Return to flip book view

ISA GROUP HR Academy Programma 2022

Page 1

HR ACADEMYHRIn deze brochure leest u over het programma2022 als onderdeel van onze memberships

Page 2

INHOUD ACTUALITEIT ARBEIDSRECHT53Tijdens dit seminar staan we stil bij de actuele ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Arbeidsrechtstaat namelijk nooit stil. Welke invloed heeft Corona nog steeds op het arbeidsrecht? Magbijvoorbeeld een werkgever zijn werknemers verplichten zich te laten vaccineren en bestaat er nuwel of niet een recht op thuiswerken? Maaike staat ook stil bij de toekomst van het arbeidsrecht:wat staat ons de komende jaren nog allemaal te wachten?In het tweede deel van dit seminar besteden we aandacht aan disfunctionerende werknemers.Disfunctionerende werknemers komen voor in iedere organisatie. Het is lang niet makkelijkhiermee om te gaan. Een goede begeleiding vergt leiderschap. daadkracht endoorzettingsvermogen. Maaike staat stil bij de meest voorkomende valkuilen die zij in de praktijktegenkomt en geeft zij goed bruikbare adviezen over hoe het wél moet. Daarbij komt ookdossieropbouw aan bod. Een eventueel ontslag kan namelijk enkel worden gerealiseerd met eengoed opgebouwd dossier. HR

Page 3

SPREKERMr. Maaike Faber werkt als senior arbeidsrecht advocaat bij Wijn & Stael Advocaten in Utrecht. Zijstaat werkgevers en werknemers bij in tal van arbeidsrechtzaken, bijvoorbeeld op het gebied vanindividueel en collectief ontslag, medezeggenschap en cao’s. Bovendien heeft zij bijzondere kennisvan de Wet normering topinkomens.Maaike is een nuchtere, energieke en praktische advocaat. Cliënten kunnen bij haar rekenen opbruikbare adviezen. Ze betrekt hen bij elke strategische afweging en geeft daarbij haar eerlijkevisie op de zaak. Maaike heeft een passie voor het arbeidsrecht: “De relatie tussen werkgevers enwerknemers wordt gekenmerkt door ongelijkheid én afhankelijkheid. Tegelijkertijd is hetrechtsgebied constant in beweging. Dat maakt conflicten op dit gebied zo ingewikkeld. Ik benadvocaat geworden om mensen hierbij te helpen en met behulp van de wet een zo goed mogelijkresultaat te bereiken.”Maaike werkte eerder bij De Brauw Blackstone Westbroek en bij Shell. Ze publiceert regelmatigjuridische artikelen, schrijft noten voor de Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) en publiceertprikkelende opinie-blogs op Advocatie.nl. MAAIKE FABER54"Wetten werken waar je wil, willen we dat wel?"- M A A I K E F A B E R - HR

Page 4

INHOUD STRATEGISCHE PERSONEELS-PLANNING55Waarom SPP, wat is de urgentie voor jullie klant? Wat is SPP, hoe ziet de aanpak er concreet uit? Hoe zorg je voor urgentiebesef, commitment en eigenaarschap in de lijn? Ontwerp SPP: wat wil je met SPP bereiken en welke aanpak past hier bij?Ervaren SPP-instrumenten en procesmomenten in het SPP-procesHoe kun je op een goede manier het gesprek aangaan over SPP? Welke rol pak je? Het EPA-modelWrap up valkuilen en gouden tipsStrategische personeelsplanning; dé kapstok voor strategisch HRM.Hoe zorg je dat de organisatie, afdelingen en medewerkers zijn afgestemd op alle snelgaandeveranderingen en toegroeien naar de organisatie van de toekomst? Strategischepersoneelsplanning geeft de sturingsmogelijkheden. Het laat managers verder vooruitkijken enover afdelingen heen steeds opnieuw bepalen wat de wenselijke personele strategie is, om hunambitie en doelen te realiseren. In dit seminar leer je hoe je strategische personeelsplanning (SPP)succesvol kunt vormgeven, toepassen en verankeren in jouw organisatie. In het seminar ga je op een sprankelende en motiverende wijze aan de slag met SPP. In hetprogramma wisselen theorie, het delen van kennis en het ervaren elkaar steeds af, met de eigenpraktijksituatie als belangrijk uitgangspunt.In dit seminar gaan we aan de slag met:HR

