Return to flip book view

ISA GROUP Finance Academy Programma 2022

Page 1

FINANCE ACADEMY FinanceIn deze brochure leest u over het programma 2022 als onderdeelvan onze memberships

Page 2

INHOUD In dit interactieve seminar schijnt Koen Caminada zijn licht op welvaartsverhogendebelastingpolitiek. Door maar liefst 40 jaar terug te kijken, trekt hij lessen over de inkomens- enbelastingdrukverdeling in Nederland. Deze lessen hebben geleid tot zijn recente advies (samen metprof. dr. LGM Stevens) aan het kabinet voor de komende 4 jaren tijdens de formatiegesprekken. Belastingpolitiek en inkomenspolitiek gaan hand in hand in Nederland. Als gevolg van vele elkaaropvolgende (goedbedoelde) fiscale maatregelen zijn de verschillen in belasting- en premiedruktussen huishoudens fors toegenomen, ook bij eenzelfde inkomen. Onuitlegbaar inmiddels, want dewetgever discrimineert steeds meer bij de belastingen, waardoor de uitkomsten van dedrukverdeling via het gevoerde fiscale beleid steeds verder komen af te staan van hetdraagkrachtbeginsel. De burgers begrijpen er inmiddels helemaal niets meer van. In de afgelopen kabinetsperiode is te weinig energie gestoken in een toekomstbestendigbelasting- en toeslagenstelsel. Koen Caminada en Leo Stevens hebben al die knelpunten enoplossingsrichtingen in kaart gebracht. Zij constateren dat de beleidsmakers steeds forsereherverdelingsinspanningen moeten leveren om de bestaande inkomensverhoudingen nog binnenaanvaardbare proporties te houden. Om beleidsmatige redenen is het daarom gewenst destructurele samenhang tussen belastingen, toeslagen en inkomensafhankelijke regelingen teverbeteren. Het meest in het bestaande stelsel passend is de overstap naar een systeem vanverzilverbare heffingskortingen. De toeslagensystematiek moet worden gestroomlijnd. Tijdens dit seminar passeren alle heilige fiscale huisjes de revue.HEILIGE FISCALE HUISJES13Finance

Page 3

SPREKERKOEN CAMINADA14Prof dr. Koen Caminada (1966) is hoogleraar Empirische analyse van sociale en fiscale regelgevingaan de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Hij is vice-decaan van de FaculteitGovernance and Global Affairs. Hij is fellow van het E.M. Meijers Instituut voorRechtswetenschappelijk Onderzoek en fellow Network for Studies on Pensions, Aging andRetirement. Koen Caminada studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1986-1992) en deKatholieke Universiteit Leuven (991-1992). Hij is lid van de Board of Governors van de Foundation ofInternational Studies on Social Security, was lid van de Commissie inkomstenbelasting entoeslagen, is Academic Partner van het Centraal Planbureau en was zeven jaar wetenschappelijkdirecteur van het Instituut Fiscale en Economische Vakken."De gelijkheid, die de mens hier kan verlangen, is zondertwijfel: de draaglijkste graad van ongelijkheid." - G E O R G C H R I S T O P H L I C H T E N B E R G - Finance

Page 4

INHOUD Nog nooit in de geschiedenis waren we zo rijk en welvarend als nu. Onze economie groeit aldecennia gestaag en de winsten van bedrijven zijn sinds de jaren tachtig geëxplodeerd. Zelfs dewereldwijde uitbraak van het coronavirus - en alle lockdowns die hiermee gepaard zijn gegaan -hebben het feestje nauwelijks kunnen bederven. De beurzen hebben na een kortstondige inzinkingnieuwe hoogtepunten bereikt. De werkloosheid is historisch laag. En de minister van Financiën kanalle miljarden die in de schatkist stromen nauwelijks kwijt.En toch gaat het niet onverdeeld goed met ons land. Ondanks de krappe arbeidsmarkt, zien veelwerkenden de groei amper terug in hun portemonnee. Ondertussen stijgen de huizenprijzen zo sneldat starters amper meer aan een woning kunnen komen. Bovendien dreigt de wijze waarop wijonze economie laten groeien het klimaat op aarde onherstelbare schade toe te brengen.Hoe kan dat? En waarom accepteren we dat? Deze vragen liggen ten grondslag aan de lezing vanSander Heijne. Hij neemt ons mee via premier Rutte en de oude familie Philips naar de boeken vanAdam Smith en Karl Marx. En van conferenties op Zwitserse bergtoppen tot de achterkamertjes vanDen Haag. Vliegend door de tijd rolt hij van de ene verbazing in de andere. Met als conclusie: dehuidige hang naar groei is geen noodzaak, maar het resultaat van een verhaal dat we zijn gaangeloven.Maar hij laat ook zien hoe het anders kan. Duurzamer en socialer. Heijne: 'Ik wil samen met hetpubliek op zoek naar een nieuw verhaal over een economie voor een andere, betere wereld. En alswe die wereld kunnen schetsen, onderzoeken we hoe we deze wereld ook daadwerkelijk kunnenrealiseren.'FANTOOMGROEI11Finance

Page 5

SPREKERSANDER HEIJNE12Drs. Sander Heijne (1982) is historicus en journalist. Hij schreef jarenlang over de publieke sectorvoor de Volkskrant en de Correspondent. Op de redactie economie van de Volkskrant ontwikkeldehij een fascinatie voor het effect van bureaucratische systemen op ons alledaagse bestaan. In2011 werd Sander genomineerd voor de belangrijkste journalistieke onderzoek prijs De Loep.In 2018 verscheen zijn boek "Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u", over de problemen metmarktwerking bij publieke diensten. In 2020 schreef hij samen met Hendrik Noten de bestseller"Fantoomgroei". Dit boek is uitgeroepen tot Managementboek van het Jaar, en ligt ten grondslagaan het televisieprogramma "Scheefgroei in de Polder".Management boek van het jaar 2021"waarom we steeds harder werken voor steeds minder"- S A N D E R H E I J N E - Finance

Page 6

INHOUD Tijdens dit seminar staan we stil bij hoe data science bijdraagt aan de Finance functie. Data Science is het continue proces waarbij je mogelijk relevante databronnen selecteert, filtert,deze opschoont, door en door leert begrijpen, grondig analyseert, mooi visualiseert en erbusinesswaarde uithaalt.Prof. dr. Jacques de Swart leert ons kijken vanuit diverse 'lenzen' waar een organisatie nu staat opdit gebied, zodat verbetermogelijkheden uitgelicht worden. Veel real-life voorbeelden passerenhierbij de revue. Niet alleen om te oefenen met het kijken door deze lenzen, maar vooral om je teinspireren om zelf morgen aan de slag te gaan om je eigen werk efficiënter, slimmer, relevanteren/of waardevoller te maken met data science. Als kers op de taart zullen we een techniek uitleggen die van elk rekenmodel, dus ongeacht of hetgaat een query, lineaire regressie, k-means clustering of neural netwerk, de zin of onzin bepaalt. DATASCIENCE15Finance

