Return to flip book view

پادشاهان و انبیا

Page 1

ZZZLUDQFDWKROLFFRPXRÉêèXXÑXìXËXÕÊìgR#KXRÔÊëèxX¯XRPK¯êXMR¯XRIÊ¯ox¯ÖxXyXcG

Page 2

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¸ÐÅWÅçÅsKcÆTrÅ52,6(73523+(7(67UDGXFWLRQDGDSWpHGHODUHYXH/D%LEOHHWVRQPHVVDJHQXPHURVjÍXE"DTNÅæäTTÍT¸ÆTãTuT¸_CuçTNEÅæuçTNÏÅ¸aJçæÏpTKZZZLUDQFDWKROLFFRP

Page 3

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÍXÔeP[gQÂy#RxyìÊ½çëÊtEpNyÅcÅãtçTNÅ¾TNÅcA¾uæ¸qNTL@ÅÏÈTKJuLE¾TuaÐcÅaÏt¸ÈÍTqÅcæÑaHÆT¾WÅßÏTgocTN¾½WÅcTNoçÐæcÅçt}@NoTÀ¾ÑaHÆTÏÍTMNt}@NTMNt}@NãtMGWÅäÅcLocTN¾ÆHÅæÈt¾WÅcTocTN¾ãæctAªWc¾aÍtåÍcãÅÅÏ_NäÅcTN¾sÏdÑTc¸pN#ÅçTMJ¾¶´Ïtd¸qNLTÍcNÅdTÖxX½èëÒtEçæãTNæäTÐªÑtT¾½qNT.cNGÅÏÑaHÆTst}¾½qNLcNGÅÏÑaHÆT-ÏÅÍnTÀäaNÅcÅÏÅaåtIæc¸ÈÍTqÅcæÑaHÆT¾pNyÅcÅãtsNH¸qNTL@ÅÏÈTKJuLE¾ãæÍãTEcåTÍTäTÐÏÍ¾WK@æuÅÍTÀæ_J~ÏtÀaaMuTKÅêsJubêsJÑtTÆTcNæËc¾äÅtLsaHTMtÍTWNAÈTÅæÏæTTæÏäTTsçcDçÏÅæaNÅsW@ÐT´´´µ´¶´·´¸´¸´¸´¹´º´º´¼´¼µµµ·µ¹µºµºµ»µ¼¶³¶´¶´¶µ¶µ¶µ¶¶¶¶¶·¶·¶·¶·¶¸¶¸

Page 4

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuT.ÈTÍtçÅaTTÐTTNMÅÏ6@t¾åaLÍaNKEuNæc@NÍcuÍTÐÅÅÏÅasutpN#ÅTeÏTâÏTWKÏsÈtÍWÅaæu½aLÍuÏÅcÆTCÍÏtdNÅÏTTNÅTÀ¸TKçTM@cÆÅtÏÍ¾äTTäÅcÏT¸pN#ÅçTMJ¾·®Ïtd¸qNLTÍcNÅdTyox½èxtEktÆT¾äaNÅcÅÏaæÅaåtIæc¸ÈÍTqÅcæÑaHÆT¾ÑaHÆTÈÍT4ÀÅaWTL¸qNTL@ÅÏÈTKJuLE¾sTNÏæTÏÍ cCçÐT¾WKDTæcKJæÍ4ÏtÀÏt@çÏÅaNrI1påÅÏsåcTÕtHktãTN¾n@uyTæusETTæÐÅÏktÆT¾sETCçTKLÅÏpNyÅcÅsNJcçtÍêsTÅÅaçtsW@ÐTçÅcÈtÍWHGæhNÅÍtMsNJcWÅtcGNfIÍÀäÅÏÅaT¸pN#ÅçTMJ¾ÍtãtsWÅaW¸uktÐÅyìXRIÊ½èÔXQtE¬¬¬t}ãtrÅsææc¸uçTNEÅ¾äÀêsLNÐÏÍ6êsETC½qNT.cNGÅÏÑaHÆTst}¾Ñæa¸qNTL@ÅÏÈTKJuLE¾TsL@IÑaHÆT¸ÈÍTqÅcæÑaHÆT¾¶¹¶¹¶º¶º¶»¶»¶¼·³·µ·¶·¶·······¹·º·º·»·»·¼¸³¸³¸´¸µ¸¶¸¶¸·¸·¸¸¸¸¸¸¸º¸»¸»¸¼¹³¹´

Page 5

ZZZLUDQFDWKROLFFRPåTÍTÏTMcAqªuçTNEÅ¾§ã¬àµ²®«µ¶¯¦Td§µ±´«µ²®¦ãTt§µ¯´«µ±´¦ÐTÀ§ã¬à´¶µ«µ¯´¦TNdTNÅêåÍÅdT¾äTÅTNEÅçÅafÀcæTATNEÅuaÅtÅc¾ÅaWKDäÅaTuÍcÅäTÐÏÍÅaÏæÀãTN½usTcN}Tæuc¸pN#ÅçTMJ¾¯²³Ïtd¸qNLTÍcNÅdT¬µ«yìXRIÊ½u PtE`ÏTâtTNEÅãTN¾qNLâÅQäÅÏT}`ÏTÐÅ½qNT.cNGÅÏÑaHÆTst}¾åtMÐæÏ¸qNTL@ÅÏÈTKJuLE¹ÈÍTqÅcæÑaHÆT¾YÅÏËC~ÅoTNÅsDtçÅsGTIåtNW@ÐTÏTDÅWyÅcçTKLÅÏ¸uçTNEÅÆT¾uçTNEÅÆTâæÅf¾³«¯TNEÅäTL«mů°«´TNEÅçTMT«Æ°±«¯±äT}T}NTWGT«Ê°µ«°²sGTI«Í´¸±±«°¶uçTNEÅäTL«å±³«µ¸±±sGTI«æ±·«±´uHNHuoçTM«ÐuçTNEÅãTN¾aNcaTÅÏuÅas¾WNæaçÅaäTKNæaMçÅaÏaçÅacÍÅÍçÅa¹µ¹µ¹µ¹µ¹¶¹¶¹·¹·¹¸¹¹¹¹¹º¹»¹¼º´ºµºµº¶º·º·º·º¸º¸º¹º¹º¹ººººº»º»º»º»º¼»³»³»³»´»´

Page 6

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÍÏÅÍuåT}uTÅÏçÅsNHpNyÅcÅçÅcsIÀ½qNTuNscDL¾TåaæaæÅasÍTKÅWÅTTÅapNytTKuÏæc`ÏTäTaÒtÅc¾§ãtpAsÅÍŦ¸sTNÏæTÏÍ cCçÐT¾öÏdÈÏaæÍàÏT4täÅaWTNsNJuçTNEÅUÏTLsJKåa@KaÐc¸pN#ÅçTMJ¾¯®±Ïtd¸qNLTÍcNÅdT¬¶«yìXRIÊ½uDtEuIÏTÏÍqNDçÏt¸TNEÅ¾uÍÅçTMIWTÏ½qNT.cNGÅÏÑaHÆTst}¾uæTNEÅçTsGæTMyÅcÏÍuçTNEÅ¸ÈÍTqÅcæÑaHÆT¾ea_NÑaHræÏÐÅåaácaæÅaåÍTc¸-ÐtTNÅÏÈTKJuLE¾äÀUÅtæåcTcN¾ubÈTNaa%ÑaHÆTçcNpIÐÅçÅsJcåcTÏÍqNJÏæÅ¾UÏTLçÏT}kTæcÍåaÍÅÐÀqNJÏæÅätNsK@¸uTMLcMÐÅÏTNÅãT}@NªuçTNEÅ¾uNcuT½ÍtåasÅtu}tNæsÅÍÅrÅTÀåaLÀçtsuT}åaLLÅaçÅa~WÁÏêsGTI¾cNHÏÐTEJÅæ§½a¦aLKæcÍc¸pN#ÅçTMJ¾¯±·Ïtd¸qNLTÍcNÅdTyìXMR½uKtET.átJuLæcTÍtaæÅaT¸åTIN¾uÍÅåtNo`ÏT½qNT.cNGÅÏÑaHÆTst}¾»µ»µ»µ»¶»¶»·»¸»º»º»º»º»»»¼¼´¼µ¼µ¼¶¼·¼·¼¹¼¹¼¹¼º¼º¼»¼¼´³³´³´´³´´³µ´³µ´³¶´³·´³¹´³º´³º´³»

Page 7

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuTLÈcÀ¸qNTL@ÅÏÈTKJçTLE¾ÒtåtNçTNEÅªåTIN¾TNEÅæåTINuçTINuTaÐuçTINãTNuçTINgÍtcAÏÍuçTIN¾åTINÆTWyÅcçTKLÅÏ¾§¯oN¦saH§°oN¦TatæTaaM«¯§¶¸²«¯¸±oN¦TatæTaaM«°§¯²³«·¸²oN¦uTNf«±§¯±¸µ«¯¸´oN¦TåaææTaaM«²§°®«¯²¸µoN¦pNyÅcÅãtäTsTÍ«³rtäÅÏæÍ¾dNÀsETçTBWTqÅtçtutÅÏ?LäÅaLGtuTNäTc}ÍãÅtÅäTNÏÍpNyÅcÅãtäTKMNÆTÅæTÆTÅ¸pN#ÅçTMJ¾¯±´Ïtd¸qNLTÍcNÅdTèxXëXRPK½uDtEuÍÅåtNo¸uÅcsTK½qNT.cNGÅÏÑaHÆTst}¾åtMäTLNI¸qNTL@ÅÏÈTKJuLE¾WyÅcçTTKLÅÏ¾WtMWLçÏÅaNæäTÏtÀU¾ÏtÀêsCJÊæÅaÏÅaÍtæTNÅc}ÍäTÏtÀÕTCÅâTWÏTKNçÏTsåtMäTLNIçTÐ_~ÑaHÆTÏÍuãtT¾äTaaKÍTcÅaçÏæÅÍaLu4NEÅÏ`ÏTcNÅauâTNÅÍçTTÂÏçts¯±Ïtd¸qNLTÍcNÅdT´³¼´´³´´³´´³´´´´´µ´´¶´´·´´·´´¸´´¸´´¸´´¸´´¸´´¹´´¹´´¹´´º´´º´´¼´µ´´´µ´µ¶´µ·´µ¸´µ¹´µ¹´µº´µº´µº´µ»´µ¼´µ¼´¶³´¶³´¶³´¶´´¶µ

Page 8

ZZZLUDQFDWKROLFFRPeÔÊfyéxXXRÊ½uQtETNÅæätT¾4ÅtuÍÅêåtN½qNLcNGst}ÅÏÑaHÆT¾pNyÅcÅãtäT¸qNTL@ÅÏÈTKJuLE¾TNtÈT~Å¾aEsT}äTKNaa%ÆtJCâTK`ÏTçÏæÅÍaL4ÅtåaLLãTMÅTNÅ¾aEsT}TIçÅaäTLNIÐÅuTN@äTNTDcNæäTNTDaÏÅbuätT¿TNÅ¾aLuäTNs~ÏtsÅÏsbªätTÍÐTuaMEÅÏåaLÀuåaLÀæsb4TÍÐæuaÅtusTcËæÏÅaêsNCTNtcAÐÅçÅsT¸uTLäTT¾ßTAÅuÏæÅÍªWKÅdÍÏtWæÍ¸pN#ÅçTMJ¾¶³Ïtd¸qNLTÍcNÅdT¬´«yìXRÔÊ½uÒtE½ÍtsTNÏÅ¾uÍÅêåtNo¸uÏTäTÏ½qNT.cNGÅÏÑaHÆTst}¾uTNÏÅêsTæåÀ¸qNTL@ÅÏÈTKJuLE¾ÔÅcÅæTÍ¸ÈÍTqÅcæÑaHÆT¾uçTNÏÅuaÅtÅc¾ÅaÈtÍWÏtP?ÍæãÅÍTWÏÍåÍcÅuo¾sÅaNtuaÅtÅcÍæÏuuÅcæçtsÏt@uuTMLUâÍÏÍTNÏÅçÅa¾´¶µ´¶µ´¶¶´¶·´¶¸´¶¸´¶¹´¶º´¶»´¶¼´¶¼´¶¼´·³´·³´·´´·´´·µ´·µ´·µ´·¶´··´·¸´·º´·»´·»´·¼´¸³´¸´´¸µ´¸µ´¸¶´¸¶´¸¸´¸¸´¸¹´¸¹´¸º´¸»

Page 9

ZZZLUDQFDWKROLFFRPktÍcTW@ÐTaNÅWÅåTLÐÅcçtn@WKÏæWÅaTNÏÅÆTWyÅcçTKLÅÏ¾°±«¯çTMT¸Wau¹TNÏÅÆTâæÅWK³²Ïtd¸qNLTÍcNÅdT¤eyÊxéÊgëxuRNÔëÊìÊ½XRÔÊ½uÒÕXtEatuaaTÅÍtMäTTÍT¾uÍÅåtNo¸çtut}@N½qNT.cNGÅÏÑaHÆTst}¾ÈÍTqÅcæÑaHÆT¾TMTÐæTMtªTÍÅªTMJsK¬¬¬äTKÀ¸qNTL@ÅÏÈTKJuLE¾äÅÏæÍoäTTªuTÍToäTT¾ã¬à´®·âT«æaã¬à´®³«´®·çcAÈÏaçccã¬à´®°«´®³pTÈÏaçccã¬à³·¶«´®°pTazcÒÏtã¬à³·¶«âæÅÈÏTÅã¬à³¶µ«³·¶ÅÍtMåTÍTrcÀã¬à³¶µ«³¶·qNJÏæÅåc~TæÅäTÐuaÐæTNÏÅ¾ÈT~ÅácaaÅtäÅcæaEqNJÏæÅäTTLäTLTWJ?LcWaÏÍTNÅäTTÍTpNyÅcÅãtsNHåaLÀçT.ÏæÍÆÎTçTNÅæuHNHçTNÅ¾WyÅcçTKLÅÏ¸uçTNÏÅÆT±²«°²çTMT¸ÏæÅÍu¸ãæÍWK²²«±³âTËcsÕtcçTqK¸ãtWK³¯«²´pJçÏæÅÍ¸ãÏTMWK³°¸uÏTêsKNKzåa@KaLGt¸pN#ÅçTMJ¾²·Ïtd¸qNLTÍcNÅdT´¸»´¸¼´¸¼´¹³´¹´´¹µ´¹¶´¹·´¹·´¹¸´¹¹´¹º´¹»´¹»´¹¼´¹¼´¹¼´¹¼´º³´º³´º´´º´´º´´ºµ´ºµ´ºµ´ºµ´º¶´º¶´º·´º¸´º¸´ºº´ºº´ºº´º»´»³

Page 10

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuRNÔëÊÚxL½uÒÕÊëÒtEçÏÅæaNÅTuÅcæÐÅ¾uÍÅåtNo¸uTNÅUNc½qNLcNGÅÏÑaHÆTst}¾äÅÏæÍoäTTªuTÍToäTT¾ÅÍtM4ÐcÏÍcAÏÍäÅcTMäÅÏæÍoäTT¾cNÅdæuçTNÏÅ¾aLuãÅÅÏ_NuçTNÏÅ¾åaN@ ÏâÍTÆtÅæåtMêåaLUNJ~ÒdF½ÍtuÌæÏTáæÏT¾tINçcT¸pN#ÅçTp¾¯¯Ïtd¸qNLTÍcNÅdT´»´´»´´»µ´»¶´»¶´»¶´»·´»¸´»º´»»´»»´»¼´»¼´¼³´¼µ

Page 11

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯¯çëÊtEÂy#RxyìÊXRoÔÊìXÒXÕÊÐëÔìÊèeéXDvÊÔÒëexêeÕéXDÊX·¸±µâTNdtR}ÊgÊèxìXRÊÑaHçT>stãT>KÏa>~ÏÍTMT>rÅ¬¬¬âTN>dª¿TN>ÏÅª¿TN>EÅªktªÑt>TTM>ÀçT>s>G>sW>ÏT>éT>>T>nN>>a>M>ÆT>>äT>a>L>L>WyÅc>sK>æa>ÏÅÍÏÅc>ÅÏÅÍÅÏÍt>Ót>A>uT>N>æçc}>Åt>ªWN>A>T>MÀÐÅo>c¬a>L>Lus>EÅc>mJ>YT>>æTc>N>G§a>L>TK>ÈTt>zt¦ác>>@pyT>c>X>T¬a>LT>uäÀæaL>ukK>ÅÏTM>Àác>@>Èt>Íos>bÈT>>ÅãTK>ÐÅuæa>cN>u¬aLTunNaM¿TNÅäT@ÅsWÅrÅÏÍusWTÏÍäÅtuÑaHÆTTuyTLÀsJc4ïæÅÏÍ½WÅusugçt>}>L>åÏÅt>K>sIJ>a>Lu>ÅÏåaL>ÀuL>Nf>NsW>N>u>cÅæa>Ít>uåa>>N>>T>ut>>çt>>}>L>>>>äæÏT>sWÅU>N>c>>4>>K>M>>¬a>T>>uçc>>}>ͬaL>Åa>äTt}>L>pNyÅc>ÅãtäÅc>TN>¬§¯´«¯²¸²á¬Ï¹°«¯¸µÊæc¦oÐÅW>ÏT>>>>ªa>T>>urT>>çæÏÍÅa>æåÍt>>ãT>N>>Ït>>êT>æãÍc>>su>>¬cToæTÅtUNCoæßÏTgTNÅæäTTÍT

Page 12

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½uNtuçÅXRÊgEWbÐÅe¬WTWÍÍt>ME4>ÐcsW>TÅaãt>sÍtusG>ÑïaH>ÆTÏÍrÅåc>T>æ§äT>T>>ÍT>æpN>yt>>K>ªäÅÏæÅÍªkt>¦a>>N>ÏÅc>äT>T>>ÍT>åt>I>>T>äÅÏæÍªT>M>T>>qN>HÆt>L>ÏÍÅÍtM>æâTK>ÏÍpN>yÅcÅuL>E>pH>>æcK>JæÍsæa>àT>H@>ÅÏT>c>4Ðc>¬aÍc³¶´T³·µçTM>Ts>ET>TÆt>LuT>ÍTT>ML>æÍæÏu4ÐÅçÍæd>âTK>uTÍT>TïÅrÅÏÍs`ÏTÐÅsJ>c>4K>¬a>Tuu>TpT>sãt>aN>E>æqN>J>ÏæÅÕtH>äT>ÐuLE>ã¬à¬WÅsÅÍÏÅc¿TNÅaaÎtGW$ÍcNuÏÅcuÏcÍÏtÆTãtça>L>sH>WM>ÅÏsïN>µæu>²¶ªÍt>Mät>T>4K>ïJ>Ei>ïtåÏÍT>~ãT>IÅÐÅuI>ªÅÏtÍªktªut>¸WÅsÅÍuyT>N>ÅTM>ÅÏæÍãTKïuÅa>ãtkÅæÏÍ¬a>LuãÅpN>yÅcÅTMÀêsK¬Íc>ãTrMçTM>ÅÏæÍÏÍäT@Årc>Ïd4ÐÅäÅt>uÅÏk@NÅæTN>JÅªäTTªpN>ytK¬aLÅÍÅaãtub`ÏTcçÅsDpTÎtGæcÅéÅcÅWT>L>¿T>N>>ÅäT>L>>äÍÅÍÒt>sc>}>ÍÅa>ãt>¸ÍÅÍÌÏuïK>M>ut>c>Íã¬à¶äc>ÏÍT>ïÅuïsçÏtC>aÏæÀuÏÍcc>$êsÏsÅÏäT@>ÅäTL>ÐÅuK>uLNst>TsIJ>¬aLu.¬ÍceÅÏÅaäÅÍcrÅêsGÀædN}ÅcêTçÅtäÅtuÐæcÅ°³«¯²ÍT«°¦ÉÍÅt`ÏTßcoÐÅTªäÅÏæÍrÅÐÅe¸WG>äÅtuc}ÍÈÏTsª¿TNEÅªkt>ªÑtTätuyT>NÅêåaÐãqN>HÑT>IEÅc>}ÍßcÐÅæ§±´«°´Åt«°æTMÀÐÅÉÍÅt`ÏTsçÏTsE>TkTæTÅÏT¿T>NÅã¬-ÏÅÍWÍÏÍÅÏåcNæ¿T>NÏÅªåTINêsT>~T>ædN>}Åàt>ÈT>KJ>T>aÍuåÐT>ÅT>sÒÏÅd>rÅæaÍua>t>Na>L>uWTI>¬qNLáÏÍcMÅÏ¿TNÅuÅQWÅÍaLÅtåa>McpNyÅcÅãt>`ÏTÏÍÅÏuyÅæfHäcæÍuÏÍ¿T>NÅätTïŸaÍusyÅÏÅTsÅÏçÅsTsÆÅtczTÆT½WÅusu¸WÅ4LsaÀufNut}>@>N>TßÏTdN>æa>Åc>uÅÏftr>æçTa>N>ÅæT>u>a>sWÅçcT>uUN>C>4>L>>K>æÍÐT>>ÏT>I>ÀÅÏçæçT>M>c>>æåÍÅÏÅT>ÍÏÅÍÏÅc>Åa>ËæÏÎt>G>>W$sWÅÅÏäT>c>Wªa>Åd>N>ucÆÅt>ÐÅÅÏäT>}>>G>sWÅçd>NÀÆÅc>C>zÅãpT>suT>Åt>ãÅÅÏaa>ãTïÅæa>ÅÍcuÐÅc>ÅcÅÏäT>Læc>ªÍÐTu>¿T@>ÅÅÏTM>N>ÅaE>Næa>T.usN>>L¬aL_Nc}ÅâTcÏÍatsN@suNccs¿TNÅ¬ÍÏÅÍu¯°

Page 13

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯±yë¬¬¬äÅtcÏTÍÏæcuæ¿T>N>>ÅsÕt>c>çT>M>>>yÅc>ãT>}>L>-ÏÅÍWÍÏÍu>c>ät>>çæÏÐÅsçÐæc>ÅçT>s>K>c>ÏͪaÍcuÍÅcÅåtM>ãTssuTLäT>TÏÍétKEsÍc>qNÅtÅaNÅÏÈÏT>rÅÏTTa~½ÍÏÅÍuyTLEsÈÏTrÅ¬aÀuçÐæcÅäTÐÏÍs-cuÏT>I>uA>>äTL>>äÍc>g>@çÅc>uÏT>ÏÍÅÏuæêsK>J>Ðæc>ÅétK>E>êåÏTÏÍæa>ÅÍuÅÏd>Ns>KæÅ¬a>ÏÅÍât>a>æÅa>uææãT>MÅäÅt>L>sÅÏçæãfT>NÅc>ŬÍÏæÀÍæcqNDEcTMLaTæÅcÅcÏÍæÍcNuqNKAdNsKäTTäTÍÅÏÍÅÏutLÅÆÏãcH>NÍÈÏTs¬ãsI>JÍtÍc>åaLLg>@äÅÏæÍrÅÏÍuæêsKJUÅbãT>KÏÍäT>NL>N@>N>ÈÍT¬Íc>ug@>ªWcu>ÏÅcfJ>TH>ÏÍsuÅQs>`TÏÍäT>Åa>T>ªËc>oês>N>>T>?L>>oW>T>T>Ít>Wt>c>ÐÅäa>åT>ÀçÅc>>sÍt>rÅTaÍtuTtäTLTsTM>NtNæuN¦uAitÅÏÍt>ÈTTMÅTMÀæaÍcuÈÏt@syÅÏÅäTtÏÍuG>ÍcMät>uïaH>çTÏÍ§aÍt>XêtäT@>ÅsKæÍt>uæÏrTspN>N¬aÍÅÍuÑïaHÆTÏÍäTÅa>TäÍc>ÈÏt@>çÅcT>MÀÐÅäT>c@>sæÍTmJ>>çTÍc>ÏTÑïa>HÆT>ÏÍêsKJâT>cs¬§¯¯¸¯¶X>¹°µª´¸°®¹±¯ª°´¸¯·æ¦¬Ít×tL>1Èïa@>aÍc>uåÍTG>Å¸WÅåaåÍcÏTImJÍÏtsÏÍuæêsCÅæsT>}>ÍÏtrÅÏÍsÍc>sït>aT>TïÅ¬âÅQ>osWÅÅa>ÆÅt>ÏtD>Lu>TÞ¯åTIN>æ§¯µ«²¸µtK>«°¦ÏÍäTT>æ§°°«µ¸¶tK>«¯¦ÏÍpNyt>Ka>LT>WÅåÍtu>nït¬§´«¯¸±¶ÒŦÏÍu¿TNEÅæ§¯³«µ¸¶ÍT«°¦uk@NÅæ§°¶«³¸°°ÍT«¯¦ÏÍuu@scs>WTc>@>Nc>ÅrÅæaÍuçÍt>MrT>osWÅuÅtÏt>DL>uTÞ°¬§²°«²¯¸¯²tK«¯ª°¯¸°µaŦÍÏÅÍÐÅuos>sÀãT>K>nN>>a>MÆT>>ÏÍsÍt>rÅÍÏÅt>ãT>KÐÅc>>t>K>Eæåc>T>æÞ±¬auuïHJuæäÅtLsÍcuÅÍÅªÍt4ÏÍquÅQcÅuªåtMäTÐaÍusyÅÏÅ¼uæºWFçÅc§ÈcæϦçtÅccEÈTF?LcosuyTTLEÐÅuI¬¬ätÏæ¿TNÅiïtÅaêåÍÅÏÅãÅuLEuæ¸WÅ4LTNÅæäTTÍTqNTL@ÅÏÈTKJuLE

Page 14

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½uNtuçÅXyeÕgÊeÔxÅa>ãt>çT>B>ÅãT>>K>ÐÅª_N>>>u>N>ÐÅp>>ät>a>E>ªÐæc>>Íät>Ðæc>ÅÈÏæc>zss>>ÀÈÏaäÍtÅÏÅÍªÍt>äT0ÅTnT>CÏÍåc>ÐæÏuaÐäaÅÏb>¸WÅrÅÍtuæåa>sÅtÐÅuT>Àªa>ÏuT>Òt>}>T>>äÍc>ÏÅa>N>çÅc>suyT>Åa>>äÅt>L>s`ÏT>ÉÍÅt>uT>>L>ÐT>¬Ítu.åaÍq@suJ~ÅêsIsILÅáÏÍæÍtâTKÅUÅtsGæäæaäÍcåT>ÀæWÅcãT>HÏÍâæÅcäÅtL>ssaÍtuT>TM>}nN>aMäÅc>TNªcLæÏfLNæc@>NçÏÅÍTææäaNÏâTKsÏÍãÍc6>ÅÍÅææTMÀäT0ÅçÏæÀÍTWMãÍcæaÍÅÍuW>ÆÅtut>ÍssI>JaÍÅÍu.ãT>#ÅÍtWïK>sÅÏÏTrÅT>MÀ¬a>Ítc>H>¬aLT.pHLãÍcsTaÍcuWTÏÍÅaÐÅÅÏuâTäÀÏÍæsÅÍWTÏÍuÏtêTãT#Ås>uyÅæt>>sÈÍT>>qÅc>uÅÏÏT>rÅæa>L>uâT>>ÍT>>N>J>Ðæc>ÅÅÏfH>rÅkKqÏæÍäTN>Ns>L@Ic>æaÍcuÈt>ÍuTKÍcçÅc>sL@>IcÅaãt>¬aTÏusªTNÍçTMÍTæTMc@N4LKæãÀæpyTäTªsGÉÍÅtÐÅåaLÀuÍT¬atuÅÏÅaãäT>@T>M>ÍTæT>M>ïN>Ht>qN>H>rKzÏÍT>aL>ÀuT>N>Jsa>L>>qN>MT>MÀÏÍÍt>¬aLLWTÏÍTNJTïÅ¬aÍuâT>HÅãÍcsWÅåÍcWTÏÍÐT>ÀÏÍsÅÏuäÅcTNaLT>KTNJrÅÐÅæaT.uaÐãäÀn>äÅcTN>aLT>KÍtaT>aÍâTH>ÅÅÏãaÅtsI>LÅçÅcæåaÐs@NK>uÈÏtAsI>Jªsb>çTMTÐW>ÅæÏTåauT}>TçaL>äÅtLssã¬aT.åÍTGÅfÈTNuyÅtaLTKáÏÍçcMÐcCaÍtÏÍTqNJÏæÅuTÅsWÅ¿TNÏÅæ¿TNEÅätuÅcTNãhNs4L>K>¬WÅs>ÅÍÏt>BäT>cK>çT>ÍÅaÅæÏÏÍæT>M>ÀäTÐ`ÏT>ÏÍa>sTÅa>sa>LL>ÏïtL>äÀÐÅäT@>LÎæËæÏa>LL>uWT>ÏÍWaT>ÅÏäÅc>T>Nãsq>N>äc>cÀäT>N>N>TMÀäæÏÍÏÍaL>N@L>ÍcNus>@ÏÆt4ÐÏÍs>çÅsÅÍaLT>KTM>ÀÏÍãrÅcÅ¬ÍÍcu_N>>>u>N>>åÅc>K>>sæa>a>>L>Åt>>Åa>ãp>T>d>N>>T>M>>ÀsWÅWæäÀæa>>ÐusÅt>>¬ÍtaLÅtäTMçÅcuÅcTN¯²æÑaHÆTÈÍTqÅc

Page 15

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯³[ÊäÔXk"sgXR§±¸±ÑtT¦½aLTåa?LÀqsrÅäæaaæÏuåÅÏqTcGæÍTÀçcTNsuaÅtÅccÑTÅaÍuçæÏfÅaæäTÅ4sçcbTmN~tÈTÐÅçc>æT>A>it>ÅÏuyc>T>çÅa>T>ÈT>rÅªäT>}>>T>ãT>M>ÅÐÅoc>¬a>>ÍupN>I>@>ÅÏät>uT>T>N>u>T>>çÅc>ua>Åt>>Åc>c>}>ÍÈÏT>>>s¬a>T>.u_c>>@>ft>êåc>ÐæÏua>>ÐUN#¿T>NE>ÅçÅc>æçÍdT>ªktät>uT>æTÍT>ÅÍçÅcæÍt>c>G>KT>uT>KN>åÅÏªÑtT>¬aÅåÍcuÅa>ÈtÍrÅÈÏasT>MÀêsK>¬aTuåT>ÍTÏt>BsuTN>cÐÅçc>tAåÍÅÐTNÅæäTTÍTÂ[ÊgXRsìÕëgÊìxDRsXÅåaLÀâTsÕtcÍtçTMN>yt}@NTÀaÍcuuaÐT>äÅÏæÍÏÍpNyÅcÅãtäÅcTNcÅÈÏT>E½a>aT>ÏuñTsßæc>EÈ>ÏÍçÐæc>ÅäTt>}@>NT>äÅc}>åaL>Àêåt>NsÅÏrÅÍÏÅÍÍtæT>äT>t}>@>NæäÅc>}>åa>LÀæpN>yÅc>ÅãtªäÅc>>TN>4>suæT>GT>M>L>c}>ÍÏÍaLL>uuyt}@>NÍtuE>NuæåÍT>EÅàÏTçT>TCUt>sÅÏåaLÀäT>t}@>NsWŬaÍÅÍuãT#ÅuMÅãTMÅUtsÅÏTMNLNfNäÅcTNsuÏt~æÑTN>t>ÅÑT>t>eas@>a>ÅäT>K>sWÅu>L>çÅåtN>åT>a>ÍrÅW>ÅÍaT>s>>ÅÍÏtçÍTNLÐc>Cs@aÅrÅåÐæc>ÅÍtærÅT¬aT>uc}ÍÓT>ÅÐÅçÏTNêåa>æâTITuHNHÍTEÅsIJÍÐÅÍcu.åaLÀuytfNscTNsÍtuÐÅcÅatÏtC¬WÅÏTIÅæÍÏçt>ÅÏT>u>¬ÅÏåa>L>Àsæa>T>.ußt>@>I>ÅÏnJ>C>dN>æa>T>.uÏT>I>ÀÅÏâT>äT>Ð¬aLuWÅaÅaWTLÖeLËXÔÒXQR}xDRÏÍTÀ¬Íc>NuWT>KzÅÏÑa>ïHÆT>Ít>ªuïL>ês@a>ÅâTrÅT>sa>ÏucD>L4>L¸qNÅtu.4LpNytKâïæÅÆT§·¸·tK«¯¦t}@NqNGunTÏÍªÐæcÅpcTN6GçT¬¬¬ÐÅuIäÅtL>sªaTunïH>$s@NK>uHN>Hc>TNçT>MNyt>}@N>sÅÏcÅrÅsNL>ÆT>TÀsqN>L>ÍÏÅÏc>ÅrÅs>t>}>åæsæåc>T>>¬§°°«¯³¸¯¶X¦½a>Íu.syÅÏÅ¿T>N>>>ÅiÅt>zuyt}>@>N>u~T>A>>ÅÍÏÅt>ÐÅuB>Eåa>L>Àsæãt>ãT>K>åa>L>ÀÍÏÅtU>TÏÍsÅÏåa>L>À¿T>N>>Å¿TNÏÅ¬a>ÍtåÍcãÅÅÏÈÏT>ÅÐÅW@ÐT>æpTsa>NE>ªqNJÏæÅu>ÅcæäÅc>TN¬a>ÅåÍcæ§±®¸²²ÏŦc>A>ät>c>ª×c>>G>kN>>öc>>æ§¯µ«¯³¸°¶ÏŦ4>æÏÍc>>T>N>>ªT>N>T>L>>öc>

Page 16

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½uNtuçÅÅasft>pT>çTC>Ðc>TÅÏT>M>ÀsaÅåa>çÅsÍT>cN>ÏÍsa>LL>uáÏÍäT>@ÅêsK>eªuG>cÅc>aæÅa>çÅ¸ÍÏæÀucÍT>c>4L>ÑPÈT>D'ÐÅuI>ÏÍ¿TN>ÏÅ¬a>Íuàt¬§µ¸°®ÏŦãasGcæoæuTM>LÏÍªÆÅc>CzÅæuI>ÏT>ÏÍÅÏuTD>'äTÏT>ãTK>a>LT>KäÅc>T>NÐÅo>cÍtUJ>ÏÍÅÏçc>}>Íd>N>c>ÐÅc>t>çÍT>K>>Åa>ïtåÏT>æÍT>M>L>ÅêsK>T>TÅªÍc>uc>>a>Íc>çÅcÅa¬a>cÈT>ÅspNÍæäTc>êsJNt>çæWÍttsW>Nu>Åa¬aL>uÑTŬWÅåÍt.UJHLÅÏçæÒÏtBsaTuåaÐäÀäÅcTNÐÅoc¬aTuçæçc>KFNWN>TEêsK@>caÍuat>NÅaTÅÏçæsut>WNKN>K~4K¯´¬ÍtåÍcuLNfNåcNæ§¯±«¯®¸²±ÏŦcAccAatçNÅÏbcäÅcTNUsTLNfNa>EäÍcöÏdstæÐÅÅÏTaTsIoªâTcÏÍTMNB>E¬WÅåÍtÈæT>GæmJ>ÏT>NÏtd>çTMN>yt}@>NnïH$àc>sWÅrÅäÀæaT.TMÀsTÏÍs¿TNÏÅçTMNyt}@NaLTaLtNWHNHsÍtåasGsÀnWÏÍkÅæÏÍssTNtÍÏt>ÏÍsNåaJ>uyt}@N>aLT>aLT>NnïH$é~ÅeIc>ªc}ÍuBE>¬aåÏTŬaNÏpsæaÏÍæÅTïÅ§°®«¯¶¸°°ÍT«°¦ÍÅÍuÅÏãÅÏÀucatçæTsWtNWH>NHsÍtåa>g@ÈÍTE>æWÅaª_J~ªuTNT>TsuyTN>cAuyt}>@>Nn>Ñt>tN>>ÀöcT>sæ§¯·«¯¶ª·«´¸°¦u>uyt>}@>N>n>ªa>E>çÐTÐT>¬åcNsæ§°µ«¯¸·¦âTNÅÍÈÍTE>sÕtc>çT>MN>yt}>@>NãT>KéT>>cH>ÍÏtÏÍc>ÅrÅsT>MN>yt>}@>NÐÅuB>E>ªåcT>æssÀnaNE>ÐÅäTÍtMW@ÐT>é¬aLTnH>$gTTuydÐcC>iHaTuàÍT~æçïÍTçT>NÅT>çtL>EçT>NÅäÀT>ïÅWt>N×t>ta>ÍtåÍc>ãÅu>âTN>dæ¿T>NE>Åª¿TN>ÏŬaTNÍttaÍtåaNÍTMÍÏÍÅÏäÀ×tæaNïÅTMÀsuTNXQR}xDRèxQKêsI>qNT>.sT>HäT>Ítc>A>äTt>UNçT>MN>yt}>@N>TÅÏäÅc>>TN>çTM>Nyt>}@>Nc>ÅåÏÅÍÅaLTKÅÏÉÅÍtÐÅçÏTKTäTtUN>¬aLuUJÍtsÅÏTsïtWcsuïKMçTuyt}@>NsuTÏÍ¬eæa>LLuãÅa>ÍucÅÏs>GçÅtæÆÀkzæsuT>LÅt¬aTuÅÏÅÍÅÏãÍcÐÅuæcçÅcuÅcLêsLpNyÅcÅãtäÅcTNczTäTÐäÍcãtIªäT>KNãTIÅçÏæÀÍT¸ÐÅaL>ÏTuasÕt>cçTuyt}@N¬stæÅaçtW@csÈtÍæçTåa>æsÅaçÏÅÍT>æsW>äT0ÅÐÅc>Å¸ÐÅaL>ÏT>u>>tsÕt>cçT>uyt}>@>N

Page 17

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯µaLTKsW>NuLNræÏgæÅ¬a>TåaLÀçTÐÅÏÏÍÎt>GuÏÍsWNt>}NçÍcæÅæÅ¬aT`ÏTcNcT>ªTÍÅaæÏUÅtæÅtÐÅÍt>äÅc~TE6TåTÀa>AsçcTTKsWTNTTM>tTkTLit>saÍu.åÐTÅÍtsWÅÍt>äÅÏæÍ`ÏTcNÏÍWsçtæÅ¬aT>uçæêådN}Årc>aaÅa>UJæWÅçæuTLæÏäT>0Å¬Ítßc>LtcqÅcçæçÅcÅÏäÀaÅtuÅa>TMLsauu>KDÏÍäT>ÅäÀÏÍsÍÏÅÍucãaçÅåaLÀ¬aÀpyTÍtÍtæpTuG}sÍÏæÀ[ÊéÊgP"sgXRrÅaTæÅ¬aT.oca>@uäTçæÍtssçÍT>KÅÏÍÅÏäÅc}ÍWÅpT>cTNuÅÏsæçædLuÏT>sæÅ¬aT.pH>LäÅc}>ÍsaLN>uäT0ÅÏtsÏïtL>sÅÏ`ÏTçTæÏsÅÏäÀaT>sÍÏÅÍåa>M>c>u>Ït>êT>æÅ¬a>T>åÍc>uÅaÐf>tJ>ÏÍÅÏÍt>sWÅc>ïI>G>>ktsWÅäÀpTsÅÏuTNaTWÅÅaçt}LsæÅ¬WÅãtcTNæÅ¬aTcãT#ÅTNÅæäTTÍT¬ãÅaÅscÅæTåaæäÀoÍdnïH$sçÏÅæaNÅÐÅcÅªftæâTGÅçÐæcÅäTÐsÍtWK>DæWNTçÏaH>ÍcÍtãtpT>HÏÍÅasçÅåaLÀaÐÅåÍTÐçÏÅæaN>ÅéTHNÍªT>åaæuÏTçT>nH$ÐÅocT>ïÅ¬aÏu.cDsfN>ucåÏÅtKaLL>u_c@TçÅcÍT>.ÈÏt~sÅÏäÀäÅcTN>sçÅåaLÀ¬aLu>åaÐäT0TMÍÏÍTÐæcÅæaLÍuÏTCÅT>ss@NKTMÀsWÅpN>Í4KséTHNÍ¬ÍÏÅÍÏÅc>TçæÏfNT@N¬aLT.uÈtÍçÏÅæaNÅsÅÏËããÊëÍôxBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB¬¬¬Tc}>LªT>MG>tt>pt>ªTM>ÏÅbU/ªT>ÏæcªTM>cN>äTæc>ªåaåÍt>ÏçTT>KN>ÅtÏÅcuHÅæaaçcAÏÍTaEsrÅÐÅ¬aLLucÅÏTsTÐæÏçTMtTcst}LÅrÅsÅca>Ít>åau>G>}>ÏTÍc>ÅçÅa>ÅÏÍäT>N>N>>æTT>>NJ>sÍt>.ÏÅc>ÅaT>¬-ÏÅÍrÅT¬Ícc>N}J>TÅÏT>MÀæÍts>ccÏÍÅÏc>NH>çTÏt@>qæaLK>æcçT>Ït@qÈT>cdNÈTc>st}L>ÅÏÅacÍt>sÈTNMÅäÅa>LK@>ÅÍÐÅuBEßc>rÅsfNâTa>LÐÅâTÅÏÆHÅWT>NMÅq>NTE>êåÏæÍoaÏÅÍc>DÏÍs>cb>ÅÏTf>LrÅsuyt>}>Ta>L>TÅa>auÍd>c>NÏT>ÍuÏT>4>L>äaN>LÐÅo>äæac>NÅäc>äT>ÅÍuMÅ¬a>L>T.ræa>TM}L>ÐÅoNTÀ½aT>uÏæÀWG}?L>ÈTNMÅÈÏT>ÐÅfNàt>ÈÏTTÀéT>TAÅ

Page 18

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½uNtuçÅÐT6>G>rÐÅÅÏçæa>L>>N>ÏÍT>Ts>N>ÍæTa>a>M>ªÏÅÐÀæUNH>E>¬aT>.ãÅkt>uæ¸aLußÅcÅ4LÅÏcÅrÅ¿TNÏÅ¬ÍÏÅÍasæcÅfÀprâÍÏÍaÍcs-TMÅtÅÏÍæåasçÏÅÍÍtÐÅæ§°®¸·ÏŦ¬ÍTÅqÅtÐTcÐÅÏuyTæÏçTMÅÏæTcM>çTstæÅ¬WÅåaåacÀãÍcs6G>rçÅccTNWc>>sæÅ¬a>>ÍuÏÅc>>ÆT>C>>ÍÏt>>ÅÏãÍc>>æÅæWÅd>>N>>}>ÅÈc>>N>>æÅÏT>>>>Ï¬ÍÏÅb>>uT>>ÈÏt>A>suT>>t>ãT>M>ÅT>>a>L>uÅÍÅÅÏÍt>>`J>äT>L>>>e>æa>>ÍupN>I>>@>ÅÏçÅs>J>>pH>Lc>}Íg>suA>ÐÅe>æÍtuoãÍc>rÎÏÍæs>TpI>cA>>çÅsJ>K¬Ítu¬aLÅbuÅæÍtäÅÍcTsÅÏÍtäTLÐÅWÅcWKÐTMÀ¬aÍtåaLtäÅcTNWNEÅærÅTMLæWÅçÏtLØtTMÀØt>¬WcfNÏÍÅÏÒæÏ4KdNuNªaETMT¯¶aN>yT>ÍÏt>sÍT>ÆH>ÅäÅt>L>sÅÏuH>ÅäÅt>uT>À½aN>T>sÍT>?L>äÅt>uÅϽÍÅÍÏÅcæåÍt>uÏc>W>ÍÏÍÐt>L>sÅÏÆ>H>ÅÈT>N>>M>ÅåÏæÍsW>>N>rÅT>>>L>ÅÏÍT>>Ït>D>L>>-ÏÅÍaA>TM>L>sIJ>qN>yT.uc>E>aT>uãT>MÅÏT>Í?L>ÈTN>M>ÅêåÏæÍaL>T>Kær>K>CT>¬-tÏæÀÍTÍtuäÅcTNsÕtcsÅÏäÀbêTTMÀcÅrÅæaÍtWÅanTdNc>ÐÅpäÅcTNsaÍcuaN>PÈTNMÅäÅaLK@ÅÍrÅ¬Ít>åÍÏæÀÏÍWÅÍuÅæÏq>äT>>G>N>E>zæäÅc>>N>H>c>sça>T>>sE>T>ra>>H>>L>ÈÏt>A>>ÅÏÅÏÑtTæ¿TNÏÅª¿TNEÅçTMTWÅcMa>aÍcÏTÍsuyTMÀ¸WÅÏTIÅpTcNWHNH¬acbÅÏcÅrÅTaLÅtåÏTæÍçTM}>LÐÅÅÏT>sTa>cN>uäT@>ÅÐÅãaL>çTÅaæa>NL>uâT0T>ÅÏäTL>NI>sI>t§³¸¯¯T¦aaNÅtrTTMÀÏÍTïÅÍt.aNÅtTLåaNÅc¬aTuuTst>.ÈÏtAåÏÅt>KäÅcT>NÏT>ÏsaLtu>ÍtXêsÅÍÅÏÍäÅaL>K@ÅÍÏÅcÍÅcÅæX>ÍÏtÅaWÅa>ãTsÅÏçÐæcÅs>c@>NêsET>aTäÅc>T>NaL>TKäT>NN>¬acNÏÅcäT@IKÏTLÏÍæåÍtäÅcNHÏÅaTTMÀåÅcKsaTäTNNdNæaLÍeIcªaÍtrTæWcuUNc>æqDäTEÅaäÅcTNsa>LtuÐTäÅaLK@ÅÍçaaåaLÀsÐæÏsaaçaNÅäaÀaaUÍtäTÐu@ÅÍuæucNAu4ÏÍTMÀåaLÀrÅ6T>sÈtÍaL>ÅÍäT0ÅÅassÅÏuT>TMÀåæE¬Ít>@uäTÅçæÏsÅÏTïÅ¬acNÏÅcÍasETCÍÏtaTTcÐÆTæ¿TNEÅãæÍÆTçTMTNsCÅÏrÅÏÍ¬aÍc

Page 19

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯·asTsa>LuWTÅÏc>ÅrÅWÅåaN>ÏTWÍsäTÀçT>uyt}@>NÐÅçÍT>ÐÍÅaEs¬aLTNÅÏkTæcêtÈTKJsaÍtåTÀÏt>ÅæWT>N>æÍt>>4>uT>æÏÍÅc>Å¬Íc>>N>uc>ÏÍÅÏd>>N>sK>äT>>>Åua>ÐT>M>ÀçÅc>>WaÅÏÍtpT>aEäT>ÅäÀÏÍsuyTN>Í6TçÅc>TMÀ¬a>LLu.ÍT>ÅuyÅauT>KÅçcT>@ÅæÏÅt>åtÏäT>NzT>æäÅc}>Åts>äaÏæsJ>Kæ¿T>#æåT>ËTB>N>ÅÐÅÍÏæÀa>Åt`ÏTöÏdäT>N>Cãsc>@>NäÅc>T>NäT>L>¬aÏÅa>uTuJ>J)Å4>iÅæÏâTG>ÅæUc¬äTDÅæÐÅuBEêsÅaÅÐædN}ÅàtãTWÅsN[ÊgXsgXRWHNH>ÑTIE>ÅÍtätÅc>Na>T.pH>LäÅc}>ÍsÅÏäÀaTs>WÅuTNpT>scT>Nc}ÍcæTAªcæTA¬a>ÐÅaÅu4LÈasçæÏÍ¿TNÅæÈÅÍt>t¬aLum@ÅÏuHNKTNÅæäTTÍTuyTN>aNÅäTäT>NN>ÐæcÅ¬WÅsc>4ÐÅTM>ÀäÍcTc>MuTN>ÍsäÅcTN>aNÅuTIsIJ>aLu.TG>ÅÅÏäTKÀsÍæÏæçÅc>ÏTDÅrT>fHäTN>Nc>DÐÅTNÍ¬a>LTu¬WÅçÍÅÐÀåÅÏÏÍåÐÏTæTdNãTKfLcÀaa%çÅcêåcÐæÏäaNLsåÏÅtK>ÅÏTU4KsT>NJæWTcAT>ÏTÐTs@NKäÅc>TNãTN×TzæÅTçÍTuJNuÏtAÅÏãT>NrÅsqNTäÀuÏÍaTâTrÅT>¬aLunt@ãTNäÀWTNutÑaHÆTÐÅaLÅÍa>AsTuBEåTÅÐÅaTsI>J¬qNyT.nCLutLsETC>ÍÏtgN>@êåt>æÈcN>ATÑa>HÆT>sWÅs>T¬qN>LÐÅc>ÅaL>T.ÊÅc>ÅsqNLuåÏTÅcÅrÅsâTrÅT¬ÍcqNÅtÏTI>ÅÏftçTMLåÏTrÅÏÍT¬ÍcNÏÅcÈastc>sW>NäÀcÅr>ÅçTLE>¬aÍc>IpK>ÈasÈt>ÍÅÏuåT>}>NäÅc>T>NsÆTuHÅpK>ÈaeaHÏÍsa>LäÀêstÅÏTa>TsIJÍt>ãtIa>TuJK¬qNaÊcèëgxE¯[gacêsTæaLuçÏÅacÅÏuLNÐsECrKÍit>åaåc~TqNJÏæÅÏÍcTN¿TNÏÅUTApTHÏÍaTusÅÏçÅåcH>âtæaLL¿TBÅÅÏäÀTa>ÍuÍtMsåÍcqNDLÅÏäÀãtWEcU>csÅÏçÅsTTÍc>uÍtu@LsæaT>.urÐtÍÐÅÍc4ÐrÅÏtB>ÏÍÍÅÐÀçÅt>ÏÍÏTr>ÅaT>/ÏT>N>çT>ÐæÏT>ÍÏÅb>}4>T>G>ßcÏÍWÅåa>

Page 20

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½uNtuçÅcIsa>ÀuÏÍçÅsT>ÈÏtAåc>ÐæÏuaÐÈT>NE>Åæ¬aL>ÅtuÅÏc>}ÍäT>L>ªäTL>æÅÏäÀäTÍt>Msu>ÏÍªWÅåÍc>st>Isa>LN>uÅÏuÅÍT>WÏÍ¿T>NÏÅ¬a>Tt>uÅÏçæa>L>uuT>åa>ÍÅa>>WÅWÏÍªçÏÀ¸a>@>a>Åu4>L>>Ít>T>æa>L>T>u>äT>åa>ÍåÏÅtHN>fÀÈaÐÅsuT>ÏÍct>AsäÅÍca>LÏtsåÏÅt>K¿T>NEÅ¬§¯°«¯¯¸¯ÏÅá¬Ï¦uytªÍÍcucåÍÅÍÏÅcsçT>cÅasuätK>TMLæoTMÀs>tsLæaÅåaæo@>äT>>T>>N>4>>Ít>t>>ÍT>>B>ÐÅãæÍÆT>>ÏÍ¿T>>N>E>>Å¬a>L>>uÏÅc>>I>>sG>æäæa>>ÅÏu}>>L>ÀåÐTçÏT>M>äa>N>ÏÅc>sçÏÅæa>N>ÅeäÍt>.åa>ÐWM>åa>çÏT>N>ÀçT4>Ðc>çd>N>>J>~T>¬aLuåÍTGŪTåÏÍªTsªTMt>ªåtNçTMTªkÅc>ªäTÏÍªTMJ>¸ÍcNuÏÅcstÍÏtWE>NãTKãTK>¬u>J>ÅT>u@>æÈT>Åt>N>ªT>ÏÍäT>N>T>ªäT>K>ÀäT>a>c>ªT>sT>ÍæÏæT>sK>@>ªT>c>N>}>À°®¬aãT#ÅaÍts@äTTM}stÏÍsuTÍtMêsKUJ>a>>Ít>kæT>>Ëc>ÏT>>D>>>ÅÏÍåÍT>>>ÅÈc>N>>ssÅÏÏæT>>ÍæÐäT>t>>åÍT>st>>c>År>ÅsJTE>ÏÍu~tAåc>ÅbÐc>Ëcdçd>NéÅc>TsutpK>rÅäTT>ÏÍåT}À¬a>T.uÍcuc>uÅc}>æÆÅcC>zÅÏÍqNJÏæÅc>Måc>~T>Ussu>NE>KçÅc¿T>NÏÅa>Tu.4LåÍcÏÅcIÅÏuyt}@NrÅätL>ÅæÍtåÍcãÅÅÏqNJÏæÅuÅcæTÏTæÅ¬aturÐÅaE>uL>Ea>a>Åt>åac>4>ÐrÅÏÍT>MT>>T>æT>sÏd>æTs>TåÏT>c>}Í¸a>t>u¬§±°ÏŦaaÅtuJKäT@ÅW@ÐTäTÍtMaNEæ4ÐcuÅcæªWÅÏTÏÍÆcHäTÍÅÐöÏdÐÅs¿T>NEÅ¬aTurïd>uMT@ÈTcsäÅc>TN`ÏTaLTKæÍæÏucåÐtêsTscTN¿TNÏÅª§²«°¸°®ÒŦÍÍcuqNJÏæÅçTstÏÍäTcÍd>æÀuÍt>>äÍc>>c>ÅÏut>>c>>}>ÍçÅsE>>ÅæÏÍ¬§¯·¸¯®ÏŦa>>L>I>>uÅÏåÐt>>§¯¶¸²ÏŦæÅãT¿ÏÍÅÏÍtfÏæ§±«¯¸²àd¦ÍtuâtF@?LçÐT>scTNâTNd¬§°µ¸°¶ÏŦc>äÅÍst>æa>>L>uÐT>Ít>>sT>ÏÅt>ÍÏÍuT>>I>ft>>WÍs¬§´«¯¸³àd>¦a>Åc>>uc>N>ÈT>>c>ªk>T>ærÅÐÅoc>>ÏÍ¬§¯´«¯¸¯°àd>¦Ít>>uÊÏT>äÀäT>>N>ÐÅåÍÏÅb>>ÒæÍuEKsaLÀucäÀ_c@Ía~ÏÍäÅcTNrÅcTL¬aT.uUJÍtsÅÏstæåÍtçÍT¬WÅçcAæsæqNÍu>ÅcÒt>äÀs¬a>L>L>upH>ÅÏuT>ÅÍäÅc>}>ÍÐÅa>N>JH>çT>>äÅc>T>N>uT>¬§°±ª¯µª¯´àd¹°²ÏÅ¹µ«¯¸³ÒŦqNLuáÏÍÅÏäÀWcpTut>äTÀsæÍt>uÈTK>N>JE>æÒÐtÀ×æc>êsCH>äÅc>T>NuÍÅt>Tkzæd>Nu>T¬§±«¯t¹°²«¯³¸°²àdª²«¯¸¯´ÏÅª¶¸¯¶ÒŦa@uªåaTuG>}XTaÐT>uTMÀsuyTM>TÅÍTäÅc>TNÈT>csaÅuàT>GÅuT

Page 21

ZZZLUDQFDWKROLFFRP°¯çTWNTETçÐÏæT@çTÏTaLTacN>uÏÅcstÍÏtn@cäÅtLsäTÅçTWNTEÐÅdc>æàæÎÐÅÏTc>UJÅc>æTA>rÅ¬TïL>æÐc}>ÏªcåÐtªäT>ÐÏTc>ÏTçT>ÏTªçc>MêsAæçÍTÏÍäTÅæaÏuÒtsÐÅæÀæuHNtçÅa~TMÀÐÅ¬aLTuuaÐçTsT@ÏÅcäÅÍT>ÅÈTK>NJE>W$äT>Åæatu.X>çac>%nTH>TMÀÏÍ¬WÅq>NMãÍc>êsK¬WÅcNÏÍÅaTæc}ÍçTäTÅTsuTÅªWÅßt@IäTÅcæTArÅÏÍ¬ÍcNu.?LTKÈÅt~ÅTäTÐrÅ¬aÀuÏTK@uTÏTNçÏÅdÅæsJNæäÅcTçÅcçcäTÐayÅÐçTT>äæaÅÏÈT>KJæa>LuqND>Lut>ÈÅt~ÅcsN>IåÅÏÐÅÅÏäÅÐæÅªa>LuçÐTaLuL'ÐÅÍÏÅÍçaæT@tW>äÀTsucäTÐaLTK>çcäTÐ¬aÍuÏÅcqÏTLÏͬWÅÏÅÍÏtcÍÏÅÍu}LTK4CJ4ÐcÏÅtKTcTLTsçÅåc~æäÀ?LÀWÅta>LÅt>dcTçT>sKcsuT>ÐrÅÐÅst}aL>ÅÍunN>aM¿T>NÅÏÍWÅrI1ÅÏ¿TNÏÅÈT>cBT¿T>NEÅäT>ÐoNÏTT>TïÅ¬aL>T.åÍTG>ÅaLTäT>KcÅÏåÐÅaÅsn>N>a>M>ÆT>>ÈT>>G~ÐÅuB>E>ÐÅqN>Åt>>T>sÍt>.eI>E>LçÏt>a>a>çT>sK>c>¬-cÈbÅcEÏTÀstKÈTECrcTÐTNÅæäTTÍTçÅcsÏT>}>Å¬a>ÐT>uqÅc>ÅÏT>ÏT>dÅÆT>>Åu>æa>L>T>.uÏÅÍs>c>ÅÏTÈT>T>>ÅcMc}¬qNTsÅÍpFcÐÅÏÈTF?>LcæqNyT.rcsWÅãÐÅaêåÏTÏÍ6Gra>L>>>áÏÍpT>sK>çÅc>s>uyT>M>T>>ÅÍæÈT>c>ÏÍs>>ÅÍnJ>E>sK>M>Åa>ãs>Ít>u.½au_c@dN>ª-Ït>uc>uyT>M>J>T>æot>çT>M>T>ÅÍs>aa>a>M>ÆT>>ÏÍ¬WÅc>T>N>u>N>äÅÏTI>T>L>TªÍc>N>ua>N>KE>u>N>é>qNL>usD>a>t>uT>U>EsT>sÅÏuT>c>ÍtÍdsÅÏTsæaLuÈtJäÍcTÍaAsªÍtuoÍdäÅÏTKNsªÍtuåcGKUE>ÏTÍäÅÍc>T>ÍtÏt>C>LN>K>æaL>L>NuÅÏÈT>c>rÅsuyTM>ÀÏT>c¬åc>N>æÍcb>uaT.uc>IGs>ÏÅÍÅæÅÏäÅcTT>KsÅc>WÅsT>UE>s¬atuc>dL>dNæs>@¬WÅcTtãÐÅWcÅcÐÍtu>cÑÅÏt>TL>ÀáÏTc>TT>_J>~êstâa>æÍÏçÅcqN>JÏæÅsq@>pñT>W0d¬ÍtstN¿TNÅöÏdWLsWcrÅsªuTNMÅÈTKNJEÐÅcÅcdNæaT>uuNaæÅa>çTMT>NzÊæÅêsCHs>cÀãTæaN>KEÐÅqÅ_N>êsÅcTN>ÈTcÐÅçÏTN>ÞåcA>¬aTuTNJçTÐÅÏ4ÀÐTåÍTÀTTuæcÏÍuNÏtBæäÅÏTKNçTGªäTTLf@

Page 22

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½uNtuçÅeÒxêÒgèÊÊÔcR#éÊgXR¬aÍÅÍuåaæTsfNâTÏÅdÏTMÐÅÅÏ_NäÅcTNT>ïÅ¬WÅåa>osK>rÎÏÍa>>T>uu0a>u>b>>Íæc>osÕt>c>sÈT>>K>J>rÅuJ~ÅWNTEsa>LLuÏtAT>MÀ¬aÏÅÍÍæaçÅs@>aÅäÅcTN>ÍÏtÏÍäTNN>ÐÅçÏTNÏÅcqÏT>L>u>N>>~ÐcC>u>æs>>I>eI>oÈTE>C>ät>>K>sWÅåÍtr>ÅäÅc>T>N>¬aÏÅbuTÏTNÅÏÍæåÍcäTNÅÏ_NuaÐuJ~ÅænNÍÈTNydÐÅsJJoacNdc>KWM>rÅÏÍaÅt>uu>ÅÏsaÅt>uÅÏpNT>Åu>CÏt>CsuA>WG>a>T¸aLusTzÅupN#Å§¯³«¯±¸°¦cAsÏÅcäTNÐÅaE¸-cN}cDÏÍuT¬aT¬ãaÅtÅÏÍtccAÐÅsÍÍcãTKÍtsGuäTÐsaæÅasuT_NåÏT>ÏÍé~Åc>TN>rÅkÅæÏÍ¬§¯¯¸¯¦c>TN>ktÆT>ÐÅWÅut>pHsJ>KrÅÏT}pN#ÅuïTÀ¬Ít>ÊæcäTÐÏÍcAÐÅÅaãt>äaÀäæcNÒÏtDL>sIJÍcu.W~sWÅuTatL>sÆTCæÅäT>L¬sss>Å½aLpN>K$TsÅÏu>JCsWÅäÀuÏͬaLTNÏÍÅÏâtpHrÅ_N~ÒÐÏÅaLÅtu.æaÏÅÍnN>aMÆTçÅtTpTuyTLÀêsC>ÅÏÍt>ææÅâT>>4>ÏÍ¬ÍÐÅÍc>>>çÐT>s>ät>>T>>Ít>c>A>>çT>uÏät>>>K>>ÍÏÅÍWæÍæÅ4>>>ªÊæcu0a>êsT>K>æT>MT>>ÅuyT>ÏçÅc_>N>äa>À4>ÅÏuT>ÏT>N>u>TN>M>ÅÍtÏæcæuTt>cTTÅ¬aL>u¿THÅäTÎÅÏÍaN>@nH$Ítãt>kGsÅasuyTÏæaN>Åt>aT>uc>T>NrÅät>>rcT>ÐÐÅu>IsÅÏu>ktÆT>>¯¯ÆTc>}ÍÏT>oWÅäaåÍÅÐâTÏÍsÍtWÅc>ÅcÏÍÅauTcM>æWHGïtst>}saNL>ÈæTBÍtÏtCu>NWN>tGu>ÏÍª_Nu>NçæÆt>c>æÏa>iÅæÏsTT>çÏæÀÍT>ÏtD>Ls¬ÍtuåÍÅÍäT@pTW>_N>>sÅÏäÅc>>T>NÐÅu>IsÕt>c>çÅsJ>K>äÅÏT>}>pN>#ÅsuT>}L>UN>c>ra>_N>uaÐÈT>Nyd>êåÏTÏÍp>TM>asu>TM>Nyt>}@>NÐÅÅÏT>aL>Åt>sÀÐÅfN>ªaL>ÍuænN>äT>K>N>æÍ4Ít>t>nN>K>u}>LT>K>m@>sÅÏT>a>ÏÅÍÅæu>G}>sWÅs>c>ãT>#Å¬aLLuÈtÍaasÀÐÅcÅc>æcåaN>N>çtsT>ïÅªs>ÅªsJ½aÍt>åÍcIãÅÅÏ_>NäÅc>TN>TÀe¬qNLuÏtAs@NKTsªaÅåÍc>WtH>æWÅcÅÏu>ÅaN>ÅªÒt>æULc>`ÏTWb>TæT>Mc>uÏÍT>MÀåÍTÀÅÏaNÅrÅnH$TMÀÏTrÅT¬aT.t.æaÏåaTåaÐaNÅrÅsaÅåÍcoKTMÀ°°

Page 23

ZZZLUDQFDWKROLFFRP°±ÍtsT>aTsçÅsT>çTusçÏt>CTK>WÏÍaL>TåÍTÀÅÏ_N>äÅc>TN>¬aÅåÍc¬aLLu4NEpÐÅÅÏäÀåaLÍpNI@uJ~Åc~TLåÍt.åÍTÀæucEÅÏäÀnH$u@aÅÏæÍT>æªdcK>ÍæÅÍÏTc>ÅÏäÀ¬aÍcÏT>IÀYÏasTM>ÀÅÏçÏÅæaNÅrÅuJ>~ÅÕt>>C>>T>M>>À¬a>>ÅåÍÅÍW>>>åT>>ÍT>rÅês>t>.ÍæÅÐÅuI>>hN>>c>n>c>ÐÅÅÏäÀ6>>T>>rÅsÅÏçdN>ÀÏÅc>Åa>tN>æ¬a>Íc>g@>a>T>.ÏÅcc>ÅÏäÀu>>T>uæÅsÅÏut>IJ>¬aÅåÍcåaT@pÐÅWÅÍaÅtÅaTÍæÅÍaÐcu>N>ät>a>>Íc>uãÅÅÏ_N>>>äÅc>>T>N>>ÏT>Àæua>Ð¸a>N>>L>st>c>>}>ÍÍÏt>a>L>s>Åaã_>N>suT>ÏÍa>Íc>uW>>~Åa>ãT>sTM>À¬Ít>a>Åt>äÅc>>TN>rc>>Ïd>aÅt>âT>ÍcÀsT>æsc>fNÏÍa>Íc4>NE>ÅÏÒcN>T>MÀsÅÏuÅÏu>N>¬Íta>ÅtcæTAaLTaaÅteIE>LpNTÅçTpÏÍaÍcÏTIT>MÀsçcæTApTçTLE¬ÍcWEc¬WT>aLÅt_N>uN>ÏÍÅÏÍtãTK>æpTçTL>EsåcN>æsK@ªäT>ªäT>TTM>À¬aÍc>c>ÐÏÅTæc>c>E>ÏT>N>uN>çTM>ÐtÀit>a>Ícu×T>ÍäÀÐÅsuTM>Åc>ãÍT>êåc>M>¬a>N>Ïa>Åt>p>su>N>>æa>a>kÅæÏÅÐÀæUN>H>E>ÍÏt>Ít>WÏt>êT>>c>T>>ãæÍçTN>E>ÅÆT>>ÏÍuT>>ÐÏt>C>æs>@p>~Tc>>T>N>¿TN>ÏÅua>Ðêåa>T>@>ÐÅsåaa>#ÏÅÏäÀ_N>ua>Ðtc>ÏÍst}>qN>Åac>ÅÍc>NuÍt>sçÅs>c>c>Nu}>>c>åaåÍæc>¬qNÅtÏÅcTMÀUIÏÍÅÏÍt¬a>LLuãÅÅÏæÅÐtLqÐæcÅæaÅåÍc>ãÅÅÏ_NäÅcTNaÀa>ÅtsäÀäa>ÀWMuT>MÅÏäÍc>åÍT>ÀæäÍt@>TM>ÀãTN>cÅÏÍt>UJ>êsÏÍæäÍÅͬäÍtaæÅa_NuNÏTDÅÏÍuLETNÅæäTTÍT

Page 24

ZZZLUDQFDWKROLFFRP½uNtuçÅtBRBBBBBBBBBBBBBBBBBB'ÊìXBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBNBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBwÔhÖXg¬·¶°¶¹ë¶³°µ·½´¶yô«êsJ>N>t>p>>Ít>pH>âæÅÏT>¸ÍÍc>>usyÅÏÅÏT>æÍsÍÏÅÍÍt>æu>ï>pN>#ÅÏÍiH>p>>rÅeäÅÍcTsäÀqNM>GãæÍÏTæ§±®«°²¦aL>ÍuÒtçæäTL>ssuïNEK>çÅcuNåÍÅÍçT>âÍc>>sÅÍp>>æc>>Ðc>>p>>4>>ÅÏp>>rÅuï>>¬§²±«±´¦sT>>sW@>>ÐT>>ÐŬWŬaT>u4>ÐcÅÏt>I>Nq>sÏd>UT~s>IL>N>K¸ÍÍc>u×æc>WGT>>cÅÐT>ÀÏÍæÍTLÅÏÍ¬ÍdÏutINqäT>NsÅÏÑTcªätÆÅtãT}>LsæaÀusTNGrKÍsÏdoÏÍua@ÅaÏtCaæoNsIJÍÏÅaÍtæäÅaæäTINuLEmJêsÏdo@>çT>4>>ÐÏÍuÅæÅc>ss>WÅÈêåc>N>>ÐÅ½W>N>ÑT>>c>¬a>>t>uÕt>J>>>qT>>aLT>ÑTc¬a>TuâT>IÅTãêÅt>ãaL>ÐÅäÀgN@>äad>ãT}>Lsæa>æÏu4C>JêsT¬WÅäÍÏtpT>cNÍt>up~TäÀçTsÅÍÐÅs>çÍÏÀuæaTust>çÅÏÅÍãaLsÍsÍåÍcæÏÍÅÏãaLaLÏÍTäTTHÍsWÅWMraæaTucTtãaLÐÅäÀ¬aLT.ÏÅbÅæTscæäTTtsÍtuåaÅÐtéÅaEsÅÏÑTcäaLWKÐæaLLqNÅtaLLuT>zTHÍTÅÐÅäÅÍcT>suTNztÏÍÅÏäÀTÀ½WÅãÅa>puJ~ÅêsIÅÏdNsK>kÅæÏÍåaåÍÅÍ`T>TïÅ¬T>cËcT>çÅcÅÏÑT>cp>¸aLt>uTM>À½WTuLEÍcoTMLcæÏÍæcÐcæåÍtäTMpsÏdÍtusG`TrÅÏÍ¬aÍu._NztæTN>ÍcÀäa>N>ÏÅcãT>}>LssÍc>a>ÅtÏt>êT>ÅÏÍtäT>}>c>æÅæa>TuäT>>Åc>ÏÍäTÐcÀsÕt>cöÏd>êsTC>TrÅÏÍ¬a>LÍãT>#ÅÅÏæÏÍÏTªuTM>ÈtI>Jäa>oÍdÏÍæÏÍËcd>Næ¬¬¬ÍT>>ca>Åt>ÅÏÍtäT>}>c>äT>Åc>>at>us±¯«±®¸°²ïWsuLKÍäÀatuT>s`TrÅåæE¬Ítuåa>ÐTåcTÏÍ¯´«¯²¸¯²TïL>tsGTIÅÏtI>N>q>æcc>äÅc>>ÅÏÑT>cd>N>æWÅäT>C>NÍd>Ïuãa>L>äT>NÏÍÅÏÑT>c>TM>ÀçæÍcÏT>D>ÅÏÍsu>tc>çÅsGT>IÒæÏs`>TrÅÏÍ¬a>ÅtuÈt>IJ>äÅc>ª§°¯¸¶äÅÍá¬Ï¦aa>L>ÅtäT>@>ÏÍÆT>Àp>äÍT>¸Íc>NuÏÅc>pêT>ÍÏt>aT>u°²

Page 25

ZZZLUDQFDWKROLFFRP°³g@>ÅÏÑT>c>Wt>c>s§¶¸°¯TI>á¬Ï¦Ít>a>Åt>fÀêsT>ÏÍÏÍäÅc>cUN>A>¬§´¸¯³tæ¯°¸±ïW¦aLTatuWTpNTÅc}ÍçTM@ÏÍuMT@ÈÅÏT¬aLuÏÍæÍÏÅÍÏÅcpâæÅWK>ÏÍÍtu.åa>Íc}ÍçT>NÏÍæaT>upêåæssÀsaLL>uÍTML>@N>sÏdUT~sça>æçÏTäÅct>¬WÅåa@>stäÀspãæÍW>KTMÀTÅÏãaLªÑTc>äÍckKWæÅÍTªs¸at>uæÅTïÅ¬aLLkKÅÏT>MTcæaæcuÅsNGAu>NsaLÅÍÏT>DÅçÏTN>ätWÅåÍtÐæÏÆT>rrÅ¬aÏæÀÏÍs@ÏÐÅWM¬ÍcaÅt>jGÅÏÐæÏ×tzts>LTN>J`ÏTc>TcÏÍcÅrÅæÍÏæÀpK>EçcN}>K@ÏÅaa>t>ÐÅåÏÅt>K>a>tu>åT>>ÅÏT>ÍsuT>>äÍc>4>ÐÅêstæªT>T>C>äÍc>rs@>ÏãdNçTåÍt>çTsJ>EitT>MTc>äaÅÐtçÏT>EÅÈÏT>TM>ÅÏæÍÐÅucÏÍ¬ÍÍcuWHNHÍt¸atu4LprÅcNGÏÍea4tÅ¬aaÅtÏtAçÅsT)TÐcCåTÀäT>L>NK>ÅâT>K>ÏÍTÍÏÅa>çÏÅt>>ÅæqI>sT>ua>ÐrÅÏÍäT>Ås>aÍu`T>T>sa>Åt>ÒÐÏÅÏa>H>T>a>E>æÍÏÅÍÒÐÏÅÏa>H>WÅÐc>>Ðæc>Å4>K>fT>C>s>u>I>Àa>T>¸t>c>M>¬a>t>upa>>ãa>Ls>éÅaE>æa>L>>>ÑT>c>ÐT>ÀÏÍTM>T>>ÅÐÅçÏT>N>>¬WÅÍÅÏWarÅss>@>}>ÏtêT>T>>NJ>äÅa>Ðc>ÐÅoN>N>«äa>ÅÐtWM>T>M>Tc>çÏæÀkK>¬ÍÏæÀçTÍtsTtåÍTuL>NoÍdæçcD>åTtTsuT>Å¬aTu.äT>ÅaLTK>ÅaWTNaH>>E>æÍÐTc>G>D>ÅÏWHN>H>WÅåa>åÍÅÍÏÅc>æÅÏTN>>ÅÏÍsuT>t>ÈaÏÍsÍÏÅÍsJ>>Ït~ÅaT>ïÅ¬aÍuãT#ÅÅÏÅa>ÏTaÅt>uccÅÏT>MÀæÅsuT>ßbTsWÅæÍcb>>ÅÏrK>ÍWN>TE>T>ÍÏÅÍuT>ÈÏaÅa>¬§ÏÍÏt>Ïa>¦a>TuäÅÍæT>ät>WÅTMTÅæa>ÍugN@>ãaLÐÅÅÏÑTcs>WÅuTML>æÅ¬aÍgN@>çaÐÅÅÏuINÅcÐtLæÏÍWææaT>uæÅcæÏÍätaLL>áTÑTcÐÅÅÏÍtsÏd>saLuraÅÏÏTIÀÅÏTMÍçT>MNæs>TræÏÅÏÈTKJ>sWæÅæaTNa>æÅaaÏÅb}>¬WÅåaNc¬§³¸²äc«¯¦Ít.aÅtWTÏÍÅaÐÅÅÏfTKÅfTecåT}ÀªÍcaÅtTNÅæäTTÍT

Page 26

ZZZLUDQFDWKROLFFRPxPDeëÊeìÊ »¹ÔxhuRPXÒgRÊhX¾XgËX #ÊgwgÊgÊÔÒx×xeëÊeìʱu#ePÕXRë8M#ÊgÕ¾èÔÊÒ[ëÒÊÔxÊgÕÔÊeQÊgéX±èÔÊÒtxxwÊgÕêÒÍX'Êg¾XguÔvg¯y#vìÊex.ÊxyÊÔxÕëÔyXOwÊgÕ¾j"y}XPëÔÊgyeÕ¯u#xêeP±èÔÊÒygxÒhÊÔÒxéXeëÊeìÊÊgÕÔXKëÔXxMReëÊeìÊuRÔÔXR#ë¯ePÊxyÊÔxwyXÅìÊgXg[XÊÊgìXÒX2wxvÜgFÕÊëÅw¾ÒgePÊxêe xÔxFwXQÊèXOìÕëÔ[XPePÊxÕXÊÔxçëyPyYR ìXÔXëy#ûÔhxÊgÕ±xXQP¯y#ÊeXQPx1gëuRÔeëÊeìÊ[LKë[OÔÕÊgvgHègXvìx#±êÒÍX'Êgëj"vwÊÔÒxÍx½uNtuçÅ°´

Page 27

ZZZLUDQFDWKROLFFRPèëÒtEeRNGÊÔeëÊe½ÖxXeRXêeÕëìëèXRëéXÕ¯ÖxXêsÏs>äT@>ÅçT>ut>}>@>NæT>uæsT>N>>Åät>>äaÅt>sq>NL>u×æc>Ðæc>ÅäTÐÏÍçæWÏt>êT>¬Ñt>T>uL>E>äT>Àrc>u0a>sK>ÐÅp>æ¬WÅåa>ÀÏÍc>c>$q@>æÍT>ÀpNyÅc>ÅuTÍT>æ4Ðc>suÅÏæÍuL>E§±¯s>G~¦ãæÍãTE>cåT>ÍTâ¸a>æÏuu>Åc>æêsÅt>>sWÅW>K>@>>æuÅÍT>>À4>K>>ÏÍrI>>¬ÍÏÅÍäT>>c>Ít>>ÅÏçÅsETªucWçTstæªäÅcN>HçæÏcÏT@ªäÅaLKÏa>uTªäÅaLKæcäÅÏÅÍTæÐÅu>JN>J>sN>HçÅcça>N>Åês>ÐæÏsuT>ÏÍªa>L>uåÍT>Àªa>L>N>uÑt>T>s¬ÍÏÅbuÐT§±®sG~¦ÆTrÅÏÍsWÅÍaNÅt§±±sG~¦ÑtTÆTcNæËcêsTHäaÅtT4L>>K>åa>Íc>sT>zÅäÀsfÅÍc>T>it>u>K>>sæWÅu>Ít>ÐÅu>K>>srKz¬WÅst>pT>uÍÅÏT>T>cD>ÐÅÏa>Ho>têst>K>rÅsW>ÅÍa>NÅt>cD>s>pN>yÅc>Åãt>çÅc>äÍc>Èt>>çÅc>Åa>êåa>d>c>ªÅÍt>M>äT>>rÅãT>N>sI>L>ÅsWÅut>>ÍWT>>M>ÏÍT>>Åªa>>T>>a>a>>M>>ærc>>G>>ÐÅt>J>>1æáT>>L>>t>åæs>a>Àu>6@t¬aTaNÅtåaÐæaNJCÅÏÅa¸WÅäÀUTaæÅaWKÏsW@ÐTäcÏÍsTsTdN>rÅsKTÀ¬§±´sG~¦uT.ÈTÍtçÅa>TTÐT>TNMÅÏÐÅÈæTG>>ÏTN>>uTN>ÍÏÍæåÍt>ÏæÍTÐÅÏa>H>ÀTM>À½ÍÏÅÍuC>ÏqNL>uua>Ðq>N>½aLÍuÏÅcÆTCÍÏtd>NÅÏTTNÅTÀ¸ÍtuËcCâÅQrÅsaLTuTçTNÍsDÑtTÆTäa>ÅtTåcT¬ÍÅÍa>Åt`TTKâÅQ>rÅs±·sG~êsTHäTT>§°·s>G~¦Åaåt>I>æc>äa>NÅc>TÆT>>çT>M>@>ÐÅuB>E>sÍt>.a>NÅt>cÈÏTTÅÏstTUJçTÍTÈÍT>4ÀÏÍÅaãWyÅcTsuTÐ¸aLTuqNLupKÑaHÆTæTNÅiÏÍkÅæÏÍqNÍuäTTÍTÅacåtIæ

Page 28

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÑtTÂuRX2gR#KÊÔÖeLËXwxÂuRPgR#KÊÔÖeLËX1ÔÊÒrXŸqNÍuÓTAÅcÐêsJêåÏTÏÍÈTHsJJosÅÏpArÅÈTG~ÐÅuK½qNT.cNGcMqNÅtuqNÅtuÑaHÆTÏÍsÅÏuTCst}«ÏTrÅsãÅaÅTTÀWN>WTNçTLE>scNGTÀ¸a>ÀufNuÅQ4LéT>ïaHTïÅÍtÍÅcnæcÅÏäÀãtMGqNÅtT-ÏÅÍÏÅcÅaãÐÅcTsqNLÍt.Åæ4LqNÅtu.W$ÈÏt~sãcÅc>ÏÍsTE>zÅt>qNJ>rKza>TÅÏÑa>HÆT>scN>G½q>NLt>ÐTXTÍtcNTGTscÅrÅÏÍÅÏuKÏçTTNJsWÅuyTscêåaNHrÅ¬-cbuDGÅ¬-ÐTßccÅÏãTMÅrÅqNLuE¬aLT.ufÐcatuÅaã6TpIcNNF¬aTuäÀãt>MG>áÏÍWMÈæT>ÎæÒtäÍc>ÏTI>Täa>ÅtçT>LE>s6oc>N>GscI>rÅ¬a>Lc>D>ßc>~äÀÐÅaÅt>u.eI>>NæWÅuE>N>T>M>T>Åc>I>GÐc>st>rÅçcIªWc>bãçT>LE>ÐÅãTM>G>ÅäæaæuD>GÅW$ÈÏt>~sÅÏÑaH>ÆT>WÅrI1¬WÅsTtåÍT«¯¸¯²ª¶«²¸µ¦ÍtucÎåadcrÏÅd¯²²ÍÅaEªTïLtêsGTIçTÂÏÏÍ¸âToUJCåtM>äÅaT¬¯²±···©¯¸ÐÅÍta>ÅtÈÏTuD>GJÅW$ÈÏt>~säÀçTLE¬§²oÏÍsN>H>>æWÅÍa>>Åt>Ít>>æåa>>d>c>>rÏÅd>>¯²²äT>K>>ÀÏÍ¸a>L>>L>>uáÏÍÏt>C>>L>>ÅÅÏÅcUJCp~ÅT>cTF>WÅçcNG>s¬WÅÍaLÅt>çaLKÍT>EuaÐa>LTW@M>4ÐcuTrÅc>TL¬a>LTuäT>KÀäTLT>dNåa>ÀsGTI>ÆT·¸µÏÍsqN>DåæcrÅs¬qNTÈæTGcNGoæc}ÍçTLEoçtÏÍ_N~Ðc>sTa>LT>ucN>G>pÅïaÊT>sa>ÏÅÍÍtæÈÏt>~rÅsçÏTN>çT>6¬atåaÅtçÏtCTKaÏÅaWæÍÅÏc}aK¸aTcDÍÏtcÐruLæÏsuLsuTÐuiHr>rÅsaL>L>ucÅrÅc>aN>P>suT>aL>>N>TÀ¬ãÅs>ÅÍWæÍÅÏTK>rsçTLEkÅæÏÍ½WNTMTÅãTKsÆTCæªa>TuçæäÅÍcTuLE_N4TsÕtcäÀaTqIrÅWE>æænKÐÅcM>áÏÍçÅc¬WNrÅÐÅfN>çdNr>rÅuDGJÅW$qNLn>KEs>ÅÍWæÍÅÏT>KsÏt>CTK>êsKJ>çæÏcc>Å¬Ícs>TH>c}>ÍçTM>@>TÅÏ½ÍccNGÅÏÏtCTKêsKJrÅaTÏtC½WÅasTqIrÅçTLETM>ÀêåÏT>ÏÍT>¬a>ÏÅÍÍt>æça>Åt>_N>~c>N>>G>çÅc>uæWÅc>b>T>ÆTL>>Åc>N>>G>e¬ÍcqNÅtW~°¶

