v??? XÝ« Âu??K??F?? t v?U??Š —œ Ë ©≤≥∫±® X??O??½ gO??Ð v?¹«b??½ ˫Ư—eÐ vMÝ Ë nOHš v¹«b½ vMF¹ XÝ« ÁbMM UI« vuB “dDÐ gI½ s¹« býUÐÅv åsÝò©¥≥≠≤π∫±® ÂËœ “Ë— œUNý“« vO×¹ œU?Ný ÆbÐU?ðÅv t XÝ« È—u½ Ë œ—«œ —u?CŠ t XÝ« åsÝò Ë« ¨b?¹¬Åv ΫbF?Ð vOŽÆœuýÅv ÁbOU½ åÁdÐò Ë« t b¹u~Ð t XÝ« s¹« ÈËøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 43

«b²Ð« —œb?M?½U? œ—«c?ÖÅv t XÝ«b?š ÏÁb?¹œÅ!— ÏÁb??M?Ð U?¹ øb?ý b?¼«u?š `Ж t XÝ« —c?Ö ÏÁd??Ð ¨Ád?Ð s¹« U?¹¬vÄ —œ t XÝ« tH?ýU?J? ÏÁd?Ð U?¹¬ ©µ≥∫∑Å‘« Æ„Æ—® øœœd?Ö `Ж U??ð œu?ýÅv Áœ—ˬ `Ðc? tÐ t È«ÅÁd?ÐåÁdÐò ÏtUI? „Æ—® œuýÅv vœËœ —UÇœ d?H U?−M¹« —œ øœ—«œ d?Ý dÐ —u½ “« vłU?ð g¼uJýd?Ä È“ËdOÄÆbMýUÐ —U —œ ÊUeL¼ œU/ s¹bMÇ b¹Uý Æ©q³ Ït×H —œÁb??¹œ tâ??½¬ d??Ð Ë Áb???¹œ «— Èe??O??Ç vO???×??¹t X?Ý« Áb?????????¹œ Ë« ∫b????????¼œÅv? œU?????????N????????ýUÐ «b?š ÆXdÖ —«d? Ád?Ð ÈË— dÐ ”b?I«ÅÕË—d??« s¹« tÐ d???ÞU??š ÊU??M???O??L??Þ« U???Ð Ë« Ë XÝË«sLýœ t v½U? Æ©≥¥∫±® b¼œÅv œU?Ný«bš sLýœ eł ÈeOÇ b½«uðÅv/ bM²¼ vOŽÆbMýUЩ≥∂≠≤≤∫≥® œUNý s¹dš¬b??Ý—Åv «d?? Âu??Ý “Ë— ¨ÂËœ “Ë— “« b??F??ÐËU?H?ð vK??³? ÈU??¼“Ë— U?Ð “Ë— s¹« ¨©≥µ∫±®Æœ—«œ —uCŠ “u?M¼ Áb?M¼œ bO?LF?ð vO×¹ Æœ—«œU« b?M²?«Åv Á«— tÐ vO?Ž ‰U?³½œ tÐ Ê«œd?ÖUýÆb??¹¬Åv/ ÊU???O??? tÐ Èd???– œU??N???ý Áb???¹« “«X³×? “« fÄ ¨b?F?Ð È—b œU?N?ý Ÿu?{uÆœuýÅv ÊU?O?Ž Á—U?ÐËœ ”u?1œu?I?O?½ UÐ v?O?Žd?~?¹œ ÈU??ł —œ Áb?M??¼œ b?O?L??F?ð vO??×?¹ Êu??M?«v?O?Ž ÏÁ“«Ë¬ “« ÆÁb?¬ ‘œe?½ tÐ Âœd? Ë Xݫʬ U???¹¬ Æ©≥∞≠≤≤∫≥® b???½“U????ÝÅv g?¼U???Ö¬ÈË VO?— Áœ«œ œU??N??ý g¹«d??Ð Ë« t v??øbý b¼«ušpL?? tÐÅÁb???M??¼œÅb???O??L??F???ðÅvO??×???¹ÅÁU??~???½¬b??ý Z¹«— t?O??Ë« ÈU?????O???K??? —œ t Èd???¹u??B???ð`¹d???B???ðÅ«— œu????š l{u??? Ë v????O???Ž Ÿu???{u????—œ vÝËd??Ž rÝ«d?? ∫b??¹u??ÖÅv? Ë« Æb??¹U??/Åvv¹«b ÆbýUÐÅv œU«œ vOŽ Ë XÝ« ÊU¹dł¥¥ÁbM¼œ bOLFð vO×¹±¥ Êd vÝË— q¹ULý

Page 44

¥µ5Ë« È«b s¹«dÐUM?Ð ÆœuýÅv ÁbOU?½ åsÝò t XÝ« v È«b b?Ý—Åv ‘uÖ tÐ ÊuM« tbýU?ÐÅv d?ðôU?Ð Ë« “« tÅXÝ«ÅvöÅÏÁb?½u?MýÅÊu?M?«Åœu?ÐÅÈœU?MÅtÅv?Å∫œu?ýÅ‘u?U?šÅb?½«uðÅv b?¼U?ýÆ©≤π∫≥®Ë Áb¹œ —bÄ œe½ t? t⽬ tÐ ¨©≥≤∫≥® b¹¬Åv ÊU?Lݬ “« Ë« ∫XÝ« vO?Ž œuš ¨b¼U?ý bFÐ tÐ s¹« “«ÆbAÅv —UM «— œuš vO×¹ Ë b¼œÅv œUNý ÁbOMý—UNÇ qO$« —œ Ê«b¼UýUM?Šu¹ qO?$« ÆbM?Åv uÖ“U?Ð «— ʬ —UN?Ç qO$« t XÝ« —u?ÞÅÊUL?¼ ÁbM?¼œ bO?LF?ð vO?×¹ œU?NýUÐ U?« b?M?Åv cš« U?¹«Ë— “« b?½u?ýÅv Áb?¹œ eO?½ U?u? Ë fd ¨v?² qO?łU?½« —œ t «— d?B?MŽ s¹b?M?Çq¦*«Åv Æb?AÐÅv ’U?š XNł U?N½¬ tÐ œu?š ÏÁó¹Ë ÏtI¹d?Þ tÐ œ—«œ ”d²?Ýœ —œ t vðUu?KF? “« ÁœUH?²Ý«ÈeOÇ ÊUL¼ —«dJð ÎöLŽ ©≥∂≠≥±∫≥® bMÅv «œ« vOŽ ÏÁ—UЗœ ÁbM¼œ bOLFð vO×¹ t vðöLł s¹dš¬—«d ÁbM?¼œ bOL?Fð vO?×¹ ÊUГ d?Ð t ULK? 5L?¼ U« Æb¹u?ÖÅv ”u¹œuI?O½ tÐ ÎU?Bý v?OŽ t XÝ«ÆœdOÖÅv œuš tÐ ¨œ—«œ ÊU¹dł t È«ÅtLU× —œ «— XOuJ× bMÝ vŽu½ Ït³Mł œdOÖÅvË« ¨b¼œÅv ÂU$« r¼ Èd~¹œ ÈU¼—U vOŽ È«dÐÅÁ«—ÅÊœdÅÁœU¬ÅdÐÅÁËöŽÅvO׹Ũ—UNÇÅqO$«Åb¹œÅ“«Æœ«œÅbM¼«ušÅœUNýÅvOŽÅdÐÅeO½Å—bÄÅÈU¼—UÅËÅœuÐÅb¼«ušÅ—bÄÅb¼UýÅvOŽÅ¨Ë«Å“«ÅbFÐÅÆXÝ«ÅvOŽÅb¼UýdðœU?L?²?Ž« q?ÐU? Ê«b?¼U?ý t b?¹¬Åv “ô Á“«b?½« ÊU?L?¼ tÐ b?ýU?Ð d?²?L?N? Èu?Žœ s¹« Ÿu?{u? —b?d?¼ÆbMýUÐøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 45

«b²Ð« —œÊ«œdÖUý 5²½fd?? qO???$« tÐ v¼U??~???½ ‰Ë« Æœ«œ ÈË— qO??K??ł —œ Ê«œd???ÖU??ý u??Žœ t Áb???¬ d??O??E???½ qO??łU??½« —œt XÝ« ”U¹—b½¬ ÈË —œ«d?Ð Ë ÊuFL?ý “« X³× Æœ—c?ÖÅv qOKł ÏtÇU?¹—œ —UM —œ tM?× Æ.“«b½«ÅvVðd? v²??A? —œ «— œu??š ÈU?¼Å«œ t? U?M??Šu?¹ ‘—«œd??Ð Ë Èb?Г d???Ä »u??I?F??¹ “« fá?Ý Ë b??½œu?Ð œU??O??œu??ýÅv Áb??¹œ v²?? qO??$« —œ ÊU??J?? 5??L??¼ —œ ’U????ý« 5??L??¼ Õd??ý Æ©±π ¨±∂∫±d??® b??½œd??ÅvUMŠu¹ Ë »u?IF¹ ¨Êu?FLý “« vM?F¹ b¹u?ÖÅv sÝ `¹d —u?ÞÅtÐ dH½ tÝ “« jI? Uu Æ©≤≤≠±∏∫¥X®dO?E?½ qO?łU½« X¹«Ë— U?Ð t²?J?½ bM?Ç —œ ¨Ê«œd?ÖU?ý 5²???½ uŽœ U?M?Šu?¹ qO$« —œ U?« Æ©±±≠±∫µu?®ÆbýUÐÅv ËUH²’Uý«œ—«œ ÂU½ ”U?¹—b?½¬ U?N?½¬ “« vJ?¹ ¨œu?ýÅv t²?H?Ö s?Ý Áb?M?¼œ b?O?LF?ð vO?×?¹ œd?ÖU?ý Ëœ “« «b?²?Ы —œœuš ÏtÐu½ tÐ Ë« Ë b½«u?šÅv «— fáOK?O vOŽ ¨Ê¬ “« b?FÐ Æ©¥±∫±® ÊuFL?ý ‘—œ«dÐ fáÝ Ë ©¥∞∫±®—UNÇ ÏÁbŽ tÐ ◊uÐd U?N½¬ ÈUð Ëœ ÆXÝ« dH½ ZMÄ “« X³?× s¹«dÐUMÐ Æ©¥¥≠¥≥∫±® bÐU?¹Åv «— qOzUM²½d– r−MÄ d?H½ rÝ« Ë bM?²¼ ËU?H² d?~¹œ dH?½ Ëœ Ë œuýÅv œU¹ U?N½¬ “« dO?E½ qOłU?½« —œ t XÝ« ÈdH½Æ©¥∞∫±® œuýÅv/U¼ÅÊUJvK?×? ÊU?L??¼ —œ ‰Ë« œd?ÖU?ý Ëœ Æœd?O?ÖÅv? ÂU?$« q×? Ëœ —œ Ê«œd?ÖU??ý “« u?Žœ U?M?Šu?¹ q?O?$« —œ—œ Æ©≤∏∫±® bM²?ý«œ —«d Êœ—« œË— ·dÞ Ê¬ —œ U?OM?ŽÅXOÐ —œ vMF?¹ œuÐ Áb?M¼œ bO?LF?ð vO×¹ t b?½œuÐqOKł t?Ð t XdÖ rO?LB?ð vOŽ f?áÝ Æbý o?×K v?OŽ tÐ ”U?¹—b½¬ —œ«d?Ð ÊuF?Lý t œu?Ð UłÅÊU?L¼Æb½bý uŽœ qOzUM²½ Ë fáOKO eO½ UłÅÊUL¼ —œ Ë ©¥≥∫±® œËdÐÆrO?¼U?J?Ð U?N?½¬ “« «— Èe?O?Ç t Xý«œ rO??¼«u??½ vF?Ý Ë rO?¼œÅv —«d? tłu?𠜗u?? «— U?¼ÅËU?H?ð s¹«“« —UNÇ qO$« nR? Êbý ·d×M? ÆXÝ« ‰uÝ— ÈUMŠu?¹ 7 ÏÁó¹Ë ÈUMſ „—œ tU?I s¹« —œ U ·b¼øbM ÊUOÐ U È«dÐ «— ÈeOÇ tÇ œ—«œ bB Ë« ÆXO½ qOœÅvÐ dOE½ qOłU½« ÈUMý¬ jšÁbM¼œ bOLFð vO×¹ XOL¼«d³š ¨d?³š s¹« Æb?½œuÐ ÁbM?¼œ bO?LF?ð vO×¹ Ê«œd?ÖUý ¨v?OŽ X?½ œd?ÖUý Ëœ ¨UM?Šu¹ qO?$« o³Þœuš bOLFð v²Š Ë œd Uö «— ÁbM?¼œ bOLFð vO×¹ ¨vOŽ t r?O½«œÅv dOE½ qOłU½« “« ÆXÝ« vLNvO?×?¹ ÊU?O?«d?Þ« “« ¨X???½ Ê«œd?ÖU?ý t rO?M??Åv qU?Š ŸöÞ« U?−?M??¹« —œ ÆXý«œ XU?¹—œ ÈË “« «— Ábý d– qO?$« ÏtbI —œ gU?½ t Ë« Æb¹U/Åv b?OUð vK?Oš XOB?ý s¹« d?Р—UNÇ qO?$« Æb½œuÐ¥∂

Page 46

¥∑«— «b?š ÏÁd??Ð Ê«u?M??Ž v??O?Ž t?Ð Ë« Æœu?ýÅv Áb??¼U??A? Èb??F?Ð Ït?M?×?? jÝË —œ Á—U??ÐËœ ©±µ ¨∏≠∂∫±®ÆbMÅv X¹«b¼ Ë« ÈuÝÅtÐ «— œuš œdÖUý Ëœ Ë b¼œÅvtÐ XÝ« ÁbM¼œ b?OL?Fð vO×?¹ vdF? œ—«œ bO?Qð ʬ tÐ —U~?½ÅqO$« ÈU?MŠu¹ t vK?« q¹U? “« vJ¹œuýÅv vdF t½uÖ s¹« vO?×¹ U−M¹« —œ Æb?¼œÅv œUNý Ë« dÐ Ë œ—«œ vO?Ž ÈuÝ tÐ Ë— t v Ê«uMŽs¹« Æb¹U?/Åv —«uš Ë« qÐU?I —œ «— 7?A¹u?š Ë œ“UÝÅv ÁœU?¬ «— g¼«— t XÝ« v? Xbš —œ Ë« tÈU¼Åt²?ý— t XÝ« s?¹« È«dÐ b?¹œd?ð ÊËb?Ð Áb?M?¼œ bO?L?F?ð vO?×?¹ l{u? Êœu/ h?A? È«d?Ð Xœ tL?¼bO?LF?ð ÈË “« t v¹U?OŽ œe?½ —œ Ë« ÆXÝ« ÁœuÐ p¹œe?½ —U?O?Ð v¹—U?ð dE?½ tDI?½ “« vO?Ž UÐ ÈË b?½u?OÄ«— vO?Ž Uð XÝ« t²?š«b½« rK? “« «— VKD? s¹« pý ÊËbÐ U?MŠu?¹ U« œu?/ UH?¹« «— vLN? gI?½ œuÐ t²?U¹È«dÐ «— Ë« U?« XO?½ `O? Ë« t? b¹U?/Åv ÂöŽ« XŠ«d?ÅtÐ ÁbM?¼œ b?OL?F?ð vO×?¹ œu?š Æb¹U?LM?½ d?OI?%ÊUA½ v½U½¬ tÐ «— Á«— bMM?Åv «bOÄ v~²³?œ vOŽ tÐ t œdÖUý Ëœ s¹« Æb¹U?/Åv `¹dAð œuš Ê«œdÖUýÊuÇ vÖ—e?Ð v³½ tÐ t²??Ð«Ë t bM?²ý«œ ‰œ —œ «— tÝu?ÝË s¹« U?MŠu?¹ qO$« ‘—U?~½ ÊU?“ —œ t b?M¼œÅvÆbMÝUMA½ «— vOŽ Ë bM½U0 vUÐ ÁbM¼œ bOLFð vO×¹7U¹ Ë 7łÆXÝ« 7U?¹ Ë 7?ł Ÿu{u? œuýÅv v²?H~?ý YŽUÐ t Èe?OÇ Ê«œd?ÖUý “« v?O?Ž uŽœ ÏtM?× —œÂU½ ”U?¹—b?½¬ t U?N?½¬ “« vJ?¹ ÁU?~?½¬ Æ©≥∏∫±® åøb?O?¼«ušÅv? tÇò bM?Åv ‰«R?Ý œd?ÖU?ý Ëœ “« v?O?Ž«bOÄ «— fáOKO? vOŽ ¨qOKł —œ Æ©¥±∫±® årO?²U¹ «— `Oò ∫b¹u?ÖÅv Ë« tÐ t²U¹ «— œuš —œ«dÐ Xý«œ5MâL¼ Ë ¨«—u?ð —œ vÝu t «— vÅʬò ∫b?¹uÖÅv Ë« tÐ t²U¹ «— qO?zUM²½ œu?š ÏtÐu½ÅtÐ Ë« t bMÅv„d% XO?Uš 7?U?¹ Ë 7?ł È“UÐ s¹« Æ©¥µ∫±® å.«Åt²?U?¹ «— Ë« U b?½«Åt²?ýu½ ‘«ÅÁ—U?Зœ Ê«d³?U?OÄ«— v b?M?¹u~?Ð U?ð bM?¹¬Åv—œ Xd?Š tÐ d?H½ s¹b?M?Ç Ê¬ —œ t b?A?ÐÅv tM?×? s¹« tÐ «— ȗˬÅdO?Š—œ «— ÊuFLý Ë ”U¹—b½¬ ¨vOŽ ¨fd? qO$« —œ ∫rOMÅv ÊUA½dÞUš «— —«œU?MF t½u/ p¹ Æb½«Åt²U¹ÊuFLý ‰U?³½œÅtÐ ”U¹—b?½¬ qO$« s¹« —œ U« Æb?MÅv uŽœ b½œu?Ð v¼U bO? ‰uGA? o¹U —œ t vUŠÊ«d~¹œ ‰U³?½œÅtÐ bMÐU?¹Åv «— vOŽ t v¹U?N½¬ Æ©¥≤∫±® XÝ« t²U¹ «— `O? t b¹u?~Ð Ë« tÐ Uð œË—ÅvÆbMMÅv ÈËdOÄ vOŽ “« UN½¬ ÏtL¼ t²—Êb¹œ©≥∏∫±® åøv½UÅv? U−?ò ∫b?M?Ýd?ÄÅv Ê«œd?ÖU?ý ÆXÝ« Êb?¹œ Ÿu?{u? ¨d~?¹œ tłu?ð qÐU? Ÿu?{u?å5³Ð Ë UOÐò ∫b¹u?ÖÅv qOzUM²½ tÐ œuš ÏtÐu?½ÅtÐ fáOKO Æåb¹œ b?O¼«uš Ë bO¹UO?Ðò ∫b¼œÅv »«uł vOŽuð t r²HÖ uð tÐ Êu?Ç U¹¬ò ∫b¹uÖÅv Ë« tÐ b?MOÐÅv dO$« X?š—œ d¹“ «— qOzUM²?½ t vOŽ U« Æ©¥∂∫±®Êb¹œ Ë« —u?E?M? Æ©µ∞∫±® åb?¹œ v¼«u?š «— s¹« “« d?ðd?Ð “U?Ð øÈœ—ˬ ÊU1« «ÅÁb?¹œ d?O?$« Xš—œ d?¹“ «—Ë« ÊUÐœd½ Ë »uIF¹ ·Ëd?F »«uš ¨tKLł s¹« Æœu?Ð ÊU½« dÄ dÐ ÊU?~²ýd œËd Ë “«d? Ë ÁœUAÖ ÊULݬ ÊULݬ 5?²Ý«— g¹UA?Ö ÈUMF?ÅtÐ VOK ’u?BšÅtÐ Ë vO?Ž vÖb½“ ¨UM?Šu¹ È«d?Ð Æœ—ˬÅv dÞUšÅtÐ «—øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 47

«b²Ð« —œÊb¹œ b?¹œd?ð ÊËbÐ Æb?½«u?š b¼«u?š “U?Ð ÁœUA?Ö ÊU?Lݬ —œ «— «b?š “«— b?MO?³?Ð «— v?OŽ t d?¼ ÆXÝ«Æ©¥∏∫∏® bM?ÝUM?ýÅv Ád?UÝ q¼« t½«u?¹œ vB?ý jI? «— vO?Ž U?¼ÅvCF?Ð ÆXÝ« Êœd? —ËUÐ ÈU?MF?ÅtÐÆXÝ« Êœ—ˬ ÊU1« b¹U/Åv ·uAJ «— —bÄ “«— t ÊU½« dÄ Ê«uMŽÅtÐ ÈË Êb¹œvOŽ »UI«©@MÝ® Ád?? ÈUM?F?ÅtÐ UH?O? tÐ «— ÊuF?L?ý ÂU½ Ë« ¨b?M?Åv È—«c~?U?½ t XÝ« v?OŽ œu?š s¹««— ÈË ”U¹—b½¬ Ë «b?š ÁdÐ «— ÈË vO?×¹ ÆbM?N½Åv ÂU?½ ÈË dÐ t XÝ« v? Ë« r¼ Æ©¥≤∫±® œ«œ dOO?Gð«—uð —œ vÝuò t bU½Åv v «— ÈË fáOKO Æ©¥± ¨≥∂∫±® bMU½Åv ”u²¹d ÈUMFÅtÐ `OdE?½ “« ÎöU? «— ”b?I? ÈU?¼ t²?ýu?½ t qO?zUM?²?½ Æ©¥µ∫±® åb?½«Åt²?ýu?½ ‘«ÅÁ—U?Зœ Ê«d?³U?O?Ä 5?M?ÇÅr¼tÐ «— g¹uš Xýu½d?Ý vO?Ž œuš U« Æb?ÝUM?ýÅv qOz«d?Ý« ÁUýœUÄ Ë «b?š d?Ä Ê«uMŽÅtÐ «— Ë« Áb?½«—cÖÆ©µ±∫±® b¼œÅv b½uOÄ ÊU½« dÄ VIvO?Ž Èu?Ý tÐ «— Ê«œdÖU?ý 5?²??½ ¨”b?I ÈU?¼Åt²?ýu½ œU?N?ý Ë Áb?M¼œ b?O?LF?ð vO?×?¹ œUN?ýÊU1« Ë Êb?¹b?½ò Ÿu?{u? U?−?M?¹« tÐ U?ð Æb?½—ˬÅv ÊU?1« Ë b?M?ÐU?¹Åv «— ÈË U?N?½¬ Æb?¹U?/Åv v¹U?L?M?¼«—ÊULAÇ UÐ ÈË Êb¹œ Ë vOŽ Êu«dOÄ eOÇÅtL¼ t œuýÅv ”UŠ« ÊuM«År¼ U« XO½ ÕdD åÊœ—ËUO½ÆXý«œ b¼«uš v~²Ð ÊU½« dÄ Ë `O ÂU½ÅtÐ Ë« ÊbOU½ `O× Ë Áó¹ËøXÝ« ÁœuÐ ÁdUÝ —œ ÁbM¼œ bOLFð vO×¹ U¹¬≤∏∫± —œ ÆXÝ« Ábý Á—U?ý« œ«œÅv bO?L?Fð U?$¬ —œ vO?×¹ t vK?×? tР—UN?Ç qO?$« “« 7 tÝ —œs¹« ÆœuýÅv —«d?Jð ¥∞∫±∞ —œ Á—U?ý« 5?L¼ Ë åÊœ—« ¡«—ËU? —œ UO?MŽÅX?OÐ —œò ∫œu?ýÅv `¹dB?ð 5?MÇoOœ q×? tÐ È«ÅÁ—U?ý« êO?¼ ÊËb?Ð Êœ—« œË— —œ b?OL?F?ð Á—U?Зœ d?OE?½ qO?łU?½« tâ?½¬ U?Ð b½«u?ðÅv VK?D?Æb¹¬ dE½ÅtÐ @M¼¬År¼ v½Uݬ tÐ bM¹uÖÅv t½UšœË—t «d¹“ò b¼œÅv ÊU?A½ årOU?Ý p¹œe½ Êu?MOŽ —œò Êœ«œ b?OLF?ð ‰UŠ —œ «— vO×?¹ —UNÇ q?O$« U«ÊU“ ÊU?L?¼ —œ t t¹œu?N?¹ —œ q×? s¹« t b?Ý—Åv d?E?½ tÐ 5?M?Ç Ë ©≤≤∫≥® åœu?Ð —UO??Ð »¬ U?$¬ —œøXý«œ XŠ«d s¹« “« gOÐ Ê«uðÅv U¹¬ÅÆXÝ«ÅÁbA½Ål«ËÅœuÐÅÊœ«œÅbOLFðʼnuGAÅg½«œdÖUýÅUÐÅvOŽÈU¼ÅtLAÇ t Áœu?Ð rOUÝ d?Ný vJ¹œe?½ —œ vK× s¹«d?ÐUMÐ Ë åU?¼ÅtLAÇò vM?F¹ v«—¬ ÊUГ —œ Êu?MOŽvJ¹ —œ ÈœöO —UNÇ Êd œËb?Š —œ ÆœuýÅv Áb¹œ —b½ tÐ vŠ«u½ ʬ —œ vI?ÞUM 5MÇ ÆXý«œ Ê«Ë«d—œ ©qO?K?ł ÏtÇU?¹—œ® —U??O?M?ł Èd?²??u?K?O? vÝ —œ Êœ—« Á—œ —œ vO?×?¹ t œu?ýÅv d??– 5?M?Ç U?¹«Ë— “«ÈdŁ« vË œuýÅv Áb?¹œ v½«Ë«d tÐ œËb?Š ʬ —œ tLA?Ç t XÝ« XÝ—œ Æœ«œÅv bO?LF?ð sLýÅXO?Ð v«uŠ±∞ tK?U? —œ vÐu?M?ł XL?? —œ ÂU??½ s¹b?Ð Èd?N?ý fJ?Žd?Ð Æœœd?ÖÅv?/ Áb?¼U?A? rO?U?Ý ÂU?½ÅtÐ v?K?×? “« È—UO?Ð ÈU?¼ÅtL?AÇ »¬ ¨Ê¬ vU?L?ý XL? —œ Æœ—«œ œu?łË ÁdU?Ý VK? —œ vMF?¹ rO?Jý d?N?ý Èd²?u?KO?¥∏

Page 48

¥πd¹“«dÝ ÁdUÝ ÈUN¼u “« t XÝ« v?IOIŠ t½UšœË— UNMð t? «— tF¹dÅÈœ«Ë Ït½UšœË— Ë b½eO¬Åv r¼ÅtÐt b½—ˬÅv œu?łËÅtÐ «— vJÇu? ÈU¼Å»«œd U?¼ÅtLA?Ç s¹« ÆbM?¼œÅv qOJ?Að œe?¹—Åv Êœ—« œË— tÐ ÁbýË ÁœuÐ bŽU? U?¹—ôU tA?Ä u/ Ë b?ý— È«dÐ vË XÝ« Ê«b?MHÝu?Ö ÈU¼Åt— 7?ý Ë ‰U?HÞ« vM?ðÅ»¬ q×ôU?Ð œ—«œ —«d? v~?¹U??L?¼ ʬ —œ t vðU?ŽU?H?ð—« “« d?Ö« Æb?½“U?ÝÅv rU?ÝU?½ «— ·«d?Þ« v?Š«u?½ XN?ł s¹b?ÐÆbý rO¼«uš tł«u XÝ« —uNA ÊuMOŽ ÂU½ÅtÐ “uM¼ t v¹U¼Åt½«d¹Ë UÐ È«ÅtKU ÊœuLOÄ “« fÄ .ËdÐÏtKU —œ vMF?¹ ÁdUÝ —œ t býU?Ð Áb¬ vŠ«u½ s¹« tÐ Êœ«œ bO?LFð È«dÐ v²?¹UÐÅv vO×?¹ s¹«dÐUMÐœu/ v?½bO?U?ý¬ »¬ ÈU?{U?I?ð Ë« “« Ë œd? U?ö ʬ —U?M? —œ «— Èd?U?Ý Ê“ v?O?Ž t v¼U?Ç “« vL?”UŠ« 5?MÇ Æb¹U?/Åv qOLJ?ð «— UN½¬ tJ?KÐ Áœu³?½ dOE?½ qOłU½« nU? VKD? s¹« ÆXÝ« Ábý l«Ë“« b¹U?ý X¹—u?Q? s¹« ÆXÝ« t²?ý«œ XO?L?¼« d?ÔÄ v¼U~?¹U?ł `O?? X¹—u?Q? “Uſ¬ —œ Ád?U?Ý t œu?ýÅvb¬ U$¬ÅtÐ Áœó ÂöŽ« È«dÐ œuš v?OŽ fáÝ ÆbýUÐ Ábý “U?ſ¬ ÁbM¼œ bOL?Fð vO×¹ Êbý Âb?IAOÄ ÊU“U?$¬ q¼« e??O?½ Èd??U?Ý Ê«œd??ÖU?ý 5??Ë« Æb?½U?? vU?Ð U??$¬ —œ È“Ë— b?M??Ç —U???O?Ý vU??¼« g¼«u?š t?Ð Ëbý ÀœUŠ ÊU?HO?²Ý« —U?~?MÝ “« f?Ä t Ê«œdÖU?ý Êbý Áb?M«d?Ä ÂU~?M¼ÅtÐ ¨e?OšU?²Ý— “« fÄ Æb?½«ÅÁœuЫ— v×O?? UŽU?L?ł 5ˬ U?ð b?¬ U$¬ tÐ œu?Ð fá?OK?O? ÈË ÂU½ t åÊU?M?ðÅXH?¼ò ¡UC?Ž« “« d?~¹œ vJ?¹VOðdð s¹b?Ð UN?½¬ Uð bM?MÅv È—«c~?²Ýœ «— ÊU?¹dUÝ Áb?¬ ÈË ‰U³?½œÅtÐ UMŠu?¹ Ë ”dD?Ä Æb¼œ qOJ?AðÆ©∏Ÿ«® b½—«œ XU¹—œ «— ”bI«ÅÕË—„—œ VOðdðÅs¹bÐ ÆbýUÐ t²U¹ buð ÈdUÝ v×O tOË« UŽULł t½uÖÅs¹« —œ b¹Uý —UNÇ qO$«ÁbM¼œ bO?LFð vO×?¹ X¹—uQ œuÐœU?¹ t XÝ« vKO$« UN?Mð —UNÇ qO?$« «dÇ t œœdÖÅv d?O d« s¹«ÁbM¼œ b?OLF?ð vO×¹ —u?CŠ tÐ Á—Uý« ÆXÝ« Áœd? kHŠ œu?Ð pHM vL?Ý— X¹œuN¹ “« t? È«ÅtOŠU½ —œ «—ÏtÐU¦? tÐ Ë Áb¬ Èd?U?Ý Ê“ UÐ v?OŽ Èu?~?²H?Ö X¹«Ë— “« q³? XÝ—œ rOU?Ý dN?ý vJ?¹œe½ —œ Êu?MO?Ž —œ5MÇ U?N½¬ tÐ œuýÅv Ë—ÅtÐË— g½«œd?ÖUý UÐ d?~¹œ —UÐ t?KUöÐ v?OŽ t vU~?M¼ ÆXÝ« ʬ d?Ð tbIvO?×?¹ vb?I?A?O?Ä tÐ b?¹U?ý VK?D? s¹« —œ Æ©≥∑∫¥® åÈd?~?¹œ d?ÖË—œ Èd?~?¹œ ÊU?A?« —c?Ðò ∫b?¹u?ÖÅvȗˬÅlLł È«dÐ vOŽ Êb¬ tE( —œ t½«œ ʬ U𠜗UJÐ «— t½«œ œu?Ð Áb¬ t œuýÅv Á—Uý« ÁbM¼œ bOLFðÆbýUÐ Áœ—ˬ —UÐÅtÐ «— œuš dLŁ ‰uB×Êbý sUÝtLłdð È«dÐ s¹«dÐUMÐ Ë býU?Ð t²ý«œ nK² vMF bM?Ç XÝ« sJ2 U¼ÅÁ˛«Ë “« È—UOÐ v½UГ d¼ —œ—b?B? U?¼ÅÁ˛«Ë t½u?ÖÅs¹« “« vJ?¹ Ɯ˗ —U?ÅtÐ Èd??³?Ž U?¹ v½U?½u?¹ ÊU?Г ¨”b?I? Êu?²? ÈU??¼ÅÁ˛«Ë “« vK?O?šÆ.uýÅv qzU ʬ È«dÐ ÂuNH tÝ q«bŠ U ÆXÝ« åÊbý sUÝòøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 49

«b²Ð« —œÊœ“ tLOšË —œUÇ d²AOÐ tJK?Ð œ—«b½ s¼– —œ È—uBð t½uÖ êO¼ vLz«œ ÈU?¼ÅsJ “« t XÝ« vu ¨«bš Âu«bš ÆbÝUM?ýÅv œ«œ ÊUJÅq?I½ d~¹œ ÁU?Ö«dÇ tÐ v¼U?Ö«dÇ “« U¼ÅtK?Ö ‰U³½œ tÐ «— ʬ Ê«u?ðÅv t «— tLOšveM “« «— ÊU?½¬ Ë XÝ« Áœu/ —UO?²š« «— g¹u?š Âu ÊUO? —œ Êœ“ tLOš Ë XÝ« p?¹dý vÖb½“ s¹« —œœ—u? ÏÁ˛«Ë å«b?š sJ??ò œu??ýÅv t²?H?Ö t v²??Ë .b? U?¹«Ë— —œ Æb?M?Åv v?¼«d?L?¼ d?~?¹œ ‰e?M?? tÐt È“Ë— “«ò ∫b¹uÖÅv 5?MÇ œË«œ tÐ v³?½ ÊUðU½ ÊU?Г “« «bš ÆXÝ« ·œ«d?² åtLO?šò ÏÁ˛«Ë UÐ ÁœU?H²Ý«‘œdÖ sJ?? Ë tLO?š —œ tJ?KР«ÅÁb?A?½ sUÝ t½U?š —œ “Ëd?« Uð Âœ—ˬ ÊËd?O?Ð dB? “« «— qO?z«dÝ«ÅvM?ÐtÐ Á—U?ý« —u?E?M??ÅtÐ b?F?Ð Ê«—Ëœ —œ åsJ???ò ÏÁ˛«Ë Æ©±∫±µ ª±∫∑∏e? „Æ— ª∂∫∑u?L??Ý≠±® å«ÅÁœd?kHŠ b?ýU?Ð vMO?A?½«d?× “« výU?½ t «— œu?š Âu?NH? ‰U?ŠÅs¹« UÐ U?« X— b?¼«u?š —UÅtÐ rO?K?ý—Ë« b?³F?Æœu/ b¼«ušÏtLO?šò ∫b?¹u?ÖÅv 5?M?Ç Ë« tÐ b²?Ýd?Åv 5?“ tÐ «— XL?J?Š t v½U?“ «b?š ¨Œ«dO?ÝÅsÐ »U?²? —œd?Ý “« «— ÕöD??« s¹« œu??š qO??$« tb??I? —œ U??M??Šu??¹ Æ©∏∫≤¥v?M??Ю ås U??Äd??Ð »u?I??F??¹ —œ «— œu??šUM?Šu¹ ¨tH?ýU?J »U?²? ÈU¹ƒ— s¹d?š¬ —œ Æ©±¥∫±® åb?ý sUÝ U? 5Ð —œ Ë b?ý sð s?Ýò ∫œdO?ÖÅvt œuýÅv Áb?OM?ý v¹«b Ë œu?ýÅv ‰“U½ ÊU?Lݬ “« v?ÝËdŽÅÁ“U?ð bM?½U t b?MO?ÐÅv «— vM¹u?½ rO?Ký—Ë«åœu?/ b??¼«u??š U??Äd??Ð ÊU??A??¹« U??Ð «— œu??š Ë tL??O??š Ë XÝ« U??N??½U???½« U??Ð «b??š ÏtL??O??š pM??¹«ò ∫b??¹u??ÖÅvÊUA?¹« dÐ «— œu?š tL?Ošò XÝ« Áœd? Áœ«—« «b?š t v½U? XŽU?L?ł Ê«uM?ŽÅtÐ e?O½ U?O?K? Æ©≥∫≤±UJ?®Æ©±µ∫∑UJ® œuýÅv vdF åœd b¼«uš UÄdÐvÖb?½“ —œ vM?F?¹ œ—«œ d?Зœ «— å◊U?³?ð—«ò Âu?N?H? Êb?ý sU?Ý U?¹ Êœ“ tL?O?š ”b?I?Å»U?²? ÂU?L?ð —œ—uCŠ XÝ« 5?MÇ ÆÊœd? ÊUJÅqI?½ ÁËdÖ Ê¬ U?Ð ÊUeL?¼ Ë ÁËdÖ Ê¬ U?Ð Êœ“ tLO?š ¨Êbý rON?Ý v¼ËdÖÆœuš Âu ÊUO —œ «bšvLz«œ Êb½U vUШÂu Æb¹UÝUO?Ð œuš v½ôuÞ v¹ULO?ÄÅÁ«— “« ʬ —œ t bMOÐÅv »«u?š tÐ «— È“Ë— ¨5A½—œUÇ Âu s¹«s¹« 7ÝuOÄ XIOIŠ tÐ «bš Áb?ŽË ¨b½U0 vUРʬ —œ rz«œ —uÞÅtÐ b½«u²Ð t b?MOÐÅv «— vMO“dÝ »«ušË œuŽu 5?“dÝ Èu?ÝÅtÐ œdO?ÖÅv œuš tÐ «— v¹U?LO?ÄÅÁ«— p¹ —u ¨ÃËd?š Æœ“UÝÅv d?O? «— »«uš—œò t b¼œÅv ÊUA½ œd d¼ vÖb½“ U?« ÆXÝ« Ábý UMÐ Ád ÈË— dÐ t Èd?Ný ÈuÝÅtÐ ¨vLz«œ ‰eMÆ©≤∑∫∂Ê«œ® åb½UÅv vU?Ð bЫ U?ð Áb½“ È«b?š UNM?ð Ë XO?½ ÈdŁ« vL?z«œ ÊULݬ “« vU?š 5“ s¹«qI??½ œu?š Ït?U?Ý— —œ «— ʬ e??O??½ ”d??D??Ä Ë XÝ« Áb??¬ ©∏∫¥∞® v³??½ ÈU??O?F??ý« »U??²?? —œ VK??D?? 5??L?¼X¹— gKÔÖ Ë b?ý ÁœdóÄ ÁUOÖ ¨ÁU?OÖ qÖ ÊuÇ Ë« ‰öł ÂU?Lð Ë XÝ« ÁUO?Ö bM½U? ÈdAÐ d?¼ò ∫b¹U/Åv«—uð “«ò ∫b¼œÅv œUNý 5MÇ eO½ UMŠu?¹ Æ©≤¥∫±dDÄ≠±® åXÝ« vUÐ œUÐü«bЫ Uð «bš ÏtLK sJÆ©≥¥∫±≤® åb½UÅv Ê«œËUł `O t .bOMýµ∞

Page 50

µ±t½ULOL œU%«d~?½U?O?Ð Õö?D« s?¹« Æœu?ýÅv Áb?¹œ œU?¹“ U?M?Šu?¹ ÈU?¼Åt²?ýu?½ —œ t XÝ« vŠöD?« å—œ Êb?½U?ò—œ Ê«uðÅv VOðdð s¹bÐ ÆœdOÖÅv œuš tÐ XÐUŁ Ë vLz«œ XUŠ t XÝ« vIOLŽ Ë t½ULOL œU%« ÊUMÇs Ê«œdÖUý v²Ý«— tÐ ULý ¨bO½U0 s sÝ —œ ULý dÖ«ò ∫Îö¦ b½U vUÐ XUŠ p¹ U¹ ”UŠ« p¹t œ—«œ X¼U³?ý È«ÅtDЫ— tÐ t XÝ« v½Ë—œ vM?J? —uE?M? UË« d?²A?OÐ —œ vË Æ©≥±∫∏® åb?O²?¼—œ eO½ ÊU?½¬ ¨uð —œ s? Ë v²?¼ s —œ —bÄ È« u?ð tÅÊUM?ÇÅr¼ò ∫œb½u?OÄÅv r¼ÅtÐ «b?š —œ «— d?Ä Ë —bÄXÝ« v³O−Ž —U³Ž Æ©≤≥≠≤±∫±∑® åb½uý vJ¹ ÎöU ÊU½¬ Uð s —œ uð Ë ÊUA¹« —œ s ÆÆÆbMýUÐ U≠±® åb?½U??Åv U? —œ «b??š Ë rO??½U?Åv? «b?š —œ U??ò vM?F??¹ XÝ« Áb??ý vd??F? qÐU??I?²?? qJ??ý tÐ «d??¹“Æ©≤¥∫≥u¹—œ Ë œu?š qO?$« —œ —U?ÐÅvÝ œËb?Š —œ t ÊU?M?Ç œd?ÐÅv —U?ÅtÐ «— ÕöD?« s?¹« t XÝU?M?Šu?¹ U?N?M?ð·u?A?J?? «— Èb?¹b??ł b?½u??O?Ä “«— —U?³??Ž s¹« Æb?¼œÅv? —«d? ÁœU??H?²?Ý« œ—u?? «— ÕöD?« s?¹« U?¼ÅtU??Ý—Æb¹U/ bײ ÊU½« UÐ `O vOŽ œuš dÄ Êb¬ jÝuð bMÅv Áœ«—« «bš t œ“UÝÅv—œ s Ë b½U?Åv s —œ b?ýu½Åv «d? Êu?š Ë œ—ušÅv «d? sð fd?¼ò ∫b?¹uÖÅv v?O?Ž 5M?ÇÅr¼Æb½UÅvÅUÅ—œÅÂöÅtÅÈ—uÞÅÊUL¼ÅrO½U0Å«bšÅÂöÅ—œÅUÅtÅXÝ«ÅÕdDÅeO½Åd«Ås¹«ÅU«Å©µ∂∫∂®ÅåË«øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 51

¥≠≤ UMŠu¹ qO$« ÂuÝ qBÁ“Uð buðU½U Uð U½U “«ÂU$« “U?ſ¬ —œ «— Ë« U qB? s¹« —œ ÆœœdÖÅv “U?ſ¬ v?OŽ vd?F U?Ð qO$« t .b?¹œ q³? qB —œ—U?J?ý¬ U? d?Ð U?M?Šu?¹ q?O?$« U?B??A? “« tB???A? tÝ ¡«b?²?Ы ÊU?L??¼ “« Æb?¹œ rO?¼«u?š g²?¹—u?Q??tÐ v½ôuÞ b? œuš ÊU?³ÞU? U?Ð vO?Ž ¨b?½UÝ—Åv —u?Nþ tÐ ©U?¼Åt½UA?½® åU¹¬ò v?O?Ž ∫œuýÅv∫œœdÖÅv rN vM¹œ ULOKFð “« vJ¹ jÐ È«dÐ v³ÝUM XOFu È«ÅtF«Ë d¼ ¨œ“«œdÄÅv u~²HÖÈU½U? —œ t ¨v?O?Ž ÈU¼Åt½U?A?½ “« 5?²??½ œuÐ 5?M?Ç s¹«ò ∫œ“U?ÝÅv —UJ?ý¬ åU?¼Åt½U?A½ò v?O?Žt åÂËœ t½UA?½ò UÐ qO?$« —U?NÇ »U?Ð Æ©±±∫≤® åbO?½«œdÖ d?¼U?þ «— œuš Áu?Jý Ë œ«œ ÂU?$« qO?KłåUMŠu¹ qO$« ÕdÞò ¨‰Ë« qB tÐ bOM Ÿuł— Æ©µ¥∫¥® œd¹cÄÅv ÊU¹UÄ œU²« ‚UHð« U½U —œ r¼ ʬÆ.«ÅÁbOU½ U¼Åt½UA½ »U² «— qO$« ‰Ë« gÐ U$¬ —œ t ≤±Å’Ëœ —œ Uö Ëœ s¹« Æ—U?J¼U?MÖ v?½“ UÐ Ád?UÝ —œ Ë v?¹d p?¹ UÐ rO?Ký—Ë« —œ ∫v?O?Ž Uö ËœÈËÅ“«ÅtÅv½U?Åd~?¹œÅVDÅËÅb?MJ¹œe?½ÅÈËÅtÐÅtÅv½U?ÅVD?Åp¹ÅvMF?¹Åb½d?OÖÅvÅ—«d?ÅqÐUI?ÅVDÆœdOÖÅv œuš tÐ «— vLOKFð Ë vMðËd l{u UN½¬ ÈËœ d¼ dЫdÐ —œ vOŽ t bÝ—Åv dE½ÅtÐ Æb½ —˜ʬ “« v²¹UÐ ÊuÇ ÆXÝ«bš ‘«ÅtLAÇdÝ t œ—«œÅv ÂöŽ« «— vM¹u½ vÖb½“ UN½¬ ÈËœ d¼ tÐ vOŽrOýUÐ t²ý«œ œuš —œ È«ÅtLAÇ Uð rO¹U/ ‰u³ «— «bš X³¼u Ë ©µ∫≥® œuý Áœ«“ ÕË— Ë »¬ “« ¨ôUÐÆ©±¥≠±∞∫¥® býułÅv v½«œËUł vÖb½“ Uð t“« qB s¹« —œ t »U?Ð tÝ s¹« ÂUL?ð —œ œ—ˬÅv Á«dL?¼ tÐ vO?Ž t È«ÅvÖ“Uð ¨vÖb?½“ s¹« vÖ“U𗜠t «— È«ÅvM¹œ rOUFð vULð ÁœuU?ý vÖ“Uð 5L¼ ¨bAš—œÅv œdOÖÅv —«d? U tFUD œ—u »U²tÐ t s¹u?½ Èb??u?ð ¨`O??? r?ł “« s?¹u?½ b?³??F? ¨U??½U? Á“U?ð »«d??ý Æb?¼œÅv qO??J?A??ð rO?ÐU?¹Åv? ʬÆv²Ý«— Ë ÕË— —œ s¹u½ vMO¹¬ ¨œœdÖÅv ÂöŽ« ”u1œuIO½XÝ« b¹b?ł ÈUÝu? t Ë« øœuÐ Áb?ý ÂöŽ« ±∏∫±∏Yð —œ t X?O½ b?¹bł v³?½ ʬ œu?š vO?Ž U¹¬„Æ—® œ—ˬÅv qL?Ž tÐ b?M?²??¼ ÈË X?¹—u?Q? q« d?~?½U?O?Ð t «— åv?zU?¼Åt½U?A?½ò vÝu? b?M??½U?L?¼b¼œÅv ÂU$« U½U —œ t È«Åt½U?A½ Ëœ ÊuÇ býU?ÐÅv eO½ b¹b?ł ÈUOK¹« bM?½U Ë« U« Æ©π≠±∫¥ÃËdštÐ «— ¯d “« Áu?O?Ð Ê“ d?Ä Êœ«œ U?$ Ë sſË— Ë œ—¬ ÈU?¼ÅÁ“u? Êœd? dÄ vM?F?¹ v³?½ ʬ ÈU¼Åt?½UA?½œ«œ U?ÅtÐ «— ÁU?Ç t? »u?I?F??¹ U? —b?Ä “« Èd??U?Ý Ê“ ‰u??ÅtÐ Ë« Æ©≤¥≠∑∫±∑œU?Ä≠±® œ—ˬÅv d??ÞU?š∫b½u?ýÅv fJF?M? tbI? rN? UŽu?{u U?½U? Uð U?½U “« vM?F?¹ XL? s¹« ÂU?Lð —œ ÆXÝ« d?²Ö—e?ÐÆ©≤∫¥ö®ÅåœuÐ b¼«uš UHý Ë« ÈUNUÐ dÐ Ë œd b¼«uš ŸuKÞ X«bŽ »U²¬ò—U?J??ý¬ «— œu?š åb??A???ÐÅv? v½U?Öb??½“ Ë b??½«œd?ÖÅv? —u?M?? «— U?¼ÅÊU????½« t È—u??½ò qB? s?¹« —œË .d¹cá?Ð «— —u½ s¹« v²?¹U?Ð Æb¹U?/Åv ¡UO?Š« «— eO?Ç tL¼ Êu?Ç XÝ« UH?ý qUŠ —u?½ s¹« Æœ“UÝÅvÆœuý v½UÖb½“ VŠU UO½œ Uð XÝ« Ábý UDŽ U tÐ Ë« Æ.—ˬ ÊU1« ÊU½« dÄ tе≤

Page 52

µ≥U½U vÝËdŽ —œ vOŽ t½UA½©±≤≠±∫≤ UMŠu¹®v½U²Ý«œ t³M?ł —œ tJM¹« È«dÐ øb?½«b½ «— U½U —œ »«d?ý tÐ »¬ q¹b³ð ÊU?²Ý«œ t XOʬ “« fÄ U?ð rO?¹U?/ v?Ý—d?Ð oL?F?ð U??Ð Ë p¹œe?½ “« «— 7? s¹« b?¹U??Ð .u?A?½ —U?²??d?Ö Ê¬Æ.d³Ð vÄ b¼œÅv ÊUA½ U tÐ UMŠu¹ t v¹UOŽ XOBý “«— tÐ t²ýcÖ “« gOÐ rO½«u²ÐœuÐ vÝËdŽ ÆÆÆt²U¹ VOdð »uš —UOÐ Ë býUÐÅv t¹¬ ±± qUý t v¼Uðu 7 UÐ «— ÊU²Ý«œ s¹« ¨UMŠu¹Ë œ“«œdÄÅv ÈœU?¹“ UO?zeł d?– tÐ “Uſ¬ —œ Áb?M?¹u?½ ÆbM?Åv `¹dA?ð U È«d?Ð ÊU¹U?Ä U?ð “Uſ¬“««— œuš d²A?OÐ ÁbM?¹u½ ÆœuýÅv t¹«d?OÄÅvÐ 7 Ë œœd?ÖÅv u× t²?— t²— ʬ vz«Ë— t³Mł fá?ÝË œdÐÅv —U?JÐ «— ‘—U?~½ ‘Ë— s¹« ÎU?³U?ſ UM?Šu¹ ÆU?Oze?ł Õdý U?ð b¹U?/Åv U*U?J b?M³?¹UÄÆœ“UÝÅv dðÅsýË— «— Ë« UdŠ Ë X¹«Ë— vOŽ sÝ ¨ULK VOðdð s¹bЉ˫ vM?F?¹ ¨Ábý n?O?uð d?~?¹œ Ê«—U?~?½ÅqO?$« p³?Ý t?Ð t È«Åt½U?A?½ ¨X¹«Ë— s¹« 7? —œÁ—UЗœ v?K?¦? tÐ ±∞≠π U?¹¬ ÆrO?M?O?ÐÅv «— s¹d?{U?Š V−?F?ð b?F?Ð Ë v?O?Ž rJ?Š fá?Ý Ë Õd?ýfO?z— ÊU?¼œ “« V−??F?ð “« d?ÔÄ ÈœU?¹d?? —u?ÅtÐ t q¦?? s¹« Æb?M?Åv Á—U??ý« å»u?š »«d?ýòt vMF s¹bÐ ¨b¼œÅv ‚uÝ vðUON« È«ÅtA¹b½« ÈuÝ tÐ «— X¹«Ë— ¨œuýÅv «œ« vÝËdŽ fK−‘d²??Ö Ë b?½«—Ëd?ÄÅv XÝ« Áb?ý U?D?Ž v?O?Ž tK?O?ÝËÅtÐ t? «— å»u?š »«dýò Ÿu?{u? U?M?Šu?¹ÈuÝ Ê¬ t?Ð t²?ýc?Ö ÊU?²?Ý«œ b?Š “« U? t œu?ýÅv YŽU?Ð ©±± t¹¬® ÈË ·d?Š s¹d?š¬ Æb?¼œÅv‘—U~½ Áu?Oý t XÝ« v¹U?³¹“ —U?O?Ð VOdð È«—«œ 7? s¹« Æ.—«c~?Ð Âb t½U?A½ ÁœU?F«Å‚—Uš“« t²ýu?½ s¹«ò t XH?Ö Ê«u?ðÅv v½U?ݬ tÐ t È—uÞÅt?Ð œuýÅv t²?šU?M?ý vÐušÅt?Рʬ —œ nRå°XÝ« UMŠu¹XÝ« Ábý t²ý«œ ÁU~½ ‰UŠÅtÐ Uð t vÐuš »«dýʬ —œ t XÝ« vK?K?− t?âO?U? b?M?½U? ÈË qO?$« Æœ—«œ qU? v¹U?M?ý¬ oO?²?Ž b?NŽ t?Ð UM?Šu?¹“« «— d¹ËUB?ð s¹« Ë« Æb½«ÅÁb?ý ÁbOM?ð t½«d¼U? r¼ —œ »«dý ¨ÊU?½ ¨»¬ bM½U? vHK?²? ÈU¼ÅgI½vÖ“Uð jÝuð U v×?O X¹œu?łu ÂULð t?½u~Ç b¼œÅv ÊU?A½ U tÐ Ë œd?OÖÅv ÂUN« o?O²Ž bN?ŽvÝËdŽ X¹«Ë— —œ UM?Šu¹ VOðd?ð s¹bÐ ÆbÐU?¹Åv qJý dO?OGð œu?ýÅv ÀœUŠ `O? vO?Ž —œ t`O Êb¬ XÝ« ÈœUý Ë UOŠ ¨sA?ł XöŽ t »«dý ÆœdOÖÅv ÁdNÐ »«d?ý Ÿu{u “« U½UvFD? Uö s¹« Æœd?O?ÖÅv sAł «— œu?š Âu j?Ýuð «b?š 7U?¹“UÐ tE?( Ë b?¹U/Åv ÂöŽ« «—Æv¹UN½ ·«b¼« tÐ ◊uÐd XÝ« v²öŽ »«dý t v¹uÖ ¨XÝ« dš¬ ÊU“ È«dÐ È«ÅÁbŽËøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 53

Á“Uð buðs¹« pL tÐ —U?~½ÅqO?$« ÆœuýÅv —«d?Jð —U?Ð gý 廫dýòÏÅtL?K U?½U vÝËd?Ž X¹«Ë— —œbLFð ÆrO¹U/ nA «— g½U ÊUO tÐ vOŽ Êb?¬ “«— ÂuNH t½u~Ç b¼œÅv œU¹ UÅtÐ Ÿu{uvÖb½“ t XÝ« “Ëd« 5L¼ ÊuÇ œœdÖ ÊUO?Ž ÊuM« r¼ “« “«— s¹« t XÝ« ʬ dР—UNÇ qO$«v²?¹U?ÐÅv t «— U?¼ÅÕb? U?¹u²?×? v?O?Ž b?FÐÅtРʬ “« ÆX?Ý« t²d?Ö «— »u?š »«d?ý rF?Þ U?t 5²Ý«— „U?ð “« vЫdý ¨XÝ« Áœu/ d?Ä »uš »«d?ý “« «— UN½¬ Ë Áœu?/ ÷uŽ b½u?ý ÁeOU?ÄÆ©±µÅ»UЮ b¹¬Åv rOýUÐÅv ʬ ÈU¼ÅtšUý “« r¼ Ut t²?O?~½«d?Ð «— U U?M?Šu¹ ©±∞ t¹¬® Áb?ý t²?ý«œ ÁU~?½ Êu?M U?ð t »u?š »«dý d?¹u?Bð U?ÐÆrOÐU¹—œ býUÐÅv bM½UÅvÐ Ë V¹dſ U vÖb½“ —œ vOŽ Êb¬ —œ «— t⽬ “« vb½«œuÐ 5MÇ t½UA½ 5Ë«ÊUA?½ d?ÞUš ±± Ït¹¬ —œ «— ʬ U?M?Šu?¹ Æ.—«œ —«d v?O?Ž ÈU?¼—U “U?ſ¬ —œ U? U?½U vÝËd?Ž —œ‰«RÝ œuš “« ÎU³?Uſ ÊU?½« Æb¹uÖÅv s?Ý åU¼Åt½UA?½ È«b²Ð«ò U¹ åt?½UA½ 5Ë«ò “« Ë œ“U?ÝÅvÂU$« vOŽ t «— vzU¼Åt½UA½ U?MŠu¹ U¹¬ Æœ«œ —U³Ž s¹« tÐ Ê«uðÅv «— vu?NH tÇ t b¹U/ÅvU?½U? vÝËd?Ž Îö¦? vM??F?¹ XÝ« t²?ý«œ XÝœ —œ Áb?ý È—«c?ÖÅÁ—U??L?ý È«ÅtŽu?L?−? —u? tÐ œ«œÆbýUÐ 5MÇ b¹Uý øÂËœ Ït½UA½ v¼Uý d« dÄ ÈUHý ¨‰Ë« Ït½UA½t½UA½ s¹« UMŠu¹ «dÇ ∫rO¹u~?Ð Ë rO¹U/ ÕdD d~¹œ —uÞ «— ‰«RÝ t œu?ÐÅv dðÅVÝUM b¹UýtLK ÈU?ł tÐ UM?Šu¹ Æœ—«œ —«d 7? œuš —œ ¨»«u?ł U« øXÝ« Áœ«œ —«d? œuš qO$« “U?ſ¬ —œ «—tL?K? U?M?Šu?¹ qO?$« v?Ý—U? .b? tL?łd?ð —œ® ©±± t¹¬® œd?ÐÅv? —U?ÅtÐ «— t½U?A?½ tL?K? Áe??−?F?vOŽ ÈU?¼Åt½UA?½ ÈËUŠ qO$« s?¹« ‰Ë« »UÐ Áœ“«Ëœ Æ©b½«ÅÁœd? tLłd?ð Áe−F? eO?½ «— åt½UA?½ò◊u?Ðd? b??½Ë«b?š e??O?šU??²?Ý— Ë ¯d?? Ë !— vM?F??¹ ô«Ë Ït½U??A?½ tÐ Èb??F?Ð ÈU??¼Å»U?Ð U??« Æb?M??²???¼d¹“ t¹U?Ä Ëœ d?Ð U?MŠu?¹ qO?$« ÂU?Lð Æb?U?½Åv v?OŽ Áu?J?ý tE?( «— tE?( s¹« UM?Šu?¹ Æb?½uýÅv∫XÝ« vM²³©±≤≠±® U¼Åt½UA½ »U² ≠©≤±≠±≥® ÁuJý »U² ≠ÂU~M¼ÅtÐ t v¼uJý d~¹œ —U³?Ž tÐ ¨bMýUÐÅv d~¹bJ¹ qL?J ÂuNH Ëœ s¹« “« p¹ d¼ Ë„—œ d²NÐ «— U¼Åt½UA½ s¹« t b¼œÅv Á“U?ł« U tÐ œuýÅv ÊU¹U/ eOšU²?Ý— eO½ Ë t−MJý Ë !—ÈU¼Åt½UA½ ÂULð t v¹UMýË— Ë Õu{Ë d~?½UOÐ tJKÐ XÝ« t½UA½ 5Ë« UNM?ð t½ U½U Ït½UA½ ÆrO¹U/s¹« ÆbM?¹U?/Åv u?Žœ ÊU?1« tÐ «— Áb½u?M?ý Áœd? ÊU¹U?/ «— Áu?J?ý ÈU?¼Åt½UA?½ t ÆXÝ« d?~?¹œÊU¹U?/ «— œu?š ÁuJ?ý Ë«òÅ∫b?¹uÖÅv 5?M?Ç g¹uš d?O?H?ð —œ œu?š UM?Šu?¹ t XÝ« Èe?OÇ ÊU?L?¼Æ©±±∫≤® åb½œ—ˬ ÊU1« Ë« tÐ g½«œdÖUý Ë bO½«œdÖµ¥

Page 54

µµtF?«Ë tÐ t œ—c??ÖÅv Èe?O??Ç U?½U?? —œ ÆXÝ« b?¹b??ł Èb?u?ð b??M?½U?? Á—«u?L?¼ v?ÝËd?Ž tE??(Æb¹U/Åv nOuð «— ʬ ÊôuÝ— ‰ULŽ« »U² —œ Uu t —uÞ ÊUL¼ ¨œ—«œ X¼U³ý XÝUJODMÄ—UE?²½« —œ U?N½¬ Æœ—«œ —u?CŠ Ê«œd?ÖU?ý UÐ v?OŽ —œU? ¨U?½U “Ë— b?M½U? eO?½ XÝU?JO?DM?Ä “Ë— —œÆbMýUÐÅv UOK buðÊb¬ t b½—«œ —ËU?Ð t rO?²¼ v?½U ʬ “« U? U¹¬ ÆXÝ« v?OŽ Êb?¬ Ït½UA?½ U½U? vÝËdŽÆb¼œÅv «— »uš »«dý rFÞ ÊUAOÖb½“ tÐ vOŽs¹u½ b³F©≤≤≠±≥∫≤ UMŠu¹®tÝ “« UMŠu?¹ qO$« —œ Æ.—«œ —«d? ©`B® —c?Ö bO?Ž 5Ë« Ït½U?²Ý¬ —œ U? U¹¬ s¹« —œXÝ« ÈbO?Ž UN?½¬ s¹d²?Ö—eÐ Ë s¹d?š¬ Æ©µµ∫±± ª¥∫∂ ª±≥∫≤® œuýÅv œU?¹ —cÖ b?OŽ“« œ—cÖÅv rOK?ý—Ë« —œ r¼Åʬ t UN?½¬ 5Ë« U?« œuýÅv »u?KB v?OŽ ʬ vÞ —œ tÆœ“UÝÅv ÊU¹U/ «— vOŽ rł «bN½« ÕdÞ lu ÊUL¼tJM¹« dÞUšÅtÐ U?NMð t½ X¼ Á—«u?L¼ 7— ôUÐ s¹« Ɯ˗Åv ôUÐ ”b?I dNý ÈuÝÅt?Ð vOŽtÐ vOŽ Æb?ýUÐÅv b?MKÐ d?E½ d?¼ “« dNý s¹« Êu?Ç tJK?Ð XÝ« d² b?ÅXH¼ “« gO?Рʬ ŸUHð—«UNM?ð Ë« ÎôUL?²Š« ÆœuýÅv œ—«Ë b?M²?ý«œ —«d ʬ —œ v½UÐd? ’uB? U½«u?OŠ t b?³F? Ê«bOt XÝ« U$¬ —œ Æb¹uÖÅv/ vM?Ý býUÐ Ë« Á«dL¼ v t?JM¹« ÏÁ—UЗœ UMŠu?¹ qO$« ÊuÇ XÝ«tÐ È«Åt½U?¹“U??ð ∫œu??ýÅv —U?Çœ œ“U??ÝÅv p¹œe??½ Ë« tÐ «— U?? t v½U???½« Ë 5??A?M??œ vL??A?š t?Ðr¼—œ s¹« ÆbM¹U?/Åv ‰Ub?~ «— eO?ÇÅtL¼ Ë b?½ËœÅv uÝd¼Åt?Ð t v½«ËUÖ Ë Ê«bM?HÝu?Ö ¨XÝœ°XÝ« U³¹“ —bIÇ v~²¹—qO$« 5—UNÇ “Uſ¬ —œ¯d Ë !— “« q³? “Ë—Åp¹ vMF?¹ dðd?¹œ vb½« U?N²?M? «— œ«b¹Ë— 5?L¼ U?u ¨fd? ¨v²s¹« Õdý UMŠu¹ ÆbMMÅv ‘—«eÖ ©¥∂≠¥µ∫±πu ª±∑≠±µ∫±±d ª±∑≠±≤∫≤±X® vOŽ‚UHð« —U?ÐËœ X½«uðÅv/ ÎU?II?× œ«b¹Ë— s¹« Êu?Ç Æb¼œÅv —«d? œuš qO$« ‰Ë« —œ «— œ«b?¹Ë—d?ðÅp¹œe??½ v??¹—U??ð XI??O??I?Š tÐ p?¹ «b? t? b?¹¬Åv g?O?Ä ‰«R??Ý s¹« ÎU??³??U??ſ Æb?ýU??Ð ÁœU??²??«ÆbýUÐÅvÊuÇ rO?¼œÅv `O?łdð «— d?O?E½ —U?~½ÅqO?$« d?H½ tÝ X?¹«Ë— rOýU?Ð s¾?LD? ÎöU? tJ½¬ÅvÐ U?tM× s¹« ÆXÝ« XIOIŠ tÐ s¹d d²AOÐ v?OŽ ¯d Ë !— q³U ÈU¼“Ë— —œ tM× s¹« ŸuËøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 55

Á“Uð buðÁ“Uł« t «— È«Åt¾?Þuð ŸuË Áb?½UÝ— œu?š ÃË« tÐ «— rOK?ý—Ë« UU?I VC?ſ œU¹“ ‰U?L²?Š« tÐÆXÝ« Áœu/ l¹dð bMM XO½ tÐdÝ «— rŠ«e ʬ U𠜫œÅvÈ«d?Ð Èd?~??¹œ q¹ôœ Ë« t «d??¹“ øXÝ« Áœd? v²??Ýb?A??O?Ä œ«b??¹Ë— Õd?ý —œ U?M??Šu?¹ «d??Ç fÄ’uBšÅtÐ Ë œuýÅv ÊU¹U/ vOŽ “« t v¹U¼Åt½UA½ Æœ—ˬÅv ÈœuN¹ tMN ÈU݃— vMOÇÅt¾Þuðb¹U?/Åv œU?−?¹« Âœd? —œ t vuý Ë —u?ý XÒK?Ž tÐ —“U?F?K?¹« eO?šU?²?Ý— vM?F¹ U?N?½¬ s¹d?ðd?OÖÅrA?Çb?¼œ —«d? d??D?š ÷d?F?? —œ Ë ‰e?e?²?? «— ÊU?O??Ë— U?Ð ÊU?¹œu??N?¹ r¼U?H??ð Ë o«u?ð U??³?Ł b?½«u??ðÅv“« b??F??Ð È—b?? Ë U??łÅtÐU??ł b??³??F?? “« ÊU??Öb??M??ýËd?? ëd??š« œ«b??¹Ë— ÎôU??L??²??Š« Æ©µ∞≠¥∑∫±±®vö ·ËdF? u³?½ ÂËœ XL? U?Ð d?« s¹« Ë Ábý Áœ«œ —«d? ÁbM?¼œ b?OL?Fð vO?×?¹ v¹uÖÅgO?Ä∫bMÅv «bOÄ oÐUDð ©±∫≥® v³½«— o¹dÞ Ë« Ë œU²?Ýd r¼«uš «— ©Áb?M¼œ b?OLF?ð vO×?¹® œuš ‰uÝ— s pM?¹«ò ∫‰Ë« XLåÆXšUÝ b¼«uš UON s ÈË— gOĨb¬ b?¼«u?š œu?š qJO?¼ tÐ ÊU?N?ÖU?½ bO?ýU?ÐÅv Ë« VU?Þ U?Lý t Èb?½Ë«b?šò ∫ÂËœ XL?s¹« u¹U?³ Áu?N¹ ‰u? ¨b?¹¬Åv Ë« ÊU¼ b?OýU?ÐÅv —Ëd? Ë« “« U?Lý t Èb?NŽ ‰u?Ý— ʬ vM?F¹åÆXÝ«s¹u½ b³F ÂöŽ«—uÞÅtÐ b½«Åt²ýu½ Ê«—U~?½ÅqO$« d~¹œ t⽬ UÐ U?MŠu¹ X¹«Ë— o³Þ b³F? œ«b¹Ë— œułË s¹« UÐ@½— Òb???ýÅtÐ t b???ýU???ÐÅv X?Ý« vðu???³???½ ÂöŽ« p¹ œ«b???¹Ë—Ås?¹«ÅÆœ—«œÅËU??H???ðÅv?Ýu?????×???ÆXÝ« t²dÖ œušÅtÐ rOu³LÝUL?K? “« Áb?¬ d?O?E?½ qO?łU½« —œ t? —uÞÅÊU?L?¼ œu?š œu?¬ rA?š Xd?Š tO?łu?ð È«dÐ v?O?ŽåXÝ« vÒL s rÝ« tÐ t½Uš s¹«ò bM¹uÖÅv t ©±±∫∑—« U¹ ∑∫∂µ‘«® v³?½ ÈUO—« U¹ UOFý«s¹« U?Ð Ë b?U?½Åv ås —b?Ä t½U?šò «— ʬ Áœ«œ X³??½ œu?š tÐ «— U?M?Ð s¹« Ë« Æb?M?Åv?/ ÁœU?H?²?Ý«œu?ýÅv d?– ©±∂ t¹¬® —U?N??Ç qO?$« ÂU?L?ð —œ t? —u?ÞÅÊU?L?¼ «— t½U??~?¹ d??Ä XO??B??ý tK?L??łb¬ œU¹ «— Ë« Ê«œdÖUýòÅ∫b?MÅv tU{« 5M?Ç ±∑ t¹¬ —œ ΫbFÐ —U~?½ÅqO$« Æb¹U/Åv nO?uðU?¹ åÊœ—u??šò Æ©∂πe?? “« ”U??³??²?«® 圗u??š b??¼«u??š «d?? u?ð t?½U?š d??O??ſ ∫XÝ« »u??²??J?? tÈ“U?Ð XG? vI?O?I?Š vM?F? U?Ð s?¹« d?Ð ÁËöŽ 7? U?« œ—«œ È“U?−? Âu?N?H? ¨—u?e? —œ åÊb?O??F?K?ÐòÈUM?F tÐ b?¼œÅv Ãdš tÐ 5?²Ý«— g²?ÝdÄ Xb?š —œ t vðd?Oſ tD?Ý«Ë tÐ vO?Ž ÊuÇ b?MÅvÆœ«œ b¼«uš qOJAð «— ¯d Ë !— 5L¼ Ë bý b¼«uš œuÐU½ Ë ÁbOFKÐ vF«Ëv¹U¼—U 5?MÇ È«d?ÐòÅ∫bMM?Åv Ácš«u? 5M?Ç «— Ë« v~²?¹— r¼—œ ʬ Ê«dÖU?ýUL?ð l«Ë —œ g½UOŽb Ë vOŽ 5Ð Y×Ð ÁU?~½¬ Æ©±∏ Ït¹¬® åøv¼œÅv tz«—« U tÐ È«Åt½UA½ tÇ vMÅv tµ∂

Page 56

µ∑‘—U~½ ‘Ë— V?Š dÐ Êu?Ç XÝ« t²d?Ö—œ ÊU¹«u?MýU?½ ÊUO? v¹uÖ t v¦?×Ð ¨œdO?ÖÅv ôUÐÆbMMÅv/ X³× bŠ«Ë Ÿu{u p¹ “« Y×Ð 5dÞ Â—UNÇ qO$«Æ©±π Ït¹¬® åœd? r¼«u?š U?Äd?Ð «— ʬ Á“Ë— tÝ b?O?M? Ê«d?¹Ë «— ”b? s¹«òÅ∫b?¹u?ÖÅv v?O?Žv~M?¼d? ÈU¼U?M?Ð tŽuL?−? U¹ b?³?F “« 7? ¨X¹«Ë— “U?ſ¬ —œ ∫œuýÅv h?A? Z¹—b?ð tÐ t−O?²?½t²H?Ö s?Ý b?³?F? ÈU?ł s¹d?ðÅ”b?I? Ë Èed? ÈU?M?Ð U?¹ å”b?ò “« Êu?M?« Ë bM?Åv X¹U?J?ŠU« b?½—ˬÅv ¯d Ë !— X¹«Ë— —œ «— tK?Lł s¹« tO?³ý È«ÅtK?Lł d?~¹œ Ê«—U?~½ÅqO?$« ÆœuýÅv?»U?ŠÅtÐ t?JM?¹« U?¹ ©µ∏∫±¥d? ª∂±∫≤∂X® b?M?¼œÅv —«d? 5?ſË—œ Ê«b?¼U?ý ÊU?¼œ —œ «— Ê¬Ë ©≤π∫±µd ª¥∞∫≤∑X® b?M?MÅv? —u³?Ž VO?K ÈU?Ä “« t b?½—«c?ÖÅv v½U?ÖbM?M? ¡«eN?²?Ý«s¹« UM?Šu¹ ÆåvM?Åv UM?Ð «— ʬ “Ë— tÝ —œ Ë vMÅv »«d?š «— qJO?¼ t v È«ò ∫b?M¹u?ÖÅv∫b¼œÅv ʬ tÐ t½UÖÅtÝ vð«dOOGð Ë œdOÖÅv «— t²HÖÆbMÅv ÊUOÐ vOŽ ÊUГ “« «— ʬ ≠ÆåbOM Ê«d¹Ëò b¹u½Åv åœd r¼«uš Ê«d¹Ëò ÈUł tÐ Ë bMÅv ÁœUH²Ý« hý ÂËœ “« ≠Æb¬ b¼«uš ÊUAſ«dÝÅtÐ t bM²¼ v²³OB vF«Ë ÏÁbMM UÄdÐ vOŽ ÊUMLýœÊUO×O ÕöD« —œ t œdÐÅv —UÅtÐ «— åÊœd UÄdÐò —bB å7šUÝ Á—UÐËœò ÈUł tÐ ≠ÆXÝ« eOšU²Ý— “« ÊœdÐ ÂU½ È«dÐ vM v²Gt½u~Ç t b?MÝd?ÄÅv œuš “« t²?U¹—œ «— tKL?ł tLK? tÐ tLK? ÂuN?H ÎUM?¾L?D ¨vO?Ž ÊUO?ŽbbO« tÐ —U~½ÅqO?$« U−M¹« —œ °©≤∞ t¹¬® œu/ U?ÄdÐ Á—UÐËœ «— v¹UMÐ 5?MÇ ÈœË“ s¹« tÐ Ê«uðÅvÏÁ—UЗœ Ë« sJ?Oò ∫b?M?Åv dO??Hð 5?M?Ç bM?ýU?Ð ÁbO?LN? «— tK?Lł ʬ —u?E?M ÊU?Öb?M½«u?š tJ?M¹«Æ©≤± t¹¬® åXHÖÅv sÝ œuš sð ”bÁuJ?ýd?Ä rł U?½U?L¼ b?½U?Åv vUÐ e?O?šU²?Ý— Ë ¯d? Ë !— “« bF?Ð t Èb?¹bł b?³?F U?N?MðU?¹ åv²?Ý«— Ë ÕË—ò g²??Ýd?Ä 5??¹¬ tÐ VK?D? s?¹« Ë œ—«b?½ œu?łË d??~?¹œ ”b? ¨XÝ« b??½Ë«b?šÆbÐU¹Åv b½uOÄ œuÐ t²HÖ sÝ Ê¬ ÏÁ—UЗœ ÈdUÝ Ê“ tÐ vOŽ t ÈeOÇ ÊUL¼È«—«œ UNMð XG s¹« tJK?Ð bÝUMýÅv/ XOLÝ— tÐ «— ”b? d~¹œ ¨œuš XOK —œ b?¹bł bNŽ”b t?Ð U?¹ ©U?M?Šu?¹® v?O?Ž Áœd? e?O?šU²?Ý— s?ð tÐ «— ʬ Âu?N?H? Ë b?ýU?ÐÅv pO?u?³?L?Ý v²?U?ŠÈU??¼År??ł tÐ U??¹ ©±π∫±±U??J?? „Æ—® X?Ý« U??Äd??Ð v½«œËU??ł œU??³??Ž 5??¹¬ ʬ —œ t? v½U??L??ݬƩ±π∫∂Êd≠± „Æ—® b½«œdÖÅvdÐ XÝ« Ábý sUÝ UN½¬ —œ ”bI«ÅÕË— t v½UO×OrAš Êœu/ —UJý¬ Ë rE½ È—«ddÐ tÐ b?³F “« ÊUÖbMýËd ëdš« U?Р—UNÇ qO$« —œ vOŽœuš ÊbÐ s¹œU?/ —uÞÅtÐ ‰U?Š ÊUL?¼ “« Ë« ÆbMÅv/ X?ŽUM vM?¹œ v²Ýd?ÄÅXFH?M qÐU?I —œ œuš‘Ëd tÐ b³F —œ ÊU“ ʬ Uð t bý b?¼«uš v¹U¼Å«œ 5A½Uł t ”bI —U?OÐ v½UÐd È«dÐ «—Æbý b¼«uš qš«œ œuš ÁuJý tÐ Ë« t XÝ« v½UÐd 5L¼ Á«— “« ÆbMÅv ÁœU¬ b½bOÝ—Åvøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 57

Á“Uð buðs¹u½ Èbuð©≤±≠±∫≥ UMŠu¹®Ë ÁbM¼œ bOLF?ð vO×¹ 5Ð jЫ˗ jI? tJKÐ œ“«œdÄÅv/ vO?Ž bOLFð nO?uð tÐ UMŠu¹vË Æb¹U?/Åv qI½ «— åb?¼œÅv b?OL?Fð ”b?I?«ÅÕË— tÐò Ë åb¹¬Åv Ë« “« b?F?Ð tJ½¬ò—œ t XÝ« bO?L?F?ð Á—U?Зœ rO?KF?ð .—u?šÅvd?Рʬ tР—U?N?Ç qO$« —œ t? vM?Ý 5?Ë«ÆrOMÅv d– «— ʬ rN UJ½ U−M¹«b¹¬Åv Vý —œ ”u1œuIO½Vý ÂU~?M¼ ÈË Êb?¬ Æb¹¬Åv v?OŽ Êb?¹œ tÐ Vý ÂU?~M?¼ ¨ÊU1« VK?ÞË«œ 5Ë« ”u?1œuI?O½t vU?~?M?¼ «— V?K?D? s¹« —U?~?½Åq?O?$« t «d?Ç Xý«c?Ö ÈU??ł tÐ œu?š “« t XÝ« vðU??J?½ “« vJ?¹œ“U?ÝÅv ÊU??A?½ d??ÞU?š Á—U??ÐËœ b?¹¬Åv? t«— q¼« nÝu??¹ pL? tÐ v??O??Ž sœ È«d?Ð ”u??1œu?I??O?½tL??ðU??š t?K??L??ł s¹« U???Ð X¹«Ë— Ë b??¹¬Åv v???O??Ž Èu??ÝÅt?Ð U??« b??¹¬Åv V?ý ÂU??~??M??¼ Ë« Æ©≥π∫±π®ÊUL?¼ v?O?Ž U?¹¬ Æ©≤±∫≥®Ååb¹¬Åv —u?½ Èu?Ý tÐ œ“U?ÝÅv U?ÄdÐ «— v?²Ý«— t f ʬò ∫œd?¹c?ÄÅvœuš “« ”u1œuIO?½ øbAÐÅv vM?ýË— «— U¼ÅÊU½« U?O½œ s¹« tÐ œuš Êb¬ U?Ð t XO½ 5²?Ý«— —u½d?~?¹œ qÐU?I? —œ œ«œ √d?ł œu?šÅtÐ t œu?Ð Ë« ¨XÝ« t?²?ý«c?Ö ÈU?łÅtÐ «— vF?«Ë ÊU??½« p¹ ÏÁd?ÞU?šÆ©µ≤µ∞∫∑®b¹U/ ŸUœ vOŽ “« ÊUO¹dÅÊU½«ÅtÅXÝ«Ås¹«Å—œÅU¼Åt½UA½Å‘“—«ÅËÅbO½«œdÖÅÊU¹U/Åv?OŽÅtb¹¬ÅvÅåvzU¼Åt½UA½òdÞUšÅtÐË«ÆbMÅv v¹ULM¼«—ÅvF«ËÅÊU1«ÅÈuÝÅtÐÅ«—ÊULݬ “« Êbý œuuÊULݬ uJK? qš«œ eÖd¼ b¹u?A½ pÇu qHÞ q¦? Ë bOMJ½ XA?Ö“UÐ Uðò ∫b¹u?ÖÅv v²s¹u½ Èb?Òu𠜗u? —œ Ë« Æb¹u?ÖÅv s¹« “« d?ðdÐ U?MŠu?¹ qO?$« U« Æ©≥∫±∏X® åb?ý bO?¼«u?½tKU?öÐ «— ʬ V«uŽ ”u?1œuI?O½ Ë œd?OÖÅv —«d? bO?Q𠜗u? ÎU¹u? Ÿu{u? Æb¹u?ÖÅv sÝr¼ Ë XÝ« å—u?½ “«ò ÈU??M?F?? tÐ r¼ Áb??ý ÁœU?H??²?Ý« U??−?M??¹« —œ t v½U??½u?¹ Á˛«Ë Æb??M?Åv?/ „—œœœdÖ —œU rJý qš«œ Á—U?ÐËœ v²¹UÐ U?¹¬ t bMÅv ‰«RÝ ”u?1œuIO?½ ÆåÊULݬ “«ò ÈUM?FÅtГ« vJ¹ s¹« Æb¹¬Åv «b?š ÕË— “« ¨ÊULݬ “« b?uð s¹« t½u~?Ç t b¼œÅv ÊUA?½ Ϋbu v?OŽ ËvO?Ž Uð œd?OÖÅv —«d? ¡«b³? rN³? tKL?ł p¹ hU½ d?O³?Fð ʬ vÞ t XÝ« vý“u?¬ ÈU¼ÅÁu?OýÆb¼œ ‘d²Ö «— œuš ÏtA¹b½« b½«u²Ðs?Ý åÁ“U?ð vÖb?½“ò “« ÊU?O?Ë— tÐ œu?š Ït?U?Ý— —œ ‰u?Ý— fu?Ä ÆXÝ« vÖb?½“ «b?š Ït?O?D?ŽtFU?D? œ—u? Á—U?ÐËœ b¹U?Ð U?M?Šu?¹ ‰Ë« tU?Ý— ¨vÖb?½“ s¹« ÈUM?ſ nA? È«d?Ð Æ©¥∫∂® b?¹u?ÖÅv b?u??ð «b?š “«ò t b??¹u??ÖÅv s?Ý v?½U??? “« U?M??Šu??¹ ¨tU?Ý— s¹« ÈU??ł —U??N?Ç —œ Æœd??O?Ö —«d??µ∏

Page 58

µπåÊœd?J?½ ÁU??M?Öò Ë ©≤π∫≤u??¹≠±® åX«b?Ž Êœ—ˬ U??ł tÐò tÐ —œU?? «— U?N??½¬ Ë« Æåb?½«Åt²??U?¹`O? v?OŽ tJ?M?¹« tÐ 7?ý«œ ÊU1«ò Ë ©∑∫¥u?¹≠±® åÊ«d?~¹œ tÐ Êœd? X³?×?ò ©π∫≥u¹≠±®tFUł —œ t Èu?×½ tÐ vÖb?½“ »uKD? ‰UL? XÝ« s¹« Æb¹U/Åv? nOuð ©±∫µu?¹≠±® åXÝ«Æbý vdF v×O tOË«ÆXÝ« v½U½« —b “« ×Uš Ë vUŽ bŠ “« gO?Ð »uKD ‰UL t bÝ—Åv d?E½ÅtÐ 5MÇ U«U??M??Šu??¹ ÆXÝ«b??š œu??š ʬ tL??A??Çd??Ý t? s¹u??½ Èb??u??ð “« d??O??ſ X???O??½ Èe??O??Ç vK??« œu??B??I??—œ ‰uÝ— ”dD?Ä Æ©≥π∫±u¹≠±® åXÝ« Ë« —œ vN?« «– bý œu?u «bš “« t v?òÅ∫b¹u?ÖÅv“« tJKÐ v½U r?ð “« t½ bO²?U¹ Á“Uð b?uðò ∫b¹U/Åv b?OQð 5?MÇ d« s¹« dÐ e?O½ œuš ‰Ë« ÏtU?Ý—U?L?ý tÐ t È«ÅÁœó ʬ XÝ« s¹« ¨XÝ« vU?Ð œU??Ðô«b?Ы U?ð Ë Áb?½“ t «b?š Âö vM?F?¹ v½U?? d?O?ſÆ©≤µ≠≤≥∫±dDÄ≠±® å XÝ« Ábý Áœ«œ —UAÐœ“ËÅv b¼«ušÅv t U− d¼ œUÐp¹ UÐ åœU?Ðò Ë åÕË—òÅÏtL?K? v½U?½u?¹ ÊUГ b?M?½U?L?¼ œdÅv rK?J?ð ʬ tÐ `O?? t v½U?Г —œ“Ë— d?J? tÐ ÊU???½« ÆXÝ« Èd??~?¹œ —ˬœU?¹ U??N?½¬ “« p¹d??¼ t È—u?ÞÅtÐ œu??ýÅv h?A?? tL?K??”bI«ÅÕË— “« t ÊôuÝ— Ë XdÖ Êb¹“Ë b¹bý œU?Ð bM½U ÈeOÇ Ê¬ —œ t b²?«Åv XÝUJODMÄÁœ«“ ÕË— “« t v ÆbM?¹U/ ÂöŽ« «— Áœó UO?½œ ÂULð —œ Ë b?½ËdÐ bM?²U?¹ XUNý b?½œuÐ Ábý d?ÄU?−?? tÐ Ë b?¹¬Åv? U?−?? “« rO??½«œÅv/ U? Ë œË—Åv b??¼«u??šÅv t U??łd?¼ ¨XÝ« œU??Ð b??M?½U?? Áb?ýÕË— ÆXO½ b?M½U0 ÁU?MÄ —œ bM?K¹U t v«—¬ ÊU?œd È«dÐ b?OLF?ð t XHÖ Ê«u²?Ð b¹U?ý °œË—ÅvÆb¹U/Åv X¹«b¼ eO½ «— UN½¬ œdÐ ÊUÐUOÐ tÐ «— vOŽ t È—uÞ ÊUL¼ «bšbýUÐ t²ý«œ vÖb½“ œ—«œ ÊU1« t v Uð«— U b½«uðÅv vð—b tÇ ∫b?MÅv ‰«RÝ ÈË “« ”u1œu?IO½ Ë b¹U?AÖÅv b¹bł vI« ¨v?OŽ“« vM?F?¹ qO?$« ÂU?L?ð “« vðU?ŽöÞ« ‰«R?Ý s¹« tÐ qU? »«u?ł Êœ«œ È«d?Ð øb?½U?Ýd?Ð ·b??¼ s¹« tÐÎUu?B? Ë rN?³ vb?½« vO?Ž tE?Žu 5?MÇ r?¼ ÆœuÐ b?¼«uš “ô e?O?šU²?Ý— Ë ¯d Ë !— “U?ſ¬ÆXÝ« eO¬Åt¹UM∫.—«œ œU¹ tÐ 5?MÇ qO?$« ÏtbI? “« ÆbýUÐÅv? åÊœ—ˬ ÊU1«ò qF? ¨ÈbO?K ÏtL?K U−?M¹« —œÊ«b½“d Uð XÝ« Áœ«œ —«b?²« b½—«œ ÊU1« gU?½ tÐ Ë b½«ÅÁbý «d?¹cÄ «—ÅË«ÅtÅv½UÅtL?¼ÅtÐÅU«ò“« ¨b¹¬Åv ÊULݬ “« Ë« ÆXO v?OŽ t s¹« nA vMF¹ Êœ—ˬ ÊU?1« Æ©±≤∫±® åb½uý «bšt b¹uÖÅv tOM¦ð Æ©±±∫≥® b¼œÅv œUNý XÝ« Áb?¹œ t⽬ tÐ Ë b¹uÖÅv sÝ b½«œÅv t⽬U œe?½ ©«— tL?K ʬ® Áœd? œu?F U? È«d?Ð ÊU?Lݬ tÐ t X?O?òÅ rO?Ýdá?Ð œu?š “« X?O½ È“U?O?½ XÝ«bš œe½ t vMÝ bMÅv b?OQð qO$« tbI Æ©±≤∫≥∞Yð® årOM? qLŽ ʬ tÐ U𠜗ËUOÐøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 59

Á“Uð buðÆœd œuF —bÄ ÈuÝÅtÐ sÝ býÅv t²ýu½ —UNÇ qO$« t v½U“ —œ Ë b¬ U ÊUO tЗb ÊUL¼ UMŠu¹ qO$« —œ ÕöD« s¹« Æ©±¥∫≥® åœu?ýÅv ÁœdÐ ôUÐò 5“ “« ÊU½« dÄ—b ÊUL¼ b?¬—œ v²¹¬ —u?ÅtÐ U¼ÅXK ÂU?Lð rAÇ —œ Ë XÝ« v?OŽ Êbý »u?KB d?~½UO?Ð tXÝ« v¼«— VOK? Æb?ý ÁœdÐ ôU?Ð ÊU?Lݬ tÐ —b?Ä Áu?Jý —œ Ë« t b?¹U/Åv? hA? «— s¹« e?O½“« Áœd eOšU²Ý— ÈU?OŽ tÐ Êœ—ˬ ÊU1« UÐ U ÆbMÅv? v¹ULM¼«— eOšU²?Ý— ÈuÝÅtÐ «— vOŽ tÆ.—«œÅv XU¹—œ «— vÖb½“ ÈËbÐU¹ U$ UO½œ UðULKþ v¼UýœUÄ eO½ Ë ÊU1« nU ÈU¼ËdO½ —u tÐ vK —uÞÅtÐ UO½œ ¨Â—UNÇ qO$« —œv¹Uł t½U~¹ U−M?¹« ¨XO½ 5MÇ U−?M¹« —œ U« œuýÅv Áœ«œ ÊUA?½ býUÐÅv ÊUDOý ʬ ÊU?DKÝ tÊU?N??ł —œ «— œu??š d???Ä «b??š ÆÆÆœu?/ X³??×?? —b? s?¹« «— ÊU?N??ł «b??šòÅ∫b?¹u??ÖÅv Ë« t XÝ«Æ©±∑≠±∂∫≥® åbÐU¹ U$ Ë« tKOÝË tÐ ÊUNł Uð tJKÐ bM È—Ë«œ t½ «— ÊUNł Uð ÁœU²ÝdH½t b¹U/Åv b?OQ?ð s¹« dÐ d?²A?OÐ qO$« 7? øœ—«b½ œu?łË È—Ë«œ t XÝ« s¹« œuB?I U?¹¬d¼ Æb¹¬Åv/ ×Uš “« È—Ë«œ s¹« ÆXÝ« Áb?ý Áœ«œ —«d U “« p¹ d¼ ÈU?¼ÅXÝœ ÊUO —œ È—Ë«œb?M?½U?L?¼ t X?Ý« U? d?Ð fÄ Æœ“U?ÝÅv o?I?×? «— È—Ë«œ s¹« v¹U?M??ýË— œ— U?¹ ‰u?³? U?Ð v?B??ýÆrOÐU¹ XÝœ v¹UMýË— tÐ Uð rOM qLŽ v²Ý«— tÐ b¬ vOŽ ÈuÝÅtÐ t ”u1œuIO½5$dÐ —UjÝuð ÊUÐUO?Ð —œ œuš v¹UL?OÄÅÁ«— vÞ —œ ÊUO?½«d³Ž t b?MÅv qI½ œ«b?Ž« »U² ≤± »U?ÐË t²??šU?Ý v?Ýu? t? vM??O?$d??Ð —U?? tÐ Êœd?? ÁU??~??½ U??Ð Ë b?½b??ý Áb??¹e??Ö vL??Ý ÈU??¼—U?t½UA?½ b?¹UÐ «— X?öŽ s¹« ÆbM?²?U?¹ U$ œu?Ð Áœd? b?MK?Ð È«ÅÁe?O½ d?Ð v²?öŽ —u?ÅtÐÈ«—«œ t X??½«œ t½U??²??Ýd??ÄÅX?Ð vM??O??¹¬ Êb??½«œd??Öd??Ð Ë »U????²??« È«d??Ð gýu?? v?Žu??½ÆbýUÐÅv ÊUJýeÄ Â—¬ dOE½ v²öŽ UÐ ÁbM¼œ UHý vŽuM«Å»—b½Ë«bš XOA tÐ Ë «bš U?Ð v¹ULOÄÅÁ«— tÐ ◊uÐd? ÈU¼Åv²Ý vUL?ð tÐ «— U œ«b¹Ë— s¹«Æb¼œÅv Ÿuł— bMÅv/ U¼— «— œuš Âu tU?$ b?½œd? ÁU??~?½ ʬ tÐ t Èe??O?Ç jÝu?ðò Âu?? t b?M??Åv `¹d?B?ð XL??J?Š »U?²??nKŽ t½òÅ∫œuýÅv ÁœËe« 5MÇ »U² s¹« —œ ÆåtL¼ b½Ë«bš È« uð jÝuð tJKÐ bM²UO½UH?ý «— e?OÇ tL?¼ t vö ¨u?ð Âö b?½Ë«bš È« tJ?K?Ð œ«b?½ 5J??ð «— UN?½¬ sſË— t½ ËtÐ «— vOŽ vÖb?½“ “« v¹U¼œ«b¹Ë— œ—«œ töŽ U?MŠu¹ Æ©±µ≠±≤∫±∂pŠ® åbA?ÐÅvÆb¼œ —«d ÊUÐUOÐ —œ œuN¹ Âu v½ôuÞ v½ULOÄÅÁ«— “« v¹U¼œ«b¹Ë— «“«u∂∞

Page 60

∂±ÈdUÝ Ê“©¥≤≠±∫¥ UMŠu¹®dO?ſ V½«u?ł tÇ ÈdU?Ý Ê“ U?Ð vO?Ž Èu?~?²H?Ö t b?½uýÅv tłu?²? d?²L? d?~¹œ “Ëd?« Âœd?tM?×?? ʬ —œ t¹œu??N?¹ vU??¼« “« d??H?½Åp¹ d??Ö« t vð—u?? —œ XÝ« t²??ý«œ È«Åt½«—u???ł Ë ÈœU??ŽÂU?ŽÅ¡ö —œ Ê“ Êœ«œ —«d? V?ÞU?? ©± ∫b??ýÅv ÈË —U?łe??½« Vłu? e??O?Ç Ëœ Xý«œÅv? —u?C?Š—œ ÆÊ“ ʬ ÊœuÐ Èd?U?Ý ©≤ ÆX?—Åv —U?L?ýÅtÐ ÊU?“ ʬ »«œ¬ tO?K? ·öšd?Ð t v?O?Ž jÝu?ðÆb½œdLýÅv bðd «— UN½¬ Ë b½œdÅv/ dýUF U¼ÅÈdUÝ UÐ ÊU¹œuN¹ l«Ës¹« t XÝ« ʬ œu?ýÅv qzU? u~?²?H?Ö s¹« È«d?Ð v²?OL?¼« 5?M?Ç ‰u?Ý— ÈUM?Šu?¹ tJ?M?¹« qO?œtÐ «— gö vOŽ t œu?Ð s¹« dÐ —bÄ ÏÁœ«—« ÆbýU?ÐÅv È—Ëd{ qO$« d?²NÐ „—œ È«d?Ð u~²?HÖXU¹—œ «— tHýUJ s¹« ÁbJ¼œ vU¼« ÂULð fáÝ Ë Ê“ p¹ ¡«b?²Ð« U−M¹« —œ Æœd³Ð Âœd ÏtL¼ œe½ÆbM¹U/ÅvÊUNł ÁbM¼œ U$ vOŽX¹u¼ Êbý t²šU?Mý tÐ t b¹U/Åv —«d?dÐ «— ÈbŽUB?ð ¨tM× s¹« `¹d?Að sL{ —œ UM?Šu¹tÐ «— ÁUÇ t »uIF¹ “« Ë« U?¹¬ t bÝdÄÅv ÈdU?Ý Ê“ ¡«b²Ð« —œ ÆœœdÖÅv vN?²M vO?Ž 5²Ý«—Ë ©±π∫¥® b?¼œÅv hO????A?ð «— ÈË Êœu??Ð v³??½ fá?Ý Æ©±±∫¥® b??ýU??ÐÅv d?²??Ö—e??Ð œ«œ U?N??½¬U?ð b??½d?O??ÖÅv «— ÈË ÈU??ł Áb?J??¼œ Âœd?? Ád?šôU??Ð Ë ©≤π∫¥® XÝ« `O??? Ë« U??¹¬ t b??Ýd?ÄÅv?øXU¹ s¹« “« d²NÐ Ê«uðÅv «— ÊU1« tÐ ·«d²Ž« U?¹¬ Æ©¥≤∫¥® XÝ« `O Ë« t bM¼œ œUNýÆœuýÅv ÁdUÝ åbðdò 5“dÝ VOB½ XÝ« —bÄ XÝ«uš t È«ÅtHýUJX¹«Ë— ÈU¼œU/Èd¹ËUB?ð ©≥∏≠≥±∫¥® Ê«œdÖU?ý UÐ u?~²H?Ö fáÝ Ë ©≤∂≠∑∫¥® Ê“ ʬ U?Ð u~?²H?Ö vÞ —œt²?ý«œ Á«d?L??¼ tÐ vI?O??L?Ž e??— Á—U?ý« s¹« t b??Ý—Åv d?E??½ tÐ t b?½u??ýÅv d?¼U??þ r¼ d?Ý XA??ÄË v²?Ý«— Ë ÕË— —œ g²?ÝdÄ ¨Áb?½“ »¬ vM?F?¹ Ÿu?{u? tÝ —Ëœ Ê«u?ðÅv «— d?¹ËU?B?ð s¹« Æb?M?ýU?ÐÆœd ÈbMÐÅlLł Ë—œÁb½“ »¬«dc?ð —Ëd t?Ð Ë bM?Åv »¬ XÝ«u?š—œ vO?Ž Æœu?ýÅv ŸËdý u?~?²H?Ö »¬ ÁU?Ç —UM? —œ »¬ s¹« t rO??ÐU??¹Åv—œ Æb??½U??A???Åv v½U??Öb??½“ »¬ Ÿu??{u?? tÐ «— Y?×??Ð Èd??U??Ý Ê“ ¨v³??M??łøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 61

Á“Uð buðtJKÐ XO½ v½«œËUł vÖb½“ ¨»¬ s¹« Æ©±∞∫¥® XÝ« j³ðd å«b?š gAÐò UÐ eO¬—«dÝ«ÊUM?Ç «— v~?M?A?𠻬 s¹« Æ©±¥∫¥® b?O?ýu?ł b¼«u?š v½«œËU?ł vÖb?½“ U?ð t œu?ýÅv È«ÅtL?A?ÇÁ—Uý« 5MÇ Æbý b¼«u?½ tMAð bЫ t?Ð Uð eÖd¼ d~¹œ b?ýu½Åv «— ʬ t v t b½U?A½Åv Ëdd?ðÅvM?ſ tA?O?L?¼ œu?ýÅv? t²?H?Ö Ê¬ d?O??H?ð —œ t?â?½¬ ÂU?L?ð “« b?¹œd?ð ÊËb?Ð ¨vÖb??½“ »¬ tÐ Èe?—ÆrOMÅv ¡UH²« t²J½ Ëœ tÐ UNMð Á—Uý« UÐ U−M¹« —œ U Æb½U b¼«ušÊ“ t å«bš gA?Ðò “« —u?E?M U?¹¬ Æœ—«œ X¼U?³ý v?OŽ U?L?OK?F?ð tÐ Áb½“ »¬ ©n«—œ øXÝ« Áœ—ˬ Á«dL¼ tÐ v?OŽ t X?O½ È«ÅtH?ýUJ? ÊUL¼ X?³UŽ b?ÝUM?ýÅv/ «— ʬ ÈdU?ÝÂö Ë b?½œd?Åv vd?F? ‰U?F?²? —œU? gA??Ð Ê«u?M?Ž t?Ð «— vÝu? ¨«—u?ð Êu?O?З lu? 5?L?¼v Ë b?MÅv ÊU?OÐ ‰U?L b?Š tÐ «— «bš gA?Ð Âö s?¹« ÆbA?ÐÅv oI?% «— «—uð v?OŽÈË —œ Ê«b?¹ËU?ł v?Öb?½“ ÏtL??A?Ç b??M?½U??L?¼ t²??šU?Ý v{«— Ë œu??M?A??š b?M??Åv XU?¹—œ «— ʬ tÆbýułÅvvM²? —œ ‰u?Ý— ÈU?M?Šu¹ Æœ«œ X³??½ ”b?I?«ÅÕË— tÐ «— Áb?½“ »¬ Ê«uðÅv 5?M?ÇÅr¼ ©»b¹¬ s ÈuÝ tÐ býUÐ tMAð v dÖ«òÅ∫b¹U/Åv —«dd?Ð 5MÇ s¹« «— b½uOÄ s¹« qO$« “« d~¹œv½UÖb½“ »¬ ÈU¼d?N½ Ë« sDÐ “« b¹u?ÖÅv »U² t ÊUM?Ç œ—ˬ ÊU1« s tÐ t v ¨býu?MÐ ËvK« d?B?MŽ Ëœ b?½«u?ðÅv ”bI?«ÅÕË— Ë v?OŽ rO?K?Fð fÄ Æ©≥π≠≥∏∫∑® åb?ý b?¼«uš È—U?łÆbýUÐ Áb½“ »¬ tÐ s¹œU/ Á—Uý«v²Ý«— Ë ÕË— tÐ g²ÝdÄd?¼u??ýòÅ∫b?¼œÅv? »«u?ł Ë« Æb??M?Åv? ‰«R?Ý ‘d??¼u?ý Á—U??Зœ Èd??U?Ý Ê“ “« v??O??Ž fá??ÝåÈ«Åt²ý«œ d?¼u?ý ZM?Ä t «d?¹“ È—«b?½ d?¼u?ý t v²?H?Ö XÝ—œòÅ∫b?¼œÅv t«œ« v?O?Ž ¨å—«b?½ÆbMMOÐÅv s¹œU/ ÈdOHð vOŽ t²HÖ s¹« —œ s¹dH “« vCFÐ Æ©±∏∫¥®sJ2 œu?ýÅv ÊUA?½ d?ÞUš ©¥±≠≤π∫±∑® ÊU?¼UýœU?Ä ÂËœ »U?² —œ tâ?½¬ o³Þ d?¼u?ý ZMÄv²Ýd?ÄÅXÐ —u? s¹« —œ Ë XÝ« ‰u³? qÐU? ÈdO??Hð 5?M?Ç ÆbM?ýU?Ð U¼ÅÈd?U?Ý ÊU¹«b?š XÝ«ÈdðdÐ Á—UЗœ 7? —œ dðÅ5¹UÄ vb?½« vOŽ d?~¹œ ÈuÝ “« ÆœdO?ÖÅv —«d bOQ?𠜗u ÊU¹dU?Ýt⽬ U¼ÅÈdUÝ t vð—u?—œ bMMÅv g²Ýd?Ä bMÝUMýÅv «— tâ?½¬ t b¹uÖÅv sÝ ÊU?¹œuN¹Æ©≤≤≠¥∫¥® bM²ÝdÄÅv bMÝUMýÅv/ «—t «dÇ b?½uýÅv? Áœ—«cÖ d?Ý XA?Ä ÊUA?½bý Õd?D? ÏtE( ÊU?L?¼ —œ U¼ÅËU?H?ð t½uÖÅs¹« U?«Ë ÕË— —œòÅ«— —b?Ä åXÝ« VU?Þ —b??Ä t È—u?ÞÅÊU?L?¼ò ÊU??Öb?M?²?Ýd??Ä t b?Ý—Åv «d?? v²?ŽU?Ý ‰ud s¹« ÆXÝ« ÁœUÝ vÖb½“ »¬ Á“«b?½« tÐ ‰ud s¹« Ϋd¼U?þ Æåœd bM¼«uš g²?ÝdÄ v²Ý«—∂≤

Page 62

∂≥p¹ d– tÐÆb?ýUÐ Ê«Ë«d? ÈU?¼ÅY×Ð È«d?Ð vŽu?{u X?½«uðÅv b?¹U?ý Ë XÝ« vMſ —U?O?Зœ «— œuš Èœd t XO½ ʬ ÈUMFÅtÐ åv²?Ý«— Ë ÕË— —œò g²ÝdÄ ∫rOMÅv ¡UH²?« jKſ dO³FðÕË— ÆbM ·U?F g²?ÝdÄ Èd?¼Uþ Xd?Š “«dЫ t½uÖ d?¼ “« «— 7A?¹uš Áœd? ÊUNM?Ä v¹«dÖÅs¼–t bM²¼ ÕË— ÈU¹UDŽ ÆbÐU¹Åv oI% vzd åÈuM?F ÈU¹UDŽòÅ—œ t XÝ« v¹ËdO½ UMŠu¹ È«dÐÏtHýUJ? ‰u³? ÊUL?¼ ÂU$«d?Ý v²Ý«— Ë ÕË— —œ g²?ÝdÄ Æb?½—«œ v«Ë v²Ý«— ÂU?$« tÐ «— ÊU?½«v²?Ý«— «d?L?Ł b?O?u?ð tÐ «— Ê«—«b??½U?1« t XÝ« ÕË— jÝu?ð 7?U?¹ q?J?ý d?O?O?G?ð e?O?½ Ë v??O?ŽÆbMÅv X¹«b¼Ë—œX³?×? Æ©≥±∫¥® œu?ýÅv “U?ſ¬ ÂU?ý Ÿu??{u? d?Ý d?Ð Ê«œd?ÖU?ý U??Ð v?O?Ž Èu?~?²?H??Ö fá?ÝÆœuýÅv ÁbOA œUBŠ vMF¹ vNÐUA VKD tÐ U$¬ “« Ë XÝ« «cſ ÏÁ—UЗœd~¹œ ÁU —UNÇ t bO¹uÖÅv/ ULý U¹¬ò ∫b¼œÅv —«d √b³ «— Âœd X³× v~½u~Ç vOŽeO?¬—«dÝ« t³?Mł —u?š«d Êœd? X³×? t½u?Ö s¹« t b½U?LN?HÐ b?¼«u?šÅv Ë«ÅåøXÝ« Ë—œ rÝudš¬ ÊU?“ —œ X—Åv —UE?²½« t ÈË—œ ʬ ¨Ë—œ b?Žu ÆX?O½ œ“U?ÝÅv —UJ?ý¬ Ë« t v¹U?¼eO?ÇUÐ U¼ÅÈd?UÝ ÆXÝ« Áb?OÝ— «d v?OŽ Êb?¬ UРʬ ÊU?“ tJKÐ b?ýUÐÅv/ U?¼bF?Ð tÐ ◊uÐd? bÝdÐtÐ Èd?L?Łò v?O?Ž jÝu?ð Êu?M?« r¼ Æb?M?¼œÅv qO?J?A?ð «— Ë—œ Âb?M?Ö t²?Ýœ 5?Ë« Âö XU?¹—œoI% ÂU?¹« Ë t²U?¹ ÊU¹U?Ä —UE?²½« d?~¹œ Æœœd?ÖÅv ȗˬ lL?ł ©≥∂∫¥® åv½«œËUł vÖb?½“ XNłÆXÝ« ÁbOÝ— —«dË œ—UÅv vJ?¹ò ∫b?M?Åv ÊUO?Ð 5?MÇ «— v?K¦?*«Å»d?{ ¨Ë—œ Ÿu{u? ÊU?L?¼ t«œ« UÐ v?O?Žv½«d?ÖË—œ Ê«œd??ÖU?ý t rO??M?Åv Xý«œd??Ð 5?M??Ç U?−??M?¹« —œ Æ©≥∑∫¥® åb?M??Åv Ë—œ Èd?~??¹œXA? fÄ Æb?M??M?Åv ȗˬÅlL?ł «— ‰u??B?×? b?½«ÅÁœ«œ ÂU??$« Ê«d?~?¹œ t È—U?? “« t b?M?²???¼U? d?J? —œ øb?½«ÅÁœu?Ð v½U?? tÇ b?½«ÅÁœ«œ ÂU?$« XL?Š“ U?Ð «— —U? t v?¹U?N?½¬ vM?F?¹ ÊU?Öb?M?M?5M?ÇÅr¼ Ë b?½«ÅÁb?O?A??Ð oI?% !— qL?% U?Ð «— œu?š X¹—u?Q? t b?½uýÅv? r?− v?½«d³?U?O?Äu?K?ł —œ t Èœ«b?¹Ë— —œ Ê«œd??ÖU?ý VO?ðd?ð s¹b??Ð Æb?¹¬Åv U? d?J?? tÐ Áb?¹œÅ!— v³?½ s?¹« v?O?ŽÊU“ ¨ÊU“ ʬ Ë bM²ýU? Ê«d~¹œ UN½¬ “« q³ Æb?M²¼ p¹dý œb?½uOÄÅv v²Ý«— tÐ ÊUA½U?LAÇt XÝ« Ë« r¼ ÆXÝ« ÁbOA?Ð oI% «— ʬ vOŽ t X?Ý« v½U“ ÊuM« Ë œu?Ð È—«ËbO« Ë !—ÆXÝ« ÊUNł ÁbM¼œ U$ Ë« t «d¹“ b¹U/Åv ŸËdý «— Ë—œ ÊU“øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 63

Á“Uð buðU¼ÅÈdUÝ Ë ÁdUÝUN½¬ Êu?OЗ Ë bM?½«œÅv vM Ë .«d?« ◊U³Ý« q?½ “« «— œuš U?¼ÅÈdUÝÆbMÝUMýÅv ÊË—U¼ Ê«b½“d «— œušrOKý—Ë« q¼« ÊU?¹œuN¹ ¨Èd?UÝ ÊuO?З t bÝ—Åv dE?½ tÐ 5MÇ l«Ë—œt vU~M?¼ UN?½¬ Æb½œuÐ t²?dÖ Èd?L¼ tÐ «— Èd?UÝ ÊU½“ t? b½«ÅÁœuÐÊu?½U? Ë b?½œd?Ð ÁU?M?Ä œu?š Ê«d??L?¼ Áœ«u?½U?š tÐ b??½b?ý ëd?š« b?³?F? “«Æb½œdÐ œuš Á«dL¼ tÐ eO½ «— vÝuʬ Èd?³?Ž q« U??Ð t «— vÝu? «—u??ð U?¹ t½U?~??−?M?Ä —U??H?Ý« U?¼ÅÈd??U?ÝvIOM ·Ëd?Š “« ÎULO?I²? UN½¬ jš Æb?½«ÅÁœu/ kHŠ œ—«œ ËU?Hð È—bÆœuýÅv o²A œuÐ .b ÊUOKOz«dÝ« ÁœUH²Ý« œ—u t„—U³² ÁdEM p¹oO²ŽÅbN?Ž «dÞUš “« t b?¹œ «— È«ÅÁdEM œu?š ·«dÞ« —œ Ê«uðÅv »u?IF¹ ÁU?Ç q× “«ÈUł U?¼ÅÂu? U?N?½¬ ·d?Þ Ëœ —œ t ‰U?³?O?Ž Ë .“d?ł «u?ð ÈU?¼ÅÁu? u?Ý p¹ “« ÆXÝ« vM?ſÁu ÈôU?Ð dÐ rO?¹«d« ÊU?d?N lýu?¹ ÆbM?M ‰b?Ð Ë œ— «— U?¼ÅXMF? Ë U¼ÅXd?Ð U?ð bM?²d?Öœu?š b?ł Ë« Æ©∏ »U?Ð lýu?¹® Xýu?½ «— vÝu? «—u?ð t???½ U?¼Å@M?Ý t²??ð d?Ð ‰U?³?O?ŽÆ©≥≤∫≤¥lýu¹® œdáÝ „Uš tÐ —ËU− Xýœ —œ «— Âu —bÄ nÝu¹·d?B?ð tÐ t «— ÊU??O?½U?F?M?? d?N?ý ¨rO?J??ý ÈU?¼ÅtЫd?š U?? “Ëd?« ¨u?ÝÅp¹ tÐ U??N?M?¹« tL?¼UM?Ð œuŽu? 5?“dÝ —œ «— v¼u?« `Ðc? 5Ë« rO?¼«d?Ы U$¬ —œ ÆrO?M?OÐÅv b?¬—œ qO?z«dÝ«ÈU¼ÅÁbŽË oI% 5Ë« œuÐ œU¹ tÐ vMO“ tFD Êb¹dš “« fÄ »uIF¹ Æ©∑∫±≤bOÄ® œu/Æ©≤∞≠±∏∫≥≥bOÄ® œ«œ ÂU$« «— —U 5L¼ v½ULݬvMO?“d¹“ t?½UšœË— tÐ t «— È«ÅÁb?½“ »¬ ÁU?Ç lu ÊU?L?¼ —œ »uI?F¹ ¨v?K×? XM?Ý o³ÞÆœu/ È—«b¹dš b¼œÅv v¹«—«uÖ Ë pMš »¬ ‰uB tL¼ —œ Ë œ—«œ Á«—XN?ł —œ t b?¹œ rO?¼«u?š «— Âb?M??Ö d?Ä Ë e?O?šÅqU?Š Xýœ .œd??Öd?Ð d?~?¹œ Èu?ÝÅtÐ d?Ö«ÊUœd? È«d?Ð Æœ—«œ tK?U? ʬ “« v¹U?L?O?ÄÅÁ«— “Ë— p¹ tK?U tÐ Ë t?²d?Ö —«d? rO?K?ý—Ë«tL??A???Çd??Ý œ«b???ł« ÊU??1« “« Ϋd???¼U??þ t X—Åv? —U??L???ýÅtÐ vN???« Xd??Ð d???« s¹« .b?? ÆœuÐ g²ÝdÄ Ë È—«eÖ dJý q× ¨q× ʬ ÆXdÖÅv∂¥

Page 64

∂µUMŠu¹ qO$« —œ U¼u~²HÖ∫œuýÅv qI½ u~²HÖ —u tÐ UMŠu¹ qO$« —œ ÈdUÝ Ê“ UÐ vOŽ Uö3UýUOÐ Uð ÁbÐ »¬ s tÐ ≠øv¼«ušÅv »¬ s “« v²¼ ÈœuN¹ t uð t½u~Ç ≠Æv²Ý«ušÅv ÊbOUý¬ È«dÐ v½UÖb½“ »¬ s “« t ÈœuÐ uð s¹« ÆÆÆv²½«œÅv dÖ« ≠ÆÆÈ—«b½ uœ t uð ≠d¼ Æb?ÐU¹—œ «— œu?š VÞU? XO½ b?½«uðÅv/ v²?Š Ë bL?NÅv?/ Ê“ ÆXÝ« v³O?−Ž Èu?~²?HÖÆbÐU¹Åv t«œ« X³?× tL¼ s¹« U?Ð ÆXÝ« Ê“ ʬ „«—œ« Áu “« dð«d? vOŽ ÈU?¼Å»«uł “« p¹ÈdUÝ Ê“ Ë b?¹uÖÅv sÝ v½U?Öb½“ »¬ “« v?OŽ t bÐU?¹Åv t«œ« s¹« dÞUšÅtÐ ‰Ë« t?K¼Ë —œXÒK?ŽÅtÐ ÂËœ tK?¼Ë —œ Æb?¹¬Åv ÁU?Ç V tÐ »¬ Êb??O?A? È«d?Ð Á“Ë— tL?¼ t b?M?Åv d?J? v?Ь tÐÆbAÅv gOÄ «— V¼c tK¾ ¨vuBš —UOÐ ‰«RÝ “« »UM²ł« È«dÐ Ê“ tJM¹«Èu~?²?H?Ö s?¹« ÊU?O? “« t rO?M?O?ÐÅv rO?¼œÅv —«d? tF?U?D? œ—u? Ϋ—«d? «— 7? s¹« t v²?ËVÞU —œ Ê“ ʬ Æ.uýÅv qzU½ d?~¹œ nA tÐ vHA “« Èd?UÝ Ê“ vÄ —œ eO½ U Áb?½“ —UOÐd~?¹œ ÈU¼u?~²?HÖ U?Ð X¹«Ë— ÆbM?OÐÅv «— `O?? ÁdšôU?Ð Ë d³?UO?Ä p¹ fáÝ Ë Èœu?N¹ p¹ œu?šdš¬ —œ ÁdšôUÐ Ë b?ÐU¹Åv t«œ« ÊU?¹dUÝ U?Ð Ê“ ʬ Èu~²?HÖ ¨Ê«œdÖU?ý UÐ vO?Ž Èu~²?HÖ vMF?¹åÆXÝ« ÊUNł v−Mò vOŽ t .dÐÅv vÄ X¹«Ë—v¹dU½ È«bš È«b½ÈUM?¦²?Ý« tÐ UN?½¬ d²?AO?Ð t býU?ÐÅv È—U?O?Ð ÈU¼u?~²?HÖ ÈËU?Š UM?Šu¹ qO?$« VO?ðdð s¹b?ÐqJý p¹ tÐ UN½¬ tL¼ vË t²ý«œ Èd²L jÐ Ë Õdý ©∑±≠≤≤∫∂® vÖb½“ ÊU½ Á—UЗœ u~²HÖÆbMÐU¹Åv ‘d²ÖÆXÝ« dð«d? b?ML?N?HÐ b?M?½«u?ðÅv ÈË 5³?ÞU? tâ?½¬ “« t b?¹u?ÖÅv sÝ v½U?Г tÐ v?O?Ž¨©≥Å»UЮ buð Îö¦ bM?MÅv tOJð vÖb½“ ÈœUŽ U?G dÐ vOŽ ÊUM?Ý v¼UÖ t XÝ« XÝ—œr¼ ÊU“ ʬ —œ ‰U?Š s¹« UÐ ©±∂∫±π ª≥≥∫±∏® u?JK? ©∂Å»UЮ ÊU?½ ©¥Å»U?Ю v½UÖb?½“ »¬ÆXÝ« dð«d g½UÖb½uMý „«—œ« “« vOŽ ÈU¼Å»«ułtÐ ÈdðôUÐ ‘“—« ¨—«dJ?ð Á«— “« ÎU³Uſ œe?O~½«ÅvdÐ «— 5?³ÞU t vM?Ý ¨eO¬—«d?Ý« sÝ7?U??¹ b?u??ð Îö¦?? ¨œu?ýÅv? —«d?J??ð —U?Ð s?¹b?M??Ç tK??L?ł p¹ v?²?Š Ë tL??K?? p¹ Æœd?O??ÖÅv œu??š åXU?¹ b??O?¼«u???½ Ë œd? b??O?¼«u??š u?−?²???ł «d??ò ¨©∂Å»U?Ю ÊU??½¨ ©¥Å»U?Ю »¬ ¨©≥Å»U?Юøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 65

Á“Uð bu𨩱∞Å»UЮ u?JO?½ ÊU³?ý ¨©πÅ»UЮ åÊb?¹œò qF? Ë v¹UM?ýË— ¨ÊUL?A?Ç ¨©≤±∫∏ ª≥¥∫∑®Æ©±π≠±∂∫±∂ ª±π∫¥® åv½U“ „b½« “« bFÐò Ë ©±±Å»UЮ eOšU²Ý— Ë ¯d Ë È—ULOÐÈ«—«œ b¼œÅv —«d VÞU «— UN½¬ vOŽ t v½U —U²— UMŠu¹ qO$« ÈU¼u~²HÖ ÂULð —œË Î«—u? «— VU?D? U?« b?½u?ýÅv? Ÿu?{u? tłu?²? gO?Ð Ë r? v¼U?Ö U?N?½¬ ÆXÝ« vÝU?Ý« v?²?O?L?¼«s¹« ÈU?M?F? Æb?M??M?Åv kH?Š œu?š V?K? —œ b?ý t²?H?Ö «— t?â?½¬ tJ?K?Ð b?M??ÐU?¹Åv/—œ qU? —u?ÞÅt?Г« bFÐ Èu~²HÖ Ë tÐU?Dš vÞ —œ ‘“—« 5L¼ Æbý b¼«u?š sýË— ΫbFÐ b¹Uý eO¬ —«d?Ý« ÊUMÝfá??O??K??O?? ©µ∫±¥® U??u???𠨩≥∏≠≥∂∫±≥® ”d??D??Ä ¨XÐu??½ tÐ Æœœd???ÖÅv Áb??¼U??A?? d??š¬ ÂU???ýt bM?M?Åv XU?¹—œ v¹U?¼Å»«u?ł ©≤∞≠±∑∫±∂® Êôu?Ý— ÁËd?Ö ¨©≤≤∫±¥® «œu?N¹ ¨©∏∫±¥®t v½U“ v²Š Æb½U?Åv vUÐ UN?½¬ —œ È—UE²½« —u?ÅtÐ U« XÝUN?½¬ „—œ “« dð«d ʬ ÂuN?H«— ‘bM³ uK?ł ÊU½« Æ©≤π∫±∂® åvMÅv X³×? «—UJý¬ pM¹«ò t bM¹U?/Åv ÂöŽ« UN½¬„—œ bM?²?½«u?ð «— Èe?OÇ tÇ tE?( s¹« —œ U?N?½¬ t bM?Åv ‰«R?Ý œuš “« tÇ œd?O?~Ð b?½«u?ðÅv/åv½«œÅv «— eOÇ tL?¼ uð t rO?½«œÅv ÊuM?«òÅ∫bM?¹uÖÅv t Êôu?Ý— »«uł tU³?½œ “« U Æb?MM?ÆœuýÅv v~L¼ 7ÝuOÄ Vłu œUL²Ž« È«b½ s¹« ÆrOÐU¹Åv—œ d²NÐ «— UN½¬ —U²— ©≥∞∫±∂®øbOMý bM¼«uš «— «b½ s¹« tL¼ U¹¬Êœd œU?¹“ “« b?FÐ ÎU?u?B? œu?ýÅv q¹b³?ð t¦?ŠU³? tÐ u?~?²H?Ö d?~¹œ ÊU?Öb?½uM?ý U?Ð fáÝvN?²??M? v??O?Ž h??ý Êœd? œ— tÐ e??O?½ Ë Êœ«œ ‘u??Ö Âb?Ž tÐ t¦??ŠU?³?? —u? s?¹« —œ ÆU?¼ÅÊU?½Æ©≥π∫±∞ ªµπ∫∏ ª∂∂ ¨∂∞∫∂® œuýÅvÆ©±∂∫±π ª≥≥∫±∏® býUÐÅv ÁbMM VK?IM fÞöOÄ UÐ u?~²HÖ ÆXÝ« œœd Áb?½uMý v¼UÖeO¬—«dÝ« ÊU?MÝ ÆfJŽd?Ð tJKÐ XO?½ t½ULBš ‘—U?²— ÆbLN?HÐ «— Ÿu{u Xý«œ qO? v«ËÁ«— ÂuJ?×? h?ý v¹U?ÝU?M?ý —œ Ë« t b?¹¬Åv 5?M?Ç d?E?½ÅtÐ ÆX?O?½ b?M?ÄU?½ ÈË È«d?Ð v?O?Žs¹« ÁdšôUÐ d?Ö« vË ©±≤∫±π® 圓UÝ U?¼— «— Ë« t bM?Åv vFÝò Ë b?MÅv vÞ «— Xd?AO?ÄÆbýUÐÅv g²UNý œu³L ¨Ê¬ qOœ bMÅv/ «— —Ud?²?A?O??Ð Ë b?½—«œ ‘—«e?Ö X?U?Š d?²??L? b?M??Åv qI?½ «— U?N??½¬ —U?~?½Åq?O?$« t v¹U?¼u??~?²?H??ÖU¹ ”u?1œu?I?O?½ Ë Èd?U?Ý Ê“ “« d?ðôU?Ð Æb?M?²??¼ ÊU?Öb?M?½«u?š “« gÝd?Ä È«d?Ð výË— —u?ÅtÐUN½¬ “« «b? s¹« Æb¼œÅv —«d? VÞU? «— UM?Šu¹ qO$« ÊU?ÖbM?½«uš ¨b?½Ë«bš È«b? ¨”dDÄUN?½¬ b¹œd?ð —u —œ Ë b?MM? —c?Ö vzdU?½ È«bš nA? È«d?Ð vzd ÈU?¼eO?Ç “« t b?¼«ušÅv”UŠ« vL ¨“«— qÐUI —œ Á—«u?L¼ t È«ÅÁbM?½«uš åøb?¹ËdÐ bO?¼«ušÅv r¼ U?Lýò ∫b¹u?ÖÅvv œe?½ b½Ë«b?š È«ò ∫b?¼œ »«u?ł 5?M?Ç ”d?D?Ä Á«d?L?¼ÅtÐ X?½«u?ðÅv ‘U? b?M?Åv —U?IŠÆ©∂∏≠∂∑∫∂® åXÝ« uð œe½ v½«œËUł vÖb½“ ÊUMÝ ø.ËdÐ∂∂

Page 66

∂∑UMŠu¹ XU«ÎU³Uſ v?OŽ t XÝ« vJ³?Ý ÊUL¼ Èb¹œd?ð êO¼ ÊËbÐ œb?MÄÅv U?MŠu¹ t v¹u~?²HÖ p³?ÝUM?Šu?¹ Ë œuýÅv Áb?¹œ d?OE?½ qO?łU½« —œ v?L œ—«u? —œ u?~²?H?Ö p³Ý s¹« Æœd?ÐÅv —U?ÅtÐ «— ʬ«— UN½¬ Ë« t —u?Þ ÊUL?¼ U¼u?~²H?Ö Æb¹U?/ fJF?M «— ʬ t²?½«u?ð Ê«—U~½ÅqO?$« d~?¹œ “« gOÐÁœd «bOÄ «— UN½¬ Æœ—«œÅv ÁU~½ —«bOÐ «— ÊUÖbM½«uš s¼– t²dÖ ÃË« t²¼¬ t²¼¬ bMÅv ÊUOÐÆbM¹U/Åv uŽœ åÈ—«œ V½Ułò tÐ «— ÈË Ë b½dÐÅv ‰«RÝ d¹“XO½ .dJ𠜗u œuš sÞu —œ Èd³UOÄ êO¼©¥µ≠¥≥∫¥ UMŠu¹®ÈË “« t d?J? s¹« U?Ð v??O?Ž ∫œ—«œ œu?łË —«u?ýœ d?D??Ý b?M?Ç U?M?Šu??¹ qO?$« »U?Ð s¹« —œ«— Èd³U?OÄ êO¼ò t b?¼œÅv œUNý œu?š ÊuÇ œË—Åv qOK?ł tÐ b¹U?O½ qLŽÅtÐ ‰U?³I²?Ý«‰U?³?I??²?Ý« vÐu??š tÐ ÈË “« ÊU?O??K?O??K?ł U??« Æ©¥¥∫¥® åX?O??½ .d?J??𠜗u? œu?š s?ÞË —œÆbMMÅvÈU?C??Ž« Ë t²??ýc?Ö U??$¬ —œ ÈË XO??u??H?Þ t X?Ý« Èd?N??ý v??O??Ž åsÞËò t d??« s¹«Uu ÊuÇ XÝ« sýË— ÎöU Uu qO?$« o³Þ bMMÅv vÖb½“ U?$¬ —œ “uM¼ ÈË ÏÁœ«u½UšdE½ÅtÐ Æ©≤¥∫¥u?® b¼œÅv —«d Ád?U½ —œ «— UN?½¬ jI Ë bM?Åv qI½ «— UL?K 5L?¼ÆbýUÐÅv iOI½ Ë b{ UMŠu¹ ÈUNdŠ t bÝ—ÅvtKOÝËÅt?Ð ÊUÖbM?ýËd ëd?š« t «dÇ b?MýU?ÐÅv ‚uý Ë ‚Ë– “« —U?ýdÝ ÊU?OKO?Kł l«Ë —œX¹U?H? tL?¼ s¹« t b?¼œÅv? ÊU?A?½ U? tÐ U?M?Šu?¹ Æ©¥µ∫¥® b??½«ÅÁb?¹œ rA?Ç tÐ «— v?O?Žt v¹U¼Åt½UA½ Êb¹œ UÐ È—UO?ÐòÅ∫œuÐ t²HÖ 5MÇ rOKý—Ë« Âœd? Á—UЗœ r¼ Îö³ bMÅv/≠≤≥∫≤® åXý«b?½ œU??L?²?Ž« ÊU??½¬ tÐ v??O?Ž U?« ¨b??½œ—ˬ ÊU?1« Ë« ÂU??½ tÐ œ«œÅv ÂU?$«Æ©≤¥ÊUOK?OK?ł Áœuð t½u?~Ç t œ«œ b?¼«uš ÊUA?½ UM?Šu¹ U?¼ÅÊU½ Êœd? œU¹“ t½UA?½ “« fÄ U¼b?FÐbM?²?HÖ „d?ð «— Ë« X³?U?Ž t²d?¹c?á½ «— Ë« ÈU?¼U?{U?Ið vË b?½œd? tL?NL?¼ v?O?Ž —ËœÅtÐÆ©bFÐÅtÐ ≤∂∫∂®p¹ dÞUš tÐ Ë« “« ÈËdOÄ Ë ÈË 5?AMœ Ë v¹UýUL?ð XdŠ p¹ XKŽÅtÐ vOŽ 7?d¹cÄ—œ býUÐ «bš sÝ qUŠ —uš —œ t v«d²?Š« t XO½ ʬ ÈUMF tÐ t½U¼«u?šdOš t½UA½t «— vL¼UHðR?Ý Ê¬ ¨œuš »U² “U?ſ¬ “« —U~½ÅqO$« ÈU?MŠu¹ ÆXÝ« Ábý vK?LŽ ÈË oŠÆb¼œÅv ÊUA½ œd b¼«uš «bOÄ ‘d²Ö v¹UN½ tFłU bŠ Uðøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 67

Á“Uð buðvýUГu¹ Ë v¼Uý d«©µ¥≠¥∂∫¥ UMŠu¹®—œ výU?Гu?¹ ÊU?²?Ý«œ Ë U?M??Šu?¹ qO?$« —œ Âu?ŠU?½d?H?? vU?¼« “« v¼U?ý d??« ÊU??²?Ý«œ 5?Ðr¼ Èd– qÐU? ÈU¼ÅËU?Hð U?« œ—«œ œułË È«ÅtE?Šö qÐU? X¼U³?ý v² Ë U?u qO?łU½«ÆœuýÅv Áb¼UAtK?U?öÐ XN?łÅs¹b?Ð Ë XÝ« „d?A? výU?Гu?¹ p¹ “« X³?×? U?u? Ë v?²? qO?$« —œÊuÇ XO?½ ʬ tÐ vłUO?²Š« U?« XÝ« ÂË— È—uð«d?á« gð—« b?MÅv —u?Dš s¼– tÐ tâ?½¬v½U½u¹ vAð—« UŠöD?« “« bM²ý«œ œu?š ·dBð —œ «— 5“d?Ý Ê¬ ÊU“ ʬ t vЫdŽ«pÇu gð—« —œ t rOM? —uBð d?Ö« XO½ ‰u?IFU?½ t²³« Æb?½œdÅv ÁœUH?²Ý« 5ðô U?¹Ë ÂuŠU?½dH? t½U?²?Ä fO?z— Ë XÝ« Áœu?Ð Ud?ÅrJŠ d?« 5L?¼ e?O½ ”U?áO?²?½¬ f¹œËdO?¼Áb?O?U?½ åvýU?Гu?¹ò œu??š Ê«b?M?—U? Ë ÊU?²?Ýœd?¹“ ·d??Þ “« fO?K?Ä Ë ¯d?L?Ö Èb?B??²?Æb½býÅv5??Ð “d??? —œ l«Ë È«ÅtI???D??M??? —œ ÂË— gð—« výU???Гu???¹ p¹ —u???C??Š “« d???« s¹« l«Ë—œs¹«dÐUMÐ ÆXÝ« dðÅqL²?× bMýUÐÅv È—uð«d?á« —«œd³½Ud t È«ÅÁœ«e?¼Uý Ëœ ÈU¼Å5“Æb½dOÖÅv tLAÇdÝ v¹«b²Ð« t²¼ p¹ “« vKO$« U¹«Ë— t rOM dJ 5MÇ rO½«uðÅvË r t v³M?ł« p¹ Ê«u?MŽÅtÐ «— —u?c? hý U?u? Ë v² t XÝ« s¹« b?½U?Åv t⽬V¼c tÐ ÊU?dA? “« vŽu?½ UN?½¬ ÆbM?¹U?/Åv vdF? býU?ÐÅv XÝËœ ÊU?¹œuN?¹ UÐ g?OÐÆbM¼œÅv ÊUA½ ÁœuÐ œU¹“ U¼UOK —œ UN½¬ œ«bFð t «— Áœ—ˬ ÈË—XLÝ tÐ vM?F¹ býU?ÐÅv ‘œuš tłu?𠜗u t v²?LÝ tÐ «— œu?š X¹«Ë— fJŽd?Ð UM?Šu¹Æb¼œÅv XNł XÝ« Êbý v×O ‰UŠ —œ t ÈœuN¹ œd p¹ ÊU1« Êbý oOLŽ∂∏

