Return to flip book view

Informatieboekje Vrijwilligers SIG-STG

Page 1

INFORMATIEBOEKJE VOOR VRIJWILLIGERS

Page 2

Page 3

INHOUD 4 DE SIG EN STG 7 DE WERKWIJZE 9 UITVOERING VRIJWILLIGERSWERK12 REGELING EN AFSPRAKEN15 BELASTING EN UITKERING16 MEEPRATEN EN MEEDENKEN17 CONTACT

Page 4

Welkom! We vinden het fijn dat u uw talenten bij ons in wilt zetten en willen u als vrijwilliger goed informeren voordat u aan de slag gaat. Daarom onze vraag om dit boekje zorgvuldig te lezen.

Page 5

41. DE SIG EN STGDe SIG is een organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking. Deze ondersteuning is op basis van een indicatie vanuit formele zorg. STG biedt aanvullende ondersteuning met vrijwilligers. Niet alleen voor de persoon met een beperking, maar ook voor de mantelzorgers daaromheen. De SIG en STG vullen elkaar aan vanuit dezelfde waarden en missie. Mensen met een beperking zijn onderdeel van de maatschappij. Door de inzet van u als vrijwilliger kunnen mensen met een beperking langer blijven deelnemen aan de maatschappij en sociale contacten opdoen. Naast de ondersteuning van onze cliënten, vinden wij het ook belangrijk om u als vrijwilliger te ondersteunen bij het invullen van een belangrijke maatschappelijke functie. Als vrijwilliger heeft u een vast aanspreekpunt. Dit is, afhankelijk van uw vrijwilligerstaak en wat afgesproken is, een teamleider of aandachtsfunctionaris van de SIG of een medewerker van STG. Deze contactpersoon kunt u benaderen met vragen of zaken die u wilt delen. Kantoor SIG en STG aan de Alkmaarseweg

Page 6

5Het vrijwilligerswerk in het kortWij vinden het belangrijk dat u voldoening haalt uit het vrijwilligerswerk. Daarom zijn onder andere uw mogelijkheden en talenten ons uitgangspunt. Daarna kijken we bij welke hulpvraag dit aansluit. Op deze manier is de kans op een geslaagde match het grootst.We hebben verschillende soorten hulpvragen waar vrijwilligers voor worden gezocht: Binnen de SIG en STG tezamen onderscheiden we 4 soorten vrijwilligerstaken:Ÿ Individueel vrijwilligerscontact (maatje)Ÿ GroepsvrijwilligerŸ Vervoersvrijwilliger Ÿ Gastgezinnen De vrijwillige chauffeurs zijn een waardevolle aanwinst voor de SIG

Page 7

6De vrijwillige werkzaamheden worden bepaald door het soort vrijwilligerswerk en de hulpvragen die openstaan. Als u als vrijwilliger bij ons aan de slag gaat, stellen we samen een overeenkomst op. Om vrijwilliger te worden bij de SIG of STG heeft u geen speciale kennis of ervaring nodig. We vinden het belangrijker dat u de juiste instelling en motivatie heeft en geïnteresseerd bent in mensen. Een spelletje en tijd voor een praatjePersoonlijke aandacht tijdens een individueel vrijwilligerscontact

Page 8

72. DE WERKWIJZE Kennismakingsgesprek U heeft zich aangemeld als vrijwilliger en u heeft een kennismakingsgesprek gehad met de contactpersoon. Er is gekeken wat uw wensen, motieven en beschikbaarheid zijn en of vrijwillige inzet bij SIG of STG daarvoor een passende plek is. Op die manier kunnen wij het beste aansluiten bij uw wensen en een vrijwilligersvraag voorstellen waar u enthousiast van wordt.Afspraken en verwachtingen moeten duidelijk zijn en iedereen moet zich prettig voelen in de samenwerking. Daarom besteden we veel tijd en aandacht aan het maken van een match en de start van het vrijwilligerswerk. Start vrijwilligerswerkHet vrijwilligerswerk begint met een kennismakingsperiode van ongeveer drie maanden. Na enkele keren vrijwilligerscontact zal uw contactpersoon zowel bij u als bij de vrijwilligersplek / cliënt informeren of de verwachtingen overeenkomen. Na een proefperiode wordt de intentie uitgesproken om wel of niet door te gaan.Coördinator vrijwilligerswerk