Page 5

SPREKERHANNEKE MOONEN56Drs. Hanneke Moonen is oprichter van adviesbureau Moon en specialist in strategischepersoneelsontwikkeling en wendbaarheid. Ze heeft honderden leidinggevenden en adviseursbegeleid in het toekomstbestendig maken van hun teams / organisaties. Hanneke is trainer,adviseur en geeft regelmatig college bij o.a. Nyenrode. Daarnaast is ze auteur van het HOE-boek voor strategische personeelsplanning. In 2021 verscheenvan haar hand het "Hoe boek voor wendbaarheid" waarin ze een complex thema vertaalt naar eenpraktische aanpak en interventies waar je zelf direct mee aan de slag kunt. "Samen voorsprong creëren door het sturen op mens enorganisatie. Strategisch en praktisch, met oplossingskrachtvoor vandaag en morgen."- M O O N H R M - HR

Page 6

INHOUD VITALITEIT IN ORGANISATIES57Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers op een vitale manier tot hun 67e kunnendoorwerken? Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers wendbaarder zijn en meer meebewegen met deveranderingen die binnen onze organisatie plaatsvinden? Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers zich blijven ontwikkelen zodat ze inzetbaar blijven?Hoe je als HR professional kunt bijdragen aan structurele ontwikkeling naar meer energie,motivatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.Marjolijn Punt verzorgt dit interactieve seminar "Vitaliteit in organisaties". Tijdens dit seminar krijgje actuele wetenschappelijke kennis aangeboden vanuit de positieve organisatiepsychologie enga je aan de slag met interventies die bijdragen aan het vitaliseren van mensen, teams enorganisaties. Steeds vaker blijken organisaties behoefte te hebben aan advies en coaching op het gebied vanvitaliteit. Vanuit allerlei vraagstukken kan deze ontwikkelbehoefte ontstaan:We onderzoeken deze vragen met behulp van positieve en negatieve spiralen in het Job DemandsResources model, psychologisch kapitaal, sterke kanten en de waarderende benadering. Je oefentmet interventies die je direct toe kunt passen in jouw dagelijkse werkpraktijk.HR

Page 7

SPREKER MARJOLIJN PUNT58Drs. Marjolijn Punt is psycholoog A&O NIP. Zij is geboeid door de combinatie van wetenschap enpraktische toepassingen vanuit positieve psychologie, filosofie en spiritualiteit, waar het gaat overde zoektocht naar menselijk geluk, zingeving en floreren. Marjolein is oprichter van het Bureau voor Positieve Psychologie waarin zij professionals in de zorgen in het onderwijs, HR-adviseurs en leiders opleidt in professionele, persoonlijke en spiritueleontwikkeling. Ze traint en coacht medewerkers om ‘het beste uit zichzelf, hun werk en leven te halen’en organiseert retraites in floreren en levensgeluk, vanuit positieve psychologie, yoga en meditatie.Op mooie en inspirerende locaties. Liefst dicht bij de natuur zoals bij ‘de strandpsycholoog’."Begin met het eind voor ogen, maar start met de eerste stap"- S T E P H E N C O V E Y - HR

Page 8

INHOUD MENSKANT VAN DIGITALISERING59Patroonherkenning in technologische ontwikkeling;Beperkende overtuigingen en hoe die te doorbreken;Samen werken en samen leren."Waarom leert de ene organisatie sneller dan de andere? Wat heeft technologie, en vooral hoemensen daarmee omgaan, daarmee te maken en hoe kweek je een veilige en toch prikkelendecultuur van leren en ontwikkelen?In dit seminar 'De menskant van digitalisering' gaat Peter Ros met je op ontdekkingsreis langsdigitale dynamieken, trends in gedrag van mensen in ontwikkeling en een inkijk in een aantalverassende inzichten in hoe we onszelf dommer maken tijdens het proces van hyperspecialisatie.Peter gaat actief met je aan de gang op het gebied van:Hoewel de grote belofte van technologie is dat deze ons in staat stelt steeds meer relevante zakenin minder tijd te doen, lijkt digitalisering ons eerder gevangen te nemen. HR