Page 29

ZZZLUDQFDWKROLFFRP°·éeRÊgÊÔÊeêxMëgæc>T>>M>ÀÏÍs>§´«³¸·¹·«¶¸³¹¯±¸²¦ÍÏÅÍÍt>æot>>sE>>C>sÑt>>T>>ÆT>>>ÏÍrÅuTtäTÐÏÍaLTuÅaåtIæcÈTKJ>ÅÏÈTECstrÅ¬ÍtuåaNÅcÅaåtIuLEãæ'R[D»*ORLUHuLE>åtÞI>ÞæcÞ¦êsK>JæÍÐÅs>Ítus>G'R[DORJLDsECsqÅåt>M>ÈÏT>>>T>>åt>I>æc>>êsE>C>>srÅÐÅãÅa>c>>¬Ít>up>N>I>@>>§/RJRV»3DUROH¬aTusKTWæÅsäa>N>@>>åt>J>WM>>ÅÏÅa>fL>c>ÀÏT>I>T>âT>>>a>L>c>ÎT>ÈT>E>C>rÅÐÅo>c>c>æÅÈÏT>>s>âæÅêsE>C>ÏÍqa>>T>æ¦c>ÀêsE>>C>æÍÏÍ¬a>Íuf>T>.çænJ>C>>ÈÏa>TuÅcæsWÅätL>Åq¸ÍtuåÏTÅa>ÀusuÅaçÏæÅÍs§aÅc>u4ÐçTMa>LJ¬§¯¸¯ª¶¸¶á¬Ïª³¸·¦aÀuÏÍåÐcs4Ðæ§·¸³¦aÍcuÐTÀÆT>sÈÍT>>4>ÀÏÍåÍT>G>>ÅWM>Åa>åt>Iæc>äa>N>Åc>T>Àsåa>Ëc>C>X>rÅÈÍT>qÅc>uT>s>NL>ÏÍT>N>ÅU>ÐÅuT>E>C>äaÅt>kÅæÏÍ¬WÅåa>Íc>åÍædÅÑt>T>WyÅcToN>tT4ÀÏÍsçÏt>CTK>æ¬aTuât>KEd>NÐæcÅæåÍt>âtKE>s@NK>çÍtMæÏacåtI>æcÈÏT>TcN>ÅdcÎæÍTåt>IæcÅÏ_N>Ta>æÅaÈÏT>TpN#ÅÑtTÆT>ÐÅuTE>CÐÅeTåa>sÅtéT>LNH>dNÏt>CTK>ÍtuãTK>ÑaH>ÅËæÏæcurÅÆTätätÍtUÅæça>TcÅrÅ¬ÍtcÎåtIæc>ÈTKJªauåaÅtsq@>sW>yÅc>c>>ÀÏÍsa>>ÀuãÐrÅc>T>>L>>åÍt>ÈT>>T>I>>çT>>ÏT>C>>ÅæT>a>>a>>M>ÐÅÏT>>c>½ÅaåtIæcÐÅcTÐdNsæÍÍcåÏTÅçcTÐçTÐÅaÅrÅäaÅtsÅÏTssÅÍcÏÍÅÏåaTrÅpÅauæ¬WNfNçÅsNzcasGsÀsKTÑToTaTuuTÍc>cÅWTÏÍsaTKMGT>sTaT.ÏÅÍÅæÏtbsECsÈTKJsaNLâÅQÍtÐÅätLÅqÐÅ¬WÅÍcqN>ÅtåÏTæÍ×tztrÅséÅaETsÅ¬Ícb¬aL4ÅaÍÏÅÍÍtæuNÈÍT4ÀÏÍæaaaMÆTÏÍsuÅcåtIæcTNÅæäTTÍTæÑaHÆTÈÍTqÅc

Page 30

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÑtTtR}ÊgÊèxwRLÏTN>TN>ÅçÅcssKJ>rÅ¬ÍtuåaT>@mtês>NHÈÏT>§¯³¸³¦ÑtT>ÆTÏÍdNæsc>CÐÅsu~TÅssK>JrÅ¬ÍtucTÑa>HÆTÏÍÏT4>æÅçÅcWTLÀé¬WT>aL>Åt>u~ÍtuäÅÏT>I>TL>cN>rÅÍsuT>TI>ÐÅsÍÍc>uàÅuT>ÍtuåaT@sNHsçÅåÏTÅ§°±¸µ¦fÅaNÆT>ÏÍªaTåaÅÍÅsKJrÅsIÀudNâæÅÆTÏÍ¹Ícu4ÐÅTM>TÅsKfT@t>æËtçTLÅssqN>LNuÅÏäTtäÀÏÍsaaMÅÏäTcWsuJ>ÐÅaÅåÍcIqtÅÐpEcÅcÏÍsu>TãTK§¯¶¸¯·¦äTTÍTuLês>KJ>os>uÏT>sæÍt>uc>T>T>N>>ÅT>åÅc>K>sNH>êsK>J>¬a>L>T>uuT>Ïa>L>uäTÀjT>ÅaÏT>WHG>stæçÐt>ÍsaL>ug@>ÅÏuT>sKJ>rÅ¸Ítupa>åaL>ÀçT>M>ÐT>ÐT>æÈT>~ÅêsÅt>T>a>Àuäæc>N>äT>T0ÅuçT>åÍt>äT>N>ÐÅÅÏäT>ÀæåÍt>ÍæÏÍTM>Àcæåa>NT>§¯±¸´¦ÑaH>Ïbæ§±«°¸²¦a>æÅaêsT>ÅÏTM>ÀT>NE>Å¬aL>TTMÀæaÅtuft>ãtsNHaÅÍc>aÅtcÈÏTÅÐÅsÅÏuT>aaNE>Åa¬acuaLÍu>pNI>@ÅÏsN>HsuT>Àæ§¯´«¯®¸¯¯ÒŦaT>.usT>HÊæc>äTÐÍÅa>ÅTÅϬ§²«±¸²´ÒŦaÍuf>T.åa>4>N>E>äT>@>>tc>p>ÐÅsuT>>äÅt>L>sËt>zæskKÅÏftêsJsNHr¸aT.u>pHLäTaaNE>sÅÏuTNçTut>}@NuçTNÏÅpNyÅcÅsN>HÍt>ãtaæÅa>æ§²«±¸°±ÏŦaÅÍc>qÅtÐTäT>@ÅçT>MJÀsæÍt>.qÅtÅÏpNyÅcÅsNH>qNÅtus>Å¸aÍuÅÏTåa>æ4Kd>NuçTI>N¬§µ¸±¯¦ÍÅÍÈT#ÅÏæ§·¸°¦uçT>NL>G>~æ§µ¸·ª¯¯¸¶¦uçT>cÐUN>c>4K>sæ§°¸°oN>¦¬ãÏæÀqÍc¬¬¬§¯µ¦uçTataL>uT>NJN>yÅcÅa>Ååaåad>cÅa>hNsssN>HrÅsWGa>Åtea>etãæϦa>>T>>ÈT>>#pN>>yÅc>>ÅuT>>K>>sÏT>>D>>>>År>ÅT>>§³«¯¸¯¯ãæϦa>>ÍÏæÀäT>>0Å_N>>>>ssuL>E>ÅÏça>a>ãt>äT>c>@>spN>#ÅäÍÅÍÈÏT>@>T>>ät>Ïc>}>Íæet>uæ¬§°´«°³¸¯¯ãts>NH>T>ãt>rÅæa>L>M>uäT>N>L>§¯®«·¸°c>C>«¯¦a>T>uÅa>ÓT>oJ>sut>¬ÍÏæÀuqÍcªacbuÅÏ_NçtÐÅÈT#suTuTKpNyÅcű®qNTL@ÅÏÈTKJuLE

Page 31

ZZZLUDQFDWKROLFFRP±¯èëÒèXIgêXÒXéXÕÔÒ§³¸·ª¶¸¶ª¯¸¯ÑtT¦äÅÏæÍuÏÍ§ã¬àµ²±«µ¶±ÍæaÏͦpN>yÅc>ÅåT>ÍTªãæÍãT>E>c>ªäTT>ÍT>ÆT>n>WTLÅÏÍt>ãtWK>@æuÅÍT>ÀäÅÏæÍrcÀa>NT>#ÅâtsâT>²®éTc>HsÍt>WLC>JÍÅÍÒcpTuLçTÐcçtÅcTâTKçtsÅÏpNyÅcÅçTÐcæÅ¬§°·«°±¸¯²ÍT«°¦[ODëyÊÒXÅëcNÑt>>T>>sÍt>>kt>>äT>>K>>Ï͹Ít>>.äÍc>>s>D>>t>>>s×æc>>u>>>uT>ÍT>çT>>Ðc>ut>sf>T>>äT>@>>ãT>>E>>c>>äT>>ÐÏÍÅÏpN>>yÅc>>ÅÑT>>>I>>>>E>>>Åæ§¯²¸´T>>>>¦a>>>>ÍuuLE>sÅa>L>ÐæcN>çT>ÍT>crc>À4>>Ðc>>çÐc>>çT>>c>>M>>c>>N>>>>>>>aTÏuTÒt>}ÅÏn@ÍuÅÏÀÐÅuT>I>E>>Å4>L>>>K>¬§¯±¸´T>¦ÆT>>>>>>>ÏÍåÍt>>>>ÀæWÅÏua>>>>ЬÍÏÅÍÍtæÑtTsT>>>T>>>M>>>T>>s>rd>>>åc>>>T>>>W$Ït>s¦T>c>A>c>>M>ÈÏT>>ª¯¯¸±kGcçT>äTK>T>uDG>JÅÏÍsÊTês>T¹a>T>u§¶¸´Ít>åa>s>T>ÆT>Àit>nT>§±·¸°°ÍT>>>>>«¯á¬Ïª¯³¸±T>>>>>>¦TcMÏÍ¬ÍcNuÏÅc4$ÍÏtTNÅæäTTÍTÍÅa>E>åc>T>ÏÍÓt>A>>æsT>N>ÏæT>>ÏÍäT>T>L>äT>>T>çT>M>ÏT>G>u>¬WÅåaÅaNÍNÐÅpq@æqMäcsÕtcåaåaNÅcuTçTstçÍTÐçTÏT>G>4L>>Kæc>AäÀåt>I>ÐÅçÅåaÅT>sæÍtåa>åa>NÅc>ßÅcÅçT>p>4yd>WMT>st>rÅ¬aÍu§·¸²³d¹±·¸°°ÍT«¯á¬Ïª²¸´¦ÊTçTWT§¯³¸±¦uTçTsTêåÏTÏÍÑtT

Page 32

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÑtTæa>Ït>u>uH>N>>t>çÅa>~T>>T>M>>ÀäT>L>>T>æa>>ÏÅÍÍt>æåa>>åa>N>Åc>>?L>ÐÅT>>>Ðu>ÐT>L>ÑT>ÏTN>WÏuÏT>D>ÅWK>@æuÅÍT>Àæ_J~äÅÏæÍrÅÏÍ¬§µ«²¸´¹¯¯¸³¦a>L>TÀu¬¬¬c}ÍuTKNJWtIctAªÍtåÍÏæÀpKsÅafTæåÍÏÅbÔxÅeeQsÅÏsÀæaL>u.åaT>@c>TG>æuyT>Ítd>çdNçÐæc>NçT>tc>ÏÍÑtT>sTÅsÅcaçTÏÍWMÏÍfN>ÐÅfNÅÏÍtêsCJsäTÏt>ÀuÏTÍTLÅsyÅÏÅT>uTLäTTÍN>ÐÅp>¶²¯âT>ÏÍ¬a>T>.uáÏÍÍt>äÅc>~T>E>ÐÅc>>M>ªÍÐt>ÀuT>sÍÅÍuÒc>>>WJF>ÍN>ÐÅp>µ²³âTÐÅæa>>Åuãtc>T>LK>J>çT>Tçt>J>ÏÍpNyÅc>ÅåT>ÍT>tM>sÅÏäT>ÀçT>c>M>ÐÅçÏT>N>>>æÍÏæÀuÍÏÅæäT>N>ÅÏÀc>ÅÏuE>>T>ÈT>c>zÏt>ÀåT>ÍT>>c>¬ÍÐTunJÍt4ÐcçÏTn@>ÍçTM>N>ÅÏÀçT4>ÐÐÅuK>>6c>eÐTiÅc>rÅÏÍsa>@a>ÅuÑt>T¬aLuåaT@ÅÏuIJMcCWÅfÅd>ÅsæÏsuÏdÈÏaÏÍæÅ¬aTcTGêsTsÍt§¯²¸´¹°µ¸³¦ÍcaLÅtWTÅÏcÅrÅÍÅÍaLÅtçæÏéÅaEsuÍÅtyXOÊïwN#W$sa>Íu.åÐT>ÅÍts>ÑtT>ÈÏTæqJ>säÅaL>Kæc>ÈK>%cN>Pa>>L>>L>>>us>>>T>>>>>ÅÍt>>çT>>>c>>A>>>ÏÍÅÏçæÆT>>>>>>>>>uT>>>>>K>>>>>«Ít>>>>k>Åæ§¯®¸±¦æ§´«²¸¶¦UJ>>H>>>æu>>>Åa>>uc>>>ãÅ¬§¶«´¸°¦WÅåcNæàÅÍTyfïwN#ÆÅcäÀuÏÍsåtMãTÅätub>sçTr@ÏÍWcçÅcäT>ÏdaLTKWJæ§°±«°¯¸³¦a>ÐÅt>>u?L>>ÀsI>>N>>T>>ÏÍa>>Ït>>uT>>M>N>>T>>c>>Wt>>ÐÅ§¶¸°¦a>>L>t>>u¬aÅåaqNMäÅaLKæcåTÏÏÍsaLLuÑTÅÐæÏoÈaçÅcqaTäTLNIãtsuçÅcqÅcæÆÅÍÀrÅTÅ¬§¯¶¸³¦a>LTuãTÅrÅäaN>ÏÅcàT@sKuI@suLN>ÐcÏÍ¬§µ¸·¹¯¸±¹¯®«·¸°¦aTu.a>LÀÒtÍÏæÀcc>A4ÐÐÅÅÏÍtÏÅc>a>a>M>ÍÏt>ÅÏT>åt>N>äÀçd>N>T>ãc>ÍT>æ§µ¸²¦a>L>ua>a>M>ÅÏäÀãa>L>×ÏÅd>çÏT>M>±°WT>>æa>>>ìÏÍæW>ÅÒc>>âT>ÏÍc>>N>>äÀc>>sçc>>M>>sKJ¬§ãTEícìªTK>NçÅc¦¸WÅÐÅÈÏTst>6¬åaÌTsTaLJÏÅdÏTuLEs§a¸çc>äTÐÏͦãÍT¬ã¬àq@äc¬WÅãæÍãTEccÐæuLEsTLÅÏÍæÍt

Page 33

ZZZLUDQFDWKROLFFRP±±s>T>>ÅÍt>?>L>çT>sT>ÏÍsÅÏT>>åÍÅt>T>a>Åt>>uäÀÏÍÔÅc>ÅÏT>@>>Åæ§·¸²¦a>>ÍusuTr@TÍÏÅÍÍt>æäÍÅÍãT#ÅçÅcçc>UÅæÏTNçT>ÏT§¯®¸²¦Íc>4ÐÅaÅåa¬§aEs°¯¸³¦aTuÅaWÅcæÈcGÍÏtäTÐÏÍsu>T>I>äÀT>À½WÅåa>T>uT>ÏÅÍT>æutÈT>K>N>J>E>sW>>TM>L>ãt>T>ÀqNHuJ>otçTpE>suÏTsÍtåa>cTâT>JÏÍæpNyWN>ÏÍktæãtäÅÏadu>k>>c>Æt>>>æäÅÍçÅa>sc>ÅrÅT>a>a>@>XT>äT>L>T>T>À¬§³¸³¦½åa>Íc>}>½§¯²¸¶¦ÍtåÍcutÅcsWNsT}aæÅaçÏæÅÍÐæÏsI>J>>åÍt>>>r@>ÐæÏsæN>>såt>>M>ãt>>kC>Ït>>ssWÅpN>>Í4>K>>scDrÅçc}ÍçTNÅéÅaE¬§°®¸³¦uTLæÏsÍtaÅtÏÅccÈTKJÐæÏäÀÏÍæ¬ÍtaÅt¬ÍÅÍaLÅtipNAGsÅÏ×TzæÅsaLuáÏÍuoåTÀäæÏÍWÅåÅÏsæÏdNsKsaÏucDssuT}LaLæ§¯³«¯²¸³¦sN>HÐÅuydæ§¯°¸±¦åa>TuT>cGa>LT>aÅtuiH>æÅWÅqNæ¬at}rçÏÅæaNÅåÏTÏÍ§·¸·¦ÍTÅaLÅtâTcÐÅsÆtsÅÍÖxXËXgRëÐguÍÅçTaæÏÆT>rÅÏÍT¬aT>uÏTTr>cMçÅÏÅÍÑt>TÆT>TNÅU>äTNÐÅ¬Ít.qNÅtåaT@ÍtuåaÍäÅæÅcÑaHÆTÏÍæaLÈæTGTçTaæÏTsÅÏéÊxPæuãT>Åa>ÅÏÍ¬a>LT>uäÅt>LçÅÏÅÍéT>T>c>}ÍçT>M>T>ÐÅçÏTN>>ßcT>N>ÅU>uT>Å§a>>pN>>K>>I>>ÆT>>>suT>>Цåc>>T>>ªu>>çT>>>æÍæåÍÅt>>T>>êåÏT>ÏÍu>T>>Åe>æu~t>A>u>æUN>c>ra>>¬Ít>uåÍÏæÀa>>ÅåÍt>.uWL>>C>J>çæäT>>ÐÏÍsuT>T>ÍT>>¬aÏuÈTÅsåÏTIsÈtuÏTÏÍéT~tAaLccÅcaLsÈTÅæTWst}LÅWÅrI1cutçTMTÏÍ§¬¬¬æ´¸±ª±«¯¸¯¦uçTNÏÅÆTTNÅæäTTÍT

Page 34

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÑtTweLÅÏsa>H>×t>>oUN>>c>ra>>æÍt>uÏÅc>>I>ÏT>æÍäÀêåÏT>>ÏÍW>>>~sçt>çc>>t>A>>äTL>K>ÍcÅc>ÏÍæÍÍc>usL>~pÅÍåt>Ms>WÅT>L>ÅÏÍ¬§¶¸±ª°¸¯T¦a>L>ug@>TNÅUJÅUÏÍ¬§±¸°«±¸¯¦a>LuaNêTÍtuT>MWNKTc>æaLuÒcÍtãtuçT>N>EÅâT>>çÅc¦¬ÍÏÅÍÍt>æa>Ts>T}>N>çTM>>ÅTWa>zÐÅuT>ssT>@u>Tf>§°±ª¯±çTMTfTÐÀWKNsTMÀçÅcpNyÅc>ÅãtÈÅÐTNÅÅcÐÍcuft>ãtcÅcÏÍeåtM§°¸±«²¸°T¦ÍtuãTKçcWÐÅc}ÍçÏTN>it×t>ztrÅ¬§¶«±¸±¦aL>uaNP>ÍtuaÅt>Åccu>åcTæ¬§åcNæª´ÒÅªaEs¯¸µoN¦aaÅtåÍÅÍiTNÅXQxÒåc>T>äÍt>.ÊÅÏT>>çÅc>äT>}>>T>}>N>ÐÅÈt>>Í¸a>ÏuÒt>s>Èt>Íçc>æÍÆT>>>rÅÏÍæaE>s¯±¸±¦ÍtmÅæÍt>çTT>Cs>TpN>yÅcÅãt>ÐÅÈtÍe>æ§¯°«·¸±¦ÏT>IT>LåÏTÏÍÍTåtIæcÈÏT>¬Ít.statL@>æaNLãÅÈTKJ>suT¬§aEs¯¸²sa@u>çc@N>äÐæäÀssuTÏÍÅÏWyÅc>ÐÅfrÅsåaåÍæd>ÅcÀÏÍnTâ¬§¯±¸²¦aTÏuäTTÍtuÏÅc>I>c>}>ÍçT>ÏÍçc>s~Ðc>såtI>æc>e>æÈt>ÍuL>E>ÏT>T>4>K>¬§·«¯¸³¦X[REsÈt>ÍoiH>äÀÏÍæa>@>uu>c>N>s6>r'âT>Íss§¯³«¯²¸³¦ÍÏÅÍÍt>æÅaçt>sW@>ÐTçTMTF¬aÀu§¯¸´ª¯¶¸³¦ÏT>WNAçÅaæÍäÀçTNÏÅÏÍdNæ§a>Es¶¸³¦uçTN>EÅÏÍÅÏWNAåa>>T>>@>>§¯¸°¦u>>çT>>>I>>N>>ÏÍæ§a>>E>>s¯±¸°°¦u>>>¬ÍcqNÅtÍXÊëÔëXXÇÔTeæaÍuâTH>ÅTsÅÏäÀuMÅãäaN>LÐÅeÑtT¸aT>usÅÍÅ4LÆT±²¬Ït>>>ÀåT>>>>ÍT>>>ªãt>>>>c>>>>WJ>>>>F>>>çæÏcÍæc.ês>cfHÐÅçÅsE>C¬ã¬àµ°³«µ²³sJÍsTÍæÏ

Page 35

ZZZLUDQFDWKROLFFRP±³çÅÏÅÍæc>ÏÍT>uE>K>sc>%st>c>ÐÅuT>>N>>Åsc>%rÅ¬qN>T>fT>T>>ÂÏc>T>T>ÍÏÅÍuÅæÅÏçTÂÏæÍÏÍTÅ§´«¯¸µ¦ÍÏÅÍÍtæçÏÅæaNÅsTçæçTTÂÏÐÅTÂÏæÍÏÍ¬WÅçc@NÈautÏTMTMÀsUNc>ra¬§±«¯¸¶ª·«µ¸µ¦aLN>4LaLÀuTuJ>âTÍssc}ÍÅÏuÑtT>WÅåTÍT>åaLT>.suLT>äÀÏÍsaL>ÍupNI@>ÅÏsTua>ÐWÅæÏçÅc¬ÍtuscfrÅÐÅsuKNJEWÅ4L¸WÅuÍt@TuTCÏTrÅæaLuÍÏræÏéT>H>>ÅÏc>}>a>I>çT>L>E>åÍt>.Wt>H>ÅÏc>}>a>K>su>æÈT>ÅæÏäÍc>UN>c>«¯³ª¯²«¯¸¯±uçT>N>ÏÅ¸âT>äÅtL>s¦a>Tu>ÑaH>ÆT>ât>KE>ÒæÏoa>LT>.u¬aLuåÍTGÅÒæÏrÅÐÅÍtMçTKJaLTsUJÅqpN#Å¬§°µéXXwìgHWE>>N>>>>äa>>æÏæc>>Ða>>ÏÍÈÅÐT>>>>ÏT>>rÅT>>Åª§²¸¶T>>¦WÅÐÅa>>Å4>>L>>t>>ÐÅÈt>>ÍâTÏÍÈT>GT>I>êåtN>¬§¯°«¯¯¸¶¦Ít>aÅt>Åa>TT>a>tN>äa>s>N>æ§¯®«·¸¶T>¦æ§²«¯¸·¦WÅåa>åÍÅÍçT>WK>>rÅÏÍçÅåa>ÐÅc>Ðc>ssd>ÐçT>ÂÏ¬WÅ6>c>Y>¬§´«³¸·¦ÍcbuäTTåtIæcÈÏToTdNsK¹§aEs±´àd>á¬Ï¦WÅåÍcs>c%ÅÏäTÐc>ÀsäTÐÐÅÏb>_zÅæÏts>N>âTN>drÅÑtTÆTäTaLL>ræa¬§upNytÆTá¬Ï¦aa>ÅtâtKEÒæÏrÅçæÐÅaEÍÅÍçæÏTMÀÍTÅäTÐÏÍsuMÅçTMÏæÅÍaLÍuäT@Tsncraæ¹aLÅÍÍTsÅÏcÅ¬aTuuTMçÏæÅÍÐÅuTWìÔÊëeRÊw[DÕXaE¬§¯®«µ¸·¦Ít>aÅt>p>Tåa>ãÅuÅcæªÍt>ucãÅÏÀçÏa>ÆT>r'e¬§¯³«¯¯¸·¦aaÅtåÍædÅTåaærcÅtNÑtTäTLrÅsªaNEÐÅäTÐc>ÅÏa>N>ÅÐÅÏT>c>uT>L>sE>T>×t>æ4>ÏÍu>âT>N>dæu>çT>N>ÏÅäT>N>rÅÏÍerÅÐÅ¬WÅåÍtTMÀUTsnsÍÅÍäT@sÍTæ§±µª±´àdª±±ª±°ÏŦaÅåaÅÏÍtsÑt>T>ÆT>åa>LL>qN>DL>äT>ÍtM>4>L>K>¬Íta>Åt>çÏÅæaN>ÅäÀÐÅåÏÅt>Kc>ÀãaÅtàTG>ÅcÅ4K>dNu>çTIN>çÅc¬aLT>.TsTÅÏçæçT>ML>âÍTEsa>ÍÅaÈêÅc¬§°®«¯¯¸µoN¦ÍTÅÅÏÍtsÓtA>ÎtG>æâTKÅªWT>CsÍÏÅÍÍt>æuAT>NÅU>ÐÅoc¿T>@LÏÍÈÏt~sÅÏgäÀâTK>ÅæäTL>ÐÅuK>éÅÏtsaÏÅÍÍtæu>ÅÍcTdN>æaTuÅÏÅÍsT¦a>LT>uÏæÍäÅÍc>TÐÅsçc>}>ÍÍÅcÅéÅa>E>ªÍÏÅtUJ>ÅÏÍåc>Tæa>ÏæÀuÏÍu>TNÅæäTTÍT

Page 36

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÑtTTM>T>uäT>À¬a>ÏÅb>ufN>ãa>§aL>ÍupN>I>@>ÅÏçæU>I>suT>>c}>ÍÈÏT>>ât~ÅsaL>T.uqN>DL>uæÏsÅÏuT>qTsKæåÍæd>ÅuJ>çTs>tsça>aÈTE>C¬aTpTäÀuTKNJEr'¬aTuntÏTNT>@ÅÖT'ÐÅåæssWÅuTst.Ñt>TÆTªuÍÅcDÐÅÕT>>ÅæfÅÏÀut>äÀuÏÍæs>Ïf>N>uT>T>ÅæuT>K>N>J>E>ât>~ÅÊæÅçt>sÐT>ÀÐÅäÀ¬ÍtuÏÅccyX2ÍXÒxìÊeXXÕXXôRQÊÔ:Dx§¯°¸²T¦æãa>N>uÅÏçc>çT>c>N>#ÅæãÍt>äT>sÏs>I>J>u>c>>sæq>>u>>srrãt>c>>ææc>>¸WG>>Åc>a>>æÅa>>æWc>>äÅa>L>>G>>t>>UH>ÐÅÅc>>a>>æÅa>>§¯³«¯²¸µT¦T.ÈtpNyÅcÅÍÏÅanJETN>ÅäÅÏÍÅcåæcs¸a>Lug@ÅÏÍtWN>EtÑtT>sWÅUNcraçÅc>¦æÅ¬WÅåa>Ït>êT>çæçt>ÐÅsa>T>urÅfJ>N>Ía>L>uW>>>~åt>M>ãT>sc>Åæ¬aTuÅaçt}L§uar@uTÐWMraªaTuÅc~æWÍÍcWÅäT>ÍæÅÍæutaLTKsÑtT¬WÅçtuçÅÏÅÍÅaWKDsWÑTNÅæÍæÅÍªutaLTKçæ¬ÍÏÅÍåÏTEÅcænTÏÍk@NÅæÑTNÅsuTâTKæc>KJÏÍutLÍcrÅaTuãt>JETTcsuJs¬aLuÈtaÍÅÍuãT#ÅÅÏÍtWÏtêTêePÒeROIyR!ëgDRçTM>>J>s>N>J>¸Ít>uÅc>ÅT>N>ÍãT>K>ÍÏt>ÏÍçÏæÅÍrÅ¬a>L>uãÅÅÏÅa>çÏæÅÍÑt>T>çÏæÅÍdN>pN>yÅc>Åãt>¬a>a>LÅt>çÏæÅÍ§ÆÀt>ªät>K>ªãæÍÅªÏt>~ª4>C>J>ªn@>ͦÏæT>>sÅÍWTÏÍÅa>ÐÅÏæT>çTWJ>ÐÅc>@N>sÅcÍt>aÅtc>aa>çÏæÅÍrÅæaa>Åt¬WÅcquLEWc@sWWTLWJs½a>cNuÏÅcfÐcÍÏtTMJrÅcTssÏÅcfÐc>ÍÏt>s>Àd>N>pN>yÅc>ÅÏÍ¬u}>L>ÈT>T>L>ªnsT>çT>?L>ªT>aN>E>>ª4>t>J>F>ÍTæutÍt>ÏÍÕÅcÅªuTK>ÅuÅauuLE>TMT>ÅàtHsNJ>cWÅuTT>CÍcNu¬aÏuÒtsåaLÍaNKEuNçTsDtÍæÏuäTKsçÏt¬uű´

Page 37

ZZZLUDQFDWKROLFFRP±µÒgyÒXÕÊÊÔÊewyxÐÅuyTsT>æ§¯³¸±¦uT>>>T>êsT>æuT>>ÐêsT>ªÊT>çT>sT>ÐÅÑtT>suT>}>L>4L>äÅtua>LuW>>~§´«²¸´¦TWT>NzæÊT>çT>Wª§¯¯¸³¦åa>NÅc>çTM>}>Lsct>r@æåÍT>uaÐssa>TuuTt>äTL>ªáTL>K@>äTL>rÅsÍt.Ït>AÏÍT>Å¬a>>t>>uÅÏT>>M>>ÀÍt>>uæc>>æÏçc>>M>u>a>ÐÈ>K>%æT>>u>>ÅÏT>>su>T>ÐæW>Å4L>sTN>L>ÅrÅÍÏtÏÍW>>~ktÏÍæÅÅc>ÐWÅs>GM>T>ML>ÅÐÅfN>urÅ`>JÈÅÍT>H>Ÿ§´¸´¦¸aÅdÅuaLÅÏbuÅÏuJJuaÐmtWNAWMsTÅatu.4}KéTTB¬ÍÏÅÍÍtæäTI>tWuæcHæäÅa>LKæcrÅuT>4fTuÅTÅ¬§¯¸²¦ÍtuãTKäTLNIäTÐsTMæcfÅdÅtR'ÊXiÔXçÔXsWN>eÏTâÏT>aT>.u_c@>ÅÏa>LK>æc4>IT>utÍt>pNÑt>Tsu>T}>LuTLc>ÐmÏTEs>´«²¸¶ª¯¯«¯®¸³«uÑtT>ÈTN~t>AËc>sc¦at>urT¦ÍÐÅaÅu4LsWÅa>çÅa~Åa~rÅsIJ>§ÍÏÅÍuÅæÅcWTu>NÏT>çTpNJ$ÏÅtªa>c>uÍT>ÐÅÅÏÍt>äÅÏÍÅcs>ÅÏuT>T>§°¸¯á¬Ïªa>L>uÒc>ÑtT>ât>s¬aÐØÅÍªaÏÅÍuÅæÏWTÅÅasWUNcraæaLLuäTÏTKÅæaÏTKuWÅiJ>>d>N>sK>c>Wt>@>æ§¯°¸´¹¯°ª¯®ªµ¸³¦s>c>>ÏÅc>Åd>M>>ÅÍÏt>WÅa>sWÅåT}À½aTLuHNHçÅa>åaLLfcÅÏÍtaÅt>uäTÅst}rÅcTL¬§¯®¸±¦ÅÏpNyÅcÅãtÑtT¬§°²«°¯¸³¦ÍtuaLJaLuÅÏTTÈÍT4ÀazcÑtTçÅa~cTssIJ¬aÍu.ÏÅcWÍÏtpNyWNÏÍfc>4ÀÓtAäTIouTcçÅcæÍtu.WT>ÏWÅaât>~ÅrcuÅa>>ÅsuTÏÍWÅÏÅÍT>æÅasa>Lu>Ít.ÅæsI>LÅ¬WGaÅträTÐ4KTdNpN#Å¬aTu.ÍtÏÍÅccIsdNusWTuÅauÐÅÏTcsâTKæcKJrÅ¬WÅu>KÉÍÅtsJJ×tæªãT}LäÀÐÅa>N>E>>>äÀäT>L>>T>åa>uÅc>>ÏT>ÍÏt>>@>suL>>E>ra>¸ÍæÏu>fN>uÅc>>æUT>sWc>>Æt>>>I>>kT>>æÏÍÈÅÐT>>>>¬§åc>>N>>æ·«¶¸µª±«¯¸³ª±«°¸²ª¯³«¯²ª¯¯¸±¦a>>a>>L>>Åt>>¬aTuTNÅæäTTÍT

Page 38

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÑtT[OÔwÍxÒÏÍuu¬Ítueu>ÑtTät>ÐÅçÏTNÏÍc>ÅrÅ½WÅÍæcCpN>yÅcÅãtTÀ¬§°«¯¸±ª¯¯«·¸°¦WÅÍãÅtÅc}Íc>çÐTNÅpN>yÅcÅãt¬aT>._c@ÅÏäÀsWÅÍa~ÐÅcTuTNpNyÅcÅsILÅåcT¬aÍc>ÅaTäTKNWIXTrÅæÍcÍTÐÅÅÏÅaTÅ¬§·¸µ¦¬ÍÏÅac}ÍãÅtÅUJHL>pNyÅcÅäa>ÍæcCÐÅÍt>ÐÅeçTN>ÅÐÅçÏTN>æutÍt>mJaL>TK>ÑtTst}uTctGsIÀua>åtMaæÅaçÅ¸at>uæÍtuptuMÅWKÏsåaaÅt¸WGaæÅaæ¬ÍÍcuÆTÏTæÍfTÍæWÅotsätÍdNcÆtHE¬§´«³ª±«°¸µ¦auT>I@>TuC>×t>æs§WG>äÅt>cŦÍt>ÏÅæaN>Åæ¬aL>uÈtÍst>sÍt>ÅaoTM>L>fT>ÐÀc>äTT>ÏÍT>Å¹§¯¯«´¸²¦a>NÅÍc>a>L>Åt>cçæçt>sÅÏäT>N>J>NyÅc>ÅUJ>§¯¯ª¯®ª·ª¶ª´¸²¦aÍtKLW@ÐTrçtsTKTÅ¸ÍtuscdN}ÅqsNaÅt>TMÀ×t>ækTd>NNa>NÏuc>Dssu>açT>ãÅãTK>äTNÏÍâT>rÅTª´ª²¸³¦aN>T/åa>Ðæa>N>J>CÅc>¸aÏuÒt>sa>Luu>ÀsÈt>ÍsÅa>ÐÅæÀa¬§¯³«¯²uÑtT>½Íta>Åtst>}åaL>ÀaåÍÅÍa>tsu>KÏæaãÅsu>a>4eæ¯³¸³¦a>ÍÐT>>sK>>N>>Ït>C>>ÅÏåa>>L>>ÀWT>>a>L>>Åt>>ÈT>#s>sN>>H>êåÏT>>ÏÍX>>ãT>>}>L>>säÀcÅÏÍtuHN>HçcN>sN>aTÏäTT>sÅÏÑtTÆT>suTL>Ku¬§¶¸·ª°¸±á¬Ï«¯¯¸·¦WÅkÅæÈTTIæÈÅÐTçÅÏæÏÍäÀTNÅæÅaçtspNyÅcÅãtW@ÐT¬ÍædÅ¬§¯³[ÊeëyÏÅcÅa>Ït>B>ÏÍÅÏäT>ÅT>N>>ÅãTK>çÅc>¬mJ>>>>>çt>>>ªçc>>T>>Å¬a>L>>ÍuÅa>kt>>çÅc>ªWÅÑæa>>Åa>T>>N>>E>ÅWÅuÅaÑt>TçÅc>æWÅWWÅa>oäæa>>¬a>>T>uc>>>>>ÍÅÍsÍÏÅÍu@T>ÈæT>G>TM>T>>ÅWÅa>TÅa>ÍÏÅÍuåT}>ÖtG>ÅÏW>KÏçT>sÅcc>b>>T>>ßT>C>>E>>ÅnàT>>H>>ÅpT>H>>ÏÍT>>ŬaTu±¶¬u}>L>ÈÀ4>T>o>K>sc>M>osN>>J>T>M>Ït>Àês>J>K>«µ²³Íæc>>>.ês>>>>>>>>c>>>>fH>>>>¬ãt>>>>c>>>~>ÈH>>>>äÅÏæͬã¬àµ°³

Page 39

ZZZLUDQFDWKROLFFRP±·ÂePÒyÔÊgËXGÒÔxhRÊÔXXRÊXÅTÀªa>L>G>ura>Íc>uuaÐfN>äc>°³suÍcuL>E>ÍtäÅc>A>qçÅcT>N>Å½WdNTsÆTC§qNÅtuaauNcTfTNqÅcÏÍqåÐæcÅs¦ÅÏTMÀäTLsWWæäT0ÅsÅÏäTÅT>aLT.umN~tÅÏÅaWK>DTNÅÐÅuIåTc«¯qçÅc>sÍÏÅÍÒÐÏÅåÐÅa>ÅäT>K>T>çÅc>çær>a>L>>uUN>c>äT>t>L>K>sW>>>T>Åa>ª°±«°°¸·ÏÅ¹¶«´¸²²ª¯¶«¯°¸²®ª¯°«¶¸³ª¯¶«¯¯¸¯ÒÅá¬Ï¦WÅsÅÍçæäÅc>A¬§åcNæ°«¯¸¯¶4ÍÍcusyÅÏÅTsaT>uTNJT>_NêåÏTÏÍäÀ×t>ztsILÅWJsuL>åTc«°ãÍc¬ÍÏÅÍÍtæu@TÈæT>GaÍcuáÏÍäÀÐÅu>äÅcAqsÀæqNK>MuäÀÐÅTsÀrÅsaÍtåTÀTMÀTÅaÍt¬¬¬æäTÅcªcTNª_NªÍæÅÍcåÅÏsq@nNaMäTÐÏTD>ÅÏÍT>M>À¬qNÅt>uu>NÅÏçæT>sWÅåÍt>usÕt>c>mJ>>æåæÈTN>~tA>¹¯±¸³°ªµª²«¯¸¯¯ª´«³¸·ÒÅá¬Ï¦Íta>ÅtT>N>Jsa>L>ÅÍu.æa>ÍtÅa>ÈtI>JåÍT>ÀÅÏT>>T>M>>L>s-t>>L>u>suT>N>>>Åã>ÅT>Å¬§åc>>N>毮«·¸·áÐ¹±²àd>>¹´«¯¸°±ÏÅcMT>aÍuåÐTÅT>ssIJqN>LáÏÍÅÏuN>çcNrÐÅÏ6>TnH$u}>ÀsT>aLu_NuN¸at>uçtÅcßt>JNâTITsÏt>CTKªqNT>L@ÅÏfTNJ>æaæÅa_NäÅÏT}pN#ÅæTN>ÅäTLc>Å¬aTustæÅUT>sÑaHÆTa>MæÍcsWÅuÐÅçaÍs>cÏt>Cs-t>uçaEæÍçc>tA>st>qNÍÏÅcuÏc>ÍÏtçÐÅt>ÏtsÅÏ¬aÍusyÅÏÅTsÅÏÅaËcæaæÅaTçÅcaT>.uãÅÅÏaa>qNJÏæÅâæÅa>itÅÏTN>ÍçÏæÅÍutsuT>}L«±dNæÍÐTuåaLÀst>ÅÏTãÅrÅ¬WÅåÍtqnTÏÍsaTuuH>NHåÐÅaÅäTKsTçÅcTa>ÍcuÏT>IÅÏTN>ÅÈÅÏTäT>KéT>TsaT>uutÏT>uNäT>Lc>}LæϹ°°«·¸°ÒÅá¬Ï¦a>>L>>t>>}>>r>>a>>>L>>uåÍT>>ÀfÅÏÅa>>>>>æÍçÅc>>Åa>>ss>>ÀêåÏT>>>ÏÍ¬§åcNæ°®«¯²¸±ª¯¶«¯²¸¯m~ædWHNHÏÍac>NuÏÅcåÍTG>ÅÍÏtÈÍT4ÀÏÍsuT>NÅätÐÅçÏT>NÏTK«²sa>Ïuc>D>s4>>L>ÍÏÅt>ÐÅuB>E>ÏÍ¬a>>L>Àu.ÆT>>sc>b>>Åàt>åæc>sÐÅoN>>>N>TMÀäaÅtrÅc>TL¬aÅåaÀÏÍc>c$sÏsTN>ÅcAqãÍc>çÅciHTut}>@NæTuæTÏÍaTcÅrÅTÅÍtuHJäTÐÐÅÊÏTUJC>oÈÏt~saÅtuuN×TKÅäTNÏÍoc}>T>N>Íc>N>uÏÅcT>sE>T>C>ÍÏt>suT>N>Åät>>st>K>>sa>T.ÍT>>Åa>Íc>æoçTMT>ÅæÐæcÅçTMT>ÅÐÅqŦÅÏTMT>ÅsäT0ÅöÏd>äTÍTLçT>zTHWÅãæÅaçT>zTH¬aLLuÈtÍ4ÅÏçÅasWWæçÏÅÍTæs§ÐæcÍTNÅæäTTÍTXOìXQDgËÊxÔÒ

Page 40

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÑtTtBRBBBBBBBBBBBBBBBBBB'ÊìXBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBNBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBéX#XéÊgÔX´¹°´½µ³yÏTÈÏæczçæÏcåT}4>æÅÏÍsÅcqNTLåa>L@ÆTÏÅpªÅÏp>rÅsÍtucMcNG>st4K>séTT>aNL>ÏTräT>TÏÍaæc>qTK¸Ít>uaNêT>ÅaêsÏdÏÍ4KsæÍÏÅÍÐTN>äTÅWÍsWT>ÏpK¸aTu>sÅÍÅæÍÍcuÐTÀTsD>tÏÍprÅæác$s>a>a>äT>}>>T>äT0ÅT>p>~Åu>N>>ªc>N>åÅt>æäÅt>åÅt>ÅÏT>sK>_N>>WJ>¬åcNæÍcaLÅtWTÏÍÒÅÍTsKsÍÏÅÍuãÅæaLuÈtÍfLrÅ¬aTup>rÅçTLE>WEæænK>mNEB>XTuÅnt>@æUNc>st}>LÅTÅáÏÍpT>p>N>#ÅY>æc>ÏÍW>ÏT>@>>WM>>u>>N>>>>sE>>T>>ooc>>$êsL>>N>>ÐÏÍiH>>UN>>c>c}ÍæäT>N>cæu>N4>cK>ÈT>ÅäT>NÏÍæÈæT>G>uCN>ÏÍp>rÅTÅ¬a>TuåÏTaäTÐæäÅcN}>TTçæÈTæäÅÏT>ITLTu>NäaåcG>KsWÅaäÅÏÅacäT>>ÅÍrÅu>N>sWÅ4>G>T>>4>K>>sÆT>C>¬a>>ÅuàT>G>Åa>Íc>K>uÒd>F>>XT>ÅÏÅÏprÅaNTN¬aÍuËcÍÐT>UEc}ÍÏT>IÅÏTMÀs_c~WNrÅTÅÏuÅ¬qNÍÏÅcsETCÍÏtsæÅÐ4KÐÅÏÍäÅc>}>Ía>>Ååa>c>>N>Å_>>~ÐÅäT>ÀÐÅuB>>E>sa>>L>t>F>>@>ÏT>>säT>>>>T>ÏÍu>Åc>ÏT>sc>ÏTI>¯µWT>ÏÍTM>Àrc>Àæ¯³WTæc>M>æª·WTÏÍu>LE>mJ>>çTWT>lJ>uLE>sKd>ÅnÏTL>ÍoäÅcÏT>4>>s¬aT>usKT>ÏTa>EW>Toæ¹a>aäÍcg>@>äæa>äÅc>}Ís¬Ít>uåÍÅÍåa>æåÍÅt>T>oåÐæÏoua>ÐçÅcuT>ut>åÍÅÍçÅåa>æäÅc>ÏT>rc>ÀsæWc>>a>N>Åt>WT>K>ns>>ÀÍt>us>G>sK>>d>Ånæ¦ÍtuWÅÍc>Ítåa>åÍÅÍåaæ4>ïæÅssçÏT>LÍoc>ÀWTäÅc>ÏT>sæ¬Ítu.äÅcÏT4æÅÐÅat>@UJCst>ÆtäÅc}Ísa>ArÅsaÍcäæa>sKdÅnWÅÍcÏæT¬ÍÍc>uWÅÍc>äÅc>ÏT>sK>sÏT>L>ÍoäT>K>UNc>ra>¹§Ít>u×æc>âæÅWT>æTK>Ít>åÐÅa>ÅsÅÏu>N>äT>at>L>ªT>sK>d>ÅnkÐt>ÍÏtÏÍW>ÅahH>rÅsa>N>L>çÅcäTIsKdÅn¸aÐÅÍcuÍts@aÅnKäTNs4zcE¬Ít.UEc@NqaTsuTMÀæaL>ÍuãT#ÅÅÏuLNÏt>}ÅÏTTc>WTçTcÏÍWT>åÍÐÅæÍuÏÍsuT²®

Page 41

ZZZLUDQFDWKROLFFRP²¯uEÅæçT>LE>suÅa>ust>}>NkÅæÏÍ¬¬¬a>LL>uÏT>cA>oLçÅt>ÏÍWTo>iHäTaÀc>ÍsWsL>NÐÅcÅWM>çÅsTM>TÅªÍtuWÅÍc>uTL>ÍdsÅc>ÐÍÏÅaÍtæaNL>st¬a>ÀuÍtæsa>ÍuäT@>ÈæT>nTÓT>ÅssuT>ÏÅsW>æU>L¸WÅrÅÏÍTM>ÀWG>T>T>ÅaL>L>uUJa>c>N}>a>TsÅÏs>ÀiH>âæÅWT>äÅcÏT>spuJ~ÅsI¬¬¬uÍuT>MÀsWÅåÍtTàT>HÅs>ÀæçÅsTçæTT>TÅÏäT@ÅãÏÅÍpNr¬¬¬ãÅåÍc>IuK>Jt>ssrnNÏçÅ¸W>ÅsG>MUT>LÆÅt>ÏÍæT4>KÏÍW¦¬¬¬½q>>t>>I>N>rs>æÏäÀÐÅWÅa>t>q@>>c>}>¬qa>>Íd>t>åÐÅa>>Åsc>Àc>G>>s¬§¯³«¯±¸°®qÍÐÅæÍouL>E>¦äTÏT>T>UT>L>uc>ÅqÍÐT>WT>äÅc>ÏT>säT>>T>UT>~c>ÅæÅ¬Íts>ÅÍcÍÅÍu>.ÅÏTM>ÀÒTE>ßT>Gsçd>N>TÍd>K>ÍÈÏt>~rÅÏÍWÅÍc>u§ÏTL>ÍæÅçÐt>ÍæÍt.qc>ÑT>Åa>t>ãÅa>Åçc>ÏT>çÅca>Ít>s>Åt>suT>M>ÀsW>¬ÍÍckÅæcêtWÅtunÐÅc@NoKåÅÏÐÅiHW>âa>ÐÅÈÏT>a>T>.ua>NP>fT>L>æâT>K>Åit>u>NsÅÏÅa>çÅWÅa>sN>a>>-c>ªc>N>}>>T>uÐªåa>@>K>êåc>¬a>>ÀuUT>äT>N>>c>æT>>uÅc>WE>c>c>s>WÅTML>ÅêsK§Ít>uÅtÑæÍcÏÍr>TtÐæc>Å4K>¦ªâTAt>IN>ÍÐÍªÏTT>ÐäÐªÏTIT>LtG>aT>uTrc>ÀæäTL>NI>>uÏÍkCH>Lsu>K>ÏåÅÏÐÅsaL>>W@M>äTa>LT>ϬaÅåaÍcÆTa>Lrc>Àãt>MG>ut¯´sÀrÅ¬a>a>LÅt>4æÅrc>Àærc>À4æÅrÅc>T>LrcÀæa>Íc>urc>À4>æÅsT>¸a>t>us§±®¸¯·W¦a>T>.ueI>E>LÅÏp>T>æaLuuJ%äÀctAsT@suJaN>PrÅÆtÏTMÏÍXÍÏtpsçÏtsª4æÅÐÅuI>ÈÏT>>>rÅ¬§±®¸¯±t>¹±¯¸¯®c>>¦WT>äÅt>>ud>N>>pN>#Åc>}>>ÍçT>M>>>K>>>ÏÍÅÏäÀT>Åa>T>.Ìt>ÏT>>sK>sW>Åt>>sÍt>åæçÏT>E>s>T>@>sæpN>#Åêåa>>t>ÏÅc>I>ÈÅÏT>>>¬aTu.ÓtAÍÏtrÅÐÅcUTLTNÏÍäÀ×tztuÅÏTtINÅÏÍt>TsILÅcÕæc>@ÍtaÅtT>çÏÅæaNÅsTcÀsT>_NåaærÅqÍÐTWT>äÅcÏTa>LT>sIJ>-ÏÅaL>a>LT>uÍt×æc>@sK>dÅnWT>ÏÍÏTD>ÅÏÍs¬¬WÅtINæÅsÅcÐaÏÅÍÏTDÅÅaÐÅTMLÅÏdNsKæaLNÈcÅUTsqNTTNÅæäTTÍT

Page 42

ZZZLUDQFDWKROLFFRPÑtT²°¼³ÔxhuRPXÒgRÊhXçÅåÍttTrIaæÅaçŬTMJkNKÏͪaÀÍtæsTMtsIÀÐÅpªuLcTNÅÏutIkÏæ4ÐæuÅataÅsTâÐÅÐŪuÅÍcucÏTsÅÏäTŬaNT.×tÏãÍÀuLçÅutuæªtcDÏÍâTÏÅdsÅcЪaTsbsWÅÐæcÍp¬UÐÅuTpæçÅsíÏÅÏäT@ÅÆNp¬aÅåaÆÅtpæªaæÏusuTNpäÅÍÅaTªaæÏuæaGIuäÅÍÅaT¬ÍtuåÍcæåacäTT}T-tuåaNTtUBÏÍsÅcЬ-ÍcuäT@ctq@ÏÍæçÅåÍÏÅbÍtcDÏÍÅÏTäTTLsät¬ftçæÏÏtÏÍÅÏTçTTGæaçctq@ÏÍTçTÐæÏãTKsÅcЬ-ÅåÍccsuTNpÅÏÍtçTMTæWÅâTÍTGTcKãTÅWÅâTÍT@sNLÐÅæªWÅWTCæWLTMÀcrIN¬qNLuÐÅæcåaãTKçÍæÐsÅcÐaÅÍuÅÏtq@ÈasWN½aNcaTutÐÅsITLÅÏtUBæª-ÏTK@ÅÏÍtãTÅTåÍqNJEÅÏT¬qNT.p~TÅÏçaLÍcâÍTusTaæÅaçÅr×tϬTcWHGÍtäTaLcærcNÍtWKÏÐÅÅÏTäTT}~¬qNT.çÍTæ*cÍtcKuTKTäÅÍcäTÍTÅÏTªuTÅÏTsuTÅÔts-ÅåaÍÅÏçasuTMTæ¬ÍtcTWTaLctâTKÅäT@ÅäÅaÐcctuTcæÍTTcTçÅaaæÅaâTKÐTÏÅtÅTcÅÏTçTMÍpKæ¬äÅÍcÏÅtÅÅÏTçTMÍpK

Page 43

ZZZLUDQFDWKROLFFRPèxtEÊÔeëÊeXO½oxÒgeRÊxÍXoxËXÐÅçÅsG~Tac>ãTKÅsçÏtd>TâtKE>nsILÅçT>sÆTÐÅfrÅsWÏtNçÅan@>cTªurÅêsÅcT>êsLTaTuäT>TktÆT¬ÍÍcscÍtKLfTÏdcsftâTaL>sutT>äTÐÐÅÈæT>GÏT>N>uTÐªWÅd>NÍtäT>ÐÍckt>TÅäT@ÅÏçæäTÐsutJ>T4Tu>TktäTÐáÏÍçÅc>¬Ít.uuaÐp¬§²µsG~¦sTNÏæTÏÍ cCçÐT¸WÅÍcDÏÍaÍuaT.upI@çæÆT>äaÅtÐTqN>TÀktäÅÏæÍuTN>WNEzæÐÅsIÀTTpÒÐÏÅs>ÅÏâTËcc>~TL>T-ÏÅÍ§³±s>G~¦sET>CçTK>LÅÏsÊTN>ÅæÍtçT>ÏÍaÏÅÍÅÏW>@ÐT>sd>N}>ÅäT>N>çTM>t>ÍTÅÍt>M>æpNyÅc>ÅsN>JT>ÍŬaÍÏÅcÍtup~Tkt>ÆTçT>M>æTM>NtfN>æWtc>ÐÅ§³®sG~¦uTNmN~täTNpTcNªsTTÈÅÏT>TktsWÅÑaHÆTuTÅãTNsæuT>æuÐÅc>c>K>>>äÀÏÍçÏÅÍT>æs>Èc>N>æÈÍT>>T>åÅc>K>uH>@>>¸a>L>uWÅWTNÐÅcçtf@

Page 44

ZZZLUDQFDWKROLFFRPktéeRÊgÊÔeëÊeêxMëgXÔeìÊìXÒÔÒsqTsKT>aÅåaÈt>ÍäÅÏÅaT>0Å°äTIN>ÅæçÅÏtitÈÍT>4Àu>yÅctÐÅe¸aLT.WcTÏaçÅçTÍuTTWKcÎÏÍfN@åÅcKâæÈtæÈtIJÅcЬWtäÀÐÅÍTÅÅaÅTÖeLËXkÅæÏÍaa>a>M>çT>sTÏãT>K>éT>>cH>¬ÍÏÅÍÑaH>ÆT>>ÏÍs@Ïåt>I>æc>ÈT>KJ>rÅuTæ_NuNsÆT>CuTsaLT>uWÅåtIæcÈTKJ>rÅpTsuKçÅÏÅ͹³¸¯¹±´¸¯¯ãæÏá¬Ï¹°´¸¯´ãæϦÍT>âÍT>Åa>ÅT¬¬¬Åa>¸a>L>>>Ïa>sÆT>C>ãÅcÅÅÏçæ¸ÍtuåÍædÅâæÅÈÏT>sc}ÍÈÏT>oÈTæÅuB>EÏÍ¬§åcNæ°¯¸±eŹ¯¯¸²c>C>«¯¦W>ÍT>Åa>ÅT>uyT>Åt>æâÅÏæÅ§¯µ¸¯t>K>N>«¯¦ÍT>Åa>ÅT>âææâ¸WÅÈÏT>ÏT>M>çÅÏÅÍsÍÏÅÍÍt>æut>I>æc>ÈT>E>Cu>¬§¯´¸´t>K>N>«¯á¬ÏÈÏTT>fT>çTM>tc>rÅãTK>sqNL>staT>¬§°³tM>¦¬¬¬ÈÏaæuyT>ÅtæWK>DrÅaÐÅWaÅ6>cåaÍT>TäÅtu.ÅcÐa>cbuäT>TsT@>uÏTTÍT>ÅaÅT¬WGãTKâtÏÍTMÀÍÅaE¬aÅåaÍT>ÐæsTiåtIæcÈTKJrÅTLtêsGTIÆTÏÍåÍædÅfNÐÅfNa>tuåÍcÏTsT>M@T>ÏÍsuÅÏTc¬a>TuTWG>pÅaÆTTMLÅäTNÐÅ¬åcNæÈT#ªçÐæcNªÑT>ªWcªÈÏaªWKIªuyTÅtªãÅcÅªâ¸Ítu¬ÍtuÏÅcIäÅc}ÍÐÅfN§ÏTµ¦ÈÏaæ§ÏT´¦âuLEsKJæÍÍÒX8ÅÅÏTIÀÆT>êåaÏT}>¬aÏuÒtsuÍT>4L>utTL>têsGT>IÆT>çTM@>TÏͲ²æÑaHÆTÈÍTqÅc

Page 45

ZZZLUDQFDWKROLFFRP²³çT>N>J>çT>ÍÏÍâtK>E>åt>I>æc>ÈTK>J>u>T>>M>L>>æÅæa>T>>.upH>>ÅÏ4>>>>>>¬aLuÅÏÏTrÅsWNWÅuT>>ãT>uT>>t>äT>Ðs¦sÅaÍÐÅaEæsNæÅçT>NJäT>NN>ÒÐtÀWMuN>>st>rc>u0aa>a>aM>ÆT>çÅçTÍcÎsÅÏäT}Ta>NKE§aTuªäÀåaL>te>¬aT>.uÈtÍT>ÏaåÍcÏTssL@I>ÐæÏçTÍÏÍsÅÏuTKJrÅTÅÏÏtb>6æ¬a>T.upH>ÍtuæuyÅæc>T>c>Åc>Ð¸a>ÍusK>>T>ÈT>K>J>¬WtäÀÐÅTMcçÅcâuC>çTs>>ÐÅçÍTÐÍÅa>E>åc>T>pHÅÏT>ÏaçÅçTÍd>NpNT>Åu0aæÈtæÈtI>JÅcÐ¸ÈÏT>sa>LT.ussJ>~T>>Wt>äÀÐÅÍT>Åa>>ÅT>âÅÏuC`suT>êsK¬a>ÀuäÀâTÍaLT>uåaNH>qaÅåÍÅÍÏÅc>uÏcÍÏtT>N>J>ÏÍÐT>ÀäTK>ÐÅät>Ít>åa>åÍædÅu>J~Å6>suE>N>>Ït>CT>ÍsäÍÅÍäT>T>st>rÅs¬aLÍsKT4LÅÏaæÅaçTÍaLÅÍÈÍTÍcNus>@ÏÑaH>ÆT>çTåÍÅÍÐÅsuÍT>u0a>WLsÅÏT>ÈÍT>4ÀçT>ÍrÅcT>L¬aÍuatNäÐtÏTIâTÏÍåTÍTâTNTÏtÀ¬aÏÅÍçÍTÐáÅcÅçTsCHc}aITWïNTEæÍrÅæÍÏÅÍst?LæÏTIsçÏtÀcLTNÅæäTTÍTäTÐÏÍsÒtÏTMåTNätoÐÅWKrÅÏÍåT>ÍT>>t>>M>>N>a>>L>>T>>u2EHOLVTXHÅÏäÀuT>>t>ãt>c>>T>L>>K>J>>pT>H>>äÍc>åa>>>âT>>ÏÍpN>Åc>>ÅÏcHÊT>-aH>rKz§ã¬à¶°²«¶³¶¦Ït>ÀåTÍT§¯®¸·ÍT«°¦¬ÍtuäT@åa

Page 46

ZZZLUDQFDWKROLFFRPktÊe[XP½WNÑaHÆTcDÐÅÅaWTLsÅÏt>æ¬¬¬WT>qÅt>Ít>Íd>T>ÅÏt>¸a>t>us>qN>L>u×æc>°®«¯·¸°kt>ÐÅæÅaWT>L4>ÑaH>ÆT>uT>Nêåt>N¬WT>Lu>ÅtÅÏåt>MåT>}À¬¬¬WN>TK>ÏæWêÅÏkÅæÏÍWT>L>¬a>>T>.uÏÅc>>c>WÅc>>×t>oa>L>>uÍT>>>ÅuT>>ÅW>>>su>>T>L>>äÐãÍÀæ¸ÍcuÏTsäÐæÍc>4at>NäÍt.g>@çÅcÑa>HÆT>sWÅuC~Å¬§åcNæ°³¸¯W¹¯·¸¯tK«¯á¬Ïª¯¸²aN¦¬¬¬asJTæÅæWTL@ÅÏÅtÍtáÅÏÍÅêåtTMLssWÅçæTu>KNK~æu~tAÕT>ÏÅçÏÅccçTL>EsÍcoWTL4ÏÍWTLÏtD>LsuEtcD>rÅ¬ÍÐTuaME>ÅÏçæÍtæãTKsI>JÅÏÍcWÅcæÏÍsçÅåaÐçÅaWTLÏtD>LsåTccÅæncsæWÅuH>NKcDa>TuTMTÅêåüÅæäTN>T>çÅcsW>ÅÍa>T>s>Å¬Ít>a>Åtçc>>@>NnK>çÅÏÅÍa>>Lu.u>T>ÅáÅÏÍÅåÍc>e)ÅÏäÀÅa>su>J>>iH>¬ÍÏÅa>ÅÏáÅÏÍÅæuL>E>W>E>æuærÅWæN>>WT>L>q>>åt>M>>rsa>T>L>>@>Åc>T>a>>N>@>>>qÅt>äT>@>Ås>uÍ¸a>T>L>@>>ÅÏæÅa>Åt>uW>ÅÅc>öÏd>æÍc>>ÐÅäT>@>ÅkN>>K>¬¬¬æÍT>>M>qÅt>äT>>@>ÅrT>>ÏÍÅÏÍt>WE>c>>æ§µ¸°²ÏŦÏÅccÅÏWTLæW4u}KrÅutkt¬§±²«±±¸±¯ÏŦWTLaLÅt²´qNTL@ÅÏÈTKJuLEµ®³«µ°¯¦rcÌT>çTst>cÐÅçÍT>ÐÍÅaE>¬ÍÏÅa>uTL>EN>äTÏt>ÀçÅcqc>sK>J¬aÍuäÅcNÅæäTNÅaÐsLIæ`NtcÈÍTM§ã¬à

Page 47

ZZZLUDQFDWKROLFFRP²µuL>tçT>MN>TcÐÅc>@>NÅÏÅa>WcE>æÅÏuT>csæãÍc>aL>ÅÏW>sÅc>Ð¸Ít.ÍtM¬¬¬TK>¸atu4>LWÅåÍcäT>@T>ÅsuTM>ÀsæÏªÅa¬§°¸²á¬Ïæ´¸´t¦sc>%nc>ÐÅÅÏÅa>suT>>i>H>¸§¯®¸²±ÒŦa>ÏæÀäT>0Årss>>ÅÍT>¬¬¬a>>N>>>rÐÅäTÅsuTLæÅaêåÍÅÏÅÐÅWTÅ4u¿TNÏÅ¬aLaÈÍTMæÅsaLÅtuaÅsTL6TL>c}>¬¬¬ÍÏæÀuTsÅÏWÅa>æßTAÅ¬¬¬ÈÏa>TÀ¸a>T.uÏÅc>cçat>NÍÏÅÍæÅuTÅa>WT>LçÅc>Ña>HçT>s>tÏÍ6>ÅÍgA>>¬§¯´«¯³¸°°ÏŦ½WN>rÅræTLt>ÈcB>çTs>t>ÏÍsÅÏsÀ¬§¶¸°ÏŦa>L>TL>@Åc>ÈÅÏtäT>aL>Åta>Tu.äÅcT>Nst>}sa>ÍaN>ÅtæaN>T.sE>TC>WÅåas>GÅaWT>LêåÏT>ÏÍetÈc>B¬aÍt.åÍTÀÅÏaaaMwXRÔëXÔÒ$gGìÕXÈæTG>>ÑtT>T>éT>çæuT>NkzæT>Å¬Íc>uua>ÐÑtT>ÐÅa>E>çÏau>kt>Èt>a>N>T>#Åât>s>âT>²®Èa>fN>yÅæc>T>c>sãæÍãT>E>c>äT>ÐÏÍu>Ñt>T>¬a>T>uaÅtaL>LuuyÅæc>KIpN>yÅcÅ4Ðcc>uÏÍusuTÍT>faTkt>TÅªÍcuåÍdK>c>T>TK>kt>T>ÅÍt>Èt>ât>F>@>uT>NT>äT>ÐÏÍéÅc>T>æ_J~äÅÏæÍÏÍÑt>T>¬Ít>¬ÍtTaNEæTM}LªTMHÅäÅÏæÍÐÅpµ°¯Tµ²±çTM>TsÕtcuT>N`ÏTuJÕt>CaTk>tÆTc>MáÏÍçÅc¬qNTL@cMÅÏÍN[OHXëgONëÒ8ÐtLT>Å¬WNnT>äT@ÏÍçÏt>ÅcÅäÀc>}ÍÏt>@rÅ¬ÍÏÅÍÏÅccAÏt>@ªÆtLÏÍÍt>ssT>ÏÅd>ra>L>äa>K>ÖT>'sæåÍt>uL>æöÏd>Ït>@>uT>>>Åçæc>N>ækT>L>c>D>ÐŬaTuäÅÏæÍoäa>ÅÏb>ÐÅeÏt>@>rÅ¬WÅkÅæÏtÀÏt>@>rcM>L>Å4>ÏÍuc>âT>KÏÍ¬aTusTNÏæTuTNuaÐcÍtiJiâTÏÍätLÅÕTCÅutÏtÀæcAçTÏt@4aLTuT>MÀædpNyÅcÅæÅÍtMsotÏt@åÍÐÅæÍÍæaÏÍ¬aÅåakÅæTNÅæäTTÍT

Page 48

ZZZLUDQFDWKROLFFRPktÔxÅÔxDìÔÊeRÏͦ¶³²âTÏÍÏtÀÏt@§pN>>yÅc>>ÅåT>>ÍT>>ªÆO>>ÅäT>>ÐT>>>WÅäÀuÏÍâæÅÏT>>>çÅc>>>ßc>>sÅÏÍt>>>ÈÏa>>>çc>>c>>>s>N>>ÏÍ¬a>>ÍÒc>>>>Æt>L>êsT>>>K>>suI>>t>çT>>Ït>@>>a>>ï>äÀT>>a>L>T>up>N>yÅc>ÅÐÅçcNt>JçÅc>TMÀ¬a>tuazß>yÅ"TÏt>@çæc>@>Näco¬aLT.jG>ÅÏÍtâHÅa>tuntªÍT$Å4>KcTsæaL>ÍupNI@ÏtÀaLTuâtÅÏæÅuTÑaHÆTÏÍs¦ãtcWJFªÍNÐÅpµ²³âTÏÍaEÅÏÍtæcKJªuTÍTêsTåa>äÅÏæÍuÏÍæÅ¬aNÏÏtÀÏt@uTÍTs§¯·¸¯³ÍT«°¦W$sÅÏuyTÏt@>WNE>KªuT>@Ït@>cÐÅa>EæÅ¬a>ÍuÒc>çÅsDpT>ÏtsTsT>ªkN>æWL>C>J>oçd>ÏsT>æuJ>>çT>M>>L6>>I>qÏÍWM>a>L>ÀuÏÍçæsC>J>¬aT.uvM5têÊÔwÐÅdc>çÅc>aL>L>ucC>ÑT>Ås§âT>K>uTÍT>äT>aL>ÍpN>I>@¦ot>çT>Ït@>c>@>NãT>>ÅT>ÊT>WÅÍc>T¸a>ÏÅÍæÏfN>ÏÍÆT>>ÅWM>ÅÏpåÅÏsc>K>N>æWtc>¬cAÏt@çTMTæÍÏÅÏÍçÏÍsÏÍTÍtßtG~¸ÊTWÅÍcæäaqNJÏÍ§¬ã¬àµ²±¦ÍtWL>CJ>âT>4æÍÐT>ÀÐÅc>WJF>sa>LuW>TI>çÅs>tÐÅæn@ÍÏt>@>ÐÅ4~ÏÐÅr¸ÍÅÍUN>c>uT>DçT>M>Íc4>C>J>æsÏt>ác>@>çTÐc>u>kt>¬§°®«¯·¸¯³ÍT>«°á¬Ï¦q>c>ÊTÏt>~ÐÅæãÅc>N>ÐÅæåc>T>c>M>ÐÅqN>>L>¬§¯®«¶¸¶ª¯±¸³t¦ÍcaÅtpÅÏsJÈaÐÅÏÍÏÍuKNJ4LsaLuãÅ¬aLLukCÅÏäTÏÍrKÍ4ÐcÏÍçÏtÀäÅÐTc¸ÏtÀazaaßyÅopNI@âTrÅTT>Å¬aL>ÍupNI@>çÍT$ÅqT>pNyÅcÅåT>ÍT_H>æn@ÍåTÍT>4~Ï²¶

Page 49

ZZZLUDQFDWKROLFFRP²·rÅ¬ÍcNuÏÍ?LrÅcTL>¬aÍuÍÏÆÅtÐTÀ¬aÏÅÍÊTN>ÅÅÍtMåTÍTÐT>ÀuTN@s毸µÒŦÍÏÅbuuÅæÅccNP¿TN>EÅæÅc~TEcæ§¯°«¶¸³t¦kt>csT@ÏÍÅc?Ln@Í§ã¬àµ±°«µ±²¦âTæÍuÏÍæÅæaJuoKsÅÏÏt>ÀåTÍTªÐTÀ¬§çaEÈTÀrÅcTL¬ÍcNudNÅÏäÍÏÅçÅÏæTæpNJ4LKæaT.unJÍtÏt@såÍt.cNÅÏ¬aÍcäÅcæâTKuTÍT¸cAÐÅçÏTUJÅtT>tÑa>HÆT>ÏÍs¦s>N>ãTsT>Í4>ÐcêåÍÅd>Tªc>A>ÏÍktäÀÏÍaa>åTÍT>kt>T>ÓtA>>æäTE>LäT>T>ÍTT>e¬a>L>ucC>ÑT>Å§Ít>uåa>NT>¬aT.uÏÅccsCÅÏ§ÍcåTÅqTÅÏæÍrÅaTuæWÅqÅquktTs¦pNyÅcÅÏczscÅr>Å¬aÀuÏÍÍT$ÅÏÍÐÅc>AT>ÍtÏt>ÀêsCJ>cÐkt>äÀTspN>yÅcÅåT>ÍTrÅæa>T>.u_N>>>H>ÅÏs>T>æÍWT>N>>rÅu>k>t>åæE>¬§²«¯¸¯µÍT>>«°¦Ít>uãT>K>>çæçÏT>>Åa>>N>E>>>WT>N>>rÅsa>t>>uäÅc}ÍêåÍÐW@æÏÅcæÏtÀsTMNBEª´æ±¸·t¦a>a>Åt>uM>>L>c>A>s¬§°¸¯°ª³¸¯¯çÅÏÅÍT>>>>>>>M>>>>>>>J>>>>>>>>åÅÏrÅÐÅo>c>>>>>>>>c>>çÏÅa>>>c>>Èa>>>æWÅuÅÏÅa>>>c>>Ít>u>c>>>@>>N>>c>>C>>6>>c>>T>>U>>sJ>>>>>J>>>os>>>N>>>>>ÏÍ¬§¯°«¶¸µt>>>¦ât>>ÏÍ¬a>>ÍuÌÏçÏT>>ÏÍçT>>M>>Ït>>åT>>>>ÍT>>>>s§ã¬àµ²±âT>>>>¦âT>>>>>oÑt>>>J>>>åc>>>>T>>>W>>>>c>>>qc>>>>W@>>>>°¯«¶¸¯³ÍT>>>>>>>>>>>«°¦a>>>>>>>>>>>>L>>>>>>>>>>>L>>>>>>>>>>>>u>¬§µ«±¸µtá¬ÏêgXÚxLâT>såc>T>¬a>L>uåc>~T>>ÅÏåc>T>c>M>Ït>ÀÏt>@>åT>ÍT>ªq>L>c>T>L>>K>J>çÍæÐsãÍc>r¸a>ÀuÏÍãæÍrc>c>>N>>>s¬ã¬àµ°¯âT>>ÏÍW>T>sI>L>>ÅT>a>T>.uWæT>>H>ãÍc>æq>T>Ít>>s>ÀÐÅc>>>Ïd>ÅÏc>M>>ªq>c>T>>M>ÀÐÅsÅc>åT>>>L>æãÍc>T>>sT>ÅÏåc>T>>cÅrÅ¬ãÍcc>H>T#ÀÏÍqÅÏÏÅa>Tc>o¬ãÍcrT>äÀÏÍÅÏc}Íêåa>_çT>MLN>ÐcÅÍtM¿TN>ÅæÑaHÆTäÅÏT>}`ÏT¬§´«³¸¯µÍT«°¦a>ÀuÆTsâTKWt>IäTTTNÅæäTTÍT

Page 50

ZZZLUDQFDWKROLFFRPkt×tzt>rÅåÏT>ÏÍut>Èa>çÅcª´«³¸¯µÍT«°¦Íc>a>L>ÅtX>ªµ«°¸¯o>>>N>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ª¯°«·¸¯¶X>>>>>>rÅÏÍk>t>>>>>¬§²«¯¸°¶ÒÅc>}>Ík>t>äÀÏÍÅc>ÐÍt>>u.pÅÍÏT>N>>>ÅÅÏÈt>>I>sI>>L>ÅT>>Ít>åÍc>>rc>>>>>zÅæÈÏt>~c>>ÏÍ¬Ít>åÍc>>sçcN>q@>Ðc>CfN>t>çT>uæa>>>>>>>>>L>>>>>>>>>>>>>>>>>>>t>>>>>>>>>>N>>>>>>>>>W>H>>>>>>>>>>N>>>>>>>>>H>>>>>>>>>>ª¯³¸¯®ª¶«±¸¯®ª¯®¸¶ª²¸±t>>>>¦pA>>>>>>>ÏÍs>ÅÍÅ¬§¯¸¯²ª¯¯«·¸¯±¬ãÏTMoxèXRuæsÏoTaN@IçÏTLsÅÏæÅÅa>§°¸¯t¦aâÐTktcÅaãsuEtæÆÏT%rcETsÍcçÅsTHTçÅcTÏT>cÅÏçæÅaÅsIJ¬aÅtæÅÒtÏÍsTCæÅaæÍt>.fcu}>@T>aA>ssÍt.uÐnT>ÅÏçæ¬aÍup>NI>@ÅÏWc>@çT>MT>NWatNæWÏäÐäÀçts>WTsWTäædÅktâÍÏÍäTLÅÏäÐrÅsn@¬aÏÅccæÍäÀ4çaaÅÏTM>T>ÅÍæT>MK>J>N×t>ztU>JÅæa>ÅuàT>G>ÅTM>T>Åua>ÐÏÍsWÅuyT>dN>T>ML>ÅWÅuyTdN>TM>LÅ¬ÍÐTÏT>IÀÅÏÍt>TÍc>ITN>æãcäÀÐÅÅa>sKrÅT¬a>ÍupNI>@n@êåÍT>E>ÅàÏT>ÈÏa>dN>æT>n@>uT>@c>æuyÅa>N>Åc>ÐaÐT>uUJ>H>L>ÅÏT>çTM>>J>sUJH>L>UJ>åÅÏÐÅÅa>UN>c>4>K>se¬a>L>T>.uÏT>IÀÅÏT>æuàt>@>E>sW>>ÏÅÍT>ææÅæqN>sæÅçÅc>Tsa>tuæa>Lu>W>~TT>äTÍt>UJH>LçT>M>J>åÅÏÐÅækt¬WNTçÅcrD4sWÅçÅsETäTKWÏÍTMÀäÅaÐcæÏTTÐctæktdN}ÅqäTÅÍÅcг®

Page 51

ZZZLUDQFDWKROLFFRP³¯uMÅãsT}c}ÍÈÏTsTuJ~ÅêsGTI¬ÍÏbuWNTÅæÅa4æpNyÅcÅãtæåtMpNI@>ÅÏäÀÐÅçcN>GT>utM>GiHsc>}ÍäT>Læa>åaL>IÅ4L>sukt>itsrÅ¬qÅÍW>æÍÅÏTK>r¸WÅs>G>sa>T>uT>MT>>Åsa>æÅa>ÏÅc>ÅäTK>a>L>ÍuWaÅãTKÍtcW@ÏÍæpTHÏÍåa>ÅÍÅsdÐÈÏt~ssÍtçÅcNuÍT4ÏÍãæUN>äT>ÅÍæu>TM>N>qND>åT>>ªfÅaN>âT>ÏÍçT>MT>M>çtT>N>uT>K¬a>T>uÅÏÅÍÅÏrÅÐÅcÅçÅc>UT>LçÅsL>N>ÐæÆtçÐT>K>iH>çaÍc>N>äæaªÈÅÍt>t>uaÐUc>atÅÍÅUJ>qNK~ÐÅc>ÅãÏÅÍWæÍÅÏTK>ruLEsK>JÏTM>iHsWÅuM>ÅWNK>NK~mJ>çTM>TÐÐÅoc>sçÍTÅÍåT>ckt>äTÐÐÅ¬a>LuäT>NÅÏäÀs>CäÅÏÅd>ÐÅc>MrÅuE>C>çÅåaL>Às>W>n>N>Kæs>ÍåÍTçÍT>K>>Å4>ÏÍªa>T>qåÍT>Ïa>c>æäT>M>ÍÐTuÏÍTÅÏÍt>æÅ¬aL>ueIE>LÅÏuM>ÅrsT>TÀT>at>uÍtÑæc>sÅÏÈTK>JpTHÏÍÅasuÍTÅc>Ð¬aTL@ÅÏÅa>ktâtsTaT.áÏÍÅÏÅa>aÅtcÅsuT@>ÅÏb¸ÐÅWÅÈÏT>äÀæWÅWK>ÏT>TK>ÍÏÅÍÏTD>ÅäT>ÅÐÅÍt>çaL>KæT>>æãcsu>>çæc>N>6>Åa>ÅÏT>sc>}ÍuT>N>sæa>a>çT>M>L>NÐäÍc>ÍT>ÀªäT>>ÅæÏÍªWÅa>¬§¯°¸¯®ª´¸´tá¬Ï¦WÅcuÍtÍTMÏÍäÀÍtæÐÅäTÅy}XëywIXuÍtuÐÅcÅçæsW>suH>@pT>HÏÍäT>ÅsWÅrÅÏÍäT>ÅUJu>ÏtaT.ÆT>cc>tßc>sÅÏ?L4>æÅÍcuÈêÅc>TÐÅoN>Åa¬a>ÍuäT@>uyTæT>N>æãc>äæa>sWÅr>Åa>L>usçÏT>T>M>>L>æÅ½a>Åt>>t>>N>ÅÏçææ§µ¸¶t>á¬Ï¦sÍäTÅÍcÅWTæÅÏqsW>ÍcæäÐäÅÏÅdu~tAçTÅcT>rcTMæWNKÅa>L>T>K>«kt>nc>ÐÅÅa>d>N>æ«kt>ªc>N>>¬a>L>uäT>N>ÅÏÅa>sW>>T>êsK>u>E>K>æÏªÈæTGuäTÅtÍtqÏsæÍcKu.ÏÅtäTN>cpªaLu.ãtIäTÅtWÅapK>>>>ÅÏåa>>âT>0T>>n@>>ÆÅb>ªa>>rc>>ÀT>æÍt>>Ít>æãT>>K>T>>kt>>¬a>ÅÍc>>u.c>tc}Í¸ÍÏæÀucÍT>csILÅ4ÏÍæÍÏb>uáTL@æ Ïr>ÅpÅcãTKÐÅæÅ¬ÍtuÅÏÍtêscçt>Ja>Åtu.§¯³¸·t>¦WÅåaãT>Kd>NsK>ätWÅÍqÅt>WæÍÅÏ«¶¸¯¯á¬Ï¦aN>>Nrãt>c}>ÍT>Ka>N>N>räÅaÐc>c>}ÍT>K¸a>tuæÍc>N}>rÆtäÅa>ÐcçÅåÀ¸ÍÏæÀucÍT>cæÍcNuÅc>ÅÏçæcMÐÅut>âTäTKÏÍ¬§·¬ÍtåaÅt>ÐTæåa>ÅtäÀT>aT>ktÆT>s>çaN>JWÅrÅrês>TÐT>ãtçÅåÀæUJdN>æktUJ>su@@>äÀ4L>K>æáTÍÏÍq@>æÈÍTæc>MfÀT>seccÅu>rÅçTuæc>sÅÏuGJ>>ÈT>cW>NÏÍT>aT>sT>NWÏT>@>åaÅÐt>ÅÏÅauTTÅäT>ÅÍoÍtuåaN>Lukt>äTÐÐÅsÅaãät>¬aT.áÏÍÍÏÅbuTNÅæäTTÍT

Page 52

ZZZLUDQFDWKROLFFRPktUÅc>W>>ªu>>¬ÍÐT>Íæa>>>>uÐæÍc>>u~t>A>>Wb>>c>s>ÅÏT>a>>Åt>>>sW>>N>>pNæmN>ªg>@éT>çTM>N>Åa>uT>Åan@>¬aL>uua>ÐäÀÏÍsWÅçÅsE>TdNæaÍUcW>Åtu.ÅÏuktäÅcA>EKTMÀçt>suT@N@æäT>ÏdæäTTÍTcKæ¿ÅdMÅÍÏtaÍcuäT>ÏTcc@NscÅÏÍtãÍc>suTÅcæTMNcWT¬aT>u.ÅÏbuT>T>ÅÈTc>Tæu>tÑt>ÐÅçÅsT@>n@k>tçÅc>¬ÍcN>uÏÅcn@¬a>Tu.§²¸´t>¦ÍÏb>uçÍæÐssuK>L>æ_~çT>c>Ådçd>N>W>æc>MuH@4Lo6cåc>spNÍ4Ks¬ßÅduKNs¬aãT>KäÅcÏTNktçÅcäÍc>ræÏsT>>>sd>N>>æ§¶«µ¸¯±t>¦WÅ?L>>J>T>>Ñc>T>c>>N>äÍÏæÀq@>>ssT>>>s¬§¯²¸¶t¦aLuÍtTÅÏdNsKsWÅuHcìÔÊÒXëÕÊÔuàt@>E>âÍäÍÏæÀWÍsåÏT>æÍåÅÏÏÍuH>@>4>Los>WÅpN>Í4K>sWÏÍT>ÅuT}L¬WÅåÍTÀçÏTÅaæãÅaÅstcçÅc§¯´¸°t¦çæsdæÍuTL6GæTæçtÐÅWÅrI>1sÅÏuT>Åa>ÅÍÅÍåÐTÅiH>Íc>6>Gr>s×æc>kt>ncÐÅÅa>s6GrÅa>saßt@I>éTuEtiH>ÈTÅaÅrÅ¬aL>LefNÐÅa>cNãT#ÅçæsæÅcDÏÍæqN>sÅaçÅcTsc>ÅrÅäTNc}ÍrÅc>TL¬Ít.ÐTÀÅÏÍt>cncÐÅÍtc>g> ÏæÍÏÍæUJi>tsI>JWc>}>ãT#Åc>}ÍÍc>oUJ>it-ÏÅÍuÐÏÅktÆTÏÍsWÅçaÅæãäTKÍÐÅaÅu4LpN#ÅÏÍsçaÅæã¬auJKÅaÏÅcc>NêT>W$Ít>åÍTE>ÅàtÈÏa>T>ÅÏTêsK>aT>usWÅud>Næa>L>IÅ4>Lu>äaNL>sÅÏTsIL>ÅçÅcuN>aæÅaæ¬q>ÅaWæÍåaL>æuth>ÅÏtr¸aÍÐT>WÅåÍt>çæÓT>>êsÍÏt>a>>Ïuc>D>>ssu>ã>äÀÏÅc>I>ÐÅÍÏÅÍÅæÍt>>äT>L>>>ÐÅåasc>¯±¸·W¦uTc>sqÅtuW>sa>NL>WTÏÍÅÏrÅæs>Ï¸a>Åu.¬§´¸´t³°