Page 9

8EvaluatiemomentenTijdens (telefonische) evaluatiegesprekken met uw contactpersoon wordt het verloop van uw inzet besproken. Het eerste evaluatiemoment is ongeveer drie maanden nadat u gestart bent. Na deze eerste evaluatie vindt er jaarlijks een evaluatie plaats. Als u als vrijwilliger tussentijds behoefte heeft aan (telefonisch)gesprek met uw contactpersoon is dat altijd mogelijk. Neem dan contact op.Beëindiging vrijwilligerswerkAls u stopt als vrijwilliger zal er een (telefonisch) exitgesprek plaatsvinden met uw contactpersoon. Hierin kunt u aangeven wat de reden van vertrek is en hoe de ervaringen met SIG of STG en het vrijwilligerswerk waren. Uw gegevens worden na uw vertrek maximaal twee jaar bewaard.Indien gewenst kan in overleg een feitelijk getuigschrift opgesteld worden over de werkzaamheden en de inzet van uw vrijwilligerswerk. Hiervoor is het belangrijk over een juist beeld te beschikken. Spullen inpakken voor de logeerpartijActiviteiten opzoeken via internet

Page 10

93. UITVOERINGVRIJWILLIGERSWERK Om het vrijwilligerswerk zo prettig en veilig mogelijk te kunnen doen, werken we met een aantal afspraken en voorwaarden. Goed voor u als vrijwilliger en de cliënt om te weten waar u beiden aan toe bent.Een professionele werkhoudingUitgangspunten vrijwilligerswerkAls vrijwilliger rekenen mensen op u. De SIG of STG wil een goed en stimulerend contact tussen de cliënt en de personen waar hij/zij mee te maken krijgt. Om deze reden is er een gedragscode aanwezig waar medewerkers, stagiaires, cliënten en u als vrijwilliger mee te maken heeft. Verder verwachten we van u als vrijwilliger dat u het vrijwilligerscontact uitvoert vanuit de volgende uitgangspunten:- U heeft respect voor de mensen die hulp vragen en hun leefomgeving. Gemaakte afspraken komt u na. Als dit niet mogelijk is, geeft u het tijdig aan bij de cliënt en/of contactpersoon. - Als vrijwilliger heeft u geheimhoudingsplicht, dus praat niet met anderen over wat er in het werk gebeurt. Veranderingen in de vraag of verstandhouding kunt u melden aan uw contactpersoon.- Geadviseerd wordt geen adresgegevens uit te wisselen met de cliënt en terughoudend te zijn in contact via Sociale Media. Aanwezigheid en melding verhinderingMocht u verhinderd zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de persoon of locatie waar u als vrijwilliger actief bent. Bij verhindering van meerdere afspraken neemt u contact op met uw contactpersoon. Dit kan de aandachtsfunctionaris voor vrijwilligers op de SIG locatie of afdeling zijn of de medewerker van STG.

Page 11

10Algemene afspraken Ÿ Zet tijdens de werkzaamheden mobiel en telefoon op 'stil' of uit, tenzij bereikbaarheid nodig is voor het werk of dringende privézaken. Ÿ Indien u naar buiten gaat met de cliënt gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van de (groeps)begeleider of ouder.Ÿ Zorg dat u tijdens een uitje buiten de deur een telefoonnummer op zak heeft waarop de locatie/begeleider of ouder te bereiken is. Ÿ Houdt rekening met de grenzen van de cliënt, maar ook met uw eigen grenzen.Ÿ Tijdens het vrijwilligerswerk wordt niet gerookt.Ÿ Neem geen geld of goederen aan van de cliënt en anders in overleg met uw contactpersoon.Geef bij uw contactpersoon aan wanneer extra informatie en/of ondersteuning nodig is.De SIG en STG hebben het recht om het vrijwilligerswerk stop te zetten wanneer daar gegronde redenen voor zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de cliënt of vrijwilliger zich niet houdt aan de gemaakte afspraken op gebied van privacy en gedrag welke terug te vinden zijn in de gedragscode.

