Return to flip book view

EMP

Page 1

študujEkonomiku amanažment podnikuv slovenskom alebo anglickom jazykuna #EF UMB,fakulte 21. storočia

Page 2

Ekonomika a manažment podniku Business Economics and Management Ekonómia a manažment ŠTUDIJNÝ ODBOR ŠTUDIJNÝ PROGRAM FORMA ŠTÚDIA Ekonomická fakultaUniverzity Mateja BelaDenná , Externá JAZYK VÝUCBY STUPEN ŠTÚDIA Slovenský , Anglický Bakalárske štúdium Katedra ekonomiky a manažmentu podniku ˇˇ

Page 3

Katedra sa v pedagogickej a výskumnej činnostizameriava na tri oblasti, a to ekonomiku podniku,marketing a manažment. Jej poslaním jevychovávať absolventov schopných zastávaťvedúce funkcie v strednom a vrcholovommanažmente. Okrem toho katedra realizuješkoliacu, konzultačnú a poradenskú činnosť prepotreby praxe a spolupracuje s domácimi azahraničnými inštitúciami. Katedra ekonomiky a manažmentu podnikuAbsolvent nadobudne vedomosti apraktické zručnosti a získa profesionálnekompetencie z kľúčových oblastí riadeniapodniku. Rozumie ekonomickým javom,dokáže analyzovať a interpretovaťekonomické dáta, používať digitálnetechnológie. Vie komplexne a kreatívneriešiť problémy, prijímať zodpovednémanažérske rozhodnutia, komunikovať aargumentovať v cudzom jazyku. Uplatní saako podnikateľ, podnikový ekonóm,analytik, finančný, marketingový alebopersonálny manažér. profil absolventaViac o uplatnení nájdeš TU

Page 4

Business Process SeniorConsultant, SAP Ariba, Nemecko Člen predstavenstva a finančnýriaditeľ SOFTIP a.s. Banská Bystrica Vedúca oddelenia služiebzákazníkom, Websupport.cz Zakladateľ spoločností creActive,s.r.o. a Handymade, s.r.o. ING. MARTIN VLCKO MGR. BARBORA GERSBERG ING. EVA KIANICKOVÁ ING. FILIP KOTIAN Úspešní absolventi KempĎalších úspešnýchabsolventov nájdeš na webe EF UMBˇ#ˇ

Page 5

V rámci štúdia sa študenti majúmožnosť zúčastniť rozličnýchštudijných pobytov v zahraničí napartnerských univerzitách a v rámciviacerých ponúkaných výmennýchprogramov.študuj, praxuj a stážuj v zahranicístan sa clenomuniverzitného hokejového tímuuniverzitného folklórneho súboru MladosťAtletického klubu ŠK UMBBasketbalového družstva žien ŠK UMBAlumni klubu EF UMBRozvíjaj svoj talent! Viac info nájdeš TUČo hovoria študenti EF UMB o pobytoch v zahraničí?Ponuky a možnosti štúdia v zahraničí nájdeš TUˇ ˇˇ#

Page 6

študuj na #EF UMBPodmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijnéprogramy prvého stupňa štúdia na fakulte.Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium jezískanie úplného stredného vzdelania alebo úplnéhostredného odborného vzdelania. Ďalšou podmienkou preuchádzačov o dennú formu štúdia (určenou fakultou) jeúspešné vykonanie prijímacej skúšky. Prijímacia skúškaobsahuje písomné testy z jedného cudzieho jazyka azákladov ekonómie. Cudzím jazykom môže byť jazykanglický alebo nemecký. Za každý z písomných testov môže uchádzač získať maximálne 100 bodov.podmienky prijatiapodmienky prijatiabez prijímacích pohovorovOd povinnosti vykonať prijímaciu skúšku je oslobodenýuchádzač o dennú formu štúdia:1. ktorý, absolvuje testVšeobecných študijnýchpredpokladov (VŠP) alebojeho českú verziu Obecnéstudijní předpoklady (OSP)-v testoch musí dosiahnuťpercentil rovný alebo vyššíako 50.2. ktorý sa zúčastnil krajskéhokola súťaže Ekonomickejolympiády v akademickomroku 2023/2024 a ktorý saumiestnil v hornom 50.percentile zo všetkýchúčastníkov krajských kôl.

Page 7

prihláška a poplatkyVšeobecné informácie k prijímacej skúškeUchádzač o štúdium si môže vrámci jedného stupňa štúdiapodať len jednu prihlášku a na nejuviesť len jeden študijný program.Prihláška musí byť podaná nafakultu v určenom termíne ‒lehota na podanie prihlášokna prvý a druhý stupeňštúdia je do 30. apríla 2024.Všetky dôležité informácie k prihláške na EF UMB nájdeš TU#Termín podávania prihlášok: 30.4.2024Termín prijímacích skúšok: 10. - 21. jún 2024Podanie prihlášky: 40,00 €Podanie elektronickej prihlášky: 30,00 €

Page 8

Sleduj nás na Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici FB: Študijný odbor Ekonomika amanažment podniku EF UMB@ef_umbsociálnych sieTacha maj vždy najčerstvejšie info!ˇ