Page 68

∂πd~¹œ ÊU1« tÐ v½U1« “«©µ¥≠¥∂∫¥ UMŠu¹®ÊUA½ U?ÅtÐ b½œu?Ð Áœd ‰U?³I?²Ý« v?OŽ “« v×?DÝ ‚Ë– Ë ‚u?ý UÐ t «— qO?Kł vU?¼« ¨UM?Šu¹Æb¼œÅv —«d UN½¬ qÐUI —œ bÐU¹Åv oLŽ g½U1« t «— Èœd ÊuM« œ«œ«— ‘—UL?OÐ d??Ä ÈUH?ý U?ð b¬ U?½U tÐ Âu?ŠU?½dH? “« Êœu?LO?Ä Á«— “Ë— p¹ ·d? UÐ œd? s¹«È—Ë«œ ¨È—Ë«œ 5M?Ç s¹« U« Áœu?Ð œU?¹“ œd s¹« ÊU?1« t rO?M —u?Bð b?¹Uý Æb?¹U?/ XÝ«uš—œb½œuÐ v½«dÖÅÁe−F ÊUÖbM?¼œ UHý tJKÐ Xý«b½ œułË v³O³?Þ ÊU“ ʬ —œ tÇ œuÐ b¼«uš Á“Ëd«‘b½“d È«d?Ð È—bÄ d?¼ r¼ “Ëd« Ë b?M²?ý«œ œułË «b?š 5²?Ý«— Ê«—«e~?²bš U?N½¬ ÊU?O —œ tÆœd b¼«u½ t v¹U¼—U tÇ XÝ« ÊœdáÝ ÊUł ‰UŠ —œ tXÝ«uš—œ ¨Ë« d?~¹œ t?ÐUA? ÈU¼ÅX¹«Ë— b?M?½UL?¼ ÆX?O½ v{«— vðU?ÝU?Š« 5?M?Ç tÐ vO?ŽÊU1« b?O?M?O?³?½ U?«d? Ë U?¼Åt½U?A?½ d?Ö«ò ∫b¹u?ÖÅv Ë b?¼œÅv? —«d g?¹U“¬ Ït?ðuÐ —œ «— Áb?M?M?s¹« «— œuš g¼«u?š XłU?L?Ý U?Ð Ë œË—Åv/ —œ tÐ Ê«b?O “« œd? ʬ Æ©¥∏∫¥® 圗ˬ b?O?¼«u?½5?M?Ç —œ Æ©¥π∫¥® åȬ œËd? œd?O?0 rœu? tJ?½¬ “« gO??Ä «b?½Ë«b?šòÅ∫b?M?Åv —«d?J?ð 5?M?ÇXd?Š —U?L??O?Ð Èu??ÝÅtÐ lA?O??« U?¹ ”U?O??« Êu?Ç v²??Š v½U?Öb??M?¼œ U?H??ý Ë d?ÖÅÁe?−??F? d??H?½ vF?{Ë—ËU?Ð «— gd??Š œd? ʬ U??¹¬ åÆXÝ« Áb?½“ d???Ä Ëd??ÐòÅ∫b?¹u??ÖÅv jI?? v?O??Ž U?« b??½œd?Åv?—œ Ë« ÊU1« ÊuM« ÆœœdÖÅvd?Ð t½Uš tÐ b¹U/ XÝ«u?š—œ Èd~¹œ eOÇ tJ?½¬ÅvÐ Ë« È—¬ øbMÅvÆXÝ« dðÅsýË— X¹«Ë— “Uſ¬ “« U dE½—«œd³š UHý XŽUÝ “« b½«uðÅv v²Š bÐU¹Åv rUÝ «— ‘dÄ œœdÖÅvdÐ t½Uš tÐ t v½U“ Ë«Æ©µ¥∫¥® åb½œ—ˬ ÊU1« Ë« t½Uš q¼« ÂULð Ë Ë«ò b¼œÅv tLðUš 5MÇ «— g²¹«Ë— UMŠu¹ Æœuýœuš Áœ«u½U?š Ë b½œd qL?Ž o¹dÞ 5L?¼ tÐ eO?½ b½œ—ˬ ÊU1« fu?Ä Ë ”dDÄ jÝu?ð t v½U?Æ©≥µÆÆƱµ∫±∂ ª±¥∫±±Ÿ«® b½b½UA `O UÐ b½uOÄ —œ œuš ‰U³½œÅtÐ «—ÊU?1« nK?²??? U??ł—œ d?J?? tÐ «— U? 圗ˬ ÊU?1« Ë« ÆÆÆœ—ˬ ÊU??1« Ë«ò U?L??K? —«d??J?ðUM?Šu¹ t?⽬ Æœd?O?ÖÅv —u vK?L?Ž È«ÅtÐd& d?~?¹œ tł—œ tÐ tł—œ p¹ “« —c?Ö —œ ¨œ“«b½«ÅvÊ“ ÊUMÝ ¡«b?²Ð« t b¼œÅv ÊUA?½ «— U¼ÅÈdUÝ Ë« ¨X?O½ «e−? U¼eOÇ d?~¹œ “« b¼œÅv ÊUA?½XÝ« ÁbM?¼œ U?$ Ë« t b?M²??½«œÅv v?OŽ U?Ð Êb?ý Ë—ÅtÐË— ÂU?~M?¼ —œ Áœd? —ËU?Ð «— t¹U?L?¼«— ”bI? ÈU¼Åt²?ýu?½ Ë bM?O?ÐÅv «— vUš d?³? vO?Ž »u?³×? œdÖU?ý ¨»U?² d?š¬ —œ Æ©¥≤∫¥®Æ©∏∫≤∞® œ—ˬÅv ÊU1« Áœd „—œŸ«u½« Æb½UÅv v?UÐ nOF?{ vË b¹¬Åv b¹b?Ä ”uLK Ït?Ðd& “« q³ t œ—«œ œu?łË v½U1«ÆbýUÐÅv dðÅs¾LD Ë d²NÐ t X¼ v½U1« ÁdšôUÐ Ë œ—«œ œułË »—U& nK²øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 69

Á“Uð buðU¼—U Ë U¼Åt½UA½5Ë« U$¬ —œ Æb?O¹U/ tF?ł«d Áb?ý Áœ—ˬ »U² s¹« ‰Ë« qB? —œ t UM?Šu¹ qO$« Õd?Þ tÐÊœdLý v~½u~Ç Ë .«ÅÁb?OU½ U¼Åt½UA?½ »U² «— ©r¼œ“«Ëœ »UÐ Uð ÂËœ »UÐ “«® q?O$« XLœuš Ê«œd?ÖU?ý ÊU?O —œ Áœd? e?O?šU²?Ý— ÈU??OŽ Êb?ý —U?J?ý¬ UN?½¬ s¹d?š¬ t «— È«Åt½U?A?½ XH¼Æ.«ÅÁœ«œ ÊUA½ t²łdÐ —uÞÅtÐ býUÐÅvÈU¼Åt½UA?½ U?Ð tÇ g½«œdÖU?ý dЫd?Ð —œ vO?Žò ∫XÝ« 5M?Ç dŁ« s¹« “« Èd?OÖ t−?O²?½ 5Ë«t b¹—ˬ ÊU1« ULý Uð bý t²ýu½ —b UN½¬ U« bA½ t²ýu½ »U² s¹« —œ t œ—ˬ ÂU$« tÐ d~¹œ≠≥∞∫≤∞® åb?O?ýU?Ð t²?ý«œ v?Öb?½“ Ë« ÂU?½ —œ Áœ—ˬ ÊU?1« U?ð «b??š d??Ä XÝ« `O??? ʬ v?O?ŽÆ©≥±.d~MÐ ULK tÐt v¹U¼Åt½UA½ “« t vU~M¼ vOŽ t XU¹ rO¼«uš—œ rO½«uÐ Xœ UÐ «— UMŠu¹ qO$« dÖ«ÁbM²Ýd —U Êœ«œ ÂU$« XNł tÐ t «d¹“ bU½Åv å—Uò «— UN½¬ b¹uÖÅv sÝ b¼œÅv ÂU$« Èœ«œ sÅtÐ t «— È—Uò ∫b¹u~Ð b½«uðÅv œuš vÖb½“ ÊU¹UÄ —œ Ë ©≥¥∫¥® XÝ« Áb¬ œuš∑∞Æb½œ—ˬ ÊU1« Áb¹b½ t v½U½¬ ‰UŠ tÐ Uýuš

Page 70

∑±ª≥∫π ª≤±∫∑ ª≤∏∫∂ ª≥∂ ¨±∑∫µ „Æ— 5?M??â??L?¼ ª¥∫±∑® åÂb??½U??Ý— ‰U?L??ÅtÐ rM??J??Ð U?ð‰UL?Ž« ÂUL?ð 5M?Ç r¼ vË býU?ÐÅv XIK?š È«b²?Ы oO²?Ž bN?Ž —œ «bš —U Æ©±±∫±¥ ª≤µ∫±∞ÈU¼—U vOŽ dÖ« Æœd?OÖÅvdÐ —œ t²?dÖ ÂU$« «bš XÝœ tÐ a?¹—Uð ‰uÞ —œ t «— vA?ÐÅU$œ“UÝÅv ◊u?Ðd «b?š tÐ «— Ë« t È«ÅÁó¹Ë b?½uO?Ä Ê¬ b¹U?Ð eO?½ U b?½U?Ý—Åv oI% tÐ «— œu?š —bÄÆrO¹U/ nA«— tLK s¹« œuš v?OŽ t œd b?O¼«uš tEŠö? v½Uݬ tÐ ÆbM²?¼ U¼Åt½UA?½ U¼—U s¹« fÄÆXÝ« t²dÖÅv —«d v?OŽ ÊUO?«dÞ« U¹ —U?~½ÅqO$« ÁœU?H²Ý« œ—u tL?K s¹« tJK?Ð Áœd³½ —U?ÅtÐÂËœ t½UA½ @M¼dÝ dÄ Êœ«œ U?Hý UÐ Ë b¼œÅv ÂU$« U?½U vÝËdŽ —œ «— œuš t½UA½ 5Ë« vOŽtÐ v?O?Ž ÈU¼—U? t b?M?Åv nA? tF??U?ł ¨b?½Ë«b?š e?O?šU?²?Ý— “« f?Ä Æb?A??ÐÅv oI?% «—ÆXÝ« «bš dÄ ¨`O ÈË t XÝ« ʬ XöŽÂU$« È«ÅÁœUF«Å‚—Uš —U vOŽ ÁUÖd¼ ÆbMM?Åv/ ÁœUH²Ý« UG s¹« “« dO?E½ Ê«—U~½ÅqO$««— ʬ U t XÝ« Èe?OÇ ÊU?L¼ s¹« Ë b?M¹u?ÖÅv s?Ý —b qL?Ž Ê«uM?ŽÅtРʬ “« UN?½¬ b¼œÅvœ—«œ rOÐ Ë« t bÝ—Åv 5MÇ dE½ÅtÐ ÆbMÅv »U?M²ł« tLK s¹« “« UMŠu¹ Ë rO?MÅv dO³Fð t½UA½Æœ—ˬ œułuÐ «— vL¼UHð ¡uÝ Ê¬ U¹u²× Ë U ÊU1« V³Ý q« —œ tLK s¹« tË« ÈU¼Åt½UA½ Êb¹œ UÐ Æb?½UÝ—Åv qLŽ tÐ U¼Åt½UA½ Ë« t XO½ ʬ d?ÞU?Ð vO?Ž tÐ ÊU1«Æ.—ˬÅv ÊU1« Ë« tÐ t XÝË— s¹« “« Ë œuýÅv ÊUOŽ —bÄ UÐ ÈË Áó¹Ë b½uOÄ UÈ«—«œ UN½¬ Æb?MýU?ÐÅv U¹u?Ö œuš Èœu?š tÐ tJK?Ð bM?²?O½ —b? ‰UL?Ž« Ë« ÏtK¼Ë —œ U¼Åt½U?A½Áœ—ˬ `O?? v?O??Ž t «— vðU?$ È«u?²??×? U?ð b?¼œÅv? Á“U?ł« U? tÐ t Áœu??Ð pO?u?³?L??Ý vý“—«t XÝ« vðUON« ÈdOH?ð ·dF t b¹¬Åv È«ÅtÐUDš U¼Åt½U?A½ s¹« VUF² ÎU³U?ſ ÆrO¹U/ nA«— vAI½ UMŠu¹ qO$« —œ U¼Åt½UA½ t XHÖ Ê«u²Ð b¹Uý Æœ—«œ —«d vOŽ —U ÊUL¼ —œ ʬ ÏtA¹—vðUd?Š v?OŽ ¨ÈU?¼—U? ÆbýU?ÐÅv d?OE?½ qO?łU½« ÈU¼Åq¦? “« vCF?Ð tÐU?A t b?M?MÅv ¡U?H?¹«Æb½—«œdЗœ «— tHýUJ rEŽ« XL t bM²¼ t½«d³UOÄÊU½« qLF«ÅfJŽ—œ Æb½d?O?ÖÅv œu?šÅtÐ «— U¼Åt½U?A?½ —u ÈË ÈU?¼—U? Ë b?¼œÅv ÂU?$« «— «b?š —U? v?O?ŽÈbMÐ rO?Ið t²?Ýœ —UNÇ tÐ Ê«u?ðÅv «— U¼ÅÊUA?¹« øXOÇ U?¼ÅÊU½« qL?F«ÅfJŽ d?« s¹« qÐUI?Æœu/—u?½ vH?½ ÈU?M?F? t?Ð d?« s¹« Ë b?M?M?O??³?Ð «— U?¼Åt½U?A?½ b??M?¼«u?šÅv/ t b?M?²???¼ vU??ý« ≠±Ë ÊU1« tÐ b?M½«u?ðÅv/ U?NM?¹« Æ©≤≤∫±µ ª¥±∫π® XÝ« ÊU?¹UM?O?ÐU½ —U?²?— vŽu½ Ë ©≤∞≠±π∫≥®ÆbMÐU¹ XÝœ v½UÖb½“øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 71

Á“Uð buðXO½ vU s¹« U« b½—«œ XÝËœ «— v?OŽ ÈU¼Åt½UA½ Ë bM?MOÐÅv «— U¼Åt½UA?½ U¼ÅvCFÐ ≠≤t œuý —U?J?ý¬ d« s¹« t X?O?½ ʬ teM?ÅtÐ “u?M¼ Êb?ý l«Ë U?¼Åt½UA?½ d?OŁQ?ð X% Æ©≤∂∫∂®ÆbýUÐÅv tÇ —bÄ UÐ ÈË œU%« Ë XO vOŽÊU?1« 5??²?Ý«— ·«d??²?Ž« t?Ð v?O??Ž jÝu??ð Áb?ý ÂU??$« ÈU??¼—U? d??ÞU?šÅtÐ d??~??¹œ vC?F??Ð ≠≥ÎU³Uſ d« s¹« ÆbýUÐÅv Ë« Áu?Jý dNE Ë «bš d?Ä ¨`O Ë« t bMMÅv nA U?N½¬ ÆbMÝ—ÅvvF«Ë ·«d²?Ž« ÆbýUÐÅv ‚œU? UMO?ÐU½ U¹ Z?OK« h?ý ¨bM½U? tF«Ë p¹ vK« ÏÁd?NÇ œ—u? —œÊU1« ÆœuýÅv? dðÅ`{«Ë d?~¹œ t½U?A½ tÐ È«Åt½U?A½ “« Ë œœd?ÖÅv ÊËe« qO?$« ‰uÞ —œ ÊU?1« tÐÆbÐU¹Åv oI% eOšU²Ý— “« bFÐ jI ”bI«ÅÕË— ÏtODŽ bM½U t XÝ« vN« ÏtODŽ p¹UN½¬ v?OŽ Æb½—ˬÅv ÊU?1« U¼Åt½UA?½ X¹Ë— ÊËbÐ t XÝ« v½U? qUý t²Ýœ s?¹dš¬ ≠¥Ê«œd?ÖU?ý œU?N?ý ÈË— “« U?N?½¬ Æb??O?U?½ åX?³?ýu?šò t½U??šôU?Ð —œ Êb?ý —U?J?ý¬ ÂU?~?M??¼ tÐ «—t³M?A−?MÄ ÁU?~U?ý —œ vO?Ž t È«ÅtK?KÝ s¹« tÐ r¼ U? Æb½—ˬÅv? ÊU1« U?N½¬ Ê«Ëd?OÄ Ë X?½Æ.—«œ oKFð œuÐ Áœd UŽœ ÊUA¹«dÐ ”bI∑≤dÐ 5“ “« ÊuÇ sòtÐ «— tL¼ ¨ Âuý t²ý«d«åbOA r¼«uš œuš ÈuÝ©≥≤∫±≤ u¹®ÈU¼ÅtLAÇ “« v½UœUý UÐòåbOA b¼«uš »¬ U$©≥∫±≤ ‘«®

Page 72

∂≠µ UMŠu¹ qO×½« —UNÇ qBvIOIŠ UOŠU¼ÅtÐUDš Ë UNU−MłårAÐ oI% «— Ë« qL?Ž Ë r¼œ ÂU$« ÁœU²Ýd? «d t ʬ Áœ«—« t XÝ« s¹« s „«—ušòœuš Ê«œd?ÖU?ý qÐU?I? —œ ÈdU?Ý Ê“ U?Ð X³?×? “« bF?Ð v?O?Ž t v½U?M?Ý Æ©≥¥∫¥U?M?Šu?¹®b¼«uš d?E½ “« Êu?M« t UM?Šu¹ qO?$« “« XL? s¹« ÏtŠudÝ —u?ÅtÐ b½«u?ðÅv ¨b¹u?ÖÅvÆœdOÖ —«d XýcÖË µ ‰uB —œ Ë bN½Åv œuš dÐ Ë« t XÝ« Èb¹bł ÂU½ s¹« ÆbýUÐÅv —bÄ ÏÁœU²Ýd vOŽÈU?Žœ —œ U?« ¨œu?ýÅv Áb?¹œ —b?M?Ð Èb?F?Ð ‰u?B? —œ rÝ« s¹« Æœu?ýÅv —«d?J?ð —U?Ð X?H?¼ ∂—œ ÁdšôUÐ Ë ©±∑ »U?Ю b¹¬Åv—œ Ê«œdÖb?MÐ —u?ÅtÐ ”bI Ït³?MýÅZM?Ä v¼U~½U?³ý ¯—e?Ыd —b?Ä t ÊU?M?Ç r¼ò ∫œu?ýÅv —U?Jý¬ b?¼œÅv œu?š Ê«œd?ÖU?ý tÐ v?OŽ t v½U?d? s¹d?š¬Æ©≤±∫≤∞ UMŠu¹® år²ÝdÅv «— ULý eO½ s XÝ« ÁœU²ÝdÂU?$« «— v¹U?¼—U? Ë b?¹U??/Åv qL?Ž ÈË ÏÁœ«—« oÐU?D?? fÄ XÝ«b?š ÏÁœU?²?Ýd?? d?Ö« v?O?ŽXÝ« ÈeOÇ ÊU?L¼ 5?MÇ r¼ Ë Áœ«œ qO?JAð «— `O? vÖb?½“ v½Ë—œ oDM? d« s¹« Ë b?¼œÅvv²?¹UÐ v?O?Ž X¹u¼ n?A È«d?Ð Æœ—«œ ʬ ‘d²??Ö tÐ vFÝ œu?š qO?$« ÂUL?ð —œ U?MŠu?¹ t“U?Ð œU?²?Ýd? «— Ë« t v?? tÐ «— ÈË È—«œU?Ë ¨.d?O?~?Ð d??E?½—œ œ«œ ÂU?$« Ë« t «— v¹U?¼—U?ÈË ÁbM?²Ýd? tÐ ÊU1« ÈU?MF?ÅtÐ d?Ä tÐ ÊU?1« ÆrO¹U?/ nA «— œu?š ÊU1« q?¹ôœ Ë rOÝU?Mý©≤≥∫µ® ÆbMÅv/ .dJð ÁœU²Ýd «— Ë« t —bÄ bMKÐ .dJð «— dÄ t f ʬ ∫býUÐÅvÈË ÊUML?ýœ Æ.—«œ —«d XÝ« t?²O?~½«d?Ð «— ʬ vO?Ž ÈU¼Åt½U?A½ t vU?−M?ł ÊUO? —œ Ut b?M??½«œÅv U??N??½¬ Æb??M?²????¼ ʬ b??¼U??ý v¼«u???½ v¼«u??š Ë b??M??M??Åv „—œ vÐu??šÅtÐ «— ʬåb?ýU?Ð Ë« U?Ð «b?š t ʬ d??~? v¼œÅv ÂU?$« u?ð t? «— U?¼Åt½U?A?½ s¹« b??½«u?ðÅv/ fÅêO?¼òt²?H?ý¬ qO?$« u?ł s¹«d?ÐU?M?Ð Ë b?M?M? —U?J?½« «— —u?½ t b?M?¼œÅv `?O?łd?ð U?N?½¬ Æ©≤∫≥ U?M?Šu?¹®“Uſ¬ U?¦ŠU?³ Èb?FÐ qB? —œ Ë b½e?O~?½«Åv/dÐ ÈœU?¹“ U¦?ŠU³? “uM?¼ UN?M¹« t²?³« Æœu?ýÅv„d?ð «— œU?²??Ý« Ê«œd?ÖU??ý “« vC?F?Ð Ë œu??ýÅv rO??šË Êu?M?« r¼ “« X?O?F?{Ë U??« Æb?½u??ýÅvX½U?O?š ÂöŽ« U?Ð rA?ý qB? ¨b?¹U?/Åv —«d?« ÊU?1« tÐ ”d?D?Ä tJ?M?¹« œu?łË U?Ð Ë b?M?¹u?ÖÅvÆbÝ—Åv ÊU¹UÄ tÐ «œuN¹∑≥ øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 73

vIOIŠ UOŠ©±∏≠±∫µ UMŠu¹® ZOK« œd ÈUHýtÐ ŸËdý œd s¹« Ë b?½«œdÖ v “U?Ð ÈË tÐ «— qU v²?öÝ Ë« Æb¼œÅv U?Hý «— Èœd? vO?Že?ł Èe?O?Ç U?½U? t½U?A?½ Æb?M?Åv qI??½ U?M?Šu?¹ t XÝ« È«Åt½U?A?½ 5?u?Ý s?¹« Æb?M?Åv 7?— Á«——œ U? Êu?M?« U?« Æœu??Ð qO?K?ł —œ ¨œu?š X¹ôË —œ v??O?Ž ÂU?~?M??¼ ʬ —œ ÆX?O?~?½U??O?½d?Ð 5??%ÂU$« ŸËd?A? gOÐË r v?³Þ t?Ýu? p¹ —œ X³?Ý “Ë— —œ «— UH?ý —U? v?OŽ ÆrO?²?¼ rO?K?ý—Ë«v³¼c? U?U?I sþ¡u?Ý b?¹œd?ð ÊËb?Ð t „uJ?A? t?ÝR? s¹« tÐ 7— È«d?Ð v?O?Ž Æb?¼œÅvU¼ÅqL?F?«ÅfJŽ t rO?L?NÅv s¹«d?ÐU?MÐ Æœu?ýÅv/ vœ Ëœ —U?Çœ XÝ« t²?O?~?½«Åv dÐ «— vL?Ý—È«dÐ œu?Ð b¼«u?š vÐuš X?OF?u v¹Ë— —œ Ë— s¹« —U?~?½ qO$« d?E½ “« ÆXÝ« Áœu?Ð b?¹bý —b?IÇÁœd? —«c?Ö«Ë œu??š d??Ä tÐ e??O?šU??²?Ý— Ë vÖb?½“ ¨È—Ë«œ —u??« —œ —b?Ä t vð—b?? Êœd? —U?J??ý¬Z¹U²½ tÐ r¼ ÈdE½ XÝ« Ábý Vłu «— ʬ vOŽ å—Uò t v¦×Ð qOK% Ë t¹e& “« fÄ ÆXÝ«Æ.“«b½«Åv «bŠÅXOÐ ÷uŠ q× —œ Ábý ÂU$« ÈU¼Å‘ËUÊU?¹œu?N?¹ Ë b?¼œÅv ÂU?$« «— v¹U?H?ý X³?Ý “Ë— —œ v?O?Ž—œ XO?F??{Ë s¹« Æb??M??M?Åv g?½“d?Ý «— ÈË Ê¬ d??ÞU??šÅtл«u?ł U?−?M?¹« —œ ÆXÝ« Áb?ý qI?½ vÐu?šÅtÐ d?O?E?½ qO?łU?½«ÊuMUð —bÄò ∫býUÐÅv ÈË “UO?²« b¹R Õu{ËÅtÐ vOŽÆ©±∑ t¹¬® årMÅv —U eO½ s bMÅv —U”bI?Å»U?²? Æb?M?Åv qL?Ž œu?š XI?Kš —œ t²?³?« ¨oU?š“« U?« Æb??¹U??/Åv d??– Á—U?Ð s¹« —œ «— ÈœU??¹“ ÈU??¼Åt½u??/œuš ¨—bÄ qÐU?I —œ Èd?Ä bM½UL?¼ t v ÊU?MLýœ d?E½Ë ÊU¹œuN¹ 5Ð s¹«dÐUMÐ Æ©±∏t¹¬® 圓UÝÅv «bš dЫdÐ «— œušò b¼œÅv —«d «bš qÐUI —œ «—œ—u Âö U?MŠu?¹ b?¹¬Åv ʬ ‰U³?½œÅtÐ t È—«œÅtO?U Ït?ÐUD?š —œ ÆœuýÅv œU?−?¹« tLU?? vO?ŽÆœu/ b¼«uš ÂuJ× «— `O ÊUMLýœ Ë œ«œ b¼«uš jÐ Ë Õdý «— ʬ Áœd dOHð «— ÁdłUA ©≤∞≠±π U¹¬® `O{uð©∂∫≤ ÊUO?á?OK?O?® XÝ« —ËœÅtÐ «bš U?Ð ÈËU?ð tÐ X³??½ b¹b?ý ÈU?Žœ« “« t vU?Š —œ vO?ŽÊb?¹œ “« fÄ t b??¹U?/ t??¹U?I?? È“u?¬u??½ U?Ð «— œu??š b?½«u??ðÅv Ë« Æb?ýU??ÐÅv ÈË lO?D?? ÎöU?s¾L?D? «b?š œe?½ œu?š Êœu?Ð »u?³×? “« t Ë« Æ©±π t?¹¬® b¹U?/Åv b?O?K?I?ð ÈË “« —b?Ä ÈU?¼—U©≤∞ t¹¬® Æb¹U/ XU¹—œ d²Ö—eÐ ÈU¼—U È«dÐ «— vðULOKFð t býUÐÅv ʬ —UE²½« —œ XÝ«©≥∞≠≤± U¹¬® jÐ Ë ÕdýUÐ VK?D? s¹« Æb?ýU?ÐÅv È—Ë«œ —uE?M?ÅtÐ ÊU?Öœd? Êœ«œ ÂU?O b?M?ð—U?³Ž Ë« U?¼Åt½U?A?½ Ë U?¼—U Ê«—«b½U1« v½UŠË— eOšU²Ý— Ë ‰U?Š ÊU“ Á—UЗœ U¹ v¹UN½ È—Ë«œ Ë dš¬ ÊU?“ Á—UЗœ ÊbOA¹b½«∑¥ eO½ dÄ bMÅv t½uÖ ÊUL¼ tÐ bMÅv —bÄ bMOÐÅv t©¥∑≠±π∫µ UMŠu¹®

Page 74

∑µ≠≤≥ U¹¬® ‰UŠ ÊU“ “« vd?½ tÐ X³× l«Ë —œ Æb?ýUÐÅv „—œ qÐU Ê«d?~¹œ È—Ë«œ ËgOÄ œd?O?ÖÅv ÂU?$« ‰U?Š ÊU?“ —œ t Èe?O?Ç Æ©≤π≠≤∏ U?¹¬® Æb¹«d?ÖÅv d?š¬ ÊU?“ tÐ ©≤µÆXÝ« dš¬ ÊU“ l¹UË t½UA½ Ë vMOÐÁœ«—« s¹« UÐ jI? Ë —b?Ä Áœ«—« UÐ «— œu?š oÐU?Dð œu?š ÈU?¼—U —œ r¼ Ë —Ë«œ gI?½ —œ r¼ d?ÄÆ©≥∞ t¹¬® œ—«œÅv ÂöŽ«©¥∑≠≥± U¹¬® ÊUMLýœ Êœd ÂuJ×vF«bð ÈU¼ÅtÐUDš —u ÎU³?Uſ rOKý—Ë«—œ Ábý œ«d¹« ÈU¼ÅtÐUD?š f¹b ÈUMŠu¹ qO$« —œU¹ Ëœ Êu½U? ¨È«ÅtLU?× d?¼ —œ ÆbýUÐ —Ë«œ b?¹UÐÅv v²?Ý«— tÐ ÂuJ?× ÈU?O?Ž UN½¬ —œ t œ—«œtÝ o¹d?Þ “« œuš d??Ä tÐ t XÝ«b?š s¹« l?«Ë —œ Æ©±µ∫±π tO?M¦?ð® XÝ« VU?Þ «— b?¼U?ý tÝ∫b¼œÅv œUNý tDÝ«ËÆ©≥µ≠≥≥ U¹¬ tÐ „Æ— Ë ≥¥≠±π∫±® ÁbM¼œ bOLFð vO×¹ «b²Ð« —œ ≠s¹« ÆZOK?« œd Êœ«œ U?Hý “« X?ð—U?³Ž t U?N½¬ s¹d?š¬ ’u?BšÅtÐ v?OŽ ÈU¼—U fáÝ ≠œU?N?ý —u?ÅtÐ œU?²?« ‚U?H?ð« U?M?O??Ý —œ oÐU?Ý —œ t v¹U?¼Åt½U?A?½ b?M??½U?L?¼ v²??¹U?ÐÅv U?¼—U?“« vÝu? Ë ©≥≥∫µ ª±≤∫¥ tO?M?¦?ð® b?O?M?ý «— g¹u?š b?½Ë«b?š È«b? X« lu? ʬ —œ ∫b?M?ýU?Ы— vðU?O?Ðd?& 5?M?Ç p¹ e?Öd?¼ `O?? ÊU?M?L?ýœ Æ©±±∫≥≥ ÃËd?š® œd? U?ö ÈË U?Ð Ë—ÅtÐË—ÆbM²¼ Ë—ÅtÐË— d~¹œ È«ÅtÐd& UÐ ÊuM« r¼ U« ©≥∑Åt¹¬® b½«ÅÁb¹b½tÐ U?N?½¬ t vN?« Âö jÝu?ð U?M?O?Ý «e?−?F? tÐ t b?M?¹u?~?Ð aÝU?Ä —œ b?M?²??½«u?ðÅv U?N?½¬ ≠U« Æ©±¥∫≥∞ ÅYð® bM?²¼ U?Mý¬ ¨bM?½«œÅv kHŠ “« «— ʬ Ë b?MMÅv ‘—«d?Jð XF?¹dý ÏtOu?ðÆ©≥∏ t¹¬® åb¹—«b½ XÐUŁ œuš —œ «— «bš Âöò t œ—«œÅv ÂöŽ« `Ob½«ÅÁb?ý ÁœU?N?½ tF?¹œË tÐ U?N?½¬ —œ U?¼Åt½U?A?½ s¹« t «— ”b?I? ÈU?¼Åt²?ýu?½ U?N½¬ 5?I?¹ —u?ÞÅtÐ∫bM?¼œÅv ÂU$« V?²J? UÐ o«u?ð —œ «— —U? s¹« vË ©≥π t¹¬® b?MM?Åv tF?UD? vu?« —uÞÅtÐu−?²??ł b?¹¬Åv U?²?J?¹ È«bš “« t? «— v¼u?Jý Ë b?O?³?K?ÞÅv d?~?¹b?J¹ “« «— Áu?J?ý t U?L?ý ËòÆ©¥¥ t¹¬® åbMMÅv/t¹¬® bM¼œÅv `O? tÐ œUNý b½uý tF?UD XÝ« t²?¹Uý t ÊUMÇ d?Ö« ”bI ÈU¼Åt²?ýu½Áœu/ t{d?Ž «— ʬ t v? œe½ tÐ U?ð œuÐ v½«œËU?ł v½U?Öb½“ ÈË“—¬ —œ ÎU?²?IO?IŠ b?¹U?Ð U« Æ©≥πÈË ÂU½ÅtÐ t «— v? U?ð rOýU?Ð t²ý«œ X?³×? ÎUF?«Ë «b?š tÐ v²?¹U?Ð Æ©¥∞≠≥π t¹¬® b¬ XÝ«Æ©¥≥≠¥≤ U¹¬® .d¹cáÐ b¹¬ÅvbM?¼«u?½ sýË— «— Áb?M½«u?š ¨b?½uý tF?U?D s¹« “« d?O?ſ vÝU?Š« U?Ð dÖ« ”b?I? ÈU¼Åt²?ýu?½Æ©¥∑≠¥µ U¹¬® b¹U/ ÂuJ× «— ʬ Uð œuý v d{UŠ v¹UN½ “Ë— —œ vÝu œuš Ë œdÁbý t²ýu½ U? vÖb½“ Ë ÊU1« È«dÐ qO?$« ÊuÇ bMýU?ÐÅv ‚œU r¼ U œ—u —œ b?Ž«u s¹«U¹ oÐUÝ ÊU¹œu?N¹ XOu?J× vÄ —œ ”bI? ÈU¼Åt²ýu?½ —œ rO¼«u?Ð dÖ« Æ©≥±∫≤∞UMŠu?¹® XÝ«Æ.«ÅÁœu/ ÂuJ× «— œuš t œuÐ b¼«uš s¹« q¦ rOýUÐ È“Ëd« Âœdøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 75

vIOIŠ UOŠ «bŠ XOÐBezatha , Bethzatha , Bethesda©® øXÝ« XÝ—œ pO«bqO$« ZOK« œd? t Èd²?Ý« vUÝ ÂU½«—U?A?²?½« —œ «— XU??¹ U?H?ý ʬ —œ U??M?Šu?¹v1b Êu?²? “« Æb?O?¹U/ u?−?²??ł d?UF?ëd?????²???Ý« ÂU???½ s¹« nK???²????? q?J??ý t?ÝÆXÝ« Áb¹œdÖv«—¬ ÊU?????Г tРʬ `?O????×????? qJ?????ý ≠Ït½U????šò ÈU???M????F????ÅtÐ t? XÝ« Bethzathav½U?—œ t??Ýu?? tÐ ÎöU?? Ë XÝ« åsſË—sſË— ÊbO?U? Á«— “« «Ë«b? ÊuÇ œ—u?šÅvÆXÝ« ÁœuÐ ‰uLF —UOÐdðÅt?½UO?U?Ž t Bezatha v«—¬ qJý ≠ÆbýUÐ v UMF 5L¼ È«—«œ vË ÁœuÐt Bethesda vL??K??Ž v½«d??³??Ž qJ??ý ≠ÂU?½ s¹« X?Ý« åXL??Š— Ït½U??šò ÈU?M??F??ÅtÐvË« o¹d??ÞÅtÐ Ë v³??Þ Ït???ÝR?? p¹ È«d??Ы— —U?L?O?Ð œd? p¹ v?O??Ž t v¹U?ł È«d?ÐÆXÝ« VÝUM —UOÐ b¼œÅv UHý ʬ —œU?? v²??H??~??ý t¹U?? b??¹U??³??½ ·ö?²??š« s¹«—œ «— U??ö²??š« Ÿu??½ 5??L??¼ Êu??Ç œu??A??ÐÊ«u?ð v r¼ ”b?I?Å»U?²? v½U?З d?O?ÝU?H?ðqJ?ý d?O?O?G?ð —œ e?Öd??¼ œU?²?Ý« p¹ ÆXU?¹p¹ Êœ«œ Áu??K??ł v?½U??ŠË— È«d??Ð È«ÅtL???K??e?O??½ Ë œ«œÅv/ Á«— œu??š tÐ Èb??¹œd??ð U?M??F??t½ “« vCF?Ð t rO½eÐ ”b?Š rO½«uðÅv«— —U?? 5??L???¼ U??M??Šu???¹ qO??$« ÈU??¼—«œd???ÐÆb½«ÅÁœd∑∂pOðUÐËdÄ ÈU¼Åt½«d¹ËrO?K?ý—Ë« ‚«Ë— ZM?Ä ÂU?L?Š “« “Ëd« t? v½«d?z«“«— v½UL?²šU?Ý ÈU¼—U? “« vFL?²−? bM?MÅv Êb?¹œÁœe½U?Ä tÐ V¹d vÞ—œ t b?MM?OÐÅv œu?š qÐUI? —œU?????« X?Ý« Áb??????¹œd??????Ö À«b??????Š« Z?¹—b??????ðÅtÐ Êd??????ʬ tÐ U??M??Šu??¹ t «— È«Åt???ÝR?? œu??š b??M??½«u??ðÅv/ÆbMMO³Ð bMÅv Á—Uý«b¹œ Ê«uðÅv t t⽬ÈU¼Å@Mł ÊU“ ÈU?OK? p¹ t½«d¹Ë ôUÐ —œ ≠ÆœuýÅv Áb¹œ v³OKÈU???O??K?? p¹ ‘d??Å@?M??Ý 5?“ `?D??Ý —œ ≠t¹U??Ä Ë »«d??×?? U??Ð Á«d??L??¼ f?½«e??O??Ð ÊU??“ ¯—e??ÐÁUÖ¬ «— U t²ýu?½ p¹ ÆœuýÅv Áb¹œ Êu²?Ý s¹bMÇl«Ë q× s¹« —œ pO?ðUÐËd?Ä ÈUO?K t œ“U?ÝÅvÆXÝ« ÁœuÐËœ —œ U??O?K? s×? ÈU??¼Åt¹U?Ä ¨5?“d?¹“ —œ ≠vЬ Ê“U???? U???N??M??¹« Æb???½«Åt²??—d??? lO??ÝË d?????²??Ý«t¹cG?ð —ËU?−? ÈU¼Åt?áð ÈU?¼ÅtL?A?Ç “« t b?ýUÐÅvXÝ« Áœ«œ Á“Uł« vA¹U“¬ ÁUÇ bMÇ dHŠ Æb½býÅv¨d²?±∞∞ ‰uÞ ∫.u?ý d³?šUÐ U?¼d?²?Ý« œUF?Ы “« tÆd² ±µ Uð ±≤ oLŽ Ë d² ∂∞ ÷dŽt²H?Ö v¼U?Ö r¼ “Ëd?« Ë b?½œdÅv? dJ? ÎU?I?ÐUÝ—œ f¹b? ÈU?M?Šu?¹ pO?ðU?ÐËd?Ä ÷u?Š t œu?ýÅvs¹« tJ???M???¹« ÊËb???Ð XÝ« Áœu???Ð l«Ë q×??? 5???L???¼ÊôuKF? Ë Ê«—UL?OÐ t œuý t²?dÖ d?E½ —œ XOF?«Ëʬ —œ Êb?ý ‚d??ſ “« ”d??ð ÊËb??Ð b??M??²???½«u??ðÅv/ÆbM¹U/ ÂULײݫ d²Ý«ÂUL?ײ?Ý« d?²Ý« s¹« —œ t v½«—U?LO?Ð l«Ë—œ® Æ©b½œuÐÅv Êbý ‚dſ ÁdÞU —œ b½œdÅv

Page 76

∑∑ øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 77

vIOIŠ UOŠb½uýÅv/ Áb¹œ t v¹U¼eOÇv½«uš œËd?Ý q×? d¹“ —œ ¨5?“ d?¹“ —œ ¨«b?ŠÅXÐ ÂU?L?Š rO¹u?~?Ð d?²N?Ð U?¹ d?²?Ý« l«Ë —œÆXÝ« t²ý«œ —«d b½—«œ «— ʬ tÐ œË—Ë Á“Uł« ÊUBB² jI t ¨f½«eOÐ dBŽ ¯—eÐ ÈUOKt œ—«œ œu?łË —«b?U??Þ Ë vM?O??“d?¹“ ‚U??ð« s¹b?M??Ç Ë d??²??Ý« p¹ ¨XL??? s¹d??ðÅoO?L??Ž —œvŽd?? ÈU??¼Å‰U??½U?? “« »¬ t œu??ýÅv? Áœd??Ð ÊU??L??Ö Æb??½œd??Åv ÂU??L??×???²??Ý« U??$¬ —œ Ê«—U??L??O??ÐÊ«—ULOÐ b?OÝ—Åv U$¬ tÐ ÊU?ýuł —uÅtÐ »¬ t vF?u ÆbýÅv È—U?ł ¯—eÐ ÈU¼Åtâ?{uŠd²AO?Ð »¬ v½U—œ —b b?½“UÝ —ËÅtÞuſ ʬ —œ Ê«d~?¹œ “« q³ «— œuš d?Ö« t b½œdÅv d?JÁ—Uý« U?N?½¬ tÐ f¹u½ qO?$« t È«ÅÁ“«Ë—œ ZM?Ä U?¹ ‚UÞ ZM?Ä Æ©∑∫µ U?MŠu?¹ tÐ „Æ—® œu?Ð b?¼«ušÆb¹¬Åv/ dE½ÅtÐ VO−Ž v½U²% XL ÈU¼ÅvЫdš 7dÖ dE½ —œ UÐ t b½bA½ XU¹ bMÅv‰UÝ —œ ʬ v½«d¹Ë ÊU“ Uð ÊU¹œuN¹ dBŽ —œ œuÐ »¬ U?Ð ÊU—œ ’uB t tÝR s¹« —Ub?ý t²?šU??Ý u?½ “« XÝd?ÄÅX?ÔÐ Èd?N?ý —œ s¹—œ¬ ÊU??d? tÐ ±≥µ ‰U??Ý “« b?F?Ð Ë Xý«œ t«œ« ∑∞ÁU~?½UÐd? lu ʬ —œ U?MÐ s¹« t b?M¼œÅv ÊU?A½ Áb?½UÅvU?Ð ÈU¼Åt?²ýu?½ Ë È—c½ ¡U?Oý« Æb?¹œdÖÆXÝ« ÁœuÐ fOÄ«dÝ rÝ« tÐ È«ÅÁbM¼œ UHý ÏtN«Á—UЗœ Èb?¹œd?ð s¹d?²J?Çu? tJ?M¹« ÊËb?Ð b?½œd? VŠU?Bð «— rO?K?ý—Ë« ÊU?O×?O?? t v½U“UÐ «— U$¬ b?½œ«œ Á“Uł« œu?šÅtÐ ¨bM?¹U/Åv vH? U?¼dE?½ “« «— qO$« È«b?ŠÅXÐ d?²Ý« tJ?M¹«ÊUL?¼ ¯—e?Ð ÈU?¼Å÷u?Š t b?½œd? d?J? U?N?½¬ Æb?M?¹U?/ d?Ä «— U?¼Å‰«œu?Ö Ë Áœd? ÊU??J?¹ „U?šÈUO?K s¹«d?ÐUM?Ð Ë XÝ« Áb¬ U?N½¬ ”bI? ÈU¼Åt²?ýu½ —œ ʬ Õd?ý t XÝ« pOðU?ÐËdÄ d?²Ý«Æb½œu/ UMÐ UN½¬ ÈôUÐ —œ «— œuš ¯—eÐpOðUÐËdÄv¼UÖ U? ÏÁœUH?²?Ý« œ—u ”b?I?Å»U²? t?½ V?Šd?Ð q× s¹« Ád??Ð U??¹ Ê«b???M??H??Ýu???Ö d?????²??Ý« U??¹ Á“«Ë—œò v?¼U??Ö åpO???ðU??ÐËd??ÄòÊU?Г t?Ð Ád??Ð t XÝ« ʬ XK??Ž œu??ýÅv Áb??O??U??½ å©ÊU??C??« »U??ЮÆXÝ« ʬ XH pOðUÐËdÄ Ë œuýÅv t²HÖ Probaton v½U½u¹f¹œËdO?¼ Ê«b?O vU?L?ý —«u?¹œ —œ È«ÅÁ“«Ë—œ ¨qOłU?½« d?B?Ž —œåpO??ðU??ÐËd??Ä≠Á“«Ë—œò U??¹ åÊU??C??«Å»U??Ðò «— ʬ t Xý«œ œu??łËœ—«Ë Á“«Ë—œ s¹« “« «— Êœd? v½U??Ðd? XN??ł ÈU?N??«œ Æb?½b??O?U??½ÅvU¼ÅÂUL?Š tU{« tÐ Ë —ËU?− ÈU¼ÅXL? ÂU?½ s¹« ÎU²?FO³?Þ Æb½œd?ÅvÆœuýÅv qUý XdÖ —u ʬ —œ ZOK« œd t½UA½ t «—∑∏

Page 78

∑π U¼ ÊU½ œU¹œ“«Ë»¬ ÈË— dÐ UMŠu¹ 7— Á«—©≤±≠±∂˱µ≠±∫∂®q³ t½UA½ tÝ Æœ“UÝÅv hA «— qO$« ÃË« ÏtDI½ œ«œ ÂU?$« vOŽ t È«Åt½UA½ 5—UNÇt½U?A?½ t XÝ« s¹« b?ýU??ÐÅv v²?H?~?ý t¹U? t? Èe?O?Ç Æœd?O?ÖÅv ÂU?$« ʬ “« b?F??Ð t½U?A?½ tÝ ËtÐ „Æ—® œuýÅv qU?ý «— »¬ ÈË— dÐ 7?— Á«— Ë U¼ÅÊU?½ Êœd œU?¹“ «d¹“ XÝ« t½U?ÖËœ —UN?Ç«— U t vÖb½“ ÊU½ tÐUD?š È«dÐ XÝ« È«ÅtbI t½UA?½ s¹« Æ©±∂∂ ÏtK− —œ UMŠu?¹ qO$« ÕdÞUO?Š ÏtK? Ë tL?A?Çd?Ýò ÂËœ ÊUJ?O?ð«Ë ÏtÐu?B? o³?Þ t Æb?MÅv X?¹«b¼ ”b?I? ÊU?½ “«— Èu?ÝÆb¼œÅv qOJAð «— åUOK„d²A ÈU¼ÅX¹«Ë—Æœu?ýÅv Áb?¹œ —U?ÐÅp¹ U?u? qO?$« —œ Ë —U??ÐËœ fd? Ë v²? qO?$« —œ U?¼ÅÊU?½ Êœd? œU??¹“ÁœuÐ ËU?H?²? r¼ U?Ð È—b U?N?½¬ XN?ł t t²?ý«œ œu?łË X¹«Ë— Ëœ qL?Ž p¹ È«d?Ð b¹œd?ð ÊËb?Ðp¹œe½ r¼ÅtÐ «— U?N?½¬ Xý«œ vFÝ t b?Ý—Åv d?E?½ÅtÐ Ë œuÐ U?M?ý¬ UN?½¬ ÈËœ d¼ U?Ð U?MŠu?¹ ÆXÝ«Æœ—«œdÐ —œ «— ÈË ÏtBA XöŽ t bMÅv tU{« «— vðUO¹eł Ë« œuš U« b¹U/ÊUL¼ t vOŽ Êœ«œ ÊU?A½ UÐ ”bI v½U?Ðd Ë U¼ÅÊU½ Êœd œU?¹“ 5Ð tDЫ— tÐ dOE?½ qOłU½«ÊU½ Êœd? Á—U?Ä “« q³? È—«c?Öd?Jý È«d?Ð —b?Ä Èu?ÝÅtÐ U?¼ÅrA?Ç Êœd?Ð ôUÐ U?Ð «— ÈœU?³?Ž U?d?Š‘d²?Ö b¹¬Åv Ϋb?FÐ t È«ÅtÐU?Dš —œ «— Ÿu?{u s¹« U?M?Šu¹ Æb?M¹U?/ v Á—Uý« ¨b?¼œÅv ÂU$«qO$« jÝuð œuýÅv Áb¹œ dO?E½ qOłU½« —œ t tLK Ë ÊU?½ 5Ð ÏtDЫ— Ë ÊUÐUO?Ð Ÿu{u Æb¼œÅvÆbý b¼«uš t²dÖ dÝ “« —UNÇUMŠu¹ ’uB UO¹eł “« ¡eł —UNÇUO?Š ÊU?“ »uÇ—U?N?Ç VO?ðdðÅs¹b?Ð Ë Æåœu?Ð p¹œe?½ —cÖ b?O?Žò t b?MÅv? ÂöŽ« UM?Šu?¹Ã«dš« b³F? “« «— ÊUÖbMýËd? b½Ë«bš ʬ vÞ t —cÖ b?OŽ 5ÒË« Æb¹U?/Åv hA «— v?OŽÆbOÝ— b¼«u?š «d ¨œuÐ b¼«u?š eOšU?²Ý— Ë ¯d ÊU“ t —c?Ö bOŽ 5?uÝ Ë XÝ« t²ýcÖ œd?sðò vO?Ž ʬ —œ t ”bI? v½UÐd? ÏÁ—UЗœ rO?KF?ð Êœd p¹œe?½ —œ ÁœUÝ È—«c?ÖÅt½UA?½ s¹« U«œuýÅv rOKð r?ł ʬ vÞ—œ t t−MJý Ë !— “«— Ë åbA?ÐÅv ÊUNł v½UÖb?½“ XNł «— œušÆbýUÐÅv rONÝ ¨œuýÅv t²¹— Êuš Ëøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 79

vIOIŠ UOŠÈUMF? È«—«œ t XÝ« UO¹e?ł “« vJ¹ s¹« Æ圗«œ u?ł ÊU½ ZMÄ t X?¼ Èd?Ä U−M?¹« —œòÁœuÐ u?ł ÊU?½ U?Ð Áb?ý Áœ«œ Õd?ý ÊU?½ œU?¹œ“« oO?²?Žb?N?Ž —œ t È«Åt³?ðd? U?N?M?ð Æb?ýU?ÐÅv È«ÅÁó¹Ë5MÇ b?½Ë«bš «d¹“ò b?¹U/ rO?Ið dH?½ b 5Ð «— ÊU?½ XOÐ t b?¼«ušÅv œuš ÂœU?š “« lAO?«U« Æ©¥¥≠¥≤∫¥ ÊU?¼U?ýœUÄ ÂËœ® åb?½U? b?¼«uš vU?Ð ÊU?A?¹« “« Ë œ—uš b?M?¼«uš t? b¹u?ÖÅv«d?Ç rO?L??N?Åv vÐu?šÅt?Ð U?−?M??¹« —œ Æb?¹U?/Åv d??O?Ý åÊU?½ ZM??Äò U?Ð «— åd?H??½ —«e?¼ÅZM?Äò v??O?Žœ—u d³UOÄ ÊU?L¼ ¨bM²ý«œ lAO?« “« d²Ö—eÐ Èd³U?OÄ «— ÈË t ÁœuÐ s¹« Âœd ÏÁœuð qL?F«ÅfJŽÆbýUÐ b¹bł ÈUÝu b¹UÐ t È—UE²½«tÇÅtÐ XO?F?L?ł b¼œÅv? ÊUA?½ Ë« ÆXÝ« Áb?ý ÁœËe?« U?M?Šu?¹ jÝu?ð —U?ÐËœ å1t½UA?½ò tL?K?ʬ tÐ tłuð UÐ t œuýÅv vL¼UHðRÝ √b?³ ÂuNH 5L¼ U« ¨©≤ t¹¬® b?ýUÐÅv vOŽ vÄ—œ XKŽt Áœ—ˬ eO½ d~¹œ È«ÅtÐUDš —œ tLK 5L?¼ Æ©±µ t¹¬® Æb½“UÝ ÁUýœUÄ «— ÈË b½—«œ bB ÂœdbýUÐ XÝ« vM²³ U¼Åt½UA½ dÐ UNMð t v½U1« “« d?²Ö—eÐ b¹UÐ t b³KÞÅv «— v½U1« vOŽ ʬ —œÆ©∂ t¹¬®b¼«ušÅv tKOÝËÅs¹bÐ Ë« åb½—uÐ Âœd Uð .dÐ ÊU½ U− “«ò ∫bÝdÄÅv fáOKO “« vOŽË fá??O???K??O?? b??M??¹¬Åv? tM??×??? ÈË— tРʬ “« fÄ t? vu??Ý— Ëœ Æœ“«b???½U??O???Ð tÝu??ÝË t?Ð «— ÈËË ”dDÄ bM½U œuN?¹ tFUł “« «— œuš ÊU¼«dL?¼ t bMýUÐÅv v½«œdÖU?ý UNM¹« ÆbM²?¼ ”U¹—b½«ÈuÝÅtÐ ©≤≤≠≤∞∫±≤® b?½œuÐ v½U?½u?¹ ÈUO?½œ “« t «— v½«œdÖU?ý e?O½ Ë ©¥∂≠¥∞∫±® qO?zUM?²½s¹« 7šUÝ —UJý¬ È«dÐ dš¬ ÊU“ Uð d~?¹œ Ê«œdÖUý ÏtL¼ eO½ Ë UNM¹« Æb?½«ÅÁœd v¹ULM¼«— vOŽX% ¨b½UA½Ëd b½uýÅv X¹«b¼ ÈË œe½ tÐ t«— v¹UN½¬ v~MÝdÖ b½«uðÅv vOŽ UNMð t d«Æb½dOÖÅv —«d g¹U“¬»¬ ÈË— 7— Á«—5?Ð —œ œ«b??¹Ë— Ëœ s¹« Æœ—«œ —«d?? U?¼ÅÊU??½ Êœd? œU??¹“ X¹«Ë— Ê—U??I?? —œ vÐu?šÅtÐ 7?? s¹«X¹u¼ 7?šU?Ý —UJ?ý¬ d?« —œ XdA?O?Ä È«dÐ U?M?Šu¹ Æb?½œuÐ j?³ðd? r¼ U?Ð dO?E?½ qOłU?½« U?¹«Ë—b½“UÐ 5“ ÈË— v¼UýœUÄ Ë« “« bM¼«ušÅv Âœd Áœuð Æb?¹U/Åv ÁœUH²Ý« ʬ “« vOŽ 5²Ý«—ÆXÝ« Áb?O??Ýd??½ «d? “u??M?¼ ÈË v?¼U?ýœU??Ä Ÿu??½ Êb?ý —U??J?ý¬ X?ŽU?Ý Æb??¼œÅv œ— »«u??ł Ë« U?«s¹« Æœd?O?Ö —«d g?¹U?“¬ X% b?¹U?Ð r¼“U?Ð U?N?½¬ ÊU?1« ¨b?M¼œ t?«œ« œu?š Á«—ÅtÐ b?¹U?Ð Ê«œd?ÖUýbýU?ÐÅv U??O?K? t vI?¹U? ʬ a¹—U?ð tÐ U?ð XÝ« Áb?ý qI?½ pO?u?³?L?Ý ÎöU? È«ÅÁu?O?ýÅtÐ tF?«ËÆb¹U/ Á—Uý«d?E??½ÅtÐ Æb?M??¹¬Åv 5??¹U?Ä U??¹—œ V½U?łÅt?Ð Ê«œd?ÖU??ý Ë œË—Åv ôU?Ð Áu?? “« v¹U??N?M??ð tÐ v??O?Žt vU?Š—œ X?Ý« ÊU?L??ݬ tÐ œu?F?? ÂU?~??M??¼ÅtÐ b?½Ë«b??š X1e??Ž —ˬœU?¹ ¨X1e??Ž s¹« b??Ý—Åvb¹b?ý œU?Ð Ë œdO?ÖÅv d?Зœ «— UN?½¬ ¨Vý Æb?½Ë—Åv ÊU?Nł Èu?ÝÅtÐ qO?$« ÂöŽ« È«d?Ð Ê«œdÖU?ýÊU“ ¨ÁbOÝ— «d vJ¹—Uð ÆXÝ« ÁbUO½ ÊUA¹« œe½ “uM¼ ¨b½Ë«bš Æœ—ˬÅv —œ rÞöð tÐ «— U¹—œt `O? Áu?J?ýd?Ä Êb?¬ È«d?Ð ¨å`O?? XAÖ“U?Ðò È«d?Ð —U?E?²?½« rſ U?Ð b?¹Uý Ë X?Ý« g¹U“¬ÆbýUÐÅv Á«dL¼ XÝ« Áœd dOšQð tL¼Ås¹«∏∞

Page 80

∏±v²?A? tÐ œu?š ÊU?Uš Êb?¹œ È«d?Ð t «— v??O?Ž Uð b?M?ýU?Ð U?¹—œ jÝË —œ v²??¹U?Ð Ê«œd?ÖU?ýt²ÝUšdÐ `O ÊuM« r¼ tJKÐ XO½ ÈdU½ vOŽ ʬ ÎöU d~¹œ s¹« ÆbMMO³Ð œuýÅv p¹œe½Á«— s¹« Ë œË—Åv Á«— ëu« ÈË— Ë« Æb¹¬Åv U?N½¬ ÈuÝÅtÐ Èd~?¹œ t½uÖÅtÐ Ë« ÆbýU?ÐÅv ¯d “«sNÄ «— U¼ÅÊULݬ v¹U?NMð tÐ tò ∫b¼œ v ÊU?A½ «— «bš —b t »u?¹« »U² “« v²L? 7——œ t å”u½U?O?« ¯—eÐ t¹ËU?¼ò d?Ð Ë« Æ©∏∫π »u?¹«® åb«d?šÅv U?¹—œ ÈU¼ÅÃu? d?Ð Ë bM?ÅvjK? ¨b?ýU?ÐÅv dý È«u? Ë ¯d? È«u? dÖÅÊU?A?½ tA?O?L¼ ”b?I?Å»U?²—œ rU?Ž s¹u?J?ð ‰u«È—uÞÅÊUL¼ XÝ—œ Æb½U?ÝUMýÅv UN½¬ tÐ «— œu?š Ë b¼œÅv 5Jð «— Ê«œd?ÖUý ”dð Ë« ÆXÝ«år²¼ sò b?¹uÖÅv U?N½¬ tÐ Ë« Æœd? b¼«u?š qLŽ eO?šU²?Ý— “« bF?Ð Êbý ÊU?¹U/ ÂU~?M¼ tÐ tt XÝ«bš œuš ÂU½ Êœd?Ð —UÅtÐ u½ “« t œu?ýÅv Áb¹œ —UÐÅs¹b?MÇ UM?Šu¹ qO$« —œ —U?³Ž s¹«Êœd —«u?Ý tÐ vłU?O?²?Š« tJ?M¹« ÊËb?Ð fá?Ý Æår²??¼ tJ?½¬ r²?¼ò ∫b?¹u?ÖÅv ÃËd?š »U?²? —œÆbMÝ—Åv œuÐ ÁœU²Ýd «— UN½¬ b½Ë«bš t v¹Uł ÊUL¼ÅtÐ Ê«œdÖUý býUÐ v²A tÐ vOŽrO?¼«u?š rO?¹U??/ —Ëd? «— U?¼ÅÊU?½ Êœd? œU?¹“ X?¹«Ë— ¨XœÅtÐ d?Ö«—«dJð —U?ÐËœ åv¼Uò ÏtL?K Ë —UÐÅZM?Ä åÊU½ò ÏtL?K ¨7 —œ t b?¹œÊ“ X¹«Ë— —œ åd¼uýò ÏtLK? U« øXÝ« vUHð« d?« s¹« U¹¬ ÆœuýÅv5Ë« Æœuý v —«d?Jð —UÐ ZM?Ä eO?½ XÝ« t²ý«œ d¼u?ý ZMÄ t ÈdU?ÝeO?½ åœdÖU?ýò tLK? Ë b½œu?Ð sð Ëœ b?½uý v Áb?½«uš t v½«œd?ÖU?ýXH¼ t v¼U? e?O?~½«ÅXH?~?ý bO? ÂU?~M?¼ÅtÐ Æœu?ýÅv —«d?Jð —U?ÐËœb?B? U?¹¬ Æb?¹¬Åv —U?Ð X?H?¼ åœd?ÖU?ýò tL?K?? b?½—«œ —u?C?Š œd?ÖU?ýøb¹U/ VKł vLN tLK tÐ «— U tłuð t XO½ ʬ UMŠu¹t½UA½ œbŽ s¹« ÆœuýÅv —«dJð qO?$« —œ œ«bŽ« d~¹œ “« gOÐ t XÝ« ÈœbŽ åXH¼ò œbŽÁbO?U½ årUÝò —UÐ XH?¼ «b?Š XO?Ð d?²Ý« —U?M? ZOK?« œd VO?ðd?ð s¹bÐ ÆXÝ« ‰U?L?Ë ÈdÄqF? œ«“—œU? —u? X¹«Ë— —œ ÆXÝ« Áb?ý ÁœËe?« ʬ tÐ å ÎöUò tL?K? —U?Ð s¹d?š¬ t œu?ýÅvtU{« ʬ tÐ åÎöUò tLK? ¨Á—U?ý« s¹dš¬ —œ t œu?ýÅv —«d?Jð —U?ÐÅXH?¼ årAÇ Êœd? U?MO?ÐòXÝ« Á«dL¼ åÎöUò tLK? UÐ t å7ýò qF U?¼UÄ Èuý Ë X?ý X¹«Ë— —œ ÆXÝ« Áb?¹œdÖ—œ œu?š X?¹u??¼ Êœd?? h??A?? È«d??Ð v??O??Ž b??F??ÐÅtÐ ≤∏ Ït¹¬ “« ∑ »U??Ð —œ Æb??¹¬Åv —U??ÐÅXH??¼rÝ« tÐ —UÐ XH¼ Uðd? ¨—“UFK¹« eO?šU²Ý— X¹«Ë— —œ Æår²¼ sò ∫b¹uÖÅv —UÐÅXH?¼ ‘«ÅtÐUDšbÝ— v ÊU1« tÐ t Èœd qU d¹uB?ð ¨Uuð ÂU½ ÆXÝ« vKU œdÖUý Ë« Êu?Ç œuýÅv ÁbOU½`¹dA?ð åÊœ—ˬ dL?Łò qF “« ÁœU?H?²?Ý« U?Ð Ê«œdÖU?ý l{Ë ±µ qB? —œ Æœu?ýÅv d?– —UÐ X?H¼ —œ Æœu?ýÅv Áb?¹œ åÊœ«œ œU?N?ýò qF? —U?ÐÅXH?¼ ¥∑≠≥±U??¹¬ µ »U?Ð d?š¬ —œ ÆXÝ« Áb?ýøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«ÊU½ ZMÄËv¼U Ëœ

Page 81

vIOIŠ UOŠ“« XL s¹« ÈbOK XG sL{ —œ t b¹¬Åv —UÐÅXH¼ åvb½«ò tLK ≤≤≠±∂∫±∂ »UÐÆœuýÅv ÁœU?H?²?Ý« —U?Ð XH?¼ ¨v?O?Ž vÖb?½“ t²H?¼ s¹d?š¬ Õd?ý —œ å—cÖò tLK? “« ÆXÝ« 7»UЮ e?O?šU²?Ý— “« b?FÐ ÂU?ý —œ d?Ö« Ë ©µ≤∫¥® XÝ« ¯d d?Ð È“Ëd?O?Ä XŽUÝ år²H?¼ XŽUÝòUö tÐ d?š¬ ÊU?“ —œ Ê«œd?ÖU?ý lOL?ł t XÝ« s?¹« gKO?œ b?½—«œ —u?C?Š œdÖU?ý XH?¼ ©≤±Æb½«ÅÁbý Áb½«uš vOŽgý jI ÊU¹œuN¹ d?ONDð È«dÐ U?½U —œ ÆXÝ« nF{ Ë œu³?L ¨hI½ XöŽ ågýò œbŽjI qO$« —œ Æb?¹U/ b?¹b& «— .b vU?Ä Uð XÝ« Áb?¬ vOŽ «d?¹“ ¨œ—«œ œułË v~?MÝ ÁdL?š»U?Ð —œ ÆXÝ« Áb?ý tL??¼ s¹e?~?¹U??ł åb?¹b?ł —c?Öò «d?¹“ œu?ýÅv Á—U??ý« Èœu?N?¹ b??O?Ž gý tÐt²dÖ —UÅtÐ t³ðd gý åÊœd —ËUÐò qF s¹«dÐUMÐ Ë XO½ qU ÊU¹œuN¹ ÊU1« ¥∑≠≥±∫µVO??ݬ Ë nO??F??{ ÈË XO??½U????½« Æœu??ýÅv Áb??O??U??½ åœd?? s¹«ò —U??Ð gý v???O??Ž ÆXÝ« Áb??ý”UŠ« v?OŽ åXŽUÝ 5L?Aýò —œ Æb¹U?/ hA? «— Ë« ©XOU?Lð® b?½«uðÅv/ Ë Áœu?Ðd¹c?ÄÆœuýÅv rOKð fÞöOÄ tÐ Ë« åXŽUÝ 5LAýò —œ Ë ©∂∫¥® bMÅv v~²šqO$« dBŽ —œ åÒUMò Ÿu{uÁœ«œ ÊU?ÐU?O??Ð —œ X½u?J?Ý Ë v?¹U?L?O??Ä Á«— vÞ —œ ¨œu?š X« tÐ «b??š t XÝ« v¹«c??ſ åÒU?M?ò—UM? —œ åUÒM? “« dÄ ·d?þò Æœ—«œ vJ¹œe?½ b½u?O?Ä ¨ÃËdš ÏÁd?ÞUš U?Ð åÒUM?ò Æ©±∂ ÃËdš® XÝ«Æ©¥∫π ÊUO½«d³Ž Ë ≥¥≠≥≤∫±∂ ÃËdš® Xý«œ —«d ÊULOÄ tâËbM —œ ÊULOÄ Õu Ëœ∫bý b¼«uš ÁbO¹«dÝ U¼ÅÊd vÞ —œ œuš X« tÐ åUÒMò Êœ«œ ‰UŠ —œ «bš XLJŠ Ë XOAUð b?O?½«—U?Ð ÊU?A?¹« d?Ð «— ÒU?M? Ë œu?A?Ö «— ÊU?L?ݬ ÈU?¼—œ Ë œu?d d?« ôU?Ð “« «— U?¼d?Ы fÄò—u?e??® åÆb?½œ—u??š «— Ê«—ˬ—Ë“ ÊU??½ ÊU?œd?? Æb?O??A???Ð ÊU??A?¹b??Ð «— ÊU??L?ݬ tK??ſ Ë b?½—u????Щ≤¥≠≤≥∫∑∏v½U½ UN½¬ ÈuÝ “« výöð êO¼ ÊËbÐ Ë È«ÅÁœu/ l¹“uð «— ÊU?~²ýd È«cſ œuš X« È«dÐ uðÆÈ«ÅÁœd r¼«d? ÊU?L?ݬ “« œu?Ð oz«c tL?¼ U?Ð o«u? Ë rF?Þ t½u?Öd¼ È«—«œ Ë ÁœU?¬ ÎöU? t «—©≤∞∫±∂XLJŠ »U²®ÆbM²ý«œ tKÖ œuÐ ÁeÅÊUL¼ÅÈ«—«œÅtAOL¼ÅtÅUÒMÅs¹«Å“«ÅÊUO½«d³ŽÅtÅœuýÅvÅqI½Åœ«bŽ«Å»U²Å—œt½UA½ tJK?Ð XO½ t²?ýcÖ “« Èœ«b¹Ë—Åd~?¹œÅåXLJŠòÅÏÁb?M¹u½ÅÈ«d?ÐÅÒUMÅU?¼ÅÊdÅXýcÖÅUÐÅU?«d²AOÐ «—ÅʬÅtÅœ—«œÅtłuðÅœušÅX«ÅvÖb½“ÅtÐÅÊUMÇÅtÅv²OAŨb?ýUÐÅvÅvN«ÅXOAÅeO~½«ÅXH~ý∫t XÝ« Áb¬ åXLJŠ »U²ò —œ qOœ 5LNÐ ÆÊU½ tKOÝuÐ Uð bMÅv t¹cGð Âö tKOÝË tБUF u?ð Âö tJK?Ð bMÅv/ t¹c?Gð Áu?O ‰uB?× “« ÊU?½« t b½“u?UOÐ b?¹UÐ u?ð Ê«d²šœòÆ©≤∂∫±∂ XLJŠ »U²® 圓UÝÅv r¼«d b½—«œ ÊU1« uðÅtÐ t «— v½U½¬∏≤

Page 82

∏≥∫œuÐ t²HÖ 5MÇ Îö³ tOM¦ð »U² U«tJK?Ð bM?Åv X?¹“ UN?Mð ÊU?½ tÐ t½ ÊU?½« t b?½«“uU?OÐ «— u?ð Uð b?O?½«—uš u?ðÅtÐ «— UÒM? Ë«ò©≥∫∏ÅYð® åœuýÅv —œU «bš ÊU¼œ “« t È«ÅtLK d¼ÅtÐÊU?ł «— Èd??³?U??O?Ä ¯—e??Ð XM?Ý t? rO?ÐU??¹Åv «— vI??O?L??Ž Xd?Š ÒU??M? Ÿu??{u? U??Ð Á«d??L?¼ U??V? È—«Ëb?O« ʬ “« U?ð b?M?Åv œU?¹ Âu? v³?¼c? a¹—U?ð “« t v?²?u X?¹«Ë— s¹« Æb?A??ÐÅvÁœUH?²?Ý« v½U?ݬ tÐ œu?/ v h?A «— «b?š rO?E?Ž ÈU?¼—U o?ÐUÝ —œ t v?ðUŠöD?« “« b?¹U?/ÈuÝ«d X¹«Ë— s¹« ÆbMÅv/ vIKð t²ýcÖ “« Èd¹uBð Ê«uMŽ tÐ «— ÁbM¹¬ sL{ —œ U« ¨bMÅvb¹b?ł ÈU?¼U?/ —Ëœ Èu?Ý tÐ Ë b?M?Åv qL?Ž t «— «b?š —b Z¹—b?ðÅtÐ g?Ð U?$ U?d?Š“« XAÖ“U?Ð vMF?¹ b?¹bł ÃËd?š Êb?O¹«d?Ý tÐ ÃËd?š »U²? Æœ“UÝÅv —U?J?ý¬ bM?Åv v¹U?LM?¼«—ÁbO¹«d?Ý ÃËdš U?N½¬ ÏtK?OÝË tÐ t? vðUŠöD?« “« ÁbM?¼œ bO?LF?ð vO×?¹ Ë bMÅv? X¹«b¼ b?OF?³ðÈd³?UO?Ä t bO?AÅv —U?E²?½« X« ÆbM?Åv ÁœUH?²Ý« v?¹U×?O? dB?Ž “« ‰U³?I²?Ý« È«dÐ œu?ýÅvÆXÝ« vÝu “« d²Ö—eÐ vOŽ U« ©±∏ ¨±µ∫±∏ÅYð® b¹UOÐ vÝu bM½UL¼ÊUL?ݬ “«ò ÊU?½ s¹« b?MÇ d?¼ ¨XÝ« Áb?½“ U?NM?ð ÊU?½ tÐ t½ ÊU?½« t? œu/ —U?J?ý¬ UÒM? ÈU?D?ŽÆ©≤µ∫∑∏Åe® œuý ÁbOU½ åÊULݬ tKſò Ê«uMŽ tÐ U¹ åbýUÐ Ábý ‰“U½rA?ý qB?? —œ t v²??u? Æb??M? „—œ b??½«u??ðÅv/ f tL??¼ «— Èœu?F?? Xd?Š s?¹« t²?³??«”bIÅ»U²? 7 “« XL Ëœ e?O½ Ë dO?Hð Ÿu½ Ëœ b¹¬Åv ÊU?OÅtÐ UÒM “« s?Ý UMŠu¹ q?O$«“«Ë ÈœU tO?DŽ Ê«u?MŽÅtÐ «— U?ÒM Âœd? Áœu?ð ·dÞ p¹ “« Æb?½dO?ÖÅv —«d r¼ qÐU?I? —œ UÒM? Á—UЗœ«bš Âö “« ¨t?OM?¦?ð jš “« ÈËd?O?Ä tÐ t v?O?Ž d?~?¹œ ·d?Þ “« Ë b?M?½«œÅv Èu?O?½œ È«c?ſ vŽu?½ÆbMÅv uŽœ ÊU1« È«cſ Ë ÊU1« tÐ «— U Ë b¹uÖÅv sÝvÖb½“ ÊU½ Á—UЗœ tÐUDš©µπ≠≤≤∫∂ UMŠu¹®vÖb?½“ ÊU?½ ÏÁ—U??Зœ v?O??Ž ¯—e?Ð ÏtÐU??D?š ¨»¬ ÈË— 7??— Á«— Ë U?¼ÅÊU?½ Êœd?? œU?¹“ “« fÄ“« v¼Ëd?Ö t v«R?Ý ©≤µ≠≤≤∫∂® b?MM?Åv ÷u?Ž «— Ÿu?{u? t È«Åt¹¬ b?M?Ç Æœu?ýÅv ŸËd?ýt œË—Åv ʬ —UE²½« Æb?MÅv ÕdD åøÈ«ÅÁb?¬ U−M¹« tÐ v œU?²Ý« È«ò t bMÝd?ÄÅv «— ÂœdÆœ—ˬÅv —œ bMKÐ È«ÅtÐUDš —uÅtÐ «— »«uł s¹« Ë« U« b¼bÐ ÁUðu Ë ÁœUÝ vЫuł vOŽ—œ t vðô«RÝ t?Ð vO?Ž vM?F?¹ ¨b?ýU?ÐÅv ÈœUŽ f¹b? ÈU?M?Šu?¹ qO?$« —œ È«ÅÁb¹b?Ä 5?M?Ç„—œ ÂbŽ Æb?M?Åv U?ÄdÐ «— È«Åt¦?ŠU?³? tAO?L?¼ tJ?KÐ b?¼œÅv/ »«u?ł œu?ý v ÁœUN?½ ÈË Èu?K?łU?−?M?¹« —œ ÆXÝ« ÈœU?Ž Èd?« U?M?Šu?¹ qO?$« —œ e?O?½ b?M?M?O?A?½Åv X³?×?ÅtÐ v?O??Ž U?Ð t vœd? ÁU³?²?ý« tÐ ©≥¥ t¹¬® b¹u?ÖÅv s?Ý Ê¬ “« v?OŽ t v½U?½ XF?O?³Þ Á—U?Зœ t b?M²??¼ ÊU¹œu?N?¹øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 83

vIOIŠ UOŠY×??Ð tÐ È«ÅÁ“U??ð Xd??Š ¨Èd??U??Ý Ê“ „—œ Âb??Ž b??M??½U?? tÐ U???N??½¬ „—œ Âb??Ž Æb??M??²??«ÅvÆb¹¬ qLŽÅtÐ oLFð ʬ ÈUMF —œ t b¼œÅv Á“Uł« Ë bAÐÅveOÇ d¼ “« q³ ÊU1«ÆbM?Åv ÕdD? «— ”bI? v½UÐd? ÊU½ ¨vÖb?½“ ÊU½ ÏtÐU?Dš t œu?ýÅv t²?ý«bM?Ä 5M?Ç ÎU³?Uſʬ Á—U?Зœ vF?«Ë v?ðU?L?O??K?F??ð µ± U?ð ≥µ U??¹¬ ÆXÝ« ÊU?1« œu??ýÅv Õd?D?? X???½ tâ?½¬ U??«XÝ« Áb¬ µ∏˵± U¹¬ —œ t t?⽬ ·öšdÐ år?²¼ vÖb?½“ ÊU½ sò —U?³Ž —œ Æb?MýU?ÐÅvÈu−?²?ł È«dÐ ÊU?½« t X?½¬ —uE?M Áó¹Ë tÐ ÆX?O½ v?«—uš Ë «c?ſ “« tłËÅêO¼ÅtÐ X³?×œ—ˬ ÊU1« s tÐ t ʬ d¼ Ë bý b¼«u½ tMÝdÖ b¹¬ s œe½ t ʬò ∫œËdÐ b½Ë«bš œe½ tÐ «cſs¹b?Ð t v½U?1« Æb?O?½U?Ý— o?I?% tÐ b?¹U?Ð «— —b?Ä Áœ«—« Æ©≥µ t¹¬® åb?ý b?¼«u???½ tM?A?ð e?Öd?¼©¥∞ t¹¬® 5???Ä«Ë “Ë— —œ e?O?šU??²?Ý— Ë v½«œËU??ł vÖb?½“ Èu??ÝÅtÐ «— U? œu??ýÅv „—œ —u?ÆbMÅv X¹«b¼XÝ« Èd« U¼ÅÊU½ Êœd œU¹“ tM?× “« bFÐ v~M?Að Ë v~MÝdÖ ¨«c?ſ œ—u —œ vLOKF?ð 5MÇt ”bIÅ»U² “« X¹«Ë— tÝ ÈË—dÐ f¹b ÈUMŠu¹ t bÝ—Åv dE½ÅtÐ ÁËöŽÅtÐ ÆvFO³Þ —UOÐÆbMÅv tOJð b¹U/Åv —«ddÐ b½uOÄ «bš Âö ÊbOMý Ë «cſ 5ÐÃËdš ©n«¡U?H?¹« «— vL?N? gI?½ Ë Áœu??Ð ·Ëd?F? —U?O??Ð ÈœöO? ‰Ë« Êd?? —œ ÃËd?š tÐ ◊u?Ðd? U?¹«Ë—vO?Ž 7?— Á«— ÆbM?Åv È—«œd?ÐÅÁd?NÐ U?N?½¬ “« œu?š dB?Ž X¹œu?N?¹ bM?½U? U?MŠu?¹ Ë Ë b?½œdÅvfÄ “« Ë b?MÅv? tO?Jð Œd?Ý ÈU?¹—œ “« —c?Ö tÐ vM?O?Ž —u?ÞÅtÐ ≠.b?¹œ t —u?Þ ÊU?L?¼≠ »¬ ÈË—ÁœUÝ È«c?ſ p¹ ÒU?M? t rO?ýUÐ t?²ý«œ tłu?ð b?¹U?Ð ÆXÝ« ÊU?¹U/ U?M? d?¹u?Bð Êu?M?« vÖb?½“ ÊU½“« «— UN½¬ «bš t d« s¹« v¹UÝUMý tÐ v½«d³Ž Âu uŽœ È«dÐ XÝ« È«Åt½UA½ tJKÐ XO½ ÈœUÂöŽ« b¼œÅv U$ t v¹«bš tÐ «— œuš ÊU1« UÒM Êœ—uš U?Ð qOz«dÝ« ÆXÝ« Áœu/ ×Uš dBt È«ÅtLK d?¼ tÐ tJK?Ð ¨bMÅv X?¹“ UN?Mð ÊU½ t?Ð t½ ÊU½«ò t «— tO?M¦?ð t²HÖ s?¹« Ë œ—«œÅvÁœ—ˬ eO?½ v??OŽ Ït?Ýu?ÝË X¹«Ë— —œ t ≥∫∏ tO?M?¦?ð® b?M?Åv “U?Ð åœu?ýÅv —œU? «b?š ÊU?¼œ “«UÐ f¹b ÈU?MŠu¹ Æb?A?ÐÅv ÊUł «— ÊU?½« t «bš Èu?Ý “« XÝ« vMO?«d UN?M¹« Æ©XÝ« Áb?ýXÝ« vÖb½“ ÏtL?A?ÇdÝ v?O?Ž Âö t d« s¹« nA? tÐ «— Ê«—«b?½U1« v²?¹«Ë— 5?MÇ d?Ð tO?JðÆbMÅv uŽœv¹U×O È«cſ ©»XÝ« Áœu?Ð e?O?½ «c?ſ Áb?ŽË p¹ qU?ý ÊU??L?O?Ä rÝ«d? ”b?I?Å»U?²? U??¹«Ë— “« vC?F?Ð o³?Þ ÂU?L?ð È«d?Ð 5??Ä«Ë ÈU??¼“Ë— —œ «b?š t b?ýÅv t²?ý«b??M?Ä 5?M?Ç Ë— s¹« “« Æ©±±∫≤¥ ÃËd?š®∏¥

Page 84

∏µÁœUH²?Ý« Êu²? “« È—UO?Ð “« Ê«u?ðÅv Á—UÐ s¹« —œ Æœd? b¼«u?š UÄd?Ð «— vÖ—eÐ sA?ł U¼ÅX«»U²? “« XL? p¹ tÐ ÎUu?B? «— ÊU?ÖbM?½«uš tłu?ð Æ©±¥≠±≥∫∂µ ¨∏≠∂∫≤µÅ‘«® œu?/t rO¹U?/Åv VKł b?¼œÅv b?½uO?Ä r¼ tÐ «— «c?ſ Ÿu{u? Ë Âö ÊbO?M?ý Ÿu{u? t v³½ ¡U?O?Fý«–cK²? vNÐd “« U?Lý ÊU?ł Uð b¹—u?Ð «— u?JO½ ÈU?¼eO?Ç Ë b¹uM?AÐ s “« Áœ«œ ‘u?Öò ∫b¹uÖÅv≠≤∫µµÅ‘«® åb¹uMAÐ ¨œœd?Ö Áb½“ ULý ÊUł U?ð Ë bO¹UO?Ð s œe½ t²ý«œ «d «— œu?š ‘uÖ ÆœuývO?Ž tÐ b¹U?Ð vM?F¹ Æb?MýU?ÐÅv p¹œe?½ r¼ÅtÐ ÎöU vÖb?½“ ÊU?½ tÐUD?š vK« U?Žu?{u Æ©≥Æœ—«œÅv Áb½“ «— ÊUł t XÝ« v¹«cſ Ë« ÊuÇ b¬ Ë« œe½ Ë œ«œ «d ‘uÖXLJŠ sAł ©ÃtÐ Ë— XLJ?Š Æœu?ýÅv X³?× v²?O?B?ý Ê«u?M?ŽÅtÐ «b?š XLJ?Š Á—U?Зœ ¨‰U?¦« »U?²? —œÂ«Åt²?šU?Ý ÃËe?2 t vЫd?ý “« Ë b??¹—u??Ð s È«c?ſ “« b?O??¹U?O?Ðò ∫b?¹u?ÖÅv s??Ý 5?M?Ç Âœd?Æ©∂≠µ∫πÅY«® åbO?¹U/ „u?KÝ rN? o¹dÞÅtÐ Ë b?O½U?0 Áb½“ Áœd? „dð «— XU?Nł Æb?Oýu?MÐv½U? bM?¼œÅv Á“Uł« t å‰U?¦«ò vM?F¹ XL?J?Š «—u²?Ýœ “« XÝ« —U³?Ž œuŽu? È«cſ s¹«vOŽ ¨f¹b? ÈUM?Šu¹ È«d?Ð ÆbM?¹U/ vÖb?½“ «bš ÈU?¼ÅÕdÞ o³Þ b?½bM?ÐÅv —UÅtÐ «— U?N½¬ t«d ÊU?½ bO?¹U?OÐò ∫b?¹uÖÅv Áœ«œ —«d? VÞU? «— œu?š ÊU?Öb½u?Mý Ë« Ë ÆX?Ý« 5²?Ý«— XLJ?ŠÆåœd bO¼«uš vÖb½“ Ë b¹uMAÐ «d ULOKFð Ær²¼ vÖb½“ ÊU½ s «d¹“ b¹—uДbI v½UÐd¨ÊU1« tÐ ◊u?Ðd? U?LO?K?F?ð b?FÐÅtÐ µ± Ït?¹¬ “«tKL?ł Ë œd?O?ÖÅv œušÅtÐ «— ”b?I? v½U?Ðd? @½—“«— Èu???ÝÅtÐ «— s?¼– t½U???¹«d????Ö l«Ë ÈU???¼ÅÈb????M???Ы— ÊU?½« d?Ä b??ł d?Ö«ò ∫b¼œÅv ‚u?Ý ”b?I?vÖb?½“ œu??š —œ b??O??ýu??M?½ «— Ë« Êu??š Ë b??¹—u???½“«— fO?ÝQ?ð U?M?Šu?¹ Æ©µ≥ t¹¬® åXý«œ b?¼«u??½U?−??M??¹« —œ U??« b??M?Åv?/ qI??½ «— ”b?I?? v½U??Ðd??vCFÐ Ë œ“UÝÅv ”u×? «— ʬ ”bI XOF«ËÂö Ê«u?M??Ž tÐ «— µ±t¹¬ b??M??²???½«u??ð Ê«d???H? “«t v½U½ò ∫bM¹U/ `¹dAð ”bI “«— œUN½ 5²Ý«—v½U????Öb?????½“ È«d????Ð X?Ý« s s𠜫œ b?????¼«u????š s?ÆåÊUNłøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«UMŠu¹ v¹«dÖÅl«Ës sð td?¼ò ∫b¹u?ÖÅv v?O?ŽrOEŽ UMŠu?¹ v¹«dÖÅl«Ë Æ圗uÐ «—qF?????? åÊœ—u?????šò È«d??????Ð Ë« ¨XÝ«tJ?K?Ð œd?ÐÅv/ —U?ÅtÐ «— ʬ ‰Ë«b??²?åÊœ“ “U?Öò Ë åÊb?¹u??łò ‰U?F??« “«Ë« pý ÊËb??Ð Æb??M???Åv ÁœU??H???²??Ý«t œu?????ý ʬ “« l?½U????? b??????¼«u?????šÅv?—œ v½UŠË— Èu×½ÅtÐ ÎUd ÊUO×O°b½uý d{UŠ v½UЗ¡UAŽ rÝ«d

Page 85

vIOIŠ UOŠeOÇ tL¼ ed —œ `Ot²?³?« «b?š ÏÁœU?²?Ýd? v?O?Ž ÆrO?¹U?/ b?O?Q??ð qB? s¹« åÈ—u?×?Å`O??ò d?Ð b?¹U?Ð tL?ðU??š —œU« bMÅv U?DŽ «— v½UL?ݬ ÊU½ —bÄ Êu?Ç býUÐ «b?ł XÝ« ÁœU²Ýd? «— Ë« t v “« b½«u?ðÅv/ÈUłÅtÐ vO?Ž Æ«bš tK?OÝËÅtÐ Áb?ý ÁœU²?Ýd XÝ« v¹«cſ v?OŽ ∫XÝ« s¹« ÎU?IO?œ È—u×?Å`OÂö Ë« ÆbýUÐÅv «c?ſ œuš bM? UDŽ« XÝ« 5?«d Ë «—u²?Ýœ qUý t Èd¼U?þ v¹«cſ tJM?¹«åg²?¼U??³?ýò t?Ð b?¹U??Ð t XÝË« Ë œ«œ ‘u??Ö b?¹U??Ð t XÝË« ÊU??M???Ý tÐ ¨b??ýU?ÐÅv ÊU??d?? ËÈË— 7— Á«— lu —œ v?OŽ ÆbýU?ÐÅv «bš “«— ÏÁbM?M —UJ?ý¬ Ë «bš tÐ ÊbO?Ý— Á«— Ë« Æb¬—œÊU½ ÏtÐUD?š —œ vOŽ Æ©≤∞∫∂® år²?¼ sò ∫b¹u?ÖÅv 5MÇ o?O²Ž b?NŽ —œ ‘—bÄ b?M½UL?¼ »¬t¹¬® åÊULݬ “« Ábý ‰“U?½ “« t r²¼ Áb½“ ÊU?½ ʬ sò ∫bMÅv vd?F 5MÇ «— œu?š vÖb½“ÆXÝ« ÈœU?¹“ ÈU?M?F? ÈËU?Š Èb?M?Ð tK?L?ł 5?M?Ç p¹ t œ—«b?½ Èb?¹œd?ð f¹b? ÈU?M?Šu?¹ Æ©µ±ÆbýUÐÅv rONÝ ÈË UÐ XO½UЗ —œ Ë ÁœuÐ —bÄ ÏÁbMM —UJý¬ œuýÅv ‰“U½ ÊULݬ “« t v©∑±‡∂∞∫∫∂UMŠu¹® ”dDÄ ·«d²Ž«åÆXÝ«uð œe½ Ê«œËUł vÖb½“ ÊUMÝ ø.ËdÐ v tÇ œe½ tÐ «b½Ë«bšòÆb?¼œÅv —«d?? ”d?D??Ä ÊU??¼œ —œ ¨œu?š qO??$« “« vÝU???Š ÈU??ł —œ «— U?L??K?? s¹« U?M??Šu?¹lu?²?? U?¹ —«u??ýœ vK??O?š «— ÈË U??L?O??K?F??ð Êu?Ç b??M??¹u?ÖÅv „d??ð «— ÈË Ê«œd?ÖU??ý “« È—U?O????ÐU?Ð Ë« Æb?M?Åv ”U???Š« b?¹¬ v œu?łË tÐ ÈË ·«d?Þ« t «— v?zöš v?O?Ž b?½Ë«b??š Æb?M?ÐU?¹ÅvbO?¼«u?šÅv e?O?½ U?Lý U?¹¬ò ∫b?M?Åv ‰«R?Ý Áœd? Ë— Ê«œdÖU?ý “« t²?Ýœ s¹d?š¬ tÐ 5?~?L?ſ vM(Ë XÝ« v½b?½U? Ë« t b??¹u?~?Ð U?𠜗«œ —u?C??Š ”d?D?Ä t½U?²???³?ýu?š Æ©∂∑∫∂ U??M?Šu?¹® åb?¹Ëd??ÐÆXÝ« 5²Ý«— œdÖUý p¹ ÁdNÇ Ë« Æœ—«œÅv “«dЫ Èd?H½ Áœ“«Ëœ ÁËdÖ V½Uł “« «— œuš È—«œUËhý tÐ X³?½ v~?²?³?œ ÊUO?×O? —œ U?ð b?M²?dÖ qO?$« “« «— tKL?ł s¹« ÊU?EŽ«Ë “« È—U?O?ÐÈ«dÐ b?M?L?ý“—« ·b?¼ U?NM?ðË« øb?¹Ëd?Ð b?O?²?½«u?ðÅv U?L?ý v? tÇ œe?½ò ∫b?M?¹U/ ¡U?I?« v?O?ŽåÆb¹U/ X¹«b¼ 5²Ý«— vÖb½“ tÐ «— ÊU½« b½«uðÅv Ë« UNMð XÝ« X¹œułub¹UÐ qO$« ÁbM½«uš d¼ t XÝ« È«Åt½u/ UMŠu¹ dE?½ “« ”dDÄ Èb¹œdð êO¼ ÊËbÐ U−M¹« —œbMÇ “« jI t v²¹«Ë— —œ t XÝ« nÝQð Ït¹U d« s¹« «cNF Æb¹U/ bOKIð ÈË “« «— œuš —U²—«— œ«b¹Ë— ÂULð ÆrO?½«bÐ dðdÐ U?¼ÅtKLł d?~¹œ “« ¨býUÐ U?³¹“ bM?Çd¼ ¨«— È«ÅtKLł Áb?ý qOJA?ð t¹¬nA «— Èd²?AO?Ð ÈUM?ſ ʬ —œ Uð ©∑±t¹¬ Uð ∂∞t?¹¬ “«® rO¼œÅv —«d t?FUD? œ—u d?~¹œ —U?³J¹ÆrO¹U/∏∂

Page 86

∏∑qO$« —œ vHDŽ ÏtDI½l«Ë ±≥∫≤ UM?Šu¹ —œ ‰Ë« `B? bO?Ž ¨¥∫∂Åu¹® rO?ýUÐÅv ÂËœ `B? bO?Ž ÈU¼ÅvJ?¹œe½ —œ U?ÈUMŠu¹ Æb¹œdÖ d¼Uþ vOŽ qÐUI—œ Âœd ◊UO²Š« XýcÖ t vUÝ p¹ s¹« vÞ —œ Æ©œuÐ Ábýʬ vÄ —œ d²?A?OÐ ÊU?¹œu?N?¹ V³Ý 5?L?¼ tÐò ∫b?¹u?½Åv 5?MÇ ±∑ t?¹¬ µ qB —œ f¹u?½ qO?$«Êœd? œU?¹“ “« fÄ Âu?ŠU?½ d?H? —œ t È«Åt¦?ŠU?³? —œ ÊU?M?L?ýœ 5?L?¼ Æåb?M?A?J?Ð «— Ë« t b?½œu?ÐtÐ vOŽ ÈU¼Å»«u?ł Ë UN½¬ ÈU?¼ÅXUšœ Æ©µ≤ Ë ¥±∫∂Åu¹® Æb?½uýÅv d¼U?þ œdOÖÅv —œ U?¼ÅÊU½ÆœdOÖÅv œušÅtÐ «— È«Åt¦ŠU³ XUŠ XuNÝs¹« Æb?ÐU?¹Åv b?ý œ“U?ÝÅv œ—«Ë g½U?Öb?½u?M?ý tÐ v?O?Ž t vðU?b? ∂ qB? ÊU?¹U?Ä —œbM¹uÖÅv „dð «— ÈË UN½¬ “« È—UOÐ Ë ©∂± t¹¬® bM²«Åv tL¼År¼ tÐ t bM²¼ Ê«œdÖUý œuš«œuN¹ ∫XÝ« t²?U¹ Á«— Áu?O qš«œÅtÐ Âd Êu?M« U?« bM½U?Åv ÈË ÊU¼«dL?¼ Ë ”dD?Ä Æ©∂∂t¹¬®ÆœuÐ b¼«uš vOŽ q² vK« qUŽ býUÐÅv sð Áœ“«Ëœ ʬ “« vJ¹ ttJKÐ X?O½ ”d?DÄ vU?Ž È—«œUË Ê¬ qU?Š ÆbÝ—Åv ÊU?¹UÄÅtÐ t½U?MO?ÐbÐ s( s¹« U?Ð tOCXO½ s¾LD tOC X³UŽ “« v¼ËdÖ êO¼ Æœ—«œ t«œ« ÊUMÇ r¼ t XÝ« v½«d×Ð 7U¹ bý¨ÊUA¹uš vÐušÅtÐ fÅêO¼ Æ©∑±≠∑∞ U¹¬® XÝ« Áœd –uH½ sð Áœ“«Ëœ ÁËdÖ —œ fOKЫ v²ŠÆb¹U/Åv/ sLýœ rOKð «— hýÊU?O?Ž U?M?Šu?¹ qO?$« —œ —U??Ð 5?²???½ È«d?Ð Èb?O?K?? tL?K? s¹b?M?Ç U?−??M?¹« —œ d?~?¹œ Èu?Ý “«Áœ“«Ëœ Îö¦ ∫œuýÅv ◊uÐd Ê«œdÖUý XOFu tÐ U¹ t−?MJý Ë !— tÐ ULK s¹« tL¼ ÆœuýÅvt ©∑±∫∂® «œuN¹ Ë ©∑∞∫∂® fOKЫ ¨©∂¥∫∂® Êœd? rOKð ©∑∞∫∂® Êb?¹eÖdÐ ¨©∂∑∫∂® sðÆÊ«œdÖUý “« vJ¹ Ë fOKЫ “« XÝ« v³OdðX½UOš q¹ôœ“UÐ «— å«bš ”Ëb?ò vO?Ž —œ Ë« ÆbýU?Ð dHÝ r?¼ vOŽ U?Ð ÊUM?Ç r¼ t œ—«œ bB? ”dD?ÄvMF?¹ ʬ d?OE?½ qO?$« —œ e?O½ Ë® ≤¥∫± f?d qO?$« —œ t v1b? ÕöD?« s¹« Æb?ÝUM?ýÅvË Ábý f?¹bI?ð œd? Ê«u?M?Ž tÐ «— v?O?Ž œu?ý v Áb?¹œ ©d?¹“ ‰Ëb?ł tÐ „Æ—≥¥∫¥ U?u? qO?$«Æb¹U/Åv hA ¨XÝ« vÖb½“ Âö qUŠ t 5²Ý«— d³UOÄXHÖ t t¹d?B?O —œ ÈË ·«d?²Ž« t?Ð bM?Åv È—Uł ÊU?Г d?Ð ‰UŠ s¹« —œ ”d?D?Ä t È—«d«b??ýU??ÐÅv p¹œe??½ ¨XÝ« Áb??ý q?I??½ e??O??½ qO??$« tÝ d??¼ —œ tK??L???ł s¹« Ë åv²????¼ `O???? u??ðò‰U³?½œÅtÐ tK?U?öÐ t Xý«œ d?ÞUšÅtÐ b?¹U?Ð d?~¹œ Èu?Ý “« Ʃʬ È“«u? Êu?²Ë ≥∞≠≤∑∫∏Åd?®fd? qO?$« —œ “U?Ð Ë ©≥≥≠≥±∫∏Åd?® œœd?ÖÅv Âö?Ž« —U?Ð 5?Ë« È«d?Ð œ—œ Ë !— ¨—«d?« s¹««œuN¹ t½ Ë XÝ« ”dDÄ Ê¬ Ë œ—«œ —«d ÊUDOý dOŁQð X% sð Áœ“«Ëœ “« vJ¹ t œuýÅv t²HÖ—œ Ê«uðÅv «— q¹ôœ s¹« Æb½ËdÐ b½dOÖÅv rOLBðÅÁbýÅd?łeMÅÊ«œdÖUýÅ“«ÅvCFÐÅvK¹ôœÅtÇÅtÐÅU«øXÝ« ‘eG? Vłu ÊU?²¹«d?Ð s¹« U¹¬ò ∫XÝ« ÁœU?N½ v?OŽ ÊU?¼œ —œ UM?Šu¹ t? XU¹ È“u?d tK?LłÆ©∂≤≠∂± U¹¬® åøtÇ œË— ôUÐ ÁœuÐ ‰Ë« t v¹Uł tÐ ÊU½« dÄ bOMO³Ð dÖ« fÄøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 87

vIOIŠ UOŠ‰“U½ ÊU?Lݬ “« t œd?Åv È—UA?UÄ v?OŽ tJ?M¹« d?ÞUš tÐ vK?³ tÐU?Dš Êb?OM?ý U?Ð ÊU¹œu?N¹œuF tÐ «— ÊU?½¬ tłuð vO?Ž ÊuM?« Ë ©µ∏Ë≥∏Ë≥≥∫∂ Îö¦® bM?MÅv U?ÄdÐ tL¼År¼ XÝ« Áb?ýeOšU²?Ý— “« fÄ t XÝ« ÈœuF U¹ —u?EM øXO?Ç —uEM Æœ—«œÅv ·u?DF ÊU?½«dÄ ÏÁb?M¹¬UMŠu¹® œd b¼«uš ·d?ÞdÐ «— öJA ÏtL¼ Ë Ábý œ—«Ë Áu?Jý —œ ʬ jÝuð Ë« Ë œuýÅv l«Ëo¹d?DÐ Ë œd?O?ÖÅv ÂU?$« VO?K? ÈôU?Ð d?Ð v?O?Ž Êœd?Ð ôU?Ð U?Ð t XÝ« Èœu?F? U?¹ Ë ©±∑∫≤∞ÆXÝ« v¹«uÝ— Ït¹U vË«œdÐÅv —UÅtÐ È«ÅtKL?ł bý b¼«uš UÄd?Ð ÈË Êœd »uKB? luÅtÐ t v¹«uÝ— ÏÁ—UЗœ v?OŽ ∫vMF¹ bMÅv ÂUNЫ UР«uð ΫbLŽ «— ʬ b¹œdð ÊËbÐ tÆXÝ« v¹«uÝ— »U³Ý« Âœd tL¼ È«dÐ vOŽ ¯d s¹«dÐUMÐ Æbý ÁœdÐ ôUÐ VOK dÐ vOŽ ≠bMM?O³Ð t²?ÝUšdÐ ¯d? “« «— Ë« bM?²½«u?ð ÊU³?²M“« È«ÅÁb?Ž Æœd œuF? ÊUL?ݬ tÐ vOŽ≠“« U œu?š ¨ qO?$« ÊU?Öb?M?½«u?š ¨Ê«d?~?¹œ Æb?ý U?D?Ž U?¼ÅvC?F?Ð tÐ jI? t XÝ« v²?¹e? s¹« U?«vOŽ tÐ «— ÊU?1« rAÇ tJ?M¹« eł .—«b?½ È«ÅÁ—UÇ Ë rO²?¼ XŠ«—U?½ .«ÅÁbOÝ— d?¹œ —UO?Ð tJM?¹«t v½U½¬ tÐ Uýu?šò ∫b?¹u½Åv 5M?Ç Ë b½«œÅv vÐu?Ð «— VKD? s¹« f¹b ÈU?MŠu¹ Æ.“Ëb?ÐÆ©≤π∫≤∞® åb½œ—ˬ ÊU1« Áb¹b½l«Ë VOK? tÝu?ÝË Ë Áu?Jý tÝu?ÝË vM?F?¹ tÝu?ÝË Ëœ 5Ð v×?O?? œd d?¼ töš —u?ÞÅtÐÊËbÐ «— vËœ Ë bMO³Ð «— ʬ tJM¹« ÊËbÐ XÝ« vË« ÈU?¹uł ÊU½« t VOðdð s¹bÐ ÆXÝ« ÁbýÆbMOÐÅv býUÐ q¹U tJM¹«ÆœdOÖ —«d t¹UI œ—u t¹dBO —œ ”dDÄ ·«d²Ž« UÐ b½«uð v UMŠu¹ qO$« ∑±≠∂∞∫∂U¹¬t vðULK ÊUL¼ b?¹Uý t œdÐÅv —UÅtÐ «— Èd~¹œ U?LK ʬ ÊUOÐ È«dР—U?NÇ qO$« ‰UŠ s¹« UÐX¼U³ý ÆbýUÐÅv XÝ« Ábý ÁœdÐ —U?ÅtÐ ≤∏≠≤±∫±fd —œ YO³š ÕË— Êœd ÊËdOÐ X¹«Ë— —œÆXÝ« —ˬ XH~ý ULK “« vCFÐ∂UMŠu¹ t vU~M¼ «— ÊUMÝ s¹« ≠µπÆXHÖ œ«œÅv ‘“u¬ ÂuŠU½ dH tOM —œ«b???š ”Ëb???? u???ð t? .«Åt²???????½«œ U???? ÆÆÆ ≠∂πÆåv²¼åXÝ« fOKЫ ULý “« vJ¹ ÆÆÆò ≠∑∞∏∏±fd ÆÆÆb½bý ÂuŠU½dH œ—«Ë ÊuÇ ≠≤± Áb¬ —œ tOM tÐÆœd ŸËdý Êœ«œ rOKFð tÐ∫œ—ˬdÐ œU¹d Xý«œ bOKÄ ÕË— t vBý ≠≤≥Æå«bš ”Ëb È« v²O rÝUMýÅv «— uðò

Page 88

∏πvÖb½“©œdÐÅv —UJÐ f¹b ÈUMŠu¹ t vðUŠöD«®vðUŠöD« “« Èœ«bFð Ë XÝ« Ë« œuš ’uB t œd?Ð v —UÅtÐ «— vðUG f¹b ÈUMŠu¹«—U³?Ž q³? ‰u?B? —œ Æb?M?²??¼ vU?š ÈU?M?F? È«—«œ Ë« È«d?Ð b¼œÅv? —«d? ÁœUH?²?Ý« œ—u? tXG?? tÐ U??M?Šu??¹ t? «— v¹U??M?F?? Êu??M??« Ë .œd?? ÊU??O??Ð «— åU??¼—U? Ë r?zöŽò Ë åÊb??ý sU??ÝòÆrOMÅv vÝ—dÐ bAÐ v åvÖb½“òårO½«bÐ t½u?~Ç «— Á«— fÄ ÈË—Åv U?− tÐ rO½«œÅv/ò ∫b?¹uÖÅv t U?uð tÐ »U?Dš vO?Ž«— œuš t vF?u? Ë« U?¹¬ Æ©∂∫±¥ UM?Šu?¹® åvÖb½“ Ë v?²Ý«— Ë Á«— r²??¼ sò ∫b?¼œÅv »«ułÆœu/ dOHð o¹dÞ bMÇ tÐ Ê«uðÅv «— »«uł s¹« øXÝ« eOÇÅtÇÅ‘œuBIÅb½«ušÅvÅåvÖb½“ò©¥∫± UMŠu¹® åÆÆÆÅœuÐ vÖb½“ Ë« —œò—œ t È—uÞ ÊUL?¼ ÆbýUÐÅv Áb?½“ v½d tÐ v½d “« «b?š t XÝ« Áb¬ .b b?NŽ »U?²—œt XÝË« XÝ« Ábý t²?H?Ö XL?JŠ »U?²? —œ Ë dO?«e?—œ ¨g¹«bO?Ä »U?²? XIK?š ÈU?¼ÅtuE?M?Áb¹d?¬ v²?Ýd?Åv «— œu?š ÕË— Êu?Çò Æb?¹U?/Åv d?I?²?? ÊU?ýÅv²??¼ —œ «— ¡U?O?ý« Ë «œułu?åœu?????Ð Ë« —œ vÖb?????½“ò ÆX?Ý« vÖb?????½“ «b?????š Ë— s?¹« “« Æ©≥∞∫±∞¥ —u?????e?????® åb?????½u?????ýÅvÆ©¥≠≥∫±UMŠu¹®©∂∫±¥UMŠu¹® år²¼ v½UÖb½“ sòdO?Hð 5?MÇ Ê«u?ðÅv «— t²?HÖ s¹« Æåv½U?Öb½“ ÆÆÆÅrM?ò ∫b¹u?ÖÅv Uu?ð tÐ »«uł —œ v?OŽÂU½ U?Ð år²??¼ò s?Ý Æås vM?F?¹ v½U?Öb½“ò U?¹ årýU?ÐÅv v½U?Öb?½“ t r²??¼ s s¹«ò ∫œd?vÞ —œ «— «bš t v³?½ ¡UOF?ý« »U²? —œ œ—«u “« È—U?O?Ð —œ Ë ÃËdš »U?² rA?ý qB —œ «b?š—œ vO?Ž Æ©±≥∫¥≥ v³½ U?OF?ý«® år²?¼ tA?OL?¼ sò ∫bM?Åv XI?ÐUD? b½«œÅv Áb?½“ U?¼ÅÊdd??Ä —œ Ë —b?Ä —œ v½U??Öb?½“ Ë b?¹u?ÖÅv œu??š œ—u? —œ «b?š t —u?ÞÅÊU??L?¼ b?¹u?ÖÅv œu??š œ—u?«— ʬ ÊUMÇ r¼ œ—«œ œu?š —œ «— v½UÖb½“ —b?Ä t t½uÖ ÊUL?¼ tÐ «d¹“ò ∫œ—«œ œu?łË vË« o¹dÞÅtÐÆ©≤∂∫µ UMŠu¹® åbýUÐ t²ý«œ «— v½UÖb½“ t Áœ«œ dÄ tЩµ∑∫∂UMŠu¹® årMÅv vÖb½“ —bÄ jÝuð sòvÖb½“ ‰U?I?²½« e?O½ «b?š —œ Æœu?ýÅv t²?HÖ U?¼Ås?Ý vÖb½“ ‰U?I?²½« Ë vÖb?½“ ÈU?DŽ« ÏÁ—U?Зœ«bš «d¹“ ÆrOUMÐ ådÄò «— vOŽ Ë å—bÄò «— «bš t b¼œÅv Á“Uł« UÅtÐ d« s¹« Ë œ—«œ œułËÆbA³Ð v½UÖb½“ Ë býUÐ t²ý«œ ÈdÄ t XÝ« —bÄ v²Ë jIøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 89

vIOIŠ UOŠ©≤±∫µ UMŠu¹® åb¼œÅv v½UÖb½“ b¼«uÐ t v½U½¬ tÐ t½uÖ ÊUL¼ tÐ dÄòdÄ jÝuð U¼ÅÊU½« tÐ v½UÖb½“ s¹« ‰UI²½« tJK?Ð œ—«œ œułË v½UÖb½“ ‰UI²½« UNMð t½ «bš —œåb?M?ýU?Ð t²??ý«œ v½«Ë«d? tÐ r¼ «— ʬ Ë b?M??ýU?Ð t²?ý«œ v½U?Öb??½“ U?ð Âb?¬ sò Æœd??O?ÖÅv ÂU?$«vÖb½“ò qF? tK?O?ÝËÅtÐ Ë XÝ« t²?H?N?½ d« s?¹« —œ «bš d??Ä X¹—u?Q? ÂUL?ð Æ©±∞∫±∞ U?M?Šu?¹®tÝ jI «— ʬ Ë bMÅv ÁœUH²Ý« qF s¹« “« t XÝ« v UNMð UMŠu¹ ÆœuýÅv ÊUOÐ åÊbOAÐU È«d?Ð ‘«Åt½UÖÅtÝ “«— —œ «— «b?š —U? s¹« UÐ Ë« Æ©∂≥∫∂ Ë≤±∫µU?MŠu?¹® œd?ÐÅv —UÅtÐ t³?ðd?”bI«ÅÕË— Ë ©≤±∫µ® dÄ ¨©≤±∫µ® —bÄ ∫b?MMÅv UDŽ «— vÖb?½“ UN½¬ ÏtÝ d¼ ¨bM?Åv ÊUOÐÆ©∂≥∫∂®Á“«b½«ÅvÐ v½UÖb½“dÄ È«b ÊUÖœd? t XÝ« ÊuM« r¼ Ë bÝ—Åv «d? v²ŽUÝ .uÖ v UL?ýÅtÐ 5¬ ¨5¬òÆ©≤¥∫µ® åœd bM¼«uš v½UÖb½“ bMýUÐ ÁbOMý t v½U½¬ Ë bOMý bM¼«uš «— «bšË vJ¹e?O? vÖb?½“ t œd?ÐÅv —U?ÅtÐ «— È«ÅtL?K? U?M?Šu?¹ Ë «b?š —œ vÖb?½“ “« X³?×? È«d?Ðv½UÖb?½“ò Ë åvÖb?½“ò U?L?K? v¼U?Ö Ë« ‰U?Š s¹« U?Ð Æb¹U?/Åv h?A? «— ÊU??½« v½U?L??łs¹« q¦??? ¨©µ¥ Ë µ≥∫∂ ª¥∞ ¨≥π ¨≤¥∫µ ª≥∂∫≥® b??¼œÅv? —«d?? r?¼ È“«u?? «— åÊ«b???¹ËU??ł«b?š Èu?ÝÅtÐ Ë b?¹¬Åv «b?š “« vÖb?½“ ÂU??L?ð t b?¹U?/ b?O?Q?ð d?« s?¹« d?Ð b?¼«u?šÅv t XÝ«—œ ¨u?Ý«d?? —œ «— Áb??M??¹¬ U??Ë« VU??ſ —œ åÊ«b??¹ËU??ł v½U??Öb??½“ò ÕöD??« U?? È«d?РƜ˗Åv`O v?OŽ —œ ôUŠ 5?L¼ “« vÖb½“ s¹« U?MŠu¹ t²?HÖ VŠ d?Ð U« Æb¹U?/Åv r−? U¼ÅÊUL?Ý¬Ë vL?z«œ v½U?Öb??½“ ôU?Š 5?L??¼ “« b?M?¼œÅv? «d? ‘u?Ö «b??š Âö tÐ t v¹U?N??½¬ Æb?¼œÅv ÈË—Ëd tA?¹b?½« tÐ «— U? t .—u?šÅv d?Ð vðU?ŠöD?« X¹«Ë— s¹« —œ Æb?MýU?ÐÅv «—«œ «— Á“«b?½«ÅvÐUDŽ Ë« tÐ «b?š t býU?Ð v «—«œ «— vÖb½“ 5?“ ÈË— —œ UłÅ5?L¼ —«b½U?1« œd ∫Îö¦? b½d?ÐÅvÈ“ËdOÄ Ë `O? eO?šU²Ý— Æ©≤≥∫µ U?MŠu¹® åXÝ« Áœd? v½UÖb½“ tÐ ¯d? “«ò ∫ ÊuÇ bM?ÅÅvUN½U?½« å“Ëd«ò vÖb?½“ —œ Ê«b¹ËU?ł v½UÖb½“ t œ—«œ Á«d?L¼ÅtÐ «— ÊU?MOL?Þ« s¹« ¯d d?Ð ÈËr¼ d?Ö« œ—«œ ÊU?1« s t?Ð t ʬ Ë v½U?Öb?½“ Ë e??O?šU?²??Ý— ʬ r²??¼ s?ò ∫XÝ« —U?—b?½« XÝœbЫ tÐ U?ð e?Öd?¼ œ—«œ ÊU?1« sÅtÐ Ë b?M?Åv vÖb?½“ t f d?¼ Ë œd? b¼«u?š v½U?Öb?½“ œd?O?0X% ”u1œu?I?O½ tÐ t b?ýU?ÐÅv s¹u½ Èb?u?ð vÖb?½“ Æ©≤∂≠≤µ∫±± UM?Šu¹® åœd? b?¼«u?½Ë« tÐ f d?¼ Uð t½U?~?¹ Êœ«œ «— U? ʬ œu?š d??Äò Æb?¹œdÖ Âö?Ž« U¼ÅÊU??½« tÐ «b?š tO?D?Ž Ê«u?M?ŽÆ©±∂∫≥ UMŠu¹® åbÐU¹ v½«œËUł v½UÖb½“ tJKÐ œuA½ „ö¼ œ—ˬ ÊU1«ôUÐ b?¹U?Ð eO?½ ÊU??½« d?Äò ∫b?ÐU?¹Åv vU?š ÈUM?F? `O? !— Ë œ—œ —œ Ê«œËU?ł v½U?Öb?½“Ê«œËUł vÖb½“ Æ©±µ∫≥U?MŠu?¹® åb¹U?¹ v½«œËUł vÖb?½“ œ—ˬ ÊU1« Ë« tÐ f d¼ U?ð œuý Áœd?ÐÊU1« tÐ 5MÇ r¼ ¨b¹œdÖ —UJ?ý¬ dÄ —œ t XÝ« eOšU²Ý— Ê«u?ð —u tÐ XÝ« «bš tODŽ tÆœ—«œ v~²Ð eO½ `O tÐ ÊU½«π∞

Page 90

π±©∂≥∫∂® åb½«Åv½UÖb½“ Ë ÕË— «Åt²HÖ ULý tÐ s t «— v½UMÝòÈbO?K? tL?K? åv²Ý«—ò Ë å—u?½ò ¨åX³?×?ò ¨åÁu?Jýò U?L?K? b?M½U?L?¼ v½U?Öb?½“ tL?KÊ«u?ðÅv «— qO?$« s¹« XN?ł s¹b?Ð Ë œ—c?ÖÅv U?M?Šu??¹ qO?$« d?ÝU?ðd?Ý “« tL?K? s¹« Æb?ýU?ÐÅv∫œUN½ ÂU½ v½UÖb½“ qO$«∫b?M?ýU?ÐÅv v½U?Öb?½“ Êœ—ˬ XÝœÅtÐ œU?N?M?A?O?Ä qU?ý U??M?Šu?¹ qO?$« X??½ qB? gý ≠ÆXÝ« vÖb½“ ÊU½ Ë« Æœ—«œÅv ÂöŽ« ÃuKH œd Ë ÈdUÝ Ê“ ¨”u1œuIO½ tÐ «— vÖb½“ vOŽbM½U? ¯d tÐ ◊u?Ðd rO¼U?H tF?Ýuð UÐ «— vÖb?½“ vH½ v~?½u~Ç ±≤≠∑ ‰u?B tŽu?L− ≠Æb¼œ v ÊUA½ Êœd Ë 7Aœ—«Ë VOK? “«— —œ bM?¼«ušÅv? t v½U? tÐ vF?«Ë vÖb½“ ©≤± U?ð ±≥® dš¬ ‰u?B? —œ ≠t tÐ t⽬ Uðò ∫ t b¼«ušÅv —bÄ “« t−MJý Ë !— qL% “« q³ vOŽ ÆœœdÖÅv ÂöŽ« b½uýÆ©≤∫±∑ UMŠu¹® åb¼œ Ê«œËUł v½UÖb½“ ÊUM¹« tÐ È«ÅÁœ«œ Ë«Á«— Ë œuš “« ÈËd?O?Ä tÐ «— U? Ë« år?²?¼ v?Öb?½“ sò b?¹u?ÖÅv v?O?Ž t v²?Ë —u?ÞÅ5?L?¼©±≤∫∏ UMŠu¹® åXý«œ b¼«uš «— v½UÖb½“ —u½ b¹¬Åv s vÄ “« t ʬò bMÅv uŽœ qO$«Ë ÕË— b??¹u??ÖÅv? t «— v½U??M?????Ýò Êu???Ç b??½«u??šÅv? œu??š Âö —œ Êb???¹e??Ö vM???J??Ý tÐ e???O??½ ËÆ©∂≥∫∂ UMŠu¹® Æåb½«Åv½UÖb½“øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«vIOIŠ UOŠr²¼ vÖb½“ ÊU½ sòÆœdOÅv/ ¨œ—ušÅv ʬ “« t vœ«œ r¼«uš s t v½U½ÊUNł v½UÖb½“ È«dÐ XÝ« s sðbýu½Åv «d Êuš Ë œ—ušÅv «d sð td¼œ—«œ v½«ËœUł v½UÖb½“Æb½«eOš r¼«ušdÐ «— Ë« 5Ä«Ë “Ë— —œ s Ë5²Ý«— „«—uš p¹ s sð «d¹“XÝ« 5²Ý«— v½bOýu½ s Êuš Ëbýu½Åv «d Êuš Ë œ—ušÅv «d sð f d¼ÆË« —œ s Ëb½UÅv s —œrMÅv vÖb½“ —bÄ jÝuð s Ë ÁœU²Ýd «d ¨Áb½“ ʬ ¨—bÄ t½uÖ ÊUL¼Æœd b¼«uš vÖb½“ s jÝu𠜗ušÅv «d t f ʬ t½uÖ ÊUL¼åÆb½«Åv½UÖb½“ Ë ÕË— «Åt²HÖ ULý tÐ s t v½UMÝ©∂≥≠¥∏∫∂UMŠu¹®

Page 91

∏≠∑ UMŠu¹ r−MÄ qBøXOÇ v²Ý«—øXOÇ v²Ý«—“« È«Åt½UA½ êO¼ ʬ vÞ t «— vÐUÐ Ëœ vMF¹ UMŠu¹ qO?$« “« ÈeO~½«ÅXH~ý ÏtŽuL− ¨qB s¹« —œÆrOMÅv vÝ—dÐ ¨œœdÖÅv/ Áb¼UA Ë« “« È—U êO¼ Ë œuýÅv/ —UJý¬ vOŽvO?Ž —U?²?— X¹«Ë— s¹« Æœ—«œ œu?łË XÝ« ‰b²?F? vK?O?š r¼ÅʬÅtÅX¹«Ë—Åp¹ÅjI?ÅtŽu?L−?Ås¹«Å—œtÞU??Š« «— —U??U??½“ v½“ Âœd?? Æb??¹U??/Åv vd??F?? ‘“—«Åd??ÄÅœ—c??ÖÅvÅg«—¬ÅËÅu??J??ÝÅtÐÅd??²??A??O??ÐÅtÅ«—ÆbMÅvÅ—UO²š«ÅuJÝÅvOŽÅU«ÅbM¹U/Å—U~MÝÅ«—ÅÈËÅbM¼«ušÅvÅËÅbMMÅvʼnU−MłÅÁœdÊU?A?½ Ë« ÊU?M?L??ýœ Ë v?O?Ž 5??Ð b?¹b?ý ÈU?¼Åv¹Ë— —œ Ë— Ë œ—c??ÖÅv u?~?²?H??Ö tÐ »U?Ð Ëœ s¹« tO?I??ÐdÐ È«Ëò b?M?½U? b¹U?/ XH?U? U?N?½¬ U?Ð v? tJM?¹« ÊËb?Ð vL?N? «—UN?þ« d?O?E½ qO?łU?½« —œ Æb?¼œÅvtÐ ÆbÐU?¹Åv ‘d?²?Ö U?AU?M?ÅUM?Šu?¹ÅqO$«Å—œÅU?«Å¨œu?ýÅvÅXU?¹Åå—UU?¹—ÅÊU?O?¹d?ÅËÅÊU³?ðU?ÅÈ«ÅUL?ý5²?Ý«— XO?B??ý nA? tÐ «— U Ë b?M?ýU?ÐÅv rO?U?Fð “« —U?ýd?Ý U?A?U?M s¹« b?¹œ rO?¼«u?š t È—u?ÞÆb½“UÝÅv p¹œe½ œ—«œ œuš —bÄ UÐ Ë« t È«ÅÁó¹Ë tDЫ— „—œ Ë vOŽ“Ë— —œ l¹UË ÂU?L?ð Æœ—«œ X¼U³?ý ¯—e?Ð ÈU?¼ÅÈœ˛«dð tÐ ÊU?J? Ë ÊU?“ bŠË d?E?½ “« U¼Å»U?Ð s¹«“« bFÐ ÊU?ÐUO?Ð —œ UN?½¬ v½ôuÞ XU?« —ˬœU¹ Ë ÊU?¹œuN¹ ¯—e?Ð sAł t b?¼œÅv ÈË— åU¼ÅtL?Oš b?OŽòsAł s¹« “« XÝ« v?OŽ tÐU?Dš Ÿu?{u t —u?½ Ë »¬ ¯—eÐ v?z«dÖœU?/ Ëœ ÆbýU?ÐÅv dB? “« X1eŽÆœdOÖÅv QA½XÝ« vÖ—eÐ ÁU~?½«bO? ÆXO?½ «—¬ v½UJ Ë t?²Ð È«Åt½U?š r¼ b³?F Ë œ—c?ÖÅv b³F? —œ eO?Ç tL¼XÝ« ”bI dNý VK U?−M¹« Æb½«ÅÁœd ÂUŠœ“« —U?¹“ “Ë— —œ Ê«dz«“ XOFLł tÐUA? v²OFLł ʬ —œ t‘—«eÖ v³?¼c? U?U?I? tÐ «— Vð«d? b?M?½«u?ðÅv v½U?ݬ tÐ Ë b?M?MÅv? b¬ Ë X— ʬ —œ ÊU?½U?³?N?~?½ Ë’uB?? t½«e?šò t v?K×? v?J¹œe?½ —œ «— ÁU?~?½«b?O? “« v²?L?? s¹—b?N?½U?Ý È«d?Ýd?Ý l«Ë—œ Æb?M?¼œ ÆœdOÖÅvdЗœ œuýÅv ÁbOU½ åÊ«—«b½U1« ÈU¼Åv½UÐdUN½¬ vÞ t XÝ« X?½ ÈU¼Åv¹Ë—œË— —uœ ÊUL?¼ —uœ s¹« Æœ—«œ —«d œuš ÈU?ł —œ tM× —uœÈU¼ÅiU?Mðò È«d?Ð œuÐ b?¼«uš vÐu?Ç—UN?Ç —uœ —U?Ð s¹« U?« Æb½«— ÊËd?OÐ «— b?³F? ÊUÖb?MýËd? v?OŽtLU?× Ë nO?uð t œ—«œ —«d? v½U? ÈË—ÅtÐË— Ë« ÆXÝ« ‘d²?Ö ‰U?Š —œ v?OŽ tL?U×? Æ寗eГuM¼ Ë« XŽU?Ýò U« bM?¹U/ dO?~²Ýœ «— ÈË U?ð b½u?ýÅv ÁœU²Ýd? ÊU½U³?N~½ Æœ«œ b?M¼«uš VO?ðdð «— ÈËt²šUÝ vH «— œu?š Ë« bMM »U?ðdÄ ÈË ÈuÝÅtÐ Uð b?½—«œÅvdÐ @MÝ Âœd t v½U?“ Ë åXÝ« ÁbOÝd½Æ©µπ∫∏® œË—Åv ÊËdOÐ b³F “«Ë b?½U??Åv —«œU?Ë œu??š X¹—u??Q? tÐ X?³???½ Ád?łU??A? s?¹« ÂU?L??ð ‰u?Þ —œ v??O??Ž œu?łË s¹« U??Ð U??«Æb¼bÐ œUNý v²Ý«— tÐ UðÅXÝ«ÅÁb¬ÅÊUNłÅs¹«ÅtÐÅË«Å∫b¹uÖ vÅfÞöOÄÅtÐÅΫbFÐÅtÅ—uÞÅÊUL¼øXOÇ v²Ý«— π≤

Page 92

π≥rOKý—Ë« —œ U¼ÅtLOš bOŽ“« vU??Š vK???L??Ž Ê«u???M??F???Ð Èe??O???¹U??Ä œU???B??Š b???O??Ž ¨q?O??z«d???Ý« —œ X?????½ ÊËd?? ÊU???L??¼ “«UMſ nK²? ÈU¼œU/ Ÿ«u½« U?Ð Z¹—bð tÐ bOŽ s¹« Æ©±∂∫±∂Y?ð® býÅv —«eÖdÐ åÈ—«eÖd?Jýò“Ë— XH¼ b tÐ d³²?« U¹ d³U?²áÝ ÁU —œ bO?Ž s¹« ÆXdÖ œuš tÐ «— U¼ÅtL?Oš bOŽ ÂU?½ Ë XU¹ÆXý«œ t«œ«U¼ÅtLOš—ˬœU¹ rÝ— s¹« Êu?Ç ¨b?½b½«—c?ÖÅv U?¼ÅtLO?š —œ «— U?¼ÅVý rO?Ký—Ë« ÊU?MU?Ý e?O½ Ë Ê«d?z«“Æ©¥≥≠≥≤∫≤≥Ëô® b½œuÐ Áœd tÐd& UMOÝ —œ q¹U³ t œuÐ v¹U¼Åg¹U“¬«— œuš ËdŁ v t œu³½ v½U“ ÊU“ ʬ ÊuÇ bMýU?Ð lHðd Ë ¯—eÐ X¹UÐÅv/ U¼ÅtLOšs¹œ tÐ t ‚dý ÏtJ?K? qL?& “« ÈdO?Öu?Kł È«d?Ð b?½œuÐ —u?³?− ÊU?M?¼U Ë b?A?JÐ Ê«d?~?¹œ Œ— tÐÆbMý«d²Ð t½UNÐ Ë —cŽ œuÐ Áb¬—œ X¹œuN¹tÇ—UÄ “« rŽ« vAýu?Ä t½uÖ êO?¼ Ë œuý Áb?¹œ UN½¬ ÊË—œ t b?MýU?Ð ÊUMÇ X?¹UÐÅv U?¼ÅtLO?šÆb½dO~Ð ÁUMÄ ‰“UMÅ—œÅbM²½«uðÅvÅÂœdÅœdÅvÅÊb¹—UÐÅtÐÅŸËdýÅÊ«—UÐÅr¼ÅdÖ«ÅÆœu³½Å“U−ÅÂdÇÅU¹UÐ Ê«uł Ê«—œU jI qLŽ —œ U?« b½œuÐ ·UF Êu½U s?¹« “« pÇu ‰UHÞ« Ë ÊU½“ ¨q« —œœuš t½Uš nI?Ý ¨ÊUM¼U? “« vJ¹ t bM?MÅv X¹UJ?Š Æb½b½U?Åv vUÐ ‰eM? —œ œuš ÊUœu?bO?Ž ÈË œ«“u½ qH?Þ U𠜫œ —«d? Xš—œ ÈU¼ÅtšU?ý “« Ábý t?²U?Ð vHI?Ý Ê¬ ÈUłÅtÐ Ë t²?ý«œdÐ «—Æb½«—c~Ð ÊULݬ —u½ d¹“ —œ «— U¼ÅtLOšU¼ÅtšUýË u?J?O??½ ÊU?²?š—œ ÏÁu??O?ò 7??ý«œ XÝœ —œ U?Ð `³?? “Ë— d?¼ Ê«d??z«“ ¨b?³?F?? ÊËd? s¹d??š¬ —œÊb½«uš È«b? Æb½b?ýÅv b³?F qš«œ ©¥∞≠≥π∫≤≥Ëô® åe?³Ý ÈU¼ÅtšU?ý Ë Ud?š ÈU¼ÅtšU?ýÆ©±±∏ ª±±∑e® œdÅv ‰U³I²Ý« UN½¬ “« bOAÐÅv v¹U×O @½— bOŽ s¹« tÐ t dO«e»«u?ł e??³??Ý ÈU??¼ÅtšU??ý ÏtU??Ý Êb?O??Ðu?? 5??“ tÐ Ë U??d??š ÈU?¼Åt?šU?ý Êœ«œ ÊU??J??ð U??Ð Âœd??ÆbM¹U/ ÂUŠœ“« ÁU~½UÐd —Ëœ tJM¹« Uð b½býÅv lLł b³F uKł Ê«bO —œ UN½¬ Æb½œ«œÅvU¼Å»¬qOz«d?Ý« v1b ÏtL?AÇ t U?ŠuK?OÝ U?¹ Êu×?Oł Èu?Ý tÐ ÊUM?¼U “« vJ?¹ dN?þ“«bF?Ð ÊU?¹UÄ —œÊ¬ XAÖÅvdÐ b?³F? tÐ tJ½¬ “« fÄ Æb?¹U/ »¬ “« d?Ä «— öÞ Ábý t²?šUÝ Á“u? Uð X—Åv œu?ÐÈ«d?Ð U?d?Š U??Ð Á«d?L?¼ v¹U??Žœ tÐU?¦? t?Ð —U? s¹« ÆX?¹—Åv? ÁU?~?½U?Ðd?? d?Ð «b?š —U???²?« tÐ «—Ë ∂¥ dO«e? ÊbO¹«d?Ý tÐ ÂU~M?¼ ʬ —œ ÊU¹Ëô t rO?M —uB?ð rO½«uðÅv? Ë œuÐ Ê«—UÐ XÝ«u?š—œÆb½œuÐ ‰uGA ∂µøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 93

øXOÇ v²Ý«——œ «— qO??z«d??Ý« t? XÝ« È«ÅÁd???? ʬ —ˬœU???¹ b??³??F?? t?L??A??Ç ÃËd???š ¨vz«d??ÖœU??/ —œ U???«Xý«œ«Ë Ê«—u??? t?Ð «— ʬ »¬ —U???Ð tÝ v?Ýu??? Ë œd???Åv? v¼«d???L????¼ «d???×??? —œ g?O???½«œd???Öd????ÝÆ©≤± ª≤∞bŽ« ª±∑ÅÃËdš®ÂU??L???ð XöŽ œË— s¹« Æ©±≥∫≤b???O???Ä® b??ýÅv V?F??A???M??? Êb??Ž “« Èd???N??½ “« Êu???×??O???ł œË—gAÐ »¬ v¹UÝUMý ÊUJ« ÊU“ ÊU?L¼ “« ÆœuÐ œuš dNý Ë œuš Âu tÐ X³?½ «bš ÈU¼ÅX³×t b½œd?Åv ÂöŽ« 5?MÇ Áb?M¹¬ È«d?ÐÅÊ«d?³U?O?ÄÅÆ©∂≠±∫±≤‘«®ÅXý«œÅœułËÅU?$ Ë ÈœUý ˪±≤≠±∫¥∑‚eŠ® œd b?¼«uš s¹dO?ý «—Å—uýÅÈU¼U?¹—œÅ»¬ÅÁœu/ÅÈ—UO?Ьū—ÅÊUÐUO?Ð ¨b³?F tLA?ÇU?¼Å‰œ —œ b?O?« X?¹—Åv? ÁU?~?½U?Ðd? ÈË— d??Ð «— Êu?×?O?ł »¬ t vM??¼U? Êb?¹œ U?Ð Æ©∏∫±¥„“ÆbýÅv —«bOÐU¼Åv¹UMýË—U?Ð «— sſË— “« d??Ä ·Ëd?þ b??½œu?Ð pÐU??Ç Ë Ê«u?ł t ÊU??M?¼U?? Ê«d???Ä ¨Vý Êb?O??Ý— «d? U??ÐU?N??½¬ Æb??½œd??Åv s¹e?? Xý«œ —«d?? b??³??F?? Ê«b??O? j?ÝË —œ t v¹öÞ rO??E??Ž ÈU??¼ÅÊ«œÅqF??A??ÂUL?ð Æb½œd?Åv sýË— tK?O²? ÈUł tÐ b?½œu?Ð Áœd ÷u?Ž ÊUM?¼U? t «— v½U²? tM?N ÈU?¼Å”U³?t«œ« ”Ëdš @½UÐ U?ð h— Ë bOŽ ’u?B ÈU?¼«cſ ¨vIO?Ýu Ë “«Ë¬ ÆbýÅv v½U?ſ«dÇ dN?ýtÐ ÊUM¼U ÆbM²?dÖÅv Á—UÐËœ Ë bM²?š«b½«Åv «u¼ tÐ «— Ábý sýË— ÈU¼ÅqF?A ÊUU— ÆXý«œ«— «—eŽ t²?H?Ö s¹« Êu?Ç b?½œd?Åv Xd?ý U×?¹d?H?ð —œ t¹U?Ä b?M?KÐ U?U?I? Æb?M?²—Åv/ »«u?šÆ©±∞∫∏`½® åXÝ« ULý u b½Ë«bš —ËdÝò ∫b½œuÐ t²U¹—œvMÝ ∫œ«œ ÈU?ł «— b½Ë«b?š sÝ Ëœ U?MŠu?¹ t œuÐ ”bI? v½UÐd? 5¹¬ »u?Ç—UN?Ç s¹« —œbM?Åv vd?F? ÊUN?ł —u?½ «— œuš ʬ —œ t? d~?¹œ s?Ý Ë b?¼œÅv ÁbŽË «— ÕË— ¨Ê¬ jÝu?ð tÆ©±≤∫∏ ª≥π≠≥∑∫∑®åœ“UÝÅv —«błUð «— ‰UÝ g¹uš ÊUŠ« tÐ «bšò©±±∫∂µ—ue®øœ«œ —«d Ê«uðÅv U− «— ÊU¹œuN¹ œUOŽ«ÈU¼bO?Ž t U¼bO?Ž s¹« vÞ —œ Æb½œuÐ È«ÅÁb?LŽ gI½ È«—«œ v?OŽ dB?Ž —œ v1b bO?Ž tÝÈu?Ý tÐ œu?N?¹ 5??A?½ “d? U?ŽU??L?²?ł« “« e?O??½ Ë —u?A? —U?M?? Ë týu?Ö ÂU?L?ð “« Âœd?? œu?Ð —U?¹“ÊËd vÞ b½«ÅÁb¬ œułËÅtÐ XFO³Þ ÊË“u? «dOOGð “« t œUOŽ« s¹« Æåb?M²—Åv ôUÐò rOKý—Ë«Æbý ÁœËe« ÃËdš XýcÖdÝ “« È«ÅÁdÞUš UN½¬ “« p¹ d¼ tÐbM²¼ uł œUB?Š dÐu½ bOŽ t dOD? bOŽ Ë tKÖ œ«“u½ ÈU¼ÅÁd?Ð bOŽ t —cÖ bOŽ U?¹ `B bOŽÆXAÖ dB “« v¹U¼— —ˬœU¹ Ábý ÂUſœ« d~¹bJ¹ —œÂbMÖ œUBŠ bOŽ œuýÅv —«e?ÖdÐ `B bOŽ “« bFÐ “Ë— ÁU−?MÄ t U¼Åt²H¼ bOŽ U¹ t¼U?−MÄ bOŽÆb½dOÖÅv sAł “Ë— s¹« —œ «— UMOÝ ÊULOÄ ÁdÞUš ÆXÝ«π¥

Page 94

πµv½UœUý q«uŽ ÂULð Ë XÝ« vMOÇÅÁuO ÏÁ—Ëœ ÊU¹UÄ sAł ¨eO¹UÄ —œ U¼ÅtLOš U¹ U¼—œUÇ bOŽ≠d?¹“ ¨ÊU?ÐU?O?Ð —œ ÊU?¹œu?N?¹ t XÝ« v¹U?¼Å‰U?Ý —ˬœU?¹ b?O??Ž s¹« Æœ—«œd?Зœ «— vM?O?Ç—u?~?½« sA?łÆ©≤≤∫±≥ÃËdš® bM²¹“Åv ådЫ Êu²Ýò XþUHŠ X% U¼ÅtLOš∫b½bý tU{« tOË« œUOŽ« tÐ ÊËd vÞ —œ t Èb¹bł ÈU¼bOŽÆU¼ÅtLOš bOŽ “« q³ “Ë— bMÇ ¨gAÐ “Ë— U¹ —uáO Âu¹ ‡Æ—uáO Âu¹ “« q³ “Ë— ±∞ ¨b¹bł ‰UÝ U¹ åU½UýU¼Å‘Ë—ò ≠bFÐ b³F dONDð “Ë— s¹« —œ ÆœuýÅv ÁbOU½ U¼Åv¹U?MýË— bOŽ v¼UÖ t f¹bIð U¹ Uu½U¼ ≠ÆœuýÅv t²dÖ sAł vÐUJ È«œuN¹ È“ËdOÄ “«—œ t vu v?¹U¼— œu?ÐœU?¹ tÐ Ë Áœu?Р剫ËU?½—Uò t?O³?ý b?O?Ž s¹« ÆU?¼ÅXýu?½dÝ U?¹ .—u?Ä ≠ÆœœdÖÅv —«eÖdÐ œuýÅv qI½ d²Ý« »U²øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 95