Page 53

ZZZLUDQFDWKROLFFRP³±oxËXwIXGìXOPÊÔÍÏtÅÏuktÆT>utL>ËcdNT>LÅÏÍ-ÍcpK>ÑtTÆT>ÍÏtÏÍsÏtC>TKaÅt>>ræÏæ_zÅæäÅa>L>ÍÏæÀqN>Åt>WÍsÏT>rÅÐÅsçÅs>N>¬qN>ÍuÏÅc>uÏc>ÏÍTM>ÀÐÅuI>æaÍt>>ntd>N>ÍtçT>M>>LsäÍÅÍUN>c>æqDÏÍu>rÅäÅÍc>T>ÅcÐÍt>¬aT.uÏÅcÅcÅrÅs§¯®¸¯²t¦ÆTêsKTÐÅçÏTN>>ÏÍænG>@>ªr@>ªÑT>ªâT>äT>@>c>åÐÅa>ÅuWÅçÅåa>L>t>kt>kÅæÏÍsaÍuåÐTÅk>tÆT>nNÍWyÅc>âTrÅT>¬åÍTE>ÅàÏTçÅsG>TIês>cUT>~ÍÏÅt¬Ítg@äÀuJ~ÅÕtC§³¸±«°¸¯¦TcEæâTËcsÕtcWÅæÏ«¯TÊÅæÍÐÅuLE>çæUNWb>ccN>êTW$çÐæc>ÅäÅcG>aLT>KWÏÍkt>äÅÍcTçÅÏÅÍsaÍc>sDÅÏu>cÅrÅÏÍT>MÀ¬a>Íts>cÏÅc>uÀæàªçæW>TÏÅcca>tNW>TTut>TsÍtçÅa>aLT>KusUN>craa>TuuÅæÅc>WNKÅÏT>ÏÍt.a>ÅtT>cT>åÏTæÍÅÏäÀåc>TæÍÐT>ukC>äÀTÅÏÍt>äTK>Ne>æa>T.u¬aÍÅÍÏÅcÆTÐTÀÏÍÅÏuuaÅtÅcWÅæÏTMÀrÅcTL¬aLu§¯¸¯²T¯¸²¦ÅÍtMuTÍTsNJcçtÍêsTÅªpNyÅcÅsNJcçtÍêsTÅ«°¸Ít.qN>>H>WÅt>c>GN>c>>M>ÈÏT>s>Tçt>ÍæÍsäÅt>uÅÏr>ut>ês>Ï×tztrÅT¬§aEs±¸¯°¦ÆtLæcKJsNJ>cuæÍæ§aEs¯¸²¦âTKæcKJsNJcuæÅ¬qNÍuÏÅcuÏcÍÏtoÍdÐÅÅÏ§¯®«°¸¯²¦TåaææTMtÍ«±sTMtÍrc>TÐpTsu>KÍtuåa>T@¿TN>ÅUÐÅc}>ÍçÏTNÏÍsÏt>CTKãtsa>ÍuåaæÅa>¬§°¸¯²t¦åa>sÅÍs}>ÆT>rÅcÀÏÍäÍÏæÀWM>aT>ust¬aÅÍcÐTãtrÅsÅÏutæ§³¸¯²t¦aÍW@cftçtsÅÏÍtçTæucçt>ÍêsTÅæÍ¿d>s¿d>pNJ>$sqN>Åt>uÆT>uJ>WTuJ>~ÅÕT>H4>NE>T>ätL>Å¬-ÐÅÍcÅÍtMæpNyÅcÅsNJTNÅæäTTÍT

Page 54

ZZZLUDQFDWKROLFFRPkt§¬¬¬°¸¯°«¯¸²t¦tR}ÊgÊwRNgìxÒïwXÊsET>ÈTH>ÐÅoN>¬a>TuÈT>cB>æÈÅaa>M>ÐÅuts>ÏopTX>rÅuT>>ÍT>ÏT>>ÏÍçT>>N>>>>ÅæäT>>L>>T>æ§¯°æ·æ³æ²¸²t>>¦ãt>>ª¿T>>N>>>>ÅªäT>>L>T>>ÐÅqÅÍT>sÅÏd>N>sK>T>M>c>}>ÍæuyêsT>t>ÈÍT>¬WÅåa>T>.ät>A>äÀad>ÐÅ§¯¸³t>¦æuTæÏqD>ÅäÅÏaÉÅcN>ªuJÈT>aH>u¬§¯³«¯®¸°á¬Ïª¯µæµ¸²t>¦WÅåaT>@uaÐ¬§·¸¯®ª¯³¸·ª¯®«µ¸´ª¯¸³ª¯³¸²t>¦WÅåaåa>N@>uT>suT>T>äT>Tc>Mkt¬§¯²«¯±¸²t¦WÅsÏWÍÐÅWÅdæu}ÅÏÀãTKæåaNÅcuÅcsæÏuÍÅtTsßæcE>uc>W¸at>uæa>ÅÍcuc>TM>ÀsNJ>cÍt>çæãt>ÏT>ÅêsT>sÅÏuyTM>>Låæc>I>Ít>àt>@>E>êåÐÅa>ÅsåÏT>æÍãt>æåa>s>c>c>ÐÅ§³«¯¸°³a>Åá¬Ï¦Ït>F>pE>a>N>>L>>s>>T>>H>>¦WÅåa>>âa>>rc>>G>>smt>>pT>>>>Wc>>¬§¯®¸·t>>á¬Ï¦WÅs>>>@>su>kt>ÆÅc>C>zÅc>ÍT>c>>ªçt>ÍsT>ÅiÅæÅÏÍéT>>c>H>¬§¯²¸·t>>T>ÅÏ°´«°³¸²·a>N>¬§·«µ¸·t¦aÏuÒtsWÅåaTåaNLTfTLÊeìxw[DÕXìÊgÍxÒsW@ÐTsÍÅÍgN@äÅtuÅÏuTLa>TuWÅtLIæqMçÏassECrÅÏÍÐÅuBE>cÅæa>LÍupN>I@>ÅÏuyTL>Ec>çcoäT>L>rÅ¬a>ÏÅÍcD>ÏtD>LÅÏÅa>çt¬ÍÏæÀu.ÍttuTIÅÍtåasTzÅktuyÅaÅÆTsTMÀ¬§¯³¸²t¦aLIpKftÏÍÅcpsILÅTÅÍtMsÅa«¬§´«¯¸´t¦ÅaçtssTÍT~c>NW@ckLÍÏtÏÍªqT>æÍcÅÍtMæ-ÅcÅsÅa«uTcsæqÅt>uW¸ÍtuJK>UJsÐÅaT>ÍÏÅÍÏTD>ÅÅasuH>NHW@>cÅcÐ¬§¯±¸·Wá¬Ïæ´¸´t¦WåÅÏ6>TÏÍÅÏT>MÀÍtÅa>aÏÅaW>æÍÅÏÅaaL>>NÏÍTT>MT>ÅsIL>ÅWJs«ÍtuHNH>aæÅaçÅcæa>aÅtãÅÏ§¯´¸²t¦fc>æTrÅª-ÅcÅ¬Íc>aÅtçÏT¬§¯°«¯¯¸¯¯t¦aN@aÅtWKÐÅÏäÀqea>et>s>uyT>Ïêåa>æoªäÀäa>>ãt>I>>ÐÅa>>E>u>ª-Åc>ÅçÅc>>Åc>Ы¬§¯²¸¯±tá¬Ïæ³³¸¯³äc«¯¦aTuuTWÅåaNyÅc-ÅcÅ§´¸±²Êæc>á¬Ï¦çÏÍT>c>MÐÅÏT>c>u>JT>Åa>¸qÏuâT>K>asW>T>¬ÍÏÅa>>WæÍÅÏäÍc>>Ít>>T>>>æW>>N>>äT>>>>>ÅÑæa>>¬Íc>>a>>Åt>>>>ác>>>d>>c>>ÅÏÍt>>c>>>>>¬§¯¯«µ¸¯¯t¦W@aLÅtÐTäTaaNE³²

Page 55

ZZZLUDQFDWKROLFFRP³³[LKëlRWÅhNuaNH>ât~ÅªuMÅf>ÈT#êsJÅa>säTLN>KÅæuTÅçT>M@t>äÍtXæâÅæÐsTc>Ït>ÅêsK>ÅcÐW>ÅdN>}>ÅWG>}ÏT>N>>æåaåÍÅÍqN>J>E>Ts>ÈÏt~4>K>ss4K>4sçæâT>ËcWÅæÏÐÅu>kts>nNK>ês@a>ÅrÅäÍtnJ>E>¬ÍÏÅÍäT>cåT>L¬§°³«¯¶¸°ª³«²¸±ª¯¸±¦ÍÍcuäTNaÐuÅÏßc§aEs±¸¯°t¦ÊÒxQwRNg[ÊxgKRéT>>>>>>êåt>N>>ÐÅWÅçæsÆT>C>>sçt>>ÍêsT>ÅÏÍ¬Íc>>>ÍT>>ÐÅéT>>ÅÏÍt>çÅa>>ÅÍt>M>>êsK@>cuJ>çT>MÏT>ÍTät>L>Å¬§ÍtË~Åãt>sÀsI>Àu±«¯¸¯°¦åaåÍT>G>ÅuæT>G>ÏÍaT4KæÍÏæÀWaÅÏçæWcæÍt.åÐÏTÅaTÆtHE¬aLÍupNI@ÅÏçÏÅæaNÅçtLEcDÐÅTM>fcWJsãtrÅätæ¬§µ«±¸¯°¦aT.àa>~dNfÅaÐcãtÍÏtäÀÅaW@aÅt>ÐTcAÏt>@sÏÅcåÅÏÐÅsæa>NEåÅÏÐÅsd>NéTK>æs@ÐT>cAsÍÅÍa>>Åt>>>ÅÏÍt>>>T>>>ÈT>>>êåÐT>>>ÅåÍc>>>T>>>C>>>äÀsçÅu>>>>t>>ÐÅåÍÏæÀäæc>>>N>>>T>>>#ÀÐÅÅÏ¬§¯²æ¯¯«¯®¸¯°t¦TÅÍÏÅÍcÏÍÅÏçcK>Wt@åapNyÅc>ÅsÆTCsÀÐÅÅÍt>MãtsNJWÅt>cGNr'æaÀuWÅåa>LÍÈT>#sT>}sÅa>çt>ÐÅÈÅÏTI>ÅêsK>¸WÅuI>äÀuaN>H>ât~ŧ²¸¯±t¦aÀaÅttBRBBBBBBBBBBBBBBBBBB'ÊìXBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBNBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBjMÒÅéÊÔÊeX´¼°¼½µ³x¯´µ°´½´µg¯·¹°¶¶½µ´[ª¯¸¯®t¦WÅÅaãtäÍt.g>@çÅcutêT>ÍT.oäTT>ª¿TNÅçÅc¸äT>TÅÏµ«¯¸³u¿TN>EÅäT>cD>ÍÏtp>êsETC>ÐÅp¬§¯µ«·¸¶®d>ª¯²«¯®¸¯·àdª°¯¸°ÏÅçT>sE>C>pN>T>ÅÏÍçc>}>ÍÐÅeuI>T>¦åÍc>s>T>H>qT>ÅÏc>N>D>pN>T>>Åe>¬a>N>Åt>>ÐÅutpHTp>rÅsÍt.aNÅt>sDåT}À¬a>NLsET>CWÍTÅÏp>æ§åag@saL>KM>uåÏT>I>sæs>ÅÍpTuyT>L>ÀsEC>rÅsu>NäT>a>tL>¸Ítu>×æc¿T>NE>ÅTNÅæäTTÍT

Page 56

ZZZLUDQFDWKROLFFRPktÏTÍd>N>äT>N>>c>æqD>ÅäT>L>T>¬äÀçT>êæÏäÅÏÅa>TÐÅÏt>D>L>æåÍt>pN>yÅc>ÅáT>ÐÅÍt>A>H>prÅTtuGc$pN>#ÅÏÍ¬§²³¸°¯W¦atuäT@ÅêåÏT>ÏÍsaLTÏÍ¸aa>@åTÅaÏtuo>atuåÍT>cçc}>ÍÐÅeuIsuæÍ¸WÅåa>pHuÍTâT>KTÍtêsNæÅWTÏÍäT>ÅÍrÅaT¬aÏup>sæÍtuåÍTc>äTToT>ceæãÅÏÍäÅc}ÐTÍT.Ët>ztäÀçTåcM>såaåÍÏæÀÏÍåÏTE>ÅopI@éÅaE>æåÍt4LrÅçÏT>Ïa>T>såa>åÍT>>c>äT>æWÅa>oT>suL>E>ra>a>L>ÍupN>I>@>ÅÏçt>L>E>säÅc}ÍäÀæW>ÅuNo>Tc>ª§±µ¸°±Wsá¬Ï¦aL>Tu¿T>N>Åat>usÅtÐÅuIprÅ¬ÍÏæÀaLÅt>äT0ÅuNssa>LuT>aaÅtåÍc>TMÀWÍsáTUT>çc>ÅäÀÈT>N>ydÏÍÍt>t>çT>M>æT>G>WJ>s>cN>D>p>N>TÅÏÍäÀs>>T>H>sWÅuT>M>J>>sKÐÅT>t>¸a>NL>s>T>HäT>Ít>WÅåa>s>GäT>êåÏT>ÏÍsÅÏs>Àp>)Åu¬Íta>Åt>u}t}¬aL>ÍuÒcpNyÅc>Å`ÏTÌÅcêåcD>LÈÏtAÅÏäÀuæec>ªWÅcæÏsTNs@äT>TÐÅÊÏTÏÍæÅsåa>sGuæT>tpNTÅÏÍ¸a>NLsT>HÅÏcöc>âtpHc>T>t>æec>pN>T>ÅÏÍ¬aÍc>Æt>J>A>qN>JÏæÅçT>ÏÅt>Íäæc>N>ÏÍu>N>sÏtC>T>K>a>åaNLäTKÀÐÅuNaNKEãT}LssWÅuC~ÅäTKWÏÍsÍtuåaNTÆtuNäTLçÏæÀÍca>æÏÐÅaLu~TçTst>.TMLÅ¬§°°¸±tª¯µ¸±Wª¯¯¸¯c¦aÏÍWÅuI>u>J>~Åãt>>M>G>>sT>s>uT>ÏÍ¸u>>N>>>W>>>k>Åt>Íd>>ÏÍæuT>G>>ÈT>>ÅæÏÏÍsC>ÅÏÍT>>>Åa>>L>>T>¦WÅg>>@>>Ët>zæsäÀWJ>>uT>>¬ÍÏÅÍÍt>æuyT>>M>>æT>G>>äÀÈT>N>>yd>>¬ÍtuÍæaÈTNaæÈTNzcsuTæ§uNgæcWtc4cKNHsÅÏu}>>L>¸a>>t>>usåa>>åÍÏæÀ§°±«°°¦¯¯¶Ït>d>>ÐÅa>>L>os>E>C>>rÅc>>ÀÏÍp>T>u>Åc>ãt>M>G>>×t>L>I>çÅÏÅÍât>pH>rÅ¬W>Ååa>sæÅÐc>äT>K>a>Íc>ÍÏäÅÏT>K>>E>ãtM>GT>Å¬WÅåa>ÍÏÍtãt>çTêæÏit>sa>Tu_N>>ÏtD>LqÐT>Åc>ÐÍÏÅÍäT>T>¯¯¸²×Åá¬Ï¦ÍÏæÀucTsÅÏdN>TÏätWÅäT>Tp>ãtMGÐÅc>HNK>?LpÍcuäÅtLdNT>ÏcÎTÅÏaæÅaöc>åÏÅtKuNW>êsET¬§µ«²¸°cC«¯æuyTM¿T@ÅktÏÍcNDpNTÅäTaÏT}>ÍtuåÏTÅuNpsiHäTTpÏÍätæWÅnN>a>MÆT>>ÐÅÎtP>æa>T>u_N>çÐæc>Nc>}>ÅsÅÏ?L>ct>A>Ít>pNT>Ŭ§aEs²²æaEs±²¸°X¹¯²¸¶ÒŦaÅåaNTL³´

Page 57

ZZZLUDQFDWKROLFFRP³µÒxèxw[#Êe[!qÅÍWæÍÅÏæÅÍtpGpNyÅcÅãtsuT}L¬ãaÅtcAÐÅÅÏÍtcæ¬aLÏÏæÍäT@ÅÐÅc@NªaÍcÈtÍc@NÅÏäT@ÅsÏacãÍÅÍqNJE-ÅcÅsÅÏ6ÏåÅÏrqÅÍcTæÐTsÅÏæÅæ¬ãÅåÍÅÍTGÅÏäT@ÅrsaLÅaäT@ÅTÅäTÅçTMTKÏsÅÏäT@ÅãÍcÆbWçTaLsæaÏÅÍucäT@ÅäÍcÐÅÅÏØtsãÍtuTpäT@ÅWMsæ¬ãÍTMäT@ÅçæÏfNáÅÏtæaÍcacrÐÅsaaãÐTrãtaLT.ÈtÍuJÅÈcBçtsÅÏäT@ÅaLcæ¬ÍÐÅcÅu.cÅÏ6@turINqLácÅÏtst}-ÅcÅçŽ-T.qNJÅÏtst}pNyÅcÅçÅæåaUJHL*æÏaÅÏÍrâÍWÅåapE@qTrçTMÏæ¬WTqÅtçÏTÅÏÍtq@ÈaÍt.qÅtáÅÏ-ÅcÅc}ÍÏTæuäTÅæqÅaÅcÐqÑæatäTNÏÍæ¼°´½´´ox¬aÀqÅtUBse

Page 58

ZZZLUDQFDWKROLFFRPèÔXQtE±±±xèxvÊwëëgXRIʬaÅåaåÍÅÍÓTAÅuçTNEÅsuÅtpAsäTKTßÅcÅçÏæÍÅaÅWÅcMaNLuäaÍöÏdçTNJoÐÅsuTÐWNE>t4>L>K>æçÏTK>E>u}L>T>KªäT>K>T>ÍTE>ÅåÏT>ÏÍuJçc>DT>a>Nd>äÀsIL>Åäæaæa>t>@äÀpÅÍe>¬a>NT>s>ÅÍåaT>LäÀÏÍäT>K>T>sçcM>TsKªTMÅæÏªTML~sJKÐÅÅÏäÀmJçTMKaNLÒtÅcÅÏäÀuJaͬaNLåT}ÅÏTåcLçæÏuTHæq¸qNÍuÏÅc>æÅäTÐÏÍÅÏäT>Ít¬Ít>.qNÅt>ÅÏÏT4>KT>N>EÅçÅc>dN>T¸WÅaÅqN>ÅtÅa>ÏæÀãT>Ng>sçc>De>¬§´°s>G~¦åTÍT>ÏTM>c>AãT#ÅÅÏÍtÏTuÏTMäTLTTÅWÅÒa>æÅaçt}LªTNÅêsN>HaLTKTNEÅT>>N>>>>>>ÅêåÍÅd>>>T>>>ÅÏçæsåÍc>>>äT>>N>>>çÅs>>>Ïæs>>>>>>äT>>>L>>>o>>>o>ÏÍæåÍÅͬaÅåaNT§´±sG~¦âTpM>ªÍt>uMÅÈt>ÍËc>rKzu>çT>NE>ÅsqN>L>uËcC>ÅÏuL>e>¬§´´sG~¦TNEÅuaÅtÅc¸aLuäTNs~ÏtsÅÏftutÏTsN>æÅçTÂÏT>Ít>.a>Åt>çÏT>ÅÏT>§´®s>G>~¦qN>TL>@>ÅÏÈT>K>J>uL>E> sT>HqNT.áÏÍcMÅÏWÅTsÆTCsÑaHsÈtÍdNæTNEÅ

Page 59

ZZZLUDQFDWKROLFFRP³·ÂuRX2gR#KÊÔÖeLËXwxéÅïwPRÕÔÒ:ïwIXGiHpH>TªçÅåa>L>t>TçÏT>}>c>TuH>T>säÅtusWT>L>ÀsKçÅc>WNE>ÅærÅØæÏÍ×tc>ªäÀçaE>æuJ>>ÈKÐÅut>q@>rKzªWÅs>t>T>sG>s>ÀÐÅsJK>o¬ÍÅÍWçæsÅÏu@TsT>zÅ4>>L>>ât>WÅt>>ÏÍrK>>zÒÅsK>s>Ít>êsT>>ÏÍsãÏæÀuc>>T>>sÅÏut>>>@>>ÅÍÏtCLÅqea>etæ§²°¸³W¦f>æaaLâÅQ>tÐÅec¸WGu>N¸ÍcuWæÍÅÏÒtåa>L>@>Åa>ÅcÐ¬¬¬a>L>æÏÍquJ>N>T>ÍÏTuJ>N>T>sc>¸aL>uc>N>G>¬WÅåcÍcNuãT#ÅçÍTcDÐÅspN#ÅcNGst}LÅ¬§µ«´¸·äc«°¦ÍÏÅÍuÊÅæÍÐÅWNrâTKTÈTEÍsu~TÅªTN>J`ÏTÏÍ¬ÍÏÅÍÍtædNçcaÍÏÅtTÅetsaÍcuÍT>ÐÅTMÀª§°µ¸µäc«¯¦åÅt>äÐÍtst>etätaÍc>ãtIÅÏrÅcM>¬§°¶¸µäc«¯¦çaÐÏt>åTLçÍc>ËTIåT>crI>¸aLusT>zÅ4LsJ>~TsETCÍÏt>ªaTuÊÅæÍÐÅÍÏtÏÍuJ>TX>sµÆTãTKuL>E6uJ~ÅêsL>NÐsÍtu¬WcuÏÅcuLEça>EêsJK>ÐÅs§°±¸¯®äc«¯¦WÅd>TdN>sKêsJ>KÐÅaL>Åt>c}ÍuB>EsÅÏsÀT>M>T>>Åd>Næa>c>uäÀÐÅT>åc>M>åÍc>cÎÅa>ÈÏt>A>W>N>aN>G>sK>rI>N>TcÐÅÏuÅât~ÅãTKæåÍÅÍÏÅcsTMÍt>sG§¯¸³¦uNçÍÅÐÀÍÏtÏÍâtÏetÏÅcäÅæÅc>a>N>P>ÍÏt>u>N>Èt>ÍÑa>H>ÈT>N>B>>H>ªÆT4>K>ÏÍsuÏt>~ÏÍa>ÏÅb>}>¬ÍcNuTæÑaHÆTÐÅut>pHrKzoNtTÈT>NMÅäT)TÐÅucsW>ÅåaåaT@uuT>>äT>L>ÅêsJ>K>ÐÅ¬a>ÐÅÍc>uf>t>sc>D>Wt>H>sªÍt>uJ>>~Åãt>M>G>ÐÅäÀäÍc>ÏæÍWÅuTWG>äT>@>aªc>N>@K>æÍoL>Åa>æÅaçÅ¸a>t>usÅÏT>täT>L>>saÍt>ÏÅcåÍTG>ÅÍÏt>çtL>EÈÏa>æçtN>ÍÈÏauL>Ec>N@>KæÍçÏt>sN>tçÅc>§±¶¸°°t¦aÍÅÍ6ÏÍÑaHÆT>çTsJKáÏÍÈÏæc>zdNæsJ>WNKÅÐÅuTÀWM>st.aLrŬaTuuTstcTNÅæäTTÍT

Page 60

ZZZLUDQFDWKROLFFRPTNEÅÖëeåtMªÑæa>ªÑæaªÑæa¸a>LÅtua>LJÐÅæÀsäT>}c>§±¸´¦uçTN>EÅçTæÏÏÍÒíæaìsÅÏçc>êsKJ>uJ~Åb>P½W>NÑaH>ÆT>cD>ÐÅÈÏT>rÅçTLE>¬ÈtT>~a>T>uäÍc>Åa>ækC>çT>L>E>s>sÒìa>ìpE>ÏÍçt>âT>K>>Åsa>>T>WÅ§Ñæa>¦éÅcALsaauåaNTÑa>HçÏÅdÅæTNÅc}ÍUÅbaLT>KpNyÅcÅÏÍ¬Ít.trÅÏÍ¬a>L>>@>uÅd>>u>b>c>N>âT>K>E>>ÅÐÅæa>a>uåÍc>ÏT>suM>Åf>c>4>ÀÏÍåÍcÅaNoÍdWucÈÏTMTWNæa§aLTLu.ÅÏäÀcNácUÅbs¦cNE¬WÅåauÆtfcçTMLNÀÆÅÍÀ¿dæf>æÅaêsGT>Id>NcÐÅp>sIJW>Nu>b4ÀçT>KL>ÅÏÆTÑa>HÆT>TÅãtMGaÀuäTNsWNæaÐÅW~ÑaHÆTÏÍsçÍÏÅtUJÅÏÍ¬WÅäTÅsWÅa>çÅc>>suT>>N>ÅmN>~t>>çT>>>>¬ÍÏÅÍÈæT>>G>a>>åÏT>>ÅäÀsT>>ÏÍss>>ÀT>>çÏa>>äÀÍt>sÅÏut>sWÅaÏÍÑa>H>ÆT>>Ït>D>L>WN>æa>sK>@>c>>ªa>Ååa>åÍÅÍÓT>A>>ŬaÍuÓTAÅWÅçc}ÍeäÀæÅsu>LEra>¬§°¸°tK>«¯ª¯¯¸¯³Êæc¦WÅÑæa>ÅaTM>LªäT}>>c>æäT>>ÅÐÅq>ÅeN>æÅT>ÑT>N>ÏÍ¬a>T>uÑc>>ÍpT>c>N>æa>ÅæªâT>E>>sçæÏa>Åt>u.äT>>ÅW>M>ra>¬§°³¸²®ÒÅ¹³¸°³ª¯³¸¯³ª¯µ¸²Æt>Ŧa>>T>u.Ñæa>Íc>>>>>>ÅÏæÅq>Åu>>>>sæ§¯·¸°®Êæc>>>¦Ít>>>>L>>>@>>>>ÅÏæÅsæ§°®¸±±Êæc>>>>¦a>>>L>>>>N>>>>>>>ÅÏÅa>>>¬§¯²¸±Êæc¦Åa>Ít>ÈT>t>>J>>ÐÅÅÏæÅsÅÏçÅs>J>~T>a>Åt>>uÑc>>Íp>T>c>N>çÅa>>rÅÅb>M>E>>ætäTN>ÏÍ¬§°®«¯²¸²¯ªµ¸¯µΪ°®¸¯®ÒŦWÅpNyÅc>ÅÑæaæÅ¬Íc>4ÐÅa>LuTC>ÅÏuc>}äP>æãT>H>ftsÅa>W>>cæâT>E>ÏtB>rÅ¬§·¸¯¯t>¦q>Ñæa>qÑæaT>KçÅaåt>MrsÅcÐa>NTÑa>H¸ÍtuÈt>ÍWNæasãt>¹aLuaL>uÅaN>çc>@N>Òc>a>a>aM>ÏÍäÀ×tzt>sÅÏÑaH>ãædéÅÏc>IT>N>Å¬§°¸¯·æ¦¬aÅåÍcçÏæÀÍT_>a>>N>K>>E>>åÅÏÐÅa>ÏæÀuäT>>0ÅæÅssuT>>>>¬§°²¸¯c>¦WÅa>>Ñæa>u>>N>>«¯¦aL>_N>ÏÍ4>aH>TMÀa>EsrÅÐÅ¬§°®¸°t>«¯¦aL>T.uWT>ÏÍÅÏÑæa¹²¯ª±°ª¯±¸·×Ŧa>L>>>>äT>N>>>N>>>çT>L>E>>s4>a>H>>a>a>a>>M>ÏÍ¬§¯¸¯u¹°¸¯äc>>´®qNTL@ÅÏÈTKJuLE

Page 61

ZZZLUDQFDWKROLFFRP´¯êsN>saE>s³¸±ât¦a>T.uÆT>ÅÅÏåTL>ácWN>æarÅTÅ§åc>N汯ª°´¸¯³ãæϬ§aTu²«¯¸±âtÏtD>LÑa>HT>Åa>Tu.çÍÅÍÏÅc>sc>%odçd>NuL>Íãt>ÏæÆÅÍÀss>ÅæÑa>H¬aT.upHLaLftÏÍsuTsÅÏäÀæÅæWÅaÍtuaÐÑaHÆTXwPDMÖeLËXÏÍãæÍäTI>NÅæoN>tT>çT>N>JäT>GH>ÅuTçÅÏt>it>sÈÍT>qÅcêsT>L>TÅÏÍqÅcÏÍsÑa>HÆT>>ÐÅut>T>sÅt>WT>ÏT@>ÅéT>K>Ï¯·´±âTc>>TÍãÏT>M`ÏT>rÅÏÍ¬aL>T.uc>EäÅÏÅa>T0ÅsÅÏÅa>ãäÅtuM>ærc>Ms>at>uWyÅcÈÍT>UNc>raT>a>tåa>Åt>âTa>Lu>ÏÍåaÆT>>Åät>st>K>åa>ÍTM>L>@N>sT>LT>ŬaLLp~TuTLÀÑaHÆTÈTG~rcKMTaLÅtäÅÏÅaT0ÅrÅÏÍ¬WÅåa>N>ÏñT>s>uÐT>sÍc>Ut>>A>ÅÏäÀêsN>M>u>T>çÅÏt>sçÅsT>>WyÅc>åas>c>c>D>ÏÍpN>#ÅæÈT>ÏªnN>>a>M>ÆT>ÐÅ¸WyÅc>ss>L>@>I>c>çÅc>sT>WyÅc>ÆT>ÐÅsE>C>²®®ÐÅfNp>ÏÍ¬aÅåa>qN>D>LsT>sêåÏæÍoÑT>Åc>T>M>yÅc>rÅ¬WÅaTéTK>sL@>IcçÅcT>ML>ÆTÅ¬a>aÅtWyÅcT>sL@>IÈÍTqÅc>uÏÍÑaHsEC>¯²UN>c>ra>¸a>T>.WH>TC>s>L>@>I>äT>KÈÍT>>qÅc>ÈT>N>B>H>T>sa>T>çÏt>åÍÅÍçTsT>sêåÏæÍÏÍTa>ÅåaÆT>>Åu>çTN>EÅÆT>ÐÅsE>C±´T>fÅa>Nc>GÐŬatTNÅæäTTÍTæÑaHÆTÈÍTqÅc

Page 62

ZZZLUDQFDWKROLFFRPTNEÅ¬è±åº·³°º»´«XhæcKJ>çÅcåTÍT>rÅêsT²¯WL>CJåÏæÍ«°¦ÍÏæÀäTF>ÏÅsÅÏu>TN>T>êåÏæÍoÆt>L>TNE>ÅWbÏÍT>dsuT>äTK>ÏÍ¬§°´ÅtaÈt>ÍäÍc>Èt>>sfT>T>æÏÐÅuI>uÏÍÑtTsu>Nc>äTKsWÏÍª§¯¸´ÒŦuTNTÐÅÏTcuTÍT>cÀÏÍâTKWtI¬apNÈtçÅcÅaçtÐÅªãæÍãTEc±¬è±åº¶¹°º·³«èXxçÍT>>ÐäÅa>>L>>>ÈT>>ÅåT>>>ÍT>>r>ÅêåÏT>>ÏÍsILÅçT>L>Ås§µ«¯¸°µÅt>«°¦ÍÏÅaÍtæçaäTÏt>ÀêsJKc>CçæuÅæcT>cäTÐÏÍÍt>äÀT>>c>>~T>E>>T>>N>E>>Åsu}>>L>>4>æÅæÍt>>¬§±µ¸¯³ÍT«°¦ÍcNuÏͬè±åº´¹°º¶¹«ÕXÅÏÍuT>>>Åªu>J>>>~ÅêsE>>>>ÅæsêåÏT>>>ÏÍi>H>>>¸WÅWÍn@ÍêsJ>KpT>HÏÍ×TÍÏt>DL>sÐTÀ«¯«°¦a>>>L>>>>uo>K>>>U>J>>>Ït>>>>ÀÐÅ åc>>>T>>>欧¯´¸°¶Åt«°¹·«³¸¯´ÍT´°êXÒXÔXQgEu¯yìXRIʬaÅåaçÏæÀÍcã¬àµ®®æµ²®çTM>T4éÅÍæaªâT>²®uuçTNE>ÅçTMNt>}@NÅaçÏÅd}asaaNÏWLCJsçc}>ÍÐÅaEuIsuTÍTÏTMWLCJuÏÍurŬ§¯¸¯ÒŦÍtâtF@ÑtT>ãT>M>ÅaL>T>K>TN>E>ÅãT>MÅ4>æÅuTM>ÅªsT>@pÍs>çaÍc>N>äæaæsK@cnJC>éTcHuL>NaÐÅsaTu¬§¯±«·¸´ÒŦÍcNuåÍt>>.ãT>>N>>ÍT>>>$ÅrÅsN>>J>>>c>>T>>N>>E>>>ŧ·«¯¸µÒŦaLulNJÅÏÅasÍTKÅaÍufÅd>ÅÅÏÍt>oN>J>K>ÈT>cæa>>L>>>uÏT>>>C>>ÅæÅ¬§²«¯¸¶æ¯µ«¯®¸µ¦äaN>JçT>LE>sÏtÀäaN>J>oKssÏÅcIæŬ§·«³¸¶ª°³«¯¶¸µ¦WÅc>CTÅa>ªpN>yt>TK>uL>E>ÍtÏT>E>åÍt>MN>¬§¯®«¶¸¶ª¯²¸µ¦aT.uÏÅcIÅÏTT>ÏÅt>>ÍçæÏc>>¬c>>M>o>uT>>ÍÏT>>>T>>äÅÐTcT>åasTzÅd>JæÆtÐÅu>KkT>T>>a>L>>L>>ÆT>c>>c>N>>æ?L>>a>L>>Åt>>>cAs>c>fHÐÅu@>¬a>dcäT>t¬fNcNc>}TT.ªÅtL>NÏÍUÏTL¬ã¬à´¶¯«µ®²

Page 63

ZZZLUDQFDWKROLFFRP´±XRÊïêÒÊhXuT>Åa>ÐÅæfN>ÆT>>N>T>çÏt>@>ÏÍsq>N>J>ÏæÅuT>ÅÐÅåÍÅÐäT>>N>ÅWÅuÅt>ªT>N>>E>ÅçæcÅa>WKD>ua>@Òt>ÅcæuT>c>êsc%ouªT>ÐæÏÐÅuI>ÏÍTÅ¬a>Lu>uaÐsæÅßÅcÅãÍc¬ÍcuuuTÅfTÀæWNLÅäCssWÅWæäÀÏÍæÍÍcucTsuÍTc}WN>çdNTM>ÀäT0ÅæaLTuÍt>êåcÐæÏWNTE>ÏTcæa>LtF@äT>@TÏTÍt>uT>N>çT>a>>L>æÍÐÏÍçæäÅÏæT>@>æåT>ÍT>>¬a>ÅåÍc>U>Ít>>WN>c>æqN>J>>E>êåÏæÍÏÍÐÅTNE>ÅoÅbE>¬aL>Lu.Åa>ãtuaÅt>ÅcsuT>L>ÅæaL>ÒT>@>ÅæuKD>uÏT>cäaT>ÏçÅcÅÏÍt>pKÈÏa>æçcT>æW_Åc>uTK>eäÀÐÅ¬WÅåT>ÀÅaÏt>B¬ÍcuÏTsubUNMãTNuÅcæÏT>ÍT>T>æÏªÍt>uc>ÐÅc4>K>TM>pN>ªWÅfÅd>ÅsæÏÒÏt>@ÏÍT>M>}L>uçTN>EÅT>Å¬at>uaN>E>c}>ÍçTT>sÏt@>uTÅæÍæÏuÈÏT>sdN>sKªa>tuTNÅæäTTÍTaL>qN>J>E>sWÅc>d>T>u>çT>N>E>ÅuçTIN§°®«¯¯¸¶¦aT.TGÅÍcTÐÅa>>>L>>>uua>>>ÐäÅÏæÍ4>>>K>>>ÏÍs>q¬§µ«¯¸µoN¦aLusJuTMLª°±«¯³¸°°¦ÍÍcuuK>Ïu>T>N>EŬ§°²«¯±¸°·ª°·«¯²¸°¶WG>T>>W>T>N>rÅT>>Èa>@>T>N>>E>Å¬§±·ÆTª±«¯¸±¯ªµ«¯¸±®¦aLuaT.uWt>HÅÏT>NdWT>MT>NEŬ§±µ¦ÍÏÅÍuãÅÅÏqNJÏæÅuTÏæãÅT>>M>>>Ït>>>ÀsT>>>K>>'ÅW>$ÅÏÍt>>ÐT>>>À«°T>>>M>>>>ÀsÅÏa>>>>>>>E>>>>sÅd>>>>uÅÏÅÍãT>>>>K>>>>æa>>>L>>>>usNÅÏqNJÏæÅaE_bäÀÐÅcKMæÍÏÅbuÅ欧¯¶«¯®¸¯´ÍT«°¦aÍuUNcäTÏtÀ_bkÅæa>N>G>>Èa>åT>>t>ÏÍÐT>>ÀWT>N>>T>Å«±¸aLLu.ÍT>ÅuKÅdçæçÅc>äTÏtÀ¸ÍtuÅÏãtK>ÏTI>Å§ã¬àµ°¯âTÏÍ¦åcT>ãÅa>MÅTÅâTK>Wt>IäT>T>sE>ÅærÅätÍÐT>uUJ>H>L¬WÅ¬è±å¹»º°º´¹«XRhåÅÏsÅÏu>b>>a>a>>ÈT>~Åa>>a>åT>>ÍT>¬ÍÐÅaÅuTcATÍT$ÅçÏÅccc>IsaEâTaLuæ¬aÅupTåc~T>ã¬àµ®¯âT>ÏÍÅÏqN>JÏæÅUÏT>>L¬§±´ÒŦaÍuãTLÍÅÍtMçÅasæaLu

Page 64

ZZZLUDQFDWKROLFFRPTNEÅÏTcçTÅaæa>ÅcuuTLæÏsæÏåa>LÀ¬aLuÏÅc>IçcbT>u}Ðc>sÅÏÍtãTNÐÅuT>I>E>ÅÍÏÅÍuäÅæÅsu>t>I>J>¬a>t>up>a>>ça>ÅÈT>K>J>>su>çT>N>E>Åa>>N>ÅÐŬTNEÅWtcWÅ4L¬ÍÏÅÍcÏÍÅÏÅaÈtIJéX#ÊcÅaÍÏÅbuc>W@ÅÏuÅtts4>K¬aat>ã¬àµ´³âTÍæaÏÍu>çTNEÅÏÅÍÏtcçÅsTWN>cæqNJEÐÅ4H>saTuWTçT>sÐÅsæÅ¬ÍÍcucTçæuNc>çær¬aL>uåÍTG>ÅäÀÐÅu~TÈÏTM>TuæåÍts>ÅcNÐÅçÏT>æÅäTÐ¬ÍÍcuåÍTæßT~çÏaH>ÍcuÏTssçcæT>AæaTu_c>~äÀêåtNæåc>ÐæÏÈTKJÐÅWÅpIsÅÏÍt>ÈT>N>TÏéT>>T>oN>cT>rÅ¬a>t>uåÍc>c>T>su>Åc>saL>T>uoNÏÍäÅtu.ÅÏçæÏTEÅT>ÅaLuäTN>qIçÅstsft>ITÐÏaÅæaL>ÈTECuTnNK>cÅäT>ÐoeGc>sWÅuTM>NA>sJ>KÐÅæÅ¬aN>T>LuÍÅÓT>çTM>TÐÅ¬WÅäTMcEçTsJÐÅuIçæÏTÀ¬ÍÏÅbuWéTTfTNTÅWÅWK>DUT~æÅ¬aTuãTWNA>oçÅÏÅÍäTKuTNEŬaÍu_NcçÏÅaÍæäTLN>KÅcÅÏfÐcæaturåÍc>uæÅ¬WÅcbTßTCEÅæÍtåa@>izçæuaÅt>ÅcWÅæÏsT>Læat>u.rÍtêåÏT>ÏÍuçT>NÏÅaL>TKæÅ¬aTuuTäTMLTçÅcçæuAçÅcTÅÏÏTI>LÅT>ÅÍc>Nuåa>M>suKÏuT>H>æaL>uÅa>NÏt>BåT>ÍT>ÏTÏÍÏÍuT>ÀsæÅrÅW~eÐÅWÅåÍT>>c>ÅÏçæsÅa>âT>>E>>WN>A>>æa>ÍuãT>#Åçc>N>G>>a>L>T>K>¬WÅäTT.ÏæÀãTNÈTæÈT>ÀçæäÅc>>ææÅÍt>¬WÅc>}ÍT>N>>ÅÐÅfN>çæêst>u>ÈTc>WT>>ÈÅÏTÅæÈT>c>ÐÅT>Ít>up~T>c>>@>N>T>M>ÀÍt>æÐÅãTH>rÅT>Å§¯¶¸¶ÒŦa>L>>>Åa>sqNJÏæÅçT>stÏÍäT>cWT>såÍcmJ>Ít>ÈÅÍTÐÅÏT>Ii>HTN>EÅoÅb>E¬T>MÀâTrÅT¬aT.ãÅÅÏäTÏtÀWÍsãÍc6>ÏÈÏTÅsT§²«°¸°®ÒŦÍTÅaÅtåÅϬÍÅÍÏÅcçÏæÅÍÍÏtucãtÏæÆÅÍÀçæÏÐÅÅÏWcrÅaTTNEÅçÅaÏÍÅÏåtM>Ït>B>T>N>E>Å¬a>Àc>D>s>u>ÍÏæÍçÅa>T>çÅc>WÅrI>1u>çT>N>E>ÅçÅa>oTÅa¬Ít.um@ÍtuaÅtÅcãT}LsçaÅæêsGTIÏÍuTÅtæWNæaªÈÏaaæÅaæÅ¬åÍÅÍäT@>ÈÏasT>M>T>ÅÆt>JÏÍÅÏa>æÅa>âTK>Åu>çTN>EÅT>ÅWÅd>NsK>´²

Page 65

ZZZLUDQFDWKROLFFRP´³ÅaçT>M>>ÍÏÍçÅåÍÅÏÅu>sJ>N>æäT>>Åsa>Ïuc>D>sT>Å¬WÅnæâa>æÅªWÅ`ÏTöÏdäT$T>¬cåÐt>äT>@}ÅäT>NÏÍåÐt>æ§¯³«³¸¯®¦rIãd>NWÍÏÍc>aL>TWÅsW>u>çTN>E>År'ÍÏÅt>uBE>ÏÍâT>rÅT¬a>L>Tuåt>M>ÈÅÏt>Íçc>>iH`ÏT>¸aÅcu4LçcE>ÏÍÅÏÍtãtuTT>ÐÅÅaäacP>ktäÀÏÍæaLucN>NFäTNÍÀçTstDLrcTÐÐÅuI>¬§°¸¯¦aaÐÏæäTNArcäT@>ÅTÅqÅcÅcæãÍÏæcäÅcstrÅ¬§³ÒŦäT>TÍæc>ãTsWÅçÅstD>LÍÅÍaÅt>sÅÍÅÅÏ×tztrÅsT>NEŬaL>ÐuoK@>Tc>ÅäT>NÐÅuT>tçT>M>ÏÍsa>L>çÍæa>E>äTÏT>a>LT>K>Tst>DL>dNuT>ÍtæåT>Ld>æÅpTHÏÍäT>ÅsWÅWN>æaçÅa æUNMuÅa>TN>EÅçÅa¬aTu.çc}ÍfÀcæTA_c>A>c>æT>A>s>Ïo>ÈÏt>~sæa>L>uÅa>N>Òc>>>>çæês@>a>ÅªWÅc>T>T>N>>E>ÅcÅæWÅf>Àct>A>Ít>uc>T>çæÏT>ÀÏÍåa>L>L>Ææb>çæc>N>T>sçc>t>A>¬ÍÍc>udc>T>uÅt>ÏÅ?ÏäÀqN>T>.i>c>T>M>}>ÏÐÅuI>T>ÅÏTN>E>ÅÏT>ÀsÍc>uÆT>>ÅÈÏæc>zfÀrÅ¬§¯µ¸¯®æ¯¶«¯µ¸·¦a>>L>>>uÍt>>T>>>æa>>ÅÐt>>u>sWÅäÀfÀ¬a>>>uçc>>}>>>dJsWÅu@ÀâT4>ÏÍTÅ¬§°²¸³¦aTuÒÏt>æãtUÏÍncäTA>ÏçTsJEsWÅ_bpHLf>ÀTª§°³¸¯¦ÍÐTuÅaT>MNA>TTÐÅæaL>uÆTÅÏäÀåÍcÆæÎÅÏÏÍsÅÏutsWÅåaLLåcNçÏtfÀrÅuT¬§´¸´¦ÍÐTuÍtêsKEÅÏuTcêsNÎæaT>TuÏt>qsWÅ4@>ÀçÍtæÅa>ÅcÐ¬§¯¸·¦ÍÐT>uræÏa>TK>NuåÅÏuI>ÏT¬ÍÐTuãæaEæÍtTqæa@uuTçT>sÍt>ÐÅsJ>K>ÐÅa>E>rK>ÍsWÅçÅs>t>äT>>>ÏÍc>t>A>ªc>}>ÍÏæÀäd>c>t>A>aÍca>ÅtkC>p}L>çTsT>æaa>Åtåac>äT>ÏÍçTsL>ª§¯·«¯´¸¯®¦ÍÏÅbus>átc>WÅçd>N>}>ÅqãT>N>pT>su>a>L>T>K>öc>ÐÅçÏT>WÏÍª§±²«±±¸¯®¦ÐÅUNuæc>NT>sçaa>êsTêsT>sçÏÅæaN>ÅªrÅÍtæT>uæ¬§¯µ¸±®¦aT>uuT¬§¯±¸´¦ÍÍcuÏÅaaãæÅaÏtCªaLut.åakCWÏÍêåaLãaM>LÅÏd>NsK>sWÅçÏT>ÏTäT>tªc>NÅc>æäTæc>ÊÅtÅÐÅW>ÅuJN>uTÆÀ¬§¶«´¸¶¦aTuçÏTåtJNUTÐÅW0ssWÅçÅsK@dNuTæaLuªãÍc>êåc>ÐæÏua>ÐÍÏt>ÏÍc>Åc>>æT>A>rÅu>æa>>L>T>uuT>M>u>>çT>N>E>Åc>æT>>A>ÐÅçcÅTMÀÏÍÍtåÍc>ÏTsWT>WNTETT>MTÅçT>LÀæutKEÈT>cªuÅÏÐçTÏT¬ÍÍcuåaT@WMÅæWKDTNÅæäTTÍT

Page 66

ZZZLUDQFDWKROLFFRPTNEŪÍcqNÅtáÏÍÅÏçæuLTÈTT>ÅdcTTÅaLuätÅÅÏT>TNÅêåÍÅdTªTNEÅÏÍÅÏTuçTNEÅ¬aTucNéTTçÅccÅrÅâTNdæTNÏÅæktÍÏtÏÍsuTÏͬÍÏÅbuuTæÅçæÏfNÏÍäT0ÅTÅÏTæaÍuÏÅcÅaçTcpTHXRIÊyeÊxÊgã¬àq@>äcÏÍsc>6rÅ½a>N>T>LÀu>çTN>EÅÆT>q@>ÆTW>MÅc>6T>TÀcÅsÅÏÆTrÅa>LTuÐæÏÆT>æäÏaäÀêåa>s~æhNHæa>zcæTA>sT>ÒÏT}ÐÅåÏTIsçcE>sECaL>TaTuäÅÍc>cçtNÍcæÅa>ÏtB4æÏÅa>T0ÅäTÅo¬aÏTäÀçcEäÐææ?LÀWÍsÅÏÍtÈTTÅæaNÅtcÀTâæÅcbTTLçÏÅæaN>ÅækTçÏæÅÍªTs@aÅªäT>LªTæÏuLEd>NsKsÅÏ6rÅätLÅÐÅTMa>WtÅÏÆT>rÅsuEt>TN>EÅ¬qN>ÍuÏÅcsD>ÍÏtoÍd>ÐÅWÅkKäÀÏÍÅÏÍtuaÅt>ÅcÐTÀsuT>ÏÍæÅ¬WbuÍÅÍuÏÅcUT>ÅÏÍt>äÅcAE>KsuTÐsN>>cÅrÅÐÅ¬a>ÅÏb>uc>DÐÅÍt>åÍc>ÍÏtc>T>MÀT>sÅÏuE>Åtr>KzÏÍÍÏæÀuÍT>ssyÅÏÅÑæa>ÏT>>sçÅa>>T>Ít>>uL>>>G>>T>ÍÏt>>c>>oÐÅuÏÅd>i>H>sæÅs>Ít>us>>c>>cÅÏÈTrÅÈÅc>Tutsæa>LuäT>NpTÏt>CÅÏÍtuL>TÈTT>ÅsI>JaÍu¬aT.unCLÍÐtuäÅc}ÍsÍtçÅaäTLâTHÅçæÐÏÀfÀÏÍs6@têsc%cb>äTI>ÅªçaE>sc%êsL>NÐæÈÅc>Tês>LN>ÐuLE>qÐÅcb>ÅàtêsL>NÐæÍäÍÅÍg>N>@W>~dN>TM>T>ÅT4>L>KuæWÅåa>NL>ÅÏæÅqæåaÍÅÏÍt>çÅaqT>N>EÅ¬a>Tu.çæÏc>a>>>G>N>>d>N>>>J>>~T>4>>ÐÏÍsI>ÀÐÅfN>>çæäT>L>>>êsÅÍÍÏÅt>>UJ>ÅÏÍT>>Å¬WÅåÍc>>Åa¸aÏÅÍÏÅc>qçæÏsæÏÏÍ4Hd>NæÍ¬a>Lc>uçTáT>TæeäTN>ÏÍTTåc>~¬âa}LäTÅæWÅÑæaÊe[OHéÊeXc}>ÅæÏaL>ÍæÍªÆÏÍêsT>ÀªT>ML>N>ÅcªÆÅc>¦a>L>Nua>E>ÏÍÅÏÍt>âæÅçTæÏT>NE>ÅÐÅçÏTu>ÍT>äT>T>ÍTÆT>>ÏÍs>ÀãT>K¬§Ít>us>ÅÍc>_b>çæÏÐÅc>ÅT>suÅÐt>ªsT>pI>c>NN>F>åÏT>I>såa>_c>@§´ÍT>«¯¦ÏT>K>Eês@>H>êåÏT>ÏÍo@çÐc>sæÈÏÅc>aÅåa>ÍÅÏÈt>T>>~åt>M>räT>K>@>¸a>t>usT>N>E>ÅuT>c>êsc>%äÍÏæÀc>T>sWM>¬ÍtuuJ´´

Page 67

ZZZLUDQFDWKROLFFRP´µaÅt>W>~a>EåÏT>ÏÍéT>T>TN>ÏÅ¬aL>tu.r>qN>JÏæÅa>E>êåÏTÏÍkt>æÑtT>«¯¸µÏŦaÍucÅÏa>EqMkzæTN>ÏÅTÅªÍÅÍaÅtãT#ÅéÅa>EquNsÏt>CTKÍt.¬§¯±«¯¸¯¯ª¶àd¦ÍcaÅt>ÅÏåacNM>CaE>oçæÐÏÀâTNdª§°´ª¯´«¯³¸¯¯ª¯³¬aLNaÅtu.ÅÏçdNÍÍcucTaEÏÍâTäTKÏÍsWNæaæâdTNEÅTÅTæÅ¬aTfN>ucWÅrI1ÍtuÏÅd>cÅaçÅcäTI>rÅÏÍsuLNÀaÅÍuæÅÆÅÍÀæÅa>WN>æa>>4>_zÅæÏT>N>>>rT>>>§¯µ«¯¯¸¯¦çÅåa>L>t>ÈT>>C>~ÅäÍc>ÏT>>ssWÅuTIäTIr>Å¬aÍuäT@ÍÏÅÍuÐTÅa>çtsW@cåÅÏÐÅÅÏäT>ÅsçcTÏaêsTÅÏäÀa>EêåÏT>ÏÍW>~ktÏÍu>N¬ÍÐTuc>TÍt>ãtæTN>EÅcÅÏÍt>Åa¬§¯´¸°t¦aTursIJ>WÅqNJ>ÏæÅeaT>ML>sÍÐTuc>TT>NE>ÅcÅÏÍt>ªa>EÏÍsÑæa>çÅaÈtTÅÏäT>}s>ÏtC>TK>æÅ¬§±¸´¦WÅtJ>1çæâÐÅ4Ð¬W>dN>qTåT>ÍTÍtÏæcÊæÅÏÍsÅÏãt>rÅäTÀT>§°´¸³¦a@>Ic>NG>~äTÏtÀçÅc>aÅt>uaL>ÐuÅa~¸ÍcaÅtçÏæÅÍÅÏTNÍãTKÅaÅcÐaLT.ÈÅÐT§¯´«³¸¯®¦WÅsTL@ÅÏÅaWªäTÅaLJäTK@aaÅtqãÍccIæÐæÏäÀÏÍ欧¯¯¸°¦ÍtaÅtâTEuTMLsÅayÒg#ÊéXÕÔÒÊeÔëÅèXRãÅåaásrc>çÅæ¸WG>æWÅaÅc>ÐsuM>ÅçTc>c>Åc>ÏÍÅÏfTK>@T>N>EÅWT>L>¸WG>åÍt>.áT>fÀT>ÅÏU>äÀ4>Åc>ÐÅuI>T>Å¬q>>UáT>>T>Íc>sÅc>Ð¬WÅs@åÏTGçæêåaM>csu>ÏtP>TÅ¬Wc>GÅc>ªoN>¸q>G½q>cG>ÅÏs¸WG>ÅaåT>}ÀªäTMÍÅaÏÅªaT.cBÅÏpNyÅcÅãtÍÏÅÍsGNææÅ¬WÅÏÅtÍæWaaÅtåÍÏÅbäTLsuTÅ¬aT.äÅÅÏuTKÅçTMNÅauæãÍcêåaLÅdÒT@ÅªäTTNçaNu¬§¯®«·¸´¦aTuua}LçæÆÅcCzÅcçTMtÍ`TsT}¬aÍu.ÒtçæªâTcÏÍTÅ½usTTÅa>¸ÍtuÊÏTuçTNE>ÅçTUÐÅTÍæáTÍÏÍçÍTc¬ÍÍcuuTsLIÐÅTæÏæatuäÅcæTcMªaLNuq@sÅÏäTÏtÀãtTNEÅTNÅæäTTÍT

Page 68

ZZZLUDQFDWKROLFFRPTNEÅuÒt>ssÍæÏuäÀqNsmN>EzäT>LWÅça>NÅc>}T>Nf>rcÀâT>rÅTåaLíT>ÀTÅ¬aT>aÅtuT>TMÀêåa>LíiH>æaaL>ÅtkCåa>W(TMc>ÐÅäTÏÍ¸a>c4>L>Ít>>äÅÍc>T>>ÐÅuI>>T>u>>çT>N>>E>Å½a>>L>u.jG>>Ít>ÏÍÅÏua>>ÐT>ÀæÍÏÅa>>s@>>ÏaÅt>uaÐT>M>NÅc>æçÅÏæ§¯±¸´¦Íta>Åt>äÀêåaL>ÑaH>WÏÎ¸a>LL>uçc>Ns>N>¬ÑæaçÅaçtsßtCEWNæaÏÍuaÐªÍtaLÅtc>sNHçT>LEsÆtTÏOÅÏÍtc>TNE>Å¬WÅÍaÅtÍt>ædNçÅsN>HTÅÒÏt@ssuT>ÅaN>ÅiHsÍÏÅÍuãÅÅÏça>NÅTN>EÅ¬§°¯¸¯®ª±¸µ¦a>TuW@çÅc>>WÅT>>>N>>>>>ÅU>>>>>L>>>pE>>>çc>>>>>äT>>ÐÏÍ6>>>@>>c>>>pE>>>¬a>>T>>>u.WÅa>>>L>>s>ÍtaæÅa>çtsãtªW@>aÅt>ÐTfLN>Ðcsãt>¬ÅaçtsåÏT>æÍW@ÐTäT>NqÐÅ¬W@aÅtÐTÍtãtçtsÅaªW@aLÅt>ÐTÅaçtsTMJªW@aÅtÐT¬ÍÍcug@Ïaçtsåa@KcuTKNåÅÏätLÅÂywXÏÍsÅÏaN>E>>æ?L>UyT>A>éÅa>E>æa>L>>>åaÐs>ÍtäT>ÐãÍc>T>fL>>çæÏT>N>E>ŬaTuaaLÅtpKUÏTLÍcÏÍsæåcTcNÏÍsª-ÅcÅTsÏt?Lu@ÐTkÅæÏÍÅcÐaT.cÎÅÏuLNEäTÐaÅtu`ÏT½W@aLÅtcusNHesTUJsIÀâTaTsÅÍa>ÅtuuNKÅsW@ÐTrÅTÅ¬WÅs>tN×tæsaNEÐŬaÍcu.ÐTÑaHçÅaçtãTKÏÍ¬aLuW@ÐTÅaçtsçÅsNHTMÅÏæÍãTKÏÍ¬aTuTMcTNEÅçÏÅæaNÅÅÏTMÀæÍÐTucTÅÏÍtWN>æaæÈÏaaL>æÅçtÏÍsuT>çÅcÅaTcAæ¬aT.uÈtÍªa>Tu`ÏTçtÅc>sçÅåaLÀªåa>LÀçtsÍtçT>MT}äa>ÅÍccs¬aTuoÍd4LrÅTçÅcTNEÅÆT6sWÅpNÍ4KsaT´¶ÅÏ-T>L>>æäT>>a>>s>>@>>ÍÅa>>E>>§WÅÏWK>>ÏͦUT>>æÍsuT>>ÏÍa>>c>>uÅÏÅc>>ÅUÏT>>>>L>>äÅÐT>>c>>fH¬§uN>isutc>uæÍæat>uuÅÏÀäTÐsoäæa>ªWtçæÏcu>æÅUT¦¬aL>tu¬ã¬à´¶¯«µ®²ÅtLNÏÍUÏTLcAêsc

Page 69

ZZZLUDQFDWKROLFFRP´·tBRBBBBBBBBBBBBBBBBBB'ÊìXBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBNBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBgRXëy#g´·°¼½´»Xx½aLuTsTMÀ¬atuåaÍWNAæÍprÅêsL~ÏÍÅÏÏÅaT0ÅãÍc>4$Ít>dN>}ÅÈc>çÅtH>ænNKäT>0ÅWJsäT>N>cªuN>äTÐÏÍÏÍucsqNL>ÏtAsÍÏÅau>JNÍ¬aL>WNæa>çt>ÏÍsTÍT~T>MÀ¬adN>}ÅucWTÏÅÏåÏT>GaN>sÕt>cêsT>NT>êåÐæÏTML>sæÅ¬a>ÐußTæa>LuuT>Ít>prÅàc@ÏÍsqNåTÀTêsKæaLuÈTÅcdN>ÅÏsL@LæsLæÍçTÐæÏêåÐæÏsIJaLuÍÐÅÍcuÅÏÍtÏcH>êsc@TM>LsæÅ¬WÅÏÅtÍåÐÅa>ÅsTÐæÏâtÏÍÆÀßc>Aãa4ÐÅÏçÅsD>pT>lJ>>T>MN>0a>H>rÅsa>T>.u-a>H>d>N>ÅÏÍt>çT>a>ÀÏÍsN>J>êsc>@>sI>J>WJNBæÅsqNL>staTdN>æ¬aLTu.aL>KæcétKEäT>NcsuTÏÍa>ÍupNI@cTsæaÍuãT#ÅÅaW>hÅÏâTKÅrÅæÅ¬aÍuW>ÅasÅÏÍtWÅa¬aT.uçÏÅdcIÍÏÅÍuWTÏÍÅaÐÅsuTTCÈTNTsaLÅÍu>sKæaLubÅÅÏT>MTNTæÅ¬WÅc>N}ToprÅc>}ÍWNAcÈTNTb>ÅäTÐäÀÏÍsÍcsTzÅu>TTÅ¬a>LTu.äÅÐÅÍcÈTN>TWÍÏt>äÅcN}sÈTNTäÅtLsÅÏuFJçÍÅÍÏÅcnäÅcN}T¬Wcu.ãT#Åg@ænNÍÈÏÅcHn4N>E>ÅÏãÍcçT>M>TN>T>ÏÅa>HéT>A>lJ>>äÀ6>cc>D>ÏÍTa>L>ÅÍn>æaL>>ÅÍcuäT>N>æÏçÏæÀkK>ÅÏulT>>åÍc>>ÏT>K>>>ÅÅÏÍt>äT>L>t>>K>äÅc>N>}>T>c>Åc>>ÀrÅc>T>L>¬a>L>T>>.aTæ¦4L>KsI>JTM>ÀçcN}>TpNÍsT>MLsa>ÏÅÍÈcGäÅc>N}T>ÐÅäTÍtM>¬aÍt.uçÍtM>ät>¬aL>LuW>aäÅc>}T>FÅæäT>c@>suL>EäT>NæÏssI>L>ÅcT>s§éT~t>A>sWÅqÏpNÍ4>Ks¬a>L>ÍuÏÅcÏt>GL>pT@>mÍÏÏÍÅÏçc>N}>TpF>uN>a>M¬§åcNæ±°«±¯¸°¯ª¯µ¸¯¶W¦ÍtåÍcTs@TæäTc@äÅÍÐÍãTÏTLÏÍäÅcN}TãTäTÀcNH$ÍÏtçc}ÍæãÍcêåÍtãÅcÅÍÏtuIs-ÏÅÍÏÅcWNAæÍÏtBÏÍTe½Åc¬aÍusyÅÏÅst.ÅÏcN}TªsKÏTDÅeIcuN¬aTuTNÅæäTTÍT

Page 70

ZZZLUDQFDWKROLFFRPTNEÅuBEçÅc>ãÍÏæÀÅÏprÅWGu>N¸a>Å4LsÍÏÅÍÍt>æçÅsKJa>Lp>êsaHÏÍÈæTG>pNÍæÍrÅ¬aÍc>KucN>HÅÏäÅc>}ÍæaÍt>âÍTsaL>ÅÍuäTL>NKÅÍt>csçTC>rÅsIJ>WN>pTâT>NoT>ML>ÍtäÍc>KâÍT>ÅcÐ¬a>ÏÅÍqTu>IÍd>at>Nuæ¬ÍÏÅÍuÏÍTMTÅsWæÅasWÅÏuTTÏTÏªuæÅçÍTcaT>uÏtBÅapT>HÏÍTNE>ÅsuT}L¬qN>TuÏTIT>LÅapTH>ÏÍsKTçÅcrI1ÏTÏTMLÅaÏtBÏÍ¬ãÏTITLr¸ÍÏæÀucÍtuÊÏTfLTàTKÅÐÅssªaLa>LJÅÏÍt>åT}a>Lu.ÈÁc>ªÍtu.oÍdæÅ¸ÍÏÅÍc>N}T>sWÅçÏT>ÏäTÅqcÏTITLrcTÅaaLusdÐæ§aÐuÍtUJsc}ÍÈÏTs¦aÐuÍtêsLNu>c>g>ªp>rÅÏÍ¬Ít>uT>M>T>>>ÅT>T>êsC>ÅÏc>N>N>F>Ut>Ít>äÍc>K>>âÍT>¬T>c>pÓtA>æãÍccTp>r¸a@a>ÅuÍtTTM>ÀäaÍTæa>LucNH>$ÅÏäÅc}Í¬-ÏÅÍÏÅcçÏÍÅcWmTUCæÍÏÍTLÅÏÍT¬qNcN}TrÅÍtuåÍcK>âÍTsW>ÅcN}>TrÅ¬WÅÈæT>G>éTT>MT>ÅçÏæÅÍT>ÅaçÏæÅÍ¬WÅåÍcätcÍuJIÅÏæÅªçæßÅcÅ¬aLuWTÏÍÅÏÅahNc}ÍÈÏTsæÅa>p>rÅuJ>~ÅpT>æÍkÅæÏÍ¬a>>ÏÅÍÏÅc>sL>>~çæÏc>WN>A>>æÍs>-Ít>s>G>ÊÏTÏÍTaEÏÍªsuTÅ¬aTuÑæasuoæÏT>ITLouLEaLäTÅsßÅcÅhsTsKÏÍÏTITLäTÅTÅaTu.ÅÏÍtçÅaÍcKuâÍTÅÏÍtäÀÐŬaLuÈTÍtçÅaTWÅÏTITLsILŵ®

Page 71

ZZZLUDQFDWKROLFFRPµ¯´·¸ÔxhuRPXÒgRÊhXÍTÅaÅT-tuáÏTÅÏtãTæ*ÅtuâTEÅÏtåTÍTçÅrçÅaçŬÍTÅaÅT-tuaKÅÏtãTæ*ÅtuáÏTÅÏtÐæÏuTKÍcäÅtfNGÅÏæÅWKDæËæa1WTMuæWÅqNDaæÅaÍt.aLÅtäTNÅÏtqNDçTÏTæaLÅtu_NÅÏtâTKÅsHTsHÍt.qÅtcIGtUNçTÏTÏÍætuTcpNJaÏͬÍt.qÅtäTNÅÏtWKDræWGaLÅtrtUNMçTÏTÈtÏͬaNÅcaLÅtÅÏtWÅaæÍcaLÅtWTIÅÏtäTÅÈcçÏTÍTäTÅcNæUBcÍæWÅqNÏæ-caæÅaWÅçæâTKÅêsKcçæçTMKÏæWÅtINäT}KçÅcaæÅaaLÅtuáÏTÅÏttäTaHæaLtuaKÅÏttçTÏTkNKaæÅaçÅaLLuWTIÅÏtuTÅtæaLturtÈtIJâêåÏTÏÍÅÏtÈtIJaNuTcæaLÍqNJEãÍÀuLsÅÏtqNDçTÏTTTÏæÍãTKTuTtWLCJæTcÍkNKTWÅutIJtÈtIJaÅdNucÅÏäTaqæaLuaNPÅÏäTÍTÅkNKaæÅauÍufKtÏÍÅÏäT@ÅãTEtæaTutcDLäT}KäTK@uT.ucNÅÏäTaÐsKçæÐÏÀæuLuÐTÅÏftWÍftâTKÅpÏÍqNÏæÍtçTMHckNKÏÍWÅâÍTaæÅaaLÅtuuÅÏsÅÏæÅsuTÀsªaLÅtuÅÏæÅsuTÀsWÅoÍdaæÅaaÍuÈT#ÅÏäT@ÅåaNLÅÏäT@Å×cBæÍÏæÀuTsÅÏÍtäTaLcçæÐÏÀWTaÅtáÅÏäÅccsKæÍÏÅÍuåT}ÅÏÍtäTsKaæÅa¬ÍTÅaÅTaLÅtáÏTÅÏæÅÑæaãTc@sKæWGaÅtÅÏaæÅa_NräTÍ

Page 72

ZZZLUDQFDWKROLFFRPu PtEeexXìÊgyNK½XRIÊdÔXÔÒXRIÊèXRuTcÐÅc@N¬WÅåaN>NuTuçTNEÅÆT>saÅåastâTsTaN>Åt>µ´s>G>~ÏÍÅÏsTH>rÅsÍÏÅÍWyÅcçT>K>LÅÏsÊTN>>ÅÆT>rÅc>}ÍWT>WT>L>sa>Ít>.sD>4>>L>>K>¬a>N>L>×æc>äÀT>sWÅc>>>M>æWT>çÐTsTH>¬ÍTM>Ít>çTÏÍUc>ÅÏTN>E>ÅçTM>Nt>}>@N>TW>ÅãÐuÏT>nNK>ÅÏßcrÅsã¬àµ°®`ÏT>ÐÅÅÏuT>Ns>L>~§¶µs>G~¦sTN>ÏæTÏÍ c>CuTuJTªa>ÀsTuJT>cca>NÅaaN>Åtuoäæa¬a>ÍusyÅÏÅTKsäTaÒtÅcsTH¸-ÍcÈTpNyÅcÅãtäÅÏaWÍÏæÍäTÐÐÅÅÏTMÀTs¬Ít.aÅtåTÀUJCrÅÐÅÅÏTK§¶³sG~¦`ÏTsWÅrÅÍÏÅÍWNKÅuçT>NEÅÆTÐÅT>ubWyÅcçÅc>sÀâTrÅTçÅca>æÅa>ßcÐÅ¸åÍÏæÀåÅc>K>spN>yÅcÅãt>çÅc>ÅÏçd>NsqN>a>gN>@>cræÏWÅåaæßasÅÏ_N§WNA¦åcM>st}æÅa6TLcnNK¬WTaNÅt§µ·sG~¦TNEÅãTNsTHÏÍÅÏUJCrÅ¬åÍt.¸qN>L>uÍÏt>c>>c>}>ÍçT>N>>>ÅæT>N>E>ÅçÅc>d>>d>ÏT>N>>u>C>~ÅT>ãT>N>>rÅÏͬÍÅÍaÅtTKsçc@N_NztstcsTH¬§µ²sG~¦åtMÐæÏËC~Å

Page 73

ZZZLUDQFDWKROLFFRPµ±uRPgR#KwxÊÔÖeLËXuRPçÊUéÊÔXdÔXÕÊæÈTGT>IªäÀnc>ÐÅaæÅa>suLE>raWÅa>ãÑaH>ÆT>sqNt>uTÐÅaLÍupN>I@>ÅÏÑaHÆT>çÅt>>suTMT>T>Å¬aT>ÏuTÒtsÅÏÍt>ÈTT>MÅÅÏÍtãTNa>æÅa¬aÅåaÀÏÍc>c$sÏsu~T>ÅsJN>tsIJa>aTN>ÍæcäTMT>äTKÀãæa>c>u>äÀãt>M>G>>sft>f>ææÈæT>ÎT>>sÍÅÍãT>çÍÅÐÀT>M>>ÀsæÍc>>>T>M>>ÀsæcI>Ðc>æuT>>Åçt>æÈT>G>~ÐÅuT>T>L>ÐÅåÍT>G>>ÅT>æ6>ÅÍT>Ít>êåt>N>sÅÏa>æÅa>ät>>>>p>T>>áÏÍåÐæc>>>ÅsWÅWM>>>ra>>>¬a>>L>>>L>>äT>>>N>>ft>>>iN>>>>>æäT>>>ÐsuT>>>L>>À¬ÍÍcuÏæaHcAäÀäaKæstcäÅÏæÍsW@cTÑaHÆTT>W>Åt>>ua>>æÅa>>s>>ÀqN>>Åa>>qN>>Åt>>>>c>>ÅegN@ÅÏTMÀubçÅtæÍÐtTNTsäTÀçTsta>L>>>Åt>usT>>M>ÀsqN>>T>.m@>Åa>>>Åu>>>T>ªqN>>ÍcN>G>çÅæåa>T¸WÅs>G>qÍÐÅæÍuñT>¸aL>t>}saTuu>JC>äÍt.ræÏæcN>G>æWTL>ÐÅÈÏTÐÅc>N>>>G>×t>>rÅ¬a>>L>äT>>N>WÅs>>ÅÍa>A>>åa>L>>>t>>ÈT>N>M>>ÅqJ>4>>@>T>d>>N>æa>>Àu.WÍsuÅæÈÅÏt>>A>Ña>H>ÆT>>åa>L>>t>s>À_N>>~áÏÍçÅc>¬ÍÍc>u.u}t>}su>>Tªa>T.a>N>PfT>s>tT>sÅt>uWÍåÍtãtcæâtKEäTÐäÀÏÍsÀpHæäTNæáÏͬWÅÑaHÆTrcGæ`ÏT4HHÏTrÅ¬Ít.äæarÅÍtæT>¬aT>uçÏæczuK>JÏT>rÅãT#Ås>N>>>äÀäÅa>L>K>>@>ÅÍæ4>ÏT>>ÈT>c>>D>æT>>>N>J>s×t>>ÏsLNLæs>æaÅTN>JÅcÐÍÍcu.p~T>u@WTzÏâÍTT>¬aLuua>ÐTMÀÏÍæa>TuÑa>HÈT>tsWÅäÅc>G>d>N>æäT>@N>@>æa>æÅa>ãt>4ÍÅÐÀc>D>aLL>uaNP>éÅÍas>äTGH>ÅuTçÅÏt¬a>TÏÍÅÏÑa>HÆT>ãTNc>uTæc>tIN>TN>JÏTsnt@ÅÏäÅcGâT4ÏÍªaTuTNJ>cÀsJcÏÍÑaHçTstcNGÒæÏrÅåÅÏÐÅT>N>J>çÏæÅÍªs>N>>ÏÍT>a>T>.uÑa>H>ÆT>>ät>>ãt>M>G>ÐÅçc>nN>K>_N>zt>æ¬ÍtsæTNMÈTETCTNÅæäTTÍT

Page 74

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaatTçÅcuJG¸TNEŬ´¶½¹×Ê«êxQÕëÔuTNÅÑtTÐÅa>E¬ÍtuÏÅcIaL>kNcoaLT>KTNÅçTM>TÏÍåtMÐæÏãÅäTNsäÀÐÅçcÎÍt>êstsãÅac>ªTcÐªTN>LG~ªT>atªpNyt>ªâTNd>ªTNÏÅªTN>EÅät¹±¸±®ª³¸¯±ª¯²«´¸µàd>>>>>>>>>>>>>¹¯®¸²´ÏÅ¹¶¸±²ª³¸°°ª·ª´¸¯±ª¯°¸°ÒŦa>>>>>>>>>>>>>>ÏæÀu>>¬§¯¸¯²áÐ¹¯¶«¯²ª¶ªµ¸¯m~¹¯³t¹°®«¯¶¸³T¹²¸±ª¯¯ª¯¸°ª¯³¸¯ât]ÊÔÐGÊsuTÀäÀÐÅT>½Íc>Nu>sK@>c>T>ÐÅÏT>D>ÅrÅ¬W>ÅdN>ÀÏÅc>ÅuC>~ÅåtM>ÐæÏsÍÏæÀcTsÅÏs>bçtI>NçTÐæÏT>WÅÍÏÅc~ÅaÍc>æoäæapNyÅc>Åãt¬-ÏÅa¬au>pK>ÍÏÅæÍt>ãt>kG>sÑa>H>?L>ÏÍfT>L>K>Íc>Ít>ãt>äÍc>Ðæc>N>T>a>æÅa>åÏTÅsut>ãT>K>uÏÍs¬§äT>a>ÐæÏ«²¸·ÒÅ¹°³«¯³¸µÏæÅÍ¹sÅÍÅæ¯°¸¯®kt¦æu}GÀæW@>æÐæÏ¬aÏÅÍuÆt>u}LsE>ÅæoåcÐÏÍÅÏäÀaLL>uåtMÐæÏsaÍÐTÍcçÅc>åÍTÀÍTÐÅa>æÅaªaLÀu>ÏÍÅa~sTsÐÅc>cTcæÏt>N¬WÅÑÅcçÅcaæÅa>sWÅÍ4H>pNyÅc>Åãt¬a>æÏufNkÅt>äÍt.u>TäT>NT>ªa>LuÏÍçÏÅæa>N>ÅrÅ¬Ít>.a>Åt>×T>ÍÍt>ãt>ÐÅ?L>ÏÍçÅsT>E>T>t>>s>äT>L>K>ÍäÍc>Ít>T>UNcra¬ÍtuåaT@§±«¯¸±²ÒŦãæÍÅæ§´¸¯±ÒŦpTsNJædNåaLÀçTMNt}@NrÅkÅæÏÍ¬aT>Åd>æW>NA>ÐæÏ4>GT>>çÅc>æpNyÅc>Åc>G>æ_ÐæÏu>>T>uåtM>ÐæÏTMNÏTçÅcccæöÏd>UåÏtCÅsWÅÍcÏÍÅÏu@HpNyÅcÅãtçÅcËC~ÅãtÅc>Ð¬äT>L>KÍçÅc>4>t>UæäTÅt>L>N>æäTa>a>K>çÅc>uT>ÍT>æçÍÅÐÀU¸WÅÍWTK>æÅÐÅÅaÍt>.uÏT>ÏçÏt>c>pNyÅc>Åæa>TuÅa>ãts>WÅÍ4H>pN>yÅcŬåauuTTMÀçÏT}ÅpMÐÅÍccæcäæaWÅTTÅascIÐcrÅTÅ¹ÍcuXRÊwHxuGÏÍTMÀ¬aTpNyÅcÅçTNÅscALaTWN~tArÅæaÏÅÍutÍTBsNæÏTNŪuad>c>TM>ÀcD>ÐÅ¬a>LÍu.åÅÏÍt>sça>Íc>Ítãt>åÍtÀæäT>Àa>TH>æÏÅa>LäÍc>µ²æÑaHÆTÈÍTqÅcqNTL@ÅÏÈTKJuLE

Page 75

ZZZLUDQFDWKROLFFRPµ³ou>Tæ4>K>B>âæÅsJ>æÏÍua>d>c>¬W>N>WN>H>tæçÐæc>N>Õc>æa>N>uWT>K>zÏÍcb>Tâd>däT>0Åc}>T@>sÅÏça>M4>ÅcçÅc>ÅæWÅWNt>>osI>JW>NÐT>N>ÅçaÍcäÀêåÏTÏÍT>NÅÐÅoN>NaNÏa>ÅtÅcåtM>ÐæÏéTL>KC¬a>JuWÅTM>ÅpTHåÅcK>spN>yÅc>Åãt>çÅc>ÅÏçÏæÅÍÈT>KJ>ªÈT>#Ït>äÍÏæÀçT>ssÍÏÅÍâT>K>ÅT>Åa>ÏÅa>ftÐÅaæÅaÅcÐÍtaÅtWIÐæÏaTÏTÅcæcGÐæÏsILÅçTsÐæÏrÅ¬ÍÏæÀæ×æcÑtTÆTÐÅW@crÅ¬ÍcaÅtÏTÏTMÀTfTLKÍaLTKæaÅÍcucçæϬaÀuÏÍÅcÅsTpN>Í4K>M>æaT>uW>T>æqNÏa>æÅa>¬Íta>Åt>ÏT>ÍÏæcsK>Jrc>ÀçÏæÅÍçTWtI>¬aNÏa>ÅtÅc>ÈT#ÐæÏsaL>r>KC>qÐTTN>Åªãt>çÏTIK>ãTK>Ítæ¬WTa>L>Åt>ÈT>#çÍÅa>E>sI>J>WÏa>Åt>>4>ÐÅãts>Ku>æaa>L>Åt>äÅc>æÏT>T>C>-aÍésÏtCTKdNuçTNEÅæ§¯®«¶¸·T¦ÍtåÍcræÏÅÏçÏÅæaNÅrÅéÑtT¬aÍuÒcÅÏäÀìÊwKXMêxRæfTL>KÍT>aæÅa>uT>MåÐÏT>äÍÅÍäT>@>çÅcåt>MÐæÏÈÏT>>ªTN>ÅÍd>ÏÍWT>åÐcs4>Ð¸Íc>Nu>ÍtsuT>M>ÍT>EÅsE>ÅærÅkt>äÀÐÅ¬ÍæÏuÏT>sÒÅsJ>Åarc>ÀÈÏt~sT>M>T>äT>ÐäÀÏÍsrÅ_N>zt>¦at>us>T>qsçÏTt>ät>äT>KÀªa>ÀuÏÍçÅc>¬§±²æ¯±ÒÅá¬Ï¦a>Íc>>uåc>N>>äT>ÏT>>>æåT>>æ§a>uWÏÍåa>>N>>>N>çT>>ÏT>t>>cNu}N>scLsÍÍcuT>NÍçTLÏÍu@T>ÈÅcNNFUtÐæÏrÅÍÅa>æÏuâTNdätKsäÅÐtÐæÏoæ§¯¶«¯²¸¯m~¦UBÐæÏTNÅrcÀçÅcÐæÏrÅ¬Ítu`ÏTÈT#sWÅa>aNÏt>TÅ¬WÅ§²¸¯¦a>ÅÐtuÍt>sJE>ÏÍÅÏäÅcc>s4@>ÀåÏt¬aLcÅasaNTaÅtuTçÅcWÅäTMäÀsEÅÏÍ[DÕXÔXHÊâæWtçÅcæÈÏaWTMÏÍ_NsçÐæÏäÀqNaæÅaÐæÏÏTDÅÏÍdNT¸aT>4>>äTN>N>>çTÍa>LT>Ka>TT>çTÍ¬a>Àa>Åta>ÏÅÍTææÅssuT>ÀäaT>Ϭ§°°¸¯´äc«¯¦TNÅaæÅaªTTÅÏTTNÅæäTTÍT

Page 76

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaatTçÅcuJG¸TNEÅyìXRIÊËX[}ÊgìXOPÊÔsu>rÅs>>c>WN>A>>¬a>T>u>Ña>H>ÆT>>s>t>rc>ut>u>çT>N>>E>ÅÆT>>ÍtÍT>>ÅçT>M>T>N>sªu>T>f>äc>sæÍuæåÍÅÍpN>I>@>uL>K>#ÅT>ÍÅÍçÏT>fÅÍc>T>¬aLÅdTN¬ÍÍcqNHåaKfssæÍtçÏÅb}TTNEÅÈTtpsaÀpKEnÅt¬§sKNKzaLsTzÅs¦TNEÅÏTÀæuaÐ¸±·«¯uçTNEÅ«¯äÀÏÍÒÏt>Wa>>pT>>_>>äT>>ÐÏÍsuT>>L>>T>>Íc>>T>c>>Å¸³³«²®u>>çT>>N>>E>>Å«°¬§åcNæ¯¸²³¹°¶«°³¸²²ÒŦÍtâtF@sDts4ÐccqNJÏæÅÏÍaNE>ÐÅW@cÐÅaEsuT>NEÅUITB>ÅÏTÀ¸´´«³³uçTNEÅ«±¬aÍcu¾¾¾yìXRIÊËXçëÊj"Tæ×æcµ²®âTÍæaÏÍf>TÏsuçTNE>ÅäTLæÈÅcT>ªÆTÐÅfrÅÏÍæäTÐäÀãÍcmJ>>ÈTH>suT>ÏTC>ÅäÀÏÍ¬qNL>uåaT>@WÅÍsÅÍÅq>@äc>cÅæÅ¬qNLuåaT@uTDæuTNkTæåÏTÏÍçÏTKuÈÅÏTÅdNÐÅfN>TN>>ÅäT>L>>s¸a>ÏÅÍÍT>séT>L>>K>C>a>s>G>u>kt>æu>Ñt>T>åÏT>ÏÍs>ÀåÍc>>sD>>T>séÅc>>>Åe>>æåa>äÅu>T>G>ÈÏt>>~sÅa>>>ÅæéT>T>>K>çÏæÀkK>>æÒÏT>}>>utLÆTÈÏt>ATåaÀpK>sTMÀUNc>æçÏæÀÍcçÅcçÍTÐft>æÒæT¬aÅåaÅÏÆT>äÅt>>T>at>sT>zÅut>>ÍtãÐÆT>>rÅäa>Åt>äÍt>.äTÀæäÅæÏçÅc>¬a>ÀÏͬaTpTçtuTKNJEât~ÅçÅÏÅÍÆTTdNæÍt.çaLqNHubçTWyÅcçÅc¬Ít.g@frÅÏÍWKWGäÅtu¸°´XRIÊéXP"qʬÍcçaLqNHWyÅc6ssÅÏäÀäÅtuæWNuÅæÏNpTWKrŬ§±«¯¸²oN¹³«¯¸°¦åaLLTNÅçTatæ§±¯«°¸¯¦aaæaLçTÏTCÅ«¯µ´