Page 9

SPREKERPETER ROS60Peter Ros houdt van dingen bouwen. Is nieuwsgierig naar bijna alles. Hij combineert expertise ophet gebied van innovatieve technologie met trends in menselijk gedrag. Met een focus oppersoonlijk leiderschap, lerende organisaties en psychologische veiligheid. Hij is een ervarenondernemer, strateeg, sparringpartner, spreker, en auteur. En dit alles na een leven als ondernemerin de tech-sector. Zo is hij founder van o.a. Permanent Beta, Stand-up stories, Kuroso; hearth & mindshakers. Verder is Peter auteur van “Warorde (ontketen creativiteit en innovatie!)". Als spreker is Peterprikkelend, aanstekelijk enthousiast, dan weer filosofisch en dan weer pragmatisch, maar altijd metveel energie en humor.Met humor en aansprekende voorbeelden houdt Peter Ros zijn publiek een spiegel voor, verrijkt hunblikveld met nieuwe perspectieven en geeft eenvoudige tips, die direct toepasbaar zijn. Eenaanrader voor elke organisatie die out-of-the-box naar de toekomst, het heden en zichzelf wilkijken."Many should benefit, instead of few that profit"- P E T E R R O S - HR

Page 10

INHOUD HR ANALYTICS61Waarde creëren met data-gedreven HR strategie.Mensen en hun vaardigheden zijn het fundament van elke organisatie. Wat moet jouw organisatiedoen om klaar te zijn voor de toekomst van werk? Met welke mensen bouw je een high performingteam of hoe optimaliseer je het beloningsbeleid zodat het aansluit bij wat mensen echt waarderen?HR-analytics ondersteunt bij deze en andere strategische vragen, zoals de impact van HR-interventies en het succes van HR-processen. Je wilt people analytics toepassen om specifiekevraagstukken op te lossen, nieuwe inzichten te genereren en een strategische bijdrage te leveren.Na afloop van het seminar heb je meer inzicht in het fact-based bekijken van investeringen inHuman Resources. Je bent in staat om op basis van ken- en stuurgetallen actieve sturing te gevenaan het HR-beleid. Je weet ook hoe je data kunt (laten) analyseren om vragen te beantwoorden,voorspellingen te doen en business cases te onderbouwen. Je bent daarmee een stevigegesprekspartner van de directie. Je verkrijgt, tot slot, de laatste inzichten in HR-metrics, -insights en-analytics.HR

Page 11

SPREKERIRMA DOZE62Drs. Irma Doze studeerde bedrijfseconomie en kwaliteitskunde en heeft zich sindsdiengespecialiseerd in performance management, onderzoek, analytics en intelligence. Zij was tussen2007 en 2012 hoofd van de afdeling market, business en customer intelligence bij TomTom.In 2012 ruilde Irma haar functie als Director Market, Business & Customer Intelligence in voor eenbestaan als ondernemer. Ze startte het bedrijf AnalitiQs waar ze Managing Director is. AnalitiQsheeft als missie om zoveel mogelijk organisaties de kracht van data te laten ervaren. Inmiddels isAnalitiQs uitgegroeid tot marktleider en autoriteit op het gebied van HR Analitics."Turning data into profit"- I R M A D O Z E - HR