Page 7

JACQUES DE SWART16SPREKERProf. dr. Jacques de Swart MBA is professor Toegepaste Wiskunde aan de Nyenrode BusinessUniversity. Zijn rol is het ontwikkelen, vernieuwen en onderwijzen van modules op het gebied vanwiskunde, onderzoeksmethoden, statistiek en datawetenschappen. Tevens is hij verantwoordelijkvoor de Data Analytics groep binnen de Consulting-praktijk van PwC NL. Deze groep bestaat uitempathische data scientists die klanten helpen rekenen.Jacques studeerde wiskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij deed een deel van het programmaaan de Universiteit van La Sapienza in Rome. Vervolgens heeft hij 6 jaar onderzoek gedaan op hetgebied van de rekenkunde aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica, wat heeft geleid tot eenPhD aan de Universiteit van Amsterdam. Hij deed zijn MBA aan de Rotterdamse School ofManagement. Hij vervolgde zijn carrière als software engineer bij Aimms.com. Daarna vervolgde hijzijn carrière bij PwC. De missie van Jacques is om op grootste en meeslepende wijze de pracht en kracht van dewiskunde te ontsluiten voor organisaties die zichzelf en hun omgeving willen verbeteren. Geholpendoor de snelle ontwikkelingen op het gebied van big data, cloud computing en open source codekomt het volbrengen van deze missie steeds dichterbij."Excelleren is iets anders dan Excel leren"- J A C Q U E S D E S W A R T - Finance

Page 8

INHOUD MENSKANT VAN DIGITALISERING17Patroonherkenning in technologische ontwikkeling;Beperkende overtuigingen en hoe die te doorbreken;Samen werken en samen leren."Waarom leert de ene organisatie sneller dan de andere? Wat heeft technologie, en vooral hoemensen daarmee omgaan, daarmee te maken en hoe kweek je een veilige en toch prikkelendecultuur van leren en ontwikkelen?In dit seminar 'De menskant van digitalisering' gaat Peter Ros met je op ontdekkingsreis langsdigitale dynamieken, trends in gedrag van mensen in ontwikkeling en een inkijk in een aantalverassende inzichten in hoe we onszelf dommer maken tijdens het proces van hyperspecialisatie.Peter gaat actief met je aan de gang op het gebied van:Hoewel de grote belofte van technologie is dat deze ons in staat stelt steeds meer relevante zakenin minder tijd te doen, lijkt digitalisering ons eerder gevangen te nemen. Finance

Page 9

SPREKERPETER ROS18Peter Ros houdt van dingen bouwen. Is nieuwsgierig naar bijna alles. Hij combineert expertise ophet gebied van innovatieve technologie met trends in menselijk gedrag. Met een focus oppersoonlijk leiderschap, lerende organisaties en psychologische veiligheid. Hij is een ervarenondernemer, strateeg, sparringpartner, spreker, en auteur. En dit alles na een leven als ondernemerin de tech-sector. Zo is hij founder van o.a. Permanent Beta, Stand-up stories, Kuroso; hearth & mindshakers. Verder is Peter auteur van “Warorde (ontketen creativiteit en innovatie!)". Als spreker is Peterprikkelend, aanstekelijk enthousiast, dan weer filosofisch en dan weer pragmatisch, maar altijd metveel energie en humor.Met humor en aansprekende voorbeelden houdt Peter Ros zijn publiek een spiegel voor, verrijkt hunblikveld met nieuwe perspectieven en geeft eenvoudige tips, die direct toepasbaar zijn. Eenaanrader voor elke organisatie die out-of-the-box naar de toekomst, het heden en zichzelf wilkijken."Many should benefit, instead of few that profit"- P E T E R R O S - Finance

Page 10

INHOUD De CFO ontwikkelt zich tot een CVO, een Chief Value Officer, en moet de kunst van het verhalenvertellen onder de knie krijgen.Ooit vervulde de CFO vooral een rol achter de coulissen, als bewaker van informatie en alsfinancieel geweten. Nu beklimt de CFO ook zelf het toneel en laat zich zien als een bevlogenaanjager van verandering. Want het gaat er niet langer om ‘de dingen goed te doen’, het gaat er(vooral) om ‘de goede dingen te doen’.Wie succesvol wil zijn moet relevant zijn voor klanten. Dat was honderd jaar geleden het geval enzal altijd het geval zijn. Wie vanuit dat perspectief kijkt naar alle veranderingen – en debijbehorende nieuwe technologische mogelijkheden – begrijpt opeens een stuk beter wat dezeveranderingen betekenen voor strategie en bedrijfsvoering. Dat perspectief creëert ook rust enmaakt het mogelijk de juiste focus aan te brengen te midden van alle complexiteit en volatiliteit.Bestuurders lopen dan niet het risico hijgerig achter een stroom nieuwe concepten aan te lopen.Immers, als ze consequent redeneren vanuit relevantie weten ze welke concepten ze aan zichzelfvoorbij kunnen laten gaan en welke juist essentieel zijn om de relevantie te behouden.In de praktijk wordt steeds duidelijker dat CFO’s een sleutelpositie hebben bij relevantie. Relevantieis en blijft de basis voor succes. De rol voor de CFO ligt dan op het terrein van 'growing value','optimizing value' en 'protecting value'.De rol van de CFO is dus sterk aan het veranderen en de F van finance wordt een V van Value.Daarmee transformeert de Chief Financial Officer in een Chief Value Officer, die verantwoordelijk isvoor groei, optimalisatie en bescherming van waarde. Het tempo en de daadkracht van eenverandering wordt maar zelden bepaald door de (technische) mogelijkheden, maar om de energieen de overtuiging van mensen. De CFO moet daartoe de rol van changemaker omarmen.De CFO die dat op overtuigende wijze weet te doen – en met eigen gedrag onderstreept – kan zijnteams inspireren om in de juiste modus te komen. VAN CFO NAAR CVO19Finance

Page 11

ANGELIQUE HEEMELS20SPREKERDrs. Angélique Heemels RA ondersteunt de CFO bij de professionalisering van de finance functieen helpt deze toekomst bestendig te maken!“CFO en de financiële functie ondergaan een ware transformatie. Van achteruit kijken naar vooruitkijken, in de rol van business advisor van de CEO. Hoe gebruik de digitale tools van nu en detoekomst, zoals robotica bij deze veranderende rol? Binnen EY noemen deze nieuwe rol Finance 4.0,en naast inhoudelijke know-how op dit gebied, is de menselijk touch minstens zo belangrijk!”Hoe Angélique bijdraagt aan een ‘building a better working world’Haar drijfveren zijn het werken met mensen, of dat nu collega’s of klanten zijn! Ze loopt niet binnenmet een tas vol oplossingen, ze wil eerst de kern van iemands problemen begrijpen. Daardoor gaatze samen met de klant het project aan, zij staan centraal!Angelique heeft Economie gestuurd aan de universiteit van Tilburg en Accountancy aan NyenrodeBusiness Universiteit. Angelique is werkzaam bij EY sinds 1997, in eerste instantie als externaccountant en momenteel als trusted business advisor van haar cliënten. Tevens was AngeliqueStrategic Growth Markets Leader. Naast haar baan bij EY is Angelique honorair consul vanFrankrijk."Finance, conceptually, really sits outside of theorganization. What I mean by that is we have to beSwitzerland, a little bit—we’re supposed to be theobjective person"- S U E V E S T R I , C F O O F G R E E N P H I R E - Finance

Page 12

Finance

Page 13

FINANCE MEMBER DEVELOPMENT Finance

Page 14

INHOUD Kennis en grip op de onderliggende oorzaak en inzicht hoe ons brein werkt;Je leert hoe onze hersenen omgaan met aandacht en concentratie en welke veranderingen jedirect zelf kunt toepassen om deze optimaal te benutten;Door inzicht in en toegang tot praktische tools word je tijdens deze training toegerust om directeen positieve gedragsverandering aan te leren;Het effect van deze training voor jou: meer rust, stijging productiviteit, overzicht en significantetijdsbesparing.Aandacht is één van de grootste uitdagingen van het komende decennium. In de afgelopen jaren ishet aantal prikkels dat op ons afkomt, vervijfvoudigd. De gevolgen worden inmiddels steedszichtbaarder in organisaties: ongeveer 1,4 miljoen mensen hebben te maken met burn-outgerelateerde klachten. Het thema preventie zal de komende jaren prioriteit hebben. Hoe realiseer jesnel structurele verbeteringen voor jou en je organisatie?De impact van de stormvloed aan prikkels is dat we tegenwoordig steeds vaker onderbrokenworden in hetgeen we aan het doen zijn. Door deze toename, krijgen we steeds minder complexetaken af. Bovendien raken we door het grote aanbod van informatie sneller overprikkeld en wordtde communicatie met collega’s de komende periode ook nog eens opnieuw ingericht.LEERDOELENFOCUS MANAGEMENT21Finance