Page 77

ZZZLUDQFDWKROLFFRPµµ§³«°¸²¦atæ§¯¸²«´¸°¦TÏTCÅ«°ªÍcNu.äT>Ta>täÍÅÍT>WyÅcrÅ¬§±®«¯¸³¦a>aæa>LfNÐÅfN>çTÏT>CÅ«±¬aTuuTçaEUTCÏTDÅÏÍsIJ´µ°¹XRIÊìXQXËçT>ÏT>C>Ååa>>×æc>ÍÏt>c>>oT>T>M>>ÀÐÅoc>sWÅW>yÅc>ÏT>M>p>T>WK>>>rÅsK>T>äÀsçÏÅd>}>T>>>æ¬a>T>uäT>T>>uT>N>>N>>u>t>}>@>N>T>ét>>K>E>æÍÏÅÍuÏÍuE>T>>¬aÍuçTW>N>A>ãÅT>Ña>H>çÅa>sG>T>I¬§¯±«¯¸´¦ua>Åt>Åc>¸æÅçÅaæT>N>E>Å«¯¬ÍcNuäTT_NuLEÑaHWÏÎatTæaTusÅÍÅãÍcW~crÅÐÅåTsåÍtrÅu>çTNE>ÅuTK>ÅÏtDL¬§°³«¯¸µ¦ÐTÀæuçTNEÅ«°e¬atuãÅuKN>DçTWNAæa>LuÍÏÅÏäÀåT¬ÍÏæÀäT0ÅÅasæa>LåÍTGŬaaÅtsTLÍtt_NäÅtLs§¯²¸µ¦§WTTÅa¦pNytTKpGrÅaT>.uÏÅcc>çÅsT>@pN>TrÅÏÍT>N>EÅ¬§´¸·«¯¸¶¦fÅÍcT>æu>çTN>EÅ«±ª¯¯ª´¸¶¦ãt>>rÅÐÅéT>>ÅæéT>>æÏs§¯´¸¶¦a>>L>>u>Èt>>ÍÅÏfÅÍc>>T>>æ§²«¯¸¶¦ÅÏuMÅÏTcMäa>NÏÈÏT@uæ¬aL>tçÏæÍåaãtI>çÏæTcÍcTss§¯·ª¯³ª¯°¬§´«¯¸·ÒŦaÍuåaLÀÏÍåcT>s>N>J>æs>ÅÍuJ>s>L>çT>ut>}>@>N>rÅ¬§¯´¸¯¯«µ¸·¦ft>æu>çTN>E>Å«²ÏtÀåTÍTäaÀut}@N¬a>LTu§°µ«³¸¯®¦äTÏtÀæ§²«¯¸¯®¦äTKTª§°®«µ¸·¦æ§·«¯¸¯¯ÒŦWÏuÒÏT>D>>>Åsa>T>.uÅÏçc>>ÍÅÍÏT>c>M>Ñt>>J>æ§±²«°¶¸¯®ÒŦ¬§¯³«¯®¸¯¯ÒŦäTaaNEW@ÐTsçÏÅæaNÅåcT¬§¯°¦åaLÀÏÍuTÏçÅcçÏÅd}T«³µ¶°´¶éXXRX[KX"ÏuÅÏçÅauTMÈÏa>caNPc>utuÏtApA>rÅåaÀÑtTÆT>ÏÍsITLÏÍaÍupNI>@ÅÏäÀçÅt>>suT6s>tK>saÏuc>Ds4>L¬aT>.uuHN>HæaÅåaÍcqNDLcMsNJsÍtuÐTÀcEsECæÍTcT4KsæWÅåaçÏæÀÍcpT¬aTuuçTNEÅäÅÏæÍkTæc}TT.sNH¬§°±¸¯²«¯¸¯±ÒŦ¹°«¯¸¯²ÒŦaL>ÀuçÅåa>LÍa>N>ÅuT>MçT>Èt>>ªÏTæåc>N>éT>>>ÏT>T>rÅuÏÍ¬§°³«¯¶¸¯·¹µ¸¯¶¹¶«µ¸¯µãTTc}>ÍcMrÅ¬ÍtÏT>ÏäÀTäT}>T}N>aLTK>sWÅrÅåaåÅcKqN>JÏæÅçÅdcÐæª§¯²«¯¸°°ÒŦaåaNTçÍÅæTqLMuLE*HKLQQRPtLNMîsIJÍtu.åaÅtÍt§°³«¯³¸°°ÒŦaãtIqNJÏæÅTTLsT}NTNÅæäTTÍT

Page 78

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaatTçÅcuJG¸TNEŵº°µ·wKXMÒçTÐæÏÏTD>Åªu>çTN>EÅÐÅaE>qNæåa>oéT>cH>uLE_N>ÍN>ÐÅpq@>äcÏÍs°µ«°²çTÆT>kt>äT>K>ÏÍ¬Ít>.Ît>Gu>TN>E>ÅrK>#ÅÏÍu>âT>N>d>cN>P>W$4>>Åæ¬WÅÍcqNÅtTMÀuÏcséÅaEæaLTuqMÏTNsuTMT¬aaåÍædÅTNEÅÆT¹½¶¶°µ»XRIÊéXP"ãÅÏuçTNEÅWN>TEåæssIJ¬a>Tu.uÅæÏNçæT>âæÅWKaLT>KWKrÅTK>Io>sc>E>raL>¬§±¸±¯«¯¸±®¹¯²¸°¶á¬Ï¦a>T.ueI>E>LT>N>dÏT>ÏÍÏͧ¶«¯¸±°¹°·«°±¸°¶¦¬WÅåast¬WTTÍoæ§WÅäT}T}NsNJTMÀÐÅuIs¦WyÅc²pArÅÏÍäÅtu§´«¯¸°¶ÒŦÅÍtM4ÐcÏÍÈT~ÅæåcTÕtH«¯sÅÏcEsT>Lçt>ÅÐ?Lut>}@>Na>T¬§¯¶¸±®«µ¸°¶ÒŦuÅtst>æTÏT>CÅ«°a>Àua>N>E>>äT>ÐÐÅa>>E>ut>äT>T>o§¯µ«¯´¸°¶ÒŦÍc>s>t>a>L>uqN>>H>>qN>æͬ§¯¶¸±®ÒŦÍcuTMÍÏÍÅÏçÏÅæaNÅsÐæÏ§°´«¯·¸±®ÒŦ¬§±¯¸±°«·¸±¯ÒŦcAæÏtÀTWGT«±çÐT>ÐT>a>>t>æ§¯²«·¸±°ÒŦuÅt>>st>ª§¶«¯¸±°ÒŦuÅçT>>ÐÏa>Åæa>>L>«²¬§³¸±µàdá¬Ï¹¯·«¯³¸±°ÒŦ¬§¯°á¬Ï¹´«¯¸±±ÒŦTÍ«³¶¸°º½¶¶wKXMë¬WÅÍttdNçÅsG>TIWKæÍªa>ÏÅÍÍtærsJJ>æÍsÏtCTKT>NEÅÆTÏÍTMÀspNT>ÅTaE>saTusKT>çÏÅæaNÅÐÅÏT>cuTÐÈT>KJT>sGTIWK>4æͬ§°°¸µtª³¸¯¯Wæ´«³¸±³ÒŦ¬Ít.aLÅtåÏTŶ¼°¶¹yLRLysìXQÕaL>ÍuäT@>saL>uc>ÎÅÏWsuçT>NE>ÅÈt>c>ÅæÅÏÍuçT>NE>ÅU>IãæÍÆT>>>ÏÍéÅa>>E>§±·«±´¦T>>M>>T>>rÅ¬§°°¸¯¶Xá¬Ï¦WÅuH>>N>>H>>çT>N>>>>Ååc>>ÐÏÍçæ¬aÅåaÏÅcI°®«¯¶äTTÍTµ¶

Page 79

ZZZLUDQFDWKROLFFRPµ·æaÅåapHLTNEÅÆT>smJçTMÅÏÐÅsWÅuÅæÏæÍpT¬qNJÏæÅuTÏ«¯¬atåaÅtTpN#ÅÏÍçÐÅtsECæÍaLTKuTãT>s¦äT>>ÏT>>ÏÍsJ>>N>>æs§±¶«±µ¸±µ©·¸±µ«¯¸±´ÒŦâæÅWÅæÏsa>>Ïuc>>D>>s¬WÅåaçÏæÀÍc§åaÍccÎWÅæÏrÅÏÍTMÀÐÅraLåaåÍÅÍUNcæqNDL>aÍtTNE>ÅäÅÍcTsuTN>ÅWÍssaT.u4LãæÍWÅæϬ§±´«¯®¸±µ¦aLTucEsECraLçæTs§Ít>u.åa>>ÍäT>>T>ÍT>>ÆT>>>ÏÍs>¦u>b>>Íæc>>rÅ¬§±¶¦T>N>d>>6>T>T>>G>«°¬åaåÍÅÍçTâtKEâÅæÏnæÑaHÆTpÅÍsccÍsWÅçÏtduTu±·ÆTuÏTcDÐÅ¬§±·ÒŦaLuut}@NÅÏpTsa>NEuçTNEÅ«±¬åÍTÅàT>GÅäT>ÏtÀsJ>KÐÅp>TuJ>TsJ>Næsc>NG>âTÏÅÅc>ÐauåÍÏæÀ±´ÆT>ÐÅp¬aT.uåÍTÀcMÅÏuçTNEÅÆTãæÍfuLEäÀsÅÍÅªÆTutLUNcTÅyìXRIÊèXRsWÅuäÀu>çT>NE>Ååa>ÍÅÏs>Tc>öc>ÐÅ_N>u>N>etsçÏt>C>TK>¬åÍcåaT@ftIæâãTKTÅÏuTEåtMsæÅÐÅæaLÅÍusaæÅaÐÅãÍc>aÍÅÏÍtsGTI4æÅu>çTNEÅsuTÐÏÍTÅuTcD>oäæaæWc>u.ÏÅcX>ÍÏtaN>tqN>JÏæÅäÅcI>GL>æÏpG>ÏÍ½aL>GupINTÅÏätNÅâÅuTEçÅaªu0açTMÅæÏsaÍtåaNLaLÅÍuMÅWKDåÏTÏÍrsaL>TL>uåaLL>cÀÅÏæÅ4>L>K¬§°°«¯¶¸¯²aN>¦aL>ÅÍus>CÅÏÏÍqNJ>ÏæÅÑaæsÅaæT@>tçæT>TÍÅÍÏÅc>T>ÐuTÏÍÅÏæÅæa>NÍæÅÏÍÅÏua>ÐæÍÅÍpIpÐÅÅÏãÍÀåcÐæÏéT>cH>êstæ¬a>ÍtuáT>Tçc>~TL>Ts>NÀÐt>La>TH>rÅTÅ¬a>LÏT>ÏsT>æÍuKÅcæaÍcuäÅtL>mÍÏoÏÍuJäTÅaÏÍÅÏsT}>aæÅasÍt4L>äTNJNyÅcÅiHãÍc>cT>¬aÏæÀuT>sçæWM>åt>ÅäT>ÏÍcÐæT>s>ÐÅcc>ÏTææWK>D>ÐÅçÏTTLN>åtÏÍÅÏçæTäa>æcæÏÈÁc>TML>säTNJ>NyÅc>ÅsuÅa¸aL>T>LuÅÏßt>çÅaÍÍcu4}>K@>äTM>Tsd>NuÅasI>JÍt>æÅåc>Mäa>ÍsÏÍTut>ÈcBæa>L>ÅaÍtÑaH>äTKN>êsæa>L~Wcât>s>ådãTL>uJNyÅc>ÅoÍæÅÍuTÍT>äTÐÏÍsIT>LW@íàc>T>T>#ÀÏÍÅÏådæa>s>æc>Åa>æÅaU>BÍt>.e)ÅÏÑa>H>rI>st>äæa>¬§¶«¯¸´tK«°¦TNÅæäTTÍT

Page 80

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaatTçÅcuJG¸TNEÅeRgeXÊÔyÊewÈTNydãTKT>aNTTNE>ÅÈTNMÅäÅtus>ÀsWÅqMÈÅÍTHÅÐÅçÅsL>NÐ4Lc¬ÍtuÏTIÀTcfNKÅæ[RëeìÊeuA>sIJ>Ít>.ÍtkN>C>ÅcÀäÅt>sW>N>uTM>ÈÏa>ouçT>N>EÅçÅc>aæÅa>äT}>>cæ4>Åc>sWÅuTÍT>ät>æWÅrT>pIN>ÏÍspN>yÅc>ÅÑæaãT>sWÅWÅÑcÑT>ÅåcDLr>ÅpTHÏÍu>çTNE>ÅpKEÅeI>4æÅscÅ¬a>ÅåaÀÍcæÅÏæÍT>N>E>ÅäT>N>L>N>@>N>çÅc>>s>ÀÍt>.st>éT>H>N>Ía>>T>¬¬¬ãa>ásrc>çÅæ¸a>t>u>saÀuÏÍåÐcsåtM>pTHÏÍu>çTNE>Å¬ÍtuÈTNM>ÅÒÐÏÅçÅÏÅÍçæÍdÍtu0a>stL1çt}>G>at>usÅÍc>fTT>Lsa>æÅat>Gh>sTÅa>ÅÍuÏT>IT>LÅÏÍt>ÅcЬÍtuÆTÅWTÏWMuçTNEÅæÍÍcucbäTIÅÅaTçæãÅduaT>NEÅÆT>çTMN>t}@>NÐÅçÏTN>¬aTuuE>tçÅas>ÅTN>EÅçÅaWKEäÅdN>ssaÍqNÅt-c>}LÈTE>trÅsoÍdÐÅcÅT>Å¬aÏÅaÈTT>IæÈÅÐTcDsæÍÍc>uÆt>uÅa>ÏaäÅt>LsÅa>ÅÏÍpN>yÅcÅãtåT>L¬a>LT>uçæçTåÍÅÍæÑTÍt.WÅÏTa>æÅaWsuTL>tåaNHrÅsW>uçTNEÅsaÏu¬åÍtéXORëeQìÊesu>~ªu>tæqN>ÅcÅsåa>åÍÅÍçT>åaÐÅsæäT>K>Næa>MÐÅd>c>uçT>NE>ÅäTTNæÌc>çTÏÍÐÅÏbæcA>ÐÅÊæcuæpNyÅc>ÅsbqM>ÉÍÅtÐÅæÅ¬ÍÏæÀu.äTNWÅrÅÍÏÅÍWHNHsÀ¬-ÏtÅÏcÅtUcaTâTrÅT¬ÍÏæÀu.äTNsçcÎæTLNstÀ?L>cæmc>WÅuA>æÅ¬aLu.Ít>ÈTÅb>PsçÅåÏT>ÅuçTN>EÅs¸aLuÍtMãtsÆTCsWÅçaaæaLçTM@tIW@ÏÍpNyÅcÅ`ÏTãTKsªqÅcÅcæãÍÏæcäÅc¬aaÐÏæäTNArcäT@ÅTÅÅÏftoTææTaTLuÅÏÍtUT~ÏtÀØÅ涮

Page 81

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¶¯aLTLu.pNyÅcÅTŧ±«°¸¯¦¬ÍÏÅaqMrãtæuT>T¬§µ«¯¸³ÒŦa>aÅtÏÅc>IäT>T>çÅtÏÍp>ÈÏt~séÅa>EåaN>HrÅutA>>ÏT>D>>ÅÏÍæÍc>uua>N>ÏäÀssT>æWÅÍçd>N>>J~T>s>ÐÅc>c>åt>M>s¬ÍÏæTNÏTsÏÅdæotçTst¿dçdNÍtäÅæÅcWÅpNyÅcÅäÅaTÈtT~åtMäTTsÅcÐ¬§µ¸³¦aLTuæÅuTÍTâTMÅÍtMäÅÍcæ¬ÍtuäT@cTçaaÐcspNyÅcÅãtäT}ÅÏuadcÐÅÏàt6æÍÏÍÔeìÊenc>>ÐÅæÍt>>>.f>>>ãT>>M>>>ÅçÅsc>>%k>t>>ãT>>>sçc>>>}>>Íu>>>ªäÅÏæÍäT>>K>>>ÏÍéT>>>>>c>>>H>>WNAækc}T@>ctArÅ¬WÅpNyÅcÅãtÍT>ÅÍaæÅasÍcuftçTuÍtÐÀuÅÏT>TÅÏft>UTC>TN>EÅÐÅc>ÐT>æÏæc-éÅc>Tkt>¬aT>uuæÍr>ÅÈæTG>¬aLuäTNcÑTæcuLæWTrÅW$TÅWÅcÏTsDT>uTTåaL>toaLTKæc>ÏÅÍÍtuçTNEÅuN>Èc>B>sa>N>ÏaÅt>Åc>çÐæÏ¬ÍÏÅÍÍt>æpN>yÅc>ÅWLuL>ÈT>N>G>@>ÐÅuIÕT>N>>ÅÏaÐÅÏæ§²°«±±¸°¯W¦ÍÐTuu>ÅæÏäÀÐÅæÍca>ÅtpHÅÏäT>T>ÍæcâæÅÈT>KJaæÅas>çÏæÀÍTrÅT>uçT>NE>Å_N>ÍNÐÅp>q@>äcÐT>ÀÐÅ¬aL>uT@>ÅÅÏäÍtTÍæaLTL@TuTKÀÏaäÅtLsÅÏÅaTÍcuÈtÍÍtäTLtKÐÅåÍÏæcuÅaÐc¬aLLgÒÊÒìÊecPãÍcuTTÐÅsçæ¬ÍÏÅÍâTÍsuUÅtWrÅäÍt.ÏTIÀTNEÅcDÐÅätKåÍÏtàuTäÅaÐc¬aLusNtp>ÐÅæåÍcuLNfNÅÏuLN}LÈÅÐTåaª§µ«³¸¯ÒŦa>a>L>Åt>pK>>>ÅÏT>sc>zåÏT>æÍâT>fc>>äT>Íc>T>æa>äÅÐt>ÀfÅÍWca>ÅtÏÅc>ÈTÅt>NæäÅc>}ÏT>Íc>>ÍÔcE>ÏÍæaT>aÅt>áæc>cK>uäT>>Ts¬ÍÏÅÍÍt>>æçÅs>>G>M>>ÈT>>N>>G>>@>Ít>>ua>>a>>æa>>L>>ÈÅa>>N>P>>rÅW>@>ÏÍ¬§´«³¸³ÒŦåæsæÍNÐÅpq>@äcçT>N>ÅcDÏÍÅa>ÅcÐ¬WÅÍaÅt>çcQåÍT>EÅàt>Wtcu}>>L>>c>>>æuÅc>>æªqT>>>M>>¬WÅæc>>T>>>c>>æqT>>ÉÍÅt>>>æT>>ÍÅa>>æÏc>>u>>>çT>>N>>>E>>ÅçÅc>>ÏÍs`ÏTÈTNMÅÐÅWÅuLts@aÅrÅ¬äÅÏTITLsN>LæcGNçÅcaLuTÈÅÐT¬ÍtaÅtiJpNyÅcÅãtÏTIÅcäæcuæÍtuçÅsNLât~ÅæaÅtspaåaLÀTNÅæäTTÍT

Page 82

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaatTçÅcuJG¸TNEÅÒÔÊÒyêXyXÊÔìÊwRLtR}ÊgÊìÊgwMÅÈÅÐT>æc>G>N>æåÍt>T>N>E>ÅäT>0ÅçT>st>H>ÐÅuI>sa>æÅa>çc>N>}>>>âT>rÅT>çTatÐÅcPTNE>Å¬aTu.ÍæaTªÍÏæÀucT>sst.çÅcTÏTÅÏåÏtKæãæaácÅÏÍt>ãta>æÅac>Å¬a>LuÍÏuT>MæuE>C>cÅoäÅt>LsÅÏÈÅÐT>>æsN>Lu>MÅTNEÅçÅcuIcÅrÅatçÍtTsãtIqNJÏæÅÑaHcMæätN~åtcÅTæat¬Ítu.äTKN@aæÅa¬WÅÏÅÍTæaæÅa¬WÅ4>æÅu>>çc>>C>>uL>>N>>Òt>>a>>L>>uUyT>>A>>ãÅÏt>>P>>ÅÏT>>N>>E>Åªa>>æÅa>>su>T>}>>L>>aLu>.ÏtCs>@a>ÅÏÍut½a>æÅaªusT>¸aL>usI>Í4L>çæsÅÏpKE>ÅeIªTuÅc>ærc>W>ÏÍsWÅÍT>H>>ÅäT>K>c>T>sÐT>¬a>Ts>@N>K>çÅc>uK>I>4>L>ssåaTäTÅÏÍsçÅsNH>ªaLNuÅÏ§´¸¯±ÒŦÑaH>uÏÎ§·¸¯ÒŦuaÅsNHçæÏsÅÏça>a>çT>M>ÏÅæa>N>ÅÏÍæ§°¯«°®¸¯®ÒŦÍt>.a>L>Åt>W@>ÐT>a>æÅa>çt>¬Ít@aÅtãÍcÂuRXy!R#wgHPäÅtuaLTuÏÅÍÏtcuHNKäT0ÅWtÐÅsTMTÅuBEêåÏTÏÍuthTLoTÏæTÐc>säT>@>ÏÅæa>N>ÅÈT>æÅUJ>Åat>@>çc>åa>L>L>ÑtP>kzæÏT>ÍÏa>c>äT>ÀsWG>uLEÅÍt>Mæc>KJ>uÅcêåÏæÍæÍÏÍu>çTN>EÅsa>ÏucD>s4L¬ÍÍc>uäædÅuÍc>ITN>dWL>C>JäT>ÐÏÍUÏT>L>ÒÏtåÏæÍæÐT>ÀuT>ÍTÐT>ÀÏÍqN>yÅcÅT>sÏt?L>åÏæÍ¬aT.äTNåaLÀÍÏtÏÍÅÏçcæTArcTÐsåÍÏæÀWÍsÅÏW~crÅXêeëªpNyÅc>Å`ÏT>ÏtÏÍsI>J>s>T>Ít>ÐÅÅÏ_N>äa>ÀÏTD>>ÅæuçT>N>EÅs>WÅqJ>ÒtÅc>ærcN>ÈÅcT>oÏTæÏT>s>Ia>LqÏuJ>ÍæÅÍuTÍT>äÅÏæÍ¬aL>N>uÅÏÈT#çT>åa>æÏT>4>æÅçÅc>ÍæÅÍuT>ÍT>T>a>æÅa>¬Íc>uåa>ÐäT>N>J>N>yÅc>ÅÆt>>J>ÏÍÅÏua>@>æÍuÅaæsc>GÐÅe¬Ítåa>ca>kzæaE>sãT}>LäÀÐÅT>Å¬ÍÏæÀÏÍÅcÅsÅÏÍt>rcÍçT>M>>>ÍäT>N>ÏÍæa>>uÍæa>>>qN>J>>ÏæÅsÅÍt>M>>ot>Wt>>I>ªÆt>L>>æâT>K>>Wt>I>>WtIsuTÏÍÍÅÍusÅÍÅÍtÈTNsÏTÅäæa>æçÏÅtÍsªÆTTTnTäTTÍT¬WTuçÍtTçtsåÍcW@ÍtWtcsæåÍTÅTMLfNÐÅfNâTK¶°

Page 83

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¶±ÅÏfÅaTsaÅTsILÅcuLÍæÅÍsaæÅaât¬aTsÏWÍÐÅaNÅuTKsILÅsçTa>t¬§µt>K«°¦Ít>åaT>åa>ÐTåc>TÏÍÍt>.aÅt>WT>KäÀÐÅæÍc>aÅt>ÏÅc>cT>uT>ÈT>H>>ÐÅuB>E>u>pN>yÅc>ÅÏÍ¬s>c>ÍT>ÐÅut>Èc>>B>æãt>äT>T>N>såa>åÍÅÍÐæÏäÀÏÍsaÍt>äT@>ÏÍÐæÏTåt>MÐæÏäa>N>ÏÅcÏT>D>ÅÏÍçc>~uTãÁt>u>Åa~Íc>>a>>Åt>>>sJ>>Åa>>äÀs>ªnT>>W>t>>æåt>>I>>>äa>>ÅÍc>>ÐT>>>æÍt>>ãt>>uT>>>ÏWM>>åt>>>M>>WLCJ>ãTÅrc>åcN>ÏÍæa@>aÅuäÀsæa>ÅÍuÅÏUJC>rÅuçT>NE>Å¬§¯¶¸³Tá¬Ï¦¬aLuÏTIÀrI1pIrcuLsÅÏaæÅaçTåaæÐTÀeëÊewÒXOÊÏÅtÅTÍtäT0ÅÏÍs>cÏÅcaaM>ÍÏtn@ÍæåcTäTT>ÍTçtÐÅÐTÀsuTÏÍWT>M>>ÏÍæÅ¬ÍÏt>>ust>>g>@>>T>>WT>N>>omJ>>>>>U>Åt>4>>fI>>K>@>>ÏÍæåÍt>>«°¦a>>J>C>oK>>sÅÏÏt>ÀåT>ÍT>sa>>>ÅuäÀc>I>sÍæÅÍ4>>@>T>äÅt>L>s>u}>>>T>T>>sÍTK>>ÅäÍt>.ÏÅt>>ÅÏÍuE>æaÀu>äTN>sÏT>4>æÅçÅc>T>N>EÅãT>}>L>rÅÏÍ¬§µ¸¯´ÍT>aaÅtkTÅÏqN>JÏæÅuÅcæÅaæaÍc>aÅtkÏcCsÍÏÅÍu>ãÅæaLuaæÅasÍtaLÅtrI1ÕcosTMLÅsK¸§¶«±¸µÒŦaa>LÅtåaN@çÍtTsäTLKÍ欧·¸µÒŦaLTsÅÍnJCÍTKÅÅasiH[ÊXXÊetR}xXOÍcuÈbÍtuT>NçTs>tÐÅçasåT>ÍT¬aT>uuTcÅuéÅc>TTN>EÅWTÍÅÏåTÍT>s>ÅÏT>TÏÏT>>ÏT>a>L>us>J>Åat>ÐÅu>>çT>NE>Åp>N>Í4>Ks>¬Ít>u.qN>J>>sçc¬WENàtTu>ÀæsT@ctITsc>ãÅçÅcåæsæ§¯±¸µÒŦaT.ãtIiHÈT>#ÏTæWÅT>TÅa>uL>EpN>ytT>KæÅqÅ¬a>Àa>ÅtT>NÍsst>ÐÅÏuC>ÅcÏÍçaácsåT>ÀuLE¦WÏÍàÅçÅÏÅÍæåÍt>uT>ÅçTTC>stc>ÐÅçÏT¬WæÅÏTãT>Åça>L>K>>t>I>su>L>t>äÅÏæÍæÍÏæÀa>Åt>>qN>J>ÏæÅs>ÅÏÈT>#pG>rÅ§u>t>ÏT>N>>>Å欧¯µ¸µÒŦÍt@aÅtÅÏäTKNJæÍæÅÍWLCJåT>ÍT>WT>N>T>gT>L>>æÅa>éT>ÅÏäÀæa>>L>uq>>ut>>ÅÏåa>L>Àu>>çT>N>E>ÅaÍcäæa¬ÍtaÅt>ÐTÀmT_N>æÅçÅc¬aÅÍuWÅTcG>KIqNJÏæÅc>suLN}KuIÍd>åaL>ÀÏÍÅÏTM>ÀnH>$æÅTÀ¬Wc>b>aL>ÅtnH>$kt>sTåa>ærÅsat>u.æÅçTN>d>uL>E>äÅtåÍÅd>T>oWt>ÏÍfN>æqÅÏpN>ytT>K>g>T>À½a>LuuL>N>fN>orÅ½aa>L>uaN>ÅçæsT>uB>EéT>T>NÅæa>ÀuT>NÍs>äÅÏæÍäTK>ÏÍsa>ÅÍuåaL>ÀTNÅæäTTÍT

Page 84

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaatTçÅcuJG¸TNEÅsÍtukTäÀnNÍäTÐ4NEãad>NæWÅÍÍæcCfNÐÅÅÏäÀäÅtu.sWÅuzc¬Ít.ât4HÏtsÅÏsNzcrÅyÔëgWÅut>>}>>@>>N>>rÅa>>L>>u_c>>A>>ÅÏäÀÈÅc>>séÅa>>E>>u>>çT>>N>>E>>ÅæWÅuE>>C>>s>>ÀuæWÅuÅææWG}çTMTsÆtLspGrÅâcuTÍTs§´«¯¸·ÒŦuTM§·«¯¸¯¯¦aL>uaNP>TaE>æÍtaÅt>TM>ÅçæWIJ1c>æÍæÅÍuccÅÏæÅWÅa>Låc>M>uM>ÅËæÏçT>T>C>W>t>âT>K>ÐÅsÍæÅÍp>ÐÅc>}>ÍÈÏT>>sT>u>sL>ÐÅaÅtÏÅc>câa>æuÅÏÏÍªÍt>aÅt>çtN>ÍÑæÍcsW@>ÐTcN>DsÏæÀWG>}u>LC>J¬Ít.aaÈÅc>CÏT>ÍTN>dÈT>T>ÅcÅÏÍqN>JÏæÅsuT>ÐÍtua>ÐcÅæÅÏÍu>çTN>EÅÏÍ¬aLuÏÅcI>tÐÅÅÏçÏÅæaNÅæÍT>KÅÐÅÏT>cçTçÏæÀÍTæÈÅc>b§±µ«±´¦ÍtuÅÏuTÍT>äaÀÈÏT>@ªa>LuÈt>ÍaæÅa>säÍcÍT>K>ÅsÅÏãÍcnT>aL>TK>ktäÀÏÍÅÏuMÅËæÏW>LC>J>æ§¯µ«¯´¸°¶¦a>T>uåa>L>ÀWL>CJ>çT>L>sæÅÐ?L>sa>ÍuÐc>>sqN>>>J>>ÏæÅd>>>N>>ÏT>>>rÅ¬§°®«¯³¹³«¯¸±°¦¬Ít>>.a>>>Åt>>ÏÅt>>>>>Å_J>>>~æâa>>äT>>>M>>äaÀÏT>D>>ÅäÀÐÅæs>>@>T>M>ÍÏÍT>a>t>æ§±µ«±´¸±µ¦WT>a>Åt>ÈT>#uT>Àåd>>E>çcT>æW>@>a>Åt>cu>L>ça>E>çT>N>Åi>t>äT>c>rÅ¬Ía>L>us@>ÏT>c>I>ÏÍ_N>>¬acâTKsTMTÐÏTsDTåÅt>TNÅåÏT>ÏÍdNsK¬aÀT>cDs4L>nNaMu>rcÏdu>çTNEÅkÅæÏÍ¬qNTåÍcftIT4$ÅÏTMÀäT0ÐæcÅçTÏTNEÑTÅcTasGuHÅåÅtÑTÅuåaLÀäT>}GNs>æsb4E>ÅasaL>NpTæa>ÏÅaTçTÏTN>EsuMt>TNÅåaLÀæâT>æs>bâT>4ÏÍsI>JåÍt>åÅtuc>sæÅcÍT>NL>sTM>À¬at>Æt>¬aLaæÅasKJTMÀ¬aLTu¶²

Page 85

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¶³dÔXéXe×xÊgsäTTÍTÆTæuçTNEÅÆTÏÍsçÅåÏTÅÐÅaLusETCÅÏÑaHÆTsuÆT>«§¯¸aÍuÏÅc>âÅQÍÏt>ÅÏUJ>CæÍrÅc>T>LæÍÍc>uuG>}>ÏTÍÍt>uäTN>J>TÏtÀTÀe¬aLuW~aÏÅÍuLIrcM>LÅ4ÏÍsuTÏtÀåÏTÏÍÆTÀäTÐÐÅÑaHåÏTÏÍÑa>HÆT>c>N>TG>ªpNyÅc>Åãt>äÅÏaäT>ÐÏÍ§°½aL>>çÅsT>ÅaÏt>@æÍpT>æäÅÏæÍæpNyÅc>ÅãtäÅÏa>äTÐ4>suÏdäa>K>rÅcc>TÀ¬WÅs>Gr>uJ>Täa>K½WÅåaÀssÅÍÍtæTNEÅÍNÐÅpãÏTMåÏÅdäTTÏÍrcMLÅ4¬WÅsÅÍÍtæTçÏtÅcÅÐÅpäaK«¯saL>>ÅÍÍt>æuTc>M>sI>J>WÅaÍt>æçÏt>Åc>ÅÅa>>ÅÏÍT>Å¬Ít>uTäa>K>oçÅÏÅͬcNÏaLIÅÐÅpuTtçTNÍpçdNaÍt?LÏÍÍt4TéTTäÀ4@>qT>srcM>L>Å4Æt>L>ÏÍuIÍÍc>uÏÅa>auTN>sH>C>LæÍçÍædT>Å«°ÏÍÏtÀWtIæÆtLÏÍpTWt>I¬aTuÅtLNäÀd>csâTKÏÍçc}ÍæWÅpT¬aÍcupNI@âTKÍæaÏͦaLua>pNyÅcÅãtäÅÏa>äTÐÏÍÅÏÏt@æÍrÅpTåT>ÍTªuÅÏtK«±âtc@>NsÍra>LuM>LaÍupN>I@ÅÏpT>äaKÊæÅsC>HäÅÏæÍrÅ¬§ã¬à¯µ®®âT¬a@u.ÈK>uÏt>c>ÐÅe¬a>ÏuÅc>s>c>@>N>äÅÏæÍrÅâT>>Ísut>çTC>æäæc>«²ÆT>s>ÕT>C>>Åut>äÅÏæÍpT>çÅc>qæÏt>ÀçÅc>qäÅÏæÍrÅ¬a>>ÅuàT>G>Åçc>}>ͬaLÀu¸ÍcbuãT#ÅsJcsÏÍsÏtÀÈTNaa%«³sÅc>a>çTÏÍT>æåa>ÅÏUH>ÅÏ4K>T>M¬ã¬à¯¯®®âT>Íæa>ÏÍâæÅc>WJF>«¬ÍæÏufNåÐÏTÍtWÍt>tjGåÅÏÏÍçÅsT>c>çÏÅaTæãd>TçaEäc>æÍÈaÏÍÏtÀ«¬aT.uræaÅÏu}LçTMæÏæåÍÅÍpNI@ÅÏu@ÏÅqqæaLuTNÅæäTTÍT

Page 86

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaatTçÅcuJG¸TNEÅÅÏÍtWNKT>YÏassÍtuu>tIspa>ÏtÀÍN>ÐÅpqMäc>çÅaÅÐÅ«¬aÅcusTKçTMJcçÍT>A>>>Åæu}>>L>c>>u>>b>d>>c>ut>>äÅÏæÍrÅuÏÍpT>>½ÍÏb>us>pT>ÏÍ«´äÀâH>ÅâT>4>ÏÍsWT>c>qI>pT>cÏt>ÀÏÅa>>Å¬uT>N>ÈÏa>äæaT>Åa>T>uÍN>ÐÅp>µ²®âT>T>k>zærÅ¬Ít>åÍc>K>ãc>>>>fN>æqäÀÏÅt>qmÅt>>æ4>Ðc>WÅuTÐrÅæ¦ÍÏæÀuÏÍuT>Dßc>A>sÅÏpTãt>cW>JF>âTäÀÏÍ¬ÍÏÅÍsÅÍŬ§aLu×æcÅÏÍtsDtuçTNEÅspT>f>>L>>æçÏÅa>N>>XT>>c>W>J>F>>sT>>t>>>}>L>>Wc>>¬pT>ÈT>>N>a>>a>%«µ¬ÍÍcu¬aÅÍcuÐTpTsÅÏçÍæaâHÅäÅaJáæÍcã¬àµ°¯âTÐTÀÐÅÅaÅÏÍ«Åa>N>iJ>>pT>>c>åÏT>æÍÏt>ÀkÅæÏÍsa>>ÏuÅc>Êc>æÊc>c>uÅÏæÍªäÀâT>>>Ís«¬aLuct>t>>WÍsÅÏÏt>ÀÍtâH>>ÅuT>K>U>ÐÅepT>¬ã¬à´°³âTÐÅT>Å«çÍæÐsæÍÍcuÏtÀuTÍT4@TpTçÏtÅcÅ¬§¬ã¬à´¯°âT¦atuqÏÍéT¬aÍuÒccAÈÅacTÅÏÍtÈTcA¶´

Page 87

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¶µ¬èxtEwÊÒÊ«wXRÔëXÔÒ$gGìÕX¬ã¬àµ°¯«µ²±çTMT4>ÅÏsTN>ÏæTWNE>zæäÅtL4>KW$çÅsTH>ÏÍãtpAÏÍu>çT>N>EÅÈt>>âæÅs>ÍæÍÏÍd>Næu>>kt>äT>ÐÏÍsÍt>uT>K>kzærÅ¬-Ít>.uÏc>¬ÍtÏÅccÅaN>pIc>NN>Fut>>Ïts>uTN>sL>~T c>Cs>G~¬ã¬àµ°®âT>Íæa>ÐÅTŬaTuçÏæczéTçæçTÈtÍTGæuçTNEÅfHcMáÏÍWMäÀ6ÅÍ¬aLuûÔhÍÔeëÒnyT§ã¬àµ°¯âTÏͦåcT>ÕtH¬a>TuiJWT>NcäT>LKÏt>ÀåæsæcAkTsa>TãÅæÍaÅt>uucs>iHÅÍt>MuT>ÍT¬a@>uÈt>4C>J>cÅÏÏt>ÀäaÀÐÅätcçÏT>säÅt>éT>TN>ÅsaÅs@>aÅrÅÏÍc>AäÅÏÅa>cqN>JÏæÅÏÍT>Å¬aT>ÅtL>N¬WTuTÏÏtÀsCJW$åÔX8xgÍtåc>TÕtH>aTsuT>ã¬àµ°¯âTäT>KÏÍªÈÅc4>TåÏÍÏÍâTrÅÏÍpTMaÐÅs4>ÐcsæaT.uãÅpTåT>ÍTÅÏÍtäÅaJáæÍc>ãTsçÅåaNÏåÐT¬a@uçaauaÐåÍtutTÏÍTµ°¯çTM>TÏͦWÅÈa>åTt>çæWLC>J¬W>NfNu>tsÍTÍc>äÅaJ>áæÍcæpTsWÅTLE>rauTÍTW>sçæäaNÏTÅ¬§_N>ã¬àµ®±âTÏÍeæµ¯¯¬aÏÅaÅÏTçÏtÀuaLàtpK$c}ÍÈÅc4TpTÅÏäTTN>uTa>LT.ÏT>4æÅçÅc>¬aL>uT>a>Kçt>>ÏÍfcpT>rÅéT>EN>çÅcT>À¬a>LÍuÅÏÏt>Àa>zçÍT>$ÅpNI>@>ÍT>ML>@>Næa>t>uc>AæäT>E>L>ÏT>>ÏåÍtK>N>½Ítu.uMÅdNÀWJApåÅÏorÅÅÍtMätuItæcKJTNÅæäTTÍT

Page 88

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaatTçÅcuJG¸TNEÅéÊe![XRwRNyìXRIʬÍtsc>fNÏÍÍcu4>PÅÏfJ>_J~sÅÏçÅsT>T>WTNut>uaT>NduçT>NE>ÅçTÏT>CÅßc>æÍcN>uæc>NäT>Åt>ÍÅÐÀäÅÏÅac>Ædsa>ÀuuT>ÐTÅTåÐÏT>WM>uTD>ÈTÏÅa>¬aL>LuU>JÅÏåT>aT>c>D§±·¹±«¯¸±¯¹µ«¯¸±®ÒŦ¬§¶«¯¸±°Åt«°¹°®¸°®ÍT«°¦ÍÍcuqÅcÏtÀ¬Íæc.êscfHÈTNyd¬cMoÕtHYÔX!PwNOáæÍcäTc}@6IqÏÍÐÅeÏtÀåTÍTUÏTL¬aÅåaTuéTÈTÏÅarÅæcAäTc}@>sczoT¬ã¬àµ®¯âTÏÍæÅ¬ÍÍc>uc4CJ>çts§µ®±âT¦äÅaJcE¬ÍÐT>uåa>LÅc>WTM>ÀÐÅuIÅÍt>MuT>ÍTsÅÏc>AT>a>çT>WtI>ÐÅçÅåÏT¬§°°ÒŦaNLsDåaNÅcWTLrauçTNEÅsÅÏçÏÅttpAÏÍsWÅçc}ÍXaÍtrÅT>Å¬WÅÍaÅtãÅæÍÐtLÅÍt>MuTÍTâTrÅTÍt.qNÅtW~äÀêåÏTÏÍåaLÀ¶¶

Page 89

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¶·tBRBBBBBBBBBBBBBBBBBB'ÊìXBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBNBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBêeDOg#¶µ°´´½´¸XxÍÏtät>L>ÅqsuJ>>¬a>ÏÅÍÏÅc>qc>W@>sÍÏÅÍÍt>æps>Tt>pN>#Å¯³ÆT>ÏÍåtNocp>srÅÏTT>¬aTuc>sTi>TMÀsK>ÐÅæåÍtTM>À4tWÅT>cD¬atuÅa>NWT>uæatuqsc>oæâtsI>oªåco¸WÅuL>ác>@_c@>äT>I>éT>>cH>uÅÏT>>äÍcÏT>I>T>psc>ÏÍäÀåd>N>}ÅsÍt>uT>c>çÍTåT>}>ÀaNLçÍTrTæ§¯´¸¯³t¦ãÅsT>ÅÏÍtåa@KaLGt>ÅcÐaNLçÍTrT¸Íturc>>rÅsÅc>ÐqN>T>.çÍT>æ-Ït>>¬¬¬æ§·¸¯³t>¦ãÅåÍc>Åa>>N>ÅÏåa>@>K>qÏÍÅc>Ð¬§±°¸¯³tá¬Ï¹°²«°±¸¯³t¦aWTÍtåaqæaÍcåaÐÍtåÍcåaT@TsäT>TæäTNcÈc>GæjNssN>ÀuÍÐWG}sWÅuÅtpsrÅÅÏäÅÏTITL>grÅ¸aL>G4>LäTLsK>MKäÅÏT>ITL>æäÅcN}T>kKÏÍuN>ÈcBæÍsÍÏæÀuÅÏuJ>sT>MÀÆÅt>ÏÍu>N¬§°«¯¸¯³t>¦ÍÏtuÅb>äT>@ÅT>æÍc>bu¬aLuWTIuÏdr@ÐÅTMÀ4tæWÅTçÍTÐÅuTäÀâæÅçTTÅ¬ÍcqNÅtW~ÍtuåaNT4LÈÍTUcsåa@KcpêåÏTÏÍätLÅc>>g>sÅÏåa>L>Åt>åT>}>>ät>W>N>UT>L>æ_N>>>~äa>N>T>rÅs-t>us>t>>ÍæÐäTÅÍsaÏucDs4Læ¬aTuÏapuJ~ÅWNAsILÅâTaT.ußtCEÏÅÍTæsc>Ïdc>ssåa>sG>uTM>ÀWMåæsªÍÍc>ucâdL>ssåÅcK>äÅtc>¬aLTsNWÅåaT4ÏÍa>ÍuÍT>s>uT>t>ÈaÏÍÅÏçÏa>ÉÏÅsåa>@>K>c>>u>>åT>N>a>Íc>äæa>æpPpTÍÐÅÍc>u§aL>>e#uTÅt>NT>Mt¦u>Tátss>LcuK>IT>æu>aÏæÍdäÅtLsÅÏçæÒÏasWÅrÅäÀæaTuuTçæçÅcaNÅoTML¬aTunKEszcÏassaLuczTrÎÏÍuTLæÅ¬aTu.dN>Nnc}ÍätaT.âtsçæstät>WN>äT>@ÏÍäÅa>LæÅst>¬aT>@>Læc>ÅÏÏaUB>æq@>aÅt>T>aL>ÏTITL>o4ÅÏct>AæÅ¬ÍÏÅauT>aÅs>tÀTsåTL>pT_NH>ÍÏtÏÍssÀTNÅæäTTÍT

Page 90

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaatTçÅcuJG¸TNEÅÏa¬fJÏÍW>ãaÐÅTÍc>u ÏåTLUÅt>ÐÅªc@N>sWÅ§ræTKp¦u>tKETæÅsILÅsIJ-Ít.WÅÏÅaTsäÀs¸Íc>buÍtäT}ÅÏWKÏÏÍÅÏÏTITLrŬ§¯®¸²t«¯¦Ít.WÅÏÐÅt@>Ns>Ïa¬a>Lu>äÀÈaÆæb>>ÅÏTsWÅuT>N>yd×t>K>p>rÅ¸Ïa>W>æÍÐÅaÅuÒcäÍc>sÅÏÍtWÍÏa¬§uc@>ÍcoçÅcçÍTc>NÏT¦aT>ucWÅÏarÅ¬ÍÏÅÍWNK>ÅçæW@ÐTiH>æÍtuÒtÅc>c>ÏÅc¬aL>ustàcÅÏçæsÍtukTåÍt.kCÅÏc>WÅaÐÅuTäTL>æÅ¬aT.äÅc>ÅÏçæäTÐaÅtusªÍcbuÏa>HN>TäTK>Moa>LTÅÏÒc>Ïa>¬cN}>WasÏæÍd>äÅtL>sÅc¸at>}f>Íc>>WÅÈÏa>>ÍT>.ssH>>J>>æa>L>>uæÅrc>>WÅa>L>>K>ÏÅr>t>a>>åæsçÅsT>>æaÍuUNc>uL@Ïa>¬aTt>ufTsÅÏäÅÍc>ÍÅÐÀfGæ§²°¸²¯aN>á¬Ï¦aLuoiHktrÅÏÍs~ÏtsªÍtusÅt?L>ÀæÐTªaLu_ÎÅÏçÏÅæcçÅsTtçÍTÏtTMLÅsK¬aWTÍtåaqæa>ÍcåaÐÍtåÍcrcrÅ¸ÍÏÅÍWNKÅdNWÅ4>L>>æÏT>st>>T>rÏa>>ÏT>>>ÏWÅ4>L>>a>t>>uT>s_N>>>u>>N>¬W>ÅW>>>æ¬çæWâæuT}ÅÏæÅ½ãtusriærÅÏÍ¬¬¬rªrªrTÅ¸aLuâÅQ>UBâTKTc>ÏdcsW>>N>æÅÏÍÅc>>rÅ¬Ít>>L>>u.Íd>>N>>uc>>ÒÏa>>UJ>>sÐÅsÅÏçÍT>>æa>>æsÈt>>ÍÍtsT>ra>Ls>aäæa>çÏÅÍT>æsÍÏÅÍnæÅ¬aN>ÏäÅsWÅt>c>s>IJ>s>@ÐT>cWÏÍWNÏÍTæWÅÑtæo@f>JcÅÍÏtuÍÏÍssçÏÅÍTærÅTÅ¬aTqTT>Åu>rT>s@>NK>t¸a>t>uæÅsÏa>½Ítoc>ÒÏau>aL>cæàt>ÐÅæâtªWÏÍÏaãT>}Kc}ÍæÅ¬ÍæÏucÅc>sIJWNsG>NæäÍÅÍãT#ÅsÍæaäÍta>Åt>u.sÍÏÅÍsJ>~T>>Ïa>ÐÅÏa>H>Àu>æÅ¬W>>N>WÅÒÏÍÅc>kÅæÏÍsu>>äÀÒc>b>æÅ¬aÀuUcçæcDsuMÅhNæWKE«WrÅäÍtäT}ÅÏ¬aT.áÏÍÅÏçæWÐÅaLTsÅÍc>äTÍtæaLÍåÅÏÍtsça>ÍcsäÀäæasWÅuÍTäÀsJKÐÅTâT¬WtÀaTprÅÐÅsuæÍês>IÍtrÅ¬aÅåcMuÅaT>qTGænÅtuJ~ÅsCH¬qNLäÀçæÏÐÅÅÏÍtsWT·®

Page 91

ZZZLUDQFDWKROLFFRP·¯[ÆÔìÊe´³¶ÔxhuRPXÒgRÊhXäÅtáÏTÅÏaæÅaräTçÅaÅtáÏTÅÏæÅÑæaãTWÅräæÏÍÏÍscæäÅtáÏTÅÏaæÅaräTçÅrIÒtÅcÅÏæÅçTäTÅkNKæÍÐcÀuÅÏtäTTLãTKsa@uTGÅÏtçTÔcsKæaÍusasæTÐÅÅÏtÈTNsaLucNtINçTdNsÅÏtäTs¬aMutccÅÏWÁÏæWKÏÊTæÍtåÐTÆTHptuÅtTÍÏæÀuTsÅÏWÅaaæÅaäTtJDkNKçÅcÅÏßTAÅæÍÅÍqNJEutsÅÏftçTMHcpNyÅcÅuLsÅÏÍtçTMJKæWÅ-cæäTKÏaæÅaÍt.aÅtsKTaÅsT¬qNÏÏTNæUBcÍWÅÍaÅtåT}s@NKÅÏq@æåÍtKLpKTäTTLnÅtTT¬WÅåÍÅaÅdTçTTCUsTsæWÅcaLJ4ÐÐÅäTKÀsÏaHÀÅcÐWÅqNDfTaLccæÅWKÏÏaäTKsWÅÏæÍÆcFÐÅàc@sçÅåÐÅaÅsWÅßtyÏÍtäÅaÐccÏasITL¬WÅåÍcÏæÍTÐÅÅÏTäTTLåÐÅaÅäTKsaT.uWÁÏÍtäTaLccaæÅaäTLKaÅÍuÅÏTWJÅcЬqNáTTsÍÏÅÍuÍTæWÅåTpæÅãTÅäTÅTÅæaGIuäTLKÅc~pípÍÍcuÍtTæÍÐæuäÀcÍTsÅcÐaTLu.ÅÏäÀc}ÍfTIæWÅÍTÅaÅTâÐÅÐÅfTaLccaæÅaWKÏrINäÅaÐcäÅaÐccæÅWÅaæaLLujGÅÏæÅaMsINTÀc¬aÏæÀTsÅÏTMÀTaÏÅÍuÍTÅÏæÅhÅcæåÍt.ÏÅtÅTMTKÀcÅÏÍtWaæÅaWÅiJsKcæÅWLCJææÅäT}cçÅaNÅtáÏTÅÏaæÅa¬aÏæÀuTsÅÏæÅãæaÏæÀÏæÐÈtÏÍsacNuÒtÅÏæÅÐÅæÀæaNÅtáÏTÅÏaæÅaæÅçTcI@kNKçÅaÏæÀuçTsÅÏæÅêåÍÅÏÅsæÅäTÍTçÅæaNÅtáÏTÅÏæÅaæÅaçTÏTêsKçÅæÅWLCJçTMTIêsKÏͬäÅtáÏTÅÏaæÅaräTçÅ

Page 92

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuDtEyMÔXÔÒuRHìÔx½XRIÊsETCsÅÏçc@NâtAqN>Åtu¬WÅTNEÅåÏTÏÍäÀrcÀæpA4trÅuáÏÍçÅc>uTK>LÅÏT>KT>WÅuTpA>s4K>uæqN>agN>A$ÆT>rÅÍt>ssuc>>sªa>>N>T>s>>ÅÍfT>>M>N>>t>}>>@>N>>äÅæÅc>çT>>N>ÍqM>>æÒÍt>äT>>ÐÏͬaNÅtÅÏåaåÍÅÍuT×tÏæaNLsEÅcdNÑaHÆTuT>ÍT>¸ÍÏÅÍâT>>Ís4>}>L>UÅt>sWÅçÏÅa>æÏ§·´s>G>~¦åc>T>c>N>>>¬a>t>uåÍc>ÈÏT>ÅsÅÏäÀãÍc>ÐÅu>K>>>æÍt>uáT>uT>N>Åc>F>s@>>H>ÐÅâT>K>rÅâTrÅT¬aL>WæTHÈÏa>cÅÏtÀpT>HÏÍuTM>Lsu>TuÆtL>uTÍT¬WÅÍuÏÍuubçTMTÐTuTNsETuTÏçaçc>CÐÅqN>JÏæÅa>EâT>WN>¬Ítuc>N>ã¬àµ°¯âTÏÍåc>T¬§·µsG~¦åcTÏÍqNJÏæÅ¸aTuuT>D>>sJ>K>>Ëc>WÅu>>b>>c>N>>uÏa>sUÏT>>>L>>çÏT>}>>kT>>æc>>>ÍÏÍuI>>suæåa>s>t>äÀêåÏT>ÏÍd>N>Ña>H>ÆT>>ÏÍsçÅsJ>K>ªåa>ÀÏt>ÀÏt>Åc>>ÅWTKsT@>æWÅÏUÏTL>WÍÐÅåaåc~T>qNJÏæÅuT>ÏuTNE>Å¬c}ͬqNTsÅÍÍTKÅÅasaTsÍcNusNäÀÐÅæaLucNGuMÅsuTÏÍª-ÅscctJ>±·pAÐÅÐtLTTÅa>ÏuäTTsTNE>ÅÆTsETCäÅÍcTcÅT>MÀ½aLÀu>TÐÅåasT>zÅâtArÅ¬WÅpA>´´pTTNE>ÅÆTuTt>×tLæu}>ÏTI>§¯®®sG~¦TN>ÅãT}@>NªuçT>NEÅsTH¬aL>TuuÏtsÅÏçæäT>LN>@T>ÏTÀT>aE>Tæa>LuuÏc>aL>ÍupNI>@ÅÏT>N>EÅÆT>s¬Ít.qNÅtËcCsTÅa

Page 93

ZZZLUDQFDWKROLFFRP·±uRPgR#KwxÊÔÖeLËXyÒÊìXQM[XÔcD>ÏÍâT>äÅtL>sÅÏsÅc>ÈTN>ÍÅ¬WÅåapN>I@>mJ>çT>åtN>ÐÅÈT>NÍÅuT>KÐÅuTÅÍªáÅdTÐÅuTÏt>tÏtIæÐÅçÅstD>Lª4ÅÏÐÅçÍüÅco¸-cNuçÅsTH>ªsytt>ÐÅçÏÅtt>çTÍçc>ædÅWL>ÐÅuTËc>ªsÅc>WæT>Hf>LçTMæÏs¬¬¬çct>AäTÅÍoæs@>aÅÏÍnKEÍÏt>ÏÍçÅstKª,Å×t>ztÏÍuKJéWÅsGMTåtNrÅÐÅocäæÏÍÏÍutLsæÍÏÅÍÍtæUJCäTNçÅcuGJÐÅuA>çT>s>t>æs>ÅÍWc>äÀÏÍsuI>qJ>H>s>Åc>WæT>H>f>L>ÐÅu>ÅæÏ4>T>mNPé¬åÍÏæÀÏÍÒÏT}LÅcÀáÏÅas×tÏTsut`ÏTitccÍTæmTsMTsTHÏÍåÍÅÍçÏT}>`ÏTWKÍtsäT>0ÅäæauAqJHea>etuaÐäTÅͬaLucEst.æsærcTsÅÏätÏÅtÍÏÅÍaAsfN@oståÍt>ÈæT>G>>mJ>>>çT>M>ÅÏæÍÏÍ`ÏT>>6>t>åt>>¦s>>ÐäÀuÏÍåa>L>>t>>suÅÏæÍÍt>>åa>>Åt>>ut>>>>>oçÏÅt>>t>>çÅc>>>çÅs>>a>>s>uÏt>>~Ïͦ6>>t>>ÐÅÏt>>>D>>L>>æ§WÅæ§ÍcN>}>ÏÅc>ÍTH>>ÅÍÏt>W>Tu.çæm>EzÈT>I>ÍÏt>ÏÍåaL>>t>ut>åÍcu>>T>u.ÐÅsTG>A>Lu>ÅÍÏa¬WÅåÍt>uÍÅçT>åt>Nåa>L>Lg>@>pÅt>ªc}>ÍpÅt>ÐÅçÏT>N>¬ÍcNãT#ÅstæWÍcÅaTaTäTaLtÐÅocßÅaÅÒÐÏÅÏÅcq>ÏÅtÏÍÈæT>G>>ÏT>N>>çT>M>I>>äÀÏÍsWÅuT>M>T>×t>K>>Ña>H>ÆT>>çÏT>äæc>æT>äc>4>sJ>~T>T>u>>æqÐÅÏæÍäæc>ÏÍªÈT>æÅuB>E>ÏÍU>rÅ4>>G>êt>¬a>ÏÅÍTªsÅc>T>ªçÅsT>K>çT>M>I>>s¬a>Ít>Ít>c>As>@a>Åæc>N>ækT>T>M>À¬a>Ås>>ÐuC>æopNÐÅçc}ÍçTM>ITMLÅcåæ¬a>ÅåÍt.äTNÅÏÍtUTCuÅc>TÅÍæuÅcTe¬WÅsÅÍÍtæaTuTL>ÀTTçÅcc}>ÍsuTMIªÒÅÏaN>oæçÅsGTIÐæÏäÀÒæÏæ4>Åt>H>çÍc>ÐT>T>c>ÅÍt>.c>N>>G>>_zÅææ_N>>~Ðc>C>ÅÏT>M>ÀäÅt>us>t>}>¬qNTKLTMÀrcuJ~ÅÐÅiHæqNT.uÏcÅÏTMI>uTKWÅtqNÅtÆTÐÅpArÅÏÍTscçÏT>NÅÏmJ>>çTM>TÐçÏT>N>Åaãst>}sa>ÍaN>ÅtT>K¬WG>qNÅt>r¬WÅTNÅæäTTÍT

Page 94

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuIÏTÏÍqNDçÏt¸TNEÅyëXRIÊìXwKëXQ}ÊgÔÒyìXRIÊsÍcuåÍT>ÀaN>KE>çÅc>ÅÏÍtæåÍt>åÍÏæÀçæÏÅaçt>sÑa>H4>t>æÅsuE>tãÅasE>TC>ÑaH>ÆT>çTM>T>4ÐÅs>aN>cæÅÐÅs>ÏäNmH>ÅªeaÐÅæc>>Àäa͸WGåÍt.sN>~tçæsÅÏuçT>NE>ÅÆTsE>TCÐÅæc>À¬Ít>aÅta>LÍtçæçÅc>f¬aLuuTKLÅÏpN#ÅsÅÏTäÅc}ÍÐÅcMuTNEÅÏÍkÅæÏÍ¬ac>u.ÍTÐÅÅÏr>rÅoNt>T>çT>NJ>aa>sTåa>ÅtäT>aL>L>ræasEC±²¬a>T.uâTF>ÅÅÏçdTK>çTu>çTNE>ÅÆTät>WTÏT>@Åsut>st>KWyÅc>s>L>@I>çT>ÐæÏÈÍT>>4>ÀÏÍâT>sÈa>ÏÍsÑa>H>ÆT>>ÐÅåÎt>P>sE>C>¯³®ÐŬWÅåascuçTNEÅÆTÐÅªaaLÅtiHâT>scuÏÍa>ÅåaÆT>>ÅÑaH>ÆT>ÐÅsuTM>L>ÐÅocÈT>æÅUJÅÏÍéÅÍa>sT>ca>ÏÅÍcÏÍÅÏçÅå>æWNK>ÅsuL>a>L>oâTrÅT>¬a>tuWyÅc>ÏT>I>ÏÍsaL>uàa>~u>çT>N>EÅÆT>>ÐÅsE>C>åÍÍÏt>ÏÍéT~t>A>>c>ÅrÅæ¬at>uåa>Åt>sLÍÀær>æÏäÍt.ác>>>¦Ña>H>sL>@>>L>ªÍt>M@>uT>G>N>Åæpyt>_N>>uN>a>t>çT>ÐæϬatuåaÅtéÅÍaÏbaNæ§ÑaHmÅâTa>t>uåa>Åt>mÅâT>uÏÍu>çT>N>E>ÅÆT>>c}>ÍçT>åa>Åt>UJ>ÅTu>ÏT>G>äÍt>.oÍdrÅ¬Ít>uWyÅc>sL>@>Ic>ÏÍ§éT>c>H>¦up>N#ÅsWÅuT>ãÅTN>ÅsÅÏsÀpN>#ÅËcÏÍÍt>aL>seau>kÅæÏÍ¬WN>Uuu>çTN>EÅc}>Å?LT>KçÅa>~æÍaL>TK>eau>æuçT>NE>Å¬ÍÏÅbÅc>ÅæÈT>ÅsaÍt>åÍc¬aLTuãTNoäTKcR#ÖeLvëÔÕÊêeægeëÊeêÒXgsaT>uçÅåa>L>ÍÈT>#çTL>E>s_N>>WF>uT>MÅN>äæa>¬a>æÅa>_N>çÅT>N>a>>ÍuÈÍT>>>M>>>äÀsfJ>>>N>>>#ÅÏÍT>>L>>>t>>>sÏt>>>C>>T>>>K>>>sK>>>J>>r>Å¬WÅåÍÅÍåa>>>æa>>æÅa>>>¬WÅsÅÍcÏÍÅÏãtMG4KdNuNÈcBäTÐÏÍª§°³¸²¹²¯¸¯TLt¦·²æÑaHÆTÈÍTqÅcqNTL@ÅÏÈTKJuLE

Page 95

ZZZLUDQFDWKROLFFRP·³åa_¦_NTçcsK>JkÅæÏÍ¬s>ÅÍcåÍc>>eçTL>Ep~ÅÏÍqÅrÅâT>rÅTTÍt>äT>ÐÏÍÅÏËC>~ÅrÅæa>Íc>áÏÍÆtÅÏäÀçT>L>E>äT>N>Tt>¬a>T>u§ræÏit>¬aTu_NäÀuLEuÏTäTÐÏÍæaÍt.sKcecsKJÅa>ßc>ÐÅsI>L>>ÅT>åa>4>a>r>æÏT>sa>uàÅu>>s_N>>çÍT>>K>>çT>M>>T>rÅÏÍs¬a>uÆT>>Ååa>d>c>ãt>äT>N>ÐÅ_N>>qét>KE>¬Ít>åa>ât>>íæÅsu>Ït>P>äTÐÏÍsu>Et>uæ¬§åc>N>æ¯±¸¯´t>K>«¯á¬Ï¦a>ÍtäT>T>ÍT>äÀ×t>zt>éT>T>ÈÏt>~ÏÍk@NÅäa_>¬§¯°¸¶æ¦aÀäTNsu>TM4>aÐÅW~WÏ4>ÐÅuTÍTªa>NEÏÍæ¬§¯³«·¸°ÍT>«°¹¯·ª¯´¸¯·ÍT>«¯á¬Ï¦a>T>uWÏåÏT>ÅäÀsT>ÏÍsãæÍuL>E>åaMcuMÅuÏtP>ÅcÐÍtuåaÅt_N§c>NÒÏt¦çÍtMcN>ÍcosT@uLEo¬§¯¸²³ÒŦÍÏÅÍa>ÀÏt>>d>>ÏÍkK>>ÈÏt>>A>>äÀsÍÏÅa>U>>E>>æåÍt>>ãT>>qÅo_N>>>>sK>>J>>rÅc>>T>>L>¬aÏÅb}WÍräTNNcatus§¯³¸¯®³¦ÏÍsÅÏâæÅãtMG_NsKJ>æÅäÅaTsåaåÍÅÍçTåaæsd>NæÍæÅÍWLCJÐTÀÐÅuÏÍukT>dN>æäTTÍT>çtN>ÍÏTN>ÏT>ÏkÅæÏÍ¬Íc>NuÍt>sac>ÎsTH>rÅÐTÀªäTÍt>M6>ÏaN>E>sæqNJ>ÏæÅÕtH>æåcT>cN>>æÆtL>æâTK>WtI>uÅa>ÐÅuTåaL>ÀÏÍu>c>u>LC>J>åcM>ÐÅuÅÏt>çct>A>æÍæÅÍWtI>ÐÅuÀåa>ÅÏtA>ÍT>ÅXT>ÏÍÅÏåadc>ãtsaæÅa>åa_ªWÏuÒÏT>DÅsuT>ÍTct>AYÏa>s¬atuÅÏÍtt>c>åcM>sJ>cssJ>c>TN>Åut>}>@N>¬ÍtuqN>c>ÍcuÏÅc>cf>tI>uTK>ÅÏæÅuâTNdæaLLuaNPæÅWÅaæçÏÅÍTæcuçTNÏÅæuçTNEÅ¬aLLu_cAuTÍT6Ï4ÐÅTåcT¬aL>uWÅtÍtêsJÐÅsaT.umN~tt>INuTaLTÏÅccÅÏuT>ÍTT>MLsÍt>t_N>¸ÍÍc>ucnNK>ÏTD>ÅÍÏt_N>c>tA>ªÆtLæâT>KçaT¬WÅf>tæÅa4>uEC>äTK>Næa>MçÏÅc>cçæWÏt>P4>æÅsIJ>Ít.a>ÅtÏÍÍttub>æuTNçT>sL4>srÅçÅcäÅcts>HCLÏÍåa>WTät>ÐÅuBEs¬atupyTÈæTGrT_NæåTÍT_NäTNaaÌÏuTÅÅaåaæaaN@uÅÏÒÏT>DÅTM>TsÅÏåaærÅÍTB>cTsuHc>s-cÈcBc>ªuNÆTãæÍWK>åa>a#ÏêåaL>uHc>srKzÏÍWÅåT>ÍTæÅcÅk>ÅæÏÍ¬a@>unH$c>N>>Åd>>s>åt>>M>>äT>>L>>N>>I>>>æ§¯°¸³±«¯±¸³°ª·«²¸³®ªµ«¯¸²·ª·«¯¸²°¦u>>>çT>>N>>E>>ŬaLÐTuuNuTKåTÍTÅÏçæÒdNTÏæöc¬aTuaLÅcuTNÅæäTTÍT

Page 96

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuIÏTÏÍqNDçÏt¸TNEÅéÅYÊxëêgXgR"#¬ÍæÏu4ÐÅâTKWLCJaÅuäTÏtÀWÍsåcTuÏT%ÈÏa¬ã¬àµ°¯âTÏÍätc¬cN>HWÅçÏt@>WTs>aTuqNJ>ÏæÅTML>c}ÍÈÏT>sTÅÍtM>uTÍTT>MLÏTEÅÅÍtM4ÐcÏÍ¬ÍÏæÀÏÍft>ßcAssTsåc~T>cÀÏÍÅÏåcTÏtÀåTÍTãæÍçÅsNc?LÀsæNsaLLuãÅÅÏWLC>JäTTæcMcN>suåTINæuçTNEÅâTKWLC>JªpçaL>sÍÏÅÍWHNH>dNrÅ§µ«°¸¯oN>¹²«¯¸°¶ÒŦaÏÅaçÏÅÍÅdæ¬aÍt?LÏÍÆtLTåTtuaÏÍ¸ÍtåaÐÅaÅ4L>éÅaaÆtLuTÍTÏÍåcT>cNsEÅæsçÍtæTçTMLæÈT>ÅæÏçÏæÀkKçÅcÅÏsL>NÐÈaÐÅÏÍçÅcT>ÅÍtuUtÅÏqt>MsW@ÐT¬WTåÍTÀÅÍtMæpNyÅcÅubyfÍXRee)sT>M>ÀÈt>Ís>euæa>Ít>åÍc>>ut>}>@>N>>ÅÏsE>T>r>ÅæÍc>kt>æÑt>T>>kÅæÏÍçTut>}>@>N>sÒtu>>T>usa>a>st>âT>T>ÅÍt>åÍcI>T>L>>ÅÅaçt>sW@>c>saÍc>uãÅÅÏuÅÐT>>äTK>qN>JÏæÅçÅc>äT>À¬a>ÍÅÍuÒtu>åT>IN>æu>çT>NE>ÅÅÍtMåTªTNdçÅcUNcra¬aÍcÐTÅaçtsãÍcsILÅc}¬¬¬ÍtåaåcTUNA¬§²«¯¸¯¶ÍT«°¦aÅÍcTNMucWæÈTÅcÐÅÏt@æaEäÍt.çÐTTäTIÅÖeLËXìgRtMÕÊìÊwNgæäT>L>>T>ÐÅuK>>åa>¬a>>@>åÍc>>ÈÏT>Ås>âT>K>>Wt>I>>WN>>E>K>>uT>K>>c>}>>Íçt>ÐÅÅÏâTK4Ðcu>bæuÍÅÈTÅæÏæaÍc>åTLÅÍtM>4Ðc¦ÒNäæa>äTTéT>~tA¬aÍcÍtåÅcKsWNtÅfÅcWLâT>KÏÍ¸WÅÍÍt>æçÐÅtÏtsÈT>#`ÏTæÍut>sâTTæÍrÅsaÍc>XT>Æt>L>4>ÐcsâT>K>äT>>Täa>À¬W>tM>fÅc>WL>ÆtL>ÏÍæÏTI>ÀsK>c>uÅc>uJ>ÈT>T>>Å6>c>TæsE>T>×t>æäT>ÐÏÍ¬a>t>oÍd>qsWL>ÒÏT}>çÅca>çÐTÀsC>HrÅæ¬a>c}>aI>pK>IÈÅc>TsJ>J>TWL>æÍrÅs¬a>Íc¬aÑaHÆTçTMT4æÅspNI@XTsåasÏTIÈT#`ÏTsJN>åÍÐÅæÍ4>qNI>ÏÍsäTK>NÐT>ÀcsW@>cpT>KäÅt>uu@>t4>LrÅuÏÍ·´

Page 97

ZZZLUDQFDWKROLFFRP·µªÍÏt>æÍc>ÏÍsW>N>WT>>uäT>ÐäÀT>ãt>uJ>E>WN>>E>t>¬Ít>.ÑT>>ÅÅÏÍT>>ÅàT>G>ŬWÅåÍt.W~äÀTÅasWÅutçTsJNçTWLjGÍtAHäTc>rÅ¬ÍÍc>uåa>T>@>ÅÍt>M>uT>ÍTÏÍâT>K>çT>M>>L>äa>TT>c>T>ÏT>ÀâT>rÅT>sÅÏsNL>>ÆT>c~T>L>4æÅªs>c>ÍtoÍd>s>bÐÅuH>@>csªåc>TÐÅåa>N>Ïub>sT>åÏT>æÍUJË>~ÅçTN>t>uTÍT>äT>ÐÏÍa>Eäc>oªa>L4>K>æÍÏæÀa>ÅtÍt>æ¬aaÅtstK>>4>æÅa>To>äæac>>A>>4>>K>>s>ÅÏäT>>K>>N>>J>>âT>>>>>Ŭ§¯¸°³XŦÍÅÍWsc>zo>T>M>>L>>åc>T>>uÅc>>æsa>>>>@>>>>U>t>>>>ÅÏu>ÅæÏ«uæÏsÍt>T>ÅÏçÅåa>L>>ÀuÈT>~ÅÐÅÏÍçÅs>>N>>>>>sI>>J>>ÍÏæÀäT>>>F>>ÏÅäÀæWÅÍåÅc>>>>K>>>>s>d>>>>N>>>>Èa>>>>Åa>ãt>çT>WL>ãT>K>çÏæÀkK>¬Ít¬ÅtLNÏÍâTNTÏtÀcAêscfH¬cMÈÏTæäaN@fÀsªUc¬ã¬à´±±«´´¶¬ãNÏÍäTKcMcNêåaLÍäT@êgX"ÔÒuRNÔëÊÐÅsWÅåaÀÅÍt>M4>Ðc>TUÏT>L>?L>WÅæÏuçT>N>EÅÆT>±µæ±´çT>M>TÏÍÐÅTNd6ÅtçÏTæäTaåc~T>sÆTC"TåTcNGçT>uÅcLæªqNJÏæÅåc~TeÐÅsçÅåt>>N>sq>N>J>>ÏæÅc>>M>6>>T>>uT>>Ïåc>T>>ææÅsu>>çT>>N>>E>ÅÆÅt>>æa>>æÅa>¿däÅtuÅÏÈTG~rÅ¬WÅåa_c@WÅäTT.utsÈTTÅÈaäÀu}ÅcNu¬ÍÏæÀÏTKsÑaH/TÈTG~rcTÐærcdN}ÅqYÔX!PìÔXoXëgÒ¸aLutÐTÅÏuTDåÐÏTrÅWÅæÏdNUÏTLçÏT}kTæcÍTNÅæäTTÍT

Page 98

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuIÏTÏÍqNDçÏt¸TNEÅäÀqIsEJ²´æåÍcåc~TÍtåaTNÏÍrØtsCJW$sÅÏÅÍtMåTÍTTNdÐÅÅÏc}ÍuJ>ÅÈTÅtN>æØÅæcT>æUÅTsc>ÍcæäÐÐÅc°®®®®®¬ãÍt>.cN>ÅÏçTc>uT>ÅäÍc>ÈÏT>ÅsæuÅc>ærÅÐÅd>NÀåt>I>çÅsE>C>u>åTI>N>¬¬¬ãÍcÊÏT>T>#À¬§±²«°µ¸¯®ÒŦWÅåÍt._c@ÅÏäTLKÍsJKuçTNEÅæ§¯´«¶¸¯oN¦sÅb¬ãÍcÑteGÏÍucaLTKfTÏÍÅÏTNdraTuqNJÏæÅåÍTcf>ÍcæTN>dsÏtÀåT>ÍTsuTÏT>CÅæåc~T>rÅåÏTÏÍu>çTNE>ÅÆTcA>ÏÍätÍc>N>uÍtsÅÏu>b>sJT>H>oÈÏt~sJ>T>HrÅçÍæÐs¬a>t>urÍt>TÀ½ÍÏæÀÍæc>c>Ït>ÀçÅa>pT>H>ÏÍÍt>Ït>>>qN>J>ÏæÅçÅa>T>À¬a>u.rÅd>>äT>>T>§°®¸±µ«¯¸±´ÒŦ½aæc4ÐÅuTudNubÈT~ÅâTæÍÐÅfNTtsÍcçÅåc>~TcÅcÏÍWæTH>snt@ÅÏTNdu>çTNEÅÏTrŬ§±®¸±µÒÅá¬Ï¦aNT#Åâts¸aTäTTWÅÍäTIÅçÐæcNÐÅçcÎTiHUÏTLu@cI@u>N>c>çæÐÅäÅÐT>>c>rc>s>>>c>¬¬¬ÍÏæÀÏÍçT>ÐÅÅÏT>N>>d>rçT>c>>>UN>M>åt>I>>ÏTÏÍäT>ÐæçæäÅc>ÍdN>æ¬qN>DçÅsL>N>LæêsÐæ±®T>Ít>åÅcK>sÅÏTM>Àr¬a>ÍcrÍdsqN>J>c>äÍÏæÀÍæc>æÊT6>ÅÍc>WM>ÅÏu>N>æÅ¬¬¬ÅÏÍcæäÐäT>a>LÅt>æçæ¬ÍTcqNLst>aT>¬§¯´«¯±¸¯¶ÍT«°¦a>T.u_c@>sT@>uÅÏT>TÅÏäÀäT>TÍTÆT>åac>Î6æÍc>ÏÍ_J>~çÏÅcc>WÅt>ÏÍWMuT>a>LT>.äÍT>c>æêsÐæ±®qÏs¬WÅêeÒÊÕÅuRNÔëÊsI>J>>a>L>>T>>.ÏÅb>ÅæâÐT>>WK>>N>ra>>ÅÏ_J>>~ÐT>N>>>>ÅsÍt>>>rÅc>>Ït>ÀäT>>T>>ÍT>qÏUÏT>L>äT>c>ÏÍ¬WÅÍcu>ÍtäT>T>ÅÏäÀçT>Mu>Ïtåa>T>@>WÍåT>ÍTu>>T>u¬WÅåaTNäTNsTNdÈÏTÅpÅaTsLIÐÅçcÎc>>çæskÅæÏÍ¬a>L>W>T>L>çc>>K>ÊT>>6>c>s"T>åT>ÍT>>såa>XT>çd>N>>esuaÏÍ¬§±´ªµ¸±µÒŦWÅs>T>×t>NfT>c>}@>äT>NÏÍät>T>çÏT>KN>sÍt>åaN>ÏssuTauåÍt@YÏasÈÅcÅbæÍtåÍÅÍÏÅc>åc~TW$ÅÏqNJÏæÅÏtÀåTÍTUNc>ra>¬ÍÏæÀÍt>åÅc>K>sÅÏät>T>çÏT>K>NW>@c>ãT>}>L>Ít>åa>åÍT>c>c>A>a>c>¬aLT.uWHTCqTuMærcMsUÏTLçÏT}kTæÈTæÅÏæÑaHÆTÈTÅæÏ«°²¸¯®¹¯°«³¸¯®ÒŦåaåaNÅcutÏTEÅsJJoÏÍåcDLcNuTÏrÅËc·¶

Page 99

ZZZLUDQFDWKROLFFRP··aNPuçTNE>ÅäTLUNcrÅs¬§·«²¸±¯¹±±«°µ¸±®¹¯²«¯°¸¯µ¹°µ«°²¸¯²¹°µÏÍc>>N>>u>>¬a>>Ås>>>@>>ÐT>>s>>b>>>Òt>>çT>>ÐæÏsa>>Íc>>ÕT>>>>>L>>>>Å4>>L>>fÅæc>>>N>>æåa>>ãæÅÍuæW>äT>>Åàt>æÕT>>@>¸åa>@>âT>N>æqæÏT>>ÍæÅsa>ÍuäT>@>çÅsT>>WN>~槯¶«¶¸±®ÒŦWÅÍaNÅæsNIaTaæÅasiHæWÅyXQPgQÕÊÔéx!RwODÍt>W>>>>T>>sWc>>qN>>K>>A>>åT>ÍT>>çT>>N>>d>>saT>.d>M>çÏt>s@>NK>çÅc>æÏT>I>ÅÏqNJ>ÏæÅæ¬a>T>.uÍT>>>Ååc>~T>>st>c>p>T>H>ÏÍa>Åt>>ÏÍuT>ua>NT>ÀÆÀça>ÀfN>c>ÏÍªsrÅçÅc>¬ÍcÏÍT~uKMÈÅÏtÍaTÍttcMT>>a>>L>>>>>Ïät>>>>N>>>sK>>@>>>c>>såT>>ÍT>>>äÅÏT>>G>>Íæa>a>Íc>ucM>ÐÅäæc>N>sÅÏÆÀsuT>c>N>ésÅÏçc>M>äT>ÏT>rÅT>Ït>CL>N>K>T>M>À¬aL>T>.Íæa>>>>a>>>T>>Ïu>c>>M>>s>4>>Ð_C>>>çæÏÐÅÅÏÆÀäÀcÍæÅÍcMsaÍt.çÅåc~pÅÍÏÍçÏT>GsätNM~äÅÏTKEs@>Hnce¬aÍt.¬WÅåaTLÔtÅÏäÀçaEçTMJ>suÀkLsaantåc>Tp~TuftraLÐÅeÅÏçcNWÅÍÅæÅÏTMÀÏT>ÏTWH@ÈI@>ª?Lu¬aL>TWÍaNTaL>ÅtåtJNÆTL>ÅÈT>Ïæczçt>}Åt>oÅbE>Ícu.næåÍT>nCL>Tc>TÏÍa>Lc>sa>LL>ÏTN>ŬÍtäTÐcbTäÅÏT>G>st>>.ÈT>N>>J>K>æÈT>>>T>>>W>~åÅt>>åa>mA>>WT>L>>sT>ÍÏT>L>>ÏÍsut>>ÅÏUÏT>Lu>N>Tc>ÅßÅa>ÅåÍTE>ÅàÏTæWN>KÅc>ÏTrÅsW>ÕcäÅt>u¬a>Tu¬aLuuÅæcTcätNM~ÏÍåtMÅcÐÍt.aÅtÆÀcfHçXµ¹³³[fÕÊiäTÐsçÅs>N>>WÅc>´®®Íæa>ÏÍäÀât>sÈT>Lr>ÅpÅÍÏÍçÍN¯¶¶®âT>Ï͸WÅcÐËcsäÀ6æaTuåTÍTçTNdäÅÏTGstéTLNHsaÍcm@-açcÍTcçÅa>~Ítåa>TÏT>äTTs§c>¯³¦×ÏÎ±suT}L>¬WÅ4LçÏTG>äTÅÍsçÐæÏÏÍ¬ÍÏÅÍÍtæåc>~ÏÍçÅåcG>ÍÅÍuc>çc}>ÍssaNÏÒt>säÅcÏT>ÐÅuITNÅæäTTÍT