Page 12

HR

Page 13

HR MEMBER DEVELOPMENT HR

Page 14

INHOUDWeet je hoe organisatiecultuur werkt, waarom die zo hardnekkig is en waarom dat goed is voororganisaties.Weet je hoe je de potentie van je organisatie tevoorschijn tovert die nu ligt te stinken onder deoude vloerbedekking.Hoe je simpel voorkomt dat je alleen maar meer van de oude cultuur krijgt.Wat er nodig is om die droom van een vitale, inclusieve, lerende of zelfsturende cultuur in devloerbedekking te krijgen.Cultuurverandering: organisaties snakken er soms naar. Die familiecultuur waardoor alles reuzegezellig blijft maar de resultaten chronisch belabberd? Of de angstcultuur waardoor de organisatiejaar na jaar in de kramp blijft? Die hardnekkige bestuurscultuur waardoor je beschamend slecht inde krant komt? Natuurlijk wil je af van organisatiecultuur die een gezonde, vitale organisatie in deweg staat. Maar hoe doe je dat? Want dat is ook zo irritant aan organisatiecultuur: het lukt maar niet om ervanaf te komen. Een setje nieuwe cultuurwaarden is meestal niet voldoende. Sterker nog: werk je je deblubbers op die oude cultuur, wordt het juist erger…! Ja, cultuur zit in de vloerbedekking. En: die kan er echt uit. In deze training laat Maaike Thiecke vanhet verandercollectief je zien hoe dat eigenlijk werkt. Ze leert je 'vloerbedekkinglogica', zodat je weetwat er nodig is om de oude cultuur eruit te krijgen. En de nieuwe erin. Je krijgt zicht op wat jeconcreet kunt doen én wat je vooral moet laten als je cultuurverandering wilt.LeerdoelenDE CRUX VAN CULTUUR-VERANDERING63HR

Page 15

64TRAINERDrs. Maaike Thiecke is een veelgevraagd trainer en tevens oprichter van Het Verandercollectief enAdviesbureau Plan B. Daarnaast is zij één van de uitvinders van Systemisch TransitieManagement,een bewezen methodiek die veranderen en gedragsverandering veel makkelijker maakt. Maaike is opgeleid als arbeids- en organisatiepsycholoog en adviseert organisaties die werkwillen maken van hun organisatieverandering en af willen van de oude cultuur en oud hardnekkiggedrag. Ze brengt verheldering en eye openers die langdurig impact hebben: een bril opverandering die je nooit meer vergeet op te zetten. Maaike adviseert directeuren bij het professionaliseren en positioneren van HR en leidtprofessionals op om optimaal een bijdrage te leveren aan de gewenste beweging vanorganisaties.MAAIKE THIECKEHR"Ja, cultuur zit in de vloerbedekking. En: die kan er echt uit!"- M A A I K E T H I E C K E -

Page 16

INHOUDVeel organisaties kennen een systematiek rondom performance management die niet meeraansluit bij hun doelstellingen. Veelal gaat het dan om routines die geen rekening meer houdenmet de snel veranderende context, veel administratie vergen en relatief veel tijd kosten in relatie totde impact die gemaakt wordt. Steeds vaker zien we werkvormen langskomen die afwijken van degedachte dat je als leidinggevende je medewerkers iedere dag ziet en spreekt. Het nieuwe werken,hybride werken, agile werken… ze delen allemaal dezelfde uitdaging: hoe zorg ik er alsleidinggevende voor dat mensen hun bijdrage leveren zonder dat ik ze daarbij dagelijks aanstuur?Naarmate de context onzekerder wordt neemt de behoefte aan controle toe. Maar wat voor vormvan controle zorgt ervoor dat medewerkers op een creatieve manier vol enthousiasme bijdragenaan het bereiken van de doelen van de organisatie? Door op output te sturen (het Wat en Waarom)en de input (het Hoe) bij de medewerker te laten, bereik je wat je wilt door de controle op een anderniveau te leggen. Je laat niet los maar je geeft richting en daardoor geef je de ruimte aanmedewerkers om zich ten volle te ontplooien.In deze training leer je hoe je outputgericht kunt werken en sturen. En daardoor medewerkers deruimte geeft. Doordat je hierin inzicht krijgt en wat ervaring opdoet komt een nieuwe systematiekvoor performance management in beeld. Gericht op doelen in plaats van inspanning. Om outputgericht werken goed te kunnen uitvoeren ben je als leidinggevende veel meer de leideren facilitator dan de manager. Medewerkers en teams zitten dan weliswaar niet meer te wachtenop de instructies ‘van boven’ maar ze hebben wel regelmatig contact nodig met elkaar en met deleidinggevende om de gang er in te houden, te ontwikkelen, vragen te stellen en te leren. Deze vormvan overleg wordt ook wel aangeduid met termen als continue dialoog, het echte gesprek etc. In de training komt deze manier van inrichten van performance management ook aan bod. Samenmet outputgericht werken en sturen zorgt de continue dialoog voor voldoende flexibiliteit enaandacht om de snel veranderende omstandigheden een plek te geven in het sturen van deorganisatie, zonder dat men inlevert op focus en ambitie. OUTPUT GERICHT WERKENEN STUREN65HR