Page 15

22TRAINERDe training wordt verzorgd door een getrainde specialist van de Focus Academy. De Focus Academy is opgericht door Mark Tigchelaar, auteur van het boek “Focus aan Focus uit”.Vanuit de achtergrond cognitieve neuropsychologie vertaalt de Focus Academy wetenschap naarpraktische inzichten, die jij meteen kunt inzetten. Mark Tigchelaar studeerde neuropsychologie en verdiept zich nu ruim vijftien jaar in het ontdekkenvan efficiëntere manieren van werken. En die heeft hij gevonden! Al tijdens zijn studie neuro-psychologie begon hij een bedrijf waarmee hij mensen trainde in snellezen en geheugen-optimalisatie. Hij schreef hierover de succesvolle boeken “Lezen, weten en niet vergeten” en “Haal meer uit je hersenen”. Zijn werk werd is inmiddels in zes talen vertaald.Mark trainde met zijn bedrijf meer dan 100.000 professionals, ondernemers en topsporters. Bij aldeze mensen kwamen steeds vier problemen voor, die allemaal te maken hadden met afleiding.Zodra mensen wisten wat deze concentratielekken waren en wat ze eraan konden doen, kregen zezelfs op de meest chaotische dagen hun werk gedaan. De Focus Academy laat zien hoe je met volleaandacht kunt werken in een wereld vol afleiding. Met als resultaat: focus, rust en overzicht.TRAINER FOCUS ACADEMYFinance"Lack of direction, not lack of time, is the problem. We all have 24-hours days"- Z I G Z I G L A R -

Page 16

INHOUD In deze training leer je beter luisteren: openen, horen, aanvoelen, begrijpen, erkennen enaanvaarden. Allereerst naar jezelf. Maar ook naar de ander;Je ontdekt wat jouw luisterkwaliteiten zijn. En wat je in de weg staat om het goed te doen. Wantbeter leren luisteren is vooral: werken aan jezelf.Luisteren is het laten binnenkomen en verwerken van signalen. De grootste belemmering om goedte luisteren is de ruis die deze signalen onderweg tegenkomen. En je dagen zitten vol prikkels.Waar vind je de ruimte om stil te zijn en rustig te luisteren naar wat je in jezelf tegenkomt? En als datal lastig is, hoe denk je dan dat je luistert naar anderen? Vaak reageren we op de vraag in plaatsvan te beantwoorden. De meeste mensen zien wel in dat ze in veel gevallen niet echt openstaanvoor een ander. En dat terwijl het werk steeds meer vraagt van de relaties die we bouwen. Als jij wiltgroeien in relaties en prestaties, dan is het beste wat je kunt doen: ‘investeren in je luisteren’. Luisteren brengt de behoeften en wensen van jezelf en anderen aan het licht. Ook vermindert hetstress, als je voelt dat de ander je begrijpt. Ook voorkomt het luisteren naar anderen irritaties,omdat je die ander echt leert begrijpen en waarderen.Hiervoor gebruiken we ondermeer de luisterthermometer. Aan de hand van deze meter krijg jeinzicht op welk niveau je op bepaalde momenten luistert, vanuit oordeel of kun je de anderaanvaarden.LeerdoelenVoor professionals die vanuit persoonlijk leiderschap kiezen voor open verbinding met hungesprekspartners. Die verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen aandeel incommunicatie. Beter luisteren kan je werk en je leven op alle fronten verbeteren. Het levert jevernieuwende creatiekracht op, je houdt meer energie over en je contacten verdiepen je zich. Zogeef je door beter te luisteren jouw persoonlijk leiderschap vorm.23HART HORENDFinance

Page 17

24TRAINERDrs. Sharon Beudeker RA is van huis uit ooit gestart als Register Accountant en heeft ruimeervaring in het bedrijfsleven in het senior management. In diverse rollen heeft ze haar passie voorcoaching ontdekt en ontwikkeld.Tegelijkertijd is het werk een mooi speelveld om zelf te ervaren waar je mee te maken krijgt en welkeweerstanden je ervaart en belangrijker nog, hoe dat voelt en hoe daarmee om te gaan. Haar coaching en training is gericht op toepasbaarheid in je leven, dus ook in je werk. Sharonwerkt met betrokkenheid aan serieuze thema’s en zoekt de diepte hierin op. “Je denken en je doen kun je niet aanpassen door het begrijpen van nieuwe ideeën of door teproberen nieuwe competenties je eigen te maken. Het is nodig om het zelf te doorleven endaadwerkelijk te ervaren om tot bewustwording te komen. Wanneer je je niet bewust bent welkepatronen en overtuigingen je hanteert, dan heb je ook geen keuze om het anders te doen.” De missie van Sharon is de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap in ieder mens. Doorhelderheid te verkrijgen op versluieringen en deze met begrip te benaderen. Zo kun je lessen enervaringen integreren of je kunt ze loslaten in je huidige bewustzijn.SHARON BEUDEKERFinance"Het belangrijkste in communicatie is horen wat er nietwordt gezegd."- P E T E R F . D R U C K E R -

Page 18

INHOUDFusies. Overnames. Samenvoegingen. Allemaal nieuwe vormen van samen. Of juist de andere kant.Opsplitsen, ontvlechten, verzelfstandigen. Het nieuwe apart. Als professional heb je er geheidregelmatig mee te maken als je organisatie in beweging is.Het zou leuk zijn als het ‘gewoon’ geregeld kan worden, en iedereen zich ‘gewoon’ gefuseerd,samengevoegd, opgesplitst of overgenomen gedraagt. Helaas. Sterker nog: dergelijke nieuweverbindingen, of ze nou de hele organisatie aangaan of alleen een afdeling, zijn vaak goed vooreen hoop onbegrijpelijk gedoe. Dan drinken drie jaar na een fusie de oude bloedgroepen nogsteeds apart koffie. Of er wordt zorgvuldig ingezet op een samenvoeging maar de geluiden engevoelens over een vijandelijke overname willen maar niet doven. Professionals die weten wat de systemische kern van dergelijke ‘nieuw samen’ en ‘nieuw apart’eigenlijk is, die de specifieke dilemma’s kennen van een fusie en waarom die zo anders is dan vaneen overname, die zijn goud voor een organisatie. Omdat zij je kunnen vertellen wat je vooral wel énniet moet doen om een fusie, samenvoeging, overname of opsplitsing te laten slagen en je kunnenvoorspellen welk specifiek gedoe je er gratis bijkrijgt. Als je dat kan, dan kun je in dat proces, naasteen goede inhoudelijke rol, een belangrijke bijdrage leveren zodat die fusie, die overname of dieopsplitsing werkelijk slaagt. In deze dag laat Maaike Thiecke je kennismaken met een systemische blik op fusies, overnames,samenvoegingen en opsplitsingen. Je weet hoe jij als professional een bijdrage kunt leveren aande gewenste constructie. Deze dag is uitermate geschikt voor professionals die als businesspartner of MT-lid een bijdrage willen leveren aan de gewenste beweging van de organisatie enconcrete, praktische, simpele handvatten willen hebben om veranderen makkelijker te maken.HET NIEUWE SAMEN OF HETNIEUWE APART25Finance