Page 12

11 “Het werk geeft je ongelofelijk veel energie en voldoening! Het is echt super leuk om te doen!”Yvonne (58 jaar) WaarderingScholingDe SIG en STG organiseren scholingsbijeenkomsten voor vrijwilligers. Via de nieuwsbrief, website of een persoonlijke uitnodiging wordt u van deze bijeenkomsten op de hoogte gehouden. Soms zijn er bijeenkomsten van andere organisaties die interessant kunnen zijn. Wij sturen deze dan via mail aan u door. Vrijwilligersscholingen georganiseerd door andere organisaties kunt u vinden bij vrijwilligersacademies van de verschillende gemeenten waar SIG en STG actief zijn. Deelname aan de scholingen door SIG en STG georganiseerd zijn kosteloos.DecemberbijeenkomstJaarlijks organiseren wij voor alle vrijwilligers van SIG en STG een gezellige bijeenkomst in december. Een mooie gelegenheid om andere vrijwilligers te ontmoeten, op het jaar terug te kijken en een blijk van waardering vanuit SIG en STG te ontvangen. Cultuur WerktEen leuk avondje uit naar het theater of naar een muziekvoorstelling in uw vrije tijd? Dat is zeker mogelijk met de aanbiedingen van Cultuur Werkt die u aangeboden krijgt als vrijwilliger van SIG of STG. De benodigde informatie hierover wordt bij het starten van het vrijwilligerswerk door de afdeling P&O toegestuurd.Gratis boeken, spellen en informatie in onze bibliotheek U kunt boeken, dvd's, video's, spellen en tijdschriften lenen bij onze bibliotheek. Deze is te vinden in de centrale hal van het Bestuursbureau van de SIG aan de Alkmaarseweg 1 in Beverwijk. Hier vindt u boeken die bijvoorbeeld gaan over autisme, seksualiteit en cliëntenemancipatie. U kunt een groen formulier invullen en inleveren bij de receptie. Materialen die u terugbrengt, kunt u ook bij de receptie inleveren.VeiligheidVOG (verklaring omtrent gedrag)Voor personen boven de 16 jaar is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van het vrijwilligerswerk bij de SIG of STG. Het aanvragen van een VOG is kosteloos.IdentiteitsbewijsIn verband met identificatieplicht willen we uw identiteitsbewijs zien bij het intakegesprek. Er wordt geen nummer vastgelegd of kopie van gemaakt.

Page 13

124. REGELINGEN ENAFSPRAKEN Schaderisico en verzekeringAls vrijwilliger bent u vanuit de SIG of STG voor WA en ongevallen verzekerd. Deze verzekeringen gaan in als de eigen verzekering de schade niet (toereikend) dekt. Mocht u met de eigen auto een cliënt vervoeren, dan is toestemming van de verantwoordelijke voor deze persoon nodig. Een inzittendenverzekering en een veilige manier van vervoeren is een vereiste. Daarom zal er bij de start van uw vrijwilligerswerk, indien nodig, een formulier 'Verklaring Inzittendenverzekering' moeten worden ingevuld. Collectieve zorgverzekeringBij het Zilveren Kruis kunt u zich als vrijwilliger van de SIG of STG verzekeren met 5% korting op de basisverzekering en 10% op aanvullende verzekeringen. Aanmelden kan via de website van Zilveren Kruis. Ga naar: en kies voor SIG Vrijwilligers collectiviteitsnummer: 2070 83 167. www.zk.nl/sigDeclaratie vergoedingenU ontvangt geen vrijwilligersvergoeding. Gemaakte kosten rondom het vrijwilligerscontact mogen wel gedeclareerd worden. Informeer indien nodig bij uw contactpersoon naar het declaratieformulier.Vervoerskosten die u als vrijwilliger tijdens de uitvoering van uw vrijwilligerswerk maakt, worden rechtstreeks met de cliënt of locatie afgerekend. ArbeidsomstandighedenBij het ontvangen van de vrijwilligersvraag wordt door de contactpersoon beoordeeld of de omstandigheden waaronder u als vrijwilliger ondersteuning biedt voldoende veilig en niet te belastend zijn. Van de cliënt of de (woon)locatie wordt verwacht zo veel mogelijk medewerking te verlenen aan het realiseren van gezonde en veilige omstandigheden om het vrijwilligerswerk uit te voeren. De SIG/STG is op basis van zorgplicht verantwoordelijk en aansprakelijk voor werkomstandigheden voor vrijwilligers. Bij vragen op dit gebied neemt u contact op met uw contactpersoon.

Page 14

13Omgangsregels Wij hechten belang aan de veiligheid van u en onze cliënten. Omgangsregels vormen een onderdeel van het gesprek met beide partijen. De SIG /STG heeft oog voor preventie van ongewenst (seksueel) gedrag. Tijdens de jaarlijks terugkerende aangeboden vrijwilligers scholing 'Begrenzen' wordt dit onderwerp actueel gehouden. Er is een gedragscode opgesteld. Deze wordt benoemd en toegelicht tijdens het eerste gesprek met uw contactpersoon en is in de vorm van een animatievideo te vinden op de website van SIG en STG.Protocollen Enkele, binnen de SIG opgestelde, protocollen kunnen van toepassing zijn op uw vrijwillige inzet en kan een beroep op worden gedaan. Dit zijn: protocol 'Seksueel grensoverschrijdend gedrag' en het 'Agressieprotocol'. Mocht u als vrijwilliger onverhoopt toch te maken krijgen met dergelijke uitingen, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de teamleider van de locatie of medewerker STG.Conflictsituaties Als er een conflict ontstaat, wordt dit door u of de cliënt en/of diens begeleider gemeld bij de betreffende contactpersoon. Deze gaat vervolgens met zowel u als de cliënt in gesprek en wordt er gezocht naar een (mogelijke) oplossing. Mocht er geen oplossing voor handen lijken dan kan de klachtenprocedure, aanwezig bij SIG/STG, gevolgd worden. De klachtenprocedure wordt u toegestuurd door de afdeling P&O.