Page 17

66TRAINERMr. Martijn Mark heeft zijn werkervaring opgedaan bij de ING Bank waar hij de switch maakte vancommercie naar HR. Zo was hij meerdere jaren verantwoordelijk voor performance management bijING Benelux. In die hoedanigheid heeft hij meegewerkt aan het veranderen en aanpassen vanperformance management naar aanleiding van de verandering naar agile werken vanaf 2016. Inmiddels werkt hij, onder de naam Mark Your Performance, voor diverse organisaties en bedrijvenom ook hen te helpen met het vormgeven van performance management dat direct impact heeft opde groei van medewerkers en de organisatie. Martijn’s uitdaging is om te werken aan performance management oplossingen die passen bijnieuwe manieren van werken. Zijn ervaring ligt vooral in de combinatie van performancemanagement, agile werken en verandermanagement. MARTIJN MARKHR"Een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgtervoor dat mensen het zichzelf opleggen"- N E L S O N M A N D E L A -

Page 18

INHOUD Heb je scherper zicht op de diverse fasen en stappen in een veranderproces, en wat dat vraagtvan de leider bij een verandering;Kun je weerstand beter (helpen) herkennen en erkennen op het juiste niveau, en daar effectiefop acteren;Heb je ervaren wat de impact van overtuigingen en keuzes op het resultaat van eenveranderproces kunnen zijn;Kun je meteen aan de slag in je eigen dagelijkse praktijk op basis van een eerste aanzet‘actieplan’ gemaakt tijdens deze training.Veel organisaties worden geconfronteerd met een steeds complexer en dynamischer speelveld. Dit vraagt om doortastende managers en medewerkers die problemen oplossen, echtsamenwerken binnen teams, complexe situaties doorgronden, met snelle verandering om kunnengaan en zich makkelijk nieuwe vaardigheden aanleren. Kortom: managers en medewerkers diezichzelf en hun team iedere dag weer door ontwikkelen. Als professional kun je hierbij echt hetverschil maken, maar hoe dan? Tijdens de training ‘Spelen met organisatieverandering’ leer je om organisaties en medewerkers inbeweging te krijgen én te houden. Door middel van een uitdagende spelervaring worden jebestaande overtuigingen en routines onder druk gezet. Niet één keer, maar keer op keer tot hetroer om is en verandering beklijft. Zien, doen, ervaren en een duidelijke koppeling met de eigenpraktijk zorgen voor een blijvend effect. LeerdoelenTijdens de training werk je met een levensechte simulatie, waardoor jij zelf direct gaat ervaren watwel werkt en wat niet. Deze real time casus zorgt gegarandeerd voor nieuwe inzichten waar je nogjarenlang resultaat in jouw dagelijks werk van gaat hebben. Daarnaast krijg je veel praktischehandvatten en tips mee. 67SPELEN MET ORGANISATIE-VERANDERINGHR

Page 19

68TRAINERMaarten Koenen adviseert opdrachtgevers bij de ontwikkeling van hun organisatie, met eenspecifieke focus op samenwerking binnen en tussen teams. In zijn rol werkt hij als sparringpartnerbij het nieuwe organisatieontwerp en de veranderaanpak. Hierbij ligt zijn focus vooral op hetondersteunen van leidinggevenden en professionals bij het zelf meer grip, energie, vaart enresultaat in het verandertraject krijgen. Niet door het roer over te nemen, maar door nieuweinzichten en vaardigheden te helpen ontwikkelen.Maarten houdt zich al 20 jaar bezig met verandertrajecten. Van grote corporate organisaties tot enmet familiebedrijven in het MKB met hun eigen specifieke dynamiek. Al die trajecten hebben eenschatkist vol cruciale inzichten, best practices, werkende tools en handige formats opgeleverd. Vanspecifieke games tot en met grootschalige interventies. En die ervaring deelt hij graag met je. Op 17 november wordt deze training gelijktijdig met de Finance community worden gegeven.MAARTEN KOENEN"Tempo maken zonder te haasten"- M A A R T E N K O E N E N - HR

