Med plan 2020   2021  Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna
Det  r tillsammans vi klarar v ra gemensamma utmaningar.   Genom att ge utrymme  t individen att vara sj lvst ndig ...
Tillsammans tar vi vara p  Skaras rika resurser, s  att vi med stark framtidstro ocks  tillsammans kan m ta utmaninga...
Inneh llsf rteckning EKONOMI .............................................................................................
    Ekonomi   Strategisk inriktning Sund ekonomisk utveckling ger f ruts ttningar f r en framtida god tillv xt ...
Den totala uppl ningen  r bekymmersam d  framtida investeringar kan f rsv ras av skapade fasta kostnader. Redan idag...
Medborgare   Strategisk inriktning Skara kommun ska pr glas av  ppenhet, tillg nglighet och m ngfald.  Strategisk...
en gemensam kontaktyta som kan samverka kring strategiskt arbete d r t.ex.  kad inkludering kan skapa kompetensbryggor ...
verksamhet ger  kad livskvalitet f r  ldre ska prioriteras. Volont rskonceptet M ltidsv n ska inf ras som en del i...
Milj   Strategisk inriktning Alla ska kunna leva i ett samh lle som tar ansvar f r klimat och milj .  Strategiskt ...
Tillv xt Utveckling  Strategisk inriktning Alla ska ha m jlighet till en utbildning och en meningsfull syssels ttni...
om bra bem tande med korta handl ggningstider, r ttss kerhet och snabba beslutsv gar. Det ska vara enkelt att etable...
fullm ktigebeslut ska kriterierna f r Guldtrappan vara uppfyllda inom skolv sendet i Skara 2019. D refter b r motsva...
Verksamhet  Strategisk inriktning All verksamhet ska vara h llbar ur socialt, ekonomiskt och milj m ssigt perspekti...
N dv ndiga satsningar p  de olika boendeformer f r  ldre som Skara idag har brist p  m ste g ras, liksom p  ut ...
behov och f ruts ttningar nyckeln till en starkare framtid. Genom att satsa p  s v l f rskola och grundskola som gy...
utveckling  r beroende av att n ringsliv, utbildningsv sende och avn mare krokar arm och bygger synergieffekter  r d...
 Sedan tidigare har den centrala ekonomienheten flyttats ut till verksamheter och f rvaltningar med god effekt d  det ...
 Kultur och fritidsn mnden  Skara har ett rikt och blomstrande f reningsliv som g r viktiga insatser f r Skaras at...
Kostenhet och lokalv rd ska anslagsfinansieras varf r styrning av ekonomin blir tydligare. M C KD har i budgetf rslage...
Medarbetare  Kommunfullm ktiges m l strategisk inriktning Skara kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare d r gott...
rektorsutbildningen  r avg rande, att alla chefer i omsorgen har relevant chefsutbildning och att alla personer som p ...
SAMMANFATTNING   Kommunstyrelsen   6 100 000 omdisponeras fr n KS till n mnder. 1 miljon effektiviseringskrav g ...
    Barn och utbildningsn mnden  Barn och utbildningsn mnden tillf rs under 2019 200 000 kr f r att utveckla och ...
of 0