øXOÇ v²Ý«— «dłUA —œ ‰uÝ— ÈUMŠu¹ qO$« býU³½ Ád?łUA ÈËU?Š t œuýÅv Áb¹œ vÐUÐ d?²L U?MŠu¹ qO?$« X½ »UÐ Áœ“«Ëœ 5?Ð —œÁœ—ˬ vO?Ž “« b?u È«Åt²?H?Ö v¼UÖ “U?ſ¬ —œ Æ©±± ¨¥ ¨≥ ¨± œd?Ð ÂU½ «— ‰u?B? s¹« Ê«uðÅv®U¹ v³ÞU jÝuð ÎU³Uſ ÁdłUA »UÐ ÆœuýÅv qI½ Áœ«œ ÂU$« X³Ý “Ë— —œ Ë« t v¹UHý U¹ Ábý¨©µ≠≤∫∑® vOŽ Ê«—œ«d?Ð Ë ÊUO?¹d ¨ÊU?¹œuN?¹ bM½U? œuýÅv “U?Ð vOŽ ÊU?³ÞU? “« È«ÅÁbŽÆbMMÅv ÈËdOÄ «— b½Ë«bš gOÐ Ë r t vœËœ ’Uý« UN½¬ ÊUO —œ eO½ Ë Âœd ÏÁœuð v²ŠÊU¹œuN¹ V³Ý 5L¼ tÐò ∫œu?ýÅv Áœ—ˬ qO³ s¹« “« vðUŠöD« ÎôuLF? «dłUA dš¬ —œË— Ë« “« g½«œdÖUý “« È—UOÐ bFÐ tРʬ “«ò ¨©±∑∫µ® åbMAJÐ Ë« t b½œuРʬ vÄ —œ d²AOЄƗ ª¥¥ ¨≥∞∫∑® åb½dO?~Ð «— Ë« U?ð b½œu?Рʬ vÄ —œ ÊUA?¹« fÄò ¨©∂∂∫∂® åb½bý Ê«œd?Ö“«ò ¨©≥±∫±∞ ªµπ∫∏® åbM?M »U?ðd?Ä Ë« dÐ U?ð b?M²?ý«œd?Ð v¹UN?~?MÝ fÄò ¨©≥π∫±∞ ª≤∞∫∏Æ©±∞∫±≤ ªµ≥∫±±® åbM²dÖ Ë« 7A tÐ rOLBð “Ë— ÊUL¼—Ëœ åøXO? v?O?Žò t ‰«R?Ý s¹« ·«d?Þ« —œ Ád?łU?A? ¨b?ýUÐ t d?¼ «d?łU?A? d?Ö“U?ſ¬∫bMÝdÄÅv Ë« “« Æb½“ÅvÁœ«œ ÈË tÐ býU?ÐÅv ʬ vŽb? Ϋd?¼U?þ t «— —U?O?²?š« s¹« v¹U?¼ÅœUN?ý Ë åU?¼Åt½U?A?½ò tÇ ≠ø©≥∞∫∂ ª±∏∫≤® XÝ«Æ©≥≥∫±≤ ª≤≤∫±∞ ª¥±≠¥∞ ¨≤∑ ¨±± ¨¥∫∑® øXO Ë« ≠Áó¹Ë tÐ ©±∂≠±¥∫π ª≤≥≠≤≤∫∑ ª±∏≠π∫µ® œ«œ ÂU$« X³?Ý “Ë— —œ Ë« t v¹U?Hý —U?Ð ËœtÝ tÐ r¼ dOE½ qOłU½« t rO¹U/ œeýuÖ XÝUłÅtÐ Á—UÐ s¹« —œ ÆœeO~½«ÅvdÐ «— Ë« ÊUHU rAšUÐ Æ©±∂≠±∞∫±≥u? ª±¥≠π∫±≤ ªµ≠±∫±≤X?® bM?M?Åv Á—U?ý« X?³Ý “Ë— —œ Êœ«œ U?H?ý —U?ÐÊUO¹d rOLBð UÐ UN½¬ “« È—UOÐ b½—«œ v¹U?¼ÅËUHð UMŠu¹ ÈU¼ÅX¹«Ë— UÐ U¼ÅX¹«Ë— s¹« tJM¹«vOŽ ‰ôb?²Ý« U?« Æ©±±∫∂u ª∂∫≥‚d ª±¥∫±≤X® b?MÐU?¹Åv tLðU?š åÈË 7Aò d?Ð vM³?ÆXÝ« ËUH² ÎöU UMŠu¹ qO$« Ë dOE½ qOłU½« —œ“Ë— —œ «— U¼—U vC?FÐ b?¹UÐ Ë bM?½«uðÅv ÊU?M¼U t b?MM?Åv X¹UJŠ s¹« “« d?OE?½ qOłU½«b?½—ˬ—œ ÁœU?²?« ÁU?Ç tÐ X?³?Ý “Ë— —œ t «— Èb?M?H??Ýu?Ö b?¹U?Ð ¨©µ∫±≤X® b??M?¼œ ÂU?$« X³?ÝlÞU? qO??œ Ád??šôU?Ð Æ©±µ∫±≥u??® b??½d?Ð —u????A?Ь tÐ X?³?Ý “Ë— —œ «— U??¼Å«œ Ë ©±±∫±≤X®X³Ý —œ s¹«dÐU?MÐò ∫bM?½U œu?ýÅv výU½ rOK?Ý qIŽ “« t XÝ« Èd?cð dÐ vM?²³? dOE?½ qOłU½«XNł tÐ X³?Ýò t b½d?OÖÅv t?−O?²½ 5?MÇ Ë ©±≤∫±≤X „Æ—® åøXÝ« «Ë— Êœd? v¹uJ?O?½U?M?Šu?¹ qO??$« —œ tâ?½¬ tÐ ‰ôb?²?Ý« s?¹« Æ©≤∑∫≤d?® åX³?Ý È«d?Ð ÊU???½« t½ b?ý —d?I?? ÊU??½«ÆåXÝ« X³Ý b½Ë«bš ¨dÄ œušò ∫b¹uÖÅv Ë« ÆXÝ« p¹œe½ b¹œ rO¼«uš vMÝ UÐ X³Ý “Ë— ÈU¼ÅÊœ«œ UHý ÏÁ—UЗœ ÊU¹œuN¹ tL?¼År¼ tÐ Ë« ÆbMÅv Èd~¹œ —U UMŠu¹π∂

Page 96

π∑©±∑∫µ® årMÅv —U eO½ s bMÅv —U ÊuMUð —bÄò ∫b¼œÅv »«uł 5MÇ «bš ÏÁ—UЗœXJ?ýÅv «— X³?Ý ›Êu½U?¤ U?NM?ð t½ «d?¹“ò ∫bM?Åv d?O?H?ð 5M?Ç Á—U?Ð s¹« —œ —U~?½ÅqO?$« ËÆ©±∑∫µ® åœdÅv dЫdÐ «bš UÐ t «— œuš Ë b¹U/Åv œuš —bÄ eO½ «— «bš tJKл«u?ł «b?š 7??šU?M?ý t?Ð u?Žœ U?Ð ¨v?Žd?ý Ë vu?I??Š t¦?ŠU??³? 7??š«b?½« Á«— ÈU?ł t?Ð v?O?Ž‰«RÝ býUÐ ÁœuÐ tÇd¼ t¦ŠU³ s¹“Uſ¬ t²J½ ÆXÝ« 5M?Ç tAOL¼ vOŽ UMŠu¹ qO$« —œ Æb¼œÅv¡UA?M tA?OL?¼ —b?Ä Æœd¹c?ÄÅv ÊU¹U?Ä v½U?Lݬ vÖb?½“ Á—UЗœ v?O?Ž Õdý U?Ð tAO?L?¼ Y×Ð œ—u?b?½«u?ðÅv Ë X?Ý« —U? —œ Ë« U?Ð Á—«u??L?¼ Áb??ý ÁœU?²??Ýd? —b?Ä j?Ýu?ð t Èd???Ä ÆXÝ« e??O?Ç tL??¼ÁœU?²?Ýd? «d?? Ë« Ë .¬Åv ©—b?Ä® Ë« Èu?Ý “« Ë Â«ÅÁb?U??O?½ Âœu?š ·d??Þ “« Ær²??¼ sò ∫b??¹u?~?ÐÆ©µ¥∫∏® åbAÐÅv ÁuJý «d —bÄò ©≤π≠≤∏∫∑® åXÝ«t v½UL¼ ¨bMÅv ÊUOÐ «— «bš Èô«Ë —UOÐ XšUM?ý vOŽ ¨«dłUA ÂULð vÞ —œ ÁdšôUЫ— «bšò ∫Åœu?ýÅv ÂöŽ« eO?½ U?MŠu?¹ qO$« tb?I? —œ Ë b¹¬Åv d?š¬ ÂUý “« b?F?Ð tÐUD?š ‰U³?½œÅtÐÆ©±∏∫±® åbO½UÝUMý «— ÈË XÝ« —bÄ ‘uſ¬ —œ t U²J¹ dÄ ›ÊUL¼¤XÝ« Áb¹b½ v eÖd¼“« È—U?O??Ð oL?F?ð t vðU?×??H? vM?F?¹ b?¹b?ł b?N?Ž U?×??H? s¹d?ðÅv½U?d?Ž t d?« s¹« d??Ö«tÐ t XÝ« s¹« d²?N?Ð ¨œ—«œÅv«Ë V−F?ð tÐ «— U Áœd? VK?ł œuš tÐ «— U?O?N« rK?Ž Ê«bM?L?A½«œË« g½Uò vË b½UÝUMA?Ð «— «bš Uð b¬ sÝ ∫b¹uÖÅv? t rOM tFł«d UMŠu?¹ qO$« tbIÆ©±±∫±® åbM²d¹cá½ «—U« ¨b½«Åt²?HÖ s?Ý vO?Ž ÊUÖb½u?Mý “« vC?FÐ vM?¼– —u Ë —ËUÐ Âb?Ž Á—UЗœ d?OE½ q?OłU½««— «b?š XšU?M?ý “d??Þ s¹d?ðô«Ë t «d?¹“ b??¹u?ÖÅv s?Ý Èd??ðÅZO?N? “d??Þ tÐ Á—U?Ð s¹« —œ U?M??Šu?¹Ábý U?N?½¬ tÐ t ÈœU?NM?A?O?Ä tÐ ÊbO?Ý— È«d?Ð Á“«b?½« tÇ U?ð U¼ÅÊU??½« t b?MO?ÐÅv Ë Áœd? vd?F åÆbM²¼ X¹UHÅvЫ— U?? œU??N??ý Ë rO??¼œÅv? œU??N??ý .«ÅÁb??¹œ tâ???½¬ tÐ Ë rO??¹u??ÖÅv? rO??½«œÅv t?â??½¬ “« U??òÆ©±±∫≥® åb¹d¹cÄÅv/„Æ— ª¥≥∫∑® b?²?«Åv ·ö²?š« Âœd? 5?Ð l?u? s¹« —œ Ë œu?ýÅv d?¼U?þ È—«Ëb?O??« v¼U?Öåb½œ—ˬ ÊU?1« Ë« ÂU½ tÐ È—U?O?Ðò ∫b?¹uÖÅv? t v²Ë v²?Š —U?~½ÅqO?$« U« ©±π∫±∞ ª±∂∫πåXšUMýÅv «— ÊU½¬ tL¼ t «d¹“ Xý«b½ œUL²Ž« ÊU?½¬ tÐ vOŽ U«ò b¹«e«Åv 5MÇ ©≤≥∫≤®Ê«uðÅv œu?ýÅv —UJ?ý¬ t «— È«ÅvMO?ÐbÐ XÝ« Ê«œd?ÖUý “« s?Ý ÁU?Öd¼ “U?Ð Ë Æ©≤µ≠≤¥∫≤®tÐ ·«d²Ž« ”dD?Ä t vU~M?¼ t²HÖ vÖb?½“ ÊU½ Á—UЗœ t È«ÅtÐU?Dš “« bF?Ð ÊuÇ œu/ ”U?Š«ø«ÅÁb¹e~½d?Ð «— sð Áœ“«Ëœ ULý s U¹¬ò ∫b?¼œÅv »«uł 5MÇ Ë« tÐ v?OŽ bMÅv È—«b?½U1«Æ©∑∞∫∂® åXÝ« fOKЫ ULý “« vJ¹ Ë«— vM¼– —u Ë —ËU?Ð ÂbŽ ¨„U?½œ—œ È«ÅtA¹b½« U?Ð ¨qO$« XL? 5?Ë« ÊU¹UÄ “« fÄ U?MŠu?¹‰ULŽ« »U?² t×?H s¹dš¬ —œ U?u Îö³? t ©π∫∂® UOF?ý« “« «— vM²? ÁU~½¬ Ë« Æœd?OÖÅv t−?O²½Æb¹U/Åv d– œuÐ t²HÖ fuÄ ÊUГ “« ÊôuÝ—b½« Áb?ý «d?¹c?Ä «— Ë« t v½U? tL?¼ tÐ U?«ò ∫œu?ýÅv t²?HÖ 5?M?Ç U?MŠu?¹ qO?$« tb?I? —œ Ê«—U~?½ÅqO?$« ʬ “« eO?~?½«ÅXH~?ý ÈU?/—Ëœ s¹« åÆb½u?ý «b?š Ê«b½“d? U?ð XÝ« Áœ«œ —«b²?«øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 97

øXOÇ v²Ý«—t XU¹—œ Ë œd „—œ «— œUNM?AOÄ s¹« ÊœuÐ VO?−Ž ¨Ê«d~¹œ “« «bł U?MŠu¹ U« XÝ« d?OE½Ë rO²¼ U t⽬ 5Ð s¹U³ð ¨«dłUA —œ ÆbM²¼ —Ëœ VKD s¹« ÊbOLN “« Á“«b½« tÇ Uð ÂœdË bM —ËUÐ «— U d³?š t XO b½Ë«b?š È«ò ∫œuýÅv Áœ«œ ÊUA½ rOýU?Ð t Ábý œUNMA?OÄ t⽬ƩœuýÅv qI½ ≥∏∫±≤u¹ —œ t ±∫µ≥‘«® åøb¹œdÖ —UJý¬ t tÐ b½Ë«bš ÈË“UÐÕË——«dJ?ð «— v½U?J?¹ U?Žu?{u Ë U?L?K? v²Š«— tÐ U?M?Šu?¹ t b¹«ÅÁœd? tE?Šö pý ÊËb?ÐÂULð ¨a½ p¹ UN?Mð ÊbOA? UÐ ∫bý qO?$« œ—«Ë nK² ÈU?¼Å»UÐ “« Ê«uðÅv s¹«d?ÐUMÐ ÆbM?Åv“« vJ?¹ åÕË—ò tL??K? Æœu?ýÅv? ÊU?¹U?/ X?Ý« œu??Ð ’u??B??? @½— È«—«œ t qO??$« XU?ÐËUH² b?½Ë—Åv —UÅtÐ å”bI?«ÅÕË—ò ÊUOÐ È«d?Ð t v¹U¼ÅÈbM?ÐÅtKLł U« X?ÝULM¼«— ÈU?¼Åa½ÕË—ò vJ?¹ ∫œ—«œ œu??łË Áó¹Ë Õö?D?« Ëœ ≤∞ U??ð ±≥ ÈU??N??ÐU??Ð —œ U?M??Šu??¹ qO??$« —œ Æb??M??²???¼—«d tF?U?D œ—u? b?FÐ ‰u?B? “« vJ¹ —œ ÕöD?« Ëœ s¹« ÆåÁb?M?¼œÅvK?ðò Èd?~¹œ Ë åv²?Ý«—qL?Ž vÝ—d?Ð ÂU?~M?¼ t?Ð —U~?½Åq?O$« ¨Áb?M?M? h?A? ÕöD?« Ëœ s¹« “« «b?ł ÆX?dÖ b?¼«u?šË« Æœ—«œÅv«Ë v×O vÖb½“ v~½u?~Ç Á—UЗœ dJH?ð tÐ «— U ”bI«ÅÕË— ÁbM?M ÅÁb½“ Ë ÂË«bÆXÝ« ◊U³ð—« —œ bOLFð “«— UÐ «bš Ê«b½“d vÖb½“ dÝ«dÝ t œ“u¬Åv U tÐœUÐ Ë »¬ ¨ÕË—ÊuM« ÆbMÅv ÁœUH²?Ý« Ê«d³UOÄ ÊUГ “« ÕË— Ë »¬ Ÿu?{u Ëœ Êœ«œ b½uOÄ ÂU~M?¼ tÐ UMŠu¹d?¼U?Þ Ë b?O?ýU?Ä r¼«u??š U?L?ý d?Ð „U?Ä »¬ Ëò ∫rO??¼œ «d? ‘u?Ö b?¹u?ÖÅv v?³?½ ‰U?O?e?Š tâ??½¬ tÐtÐ Á“U𠉜 Ë XšUÝ r¼«uš d?¼UÞ ULý ÈU¼ÅX?Ð tL¼ “« Ë UÝU$ tL?¼ “« «— ULý Ë bý bO?¼«ušr¼«uš UL?ý ÊË—b½« —œ «— œu?š ÕË— ÆÆÆœUN½ r¼«u?š UL?ý ÊË—b½« —œ Á“Uð ÕË— Ë œ«œ r?¼«uš UL?ýÆ©≤∑≠≤µ∫≥∂‚eŠ® åœUN½—œ »¬ tÐ ◊uÐd ÂuÝ— Ë »«œ¬ t «— Ê«d?L ÏtFU?ł ÈU¼ÅXMÝ 5M?âL¼ —U~?½ÅqO$« ÈUM?Šu¹7 “« È«Åt½u?/ U?−M?¹« —œ q¦?*«Åv Æb?ÝUM?ýÅv Xý«œ v¹«e?ÝÅtÐ XO?L¼« U?N?½¬ v³?¼c vÖb?½“U??Ð Ë«ò ∫.—ˬÅv b???¹U??/Åv Á—U???ý« U??¼ÅÊU?????½« —œ `?O????? qL??Ž t?Ð t «— åtF???U??ł «—d???I??òÕË— ¨ÁbM?M? d?O?N?D?ð ÈU?¼Å»¬ Êu?Ç Ë œu?/ b?¼«u?š „U?Ä d?ý ‰U?L?Ž« ÂU?L?ð “« «— ʬ ”b?I?«ÅÕË—tO³?A?𠻬 tÐ ÕË— qL?Ž Ê«dL? 7? bM?½U?L?¼ ‰UO?e?Š 7 —œ åÆœd?²??Ö b¼«u?š ʬd?Ð «— v²?Ý«——«d? r¼ «“«u? tÐ «— ÕöD?« Ëœ Ë œd?ÐÅv —U? tÐ «— tO??³?A?ð 5?L?¼ 5?M?Ç r¼ U?M?Šu?¹ Æœu?ýÅvÆbMÅv bOUð d²L dONDð qLŽ dÐ Ë« œułË s¹« UÐ ¨b¼œÅvœuš X³× —œ vOŽ ÆXÝ« bOLFð ÈUMF tÐ »¬ ¨tOË« ÊU?O×O lLł ÊuÇ r¼ UMŠu¹ È«dÐt b¼œÅv ÊU?A½ ”u1œu?IO?½ tÐ Ë« Æb¼œÅv b?OL?Fð Á—U?Зœ vðUL?OK?Fð ©≥»U?Ю ”u1œu?IO?½ UÐs¹« ÆbÐU?¹ bu?ð ÕË— Ë »¬ “« v²?¹U?Ð ÊU?½« ¨v×O?? vÖb½“ tÐ Ë «b?š uJ?K? tÐ œË—Ë È«dÐπ∏

Page 98

ππ—uCŠ vOŽ vÖb?½“ ÂULð —œ ”bI«ÅÕË— ÆX?Ý« vLz«œ vKLŽ ‰UŠ ÊU?L¼ —œ Ë XÝ« œË—Ë ◊dýÈ«d?Ð b?¹U?Ð r¼ d?« s¹« VO??ðd?ð s¹b?Ð Æ©≥¥∫≥® åb?¼œÅv/ Á“«b?½« t?Ð «— ÕË— «b?š «d?¹“ò ∫œ—«œv dÖ«ò ∫bMÅv ÂöŽ« bMKÐ È«b tÐ b³F? —œ vOŽ Æb¼œ ÈË— œ—«œ ÊU1« dÄ tÐ t vt²ýu?½ —œ tâ?½¬ d?ЫdÐ œ—«œ ÊU?1« s tÐ t f ʬ Ë Æb?ýu?M?Ð Ë b¹U?O?Ð s Èu?Ý tÐ b?ýUÐ tM?A?ðÕË— Á—U?Зœ «— s¹« Ë« Æb?ý b?¼«u?š È—U?ł v½U?Öb?½“ »¬ ÈU?¼d?N?½ Ë« sD?Ð “« Áb?ý t²?H?Ö ”b?I?Æ©≥∏≠≥∑∫∑® åÆÆÆXHÖÁ«— ÆXÝ« «bš fH½ 5?MÇ r¼ Ë« Æœ“U?ÝÅv Á“Uð «— ÊU?½« t XÝ« È«ÅÁb?½“ »¬ bM½U? ÕË—UÐ vO?Ž UM?Šu¹ qO?$« —œ ÆXÝ« qJA? ʬ „—œ t XÝ« È“«— ¨«bš —œ XÝ« v¼«— ¨v×?O?q¦ —u? tÐ ”u1œu?IO½ t?Ð «— VKD? Ë« ÆbM?Åv X³×? ÕË— “« ÈdU?Ý Ê“ Ë ”u1œuI?O½Ê¬ È«b uð Ë œ“ËÅv b¼«ušÅv t Uł d¼ tÐ œUÐò ∫bMÅv r− ÈË dE½ —œ «— œUÐ ¨b¹uÖÅvÁœ«“ ÕË— “« t d¼ XÝ« 5?MÇ s¹« œË—Åv? U−? tÐ Ë b¹¬Åv U?−? “« v½«œÅv/ U« Èu?M?ýÅv «—vMF¹ XÝ« tH½ Ë œUÐ v½U½u¹ Ë Èd?³Ž ÈUN½UГ —œ ÕË— tLK ÈUM?F 5Ë« Æ©∏∫≥® åbýUÐ ÁbýÆ«bš ÏtH½∫b¹u?ÖÅv Ë« tÐ eO?¬—«d?Ý« vðUL?K b?¼œÅv —«d? VÞU? «— ÈdU?Ý Ê“ t vU?~M?¼ v?OŽt d¼ Ë XÝ« ÕË— «bš ÆÆÆœd bM¼«uš g²?ÝdÄ v²Ý«— Ë ÕË— —œ «— —bÄ 5²Ý«— ÊU?ÖbM²ÝdÄòvMF?¹ «bš Ê«b½“d? —u tÐ v?Öb½“ Æåb²?Ýdá?Ð v²Ý«— Ë ÕË— —œ b?¹UÐÅv b?M g²?ÝdÄ «— Ë«ÆÈ—«b½U1« —œ vMF¹ v²Ý«— Ë ÕË— —œ ∫Ë« ÏtH½ d¹“ Ë «bš UÐ o«uð —œ vÖb½“UOK tÐ Áœd eOšU²Ý— ÈUOŽ tODŽ ¨ÕË—«— ÕË— Ë bO½«e?OšdÐ ¯d? “« «— vO?Ž «bš t XÝ« v½U?“ —cÖ ŸuË b?¹bł bN?Ž Êu²? —œË XÝUJO?DM?Ä bM?½U «— b?½Ë«bš e?OšU?²Ý— ¨U?MŠu¹ Æ©≥≥≠≥≤∫≤Ÿ« „Æ—® œU?²Ýd? Ê«œdÖU?ý dÐoO²Ž b?NŽ UL?K ÊœdÐ —U?ÅtÐ UÐ «— VK?D s¹« Ë« Æb¹U?/Åv vdF? UO?K È«dÐ b?¹bł v²?IKš5Ž —œ Ë bMÅv Ê«dOÝ U?¼Å»¬ `DÝ dÐ bý t²HÖ g¹«b?OÄ —œ t —uÞ ÊUL¼ ÕË— ∫b?MÅv ÊUOЫ— U¼ÅVK Ë ©≥∑‚e?Š® b¼œÅv Á—UÐËœ vÖb?½“ UN?½¬ tÐ Ë bœÅv pAš ÈU?¼ÅÊ«u?²Ý« dÐ ‰U?Št «d¹“ œu³½ ÕË— “u?M¼ ÊuÇ t b¹u?ÖÅv ≥π∫∑ —œ qO$« ÁbM?¹u½ ÆÆƨ©µ∞e® œ“U?ÝÅv Á“UðÆœuÐ ÁœdJ½ eOšU²Ý— Ë t²UO½ ÁuJý “uM¼ vOŽtODŽ t½U?A½ b¹U?Ð «— `O Èu?KN?Ä “« »¬ Ë Êuš Ê«—u tF?«Ë ¨vOŽ ¯d? Ë !— X¹«Ë— —œtKO?ÝËÅtÐ ÕË— ‰UI?²?½« ÂU~?M¼ tÐ ≥∞∫±π —œ t XÝ« Èe?O?Ç ÊUL?¼ s¹« Æ©≥¥∫±π® X?½«œ ÕË—”bI«ÅÕË— t œdOÖ —«d tłu𠜗u t½u?Ö s¹« b¹UÐ Êœ«œ ‰UI²½« qF Æœu?ýÅv Áœ«œ ÊUA½ `OUM?Šu?¹ t XÝ« qOœ 5?L?¼ tÐ Æœu?Ð b¼«u?š Ê«œd?ÖUý ÏtF?U?ł À«d?O v?O?Ž ¯d Ë !— “« b?F?ÐXU?¹—œ «— ”b?I«ÅÕË— ∫X?H?Ö ÊU?½¬ tÐ Ë b?O?œ ÊU½¬ d?Ðò Áœd? e?O?šU?²?Ý— ÈU??O?Ž t b?¹u?ÖÅvÆ©≤≤∫≤∞UMŠu¹® åb¹—«œÁbý ÁœdÐ —U?ÅtÐ «bš Ït?öš qLŽ `¹d?Að È«d?Ð g¹«bO?Ä »U²? ∑∫≤ t¹¬ —œ åÊbO?œò ÏtLK?p¹ò b½Ë«bš e?OšU²?Ý— t b¼œÅv ÊUA?½ qF 5?L¼ “« ÁœUH?²Ý« UÐ —U?~½ÅqO$« ÈU?MŠu?¹ ÆXÝ«øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 99

øXOÇ v²Ý«—“« U t²?d?Ö Q?A?½ vÖb?½“ ÈU?M?F v?UL?ð ÆÕË— —œ tF?U?ł XI?K?š vM?F?¹ ¨XÝ« åb?¹bł X?IK?š—œ d~?¹œ UŠöD?« —u tÐ rO?½«u?ðÅv «— VKD? 5L?¼ ÆXÝ« Áb?ý Áb½U?−M?Ö Ê¬ —œ bO?L?FðÆrOÐUOÐ ©∏≠∂ ÈU¼Å»UЮ ÊUOË— tÐ fuÄ tUÝ—`O vOŽ Ê«œdÖUý tÐ ¨œu/ eOšU²?Ý— Ë œd t ÈdÄ —œ XÝ« —bÄ tODŽ t ”bI« ÕË—ørO²¼ ÈbO« 5MÇ qUŠ U U¹¬ ÆbAÐÅv «bš Ê«b½“d Ït²¹Uý È«Åv½UÖb½“È—Ë«œ Ë œUNý©±π≠±≤∫∏ UMŠu¹®Ë œdO?ÖÅv ôU?Ð ·ö²?š« ¨b?ÐU?¹Åv Èd²?A?O?Ð b?ý ʬ s( .Ë—Åv d?²A?O?Ä qO?$« —œ tÇ d?¼œ—u —œ Æb?¼œÅv tz«—« tL?U×? p¹ ÊU?²Ý«œ Êu?â?L¼ «— œu?š dŁ« U?M?Šu¹ Æœu?ýÅv d?ðœUŠ Y×?Ðt È«ÅtKł “« XÝ« vý—«eÖ bM½U?L¼ Ê«d~¹œ UÐ ÈË ÈU¼u?~²HÖ Ë œuýÅv Y×Ð `O? ÈU¼—UÆb½dOÖÅv —«d r¼ ÈË— —œ Ë— ʬ —œ ÂUNð« Ë ŸUœ—Ëœ vÖbM?J?«d?Ý U?Ð ÊU?ÖbM?M? rN?²? Ë b?¼œÅv/ —œ sð —U?U½“ Ê“ Êœd? Âu?J?×? tÐ v?OŽÆœ—cÖÅv å‰U*« XO?Ðò —ËU− —œ tM?× s¹« ÆœuýÅv/ r?²š U−?M¹« tÐ ÊU¹d?ł U« Æb½u?ýÅv¯—eÐ È«—u?ý vJ?¹œe?½ —œ b?½«ÅÁb?ý Áœ«œ —«d? U?$¬ —œ tb? ÈU?¼Å‚Ëb?M? t åÊU?½“ ◊U?O?Šò¨tDI?½ s¹« ‰U?Š d¼ —œ øX?O?½ eO?¬Åp¹d?% v?OŽ —U? s¹« U?¹¬ Æœ—«œ —«d ©s?¹—bN?½U?Ý® œuN?¹t b?Ý—Åv d?E?½ tÐ ÆXÝ« vL?Ý— X¹œu?N?¹ U?U?I? U?Ð Êbý Ë—Åt?ÐË— È«d?Ð q×? s¹d?ðÅVÝU?M?t¦ŠU?³? tÐ «— XM?Ý œuš ¨Êb?ý —U?~?M?Ý “« Ê“ ʬ Êœ«œ v¹U?¼— UÐ È«Åt½u?Ö tÐ b?¼«ušÅv? vO?ŽÆb½UAJÐr²¼ ÊUNł —u½ sÂUL?ð Ë b?ýÅv sýË— åÊU?½“ ◊U?O?Šò —œ v¹öÞ ¯—e?Ð ÈU?¼ÅÊ«b?A?ð¬ U?¼ÅtL?O?š b?O?Ž Vý —œv½«—u½ d?Ы Ë gð¬ Êu?²?Ý XAÄ ÊU?ÐU?O?Ð —œ v¹U?LO?ÄÅÁ«— Æb?O?Aš—œÅv œb?F?²? ÈU¼ÅqF?A? “« d?Ný«— v²??F?¹d??ý U??¹ «—u??ð d??¹u?B??ð ʬ —œ ÊU??M??¼U?? Æb??ýÅv Áb??½“ U?¼ÅÁd??ÞU??š —œ ©≤≤∫±≥ÃËd??š®Æb¹U/ sýË— v¹ULOÄÅÁ«— —œ «— ʬ U𠜗ˬÅv —u½ Âu È«dÐ t b½b¹œÅvË« tJM¹« eO½ Ë åÊU?Lݬ “« Ábý ‰“U½ r²?¼ Áb½“ ÊU½ ʬ sò t œuÐ Áœd ÂöŽ« Îö³? vOŽXÝ« È—u½ò Ë« t b?MÅv b?O?Qð d?« s¹« dÐ Êu?M?« ËÅœdÅb?¼«ušÅU?DŽÅ«—ÅåvÖb?½“Å»¬ÅtL?AÇò—«d? Y?×?Ð œ—u?? t X?Ý« ÃËd??š a¹—U??ð U?−??M??¹« —œ Æåb??M??Åv X¹«b??¼ v½U??Öb??½“ Èu??ÝÅtÐ tdЫ Ë Ád?? Ë U?M? ‰U?Š 5?Ž —œ t œ—«œ b?B ÎU?F?«Ë b?¹¬Åv qO?K?ł “« t v³?½ ʬ U?¹¬ Æœd?O?ÖÅv»U?Š b?M?¼«u?Ð ÈË “« t b?½—«œ oŠ ÊU?O?¹d? øXÝ«b?š —u?CŠ X?öŽ ¨Ë« œułË U?¹¬ øœu?ý Æb¼bÐ fı∞∞

Page 100

±∞±r¼œÅv œUNý œuš dÐ sœUNý œuš dÐ dÖ«ò vMF¹ Ë« vK³? t²HÖ UÐ ÊuÇ XÝ« eO~½«ÅXH?~ý v²Ý«— tÐ vOŽ »«ułbOLF?ð vO×?¹ fáÝ vO?Ž Æœ—«œ iUMð ©b?FÐ U¹¬ Ë ≥±∫µ® åX?O½ XÝ«— s œUN?ý r¼œÁœ«œ ÂU$« Ë« œu?š t v¹U?¼—U œU?Ný tÐ «— 5?³?ÞU? fá?Ý Ë b³?K?ÞÅv œUN?ý tÐ «— Áb?M¼œVŠ dÐ e?OÇ tL?¼ ÆœuýÅv vN?²M? ”bI? V² Ë —b?Ä œUNý t?Ð t v¹U¼—U? ¨b¼œÅv Ÿuł—ÆXÝ« —UOÐ Ê«b¼Uý VUÞ tAOL¼ XF¹dý ÊuÇ XÝ« ÁbŽUvU?? d???~???¹œ XÝ« ©±µ∫∏® åv½U??????½« ÎU??d??? È—Ë«œò VÝU???M??? t ‰ôb???²??Ý« t?½u??Ö s¹«œuš 5²Ý«— X¹u¼ “« Èd²Ö—eÐ nA ÈuÝ tÐ «— œuš ÊUH?U b¼«ušÅv vOŽ U« ÆbýUÐÅv/ÏtbI ÊuM« r¼ “« U« ÆbÝ—Åv XÐÅsÐ tÐ Y×Ð Ë b½—«b½ vÖœU¬ “uM¼ UN½¬ vË bM X¹«b¼vJ¹ —b?Ä Ë sò vMF?¹ ¨Xd?Ö b¼«u?š ÂU$« t «— vL?O?EŽ tH?ýUJ? ʬ Ë ÁbM?¹¬ ÈU?¼Åv¹Ë—U¹Ë—Æb¼œÅv qOJAð ©≥∞∫±∞® årO²¼b½u?O?Ä Ê¬ œb?− b?O?¹Q?ð tÐ U?MŠu?¹ qO?$« d?{U?Š ‰UŠ —œ U?« b?M?²?¼ !d?G?Ð öL?ł b?MÇ d?¼qÞUÐ —Ëœ p?¹ —œ «— œuš ÊU??½« Æb?M?Åv ¡U?H?²« œ“U?ÝÅv b?×?²? —b?Ä U?Ð «— v?O?Ž t È«ÅÁó¹ËÈ«d?Ð Ë X?O? Ë« —b?Ä rO?M? n?A? b?¹U?Ð v?O?Ž tÐ Êœ—ˬ ÊU?1« È«d??Ð vM?F?¹ b?M?O?ÐÅv —U?²??d?ÖÆrO¹U/ nA «— vOŽ b¹UÐ —bÄ 7šUMýrMÅv/ È—Ë«œ «— f êO¼ sÈ—Ë«œ s dÖ« Ë rMÅv/ È—Ë«œ «— f êO?¼ sò ∫tÐUDš jÝË —œ ÁU?ðu È«ÅtKL?ł pM¹« ËXÝ« ÁœU²?Ýd «d? t È—b?Ä Ë r²?¼ s tJ?K?Ð r²?O?½ UN?M?ð s «d¹“ XÝ« XÝ«— s È—Ë«œ rM?Æ©±∂≠±µ∫∏®vOŽ Ë XÝ« ·œ«d?² åXO?uJ×?ò UÐ årJ?Šò œ—«u VK?ſ« —œ t œ—ˬ dÞUš tÐ v²?¹U?Ы— ÊUN?ł U?ð œU?²?Ýd?H?½ ÊU?N?ł tÐ «— œu?š d??Ä «bš «d?¹“ò ∫œu?Ð t²?H?Ö 5?M?Ç b?R? —u?ÞÅtÐ Îö³? r¼Ê“ tK¾ Êb?¹œ “dÞ Æ©¥∑∫±≤ „Æ—±∑∫≥® åbÐU¹ U?$ Ë« tKOÝË ÊUN?ł Uð tJKÐ b?M È—Ë«œÆbMÅv ÊUOÐ «— X¹—uQ s¹« vNłË s¹d²NÐ tÐ vOŽ tKOÝË tÐ —UU½“—œ ÆXÝ« XLKþ “« v¹UMýË— e?¹ULð Ë v²Ý«— Êœd —U?Jý¬ ÈUMF tÐ 5?MÇ r¼ åÈ—Ë«œò U«t XÝ« «bš —u½ Æåœd È—Ë«œ v½U?½«ò Ê«uðÅv/ bM?Åv ÂöŽ« b½Ë«bš t —u?Þ ÊUL¼ U−?M¹«b?O??Q??ð tÐ œ«“—œU?? —u?? ÈU??H??ý “« b??F??Ð ÆXÝ« —u??½ 5??L??¼ r¼ v??O??Ž Æœœd??ÖÅv v²??Ý«— l?łd?t ÊU?½¬ Ë U?MO?Ð b?M?M?O?ÐÅv/ t v?½U½¬ U?ð «ÅÁb?¬ ÊU?N?ł s¹« tÐ s? È—Ë«œ p¹ È«d?Ðò ∫b?¹u?ÖÅvÊUN?ł —u½ Ë« ÆÆÆXÝ« —u?½ Ë« ÆX?O½ U?¼ÅÊU?½« —Ë«œ v?OŽ Æ©≥π∫π® åb?½uý U?MO?ÐU?½ bM?MO?ÐÅvÆXÝ«øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 101

øXOÇ v²Ý«——UU½“ Ê“©±±≠±∫∏ UMŠu¹®UM?Šu?¹ qO$« ÈU?¼Åt²?ýu½ XÝœ s¹d?ðÅv1b? —œ ©±±∫∏≠µ≥∫∑® —U?U½“ Ê“ tÐ ◊u?Ðd? 7s¹« ÎôUL?²?Š« ÆXÝ« t²?ý«b?½ oK?Fð q?O$« s¹« tÐ ¡«b?²?Ы —œ Èu? ‰U?L?²Š« tÐ Ë œu?ýÅv/ Áb?¼U?A?UÐ «— ʬ vðU?L?O?KF?ð ‘“—« t Ê«œd?ÖU?ý tK?OÝËÅtÐ Ë Áœu?Ð qI?²?? X¹«Ë— p¹ “« v²?L? œ«b?¹Ë—œuÐ vÐu?š »U??²?½« «b« s?¹« ÆXÝ« Ábý q?š«œ UM?Šu?¹ qO?$« 7? —œ b½«ÅÁœu?/ vI?K?ð XO?L?¼«ÆXÝ« vOŽ —U²— ÏÁbMM —UJý¬ X¹«Ë— s¹« ÊuÇÊUÖbM¼œ rOKFð Ë vOŽvœd UÐ Ë t²?A?½ b³F? —œ Ë« ÆrOM?OÐÅv ÁbM?¼œ rOK?Fð gI½ —œ «— v?OŽ e?OÇ d?¼ “« q³ ¨UrOKF?ð t½uÖ s¹« Æb?MÅv X³×? bM?¹¬Åv Ë« œe½ tÈU??¼Å◊U??O??Š “« vJ???¹ —œ U??¹ Ê«u??¹« —œ Ê«œU??²??Ý« Êœ«œÆœuÐ ÈœUŽ Èd« å«bšÅÏt½Ušò7 —œ ∫b½u?ýÅv d¼Uþ r¼ Èd?~¹œ ÊUÖb?M¼œ rOK?FðÊUÖbM¼œ rO?KFð s¹« ÆåÊUO?¹d Ë ÊU³?ðUò ∫XÝ« Áb¬vd??F?? ÊU??~??²??U??¹ rO???K??F??ð gI??½ —œ «— œu??š ¡«b??²??Ы “«rJŠ U tÐ «—uð —œ vÝuò ∫bM¹u?ÖÅv UN½¬ ∫bMMÅvt²³?« ¨åœd —U??~M?Ý b¹U?Ð «— ÊU?½“ 5M?Ç s¹« t Áœd?vLK?F Ë vU?Ž œuÐ È«ÅÁb?M¼œ rO?KF?ð ÊU³?ðU È«d?Ð vÝu?ÈU?¼ÅÕu?? «b??š œu??š d??~? ÆX?ý«b?½ X?Ýœ ôU?Ð t? œu?ÐU?M??O?Ý ÏtF??«Ë “U?ſ¬ “« øœd??J??½ —«c?Ö«Ë Ë« tÐ «— XF??¹d??ýUN?½¬ ÆœuÐ vÝu? ÂUJ?Š« dO?H?ð U¹ —«d?Jð ¨ÊU?³ðU? gI½ÊU?Öb??M??M? u??Ö“U??Ð gI??½ —œ vM??F?¹ b??½—«œ t v?A?I??½ —œÆb??M??¼œÅv? —«d?? VÞU????? «— v???O??Ž ¨vÝu??? ÂU??J???Š««— Ë« ‰«RÝ s¹« Ë åøv¹u?ÖÅv tÇ u?ð fÄò ∫b?MÝd?ÄÅvUN½¬ t XHÖ Ê«u²Ð b¹Uý Æb¹U/Åv vM¦² Ê«d~¹œ “«ÊUL?¼ Ë XÝ« å·d×?M?ò vB?ý Ë« t b?M²?¼ 5?M?þqzU?? b??½—«œ XF??¹d??ý tÐ X³????½ U??N??½¬ t «— v«d??²??Š«vu gO?Ä ‰UÝ U¼b? “« t v²F?¹dý ÊU?L¼ ¨œu?ýÅv/Æœ—«œÅv t~½ Áb½“ XÝ« XOÝËb vÄ —œ t «—Ê“ UÐ t v?ò ∫b?¹u?ÖÅv XŠ«d U?Ð XF?¹d?ýË åb½u?ý t²?A? t²?³?« tO?½«“ Ë v½«“ b?M? U?½“ Èd~?¹œ±∞≤øXÝ« ÁœdJ½ ÂuJ× «— uð v Ê“ È«

Page 102

±∞≥U¹¬ ∫b?ýU?ÐÅv `{«Ë e?O?½ bM?N?½Åv U?N?½¬ t v«œ ¨XÝ« v²?Š«d? 5M?Ç È«—«œ XF?¹d?ý t ‰U?ŠXýu½dÝ ¨«dłU? s¹« —œ t bÝ—Åv/ dE½ tÐ Ád?šôUÐ øœd b¼«u?š qLŽ «—uð ·öšdÐ v?OŽb?M?Ç d?¼ d??« s¹« Æœu?ý —U???~?M?Ý b??¹U?Ð Ê“ Æœ“U?Ý ‰u??G?A? œu?š t?Ð «— ÊU?³?ðU? s?¼– —U?U?½“ Ê“tÐ ÊU³ðU tłuð ÂUL?ð ÆXÝ« vFO³Þ œd~½Åv XF?¹dý ÏÁb¹œ UÐ t v È«d?Ð U« XÝ« —UÐÅnÝQðøb½—ˬ —œ ÈUÄ “« «— vOŽ bM½«uðÅv U¹¬ ∫XÝ« ·uDF Èd~¹œ ÈUłb¹u½Åv vOŽ t ÈeOÇtÐ t v²?¹«Ë— o³Þ ÆX?ýu½Åv 5?“ d?Ð «— Èe?O?Ç tÇ v?O?Ž t Áb?¬ gOÄ ‰«R?Ý s¹« U?¼—U?Ðv—ËUÄ —œ ÆXýu?½Åv «— ÊUÖb?MM? rN?² ÊU?¼UM?Ö vO?Ž œœd?ÖÅvdÐ r−?MÄ Êd? —œ f¹b? ÂËdł(TOB) å”bIÅ»U²? vzUOK?J«Å5Ð tLłd?ðò ÂU½ tÐ ”bI?Å»U² ·ËdF? ÈU¼ÅtLłdð “« vJ?¹vÄ vÞuDš vOŽ t XÝ« vM?F s¹« ÈËUŠò U−?M¹« —œ ÁœUH²Ý« œ—u? v½U½u¹ XG t Áb?ý t²HÖÆå©ø«— p¹ d¼ ÊU¼UMÖ Îö¦® bMÅÈ—«cÖÅÁ—ULýÅ«—Åv¹U¼eOÇÅXÝ«ušÅvÅv¹uÖÅbOAÅvÅvÄ —œvB?A? eO?Ç v?OŽ t XÝ« s¹« U?N?½¬ s¹dðÅÁœU?Ý t Áb?ý tz«—« r¼ d?~¹œ d?O?ÝUH?ð È—U?O?Ðt œ«œÅv Á“Uł« Ë bOAÐÅv vUš e?dLð ÈË tÐ 5“ dÐ ÈË åÈU¼Åt²?ýu½ò tJKÐ Xýu½Åv/p¹ ÊuÇ≠ —UÐ p¹ È«dÐ bO¼œ Á“U?ł« ÊuM« Æb¼œ hO?Að XUšœ È«dÐ «— tE( s¹d?ðÅVÝUMU?Ð åU?¼Åt²?ýu?½ò s?¹« U?¹¬ Æ.“«b?½« —U?ÅtÐ «— œu??š qO??ð ÏÁu? Ë U?¼œU??/ ≠b?M?¹d?¬Åv/ œU??Ž —U?зËdŠ s¹« øbMÅv/ tKÐUI œuÐ ÊU?³ðU È«dÐ XF¹dý lłd Ë Ábý t?²ýu½ XÝuÄ dÐ t vËdŠtAOL¼ ¨v½bA½ „UÄ ·ËdŠ s¹« Æb½«ÅÁb½U vUÐ vK½ tÐ vK½ “« b½«ÅÁbý t²ýu½ Vd UÐ tbMýUÐÅv v³² ·ËdŠ s¹« tÐ eN− t ÊU?³ðU ÆbM²¼ ÁœU¬ Êœd ÂuJ?× È«dÐ Ë ÁœuÐ UłdÐUÄË« t qO$« —œ XÝ« È«Åt³ðd UNMð s¹« ÆXO½ XÐU² œd vO?Ž U« bMMÅv ÂuJ× t²ÝUšdБ“Ë ¨UÄ œ— bM½UL¼ Êu?Ç bM½UÅv/ vUÐ rzöŽ s¹« Æœu?ýÅv Áb¹œ bMÇ vLzöŽ r?OÝdð ‰UŠ —œÆœd b¼«uš „UÄ «— UN½¬ ÏtL¼ œUÐ dB²—œ «— ÁUMÖ v½U½« d?¼ ÆœuýÅv pŠ VK —œ t v¼UM?Ö ∫b½UÅv vO?Ž È«dÐ eOÇ p¹ U?NMðtÐ ÊU³?ðU? ’u?B?šÅtÐ f êO?¼ U« Æb?M?²??¼ 5M?Ç e?O?½ XF?¹dý ÊU?³?ðU? ¨b?¹U/Åv? qLŠ œu?šVK tÐ Áœ—«cÖ —UM? «— XF¹dý v?OŽ ÆbMÅv/ Ÿu?ł— ʬ tÐ XÝ« gOÄ —œ È—Ë«œ t vU~?M¼„UÄ —b? ʬ g³K? t XÝ« v? UN?M?ð ÊUÖb?MM? rN?² ÂU?Lð 5?Ð Ë« U?¹¬ ∫bM?Åv tF?ł«d œu?š—Ëœ tL¼ t œuýÅv t²?HÖ ÂUL?ð vMOÐÅl«Ë U?Ð qO$« —œ øb¹U?/ È—Ë«œ býUÐ t²?ý«œ oŠ t XÝ«r¼ ÈË—ÅtÐË— t v½U???? Æb??M??ýU?ÐÅv? U?N??½¬ s¹d??ðd??O??Ä b??½Ë—Åv t v½U???? 5??Ë« Ë b??½u??ýÅvÈ«dÐ ÈË t XÝ« vÞdý bł«Ë œuš œd s¹« ÆÁUMÖ “« È—U?Ž Èœd Ë XÝ« —UU½“ v½“ bM½UÅvt XÝ« dÞU?š s¹bÐ ÁU?M?Ö œułË Ë« d?D½ —œ U?« œu/ —d?I? @MÝ 5?Ë« 7š«b?½« —œ Êœu?Ð o×sò ∫b¹uÖÅv s¹«dÐUM?Ð ÆbMÐU¹“UÐ «— XO?ÝËb Uð b½«ÅÁb?ý t²šUÝ Ê«—UJ¼U?MÖ Ë b½uý ÁœuA?Щ±±∫∏® åÆsJ ÁUMÖ d~¹œ bFÐ tÐ ôUŠ “« ËdÐ rMÅv/ ÂuJ× «— uð eO½øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 103

øXOÇ v²Ý«—r²¼ s œuý —«b¹bÄ rO¼«dЫ tJ½¬ “« gOÄ©µπ≠≥±∫∏ UMŠu¹®¨Áb?ý «œ« qF??²??A? Ït?ðu?Ð ÏtF??«Ë —œ Ë XÝ« vN??« rÝ« —ˬœU??¹ t «— b??u? s??Ý s?¹« U?M??Šu??¹U−M?¹« tÐ œ—«œ œuš ÊUH?U U?Ð Ë« t v½ôuÞ U?¦ŠU³? ÆbMÅv ÊU?OÐ v?OŽ ÊUГ “« —U?Ð s¹bMÇôUÐ «— ÊU??½« d?Ä t v?²Ëò ∫œ“U?Ý —U?J?ý¬ «— œuš 5?²?Ý«— XO?B?ý ÈË t? œuýÅv Áb?O?A?Æ©≤∏∫∏® år²¼ sò t X½«œ bO¼«uš ÂU~M¼ Ê«bÐ b¹d³ÐvN²M U$¬ tÐ ÁdłUA s¹« Æœd?OÖÅv—œ v²Ý ÁdłUA µπ≠≥± U?¹¬ —œ r²A¼ »UÐ dš¬ —œË bMÅv “«dЫ rO¼«dЫ dÐ «— œu?š ÂbIð t½UFÞU t «— v?OŽ bMMÅv bB ÊU?¹œuN¹ t œuýÅvÆ©µπ∫∏® ÆbMM —U~MÝ ¨år²¼ s œuý —«b¹bÄ rO¼«dЫ tJM¹« “« gOÄò ∫b¹uÖÅvørO¼«dЫ «dÇ U«—bÄ rO¼«dЫȜ«“¬ ¨v²Ý«— t XÝ« t²?H?Ö Êu?M« r¼ v?O?Ž ÆbM?M?Åv Õd?D «— rO?¼«d?Ы tK¾?? ÊU¹œu?N?¹œôË« “« Êu?Ç b?M?M?Åv/ ”U??Š« Êb?ý œ«“¬ tÐ vłU?O?²?Š« ê?O?¼ ÈË ÊU?Öb?½u?M?ý U?« XÝ« g?ÐÆ©≥≥t¹¬® bMýUÐÅv rO¼«dЫt t²³« vÝU?OÝ ÿU?( “« øb½«ÅÁœu³?½ ÁœdÐ eÖd?¼ rO¼«d?Ы Ê«b½“d t X?ÝUMF? s¹bÐ s¹« U?¹¬jÝuð rOKý—Ë« `² “« fÄÅËÅÁœdÐÅdÐÅÁœdÐÅ—œÅdBÅ—œÅÈËÅœ«bł«ÅtÅb½«œÅvÅvKOz«dÝ«ÅœdÅd¼ÅÆdOšÆœ—uÐ tD³ſ ʬ tÐ v t œu³½ v²OFu d~¹œ bOF³ð Ë ©œöO “« q³ µ∏∑ ‰UÝ® U¼ÅvKÐUÐd?ÞU?š tÐ d?²?A?O?Ð b?½œ«œÅv? —«d? ‰Ë« ÂU?I? —œ «— œu?š Èœ«“¬ —U?N?Ç qO??$« —œ ÊU?¹œu?N?¹ d?Ö«vO×?¹ ÊU?Öb½u?M?ý v² q?O$« —œ ÆXý«œ Áb?N?Ž dÐ «— ʬ X½U?L?{ rO?¼«dЫ t œu?Ð v½Ë—œ Èœ«“¬«bš ÈuÝ tÐ XAÖ“U?Ð “« XÝ« UN½¬ —b?Ä rO¼«dЫ Êu?Ç t b½—«œ «— ”UŠ« 5?L¼ ÁbM?¼œ bOLF?ð°XÝ« ÁœuÐ vU Áb¹eÖdÐ Âu tÐ 7ý«œ oKFð tJM¹« q¦ ©π≠∏∫≥X® bM²¼ ·UFøÊUDOý U¹ rO¼«dЫ7U¹ buð Æb?MMJ½ U?¼U³ œuš t²?ýcÖ tÐ UNM?ð t œ—«œÅv ʬ dÐ «— œuš ÊU?Öb½uMý v?OŽX¼ dÝ XA?Ä —œ t —b ÊUL?¼ rO¼«dЫ Êu?Ç Æœ—«œ v²O?L¼« tÇ rO¼«d?Ы œôË« “« vu ÊUO? —œ“« ÊU½« t b?MÅv bO?Qð d?« s¹« dÐ qOz«d?Ý«ÅvMÐ XM?Ý s¹dðÅÈbł Æb?ýUÐÅv r¼ Ë— gO?Ä —œjÝu?ð b?¹b?ł b?N?Ž “« b??F?Ð Êd? b?M?Ç t v?M?²? ¨b?¹¬Åv—œ rO?¼«d??Ы Èb?½“d? tÐ œu?š ‰U?L??Ž« Á«—ÏtL¼ l?{«u²? ÕË— Ë sðËd? VK? ¨»u?š rA?Çò ∫b?¹u?ÖÅv 5?M?Ç ÎU×?¹d? Áb?ý s¹Ëb?ð ÊU?M?¼U≠µ∂ ÈUNUÝ —œ ‰uÝ— fuÄ t XÝ« Èe?OÇ ÊUL¼ s¹« ÆåbM²?¼ rO¼«dЫ Ê«œdÖU?ý rzöŽ UNM¹«Æ©∑∫πÂË—® åbM²¼ Ë« b½“d ÎUULð rO¼«dЫ q½ t½ò ∫XÝ« t²ýu½ µ∑b½“d? ÂËe d?Ð ¨Ê«—«b?½U1« ‰U?L?Ž« Á—UЗœ fu?Ä —«d?« “« gOÐ È—«d?« U?Ð ‰uÝ— ÈU?MŠu?¹±∞¥

Page 104

±∞µbM½U Ë bM?½«œÅv rO¼«dЫ b½“d? «— œuš t v½U Æb?¹U/Åv bOQ?ð ‰ULŽ« Á«— “« Êbý rO?¼«dЫƩ¥¥≠¥±∫∏® bM²¼ ÊU¹u~ſË—œ —bÄ ¨fOKЫ Ê«b½“d Ëeł bMMÅv/ vÖb½“ Ë«rO¼«dЫ “« d²Ö—eÐ vOŽtÐ vöð tÐ Ë b½œdÖÅv d?ÞUš ÁbO$— b?½uýÅv Áb½«u?š fOKЫ Ê«b?½“d tJM?¹« “« ÊUHU?gð¬ tÐ v?O?Ž Æœ—«c?ÖÅv XU?šË tÐ Ë— l{Ë Æ©¥∏t?¹¬® å°È—«œ u?¹œ u?ðò ∫b?M?¹u?ÖÅv v?O?Ž«— ¯d bЫ tÐ Uð eÖd¼ œ—«œ U~½ «d? sÝ v dÖ«ò b¹uÖÅv bOQ?ð tÐ Ë b½“Åv s«œ d²AOÐÆ©µ±t¹¬® åb¹œ b¼«u½√d?ł U?Žœ« d??Ä œd? s¹« t½u??~?Ç fÄ Æ—u?ÞÅ5??L?¼ r¼ ¡U??O?³?½« ¨X?Ý« Áœd? rO?¼«d??Ы øt½u?~??ÇqO$« ÈU¼ÅX³?× t vðUL?¼UHð¡u?Ý U−M?¹« —œ øb½«u?Ð vÖb½“ Ë ¯d pU? «— œuš bM?ÅvÈUMF? å¯dò ÏtL?K È«dÐ g?½UHU? Ë v?OŽ Æb?½uýÅv —UJ?ý¬ bM?šdÇÅv U?N½¬ ‰uŠ —U?NÇÆbM²O½ qzU v½UJ¹ÈdUÝ Ê“ dðÅÁœUÝÅ—UOÐʼn«RÝÅtÐÅÈeO~½«ÅXH~?ýÅ—uDÐÅtÅœuýÅvÅÕdDÅtKOŠÅtÐÅv«RÝÅfáÝ©±≤∫¥ „Æ— ªµ≥t¹¬® åøv²¼ d²Ö—eÐ œd t rO¼«dЫ U —bÄ “« uð U¹¬ò ∫œ—«œ X¼U³ýÆb¼œÅv aÝU?Ä ‰«R?Ý Ê¬ tÐ œu?Ð Èœu?N?¹ v²¹«Ë— b?¹œd?ð ÊËb?Ð t tâ?½¬ “« ÁœU?H²?Ý« U?Ð v?O?Ž«— dš¬ ÊU“ l¹UË Ë Ë« œôË« ÊU²Ý«œ t Xý«œ v¹U¹Ë— œuš dLŽ dš¬ —œ rO¼«dЫ X¹«Ë— ʬ o³ÞXHÖ v?OŽ Æœu?Ð t²šU?M?ý «— b½Ë«b?š “Ë— Ë È—Ë«œ “Ë— rO¼«d?Ы vMF?¹ ¨XšU?ÝÅv —UJ?ý¬ Ë« dÐÆb¹œdÖ œUý tÐ Ë b¹œ «— ʬ rO¼«dЫ XÝ« s “Ë— “Ë— s¹«t È—uÞ ÊUL?¼ Æœ—«œÅv ÂöŽ« rO¼«d?Ы “« d²?Ö—eÐ «— œuš ÎU?F«Ë v?OŽ UL?K s¹« 7?HÖ U?Ðeł ÈeOÇ X½«uðÅv/ ʬ ÊuLC tJKÐ Áb¹œ «— ‘åbłò UN?Mð t½ Ë« bMMÅv —uBð g½UHUÁU~½ gÐUЗ« tÐ t È—«e~²bš bM½UL¼ Ë Áb?¹œ «— ʬ åbłò s¹« tJKÐ ¨býUÐ —UOÐ sÝ ÈUŽœ«t¹¬® år²??¼ s œu??ý —«b?¹b?Ä rO?¼«d??Ы tJ?½¬ “« gO?Äò ∫«d??¹“ XÝ« t²?šËœ d?E?½ ÈË t?Ð b?M?ÅvdH? t «— vB??ý U?ð b?½uýÅv? ÁœU¬ Ë b?¹¬Åv Ê«d?Ö ÈË ÊU?Öb?½u?Mý È«d?Ð ÊU?M??Ý s¹« Æ©µ∏ÆbMM —U~MÝ b¹uÖÅv„Æ—® b¹U?/Åv bO?Q?ð å“Uſ¬ “«ò œu?š ÊœuÐ œu?łu? dÐ v?OŽ ¨iO?I?½ Ë b{ l{Ë s¹« —œË bM?½«œÅv cšQ? «— rO¼«d?Ы t bM?²?¼ ÈË ÊUH?U? tJK?Ð œu³?½ rO?¼«dЫ ÈU?¹uł Ë« Æ©±∏≠±∫±Æb?ýU?ÐÅv «b?š tÐ È—«b?½U?1« ¡U?A??M? d?Ý Ë ÊU?“ —œ s¹“U?ſ¬ ¨b?ýd? ¨—b?Ä Ë« t? b?½—«œ Áb?O?I?Žd²?Ö—eÐ rO?¼«dЫ “« Ë« t d?« s¹« dÐ b?O?Qð U?Ð U« b?MÅv ‰u?³ «— ÊU?½¬ ÈbM?Ð rO?I?ð s¹« vO?ŽÆXÝ« qL% qÐU dOſ g½UÖb½uMý È«dРʬ qL% t b¹uÖÅv «— ÈeOÇ XÝ«øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 105

øXOÇ v²Ý«—‰uÝ— ÈUMŠu¹ ULK©XIOIŠ® v²Ý«—Uð Âb¬ ÊU?Nł —œ s¹« XN?ł tÐ Ë Âbý bu?² s XN?ł s¹« “«ò b¹uÖÅv fÞö?OÄ tÐ vO?ŽÆ©≥∏≠≥∑∫±∏® åøXO?Ç v²?Ý«—ò ∫b?¼œÅv »«u?ł 5?M?Ç e?O½ Ë« Ë år?¼œ œUN?ý v²?Ý«— tЗuD?Ð «— »«u?ł s¹« r¼ v?OŽ Ë X?O?½ v½U?ݬ —U vË— È«Ëd?½U?d? tÐ Êœ«œ aÝUÄ p?ý ÊËbÐÊuÇ œ—«œ È«ÅÁó¹Ë ÏÁb?OI?Ž Á—U?Ð s¹« —œ b¹œd?ð ÊËb?Ð —U~?½ÅqO?$« U« Æb?¼œÅv Ë« tÐ rO?I²?? dO?ſqOłU½« —œ tLK? s¹« t vUŠ —œ b¹¬Åv t³ðd? ¥µ UMŠu¹ ÈU?¼Åt²ýu½ —œ ©XI?OIŠ® v²Ý«— ÏtL?KøXÝ« qzU ʬ È«dÐ v¹UMF tÇ UMŠu¹ ÆœuýÅv —«dJð t³ðd ∑ jI d~¹œœuN¹ dJHð —œ v²Ý«—ÊUГ —œ v²Ý«— ÏtLK? Æb½«Åt²ý«œ ËUH?² —UO?Ð v¹U¼ÅtA¹b?½« ÈœuN¹ ÈUO?½œ Ë v½U½u¹ ÈUO?½œÈU?M?F? t?Ð tJ?K?Ð Èb??¹d?& È«ÅtL??K? t½ åv²?Ý«—ò Æb??¹¬Åv å—«u?²??Ý« Ë rJ?×?ò Ït?A?¹— “« Èd?³??ŽdE?½ —œ U?Ð Æœu?/ œU?L?²?Ž« ʬ tÐ Ê«uðÅv? XNł s?¹bÐ Ë X?Ý« œułu? p¹ U?¹ e?O?Ç p¹ È—«u?²?Ý«tOJ?ð È«dÐ XÝ« È«ÅÁd? Ë« Æœ—ˬ ÊU?1« Ë« tÐ Ê«uðÅv Ë XÝ« 5?²Ý«— «b?š UM?F s?¹« 7d?Öt XHÖ Ê«u?ðÅv 5M?Ç r¼ ÆXÝ« 5?²Ý«— È«b?š U?NM?ð v²Š Ë —«œU?Ë œu?š ‰u tÐ ¨Ê¬ d?Ð ÊœdÆbýUÐÅv XÝ«— eO½ ÈË Âö Ë 5²Ý«— ÈË ÈU¼ÅÁ«—rO¹uÖÅv ÁUÖd¼ ÆXÝ« tA¹— 5L¼ “« eO½ XÝ«b?š v²Ý«—ÅtÐÅUÅÊU1«ÅaÝUÄÅtÅå5¬ò tLKÆrOMÅv ÂöŽ« «— 5²Ý«— U¹ v½œd —ËUÐ ¨—«u²Ý« ¨XÐUŁ ÈeOÇ t XÝ« s¹« q¦ å5¬òÊUO½U½u¹ œe½ —œ v²Ý«—vFu? qLŽ p¹ U?¹ e?OÇ p¹ Æœ—«œ ◊U?³ð—« åXšU?M?ýò UÐ åv²?Ý«—ò dJ?Hð v?½U½u?¹ ÊUГ —œv²Ý«— Æb?ýU?Ð Êœd? „—œ Ë Êb?ý vM?K?Ž qÐU? tJ?K?Ð t²?šU?M?ýU?½ U¹ v?½UN?M?Ä t½ t XÝ« 5?²?Ý«—t¹UÝ eł ÈeOÇ ÎU³Uſ rOM?OÐÅv U t⽬ Æœu/ nA d¼«uþ XA?Ä “« «— ʬ b¹UÐ t XÝ« v²OF«ËÆœ—«œ ÈUł ʬ ÊË—œ —œ v²Ý«— Ë XO½ vF«Ë Èd«ËUH?ð ÊUL?łd²? býÅv tL?łdð ¨v?O?Ž œöO “« q³? Êd Ëœ —œ ”b?IÅ»U?² t v?U~?M¼Èd?³??Ž tL?K?? È«d?Ð œ—«u?? d??²?A??O?Ð —œ Ë b??½œu?Ð Áœ«œ hO????A?ð vÐu??š tÐ «— tA??¹b?½« Ëœ s¹« 5??Г« VOðdð s¹b?Ð Ë b½œdÐÅv —U?ÅtÐ v½U½u?¹ —œ «— åX×ò U¹ åÈ—«b?½U1«ò U?LK åv²?Ý«—òÆb½œdÅv ÈdOÖuKł r¼UHðÅ¡uÝXLJŠ ÈU¼Åt²ýu½ —œË œuÐ Ábý tÐd& `O “« q³? ÊËd vÞ —œ ÊU¹œuN¹ ÈUO?½œ tA¹b½« Ë v½U½u¹ tA?¹b½« Ê—UIð «bš —œ t È“«— ÏÁ—U?Зœ X³?×? tÐ Âœd ÆX?U¹Åv ‘d?²??Ö XLJ?Š @M?¼d? ÊU?“ ÊUL?¼ —œ±∞∂

Page 106

±∞∑g¹U?A?Ö È«d?Ð Ë« —U?? “d?Þ ¨U?$ È«d??Ð Ë« Áœ«—« ¨«b?š XO?A?? Á—U?Зœ vM?F??¹ ¨Áb?ý t²?H??N?½Âu?N?H?? åv²?Ý«—ò tL??K? ÁU?~??½¬ Æb?½œ«œÅv ÊU??A?½ töŽ U??¼ÅÊU???½« ÈË— tÐ vÖb?½“ ÈU??¼ÅtL?A?Ç“« œ“UÝÅv —UJý¬ «— åv?²Ý«—ò t v²L?JŠ t œuÐ “«— s¹« d?~½UO?Ð ÊuÇ XdÖ œu?š tÐ È«ÅÁ“Uð—uÞ ÊU?L¼ åv²?Ý«—ò Æb¹U?/ nA «— ʬ b?½«uðÅv?/ œuš Èœu?š tÐ ÊU?½« Ë b¹¬Åv «b?š ÈuÝtJ?K?Ð œu??ýÅv/ qU?Š rU??Ž —œ oL?F?ð Ë Áb??¼U?A? tÐ 7??š«œd?Ä —œ b?M??²?ýU?~??½«Åv ÊU?O?½U??½u?¹ tÆXÝ« Ábý UDŽ «bš Âö jÝuð ÊuÇ Xd¹cÄ b¹UÐ «— åv²Ý«—òåt²ýdò U?¹ åÁœU²Ýd?ò b¹U/ ·u?AJ ÊU?½« dÐ «— v²?Ý«— b¹UÐÅv tJ?½¬ œ—«u vCF?Ð —œ“« v²L? —œ e?O½ Ë ‰U?O½«œ »U?² —œ Îö³? rOÐU?¹Åv UM?Šu?¹ tHýU?J —œ t vÐœ« ‘Ë— s¹« ÆXÝ«qOJA?ð «— b¹b?ł bN?Ž Ë .b b?NŽ 5?Ð qU b?Š t v½«—Ëœ vÞ —œ œuN?¹ v³¼c? dOſ U?OÐœ«ÆXÝ« Áb¬ b¼œÅv‰uÝ— ÈUMŠu¹ qO$« —œ v²Ý«—ÊU?“ l«u?ł ÆXýu?½ v½U??½u?¹ ÊU?Г tÐ «— œu?š qO??$« U?« œu?Ð Èœu?N?¹ q« —œ tÇd??Ö U?M?Šu?¹s¹« UÐ ¨bM²?ý«œ —«d v½U½u¹ @M?¼d dOŁQ?ð X% XÝ t bM²?U¹Åv ‘—ËdÄ vDO?× —œ UM?Šu¹v½U½u?¹ dJ?Hð o³?Þ «— åv²Ý«—ò ÏtL?K U?N?½¬ U¹¬ ‰U?Š Æb½œd?Åv t¹cG?ð .b b?NŽ »U?² “« ‰U?ŠbÝ—Åv dE½ tÐ 5MÇ ø“«œdÄ ‰UOš U?¹ b½œuÐ «dÖÅl«Ë U¹¬ øÈœuN¹ dJ?Hð o³Þ U¹ b½œdÅv „—œÆœu/ rO?I?ð ÁËdÖ Ëœ tÐ Ê«u?ðÅv XÝ« åv²Ý«—ò t?LK? ÈËUŠ t «— qO?$« “« v¹U¼ÅXL? t?tLK? s¹« d?~¹œ ÁËd?Ö —œ Ë œu?ýÅv ÁœdÐ —U? tÐ œu?N?¹ X¹«Ë— VŠ d?Ð tL?K s?¹« ¨‰Ë« ÁËdÖ —œÆœdOÖÅv —«d ÁœUH²Ý« œ—u XLJŠ V² oÐUD d²AOÐv²Ý«— tÐ Êœd qLŽÊUГ tÐ ÈË ©±¥∫±® 圗«œ —b?Ä “« v²Ý«— Ë iO? “« —Uýd?Ý d?Äò ∫b¹u?ÖÅv UM?Šu¹ v²?Ës¹« g¹UMF Ë b¹U/Åv ”U³?²« ©∂∫≥¥® ÃËdš »U² “« «— t²HÖ s¹« Ë b?¹uÖÅv sÝ ÈœuN¹Ë Âb? XÐU?Ł b?¹U?Ð e?O?½ v×?O?? œd? Æœ—ˬ ÊU?1« Ë« tÐ Ê«u?ðÅv t XÝ« v? v?O?Ž t X?Ý«≠≤≥∫¥® ¨b¹U/ g²?ÝdÄ v²Ý«— Ë ÕË— —œ Ë ©∂∫±u?¹≠±® bM? qLŽ v²Ý«— tÐ Ë b?ýUÐ —«u²?Ý«b??M???Åv U??D???Ž «— v²???Ý«— ÕË— Ë« tÐ «b???š Ë ©±∑∫±∑® œu??ýÅv f?¹b??I???ð v²??Ý«— U???Ð Ë« Æ©≤¥Æ©±≥∫±∂ ª≤∂∫±µ ª±∑∫±¥®r²¼ v²Ý«— sÆ©π∫≥pŠ® åb?O?L??N? b?M?¼«u??š «— v²?Ý«— b??½—U?á?ÝÅv «b??š XÝœ tÐ «— œu?š t v½U???ò¨XÝ«bš ÊU?d? tÐ ‘u?Ö œuš v?O?Ž Æb?A?Åv d¹u?B?ð tÐ vÐu?š tÐ «— t²?H?Ö s¹« UM?Šu?¹ qO?$«Ë ©±∑∫±∑® åXÝ« v²Ý«— uð sÝò ∫b¹uÖÅv 5MÇ bMÅv X³?× œuš —bÄ UÐ t vU~M¼Ë bO²¼ s 7?A vÄ —œò ∫b¹U/Åv `¹d?Bð 5MÇ bM?Åv Y×Ð œuš ÊUH?U UÐ t vU~?M¼Æ©¥∞∫∏® å«Åt²HÖ ULý t³«ÅÁbOMý «bš “« t «— È«Åv²Ý«— tÐ t r²¼ v½U½« søb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 107

øXOÇ v²Ý«—Ë g¹uš fH½ —œ ¨©∂∫±¥® XÝ« v²?Ý«— vOŽ ∫.d?OÖÅv dE?½ —œ «— fÞöOÄ UÐ Y×?Ð ułÈ«dÐ «b?š t½U¼«u?šdO?š ÕdÞ Ê¬ò Ë «b?š ¯—eÐ “«— ÊU?OÐ ¨XÝ«b?š XLJ?Š œuš ¨d?LŽ ÂU?Lð —œÁb½“ «bš vÖb?½“ tÐ t v½U?½« ¨Ábý ÊU?½« «b?š Æ©π∫±f«® åÊUAU?L tÐ U?¼ÅÊU“ X¹«b?¼Æv²Ý«— ‰UL XÝ« s¹« ¨œuýÅv X¹«b¼ ”bI«ÅÕË— tÐ Ë XÝ«XÝ—œ Ë XÝ«—tÐ UN?½¬ 5Ë« Æœd?ÐÅv —UÅtÐ b?½uýÅv o²?A tA?¹— p¹ “« t «— XH Ëœ s¹« ÎU?³U?ſ UM?Šu¹¨v½UL?ݬ 5²?Ý«— ÊU½ «— œu?š vO?Ž VOðd?ð s¹bÐ Æb?ýUÐÅv vF?«Ë eO?Ç UN?Mð Ë 5?²Ý«— ÈU?M?Fd¼«u?þ “« t XÝ« v¹U?¼eO?Ç U?Ð tK?ÐUI? ÂU?I —œ d?« s¹« Ë b?U?½Åv 5²?Ý«— „U?ð Ë 5²?Ý«— —u?½—u?½ t Áb?M?¼œ b?O?L?F?ð vO?×?¹ Ë X?O?½ v½U?L?ݬ 5?²?Ý«— ÊU?½ t U?M? b?M?½U? b?L?M?Åv X¹U?J?ŠÆXÝ« 5²Ý«— „Uð d~öŽ« jI t qOz«dÝ« Ë býUÐÅv/ 5²Ý«—œUN?ý bM?½U? ÆbýU?ÐÅv «—«œ «— v²?Ý«— U?Ð XIÐU?D? ÂuN?H? d²?A?OÐ åXÝ—œò U?¹ ÂËœ XH?b¼œÅv Ë« d?Ð ¯d Ë !— b?¼U?ý Ë —U~?½ÅqO?$« ÈUM?Šu¹ t vðœU?N?ý Ë ©±¥∫∏® œuš d?Ð v?OŽÊUO?Ð È«d?Ð tL?K 5?L?¼ ÆXÝ« ‰u?³ qÐU? Ë `O?×? ¨XÝ«— œUN?ý s¹« Æ©≤¥∫≤± ª≥µ∫±π®ÆœË—Åv —U tÐ XÝ« 5²Ý«— È«cſ ¨d¼«uþ “« dE½ ·d ÈË sð tJM¹«±∞∏

Page 108

±∞≠π UMŠu¹ rAý qBÊb¬ —u½ ÈuÝ tÐÊb¬ —u½ ÈuÝ tÐÊbý —U~MÝ U?Ð «dłU t b½UÅv/ ÈeO?Ç Ë œuýÅv “Uſ¬ UMO?ÐU½ Èœd ÈUHý UÐ e?OÇ tL¼dðÅX?Ý U¼ aÝU?Ä Ë U¼ s?Ý Êbý ‰b?Ð Ë œ— sL?{ —œ U¼ Âö s( Æœd?¹cÄ tL?ðUš v?OŽs —œ —b?Äò ∫b?M?Åv “«d?Ы t½u?Ö s¹« XŠ«d? tÐ «— œu?š 5?²?Ý«— X¹u??¼ v?O?Ž Æœu?ýÅvt u?ðò ∫b?½—«œÅvd?Ð Áœd?Ä œu?š vM?L?ýœ v?I?O?I?Š XK?Ž “« ÈË ÊU?M?L?ýœ ÆåË« —œ s Ë X?Ý««dłU v?OŽ t œu?Ð b¼«u?½ “ô d~¹œ Æ©≥≥∫±∞®ÅåvM?Åv dЫd?Ð «bš UÐ «— œu?š v½U?½«qO$« ±∞ Ë π ÈU¼Å»UÐ vÞ eO?Ç tL¼ «d¹“ b¹U/ u?Ö“UÐ ÊU¹œuN¹ vUŽ È«—u?ý —uCŠ —œ «—ÆœuýÅv t²HÖ UMŠu¹©b³F f¹bI?ð bOŽ® Uu?½U¼ bOŽ Ë U¼ÅtL?Oš bOŽ vM?F¹ ÊU¹œuN¹ ¯—e?Ð bOŽ Ëœ 5Ð «d?łUvOŽ ÁU~½¬ Æb²«Åv ‚UHð« ¨XÝ« Ê«Ë«d v¹UMýË— “« ÁœUH²Ý« d~¹œ œUOŽ« “« UN½¬ e¹ULð t7?ý È«d?Ð UM?O?ÐU½ œd? ÊœU?²Ýd? U?Ð Ë å+UN?ł —u?½ r²?¼ ÊU?Nł —œ t? v«œUò ∫b?¹u?ÖÅvÆbMÅv UMOÐ «— Ë« g½ULAÇÊUMÇ t œ«“—œU—u? ÈUHý X¹«Ë— Æb?¼œÅv ÂU$« v?OŽ t XÝ« È«Åt½UA?½ 5L−?MÄ s¹«rOKFð ”UÝ« Ê«uMŽ tÐ U¼ÅÊU“ tL¼ —œ Áb¬—œ d¹d% t²ý— tÐ —U~½ÅqO$« tKOÝË tÐ t½«œU²Ý«tÐ t v½U?½« d¼ ÏtÐd& t?Ð eO½ U? dB?Ž —œ X¹«Ë— s¹« ÆXÝ« Ábý t²?dÖ —U? tÐ bO?LF?ð “«—ÆXÝ« p¹œe½ —UOÐ œ—ˬÅv Ë— ÊU1«dÞUš tÐ t b½uýÅv «bOÄ v½U? «d¹“ ÆXÝ« s¹œUOMÐ v¹«bł È«dÐ v²?d t½UA½ s¹« U«vO?Ž h?ý œuš fÄ s¹« “« Æb?ý b?M¼«u?š —u? t d~?¹œ v½U? Ë b?½u?ýÅv UM?O?Ð vO?Žv¹UM?OÐU?½ d¼ ¨—u?½ tÐ ÊbO?Ý— È«dÐ Æœu?ýÅv b¹b?łÅbN?Ž Ë oO?²ŽÅb?NŽ ÊU?O v~?²?Ö Q?AM?ÆXÝ«bš dÄ Ë« t bÐU¹—œ Uð bM .bIð ÊU½« dÄ tÐ «— œuš ÊU1« b¹Uб∞π øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 109

—u½ tÐ ÊbOÝ—r²¼ s —u ʬœdÅv ÁœU¬ bOLFð È«dÐ «— œuš gOÄ XË b?MÇ “« Ë« Æb¬ s Êb¹œ tÐ «u½«d Vý p¹È«Åt½ s Æb¬Åv s ⁄«dÝ tÐ t²?H¼ d¼ ÆœuÐ Áœd È—U?¹ qO$« nA «— —œ Ë« g½«uł Ê“ Ër¼ UÐ Áœd »U²½« «— ʬ “« v¹U¼ÅXL U Ær²ý«œ œuÐ Ábý j³{ —«u½ ÈË— t «— UMŠu¹ qO$«ÆrO²š«œdÄÅv Y×Ð Ë u~²HÖ tÐ fáÝ Ë .œ«œÅv ‘uÖ Ê¬ tÐs Æ.œ«œÅv ‘uÖ œ«“—œU?—u X¹«Ë— tÐ .œu?Ð t²?A?½ r¼ p¹œe½ t vU?Š —œ Vý ʬ —œvðô«R?Ý tÇ Î«b?F?Ð «u??½«d? t? Âœd?Åv vM?O?Ð gO?Ä q³?? “« Ær²?— Ëd? d?J? tÐ X¹«Ë— t«œ« —œ«— ÈË U{«d²Ž« Ë «œ«d¹« Æœd b¼«u?š ÕdD s œe½ Áœ«œ ÂU$« vO?Ž t v¹U¼Åt½UA½ Á—UЗœË œd?O??~??Ð vI?O??œ ÈU??¼ aÝU??Ä t Xý«œ XÝËœ œu??Ð Ád?³??š œu??š t s oO??— ÆÂœd??Åv r??−?ÆœuÐ lLł Á—«uL¼ eO½ gÝ«uŠÈU¼ÅgÝdÄ ·b¼ tJ?M¹« “« s Ë .œuÐ t²?A½ uJÝ —œ Æœu?Ð ÁbOÝ— ÊU¹U?Ä tÐ X¹«Ë— —«u½s tÐ ÊU?−?O?¼ vŽu?½ U??Ð fá?Ý Æœu?Ð t²?— Ëd? d??J? —œ Ë« ÆÂœu?Ð V−?F?ð —œ «Åt²??d?~?½ —«d? ÈËs¹« 5³Ð ÆÂuM?AÐ «— œuš h?ý XýcÖdÝ r²?ý«b½ —UE?²½« øXÝ« ÈeO?Ç tÇ d~¹œ s¹«ò ∫XH?ÖÊb?¹œ tÐ ŸËd?ý Êu?M?« Ë ÆÆÆÂb?¹œÅv/ s ÆœU?²?« ‚U?H?ð« s È«d?Ð e?O?Ç 5?L?¼ XÝ—œ °rM? —u?åÆr²d½ gOÄ —u ʬ Á“«b½« tÐ U« ÆrMÅvUÐ Á—U?Ð p¹ t?Ð U ÆX?ý«b½ Õd?Þ ÈU?ł d?~?¹œ Âœu?Ð ÊU?A?½b?ý Õd?D? dE?²?M? s t v𫜫d?¹«“« XL s¹« U?MŠu¹ ʬ d?ÞUš tÐ t «— v²K?Ž v²Š Ë .œuÐ o«u?ð —œ qO$« s¹« ÂUO?Ä s¹dðÅoOL?Ž5—U?N?Ç .b —U?O?Ð ÈU?¼ÅÊU?“ “« ʬ dÞU?š tÐ e?O½ U??OK? Ë œu?Ð Áœ—ˬ—œ ‘—U~?½ tÐ «— qO?$«¨œuÐ Áœd »U²½« bOLF?ð È«dÐ Êbý ÁœU¬ rN qŠ«d “« vJ¹ t½UA?½ tÐ «— ¯—eÐ Á“Ë— t³MAJ¹Æ.œuÐ t²U¹tE?Šö Ë« ¨œd?Åv d?O??H?ð «— ʬ t œu?Ð «u??½«d? ÆrO?²?š«œd?Ä 7? tÐ „b?½« „b?½« fá?Ýd?E?½ tÐ Êu?Ç b?M??Åv ÈËd?A?O?Ä v??O?Ž Êœd? nA? —œ t²??Ýu?O?Ä —u? œd? t?½u?~?Ç t œu?Ð Áœd?vÐu??š tÐ Ë« ÆXÝ« XH??~??ý —œ œu???Ð ÁœU??²??« ‚U??H??ð« g¹«d??Ð tâ??½¬ “« Ë« «b??²??Ы —œ t? b??O??Ý—ÅvË« t v tÐ lł«— U?« Æb?MO?³Ð œu?Ð ÊU?NM?Ä g¹«d?Ð Îö³ t «— v¹U?¼e?OÇ b?½«u?ðÅv t bÐU?¹Åv—œgÝd??Ä t?Ð Ë« Æœ—«b??½ v½«b???M??Ç g?Ýd??Ä b???½«œÅv ÈË Êu???¹b?? «— e???O??~???½«ÅXH???~??ý œ«b???š— s¹«Áœd «— —U? s¹« åb?M?¹u?ÖÅv v?O?Ž «— Ë« t vB??ýò ∫b?¼œÅv »«u?ł 5?M?Ç åÊU?~?¹U??L¼ò∫b?¹u??~??Ð b??½«u??ðÅv jI?? Ë« XÝU??−?? h??ý ʬ b?M??Ýd??ÄÅv Ë« “« t v?²?Ë Ë ©±±∫π® X?Ý«Æ©±≤∫π® å+«œÅv/òÁ—UЗœ b½«œÅv/ “u?M¼ Ë« Æœ—u?šÅvdÐ ÈdðÅX?Ý ÈU¼ÅgÝd?Ä tÐ UM?OÐU?½ ʬ bM½U?L¼ «u?½«dË b?M?Åv ÊU?O??Ð U?M?O?ÐU??½ ʬ t È«ÅtK?L?ł Êb??O?M?ý U?Ð U??« b?¹u?~?Ð b??½«u?ðÅv v¹U?¼e??O?Ç tÇ v?O??ŽÆbÐU¹Åv v³ÝUM aÝUÄ ©±∑∫π® åXÝ« d³UOÄ Ë«ò ∫b¹uÖÅv±±∞

Page 110

±±±“« hý s¹« d?Ö«ò ∫U?MO?ÐU½ ʬ s?Ý 5?uÝ Ë Æœd?Åv ‰U?³½œ Âb? tÐ Âb? ¨töŽ U?Ð ÁœdÊU?A??½ töŽ ʬ tÐ t œu??Ð v¦?×??Ð Ït¹U??Ä ©≥≥∫π® åb?M??J?Ð X??½«u?ðÅv?/ êO?¼ œu??³?½ «b??š V½U?łœuÐ Áœu/ nA rO²ý«œ r¼ UÐ t qO$« UFUD jÝuð «— ‘«ÅÁdNÇ Ë« t v¹UOŽ s¹« Æœ«œÅvtÐ ‘dL¼ t v½UO×O Uö tÐ Ë« ÆœuÐ Áœd œuš »Ëc− «— ÈË t Xý«œ œuš —œ ÈeOÇ—œ vO?Ž t bÐU?¹—œ ÊU½¬ vÖb?½“ 7d?Ö d?E½ d?¹“ UÐ œd?Åv vFÝ Ë X—Åv? œuÐ Áb?½UÝU?Mý Ë«Æb¼œ ÂU$« b½«uðÅv È—U tÇ ÊU½« È«dÐ Ë ÊU½«—«d ÈË qÐU?I —œ U??OK? t v«R?Ý tÐ b½«u?²Ð «u??½«d t XÝ« Áb?O?Ýd½ ʬ XË “u?M¼ U?«Êu?M??« Ë« Æb??¹u??Ö aÝU??Ä ©≥µ∫π® åøÈ—«œ ÊU??1« ÊU????½« d????Ä tÐ U??¹¬ò ∫b??Ýd??ÄÅv Ë b??¼œÅvdÄ dЫd?Ð —œ rOEF?ð UÐ Ë œuý o×?K t²U?¹ UHý ÈU?MOÐU?½ tÐ b½«u²?Ð ÊU“ ʬ —œ t XÝ« —«Ë«bO?«Æå—«œ ÊU1« uð tÐ «b½Ë«bšò ∫b¹u~Ð «bšøœd ÁUMÖ v tÇ©≤∫π UMŠu¹®tÇ œU²?Ý« È«ò ∫b½«ÅÁb?OM?ý «— œ«“—œU?—u ÏÁ—U?Зœ vO?Ž “« Ê«œd?ÖUý ‰«u?Ý s¹« tL¼åøbý ÁbO¹«“ —u Ë« Uð gM¹b«Ë U¹ ‘œuš ¨XÝ« Áœd ÁUMÖ vÈU¼U?D?š Ït−?O?²?½ —œ È—U?L?O?Ð U?¹ v²??Ðb?Ð b?½—«œ Áb?O?I?Ž t tU?Ž —ËU?Ð “« gÝd?Ä s¹«d~ò ∫XÝ« Ábý ÊUOÐ d?¹“ ÏtKLł —œ tÇ Ê¬ bM½U? œuýÅv výU½ œœdÖÅv ÷—U?Ž 5AOÄœuš “« t½ XÝ« sJ2 UDš s¹« d~¹œ XNł “« åø«ÅÁœd v¼U?MÖ tÇ «bš ÁU~AOÄ —œ s∫XÝ« Ábý t²H?Ö 5MÇ ÃËd?š »U² —œ ÆbýU?Ð Áœ“dÝ ‘œ«bł« “« v?J¹ “« tJK?Ð hýË rO?Ý XA?Ä U?ð Ê«d??Ä “« «— Ê«—bÄ ÂU?I?²?½« t r?²??¼ —uO?ſ È«b?š u?ð È«b?š Áu?N?¹ ¨sòÆ©µ∫≤∞ÃËdš® åÂdOÖÅv —UNÇ!— Èœuš tÐ œuš ◊U³ð—« s¹« tOKŽ dÐ »u?¹« »U² ÊuÇ ÈdŁ« —œ oO²Ž b?NŽ —œ d²AOÄUMOÐU½ œd Æb½UÅv vUÐ aÝUÄ ÊËbÐ !— tK¾ U« œuÐ Ábý Áœ«œ ÊUA½ gM«Ë ¨ÁUMÖ ËÆ©≥∫π® ågM¹b«Ë t½ Ë Ë« t½ò ∫bM²O½ dBI eO½ gM¹b«Ë Ë XO½ dBIÏÁ—UЗœ Èd« Uð œu?ýÅv ÁœUH²Ý« U?MOÐU½ œd? v²ÐbÐ “« —U?NÇ qO$« —œ œu?łË s¹« UÐ!— t bý bM?¼«uš XU?¹ 5“ ÈË— d?Ð v½UÖ—U?âOÐ d?š¬ ÊU“ U?ð Æœuý nA?JM? vOŽb¼«uš UDŽ «— gO¹UMOÐ vOŽ ¨œ«“—œU —u s¹« tÐ U« ÆœuÐ b¼«uš `O{uð qÐUdOſ UN½¬Uðò ∫bOAÐ b?¼«uš v¹UMýË— «— U ÈU¼ÅvJ?¹—Uð t œ«œ b¼«uš ÊUA?½ o¹dÞ s¹bÐ Ë œdt b¹U?/Åv ÂöŽ« s¹œU?/ È« t½uÖ tÐ U?MŠu?¹ Æ©≥∫π® åœu?ý «b¹u?¼ Ë« —œ «bš ÈU?¼—U?ÆbAÐ UHý «— U ÈU¼Åv¹UMOÐU½ U𠜗«œ —uCŠ vOŽøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 111

—u½ tÐ ÊbOÝ—¨r²ý «— œuš Ë r²—Âœ—ˬ ÊU1« Ë Âbý UMOÐb¹U/Åv UH¹« bOLFð È«dÐ ÊôUÖ—e?Ð Êœd ÁœU¬ —œ vLN gI½ œ«“—œU —u ÈUHý X¹«Ë—Æ©œuýÅv Xz«d ¯—eÐ Á“Ë— t³MAJ¹ 5—UNÇ —œ X¹«Ë— s¹«®«— bOLF?ð “«— ”bI v½U?Ðd 5¹¬ Ê«œd?ÖbMÐ U?Ð býÅv Xz«d X¹«Ë— s¹« t? È“Ë— —œ Îö³—UNÇ s¹« ÆåÂœ—ˬ ÊU?1« Ë Âb¹œ ¨r²?ý «— œuš Ë r²—ò ∫b?½œdÅv töš d¹“ tK?Lł —U?NÇ —œË qŠ«d tJKÐ b?MÅv sýË—ÅÎöU «— X¹«Ë— U?dŠ UN?Mð t½ Ábý qI?½ tÞuÐd 7? “« t qFÆb¼œÅv ÊUA½ bMÅv v¹ULM¼«— ÊU1« ÈuÝ tÐ «— ÊU½« t v«b« XdAOÄœuÐ UMOÐU½ Ë«tÐ «— v¹UM?OÐ «b?š ÁœU²?Ýd t œu?ýÅv ÂöŽ« v³½ ÈU?OF?ý« »U²? “« vA?Ð —œ ÆœuÐ U?MO?ÐU½ Ë« s¹« —œ Ë bMMÅv Á—Uý« U?Hý s¹bMÇ tÐ e?O½ dOE?½ Ê«—U~½ÅqO$« ÆbO?½«œdÖ b¼«uš “U?Ð ÊU¹UMO?ÐU½±±≤œ«“—œU —u ÈUHý v½U¹dÝ q¹ULýåÂœ—ˬ ÊU1« Ë Âb¹œ Ë r²ý «— œuš ¨Áb¬ò

Page 112

±±≥Æ©¥π∫±∏u ªµ≤∫±∞d ª≥¥∫≤∞X® b½œd ÈËdOÄ vOŽ “« ÊU~²U¹ UHý t bM¹uÖÅv Á—UÐtÐ Ë« ÆœuýÅv vO?Ž œdÖUý œ«“—œU? —u t b¹u?ÖÅv/ Ë« ÆXÝ« ËUH²? UMŠu?¹ X¹«Ë— U« Æœ—«œ tłuð Ë töŽ bMU$«Åv ÊU1« tÐ t v¹U¼—UtÐ «— qLŽ —UJ²Ð« vOŽ œuš tJK?Ð œu³½ b¹ULMÐ XH~?ý ÈU¼—U t Èœd vÄ —œ —u œd ʬ∫XHÖ Ë bOU —u œd ÊULAÇ tÐ «— ʬ Ë XšUÝ qÖ œuš ÊU¼œ »¬ UÐ Ë« ÆXdÖ XÝœåXA?Ö “U?Ð U??M?O??Ð Ë X?ý «— œu??š X— Ë« fÄ ªÈu?A??Ð «— œu?š U??Šu?K?O??Ý d???²?Ý« —œ Ëd?ÐòÆ©∑≠∂∫π®s¹« Ë rO²?¼ Á«— “U?ſ¬ —œ U ‰U?Š s¹« UÐ ÆXÝ« Áb?ý t²H?Ö dD?Ý bM?Ç s¹« —œ eO?Ç tL¼ Ϋd?¼UþÆœdOÖÅv dE½ —œ «— Èdð—Ëœ ·b¼ X¹«Ë—ÂU?Ö «b??š u?Žœ aÝU??Ä —œ vM?F??¹ b??¹¬Åv »¬ Èu?Ý tÐ e??O?½ t?²?Ý«u??š b?O??L?F??ð œd? Æår²?—òÆœ—«œÅvdДu1œuI?O½ tÐ vO?Ž Æœ—«œ vÖ—eÐ gI½ »¬ ¨U?MŠu¹ qO?$« dÝU?ðdÝ —œ Æår²ý «— œušòåœuý Áœ«“ ÕË— Ë »¬ “« tJ½¬ d~ œœdÖ œ—«Ë «b?š uJK —œ b½«u?ðÅv/ f êO¼ò ∫b¹uÖÅvv½UÖb½“ t XÝ« vÖb½“ »¬ bM½U «bš X³¼u t b¹U/Åv —UJý¬ ÈdUÝ Ê“ tÐ Ë« Æ©µ∫≥®gÐU?H?ý v¹Ëd?O½ È«—«œ ʬ »¬ t d??²?Ý« —U?M —œ v?O?Ž Æ©±¥ ¨±∞∫¥® b?A?ÐÅv t½«œËU?ł»¬ò Á—UЗœ Âœd XOFLł qÐUI? —œ vOŽ 5MÇ r¼ Æ©∏∫µ® b¼œÅv UH?ý «— ÃuKH Èœd XÝ«t XHÖ ÕË— Á—UЗœ «— s¹« Ëò XÝ« 5?MÇ Á—UÐ s¹« —œ U?MŠu¹ d?OHð Æb?¹uÖÅv s?Ý åvÖb½“Æ©≥π≠≥∑∫∑® bMM XU¹—œ v²¹UÐ b½—ˬÅv ÊU1« Ë« tÐ t v½U½¬ÈUOF?ý« t XÝ« d?²Ý« ÷u?Š Áb½“ »¬ b²?ÝdÅv ʬ Èu?Ý tÐ «— —u œd? ¨vO?Ž t vЬtÐ ¨©∂∫∏‘«® åXÝ« È—Uł X1ö tÐ ©UŠu?KO?Ý® ÁuKO?ý ÈUN?Ьò ∫b¹«dÝÅv? 5MÇ «— ʬ v³?½“« dO?ſ tÐ X?O? Ë XÝ« åÁœU?²?Ýd?ò ÈU?M?F? tÐ U?Šu?K?O?Ý t bM?Åv Á—U?ý« —U?~?½ÅqO?$« ÁËöŽøbýUÐ Ábý ÁœU²Ýd «bš ÈuÝ “« t `O—«dJ?ð t³?ðd? —U?N?Ç v¹U?¼ÅËU?H?ð d?B?²?? U?Ð —U?³?Ž s¹« ÆåÂbý U?M?O?Ð Ë r²??ý «— œu?šòtJK?Р«ÅÁbý U?M?OÐ Êu?M« Ë Âœu?Ð —u? s ∫b¹u?ÖÅv jI? t½ Ë« Æ©≥∑ ¨±µ ¨±± ¨∑∫π® œuýÅvÁ—UЗœ UMŠu¹ ÆXÝ« ‰uKF? Ë XKŽ ÊUO È«ÅtDЫ— s¹« Æœ—«œÅv ÂöŽ« «— v¹U?MOÐ Ë »¬ 5Ð ÏtDЫ—UM?Šu?¹ È«d?Ð fÄ b?¼œÅv «— —u?½ Êbý Áb?¹œ ÊU?J?« v¹U?MO?Ð U?N?M?ð d?Ö« «d¹“ Æb?A?¹b?½«Åv b?OL?F?ð«— œ«“ —œU—u t È«ÅtE( ÊUL?¼ —œ vOŽ Æ©±≤∫∏ ªπ ¨µ ¨¥∫±® XÝ« 5²?Ý«— —u½ åsÝòÆ©µ∫π® år²¼ ÊUNł —u½ sò t bMÅv ÂöŽ« b¼œÅv UHýU?$¬ —œ t Èe?O?Ç Æœu?ýÅv/ Áb?¹œ X¹«Ë— —œ qJ?ý 5??L?¼ tÐ tK?L?ł s¹« ÆåÂœ—ˬ ÊU1«ò‘dЫd?Ð —œ Ë Âœ—ˬ ÊU1«ò ∫b?¹uÖÅv t²?U¹ U?Hý —u? ÆXÝ« d?ðÅ`{«Ë eO?½ s¹« “« œuýÅv t²?HÖfJFM? «— bOL?Fð vK« ÏÁd?NÇ XÝ« ʬ Á«d?L¼ t v²d?Š Ë —UN?þ« s¹« Æ©≥∏∫π® åœd Áb−?ÝÆbMÅvøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 113

—u½ tÐ ÊbOÝ—∫b¹uÖÅv t²ÝuOÄ Ë« ÆXý«œ —«d ÊU1« Á«— —œ Ë« t XÝUNðb“« ¨XŽUL?ł Ë ÊU~?¹U?L¼ ‰U?Š 5L?¼ —œ Ë XU?¹ UH?ý t v® r²?¼ h?ý ÊU?L¼ s ≠Æ©b½Ë—Åv Ëd V−Fð —œ Áœ«œ Œ— t È«Åt½UA½p¹ Ë«ò ∫b¼œÅv aÝUÄ åX?O½ «bš V½Uł “« h?ý s¹«ò ∫bM¹u?ÖÅv t v½UO?¹d tÐ ≠Æ©±∑≠±∂∫π® åXÝ« d³UOÄX?½«u?ðÅv/ êO?¼ œu?³?½ «b?š V½U?ł “« h?ý s¹« d?Ö«ò ∫b?M?Åv ÂöŽ« ʬ “« fÄ vL? ≠Æ©≥≥∫π® åbMJЗœ U?M?Šu?¹ Æb?¹¬Åv—œ Áb?−?Ý tÐ Ë« q?ÐU?I? —œ b?M?O?ÐÅv «— v??O?Ž Ë« t v½U?“ ÂU?$«d?Ý Ë ≠VOðd?ð tÐ v?O?Ž —œ Èd?UÝ Ê“ Æœu?Ð t²?šU?Ý ÊU?A½d?ÞU?š «— vN?ÐUA? qŠ«d? Èd?U?Ý Ê“ X¹«Ë—aÝU?Ä ÈË È«b??½ tÐ t v½U??? Ë b?M??O?ÐÅv? «— `O??? ÂU?$«d??Ý Ë d?³??U?O??Ä ¨œu?N?¹ Èœd?? ¨ÊU???½«ÆXÝ« ÊUNł ÁbM¼œ U$ vOŽ t bMÐU¹Åv —œ ¨bM¹¬Åv Ë bM¼œÅvŸuË Æb?½—ˬ ÊU?1« ÈË tÐ b?½«Åt²?½«u?ð Áœ«œ U?H?ý «— U?N½¬ v?O?Ž t v½U?O?«c?ł U¹ 5?łu?K?HdðôU?Ð vu?N?H? U?M?Šu?¹ qO?$« X¹«Ë— —œ U« Æb?M?Åv v¹U?L?M?¼«— ÊU?1« ÁœU?ł —œ «— U?N½¬ ¨t?½UA?½ÆbM²¼ tÐUA l{Ë Ëœ åÊœ—ˬ ÊU1«ò Ë åÊb¹œò Ë« È«dÐ ÆXÝ« t²HN½«— ÊU1« —u½ œ—«œ —ËU?Ð t XÝ« v Ë« Ë b?ÐU¹Åv XÝœ —u?½ 7šUM?ý tÐ bM?OÐÅv t v?5?²???½ Êœu??Ð töš Æb?¹U?A??ÖÅv «— v½b?¹œU?½ v?¹U?¼Åo« 7?U?¹ b??O?L?F?ð Æb??¹U?/Åv XU?¹—œ ∫XÝ« eO~½«ÅXH~ý tÇ X¹«Ë— ÈdOÖÅt−O²½øÈ—«œ ÊU1« ÊU½« dÄ tÐ uð U¹¬ò ≠ø—ˬ ÊU1« ÈË tÐ s Uð XO Ë« ≠Æ©≥∏≠≥µ∫π® åXÝ« ÊUL¼ b¹uÖÅv sÝ uð UÐ t f ʬ r¼ Ë ≠¿¿¿UM?Šu?¹ tâ?½¬ tÐ ÎöU? ©vÝu?Ýd?Þ fu?Ý® ‰u?zU?ý b?O?L?F?ð X¹«Ë— Êôu?Ý— ‰U?L?Ž« »U²? —œÆb¹¬Åv UO½UMŠ œe½ tÐ t XÝ« È—u œd Á—UЗœ X¹«Ë— ÆXÝ« p¹œe½ bMÅv qI½ UHý Á—UЗœbO?LF?ð t²?U¹ v¹U?MO?Ð Êu?M« Ë XÝ« Áœd? œ— «— v?OŽ Êœu?Ð `O? ‰U?Š tÐ Uð t XÝ« È—u? Ë«ÈuÝ tÐ «— uðò ∫b?¹uÖÅv t bÝ—Åv ‘u?Ö tÐ b½Ë«bš È«b?½ ÁU~½¬ Æ©±π≠±≤∫πŸ«® b?ÐU¹ÅvÈË— v¹U?M?ýË— Èu?Ý tÐ t²?A?Öd?Ð XL?K?þ “« U?N?½¬ Ë œœd?Ö “U?Ð ÊU?A?¹U?N?L?A?Ç U?ð r²?Ýd?Åv U??N?²?«ÆåÂœ—ˬ ÊU1« Ë Âb¹œ ¨r²ý «— œuš Ë r²—ò ∫b¹u~Ð X½«uðÅv eO½ fuÄ Æåb½—ËUOб±¥

Page 114

±±µbMOÐÅv t vËbMMOÐÅv/ t v½U«— Ë« t²ý«cÖ qÖ —u? ʬ ÈU¼ÅrAÇ dÐ Æb?MOÐÅv «— v?¹UMOÐU?½ œd v¼«— “« —u³?Ž sL{ vO?Žu?ý Ë X?ý «— œu?š ÊU?L?A?Ç Ë œË—Åv œd? ʬ Æb?¼œ u?ý Ë X??ý «— g½U?L?A?Ç U?ð b?²?Ýd?ÅvÊUL¼ U« ¨œu?ý r²š Uł 5L?¼ tÐ X½«uðÅv «dłU? ÆbMOÐÅv «— e?OÇ tL¼ Õu?{Ë tÐ Ë« Æb¼œÅvÊœd œU?¹“ X¹«Ë— ‰U?¦ È«d?Ð Æœd?OÖÅv œu?š tÐ Á“U?ð vAN?ł «d?łU X?Ý« UM?Šu?¹ œUŽ t t½u?Ö—U?Ð s¹« U?« œ—«œ vÄ —œ «— Âœd? Ë v?O?Ž ÊU??O? t¦?ŠU?³? X¹«Ë— s¹« Æ.d?O??ÖÅv d?E?½ —œ «— U?N?½U?½Y×?Ð —U??O????Ð ÈË ÏÁ—U??Зœ Âœd? U??« Æœu??ýÅv —Ëœ U??$¬ “« Êu??Ç œ“«œd?ÄÅv?/ t¦??ŠU?³?? tÐ v??O??Žs¹« ∫XÝ« Ÿu{u? p¹ ÏÁ—U?Зœ jI? b?¹¬Åv œËd? —u œd? d?Ð t v¹U?¼ gÝd?Ä qO?Ý ÆbM?M?ÅvøXO vOŽøXÝU− œd s¹«¨ÊU¹UÄ —œ U?NMð Ë XÝ« Áb?ý b¹bÄU?½ ÎU²u? vOŽ Êu?Ç œdOÖÅv —«d? tłuð e?d —œ —u œd?ÆXÝ« V¹Uſ œd ÏÁ—UЗœ Á—«uL¼ X³× ¨œuA½ ÁU³²ý« U« Æ©≥µ t¹¬® bý b¼«uš —UJý¬ Á—UИȜd t?Ð UN?½¬ t?łuð f?á?Ý bM?M?Åv ‰«R?Ý —u? œd? X¹u?¼ Á—U?Зœ ÊU?~?¹U??L?¼ e?O?Ç d?¼ “« q³?bMÅv ÊUŽ–« —u? œd ÆXÝU− Ë« b?MÝdÄÅv UN?½¬ ÆbMU½Åv v?OŽ «— Ë« t œuýÅv ·uD?FXÝ« v U?NM?ð Ë« t «dÇ b?MM?Åv/ U¼— «— —u? œd d?~?¹œ Âœd tE?( ÊUL?¼ “« Ë b½«œÅv/ tdO??H?ð ÈU?Hý fÄ —œ Æb?½—«œ tłu?ð d?~?¹œ vB??ý tÐ Ë« jÝu?ð UN?½¬ ÆXÝ« U?N?½¬ ”d?²?Ýœ —œ tÆbM²¼ vOŽ “«— „—œ œb —œ UN½¬ ¨Ë« ÁbA½øXHÖ b¹UÐ tÇ ÈË “«œU/ ÊU²Ý«œ s¹« —œ UN½¬ Æb½d?OÖÅv «— Âœd ÈUł t²dÖ œu?š tÐ ‰u¾ œ«d« tUO ÊU?O¹d“« v½U²?Ý«œ ¨U?Hý ʬ È«d?Ð U?N½¬ ÆXÝ« b?O?¹Q?ð ·dý —œ Êœ—ËU?O?½ ÊU1« s¹« Ë b?M?²?¼ v½U?1«ÅvÐÆb?½—«œÅv? ·u?D??F?? Áœ«œ ÂU??$« «— ʬ t v?? t?Ð «— œu?š t?łu?ð t?K??U?ö?Ð Ë b?½“U??ÝÅv? œu?šv «— Ë« všdÐ ∫XÝ« Ábý gÐ Ëœ Ë« ÏÁ—UЗœ UN½¬ Ït¹dE½ t œ“UÝÅv ÊUA½dÞUš —U~½ÅqO$«ÆbMMÅv œ— «— ÈË ÊœuÐ —UJ¼UMÖ d~¹œ vCFÐ Ë XO½ «bš ÈuÝ “« t bM½«œÅvåÁœU²Ýdò Ë« Æœuý nA vO?Ž V½ Ë q« t XÝ« s¹« Á—«uL¼ UMŠu?¹ qO$« —œ tK¾Æœuý t²šUMý åÁœU²Ýdò Ë« t Ábý t²HN½ d« s¹« —œ ÊU1« Ë XÝ«øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 115

—u½ tÐ ÊbOÝ—b?M?½«u??ðÅv/ œu??š t v½U??? b?M??½U?L??¼ U?N??½¬ Æb?M??²??¼ —Ëœ X?ý«œd?Ð “d??Þ s¹« “« ÊU?O???¹d??aÝU?Ä @½—œ ÊËb?Ð Ë« Æb?M?Åv? d?J? tÇ v?O?Ž Á—U??Зœ t b?M?Ýd?ÄÅv —u? œd?? “« b?M?A?¹b?M?O??ÐbM?L?A?½«œ Êôu?¾? ʬ ÈU?¼b?¹œd?ð Èu?~?ÝU?Ä VO?ðd?ð s¹b?Ð Ë XÝ« d?³?UO?Ä p¹ Ë« t b?¼œÅvÆœuýÅvXÝ« —UJ¼UMÖ p¹ Ë««— œu?š vH?M? aÝU??Ä Áb?ý È√— r¼ œu?š ÊU?O?? —œ gO?Ä “« gO?Ð ÊU??O??¹d? ¨X¹«Ë— Ït?U?³?½œ —œË« ÁœdJ½ —ËUÐ «— —u? œd ÈU¼Å·dŠ b?½d¹cá½ «— v?OŽ tJM¹« d?ÞUš tÐ UN½¬ Æb?M¹uÖÅv «—U?Jý¬t b?½u??ýÅv r??−? 5??M?Ç X¹«Ë— —œ U??N?½¬ Æ©±∏ t¹¬® b??M?¼œÅv? —«d? b??¹œd?ð Ë pý œ—u?? «—UN½¬ “« t ¨Ë« s¹b«Ë “« fáÝ Ë —u? œd “« «b²Ð« ¨b?M²¼ »U?Š 7dÖ fÄ VKÞ —œ t²?ÝuOÄ—œ «— œuš —u? œd? s¹b«Ë «d?¹“ b?U?$«Åv/ ‰uÞ t?Ð t¦ŠU?³? U?« ÆœuýÅv t²?Ý«u?š `O?{uð e?O?½Æb½“UÝÅv vH ÊUýdÄ XAÄt b?½U??L?N??Åv Ë« ∫œu??ýÅv Áœ«œ —U?~??½ÅqO??$« jÝu?ð rN?? d??³?š p¹ qO??$« “« 7?? s¹« —œœuš ÊUO “« b?MýUÐ ·d?²F v?OŽ ÊœuÐ `O? tÐ t «— v½U? ÂULð b?½«Åt²dÖ r?OLBð ÊU?¹œuN¹tÇ Ë b½ËdÐ bM¼«ušÅv/ U− tÐ t b?M½«œÅv «b²Ð« ÊUL¼ “« VOðd?ð s¹bÐ Æ©≤≤ t¹¬® bMM œdÞ5L¼ tÐ b?M ÷u?Ž «— UN?½¬ rOL?Bð b?½«uðÅv/ —u? œd ÈU?Hý ÆbM?M —ËU?Ð bM?¼«ušÅv/ «— e?OÇ—u œd? ÈUH?ý ÆbýU?Ð VÝU?M U?N½¬ È«d?Ð t bM?¼«u?Ð ÈË “« v×?O{u?ð bM?M?Åv gýu qO?œvU?ý« b?M½U? U?N½¬ U?« b?¹U/ X¹«b?¼ ÊU?1« ÈuÝ tÐ «— U?N?½¬ t býU?Ð È«Åt½U?A½ X?½«u?ðÅvÁ«— t bMM? U³Ł« b?¹UÐ UN?½¬ ÆbMM? ÁœUH²?Ý« bOK? “« —œ Êœd“UÐ È«d?Ð bM?¼«ušÅv/ t bM?²¼Æb½«ÅÁbý t²š ʬ 7UO½ “« Ë œ—«œ œułË tK¾ s¹« È«dÐ ÈdðÅÁœUÝ qŠUN½¬ —ËUÐ tÐ Æb½—«œÅv “«dЫ «— œuš XO½ «—U?Jý¬ ÊUO¹d —u œd ÏÁ—U?ÐËœ —UCŠ« ÂU~M¼ tЗœ «— U?N?½¬ U??H?ý ʬ ‰U?Š 5??Ž —œ U?« Æœ—«b?½d??Зœ v¹«d?Ç Ë Êu?Ç Ë XÝ« —U??J?¼U?M??Ö p¹ v?O??Ž’U?š “d??Þ tÐ Ÿu??{u? s?¹« tO??łu?ð XN??ł —œ ÊU??½¬ gýu?? «d?¹“ ¨b??¼œÅv —«d?? —«u??ýœ vF??{Ëv¹uÖ b½uýÅv —«dJð tHË ÊËbÐ vK?³ ÈU¼ gÝdÄ ÆœdOÖÅv œuš tÐ v¹u?ÖÅÁËU¹ XUŠ ÊUýœušË« Á—UЗœ UNMð U?N½¬ Æb½—c~?Ð bMMÅv —UJ?½« «— g²¹u¼ t v¹U?OŽ tÐ 7š«œdÄ “« b?M²O?½ —œUvÐuš tÐ —u œd ʬ åøb?ý UMO?Ð X¹UNL?AÇ t½u~?Ç fÄ øœd tÇ uð tÐ Ë«ò ∫b?MMÅv X³×?b½—«œ rOLBð ÊUO¹d U¹¬ t gÝdÄ s¹« UÐ ÂU$«dÝ Ë bMÅv „—œ «— Ÿu{u ÊœuÐ ÈœUŽ dOſÆb¼œÅv ÊU¹UÄ Y×Ð tÐ ¨b½uý o×K vOŽ Ê«œdÖUý tÐÊb¹œ U¹ 7½«œ∫b½u?ýÅv nO?uð b?M?½«œÅv «— e?OÇ tL?¼ t vU??ý« Ê«uM?Ž tÐ ÊU?O?¹d? ¨X¹«Ë— s¹« —œUÐ «bš t rO½«œÅv U?ò ∫bM¹uÖÅv Æ©≤¥ t?¹¬® XÝ« —UJ¼UM?Ö vBý vO?Ž t bM½«œÅv U?N½¬œdO~½ ÈU?ł ÊUýÅtA¹b?½« »uÇ—UN?Ç —œ t «— ÈeOÇ d?¼ UN½¬ Æ©≤π t¹¬® XÝ« Áœd? rKJð vÝu?±±∂

Page 116

±±∑rO½«œÅv/ U «— h?ý s¹« U«ò t ÊuÇ b?M½“Åv fÄ «— vO?Ž VOðdð 5?L¼ tÐ ÆbM?½“Åv fÄt vOŽ XO?¼u« 7šU?Mý ÈuÝ tÐ «— U?N½¬ X¹U?ÐÅv ŸöÞ« ÂbŽ s¹« Æ©≤π t¹¬® åXÝU?− “«ÈeOÇ UNMð ÊUO?¹d s¹« vË Æb¼œ ‚uÝ ©bF?Ð tÐ ≥±∫π® bMÅv uÖ“UÐ «— d« s¹« e?O½ —u œdʬ ÊuÇ È—UJ?¼UMÖ t½ b?¼œ rOKF?ð UN½¬ tÐ b?½«uðÅv/ fÅêO?¼ ÆbM½«œÅv œu?š t b½—«œ ‰u³? «—ÊU?O???¹d? l«Ë—œ Æb??N?½Åv?/ «d?²?Š« «— X?³?Ý t v??O?Ž Êu??Ç È—U?J??¼U?M?Ö v?²?Š t½ Ë —u?? œd?XÝ« È«ÅtFłU? s¹« Ë bM?ÝdÄÅv t b?M²?¼ U?N½¬ tJ?KÐ b?M ‰«R?Ý UN?½¬ “« v t b?½—«cÖÅv/5M?Ç s¹« «— œuš t b?MM? ‰u?³ «— v? bM?½«u?ðÅv t½u~?Ç UN?½¬ ∫XÝ« ◊u?Ðd U?N½¬ tÐ jI? tÆ©≥π t¹¬® å«ÅÁb¬ ÊUNł s¹« tÐ È—Ë«œ p¹ È«dÐ sò ∫bMÅv nOuðtÐ vOŽ Æb¼œÅv ÊUA½ vÐuš tÐ «— d« s¹« X¹«Ë— ÊU¹UÄ ÆXÝ« ÊU1« vOŽ —U s¹« aÝUÄ∫bÝdÄÅv? Ë« “« vO?Ž ÆœdO?ÖÅv —«d gÝd?Ä œ—u Á—«u?L¼ œd? s¹« Ɯ˗Åv —u œd? ʬ ‰U³?½œ«bÖ Ë —u “Ëd?¹œ Uð t g½«œÅvÐ Èœd? È«dÐ gÝd?Ä s¹« åøÈ—«œ ÊU1« ÊU?½« d?Ä tÐ uð U?¹¬ò—U tÐ «— œuš v¹UMOÐ XÝ« vU ÆXÝ« êO¼ «dłU s¹« —œ g½«œ U« ÆXÝ« ¯—eÐ vAÝdÄ ÁœuÐgÝdÄ œ—u? È«dÐ Ë XÝ« ÊU??½« d?Ä Ë« Æ.d~?MÐ b?¼«u?šÅv Ë« t —uÞ ÊU?L¼ «— v?O?Ž Ë .dÐÆXÝ« Ábý ÁœU²Ýd ÊUNł s¹« tÐ 7dÖ —«d ÊU³ý ¨—œÕdý Ëœ Ë q¦ p¹©≥∞≠≤µ ÆÆÆ≤±≠±∫±∞ UMŠu¹®≠≤¥ ÆÆÆ≤≥≠≥∫±≥X® rOMO³Ð «— ʬ `O?{uð qO$« ÈU¼Åq¦? “« fÄ t .«ÅÁœd œUŽ UvðöJA? hA? —UO?Ð `O?{uð Ëœ œu?łË qOœ tÐ l«Ë—œ U?MŠu?¹ qO?$« —œ Æ©¥≥≠≥∂ ÆÆÆ≥∞ËUH?² È«Åt?¦ŠU?³? —œ dð—Ëœ vb?½« v?OŽ Èb?O?K ÊU?M?Ý “« vC?F?Ð ÁËöŽ tÐ ÆœuýÅv œU?−?¹«Æ©≥∞≠≤µ∫±∞® Xšu¬ b¹UÐ «— UN½¬ 7U¹ “dÞ t b½—«œ ÈUł q¦XŠ«d²?Ý« tÐ ÊU?½U?³?ý t »U?²?¬ »Ëd?ſ ÂU~?M?¼ tÐ ∫XÝU?M?ý¬ È«ÅtM?×? d?ÖÅX¹«Ë— q¦? s¹«ÁUÖd×Ý ÆbM²¼ ÿuH× œuýÅv v½U³¼U~½ UNMð Èœd jÝuð t vKſ¬ —œ Ê«bMHÝuÖ b½“«œdÄÅvœuš ÊU³?ý È«b UÐ Ê«b?MH?ÝuÖ Ë œuýÅv “U?Ð —œ ¨bM¹U?/Åv vdF? «— œuš ÊU½U?³ý “« p¹ d?¼“« Ë bM¹¬Åv sL?ýœ tKO³? 5LłU?N d~?¹œ ÈuÝ “« Æb½u?ýÅv lLł œdÐÅv ÁU?Ö«dÇ tÐ «— UN?½¬ t`Ж œu?š È“Ëd?O??Ä sA?ł È«d??Ð «— U?N??½¬ U?ð b??½d?ÐÅv —Ë“ tÐ «— Ê«b??M?H??Ýu?Ö t²??— ôU?Ð qſ¬ —«u??¹œøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 117

—u½ tÐ ÊbOÝ—“« —UÐ s¹bM?Ç «bš Ê«d?³UO?Ä ÆœuýÅv t?¹UI b?MH?ÝuÖ tK?Ö UÐ «bš Âu? ¨œuN?¹ XMÝ —œ ÆbM?¹U/ÊU?L?ÖÅvÐ v??O?Ž ÊU??M??Ý ÊU??Öb?½u?M??ý Æ©≥¥‚e?Š® b?½œu??Ð Áœd? œU??I?²?½« qO??¹«d?Ý« b??Ð ÊU?½U?³??ýøbýÅv o³DM œułu XOF?u dÐ t½u~Ç ÈË q¦ U« Æb?MÐU¹—œ «— —uEM “« vLO½ b?M²½«uðÅvÆbýU?Ð „U½d?Dš X?½«uðÅv ʬ œ—u? —œ 7?dÖ rO?LB?ð Ë œu³?½ ÁœU?Ý Ê«bM?Ç tK¾? s¹« aÝU?Ä„—œ «— d?« s¹« ¨sL?ýœ ÊU?O??¹d?? vM?F?¹ ÊU?³?ÞU??? t b?¹u?ÖÅv U? tÐ —U??~?½ÅqO?$« s¹«d?ÐU?M??ÐÆ©∂∫±∞ ÆÆÆ¥∞∫π® b½œdJ½—œ ¨v??O??Ž ¨‰Ë« `O??{u??ð ”U??Ý«d??Ð Æb??A?Åv? gO??Ä «— `O??{u??ð Ÿu??½ Ëœ v??O??Ž ʬ “« fÄœuýÅv —U?J?ý¬ 5?²?Ý«— ÊU?³?ý Ê«u?MŽ t?Ð Ë« ÂËœ `O?{uð V?Š d?Ð Ë ©±∞≠∑∫±∞® Ê«b?M?H?Ýu?ÖdE?½ —œ UÐ «— œu?š d?O?Hð d?Ö« œu?Ð b¼«u?š dðÅÊU?ݬ U? È«dÐ l«Ë—œ Æ©≥∞≠≤µ Ë ±∏≠±±∫±∞®ÆrO¹U/ “Uſ¬ ÂËœ `O{uð 7dÖuJO½ ÊU³ýÁb¹œ —b?½ tÐ b¹b?łÅb?NŽ —œ t v½U?½u?¹ XH s?¹« ÆXÝ« åuJ?O½ò ÊU?³?ý vO?Ž s¹«d?ÐUM?Ðœd p¹ È«dÐ ÆbýUÐÅv dðÅoOLŽ vuNH È«—«œ XÝ« d?ðÅt½UOUŽ v²H t å»ušò “« œuýÅv—«b?O?Ð ÊU???½« —œ «— b??O?K??I?ð tÐ q?O? ÁËöŽ tÐ t? X?¼ e??O?½ »u??š XÝ« t²???¹U?ý tâ??½¬ v½U??½u?¹tÐ tO³ý «— œuš Ê«“u¬u½ Ë bMÅv È—«bN~½ vÐuš tÐ «— œuš Ê«bMHÝuÖ uJO½ ÊU³ý Æb¹U/Åv—uBð rO?½«uðÅv U Ë b?¹U/Åv —«b?OÐ «— U¼œ«b?F²Ý« v?OŽ VO?ðdð s¹bÐ Æb?¹U/Åv XO?Ðdð œuš5M?ÇÅr¼ Ë b¼œÅv ÊU?A½ «— U??OK? Ê«d³?¼— vMF?¹ b?½Ë«bš Ëd?OÄ ÊU?½U³?ý ¨—Ëœ “« UM?Šu?¹ t rOM?XEU× v²?FHM êO?¼ ÊËbРʬ “« Ë œuÐ `O? tKÖ ÊU³?ý t .dO~Ð d?E½ —œ «— fuÄ rO½«u?ðÅvÆ©≥µ≠±∑∫≤∞Ÿ«® œu/ÅveÖd?¼ vË X?O½ È–u? tÇd?Ö t rOM?O?ÐÅv «— Èd?Oł« U?¹ å—Ëœe?ò hý ¨ÊU?³?ý qÐUI? —œÈUOK? Ê«dOÄ tÐ ”d?DÄ b¹b?ý —UDš« Æ©±≥≠±≤U?¹¬® b¼œÅv/ —«d d?Dš ÷dF —œ «— œu?šÆ©¥≠±∫µdDÄ≠±® œuýÅv eO½ å—Ëœeò hý s¹« tłu² ÊULÖÅvÐ dOG ÈUOݬbN?½Åv U?N?½¬ “« ŸU?œ Á«— —œ «— œu?š ÊU?ł Ë œ—«œÅv XÝËœ «— œu?š Ê«b?M?HÝu?Ö u?J?O?½ ÊU?³?ýŸUœ Áb?½—œ U?½«u?OŠ qÐU?I? —œ U?¼Å«œ “« XŽU−?ý ‰U?L? UÐ Âu? —Ë«œ ¨s¹« “« gO?Ä Æ©±± t¹¬®v?O?Ž ÊU??M???Ý tÐ v¹U?×??O??? Èu?Ð Ë @½— È«ÅÁ—U??ý« 5?M?Ç Æ©≥∑≠≥¥∫±∑u??L?Ý≠±® œd??ÅvqO?¹«d?Ý« Èu?J?O?½ ÊU?³?ý ¨œË«œ ÏtöÝ “« Èd???Ä t œu?Ð Áœ«œ Áb?ŽË v³?½ ‰U?O?e?Š «d??¹“ b?A??ÐÅvÆ©≥±≠≤≤∫≥¥‚eŠ® bý b¼«ušUÐ ÊuÇ b?MÅv? vdF? vœd vE?Ž«Ë gI½ —œ «— œu?š U−?M¹« —œ v?OŽ t rO?M „—œ b?¹UÐdDš UÐ ÈË eO?½ s¹« “« gOÄ ÆbM?Åv Á“—U³ Ê«—UJ?¼UMÖ Ë ÊUJ?Çu ¨ÊUÖ—Uâ?OÐ È«dÐ g½UM?ÝÆ©±±≠∑∫±≥„“ „Æ— ªµπÆÆÆ≤∞∫∏® œuÐ Ábý tł«u Êbý —U~MÝ Ë ÈdO~²Ýœ—b t vU?Š—œ b?¼œÅv «— g½Uł v?O?Ž t b?ÐU¹Åv—œ qO?$« Áb?M½«u?š v½U?¹U?Ä U¹¬ —œ±±∏

Page 118

±±πË oŠ U??Ð Ë« t? œ—«œ XÝËœ V³???Ý s¹« “« «— ÈË —b??Ä Æ©±∑≠±∏ U???¹¬® œd??O???Ö“U??Ð «— ʬ œ—«œÆ©≥∞ t¹¬® årO²¼ vJ¹ —bÄ Ë sò ∫b¹uÖÅv vOŽ bFÐ vb½« ÆbMÅv qLŽ ÂUð Èœ«“¬‰U¦? È«d?Ð ¨b?M¼œ ‘u?Ö ÈË ÊU?M??Ý tÐ b?M½«u?ðÅv U?¼ÅÊU??½« ÂUL?ð t b?¹u?ÖÅv/ v?O?Ž U«UNM¹« Æ©≤∂≠≤∑ U¹¬® b½—«b?½ ÊU1« ÈË tÐ bM²?O½ ÈË Ê«bMHÝu?Ö “« tJM¹« qOœ tÐ ÊUO?¹dË— tÐ Ë— V¹d?H??œ Èd?¹ËU?B??ð U?Ð Æ©≤∏ t¹¬® X?Ý« Áœ«œ ÈË tÐ «— U?N??½¬ —b?Ä t b??M?²???¼ v½U???vOŽ È«b Êb?OMý ¨t½u?/ È«dÐ ¨b½uý ÊU?OÐ «—UJ?ý¬ U¼ÅtA¹b?½« t XÝ« s¹« d²NÐ U?« rO²?¼—UO??Ð œ—«u —œ e?O?½ U Æ©±¥ t¹¬® b?ÝU?MýÅv «— U? Ë« t È«Åt½u?Ö ÊU?L¼ tÐ ÈË 7?šU?Mý v?MF?¹vJ¹ ‘d??Ä UÐ «— —b?Ä t È«ÅtD?Ы— tÐU?¦ tÐ «— ÈË ÊU?Öb?¹eÖd?Ð Ë v?OŽ ÊU?O? Åt³½U?ł Ëœ tD?Ы—Æ©≤≤≠≤±∫±∑ ªπ∫±µ ª≤≤≠≤∞∫±¥® b¹œ rO¼«uš œ“UÝÅv—œÆd~?¹œ f êO¼ t½ Ë b?½—cÖÅv ʬ “« u?JO?½ ÊU½U?³ý t? XÝ« È—œ `O? ¨ÂËœ dO?H?ð o³ÞœdÞ b½œuÐ Áb¬ t v½U?½e¼«— Ë Ê«œ“œ “« Èœ«bFð s¹«d?ÐUMÐ ÆXÝ« ÊU½U³?ý tłu² gM¹e?Ö ÊuM«—UL?ý tÐ v?O?Ž VÞU?? t b?M?²??¼ “uðÅt?MO? ÊU?O??¹d? —u?E?M ’U?š j¹«d?ý ʬ —œ Æb?½«ÅÁb?ýqUý b?½«u?ðÅv Áb?ý ÊUO?Ð .b? ÈU?O³?½« XO?u?J×? Áu?O?ý tÐ t XO?uJ?×? s¹« U?« Æb½Ë—ÅvÊ«bMH?ÝuÖò t b?M²?¼ åv½U?³¹d?ſò ÊU½¬ U?« Æ©∑≠¥∫±±„“® œuý Ê«d?~¹œ “« È—UO?Ð —U?Lýp¹ t rO½«œÅv »u?š Æb?M?²?¼ `O? ʬ “« Ê«b?M?HÝu?Ö s¹« vM?F?¹ åbM?ÝU?MýÅv/ «— U?N?½¬ “«Ë¬s¹« t rOÐU¹Åv—œ ÊuM« ÆbM½«—ËdÄÅv «— œuš Ê«dÖUýULð U¹ÅÊUÖb½uMýÅœušÅ¨d~¹“UÐÅU¹ÅÊ«dMÝÆœuÐ bM¼«uš ÊUL¼ eO½ g½«bMHÝuÖ býUÐ tÇ d¼ ÊU³ý vMF¹ ªXÝ« ‚œU eO½ ÕË— œ—u —œ d«t½«œ«“¬ U?N?½¬ Æb?M?¹¬Åv? vÖb?½“ È«d?Ð d?~?¹œ v?C?F?Ð Ë ©±∞ t¹¬® b?M?A??J?Ð U?ð b?M?¹¬Åv? všd?ÐË ©bMMÅv X¹«b¼ vÐuš tÐ «— œuš Âu vMF¹® bMÐU¹Åv VÝUM v¼UÖ«dÇ ¨b½Ë—Åv Ë bM¹¬ÅvÆ©π≠±∞U¹¬® bM²¼ @M¼UL¼ œ—«œ vOŽ t ÈœuBI UÐtE?Šö «— ʬ Êu?M??« r¼ U? øœ—«œ v¹U??M?F? tÇ t?²?— r¼ ÈË— åv??O?Ž tÐ Êb?ý qš«œò f?Äqš«œ ÆXÝË« ÁuO?ý tÐ qL?Ž È«d?Ð œu?š Êœd? ÁœU¬ U?¹ ÈË ÏÁu?O?ý tÐ „u?K?Ý ÈUM?F? tÐ t .œd?UÐ Êb?ý b×?² “« fÄ `O? Ê«b?MH?ÝuÖ t?Ð œuš Êœd? vdF? ÈUM?F tÐ Ê«b?MH?ÝuÖ —œ “« Êb?ýb×?²? ∫œuýÅv t²?H?Ö 5?MÇ d?~?¹œ d¹ËU?B?ð tK?K?Ý —œ ÆXÝ« È—Ëd?{ Á—«u?L¼ v~?½U?~?¹ ÆXÝË«ÆXÝ« Êœ«œ ÁuO Ë „Uð tÐ tšUý ÊœuÐ t²ÝuOÄ bM½UL¼ `O UÐ Êbý“«dЫ t v?²³?×? Ë Áœd? XU?¹—œ t vA?A??Ð o¹d?Þ “« t ”dD?Ä ¨Â—U?N?Ç qO?$« ÊU?¹U?Ä —œÈË tKÖ ÊU?³ý ¨Áb?ý b×?² Áœd? eO?šU²?Ý— ÈU?OŽ U?Ð œuÐ b¼«u?š rO?NÝ Ê¬ —œ t vÖd? Ë Áœu/ Æbý b¼«uš ÁbOU½øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 119