Page 19

26TRAINERDrs. Maaike Thiecke is een veelgevraagd trainer en tevens oprichter van Het Verandercollectief enAdviesbureau Plan B. Daarnaast is zij één van de uitvinders van Systemisch TransitieManagement,een bewezen methodiek die veranderen en gedragsverandering veel makkelijker maakt. Maaike is opgeleid als arbeids- en organisatiepsycholoog en adviseert organisaties die werkwillen maken van hun organisatieverandering en af willen van de oude cultuur en oud hardnekkiggedrag. Ze brengt verheldering en eye openers die langdurig impact hebben: een bril opverandering die je nooit meer vergeet op te zetten. Maaike adviseert directeuren bij het professionaliseren en positioneren van HR en leidtprofessionals op om optimaal een bijdrage te leveren aan de gewenste beweging vanorganisaties.MAAIKE THIECKEFinance"Waarom moeilijk doen als het samen kan"- L O E S J E -

Page 20

INHOUD 27Framing: betekenis vanuit diverse invalshoeken en alledaagse voorbeeldenEffect en succes van framingValkuilen en herkennen van frames van de anderOpbouw van een passend en effectief frame voor je boodschap5 succesfactoren voor meer overtuigingskrachtOvertuigen van je management: What’s in it for them?Direct aan de slag met de pijlers van onzichtbaar overtuigen.Inzicht dat ons hedendaags taalgebruik doorspekt is van framesBewustwording van de werking van ons brein en de instinkersOnzichtbare impact op de ander: wat zijn de pijlers?Formuleren van een succesvol frame om direct effectiever en impactvoller te zijnHet opnieuw framen van een mail of boodschap die eerder zijn doel voorbijschoot.Waarom heb je mateloos vertrouwen in die ene politicus en overweeg je bij diens opvolger serieusvoor een andere partij te kiezen? Waarom krijg jij als financial de ene keer je MT, directie ofcollega’s moeiteloos mee met je verhaal en lijkt het een ander moment bij niemand binnen tekomen? Eén van de antwoorden hierop is het toepassen van Framing. Herken tijdens de training jouw valkuilen en start met framen, zodat je overtuigingskracht en impactin je communicatie direct toenemen. Welke onderwerpen komen aan bod? LEERDOELENFinancials die hun impact als business partner of MT-lid willen vergroten, die geneigd zijn de focusalleen op de cijfers en inhoud te leggen en graag toepasbare handvatten en inzichten hiervoorontvangen.MEER IMPACT! DOOR FRAMINGFinance

Page 21

28TRAINERDrs. Jocelyn Rebbens is afgestudeerd als Economisch Psycholoog aan de Tilburg University enrichtte in 2007 ReBBels op. Haar passie is organisaties en individuen te spiegelen en te latengroeien. Jocelyn verbindt professionals écht met zichzelf, hun passie en talent. Maar ook met deorganisatie waar zij werkzaam zijn, zodat zij elkaar versterken. Jocelyn heeft als trainer & consultant, 24 jaar ervaring in management development trajecten enin-company trainingsprogramma’s. Haar werkstijl is no-nonsense, open, veilig, energiek enbetrokken. Naast serieuze thema’s is er ruimte voor veel positiviteit en interactie. Jocelyn werkt metveel plezier als trainer en is auteur voor een aantal vakbladen en keynote spreker op congressen.Zij behoorde de afgelopen 5 jaar tot de beste trainers van NIMA en werd in 2018 trainer van hetjaar bij IIA Nederland. In 2015 verscheen haar boek Personal Branding en in 2020 haar podcastImpact door Personal Branding.JOCELYN REBBENSFinance"In framing a system, which we wish to last for ages, weshould not lose sight of the changes which ages willproduce"- J A M E S M A D I S O N -

Page 22

INHOUD Je leert de benoemen wat helpende gedachten zijn;Je leert na te denken in plaats van piekeren;Je leert zonder oordelen naar je gedachten kijken;Je krijgt inzicht in je eigen denkgewoontes;Je krijgt tools om hiermee aan de slag te gaan.Wetenschappelijk onderzoek (quantum fysica) toont aan dat het zo is: wat we denken over onszelfof onze realiteit, wordt waar voor ons. Anders gezegd ons onderbewuste accepteert wat we kiezenom te geloven – soms is dat kiezen onbewust en nemen we gedachten over van onze omgeving –en dat reflecteert zich naar ons terug in onze ervaring.Onze gedachten zijn krachtig. Ze hebben grote invloed op ons werkplezier en op onze effectiviteit.Er zijn momenten waarop we die kracht ten volle benutten, bijvoorbeeld in een prettige context metanderen. Maar er zijn ook momenten waarop onze gedachten tegen ons werken en ervoor zorgendat we boos reageren, confrontaties uit de weg gaan, ongezond hard werken of minderbesluitvaardig zijn. Veel mensen geloven dat je hier zelf weinig invloed op hebt. Maar in deze daggaan we het tegendeel bewijzen en je inzicht geven. Je bent namelijk niet je gedachten, maar je bent de denker van je gedachten. Realiseer je je dekracht van jouw denken? Jouw gedachten beïnvloeden alles en iedereen.De denkgeest is zeer krachtig en verliest nooit zijn scheppende kracht. Dat is jouw denkgeest. Jouwgedachten scheppen de wereld om je heen. En als je om je heen kijkt zie je enkel naar buitengeprojecteerde gedachten. Leerdoelen29KRACHT VAN GEDACHTENFinance

Page 23

30TRAINERDrs. Sharon Beudeker RA is van huis uit ooit gestart als Register Accountant en heeft ruimeervaring in het bedrijfsleven in het senior management. In diverse rollen heeft ze haar passie voorcoaching ontdekt en ontwikkeld.Tegelijkertijd is het werk een mooi speelveld om zelf te ervaren waar je mee te maken krijgt en welkeweerstanden je ervaart en belangrijker nog, hoe dat voelt en hoe daarmee om te gaan. Haar coaching en training is gericht op toepasbaarheid in je leven, dus ook in je werk. Sharonwerkt met betrokkenheid aan serieuze thema’s en zoekt de diepte hierin op. “Je denken en je doen kun je niet aanpassen door het begrijpen van nieuwe ideeën of door teproberen nieuwe competenties je eigen te maken. Het is nodig om het zelf te doorleven endaadwerkelijk te ervaren om tot bewustwording te komen. Wanneer je je niet bewust bent welkepatronen en overtuigingen je hanteert, dan heb je ook geen keuze om het anders te doen.” De missie van Sharon is de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap in ieder mens. Doorhelderheid te verkrijgen op versluieringen en deze met begrip te benaderen. Zo kun je lessen enervaringen integreren of je kunt ze loslaten in je huidige bewustzijn.SHARON BEUDEKERFinance"Het belangrijkste in communicatie is horen wat er nietwordt gezegd"- P E T E R F . D R U C K E R -

