simplebooklet thumbnail

of 0
1
Unitat Formativa 4 Nucli Formatiu 1 2
Les habilitats socials Conceptualitzaci  de les habilitats socials Les habilitats socials s n comportaments o capacitats...
Les habilitats socials Tipus d  habilitats socials Hi ha unes habilitats socials b siques i unes altres de m s complexe...
5
D ficits socials en persones en situaci  de depend ncia Una persona t  d ficit en habilitats socials quan no disposa ...
D ficits socials en persones en situaci  de depend ncia D ficits socials en persones grans Moltes persones grans mostr...
D ficits socials en persones en situaci  de depend ncia D ficits socials en persones amb discapacitat Caracter stique...
D ficits socials en persones en situaci  de depend ncia D ficits socials en persones malaltes Els d ficits socials en...
D ficits socials en persones en situaci  de depend ncia D ficits socials en persones amb malaltia mental Les limitacio...
Components de les habilitats socials La conducta que es vol habilitar est  influ da per  Components conductuals. Compo...
Components de les habilitats socials Components conductuals Els elements conductuals estan formats per Components verbals...
Components de les habilitats socials Components conductuals Els components verbals Els components verbals s n els element...
Components conductuals Els components no verbals La comunicaci  no verbal fa servir el cos, el moviment i els sons  exc...
Components conductuals Els components no verbals Els components paraling  stics Els elements paraling  stics s n els ...
Els components no verbals La cin sia La cin sia compr n l  estudi dels moviments del cos. Tots els nostres moviments ...
Els components no verbals La prox mia La prox mia fa refer ncia a l   s de l  espai personal i a les dist ncies d ...
Els components no verbals L  aparen a personal L  aparen a personal  s l  aspecte exterior de la persona. Influeix e...
Components de les habilitats socials Els components cognitius Tenen un paper important en les relacions socials. Cada vega...
Components de les habilitats socials Els components cognitius La percepci  de l  ambient de comunicaci  Els pensaments...
Components de les habilitats socials Els components cognitius Les variables cognitives de la persona Compet ncies cogniti...
Components de les habilitats socials Els components fisiol gics Els components fisiol gics s n les reaccions f siques ...
Instruments d  avaluaci  de les habilitats socials L  avaluaci   s un requisit indispensable per intervenir. Un progr...
Instruments d  avaluaci  de les habilitats socials Instruments generals d  avaluaci  L  entrevista personal Ajuda a r...
Instruments d  avaluaci  de les habilitats socials Instruments generals d  avaluaci  L  observaci  Podem diferenciar...
Instruments d  avaluaci  de les habilitats socials Instruments espec fics d  avaluaci  Segons la persona que els apli...
Instruments espec fics d  avaluaci  L  escala redu da d  ansietat Elaborada per Jos  Miguel Tobal i Antonio Cano Vi...
28
Instruments espec fics d  avaluaci  L  escala multidimensional d  expressi  social EMES Ha estat desenvolupada pel...
Instruments espec fics d  avaluaci  L  escala multidimensional d  expressi  social EMES L  EMES-C Valora els com...
31
Instruments espec fics d  avaluaci  L  escala multidimensional d  expressi  social EMES L  EMES-M Avalua els com...
33
Instruments espec fics d  avaluaci  El q estionari de suport social funcional de Duke-UNC  s un q estionari autoadmi...
35