Page 20

INHOUD De ideale start van je Diamanten Membership! Voor het optimaliseren van jouw persoonlijke ontwikkeling start jouw Membership met het invullenvan de TMA (Talent Motivatie Analyse). De talentenanalyse brengtdrijfveren en talenten in kaart engeeft inzicht op welke werkgebieden het meest gemotiveerd en talentvol gefunctioneerd wordt.Na het invullen van de TMA analyse ontvang je in een persoonlijke bespreking met een van onzegecertificeerde ISA GROUP TMA Consultants uitleg en inzicht in jouw talenten en drijfveren, jouwuitgebreide TMA rapportage, het bijbehorende E-book en je competentiepaspoort.De TMA brengt je inzicht in wat van nature bij jou aanwezig is: persoonlijke drijfveren en daarbijbehorende talenten. Met dit inzicht kunt je je toegevoegde waarde in jouw werk en team beterplaatsen en krachtiger inzetten. Jouw talenten worden gekoppeld aan de ontwikkelbaarheid vancompetenties en zorgt dat je bewuste keuzes kunt maken welke richting en ontwikkeling het bestebij jou passen. Na jouw persoonlijke TMA-gesprek volg je deze TMA Workshop om jouw ontwikkelpotentieel verderin kaart te brengen en te zien wat bij jouw unieke talenten past.69TMA-WORKSHOPHR

Page 21

TRAINERS VAN ISA GROUP70TRAINER Je krijgt inzicht in jouw drijfveren en talenten. Welke mogelijke valkuilen horen daarbij en watbetekent dat voor jou?Wat geeft jou energie in je werk en wat kost juist energie?Welke talenten en competenties wil je graag inzetten en welke vooral ook niet?Het opstellen van jouw eigen performance matrix om te zien waar ontwikkeling voor jouresultaat oplevert;Waar mogen we jou voor vragen?Deze training wordt verzorgd door een van de gecertificeerde TMA consultants van ISA GROUP.Tijdens deze training ga je vervolgens met collega ISA members aan de slag met jullie TMAanalyse: Na deze training ben je vertrouwd met de TMA-systematiek en kun je aangeven waar we jou voormogen vragen en waarvoor vooral ook niet."Make connections...Make opportunities..."- M E M B E R - HR

Page 22

INHOUD Begrijp je hoe transities altijd weer verlopen en welk gedoe en gelazer volkomen normaal enlogisch is, zodat je snapt waar organisaties in verzeild raken bij een veranderingKun je met je opdrachtgevers in gesprek over het proces van veranderen en de voorwaardenwaaronder jij optimaal kunt bijdragen aan veranderingWeet je hoe jij de invloed van relevante spelers op de gewenste verandering kunt aanborenMaak je kennis met concrete handvatten waarmee jij veranderen makkelijker kunt maken.In deze training over systemisch transitie management nemen we voor de verandering demakkelijke weg! Veranderen is de enige constante voor organisaties. Ondertussen is er een schrikbarend cijfer:70% van de organisatieveranderingen leiden niet tot waar ze voor waren bedoeld. Er wordt dusenorm veel tijd, geld en energie besteed aan veranderen zonder dat het iets oplevert. Jouw expertise als HR professional kan cruciaal zijn tijdens een verandering omdat daarmee devoorwaarden voor een succesvolle verandering worden geregeld. Je ziet misschien met verbijstering hoe veranderingen waarvoor het draagvlak groot is, waar‘iedereen’ voor is, een stille dood sterven. Je kent vast de ambities van directieleden die sneuvelendoor de cultuur die in de vloerbedekking lijkt te zitten. Jij bent als HR professional dan wel niet vandie cultuur- en gedragsverandering, maar je zou graag meer voor organisaties in veranderingkunnen betekenen. En zou jij daar als HR professional baat bij kunnen hebben om te weten hoeveranderen nu eigenlijk echt gaat? En waarom zo vaak ook niet? LeerdoelenNa de training:HR professionals die als business partner of MT-lid een bijdrage willen leveren aan de gewenstebeweging van de organisatie en concrete, praktische, simpele handvatten willen hebben omveranderen makkelijker te maken. 71VERANDEREN MAKKELIJKERMAKENHR