Page 24

INHOUDEr zijn weinig onderwerpen waar zoveel over geschreven, gesproken én geoordeeld wordt als overleiderschap. Organisaties zoeken zich een ongeluk naar passend leiderschap. Als professionaljuich je de ontwikkeling van leiderschap vast toe, al kun je je best zorgen maken over weer devolgende hype in leiderschapsland. Je gunt de organisatie een versie van leiderschap diebijdraagt aan de gewenste beweging van de organisatie. Voor jouw organisatie, maar ook voor jouin jouw rol als professional. Wat zou het mooi zijn als er een leiderschapsstrategie is diemeebeweegt met de organisatie. Die je steeds opnieuw kunt gebruiken, die past bij de snelheidwaarmee veranderingen zich aandienen, die niet vervangen hoeft te worden door een nieuwe stijl.Of hype.In deze dag laat Maaike Thiecke van Het Verandercollectief je kennismaken met systeembewustleiderschap. Over het vermogen van leiders om ten behoeve van de gezondheid en vitaliteit van deorganisatie te handelen. Over tegennatuurlijk kijken en handelen om dat voor elkaar te krijgen. Hetgaat over de moed om als leider vuile handen te maken, ten behoeve van de beweging van hetcollectief. Je krijgt niet alleen een systemisch perspectief op leiderschap dat een strategie biedtmet een lange houdbaarheidsdatum, maar ook simpele, praktische handvatten voor leiders die jezelf kunt gebruiken of die je kunt adviseren aan leiders in je organisatie. Opdat jij als professionaldeze leiders in verandering kunt adviseren hoe ze kolossaal veel impact kunnen hebben én je weetwelk leiderschap jouw rol en expertise vraagt. Deze training is uitermate geschikt voor professionals die als businesspartner of MT-lid eenbijdrage willen leveren aan de gewenste beweging van de organisatie en concrete, praktische,simpele handvatten willen hebben om veranderen makkelijker te maken.Deze dag biedt jou de gelegenheid om met je eigen leiderschapsvraagstukken aan het werk tegaan.LEIDERSCHAP INVERANDERING31Finance

Page 25

32TRAINERDrs. Maaike Thiecke is een veelgevraagd trainer en tevens oprichter van Het Verandercollectief enAdviesbureau Plan B. Daarnaast is zij één van de uitvinders van Systemisch TransitieManagement,een bewezen methodiek die veranderen en gedragsverandering veel makkelijker maakt. Maaike is opgeleid als arbeids- en organisatiepsycholoog en adviseert organisaties die werkwillen maken van hun organisatieverandering en af willen van de oude cultuur en oud hardnekkiggedrag. Ze brengt verheldering en eye openers die langdurig impact hebben: een bril opverandering die je nooit meer vergeet op te zetten. Maaike adviseert directeuren bij het professionaliseren en positioneren van HR en leidtprofessionals op om optimaal een bijdrage te leveren aan de gewenste beweging vanorganisaties.MAAIKE THIECKEFinance"Leiderschap wordt niet uitgeoefend met woorden,maar met houding en daden"- H A R O L D S . G E N E E N -

Page 26

INHOUD De zeven principes van leidinggeven op afstand;Welke stijl van leiden op afstand past bij jou?Persoonlijk effectiever worden en minder online vergaderen;Online teamdynamiek verbeteren. Hoe blijven ze actief betrokken?Ideeën genereren;Tot gedragen besluiten komen in een online omgeving;Eigenaarschap bij de teamleden stimuleren;Zicht op de samenwerking en de individuen houden, zodat je echt weet hoe het met ze gaat.Omdat je team vooral thuis en soms op kantoor werkt, merk je dat de verbinding met je team entussen de collega’s tekortschiet. Dit beïnvloedt het werkplezier en de productiviteit negatief. Jewordt er moe van en je bent niet de enige. Het is dus jouw uitdaging om je team bij elkaar tehouden en te helpen blijvend te presteren. Hoe kom je weer tot verbinding met elkaar, hoepositioneer je jezelf en beïnvloed je het gedrag? Hoe ga je om met de verschillen tussen de jonge,digitaal vaardige de en oudere teamleden, die soms wat lastiger meekomen in onlinesamenwerken?OnderwerpenLeerdoelenMeer verbinding, werkplezier en resultaat met teams die op afstand werken.Je bent leidinggevende, projectmanager of teamcoach die teams (bege)leidt op afstand. Je wiltniet alleen de efficiëntie, maar ook de creativiteit, het contact en plezier onder elkaar versterken.LEIDERSCHAP OP AFSTAND33Finance

Page 27

34HUBÈRT DE GROOTTRAINERHubèrt de Groot is visual facilitator, procesbegeleider en leiderschapexpert. Werkt samen metklanten aan oplossingen en resultaten ten aanzien van: strategie, verandering, leiderschap, teams,business en bedrijfsactiviteiten en gedrag. Combineert in zijn werk het strategisch inzicht aan hetpraktisch handelen, gewoon doen. Visualiseren en gezamenlijk realiseren zijn kenmerkend in zijnsupport.Hubèrt speelde ijshockey in de hoogste divisie en combineert nu het racefietsen en mountainbikenmet het koken. Heeft leidinggevende, ondersteunende en adviserende functies vervult in corporate-en MKB-bedrijven. Studeerde Human Resources aangevuld met bedrijfsmatige opleidingen. Heeftkennis en ervaring op het gebied van faciliteren, graphic facilitation, verandermanagement,leiderschap, businessmodellen, human resources, visuele meetings enpersoonlijkheidsonderzoeken en conferenties."The secret of success isto do common things uncommonly well"- J O H N D . R O C K E F E L L E R - Finance

Page 28

INHOUDHoe multitasking tijdens een call ruis veroorzaakt en hoe je het oplost; Welke virtuele handdruk elementen zijn er, en hoe die van de deelnemers eruit zien;Welk aandeel heeft je stem online en wat is de impact;Wat onderzoek laat zien over lichaamstaal bij samenwerken op afstand;Hoe je online signalen (inconsistenties in woord en lichaamstaal) kunt checken bij de ander.Weet je wat lichaamstaal is;Ken je het verschil tussen positieve en negatieve lichaamstaal;Beheers je een stappenplan waarmee je lichaamstaal kunt lezen; Herken je lichaamstaal die kan duiden op onwaarheden;Weet je hoe je wel en niet moet doorvragen bij een inconsistentie in lichaamstaal;Weet je wat qua lichaamstaal wel en niet goed werkt bij online samenwerken;Weet je hoe je jouw virtuele handdruk verbetert;Kun je vanaf morgen deze kennis in jouw vakgebied toepasseHerken de leugen en verbeter jouw impactAls er een manier is om daarop bij te sturen en onwaarheden boven tafel te krijgen, dan zou datveel winst opleveren. Kennis van lichaamstaal is een manier om dat te doen. De reden: slechts 7%van je communicatieboodschap bestaat uit je woorden. De rest van je boodschap breng je over viaje stem (38%) en je lichaamstaal (55%). Als je kennis hebt van lichaamstaal dan heb je eenstrategisch voordeel ten opzichte van je gesprekspartner(s). Want jij kunt zien of je gesprekspartnercomfortabel of oncomfortabel is. Je weet daardoor waar je op kunt doorvragen. Je krijgt hints overof je gesprekspartner de waarheid spreekt, iets achterhoudt of er het zijne van denkt. Je kunt jeteamleden helpen om emoties te verwoorden of helpen tot een concreet antwoord te komen. Door corona zijn we veel thuis aan het werk. Ook al is een deel van het lichaam niet zichtbaar ineen video call, toch kun je een groot deel van lichaamstaal aflezen en die informatie gebruiken omdoor te vragen. Zo staan we stil bij:We beginnen de training met face to face lichaamstaal en we besteden ook tijd aan onlinelichaamstaal. Het is daarom noodzakelijk dat je een laptop meeneemt met de Zoom applicatie.LeerdoelenLICHAAMSTAAL ALS STRATEGISCHINSTRUMENT35Finance