—u½ tÐ ÊbOÝ—Uu½U¼f¹bIð bOŽ U¹“Ë— XH?¼ b? tÐ sA?ł Æœu??/ f¹b?I?ð œu?Ð t²?šU??Ý t «— Èb?³?F? ÈË ¨ÊU?L??O?K?Ý ÊU?“ —œfáÝ Æ©∂∂≠∂≤∫∏œU?Ä≠±® Xý«œ t«œ« Ê«Ë«d? ”b?I? È«cſ Ë —U?O??Ð ÈU¼Åv½U?Ðd? U?Ð Á«dL?¼b?½œd?? f¹b??I?ð b??½œu??Ð Áœu?/ d??O??L?F??ð b?O??F??³?ð “« b??F??Ð t «— b??³?F?? ¨s¼U?? Ÿu?A??¹ Ë qÐU??ÐË—“ÆbUO½—œ t½ôUÝ bOŽ —u tÐ tF«Ë Ëœ s¹« “« p¹ êO¼ U« Æ©±∑≠±∂∫∂eŽ®Áœu/ v²dŠ vРʬ tÐ X³?½ ÊU½u¹ ÁUýœUÄ ÊU?HOÄ« t «— b³F? vÐUJ È«œuN?¹ t v½U“ U«v¹U?Äd?Ð Ë v²?Ýd?ÄÅXÐ ÈU?¼U?M?Ð ·c?Š “« fÄ Æœu?/ “Ëd?Ð Èd?~?¹œ XO?F?{Ë ¨œd? `²? u?½ “« œu?Г˗ XA¼ b tÐ Âœd? ÂuL?Ž È«dÐ œU?ý —UO?Ð vMA?ł v³¼c? 5¹¬ o³Þ ¨b?³F? “ô «dO?NDð“« sAł s¹« ÈU¼Åvd?ÖdÝ d?~¹œ Ë t½U?³ý v½U?ſ«dÇ ¨q½ ÈU?¼ÅtšUý U?Ð v¹UL?OÄÅÁ«— Æb?ý —«eÖdÐË ÊU²“ UÐ sA?ł s¹« œ—ušdÐ qOœ tÐ Ê«e¹d?Ь rÝ«d jI Ë bý t²d?Ö X¹—UŽ tÐ U¼ÅtLO?š bOŽ—«eÖdÐ tU?Ý d¼ b?³F f¹b?Ið b?OŽ t bý t²?dÖ rO?LBð —U?Ð s¹« ÆbýÅv/ U?ÄdÐ vÖb?½—UÐ qBÆ©±∞p≠≤ ªµπ∫¥ ªµ∞≠≤µ∫±p≠±® œuýÆœeO~½«ÅvdÐ ÈeO¹UÄ bOŽ “« g?OÐ «— UÝUŠ« ÎôUL²Š« d³U?Ýœ ÁU jÝË —œ t½U³ý v½Uſ«dÇ—œ vU{« lLý p¹ t?½«“Ë— Êœd sýË— UÐ «— åU?u½U?¼ò bO?Ž ÊU“ s¹« U?ð ÈœuN¹ ÈU?¼ÅÁœ«u½U?švJ¹œe½ —œ Æb½dOÖÅv sA?ł œuýÅv È—«bN~½ bO?Ž s¹« ’uB t È«ÅtšUý XA?¼ Ê«bFLýU???¼Å‰œ tÐ «— b????O????« t œu???ýÅv? sýË— È—u????½ U???Ð ÊU????²???????“ Vý s?¹d???ðÅv?½ôu???Þ ¨«b????K???¹ V?ýÆb½«œdÖÅv“UÐv¹UMýË— b?OŽ Ëœ ÊUO? UM?FdÄ È« t½u?Ö tÐ vOŽ Êœu?Ð —u½ ÏÁ—U?Зœ sÝ Ëœ UM?Šu¹ qO?$« —œÆXÝ« Ábý Áœ«œ —«d Åf¹bIð bOŽ Ë U¼ÅtLOš bOŽ vMF¹œUOŽ« ʬ ÆrO¹U/ Xœ XÝ« ËUH² œUO?Ž« d~¹œ UÐ t bOŽ s¹« vK« ÂuN?H ÏÁ—UЗœ b¹UÐ U«tF«Ë p¹ tÐ ◊u?Ðd åU?u½U?¼ò bOŽ t? vUŠ—œ XÝ« d?B “« ÃËd?š ÊuÇ vÖ—e?Ð l¹UË —ˬœU?¹qO¹«dÝ« sN —UOÐ ”bI sU« “« t œUOŽ« d~¹œ Ɯ˗Åv —ULý tÐ v1b Ê«bMÇ t½ v¹—UðÈ«œuN¹ ¨f¹bIð b?OŽ ’uBš —œ t vU?Š—œ ¨b½«ÅÁbý Áœ«œ XIÐU?D rOKý—Ë« b?³F UÐ b?M¹¬Åv«— X½UN Ë b³?F È“ËdO?Ä t ‰UŠ 5Ž —œ t½ôU?Ý bOŽ Ê«u?MŽ tÐ bO?Ž s¹« Êœu/ —dI? UÐ vÐUJ?ÆœuÐ eO½ b³F œuš Xý«bÖ—eÐ XdÖÅv sAł“U?Рʬ tÐ d?~?¹œ U?ð b??ý ×U?š b?³?F? “« v??O?Ž t œu?Ð b?O?Ž s¹« —œ U??M?Šu?¹ qO?$« ”U?Ý«d??Ð “« fÄ ÆœuÐ Áœd ÂöŽ« «— —b?Ä UÐ œu?š v~½U?~¹ “«— —U?OÐ ÈU?¼ÅÁuO?ý tÐ Ë UF?œ tÐ Ë« Æœœd~?½b½œdJ½ „—œ «— ʬ r¼ “UÐ Âœd? Ë œuÐ g½UM?Ý d~¹œ “« dðÅs(«b?¹bý t œuš ÊUM?Ý s¹dš¬Æ©≥πÆÆÆ≥∞∫±∞® œË—Åv U$¬ “« tAOL¼ È«dÐË ÊUMÝ tÐ ÁœuÐ ÊU¹œuN¹ g¹UO½ È—«eÖdÐ rÝ«d “« lKD t —U~½ÅqO$« ÈUMŠu¹ t v³OðdðÆXÝUMF “« —UýdÝ b¼œÅv U¹«Ë—±≤∞

Page 120

±≤±¯d dDš UÐ tNł«u —œ «bš dÄ©¥≤≠≤≤∫±∞ UMŠu¹®tÐ ÎU³?¹d?Ið Ê«—U?Ð Ë b?MÅv? Ë—Uł «— b?³?F s×? b?ý tÐ œU?Ð ÆXÝ« œdÝ rO?K?ý—Ë« ÊU²??“XþUH?Š t vzU?¼ÅÊô«œ —œ b?M?²?½«u?ðÅv Ê«—«b?½U?1« ÈœöO? ‰Ë« Êd —œ Æœ—U?ÐÅv vI?« XU?ŠÆb½dO~Ð ÁUMÄ bM²ý«œ Èd²AOЗœ XÝ« UMŠu¹ qO$« —œ —uc bOŽ 5L−MÄ t f¹bIð bOŽ È—«eÖdÐ V³Ý tÐ b¹Uý vOŽÆœu/Åv Ád?Oð Áb?M¹¬ o« e?O½ Ë« È«d?Ð Æœ“Åv Âb b?½œu?Ð Ë« œdÖ«œd?Ö t œuš Ê«œd?ÖUý U?Ð U$¬p¹œe½ Ë« gOÄ ÈbMÇ Æ©µπ∫∏® œuÐ t²¹dÖ Êbý —U~MÝ Á«— “« X«bŽ “« d²AOÄ vb½« ÈËÆœuýÅv g½bý —UJý¬ Ϋœb− V³Ý Ë« ÊUMLýœ bB 5L¼ U« œuý —U~MÝ œuÐÊU³ý Ëœv tÐ Uðò ∫b?M¹u?ÖÅv t bÐU?¹Åv rU?²? Âœd “« È«Åt²?Ýœ tÞU?Š« —œ «— œuš ÁU?ÖU½ v?OŽÆ©≤¥∫±∞® åu~Ð U tÐ «—UJý¬ v²¼ `O uð dÖ« øÈ—«œÅv ÁU~½ b¹œdð —œ «— U ‰UŠt rEŽ«Ås¼U ÊUMÝ UÐ ÊUMÝ s¹« vJ¹œe½ ÆXÝ« Ábý “Uſ¬ vÝ—œ«œ t b¹¬ dE½ tÐ b¹UýXÝ« e??O???~??½« XH???~??ý œ—ˬÅv ÊU???Г d??Ð ÊU??M???¼U?? È«—u???ý —œ —u??C??Š s?L??{ U??u??? qO???$« —œÁbý tU« vOŽ tO?KŽ ÈœuN¹ UU?I jÝuð t «— vðUU?Nð« œuš qO$« —œ UM?Šu¹ Æ©∂∑∫≤≤u®ÊU?¹d?ł Ë« t Xý«œ b?¼«u??½ —Ëd?{ VO?ðd?ð s¹b?Ð Æb?M?Åv? qI?½ d?ðœË“ t²?H?¼ b?M?Ç b? tÐÆb¹U/ qI½ ÊU¹œuN¹ qÐUI —œ vOŽ »«cŽ Ë !— “« q³ «— vÝ—œ«œÏtKOÝË tÐ «— œuš œuBI Ë« øXÝ« dBI b½—«œ ÂUNЫ XUŠ g½UMÝÅtÅd«Ås¹«Å—œÅvOŽÅU¹¬Æ©∂∫±∞® b½«ÅÁbOLNH½ ÈeOÇ ÈË ÊUÖb½uMý t XÝ« tłu² —U~½ÅqO$«ÅU«Åœ—«œÅvÅÊUOÐÅqO¦LðË« ÆXý«œ b¼«u?½ XŠ«d s¹« “« gO?Ð rU²? ÊU³?ÞU U?Ð tKÐU?I —œ vO?Ž ‰UŠ s¹« U?Ðb½—«b½ oK?Fð ÈË tÐ t v½«b?MH?ÝuÖ Ë œu?š Ê«bMH?ÝuÖ ÏÁ—U?Зœ X³×? t«œ« È«dÐ «— ÊU?³ý qÓ¦ÓXÝ—œ ÈË XE??U??×?? Ë XÝ« ÊU??³??ý ÈË t b??M??Åv? ÂöŽ« Æ©≤∑≠≤∂∫±∞® œd??O??ÖÅv d??Ý “«sUÝ X?OM?« —œ ÈË Ê«b?M?H?Ýu?Ö ÆXÝ« —b?d?ÔÄ ¨XÝô«Ë v½U?³?ý t —b?Ä XE?U?×? b?M?½UL?¼v~½U~¹ ÆXÝ« ‘«ÅtKÖ tÐ X³?½ vOŽ vÖb½—«œÅÁU?~½ sU{ «bš ÏÁb½—«b¼U?~½ ÈËdO½ ¨bM?²¼Ábý pŠ v~M?Ý dÐ v¹u?Ö t vŠöD« U?Ð t Êbý vJ?¹ s¹« Ë XÝ« —«d d?Ð dÄ Ë —b?Ä ÊUO?Æ©≥∞∫±∞® årO²¼ vJ¹ —bÄ Ë sò ∫XÝ« Ábý ÂöŽ« VOðdð s¹bÐ býUÐdÄ Ë —bÄ v~½U~¹‘d²??Ö È«d?Ð œ—ˬ ÊU?Г d?Ð —bÄ U?Ð œu?š v~?½U?~?¹ ÊUO?Ð È«d?Ð v?O?Ž t vðöL?ł “« U??OK?Ë dÄ Ë —bÄ „d²A —b UMŠu¹ ÆXÝ« Áœd ÁœU?H²Ý« ”bI Ït½UÖ tÝ “«— ÏÁ—UЗœ œuš ÏtA¹b½«øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 121

—u½ tÐ ÊbOÝ—Ë ©≤π t¹¬® åb¹UÐdР—bÄ XÝœ “« ›ÈeOǤ b½«uðÅv?/ vò ∫bMÅv ÂöŽ« «— UN½¬ X¹u¼ t½bM¼«u½ „ö¼ bЫ tÐ U?ð eÖd¼ UN½¬ Ë Xd?Ö b¼«u½ d?Ä XÝœ “« «— Ê«bMHÝuÖ f êO?¼ eO½Æ©≤∏ t¹¬® bý5L —œ Êbý —U?~MÝ dDš Æb?MMÅv vIK?ð dH «— ÈË ÈUŽœ« v?OŽ ÊUMLýœ œu?łË s¹« UЫ— œuš XÝ« p¹œe½ —U?O?Ð ÊUM¼U? È—UO?ýu¼ tÐ t v²?«dþ UÐ v?OŽ Æ©≥±≠≥≥ U?¹¬® XÝ«t²?H?Ö s?Ý åÊU?¹«b?šò Ê«u?M?Ž U?Ð Ê«—Ë«œ “« ·Ëd?F?? —u?e? p¹ —œ Æb?½U?¼—Åv ÊU?½¬ @M?Ç “«vË« o¹dÞ tÐ ÂU?½ s¹« fÄ ÆXÝ« ÁœU?N½ Âu? d?Ð «— ÂU½ s¹« œu?N?¹ XMÝ Æ©∂∫∏≤—u?e?® œuýÅvÈb?Ð êO??¼ VJ?ðd?? «b?š d???Ä Ê«u?M??Ž tÐ œu??š Êœd? vd??F? U??Ð t XÝ« —b?Ä ÁœU??²?Ýd?? —«Ë«e?ÝÆ©≥∂ t¹¬® œuýÅv/qO$« —œ t XÝ« È«ÅtLK f¹b?Ið ÆbU?½Åv «bš Ábý f¹b?Ið «— œuš vO?Ž ÊU“ s¹« —œÊ¬—œ t b?³?F? f¹b?I?ð b?O?Ž —œ s¹œU?/ “d?Þ tРʬ „«ËóÄ vË œu?ýÅv Áb?¹œ —b?½ t?Ð U?M?Šu?¹Æœ“«b½«Åv 5MÞ býÅv t²dÖ sAł ÁU~½UÐd f¹bIðUÐ vK?Jý tÐ «— d??Ä Ë —bÄ v~?½U~?¹ v?OŽ fá?Ý ÆXÝ« —bÄ ÈU?¼—U? ÊUL?¼ vO?Ž ÈU¼—U?Æ©≥∏ t¹¬® å—bÄ —œ s Ë XÝ« s —œ —bÄò ∫b¹U/Åv ÊUOÐ ÁuJýb½—UOÐ Ê«—«b½U1« ¨tL¼ s¹« UÐdÖ« b¹Uý Ë bM¹U/ —U?~MÝ «— ÈË bMM?Åv bB Á—UÐ dÖœ vO?Ž ÊU³ÞU ¨vFO?³Þ —uÞ tЗUÐ s¹b?MÇ U?¼ÅX½uA?š Ë «—UN?þ« tK?K?Ý ÊUL?¼ b¹œd?ð ÊËb?Ð œdÅv/ —«d? rOK?ý—Ë« “« vO?ŽÆbýÅv/ —«dJðÁb?M?¼œ b??O?L??F?ð vO??×?¹ —u??C?Š “« ʬ ÈU??C? “u??M?¼ t v¹U??ł tÐ œË—Åv Êœ—« Èu??Ý Ê¬ tÐ Ë«b?½—ˬÅv ÊU?1« Ë« tÐ Áb?M?¼œ b??O?L?F?ð vO?×??¹ œU?¹ tÐ t v½U?½“ Ë Ê«œd?? U?$¬ —œ Ë XÝ« —U?ýd?ÝÆ©¥≤≠¥±∫±±® XÝ« d²L rOKý—Ë« v³¼c UUI v¹UMOÐU½ “« UN½¬ È—u Æb½—UOÐd¹UÝ “« t œuýÅv Á—Uý« ÁbM¼œ b?OLFð vO×¹ tР—U?NÇ qO$« —œ t XÝ« È—UÐ s¹dš¬ s¹«ª≥∂≠±π∫±® b?½u??ýÅv d??ðÅÁU?ðu?? U?¹«Ë— ÊU??¹d??ł —œ U?¼ÅÁ—U??ý« s¹« ÆXÝ« d??²??¼U?ðu?? «—U??ý«tÐ Ë— œuÐ Áœd ÂöŽ« œuš Ë« t —uÞ ÊUL¼ ÂU~AOÄ ÈUO×¹ Æ©¥±∫±∞ ª≥µ≠≥≥∫µ ª≥∞≠≤≤∫≥p¹œe?½ ʬ tÐ Ë« t v³?O??K? tРȜ˓ tÐ U?ð œË—Åv v½Ëe?? tÐ Ë— «b?š d??Ä Ë ©≥∞∫≥® ÊU?B??I?½ÆbÝdÐ œuýÅv±≤≤

Page 122

±≤≥‰uÝ— ÈUMŠu¹ ÊUMÝ7šUMý Ë Êb¹œ ¨Êb¬ ∫ÊU1«vÖ—eÐ gI½ ¨ÊU1« Æå.—ˬ ÊU1« U ÏtL¼ò Uð b¬—œ ‘—U~?½ tÐ —uEM s¹bР—UNÇ qO$«tJKÐ œd?ÐÅv/ —U tÐ «— åÊU1«ò ÏÁ˛«Ë ÁU?ÖÅêO¼ U?MŠu¹ ‰U?Š s¹« UÐ U« b?MÅv U?H¹« »U²? s¹« —œdÐ UMŠu?¹ u×½ s¹b?Ð Ë bM¼œÅv ÊU?A½ «— Ê«—«b½U?1« —U²— t b?MÅv ÁœUH?²Ý« vUF?« “« tAOL?¼Ë œ—ˬ ÊU1« tA?OL?¼ È«dÐ —U?Ð p¹ Ê«uðÅv/ vM?F¹ b?MÅv b?OQ?ð ÊUO?×O? ÊU?1« vKL?Ž t³?MłÆXÝ« v−¹—bð v²KBš È«—«œ ÊUO×O ÊU1«∫ÊU1«vOŽ ÈuÝ tÐ Êb¬ÎU³U?ſ rOM? X³×? —«b½U?1« dO?ſ hý U?¹ —«b½U?1« hý ÏÁ—U?Зœ rO¼«u?šÅv t vU~?M¼«— ʬ ÊU??½« t? XÝ« Èe?O??Ç ÊU?1« v¹u??Ö Æ圗«b?½ ÊU?1« Ë«ò U??¹ 圗«œ ÊU?1« Ë«ò rO??¹u?ÖÅv«— vU??ý« tJ?K?Ð b?¹u?ÖÅv/ s?Ý œU?¹“ ÊU?1« œu??š Á—U?Зœ U?M?Šu?¹ Æœu?ýÅv/ U?¹ Áb?ý VŠU?È«dÐ ÆXÝ« œ—u?šd?Ð Ÿu½ “« ÊU?1« Æb?½—ˬÅv ÊU?1« vO?Ž tÐ t²??¼¬ t²?¼¬ t b?MÅv? vdF?s¹« Æœ—«œ ÊU1« t XÝ« v œd?ÖUý Ë XÝ« œdÖU?ý œ—«œ ÊU1« t v? —U~½ÅqO?$« ÈUM?Šu¹t½u~Ç t b¼œÅv ÊU?A½ œuš Ê«—«b½U?1« UÐ vOŽ ÈU?¼ÅUö ÆbM²?¼ ‰b³«ÅvK?Ž ÕöD« ËœX¹«b¼ d~?¹œ È«ÅÁ“uŠ tÐ Z¹—b?ð tÐ «— ÆÆÆË ÈdU?Ý Ê“ ¨”u1œu?IO½ t?KLł “« œu?š ÊU³?ÞU? Ë«Ë« ÈuÝ tÐ Z¹—bð tÐ vM?F¹ 7ý«œ ÊU1« ÆXÝ« «b?« p¹ œuš vO?Ž tÐ 7ý«œ ÊU1« Æb?MÅv—U tÐ «— åœe½ tÐ Êb?¬ò —U³?Ž UM?Šu¹ ¨ÊU?1« ÈU¹uÄ Ït³?Mł 7?šUÝ h?A È«d?Ð Æ7— gOÄ∫bM²¼ È“«u d~¹bJ¹ UÐ qF Ëœ s¹« t bMÅv XÐUŁ qO$« “« t²dÖdÐ 7 bMÇ ÆœdÐÅvtM?A??ð e?Öd??¼ œ—ˬ ÊU??1« s tÐ t ʬ Ë b??ý b?¼«u????½ tM?Ýd??Ö b??¹¬Åv s Èu??Ý tÐ t ʬòÆ©≥µ∫∂® åbý b¼«u½Ë« sD?Ð “« œ—«œ ÊU?1« s tÐ t? ʬ Ë b?ýu?M?Ð Ë b??¹U?O?Ð s Èu??Ý tÐ XÝ« tM?A??ð v? d?Ö«òÆ©≥∏≠≥∑∫∑® åbý b¼«uš È—Uł v½UÖb½“ »¬ ÈU¼dN½Êb¹œ Ë ÊU1«U?¹ U?«d? Êb?¹œ ÈU?M??F? tÐ ≥±≠≥∞∫≤∞ —œ Áó¹Ë tÐ X???½ »U?Ð Áœ“«Ëœ —œ Êœ—ˬ ÊU?1«ÈUMF Uð œuLOÄ È“«—œ Á«— b¹UÐ œ—«u È—UOÐÅ—œÅËÅb¼œÅvÅÂU$«Å«—Åv¹U¼—UÅvOŽÅÆXÝU¼Åt½UA½nA? «— U?¼Åt½U?A?½ “«— Ë e?— œu?ýÅv —œU? t X?Ý« v? —«b?½U?1« h?ý Æœu?ý nA? U?N?½¬s¹bÐ Æb¹U/ vÝ—dÐ Ábý UDŽ ÈË tÐ t «— t⽬ ÈUMF oLŽ Uð œuýÅv t½«Ë— ʬ “« fÄ ¨Áœu/øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 123

—u½ tÐ ÊbOÝ—vO?Ž VI?Ž “« dO?¦? vFL?łò t½u?~?Ç b¼œÅv ÊU?A?½ rAý »U?Ð —œ —U?~½ÅqO?$« ÈU?M?Šu¹ VO?ðd?ðÆ©≤∫∂® åb½œdÅv Áb¼UA œ«œÅv ÂU$« Ê«—ULOÐ XNł t «— v¹U¼Åt½UA½ «d¹“ b½b¬XO?½ vU d?« s¹« U?« ªXÝ« U«d? Ë U?¼ t½UA?½ b?M“U?O½ l?D —u?Þ tÐ ÊU1« —œ v?Öb½“ÏÁ“uŠ “« b¹U?Ð t bÐU¹Åv—œ Ȝ˓ tР—U?NÇ qO?$« ÁbM½«u?š ÆXÝ« X1eŽ “Uſ¬ ÏtD?I½ U?NMð «d?¹“œuš t XÝ« ÈeO?Ç ÊUL¼ s¹« Æb?¹U/ U?ö «— `O v?OŽ ÎU?F«Ë U𠜗c?~Ð X?½ œ—ušd?ÐbO¼«u?½ ÊU1« bO?MO³?½ U«d Ë U?¼Åt½UA½ d?Ö«ò ∫bMÅv ÊU?OÐ 5M?Ç s¹« v¼Uý d?« tÐ vOŽÆXÝ« ÊU1« “Uſ¬ U¼Åt½UA½ Êb¹œ Æ©¥∏∫¥® 圗ˬUFœ tРʬ ÏÁ—U?Зœ —U~½ÅqO?$« ÈUMŠu¹ Ë œ—«œ œu?łË XÝ« dðÅv½Ë—œ t d?~¹œ výd~?½ U«“« dH½ Ëœ ¨r²OÐ »UÐ —œ ÆXÝ« d« s¹« ÁbMM bOÏUð UMŠu¹ qO$« ÊU¹UÄ Ë “Uſ¬ Æb¹uÖÅv sÝ»u³?×? œdÖU?ý Æåb?½—ˬÅv ÊU?1«ò Ë åbM?M?O?ÐÅvò Ë b½u?ýÅv t½«Ë— d?³? V½Uł tÐ Ê«œd?ÖU?ý圗ˬ ÊU1« Ë b?¹œ Ë«ò ∫b?¹u?ÖÅv 5?M?Ç Á—U?Ð s?¹« —œ —U~?½Åq?O?$« Ë œu?ýÅv d?³? qš«œ v?O?Žt vF¹UË —u½ u?ðdÄ —œ Æ圗ˬ ÊU1« vM?F¹ b¹œ Ë«ò ∫XHÖ Ê«u?ðÅv d~¹œ —U?³Ž tÐ Æ©∏∫≤∞®t XÝ« `O ÊUL¼ Áœd? eOšU²?Ý— ÈUOŽ t b½œd? „—œ Ê«œdÖUý XýcÖ b?½Ë«bš —cÖ —œs¹« t½UA½ v?OŽ vMO?“ vÖb½“ dÝ«d?Ý t bMÐU?¹Åv—œ ÁU~?½¬ ÆXÝ« Ábý —UJ?ý¬ œuš ÁuJ?ý —œ—œ s¹«dÐUMÐ Æ©±¥∫±® XÝ« å—b?Ä t½U~¹ d?Ä Ït²¹Uýò t XÝ« v¼u?Jý vMF¹ ¨Áu?Jý Ë ‰öłÆå.œd UýULð «— Ë« ÁuJý U Ëò ∫œuýÅv ÊUOÐ vðULK 5MÇ UÐ ÊU1« qO$« “Uſ¬œd? rO?¼«u?š Xz«d?? t vK?O?$« t VO??ðd?ð s¹b?Ð ÊU?Öb??M?½«u?š U? È«d?Ð XÝ« È—U??c?ð s¹«ÊU?1« Ë« tÐ «b?š t½U??~?¹ d???Ä Ê«u?M?Ž tÐ Ë Áb??¹œ «— `O?? Áu??J?ý t Áb?ý t²??ýu?½ Èœ«d?« jÝu??ðs¹« UÐ ¨œ“—ËÅv —«d« XÝ« åÊœ—ˬ ÊU?1«ò ÈUMF? tÐ t åÊb¹œò tL?K dÐ U?MŠu¹ Æb?½«ÅÁœ—Ë¬Ë ªb¹U/Åv ‰UJ?ý« œU−¹« œ—«b½ oÐU?Dð qO$« ŸuL?− ‘d~½ U?Ð ÊuÇ t œ—«œ œułË vM²? ‰UŠU¹¬ åÆb½œ—ˬ ÊU1« Áb¹b½ t v½U½¬ ‰UŠ tÐ Uýušò ∫b¹uÖÅv Uuð tÐ vOŽ t XÝ« vMÝ Ê¬øXÝ« iOI½ Ë b{ UMŠu¹ ÊUMÝd~¹œ vOŽ ÊuÇ bM²«Åv œuš b¹bł l{Ë dJ tÐ Ê«œdÖUý vOŽ eOšU²Ý— Ë ¯d “« fÄtJKÐ b¹œ bM¼«u½ œuš v½ULł rAÇ UÐ «— ÈË d~¹œ UN½¬ Ë XO½ ÊU½¬ UÐ q³ —u ÊUL¼ tЗU~?½ÅqO$« ÈU?MŠu?¹ t XÝ« Èe?OÇ ÊU?L?¼ s¹« Ë bM?MO?³?Ð «— Ë« ÊË—œ Áb¹œ U?Ð Uð b?½“uU?O?Ð b¹U?Ы— 7ý«œ ÊU1« Âu?NH? UMŠu?¹ ∫œ—«b½ œu?łË vCO?I½ Ë b{ VK?D s¹« d?ÐUM?Ð ÆXÝ« t²H?Ö Á—«uL¼Æb¹U/Åv `¹dBðtÐ t U? ‰U?Š tÐ U?ýu?šò XÝ« Áb?ý ÊU?O?Ð œU?F?Ý Áœó s¹« —œ U? È“Ëd?« XO?×?O?? l?{ËåÆ.—«œ ÊU1« .«ÅÁb¹b½ œuš v½ULł ÊULAÇ UÐ t⽬7šUMý Ë ÊU1«Æ©±∞ ¨∑∫±¥® åXÝ« Áb¹œ «— —bÄ b?¹œ «d t v?ò ∫b¹u?ÖÅv fáO?KO? Ë Uu?ð tÐ vO?Žt²HÖ vOŽ ÏÁ—UЗœ bŠ s¹« tÐ Uð UNMð ÆbM²¼ d?~¹bJ¹ ·œ«d² ÈbŠ Uð 7ý«œ ÊU1« Ë 7šUMý±≤¥

Page 124

±≤µqU? “d?Þ tÐ «— —b?Ä d??Ä Æœ—«œ ÊU?1« —b?Ä tÐ Ë« tJ?M?¹« t½ Ë b?ÝU?M?ýÅv «— —b?Ä Ë« t? œu?ýÅv«d s Ê«bM?HÝu?Öò Æb½—«œ «— Êœ—ˬ ÊU1« Ë 7?šUM?ý ÊUJ« U?¼ÅÊU?½« eO½ Ë« —œ Ë b?ÝUM?ýÅvÆ©±µ∫±∞® rÝUMýÅv «— —bÄ s Ë bÝUMýÅv «d —bÄ t ÊUMÇ bMÝUMýÅvÊ«uMŽ tÐ Ê«uðÅv/ «— ÊU1« t b¼œÅv ÊUA½ U tÐ œdÐÅv —U tÐ t ÈœbF² ‰UF« UÐ UMŠu¹Á«— tÐ È—«œU?Ë Ë 7?ý«œd?Ð ÂU?Ö —u? tÐ ÊU?1« Æœu?/ n¹d?F?ð v«—œ« Ë Èd?E?½ X?šU?M?ý p¹t ÊUMÇ r¼ ÆXÝ« vOŽ œuš ÊUO×O È«d?Ð Á«— s¹« Ë œuýÅv tÐd& vÖb½“ —œ Ábý Áb¹eÖdÐ∫b¹uÖÅv vOŽ œušås o¹d?Þ “« d?~? b?¹¬Åv?/ —b?Ä Èu?Ý tÐ f êO?¼ Æv?½U?Öb?½“ Ë v²?Ý«— Ë Á«— r²???¼ sòÆ©∂∫±¥®øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 125

r²H¼ qBÆÆÆv½U“ „b½«œdO/ t½«œ dÖ«eOšU²?Ý— nA Ë „—œ tÐ «— U œ—«œ b?B vO?Ž ¯d UÐ U? 7šUÝ tł«u? “« q³ UMŠu?¹åb¹bł —c?Ö bO?Žò Ït½U²?ݬ Uð «— U? —UN?Ç qO$« ±≤ Ë ±± ÈU?¼Å»UÐ l«Ë —œ Æb?M X¹«b?¼Æb½“UÝÅv ÊuLM¼——œ ‰U?Š ÆrO?Ý—Åv XÝ« vÖb??½“ tÐ ¯d? “« —“U?F?K??¹« e?O?šU?²?Ý— t? rA?ý Ït½U?A??½ tÐ Êu?M?«qL?×??²? «— VO??K? !— v??O??Ž ʬ vÞ —œ t rO??²???¼ È—c?Ö b??O?Ž —œ vM??F?¹ ¨b??O?Ž 5??L?A??ýeO½ Ë r²H¼ ÊUA?½ b½Ë«bš eOšU²?Ý— ÆrOÝdÐ ‰UL tÐ rO½«u?ðÅv t XÝ« ‰UŠ s¹« —œ ÆœuýÅvÆXÝ« ÁbOÝ— «d s¹u½ ÂU¹« —cÖ bOŽ «d¹“ b¼œÅv qOJAð «— r²H¼ bOŽ∫XÝ« Ábý ÊUOÐ U È«dÐ tF«Ë tÝ X¹«Ë— s¹« —œË eOšU²Ý— ʬ r²¼ sò t bMÅv ÂöŽ« vOŽ Ë œuýÅv Áœ«œ eOšU²Ý— d³ “« —“UFK¹« ≠Æ©≤µ∫±±® åv½UÖb½“ÆbMÅv ÁœU¬ sœ È«dÐ «— Ë« v¹uÖŨb¹U/ÅvÅ5¼bðÅ«—ÅvOŽÅÈU¼ÅUÄÅ.dÅUOMŽÅXOÐÅ—œ ≠ÆXÝË« ÁuJý ÂöŽ« s¹« ÆbMMÅv ÈË “« È—uý dÄ ‰U³I²Ý« ÂœdÅrOKý—Ë«ÅtÐŜ˗ËÅÂU~M¼ ≠ÊU?1« ¨b?ýU?ÐÅv Áb??M?¹¬ Áb?M?M? —U??J?ý¬ t b?M??²??¼ vðu?³??½ ‰U?L?Ž« ÏtÐU?¦?? tÐ tF?«Ë tÝ s¹«Ë« vÄ “« U?O?½œ t?L?¼ò ∫XÝ« Áb?ý t?²?H?Ö «d??¹“ b?M??M?Åv v¼«u??Ö Ë b?O?¹Q??ð «— Âœd? “« È—U??O??ÐÈ«dÐ «— Ë« ÈdO?~²?Ýœ rJŠ t XÝ« s¹« q¦? vO?Ž ÊUML?ýœ È«dÐ U?« Æ©±π∫±≤® åœË—Åvt œ—«œÅv ʬ dÐ «— ÊU?O??¹d? Ë ÊUM?¼U? Ê«d?Ý —“UF?K?¹« e?OšU?²?Ý— Æb?M?ýUÐ Áœd? U?C?« ¯drJŠ U?O?M?ŽÅXO?Ð —œ t½UA?½ Æ©µ≥∫±±® b?M?¼œ qO?JA?ð Ë« Á—U?Зœ Èd?O?Ö rOL?B?ð È«d?Ð v¹«—u?ýv½U?œU?ý Æ©±∞∫±≤® XÝ« —U?J??ý¬ Èb?¼U?ý Ë« Êu?Ç œ—«œ ‰U?³??½œ tÐ «— —“U?F?K?¹« XO??u?J?×?Æ©±π∫±≤® bAÐÅv u «— rOLBð s¹« eO½ U¼ÅtšUý bOŽ “Ë— —œ vuLŽs¹« ÊuM« ÆXÝ« ¯d UÐ vÖb½“ ÏtKÐUI ÏtFłU? bMÅv X¹UJŠ ʬ “« qO$« t È«ÅtFłUÈË“—¬ s¹« øXd?Ö «— v? ¯d? Èu?K?ł Ê«u?ðÅv U??¹¬ U?« Æb?Ý—Åv œu?š ÈU?N?²?½« tÐ tF?łU?ÈœuÐÅv? U?−M?¹« —œ d?Ö«ò ∫b?M?¹u?ÖÅv t X?Ý« —“U?FK?¹« Ê«d?¼«u?š È«b?½ s¹« ÆX?Ý« v½U?~?L¼Æb½«œÅv »u?š «— ʬ v?O?Ž Ë œd?O?0 b?¹U?Ð —“U?FK?¹« U?« Æ©≥≤ ¨≤±∫±±® å°œd?Åv/ —œ«d?ÐË eOšU?²Ý— Ë« U?« ÆbOA?Ç b¼«u?š «— ¯d rFÞ e?O½ v?OŽ œu?š Ë b½dO?0 b¹U?Ð U¼ÅÊU?½« ÏtL¼5“ dÐ ÂbMÖ Ït½«œ t vU~M¼ Æœ—ˬ b¼«uš ÊËdO?Ð d³ “« dÝ vÖb½“ pM¹« Ë XÝ« ÊUÖb½“Æœ—ˬ b¼«uš —UÐ tÐ Ê«Ë«d ÈdLŁ b²«ÆÆÆv½U“ „b½« ±≤∂

Page 126

±≤∑UOMŽÅXOЫ— dNý s¹« ÂU½ bM¹u?ÖÅv sÝ vOŽ vÖb½“ ÈU?¼“Ë— s¹dš¬ “« Ê«—U~½ÅqO$« t v?U~M¼≥ tKU tÐ ÎU³¹d?Ið® œ—«œ —«d rOK?ý—Ë« —ËU− —œ UO?MŽÅXOÐ l«Ë—œ ÆbM?MÅv d– —UÐ s¹b?MÇeO½ Êu²¹“ Áu “« Ë œË—Åv U×¹—« tÐ rOKý—Ë« “« t œ—«œ —«d È«ÅÁœUł dÝ dÐ dNý s¹« Æ©d²uKOÆœ—cÖÅvdOE½ qOłU½«`¹dB?ð U¼Åq?½ bO?Ž “Ë— —œ vO?Ž t½«b?M“Ëd?OÄ œË—Ë ÏÁ—U?Зœ X³×? “« q³? Uu? Ë fd Æ©≤π∫±π Uu Ë ±∫±±fd® XÝ« ÁœuLOÄ «— dO s¹« vOŽ t bMMÅv—œ «— v³ý bMÇ œu³½ ÊU« —œ rOK?ý—Ë« —œ vOŽ tJM¹« dÞUš tÐ bM?MÅv Á—Uý« fd Ë v²ʬ vÞ —œ t vUý fK−? fd Ë v²? dE½ “« Æ©≤π∫±πu? ª±∑∫≤±X® b½«—cÖ U?OMŽÅX?OÐs?Ý Ê¬ Á—U?Зœ e?O?½ U?M?Šu?¹ Æœu?Ð Áb?ý U?Äd?Ð U?O?M?ŽÅXO?Ð —œ X?¹— d?D?Ž v?O?Ž ÈU?¼ÅÈU??Ä d?Ð v½“œ—u? «— ʬ U? t XÝ« d?ð Áœd??²??Ö vb??½« d?O?E?½ qO??łU?½« U?¹«Ë— “« ÈË X¹«Ë— U?« b??¹u?ÖÅvÆœ«œ rO¼«uš —«d tFUDs?Ý U?O?M?ŽÅXO??Ð —ËU?−? —œ ©±≤∫±ÅŸ«® Êu?²?¹“ Áu? t?Ð v?O?Ž œu?F? “« U?u?? ÂU?$«d?Ý ËÆ©µ∞∫≤¥u® b¹uÖÅvUMŠu¹—“UFK¹« eOšU²Ý— ÂU~M¼ ±± »UÐ —œ «b²Ð« ∫b¹u?ÖÅv sÝ —UÐËœ jI UOMŽÅXOÐ ÏÁ—UЗœ UMŠu¹qOłU½« bM½UL¼ ÆbM¹U/Åv Á—Uý« ʬ tÐ e?O½ fd Ë v² t vUý X¹«Ë— ÂU~M¼ ±≤ »UÐ —œ Ëv½UF qLŽ s¹« tJM¹« dÐ vM³? vOŽ dOHðÅe?O½ÅËÅb¼œÅvÅÂU$«ÅÊ“ÅʬÅtÅ«—Åt⽬ÅeO½ÅUM?Šu¹Å¨dOE½Ëœ UMŠu¹ X¹«Ë— —œ U« Æ©∑∫±≤® b¹U/Åv qI½ ¨bMÅv ÂöŽ« «— Ë« sœ Ë œ—«œ È«Åt½U¹u~AOÄ“« q³ “Ë— gýò ÂUý s¹« Êu?Ç œ—«œ bO?Qð UO?MŽÅXO?Ð —œ ÂUý v½«d?×Ð Ït³M?ł dÐ t X?¼ t½UA?½rOU?½Åv ”bI? t²H?¼ «— ʬ t t²?H¼ s¹d?š¬ —œ U Êu?M« Æb?²«Åv? ‚UH?ð« ©±∫±≤® å—cÖ b?OŽt v ʬ Æœ“U?ÝÅv ÊU?A½ d?ÞU?š «— ÂUý s¹« —œ —“U?F?K¹« —u?C?Š ÎUu?B? U?M?Šu¹ Æ.—«œ —«d?Æb½—«œ —«d d~¹bJ¹ qÐUI —œ œdáÝ b¼«uš ÊUł t v¹UOŽ Ë b½«uš«d vÖb½“ tÐ «— Ë« vOŽË —“UFK¹« eOšU²?Ý— X¹«Ë— vMF¹ X¹«Ë— Ëœ d¼ t býUÐ s¹« VK?D s¹d²LN b?¹Uý ÂU$«dÝ ›ÊUO?¹d? Ë ÊUM?¼U? Ê«dݤ “Ë— ÊU?L¼ “«òÅ∫b?ÐU?¹Åv tLðU?š vN?ÐUA? ÈU¼ÅtK?L?ł UÐ ÂU?ý X¹«Ë— Æ©µ≥∫±±® åbMAJÐ «— Ë« t b½œd «—uýÆ©±∞∫±≤® åbM²dÖ rOLBð eO½ —“UFK¹« 7A tÐ ¨rEŽ« ÊUM¼Uòd– «— ʬ v¹U?O«d?Gł XO?F?u d?²A?OÐ U?OM?ŽÅXO?Ð tÐ Á—Uý« ÂU?~M?¼ dO?E?½ qOłU?½« ÊUÖb?M?¹u½tÐ ¯d Ë vÖb½“ t XÝU$¬ —œ Êu?Ç œ—«œ pOðU«—œ vý“—« UO?MŽÅXOÐ UM?Šu¹ È«dÐ ÆbM?MÅvÆb½dOÖÅv —«d r¼ ÈË—U¹Ë— vOŽ eOšU²Ý— Ë ¯d Ë !— dÐ È«ÅtbI ÏtÐU¦øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 127

ÆÆÆv½U“ „b½«—“UFK¹«‘d¼«uš Ëœ Ë©±± UMŠu¹®tłuð t XÝ« v¹U?¼ÅXO?B?ý ÈËUŠ Èd?UÝ Ê“ ÊU?²?Ý«œ bM?½UL?¼ —“UF?K?¹« eO?šU²?Ý— X¹«Ë—Ëœ ¨eOÇ d¼ “« q³ U« ÆXÝ« XOL¼« ezUŠ tM?× —œ UN½¬ nuð Ë ÃËdš Ë œË—Ë “dÞ tÐ Êœu/b½uýÅv vdF? tbI vŽu½ U?Ð —“UFK?¹« UN½¬ —œ«dÐ Ë .d? Ë Uðd vMF?¹ ¨UOM?ŽÅXOÐ sUÝ d¼«u?šÆ©≥≠±∫±±®©±∂≠¥ U¹¬® Ê«œdÖUý Ë œU²Ý«ÁœuA?Ö g½«œd?ÖUý Ë v?O?Ž ÊUO? u~?²?HÖ »U?Ð ÁU?~½¬«— X¹«Ë— vðb?O?I?Ž rO?¼U?H? “« vJ?¹ u?~?²?H?Ö s¹« Æœu?ýÅv»«u?š e??ł Èe??O?Ç ¯d??ò ∫b??¹U??/Åv sýË— gO??ÄU??A?O??ÄtРʬ Êœ«œ ÊU???A???½ È«d???Ð v???O???Ž Æ©±µ≠±±® åX????O???½rOKý—Ë« tÐ Êbý p¹œe?½ UÐ «— 7A¹u?š ¨œuš ÊUÖb?¹eÖdÐΫd¼U?þ t Uu?ð Ë ©±∞≠∑® b?¼œÅv —«d d?D?š ÷dF? —œœd?¹c??ÄÅv d??š¬ tÐ U??ð «— œU??²??Ý« “« ÈËd??O??Ä Áb?ý b??ŽU??I??²??Æ©±∂®©≤∑≠±∑ U¹¬® qU œdÖUýbM?O?A?½Åv/ Ë« —U?E²?½« tÐ U?ðd? Ɯ˗Åv U?O?MŽÅXO?Ð tÐ v?O?Žv²O?B?ý «— œuš o¹d?Þ s¹bÐ Ë b?ÐU?²ýÅv Ë« ‰U?³I?²Ý« tÐ tJ?KÐË œ—«b?½ vÝd??ð Êœd? t?K?Ö “« Ë« Æb??¼œÅv ÊU?A??½ Èb?ł Ë ‰U??F??åœd?Åv/ —œ«d??Ð Èœu??ÐÅv U?−??M??¹« d?Ö« «b??½Ë«b??šòÅ∫b?¹u??ÖÅv“« t⽬òÅ∫bO³KÞ «bš œd “« ÈeOÇ Ê«uðÅv Á—«uL¼ «d¹“ ¨©≤≤®tÐ Ë« U?¹¬ Æ©≤≤® 圫œ b??¼«u??š u??ð tÐ «— ʬ «b?š v?¼«u???Ð «b??šUðd? t? b?¼œÅv ÊU?A?½ X¹«Ë— ÏtU?³?½œ øb?M?Åv d?J? È«Åt½U?A?½d– UÐ v?OŽ ÆXÝ« ‘d?¼«uš Ë œu?š È«dÐ vK?ð ÊU¼«ušaÝU?????Ä 5?????M????Ç v??????¹d???? œU?????²?????Ý« p¹ ÏÁ“u?????¬ “« v?Ý—œs¹« —œ eO?½ U?ðd? Ë åXÝU?š b¼«u?šd?Ð —œ«d?ÐòÅ∫b¼œÅv?Æ©≤¥≠≤≥® XÝ« o«u ÈË UÐ d««— œu?š t²??d?Ö XÝœ t?Ð «— s?Ý Ït²??ý— v??O?Ž fá??ݱ≤∏

Page 128

±≤π“«d?Ы hI??½ÅvÐ t?K?L??ł p¹ —œ «— œu??š v×??O???? ÊU?1« U??ðd?? Æb??U?½Åv? v½U??Öb?½“ Ë e??O??šU??²?Ý—ÈeO?Ç Ë t?²U?¹ v?K?ð Ë« Æ©≤∑® åv?²?¼ «b?š d??Ä `O?? v¹u?ð t —«œ ÊU?1« sò ∫b?¹U?/ÅvÆb¼«ušÅv/ s¹« “« d²AOÐv½“ Ë XÝ« Áb?ý t²H?Ö vF?D? ÊU?M??Ý Êu?Ç bÐU?¹ tL?ðU?š U?ł 5?L?¼ —œ X?½«u?ðÅv ÊU?²Ý«œÆXÝ« dðÅÈu v½U1« È«—«œ Ë d²NÐ œdÖUý Áœ“«Ëœ “« t Ábý r−©≥≤≠≤∏ U¹¬® Áœ—uš dÝ œdÖUýXýcÖd?Ý tÐ ·u?Ë U?РƜ˗Åv Ë« ‰U?³?½œ tÐ U?ðd t œ—«œ e?O?½ Èd?~?¹œ d?¼«uš ¨—“U?F?K?¹« U?«qOœ tÐ UNM?ð t½ ÈË v²dŠÅvÐ U« Æb?²HOÐ Á«— tÐ «b?²Ð« Ë« t œË—Åv —UE²?½« ¨UOMŽÅXO?Ð q¼« .dU¼Åt½UA½ t XÝ« v²ÝËœ “« vÖœ—ušdÝ vŽu½ d?ÞUš tÐ d²AOÐ tJK?Ð býUÐÅv ‘—œ«dÐ È«dÐ -U“Ë— Ëœ s¹« —œ «— UN?½¬ XÝËœ s¹« t vU?Š —œ œuý Ë—Åt?ÐË— Ë« UÐ b?½«uðÅv? t½u~?Ç XÝ« Áœu?/U¹ øb¹¬Åv dE½ tÐ t XÝ« ʬ “« d?²L gð—b U?¹¬ ÆXÝ« Áœd U¼— œuš ‰UŠ tÐ “U?ÝÅXýu½dÝtÐ œ“«b½«Åv v?O?Ž ÈU?Ä tÐ «— œu?š Ê«e¹—Åp?ý« .d t v²?Ë øœ—«b?½ XÝËœ «— U?N?½¬ d~?¹œ Ë««b½Ë«bšòÅ∫b¹uÖÅv Ë« Æœu?/ r− «— ÈË Âö s( vK?ð Ë v~²š Ë nF?{ Ê«uðÅv vÐušÈË Ït²Hý¬ UÝUŠ« Ë XÝË« ÈuK?ł —œ g¹U¬ t d« s¹« tÐ ÊUMOLÞ« åÆÆÆÈœu?ÐÅv U−M¹« dÖ«ÆbAÐÅv/ g«—¬ «—©≥≥≠≥∑ U¹¬® Ê«dÖUýULðÁœd v¼«dL¼ «— Ë« Ë bMýU?Ð rONÝ Ë« rſ —œ Uð b½«ÅÁb?ý lLł .d ‰eM —œ g¹œu?N¹ ÊU²Ý˜ƜuÐ bM¼«uš vOŽ t½UA½ dÖUýULð UN½¬ Æb½dOÖ -U ÈË UÐåÕË— tK?O?ÝË tÐò U?¹ åÕË— —œò Ë« Æœu?ýÅv d?ŁQ??²? Ë b?M?O?ÐÅv «— U?¼Åt¹d??Ö s¹« ÂU?L?ð v?O?ŽÈ«ÅÁbŽ ¨b½uýÅv rOIð ÁËd?Ö Ëœ tÐ Ê«dÖUýULð ‰UŠ s¹« —œ Æb²?«Åv t¹dÖ tÐ Ë œuýÅv —ÒbJg½“d?Ý «— Ë« d??~??¹œ È«ÅÁb??Ž Ë b?M??M??Åv 5????% XÝ« X³??×? t?L?¼ s¹« t?Ð —œU? t? «— v?Æ©≥∑≠≥µ® XÝ« ÁœdJ½ È—U lu tÐ «dÇ t bM¹U/Åv©¥∞≠≥∏ U¹¬® œdÖUý s¹d²KUUðd? Æb?½—«œd?Ð «— d?³? @M?Ý t b?M?Åv XÝ«u?š—œ Áb?ý 5?~?¼Ëb?½« gO?Ä “« gO?Ð v?O?Ž—U t bMÅv/ —uB?ð Áb¬ ozU œuš rſ dÐ ÊU?1« jÝuð t Ë« ¨bMÅv/ „—œ «— ÈeO?Ç d~¹œvOŽ tÐ fÄ Æbý ×Uš ÈuO½œ rE?½ Ë v½U½« tuLF »«œ¬ œËbŠ “« Ë œ«œ ÂU?$« Ê«u²Ð Èd~¹œXU?Š —œ «— U? Ë XÝ« —«u?ÖU?½ U? È«d?Ð tM?×? ʬ Êb?¹œ vM??F?¹ ¨åt²?d?Ö d?Ð d?~?¹œò ∫b?¹u?ÖÅvUDŽ ÈeOÇ ¨nOF{ .d tÐ t XÝ« t²?dÖ rOLBð b½Ë«bš U« Æœ«œ b¼«u?š —«d v³¼c vUÄU½«— Êœd Áb½“ —b XÝ« eOšU²?Ý— œuš t v Æœ—«b½ ÃUO²Š« ʬ tÐ ‰œÅ Èu? ÈUðd t bMÂœd ‰UŠ s¹« —œ Æ©¥∞® åb¹œ v¼«uš «— «b?š ÁuJý È—ËUO?Ð ÊU1« dÖ« r²H~?½ uð tÐ U¹¬ò ∫œ—«œÆb½—«œ vdÐ «— d³ @MÝøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 129

ÆÆÆv½U“ „b½«©¥¥≠¥± U¹¬® ‘—bÄ Ë vOŽtJ?M?¹« d?ÞU?š tÐ œu?š —b?Ä “« v?O?Ž b?M?O?³?Ð d?³? vJ?¹—U?ð ʬ —œ «— Èe?O?Ç v?? tJ?½¬ “« q³?v½Ë—œ v¼UÖ¬ p¹ È«—«œ vOŽ s¹«dÐUMÐ Æ©¥±® bMÅv È—«e~?ÝUáÝ Áœ«œÅaÝUÄÅ«—ÅÈËÅÈUCKIðÆbý b¼«uš Áœ«œ ÂUO ÊuM« Ë œuÐ Áœd v²Ý«— tÐ —“UFK¹« «d¹“ œ—«b½ Êb¹œ tÐ “UO½ t XÝ«XŽULł ÆœuýÅv/ Áb¹œ ÈË ÈUŽœ ‘d¹cÄ q?ÐUI —œ v²H~ý “« ÈdŁ« vO?Ž È—«e~ÝUáÝ —œVO— tJKÐ «bš ÏÁœU²?Ýd t½ bMÅv/ È—«e~ÝU?áÝ t ÈdÖÅÁe−F? «d¹“ b½uMAÐ «— ʬ b?¹UÐ ÂœdÆb¬Åv œ—«Ë tLD vOŽ XOŠö tÐ bý «œ« bMKÐ “«Ë¬ tÐ t È—«e~ÝUáÝ s¹« ÊËbÐ ÆXÝË«d³? “« Ë« Ë b?½“Åv «b «— —“U?F?K¹« v?O?Ž Æb?½«ÅÁœU¬ œ«d?« Ë ¡U?Oý« “« rŽ« e?O?Ç tL?¼ ÊuM?«ÆbM¹U/ «bł ÈË “« Ábý ÁbOâOÄ Ê¬ —œ ÈË ÊbÐ t «— vMH v²¹UÐ ‰UŠ Ë ¨œeOšÅvdЩµ¥≠¥µ U¹¬® ÊUÖbMM Á—UE½ v~²Ýœ ËœtÐ d~?¹œ vC?F?Ð Ë b½—ˬÅv ÊU?1« všd?Ð Æb?½uýÅv? rO?I?ð ÁËd?Ö Ëœ tÐ @½—œ vÐ ÊU?¹œuN?¹œuýÅv t²dÖ rOLBð Ϋ—u «—uý —œ ÆbM¼œÅv «—uý qOJAð ÊUO¹d ÆbMMÅv tFł«d ÊUO¹dÆbý ’öš b½«—uýÅv vU½dDš “dÞ tÐ «— Âœd g¹U¼Åt½UA½ t v XÝœ “« b¹UÐ tÈbFÐ XAÖ“UÐ ÆœdÐÅv ÁUMÄ rOKý—Ë« vJ¹œe?½ —œ .«d« ÂU½ tÐ vF{u tÐ vOŽ qOœ s¹« tÐÆœuÐ b¼«uš ÈË XAÖ“UÐ s¹dš¬ ”bI dNý tÐ ÈËeOšU²Ý—XO??F???«Ë Ëœ ʬ —œ t X?Ý« å—“U??F???K???¹« e??O???šU???²??Ý— Ëò `O?????? e??O???šU???²??Ý— Á—U???Зœ s???ÝÆœuýÅv ÊUOÐ Á˛«Ë p¹ UÐ ËUH²ÅÎöUbýUÐ v×O ÊU1« d~½UOÐ t «— vðUG ÊUГ s?¹« Ë Ábý t²ýu½ v½U½u¹ ÊUГ tÐ UMŠu¹ qO$«—U?? tÐ XÝ« å7??ÝU???šd??Ð qL??ŽòÅÈU??M??F??? tÐ t «— È« Á˛«Ë Ê«—U??~???½ÅqO??$« Æœ—«b??½ Á«d??L??¼ t?ÐÆb½«ÅÁœdЗœ œułË s¹« UÐÅU«Å¨XÝ«ÅÈdU½ÅÈUOŽÅÏt²¹UýÅ5MÇÅr¼ÅËÅ—“UFK¹«Åt²¹UýŨ„d²AÅÏÁ˛«ËÅs¹«vÖb½“ ¨b?ÐU¹Åv “U?Ð «— œu?š Ád“Ë— vÖb?½“ —“U?FK?¹« Æœ—«œ œułË oO?L?ŽÅÈ«ÅtKU?Ũ˜Ås¹«ÅÊU?O¯d? U?Ð Á—U?ÐËœ b?¹U?ÐÅv œu?š vÖb?½“ Á«— —œ Ë« Æœ—«œ —«d? U?¼Å!— Ë U?¼ÅÈ—U?L?O?Ð ÷d?F? —œ t?œËb× œuÐ t?²HÖ „d?ð ÎU²u? «— ʬ t vðUOŠ Á“«b?½« tÐ bÐU¹Åv “U?Ð Ë« t vðUOŠ Æœu?ý Ë—ÅtÐË—ÆXÝ«dE½ b? ËUH²? ÎöU vŽu{u? œuýÅv t²?HÖ sÝ `O? eO?šU²?Ý— Á—UЗœ t vU~?M¼ U«—«d? ʬ ÷d?F?? —œ e?Öd??¼ d?~?¹œ t? vÖd? d??Ð tA?O??L?¼ È«d?Ð —U??Ð p¹ b?½Ë«b??š ∫œd?O??ÖÅv —«d?5²?½ Ë« ÆXÝ« s¹u½ ÎöU È«Åv?Öb½“ d~½U?A½ ÈË eO?šU²Ý— Æœu?ýÅv “ËdOÄ Xd?Ö b¼«u?½±≥∞

Page 130

±≥±ÈœU ÊU?Nł U?Ð U? ◊U³?ð—« È«u?Ý ¨ÊUN?ł s¹« UÐ ÈË ◊U?³?ð—« ÆXÝUšd?Ð ÊU?Öœd “« t XÝ« v?ÆXÝ«tÐ t ”bI?«ÅÕË— —b “« Ë X?O½ Èd?~¹œ Èe?OÇ `O? “«— vd?F e?ł —“UF?K¹« e?OšU?²Ý—v¹UMýË— —œ Uð bAÐÅv È—u?½ U tÐ Ë œ—«œÅvdÐ ÁœdÄ œuý “ËdOÄ ¯d? dÐ Uð b¼œÅv Á“Uł« ÈËÊU?1« s tÐ t ʬ Ë ¨v½U?Öb?½“ Ë e?O?šU?²?Ý— ʬ r²??¼ sò ∫r?O?¹U?/ „—œ «— b?½Ë«b?š Âö ʬtÐ Uð eÖd?¼ œ—«œ ÊU1« s tÐ Ë b?MÅv vÖb?½“ f d¼ Ë œd? b¼«uš v?½UÖb½“ œd?O0 d?Ö« œ—«œÆ©≤∂≠≤µ∫±±® åœd b¼«u½ bЫøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«åÆbý b¼«uš Áb½“ “UÐ ¨œdO0 dÖ« v²Š ¨œ—ˬ ÊU1« s tÐ t ʬ ¨rM UOŠ Ë XUOò©≤µ∫±± u¹®

Page 131

ÆÆÆv½U“ „b½«UOMŽÅXOÐ —œ 5¼bðvNÐUA ÏtM× Uu ÆrOÝUMýÅv UMŠu?¹ Ë fd ¨v² qOłU½« ÈË— “« «— UOMŽÅXOÐ —œ 5¼bðt «— v³UD? tJM¹« “« q³? ÊuM« Æb?²«Åv ‚U?Hð« UO?MŽÅXOÐ “« d?Oſ v¹Uł —œ t b?MÅv qI?½ «—ÆrO¹U/ —Ëd töš —uÞ tÐ «— U¹«Ë— s¹« ¨rO¼œ —«d dE½ œ—u XÝ« —UNÇ qO$« ÏÁó¹ËUMŠu¹ Ë fd ¨v²—œ «— tM?×?? b??½—«œ d?~??¹b??J??¹ tÐ v½«Ë«d?? X¼U?³??ý t fd?? Ë v²?? qO??łU??½« ÆÊU?J??«— —U 5L¼ eO½ UMŠu¹ Æ©∂∫≤∂X ª≥∫±¥d?® bM¼œÅv —«d ’dЫ ÊuFLý ‰e?M —œ UOMŽÅXOÐvUý t b¹uÖÅv UNMð q× d– ÊËbÐ Ë« Æœ—ˬÅv/ ÊUO tÐ sÝ ÊuFLý ‰eM “« U« bMÅvÆ©≤∫±≤® œuÐ Ábý UÄdÐ —“UFK¹« —U²« tÐv² Æœ—«œ ÂU½ .d XÝ« —“UFK¹« Ë Uðd d¼«uš t Ê“ ʬ t b¹uÖÅv UMŠu¹ UNMð ÆÊ“ ÂU½ÆbM¹uÖÅv sÝ Ê“ p¹ “« jI fd Ëb¹u?ÖÅv UM?Šu¹ Æœe?¹—Åv vO?Ž d?Ý dÐ «— d?DŽ Ê“ ʬ fd? Ë v² qO?łU½« —œ Æ5¼bðÆ©≥∫±≤® b½uýÅv 5¼bð dDŽ ʬ tKOÝË tÐ vOŽ ÈU¼ÅÈUÄ tvšdÐò t b?MÅv tE?Šö v×¹d?Bð êO?¼ ÊËbÐ fd? Æb½uýÅv 5?~LA?š t v½U½¬VC?ſò t b?M??½«œd?ÖU?ý v²?? qO?$« —œ Æ©¥∫±¥d??® åb?½u?ýÅv 5??~?L?A??š Ê“ ʬ Xd?Š “«b¼œÅv X³??½ vÞu?¹d??Ý« È«œuN?¹ tÐ «— e?O?¬œU?I?²?½« gM«Ë U?M?Šu?¹ Æ©∏∫≤∂X® åb?M?MÅvÆ©¥∫±≤®±≥≤ÆXÝ« “ô eOÇ p¹ jI Uðd È«

Page 132

±≥≥tÐ «— Ê“ ʬ XdŠ t v?O?Ž ÊU?M?Ý “« tÝ d?¼ UM?Šu?¹ Ë fd? ¨v² Æ5b?ð tÐ Á—Uý«ÆbMMÅv œU¹ b¹U/Åv j³ðd œuš 5bðU?M??Šu?¹ t b??M?M??Åv qI??½ v??O?Ž “« «— È«ÅtK??L??ł fd? Ë v²?? ÆÊ“ ʬ Xd?Š Ád??ÞU?šÁœ«œ ÂU$« Ê“ ʬ t tâ?½¬ œuý ÂöŽ« qO?$« t ÊUN?ł “« È«ÅtD?I½ d?¼ —œ Æœ—«b½ ʬ tÐ È«ÅÁ—U?ý«Æ©π∫±¥d ª±≥∫≤∂X® bý b¼«uš d– eO½XÝ« ËUH² Uu qO$«5MÇ Uu t œd? rO¼«uš tEŠö rO?¹U/ t¹UI? fd Ë v² qOłU?½« UÐ «— Uu qO?$« dÖ«qO$« —œ t⽬ bM½UL¼ ÆXÝ« Áœ«œ —«d? vOŽ vŽUL²ł« vÖb?½“ “Uſ¬ —œ ∑ »UÐ —œ «— È«ÅtM×fd qO$« o³?Þ dÐ Ë ©≥∏∫∑u® œe?¹—Åv vOŽ ÈU?¼UÄ dÐ «— dD?Ž Ê“ ʬ œuýÅv t²H?Ö UMŠu?¹v½“ Ë«ò t b?¹u?ÖÅv Ë b??¹«e?«Åv ʬ tÐ «— È«Åt²??J?½ U?u?? U?« œu?ýÅv/ d??– Ê“ ʬ ÂU?½ v²? Ë—œ vË XÝ« v¹d ÊuFL?ý Ït½Uš —œ tM× ÂU?$«dÝ Æ©≥∑∫∑u® åœuÐ d?Ný vU¼« “« —UJ?¼UMÖ»U?Ð —œ vÝ—œ ÈËU?Š X¹«Ë— s¹« ¨œu?ýÅv/ ÁœU??H?²?Ý« ʬ “« v?O?Ž 5?b?ð Ë 5??H?J?ð U?Ð ◊U?³?ð—«ÆXÝ« gAÐUMŠu¹ ÁUÖb¹œt XÝ« VOK tF«Ë “« gOÄ UŽu{u “« vA?Ð œ—«œ —«d ±≤ »UÐ —œ t 5¼bð ÏtM×≠±±® bM?MO?³?Ð «— vO?Ž b?MK?¹U? t v½UO?½U?½u¹ Ë rO?K?ý—Ë« tÐ œË—Ë ¨5¼b?ð ¨—“U?FK?¹« “« b?Mð—U?³Žgýò Å∫œuýÅv Áœ«œ b½u?OÄ —“U?FK?¹« Ë —cÖ b?OŽ UÐ Ÿu?{u ¨U? dE?½ œ—u X¹«Ë— “U?ſ¬ —œ Æ©±≤œuÐ Áœ«œ ÂUO? ÊUÖœd? “« «— Áœd —“UF?K¹« t v¹U?ł b¬ U?OMŽÅXO?Ð tÐ vO?Ž —cÖ b?OŽ “« q³ “Ë—Ë« UÐ ÊUOK− “« vJ¹ —“UFK¹« Ë œdÅv Xbš U?ðd Ë b½œd tONð vUý g¹«dÐ U$¬ —œ Ë b¬Ë ¯d? “« vD?O?×? —œ e?O?Ç tL?¼ ∫œu?ýÅv œU??−?¹« “ô tM?O?“ VO?ðd?ð s¹b?Ð Æ©≤≠±∫±≤® åœu?лU²?ý UÐ ÊU?¹œu?N¹ t U?M?F s¹b?Ð b½U?Åv vU?Ð s( 5L?¼ tM?× ÊU?¹U?Ä —œ Æœ—«œ —«d vÖb?½“7A? tÐ d?L? ÊU?M?¼U? Ê«d?Ý Ë b?M?M?O?³Ð Áb?O?½«e?O?šd?Ð ÊU?Öœd? “« v?O?Ž t «— v? U?ð b?M?¹¬ÅvÊU?1« v??O?Ž t?Ð Ë b?M??²?—Åv? Ë« V³?Ý tÐ ÊU??¹œu??N?¹ “« È—U??O???Ð t «d??¹“ò b?½b??M??ÐÅv —“U?F??K??¹«Xd?Š s¹« XÝ« sJ?2 t½u?~?Ç vðU?E?Šö? 5?M?Ç »u?Ç—U?N?Ç —œ Æ©±∞≠π∫±≤® åb?½œ—ˬÅvøœ“U½ tłu² vOŽ ¯d ÈuÝ tÐ «— U¼dE½ ¨.d«œuN¹ Ë .d ¨UðdÆ«œuN¹ Ë .d ¨U?ðd ∫bM?MÅv UH?¹« vLN gI?½ U−M¹« —œ d?~¹œ ÏÁdN?Ç tÝ ¨vOŽ ÈU?M¦²?Ý« tÐv²O?F?{Ë —œ Ê“ Ëœ s¹« Æœd?O?ÖÅv XÝœ tÐ «— q³?M?Ý hUš d?D?Ž .d? Ë b?MÅv? v¹«d¹c?Ä U?ðd?s¹« Æ©¥∞≠≥∏∫±∞u® b?½—«œ —«d Áœd? qI½ åVO?B?½ s¹d²?NÐò Ê«u?MŽ X% U?u? t⽬ tÐU?AË XÝ« ‰uGA? —U tÐ U?ðd ∫b¹U?/Åv `¹dA?ð 5MÇ s¹« «— ʬ e?O½ U?MŠu¹ t XÝ« vM?¹U³?ð ÊUL¼Æœ—«œ «— Áb?M?M? ÷«d?²?Ž« gI?½ «œu?N??¹ Æb?¼œÅv ÂU?$« ‘“—«ÅvÐ Ë Áœu?N?O?РΫd?¼U??þ v²?d?Š .d?øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 133

ÆÆÆv½U“ „b½«Áœ«œ X³?½ åÊ«œd?ÖU?ýò tÐ v² qO?$« —œ Ë åvšd?Ðò tÐ fd? qO?$« —œ gI?½ s¹« t .b¹œs¹« È—«c?Ö«Ë U?Ð U?M?Šu?¹ Æœ—U?á?ÝÅv v?¹d? Êu?F?L?ý tÐ «— gI?½ s¹« U?u? t vU?Š —œ ¨œu?ýÅv«—UJý¬ œdÖUý s?¹« Æb¹U/Åv tOJ?ð vOŽ t−M?Jý Ë !— r& dÐ vÞu?¹dÝ« È«œuN?¹ tÐ gI½ÁœU?N?½ ÈË d?Ð œ“œ ÂU?½ t Ë« ÁËöŽ tÐ Æ©¥∫±≤® œu?ýÅv vd?F? v?O?Ž Áb?M?M? rO?K??ð Ê«u?M?Ž tÐt²?d?Ö —«d? œU??I?²?½« œ—u? ±∞ »U??Ð —œ t œ“«b?½«Åv v²?O??ËÏu??ÅvÐ ÊU??³?ý œU?¹ tÐ «— U? œu??ýÅv‘u?Ö ÊU?½¬ tÐ Ê«b?M?H?Ýu??Ö U?« b?½U?½e?¼«— Ë œ“œ b?½«ÅÁb??¬ s “« gO?Ä t v½U??? ÂU?L?ðòÅ∫XÝ«b¹UÐ ¨b¼œÅv/ ‘u?Ö «œuN¹ ÏÁb?M³¹d? ÊUM?Ý tÐ v eO?½ U−M?¹« —œ Æ©±≥ ¨∏∫±∞® åb½«ÅÁœdJ?½Æb½UÝdÐ ÂU$« tÐ «— œuš qLŽ vOŽ 5bð tÐ tłuð UÐ .d t Xý«cÖvOŽ sÝ—U s¹« s 5bð dÞUš tÐ ÊuÇ —«c~Ð XŠ«— «— Ë«ò ∫vMF¹ v?OŽ «—UNþ« “« vJ¹ dOHð¨vOŽ ÈU?¼ÅÈUÄ 5?¼bð U?Ð t XÝ« s¹« ÂuN?H s¹d?ðÅ`{«Ë ÆXÝ« e?O~½«d?ÐÅY×Ð ¨åb?MÅv «—Ë uÝ p¹ “« fd? Ë v² ÊU?O vðËU?Hð Á—U?Ð s¹« —œ Æœ—«œ d?E½ —œ «— 5?HJ?ð rÝ«d v¹u?Ö .dg½bÐ tJM¹« ÊËbÐ vOŽ fd Ë v² dE½ “« ÆrO¼œÅv —«d tłu𠜗u «— d~¹œ ÈuÝ “« UMŠu¹ÁU³²?ý« s¹« —cÖ bO?Ž `³ —œ t bM?²?¼ ʬ œb —œ UN?½“ Ë ¨œuýÅv ÁœUN?½ d³ —œ œu?ý 5¼b?ðsœ “« q³ «— »uKB ÈU?OŽ ÊbÐ È«Åt«— nÝu?¹ ¨fJŽdÐ ¨UM?Šu¹ dE½ “« ÆbM?¹U/ Õö« «—p¹ tÐ ÎöU ÂËœ Ë ‰Ë« ôU?Š —œ vO?Ž ÏtKL?ł b¹U?ý s¹«dÐU?MÐ Æ©¥≤≠≥∏∫±π® Æœu?/ 5¼b?ðÈUł ¨Ê“ ʬ j?Ýu?ð Áb?ý ÂU?$« 5?¼b?ð ¨d?O?E?½ qO?łU?½« ÊU?Öb?M??¹u?½ d?E?½ “« ÆXÝ« Áœu?³?½ U?M?F?Ë t²?d?~?½ «— 5?¼b?ð ÈU??ł .d? qL?Ž ¨U?M?Šu??¹ È«d?Ð ÆXd?~?½ —u? t? œd?O?ÖÅv «— vM?O?¼b??ð—UNÇ qO$« ÏÁó¹Ë t vðUO¹e?ł “« vJ¹ ÆœdOÖÅv œuš tÐ v½U?ŠË— vuNH b¹œdð ÊËb?Ð s¹«dÐUMÐåXd?Ö «d?? d??D?Ž Èu??Ð «— t½U??š ¨5??¼b?ð ÂU??~??M?¼ò ∫b??¼œÅv —«d?? ʬ „—œ Á«— —œ «— U? X?Ý«eO?šU²?Ý— rł Áu?Jý d?NE? «— ʬ Áœ«b?½ Á«— œuš tÐ Èb?¹œdð U?O?K Ê«—b?Ä “« vC?FÐ Æ©≥∫±≤®ÂöŽ« XÝ« v?O?Ž —U?E?²?½« œ—u? t «— t?â?½¬ .d? qL?Ž VO?ðd?ð s¹b?Ð Æb?½«Åt?²??½«œ v?O?Ž Áœd?dÐ Á“U?ð t? v¼U?ýœU?Ä b?M½U?L?¼ Ë« Æœu?ýÅv Áu?J?ý œ—«Ë Êœd? 5?Ž —œ Ë« t U?M?F? s¹b?Ð œ—«œÅvtÐ vOŽ t½«bM“ËdOÄ œË—Ë vMF¹ b¹¬Åv ʬ ‰U³½œ tÐ t È«ÅtM× ÆœuýÅv 5¼bð t²A½ X% Æb¹U/Åv r− ÈdðÅhA “dÞ tÐ «— tłË s¹« rOKý—Ë«±≥¥

Page 134

±≥µq½ t³MAJ¹©±π≠±≤∫±≤ UMŠu¹®vO?Ž ʬ vÞ t b?M?M?Åv qI?½ «— rO?Ký—Ë« t?Ð vO?Ž Áu?J?ý d?Ä œË—Ë —U~?½ÅqO?$« —U?N?Ç d?¼t ʬ œUÐ „—U³òÅ∫bM?AÅv œU¹d t œd?OÖÅv —«d v²O?FLł ‰U³I?²Ý« œ—u ¨⁄ô« Ád d?Ð —«uÝÏt³MA?J¹ —œ «— “Ë— s¹« U?OK? ÆXÝ« ”bI? Ït²H?¼ dÖ“Uſ¬ œ«b?¹Ë— s¹« Æåb¹¬Åv b?½Ë«bš ÂU?½ tÐÆœdOÖÅv sAł œuýÅv ÁbOU½ åq½ Ït³MAJ¹ò ÎôuLF t —cÖ bOŽ “« q³UMŠu¹ qO$« “« ÎUd ¨Ábý f¹bIð g¹UO½ 5?¹¬ tKOÝË tÐ t v½U“ qKð s¹« ‰UŠ s¹« UÐÆœ—«b½ d~¹œ qO$« tÝ —œ È«ÅtA¹— êO¼ Ë œuýÅv výU½—cÖ bOŽ “« q³ t³MAJ¹œË—Ë qOłU½« s¹« o³?Þ ÆœuýÅv/ d?– Uu Ë fd? Ë v² qO$« —œ v?OŽ v¹U?×O? œË—ËË !— tÐ t²H¼ p¹ “« gOÐ vðb “« bFÐ t v²U« ¨XÝ« rOKý—Ë« —œ ÈË XU« “Uſ¬dÝ vOŽË XdÖ—œ vzU¼ÅY×?Ð b s¹« —œ ∫©±≤∫±¥ Ë ±≤∫±±d „Æ— ® œuýÅv v?N²M ÈË VO?Kq³ “Ë— bMÇ rO?Ký—Ë« tÐ vOŽ œË—Ë t X?O½ ÂuKF? lD —uÞ tÐ “uM?¼ Æbý œ«d¹« vzU¼ÅtÐU?DšÆXÝ« t²dÖ —u t²H¼ “« È“Ë— tÇ —œ Ë ÂUý s¹dš¬ “«Ë bM?Åv p¹œe½ d?~¹b?J¹ tÐ «— U?¼œ«b?¹Ë— UN?½¬ jÝuð t œ—«œ v¹U?¼ÅÁ—Uý« f?JŽd?Ð UM?Šu¹s¹« tÐ œu?ý 5O?F?ð Èd?~?¹œ Ÿu?Ë ÊU?“ tÐ X³?½ U?N?½¬ “« p¹ d?¼ Ÿu?Ë ÊU?“ t b?¼œÅv Á“U?ł«∫ VOðdðœ—U?á??ÝÅv ÊU??ł b??½b??ýÅv ÁœU??¬ —c??Ö b?O??Ž È«d??Ð tL??¼ t v½U??“ tF??L??ł “Ë— —œ v??O??Ž ≠Æ©≥±∫±π®tKU?öÐ b?¹œd?ð ÊËb?Ð Ë å—c?Ö b?O?Ž “« q³? “Ë— gýò UO?M?ŽÅXO?Ð —œ U?ðd? t½U?š —œ ÂU?ý ≠Æ©±∫±≤® œuýÅv UÄdÐ X³Ý ÊU¹UÄ “« fÄ Vý—u? ©±≤∫±≤® t?³??M?A??J??¹ “Ë— —œ v?M?F??¹ å“Ë— ʬ È«œd??ò r?O?K??ý—Ë« t?Ð v??O??Ž œË—Ë ≠ÆœdOÖÅvt¹dE½ t¹«—« U?Ð uÝ p¹ “« Æb?M²?¼ È«Åt½UÖËœ XO?L¼« È«—«œ UM?Šu¹ qO$« d?E½ “« U?¼“Ë— s¹««— œuš Õdý b¹Uý UM?Šu¹ ¨VOK Ë !— “« q³ ÈU¼“Ë— œ—u? —œ oOœ ÎU²³½ Ë Áb?ý ÈbMÐ ÊU“tÐ t bM?Åv ‰uL?F «— å”b?I t²?H?¼ò p¹ ÎUF?«Ë Ë b¼œÅv oO?³D?ð g¹UO?½ 5?¹¬ È—«eÖd?Ð UÐÆœuýÅv œËb× eOšU²Ý— Ë VOK Ë !— ¨dš¬ ÂUý ¨q½ “Ë— ∫vMF¹ vÝUÝ« œ«b¹Ë— bMÇ“« b?F?Ð v??O?Ž ÈU??¼ÅÊb?ý —U?J??ý¬ 5?Ë« t XÝ« È“Ë— t?³?M?A??J?¹ “Ë— Êu?Ç d??~?¹œ Èu??Ý “«—uN2 e?OšU?²Ý— d?N tÐ t³?MA?J¹ “Ë— d?¼ s¹«dÐUM?Ð ¨©±∫≤∞® XdÖ —u? UN?½¬ vÞ —œ gÖd‰UŠ s¹« UÐ ÆXÝ« vOŽ ÁbM¹¬ ÁuJý dÖÅÂöŽ« ÊU?“ ÊUL¼ “« rOKý—Ë« tÐ œË—Ë ‰U¦ È«dÐ ∫XÝ«v¹U¼eOÇ œu?ýÅv œ—«Ë UN½¬ d?Ð t È«ÅtÐd{ “« bFÐ Ê«œd?ÖUý t bM?Åv Á—Uý« ±∂ t¹¬ —œ UM?Šu¹øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 135

ÆÆÆv½U“ „b½«XU¹ ÁuJ?ý vO?Ž v²Ë U?« b½b?OL?NH?½ «— U¼eO?Ç s¹« g½«œdÖU?ý ‰Ë«ò ∫b½—ˬÅv d?ÞUš tÐ «—åÆÆÆb½œ—ˬ œU¹ tÐ ÂU~M¼ Ê«bÐq½ ÈU¼ÅtšUý“« «— UMŠu¹ Á—Uý« œ—u? ÈU¼ÅtM× t b?½—«œ œułË Ábý ÈbM?Ð ÊU“ dUM?Ž “« dOſ ÈdU?MŽÁœU¬ «— «d?¼U?Eð Ë« t U?M?F s¹b?Ð Æb?M¼œÅv? ÊUA?½ ËU?H²? Áb?ý qI½ d?O?E½ qO?łU?½« —œ tâ?½¬t œuýÅv dO~?KUſ v²O?FLł jÝuð ÁœU?OÄ XUŠ —œ Ë« ÆbM?Åv/ »U²?½« «— gſô« Ë œ“UÝÅv/5MÇ d?~¹œ Ê«—U?~½ÅqO?$« Ʊ≤∫±≤® bM?¹¬Åv Ë« ‰U³?I²?Ý« tÐ åq½ ÈU?¼ÅtšUýòÅÊœ«œ ÊU?Jð UÐÆ©b½dÐÅv/ —U tÐ «— vðUŠöD«±∂¥ ‰UÝ —œ t vð«—U²?« Ë U«d²Š« U?Ð «— ʬ t¹UI Áb?ý tz«—« t t½uÖ Ê¬ UMŠu?¹ ÕdýË tKN?K?¼ UÐ U?¹ ¨©∑∫±∞p≠≤® b?ý vÐU?J È«œu?N?¹ VO?B½ b?³?F? dO?N?Dð “« b?F?Ð œöO? “« q³±≥∂Æb¹¬Åv uð ÈuÝ tÐ ⁄ô« dÐ —«uÝ vMðËd UÐ t uð ÁUýœUÄ pM¹«

Page 136

±≥∑ øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«b¼«u?š U?ÄdÐ œö?O “« gO?Ä ±¥± ‰U?Ý —œ b?FÐ ‰U?Ý b?M?Ç s¼U Êu?F?L?ý —U?²?« tÐ t È«ÅÈœU?ýÊU?œËœ t½U?A?½ Ê«u??M?Ž tÐ q?½ ÈU??¼ÅtšU?ý ‰U?Š d?¼ —œ Æ©µ±∫±≥p?±® œ“U?ÝÅv sJ?2 ¨b?ývOŽ ÆœuýÅv Áb¹œ b½«ÅÁbý XU¹ ”bI 5“d?Ý —œ t v¹U¼ÅtJÝ ÈË— —œ vÐUJ ÊU¼UýœUÄÆ©±≥∫±≤® œdOÖÅv —«d ‰U³I²Ý« œ—u åqO¹«dÝ« ÁUýœUÄò Ë “ËdOÄ v¼UýœUÄ bM½U eO½œuýÅv t²d?Ö sAł ÈË È“ËdO?Ä t v¼UýœUÄ È«d?Ð d« s¹« Ë XÝ« ⁄ô« Ád d?Ð —«uÝ v?OŽ—U—«u?Ý s¹« ÈU?ýU?L?ð tÐ U? U𠜗«c?ÖÅv —U?~?½ÅqO?$« ÁU?~½¬ Æb?¹¬Åv d?E?½ tÐ p×?C? vb?½«ÆbMýUÐ Áœd gËd ÈË Êu«dOÄ ÈU¼Åv¹uÖ bÐ bÝ—Åv dE½ tÐ t vUŠ —œ .“«œdáÐ XH~ý¨”d²? Êu?O?N? d?²?šœ È«ò ∫œu?ýÅv Áœ—ˬ d?O??H?ð Ê«u?MŽ t?Ð oO?²Ž b?N?Ž “« vM?²? U?−?M?¹« —œ«— v Êb¬ 7 s¹« Æ©π∫π„“ o³?Þ ±µ∫±≤® åb¹¬Åv vſô« Ádd?Ð —«uÝ uð ÁUýœU?Ä pM¹«aÝUÄ 7? 5L?¼ Ë œ—«œÅv ÂöŽ« b?ý b¼«u?š “ËdO?Ä VÝ« Ë tЫ—« Ë t×?KÝ« “« d?Oſ È—«e?Ы UÐ tÁœU?¬ åX?O?½ ÊU?N??ł s¹« “« s u?J?K?ò ∫b??¹u?ÖÅv t «— fÞöO??Ä tÐ v?O?Ž b?F??Ð “Ë— b?M?ÇÆ©≥∂∫±∏® b¹U/Åv VOK Ë ÁuJý©≥≤≠≤∞∫±≤ UMŠu¹®vK? Ë vu? »u?Ç—UN?Ç t b?Ý—Åv? ÊU¹U?Ä t?Ð È«ÅtM?× U?Ð U?M?Šu?¹ qO?$« —œ q?½ Ït³?M?A?J?¹Æb¹U/Åv ÂöŽ« «— `O “«— oOLŽ V½«uł “« všdÐ Ë Áœu/ —UJý¬ «— qOz«dÝ«ÅvMЩ≤≤≠≤∞ U¹¬® b½œuÐ Áb¬ vÖ“Uð tÐ t v½UbMM?Åv œU³?Ž «— «bš t ÊU?O½U?½u¹ «b?²Ð« —œ b?¼œÅv ÊUA?½ ÊôuÝ— ‰UL?Ž« »U²? t —uÞ ÊU?L¼œuýÅv? Áœ«œ ÊU?A½ t? È«ÅtM?×? U?MŠu?¹ q?O$« —œ ÆÆ©Ád?O?ſ Ë µ∫≤Ÿ«® b?M?M?O?³?Ð «— v?O?Ž b?M?¼«u?šÅvv² qO$« —œ výU?Гu¹ U?Ð Uö tM?× U¹ ¨©±± ¨µ∫≤Ÿ«® U?u jÝu?ð XÝUJ?ODM?Ä X¹«Ë— bM?½UL¼ÂöŽ« Ë vMOÐÅg?OÄ `O? ÂUO?Ä Ë X¹—uÏU? v½UN?ł ‘d²?Ö œ—«u? s¹« ÂULð —œ ÆX?Ý« ©±≥≠µ∫∏X®vMF¹ v½U½u¹ ÈU¼ÅÂU?½ È«—«œ Ë È“d vŠ«u½ ÊUOuÐ “« t Èœd?ÖUý Ëœ ⁄«dÝ tÐ ÊUO½U½u?¹ ÁU~½¬ÆœuýÅvÆ©¥¥∫± „Æ—® bMýUÐ UN½¬ rłd² t bM¼«ušÅv UN½¬ “« Ë b½Ë—Åv b½œuÐ fáOKO Ë ”U¹—b½¬©≤≥≠≤≤ U¹¬® t½UA½ p¹«d bÐU¹ ÁuJ?ý b¹UÐ ÊU½« d?Ä t v²ŽUÝò t b?ÐU¹ v—œ UN½¬ XÝ«u?š—œ ÊbOMý UÐ v?OŽXd?ý vM?A??ł —œ Âœd? ÏÁœu??ð g¼«u?š tÐ Ë« œ«b?¹Ë— 5??L?¼ “U??ſ¬ —œ Æ©≤≥ t¹¬® åXÝ« Áb?O?Ý—«d? ÈË XŽU?Ý “u?M?¼ t vU?Š —œ «— œu?š vŽU?L?²?ł« vÖb?½“ v?O?Ž Æ©±¥≠±≤ U?¹¬® b?M?Åv?

Page 137

ÆÆÆv½U“ „b½« ±≥∏«cſ «— tMÝdÖ Âœd ¨©±± ¨¥∫≤® b¹U?/Åv “Uſ¬ ‘—œU g¼«uš dЫd?Ð —œ rOKð UÐ œu?Ð ÁbOÝd½Ë ©±∞≠¥∫∑® œË—Åv rOKý—Ë« tÐ œuš ÊU1«ÅvÐ Ê«—œ«dÐ «dcð tÐ aÝUÄ —œ ¨©µ∫∂® b¼œÅvtDI?½ Æ©≥≥∫±±® b½«e?OšÅvd?Ð ¯d “« «— ÈË ¨—“U?FK¹« Ê«d?¼«uš “« v?J¹ ÈU¼Åp?ý« qÐUI? —œ—œ tJKÐ bMÅv/ v¼œÅÊU“UÝ v?OŽ ∫XÝ« 5MÇ œdOÖÅv —«d b?O¹Q𠜗u U¼—UÐ t UM?Šu¹ dE½b½—«œÅv«Ë «— Ë« ÊU~½U~OÐ Æb¹U/Åv qLŽ ÊUHOF{ Ë ÊU½«œU½ ¨ÊUÖ—UâOÐ ÈU¼ÅXÝ«uš—œ dЫdÐÆœ“«b½« dDš tÐ «— œuš vÖb½“ tKUöÐ Ë b¹U/ ‘U «— œuš tA¹b½« oLŽ Uð©≤∂≠≤¥ U¹¬® ÁuJý Ë XŽUÝ`O ¯d —u?EM ÆrOM?Åv „—œ «— åÁuJý ‡ XŽUÝò U?LK Âu?NH t XÝUł 5?L¼ —œÆœuýÅv t²ýU 5“ —œ t È«Åt½«œ ÊbOÝ— dLŁ tÐ bM½UL¼ ÈË ÊbOÝ— dLŁ tÐ Ë XÝ«“« vUŠ t œ—«œ vÄ—œ Ê«œdÖUý tÐ »UDš «— v¹«b?½ ¨¯d ÂöŽ« s¹« d~¹œ qOłU?½« bM½UL¼«— ʬ Ë« “« bO?K?I?ð tÐ t «— v½U?Öb?½“ ÁœU?N?½ œu?š b?½Ë«b?š o¹d?Þ —œ Âb? b?¹U?Ð U?N½¬ t? XÝ« ʬ Æ©≥∏≠≥±∫∏d „Æ—® œu/ bM¼«uš kHŠ ÅbЫ tÐ Uð XHÖ bM¼«uš „dð©≤∏≠≤∑ U¹¬® v½UA¹dÄ tE(v½U?LO??²?ł tM?×? È«u?½ nO?H?š „«ËóÄ t b?Ý—Åv? ‘uÖ t?Ð ÈdðÅv?L?OL? È«b? ÁU?~?½¬“« «— œuš ÈUŽœ —U?O²?š« tE( p¹ È«d?Ð Ë« Ë œuýÅv »d?DC v?OŽ ÕË— Æ©≥∂∫±¥d?® XÝ«¨dOš øbM —Ëœ ÈË “« «— ¯d Ë !— XŽUÝ t b¼«uÐ —bÄ “« b½«uðÅv Ë« U¹¬ Æb¼œÅv XÝœ—bÄ U?ðò t XÝ« s¹« ʬ Ë XÝ« o³?D?M «b?š Áœ«—« d?Ð ÎöU? t œ—«œ g¼«u?š p¹ UN?M?ð v?OŽÆœ“UÝ —UJý¬ «— œuš ÁuJý t vMF s¹« tÐ Ë åb¼œ ÁuJý «— œuš rÝ«©≥∞≠≤∏U¹¬® ÊULݬ “« vÝUÄbÝ—Åv ‘uÖ tÐ ÊULݬ “« v¹«b ¨vK& “Ë— Ë b?OLFð “Ë— bM½UL¼ d?OE½ qOłU½« X¹«Ë— tÐt b¹U/ „—œ b½«uðÅv «b s¹« ÊbOMý UÐ XOFLł Æ圫œ r¼«uš ÁuJý “UÐ Ë Âœ«œ ÁuJýò tb¼«uš ÁuJý XÝ« t²HÖ sÝ ÊuM« r¼ t «— vOŽ tJM¹« U¹ œ«œ b¼«uš ÁuJý «— œuš ÂU½ «bšË œuš ‰œUŽ ÂœUš —œ «— œuš «bš ∫b?M¹U/Åv qš«bð d~¹b?J¹ —œ ÂuNH Ëœ s¹« l«Ë—œ Æb?OAÐUð t dÄ —œ «— œuš ÁuJý —bÄ Æ©µ≠≥∫¥π ‘«® œ«œ b¼«uš ‰öł g¹uš —«œUË Èu~MÝ —œÆ©µ ¨±∫±∑ „Æ—® XšUÝ b¼«uš —UJý¬ XÝ« —«œUË ÊUł —U¦¹« bŠ©≥≤≠≥± U¹¬® ÊUNł È—Ë«œt XÝ« È«ÅÈ—Ë«œ b¹¬Åv ozU œuš »«dD{« dРʬ —œ vOŽ t å‰UŠò s¹« ¨d{UŠ ÏtE(s¹« ÁUýœUÄò U« Æ©≤±≠±π∫≥® b¼œÅv —«d? pO½ U¹ bÐ ÁËdÖ —œ «— œu?š hý d¼ ʬ vÞ —œ

Page 138

±≥πtDKÝ dЫdÐ —œ v?OŽ vMF¹ ÊU?½« p¹ t v½U“ “« Ë« ÆXO½ U?¼ÅÊU½« åsLýœòÅd~?¹œ åÊUNłtÐ «— U?¼ÅÊU?½« vU?L?ð œu?ýÅv Áœd?Ð ôU?Ð 5?“ ÈË— “« t v?O?Ž Æb?ý ëd?š« œu?/ XËU?I? Ë«Æ©≥≤® bOA b¼«uš œuš ÈuÝXŽULł Á—UÐËœ ‘eGÂœd U¹¬ ÆXÝ« VOK dÐ Êbý ÁœdÐ ôUÐ vK« —uEM U−M¹« —œ t b¼œÅv Õdý —U~½ÅqO$«ÁU?ýœU?Ä Ê«u?M?Ž tÐ t Èd?³?U?O?Ä t Áœd? „—œ ‰U?Š d?¼ —œ XŽU?L?ł øb?½«ÅÁœd? „—œ «— d?« s¹«Âœd? U??« ÆXý«œ b??¼«u??š v¼U?ðu?? nu??ð jI?? U??N?½¬ ÊU??O?? —œ ¨©±≥ t¹¬® b??ý ÂöŽ« qO??¹«d?Ý«¨vO?Ž VO?ðd?ð s¹b?Ð fÄ Æb?¬ b?¼«u?š tA?O?L?¼ È«d?Ð `O?? t b?M²??¼ n«Ë t b?½—«b?M?ÄÅvÆXÝ« d¹cÄU½Å»UM²ł« ÈË qÐUI —œ 7dÖ l{u Ë Áœu³½ `O«d¹“ ¨b¹U/Åv uŽœ d²AOÐ tłuð —œ gýu tÐ «— Âœd? Ë« Æb¼œÅv/ Èd~¹œ `O{uð vOŽd?¹œ b?F?Ð «d?¹“ œu?ý vK?L?Ž b?¹U?Ð Xd??A?O?Ä XÝ« vU?Ð —u?½ t v½U?“ U?ð t? Áb?O?Ý— «d? ʬ ÊU?“ÂËe “« «— UN½¬ eOÇ êO¼ ÆXšUÝ b¼«u½ sýË— «— Âœd ÊU¼–« q¹ôœ Áu³½« UÐ vOŽ ÆœuÐ b¼«ušÆœu/ b¼«u½ ·UF «bš Èu−²ł Á«— —œ 5F výöð b½«ušÅv«d ÊU1« tÐ t v¹«b½©µ∞≠≥∂∫±≤ UMŠu¹®—œ «— œuš dE?½ tDI?½ —U~?½ÅqO$« Æb?Ý—Åv ÊU¹U?Ä tÐ ±≤ »UÐ U?Р—UN?Ç qO$« X?½ ÏtL?O½5Ž —œ tJ?K?Ð b?¼œÅv tL?ðU?š qO?$« “« g?Ð p¹ tÐ U?N?Mð t½ Ë« Æb?M?Åv ÊU?O?Ð µ∞≠≥∂ U?¹¬dD?Ý bM?Ç s¹« —œ ÊuM?« r¼ “« eO?šU?²Ý— Ë VO?K Ë !— Æb?¹U/Åv “U?ſ¬ e?O½ «— ÂËœ g?Ð ‰UŠÆœuýÅv ”UŠ«œuýÅv vK−² Ê«—«b½U1« dÐ `O vOŽvK−²? t Xýu½ d?« s¹« dÐ b?OQ?ð È«dÐ «— ÁdšÏu? s¹« Ë ÈdO?ÖÅt−O?²½ 5?²?½ s¹« ¨UM?Šu¹ÊU1« t d¼ò —U?³Ž “« œu?BI ÆXÝ« t²?ý«œ ◊U³?ð—« Ê«—«b½U?1« vULð tÐ ¨`O? v?OŽ Êb?ýs?Ý v½U? t?Ð »UD?š —U?~?½ÅqO?$« Æb?M?²??¼ `O?? Ê«œd?ÖU?ý Ë qO?$« ÊUÖb?M?½«u?š 圗ËU?O?Ð—U³Ž tÐ U?¹ b½—ËUO?Ð ÊU1« Uð b?MÅv uŽœ U?N½¬ “« Ë« Æb½«ÅÁb?OMý «— b?¹bł ÏÁœó t b¹u?ÖÅvÆb½—«œdÐ `O UÐ œuš X«dý Êœd —UJý¬ Á«— —œ vUÖ d~¹œbM?O?ÐÅv «— ÊU?½¬ U?M?Šu?¹ t t?½u?Ö Ê¬ ÊU1«Åv?Ð p¹ Ë —«b?½ÅU?1« p¹ “« Èd?¹ËU?B?ð U?−?M¹« —œÆXÝ« Áœ«œ —«d ŸUFA«ÅX% «— qO$« 7 s¹« ÂULð dH? Ë ÊU1« ÊUO œUCð ÆXÝ« Ábý ÕdDøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 139

ÆÆÆv½U“ „b½«∫œ«œ hOAð «— ’Uý« ÁËdÖ tÝ Ê«uðÅv bý vdF t v¹UOŽ qÐUI —œÊU?1« Ë« tÐ U?¼Åt½U??A?½ Êb?¹œ œu??łË U?Ð t v¹U??N?½¬ò b?M?M??Åv —U?J??½« «— ÊU?1« t v½U??? ≠Æ©≥∑∫±≤® åb½œ—ËUO½ÊUOœ¬ “« ÁuJýò b?½œdÅv/ —«d« «— ʬ U« b?MýUÐ t²ý«œ ÊU?1« bM²Ý«ušÅv t v?½U ≠tÐ bMK¹U t bM²¼ v½U¹œuN¹ —uEM Æ©¥≥∫±≤® åbM²ý«œÅv XÝËœ «bš “« ÁuJý “« d²AOÐ «—“« ÊUO×O? t bý t²?ýu½ v½U“ U?MŠu¹ qO$« Æb?½—«œ ”dð ÊUO?¹d “« U« b?M¹UO?Ð vOŽ Èu?ÝÆb½býÅv œdÞ tOMåb?½—ˬÅv ÊU??1« Ë« tÐ Ë b?M??M?O?ÐÅv? «— —b?Äò U?M??Šu?¹ ‰u?? tÐ Ë b?½—«œ ÊU??1« t v½U??? ≠Æ©¥∂≠¥¥∫±≤®Ë« øœ—«œ È—uEM tÇ vOŽ tÐ UN?½¬ v~²ÝuOÄ VŠ d?Ð ’Uý« ÈbMÐÅtI³?Þ “« —U~½ÅqO$« ÁbOMý «— ÂUOÄ t bM²¼ v½U Ê«—«b½U1« ÈË dE½ “« ÆbA¹b½«Åv œuš dBŽ ÊUO×O l{Ë tÐÆbM?MÅv —U?J½« «— ʬ ¨ÂU?O?Ä ÊbO?Mý œu?łË UÐ t b?M?²?¼ v½U? ÊU?½U1«ÅvÐ Æb?½d¹c?ÄÅv «— ʬ˫ —UJ?½« U¹ v?O?Ž “« È—«b³?½U?ł Z¹—bð t?Ð t½u~?Ç t b?¼œÅv ÊUA?½ œu?š “Uſ¬ —œ U?M?Šu¹ qO?$«7? s¹« Êu?Ç œd?O?Ö —«d? vÝ—d?Ð œ—u? b?¹U?Ð e?O?½ Èd?~?¹œ `?D?Ý —œ qO?$« 7? Æœd?O?ÖÅv u?Æb¼œÅv —«d VÞU «— qO$« ÊUÖbM½«ušv½UN?ł s¹« X¹—u?Q? UÐ ◊U?³?ð—« —œ «— v?O?Ž vÖb½“ ¨X??½ »U?Ð ±≤ vÞ —œ —U~?½ÅqO?$«r¼ ©≤± Uð ±≥® dš¬ ÈU¼Å»UÐ ÆbMÅv ÂöŽ« U¼ÅÊU½« —u?½ «— œuš vOŽ Æb¹U/Åv `¹dAð ÈËÏtÐU?D?š Æb?ýU?Ð @½—œÅvÐ Ë È—u? b?¹U?Ð aÝU?Ä s?¹« ÆXÝ« ÊU?1« ÈË— “« v?ÝU?Ä Âe?K?²?? 5?M?Ç—«uýœ ÊbO?Mý È«d?Ð Ë ÁœdA? —UO?Ð Áb?ý Áœ«œ —«d VO?K Ë !— “U?ſ¬ “« q³ XÝ—œ t v?OŽ“« eO½ Ë b½U0 vUÐ v½U1«ÅvÐ —œ U¹ œ—ˬ ÊU1« U¹ t œdO~?Ð rOLBð b¹UÐ qO$« ÏÁbM½«uš ÆXÝ«tÐ Êœ«œ ‘uÖ ¨XLKþ —œ Êb½U U¹ —u½ ÈuÝ tÐ 7— ÊUO b¹UÐ Ë« ÆbMJ½ U¹ bMJÐ ÈËdOÄ vOŽs tÐ t v½U U?ð «ÅÁb¬ ÊUNł tÐ —u?½ ʬ sò ∫bM¹e?ÖdÐ «— vJ¹ ʬ Êœd? œ— U¹ vO?Ž sÝÆ©¥∂∫±≤® åbM½U/ vJ¹—Uð —œ b½—ˬ ÊU1«åœ—«œ È«ÅÁb?M??M?? È—Ë«œ œd??¹c??á?½ «d?? —U??²??H??Ö Ë b?M?? œd??Þ «d?? f d??¼ t X??¼ È—Ë«œòtłu𠜗u vOŽ —UAÐ qÐUI —œ «— ÊU1« œd—U? XOL¼« b¼«ušÅv —U~½ÅqO$« Æ©¥∏∫±≤®Æb¼œ —«dt²U¹ ÁuJý `O vOŽ—œ Ϋb?F??Ð “U??Ð Ë åœu??/ —U??O???Ð ÈU??¼Åt½U??A??½ v??O??Žò t œ—«œÅv —U??N??þ« ≥∑∫±≤Å—œ U??M??Šu??¹ÆÆÆ œ—ˬ ÂU$« tÐ d~¹œ ÈU¼Åt½UA½ UÐ tÇ g½«œd?ÖUý dЫdÐ —œ vOŽòÅ∫b¹uÖÅv ≥±≠≥∞∫≤∞VOK Ë !— tÐ ◊uÐd? t «— vAÐ tK?Lł Ëœ s¹« Æåb¹—ˬ ÊU?1« ULý U?ð b½bý t²?ýu½ UN½¬ U?«Ê«—U~½ÅqO?$« d~?¹œ dE½ “« Ë U?MŠu?¹ dE?½ “« Æb¼œÅv —«d »u?Ç—UN?Ç p¹ —œ XÝ« eO?šU²Ý— Ë—u½ uðd?Ä —œ t v½U1« —œ jI b?¬ ÊUNł tРʬ d?ÞUš tÐ Ë« t⽬ ÈU?MF? Ë vOŽ vÖb?½“ ÈUMF?±¥∞

Page 140

±¥±ÊU1« tÐ vOŽ uŽœ œ—ˬÅv œułË tÐ «— ÊU1« t⽬ ÆœuýÅv Áb?O½U−MÖ b¹¬Åv œułË tÐ —cÖ¨t½U?A?½ s¹« ÆXÝ« VO??K? ¨t½U?A?½ t½u??/ s¹d?²?N?Ð Æb??¼œÅv ÂU?$« ÈË t vzU?¼Åt?½U?A?½ t½ XÝ«Æœ“UÝÅv UMFdÄ «— UO½œ s¹« tÐ vOŽ Êb¬U?ð XH?Ö «— s¹« Ë b??O?A? r¼«u??š œu?š Èu?Ý tÐ «— tL??¼ Âu?ýÅ Áœd?Ð ôU??Ð 5?“ “« Êu?Ç s ËòÁuJý œuš VOK? Ë !— —œ vOŽ Æ©≥≥≠≥≤∫±≤® åœdO?0 X¹UÐÅv vÖd tÇ tÐ b?¼œ ÊUA½ÆXÝ« t²U¹`O vOŽ d~öŽ« v³½ ÈUOFý«qI?½ U?Ð qO?łU??½« —œ Æb?M?Åv ÁœU?H??²?Ý« Êu?ÖU?½u?Ö o?¹d?Þ tÐ oO?²?ŽÅb??N?Ž Êu?²? “« b?¹b??łÅb?N?ŽÂ—UNÇ qO$« Æ.uýÅv Ë—ÅtÐË— XÝ« ‰U?Jý« UÐ ÂÏ«uð UN?½¬ hOAð t vð«—Uý« ¨oO?œ ÈU¼Å‰uXOULð “« vU?Š ÈU¼Å‰uÅqI½ ’u?BšÅtÐ Ë XÝ« ‰u qI½ È«—«œ qO?łU½« d¹UÝ “« d?²L —UO?Г« vM?² `?O? “«— o?I?% tÐ ◊u?Ðd? ÈU¼Å‰u?Åq?I½ ‰U?¦? È«d?Ð Æœu?ýÅv Áb?¹œ d?²?L? ¨`O?? “«—vO?Ž t⽬ t½u?~Ç t œu?ý Áœ«œ ÊUA?½ Uð Áb?ý »U?²?½« —U~?½ÅqO$« jÝu?ð t XÝ« oO?²ŽÅb?NŽ—œ ÎUIOœ U?MŠu¹ ÆœuÐ Áb?ý ÂöŽ« dO«e? —œ U¹ UO³?½« V² —œ vMýË— tÐ b?¼œÅv ÂU$« U¹ b¹u?ÖÅvb?M?L?¼u?J?ý v³?O?d?ð —u? tÐ Ë XÝ« È«ÅÁó¹Ë XO?L?¼« È«—«œ t œ—ˬÅv v?u? qI?½ ±≤ »U?Ðv³½ d?~?¹œ ÊUM??Ý dO??Hð Ë ©≥∏∫±≤® åb?Ý— oI?% tÐ v³½ ÈU?O?Fý« —U?²?HÖ U?ðò ∫œu?ýÅv t¹«—«åXÝ« ÁbO?½«œdÖ @M?Ý «— ÊUA?¹UN?œ Ë XÝ« Áœd —u? «— ÊUA?½UL?AÇò ∫XÝ« t²?HÖ t —u?ct v ʬò ∫œ“U?ÝÅv sýË— «— UN?½¬ ÈUM?F v?O?Ž ÊUM?Ý tÐ Á—U?ý« UÐ U?MŠu?¹ U« Æ©¥∞∫±≤®Áœó Ë t²d¹cá½ «— Ábý ÁbOMý Âö t XÝ« v ÆÆÆœ—«œ UMOÐU½Åv½ULAÇÅËÅXÝ«ÅÁœ—ËUO½ÅÊU1«oI?% ”b?I? t²?ýu?½ VO?ðd?ð s¹b?Ð t b?¹u?ÖÅv U?M?Šu?¹ Æåb?M?Åv vH?½ XÝ« Áb?ý ÂöŽ« t «—ÊUOœ¬ ÊUO tÐ `O? Êb¬ —œ XÝ« Áb¹œ b?³F —œ v³½ ÈUO?Fý«ÅtÅ«—Å«bšÅÁuJýÅʬÅÆX?Ý« t²U¹U?ýU?L?ð «— Ë« Áu?J?ý U?òÅ∫b?M??Åv Á—U?ý« 5?M?Ç œu?š qO?$« “U??ſ¬d?Ý —œ U?M?Šu?¹ Æb?ÐU?¹Åv o?I?%Æå.œdÖl«Ë t VOK Ë !— ÊU¹d?ł Êœd ‰U³?½œ È«dÐ «— œuš ÏÁbM?½«uš ±≤ »UÐ —œ UM?Šu¹ s¹«dÐU?MÐdÖ« Ë œd¹cá?Ð œuš ÊUÖb?¹eÖdÐ ÊU?O tÐ «— vO?Ž Êb¬ ÁbM½«u?š dÖ« Æœ“UÝÅv ÁœU?¬ bý b¼«u?š—UJ?ý¬ v?O?Ž —œ t «— «b?š Áu?Jý Ë Áœ—ˬ ÊU?1« fÄ b?¹U?/ ÈËd?O?Ä v?OŽ “« Èœd?ÖU?ý b?M?½U?åÆXÝ« t²?U??¹ Áu??J?ý Ë« —œ «b??š Ë t²??U?¹ Áu??J??ý ÊU???½« d???Ä Êu??M?«ò Æb??¹œ b?¼«u??š œu??ýÅvÆ©≥±∫±≥®øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 141

ÆÆÆv½U“ „b½«‰uÝ— ÈUMŠu¹ ÊUMÝvOŽ ÊUMLýœ Ë ÊU¹œuN¹UMŠu?¹ qO$« o³Þ V?OK Ë !— X¹«Ë— ¨”b?I tFL?ł g¹UO?½ rÝ«d È—«eÖd?Ð vÞ tUÝ d?¼åÊU¹œuN¹ò Á˛«Ë Êb?OMý U?Ð v¼UÖ b¼œ ‘u?Ö Xœ UÐ «— Xz«d s¹« t v?½U ÆœuýÅv? Xz«db¹¬Åv dE½ tÐ ÆœuýÅv dÞUš ÁbO$— œË—Åv —U tÐ vOŽ ¯d Êôu¾ vdF È«dÐ ÎU³Uſ t5½u?š sL?ýœ Ê«uM?Ž tÐ œu?N?¹ Âœd tL?¼ vd?F? “« v¹uÖ ¨œu?ýÅv/ qzU? vd? —U~?½ÅqO?$« tÈd²AOÐ ÈU¼ÅËUHð U𠜓U?ÝÅv ÂeK «— Ë« v¹—Uð XIOIŠ t vð—u? —œ ¨XÝ« œuMýuš vOŽÆœuý qzU ÊU½¬ ÊUO «—ʬ —œ åÈœuN?¹ò Á˛«Ë t Ë— ʬ “« ¨X½«œ ◊u?Ðd? qO$« vU?L?ð tÐ Ê«uðÅv «— d?« s¹« U?«tÐ Ê«uðÅv «— Êu?²? t œuýÅv? Áb¹œ 7? —œ oL?Fð —u? —œ U?« ÆXÝ« Áb?¬ vHM? ÈU?MF? tÐÆœu/ ÈbMÐÅrOIð b½dÐÅv —U tÐ ËUH² ÎöU v¹UMF UÐ «— rO¼UH ÊUL¼ t ÁËdÖ bMÇt¹œuN¹ ÊUMUÝqO$« g?Ð s?¹dðÅv?1b ʬ ”U?Ý« d?Ð t Áb?ý œU?N?M?A?O?Ä È«ÅtO?{d? »U?²? s¹« tb?I —œjЫ˗ U¼ÅÈdUÝ UÐ t¹œuN¹ ÊUM?UÝ ÆXÝ« Áb¬ œułË tÐ ÈdUÝ v×O? ÈU¼ÅXŽULł —œ —UNǪ≤µ∫≥ ª±π∫±® œu?ýÅv d?– q?O?$« —œ v?K??ð ÊËb?Ð U??N?½¬ ÂU?½ œu??łË s¹« U?Ð b??M?²?ý«b??½ tM???ŠtÐ «— vUŽ È«—u?ý U?N?½¬ ÆbM?²?¼ œu?N?¹ vU?Ž È«—uý ÊU?M?¼U? vO?Ž vI?O?IŠ ÊU?M?Lýœ Æ©µ¥∫±±“« Ë b?M??¹U?/Åv «e??Ž« ÈË Èd?O??~?²??Ýœ È«d?Ð «— Ê«“U??Ðd?Ý Ë b??½—«œÅv«Ë v??O?Ž Êœd?? Âu?J??×?Æ©∂∫±π ª≥∫±∏ ªµ≥≠¥∑∫±±® b¹U/ »uKB «— vOŽ t bM¼«ušÅv fÞöOÄv³¼c UUIX?½ UŽU?L?²ł« ÊU?O? jЫ˗ vÖdO?ð t b?¼œÅv ‘d²?Ö «— œu?š X¹«Ë— vU?~M?¼ U?MŠu?¹s¹« dOŁQ?ðÅX% Ϋb¹bý U?MŠu¹ qO?$« ‘—U~½ Æb?ÐU¹Åv bý œu?N¹ v³¼c? UUI? Ë ÊUO×?OÂU?½ d?~??¹œ ¨œu?ýÅv ÂU?$« Èd??²?A??O?Ð U?O??¹e?ł d?– U??Ð v?O??Ž ÊU?H?U??? vd??F? Æœ—«œ —«d? d??«ÁœËe?« ʬ tÐ v²??Š«— tÐ åÂu? Ê«d?O??Äò Ë åÊU?³??ðU?ò vU??Ý« Ë X?O??½ Áb?M?M?? l½U? åÊU??M?¼U?òÂU½ X% «— U?N?½¬ tL?¼ —U~?½ÅqO?$« b?M²??¼ Âu? v½U?ŠË— UU?I? s¹d?ðôUÐ U?N?½¬ Êu?Ç Ë œuýÅvs¹« t b?¹œ Ê«u?ðÅv v½U?ݬ tР—U?N?Ç qO?$« oO?œ tF?U?D? U?Ð U?« Æb?¹U?/Åv d?– åÊU¹œu?N?¹ò—œ t½«ËUJ?−M? v¼U?Ö Ë nFý Ë —u?ý U?Ð v¼UÖ ¨Áœd? ŸU?L²?ł« t vu? vMF? tÐ e?Öd¼ ÕöD?«ÆXO½ b½—«œ —uCŠ œuš ÊUHU× UÐ vOŽ Á“—U³±¥≤

Page 142

±¥≥ÊUO¹dvœU?¬ t v?¹d? ÊU?M?¼U? Êu?«d?O?Ä X¹œu??N?¹ ÈœöO? ∑∞ ‰U?Ý —œ rO?K?ý—Ë« ◊u?I?Ý “« fÄ“« jI bý “Uſ¬ ÊU“ ʬ —œ t È“U?Ý“UÐ —U Æb¹œdÖ qO?JAð Á—UÐËœ b½œu?/ fOÝQð «— UM?OUł“« ÊUO×O t œuÐ VOðdð s¹b?Ð Ë œuý ÂU$« X½«uðÅv „uJA dU?MŽ ÊœdÐ ÊUO “« o¹dÞÈ«ÅtKLł `O Ê«œdÖUý dOHJ?ð —uEM tÐ ¨v¹«bł s¹« 7U¹ oI% i×? tÐ Æb½bý œdÞ tOM5?M??Ç ¥≤∫±≤ —œ U?M??Šu??¹ Æb?ý Áb??O?½U??−??M?Ö åXd??Ð Áb?−??¼ò ÊË—œ —œ X³??Ý vL??Ý— ÈU?Žœ —œÊUO?¹d V³?Ý tÐ U« b?½œ—ˬ ÊU1« Ë« tÐ È—U?OÐ ¨U?݃— 5Ð —œ v²?Š s¹« œułË U?Ðò ∫b¹u?ÖÅvÊUO ÁUÖd¼ Æ©≤∫±∂ ª≤≤∫π „Æ—® åb½uý Áb?½«— ÊËdOÐ tOM “« «œU?³ b½«œÅv/ “ËdÐ «— œušÏÁ˛«Ë Æb?M?ÐU?¹Åv g¹«d?Ö d?~?¹b?J?¹ Êœu?/ d????L?ð tÐ 5?d?Þ œu?ýÅv —«d?d?Ð v?¹«b?ł t²?Ýœ ËœtÐ t È«ÅÁb?Ž ʬ È«d?Ð åv×?O??ò Ê«uM?Ž t? —uÞÅÊU?L?¼ Xd?Ö œu?š tÐ v?H?M Ït?³?Mł åÈœu?N?¹òÆXý«œ vHM t³Mł bM²—Åv tOMs¹« —œ Ë bM?²?¼ ÊUO?¹d? vO?Ž ÊUM?Lýœ t b?MÅv b?OQ?ð v¼UÖ —U?~½ÅqO?$« ‰UŠ s?¹« UÐvHM ÈUMF? ÁU~½¬ ÆbÐU?¹Åv dðÅÁœd²Ö v?¹UMF Âu vU?Lð vdF È«d?Ð åÈœuN¹ò tLK? —uåœu????N????¹ `B????ò ¨©≤∫∑® åœu????N????¹ b????O????Žò Êu????«d????O????Ä X³????×???? Ë œË—Åv? 5????Ð “« Á˛«Ë s¹«—œ t ÊU¹œu?N¹ tL?¼ò Ë ©¥∞∫±π® åœu?N¹ rÝ—ò ¨©±∫≥® åœu?N¹ ÈU?݃—ò ¨©µµ∫±±ª±≥∫≤®Æb½“Åv —Ëœ ©≤∞∫±∏® åb½uýÅv lLł b³FtÐ UN?½¬ ÊUO “« È—U?O?Ð fJŽd?Ð tJ?KÐ b½“—ËÅv?/ vML?ýœ vO?Ž tÐ X³?½ ÎU«e?« UN?½¬ tL¼Æ©±≥∫±≤® b½—ˬÅv ÊU1« ÈË”«d¼ v³¼c UUI “« UN½¬ ÆbM½UÅv vUÐ vHOKJðöÐ —œ åÊU¹œuN¹òÅUË« d²AOÐ —œ U«UN½¬ tÐ v?OŽ ÆbM?¼œÅv Ãdš tÐ ◊U?O²Š« vb?½« ©≤≤∫π® œ«“—œU —u s¹b?«Ë bM?½UL¼ Ë b?½—«œ∫œuÐ b¼«uš d¹œ d~¹œ ʬ “« bFÐ «d¹“ bM¹UOÐ —u½ ÈuÝ tÐ XÝ« ÊUNł —œ —u½ Uð t œ—ˬÅv —UAbO¼«u?½ Ë œd bO?¼«uš VKÞ «d?ò b¹uÖÅv Ë« ∫b?M²H?ÖÅv œuš ÊUO? —œ ÂU~M?¼ ʬ —œ ÊU¹œuN?¹åørOÐUOÐ «— Ë« X½«uð rO¼«u½ t X— b¼«uš U− tÐ d~ ¨XU¹ÆbM²AÖ“UÐ —UE²½« XUŠÅtÐÅÁ—UÐËœÅfáÝÅËÅb½œ—ˬÅÊU1«Å«b²Ð«Å—œÅtÅbM²¼Åv½UÅd~¹œÅeO½ÅË“« vCFÐ Æœ—«œ dE½ b «— å—U³ðÅÈœu?N¹ ÊUO×Oò ÊU“ s¹« —œ —U?~½ÅqO$« t bÝ—Åv dE½ tÐÆb½uý «bł UOK “« tOM UÐ v¹Ë—U¹Ë— lu —œ b½býÅv —u³− UN½¬ ÈU¼ÅXŽULłUÐ b¹UÐÅv ÊœuÐ vOŽ œdÖUý È«dÐ UN½¬ U¹¬ ∫b½dOÖÅv —«d ‘«d)œ vÐU²½« qÐUI —œ UN½¬øbM¹U/ tDЫ— lD œuš Ê«—«œ«dÐb¹¬Åv œuN¹ “« U$ÈdUÝ Ê“ UÐ X³×? lu —œ Æœ—«œ ÈdOÖÅr?AÇ ËUHð ʬ d~?¹œ Êu² UÐ qO?$« “« 7 s¹« ÈœuN¹ b{ s( ‰œUFð v¹UNMð tÐ b½«uðÅv d?cð s¹« ÆåXÝ« œuN¹ “« U$ò ∫b¹uÖÅv vOŽøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 143

ÆÆÆv½U“ „b½«Á—UÐ dÖœ v¹U?MŠu?¹ ÈU¼ÅXŽU?Lł U?¼Å‰«bł ÊU?¹UÄ “« b?FÐ Æb½“ r?¼dÐ ÎöU U?MŠu?¹ qO$« —œ «—¨”bIÅ»U² —œ «— œuš ÈU¼ÅtA¹— ¨u½ “« ÁU?~½¬ Ë bM¼œÅv qOJAð dOG? ÈUOݬ —œ vðUŽUL²ł«—«uýœ g?ýu b?¹U?ý Æb?M?ÐU?¹Åv “U?Ð Áb?ý qI?²?M? U?N?½¬ tÐ œu?N¹ Âu? “« t ¯—e?Ð »U?²? s¹« —œœ—UÅv vJ¹ò ∫b¹uÖÅv t UM?Šu¹ qO$« —œ —uc `O? ÊUMÝ ÊbOM?ý UÐ ÊULOÄ Âu ÈU?O³½«Ë b½«ÅÁbO?A XL?Š“ Ê«d~?¹œ ÆÆÆbO?M Ë—œ U?ð «ÅÁœU²?Ýd «— U?Lý s ÆÆÆb?MÅv Ë—œ Èd?~¹œ ËÆœuýÅv Áb½“ U¼ÅÁdÞUš —œ ©≥∏≠≥∑∫¥® åÆÆÆb¹dÐÅv ÁdNÐ ÊUA¹« XLŠ“ “« ULý±¥¥

Page 144

±≥≠±∑ UMŠu¹ r²A¼ qBXÝ« ÁbOÝ— XŽUÝŸ«œËœuš ÈË— gO?Ä «— åÁuJ?ý »U?²ò U?¹ åVO?K Ë !— »U?²ò Êu?M?« åU¼Åt½U?A?½ »U²?ò “« bF?ÐÆb¼œÅv qOJAð «— UMŠu¹ qO$« “« ¯—eÐ gÐ 5Ëœ l«Ë —œ å»U²ò s¹« Æ.—«œ—cÖ —bÄ ÈuÝ tÐ ÊUNł s¹« “« vO?Ž XÝ« —«d t v²ŽUÝò —œ ”bI Ït³M?A−MÄ Vý —œ eOÇ tL¼—«eÖdРʬ —œ g½U²ÝËœ U?Ð «— dš¬ ÂUý vO?Ž t È« t½UšôUÐ —œ tF«Ë 5?²½ Æœu?ýÅv “Uſ¬ åbMÊuš Ë sð rO??Ið 5?¹¬ U¹ È—«e?~?ÝUá?Ý rÝ«d? v¹UÄd?Ð ÏÁ—U?Зœ UM?Šu¹ qO?$« Æb?¼œÅv ÈË— b¹U?/ÅvÊUMÝ “« t²?ý— p¹ Ê«œdÖUý ÈU?¼UÄ 7?ý ÊU¹dł d?– “« fÄ tKUöÐ U?« b¹uÖÅv/ vM?Ý œuštÐ v¼UÖ Ë t²ý«œ «— u~²HÖ XUŠ v¼UÖ ÊUMÝ s¹« Æb¹U/Åv qI½ ÊU½¬ tÐ »UDš «— vOŽ b½Ë«bšÆbM²¼ Ÿ«œË ÊUMÝ ¨ÊUMÝ s¹« Æb¹¬Åv—œ vOŽ v½ôuÞ ÈU¼ÅtÐUDš —ueOÇ t?L¼ Êu?M« œu?łË s¹« UÐ Ë XÝ« Áœ«œ œU?Ž U¼ÅqO?CH?ð Ë Õdý Ÿu?½ s¹« tÐ «— U U?MŠu?¹ qO$«Âœd ¯—eÐ ŸUL²ł« t?Ð »UDš vOŽ ÊU?MÝ ¨qO$« ‰Ë« gÐ —œ Æœd?OÖÅv œuš tÐ È«ÅÁ“Uð —uU¹ b½—ËUOÐ ÊU1« b¹UÐ U¹¬ t bM¹U/ »U?²½« Uð Xý«œÅv«Ë «— ÊUÖb½uMý X¹UÐÅv ÈË Âö Ë œuÐ7— “« fÄ U?NM?ð sÝ ÆXÝ« Áœd? u?Kš œu?š ÊUÖb?¹eÖd?Ð U?Ð vO?Ž ÊuM?« U« øb?M?¹U/ œ— «— ʬVý ¨ÊUNł —u?½ vO?Ž t½Uš s¹« —œ U?« åœuÐ Vý ÊËd?OÐ —œò ∫b?¹uÖÅv U?MŠu¹ Æœu?ýÅv “Uſ¬ «œu?N¹ÆXÝ« Ê«—«b½U1« tÐ »UDš g½UMÝ Ë b¹U/Åv ⁄ËddÄ «— Ê«œdÖUýË ¯—eÐ —U Æb¬Åv b?½Ë«bš jÝuð Ábý ÂU?$« ÈU¼—U ‰U?³½œ tÐ U¼u~?²HÖ ÊuM?Uð s¹« dÐ ÁËöŽÊuM«ò ∫XÝ« ʬ ÈUA?~¼«— `O? —U²H?Ö Æ`O e?OšU²Ý— Ë ¯d? “« œuÐ b¼«u?š —U³Ž d?š¬ t½UA½Æ©≤π∫±¥® åb¹—ˬ ÊU1« b¼œ ÈË— v²Ë Uð «Åt²HÖ b¼œ ÈË— tJ½¬ “« gOÄ ULý tÐ ›«— s¹«¤È«dÐ ÊUM?Ý ÂUL?ð ÆXÝ« eOšU?²Ý— tb?I ¨sL{ —œ Ë œu?Ð b¼«uš ÊU?1« ¯—eÐ g¹U“¬ ¨V?OKÊ«uMŽ tÐ t½ Ë —bÄ ÈuÝ tÐ ÈË —cÖ Ê«u?MŽ tÐ vOŽ ¯d qL% È«d?Ð Ê«œdÖUý t œuýÅv t²HÖ Ê¬tÐ ¨t²?Ý— »«d?D?{« “« Ê«œdÖU?ý t œu?Ð b?¼«u?š “ô 5?M?ÇÅr¼ Æb?M?M? «b?O?Ä vÖœU?¬ e?O?Ç tL?¼ ÊU?¹U?Äg½U²ÝËœ tÐ «— v?OŽ t v¹U¼b?½uOÄ t XÝ« È—Ëd?{ d« s¹« nA e?O½ Ë bM?ÝdÐ ÈœUý Ë g«—¬ÆœuýÅv dðÅvLOL v½U“ d¼ “« b¹U/Åv qËË« ÊuM« Æœ—«œ ÈdðdÐ ÊUJ? Ë ÊU“ dÐ t XÝ« vzUOŽ œ—ˬÅv ÊU?Г dÐ «— Ÿ«œË ÏtÐUDš t vÈU¼Å»UÐ —œ UMŠu¹ Æb¹u?ÖÅv sÝ ÁbM¹¬ ÈU¼ÅÊ«—Ëœ ÊUO?×O tÐ »UDš t XÝ« Áu?Jý dÔÄ v×ObMÅv t¹cGð «— U?OK ÏtA¹b½« tL?¼ “« gOÐ t «— b¹bł bNŽ “« vðU?×H ʬ ¨œuš qO$« ±∑≠±≥ÆbMÅv ÈbMÐÅlLł eO~½«ÅXH~ý È«ÅtŽuL− —œ±¥µ øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 145

XÝ« ÁbOÝ— XŽUÝU¼UÄ 7ý©≤∞≠±∫±≥ UMŠu¹®ÆbMÅv ÊUO?Ð «— Ê«œdÖUý ÈU?¼UÄ 7?ý X¹«Ë— t XÝ« È—U~½Åq?O$« UNM?ð UMŠu?¹Ê«œdÖUý tÐ vOŽ t bÝ—Åv dE½ tÐ 5MÇ Æb?¹U/Åv ÊUݬ ‰Ë« ÁU~½ —œ ʬ dOHðULý ÈU¼UÄ r²?¼ œU²Ý« Ë b½Ë«bš t s dÖ« fÄò ∫b?¼œÅv vMðËd “« vÝ—œ œušÆ©±¥∫±≥® åbO¹uAÐ «— d~¹bL¼ ÈU¼UÄ b¹UÐ eO½ ULý ¨Â«Åt²ý «—U?O??¹e??ł “« Èœ«b?F??ð øXÝ« t²??ý«œ d??E??½ —œ Áb?½—U??~??½ t XÝ« v×??O??{u?ð t?½U?~??¹ s¹« U??¹¬tÐ ÊuÇò ∫b¹u?ÖÅv t ʬ ÁuJ?ý UÐ tb?I X?½ Æb?M¹U?/ œU−?¹« b¹œdð d?« s¹« —œ bM?½«uðÅvU¹¬ Æ©±∫±≥® åœu?/ X³×? ÂU$«d?Ý Uð «— U?N½¬ Xý«œ X³?×? bM?½UN?ł s¹« —œ t œuš ÊU?Uš5M?Ç ”d?D?Ä tÐ v?O?Ž dðb?F?Ð vb?½« øXÝ« X³?×? s¹« qO?œ Ê«œdÖU?ý ÈU?¼U?Ä Èu?ý Ë X?ýÆ©∑∫±≥® åÅX?½«œ v¼«u?š Ϋb?F?Ð U?« ÆvM?Åv/ „—œ Êu?M?« rM?Åv s «— tâ?½¬ò ∫b?¹u?ÖÅvœułË s¹« UÐ t b?Ý—Åv dE½ tÐ 5?MÇ U« b¼œÅv `?O{uð UłÅÊU?L¼ «— VKD? s¹« vOŽ tÇ d?Ö«∫b¹«e«Åv tK?UöÐ b?½Ë«bš Æb?OLN? b¼«u?š «— qLŽ s¹« ÈU?MF e?OšU?²Ý— “« b?FÐ UN?Mð ”d?DÄ—u t?Ð b?¹UÐÅv? U?¼U?Ä 7?ý U?¹¬ Æ©∏∫±≥® åÅX?ý«œ v¼«u??½ rO?N?Ý s U?Ð .u?A?½ «d?ð dÖ«òÁœUÝ Âu?NH? “« dðôU?Ð v¹UM?F qL?Ž s¹« tÐ b?¹UÐ Èu? ‰UL?²Š« tÐ øb?¹¬—œ XO×?O? vÝUÝ« 5?¹¬È—ˬÅXH~?ý “d?Þ tÐ U?M?Šu¹ qO?$« —œ tF?«Ë s¹« t rO?M?O?O?ÐÅv v²Ë ’u?B?š tÐ ¨œ«œ vM?ðËd?—œ rN tE?( s¹« t b?¹¬Åv “ô s¹«dÐU?MÐ ÆX?Ý« Ábý ÂU?ł Ë ÊU½ È—«e?~?ÝUá?Ý 5¹¬ s¹e?~?¹UłÆœuý vÝ—dÐ Èd²AOÐ Xœ UÐ ”bI Ït³MýÅZMÄ ÂUýu~²?HÖ ¨©µ≠±∫±≥® X¹«Ë— ‘—«eÖ ∫œd? rOI?ð gÐ tÝ tÐ Ê«uðÅv? v½Uݬ tÐ «— X¹«Ë—Æ©≤∞≠±≤∫±≥® vOŽ b½Ë«bš `¹UB½ Ë ©±±≠∂∫±≥® ”dDÄ UÐXdÖ œuš dÐ «— ÁœdÐ ÏÁdNÇ—œ t Xý«b?M?Ä `O?? Èœ«—« Êœd? d?O?I?% œu?š “« Èd?¹u?B?ð «— U?M?Šu?¹ X¹«Ë— Ê«u?²?Ð b?¹U?ý∫XÝ« Ábý ÁbO¹«dÝ 5MÇ ÊUOáOKO tÐ »UDš ‰uÝ— fuÄ œËdÝvN?ð «— œu?š tJ?K?Ð ¨œd?L?A??½ XL?O?M?ſ œu?š d?Ð XšU?ÝÅv? ÊU??J?¹ —b?Ä U?Ð «— Ë« t v²?³??ðd?òtÐ U?ð «— 7A?¹u?š XU?¹ qJ?ý ÊU??½« —u? tÐ t Ë« ÆXd?Ö œu?š d?Ð «— Áœd?Ð Ád?N?Ç Ë XšU?ÝÆ©π≠µ∫≤v® åÆÆÆVOK ÈË— dÐ ¯d ¨XšUÝ sðËd ¯d tKŠdsýË— —UOÐ œuýÅv qO$« ÂËœ gÐ bML¼uJý tbI —œ ¯d tÐ t vð«—Uý« XIOIŠ —œË« Æåb?M?? —c?Ö —b??Ä V½U?ł tÐ ÊU??N?ł s?¹« “« U?ð Áb??O?Ý— Ë« XŽU??Ýò t b?½«œÅv? v?O??Ž ÆXݫʬ “« gOÄ fOK?Ыò ‰UŠ 5L?¼ —œ ÆåœË—Åv «bš V½Uł tÐ Ë Áb?¬ «bš œe?½ “« Ë«ò t b½«œÅv t œuýÅv ÂöŽ« U tÐ tMO“ s¹« —œ ÆåbM rOKð «— Ë« t œuÐ ÁœUN½ vÞu¹dÝ« È«œuN¹ ‰œ —œ±¥∂

Page 146

±¥∑ÈË XÝœ tÐ «— eOÇ tL?¼ —bÄ Æb¹U/Åv? X³× d?š¬ tÐ Uð «— œuš ÊUÖb?¹eÖdÐ v?OŽ t½u~?ÇÆœdOÖÅv œuš tÐ «— ÁœdÐ ÁdNÇ ÁU~½¬ Ë XÝ« qU Èœ«“¬ Ë —«b²« È«—«œ Ë« Ë ÁœdáÝŸuM?2 œ«ó½ÅÈœu?N?¹ Ê«—«e?~?²b?š tÐ —U? s¹« qO?L?% Ë œu?Ð ÊU?ÖœdÐ n¹U?þË “« U?¼U?Ä 7??ýU¹¬ Æb?M —Ëœ œu?š “« «— œuš ÂU?I? b¼«u?šÅv v¹u?Ö œ—ˬÅv—œ «— œuš ”U?³ v?O?Ž ÆXÝ« ÁœuÐXO½ v²?ýu½dÝ V?OK U?¹¬ øbA?ÐÅv ÂuN?H ÈË ¯d tÐ t vðu?³½ XÝ« vK?LŽ ¨Xd?Š s¹«øœuýÅv ÊUöſ VOB½ t«bš t XÝ« s¹« ”U?³ v½U?F “« vJ?¹ ”bI?Å»U?² o³?Þ Æœ—ˬÅv—œ «— œuš ”U?³ v?OŽrAÄ “« ”U?³ ÊU?A¹« È«d?Ð v²Š Ë b?M?Åv È“u?œ ¨Áb¹œ rš“ Ë —U?J¼U?M?Ö È«uŠ Ë Âœ¬ d?ЫdÐ —œs¹« Êœd „dð tÐ b?½«uðÅv ”U³? s¹« ÊbM s¹«d?ÐUMÐ Æb?½UýuÄÅv «— ÊU?A¹« Ë œ“ËœÅv Ê«uO?Š«— œuš ”U³ dš¬ ÂUý —œ v?OŽ Æœuý dO³?Fð ÈbÐ —b b{ dÐ ŸU?œ Ë b½Ë«bš X³× d?ÔÄ ÁU~½¨vðb „b½« “« b?FÐ t œ—«œÅv ÂöŽ« —U?²— s¹« U?Ð Ë býu?ÄÅv Á—UÐËœ «— ʬ bF?Ð Ë œ—ˬÅv—œtÝ U« Æœd b¼«uš »uJO VO?K dÐ dNý ÊËdOÐ Ë œ—ˬ b¼«uš ÊËd?Ð «— Ë« ”U³ d~¹œ vÁ—UÐËœ ¨«b?š d??Ä U²?J?¹ Ê«u?M?Ž tÐ ¨t²ý«œ Èd?O?ÖÅsð “« q³? t «— v¼u?J?ýdÄ ”U?³? ʬ b?F?Ð “Ë—ÆeOšU²Ý— ⁄UÐ —œ U−M¹« vË ¨”Ëœd ⁄UÐ —œ ÁUMÖ “« gOÄ Âœ¬ ÊuÇÅr¼ bOýuÄ b¼«ušå.uA½ «— uð dÖ«ò∫b¹uÖÅv vOŽ ÆbMÅv bO¹ÏÅUð «— UMFdÄ Ë s¹œU/ qLŽ s¹« oLŽ ”dDÄ UÐ vOŽ Èu~²HÖ„—œ bOK ¨eOšU?²Ý— Ë ¯d “«— UNMð t œ—«œÅv ÂöŽ« s?Ý s¹« UÐ Ë åbOLN? v¼«uš ÎÅ«bFÐòeO½ v?OŽ Æœ—ˬÅv?dÐ ÷«d?²Ž« œU¹d? ¯d Ë !— ÂöŽ« s?¹« qÐUI? —œ ”dD?Ä ÆXÝ« ÈË —U²?—vLNÝ s UÐ .u?A½ «dð dÖ«ò ∫XÝ« —«c?ÖdOŁÏU?ð ʬ UL‡K “« p¹ d?¼ t b¼œÅv Èbł v?ÝUÄÆ©∏∫±≥® åXý«œ v¼«u½7ý«œ rNp¹dý ÊUOÐ È«dÐ ”bI?Å»U² —œ qF s¹« ÆXÝ« tOŁ—« Êœu?/ rOIð ÈUMF? tÐ 7ý«œ rNrNÝ Ë X«dý ¨U¼U?Ä 7ý Ɯ˗Åv —U tÐ œu?Žu 5“dÝ —œ «—¬ vÖb?½“ U¹ uJK? —œ ÊbýtÐ v½U?ݬ tÐ qL?Ž s¹« Æœ“U?ÝÅv d?¹c?ÄÅÊU?J?« v?O?Ž œu?š À«d?O? Êœd?Ð —œ «— Ê«œd?ÖU?ý 7?ý«œs¹« ÆœuýÅv „—œ XÝ« VOK? ÈË— dÐ ¯d d?~öŽ« ÊuM?« r¼ “« t t½«d³?UOÄ vK?LŽ Ê«uM?ŽÆœuýÅv U$ V³Ý vOŽ vMðËd ÆXÝ« ÊU¼UMÖ vÖeOUÄ tLAÇdÝ ¨¯dåU¼U?Ä 7?ýò “« sÝ lu? s¹« Uð ∫b?ÐU¹Åv? ‰u% d?¹uB?ð ±∞∫±≥ —œ t bÝ—Åv d?E½ tÐœU¹ tÐ «— U? Ϋ—u —U?³Ž s¹« Æb?¹uÖÅv s?Ý åÁœd u?A²?ý t v?ò “« vO?Ž ÊuM?« Ë œuГ« Èœ«bF?ð Æœ“«b½«Åv? ¨býÅv —«e?Öd?Ð 5²??½ ÈU?O?K? —œ t Èu×?½ ÊU?L¼ tÐ b?O?LF?ð rÝ«d?ÈË— dÐ ¯d? rO?u³?L?Ý UÐ b?OL?F?ð rO?u³?L?Ý t b½œd? „—œ 5M?Ç «— d?« s¹« U?OK? Ê«—b?ÄdÞU?š U?MŠu?¹ Ë œ“U?ÝÅv rO?N?Ý `O? e?O?šU²?Ý— Ë !— —œ «— U? ¨b?OL?F?ð Æœ—«b?½ UU?M? VO?KÆœd Ê«—u »¬ Ë Êuš »uKB ÈUOŽ Ábý Œ«—uÝ ÈuKNÄ “« t œ“UÝÅv ÊUA½øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 147

