simplebooklet thumbnail

of 0
Wyjd  ze strefy komfortu 4 zadania, kt re pomog  ci zrobi  pierwszy krok Jola Bogacz-Noworyta jolka-potrafi.pl
spis tre ci 02 06 09 13 16 wyzwanie wyjd  ze strefy komfortu i spe nij marzenia zadanie 1 stw rz plakat marze  za...
Wyzwanie
Wyjd  ze strefy komfortu i spe nij marzenia Widzisz,  e twoja s siadka dzi  zn w taka u miechni ta. I z czego ona ...
Podejmij wyzwanie Podejmij wyzwanie Wyjd  ze strefy komfortu i spe nij swoje marzenia. Wiem,  e na pocz tku jest tru...
Ze  wiata tego ka dy ma tyle, ile sobie we mie. Giovanni Boccaccio
zadanie 1 stw rz plakat marze
Stw rz plakat marze  Cofnij si  na chwil  do dzieci stwa. Lubi a  marzy  Co najcz  ciej sobie wyobra a a  A...
Marzenia wydaj  si  g upie tylko ludziom, kt rzy ich nie maj . Peter Reese
zadanie 2 spisz plan dzia ania
Co musisz zrobi  lub zmieni ,  eby spe ni  marzenia Mam nadziej ,  e lista lub plakat marze  ju  gotowe. Teraz ...
Czasem marzenie wydaje si  odleg e i nieosi galne, ale je eli roz o ymy je na szereg drobnych realistycznych zada  ...
Na drodze do sukcesu nie ma wi kszej przeszkody ni  za o enie,  e co  samo do nas przyjdzie, zamiast dzia ania i s...
zadanie 3 zacznij dzia a
Zacznij dzia a  Niby takie banalne zr b list  zada  i wykonaj je jedno po drugim. I to ma by  klucz do sukcesu Ta...
Cz owiek ma w  yciu albo wym wki, albo wyniki. Jack Canfield
zadanie 4 wzmocnij nawyki
Wzmocnij nawyki Jest takie pytanie powracaj ce jak bumerang na r  nych forach, grupach dyskusyjnych i blogach Jak zacz...
Ka de twoje poranne wyj cie i pokonanie wyznaczonej trasy, to ma e zwyci stwo i trening si y woli. Nagradzaj si  za ...
Dysponuj c zwyk ymi talentami i niezwyk   wytrwa o ci  mo esz osi gn   wszystko. Thomas F. Buxton