Page 29

36TRAINERJosje van Beek werkt sinds 2015 als Agile coach en Scrum Master. Om grip te krijgen opteamdynamiek volgde ze een opleiding tot lichaamstaal expert (CIE) aan de Leugenacademie. Als teamcoach gebruikt ze haar kennis van lichaamstaal om haar team verder te helpen en lastigegesprekken met stakeholders in de organisatie te voeren. Josje heeft verschillende agile transformaties begeleid en werkt aan digitaliseringstrajecten voorklanten als Dura Vermeer, NVM, Microsoft en Technische Unie. Als trainer wordt zij geprezen om haar vakinhoudelijke kennis, doorvertaling van theorie naar depraktijk en haar humor en energie tijdens de training.JOSJE VAN BEEKFinance"Het lichaam liegt nooit"- M A R T H A G R A H A M -

Page 30

INHOUDWat is Netwerken?Netwerken en jouw persoonlijke TMA;Hoe bereid je jezelf het beste voor?Hoe benut je het Netwerk van ISA Group beter;Wat doe je op de Netwerkbijeenkomst zelf?Wat doe je erna?Hoe krijg en benut je jouw Ambassadeurs?Inzicht in persoonlijke Drijfveren & Talenten, die Netwerken voor jou leuk en effectief maken;Vaardigheden ontwikkelen om te gebruiken voor, tijdens en na Netwerkbijeenkomsten;Inzicht krijgen in de Netwerken van een ander, zoals een collega ISA Member;Handig gebruik maken van LinkedIn;Een Concreet & Compact Actieplan opstellen.Niet iedereen zal evenveel energie krijgen van Netwerken. En toch kan geen enkele professionalhet belang van Netwerken ontkennen. Vaak begin je er pas weer actief aan als je op zoek bent naareen nieuwe opdracht of baan. In feite kom je dan alleen maar wat ‘halen’. Veel effectiever is het omcontinu bezig te zijn met het onderhouden van je Netwerken. Je zult ontdekken dat het ook beterwerkt als je eerst wat komt ‘brengen’. In deze training leer je van een ervaringsdeskundige hoe jemeer plezier en resultaat krijgt uit Netwerken. Niet alleen de tips & trick komen voorbij, er wordt ookgekeken naar jouw persoonlijke TMA-profiel. Welke Drijfveren & Talenten kun je het best inzetten omop een manier te netwerken die bij jou past?Onderwerpen die aan bod komen:LeerdoelenNETWERKEN37Finance

Page 31

38TRAINERPaul Janmaat is een echte ervaringsdeskundige als het gaat om netwerken. Door schade enschande wijs geworden, laat hij je graag zien wat je van zijn fouten en successen kunt leren. Het isuiteindelijk allemaal een kwestie van Discipline & Doen (en niet van Voornemen & Uitstellen). Als jeeen manier kiest die bij je persoonlijkheid past, dan is de kans het grootst dat je het ook echt gaaten blijft doen, in plaats van uitstellen tot het moment dat je agenda weer leeg raakt. Paul is al meer dan 12 jaar zelfstandig trainer, TMA-professional en ‘inspirational speaker’. Zijnmanier van werken is enthousiast, energiek en met humor. "Het kan altijd beter of leuker"PAUL JANMAATFinance

Page 32

INHOUD Ken je de voorwaarden van optimaal samenwerken en waar jij als financial invloed hebtWeet je wat volkomen normaal en voorspelbaar is aan gedoe in samenwerkingKen je de belangrijkste misverstanden waardoor je onnodig gedoe en gelazer in desamenwerking kunt voorkomenBegrijp je hoe hardnekkig gedrag ontstaat en heb je concrete handvatten om dat te keren.Gedoe en gelazer in de samenwerking. Weerstand tegen samenwerking. Emoties die de panuitvliegen. Terwijl je als financial echt investeert in een betere samenwerking, zonder dat er ietsverandert. Raar. Je kan doodmoe worden van alle samenwerkings-brandjes die geblust moetenworden voordat het ‘gewoon’ over financiële inhoud kan gaan. Gewoon over cijfers. Resultaten.Analyses. Die samenwerkingsmodder gaat onherroepelijk vertraging opleveren. En frustraties bijiedereen. Ja, ook bij jou. Omdat onderlinge afhankelijkheden nou eenmaal toenemen. Tijd voor een frisse blik op samenwerking! Tijdens deze training maak je kennis met eenongebruikelijke systemische blik op samenwerking. Over drie hardnekkige misverstanden oversamenwerking en hoe die misverstanden je in no time aan samenwerkingsmodder helpen.Waarom de sleutel voor goede samenwerking niet ligt bij de uitmuntende competenties of degoede intenties van samenwerkingspartners. Over de voorwaarden in teams en waarom het heelmakkelijk is om samen te werken als je een systemische bril op samenwerking opzet. Zodat jijprecies weet wat jij kunt betekenen voor jouw organiasatie of opdrachtgevers die samenwerkingniet alleen een groot goed vinden maar ook nodig hebben om hun doelen te halen. En weet waarjouw invloed als financial zit, zonder een teamcoach te worden. Of samenwerkingsgoeroe. LeerdoelenNa de training: Financials die als business partner of MT-lid echt makkelijker willen samenwerken of goedesamenwerking willen faciliteren zodat samenwerkingsmodder verdwijnt.39SAMENWERKEN IN TEAMSZONDER GEDOEFinance

Page 33

40TRAINERDrs. Maaike Thiecke is een veelgevraagd trainer en tevens oprichter van Het Verandercollectief enAdviesbureau Plan B. Daarnaast is zij één van de uitvinders van Systemisch TransitieManagement,een bewezen methodiek die veranderen en gedragsverandering veel makkelijker maakt. Maaike is opgeleid als arbeids- en organisatiepsycholoog en adviseert organisaties die werkwillen maken van hun organisatieverandering en af willen van de oude cultuur en oud hardnekkiggedrag. Ze brengt verheldering en eye openers die langdurig impact hebben: een bril opverandering die je nooit meer vergeet op te zetten. Maaike adviseert directeuren bij het professionaliseren en positioneren van HR en leidtprofessionals op om optimaal een bijdrage te leveren aan de gewenste beweging vanorganisaties.MAAIKE THIECKE"Hoera, los zand! Of toch liever gedoe ensamenwerkingsmodder?" - M A A I K E T H I E C K E -Finance

Page 34

INHOUD Heb je scherper zicht op de diverse fasen en stappen in een veranderproces, en wat dat vraagtvan de leider bij een verandering;Kun je weerstand beter (helpen) herkennen en erkennen op het juiste niveau, en daar effectiefop acteren;Heb je ervaren wat de impact van overtuigingen en keuzes op het resultaat van eenveranderproces kunnen zijn;Kun je meteen aan de slag in je eigen dagelijkse praktijk op basis van een eerste aanzet‘actieplan’ gemaakt tijdens deze training.Veel organisaties worden geconfronteerd met een steeds complexer en dynamischer speelveld. Dit vraagt om doortastende managers en medewerkers die problemen oplossen, echtsamenwerken binnen teams, complexe situaties doorgronden, met snelle verandering om kunnengaan en zich makkelijk nieuwe vaardigheden aanleren. Kortom: managers en medewerkers diezichzelf en hun team iedere dag weer door ontwikkelen. Als professional kun je hierbij echt hetverschil maken, maar hoe dan? Tijdens de training ‘Spelen met organisatieverandering’ leer je om organisaties en medewerkers inbeweging te krijgen én te houden. Door middel van een uitdagende spelervaring worden jebestaande overtuigingen en routines onder druk gezet. Niet één keer, maar keer op keer tot hetroer om is en verandering beklijft. Zien, doen, ervaren en een duidelijke koppeling met de eigenpraktijk zorgen voor een blijvend effect. LeerdoelenTijdens de training werk je met een levensechte simulatie, waardoor jij zelf direct gaat ervaren watwel werkt en wat niet. Deze real time casus zorgt gegarandeerd voor nieuwe inzichten waar je nogjarenlang resultaat in jouw dagelijks werk van gaat hebben. Daarnaast krijg je veel praktischehandvatten en tips mee. 41SPELEN MET ORGANISATIE-VERANDERINGFinance