XÝ« ÁbOÝ— XŽUÝbOM s¹« eO½ ULýt bÝ—Åv dE½ tÐ 5MÇ ÆXÝ« Ábý Áœ—ˬ vOŽ v½ôuÞ X×O?B½ ¨”dDÄ UÐ u~²HÖ vÄ —œÈ—uÞ «— œuš XdŠ v?OŽ b½Ë«bš Æb?M²¼ iU?M² vK³? U¹¬ VUD U?Ð tÐUDš s¹« VU?Dʬ “« b¹UÐ Ê«œd?ÖUý t vMðËd? “« XÝ« vÝ—œ —uE?M ÆbýU?Ð ÊUݬ ʬ „—œ t b?MÅv tOłu?ðÆbM¹U/ ÈËdOÄÊU½“ t vJ?O½ ÈU?¼—U “« vJ?¹ t U?MF? s¹bÐ XÝ« Áœd? kHŠ «— ʬ ÏÁd?ÞUš t?OË« ÈU?O?KÁœuÐ å5ÝbI ÈU¼UÄ 7?ýò bM¹¬—œ ÊUÖuOÐ vL?Ý— ÁËdÖ pKÝ tÐ Uð bM¼b?Ð ÂU$« X¹UÐÅvʬ o³?Þ t t²??ý«œ œu?łË œu?N?¹ Êu??O?З ÊU?O?? —œ v²?M?Ý ¨s?¹« d?Ð ÁËöŽ Æ©±∞∫µu?L??O?ð≠±® XÝ«ÆXýÅv Ë« ÈU¼UÄ ¨œU²Ý« tÐ X³½ œuš È—U«b Êœ«œ ÊUA½ È«dÐ œdÖUýÁ—Uý« vMF¹ dOHð Ëœ d?¼ ÆXO½ ◊uÐd ‰Ë« dO?Hð tÐ ÎU«e« vOŽ Xd?Š “« ÂËœ dOHð s¹«XO½ —UÐ 5Ë« È«dÐ Æb½dOÖ —«d dE½ b r¼ —UM —œ XÝ« sJ2 bOLFð tÐÅÁ—Uý«ÅËÅeOšU²Ý—ÅtÐU« Æb¼œÅv qOJ?Að d~¹b?J¹ qLJ rO?UFð È«d?Ð «— È«Åt¹UÄ vOŽ b?½Ë«bš ÈU¼—U “« vJ?¹ tb½«Åt²Ý«uš UMŠu¹ Ê«œdÖUý Æb¹¬Åv dE½ tÐ —«u?ýœ ʬ 5OFð øXÝ« dðÅv1b UN½¬ “« p¹ «bÆœËd½ ÊUO “« ÈuMF ËdŁ tL¼ s¹« Uð œuý ȗˬÅlLł qO$« v¹UN½ ‘—U~½ —œ Ëœ d¼ tt œb½u?OÄÅv È«ÅtF?«Ë tÐ œu?ýÅv X¹«Ë— ‰uÝ— ÈU?M?Šu¹ jÝu?ð U−?M?¹« —œ t vO?Ž ÏtÐU?DštF?«Ë s¹« Æb?¼œÅv? ÈU?ł œu?š qO??$« —œ ÂU?ł Ë ÊU??½ È—«e?~?ÝU??á?Ý 5?¹¬ È—«d??d?Ð “« fÄ U??u?v?O?Ž Æœd?O?ÖÅv—œ U?N?½¬ 5?Ð vÖ—e?Ð Ë Âb?I?ð ÏÁ—U?Зœ Ê«œd?ÖU?ý ÊU?O? t XÝ« v¦?×?Ð “« —U?³?ŽULý ÊUO —œ s sJO ªb?M Xbš tJ½¬ U¹ bM?OA½ «cſ tÐ tJ½¬ XÝ« d²Ö—e?Р«bò ∫b¹uÖÅv“« ÈËdO?Ä È«dÐ v?O?Ž XÝ«u?š—œ “dÞ tÐ 5?M?Ç r¼ b¹U?Ð Æ©≥∞≠≤¥∫≤≤u?® år²?¼ ÂœU?š ÊuÇÊUL¼ eO½ ULý Âœd ULý UÐ t ÊUMÇ r¼ Uð ULý tÐ t XÝ« È«Åt½u/ s¹« «d¹“ò ∫œu/ tłuð œušË sð rOIð Ë È—«e~ÝUáÝ 5?¹¬ È—«ddÐ ‰U³½œ tÐ t vLJŠ U?Ð —U³Ž s¹« Æ©±µ∫±≥® åbOMl«Ë —œ Æ©±π∫≤≤u® åb¹—¬ Uł tÐ s? œU¹ tÐ «— s¹«ò ∫XÝ« ”UO? qÐU b¹¬Åv b½Ë«b?š Êuš«— œuš ÊUł t vœU?š ʬ vMðËd U?Ð 5MÇ r¼ Ë Áb?ý rOI?ð ÊU½ UÐ r¼ «— œu?š ÈUO?K b½Ë«b?šÊUA?½ U? U?OÐd?& Ë ”b?I?Å»U?² ¨f?JŽd?Ð Æb?M?Åv ȗˬÅlL?ł v~?½U~?¹ —œ b?M?Åv .b?IðÆœdÐÅv 5Ð “« «— UOK v~½U~¹ ¨d³Jð Ë v¼«ušœuš t½u~Ç t b¼œÅvtFUD UÐ bÝ—Åv dE½ tÐ ÁœUÝ «b²Ð« —œ t vO?Ž XdŠ s¹« t rOM V−Fð ʬ “« b¹U³½ UtMO?“ qÐUI? —œ Ê«œd?ÖUý ÈU?¼UÄ 7??ý ÆœdO?ÖÅv œu?š tÐ È« Áœd²?Ö ÈU?M?F ¨Ê¬ X¹«Ë— oO?œ7ý qLŽ —œ U?OK ÆXÝ« Áœu/ t¹c?Gð «— UO?K tA¹b½« Ábý Áœ«œ U?ł ʬ —œ t ÈbML¼u?Jýt½UA½ ¨b½Ë«bš ¯d d– ∫bMÅv Áb¼UA g¹uš oL?Fð È«dÐ «— t²J½ —UNÇ bŠ«Ë ʬ —œ ¨U¼UÄÊbO?ÐUð v?O?Ž Êuš Ë sð rO??Ið Ë È—«e?~?ÝUá?Ý “«— dÐ t È—u?½ Ë È—«e?~²?b?š t½u/ ¨b?OL?F?ðÆ©±∑∫±≥® å°bOM 5MÇ dÖ« ULý dÐ Uýuš ¨bO½«bÐ «— s¹« ÊuÇò ÆœdOÖÅv±¥∏

Page 148

±¥π”bIÅ»U² —œ Ÿ«œË ÈU¼ÅtÐUDšUMŠu¹ qO$« —œ Ÿ«œË ÈU¼ÅtÐUDš XÝdNU¼u~²HÖ Æ±©≤∞≠±∫±≥® U¼UÄ 7ý X¹«Ë—©≥µ≠≤±∫±≥® «œuN¹ X½UOš ÂöŽ«©≥∞∫±¥≠≥∂∫±≥® œdÖUý bMÇ UÐ u~²HÖU¼ÅtÐUDš Æ≤©±∑≠±∫±µ® „Uð q¦©¥∫±∂≠±∏∫±µ® ÊUNł dH½ œ—u —œ rOKFð©±∂≠µ∫±∂® U¼u~²HÖ tU³½œ©≥≥≠±∑∫±∂® U¼u~²HÖ ÈdOÖdÝ “« UŽœ Æ≥©≤∂≠±∫±∑® œuš —bÄ tÐ vOŽ ÈUŽœÁ«— tLðUš tÐ U¹ ÁœuÐ —UC²Š« ‰UŠ —œ t «— v½«—«cÖÅÊUOMÐ ÊUMÝ s¹dš¬ U¼—UÐ ”bIÅ»U²b?¼œÅv Áb?ŽË œu??š Ê«d??Ä tÐ «— Áœ«u??½U?š Ë 5?“ U?d??Ð »u?I?F??¹ Æb?½«ÅÁœd? qI??½ b?½«ÅÁb?O??Ý—s?Ý œu??š Âu?? È«d??Ð —U?Ð s?¹d?š¬ È«d??Ð œu??Ð Áb?O??Ý— Êœ—« œË— —U??M?? tÐ t vÝu?? Æ©¥πÅb??O?Ä®—U lýu¹ ÆXÝ« Ábý qOJA?ð ¯—eÐ d³UO?Ä s¹« v³¼c XOË “« ÎÅUUL?ð tOM¦ð »U²? ∫b¹uÖÅvÆ©≤¥lýu?¹® b?½UÝ—Åv? ÊU?¹UÄ t?Ð tÐU?A? È«Åt½u?Ö tÐ U?« d?ðÅtöš —u? tÐ «— œu?š vÖb?½“ ËÆ©±≤uLÝ≠±® œ“UÝÅv ÁU?Ö¬ «— qO¹«dÝ« Âu? œuý —Ëœ ‰uzUý —u?CŠ “« tJM?¹« “« q³ qOzu?LÝ≠±® œ—«cÖÅv ÈU?ł tÐ ÊU?L?O?K?Ý È«d?Ð œuš “« v?ÝUO?Ý Ë vöš« ¨v³?¼c? È«ÅtU?½ÅXO?Ë œË«œÈU?M?Ð Á—U??Зœ ÁœËe?« œu?š s??Ý tÐ Ë« ¨©≤π Ë ≤∏® ÂU?¹« a?¹—«u?ð »U?²?? o³?Þ Ë ©±≤≠±∫≤œU?ÄÆb¹uÖÅv sÝ rOKý—Ë« b³FœU¹ tÐ b?¹U?Ð Æb½«ÅÁb?ý Áœ«œ oO?³?Dð U?¼ÅXO?B?ý v?¹—U?ð gI½ U?Ð U?¼ÅtÐU?Dš s¹« U?Žu?{u?»U?²? —œ Ë« “« t œË«œ È«d?Ð Ë X?Ý« Á«d?L?¼ ÊU?L??O?Ä ÈU?O??Š« U?Ð lýu?¹ Ë vÝu?? s?Ý t Xý«œUŽu?{u? “« Ëœ d?¼ t XÝ« Á«d?L?¼ b³?F? À«b?Š« U?bI? U?Ð s?Ý œu?ýÅv X¹«Ë— ¨a¹—«u?ðË g¹U?O?½ U??Ð œË«œ Ë vÝu? ¨»u?I??F?¹ v½U??ŠË— ÈU?¼ÅXO?Ë Æb??½Ë—Åv —U?L??ý tÐ v³?¼c?? ¯—e?ÐÆbMÝ—Åv ÊU¹UÄ tÐ ”UáÝÈœ«d?« Ë ”U?O?Ðu?Þ q¦? `U? vB??ý ÊU?M??Ý s¹d?š¬ ”b?I?Å»U?²? “« d?ðd?šÏu? V²? —œ «—«œ «— XOL?¼« s¹d?ðô«Ë —“UF?K?¹« Êu?Ç ÈbO?N?ý Ë vÐUJ? È«œu?N?¹ Ë ”UO?ðU?² Êu?â?L¼ ÊU?d?Nøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 149

XÝ« ÁbOÝ— XŽUÝ“« ×U???š Æ©≤∏≠≤¥∫∂p≠≤ ª±∞∫π ª∑∞≠¥π∫≤p?≠± ª±±≠±∫±¥u???Þ® b????½u???ýÅv?ÆbMÅv qI½ U È«dÐ «— Âu Ê«—bÄ Áœ“«Ëœ ÈU¹UË t œ—«œ œułË vÐU² ”bIÅ»U²’Uý« ÊU?MÝ s¹d?š¬ Ë ÊUuJ?× “« všd?Ð tU½ s¹dš¬ ¨ÊU?¹b ÊU?MÝ s¹d?š¬ œuš U?Ê«dOÄ UÐ fuÄ Ÿ«œË tÐU?Dš Uu t X?O½ V−Fð ÈUł s¹«d?ÐUMÐ ÆrO¹U?/Åv ȗˬœdÖ «— ¯—eÐÆbýUÐ Áœ—ˬ «— ©≥∏≠≤¥∫≤≤u® dš¬ÅÂUýÅ—œÅvOŽÅtÐUDšÅËÅ©≥∏≠±∑∫≤∞Ÿ«®Åf«ÅÈUOKqOłU½« —œ Êu?Ç Æd²?AO?Ð oLŽ Ë Èb?MdM?¼ UÐ U?N²?M XÝ« Áœ«œ ÂU?$« «— —U 5L?¼ eO?½ UM?Šu¹X³ÝU?M? vÐ b?MM?Åv ‘—«e?Ö «— d?š¬ ÂUý —œ ÂU?ł Ë ÊU?½ È—«e?~ÝU?á?Ý 5?¹¬ È—«eÖd?Ð t d?~?¹œÈUÝu? Ê«uM?Ž tÐ `O? VOðd?ð s¹bÐ Æœu?ý ÁœËe« ʬ tÐ b?M½U? XO?Ë tÐUD?š p¹ t œuÐÅv/s¹u½ œË«œ Ë b¹U?/Åv «bš uJ?K œ—«Ë «— œuš Âu? t s¹u½ lýu¹ Ë b?¹bł ÊUL?OÄ v½UÐ ¨s¹u?½ÆœuýÅv —UJý¬ œ“UÝÅv ÁœU¬ «— Ë« b³F Ë bMÅv UMÐ «— «bš uJK t`O v½UŠË— XOË©±∑≠±≥ UMŠu¹®dÝ«dÝ —œ «— UN½¬ t bM¹¬Åv gOÄ vK¹U ÊUL¼ dš¬ ÂUý ÈU¼ÅtÐUDš tÐ ◊uÐd ÈU¼Å»UÐ —œÈ—ˬŜdÖ tłË s¹d²NÐ tÐ g¹uš ËUC o³?Þ «— vOŽ b½Ë«bš ÊUM?Ý UMŠu¹ ∫.«ÅÁb¹œ qO$«ÆXÝ« Áœ«œ jÐ «— UN½¬ œ—«u È—UOÐ —œ v²Š Áœu/5?M?Ç ±¥ »U?Ð ÊU?¹U?Ä —œ ∫œu?ýÅv tE?Šö Áb?M??¼œ b?½u?O?Ä öL?ł qO?$« s¹« ÈU?¼Å»U?Ð —œÊ¬ —œ t rOM?O?ÐÅv «— v?O?Ž ±∏ »U?Ð —œ UN?M?ð Ë å.Ëd?Ð U−?M?¹« “«ò ∫œu?ýÅv Áb?¼UA? vðU?L?‡K?vÞ —œ ±∑ Uð ±µ ÈU¼Å»UÐ VUD t d?« s¹« —uBð Æ©±∫±∏® œË—Åv Á«— ÊË—b Èœ«Ë ·dÞfÄ ÆbÝ—Åv d?E?½ tÐ vFM?B?ð —U?O?Ð b?ýUÐ Áb?ý œ«d?¹« Á«— 5Ð —œ v¼U?~?Hu?ð —œ U?¹ ÊœuL?O?Ä Á«—œułË d?~¹b?J¹ “« qI?²? ÎÅU?²³?½ —u? tÐ t «— È«ÅtÐU?Dš Ëœ U?MŠu?¹ qO?$« t Xd¹c?Ä b¹U?ÐÆXÝ« Áœ«œ b½uOÄ r¼ tÐ bM²ý«œÊ¬ vÄ —œ Æ©≥∞≠±∫±≥® œuýÅv “Uſ¬ Ê«œdÖUý ÈU¼UÄ 7ý ”uL‡K X¹«Ë— UÐ ‰Ë« gÐÁb??O??U??½ rÝ« t?Ð Èd??~??¹œ “« fÄ vJ???¹ t Ê«œd??ÖU??ý “« Èœ«b???F??ð ʬ vÞ t b??¹¬Åv? v½U??M?????Ýs¹« tÐ vUÝ« Æb?½—«œÅv«Ë Êœ«œ aÝU?Ä tÐ «— œU²?Ý« Ë b?MM?Åv ‰«Ïu?Ý bM?KÐ È«b? tÐ ¨b?½uýÅvgÝdÄ Æ©≤≤∫±¥® «œuN¹ ¨©∏∫±¥® fáO?KO ¨©µ∫±¥® Uu𠨩≥∂∫±≥® ”d?DÄ ∫XÝ« VOðdðÆb½uýÅv ‰bÐ Ë œ— ÁUðu q«u —œ aÝUÄ ËvO?Ž ◊u?³? ÊU?M?Ý Ê¬ t«œ« —œ Ë œu?ýÅv “U?ſ¬ „Uð q?O¦?L?ð Ë Êœ—ˬ q¦ U?Ð ÂËœ gÐÆ©±∂∫±∂≠±∏∫±µ® b¹¬ÅvË ÊU?N?ł vM??L?ýœ Á—U??Зœ t rO?M?? «b?ł «— vA???Ð ÊU??M???Ý s¹« ÂU?L??ð “« t XÝ« s¹« d?²??N?Ð tÐ ◊uÐd tÐUDš UÐ «— ÈœU¹“ „d²A ÁułË U« ¨œ—«b½ ÊUMÝ “Uſ¬ tÐ vÞU³ð—« Ë ÁœuÐ Ê«œdÖUý±µ∞

Page 150

±µ±≠±∏∫±∞® v² qO?$« —œ X¹—uÏÅU? tÐUD?š UÐ Ë ©±≥≠π∫±≥®Åfd?ÅqO$«Å—œÅÊU?“ÅÊU¹U?ÄÁbM¹¬ ÊU“ ÈU?¼ÅœUNý Ë U¼ÅX¹—u?ÏU È«dÐ v¹UM?Šu¹ vLOK?Fð ‘Ë— ¨‘Ë— s¹« ÆXÝ«—«œ ©≤≤ÆXÝ«U?Ð ÂËœ g??Ð œb?F??²? U??Žu?{u?? t .u?ýÅv? tłu?²?? .—«c?~??Ð —U?M?? «— —u?c?? 7? d??Ö«ÂËœ XL? —œ U?Žu?{u s¹« U?« Æ©d?¹“ ‰Ëb?ł tÐ „Æ—® b½—«œ t?ÐUA?ð ‰Ë« g?Ð U?Žu{u?∫bM?¹uÖÅv 5?M?Ç X¹UN?½ —œ Ê«œd?ÖUý Æb?M?²?¼ Èd?²A?O?Ð Õu{Ë Ë u? È«—«œ ¨ÁœuÐ d?ðÅv½ôu?Þ©rN?³? öL?ł ÊËb??Ð vM?F?¹® å°Åv¹u?ÖÅv?/ q¦? êO?¼ Ë vM?Åv? X³?×? «—U?J??ý¬ Êu?M?« r¼òÆ©≤π∫±∂®ÊËbÐ Ë v¼Ëd?Ö —u? tÐ Ê«œd?ÖU?ý —U?Ð s¹« U« œu?ýÅv t²?d?Ö d?Ý “« ±∑ ∫±∂ —œ u?~²?H?Ö Æ©∑ ¨µ∫±∂ UMŠu¹ „Æ—® bM¹uÖÅv sÝ Êbý ÁbOU½ÕË— Ÿu{u b?M½U U?Žu{u “« vC?FÐ Æb¼œÅv tL?ðUš «— ¯—eÐ gÐ s¹« vOŽ g¹UO½d~¹œ UŽu?{u “« vCF?Ð tÐ 5Mâ?L¼ ÆXÝ«ÅÁbA?½ Áœ—ˬ ʬ —œ bý Áœ«œ ÁbŽË Ê«œdÖU?ý tÐ tÈ«d??Ð U??Žœ ¨©≤∂ ¨±≤≠±± ¨∂ U???¹¬® vN???« ÂU??½ Ë ©≥≠≤U???¹¬® v½«œËU??ł v?Öb??½“ tK???L??ł “«œułu ÈU¼ÅtA¹b?½« “« È—UOÐ Æœu?ýÅv/ È«ÅÁ—Uý« “Uſ¬ —œ ¨©≤∂≠≤∞U¹¬® ÁbM?¹¬ Ê«—«b½U1«tÐ UŽœ s¹« t XÝ« ʬ d²NÐ ŸuL− —œ U« œuýÅv XU?¹ UMŠu¹ qO$« dÝ«dÝ —œ g¹UO½ s¹« —œÆœuý ÁœdLý XÝ« qI² ‰Ë« gÐ Ëœ “« t vuÝ gÐ —uøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«ÆX— ÊËdOÐ @½—œ vÐ «œuN¹

Page 151

XÝ« ÁbOÝ— XŽUÝŸ«œË tÐUDš “« Ÿu{u bMDZ∂ Ë ±µ ÈUNÐUÐ ±¥Ë±≥ ÈUNÐUÐ ÈË X1eŽË ÁuJý ¨`O©≤±∫±≥® Ê«œdÖUý “« vJ¹ X½UOš UÐ Ë«©≥≠±∫±≥® œË—Åv —bÄ œe½ tÐ œuš ÁuJý Ë «bš ÁuJý È«dЩ≥≤≠≥±∫±≥®©≥∂∫±≥®ÅX—Åb¼«ušÅvOŽÅvÄÅ—œÅ”dDÄ bMÅv d{UŠ v½UJ œuš Ê«œdÖUý È«dÐ Ë«©≤∫±¥® XAÖ b¼«uš“UÐ Ê«œdÖUý ÊœdÐ È«dÐ Ë«©≥∫±¥® œË—Åv —bÄ œe½ tÐ X³× tDÝ«Ë tÐ Ë«©≥±≠≤∏∫±¥® U¼Åg¹UO½ 7U¹ oI% —œ ÁuJý©±∏∫±¥® bý b¼«uš —UJý¬Ê«œdÖUý tÐ U¼ÅÁbŽË Ë U¼ÅtOuð©≥¥∫±≥®ÅvOŽÅÁuOýÅtÐÅd~¹bJ¹ÅtÐÅX³× ÈË ÈU¼—U “« UN½¬ ÈU¼—U©±≤∫±¥® œuÐ b¼«uš d²Ö—eÐ vOŽ jÝuð UN½¬ ÈU¼UŽœ Êœd Áœ—ˬdЩ±¥ÆÆƱ≥∫±¥®©±∂∫±¥® œd b¼«uš pL UN½¬ tÐ l«b œU²Ýd b¼«uš s tÐ —bÄ t ”bI«ÅÕË—©≤∂≠≤µ∫±¥® œ—ˬ vOŽ rOUFð©≥∞∫±¥® b¹¬Åv ÊUNł s¹« fOz—±µ≤©±∞≠µ∫±∂® œË— v—bÄ œe½ tÐ vOŽb????¼œÅv Ê«œd?????ÖU????ý È«d?????Ð «— œu????š ÊU????ł Ë«©±≥∫±µ®©≤≤∫±∂® b¹œ b¼«uš Á—UÐËœ «— Ê«œdÖUý Ë«œË—Åv X?ÝË« U??????????Ð t? È—b??????????Ä œe??????????½ t?Ð Ë«©≥≤≠≤∏∫±∂®©∏∫±µ® XÝ« Ê«œdÖUý ÈU¼ÅÁuO —bÄ ÁuJýœuÐ b?¼«u?š ÕË— Èd?³?¼— “« d??Ä Ë —b?Ä Áu?Jý©±µ≠±≥∫±∂®≠±≤∫±µ® vOŽ ÏÁuOý tÐ d~?¹bJ¹ tÐ X³×©±∑dLŁ bM²¼ v~½U?~¹ —œ Ë« UÐ t vUŠ —œ UN½¬©±∂ÆÆƵ∫±µ® œ«œ bM¼«ušjÝu????ð U?????N?????½¬ ÈU????¼U?????Žœ Êœd???? Áœ—ˬd?????Щ≤∂ÆÆÆ≤¥≠≤≥∫±∂®—bÄœd?? b???¼«u??š Á“—U???³?? ÊU???N??ł b???{d???Ð l«b??©∑∫±∂®b¼«u?š ‰UL? tÐ «— v?OŽ rO?U?Fð ”b?I?«ÅÕË—©±µ≠±≤∫±∂® b½UÝ—©±≤∫±∂®ÅXÝ«ÅÁbýÅÈ—Ë«œÅÊU?N?łÅs¹«ÅfO?z—

Page 152

±µ≥Vý —œ U¼u~²HÖ©≥±∫±¥≠≥±∫±≥ UMŠu¹®Æ©≥∞∫±≥® œË—Åv ÊËdOÐ vJ¹—Uð tÐ Ë bM?Åv „dð «— dš¬ ÂUý ÁdHÝ vÞu?¹dÝ« È«œuN¹¨ÁbO?Ý— «d? U¼ÅvJ?¹—U?ð ÊU?“ t b?¼œÅv ÊU?A?½ s¹œU?/ È« t½u?Ö tÐ —U~?½ÅqO?$« VO?ðd?ð s¹b?ÐÆb¼œ ‘d²Ö «— œuš —b X½«uð b¼«uš d¹dý ʬ—œ t XÝ« ÁbOÝ— v²ŽUÝs¹« vÖó¹Ë Æ©≥±∫±¥≠≥±∫±≥® œu??ýÅv “U???ſ¬ Ÿ«œË tÐU??D??š 5??²???????½ t XÝ« XË Ê¬Ê«œdÖUý «d?¹“ ªÁœUÝ È«ÅtÐUD?š œ«d¹« U?ð XÝu~²?HÖ d²?AO?Ð vOŽ —u?EM? t XÝ« s¹« —œ tÐUDšaÝU?Ä U??N??½¬ tÐ e?O??½ Ë« Ë b??M?M??Åv lD?? œu?š ô«Ïu??Ý U??Ð «— œU?²??Ý« s??Ý Èd?~??¹œ “« fÄ vJ??¹∫b?¹u??ÖÅv v??O?Ž Êu??Ç XÝ« Áb??ý U?H??¹« U?¼Åg?I?½ ÂU??L?ð t? b?Ý—Åv d??E??½ tÐ X³??U?Ž Æb??¼œÅvÆ©≥±∫±¥® å.ËdÐ U−M¹« “« b¹eOšdÐòœuÐ Ábý “Uſ¬ 5²½ Èu?~²HÖ—œ t vŽu{u bM?Ç Ë œ—«œ t«œ« ÊUMÇ r¼ sÝ l«Ë—œ U«v¹«b²Ð« Èu~²H?Ö —œ d²AOÄ VOK? Ë !— ÂuNH U« Æ©≥≤≠¥∫±∂ Áó¹Ë tЮ œu?ýÅv t²dÖdÝ “«Æœ«œÅrO¼«ušÅ—«dÅvÝ—dÐÅœ—uÅ«—ÅʬÅUO¹ełÅÊuM«ÅÆœuÐÅÁbýÅÊUOÐÅqOBHðÅtÐÅg½«œdÖUýÅËÅvOŽ©≥µ≠≥±∫±≥® vOŽ ÈU¼ÅÂöŽ« 5²½!— t bMÅv ÂöŽ« Ë« Æb¹U?/Åv “Uſ¬ œ—«œ eO¬œU?L²Ž« vM(d?š¬ tÐ Uð t «— vMÝ v?OŽÁu?J?ý ÊU??½« d??Ä Êu?M?«ò ∫b?¹u?ÖÅv Æœ—«œ XI?ÐU?D? ÈË Áu?J?ý U?Ð œd?¹c?ÄÅv ÈË t vÖd? ËÆ©≥± t¹¬® åt²U¹ÈbÐ —b t b?¼œÅv Á“Uł« «b?šÅ∫XÝUM?F “« —U?ýdÝ ¨iO?I½ Ë b?{ d¼U?þ tÐ —U³?Ž s¹«XJ?ýÅU?«ÅXý«œÅb?¼«u?šd?ÐÅ—œÅ«—ÅvO?ŽÅX?J?ýd?«Ås¹«ÅΫd?¼U?þŨbM?ÅÈ“U?ÐÅ«—Åœu?šÅ¯d?ÐÅs¹d?š¬Ábý d¹dý XJýÅV³ÝŨ¯dÅdЫdÐÅ—œÅÊbýÅrOKðÅUÐÅvOŽÅÆœuÐÅb¼«ušÅʬœ«Åd²AOÐÅvKOšÅfOKЫ«— Ë« Áb?M?¹¬ È“Ëd??O?Ä Áœu??/ È—U?¹ «— d???Ä —b??Ä ÎÅöÐU?I??²? Æœu??ýÅv p¹d?ýÅ—b??ÄÅÁu?J??ýÅ—œÅœu?šÅËÁuJ?ý «— d??ÄÅœu?šÅÈ—U¹ÅU?ÐÅ—b?ÄÅËÅb?¼œÅvÅÁu?JýÅ«—Å—b?ÄŨd?«Å‘d?¹c?ÄÅU?ÐÅd?ÄÅÆb?¹U?/Åv 5?LC?ðÆbAÐÅvtÐ Ë bN½Åv Âb? Á“—U³? Á«— —œ t XÝ« v 5?²?½ XÝ« XO?½U?½« tK?KÝdÝ t? vOŽ«— Ë« v½U?“ U?N?M?ð U?N?½¬ Æb?M?M? ÈËd?O?Ä «— ÈË b?M?½«u?ðÅv/ d?{U?Š ‰U?Š —œ Ê«œd?ÖU??ý qO?œ 5?L?¼ÆbÐU¹ XÝœ v¹UN½ È“ËdOÄ tÐ ÈË t œd bM¼«uš ÈËdOÄ©¥∫±¥≠≥∂∫±≥® vOŽË ”dDÄ—UM —œ Uð œËdÐ ‘œU²Ý« ‰U³½œ tÐ býUÐ q¹U b¹Uý .—«œ ⁄«dÝ ÈË “« t vðËUÝ UÐ ”dDÄÊUMLýœ ·uH?—œ «— œuš Ë« ¨fJŽdÐ ÊuM?« ÆXÝ« ÁbOÝd½ «d “u?M¼ ʬ XË U« b~?M−Ð ÈËvULð t XÝ« “ô Æ©≥∏∫±≥® b¹U/Åv ÂöŽ« Ë« tÐ «— ÈË ÁbM¹¬ —U?J½« vOŽ Ë b¼œÅv —«dÆb½“UÝ ÊU¹U/ «— œuš —b vðb È«dÐ bM½«u²Ð bM²¼ nU vOŽ UÐ t v¹U¼eOÇøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 153

XÝ« ÁbOÝ— XŽUÝtL?¼ È«dÐ v?½UJ? b?M?“Ëd?O?Ä ÈU??O?Ž ∫œu?/ b?¼«uš d?O?O?G?ð XO?F?{Ë vF?D? g¹U?“¬ “« fÄtÐ X½«uð b?M¼«uš U?N½¬ VOðd?ð s¹bÐ ¨t²šU?Ý ÁœU¬ bM?ýUÐ œU¹“ e?O½ r¼ —b d?¼ ¨œuš Ê«œdÖU?ýÆbMÝdÐ È“ËdOÄ tÐ œuš tÐu½ tÐ t²ý«œdÐ Âb ¨!— o¹dÞ —œ œU²Ý« “« ÈËdOÄ©∑≠µ∫±¥® vOŽË UuðU?−? tÐ rO?½«œÅv/ «b?½Ë«b?šò ∫b?Ýd?ÄÅv b?M?Åv/ „—œ «— b?B?I? Ë Á«— t —ËU?ÐU?½ ÈU?u?ðÆ©µ∫±¥® åørO½«bÐ t½u~Ç «— Á«— fÄ ÈË—Åv¨b¹U?/Åv vd?F b?M²??¼ ʬ 7šU?M?ý ·dý —œ Ê«œd?ÖU?ý t v¼«— Ê«uM?Ž tÐ «— œu?š vO?Ž«— —bÄ XšUMý tÐ vÐUO²Ýœ t? vOŽ œuš t XÝ« v¼«— ¨œd ‰U³?½œ «— ʬ b¹UÐ t v¼«— t½U~¹Æœ“UÝÅv sJ2©≤±≠∏∫±¥® vOŽË fáOKOÁœU²Ýd b?MMO³?Ð «— vOŽ b?½œuÐ q¹U t v½U?O½U½u¹ Èu?Ý “« gOÄ ÈbM?Ç t ◊U²× fá?OKO?åøbM?O³?Ð «— —bÄ b?½«u?ðÅv ÊU?½« U¹¬ò ∫t XÝ« s¹« ʬ Êu?L?C t b?ÝdÄÅv v?«RÝ œu?Ð ÁbýÆ©≤≤≠≤∞∫±≤®UMŠu¹ œe½ —œ t åÊb¹œò qF t½UÖËœ ÈUMF “« ÁœUH?²Ý« UÐ «— ·ËdF aÝUÄ Ê¬ vOŽ fáÝ7ý«œ b½u?OÄ Æ©π∫±¥® åÁb¹œ «— —b?Ä Áb¹œ «d? fd¼ò ∫b¼œÅv XÝ« å7?šUM?ýò ÈUMF? tÐjÝuð Ábý 5O?Fð o¹dÞ —œ Âb? t ÈœdÖUý ÆXÝ« —b?Ä UÐ 7ý«œ b?½uOÄ ÈUM?F tÐ d?Ä U²J?¹ tÐs¹« «d¹“ ¨b?½U?ÝdÐ oI?% tÐ œ«œÅv ÂU?$« Ë« t «— v¹U?¼—U ÊU?L?¼ œuÐ b?¼«uš —œU? œ—«œd?Ð d?ÄÆbM¹¬Åv «bš ÈuÝ “« U¼—UœdÐ b?M¼«u??½ !— Ÿu{u? s¹« “« Ê«œd?ÖUý U?« œu?Ð b¼«u?š V¹U?ſ Ϋd¼U?þ vðb? È«d?Ð vO?Ž¨XÝ« å”u²K«—U?Äò U¹ ål«bò ÊUL?¼ åÊU³O²?AÄò® Xý«œ bM¼«u?š Èd~¹œ åÊU³?O²A?Äò «d¹“tÐ Ë œuýÅv sUÝ U?N½¬ —œ Áb?ý v¹dU½ d?Ä t œd? bM?¼«uš nA ÈË jÝu?ð UN?½¬ Æ©±∂∫±¥vUÐ v¹UMOÐU½ —œ bU½Åv åÊU?Nłò «— UN½¬ UMŠu¹ t «b?š ÊUMLýœ U« ÆbA?ÐÅv v½UÖb½“ UN½¬Æb¹œ bM¼«u½ X³Oſ eł ÈeOÇ Á—«uL¼ UN½¬ Æb½U bM¼«uš©≤¥≠≤≤∫±¥® vOŽ Ë «œuN¹XUšœ œuýÅv/ Áœd?Ð Ë« “« vLÝ« UM?Šu¹ qO$« d?~¹œ ÈU¼U?ł —œ t «œuN?¹ ¨u~²?HÖ ÊU¹U?Ä —œÊ«œdÖUý Ë åÊUNłò ÊUO t vC?OF³ð “« Ë« ÆXO½ vÞu¹d?Ý« È«œuN¹ —uEM t²?³« t bMÅv“« bM½«uðÅv/ tL¼ d?~ øXO½ qU d?Ä ÁuJýdÔÄ —U?Jý¬ «dÇ ÆXÝ« XH~ý —œ b?MÅv qLŽÊ¬ Êœu/ „—œ È«dÐ t²ýc?Ö t⽬ v¹uÖ ¨X?Ý« dB²? —UO?Ð vOŽ aÝU?Ä øbMM? ÁœUH²?Ý« ʬbMM?Åv/ X³×? ÈË t v¹UN?½¬ Ë b½—«œ X³?× d?Ä tÐ X³?½ t v½U?½¬ 5Ð ∫XÝ« Áœu?Ð vU—UJ½« «— «b?š bMM?Åv —UJ½« «— v?OŽ t v½U? ¨XÝ« Ábý ÂU?$« È—Ë«œ Æœ—«œ œułË ËUH?ðÆb½«ÅÁœd±µ¥

Page 154

±µµ©≥±≠≤µ∫±¥® ¯d Ë !— ÈuÝ tÐ 7ý«œdÐ ÂUÖÊU?¹U??Ä tÐ 5??M??Ç «— ʬ œu??Ð ÊU?¹d??ł —œ t v?¹u?~??²??H??Ö vK??« U?J??½ Èd??O??Öd??Ý“« U?Ð v??O??ŽoKF²? tJM?¹« tÐ v¼UÖ¬ UÐ «— v²?öÝ Ë `K Ë« œu?łË s¹« UÐ ¨XÝ« 7?— ‰UŠ —œ Ë« ∫b½U?Ý—ÅvÆXÝ« U¼ÅvJ¹—U?ð ÊU“ “uM?¼ Æ©≤≥ t¹¬® œ—«cÖÅv ÈU?ł dÐ Ê«œdÖU?ý È«dÐ X?O½ ‰UŠ ÊU?“ tÐÆXÝ« Êbý “Uſ¬ ‰UŠ —œ UNMð vFD Á“—U³s¹u½ ÊUd©≥µ≠≥¥∫±≥ UMŠu¹®tÐ VKſ« bM?Åv qI½ v?OŽ ‰u? “« UM?Šu¹ t tK?Lł s¹« åb?O¹U?/ X³×? «— d~¹b?J¹ò ≠«œ« ʬ vÞ —œ tKL?ł s¹« t Ÿ«œË ÂU?ý ÆœuýÅv? ÁœdL?ý qO?$« XI¹d?Þ “« È«Åtöš Ê«u?M?ŽÆb¹U/Åv pL ʬ È«u²× `¹dBð tÐ œuýÅvULý t X½«œ bM¼«uš tL¼ o¹dÞ s¹b?Ð bOýUÐ t²ý«œ X³× d~?¹bJ¹ tÐ X³½ dÖ«ò ≠ Æ©≥µ t¹¬® åbO²¼ s Ê«œdÖUýtK¼Ë 5²½ —œ b¹UÐ X³× s¹« ÆXÝ« Ê«œdÖUý ÊUO X³× ¨b³KÞÅv vOŽ t v²³×t²?ý«œ «— b?¼U?ý gI?½ b?¹U?Ð Ê«—«b?½U?1« tF?U?ł Æb?ýU?Ð —«d?d?Ð Ê«—«b?½U?1« l«u?ł qš«œ —œœuš t «— «bš X³× œUN?ý t œ—«œ XOÏu ÊUO×?O ÁËdÖ vO?Ž 7— “« fÄ ÆbýUÐÆbM¼œ t«œ« ¨XÝ« Áœd UDŽ vOŽÆ©≥¥ t¹¬® åÂœu/ X³× «— ULý s t ÊUMÇ r¼ò ‡‡ Ë b?¼œÅv œu??š ÊU?Öb??¹e?Öd??Ð d?ÞU??š tÐ «— œu?š ÊU??ł Ë« ÆXÝ« tL??A?Çd??Ý Ë t½u?/ v??O??ŽÊ«œdÖUý VK? Æb¹U?/Åv b¹b?Að «— X³?× s¹« v½«d?×Ð t³?Mł VO?K Ë !— ŸuË v?J¹œe½Êœd È«dÐ UN?½¬ t b¹UÐ Æb?¹¬Åv «bš V½Uł “« `O? jÝuð t býU?Ð v²³×? “« uK2 b¹U?ÐÆbMýUÐ ÁœU¬ d~¹bJ¹ dÞUš tÐÆ©≥¥ t¹¬® ås¹u½ ÊU“ò ≠—œ gOÄ U¼Åb? “« «d¹“ X?O½ È«ÅÁ“Uð e?OÇ qO$« —œ ¨œu?š ŸuM?L¼ tÐ X³×? “« X³×?åU/ X³?× g¹u?š fH½ Êu?Ç «— œu?š t¹U?L¼ò ÊU?¹Ëô »U²? ·Ëd?F t¹¬ Ë tO?M¦?ð »U?²XÝ« v²³× ʬ b¼«ušÅv g½«œd?ÖUý “« `O t v²³?× ÆXÝ« Ábý rJŠ ©±∏∫±πËô®ÎöU s¹« Ë b?¼œ œU?Ný Áb?ý —U?Jý¬ »u?KB? `O? —œ t? vN« X¹U?N?½ÅvÐ X³×? tÐ t—uN2 v?OŽ Êuš U?Ð vÖ“Uð 5?Ž —œ t XÝ« v½ULO?Ä tÐ XAÖ“U?Ð X³× s¹« Æœ—«œ vÖ“U?ðÆ©È“«u² Êu² Ë ≤∏∫≤∂X „Æ—® XÝ« Ábý“« t XÝ« v²?³×? tÐ œU?N?ý tJ?K?Ð X?O?½ vöš« “—b?½« p¹ U?NM?ð ¯d? Âœ U?ð X³?×?ÆXÝ« ”bI«ÅÕË— ÁuO ÊU½« VK —œ Ë b¹¬Åv ÊULݬøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 155

XÝ« ÁbOÝ— XŽUÝʬ ÈU¼ÅtšUý Ë „Uð©±∑≠±∫±µ UMŠu¹®ÊU?¹d?ł —œ ʬ ÈU?¼ÅtšU?ý Ë „U?ð q¦? d?²?N?Ð —U??³?Ž tÐ U?¹ u? Xš—œ qO?¦?L?ðÆœdO?ÖÅv—«d ¨œ—«œ œu?łË ”b?IÅ»U?² d?ÝU?ðdÝ —œ t vðu?³½ Ë v?Ðœ« Áœd²?Ö«e− «— ʬ VOðdð s¹b?Ð Ë bAÐÅv vM?ſ v¹UMF ʬ tÐ —U?~½ÅqO$« ÈUM?Šu¹ U«Æb¼œÅv —«d b½«Åt²HÖ Ê«d³UOÄ t⽬ “« dðô«Ë Ë„UðÁ«dL?¼ tÐ u? Xš—œ ÆœuÐ ÈœU?Ž Èd?« Áb¹e?Öd?Ð Âu ÊU?O? —œ ÊU²??Uð U?¹ u? Xš—œ ÂU½ d?–—ULý tÐ œuŽu 5“dÝ dNE ”bIÅ»U² dBŽ —œ t b½œuÐ v²š—œ tÝ Êu²¹“ Ë dO$« ÊU²š—œ©±≥∫π—Ë«œ® 圓UÝÅv ‘u?š«— ÊU½« Ë «b?šò „Uð Á—U?BŽ U?« Æ©±≥≠∑∫π—Ë«œ® b½b?¬Åv›Xš—œ¤ d¹“ Ë œu?š „U?ð ›Xš—œ¤ d?¹“ fd?¼ò g«—¬ Ë `K? ÊU?“ —œ t XÝ« ·Ëd?F? ËÆ©±∞∫≥„“ ª¥∫¥pO ªµ∫µœUÄ≠±® åbMOA½Åv g¹uš dO$«È«d?Ð v¼U?Ö Ë v?¹U?×?O??? Ê«—Ëœ tÐ Á—U??ý« È«d?Ð v¼U??Ö ÊU?²???U?ð d??¹u?B??ð t XÝ« vF?O??³?Þt XÝ« v²š—œ „Uð ÆXÝ« Ábý Áb¹eÖd?Ð Ê«d³UOÄ jÝu?ð g¹uš Âu tÐ «bš X³×? ÊbO¹«dÝd?F?ý U?−?M?¹« —œ Æb?¼œÅv/ v?ÝU?Ä t²??Рʬ tÐ «b?š t Èb?O?« tÐ tÇd?Ö œ—«œ X?ÝËœ «— ʬ «b?šg½U²??U?ð Á—UЗœ «— œu?š »u?³?× œËd?Ýò ∫b?¹u?ÖÅv t b¹¬Åv d?ÞU?š tÐ v³?½ ÈU?OF?ý« ÈU?³?¹“∫b?¹u?ÖÅv s??Ý „U?ð ÏÁ—U?Зœ U?F??œ tÐ qO?$« Æ©∑≠±∫µ‘«® å.«d???Ð œu?š »u?³??×? È«d?Ðb½Ëd?Ð ÊU?²??U?ð tÐ —U È«d?Ð U?ð œd? d?O?ł« «— U?N½¬ ÊU?²??U?ð VŠU? t v½«d?Ö—U? q¦ b?M?½U?b??½b???ý ÁœU??²???Ýd??? ÊU??²?????U???ð ‘—Ëd???Ä È«d??Ð —b???Ä jÝu???ð t d?????Ä Ëœ q?¦?? ¨©∏≠±∫≤∞X®qðU ÊU½U³ſUÐ q¦? Æ©t«œ« Ë ≥≥∫≤±X® ¨qðU ÊU½U³ſU?Ð q¦ ÂU$«dÝ Ë ©≤∏≠≤±∫≤±X®u½ “« U?O?Fý« 7? ÊU?L?¼ dÐ e?O?½ U?MŠu?¹ Ë œd?O?ÖÅv d?Ý “« ʬ Êœ«œ jÐ U?Ð «— U?O?Fý« d?F?ý Ÿu?{u¨ÁbOýu?½ «— tdÝ vM?F¹ „Uð ʬ b?Ð ÁuO? t bM?OÐÅv VOK? dÐ «— v?OŽ v²?Ë ÆbMÅv o?LFð¨Áb?O?ýu?½ «— td?Ý t XÝ« ʬ 5?²?Ý«— „U?ð Æb?¹U?A??ÐÅv «— s¹u?½ »«d?ý vM?F?¹ ”b?I?«ÅÕË—Æ©≥¥≠≤π∫±π® bAÐÅv «— s¹u½ »«dýʬ ÈU¼ÅtšUý Ë „Uðd?~?¹œ —u?E?M? Æb?½U?A?Åv b?¹b??łÎÅöU? d?E?½ tD?I?½ p¹ tÐ «— U? ©±∑≠±∫±µ® U??M?Šu?¹ 7?Âu tÐ t½UI?HA? d~?¹œ Ë œ—«b½ oK?Fð «bš tÐ d?~¹œ „U?ð ÆXÝ« „Uð œu?š tJK?Ð XO½ ÊU?²?UðU« b?M?Åv kH?Š «— ÊU?³?ſUÐ Ê«u?M?Ž —b?Ä t XÝ« XÝ—œ ÆXÝ« Áb?A?½ Áœ«œ ’UB?²?š« qO?¹«d?Ý«t²?J?½ s¹« Êœ«œ ÊU?A??½ qO?¦?L?ð s¹« ·b??¼ Æʬ åÈU?¼ÅtšU?ýò Ê«œd?ÖU?ý Ë X?Ý« å„U?ðò v?O?Ž s?Ý v½b?Ð Á—U??Зœ fu?Ä Æœ—«œ œu?łË vðU??O?Š v~?²??Ýu?O?Ä g½«œd??ÖU?ý Ë v?O?Ž 5??Ð t XÝ«±µ∂

Page 156

±µ∑Ë« Æ©±∏∫±‰u ª±∂≠±µ∫¥f«® ʬ ÈUC?Ž« ÊUO×?O Ë XÝ« ʬ d?Ý vOŽ t b?¹uÖÅvÆb¹U/ ÊUOÐ «— „Uð vð«—uð Ë vMODK d¹uBð s¹« “« UMŠu¹ —uEM býuÅv —U s¹« UЄUð sò tK?L?ł ∫XÝ« d?ðÅvMſ U?M?F ÿU?( “« b?¼œÅv ‘d?²?Ö «— ʬ U?MŠu?¹ t vK?O?¦L?ð U?«5²?Ý«— ÊU?³?ý Ë U?O?Š ¨Á«— ¨—u?½ÆÆÆsò ∫XÝ« ÈË d?~?¹œ ÈU¼Åt?²H?Ö b?M?½U?L?¼ år²??¼ 5?²Ý«—Æœ«œ b¼«u½ V¹d «— «bš bO« ÁUÖ êO¼ ʬ ÁuO t XÝ« å5²Ý«— „Uðò Ë« Æår²¼eO?½ ʬ “« „Uð qO?¦L?ð U« b?¼œÅv ÊUA?½ «— vðUO?Š v~²?ÝuO?Ä ‘“—« ¨ÊbÐ t?Ð ◊uÐd? qO¦?LðXÝ« ”bIÅ»U²? “« t²dÖd?Ð t „Uð tÐ X³?½ v²³× ÊU?¹dł —œ u?J¹ “« «d¹“ œË—Åv dð«d?ÈuÝ “« Ë b?¼œÅv qO?J?Að «— v?½ôuÞ vb?I?ð v½U?¹U?Ä tDI?½ Ê«u?M?Ž 5L?¼ X% Ë œd?O?ÖÅv —«d?«— g½U²??U?ð Áœu?N?OÐ ÈU?¼ÅtšU?ý v½U?³?ſU?Ð d?¼ ∫b¹U?/Åv—U?J?ý¬ «— vÝU?Ý« Ë Á“U?ð vN?łË d~?¹œ„Uð ÈU?¼ÅtšU?ý tJM?¹« È«d?Ð ÁU?Ö «— ÁœuN?O?Ð ÈU¼Åt?šUý Ë« ¨œd? b?¼«uš 5?M?Ç e?O½ «b?š Æœd?ÔÐÅv¨b½u?ý t²?š«b½« g?𬗜 Ë Áb¹d?Ð b?¹UÐ Áœd? ÈU?¼ÅtšU?ý tJ½¬ d?ÞU?š tÐ ÁU?Ö Ë b¼b?Ð d?²?AO?Ð Áu?OÆ©∂Ë≤∫±µ® b¹dÐ b¼«uš¨¥∫±µ® åÊb½U?ò ∫bM?M?Åv töš «— ÂU?OÄ s¹« b?½u?ýÅv —«dJ?ð 7? s¹« —œ t vK?F ËœbÝ—Åvd?E?½ tÐ v³?M?ł È—b Ϋd?¼U?þ t È«ÅtK?L?ł Æ©µ ¨¥ ¨≤∫±µ® åÊœ—ˬ Áu?Oò Ë ©∑ ¨∂ ¨µ∫b¼œÅv tLðUš «— ÁUðu Õdý s¹« bO½U0 s —œ dÖ«ò¨b½U0 ULý —œ s ÊUMÝ ËbO³KDÐ bO¼«ušÅv «— t⽬Ʃ∑∫±µ® åbOÝ— b¼«uš ULý tÐ ËX³× Á—UBŽrOM —u?Bð b?¹Uý ÆœuýÅv —«d?Jð Á—U?ÐËœ ÈbFÐ Õd?ý ÊU¹UÄ —œ ±∂∫±µ —œ Èd?OÖÅt−?O²?½ s¹«vb½« t È«Åt¹¬ UÐ pM¹« U« býUÐ Áb?OÝ— ÊU¹UÄ tÐ XH¼ t¹¬ UРʬ ÈU¼ÅtšU?ý Ë „Uð qO¦Lð tÊUO?Ð ‰Ë« t¹¬ XH?¼ —œ t vU?O?Ä œu?ý Áœd?Ð vL?Ý« U?¼ÅtšU?ý Ë „Uð “« tJ?M?¹« ÊËb?Ð b?¹¬Åv b?F?ÐåÊb½Uò ∫b½uýÅv t²d?ÖdÝ “« .œuÐ t²šUÝ ÊUA?½dÞUš «— UN½¬ —«dJ?ð t v¹U¼ÅqF —œ Ë Ábýt¹¬ —œ —U??ÐËœ Ë ∏ t¹¬ —œ —U??Ð p¹® åÊœ—ˬ Áu??O??ò Ë ©±∞ t¹¬ —œ —U??Ð Ëœ Ë ∑ t?¹¬ —œ —U??Ð p¹®ÊUOÐ X³× UL‡K —u tÐ ÊuM« œuÐ Áb?ý d– ʬ ÈU¼ÅtšUý Ë „Uð qO¦Lð —œ t⽬ Æ©±∂∫œuýÅvœd X³× «d —bÄ t t½uÖ ÊUL¼ tÐòªÂ«ÅÁœd X³× «— ULý eO½ sÆ©π∫±µ® åbO½U0 s X³×—œ∫œË—Åv dð«d s¹« “« v²Š XÝ« X³× ÁdOÝ t vðUOŠ ÊU¹dł s¹« oDMbO¹U/ X³× «— d~¹bJ¹òÆ©±∑∫±µ „Æ— ª±≤∫±µ® å«ÅÁœd X³× «— ULý s t ÊUMÇ r¼øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 157

XÝ« ÁbOÝ— XŽUÝ∫X½ ÆbM¹U/Åv bOUð X³× s¹« XOF«Ë dÐ t²J½ ËœXO½ s¹« “« d²Ö—eÐ v²³×òÆ©±≥∫±µ® åb¼bÐ g½U²ÝËœ dÞUš tÐ «— g½Uł t œ—«b½ s¹« “« d²Ö—eÐ v êO¼°œuýÅv Áb¹œ VOK ÈË— dÐ `O ¯d —œ tKLł s¹« dOHð”bIÅ»U² rN ÊU?Ö˛«Ë “« vJ¹ å5œUšò Á˛«Ë ÆXÝ« eO?~½«ÅXH~ý r¼ “UÐ t?²J½ 5Ëœv?O??Ž tÐ «— Ê«u??M??Ž s¹« tO??Ë« ÈU???O??K?? ÆÁu?J??ý d??ÔÄ XÝ« v½«u??M??Ž åÊœu?Ð «b??š ÂœU??šò ÆXÝ«Ábý ÂöŽ« eO½ UOFý« »U² —œ t XÝ« åÁuN¹ Áb¹œÅ!— ÂœUšò dð t²¹Uý vI¹dÞ tÐ Ë« ∫b¼œÅvr¼œeO?Ý »U?Ð —œ œu?ýÅv ʬ “ËdÐ V?³Ý Ê«u?M?Ž s¹« t «— È—U?²— e?O?½ Ë Ê«u?MŽ s?¹« vO?Ž Æœu?ÐU« ©±≥∫±µ® b?¹U/Åv? VOſd?ð d?~¹b?J?¹ vMO?œU?š tÐ «— œuš Ê«œd?ÖU?ý Ë« Æb¹U?/Åv b?O−?L?ð∫b¹uÖÅv Ë b¹¬ dE½ tÐ —«uÖU½ sÝ s¹« s( «œU³ t bÝdðÅv vOŽ ÊUNÖU½ÆbO²¼ s ÊU²ÝËœ ULýò¨+«ušÅv/ ÂœUš «— ULý d~¹œÆ©±µ≠±¥∫±µ® å«ÅÁb½«uš XÝËœ «— ULý tJKÐvO?Ž XU?Ý— tÐ «— Ê«œd?ÖU?ý t XÝ« e?O?¬ÅX³?×? Ë œ«“¬ vÐU??²?½« ÊU?M??Ý s¹« “« —u?E?M∫œ“UÝÅv qzU½Â«ÅÁb¹eÖdÐ «— ULý s tJKÐòb¹—ËUOÐ dLŁ Ë b¹ËdÐ Uð «ÅÁœ—ULÖ «— ULýËÆ©±∂∫±µ® åb½U0 ULý dLŁ t býUÐtÐ «— ʬ qO¦?L?ð s¹« t vðU?OŠ v?~²?Ýu?OÄ Æ.œd?ÖÅvd?Ð „U?ð qO¦?L?ð tÐ åÁu?Oò tÐ Á—U?ý« U?ÐÆXÝ« X³× v~²ÝuOÄ bAÅv d¹uBðœdOÖÅv XÝœ tÐ «— sÝ t²ý— l«bå”u²K«—UÄò ÏÁ˛«Ë ÈUMF∫œu/ nOuð 5MÇ «— œuš qGý l«b qOË p¹ ÎÅ«dOš««— UN½¬ ¨Áœu/ ŸUœ Ê«d~¹œ “« t b?¼«uÐ b¹UÐ l«b qO?Ë ÆXÝ« uŽœ vŽu½ s qGýòXÝœ tÐ «— Âö Ït²ý— ”UŠ œ—«u —œ ¨œuý v$UO UN½¬ —U —œ ¨b¼œ —«d œuš X¹ULŠ X%VOſdð «— UN½¬ ¨b¹U/ r¼«d «— U?N½¬ vd~œ U³łu t²H?Ö sÝ ÊUuJ× UÐ 5?MÇ r¼ ¨œdO~ÐvÖœU¬ —uA È«dÐ ÁœuÐ UN½¬ —UM —œ Á—«uL¼ ÆbMÐU?¹ v¹U¼— œuš XOF{Ë “« bM¼«uÐ t bM“« ŸUœ t?łu²? Á—«u?L?¼ n¹U?þË s¹« U?« XÝ« Ê«Ë«d? ÊU?F?«b? qO?Ë n¹U?þË ÆÆÆb?ýU?Ð t²?ý«œåÆXÝ« Ê«d~¹œnO?u?ð «— qL?Ž ÏÁu?×??½ s¹« (parakletos) å”u?²?K?«—U?Äò v½U??½u?¹ ÏÁ˛«Ë ÈœöO? ‰Ë« Êd?—œ ÈU¼ÅÁdO?Ý “« vJ¹ `¹d?Að È«d?Ð «— Á˛«Ë s¹« ¨œuš ‰Ë« ÏtU?Ý— —œ eO½ Ë qO?$« —œ UM?Šu¹ Æœd?Åv±µ∏

Page 158

±µπtL‡K? ÆXÝ« Áœd? »U?²?½« ”bI?«ÅÕË— X¹—u?ÏU? `¹dA?ð È«d?Ð Ë Ê«œdÖU?ý ‰U?³ —œ `?O?—UM —œ Ë« ÆrOM UMF ÁbM¼œÅvK?ð Ë ÊU³O²AÄ Ë vUŠ ¨l«b qO?Ë rO½«uðÅv «— å”u²K«—UÄòÆÆÆÆb¹U/ È—U¹ «— ULý Uð XÝULýXÝ« å”u²K«—UÄò vOŽtÐ «— œuš œ“«œdÄÅv g¹U?O½ tÐ v½UL?O²?ł ⁄UÐ —œ VOK? Ë !— “« q³ t vU~?M¼ vO?Ž ≠ŸU?œ U?N?½¬ “« Ë Áœu?Ð U?N??½¬ vU?Š 5?“ ÈË— «d?¹“ b??M?Åv vd?F? œu??š Ê«œd?ÖU?ý l«b? Ê«u??M?Ž∫XÝ« ÁœdÅvX³?«d?? Ë r²?ý«œÅv? t~?½ È«ÅÁœ«œ s t?Ð t XU?½ —œ «— ÊU??½¬ s Âœu??ÐÅv ÊU?½¬ U??Ð v²?ËòÆ©±≤∫±∑® åœuý ÂULð ”bI t²ýu½ Uð Xö¼ dÄ d~ bA½Å„ö¼ÅÊUA¹«Å“«Åp¹ÅêO¼ÅËÅÂœdX¹ULŠ ÁU?MÖ Ë d¹d?ý dЫdÐ —œ œu?š ÊUÖb¹e?ÖdÐ “« t XÝ« vÝu?²K«—U?Ä ¨UMF? s¹« tÐ vO?ŽÆbMÅvlOHý bM? ÁUMÖ v d?Ö«ò ∫b¹U/Åv o¹b?Bð 5MÇ «— `O? gI½ s¹« U?MŠu¹ tU½ 5?Ë« ≠Æ©±∫≤u¹≠±® 剜UŽ ʬ X¼ `O vOŽ t .—«œ vF«b —bÄ œe½ tÐ UÆbMÅv XŽUHý Ê«—UJ¼UMÖÅÈ«dÐÅtÅbMMOÐÅv«—ÅvÅÊUL¼Åt²U¹ÅÁuJýÅÈUOŽÅ—œÅÊUO×Ovb½« t? v½U?½u¹ X?G s?¹« “« XÝ« ‰Ë« Êd? tÐ ◊uÐd? t ÊU?¹œu?N?¹ XM?Ý —œ œu?łË s¹« U?ÐÊ«uMŽ tÐ ©—uáO? Âu¹® gAÐ “Ë— Êb?OU½ È«dÐ œuÐ t²?dÖ œuš tÐ «— ÈœuN?¹ ÊUГ ÈuÐ Ë @½—ÆbýÅv ÁœUH²Ý« å”u²K«—UÄòb²ÝdÅv d~¹œ vÝu²K«—UÄ vOŽ«— Èd~?¹œ å”u?²?K?«—U?Äò Êb?¬ Ê«œd?ÖUý tÐ »U?D?š v?O?Ž U?²?−?K?ł ÈuÝ t?Ð 7— “« g?OÄtÐ ‰UŠ Ë œdÅv ŸUœ œuš ÊU?Öb¹eÖdÐ “« t œuÐ å”u?²K«—UÄò 5Ë« œu?š Ë« Æb¹U/Åv ÂöŽ«t XÝ«u?š b?¼«u??š —b?Ä “« Ë« ÆXý«c?Ö b?¼«u???½ rO?²??¹ «— Ê«œd?ÖU?ý Ë« U??« Ɯ˗Åv —b?Ä Èu?Ýt b¼«ušÅv/ vOŽ Æ©±∂∫±¥® b²?ÝdHÐ UN½¬ È«dÐ «— ”b?I«ÅÕË— vMF¹ d~¹œ åvÝu?²K«—UÄòÆœeO~½«dÐ «— ÈœUý Ê«œdÖUý ÊUO —œ Uð tJKÐ œuý vIKð X³Oſ —u tÐ ÈË X1eŽÈœUý —œ fÄ s¹« “« b?¹U?Ð ÈË ÊU?Öb¹e?Öd?Ð t½u~?Ç t b?¼œÅv ÊU?A?½ U¼—U?Ð v?OŽ b?½Ë«b?štÐ t b¹œdÅv ÈœUý b¹œu/Åv bOýUÐ t²ý«œ X³?× s tÐ dÖ«ò ∫bM¹U/ vÖb½“ ”bI«ÅÕË—Æ©≤∏∫±¥® åÂË—Åv —bÄ œe½ULý tÐ «— v²Ý«— s tL¼ s¹« UÐ œd —UýdÝ «— ÊU²³?K ÁËb½« ¨r²HÖ ULý tÐ «— s¹« ÊuÇ U«òU« b¬ b?¼«u½ U?Lý Èu?Ý tÐ l«b ʬ ÂËd?½ dÖ« «d¹“ ÂËd?Ð s t XÝUL?ý lH½ tÐ t .u?ÖÅvÆ©∑≠∂∫±∂® åœU²Ýd r¼«uš ÊU²¹«dÐ «— ʬ ÂËdÐ dÖ«l«b ÕË— X¹—uÏUt XÝ« s¹« b??²??Ýd?Åv b??½Ë«b??š t v²??Ý«— ÕË— ʬ Ë å”u??²??K?«—U??Äò vK??« X¹—u??ÏU??ÆbM v¹ULM¼«— vOŽ —œ vÖb½“ tÐ «— Ê«œdÖUýøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 159

XÝ« ÁbOÝ— XŽUÝ«— Ê«œdÖUý Ë b½UÝ— b¼«uš ‰U?L tÐ «— ÈË ULOKF?ðdŁ« å”u²K«—UÄò vO?Ž ¯d “« bFÐvOŽ eOšU²?Ý— t½u~Ç t XšUÝ b¼«uš —U?Jý¬ Ë« Æœu/ b¼«uš X¹«b?¼ qU v²Ý«— ÈuÝ tÐ ∫XÝ« ÊUNł s¹« ÁUýœUÄ XJý Ë ÁUMÖ dÐ È“ËdOÄ V³ÝË ÆÆÆœd b?¼«u?š X¹«b¼ qU? v²?Ý«— ÈuÝ t?Ð «— UL?ý v²?Ý«— ÕË— ʬ bO?ÐU?OÐ v²?Ë fÄòÈ—Ë«œ ÊUN?ł s¹« fO?¹— «d¹“ÆÆÆœu?/ b?¼«uš g½“d?Ý È—Ë«œ Ë X«b?Ž Ë ÁU?MÖ Á—U?Зœ «— ÊU?NłÆ©±≥≠∏∫±∂® åXÝ« ÁbýÊ«bÐ s¹« ÆbOAÐ bM?¼«uš oLŽ«— eOšU²Ý— 5?²Ý«— ÂuNH å”u²K«—U?Äò È—U¹ tÐ Ê«œdÖUý—œ g¹uš b½Ë«bš dO —œ «— œuš Ë b½uý Áœd? eOšU²Ý— ÈUOŽ œdÖUý b?¹UÐ UN½¬ t XÝUMFÆb½“UÝ bNF² d¹dý nK² ÈU¼Å—b tOKŽ Á“—U³`O Âö b¹UÐ Ë« «d¹“ XÝ« `O? Âö ÂË«b ȗˬœU¹ 5MÇ r¼ å”u²?K«—UÄò X¹—uÏUÂU??$«d???Ý Ë ©≤∂∫±¥® åÆÆÆÆÁb???M???¼œ vK??????ðò Æœ—«œ ÁU???~???½ Áb???½“ ÊU???O???×??O?????? »u???K??? —œ «—„—œ v×O X?½ l«uł Æb½UÝ— b¼«u?š XOKF tÐ U? —œ «— b½Ë«bš vÖb½“ å”u²?K«—UÄò—œ «— VKD? s¹« fu?Ä ÆXÝ« ”bI?«ÅÕË— —œ vÖb?½“ ¨v×O? v?Öb½“ vU?Lð t b?½œu?Ð ÁœdœU?¹ tÐ XÝU?J?O??D?M?Ä Êb?O?A? d??¹u?B?ð tÐ —œ «— ʬ U?u?? ¨b?M?Åv ÊU?O?Ð ÁU??ðu? ÈU?¼ÅÈb?M?ÐÅt?K?L?łtÐ Ë« 7— “« q³ vOŽ v½ôuÞ ÏtÐU?Dš —œ vA¹b½«Å·—˛ tÐ «— U —U~?½ÅqO$« ÈUMŠu¹ Æœ—ˬÅv‰U??Š 5???Ž —œ Ë b???¼œÅv Áb???ŽË «— ”b???I??«ÅÕË— Êb???¬ `O?????? Æb???¹U??/Åv? u??Žœ —b???Ä Èu???ÝUL?ý œe?½ —œ t ÆÆÆv²?Ý«— ÕË—ò ∫b?M?Åv X¹u?I?ð b½—«œ ÈË “« t? È«ÅtÐd& —œ «— g?½«œdÖU?ýÆ©±∑∫±¥® åœuÐ b¼«uš ULý —œ Ë b½UÅv±∂∞åœU²Ýd r¼«uš ULý È«dÐ Èd~¹œ l«bò

Page 160

±∂±r¼UHðÅ¡uÝ p¹ l—tÐ (PARA) b½u?A?O?Ä Ë åÊb?½«u?š«d?ò vM?F t?Ð (KALEO) qF “« V?d ”u?²?K?«—U?Ä tL?K?ÆXÝ« åœe½ò vMFgI½ dÐ d²A?OÐ Ë Ábý ÁœdÐ —U?ÅtÐ v¹UMŠu¹ U?OÐœ« —œ t XÝ« vðULK “« ”u?²K«—UÄ ÏtL?KnO?u??ð È«d?Ð U??M??Šu?¹ qO??$« —œ tL??K? s¹« Æʬ XO??¼U?? U?ð b??M?Åv b??O??Q?ð Èe??O?Ç œd??—U? Ë“« ¨b½«Åt²?dÖ d?E?½ —œ ʬ È«dÐ vH?K²?? v½UF? 5?Lłd?² Ë s¹d??H Ë t²?— —U?ÅtÐ ”bI?«ÅÕË—È«dÐ vHO?uð Ë lOH?ý vMF tÐ ±∫≤ U?MŠu¹ ‰Ë« —œ ÆÁb?M¼œÅvK?ð ¨ÊU³O?²AÄ ¨l«b? qOË ∫tKL?łÆXÝ« `OÂUð v~²?Ð —bÄ œe½ vO?Ž 7— tÐ ”u²K?«—UÄ Êb¬ ÆvOŽ —uC?Š Ë ”bI« Õ˗ұg½«œdÖU?ý UÐ tA?OL?¼ Áœd e?OšU?²Ý— t Ë« tJ?KÐ b?¬ b¼«u?š dš¬ ÊU?“ —œ UN?Mð t½ v?OŽ Æœ—«œÊU?O? —œ Ë« ÊU?“ ʬ U??ð Æv½U?ŠË— tJ??K?Ð X?O??½ v½U?L???ł —u?C??Š d?~?¹œ —u??C?Š s¹« U?« ¨XÝ«”u²?K?«—UÄ »u?K?B? ÈU?O?Ž jÝu?ð —b?Ä ¨Ë« ÈUŽœ tÐ Ë Ë« ÂU?½ —œ ôU?Š U?« œuÐ sU?Ý g½«Ëd?O?Ä—œ vOŽ bM½UL?¼ Ë bMÅv qU «— `O? —uCŠ ”u²K«—U?Ä Ê¬ Æb²ÝdÅv ÊU½¬ È«d?Ð Èd~¹œË XÝ« vOŽ —œ t XÝ« v?²Ý«— ÊUL?¼ Ë« —œ Æb½U?Åv UN½¬ U?Ð tAO?L¼ È«d?Ð Ë œuÐ b¼«u?š UN?½¬Æœ—«œ vOŽ t XÝ« v¹U¼ÅvÖó¹Ë ÊUL¼ È«—«œXŽU?L?ł ÊU?O? —œ ‰U?F? È—u?C?Š ”u??²?K?«—U?Ä ÆU??O?K? ÏÁb?½“ ÏÁd?ÞU?š ¨v²?Ý«— ÕË— ‡≤Ë ULO?KFð s¹« Æb?¼œÅv vKL?Ž qJý «— Ë« UL?OKF?ð Ë b¼œÅv Áu?Jý «— `O? Æœ—«œ Ê«œdÖU?ýUÐ XOLO?L —œ «— g²b?š vOŽ t t½u?Ö ÊUL¼ œuýÅv ÂU?$« vOŽ U?Ð ◊U³ð—« —œ U¼ÅȗˬœU?¹¨b¼œÅv Ê«œd?ÖUý tÐ «— ʬ e?O½ ÕË— œ«œ d?Ä tÐ «— e?O?Ç tL¼ —b?Ä t —uÞ ÊU?L¼ Æœ«œ ÂU?$« —bÄXÝ« ÁbOMý t⽬ “« tJK?Ð b¹uÖÅv/ œuš “« Ë« tJ½uÇ œ—ˬ b?¼«uš UN½¬ œU¹ tÐ «— vO?Ž ÊUMÝX¹«b¼ v²?Ý«— lOL?ł tÐ ÕË— ÆXÝ« —bÄ “« gðU?LO?KF?ð Ë t²d?Ö —bÄ “« «— e?OÇ tL?¼ Ë« s¹«dÐU?MÐ`O?? tÐ t?K?O?ÝËÅs¹b??Ð Ë b?M??Åv Áb?½“ Á—U?ÐËœ e??O?šU??²?Ý— —u?½ —œ «— t²??ýc?Ö Àœ«u?Š Æb??M?ÅvÆbM¼œ œUNý Ë« ÏtKOÝË tÐ Ë Ë« UÐ t œ“UÝÅv —œU «— Ê«œdÖUý Ë b¼œÅv œUNý—œ «— v²Ý«— U?NM?ð t½ ”u?²K?«—U?Ä Ê«—«b½U?1« VK? —œÅ ÆvO?Ž l«b ¨v²?Ý«— ÕË— ‡≥ÆbMÅv ŸUœ ÊUNł s¹« ©v²Ý«—U½® ⁄Ë—œ qÐU?I —œ v²Ý«— “« tJKÐ bMÅv —UJ?ý¬ ÁU³²ý« dЫdÐÆb¼œÅv œUNý `O È«dÐ Ë UO½œ s¹« tOKŽ dÐ ÎU³ðd t XÝ« v²Ý«— ÕË— ʬ Ë«”u?²?K?«—U?Ä v½U?½u?¹ ÏtL?K? “« ¨b?¹b?łÅb??N?Ž —œ b?L?×? ÂU?½ v¹u?~?A?O?Ä œ—u? —œ Âö?Ý« ÈU?Žœ«¨±∏≠±µ∫±¥ ∫bMM?Åv œUM²?Ý« UMŠu?¹ qO$« tÐ tL¼ “« d?²AO?Ð Ë œdOÖÅv tL?AÇdÝ ©j?OK—U?®t½ œuŽu? ©ÊU?³O?²?AÄ ¨l«b?® ”u?²K?«—U?Ä Ê¬ “« —u?EM? b?M¹u?ÖÅv Ë ±µ≠∑∫±∂ ª≤∂∫±µ ª≤∂ ÆXÝ« ÂöÝ« d³LGOÄ tJKÐ ”bI« ÕË—Ë bLŠ«® È«dÐ vOŽ t È«ÅtLK? fÄ ¨Ábý t²ýu½ v½U½u¹ ÊU?Г tР—UNÇ qO$« t U$¬ “« “« kH q« Ë Áœd tL?łdð v½U½u?¹ ÊUГ tÐ «— ʬ vMF? UMŠu?¹Ë Ábý ÷uŽ ÁœdÐ —U?ÅtÐ ©bL×?øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 161

XÝ« ÁbOÝ— XŽUÝparaklntos ÏtL??K?? U??M??Šu??¹ Ë XÝ« t²??ýu??½ «— tL??K?? 5??Ž U??ÐU??½d??Ð qO??$« ÆXÝ« t²??— ÊU??O??»«dŽ« Ë b¼œÅv vMF åÁœu²Ýò vÝ—U —œ Ë åb?L×ò vÐdŽ —œ t ÁœdÐ —UÅtÐ ©”uD?OKIðdÄ®ÆbM²HÖ jOK—U Áœu/ »dF «— ʬ“« Èœ«bF?ð Ë œu?ýÅv Áœd?Ð b?L?Š« ÂU?½ ÎU?×?¹d? t b?M?M?Åv qI?½ v²?¹«Ë— È—«u?Š Êu?F?L?ý “«“« q³ ©ÊU?³O?²A?Ä Ë l«b qO?Ë® ”u²?K«—U?Ä vMF? —œ ÆœdÐÅv ÂU?½ «— Ë« ÈU¼ÅvÖó¹Ë Ë U?HÆXÝ« t²ý«b½ œułË vö²š« ÂöÝ«t «— v¹U¼ÅvÖó¹Ë ÂULð Ë ÁœdLý œËœd vK tÐ «— XÝUJO?DMÄ “Ë— —œ ÕË— ‰Ëe½ ¨ÊU½ULKdC?Š tÐ v~?L¼ r?O½«u?šÅv Êôu?Ý— ‰UL?Ž« —œ Ë v?O?Ž ÊUГ “« qO?$« —œ ÕË— s¹« nË —œÆb½«ÅÁœ«œ X³½ bL×”uODKIðdÄ ÁU³²ý« «— ”uDOK«—UÄ kH UNÐdŽ t b¹uÖÅv vJÇu ÏtUÝ— —œ v×OÅdH½Åp¹kH Ë b?ÐU?¹ dO?O?Fð b?L?×? Ë bL?Š« tÐ l«b? Ë qO?Ë vMF? t Áb?ý YŽU?Ð d« 5?L?¼ Ë ÁbO?L?NË Áœd b?O?Qð «— d?« s¹« e?O?½ lO?ÐUM?¹ »U?²? nR Æ”u?D?O?KI?ðd?Ä t½ XÝ« ”u?DO?K?«—U?Ä `O×?Æb½«ÅÁœU²« ÁU³²ý« —œ U¼Å»dŽ tLK Ëœ s¹« kHKð vJ¹œe½ qOœ tÐ b¹uÖÅvË bM²?¼ jOK—U? ÊUL¼ t b?½bý vŽb ’U?ý« vCFÐ ÈœöO? tOË« ÊËd —œ t U?$¬ “«—œ ÁU³²ý« s¹« Ë býUÐ ÊU½« b¹UÐ jOK—U t b?½œdÐ ÊULÖ v½U b½œ—ˬ œuš œdÖ tÐ «— vFLł‰U³?½œ Ë b½œU?²« ÁU?³²?ý« —œ jOK?—U vM?F —œ Èœ«d?« t v¹U$¬ “« Ë b?ý l¹Uý ÊU?½UL?K? ÊU?Ohý œuŽu jOK—U t b½œd UŽœ« tK¾ s¹« “« ÁœUH²Ý« UÐ eO½ ÊU½ULK bM²dÖ «— ’Uý« ÆbMMÅv d– eO½ v¹U¼Å‰U¦ Ë U¼Åt½u/ »UÐ s¹« —œ Ë XÝ« ÂöÝ« d³UOÄœUÐ Îö¦ XÝ« Ábý X³× ÕË— ʬ “« Èd~¹œ ÈU¼U?ł —œ ±¥ »UÐ dÐ ÁËöŽ UMŠu¹ qO$« —œÊUO —œ UMŠu?¹ U« ¨©∑ »UЮ ÕË— q³LÝ Ê«u?MŽ tÐ vÖb½“ »¬ ¨©≥ »UЮ ÕË— q³L?Ý Ê«uMŽ tЉUL?Ž« Ë d?~¹œ qO?łU?½« —œ ”bI?«ÅÕË— vM?F¹ ÕË— s?¹« “« tJK?Ð X?O½ U?M?¦²?Ý« b?¹błÅb?N?Ž V²?t b¹œ ÎöLŽ ÊôuÝ— ‰U?LŽ« —œ vÐuš tÐ Ê«u?ðÅv «— tK¾ s¹« Ë X?Ý« Ábý t²HÖ s?Ý ÊôuÝ—ÆœU²Ýd Ê«—«b½U1« È«dÐ œuš “« dOſ Èd~¹œ ”u²K«—UÄ ‘œuF “« bFÐ “Ë— Áœ vOŽÆv²Ý«— ÕË— Êb¬ Ω ±≥∫±∂ÊU¼UMÖ t b¼Åv —b ÊUA¹« tÐ ¨Ê«œdÖUý dÐ ÕË— 5L¼ ÊbOœ UÐ `O Ω ≤≥≠≤≤∫≤∞ÆbMA³Ð «— Ê«d~¹œÊ«œdÖUý VK —œ vO?Ž “« Ë« ÊUL¼ XÝ« Ê«œdÖU?ý l«b ÊU¼UýœU?Ä qÐUI —œ t vŠË— ʬÆbMÅv ŸUœ≠∏∫±∂UM?Šu¹® È—Ë«œ Ë ¨X«bŽ ¨ÁU?MÖ ∫œu/ b?¼«u?š ÂeK? e?OÇ tÝ tÐ «— U?O?½œ ”u²?K?«—UÄÆ©±±—U tÐ vB?ý È«dÐ v½U?½u¹ ÊU?Г —œ ”u²?K«—UÄ ÏtL?K Æ—«c?ÖÅv/ rO²?¹ «— UL?ý Ω ±∏∫±¥ÂU$« «— h?ý “« X¹U?LŠ Ë ŸU?œ —U? Ë åbýU?Ð h?ý —U?M —œ U?ð Áb?ý Áb½«u?šò t œË—ÅvULý tÐ Èd~?¹œ ”u²K«—U?Ä Ë Xý«cÖ r¼«u?½ rO²¹ «— UL?ý t vOŽ Ït²?HÖ s¹« tÐ tłuð UÐ Æb?¼œU¹¬ ÆbAJÐ ‰uÞ ‰UÝ ∂∞∞ ”u²K«—UÄ s¹« —UE²?½« t bÝ—Åv/ dE½ tÐ ‰uIF Ê«bMÇ œ«œ r¼«uš±∂≤

Page 162

±∂≥qL% «— UHł Ë —u?ł tL¼ ʬ bM²?½«uð —u?DÇ b½œuÐ t²?¹“ ‰UÝ ∂∞∞ s¹« vÞ —œ t v½U?O×O?‘uš ‰U?Ý b? b?M?Ç b? tÐ «— UN?½¬ ‰œ Ë Áœd? „d?ð «— U?N?½¬ b s?¹« —œ vO?Ž U?¹¬ Æb?M?M?o¹dÞ “« «— vOŽ «b²Ð« ÊU?L¼ “« t b¼œÅv œUNý Ê«—«b½U?1« Ë UOK vÖb?½“ U« øœuÐ Áœd—œ Æb½«Åt²?ý«œ vF«b? UO?½œ qÐUI? —œ tA?OL?¼ Ë b½«ÅÁœd?Åv ”U?Š« œu?š p¹œe½ ”b?I«ÅÕË—tÐ v²Ý«— ÕË— Ê«uMŽ tÐ «— ʬ XH?ÖÅv sÝ ”u²K?«—UÄ Ê¬ “« t vU~M?¼ vOŽ UMŠu?¹ qO$«Áœ«œ t«œ« Ê«—«b½U?1« VK? —œ «— v?O?Ž ÏÁb?½“ —uC?Š t v²?Ý«— ÕË— ʬ Æb?O?½U?ÝUM?ý Ê«œd?ÖU?ýd{U?Š v½U?L?K?? êO?¼ t vð—u? —œ Æb?½U?Åv tA?O?L?¼ È«d?Ð U?N?½¬ UÐ ÕË— ʬ Æb?A??ÐÅv b?ý—Ë t²dÖ ”u²K«—U?Ä Ê¬ ÈUł tÐ «— v½U½« t v½U Ë XÝ« Áœu?Ð ÕË— bL× t œd¹c?áÐ XO½œ—u? —œ U?«® Æb?½«Åt²?ý«b?½ v?O?Ž ÊU?M???Ý “« v²?Ý—œ „—œ pý ÊËb?Ð b?½u?ýÅv lL?ł Ë« —Ëœ‰UŠ tÐ U?ð t XH?Ö b¹U?Ð b?M?ýUÐÅv ÂöÝ« d?³?UO?Ä U?Ð tD?Ы— —œ Ë Êu¹—«u?Š tÐ »u?M? t v½u?²?œUM²?Ý« È«dÐ Ë ÁbA?½ bO?¹Qð ÎöU? ÊU½UL?K? ÏtL¼ ·dÞ “« v²?Š U¼Åt²?ýu½ s¹« X×? Ë X¹bMÝÆ©b½—«b½ v½«bMÇ —U³²Ž«vOŽ g¹UO½©±∑ UMŠu¹®ÊU¹UÄ tÐ vOŽ g¹UO?½ UÐ œuÐ Ábý “Uſ¬ ±≥ »UÐ —œ t v?OŽ v½ôuÞ tÐUDšÊ¬ ÆXÝ« t¹UI? qÐU U?MŠu¹ qO?$« tbI? v¹U³?¹“ UÐ UŽœ s¹« v¹U?³¹“ Æb?Ý—ÅvtÐ Ê«u??ðÅv «— ʬ ªœu??/ tA??¹b??½« ʬ—œ U??¹ b??½«u??š b??M??K?Ð È«b?? U??Ð Ê«u??ðÅv «—ÈUł s¼– —œ v~²¼¬ tРʬ UL‡K Uð Xý«cÖ Ë XdÖdÝ“« rEM ÈU¼ÅtKU“« vJ¹ œu?š U?Žœ s¹« Æb?O?Ý— b?¼«u?½ U?N?²?½« tÐ e?Öd¼ g?¹UO?½ s¹« Êu?Ç ¨b?½d?O?ÖÆXÝ« qO$« ÈU¼ÅtKtKŠd tÝ —œ g¹UO½ p¹ÏÁ—UЗœ vHK²? Ë œbF?² ÈU¼dO?Hð Êu?Ç® .uý oOœ U?Žœ s¹« ÕdÞ UO¹e?ł—œ tJM¹« ÊËb?Ð∫.—«œÅv ·uDF ʬ rN bMÐ tÝ tÐ «— œuš tłu𠨩XÝ« Ábý œUNMAOÄ Ê¬b??M??Åv U???Žœ œ«œ b??¼«u??š Áu???J??ý «— —b??Ä t? œu??š Áu??J???ý Êœ—ˬ XÝœ tÐ È«d???Ð v??O??Ž ≠Æ©±∫±∑®Æ©π∫±∑® bMÅv UŽœ XÝ« Áœ«œ Ë« tÐ —bÄ t v½«œdÖUý È«dÐ vOŽ ≠œ—ˬ bM¼«uš ÊU1« Ê«œdÖUý kŽË t−?O²½ —œ ÊUJ Ë ÊU“ ·d?þ —œ t v½U½¬ È«dÐ vOŽ ‡‡‡Æ©≤∞∫±∑® bMÅv UŽœ∫rOMÅv Áb¼UA «— XÐUŁ ÈdUMŽ gÐ tÝ s¹« “« p¹ d¼ —œÆ©≤∞ ¨π ¨± U¹¬® vOŽ ÈUŽœ p¹ U¹ XÝ«uš—œ p¹ ≠øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 163

XÝ« ÁbOÝ— XŽUÝÆ©≤¥ ¨π ¨≤ U¹¬® XÝ« vOŽ »UDš œ—u t —bÄ ‡‡‡Æ©≤≤ ¨±∞ ¨≥≠± U¹¬® ÁuJý Ÿu{u ‡‡‡Æ©≤∂ ¨±¥ ¨∂ U¹¬® œ“UÝÅv —UJý¬ U¼ÅÊU½« tÐ vOŽ Á«— “« «— œuš —bÄ ‡‡‡Ÿ«œË tÐUDšÊ¬ tÐ «b²Ð« —œ dÖ« œułË s¹« U?Ð ÆXO½ nOu?ð qÐU v½Uݬ tÐ UM?FdÄ 5M?Ç v¹UŽœ vÖó¹ËÈËU?Š oO?²?Ž b??N?Ž Æœd? rO?¼«u??š „—œ d?²?N?Ð «— ʬ .d??~?M?Ð Ÿ«œË tÐU?D??š p¹ ÊU?¹U?Ä —u?? tÐ∫b¹«dÝÅv qO¹«d?Ý« Âu vUL?ð dЫdÐ —œ «— ÈœËdÝ v?Ýu tOM¦?ð »U² —œ ÆXÝ« —U?OÐ ÈU¼U?Žœ»U² 5?L¼ —œ Æ©±∫≥≤Yð® åuM?AÐ «— +U¼œ ÊU?MÝ 5?“ Ë .u~?Ð Uð dO?Ö ‘uÖ ÊUL?ݬ È«ò«bš œd? vÝu? t v²?d?Ð XÝ« s¹«ò ∫b?¼œÅv t«œ« „d?³?ð Ê«u?MŽ «— œu?š Ÿ«œË tÐU?D?š vÝu?Ëœ s¹« U?Ð t?¹U?I?? —œ v?O?Ž ÈU?Žœ Æ©±∫≥≥Yð® 圫œ X?d?Ð qO?¹«d?Ý«ÅvM??Ð tÐ gðU?Ë “« q³?Èu?Ý tÐ œu??š ÊU?L?A??Ç Êœd?Ð ôU??Ð U?Ð «— ʬ v??O?Ž t XÝ« åÈœËd??Ýò t ‰U?Š 5??Ž —œ tÐU?D??šÆœuýÅv ÁbM¹¬ Ê«—«b½U1« Ë Ê«œdÖUý qUý t XÝ« åv²dÐò ¨bMÅv «œ« ÊULݬøg¹UO½ 5¹¬ ’Uš ÈUŽœtL?¼ Ê«d???H? ¨Ê¬ t½u?ÖÅU??Žœ Âd? Ë vðU?O??N?« oL??Ž ¨U?M?Šu?¹ q?O?$« ±∑ »U?Ð t½«d??ŽU?ý XU?ŠÆbM½«bÐ 5²?½ ÊUO×?O g¹UO?½ 5¹¬ h² «— UŽœ s¹« t? t²š«b½« dJ s¹« d?Ð «— U¼ÅÊ«—ËœÁb½«u?š ÂUł Ë ÊU?½ È—«e~?ÝUá?Ý 5¹¬ vÞ —œ U?MŠu?¹ bN?Ž l«uł —œ U?Žœ s¹« t Áb?ý ÁœdÐ ÊU?LÖÂuÝd È—«e~?ÝUáÝ 5?¹¬—œ t —uÞ ÊUL?¼ UŽœ s¹« t XÝ« Ábý d?« s¹«dÐ bO?Uð eO½ Ë b?ýÅv ÆœuýÅv Áb½«uš —bÄ tÐ »UDš XÝ«UŽu?{u? ÊUO? —œ Ë Áb?ý t²ýu?½ ÂËœ Êd? “U?ſ¬ —œ t ©ÊôuÝ— U?L?OK?F?ð® t«b?¹œ »U²?vÐ U?M?Šu?¹ qO?$« 7? tÐ XÝ« t²?d?Ö —«d? —U?O??Ð tłu?𠜗u? t È—«e?~?ÝU?á?Ý Ÿu?{u? ¨d?~?¹œ”U?á??Ý «— u?ð ”Ëb?? —b?Ä È«ò ∫œ—«œ œu??łË v¹U??Žœ 5?M??Ç t«b??¹œ »U?²?? —œ ÆX??O?½ X¼U??³?ýUÐ eO½ «— ±± t¹¬ Ë —bÄ tÐ »U?Dš vðUL‡K UÐ «— v?OŽ ÈUŽœ UMŠu?¹ Æ©≤∫±∞ t«b¹œ® å.uÖÅv7U¹ ÁuJ?ý Ÿu{u ÁËöŽ tÐ Æb?¹U/Åv “Uſ¬ å.u?ÖÅv ”UáÝ «— uð ”Ëb? —bÄ È«ò UL?‡KÁ—U?Зœ Æb?M?Åv? U?H?¹« «— vL??N? gI?½ t«b?¹œ —œ XÝ« ÊU?¹U?/ 5?M?Ç s¹« U??M?Šu?¹ qO?$« —œ t«— U b?½«u?ðÅv/ U?« œ—«œ v«Ë tA?¹b½« t?Ð «— U X¼U?³?ý s¹« øXH?Ö Ê«u?ðÅv tÇ Êu?² X¼U?³?ýœ—«u —œ d« s?¹« Æ.—ˬ —ULý t?Ð vA¹U?O½ 7? Ê«uMŽ t?Ð «— UM?Šu¹ qO?$« ±∑ »UÐ t œ—«œ ʬd?ЉËc³ g¹UO½ t½uÖ“«— t³?Mł tÐ »UÐ s¹« —œ t vNłuð ∫œu?ýÅv Áb¼UA —UNÇ qO?$« —œ —UOÐÁœu/ –uH½ ʬ —œ t g¹UO½ ÈU¼“«— XO?HO “« Ê«uðÅv t U$¬ Uð XÝ« hO?Að qÐU œuýÅvV½«u?ł b??½«u?ðÅv? 7? s¹« vM??O??¹¬òÎÅU?d?? œd?ЗU?? ÈU?I??« —œ —«d??« U?« Æœ—ˬ ÊU??O? tÐ s??ÝåÆœ“UÝ œËb× «— ʬ pOu³Lݱ∂¥

Page 164

±∂µøXÝ« v²½UN vzUŽœ vOŽ ÈUŽœ U¹¬œułË d?« s¹« È«d?Ð vÐu?š q¹ôœ ÆX?Ý« Ábý Áb?O?U?½ åv²?½U?N? ÈU?Žœò VK?ſ« v?O?Ž ÈU?Žœ`¹d —UOÐ XÝ« È«ÅÁ—U?ý« årMÅv f¹bIð «— œu?š ÊUA¹« dÞU?š tÐò ∫b¹uÖÅv ±π t¹¬ Æœ—«œ¨œ—UáÝÅv —bÄ XÝœ tÐ «— œuš Ê«œdÖUý dÞUš tÐ vOŽ t UMF s¹bÐ ¨¯d jÝuð f¹bIð tÐœułË s¹« U?Ð U?« Æœd?Åv U?H?¹« «— s¼U? Ë v½U?Ðd? gI?½ ÊU?e?L?¼ X?¹U?ÐÅv Ë« —u? s¹« —œtA¹b?½« ÆXÝ« t²?U?O?½ ‘d?²??Ö r¼b?H¼ »U?Ð d?Ý«d?Ý —œ v½U?Ðd? Ÿu?{u? t rO?ýU?Ð tłu²? b?¹U?ЗbÄ œe?½ t?Ð Ë« t XÝ« s¹« tJ?K?Ð b?¹U?/Åv .b?I?ð «— œu?š vÖb?½“ v?O?Ž t X?O?½ s?¹« vK?«œuÐ b?¼«u?š lO?Hý ÈË œe?½ —œ Ë« t «— v? U?$¬—œ Ë bM?Åv œu?F? ÊU?Lݬ tÐ v?O?Ž Ɯ˗Åvp¹œe½ œ—«œ bO?Uð ʬ d?Ð ÊUO?Ë— tÐ œuš tU?Ý——œ fuÄ tâ?½¬ tÐ U/—Ëœ s¹« Æb?MÅv U?öXÝœ tÐ tJ½¬ øXÝU?šdÐ e?O?½ tJK?Ð œd t? `O? U¹¬ Æb?¼œ Èu²? ÊU?A¹« d?Ð t XO?ò ∫XÝ«tÐ tUÝ— —œ d?JH?ð s¹« Æ©≥¥∫∏ÂË—® åb?MÅv XŽU?Hý 5?MÇ r?¼ «— U Ë X?¼ eO?½ «bš XÝ«—È«d?Ðò XÝ« v¹U??Žœ v??O?Ž ÈU??Žœ ÆXÝ« t²??U?¹ ‘d??²???Ö ≤∏∫∑≠≤∞∫∂ —œ Áó¹Ë tÐ ÊU??O??½«d?³??ŽUŽœ sL{ vOŽ ÆXÝ« ʬ ÈbЫ Ë v½UN?ł œUFЫ b¼œÅv —«d dOŁÏÅU?ð X% «— U tâ½¬Ë åÊ«d~¹œr¼ Ë« ‰UŠ 5?Ž —œ U« ªXÝ« 5?“ ÈË— dÐ “u?M¼ Êu?Ç œ“ËœÅv ÊUL?ݬ ÈuÝ tÐ «— œu?š ÊU?LA?Çt½ Ë« XŽUH?ý ÆbMÅv? XŽUH?ý t²ý«c?Ö ÈUł dÐ U?O½œ —œ t v?½U½¬ È«dÐ Ë X?Ý« —bÄ œe½ Êu?M«ÂU~M?¼ —œ U s¹«dÐU?MÐ Æœu?ýÅv qUý «— ÊËd Ë —U?BŽ« vU?Lð Ê«—«b½U?1« tJK?Ð Ê«œdÖUý U?NMðÆ©≤¥≠≤≥∫±∂® rO¼œÅv —«d »UDš œ—u «— —bÄ ¨Áb½“ dÄ U²J¹ Ë« —œ ¨g¹UO½—bÄ tÐ »UDš v¹UŽœvCF?Ð UŽœ s¹« ÆXÝ« —b?Ä tÐ »UD?š œ—ˬÅv ÊUГ d?Ð Ê«d~?¹œ È«dÐ «— ʬ v?OŽ t v¹U?Žœ∫œ—ˬÅv dÞUš tÐ b½uýÅv d– åU— bÄ È«ò ÈUŽœ —œ t «— v¹U¼ÅXÝ«uš—œ “««— —bÄ dÄ tJ?M¹« Uð b?ÐU¹ ÁuJ?ý dÄ t b?MÅv XÝ«uš—œ v?OŽ ÆåœUÐ ”b?I uð ÂU?½ò ‡‡‡Æ©±∫±∑® b¼œ ÁuJýb?½U??Ý—Åv ‰U?L?? tÐ œu??Ð Áœd?á??Ý ÈË tÐ —b?Ä t «— È—U?? v??O?Ž ∫åœu??ý Áœd? u??ð ÏÁœ«—«ò ≠Æ©¥∫±∑®kHŠ ÈbÐ “« «— Ê«œdÖUý t bMÅv XÝ«uš—œ —b?Ä “« vOŽ ∫åÁœ v¹U¼— d¹dý “« «— Uò҇‡Æ©±µ∫±∑® bM«— Êœd UŽœ vOŽ åU—bÄ È«ò g¹U?O½ UÐ ÆXÝ« dcð qÐU t œ—«œ œu?łË eO½ vö²š« U«ÈUŽœ Æ«— Ê«œd?ÖUý t½ Ë b?¼œÅv —«d? VÞU? «— —bÄ Ë« U?−?M¹« —œ U?« b¼œÅv œU?¹ Ê«œd?ÖUý tÐÈ«d?Ð U??Žœ s¹« Æb?M?? —«d??J?ð œu??š V½U??ł “« «— ʬ b?½«u??ðÅv/ vB???ý êO??¼ Ë XÝ« t½U??~??¹ ÈËvÄ “« gOÄò t «— d?Ä vOŽ —œ U?N½¬ ÊuÇ b¹¬ v?—œ UHýUJ? tLAÇd?Ý —u tÐ Ê«œdÖU?ý»u³× t bMÐU¹Åv—œ UN?½¬ Æ©≤¥∫±∑® bMMÅv nA XÝ« ÁœuÐ —bÄ »u³?× åÊUNł vMJ«ÊU½¬ tÐ Ë È«ÅÁœU?²Ýd? «duð t? bÝU?MAÐ ÊU?Nł U?ðò ∫œ—«œ d?Ä tÐ X³?½ —b?Ä t bM?²?¼ v²³?×Æ©≤≥∫±∑® åÅÈ«ÅÁœd X³× s tÐ t ÊUMâL¼ È«ÅÁœd X³×øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 165

XÝ« ÁbOÝ— XŽU݉uÝ— ÈUMŠu¹ ÊUMÝXŽUÝÈ«d?Ð Á—«u??L??¼ Á˛«Ë s¹« ÆXÝ« U??M?Šu??¹ qO??$« Èb??O??K? U??L??‡K? “« v?J?¹ åX?ŽU?Ýò tL??‡K??Ɯ˗Åv —U tÐ b¼œÅv dOOGð «— —u« dO t È«ÅtF«ËvOŽ ÆœuýÅv d– »«d?ý tÐ »¬ q¹b³ð ÂU~M?¼ —œ qOKł ÈU½U —œ —U?Ð 5Ë« È«dÐ Á˛«Ë s¹«“uM¼ s XŽUÝò ∫b¹«e«Åv Ë åøÊ“ È« tÇ uð Ë s È«dÐò ∫bMÅv ‰«ÏuÝ ‘—œU “« «b²Ð« —œ«— ¯—e?Ð ÈU?¼Åt½U?A?½ ¨t?K??K?Ýd?Ý XÝ« “«d??L?¼ Ë ÂU?~?L?¼ Ë« U??Ð ‘—œU? Êu?ÇË åXÝ« Áb?O??Ýd?½Æb½œ—ˬ ÊU1« Ë« tÐ Áb¹œ «— Ë« ÁuJý Ê«œdÖUý t−O²½ —œ t bMÅv ÕU²²««dŁ« Ë È—«b¹UÄ Ë bý b¼«uš t²dÖdÝ “« —UÐ s¹bMÇ qO$« dÝ«dÝ —œ g¹UAÖ tM× s¹«Æbý b¼«uš hA œbF² «dOOG𠜗u —œ åXŽUÝò ÂuNH«d v²ŽUÝò ∫X¼ e?O½ Ê«bON?« —U~½ÅqO$« «d¹“ XÝ« d?ðeO¬—«dÝ« tL?¼ “« tM× 5²?½ÁbO?M?ý t U?N?½¬ Ë bO?M?ý b?M¼«u?š «— «b?š d??Ä È«b ÊU?Öœd? t °ÅXÝ« Êu?M?« r¼ Ë ¨b?Ý—Åv«— Ë« È«b ¨b½—uÖ —œ t v½U ÂU?Lð t bÝ—Åv «d v²ŽU?Ý ÆÆÆœd bM¼«uš vÖb?½“ ¨bMýUÐvÖb?½“ Á—U?ÐËœ œu?š vB??ý Òd?Ý —œ Áœd? ÊU?A?ŠË— t v½U?½¬ Æ©≤∏≠≤µ∫µ® åÅb?O?M?ý b?M?¼«u?štL¼ åXŽU?Ýò Æbý b?M¼«u?š Áb½“ Á—U?ÐËœ eO?šU?²Ý— “Ë— ⁄Ëd? —œ v½UL?ł ÊU?Öœd Ë b?M?ÐU¹ÅvÆXÝ« Ábý l«Ë a¹—Uð Ë vÝUMA½«Ë— Ë ÈœU UOÐd& ÈuÝ«d ÊuÇ bMÅv ÊuÖdÖœ «— eOÇÈ«dO? r?ł U?Ð v?O?Ž t XÝ« Èd?OD?š XŽU?Ý ¨XŽU?Ý t XÝ« sýË—ÎÅöU? œu?łË s¹« U?ÐtÐ Êœd? v??O??Ž È«d?Ð U??« Æ©≤∞∫∏ ª≥∞∫∑® œu?ýÅv? Ë— tÐË— ʬ U?Ð a¹—U??ð d??O?Ý ÊU??O? —œ œu??šÁuJ?ý Ë XŽU?Ý s¹«d?ÐU?M?Ð Æ©±∫±≥® b?M? —cÖ —b?Ä V½U?ł tÐ ÊU?N?ł s¹« “« t XÝ« ʬ ÈU?M?F?ÆbM¹¬Åv r¼ —UM —œ vOŽ vK« ÊUMÝ “« všdÐ —œ t bM²¼ vðUL‡K»dD?C s ÊU?ł Êu?M«ò ∫œ“U?ÝÅv —U?Jý¬ «— œu?š »«dD?{« ¨XŽU?Ý ÏÁ˛«Ë ÊUO?Ð —œ v?OŽåÅ«ÅÁb¬ XŽUÝ s¹« U?ð 5L?¼ V³Ý tÐ U?« °ÅÁœ U$ XŽU?Ý Ê¬ “« «d ¨—bÄ ø.u?Ö tÇ Ë XÝ«t?¹U??I?? XÝ« Êb?O??¹«“ ‰U??Š —œ t v½“ »«d?D??{« U??Ð «— »«d?D??{« s¹« Ë« t«œ« —œ Æ©≤∑∫±≤®tÐÎÅU³?¹dI?ð «— œuš tH?OþË t œ“U?ÝÅv ÊU?¹U/ «— Èœd? ÂeŽ Ë Áœ«—« ÂU?$«dÝ Æ©≤±∫±∂® b?MÅvÁbOÝ— «d XŽUÝ —b?Ä È«ò ∫bÝdÐ UN?²½« tÐ —U Uð XÝ« vU?Ð XdŠ p¹ jI Ë Áb½U?Ý— ÂU$«Æ©±∫±∑® åÁœ ÁuJý «— dÄ ¨XÝ«d~?¹b?J?¹ U?Ð Ë« œdÖU?ý Ë —œU? ¨Ê¬ o³?Þ t b?M?Åv v²?OË v?O?Ž ¨¯d? “« q³? È«ÅtE?(t U?N??½¬ È«d?Ð XÝ« v??O?Ž Êœd??á?Ý ÊU??ł XŽU??Ý t XŽU?Ý s¹« Æ©≤∑∫±π® b??M?ÐU??¹Åv b??½u?O??ÄÆXÝ« vðUOŠ b½—«œ «Ë— X³× d~¹bJ¹ tÐ Ë bM¼œ È—U¹ «— d~¹œÅr¼ X½«uð bM¼«ušÁbý lL?ł v?OŽ XO?U?F È«b?²Ð« —œ t v?½U½¬ ÆXÝ« qO?K?ł ÈU½U? ÏtM?× ÏtM?¹d? tM×? s¹«Æb½—«œ —uCŠ eO½ ÈË ÊœdáÝ ÊUł lu —œ b½œuÐ —«bOÐ ÊUÖœd dÖ« ÆXÝ« v½U?ŠË— È—Ë—UÐ ÂuNH tÐ XŽU?Ý ¨vOŽ Ê«œdÖUý È«d?Ð s¹«dÐUMб∂∂

Page 166

±∂∑Ê“ tÐ «— Êœd UŽœ —œ Èœ«“¬ v?OŽ Æbý b?M¼«uš œ«“¬ vË« o¹d?Þ tÐ ÊUÖb½“ fÄ b?½uýÅvg²ÝdÄ «— —bÄ rOKý—Ë« —œ t½ Ë Áu s¹« ÈôUÐ dÐ t½ t b?Ý—Åv «d v²ŽUÝò ∫œ“u¬Åv ÈdUÝÕË— —œ «— —bÄ 5²Ý«— ÊUÖbM²ÝdÄ t ≠XÝ« ÊuM« r¼ Ë≠ b?Ý—«d v²ŽUÝ U« ÆÆÆœd bO¼«ušU?D?Ž «— åv²?ŽU??Ýò œu?š Ê«œd?ÖU?ý tÐ v??O?Ž Æ©≤≥≠≤±∫¥® åœd? b??M?¼«u?š g²?Ýd??Ä v²?Ý«— Ë«bš tÐ »U?Dš rO?I²? Ë ÁœU?Ý ÈUŽœ È«d?Ð «— Á«— t²?ý«œdÐ U?¼ÅÁdN?Ç “« «— ÁœdÄ Ê¬ —œ t b?MÅvÆ©≤∑≠≤µ∫±∂® b¹U/Åv “UÐdÞUš tÐ ‘e?G tJ?M¹« È«d?Ð «b²Ð« ¨œ“U?ÝÅv p¹dý g¹u?š åXŽUÝò —œ «— ÊU?½¬ vO?Ž ÂU$«d?Ý«— œuš XŽU?Ý ¨eO½ ÊU?A¹« U?« Æb½u?ý ÁbM?«dÄ Áœd? „dð «— Ë« t b?Š s¹« Uð b?MM? fŠ «— Ë« ¯dbOK?Ið UO?½œ s¹« vML?ýœ qL% UÐ «— œu?š b½Ë«b?š Uð bý b?M¼«u?š rONÝ Ë« VO?K —œ Ë Xý«œ b?M¼«ušÆ©¥≠±∫±∂ ª≤∑≠≤∂∫±µ® bM¼œ œUNý Ë« tÐ ”bI«ÅÕË— È—U¹ tÐ Ë bMMøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«©∏∫≤≤ bOÄ® åÆXšUÝ b¼«uš UON œuš È«dÐ «— v½UÐd ÁdÐ «bš ¨ s dÄ È« ò ∫ XHÖ rO¼«dЫ

Page 167

XÝ« ÁbOÝ— XŽUÝÊU½« dÄ XŽUÝ∫b¹uÖÅv 5MÇ œuš —œU tÐ vOŽ ¨U½U —œ ‡‡‡Æ©¥∫≤® XÝ« ÁbOÝd½ «d “uM¼ s XŽUÝ øXOÇ uð Ë s È«dÐ s¹« Ê“ È«∫b¹uÖÅv 5MÇ ÈdUÝ Ê“ tÐ vOŽ ¨—UšuÝ —œ ≠«— —b??Ä rO??K??ý—Ë« —œ t½ Ë Áu?? s?¹« ÈôU??Ð d??Ð t½ t b??Ý—Åv? «d?? v²??ŽU??Ý Æs —ËU???Ð Ê“ È«Åò5²Ý«— ÊUÖbM²ÝdÄ t ≠XÝ« ÊuM« r¼ Ë≠ bÝ—«d v²?ŽUÝ U« ÆÆÆœd bO¼«uš g²ÝdÄÆ©≤≥≠≤±∫¥® œd bM¼«uš g²ÝdÄ v²Ý«— Ë ÕË— —œ «— —bÄ∫b¹uÖÅv 5MÇ vOŽ ¨ÃuKH œd Êœ«œ UHý “« fÄ ≠dÄ È«b ÊUÖœd t ≠°ÅXÝ« ÊuM« r¼ Ë≠ bÝ—«d? v²ŽUÝ .uÖÅv ULý tÐ ¨5¬ ¨5¬òÆ©≤µ∫µ® åœd bM¼«uš v½UÖb½“ ¨bMýUÐ ÁbOMý t UN½¬ Ë bOMý bM¼«uš «— «bš©≤∑∫µ® åÅbOMý bM¼«uš «— Ë« È«b ¨b½—uÖ —œ t v½U ÂULð t bÝ— «d v²ŽUÝ «d¹“ò∫U¼ÅtLOš bOŽ vÞ —œ ≠«d?¹“ œd??J?½ “«—œ XÝœ Ë« d??Ð f êO??¼ U?« b??½d?O??~??Ð «— Ë« U?ð b??½œu?Рʬ vÄ —œ ÊU??A?¹« f?ÄòÆ©≥∞∫∑® åœuÐ ÁbOÝd½ “uM¼ Ë« XŽUÝ∫—UU½“ Ê“ tF«Ë “« bFÐ ‡‡‡Æ©≤∞∫∏® åœuÐ ÁbOÝd½ “uM¼ ÈË XŽUÝ «d¹“ œdJ½ “«—œ XÝœ Ë« dÐ XÝœ vò∫rOKý—Ë« tÐ t½«bM“ËdOÄ œË—Ë “« bFÐ ‡‡‡s —œ s ÊU??ł Êu?M??«Å ÆÆÆ°ÅXÝ« Áb??O?Ý— «d?? b??ÐU??¹ Áu?J??ý b??¹U?Ð ÊU????½« d???Ä t v²??ŽU??ÝòtÐ Uð 5?L?¼ V³Ý tÐ U?« °ÅÁœ U?$ XŽUÝ s?¹« “« «d —b?Ä ø.u?~Ð tÇ Ë XÝ« »d?D?CÆ ©≤∑ ¨≤≥∫±≤® åÅ«ÅÁb¬ XŽUÝ s¹«∫”bI t³MýÅZMÄ ÁU~½U³ý ‡‡‡—bÄ ÈuÝ tÐ ÊU?Nł s¹« “« 7ýc?Ö È«dÐ Ë« XŽUÝ X?½«œÅv t vO?Ž —cÖ sAł “« g?OÄÅòX³×? ÂU?$«d?Ý U?ð «— Xý«œ X³?×? b?M?½UN?ł s¹« —œ t? œuš ÊU?U?š Êu?Ç ¨Áb?O?Ý— «d?Æ©±∫±≥® åœu/∫œuš Ê«œdÖUý tÐ »UDš ‡‡‡g²?Ýd?Ä «— «b?š t? œd? b?¼«u?š d??J? b?A??J?Ð «— U?L?ý f d??¼ t b?Ý— «d? v?²?ŽU?Ý v²??ËòtÐ ULý ¨b?ÝdÐ «d ›ÊU?M?ݤ ʬ XŽUÝ t v²Ë U?ð r²H?Ö ULý tÐ «— s¹« U?« ÆÆÆ bM?ÅvÆ©¥ ¨≤∫±∂® åÅ«Åt²HÖ ULý tÐ «— ʬ s t b¹—ˬ œU¹∫bMÅv “Uſ¬ 5MÇ «— —bÄ tÐ »UDš œuš ÈUŽœ vOŽ ‡‡‡Æ©±∫±∑® åb¼œ ÁuJý «— uð dÄ Uð Áœ ÁuJý «— dÄ ¨XÝ« ÁbOÝ— «d XŽUÝ —bÄ È«ò∫œ—UáÝÅv »u³× œdÖUý tÐ «— ‘—œU vOŽ VOK ÈôUÐ dÐ ≠Æ©≤∑∫±π® åÅœdÐ g¹uš œe½ tÐ «— Ë« œdÖUý ʬ bFÐ tÐ ¨XŽUÝ Ê¬ “«ò±∂∏

Page 168

±∂πt ÊUMÇ r¼ÁœU²Ýd «d Áb½“ ʬ —bÄ t t½uÖ ÊUL¼rMÅv vÖb½“ —bÄ jÝuð s Ëœ—ušÅv «d t f ʬ t½uÖ ÊUL¼ tЩµ∑∫∂® Æœd b¼«uš vÖb½“ s tKOÝË tÐ r¼ Ë«rÝUMýÅv «— Èœuš ÈU¼bMHÝuÖbMÝUMýÅv «d s Ê«bMHÝuÖ ËbÝUMýÅv «d —bÄ t ÊUMÇ r¼©±µ≠±¥∫±∞® ÆrÝUMýÅv «— —bÄ s ˨œd X³× «d —bÄ t t½uÖ ÊUL¼ tÐÆ«ÅÁœd X³× «— ULý eO½ s©π∫±µ® ÆbO½U0 s X³× —œbOM X¹UŽ— «d ÈUN½Ud dÖ«b½U bO¼«uš s X³× —œÂ«ÅÁœd X¹UŽ— «— —bÄ ÈUN½Ud s t ÊUMÇ r¼©±∞∫±µ® Æ+UÅv Ë« X³× —œ ËbOM X³× «— d~¹bJ¹Å©±≤∫±µ® Æ«ÅÁœd X³× «— ULý s t ÊUMÇ r¼¨È«ÅÁœU²Ýd ÊUNł tÐ «d uð t ÊUMÇ r¼©±∏∫±∑® ÆÂœU²Ýd ÊUNł tÐ «— ÊU½¬ eO½ sb½œdÖ p¹ v~L¼ Uðªuð —œ s Ë v²¼ s —œ —bÄ È«Åuð t ÊUMÇ r¼bMýUÐ U —œ eO½ ÊU½¬ Uð©≤±∫±∑® ÆÈœU²Ýd «d uð t œ—ËUOÐ ÊU1« ÊUNł UðÆrO²¼ vJ¹ U t ÊUMÇ r¼ bMýUÐ vJ¹ ÊU½¬ Uð¨s —œ uð Ë ÊUA¹« —œ sb½uý vJ¹ ÎöU ÊU½¬ UðÈ«ÅÁœU²Ýd «d uð t bÝUMAÐ ÊUNł Uð Ë È«ÅÁœd X³× ÊU½¬ tÐ Ë©≤≥≠≤≤∫±∑® ÆÈ«ÅÁœd X³× s tÐ t ÊUMÇ r¼øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 169

≤±∫±∏ UMŠu¹ qO$« rN½ qB»¬ Ë ÊušUMŠu¹ qO$« X¹«Ë— tÐ `O ¯d Ë !— dOE½ qOłU½« ÊUÖb½—U~½ tÐ eO½ UMŠu¹ t bÝ—Åv dE½ tÐ Æ.«ÅÁbOÝ— UMŠu¹ qO$« ÈUN²½« tÐ pM¹«dO?E?½ qOłU?½« —œ t È«Åt½u?Ö tÐ œuš t?Ð œuš v?O?Ž ¯d Ë !— X¹«Ë— t Ë— ʬ “« XÝu?O?Ä b¼«u?šUÐ eOšU²Ý— U³Ł« fáÝ Ë ¨5bð Ë U²−Kł UðÅÊu²¹“ÅÁuÅ—œÅv½ULO²łÅ⁄UÐÅ“«Å∫bÐU¹ÅvÅVOðdðÅ.«ÅÁb¹œÆÊUNł dÝ«dÝ tÐ ÁœóÅÂöŽ«ÅÈ«dÐÅÊ«œdÖUýÅÊœU²ÝdÅËÅÁœdÅeOšU²Ý—ÅÈUOŽÅ7šUMýÅËÅvUšÅd³ÅÊb¹œqO$« tÐ È—b tÐ Ë« qO$« Æb¼œÅv XÝœ “« «— œuš —UJ²Ð« œ—«œ U?MŠu¹ t Xý«bMÄ Ê«u²Ð b¹Uý—«d ÁœUH?²Ý« œ—u l³?M Ê«uM?Ž tÐ «— bMÝ p?¹ UN½¬ ÈËœ d?¼ bÝ—Åv dE?½ tÐ t œuýÅv p¹œe?½ UudÐ b¹U³½ d?« s¹« U« œu/ h?A UN½¬ ÊU?O Ê«uðÅv «— rN „d?²A t²J?½ qNÇ œËbŠ —œ Æb½«ÅÁœ«œvK ‘d~½ UРʬ v~M¼UL¼ Ë åUMŠu¹ q?O$« o³Þ `O ¯d Ë !— X¹«Ë—ò vUB²š« t³Mł ÈË—ÆbAJÐ ÂUNЫ ÁœdÄ Â—UNÇ qO$«qU v~½U~¹ ÊU1« rAÇ UРʬ —œ t È«ÅtE( ¨XÝ« vOŽ 7U¹ ÁuJý tE( UMŠu¹ dE½ —œ !—åXÝ« s UÐ —bÄ t «d?¹“ r²O?½ UN?Mð s U«ò ∫b?¹uÖÅv v?OŽ ÆœuýÅv ·u?AJ d?Ä Ë —bÄ ÊU?ObMKÐ œU?¹d Ë b¹uÖÅv/ s?Ý v½ULO?²ł —œ vO?Ž !— Ë v¹UNMð Á—U?Зœ UMŠu¹ s¹«d?ÐUMÐ Æ©≥≤∫±∂®‘—«e?Ö œu?š q?O?$« —œ «— åÈ« Áœd? „d??ð «d? «d??Ç vN?« ¨vN??«ò ∫b?¹u??ÖÅv t »u?K??B? ÈU???O??ŽtÐ —UÐËœ t Êu?²?¹“ ⁄UÐ —œ ÊU?E?U×? U?Ð vO?Ž v¹Ë—U?¹Ë— dÐ œu?š œU?Ný —œ fJ?Ž d?Ð Ë« ÆbM?Åv/Æœ—«cÖÅv bOQð XA~½« ¯d Ë !— t½U³KÞË«œ ‘d¹cÄ dÐ år²¼ sò t b¼œÅv aÝUÄ UN½¬tÐ t VO?K d?Ð ¨X—Åv? Ëd v½U??½« ¯d? s¹d?ðÅlO?−? Èb?O?«U½ Ë !— ‚U?L?Ž« —œ v?O?Ž v²?Ë∫XÝ« iUM² È—uNþ t œuýÅv —U?Jý¬ ÊUNł —Ë«œ Ë ÁUýœUÄ Ê«uM?Ž tÐ XÝË« XMDKÝ Xð tÐU¦t²d?Ö —«d ÊU?uJ?× ÁU?~¹U?ł —œ ÁU?Öœ«œ dЫd?Ð —œ t È—Ë«œ ¨œ—«œ dÝ d?Ð —Uš “« vłU?ð t v¼U?ýœUÄÁU?ýœU??Ä p¹ 5?b??ð —u?? tÐ «— ÈË 5?b??ð t d??D?F?? ÈU??¼Ë—«œ ·d?B?? —œ ·«d?Ý« e??O??½ Ë XÝ«Æ©≥π∫±π® œ—ˬÅv—œVKł vzU??O?K? Ê«—Ëœ Èu?Ý tÐ «— U d?E?½ U?M?Šu?¹ ÊuM?« ÆX?O?½ qO?$« ÊU?¹UÄ v?O?Ž ¯d? Ë !—UŽb? s¹« b?¼Uý —U?O?Ð U?O?¹eł Æb?ÐU?¹Åv vÖb?½“ vO?Ž ÈU?¼ÅX³¼u? Ë U?¼“«— o¹d?Þ “« t bM?ÅvÆXÝ« v~?½U~?¹ Ë œU?%« È«d?Ð vðu?Žœ œu?Ð Áb?A½ Á—U?Ä t v?O?Ž “—œ ÊËb?Ð s¼«d?O?Ä tK?L?ł “« bM?²??¼XÝ« v¹UO?K U?Ð ©vOŽ »u?³×? œdÖUý® Ê«—«b?½U1« d?ðdÐ b½u?OÄ d?~½UO?Ð œuš —œU U?Ð vO?Ž sÝb½uOÄ d?Ð ¨bNłÅv vO?Ž Áœ“ ÁeO½ ÈuK?NÄ “« t vЬ Ë Êuš Ë œuýÅv t²?šUMý ʬ tM?O¹¬ ÊuÇ .d tÆbMÅv bOUð d~¹œ ÈuÝ “« b½Ë«bš ¯d Ë uÝ p¹ “« bOLFð Ë ”bI«ÅÕË— ‰Ëe½ ÊUOd¼ “« q³ tJKÐ býUÐ l¹U?Ë ÁbMM qI½ UN?Mð b¼«ušÅv/ qO$« tOI?Ð —œ eO½ Ë !— X¹«Ë— —œ UMŠu¹U?¼ÅÊ«—Ëœ tL??¼ ÊU?O?×??O??? È«d?Ð «— œu??š qO?$« Ë« Æb??¹U?/ t¹c??G?ð «— ÊU?1« t? XÝ« ʬ vÄ —œ e?O??ÇË« ÂU?½ —œ ¨Áœ—ˬ ÊU?1« U??ð «b?š d???Ä Ë XÝ« `O??? ʬ ¨v??O?Žò t b??½—ËU?O?Ð ÊU??1« U?ð b???¹u??½ÅvÆ©≥±∫≤∞® årOýUÐ t²ý«œ v½UÖb½“»¬ Ë Êuš ±∑∞

Page 170

±∑±`O È—Ë«œUN½U½« È—Ë«œ±π Ë ±∏ UMŠu¹UM?F s¹b?Ð Xd~?½ —u v?OŽ œ—u? —œ È«ÅtL?U×? t½uÖ êO?¼ t XÝ« ȗˬœU¹ tР“ôÊ«—U~½ÅqO?$« bM?½UL?¼ UM?Šu¹ Æb?A½ X¹U?Ž— Á—UÐ s¹« —œ vË— U?¹ ÈœuN?¹ 5½«u? “« p¹ êO¼ tÁó¹Ë ËUHð Æb¼œÅv œU?Ný vOŽ ¯d? dÐ tJKÐ b?MÅv/ tz«—« U tÐ v¹UC? bMÝ êO¼ d?~¹œXU??šœ Èb?Š t?Ç U??ð “«— s¹« —œ ÊU??¹œu?N??¹ d??O??ſ b??¼œÅv ÊU??A??½ t XÝ« s?¹« —œ Ê«d?~??¹œ U??Ð Ë«Æ.“UÝ sýË— «— Ÿu{u s¹« t œu/ rO¼«uš gýu U ÊuM« Ë b½«Åt²ý«œrE?Ž«Ås¼U?? ÊU?E?U??×? U??Ð t «— vË— Ê«“U?Ðd??Ý ÁËd?Ö U?M??Šu?¹ ¨v??O?Ž Èd?O??~?²??Ýœ tE?( “«„Uš tÐ «b?š d??Ä Êb?¹œ U?Ð Ê«œd? s¹« tL?¼ Æ©±≤ ¨≥∫±∏® b?¼œÅv ÊU?A½ b?M?M?Åv È—U?J?L?¼¨bM?O?ÐÅv XL?E?Ž Ë —b? tÐ ·«d?²?Ž« “« È«Åt½U?A?½ d« s¹« —œ U?M?Šu?¹ Æb?M?M?Åv rO?E?Fð ÁœU?²?«Æ©∂∫±∏® œ“UÝÅv —UJý¬ «— ÊU½¬ dOBIð tJKÐ œuýÅv/ UN½¬ t½«d¹dý qLŽ l½U t v«d²Ž«U¹«Ë— U« Æb½dÐÅv vË— —«b½Ud? ŒU tÐ fáÝ Ë rEŽ« s¼U œe?½ tÐ «— vOŽ ʬ “« bFÐÆbM?¼œÅv X³??½ fÞöO?Ä ”uO?D?M?Ä tÐ «— gI½ s?¹d²?L?N? bM?²??¼ tÐUA?ð Âb?Ž È«—«œ —U?O?Ð tUM?Šu?¹ qO?$« ‰Ë« g?Ð —œ t rO?M? ‘u?«d? b?M? —«œ«Ë «— U? b?¹U?³½ f?ÞöO?Ä ÁUÖœ«œ X?OL?¼«ÂuJ× «— Ë« ÂU$«dÝ Ë t²ÝUšdÐ vO?Ž b{ dÐ ÂUO Ë XHU tÐ ÊU¹œuN?¹ ¨ÁœeOÝ »UÐ Uð vMF¹Æ©µ¥≠¥µ∫±±® bMMÅv øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«—b êO¼ ò ∫ XHÖ vOŽ“« dÖ« ¨ v²ý«œÅv/ s dÐåÆÆÆœuÐ ÁbA½ Áœ«œ uð tÐ ôUÐ

Page 171

»¬ Ë ÊušÊUM¼U Ê«dÝ dЫdÐ —œË b¼œÅv/ ÈË tÐ v?ÝU?Ä œdO?ÖÅv —«d? vÝd?Ä“UÐ X% rE?Ž«Ås¼U? UÒM?Š Èu?Ý “« t v?OŽÊuÇ Æ©≤≥≠±π∫±∏® b¹U?/Åv ȗˬœU¹ Ë« tÐ œuÐ Áœd? œ«d¹« b?³F —œ t «— v¹U?¼ÅtÐUDš jI?UÐ v?O?Ž ÁUðu? U?ö tРʬ “« fÄ ÆœuÐ Áb?ý t²?HÖ ÈË ÈU?¼ÅtÐU?D?š —œ XÝ« vM²?H?Ö t⽬ d?¼ª¥π∫±±® XÝ« t²?d?Ö Îö³? «— œu?š rO?L?B?ð rE?Ž«Ås¼U? t Ë— ʬ “« ¨œu?ýÅv? È«ÅÁ—U?ý« U?U?O?Æ©≤∂ ¨≤¥∫±∏—œÅÆ©Å≤∑≠≤µÅ¨±∏≠±µ∫±∏®Åb¹U?/ÅvÅ—U?J½«Å«—Åœu?šÅœU?²Ý«ÅÊËd?O?ÐÅ—œÅ¨”dD?ÄÅbÅs?¹«Å—œÈU?ł »u?Ç—U?N?Ç p¹ —œ b?½«u?²?Ð v?O?Ž vÝd?Ä“U?Ð U?ð œu?ýÅv rO??I??ð g?Ð ËœÅtÐÅX¹«Ë—ÅU?−?M?¹«Âu vLÝ— U?UI? jÝuð ÈË —U?J½« Ÿu?{u UÐ œd? „dðÅ«—ÅÈËÅv?OŽÅœd?ÖUýÅtÅd?«Ås¹« ÆœdOÖÊœdÖ tÐ «— ʬ XOËÏu ÁœuÐ rONÝ “«— s¹« —œ ÊU¹œuN¹ ÂULð «d¹“ ¨b½uý „—œ r¼ —UM —œ b¹UÐÆb½—«œfÞöOÄ dЫdÐ —œÁó¹Ë tÐ Ë Ê«“U?Ðd?Ý ÏÁd?N?Ç —œ «— U?N?½¬ t XÝ« ‚œU? e?O??½ ÊU?¹œu?N?¹ d?O?ſ œ—u? —œ d?« 5?L?¼ÆXšUMý“UÐ Ê«uðÅv b½«ÅÁbý hA X¹«Ë— “Uſ¬ “« t v¹U¼ÅtM× ÊUO —œ t fÞöOÄ—UE?²½« tÐ U?ðU³?Ö U?¹ ◊öÐ ÂU½ tÐ Áb?ý ‘dH?~?MÝ v½U?J —œ ÊU?¹œu?N¹ ¨t½U?šÅÊ«u¹œ ×U?š —œ ≠—«b?½U?d?? ŒU? œ—«Ë œu??ý ÂU?$« Vý ÊU??L?¼ b??¹U?Ð t `?B? Êœ—u??š “« q³? U??N?½¬ Æb??M?²???¹«Åvʬ “« l½U d« s¹« vË bMM?Åv UŽ«d Xœ tÐ «— XF¹dý U?N½¬ Æb½uý f$ «œU³? b½uýÅv/—UJ½« ¨Ê¬ Ë b½uý VJðd œuÐ Áœu?/ vMOÐÅgOÄ XF¹dý t «— v²¹U?Mł s¹dðÅXÝ t œuýÅv/Æ©≤∞∫±∏Yð® XÝ« vÝu bM½U 5²Ý«— v³½ ʬÁbM?J« ÊU?dA? vUÄU?½ ÊË—b½« tÐ Áb?ý œdÞ œu?š Âu “« t v?OŽ t½U?šÅÊ«u¹œ qš«œ —œ ≠ÆœdOÖÅv —«d vÝdÄ“UÐ X% —UÐ Ëœ Ábý rOKð ÊU¹œuN¹ dOſ tÐ t Ë« ÆœuýÅvvÄ —œ Æb¼œÅv ÊUA?½ ÊU¹œu?N¹ tÐ «— v?OŽ Ë œu?ýÅv ÊUO?Ž —œ Ït½U²?ݬ —œ —UÐ Ëœ fÞöO?Ä ≠Æœd¹cÄÅv —u pKN vLOLBð Âœd UÐ Êbý Ë—ÅtÐË— —UÐ ËœvLO?L?B?ð e?O?½ ÊU?¹œu?N?¹ Ë b?¼œÅv —«d? vÝd?Ä“U?Ð œ—u —U?Ð Ëœ «— v?O?Ž fÞöO?Ä s¹«d?ÐU?M?Ð`O Êbý qO– ʬ ‰Ë« g?Ð ÆbM¼œÅv qOJAð «— X?¹«Ë— gÐ Ëœ UNM¹« Ë b½d?OÖÅv t½UÖËœÆbÝ—Åv ‘uÖ tÐ 5²Ý«— È—Ë«œ ÊUMÝ ÂËœ gÐ “« Ë œ“UÝÅv ÊUOŽ «—©∑∫±π≠≤∏∫±∏® ÊU½« ʬ pM¹« ©±bMMÅv È—UAUÄ Ë t²šUÝ ÂuJ× «— vOŽ ÊU¹œu?N¹ ¨Áb¬ eO½ dOE½ qOłU½« —œ t ÊUMÇ r¼Æ©≥≤≠≤∏∫±∏® XÝ« ¯d ʬ bUOÄ ÊuÇ œdO~Ð XÝœ —œ «— —U fÞöOÄ tœuN?¹ ÁUýœU?Ä uð U?¹¬ò ∫b¹U?/Åv vO?Ž “« vFÞU? gÝd?Ä vË— —«b½U?d ¨t½U?šÅÊ«u¹œ —œ ≠b?×?²?? r¼ U?Ð «— v²??Ý«— Ê«—«b?²??ÝËœ Ë« ÕöÝ ÊËb?Ð u?J??K? tJ??M?¹« ÊU??O?Ð U?Ð v??O?Ž åøv²???¼fÞöO?Ä —œ v?H???K? —U??N??þ« s¹« Æb?¹U??/Åv o¹b??B??ð «— VK?D?? s¹« ©≥∑≠≥∂∫±∏® œ“U??ÝÅvÆb¼œÅv hOAð dDšÅvÐ ÂË— È—uð«dá« È«dÐ «— ʬ Ë« Ë œ—«cÖÅv/ ÈdOŁUð±∑≤