Page 100

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuIÏTÏÍqNDçÏt¸TNEÅpÅÍsÆÀsEÍo¬a>ÍÏtuqsßc>æÍÐÅäÅcÏT>?L>JÍt>ãTK>ÅsæÏÈTL>cG>ÏT¬Ít×ÏÎa~äÅÏTGÐÅccåc~×TGÏÅ¬açÏTÔtéÊÔXKëÖeLËXêåÏTÏÍ6>s>ÑaH>ÆT>>ÏÍ«°¦ÍÏÅÍÍt>>>>>>>>>>>æÈT>>>>>>>>>>>>L>>>>>>>>>>>r>Ź±®¸±°Åt>>>>>>>>>>>>>>>«°¹°®¸°®ÍT>>>>>>>>>>>>>>>ËC~Åut>6¬§¯µ¸²¶u>LÏT>sÅÏu>N>>>~uæçÅsÅc>T>¸ÍcuâÍÏÍÅÏuT>Ôt¬¬¬T>N>d>¬Ít.eåtTMtæaLLuÐÅÏÍÅÏT?LsÅÏÍtWÍ¸Wt>uÆtÅÆTåaLtsuTÐTÀÐÅÅÏTc>Mªa>LN>uÅÏeN>Gd>Nc>äT@>Åq@>æaL>LuT>åc>~ÐÅT>cM>¬aL>Lu`N>ÐÅÅϬWÅåaN@aÅu.ÈTLäaLÏTs§¯¯«·¸°¶ÆtŦ¬¬¬aaLuÒæÅcXRÊèXDR¯yìXRIÊaÍuäT@utWÅçæÍtâT>ÐÅucËtzæssuçTNE>ÅÆTÈTECÐÅuIçæc>K¬ÍÐT>qN>Mft>WTÏÏÍÅÏÍt>äÅÍc>TæäT>æÍªÍt>åÍÅt>TWÅs>Åt>sçTL>E>s¦Æt>T>ÏO¸u>LE>a>ÏÅÍoJ>N>>KçT>M>T>Òc>æÍª§±¸¶ÒŦÍt>sN>>oÍt>§WÅoÍdÈÏTsÆT@çTL>Es¦dÒTâcNMæ§W>@aÅtÐTçÅsNH¬TM>ÀsK>c>ÏÍsa>L>>>UN>>åÐÅa>ÅäT>K>sçc>>äT>ÐÏÍT>M>T>rÅ¬§¯¶ª¯¸¶ª±¸µÒŦæÍåÍc>ÆT>>>>ÅÉÅÍt>×t>æÐÅfN>>ÅÏT>M>T>>rÅu>çT>N>>E>ÅsÍt>r>æÏéT>sI>ÀçÅc>>¬§²«¯¸¶ÒŦÍcNuaTÅÏ4ÅWæÍsJ~TãÍc>ÐÅaaÏt>>fÅÍcTÐÅc>Ga>LæuçT>NEÅåÍÅt>TÐT>ÀWLCJ>äTÐÏÍÅÏfttÐÅuÐÅçÅasa>L@ÏT>DÅæa>LT.TG>ÅÍt4>Tçt}>GæW>~sæscÈÏt~sªåaLÀçÅcT>aaW6>tncÐÅÈÅcTrÅ¬§¯¶«¯´¸¶ÒŦa>TÏæTæÏT¬§¶¸±®ª¯¸¶ÒŦaLT/uTuÍTM¯®®

Page 101

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯®¯cIGÍtWTÏÏÍsIJWNÒtÍtuoéTc~4@NTNÅaLTuçTNEÅrÅcTLoaL>TæÅ¬a>ÍuãT#ÅWÅçÏæc>zæãÐs>ÀæaÍuWM>åaL>Àçt>ÅÏäÀæa>Lu¬aLupKÏÅb}TNLÍtæÍt¬-t>uÏÅaT>æcK>U>IofÅa>Na>TÑa>HÆT>ÏÍÏT4>æÅçÅc¬WÅscÍtsuTNEÅÆTsWÅuc}Òcc}TNrcMªUIrÅyRgyXçTMN>t}@>NÐÅWÅçÅst>K§±·«¯¦u>çTN>EÅÆT>ÐÅâæÅWKT>ML>sqNG>éåÍædÅäÀs>cc>Íd>N>WK>>rÅÐÅuT>M>T>åæE>¬çæWT>ÏsÕt>c>ÈT>ÅæÏæu>çT>N>E>ÅWKÏÍ¬sÐuT>NEÅÐÅaEäc>æÍsaTuuoc>Å§³³«²®¦ãæÍWK¬aÅåa¬aÅåaçÏæÀÍcçccÍçTut}@N§´´«³´¦ãtqNDLu>çTNE>ÅÆTäÅt>LW$uT>ÏÍaÅåaut>}@N>äcaL>usuTMt>ÅcÍtuÕTL>Å4Lé½åÍtu}>tNWÅt>oäÀpNÍTÀ½WÅuTGÅT>À½aÅåaÍcuo>çTut>}>@>N>âT>>ÍÏÍWÅuÀW@>ÐT>åÏT>ÏÍuT>ÍæcpT>sÆT>>ãæÍWK>>¬W@aLÅtÐTçÅsNHåÍcãÅsåaÀÂÒxêewÊxyxRëwÊÒÊvÊXÅsoÍdaTHutÆTmJ>çTWKÈTEC4äÅt>us-ÅåastÏtCLNK¹¯²¸²¯¹°³¸²®ÒŦÍtuËc>C>uMÅW>Næa>éT>T>é>¬ÍÅÍgN>@>uM>T>@äT>üÅææqÈT>>t>>>zt>>>rc>>>uJ>>>~ÅÐÅuI>>>Åa>>W>N>>æa>>>rÅc>>>T>>>L>>§·¸´®¹¯²ª³¸³³¹²¸²µ¹¯³¸²±¬§±¸´ÒÅá¬Ï¦aTuuçTNEÅçTut}@NåÍæc>qN>J>ÏæÅâm~æÏÍsa>t>uWT>çÏT>E>ÅªÆT>>W>K>>sc>ÏÍ4>L>>K>§½aLTu.³«¯¸°UTCåaLLeIEL´®æ³²çTMTTÀæ°¸³°«¯µ¸³¯ÒŦaÅåa6nNÍsETCT¬aLT>u.åÍtMN§ÍÅÍãT#ÅäÅtudNçc}>ÍçTsTH¦TsTHrÅpÅT¦uçT>NE>ÅicN>ÏÍTM>LãtæãæÍçT>WK>äTaÏT>}s-t>ustÆT>âTNdæuçTNÏÅçTstÎtGæcNPäÅtuTMÀätÏÍsIJacNu.ÏÅc§äÀÐÅu@äÀsNTÏÍsaNL×t>ÏuaHÆTscÅ¬Ít>.sDÅÏWEcçTMT>ÐÅucdNæuªTNE>ÅÆTc>ÀWK>æÍäTaL>Lræaa>ÍaN>ÅtaT>ÍttuT>M>ÅÍÍTæuTt>Ëc¬aÅåÍÅÍi_zÅæÏtsaÍtåÍcáÏÍæsTLutssÅÏubmJçTMTcTNÅæäTTÍT

Page 102

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuIÏTÏÍqNDçÏt¸TNEÅêePÅìxwyXåÍÅÍçTçæçT>s>tâT>>ÍÏÍäT@>T>st>suÅc>>KF>N>cu>çT>NE>ÅÎt>G>âTrÅT>ªa>Ås>æÍåa>L>Àçt>>ÅÏÍt>åT>}>fÅæc>N>æu>çT>N>E>Å¬WÅc>Q>æu>E>C>éT>a>Ååa>ÅaUTÐÅT>N>ÅrÅsuTM>ÐÏÅnJC>uæsN>ÏÍ¬a>ÅtÅa>sÏaH>cÏæÍçÅåa>LÀ¬aaÅtcqIaLLuãÅuTÅåcMcÐÅ§´«¯¸·ÒŦu>ÏæcªâÀåaÅåTÍTªu>çTNEÅçTMN>t}@NÏÍcÅæ§·«¯¸¯¯ÒŦaLuÏÅccÈTÅt>N4ÏÍuÅÏ_J~såaãTM>Å_NåcMÐÅuæãÅsut>>}>>@>>N>r>ÅsÐT>>§°³«·¸´³á¬Ï¦u>>çT>>N>E>>ÅÆT>>>>çT>>M>>T>>rc>>Àa>T>>u¬aL@aÅuaLuÅÏãÍÀuLrcÍrKÍªÏTWNtIæu@McAäaNÏÅcåc>>M>>ÏÍ§åc>>N>>æ¶¸²¯ÒŦåt>>M>>åa>>>L>>pN>>yÅc>>Åãt>>W>t>>c>>c>>pP>>æn>K>>E>>c>>N>>a>Ïuâsöc>ÐÅÏb>>T>æa>L>u>uT>c>sK>>ÈT>#çÅc>ÅÏfN>a>>ÐsçÏÅd>}>>>a>¬ÍtuuJ§¯°¸³±«¯±¸³°ÒŦæpN>yÅc>Åãt>T>pJ>ãT>K>T>a>E>s>ÍÏæÀa>Åt>Ít>æsÅÏa>N>ÅrÅÈa>äT>K>s>u@>M>¬§°®«¯¶¸´´¹´°¹´®¬¬¬´¸²·¹°³«¯²¸²³¹°³«°¯¸¯·¹³«°¸°ÒŦatafÅaÆTçÅsGTI>çTMK>ÑTÅTMT>ÅåTLÐÅaa>cGLÑT>ÅsTzÅsnJCa>NÅäTK§´µ«´³¹´«¯¸´±¹³·ª±³«±²ª°µ«°²ÒŦ¬aLÍupNI@ÅÏêePPÊeìÊeaLLäTNÅÏÍtUT>CaLÅtT>aLTuÏæÍåcÐæÏçTWN>TEÐÅuçTNE>ÅUITNÅgåÏTÏÍTMÀ¬§´«±¸²®ÒŦa>tuçÅåaLL>ÅaçÅa~æåÍcÒtÅc>ÅÏÍtuÏTsäTÀ¬äT@TËcÐÅçÅsT@rcIt>sæ-ÏÅÍWÍÏÍÅÏTMÀãTsT¬aLtu.çdNÍtäT>N>ut>K>E>c>N>æa>L>K>Ïa>éT>>T>çÅåt>N>ç>ÐÅæqN>H>>>c>N>Ït>C>iH>ÅÏÍt>ÈT>T>>>Ŭ§WÅdNÀcGLr6G¦äT@ÅcsaLuTTäTaLtædTMÀ¬aLLuæÍc¬Ít.sTHÈÅÏtsT}L>Uu}tNTäÅtuÅÏTN>EÅÆTu}tNæÈaæsK@cqI>æçtçÅåÍÅÏÅÐÅªÈæT>GqæqæT>åtNàcæäT>ÐßÅqÏuJst>KÏtCT>NE>ÅÆT>sET>CrÅc>TL>¬aL>TåaL>ÀçTM>J>æÅaãt>uTK>çÅcuT>T>acN>uÅÏÍtUT>C>saL>uÆT>Åc>zT>âTÏÍÆT>>rÅsTc>T>Å¬aT>u.rI>1cN>åc>I>ÏæÍTM>T>åaça>LäT>Ðc>N>æpNyÅc>Åãt>`ÏTc>NÐÅæqN>T.U>I>rÅÍT>ÅsÍæa>¬qNT.uÏcÅÏTNEÅÆTc}ÍÏTæÍpÅaTaÀaÅtWÍsu~cUNcra¬-t@¯®°

Page 103

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯®±[ÆÔïwKXMÅÏäTÐsçÏÅt>ÍWT>ªWE>cäÅa>E>K>ªs>coÕt>H>ªuÀçæT>ªÍÏÐT>dc>uÅWNE>T4>ÐsÎTåt>ätT>ÐÅsuTM>T>ÅcæT>Aªp>KÐÅÏT>cuT>KÀªa>Lug>@aE>ísçÅåc>ÐæÏua>ÐdN>æÍT>ÅÍæÑæcu>>>tªÆt>J>A>os>LI>æc>ÐªaL>L>u.m~æÏÍtJ>T>c}>Íst>æÍtuWT>I>sNæÏÐÅt>J>TÐÅçÅst>ÏÍªs>cÍt>suT>MN>ÐÅTsL>>~æcæT>A>TM>L>ÅsKa>L>upK>ÅÏÅaãçT>ÏT>tsr>ToæWÅeÏT>¬aNTLuÅÏçæÏTÀéTTNÅsWÅçtÅcÒTHâTTáÏTuTHæáTL>@>æça>ÍçÅsGT>I>aÍT>c>AãÍc>çÅc>½aÀäT>N>ssGT>I>W>~a>TÅc>¬aTuäTMäaæÏæcÐTTNÍÈcÀsçtF>cD>ÐÅæWÅäÍt>.ÏTI>ÀuL>EsåüÅærÅ¬WÅçc>}>ÍdN>éT>sGT>I>TÅÏTÀutsåüÅærÅ4>L>K¬ÍÍcc>TTN>ÅuHN>HaE>íTWÅçÅåÍc>st6ÏÏT>LçTL>EçTMJKæuÍÅÒæÏªoÏTÀrÅ¬ÍÍcuàÅaastWNNcApÅæÅÏÍsuÍÅÐÅçcÅT>ML>åas>TL>c>@N>äT>N>N>äTN>ÏÍsTL>tês>GT>I¬a>L>ÅÍÍtsÓt>A>WÅcT>sG>T>IäT>a>L>t>T>âT>Tsa>Ïuc>D>L4>L>æ¬WÅc>}ÍÏT>N>>ÏTÀäT>N>¬aTsÅÍuHNKsK>sI>L>Å4>ÏÍ¬a>>t>uåÍc>ÏT>sc>æT>>A>ªs@>a>ÅçT>s>çÅsG>T>I>çT>s>>t>ÏÍçdN>ÀÏÅc>ÅçT>N>K>N>oÐÅâT>rÅT>a>t>us>c>a>L>usT>ÅÅÏT>suT>N>ÍÐÅc>æT>A>çÅsKJa>LT>ct>Ac¬a>LN>uÍtpN>sÅÏTMÀåa>LL>NæåÍÅÍpI>cNN>FÅÏT>MÀsa>LÍuoÍd>qsÅÏÈT>K>J>>sWÅsJ>K>p>¸Ít>uWT>uL>T>>WT>L>?L>c>>ÏÍsWÅ×ÅtÅâTTçT>tJT>ÏÍäÅtuÅcÐ¬ÍÐT>ucræÏc}>aInc>ÐÅÅÏTMÀuL>EæåÍt.sÅÏäTÅpIsÍcåaT@ÅÏuÅTaÍÅÏuTodNæaÍÓTÅÐÅ4}ÏçTsTN¬aLuÐÅæcäTKÀsscçTMTTæscÍtæWTsu>aÐçT>sD>'ÐÅåa>s>cçT>eI>p>uT>sL>~çÅsG>T>I>çTs>t>uJäT>ÐÐÅcÅcuT>aÍÏÍåaLÀæâT>ªsbT>MÀÏÍsIJa>LÍu.syÅÏÅaL>TWcuÍTEÅsN>J6>cÏÅc>qÏTLÏÍs>IJW>NäÍt>äTÐÐÅÊÏT>çTLE>säTN>ÐcrÅ¬a>tusÕtccæT>AsÍÏÅaqN>äÀÐÅâTT¬a>ÍuWaÅÐÅuT>ÅTssäTÐqÏt>CäTÐæcAsÑaHpN>TÏÅcdNæÆt>JA_NÏT>LÏÍÅÏÍtØtJsD>'æçÍTÅÍr@ªuTÍc¬aLkKToÏÍtJToÏÍÅÏÅaãWaÅTNÅæäTTÍT

Page 104

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuIÏTÏÍqNDçÏt¸TNEÅc¬ÍcÍTÐäÅtuÅÏTMTNæTMÅcÍÅaE¬aÅscãTMÅÑaHÆTÐÅuTHrÅc@NçæTäTÐrÅTÅ¬âTTäT>ÐæTsGTIäT>ÐsäÍcuçÅcWÅçaNJ>TçÅcTMÀÐÅos¬WÅWÁÏsK>J>aL>äT>N>ÅÏâT>T>ãT>N>aÅt>uuM>ærc>>M>ssçÅsK>J>¬WÅuT>N>WÅÏÍT>>Ðt>>L>>uæåa>>N>>@>>ÅÏÏT>>ÐæÏãc>>æÍc>>>slT>>Íc>>oW>ÁÏsI>>J>>sT>>Ít>>WÁϬÍc}LWæn@ÐÅtJ1æWKIæÈcNAq@TÅÏsÅÐæÏuaÐåÍTçTWNEÅætBRBBBBBBBBBBBBBBBBBB'ÊìXBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBNBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBgRLÔÕXINÊë¬Âe«ePOëgÒg¶´°´¼½´¹XxuaÐçÅcuJNÍTMÀÏÍTãÏÅÍÏTæcâtæÏTªWTræqrpN#ÅrßcÅc>WÅât>sæÏT>sæn@>säÀÏÍs>uT>>ÅÍ½ÍÏt>urÍÏÍssp>>rÅ¬+T>N>Ít>¬aLuuTAc>N>H>$ÅÏÏÐT>E>J>Åa>L>>K>æc>Íc>såa>s>>G>T>>¬c>G>L>u>>sWÅn@>säT>>>ÅÍrÅÏÍ×ÅaÅÅÏa>a>L>K>æcu>s½a>L>uÏT>>Ïp>L>Ts>ET>Íæc>C>ÍÅc>Åa>LT>æÅT>ªa>L>ucN>H>p>ÏÐT>E>JÅr>Åsåas>G>T>>æ½WÅåa>@>_c>AWK>>N>ÏÍsuT>ÏÍªåÍc>½aTWTBuæÍc}æÍÅcÅÐÅWTKÓtAÑaHæçÅst.uJN>sçc>}ÍæÍÏÅÍÊT>N>ÅsuI>äÀÏÍsuÍT>E>TäÅÏæÍ½a>L>LuÏT>I>qçÅcäT>ÀmNÅÏfÅtÅ½aLusaL>KæcÍcrÅ¬aÏÅaÏT>sçÅsNsaÏucDs¬ÍÏÅÍæjG>ÏÍT>À½a>L>uåÏÅÍÅÅÏÒÅåÍÅt>T>t>I>N>çÏa>p>>T>À¬qN>>>N>r>K>C>½a>L>u>pN>æ½WGaÅtÅÏäÀus¬aTÏtCLÅÅc½atusNLçÏÅaM}çcBät>äÀÐÅuIqrÅ¬Ítuc>@N>TWNT>Aæa>tu.dN>NeNéT>HNͬaLT.WÅÏTÅÏTäÅaæaLLuuEsaÏÅÍÍtæTäÏaÈTNÍÅÏÍsWÅåaÍæa>çTMT>áTL>@æäT>ÅÍÏÍsÈæTG>uæåas~WN>KÅuçTM>N>AÅÏW@MäTM}>fHäÀÏÍÑcCÈcBs>WuTsGNCÏæÀÍT>sªTTÏÍuTÏÍçaů®²

Page 105

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯®³oL>Åe½WG>a>N>>Åt>nJ>C>WÅa>>ÅÏäÀa>T>¬a>t>uW>T>qc>æqÏÍªa>L>>uçÐT>TML>ÅTa>t@>WI>æuC>ªutG>çTM>KÐÏT>ÍsaÏÅa>ÅÏäTI>ÅrÅãÍcsK>aÐt>¬¬¬aLTäTÀWTMuÈÍTErTzuaÐutÏÍT>qNT>cNH>ÏÐTE>JÅpsW>ÅuTcÅ¬ÍæÏuâÅQ>cÐT>WNT>AæTN>ÍrÅçÅc>s-ÏÅÍçÐT>N>s¹qN>L>åÐÏT>>c>Hs>NJ>sa>ÏæsE>t>sWÅçÐT>N>sqN>T>.½Ítrs@ÏTMTÅ4ÐÐÅçÏTKNaLTKua}LTqNT.dNæª-tpyTÒÐÏÅÍcæÏÐTEJÅsp>rÅ¬åaLÍÏÅÐÀp>rÅTMLsæäÀãT>KªqrpN>#ÅrßcTÅäT}L>c¸åas>G§³±¸¯¦Tt>ÏÍsÍÏæÀuãÍTs4>LK>aÍuäT@>rsÅÏaL>Kæc¬Ít.ÍÏWÍuMÅÏäÅaLKæÍæÍt.cNtINçTdNsÅÏaLKæc>ÍcsuTÏÍa>LuÍT>ÅaNÅrÏÍ§³³«²´¸¯¦T>tÏÍ-cÈcB>ÍæcÅcTt>I>rÏÍ-c>ÈcB>Íæc>c>N>HÅc>¬a>L>u.ÍT>ÅÍT>B>rÏÍWÅÏÐT>EJ>ÅpT>H>ÏÍs½WÅåÍtutc4LnÏÐTEJÅsaÏucDsTÅÍtuÅÏäÀªaÏÅÍÅÏÑaHÆT>TK¸Ít>.t>sIrÅÏÍÅÏpììçT>ÅcrÅÆÅta>TTÀäT>N>ÐÅsI>Àª-Ít>>Òc>D>>L>s-ÏÅÍça>N>Åu>T>¬§a>N>L>pK>äÀséT>L>K>z¦a>N>T>.s>E>T>C>äÀªãÍcuuaÐuNäTÐÏÍrcÅ¬ÍÐTaTHÅÏTaNT.uETÍt.dNTÏäTÍccÅ¬qN>ÍÒtæÅs¬WÅÐæc>ÅÍt>.ÏcH>rÈT#çÅc>a>æÅasÅÏuT>ÐT>Å¬¬¬sJWæÅÏÆt>ÅÆT>>q>>>c>N>H>c>>Åæ*Åt>uÅÏÆt>H>E>>Èc>B>sT>æu>>Ñt>T>q>>>a>L>K>æc>>rÅsåÍÏæÀÍtpN>#ÅÏÍTM>TÐuÍT>ÀWK>ÏÍÅÏprÅT>tÈc>Bc>ÅqL>KC>¬*ÅtuäÍÅÍÒtuJ>~ÅkÅtÐÅuI>Èæcs§a>ÍuäT@>çæpN#ÅuT>KsÏt>CT>K¦WÅc>T¬WÅuEÅæuÅQªâÅQrÅ¬WÅaãsTNÅæäTTÍT

Page 106

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuIÏTÏÍqNDçÏt¸TNEů®´ÔxF´¶¼ÔxhuRPXÒgRÊhXçÅsTLæåÍtÐÀÅcaæÅaçÅuÅÍuÅc6Tcæ6@tçÅåaNKMÏæÍÐÅTçTcIæçÅåÍcfNGÅcåT}ÅtæåÅÏçÅsÅÍÅcçTMHcsKæWNräTÐcuLsÅcÐçÅsÅÍéTTKÅÏäÀaæÅaçÅtsILÅdçÅåÍcsTÅÅcfNÐÅæUHÐÅçÅåÍTMrcÅÏftWÍæWÅUNåÍTÐ-ÅcWcEstrÅaNÏ*Åtu.äÅasWÅaLJæãæcTtËæÏÐÅãdc}TtÏtBÐÅæuT#ÀtqLÍtE~äTKÀscÅuT#ÀtoLÅ*Åc}csæTÏÍcÅæãcN}ÅÏcçTMTcÅãtrTTÏÍçTAÅÏÍæÍt.aÅtçcÏÅctWÍdNT#ÀÏÍWcaÅtÅctWÅÏWÍæaNTtaÅtÅcuIÏTéTLNHWGæaÍcuTLæÏrÍcÅÍcUâTÏÍsWÅræÏÐæÏpUæWNuIÏTtÍddNuIÏTWÅuIuTLæÏæuIÏTæuoTrâÍctsÅcÐufHãÏÍTqÏÏÍÅcãÅåasTUNæUNMÏtssÅcÐWGqÅtaKÅcaÅÍutINÅÏrÅräTæWÅUNtçTÏTãausTäTMÏÍsuæÍtäTMLtÐÅ-TMÅtÅq@uçaLfH4ÐpGÅÏÍæWÅåaÍÅc4LtäTK@åastrçTBÅêsKtcÍÏÍæausTsuTÐæÏÏÍWÅaÍtæTMÀÐÅuIsuæWÅuÅcÏaHrÍdtçTcIÅaçÅWÅqNDsTMÀêsJKæWÅåÍTÐ?ÏÐÅãÏTK@ÅÏTMÀcÅqczTtÍdÐtLãtuÏÅaNsuæW@uÅtÅÏäÅccÅaçÅéTLNHatÏæÍrÐÅdÏätäTÍcçÅeaLtutêåÏTÏÍdNÀcIäTLÅcÐacupTsÅÏtãTWTLKÍæaÏÅÍuÈcGÅÏtsuTÀÐÅãÏÅÍu.ÈcGTÀaæÅaçÅãÏTKu.åæcIÅÏtäTGTTÀæãÏÅÍuÈcGãTÈcGsÅÏäT@ÅãÏTKuftrKÍÅÏäT@ÅÑTL@ÅcâÍærfNGÅcÅaçÅäÅaÅcçTcIæTÐONÅcWÅÍTåÅÏrÏÍTÀs4æ¬TcWÅauÅÍæTncsÅcæ

Page 107

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuKtEÒxeëÊeX½êXMRX2æxNyPëgXÏÍotu>æa>Ít>c>A>E>K>u>æÍrÅ¬u>çT>I>N>oLÅu>çT>N>E>ÅÐÅa>E>åTI>NT>ÅaT>ustpT>gæÍrÅs>TH>¬ÍtÅa>NT>çÏa>öÏdu>W@Òt>åt>>N>çT>>N>E>>ÅªåT>I>>N>sT>H>>Íc>N>>ÏÅc>uÏc>>ÍÏt>uT>>M>L>>ssWÅäÀÏÅæÅd>>suÍcaÅtäTNÅÏÏÅÍ6@tæât>äTHÍrÅãTNæWNA§¯¯®sG~¦¬aNTÏaÅtTMÀÒtsfÅaçtsãtäÅÍccWMuNMr'TÅÏfÅa~æçæçT>M>J>K>E>>ÅeI>sT>ÍÅÍÏÅc>>§¯¯±s>G>~¦Ít>c>A>ÏÍÅÏu>çT>I>N>a>T>su>>ÑÏÍªåc>>T>Õt>H>ÐÅa>>E>T>I>N>>sqN>L>N>>u¬Íc>uÒc>D>>ÍÏt>ÈT>t>zt>>ÈT>~ÅsuT>Æt>L>Wt>I>ÏÍd>>N>æWc>fT>T>æuc>T>sâT>>K>Wt>I>¬atuaÅåÍÏæTNÏTsÅÏÍtcKãTKÐtLuæaÅåaãT#ÅTNdáÏÍsWÅÆTÐÅpArÅçT>sTHÐÅc}>ÍuI§¯¯²sG~¦WyÅcçTKLÅÏçÏæÀÍcpNyÅcÅäTåtM×tztâtäÀçTut}@NsuTu}ÏTIÐÅçcM¬WÅÍaNÅtaÅåauT>N>>çTut>}>@>NpT>sWÅ§³æ²çT>M>T>¦åTI>N>ÆT>WK>>rc>K>M>uåTINWÅâÅæÐsæÏTMÀÏÍpNyÅc>ÅçÏÅæaNÅsªTæUyTAçÅÏæÏÍ¬aTusÅÏotsNHåtM>suæ¬ÍÏÅÍuãÅÅÏ§¯¯´sG~¦rtäÅÏæÍäaNÏÅcq'WN>pÅÐÅd>N>æÅsa>aÍæÅÍª_>N>uT>K>L>ÅÏW$WÅåÍc>jG>Ít>çÅc>ãTKTåaåa>dcrT«ãt>æcTN>ãtªpNyÅcÅ¬Ít>.aÅtkKqÍc>ÍtaÅt¬aLuTKLÅÏÅaçtsÅÏTNÍãÅtÅ

Page 108

ZZZLUDQFDWKROLFFRPåTINuRPgR#KwxÊÔÖeLËXyÒÊêxRsdÔXÅÏTMÀ×tæ`ÏT>æÉÍÅtTM>LäÅtu¬ÍÏÅÍÍt>æ`ÏTÆT>6tçÅc>çÏTN>çTMæÏçTMTcsILÅTaÅåÍÏÅbcNPÍtcAcsÅÏuÏdçTMNAêåcMTÍÅÍÏÅcåÏTÅÍÏtcD`>ÏTÐÅ6>Gr>ãT}>LsÑa>HÆT>¬¬¬Íc>ãTa>ÅåauT>MJ>TI>UtsÅÏçc>ITÅÏTsu>ÏÍçTMT>T>TM>ÀcN>G>æÈTN>EÅæÐÅf>ÅÍcÒæÏæ¬ÍÏÅÍuÐÅc>ÅÅÏÍtêåæ¬WNäTIaÅåÍcTLÀTMÀTuTG>ÏtC>TM>ÀêåcTs>aLÍupN>I@>uET>ækCÏt>CÅÏu>ÏTçTM>T>ÑTŬaÅåabÅT>MNT}>TÐÅsat>upHuTEC>uÍÏÅtÐÅuB>EÏÍ¬WÅåaTuT>uTÑaHÆTuÏTÈTTGÅäTNçaLKÐÏÅêsTHäTIÅäTTL@TTuTGÅçTsTåæEu}LätªåcTçT>MTªT@u}L>Ëtp)Åu¸ÍÐTuqÅcÅÏu>bcN`ÏTçTåÍÅÍÈTÅæÏaTuqMÏTNsÀåcTæaLTuUÏTLçÏT}kTæcÍæåtJNêsNªåTN¬aLunNCéT>-ÏÅÍnN`ÏTÐÅTsuT>ÅTÑaHÆTu>ÏTUÏÍÍttÅÏ§äTN>T>I>ªT>N>K>>ªÅÏd>ªäTT>ÍT>ªpN>yt>K>U>Ót>A>>¦nN>>aM>çT>M>T>>ÐÅçÍÅa>E>¬aNTuÏTçTMTäÅtuaÍÅaËccTrÅsÅÏkTæTMÀWÅåÍtTMLÅÐÅfNUrÅ4GêtßaâTrÅTWÅsGMçÅåÏTÅÏÍTa>rÅÈTÅrcKM>¬aLTåÍÅÍTWÍsÍtc>AÐÅçÅsTLTsT¦ÅÍt>M>äTT>ÍT>ãTÅ`>ÏÅtÆT>>ÏÍåTÍT>äkT>æêsN>HT>À¸Ít>uÏÅc>I4>L>éT>T>s¬WNÆtI§pNyÅcÅ`ÏTçTLE>æcNæãtM>G¸ÍÏÅÍWNKÅT>MÀçÅcs>À¬WNTM>ÀstÍÏtªkTæÈT>NydãT>#ÅuT>>}>T>ÏT>>T>M>>À¬WÅpN>>ÍäÀÏÍÅa>¸ÍÏÅÍuL>>E>T>M>>ÀçÅc>u>>b>`>ÏT>Åc>Ð¬W>ÅâÐÅaæÅa>sa>LÍäT>@>sJ>Næra>T>åÍcÏT>sÅÏÍt>Wc>EæuT>ÅÍsI>J>aL>Íu.¬aLuäTKNaHsÈtÍÅÏÍtêåadcãtäTÐÏbÏÅcnN>H>$ÍÏtÅÏu>ÅæÏT>uA>u>ÏT>cD>ÐÅäÅt>åT>c>WÅUT>s@N>K>¸s>N>ÈTÅæÏUTCnKsu~TstuTäÀ_N~cNGænNaMãTNcMáÏÍçÅcTÅªÍÅÍTacNuÏÅc>ÅapTHÏÍst}>TMTÅa>LaäT@sWÅWÅæÏrÅßa>¬ÍtßtCE`ÏTo>sa>LT>uT>N>>ÅT>M>T>>rÅäT>a>L>>t¬ÍÍc>ÏT>I>ÀT>c>`ÏT>a>æÅa>ænT>¬aÅåÍÏæÀÏÍcc$sÏsÅÏçt¯®¶

Page 109

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯®·yXPÍgÅÆTrÅsuTMÀcäÀÐÅåÍTG>ÅÈÏæczTÅÍtu.WTÑaH>ÆTÏÍsKJrÅscÐÅçaÍTæÍtuÐTÀT>NÍWHJTkÅæÏÍÑa>HÆT¬WÅåaÍc>ãtJEaÅåÍc>sETCÅÏsGI`ÏTçtÅcÏÍsW>ÅWc@ubäTÅÍÑa>HÆT¬ÍcbusK>TaaçTNÍÅÏäÀTsWÅuTNÍsÅÍÅÍt>uW~äÀÐÅTL>tsGTI>ÏÍsçaaçT>NÍTÅ¬Ítuåa>ÀqÍc>>äT>K>>ÀÏÍa>Íc>>uua>>Ð4>ÐçæÏc>>sÅÏuT>>M>T>>>ÅäT>>K>Åc>>ÐqN>T>>L>u>¬aLLuWÂÏÅÏaæÅaTMÀäTKÀÏÍªsGrTMÀTÅa4ÐçæÏc¸qNLNuWÅsÅÍdN>ÀädçÅsMæs>ILÅÍt>æTTM>ÀcA>`ÏTsaÍc>uÑT>ÅéTHN>KTN>ÅÐÅaL>TuT>LE>c>éT>Ta>cuÏT>ssuÅÏT>æÈT>C>~Å¬WÅåÍtu~T>ãtM>GçæT>sJÅaa>æÅasçÐæÏæÍT>Åa>ÅtàT>GÅss>Àª4>ÅæçTÐæÏªäT>ÐcÀªåa>LÀ¸pN>ªãÅtÅäa>ÀqÍcªÈt>IJ>¸aL>TÍt>cA>âÅæa>ÈT>KJ>äÍcÏT>sTT>MÀ¬Ít>.a>ÅtsÅÏTT>M>ÀUNc>ra>¬aÐT>uäT>T.a>L>NuáÏÅa>Åa>sÅÏçÅåaL>Àª_J>~ªqNJ>ÏæÅaLLuåÍTÀçtsæaLLuãÅkÅæåÐæc>ÅsuTTGÅsaLLuWÅaUJCrÅáÏÍ4Ðc>ÐÅçcM>TM>LsqN>JÏæÅªÑa>HÆT>ÏÍ¬WT>aÅt>cT>äT>ÐcÀÏÍÅa>ÅÏsÀ¬aTuÍtçÅaçtÏÍsWÅut×TKÅpdNcÐÅpsIJåÍtÅÍtMäTK>ÍÐT>åÍT>Àa>TÆt>ÅÏäÀåa>Åt>Åc>ãtT>s>c>c>D>ÏÍÅas>çÅåaL>ÀçT>.ÏæÍæHVFKDWRV»Èc>ÀuT>t>äT>Ðs¦sK>J>rÅçt>F>ês@>Ï¬Ít>u>åa>N>T>uT>L>Èc>ÀfNêåa>L>Àªåa>LÀqJ>uT>L>ÈcÀÅc>Ð¬a>T>åaL>L>åÅcK>WÅrI>1§/RJLD»WT>LçÅÍc>sÅÏÐæc>ÅWG>äÅt>>usWÅuæÏÍf@>æqI>>>a>t>N>>a>N>P>sI>J>>W>N>s>>T>ÈTTIÅTMLÒc}rÅÅcÐWNÈaÐÅÏÍçc}åaLÀçTLEsdNæ¬ÍÐTupAWÍÏæͬÍtusccDÏÍÅaÏTæpKuTLÈcÀÏÍsuTÏÍÍcNucDÏÍÅÏuTÅWaÅÒÐÏÅäaÏTIÀæÅaÏt>ÏÍ`ÏTcNáÏÍutsªuT>LÈcÀÐÅçaÍ6ÅÍåÍT>ÀæåÍc>ãÅÅÏrt>çT>>M>T>K>Àæa>>a>uL>N>>ÐsuT>T>G>>ÅpÅªWÅÐæc>ÅÈT>T>>G>ÅÏͬaLLuTNÅæäTTÍTqNTL@ÅÏÈTKJuLE

Page 110

ZZZLUDQFDWKROLFFRPåTIN×xêxRìXRIÊ¯êXMR ÏäÍtc~TErÅÐÅecÐÅfNÍtuçTNEÅTcAqsçæ¬ÍtâTÅÒtåTIN¬WÅåÍcXRIÊëêXMR¬ÍtnyTéTÍtäTÐcftÏTæTuçTNEÅçtW>T>uÍÏÅa>ßtC>E>ÍtsÅÏãt>K>äT>ÎÅuçT>N>E>ÅÏÅtÏÍa>Åt>su>A>UNÆÏT%ÐÅTæaâTKæcKJãÐTsDtW>MsaTsÅÍÅÏuÑtTätqI¬aTÏÅÍÏtcuktåÍTEÅàtWNTæ¬Ít@çæsuMtWÅÏÅÍÏtcçcKåÍTEÅàÏTØtÐÅæcræcsåTINÍÏÅÍâTKÅãTN>æg>sWÅuçT>N>EÅT>s>TH>ÏÍqÐT>ÍcN>uÏÅc>st>ÍÏtsuT>}>Lu>æÐÅåTINæaT>u4@cM>TNEÅÒtåt>NçTNE>ÅªåTIN¸as>Gæ¬Ítu_c@>åTINÐT1çÅåaL>tTN>EÅ¬WÅåÍTÏT>NåÍÅt>TÐÅåTIN>æßÅcÅÐÅTN>EÅ¬WÅTæÏäT>LTUTÏÍu}TäTÐÏÍæcgT>ÅÏäÀåTINÍcuÏTssÅÍT>ÅÅÏÍtåaÐæuLäTÐs¬aÍusyÅÏÅcuÅaÅcE×tLI¸Ít>.ÕT>>>L>>>ÅäT>ÏT>>>ÏÐÅd>N>>ÅÏçc>}>>ÍçT>M>>æT>G>>äÅt>uÈæT>>G>rÅ6>>c>c>>D>ÏÍT>TÍÏÅÍsKÅæäT>ÏdÐÅTåT>INsuT>ÏÍÍÏÅÍWuæWÅÏçÍÏtc>äTÏd>TuçT>NEÅuTÏÍÍÏÅÍu}>ÍäÅaTæaE>ªätNM~ätu>LçTMÐÏÅsTN>EÅ¬aLTL>TfÅcTMÀÏTLÏÍuçTIN¬aL>Íu.ÏÅccNPW$é~ÅÅÏWÏtçT>æÏpÅåTINTMÐÏÅrÅsmN>~t>äT>@>ÏÍçÍc>ÅÏçæsa>Íu.ÈÁc>Ít>su>æW>ÅãæÍsT>ÏÍu>çT>N>E>ŬaT.yìXMRyXeÕçÏTsa>L>c>qN>ÍÏÅc>sE>T>C>ÍÏt>ÅÏæÅ-ÏÅÍnT>æÍÏÅÍÍtæu>çT>I>N>âT>rÅT>¬aTu.äTÀæpMÐÅÅÏuNK>Åcc~T>LæÈTI>uÑt>TuæÍN>ÐÅpq>@äcçT>NÅÐÅc>}ÍrsäÅtL>sT>>t>¬WÅs>G}>çd>NéT>>cH>Ít>åÏTÏÍåT>IN>¬a>ÅåÍÏÅbçT>sÍt>âTËc>äT>>ÍÏÍæÅ¬a>ÍuWÍsWÅs>>ÐuäÀÏÍsçc>A>æçæg>ÐÅuT>ÅfT>>¯¯®

Page 111

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯¯¯suJTWÍuIÍdÏÍqNJÏæÅucÆtLÏÍªïWÏTLÏÍkÅæçÅåaIÍÏÍªWÏtTNdæÐTÀªãT>t¸åTÍTsuæÅc>TcäTÐÏÍa>atWÅåÍt>äTNLNC>JâTF>ÅÏÍéTHTsKNcsÅÏubâT4ÏÍæuTNuÅcäÅÏæÍssaTuTLErarÅ¬åÍcuaÐÍtq@s>ÅÏUÏTL>êsJK>æåcT>uÅcæª-Åc>ÅTsÏt>?L¸a>ÅåÍÏÅbc>ÅäcrÅãæͬWÅåaÍyìXMRèXRæÍÐTÀWL>C>JäT>ÐÏÍsu@>ÏÍÅc?L>sçÅåÏT>ÅÍt>ÆT>ÏÍåT>IN>sWÅWÏÍÍtåÍT>ÅÏæÍçT>æÏÏÍæÅa>Íc>äæaa>Lu>.ÍÅÍÏÅcqpT>HÏÍÅÏp>NyÅc>ÅæÅÍtM>Ït>@uÍÅtÐÅæÅeIc¬ÍtcTuJ>ÅÍuÅckzæÐÅæqNJÏæÅcåapN>K$ÈÅaaMÐÅcKÍÅÍÓTAÅäÀsçaLut}>@NæaäÅc}éTH>NKÍcug@ÅÏåcT>ÕtHæÏTBÅsãt>>>ÐÅåæsT>Å¬§¯´¸´o>N>¦a>>ÍÅÍt>M>>suÏÍäÀÐÅsÍt>>.ft>æ§µ«°¸¯oN>>¦åÍcäTK¬§¯´«¶¸¯oN¦Ít.mN~tçÏÅttæsa>ÈÏt~sÅÏäÀæåacPUÏTLWÅÍÅæäÀcÅÏuçTINaT@uÅcæsÅÏÅÍtMÏt@ucsHCLcÅcsãtrÅsaçæÏTdÅäTNçÅc>WÅâtpTçÅsN>zcrÅ¬ÍcåT>LqNJÏæÅss>GácÅÏÍtræsrKzÏÍæ§²«¯¸±¹³«¯¸°oN>¦ªW>TÏÍà>ÅÍT>æpK%æu>Åau>ÊÅæÏåaT>@ÐÅ«·¸±¹¯¯«´¸°oN¦a>LusN>tÅÏÈÅÐT>åÏT>ÏÍçæçTut>}@>NäÍt>a>asN>zcrŬ§¯¯«·¸´¹¯°æÆÅÍÀsaNHaÐÅfNsubäTLäÍt>.ãtIÐÅesWÅiÅc4KÏÍaT¬aLuËcCÅÏáTåÍTEÅàtæâÀåaÅuÅaTu4ÀWÅåÍt.ÏTÅÅcWÅtINsÀÐÅªÍcçÅaJuÅÏdNstÐÅaæÅaæçÏæÀTsÅÏßTAÅsILÅÐÅcNçÏÅaWæÍÅÏWKÏ槶¸´oN¦¬uT.átJuLæcTftçÅaÏtBÏÍæ¬aÅtaNÅäæaçÅuoÍÏÅÍåaMcWuÏtPsILÅTÅÏuçTINäÅtu.¹§µ¸µ¦WÅåaLÍÈT#Åa>¸aÅåaâÍT>EÈT>#çTãÅTfT>ut}@>Nrc>IÏTÒcÅÏãTNrÅåTIN>ÐÅaEuÅÍcT¬§¯°¸°¦Ít.aÅtkK>ÅÏftäTaLTKçÐæÏcIGrÅsWÅåT>INÆT>ÏÍÐTªaT>åasTzÅéÅaE>saTuL>cÅuæ¬ÍÅÍa>LÅt¸qNTuÅÏÈT#`ÏTÏÍq'WNçTêåÏTÏÍdN}ÅWG}TNÅæäTTÍT

Page 112

ZZZLUDQFDWKROLFFRPåTINsÅcÅq'WNçÅtæuotÅÍtMçTåÏÅdÏÍscÅaÀaÅtäæcNurçÅctПÍt.aÅtuÅcKIpNyÅcÅrãtcs-aÐÅæÅçT×tJ槲°¸µtæ´¸°Wsá¬Ïæ°¸³oN¦¬WÅåÍtâÐÅãTÅÐÅæyìXMRk"ªWHNHÏÍ¬ÍÏÅaåT>INgTuT>ÏÅasGät>LTsÀÍtÏt>A4LWÅrI1T>Å¬a>L>u.ÒÍt>WN>A>>ÐÅçc>>ÎfT>s>t>ÏÍu>çT>I>>N>a>åÍÅÍc>b>é>sI>T>>L>sJæWTI¢æUcãÅtªÆÎTçTNÅÐÅsIÀÐÅeçærKCæÏÅaM}ÐÅÏr'säÅtu¬ÍcuaTT.ucbTs'TAWÅa~ÏÍÅÏÒÍtæaLuaæÅaËæÏÈtÐÅrrINæãÅåatJ1uTÅtæßTAÅÐÅææÅäTNAÐÅÅÏÆtHET§¶¸±oN¦¬qÍcfTLÐÅÅÏpNyÅcÅærÅTNJ>æaLufÐcÅÏãt>suTÐuçTI>NÍdTÀÏÍTNEÅuTcMaLTK>uÁÏªåÍcÏTssEK4ÀÏÍÅÏäTL¸aNLu.ÑTÅ§µ«¯¸³ÒŦäTTÍæcãÅåÍcstsrãtçŽãÅsTsÅÏtdNssæåaÈÍTMrazsãÍÏæÀccA4ÐÐÅÅÏtsÅcÐãÍÅÍsauaLsTÐÅÅÏtæÅÏ-cæäæÏTæutæãÍt.âTÏÅtçæÏfN§²«±¸´oN¦ÏæÀÍTNrãtçÅsKNäTL>st}L>Å½WNuTL>@ncÅÏÍÏÅÍs>cæÑTu>JuÅtäTL>rÅTÀsÍtÆT>ÏÍÏÅÍ6@t>æÆt>uT>æÏrÅsaL>TuÒÐÏÅTåÐÅa>ÅäTKsu>ÅcŬaLuåÍTGÅTMÀÐÅÈÏa¯¯°

Page 113

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯¯±ÒxgEÔÒyìXMRq>@>äc>ãæÍsK>N>ÏÍsT>>N>ÏæT>ut>K>`ÏT>uJ>>Õt>C>ÆT>>rÅât>A>ÐÅuI>>ÏÍé>äÅÏæÍäTKÏÍdNu>çTINæÍc>uÈtuçTN>EÅsÍtäÅÏæÍäÀÏÍ¬aa>ËcCçÍNÐÅuTI>E>ÅfT>>T>À½åÍc>uc>N>>G>st>}>ÅÏÍtc>A>ÉÍÅt>u>çT>I>N>¬WÅs>>Ðu½åÍÅÍäTÐäÀubæuTNçTfLåÍcÈtT>NdæÐT>ÀªãTtuT>ÍTäTÐÏÍçæåaÀåT>INÆT>ÐTÀc>ÏÍsÀnaLÅÍuTMÀaÅscuçTNEÅÆTÐÅéT>cHÅÏÐTÀcrÅnNaMçTMT4Gêt¬WÅÐÅpåT>I>N>WN>T>E>sa>Àu.cD>sk>ÅæÏÍTÅ¬a>Íc>uua>ÐäT>ÐoÏÍÍc>æÍrÅs¬aTåa×æcTNduTÍTuTÍTÐTÀÏÍs>ÆtLæâTK>Ït@æÍ4>?LsçÅåÏTÅN>çæÆTÏÍWH>NHÏÍÅÏ?L>rÅsa>>Ít>äT>>N>ÅÏÀãt>s>uT>ÏÍ¬Ít>u>.åa>Ía>k>Åæ§ã¬àµ±²«µ±³¦ÐT>À¬WÅåa@åÍcTMÀÐÅuKÅuÆTrÅÏÍªaLæcÅcsJJ>ÐÅ¹§µ«°¸¯oN¦ÍÍcu>ÐTÀåcT>cN>âT>ªã¬àµ°°âTÐÅuçT>INÆT>äTÐâT>E>ÅT>æÍtÏÅc>I>a>T>d>c>s>ÀÐÅuT>Lt>st>.äÅt>L>såc>TÏÅb>}>T>NL>ªçc>K>¹³¸¯åTIN¦WÅpNyÅcÅWLÉÏÅæsT}ätLÅqNJÏæÅ¬§¯´¸´uçTIN¦ÍtuÍTsbÎtGåæsÆtLÏt@ÏÍâTK>Ït@çTWLÌtÏÐÅuÅcÅu>uçTINÆTÏÍ¬§·¸±«¯¸´oN¦ÍcNuãTMÅÅÏTIÀÍtãtsNJåtMçtÍsTÅ¢cDÐÅæ¬ÍtuåaÍktaÅåaTÍÅa>ÅÆTÏÍsmÅtäT>KWNt>ÅçTML>ÐÅçt>cDÐÅæ¬§±¸¯°¹¯¸²t¹²çÅcut>æÆtH>E>aL>T>Kåa>sT>L>ÓT>ÅçæçÅc>-cæäæÏT>æut¬Íc>N>uãTM>Ŭ§¯²«±¸¯°t¹²«¯¸´oN¦aÍtuktuTK>ÅcÐWT>LÐT>pNyÅc>ÅäT>ªÍt>Mc>tA>ÏÍäÅtuuT>ÀsÅÏåTÍT>åtM>×t>ztecÐæÅ¬a>a>NT>u§¯µ¸°²t>K>«°á¬Ï¦ft>sJÅÏÍt>ãÍc>4Ðàc>@>äT>TÍT>¬WcuWÍÏÍÍtäTtåaNKuÍÆtpIssÅÏuLCJçTAcAätcrÅæ§¶t>K>«¯¦a>ÍuäT>@>pN>yt>K>sÕt>c>çT>M>>L>ÐÅuI>ÐÅsÏt>>C>T>K>rÅc>T>L>TN>>Ås§¯¯«·¸¯±¹µ«±¸¯®¹²¸¶¹µ«±¸µt>¦WÅåae>IE>L>d>Nkt>ÆT>>ÏÍ×tzt>TuGTåTI>NTÅ¬aLLumP>ÐÅcÅuTÅWtIÍT>ÅÐÅåtMWLCJ>ãTsâTKÏt@ÐÅa>Åt>>uiH>>a>T>>uÈT>>~ÅçÅt>@>>N>su>yT>N>>d>uL>>E>>ªÍÏÅa>ÍæÅÍäÅa>>Ðc>uT>>ÍT>>çtI>N>äT>åt>Ms>aT>çÐæÏÏT>D>ÅÏÍæa>T.çÏÅa>>T>âTK>Ït>@WL>W>>çTs>L>¬§°¸³oN¦ÍÏæÀcq'WNÐÅÅÏuHNHTNÅæäTTÍT

Page 114

ZZZLUDQFDWKROLFFRPåTINÍT«°¦ÐTÀäTÐÏÍsTMÏtÀãtÏÆÅÍÀæu0aaLJ>çTMTIçæÏcucWsåTINpÅaTÍtÈÅc@TNdÈT~ÅrÅcTL¬a>Lu.sJKÍtåÍcÎtGqNJÏæÅaEÏÍ§¯´uÅÑÏÍTM>ÀÐÅsÍt>äÀaT>uuT>s>À¬§²«¯¸¯¶ÍT«°¦Ít>åÍÏæÀÏT>sÅÏc>TÏͬaLÅÍqsÍtçdNrÅTINâtsTacN}pÅtaTiHæÅ¬atu.çdNuTNöÏdÏtÅÐÅæÍÏÅauÅÏTÏÍÐÅuçTINUÅtuT>ÅäÍcÈÏT>ÅsæÅÍtM>4Ðc>çT>T>æÏÈÏTsªWÅäÀd>N}>ÅmÅæÏT>L>T§ã¬àµ®¯¦UÏT>>L>çT>M>>t>>pT>H>>ÏÍsWÅrÅT>Ña>¬§¯´«¶¸¯oN>>¦¬Ít>uäÀaTu>uçT>NE>ÅaL>TK>uçT>IN>ªaE>sW>äTÏt>ÀçTa>aM>æqNJ>ÏæÅåc~T>¬§°°¸±µÒÅ¹¯±¸²oN¦aLupKçæÏTIÅcNPW$uÏT>æut>ÏÍuçT>I>Nsa>L>aäT>@>TWÅuT>T>ÅWÅquJ>Na>s>Gs>Àªa>T>.ÎT>>ÅuT>N>æça>uT>K>N>K>A>W>T>usW>äT>L>u>ÅÏæÍÏÍ¬ÍÏÅÍs@>ÏuH>N>H>sI>J>WÅãT>åÍt>sæsE>T>äT>Ïd>uÏÍsæÅ¬a>c>N>uãT>>M>ÅäT>0ÅÐÅçæçT>M>J>K>E>ÅeI>aL>Nus>ÀÐÅæa>tu>.kTuyd>ÈT>~ÅsæaL>T>usaæÅa>çT>WÅta>ÅÍuaÍu.WÍÐÅÅÏqÒaNÅrKzÏÍ¬WNuzÅÏêXMRËX[}ÊgìXOPÊÔuÍTEÈTK>NJET>MÀÐÅoc¸Ít.qN>HfYLsuT>ÀsäÅtuÅÏuçTI>NÆT¬aÍuçÏÅæaNÅsÅÏÍtçTÑcTMÀÏÍsaÍusyÅÏÅÐÅÅÏãÍc>æs>G>r>>çÏÅt>ÍäÅÏæÍÏÍu>çT>I>N>>sÍÐT>uäT>@>c>>T>ªÆT>>sa>>H>ÆT>>äT>a>>L>L>ræa>ªp>T>sa>N>>E>>ÐÅa>E>>¬åÍc>uÈt>ÍçÏÅæa>>N>Åss>t>>N>Åa>UT>>¬aLaæÅuLNåaLÀsçc@NsEtaLÅtÆTsuaæ×tztrÅ¬WÅpNyÅc>ÅäTªåtM×tztÍt>uÏÅcIãÅasutzt¬WÅgN@pTuTÀssa@u§¯oN¦saHãt>ÐÅæ§µ«°¸¯oN>¦åc>T>Õt>H>ÐÅu>ÏT>c>EæÍs>aH>ÏÍÐT>Àc>æ`ÏT>âT>>Ísræa>a>c>>N>uÅÏu>>g>âT>Ëc>>ÈÅc>T>çT>>§¯´«¶¸¯¦ÅÍt>M>4>>Ðc>säT>Ït>>ÀpyTu>N>KÅa>Ås>ÅÍsJ~T>âT>W>NqÐÅÏt>b>sÍTæÍs×t>zt>rÅsÆT>äT>a>LL>¬çaLäTÐsLTÍÏÅÍuNGNsLc@NTMÀåTaÍ¬aLN¯¯²

Page 115

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯¯³§°oN¦TatæTaaM«¯§¶¸²«¯¸±oN¦TatæTaaM«°§³«°¸°¦uçTNE>ÅÆTÏÍuM>T@éT>cHÐc>C§³«¯¸²oN¦f>atut}>@4æÅÆT>ãæÍWK>>sçÏT>N>>WT>>aT>H>æÒÏT>}>åt>N>ÖT'ÐÅu>t}>@>N>rÅ¬Ít>uåa>ÍåtM×t>zt§¶«´¸²¦6>ÏÍ¬aT>aN>E>ÐÅW@ÐT>sÕtc>aT>äÀäTÐæÍÏÅÍu>çTN>EŬaÀuÐTäT§¯²³«·¸²oN¦uTNf«±äTaLL>ræacD>ÏÍWsçÏt>CTKf>rÅ¬WÅÆT>ÊæÅêsCHçd>cfrŸaLuËcCÅÏcÐpyTaNEÐÅW@ÐTÐÅeªåTINÆT§¯¸³«·¸²¦ätNM~cÍêåcDLcNçÐæcNæçÅsGTI?L«ätNM~cÍåcDLcNçÐæcNæçÅsGTI?L«oN¦ÍÏT>>uçæsÅÏuT>êsG>N>æåtM>sq'WN>ÏÍÍæÅÍåÍÅtT>ÐÅçc>äa>åÍÅЫ¬aÅÏaÅtäæcNÅÏ4KTMåÍckKqÍcÅÏÍtWJæÅª§²¸³c}ÍÈÏT>saaÅt>rcG>TWcsK>@TM>ÅcT>çÅcs¬ÆtH>EsNH>çÐæcN«¬§¶«µ¸³oN¦aaLÅtçÏæÅÍäÀTÑTNÏÍTMTÅãTKsÍtaÅtuaHÍtt§¯³«¯®¸³oN¦TMJc}ÍuæÑaH4ÐcãTKçÐTáT«çat>N>st>}>N>qT>T>s@>a>Å¬aÅåa>@>p~æqM>WÏÍT>Ååa>s>tÆt>sE>C>rŬÏTraLaTæaåÍædÅçÏÅaHuåTINçÏÅæaNÅÐÅÏTcäTLs¬aÏÅa§¯±¸µ«¯¸´oN¦TåaææTaaM«²uçT>I>N>u~t>A>äTL>>äÀiæÏÍsÈæT>G>rÅT>WÅâæÅWK>s>T@>WK>>rŬÍÅÍäÀsçc>@>N>i>u>çT>N>ÏÅéÅaE>sa>T>uuÍÅo>rÅ¬§µ«¯¸µoN>¦¬ÍÏÅÍçT>§µ¸µoN¦åT>IN>åa>LL>ÏÅæa>NÅäT>L>s§¯±«¶¸µoN>¦ut>pKI>oªa>NE>>ÐÅaE>¬ÍÍcuåÍædÅWÅaNEÐÅaEäÅÏæÍsÕtcs«§°®«¯²¸µoN¦pNyÅcÅãtäTsTÍ«³TNÅæäTTÍT

Page 116

ZZZLUDQFDWKROLFFRPåTINvxéÊÔëÒpT>åT>I>N>ÆT>>³æ²çT>MT>éT>E>C>½W>ÅåÍt>.uT>>N>>çT>ut>}>@>N>u>çT>I>N>T>ÀçÏTåa>st>uÏt>åTI>N>itWK>ãÅa>sIL>ÅgN>@>TÅ¬a>LT>uTM>ÀÐÅçÍÅaE>cÅrÅ¬WÅåa>st>tÐÅæåa>Ått>ÐÅaN>E>ÐÅaE>åTI>NÆT>6>ÅcÐWÅpI>@eWÅT>sÆT>C>>sÅÏa>æÅa>äT>L>>>Ít>ut>>L>pI>ÏÍÆT>>>rÅÅc>ÐW>>N>qM>äÅa>L>>¬aTÏu¬aÅåaÍÏÅæÆTæÍrÅUNc>pÅÍsÈæTGçT>`ÏTÏÍæÈæTG>çTP@L>ÐÅuTEC¬WNçÐæcÅäT>aLÅt>aL>ÍÏtuTss>cãT#ÅT>@Å4Åtn>TMÀça>LqN>HÐc¬qNÍsyÅÏÅ_zÅæÏtsÅÏTMÀãTNTqNLuuEätLŧ¯¸³«·¸²oN¦hRÅwIXìXFWÏuÅtpTsÅcÐ¬¬¬ÏÀcÍTcæNqsÍÏÍÐÅäÅaÅåakKtsNJcÏTNçTMÅäÅ¬ÍÐaLÅtpNyÅcÅÏæÅÍÏTÏcæaÅsTc}LTazsTMÀäÅcÀäÅªäÅ¬aT@uäTÐcÀsÅÏTäÍÐqsq@oÏÍåT>INÆTåaLLræaçÅa~¬aLuqIÏæÐæWt@TsKÏÍ¬aÏuåaLLaNtcDsdNsK¬aTuäTÐÅcÐs½W>Nça>Nt>çTÍT>crÅT>À¬aÏuÒt>sÏT@>æqJW>$pNyÅc>ÅäTF>æsTäTTLTaLusJÅaæsÅÍÏtBÍt>ãtêsc%æWNAçTÏüÏÍæWÅåTÀæÏÅaNÅakKçTsT>¦TsäTLa>ÍuÅÏc}ÍçT>MJ>äÍcÍcÈÏa>TMÀsæa>Lac>ÐTÅÏäTÀrÅ¬atâaçÏÅæaNÅçTÍT>csáTÍÏÍçTÍTcrÅsaT¬a>LLu§åT}LcÏÍåaWHJ>äT>0ÅÐÍÏÍpK>$T>sa>LT>uªåa>d>c>ãtd>N>}>Åäd>q%ªät>N>M>~c>ÍçT>ÍT>c>äÅÏæÍäaåÍÅÐãTfNaTsWÅäTÐcÀöÏd>fTÐÀWT¬¬¬ÍÏæÀuTNÍsÅÏaa¬aTrt§¶«´¸²¹¯±«¯°¸°oN¦[XuÊxìxyxÊÔCPéÊePKxÅaªÍæÏuæcsWÅuTMÊcæÊc4KrCÏÍpNyÅcÅçÏÅæaNÅsaÏucDsåaLÅcªÍtt>4ÐcÐÅÏæÍæãÅtÅc>TäTNÏÍsuJ>NyÅcÅªaL>uTNMçÅsN>HÍtçÅcäT>>a>L>T>K>æÍÏæÀuqÍc>ÅÏäT>t>äæa>>äÅa>L>G>t>rÅåt>M>¬WÅåa>ÏÅt>æc>>N>H>$æa>>Íu>W>>>>>>`T>>>ft>>>ãt>>>çT>>>Ís4>>>L>>>rÅæ¬a>>>>>>ÅuåÅÏs>Ïçt>>J>>>ÏÍ4>>>C>>>>>>J>>>¯¯´

Page 117

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯¯µÍtÈÏasäTMTaÅåakKäTaæÅaÏæÍssäÅÏT>KNªäT}LªäT}¬§¯²¸µoN¦T>s>Í¬ÍÍc>uâa>>>a>L>K>>Ïa>u>J>s>Ít>åa>ÏÅt>nT>>ÏÍsuI>t>sN>>H>¬a>c>u>uT#ÀÏÍaæÅaWLC>J¬aÅÍcuc>ätNM~pÀsÅÏÍtãt>åtMæaÀuÏÍf>LsutI¬§µ¸²oN¦WÏaÅt4ÐÅc}ͧ´«°¸³oN¦yX!R#éXncrÅÐÅåtM>¬ÍÏÅbuÅc>ÅsuN>oWTæT>ÅÏÍtuÅæc>TcrÅa>æÅaæÍÏÅÍâÍÏÍÅÏWLCJ>pÅæÅ4}>KÈÅcT>ãtrÅ¸a>Íu`TÍtãt>çtN>ÍçTM>ÅtsÐÅuI>ÏÍçt>>>såa>>d>c>>ãt>¸Íc>>uc>sça>>a>ÍæÅÍc>>b>T>>âÅæÐçÏÅæa>N>>ÅÏÍåÏÅt>K>>æÍÐTuäT>ÍT>ÅæäTI>tT>st>NÅÏÍt>WLC>Ja>æÅaÍÍc>ukKÈT>A>rc>cH>ÅÏrt>äÅÏæÍsu>a>>T>.syÅÏÅäT>M>>sÅÏ_J>~ÏT>>K>E>sWÅÍa>>Åt>ÅÏÐT>N>>>ÅsT>}>>rÅsu}>T>cM>rÅTM>L¬WÅÍæÅÍc>Mª§½d>N>J~Tq>'WN¦sÅc>Åq'WN¬Ít>@a>Åtotq'WNÈÏtA>sätNM>~cÍrÅct>Aqq¬WÅÍÅÏpTært>ÍæÅÍäÍÏæÀTNÍW>Tu>sÍÍc>uçd>N>ÀÏÅc>ÅäÅtäÐT>äT>>K>ät>L>ÅæÍt>uc>nN>ÍÍt>åa>q>>>T>N>J>åc>M>æ_N>ÏÍT>ªÑa>H>åc>T>såÏTÅ4>æÅrÅ¬§¯²¸µÒŦÍÏæÀT>N>ÍsÅÏ_N>>¬aTusq'WNaÐc>rÅ¬ÍÍcuqNc>rtäÅÏæÍÐÅuÅc>NçtJ>TuLE>cia>LÏÍeÅÏuÀæ_J~ÅÍt>MæpN>yÅcÅuL>ErKÍÏÍÅc>æÍ4åa>LÅcpN>yÅcÅu}>t>NæÍT$ÅsT>@æÅaT>uuT>KÀâæÈÏa>Ït>sÏtL>æuÅa>çæcN>s_J>sæÅ¬a>T>.uÏÅcc>aL>TK>ncra>æÍÏÅÍÏTN>>ÅÏÍÅÏäÀçÅcÅpT>ærKzÏÍæÍÍc>uuMÅW>TÏÏÅÍåa>M½ÍcN>uÅÏåt>MçT>æÅT>À¬§¶¸µ¹°¸³tK>«°¦Ít>upNyÅc>Åãt>äT>ªÍæÅÍÒÏÅa>Ta>dNÀÏÅcÅÏtBæuTMLçatNUNcra¬aLuWLCJçæncÐÅsWÅåtMÅcÐªcNæÅæ¸a>t>u>sW>N>>ÏæÀU>E>>äT>>>N>c>>ÍT>c>>rÅeÍÍc>u>Ñt>>>>_N>>>ÏÍÅa>>fNsc>æWNT>Eãa>ÐÅsrcN>uJ>~ss>Å¬§³¸³oN¦Ít>aÅt>u§_N>¦çt}>ÅsÏt>ÀT>sJ>TH>¸Ít>.×T>Ía>T>uJ>~4>L>ÐÅsI>Ja>T>åa>UE>@>La>ÀÒt>a>À¬ÍcaÅtaLJcc}ÍÏtÀTÅWÅçÏæczWÅftæÅaäTLKͧ³«¯¸²¹¶«µ¸³oN¦gÒèÊxÊéXRÔÒtR}ÊgÊèxçTÐc>sÍæa>iH>TWT>a>ÅtÒc>>T>NÍc>Åcc>uT>N>u>T>ÈÏarÅT>À¬aTÏuÈTÅsÅÏâæÅsNzc>ÍÏÅÍuTMNÍTEÅsåT>INÆTÐÅf>rÅ½aaÅtÏt@sG>Næc>}>ÍãÅt>ÅsW>>§¯²«¯®¸³oN>¦åa>T>N>Åæc>N>M>C>spN>yÅc>Åãt>ÈÏt>~c>ÏÍTNÅæäTTÍT

Page 118

ZZZLUDQFDWKROLFFRPåTINsÅakTLÐÅ×TÍWMçcbTs'TAÈc>NÐÅspNyÅcÅ¬WÅÍaÅtåaMcÅÏçÅsTæÍaN~TcNsÏtC>TKÅÏfTLKÍæaL>u.pK$ÅÏÅasNJÒÏtæc>GstcåaÀÒtçÅcÅêsJNæÅÏuTNêsETrÅsWÅaÐT>kÅæÏÍ¬aÏÍaÅtæâT0TªaLupKÍt¬§¯³¸³oN¦aÍuÏÅcftWÅaÈæÅcc>æãc>qL>>sa>Íc>uc>åtM>çt>ssuÅt>ÅäT>N>ÏÍpN>yÅc>Åãtk>@E>@>T>ÅdcpNyÅc>ÅªäTÐcÀÏÍsÍt>åÍcãÅÐTÀäTK>ÐÅuçTI>N¬§µ¸³oN¦ÍtusN>@qNJ>ÏæÅÍt>a>Åt>äT>Ðc>ÀåÅcK>sua>æÏæc>Ðês>N>>ÏÍ¬§²«¯¸²oN>¦a>aÅt>T>N>ÍaaÅt>uCæa>aÅts>ÅcÅT>MtêsJ>cÍt.fT>ML>äÅtsçc>MaL>TKa>asçÅåaät>Åa>L>TÅÏäT>@T>}é>ãÍc>rÅ¬aN>@>aÅt>Ítçt>sÅÏT>NÍãÍc>ãTK>ssutæpJW0dâTÏÍoLÅTÅ§²²¸³¯ÏŦaÍtsæÍäT@ÏÍæaLKÏapTçtnc>ÐÅäT>Àsoäæa>T>>#ÀÏÍa>æÅa>¬a>L>T>u>§¯¸²oN>¦a>æÅa>êsT>>åt>çt>uLEfTMÅteÍt>ãªÒÍtÐÅÏÅaÅrT«ãtæu«ãt>ªaapNyÅcÅnKEÏÅc>c>_J>~æçÏÍÅc>ªu}>L>T>K>uE>C>äÅÏæÍUN>c>ra>¬Ít>.a>Åt>>ÏT>I>ÀÅÏf>E>c>¬aaÅt¬ÅcÅ6câTÏÍåTÍTãÅaÅUTLÐÅÏtÀåTÍTªÐæcNäæacÅ¬åaÀWÍssÏtâTKÏÍucN#ÐÐÅsçÅscfHã¬à´´·«´¶®¬WÅÏÅÍÏtcÏt~åTÍTâTEæutNÅåTÍTaTÆtJFäTTÍTsWuKND¯¯¶

Page 119

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯¯·tBRBBBBBBBBBBBBBBBBBB'ÊìXBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBNBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBéXOQËX"ÊëXËX"Ê´·°º½´·Xx§¯¯«µ¦âæÅp¬WÅWT>N>zTM>ÀçæÍc>>×tzt>s-t>usÅt>pæÍT>T>L>ÅÏÍâTÍsaT>ÅÏpæÍrÅ¬aÍuÏÅc>UTÅÏäT>dN§¯²«¯°¦uæÍæWTN>zsrta¬ac}aIpKIÅcÐaÅtquEæÍÍc>uH>J>uT>u>b>ÒÐÏÅÐÅçÏT>T>ÆT>>Åp>sWÅrI>1âæÅåT>}>ÏÍ4@LäTÏdçTÏÍ¸ÍÏÅÍcÏÍuAkG>suÍÅuæÍt.TGÅÆÍÅÐÅuÏÍ6csÍÍcÏÅce>J>>Ïa>~ÏÍW>T>T>4>@>L>c>ÀçT>ÏÍsI>J>Ít>s>>ÏãÍc>pT>H>ÏÍWæc>ÀÅÍT>>åT>ÍT>Ït>B>ÏÍ¸ÍÏÅÍÍt>>æsT>@>çÐÏa>Åæa>L>>§µ«´¸°³¦äT>K>N>J>âT>>>ÅÆT>>ÏÍ¬çc>>N>sIÀÐÅªTNTTLÅsÍtsGÅÏtWÅcMÅcÐWTäTÏdçTÏÍæÐÅcGNcÅÏ6@t¬ac4TÅÏtWÅåaÍÅÏæÅWTK@sçÏæcÏtBsprÅuNsqNTsÅÍstÅaÅ¬ÍÏÅÍcÏÍuTÅWK>IÐÅc@NuTLETtprÅsÀsâT¬aL>uäTNÍt>åÍcÈtÍãTsÅÏæÅs>§¯¸¯²¦g@u>coêsTÏÍÅϬ¬¬äTN>c>æäT>T>¸aN>ÍÒta>t>u§²´¸°®t¹µ«´¸°±W¦çc>}ÍçT>ÏÍa>æÅaaÏÅÍuWæÍÅÏeTLÏÍÏa~çTMNcæTMTNzÏÍ6@ToÐÅcÅæpÏtDLs>qNKMuat>uÅÏäTLrÅäÀÏÍ_N>sçÅsLNÐsstTÈÅÐTNÅæÈÅÏTÅUnäT@>NEtsaLLucI>päTatL¬WÅuLæcåÍTÑÏÍÏÍÍÏÅauJNÍsaÏÅaL>urÅcTLæaÏÅa>uIÍtäÍtãaHÏÍT>MÀ¬aÍuTMÀsÅÏssuTÀæaLuÍÏÏT4aLçÅcÅÏcIGÐcrÅu>NTÅ¬aTc}ÍçÏtÅaÈtIJæÍÍcWÍÐÅcÅcÅÏÍtsc¸a>aLÅtUE>çÏæÅÍÐæÏÏÍaLTaH>EcIGÐcrÅt>¦u>c>>æc>N>>}>T>p>>c>ÀÏÍsJ>>K>rÅ¬a>>T>çÐÅc>>Åc>ÍÐT>ræc>>ÅÏ6>@>>t>ec>>uEÅæp>T>Ååa>À§¯°¸°±W¦äT>>T>æäT>N>c>sÆT>C>uT>L>>ÏÍ4L>>K>æ§¯²¸¯¶éT>T>ÆT>>>Åp>âT>E>Ååb>L>ÀäT>>Ð¬WÅT>ÆT>>>Åp>4>K>c>ÀÏÍÏt>d>s>J>K>Òcæia>TutKEæçÍT>ÍtrI1sÅÏpçT>.ÏæÍ_NuNsWÅäÀc>}T@ÑTN>H>äÀÏÍsu>TM>çÏæÅÍçt>sÅÏäT>@>T>}>T>a>L>uÈt>ÍÅÏÍt>äT>a>t>L>æa>Íu¬aÏÅaßtCEÍtuÑtIETMÐÏÅTNÅæäTTÍT

Page 120

ZZZLUDQFDWKROLFFRPåTINs¸qN>Åt>ÅÏp>c>ÀsJ>~T>¬a>@>u>ÈtÅÏ×t>zt>rÅäT>T>K>M>NÆT>>>Åp>¬aaÅt>TCÅd>tsäÍTWT>NÏÍæaL>ÍÔtÅÏtsa>ÏÅaÅcÐÍt>uÅts>aLÅtÏÅt>ÅÅaÈt>IJäaÀT>s-cNuÏÅc>çaaiÅæÏçT.ÏæÍÏÍp>paL>TÐT¬aÏÍsÅÏ§WEcqJE¦ªuÏrÅªa>NÅrÅsäTdNa>T¬WÅäTdNT>fLçæÏuNÈtÍaLKæÍäT>}TKæäT>@tªäTæÍÐÅqÅfT>NÅcÅåÅcKsWÅäa>ÏtM@âTst>åæE>¬a>L>L>Èt>ÍÅÏæÅÍt>kt>>sd>N>äT>Àçt>N>Íãt>ÏæÆÅÍÀU>c>>T>WÅåÍc>Tsa>äÍÅÍÆÅt>6>>Åt>åc>M>Í¸WÅuT>Ít>ÈtsqÐæc>ÅqÏrÅs>qNT>s>ÅÍfzt>uÅt>>c>}>rI>ât>>ÅÏçd>N>¸Ít>rÅuÅc>ÅiÅæÏçT>>G>Å¬¬¬-c>>b>usut>Íc@N>¬aLÍÔt>ÅÏtaL>Åtsa>LLÈt>ÍÅÏuT¸WÅrÅWN>N>çTG>ÅTÅ¬uaäTTKMNäT}LæäÅÏtªäªäÅcNH>¸ÅaÆÅÍÀaÅ4LÅcÐ¬äÅc}ÍTrÈtÍÅÏäTÀ¬§aT.uÏTIÀÅÏ¯±¸¯²t6pTçTLE°¯¸¯²t6¦aLTuÈtIJäTadcæäÍt>.ÏT>I>ÀçÅc>WÅuT>N>sC>H>åÍc>Èt>ÍÅÏu>N>su>>äÀuT>>ÅÏT>>Ïåc>T>ÆT>ÅsäTT>KM>NæWT>Nz¬a>LufT>TK>MN>ÐÅsuT>H>ÅæÅaçT>MT>>ÅäÍtuT>¬aLÍuàtÅaÈtIJçtsÅÏäTÅUJæËæÏaÍuuNsuTMNAªaÅåa¯°®

Page 121

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯°¯TNÅæäTTÍT´¶¹ÔxhuRPXÒgRÊhXWÅtINsÅcÐqNtaKÅÏaæÅaWÅÍTÅaÅTæÅWKÏæaNtaKÅÏäTÅaçÅaWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐaNtaKÅÏÆTÏÅÆÏWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐaLuqNDUNçTÏTTMLsÅÏæÅWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐacÀWKIsÅÏTMTKÀsÅÏæÅWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐaNÅcTMÀcÅÏ4ÐsÅÏæÅWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐacÀöÏdçTæcNsÅÏæÅWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐWLCJçÅcÅÏÆTÀWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐUWLCJçÅcÅÏäTÏTæåTWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐÍÐfTÍÅÐWÏÍÅÏcAsWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐÍÏæÀäæcNäT@ÅäTNÐÅÅÏpNyÅcÅæWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐÐÅÏÍçæÐTæçtWÍTWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐÍcqNHåcMæÍsÅÏãdJcsÅÏæÅWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐaNÅÏbäÀäTNÐÅÅÏpNyÅcÅæWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐWÅaÅãdJcÏÍÅÏæÅcI@æätcæWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐÍt.çcÏÅc~ÏÍÅÏftãtsÅÏæÅWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐÍÐÅÏöÏdäTTÍTsÅÏæÅWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐW@ÅÏÏtTäTTÍTæWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐÅÏäTÏtÅåTÍTätNWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐÅÏäTTåTÍTÊtæWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐÍÅÍWNÏÅsÅÏäT@Å4ÐæWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐpNyÅcÅftêåaLWNÏÅsuLEWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐÍÏæÀÍTsTWbÏÍÅÏTæWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐÍÅÍuTÏTäTLKÍÐÅÅÏTæWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐaÍuçÐæÏÅÏc@sKsWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐaNtaKÅÏTMTKÀçÅaWÅÍTÅaÅTæÅWKÏsÅcÐ

Page 122

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuDtEèxXëXRPKäT@T>MT>TÀ½Ït>CÅÏãtT>æTNL>G~T>Å¬aNT>LuçaT>ÅÏuçT>NEÅät>LÅWyÅc>çT>>K>>L>ÅÏoK>sÅÏT>>M>>T>>>rÅ¬W>>N>c>>>K>>T>M>>ÀWN>>K>Å½W>>st>>pT>>çaEêsTHe¬a>NÅÏb}cDaÐÅW>csÍtuåÍÏæÀ¯°³sG~ÏÍsçÅsTæÍT>a>N>>L>sE>T>>C>WÅ§¯°´s>>G>~¦W>t>M>>WL>çÏÅa>>N>æäT>>Ït>ÀUãT>ssÅÏâdL¸a>NT>.g@>åÍtTM>ÀU>s`ÏTÏÍÅÏT>MT>rÅçTM>Nt>}@>NçTa>NÅt>¬WN}ÅcÅÏåtMäTLNIçÏÅæaNÅÅtLNcMÕtHæäTÏtÀÈÏaãtT¬a>TÏuÒt>sÍtåaT>ÒtT>TM>asÅÏäT@>K@>çÅa~u>çTNL>G~¬aÅcuÅÏÏtGLçTsCJuÅcHMcN4}K@ÍæcoTur'sWÅWÏÍ¬qN>>ÍäT>@>>äÀsu~T>>st>>sÍÏÅÍÅÏäÀÒÐÏÅãt>T>>ÆT>>>åT}sc>}ÍuT>}ÏÍTÅ¬a>ÀaÅt>TaE>uJN>pN#ÅªW>NuJN>#ÅfTs>tTMtIäÍcáTcuLÅaês@HãtT>¬aTudN§uâTNÅÍåæs¦c}ÍçTNÅÅÏaT>uuT>pN>yÅcÅo>tsN>H>âT>4ÏÍæuT>N>Åc>Fs>@H>çæÏÐÅT>M>aK>欧¯°·sG~aNLsEÅcÑaHÆTÏÍuãtTsTHs¦aLuaNKæaNPsTH½WÅuLE>ssËC~ÅrÅ¬WÅåtM>äTLNI>äTKot>sNHrŬÍcKaÅtcÅÏËC~ÅrÅmJuTE§¯°²sG~¦åtMäTLNI

Page 123

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯°±uRPgR#KwxÊÔÖeLËXyÒÊêxRs½yÊgwXOªÏtÀ4Ðc>fK}>JN>ªuÅcÅuæÍc>êsTL>Ta>LT>sTK>ÒÏT}>êåtN>TsK>TÏÍuC>æäæc>>ÏÍsäæÏÍæc>>æuæÏÏt>>}>>ÅåT>>>åÏT>>ÏÍuL>>>ªuT>>t>>s>>ÍæÅãÍcäTÎÅcaÏÍTsuTÅæÏÐÅçÅsJJuTM>ÀÐÅocÏÍ¬-ÏÅÍuTLÀaÏtM@sÅcÉÍÅtrÅÏÍsÍtusGruÏTÉÍÅtÐÅaÏÅÍÅæäT>NæÏtsÅÏTMÀsÅbcNPWNAkÅtÏÍæåaoãÍcåcTÏÍæatucåt>JWMÅcæöÏdçtsäTTcM¬aÅdÅuãÍcWTMæWTsutâT>K>Åæ§fÅa>N>ÆT>¦pN>yÅc>Åãt>äÅÏaâT>K>ÅÏÍuÍÅêåt>N>rÅÑa>HÆT>>ÏÍpTuTÀs§äÅÏæÅÍÆTæktÆT¦Ítt4>Ðc_sÕtcÈTÅæÏæª§ÊæcÆT¦¬WÅdNKægN@a>Ås>T>c>c>$sT>K>êåt>N>s>sWÅuT>>G>~ÐÅçÏT>K>çæT>ªåæs>Êæc>ÆT>>ªTLNåtÏÍWEc>çTCÅªÌcçTÏÍÐÅÏb>ªcAçTªätc>TutdN>æ?L¸aLTnc>ÐÅT>M>L>>N>Ïa>J>æra>>L>T>WÅåÍÅÍçæÏäÀuÏÍsu>Åd>>E>æäT>T>>N>ÏÍuT>K>N>>åÅÏ4ÐcäÍÏæÀWÍs>æcAÈÏT>ÅÐÅuÅc>ãtuT>ÏaL>T¦u>ÏTÈT>NE>ÅæÐÅçÅstK>U>Io>§ÍcT>C>ãt>rÅsÅÏf>E>c>ut>äÀuÏÍsut>c>G>oât>ÏÍäT>E>L>aH>EL>uTK>NäÀT>æÍÐTÍt>ãtÅÏäÀT>ad>cÅÏpN>yÅcÅãt>åtM>¸aÀa>aa>auT>N>MÅuT>K>>N>>åÅÏÏÍs>T>>ÊÏT>>äT>L>>K>Í?>L>ÐÅÐÅÏÍçæÐT>>æçt>W>ÍT>ÅÏãt>>rÅæÅ¬Ít>>.çÏÅaT0Ås>ÅÏãtsÅÏuL>NÅt>æÅ¬ÍÏÅÍÏtB>Ítãt>äTN>ÏÍæÅ¬Ít.WD>T>äÀÐÅutrÅpNyÅcÅãt>saT>uæÅcT>sæÍÅÍåaæÍt>ãtsuL>NÐc>æÍt.TC>aL>uÈtͬÍÏæÀÏÍÍtßcAsÅÏ4ÐcrÅ¬aL>uu>aÐäÀT>Ít>`ÏT>ãT>K>ât>ÏÍpN>yÅc>Åãts>çcT>äT>L>N>K>ÅWÅrÅTM>L>¬Ít>_c>@>a>ÅåÍÏæÀaa>ÅÏäÀsuÍÅt>o@>êsC>ÅÏêsJ>N>t>a>Åt>u.c>TäT>L>N>K>ÅÍtãtÐÅçÏÅÍTæktd>NæÍtãtÐÅçæW>ÅcæstæÅaÈÏaãT>KäÀÏÍsçÅsTKêsK¬Ít>uÏT>IÀ§¬¬¬fÀªc>ÅªÆÀät>¦Tt>çT>ÍT.æT>Àåd>E>çTM>>TÍÈÏt>~sªÅϬaTuÏÅdiHsuHNHsTÅaÍupNI@ÅÏWHNHTMLÅTNÅæäTTÍT