Page 35

42TRAINERMaarten Koenen adviseert opdrachtgevers bij de ontwikkeling van hun organisatie, met eenspecifieke focus op samenwerking binnen en tussen teams. In zijn rol werkt hij als sparringpartnerbij het nieuwe organisatieontwerp en de veranderaanpak. Hierbij ligt zijn focus vooral op hetondersteunen van leidinggevenden en professionals bij het zelf meer grip, energie, vaart enresultaat in het verandertraject krijgen. Niet door het roer over te nemen, maar door nieuweinzichten en vaardigheden te helpen ontwikkelen.Maarten houdt zich al 20 jaar bezig met verandertrajecten. Van grote corporate organisaties tot enmet familiebedrijven in het MKB met hun eigen specifieke dynamiek. Al die trajecten hebben eenschatkist vol cruciale inzichten, best practices, werkende tools en handige formats opgeleverd. Vanspecifieke games tot en met grootschalige interventies. En die ervaring deelt hij graag met je. Op 17 november wordt deze training gelijktijdig met de HR community worden gegeven.MAARTEN KOENEN"Tempo maken zonder te haasten"- M A A R T E N K O E N E N - Finance

Page 36

INHOUD De ideale start van je Diamanten Membership! Voor het optimaliseren van jouw persoonlijke ontwikkeling start jouw Membership met het invullenvan de TMA (Talent Motivatie Analyse). De talentenanalyse brengtdrijfveren en talenten in kaart engeeft inzicht op welke werkgebieden het meest gemotiveerd en talentvol gefunctioneerd wordt.Na het invullen van de TMA analyse ontvang je in een persoonlijke bespreking met een van onzegecertificeerde ISA GROUP TMA Consultants uitleg en inzicht in jouw talenten en drijfveren, jouwuitgebreide TMA rapportage, het bijbehorende E-book en je competentiepaspoort.De TMA brengt je inzicht in wat van nature bij jou aanwezig is: persoonlijke drijfveren en daarbijbehorende talenten. Met dit inzicht kunt je je toegevoegde waarde in jouw werk en team beterplaatsen en krachtiger inzetten. Jouw talenten worden gekoppeld aan de ontwikkelbaarheid vancompetenties en zorgt dat je bewuste keuzes kunt maken welke richting en ontwikkeling het bestebij jou passen. Na jouw persoonlijke TMA-gesprek volg je deze TMA Workshop om jouw ontwikkelpotentieel verderin kaart te brengen en te zien wat bij jouw unieke talenten past.43TMA-WORKSHOPFinance

Page 37

TRAINERS VAN ISA GROUP44TRAINER Je krijgt inzicht in jouw drijfveren en talenten. Welke mogelijke valkuilen horen daarbij en watbetekent dat voor jou?Wat geeft jou energie in je werk en wat kost juist energie?Welke talenten en competenties wil je graag inzetten en welke vooral ook niet?Het opstellen van jouw eigen performance matrix om te zien waar ontwikkeling voor jouresultaat oplevert;Waar mogen we jou voor vragen?Deze training wordt verzorgd door een van de gecertificeerde TMA consultants van ISA GROUP.Tijdens deze training ga je vervolgens met collega ISA members aan de slag met jullie TMAanalyse: Na deze training ben je vertrouwd met de TMA-systematiek en kun je aangeven waar we jou voormogen vragen en waarvoor vooral ook niet."Make connections...Make opportunities..."- M E M B E R - Finance

Page 38

INHOUD Begrijp je hoe transities altijd weer verlopen en welk gedoe en gelazer volkomen normaal enlogisch is, zodat je snapt waar organisaties in verzeild raken bij een veranderingKun je met je opdrachtgevers in gesprek over het proces van veranderen en de voorwaardenwaaronder jij optimaal kunt bijdragen aan veranderingWeet je hoe jij de invloed van relevante spelers op de gewenste verandering kunt aanborenMaak je kennis met concrete handvatten waarmee jij veranderen makkelijker kunt maken.In deze training over systemisch transitie management nemen we voor de verandering demakkelijke weg! Veranderen is de enige constante voor organisaties. Ondertussen is er een schrikbarend cijfer:70% van de organisatieveranderingen leiden niet tot waar ze voor waren bedoeld. Er wordt dusenorm veel tijd, geld en energie besteed aan veranderen zonder dat het iets oplevert. Jouw expertise als financial kan cruciaal zijn tijdens een verandering omdat daarmee devoorwaarden voor een succesvolle verandering worden geregeld. Je ziet misschien met verbijstering hoe veranderingen waarvoor het draagvlak groot is, waar‘iedereen’ voor is, een stille dood sterven. Je kent vast de ambities van directieleden die sneuvelendoor de cultuur die in de vloerbedekking lijkt te zitten. Jij bent als financial dan wel niet van diecultuur- en gedragsverandering, maar je zou graag meer voor organisaties in verandering kunnenbetekenen. En zou jij daar als financial baat bij kunnen hebben om te weten hoe veranderen nueigenlijk echt gaat? En waarom zo vaak ook niet? LeerdoelenNa de training:Financials die als business partner of MT-lid een bijdrage willen leveren aan de gewenstebeweging van de organisatie en concrete, praktische, simpele handvatten willen hebben omveranderen makkelijker te maken. 45VERANDEREN MAKKELIJKERMAKENFinance

Page 39

46TRAINERDrs. Maaike Thiecke is een veelgevraagd trainer en tevens oprichter van Het Verandercollectief enAdviesbureau Plan B. Daarnaast is zij één van de uitvinders van Systemisch TransitieManagement, een bewezen methodiek die veranderen en gedragsverandering veel makkelijkermaakt. Maaike is opgeleid als arbeids- en organisatiepsycholoog en adviseert organisaties die werkwillen maken van hun organisatieverandering en af willen van de oude cultuur en oud hardnekkiggedrag. Ze brengt verheldering en eye openers die langdurig impact hebben: een bril opverandering die je nooit meer vergeet op te zetten. Maaike adviseert organisaties bij het professionaliseren van veranderingen om optimaal eenbijdrage te leveren aan de gewenste beweging van organisaties."Neem voor de verandering de makkelijke weg!” - M A A I K E T H I E C K E - MAAIKE THIECKEFinance

Page 40

INHOUDPositief kijken en verbinden met de ander;Je begrijpt beter waarom je op een bepaalde manier handelt, wat je anders wil doen en kunthet geleerde direct toepassen in de praktijk; Je leert je bewust te zijn van je overtuigingen en belemmerende gewoonten en gedachten;Je leert zuiver waarnemen en het positieve effect van een waarderende benadering. Leer positief te kijken naar jezelf, de ander en jullie samenwerking. Waar mensen samenwerkenheb je te maken met gedrag, communicatie en emoties. En dat loopt niet altijd even soepel. Alsfinancial heb je te maken met tal van persoonlijkheden, afdelingen, niet alleen intern maar ookextern. En dan zit je soms niet eens op dezelfde locatie….Tijdens deze tweedaagse krijg je een inleiding in de hedendaagse communicatie en positievepsychologie. We starten dan ook met een ‘warm bad’ voor de kennismaking. Je leert wat de krachtis van zuiver waarnemen van de ander en opmerkzaam te worden voor diens sterke kanten. Hetalleen uiten van negatieve feedback laat mensen verkrampen. Je ontdekt welke gedachten jouwemoties, gevoelens en handelen aansturen. Om te voorkomen dat jouw nekharen overeind gaanstaan, te investeren in de onderlinge relatie en samenwerking te optimaliseren. Je leert waarom je met de ene collega, manager, relatie of klant kunt lezen en schrijven en met deander totaal niet. Je krijgt handvatten hoe je ‘bruggen kunt slaan’. We werken op de tweede dagaan een persoonlijke casus of praktijkvraagstuk, met behulp van een positief psychologischebenadering. Je gaat op een waarderende manier met een collega ‘aan de slag’ en ontdekt deeffecten daarvan.DeelnemersFinancials die bewuster om willen gaan met hun mogelijkheden ten aanzien van een positievemindset ten opzichte van zichzelf en anderen en de invloed daarvan op de werksfeer enwerkplezier!Leerdoelen:POSITIEVE PSYCHOLOGIE47Finance