Page 23

72TRAINERDrs. Maaike Thiecke is een veelgevraagd trainer en tevens oprichter van Het Verandercollectief enAdviesbureau Plan B. Daarnaast is zij één van de uitvinders van Systemisch TransitieManagement, een bewezen methodiek die veranderen en gedragsverandering veel makkelijkermaakt. Maaike is opgeleid als arbeids- en organisatiepsycholoog en adviseert organisaties die werkwillen maken van hun organisatieverandering en af willen van de oude cultuur en oud hardnekkiggedrag. Ze brengt verheldering en eye openers die langdurig impact hebben: een bril opverandering die je nooit meer vergeet op te zetten. Maaike adviseert organisaties bij het professionaliseren van veranderingen om optimaal eenbijdrage te leveren aan de gewenste beweging van organisaties."Neem voor de verandering de makkelijke weg!” - M A A I K E T H I E C K E - MAAIKE THIECKEHR

Page 24

INHOUDNooit meer vergaderen. Als mensen iets veel en vaak doen is dat praten, overleggen,debatteren. Jitske neemt je mee langs vele vormen van overleg die effectief zijn en impactmaken. Na deze dag wil je echt nooit meer gewoon vergaderenTribal Connections: samenwerken. Geen enkele organisatie, geen enkele tribe, bestaat in eenvacuüm. Altijd zijn er andere tribes om mee samen te werken, rekening mee te houden of juist tebeconcurreren. Jitske leert je welke samenwerkingsverbanden organisatie overstijgend zijn enwaarom. Je krijgt inzicht hoe jij dit direct kunt toepassenMagic Sales om jouw HR-doelstellingen nu echt op de kaart te zetten. Verhalen van ver weg dieje inspireren om met andere ogen te kijken naar je eigen relaties in jouw organisatieFuseren, vaak een hele kluif voor jou als HR-professional. Fusies, ze zijn gewoon zo… anders.Ook na maanden en soms jaren zijn er vaak nog steeds verschillende bloedgroepen enbalanceer jij als HR-professional tussen het ene en het andere kamp. Als je weet wat je tewachten staat, is het makkelijker. Je leert over de ‘liminale fase’ tussen de oude en de nieuwesituatie. Om gezonde communities en organisaties te vormen, moet de interactie en besluitvorming goedzijn geregeld. Als HR-professional heb jij een transformatieve rol voor de toekomst. Omdat jij alsgeen ander vanuit jouw HR rol impact kunt maken op jouw organisatie, jouw tribe. In dezeindrukwekkende Masterclass neemt Jitske Kramer je mee in alle Building Tribes elementen diedaadwerkelijk transformeren. Het wordt een onvergetelijke reis, die jou vele inzichten en nieuwemanieren brengt:Gedurende deze Masterclass is er tijd. Tijd voor jouw vragen en vertaling naar de praktijk van jouworganisatie. Wil je dat er besluiten worden genomen? Wij zorgen deze dag voor transformationelegesprekken. Tijdens de Build Your Tribe Masterclass steken we graag het vuur aan!MASTERCLASS BUILDING TRIBES73HR