Page 124

ZZZLUDQFDWKROLFFRPãtTæTNLG~êxQéXPRM#aasHTäæa>ækap~ÅoäÅtLsäT>LNI>âTsTtT>ÈÍTEåÍpN#ÅÏÍåÏÅtK>WÅåÍÅÍTM>ÀsÅÏÈÍTE>êåÍ_N>suT>LN>I>ÍÏtÏÍÑa>HÆT>sI>J>åaT>N¬WÅsGrsÍÏÅÍÏTNÅÏÍçÍT>ÐÈTFäT>LNI>æäÅcNH>mJÈT>HäÍc>g@çÅcçc>äTиcÐUNc¬§°±¸¯¶ª³¸¯µªµ¸¯±XŦaLKæcgpTHÏÍaLÐTNçTLEsÒÅÏ«çT>L>E>>s4>L>>>K>>æWÅa>L>>t>L>>æàT>su>>pT>>H>ÏÍåÏT>>>N>æc>>çT>L>>E>sâÅÍ«¬§¯±¸µ°dª¶¸°tK«¯ª²¸°³ÒŦåaÍqæmEBX¦åÍtTN>ÍâTÐÅãæc>çTL>EsuTsW>ÅuTK>ÅcDÐÅc>NH>çTLE>sÐTätNÅ«¬§¯µ¸²®d¦aTuåaaKæmEBdNuTæ§²¸¯³aLTuuTÅqJTWEN>çTçcÅcTuTcsWÅuTL>NIãTKuTækÅaÅa«¯®¸°²X¦WÅåÍc>ræa>>ÅÏuÅÏc>H>T>>M>ÀâT>ês>D>sd>N>>uc>ät>>T>æ§²¸°³ÒŦ¬§°°¸-ÏÅbuãauTæÏêsLNÐsåÍcácÅÏuTKÅêsLNÐTNÅåÅcKsätLÅçTL>E>s4L>>K>æ§°¶¸¯¶dª°¸¯®d>¦ãt>J>DæåÍÐWL>>çT>LE>ssuÅêsKJ>oL>Å«dNæ§·¸·áЦaLNuäÀpI>sÅÏåTÍT«_Nu>çTcÐsuKNJ>äTKªWÅqNJ«²¸°¯W¦aÍuW_NÈcBseaçTsÍÏÅÍcÏÍÅÏuG~äTKãtMGsKJrŬ§³ÐÅTMLÅ¬aTuÅæêsÏÍÏÍåtMäTLNIãtMGsªWÅ-æTÅäÀkKsæTÅc}ÍêsKJ«ÍtsIL>ÅTa>tu>ÅaupK>a>LÍu_N>cåÍt>âÍs>IæqNJ>saÅuT>ÏT>âTKT>ÅÏÅaêåÍÅÏÅåÍt>.uI>tÑT>ÅÅap>TH>ÏÍsaL>>uT>TM>LÅ¬a>LT>äÀpTÈÍTEâæÅêåÍäTLNIaL4LrÅ¬§µ¸±²dª°¸´´ÒŦacuâÍæäTsuLæcWJ>sqÍæÅÍ¬§±¸¯°a>>ŦÍt>Ït>>C>L>N>>K>d>>N>ut>>Èc>B>>¬ÈÍT>E>ãt>>êåÍäT>K>>N>J>>欧¯±°d>¦a>T>4>L>pN>yÅc>Åãt>êåc>T>ÏÍÍt>.ÑT>>ÅÍt>åT>L>ÐÅa>E>sçÅu>a>L>I>Åc>Ít>>>4>>>L>>>a>>>ÍuÅÏåa>>>N>>>@>>>>c>>>Ð_N>>>>>>êåc>>>M>>>çæÏÍT>>>>>>>N>>>J>>>WL>>>sd>>>>N>>>u>>>çT>>>N>>>ÏÅa>T>>.ug>>@>>4>>I>>>>ut>>T>>ÅÏuT>>>>N>>>ãt>>u>>çT>>N>>L>>G>~T>>Å¬§¯±¸°®ª¯·¸¯¯ÏŦ¬§¯±«¯¯¸±m~¦ÈT#WMs>æåÍtcN>HæÏt>#ÏªÏÅtªåa>ÍqâT>4ÏÍspT>4I>ÈT>N~t>AÏÍsa>T>uåt>M>êåaa>#Ïåa>L>sÕt>c>ªd>N>a>@>uÒæÍc>ÅÏäT>T>L>ÏT>äÅÏT>I>T>L>rÅÈT>N>~t>A>æ§¯°¸³±«¯±¸³°ª±«¯¸²°ÒŦWÅåa>ÀäÀËc>T>N>E>>ÅÆT>>ãæÍWK>>¬aLLuWHTC_NuNTéTåaa#ÏêåaL¯°²qNTL@ÅÏÈTKJuLE

Page 125

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯°³[}ÊgìXXOPÊÔpTuaæTsWKæÍsäÅtuÅÏãtTÆTÍt.qNHaÅåaqNDLÅtLNæÅÍtMäTNÏÍåtM«¯§±¸°«°¸¯¦§¯®«°¸¯¦ÏæÅÍÍæÏæ«fTNÅÐÅocsuLEraWÅuTGÅçcEs¬Ítu×æcçcçTGÅuÅtßæcT¸ÆTCÆæTLçTMNtI«§¯²¸±aNá¬Ï¯¯¸¯¦TMTÅrKÍs§¯±«¯°¸¯¦ÅÍtMs§¯²¸¯¦ÅtLNs§¯¸°¦ÅÍtMs§°¸°¦ÅtLNsaaÅtåÍÅÍicEsÏÍÅtLNWNtI«°ÅtLNÕtHcTçÍTçTÍTc¬§¯·«¶¸±ªµ«¯¸±ª¯²«²¸°¦åTÍTâTNTÏtÀ¬aEÉÅaÅWMçÏbu}LätäÅtLsaLupKccpÐÅcçasuTÏÍÍÏÅÍçÅåÏTÅäÀçæÏêst¬WÅåaåÍÅÍäT@aEêåaÐT¬ã¬à´±®«´´¶¬pTÏÍáæÍcaEçTLaa%sTNÅæäTTÍT[}ÊgÆTrÅ¬WÅåtMçÏæÅÍÑT>ÅcTNL>G~ÆTqN>CL¸ÍÏÅÍg@WKsaÍuäT@ÅÏÅacN})TUBWK4æÅ«aLuçÏÅæaNÅãÅäTLNIsãæÍWK«¬aÍuÏÅcUTÅÏqNJÏæÅåæsãtWK«TM>ÀcÐÏÍs¦a>NE>ÐÅa>EäT>ÐsÕtc>uT>zÅät>çTuJfLcN>ÏÍuts§WÅåaåaN@>uC¬acNu§¯¶«°¸¯¦åtMÐæÏ«¯§±«°¸¯¦ÏæÅÍÍæÏæ«§´«²¸¯¦qNJÏæÅçTMcWsNJqI««¶¸¯¦aÅåaäT}T}>NÆbsuTÏdsNJ>qI«§·§¯±«¯°¸¯¦ÈæTGuãÍcêåÍtsNJqI«§¯¶«¯²¸¯¦ÏæÅÍäaÊÏT«§¯³«¯¸°¦TMÀÐÅÈtÍæäTLNIsåaæ«°§±«¯¸°¦WNAãTÅÏÍÈT#ãÅ«§µ«²¸°¦äTNLNCJcçÐæcN«§mÅ¯¯«¶¸°¦ÆÀtãtcçÐæcN«§¯°«Æ¯¯¸°¦WÍÏæÍçTMLNÐcuTLÅa«§¯³«¯±¸°¦äTÏtÀpTãÅaMÅ««¯¸±¦Åa>çt>sqN>J>>ÏæÅuÀW@>ÐT>æT>>T>C>«±§¯¶§µ«¯¸±¦TæuqNJÏæÅçÅcsa«§¶¸±¦uJçÏæÅÍãÅ«§¯®«·¸±¦WÍÏæÍçTMÅsÈT#ãÅ«§¯±«¯¯¸±¦qNJÏæÅcNMC«á¬Ï¦§¯¶«¯²¸±¦Ít>c>>M>>T>Åa>>a>>a>>a>t>>N>>«§±«°taNE>ÐÅaE>äTÐçÅcT>åaæÒc>æçc>NcÐÅ«§°®«¯·¸±¦pTs

Page 126

ZZZLUDQFDWKROLFFRPãtTæTNLG~[#xQ[PìÔÊeRëéXÔxÅYuL>>E>>T>>N>>>>>ÅÐÅc>>G>>ÏT>>>M>>ã¬àq>>@>>äc>>>ÏÍW~uJÍÏt>ÏÍåTINæTN>EÅªktªÑtTÏÍ¬åÍt>äT>>Ït>ÀÔc>>E>ÍÏt>>åÏÅt>K>>sa>Íc>>ªuHNH>çÅasT>MÀÍT>H>ÅæäT0ÅuC>Åc4>L4>Åt>>æa>>N>@>>>>uT>ÏÅÏÍt>>ãt>>suÅa>>sTsÅÏuT@>ÏÍcNT>EªÍt.T>CäÀsçÅsÍT¬Ít.U-ÅåÍcÅaNuTLÀTMÀTåÐæcÅäT>Ït>ÀêsC>J>>ã¬àq>G>äc>âæÅs>K>N>uÏÍäÅaHEçÅc>sçÏtCÍtfÅd>ÅâTÏÍåÏÅtKuT>ÒtT>çÏÅæa>N>Åd>çd>N>uH>N>H>çÅa>sT>sut>>T>>äc>qN>>rÅoÅb>>E>¬Ít>>åa>T>>.åa>ÀÑa>H>ÆT>>>ÏÍäÀËc>s>u>L>uT>>ÍT>äTÐäÀÏÍsçÏtÀáÏÅaæÍTLÅssEÅcTT¬WÅåÍt>ÉÍÅtÐÅÏTcªaTunCLÏt>ÀÈÏa>çc>c>ÕT>C>>ÅWJ>ssa>>ÍqN>Åt>e>¬ÍÅÍqN>Åt>ÅÏT>M>Àês>~Ít>äÅæÅc>¬aÀÍtttÐÅãtTæsNLäTaÏT}æTNLG~åÅcKspNyÅcÅãtçÏÅæaNÅst}ÔxÅïwGNÏëÊsÅÏc}ÍotäTTÍTæT>NdTcAßyÅªÏt>ÀåTÍTªUÏTLã¬àµ®¯âTÏÍÐÅçÍTÐWKåÍc>çÏÅÍcTc>sÏÅÍÅæÅÏäÀqNJÏæÅßcA>sãÅaÅäæa¬a>NtqÏÍÈa¬§¯´«¯±¸¯¶ÍT«°á¬Ï¦ÍÏæÀÏÍßcAsÅÏfTMLNÐsuJçTst>Uc¦sÏt>@pÅÍÏÍåT>täÅc>ÐÅaEäæa>cÅªã¬à´¶®âTÏÍuTÍT>äT>ÐÏÍ¬§±µ¸¯·ÍT«°á¬Ï¦a>N>ÏÅtL>N>uTÍT>sÍt>Wt>@T>ãÁt>§uN>icæäTc>ÏÍkÅæçTsÅæÐÅçÏTNæuJ>GcAsaT>uÒcça>sÏtÀæcKJçæÏæTçTÏt@æ4CJsÏTraLäæac>Å¬ÍcNucÏÍÅÏcAæäTELæpTçTMÅÏcåTÍT>u>LãT>T>MÀäT>N>ÏÍsuJ>ot>äT>T>ÍTçt>ÐÅT>cG>rÅuÏÍæa>L>ucG>¬ÍÏÅÍuWTÏÍÊTTMÀÐÅåakÅæ-cIæãÅcÅÍÏtWÅåacÎÏTæÍÅÍtM¯°´aÅåÍccNs>ÅÏçcMçTMçÏtÀäÅÐT>cWJF>cA>s>c>fHÐÅu@>¬a>LL>upK>¬ã¬àµ°µ«µ²µ¬Íæc.ÏÍãtc

Page 127

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯°µeÔÊeÒxëXRÊgÒ4Àa>EÏÍæÍc>4ÐÅÅÏÍt>Ïau>bÈT>ÅaÅæ¬aa>LK>ÏaÏt>ÀkNC>éTu>LccÍsu>ÅæÏ¬Ít.ÏÅc>c§¯¶«¯¸°¯ÍT>«°¦ÍtäT>ÏTf>cpT>sÅÏçÏtÀÈÍT>äT>@>>ut>>sÅÏäT>ÐäÀkzæÍt>>åÍc>>ÏÍT>~ÅÏT>>N>>E>Åp>>Ït>>>ÍæÅäÀU>>c>>æa>Åa>>N>>æWc@NäÅÏæÍæWceÅÏÍtçTMLNÐuLsÍcäTÎÅaTuTNcDsCHÐÅ¬aÍuÏÍ¬ÍtåaÐTÀÏt@pÅÍÏÍuHNHa>NEäTÐTNÅäÅÍcT>çÅcTÅaÅÍcÐTTMÀsÅÏuc¬a@åaNLuTNÅçÅa~NäcqNÐÅfNâtéXÔxÅÚXG!ÊæcKJaÏt>äæacÅ¬ÍcäamN>Ezs×æcÍtÈTt>ÏTcÐÏÍÏtÀâTrÅTpTåTÍT>4t>KfKæa>ÍcâT>NT>ÏtÀUN>AÅt>LN¸a>T.qN>HÒc>æÍ4>ÅÏÍt¬§ã¬à´´¶¦arcÏdÐÅuI>åaÅaNÅt>LNÏÍsæÅöÏdêsT>T¬Ít>?LcTuT>ÍTâT>NTÏtÀÐÅu>K>>sa>ÏÅÍu>äT>ÎÅT>äÅa>L>K>@>>ÅÍæa>ÀuÏT>K>su>L>c>M>L>Å4>ät>>>çT>st>K>>>ÍtæcKJÐÅ×TÍêåÍTÀåÏÅtKuTuÆÍÅÏÅa>æÍrÅTÅaLÅÍuäÀätaÅÏÍtÈTtJEæaLuãTNâTNTÏtÀsNJåTÍTÏÍÅcpTÏÍ¬ÍÅÍWÍÐÅÅÏcAã¬à´³®âTÏÍ¬Ítu¬WÅutcÅrÅTÅ¬ÍÍcuqTkzæcã¬à´²¶âTÏÍçX["ÔXORìÔXwpT>ªÏT>çæÏc>uJ>c>~T>L>äa>ÀT>âT>>¦âT>>>>>>N>>>T>>>Ït>>>Àöc>>ÐÅp>>>>u>>>fN>>>>>ÏÍÈT>>>>>N>>>>>a>>>>>a>>>>>%åÅÏ§ã¬à´°¯¬ÍcNuæpT>ªÏt>>Àa>L>>K>>Ïa>Ït>>@>sÐT>>¬acNuÏÅcqcÅcÏÍcAmN>>>>E>>>zÏt>>>>ÀsW>ÅåT>>>Àät>>>>c>>>>WK>N>>L>>sÅÏäÀpT>>s>>T>>L>æa>>T>>uu>N>M>>ÈÏa>åÏT>>æÍrc>M>L>>Å4>ÏÍÍc>>>s¬aÀa>ÅtÍt>æscA>TsJ>TH>çÅcÅcÐ¬aÀufNsJÍpÅtT>ÏtÀsäaTÏoKçÅc>oNTät>csWÅpNÍ4KÏÍTc>}>ÍTÅåa>s>G>M>T>ÏÍçæçÅc>uE>ÅæcC>W>ÅÍuWÅÍsuH>N>ÍuTN>eT>¬ÍtuãaMLäTNJTWÍsã¬à´¯°âTÏÍÅtLN¬aÅÍccÅÏÉÍÅtcNsWNTNÅæäTTÍT

Page 128

ZZZLUDQFDWKROLFFRPãtTæTNLG~êxQéXPRM#ìXÕcÅÏu>b>çÏÅa>N>Ït>ÀÕT>C>>Å¸Ít>s>>ÅÍÅæut>T>sÅÏW>t>M>W>L>Ït>ÀÈÏa>ÊæÅ¬WTaÅtcbäTIÅsÍÏÅÍuÅæs@>a>>ÅrÅsÅÏT>§¯µ«¯¯¸±±Åt>>«°¦ãT>Å`ÏÅt>ÆT>>>ÐÅqM>>>êsE>C>>oÅÏäTÏTfcuL>EÅtLNÈÍT>4À§ã¬à´²°«´¶µ¦ÍtutuT>ÍTcÅæÅÏÍuL¬WtNÍtãtuLUbsæÍcTÏsäT>@>ÅÏu>>t>M>WL>sW@>ÐT>spT>K>éT>H>H>>>§ã¬à´²®¦T>N>t>Ït>M>ÈÏt>~c>ÏÍs4>>ÐpÅ§°²«°±¸°¯ÍT>>«°¦ÍÅÍäT>>T>>ät>ÀW>L>>C>J>>s>suÅc>>>>äT>>T>>ÏÍ¬a>Íu>ÍT«°¦aa>ÀÍcÍt>åaåÍÅÍÍæÅÍs>sÍtuT>åaæut>TÉÏÅæsT>Nt>uLE>uÍtÏæÍÍtæsTNJ>WLCJs>NÏÍfNäcæÍs>ubäÅcªâÅt>L4Ks¬§°«¯¸°°ª°²¸°¯¬§¯¯ÍT«°¦WTTMÅÍæÅÍWÏÎÐÅuJGÏtMTÍtåaÀåaTÒtTÐÅÏÍuasÅÏäTLNIq@uçT>NLG~¬ÍtuÐÅaÅ4LtÐÅTNÅçÅa~¬aT.umN~tÅÏTMÀêåatTNÅçÏÅæaNÅæaTÏusKkKsÍtsÕtcÈT>~Åcu>t>MpT>§ã¬à´°°âT¦a>ÏuØtJ>rsTN>tsuE>t¬Ít.aLÅtçÏT@TÍcqNÅtW~éÅaEäÀ×tztÏÍssNLcG¬ÍtaÅtÅaWÅaÐÅÅatçÅsT@qNJÏæÅäT>LNIçÅcã¬à´¯°âTÏÍÅtLNuÅcæ¬aNÅcaÅtsTN@æçÍT×toTÅÏÍtrcÍrKÍWIquãtT¯°¶

Page 129

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯°·ÖeLËXÔÒyèxXÅÏäÀu}>Totu>rÅTÅÍc×æc>uãtT>ÆTÐÅa>T>ÅÏÑaHÆT>WyÅcuts>ÅÏÑaH>ÆT>>ãT>N>çÍT>N>L>åt>æÐÅçÍÅaE>æÅsÍt>kÅæçc>>@>N>st>ÍÏt>sÍÏÅͬWÅåÍÅÍ_NztãtrKÍsÅÏuTãt>WIsÍt>uT>MLu>ãtTs-ÐTu>äT@cT>ÅaÅÏÍuKMçTMKçæTâT>NdæTNÏÅªTNEÅa>LTöÏdçTNÅçTM>T¬Ít.ãÅaÍtpNyÅcŹ³¯«²´ª°³ÏÅ¹±¯«±®ª°±«¯±ÒŦWÅåaÀÍc>T>WÅsN>J>uT>M>t>T>M>ÀÏÍsa>L>>cåa>ÐT>äT>c>D>ssuT>M>t>s>T-Ïb>uT>M>N>t>}>@>rÅÏTL>ÐÅéÅa>K>T>¬§±°«°³àd>æÅ¬WÏTsãtT>ÆTÍÏt>ÏÍäÅtu.ÅÏsæÏrÅTÅ¬qNT>åÍÅÍçc@>NWNKÅa>LTupT>çT>st>K>>rÅ¬a>L>uæÏsæÏác>@>oT>1sN>J>uT>M>t>>st>K>>T>ÅÏT>ÏT>>T>¬aT.uâTFÅuTNÅÈTNÍÅäTNÏÍÅÏuMtéXeeOÒXgTT>çT>N>ÍT>À¦WÅäÍÏt>ÆÀêsT>>säÍc>ÈÏT>ÅsªäÍÐät>>N>>ª?L>suT>N>ÍÏÍrÅsäTTÍT>çÏT}>kTæc>ÍÏÍ¬WÅqND>äTaa>K>WÎæ Ï§½ÍÏÅÍuc-açT>NͬÍÍcuåaN>Åcu>LCJ>âåaåÏTÅÈT>t>sTML>TM>ÀÏÍæÍtu.åÍÏÅbuE>æT ÏrÅÏÍ¬aT>uäÀWKD>c}>T@>WÅåÍt.ÎT>ÅÓt>ArÅÏÍuæT>G>éTåT>aÍsI>LÅÐÅT>>N>>>>Å¬a>>ÏuÒt>>säT>>>L>>N>>I>>>>çÅa>>~T>>L>>t>>ês>G>>T>>I>>T>>s>>c>>Êæc>>c>>>G>>ÐÅÆT>>>>çÏæÅÍW$pNyÅcÅæÅÍt>MäT>TÍT>¹aL>LuÍTça>saN>uäÅaL>K>æÍæäTaL>LÏT>K>Å¬acNuÏÅc¬aLT.ãtIaÐÅÍcudNæ?LssÅÏuTWÅTNÅsÍtuâtKEktäTKÐÅT>M>T>rÅÏÍät>>Ít>WyÅc>Ñt>>T>ÆT>>âæÅÆT>>æÍWÅuT>UJ>C>>rÅc>>M>>áÏÍçÅc>ãtI>§ãÍcàt>Hs>W>ÈTT>Lc>Ts¦s>cÏÅc>ÈæTB>ÍÏtpN>yÅcÅãt>äT}>T>KsNJ>çT>Mt>ãT>K>¬WÅca>a>sKÐÅa>ÀusJ>ærc>ÀÏÍspNyÅc>ÅWN>tI>>¬at>uçTÑt>T>ÆT>>ÆT>æÍrÅWM>Åc>êsL>>~ÏÍa>t>uc>TT>N>>ÅçT>M>T>>ÏÍsuT>WJ>¬acNuærc>>)T>Ït>ÀÍc>u>uL>N>}>L>p>N>yÅc>Åãt>c>T>M>>ÀØt>sut>>}>L>>çT>WJ>sN>J>>ÐÅrÅÏÍdNpNyÅcÅãtæaNT#Åât>säÅc}ÍÐÅfNäÀçcN}TsçÏt>À¬ÍtTMÀrcL@¬auKJ4LrÅÒtÍsÍtutTMLcÅTNÅæäTTÍT

Page 130

ZZZLUDQFDWKROLFFRPãtTæTNLG~¬§¯¸±T¦Ítu.ÏæÍäÀÐÅÈÏTæWÅtJ1pæØæÏÍÐÅfTKsªdctcMcçÅæTMÀçÍT>aJ>uåÏT>IsUN>MâtrÅsuT>}L>æWÅäTaa>K>ÍTcªÍT>crŸaTuáÏÍpTaÐuoÍtsÍtLuÅÏtêåÐÅæÀsc¬§¯·¸±T¦½aÀu.ÍÏÅæãÅæaÅuJæÅctÈÏÅcsWNÅcÐÊeìÔëÊÒT>Ót>>A>>sæâb>>>>>uÅc>>uJ>>T>>ªãt>>sN>>J>çT>>M>>t>>>ÐÅu>B>E>>ÏÍWÅrI>>1kÅæÏÍWH>T>C>Wt>Àa>Åt>éÅa>E>pN>#Ås>ÀT>T>M>L>ÅêsK>s-t>æÏsæÏs>T>t>ãT>H>>ÅÈT>T>>ŬaLu.çÏÅc>c>kt>>¸a>T>åa>ÐÅc>>Åu>b>>ÈT>T>>Ån>K>áÏÍçÅc>uE>>T>a>T>>>c>ÅrÅT>>ÅaÅtTNÍÈæTBsÐæÏäÀÏÍsÍÏÅÍcD>ÏÍÅÏçÐæÏÅa¬ÅaçÏæÅÍãÅæÏTDÅªWÅaâÅtL>4K>sdN>pNyÅc>ÅæÍta>LÅt>4>}L>çæWÅaçæÐÅc>ÏÍÐæÏäÀÏÍT>ãt¬W>@ÐÅuI>T>N>ÍçÏæÅÍ×t>zt>¬a>a>Åt>s>>t>r'rÅT>d>N>T>L>>t>êsG>T>I>ÆT>>¬Ít>a>>Åt>rÅÈTTNrcaa>ÐÅuITWJsNJ>TNÅçTut}>@NæWÅÑaHÆT>çÍTNLçTåÍÅͬaTusEÅæePy8RIÊÔdÔXgR#ÊeÅÏud>Ns>IJ>aL>N>@uT>N>ÍçÏæÅÍssWÅåÍcåa>T>@ÅÏu>T>ML>såt>MÏÍT>NE>ÅcGN>sçÅcÅaWÍÏÍWÅçÏÅd>ÅÏtÀæÅcD>ÏÍ¬aLu4>NEÅÏ`ÏT>cN>sWÅåaÍqJ>ÏÍæåÍÅa>>åÅÏÍt>>sça>>Íc>>c>År>ÅÍÏt>ÏÍÏt>>ÀåT>>ÍT>>kÅæÏÍ¬pN>>yÅc>Åãt>>äa>>T>>ϸWÅåÍcÈt4LTNEÅpNÍ4Ks¬WTLu.çaäaTÏuTK>a>æÅa>sIÀÐÅa>E>a>aÅt>kÅææ¬¬¬WÅrUB>çT>A>sÏtÀc>çÅæåTÍTîÏæc>FîâÍêåc>KÐÅrsaT>åaN>TÏãT#Ås>qNJÏæÅæät>NM>~åtTÅÏÍt>ÏT¬§¯°«³¸¯®ÒŦaN@qÅtãTHÅçæcIäTK@cÐÅæÏtÀUT~Åa¬ÍtåÍc>ãÅfNäcou>çTNE>ÅsaTuut>}@Nn>H$ÅtLN>ÕtH¬WÅ`ÏTyçXRÊÒìXXÇÔìxw¬ÍtåaN>@ât>aÐÅåÍT>ÐäTÏt>ÀÈÏas>aÀc>Dsåc>D>Lc>NpN>ÍäÀsÅtL>NãÅa>Mů±®

Page 131

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯±¯rÅÐÅ¬WÅåÍtÍT>NL>ÐÅÅt>LN>uÅc>æe¬ÍtuuL>N>fNpT>c>Np>êsÍa>LÏÍsÍT>rÅaETMLæaÍcät>arcÐÏÍçÍædqäÀsaT.çTsçdN>TsÅcÐÅçÅåÍtdcM¬aÍcm@äTTLäTTÈTcGWJsäcYLæWNWbÐÅçÏt>Åc>>>>Å§WÅÍn>J>E>>äÀs>pN>>yÅc>>ÅsuT>>M>>pÅa>>¦äT>>M>>`ÏT>>ÏÍÏT>>4>>æÅçÅc>¬aa>L>ÅtÏT>ÍWt>c>4K>sçÍæÐsd>N>äÅc>}Í¬a>åÍæÍÐuT>N>ês@H>ÐÅça>L>KÏa>uT}TutÅcÈTKJÏÍöÏdçTMaKuÏÍuçTMaàcrÅsÍtÆTÏÍuâTNÅÍ4ÐÅT>Ma>K>ªTM>>LC>J>ªTM>NT>ÍT>ªÍÏbuT>N>Í¬§¶ªµª³ª°äÅͦWÅs>c>}d>N>ÀUE>ÈtIJT>ÍÏæÀuãÅæÍotWN>HoiHÈÏt>~suTs>ÅªÅaãtâT>rÅTªaæÏu¬ÍÐTåÍTÀÅÏÅaaÍÅÏäÀæÅ¬WÅåaÍq@sÅÏuMÅWN@ËcÐÅuKiH6tNWNEÅæsuãtTsçæäT>0Å¬a>N>Åc>>ÅÏnH>$rÅa>>T>s>ÅÍW>>Åt>uäT>ÐäÀÏÅa>>T>0ÅosuÏa>>T>æc>M>áÏÍÏÍæa>ÍuÏÅcc>N>P>W$qÐt>LÅÏT>pN>yÅc>Åãtêåa>L>ÀsæÅa>N>ÅæuMÅWN>@>¬aÍuçÏTÑaHÆT`ÏTuTtTNÅæäTTÍTêeeOsìÊe´¶ÔxhuRPXÒgRÊhXusTaæÅaçŽuLuÒtÅcÅcs@NKÅÏÍtçæÏusT½aNtuÅtrÐÅqLIÈÏt@ÍteGÏÍusT½ÍtaÅtqåÐæÏcqÍÏÍæqLKÍusT½ÍtsÅcÅcrcrçÅaåtMçŬTcÆTÅcåÍccDrræÏÅÏ*TK@¬qÈtÆÅtsÅÍTãaÀUTæÅcatqLKÍÅÍTaLT.çÍTqNT@cÐÅäTGTæ¬ãÏÅÍupttWKÏsTÅæ¬ÍcaÅtçÍTtÈT#ÏÍrâÍaÅtqÅtÍæcaæÅaçÅcWÅåÍt.äTÅrsÅcÐ

Page 132

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuQtE¤eÔÊfyéxXXRÊXRÊëéxXqGæq@äæcTN>ÅªTNÏÅTMÀÐÅaEæãt>TªTNLG~ªåTIN>ªTNEÅªktªÑtT¬aLTuÍNÐÅpuNA>aL>äÀÏÍuTM>@Hc>TGÅqæäÀa>TqªTM>ÀsuÅÏæÍÏÍªoLÅTŬWT>N>t>æÅ¸WÅuK>>M>ÏT>N>>ês>J>c>c>}>T>>@>fN>T>~ÅâT>>K>Åsa>L>uWT>>ÍÆÅcªa>Ec>NM>C¦aT>.u¿TN>ÅÅÏT>IçÅaf>c§¯±³s>G~¦TNt>ÈT~ÅsrÅÐÅ¬§aL>ÈT~ÅrÅædf>caL>JçTM>TIßbªác>çTM>bäÍcTNtÈT>~Å¬aTuqN>JÏæÅa>EäÀæWÅutT>fc4Àp>oTML>aEWMÏÍÈT~ÅrÅ¬aTuuLsNLc>GuLEÍtåam@uÐTssuTcTsarÅsTaÍtsÅÍuBHÅÏTMÀTNÅsWÅuT~ÅäTK§çÅÏæuæ¦TÀT>Å¬§¯±·s>G~¦aL>>>4Åt>êåa>L>LãT>M>ÅT>N>ÅsWGäÅt>usN>L>>c>G>êsE>TC>ätTit>sçÍTMæÈt>4fL>ÍtæTÀ½WG>ÍÏÅtêsK>ÏÍÅÏßcrÅäÅtu4>Åt>6>t>ÏÍu>T>N>>ÅãÍsI>>L>Åh>s½a>>T>u.uT>ÅÍt>>uäT>N>WE>>c>ÐÅfÅaNT>u}@N>KfL>rÅ½Ítu.åÍcÍT>ÐÅsb>kGsåa>LÀTÀÍt>uaK>LTNÅêsTH¬aTuuT>ÐæÏ×tztåÏÅtKT>ÅWÅscÍtsuæTG>çTsL>TNJãT>K>ÏÍsI>J>>T>N>t>c>A>>ÏÍs>ÀT>M>>L>sáÏÍWM>§¯²¯s>>G>~¦a>ÏÅb>uät>T>4L>>K>sT>H>rÅ¬ÍÏÅÍWN>K>ÅÍÏb>uçÐæcÅäÅÏæÍÏÍu>æU>b`ÏT>çT>M>ÅÏæÍÏÍaÅt>u.§¯±±s>G>~¦4Åt>uÍÅêåt>NÅcsc>ÅrÅáÏÍs>aT>.uoK>¬aTäTKc}ÍçTWJÍdÏÍæpNyÅcÅT>>N>>>t>>>c>>>A>>>ÐÅçÅsT>>>ãT>>s>WÅçÅsT>>>H>>>pA>>>rÅUT>>>çT>>>M>>>>>>ÅæÏÐÅuI>>>oÈÏaÐÅåÍT>G>>Å¿t>uT>c>sWÅçc>æÏÍåa>L>L>cP>>sB>c>s§¯²²s>G>~¦atuqTsÆTCæWÅcT

Page 133

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯±±uRPgR#KwxÊÔÖeLËX8ÊxyÒÊïêxRêsNJÏÍc}¬a>TuXçÏTuTB>uÍÅåtNêåÏTÏÍXsa>ÏucDsâæÅêsJæÏÍsrdo@æsÅc>ÀuTIÅÈÏt>~sqäÀæÈÏt~osät>TTåÏæÍuT>KÏÍæT>Ït@qNÅasWÅstUT>TÅ½WÅåaÍc>}cTu>NcæmJ>ÍÏÅtçÅcuÅÐT>ÈÅÏcHÏÅcu>~TW>N>EzæÏÍÅÏäÀçÏÅb>ät>T>uT>N>M>ÅêsL>N>ÐÓt>A>>æu>ÏT>êsL>N>ÐªpN>yÅc>ÅÏͬaÍucGÏÍåæsæÈÅÏtÆT>ÏÍuJÏtC½at>uWTTÏÍ4Åt>kzæsÕtcät¬§aTusT}LUäÀc}ÍãT¦WÅWEcçTLEsÈÅÏt¬sNLcGæäTæuÏT>ÉÍÅts4>Åts-tust>>éæÅ½qNL>usD>ÅÏuT>dN>sät>rÅÏͬaLÀuqu>ÏÍéTNÅt>ÈT>ÅæÏæÑaH>ÆT>ÏÍ4ÅtkzæsÕt>cät>¬aLT>ust>NkCuTÏÍcAÐÅÊæcWÅæÏp)Åu>¬aLLuäTNÅÏ4Åt>ÈTÅæÏÍÏÅtÐÅuBEÏÍusasÕtcÈÅÏtÍdNæ§¯°Êæc¦ÏbaN4ÀçÏÅdcÐcsÕtcÈÅÏtÍTÍtuÈÅÏtÈT>EC>c>}ÍÏÍsuT>}>LeI>c¬a>Íc>ÏcH>§¯±Êæc>¦ÅasäT>ÍÅÐW>äÍÅÍÍÏtc>A>ÐÅÊæc>uÏT>êsE>ÅæåÏÅt>Ka>ÀuäT>N>sÏb>aN>sÕt>c>ÆÅÍÀÐÅréÅÍa>>êåcToT>?LT>}L>ÕT>ÏÅÏÍdN>äTc>åÍ¬§¶«¯¸¯´X¹¯¯«¯¸·aŦÍc>NuÏÅc>åÏTÅÍÏtc>ÅrÅaT>¬WÅåasyÅÏÅ§³X¹°¯«¯¸°®Êæc>¦TL>Nåt>cÅa>ÏtM>uL>Eu>ÏTiHãT>I>ÅÐÅuB>E>cc>$s§ÍÏÅÍçÏT>N>>WNK>Åät>>c>N>G>çÅc>sçc>ŦÍcN>ÏÅc>st>cbäTI>Å§±¸±®XaNE>suTÐu>Tæ§¯¶«¯°Xac>H4>CJ>ÏÍãtsuTÐäTÐsÅÏTM>Àês@Ï§¯¸°·ª¯¸¯°X4>ÅtrÅâæÅêåÍT>ÍÏÅtrÅêsK>ÏÍoÅbE>¬WÅåÍt¬WÅåÍÅÍWutsæTLNçÅc~ÏÍãtWTÅäÀÒÐÏÅæ§±¸¯·Êæc¦WÅåasyÅÏÅÅa>êåÍÅÏÅqN>H>>ÐÅc>ÅäÅt>L>W$WEc>¸éTN>T4uT>K>Nc>ät>T>¬§´¸³X¹±®ª³«°¸¯¶æq>åt>M>r¦WæÅÏÅa>Åc>uL>>«±¸¯·Êæc¦aT>.ÏTI>ÀçæêåÍÅÏÅÐÅçæcNåÅÏÐÅÅÏÍt>çÏÅÍTæa>TsutæÏÅÍT>æçÅaÈT>I>çæT>>ÈÅÏt>>>ÍsuE>t>>u>d>>N>sK>>¬a>T>>uuI>>>§¯±«¯¸°·X¹¶«±¸°²ª¶ubéTTÅWN~T>rÅ¬aLÀuÆTsÅaçt>ÐÅåaâTÏÅäÅtLsaL>TuÑaHcNN>çÏÅb>ät>T>ät>>ÏÍ¸WÅÈæT>>G>>4>Åt>c>}>Ío>T>>sa>T>.ug>@>ÅÏuI>>>¬Ítu.åaT@>WNæasÈtÍ×t>rÅæaaæaL>ÈTIc$æÈT>Nc4>LrÅçÏt@oÍd>T>N>>Åät>>séT>>T>>pN>yÅc>Å4>Åt>kzæsÕt>c>ät>>>o>sWÅrÅçc>N>s>N>>>¬aTu¬ÍÏÅauTKTNÏÍÑaHÆTuTBuÍÅêåtNTNÅæäTTÍT

Page 134

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaÏÅbuätTTNÅtR}ÊgÊèxéXTL>t>pN>#ÅÐÅçÅsE>C¬t>I>N>uT>ÈÏt>~s_N>>u>Nc>t>A>¸WÅT>LÀçc>t>A>rÅÏÅÍt>.T>çÅc>WT>c>>G>K>I>äÀÏÍ_J>>~suL>N>Ðc>>sÅÏãÅÏÀW@>ÐT>c>æT>>A>§±®«¯¸¯®¦uNEÅæT>Å½aÀu.aaäT>ÍtæÏÍsÏWÍÐÅW@>MsWu}>LÍÑT>ÅTÀ¬ÍÐTuuåadcãt¬WÅcuLÏTNæcåaNNÏTNaT.uqÑaHÆTÏÍsKJrÅsæÆÀiÅcÅcЪaTuT>cÅcçTM>TãtÈÏt>~såÏÅtKªac>HT>oÏÍsuT}LÏTNrÅcTL¬aLTuaaçTMTÅcçtÏÍãæÅaÏtssWÅÍuÅæÅÏäTTÅtäTÐÏÍäÍt>.uTt>¬a>LT>sÅÍuÅÏT>ÅpF>rÅsäÅÏT}>c>NÅd>æTN>>ÅsÍt.uuE>N>rÅ¬ÍtuÍÅçc>t>AÑT>I>EÅçÅc>a>E>>WÅÏÅt>ÅÈT>NE>ÅæêsÅÐæÏäT>Nc>suT>Ðçc>ÏÍæÅ¬WÏuÏTsWÅftuTsÅau>æäTNÍÀsKâT>KÅmN~tÏtD>LscæTAäÍÏÅçÅc>>~ÏÍÅÏäÀäÅt>uqÐt>L>sWÅuK>ÏäT>K>rÅæÍæÏu>åÅÏÍt>êsJ>fN>T>@>N>s§åcNæ¯·¸³®ÏŦTMTÅcçtsæ§åcNæ±¸°±d¦aLuWÅaÅÏsJæÅ¬Ít.åaT@çÅc>æa>>L>>uWD>>T>>>s>J>ÐÅ¬a>>ÅÏu§åc>>N>>æ¯¯¸²®ÒŦT>>sK>>@>æÆÀçT>>M>>T>>çt>>«±¸³t¹¶¸³´ÒÅ¬á¬Ï¹¶¸¯®áЦaLuäÍÐÈtsÈÏÍTäÀäÍc>åaLÅcTçÏæÀkKÏÍsTH>æåÏTE>ÅrÅ¬§³¸¯³t>¬á¬Ï¹¯¯¸²®ÒŦaLu>pKpFÏÍÅÏT>åcæ§°µª¯®¬WÅåaåÍÅÍi°±dãTKâtätÏÍäT>ËC~ÅsqNL>staT>¸aLÏuqM>cDssI>æÍTL>ÅÏÍâTrÅTª§WÅÏÅt>>Í6>>rŦ°²¸²·ª¯³¸²¶a>>N>>¦WÅåa>>åÍÅÍW>>>>Åa>>sÏT>>²iH>>Ña>>H>>UH>>sqN>>K>>M>>G>>suE>>t>>T>>ÅÍÏÅÍuÅæU>>E>>s>ÅÏT>>c>År>ÅåÐæc>>Å¬§¯¸¶®d>>ª¯¸°±d>>ÅcsqNT.áÏÍqNÅtuåT}ÀauåÍÅÍWrcMLÅ4äTÅasâtKEÏtsäT¬auÆTLÅÅasäÀäÍÅÍWÐÅpNyÅcÅÏÍg@>çÅc>çÅsT>N>T>ËC>~ÅoäT>>êsK>Jc>Åsq>NL>st>c>ÅrÅsa>T>e>säa>N>>ÏÐÅp>ÍæÅÍsäÀT>>§åc>N>>æ¶¸°ÏÅªµ¸µt>K>>«°¦a>T>u>äT>T>ÍT>>æ¿Åc>ÅäÍc>>êsNTsÕtc4Ðàc>@çTMLNÐc>êsNHaLT>pNyÅcÅÏÍËC~ÅrÅdcåÍt>äTuTÍT¬WÅåÍtäTTÍTäÅtLªc}ÍçTÏt@æäTtæcAªrcMLÅ4aLTªsÅca¬aT_NæaaÍæÅÍaTuéTHNÍsåa>jGuçÅcäTäÅtLÑaHÆTÏÍsft>êsJ>>ÐÅuT>>>M>}>>sÍt>æa>>Àa>Åt>>a>äT>T>>>ÈT>>såt>M>>suL>>E>ra>>aa>uT>W>ÍsÅÏsJs>@>ât>F@>WÅåa>äÀua>LÅc>XT>a>äTT>>çÏT}>ÅpM>¯±²qNTL@ÅÏÈTKJuLE

Page 135

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯±³s±®«¯¸±²àdöÏdp>åÏTæÍu>T¬§åc>Næ²¸³oN>¬á¬Ï¹µ«¯¸°±ÏŦÍc>aÅtäÅt>L>¬qN>ÍÏÅc>sE>T>C>ÍÏt>åÍt>.b>>ÅäÀÐÅÅÏçÏT>N>>ÈÅÏT>>§a>E>s¯¸¯®¦T>L>t>>pN>#ÅræÏäTc>tAT>æsÅb>ÏTLÅÏ_N>ÏtM>äÍtuT>Nês@a>ÅsaÍuåÐTÅäT>¬ÍcaÅtÏTÏæÅaLTKæaÀaÅtÅaêåÍÅÏÅUc_NrÅsaÐTuÏÍT>sa>ÍuW>~c>§·«¯¸¯±ª¯µ«²¸¯¯ª±¸¯®¦u>çT>>c>Ðät>>>ÐÅuB>E>åc>>T>a>ÅåÍÐåd>N>æÅssq>N>L>N>>>ÅÏu>ªqN>L>>åa>T>@>Ít>u>s>@>sÅÏçÍc>>äT>>_N>>>¬§³¸³±ÒÅ¬á¬Ïª¯®¸¯°áЦuTLÀnN>a>MssÍt>äTa>tL>çÅcÍcu>W~äT>êåÏT>ÏÍuN>suT}>LçT6>ÐÅs>°µ¸¯²c>¹±¯¸°´ª±°¸°³W¦Íc>uq>>ÅÏÍt>t>_N>>éT>K>N>H>>>a>L>>ÅÍÅÏsæÏäTKÍc>upFrÅsçÅåÏT>ÅiHqcÅ¬§a>LLuc>ÎÅÏaE>s¯¸¯®t¹µ¸¯±cЬ§µ«¯¸¯³t¹¯²«¯°¸¯¶W¸åa@Kêåcp¦ÍcuÏTsaaÅtåÍÐådNsæÅsÅcÐ§aEs¯¸¯®t¦ÍtaÅtuHNHäTuNÍtcÅcÀæWLCJcÐÅcÅæsTNÍãTKaL>ÐæcNaæÅaätKÅÏæÅÅaÈÏaæ§¯®¸¯°áÐ¬á¬Ï¦¬Ít.aÅtÏÅtÅ§¯³ª¯®¸°ât¬á¬Ï¦WÅÈÏacæXRxÍXʧ°²«°±¸°¯ÍT«°¦aNÏWLCJsaÍcTc4ÐpÅsuÏtuÏÍäÅtçTNtãtäÅÏæÍW$fNäcqNÐÅæaÍtåÍcsyÅÏÅTNÅésÅÏuTMLÍTÅcIssJ~Tæ¬aLåaÐåÏTæÍaÍtåasÅbTcÐæåaÒtÅcätÀæuLWLCJsWÅÍktäÀÏÍÏt>À¬a>Íc>qÅc>WMc>N>N>FçÅc>u>T>LÐc>sãÐiÅc>çÍæÐsWEc>ÆT>uTG>ÅéÅcT>m@>dN>qNJ>ÏæÅÏÍæauÍÏÅæu>pTc>NÕT>C>ÅêsJ>c¬Ít.uTBqIsTaÅæÅÏaaWTNeIwXçaL>äTÐçÅc>çÅsJN>æNs>Å¬a>N>T#Åât>sâTra>LÈT>~Å6Åa>ÅäT>csÎtGcÅÏÍsucW>çTMLNÀmJ>×ÅtÅÐÅaE>cNMC¬a>Tu.ÑcÍÏÍäÅÏæÍäÀnNÍcMDsua>HçTsT>æu}LçT>Mt¬Wc>ÏÅcÏtÅÑÁÏÏÍÍtåa>ÍÏÅæäÀÏÍäT}T>}NÐÅsäTÏTfc>çTMLNÀsÕt>câTIÅæTsK>æaÍtuJ>TÈæÏT@Tu>TELpETNÅæäTTÍT

Page 136

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaÏÅbuätTTNÅaåaÅÐtæÍÏtªåa>sÏäæcN>sKæsKÆT>ÀçTsÅcæÍtåa>åÍÏæÀ4Ðàc@¬§¯°«¯¯ªµ«´ª²¸°±ÍT«°¦ÅÍt>>M>>4>>>Ðc>>ãT>>K>>>ÏÍe>>ÈT>>>~ÅrçÍÅæäTc@çTMT}@>c¬WTÒcçT>M>N>T>c>êsJ>N>æsp>>ÐÅsªqL>M>ãt>L>aaåaT>@uÅcæsÍt>s@åÍt>ÀuTÅuL>>>>E>>>a>>>>L>>>J>>>>çT>>>>M>>>T>>>>I>>>>¬§¯®¸°±ÍT>>>«°¦ãtÏuT>TM>ÀÏÍsuT>æÏçTM>T}>@>câTK>ÅæsTN>TÈT>ÅcT>su>t>MÈÍT>ãa>>M>>L>>Ít>>åa>>s>>>>N>>>ÀsT>>>>c>>Wé>T>>¬aÍcçT>æÏT>>N>t>>sÍt>>kt>>äT>K>>ÏÍa>T>>c>ÏÍÅÏÍæÅÍWL>>C>J>Èa>>æÍa>>>ÏÅc>H>>>ÅuT>N>WN>E>t>oÐÅåÍT>G>>ÅT>æa>N>ÅÏæc>æc>>>K>>>J>>>T>>>ÅÏÍt>>>ÈT>>>>~ÅæÅqc>>>æq>ÏÍÐÅÏTcscpNyWN¬ÍÅÍiåcTu0aÏÅcåÍTG>ÅÍÏtuT>`bäÅtL>sãTE>cäTÐÐÅsI>LÅcT>sTÅÍt-a>aM>ÈÅcT¬aåÍc>4ÐÅc>}ÍÏT>N>aL>JçT>M>TI>¬§¯¶«¯³¸°±ÍT«°¦a>ÍcÆÅc>uJsÍt>s>c4ÏÍæub>ÈÏaoÈÏt~sqN>JÏæÅ¬aa>NÏp>sTM>bÏTL>ÏÍWcWäT>LT¬aÀuÏÍ-ÅcÅæcKJÐÅuKuTNuTÈÏt~sâT¿Åc>ÅÍÏt>sçÍT>>N>L>>ÈÏt>~sªåa>W>T>åÐT>ät>>T>uJ>>~ÅçT>a>L>>ÐÅuI>ªãês>~sqN>J>ÏæÅa>>E>¬§³«°¸¯°X¦a>æc>a>L>d>c>T>K>çÅa>åt>M>suT>I>s¸a>s>Åb>¬aÀÏÍåtMäTaLcãTKçÅcutT4ÀçÏÅdcäTITMLÈÏt~éXORee)rÅUÅt>ÐÅçÅåÏT>T>a>ÀpK>s>ft>sI>J>WÅåÍt>>U>c>>T>M>L>uJ>~Åêåd>N>>}>ÅT>Åu0a3ÐÅuIsW@ÐTÏtDLsÅaÅÏÍ¬aÀÏÍg@qÅcÈÏt~subÈT~ÅÍÅÍÏt>ÍTN>t¬a>äTK>Na>a%sãÅa>ÅaT>uÕtc>ktæut>äTÐsa>us>GsaÍtåaÏTBÅqNJ>ÏæÅssuT@kKpTH>ÏÍaWTåtMaE>ÏÍsäTKNÆTWTÏäT>uT>K>æâÍuTK>sÅÏät>T>rÅsa>aM>E>s>KãT>sæÅe>¬Ít>åaÅt>¬§±«¯¸°±ÍT«°¦aLTcäTKNÐÅçÏÅacsãtuTKæaT.¯±´sNêåaJàcskÅÏTaL>ÏsNêåaJ>ÍdTNt>äÅÏæT@¬§°®«¯²¸°°ÍT«°¦aLT.ÈÏt@çæTpK

Page 137

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯±µätT>ÏÍåa>åÍÅÍÈÅÏt>ÍU>cÏb>a>N4>ÀªT>Nt>WL>C>JqÍâT>ÏÍªc>cÍçÏa>4LosÍÏÅaÍTsu¬åtMaEsT}ÏÍTIÏbaN¸§¶«¯¸¯´X¦aÏÅdcaaÏÍa>a>ãT>D>oUN>c>ra>¬§°±«°¯¸°±ÍT>«°¦a>T>åa>ÏÅd>c>Ïb>a>>N>çÅc>uL>@>¬aÍcÏÅccqNJÏæÅËxNGçXOçTÏTãTcäÅtLsaLÅtu.TÀaL>TåÍtquHÅÏacsuT~Å4LÍtæT½ÍÍcäTT.ÍæÅÍuJ>a>>>E>oss>>ÅÏÀu>b>u>>>>T>>qN>J>>ÏæÅÐÅsÍt>rÅfa>>ÍæÅÍs>b>ãT>>ÅÏÍWa>ÏÍsuT>N>>çÍT>$ÅÍT>.æåÍt>>åt>M>Ña>H>>äT>0Åês>æa>>L>~p>sça>>>E>ªÍÐT>>>æqsÅÏ-aÈÅÍTWÅt>æÍc4>ÐÅéTÅÏu0aa>TEæÅTÅ¬a>TWÅuc>TI¬aT.rs@ÏTMJÐÅWÅÍÍtsucWTÈTÅc?ÏfNåÏÅtK>ÅÍt>MÏÍæp>NyÅc>ÅÏÍT>Mc>uÏÍuI>¬a>>Ít>u>>>>d>K>>âT>>ÏÍf@>×t>>æÍsuKÏUbçc}Íæs>TNTãtÏæÆÅÍÀÍæÅÍWÍss>>Àk>ÅæÏÍ¬a>>Ít>>qm>T>>>>WTuÒcs>ÀsÀÍt>åaeNPÕt>>H>>çÅÍc>>ÏÍT>>>N>>d>>s>uT>>~Åu>>>ænNtoçæçÅcÍtåaN>TÏãT#ÅsåcTsÍt>T>N>t>kÅæÏÍT>Å¬Ít>.4>P>ÅÏu>t>ÍtÈÏT>>sÅÏÍæÅÍÆt>JC>âT>K>WT>u¬aTcnH$sWLCJoÏÍaEsT}ÐÅTNÅæäTTÍTättåÍtæÅÐÅc>>Åt>uæu>çT>N>ÏÅcA>E>K>ªrÀc>M>öÏd>ÏÅbät>T>§¬ã¬à³³¶«´²®¦ät>t>ÍÅaæÏrÅêåÏTÏÍät>t¬Ít>.m@ÅÏsNL>ÆT>TN>tªWÅÍâT>¯·ättsuT>}L>¬WŬÍcãÅéTKÏaÍc>çæÈcMXTsÅÏuL>NÅt§¬ã¬à³·²¦aEâT>°µTMLæa@>ÏÅÍc6ÅÍccTsÅÏãÍc6>cuÍcsæÅ¬WÅåÍtäTI>TpTHÏÍäTNT>æÏÐÅ×TÍæÅßa¬§¯¶«¯¸¯³X¬á¬Ï¦WÅåÍt.raÔæcçÏÅbätTæÍc¬aTustpTqNJÏæÅærÀsÕtcuTKÅçÏÅbätTæÍ4>êsTHättêådN>}ÅäTK>WÅtu.Ña>HÆT>êådN}ÅT>ÅaÏÅÍcD>aÅÏäTL>NI>æäTÏTN>kz欧¯³«¯°¸°´ª°°«¯²¸°²ª¯³ª¯®ª¶«²¸¯³ª°·«°¶¸¯²X¦aT

Page 138

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaÏÅbuätTTNÅdÔXìÔëÊÒäæaæuTNpyTæäÍcÏTsTær@çÐcssÈT~ÅrÅêåÏTÏÍaToäæacDÏTMÅÕTNÅâTKTaTÍtåaÀÏÍ¿ÅcÅsuçTNÏÅuTNÅÐÅãÅaNuToc@rc>>>K>>M>>suI>>t>>ãt>>Ub>>sWÏuäÀqN>>kt>>äÀÏÍsW>>N>>ça>>Íc>>qÐT>>¬Íc>>ÏÍWÅaq>NJ>ÏæÅWÍÏæÍa>>E>ÏÍÅÏäa>T>t>I>äÅt>æåÍÅÍWÍÐÅÅÏÍt>çT>MT>}>@>>c>u0aÈTÅcãÅÍÏÍåÏT>æÍsILÅT>aÍWÍÐÅÅÏÍtWt>TsaT>aNE>cC>rÅÔcEÏÅc6>Ï4>ÐÅÔc>EÏÍÍt>åa>ãT>K>fEG>sÆH>Åsa>>E>Ítåc>T>T>À¬Ít>ÏT>c>½Ítsc}WÍssçÐT>ÐTês>@H>¿T>@>L>¬Ít>s>T>nH>$éTE>ÅæÈT>~ÅsWÅr>Åc}>ÍWH>N>H>NÅÍtM>4ÐcÏÍT>aEæÍt>uL>TN>taN>PÍÏt>ât~ÅcÍt>åaÍcqN>DL>uâTN>d¬ÍÅÍaÅtÏÅcaaMÍÏtÅÏqNJÏæÅaEWNNdcuNÏaEÏÍÈT>~ÅrÅ¬a>Íc>}k>ÅæâÅQÍÏt>d>c>Ít>ÍæÅÍçT>ÏT>ãT>c>sT>N>t>ÈT>~ÅpNI@ÈT#`ÏTÏÍÅÏuMÅWN>@ÐÅsJco§°±¸²t¦uÅÏæËæÏUb>ÏtMÏTDŬWÅåÍÅÍc>æÍÐÅf>N>äÀ×TG>ÏÅs>WÏt>ÍeL>ÐÅu}>L>ät>>§ã¬à¯µ³®«¯µ·°¦uÅÏt>K>ät>T>¬apHLçÐæcN>êsT@äÅtLsÍN>ÐÅpqÍÐÅæÍäcÏÍsuTªåaWT>ÒtÏÍæåÍtªu}Lät>çTÏÍ¬auÅcÅpT>ÏÍsÍtutTuK>Ï6æWÅuN>isäÀêst¬ã¬à¯´¶´«¯µ°¶¬aÍuäT@§aNÏtçÅa¦T@KpTHÏÍÅÏåTÍTsÍÏÅÍÍtæçÏTåaL¯±¶

Page 139

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯±·eP#8ÊxêePPèXQÊXRÊsa>ÏuäT>cD>sq>N>ÍuÏÅc>sE>TC>ÍÏt>ÏT>4>æÅçÅc>ÅÏ4>Åt>st>K>>suE>t>¬ÍÏÅaÍtæçdNstKrÅÐÅcåaLLsuT}L>TÅ¬a>TuàÍT~d>NÑa>HÆT>ÍÏtÏÍu>cÅrÅäTa>LÅt>ÐÅçÏTN>çÅcçTqNÅtusqNLuUÅÏnNtrÅ-tuTL>À§°³«¯°¦çÅsNLätTêstKTs¬-cuÍÍcueIE>LäÀÏÍsuTNc>%såÍcg@Åa>ãt`ÏTcN>ÏÍÅÏstKrÅaÍÅÍsyÅÏÅÅÏÍt>a>a>æaL>ÈÅÍT>H>>ÅTN>>ÅäÀuÏÍsÅÏT>M>Tt>ut>äc>rÅät>LT>T>rÅÏÍæåÍt>.eI>E>L>Ít>ÏÍÅÏT>N>>ÅäT>L>>4>>Åt>st>K>>sa>ÍqN>Åt>âT>¹-Ås>>T>L>¬ÍÍcqNcsb6ccDÏÍTác@uaÐsWÅåauEstKeIwXsäTN>TE>L>ÐÅsuT>åT}>@>c>ÏÍÅaf>c>ÐÅpNyÅc>Åãt>saT>.uãÅd>ÅâæÅätT>ÍtáT>ssuL>N>@>T>>æÏãÍc>çÅcc>ÅrÅ¬§¯°«°¸¯°X¦ÍÏÅÍc>WÍW>ÅåaT>çT>rÅsäaa>TH>çÅc>¬Ít>aÐÅåÍT>ÐçÏTÕÅc>ÅæÈTÅc>ÅT>Åa>ÀäÅca>L>ÅÍu}>>ͪ²¸°T¦aNLsETCtÐÅaÅåÍTcaLJçTMTIæâTJæpNyWNcTNÅsÅÏuTMLEªcŬ§±¯«°·¸¯ÒÅª¯°¸¯°ª¯¸¯®ª¯³¸·ª¯µ«¯³¸²tª¯µ«¯®¸µª´«²¸³ª²¸²ª¯²¸±XMìÊeauÏÅd>cT>#ÀÏÍuJ>äT>Åa>4Àsa>a×t>L>1WJrÅs-a>çT>ML>N>ÀçTM>TI>¬§°®«¶¸°ÒÅ¹°«¯¸¯±ª¯´¸µª¯·«µ¸°t¬á¬ÏdNæ°°«°¯¸¯´ª±¯«°·¸¯°X¦«°¸¯±X¦aas>TL>ÍæcC>4H>ÏtsÈÅÐT>aa>6c>cDÏÍT>sT}>NäT>Åasu>çT>N>E>Å¬Ít>s>T>Òc>>>äT>L>K>ÍçN>>ÅêsT>ÏÍT>M>Àf>c>4>À¬§µ«°¸¯µª¯·uJ>T>çT>M>>æ§a>E>s¯¸¯·ÒŦçc>>A>çT>M>>sW>>ÅÏÍt>c>>G>L>uÏa>sT>uæuT>M>>L>Ít>f>>c>ÍÏt>äÀÏÍs>uÅa>qæÏt>>@>Ít>>qãT>rÅW$¦Ït>ÀW>>I>åÍt>>.ÐÅc>Å§·¸°¯ÒŦª±¯¸±®ªa>>E>>s>°²¸¯²ª°µ«°²¸¯®ª¯·«³¸¯®ÒŦÍt>>.uL>>>N>>f>N>>ÅÏ§¬a>>a>>u>g>>@>>>äÀçTMtLÅÆÏUtÈÏaæÏtÀçcT>ÈÏaæÍÅaÅcÒtuæÅäTLs¬§¶«µ¸±¯Ít>åÍc>>ãÅÅÏÅa>>ãT>H>>>>ÅÐæÏT>N>>L>>G>~¬§³«±¸°¯ÍT>>«°¦Ít>>åa>pN>>K>>$äT>ÎÅu>T>K>>c>¬§¯³«¯²¸¯m~¦TNÅæäTTÍT

Page 140

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaÏÅbuätTTNÅp~ÅséTKNHsIJ>sTWÅsTnH$TN>ÅäTLTÀsWNs@>aÅrÅÏÍsNLÆTæa>N>T>.çæc>N>>æÅÐÅa>ÏÅa>WæÍäT>uT>>K>sÅÏÍt>çÅa>¸a>>t>uæÍÐÅÍc>uUJ>>C>¹´¸¯m~¹²¸´t>>¦a>>Ås>>T>>äT>>@>>c>>T>>T>>ÏT>>ÅÏc>>ÅrÅT>>N>>>>Å¬§³«²¸¯±X¦a>>N>>c>>>>¬§¯±¸¶ÒÅäT@TsuHN>HçTN>Å¬§aEs°¸¯±X¦aLu>åÏTÅÆÎTçTN>ÅsÈÅÏtsLNÐrÅÏÍWÅaLÀÒtãÍcçÅcsuäÀ¸a>LtuæaÅsÅÍuTN>c%åÏTrÅÏÍWÅåaTuTÐæc>N>u>T>t>Èa>>çÅc>æÍÏÅÍp>>H>W>ÅãÍc>äT>>ÎÅ6>T>r>æÏçt>>>>>ÏÍs>u>c>>¬§µ¸°¶ª¯²¸·ÒÅ¹¶«³¸±ª¯¯«´¸°oN¹·«µ¸·ª³¸²t¦ÍtuéXPRM#ÕÊyXRDåaÀÏT>K>suT>K>ÅçoäT>L>NI>>êåa@>WÅÍc>çT>Mzc>s>b>äÅÏæÍãTK>uÏÍÆæTLäÍt>@a>LTuqsÕt>csutTæÍ¬ÍÅÍuàt>uÍcçtsÅÏäT>ÀWtcTM>ÀçaL>ÍtsäÍc>uçÅc¬§¯¶«¯¸¯³X>¦aL>T.ud>t%ÅÏäT>ÍcäÍc>ÍÅÐÀæT>MN>a¬aNÅttÐÅÅÏ§¶¸³ÒÅ¹·«¯¸°oN¹´¸¶T¦rÅÏÍÅÏuÅêåaTaL>sNLrÅc>TL¬ÍÏÅac>ÏÍçÍtÆtÈTB>äæaWÏÍ4ÅtªqNT.ÏæTåÏT>rÅÏÍÅÏTNÅäT>LsIT>L¬§¯µ«¯´¸¯ª°®«¯¶¸¯´X¦aL>utÐTÆTª¯°«·¸±ª²«¯¸±oN>¹¯®«µ¸³T>>¦WÅs>ÅÍÍt>>æÏT>N>>>WT>>I>æsJ>>çT>äT>>ÐäÀÏÍ¬§°´«°±¸¯ÒÅ¹±¸µaT>uT>M>À4>d>J>æäT>T>ÍT>ÐÅu>çTN>E>Åæu>kt>ÈÅÍT>H>Åçt>}>Åt>sut>T>¬§¯°«¯¸±ÒÅ¹¯¯«·¸¯±ªµ«±¸µt¹°®«¯²¸¯µX¦¸WÅåTÍTätT¹·¸´ªa>E>>s>¯¸³ª¯®«²¸²t>>¹µ«¯¸¯¶X¦ÍÏÅÍÍt>>æäT>>L>>T>>çÅc>>ut>>T>>4>>L>>>>K>>¬§²«¯¸±oNª´¸°ÒÅ¹°°«·¸¯¶X¦a>L>T>umT>>äÅc>>}>t>>ÅæäT>t>}>>N>>T>Åa>uH>N>H>çT>N>>>Ŭ§°®«¯¶¸¶éXRXHgRëéXRXHaTÅasc>@NäTÍTK>ÅaTT>MÀ¸aLuqI>4LsÍÏÅÍÍtæäÅÐTc>çÅcutTscÅr>Åæ§²«¯¸°®X¦aL>>>åa>L>LâT>G>ÅuT>>ÅpT>ææÏÅd>Åät>äTÍt>ês>J>ÅsT>¬§¯²«¶¸°°ÒÅ¹¯³«¯±¸¯®t¦ÍtåaåÍcutÅc¯²®

Page 141

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯²¯äTtLK>äÍÅÍUcçÅcsa>tusÅtuT>MNE>tTÍt>uaÐÏÍäTN>TDcN>åcT¬§¯¯«¯®¸´oN¹³¸¶T¹¯´«¯±¸°²X¦ÍtÏbcaTcÅrÅÐÅæaTuUTLÍtWÅåaåÍTGÅdNçc}ÍkTLÐÅT>NÅçTut}@NÐÅcNsät>TêstKêsNMçÅcsÅåæ¬§°µX¦aTuqNIãtÏçc}Íæ§°±«°°Êæc¦åÍtu0a4ÅtTMÀÐÅuIsÈæTG>uT>K>Åa>H>L>ocD>TåÏÅt>K>ÏÅb}>tT>oa>ÍêsCH>sWÅÍc>DÏÍa>TrÅc>rÅc>T>L>>¬a>L>>uÒäÍÅÍi>åÅÏÏÍçc>>}>ÍæÍÏÅÍçÐT>>s~ÏÍuE>uI>>sa>T>>uÍÏÅtc>@>NÏÍ4>Åts-Ååa>ÍätL>T>¬-ÐÅÍc>?LT>}L>æÍTÐçT>M>T>çt>>sa>T>T¬aTuTMÀmEzpNÍUJC4Kæa>turæaäÀWTLæm@æcÏT@ÅÐÅccͬÍtaÅtuTÅêsc%ÐÅutq@êsdLsTMÀçaLÍtÐÅutq@âTrŤeÔÊfyéxXÄXRʽWÅuECcÅocÅrÅTÀua>ÅT>¬§´¸±äc>«°¦a>>L>uåa>ÐËæÏrI>>N>a>@>íußc>>¸a>t>uea>>et>s4LrÅc>TL>¬aL>TuËæÏpT>TN>ÅTÅæW>ÅßcßcE>ätT>sWGäÅt>usFT>¬aLGTqTu}LTK6ÅÍÔtsTNÅæätTsaÏucD½aTusuuEÅæmNJIæ½WNätTuHNHçTLETÅePyéXRwÔxwÊÔwf¯éxXWÅÈÏTqN>turuT>Å4ÅtÐÅéT>Nc>sTäÅÏæÍaL>TKT>NtäT>ÐÏÍätTÏt>D>L>sqM>ÈT>I>ÏÅc>I>>¬WL>ês~æ`ÏT>ÏÍuT>>>Åsc>%ªs>b>qM>ÈT>I>>ÏÅc>I>ÐÅÏÍsWEc>T>ätT>rÅc>ÅâT>rÅT¬åa>L>ÀÐÅu>K>æâT>äTÐªua>Ð4>ua>TÐT>äTÅsÍt>uöcÏb>uLErÅsæW>ÅöcpTa>Tua>ÐÕcâTÏÍsæs>bWN>L>>ÅÑT>>>ÅåÍt>>s>Às>W@>ÐT>>ÏÍäT>>>ÅsÅc>>a>>ÍuÏÅc>åa>>WT>>L>ÏÅc>>I>>ÏÍÅÏWEcæätTsçÏÅÍTæ¬aTuWÅåasc%s>ÀÏÅcIÐÅcNçdNuaÐuæ¬aLusWäÍtsæÍÅa>ÅcCªWÅÏtApT>cNsÍÏÅÍâTÍsÅÏçcC>fKDqÏuJ¬ÅaÈtIJrts@NKWNEÅæsæåaLÀTNÅæäTTÍT

Page 142

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaÏÅbuätTTNÅÒÕXyeQIÊÔêePÅyªuNÀeNÅcT>ª§WÅWEckLÍts¦ut>TªTNtäTÐÏÍa>TTNÏÅsªusçÏt>>sa>>L>>uWÅt>>ÐT>>ÅÏÍt>>äÅÏæÍäT>>>Åæa>>L>>uu>t>c>>ÍÍT>>>>ÅsWÅu>>>¬aLIÍtÐÅÅÏTMÅQäTKuätäaÅtTaÅtçaEçTMJÏÅÍäT0ŽaÍuãT>#ÅÅÏT>ÏT>rÅuL>EssT>Åªa>L>uWÅt>ÐTªa>L>uÍT>>Åutc>Íu>ÍNÐÅpäcWGåÐæc>ÅÐÅÅÏfTaLÅt>æäTatLWÅrT>æÅÏÍÅaËæÏsuTÅçÅåaLÀ¬aLu×TÏÅftTÅaäTKNåaLÀssbÏTAÅãTKæÍNÐÅaEäcWNTaTæWNczTâTÏÍªWÅfN>ÏÍs@NKsçÅåaLÀ¬WÅaãtæT>MTÅÈTNÍtsÐÅaaÍTHÅTâæÅªÍÏæÀuåÅcKsncæÍÐÅqäÀÅÏöcurÅcTL¬ÍÏæÀÍtæsÅÏäÀuLÅTæsT>LTsäT>Å×TÏÅTãæÍªÍc>uåTLäÀsæÍtuÆt>rÅäT>ÅçÅcsÀ¬WÅöcpTuLÅTe¬ÍÏÅÍÍtæåaLÀÏÍsêePÅëwf8XÒÐÏÅTMÀsäT>I>su>TaL>>uaÐqæöc>qpTæÍc>sTN>ÅæWEc>TÀsuccC>æWÏÍTWN>LÅÏÍÍÏÅÍåÅc>KsWE>csuc>cCa>Ít.WÍT>Å½ÍtåÍÅÍæsbäTNWÅçÏbs@NKäTÅåÅÏ¬WÅsGMuaÐæåaLÀuLÅTÏÍWÅTNÅãÏͬcCæWNLÅäTNªåaLÀåÍcuq>TËæÏêåa>L>L>rt>ãÍæätT>ªÈt>>æWE>c>sWÅsC>H4>K>ÏÍWÏÍ¬aLLupNKIÅÏc}aKÒÕëyeÊxywXgÐëÔêsbÐÅaTuÈÏT>s4ÅtsÍTH>ÅÏÍæuÅÏÏÍäÅtust}çÐæc>ÅçTNJÏÍåaLÀscA>4KçTN>ÅitâT4>ÏÍæÍcuaÐWLWT>ÏÏÍ4LK>æåaÀpEsÐtLæåaaa%êåcMÐÅÈÏTçÍTM>L@NêåaLÀrÅ½WcÏÅcÆTC>ÍÏtaLLuÍTML@NÅϬaÀÆTs4ÅtædéTÅÎaÅtu.sçÅåaLÀªaTuæÅãtæÅaêåa@sTL¬ÍÏÅaÍtæçÅåÍTÆÅtWNsJsçÅsJçÅcÍÐæuaÅtusTcÍTªËæÏçtLuÅÏäÀçÅa~æÍæÏuTsæaÀuTÐÅuÅÍu.rIN¬§¶¸±t¦ÍÍcÍttËæÏÐÅscWÅ4LK¯²°

Page 143

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯²±ædäas>TL>ÐÅeTN>ÅWÅÍuÍtæÅa>çTN>ÅuE>CgN>@çÅc>çÏTNE>sT>LâTäTÐsçcTÈÏt~siHsIJaau.ÆtåaLÀêåaLT@Tuc}Ís@4Åt¬aaTuuTaÅcuÅÏTNJÊeïwRG4ÅtoT>qsuN>ªWÅ_NËæÏªËæÏr>Å¬ÍÐæuaÅtusT>cËæÏçÏÀçÏæczTNJäÍtåaÐuLEfKäÍtåaÐçÅcæÍrÅ¬aTuÈtuMÅêsNCoTqæ¬aLTuæsb>äTÐs×T>ÏÅc}>ÍÈÏT>sT>ÏÅaT>KN>äT>Åua>ÐsMææÍ4>âÍTE>çÏÅc>cÏÍaLÅta>TTMT>Å¬äTMoT>TMLçt>ÐÅaTuçÅsN>CÍtªåaL>ÀçæÏsäaåÍt@âT4ÏÍTêsKÅcÐaLÍdNKægN>@äÅc}ÍÏÍæÍtÏÍÅÏâÍTEæsNCTÐæÏÐÅçÐæÏcãt`ÏTsçÏtäTKæÏÅtÍWÅuGNJ>IcÅrÅæ-cNuäTËæÏãÍÐÅqæ4ÅtÐÅqTML>WMrÅÐÅ¬Ít>scc>ÐÅæË~ÅåÏÅtK>uT>aÍuÍT>TN>J`ÏT>dNæpN>yÅcŬWÅåaÐªaTNaTæWÅåaÀsÍtçÅasäTÅæa@uäTãssWÅËæÏsCÅæsæTNt>saäÀXT§a>TusNL>sKJ>çTLEs>¦aaätT>om@sWT>LÅUN>sNLÆT§¯µ«¯¯¸°°äTTÍTãæÍsá¬Ï¦¬acuäTKNsWÍtuTæusdNpNyÅc>ÅuLWTKæÅsDtodçdNÍtrCÏÍaTuçÏTN4ÅtpTscÅaWÅÆTÏÍWÅuTN>MÅWÅçÅs@aÅs¯²æ·«µ¸µsN>>L>>>>>¦a>>>T>>u>.ÍÏÅÍuWæÍÅÏft>>>WÅsT>>>>>>I>>çÅa>>>çt>>>>>W@>>ÐT>>>WM>>>ÏÍác>>>>>¬ÍcNuäTeGäTKÐÅåÍtoÍdÏTNuTNÅsDtsnt@rÅ¬§åcNæ¯¸¯²ª³¸¶æs@>ÏsuT>B>çT>çc>N>}>>sW>c>sWc>uäT>ÆT>>äT>K>ËæÏÐÅsT>N>t>ÈT>~ÅâT>rÅT>ÍæÐÏTNÓTäTÐäÀÏÍªçtLEæuTNMÅçTs@>aÅWHNHÏÍ¬WÅåaNT#ÅÍÅÍpNI@ÅÏuÅÍtM>uÅcätT¬WÅåÍcIjGÅÏât$sWuTNÅuTMGÅWTæfT@äÀuTaæaaåÍTNTNÅæäTTÍT

Page 144

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaÏÅbuätTTNÅXRxgEÕÊìÊwXuTT>otêsE>Jo4>C>JuJ>TWK>ÏÍTT>cM>ÆtL>ÏÍpâT>uÍæaÏÍsÕtcsåa>WTçT>sÐÅuIÏÍ¬a>NÏãT>#Ås¯·´®âTÏÍäÀçÏT>G¬aÍc>m@çT>s>t>ÐÅåa>N>>t>sa>Åa>N>4>>T>G>ês>>I>>êåÐt>sI>sÍt>¬ã¬à´®®æ´±®çT>>âT>ÅÏ§tT¦ÅÍt>MãT>sÍtuåa>ÍcbqÅra>LT>st>rÅÏÍ¬aT>uuHNL>TæuÅc>säT>ÐäÀÏÍåÍt>uL>N>C>>J>p~ÅÏÍs>c>s4>Ðc>rÅsa>ÍuäT>@>>c>ÅrÅ¬a>ÏÅÍc>ÏÍWÅåTÍTçTN>taLu>ÏtCrÎssu4>æÅæÍtåaÀÏÍäT>ÍtMßcA>sªÓtA¬ÍtWLCJãTÅrcÐæÏsÏ͸-ÏæÀucÐÏÍÅÏTMÀrcTærcNtÐÅuIªåacÎêstsäTNÐÅoLÅetsTo>saÍuäT>@äÀqDT>isWÅåa>äTN ÏÐÅc>uÍTçc>NH>it¬ÍÏæÀcc$sÅÏäÀutK¸tL@ÅÏÍtÏÅd}arÏÅaTcÈcBçÅÐÅpræÍtåÍcãTKÅÏÒÏT>åÍcæÏÍÈÏÅd}a>¬ÍtãTÀÍTAc>æÏÍÈÏÅd}aæÏÍÈÏÅd}>asuE>t¬ãÍtåÍc>kK§s>TL>TäÐæaÅæ¦q>NÅoÍæaÏÍWÅc>ÅçT>æaÀuT>t>c>t>TN>T>TÍt>åÍck>KqN>ÅoÍæa>ÏÍæÍtåÍc>ãTK>ÅϬWcÅÏÈÏÅd}aÅÏÈÏÅd>}>>>a>>çT>>>æÅãÍt>åÍc>>ãT>K>>qN>ÅoªÅÏÍt>>çc>æÏÍÏT>>rsI>>ÀÐÅe¦ªaLLuæÏÍÆTÀçT>cÏÍrTsuTMÀ¸ÍÅÍa>LÅtÈÍTMrçÅc>*ÅÏÍÅcãTK¬§Wc¬ÍÅÍaLÅtÈÍTMrçÅc*ÅÏÍÅceÅÏ-TsILÅçÅcræaLaeÅcçTåaÏt>Í¬ãÍcIuTCr§4À¦éTLKC¬§WÅsÏ4ÐÅUJCuT¦¬¬¬WÅÍcqÅtÏÅaTcsÅÏqzcaLaoäæaæåÍt>ÏT>I>asE>J>ÏÅa>T>cssW>ÅçcN>H>Íc>×tzt>ªa>Íc>äæa×t>zt>ÍcäÀTÀ¬ÍÏTKuÏTsuLCJêsÏdÏÍÅÏæÅÏÅaT>csNÏÍ¬WÅsÅÍcÅÏÍtÈTNTÅÏÒÏTWÅc>>ÅçÏaçÅc>æÅâTc>ÏÍ¬¬¬åÍÅÍãT>#Åat>usæÅ½Ít>åÍÅÍãT>#ÅÅÏÒÏTcTséTEN>sÅÏáÍcçTæÅ¸aT>.sNLÅÏçæsWcqN>KAäTM}>æÍtåÍcmtÐÅcæÅr>ÅcT>L>¬WÅa>M>}>sH>N>æäÅt>L>sæs>ÅÍc>Ít>åÍÏæÀÏÍrÐÅÏT>kt>ÏÍãc>çÅt>¹°µ«°³¸°°Êæc¦aÐuÐT>cWÅåÍc>çÏT>ÅtÐÅÅÏäÀsN>L>säTKN>ätT>WTŬ§¯±«¯®¸°²X¬aLWTIsÍÏÅÍnpÅacNHªtINåTÍToæÆtätTåTLÏͯ²²uTLäTT

Page 145

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯²³tBRBBBBBBBBBBBBBBBBBB'ÊìXBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBNBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBäXEÊyÔëÊÒ[OÊhÒÔx[ëÒº°µ½´»Xx»°¸½´´XxåaÆT>>çTÍæÍc×t>ztÅc>ÐåÍtoÍd>qsÏTN>uLE>ÖT'ÐÅsp>æÍoLÅ6s>sE>Åcäæa>ÅÏc>zT>êsT>H>a>N>Åt>>c>Ŧa>N>L>sE>T>C>qUT>E>>ÅÏp>æÍrÅ¬WŬ§aÅåÍcmJåÍtMNÅÏäTæaNÅtpN#ŽWÅÍÅæUEsÅÏTKdNsTMÀäaÅtTäÍÏæÀWÍsçÅcuIaL>LuoKUJsuA>æÍ¬WTÍÏÍçÏT@>TªqÏtsÍT>ÅaT>T>MÀ¬a>L>Íu.åÅÏÍts>çÍc>ÍsæN>sWÅasu>TN>ÍçÅc>çc>}ÍæäT>æÅsat>ufæÍêsT>ÏÍsÏaH>ÀUiæuI¸a>LÍusÅÍÅçÏT>@T>sWKÅd>äÍcpììea>çT>t>âTc>ÏÍ¬¬¬ÍÏæÀuåt>>sÅÏuzTd>N>äÐêåt>Næa>L>uÐT>ÅÏÏÍÏTT>sWÅåÍÏæÀaÐÏtuJT>æÍcTÍs@>NKa>Tusftês>GrÅäÍcÏt>AçÅcÅÏãæÍaL>uçÏT>@>T>sÈt>ÍsÅÏ_N>äT>L>>§¯®«·¸¯¯¦a>N>ÍsÅÍÅ6>WyÅcs>TK>c>Å欬¬aaÅtåÍc>ÐTTKçÅc>saNtI>ªWTaNÅt>saN>JC¸at>usaNLa>NÅt¬aaÅtåÍcÐTæÅçÅcatscæWTaÅtaJCscÅcÐWÅc>@NÍT>KÅ6>ÅÍsÈtÍkÅæÏÍäT>LrÅqN>LcD>cI>ÍdÐÅcÅâT>rÅT¬acNuÏÅcWKÅdÍÏtsaLuTMÀcbÅàtçTMNAsÅcÐW>KÅd>ÍÏt>WæÍpì>ì¸Ít>s>G>WÅc>>MT>Å¬qÅd>WæÍpì>ì¸Ít>us>G>êsJKoÏÍTMLÅÏUJCaTTaNLusDTLÅÏÍæaLu¿TGÅÅÏuJ~ÅfHsWæÅsa>NL>q>>ÅÏuA>>a>N>Åt>uT>À¸qN>Åt>>4>L>ÅÏäÀæqN>T>L>}>åÍc>@>æa>L>J>ÏT>N>>aN>tu>ª½såcN>æÏÅb>}WÅÏÅc>a>ÍuÆÅtæÅæ¬¬¬a>ÀufÅc>UmAf>æÍÏTN>>4>Ðàc>@>çÐÅt>äT>K>M>ÆÅÍÀæãt>Ï½W>N>uÍc>ÏæT>Åc>½W>N>uÍc>ÏæT>rŪaLuWTÅåaIÍpÅuT>KskÅæÏÍaLIWT>ÏÅÏTMÀsuªaL>TuuECæ_c~çæÏcspN>T>æTs>äÍc>ÏÅaN>sWÅWÏÍWÅWæÍog>äÀsK>ÐÅc>TæÍtusWÅçÏT>rcK>rÅÍca>TsT>ÅaT>uÏÅtT>ÏTN>aÅåa>NÅt>cN>AoTNÅæäTTÍT