Page 41

48TRAINERDrs. Marjolijn Punt is psycholoog A&O NIP. Zij is geboeid door de combinatie van wetenschap enpraktische toepassingen vanuit positieve psychologie en filosofie, waar het gaat over de zoektochtnaar menselijk geluk, zingeving en floreren. Marjolijn is oprichter van het Bureau voor PositievePsychologie waarin zij professionals in de zorg en in het onderwijs, HR-adviseurs en leiders opleidtin hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Zij traint en coacht medewerkers om ‘het besteuit zichzelf, hun werk en leven te halen’ en organiseert retraites in floreren en levensgeluk, vanuitpositieve psychologie op mooie en inspirerende locaties. "Begin met het eind voor ogen, maar start met de eerste stap"MARJOLIJN PUNTFinance

Page 42

INHOUDMezelf leren verbinden met mijn eigen gevoelens en behoeften;Durven vragen naar de gevoelens en behoeften van een ander;De kracht van echte verbinding ervaren.Verbindende Communicatie draait om contact (met de ander én met jezelf!) en is een proceswaarbij we zoeken naar contact met elkaar. De kwaliteit van dit contact bepaalt of we de dingendie we tegenkomen op kunnen lossen. Dit geldt ook voor het contact dat je met jezelf hebt, wantmeningen over jezelf leveren een belangrijk aandeel aan jouw gevoelens.Conflicten ontstaan nooit over wat we zeggen (daar zijn we het hooguit over eens of oneens) maarover wat we ondertussen van onszelf en de ander vinden. Dit drukken we vaak non-verbaal uit.Door hier bewust mee om te gaan, ben je in staat het contact met de ander te herstellen.Door Verbindende Communicatie kun je verbinden: Je richt je aandacht op de gevoelens enbehoeften die in het spel zijn in plaats van op wat er goed of fout gaat, of wat je ervan vindt. Wemaken onderscheid tussen wat we zien (waarnemen) en wat we ervan vinden (oordeel). Dat klinkteenvoudig, maar blijkt moeilijk in de praktijk!Deze training (Non Violent Communication) werd beoordeeld met een 9. Leerdoelen:VERBINDENDE COMMUNICATIE49Finance

Page 43

50TRAINERToine van Toor is een ervaren trainer die diepgang afwisselt met de nodige humor. Na meer dan25 jaar als senior manager en (commercieel) directeur gewerkt te hebben is hij inmiddels 5 jaarzelfstandig Personal & Business Coach. Hij hanteerde altijd een coachend leidinggevende stijl: hard op de inhoud en zacht op de relatie. Endeze werk- en leefwijze brengt hij nu over naar klanten van zijn eigen onderneming ‘Van ToorCoaching’. Eén van de onderdelen binnen zijn coachings- en trainingsaanpak zijnmaatwerktrainingen en ontwikkelprogramma’s gebaseerd op de Non Violent Communication vanMarshall B. Rosenberg.Naast zijn activiteiten als Personal & Business Coach begeleidt hij samen met zijn echtgenoteIngrid veelvuldig familie- en organisatieopstellingen. Onderdelen binnen het systemisch werkwaarmee onzichtbare patronen zichtbaar worden gemaakt. Een krachtig instrument waar metweinig woorden vastzittende patronen worden doorbroken.Kenmerkend: Een realistische optimist met humor, die kansen creëert en beschikt over uitstekendeluister- en communicatieve vaardigheden. Rechtdoorzee en confronterend indien nodig. Vanuitvertrouwen, rust en overzicht recht op het doel af en de klus tot een goed einde brengen.TOINE VAN TOORFinance"What others do may be the stimulus of our feelings,but never the cause"- M A R S H A L L B . R O S E N B E R G -

Page 44

INHOUDWat zijn actuele, bewezen inzichten rond leiderschap en verandering?Waarom is psychologische veiligheid essentieel voor teams?Hoe stimuleer je - praktisch - de betrokkenheid van medewerkers?Welke belemmeringen zitten er tussen woorden en daden?Hoe kijken gedragswetenschappers naar verandering?Wat zijn praktische inzichten die meteen resultaat opleveren?Hoe je doelen stelt die wél werken;Hoe je gedrag kiest dat wél tot succes leidt;Welke support wél helpt bij verandering.Ochtend: leiderschap & verandering, Ben Tiggelaars persoonlijke Top-10Leiderschap en verandering hangen heel nauw samen. De meest gebruikte definitie vanleiderschap luidt namelijk: het beïnvloeden van een groep individuen in de richting van eengezamenlijk doel. In het ochtendprogramma deelt Ben Tiggelaar zijn persoonlijke selectie op het gebied vanleiderschap. Je maakt op een interactieve manier kennis met praktische inzichten, tools en tipswaarvan onderzoekers hebben vastgesteld dat ze daadwerkelijk verschil maken.Middag: leiderschap & verandering, van mooie intenties naar concrete actieIedereen met een beetje levenservaring weet dat de transfer van 'goede ideeën' naar 'echt doen'niet meevalt. Aan de hand van een slim en eenvoudig framework - De Ladder - ordent Ben actueleinzichten uit de veranderpsychologie.LeerdoelenIn dit middagprogramma leer je op een nieuwe, evidence-based manier kijken naar het gedragvan je collega's en dat van jezelf.MASTERCLASS LEIDERSCHAP & VERANDERING51Finance

Page 45

52TRAINERDr. Ben Tiggelaar is onafhankelijk schrijver, trainer en gedragswetenschapper. Hij studeert al ruim30 jaar op de onderwerpen leiderschap en verandering. Zijn streven: individuen en organisatieshelpen hun dromen om te zetten in actie. Op een positieve én effectieve manier.Ben is visiting professor op het gebied van leiderschap en verandering aan IE Business School inMadrid. Een van de topinstituten van Europa, volgens The Economist, Financial Times, Forbes enBusiness Week.Daarnaast geeft hij regelmatig college aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Vlerick BusinessSchool in Gent.Ben studeerde communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerdeaan de faculteit Bedrijfskunde en Economie van de Vrije Universiteit op een studie naargedragsverandering in organisaties. Verder studeerde hij aan Harvard en University CollegeLondon.Vanaf 2000 veroverde Ben met acht verschillende boeken de nummer één-positie in deNederlandse management top honderd. Bekende titels zijn onder meer: Dromen Durven Doen, Ditwordt jouw jaar!, MBA in één dag en De Ladder. Bens boeken zijn over de hele wereld vertaald.Ben schrijft wekelijks een column voor NRC over werk en leven en heeft zijn eigen podcast +radioshow op BNR.BEN TIGGELAARFinance

Page 46

I S A G R O U P | K o n i n g i n n e l a a n 1 27 3 1 5 B R | A p e l d o o r n | 0 5 5 - 3 6 8 1 5 4 0 | m e m b e r s h i p @ i s a g r o u p . n l