Page 172

±∑≥œ«“¬ «— vOŽ —c?Ö bO?Ž X³ÝUM? tÐ t bM?Åv œUN?MA?OÄ ÊU¹œu?N¹ tÐ Áb?ý ×Uš s¹«d?ÐUMÐ ≠bÐU?¹Åv—œ fÞöOÄ ÁU?~½¬ Æ©¥∞≠≥∏∫±∏® œu?ý œ«“¬ UЫd?Ð t bM?¼œÅv `Ołd?ð UN?½¬ U« b?¹U/ÆXdÖ Áb¹œU½ «— Ë« Ê«u²Ð t XO½ v²OBý eO½ Ë« œuš Ë œ—«œ vLLB ÊUMLýœ vOŽ tb¼œÅv —u²Ýœ b?ÐU¹—œ Èd²A?OÐ VUD tJ?M¹« È«dÐ Ë œœdÖÅv“U?Ð t½UšÅÊ«u¹œ tÐ —«b½U?d ≠tJ×C? «— vO?Ž Ê«“UÐdÝ 5?MÇÅr¼ Æ©≤¥∫≤≤Ÿ« „Æ—® b?M¼œ t−?MJý t½U?¹“Uð U?Ð «— vO?Ž t“«d?Ы «— XI??O??I?Š t²????½«b?½ ÊU??½¬ Æb?M??²??Ýd?Åv? œË—œ ÊU?¹œu??N?¹ ÁU??ýœU??Ä Ê«u?M??Ž tÐ Ë« d??Ð Áœu?/Æ©µ≤≠µ±∫±± „Æ—® b¼œÅv ÊU?A½ —UO?Ð tłu?ð U¼Åv¹Ë—U?¹Ë— t½u?~M¹« t?Ð UMŠu?¹ Ë bM?¹U/Åvb¹U/ È—«œœuš ÈË ÂUJײ?Ý« Ë U³Ł 5% “« b½«uðÅv/ vË— v«Ë Ë b?½UÅv XUÝ vOŽÆ©≥≠±∫±π®dÝ dÐ —Uš ÃU?ð t «— ÁUýœUÄ `O? ʬ Ë« ∫b¼œÅv VO?ðdð «— t¹UI? 5²?½ Ë« s¹«dÐUM?Ð ≠åÆÊU????½« ʬ pM??¹«ò ∫b??¹u??ÖÅv? Ë b??¼œÅv ÊU??A??½ ÊU??¹œu??N???¹ tÐ œ—«œ sð d??Ð v½«u??ſ—« t?U??ł ËbM?MÅv Xz«d? XO?½ ÁdN?ÐÅvÐ XO½U??½« “« t «— ÊU1«ÅvÐ h?ý s¹« ÊUM?Ý t v½U?O?×O?„Æ—® åœu?ýÅv? rO??K????ð Âœd?? XÝœ tÐ ÊU????½« d????Äò ∫b??M?ÐU??¹Åv? ʬ —œ Èd?ðÅo?O??L??Ž ÈU?M??F??vO?Ž —U?ÐÅnÝ« XOF?{Ë U?N½¬ È«d?Ð Êu?Ç b½u?ýÅv Áœ—“¬Å‰œ Ë d?łeM? ÊU¹œu?N?¹ U« Æ©≥±∫πd?“«d?Ы 5?M?Ç «— œu?š ÈÏ«— s¹«d?ÐU??M?Ð Ë ©≤µ≠≤¥∫±∞ „Æ—® X?O?½ `O??? Ë« t b?M?Åv XÐU?ŁXF¹d?ý d?Ð Èu? ‰U?L²?Š« tÐ œ—u? s¹« —œ U?N?½¬ Æ©∂∫±π® å°VO?K? dÐ °VO?K? d?Ðò ∫b?½—«œÅvª∂≠≤∫±≥Yð® b?M??M??Åv tO??J?ð b??¹U?/Åv? Âu?J??×?? «— 5?ſË—œ Ê«d??³??U?O??Ä t v²??F?¹d??ý ¨œu??šÆ©≤∞∫±∏©±∂≠∏∫±π® 5²Ý«— È—Ë«œ ©≤œ—«œ dÐ —œ XO¼u« “« ÈeOÇ Èœu?N¹ XF¹dý t b½«œÅv Ë« ÆœdO?ÖÅv«d «— fÞöOÄ ”dð ≠fOŽÅUðÅœœdÖÅv“UÐÅt½UšÅÊ«u¹œÅtÐÅvOŽÅUÐÅË«ÅÆœdOÖÅvÅ—«dÅÊU¹œuN¹ÅrOLBðÅdOŁÏUðÅX%Ås¹«dÐUMÐÅËÈË tÐ 5²Ý«— È—Ë«œ ÊuÇÅr¼ vOŽ Æ©±∞≠∏∫±π® œd?O~Ð Ë« “« vðU×O{u?ð Áœu/ b¹bNð «— ÈœuÐ ÁbA½ Áœ«œ uð tÐ ôU?Ð “« «— ʬ dÖ« v²ý«œÅv/ s dÐ È—«b?²« êO¼ uðò ∫b¼œÅv aÝU?Ä 5MÇs¼U Æ©±±∫±π® 圗«œ d²Ö—eÐ fÐ v¼U?MÖ Áœd rOK?ð uð tÐ «d t f ʬ XN?ł 5L¼ tÐ Ëd?²?A?O?Ð Ê«œU?½ XÝd?ÄÅXÐ p?¹ “« g²?O?Ïu?? b?ýU?Ð t²??ý«œ v¼U?Ö¬ ôU?Ð VU?D? “« b?¹U?Ð t? rE?Ž«ÆXÝ«v¹U?¼œU??¹d?? U?« b??M?? œ«“¬ «— œu?š v½«b??½“ b??¼«u?šÅv? Ë« Æœu?ýÅv ×U??š Á—U??ÐËœ fÞöO??Äs¹« „—œ Æ©±≤∫±π® åv²O½ dBO XÝËœ È“UÝ U¼— «— s¹« u?ð dÖ«ò ∫bM¹uÖÅv t œuMýÅvlH½ tÐ «— Ÿu?{u? bM?½«uðÅv b?½—«œ Á«— ”u?¹d³?O?ð —uð«d?á?« —UЗœ tÐ t ÊU?M?¼U Ê«d?Ý t tK?¾?ÆXÝ« ÊUݬ —UOÐ bMM ÂULð œušË XÝ« ‰uIM v¹uJÝ t «— œuš XuJ?Š bM fÞöOÄ ÆXdÖ rOL?Bð b¹UÐ œułË s¹« UÐb?M?Åv? vF?Ý Ë« Æb??¹U?/Åv —«d??d?Ð b??M?Åv ÂöŽ« «— œu??š v¹U??N?½ Ë lÞU?? rJ?Š ʬ “«d?? “« Ë« ÁUýœUÄ U¹¬ ÆÆÆULý ÁUýœUÄ pM?¹«ò ∫b¹uÖÅv UN½¬ tÐ Ë bM Ë—ÅtÐË— ÊU¹œu?N¹ UÐ «— vOŽ Á—UÐËœøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 173

»¬ Ë Êuš—U³?Ž t œd? b?¼«uš È—U?A?U?Ä Ë« b?FÐ vb?½« Æ©±µ≠±¥∫±π® åørM? »u?K?B «— U?L?ýÈË ÊUM?Ý t rO?M „—œ b?¹UÐ Æ©≤≤≠±π∫±π® œu?ý t²ýu?½ VO?K ÈôU?Ð dÐ åœu?N¹ ÁU?ýœUÄòË b¼œ U$ «— œuš b?½«uðÅv/ œułË s¹« U?Ð U« b¹u~?Ð «— XIOI?Š XÝ« —u³−? Ë« ÆXÝ« Èbłv¼U?ýœUÄ d?B?O? “« d?O?ſò Êu?Ç v¹U?¼œU?¹d? U?Ð e?O?½ ÊU¹œu?N?¹ Æb?¹U?/Åv Âu?J?×? «— œu?š l«Ë —œg½bý »uK?B È«d?Ð fÄò Ë ©±µ∫±π® bM?MÅv Âu?J× «— œu?š fÞöOÄ “« d?²A?OÐ å.—«b?½Æ©±∂∫±π® åœd rOKð ÊUA¹bÐ «— Ë««— «b?š XF?¹d?ý t? v½U?? tÇ ∫b??½—«œ XÝœ X¹U?M??ł s¹« —œ U?¼ÅÊU???½« s¹« tL?¼ s¹«d??ÐU?M?ÐbU? Êö¼Uł v²?Š Ë b½—«œ vb?½« XdF? Ë« “« ¨œuš Ê«b?łË —œ t v½U? e?O½ Ë b?MÝU?MýÅvÆ©π∫≥ ª±µ≠±≤∫≤ÂË— „Æ—® —uFýÂULð È«dÐ «— œu?š ÊU¹dJA? fÞöOÄ ÆXAÖ bM?¼«uš “UÐ Áœdá?Ý ÊUł `O œe?½ ÊUdA? U«ÁeO?½ t «— f ʬò r¼ U?Ð rE?Ž«Ås¼U? ÊU?E?U?× Ë Ê«“U?Ðd?Ý Æb?²?ÝdÅv? ÊUÐu?K?B? —U? Êœdt «— vò ∫bO½UÝ— bM¼«uš ÂU?$« tÐ «— U$ Ë bO« u³½ t²½«b?½ Ë åb¹œ bM¼«uš b½«ÅÁœ“—œ t rOM?Åv „—œ t XÝU?−?M¹« —œ Æ©±≤∫±∞„“ ª≥∑∫±π® X?¹d?~½ b?M?¼«uš b?½œ“ Áe?O½Êu?Öd?Öœ Áu?J?ý d?Ä XM?D?K?Ý X?ð tÐ „U?½œ—œ Ë l?O?−? ¯d? ÏtK?O?ÝË tÐ VO?K? ¨U?M?Šu?¹ o?L?F?ðdÄ U²J¹ oKD? XŽUÞ« —œ t œuýÅv ÂöŽ« È“«— ʬ eOšU²?Ý— “Ë— vMF¹ ÂuÝ “Ë— —œ Ë œuýÅvʬ pM¹« ∫b?MÅv ÕU?²²?« «— s¹u½ XI?Kš ¨œu?š ¯d 7?d¹c?Ä UÐ v?OŽ Æœu?Ð t²H?N½ V?OK? dÐÆÆÆœU«œ ʬ pM¹« ¨ÁdРʬ pM¹« ¨ÊU½«±∑¥ÆœœdÖÅv ÁuJý dÄ VOK tÐ q¹b³ð ¨ —ˬ !— VOK —bÄ “« qU XŽUÞ« dÞUš tÐ

Page 174

±∑µøbOA VOK tÐ «— vOŽ v tÇÁbOýu?Ä Ë `K «— `O? Ê«œöł t .«ÅÁœd? œUŽ nK²? ÈU?¼Åq¹ULý ÈË— “« U?ÊUA?½ 5?M?Ç s¹« «— VU?D? v² e?O?½ Ë fd? l«Ë —œ ÆrO?M?O?³Ð ÊU?O?Ë— vU?E?½ ”U?³ tÐt b½œuÐ vË— Ê«“UÐdÝ œU¹“ ‰UL²Š« tÐ eO½ v¹—Uð ÁUÖb¹œ “« Ë ©≤∞∫±¥d® bM¼œÅvvOŽ t œuýÅv Áb?¹œ vÐuš tÐ Uu qO?$« —œ U« b½œd »u?JO? VOK dÐ «— v?OŽŸu{u UMŠu?¹ qO$« —œ Ë ©≤∂≠≤µ∫≤≥u® bý »u?JO rE?Ž«Ås¼U ÊUEU×? jÝuðÁU~½¬ò ∫b¹uÖÅv «d¹“ ©±∂ ¨∂∫±π® XÝ« Ábý dðÅ`{«Ë ÎöU Uu qO$« Y×Ð œ—ud{U?Š U$¬ —œ lu? ʬ Uð t v¹u?Ö bM?M ÂU?L?ð «— s¹dC?²×? —U U?ð åb½b?¬ ÊU¹d?JA?Æb½œu³½t œuÐ s¹« b?½«ÅÁb?ý t²ýu?½ d?ðd¹œ t U?M?Šu¹ Ë U?u? qOłU?½« d?E½ d?O?OG?ð s¹« “« ·b?¼ÊUL?¼ t vU?Š —œ ¨b?M?M? sýË— d?²A?O?Ð v?O?Ž Êœd? »u?KB? —œ «— ÊU?¹œu?N?¹ XO?R?vAÐ t−O²½ —œ t bM?M »uKB «— ÊUO×?O Uð b½œdÅv p¹d% «— ÊU?OË— ÊU¹œuN¹È—u?Þ U?M?Šu?¹ U?« Æ©≤µ∫∑Ÿ«® b?¹U?/Åv Âu?J?×? Ϋb?ł «— ÊU?½¬ e?O?½ v×?O?? U?¹«Ë— “«Æœuý —UJý¬ Õu{Ë tÐ `O ¯d —œ ÊUdA gI½ t Áœ«œ VOðdðÁdÐ `Ж XŽUÝ5O?F?ð «— Èd?U?½ v?OŽ ¯d? XŽU?Ý Ë “Ë— v³??½ ÊU?MO?L?Þ« U?Ð Ê«u?ðÅv U?¹¬ÆrOMÅv vÝ—dÐ b½«ÅÁœ—ˬ r¼«d qOłU½« t «— È«Åt½UA½ bMÇ r¼ UÐ øœu/t³Mý VývMF¹ åtONð “Ë—ò —œ v?OŽ t bM¼œÅv ÊU?A½ Ëœ d¼ ©≥±∫±π® UM?Šu¹ Ë ©≤¥∫±µ® fd¨‰U?Ý Ê¬ —œ åtO??N?ð “Ë—ò ÆXÝ« Áœu??Ð tF??L?ł “Ë— ¨“Ë— ʬ fÄ Æœd??á??Ý ÊU?ł t³??M?ý “« q?³? “Ë—s¹« Æb½œ—ušÅv vLÝ— ÂUý vÞ Áœd v½UÐd «— `B ÏÁdРʬ —œ t œuÐ ådODò bOŽ “Ë— 5Ë«XË Ê¬ Æb?ýÅv —«e??Öd?Ð Á—U??²?Ý 5??Ë« Ÿu?K??Þ ÂU?~??M?¼ t?Ð Ë »U?²??¬ »Ëd?ſ “« b??F?Ð vL??Ý— ÂU?ýÆbýÅv “Uſ¬ Xý«œ t«œ« ÊUO½ ÁU ≤± Uð ±µ “« “Ë— t½U³ý XH¼ t v¼uJýUÐ UH¹dAð¨‰U?Ý .u?I?ð ”U?Ý« d?Ð tF?L?ł s¹« Ë b?ý »u?K??B? tF?L?ł “Ë— v?O?Ž t rO?½«œÅv? s¹« d?ÐU?M?ÐÁU? r¼œ—U?N?Ç “Ë— v?U?Ý tÇ —œ t rO?¼b??Ð hO??A??ð rO?½«u?ðÅv U??¹¬ ÆXÝ« Áœu?Ð ÊU???O?½ ±¥“Ë—”uO?D?M?Ä XuJ?Š Ê«—Ëœ —œ t b?¼œÅv ÊU?A?½ vu?$ t³ÝU?×? øXÝ« Áœu?Ð tF?Lł “Ë— ÊU??O?½ s¹« ÆXÝ« Ábý ·œU?B ÈœöO? ≥∞ ‰UÝ q¹—ˬ r²?H¼ U?Ð ÊU?O½ r¼œ—U?NÇ tF?Lł “Ë— fÞöO?Äøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 175

»¬ Ë Êušq¹—ˬ ÂuÝ 5M?Ç r¼ Ê«uðÅv œułË s¹« U?Ð U« XÝ« v?OŽ ¯d a¹—U?ð s¹dðÅqL?²× a¹—U?ðÆXdÖ dE½ —œ «— ÈœöO ≥≥ ‰UÝ`B ÏÁdÐ`Ж b³F ÈU¼ÅtÞu× —œ U¼ÅÁdÐ “« ÈœU¹“ œ«bFð t v²ŽUÝ ÊUL¼ —œ dNþ“«bFÐ ‰Ë« —œ vOŽÈ«ÅÁdÐ ÈUMF? tÐ d²A?OÐ `B Ê«u?MŽ `O? Ê«—Ëœ —œ t œ«œ dcð v²?¹UÐ Æœdá?Ý ÊUł b½b?ýÅvkHŠ «— t¹U?dO?Lš ÊËb?Ð ÊU½ b?OŽ U?¹ dO?D bO?Ž ÂU½ b?OŽ s?¹« ÆbýÅv Áœ—u?š bO?Ž vÞ —œ t œuÐbOŽ ÆXÝ« Ábý `Ж `O? U `B?ò ∫b¹u~?Ð 5MÇ X½«u?ð ‰uÝ— fuÄ s¹«d?ÐUMÐ Ë œuÐ Áœd?Æ©∏∫µÊd≠±® åv²Ý«— Ë vœ ÁœUÝ dOD tÐ tJKÐ tMN t¹UdOLš tÐ t½ .—«œ ÁU~½ «——œ ‘«ÅÁ—U?Зœ t È«ÅÁd??Ð ÊU?L??¼ ¨œu?ýÅv —U??J?ý¬ v?½U?Ðd?? Ád?Ð —u?? tÐ v?O??Ž s¹«d??ÐU?M??Ðåb?ý b?¼«u??½ t²??J?ý g¹U?¼ÅÊ«u??²?Ý« “« p¹ êO?¼ò ∫XÝ« Áb?ý t?²?H?Ö 5?M?Ç ”b?I?Å»U?²?Æ©¥∂∫±≤ÃËdš ª≤∞∫≥¥e „Æ— ª≥∂∫±π®`B bOŽ ÂUýfd? qO??$« “« d?~?¹œ vM??²? ”U??Ý« d?Ð ÆX?O??½ vÖœU?Ý 5??L?¼ tÐ e??O?Ç tL??¼ œu?łË s¹« U?Г˗ —œ Ë« fÄ ¨œuÐ Áœd? ·d œu?š Ê«œdÖU?ý U?Ð «— `B v?O?Ž ¨Uu? «bO?Uð Ë ©±≤∫±¥®r¼œe½U?Ä —œ vM?F?¹ b?F?Ð “Ë— X?¹U?ÐÅv Ë œu?Ð Áb?½“ “u?M?¼ b?½býÅv? `Ж U?¼ÅÁdÐ t? v½U?“ ¨tON?ðÆbýUÐ ÁœdáÝ ÊUł ʬ r¼œ—UNÇ t½ Ë ÊUO½Æœu?/ kH?Š «— Ÿu?{u? Ëœ d?¼ ÊU?“ p¹ —œ Ê«u?ðÅv/ «d?¹“ rO?¹U?/ »U??²?½« b?¹U?Ð U?−?M?¹« —œÊUu?J×? ¯—e?Ð bO?Ž “Ë— —œ Êu?Ç ¨XÝUN?½¬ s¹d?ðÅqL²?× U?¼d?E½ È—U?O?Ð “« U?MŠu?¹ ÈU?¼ÅÁœ«œ—«eÖdÐ “Ë— ʬ —œ «— vUŽ È«—uý t?Kł bM²?½«uðÅv v²Ý tÐ rE?Ž« ÊUM¼U Æb?½býÅv/ «bŽ«Æb¹U/ ”uKł œuš XuJŠ bM dÐ X½«uðÅv/ tÅœuÐÅ—U²dÖÅÈ—bÅtÐÅeO½ÅfÞöOÄÅËÅbM¹U/d~¹œ .uIð p¹t vF«uł t b?Ý—Åv dE?½ tÐ 5MÇ Æb?ý tz«—« Èd~?¹œ ÏtO{d? Ê«dL œU?MÝ« nA? “« fÄÆœuÐ ËUH?² rO?Ký—Ë« b?³F? .uI?ð UÐ t b?½œdÐÅv —U? tÐ «— v1u?Ið b?M²ý«œ o?KFð t?d s¹« tÐv?O?Ž Æb?½œd?Åv —«e?Öd?Ð vL?Ý— b?O?Ž “« q³? “Ë— t?Ý «— œu?š `B? b?O?Ž U?N?½¬ t œ—«œ ÊU?J?«b?½œd?Åv ·d?? Ê«d?L? t?d? Ê«Ëd?O??Ä t È“Ë— ÊU?L??¼ —œ œu?š Êôu?Ý— U??Ð «— ÂU?ý œu?Ð sJ??2ÂULð Êu?Ç XÝ« ÁbM³?¹d —UO?Ð tO{d? s¹« ÆbýUÐ Áœd?áÝ ÊUł U?¼ÅÁdÐ `Ж “Ë— —œ Ë Áœd ·d?‰UL?²Š« ‰U?Š s¹« U?Ð U« Æb?¹U?/Åv qŠ «— qO$« n?K²? ÈU?¼ÅÁœ«œ oÐU?Dð “« tK?U?Š öJA?Ê«bM?Ç Ê«d?L? ÊU?M?U?Ý Ë `?O?? Ê«œd?ÖU?ý ÊU?O? ÈU?¼b?½u?OÄ Êu?Ç X?Ý« r tO?{d? s¹« X×?ÆXÝ« Áœu³½ rJ×±∑∂

Page 176

±∑∑b¹bł —cÖ bOŽbOŽ ÂUý ÊU?L¼ ÎUI?Oœ ”bI t³?MýÅZMÄ “Ë— ÂU?ý s¹dš¬ ¨býU?Ð XÝ—œ UMŠu¹ Èb?MÐÅÊU“ d?Ö«ÊU?O? tÐ Èd?– Áb?ý Áœ—u?š Vý ʬ t? È«ÅÁd?Ð Á—U?Зœ qO?łU?½« ¨d?~?¹œ ÁU??Öb?¹œ “« ÆX?O?½ —c?ÖÈ—«e~?ÝU?á?Ý 5¹¬ rÝ«d? —œ ÊU?O?×O?? Ë Áb?ý t²ýu?½ U??OK? —œ fd? qO?$« U?« Æb½—ˬÅv/¨b½œdÅv —«eÖdÐ «— —bÄ ÈuÝ tÐ vO?Ž —cÖ vMF¹ s¹u½ —cÖ bO?Ž rÝ«d ¨œuš ©v½UЗ ÈUAŽ®—U? tÐ «— ÊU?¹œu??N?¹ `B? b??O?Ž tÐ ◊u?Ðd?? ÈU?¼ÅÁ˛«Ë ÎU?²??F?O?³??Þ ¨v½U?З ÂU??ý s¹« Á—U?Зœ s¹«d?ÐU??M?ÐÊU½ ‰ËUMð vM?F tÐ ÊUO×?O È«dÐ ¨`B? Êœ—uš dÐ vM³? fd ÕöD« Ë— s¹« “« Æb?½œdÐÅvÂUý s¹« ÆXÝ« t²ÝuOÄ `O vOŽ eOšU²Ý— Ë ¯d tÐ Vý t³MýÅZMÄ È—«e~ÝUáÝ ÆœuÐ ”bIÆœuýÅv —«eÖdÐ Áb½UÝ— ÂU$« tÐ `O vOŽ t vðU$ œuÐœU¹ tÐt «d¹“ bMÅv ÈËd?OÄ UMŠu?¹ ÈbMÐÅÊU“ “« Èœu?N¹ X¹«Ë— t bÝ—Åv dE?½ tÐ s¹« dÐ ÁËöŽåÆb½œd »uKB «— ÈdU½ vOŽ ¨—cÖ bOŽ Výò ∫XÝ« Ábý t²ýu½ 5MÇ œuLKð »U² —œœuÐ `³ Ë œuÐ ÂUýÎUðb?ŽU? l?«Ë —œ ÆrO?¹U?/ “U?ſ¬ b?O?ý—u?š Ÿu?K?Þ U?Ð Á«d?L?¼ «— œu?š “Ë— .—«œ œU?Ž U“Uſ¬ œu?š ÃË« tÐ b?Oý—u?š Êb?OÝ— “« q³? XŽU?Ý Áœ“«Ëœ vM?F¹ Vý tL?O?½ “« “Ë— t½U?³ýÆœuýÅvU¼ÅÈdB rÝ— ¨bOF³ð “« q³ ÆXÝ« ÁœuÐ qzU È—U?Lý“Ë— Ÿu½ bMÇ tÐ ”bIÅ»U²b¹Uý ¨b?OF³?ð “« bFÐ ÆXý«œ t«œ« d?~¹œ `³ U?ð `³ “« “Ë— t½U?³ý vMF?¹ býÅv ‰U³?½œvFu “Ë— ∫XU¹ ÈdðdÐ U¼ÅÈ—ULýÅ“Ë— d~¹œ dÐ b?¹bł È—ULýÅ“Ë— ¨qÐUÐ dOŁÏUð qOœ tÐt È«ÅtE( —œ bOý—u?š »Ëdſ UÐ “Ë— vM?F¹ bOÝ—Åv ÂU?Lð« tÐ q³ “Ë— t b?ýÅv “Uſ¬ÆbýÅv “Uſ¬ býÅv d¼Uþ Á—U²Ý 5Ë«Vý «— t³Mý “« bFÐ Vý Îö¦ Ë XÝ« ‚œU vŽu{u 5MÇ eO½ ÊUO½«d¹« @M¼d —œt³Mý “Ë— d?BŽ —œ «— t³M?AJ?¹ “U/ U¼U?OK? “« È—UO?Ð —œ 5M?Ç r¼ ÆbM¹u?ÖÅv t³M?AJ¹ÆbMMÅv —«eÖdÐøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 177

»¬ Ë Êuš»¬ Ë Êuš©≥∑≠≥±≠±π UMŠu¹®t²J?½ tÝ U?N?M?¹« ¨©¥≠≥∫±µÊd?≠±® åXÝU?šd?Ð Âu?Ý “Ë— —œ Ë bý Êu?b? Ë œd? v?O?ŽòÏÁbM?¼œ qO?J?A?ð t «— qL?Ž tÝ s¹« ‘“—« —U?~?½ÅqO?$« —U?N?Ç d?¼ Æb?M?²?¼ Êôu?Ý— rO?K?F?ð vK?«Æb½«Åt²šUÝ sýË— ÎöU bM²¼ ÊU1« ÊU—«5bð Ë ¯d ÊUOל «— rN ÏtEŠö Ëœ 5bð X¹«Ë— Ë !— X¹«Ë— 5Ð tKU —œ dOE½ qOłU½« ÏÁb½—U~½ tÝ—U?ÐÅu?J??Ý —u?C??Š tÐ d?~??¹œ Èu?Ý “« Ë výU??Гu?¹ ÊU??1« œU?¹d?? tÐ u?Ý p?¹ “« U?N?½¬ ∫b??½«ÅÁœd?—«dJ?ð e?O?½ 5?b?ð X¹«Ë— —œ t Á—U?ý« s¹« Æb?M?¹U/Åv Á—U?ý« VO?K? ÈU?Ä —œ ÊU?½“ “« È«Åt²?ÝœÆbMÅv —«ddÐ «— eOšU²Ý— Ë 5b𠨯d ÊUO v~²ÝuOÄ œuýÅv»u³?× œd?ÖUý Ë v?OŽ —œU? “« ©≥∞∫±π® 圫œ ÊUłò v?OŽ b?¹u~?Ð tJ?M¹« “« q³? UM?Šu¹Êu?Ç r¼ Ë« U??« œœd?Ö“U??Ð Ÿu?{u?? s¹« tÐ b?¹U??³??½ s¹«d?ÐU??M?Ð ¨œu??Ð t²?H??Ö s?Ý d??~??¹œ ÊU?½“ Ë ÈËXd?Š p¹ “« t vðU?¹¬ ¨b?¼œÅv —«d? 5?b?ð Ë ¯d? ÊU?O? «— t¹¬ b?M?Ç d?O?E?½ Ê«—U?~?½ÅqO?$«Ê¬ d?O???H?ð Ë XÝ« “U??Ðd?Ý p¹ Xd??Š ¨Xd?Š s¹« Æb??M?¹U?/Åv? d?O???H?ð «— ʬ Áœd?? X¹U?J?ŠÆ©≥µ∫±π® œ—«œ v¹«eÝ tÐ XOL¼« —U~½ÅqO$« È«dÐ «—UJý¬bOŽ bFÐ tÐ »U?²¬ »Ëdſ “« Ë býÅv p¹œe½ œu?š ÊU¹UÄ tÐ “Ë— ÆXÝ« sýË— “UÐd?Ý ÏtHOþËÆœ—«cÖ vU?Ð b¹œ ÷d?F? —œ «— Èb?ł ʬ vÞ —œ býÅv/ t œu?Ð È“Ë— t b?OÝ—Åv «d? —c?Öt œuÐ s¹« dÐ œUŽ œ—«u t½u?Ö s¹« —œ ÆœuÐ rN ¯d tÐ Âu?J× dH?½ tÝ ÊœdáÝ ÊUł s¹«d?ÐUMÐÊe?¼«— Ëœ œ—u? —œ —U? s¹« Ë b?ýÅv t²??J?ý ÊU?½¬ÅÈU?¼U?ÄÅ‚U?ÝŨÊU?u?J?×?ůd?Ål¹d??ðÅÈ«d?ÐvÖb½“ .öŽ U« b¼œ ÂU$« «— vNÐUA qLŽ v?OŽ tÐ X³½ X¹UÐÅv ÎUF³?Þ “UÐdÝ Æbý vKLŽœułË s¹« U?Ð Æœu?Ð Áb?¹U?ÅvÐ ÈË ÈU?¼U?Ä ‚UÝÅ7??J?ýÅs¹«d?ÐU?M?ÐŨœu³?½Åœu?N?A?Åd?~¹œÅÈË Êb?Ð —œË Êuš ʬ “« Âœ —œ tò t œ“ ÈË ÈuK?NÄ tÐ «— ‘«ÅÁe?O½ ÈË VK? ÈdOÖÅ·b?¼ UÐ d?~¹œ È“UÐd?ÝÁœdá?ÝÅÊUłÅv?O?ŽÅ∫XÝ«ÅsýË—Å—U?O?ÐÅœuýÅv?ÅqUŠÅtÅÈ«Åt−?O?²½ÅÆ©≥¥∫±π®Ååb?¬ÅÊËd?OÐ »¬ÆXÝ«VOK Ë Êœ—« œË—s¹« `¹dAð øb?ý ×Uš vO?Ž ÈuK?NÄ “« Êuš Ë »¬ t b?MÅv b?OÏUð d?« s¹« dÐ UM?Šu¹ «d?Çd?J?? t X??O?½ rN?? U??¼—b?I??½¬ VK??D? s¹« Ϋd??¼U??þ Êu?Ç .—«c??ÖÅv ÊU??J?ýe??Ä Áb??N?Žd??Ð «— d?«XÝ« Áb¹œ t v ʬ Ëò ∫XÝ« Èd?~¹œ eO?Ç ÈË ·b¼ Æœ—«bÐ ‰u?GA œu?š tÐ «— —U~½Åq?O$«ÊU1« r¼ U?L?ý U?ð b?¹u?ÖÅv XÝ«— t b?½«œÅv Ë« XÝ« XÝ«— Ë« œU?N?ý Ë b¼œÅv? œUN?ý ËÆ©≥µ∫±π® åb¹—ËUOб∑∏

Page 178

±∑πvOŽ Êœd?áÝ ÊUł t Áœu?Ð s¹« UMŠu?¹ ·b¼ t bM? —uBð b?½«u²Ð b?¹Uý ÊU?½« ‰Ë« dE?½ —œtÐ X½«uðÅv/ e?O½ e?OšU?²Ý— œu³?½ —U —œ vÖd? dÖ« «d¹“ Æb?¹U/ —U?Jý¬ dðÅl?Uł È«Åt½uÖ tÐ «—Ë »¬ “« Á—UÐËœ ¨œuš ÏtUÝ— 5Ë« —œ UM?Šu¹ ÊuM« ÆXÝ« Áœd ÎU?²IOIŠ v?OŽ U« Æœb½uO?áÐ ŸuË ∫b¹uÖÅv sÝ ÊušXÝ« v tÇ ÊUNł dÐ bM“ËdOÄòøXÝ«bš dÄ vOŽ t œ—«œ ÊU1« t ʬ “« dOſ XÝ«Ë ª`O vOŽ vMF¹ b¬ Êuš Ë »¬ tÐ t »¬ tÐ jI t½Æ©∂≠µ∫µu¹≠±® åÊuš Ë »¬ tÐ tJKÐtUÝ— 7? U« b?½—«œ d?~¹b?J¹ U?Ð v¹U?¼ÅXIÐU?D? tUÝ— 7? Ë qO$« 7? vM?F¹ 7? Ëœ s¹«UN½¬ “« vJ¹ t XÝ« v²UŠ Ëœ ÈUMF tÐ v?OŽ Ábý å—UJý¬ò—UÐ Ëœ ÆXÝ« qO$« “« dðÅsýË—Ë Êœ—« œË— «—U?J?ý¬ —u?E??M? U?−??M?¹« —œ Æœu?ýÅv? h?A? Êu??š tK?O??ÝË tÐ Èd?~?¹œ Ë »¬ jÝu??ðt XÝ« s¹« v¹d? XöŽ b?N?łÅv v??O?Ž Èu?K?N?Ä “« t vЬ Ë Êu?š t U?$¬ “« ÆX?Ý« VO?K?UMŠu?¹ t È«ÅtKL?ł Ëœ t b¹¬Åv? dE½ t?Ð ÆXÝ« ÁbO?Ý— ÂULð« t?Ð ÁbM¼œ U?$ ÈU?OŽ X¹—u?ÏU5L?¼ vË ¨b?½«ÅÁbM?M? Á«dL?Ö ‰Ë« d?E½ —œ tÇd?Ö t È«ÅtK?Lł Ëœ ¨b?¹U?/Åv qI?½ œuš qO?$« —œÆb½“UÝÅv —UJý¬ «— d«‰u qI½ tKLł ËœtÐ ◊uÐd? t —u?²?Ýœ s¹« Æ©≥∂∫±π® åb?ý b¼«u??½ t²?J?ý g¹U?N?½«u?²?Ý« “« p¹ êO?¼òÊuš U« ÆœuýÅv qUý œ«œ U?$ ¯d “« «— Âu ¨Ê¬ Êuš t «— `B Ád?Ð XÝ« vM¹œ i¹«dÁdÐ XÝË« Æœ«œ b¼«u?š U$ b?½—ˬ ÊU1« Ë« tÐ t «— v½U½¬ ÂU?Lð tJ?KÐ Âu p¹ j?I t½ vO?ŽdÐ Êœ—« œË— —U?M? —œ «— Ê«u?M?Ž s¹« œu?š X¹—u?U “U?ſ¬ —œ Áb?M?¼œ b?O?LF?ð vO?×?¹ Æ5?²?Ý«— —cÖÆ©≤π∫±® œUN½ vOŽqÐU vÐu?š tÐ ÂËœ qF? ÆåÊœ“ ÁeO?½ò Ë å7?¹d?~½ò ∫œ—«œ tO?J?ð qF Ëœ d?Ð ÂËœ ‰u? qI½å7¹d?~½ò vM?F¹ ‰Ë« qF? ÆœuýÅv t²H?Ö sÝ XŠ«d? tРʬ “« qO$« —œ Êu?Ç XÝ« „—œ—«d? U?M?Šu??¹ qO?$« ‰u?Þ —œ v¹U??¼ÅhšU?ý ÏtÐU?¦?? tÐ t œ—«œ ÈU?ł vðU??E?Šö tK???K?Ý n¹œ— —œÁbMJ« ʬ t?Ð v¼U~½ X?OU Êb?½U Áb½“ È«d?Ð t vMO$d?Ð —U tÐ Á—Uý« Êu?Ç r¼ Æb½«Åt²d?ÖË ©≤∏∫∏® b½UÝUMý b¼«uš «— vOŽ 5²Ý«— X¹u?¼ t ÊU½« dÄ œuF Ë ©±µ≠±¥∫≥® œuý»uK?B ÈU?O?Ž ¨«—UE?²½« ÂU?Lð ·öš d?Ð Æ©≥≤∫±≤® åbO?A b?¼«u?š œuš Èu?Ý tÐ «— tL¼òË vOŽ ¯d? “« bF?Ð tKU?öÐ eO?½ dO?E½ qO?łU½« œułË s¹« U?Ð ÆœeO?~½«Åvd?Ð «— ÊU1« t XÝ«‘“—« åœu?Ð «b?š d??Ä Ë« v²?Ý«— tÐò ∫X?H?Ö t výU?Гu?¹ œU?¹d? È«d??Ð ÈË 5?b?ð “« q³? v²?ŠÆXÝ« vuNH 5MÇ È«—«œ UMŠu¹ X¹«Ë— ªb½bý qzU Ê«Ë«døb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 179

»¬ Ë Êuš”bI v½UÐd “«— Ë bOLFð “«—vb½« t s( s¹« Ë bM?Åv ÊUO?Ð eO¬ —«d?Ý« È«Åt½uÖ tÐ «— VU?D U?MŠu¹ 7? ‰UŠ s¹« U?ÐË »¬ —œ X??½ ÊËd? “« U??O?K? Ê«—b?Ä Æb?½«u?šÅv «d? tA?¹b?½« tÐ «— ÊU?O?×?O?? XÝ« “u?d?vMF¹ v×O rO?KFð ¯—eÐ “«— Ëœ d¹uB?ð XdÖ ÊbONł vO?Ž Ábý t²UJý ÈuK?NÄ “« t v½ušœd?O?ÖÅv vÖb?½“ “«— Ëœ s¹« “« U??O??K? Êu?Ç Ë ªb?½b?¹œÅv «— ”b?I? v½U??Ðd? “«— Ë b?O?L?F?ð “«—“« «ÒuŠ ÆbM¹U/ Áb?¼UA «— U?OK bu?ð d¹uBð U?MŠu¹ qO$« 7? —œ t b¹¬Åv ‘uš «— Ê«d?Hœuu »u?KB? ÈU?OŽ Ábý t²?UJ?ý ÈuK?NÄ “« eO?½ U?OK? ¨bý Áb¹d?¬ Âœ¬ Ábý t²?UJ?ý ÈuKN?ÄXÝ« Áœu/ vd?F? œU«œ Ê«u?M?Ž tÐ «— vO?Ž œu?š UM?Šu?¹ Ë XÝ« vO?Ž ”Ëd?Ž U?O?K Æœu?ýÅvÆ©±∑∫≤≤ ªπ ¨≤∫≤±UJ ª≤π∫≥®ÎUMO?I¹ t²?U¹ qJý X?½ ÊËd? —œ ”bI? ÈU¼“«— tÐ ◊uÐd? vM¹œ rO?UF?ð —œ t dOÝU?Hð s¹«—U~½ÅqO$« U« Æœ—«b½ vðd¹UG ÈË tA¹b½« UÐ ‰UŠ 5Ž —œ U?« œuÐ ÁbA½ vMOÐÅgOÄ UMŠu¹ jÝuð«— ÊUN?ł U$ ʬ `?Ж t «bš 5?²?Ý«— ÁdÐ Ê«u?M?Ž tÐ «— vO?Ž e?OÇ d?¼ “« q³? t Xý«œ bB?Æb¼œ ÊUA½ b¹U/Åv 5LCðd³ “« —«b¹œ ËtOb− .d dÐ vOŽ Êbý —UJý¬©≥±≠±∫≤∞ UMŠu¹®ÊU“ Ëœ È«—«œ «b? d?¼ t È«Åt?M?×? Ëœ “« eO?šU?²?Ý— ÈU?¼Åt½U?A?½ X¹«Ë— ÂU?~?M?¼ tÐ U?M?Šu?¹ ∫b¹uÖÅv sÝ XÝ«∫‰Ë« tM×Æ©±∞≠≥∫≤∞® d³ —UM —œ Ê«œdÖUý ƱƩ±∏≠±±∫≤∞® tOb− .d dÐ Êbý —UJý¬ Æ≤ÂËœ tM×Æ©≤≥≠±π∫≤∞® Ê«œdÖUý lLł dÐ Êbý —UJý¬ ƱƩ≤π ‡≤¥∫≤∞® Uuð dÐ Êbý —UJý¬ Æ≤ÊU?L?¼ “« t œ—«œ «— ʬ ‘“—« U?« œd? rO?¼«u?š Áb?M??Ð ‰Ë« tM?×? vÝ—d?Ð t?Ð g?Ð s¹« —œ bM½U U¼ÅÊU½« “« v¼ËdÖ ¨tM× d¼ “Uſ¬ —œ ∫rO¼œ —«d? tłu𠜗u «— tÐUA ÈU¼ÅXL «b²Ð«±∏∞

Page 180

±∏±p¹ dÐ jI v?OŽ ÂËœ ÏtK?¼Ë —œ Ë bM²?¼ dE?½ œ—u Ê«œd?ÖUý U¹ d?~¹œ œdÖU?ý p¹ Ë ”dD?Ä’U?ý« È«d?Ð vA?¹U?AÖ œ—«u? s¹« “« p¹ d?¼ d?š¬ —œ Æœu?ýÅv —UJ?ý¬ U?u?ð U?¹ .d vM?F?¹ d?H?½Á—UЗœ vOŽ “« Uuð Ë bM d³š «— Ê«œdÖU?ý Uð œuýÅv —Ëœ U$¬ “« .d ∫b¹¬Åv œułË tÐ d~¹œÆœuMýÅv vMÝ åb½—ˬÅv ÊU1« Áb¹b½ t v½U½¬òöJA všdÐqJA? bM?Ç U?Ð rO½«u??Ð Xœ tÐ œ—«œÅv ‰uG?A? œuš tÐ «— U? tłu?ð t È«ÅtM×? Õd?ý dÖ«∫bý rO¼«uš Ë—ÅtÐË— pÇub?M??O?ÐÅv? Áœu?A??Ö «— Ád?³??I?? —œ t Ë« Æœu?ýÅv? “U?ſ¬ d??³?? tÐ .d? vA??d??Ý U?Ð »U??Ð s¹« ©±d?H?½ Ëœ tÐ Áb?M?½«u?š t?łu?ð ≥∫≤∞ —œ Æb?¹U?/ ÁU?Ö¬ «— åd?~??¹œ œd?ÖU?ýò Ë ”d?D?Ä U??𠜜d?ÖÅv“U?ÐœœdÖÅv“U?Ð ±± t¹¬ —œ Ë« t vU?~?M?¼ Ë œË—Åv œU?¹ “« vK t?Ð .d Ë œu?ýÅv ·u?D?F? œdÖU?ýÁœU²??¹« d³? —U?M —œ ÊU?¹d?Ö Ë UN?M?ð Ë« «d?Ç t bM?Åv b?MÇ v?ðô«ÏuÝ œu?š “« —U?ÇU½ tÐ Áb?M?½«ušt bMO?³Ð U𠜜d?ÖdÐ Ê«œdÖU?ý Á«dL¼ tÐ b?¹Uý Ë d²?UL?ð tÇ d¼ »U²?ý UÐ X¹U?ÐÅv/ Ë« U¹¬ øœuÐË b¹œò U?N½¬ “« vJ?¹ t Èœd Ëœ t Xý«œ ÊU?J« U?¹¬ øXÝ« Áb?ý t²ý«œd?Ð t½u~?Ç d³? @MÝøbMýUÐ ÁœdáÝ rſ XÝœ tÐ UNMð Ë tJ¹ «— Ë« Ë t²AÖ“UÐ œuš ‰“UM tР圗ˬ ÊU1«bMMOÐÅv «— sH? åd~¹œ œdÖUýò t? œuýÅv t²HÖ d³? “« œdÖUý dH½ Ëœ v?AdÝ vÞ —œ ©≤«— t²?ýd?? Ëœ tO?b??−? .d?? U?« ¨©∂≠µ∫≤∞® b??M?Åv? Áb?¼U??A? «— ‰U??L?²??Ýœ Ë sH? ”d??D?Ä ËÊUJ« U¹¬ U« b½bý d¼Uþ ÊU?O s¹« —œ UN½¬ t XHÖ Ê«uðÅv Á—«uL?¼ t²³« Æ©±≤∫≤∞® bMOÐÅvøbýUÐ t²ý«œ œułË Èd~¹œ dOHð t œ—«œ5Š —œ Ë« ±¥ Ït¹¬ —œ ÆXA?Ö“U?Ð v?OŽ d?³? d?Ý tÐ Á—UÐËœ .d? t Áb?ý t²?HÖ q?O$« —œ ©≥«— Ë« v?O?Ž t È«ÅtE?( —œ Ë« ±∂ Ït¹¬ —œ Æb?ÝU?M??ýÅv/ «— Ë« vË b?M?O?ÐÅv «— v?O?Ž X?A?Ö“U?ÐtÐ XAÄ v?O?Ž 7?šUM?ý i×? tÐ .d t? XÝ« s¹« vID?M? t−?O²?½ Æœœd?ÖÅv“UÐ b?½“Åv «b?ÆbMÅv ÈËøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«∫ UMŠu¹ oLFð o³Þ VOK “«— U ÁUýœUÄ U s¼UU —Ë«œ

Page 181

»¬ Ë ÊušvOŽ ∫XÝ« ÁœuÐ 5MÇ Ê«d?H “« všdÐ dOH?ð oÐUÝ —œ t rOM tU{« b¹UÐ e?MÞ È—b UÐÈË 7šUMý i× tÐ .d? s¹«dÐUMÐ Ë XÝ« ÊU?¹dŽ d³ qš«œ —œ ‰U?L²Ýœ Ë sH Êb½U? qOœ tÐÆbýUÐ t²ý«œ œułË XÝ« sJ2 eO½ Èd~¹œ dOHð t b¹œ rO¼«uš Æb½«œdÖÅvdÐ «— g¹Ë—X¹«Ë— fÄ —œ U¼ÅXMÝrO¹U/ ‰u³ t bM²?¼ „—œ qÐU vð—u —œ XdÖ —«d vÝ—d?Ð œ—u ôUÐ —œ t vðöJAÆœu/ UMÐ b½œuÐ Áb?ý t²ýu½ ÈË “« q³ t vFÐU?M ÈUM³ d?Ð «— œuš X¹«Ë— —U~½ÅqO$« ÈU?MŠu¹Æb½«Åt²ý«œ œułË d¹“ Õdý tÐ ÊU²Ý«œ tÝ ÎUM¾LDd³ —UM —œ ”dDÄ ≠d³ —UM —œ ÊU½“ ≠.d dÐ vOŽ Êbý —UJý¬ ≠±∏≤Æb¬ ÊËdOÐ Ë« ÈuKNÄ “« »¬ Ë Êuš

Page 182

±∏≥U?Ð —U?~?½ÅqO?$« ÈU?M?Šu?¹ Æb?¼œÅv qO?J?A??ð «— Èb?Š«Ë ÊU?²?Ý«œ ¨ÊU?²?Ý«œ tÝ s¹« “« p¹ d?¼«— vJÇu öJA sL{ —œ vË t²šUÝ t²Ý«—¬ Ë rEM v²¹«Ë— d~¹bJ¹ tÐ UN½¬ p¹œe½ b½uOÄÊU?A?½ d??ÞU?š Á—U??ÐËœ «— U?N??½¬ pM?¹« t Áœ—ˬ œu??łË tÐ b?M??¹U?/Åv? “Ëd?Ð Êb?½«u??š sL??{ —œ t∫rOMÅv—UM —œ .d? X¹«Ë— ÊUO —œ d?~¹œ œdÖU?ý Á«dL¼ tÐ ”d?DÄ vAd?Ý Õdý Êœd œ—«Ë U?Ð ©±ÆœuýÅv —UJý¬ ±± Ït¹¬ —œ t b¹¬Åv œułË tÐ vKJA ¨d³ÊUL?¼ tÐ b?M?Åv tE?Šö «— t²?ýd Ëœ .d? Ë b?M?O?ÐÅv «— sH? jI ”d?D?Ä t d?« s¹« ©≤qI½ d~¹bJ¹ “« «bł —u tÐ ÊU²Ý«œ Ëœ t ÁU~?½¬ qJA s¹« ÆXÝ« tOłuð qÐU —uc qOœÆb¹¬Åv/ b¹bÄ b½uýË d³? tÐ .d? vAd?Ý —U?~?½ÅqO$« t d?« s¹« tK?O?ÝË tÐ åXAÖd?Ð Ë«ò —U?³?Ž qJA? ©≥X¹«Ë— Ëœ s¹« dÖ« ÆœuýÅv tOłuð Áœd ÂUſœ« ÈbŠ«Ë ÊU²?Ý«œ —œ «— .d dÐ vOŽ Êbý —UJý¬Áœd —U²?— U oD?M ·öš tJ?M¹« ÊËb?Р圜dÖd?Ðò —UÐ Ëœ X?½«uðÅv .d? œuÐÅv «b?ł r¼ “«ÆbýUÐÁbý t²ýu½ Ë« “« q³ t vðU¹«Ë— “« œu?š X¹«Ë— s¹Ëbð È«dÐ —U~½ÅqO?$« VOðdð s¹bÐ fÄXz«d lu —œ t «— ÈdB?² öJ?A œuš qL?Ž s¹« UÐ tÇdÖ Ë« ÆXÝ« t²?dÖ pL b?½œuÐÆXÝ« vMſ Ë l¹bÐ v¹«u²× È«—«œ t Áœ—ˬ b?¹bÄ ÈdŁ« Áó¹Ë tÐ U« Ábý V³Ý œu?ýÅv Áb¼UAÆrO¹U/ vÝ—dÐ «— ʬ nK² œUFЫ œd rO¼«uš gýu U−M¹« —œd~¹œ œdÖUý Ë ”dDÄUu ÆbM¹uÖÅv sÝ d³ —UM —œ œdÖU?ý p¹ Á—UЗœ UNMð v1b U¹«Ë— t b¹¬Åv dE½ tÐeł ÈeO?Ç vË œd ÁU?~½ Áb?ý rš Ë b¹Ëœ d³? ÈuÝ tÐ Ë XÝU?šdÐ ”d?DÄò ∫b?MÅv qI?½ 5MÇfÄ Æ©±≤∫≤¥u® åXAÖ“UÐ t½Uš tÐ œuÐ dOŠ —œ ‚UHð« s¹« “« t vUŠ —œ fáÝ Æb¹b½ sH—œ åXý«œÅv XÝËœ «— ÈË v?O?Ž t Èd??~?¹œ œd?ÖU?ýò —u?C?Š —U?N??Ç qO?$« Áb?½—U?~?½ œu?šU¹«Ë— Æœu?ýÅv Êu?Öd?Öœ ÎU?I?OL?Ž tŁœU?Š Âu?N?H? ÁdN?Ç s¹« d?ÞU?š tÐ Ë XÝ« ÁœËe?« œu?š qO?$««— ÊU?1« t Áœd? e?O?šU?²?Ý— ÈU??O?Ž ÈU?N?½b?ý —U?J?ý¬ Èu?Ý tÐ «— ÊU?O?×?O?? ¨`O?? d?³? .b?—œ Ë dO?~?KU?ſ ¨Áœ“Åd?OŠ v?O?Ž vUš d?³? qÐU?I —œ Ê«œd?ÖU?ý ÆbM?Åv X¹«b?¼ œeO?~?½«Åvd?ÐÆbM²¼ —UE²½«Ë bMOÐÅv Åt½U?A½ bMÇ Ë« Ɯ˗Åv? d²AO?Ä s¹« “« vOŽ »u?³× œdÖU?ý ¨UMŠu¹ X¹«Ë— —œ U?«t²?ý«c??Ö È—U??M?? Ë Áb?ý U??ð Vðd?? È“d??Þ tÐ ‰U?L??²??Ýœ Ë sH?? t b??M?O??ÐÅv Ë« Æœ—ˬÅv ÊU??1«s¹« tÐ X³½ vOŽ X?³× ÆbMÅv œ— «— v?OŽ bł Êb?ý Áb¹œ“œ tO{d d?« s¹« Ë b½«ÅÁbýb¹u?łÅv XI³?Ý Ë« Æb¼œÅv g¹«e?« «— ÈË „«—œ« XŽd?Ý Ë œ—«œÅv«Ë »U²?ý tÐ «— Ë« œdÖU?ý«— vOŽ t? œuÐ Ë« r¼ Æb?½—«œ —«d vJ?¹—Uð —œ “uM?¼ Ê«d~?¹œ t vUŠ —œ b?MO?ÐÅv «— XIO?IŠ ËÆ©∑∫≤±® XšUÝ d³š UÐ d« s¹« “« «— ”dDÄ Ë XšUMý tL¼ “« q³ t¹d³Þ tÇU¹—œ —UM —œøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 183

»¬ Ë ÊuštOb− .d≤ Ït¹¬ —œ t XÝ« s¹« tłu?ð qÐU?? Æb?ýÅv t²?H??Ö s?Ý Èœb?F??²? ÊU?½“ “« .b? U??¹«Ë— —œrO½«œÅv/ Ë b½«Åt²ý«œd?Ð d³ “« «— b½Ë«b?šò ∫œdÐÅv —U tÐ «— lL?ł dOL{ œu?š ÊUM?Ý —œ .dedL² tOb−? .d dÐ jI «— tłuð rLB? —uÞ tÐ UMŠu¹ U« ©≤∫≤∞® åb½«Åt²?ý«cÖ U− «— Ë«X¹«Ë— XÝ« vU? d??« s¹« b?O??¹U?ð È«d?Ð ÆX?Ý« œU?²?Ý« lU??ł d?¹ËU??B?ð œU?−??¹« —œ Ë« Æb?¹U??/ÅvÆ.—ËUOÐ dÞUš tÐ «— ÈdUÝ Ê“ eO½ Ë ”u1œuIO½—œ Æœ—ˬÅv ÊU1« Ë b?MO?ÐÅv t XÝ« v? 5²??½ vO?Ž »u?³×? œdÖU?ý ¨d³? —U?M —œv²H?~ý Vłu? t ÈeO?Ç Ábý qI?½ UM?Šu¹ jÝu?ð t v¹U¼ÅÊb?ý —UJ?ý¬ ÂUL?ð bM?½UL¼ e?O½ U?−M?¹«ÊU³ý ʬ Ë« d~® b?½“Åv «b rÝ« tÐ «— .d v?OŽ ÆXÝ« U¼ÅUö vB?ý vÖó¹Ë œuýÅvË«® œœdÖÅvdÐ Ë« ÈuÝ tÐ .d Æ©øb½«ušÅv ÂU½ tÐ «— Ê«bMH?ÝuÖ “« p¹ d¼ t XO½ v¹uJO½vMF?¹ v½uЗò ∫b?½“Åv «b? «— ÈË œuš tÐu?½ tÐ Ë bÝU?M?ýÅv «— ÈË Ë« Æ©œœdÖÅv“U?Ð ÊU1« t?ÐÈ«ÅtDЫ— ¨œuýÅv vBý È«ÅtDЫ— œU?−¹« YŽUÐ Áœd eOšU?²Ý— ÈUOŽ U?Ð Uö ÆåœU²Ý« È«X¹—u?ÏU? p¹ U?ö t«œ« ÆXÝ« ÊU??1« tD?Ы— ÎU?²?¹U?N?½ Ë Áœu?Ð v??O?Ž Èu?Ý “« ʬ —U?J?²?Ы tåÆœ«œ s tÐ 5MÇ Ë Áb¹œ «— b½Ë«bšò ∫d~¹œ Ê«œdÖUý Êœd d³š X¹—uÏU ¨XÝ«¨bM?Åv X?¹«b¼ ÊU?1« tA?¹— b?ý— Èu?Ý tÐ «— U? Áœd? e?O?šU?²?Ý— ÈU??O?Ž ÈU?¼ÅÊbý d?¼U?þb¹U?³?½ Ë« Æb?¹U/Åv œu?F? œu?š —b?Ä œe½ tÐ v?O?Ž Æœu?ýÅv qI?²M? Êœ«œ d?³?š Á«— “« t v½U?1«d~¹œ È«Åt½uÖ tÐ ÈË UÐ ”ULð b?FÐ tÐ s¹« “« Æ©±∑∫≤∞® œuý åt²ý«œ t~½ò t½ Ë œuý åf*òÆœuýÅv ÁœuAÖ Ê«œdÖUý Ë .d dЫdÐ —œ ÈË ÊUMÝ tÐ ÊU1« Ë d³š ÊU“ Æb¬ b¼«uš —œ—Óˬ ÊU1«—U?M? «— U?¼ÅtM?×?? t b?M?Åv/ XŽU??M? s¹« tÐ e?O?šU??²?Ý— ÏÁ—U?Зœ 7?H?Ö s??Ý È«d?Ð U?M?Šu?¹Èu?Ý tÐ «— qO?$« Áb?M?½«u?š U?ð b??¼œÅv —«d? Èd?~?¹œ —œ vJ?¹ «— U?N??½¬ tJ?K?Ð œ—«c?~?Ð d?~?¹b??J?¹Æb¹U/ X¹«b¼ ©≥±∫≤∞® åb¹—ˬ ÊU1« Uð bý t²ýu½ —b s¹«ò vMF¹ ÂUOÄ ÈbOK —U³ŽrO??¼œÅv —«d??? vÝ—d???Ð œ—u?? Ê«œd???ÖU??ý lL???ł —œ «— v???O??Ž Êb???ý —U??J???ý¬ Á—U??ÐËœ Êu??M???«∫XÝ« t²ý«œ ”d²Ýœ —œ «e− v—«b —U~½ÅqO$« lD —uÞ tÐ Æ©≥±≠±π∫≤∞®¨Ê«œdÖUý dÐ Êbý —UJý¬ tM× ≠¨Áœd eOšU²Ý— ÈUOŽ Ë Uuð ≠ÆdB² ÈdOÖÅt−O²½ p¹ ≠—UJ?ý¬ “« b?FÐ «— U?u?ð tÐ ◊u?Ðd tŁœU?Š ¨‚u? nK?²? ÈU?¼Åg?РȗˬÅlLł ÂU?~?M¼ U?M?Šu?¹tK¾?? ÈuÝ tÐ «— œu?š qO?$« ÊU¹U?Ä XN?ł —U? s¹« UÐ Ë b?¼œÅv —«d? Ê«œdÖU?ý d?Ð v?OŽ Êb?ýÆœ—«œÅv ·uDF XÝ« eOšU²Ý— “« fÄ Ê«œdÖUý ÊU1« U½UL¼ t vK«±∏¥

Page 184

±∏µ©≤≥≠±π∫≤∞® b½«ÅÁb¹œ «— b½Ë«bš UN½¬sýË— U?? d?Ð «— e??O??šU??²??Ý— Ê«—Ëœ Ê«—«b??½U??1« Ë v??O??Ž Ê«œd??ÖU??ý XO??F??u? t?¹¬ b??M?Ç s?¹«tÐ VOK Ë !— qL% “« q³ vOŽ ørOM vÖb½“ —cÖ bOŽ ÈœUý Ë `K —œ t½u~Ç Æœ“UÝÅv«d?L?Ł e?O?½ Ë ©±∂≠±¥ ÈU??N?ÐU?Ю b?²??Ýd?Åv U?N??½¬ d?Ð «— ”b?I?«ÅÕË— t œu??Ð Áœ«œ b?¹u?½ U?N??½¬bOŽ “« gO?Ä ÈU¼b?¹u½ Æ©±∂ »UЮ œu?Ð Áœu/ ÂöŽ« U?N½¬ tÐ «— ÈœU?ý Ë `K vMF?¹ ”bI?«ÅÕË—ÈU???O?Ž Êb??ý —U??J?ý¬ ÏtM??×? t?Ð —c?Ö ÈU??¼“Ë— `K?? Ë ÈœU?ý ÂU??L?ð Æb??½«ÅoI??% ‰U?Š —œ —c??Ö—uÞ tÐ œuýÅv —«dJ?ð —UÐ Ëœ t åœUÐ UL?ý dÐ ÂöÝò —U³Ž Æb?MAÐÅv @M?¼¬ Áœd eOšU?²Ý—t —uÞ ÊU?L¼ XÝ« t?²—Åv —U? tÐ X?½ ÊU?O×?O? g¹U?O?½ 5¹¬ —œ t XÝ« È«ÅtK?L?ł rÒK?Ɯ˗Åv —U tÐ ”bI v½UÐd 5¹¬ vÞ —œ eO½ ÊuM«Ït³??M??ł ÊU??L??łd??ð U???−??M??¹« —œ œu??ýÅv XU???¹ U??M??Šu??¹ qO??$« d???ÝU??ðd??Ý —œ t åÊb??¹œò qF???tO?b?−? .d? b?M?½U??L?¼ «— e?O?šU?²?Ý— tÐ ÊU??1« Ê«œd?ÖU?ý ÆXÝ« e?O?šU?²??Ý— tÐd?& d?¹c?ÄU?½ÅnËÆ©≤µ≠≤±∫≤∞® å.«ÅÁb¹œ «— b?½Ë«b?šò ∫œd? b?M?¼«u?š ÂöŽ« —U?³?Ž s¹« 7H?Ö U?Ð ©±∏∫≤∞®»—U& Ëe?ł v×O?? œd È«d?Ð Áœd? eO?šU?²Ý— ÈU??OŽ Êb?¹œ ÊuÇ b?ý ÁU?³²?ý« —U?Çœ b¹U?³?½ vË—U tÐ åÊœ—ˬ ÊU?1«ò qF ·œ«d?² «— åÊb?¹œò qF? VKſ« e?O½ U?MŠu?¹ Ë X?O½ ÈœU? Ë vŠÆœdÐÅveO?½ Ë b?M?Åv? ÊU?O?Ð Xýc?Ö b?¼«u?š Ê«œd?ÖU?ý d?Ð e?O?šU?²?Ý— “« b?F?Ð t «— tâ?½¬ tM?×? s¹«ÆXÝ« v tÇ Áœd eOšU²Ý— b½Ë«bš t b¹uÖÅvtJKÐ bM½“Åv/ XÝœ Ë« tÐ Ê«œdÖU?ý Æbý qLײ «— VOK? Ë !— t XÝ« v ÊUL¼ s¹«!— `O? eł v? Áœd? eO?šU²?Ý— `O? ¨Áu?Jý d?Ä `O? Æb?¼œÅv ÊUA?½ «— œuš ÈU?¼Årš“ Ë«Ë XÝœ vO?Ž dO?E½ qO?łU½« —œ ÆX?O?½ Ábý t²?UJ?ý ÈuK?NÄ Ë Áb?ý Œ«—uÝ ÈU?¼ÅXÝœ U?Ð Áb¹œXÝ« Ábý t²UJ?ý ÁeO½ tKO?ÝË tÐ t «— œuš ÈuKN?Ä UMŠu¹ qO?$« —œ Ë b¼œÅv ÊUA½ «— g¹U?¼UÄÆ©≥¥∫±π®bOœ UN½¬ dÐ Ë«“« v?O??Ž ÆXÝ« Áb??¬ ©∑∫≤® g¹«b??O??Ä »U??²? —œ t? XÝ« vK??F? ÊU??L??¼ åÊb??O?œò q?F?ÊuÇ b¹¬Åv d?ÞUš tÐ b?OLF?ð “«— ÎU³?Uſ œ—u s¹« —œ Æb?M¹d?¬Åv vM¹u?½ UuK? œu?š Ê«œdÖUýÊœ«œ bOL?Fð È«dÐ t œu?/ vdF v? Ê«uMŽ tÐ «— v?OŽ ÁbM?¼œ bOL?Fð vO×?¹ ¨qO$« “U?ſ¬ —œÆeO½ ”bI«ÅÕË— —œ tJKÐ »¬ UÐ bOLFð UNMð t½ b¬ b¼«ušÊU¼UMÖ ÊbOAÐ —b Ê«œdÖUý ‰UŠ s¹« —œ Æœ—«œ p¹œe½ b½uOÄ ÊU¼UMÖ ‘“d¬ UÐ bOLFðøbM?²?¼ Êôu?Ý— UN?M?ð —uE?M U?¹¬ øb?M²??¼ v½U? tÇ Ê«œd?ÖUý s¹« U?« Æb?½—ˬÅv XÝœ tÐ «—ÈœUŽ ÁUÖb¹œ “« Ê«œdÖUý t XÝ« rK? ÆbM¹U/Åv g$— ”U?Š« œ—u s¹« —œ ÎU³U?ſ Ê«dHXMÝ “« b?¹U?ý œu?š qO?$« 7? ‘—U?~?½ È«d?Ð UM?Šu?¹ ÆXÝ« Ê«—«b?½U?1« ÏtL?¼ “« —U?³?Ž U?M?Šu¹qO$« 7 U« býUÐ t²dÖ ÂUN« bM²¼ sð Áœ“«Ëœ ÎU³Uſ Ê«œdÖUý UN½¬ VŠ dÐ t dOE½ qOłU½«ÆbMÅv/ qOL% «— v²¹œËb× 5MÇ UMŠu¹øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 185

»¬ Ë Êušb½—ˬ ÊU1« Áb¹b½ t v½U½¬ ‰UŠ tÐ UýušÁbM¹¬ Ê«œdÖUý ÊU1« XOFu? tÐ ¨t²dÖ —«d ≤∞ »UÐ ed —œ t U?uð »UÐ —œ ÂËœ tM×Æ.—ËUOÐ ÊU1« ¨Êb¹œ ÊËbÐ t .«ÅÁbý uŽœ U fÄ s¹« “« ∫bÐU¹Åv ’UB²š«U¼œË—œ ÊUL¼ Ë b¹¬Åv vO?Ž ¨XÝ« t²Ð U¼—œ vMF?¹ XÝ« vK³ tM× ÏtÐU?A tM× s¹« ≠ÏtÐd& å.«ÅÁb¹œ «— b½Ë«bš Uò tKLł “UÐ Ë b¼œÅv ÊUA½ «— UNLš“ ÊUL¼ Ë œ—ˬÅv ÊUГ dÐ «—UL?K s¹« U?Ð Ë ås È«bš È« Ë s b?½Ë«bš È«ò ∫b?¹uÖÅv U?uð Æb?MÅv ÊU?OÐ «— e?OšU?²Ý—ÆbÝUMýÅv “UÐ t²šUMýÅv Îö³ t «— v Áœd eOšU²Ý— hý —œ ÈË—«d?? b??O???ÏU??𠜗u?? Êœ—ˬ ÊU???1« qL??Ž Ë œu???ýÅv u??Žœ ÊU???1« tÐ U??u???ð tF??«Ë s?¹« —œ ≠bM?MÅv tÞU?Š« «— åÊU?1«ò ÏÁ˛«Ë Ë åÊœ—ˬ ÊU1«ò qF? t È—U?O?Ð UŠöD?« tÐ Æœd?OÖÅvUN½¬ Ëeł eOšU²?Ý— “« bFÐ ¨Á“Ëd« U t XÝ« v½«—«b?½U1« Ÿu½ œU/ l«Ë —œ Uuð Æb?O¹U/ tłuðÊËbÐ b?¹U?Ð ÁbM?¹¬ —œ t «— Áœd? eO?šU?²Ý— ÈU??OŽ Ê«œd?ÖU?ý ÂUL?ð U?MŠu?¹ VO?ðd?ð s¹bÐ ÆrO?²?¼Æb¼œÅv —«d VÞU ¨b½—ˬ ÊU1« Êb¹œÊ«b¼U?ý tÐ œUI?²Ž« ”U?Ý« d?Ð ÊU1« s¹« vM?F¹ b?¹¬Åv œu?łË tÐ XŽUL?ł —œ v×?O? ÊU1« ≠ÂöŽ« U???O?K?? —œ «— œu?š ÊU?1« U?? ÆX??¼ e?O?½ v?u?B??š Èb?½u??O?Ä qU??ý vË œu?ýÅv q?I?²?M??Æ.Ë—Åv Áœd eOšU²Ý— ÈUOŽ œe½ ÎUBý ‰UŠ 5Ž —œ U« rO¹U/Åvb¹—ˬ ÊU1« ULý UðqO$« “« vAÐ t¹¬ Ëœ s¹« Æb?¼œÅv t«œ« ÊU1« Á—UЗœ «— —U?~½ÅqO$« tA¹b?½« ¨dš¬ Ït¹¬ ˜ƜuýÅv qO$« ÊU¹UÄ Ë eOšU²Ý— “« bFÐ vOŽ ÈU¼ÅÊbý —UJý¬ qUý t XÝ«Áœd eOšU²Ý— ÈUOŽ ÈU¼ÅÊbý —UJý¬ ∫U¼Åt½UA½ s¹dš¬t XÝ« v¼u?J?ý d?²?AO?Ð t?JK?Ð X?O?½ U?¼Åt½U?A?½ Ëe?ł ÊU?L?ÖÅvР—U?N?Ç qO?$« —œ e?O?šU?²?Ý——œ «— t½UA½ ÂuNH —U?~½ÅqO$« U¹¬ t œd ‰«Ïu?Ý œuš “« Ê«uðÅv Æb½«ÅÁœuРʬ dÖÅÂö?Ž« U¼Åt½UA½«— vOŽ ÈU¼—U Áb?ý ÁœdÐ —U tÐ ÕöD« qO$« ‰Ë« g?Ð —œ ødOš U¹ XÝ« Áœ«œ jÐ U?−M¹«t v¹U?¼ÅÊbý —U?J?ý¬ qU?ý Ë œu?ýÅv d?²?F?OÝË t?LK? s¹« Âu?N?H? U?−?M?¹« —œ ¨œu/Åv h?A?ÅÆX¼ eO½ b½—«œ «— gI½ ÊUL¼‚—Uš ÈU¼—U Ë b¼œÅv ÁuKł ÅÁœUF«Å‚—Uš vF¹U?Ë —u tÐ «— l¹UË UMŠu¹ t rO½«œÅv UÂu?N??H?? U??Ð Ë b?M??Åv X?¹«b?¼ d??ðÅoO??L??Ž È«ÅtH??ýU??J? Èu??Ý tÐ «— ÈË Á—«u??L??¼ t½U??A??½ Ë ÁœU?F??«ÊU1« XÝ« dE½ —œ t⽬ t bMÅv —«d« —U~½ÅqO$« ÆXO½ ‰œUF åeO~½«ÅXH~ý È«ÅtF«ËòÆbMOÐÅv d¼Uþ ÊULAÇ UÐ ÊU½« t XÝ« ÈeOÇ Ê¬ ÈuÝ«d —œ Êœd Á—UE½ Ë Êœ—ˬqO$« ÊU¹UÄÊœ—ˬ ÊU1« —uE?M tÐ qO?$« ÆXÝ« qO$« Èd?OÖÅt−?O²?½ 5²??½ ≥±≠≥∞∫≤∞ UM?Šu¹ 7œuš v×?O? X¹œułu? l³?M Ê«u?MŽ tÐ qO?$« Xz«d? tÐ U s¹«d?ÐUM?Ð ¨œuýÅv? t²ýu?½ ÊU³?ÞU?ÆbOýUÐ t²ý«œ v½UÖb½“ Ë« rÝ« tШÁœ—ˬ ÊU1« ˨b¹—ˬ ÊU1« Uð ∫.uýÅv uŽœ±∏∂

Page 186

±∏∑”dDÄ ÈUOK ËXý«œÅv XÝËœ «— Ë« vOŽ t ÈœdÖUý“« bF?Ð t Èd?O?ÖÅt−?O?²½ t¹¬ Ëœ U?Ð ≤∞ »U?Ð d?š¬ —œ —U?N?Ç qO$« t b?Ý—Åv d?E?½ tÐ 5?M?Ç»UÐ qUý dŁ« s¹« ‰U?Š s¹« UÐ ¨©≥±≠≥∞∫≤∞® œd¹c?ÄÅv ÊU¹UÄ b?¹¬Åv vOŽ Ë Uu?ð Èu~²?HÖ—œ UݬÅÁe?−?F? b?O? p¹ vÞ œd?ÖU?ý b?M?Ç tÐ v?O?Ž Êb?ý —U?Jý¬ t?Ð ◊uÐd? t X?¼ e?O?½ ≤±ÆXÝ« t¹d³Þ ÏtÇU¹—œ Á—UMUÐ XÝUMý¬ —UOÐ ÊUO×O ÂULð È«dÐ vK —uÞ tÐ Ë Ábý qI½ v¹U³¹“ “dÞ tÐ t tM× s¹«Æœd¹cÄÅv tLðUš bM¼œÅv qOJAð «— qO$« ÈdOÖÅt−O²½ 5Ëœ t È«Åt¹¬ ËœÈU¼Å»U?Ð d?¹U?Ý U?Рʬ p³?Ý t d?š¬ »U?Ð t œ—«œ œu?łË o«u?ð d« s¹« d?Ð œ—«u? d?²?A?O?Ð —œs¹« ÆXÝ« Ábý t²ýu?½ qO$« q« Áb½—U?~½ “« dO?ſ vBý jÝu?ð XÝ« ËUH²? —UNÇ qO?$«œ“UÝÅv edL² åvOŽ »u³× œdÖUýò Ë ”dDÄ hý dÐ «— tłuð t XÝ« È«ÅtLOL{ »UÐÆXÝ« vMſ —UOÐ v¹UMF È«—«œ UOK È«dÐ XNł 5L¼ “« ËqJA² —UOÐ vM²XdAOÄ Ë ‰uÝ— ÈU?MŠu¹ oLF?ð —œ »U² s¹« œUNý ÏtL?AÇdÝ t rOM? ‘u«d b¹U³?½ U«”bI«ÅÕË— Èd³¼— Ë ÂUN« UÐ »U² s¹« ÆXÝ« ”bI«ÅÕË— jÝuð `O “«— oLŽ —œ Ë« ÈUOKË Áœd? ȗˬÅl?L??ł `O???? t v¹U????O??K?? Á«d??L??¼ tÐ Ê«—«b??½U??1« v~??M??A??ð tÐ Êœ«œ aÝU??Ä È«d??Ы— »U² s¹« t XÝ« `O ÈUOK 5L¼ ÂU?$«dÝ Ë XÝ« Ábý t²ýu½ ÁœuРʬ dÐ ”bI«ÅÕË—ÆXÝ« t²d¹cÄ qO$« Ê«uMŽ tÐË bA½ t²dÖ ÈeOÇ Ê¬ vÞ —œ t t½U³ý bO “« vA?Ð ∫XÝ« —uNA È«ÅtM× ¨tM× s¹«¨U?¹—œ tÐ ”d?D?Ä Êb??¹d?Ä ¨¯—e?Ð v¼U?? tÝ Ë ÁU?−?M??Ä Ë b?Åp¹ ÈU?ݬÅÁe??−?F? b?O?? tK?U?ö?ÐgÝd?Ä tÝ tÐ ”d?D?Ä aÝU??Ä tÝ Ë v¼U? Êœd? Œd?Ý ‰U?Š —œ t?ÇU?¹—œ Á—U?M? d?Ð v?O??Ž ÊœU?²??¹«ÊU?O?×?O?? ÏtE?U?Š —œ U?¼e?O?Ç s¹« tL?¼ åøÈ—«œ XÝËœ «d? U?¹¬ ”d?D?Äò ∫b??O?Ýd?ÄÅv t v?O?ŽÆœeO~½«ÅvdÐ eO½ «— Èd~¹œ «dÞUš Ë ÁœuÐ Áb½“ Á—«uL¼t²šUÝ —UOÐ vKO$« lÐU?M Ït¹UÄ dÐ «— œuš X¹«Ë— Áb½—U~½ t? bÝ—Åv dE½ tÐ 5MÇ l«Ë —œ∫œuýÅv ÁœËe« ʬ tÐ tLOL{ 5L¼ tKOÝË tÐ Ë Áœu³½ œułu UMŠu¹ qO$« —œ t XÝ«qO$« ≤± »UÐ Æ©±±≠±∫µu® åX½ œdÖUý —UNÇ uŽœ ÂU~M¼ tÐ UݬÅÁe−F bOò ≠Ë« Æœ—ˬÅv dÞU?š tÐ b¼œÅv —«d? vO?Ž Xbš È«b?²Ð« —œ «— ʬ U?u t «— tM?× s¹« U?MŠu?¹t È«ÅtF«Ë œUN?ý È«dÐ eO?šU²Ý— “« b?FÐ —œ «— Ê«œdÖU?ý œb− v½«u?š«d vŽu?½ VOðdð s¹b?ÐÆb¹U/Åv œ—«Ë qO$« —œ b½«Åt²ý«œ Xdý ʬ —œ UN½¬øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 187

»¬ Ë ÊušÈË— dÐ v?O?Ž 7— Á«— ÂU?~?M¼ tÐ tÇU?¹—œ jÝË —œ XÝ—œ o¹U? “« ”d?DÄ Êb?¬ 5?¹UÄò ≠Á«— tÇU¹—œ ÈË— d?Ð t vO?Ž 7šU?Mý “« fÄ ”d?DÄ “« Xd?Š s¹« Æ©≥≥≠≤∏∫±¥X® 廬qÐUI —œ b?LNÅv t? v²Ë ”dD?Ä UMŠu?¹ qO$« ≤± »U?Ð —œ —uÞ 5L?¼ Æb½“Åv d?Ý X—ÅvÆœ“«b½«Åv »¬ —œ «— œuš ÁœU²¹« œuš b½Ë«bš vOŽXUŠ Ëœ —œ d?¹ËU?B?ð Æ©±π≠±∂∫±∂X® åU??O?K? fO?¹— Ê«uM?Ž tÐ ”d?D?Ä X¹—u?ÏU?ò ≠—œ œ—ˬÅv XÝœ tÐ «— —b? ÈU?¼b?O?K? v²? qO?$« —œ ‰u?Ý— ”d?D?Ä Æb?M?²??¼ ËU?H?²? ‚u?ÊU?L?¼ X¹—u?ÏU? ‰U?Š s¹« U??Ð Æœu?ýÅv Áb?O?U?½ tK?Ö ÊU??³?ý ¨U?M?Šu?¹ qO?$« ≤± »U?Ð —œ t? vU?ŠÆXÝ«—œ ʬ Õdý t d?O?E½ q?OłU?½« ÏtM?×? tÝ —œ ”dD?Ä t œd? tE?Šö Ê«u?ðÅv œułË s¹« U?Ð ≠—«d? b?O?¹U??𠜗u? U?M??Šu?¹ qO?$« ≤± »U??Ð —œ «— ÈË X¹e?d? d??« s¹« Ë œ—«œ —u?C??Š X— ôU?ÐÆb¼œÅvUMŠu¹ qO$« qLJåøvMÅv X³× UN½¬ “« gOÐ «d U¹¬ ¨U½u¹ ›dĤ ÊuFLýòåøvMÅv X³× «d U¹¬ ¨U½u¹ ›dĤ ÊuLFLýòåøÈ—«œ XÝËœ «d U¹¬ ¨›U½u¹¤ dÄ ÊuFLýò—UÐ d¼ ”dDÄ Æb¹U/Åv ”d?DÄ “« ËUH² ÈbMÐÅt?KLł UÐ U« «— gÝdÄ ÊUL?¼ —UÐ tÝ vOŽÆXÝ« Á«dL¼ ÁËb½« UÐ ÈË aÝUÄ s¹dš¬ U« b¼œÅv aÝUÄË œ—«b½ v½«bMÇ ÊU?MOL?Þ« œuš œdÖU?ý “« Ë« t rOM ÷d? œuýÅv V³Ý b?½Ë«bš È—UAU?ÄÆbýUÐ t²dÖ —«d b¹œdð Ë pý œ—u XÝ« sJ2 ÈË È—«œUË t bMÅv „—œ eO½ ”dDÄË ÊUM?Ý s¹« ÊU?O Ê«u?ðÅv t «— vNÐU?Að tłË gO?Ä U¼Åb? “« —UN?Ç qO$« ÊU?ÖbM?½«ušœU²Ý« —UÐ tÝ œd?ÖUý Æb½«ÅÁœd tE?Šö XU¹ vOŽ !— “« gO?Ä Vý vÞ —œ ”dDÄ ÈU¼—U?J½«t œ“UÝ —«œ«Ë «— ÈË œ—«œ bB? vO?Ž s¹« dÐUM?Ð ©≤∑ ¨≤µ ¨±∑∫±∏® b¹U?/Åv —UJ½« «— œu?šÆœ—UáÐ ÈË tÐ «— bŠ«Ë X¹—uÏU ÊUL¼ —UÐ tÝ œuš Ë b¹U/ “«dЫ «— œuš È—«œUË —UÐ tÝ«— ”dD?Ä nF{ Ë v²??Ý Áœd e?OšU?²?Ý— ÈU?OŽ t XÝ« d?« s¹« ÊU?OÐ È«d?Ð È«ÅÁuO?ý s¹«ÏtM×? Æœuý Áœd?áÝ ÈË t?Ð v½U³?ý X¹—uÏU? —U?Ð t XO?½ ʬ “« l½U? ÈË ÁUM?Ö ÆXÝ« ÁbO?A?Г« d²L tÇ dÖ ©±∑≠±≥ ÈUNÐUЮ eO½ ʬ “« bFÐ tÐUDš Ë dš¬ ÂUý vMF¹ UMŠu¹ qO$« “« Èd~¹œÆœdOÖ —«d t¹UI ÁU~¹Uł —œ t XÝ« ʬ —«Ë«eÝ œuýÅv œU¹ ʬœ—u —b?½ tÐ t œ—«œ œu?łË å7?Ð d?L? tÐò ÈU?M?F tÐ v?KF? ¨U?M?Šu¹ qO?$« ≤± »U?Ð —œÈU?¼U?Ä 7??ý ÂU?~?M??¼ tÐ v?O?Ž t v²?Ë —U??Ð p¹ U?N?M?ð ÕöD?« s?¹« Æœd?O?ÖÅv —«d? ÁœU?H?²??Ý«bB? U?M?Šu?¹ U¹¬ ÆXÝ« Áb?ý Áœd?Ð —U? tÐ ©¥∫±≥® åœb?M?ÐÅv œu?š dL? tÐ È«Åtu?Šò Ê«œd?ÖU?ýÈË tÐ tKÖ vUL?ð v½U³?ý t È«ÅtE( —œ VOðd?ð s¹bÐ ”d?DÄ t bM? UI« «— tA?¹b½« s¹« œ—«b?½øœuýÅv q¹b³ð —«e~²bš tÐ g¹uš œU²Ý« “« ÈËdOÄ tÐ œuýÅv Áœdáݱ∏∏

Page 188

±∏πUOK “« 5²Ý«— Èd¹uBðs¹dš¬ 7 Ë XÝ« È—«c~?²bš ÈË X¹—uÏU? ‰UŠ s¹« UÐ œ—«œ —«d U?OK ”√— —œ ”d?DÄƜ˗Åv gOÄ œUN?ý Uð —U?¦¹« “« Ë« t b?MÅv d?« s¹« dÐ b?OÏU?ð vMýË— tÐ U?MŠu¹ q?O$« »UÐÈU??O?K? Æ©±π∫≤±® œu?ýÅv Áb?½«u?š«d?? å«b?š Êœ«œ Áu?J?ýò tÐ œu?š œU?²?Ý« ÏtÐU??¦? tÐ ”d?D?ÄÆœeO¼dáÐ t−MJý Ë !— “« b½«uðÅv/ vOŽÊUL?ÖÅvÐ XÝ« s?¹« ÆœdO?Ö œu?š tÐ v½U?N?ł œU?F?Ы t XÝ« s¹« —œ U??O?K? d?¹b?I?ð ‰U?Š s¹« UÐo¹U `O×? XLÝ “« vO?Ž —u²Ýœ tÐ —u?ð t ʬ “« fÄ t v¼U tÝ Ë ÁU?−MÄ Ë b? ʬ ÈUMF?Æb½bý —U²dÖ Ê¬ —œ bý t²š«b½«t b½«ÅÁœd? tE?Šö všd?Ð ‰U?¦? È«dÐ Æœ—«œ œu?łË —U?O??Ð ÈU¼Åt?²ýu?½ r— s¹« ’u?B?š —œo³Þ 5?M?Ç r¼ Ʊ´≤´≥ ´ ∞∞∞ ´ ±∑ =±µ≥ vM?F?¹ XÝ« ‰Ë« r— ±∑ q? Ÿu?L?−? r?— s¹«XÝd?N? .b? ÊU?½«œÅv?F?O?³?Þ t vzU??¼Åv¼U? Ÿ«u?½« q œ«b??F?ð U?Ð r— s¹« f¹b?? ÂËd?ł d?O??H??ðbO Æœ—«œ dÐ —œ «— XOFUł ÂuNH r— s¹« býUÐ tÇ d?¼ dOHð ÆXÝ« vJ¹ b½œuÐ Áœd È—«œdÐÆXÝ« —uð —œ ÊUNł Êœ—ˬ r¼ œdÖ ÈUMF tÐ v¼U tÝ Ë ÁU−MÄ Ë bÅp¹—ÒbI? ‰U?Š d¼ —œ œu?ý U?¼UH?ł Ë U?¼ÅÈ—«uýœ qL?×?²? b¹U?Ð t rO?EŽ ÈU??OK? s¹« ÂU?$«d?Ý Ë¨ÂËœ œdÖU?ý jÝu?ð d« s¹« Æb?½U?0 vUÐ Áb?½“ d?š¬ ÊU“ —œ `O?? vFD? XA?Ö“UÐ U?ð t XÝ«≤± »UÐ —œ rN? Ë Áó¹Ë v¼U?~?¹Uł t? ÈœdÖU?ý åXý«œÅv XÝËœ «— ÈË v?O?Ž t Èœd?ÖUýòb¼«uš Áb?½“ œdÖU?ý s¹« U« b?OÝ— b¼«u?š œUN?ý tÐ ”dD?Ä ÆœuýÅv b?O¹U?𠜗«œ UMŠu?¹ qO$«uð b½U0 Ë« .UOÐ t v½U“ Uð r¼«uÐ dÖ«ò ∫XÝ« t²H?Ö 5MÇ ”dDÄ tÐ ÈË Á—UЗœ vOŽ Æb½UÆXÝ« UOK ÈUIÐ dNE Ë« ¨œ—«œ s¹œU/ vý“—« È«—«œ ÂU½ÅvÐ œdÖUý ©≤≥∫≤±® åøtÇ «—øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«ÊôuÝ—ÈU¼ Êu²ÝUOK

Page 189

»¬ Ë Êuš‰uÝ— ÈUMŠu¹ ÊUMÝÁuJýqÐUIð U?Ð «— —U s¹« Ë« ÆœdÐÅv —U? tÐ Ê«—U~½Åq?O$« d¹U?Ý “« gOÐ «— åÁuJ?ýò Á˛«Ë UMŠu?¹vOŽ Æb?¼œÅv ÂU$« b?¹¬Åv «bš Èu?Ý “« t v¼uJ?ý Ë b¹¬Åv U¼ÅÊU?½« Èu?Ý “« t v¼uJ?ýË b¹—ËUO?Ð ÊU1« b?O½«u?ðÅv t½u~?Ç ÆÆÆÂd¹c?ÄÅv/ b¹U?OÐ Âœd “« t «— v?¼uJý sò ∫b?¹uÖÅvu?−?²???ł b??¹¬Åv U?²?J??¹ È«b?š “« t «— v?¼u?J?ý Ë b??O?³??K?ÞÅv d??~?¹b?J??¹ “« «— Áu?J??ý t U?L??ýÆ©¥¥ ¨¥±∫µ® åbOMÅv/vBý ‘“—« U¹ dNývM??F??¹ v½U??½u??¹ ÈU??O??½œ —œ åÁu??J??ýò Á˛«Ëʬ dN?ý s?Š U?¹ h?ý tÐ b?ŽU?? Áb?OI?Žv¹UO?½œ ‰u?³ Ë vB??ý ÁuJ?ý VK?Þ Æh?ýÎÓ«d¼Uþ œuýv gÄ Ë V ʬ —œ ÁuJý tv½U1«ÅvÐ Ït?A¹— —U?~?½ÅqO?$« ÈUM?Šu?¹ d?E?½ —œt XÝ« s?¹« ÊU????1« t?“ô fJ?????Žd????Ð ÆX?Ý«‘“—« Ë œ“U?Ý —«u?²?Ý« «b??š —œ «— œu?š ÊU??½««— œu??š s d??Ö«ò ∫b???³??K???D??Ð ÈË “« «— g¹u??š«d t —bÄ ÆXÝ« êO?¼ s ÁuJý r¼œ Áu?JýÆ©µ¥∫∏® åbAÐÅv ÁuJýÊu²? U?Ð t U?M?Šu¹ q?O$« ÊU?Öb?M?½«u?š U«UÐ t b?M?²??¼ ÁU?Ö¬ b?½—«œ v¹U?M?ý¬ oO?²Ž b?N?Ž“« gO??Ð Èe??O??Ç «b??š Áu??J??ý “« 7??H??Ö s??ÝË« ÏÁ—U?Зœ b?M?½«u?ðÅv? U?¼ÅÊU??½« t È«ÅÁb??O?I?ŽÈ«d?Ð l«Ë—œ Æb??½—«œÅv “«d??Ы b?M??ýU?Ð t?²?ý«œXÝ« ÈeO?Ç ÈUM?F? tÐ v Áu?Jý v?UÝ œd?Æb???A??????ÐÅv? ‘“—« Ë Ê“Ë h???ý ʬ tÐ t?t v²?OF?u? d?Ð t È«ÅÁ“«b?½« ÊU?L?¼ tÐ Áu?JýË vB?????ý U??H??? d??Ð Ë b???¹U??/Åv? ‰U??G???ý«ËdŁ d?Ð ¨XÝ« vM²?³ œu?š XO?¦O?Š Ë v¹U³?¹“d?N?E?? «b?š ‰öł Æœu??ýÅv U?M??Ð e?O??½ v¹«—«œ ˉU?L??ŽÓ« “« —U??³??Ž ¨Áœu?Ð ÈË v¹U??¹d??³?? vzd??ÂU???$« œu????š Âu???? oŠ —œ Ë« t X?Ý« —b????Æb¼œÅv±π∞ÆbM È—Ë«œ t b¹«Åv ‰öł —œ `OÆbMMÅv UŽœ U È«dÐ 5ÝbI U«¨ ‰uÝ— fuÄ ¨ ÁbM¼œ bOLFð vO×¹ .d dCŠ ¨ nIÝ« p¹ ¨`O

Page 190

±π±«bš —uCŠ Êbý d¼Uþ«bš —uCŠ Êbý ÁuJý ÂöŽ« È«dÐ Áó¹Ë tÐ ÊUM¼U ÈU?¼Åt²ýu½ —œ `O dBŽ —œ ÁuJý Á˛«Ë—U tÐ b½—ˬ ÊUГ dÐ «— ÈË ÂU½ bM²Ý«ušÅv/ tJM¹« qOœ tÐ «bš Á—UЗœ 7HÖ sÝ È«dÐ eO½ Ë«— œu?š —b?Ä Áu?J?ý Ë XÝ« b?¹b?ł b?³?F? v??O?Ž U?« œu?Ð sU?Ý b?³?F? —œ «b?š Áu??J?ý ÆX—Åv«— È—U Ë Âœ«œ Áu?Jý «— u?ð 5“ ÈË— d?Ð sò ∫b¹u?~Ð b?½«uðÅv v²?Ý—œ tÐ Ë œ“UÝÅv? —UJ?ý¬Uð v²dÖdÐ ÊUNł “« t v½Uœd ʬ tÐ «— uð ÂU½ ÆÆÆ Âb½UÝ— ÂULð« tÐ ÂU$« Uð œuÐ Áœ«œ s tÐ tÆ©∂ ¨¥∫±∑® åÂb½U¹U/ v¼œ s tÐ∫bM?¼œÅv ’U?B?²?š« v¹UN?½ È—Ë«œ “Ë— —œ `O?? È«d?Ð «— ÁuJ?ý Á˛«Ë ÎU?u?L?Ž dO?E?½ qO?łU?½«s¹« Uu œułË s¹« U?Ð Æ©≤∂∫±≥d® åb¹¬Åv ÁuJ?ý Ë u UÐ t bO?MO³Ð «— ÊU?½« dÄ ÁU?~½¬ò«— ʬ g½«—U?¹ Ë ”d??D??Äò ʬ vÞ —œ t v??O??Ž Áb??ý —U??J?ý¬ “« 7??H??Ö s??Ý lu?? —œ «— Á˛«Ë—œ `O Áu?Jý 5?²Ý«— Êb?ý —UJ?ý¬ UM?Šu¹ È«d?Ð U« ÆœdÐÅv? —U tÐ ©≥≤≠≥±∫πu?® åb½b¹œÕdý «— v?K?& ÏtF?«Ë Ë« t XÝ« qO?œ 5?L?¼ tÐ Ë œd?O?ÖÅv —u? ÈË vŽU?L?²?ł« vÖb?½“ ‰u?Þ∫b¹uÖÅv t XÝË« q?O$« ÏtbI? —œ Á—UÐ s¹« —œ ÈË Á—U?ý« UN?Mð t bÝ—Åv d?E½ tÐ Æb?¼œÅv/U²?J¹ Èd?Ä t v¼u?J?ý .b¹œ «— Ë« Áu?Jý U?Ð Ë b¹e?Ö sJ? U? 5Ð —œ Ë b?¹œdÖ s?ð sÝ ËòÆ©±¥∫±® 圗«œ —bÄ “« v²Ý«— Ë iO “« —UýdÝbONý ÁuJýs¹« ÆXÝ« —cÖ “«— XŽUÝ œ—«œ Èdðd?Ð UMŠu¹ d?E½ —œ t `O? Êbý —UJý¬ “« È«ÅtE?( U«t XÝ« È«ÅtE( Ë œd b?¼«uš —cÖ —b?Ä ÈuÝ tÐ ÊU?Nł s¹« “« vO?Ž t XÝ« v²ŽUÝ ¨X?ŽUÝÆb?M?Åv ÅlL??ł tE?( p¹ —œ v¹u??Ö «— —c?Ö b?O?Ž `?³? U?ð ”b?I?? t³?M?ýÅZ?M?Ä d?B?Ž ÊU??O? ÊU?“—bÄ È«ò ∫b¼œÅv qO?JAð «— b?Š«Ë v²dŠ —b?Ä ÁuJý —œ Ë« Êb?ý œ—«Ë Ë vOŽ Êb?ý »uKB?Æ©±∫±∑® åb¼œ ÁuJý «— uð dÄ Uð Áœ ÁuJý «— dÄ ¨XÝ« ÁbOÝ— «d XŽUÝœuš g¹U?O?½ ÆbM?Åv/ kH?Š œuš È«d?Ð t½U?¼«ušœu?š œ—«œ œu?š —bÄ “« t «— v¼u?J?ý vO?ŽU t ÊU?M?Ç r¼ bM?ýU?Ð vJ?¹ ÊU½¬ U?ð Âœ«œ ÊU?½¬ tÐ Èœ«œ s tÐ t «— v¼u?Jýò ∫b?¹u?ÖÅv 5M?ÇÂULð t œ—ˬ d?E½ —œ «— v²?ŽUL?ł Ê«uðÅv Æ©≤≤∫±∑® ås —œ u?ð Ë ÊUA?¹« —œ s ÆrO²?¼ vJ?¹Æœ—ˬÅv r¼ œd?Ö b?¹U?/Åv rO???I?ð œu?š d??Ä U?Ð «— ʬ «b?š t v¼u??J?ý —œ «— `O?? Ê«œd?ÖU?ý∫XÝ« b¹b?& ‰U?Š —œ Á—«u?L?¼ t XÝ«b?š ‰U?L? Êbý —U?J?ý¬ VO?ðd?ð s¹b?Ð ¨ÕË— —œ vÖb?½“UÐ UMŠu?¹ qO$« Æ©∏∫±µ® åb¹—ËU?OÐ —UO?Ð ÁuO? ULý t tÐ b?MÅv —UJ?ý¬ «— —bÄ ÁuJ?ý s¹«òUÐ «— «b?šò œuš b?½Ë«bš “« ÈËd?O?Ä tÐ ¨ÊôuÝ— d?~?¹œ “« q³ ”d?DÄ Ê¬ Á«— “« t v?ðœUN?ý d–ÆbÐU¹Åv tLðUš ©±π∫≤±® 圫œ b¼«uš ÁuJý vÖd tÇøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 191

»¬ Ë Êuš¨—bÄ È« ÊuM«ÆÁœ ÁuJý œuš œe½ tÐ «dv½Uœd tÐ «— uð ÂU½v¼œ s tÐ Uð v²dÖdÐ ÊUNł “« tÆÂb½U¹U/È«ÅÁœ«œ s tÐ uð t b½œuÐ uð ʬ “« ÊU½¬b½«ÅÁœd X¹UŽ— «— uð sÝ Ëb¹¬Åv uð œe½ “« È«ÅÁœ«œ s tÐ tÇ Ê¬ d¼ t bM½«œÅv ÊU½¬ ÊuM«ÆÈ«ÅÁœU²Ýd «d uð t b½œ—ˬ ÊU1« Ëœuš ÂU½ —œ t «— ÊU½¬ ”Ëb —bÄ È«—«bN~½ È«ÅÁœ«œ s tÐU ÊuâL¼ ÊU½¬ UðbMýUÐ vJ¹ÆrO²¼ vJ¹ s Ë uð t ÊUMÇ r¼Ud f¹bIð œuš v²Ý«— —œ «— ÊU½¬ÆXÝ« v²Ý«— uð sÝ «d¹“ªÂœ«œ ÊU½¬ tÐ Èœ«œ s tÐ t «— v¼uJý ËbMýUÐ vJ¹ ÊU½¬ UðÆrO²¼ vJ¹ U t ÊUMÇ r¼Â«ÅÁb½UÝUMý ÊUA¹« tÐ «— uð ÂU½ sb½UÝUMý r¼«uš ÊU½¬ tÐ ËÈœd X³× ʬ UÐ «d t v²³× ʬ UðbýUÐ ÊU½¬ —œ©±∑ UMŠu¹® åÆrýUÐ ÊU½¬ —œ r¼ s Ë ±π≤

Page 192

±π≥ rO½«uЫ— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½©≥¥Å≠π∫± UMŠu¹® Êœ—« t½UšœË— —UM —œ UOŽ Ë ÁbM¼œ bOLFð ÈUO×¹ ≠±«— Èœd ¨b?M?Åv ŸËd?ý Âœd ÊU?O? —œ«— œuš v?Öb½“ U??O?Ž t vU~?M?¼ t½U?Ö—UN?Ç qO?łU?½«XÝ«ÅÁb½«ušÅt1bÅ—«Ëœ«ÅXOB?ýÅs¹d²Ö—eÐÅËÅd?³UOÄÅp¹Å“«ÅgOÐÅ«—ÅË« U?OŽÅtÅbMM?ÅvÅvdFÆ©∂∫±Åu¹® åœuÐ UO×¹ gU½ Ë Áb¬ «bš ÈuÝ “« t œuÐ Èœdò Æ©≤∏Å≠≤∂∫∑u®XO?B??ý ©±∏Å≠±∫≥Åu? ª±∑≠±∫≥ÅX ª±±Å≠±∫±Åd?® U?u? Ë U?²?? ¨fd? qO?$« tÝ —œ“« tÐu?ð tÐ Âœd?? u?Žœ ¨v²???Ý Ë X{U??¹— —œ v½U?Öb??½“ ∫XÝ« Áb?ý tö?š ÊU?ÝÅs¹b??Ð U?O??×?¹Ë« ÊUMÝ Uð b½b¬Åv «d× tÐ t È—U?Lý vÐ ÊUœd Ádš_UÐ Ë —U²H?Ö —œ b¹bý s( ¨ÊU¼UMÖÆbMÐU¹ bOLFð Ë« XÝœ tÐ Ë b½uMAÐ «—Ë —u?½ d?Ð U?ð X?Ý« Áb?¬ò ∫b?¹U?/Åv? vd?F? `O??? b?¼U??ý Ê«u?M?ŽÅtÐ «— Ë« f¹b?? ÈU?M?Šu??¹Áb¬ tJ?KÐ œu?³½ vzU?MýË— Ë —u?½ Ë« ÆbM?ÐU¹ ÊU?1« Ë« È tKO?ÝËÅtÐ tL¼ U?ð Æb¼œ œU?Ný vzU?MýË—åÆbýUÐ vzUMýË— Ë —u½ b¼Uý Uð œuÐt rOKý—Ë« vLÝ— UUI ÆXd¹cá½ b½œ«œÅv Ë« tÐ Âœd t «— vzU¼ Ê«uMŽ “« p¹ÅêO¼ Ë«Ë« “« Uð b½œU²Ýd oOI% È«d?Ð vðQO¼ b½œuÐ Ábý Ê«d~½ Êœ—« È«—ËU? ÊUÐUOÐ —œ Âœd ÂUŠœ“« “«ÂöŽ« Êu² “« vJ¹ —œ «d¹“® øv²?¼ ”UO« u?ð U¹¬ øv²¼ œu?Žu `O uð U?¹¬ ∫bMMJ?Ð ‰«ÏuÝ tÝt v²¼ Èd³UOÄ u?ð U¹¬ Ádš_UÐ Ë ©b¬ b¼«u?š ”UO« b½Ë«bš “Ë— ÊbO?Ý— «d “« q³ t ÁbýÊU½¬ aÝUÄ —œ ÁbM¼œ b?OLFð ÈUO?×¹ vË ø©±µ∫±∏ÅYð® b¬ b¼«u?š t XÝ« Áœ«œ ÁbŽË vÝuøv²?¼ v? tÇ fÄ ∫b?½bO?Ýd?Ä ÁUÖ Ê¬ Ær²??¼ d³?U?O?Ä t½ Ë ”UO?« t½ ¨œu?Žu `O?? t½ ∫XH?Ö—«u?L??¼ «— b??½Ë«b??š Á«— œ—ˬÅvd??Ð œU??¹d?? ÊU??ÐU??O??Ð —œ t r?²???¼ v??? È«b?? sò ∫œ«œ aÝU??ÄUÐ r¼ U?O?F?ý« t «b?š Âö Æœu?Ð —U? —œ r¼ vö d?~?¹œ Èu?Ý “« Æ«b?½ p¹ jI? È—¬ åÆb?¹“U?ÝË« Ë býÅv qI²?M UO×?¹ È tKOÝËÅtÐ Âö? s¹« ÊuM« Æ©≥∫¥∞® œdÅv? fJFM «—U?³Ž 5L?¼ÆbM ÂöŽ« «— b½Ë«bš Âö Uð œuÐ —uUÊ«uM?Ž tÇ tÐ fÄ v²?O½ ÊU? s¹« “« p¹ÅêO?¼ u?ð dÖ« b?½bO?ÝdÄ Ë« “« rO?Ký—Ë« ÊU?ÖbM?¹U/vC??F???Рʜ˜“ È«d??Ð rO???K??ý—Ë« b???³??F?? ÊU???M??¼U??? ÊU??“ ʬ—œ «d???¹“ øv¼œÅv b???O??L??F???ð «— Âœd??s¹« ÈU?ł tÐ U?¼ÅvM?Ý« È td? vË b?½œ«œÅv b?O?L?F?ð ”b?I? »¬ U?Ð «— Âœd? Êb?Ð ÈU¼Åv?U?ÄU½“«È t½UA½ bOLF?ð s¹« Ë b½œ«œÅv bOLF𠻬 U?Ð b½œuÐ Ábý ÁUM?Ö VJðd t «— v½U ¨UH?¹dAðÊU¼UMÖ tÐ Ë Áb¬ Ë« œe?½ tÐ t «— v½U eO?½ UO×¹ Æœu?Ð ÊU½¬ ÊË—œ Êbý „UÄ Ë ÊU?¼UMÖ ÊœËœ“øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 193

rO½«uÐ «— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½ª∂∫±Åd® b?½œdÖ „U?Ä Uð œd?ÐÅv Ëd? »¬ —œ U¼ÅvM?Ý« È td? ÊuÇ r¼ b?½œdÅv? ·«d²?Ž« œušÆ©∂∫≥ÅXêO¼ Ë« œu?š b?¼œ œU?N?ý t Xý«œ ʬd?Ð «— Áb?M¼œ b?O?L?F?ð b½œu?Ð Áœd? ÊU?M?¼U? t v«Ïu?Ý∫œ“UÝ ÁœU¬ b¹¬Åv t v È«dÐ «— tMO“ t XÝ« ʬ È«dÐb¼œÅv ÂU$« t ÈbOLFð Ë XO½U?²??Š s Ë b?¬ b??¼«u??š s “« fÄ t XÝË« Ë b??O?ÝU??M?ýÅv?/ t X??¼ v? U??L?ý ÊU??O?? —œò åÆ.UA~Ð «— Ë« ÈU¼ gH bMÐ t r²O½ ʬ È t²¹UýÈ«dÐ tœuÐ vœd ÊUO —œ UOŽ «d¹“ ∫bý d?ðÅ`{«ËÅË dðÅsýË— UO×¹ œUNý “Ë— ʬ È«œdÁbM¼œ U$ Ê«uMŽÅtÐ «— Ë« UO×¹ b¬ Ë« ÈuÝ tÐ UOŽ t vU~M¼ Ë b½œuÐ Áb¬ bOLFð ÈU{UIðÈ«ÅÁdÐ øX?O Ád?Ð s¹« åÆœ—«œÅvdÐ «— ÊU?Nł ÁU?MÖ t? «bš È Ád?Ð pM¹«ò ∫XH?Ö Áœd vd?F¡UOFý« È Áb¹œ !— ÂœUš U¹¬ ©≥≤Å≠±∞∫±¥® øbMMÅv v½U?Ðd ÊU¹Ëô »U² —œ Á—UH È«dÐ tU¹ ©∑∫µ≥Å‘«® øb½dÐÅv aK ÈuÝ tÐ «— Ë« È«ÅÁdÐ ÊuÇ Ë œ—«œ ÁbNŽdÐ «— Âœd ÁUMÖ t XÝ«U? ÊU??¼U??M?Ö Ë« Êu??š Êb??ý t²???¹— U??Ð t ©±¥Å≠±∫±≤® XÝ« ÃËd??š »U??²? —œ —c??Ö b??O??Ž Ád?ÐtÇ b½œu?Ð Áb?OM?ý «— Áb?M¼œ b?OL?F?ð ÈUO?×?¹ ÊUM??Ý t v½U? X?O?½ ÂuK?F? øœuýÅv Áœu?A?Ð`O —u?EM? t rO½«œÅv? .uMýÅv? «— —U²H?Ö s¹« “U/ r?Ý«d —œ t U? vË b½œd „—œ Èe?OÇÆbýUÐÅv gÐÅU$“« Èdðu?³? q¦? t? Âb?¹œ «— ÕË—ò ∫b¼œÅv? œU?N?ý 5M?Ç U?O?×?¹ ÊU?M??Ý s¹« È tU?³?½œ —œg¹«b??O??Ä »U??²?? È«b??²???Ы tÐ —U??O??²??š«ÅvÐ U???ł s¹« —œ ÆåXd??Ö —«d?? Ë« d??Ð Áb???ý ‰“U??½ ÊU??L??ݬÁbM¼œ b?OLF?ð ÈUO×?¹ åÆœdÅv “«ËdÄ U?¼ »¬ ÈË— dÐ b½Ë«b?š ÕË—ò ∫b¹uÖÅv? t rOA¹b?½«Åvd¼ d?Ðò ∫b?MÅv ÂöŽ« 5?M?Ç Áb?ý ÂUN?« Ë« tÐ tÇ Ê¬ Ë t²?šU?Mý œu?Žu? `O? Ê«u?M?ŽÅtÐ «— U?O?Žb¼œÅv bOLFð ”bI« ÕË— tÐ t Ë« XÝ« ÊUL?¼ XdÖ —«d Ë« dÐ Ábý ‰“U½ ÕË— t vMOÐ fåÆXÝ«bš Áb¹eÖdÐ Ë« t r¼œÅv œUNý Ë Âb¹œ s ËÊœd „UÄ È t½UA½ tÐ UO×¹ t XÝ« ÈbOLFð qſ “« gOÐ œ—«œÅv —dI UOŽ t ÈbOLFðË bO?A?Ð b¼«u?š ÊUł Ϋœb?− ”b?I«ÅÕË— —œ «— Ê«b?I²?F b?OL?Fð s¹« Æœ«œÅv ÂU?$« ÊU¼U?MÖ “«Ë Êœd UÐ t v²IKš ¨b?M¹U/Åv Xdý b¹b?ł XIKš —œ bMÐU¹Åv b?OLFð t½uÖÅs¹b?Ð t v½UÆœdOÖÅv —u œuš Âu U$ È«dÐ Ë Áb¹eÖdÐ b½Ë«bš Êbý Áb½“ Á—UÐËœ©µ±Å≠Å≥µ∫±UMŠu¹® bOMO³Ð Ë bOzUOÐ ≠≤«— Êu¹—«uŠ vK« t²¼ t v½U UÐ UOŽ œ—ušdÐ 5Ë« t²ýu½ f¹b ÈUMŠu¹ t È—uÞÅtÐs¹« Ë Áœ«œ bOLFð «— U?OŽ ¨UO?×¹ t ÁœuÐ È“Ë— È«œd d?Nþ“«bFÐ ¥ XŽU?Ý —œ bM¼œÅv qOJ?AðË «Ëe??½« “Ë— qN??Ç “« U????O??Ž U??ö s¹« —œ ÆXÝ« Áœ«œ ÈË— Êœ—« t?½U??šœË— —U??M?? —œ U??öÆXÝ« Áœ—ËUO½ ÊUO tÐ vMÝ b½«ÅÁœd X¹«Ë— dOE½ qOłU½« t ÊUÐUOÐ —œ œuš vzUNMð±π¥

Page 194

±πµË Xý«œ ÂU½ ”U¹—b½¬ vJ¹ ÆœuÐ ÁbM¼œ bOLFð ÈU?O×¹ Ê«œdÖUý “« ÁËdÖ s¹« œ«d« “« dH½ ËœÁœuÐ UMŠu¹ œuš Èd~¹œ t œ—«œ Xôœ s¹« dÐ b¼«uý tOK? vË ÁbA½ d– qOłU½« —œ Èd~¹œ ÂU½—UM “« U?OŽ ¨U?MŠu¹ È t²?ýu½ tÐ UM?Ð —u d¼ÅtÐ ÆXÝ« Áœd? `¹dA?ð Ë Áb¹œ «— tM×? s¹« ts¹«ò ∫œuÐ t²H?Ö Ë ÁbO?U½ œuÐ Áb?½«uš t²?ýcÖ “Ë— t vU½ tÐ «— Ë« Ϋœb?− U?O×¹ Ë t²?ýcÖ ÊU?½¬tÐ Ë b¹u?ý «b?ł s “« t vMF? s¹« tÐ Áœu?Ð vðu?Žœ Ë —u²?Ýœ tK?Lł s¹« vzu?Ö Ë åÆXÝ«b?š ÁdÐsË Áb?ý ¯—e?Ð b?¹U?Ð Ë« Êu?M?«ò ¨Âœd?Åv ÁœU?¬ «— Ë« Êb?¬ U?łÅs¹« —œ s Æb?¹Ëd?Ð Ë« ‰U?³?½œåÆÂuý pÇuåøb?O?¼«u?šÅv tÇò ∫b??O?Ýd?Ä Ë t²??A?Öd?Ð Ë« Æb?½b??ý Ê«Ë— U??O?Ž vÄ —œ U??M?Šu?¹ Ë ”U?¹—b??½¬t½uÖÅs¹bÐ Ë åbOMO?³Ð Ë bOzUOÐò ∫XH?Ö aÝUÄ —œ UOŽ åøÈ—«œ XU?« U− —œ °œU²Ý«ò ∫bM?²HÖ—œ Æb?½œu?/ œ—u?šd?Ð U??O?Ž U?Ð b?½œu?Ð œu?Žu? `O?? —U?E?²?½« Ë u?−?²??ł —œ t v½U?? “« d?H?½ ËœÆXý«œ «— «—uð ö?Lł 5?M?Þ d?H?½ Ëœ s¹« ‘u?Ö tÐ å«b?š È Ád?Ð pM¹«ò ∫ È t?KL?ł XI?O?I?ŠåøÈ—«œ XU« U−? —œò ∫bM?²H?Ö tJK?Ð åøv²?¼ œuŽu? `O? uð U¹¬ò ∫b?½bO?Ýdá?½ Ë« “« U¼Åʬ∫t²ýu?½ f¹b 5?²?ÝuÖ¬ Æb?MÐU?¹—œ «— Ë« ÂU?OÄ Ë t²?— Ë« œe?½ tÐ t œuÐ ÊU?A?¹Ë“—¬ UN?Mð s¹« «d?¹“°b½b½«—cÖ výuš “Ë— t?Ç Æb½b½U Ë« UÐ Ë b?½b¬ ÊU½¬ ÆbM?Åv vÖb½“ U− —œ œ«œ ÊU?A½ Ë«òd²?N?Ð tÇ øb½b?O?M?ý tÇ b½Ë«b?š ÊU?Г “« b?¹u~?Ð b?½«u?ðÅv v t?Ç °œuÐ vðœU?F?Ý U?Ð Vý tÇ Ë«d¹“ åÆb¹u~Ð sÝ U? UÐ Ë Áb¬ Uł ʬ tÐ b½«u²?Ð Ë« Uð rOM UM?Ð È«Åt½Uš œuš ‰œ —œ r¼U tÅʬÆXÝU vBý È tÐd& È t−O²½ UOŽ vF«Ë 7šUMýUO?×?¹ ÊU?M?Ý t?Ðò ∫t²ýu?½ f¹b? ÈU?M?Šu?¹ Æb½œu?Ð ‰U?×?ýu?š X¹U?ſÅtÐ “Ë— ʬ È«œd? `³t²šUÝ bŽUI² «— ÊU½¬ b½œu?Ð Áœd tÅvzU¼u~²HÖ åÆb½œu?Ð Ábý t½«Ë— UOŽ vÄ —œ Ë Áœ«œ ‘uÖ«— œu?Žu? `O?? U?ò ∫œu??Ð t²?H?Ö Ë t²?— Êu??F?L?ý ‘—œ«d?Ð œe?½ tÐ ÊU??ÐU?²?ý ”U?¹—b?½¬ «d?¹“ Æœu??Ðb½œdÐÅv dÝ tÐ Ë« —UE²½« —œ qOz«dÝ« vMÐ Âu ÂUL?ð t œuÐ v `O X½«œ b¹UÐ Æå.«Åt²U¹È«ÅtЖUł tÇ XÝ« t²šUMýU½ “uM?¼ t Ê«uł œU²Ý« XOBý t b?¬Åv gOÄ ‰«uÝ s¹« ÊuM« Ë°XÝ« œuŽu `O Ë« ∫bMMÅv ÂöŽ« u~²HÖ s¹« vÄ —œ Ë Á—UÐ p¹ tÐ v~L¼ t t²ý«œË v²?¼ U?½u¹ d??Ä ÊuF?L?ý uðò ∫XH?Ö Ë t²??¹d~?½ «— Êu?FL?ý oO?LŽ v?¼U~?½ U?Ð U?O?Ž È—UÐf¹b? Æ©Ád?? ÊU?L?¼ U?¹® åX?Ý« ”d?D?Ä Ê¬ È tL?łd?ð t b??ý v¼«u?š Áb?½«u?š U?H?O?? Êu?M?«v tÐ «bš ÁUÖd¼ t? œuÐ s¹« dÐ rÝ— oO²?ŽbNŽ »U² —œò ∫XÝ« t?²ýu½ v¹öÞ ÊU¼œ ÈU?MŠu¹t v® rO¼«d?Ы tР«dЬ ÂU½ t ÊU?MÇ ¨œ«œÅv d?OOG?ð «— Ë« ÂU½ œdÅv ‰u?× v²O?u¾? Ë ÂUI?uð ÂU?½ b?M?Åv—U?Nþ« Êu?F?L?ý tÐ t vU?~?M¼ Ë X?U¹ d?O?O?G?ð ©Xý«œ b¼«u?š —U?L?A?OÐ Ê«b?½“d?5²ÝuÖ¬ Ë XÝ« Áœ«œ ’UB²?š« Ë« tÐ È«ÅtHOþË Ë qGý b¹u?ÖÅv XIOIŠ —œ œuÐ b?¼«uš ”dDÄ«d Ë Áb?U?O?½ “u?M?¼ t? È“Ë— ∫vM?F?¹ t²?— —U? tÐ Áb?M?¹¬ —u? tÐ qF? t Áœu?/ tłu?ð f¹b?øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 195

rO½«uÐ «— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½∫XHÖ b¼«uš Ë ÁœU²Ýd? Ábý 5OFð t v²¹—u?Q ÈuÝÅtÐ «— Ë« UOŽ “Ë— ʬ —œ Ë b?OÝ— b¼«ušåœd? r¼«u?š U?M?Ð «— œu??š ÈU??O?K? Ád??? s¹« ÈË— d?Ð Ë v²???¼ Ád?? ÈU?M?F??ÅtÐ ”d?D?Ä u?ðò Æ©±∏∫±∂ÅX®fáOKO “« u?Žœ XÐu½ ÊuM« Ë b¹U?/ X1eŽ qOKł tÐ Xd?Ö rOLBð U?OŽ “Ë— ʬ È«œdÂU½ tÐ È«ÅÁbJ¼œ q¼« ÊU½¬ q¦ Ë X—Åv —ULý tÐ ”dDÄ Ë ”U?¹—b½¬ ÊU²ÝËœ “« fáOKO ÆœuÐË« Ë åU?O?Ð s ‰U?³?½œ tÐò ∫XH?Ö Ë« tÐ U???O?Ž Æœu?Ð t¹d?³?Þ È tÇU?¹—œ ‰U??L?ý —œ l«Ë «b?O? XO?ПöÞ« «— Ÿu{u Ϋ—ueO?½ U½U q¼« qOzUM?²½ tÐ œuÐ œuM?ýuš UOŽ vÄ —œ 7?— “« t s¹« dÐ ÁËöŽ«— v XHÖ Ë« tÐ fáOKO X½«œÅv vÐuš tÐ «— ”bI ÈU¼Åt²ýu½ t œuÐ v qOzUM²½ Æœ«œË Xý«œ b¹œdð qOzUM²½ ÆXÝ« ÈdU½ ÈUOŽ Ë« Ë b½«Åt²U¹ b½œuÐ Áœ«œ d³š Ê«d³UOÄ Ë UÝu tÁbA½ ÁœdРʬ “« vU½ oO²?Ž bNŽ —œ t È«ÅÁbJ¼œ vM?F¹ ÁdU½ “« XÝ« sJ2 t½u?~Ç XHÖÅvfáOKO? øb¹¬ UO½œ tÐ r(ÅXO?Ð vMF¹ œË«œ d?Ný —œ `O t X?O½ —«d d~? øb¹¬—œ vÐuš eO?Çv²½U« Ë v²ÝËœ d?ÞUš tÐ Ë t²d¹c?Ä œuš œe½ tÐ «— Ë« U?OŽ å°5³Ð Ë U?OÐò ∫XHÖ jI? aÝUÄ —œ«d? U?−? “«ò ∫b?O?Ýd??Ä Áœd? V−?F?ð qO??zU?M?²?½ Æœd? g¹U??²?Ý «— Ë« œu?Ð Áœ«œ hO??A??ð Ë« —œ tdO$« Xš—œ d¹“ t «— uð Æb½«uÐ «— uð fáKO t s¹« “« q³ ∫œ«œ aÝUÄ UOŽ Ë åøvÝUMýÅvUÐ t® åÊœuÐ dO?$« Xš—œ d¹“ tÐò œuN?¹ ÊuOЗ vÐœ« ÈU?NÐU² —œ t XH?Ö b¹UÐò ÆÂb?¹œ ÈœuÐvÝ—dÐ ·d? «— œuš vÖb?½“ t XÝ« vM?F s¹« tÐ ©Áb?ý t?¹UI? bÐ “« p?O½ XšU?Mý Xš—œ“« Èd?~?¹œ t½u?/ tF?«Ë s¹« t b?M?Åv? ȗˬœU?¹ U?M?Šu?¹ U?łÅs¹« —œ Æb?M?M? v³??¼c? ÈU?¼Åt²?ýu?½Æ©±±∫±≥ ¨∂¥∫∂ ¨≤¥∫≤„Æ—® œuÐ ’Uý« 7šUMý —œ UOŽ È ÁœUF« ‚u g½«œ Ë XLJŠ«— ‘dÞUš v½«—u½ vŽUFý bM?½U tÐ «d¹“ œuÐ vU u~²?HÖ 5L¼ qOzUM²?½ È«dÐ —u d¼ tÐË« tÐ åqOz«d?Ý« vMÐ ÁU?ýœUÄ Ë «b?š d?Äò ∫`O? ’Uš s¹ËU?MŽ U?Ð s¹«d?ÐUM?Ð ¨œuÐ t²?šUÝ sýË—ÆXHÖ œË—œUHýUJ t œd ÂöŽ« U?OŽ b½œu/Åv “«dЫ «— œu?š ÊU1« Ë œUI²Ž« œ«d?« s¹« t vU~M¼¨«bš d?Ä ‰öł È tH?ýUJ? ‡ åÆÆÆÁœUA?Ö «— ÊUL?ݬò ∫XHÖ Ë b?ý b¼«u?š Áœ«œ ÊU½¬ tÐ Èd?~¹œdÄ dÐ t «— «bš ÊU~?²ýd Ëò ‡ ©µ∂∫∑ Ÿ«® b¹œ ¯d “« gO?Ä ÊUHO²Ý« t —u?Þ ÊUL¼ XÝ—œÈ«dÐ g¹«bOÄ »U² —œ t vð«—U?³Ž ÊUL¼ XÝ—œ ‡ åb¹œ bO?¼«uš bMMÅv ‰Ëe½ Ë œu?F ÊU½«Ë »uIF¹ ÊU?ýœuš bł b?M½U U?OŽ Ê«œd?ÖUý VOðd?ð s¹bÐ Æt²— —U? tÐ »uIF?¹ »«uš nOu?ðÈ«dÐ «— ÊU½¬ gMOÐ Ë X?Ý«d Á«— UOŽ tÐ ÊU?1« Ë œuÐ bM¼«u?š ◊U³ð—« —œ «bš U?Ð Ë« “« d²NÐ U?²ŠÆœuAÖ b¼«uš Èb½Ë«bš “«— „—œ±π∂

Page 196

±π∑©±≤Å≠ű∫≥ UMŠu¹® U½U —œ vÝËdŽ sAł ≠≥—œ tÇ Ê¬ Ë ÆÆÆÁœ«œ ÂU$« d?~?¹œ ÈU?¼Åt½U?A½ È—U?O??Ð œu?š Ê«ËdO?Ä ÊU?L?A?Ç dЫd?Ð —œ U??O?ŽòË XÝ«bš d??Ä Ë œu?Žu? `O?? ¨U??O?Ž tb?O?ýU?Ð t²?ý«œ ÊU1« t? XÝ« s¹« È«d?Ð Áb?¬ UłÅs¹«—u?E?M?? °È—¬ ©≥±Å≠Å≥∞∫≤∞® åÆb?O??ýU?Ð t?²?ý«œ vÖb??½“ Ë« ÂU?½ tÐ b??¹œ—ˬ ÊU?1« t v?U?~?M??¼œuš X¹«Ë— vÞ —œ Ë Áb¹e?ÖdÐ «— t½UA?½ XH¼ åU¼Åt?½UA½ò 5?Ð “« Ë XÝ« 5MÇ f¹b? ÈUMŠu?¹ZOK?« œd? ÈU?Hý ¨©µ¥Å≠Å¥≥∫¥® d??« p¹ b?½“d ÈU?H?ý ¨U?½U Áe?−?F? ∫“« bM?ð—U?³?Ž t Áœ—ˬÁ—U?ÐËœ ¨©¥± ≠ű∫π® œ«“—œU? ÈU??M?O??ÐU?½ ÈU??H?ý ¨©±µ ≠ ±∫∂® U??¼ ÊU?½ œU??¹œ“« ¨©±∏Å≠ű∫µ®g½U³?O?— tÐ aÝU?Ä —œ U??OŽ t? `O? Êb?ý Áb?½“ Á—U?ÐËœ Ë ©¥¥Å≠ű∫±±® —“U?FK?¹« Êb?ý Áb?½“t XO½ v¹U?¼ X¹«Ë— U¼ ‘—«e?Ö s¹« Æ©±πÅ≠ű∏∫≤® XÝ« Áœd tz«—« vzU?N½ t½U?A½ Ê«uM?ŽÅtÐtJKÐ b?ýUÐ Áœd? Xý«œœU¹ ·œU?Bð V?ŠdÐ Ë tłuð VU?ł l¹UË Èu?−²?ł —œ È—U?~½ÅtU½“Ë—tM× “« fÄ U?MŠu?¹ t b½—«œ vd²?A ÈU?MF U?¼ ʬ È tL¼ Ë œ—«œd?Ð —œ vUš ÂuN?H p¹ d?¼qOK?ł ÈU?½U? —œ U??O?Ž “« t XÝ« t½U?A?½ È«b?²?Ы s¹«ò XÝ« Áœd? nO?u?ð 5?M?Ç U?½U X¹«Ë—Æåb½œ—ˬ ÊU1« Ë« tÐ g½«œdÖUý Ë œd d¼Uþ «— œuš ‰öł Ë XAÖ —œU‰UL?Ž«ò “« qLŽ 5?Ë« U?½U Áe?−?F œu?/ åd¼U?þò «— œu?š U?O?Ž t È«Åt²H?¼ 5?Ë« ÊU¹U?Ä —œœ“UÝ d¼Uþ «bš dÄ Ê«uMŽ tÐ «— œuš XOBý Uð ©≤µ∫±∞Åu¹® Áœ«œ ÂU$« UOŽ t XÝ« å—bÄs¹bM?Ç ÁbM?½«uš s¼– —œ X¹«Ë— s¹« åÆœu?Ð vzUN?½ ÁuJ?ý Ë d? vðUb?I ”U?JF?½«ò qLŽ s¹« ËÈb?M??ð t?Ð Ë« U??Ð ‘b?½“d?? U??¹¬ øœu??Ð Áœd?? U??{U??I??ð È«Åt½U??A??½ .d?? U??¹¬Å∫b??M??Åv Õd??D?? ‰«Ïu??ÝøXÝ« Áœ«œ ÂU$« «— ʬ bFÐ vðb tKUöÐ Ë Áœ“ “UÐ dÝ t½UA?½ È«dł« “« UOŽ U¹¬ øÁœd—U²—s¹« tÐ øÁœuÐ v²ŽUÝ t?Ç ‘—uEM åÆXÝ« Áb?OÝd½ «d? s XŽUÝ “uM?¼ò Áœu/ —UN?þ« t v²ËÆXÝ« Ábý Áœ«œ v½uÖU½uÖ ÈU¼ aÝUÄ ô«uÝ“« 7d?Ö È—Ëœ Ë t?½U?A?½ È—u ÂU?$« “« È—«œœu?šò ‘—œU? t?Ð U?O?Ž a?ÝU?Ä vC?F?Ð d?E?½ tÐeO?½ d~?¹œ È—U?O?Ð tÐ t Áœd q?OL?% «— ÈeO?Ç ÊU?L¼ ‘—œU? tÐ U?O?Ž Ë ÆÆÆXÝ« .d h?ýUO?Ž t²ýu?½ ¨fd åÆb?ýUÐÅv ÊU?½¬ ÊU1« g¹U?“¬ Ë p× “« —U?³Ž Ë œd? b¼«uš q?OL%ÂU$« g½U?~²?Ð d?¹UÝ tÐ X³?½ d?~¹œ œ—«u? —œ t Áœ«œ ÂU?$« «— vKL?Ž ÊUL?¼ ‘—œU d?ЫdÐ —œv~??²?????O?????Ö Ë ŸU??D???I??½« È tD???I??½ Êu???Ç r¼ qL???Ž s¹« Ë ©≥≥Å≠Å≥± ÆÆÆÅ≤±∫≥Åd??® X?Ý« Áœ«œË XU?¹ b?¼«u??š ÊU?¹U??Ä VO?K? t?Ð t Áœd? œ—«Ë v¼«— tÐ t?E?( s¹« “« «— ‘—œU? Ë« Æb??ýU?ÐÅvË ÁœUN?½ Êœd?Ö Ë« È t²?Ý«u?š d?Ыd?Ð —œ b?½Ë«b?š —«œd?Ð ÊU?d? Ë e?O?ÇU?½ —«e?~²?b?š Êu?Ç ‘—œU?åÆbO?¼œ ÂU?$« b?¹u?~?Ð tÇ d?¼ò ∫XÝ« t²?H?Ö bM? „—œ «— Ë« —u?E?M? b?¹U?/ vF?Ý t s¹« ÊËb?Ы— È« t½UA½ UOŽ Ë Áœu/ XU?¹—œ «— œuš ‘«œUÄ XÝ« vMðËd Ë l{«uð UÐ Â√u?ð t .d œUL²Ž«ÆXÝ« Áœ«œ ÂU$« œuÐ t²d¹cá½ Îö³ tøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 197

rO½«uÐ «— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½ÁœdJ?½ È«Åt½UA?½ ÈU{U?IðÅÁd?UÐ .d? t b?½«ÅÁœd d?O?Hð 5?MÇ «— X¹«Ë— s¹« d?~?¹œ È«ÅÁbŽ“« È«ÅÁe−F Ë XUšœ t s?¹« ÊËbÐ ¨Áœu/ VKł ÊU½U?ÐeO öJA? tÐ «— ‘b½“d tłuð tJ?KÐqÐU t ÁœdÐ —U tÐ È«ÅtKLł Ë Áœd g½“dÝ «— ‘—œU XUšœ UOŽ ÆbM vMOÐ gOÄ Ë« V½Uł—U t?Ç u?ð U?Ð «d?ò ∫XÝ« 5?M?Ç tK?L?ł ʬ Ë t²?— —U? tÐ r¼ ”b?I? »U?²? —œ Ë X?O?½ d?O??H?ðË øXÝ« Áb?O?Ýd?½ s vK?& XŽU?Ý t v½«œÅv/ U?¹¬ ∫XÝ« v?M?F? s¹b?Ð U?ł s¹« —œ t åøXÝ«s XŽUÝ U¹¬ò ∫œuý „—œ X³¦ Ë vUNH²Ý« —u tÐ v²¹UÐ Áb¬ —U³Ž s¹« “« bFÐ tÇÅʬÁbO?Ýd?½ «d? “u?M?¼ s XŽU?Ý® vM?F?¹ Xý«œ vH?M? Âu?N?H? tK?L?ł dÖ« «d?¹“ åøXÝ« Áb?O?Ýd?½ «d?eO?¬—U??²?« vK& Ë —u?N?þ È t½U?A?½ 5?Ë« t È«ÅÁe?−F? tK?O?ÝËÅtÐ tK?U?öÐ —U?Nþ« s¹« ©XÝ«X¹—u?Q? t b?ÐU?¹Åv —œ ÁU??ÖU?½ ÂU?~?M?¼ s¹« —œ .d?? ÆXÝ« Áb?ý V¹c?J?ð b?ýU??ÐÅv ‘«ÅÁb?M?¹¬d¼ò ∫XÝ« t²H?Ö Ë Áœd v~?M¼¬År¼ Ë« d?E½ U?Ð œuš »u−?× È t¹Ë— o³?Þ Ë Ábý “U?ſ¬ ‘b½“d?åÆbO¼œ ÂU$« b¹u~Ð ULý tÐ tÇt œuýÅv ”U?Š« b?ýUÐ tÇd?¼ 7 s¹« oO?œ È tLłd?ð Ë bý `¹d?Að t? Èœ—u Ëœ d?¼ —œÆb¹U/ rONHð ÈË tÐ «— Vð«d Áœu/ vFÝ Ë Áœd „—œ ‘—œU “« d²NÐ «— XOFu vOŽe?O??¬ÅrJ??% «— —U??³?Ž s( ‰Ë« n?¹œ— s¹d???H?? t åÆÆÆ °Ê“ È«ò ∫—U??³??Ž Á—U?Зœ U??« ËXý«œ tłu?ð b?¹U??Ð b?M?ÐU??¹Åv vM?O??~?M?Ý Ë —U??Ë “« Èd?Ł« —U?³??Ž s¹« —œ Ê«d?~??¹œ vË b?M?½«œÅv?s( 5L¼ UÐ Ë ÁœdáÝ f¹b ÈUMŠu¹ tÐ «— ‘—œU Xý«œ —«d VO?K ÈË—dÐ UOŽ t vU~M¼È« Êu??M??« ©≤∂∫±πÅu??¹® åu??ð d????Ä p?M??¹« °Ê“ È«ò ∫XÝ« t²??H??Ö Ë Áœd??? »U??D??š ‘—œU?? tÐøXOÇ ULý dE½ VUD s¹« Êb½«uš “« fÄ ¨v«dÖ ÊUÖbM½«ušXUŠ f¹b ÈU?MŠu¹ ÈU?¼Åt²ýu?½ ÂULð Êu?Ç r¼ tF«Ë s¹« X¹«Ë— t XÝ« ȗˬœU?¹ tР“ôsýË— Ë `{«Ë t²J½ p¹ vË ¨Áb?ý œUNMA?OÄ ÈœbF?² ÈU¼dO?Hð ʬ „—œ È«d?Ð Ë œ—«œ s¹œU/‚UH?ð« v¹U²?ÝË— vÝËdŽ p¹ —œ Ë v?ÝËdŽ v½U?LN? p¹ ÊU¹d?ł —œ `O? vK?& 5Ë« t ∫XÝ«È töŽ Ë bŽU? d?E½ t²?Ý«ušÅv tK?OÝË s¹b?Ð U?OŽ t b?½«ÅÁœd b?OQ?ð U?OK? Ê«—bÄ ÆÁœU?²««d¹“ Áœu/ qOK&«— 똓« ”bIð È t³Mł eO½ f¹b ÈUMŠu¹ Ë b¼œ ÊUA½ 똓« È«dÐ «— œušÆb½œuÐ nU Ÿu{u s¹« UÐ Ê«dU všdÐ ÊU“ ʬ —œÈ tKOÝËÅtÐ XÝUMý¬ È«ÅÁd?EM ”bI? »U² ÊUÖbM?¹u½ È«dÐ t vÝËd?Ž È«cſ eO ÁdE?MqO$« —œ ∫býUÐ œuš Âu UÐ b½Ë«bš e?O¬“«— v~²³L¼ “« Èe— Ë Á—Uý« U?ð Ábý »U²½« `OåXd?Ö vÝËd?Ž g¹u??š d??Ä È«d?Ð t b??½U? «— v¼U?ýœU?Ä ÊU??L?ݬ u?J?K?ò ∫Áb??¬ 5?M?Ç U?²??Æ©±¥Å≠ű∫≤≤ÅX®Ë »dG? Ë ‚d?A? “« Ëò ∫œd b?M?¼«u?š Xd?ý ÊUÖb?¹e?Öd?Ð ÂU?Lð `O?? vÝËd?Ž sA?ł —œ Ëb?łË Ë ÈœU?ýò ∫t b?ý b?¼«u?š b?M?K?Ð ÊU?ý“«Ë¬ @M?¼¬ Ë ©≤π∫±≥Åu?® åÁb?¬ »u?M?ł Ë ‰U?L?ý±π∏