Page 146

ZZZLUDQFDWKROLFFRPaÏÅbuätTTNÅssT>L¸aÍus>ÅÍÅ4LåÍÅÍÏÅc>ÐTÀÏÍÅÏ×t>ztrÅu>N¬¬¬ÍÅÍãT>#ÅWæÍoçÅcaaWK>ÐÒÍtssa>ÅstæsæWÅsc>ÏÅcWKÅd>ÍÏtsuæÍªâT>ÔcscsçÅsN¬WÅaÅaÅtWKÐsÅÏÍtuzTHäÍcÐTcÐÅçÅcÈÏt~cÏÍuæTKçTMÅtÏÍæTÍa>Åtu.WÅäTKÀÏÍsTKÏaéT>LNH¸WÅ_zÅæuæuLKzÍtuTÏÍæaNtI>ªÍcaNÅtWT>ÏÍæaNLUJªa>NTsÅÍÍT>KÅaTT>K¸ÍcN}åa>NLTÅϬaaÅtÐTTKçæÏsÏÍYÅÏçcNåtÏsuN¬ÍtusGdN>ßTAÅuÏæÅÍpììÐÅuÅêsN4KæäT>Ðåt>N>>ª§°±¸³ª±¸¯ÒÅ¬á¬Ï¦¬a>L>>uåÏT>Åu>ÏÍÅÍçÅc>ÈT>>B>çT>>N>ÍÏÍäÅÏæÍäÀÅaTMLæa>LÅaât>ÅcÐauâT0T>äÅc}ÍÐÅfNäT@>HsaÍtçÐÏT>äÅcNHäT>KN¬WÅÍÏÅt4KÐÅuI>dNXÍÏt>pììäÐåtN>¬§±¸°°ÏÅ¹¯¶«¯µ¸¯®X¦WTMÀkÅaäaN@eGW~csILÅdÍÏÅaçÅåÏTWÅât>uätaTucNÏÍÏÅatuaTsæÅsWÅu>äÀªu>J>~Åêåc>M>>T>rÅÏÍ¬Ít>>uqnt>>æÍÏæÀåt>>>sÅÏçæåÍÅa>uzT>>sUJ>Ít>sÅÏãt>K>st>æa>>L>uW>>~åÏÅt>K>>sWæÅrÅ¸Íc>N>uÏÅc>WK>>Åd>ÍÏt>u>N>sI>L>ÅçÅc>½Åc>¬a>tu>sßT>A>ÅuÏæÅÍrÅsa>t>L>@>¸WG>a>æÅa>¸a>L>uçÅa>sÅa>sT>L>E>ra>¸s>>c>uJ>>pì>ìÐÅsÍc>N>}>>ÅÏs>N>>äT>K>pì>ìrÅÐÅa>Åt>>ua>Åt>a>L>L>usT>F>>Åçæçt>>sÐæÏæUsÍt>äT>a>d>c>ÍÅÍsW>ÅWK>ÏæWÅa>sa>T>>sçÍT>>K>>Åªa>T>u>çÏT>@>T>p~T>s>çÍT>K>>ÅªWÅÍT>>K>>ÅÑÏÍÐT>rÅ¬a>N>>ÏêsJK>cÀWK>ãt>MG>UJC>rŦÍÏÅb>uÆÅtÏT>D>ÅÏÍÅÏæÅÅac>Åua>Åc}>çÍc>ͧ¶sÀ¦uT>>M>>T>>Ït>>ssE>>Íoæ§a>>T>>u>pI>>@>>äÀnN>>ÍçT>>L>>E>>äÅÍc>>c>>sWÅµsÀ¬Ít.aÅtWTÅaÅåaptæÅssÅÏuTWÅtÏÍßT>A>ÅuuzT>oT>T>Ñt>>WæÍo>T>ÅÏÅa>sa>N>>Åu.c>I>rÅs>d>c>T>K>ÏT>sÍt>UT>C>äT>N>çÅc>>u>N>sçÅåt>>ÐÅ-ÏÅÍÓT>êst>>.æÍT>>L>ÅÏÍa>N>L>s>T>>H>aÀWÍsåaLLãc}ÍéT>çÅsNäÀÐÅTaTuäT>NcæåaLÍäTI>uTI¬ÍcNuTeatuäTL>NIçÅa>qNJçÅsT>ÅtÍtc~T>LpJsWÏÍTäT>ÍcucÅsaN>Åt>>ÅÏät>rŦa>N>Ts>ÅÍäT>L>NK>ÅWT>K>Ïas>uäÀsW>>a>T>TK>a>s¬§¯¯«·¸µW¹¯±«¯¯¸¯¯t-c}LçÍc>åTaÍcu>LçÍTH>ÅçaÍTåÍc>ÆT>ÅÅÏäÀuNsuJ>ììÈTNyd>ccÅäTÅÍçTLEãTKÅcÐ-ÏæÀçæÏçcNsNsWÅÏo>aT¬aTqNÅtpTuNqNTEÐŬWÅsGMäÀÏͯ²´

Page 147

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯²µTNÅæäTTÍT»¸ÔxhuRPXÒgRÊhXçÅåauzÅÏÍt4ÐÐÅaæÅaçŬçÅåÍÏæÀÐTÅÏÆtHEçcNÅçÅåÍctGÅÏÍtãtäTNA¬çÅåaNTtÅÏäT@ÅäTTLãTKsÅÍcÅÏÍtUBuTK¬çÅåÍc×tÏftq@ÈaÐÅæäÅÍccÅÏTªTÈT#çÅaçŬÏÅÍcTÐÅÅÏÍtjNæÍtuÅtáTLBTTaÅsTTÀ¬ÍÅÍuÅtsÅÍÅpaEéÅÏÍtq@æÍÅÍuÅtÈTNÅÏTs@cTÀ½aLT.çÍTtÏÍtãtTrcTTcÅÏÍtWKÏaæÅaçŬTcTCTsÅÏftÈT#æWÅoÍdæÅäTaLcsæÅÈT#¬ÍtrTT4ÐÏÍâTaNæÏaÅt4ÐÐÅuÅÏWc}aÅtäTKÀÐÅWÅaæaN@aÅtÅÏtINçTdNdNaæÅa¬ÍÅÍaÅtÅÏÍtâtAT4ÐæaNÅcaÅtæÅfNT@NWÅa¬WTaÅtuHcÅÏÍtÏTÀæ

Page 148

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuÒtEyìXRÔÊÂÒxwXRÔÊäÅt>>L>>s>ÅÏçæãÍc>>¬Íd>>N>>>}>>Åu>c>>ut>>>K>>äT>>>ÎÅÏÍÅÏçÍt>>Àäd>>êåc>>>T>>T>>>N>>ÏÅTÕTÏÅÏÍ§¯³®sG~¦uTNÏÅçTsTæåÀÈÏTuæaLTL>uäTcçÅåaLtÈÏt~r>a>sa>ÏÅa>ÅÏäÀàT>H>>>ÅçæçT>s>t>âT>rÅT>¬WÅåa>s>T>çæ¬atmN~tUNHEæÅcÅÍÏtæåakÅæÍtãtçTuapTHÏÍsuTÏÍaÀucDssåaÍcÑPÏTÍÍtuÑTÅcAæa>uuNT6ÅÍTæscÏÅcWÎÅæ½aNT§¯³³sG~¦åÍcÅuoÅÏæÅäÅtuTÀsKrÅTTÅ¬aNÅcuçaNtçÅsÅc>H>>>kzæÐÅÅÏæÅÅa>¬W>ÅåÍt>>äÀu>ÏÍæÅT>Å¬WÅkN>>>çæWt>>c>uTL>NçæçTæÐÏÀT>qJ>ÏaæçæçTuT>ÅtT>éÅcTsÅÏu@>HTÍÏæÀäæc>N¬aT.âtçæsWÅaÐÅÈtÍuLE>WÅuHN>Hua>ÅtÅc>äTKWÏÍ§¯³°s>G~¦TNÏÅua>ÅtÅcÏT>ãT>>#ÅçÅc>>æWT>>K>>pN>>ßsÍc>>uuT>>sÅÏT>>K>>suÅa>>¬Åa>>çt>>ÍtaÅt>ut}>L>TÅÍt>aÅt>Wa>uofN>aÐât>ãTK>ÏÍTN>ÏÅ¬ÒÍt¬aÅdN}ÅcæsTåTÀÅÏÍtãtTadcÍtçÅcÅÏæÅÅassÈT>E>ÍsçæçT>Íæa>uc>P>>>Íc>uãÅs>ÀÐÅsÍt>>u>4>æÅÍt>æÅÔÅc>ÅçTÍaT>qT>çTÍ¸a>ua>L>JÅa>çt>sçæu}>G>Àêåa>LL>äT>N>äÅtL>çÅaåcT>TÅ¬ÍÏæÀuÏÍçT>ÐÅÅÏäÅc>}ÍæT>sçcp>TH>ÏÍaT>§¯³¯s>G~¦ÅÏÍtçTæu>ãtsuÅa>WÅW>çÅakt>çÅaa>LT>K§¯³¶s>G~¦TNÏŬaLusNLªuTæuäÍcrs@ÏçÅciHÅÏæÅæaLu.ácrÅaN>LsE>TC>`ÏT>ÏÍäÀäTI>æT6>cc>DÏÍT>ÅÏ§¯´¯s>G~¦TN>ÏÅÆT>¬WÅÑaHÆTçTsGN~rcTÐÐÅuIsGN~æÅ¬aÀuqNJÏæÅséTTÍtåaatÈtTÀãTsuItêsAÏÍsuçTNÏÅcAa>t>suT}>L¬ÍÅÍsyÅÏÅÅÏÍt>çTMN>t}>@N>rcK>MâT>pMuÏÍc>MäÀÏͪaN>@>fÀsåÍÏæÀÏÍßc>A>s¬ã¬à³¶µâT>ÏÍsT>¯¶åc>~T>>ÐÅeÅÏqN>J>ÏæŬWÅÍWTÅcMäÀÏÍuçTNÏÅ

Page 149

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯²·uRPgR#KwxÊÔÖeLËXyÒÊïêxRs½y"ÔXéXÔçÍTcN>çÏauÍÅcD>ÐÅsÍtuåaT>@çÅåtN>ÑaHÆT>çTs>GN>~ÐÅçÍÅaEÏÍucÏTDÅÏÍäÀêsETC×æcktÏÍsaÀuc>DsçÍTcNuÏt~ÏÍiHTÅaÀucDs¬qNTuÏTsT@saTusÅÍÅuÍÅtæ×tæäTÐªTMTI>nNÍcÎTæÍtu×æcéTEÅæåtNrÅUN>c>ÍÏÅÍuÅæU>>E>sÅÏT>>sçd>N>äÀuÏÍ¬W>T>äÅt>u`>ÏT>ÏÍuT>ÅÏT>>M>ÀÐÅçÅæÈæÏæÑT>N>t>a>>L>T>¦äÀWN>>Åb>uT>æ§åa>>c>N>a>>ÐÅfN>qa>>T>s¦WÅæÏçT>>>ÐÏæTÈcT>§çÏÅcWLsÍt>MaL>T¦äÀêsTT>cMaæÏÈT>æÅuBEæ§pN>ytKua>ÅtÅcaL>T¦a>L>Tåa>s>Tut>(Íh>aT>sd>N}>ÅÈc>Ns×T>ÏÅT>æÈTN>yd>uÍcI>¬§cÅaLT¦äÀsTÅcuJutsaWN~tAqÐTT§ät@KWbcæetäÀuHN>HçTL>Esu>ÏT>êåtNÐÅc>NsW>ÅçÅåtNs>nJE>sK>rÅsÍtuÑT>ŬÍTMäÀcÅÏåTtäTÅÍTuÏTäTÏTuTÅÍ`ÏTãTäÅtaT¬aTuuÏT>s>LÐÅsÍt>åT>ÀaT>sWÅrÅUJ>C>p~ÅÍÏÅauÅa>L>WNK>Åc>ÅrÅs>ÅæäaÀÏÍcc$sWJ>æäÀêsGM>çTMÏÍæqN>TEp>qNTçc>}ÍnTH>uÏÍsbWÅæϬsETÏÍäÀäaÅtæäaTÖtGqÐÅTÅ¬ÍcqNÅtåa>T@UTL>WæÏÍÅÏTNÅU>ÐÅocqNTE>T½uKNJ>Est}UÆTÏÍuÅcsaÑTNtêsGN~ÏÍ¸aÅ4>$pTcÐÍÏÅtsqNt}qNÅtuätLÅÆT>ÏÍsN>T>ÍnC>et>êsG>>N>>~ÏÍæuÅt>c>N>æf@>>ÒÐÏÅæÊÅæÍÐÅW>N>æa>ªça>Ðc>ÏÍæÍÏÅÍnJEd>NTM>ÅsÅa>êåÍÅÏÅssIJåÍt>äTÍt>MT>MLêåæsuT>#ªÈT#äÍtuT>MWNKÅoæWÅçÏÅÍTæcuÍÅt>TçÅtHæW>ÐÅaN>KsçÅsTHTâd>ÈæÏêsGN~çÏÅcWL>sÍtM>êsGN>~ÏÍ¬§W>ÅÍæÅÍïaæd>çÍtM>cN>äÐo¦ÍÏÅÍcÏÍd>Nu>ÅcäT>McÅêsG>N>~¬WÅaãt>pNyÅcÅuT>MçÐæc>NsÍT>KÅäÍc>ÏÅt>Åfasa>ÀuuÅæÏÏÍWK>rÅ¬aT>ufE>ÅaäT>LK>ÍpT>HÏÍåÍt>äÀuTÅa>sWÅÍt>Mãt>ÐÅpN>J%¬ÍtuWyÅc§çÍÅÐÀr@¦-Ïtr@WÅcsT>WÅ`ÏT>rÅT>Às§äÏa>éT>æ¦ÏcI>âÅêt>rÅÐÅ-t>nt>s>TL>-cåcMÍtuäTNçÍÅÐÀâTKÏÍÅaãäÀÏÍsuÍÅêåtNrÅÐÅcMåT}ÀqNLp~TTNÅæäTTÍT

Page 150

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuçTNÏÅyXRÔÊïwXëêÅTNÏÅÅcaNÅÍuTÀ½ÍcscfNaÐÏÍÏaHÀuoäÅtLsspNÍrÅsçÐæÏsÍcuuLNfN¬ÍcaÅtsKcÅÏæÅçTsGäÅctæaTuãa>Näc>çÅcâdçt>Åcc>TªäT>Nut>æÍäÅctÐÅÏt>DLc>ErÅÏͬaaLu.ÅÏæÅçTcEscæÐÅWÅçÏÅa@NcETcEsT>Èc>M>äT>c>äT>Åos>ãtK>äT>ÎÅÏÍu>çT>N>ÏÅsWÅrÅa>Íc>pT>cN>d>N>ÏÅcåÍT>G>ÅÍÏt>kKÈÏt>~sÈT>æÅc>@>NÏÍs>¦uTN>ÏÅsT>æåÀÈÏT>s>N>ÏÍæWŬÍtuåÍÅÍWaÅäTs@NKsuTsª§ÍcNuÏau>çT>N>ÏÅsT>N>ÏÅuÅc>Ït>M>@>ÆT>ÐÅoäæa>½WÅåa>ÀT>>ÐÅÈc>M>rÅXTskT×tæêåÏTÏÍçæÍTÐçTÏTCÅÐÅdNæ¬ÍcNusK@caÀuÏTKsäÀuzcsWN>uT>ML>æÅsqN>Åaa>Td>Nc>ÐÅp¬ÍÍc>ãT>ßæcE>Tu>a>us>åaÈÅaa>M>ªT>æupN>yÅc>Åãt>sN>J>sa>L>>d>N>çc>}>ÍçT>N>Å¬a>T>uÅÏÅÍÅÏuc>M>4>L>ãtMGsËC~ÅrÅ½aNTuTNÏÅêsTæåÀäÅtuÅÏTMLÅêsKTÀ¬aÅåÍcÍÅcÅÅÏuÅæÅcÕT>L>ÅäÀÐÅT>M>ÀsW>p~T>ust>æg>Ít>çTu>>a>c6>>ÏoÅæäa>NT>qNJ>ÏæÅÒtsÅa>ãTsu>çTN>ÏÅ¬ÍÏÅauT>ÏÅst>Nu>çTN>ÏÅäTL>T>Ítusæª§¯±«¯¸°ÏŦa>L>uÅa>åa>WT>N>æÅsæåa>@>s>T>L>Æt>sÅÏuÅa>WT>I>pNyÅc>ÅçÅ¬§¯²¸±ÏŦa>Ícc>ac>äÅc>çÅ¸a>æuåÍt>.ÈtÍÅa>çt>sW@>cçTN>ÏÅÆÅcC>zÅ¬§°«¯¸²ÏŦa>Åta>L>ÅtáÏT>>æÅsÅÏ6@>tT>M>ÅuT>.W@>ÐTc>Åd>N>äT>)T>Wc>@>N>æuc>ÐÅæÅ¬a>L>ua>a>M>ÅÏçæãt>sWÅuT>u>>>a>ÐÅuT>u>ãtuJu>æÅåcTæ§±«¯¸¯°ÏŦaÐuÍT>cÅaåT}>@NsÅÏÍtf#Ïåa>UJHLåTæd>N}>Åc>PåT>u}>LÀçÅÏÅÍsWM>ÅT>rÅsWÅ_N>~T>À¬§±¯«±®ÏŦWÅpN>yÅcÅsWT>N>>u>çT>>N>ÏÅsWG>>~rÅäÍÅÍW>>>½a>N>>T>uT>>N>ÏÅsT>>æåÀa>T>ut>>>T>>H>>>ŬWTaNÅtäÀÏÍÅÏuTNÏÅêsTæåÀéTLKCaNÅtÅÏTNÏÅêsGN~¬aTuçæWNA¯³®qNTL@ÅÏÈTKJuLE

Page 151

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯³¯ÙÊgÊëXÒÖt>G>>fT>>>ÏÍÍt>çÅa>sÆT>>C>u>çT>>N>ÏÅçT>T>ÍÐÅçÍÅa>>E>æaÏÅaçtH>çTpKE>ÅÏtÍs>uMT@>sæNsTT>ÍrÅ¬WÅåaTuTLçæTéTKJçÅst>K4Lo¬ÍÏÅaÑaHÆTçT>TÍÐÅçÅstKTsCÅÏuÈT>>K>>J>>äÀÏÍT>>Å¬§a>>N>>L>>sE>>Åc>>>rc>>G>>c>>N>>Åd>>s>¦a>>T>>uÏÅt>>T>>fa>>N>>>L>>sWÅTNÏÅçT>TÍsuÏt~ÏÍÍt>uWTd>NåcN>æWÅaªWÅtÏÍªçÏÅd>}T>ªdN>ÀfTæÔÅc>ÅçT>ÍT>c>ÐÅa>L>ÏT>>sK>§a>ÏÅÍÍt>æWæÅqÅssuT>>ÏÍsuT>M>ÀpÅT>¦¸ÍÏÅÍuÅæsIæÍcaNPsÅÏTcÅrÅ¬utTHÅsÈtÍuæq@ÐÅsæÅ¬aLuuaÐäÀÏÍuçTNÏÅsaT@>uçÅsETUJsÅÏTTNÏÅçTTÍ«¯çTN>>Åª`T@>ªäT>Ïd>ªåTWG>T>>Tªåa>Èt>ÍuT>Åàt>u>ÏtP>ãT>#ÅçÅc>Åaçt>ÅÏTM>Àªs>G>r>T>a>ÅÍc>c>Åa>ßcs>ÅÏTM>Àa>Åt>uæÅ¬Ít>uæÏsæÏãÍc>æÆÎT>åT>}>À¬a>Ås>>çæp>sc>K>>äT>Àät>L>ÅT>Å§°®¸¯¶ÏŦåÍc>T>ÍT>M>ÀçÅc>æåÍt>.n>t>@>Åc¸atuÅa>sÍtuåaÅÏäTÐc>WÎãTÅÏÍiHsÅÏuL>çÍÅÐÀâTKT>uçTNÏÅs§WÅÆtÅÍTcrŦÍtucMæÅçÅc§¯¶«µ¸°®ÏŦWÅåÍt.âtæÅcÅÏsGNærÅatpyTWN>HtsäÅÏT>aaÍuåÐT>ÅÅaÅceª§°¯«¯®¸¯³ÏŦa>Àu.TNÍsé~Ŭat>uâTa>}>sc>ÏÅc>ÅdM>>ÅÍÏta>L>>Åaçt>>>ÏÍsuT>MÀÅc>¬§±«¯¸¯°ÏŦÐÅfT>H>>Åa>Åt>>uT>>sa>>Åc>uça>L>sf>L>'æa>L>uu>Åt>ÍÅÍÅa>ÐÅu>çT>>N>ÏÅ«¯·¸¯¯ÏŦÍtscaL>LuçaæÅsäTÀoL>ÅuæaLutäT>ÀsWÅtusuT¬§°±«¯¶¸¯¶ª¯¶«¯²¸¯µª°®TC>åÅÏWÅsT>cçæWnK>ÐÅsqN>LuT>ÍTc>sÍæa>ÅÏuçT>N>ÏÅãTN>cÅcÅ¬ÍÅÍsÅÍÅÍt>åÍT>cT>MÀÍd>ÅÏçæÅasuT>Íd>ÅÏÍtWÏt>Pu>rÅÅc>Ð-ÅsÏaTuuÅÏÍT>ÏTÏsu>çTN>cÏT>Ïs-tuÍt>@uT>scN>E>qLusçÅsT>HdNs*ÅÍu.¸aLtuWTÍtäÅaÐcÐÅuIçT>WTKæTMtMJÐÅåaTæss½qLÈcäæcNsÅÏæÅsWÅäÀÐÅkTäT)TNÅæÏTIÅnN>CÐÅaETpsWÅc>MäTNçTçaLrÅÐÅäa>cNFçTs«°TWsçÏt>äTK>ÅÏäTÏT>IÅæåÍc>ÏbçÍÅÍÏÅcçT>Mt>cÐÅTÏaçÅçTÍÈÅÏT>T¬§¯¸¯³tK>«¯¦-d>c>Åa>Ït>B>sÅÏÍt>ËæÏéT>>N>c>dN>uT>æ-ÏÅb>}>äT>N>ÏÍÅa>u>>N>¬Íc>>a>>Åt>>oK>>UJ>>C>>rÅáÏÍs>§¯¶«¯²¸¯µp>>)Åu¦T>>N>>ÏÅÐÅuL>>>>êsE>>T>>C>4LæÅäÀçTsÍÏæTNäT>ÐcÅÏ¯¶êsÀÍtâTTÅa>T.cÎÅÏ¯µ«¯²çTsÀWÅtuçT>ÍT>sWÅãÐuT>a>>T>T>Å¬a>L>L>u>sa>L>ÅÍu.Åc>Ðf>>>ÅÏT>M>À¸WÅs>>G>¬qNcuNçTÍsTqNL×æcuçTNÏÅTNÅæäTTÍTæÑaHÆTÈÍTqÅc

Page 152

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuçTNÏÅyìXRÔÊyeÊxÊgpT@ÐÅuBEsW>ÅÏçÅsÎTäT>ÅsWÅrÅçTLEsçÐæcÅäT>ÐÏÍuaÅtÅcÈtscdcuçTNÏÅsÍcßÅcÅaTãtMGrÅ6ccDÏÍT¬aT.ÑTÅÍtÏÍssæÍtåacN>}JT>ÑTNÅêsJ>NæsÍtsÅc>6TãT}>Lssk@N>ÅÐÅcK>uæWÅaÅaitucc>N#ÅçTM>ÏÍWTæÑcæfTæT>äaÅÏæcktÏÍsu>ÑtTêåÐÅaŬÍtåacN}JTçæªÍtæÏsæÏÅaTTÍtsTuÍTÀäTÀp>æ¬ÍtäTLTåÍÅtTÐÅoäæaTNÏÅÏÍsc>E>quT}>@>c>ÏÅtÏÍªÈt>TÅês>AÏÍT>Å¬a>T.c>N>EÅÏæÅêåÍÅÏÅæa>LW>aÅÏsÆt>æræcrT>oêåaL>ÀæâTN>ÅªauåÍcK>c>It>æWqN>JÏæÅa>EpT>HutÅc>T>sW>>u@>@>Ít>ÏÍÍtu>b>4>ÀqÅc>ãT>#ÅÏt>PsæÅ½a>T>W>Åt>uÐÅçÏT>ua>Ðo>Ít>p>Ïa>>Åp>ÍÅa>>Åa>L>>T>K>s>a>N>Ïuc>>D>sæÍc>>u.ÑT>>>ÅÍÏtçæuTÅgTAT>MLcÅ¬aÅÏæcu.c>ÏÍÅÏçc}ÍdNaÍc>u¬aÅÏb}ÅÏÉÍÅt¬aT.m@ÈtsuaÅtÅcæÅÏÍWÅtu.eNWcuÏÅcçÏæÅÍÊeÍxÒÏÍTrÅc>T>L¬Ít>s>c>çc}>ÍqN>KA>ÒÏT>ÏÍäÍÅÍWc>çÅcT>N>ÏÅÆT>>ÅT>ÅaT>Ŭ-ÏÅÍÏÅcaTuÅaçtÐÅutÍäÀçTLEsªnNÍãtMGsuaÅtÅcpTHst}>N¸WÅs>NÀçdN>}ÅWG>}uÍTT>ÍtçÅaT>åaLÀu>ÈT4>æÅäTÅÍWN>c>>>>æÈt>I>>ÏÍu>>çT>N>>ÏÅT>>Åa>¬WÅa>>Ít>>æuT>I>>æuT>>ÐqyT>>qN>>D>W>ÂϬaturfÅaæåad>cæÅsa>tu¸f>äTL>N>KÅæÏæÀÆÅc>CzÅâT>4ÏÍÈT>KJ>½at>usæÅs¸sTKÅÏçæâÐÅÐÅÅaæåÍtuMÅWN@qTLÅÏtãaLÈÏt~ÏÍTqIÏÍÅÏtsIÀÐÅpãÍt.eaHÅÏtqÏÐÅWaÀäæcNÐÅp槳¸¯ÏŦ¬ãÍÅÍÏÅcTMÅuÅÏtæuEæa>ÀuÏÍåÐcsWÏt>P>rÅpTH>ÏÍWN>kK>cT>äÅaL>ÍtÐÅsu>çT>NÏŬa@ufNÅÏÍtWNJTãasIJÍÏÅaåÅcÅäÀÐÅ¬aLuTsTäÀÏTcÐÐÅÍÏÅͧ´¸¯ÏŦ¬qpGät*ÅÍu.ÅÏäÍcqJIroLÅåtMaæÅaçÅåÀ¯³°

Page 153

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯³±pG>c>}>ÍªÍc>a>Åt>W>>~a>æÅa>ãT>sT>N>ÏÅsI>L>Åh>s¸a>L>>uçÏT>@>T>åt>M>¸aT.ãTMÅçæÏÍÅÏÍTKÅaTÅaçÏT¬ÍtaÅtqpGrt}WÏuÅtqcGÅÏtsuTcÅcÐÍt.uÅtqJI-TccÅÅÏtscs欧¶«µ¸¯ÏŦÍtqÅtuTÏÅÏtæqtTrÅcÐÑcäT@ÅÐÅ[ÔxT¬WÅåaåÍÅÍäT@WT>æWcoTuTN>ÅçTuaÅt>ÅcêsKêsT>sWÏtPrÅa>ÅÐt>u§s>>æc>ÅâT>Φçc>>}>ÅT>ÅÏçæçT>M>>>sa>ÍÅÏu>L>N>Åc>u>>çT>N>E>>ÅâT>>çÅc>>¬§¯¸±àd¦ÍÏtÅÏäÀsaÍuÏtÍåÍÅÍuâTN>dsÅÏçÏTtTaEÅaæ¬§´¸´ÒŦÏÍÅÏãæåÍt.e)ÅÏæÅäT>>sa>L>Nu>ÅÏuÍæÅ¸WÅc>åÍT>Wc>rÅT>N>ÏÅçÅcT>ÅaÅt>ÅaãsI>JåÍt>æÅÍt>çT>Mc>at>}u>ss>Àca>EsrÅÐÅa>Mu>çæäT͸WÅåauc}eÏTãT#ÅÏtPæÅÍtçÐTãaMLæuLc>s@ÏÐÅTÍcÉtE>oT1æTM>ÅcÐæcÅÅÏtsäÅa§¯®¸¯ÏŦuLÑcæuT.TLæuT.ÆÅcæuLáæ¸ÍcaÅtçÏæÀÍTc}ÍÏTTNÏÅsÅÏsTcrÅÅaäÍt.áæ6>T>ãa>M>L>T>äa>L>çÅc>u>IJ>1T>u>ÅêåÏT>ÏÍsuT>}>L>äÍcÑcæäÍcT>LWMsu>IJ1T>uÅêåÏTÏÍÏTc>Í¬¬¬qTsG>uL§¯·«¯¶¸µÏŦ¬qTsGrÏÍÒÏTêsTæÍês>LäÍÅÍÏÅc>qpTH>ÐÅfÈT>#çÅåaL>ÀãÅTÅaça>EêsJ>cÏ͸ÍÍcuÍtL@ÍtuäTNçÏÅÍsNTÈÏt~ssäTMæäÍcá>æ6T>ãa>M>L>æäÍt>.ÆÅc>æäa>L>çÅcäT>@>Åc>säT>L>UÅc>äÍc>ÑcæäÍt>.T>L>çÅc>äT>@>Åc>Ït>4>K>ãÍt>.W>Åc>äa>N>T>ϧ°¶¸±¯ÏŦ¬aqÅtTÅWcbÅÏäÍc>TLæäÍcãa>MLuL>EsTæÍWÏtP>rÅÍtuaÅt>ÅcÐæÏÏÍTNÏŬWÅbu~tAscNPçæcsWÅsLrÅæåaÐÅcÅçÏT@TâTKTäÀäÍcTLêsLCÒëèÊÒX[ÔÒÊÏTÒÅs>T>ÐÅsuT>ÏÍ¬ÍÐt>ÀuÅÏäÀêsc>%?ÏÍuæÅWÅu>a>E>srÅÐÅT>N>ÏÅTNÅæäTTÍT

Page 154

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuçTNÏÅaL>åa>T>@äÀÏÍuK>M>d>Ns>IL>Åäæa>kt>äÀTsa>L>N>ust>Ic>uÅÍT>WÏÍÍt>uÈTKJuTa>HsT@åÅÏÐÅ¬WÅãTN>ocMDãÅÍT>WÏÍrÅÐæcÅ¬ÍtåaÍÏTW>NaTãÅÍTWÏÍ§WÅäT>M>}çT>LE>sqæÍÏÅÍÅÏãÅÍT>WÏÍãtM>Gqa>T>çc>äTÐÏͬ§¯°«¯¯¸¯ÏŦaLuWÅcÍtãÐÅÅasWÅrÅc}TNåaL>ÅcÆÀ¬a>LN>uWÅÒtÆÀÐÅc>u}>ÍäÍcuT>âTÏÍÅÏuÐT>NÏÅa>E>çÅsD'u>çÅc>c>ÅrÅT>Å¬Ít>åa>>ÍT>ÏT>æÅqÅÏrÅ¬ÍÍc>uc>>ÐÅc>st>u>N>Åc>>ÏÍæÍt>usÍcuÍtTWÅfÅÏccsÅÏscæÍtucÐÅcçcMssuÀ¸ÍÏÅÍu~TçTLE¬§¯³«¯±¸¯ÏŦaLuaaMâTKçtÐÅÅÏqNJÏæÅsWÅçÅsJKçTLEçæfHæaLs~ÅÏçæWÏtPTaÍuÏÅcUTÅÏçæåÏTæÍåtMãåcTæÐÅsTKAçTNÍpTHÏÍaTæÅsuTMææcN>cæÍÐTäT@cTçæst}LäÅtLsÅϸaT.çÏT@Tc@NaÍäT@ÍtçT>ÏT>A>æ4>L>>Àät>>æÏÅÍÏT>A>>c>M>Ðæc>ÅÅÏt>r>oL>ÅæäÅÏæc>>æÅÍt>>M>>äT>>T>>ÍT>>çÅc>>4>>ÐuT>>K>>a>>zs>4>>#c>>§¯¶¸¯ÏŦ¬qT4ÐãtæfTLT¬Ít.ÏtA>ßc}>uÏt>PÈT>NB>H>æsJN>æmEzäT>NÐÅc>s>cu>LT>WÅpI>@sæàt>>æÏt>>sT>>N>>ÏÅçÅc>>ã>rÅæÍÏæÀÍæc>>WT>>Åc>>T>>N>>>ÏÅsWÅuT>>Åa>>ã>ÍtuuÍt>pNßc>sTN>ÏÅ¬WÅuMÅçT>uad>cÐÅÏrÅ¬ÍÏÅÍåÅc>KsuT>ÍT¬ÍtaÅtåaN@ÈÏÅcuoÍtcKãTKâtÏÍkN>K>sÅÏäÀæc>N>}>rWÍÐÅÅÏU>B>rÅÆÅc>êsT>sWG>4>L>>pN>yÅc>ÅçÅa>åt>M>äT>@>ÅäT>N>ÏÍsçc>N>@>K>U>>sæa>L>T>T>N>T>¬äT>t>L>q>>c>uT>M>ÀÍd>ÅÏt>suT>>M>>ŧ¯´«¯³¸°³ÏŦ¬aÍcsÅtÍæatäÅtqcu¯³²

Page 155

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯³³êÒg#Êys½ãaæÏsæÏW>tuoT>r¸at}>WÅtud>cäTN>JNyÅc>ÅÐÅoNTÀÐæc>Åu>¸Ít>uc>T>ft>@>Ut>c>ÅrÅ¬a>T>åÍt>ÆÎT>u>o>×t>zt>sI>L>Åc>}>æuÍæÍstc>ÐÅçca>LT>uT>MT>Åàt>utT>N>ÅuæÅnc>sæäT>as-ÏÅÍÏT>D>Å¬mEæaæäÅaTæÑPæaÍcÑTu>JçÅÏÅÍsa>ÍuäT@u>TMT>ÅÈÏt>~sãæÅaÅÏuHN>HçT>N>ÅªÑaHÆT>ÍtãtWÐÅT>MÀ¬aL>Luât>åÍcât>äT@ÅsT>MÀpNäæa>ÅasuÏt>PæåÍt¬aaTuäÅtTædTªãÍcáÏÍãaTÍÏtcWJsuTæåÍt ÏÏÍêsÅÍÅæsÏ4ÐÅTaNÅãTKsÍcuäTKTMÀuÏÍäT>ÅsÅÏuT@cÈTD'dNTNJÅWÏÍcÐæÅs>ÈTD>'4>K>ÐÅuI>ÏÍ¬WÅs>T>L>a>T>uuE>C>W>IæåÍt>M>N>åÐÏT>>«¯¦c>N>}>Åc>äT>WÅea>æÅa>çÅ¸s>ÍÏæÀc>çÍT>c>Åa>çt>sªÍt>s>>>@>uìÍÏìŬWÅåaÍÏÅÐÀsKÐÅfNuçTNÏÅsWÅrÅqJÏasÅTÅ¬§²¸¯·ÍTwÊeRxyeÊxÊgãT¿ÏÍÅÏÍtãtäTTLªåÍt.ãÅÅÏWNL>ÅäÍtÆÎTaÏtTN>Åc}ÍaLTKæÅrs@ÏçÅc>c>ÅrÅ¬a>L>csD>uæc>sJ>N>äÅÏÅaK>>T>N>ÈÏt~ÐÅÆT>H>æa>L`N>t>ÍtaNG>aÀuÅaçt>ÐÅçæWÏtPsäÍt>.ÆÅcæäÍcáª6>TãaM>LæäÍcWTusuTL@æäTLTÅ¬§¯®¸¯ÏŦcWT>usuÅaa>Mæa>t}Ít>ãtsÅÏæÅÍt>>>>>>âæÅêsJ>>>>>>>æÏÍÍÐT>>>>>>çÏT>>>>>>äT>>>>>>Ьaa>TÏuUN>ÀçæÍts>æaa>ÅÐtusT>æÅ¬ÍÏæÀuäT>Ðc>ÅÏT>M>ÀpN>äæa>æÅäT>L>>ÆÎT>çT>N>>>ÅêsT>>sW>Åt>ua>T>>Òt>>sÅÏçÏÅæa>>N>>>ÅæÍT>>K>>>>ÅÐÅÏT>>>c>>q>>>Åt>>>>>ãt>>>su>ÅÍut>>>a>>T>>>c>>>sqLqJ>IqÅt>uåTc>TÅ¬§¯´¸¯µÏŦæÅ§¶¸°®ÏŦ¸qL>>>>>u>Åa>>>>>ÈÏT>>>>>>æqJ>>>>>>ÅÏuÏtP4LrÅsÅasWæÒt@TNÅæäTTÍTÆtJFrKÍcÐæcNätcpKcN¬?L>ÈTa~sJ>>K>>>ÍT>>>>>ÅsT>>>M>>>>>c>>su>T>>ÏÍÍc>>>uÒÏt>>>¬ÍNÐÅpãtêåÏÅdÐTÀ¬aLLu

Page 156

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuçTNÏÅÏTcÐÐÅÅÏÍtÅcsWÅc>dL6@t>ÐÅæÅ¬aLuhFÑT>ÅWÅåÍt.pNK$çæcäTTN>sÅc¬§µ¸°®ÏŦãa>sG>ceu>Gc>Åca>æÅaçÅ¸WÅåa>NT>cWÏt>PrŽa>L>I>>c>I>>fL>>>æåt>M>>sc>}>>ÍsWÅåÍc>>I>uE>>Åc>¬§°¸·ÏŦ½WÅåÍc>>I>ÏÅc>>ÐÅæa>Íc>>s>>>>-T>äÅt>>>>>ÅÏÍæa>>s>>æc>>ÅfÀsI>>Àp>>râÍÏÍªsT>>Å§·¸°®ÏŦ¬§·¸°®ÏŦqLpK$qÅtc}ÍæãasçÏÅÍÍtÒëÔyyÊgëìxwÔxDsæÅ¬ÍæÏuæcsIJMçtsÒÏt@>saLNuæÅ¬WÅÒÏt@ ÏâæÅêsJæÏÍçæ ÏaLÅusuTT>GÅ¬aÍuçæÏsET>saTu.çcÍ¬a>LuãÅÅÏäÀåÍtmÅæcÅrÅãt>sªa>L>u.çÍT>st>}>>N>ÑT>>>ÅæÅ¬WÅåÍt>æÅUT>snsa>Åc>År>Åc>}>T>@>¸aL>T>ud>Nçæg>çT> ÏçæäÅÏÍÅc>çT ÏæWæÅãt>ÐT>WT>æusc>pNyÅc>Å*æÏaÅÏÍrâÍWÅscÅcÅcÍÏÍ§¯·¸²ÏŦq@I>ÍÏÍaTrçT@ÅrçT@ÅÍÐc>>u-T>>B>>ÅãT>>K>>>æs>>>>I>>*æÏa>>>ÅÏÍrâÍ§¯¶¸¶ÏŦWÅåa>>N>>T>>>ÏqsmE>>>záT>>L>>t>>çÍT>>c>>sÍt>>uc>>äT>>L>>çæuT>>`J>>æ ÏãT>>T>>ÐæÏÐÅçÐæÏu>>>¬§·¸°±ÏŦ¬§¯¶«¯²¸°®ÏŦ½ãaÀäæcNqÏÐÅÅc¬¬¬ãaÍttäÀÏÍsçÐæÏÍTätEJ¸sÍÏæÀucyyXQPãÅc>>ÅæÅsu>æa>us>T>L>>Åa>åÍT>>c>äÅt>L>sæÅÅc>¬WæÅuT>M>>L>d>N>ªæÅ ϸa>Íc>>uT>>ÅÏfÅc>>Åæa>>L>>>>>çÏæÍçæÐÅãÍc>>ææa>>>>sE>>T>>ÐÅa>>E>ªT>>Å¬WÅb>>uuaÐuT>ML>sæÍt>u4@>st>¬§¯®¸°®ÏŦaL>Turäa>d>FUÅc>rçT>a~ÅÍt ÏÏT>ÐÅa>Åt>u.¬§²«¯¸¯´ÏŦWc>}>äÐd>c>æÅ¬a>LN>u.W>>u>ÐÅæa>L>u¸aTu~q@LäTaLLÈc@eJÏÍdc½WÅuKyÅÍÅcrÍÏͬ§¯¶«¯µ¸¯³ÏŦ½aTucbTÊæoJMÅcrWÅcæÅdM>>ÅæÏTUt>rçÅc>ÐæÏuTK>a>æÅa>ãaL>ÍuÏÅc>ÅdM>>ÅÍÏtÅÏçæãÍc>ÍcuãÅÅÏÈÏT>Åæa>EuÅc>ææu>a>×tææÅät>åæs¬§¶¸°®ÏŦWÅåa>ÍcæryTWÅÍu.c>WÍäÀWTG>ÐÅd>cæÍt>åaÐÍt>ãtçÅc>iHsÅÏæÅp>NyÅc>ÅuLçæêåÏT>ÏÍæ§°®¸¯¶ª¯¯¸¯³ª¯¯¸¯²ª¯²ª¯¯ª¯´¸µÏŦa>>ÏT>>K>uäT>>Ít>>Ït>@>>rK>>ÍTM>À¬§¯¯¸°´ÏŦÍcÈt>>cM>rÅßsÅc>ÐWÅp>Ut>>grÅ¸a>L>G>u¯³´

Page 157

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯³µæÅÑPuTD'4LÏÍ¬aLæÅpÏTÅtæaL>LNustçæsNJaLÅcuãÅÍæÅçÅcåtM¸aÅtçæÐÅsTKJåÍÅÍÏÅcÆT>CÅÏÅasILÅdWÅaçÅåÏTæÅæÍcNuÅcÅϬ§¯³¸¯³ÏŦcN}*ÅÏTIKÐÅÅcãTHÅæT.aHGrÐÅÏæÀÍTsÅcYçÒÔÒÅa>>çT>>æssæÅ¬Íc>>u>jG>>ÅÏçÏÅæa>>N>>ÅUW>K>>J>>iæÏÍsÍt>>>rÅÏÍæÅ ÏfNÏÍåÍTEÅàÏTçÅåaLÀªåa>äÅcæpNyÅcÅscÅrÅÏÍdcWÅÍÍT>KÅftsWXTaNEWÎsWÅÍäTLNKÅæÍtspTäÅcNÅsÅÏÒaNÅ¬ÍÅaåÅÏÍtsuIÍÏÅÍe¬ÍtnJ>TM>ÀssÍt>äÀuÏÍdc>æÅâTrÅT>ÍtaÅt>aa>utäa>ÀÍtæssÍtpNqcaTT>NapâT>ÍsæaT/uT4C>JÏÍWcqNKA>qNJÏæÅßcAÐÅdNæÍtåÍcTMÀmæÅÏÒÍtuaÐsuTÐÅÏæÍsT}NÏt@rÅÏÍæ¬aåaT@cA¬WÅaâTÍsçcçæoÏTU¬ÍcíWÅÍÍTKÅTMÀssuTÐÅÏæÍÆT>>¬a>>L>T>>åa>N>>H>rÅc>>äT>T>L>>@>ÅæÏÐÅuB>>E>a>>T>½Ít>>çÅåÍc>>Åg>>T>>N>ÏÅT>ÀçÍcÍçt>ssÑTÕc>Ga>sæWTsWT>NÏÅÍtâT>ËckÅæÏÍçæÈT>ÅcÅçÏTsE>TWt>c4>LÏT>ÍTN>ÅÐÅoãÅa>TÅ¬WÅåa>åaN>@ça>Nt>sqN>t}>cÅæq@sÅÏT>uÅcsK>rÅæåÍt>ÐÀÅÏWI>æWsKrÅT>M>ÀÐÅoãÅaªWÅåa>ÍcãT>K>æu>>N>c>ã>ÅÅÏæÅu>>T>>u.T>À½åa>>æÏsæÏWt>A>>æuL>K>Ís>K>rÅT>æåa>>Ía>a>uT>K>N>>>>ÆÅb>äÅc>N>ÅæåÍc>ua>ÐäÅc>>}>ÍçÅc>iH>_N>>ÐÅW>N>E>>ssuT>>>½WÅÍäTLÏÅÈÅÏÅÏÀÏÍsu#cÍtå4d¬?LêsL~ã¬àq@äciÅæÅ¬WÅåaWTTNÅæäTTÍT

Page 158

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuçTNÏÅXRÔÊìÊeÐÅaE>äÅÏæÍsT>MÀ¬a>L>Tuc>N>G>æäa>Åt>pTu>ÅÏsT>N>ÏÅÆT>³°uÅµçT>MT>ÏÅcuL>CJ>ÈÏauL>KÍÍÏtT>NÏÅsWÅãT>}L>äÀÏÍ¬at>uÕtc§´®·¦T>Nt>öcdN>ÀsE>T>éT>>T>ædN>}>Åc>âÅa>ªa>L>uL'çÅÏÅÍT>ut>}>@>N>æT>M>ÅæÏc>>Å4>K>sÍc>N>u¬aLTuuTÅTMTrÅÅcÐWÅmPêsNTÍtsÍtu.u~Tst´uÅ¯çTMTsétKEêsTc>@NÐT>¬aL>ÍusyÅÏÅTsÅÏ´®·«´°´fN>TE>âæÅâT¯µâtÏÍu>oskÅÏcMÅÏTNÏÅubßaaÀaÅtâTÍssÀÐÅcÅÏÀuÅÏæÍÏÍTMÅæÏrÅÅcÐWÅmPÐÅÆT>âæÅçT>M>T>rÅc>T>L>¬Íta>Åt>u>åa>L>ÀWN>T>E>uTM>ßa>rÅæ¬a>L>L>u_c>@>¬aÐTuÏTIÀÅÏÆTÍtªpÅÍoxÒgX¸atu4LaæÅaÅÏtäaÍdTWætuÅtÈcN×Ïdq4ÐÏÍæäTTNÏÍrUHÐÅsuLN§°¸°ÏŦ¬¬¬ãÍÏæÀucTsWÅcçaNÅcusT@T>MÀaT>Ha>ÏªkÅæÏÍ¬ÍtuåaN>L§°¯«¯´¸°¦kt>utTUJ>CäaÅt>Tª§°¯¸±ÏŦÍt>uÒt>>Åc>>ª§¯¯¸³ª°®¸±ÏŦÍt>uåÍc>>WT>>N>>äÀssuæÅn@>>¬WÅæÅsW>>>ª§¯·¸³¹¯·ª¯µ¸°ÏŦa>t>u>ác>ÅÏåt>M>>ãt>¹§¯°¸³ÏŦÍt>>uåÍc>ÏT>>I>Åsª§±«°¸±¹°²«°±ª°®¸°¦a>L>>uT>>Ðª§µ¸³ÏŦåa>ÏT>>T>Ðª§°·ª¯·¸°ÏŦWÅT>>æusÀÐÅaL>cÀuçÅsTT>ært>cæT>ATN>ÏÅTL>ÅÏÍ¬§°±¸°¦sÏsT}>NçTM>H@âT>ͬ§¶¸³¹°¸±¹±±ª°²¸°ÏÅ¬á¬Ï¦ÍtsGpNyÅcÅæctçTTÐêåÏTÏÍktT>ÅÏÍt>Èc>N>æU>E>>a>L>uuE>æåa>U>>E>>W>>rÅs>W>>WT>N>ÐÅT>>N>ÏŬaLäTNçaaçTsTH½aLTåÍcÔtÅÏftäTÅauÅNTÀaLNÅaTMÀsäÀT¬§¯¯¸°ÏŦ¬aÍt.ÔtÍÏÅaåaTsÀsÅÏftârãtTů³¶

Page 159

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯³·ÅÏÍtÏtÐådNæÍTÀ½aLÒtÅcÅÏÍtfÅÏÀÑæcT§±°¸°ÏŦ¬aÅåÍcÒtÅcÅcÏTKuçTÐæÏrãtTÅ[DÕXeRʪäÅc}ÍsW>nN>Íu>ªÍÅÍuäT@>ÅÏÅaW>¬ãtT>uTæuãTK>çÅÏæªkt¸atuåtM¬aLuÏÅcIÅÏÅaaaWsGTITNÏÅ¬ÐæcNåcTæÏt~¬§µ¸±ÏŦ¬T.×tÏrÍdqGrÍtåÍcÅÏTÏTrÅêsKsäÀÐÅaE¸ãÍcucI¸aLuW@ÐTsÈtÍÅaT.×tÏacpNyÅcÅçÅÍt.qÅtUBtcæqßÂÏratuaæÅaÅcЧ¬¬¬¯¸²¹°°¸±¬á¬Ï¯°¸±ÏŦ¬WÅÍqÅtåT}ÅÏÍtq@aÅsTæaturTMÀTusuÍca>LåÍtMNW@ÐTçT>aNÅªTNÏÅÆTâæÅWKÏÍuTKÅuÅauÏÍª§·ª´¸±ª°¶¸°ÏŦaæÏu4æÏÍäTÅaçtsªaLTuÏæÍÅaÐŬ§´«¯¸³ÏŦaLLuuaÐ[ÊêXPÕÊgìxrDs}>Ít>âÍÏÍÅÏça>N>ÅªW>>N>Åa>W>>>sa>ÅÍuWÅkt>>ÏÅÍT>æÍc>T>sT>>N>ÏŸÍt.aÅtäTNaEçTMTsÍÏÅÍuaLÏcN@KÐÅsutatu4LaæÅa¬aLThNäTTNÏÍqÅÍWæÍÅÏtuÐÅWT¬§±«°¸±¯ÏŦ¬ãÍt.ÆbWKÏsÅÏtWMrÅÐÅÍccpNyÅcÅêåcTçŬT.WEÅcÍtçTcMrÅsæWÅåÍt.×ÅaÅäTMÏÍçÅåÐTcÅaæÅaÅcЬ§°°«°¯¸±¯ÏŦÍcaÅtsTÅÅÏÍcäÐsTNÅæäTTÍT

Page 160

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuçTNÏÅÏT>N>>st>pT>¬-t>c>b>>>§¯¶¸°¦kt>T>ÅÏàt>UJ>C>äÍt>çÐÅt>>sWÅãÐT>Àsuªa>LLuäT>NÅÏftsW>ÅaW>sT@ÏTN>uÅÏT>TuæÍrÅsWŬaLuWTIäTÅnKäæÏÍПaNLNÅÏkt6¬¬¬qLácÅÏtst}-ÅcÅçÅåaUJHL*æÏaÅÏÍrâͬ§¶¸¯¯t¦¬WÅåapE@qTrçTWÏæ¸aNLNÅÏTNÏÅ6WÅrÊTMÅaæTrddc-ÅcÅTÀâTsTÅÏæÅ-turæÅazsåTcÅcÐæÅçÅcrçT@ÅatuaæÅarÅcTL¬ãÏæÀuÍTs§°®¸±¯ÏŦ¬Ít.qÅtqcæÅcsLÀcæaÀuWcs[OÔë[Êes@ÏÐÅT>Ítåa>Èt>ÍæÅ¬aa>Åt>ãTK>äÅc>ÏaH>ÅaÐÅäa>ÏæÍsa>ÅÍuTN>ÏÅWHNHÏÍæ¬§¯®¸¯ÏŦaLÑc>æaT.TLæaT>.ÆÅcæaLáæÍÐTãa>MLæaLcåc~T>ÅÏqN>J>ÏæÅæÅ¬ÍÅÍaL>ÅtäT>TÅÍt>M>WtI>ssa>ÅtuK>ND>çT>utc>ÍaT>u¬a>æÏua>N>E>ssa>Ía>ÅtÅÏf>TL>t>Kæs>t>ÅÏc>M>ªåaÆÅc>ÅÏa>E>ªåa>rÅçæ¬Ícuc>AsÅÏçæUN>>ut>csI>J>WÅÍaÅt>ÅÏpT>säT>ÀuÅcK>uJ>WHNHsÅac}Ír>saLuaNPæa>ÅÍuçæTÅ¬ÍtåÍcuLNfN>ÅÏÏÅtTÈTTGÅcæWÅåTLÐÅcçt>aæÅaWÅc>Ð¬aLuãÅÅÏuLt>aMsuL¬Wt>NaÅt¬aTusJäÀ¯´®

Page 161

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯´¯XRÔÊËX[}ÊgìXOPÊÔÆT>>ÐÅc>>K>ÈT>T>zÅäÀÏÍ¬a>T>uÑa>H>ÆT>>U>rc>ut>>ÐÅuI>T>N>ÏÅÆT>>rÅ¬§´«¯¸¯®ÏÅp>)Åu¦a>>t>us>>T>L>äÀo>>U>c>>æa>t>>uåa>Íu>>çT>N>E>>ŬaLÍu.cNNFäÅaLÅÏÆTuJ~ÅçTLEæãtMGåÍtåaLÅcÆTçT#ÀæTLÅÏÍÈTTzÅÑcÍÏÍuTtæçcäTÐæÍsuLEÈæTGéTÈÏt~æÍscÅrÅâTÅrçæÏÐÅåaTuT>qND>LâT>ÏÍÍNÐÅpãt>äcT>Ïtb>cÅsWÅäÀc>}T@>cÅrÅ¬a>TuÐÅuB>EÏÍéæÅ¬q>NÍu>ÏÅc>st>ÍÏtÅÏu>T>t6>æçc>>6>4>Ít>t>ÈæT>G>æÍ¬WÅéTHCLsT}NçTMJsN>JçTut}@NuTt6ÏÍé¬aÅt>u.qTTMJAUNcTWKcutéTçc6uTÏÍ¬aÅWcÏÅcTMÀsNJ§pK¦rÍT.WcoËcÐÅpæ§°´«¯²¸±±ÏÅé¦a>ÏÅÍÍt>æçc>>6ÏÍiH>sWÅuT>E>C>pT>6rÅæa>T>uçÅc>uT>>N>>zt>pT>T>§¯°«¯®¸¶ÏÅ»¯³«¯°¸´ÏÅé>>¦¸a>T>uçÏÅc>>I>ÈT>E>C>>çæT>æsT>pTI>sWÅuT>T>N>ÏÅÆT>ês~¬§¯²¸°³ÏÅé>¦WÅãT¿ÏÍÆT>>WyÅc¬WÅåa>sN>M>uT>T>>ÅæÏT>I>ÅÐÅuB>E>>T>H>ÅÏt>D>L>ssa>T>uçc>L>ÆT>>o>ät>L>ÅÏTN>>6åa>ÀÏÍc>c$su>çT>NÏÅuT>K>L>ÅÏW$¬ã¬à´®²«´®³âTÏÍsçc>ÅgN>@>¬aTupI@ätæaÍÐäÀcq>JuÏÍuÈTE>ÍsæåÍÅÍäT@ÅÏu>WNA>aL>ÅtäTa>LLqN>DLTÅa>L>>ÅÍc>T>M>ÀßÅcÅÏÍçÐÅÍc>qD>sa>L>T>.g>@>ÅÏÈT>ÅæÏsK>nN>ÍäT>ÐaL>>>Åt>>ÈTI>sc>>@>N-æÏfN>c>>@>N>ÆT>êsE>T>C>ÏÍÏac>qN>L>c>D>çÐæcÅåT>a>ÍÐÅc>ÅkÅæÏÍg@T>NÏÅÆT>ÏÍc>ÐËcsÅÏuTWK>T>rÅcT>L¬-Ït>ucuâT>ËcsÕt>c¸qNT.uãtD>L>WK>>oæåÍT>âT>ËciH>WK>>oªâT>Ëc>ssÅc>T>ãt>DL>WK>>æͬuÏTêsKNKzoêsTzÅs§äT}T}NsNJc¦sÅcTTNÅæäTTÍT

Page 162

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuçTNÏŵ¶°´ìXQX¯["ey½XRÔÊËXçëÊ[O#ÏTG}@NuM>ÅÈt>>ÍäT>>>ÅÍpT>s>a>H>>«¯ÆT>ÏÍãt>çT>æϦa>T>u>çæçT>æÏæÍæT>N>ÏÅa>>ÀÍfN>>>æÍÏÅÍÏÅc>>T>>>N>>ÏÅÆT>>>>>°²ÆT>>>TNÏÅêsGN>æ¬§aÍupNI>@ÅÏäÀãæÍWKÍtÅaêåÍT>csæÅ¬Íta>ÅtÏÅtÍÏT>NãÍc>æäT>L>T>ªäT>T>ÍT>Wt>A>Ôc>E>ÏͬWcuÏÅc§´«°çTMT¦sTLNaÏTEÅrÅçT>>>>WK>>>>>>>>ÐÅuB>>>>E>>>>ÏÍÈÏa>>>s>ª¯²¸±ÏŦaÅåa>sG>M>uTåa>æTst>D>L§¯·«¯¶¸³ª¯¶§°®«µçTMT¦fÅaæãtªTNÏÅstcÅÏTNÏÅWNAuÅtffÏTN>WK>frÅÏT>TËc>æåÍÅÍÏÅc¸aTuçÍTËc>Åa>>çt>>ÐÅu>L>>>>§c>>>>s¦«mÅT>>N>>ÏÅsÅÏrÍT>>.Wc>>oT>>>sD>>t>>o¬aLuqIqDsaL>ÀuäÀâT>ÍssuTL>«ÆærEæWT>IæsJ>ÐÅa>LÏT>såÍt>c>æ¬aLTu×TzæÅäÍtçac}TNærcGs>>>>ÏoT>>>>T>>>>ÍoT>>>>f>>>>>c>>>>«Ês)TI>uÏÍ¬Íc>b>usKT>Åa>T>ês)T>I¬ÍcNuÏÅcaNPÍÏtTNÏÅuMÅÈtͯ´°åÍÅÍc>ÐÏÍÏt>>b>f>>fsÕt>>c>b>>P>¸Ítu4Åtª4ÀªaEÍÏtÏÍ«¯°³«¯®¸°±«Ê¹°°¸¯®«²¸¶«Æ¹±¸¶«¯¸µ«mÅäTKNÍÏtÏÍ«°¯¯¸¯¶«¯°¸¯µ«Ê¹¯µ«¯±¸¯¯«Æ¹¯°«¯¸¯¯«mÅrÍT.WcæÍÍÏtÏÍ«±¹²¸¯³«µ¸¯²«Ê¹´«¯²«¯³¸¯±«Æ¹¯²«¯¸¯±«m>>>>>>>>>>>>>>>Å°¯«¯¯¸¯³«Ê¹¯®«³¸¯³«ÆTNÏÅÍc%ÍÏtÏÍ«²°µ«¯²¸¯µ«Ê¹¯±¸¯µ«¯·¸¯´«Æ¹¯¶«¯¸¯´«mÅTNÏÅroÍÏtÏÍ«³°±«¯¶¸¯¶«Ê¹¯µ«¯±¸¯¶«Æ¹¯°«¯¸¯¶«mÅrÍT.WcoÍÏtÏÍ«´§ÍÏÅaÍtæÆaL¦¯¶«µ¸°®«Ê¹´¸°®«¯¸¯·«mÅqKsTæͶ¸°±«¯¸°¯¸äTTÍTÍÏtÏͲ®«·¸°±TNÅÍÏtÏÍ

Page 163

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯´±TNÅæäTTÍTa@uuTÏsuÅas¸·ÔxhuRPXÒgRÊhêeÍX'ÊgÒxèXwÊeìʱX2ìÔëÊÒvgjxÍxwëxPDÊgìXÒÊeìʱgR×xÊÔ.XÕéXP"ëeÊwXgxgÕÊéXXRÊgÕ¯eÔÊÒvéXeEéX-Xë±eÊwÊfÒxgHeÔÒÊÔÊeë[ÊvÔXÒeÊesPÊ±[ÊvéXéXePPeRTÕÊeëÊeeRÊÒgeÊxgvéXPOÒgÊÔìe±vMÊÔéXÅïwDÔÒxyÊÔweRÊÔfuÊxxÒhygìXQRXg[xMRÊgÕ[KuÊxeOÊÔxèXëìÊêÒÊÒyÊgXQRPoROÕÊwéx[Êw#g[XPOÒgvuDë

Page 164

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuÒÕXtE¤eyÊxéÊgëx¤uRNÔëÊìÊ½XRÔÊeeeeXÊÒxQéXXÒX¸WcfNÏÍÅÏutINåÅÏTNtªÅÏÅaçtãÍcäaÅÍccåÅÏaLs@ÏÐÅÅÏÏtGLcGæÅåÍcWÅaaæÅaçtsÅÏÍtUJ槱«¯¸²·uL¦¬Ít.UTcGäÅÏæÍÏÍÅÏçtH¸aLusTzÅåÍccDÏTMÅ4LTÍÅaæÏÐÅaEuaªÌÅcNrTNtæTNdªÍæÅÍçTLÅssKæsK¬aÍædÅuCæmJc¬§°«¯¸°°ÍT«°¦aT>.uWHTC>äTTÍT>ÆTåa>ÏT}ÈæT>BT>ÈæTBrÅétK>Esa>ÀuuTt>sJK>TN>tåÏT>ÏÍuÅcs>aâT>Ís>ÌÅcN>rÆT>ÏÍTŸWÅ4LsJKrÅ¬Ítu.äÀsuMt§²¸²·uL¦aaaaTÅÍtMäTTÍTäÅc>æqN>>J>>ÏæÅªT>N>>t>>öc>ÐÅa>>E>>âT>æÍæW>>N>>ªã¬à³¶µâT>ÏÍW>H>N>>H>>ÏÍTNtuTÍTäTÐÏÍ¬ÍcucsaNEÏÍåT>ÍTrcÀæåaåaNÅÐtaEªåaÍcrÅst}e¬Ít>s@ÏÅaa>tÐÅâH>ÅsW@ÐTsa>NÅæÍtåa>TNÅq>tMWÏÍpNyÅcÅ`ÏTsETrc>Ïdst}½WÏâÅæÐsæÏWcsa>NÅæÏTDÅsK½WtN×tæsäÀÐÅaEcÏÍssTN>ÏæTp`ÏTuI>¸WccD>ÏÍÅÏsCH>æÍaTUJ>CrÅáÏÍçÅcäÅÏæÍoäTTªuTÍToäTTsTHá¬Ï¦ÍÏÅbucÅÅÍtMotæcKJcsD'WÅuTÍTrÅäÅÏæÍcÀçTMTsÕtcubÆtÀc`ÏTçc}Íæ§¯´¶sG~uaÐæT>NÏÅsTH>á¬Ï¦¬a>ÍusyÅÏÅäÀåÏT>ÏÍÅÏçaL>K>ÐÏÅáÏÅaT>N>ÏÅÆT>s¬§¯µ¯sG~æÅäTÐ

Page 165

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯³´uRPgR#KwxÊÔÖeL¬ËXyÒÊêxRs½ìxyxDRuæÐÅÑaH>ÆT>>çTs>t>äT>NÏÍsuT>N>>ÅuÍÅåtN>s>c>aL>J>äT>aL>L>syÅÏŬotçTNÅæâTNdæTNÏÅæTNEÅÐÅaLÏTaLTuÏÅÍÏtcu~TÈt>¬WÅåaÏt>C>sIL>ÅWJ>ssæsKJ>rÅçÅçTL>E>sr¬WÅrÈtäTtÈÏaæqNH>åtN>æÈÏÅcsWÅåaÍcUäÀÒÏT>}saaæa>LWÅuLaTªäÀWÏÍãtMGáÏÍçÅc¬ÍÍcjG>§TnCLåTcDÐÅs>ŦäÀäÍtUTLTdNæäÀc~TL¦aL>TuuGJ>ÏTNc>~TLpTuT>NÅçTMT>¬qNÅta>LJçÅaA>ÅÏäÀsTcæTM>N>t}>@>NstK>>ÐÅWÅÈÏT>äÀUT>Cc>>@N>uæ§¬¬¬sT>uaÐæâT>Ëc>ªuÏT>¬åaLLUNcäTLsu¬¬¬atu4LåtM¸ätuÅtLIçTMt>csJNæsÍÏÅtUJÅÏÍTMNt}@Nsa>t>u×æc>ª§åc>N>毲ª¯±ªµª±ª°çT>M>T>ÐT>Àá¬Ï¦åc>N>>æa>âÐT>Åa>UT>ÐÅåÍtÍt>ÐÅsaL>TuL>êåa>LT>ÏaT>TN>ÅsWÅÍT>H>ÅrÅåaL>LäT>Næåt>IT>çaN>P¬§³¸´ÒÅ¹´¸¯ÏÅá¬ÏaTäT@JNßcaLc¦aLäÀãÅÏtPTMÀsIJÈt>ÐÅuydT>ÅqM>cA>L>säÍcã>ÅcÅ4>K¦a>L>Luã>ÅÅÏTÍÅa>æÏªäTt>}>@N>TãÅrÅ¬§atsNÀc}aI>TcÀÏÍutåaLÀæÈtsÍÍcuäÀXTWÅpT¬¬¬sN>JçT>MN>t}>@>NÐÅçÏT>KuÍÅa>Es¹Åa>cG>N>ÐÅuTWÅuE>T>åÏTÏÍéT>T>pNyÅc>ÅãtrK>ÍçTM>J>ª§°°ÏŦÅÍtM>äTT>ÍT>ª§¯·ÒŦcA>ª§¯µÒŦn@Íª§¯±ÒŦ_J~æT>çÐæc>NªT>çÍÅÐÀªãT>coN>çT>ÍÅaæÏ4>L>>Kæ¬¬¬a>N>Lst>åc>Næ§°³àd>¦¬§¬¬¬åcNæ±µàdª·¸³«°¯¸²ÏTªª±®ÆTª¶«±¸°±ÏÅª´®ª¯°«¯¯çTMTª³«¯¸°ÒŦsEC>rÅ¬§°«¯¦ÑtT>ÆT>sa>NL>×tÏ¸a>LL>ucÎd>N>ÅÏTÍÅa>æÏWJäT>t}>@>NÈÅÏTaLkN>csuçTN>EÅÆTÏÍdN>æ¬¬¬cNAHÏT>MæcNA>HsÐÅWÅutcάaNLst§¬¬¬åcNæ°·¸±µª¯°¸±®ª¯±¸°·ÒŦsÅcÐæWJ4KsÐÅT>M>ÀuT>ÀçÅc>T>M>T>>>ÅW>>æÈÏÅc>c>ÎsWG>äÅt>>>u@>a>ÅåÍT>uK>T>a>>T>ÏTI>ÈÏT>oiH>WÅu>t>åa>æsyÅÏÅÍtA>Hs>uTT>ÏÍTÅ¬WÅäT>@>Tu>a>q>>>>>t>>>åa>>L>>>ÍÈT>>#ªp>N>>yÅc>>>ÅÑæa>>æt>>>çÅa>>åt>>>M>>>rÅc>>>Ð¸WÅrÅäÀæÍæÏu¬§±¸²±ÒŦ×tzt>rÅséÅa>E>sa>T>uuTN>>Ååt>N>ÐÅçc}>ÍsM>æåaL>L>UN>c>äT>L>st>K>¬WÅÍcqNÅtTNÅæäTTÍT

Page 166

ZZZLUDQFDWKROLFFRPauÅtäÅcætqNJÏæÅçÅ¸TNÏÅçÅsE>>C>>äT>>>>a>>>ãT>>K>>r@>>çÏÅd>>c>>>ÐæÏÏÍ4>>çT>>>>N>>J>>Ï͸ÍÍcumN>~t4>LrÅÈc>ÀäÀÏÍsÍtuW>yÅcT>Lt>sGT>IÐÅÍÏÅÍuTP@>LåæcrÅ¬Íc>Ka>ÅtÅÏäT>@ÅeI>NsqN>Dåæc¬§·¸µTI¦äTÐæãtæsJNæWÅcÐÅWÅuTMTÅpTæåÏTÅuT>NÍWN>EÅæosa>T.usN>@>uæcr@>sÅÏÅaÈt>IJ>uN>suT}>LÒÅåÏTÏÍæÅsut>I>JqN>Lu>áÏÍTrÅc>T>L¬a>ÏÅÍuTL>ÀäÀT>TM>T>ÅuT>K>saL>uäT.ÅÏÍÅcTæÅaTÍT>$ÅÏÍutæuT>ÍTæWÐÅÏTcua>Ðpatur¬WÅsÀsqWÍTaÍäÅtu4ÐçæÏÏÍs>ÀsaLuqÏsGTIåa>ÏT}sçctAöÏdçT>c>M>ÐÅc}>ÍuI>ÏÍT>e>ÅcM>ÏÍæÅ¬Ít>ui>c>åÍcáÏÍæåa>ÍæÅÍt>sææÅTåÅc>K>¬WÅåÍc>åa>T>@>ÅÏäT>N>N>>s>L>@>I>ot>ÈT>TK>>ÅsÍt>sÅc>>a>åÐt>æäÅÍcÐÅçÏTN>åa>4L>K>TÅ¬a>Ítåa>ÀWÍt>MÐÅsa>ÍtuT>}>Ta>NK>EæÅÍc>ÅÍcåaÀäTªäTN>æÏªäTNTt>TMÀäTN>ÏÍsaLÅÍn>JEc}>ÍmJçT>MJssa>ÍtäTÐaTuæÍts@æäÅcÅÐÅäT>@J~ÅsuTÍcª§çÐæcÅsÅc¦p>4ÐcÐÅTTNTÅÐŬaLÅÍÏtBT#ÀÏÍaÍtåaÀÍtsæÍÅ×ÅtÅÒæcÏtDLs4çTÐcÐÅsuÅcTqäT>M>`ÏT>ÏÍÏT>>4>æÅçÅc>T>ÅåÍÅÍu.p>N>I>@>ÅÏuÏd>>åæc>ªkK>ÏÍåa>>rÅouæs>c>ÏÅc>qçæÏT>æÏÏÍªa>Ít>ÈæT>G>>äT>ÐäÀkÅt>såÐÅa>ÅäT>K>s>ÈæT>G>>uT>Íc>ÅÏåaL>ÍÈT>#çÅas>Kæa>Ít>s>Ta>N>K>EsK>Åc>Ða>L>T>L>uÏÍÅcäÅt>L>sÅÏc>}a>K>¬aÍcuWÏT@ÑaHuTcoÏÍqTsKæaaNÅcuªuIsæccsªÍtMsÍÏÅÍÍtæuTtsT>NJÏÍsÍtåÍcãÅéeaetW>>>>>oÏÍsK>>>sI>>>J>>§°¶¸±¹¯±¸¯°äc>>>«¯¹¯¯¸±ât>>¦ÍÏÅÍÍt>>>æÍÅÐÀsæã>s¬aÅaçTMJæTMTÐªãÍcªTÍÅssuTMT>ÅeÅäTNNkKÏÍ¬WÅÍWHNHcÅrÅærÅcsNIT>sGTIåa>ÏT}uT>NÅåT}>äTÐäÀÐÅ¬aauÏÍÅc>qTaL>ÅÍnJEmJ>¬aT._c@ÅÏÈT#`ÏTuTMkzæWÅtuªçÏÍÅcrÐTÀnH$WÅåasN>M>T>äTÎÅ6>G>c>ßas>sqNL>N>>ÅÏçÅsÅc>Tc>t>A>iHçæËc>ÏÍc>ÅsWT>qN>Åt>WÍäÀsN>>@>uT>t>æuÅc>kÅæsu>E>t>iH>¬-Ååa>uÏd>åT>>>ÅÏT>ÍäÀUTpN#ÅsaTuçTLæâTK>åaLLeIELsL@IçT>ÐæÏÏÍäTNNÈTTKŪT>uT>H>c>ÀªT>uT>>N>T>>ÅªT>M>N>T>>H>c>pN>>ÐÅuT>N>>ÏT>uJ>>çT>T>>>N>J>ÐÅçÏT>N>>ÏÍ¬WÅÏÍdNæ½-ÏÅÍâtÏÍÅc>äÅtLsÅÏT>MÀTTÀ¬aÏÅÍÍt>æTutN>TÅªTuT>LæªTuT>MæäTÐæäÅÍc>T>åcÐæÏÏt>C>ªsNJ>H>iyT>æÏÍªTM>T>TN>ÏÍªÏT>cÏÍªT>>NJ>çT>ÏÅt>Íçt>ÀäÅtLsTM>ÀsTÀ½-c}>uTMÀsst>}TÀ¬-t>uæcæÏTMT>ÐæTÍÅªTM>JsK>äTÍt¬qNLuåT}aÅåaåaÅtÅaÈtIJsTaLTKsuÅÏÍÅcäÅtLsTäT}T}N¯´´æÑaHÆTÈÍTqÅc

Page 167

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯´µXQXÕëXQx¯XÒÊ¯XQNwO±±±éXOÅçTLE>¬ÍÏÅÍçÍaE>q>NT>Gd>NT>çÏTäT>ÐÏÍæÑaH>ÆT>ÏÍ§TM>TK>ÀT¦äT>KÀsK>Jäds§¯µ¸¯aN¦WÅqI>aLopIs-auTL>TNÍnsWÅuIJ¸çÍTa>>>T>>>uäT>>>@>>>ÏÍäÅc>>>>>>ÅÐÅuT>>>>>>s>s>>>ÅÏÀ§²«°¸¯®²d>>>¹±¶Æt>>>ŦåÍt>>>ÍT>>>æßc>>>¬§¯µ¸±°ÏÅ¹¯¸¯aN¦acÀÅÏ4ÐæTMTKÀÅa¬§°´¸²®ÒŦsÍc>st>>c>ÅrÅsa>>T>Åa>>>ÅÏÍ¬WÅc>>åa>N>>>N>U>J>C>s>L>N>>ÐrÅÏÍ¸uT>æÏãt>>M>G>>¬aaN@>u.uMÅÈTG~a>NÏtæoJsæa>Ícu.åT>ÅÅaTÅÏÈTL>TdcäT>NÅcsKJåaXT>ÍtåaNT>ÓTqÅsaÅt>u.suäÀäaNT>ÐÅTMÀçÏÅÍ6>@tTÅWGaÅtÅa>ÈtIJçT>sdNea>çT¬aL>LcÎÅasK>JçTsÅÏTM>TKÀ¬WÅäÅæÏËC~ÅrÅdNçÏTäTÐÏÍ¬TMTKÀÈtIJs>@>TM>TK>ÀÏÍÅa>¸WÅÅar>I>æ§±¸¯¯³d>¦Åaæc>KJ>äT>KÀT>M>NÅc>>cD>ÐÅg>@>oJ>ÐÅu>~t>A>>çT>ÏÍÅÏåt>>M>T>M>ÀsW>>N>T>L>E>>ra>rÅT>À¬§²¸°d>>¦WÅ¿T>H>ÅäT>>ÅÏÍÅÏÏæT>rÅa>L>Åt>uÑa>H>ÆT>>>c>æT>A>ÐÅçÏT>N>>sWÅWÏÍ½a>L>>L>uçTÍÏÍ¬WÅåa>Íc>sNd>äT>ÐÏæcsWN>T>ÏÐÅTM>ÀuL>Îct>A>çtâT>K>ÅsT>Åa>LT>.uLE¦áÅoJæoJsIJ4ÐTMLssWÅåasGËtzæs§°µ¸¶ÍT«¯¦äTKNJsKÏtBÐÅçÍT.dNcÐÅfNTrÅÏÍ¬aÏÅa>ÅÏçæfTL§uTMãTDÈÅcrcT¬§°²¸°±ÏŦÍÏtuq@sÍÐTutJ1ÅÏ4ÐæäTKÀsuÅacN})TÈÏaæuTT#TKÐÅ¬§¯¸´²ÒŦÍtuaL>JäTKÀçtsuT>Ï6TçæÐÏÀÏÍTMT>}rÅrÅcTLäTKÀÐÅseäÀc}Wc>TäTKÀsu>¬aÀåaLÍÈT#sWÅÅa>WNÐÅÐÅuLEW>äT>K>Àæ4>>Ð4>ça>a>äT>K>>N>sWÅu>äT>>K>æÅ¬§´°¸´ª¯±¸±t>¦a>À4>>T>¬aÍca>LÅta>NPäT>KÀÏÍsaL>uÏÅbÅæÅÏu@>ÈT#âT>KÅT>NJs>æÅ¬§°²¸·c¦«°¹°®¸±p¦WÅäT>>>>K>>>ÀÏÍT>>>>ræWÅT>>>>rI>>>>>>>äT>>>>K>>>Àªª§¯·¸¯¶ª¯·¸¯´W>¦¬§²«¯¸°¯TI¦aÅåaÍcäÀÐÅoÅæÈtsuTÍTæutçTNÍª§¯¸³äcWÅrÅTcaHæaTuÅaçTLEsåÏÅtKÑaHÆTÏÍäTKÀªcæTA×tLÐÅcÅc¬§¶¸³äc«°¦-tnJaæÅassTNÅæäTTÍTqNTL@ÅÏÈTKJuLE

Page 168

ZZZLUDQFDWKROLFFRPauÅtäÅcætqNJÏæÅçÅ¸TNÏÅéÊÔëÒséXX¯yXÒXséXX³¶µâT¦WbqN>JÏæÅa>EUc>T§ã¬à´®·âT>¦TNt>öcÐÅsuTW>NuåTsiHT>MÀçT>æÍsaa>NÏuTÍT>ãTH>sçc}>ÍÐÅaEuI>TN>t4@>TÏT>M§ã¬à¬§¶¸°²ª±¯¸°±ÍT«°¦aÍcuTÍTaE>æc>AsÐT>Àt>Ma>N>E>pTsqNTtMaNEâTaLÐÅuÅæcTcçÅc>sçÏt@æÍÏÍ×Åd>>âT>>ÏÍsT>>>N>>ÏæT>>c>>>Åc>>`ÏTc}TNWc>bãT#ÅaÍtÅÍtMæcKJcÀçT>MTÏTsET¬aTu§ã¬à´¯°âT>¦Åt>L>>N>Õt>>H>pP>>æc>I>>G>>s>>>>T>>çÍÅa>>æÏÏÅccN>PW$ÅÏäT>ÅsWÅuÏa>>>>s>c>>>>A>>>>>T>>>>Å¬a>>>>Íu>æsE>t>åa>>T>@>>ÐÅWÅöÏd>ÏT>Ía>a>>UN>Ïo>Wc>@>>N>c>>ÍÐÅc>>A>>¬ÍÍc>>uÆÅc>>C>>zÅÏt>>@>>>mN>>>E>>>B>>>çÐæÏÀÏÍWærc>M>L>>Å4>ÏÍpT>s>ÍÏÅÍqN>ät>Ít>>>UT>>ÅÏäÀÕt>H>âT>>rÅT>T>ÅÍc>>uc>sÏt>>ÀäÀÐÅaEsuÅÏæÍÏÍc>ApN>Í4Ks¬a>T.ÏÅt>ÅÅtL>NæcK>JÐÅcU>NMæc>çtçæcK>JWNTE>ÅÍtMæc>KJ`>ÏTcÀsÍæÍÏÍsçÏt>sÍcNu>fNÏÍÅÏuJT>azWTN>aÀu¬aTuÑtãæÅaÏtscAè±å¹³¼çX°ëe çt>sÅÏçc>G>Ït>>ÀfÏÅçT>T>H>s>oK>äa>T>ÏWM>>åt>I>ät>c>>ã¬à´®·âT>ÏÍÑÅcÏÍW>Ït>ÀÈÏa>åÏTæÍ6>c>T>ÐÅsTN>t>åT>ÍT¬Íc>N>ufN>ÏÍuc>âTK>äT>Ít>M>fÏÅÍÏt>c>4>æÅÏÍ¬a>L>a>ät>c>>c>ÅÏåÅÏæa>>sÍc>ÏÍÍc>N>uqN>>K>A>WŬ§±®«°·¸°±ÍT«°¦aÏupsåTÍTæÍtuÏTæÏT¯´¶

Page 169

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯´·è±å¹³¸°¹³¼ìgEÍÔeìggiJ>>4>C>>J>ãT>K>c>æa>L>}>L>u>ÈÅc>ÍæÏuÅt>ÏÍc>A>äT>c>}>@>ça>E>âT>ÏT>>M>ÏÍTWÅÍqNKAsÅÏÐT>ÀtMãTsÅÍt>MaaåT>ÍTªcAätc>åtIWJ4>Ks¬atu«°¦Wc>>ÈÏT>>Ås>a>>L>>âT>>>>>ÍpT>>>sW>>>>>ÅÏÍt>>Ïa>>ês>T>>>>æÍW>T>>N>>ªãÍc>>>nÅt>>æaT@>uWcåT>ÍTäÅtL>sÅÏqNTN>ÅãTsTN>tc>}Íc>æÅçTsæ§±®«°¶¸°±ÍT¬WÅsTÍtêåaLÅÏçæsaÍuäT@ncrÅsæaLupaqNTtMsÅÏfKÅè±å¹³µ°¹³¸tXÍÔeìggÐÅsc>åa>M>c>ÅÏÍtc>}>@>ua>T>cªp>TuT>ÍT>ÉÏÅæc>A>at>>ã¬à´®³âT>ÏͬaÍuWIfNKcÏÍÅÏäTcAæÍÏbuÈÅcsTÍæÏ`ÏTçaLäT>ÐUNcra>æaLuWN>ÅÏ`ÏTr>ÅTNÏÅÆT>ÏÍotçÏæÀÍToktäT>KÐÅ¬a>T>.uuL>N@>UHc>A>çtsät>c>c}>@>¬§°¸²´ÏŦÍÍcupN>K>IpT>«°¦aLuçÏÅÍcT>cçæÐÅâTsÈasqqN>TtM¬ÍÍc>uiJ4C>JccA>at¬§¯¸°²ÍTè±å¸¼»°¹³µtXe~g×ÔxsÍo>åÏÅtK>qN>J>ÏæÅÏÍU>4>K>sæa>ÅÍu.Æt>J>F>ÅÏÍtc>A>âÅt>ÅrÅsK>T>«°¦a>T>>@>upT>>T>W>G>T>>>çt>>sÅÏqN>T>>t>M>>c>>ÅW>T>>sÍÏÅÍÍt>æc>>A>ÏÅa>>c>æäT>N>Àt>ät>sT>>>K>ot>ÈT>>ÅpT>>åa>4>}>>K>@>c>ÅrÅÐÅc>>A>a>t>>¬§°¸°²ÍT>>WL>säÅÏÅÍT>>æu>>WN>E>>t>>rÅÏÍ¬a>L>>usÅæÏÅÍt>>M>çT>>4>>ÐsN>J>>ÅÏåc>>N>æäT>>N>t>>K>¬§¯¯¸±³ÏŦacuåTLqIæÏtAçTcMsuLN@ÏÍTè±å¸¼»°çëÊÍÔXÊÍcÍÅÍÌÏWTÍrÅsuEt>æÍcuuLN>fNpTÅÏpTqN>HWT>ÍkTærÅsKÍtæaN>@WÍWæT>HÐÅæÅ¬Íts>@>ÍæÅÍWcs>ÍtåTsÈa>4Àt>MãTL>uÅtÍtåÅcK>WT>sÅÏçæTÅÍÅÍÊc>sWNT>ÅçæsW>"T¬Ít>.qNJ>"TWÍsÅϬÍcªåaL>Àu>¬§¯´«¯®¸°²ÍT>«°¦a>aåÍc>ÈÏT>Åsc>T>äÅc>ÏTsJ>K>ÐÅc>M>äT>}>>¬§±«¯¸¯àd¦ÍtäTaaNEsÍ4æÅÍÅcÅäTNÏÍâTNdTNÅæäTTÍT