Page 15

14VertrouwenspersoonVoor u als vrijwilliger is er een vertrouwenspersoon beschikbaar. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan benaderd worden voor opvang, begeleiding en ondersteuning na een vervelende situatie. Ga voor de actuele gegevens van de vertrouwenspersoon naar de website van SIG of STG (informatie voor vrijwilligers). Of vraag de gegevens van de vertrouwenspersoon op via uw contactpersoon bij de SIG/ STG. IncidentenSoms gaan er dingen mis. Er wordt dan gesproken over Fouten, Ongelukken en Bijna-Ongelukken (FOBO). Bijvoorbeeld als iemand zich bezeert of er een mogelijk gevaarlijke situatie ontstaat. Het is belangrijk dat deze zaken na afloop gemeld worden bij uw contactpersoon. Deze kan bepalen hoe daar verder mee omgegaan wordt en of er maatregelen nodig zijn om de kans op herhaling te voorkomen. Het grijze gebiedEr zijn zaken die niet passen binnen afspraken. Dingen waarover u twijfelt en die niet makkelijk te omschrijven zijn. Waar liggen grenzen en wat doe je wel of niet? Mocht u tijdens het vrijwilligerswerk zaken tegenkomen waarover u twijfelt, vraag dan advies aan uw contactpersoon. PrivacybeschermingIedereen die zich bij SIG of STG aanmeldt, mag rekenen op bescherming van zijn of haar persoonlijke gegevens. Er is een informatiebulletin specifiek voor vrijwilligers waarin uitgelegd wordt op welke wijze, conform de wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming, SIG/STG met uw persoonlijk gegevens omgaat. Dit bulletin kunt u vinden op de website van de SIG en STG.Bij aanvang van uw vrijwilligerswerk wordt u gevraagd middels het tekenen van de vrijwilligersovereenkomst een akkoord te geven voor het opslaan van uw gegevens bij de afdeling P&O voor intern gebruik.

Page 16

155. BELASTING EN UITKERING BelastingdienstAls vrijwilliger mag u van de belastingdienst een bepaald bedrag aan vergoedingen ontvangen zonder inkomstenbelasting daarover te betalen. Deze vergoeding is gebonden aan een fiscaal maximum. U wordt zelf geacht in de gaten te houden of u het maximum bedrag niet overschrijdt. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie. www.belastingdienst.nlUitkeringIndien u een uitkering ontvangt, kan dat gevolgen hebben. Vraag zelf bij de uitkerende instantie na hoeveel u aan vergoedingen mag ontvangen: www.uwv.nl/particulieren/Belasting en uitkering

Page 17

166. MEEPRATEN EN MEEDENKEN Het is belangrijk dat u als vrijwilliger uw stem kunt laten horen en een mogelijkheid heeft mee te denken over de gang van zaken betreft vrijwilligers binnen onze organisaties. Daarom is er vanuit de SIG en STG een gezamenlijke klankbordgroep opgezet waarin vrijwilligers vanuit verschillende vrijwilligersfuncties elkaar een aantal keren per jaar ontmoeten en stilstaan bij de verschillende vraagstukken en ervaringen in de uitvoering van het vrijwilligerswerk. Bij uw contactpersoon kunt u aangeven wanneer u interesse heeft in deelname aan de klankbordgroep.VrijwilligerskwartetActiviteiten opzoeken via internet

Page 18

177. CONTACTHeeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens: Stichting SIGAlkmaarseweg 11947 DA Beverwijk0251-257857Vrijwilligers@sig.nuwww.sig.nu Stichting SIGSIG WisselwerkAlkmaarseweg 11a1947 DA Beverwijk 088-1182985 STG@thuiszorg-gehandicapten.nlwww.stg-vrijwilligershulp.nl STG vrijwilligerswerk & mantelzorgSTG vrijwilligerswerk & mantelzorgvolg ons op Social Media volg ons op Social Media

Page 19


Page 20


Dit informatieboekje voor vrijwilligers is een uitgave van de SIG en STG   2021