Page 198

±ππVOðd?ð s¹« tÐ ©∑∫±π tH?ýUJ?® åXÝ« Áb?OÝ— Ád?Ð ÕU?J½ t «d?¹“ rO?M b?O−?L?ð «— Ë« Ë rO¹U?/v½UÐd È ÁdÐ t XÝ« vLz«œ ÈœUý Ë —ËdÝ È tbI bý —«eÖdÐ U½U —œ t vd²× ÎU²³½ ÂUýÆXÝ« t²AÖ “ËdOÄ ¯d dÐ X³× È tKOÝË tÐ t È«ÅÁdÐ ¨t²šUÝ r¼«d ÊUMR È«dЩ≤≤Å≠ű≥∫≤ UMŠu¹® s¹u½ b³F ≠ b³F È“UÝ „UÄ ≠¥töŽ Á—UÐ p¹ tÐ t²š«b½« ÊËdOÐ tÐ t½U¹“U?ð UÐ «— ÊU½¬ UOŽ t åb³?F Ê«dÖ«œuÝò È tF«ËU?J?½ Ë Áœd? tłu??ð ʬ vA?¹U?/ È t³?M??ł tÐ jI? b?¹U??ý vË œe?O?~?½«Åv?d?Ð «— U? U?ÝU???Š« ËÕdý d?~¹œ —U?Ð tUI? s¹« tFU?D? “« q³ XÝ« d?²N?Ð ¨s¹«dÐU?MÐ Ær?OzU?/ v/ „—œ «— ʬ vÝUÝ«qO$« d~¹œ ÊUÖbM¹u½ XHÖ b¹UÐ ÆrO?½«uÐ Áœd X¹«Ë— f¹b ÈUMŠu¹ t È—uÞ tÐ «— tF«Ë5O?F?ð dðd?¹œ vK?O?š `O? vÖb?½“ —œ «— ʬ Ÿu?Ë ÊU“ v?Ë b½«ÅÁœd? d?– «— vNÐU?A? tŁœU?Š r¼ÆXO½ Á“«b½« p¹ tРʬ XOL¼« s¹«dÐUMÐ Ë b½«ÅÁœu/Ë Áœ«œ ÈË— býÅv ÁbO?U½ åÊU?Oł—U?š Ê«bOò ÂU?½ tÐ t b³?F v½Ëd?OÐ Ê«b?O —œ tF?«Ë s¹«.bI?ð b³?F? tÐ v½U?Ðd Ê«u?M?Ž tÐ bM?²?Ý«ušÅv Ê«d?z«“ t «— vðU?½«uO?Š Ê«b?O s¹« È tÞu?×? —œ÷u?Ž vŽd?ý ‰u?Ä U?Ð b??ýÅv »u??×? „U??ÄU?½ t «— vË— ‰u?Ä 5??M?Ç r¼ b?M?²??šËd?Åv b?M?M??Ë œuÐ vŽdý Ë v½u?½U ÎöU —«“U?Ð s¹« ÆbýUÐ ‰u?³ qÐU? b³F? tÐ vAJA?OÄ È«dÐ U?ð b½œd?ÅvÆ b½œdÅv r¼ o¹uAð tJKÐ Áœ«œ Á“Uł« «— ʬ UNMð t½ b½œuÐ b³F È Á—«œ« ‰u¾ t v½UM¼UtÐ «— Ê«dÖ«œuÝ s¹« œuN¹ v1b Ê«d³?UOÄ —U²— dOE?½ t½«—uN² Ë t½«dÝœuš È—U²?— UÐ UOŽœdÅv ”UŠ« t œuРʬ UO?Ž «b« XKŽ U¹¬ t b¹¬Åv gOÄ ‰«ÏuÝ s¹« Ë œu?Ð t²š«b½« ÊËdOДU???Š« —U??U??D?š «— œu??š œ—u?? s¹« —œ b??³??F? ÊU??M??¼U?? U?¹¬ øX?ÝË« —«b?d??Þ vu??L??Ž —U??J?«bM²?ý«œ —UO?²š« —œ t vU?E²?½« ÈËdO?½ “« t½«—uN?² «b« s?¹« dЫdÐ —œ —u?d¼ tÐ øb?½œdÅvUO?Ž d~¹œ U?Fœ q¦? r¼ —UÐ s¹«Ë Æb½œu?Ð t²š«œd?Ä v¼UHý ÷«d?²Ž« tÐ jI? Ë ÁœdJ½ ÁœU?H²Ý«vI?Š tÇ tÐ øX?O? œd? s¹« ∫b?½bO?Ýd?ÄÅv œu?š “« Âœd? Ë Áœd?Ð —U? tÐ «— œu?š –u?H?½ Ë —b?øvM —U²— 5MÇ Uð È«ÅÁœd tz«—« U tÐ È«Åt½UA½ tÇ øbMÅv È—U²— 5MÇÊU?A?½ «— qL?Ž s¹« XO??L?¼« Ë ‘“—« Áœ«œ f¹b? ÈU?M?Šu?¹ U??¹«Ë— d?Ыd?Ð U??O??Ž t v?ÝU?ÄË vMF? XIO?IŠ —œ åÆb?OM?J½ Èd?Ö«œu?Ý È t½Uš «— —b?Ä È t½Ušò ∫t²?HÖ U?O?Ž v²?Ë Ë b¼œÅv`O g¹«b?OÄ ÊU?“ —œ œuÐ Áœd ÂöŽ« v³?½ ÈU¹d?“ ÆœuÐ Áœd 5?OF?ð œuš —U²?— È«dÐ vu?NHÁuN?¹ È t½U?š —œ Èd?Ö«œu?Ý d?~?¹œ “Ë— ʬ —œ ò Æb?ý b?¼«u?š ÂU?$« È“U?ÝÅ„U?Ä Ë tO?H?B?ð 5?MÇÁœd qLŽ s¹œ ÁbM?M Õö« bM½U t?Ð œ—u s¹« —œ UO?Ž ©≤±∫±¥Å„“ ® åb½U b¼«u?½ vUÐt Èb¬—œ v²Š b¬—œ Ë XFHM Èu−²?ł Ë «bš g²ÝdÄò t Áœu/ ÂöŽ« «— vK q« s¹« Ë«— «bš r?¼ b?O?½«u?ðÅv/ U?L?ý Ë XÝ« ËU?H?²? Ë nK?²?? e?O?Ç Ëœ b?ýU?Ð v³?¼c? ·—U?B? È«d?ÐÆåbOýUÐ ‰uÄ Xbš —œ r¼ Ë bOM Xbšøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 199

rO½«uÐ «— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½vMF?¹ b¹b?ł ÁU~?A²?ÝdÄ Ë b?³F? tÐ «— U b?¼«ušÅv Ë ÁœU?N½ d?ð«d «— U?Ä f¹b ÈU?MŠu?¹ vËbOM Ê«d¹Ë «— b³F s¹« ò ∫b¼œÅv X³½ UOŽ tÐ «— eO¬“«— t²HÖ s¹« Ë œ“UÝ œ—«Ë `O rłË t²ý«bN?~½ dÞU?š tÐ «— t²H?Ö s¹« g½UHU? åœd r¼«u?š UM?РΫœb− «— ʬ “Ë— tÝ b? —œ Ë+«uðÅv s t²?H?Ö œd s¹« ò ∫b?½œdÐ —U? tÐ Ë« tO?KŽd?Ð œu?N¹ ÁU?Öœ«œ dЫd?Ð —œ vÝ—œ«œ ÊU?¹dł —œ—œ Ë ©∂±∫≤∂ÅX® årM?? U?M??РΫœb??−? “Ë— tÝ b?? —œ «— ʬ Ë t²??šU??Ý Ê«d?¹Ë «— «b??š b??³?F??Ê«d¹Ë «— qJ?O¼ t u?ðò ∫b?M²?HÖÅv v?²«e?½ÅvÐ UÐ Ë Áœd? Ád?? «— Ë« 7šU?Ý »u?KB? ÊU¹d?łåÁb??Ð U??$ «— œu??š Ë U???O??Ð 5??zU???Ä VO??K??? “« È“U??ÝÅv U??Äd???РΫœb??−?? Á“Ë— t?Ý Ë vM??Åv”bI? sU?« tO?K?Ž d?Ð Èb?¹b?N?ð Ê«u?M?Ž tÐ «— U??O?Ž È t²?HÖ s?¹« 5M?Ç r¼ Æ©≥∞Å≠≤π∫±µÅd?®t²ý«b½ v²OL¼« ÊUA?¹«dÐ “Ë— tÝ b —œ b³F œb?− ÈUMÐ ÁbŽË Æ©±¥∫∂ÅŸ«® b½œdÅv d?O³F𫗠ʬ uð Ë œuý U?MÐ b³?F s¹« Uð b?OA ‰u?Þ ‰UÝ gý Ë qN?Çò ∫bM²?HÖÅv Ë œu³?½ tłuð qÐU? Ë—U²H?Ö s¹« “« g½«ËdOÄ Ë Ê«œd?ÖUý U²?Š t Áœ«œ œUN?ý «—UJý¬ U?MŠu¹ò °vM?Åv UÄd?Ð Á“Ë— tÝvÄ aÝUÄ s¹« XOL?¼« tÐ t²ÝUšdÐ ÊU?Öœd ÊUO? “« t vU~M?¼ jI Ë b½œu?Ð ÁœdJ½ „—œ ÈeO?ÇÆXHÖÅv sÝ œuš rł b³F“« Ë ÁU~A²ÝdÄ Ë b³F “« Ë« ∫b½œdÐf½u?¹ È t½U?A?½ò «— ʬ U??O?Ž t È«Åt½U?A?½ œu?Ð 5??L?¼ b?M?²?Ý«u?šÅv Ë« “« t È«Ååt½U?A?½òv²?Ë ÆXÝË« Êb??ý Áb?½“ Á—U?ÐËœ Ë ¯d?? “« —U?³?Ž Ë ©≥π∫±≤ÅX® X?Ý« Áb?O?U??½ åd?³?U??O?ÄÆXÝË« Êbý Áb½“ Á—UÐËœ ÂöŽ« åÆœd r¼«uš UÄ dРΫœb− «— ʬ “Ë— tÝ b —œò ∫t²HÖ—ULý tÐ œuš Âu? ÊUO —œ «b?š —uCŠ q×? ÊU¹œuN?¹ dE½ —œ rOK?ý—Ë« b³F? t X½«œ b¹U?ÐË Áœ«œ b½uOÄ d~¹œ p¹ tÐ «— ÊU½¬ t œuÐ È«Åt²ý— Ë Âu ‰öł Ë —U²« dNE UMÐ s¹« ÆX—Åvg½U~²?Ð Ë ÊU? bM½U? tÐ Ë ÁbO?U½ ås —bÄ È t½U?šò «— b³F? s¹« U?OŽ ÆXšUÝÅv b?ײt²H?Ö Ë Áœd? œU?¹ ÁuJ?ýU?Ð ÈU?MÐ Áb?M?¹¬ v½«d?¹Ë Ë vЫd?š “« Ë« ÆXý«œÅv v«d?Ö Ë Âd²?×? «— ʬ“«— Ë t½UA?½ vЫdš s¹« vË ©≤∫≤¥ÅX® åÆb?½U b?¼«u?½ vUÐ v~?MÝ d?Ð v~M?Ý U²?Šò ∫XÝ««— sN b³F ÈU?ł t È«ÅÁ“Uð b³F? ∫b¼œ ÂU$« Uð Áb?¬ Ë« t XÝ« v³¼c »öI½« Ë v½u?ÖdÖœœuš b³?F s¹« Æ©µ∏∫±¥ Åd?® XÝ« ÁbA½ U?ÄdÐ ÊU?½« XÝœ tÐ t XÝ« Èb?³F Xd?Ö b¼«u?šÂœd?? ÊU??O?? —œ —b??Ä vÖb??½“ Ë —u??C??Š Ë Áb??¬—œ ÊU????½« —u?? t?Ð t XÝ«b??š Âö ¨XÝË«Æœ«œ bM¼«uš ÂU$« Ë« —œ X¹dAÐ ÂULð Ë Ë« «— —bÄ g²ÝdÄ ÁbM¹¬ —œ Æ©±¥∫±Åu¹® býUÐÅv`¹dAð «— b¹bł ÁU?~A²Ýd?Ä s¹« XLEŽ UÐ r& f?« vU¼« tÐ œuš tU½ —œ f?¹b fuÄ@MÝ `O? ÈU?OŽ œu?š t b¹«ÅÁb?ý UM?Ð UO?³½« Ë Êôu?Ý— œUO?MÐ d?Ðò ∫XÝ« t²ýu?½ 5M?Ç Ë Áœdu?/ b?½Ë«b??š —œ ”b?I? q?J?O?¼ t?Ð ¨Áb?ý Vðd? r?¼ U?Ð —U?L??Ž vU?L??ð ÈË —œ t ÆXÝ« t¹Ë«“åb??¹u???ý «b??š sJ?????? ÕË— —œ U??ð b???¹u??ýÅv? Áœd?? U???M??Ð r?¼ U??Ð e???O??½ U???L??ý ÈË —œ Ë Æb???M???ÅvÆ©≤≤Å≠≤∞∫≤Åf«®≤∞∞

Page 200

≤∞±©≤±≠±∫≥ UMŠu¹® ”u1œuIO½ UÐ u~²HÖ ≠µf¹b ÈU?M?Šu?¹ dE?½ —œ b?³?F? È“UÝ „U?Ä Ë U?½U? v½U?LN? È t½U?A?½ t .œd? tE?Šö Îö³UÐ u?~²?HÖ Æb?M ÕU?²²?« Ë “Uſ¬ U?ð XÝ« Áb¬ U?O?Ž t ÆbM?ýU?ÐÅv vM¹u?½ rE½ “« åv¹U?¼Åt½UA?½òÆXOÇ È—Ë¬u½ s¹« b¼œÅv ÊUA½ vŽu½ tР«b d¼ ÈdUÝ Ê“ UÐ u~²HÖ Ë ”u1œuIO½—œ t³½Uł p¹ —u tÐ fáÝ Ë Ábý ŸËdý t³½Uł Ëœ È«ÅÁd«c q¦? ”u1œuIO½ UÐ u~²HÖ×Uš Ÿu{u “« Z¹—b?ð tÐ fáÝ Ë Áb¬ ÊU?−O¼ tÐ œu?š VÞU ÊU?MÝ “« U?OŽ ΫËbÐ Æb?¹¬Åvq¦ ÎU?³?¹dI?ð ÆÆÆ bM?J?«Åv u?Ý p¹ tÐ b½U?ýu?ÄÅv «— Ë« vÝUÝ« X¹—u?Q? t «— È«ÅÁœdÄ Ë Áb?ýÁb¬ ÊU−O¼ tÐ —U?²HÖ Ÿu{u “« qO?$« È ÁbM¹u½ tJ?KÐ b¹uÖÅv/ s?Ý Ë« d~¹œ t XÝ« s¹«ÈU¼Åv²?H?~?ý È Á—U?Зœ Ë œ—ˬÅv c?ſU ÈË— tÐ œU?²?Ý« ÊU?Г “« «— œu?š ÈU?¼ÅtA¹b?½« Ë —U?J?« Ë Æb¹uÖÅv sÝ b½U0 —«œUË Ë bMÐ ÈUÄ Ÿu{u s¹« tÐ b¹UÐ ÊU½« t s¹« Ë r&Ëœ d¼ Ë åbý bu²? Á—UÐËœò U¹ åbý ÁbO?z«“ ôUÐ rUŽ “«ò v²¹U?Ð b¹uÖÅv f¹b ÈU?MŠu¹ÆXÝ« t²— —U? tÐ u?KN?Ä Ëœ Ë rN?³? —U³?Ž s¹« Ϋb?LŽ v¹u?Ö Ë XÝ« ‰u?³? qÐU —U?³?Ž ÈUM?F?dÐ vÖb½“ v?MF¹ ÂËœ v?Öb½“ vŽu?½ UÐ «— XÝu?Ä Ë XýuÖ UÐ v?Öb½“ Ë v½U?Lł v?Öb½“ v²?¹UÐÂu??N??H?? Ë vM???F?? ʬ tÐ Ë t²???šU??Ý sýË— «— vË« v?Öb??½“ t œd?? q?O??L??J??ð ”b???I??« ÕË— o³??Þ ÆbAÐÅvfuÄ t «— v¹UM?F ÊUL?¼ v½U½« Xýd?Ý Ë XÝuÄ Ë XýuÖ È tL?K f¹b ÈU?MŠu¹ È«d?ÐÁUMÖ UÐ Â√uð vÖb½“ ÈUMF tÐ fuÄ dE½ —œ v½U?Lł vÖb½“ «d¹“ œ—«b½ XÝ« Ábý qzU f¹bÂUL?ð ¨nO?F?{ t XÝ« ÈœU v?Öb½“ ÈU?M?F? tÐ jI v½U?L??ł vÖb?½“ —UN?Ç qO?$« —œ ÆXݫʬ lÐU?ð ÎU??«e?« vË Áœu??Ð q¹U?L??²? ÁU??M?Ö Èu??Ý tÐ vÖb??½“ s¹« Æb?ýU??ÐÅv d??¹c?Ä VO??ݬÅË v½b?ýÕË— Ë vJ?O?½ È tK?O??ÝËÅtÐ œ—«œ “U?O?½ vË XÝ« v?J?O?½ nU??? v½U?Öb?½“ t½u?Ö s?¹« Æb?ýU?ÐÅv/ Æœuý X¹«b¼ Ë sýË— v¹«bš¨bOzUA~Ð «bš fH½ dOŁQð tÐ «— œuš ÈU¼Å‰œò¨bÐU¹Åv b½uOÄ bMÅv ÊUA* t v¹U¼ÅÕË— tÐ Ë« vÖb½“œu?łu??Ð Èb??¹b??ł Âu??I? X?Ý« “«Ëd?Ä —œ ʬ “«d??d??Ð U??L??ý ÈU?¼b??O??L??F??ð ÕË— t v¹U??¼ »¬ “«©u1— Æœ® ÆÅåb¹¬Åvøœ—«œ ÊUJ« ÈeOÇ 5MÇ t½u~Ç vË ‡v d¼ U?ð Áœd UD?Ž «— œuš t½U?~¹ b½“d? ʬ tÐ t œu/ X³?× «— UO?½œ È«ÅÁ“«b½« tÐ «b?š ‡Êb?ý Áœ«“ Ë b?u??ð Á«— s¹« Ë b??ÐU?¹ Ê«œËU??ł vÖb?½“ tJ??K?Ð œËd??½ 5?Ð “« e??Öd?¼ œ—ˬ ÊU??1« Ë« tÐvœ¬ b½“d? Ë Áb¬ œËd? 5?“ tÐ rł —u? tÐ XÝ« ÊU?Lݬ —œ t «b?š Âö ÆXÝ« Á—U?ÐËœÊU?1« Æåb?ÐU?¹ Ê«œËU?ł vÖb?½“ Ë« —œ œ—ˬ ÊU?1« Ë« tÐ f d?¼ U?ðò œË—Åv? ôU?Ð rU?Ž tÐ Ë Áb?ýøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 201

rO½«uÐ «— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½rUŽ “« t vÖb½“ ÆXÝ« Á“U?ð buð tÐ vÝd?²Ýœ bO?K Ë« Âö dЫd?Ð vÖb½“ ‰u³? Ë Ë« tÐ Êœ—ˬf¹b ÈU?MŠu?¹ d?E½ tÐ Æb?¹U/ v X?³×? «— UO?½œ t Áb?ý UD?Ž Èb½Ë«b?š È tK?OÝËÅtÐ XÝôU?ÐfáÝ Ë r?& tKO?ÝË tÐ d?Ä ‰Ëe?½ jÝuð ‰Ë« Áœ«œ ÊU?A?½ UO?½œ tÐ «— œuš X³?×? —UÐËœ b?½Ë«bšò ÆœdÐÅv Á«dL?¼ tÐ œuš UÐ «— U? Ë Ábý o×K? —bÄ tÐ tKO?ÝË Ê«bÐ t VOK? ÈË— dÐ 7— ôU?ÐUł s¹« —œ Æåœuý Áœd? bMK?Ð b¹UÐ e?O½ ÊU?½« dÄ œu?/ bMK?Ð ÊUÐUO?Ð —œ «— —U UÝu? t ÊUMÇ r¼∫XÝ« Áœd ȗˬœU¹ «— ÃËdš »U² “« È«ÅtFD qO$«UÄdÐ Ë XšU?Ý ⁄dH? “« vÝu t È—U t?Ð b¹eÖÅv È—U? «d×? —œ «— ÊUO½«d?³Ž t vU?~M?¼tÐ b?½Ëd?ÖÅv `O??? tÐ t v½U??? ÊU?Ý 5?L?¼ tÐ ©π≠∏∫≤±Åb??Ž«® b?½œd?Åv ÁU?~??½ œu?Ð Áœd?åÊbý b?MK?Ðò s¹« ÆXU¹ b?M¼«u?š U$ XÝ« Áb?ý b?MK?Ð VOK? ÈË— dÐ t v×?O? È tK?OÝËåÊU?L?ݬ tÐ œu?F??ò Ë ©≤∏∫∏® å7?— VO?K?? ÈË— d?Ðò ∫œ—«œ È«Åt½U?ÖËœ v?M?F? ÊU???½« d??Ä—œ ÆXÝ« vËœ ◊dý vË« Ë œu?ýÅv/ qU?Š v¹U?NM?ð tÐ vM?F? Ëœ s¹« “« p¹ êO?¼ Æ©≥≤∫±≤®dÐ ¯d ÂU?~M¼ tÐ U?ðò ∫XÝ« Ábý œU¹ 5?MÇ U?OŽ “« tOË« ÊU?O×O? v1b ÈU?¼œËdÝ “« vJ?¹Æ©π≠∏∫≤Åv® åœd bMKÐ t½U¼Uý «— Ë« «bš Ë œuÐ —«œdÐ ÊUd VOK ÈË—Ë XÝ« —u½ U?O?Ž 5?MÇ r¼ Æ.u?ýÅv Áœ«“ t½«œËU?ł vÖb½“ tÐ U? Ë« —œ ÆXÝ« vÖb?½“ U?OŽË« Æ©¥∫±® åœuÐ ÊU?½« —u?½ U?OŠ Ë œu?Ð UO?Š Ë« —œò Æb?ýUÐÅv v½b?A?½ «bł d?¹u?Bð Ëœ s¹««— œuš vÖb½“ t vU~M¼ Ë bAÐ U?$ «— U Uð Áb¬ tJKÐ bM È—Ë«œ U? È Á—UЗœ Uð ÁbUO½Ë« tÐ t vò ∫bý rO?¼«u½ È—Ë«œ .d?¹cáÐ «— Ë« d?Ö« Ë XÝ« ÁbOA?Ð U$ «— U? Áœ«œ U tÐÆXdÖ rO¼«uš —«d? È—Ë«œ œ—u .d¹cÄÅv/ «— —u?½ dÖ« vË Æåbý b¼«u?½ È—Ë«œ œ—ˬ ÊU1«tÐ aÝUÄ UÐ ÊUýœuš Âœd t XÝ« vM?F s¹bÐ —u½ È—Ë«œ Ë XÝ« “«d²Š« q?ÐU dOſ —u½ È—Ë«œòœuš bM?¼œÅv `Ołd?ð v¹UM?ýË— dÐ «— vJ?¹—Uð t v½U? Æb?M¹U?Åv/ È—Ë«œ œuš œ—u —œ `?OË« t s¹« U?Ð Áb?ý ÂU$« U?O?½œ tÐ `O?? Êb?¬ U?Ð t È—Ë«œ XÝ« 5?M?Ç Ë b?½“U?ÝÅv Âu?J?×? «— ÆåbAÐ vÖb½“ t s¹« È«dÐ tJKÐ ÁbUO½ È—Ë«œ È«dÐULK ø.ËdÐ t œe?½ °«b½Ë«bšò ∫rOzu?~Ð f¹b ”dD?Ä UÐ ÊUГ r¼ t XÝ« U d?Ð ÊuM«Æ©∂∏∫∂® ÆåXÝ« uð œe½ v½«œËUł UOŠ©¥≤Å≠ű∫¥ UMŠu¹® ÈdUÝ Ê“ UÐ u~²HÖ ≠∂«— U?¼ ʬ tÇ Ê¬ Ë Áb?ý ל u?~??²?H?Ö Ëœ Ë X¹«Ë— Ëœ U?M??Šu?¹ qO?$« ¥ÅËÅ≥ ¨≤ ÈU?¼ÅqB?? —œU?ł tL?¼ —œ Ë XÝ« b??½Ë«b?š Ë ÊU???½« 5?Ð jЫ˗ —œ åȗˬu??½ò b?¼œÅv b??½u?O?Ä d??~?¹œ p¹ÅtШ©U½U? v½U?L?N? Ÿu?{u?® t²?U?¹ d?O?O?G?ð »«d?ý tÐ t vЬ ∫b?ýU?ÐÅv vÖ“U?ð Ë Êb?ý u?½ “« s?ÝË ÕË—ò u½ g²Ýd?Ä ¨©”u1œu?IO?½ UÐ u?~²H?Ö Ÿu{u?® Á“Uð b?uð ¨Ábý Âö?Ž« t u½ ÁU~?A²?ÝdÄ≤∞≤

Page 202

≤∞≥Ë b{ q«u?Ž U¹«Ë— s¹« —œ f¹b? ÈU?MŠu?¹ t XÝ« s¹« VU?łÆ©ÈdU?Ý Ê“ Ÿu{u?®v²?Ý«—»¬ d?Ыd?Ð —œ b?«— »¬ ¨ÊU?¹d?U?Ý d?Ыd?Ð —œ ÊU?¹œu?N?¹ ÓÎö?¦? Áœ—ˬ U?łp¹ —œ vÐu?štÐ «— iO?I?½È ÁbzU? d?ЫdÐ —œ vM?O?“ È«c?ſ ¨v²Ý«— Ë ÕË— —œ g²?Ýd?Ä qÐU?I —œ b?ÐU?F? —œ g²Ýd?Ä ¨Ê«Ë—tÇdÖ Ë ÆÆÆ b½—«œÅvd?Ð «— ‰uB?× t v½U? dЫd?Ð —œ b½«Åt²?ýU tÅÊU½¬ ¨v½U?Lݬ Ë v½U?ŠË—XÝ« vJ¹ vK?« ÈÅtA?¹b?½« Ë dJ? XÝ« ËU?H?² Èe?— Ë vN?O³?A?ð ÈU?¼Åt½UA?½ U?¹«Ë— s¹« —œÆXÝ« Áb¹œdÖ “Uſ¬ Èu½ v½UÖb½“ Ë Á“Uð ÈUO½œ Ë Ábý ÈdáÝ sN Ê«—Ëœ ∫vMF¹ÈdUÝ ÆÆÆ v½“È«dÐ U??O?Ž Îö¦? ÆX?O?½ ÊU?¹œu?N?¹ —U?B?×?½« —œ jI? «b?š Âö ʬ—œ t È«ÅÁ“U?ð ÈU?O½œ È—¬s¹« tÅs¹« dÐ ÎUUC Áœ«œ —«d »U?Dš œ—u «— ÈdUÝ v½“ XÝ« œuŽu `?O bM ÂöŽ« tÅs¹«ÈœuN?¹ œd p¹ g½«œd?ÖUý d?E½ —œ U?²Š °d?ðôUÐ s¹« “« v«Ïu?Ý tÇ ÆbýU?ÐÅv —U ÁU?MÖ v½“ ¨Ê“«— X³×? »UÐ s¹œ “« ×U?š Ë —uH?M ÈU?¼ÅÈdU?Ý UÐ e?Öd¼ b?ýUÐÅ q?zU v«d?²Š« œu?š È«dÐ tÈ«dÐ «— U?$ Ë È—U~?²Ý— ÆX?Ý« t²?Jý r¼—œ «— U?¼u?ÐUð s¹« U?O?Ž Êu?M« vË Æb?MÅv?/ “UЗœ Ë Á—«uL?¼ vF?D Ë rK?? q« s¹« ÆXÝ« Áœd? “U?ſ¬ ÊUM?O?A½ tO?ýU?Š “« ‰Ë« Ë Áœ—ˬ ÊU?~L?¼ÈuÝ “« U$ t Áœd ÂöŽ« lÞU? È«Åt½uÖ tÐ `O ÆXÝ« Áb?ý bOUð Ë b?OzQð qO$« dÝU?ðdÝÆbýUÐÅv/ ÊU¹œuN¹ tÐ dB×M vË Áb¬ bMýUÐÅv ÊULOÄ Ë bNŽ vIOIŠ ÊUŁ—«Ë t ÊU¹œuN¹vF«Ë È«bš g²ÝdÄVO— bM?KÐ ÊU?J Ë XÝ «b?š XÝ«uš oÐU?D t œu?Ð g²Ýd?Ä ed? ÊuM? Uð rO?Ký—Ë« t²?³«t bÝ—Åv «d v²ŽU?Ý vË ÆXÝU¼ÅÈdU?Ý vA²ÝdÄ ÊU?J býUÐÅv œËœd? t .“dł Áu vM?F¹tÐ Ë ÕË— —œ —b?Ä g²?Ýd??Ä t XÝ« v½U??“ ʬ Ë œu?ýÅv Èd?á??Ý g²?Ýd??Ä È«d?Ð v½U??J? 5?O??F?ðœœdÖÅv ÂU$« b?MýU?Ð t U−? d¼—œ t²?dÖ ÈU?ł ÊUýœu?łË —œ ”bI«ÅÕË— t? v½U È t?KOÝË`O œu?š v½UNł ÁU?~A²?ÝdÄ Ë vF?«Ë b³F? «d¹“ ÁbO?Ý— «d ÊuM?« XŽUÝ s¹« Ë ©±¥∫±∂Åu?¹®vðU?H?¹d?A?ð vA?²??Ýd?Ä Ëœe?O?šÅvd?Ð ‰œ “« tÅÊu?Ç X?Ý« åvF?«Ëò g²?Ýd?Ä s¹« ÎU?L??K?? Ë XÝ«Áb½“ È«bšò vMF¹ tL¼ È«bš ÁUÖ—œ tÐ g²ÝdÄ s¹« ÆbýUÐ ÁbM³¹d Ë b½eÐ ‰uÖ «— U t XO½Æbý b¼«uš ÂU$« åvIOIŠ Ëv½«œËUł vÖb½“ »¬t v¼U?Ç »¬ ∫XÝ« v?M?F? 5??L?¼Åt?Ð e?O?½ t?²?— —U? t?Рʬ —œ t È«Åt¹U?M?? Ë “«— Ë »¬ œU?/jI t? XÝ« œu?N¹ .b? 5?½«u? tÐ Á—U?ý« b?½œd? gD?Ž l— ʬ “« g½«d??Ä Ë d?³?U?O?Ä »u?IF?¹U?O?Ž t v½«Ë— »¬ tÅv?ð—u —œ ¨œ«œÅv? 5J??ð «— «b?š ÊU?Öb?M?¹u?ł v~?M?A?ð v¼U?ðu? b”b?I?«ÅÕË— “« —U?³?Ž Ë œu?Ð b?¼«u?š åt½«œËU?ł vÖb??½“ ÊU?ýu?ł tL?A?Çd?Ýò XÝ« Áœd? Áb?ŽËøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 203

rO½«uÐ «— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½tM?A?ð t d?¼ò ∫XÝ« t²?H?Ö U??O?Ž Æb?½—ËU?O?Ð ÊU?1« Ë« tÐ t œu?ýÅv U?D?Ž v½U?? tÐ Ë b?ýU?ÐÅvÁb?½“ »¬ ÈU?¼d?N?½ Ë« s?D?Ð “« ÆÆÆ œ—ˬ ÊU?1« s tÐ t v?? ÆÆÆ b?ýu?M?Ð Ë b??¹¬ s œe?½ b?ýU?ÐË Áœ—ˬ ÊU1« t v½U “« U?OŽ ¨VOðd?ð s¹bÐò ∫t²ýu?½ f¹b ÈUMŠu?¹ Ë åbý b¼«u?š È—UłÆ©≥πÅ≠Å≥∑∫∑® åœdÅv œU¹ 5MÇ b½œdÅv XU¹—œ «— ”bI«ÅÕË——œ ÊU¹dUÝ r¼ Ë ÊU?¹œuN¹ r¼ «d?¹“ œuÐ t²d?Ö Èd~¹œ œU?FЫ œuŽu? `O gI?½ VOðdð s¹b?ÐtÐ øb¼œ ÂU$« b¹UÐ È—U? tÇ Ë øbýUÐ v tÇ X?¹UÐÅv `O U¹¬ vË Æb?½œuÐ `O —U?E²½«U¼Å‰œ ÈU?—˛ b½«u?²Ð t b?ýUÐ vzu?ÖÅVO?ſ U¹ d?³U?OÄ b?¹UÐ `O? g½U?M?NO? r¼ Ë ÈdU?Ý Ê“ dE?½Ê“ ÆåbM ÂöŽ« «— e?OÇ tL¼ò tÅv? töš Ë býU?Ð d³š U?Ð «bš bB? Ë XO½ “« Ë Áb½«u?š«—«— eO?Ç tL?¼ Ë« vÖb?½“ —œ Ë Ë« —œ U?O?Ž «d?¹“ œuÐ t²?U?¹ U??OŽ œu?łË —œ «— œu?Žu? `O? Èd?U?ÝÂu? tÐ t? «— vðU?$ U????O??Ž ÆåXH?Ö s?ÅtÐ Âœu?Ð Áœd?? tÇd??¼ Ë«ò œu??Ð t²??H?Ö Ê“ Ë œu??Ð Áb??½«u?šË œËb?Š Xý«œ g½«œd??ÖU??ý U?Ð t v?zu?~??²?H??Ö —œ vË œd??Åv ÂöŽ« Áb??ý Áœ«œ Áb?ŽË q?O?z«d??Ý««— Ë« t ʬ È Áœ«—«ò U?ð XÝ« Áb??¬ t vM?F?? s¹b?Ð XšU??ÝÅvÅÅd?ðÅÁœd?²???Ö«— Áb??M?¹¬ ÈU?/—ËœÁœ«—« s¹« ”UÝ«dÐ t XHÖ b¼«uš Ȝ˓ÅtÐ Ë b½UÝdÐ ÊU¹UÄÅtÐ «— œuš —U Ë b¼œ ÂU$« ÁœU²ÝdÊU?½¬ tÐ Ë ©¥∞Å≠Å≥π∫∂® b??¹U?/Åv Èd??³?¼— e??O?šU??²?Ý— Èu?Ý t?Ð b?½—ËU??O?Ð ÊU?1« t? «— v½U???bM ÂöŽ« U¹ Áœ«œ ‘“u¬ t XO½ s¹« jI Ë« X¹—uQò ©≤∫±∑® bAÐÅv t½«œËUł vÖb½“ÈU¼ÅXL œb− 7dÖ dE½ —œ UÐ ÊuM« Æb½UÝdÐ ÂU$« tÐ «— ÊUœd U$ t XÝ« ʬ tJKÐUÄdÐ ¨»«d?ý tÐ »¬ dO?OG?ð bM?½U b?½UÝd?Ð ÂU$« tÐ vð«d?OO?G𠜗«œ X¹—u?Q U?OŽ rO?MO?ÐÅv vK³?œuF? Ë Êb?¬ 5?zUÄ È tK?O?ÝËÅtÐ t® ”b?I?«ÅÕË— “« Êbý b?u?²? ÊUJ?« ¨u?½ Èb?³F? 7?šU?ÝtLK p¹ —œ töš Ë b?M Ê«—u? v½«œËUł vÖb½“ ʬ “« t vЬ Êœ«œ ¨©Áb?ý ÂU$« Ë« œb?−Æåb¹UA~Ð vz«bš Ë v½UŠË— ÎUF«Ë vÖb½“ X¹dAÐ È«dÐb½—UÅv tÅÊU½¬b½«Åt²ýU Ê«d?³UOÄ tÇ Ê¬ Ë Xý«œ b?M¼«uš Xd?ý UOŽ Ê«œd?ÖUý X¹—uQ? s¹« È«dł« —œh²??? j?I? `?O??? U??«b??« —œ Xd??ý vË œd?? b??M??¼«u??š Ë—œ «— œ—U??Åv U????O??Ž tÇ Ê¬ ËgÐb¹u½ ÅÂU?OÄ tÅÊUM?Ç ÆbýUÐÅv/ ÊôuÝ— vM?F¹ b½«ÅÁb?ýÅt²šUM?ý Ê«uMŽ s¹« tÐ t v½«œdÖU?ý¨ÊôuÝ— “« p¹ÅêO?¼ r¼ U¼b?FÐ Ë œd?Ð g½UM?ÞuL?¼ œe½ tÐ ©`O? Ê«œd?ÖUý t½ Ë® Èd?UÝ Ê“ «—«— qLŽ s¹« éOK?O ÂU½Åt?Ð UO?K ÊUœU?š “« vJ¹ tJ?KÐ œdÐ b?¼«u½ Ád?UÝ È tO?ŠU½ tÐ «— qO$«œdÐ dÝÅtÐ ÊU¹d?UÝ UÐ “Ë— Ëœ U?OŽ t vU~M?¼ —u d¼ tÐ ©≤µÅ≠Å¥∫∏ÅŸ«® œ«œ b¼«u?š ÂU$«åU?O?½œ È Áb?M?¼œ U?$ v²?Ý«— tÐò Ë« t b?½b?ý tłu?²?? b?½b?O?M?ý «— Ë« ÊU?M??Ý Ë ”b?I?«ÅÕË—≤∞¥

Page 204

≤∞µÈ«ÅÁ“U?ð ÂU?O?Ä töš Ë Áœd?Ð —U?ÅtÐ f¹b? ÈU?M??Šu?¹ jI? «— v½U?N?ł Ë vK? ÕöD?« s¹« ÆX?Ý«ÆXÝ« Áœu/ ÂöŽ« UÅtÐ œuš qO$« “Uſ¬ “« f¹b ÈUMŠu¹ t XÝ«©±∏Å≠ű∫µ UMŠu¹® XU¹ UHý d²Ý« »¬ —œ t v−OK« ≠∑«— ÁUýœUÄ Ê«d« “« vJ¹ dÄ Uł ʬ —œÅË XAÖ“UÐ U½U Ë qOKł tÐ ÁdUÝ „dð “« fÄ UOŽd?ÐU?M?Ð Ë X— rO?K?ý—Ë« tÐ ÊU?¹œu?N?¹ œU?O?Ž« “« v?J?¹ X³?ÝU?M? tÐ fá?Ý Æ©µ¥Å≠Å¥≥∫¥® œ«œ U?H?ý«bŠÅXOÐ ÆÁœ«œ ÈË— lu? s¹« —œ «bŠÅXO?Ð d²Ý« —œ ZO?K« ÈUHý XÝ« t²?ýu½ UM?Šu¹ tÇÅʬœ—«Ë åÊ«bMHÝu?Ö Á“«Ë—œò ÂU½ÅtÐ È«ÅÁ“«Ë—œ “« tK?× s¹« tÐ Ë ÁœuÐ rO?Ký—Ë« ö× “« vJ?¹ ÂU½«b?O?Ä f?¹b? ÈU?M??Šu?¹ ÈU???O??K? vJ??¹œe?½ —œ «— d???²?Ý« s¹« r?N? ÈU?¹U??I?Ð Ë —U??Ł¬ Æb?½«ÅÁb??ýÅv Æb½«ÅÁœd—uÞ tÐ Ê«uðÅv/ t²?³«® b½«ÅÁb?OÝ— t−O?²½ s¹« tÐ Ë Åt²?U¹ ÈœU¹“ ÈU?¼Åt½UA½ ÊU?ÝUMýÅÊU?²ÝU?ÐÊ«bM?Ç œu?N¹ vK?« 5?z¬ UÐ t? t²ý«œ œu?łË v¼U?Ö œU³?Ž U??OŽ ÊU?“ —œ t ©œd? —UN?þ« lÞU?—UNÇ Ë Âu?Ý ÈU¼Åt¹¬ Æb½«Åt²?—Åv Uł ʬ tÐ œu?š Ê«—ULO?Ð ÈUHý È«d?Ð Âœd Ë ÁœdÅv?/ oO³D?ðœËd?? t «b???š È t²??ýd??? ÆÆÆ ÊU??ýu??ł »¬® œ—«b???½ œu??łË U???¼Åt²??ýu???½ÅXÝœ “« È—U??O?????Ð —œ tvuLŽ «b?I²F? “« vÝUJF?½« ©œuý qš«œ »¬ —œ b½«u?²Ð t È—U?LOÐ 5?Ë« ÈUHý Ë ÆÆÆb?¹¬ÅvtLK? qU? ÈU?M?F?ÅtÐ t½U?A?½ v²?O?F?{Ë 5?M?Ç —œ ÆXÝ« Áœu?/ X¹«Ë— f¹b? ÈU?MŠu?¹ t Xݫʬ qUŽ UOŽ «d¹“ œ—«b½ vðU«dš gOÐ Ë r b¹UI?Ž UÐ vÞU³ð—« tłËÅêO¼ÅtÐ ZOK« ÈUHý Ë XÝ«ÆbýUÐÅv ÕË— Ë rł vF«Ë ÁbM¼œ UHý t XÝË« jI Ë XÝ«v−O?K?« œd? tÐ U??O?Ž ÊU?M??Ý qO?$« “« XL?? s¹« —œ tłu?ð VU?ł È t²?J?½ —u d?¼ tГ˗ —œ «— œuš È t½UA?½ «dÇ b?M²d?ÖÅv œ«d¹« t XÝ« v½U?¹œuN¹ t?Ð aÝUÄ Ë t²U?¹ UH?ý t XÝ«ÆXÝ« Áœ«œ ÂU$« t³Mýs¹« “« °È«Åt²U¹ UHý ÊuM«ò XÝ« t²HÖ 5MÇ Ë Áœ—ušdÐ v−O?K« œdÅtÐ b³F —œ ΫbFÐ UOŽÈ t−O²½ È—ULOÐ t b¼œÅv ÊUA½ —U²HÖ s¹« U?¹¬ åÆbÝdÐ s¹« “« dðbÐ uðÅtÐ «œU³ sJ ÁUMÖ fÄ—u UOŽ t? vFu vË bM?²ý«œ È«ÅÁbOI?Ž 5MÇ Âœd ÊU?“ ʬ —œ t X½«œ b¹UÐ øXÝ« ÁU?MÖtÅs¹«dÐ ÎUUC ©≥Å≠Å≤∫π® XÝ« Áœd V¹c?Jð ÎU×¹d «— t¹d?E½ s¹« bOA?Ð UHý «— Èœ«“—œUs¹« tÐ Uð Áœd ÁœU?H²?Ý« XOFu? s¹« “« tJK?Ð t²ý«c?~½ ÁUM?Ö »U?ŠÅtÐ «— È—UL?OÐ r¼ Uł s¹« —œÈ«Åt½UA½ «— œuš ÈUHý Ë Áœ—ˬ ÊU?1« Uð b¼œ “—b½« XÝ« È—UJ?¼UMÖ œd U È tL?¼ q¦ t œdË Áb¹œ d?HO? vÝUM?ýU½ÅoŠ XK?Ž tÐ XÝ« sJ?2 t½dÖË b?½«bÐ «b?š d²?AO?Ð X¹UM?Ž Ë XL?Šd “««— È«ÅtF?«Ë t —U??Ðd?¼ f¹b? ÈU??M?Šu??¹ t XÝ« ȗˬœU?¹ tР“ô Æœu??ý Èd?ðb?Ð È—U??L?O??ÐÅ—U?Çœ“« È«Åt½UA?½ 7U?¹ UH?ý d¼ ¨Ë« d?E?½ —œ ÆXÝ« Ábý qzU? v½UŠË— vzU?M?F ʬ È«d?Ð Áœd X¹«Ë—øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 205

rO½«uÐ «— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½u?½ “« U?¹ Ë U?O?Š X?U?¹—œ ¨ÊU?1« È tK?O??ÝË tÐ vœ¬ ÕË— Êb?ý sýË— ÆXÝ« v?½Ë—œ È«ÅtŁœU?ŠÆʬ 7U¹“UÐÁœdJ?½ X¹U?Ž— «— t³M?ý “Ë— «—d?I «d?Ç t b?½œd ÷«d?²?Ž« U?O?Ž tÐ ÊU¹œu?N?¹ t vU~?M?¼Ë ÂUI “« È«Åt½U?A½ b?¼œ ÂU$« Áe−?F r?ł ÈË— dÐb½«u?ðÅv Ë œ—«œ t vð—b Ë Ëd?O½ œ«œ aÝU?Äʬ —œ Áe−F ÂU$« UÐ bM²HÖÅv vË b½œu³½ Áe−F ÂU$« dJM ÊU¹œuN¹ ÆXÝË« vz«bš È t³ðd—u²Ýœ œuÐ t²U¹ UHý t Èœd tÐÅÎUML{ «d?¹“ XÝ« t²Jý XNł Ëœ tÐ «— t³Mý “Ë— «—dI “Ë—“Ë— —œ ÊU¹œu?N¹ Áb?O?IŽÅtÐ tÅʬ ‰U?Š Ë å°Ëd?Ð Á«— Ë —«œ dÐ «— œu?š ”öÄ Ë Xš—ò ∫œu?Ð Áœ«œ ÆbM qLŠ 5~MÝ —UÐ b¹U³½ v t³Mý—bÄò ∫œuÐ t²?HÖ «d?¹“ XšUÝÅv dðÅq?JA ÊU?¹œuN?¹ dE½ —œ «— Ë« l{Ë œ«œ U?O?Ž t vÝU?ÄvzUdÅrJ?Š Ë gM¹d¬ ¨—b?Ä qLŽ “« —uE?M Ë ¨årMÅv —U? eO½ s? Ë bMÅv —U? ÊuMU?ð st r²H¼ “Ë—ò —œ «bš È tKOÝËÅtÐ XIKš qLŽ t b?½œuÐ bI²F 5DK? ÊUM¼U ÆXÝ« ÊUNł dÐÊU?N?ł Xýu?½d?Ý d?Ð vz«Ëd?½U?d? Ë È—Ë«œ ¨«b?š qL?Ž ʬ “« fÄ Ë t²?U?¹ ÊU?¹U?Ä åXÝ« qO?D?F?ðUð Ë œu?ýÅv/ œËb?×? gM?¹d?¬ å“U?ſ¬ò tÐ jI? XI?Kš q?LŽ U? d?E?½ tÐ tÅÅʬ ‰U?Š Ë b?ýU?ÐÅv—bÄ qLŽÅtÐ XUNý ‰U?L UÐ «— œuš XOU?F UOŽ U?łÅs¹« —œ ÆXU¹ b¼«uš t«œ« —U?Ö“Ë— ÊU¹UÄtÐ «— ʬ Ë ÁœdÐ —U tÐ Âu?NH? p¹ tÐ UN?Mð «— tL?K s¹« Ë« ÆÁb?OU?½ œuš —b?Ä «— Ë« Ë Áœd tO?³AðÆœ«œ jЗ Ê«uðÅv/ Èd~¹œ rO¼UHÈUŽœ« r¼ Ë X?J?ý t³?Mý“Ë— qO?D?Fð È Á—U?Зœ «— œu?N¹ X?F¹d?ý r¼ °vH?ŽUC? vz«u?Ý— tÇU¼bFÐ rO½«œÅv bM tzd³ð «— œuš t Áb¹b½ vð—Ëd{ UOŽ ¨‰Ë« ÂUNð« œ—u —œ ÆbMÅv XO¼u«s¹« tÐ Æ©∏∫±≤ÅX® b½«uš b¼«uš åX³Ý —UO²?š« VŠU Ë pUò «— œuš Ë Áœd «— —U s¹«ÆXÝ« d?Ыd?Ð Áœd? l{Ë «— œu??N?¹ XF?¹d??ý tÅ Ë« U?Ð œd? b?¼«u??š ÂöŽ« Èd?~?¹œ u?×??½ tÐ —u?rN?²?? «— Ë« ÊU??¹œu?N??¹ t vU??~?M??¼ Æb??¹U?/ Âö?Ž« —U?Öb??¹d??¬ d?Ыd??Ð «— œu?š X?Ý« vU? Êu??M??«ÊUÝÅs¹bÐ Ë ÁbO?U½ œuš —b?Ä «— «bšò tJK?Ð t²J?ý «— t³Mý “Ë— «—d?I UN?Mð t½ t b½œd?ÅvX³?ÝU?M?? tÐ t Èb?O?Ž l?u? —œ U?¼b?F??Ð Æb?½œd?Åv?/ ÁU?³?²?ý« Áœ«œ —«d?? å«b?š U?Ð d??Ыd?Ð «— œu?šÎ«b?ł Ë ©≥≥∫±∞Åu?¹® b?M?²?šU?Ý rN?²? œU?(« Ë d?H? tÐ «— Ë« Ϋœb?−? b?ýÅv ÂU?$« b?³?F? f¹b?I?ð—«b¹bÄ o« —œ UOŽ VzUB? Ë t−MJý Ê«—Ëœ È ÁdEM? tE( s¹« “« ÆbM²dÖ Ë« q²? tÐ rOLBð¯—eÐ ÊUM?¼U Æb?ýÅv 5OF?ð å«bš d?Äò Ê«u?MŽ Êu«d?OÄ Ë« Xýu?½dÝ XI?OIŠ —œ Ë œu?Ð ÁbýÆ©∑∫±πÅu¹® XšUÝ bM¼«uš Êbý »uKB tÐ ÂuJ× «— Ë« qOœ s¹« tÐ l«Ë —œ œuN¹XO?F?«Ë U??ð XH?Ö b?¼«u??š v½U?M???Ý U??O??Ž b?M?²?šU??ÝÅv rN?²?? «— Ë« t v½U??? tÐ aÝU?Ä —œÆXý«œ b¼«u½ ÈdŁ« ÊU½¬ —œ ÊUMÝ s¹« vË ©≥∏Å≠Å≥¥∫±∞Åu¹® bM XÐUŁ «— œuš «—UNþ«≤∞∂

Page 206

≤∞∑©¥∑≠±π∫µ UMŠu¹® dÄ —U È Á—UЗœ tEŽu ≠∏vM¹œ U?LO?KF?ð ”ö 7šU?Ý È«dÐ t Áb?ý qOJ?Að v¹U?¼—U²?H?Ö Ë U¹«Ë— “« U?MŠu?¹ qO$«“« fÄ ÎôuL?F? Æb?¹¬Åv —U?L?ýÅtÐ v³¼c? U?L?O?K?Fð t²?ý— p¹ t²?—År¼ÅÈË— Ë b?½«Åt²?U?¹ VO?ðdðbMÅv ÊU?Öb½uM?ý tÐ «— sÝ ÈË— U?OŽ Ë Áœd d?OOG?ð @M¼¬ Ë s( ¨v³?Uł Ë ÕËdA? X¹«Ë—tÐ t³??M?ý “Ë— —œ Z?O?K??« ÈU??H??ý “« fÄ tÅÊU??M??Ç b?M??ÐU??¹—œ «— Áœ«œ ÈË— tÇ Ê¬ “u??— Ë —«d??Ý« U?ðÆXÝ« Áœu/ »UDš v½UMÝ bM²ý«b½ ‰u³ «— Ë« X¹—uQ t v½U¹œuN¹∫b½uýÅv qOJAð XL Ëœ “« ÊUMÝ s¹«—bÄ U« ÆXÝ« vJ¹ —bÄ —U U?Ð Ë« —U Áœd —UNþ« U?OŽ ©≥∞≠±π® ‰Ë« XL —œ ≠±ÊUÖœd?ò Ë« Æœ—«œ qU? —b vÖb?½“ Ë ¯d? ÈË— dÐ Ë X?Ý« vÖb½“ oU?š Ë« øb?MÅv t?ÇqI²M? d?Ä tÐ qU —u?Þ tÐ «— —b s¹« Ë åb?A?ÐÅv ÊUł ÊU?½¬ tÐ Ë bM?Åv Áb½“ Á—U?ÐËœ «—ÂU$« Êœ«œ UH?ý œ—u —œ t v¹U?¼Å t½UA½ Æåb?A?ÐÅv vÖb½“ b?¼«uÐ t d?¼ÅtÐò d?Ä Ë t²šU?Ýd¼ò ÆÁœ—uš XJý v½UŠË— ¯d Ë« È tKOÝË tРƯd dÐ Ë« È“ËdOÄ dÐ XÝ« È«ÅtbI Áœ«œÁdš_U?Ð Æ圜dÖ Áb?½“ œuM?AÐ t d?¼ Ë ÆÆÆ Áb?ý qI²?M U?OŠ tÐ u? “« ÆÆÆœuM?A?Ð «d Âö t—œ t v½U? lO?Lłò ÂU?~?M¼ ʬ —œ Ë œ—u?š b?¼«uš X?J?ý Ë« È tKO?ÝË tÐ r¼ v½U?L?ł ¯d?È«dÐ œd? u?J?O½ ‰U?L?Ž« t d?¼ b?¬ bM?¼«u?š ÊËd?O?Ð Ë bO?M?ý b?M¼«u?š «— Ë« “«Ë¬ b?M?ýU?ÐÅv —u³?ÆåÈ—Ë«œ XUO XNł tÐ œd bÐ ‰ULŽ« t d¼ Ë UOŠ XUOs¹« Ë œ—«œ È—Ë«œ —b? Áb?½«u??š «d? vÖb?½“ tÐ t? X¹d?A?Ð ÈË— d??Ð Ë« øb?M?Åv tÇ —b??ÄdÖ« t t½uÖ s¹b?Ð vË XÝ« Áœu/ oKD? —Ë«œ «— Ë« Ë åÆÆÆÁœd —«cÖ«Ë d?Äò tÐ r¼ «— —bUð «ÅÁbU?O½ò ∫œd? b¼«uš Âö?Ž« UO?Ž U¼b?FÐ Æb?ý b¼«u?½ ÂuJ?× œd?¹cáÐ «— Ë« ÊU?M?Ý vÆ©¥∑∫±≤ u¹® årAÐ U$ «— ÊUNł Uð tJKÐ rM È—Ë«œ «— ÊUNłÊ«uMŽÅtÐ «— œu?š vË Áœu/ UŽœ« —b?Ä qLŽ U?Ð «— œuš qLŽ Êœu?Ð vJ¹ jI? XŠ«d U?Ð UO?ŽË œ—«œ tÇd¼ ÆX?Ý« ÁœdJ?½ vd?F? b?ýU?Ð Áœd? rK?Ž b? U²?J?¹ È«b?š d?Ыd?Ð —œ t åÂËœ È«b?šò¨œ—«œ œułË ÈËU??ð ÊU?½¬ 5?Ð d?Ö« Æb?ýU?ÐÅv i?×? XŽU?Þ« —œ Ë« Ë XÝ« —b?Ä “« X?¼ tÇd?¼Ë bŠ«Ë È« Áœ«—« Ëœ d?¼ —œ t v²?³?×? ÊUM?Ç Æœ—«œ Ë« tÐ X³??½ ‘—b?Ä t XÝ« v²?³?× t?−O?²?½t X½«œ b?¹UÐ ÆXÝ« ÊU?½¬ X³?× œ—u? t v¹U?O½œ U?$ vM?F¹ ¨œu?/ œU−?¹« «— Èb?Š«Ë qLŽ«— «bš ÈöŽ« —b t v È«d?Ðò «d¹“ Áb¹œd?Ö ◊U³M²?Ý« tJKÐ Áb?A½ d– —bÄ U?Ð dÄ ÈdЫd?ÐU¹ Ë Áb?O?M?ý «— U??O?Ž ÊU?M??Ý t v½U?? Æåb?ý «bš U?Ð Èd?Ыd?Ð d?J?M? Ê«u?ðÅv/ œd?ÐÅv —U?ÅtЫ— —U?²?H?Ö s¹« v¼ô« Âu?K??Ž Ê«b?M?L?A?½«œ È«d?Ð U??¼b?F?Ð Ë b?½b?½«u?šÅv «— f?¹b? ÈU?M?Šu?¹ qO??$«bM¼«uš r¼ “UÐ t v½U?MÝ UÐ bMM? ÈdOÖ t−O²?½ ʬ “« Uð b½œdÅv oLF?ð ʬ —œ Ë Áœd vÝ—dЩ±±≠±∞∫±¥ ª≥∏∫±∞® åXÝ« s —œ —b?Ä Ë r²??¼ —b??Ä —œ sò ∫b?½u?ýÅv d?ðÅsýË— b??O?M?ýÆ©≥∞∫±∞® årO²¼ p¹ —bÄ Ë sòøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 207

rO½«uÐ «— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½U?O?Ž ÊU?H?U? «d?¹“ t²?d?Ö œu?šÅtÐ Á“—U?³ q?Jý ©¥∑≠≥±® —U?²?H?Ö XL?? 5Ëœ ≠≤tÝ d?Ð «— œu?š U?½U?O?Ð U??O?Ž Æb?½«Åt²???½«œ d?H? «— U?¼ ʬ Ë t²?d?¹c?á?½ «— Ë« È«Ëd?ÄÅv?Ð «—U?N?þ«∫XÝ« t²šUÝ vJ² œUNýœd œU?N?ý «d?¹“ Áœd?J?½ È—U?A?U?Ä œU?¹“ œ—u? s¹« —œ vË ÆÁb?M?¼œ b?O?L?F?ð ÈU?O?×?¹ œU?N?ýË åœuÐ Áœ«œ œU?Ný XI?OI?Š dÐò t b?½—«œ dÞU?šÅtÐ «— Ë« sÝ —u? d¼ÅtÐ vË X?Ý« ÈdA?ÐÆ©¥≥≠±π∫±® œuÐ Áœd vdF «bš dÄ Ê«uMŽÅtÐ «— Ë«Uð Áœd —«cÖ«Ë Ë« tÐ —b?Ä t v¹U¼—U Æb?ýUÐÅv —bÄ œU?Ný r¼ s¹« “« dðôU?Ð Ë dðdÐ vK?Ošv¹U?¼—U? tÇ Æœ—«œ XI?O?I?Š Ë« —U?²?H?Ö Ë XÝ« —b?Ä È ÁœU?²?Ýd Ë« t? b?¼œÅv ÊU?A?½ b?¼œ ÂU$«“« v¹U¼åt½UA?½ò bA?ÐÅv U?Hý t «— v½«—U?LO?Ð ÆbM?MO³?Ð bM?½«uðÅv tL?¼ t tÇ Ê¬ øÁœ«œ ÂU$«Æœ—«œ vÖb½“ dÐ t XÝ« vð—b«— ”bI? ÈU¼Åt?²ýu?½ t `O? ÊU?H?U? ÆXÝ« ”b?I ÈU?¼Åt²?ýu½ Ë« Á«u?Ö s¹d?š¬ Ádš_U?ÐhO?A?ð t½u?~Ç vË b?M?U?ÐÅv œu?š tÐ YOŠ s?¹« “« b½«Åt²?U?¹—œ «— ʬ oL?Ž Ë Áœd v?UJ?ýu?tÐ Ë t²šUMý «— Ë« v½U?ݬ tÐ fáOK?O Æb½«ÅÁœ«œ d³?š «— Ë« Êb¬ —uc ÈU?¼Åt²ýu½ t b?M¼œ v/UOŽ t .«Åt²?U¹ b½«Åt²ý«œ —u?c ¡UO³?½« Ë «—uð —œ UÝu? t «— v ʬò ∫œuÐ t²H?Ö qOzUM²?½ Æ©¥µ∫±® åXÝ«ÅÈdU½ nÝu¹ dÄÁbý v½U? Êb¹ËdÖ YŽU?Ð ÎU²?IOI?Š U¼ÅœUN?ý s¹« U¹¬ øÁœu?Ð vU Ë lÞU œU?Ný s¹« U?¹¬ÈU??O??×??¹ °t½ Ê«d??~??¹œ È«d???Ð vË °È—¬ Æœu??Ð ‘d??¹c??Ä ÁœU??¬ ÊU??A???³??K?? t v½U????? È«d??Ð øœu??Ðl³M? tÐ Ê«uðÅv/ v¹U?N?Mð tÐ r¼ «— U?¼ t½UA?½ Ë œ“U?Ý bŽU?I²? «— tL¼ œu?Ð t²?½«u?²½ Áb?M¼œb?O?LF?ðv¼U~½ UÐ b¹UÐ rOÐUOÐ «— U?OŽÅ`O ÂöŽ« ”bI ÈU¼Åt²?ýu½ —œ tÅs¹« È«dÐ Æœ«œ X³½ v¹«bštÐ «— œuš ‰œ t v½U? ÊU1« ¨œ—«œ —Ëd{ ÊU?1« —U s¹« È«dÐ Æ.d?~MÐ U?¼ ʬ tÐ ’uB?ÆÆb½«ÅÁbý sýË— œ—«œ ÊU½¬ tÐ X³½ «bš t v²³× È tKOÝËÅtÐ Ë b½«ÅÁœuAÖ «bš «—UJ²Ð«ULý —œ «b?š X³×? ÆrÝUM?ýÅv «— UL?ý sò ∫b½œu?Ð ÈeO?Ç 5M?Ç bU? U?OŽ ÊU?HU? vËXK?ŽÅtÐ ÆåÁb??A?½ sU?Ý U??L?ý —œ Ë« Âöò Æb??¹«Åt²?šU??M?A??½ vÐu?šÅtÐ «— Ë« U??L?ý åÆœ—«b?½ œu??łËoO³Dð b½—«œ Ë« ‰öł Ë —U²« “« t vM¼– —uBð UÐ «d¹“ b½d?¹cáÐ «— `O bM½«uðÅv/ vb~MÝ“« ‰öł ULýò ©¥≥∫±≤® åbM?²ý«œÅv XÝËœ «bš ‰öł “« d²?AOÐ «— ÊUO?œ¬ ‰öł åÆbMÅv/b½«ÅÁœU?¬ ©¥¥∫µ® åÆbO?²?O½ VU?Þ XÝ« bŠ«Ë È«b?š “« t «— vöł Ë b?O³?KÞÅv d?~¹œ p¹t «— U?O?Ž vË b?½d?¹cá?Ð Áb?¬ åœu?š ÂU?½ÅtÐò t «— ©≤¥≠µ∫≤¥ X® v¹u?Ö ⁄Ë—œ Ë œU?Oý d?¼ÆbM¼«ušÅv/ Áb¬ ‘—bÄ ÂU½ÅtÐÁ—«uL?¼ ¨Xý«œ XI?O?I?Š e?O?½ U?M?Šu?¹ ÊUÖb?M?½«u?š È«d?Ð Ë 5?D??K ÊU?¹œu?N?¹ ÊU?“ —œ tÇ Ê¬Áœd d?– «— U¼ ʬ U?MŠu?¹ t X?¼ v¹U¼Åt½U?A½ vË œ—«b?½ œu?łË v½U¼d?Ð Ë qOœ ¨œ—«œ X?IO?IŠ≤∞∏

Page 208

≤∞πU?O??Š Ë« rÝ«ÅtÐ Áœ—ˬ ÊU??1« U?ð Ë X?Ý«b?š d????Ä `O??? ÈU???O??Ž t b??¹—ˬ ÊU??1« U?ðò ÆXÝ«Ë« ÈuÝÅtÐ X³?× U?Ð ÊUA?¹U¼ ‰œ t b?MÐU?¹Åv—œ «— ÂUN?« s¹« v½U? jI Æ©≥±∫≤∞® åb?OÐU?OÐÆXÝ« Ábý ÁbOA©≤±≠±∫∂ UMŠu¹® åU¼ ÊU½ œU¹œ“« È t½UA½ò ≠πÂuNH Ë vMF vŽu½ tÐ U¼ ÊU½ œU¹œ“« È t½U?A½ t bMI«u b¹bł 5BB?² Ë UOK Ê«—bÄt Áœd qI½ «— È—U?²H?Ö ¨tF«Ë X¹«Ë— “« fÄ f¹b? ÈUMŠu?¹ Æœ—«œ «— åÈ—«e~?ÝUáÝ rÝ«d?ò«— tF?«Ë X¹«Ë— ‰U?Š ÆXH?Ö r?O?¼«u?š s?Ý Á—U?ÐÅs?¹« —œ Áb?M?¹¬ —œ Ë œ“U?ÝÅv sýË— «— Ÿu??{u?ÆrO½«ušÅvª¥¥≠≥∞∫∂Åd??? ª≤±≠±≥∫±¥ÅX® ∫XÝ« Áb????ý qI???½ r¼ d????O???E???½ qO????łU???½« —œ tF???«Ë s?¹«ÆXÝ«ÅvJ¹ UN½¬ ”UÝ« U« ¨bMðËUH² UOzeł —œ tÇdÖ t ©±∑≠±∞∫πÅuÊUO×O —cÖ bOŽ Æ©¥∫∂® åœuÐ p¹œe½ ÊU¹œuN¹ —cÖ bOŽò ∫t Áœd ȗˬœU¹ UMŠu¹ jIÊU¹œuN¹ —c?Ö bOŽ ȗˬœU?¹ “« —uEM? œd —uB?ð Ê«uðÅv Ë XÝ« åÈ—«“ @ÝUá?Ý 5¹¬ò ÊUL?¼ÆœuÐ b¼«uš b¹bł —cÖ bOŽ XUO{ ÈUMFÅtÐ b¼œÅv UOŽ t vÝbI ÊU½ t XÝ« s¹«ÂU?$« Ê«—U?L?O?Ð ÈË— d?Ð t «— v?¹U?¼ t½U?A?½ «d?¹“ò b??½œu?Ð Ê«Ë— Ë« ‰U?³?½œÅtÐ ÈœU?¹“ X?O?F?L?ł·b¼ Ë Áœu/ X¹«Ë— «— v½«—UL?OÐ ÈUHý œ—u? Ëœ —œ jI Uł s¹« Uð U?MŠu¹ åb½œu?Ð Áb¹œ œ«œÅv«— åU¼Åt½UA?½ò “« vCF?Ð jI tJ?KÐ ©≥∞∫≤∞® b?M n¹d?Fð «— l¹U?Ë È tOK? t XO?½ s¹« ÈË Æb¹U/Åv d– b½“UÝÅv —UJý¬ «— `O X¹—uQ t5Ð qOKł È tÇU¹—œ ·«dÞ« —œ t v¹U¼Åtáð “« vJ¹ È tM«œ —œ ¨v½UÐUOÐ vK× —œ tF«Ë s¹«Ë qO?$« d?~??¹œ ÊU?Öb??M???¹u?½ tÇ Ê¬ Æ œU??²?« ‚U?H??ð« b?½—«œ —«d?? Âu?ŠU??½d?H? Ë t¹d??³?Þ ÈU??¼d?N??ýtöš Ë dB?²?? ÊUJ?« b?Š U?ð UM?Šu?¹ b?½«ÅÁœd d?– qO?B?H?ð tÐ Ë töŽ U?Ð fd ÎU?u?B?È—uÞ «— U?OŽ œuš œU?ŽÅtÐ UM?Šu¹ Æb½œu?Ð U?OŽ »UD?š ·dÞ fáK?O Ë ”U?¹—b½¬ ÆXÝ«ÅÁœd‰«RÝ Ë« Êœu?“¬ È«d?Ð jI? œu?š œd?ÖU?ý “« Ë œd b?¼«u?š tÇ t²??½«œÅv gO?Ä “« t Áœ«œ ÊU?A?½ÆXÝ« t²ý«œ oK?Fð È«Åtâ?Ð d?Ä tÐ v¼U? Ëœ Ë ÊU½ Áœd?Ö ZM?Ä t XÝ« t²ýu?½ 5?MÇ r¼ Æb?MÅvœd? U?¼Åv¼U?? Ë U?¼ ÊU?½ rO???I?ð —u??Q? «— œu?š Ê«œd??ÖU?ý U???O?Ž b?½«Åt²??H?Ö Ê«—U?~??½ÅqO?$« d?¹U??ÝVKÞ —bIÇ d¼ò∫ ÁœËe« Ë åœu/ rOIð ÊU½ULN?OÅ5ÐÅ«—ÅU¼ ʬò∫XÝ«Åt²HÖÅUMŠu¹ t vð—u—œ Æåb½œdÅvÈ—«e~?ÝU?á?Ý tÅʬ “« f?Äò ∫b?½«ÅÁœdÐ —U?Åt?Ð —U?~½Åq?O?$« —UN?Ç d?¼ t? vK?« —U?³?Ž vËœd È—«e?~?ÝUá?Ý tÅʬ “« fÄ Ë Xd?Ö «— U?¼ ÊU½ U??OŽò ∫b?½«Åt²?ýu½ 5?M?Ç Ë býU?ÐÅv åœd?5L¼ UÐ «— b?½Ë«bš ÂUý s¹dš¬ X¹«Ë— d?~¹œ —U~?½ÅqO$« tÝ t X½«œ b¹U?Ð åÆÆÆœ«œ «— U¼Åʬȗ«e~ÝUáÝ È tLK ÊUO×?O bM²ýu½Åv «— qOłU½« t ÊU?“ ʬ —œ «d¹“ b½«ÅÁœu/ “Uſ¬ —U³Žøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 209

rO½«uÐ «— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½“« q³ Vý —œ v?OŽ t vK?LŽ È«d?Ð ÁœuÐ vÝU?MýÅo?Š Ë g¹U²?Ý ÈUŽœ ÈU?MF?ÅtÐ ÎôuL?F t «—È tbI? Âu?NH? tÐU?¼ ÊU?½ œU¹œ“« X¹«Ë— s?¹«dÐU?M?Ð Æb½œd?ÐÅv —U?ÅtÐ œu?Ð Áœ«œ ÂU$« œu?š ¯d?tÐ b½œd? ·d? tÇU¹—œ —U?M? —œ t v¹«c?ſ Áœu/ b?O?Qð qO?$« ÆXÝ« Áœu?Ð ÂU?ý s¹dš¬ r?&tOË« ÊUEŽ«Ë t XÝ« v½U?OÐ “dÞ ÊUL?¼ —U²HÖ s¹« Ë b?½bý dOÝ Îö?U v~L¼ t œu?Ð È«ÅÁ“«b½«t U «d¹“ò ∫b?½œdÐÅv —U?ÅtÐ v~½U~?¹ Ë bŠË f¹b?Ið rÝ«d Ë È—«e?~ÝU?áÝ È«cſ œ—u? —œ≠±® årO??ÐU??¹Åv X?L???? ÊU??½ p¹ “« t?L??¼ tÅÊu??Ç r?O??ýU??ÐÅv sð p?¹ Ë ÊU??½ p¹ .—U??O?????ÐÆ©±∑∫±∞ÅÊdÁe¹— Ë Áœdš tJð ÈœU¹“ —«bI? «cſ ·d “« fÄ t Áœu/ X¹«Ë— fáÝ qO$« È Áb?M¹u½È«ÅÁ“«b½«ÅtÐ v½U?L?ݬ ÈU¹U?DŽò b?¼œ ÊU?A½ œ—«œ d?E?½ —œ t²J?½ s¹« X¹«Ë— U?Ð Ë b½œd? lL?ł ÊU½ÊU?½ œ—u? —œ t È—U?²?H?Ö «—U?³?Ž “« v?J?¹ Ë åb?M? d?O?Ý «— ÊU?M?R? b??½«u?ðÅv t XÝ« Ê«Ë«d?eÖd¼ b?¹¬ s œe½ t v?ò ∫XÝ« t²H?Ö t v¹Uł —œ b?¼œÅv ÊUA½ «— —u?EM? s¹« Áb¬ vÖb?½“Æ©≥µ∫∂® åœuA½ tMÝdÖXO??F??L??ł ÈË— d???Ð t½U??A??½ s?¹« d??Ł« œ—u?? —œ t XÝU???M??Šu??¹ jI??? Ê«—U??~??½ÅqO??$« ÊU???O?? “«t²³« s¹« t bM?²HÖ b?½b¹œ œuÐ Ábý —œU? UO?Ž “« t «— t½UA½ s¹« ÊU?œd ÊuÇò ∫XÝ«Åt²ýu?½d³U?OÄ s¹« —U?E²?½« —œ qOz«d?Ý« Âu t X?½«œ b¹U?Ð Æåb¹UO?Ð ÊUN?ł —œ b¹U?Ð t XÝ« v³½ ÊU?L¼åøv²¼ v³½ ʬ uð U?¹¬ò ∫b½œuÐ ÁbO?ÝdÄ ÁbM¼œ bO?LFð ÈUO?×¹ “« Îö³ tÅÊUMÇ Æœu?Ð dš¬ Ê«—Ëœ«— Ë« t X?¼ U?L?ý ÊU?O? —œ v?ò ∫œu?Ð Áœ«œ aÝU?Ä Ë« Ë ©≤±∫± u?¹® ©b?¹U?O?Ð XÝ« —«d? t®È tE?Šö U?Ð v?Ë XšU?M?ýÅv? «— Ë« XO?F?L??ł U?¼ ÊU??½ œU?¹œ“« t½U?A??½ U?Ð Êu?M??« åb?O?ÝU??M?ýÅv/tÐ f³?K? Ë —ˬÅ@?M?ł b?½œu??Ð v×?O??? —U?E??²?½« —œ Âœd? Áb??ý `¹d?A??ð tH?ýU?J?? —œ t vŽU?{Ë«tÐ «— Ë« b?½b?¬d?Ð œb? —œ V³?Ý s¹b?Ð Æb?½«œd?Ö “U??Ð qO?z«d?Ý« Âu? tÐ «— —b? t «—U??²?«ÁUMÄ ÊU²?¼u —œ v¹U?NMð Ë Xe?Ž tÐ Ë Xd¹cá?½ «— v¼UýœUÄ s¹« U?OŽ vË b?MM¹e?ÖdÐ v¼UýœU?Äb¼«u?š `¹d?Að «— œu?š vF?«Ë X¹—uQ? Ë X¹u?¼ ¨v²d? —œ Âu?ŠU½d?H? —œ “Ë— ʬ È«œd Æœd?ÐÆœd©∑±≠≤≤∫∂ UMŠu¹® UOŠ ÊU½ Ʊ∞ÈUM?Šu?¹ t XÝ« vL?N? UJ?½ “« Áb?ý ÂU?$« U¼ ÊU?½ œU?¹œ“« È t½U?A?½ “« fÄ t v¹u?~²?H?ÖUMŠu?¹ qO$« dÝU?ðdÝ —œ «— Ÿu{u? s¹« Ë ÆXÝU vÖb½“ `O? ∫XÝ« t²H?Ö Ë Áœd d– ‰u?Ý—s¹« Æ©±∞∫±∞® åbMM qUŠ v½«Ë«d tÐ «—Åʬ Ë bMÐU¹ UOŠ ÊUA¹« Uð « Áb¬ sò ∫rOÐU¹ÅvålH½ Êœd Ë XÝ« `O? 7?¹“ «dò ∫œu?Ð t²HÖ v¹U?ł —œ Ë ÁœuÐ r¼ fu?Ä töŽ œ—u Ÿu{u?Æ©≤±∫± v®vÖb?½“ ÊU½ “« t?¹c?Gð U?Ð r?ł t? t½u?ÖÅÊU?L¼ øœd? v?Öb½“ `?O? —œ Ê«u?ð v? t½u?~?Ç vËs¹« t²³« Æœ«œ b¼«u?š t«œ« vÖb½“ tÐ `O? åÊœ—ušò UÐ v×?O œd —u? ÊUL¼ÅtÐ b?MÅv≤±∞

Page 210

≤±±v²I?OI?Š «d¹“ rO?M Ÿ«b?Ы «— ʬ rO?²?½«uðÅv/ U? t XÝ« t½U?šU²?Ö Ë t½«—u?ł vK?Oš ÕöD?«åœ—«œ v½«œËUł vÖb?½“ t v«—u?šò Ê«uM?ŽÅtÐ «— œuš U??OŽ Æœ—«œ d?Ð —œ «— U „«—œ« “« d?ðôU?Ðʬ “« f d?¼ t åU?O?Š ÊU½ò U?¹ Ë åb?A??ÐÅv vÖb?½“ U?O?½œÅtÐ t? v½U?L?ݬ vI?O?IŠ ÊU?½ò U?¹Æ Áœd ÂöŽ« œuýÅv dOÝ œ—uЫd¹“® b½œd v XÝ«uš—œ ÁœU?F«Å‚—Uš È«ÅÁe−?F U¹ t½UA?½ UOŽ “« ÊUÖb?½uMý t vU~?M¼Ë a¹—Uð Àœ«uŠ s¹dðÅVUł “« vJ¹ tÐ UOŽ ©œuÐ t²šU½ bŽU?I² «— ÊU½¬ U¼ ÊU½ dO¦Jð È t½UA½«d×? —œ œu?N?¹ Âu? tÅvU?~?M?¼ —œ œu?Ð v½U?L?ݬ Áb?zU? Êb?O?Ý— ʬ Ë œd? Á—U?ý« œuN?¹ U?¹«Ë—ÊU½ò ÁbzU? s¹« XHÖ tF?«Ë s¹« ȗˬœU¹ “« fÄ U?O?Ž ÆœuÐ XdŠ —œ œu?Žu 5?“dÝ Èu?ÝÅtÐUM ¨ÊUÐUOÐ —œ ULý Ê«—bÄò tÅʬ U?Ð «d¹“ X— v —ULýÅtÐ vMO“ v²OF«Ë tJ?KÐ œu³½ åv½ULݬs ÆœdO?/ œ—u??Рʬ “« t d?¼ Uð b?ý ‰“U?½ ÊU?L?ݬ “« t XÝ« v½U?½ s¹« ¨b?½œd Ë b?½œ—u?š «—ÆåœdO/ œ—uРʬ “« t d¼ Uð bý ‰“U½ ÊULݬ “« t Áb½“ ÊU½ ʬ r²¼—«œ—ušdРʬ “« —bÄ b?M½UL¼ d?Ä t vÖb½“ Ë v¹«bš vÖb?½“ øXÝ« vÖb½“ Ÿu½ tÇ —uE?M«d? t v? 5?M?â?L??¼ ¨r²??¼ Áb?½“ —b?Ä tÐ s? Ë œU?²?Ýd? «d? Áb?½“ ʬ —b?Ä t? ÊU?M?Çò ∫XÝ«ÆåœuýÅv Áb½“ s tÐ eO½ Ë« œ—uЗU²HÖ b½b?I²F U?¼ÅvCFÐ Æœ—«œ œu?łË nK² aÝU?Ä Ëœ Uł s¹« —œ øb½—uš v «— Ë« t½u?~ÇÆb½—u?šÅv «— Ë« Êœ—ˬ ÊU?1« U?Ð ÊU?½¬ d?E?½ÅtÐ Ë b½—ˬ ÊU?1« Ë« tÐ t? XÝ« vðu?Žœ jI U??O?Ž—œ X—UA? U?Ð bM?¹u?ÖÅv Ë Áœd „—œ È—«e?~?ÝUá?Ý rÝ«d? d?E½ “« «— VK?D? s¹« d~?¹œ všd?Г« t¹cG?ð Ÿu?½ Ëœ d?¼ —u?E?M? —U²?H?Ö s¹« —œ XI?O?I?Š —œ Æb?½—u?šÅv «— Ë« t XÝË« Êu?š Ë r?łv d¼ t XÝ« 5MÇ s —bÄ È Áœ«—«ò ∫XÝ« t²HÖ ÊU1« dE½ “« U?OŽ «b²Ð« ÆbýUÐÅv `OUO?Šò ∫XÝ«Åt²?HÖ 5?M?Ç U¼b?F?Ð Ë åÆbÐU?¹ v½«œËU?ł vÖb½“ Áœ—ˬ ÊU?1« Ë« tÐ Ë Áb?¹œ «— d?ÄåbM?ÝU?M?A?Ð ÈœU?²?Ýd t? «— `O? ÈU??O?Ž Ë vI?O?I?Š bŠ«Ë È«b?š «— u?ð t XÝ« s¹« v?½«œËUłbMÝUM?AÐ «— Ë« ÈdAÐ XO?Bý t X?O½ 5L¼ U?NMð `O? åÊb¹œò “« —uE?M ÎUML?{ ©≥∫±∑®vò ∫XÝ« t²H?Ö fáOK?O tÐ ’uB?š s¹« —œ Ë bM¼œ hO?Að «— «b?š t½U~¹ d?Ä Ë« —œ tJK?З«œ«Ë «— U? Áœu?/ åU??M?ò U??Ð U???O?Ž t È«Åt??¹U?I?? Æ©π∫±¥® åXÝ« Áb?¹œ «— —b??Ä b?¹œ «d?? tU¹¬ ©Áœu“¬ «d× —œ «— uð® uð È«bš ÁuN¹ò ∫rOM tFł«d oO?²Ž bNŽ —œ tOM¦ð »U² tÐ bMÅvb¼œ ÊU?A½ U?ð t²šU?Ý r¼«d Êœ—u?š dN?Ð “« ÁbzU? uð È«d?Ð øt½ U?¹ È—«œÅv ÁU~?½ «— Ë« 5«d? uðåb?¹¬Åv ÊËd?O??Ð Áu?N?¹ ÊU??¼œ “« tÇ d?¼ “« tJ??K?Ð b?M??Åv/ vÖb?½“ ÊU?½ Êœ—u??š U?Ð jI?? vœ¬ td?¼ÅtÐò ∫XÝ« Áœd? —«d?J??ð «— VU?D? 5?L??¼ tÝu?ÝË “Ë— —œ U??O?Ž Æ©≥≠≤∫∏ Y?ð tÐ Æ „Æ—®Ë« 5?«d?? È«d?ł« Ë Ë« —U??²??H?Ö tÐ ÊU??1« Æ©¥∫¥ X® åb??¹¬ ÊËd?O??Ð «b??š ÊU?¼œ “« t È«Åt?L?K??¨”uÖu d?ðÅrJ×?²? vK¹ôœ tÐ U?MÐ t²?³« Ë œ—«œÅv ÁU?~½ Áb?½“ «— Ê«—«b½U1« t XÝ« v?¹U¼«cſÆbAÐÅv vÖb½“ œ—ˬ ÊU1« f d¼ÅtÐ t XÝ« v¹«cſ ¨«bš Áb½“ Âö ¨tLKøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 211

rO½«uÐ «— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½«d¹“ ¨býUÐÅv r¼ È—«e~ÝUá?Ý rÝ«d ‰UŠ 5Ž —œ vË XÝ« ÊU1« «cſ “« —uE?M ¨s¹«dÐUMÐtÐ jI «— U?N?½¬ Ê«uðÅv?/ Ë bM?²?¼ lÞU? Ë `¹d? vK?Oš t?²— —U?ÅtÐ t vðU?ŠöD?« Ë UL?K?tÐ «— ʬ Á XÝ« s rł rM?Åv UD?Ž s t v½U?½ò ∫XÝ« Ábý t²?HÖ Îö¦? œd d?O³?Fð v¹U?¼œU/U??ð b??¼œ U?? tÐ «— œu??š sð b??½«u??ðÅv h??ý s?¹« t½u??~??Çò≠årA????ÐÅv ÊU??N??ł U??O??Š XN??ł—œ bOýuM½ «— Ë« Êuš Ë b¹—u?½ «— ÊU½« dÄ sð dÖ« .uÖÅv U?Lý tÐ 5¬ 5¬ò ‡ åø.—uГ˗ —œ s Ë œ—«œ v½«œËUł U?OŠ b?ýuM?Ð «d Êu?š Ë œ—u?Ð «d sð t d?¼ Ë Æb¹—«b?½ UO?Š Ë«åÆXÝ« vIO?IŠ v½b?OU?ý¬ s Êuš Ë v?IO?IŠ v½œ—u?š s sð «d¹“ b?O½«e?O?šdÐ r¼«u?š «— Ë« dš¬—œ È—«e??~???ÝU??á???Ý Ë “U??/ rÝ«d??? Xýu???½Åv «— VU???D?? s¹« U???M??Šu???¹ t v²???Ë X???½«œ b??¹U???З«d?J??ð «— È—«e?~??ÝU?á??Ý rÝ«d? U??L?K?? U?łÅtL??¼ —œ Ë b?ýÅv? —«e?Öd??Ð v×?O??? ÈU??¼ÅXO?F??L?łs Êu?š ¨ÂU?ł s¹« ÆÆÆÁb?ý r?O?K??ð U?L??ý Á«— —œ t XÝ« s sð s¹«ò ∫b??¹u?ÖÅv t b?½œd?Åv?t²šU?Ý fJ?FM? «— U?LK? 5L?¼ e?O½ f?¹b ÈU?MŠu?¹ Ë åÆÆÆÁb?ý t²?¹— Âœd? Á«— —œ t XÝ«dÐ Ë« È“Ëd?OÄ Ád?š_U?Ð Ë `O? ¯d? Ë VzUB? Ë !— bA??ÐÅv vÖb½“ t?⽬ s¹«d?ÐUM?Ð ÆXÝ«7d¹c?Ä ÈUMF?ÅtÐ Ábý t²?¹— t Ë« Êuš Êb?OUý¬ Ë Áb?ý `Ж t Ë« sð Êœ—uš Ë XÝ« ¯d?ÆXÝ« X¹dAÐ U$ qLŽ È ÁuOr¼ bý b?¼«u?š Uu?J?ý “Ë— 5?Ä«Ë —œ e?O?šU?²Ý— Ë ÊU?Öœd? XU?O —œ t v½«œËU?ł vÖb?½“ÆåË« —œÅsÅËÅb½UÅvÅsÅ—œÅbýu½ÅvÅ«dÅÊušÅËÅœ—ušÅvÅ«dÅsðÅtÅd¼ÅfÄòÅÆÁbýÅ“Uſ¬ÅÊuM«bł “« «d¹“ bMÅv Áb½“ t XÝ« ÕË—ò ∫œdOÖdÐ ÊU?1« UÐ «— U¼ ʬ tÅs¹« dÐ ◊ËdA t²³«ÈeO?Ç U?OŽ U?ł s¹« —œ åXÝ« U?OŠ Ë ÕË— .u?ÖÅv UL?ý tÐ s t «—ÅvöÅÆX?O½ÅÈ«ÅÁb?¹U5Ð vM²ÖU?½ È t²ý—ÅtJKÐÅXÝ«Åt²H?~½ÅœuÐÅÁœdÅÊUOÐÅvF?«ËÅvKJýÅtÐÅÎö³ÅtÅv³U?DÅ·öš dÐÁœu?/ b?O?¹Q?ð «— Êu?š Ë sð Êœ—u?š Ë —U??²?H?Ö Ë Âö Êœ—u?š 5?Ð ¨È—«e?~??ÝU?á?Ý rÝ«d? Ë ÊU?1«ÆXÝ«X½UOš Ë« tÐ vÞu¹d?Ý« È«œuN¹ t U$«bÐ U?ð b½œd „dð «— Ë« U?OŽ Ê«œdÖUý “« È—U?Oа«b?½Ë«b?šò ∫b?M?²?H?ÖÅv? f¹b? ”d?D?Ä Á«d?L?¼Åt?Ð b?½œu?Ð Áb?½U? —«œU?Ë Ë« tÐ t?ÅÊU?½¬ vË œd?ÆåXÝuð œe½ v½«œËUł vÖb½“ ULK «d¹“ øX— rO½«uð t ÈuÝÅtЩ≥±≠±∫∑ UMŠu¹® U¼ÅtKÐUI ≠±±.—«c~Ð —UM? tÐ œ—«b½ oKFð vK?« 7 tÐ t «— ©±±∫∏≠µ≥∫∑Åu¹® —U?U½“ Ê“ X¹«Ë— dÖ«5Ð t XÝ« Èe?O¬ÅÊU?−O?¼ U¦?ŠU³? Ë «d«c q?Uý U?MŠu¹ q?O$« r²?A¼ Ë r²?H¼ ÈU?¼ qBvË Áœd? ÂöŽ« «— œu??š v¼ô« X¹—u?Q?? U???O?Ž U??¼ ʬ vÞ —œ Ë t²?d??Ö—œ g½U?H??U??? Ë v?O??ŽÆb½«ÅÁœu/ —UJ½« «— ʬ ÊUHU≤±≤

Page 212

≤±≥«— nU? Ë o«u q¹ôœ Ë ôœU?− Ë U?¦ŠU?³ ÂU?Lð qO?$« 5—U?NÇ È Áb?M?¹u½ Ϋd?¼Uþ—uÅtÐ VU?D s¹« ÆXÝ« Áœd? lLł U?ł p¹ —œ XÝ« œuŽu? `O?ÅÈU?OŽ tÅs¹« È Á—U?ЗœÆœ—«œ œułË oOœ vÞU³ð—« U¼ ʬ 5Ð œd —uBð v²¹U³½ Ë Áb¹œdÖ tz«—« t³½Uł Ëœ «d«csÝ œU?²?Ý« t —U?Ð d?¼ ÆbÐU?¹Åv b?ý U?N½¬ s?( v¼UÖ Ë Áœu?Ð e?O?¬ÅÊU?−O?¼ ôœU?−? s¹«ÊUÖb½uMý Ë bM?Åv ÂöŽ« UOŠ Ë —u½ Ê«uM?ŽÅtÐ «— œuš Ë« ÆbMMÅv lD? «— Ë« ·dŠ b¹uÖÅvåb?M??Åv Á«d??L??Ö «— Âu?? °d??O??š ≠°XÝ« vÐu??š Âœ¬ò ∫b??½—«œ vH??K??²??? U??¹d??E??½ Ë b??¹U?I??Ž Ë«v/ fÅêO¼ b¬ ÊuÇ `O ≠ øXÝ« `?O Ë« t bM½«œ v XIO?IŠ —œ U݃— U¹¬ò Æ©±≤∫∑®XÝ« sJ2 U¹¬ ≠°XÝ« v³½ ÊUL?¼ hý s¹« XIOI?Š —œò Æ©≤∑≠≤∂∫∑® åXÝU− “« b½«œË VzUB ÈU?/—Ëœ ¨tE( s¹« “« t X½«œ b?¹UÐ ©¥±≠¥∞∫∑® åøb¹U?OÐ qOK?ł t¹d “« `O?bMM Xý«œ“UÐ «— Ë« bM²Ý«ušÅv ÊU?¹œuN¹ ∫œuÐ Ábý —«b¹bÄ o« —œ ¯d Ád?š_UÐ Ë U¼Åt−MJýÆ©¥∞ ¨≥∑∫∏ ª≤µ ª±π ¨±∫∑® bMAJÐ Ë©µπ∫∏® bM¹U/ —U~MÝ «— Ë« ¨©¥¥ ¨≥≤ ¨≥∞∫∑®ÊU?1« Ë« tÐ t U???O??Ž È Áœ«u?½U?š Æœu??Ð rO??K?ý—Ë« —œ U?¼Åt?L?O?š s?A?ł ¨Àœ«u?Š s?¹« È tM?O??“qLŽ È«dł« UÐ Ë œËdÐ rO?Ký—Ë« tÐ b½œuÐ Áœd? uŽœ Ë« “« dL?ð tÐ t²O¬ Èd?E½ UÐ bM²?ý«b½d~¹œ v²?d 5?MÇ Xý«œ ÊU?J« Ë œu?Ð v³ÝU?M XO?Fu? «d¹“ b?¼bÐ ÊU?A½ «— œu?š È«Åt²?łdÐÆb¼b½ XÝœXý«œdÐ X³ÝU?M tÐ ÊU?¹œuN¹ œu?ýÅv “Uſ¬ Èd?³Ž ‰UÝ t d?³U?²áÝ ÁU? dš¬ t X?½«œ b¹UЗœ “Ë— XA?¼ b?? Ë b??½œd?Åv? —«e?Öd??Ð «— sA??ł s¹« ÊU??ÐU?O??Ð —œ XU??« œu??ÐœU?¹ Ë ‰u??B??×?sAł s¹« vLÝ— UH?¹dAð Ë rÝ«d Æb½œd?ÐÅv dÝ tÐ Ábý t²šU?Ý ¯dÐ Ë ŒUý “« t v¹U¼Åt?³KXd?ý rÝ«d?? s¹« —œ v¼u?³??½« XO??F?L?ł Ë b??ýÅv ÂU??$« “Ë— s¹d?š¬ Ë ‰Ë« “Ë— —œ ÎU??u?B???Ë Áœd qO?K?& bM?“Ëd?OÄ Ë œu?Žu? `O? v¼U?ýœU?Ä sA?ł Ê«uM?ŽÅtÐ «— b?OŽ s?¹« ¨U¹d?“ Æœd?ÅvÆb½œdÅv Xz«d «— U¹d“ »U² “« r¼œ—UNÇ qB ¨sAł s¹« rÝ«d —œ Ë œuÐ Áœu²ÝœuÐ t²?H?Ö U?½U —œ tÅÈ—u?ÞÅÊU?L?¼ Æœuý d?{U?Š Uł ʬ —œ s?Ał ‰Ë« “Ë— —œ Xd?¹c?á?½ U?O?Ž«— œuÐ Áœd? œU?N?M?A?O?Ä .d? t È«Å t½U?A?½ Ë« ‰U?Š s¹« U?Ð U?« Ë œu?Ð Áb?OÝd?½ «d? Ë« XŽU?Ý “u?M?¼s¹« Ϋœb− ÆX— rOKý—Ë« tÐ s¹« œułË U?Ð Ë ÁbOÝd½ Ë« XË œuÐ t²?HÖ r¼ Uł s¹« —œ Æœ«œ ÂU$«øb¼œ ÂU$« b?¹UÐ v?¹U×?O v?JL? øÁbO?Ýd½ «d “u?M¼ t? XÝ« v²ŽU?Ý tÇ b¹¬Åv gO?Ä ‰«RÝÂU?$« «— —U? s¹« t²?³??« øXÝ« v? tÇ b?¼œ ÊU??A?½ t b?O?Ý— b??¼«u??½ «d? ʬ XË e??Öd?¼ U?¹¬bM²Ý«ušÅv Ë« “« t È«ÅÁœUF«Å‚u ÈU¼—U È tKOÝËÅtÐ «— œuš È t²HÖ tÅs¹« ÊËbÐ œ«œ b¼«uš¯d tÐ Ádš_UÐ Uð œeO~½«dÐ «— Ê«d~¹œ È tMO v²¹U?Ð t XÝ« v²ŽUÝ —uEM U¹¬ Æb¹U/ bO¹QðË b³?F —œ —u?CŠ U?Ð U?OŽ Ë XÝ« Áb?OÝ— «d? XŽUÝ s¹« Ë ÊU?“ s¹« È—¬ÅøœœdÖ d?−M? ‘œušÆXÝ« t²— XOF{Ë s¹« UÐ tKÐUI tÐ sAł jÝË —œÊUL?¼ U¹¬ øvL?OK?Fð tÇ b?¹œ b¹U?Ð vË t²š«œd?Ä rO?KF?ð tÐ Uł ʬ —œ U?O?Ž t b?¹u½Åv U?MŠu?¹øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 213

rO½«uÐ «— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½tÇ Ê¬ «dÇ XÝ« 5?M?Ç dÖ« øb?½œ«œ v ”b?I? ÈU¼Åt²?ýu?½ d?O?H?ð lu —œ ÊU?M?¼U? t vLO?K?F?ðtÐ U??O?Ž t XÝ« s?¹« aÝU?Ä øXÝ« Áœd? v —U?łe??½« U?¹ Ë v²?H?~??ý b?O?u?𠜫œÅv rO??K?F?ð U??O??Ž∫t œu?Ð s¹« b??M?²??d?ÖÅv? Ë« tÐ t vL?N?? œ«d??¹« Ë œu?Ð t²??d?½ œu??N?¹ ÈU??L?K??Ž Ë ÊU?³??ðU? ”—«b??bM²ý«b?½ ‰u³ «— Ë« œdÅv rO?KFð tO?M —œ t vU~M?¼ ÁdU½ —œ U²?Š åXÝ« ÁœdJ½ qO?B%ò≠µ¥∫±≥ÅX® åøÁb¬ U− “« Ë« XLJ?Š fÄ øXO½ —U$ d?Ä ÊUL¼ s¹« U¹¬ò ∫bM?²HÖÅv Ë“« b¹uÖÅv tÇ Ê¬ øœ«œÅv rO?KFð vI?Š tÇ tÐ vË XÝ« È«ÅÁbO?LN Âœ¬ b?M²ý«œ ‰u?³ t²³?« ©µµÆXO½ vuLF U¹«Ë— “« vÝUJF½« Ë býUÐÅv ‘œuš ·dÞ—bÄ “« t œuÐ v²šUMý “« Ë ôU?Ð rUŽ “« ÈË ÂUN« ¨œdÅv/ X³?× ‘œuš V½Uł “« Ë« vËs¹« vË åÆÁœU?²?Ýd? «d t? XÝ« v? V½U?ł “« tJ?K?Ð X?O?½ s Èu?Ý “« s rO?K?F?ðò ∫Xý«œœd Y×Ð Ë XdÖ œU?¹ Ê«uðÅv t v³UD? ÊUL¼ “« vMF?¹ XO½ v¼U?~ý“u¬ UŽöÞ« VU?Dt XÝ« d?Ä v¹UÝU?Mý Ë U?ŽöÞ« œ“u?¬Åv t v³U?D Æb?ýU?Ð vÖb½“ È tÐd?& tÅs¹« ÊËbÐœU?H? o?³?Þ t v¹U??ÝU?M??ý Æb?¼œ v ÂU??$« «— Ë« È Áœ«—« Ë b?M??Åv vÖb??½“ —b?Ä U??Ð vJ?¹œe??½ —œ¨b?½œ«œÅv ÂU?$« «— —b??Ä È Áœ«—« d?Ö« r¼ ÊU?H??U?? Æb??ýU?ÐÅv X³??×? sL?C??²? ”b?I??Å»U?²?qLŽ Áœ—ˬ U?Ýu? t v²?F?¹d?ý tÐ U?²Š ÊU?½¬ vË b?M?¹U?/ Xd?ý v¹U?ÝUM?ý s¹« —œ b?M?²?½«u?ðÅv«—u²Ýœ t v 7A È«dÐ Áœd —«œ«Ë «— ÊU½¬ UÝu tÐ v¹U?ËÅvÐ Ë vMJýÅÊULOÄ ÆbMMÅv/ÆbM¹U/ t¾Þuð bMÅv ÂöŽ« «— Ë«Ë bM?²?ý«b?½ ŸöÞ« ÊU?H?U?? XO?½ “« b?½œu?Ð Áb?¬ rO?K?ý—Ë« tÐ —U?¹“ È«d?Ð t vœd? Áu?³?½«tÅÊU½¬ vË åøb?A?J?Ð «— u?ð b?¼«ušÅv v? tÇ øÈ—«œ u?¹œ u?ð U?¹¬ò ∫b?M²?H?ÖÅv Áœd? V−?F?ð7H?Ö s?Ý Á“U?ł« Ë« t?Ð «dÇ b?½œd?Åv V?−?Fð Ë Áœu?Ð l?¹U?Ë ÊU¹d?ł —œ b?½œu?Ð rO?K?ý—Ë« vU?¼«XU¹ t«œ« œuÐ Áœ«œ U?Hý t³M?ý “Ë— Ë« t È—ULO?Ð È Á—UЗœ Y×Ð Ë d?ł —u d¼ÅtÐ Æb?M¼œÅvÈ Á—UЗœ b?½—«b?½ oŠ U¼ ʬ b?¹u?ÖÅv Ë Áb?OA? vK?« Ÿu?{uÅtÐ «— ·d?Š U?O?Ž Æ©±∏≠±∫µ®«d¹“ b?MÝU?MýÅv?/ XÝ—œ «— Ë« Ë b½—«b?½ ŸöÞ« Ë« v¼ô« Q?AM? “« «d¹“ b?M?M È—Ë«œ Ë« ÈU?¼—U—œ «— Ë« È«b b?M?²?½«u?ðÅv b?M?²?šU?MýÅv «— «b?š d?Ö« Æb?M?ÝUM?ýÅv/ XÝ—œ e?O?½ «— «b?š œušÆbM¼œ hOAð b¼œÅv UOŽ t v¹U¼ ‘“u¬rŽ« ¨b½«Åt²d¹cá?½ «— Ë« tÅÊU½¬ Ë b½«ÅÁœd ‰u?³ X¼ t t½uÖÅÊU?L¼ÅtÐ «— UOŽ t? v½UtDI½ s¹« —œ bMýUÐ “Ëd« ÊUœd “« U¹ Ë rOKý—Ë« vU¼« “« U¹ ÁœuÐ VBF² ÊU¹œuN¹ “« tÅs¹« “«ÈUOŽ Èô«Ë ÂUI Ê«uðÅv «bš UÐ vœ¬ VK v½Ë—œ o«u?ð UÐ jI Æb½uýÅv «bł d~¹œ p¹ “«ÆXd¹cÄ v¼ô« —U²HÖ Ê«uMŽÅtÐ «— Ë« —U²HÖ Ë Áœ«œ hOAð «— `O©≥π≠≥∑∫∑ UMŠu¹® bOŽ ¯—eÐ “Ë— ¨dš¬ “Ë— ≠±≤Uð b½œdÅv UŽœ “Ë— ʬ —œ ÆX—Åv —ULý tÐ “Ë— s¹dðÅÁuJýUÐ ¨U¼ÅtLOš sAł “Ë— s¹dš¬≤±¥

Page 214

≤±µUŠu?K?OÝ È tL?A?Ç tÐ vF?LłÅt²?Ýœ tL?¼ gO?Ä ÈU¼“Ë— —œ Æb?ÐU?¹ g¹«e?« ‰uB?×? Ë œ—U³?Ð Ê«—U?Г« «d×? —œ t b?½œd?Åv Áb?½“ «— U?Ýu È Ád?ÞU?š tK?O?ÝË s¹b?Ð Ë b?½—ËUO?Ð »¬ U?ð b?½œu?Ð t²?——œ ÊUM?¼U “« vJ?¹ Æ©±≥≠±∫≤∞ bŽ« ª∑≠±∫±∑ ÃËd?š® œu?Ð Áœ—ˬ —œ »¬ tLA?Ç @MÝ ÊU?O?∫b¹uÖÅv t b?½œËdÝ v «— v³?½ ÈUOF?ý« “« È«Åt¹¬ v~L?¼ Ë bOýU?ÄÅv »¬ b³?F »«d×? dЫd?Ðu³?½ “Ë— ʬ —œ ª©≥∫±≤® åb?O?A? bO?¼«u?š »¬ U?$ ÈU?¼ÅtL?A?Ç “« v½UœU?ý U?Ð s¹«d?ÐU?M?Ðòt bO?Ý— b?¼«uš «d? v¹U?¼“Ë—ò ∫XÝ« t²?H?Ö t b½b?½«u?š v œu?Žu `O?? È Á—UЗœ «— U?¹d?“Æ©∏∫±¥® åÆÆÆbý b¼«uš È—Uł rOKý—Ë« “« Áb½“ ÈU¼Å»¬tMA?ð td¼ò ∫Áœd? ÂöŽ« U?OŽ v«u?Š« Ë ŸU{Ë« tÇ —œ r?OM? v „—œ d²?NÐ ¨VO?ðdð s¹« tÐË« sD?Ð “« b?¹u?Ö v »U?²?? tÅÊU?M?Ç œ—ˬ ÊU?1« s tÐ t?Åv? Æb?ýu?M?Ð Ë b??¹¬ s œe?½ b?ýU?ÐÆåbý b¼«uš È—Uł Áb½“ »¬ ÈU¼dN½Îö¦® XÝ« vÖb?½“ ÈU¼ ‘“—« “« XÝU?N?Ð Ê«dÖ —U?O?Ð v½UÐU?O?Ð oÞUM? —œ t »¬ Uł ʬ —œÆ©±≥∫±∑ ¨±≥∫≤—«U?O?Š b?¹b?& È t½U?A?½ b?½«Åt²?H??Ö Ê«d?³?U?O?Ä V³?Ý s¹b?Ð Ë XÝ«b??š Èu?Ý “« È«ÅtO?D?Ž »¬v~½«“d Ë ÈbMœd?š »¬ “« Ê«bMœdš ¨©ÈbF?Ð t¹¬ Ëű∫¥∑ ‚eŠ ª∏∫±¥ „“® XÝ« v½UŠË—«— »¬ dO«e ÊUÖbM?¹«dÝ Ë Ê«d³UO?Ä ¨©≥±≠≤µ∫≤¥ ¨≥∫±µ vMÐ ª±≤∫≥—UЮ b½«Åt²?HÖ sÝ‘«® Xý«œ b¼«u?š v½«“—« œu?Žu? `O? Êb?¬ ÂU?~?M¼ tÐ «b?š t b?½«Åt²??½«œ vÖb½“ È t½U?A?½Æ©µ∫¥∂ ¨±∞≠π∫≥∂ e ª±∫µµ ¨≥∫±≤“« b½b½«— v s?Ý «bš ÕË— “« t vU?~M¼ ”b?IÅ»U²? ÊUÖb?M¹u?½ ¨oO²Ž b?NŽ “U?ſ¬ “«b?½œd?Åv œU??¹ b?M? v —Ë—U??Ð «— 5?“ Ë b?½U??A?½Åv Ëd?? «— v~?M?A??ð t v¹«—«u?Ö Ë p?M?š »¬∫XÝ«Åt²H~½ ”bIÅ»U² d?DÝ 5Ë« U¹¬ Æ©±∫≥ u¹ ª±µ Ë ≥∂ ‚eŠ ª≥∫¥¥ ª±µ≠π∫≥≥Å‘«®åøœuÐ “«ËdÄ —œ U¼ »¬ “«d dÐ «bš ÕË—òbOL?Fð ÈU?O×?¹ jÝu?ð t Áb¹œd?Ö d– Ë Áb?ý Áœ—ˬ U?OŽ b?OL?Fð X¹«Ë— qO?$« —UN?Ç d¼ —œd ª±≤≠±±∫≥ÅX® Xd?Ö —«d Ë« ÈË— dÐ Ë Áb?¬ ”bI?«ÅÕË— Ë t²d?Ö bO?LF?𠻬 —œ ÁbM?¼œ»¬ “« v dÖ«ò ÁbM?¹¬ —œ XÝ« Ábý t²H?Ö 5MÇ r¼ ¨©≥≥≠≥±∫±Åu?¹ ª≤≤≠≤±∫≥u ª∏≠∑∫±Æ©µ∫≥Åu¹® åœuý «bš uJK qš«œ t XO½ sJ2 œœd~½ œuu ÕË— ËÊU?1« ÈË— d??Ð v½«Ë«d?? tÐ ”b?I??«ÅÕË— XU??¹ ‰öł U???O??Ž t ʬ “« fÄ j?I? tL??¼ s¹« U??Ðs œe½ býU?Ð tMAð t d?¼ò ∫œuÐ t²H?Ö t XU¹ oI?% UO?Ž u³½ ÁU?Ö Ê¬ bý t²?¹— ÊUÖb?½—ˬåÆbý b¼«uš È—Uł Áb½“ »¬ ÈU¼dN½ Ë« sDÐ “« ÆÆÆœ—ˬ ÊU1« s tÐ tÅv ÆbýuMÐ Ë b¹¬øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 215

rO½«uÐ «— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½©≤∞≠±≤∫∏ ¨µ≤≠¥∫∑UMŠu¹® ÊUNł —u½ ≠±≥ÁœuÐ U?OŽ ÁUÖœ«“ È Á—U?Зœ ΫËbÐ Y×Ð Ÿu?{u Ë t²?U¹ t«œ« g½UO?Žb Ë U?OŽ 5Ð t¦?ŠU³?—œ Ë« œ—«b½ ŸöÞ« fÅêO¼ t XÝ« s¹« q¦? «d¹“ X?O½ eO?~½«ÅXH~?ý Ê«bMÇ d?« s¹« ÆXÝ«∫b½« Áœu?Ð d« s¹« ÊU?¹dł —œ g½U?J?¹œe½ “« ÈœËb?× œ«b?Fð jI? Ë XÝ« Áb?¬ UO?½œ tÐ r(ÅXOÐÎö³? Æb?½b?¬Åv —U?L?ý tÐ e?O?ÇU?½ Ë d?O?I?Š ʬ v?U?¼« Ë qO?K?ł È t¹d? t œu?ý tłu?ð b?¹U?Ð ÎU??M?L?{“« È«ÅÁbŽ ©¥∂∫±® åøb¹UO?Ð ÊËdOÐ vÐu?š eOÇ ÁdU?½ “« XÝ« sJ2 d~?ò ∫œuÐ t²H?Ö qOzUM²?½tÐ X²¹UÄ vU¼« œd —uBð Ê«uðÅv v½Uݬ tÐ Æ©¥±∫∑® b?½œdÅv dJ u×½ 5L¼ tÐ r¼ ÂœdtÐ «— œuN¹ XF?¹dý t v½U? vMF¹ vL?Ý— UUI? Æb½d~?MÐ —UI?Š dE½ÅtÐ v?¹U²ÝË— Âœd? s¹«nK²? ÈU?¼œ«ó½ “« ʬ vU¼« «d?¹“ b½œ«œÅv/ v²?OL?¼« XU¹« s¹« tÐ e?O½ b?½œd v d?O?Hð Xœ ÆbM²ý«b½ ”bI ÈU¼Åt²ýu½ “« vŽöÞ« Ê«bMÇ Ë ÁœuÐøœuÐ t²ÝUšdÐ qOKł “« Èd³UOÄ eÖd¼ U¹¬ tU{«ÅtÐb½œdLýÅv eOÇU½ Ë X?Ä «— ‰œ ÁœUÝ Âœd È Áœuð ¨VBF²? ÊU¹œuN¹ Ë ¯—eÐ ÊUM?¼U vN~½«ËÆb½œuÐ ‰œ ÁœUÝ Âœd 5L¼ ¨b½œdÅv g¹U²Ý «— UOŽ t v½U d²AOÐ t vð—u —œbMÝUM?ýÅv/ «— 5½«u t Âœd? XÄ È tI³?Þ s¹«ò ∫bM²?HÖÅv ÊUM?¼U Ë VBF²? ÊU¹œuN?¹œ—«œ «— vðULK? ÊUL¼ @M?¼¬ t²— —U tÐ œ—u? s¹« —œ t vðUŠöD?«ò ÆbM²?¼ XMF? oײ?ÊUÖb?ý «bł ÈU?M?F t?Ð tLK? s¹«® ÊU?O?¹d? Æb½œd?ÐÅv —U? tÐ ÊU“ ʬ U?O?Ðœ« —œ ÊUM?¼U? tX¹U??Ž— Xœ tÐ «— XF??¹d??ý t? b??½œd??L??ýÅv È«ÅÁb??¹e??Öd??Ð È tI??³??Þ b??M??½U??ÅtÐ «— œu??š ©X?Ý«UOŽ vË ÆbM?ýUÐ t²ý«œ ÁœË«d Ê«œU?½ Ë XÄ Âœd UÐ b?M²ý«b½ qO? tI³Þ s¹« œ«d« Æb?½œdÅvÈ tI³Þ œ«d« V³Ý s¹bÐ Æb½œ—ˬÅv ÊU1« t XU¹Åv «— v½U ¨Âœd È tI³Þ 5L¼ 5Ð —œp¹ U²Š ÊUO¹d Ë ”UMýdÝ ’Uý« 5Ð —œ U¹¬ò ∫b½œd v —UNþ« Ë ÁbOUÐ œuš tÐ Áb¹eÖdÐ t XÝ« Èb?¹bý œU?I?²?½« b?M?½U tÐ t?KL?ł s¹« t XH?Ö Ê«u?ðÅv åøXÝ« Áœ—ˬ ÊU?1« Ë« tÐ d?H?½t È—uÞÅtÐ «d¹“ XO½ `O× VKD s¹« vN~½«Ë Æb½œdÅv œuš “« ÁbOLNH½ Ë t²½«b½ ÊUM¹«tÐ vË b½—ˬ ÊU1« Ë« tÐ b½œuÐ Áœd? ŸËdý È—UOÐ Ê«d?³¼— Ë ÊUÝUMýd?Ý 5Ð —œÅ∫t²ýu½ U?MŠu¹åb½uý œd?Þ tO?M “« vK? tÐ b½bO?ÝdðÅv Ë b?M²?ý«b½ «— ʬ “«dЫ √d?ł ÊUO?¹d ”d?ð V³ÝÊb?¹œ È«d?Ð åVý ÂU?~?M?¼ tÐò t œd? œU??¹ ”u?1œu?I?O?½ “« Ê«u?ðÅv ÊU?½¬ ÊU?O? —œ Æ©¥≤∫±≤®œu?N?¹ X?F?¹d?ý o?³?Þ d?Ð t? Xý«œ «— ʬ √d?ł q«ô h??ý s¹« Æ©≤≠±∫≥® œu?Ð Áb??¬ U???O?Ž«— Ë« ÊUM?Ý t ʬ ÊËb?Ðò œd Âu?J×? Ê«u?ð v/ «— fÅêO¼ ∫t²?ýu½ t? v¹Uł —œ b?M —U?²— Æ©¥∫±∑ Yð® åbMýUÐÅÁœu/ h×Hð uJO½ Ë Áœd ‘uÖ«— —U s¹« b½œdJ½ √dł U« bM¹U/ Xý«œ“UÐ «— UOŽ bM?²ý«œ X¹—uQ t b³F ÊU½U³N~½ÊuÇ v eÖd¼ò ∫bM²HÖÅv Ë b½býÅv/ pL² v¹U?C ÊU¼dÐ Ë qOœ êO¼ tÐ UN½¬ ¨bMMJÐ5M?Þ g½U?M?Ý s( t d?³?UO?Ä s¹« —«d?Ý« qÐU?I —œ ÊU?ÝÅs¹b?Ð åÆXÝ« t²?H?~½ s?Ý œd? s¹«Æb½œuÐ Ábý v~²AÖdÝ Ë dOŠ —UÇ— Xý«œ Èd~¹œ ÈUO½œ≤±∂

Page 216

≤±∑œuÐÅÁœ«œ a?ÝUÄ —U?Ð s?¹bM?Çʼn«R?ÝÅs¹«Åt?ÐÅU?O?ŽÅËÅøXÝ«Åv??ÅtÇÅs¹«Å∫b?O?Ýd?ÄÅvÅœu?šÅ“«Åv?Åd?¼Æår²¼ÅÊUNłÅ—u½ÅsòÅ∫œuÐÅt²HÖÅ«d¹“ÅXÝ«Åv²H~ýÅVłuÅË«ÅaÝUÄÅ5Ë«Å—UłÅËÅv¹«ËdÄÅvÐÅte?zU?Š Áœu?Ð U?¼ÅtL??O?š b?O?Ž U??Ð ·œU?B? t ŸU?{Ë« È tM??O?“ e?O?½ œ—u?? s¹« —œ t XH?Ö b?¹U??Ðb?O?Ž s¹« b? —œ X—Åv —U?L?ý tÐ v¹U?M??ýË— Ë —u?½ sA?ł Ê«u?M?ŽÅtÐ »¬ sA?ł ÆXÝ« XO??L?¼«b?¹U?ý Æb??½œd?Åv sýË— b??½œ«œÅv —«d? ÊU??½“ s×? —œ t? vÖ—e?Ð ÈU??¼Å⁄«d?â?K??Ç U?Ð «— b??³?F??5“d?Ý ÈuÝ t?Ð «d×? —œ «— Âu t? bM?M ȗˬœU?¹ «— vA?ð¬ Êu?²Ý b?M²?Ý«u?šÅv tK?OÝËÅs¹b?ÐÆœd v X¹«b¼ œuŽuœuA?½ pU?Ý XLK?þ —œ b?M? XFÐU?²? «d? tÅv ¨r²??¼ ÊU?Nł —u?½ sò ∫œu?Ð t²?HÖ U??OŽË t²?Ýu?O?Ä d?~?¹œ p¹ tÐ «— ÕöD?« Ëœ s?¹« tb?I? —œ Îö³? U?M?Šu?¹ Æåb?ÐU?¹ «— U??O?Š —u?½ tJ?K?ÐtK?L??ł U??ł s¹« —œ Ë ©¥∫±® åœu??Ð ÊU???½« —u??½ U?O??Š Ë œu??Ð U??O?Š Ë« —œò ∫œu??Ð t²??ý«œ —U??N?þ«ÆbMÅv Èd³¼— UOŠ ÈuÝÅtÐ —u½ Ë Ábý fJŽdÐ!— ÂœUšò È Á—UЗœ «— v³½ ÈUOFý« u³½ —U?O²š«ÅvÐ b½bOMýÅv «— UO?Ž ÊUMÝ t v½U∫œuÐ t²HÖ t b½œ—ˬÅv œU¹ tÐ åÁb¹œr¼«u??š U??¼ X« —u???½ Ë Âu?? b??N??Ž «— u??ð Ë X?ý«œ r¼«u??š ÁU??~??½ «— u???ð t²??d??Ö «— u??ð X?Ýœò“« «— XL?K?þ —œ ÊU?Öb?M?M?O?A?½ Ë Ê«b?½“ “« «— Ê«d?O??Ý« Ë v¹U?A?~?Ð «— Ê«—u? ÊU?L?A?Ç U?ðb?O??½«œd?ÖÆ©∑≠∂∫¥≤® åȗˬ ÊËdOÐ f³×Æ©∂∫¥π® åœuÐ v¼«uš s U$ 5“ ÈUB« Uð Ë bO½«œdÖ r¼«uš UN²« —u½ «— uð tJKÐòdE½ÅtÐ «d¹“ bM²d¹cÄÅv/ «— Ë« «—UNþ« ÊU¹œuN¹ Ë œ«œÅv X³½ œuš tÐ «— u³½ s¹« UOŽtÐ Ë Áb¬ —bÄ ÈuÝ “« Ë« Æ—bÄ eł fÅêO¼ ÆœdÅv/ 5L?Cð «— VUD s¹« X× v ÊU½¬tÇ Ë XH?ÖÅv ‘œu?š «— VU??D? s¹« vË Æœu?Ð ÁœU??²?Ýd? «— Ë« —b?Ä Ë XA??ÖÅv “U?Ð —b?Ä Èu?ÝÈ«b @M¼¬ —œ Uð býÅv YŽUÐ v½Ë—œ fŠ p¹ jI? øb¹u~Ð 5MÇ X?½«uðÅv Ë« eł ve?O?½ «— «d? —b??Ä b?O?²?šU??M?ýÅv «d? d??Ö«ò ∫XH?ÖÅv t v?U?~?M?¼ «— d??~?¹œ v¹«b? ”U??J?F?½« Ë«ÆbM¼œ hOAð åbO²šUMýÅv©µπ≠≤±∫∏ UMŠu¹® øv²¼ v uð fÄ ≠±¥Áœ—ˬÅv rAš tÐ «— ÊU½¬ Ë Áœu?Ð g½UHU? UÐ U?OŽ œ—ušd?Ð Vłu Á—«uL?¼ t vLN ‰«R?Ý—œ ‰«RÝ s¹« øXO? œd s¹« ∫XÝ« s?¹« “« —U³Ž Ë œu?ýÅv ÕdD? r¼ “Ëd« t XÝ« v«R?ÝÁbMM 5?OFð È«ÅtE?( —œ Ë tLU×? ÊU¹dł —œ e?O½ œuN¹ ¯—e?Ð s¼U ÆÁbý Õd?D dO?E½ qOłU?½«v «— ‰«RÝ 5?L¼ œu?š 5Ð —œ Âœd? vN~?½«Ë Æ©∂±∫±¥Åd® œu?Ð ÁbO?ÝdÄ U?O?Ž “« «— ‰«RÝ s¹«å°v²???¼ Áb??½“ È«b??š d???Ä Ë `O???? u??ðò∫XÝ« Áœ«œ v??ÝU??Ä tÇ ”d??D?Ä r?O?½«œ v Ë b??½œd??øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 217

rO½«uÐ «— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½Ë« aÝUÄ vË Áœ«œ aÝUÄ ‰«RÝ s¹« tÐ œu?š UO?Ž f¹b ÈUMŠu?¹ qO$« —œ Æ©±∑≠±≥∫±∂ÅX®Æœ—«œ d~¹œ v~½—t²HÖ e?O½ ”u?1œuI?O½ tÐ 5?MÇ r¼ Æår²?¼ ôU?Ð rUŽ “« s Ë b?O²?¼ vM?O“ ÈU?O½œ “« U?LýòË« ÊU³?ÞU? Æ©≥≤≠≥± ¨±≥∫≥Åu¹® åÁb?¬ œËd ÊU?Lݬ “«ò —b?Ä œe½ “« t X?Ý« v Ë« œu?ÐÆbýUÐÅv v¹UMýË— Ë —u½ b{ dÐ t v¼UMÖ ¨b½«Åt²— Ëd ÁUMÖ —œ tJKÐ bM²¼ vMO“ UNMð t½UO½œ t Ábý d?– Èd~¹œ ÈU¼U?ł —œ åÆr²O½ ÊU?Nł s¹« “« s Ë bO²?¼ ÊUNł s¹« “« U?Lýòʬ U?$ È«d?Ð «— ‘d??Ä Ë œ—«œ XÝËœ «— ʬ Ë Áb?¹d?¬ —U?Öœ—Ëd?Ä t XÝ« v½U?N?ł “« —U?³?ŽÈU?M?Šu?¹ qO?$« —œ d?~?¹œ œ—u? s¹b?M?Ç b?M?½U? XÝ—œ e?O?½ U?ł s¹« —œ Æ©±∂∫≥® XÝ« ÁœU?²?Ýd?Æ©≥±∫±≤® XÝ« ʬ È«Ëd½Ud? ÊUD?Oý t XÝU?¼ÅvJ¹—U?ð È—uð«d?á« “« U?$ —uE?M f¹b? øXÝ« v tÇ UOŽ fÄ—œ t «— —U?³??Ž s¹« Æåœd?? b?O??¼«u?š œu??š ÊU?¼U??M??Ö —œ r²???¼ s t b??¹—«b?½ ÊU??1« d?Ö«ò∫œd tLłdð —uÞÅs¹« «— ʬ b¹UÐ U?¹¬Åøœd dO³Fð b¹UÐ t½u?~Ç XU¹ rO¼«uš “UÐ U?¼u~²HÖ ÈÅt«œ«U¹ ø©rUŽ —u?½ Ë v½UÖb?½“ ÊU½ vMF?¹® «Åt²H?Ö ULý tÐ t r²?¼ v? ÊUL¼ s b?¹—«œ ÊU1« d?Ö«Á—Uý« —U³Ž s¹« —œ XÝ« qL?²× d²?AOÐ Ë bM?MÅv —uB?ð Ê«dH “« È—U?OÐ t ÊUM?Ç tÅs¹«Áœd? d?– r²??¼ s tK?L?ł U?Ð «— «b?š ÂU?½ e?O??½ v³?½ ÈU?O?F?ý« ÆXÝ« Áb?ý v¹«b?š t²???−?š ÂU?½ tÐ—u? s¹« —œ ø©±∂≠±¥∫≥® XÝ« Áb??¬ r²???¼ s? e?O??½ ÃËd?š »U??²?? —œ Ë ©±±≠±∞∫¥≥®ÆXÝ« Áœu/ —UNþ« å—bÄ UÐ v~½U~¹ —œ «— œuš v“« œułË “«—ò tLK s¹« UÐ `OË« —U²HÖ Ë Áb?ý ÁœU²Ýd? Ë« V½Uł “« ¨b¹¬Åv? —bÄ ÈuÝ “« t Áœd? —UNþ« Ë« —u? d¼ tÐÁœd ÂöŽ« b¹u~Ð Áœ«œ X¹—uQ Ë« tÐ —b?Ä «— tÇ Ê¬ jI œuš rOKFð “U?ſ¬ “« «d¹“ ¨XÝ« XIOIŠÆ©±∑≠±∂∫∑® XÝ«Á“U?ð È«ÅÁd?E??M? Ë Áœu??/ —«d?« b?½œd??Åv/ „—œ «— Ë« —U?²??H?Ö t v?½U?? d??Ыd?Ð —œ fá??ÝË r²?¼ s t X?½«œ b?O?¼«u?š XË Ê¬ b?¹d?Ð ôU?Ð «— ÊU?½« d??Ä t vU?~?M?¼ò ∫XÝ« Áœu?A?Ö“« —u?E?M?? åÆ.u?ÖÅv XÝ« t?²?šu?¬ s? tР—b?Ä «— tÇ Ê¬ tJ??K?Ð r¼œÅv?/ ÂU?$« œu?š “« Èe??O?ÇÁb½“ Á—U?ÐËœ U¹ Áœu?Ð VO?K ÈË— d?Ð Ë« ¯d U?¹¬ øX?OÇ —U?³?Ž s¹« —œ åÊœdÐ ôU?Ðò ÈÅtL?K“«— Ë b?ýU?ÐÅv u?K?N?Ä Ëœ Ë rN?³?? Ϋb?L?F?ð —U?³?Ž s¹« øb?ýU?ÐÅv? Ë« e?O?¬—U??²?« œu?F? Ë Êb??ýr²?¼ s ÊUL?¼ tJ?KÐ Áœu?³½ œu?Žu `?O? U¹ d?³U?O?Ä “«— «d¹“ XÝ« t²?HN?½ ʬ —œ U?O?Ž XOB??ýÆXÝ« rONÝ «bš ÂU½ —œ t býUÐÅvË XÝ« vÖœd?Ð Ë vÖœ«“¬ vJ?¹ t t²??U?¹ t«œ« Ÿu?{u? Ëœ È Á—U?Зœ tœU?−? Ë Y?×?Ð fá?Ý«bš Âö ¨`OÅÈU?OŽ vM?F¹ Áb½“ XI?OIŠ —«b?dÞ t v ÆbýU?ÐÅv ⁄Ë—œ Ë v²Ý«— Èd~?¹œœuš —bÄ È t½U?š —œ t XÝ« ÈdÄ b?M½UÅtÐ «d?¹“ XÝ« œ«“¬ ÎUF?«Ë v½U½« œd?¹cáÐ «— ʬ Ë Áœu?Ð≤±∏

Page 218

≤±πt XÝ« ”bI«ÅÕË— b{ dÐ ÁUMÖ vMF¹ ÁU?MÖ s¹dðbÐ ÁœdÐ Ë ÁbMÐ v fJF?UÐ b¹U/Åv —U²—Æb½U0 vUÐ ÁU³²ý« Ë ⁄Ë—œ —œ Ë t²d¹cá½ «— «bš tÐ ÊU1«—ULý tÐ rO¼«d?Ы Ê«b½“d Ë œôË« Ë b½«ÅÁœ—ˬ ÊU1« t? XÝ« v½U qU È t½u?/ rO¼«dЫÆb½—ËUOÐ ÊU1« Ë« b?M½U tÐ t ÊU?½¬ tJKÐ ¨bM?ýUÐ Ë« —U³ð Ë œ«ó½ “« ÎU?L²Š t v½U? t½ b½Ë—ÅvÊUD?O?ý tJ?KÐ Áœu?³?½ rO?¼«dЫ ÊU?ý—b?Ä b?½œ“Åv “UÐd?Ý Ë« tÐ Êœ—ˬ ÊU?1« “« t v?O?Ž ÊUH?U??ÈU¼—U? fÄ b?O²??¼ rO¼«d?Ы Ê«b?½“d U?L?ý dÖ«ò ∫t²?ýu?½ UM?Šu?¹ ÆbýU?ÐÅv ⁄Ë—œ —b?Ä t XÝ«Èd?~?¹œ —u? tÐ t XÝ« fu??Ä U?¹d?E?½ ÊU?L??¼ Ë« U?¹d?E?½ Ë åÆÆÆb?O?¼œ ÂU??$« «— rO?¼«d?Ы—UOÐ ÈU?¼ X« —bÄ U𠜗ˬ ÊU?1« bO« tÐ ÈbO?«U½ —œ Ë«ò ∫t XÝ« t²ýu?½ fuÄ Ábý —U?Nþ«t bO?¼U?Ö¬ fÄ Æ©±∏∫¥ÅÂË—® åœu?Ð b¼«u?š 5?M?Ç uð X¹—– t? bý t²?H?Ö tâ?½¬ V?ŠdÐ ¨œu?ýÆ©∑∫≥Åöſ® bM²¼ rO¼«dЫ Ê«b½“d ÊU1« q¼«Æåb¹œ b¼«u½ bЫ tÐ Uð «— u bM kHŠ «d Âö v dÖ«ò ∫œd bM¼«u½ ’Uý« s¹«v½U?Öb?½“ È«d?Ð Á—U??ÐËœ œ—ˬ ÊU?1« fd?¼ t œd?? d?O?³?F??ð 5?M?Ç v²???¹U?Ð «— —U?³??Ž s¹« t²?³?«Æbý b¼«uš Áb½“ Ê«œËUłÁb½“ t d¼ Ë œœdÖ Áb½“ býUÐ Áœd dÖ« œ—ˬ ÊU1« s tÐ t d¼ r²¼ UOŠ Ë XUO sòÆ©≤∂≠≤µ∫±±® åøvM?Åv —ËU?Ð «— s¹« U?¹¬ ¨œd? b??¼«u??½ b?Ы tÐ U?𠜗ˬ ÊU??1« s tÐ Ë œu?ÐÂ√uð ¯d? U?Ð ⁄Ë—œ tÅÊU?M?Ç b?M?ýU?ÐÅv Â√u?ð v½U?Öb?½“ Ë XI?O?IŠ œu?ýÅv t?EŠö? tÅÈ—u?ÞÅtÐÆXÝ««d “Ë— t s¹« d?Ð œd ÈœU?ý rO¼«d?Ы UL?ý —bÄ ÆÆÆ°r¼ Ê«d?³UO?Ä Ë °XÝ« Áœd r?O¼«d?Ы vËb?u?ð t vU?~?M??¼ XÝ« rO?¼«d?Ы ÈœU?ý tÐ Á—U??ý« —U?³?Ž s¹« ¨b?¹œd?Ö ÊU??œU?ý Ë b?¹œ Ë b?M?O?³??ÐË« bO« Ë —U?E²½« Æ©∂∫≤± ¨±∑∫±∑Åb?OÄ® b¹œ «— œu?Ð Ábý Áœ«œ Áb?ŽË t Èb½“d vM?F¹ ‚U×?Ý«ÆœuÐ «b?š v¹«Ëd?½U?d “Ë— Êb?O?Ý— «d? U?O?Ž Êb?¬ «d¹“ XU?¹ oI?% U??OŽ —œ œu?Žu? `O? tÐvUÐ ÊU“ ÁœËb×? —œ Ë v½ULł q¹U? `DÝ —œ «d?¹“ b½œdÅv/ „—œ «— vMF? s¹« ÊUHU?tРΫœb− Ë Áœ«œ —«d? ÊU“ È«—ËU? —œ «— œuš lÞU? È—U²?HÖ UÐ U?O?Ž t vð—u —œ b?½b½U?ÅvÆår²¼ s b¹¬ œułË tÐ rO¼«dЫ t ʬ “« gOÄò ∫œuÐ Áœ«œ v½«œËUł Ë ÈbЫ ÂU½ œuš∫b½œdÅv ‰«R?Ý t v½U? tÐ U?LK s?¹« UÐ `O? ÆœuÐ sýË— ÊU?OÐ s¹« e?O¬d?H È t³?MłœuÐ t²?¹Uý Ë œu³?½ qL% qÐU? ÊU½¬ È«dÐ ‰«R?Ý s¹« Ë œuÐ Áœ«œ aÝU?Ä åøv²¼ v? tÇ fÄòbMM —U?~M?Ý «— Ë« Uð bM?²ý«œdÐ U¼ @?MÝ ÁUÖ Ê¬ò bM?½UÝdÐ «“U?− tÐ «— dH? s¹« È ÁbM¹u?ÖÆåXdÐ 5MÇ r¼ Ë bý ÊËdOÐ b³F “« t²ýcÖ ÊU½¬ ÊUO “« Ë XšUÝ vH «— œuš UOŽ U«øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 219

rO½«uÐ «— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½©±±≠±∫∏ UMŠu¹® —UU½“ Ê“ ≠±µœU?¹ tÐ «— U?u? ÈU??¼Åt²?ýu?½ ¨‘—U?~??½ p³?Ý Ë VU?D? d??E?½ “« —U?U?½“ Ê“ tÐ ◊u??Ðd? X¹«Ë——uEM Âu?Ý qO$« Ëeł X¹«Ë— s¹« v1b? ÈU¼Åt²ýu½ XÝœ “« v?CFÐ —œ XIO?IŠ —œ Ë œ—ˬÅv“« dOſ Èd~¹œ qB? —œ vË b½œuÐ Áœ—ˬ f¹b ÈU?MŠu¹ qO$« —œ «— ʬ d~?¹œ všdÐ —œ Ë ÁbýdÝUðd?Ý —œ œuýÅv tEŠö t È—u?Þ tÐ vN~?½«Ë ÆœuÐ Ábý —u?EM rO?½«ušÅv Êu?M« t vKB?s¹« t XÝ« s¹« q¦ Ë œ—«œ t«œ« vKBH Ë ◊u?³ Õdý UM?Šu¹ qO$« r²A¼ Ë r²H?¼ ÈU¼ qBÆXÝ« Áœu/ lD «— —uc VUD ÂU~M¼ÅtÐU½ Ë luÅvÐ X¹«Ë—«d?¹“ œ“«b?½« v²?H?~??ý tÐ «— U? v²??¹U??³?½ X¹«Ë— s¹« q×? œ—u? —œ ÊU??M?O?L?Þ« Âb?Ž Ë b??¹œd?ð“« v¹U¼ÅÁb?¹e?Öd?Ð b?½u?ý s¹Ëb?ð Ë t²?ýu?½ vF?D? —u?Þ tÐ U? ÈU¼ qO?$« tÅs?¹« “« q³? rO?½«œÅvqO$« Ëeł U¼bFÐ Ë ÁœuÐ U¼ ʬ È tKLł “« r¼ X¹«Ë— s¹« Ë t²ý«œ œułË UOŽ ÈU¼—U Ë ÊUMÝËeł qO?$« ÈU?¼ XL?? d?¹U?Ý q¦? e?O?½ XL?? s¹« ¨‰U?Š d?¼ tÐ ÆXÝ« Áb?¹œd?Ö —u?EM? U?M?Šu?¹tÐ X³???½ U???O??Ž t È—U??²?— U??Ð X¹«Ë— œU??H? v?N?~??½«Ë Æb??¹¬Åv —U?L??ýÅtÐ ”b??I? ÈU??¼Åt²??ýu?½Æœ—«œ v~M¼¬År¼ ÎöU t²ý«œ Ê«—UÅÁUMÖdO?~²?Ýœ U?½“ œuN?A Âd?ł ‰U?Š —œ t «— v½“ U?O?Ž ÊUM?Lýœ t XÝ« —«d? s¹b?Ð tF«Ë Õd?ý—U?~?M?Ý «— Ë« œu?N?¹ X?F?¹d?ý o³?Þ v²??¹U?Ð U?¹¬ b?M?M?Åv ‰«R?Ý Ë Áœ—ˬ Ë« œe?½ tÐ b?½œu?Ð Áœd?œuN?¹ XF¹d?ý dЫd?Ð «d¹“ b?½œuÐ Áœd?²?Ö Ë« d?ЫdÐ —œ v«œ U?O?Ž ÊUH?U? ‰«R?Ý s¹« UÐ øb?M¹U?/ÁbA½ `¹dBð —u?²Ýœ s¹« —œ Ë XA b¹U?Ð «— —UU½“ Ê“ Ë œd ©≤¥≠≤≤∫≤≤ÅY𠪱∞∫≤∞ÅËô®vdÞ “« ÆXÝ« ÁœuÐ ÊU?¹œuN¹ v?uLF? rÝ— Êœd —U?~M?Ý vË b½uý «b?Ž« Èu×?½ tÇ tÐ XÝ«ÁœdJ½ dOO?Gð œuN¹ XF¹d?ý tÇdÖ Ë œuÐ Ábý vËd?² Ë tMN rÝ— Ê«—U?U½“ «bŽ« UO?Ž ÊU“ —œt œuÐ s¹« “« —U³Ž b½œuÐ Áœd²?Ö UOŽ È«dÐ t v«œ ÊuM« b?½œdÅv/ «dł« «— ʬ ÎöLŽ œuЫ— t⽬ —u s¹« —œ ¨œuÐ 5?MÇ r¼ ÎôUL²?Š« Ë bMMJ?½ «dł« «— XF¹dý XH?ÖÅv UOŽ tÇÅÊU?MÇd¹U?G? œu?N?¹ XF?¹d?ý U?Ð oŠ s¹« Ë œd?Åv q?¹b?³ð Êu?½U? Ë oŠ t?Ð œu?Ð Ábý œU?Ž Ë r?Ý— tË g½“d?Ý ‚öš« vU?M? qL?Ž d??Ыd?Ð —œ «— Ë« ÷U?L?ſ« Ë Xýc?Ö b?M?²???½«u?ðÅv ÎU?M?L?{ ÆXý«œÆbM¹U/ g¼uJ½r¼ Ë Áœ«b½ ‰«R?Ý s¹« tÐ vÝU?Ä Èd~?¹œ —UO??Ð œ—«u q¦? g½UH?U? ‰«RÝ d?Ыd?Ð —œ U?OŽrÝ— vÞu?D?š b?³?F? 5?“ ÈË— d?Ð b?ýU?ÐÅv œu?š ÈU?¼ÅtA?¹b?½« Ë —U?J?« —œ ‚d?ſ t v? Êu?ÇË Áœd —«d« g½UMLýœ Æœ—«b½ vNłu𠜗cÖÅv g«dÞ« —œ tÇ Ê¬ tÐ œ«œÅv ÊUA½ Ë ÁœdÅvÁb¬—œ q¦*«Å»d{ —u tÐ t œ«œ vÝUÄ ÊU?½¬ tÐ UOŽ ÁUÖ Ê¬ Æb½œd? —«dJð «— œuš ‰«RÝ5Ë« ÁœdJ?½ v¼UMÖ e?Öd¼ t UL?ý ÊUO “« v?ò ∫XÝ« ÁbOÝ— U? tÐ U¼ Êd Xýc?Ö “« fÄ Ëd?¹U??Ý U??Ð Áœd?Åv o?O?³??D??ð XO??F?{Ë U??Ð ÎöU?? t t¹U??M?? s¹« åÆœ“«b??M?O??Ð Ë« Èu??Ý tÐ «— @M??Ý≤≤∞