Page 170

ZZZLUDQFDWKROLFFRPauÅtäÅcætqNJÏæÅçÅ¸TNÏÅè±å¸»º°¸¼»ÊÒxQêXÒXvgÅsªçÏÅÍcTcsT@sçæãT¬adcÅÍt>MuTÍTsÅÏTNtc4t>TNLªcAat¬§¯µ¸°²ÍT«°¦ÍtTæTækNCÅaÅÏÍæÅ¬aÍcpaTNa~s×æcsa>Ïuc>A>WLC>J>sã¬à³·±âT>ÏÍãæÍoN>T>>ãTsa>a>ut>cT>ÅÍT$Åsæa>L>I>uÍts>>sÅÏça>M>TN>a>~W>T¬a>T>.uqN>JÏæÅs>NJ>c>uL>Ns>N>ÍÐÅe¬ÍT>>ÅàT>G>Åã¬à³¶·âT>ÏÍc>ÅrÅ¬§°¯«¯°¸¯µàd>¦¬a>ÍuÏÍrc>A>T>a>a>¬aÍcWTÅäTÐçÅcqNJÏæÅßÅcÅÏÍcAatäTc}@åTaLWbè±å¸»º°¸»¼uRNÔëÊêgX!ÍÏÅæät>c>fÏÅ¬a>L>T>>c>çÏT>Ít>a>>>>Ït>@>sa>>L>L>uÒäT>c>>A>a>E>ÏT>M>>ÏÍÐÅçÍæÐsTÅ§¯¯«³¸±µÏŦa@IWÍåc>~TÐÅÍtuÏt>cA>atæÍtu4>CJ³¶µâTäT>>TÏÍ¬Íc>N}>åc~T>ÏÍÅÏqN>JÏæÅæa>d>UHÅÏäT>cA>sÍcN>uqNK>A>tæsÏcMçTÏÅtÍªåaNÏpsåTäÅcªåaN@cN#ÐsåTÍTæåacNqNJÏæÅã¬à¬ÍtupTsÅæÏäTaaNEÐÅaasÍoæÍÍcuäÅcæaEçÏÅdcâTÏÍªÍæc.êscfHÐÅu@¬cMssJK¬ã¬àqMäc¬ãæÍâTNTÏtÀçTMÐæcNr@¯µ®

Page 171

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯µ¯ëÊéXÕyeÕëXRÔÊsÏT4>æÅçÅcsu>T}>LT>N>ÏÅ¬ÍcN>ucÏÍÅÏâT>²®Íæa>TN>ÏÅuT>N>ÅWÏtP>åÏæͬ§ã¬à´°´âT¦WÅuÅtÍcÐtLÍÐÅÍcusDtfNæq>åTçT>ÏT>æu>çT>N>ÏÅsD>t¬WÅs>>@>WL>C>J>W>cT>N>t>kt>äÀÏͬÍÏÅÍsÅÍÅâT¯µuæåT4u}LTK¬aLT.upNKIÅÏc}aKÈÏaWt>A>ÏT>c>T>NÏÅ¬a>L>uc>NN>F>d>NsK>§T>N>töc>ÐÅe¦ã¬à´®·âT>ÐŬWÅäÅæÏÍt>ÔÅc>H>Åçt>suT>ÍT>¬a>c>N>uW>c>ÉÍÅt>erÅÐÅæÍÍc>uÏT>ÏͬaLLutÐTTçÅcÅÏTNÏÅÈÅÐÏTçÅåaÐÏTNåtNsTNÏÅÆT±·«µçTMTÍXÊægäTÐTæa@ucáTÐÅc-au>cW¬ÍtçÅsNLÈT~ÅäT>TsT@TNtöcsÅÍÅÅÍt>M>>âT>r>ÅT>¬§¯®«·¸¯¯ª¯µ¸µÏŦÍc>>N>uÅc>>ÅÏT>>sK>W>>N>>A>qN>>J>>ÏæÅÕt>H>>æsÅaL>4L>WÅäTL>KÍa>aM>ÍÏtsuI>tæc>KJ>ÏÍ¬aT>LÅa>ãtÅÏÍt>saÍupNÍ4KsæÍæc4ÐÅaL>ufcÅÏçæsutÍÏÅb}Åa>WÅâTsÍtusG¬aÍuÏÅcsJKÍÏtucWÐÅc@NuÅÏWÏÍTWNLÅrÅuçTNÏÅsWÅeeÊxéÊgëeIäÀÍÏÅæsuTãTKsæÍcNuÏÅca>EÏÍÏTLÏÍuçTNÏÅªqN>TtMuTÍTÐTÀÐÅæWÅuK>rqÅssçÅsT>rÅs¸WÅåÍcq>I4>LÅa>sÍÏÅÍuãÅa>tuqÅtÍtÏtBÐÅÅÏTKæÍc>qÅtpKãÍt.pKtJN>ssutsaÏÅÍptäÀsTK¬§¯³«¯²¸µÏŦãaÅÏÅÏ-ÅcÅWÏÎãTKuLETKäÅÏÍÅckNKsutsaÅÏaÏæTNÏT>saLÅtuu}>LæuÅtÏsäT>Lst}>LÅsqNL>ÏtAWÅpI@>TçÅcÍT.qæ§µ°«´µ¸µ¶d>¦åaåÍÅÍÍæÅÍs>sÍtçÅåa>æaT>qâT>4ÏÍa>>E¬§°´ÏŦ¬§±²¸¯·ÍT«°¦WÅåÍtWJuTKâTKÅæTM>Hc¸at>uæWÅcbÆT>LÅu>asaL>uãÅTNÏÅsWÅWÏÍc}>ÍÏÅaÍt>æça>NÅT>Å¬§±¸µÏŦa>TqÅt>äT>IrÅÏÍT>K>Træa>N>LË~ÅÅÏÍt>ÏÅcWN>LÅÏÍoL>Å¸qN>t}>WÅåaT>u¬§¯µ«¯³¸¯¯ÏŦÍt>Åaçt>sW@ÐT>sI>LŬWÅuÎTWNLÅaEätª§¯®¸µÏŦ-ÏÅÍTNÅæäTTÍT

Page 172

ZZZLUDQFDWKROLFFRPauÅtäÅcætqNJÏæÅçÅ¸TNÏÅuRNÔëÊéXXPsT@ÅÏTMÀæÅsÅÏuT>TCTN>ÏÅutæ`JÈÅÍTH>ÅäTNÐÅäÅtunN>ÍsETCT>TMLWÅs>c>ßc>A>ÏÍÅÏa>>E>>ãT>K>t>ÐÅsu>c>Wp>>)Åu¸Ít>.g>@>a>ÅÍuu>T>a>åa>s>>>c>>¿Åd>>M>>>Ås>uT>>K>>>>ÅWÅa>>¬§¯®«·¸µÏÅ¹°¯¸¯¶ÍT>>«¯á¬Ï¹±²¸±°ª±®¸µÏŦæäÅc>c>iH>åc>T>æ§¶«¯¸·ÏŦa>T>ufÅd>ÅuÅÍT>>ª§°°«¶¸±²ª·ª´«³¸µÏŦ«¯·¸¶ÏŦWÅ?L>>>æu>C>>>>>>äT>>>>ÐsI>>>ÀâT>>>§±«¯¸¯°ÏŦa>>>>ÅW>>>>>>>t>>>äÅÏT>>>W>T>>>N>>>aN>J>H>Ít>u>ÏÅd>c>a>>E>ÏÍsÅa>f>c>4>ÀiÅc>st>}>L>ÅÏÍ¬§·«³¸¯³ª¯¶¸¯²ª°°çÅapN>yÅcÅãt>ªTN>ÅsG>æäæaçT>Mt>ÍÍtæT>¬§°¶«°¯¸µÏŦWN>fN>çdN>Àåc>«¯±¸¯¶ª°µ«°±¸¯±ª¯±«µ¸¯°ª¯µ«¯³¸¯¯ªµ«²¸¶ÏŦWÅåÍc>>>>>>ut>>>Åc>>>>sÅÏÍt>>>¬§¯µéXPXÐÅaauL>KÍsæäÅc>fÅca>Eäa>äÅcæãÅæçÍT>4>ÀÐÅTN>ÏÅçaÈÅÍTH>ÅsWNE>zæT>N>ÏÅçÅcT>Å¬§¯µ«¯®¸µT>á¬Ï¦ÍÏÅauÐT>c>ÅrÅ¬Ít>uãTK>äT>L>Tçt>fN>Åa>Ðæa>ÐÅa>>ÅufÍc>s4>>L>Àpªa>a>L>>uoJ>Æt>s>ÅÏæÅ¸a>N>Åc>uW>T>欧´«²¸±¶ª¯´«¯¯¸±µª°¶«°²¸°·áÏæ´«¯¸°®ÏŦaLLu[NCPg[eÔÒXRÊa>T>>¬a>>Ås>>ÅÍÍt>>æa>>c>N>>ÏÅc>>qT>>ãT>>D>>æWT>>M>>Wa>>ÏÍsuT>>N>>>>Ås@>>N>K>>4L>K>¬ÍÅÍÏÅc>sET>CÍÏt>ÅÏT>N>Å4K>ÐÅuI>æTN>ÏÅ4>ÈTWÅæÏ°¶ª°µçT>MT>Ïͬ§²®«·¸°±ÏŦÍt.sDWÅstÆÎTçTNÅsNJcsÅÏçÅsTaTéXXÒXÐÅuKã¬à´®³âTÍæa>ÏÍTNÏÅ¬WÅTN>ÏÅÆTçTM>TrcsET>cÐÅuI±·ÆTÅÏÌæÏTÍt>a>>E>pÅÍW>Åt>u.Ít>ätæÍÏæÀÏÍc>c>$s>ÏsÅÏÍt>çT>M>N>t}>@>N>¬aT.WyÅcWNEKcÅcÏÍÅÏçæçTÈtaEãTÍÐÅcçTÐæÏÐÅuIÏÍTÍTcdN>TM>ÀçÅcÅÏT>Èt>a>LÅt>uæÅÐÅæa>LÅt>uÍt>ÍdsÅÏÌæÏT>ªsTa>L>JÈT>TH>«¯²¸±´ÏŦWÅÅaãrÅaÍcäæaçÏÀ¬aLÀuäT>NsWyÅcrÅÐÅTMÀ¬aLWyÅcåÏTÅÏT>NÏÅiWÍc>GL>âTK>TåT>TÅ¬Ít>åa>TÏåT>kKséT>K>aT>UJ>CrÅæ§¯·«°¯¸±´ÏŦÍÐÅa>T>N>>äÅa>ÐsÅÏÌæÏT>>æT>N>ÏÅsa>>Àuc>Ía>>~ÏÍæåa>ÅÐt>>ÅÏäÀåÍc>¬§°´¯µ°

Page 173

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯µ±âÅQrÅsW>Åaa>çÏa>sT>N>a~æqN>T>t>M>äTT>ÍT>ÐÅræÍæT>N>ÏÅ4Wt>A>æÍcuWTKæÅÐÅbGLWNJÅoaT¬a@ãtIpsuçTNÏÅÏtCsaÀufNÐÅWÅc~TTNÏÅâTrÅT¬§¯¶«¯²¸±¶ÏŦÍtåÍcåa>T@ÅÏçÅuçæÏÍTNa~qaTãÅåTÍT>sÅÏT>u>>a>äa>N>ÏÅc>æ§±®¸°°«¯¯¸°¯ÏŦa>T>.uÍT>H>ÅåT>ÍT>WT>N>¬§±®«¯®¸°°ÏŦaÍuÏT@ÅÅÏTNtäTLN@TsKTæ§¯®«¯¸°¯ÏŦaLutR}ÊgÊèxwRLæåTÍTÐÅqÅp>NyÅcÅu>TÅãTK>sTE>TT>NÏÅät>ÐÅçÍT>ÐÍÅaE>saÏuc>Ds4>LuB>E>âT>>rÅT>¬§¯±«¯°¸¯±á¬Ï¦a>L>>L>uãt>>I>>ÅÏãt>>ãT>K>æÆÎT>>¿T>N>>>ÅæäT>L>T>>ac>N>u>ÏÅc>4>>$ÍÏt>çÏÅÍT>æc>T>säT>N>T>Ï¸é>ÍÍc>uåa>T>@>d>N>ÈT>yT>L>>>ÅTÏæÅãTsuod>Næ§¯±«¯¸±¶ÏŦaÍuÈT#öc>ÐÅÅÏTNÏÅu@>cGoæ§±³ÏŦ¬§°±«°®¸°´ÏŦaÍuÏÅcaNPÍÏtÅÏTNÏÅÈtÐÅpuçT>NÏÅªTN>a~WLC>JäTÐÏÍc>}ÍÈÏT>sæ§ã¬à³·¶âTs¦âæÅÈÏT>ÅÐÅaE¬§·ª°²ÏŦÍcaLÅt¿TNÅÅÏpNyÅcÅçÐæÏsÍtaLÅtTMÀTMLsWÅÍäÅcNÅsaNÅdNcêePÅìX2ÔëÒçtäÀæaN>ÏaÅt>ÅcW@>ÐTÈÏT>ÅçÅÏææÍtaÅt>uÀæf@>ªÈÅÐT>çÅÏ欧±¯«±®ÏŦaaÅtsaaçaMuTÍTäÅaTÔÅcHÅæcMæaEuÅcæuT}L¸UNcraaL>uäTNÅÏçÏÅæaNÅrÅsÅc}@T>.ÐcsTNÏÅuTNÅWcoãÍc¬ÍcçÏÅacÅÏçÅsÏdãÍcÐÅçÍTÐåaÏtBÏÍc>NçTNÏÅªÍtåc~TÏÍqNJÏæÅsaLÅt>ÈÏTÅsåÏT>æÍãÍcçÏÀ¸Íc>sNt>4L>ÅÏÍtWc>uçT>NÏÅT>Å¬aa>UE>aLÅtsÏdåÏTæÍãÍcåT}ÀaÅÍca>ÅtcÍt4ÐcsÅÏÍtãtçÐæÏaæÅaTÅWÏÐÅuT>æäÅc>æsqN>>J>ÏæÅçT>st>æÅÍt>>M>çT>c>M>>ÏÍ¸a>t>uåæsæ§±°ÏŦa>>c>aEssuTMÀ_N>æÍTÅÍæÑæcÐÅæÀæÏæcíæuTÍTÐÅæÀWÅ-T>MæäTLTæäTŬ§¯±«¯®¸±±ÏŦaaÅtåaNLaæÏuTNÅæäTTÍT

Page 174

ZZZLUDQFDWKROLFFRPauÅtäÅcætqNJÏæÅçÅ¸TNÏÅËÓXìXRÊëyLRLìXRÊÏÍ¬mT>>qN>>t>}>>c>Åa>ÏÅÍÏÅc>>qpT>H>>ÏÍua>Åt>>Åc>æÍrÅT>a>>ÍÐÅ¸u>ærT>>âTE>>çtÐÅÈt>ÍÐÅeÈt>>sæÅäaN>ÏT>ÅÍt>at>>rT>WÅrI>1äT>ÅnN>>aM>oæåÍcâtJ>TM>ÀÏÍÅaËæÏsqN>TL>uu~T>ÅÈÏt~sÅÏT>N>ÅT¬WÅc>bäT>IÅåÍcT>MÀssa>L>uTN>ÐÅäÅÐtæåÍc>ÅaåcÐæÏua>ÐÐÅÅÏTM>ÀWæTH>pTcN>åtc}>a>K>T>hT>L>ÈÏT>>æÍpT>çÅsc>çT>N>>ÅUHr>ÅsaÏu>Tc>D>sÅb>¬åa>¬WÅÏT>L>ÏÍsa>L>L>uc>>ÅrÅât>>sãd>J>ÅÏT>>u>çT>N>ÏÅÆT>>>ät>>ÐÅuB>E>âT>r>ÅT>ssÅÍÍt>æçÅscçT>N>ÅdN>ªTN>ÏÅæTN>EÅæÑt>Ta>LT>uMÅW>tÎt>Gc>ÐTN>ÅuT>ÍT>ÏT>ÏÍÏÍæqN>J>ÏæÅa>>>E>ÏÍæa>Ít>äT>L>T>sH>>>ss>>ÅæW>æsT>Åa>>çÅsc>cÅrÅcsÍtuåa>ÍÍTÐTN>ÏÅÆTÏÍaÅs>GTN>ÅæäTL>TÈÏT¬a>ÍcuuaÐuts>TN>>ÅrÅsa>Ïuc>D>såæs¬§åc>N>æ¯´ª¯¯ªµ¸°´ÏŦÍÏÅb>ua>N>P>c>@>N>TN>E>K>ãT>sçÅåa>a>N>E>>g>sWÅáÏÍpT>c>N>ÈÏt>~rÅÏÍ¬a>ÅåÍt>äT>L>T>kT>«°³¸°·ÏŦWÅåÍÅaÏÅcÈÅÐTÍÏtÅÏTNÏÅÅcsaT.WÅtÐTrTçTNLG~ÐÅaÅt¬§±°sÅÏTMÀÒTE½ÍtsTMÀmNJIæsGN>æ½aauÆTÅst}çÅscçTNÅrÅoäæa¬aTu.uTTçÅc>äTKæÑadçÅåÏTåÏT>rÅÏÍ½WÅåÍcu4Pupt>äTÐçT>åüÅæssT>L>¬aL>LsD>tT>MÀçÅc>æa>LÍÒÐt>ÀãÍcssÍt>TM>ÀsG>Næ¬qNTLÍtäÅÏæÍuMÅãtJäÅÍTÅÅÏTMÀqNÅtu-tØæÏÍÅÏäTÀçTMNt}@NæÆÎTçTNÅÅÏTMÀsÍtu4æÅÍÏtrÅÏÍTNÏÅâTrÅTsTæTN>ÅêsÍÍt>suçTN>ÏÅsaÏu.cD>sTÅ¬§åc>Næ¯´ª¯²¸°±ÏŦaÅt>hÅÏWEcæ§²¸µÏŦa>E>ÅÍtMWt>Iät>âTcÏÍ¬a>Ts>ÅÍçÍÅcÅäTÀäT>0ÅWÅa~æaL>Ts>ÅÍÍTK>ÅæäT>LN>KÅåa>LÀs>saL>ÅÍnéT>TN>ÅrÅW>ÅÍÏTN>ÅÏÍ§¶¸¶ÏŦWÅa~aNEÐÅpâTÏT>MTNTLTÀ¬aLÅa>ÅÏbuTM@TÐÀdçdN>ÅÏutLçTWNAWÅsGæåÍt>.qJIät>KBra>åtM¸Ít>.ãÅ4LqN>JÏæÅäTL>TsuæÍc>ÏTskNKæÅÏa>æÅasT>çTM>csKr>âTæÍçTB>HÅÐÅa>EæãÅs>IÅÏpT>åTÍT>Øtr¬§²«¯¸°¶ÏŦÍÏæÀqÅtÐTTLÅsÅÏÅÍtMäÅcNÅæåÍtuLNçT>CUIcÈÏt>~cÏÍsIJa>Ítt}æÏÍTàÍT>~äTÀsWN>rÅsJÈÏæc>zæÅa>çT>M>>Åt>c>Åc>ÏÍät>a>Ít>ÏT>T>>C>T>M>À¬a>ÅåÍt>c>A>H>qåÐÅa>ÅäT>K>>s¯µ²

Page 175

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯µ³äÍÅÍcT>äTL>N>KÅT>äT>À¬§±¸±ÏŦaa>T>uÒtT>æÅçt>T>M>J>çÍTN>L>æuHN>H>W@c>a>Íc>äæa>¬a>Íc>uWT>N>äT>@>>Ït>P>sÅa>êåÍÅÏÅkt>uT>>kt>çÏæÀÍT>çT>sÆÎT>aLÍÏtãÍc>æåTÍTçÅcsÀ6>GsÅÏTMÀåT>sTMÀuTu}>ÅææuKÏsKN>WNEt¬¬¬WÅåÍÅÍuàtåÍtçTNÅæuHNHçTN>ÅUcÅÏTNÅsWÅäTÀÏT>NäT0ÅcªäTÐWbÐÅeÐæcÅTÀ¬aÍtsNqsT>MÀsKéÅcT¬WÅåÍt>4LTNÏÅäTÐÏÍéT>KJ¬qNLça>LsHÆÎTa>L>I>>@>åÍt>>T>N>ÏÅäÍc>>c>sÅÏuL>>N>}>>L>Øt>a>>Åt>>>T>æa>>T>N>Èc>>N>sT>>N>T>>L>T>Ít>>>ãÐâT>rÅT>½WÅc>>T>Àa>>qîT>ÐÅÈT>N>M>ÅÆt>q>îT>gN>>@>T>çÅc>>åÐæc>ÅT>À§¯®¸°¶ÏŦ«¯¦WÅåaÀäTT>ÍTÆT>ÏÍäÀËcsu>çTIN>uLEÍt>ÐÅpu>aLT>KuçT>NÏÅaLuãÅÅÏu>asWÅutuH>NHÈt>æÅçÅc¸aLuÍT>ML@N>ÅÏçÅsCTz§°°ÍTäTÐÐÅa>E>uHN>H>çTN>>Å½aL>>ÅÍÅÏäaT>N>>Åu}>>TäT>L>Na>T>ML>T>Àe¬§·«¶¸°¶ÏŦsWÅrÅæÅÍtAH¬WÅÈæTG>TNÏÅsC>TzãtMG>¬aÍcÏÅaNãÍc>ÏÍÅÏçÏÅæaNÅÈÏTÅusWNczTæaTu.uINÅÏcªaLu.âtÅÏs'TAsaTuu4ÅÏuçd>N>>kÅæÏÍ¬¬¬W>>N>ça>>×t>>zt>ät>>a>Åc>>äT>>Ðc>u>K>ãÍc>>c>>T>uÍt>>ÀçÅc>>ÅaªÅa>æÅçÅcæWÅnJ>CâT>ÍuH>N>Hu>¬WÅåÍÅÍåaæT>sÅaâT>cM>¬¬¬¬W>N¬aJu.ÅÏäTÅUJpdçdNæWÅ[}ÊgìXOPÊÔ½yìXRÔÊËX¶·°µ·ìXQX½ÔëÊÒy½èëÒ[O#§qÍpAêsÅÍŦuETÅaTug>@`ÏTÏÍäT@T>ÐsWÅçÏTNÈTÅæÏpT>ÆTÐÅWKrÅUc>UJ>Cs>TL>æ`ÏT>Uc>T>at>qN>DL>T>LE>Uc>c>@>N>ÈTÅæÏrÅsåa>¬±²ª±°ª°¶ª°µª°²ª°³ª°´¸aaÀucÐUNcsTMTauqNDLkTæ`ÏTãTKçT>LEsa>LTuçÅsa>HpT>aÏÅÍÏÅcc>zTstK>ÑÁÏÏÍs°³ª°²çT>MTçaL>äT>ÐUN>cs>¦âÅtÅËc>sÕt>c>ÈT>ÅæÏÐÅsÏo>e¬a>L>uäT>N>ÅÏstK>>¬aÍupNI@ÅÏäTaaNEçÅcÆTÆtÏTM§aTuÐTÅÏÍtåaTNÅæäTTÍT

Page 176

ZZZLUDQFDWKROLFFRPauÅtäÅcætqNJÏæÅçÅ¸TNÏŵ¸°µ·weL§°²¦rÍT.WÂÏæaLÍupNI>@ÅÏäT}>T>×tK>äTaaN>E¸Ít>uçaLqN>Hs>ÍæÍsÅaãt¬aLäÅccaÅåaTuTqNJÏæÅÏÍsuTMÀ§¯±«¯¸°³¦ut}@Na>Åt>ÏÅc>çÏæÅÍW$kt>sqpT>T>ÅT>>WÅçc>G>N>>ÅÍt>M>çÅc>åÍÏÅæçT>W>N>A>¬Wc§aEs¯³¸°³¦rÍT.WcaÅt>ÏT>I>ÀÅÏc>År>ÅuT>N>«uT>D>kT>æ¬a>c>N>uÏÅc>Åa>ÈæT>B>W$pJ>ãT>K>çdÏãTo@>NäÀÏÍs°´¸°³á¬Ï¦WT>aÅt>uTÏÈÅÐT>rÅÐÅqpT>¬WT¬§aTupTµ»°µ¹çXÐgwÚxgÍXÊëÔw¬§°´¦aTuäTÅÏÍqNÀtMåTÍTq@ÐÅTNÏÅqNJÏæÅçTKIÐÅraLWTKWJs¬§°µ¦aLuWGTuJTazåæcTæŬ§°¶¦aLusJÆÎTuocæŶ´°µ¼éXeeRIìÊgËX¬§°·¦äÀçTsTÍæäTaaNEssT¬§±¯«±®¦çÏÅæaNÅÐÅÏTcäTLçæTçÏTEÅcDsæåÍtâT>KçTsJ>NsÆT>CTuB>E¸aL>mJ>çT>MÅÏæÍsÕtc>ÏTEÅrÅ«±¶¸±¯¦cErcÀ¬§°®«¯³¬¬¬¶«¯¸±¯¦aLTTNtÈT~ÅäÅÏæÍsÕtcsaLÏu¬WÅåaÀÏÍcc$sÏsqNJÏæÅÕtHÐÅaETML§²®¬¶·°¶µ«çXÐgwÚxg[ÊëÔëÒ§±±«±°¦atuåÍÅÍuMÅçTåaæäÀâTÍsæTNÏÅçtÐÅrÍT.Wc¬§±²¦TNa~åTÍTWNtI¯µ´

Page 177

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯µµXRÔÊËXèx[O#··°¶¸çXÐgwÚxgìXuOÆTÐÅWKrÅÏÍaÅåaqNDLçaLäTÐUNcsæåÍt`ÏTçÅÏÅÍsuTÅæÏÐÅsÏo¬aLLuWTIåasc%æåaWÂÏçTdNÐÅdN}ÅcäTNÐcss¬aÅs@çÏæÀkKÆT>ãæÍWK>>ÏÍäÀËc>s¦a>L>T>uqN>ÀtM>äÅÏæÍsÕt>c>ÈT>ÅæÏrÅÐÅWÅæÏæÍãT}LsªTNa~uTÍTsc}ÍÈTÅæÏ¬aLTuÅÏÅÍÅÏqKÈÏt~TMÀrÅcTL¸§WÅåaÀ¬aLupNKIÅÏuçTNÏÅåcMqNcstKrÅ¬aLtcäÀÐÅaEæqNJÏæÅcNuRXxQwGN[(§±³¦çÏÅÍTæÐÅçÅst.§±´¦§sL~çæÏcÌæÏT¦åTÍTçÏæTTXRewGN[(§±¶«±µ¦TNÏÅçTMÅaж¼uRNÔëÊgR"#¬WÅåasc°³ÍT«°ÆTÐÅäÀÐÅuK¬·¸½·³«wIXÕÊeIåaT>K>N>TäT>Ít>M>suc>æÊcÔc>E>ÏÍsI>J>aL>u.åÍT>G>>ÅäTN>J>T>WTK>ÐÅT>N>ÏÅçÅc>ut>}>@>N>¬a>L>uÏÅc>c>>A>sT>M>ÀâT>>Íse>æÍc>>N>uÏÅc>a>L>L>uT>c>Ït>>@>ÏͬÌæÏTXRÔÊËXèÔXQ[O#¸´°·¹ìXQX½tNìÔëÊÒ¸aÅåaqNDLuTNÅcFWNEtUcÏTEŧ²´¦cA§°µ¸²·«²µ¦sÏtãÍcæ4CJãÍc§°·«°¶¸²·¦cÏæÍãÍc§³¯«³®¦pT¸µËXy"ÔXwORO~åabÅ°³«°²äTTÍT>ãæÍÆTÐÅäÀÐÅuK>sqNJÏæÅÕtH>åÏTÏÍçc}ÍWÅæÏ«¬aLuÏÅcIÅÏTNÏÅ±·ÆTæWÅTNÅæäTTÍT

Page 178

ZZZLUDQFDWKROLFFRPauÅtäÅcætqNJÏæÅçÅ¸TNÏÅtBRBBBBBBBBBBBBBBBBBB'ÊìXBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBNBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBêeDOePKx´·°´µ½´»y¾º°´½´¸XxuTsNæÍrÅsTH¬ÍÏÅÍÍtæTtpN>#ÅÏÍqæupN#ÅÏÍqåa@KaLGtpsÆTC>sÍÏÅÍÏÅcuÅÏt>ÍÐÅçÅst>K>çÏÍpu>pN#ÅÏÍ¬ÍÅÍa>ÅtWÍsÅÏÏtCiÏsKJçcNÏTsT>prÅ¬WÅãÍcuÅt@NæuTsT>MÀnt@WMWTKæÍiÏêsKJ>rÅ¬Ít>uåÍÅÍÕT>ÏÅT>Md>F>WNt>I>uL>E>åaÀé>su>JC>sut>LA>sKJÐÅWÅÈÏTiÏsKJ>TLÅÏÍ¬aL>up~æqsaÏÅa4Tuça>tNNsÅÏpuIÏTMÐ¸WÅåa>sG4>LTMd>FåÏTÏÍt>}GÐÅesWÅ¯¯¸¯¶sÀÏÍäT>ItrÅTKÏaåÍÅÏÅ¸WÅåa>À4Ld>N¯¶¸¯²sÀÏÍacK>@cN>HÅÏ§äTIt>¦ÏTF~rÅÐŬaTuåa@KaLGtmN~tÍtAHsªaÍcáäTItrÅÐÅuIsWNcTÅÏçæsäT>TæäT>NcT>uN4>sJTHÆt>ÏTMÏÍéT>c~pªT>tpN#ÅÏÍÍÅÍÏÅc>a>L>>L>u>fÐc>ÍÏt>>uÅb>åc>>G>oc>>T>M>>ÀT>æÍc>>b>uÅÏäÅÏT>>I>T>>L>s>I>L>ÅÏÍsuÏt~ÏÍWÅäÅÏTITL>sWÅaWK>ÏæmCÐÅ×TÍpÏt>DLæ¬§°«¯¸¯³t¦WæÍÅÏTM>ÀÏa>çÅa>sçÅstäT>K>sÍt>uäT>It>6>ÅÍWæÍsnt>@u>pN>#ÅÏÍäTN>>c>Tu>N>sJ>T>H>ät¦T>t>6>sWc>s>N>äÅt>u6>æÍäT>Ns>T>H>ÐÅ¬ÍÏÅÍçÅcu>N>6ÏÐÅa>E>ÈTK>N>JE>ät>¦u>6c>§a>ÍuÌÏuN>ÈT>N>äTÐÏÍæ4>C>J>¬ÍÏÅÍãaH§aLuÅaNÒÐÏÅWTKsaT>uu>N>M>c>NT>E>a>E>>ea>çT>t>âts>ªäTT>N>ÏÍa>L>Gt>sæÍt>ác>uÅÏÀäT>ÐÏÍsK>J>oäT>K>sÍt>åT>Àu>>>T>kÅæÏÍ¬a>c>N>uÏÅc>åÍT>G>>ÅÍÏt>>ét>K>E>ÐÅçÏTfNæq4C>JçTMts¦a>TåtçTLE>sqæäTTNçTL>EsqaÅtukcÒÏtDLqaTæaLuW~äTtÐÅusWÅWJ4Ksæ§aLTuLϬaTåÍtuTtaT>qäÅa>LG>t>ÐÅuIc>ÅÍÏT>K>uÅÏÍtäÅa>L>Gt>Ææc>ãT}>L>sçÍT>äT>oäT}>T>K>T>äT>æÍÐÅuI>sÅÏäÅaL>G>tsN>H>çÏÅaM>}>æaT>>uft>>>säT>ÐcsæaÍuãT#ÅçcÏdÏT>äTprÅÏÍTÅ¬aLkK>ÅÏTMÀW@ÐTÏÍsÍÏTu¯µ¶

Page 179

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯µ·sJ§éTt¦æÅ¬WÅutKâÅæÏßc>æWÏÍTªuHCLcNæÅWc>¬aT.uÏTÏçc}ÍsIÀT¦ÍÐÅÍcuäÀçt>sua>ªaTuåa>@KaL>GtâT>ÍsªaLuácÅÏsTsscÒæÍcÍt>åaqsILÅWJsåa>ÐæÏ4KuJt>sÅÏäÀª§aLÅaNÅÏäÀ¬ÍÏæÀuÐÅsJ>~T>u>ÅÏT>¬uT>ÍT>c>½Ít>ua>N>>P>d>N>sc>T>>L>ÅÏÍa>N>L>usD>>T>ÀT>ÅsKæÍt>uâauT>ÍT>säÀäaÅa>NÐÅeªéT>T>KäÀçt>>WK>Ðªa>LG>täa>@K>pN#ÅÏÍ¬ãÅsT>ÅÏÍtåa@K>aLG>tÅcÐa>NLçÍT>rT¸at>qNMçÍT>rÅÏÍaT¬aÅåa@qssæÍtäÀÐÅaLuçÍTc@NuIäÀcäT¸åasGdNuU>LÈÅÏT>>ÐÅåÍTG>ÅÏÍs>T>s¬aL>uçÍT>sWÅÅa½a>L>uçÍTu>sçÅc>çÍT>>ª§åa>WT>>a>>L>G>>t>>c>T>>s¦äT>K>>ÀÏÍut>>p>>)Åu¬Ít>@>>çæÏåÍT>>ÐäÍcg@>çÅcaL>mN>GæáT>uÅÏTT>MLÅ¬§åa>ÅaN>qÏÍcTs¦Åa>äT}>cåa@KaLGtæaturTçÅcÒÏaçÍTÐÅdNuN¬Ítu.åÍcfTsuäÀæçccaÏÅastsÊTNÅsu'T~sæÍtcsWÅçÅåÍcstÏTITLäÀåaWTæ¬ÍÏÅÍWNÏÅÅÏÍtäÅa>ÐcÐÅoN>N>äaq>aÅt>u.sÍÏÅÍWæÍäTL>ÅÏTÏa>sÅc>Ð½Åc¸åas>G>¬WÅåÍT>>c>§¯®¸¯·t¦äÀÈT>#æåa>@>K>6T>çÅc>ÅÏÍt>c>>æÅ¸Ícb>>TçÍT>rc>>Ïd>çæf@>ÐÅsJ>~T>çÍT>sWÅÏt>Ap>Tc>N>äT>L>çaæÅa>WK>ÏsæÍÐÅÍcuæÅçt>sÍtsIJ>aTu.ÏTI>TLgW>@ÐTÏTD>ÅÏÍæÅ¬aTuæÅsuçtæÍcb>ÅÏÅaÏTI>TLgW>sWÅÏÅæaNÅçc>bTu}>ÐcÊT>äT>>Åst>¸WÅs>G>T>>>sçc>T>¬WÅ4>K>st>çT>L>E>>¬ÍÍc>c>ÍÏÅÍWæÍÅÏ¬WÅÅaçÏÅæaNÅcãtM>G>æÏT>T>§Ítuåa>Í¯®«¶¸¯³t>pN#ÅÏÍiH>s¦åa>@>KqìÏîÍp>«åc>A>¬ÍÏÅÍuMT@

Page 180

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯¶®äÅaLKæÍ«äÅcNH ·¼ÔxhuRPXÒgRÊhXatL@ÅÏrÅTMtuTKçŬacNÒtÅÏrÅätIkÏsLIkNKçÅÓÅtæãÅtçÅéTENKªäÅcNHæäÅaLKæÍçÅaÅÏurWKIs*TÐWÅWTCrâÍcIGæãcNuÅcuJsÅÏÍtÒt-T@uicÅÏÍtçTKEæqTäTcçTÐæÏÏÍÅcaLusTÅÅc-TsLTåTLätaÏÅÍÍTKÅÍtWæÍcsuTÀaLT.ucftçc}ÅtÈccæÍÅÍaÅtsaÍtÏÍÅcçÅcdceINaN@aÅtÅasÅÏæÅåÏTGæWTMÅcäT@ÅäTsaÅcÐaNÏäÅtu.äÅaéÅaÅæ¬aÍaÅtÅÏÍTæÍTÅaÅTaT/åaÐTacNuäTKNIsaLNuÅcÐaÍcuáqTäTMJÅæäTæ¬aLLuácäÅc}ÍçÅcÅÏÍtWæÍæaTuKyÅÍäT@ÅçTsTsWÅrÅäT@ÅâÍcIÏæÍsÏæÍäT@ÅçTMLIæaLMuÍtçTMLNÐcÅÏÍtçTMTæaTu.uTWcÏÍäTÅrINÍtuásWÅ-TMpsIJ¬WÅäT@ÅWTMäT@ÅsHcrÅaaLuÅÏäT@ÅräT@ÅÆTHÅæatuåaÅÏsæTÏÍäÅaLGtpaLuuTÅÏäT@ÅÈtæÍcaLÅtWtIäT@ÅcäTÅÏäTT}~æaaÅtåaNtsæTÏÍäT@ÅâTKæÍÅÍaÅtÈT#sæTÐÅÅcäTÅarIN¬aNTÏaÅtöcaLÏæÐWÍÐÅÅcÅcÐÍÍcaLKæÍuätÒTäTce¬ÍÍcåÍædÅçæsTâæÍcaÅtäÀÐÅçdNÍcN/ätÅcÐWÏaÅtæcæÅUHÏÍfæaÅtuáÏTÅÏ6@tÍtÈTNÏÍÅcÐaLTuÅÏtãÍcuLuäTÅÍtcätæWtNaÅtÍtäÅÏaêsHsrINaÍaÅtaÅsTÅÏÏtsÍÏÅaqMæWÅWcÏÍsuTŬÍtuásWÅ-TMp

Page 181

ZZZLUDQFDWKROLFFRPuÒÕÊëÒtEuRNÔëÊÚxLìÔÊëeRÊXyÊgëÕÊsczT>ÆT>pArÅÏÍ§¯¶±s>G~¦äÅÏæÍoäTT>ªuTÍT>oäT>TsTHäÍcæa>E>uÅcæªT>Nt>äÅaÐc>aN>E>Töc>ªqNJ>ÏæÅÕtH>¸ÍÐÅÍcuc>ÐUT>C¬ÍtåaåÍÏÅb>sc%s4>ÐcÅa>ÈtI>JsWÅuÅÏæÍäT>TsT@>pTsäÅc>NÅkT×tæäTÐÏÍÍÅÍaÅtÌÏkT4LrÅÐÅaEsubÈTNaa%uLNfN¬Ít.urI1cNçTTCc>TsæÍtãta>LTK>ªÍtÏTsET>äÅÏæÍrÅusTN>ÏÅâTäTKÏÍsÅc}åÍTÈTNMÅÐÅuydcIGÐcrÅ½ÍtucAHqæÅTÀ¬a ÏpKÍtãtaL>ÅtâÍT>çÍc>æÅau>HN>H>åÍT>c>äÅtL>sÅÏçæa>EçT>p>TÅ¬WÅäT>ÐäÀåaÍÏÅÐÀæåTLuçTNÏÅ¬ÍtaÅtnNaMåaN@ ÏâÍTåcMÍtæÅ¬Wcb§¯¶µsG~¦¬aLuãÅÅÏ_NTNÏÅ¬WÅuNcMDcsc>N>Åd>ÐÅsuT>K>JäÀåæsæc>N>Åd>ÏÍnK>E>ktÏÍs>uçÅc>c>ÅrŬÍÍc>uc>Ñt>>>>UÅc>>sÍÏæÀuäT>Ðc>>ÆÅb>æ ÏãT>}>L>>u>N>>pN>T>Ån>>çÏTNTN>ÏÅsaLT>uçcNÅd¸çÏÅd>}TçT>TÍªÍTK>ÅçTTÍªÍÅaK>ÅçTTÍcN>ÅdæT>NÏÅsTH>¬aL>>æÅÍts>Tc>}ÍçÍÅa>EæÍÅÍÏÅc>åÍTG>ÅÍÏt>ÅÏäTÀÐŬaNLsETCczTÆTÐÅpArÅÏÍÅÏ¯¶³sG~uæa>T>uÒd>F>o>c>Åæa>ÏÍ_N>>U>N>J>~ªT>N>ÏÅUN>>J>~ªpN>yÅc>ÅUN>>J>~§°²«°±¸¯äc«¯¦ÍcaÅtuJ%ÅaWKIæÈÏaÈÏt~scÅWT

Page 182

ZZZLUDQFDWKROLFFRPqNJÏæÅÕtHuRPgR#KÊÔÖeLËXwxyÒÊêxRs½yXRÊYRgåtNuT>N>ÅUNc¬Ít>sÓtA>çTu>æTuÍÅWÅçÅåtN>çt>ut}@>N¬aTuÈæTGäÀTçaTsWÅçc}ÍçÅåaL>L>kT>r'UN>c>suÏt>~ÏÍÍt>.uaa>M>æãÅa>L>uL>'T>ut}>@>N>sæaNJCÅÏutI¸§¯³«¯²¸³¦ÑtTsGp)Åu¬aLustsÈtÍkÅæÏÍæsÅÍsÍtçÅc>¸WÅst>sÈt>ÍaN>T>.WTsK>I>>ÏÍÅÏßTA>Å¬¬¬a>NT>/åa>ÐTÅÏça>¬¬¬a>N>>>J>>C>>ÅÏa>æÅa>>sWÅWæs>Åc>Ð¬¬¬a>>N>L>>æÏÍWK>>ÏU>>sæa>>ÏT>I>>WÅa>>pN>yÅc>ÅçÅ¸Íd>N>uc>Åa>Ít>UJ>ÐÅUN>c>rÅsa>>Ïuc>D>suT>¬§¯°¸¯®t>¦ÅÏÍtâT>KÅæT>nc>nN>H$sc>ÅÅc>Ðª§¯°¸±ÏŦ¬¬¬q>ßt>yÏrÅcÐ¬¬¬Íc>ÐT>ac>a>qÅt>rT>ãÅåÍÅÍT>K>äÅÏa>ssu>L>N>ÐÏÍäT>I>rÅÏÍT>K>T>åT>}>À¬¬¬a>>N>L>Ë~ÅÅaÅcÐ¬¬¬WÅåaUJH>L*æÏaÅÏÍrâÍ¬¬¬qLác>ÅÏtst}-ÅcÅçÅª§µ«³¸µÏŦUN>>c>>>ÈT>>æÅu>T>>¬§·«¶¸¯¯t>>>¦a>>ÀqÅt>>>>>U>N>>H>>>E>>se>¬¬¬uäT>>>>>Åæq>>>>>t>>T>>rsÅc>>>ÐÑc>>>>¬¬¬råa>>L>>>pN>>yÅc>>ÅçÅt>>>T>>Å¸WÅf>>u>J>>>>æåa>>L>>L>>>ãc>>}>>ÍsuTM>ÅÏsÅÏÍt>âÍ¸a>L>uÈtÍäÅa>æfT>ÐÀsd>N>uT>æ§¯®«¶¸²¯ÒŦq>rÍT.ÈÅÏTäÍc>ÏTsTd>NÍÏÅtuBE>ÏÍ¬§µ«³¸¯u¦aN>LäT>ÅaÅåÍcÆT>ÅæW>N>A>>T>¬§°±ª¯´àd>¦a>>T>.st>sÈt>>ÍåÅÏrÅÐÅT>a>L>>uÍT>pN>>yÅc>Ås>b>>ÐÅåcT>æa>T>T>L@>a>T>uäT>)T>æäT'T>~ÏT>D>>ÅÏÍsÅÏuc>ÅÒÐt>ÀæqNJ>E>åÅÏnt>@>¬§±°¸¯¶àd¦aNT/åaÐåÍt.W@ÐT¸ÍtuçcNsN4LæÅ¸aT.ác>WÅåadc>sÅÏuTW>NpT>sqN>ßcuÅaT>Tt>csÅÏT>æuWÅæÍÏæÀuT>M>Àq@>sÅÏÍt>uT>c>M>æW>>æÅa>L>u>X>æa>Íu_N>zt>çæÏÐÅutæÅc>b>Tu>ÀçT>åÍÅÏÅc>ÅcÏÍ4>L>K>¬a>T.ut>>>c>b>Tu}>>>ÏtC>¬aLßtCEåaLÀWHGæqÏsÅÏcDTÍÐÅÍcuaaMsæÍtuq@ÏÍuÅtTcN>ÅdÏÍª§³«²¸´X¦ÈÅÏt>ÏÍsI>JÍt>uåa>ÍuT>N>ÅçTÆT>>ÏÍTM>L>sUNc>¬ÍÍcuåaT@dN§°³¸¯µuL¦uKIçTMTÏÍæ§±µd¦æåÍÅÍa>L>t>T>M>À¬a>ÅåÍc>ÏT>sÅÏUN>c>åt>N>çÅåÍc>>>Ït>C>a>a>a>M>çT>N>>Å«°¹±¸¯²äc>«¯¦a>L>L>uUN>>c>ænt>@>æT>>L>ª§±°¸¯³ª²®¸°×Ŧa>L>T>.uU>N>c>UNc>ænt>@>§°°¸¯±¦äT>N>Åc>>ssT>ÏãT>K>æet>çT>sT>Ïät>ÐÅÍÅa>E>¬§°¸²t>K>N>¬§°®¸³äc«°¦aLujæTäTÐsÅaTt¸atuet¬Wů¶°

Page 183

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯¶±qÍÐTpAsÅÍÅéÊÔëÒséXX¯yXÒXséXXurÅc>sqNJ>ÏæÅcN>>ÐÅaE>s>ÀÐÅsI>aL>suçT>NÏÅÆT>>²²«²çTM>TÏÍÆT>>pK>>I>sa>>a>L>>Ít>WM>r>a>T>N>>ÏÅâT>Ëc>>ÐÅÈT>ÅrÅ¬Ít>>uåÏT>Åa>>Àuåa>@>åÍc>>ÈÏT>ÅssäT>>N>yT>>>æÏkzæÐÅäÀÏÍs§°´«°°¸°³ÍT>«°¦a>>L>T>>uäT>T>ÍT>>¬§¯´¸³°ÏÅá¬Ï¦åaÀçÏTÅaÍtÊÒxQ8ÕgÔÒaL>ÏT>æUT>g>rÅ¬§µ¸²®ÏŦa>T>.uÅÍt>M>4>Ðc>qT>ÅÏT>N>a>ªpT>åT>ÍT>¹aE>s¶¸°°ÍT«°¦a>Ít>TN>ÏÅäT>NT>ÐÅæaÍt>åÍc>WaÅÏT>N>tÒÍÅa>ÅæÍtçÏT>ÏÍçÐTÐTuK>ÅÏuJuaÐT>MÀTÀ¬Ía>tNuT>Nasu>çTNÏÅ¬§³¸²®ª¯®¸±´ª°²¸°´ÏŽÍcaLÅtaL>u>ÆT>>ÅÍt>c>H>äÅt>L>sÅÏs>G>A>TN>a>ªa>T>/sL>I>ÐÅu>T>u>>T>uqN>J>ÏæÅsWTKçÍæd¬ÍÐTuaqTaÍcucsäTtÏÍsÅÏÏÅÍcaLæÅ¬§¶¸²®ÏŦsuÅc>>yÅÐ¬§¯°«¶¸²®ÏŦÍt>>us>>>c>>c>>ÐÅu>>ÅÏÐua>>>Ðæa>>Íc>>uc>>Ít>>çT>>sT>>>¬§³¸²¯ÏŦaLLfTÅÏÅaT#ÀÏÍTaæÏuaEçTsÅcæÐÅÅÏÈTNaa%aNÅçÍæÐssWÅåa>oÅÍtMuTÅÆtJÏÍäT>LpTsÈcGTÅÅÍtM4>Ðcs>WÅÍçÍTÐsÏæT>çT>4Ðc>ÐÅuIåT>ÍTäÅæÅ4>KÏÍ¬Íc>u4TNa>ªæÅoc$sæåTÍT>rÅUAE>äÅÏÅacÐÅu>I¬§¯²«¯±¸²®ÏŦÍtuT>sLIÐÅaLuãT>pa>LÏuqN>JÏæÅssa>çÅcsÅÏuÅc>yÅÐæa@uÅÏfL>ND>TæäT>æÍ欧¯®«¯¸²¯ÏŦgEÔÒéÊgXQæaasG>ÀcaÍtåa>TåaÐsuÅÏÅÍcätc>Wa>sæs>ÏcA>sT>NÏÅçÁÏß>cäT>ÍT>sÅÏT>>M>Àsa>>a>ÀÏÍ§ec>>ÀT>¦×c>>G>ÍT>>>>c>>uT>>>N>>ÀçT>>Ðc>>ÐÅW>>>Åc>>çÅc>>çÐc>>>¬§²±«²°ÏŦæÒT>@>>>Å×t>æÍt>>äT>L>>>r>c>ÀÏÍT>N>>ÏÅa>Åt>ãÅa>T>>.ua>a>M>>ÅÏc>A>suK>>T>M>c>>>>>>>>>År>Åæ¬§±®«°µ¸²²ª¯°«¶¸²±ÏŦÍt>>>>>>>>>.¬ÍTÅàTGÅã¬à³´µâTÏÍaEâT¯³éTEÅæTNÅæäTTÍTTML>æÏÅtT>c>csÆÅcÅæT>MÏt>ÀäTN>åÐÏTês>cf>HÐÅuyd>¬a>LT>u_J>äT>Kæc>N>s¬ã¬à´±±«´´³¬ÅtLNÏÍâTNTÏtÀcA

Page 184

ZZZLUDQFDWKROLFFRPqNJÏæÅÕtHèxeRI³¶°âT>ÏÍªÒT>@>>>År>ÅUT>E>>>ÅÍt>>M>ÏÍa>>>a>>>a>>>N>>>E>>>>>>pT>>>sÅc>>>Ås>>>Í4>>>t>>>ã¬àc>>N>>>>>>>ÅÏÏt>>@>>Æt>>>L>>äT>>N>>>æÍÅæ§±®¸³°ÏŦæaNÏâTK>asuÅcæ¬§³¸±´àd>¦aLLu¬aNÅcutTsuTKÅuaÐãTKéÊÔëÒséXXsuT>åT>ua>ÐrÅ¬Íc>b>uäT>T>pN>yÅc>ÅuT>N>pH>>>ua>Ð`ÏT>ÐÅsJ>c>o¬aÀaÅtÍcÍtcMÏæadcWJâTrÅTæ¬ÍÍcuÐTTMcâtÏÍsÍaLÈaWÍÐÅs>T>T>Ïãt>ªT>N>a>~T>äÅÏæÅÍäT>ÐÐÅ¬q>N>@>a>L>N>a>>ÅuàT>G>Ås>Àc>>çÅsD>'WcE>æ?L>c>suÅÍT>ÐÅæWL>CJ>sÊc>æÊc>ÐÅæäa>Ks>çc}>N>@>æWT>ÐÅäTc>A>¬WÅåÍcÏbÍtåaåÍtÀäT>@tÏs>äÀÈTNÅæäT>}T>Kuc>ãttsÏa>HÀpNyÅc>ÅãtäT0ÅËtzæsätuBEWyÅc>TÅ¬qN@aLN>säÀubuaÐWNGN>æ×tåÏTÏÍqNÅÍu.TsaLuWc@>NçÏtäÅÏÅaT>0ÅotçTsÍæäÅÏÅa>T0ÅÐÅçÍÅaEäT>0ÅsaÍuäT@uTGçT>M>LsJ>NæsäT>0ÅrÅ¬ad>Nuc>ÅaM>uæT>NÅªT>KI>ªäT>aäT>@T>NÐÅsªÈTÅæÏªÏTEÅäTaa>NEçTs>ÍäTNÏÍ¬aLÀu>ÍtæsTMT>äÀÐÅæÍÍcuäTNçt¬aÏÅÍåaMcÅÏTMÅcçTÑæcNTÐÅçÏÅaM}dNäTT¹atutÐTÈÏT¯¶²åÍcÈÏTÅsUÏTLitsfNcMäTL>TåaL>LmN>~t>ÅtL>Ns>>cfH>ÐÅuyd>¬at>uã¬à´·®¬fNsJTMÏtÀuTDu@cI@

Page 185

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯¶³gRÊhëyìXRÔÊp)Åu¬ÍtuåaT@uÞTN>ÏÅÏTÀcNÅdãTKq>LoÏÍuLEÏtdsæupÅaÏ͸aNT.uåaT@âæÅÏtdÏÍ¶«µ¸¯µuçTNÏÅsuÍTáÏTÍÏÅÍptaæÅacåaT@WÏÍpæÅ¬¬¬ÍtaÅtÆÀÏTLc¬¬¬aTaÅtÆÅÍTfc¬aTaÅtÐTåtNäÍÏæÀÐÅætoÐÅ¸WÅsTæÍäÀÆÅtÍtuåaN@fNcNÅdæTNÏÅ4sCÅÏsJsuEtåaL>ÍãT>MÅÍtæÅc>}>ÍçtÐÅæÍcN>uãT>MÅaÅåÍt>Ít>tçæäT>ÐÏÍsçc>NÅd>ÐÅT>NÏÅczTæTt>æÈtTLu>ªrTc>sæÅ¬aac@>LçæÐÅa>EsWÅçcNÅd>ÐÅçÍÅaETMÀdNuTæåaNÅcÅÏTML@rÅçÏÅdcÏÍåÍT>GÅÍÏtuÍTÏTEÅWÅaEçTML@ÏÍT#ÀÏÍsa>Lua>NP>éªa>T.uãÅÅÏqN>JÏæÅçÐT>ÐTæÅsuE>t¬WÅåÍc>cÎÅϸãaaÅtåaNLåÏTæÍrcÀçÍTçTMÏÅdcIsÈtÍWÅtINaæÅaÅcÐaNÅt_NÅÏåtM§¯¯¸±±ÏŦ¬WÅÍTÅaÅTæÅWKÏ櫯¸¯²ÏŦaÀÏÍçÅsaÈÍT>4>ÀÈÏt~sæc>NÅd>osæÅäT>Nsa>ÀufNd>NçÅcæÅsqNLK>Cc}ÍßcÐÅT>Å¬WÅåÍtäÅÏT}Ït>daJHéT>LKCT>NÏÅsILÅs~¬§·sÅÏtÐc>sâT4ÏÍæu>LÈa>suçT>NÏÅ¬WÅåÍtaNJ>HkcäÅÏT}Ïtd>cTæÅãTNæåÍt>äÀåaL>LeI>ELçæÈT>Åc>ÅsåÍtÐÀæÍc>uaÐÅÏuLt>êsc%Ít>ÏæÀtªäÅaL>ÍcªT>N>ÅÏT>ÀÏÍçaE>çTM>c>ÏÍçæsDpT>c>NP>¬aÍuÒc>>ÅÏäÀ4>TB>¬WÅÍtM@utsÏTNäTÅcÏtdæäÅÏT}sGTITMÀæaT.×ÅcÅÍtÐÅÍtåa@c@LâTäÀsTsÅÏuÅÏTsaÀufNTNÏÅçÅcrTåaLLäTÅäÅtLsÅÏÅauçTNÏÅâTçÅc¬acN>uçTmJcNÅdÏÍTaETNÅæäTTÍT±«¯¸¯Ïtd¬¬¬suâTTt¬¬¬¬WÅaæÅaWEcÏÍæÅWÏÍdåaT@uÏÍpÍtaÅtÆÀçTcMaÍufKtÏÍÅÏÍtåtNs¬ÍÍcu.åÍcfcæ

Page 186

ZZZLUDQFDWKROLFFRPqNJÏæÅÕtHÅas>°¸°´ª·¸µcN>Åd>ÏÍræT>L>4>K>¬§¯°¸°®ª¯®¸¯µª°®¸¯¯ÏŦaL>uu>cE>âÍæ¸aLuÏÅc>IÍt>sc>ÏÅcÏÅÐÀæUN>HE>ÍÏtT>ÏTsTN>ÏÅTN>HJ>c>¬ÍtuåÍÅÍW>ÏtD>L>suçT>N>ÏÅ¬WÅåaÍÏÅæ¯²¸±¯Ït>d>ÏÍkN>crÅ¬aT>urÍc>ÅÍc>ßtÏÍsu~T>ÅÈÏt>~sÅÏT>MÀªÍt>äT>cM>@>K>åTL>u}>>tN>ænK>ªuL>N}>L>äÍcq>>åÏT>æÍ¯±¸¶¯Ït>d>ÏÍ_zÅæuI>@>rÅ¬a>ÍuäT>@>a>L>>>Ïæst>Ít>UJ>uÍW>¬ÍtucTäÍt>.c>T>T>Ít>s>c>ÏÅc>ÏÅÐÀæUN>>H>E>W$su>çT>N>ÏÅsÍÐÑa>4>>L>äÅt>uÅcÅ×ÅtÅÔc>EÏÍuT>usçÍaEäT>'T~çÅcÅÏåÅÏWÅt>uÅasÍtçT ÏssÅÏuNuLEæÅncs_T~WÅÍaAéT~tA>æaLÏÅtKacNÏÅcT4tæuTN>ÏÅÏtd>aL>ÍtÏÅÐÀæ ÏÏÍ_N>kÅæÏÍ¬a>T.ãÅa>aÅt>åÍc>fÅÍWÍäaÅts×æc>UNJ~çæÏc>_NæWÅ°°Ït>dTM>ÀÐÅuIs¬ÍÏÅbuÍt>ÆTsÅÏåÍtªÅaâTÏÍTqIÐÅÍÏÅÍnJEÅasæÅsa>tuTNÏÅa>LTsåaÏT>}æaLuäÀT>>t>>>pN>>>#ÅÏÍsãÏT>>>>>uÅÏÍt>>>ËæÏt>>çT>>>M>>>>>Ís³¸±¯Ït>>>d>>>êåÏT>>ÏÍc>>>ÅrÅ¬WÅÐÅÅÏçæW@ææßtsa@aÅuTN>ÏÅaLTK>ÏtdåaL>tªWÅàÍT~åaÀ§²´¸°±¦TL>tpN>#ÅÏÍsaL>ÅÍr>KÍU>uÅc¯·¸±³Ït>dÏt>C>LN>K¬aL>LuâT>Ít>c¬ÍcuTÍfT>LK>ÍçÅcu>saL>uÏÅcI>TN>ÏÅaL>TKÏt>dåa>ÏT}>æåaÀ§°³¸¯³¦pN#ÅÏÍs¬Íca>LJ>rcÅÏÍt>sLTÍÏt>uäTrT>suäÀ·¸²¯Ït>dÏt>CLN>KÒÅuKN>K>~WæÍsÍÏÅÍrÅÐÅWT>I>T>N>ÏÅaL>T>K>Ït>dåa>L>>t>æåa>À§¯¶¸¯±¦TL>t>¬§°¯¸´·¦Ïtd>cÎT>uN>åcT>æ¬WÅåÍcWT>NæÅsçæu>æ_J>~ÍcuL>EsTNÏÅaL>TKÏt>dåaL>tæÍÐÅÍcu§°¶¸¯·T>LtpN>#ÅÏͦÍÅÍuÒÏÅÐÀu}L@>äTNs¬§µ¸´·d¦ãÅåaÍcÏTpKtcTs¸aLuãÅÅaTM>L>s>WÅs>t>¶«¯¸·ÏÍT>N>ÏÅs>ÀT>°°æ¯²«µÈT>ÀÏÍåæs³³Ït>d>s>T>H>Ï͸ÍtuåaÍÏTNsT@çTåüÅæsIJ?LÀäTK·TNÏŬ¬¬sÒT¬¬¬qÅÍâdLäTTNÏÍæãæcÍtãtÍdÐÅ*ÅtTÈÏÅcsÈÏÅcÐÅUcsUcÐÅ毶´³³ÏtdÍtuctpuTMTÅcsÒTqLÐÅæcÏæÍçTssqLdÅæPÅc~ÏÍæqæÏtåcNæsJNæ

Page 187

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯¶µÐÅçÏT>N>>ÏÍu>>N>T>Å-ÅåÍt>.Íæa>>>u>N>ÏÅÐÀæ ÏçÏæÀÍT>>sÅÏÍt>T>T>>>L>ÅÏÍcaTuäT>T.utsT>MÀÏÍTN>ÏÅcNP>scNÅd>ÐÅÅÏçÍTÐçTst>DLc>}ÍçTWN>Etn>J>qs>u>N>æT>>N>ÏÅÏt>d>>T>M>Íi>t>sWÅÍT>>ÐçÏa>sc>N>>P>rÅ¬WÅåÍÏæÀäT>>ÐaL>T>uu>N>>nK>çÅÏÅÍsÅÏuT>M>}L>Àc>N>Åd>rÅÏÍsWÅkÏÅçÏa>suæÅ¬a>t>urÅ¬WÅåÍÅÍçaa>ÈÏaoT>TÍrÅsæa>Tuc>kÏÅæqD>ÅuæÍæWÅs>N}>ÅcÅÏTM>ÀuT>æÏWN>E>ÏÅWÅåÍc>t>ÐT>ÅÏT>M>ÀæåÍÅÍ_N>c>ÅÏuT>N>ÏÅçT>Ït>d>_N>>sc>Åæ¸ÍÐT>uÏT>>I>ÀÅÏçæu>M>ÅuT>>E>W>Ås>Ïc>>Åc>T>>M>>ÀÐÅæÅsc>År>Åd>N>>æa>ÍuäT>>@>>ãTM>ÅT>N>H>J>c>ÐÅsuT>N>>ÅÏT>E>ÅrÅªat>uu>N>çT>Ït>d>spa>u>TN>ÏÅçT>Ït>d>¬aLÏupNKIsÅacitaEsrÅÐÅaÅscePyèÊÊÔcR#yìXRÔÊãTKa>TsIJ>qNÅa>WÅåaÅÏäTÐc>sÅÏuTL>WN>uTg>o6TL>çÅcqNJ>E>äT@>T>nC>itÅÏãÍc>suÅÍT>>ÅpNyÅc>ÅçT>N>Å¬qN>ÍÏÅc>sET>C>ÍÏtÅÏf>Na>ÐÏÍsTM>À¬aL>L>uua>ÐéTH>NK>ÅÏçt>LE>sc>%osaL>T>uuÅaT>sI>Ja>L>>N>aL>ÍÅasçÏÅÍT>ææaL>ÍuäT@>pKE>ÅeIÍt>ÐÅÍtæãT>KT>aÅs>ÏæcÍt>äÅÏæÍÉÍÅt¬aLLãÅuTusWÅuTNåaLLÏTIÀsaLusIÍäT@ÅcÅÏçÏTÏæäTLÏÍaÅt>>äT>>ÅcÅÍt>a>Åt>T>CT>Å¬a>L>L>uãÅÅÏ_N>äa>ÀT>N>>ÅsWÅWÏÍäÅtu.ÅÏäTÀçTut>}@N¬a>T.t>ÅÏ_Nua>ÐÉÍÅtÐÅuHNÍÈT>NydäT@>TLsæäTÅUJäæÏÍsTNÅ¬Ít.cNG>æcNEçtÅcçt}@N>ÑtÅÍÅctÏTEÅaLTK¬aLT.uÏÍTçc~TçTNãTNæuaÐáÏÍçÅc>ÅÏäTÅTMÀ¬aLLuÎtGæÅÍtæçTÏüÏÍaLIÅu_N>âTKÅæWNA>csçÏtrc>äT@ÏÍ¸åÍcÅÏÏT>4KdN>uçTNÏÅæ¬WÅuTÅ ÏTsCÅÏêeRD$ÔçÒXuÅÏTÑT>Åäæa>äT>Åsc¬a>LN>udTÅÏÍt>ª ÏsJ>pT>HÏÍuT>ÅWK>IpTHÏÍåÏÅt>KT>ÅªaT>.åaT>@WÅåa>cUI>csÅÏu>WsaL>uât>ÍTÐÍaE>>ÈT>>G>~ÏÍªÆT>rÅÏÍÑa>H>ÆT>>¬ÍÍcu>UJ>HL>äÍT>æäT>Ít>ªäT>T>L>u ÏsTtåÍTsNrÅsa>ÅtuuCçaLsH>oTÅ¬aLueIEL>ÅÏãÍcaTHTc~TNÅæäTTÍT

Page 188

ZZZLUDQFDWKROLFFRPqNJÏæÅÕtHseäÀæWÅÅaÈÅÐT>ÏT>c>æWÅçÏæcãÍÀÍc>u ÏsuT>ÅcsÍt>uM>L¬aTuÅaWæÍéTLKCåÍcp~TWNHtÒÅuaÐÏtÅÏÍÅÏ ÏØÅÍsWÅçÍc>æÅ¬a>>Ðuqc>>ÅÏçc>}>åÍT>>ÈT>N>>M>År>ÅéT>u>>çT>N>>ÏÅkzæÅÏäT@t>çÏTWT>Nªåa>ÍcUN>HE>æWÎÅæÏÅÐÀÏTÍu>LC>JÈÏa>çtÐÅªåa>pK>aÀucD>s4L>pÍãTK>ÐT¬WÅs>cÏÅcÅd>M>ÅÍÏtæåa>sÅaÅäÅa>ÐsªåaN>@ÅÏçæÅaqJ>Ïts¬WÅoÍdc>GsfTM>Nt}>@NçT>MaL>åæEªs>@ÍæcC>TNÏÅs¬aÍusÅÍÅWÅaêåÍT>csIL>Å6GsTN>ÏÅâTrÅTTÅ¬a>LusN>LfTTL>cTs¬aLuãÅsÅÍWTÏÍäTKÀÐÅÒÍtsGssÅÏãTNoåTuåTäta>LT>NÆT>>sÍtåÍÅÍãT>#ÅfN>aÐât>ÏÍsTN>ÏÅçT>MN>t}>@>NWÅÍäT>IÅc>ÅçÅcu>Tuªa>LTu§åÍt>çÍTN>TÏT>ITL>sIL>ÅcTs¦åa>Í ÏgçT>MN>t}@>NUTsÅÏnªTNÏÅ4GTßc`ÏT>TÅ¬aT/uTâÅtL4Ks>dNçæÐÅaEçTMJWH>N>H>sqN>J>>ÏæÅæa>>E>äa>äÅc>æãT>>}>L>sçæçT>M>N>>t>}>@>N>rc>s>T>L>N>a>æa>Íu>çæ¬aLtNsJ>ÐÅÍt>ÈÏT>sÍc>uL>N}>L>pNyÅc>Åc>NK>zc>çÏTÈÏt>~ssJ>>oãT>}L>äÀÐÅusÍcoua>ÐTsI>JÍt>uÅd>ÅÈTC~ÅæÈÅÏT>nc>ÐÅrÅæåaN@> ÏâÍTÍtuM>ÅsGT>I>çTN>Årc>>ÏdÐÅuI>æÍt>.uWtH>ÅÏftãt>äT>0ÅÍtöc>ÐÅaE>¬aÍcËcCËxÊëêxQïêePsqçÏTEÅa>uçÏæÀÍcT>NEÅÆT>ãæÍWK>çTM>Nt>}@N>suT}>La>Epa>L¯¶¶

Page 189

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯¶·ª·«²¸³®ª´«¯¸²·ª·«¯¸²°ÒŦa>åa>N>>T>>>L>äÀÏÍÍt>u>>çT>N>>ÏÅkzæåa>L>>ÍÑT>I>E>>ÅçT ÏsåÍtuH>NHg>oaLÅc>uÅÏæÅÏTE>ÅrÅsåtMêåa>LTÀ¬§¯°¸³±ª¯±¸³°ÍtWcÏÍsaTuÅaãtÐÅçÏtAæuÀåaÅgsILÅTåaçÏTNÈT#XTæÅçTNÏÅåcTåtM>êåaLÏTEÅâÐÅâTc>ÏÍ½a@unH$ÅÏåaN>@ ÏâÍTWtc¬WÅåÍÅÍuçÏTcsJTsJTHÏÍpNyÅcÅäÅaæsc}ÍÏTuáTL>K>äT>>ÅÍr>ÅuJ>~ÅWN>A>>ÏÍ¬Wc>a>Åt>c>ÐÅÅÏfc>Æt>ÅÆT>>åa>ÏT>}>äT>æÍs>J>N>æssu>L>ÈT>N>M>ÅæÍÐT>ua>L>ÍÏÍoçæÐÅåa>ÏT>}>T>Å¬WÅâÍT>g>åcM>ÐT>T>>LÅÏÍ¬a>T>ud>T>åa>a>#ÏâÍTrÅp>TH>ÏÍÍt>uåÍÅÍäT>@>äT>ÅÍäT>c>M>uTÆtÅçTsasWÅäTT>.ÆtÅcW@ÐÅsWÅuzÅæËc>ÈÏt~suçTNÏŬaLuÏÅcIsKJssKJÅÏTNÏÅÈTTIYRN×hJÅÏuT#cMáÏÍsLNÐaTuTMcuÏÍuçTNÏÅuaÐçæÏcutpPæcNrÅaÅtuÅa¬WÅåasæÏÅæuTÅçTÒÐÏÅÑTNH¬aLåÍTÀÍÏæÀåÅcKs_NuNsæÏsæÏftãt>WT>N>TÈt>T>L>ua>L>T>dN>çc>~T>çT>N>¬aT>åÅc>K> ÏÏÍäT>ÅT>¬ÍcNu>ÏÅcÅd>M>ÅÍÏtæa>ÅuäÅa>ÐsªaL>NuWÎÅæÏÅÐÀqT>ÈÏaçt>ÐÅªÍtusuT>Åca>EsäÀÐÅ¬UN>J~çæÏc>qäÀäTäÍc>a>TÍt>uÏÅt>qrÅÐÅfNæŬÍÍcuÅacåcMÏæÀÍTaTpIcNNF ÏæÍÏÍsJNæsåÍtuT>ÀeÏT>äT>M>äT>T>LãT>K>sçæäÍc>qM>>æW>aÍc>oÐÅäa>ÅÍc>çæÏêåaÐaTTäT>NÏÍåaÍ ÏgeaL>sJäÀcaT>äTÅsWÅçÍÏÍ ÏcÅ¬WŬÍtu_NÆÅbæ ÏÂÒxy#wÑëÔXæëÔXätÐÅÍtuçTNÏÅu@LæUTsáæÏT>¬aLuçÐÅÍcráæÏTfHêåÏTÏÍÈÅcsT>NÏÅÆTuBE>ª§±°ª²¸±´¦a>t>uáæÏT>at>uT>N>ÏÅsÀª§¯³«¯±¸±°¦Ít>.uçÏÅa>M}>ÍT>L>Åæu0aÍtuãT>K>áæÏT>6c>ÏÅc>UN>H>EW$WK>N>sc>ÅrÅæ§³¸±´¦a>LuW>NT>E>T>NÏÅçT>sÈT>æÅTNÏÅÈTÅc>ÅÏÍ§³«¯¸²³¦áæÏTçT>uÅÏTæåæa>Å¬aÏÅÍuc@>WÏtPáæÏT>æTNÏÅ¬§°´¸±´¦¬aLTuÑTIEÅsáæÏTäTK>ªåaÀÑaH>ÆT>ÏÍTNÏÅuÅc>ÆT>âTÍssáæÏT>otÆT>êåaL>téT>KJ>ÐÅTstrÅÐÅ6æͦaÅåaçÏæÀÍc>stKrÅÏÍsçÅscGçT>st¬WNÍtuçT>NÏÅu@L¬aÅs@>ræauçT>NÏÅÈT>NÐÅaE>TMc>§·¸³«³¸²ª²¸²«·¸±¦¸áæÏT¸aÏÅÍÏt>cst>âduT>ÐÆT`ÏTcÒÅu@LæTNÏÅcNPåÅtåÍt.çÏæÀkKáæÏTãTW$ÅÏstKrÅsuT>ÅÍÈTNÍÅTŬaTuäTÍtäÅÏæÍÐÅaEÑaHTNÅæäTTÍT

Page 190

ZZZLUDQFDWKROLFFRPqNJÏæÅÕtHtBRBBBBBBBBBBBBBBBBBB'ÊìXBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBBBBBNBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBxMRìgX¶º°µ¼½´³Xxc>ÏdWE>c>qIãÅa>¸aL>L>uâÅQu>Na>æÅa>ÐÅTÏT>ãÍcs>qNL>NupN>#ÅÏÍ«°¶¸¯°c>¦UT>oec>>pN>#ÅÏÍª§²®«±²¸°°W¦u>>c>ou>>pN>#ÅÏÍ½WÅpNTÅÏÍ¬aLLuçæÐÅÅÏâÅQrÅs§°¶«°³¸¯®t¦aTusNHoTtpN#ÅÏÍæ§±¯ÈtuT>KæäT>uT>KsÅÏÍt>çÅa>åtM>¸sNL>>cG>ÐÅuÅÏT>pH>Tu>N>ªecæu>s§¯¶¸¯·æ¦T.W>6@>tp>ÅÏÍtsT>K>¸äTæcG>ÐÅæ§³¸´X¦T.W>¬aÍuÆÅtTMÀçc}ÍâÅQsJN>æsÍtuæÅÐÅsuÅQsu>N¬aTuc>åÍc@s)TI>TtpN#ÅÏÍäæa>qUT>>¬§°´¸¯®t>¦½uÅt>ust>}>½WÅs>>t>sÈÅÏt>ÏÍ¸a>ÍuÆÅt>rI4LçÍÅÍÆÅtt>IN¸at>uçæsuN¬aÅt>ucÐÅÅÏWEcuT>ÅÈTÀaÍcrsTK>¸acuÐT>ÍtßcsN>tçÅcåa>LLâÅQ>Íc¬§°¶¸¯®t¦W>ÐuÅtsaTÅÏu>s½*ÅaÍtsoÍd>aT>ÅÏussaT>urÅÒÍtA>HéTK>J½W>NUNcsaa>uÅQTæÅsK>TÏÍ¬aL>umcEÅÏt>INçcT>puN>åT}À½qL>WssWÅåÍtuA>>sT>K>cG>srÅÐÅoN>Åa>¸aÍuÆÅt>a>LusæÏÅæÅÏp>Åt½WÅåÍcÏTÏsTKaLTuIãÅac}ÍÈÏTs½ÍtåÍTÅäÅÍÐÍçTWÍqut>rsÆT>>C>p>rÅÐæc>>ÅsãÅs>c>ÏÅc>>âÅQ>ÍÏt>d>>N>ut>rät>>L>ÅuJ>N>>#ÅåT>>c>D>>ÐÅ¬qN>>T>u>Ïa>oäÅa>>Ðc>>ät>a>>L>>>>>rêsT>>>K>>T>>M>T>>>>ÅãT>K>>¬WŸqN>a>>T>M>>ÀsÅÏWN>>>ÏÅWÅåÍt>>c>>u>N>>sa>>L>T>>uuT>>>äT>>}>T>>>K>>rc>>oÍd>äTsKNæsLcgäTK>TêsTKtINçc>TpÏÍæ§²®¸°³W¦äÅÏÍÅcrcItåT}>T>çæåT>}T>WÅrT>åT>}T>ÀT>M>ÀsråT>}½q>>oÍd>TM>ÀsrT>ÀT>Å¬WÅãT#ÅsãÅaÅæaLNusWÅuT}>T½aÅÍcucq@æaL>NusuT}½çcTggåT}>suTÏÍªÍÍc>ucçæåT}>ærTåT>}Åcæ½a>LuW>ÐÅÏTc>pK½ÍÍcucPæÍtumtçcTsÍæcC>çcT>¬aÐuqc>ÅÏåa>cH>>çTÒÐÏÅT>M>N>A>ÆT>>ÅTc>}ÍÏT>uN>¯·®

Page 191

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯·¯äTN>ÐÅÅÏT>M>ÀÏT>>ÅªäT>Ïd>ÏT>ÏÐc>suÏt>~ÏÍÍt>uäT>T>.s>T>st>.oÈÏt>~çTMÍÀçæærT¬aTu.×tL1çcÅsNBrÅÏÍc>@NÏtæcIGsÅÍÅâTrÅT¬ÍcuÊÅæÏ½WNrsTK>sILÅcc>XåÍcpNA$ÓT>ÅkKÏÍ¬aL>åaÅtÑÏÍÓTAÅät>äTÍtMåÐTæäTN>JNyÅcÅssT>KUHsaLÅÍåa>NHsK¬WÅsÅÍmT>u>T>uBE>¹a>Åãæc>äÀÐÅäT>c>T>æäÅcN>ÊT>d>Næ§²±¸³u>¦rK>ÍæÍÏÅÍuÅÐTN>ÅæcA>çT>MæT>Gäta>ÏTK>@sT>Ka>Ít>äT@Ås>cædsÅÏuT>a>ÍtusT>KTM>ÀçÅcaL>T>MæTG>aL>çTc>KUÅcsåÍT>ÓTÅ¬WÅs>ÅÍÍtæoéT>K>>ÅæÍt>åÍT>>ÓT>>Åæd>çc>>T>¬ÍÏÅÍÊT>N>>ÅT>>sæ-t>uæc>æÏæÅT>>sWÅÅÏæÅuN¬ÍtaÀæWÏÏÍÍtçTÒæcaAsqNJ>ÏæÅæÍtcM4sÍtutKEcTrcuT>ÍÏt>ÏÍsNH>Íc>âÅQT>t>pN#ÅÏÍsa>Ååa>st>T>À¬aÐup>st>.äÅtL>sÏÍsuTÏÍuNäÀcÀÏÍs¬WcÈÏt~ut}GÐÅaEtINçcTpeæãTIÅæäTTÅÍÐÅÅÏÏtÅrÅsÏaçÅ-t>uÑTÅÏta>tuaLJ>çÅasÍt.uaæËæϬ§°¯¸¯®t¦uTßt@IäTItcæuÅÍuGäÅaLÍcâTÅæeTsa>L>äTLNI>åÏÅtK>¬WÅåÍcIçc>NNFäÅa>Lsb>TÐæcÅkzæÏTÏÍaÅt>u>yduT>MæT>GsI>ÀuªaL>TuÅÏÅÍÅÏuT>MW>ãT>NWT>ÏÍçÅcçc>@>NfNuN>oçÅcâÅQrÅ½WÅrsT>KéTE>ÅægrÅTÀ¬a>T.ÍTÅsG>æTMÀqNHsWÅuæÏÍfMosIJåÍtçÏtWTÅªWÅçÏtsJrÅät¬aÀu.æUT>L>p>säÀäÍc>ªfT>qÐäT>K>>T>ªuK>Ðg>äÍc>a>L>J>¸u>L>E>a>ÀuUJ>ÐŬgäÀWt6TLäæaÊÏT6ÅÍcÅÏÏT4>Kææc>¸a>tusI>J>Ícc>I>ÏtC>L>ÅaT>sa>Lu.çc>N>sN>>uN>æ¬rITNÅæäTTÍT

Page 192

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯·°âÍTçÅa ´´ÔxhuRPXÒgRÊhXèÔÊÒytxÊeg½eRxy.XwÊg±ehgÒxêxwÝgt±eÊêÒXQêÕwÊÔgRëePDyÊÔéXOéÊggsPÊÊgÕeÕÊePRyMÔXÔÒéÒ[ÊÔgX±ePwçÒXÒgëexyèeQPéXÔÊwÊgÕ[ÊÒxÖetMRÔÒeëÊeéXOÅÔÒeëÊeygëeXÕÅyÊÔèÒÅyPìëìXQMNëÒgyëÊéXODePyéX!ÊÊÔçÒXÒgeëÊeÒÔÊÒyÍgKëÊéX[ëÒuNëggÕÊXÊë±eRÊÔXeÊxÒgxëjÅëXQÊÒgggÒxeÊxéXDÊïwXRïwEèxO#ÒXë[ÊçÒXeëÊeÊgÕÒÔÊÒy[ëÒÊÔ[Êeë±eÒePÊxÊÔëÊìëÔéXÊÔë

Page 193

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯·±ÑaHÆTuTÅmGWcMÖeLËXyXÊqK"aNÊæcæaÅXktÏæÅÍÈæÏtK«¯tK«°ÍT«¯ÍT«°Åt«¯Åt«°d_tsÍtMcÅo«¯o«°ÆtÅdXÅTâdouLÒÅÏÅÅcÏTàdäÅÍtâtTfÅaNÊæcäTæÍÅaÅsNLktäÅÏæÅÍÈæÏpNytK«¯pNytK«°äTTÍT«¯äTTÍT«°`ÏÅt«¯`ÏÅt«°ÅÏdTNKÑTNtçÏÅcWLsÍtMcÅäTNTI«¯äTNTI«°ÆtÅcNÅdâTÅsETTMdâdWKIÌÅcNrTNEÅTNÏÅuÅcÌæÏTâTNdâTNÅÍktpNyt*HQHVLV([RGXV/HYLWLFXV1XPEHUV'HXWHURQRP\-RVKXD-XGJHV5XWK6DPXHO6DPXHO.LQJV.LQJV&KURQLFOHV&KURQLFOHV(]UD1HKHPLDK7RELW-XGLWK(VWKHU0DFFDEHHV0DFFDEHHV-RE3VDOPV3URYHUEV(FFOHVLDVWHV6RQJRI6RQJV:LVGRP(FFOHVLDVWLFXV,VDLDK-HUHPLDK/DPHQWDWLRQV%DUXFK(]HNLHO'DQLHO+RVHD-RHO$PRV*HQrVH([RGH/pYLWLTXH1RPEUHV'HXWpURQRPH-RVXp-XJHV5XWK6DPXHO6DPXHO5RLV5RLV&KURQLTXHV&KURQLTXHV(VGUDV1pKpPLH7RELH-XGLWK(VWKHU0DFFDEpHV0DFFDEpHV-RE3VDXPHV3URYHUEHV(FFOpVLDVWH&DQWLTXHGHV&DQWLTXHV6DJHVVH(FFOpVLDVWLTXH,VDLH-pUpPLH/DPHQWDWLRQV%DUXFK(]pFKLHO'DQLHO2VpH-RsO$PRV<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<¯·±<¯·±<¯·±<¯·±<¯·±<¯·±<¯·±<¯·±<¯·±<¯·±<¯·±<¯·±<

Page 194

ZZZLUDQFDWKROLFFRP¯·²tätoNTUm~uáÐWctt×ÅãæÏäc«¯äc«°eÅuâtT«¯T«°tKN«¯tKN«°iNpNckcC«¯cC«°t«¯t«°t«±tMTITatetåTINãtTàtHTNLG~uTcÐuuecTtTLtätÏâTKÅäTNæÏäTNc«¯äTNc«°äTNäTNÅäTNNJNäTNtäTNINtT«¯äTNINtT«°ÑæTtKN«¯ÑæTtKN«°eCNätKJNäTNÅcÆtHEÑcC«¯ÑcC«°TLt«¯TLt«°TLt«±ÅÍtMsGTI2EDGLDK-RQDK0LNDK1DKXP+DEDNNXN=HSKDQLDK+DJJDL=HFKDULDK0DODFKL0DWWKHZ0DUN/XNH-RKQ$FWV5RPDQV&RULQWKLDQV&RULQWKLDQV*DODWLDQV(SKHVLDQV3KLOLSSLDQV&RORVVLDQV7KHVVDORQLDQV7KHVVDORQLDQV7LPRWK\7LPRWK\7LWXV3KLOHPRQ+HEUHZV-DPHV3HWHUSHWHU-RKQ-RKQ-RKQ-XGH5HYHODWLRQ$EGLDV-RQDV0LFKpH1DKXP+DEDFXF6RSKRQLH$JJpH=DFKDULH0DODFKLH0DWWKLHX0DUF/XF-HDQ$FWHV5RPDLQV&RULQWKLHQV&RULQWKLHQV*DODWHV(SKpVLHQV3KLOLSSLHQV&RORVVLHQV7KHVVDORQLHQV7KHVVDORQLHQV7LPRWKpH7LPRWKpH7LWH3KLOpPRQ+pEUHX[-DFTXHV3LHUUH3LHUUH-HDQ-HDQ-HDQ-XGH$SRFDO\SVH¯·±<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<¯·²<¯·²<¯·²<¯·²<¯·²<¯·²<¯·²<¯·²<¯·²<<¯·²¯·²<<¯·²¯·²<<¯·²¯·²<<