Page 25

74TRAINERDrs. Jitske Kramer is corporate antropoloog en reist de wereld over om kennis en kunde vantraditionele healers, leiders en verrassende innovators naar Nederland te brengen. In 2012 maaktezij grote indruk in organisaties door Deep Democracy naar Nederland te brengen. Deze methode,ontstaan in het Afrikaanse bedrijfsleven, wordt op dit moment in meer dan twintig landen in dewereld toegepast. Het biedt praktische handvatten en technieken om met uitersten om te gaan.Jitske brengt haar kennis via ijzersterke lezingen en Masterclasses naar de wereld vanorganiseren. Naast trainer van het jaar 2013 is zij tevens auteur van diverse boeken waaronder "DeepDemocracy", "Jam Cultures", "Building Tribes" en "Corporate Tribe" (Managementboek van het jaar2016).Nooit meer hoeven te vergaderen is een thema wat centraal staat bij het opleiden van mensen inorganisaties door Jitske. Ze neemt je mee in verhalen die ruimte creëren voor nieuwe manieren vankijken en handelen.Jitske Kramer is één van de beste sprekers van Nederland. Ze verbindt, heeft humor, is onbevangenen energiek. Ze prikkelt je om stevig na te denken en je stem te laten horen. Met flair en met lef zoektze de diepgang op. Ze brengt verrassende nieuw inzichten en praktische toepasbaarheid.JITSKE KRAMER"Sterke tribes, verbinden waar nodig en nemen afscheid als het niet anders kan"- J I T S K E K R A M E R -HR

Page 26

INHOUDWat zijn actuele, bewezen inzichten rond leiderschap en verandering?Waarom is psychologische veiligheid essentieel voor teams?Hoe stimuleer je - praktisch - de betrokkenheid van medewerkers?Welke belemmeringen zitten er tussen woorden en daden?Hoe kijken gedragswetenschappers naar verandering?Wat zijn praktische inzichten die meteen resultaat opleveren?Hoe je doelen stelt die wél werken;Hoe je gedrag kiest dat wél tot succes leidt;Welke support wél helpt bij verandering.Ochtend: leiderschap & verandering, Ben Tiggelaars persoonlijke Top-10Leiderschap en verandering hangen heel nauw samen. De meest gebruikte definitie vanleiderschap luidt namelijk: het beïnvloeden van een groep individuen in de richting van eengezamenlijk doel. In het ochtendprogramma deelt Ben Tiggelaar zijn persoonlijke selectie op het gebied vanleiderschap. Je maakt op een interactieve manier kennis met praktische inzichten, tools en tipswaarvan onderzoekers hebben vastgesteld dat ze daadwerkelijk verschil maken.Middag: leiderschap & verandering, van mooie intenties naar concrete actieIedereen met een beetje levenservaring weet dat de transfer van 'goede ideeën' naar 'echt doen'niet meevalt. Aan de hand van een slim en eenvoudig framework - De Ladder - ordent Ben actueleinzichten uit de veranderpsychologie.LeerdoelenIn dit middagprogramma leer je op een nieuwe, evidence-based manier kijken naar het gedragvan je collega's en dat van jezelf.MASTERCLASS LEIDERSCHAP & VERANDERING75HR

Page 27

76TRAINERDr. Ben Tiggelaar is onafhankelijk schrijver, trainer en gedragswetenschapper. Hij studeert al ruim30 jaar op de onderwerpen leiderschap en verandering. Zijn streven: individuen en organisatieshelpen hun dromen om te zetten in actie. Op een positieve én effectieve manier.Ben is visiting professor op het gebied van leiderschap en verandering aan IE Business School inMadrid. Een van de topinstituten van Europa, volgens The Economist, Financial Times, Forbes enBusiness Week.Daarnaast geeft hij regelmatig college aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Vlerick BusinessSchool in Gent.Ben studeerde communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerdeaan de faculteit Bedrijfskunde en Economie van de Vrije Universiteit op een studie naargedragsverandering in organisaties. Verder studeerde hij aan Harvard en University CollegeLondon.Vanaf 2000 veroverde Ben met acht verschillende boeken de nummer één-positie in deNederlandse management top honderd. Bekende titels zijn onder meer: Dromen Durven Doen, Ditwordt jouw jaar!, MBA in één dag en De Ladder. Bens boeken zijn over de hele wereld vertaald.Ben schrijft wekelijks een column voor NRC over werk en leven en heeft zijn eigen podcast +radioshow op BNR.BEN TIGGELAARHR

Page 28

I S A G R O U P | K o n i n g i n n e l a a n 1 27 3 1 5 B R | A p e l d o o r n | 0 5 5 - 3 6 8 1 5 4 0 | m e m b e r s h i p @ i s a g r o u p . n l