Page 220

≤≤±ÆÆÆ œuA?½ rJŠ U?Lý d?Ð Uð b?OM?J rJ?Šò ∫XÝ« t²H?Ö tÅÊUM?Ç XÝ« @M¼¬År?¼ œU²?Ý« ÈU¼Åt²?HÖdÐ U?ð bO?MJ?½ È—Ë«œò ©≤≠±∫∑ÅX® ÆåœuL?O?Ä bM?¼«uš U?Lý È«d?Ð bO?zUL?O?Ä t È«Åt½UL?OÄ Ê«b?ÐÆÆÆvÐuÇ dOð Ë ÁU dÄ Ÿu{u Ádš_UÐ Ë ©≥∑∫∂Åu® å ÆÆÆ œuA½ È—Ë«œ ULýœd?Åv rÝ— 5??“ ÈË— d??Ð vÞu?D??š ÊU??M?Ç r¼ d??~??¹œ —U?Ð U????O?Ž ÊU??M???Ý s¹« È«œ« “« fÄuJ?Ý U??O?Ž ÊU?M??Ý vÄ —œ Æb?½œu?³?½ U?ł ʬ —œ b?½œu?Ð Áœd? ‰«R?Ý t v½U?? v¹u?Ö tÅÊU?M?Ç«— U?ł ʬ t−?M?Ä „u?½ U?Ð Ë v«—¬ tÐ Èd?~?¹œ “« fÄ vJ?¹ Ë« ÊU?H?U?? Ë b?¬ œu?łËÅtÐ vM?O?~?M?ÝpýöÐ «d¹“ b?½œU²?« Á«— tÐ åb?½œuÐ d?ðÅs t? ÊU½¬ ‰Ë«ò Ë b?M²?— œu?š —U vÄ Ë Áœd? „dðvMOÐÅsýË— Ë ‘u¼ ÷dF —œ «— œuš v²¹U³½ b½bý tłu?² Ê«d~¹œ “« dðœË“ U¹ Ë ÁœuÐ —UUDšÆbM¼œ —«d œd s¹«U¹¬ øb?½bý U?−? uð ÊU?O?Žb Ê“ È«ò ∫XH?Ö Ê“ ʬ tÐ »U?Dš Ë Áœd? bM?K?Ð dÝ U??OŽ fá?Ý∫XHÖ ËbÐ UOŽ Ë åœdJ½ ÂuJ× U¬ È« fÅêO¼ò ∫œ«œ aÝUÄ Ê“ åøœ«b½ «u² uð dÐ f êO¼—œ Ë XÝ« sýË— ÎöU ÊUMÝ s¹« ÂuNH? å°sJ ÁUMÖ d~¹œ ËdÐ ¨r¼œÅv/ «u²? uð dÐ eO½ sòË Õu{Ë tÐ ÁU?M?Ö tJ?K?Ð œ—«b½ œu?łË U?D?š Ë ÁUM?Ö tÐ X³??½ v²?I«u? Ë Xýc?Ö t½u?ÖÅêO?¼ U?¼ ʬd?~?¹œ —U?Ð Ë XÝ« XI?H?ý Ë rŠd?ð “« s?Ý U?ł s¹« —œ vË XÝ« Áb?ý Âu?J??×? Ë œËœd? vM?ýË——œ fÅêO?¼ Æb?½œd?Åv —u?B?ð åd?²??Öœ«œ Ë d?Öœ«œò «— œu?š t XÝ« v½U?? U?Ð v¹u?łÅÁe?O?²?ÝbM?¼«uš «b?š u?JK? œ—«Ë UL?ý “« gO?Ä U¼ÅtA?ŠU? Ë Ê«dO?Ö ÃUÐò X?O?½ dÖœ«œ b?½Ë«b?š dЫd?ÐË åb?M?²???¼ Èd?Ð œu?š È«u??I?ð Ë b?¼“ t?Ð Êb?O?U??Ð Ë d?³?J??ðò “« ÊU?½¬ «d?¹“ ©≥±∫≤±ÅX® åÆb??ýÆ©Dodd rK tЮ åÆb½dðÅÁœU¬ pýeÄ ÈU¼“—b½« ÊbOMý È«dÐ s¹«dÐUMÐòœuš dÄ «bš «d¹“ò ÆÁœd —«cÖ«Ë Ë« tÐ —b?Ä t XÝ« v²¹—uQ bO¹Qð tL?¼ “« dðôUÐ Ádš_UÐåb?ÐU?¹ U??$ ÊU?N??ł Ë« È tK??O?ÝË tÐ U??ð tJ?K??Ð b?M?? È—Ë«œ ÊU?N??ł d?Ð U??ð œU?²??Ýd?H??½ ÊU?N??ł —œ «—Æ©±∑∫≥Åu¹®UN½¬ VJðd t «— g¹uš ÈU?¼dOBIð vUL?ðò ∫œuÐ t²HÖ ‰UO?eŠ »U² —œ «bš gOÄ U?NðbÈ« t «d?¹“ Æb?O??M? œU??−?¹« œu??š È«d?Ð È«ÅÁ“U?ð ÕË— Ë Á“U??𠉜 Ë b?¹“«b??½« —Ëœ œu?š “« b??¹« Áb?ýt f ʬ ¯d? “« s ∫b??¹u?Ö v Áu??N?¹ b??½Ë«b?š «d??¹“ øb?¹d??O?0 tÇ È«d??Ð qO?z«d??Ý« Ê«b?½U??šÁu?N??¹ b??½Ë«b?š ∫u??~??Ð s¹« tÐ Æb??O?½U?? Áb??½“ Áœu?/ XA??Ö“U??Ð fÄ ÆrýU??ÐÅv/ —Ëd??? œd??O??Åvt ©r²¼ ‘uš® tJKÐ r²O½ ‘uš d¹dý œd Êœd “« s t r Âœuš UOŠ tÐò ∫b¹UdÅv«d?Ç «d??¹“ b?O??¹U?/ XA??Ö“U??Ð g¹u?š b??Ð ÈU?¼Åo?¹d?Þ “« °b??¹U?/ XA??Ö“U??Ð œu?š o¹d??Þ “« d?¹d??ýÆ©±±∫≥≥ ¨≥≤≠≥±∫±∏® åøb¹dO0©¥±≠±∫π UMŠu¹® œ«“Å—œU —u X¹«Ë— ≠±∂¨.“«œdá?Ð XÝ« v?Öb½“ Ë X?dŠ “« —U?ýd?Ý t X¹«Ë— U?O?¹e?ł tÐ t ʬ ÊËb?Ð U?ł s¹« —œÆrOÐU¹—œ «— ʬ ÂuNH Ë UMF oLŽ œd rO¼«uš vFÝøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 221

rO½«uÐ «— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½≤∂≠≤≤∫∏ fd qO$« —œ Ë b½«ÅÁœd? X¹«Ë— «— ÊU¹UMO?ÐU½ ÈUHý eO?½ d~¹œ Ê«—U~?½ÅqO$«ÊU1« ÈËdA?OÄ d?Ð È«ÅÁ—Uý« Ë “«— XÝ« sJ2 t Áb?ý X¹«Ë— v¹UM?OÐU?½ hý v−¹—b?ð ÈUH?ýÁbý Áb?O?U?½ v¹U?M?ýË— Ë —u?½ qO?$« È Áb?M?¹u?½ t U?M?Šu?¹ d?E?½ “« vË Æb?ýU?Ð U?O?Ž Ê«œd?ÖU?ý—«d? È«ÅtK?O?ÝË «— œ«“Å—œU? —u? ÈU?H?ý Ϋd?¼U?þ Ë XÝ« sýË— —U?O??Ð åt½U?A?½ò Ë “«— s?¹« ¨XÝ«ÈUHý tÐ t ʬ “« gO?Ä UO?Ž Æb¼œ ÊUA?½ ÊU1« Ë 5¹¬ Á—U?Зœ «— œuš b?¹UIŽ Ë U?¹dE½ U?ð Áœ«œË år²?¼ U?O?½œ v¹U?MýË— Ë —u?½ sò ∫XÝ« Áœd? ÊU?O?Ð «— œu?š qLŽ ÈU?M?F? b?¹U/ «b?« U?M?O?ÐU½Ë —u½ Âœd? t XÝ« s¹« tÐ Á—U?ý« ¨t²?U?¹ XÝœ v¹U?MýË— tÐ t? œ«“Å—œU È—u? ÈU?H?ý È t½UA?½—u?²??Ýœ tÐ t ʬ “« fÄ œ«“Å—œU?? —u? Æœd?? b?M??¼«u?š XU??¹—œ «— ©`O???® Ë« vM??F?¹ v?¹U?M??ýË—vM?ýË— Ë —u?½ Z¹—b?ð tÐ Ë XU?¹ U?H?ý œu?š v½U?L??ł È—u? “« œ«œ u?ýËÅX?ý «— œu?š b?½Ë«b?šÈU²L?¼ÅvÐ È ÁœU²?Ýd b?M½U t?Ð ©±∑® XšUMý Èd?³L?GO?Ä Ê«uMŽ t?Ð «— UO?Ž Ë« ÆXU¹ «— v½Ë—œÆ©≥∑≠≥µ® b¬ —œ .dJ?ð Ë rOE?Fð ‰UŠ tÐ Ë« d?ЫdÐ —œ Ë åÊU?½« d?Äò ÊuÇ r¼ Ë ©≥≤® «b?šÆXÝ« v¹UMýË— UÐ XÒ¹b{ ÁUMÖ “—UÐ t½UA½ t bý d²AOÐ UOŽ ÊU³O— Ë ÊUMLýœ È—u fJŽdÐÂU$« ·b¼ ÊËbÐ t X?O½ È«ÅÁœUF?«Å‚u qLŽ U?OŽ ÈU?¼ t½UA½ “« p¹ êO?¼ X½«œ b¹U?ШU²?® d?OE?½ qO?łU½« —œ U?²?Š Æb?M¼œ ÂU?$« b?M²??½«uðÅv 5?ſË—œ Ê«d?³?UO?Ä tJ?½UM?Ç ¨b?ýUÐ Áb?ýd¼ “« —u?EM? UM?Šu¹ qO?$« —œ vË Æb½—«œ v?½UŠË— v¹U?MF? U¼ÅÁe?−F? “« p¹ d¼ ©U?u? Ë fdÁUM?Ö tłË êO?¼ tÐ v¹U?M?O?ÐU?½ s¹« È tA?¹— Ë qO?œ œ—u s?¹« —œ t ÊUM?Ç Áb?ý Áœ«œ `O?{u?ð t½U?A?½Æåœuý vK−² «bš ‰ULŽ« t XÝ« s¹« È«dÐò tJKÐ Áœu³½Ábý Áb¹d¬ eOÇ d¼ “« q³ t v¹U?MýË— Ë —u½ ÊUL¼ ¨år²¼ rUŽ —u?½ sò ∫b¹uÖ v UOŽpUÝ vJ¹—Uð —œ t vuò ∫œuÐ Áœd ÂöŽ« d³UOÄ ÈUOFý« t v¹UMýË— Ë —u½ Æ©≤∫±bOĮŜuЫbš U?Ð v¹U?M?ýË— Ë —u?½ s¹« åXL?J?Šò »U²? —œ Ë ©±∫π® åb?¹œ b?M?¼«u?š vLO?E?Ž —u?½ b?½œu?Ы— åtLKò v¹U?MýË— s¹« —œ œu?š qO$« È tbI? —œ UM?Šu¹ Ádš_U?Ð Æ©≤∂∫∑® XÝ« Ábý vJ?¹Æ©±∞≠µ∫±® XÝ« œd³½ —œ vJ¹—Uð Ë XLKþ UÐ t Áb¹œÎUMO?Ž Ábý t²?ýu½ åvzu?ÐËœò rK tÐ t «— åqO?$« dðUœò ∏∂ Á—U?Lý “« È«ÅtF?D U?ł s¹« —œ∫rOMÅv qI½dO?Ö—œ U È—U?~²?Ý— Ë U$ tŁœU?Š —œ t XÝ« `O? È«b? .uM?ýÅv tÇ Ê¬ Uł s?¹« —œòU?Ð t v³?ý ¨Vý U?Ð “Ë— Á“—U?³? —œ ¨v?¹U?M?ýË— Ë —u?½ b?{ d?Ð vJ?¹—U?ð Ë X?L?K?þ œd?³?½ —œ ¨Áb?ý—œ ¨©≥∞∫±≥u¹® œd „dð «— ÂUý s¹dš¬ È Ád?HÝ «œuN¹ t vFu? bOÝ— «d vJ¹—U?ð Ë XLKþ«— ʬ X½«œÅv vÐuš tÐ b¼œ ÂU$« v¹UMýË— Ë —u½ —œ vKLŽ XÝ«ušÅv UOŽ t v½U“ ÊUL¼dÐ VOK Ë U¼Åt−MJ?ý Ë V¹UB ¨tE( ÊUL¼ “« Ë œd?Ð bM¼«uš —U tÐ Ë« œuš XOu?J× È«dÐÈ—u ÆbýÅv Áœd?²?Ö œuÐ t²?Ð«Ë Ë« tÐ t v? d¼ d?Ð ¨t¹UÝ s¹« Ë œu?Ð ÁbM?J« t¹U?Ý Ë« ÈË—Ë b²«Åv Ë« ÈUÄ tÐ Ë bM?ÅvÅ rOEFð Ë« dЫd?Ð —œ ¨œ—ˬ v ÊU1« t vUŠ —œ œuÐ t²U?¹ UHý t≤≤≤

Page 222

≤≤≥UM?Šu?¹ qO?$« “« qB? s¹« —œ t vM?ýË— Ë —u?½ XH?Ö b?¹U?Ð Æœu?ýÅv rO?N?Ý Ë« XM?×? Ë !— —œ“« Ë bM?Åv X¹«b¼ vJ?¹—U?ð Ë XLK?þ ÊUO? —œ «— ÊUÖb?½—ˬ ÊU?1« t XÝ« È—u½ b?Aš—œÅvœuš —uCŠ UÐ jI? t È—u½ Æœ“UÝÅv sýË— «— ÊUO?œ¬ ‰ULŽ« XIO?IŠ Ë U ÈU¼ ‰œ d?~¹œ ÈuÝåÆXÝ« Áb¬ UO½œ s¹« tÐ ÊU½« dÄÅʬÅdÞUšÅtÐÅtÅÈd«ÅËÅb¼œÅvÅÂU$«Å«—ÅeOLðÅËÅhOAðÅqLŽqzU q?LŽ s¹« U?Ð t XÝ« v?CO?F?³?ð ÈU?¹u?Ö vMýË— t?Ð X¹«Ë— s¹« ÊU?¹UÄ —œ `?O? ÊU?M??Ýt²?U??¹ U?H??ý t È—u?? Ë ¨b?M??M?O??³?Ð b??½b??¹œÅv/ t ÊU?½¬ e??O??Ç d?¼ “« q³?? U?ð X?Ý« Áb?¬ Ë« Áb??ýt Èœ«d« tJKÐ b?½bM“UO?½ t Èœ«d« jI t½ bM?²¼ åÊUM?OJòÅU?¼ ʬÆXÝ« ÊU½¬ ÈÅÁbM?¹U/XÝ«u?š—œ v²??L?Šd? Ë n?D? U?²??Š t U?ł Ê«b??Ð U?ð ªb??½—«b?½ È—U?E??²?½« Ë U??Žœ« Ë t²?ý«œ vM??ðËd?“« t v ¨Áœu?/ X¹«Ë— U?M?Šu?¹ t v¹U?¼ÅÁe−?F? —œ œu?ýÅv tE?Šö t È—u?Þ tÐ ÆbM?M?Åv/—U?J??²??Ы t?Ð v¹U??¼— Ë U??$ ‰U??L??Ž« tJ??K??Ð ¨Áœu??Ð Áœd??J??½ U??{U??I??ð «— ʬ Áb??ý b??M??ÅÁd??N??Ð U??¼ÅʬœU??¹d?? U???×??¹—« —œ t v?½U???? q?¦?? œ«“Å—œU??Å—u??? t ÊU??M???Ç ÆXÝ« Áb??ý ÂU???$« Áb??M??¼œÅU???$¨Áb?ý ‰Ëc??³?? Ë« tÐ t v²??L??Šd?? Ë nD?? tJ??K??Ð XÝ« Áœd??J?½ v?¹U?{U??I??ð e??Öd??¼ b??½œ—ˬÅvd?ÐÆXÝ« ÁœuÐ ÊU?~¹«— t?Ð tL¼ ¨XÝ« v½U?L?ł v¹U?M?OÐ —b? “« dðôU?Ð t ÊU?1« nD ÎÎU?u?B?b¼«u??Ð v×O?{u?ð t s¹« ÊËbÐ œU?²?Ýd U?Šu?KO?Ý ÷u?Š tÐ u?ýÅËÅXý È«d?Ð «— Ë« U?O?Ž v²?Ëʬ Z¹U??²??½ “« t? s¹« ÊËb??Ð XÝ« Áœ«œ Œ— v?U??H??ð« t?Ç b??½b??O???Ýd??ÄÅv Ë« “« v²???Ë Ë b??ý t½«Ë—«— U??O?Ž V½U?ł d?²?A?O?Ð t? Z¹—b?ð tÐ Ë œ«œÅv aÝU?Ä sýË— Ë `¹d?? b?¼œ Á«— œu?š tÐ vA?¹u?A?ðgO?Ä b?M? v qL?Ž v²?Ý«— tÐ t v??ò ∫b?ýÅv d?²?A?O?Ð Ë« v½Ë—œ v¹U?M?ýË— Ë —u?½ Xd?ÖÅvÆ©≤±∫≥u¹® åXÝ« Ábý Áœd «bš —œ t œuý «b¹u¼ Ë« ‰ULŽ« t ʬ Uð b¹¬Åv vMýË—t v½U Uð «ÅÁb¬ s ∫XÝ« t²HÖ t v¹Uł —œ Xd¹c?Ä Ê«uðÅv dðÅqJA «— —U³Ž s¹« ÂËœ gÐd³UOÄ t vU?~M¼ ©±π≠π∫∂® Ábý t²dÖ d?³UOÄ ÈUO?Fý« »U² “« Ÿu{u? s¹« Æåb½uý UMO?ÐU½ bMMO?³ÐÅvÊUA¹« ÈU¼Å‘uÖ ¨“UÝ tÐd «— Âu s¹« ‰œò ∫bM²d¹cá?½ ÊU½¬ Ë b¼œ —«bA¼ Âu tÐ XU¹ X¹—uÏU —uc«bš rO¹u~Ð b¹UÐ Áb?¬ rOKý—Ë« ”bIÅ»U²? —œ t —uÞ ÊUL¼ U¹¬ åÆbM³?Ð «— ÊUA¹« ÊULAÇ Ë U?/ 5~MÝÊUM??Ý ÂU?Lð ¨t?L¼ s¹« U?Ð ÆX?O?½ vJ?ý øXÝ« Áœd?Åv vM?OÐÅgO?Ä vË t²?Ý«u?šÅv/ «— r¼U?H?ð Âb?Ž s¹«ªπ∫∏u??Å ª±≤∫¥d??Å ª±µ≠±≥∫±≥ X® ∫XÝ« Áb???¬ Ê«—U??~??½ÅqO??$« v?½U??½u??¹ È t?????½ —œ t v¹«Ë—U??½v¹u?Ö Æb??½—«œ ‘e?O??~?½« Ë p?¹d?% t³??M??ł ©≤∑≠≤∂∫≤∏ Ÿ«® XÝ« t²?ýu??½ fu??Ä tÇ Ê¬ U?¹ ©¥∞∫±≤u??¹ÅbOÝUMýÅv/ «bš È ÁœU²Ýd? Ê«uMŽ tÐ «— UOŽ dÖ« Æœuý »U?²½« ·dÞ p¹ t b½“UÝ —u³?− bM¼«ušÅv—u °t½ ørO?²?¼ UM?OÐU?½ Ë —u? U fÄ b?OÝd?ÄÅv Æœd b?O?¼«u?½ „—œ XÝ« Ábý t²?HÖ t?⽬ “« e?OÇ êO?¼«— Ë« vË årO½«œÅvò ∫bO?¹uÖ v t U?Lý ÆbM?OÐÅv/ ÈeO?Ç ÊU²?œ vJ¹—Uð Ë XL?Kþ V³?Ý tÐ vË bO²?O½ÆåXÝ« Áb¬ U− “« rO½«œÅv/ò ∫bO¹uÖ v Ë t²d¹cá½ XÝ« —u½ Ë tLK tøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 223

rO½«uÐ «— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½©≤±≠±∫±∞UMŠu¹® ÊU³ý Ë —œ ≠±∑dO?E½ qO?łU?½« ÈU¼ X¹«Ë— q?¦ Áb?ý d– U?M?Šu¹ qO?$« —œ t ÊU?³ý Ë —œ vK?O?¦L?ð X¹«Ë— ËœuJK tÐ «— U t v? tÐ U¼ X¹«Ë— s¹« —œ tJKÐ X?O½ «bš uJ?K Ë v¹«Ëd½Ud? tÐ ◊uÐdÆXÝ« Ábý tłuð bMÅv Èd³¼— «bšU¼ ʬ Uð b½œd?áÝÅv vEU×? tÐ Vý ÂU~M¼ tÐ «— œu?š ÈU¼ÅtKÖ ÊU½U?³ý 5D?K —œ ÎôuL?FÁUÖ«dÇ tÐ Ë t²ý«œdÐ «— œuš Ê«b?MHÝuÖ Uð b¬Åv v½U?³ý d¼ œ«bUÐ Ë bM? È—«bN~½ qſ¬ —œ «—tÐ bM?²šU?MýÅv «— Ë« È«b? t U?¼ ʬ Ë œdÅv «b? «— Ê«bM?HÝu?Ö ¨ÊU?³ý XË s¹« —œ Æœd?³Ð«— —œ t Èœ“œ U¹ b?M?²?šU?M?ýÅv/ t v? ‰U?³?½œ tÐ e?Öd¼ Ê«b?M?H?Ýu?Ö s¹« Æb?M?²?—Åv Ë« ‰U?³½œÆbM²—Åv/ œuÐ Ábý œ—«Ë Ë t²Jý—œÈœöO?? ‰Ë« È Áb??Ý —œ t t?O??U??D??½« q¼« f¹b??? ”u??O??ðU??M??~???¹« ¨‰u??Ý— ÈU??M??Šu??¹ “« fÄÈ—œ `O?ò ∫œu?Ð t²?H?Ö 5?M?Ç b?¼œ ÊUA?½ «— U?M?Šu?¹ U?L?O?KF?ð È tM?«œ t s¹« È«d?Ð X?¹“ÅvÊôuÝ— Ë Ê«d?³?UO?Ä ¨»u?IF?¹ ¨‚U?×Ý« ¨rO?¼«d?Ы —œ s¹« “« Ë bM?Åv v¹U?LM?¼«— —b?Ä tÐ t XÝ«dB×M È—œ tJKÐ XO?½ —œ p¹ ÊuÇ r¼ jI `O t Áœ«œ `O{uð fáÝ åÆb?½—cÖÅv UOKf êO¼ò ∫XÝ« œd? tÐ d?B×?M v¼«— Ë Áœu?³?½ UN?¼«— “« vJ?¹ ÏteM? tÐ 5?Mâ?L¼ ÆXÝ« œd? tÐÆåb¹¬Åv/ —bÄ œe½ s È tKOÝË tÐ ełÈuÝ tÐ œd tÐ d?B×?M Á«— Ê«uM?Ž tÐ ÎÎU×?¹d «— `O? ÈU?OŽ d?Ö« t XO?½ UMF? Ê«bÐ s¹«`O ÈUOŽ “« ÎU«e« bÝ—Åv —bÄ tÐ t v¹U¼ Á«— È tL?¼ tJKÐ œ—«b½ œułË U$ .d¹cá½ —bÄÆbMÝUMA½ «— Ë« dÖ« U²Š œ—cÖÅvbM?²?O?½ Ê«d³?U?OÄ —u?E?M t²?³?« Æb½«ÅÁœu?Ð åÊU½e?¼«— Ë Ê«œ“œò b?½«ÅÁb¬ Ë« “« gO?Ä t ÊU?½¬Ë ”«œu¾ð ÊuÇ v½U Ë« —uEM tJKÐ ¨XÝ« Áœd È—«bdÞ Ë È—Ë¬œU¹ ÊU½¬ “« ÎU1«œ UOŽ «d¹“t b½œuÐ t²?O~½«dÐ «— v½Uœd? Ë bM²?¼ œuŽu `O? b½œuÐ vŽb t b?M²¼ vK?OKł È«œuN?¹Æ©ÈbFÐ ÈU¼Åt¹¬ Ë ≥∂∫µŸ«® XÝ« Ábý œU¹ ÊôuÝ— ‰ULŽ« —œ ÊU½¬ “«¨b?½œ“œÅvò ÊU??½¬ Æb?M??M?Åv È—«œd??ÐÅÁd?N??Ð œu?š lH??½ tÐ Ê«b?M??H?Ýu??Ö “« 5?ſË—œ Ê«d??³?U??O?ÄvÖb½“ ¨bA?³?Ð ÊUł ¨b?¼bÐ U?ð XÝ« Áb¬ U?O?Ž t vð—u —œ ¨åb?MMÅv Ê«d?¹Ë Ë bM?AÅvÆb¼bÐ »UŠÅvÐ Ë —ULýÅvÐ «— U¼ s¹« È tL¼ Ë bM UDŽ «— œuš v¹«bš UOŠ Ë v½U½«ÊU³ý«— d¹u?Bð s¹« U?¼—U?Ð Ê«d³?UO?Ä ÆXÝU?Mý¬ È«ÅÁd?NÇ U?O?Ž ÊU?Öb½u?Mý d?E?½ —œ ÊUÄu?Ç ÈUL?O?Ýs¹« t ʬ U¹ Ë ©¥≠≥∫≤≥Å—«® b?½«ÅÁœdÐ —U? tÐ œ—UL?ÖÅv œuš Âu? dÐ «b?š t v½U? È Á—U?Зœ≤≤¥

Page 224

≤≤µb?¼«u?š «— œu?š È tK??Ö v½U?Äu?Ç b??M?½U? tÐò ∫b??½«ÅÁœ«œ X³??½ XO??¼u?« ÂU?I?? Ë «b?š tÐ «— Ê«u?M??ŽÆÆÆœd r¼«uš X³«d +«bMH?ÝuÖ “« s ∫b¹uÖÅv 5MÇ b?½Ë«bš Æ©±±∫¥∞‘«® åÆÆÆbO½«dÇÁbý ÕËd?− t ʬ Ë ÆÆÆX— r¼«u?š ÁbA?LÖ b?MH?Ýu?Ö vÄ —œ Ë ÆÆÆbO?½«dÇ r¼«u?š «— UN?½¬ œušÆ©±∂≠±±∫≥¥‚eŠ® åœd r¼«uš ÈbMÐ rš“ býUЗœ t²šU?Ý fJF?M «— v³?½ ‰UO?eŠ ÊU?M?Ý qB? s¹« —œ ‰uÝ— ÈU?MŠu?¹ t b¹U?/Åv 5?MÇœu?š tL?F?Þ «— U?N?½¬ Ê«b?M?H?Ýu?Ö “« ŸU??œ ÷u?Ž tÐ t b?M?Åv g½“d?Ý «— b?Ð ÊU?½U??³?ý t v¹U?łuJ?O½ ÊU?³?ý XÝ« t²H?Ö Ë t²?— dð«d? t²?ý«cÖ ÊU?½U?³ý È Áb?NŽ d?Ð t vA?I½ —œ vË Æb?½“U?ÝÅv«— Ê«bMHÝuÖ dD?š ÂU~M¼ tÐ å—Ëœeò t ʬ ‰UŠ Ë b?¼œÅv g½«bMHÝuÖ d?ÞUš tÐ «— œuš ÊUłXÝËœ «— U¼ ʬ «d?¹“ bM?Åv «b? «— œuš Ê«b?M?HÝu?Ö “« ŸUœ È«d?Ð u?JO?½ ÊU³?ý Æb?¹U/Åv U?¼—t²??O¬ r?¼ —œ tO?{d? Ëœ d?¼ øXÝ«b?š œu?š U?¹ Ë «b?š È ÁœU?²Ýd? —u?E?M? U?ł s¹« —œ U?¹¬ Æœ—«œÈ tLK t XHÖ b?¹UÐ ÆårÝUM?ýÅv «— —bÄ s Ë bÝUM?ýÅv «d —bÄò ∫XÝ« t²?HÖ U?OŽ ÆXÝ«Æb½—«œ XÝËœ t XÝ« v “« qOK& Ë Êbý vJ¹ Ë X³× sLC?² ”bIÅ»U² —œ 7šUMýt «d¹“ œ—«œ XÝËœ «d? —bÄò ∫XH?Ö U?OŽ t ÁU?Ö Ê¬ ÆXÝ« vJ¹ qO?z«dÝ« ÊU?³ý ¨d?Ä U?¹ —bÄʬ —b s œd?OÖÅv/ s “« «— vÖb?½“ f êO¼ Æ,U?¹“UÐ «— ʬ U?ð r¼œÅv «— œuš vÖb?½“ ss¹« U?¹¬ ¨åXÝ« —b??Ä d?« o³??Þ d?Ð tL?¼ Ë Âd??O?~??Ð fÄ “U?Ð «— ʬ Ë r¼b??Ð «— vÖb?½“ t —«œ «——œ Ÿu{u? Ëœ s¹« t XÝ« s¹« aÝUÄ øXÝ« oK?D? Èœ«“¬ U¹ qU? È—«œd³?½Ud? ÊUA?½ UL?Kb¹u~Ð ÊUœd? tÐ Uð Áœd t¹b¼ «— œuš v?Öb½“ Ë« ÆbM²?O½ pOJHð qÐU? Ë t²O¬ r¼ tÐ `O?d¹cÄU½ œU È«ÅÁuO “« vÖb½“ s¹« Ë t²U¹“UÐ «— vÖb½“ Ë« Æœ“—ËÅv X³× ÊU½¬ tÐ X³½ —bÄ ÆXÝ« Ábý —UýdÝÊUM?Lýœ Èd?OÖÅt−?O²?½ Ë dE?½ —UN?þ« s¹« vË å°XÝ« t½«u¹œ ÎU?LK?ò ∫b?M²?HÖÅv g?½UM?Lýœ—œ “Ëd« U¹¬ ør?O²H?ÖÅv tÇ .œu?Ð ÊU½¬ ÈUł t?Ð U dÖ« «d?¹“ Æœ—«œ«Ë V−F?ð tÐ «— U b?¹U³?½ U?OŽXÝ« VOK ÊuM?ł ¨X³× Êu?Mł È—¬ ørO¹u?ÖÅv tÇ ÊUœuš VO?K Ë `O? VOK “«— dЫd?ÐË U?¼Å‘“u?¬ Ït?L?¼ ÆXÝ« Áb??ý “Ëd?O??Ä ¯d? d??Ð X³?×?? È tK?O??ÝË tÐ t XÝ« vÖb??½“ Êu?M??ł ËUL?K? U?Ð «— t²J?½ 5?L?¼ ‰u?Ý— fuÄ ÆX?Ý« 5L?¼ U??OŽ È Á—U?Зœ ‰u?Ý— ÈU?M?Šu¹ U?L?O?KF?ðXÝ« v¹«uÝ— ÊU¹œuN¹ d?E½ —œ t rOMÅv kŽË »u?KB `O? tÐ Uò ∫XÝ« Áœd ÊUO?Ð Èd~¹œ«d?¹“ ÆXÝ«b?š v~?½«“d? Ë «b?š —b? U? d?E?½ —œ vË ¨XÝ« v~?½«u?¹œ ÊU?²?Ýd?ÄÅXÐ d?E?½ tÐ Ëv~½«u?¹œ UO?½œ —œ tÇ Ê¬ Ë ÆÆÆXÝ« dðb?Mœd?š Ë dðÅt½«“d? ÊUO?œ¬ “« XÝ« «bš v~?½«u¹œ t?ÇÅʬƩ≤∑≠≤≥∫±Êd≠±® œ“«b½« dOŠ tÐ «— ÊU~½«“d Uð Áb¹eÖdÐ «— ʬ «bš XÝ«øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 225

rO½«uÐ «— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½©¥≤≠≤≤∫±∞ UMŠu¹® °XÝ« t²HÖ dH Ë« ≠±∏«— œuš UOŽ ÆXÝ« vK?³ ÏtEŽu ÈdO?ÖÅt−O²½ Ë tLðU?š È teM tÐ UMŠu?¹ qO$« “« gÐ s¹«Ë t²U¹ t«œ« Ád?«c Ë Y×Ð fá?Ý ÆœuÐ Áœd? XÐu½ v³½ ‰U?OeŠ t Áœd? ÂöŽ« v¹uJ?O½ ÊU³?ýøt½ U¹ È—¬ øv²¼ œuŽu `O uð U¹¬ ∫œuýÅv ÁbOÝdÄ Ë« “«d¹“ —œ ÊU³ðU Ë ÊUM¼U Æd³UÝœ ÁU ¨ÊU²“ qB ¨XÝ« b³F t½UOUÝ sAł È—«eÖdÐ ÂU¹«v²?¼ œuŽu `?O u?ð dÖ«ò ∫b?½bO?ÝdÄÅv Ë« “« ÎU?³ðd? Ë t²d?Ö «— U?OŽ —Ëœ ÊU?LO?KÝ È Á“«Ë—œXHÖ b¹UÐ åÆb¹—«b½ —ËUÐ «d? ULý vË Â«Åt²HÖ UL?ý tÐò ∫b¼œÅv aÝUÄ UOŽ Ë å°u?~Ð «—UJý¬dÄ Ê«uMŽ tÐ «— œuš «d¹“ ¨œuÐ ÁbO½ULN «— ʬ vË XÝ« `O? œuÐ ÁœdJ½ —UNþ« eÖd¼ UOŽ t‰UL tÐ «— —bÄ ÈU¼—U? Uð Áb¬ t XÝ« v œu?Ð t²HÖ Ë Áœd vdF? —bÄ È ÁœU²Ýd? ¨ÊU½«s¹« Ë« Æ©¥≥≠±π∫µ® b?½œu?Ð Áœd? ÂöŽ« ”b?I? ÈU?¼Åt²?ýu?½ t XÝ« v? ÊU?L?¼ Ë ªb?½U?Ýd?Ðd???Äò ∫t? XH??Ö b??¼«u?š œu??š ÊU??³??ÞU???? tÐ Êu??M??« Ë œu??Ð t²??H??Ö œ«“ —œU?? —u?? tÐ «— VK??D??È«b?š d??Ä `?O?? u??ð U?¹¬ò ∫rO?ÐU??¹Åv «— gÝd?Ä 5??L?¼ —U?ÐÅp¹ d??O?E?½ qO??łU?½« —œ ÆåXÝ«b?šs¹« Æ©∂≤≠∂±∫±¥d?® år²???¼ s? È—¬ò ∫œu?Ð vF??D? Ë s?ýË— Ë« aÝU?Ä åøv²????¼ „—U?³??²?tEŠö t È—uÞ tÐ ÆXÝ« Ábý ÂU$« bý Ë« ¯d tÐ d−M t vÝ—œ«œ 5Š —œ »«uł Ë ‰«ÏuÝtÐ b?¹b??N?ð g??Ð s¹« —œ Ë XÝ« v?Ý—œ«œ p¹ qU? ‘—«e??Ö —u?? tÐ U?M??Šu??¹ X¹«Ë— .œd?ÆœuýÅv ”UŠ« vÐuš tÐ ¯d Ë Xý«œ“UÐv «d¹“ åÆbO²?O½ s Ê«bMHÝu?Ö “« «d¹“ b¹—ˬÅv/ ÊU1« UL?ý sJOò ∫XÝ« t²HÖ U?OŽÆbýU?Ð t²ý«œ ÊU?1« XO?½ sJ?2 b²?HO?½ Á«— tÐ ÊU³?ý ȫˬ tÐ Ë b?NM?½ ÈË —UO?²?š« —œ «— œuš tv½U tÐ U?O?Ž ÆXÝ« ÕdD? v³K? vÖœU¬ tJ?KÐ œ—«b?½ vôb²?Ý« Ë ÈdJ È t³?Mł Ÿu?{u s¹«ÎU?³?¹d??I?ð t t?½«—u???ł Ë e?O?¬Å—u??N?ð vðU??½U?O??Ð Æb?¼œ v v?½«œËU?ł vÖb??½“ Áb?ŽË b??½—«œ ÊU?1« t—œ v tÇ Ë rOýU?Ð t²ý«œ «— ʬ œu?š t œ«œ Ê«d~¹œ t?Ð Ê«uðÅv «— ÈeO?Ç «d¹“ ªXÝ« e?O¬ÅdH?Ë —bÄò ∫XÝ« t²?HÖ U?OŽ t ÊU?MÇ ÆË« t½U?~¹ b?½“d Ë —b?Ä È«bš øœ—«œ v½«œËU?ł vÖb½“ œu?š‘uÖ —U?²?H?Ö s¹« tÐ vÐu?š tÐ v×?O?? XM?Ý q¦? XÝ—œ r¼ U?O?Ž ÊU?M?L?ýœ åÆrO?²?¼ vJ?¹ sd?Ð œU??¹d? Ë b??M??M? —U????~?M??Ý «— Ë« b?M??¼«u??šÅv Ë b?M??¼œÅv X³????½ d?H?? Ë« tÐ Êu??Ç b?M??¼œÅvåÆv½«ušÅv «bš «— œuš Ë v²¼ ÊU½« ÊuÇ v¹uÖÅv dH uðò ∫b½—ˬÅvXO?L?¼« Ë b?ý “« t²?Ý«u?šÅv? v¹u?Ö Æœu?ý U? v²?H??~?ý Vłu? XÝ« sJ?2 U???O?Ž aÝU?Ä—œ t Ë— ʬ “« bM?¼œÅv X³??½ d?H? Ë« tÐ qO?œ tÇ tÐ b?Ýd?ÄÅv ÊU?½¬ “« Ë« ªb¼U?J?Ð g½U?M??ݨÊU¼UýœUÄ “« Èe— Ë Á—Uý« ÈUMF tÐ Ë Áb¬ ÊUO tÐ sÝ åÊU¹«bšò “« r¼ ”bI ÈU¼Åt²ýu½—bIÇ s¹«dÐU?MÐ Æb½—«œ jK?ð U¼ VK dÐ U?¹ Ë ’Uý« dÐ t XÝ« v½U?ÐUЗ« Ë Ê«d³U?OÄ ¨Ê«—Ë«œtÐ U?O?Ž Æœd?Ð —U tÐ U?¼ ÊU?L?ݬ —bÄ È Áó¹Ë È ÁœU?²?Ýd? È Á—UЗœ Ê«u?ðÅv «— tL?K? s¹« d²?A?O?Ð≤≤∂

Page 226

≤≤∑tÐ q«ô fÄò ÆXÝË« —œ —bÄ ÈËdO½ Ë —b? t b¼œÅv ÊUA?½ ÈË ÈU¼—U t b¹u?ÖÅv ÊU½¬—b?Ä —œ s t ÊU?M?Ç XÝ« s —œ —b?Ä t b?O?L?N? b??O?¼«u?š ÁU?Ö Ê¬ b?¹—ËU?O?Ð ÊU?1« s ÈU?¼—U?È—«b½ ÊU1« U¹¬ò ∫t²HÖ UOŽ bMO?³Ð «— —bÄ œd XÝ«uš —œ fáOKO t vU~?M¼ U¼bFÐ åÆr²¼ÂU$« «— œu?š ÈU¼—U? XÝ« sUÝ s? —œ t È—bÄ Ë øXÝ« s —œ —b?Ä Ë r²?¼ —b?Ä —œ s tÆ©±∞∫±¥® åb¼œÅvs¹« tÐò ÆbýÅv tł«u? ÊU~?L¼ „—œ Âb?Ž U?Ð ÊuÇ b?¹u~?Ð s¹« “« gOÐ X?½«u?ðÅv/ U?OŽ¨—bÄ U?Ð ÈdЫd?Ð ¨oKD? —b? ¨X¹bЫ tK?Lł “« œu?š tÐ v¹«b?š «“UO?²« Êœ«œ X³??½ —œ qOœtAO?Ä XŽU?M? Ád?Oſ Ë ÊU?¼U?M?Ö g¹U?A?Ð Ë u?H?Ž —b? ¨X³?Ý “Ë— «—dI? d?Ð —b? Ë —U?O²?š«Æ©Ê«—Ëœ Ƭ rK tЮ åÆœdqO?œ s¹« tÐ Ë Áœd?J?½ v²?ýc?Ö t½u?Ö ê?O?¼ U??O?Ž t b?½œu?Ð Áb?ý tłu?²? v?Ðu?š tÐ Ë« ÊU?³?O?—t vK×? —œ Êœ—« ¡«—ËU? —œ Ë t²??¹d?Ö ÊU½¬ “« U??O?Ž vË Æb?M?M X?ý«œ“UÐ «— Ë« b?M?²?Ý«u?šÅvvUÐ U¼œU¹ —œ “uM?¼ ÁbM¼œ bOL?Fð œU¹ Ë ÁdÞU?š Æbý dI²? œuÐ Áœd Êœ«œ bOL?Fð tÐ ŸËdý UO?×¹d??Ä Ë« t r¼œÅv œU??N?ý sò ∫œu?Ð t²?H??Ö U??O?Ž È Á—U?Зœ ÈË t? b?M?²?ý«œ œU?¹ t?Ð Âœd? Æœu?ÐÈUO?×?¹ Æ©≥∞∫≥® åÂœdÖ d?²?J?Çu s Ë œu?ý d?²Ö—e?Ð Ë« v²??¹UÐÅv?ò Æ©≥¥∫±u¹® åXÝ«b?šb¹U/ ÂöŽ« «— b½Ë«bš Ád?Ð t œuÐ 5L¼ Ë« X¹—uQ? ¨œuÐ Áœ«b½ ÂU$« È«ÅÁe−?F ÁbM¼œ bO?LFðXÝ« qO¹«d?Ý« Âu d?Ð Ë« —uNþ d?ÞUš tÐ s?ò ∫œuÐ t²?HÖ 5M?Ç UO?×¹ Ɯ˗ —U?M tÐ Ë« d?ЫdÐ —œ ËÆ©≥±∫±® år¼œ bOLF𠻬 UÐ Uð «ÅÁb¬ t¨U¼Åt½U?A½ s?¹dðÅt²??łdÐ Ë s¹d?š¬ U?ð X—Åv rOK?ý—Ë« tÐ —U?Ð s¹dš¬ È«d?Ð U?O?Ž jI? d~?¹œÊu²¹“ ÈU¼ÅtšUý ‰öš “« t È«Åt½«bM“ËdOÄ Á«— o¹dÞ “« Ë b¼œ ÂU$« «— —“U?FK¹« eOšU²Ý— vMF¹ Æœ—«c~Ð VOK Á«— —œ U¹ býÅv “UЩ¥¥≠±∫±±UMŠu¹® —“UFK¹« eOšU²Ý— ≠±πX¹«Ë— ‰uÝ— ÈU?M?Šu?¹ t XÝ« È«Ååt½U?A?½ò s¹d?š¬ Ë 5L?²?H?¼ —“U?F?K¹« e?O?šU?²?Ý— È tF?«ËU????O???Ž Êb??ý Áb??O???A?? VO??K??? tÐ Ë tL???U??×?? X?¹«Ë— “« fÄ tF??«Ë s?¹« X¹«Ë— ÆXÝ« Áœu??/dJHð tÐ r¼ U?Ð X¹«Ë— s¹« “« vðUJ½ È Á—U?Зœ t s¹« “« q³ ÆXÝ« qO$« X¹«Ë— s¹d?ðÅv½ôuÞÆbO½«uÐ «— ʬ Îö³ XÝ« d²NÐ .“«œdáÐÈu~²?HÖ® œuýÅv lD? v¹U¼uÖ Ë XH?Ö UÐ ÎU?³ðd X¹«Ë— s¹« Õd?ý bý bO?¼«uš tłu²? «b²?Ð«Ë ÂuN?H U?ð XÝ« tE?Žu ÈU?łÅtÐ U?¼u~?²H?Ö s¹« vË ©.d? Ë Uðd? U?Ð u~?²H?Ö ¨Ê«œd?ÖUý U?Ð U?O?ŽÊ¬ “« q³ U?¹ Ë tF«Ë Õd?ý “« fÄ Îôu?LF? vK?³ ÈU?¼ X¹«Ë— —œ Æb?M¼œ `O?{u?ð «— tF«Ë ÈU?M?FÊU½ È Á—U?Зœ tE?Žu ÊU?½ œU?¹œ“« È tF«Ë “« fÄ Îö?¦ œu?Ð Áb?ý d– v½U?ŠË— Ë Èu?MF? È—U?²H?Öøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 227

rO½«uÐ «— f¹b ÈUMŠu¹ ÈU¼Åt²ýu½Ábý œ«d?¹« v¹U?M?ýË— Ë —u½ È Á—U?Зœ È«ÅtE?Žu? œ«“—œU —u? 7?U¹ U?H?ý “« gO?Ä Ë Áb¬ U?O?ŠZ½ Ë 7 —œ ÎöU? t U¼u?~²?HÖ 5?Š —œ b¹UÐ «— t½U?A½ Âu?NH? Ë UM?F tF«Ë s¹« œ—u? —œ ÆœuÐÆœd u−²ł XÝ« t²O¬ X¹«Ë—∫XÝ« t²HÖ «d?¹“ œ—«œ ◊U³?ð—« Áb¬ d²?AO?Ä t ÊU³?ý vKO¦?Lð ÊU?²Ý«œ U?Ð tF«Ë s¹« XH?Ö b¹UÐv¹U?M?ýË— Ë —u½ Ÿu?{u? “« fÄ s?¹«d?ÐUM?Ð åÆr?¼œÅv +«b?M?H?ÝuÖ d?ÞU?šÅtÐ «— œu?š v?Öb?½“ sòU?ð t²?— rO??K?ý—Ë« tÐ XÝ« vÖb?½“ p?U? t U??O??Ž t U?M?F?? s¹b?Ð Æœ—«œ t«œ« vÖb?½“ Ÿu??{u?Æb¹U/ «b «— œuš vÖb½“ Ë bA³Ð vÖb½“ È«ÅÁœdÅtÐU??O?Ž X?O?½ Ë b?B? Ê«œd??ÖU?ý U?Ð u??Ö Ë XH?Ö ÂU?~??M?¼ —œ Ë X¹«Ë— È«b?²??Ы ÊU?L?¼ “« ÎU??M?L?{—œ g½UMLýœ UłÅʬ —œ Ë œœdÖÅv “UÐ «œuN¹ 5“d?ÝÅtÐ œuÐ Áœd ÂöŽ« Ë« «d¹“ œuý v ”UŠ«œuš È Áœ«—«ÅtÐ Ë t½«œ«“¬ t b?M?²U?¹—œ vÐu?šÅtÐ g½«œd?ÖUý Æb?M?M? —U?~?MÝ «— Ë« U?ð b?½—UE?²?½«.ËdÐ r¼ Uò ∫œu?Ð t²HÖ U?uð Æb¼œÅv —«d? dDš ÷dF? —œ «— œuš Ë œË—Åv ¯d “«Ë g?OÄÅtÐË tLU?× “« q³? U?O?Ž qLŽ s?¹dš¬ —“U?FK?¹« Êbý Áb?½“ Á—U?ÐËœ XIO?I?Š—œ Ë åÆ.dO?0 Ë« UÐ U?ðÆbý Ë« ¯d? Ë Xý«œ“U?ÐÅtÐ d?−?M? Ë œd e?¹d?³? «— ÊU?M?Lýœ È t?MO? qL?Ž 5?L?¼ Ë œu?Ð VO?KÊuM?«År¼ tJK?Ð b?Ý—Åv «d XŽU?Ýò ∫œu?Ð t²H?Ö Ë« œu?š tÅÊUM?Ç ¨œu?Ð ÁbO?Ý— «d Ë« åX?ŽUÝò«d v²ŽUÝò Ë ª©≤µ≠≤¥∫µ® åb½uýÅv Áb½“ Ë b½u?MýÅv «— «bš dÄ È«Ë¬ ÊUÖœd t XÝ«Uł s¹« —œ Æ©≤π≠≤∏∫µ® åb?½eOšd?Ð Ë b½u?MA?Ð «— «b b?M²?¼ —u?Ö —œ t v½U? t bÝ—ÅvÊU1«ÅtÐ Ê«œËU?ł vÖb?½“ X³?¼u Ë b?½—ˬ ÊU?1« Ë« tÐ t XÝ« ʬ ÈU?M?FÅtÐ Ë« È«b? Êb?O?Mýt ÂœuMýuš ULý È«d?Ð s Ë XÝ« Áœd —“UFK¹«ò ∫œu?Ð t²HÖ g½«œdÖUýÅtÐ v?OŽ ÆXÝ« t²ЫË∫œuÐ Áœd —UNþ« UðdÅtРΫbFÐ Ë åb¹—ˬ ÊU1« bO½«u²Ð Uð Âœu³½ UłÅʬ —œÆ圜dÖ Áb½“ býUÐ Áœd dÖ« œ—Óˬ ÊU1« sÅtÐ tÅd¼ Ær²¼ UOŠ Ë XUOòv½U1« vË ¨œuÐ Xý«œ ÊU1« v¹U?N½ eOšU?²Ý—ÅtÐ ÊU“ ʬ ÊU¹œu?N¹ “« È—UO?Ð bM½U tÐ U?ðdË bM vÖb½“ s —œ td¼ò ∫XHÖ Ë« ÆœuÐ Ë«ÅtÐ ÊU1« vMF¹ d~?¹œ ÈeOÇ Xý«œ —UE²½« UOŽ tÈ—¬ò ∫œuÐ t²?HÖ Ë Áœd? „—œ «— UM?F s¹« U?ðd åÆœd? b¼«u?½ e?Öd¼ b?ýUÐ t²?ý«œ ÊU1« sÅtÐUO?½œ s¹«ÅtÐ t v²?¼ «b?š d?Ä u?ð —«œ ÊU?1« Æv²?¼ `O? u?ð t —«œ ÊU?1« s °b½Ë«b?š È«Ë œd?Åv t vU?~??M?¼ Ë b?½«œÅv «— ¯d? Ë vÖb??½“ qU? ÈU?M?F?? U?łÅs¹« —œ U???O?Ž åÆb?¹¬ÅvÆXÝ« eOšU²Ý— Ë vÖb½“ È tLAÇdÝ t œdÅv XÐUŁ œu/ v eOšU²Ý—∫œuÐ t²H?Ö «d¹“ býU?Ð —«ËbO?« Ë s¾LD? ÎöU t œu?³½ Á“«b½« ʬÅt?Ð Uðd ÊU?1« ¨tL¼ s¹« U?ÐÆåb?ý XŠ«—U?½ Ë —Òb??J?ò U???O??Ž tÅÈ—u?ÞÅtÐ ¨åœd??Åv/ s —œ«d?Ð Èœu??Ð U?łÅs¹« —œ u??ð d?Ö«òÆœ—«œ eO?½ d?H?½ Ë kOſ ÈU?M?F? È«ÅÁ“«b½« U?ð t²?— —U?ÅtÐ XU?Š s¹« ÊU?OÐ —œ t v?½U½u?¹ ÈÅtL?K?œd?O??~??Ð «— ¯d?? s¹« Èu??K?ł X?Ý« t²???½«u??²??½ U????O?Ž «d??Ç t b??½œu??Ð Áb??ý Áœ—“¬ Ê«d??~?¹œ «d??¹“≤≤∏

Page 228

≤≤πt È«ÅtE( ÊUL?¼ —œ tL¼ s¹« UÐ Æb?¹UA?~Ð «— Èœ«“—œU —u? ÊULA?Ç œuÐ t²?½«uð tÅvð—u?—œÆœuÐ t²??¹— pý« Ë Áb?ý ÊU?¹d?Ö Ë« ÊU²?ÝËœ Á«d?L?¼ÅtÐ œd? b?¼«uš Áb?½“ «— —“U?F?K?¹« X?½«œÅvË ÊuO?ý œd?Åv f?* XÝœ U?Ð t È«ÅÁœd? d?Ыd?Ð —œ U?O?Žò ∫X?Ý« t²?H?Ö Èb?ML?A?½«œ tÅÊU?M?ÇÆœ«œÅv ÊUA½ «— X¹dA?Ð vÖ—UâOÐ Ë v²?ÐbÐ ÂUL?ð —“UFK¹« ¯d? Ë« dE½ÅtÐ tJK?Ð Xý«b½ È—«“åÆbýÅv “ËdOÄ ¯d dÐ UłÅʬ —œ t X— È—uÖ ÈuÝÅtÐ —u d¼ÅtÐXHÖ UOŽ ÆœdÅv? œËb «— —uÖÅtÐ œË—Ë q× v~?MÝ Ë b½œuÐ ÁbM È«ÅÁd? —œ «— —uÖb¹U?Ð ÆÆÆXÝ« t²ýc?Ö “Ë— —UN?Ç °œU?²Ý«ò ∫XH?Ö Ë œuÐ ‰œ Ëœ “u?M¼ U?ðd? vË b½—«œd?Ð «— @MÝåÆÆÆbýUÐ Ábý sHF²åøb¹œ v?¼«uš «— «b?š ‰öł v?ýUÐ t?²ý«œ ÊU?1« d?Ö« Âœu?Ð t²?H?~?½ U?¹¬ò ∫XH?Ö Ëb?Ð U??O?Ž ËfáÝ Æœu?ý Áœ«œ vÖb?½“ Ë b?¹U?/ vK?& «b?š ‰öł t XÝ« ʬ t½U?A?½ s¹« “« ·b?¼ ¨s¹«d?ÐU?M?ÐUÐ t ÊuM« È—¬ åÆÈ«ÅÁœ—ˬd?Ð «d XÝ«uš—œ t .u?Ö v ”UáÝ «— u?ð °—bÄ È«ò ∫XHÖ U?OŽXÝ«uš—œ tAOL¼ t +«œÅvò ∫XHÖ UOŽ tÇdÖ« Ë XÝ« vJ¹ eO½ ÊU½¬ È Áœ«—« Ábý vJ¹ —bÄX¹—u?Q? ÊU?O? È«ÅtD?Ы— U??𠜗ˬÅv ÊU?Г d?Ð «— ÊU?M??Ý s?¹« ¨œu?łË s¹« U?Ð ¨åȗˬÅvd?Ð «d?«— ULK s¹« —“UFK¹« d?³ —UM —œ UOŽ Æœu?ý —«ddÐ tF«Ë s¹« Ë œ—«œ ÁbNŽdÐ U?OŽ t vÖb½“ ∫œd «œ«ÆåÈœU²Ýd «d uð t b½—ËUOÐ ÊU1« Uð r²HÖ b½d{UŠ t ÁËdÖ s¹« dÞUš XNł tÐ sJ ËòË åbO?Mý b?M?¼«uš «— «b?š d?Ä È«Ë¬ ÊU?Öœd? t bÝ—Åv «d? v²?ŽUÝò ∫œu?Ð t²?HÖ d?²?AO?Ä Ë«dš¬ ÈU¼ÅÊU“ XIOIŠ —œ åUOÐ ÊËdOÐ °—“UFK¹« È«ò ∫œ—ˬÅvdÐ œU¹d bMKÐ È«bÅtÐ t vU~M¼Áb?½“ Á—U?ÐËœ t —“U?F?K?¹« rO?½«œÅv ÆXÝU?š b?M?¼«u?šd?Ð Ë« ȫˬÅtÐ ÊU?Öœd? t b?¼œÅv ÊU?A?½ «—È«Åt¹UM Ë “«— Ë Ååt½U?A½ò UN?Mð U?OMŽÅXO?Ð —œ Ë« eOšU?²Ý— È tF?«Ë Ë XÝ« Áœd È“Ë— œuÐ Áb?ýd~?¹œ b?½—ËUO?Ð ÊU?1« tÅÊU?½¬ œd?Åv ÂöŽ« U?O?Ž t vU?~?M¼ Ë XÝ« Áœu?Ð v¹U?N?½ eO?šU?²?Ý— “«Uð œu?Ð Áœ«œ v²u? ÈdL?Ž —“UF?K?¹« tÐ U?OŽ ÆXÝ« Áœu?Ð v¹UN?½ e?OšU?²Ý— ‘—u?EM? œd b?M?¼«u?½ÆbAÐÅv v½«œËUł vÖb½“ œ—ˬ ÊU1« Ë«ÅtÐ t f d¼ÅtÐ bM½«bÐ ÊU~L¼«— œuš vÖb?½“ Êb?O?A?Ð vÖb?½“ Á«— —œ Ë œd? v Èd?³?¼— ¯d?ÅtÐ «— U?O?Ž «b?« s¹« vËÆœu/Åv «b¿ ¿ ¿øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 229

UMŠu¹ X¹«Ë— tÐ `O ÈUOŽ ¯d Ë !—`O ÈUOŽ ¯d Ë !—f¹b ÈUMŠu¹ X¹«Ë— tÐt‡‡‡‡‡b‡‡I.b?I??ð œu??š ÊU??Öb??M?½«u??š tÐ !— Ë œ—œ œ—u?? —œ v?²?¹«Ë— .—«œ d??E??½ —œ Á“Ë— ÂU??¹« ŸËd??ý —œqO?$« s¹« —œ b?M?½«œÅv tL?¼ t È—u?Þ ÊU?L?¼ ÆÁb??ý qI?½ —U?N?Ç qO?$« —œ t v²?¹«Ë— ¨rO?¹U?/X³× ”UMýU½ Èœd?ÖUý È Á—UЗœ ʬ —œ t XÝ« vKO$« U?NMð U« ¨ÁbA?½ d– UMŠu¹ ÂU?½ eÖd¼È ÁbM?¹u½ Ê«uM?Ž tÐ UMŠu?¹ ÊbOU?½ UÐ U Æåœu?/ v X³× «— Ë« U?OŽ t Èœd?ÖUýò ∫œu?ýÅvUð t qO$« s¹« ËUH² «—U?A²½« È Á—UЗœ t ʬÅvÐ ¨rOM?Åv X¹UŽ— «— Z¹«— XMÝ 7 s¹« ÆrOM È—Ë«œ gOÄ Áœ«œ Œ— ‰Ë« Êd ÊU¹UÄv¹U?¼ÅvÖó¹Ë È«—«œ d??O?E?½ qO??łU?½« U?Ð t??¹U?I? ÂU??I? —œ `O??? !— Ë œ—œ œ—u? —œ Ë« X¹«Ë——œ –uH?½ dÞU?š tÐ s¹« Ë ¨t²?— —U tÐ œU?¹“ uK?NÄ Ëœ ÈU?¼Å—U?³Ž Ë U?¼ÅÁ˛«Ë ¨qO$« s¹« —œ ÆXÝ«ÕË— UO?Ž ÆÆÆ ÊU?½« ʬ pM¹« ÆÆÆ r²?¼ s ÆÆÆ Âb?ý bMK?Ð 5“ “« t vU?~M?¼ò ∫ÁœuÐ ÊU?¼–«rK “« «— XÝ« X¹«Ë— vU?Lð b?O?K t e?O½ U?UO? rE?Ž« s¼U È t²?HÖ t?²³?« åÆÆÆ œu/ rO?K?ð «—d¼ Æåb½œd~½ „ö¼ U?MzU vULð Ë œd?O0 Âu Á«— —œ hý p¹ t XÝ« d?²NÐò ∫t²š«b?MO½p¹ tÐ tO³?ý !— Ë œ—œ X¹«Ë— Æœu?/ oL?F?ð ʬ œ—u —œ Ë œd? ÁU?~½ p?¹œe½ “« b?¹U?Ð «— tM?×Ë —u½ ÊU²ÝUÐ vË— Ê«bMd?M¼ bM½U XÝ—œ UN?½¬ —œ ‚dý ÊUO×O t XÝ« v¹U?¼ q¹ULý ÈdÝË t²dÖ —«d t−?MJý œ—u ¨Âu?J× ¨Ábý d?O~²?Ýœ v¼UMÖÅvÐ È ÁdN?Ç —œ «— «bš dÄ gA?š—œ Æb½bOAÅv d¹uBð tÐ Ábý ÂöŽ«≤≥∞fÞöOÄ «bš Áb¹œ !— ÂœUš ÊU¹œuN¹ ÈUÝË—

Page 230

≤≥±X¹«Ë— 5—UNÇ©≤∞≠±∏ u¹®tÐ UN½¬ «d?¹“ bM?²?¼ œ«d« s¹d?²J?¹œe½ Ê«—U?~½ qO?$« t XÝ« `O? !— Ë œ—œ ÈU¼ X¹«Ë— —œÂ«b d¼ ¨‰UŠ s?¹« UÐ Æb½œd?ÖÅv “UÐ qO$« ÈU?¼ÅtA¹— tÐ Ë U?OŽ œ—u —œ U?¹«Ë— s¹dðÅv1btÇ b?¼«u?šÅv Ë« øb?M? v n¹d?F?ð «— l¹U?Ë s¹« t½u?~?Ç U?M?Šu?¹ Æb?¼œÅv tz«—« «— œu?š d?O??H?ð øœ—«œ t½U“ Ë Á—Ëœ d¼ ÊUÖbM½«uš È«dÐ vUGOÄ tÇ Ë« øb¼œ XÝœ tÐ UOŽ “« Èd¹uBðqOJ?A?ð «— Ë« ÊU?1« ÈU?M?³ t v?F¹U?Ë œ—u? —œ U?N?ðb? t ʬ “« bF?Ð —U?~?½ qO?$« ÈU?M?Šu¹tÐ «— œu?š oL?Fð q?UŠ ©U??O?Ž ÂU?O? Ë ¯d? ¨!— Ë œ—œ Êu?Ç vF?¹U?Ë® œu?/ oL?F?ð b?½œ«œÅvË b¼œ ‰U?I²?½« «— l¹U?Ë s¹« ÂuN?H t œu?Ð s¹« Ë« vu?GA?ʼnœ 5Ë« Æœ—ˬÅv? —œ d¹d?% È t²ý—œuš qO$« tÇ È«d?Ð Ë« ÆXÝ« b½Ë«b?š Ë `O? ÊUL¼ t b?M —U?Jý¬ «— ÈdU?½ ÈU?OŽ X¹u?¼Ë« ÂU½ tÐ Áœ—ˬ ÊU?1« U?ð Ë XÝ« `O?? ÈU??O?Ž t b?¹—ˬ ÊU1« U?L?ý U?ð ÆÆÆò øXÝ« t²?ýu?½ «—ÈUA?« “U?ÝÅXýu?½dÝ È tE?( XI?O?IŠ —œ ÂU?O? Ë !— Ë œ—œ ÊU?“ Æ©≥±∫≤∞® åbO?ÐU?OÐ U?O?Š ÆXÝ« ÁbOÝ— «d v¹UMýË— ÂU~M¼ ÆXÝ« `O v¹UN½ Ë qUX¹«Ë— tÝ UÐ Èe?¹UL?ð tłË tÇ øXÝ« t²š«œd?Ä Ë t²šU?Ý «— œuš X?¹«Ë— —u tÇ tÐ U?MŠu?¹tÐ Æ.“«bMO?Ð≤∞ Uð ±∏ ÈU?¼ »UÐ tÐ vUL?ł« v¼U~?½ —U d?¼ “« q³ øœ—«œ tMO?“ 5L?¼ —œ d~?¹œÈuK?ÐU?ð ZMÄ U?Ð vK? È—U?²šU?Ý !— Ë œ—œ œ—u? —œ œuš ÊU?²?Ý«œ È«d?Ð ÁbM??¹u½ t? bÝ—Åv d?E?½Æœd tU{« tŽuL− s?¹« tÐ býUÐÅv ÂUO œ—u? —œ t «— ≤∞ »UÐ b¹UÐ t Áœ—ˬ œułu?Ð Ê—UI²«— UMŠu¹ œuš t?Ð ◊uÐd ÈU¼ XL? ¨Ábý ÁbO?A jš U¼ ʬ d¹“ t vðU?¹¬ ¨µ Ït×H ÈuK?ÐUð —œ ÆbMMÅv ÊUA½dÞUšUMŠu¹ ÈU¼ÅuJÝtÐ ÆbM?²?¼ V?¹Uſ —U?N?Ç qO$« —œ Áb?ý Áœ«œ d?O?E½ qO?łU?½« jÝu?ð t vðU?ŽöÞ« “« È—UO??ÐË p¹˛«d?ð ÈU?¼Åt³?M?ł Ë U??O?Ž Êb?ý d?O?I?% U?M?Šu?¹ ¨Áœu?Ð Èb?L?Ž ÷U?L?ſ« s¹« t? b?Ý—Åv d?E?½¯d “« gOÄ ÈU?¼b¹œd𠜗u? —œ Ë« ©œ—«b½ vU½ t® ⁄U?Ð —œ Æt²ý«c?Ö —UM «— l¹U?Ë eO~?½«ÅrſË« ÆÁœ—ˬ ≥∂≠≤∞∫±≤ »UÐ —œ «— vN?ÐU?A ÈU?¼ XL?ÅÎö³? tJ?KÐ b?¹u?ÖÅv/ sÝ —U?C?²Š« ËtLU?× “« ÆXÝË« ÈU?Žœ ±∑ »UÐ d?ÝUðd?Ý vË œ—ˬÅv/ ÊU?O tÐ Èd?– U?OŽ ÈU?Žœ È Á—UЗœ±∞ Uð ∑ ÈU?¼ »UÐ —œ Îö³? t qO?œ s¹« tÐ b¹U?ý X?O½ v²?³×? s¹—b?NM?Ý Ë ”u¹U?ſ d?ЫdÐ —œøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 231

UMŠu¹ X¹«Ë— tÐ `O ÈUOŽ ¯d Ë !——œ tÇ eO¬d?Lð U¹ eO¬ X½U?¼« È tM× êO¼ ÆÁbý ’u?Bš s¹« —œ v½ôuÞ ÈU¼Åv¹U?Ýd rK ÆÁbA½ d– U²−Kł —œ tÇ Ë rEŽ« s¼U —uCŠtJKÐ XO?½ åÈ«ÅÁœd „dð «d «d?Ç ¨U¹«bš ¨U¹«b?šò UOŽ È t²?HÖ s¹dš¬ ¨VOK? ÈË— dÐrſ “« Èd– êO¼ Ë v²?LKþ êO?¼ ¨ÁbOÝ—Å«d?ÅåÊbOÝ—ÅÂU$«òÅtÐÅÊU?“Å«d¹“ŪbýU?ÐÅvÅåbýÅÂUL?ðòt²ý«b½ ÈË vAœuš Ë «œu?N¹ È tÝuÐ tÐ È«ÅÁ—Uý« U?MŠu¹ t rOýU?Ð t²ý«œ tłuð ÆXO?½ ÁËb½« Ët½U~?¹ `O?? VO?K? tJ?K?Ð b?½“Åv/ ·d?Š r¼ b?½«ÅÁbý »u?K?B? U??O?Ž UÐ t? œ“œ Ëœ œ—u —œ Ë ÆXÝ«b½—«œ ’UB²š« UMŠu¹ œuš tÐ t v½u²5O?Fð v¹u?~²?HÖ U?Ð t XÝ« vË— È tLU?×? v¹UM?¦²?Ý« Êœ«œ jÐ —œ U?MŠu?¹ qO$« “U?O²?«u~?²?H?Ö s?¹« tÐ X¹«Ë— —U?N?Ç p¹ “« gO?Ð ÎU?³?¹d?I?ð® XÝ« Á«d?L?¼ fÞöO?Ä Ë U??O?Ž 5?Ð Áb?M?M?s¹« —œ UOŽ È ÁbM?¹¬ Ë ‰UŠ d¹bIð U?MŠu¹ ÁUÖb¹œ “« ©t¹¬ ±±≤ “« t¹¬ ≤π vM?F¹ t²U¹ ’U?B²š«t vU?~?M?¼ ÆXÝU?N?²?« —Ë«œ Ë Áœu?Ð —b?d?Ä v¼U?ýœU?Ä q³? “« U??O?Ž Æœu?ýÅv 5?O?F?ð tM?×?—œ XÝ—œ Ë œ—«cÖÅv? t× U?O?F?«Ë s¹« d?Ð vM?F?¹ b?½UA?½Åv œu?š tL?J?×? —œ «— Ë« fÞöO?Är¼ “UÐ U« ¨œu?ýÅv ÂöŽ« ÁUýœUÄ Ë Áb?ý È—«cÖ ÃU?ð UO?Ž t XÝ« pOðU?«—œ tM× s¹« VK?—UJ?ý¬ Ë« XM?D?K?Ý U?ð œuÐ å`?O? e?O?šU?²?Ý—ò dE?²?M? b?¹U?Ð ÆœuýÅv 5?¼u?ð Ë« tÐ t v¼U?ýœU?ÄÆ©±∑∫≤∞® ÈË œuF Ë 7U¹ ‰öł U𠨜œdÖ«— UO?zeł jI? t bÝ—Åv d?E½ t?Ð Ë XÝË« œuš h²? t œ—«œ e?O½ Èd?~?¹œ Êu²? UM?Šu¹rOKF𠜗u —œ UMŠ v¹uł“U?Ð ÆbMMÅv v¹ULM¼«— vB?A XNł —œ «— ÁbM½«uš U?« bMMÅv qI½t²???¹Ë¬ VO?K?? ÈôU?Ð t?Ð Ë t²?ýu??½ b?¹U??Ð t tÇ Ê¬ œ—u?? —œ Y×?ÐËd??ł ©≤±≠≤∞∫±∏® U???O??Žª©≤¥≠≤≥∫±π® b?ý Áœ«œ U?¼ ”U?³?? rO??I??𠜗u? —œ t vðU?O??×?{u?𠪩≤≤≠±π∫±π® b?ýÅvÁœ“ Ë« ÈuK?NÄ tÐ t? È«ÅÁeO?½ nO?u𠪩≤∑≠≤µ∫±π® VO?K? ÈUÄ —œ Ë« œd?ÖUý Ë .d? —u?CŠÆ©≥∑≠≥±∫±π® b¹œdÖ È—Uł Êuš Ë »¬ Ë být v½UMÝ ∫b¼œÅv tz«—« bM²¼ Ë« œuš h² t v²¹«Ë— t?Ý —œ «— eOšU²Ý— ÂuNH UMŠu¹tÐ t v½«œdÖUý ¨ÂUO bOŽ Vý ¨”b?I« ÕË— ÈUDŽ« ¨©±∑∫≤∞® œuýÅv t²H?Ö tOb− .d tÐVUD tL?ðUš —œ Æ„U?Jý ÈU?uð tÐ Êb?ý d¼Uþ Ë ©≤≥≠≤±∫≤∞® b?²Ýd?Åv X¹—uQ? ‰U³?½œ≠≥∞∫≤∞® t²ýu½ «— qO?$« «dÇ b¹uÖÅv? Õu{Ë tÐ t —U~?½ÅqO$« ÈUC?« ¨b¹«e«Åv Èd?~¹œ“« vJ¹ U« .«ÅÁœ—ËU?O½ »U?Š tÐ Uł s¹« —œ XKŽ 5?L¼ tÐ Ë Áb?ý tLOL?{ ΫbFÐ ≤± »U?Ð Æ©≥± Æœ—«œ ’UB²š« ʬ tÐ È—U ÈU¼ hšUý≤≥≤

Page 232

≤≥≥b½Ë«bš È tHýUJb¼œÅv —«d? dO?ŁQð X% ÂU?O Ë !— Ë œ—œ œ—u? —œ «— U?MŠu?¹ U¹«Ë— ÊU?ÖbM?½«uš t tÇ Ê¬œdOÖÅv/ s “« «— ʬ vò ∫Ábý t²ýu½ r¼œ »UÐ —œ tÇ Ê¬ vMF?¹ XÝ« UOŽ È t½U¼Uý ÁuJýÆb?Ý—Åv ÂU??L??ð« tÐ Z¹—b??ð tÐ U??ł s¹« —œ Ë ©±∏ ¨±∑∫±∞® åÆÆÆ rN??½Åv «— ʬ œu??š s tJ??K?Ðd?Ð Âb? ¯d?? Èu?Ý tÐ qU?? v²?öÝ U??Ð Ë b?M??Åv »U??²??½« «— œu?š Xýu??½d?Ý t½«œ«“¬ U???O?Ž—œ VKD s¹« Æ«bš È“ËdOÄ XŽU?Ý ¨v¹UMýË— XŽUÝ ¨XÝ« ÁbO?Ý— «d Ë« XŽUÝ ÊuÇ œ—«œÅvÈÅt½U?¼U?ý XL?E?Ž d?O?ŁQ?ð X% Èd?¼U?þ d?E?½ “« ÁU?Ö t b?M?Åv/ ‚b? !— Ë œ—œ ÊöU?Ž œ—u?dE½ tÐ Uł s¹« —œ ÆÆÆrEŽ« ÊUM¼U ¨!— Ë œ—œ ÊöUŽ ¨ÊUOË— ¨ÊU½U³N~½ ∫b½dOÖ v —«d UOŽv½UÐd U?OŽ ÆœuýÅv u?× —u½ “« È«ÅtU?¼ —œ `O !— Ë œ—œ ÁËb?½« Ë ÊeŠ vUL?ð t bÝ—ÅvgOÄ “« tÇ Ê¬ Êb?½U?Ý— ÂUL?ð« tÐ ‰U?Š —œ t XÝ« Èb?½Ë«bš Ë« t?JK?Ð ¨X?O½ Âu?J?×? ÁUM?ÖÅvÐÆ©¥∑∫±≤® åbÐU¹ U$ ÊUN?ł Uð «ÅÁb¬ sò ∫ÊU~L?¼ È«dÐ U$ vMF¹ b?ýUÐÅv Ábý ÂöŽ« ÆbÐU¹Åv ‰öł UOŽ t XÝ« v½U“ !— Ë œ—œøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«åÆÆÆÊ“ È«ò ∫ÁdÐ vÝËdŽ ÊU“ U½U vÝËdŽ ÊU“

Page 233

UMŠu¹ X¹«Ë— tÐ `O ÈUOŽ ¯d Ë !—UMŠu¹ X¹«Ë— tÐ !— Ë œ—œ tÐ vULł« v¼U~½±±≠±∫±∏ ∫⁄UÐ —œ tKÐUI ‡±ÆbMÅv n¹dFð «— ÊU½U?³N~½ Ë «œuN¹ eO?½ Ë ©≤≠± U¹¬® åg½«œdÖUý Ë UO?Žò 5Ð tKÐUI vUL?ł« —uÞ tÐ tM× s¹«ÁU~?½ år²?¼ sò Áœu?/ —«d?Jð —U?Ð tÝ t œu?š Âö ‘uŠË ‰u?Š —œ t²?dÖ —u? t «— v¹u?~?²H?Ö Ëœ Ë l¹U?Ë U?O?Ž«— åtUOÄ Êb?Oýu½ò t½«œ«“¬ Ë b?MÅv d¼U?þ g½«dÖU?ý “« XEU×? È«dÐ «— œuš —«b?²« Ë« Æ©∏ ¨∂ ¨µ U¹¬® œ—«œÅv Æ©±± ¨π ¨∏ U¹¬® œd¹cÄÅv≤∑≠±≤∫±∏ ∫UMŠ dЫdÐ —œ UOŽ ‡≤ÈÅtM×? t u?K?ÐU?ð Ëœ jÝuð ©≤¥≠±π U?¹¬® ŒU? —œ Ë« v¹u?ł“U?Ð Æbý Áb?O?A? U?MŠ œe?½ tÐ Ë b?¹œd?Ö Xý«œ“U?Ð U?O?Ž Æ©≤∑≠≤µ Ë ±∏≠±µ U¹¬® b½uýÅv Áœ«œ ÊUA½ ¨”dDÄ ÈU¼—UJ½« vMF¹ b¼œÅv ÊUA½ «— ŒU ×Uš”dDÄ —UJ½« 5Ë« ∫±∏≠±µ U¹¬ UMŠ ∫±π t¹¬ UOŽ ∫≤±≠±∞ U¹¬Êœ—uš ÁbOA ∫≤≤ t¹¬UOŽ ∫≤≥ t¹¬ UMŠ ∫≤¥ t¹¬”dDÄ —UJ½« 5uÝ Ë 5Ëœ ∫≤∑≠≤µ U¹¬±∂∫±π≠≤∏∫±∏ ∫fÞöOÄ qÐUI —œ ÈuŽœ È tU« ‡≥vM?F?¹ œd?O?ÖÅv? —u? t v¹U?¼Åv¹U??łÅtÐU?ł U?Ð ÆXÝ« ʬ g??Ð s¹d?ðÅÁœd?²???Ö Ë !— Ë œ—œ X¹«Ë— —u?×? XL??? s¹«∑ fÞöOÄ ¨œœdÖÅv ‰b?Ð Ë œ— fÞöOÄ Ë U?OŽ 5?Ð t v¹U¼u?~²H?Ö ¨œuýÅv n¹d?Fð ʬ ×Uš Ë ŒU? qš«œ ÈÅtM×? ÆbMÅv hA «— uKÐUð ÆœuýÅv ÁœdáÝ fÞöOÄ XÝœ tÐ —UbÐ p¹ q¦ UOŽ ¨ÊU¹œuN¹ Ë fÞöOÄ ∫≥≤≠≤∏∫±∏ ÆXÝ« ÁUýœUÄ t½u~Ç t b¼œÅv `O{uð UOŽ ∫UOŽ Ë fÞöOÄ ∫n« ≥∏≠≥≥∫±∏ÆœuýÅv Áœ«œ `Ołdð ÁUMÖÅvÐ ÈUOŽ dÐ œ“œ ”UЫ—UÐ ∫ÊU¹œuN¹ Ë fÞöOÄ ∫¥∞ Uð » ≥∏∫±∏ÆœuýÅv d¼Uþ œuš ÈÅt½U¼Uý QO¼ —œ ÈU¼dLð rſ— vKŽ ∫bMN½Åv UOŽ dÝ dÐ È—Uš ÃUð ∫≥≠±∫±πÆ©µ t¹¬® åœd ʬ pM¹«ò ∫ÊU¹œuN¹ Ë fÞöOÄ ∫∑≠¥∫±π ÆXÝË« œuš vIOIŠ v{U U« œdOÖÅv —«d ËUC œ—u UOŽ ∫UOŽ Ë fÞöOÄ ±≤≠∏∫±π Æbý b¼«uš »uKB UOŽ Æ©±¥ t¹¬® å°ULý ÁUýœUÄ pM¹«ò ∫ÊU¹œuN¹ Ë fÞöOÄ ∫n« ±∂≠±≥∫±π≥∑≠±∂∫±π ∫Êbý »uKB ‡¥È t¹¬® åœuN?¹ ÁUýœU?ÄòÅ∫XÝ« Áb?ý »uK?B? v t?Ç t bM?Åv ÂöŽ« tL?¼ tÐ VOK? ÈôU?Ð Ït²ýu?½ ∫≤≤≠ »±∂∫±π Æ©≤≤≠≤∞Ưd ¨VOK ÈUÄ —œ Ê«œdÖUý Ë .d ªU¼Åt²ýu½ ÊbOÝ— ÂU$« tÐ ∫≥∞≠≤≥∫±πÆÊUNł È—U~²Ý— È«dÐ vOŽ ¯d ÏÁb¹U ∫»¬ Ë Êuš ∫≥∑≠≥±∫±π¥≤≠≥∏∫±π ∫⁄UÐ —œ 5b𠇵˜ jÝuð U?OŽ ª.d?OÖÅv? —«d ⁄UÐ p?¹ —œ X¹«Ë— È«b²?Ы q¦ XÝ—œ Æb?ÐU¹Åv tL?ðUš tM?× s¹« U?Ð !— Ë œ—œ X¹«Ë—ÆœuýÅv 5bð ©¥±≠≥π U¹¬ bM²¼ UMŠu¹ h² ⁄UÐ d– Ë t²J½ s¹«® ”u1œuIO½ Ë È«Åt«— nÝu¹ ¨ÈœuN¹ VðU≥±≠±∫≤∞ eOšU²Ý— ‡∂b¼œÅv ÊUA½ .d? tÐ «— œuš U?OŽ ª©±∞≠≤ È t¹¬® d³ —œ U?MŠu¹ Ë ”d?DÄ fáÝ ¨©± t¹¬® tOb?− .d ∫±∏≠±∫≤∞Ë« UÐ fáÝ ¨©≤≥∫±π® U?uð —u?CŠ ÊËb?Ð ¨b¼œÅv ÊU?A½ Ê«œd?ÖUý tÐ «— œu?š U?OŽÅ∫≤π≠±π∫≤∞ Æ©±∏≠±± U?¹¬®ÆqO$« 5—UNÇ ·b¼ t−O²½Å∫≥±≠≥∞∫≤∞ ´ Æ©≤π≠≤¥®≤≥¥U?« ¨b?M??Åv b??O?Q?ð œu??š Âö Ë rO??K?F??ð d?Ð U???O?Žt b?¼œÅv ÊU?A?½ s¹œU?/ —u? tÐ Ë« Êœ—u?š Áb?O?A?Êœu?/ —U?J?½« —U?Ð tÝ Æb?M?M?Åv œ— «— Ë« Âö ÊU?¹œu?N?¹s¹« v½U“ XÝ—œ Ë« ∫œ—«œ tłu?ð ÊU?¹U?ý ÈœUC?ð ”d?DÄt×?? g¹u???š X¹u???¼ tÐ Ë« »U??З« t? b??M??Åv? «— —U?? Æœ—«cÖÅv

Page 234

≤≥µ!— Ë œ—œ ÈU¼ XOBý©≤±∫±≥ UMŠu¹®t ÊöŽU d¹UÝ Æœ—«œÅvdÐ ÁœdÄ œuš “«— “« t XÝ« !— Ë œ—œ U¹«Ë— vÝUÝ« XOBý UOŽt v¼ËdÖ Ë b?MM?Åv œ— «— Ë« t v¼Ëd?Ö ¨b½u?ýÅv rO?I?ð ÁËdÖ Ëœ tÐ ¨b?M²??¼ Ë« ·«dÞ« —œÆXÝ« Ê«d~¹œ “« ËUH² —«b½U1« d¼ U« ¨åb½—ˬÅv ÊU1« ¨Áb¹œòÆ©±±∫≤∞® bM²¼ sð Ëœ UN½¬ ¨Ád³I ⁄UÐ —œ ¨ÊU~²ýdÆ©¥∞∫±∏® Áœd UH²« Ë« Êœd »UDš 圓œò tÐ UMŠu¹ ∫”UЫ—UÐ≠¥π∫±± —œ ÈË —U³Öd? È tAI?½ Æ©±≥∫±∏® UO½U?MŠ œU?«œ Ë ‰UÝ Ê¬ —œ rEŽ« s¼U? ∫UUO ÆXÝ« Ábý d– µ±—«d VÞU? «— Ë« Ë b?½“Åv/ ·dŠ —b?Ä “« d~?¹œ vO?Ž !— Ë œ—œ X¹«Ë— —œ ∫—bÄ U?¹ «bšvEUŠ«bš ÂU?~M¼ —œ q³ vL? t v¹U¼Åt²H?Ö fJŽ dÐ XÝ—œ ©VOK? ÈË— dÐ U²?Š® b¼œÅv/Æ©±∑ u¹ ¨v²½UN ÈUŽœ ÂU~M¼ ’uBš tЮ œuÐ Áœ—ˬ ÊUГ tÐU??O?Ž Æb?M?Åv vŽ«b?ð «— vL?O?E?Ž ÁËd?Ö Á˛«Ë s¹« ¨‰u??Ý— Áœ“«Ëœ “« d?E?½ ·d? ∫Ê«œdÖU?ý¨©±∑∫±≥® å«ÅÁb¹e?Öd?Ð t «— v½U?½¬òÅ∫b?¼œÅv —«d? VÞU?? vðËU?H?² ÈU?N?K?J?ý tÐ «— U?¼ÅʬtÐ t v½U??ò ¨©±¥∫±µ® ås ÊU?²??ÝËœò ©µ∫±µ® åU?¼ÅtšU?ýò ©≥≥∫±≥® åÊ«b?½“d? È«òÆ©µ∫≤±® åU¼ÅtâÐ È«ò ¨©±∑∫≤∞® ås Ê«—œ«dÐò ¨©π∫±∑® åÈ«ÅÁœ«œ sÂU~M¼ jI ”UMýU½ XO?Bý s¹« UMŠu¹ X¹«Ë— tÐ ∫œdÅv X³× «— Ë« UOŽ t ÈœdÖUýœe?½ò Ë« Êu?Ç b?M?Åv U?O?½U?M??Š ŒU? œ—«Ë e?O?½ «— Ë« ”d?D?Ä U?Ð Á«d?L??¼ Æœu?ýÅv d?¼U?þ !— ËÅœ—œbM?O³?Ð «— vU?š d³? U?ð œË—Åv ”dD?Ä ÈU?ÄÅtÐUÄÅ˫Ū©±∂Ũ±µ∫±∏®Ååœu?ÐÅ·Ëd?F ÊU?M?¼U fO?z——œ Æ©≤¥≠≤∞ ¨∑∫≤±® b??ÝU??M??ýÅv? qŠU??Ý —œ «— U?????O??Ž t XÝ« v???Å5??Ë«ÅË ©¥≠≤∫≤∞®UOŽ ¨©≤∂≠≤≥∫±≥® b?MÅv ‰«RÝ Ë« “« Ë Áb?OA “«—œ U?OŽ —U?M XÝ—œ Ë« dš¬ ÂU?ý ÂU~M?¼t ¨XÝ« vF??«Ë œd?ÖU??ý d?N??E?? Ë« ©≤∑≠≤µ∫±π® œ—U?á??ÝÅv Ë« tÐ «— ‘—œU?? ¯d?? “« gO?ÄtÐ oKF²? —UNÇ qO$« t? Áœd vdF? ‰uÝ— ÈUMŠu?¹ «— Ë« XMÝ Æœ—«œ g²ÝËœ U?OŽ b?½«œÅvÆXÝË«”bI« ÕË— Êb¬ È Á—UЗœ œu?š vEUŠ«bš È tEŽu? —œ UOŽ ∫”u²OK«—UÄ ¨”bI« ÕË—v²Ý«— ÕË— 5?M?Ç r¼ Ë« Æ©∑∫±∂ ¨≤∂≠±∂∫±¥® œu?Ð b?¼«uš Ë« Ê«œd?ÖU?ý l«b? t b?¹uÖÅvøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 235

UMŠu¹ X¹«Ë— tÐ `O ÈUOŽ ¯d Ë !—«— ÕË—òU??O??Ž ¨¯d? ÂU?~??M?¼ —œ Æ©±≥∫±∂® åb?¹U??/Åv X¹«b?¼ v?²?Ý«— lO??L?ł tÐò t XÝ«ÂöŽ« Ê«œdÖUý dÐ ÊbO?œ UÐ «— ”bI«ÅÕË— —cÖ b?OŽ Vý t vUŠ —œ ¨©≥∞∫±π® åœd rO?Kð Æ©≤≤∫≤∞® bMÅv¨©≥µ∫±π® b¼œÅv vIOIŠ vðœUNý qO$« 5—UNÇ È ÁbM¹u½ ∫ÈË ŸUL²ł« Ë —U~½ qO$«ÊUL¼ Ë« t b?MÅv b?O¹Q?ð ŸUL?²ł« Æ©≥±≠≥∞∫≤∞® åXÝ« `O? ÈU?OŽ t b?¹—ˬ ÊU1« U?ðòb??M?? v b??O??¹Q??ð «— Ë« rO??I??²???? œU??N??ý Ë Xý«œÅv X?³??×?? «— Ë« U????O??Ž t XÝ« Èœd??ÖU??ý Æ©≤µ≠≤¥∫≤±®Xý«œ“UÐ «— U?OŽ t ÊU?M¼U? fOz— —u?²Ýœ tÐ t ¨b?M²?¼ b³?F ÊU?OUE?½ U¼ ʬ ∫ÊU½U³?N~½ÈÅt½uÖ d?Ð U¼ ʬ “« vJ?¹ U?ł ʬ —œ Ë ©±∏∫±∏® b½d?ÐÅv U?O½U?MŠ œe?½ «— Ë« ©±≤ ¨≥∫±∏® Áœd? Æb½dÐÅv fÞöOÄ œe½ «— Ë« fáÝ Ë ©≤≤∫±∏® b½“Åv vKOÝ UOŽkH?Š «— œuš –u?H?½ r¼ b?F?Ð t ±µ U?ð ∂ »U?Ð “« ÊU?M?¼U? fO?z— ¨ÊU?O?Ëb? fO?z— ∫UO?½U?M?ŠgOÄ Ë« ÆUU?O ‘œU«œ q¦? ¨b½œuÐ Ë« œu?š ÏÁœ«u½Uš “« ÈË ÊU?MOA?½Uł “« ÈœU¹“ œ«b?Fð ÆbM?Åv Æ©≤¥ ¨±≥∫±∏® bMÅv v¹uł“UÐ UOŽ “« UUO “«Æ©≥∏∫±π® åœu?N?¹ ”d?ð V³?Ý tÐ vH??? sJ?O? ¨œu?Ð U??O?Ž œd?ÖU??ýò Ë« ∫t«— q¼« nÝu?¹Æ©¥±∫±π® býUÐ Ë« tÐ oKF² b½œUN½ ʬ —œ «— `O t Èd³ r¼ b¹UýœU²Ý« tÐ Uð œd «uſ« «— Ë« ÊUDO?ý ÆœuÐ ÈdH½ Áœ“«Ëœ ÁËdÖ —«œÅt½«eš Ë« ∫vÞu¹dÝ« È«œuN¹Ë« tłu?²? «— ʬ XO?u??¾?? Ë b?M?Åv Âö?Ž« «— X½U?O?š s¹« U???O?Ž Æ©≤∫±≥® b?M? X½U?O??š œu?šÆ©±≤∫±∑® b½«ušÅv åXö¼ dÄò «— Ë« fáÝ Ë Æ©≥∞≠≤±∫±≥® b½«œÅvœušò b¹U³½ UOŽ «dÇ bLNÅv/ !— Ë œ—œ “« gOÄ t XÝ« È—«œ ÊU1« È t½u/ Ë« ∫«œuN¹Æ©≤≤∫±¥® 圓UÝ d¼Uþ ÊUNł tÐ «—XÝ«— ‘uÖ ”dDÄ ÊuFLý ∫œu?Ð Áb¬ UOŽ Xý«œ“UÐ È«dÐ t ÊU?M¼U fOz— ÂœUš ∫„uKÈ t½uÖ d?Ð ¨b?MÅv Xb?š U?O½U?M?Š œe½ t ÈË Ê«b?½ËU?A¹u?š “« vJ?¹ Æ©±∞∫±∏® œdÐÅv «— Ë« Æ©≤∂∫±∏® b½“Åv vKOÝ UOŽv¼«dL?¼ VO?K? ÈUÄ U?ð «— ÈË t XÝ« U??OŽ —œU? ¨.d? d?¼«uš Ë« ∫”UÄu?K? d?L?¼ ¨.d? Æ©≤µ∫±π® bMÅv≤≥∂

Page 236

≤≥∑tÐ v¹UN?Mð tÐ Ë« Æ©≤µ∫±π® U?O?Ž —œU? Á«dL?¼ tÐ XÝ« VOK? ÈUÄ —œ e?O?½ Ë« ∫tOb−? .dœ“UÝÅv d?³š UÐ «— ”d?DÄ Êu?FL?ý Áb¹Ëœ XŽd?Ý tÐ Ë ¨bÐU?¹Åv ÁœuA?Ö «— ʬ Ë œË—Åv d³? dÝtÐ «— Ë« U?OŽ t ʬ “« q³? Ë« Ë œuýÅv —U?Jý¬ Ë« d?Ð X?½ Áœd ÂU?O ÈU?O?Ž Æ©≤≠±∫≤∞®ÂUGOÄ Uð b²ÝdÅv «— Ë« UOŽ Æ©±∂≠±±∫≤∞® XÝ« ÊU³ſUÐ UOŽ t bMÅv —uBð b½«uÐ ÂU½Æ©±∏≠±∑∫≤∞® b¹U/ ÂöŽ« åÈË Ê«—œ«dÐ tÐò «— eOšU²Ý—VO?K ÈU?Äò d?~?¹œ .d? Ëœ Á«d?L?¼ tÐ Ë« Æb?½«u?šÅv/ ÂU?½ tÐ «— Ë« e?Öd?¼ U??O?ŽÅ∫U?O?Ž —œU?—uCŠ U½U —œ UOŽ åt½UA½ò 5Ë« ÂU~M¼ —œ t —uÞ ÊUL¼ XÝ—œ ¨©≤µ∫±π® åXÝ« ÁœU²¹«—œU «— Ë« ¨œu?š È tö?Ž œ—u œd?ÖU?ý tÐ —œU? Ê«u?M?Ž tÐ Ë« Êb?O?A??Ð U?Ð U??O?Ž Æ©µ∫≤® Xý«œÈ t½Uš tÐ «— Ë« œd?ÖU?ý ʬò ∫b?¼œÅv qOJ?A?ð «— Ê«—œ«d?Ð ŸUL?²?ł« t ¨b?½«œdÖÅv Ê«—«œ ÊU?1« Æ©≤∑≠≤∂∫±π® åœdÐ œušt b?M?²???¼ Èœ«d?« —u??E?M?? Ë b?ÐU?¹Åv v?H?M? v?M?F? tL??K? s¹« ¨!— Ë œ—œ ÊU??“ —œ ∫ÊU?N?łs¹« fOz—ò È tDKÝ X% Ë ©±∏∫±µ ¨≤≤∫±¥® bMÝUMAÐ «— Ë« È ÁœU?²Ýd Ë «bš bM½«uðÅv/«d¹“ò Æœd?OÖÅv œu?š tÐ v²?³¦? vMF? tL?K s¹« ¨d?~¹œ ÈU?ł —œ Æ©≥∞∫±¥® b?½—«œ —«d åÊU?Nł Æ©±∂∫≥® åœu/ X³× —b ʬ «— ÊUNł «bšbU½Åv åvIOI?Š vKOz«dÝ«ò «— Ë« UO?Ž Ë œuÐ U½U q¼« t Ê«œdÖU?ý 5Ë« “« vJ¹ ∫qOzUM²½ÈœdÖUý XH¼ “« vJ?¹ Ë« eOšU²?Ý— “« fÄ Æ©µ±≠¥µ∫±® œuýÅv/ rOK?ð v²Š«— tÐ Ë« bM?Ç d¼ Æ©≤∫≤±® œuýÅv d¼Uþ UN½¬ dÐ U¹—œ —UM —œ UOŽ t XÝ«Ë« ªb¹¬Åv U??O?Ž U?Ð u?~²?H?Ö È«d?Ð t½U?³?ý œuÐ s¹—b?N?M?Ý u?C?Ž t v?¹d s¹« ∫”u1œu?I?O?½œd?O?ÖÅv Áb?N??Ž tÐ «— U??O??Ž “« ŸU?œ Ë ©±∞≠±∫≥® XÝ« X¹œu?N??¹ v³?¼c? v?Öb?¹e?Öd?Ð ·d??F?È«dÐ t Èœ«u? ¨œ—ˬÅv —b?M? Ë d œu?š U?Ð Ë b?¹ułÅv? Xdý U??O?Ž 5b?ð —œ Ë« Æ©µ∞∫∑® ÆXdÖÅv —«d ·dB œ—u t½U¼Uý È Á“UMł lOOAðU??²??? Ë ©≥∫±∏® U???M???Šu???¹ X?¹«Ë— tÐ !— Ë œ—œ X¹«Ë—Å—œÅ—U???ÐÅp¹Åj?I???ÅU???¼ ʬÅ∫ÊU??O??????¹d???X¹UŽ— «d¹“ bMýUÐ Ábý ÁœËe« Ϋb?FÐ U¼ XL s¹« t œ—«œ ‰UL²?Š« ¨b½uýÅv d¼Uþ©∂≤∫≤∑®t²ý«œ Xdý ÊUO?Ëb jÝuð U?OŽ q² —œ «uI?ð UÐ ÊU¹œuN?¹ s¹« t býÅv ʬ “« l½U XF?¹dý ÆbMýUЗbÄ U¬ È«ò ∫œdÅv/ „—œ «— UOŽ œU¹“ —cÖ bOŽ “« gOÄ t sð Áœ“«Ëœ “« vJ¹ ∫fáOKOÁb?¹œ «— —b?Ä b?¹œ «d? t d?¼ò ∫b?¼œÅv aÝU?Ä U???O?Ž Ë åXÝ« vU? «— U? t Áœ ÊU?A?½ U? tÐ «—rK œd¹c?ÄÅv v²Ý t?Ð t dH½ Áœ“«Ëœ “« vJ?¹ ∫”dDÄ Êu?FL?ý U¹ ”dD?Ä Æ©π≠∏∫±¥® åXÝ«øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 237

UMŠu¹ X¹«Ë— tÐ `O ÈUOŽ ¯d Ë !——U?²?— d?ÞU?š tÐ «— Ë« U???O?Ž Xý«œ“U?Ð ÂU??~?M?¼ —œ Æ©±±≠∂∫±≥® b?¹u?A??Ð «— g¹U?¼U?Ä U??O??Ž tb¼«ušÅv Ë XÝ« ÁUýœUÄ Èd?~¹œ u×½ tÐ U?OŽ ÊuÇ bMÅv g½“d?Ý „uK UÐ ‘eO?¬ X½uAšÊœuÐ œdÖUý d?JM Ë« ¨U?O½UMŠ —u?CŠ —œ v¹uł“U?Ð 5Š —œ Æ©±±≠±∞∫±∏® bM? Á“—U³ ÈbÐ U?ÐeO½ Ë ©∂∫≤∞® œuýÅv ÁœuAÖ d³ œ—«Ë t XÝ« v 5Ë« Ë« Æ©≤¥≠±π∫±∏® œœdÖÅv œušÆ©∑∫≤±® œ“«b½«Åv »¬ tÐ «— œu?š qŠU?Ý —œ U??OŽ t?Ð Êbý o×?K? È«d?Ð t XÝ« Èd?H½ 5?Ë«Ë« tÐ «— Ê«œdÖU?ý È tKÖ ¨b?½“Åv ·dŠ Ë« tÐ X³??½ œuš X³?× “« —U?Ð tÝ t ʬ “« fÄ U?O?Ž≠±∏∫≤±® œdÐÅvÅgO?ÄÅœU?NýÅU?ðÅ«—ÅË«ÅU?O?ŽÅ¯d?Å“«ÅbF?ÐÅË«Åb?NF?ðÅÆ©±∑≠±µ∫≤±®Åœ—U?áÝÅv Æ©±πt¹dB?O —œ œu?š ÁUÖ XU?« “« Ë« ≥∂ Uð ≤∂ ‰U?Ý “« «œuN?¹ XU¹¬ vË— —«b?½Ud? ∫fÞöOÄtÐ t Áb½œ p¹ Ë X?Ý Èœd Ë« ÆXÝ« Áb?¬ rOK?ý—Ë« tÐ »uý¬ d?Dš Ë —c?Ö bO?Ž X³ÝU?M t?ÐË „dý —b r?& Ë« —UN?Ç qO$« —œ Æœu?ýÅv —UM?dÐ gUI? “« œuš ÈU?¼ X½uA?š dÞU?šÆXO½ gOÐ ÈdBI UOŽ ÈÅt½U¼Uý ÂUI dЫdÐ —œ Ë XÝ« ÈdAÐ —b vULðË« Æ©≤∑∫±≥® œ“«b???½«Åv Á«— tÐ «— !— Ë œ—œ Ë b????M???Åv Œu????Ý— «œu???N???¹ —œ Ë« ∫ÊU???D???O???ýÁb?ý Áb??½«u??š ©±µ∫±∑® åd??¹d??ýò Ë ©≥∞∫±¥® åÊU??N?ł s?¹« fO??z—ò ¨©≤∫±≥® åÊU?D??O??ýò ÆXÝ««— ”d?D?Ä t v½«u??ł ÊU?Зœ Ë ÊU??öſ ¨rO?M??O?ÐÅv U?O??½U?M?Š œe??½ «— U?¼ ʬ ∫Ê«e?O?M? Ë ÊU??öſ Æ©≤∂≠≤µ∫±∏≠±∑∫±∏® bÝUMýÅvË« Ë b½bMšÅv Ë« tÐ Ë b?M½“Åv ‚öý «— UO?Ž vË— Ê«“UÐdÝ fÞöO?Ä —u²Ýœ tÐ ∫Ê«“UÐdÝrO??I?ð œu?š 5?Ð «— Ë« ÈU?¼ ”U?³? ÈË Êœu??/ »u?K?B? “« fÄ ª©≥≠±∫±π® b?M?½“Åv p²? «— Æ©≤¥≠≤≥∫±π® «— Ë« È tÇ—UÄÅp¹ È«œ— eO½ Ë bMMÅv„—œ ÂbŽ Ë« ¨b½“Åv ·dŠ œuš X1eŽ È Á—UЗœ UOŽ t vU~M¼ ∫©uK Ëœ® Â√uð U¹ UuðË« ¨!— Ë œ—œ “« gOÄ Æ©µ∫±¥® åÈË—Åv U− rO½«œÅv/ U¬ È«ò ∫b?¼œÅv ÊUA½ «— Ê«œdÖUýÊU1« “« —cÖ b?OŽ “« b?FÐ U?« Æ©±∂∫±±® bM?Åv ÂöŽ« U?OŽ tÐ ÊU?ł ÈUÄ U?ð «— œuš v~?²ЫËd?Ð U?ð b?¼œÅv «— ÊU?J?« s?¹« Ë« È—ËU?ÐU?½ Æ©≤µ≠≤¥∫≤∞® b?½“Åv “U?Ð d?Ý Êb??¹œ ÊËb?Ð Êœ—ˬv¹UN½ ÊU?1« ·«d²Ž« È«d?Ð v¹Uł Ë rO?¹U/ bO?Qð Áb?½“ UO?Ž Ë Ábý »uK?B 5?Ð vË«bð œułË Æ©≤π≠≤∑∫≤∞® bMÅv œU−¹« qO$« —œ≤≥∏

Page 238

≤≥πÊU¹œuNÊU¹œuN¹ÊU?M?U?Ý tÐ œu?N??¹ È tL?K? U???O?Ž ÊU?“ —œtÐ d??ðÅÁœd?²????Ö vL?? U??¹ Ë t¹œu??N??¹ XU??¹«Á˛«Ë s¹« ÆbýÅv ‚öÞ« 5D?K ÊU?MUÝXÝ« ‰Ë«b??²?? —U???O????Р—U??N???Ç qO??$« —œ≤±∫±≥ UMŠu¹ —œ t³?ðd ±≥ ª©t³ðd ∂∞®tÐ t XÝ« v½«uMŽ —œ ʬ —U?Ð ∑ t® Áb¬s¹« dÖ« Æ©åœu?N¹ ÁU?ýœUÄòÅ∫b?ý ‚öÞ« Ë«V¼c? U?¹ Ë ’U?š XO?u?? d?~?½U?A?½ Á˛«ËË U??????O???Ž ‰U???Š qU???ý t® X?Ý« vU???š—œ ¨©±π∫¥® ©œu??????ýÅv r?¼ Ê«œd??????ÖU??????ývUŠ e?O?¬ X½U¼« È“d?Þ tÐ œ—«u? d?²A?O?ÐnOu?ð È«dÐ Ë XÝ« Êœ—«c?Ö —UM? tÐ “«v½U??1«ÅvÐ d??Ð b??O??Q??ð Ë U????O??Ž ÊU??M??L??ýœ¨≥∂∫±∏ ¨∏∫±±® t²???— —U???? tÐ ÊU????A????¹« Æ©≥∏∫±πU¼ÅÊUJ Ë U¼“Ë—s¹dðÅoOœ Áœu/ d– t v¹U¼ÅÊUJ? Ë U¼Åa¹—Uð dE½ “« ¨U —uB?ð ·öšdÐ XÝ—œ UMŠu¹ qO$«v²œ 5M?Ç œułË s¹« UÐ Æt²?šUMýÅv? vÐuš tÐ «— rOK?ý—Ë« ʬ È ÁbM?¹u½ ¨Î«d¼U?þ ÆXÝ« qO$« Æœ“«bMOÐ rK “« «— !— Ë œ—œ UOzeł “« È—UOÐ s¹œU/ ‘“—« t ÁbA½ ʬ “« l½U»uKB? tFLł “Ë— —œ U?O?Ž ∫b½—«œ o«u𠜗u? p¹ —œ UMŠu?¹ qO$« Ë d?OE½ qO?łU½« U?¹«Ë—ʬ Uð b¼œÅv Á“Uł« d?« s¹« ÆœuÐ X³Ý “Ë— —œ ‰U?Ý Ê¬ —œ t —cÖ bO?Ž “« q³ “Ë— Ëœ vMF?¹ ÁbýXœ tÐ U?MŠu?¹ ¨U??O?Ž ¯d? “« fÄ tK?U?öÐ Æ≥∞ ‰U?Ý q¹—ˬ ∑ “Ë— ¨œ“ 5L??ð Ê«u?²?Ð «— “˗ʬ Ë œuÐ tON?ð “Ë— t ÊuÇ ¨b?½U/ VO?K d?Ð X³Ý “Ë— —œ U?¼ÅÊbÐ U?ð ÊU¹œu?N¹ fÄ ∫bM?Åv d–5¹UÄ Ë bMMJAÐ «— ÊUA¹« ÈU¼ÅÈUÄ ‚UÝ t b½œd XÝ«uš—œ fÞöOÄ “« ¨œuÐ ¯—eÐ “Ë— ¨X³Ý ÆXÝ« t²ýcÖ—œ —cÖ bOŽ ŸËdý “« q³ XÝ—œ UOŽ fÄ Æ©≥±∫±π u¹® b½—ËUOÐøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«t²ýu?½ d?ðd?¹œ UM?Šu?¹ ÈU?¼Åt²ýu?½ v½U?¹U?Ä XL?ÂU??$« tÐ 5???D?????K??? “« ÊËd??O???Ð —œ Ë b??½«ÅÁb???ýt?O?M? “« U???O?Ž Ê«œd?ÖU??ý t v½U?“ b?½b?O??Ý—s¹« »U???ð“U????Ð Æ©≤≤∫π® b???½œu???Ð Áb????ý ëd???š«ÈU?ł U?¼b?F??Ð t v¹U?¼Åt²??ýu?½ —œ !d?G?Ð j?¹«d?ýtÐ ¨b?½œ«œ åvU??Ý b?{ò U?F??U?D?? tÐ «— œu?šU???ð œu????ýÅv YŽU????Ð d????« s¹« Æœ—u???šÅv? rA????ÇœuN¹ tLK v½uM ÈdOÖ—U tÐ —œ ÈœU¹“ ◊UO²Š«vKOz«dÝ« v³¼c “« Ê«œd Ë ÊU½“Ūœuý UŽ«dt ‰Ë« Êd? v?³?¼c?? ÈU??݃— U?Ð v?ÞU?³??ð—« êO??¼ Æb½—«b½ b½œuÐ UOŽ ¯d ÊU¼«uš

Page 239

UMŠu¹ X¹«Ë— tÐ `O ÈUOŽ ¯d Ë !— øXÝ« —cÖ bOŽ ÂUý ¨dš¬ ÂUý U¹¬—cÖ bOŽ ÂUý t²½«uðÅv/ tFLł “« q³? Vý —œ Ë« dš¬ ÂUý fÄ bý t²HÖ tÇ Ê¬ tÐ tłuð UШÊU²Ýd?ÄÅXÐ ÊUJ? vMF¹ ¨b?½dÐÅv fÞöO?Ä È t½Uš Ê«u¹œ tÐ «— U?O?Ž v²Ë UM?Šu¹ Æb?ýUÐ ÁœuÐœuÐ `³? Ë b½œ—ˬ t½U?š Ê«u¹œ tÐ U?U?O œe?½ “« «— U?OŽ b?FÐò ∫b?¼œÅv œU?Ný «— Ÿu?{u s¹«bO?Ž ÂUý Ê«u?M?Ž tÐ d?OE?½ qO?łU½« —œ ¨”b?I? 5¹¬ ¨ÂU?ý s¹d?š¬ «dÇ fÄ å©`³? tF?Lł vM?F?¹®`³? l¹U?Ë Ë b?ýU?Ð Áœu?Ð —c?Ö b?O?Ž “Ë— b?¹U?Ð t?F?L?ł “Ë— —u? s¹« —œ Ë øÁb?ý vd?F? —c?Ö°bÝ—Åv vF?«Ëd?Oſ d?E?½ tÐ t býU?Ð ÁœU?²« ‚U?H?ð« b?¹UÐ b?O?Ž “Ë— —œ «bŽ« Ë tL?U?× Ë tF?L?ł“« b¹UÐ UOŽ ¨bM²AÖ dš¬ ÂUý È«dÐ Èd~¹œ a¹—U?ð ‰U³½œ tÐ t²³« ¨vðUCUMð 5MÇ s¹« qŠ È«dÐbýUÐ Áœd ÁœUH²Ý« ©b?½«ÅÁbý t²šUMý Ê«dL ÈU?¼Åt²ýu½ XÝœ jÝuð t® U¼ÅvMÝ« ÈœU?³Ž .uIðt³?M?ý tÝ Vý «— ©d?š¬ ÂU?ý® —c?Ö b??O?Ž ÂU?ý fÄ ¨b?½«œÅv t³?M??ý—U?N?Ç “Ë— —œ «— —c?Ö b?O?Ž tœ—«cÖÅv vUР«bŽ« Ë tLU×? È«dÐ Á“Ë— tÝ È«ÅtKU È—«cÖÅa¹—U?ð s¹« ÆXÝ« Áœd —«eÖdÐœ—«œ œułË r¼ ÈdðÅÁœU?Ý qŠ Á«— U« Æœu/ X¹U?Ž— «— v½u½U ÈU?¼ÅXKN Ê«u?ðÅv d²N?Рʬ —œ td?O?³?F??ð —c?Ö b?O??Ž ÂU?ý ¨«— d?š¬ ÂU??ý t b?ýU?ÐÅv d??O?E?½ qO??łU?½« “« d?ðÅv1b?? vðU?¹«Ë— r¼ ʬ Ë»u???×? Vý ʬ È«œd?? t® b??O?Ž Êœu??Ð p¹œe??½ d?ÞU??š tÐ ‰Ë« ¨qO??œ Ëœ tÐ t²??³?« ¨b??½«ÅÁœd??t —uÞ ÊU?L?¼ XÝ« vI?O?IŠ —c?Ö È Ád?Ð t U?O?Ž ¯d? vðU?O¼ô« v?MF? XK?Ž tÐ ÂËœ Ë ©b?ýÅvv×O rOUFð fÄ Æ©∑∫µ Êd ‡±® åXÝ« Ábý `Ж U Á«— —œ `O U `BòÅ∫b¹uÖÅv fuÄÆÁœu/ qI½ v¹—Uð l¹UË X× ”UÝ« dÐ «— ʬ!— Ë œ—œ ÈU¼ÅÊUJ œ—u —œUł ʬ —œ «— Ê«œd?ÖUý U??OŽ Ë œu?Ð vſU?Рʬ —œ t v¹U?ł åÊË—b Èœ«Ë ·d?Þ Ê¬ò U?¹«Ë—p¹ Ë —Uſ p¹ vJ¹œe?½ —œ ¨b½«Åt²d?Ö dE½ —œ ÊË—b? vJ¹œe½ —œ «— ©≤≠±∫±∏® œd?Åv lLłt vK× —œ Èd?~¹œ “« fÄ vJ¹ b?FÐ tР—UNÇ Êd? “« U¼U?OK Æ©v½U?LO?²ł® sſË— XAšd?Ç—œ ÆXÝ« åU¼ X« ÂUL?ðò ÈU?OK v?½uM q×? Uł s¹« ¨b?½«ÅÁbý r¼ s¹e?~¹Uł Áœd? UŽœ U?OŽdÐ Ë tK× p¹ —œ «— UN½¬ U?¹«Ë— ÆbM²O½ s¾?LD œU¹“ UUO Ë U?O½UMŠ ÈU¼ÅŒU ÈU?¼Åq× œ—uÈUNšU “« v?¹U³¹“ ÈU?¼Åt½u/ nA YŽU?Ð U¼ÅÈ—«œd³?Uš t v¹Uł b?M½«œÅv vdý È tá?ð ÈË—Æ©XÝ« l«Ë ÊU¹œuN¹ tK× —œ ¨wohl vÝUMý ÊU²ÝUÐ È Á“u —œ t® b½«ÅÁbý f¹œËdO¼ Ê«—Ëœu¹ ¨t½UšÅÊ«u¹œ ÊUL¼® praitorion ∫Ábý d– ʬ 5ðô ÂU½ tÐ qO$« —œ t fÞöOÄ ÁU~²U«ÆXÝ« t²ý«œ —«d UUO¹ Á“«Ë—œ tÐ p¹œe½ ¨dNý vd?ý lK{ —œ ¨v½uM È tFK d¹“ —œ ©≤∏∫±∏—U 5L?¼ r¼ t¹dBO? —œ Æt²ý«œ XU« f¹œËd?O¼ v1b v?²MD?KÝ ŒU —œ Îôu?LF vË— rU?ŠÊU??J?? s¹« —œ t b??M??Åv? qI??½ «— ÈœU??¹“ l¹U??Ë ·“˲ ”u???¹Ëö Æ©≥µ∫≤≥ Ÿ«® Áœd??Åv «—≤¥∞

Page 240

≤¥±vMF? tÐ UðU?Ò³?ł v«—« ÂU½ Æb?½«ÅÁœ«œ Œ— (Lithostroton)ŒU ÈË—ÅtÐË— —œ l«Ë Áb?ý È—UÅv?ýUtÐ «— UOŽò fÞöOÄ t XÝUł s¹« —œ ÆÁUÖœ«œ p¹ U¹ Ë vUB²š« ÁU~¹Uł ¨XÝ« bMKÐ v½UJ ÆåULý ÁUýœUÄ pM¹«ò ∫bMÅv vdF 5MÇ oKš tÐ «— Ë« Ë åœ—Ë¬ ÊËdOÐ XuJŠ bMAnastasis U¹ Ë ”bI d³—œ dN?ý —U?BŠ ÊËd?O?Ð ¨œd?OÖÅv? —u ÊU?J? ʬ Èd?² ≥∞∞ È tK?U? —œ Êœd? »uK?B?¨v³O?K ÈU?¼ @M?ł ÊU“ “« Æ©Calvaire 5ðô ÊU?Г —œ® åU²?−?Kł v½«d?³Ž tÐ ¨t?L−?Lł ÊU?J?òÈ tFK? “« t Via Dolorosa Á«— ¨Ábý —u?B?²? VO?K? Á«— È«d?Ð Èd?~?¹œ dO?? v×?O?? È«u?I?ðEcce d¹œ Á“Ëd«® Xý«œ —«d ʬ —œ fÞöOÄ Ït½UšÅÊ«u¹œ t v¹Uł ¨b³?F ‰ULý —œ l«Ë UO½u²½¬bFÐ tÐ ÂËœ Êd “« U« ©œ—«œ —«d Uł ʬ —œ t²dÖd?Зœ «— v¼uJýUÐ ÈU¼ÅÈ—UÅvýU t HomoÆXÝ« ”bI d³ XHÖ Ê«uðÅv ÊUMOLÞ« UÐ t b½uýÅv vN²M ÊUJ p¹ tÐ dO Ëœ d¼v²?¹“ r¼ r?¼ UÐ U?« —«u?ýœ b?M?Ç d?¼ v×?O?? nK?²?? ÈU?N½U?1« ʬ —œ t v?½uM? ÈU??O?K?ÈU¼Åt¹U?Ä ÈË— d?Ð ¨Áb½U? U?ł tÐ v³?OK? ÈU?¼ @Mł Ê«—Ëœ “« t? œ—«œ —«d v¹U?M?Ð ÈË— dÐ b?½—«œp¹ È Áb?½—«œd?Ð —œ tO??Ë« ÈU?M??Ð Æ©≥≤µ® œu?Ð Áœu?/ U??M?Ð 5?²??½U?²???M? —u?ð«d??á?« t v¹U???O??K?U« ÆœuÐ Ábý t²?šUÝ UO?Ž d³ Ë Êbý »u?KB q×? vŽ«bð —uEM? tÐ t œuÐ v~M?Ý v~²łd?Ðt vJ³?Ý U?Ð Ë dO?š« ÊËd? tÐ oK?F²? v¹U?MÐ Á“Ëd?« Ë œu?ýÅv Ê«d¹Ë ±∞∞π ‰U?Ý —œ U?O?K? s¹«Ê¬ ·«dÞ« —œ ‰Ë« Êd tÐ oK?F² Èd?~¹œ ÈU¼d?³ ÆÁœd u?× «— ʬ —U?Ł¬ XÝ« eO~?½«dÐ ÷«d²?Ž«d³?ò U?¹¬ Æœu?Ð „Ëd²? vK?×? ¨ÊU?²Ýd?³? s¹« l«Ë—œ ¨U??O?Ž ÊU“ —œ Æb?½u?ýÅv Áb?¹œ r¼ “u?M¼ÊUO×O? U t «— q× s¹« ©d?OE½ qO?łU½« t²HÖ o³?Þ dЮ øœuÐ È«Åt«— nÝu?¹ tÐ oKF² åÁ“U?ðjI s¹« ÎôUL²Š« ÆbMU½Åv eOšU²Ý— U¹ Anastasis ‚dý ÊUO×O rOU½Åv ”bI åd³ò 5ðôÆÆÆXO½ ULK UÐ È“UÐ p¹øb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 241

UMŠu¹ X¹«Ë— tÐ `O ÈUOŽ ¯d Ë !—U¼ ÈUÄ ÈuA²ý©±µ≠±∫±≥ u¹®t dš¬ ÂU?ý n¹dF?ð U?Ð «— `O? !— Ë œ—œ d?OE?½ qOłU?½« t vU?Š —œ ÆÁbO?Ý— «d? U?OŽ XŽU?ÝtÐ Ë b¹uÖÅv/ vMÝ œ—u s¹« —œ UMŠu?¹ ¨bMMÅv ŸËdý ”bI v½U?Ðd œ—u —œ XÝ« vLOKFðvMF¹ XÝ« ÊUL¼ Ábý qI½ t v³UD U« ÆbMÅv qI½ «— Ê«œdÖUý ÈU¼ ÈUÄ ÈuA²ý ʬ ÈUłÃËdš ¨b?½Ë«b?š v¹U?N?½ rOU?F?ð ¨Ê«œd?ÖU?ý UÐ U??O?Ž vE?UŠ«b?š ¨œu?N?¹ —c?Ö bO?Ž Êb?ý p¹œe?½ ÆszUš È«œuN¹©±≤≠µ ¨≤ t¹¬® s¹œU/ È—U²— Ë „«—ušXL? s¹« —œ t v³?K?D? U« X?O?½ —c?Ö bO?Ž ÂU?ý „«—u?š s¹« UM?Šu?¹ ÁU?Öb¹œ “« b?M?Ç d?¼¨œuN?¹ rUŽ —œ Èd?~?¹œ ÂUý d?¼ q¦? XÝ—œ ¨Áb¹œd?Ö qI?½ dO?E?½ qOłU?½« —œ t XÝ« ÊU?L¼ Áb?¬‰UŠ d¼ tÐ v½UŠË— U?¹ vŽUL²?ł« dE½ “« Á«uš ¨v?½ULN s¹« ªœu?Ð v³¼c œU?FЫ È«—«œ eO½ ÂU?ý s¹« ÆÁœ—ˬ œułËÅtÐ UN¹UÄ ÈuA²ý s¹œU/ —U²— È«dÐ ÁœU²«UÄ gOÄ vÐuÇ—UÇUOFý« t XÝ« dÞUš 5?L¼ tÐ Æb½œ«œÅv ÂU$« UO³?½« t vULŽ« 5MÇ “« XÝ« dÄ oO?²Ž bNŽjÝu?ð e?O??½ U?¼ ʬ Ȝ˓ tÐ t b??½U?L??N?H?Ð ÊU??¹d?B?? tÐ U?𠜗«b?½ v?¹U?Ы œËd?Ð Á«— X) t? s¹« “«ÅbMÅvÅqLŠÅœušÅÈU¼Åt½UýÅÈË—Åvſu?¹ÅUO—«ÅÆ©≤∫≤∞Å‘«®ÅbýÅbM¼«ušÅd?OÝ«ÅËÅX)Å—uý¬ÅÁUýœUÄÈU?¼—U??²??— 5??M?Ç Æ©±±≠≤∫≤∑ —«® b??¼œ ÊU??A??½ «— qÐU??Ð ÁU??ýœU?Ä t?Ð U?¼ X?« Êb?ý r?O?K????ð U??ðUO?Ž Æb½bO?AÐÅv Âu?NH ʬ tÐ Ë b?½œdÅv ÂöŽ« «— Ád?E²M?dOſ vU?Hð« Ÿu?Ë ÈeO~?½«ÅV−FðÈ—U²?— g½«œdÖU?ý U?Ð œuÐ t²??O~?½«d?Ð «— ÊUA?¹« «b?š t v1b ÈU?O?³½« 5?L?¼ q¦ XÝ—œ e?O?½ÆbMÅv eO½ tOłuð «— ʬ Ë b¼œÅv ÂU$« s¹œU/b½œ«œÅv v«—uš ÊUA¹« tÐ Ë bM?²ýÅv «— Ê«dU ÈUÄ t œu?Ð s¹« dÐ rÝ— .b —œ tÇdÖtJ???K????Ð œ«œÅv/ ÂU???$« t?½U???š VŠU???? «— —U??? s¹« U????«Å©¥∫±∏Åb???O???ĮŜu????ýÅÁ“U???ðÅÊU???A????½U???łÅU???ð«— œu?š ÊU?²??ÝËœ ÈU?Ä U??ð œe?O?šÅv?d?Ð t XÝ« fK??−? VŠU?? U?ł s¹« —œ U??« Æg½«—U?J??²?b??šœd ÊËdOÐ «— œu?š ÈÅtUł Ë t²ÝU?šdÐ ÂUý “« ©U?OŽ® Ë«ò ∫XÝ« oO?œ tM× nO?uð Æb¹uA?ÐÈU?¼ ÈU??Ä 7???ý tÐ œd?? ŸËd??ý ¨t²???¹— s~?? —œ »¬ fÄ ÆX??Ð d??L? tÐ t?²?d??Ö vU??L?²??Ýœ ËUM?Šu?¹ qO$« —œ Æ©µ Ë ¥ t?¹¬® åXý«œ dL? tÐ t vU?L?²Ýœ U?Ð U?¼ ʬ Êb?O½U?J?Aš Ë Ê«œd?ÖU?ýÊuÇ ULý ÊUO —œ s sJO? ÆÆÆò ∫b¼œÅv `O{uð «— v½UЗ ÈUAŽ ‰U?LŽ« Ë ULK ÂuNH? UOŽœ—«œ X¼U³ý UO?Fý« »U² —œ ÂœU?š d¹uBð tÐ —U?OÐ åÂœUšò d?¹uBð Æ©µ Ë ¥ t¹¬® år²?¼ ÂœUšÆœ“UÝÅv Âœd ÂœUš «— œuš «bš ÂœUš t ©µ≥ Uð ¥≤ ‘«®≤¥≤

Page 242

≤¥≥©±±≠∂ t¹¬® ”dDÄ Ë UOŽ ÊUO u~²HÖœu³½ d{U?Š t —uÞ ÊUL?¼ XÝ—œ ¨œdO~?Ð «— ÂœUš ÈUł œU?²Ý« t œd¹c?áÐ œu³½ d?{UŠ ”dD?Ä«— Ë« ÈU¼ ÈUÄ d?Ö« t bM?Åv ÂöŽ« U?OŽ Æ©≤≤∫±∂ X® b?AJÐ !— b?½«u²?Ð U?OŽ t œd?¹cáÐXOLOL 7?ý«œ È«dР“ô ◊dý —U s¹«ÅfÄŨXý«œÅb?¼«u½Åv³OB?½ÅÈËÅUÐÅ”dDÄÅfÄŨb?¹uA½b¼«ušÅv œU?²Ý« “« Ë bL?NÅv/ XÝ—œ «— ÊU¹d?ł r¼ “UÐ ÂËœ —UÐ È«d?Ð ”dD?Ä U« ÆœuÐ U?OŽ U?Ð—UN?Þ 5¹¬ d?Ð È«ÅÁ“Uð »U?Ð œ—«œ U?O?Ž t t²ý«b?MÄÅv Ë« pý ÊËb?Ð Æb?¹uA?Ð ÎöU «— Ë« tœuÐ Èd?~¹œ e?OÇ Ÿu?{u? U« ÆX?O½ U?M?Šu¹ d?OE?½ v½U?¹œuN?¹ 5¹¬ t?Ð X¼U³?ýÅvÐ t ¨b¹U?A?ÖÅvÆ©≥∫±µÅu¹® åbO²¼ „UÄ Â«Åt²HÖ ULý tÐ t vö V³Ý tÐ ULý ‰U(«ò ∫b¹uÖÅv «d¹“ÊUN?ł tÐ œu?š qU? Êœ«œ vM?F? tÐ U??O?Ž V½U?ł “« øX?O?Ç U?¼ ÈU?Ä Èu?A?²?ý Âu?N?H? fÄÊbý t²?ý ¨vu?Ý— d?¼ U¹ Ë ”d?DÄ V½U?ł “« Æ©±∂∫≥ u?¹® œuÐ ÁœU?²Ýd? «— Ë« t È—b?Ä jÝuðÊœ«œ s¹« Æœu?ýÅv œ—«Ë ÊU?N?ł tÐ Ë« q?U? Êœ«œ b?½Ë— —œ t XÝ« s¹« Âu?N??H? tÐ `O?? j?Ýu?ð¨œu/Åv X³× ÊUNł s¹« —œ t «— œu?š ÊUUš ÆÆÆò œuÐ Ábý ÂöŽ« «b²?Ы ÊUL¼ “« œuš qUgOÄ t vULŽ« 5L?¼ —œ ʬ “« q³ Ë !— Ë œ—œ —œ ©±∫±≥® åœu/ X³× d?š¬ tÐ Uð «— ÊUA¹«ÆU¼ ÈUÄ ÈuA²ý Ë dš¬ ÂUý —œ vMF¹ XU¹Åv oI% b½œuРʬ b¬ —œ¨rýu½Åv s t «— È«ÅtUOÄ Ê¬ bO½«uðÅv U?¹¬ò ∫bÝdÄÅv Ê«œdÖUý “« UOŽ d?OE½ qOłU½«Å—œb?O?¼«u?š rýu??½Åv s t «— È«ÅtU?O??Ä ÆÆÆ øb?¹d?¹c?á??Ð ¨Âd?¹c?ÄÅv s tÅ«—ÅÈb??O?L?F?ðÅËÅb??O?ýu?M?ÐU¼ ʬ tÐ U?O?Ž Æ©≥π≠≥∏∫±∞ d® åXd?¹cÄ b?O?¼«uš Âd?¹cÄÅv s t «— Èb?OL?F?ð Ë bO?Uý¬”dDÄ t?Ð U?OŽ U?MŠu?¹ qO$« —œ ÆXU?¹ bM?¼«uš b?OL?Fð Ë« !— Ë œ—œ —œ U?N½¬ t b?¼œÅv ÁbŽËË« Æ«— œuš Ë XÝ« —U²?— vUL?ð vMF?¹ ©∑ t¹¬® åbO?LN? v¼«uš b?FÐ sJ? ÆÆÆò ∫b¼œÅv Áb?ŽËœuš Uð Áb?ý uŽœ dO?½ Ë« Ë åX— b¼«uš Ëd?ò Ë XU¹ b¼«u?š bOL?Fð U?OŽ !— Ë œ—œ —œ eO?½Æb¼bÐ U¼ ÊU½« tÐ X³× dÞUš tÐ «—©±µ≠±≤ t¹¬® UOŽ ‰U¦ ¨Ê«œdÖUý tÐ tEŽu¨XÝ« Z¹«— Èd« UMŠu¹ qO?$« —œ t Áb¬ UN½¬ `O?{u𠨔dDÄ U?Ð Èu~²HÖ Ë t½U?A½ “« fÄÁb?¬ U?O?Š ÊU??½ œ—u? —œ tE?Žu?? fÄ t U?¼ ÊU??½ œU?¹œ“« È t½U?A??½ “« Ê«u?ðÅv tK??L?ł s¹« “« tqU ∫Á˛«Ë s¹« “« Á—uEM Ëœ Ë œu?š XÝ« È«Åt½u/ b½b¹œ Ê«œdÖU?ý t tÇ Ê¬ ÆœdÐ ÂU½ ©∂Åu¹®∫bM?¹U?/ —«dJ?ð œu?š b?¹UÐ «— œ«œ ÂU?$« ÊU?A¹« ÊU?Öb?¹œ d?ЫdÐ —œ `O?? tÇ Ê¬ Æ«b?²« t²??¹U?ý ËÆ©±µ∫±≥ u¹® åbOMJÐ eO½ ULý ¨Âœd ULý UÐ s t ÊUMÇ Uð Âœ«œ È«Åt½u/ ULý tÐ «d¹“òU¹ Êœd qF —œ Áb¬ dOE½ qOłU½« —œ tÇ Ê¬ U?Ð tM× s¹« „«d²ý« tłË s¹dš¬ Ë s¹dðÅÁ“Uðøb¹uÖÅv tÇ UMŠu¹ qO$«

Page 243

UMŠu¹ X¹«Ë— tÐ `O ÈUOŽ ¯d Ë !—åb¹—¬ Uł tÐ s œU?¹ tÐ «— s¹« ¨œuýÅv Áœ«œ U?Lý È«dÐ t s s?ð XÝ« s¹« ∫XÝ« Êœ—ˬ Uł tÐÆÆÆò åÁ“U?ð ÊU??d??ò p¹ ¨rO??½«u?šÅv? «— vN?ÐU??A?? Âö d??ðÅ·d?Þ Ê¬ v?L? Æ©±π∫≤≤ u??¹®U?OŽ ÁU?Öb¹œ “« Æ©≥¥∫±≥® åÂœu?/ X³×? «— UL?ý s t ÊUM?Ç ¨bO?¹U/ X³?× «— d?~¹œÅp¹XŽU?L?ł ¨U??¼U?Ä Èu?A??²??ý Ë d??š¬ ÂU?ý t½U??A?½ “« b?F??Ð Ë« Æb?½d?¹c??ÄU?½ v¹«b??ł X³?×? Ë X?b?šUNMð «b?š Xbš t «dÇ b?MÅv uŽœ ◊d?ý Ë bO ÊËb?Ð ÈbNF?ð 5MÇ Êœd?áÝ tÐ «— Ê«œdÖU?ýÆXÝ« dO Ê«—œ«dÐ Ë Ê«d~¹œ tÐ X³× dÞUš tÐ œuš XOULð Êœ«œ È«—Ë “«≤¥¥ÁuN¹ Ω r²¼ s Ω X¼ Ë«ÊUNł vłU½ `O ÈUOŽ