Return to flip book view

Előválasztás Különszám

Page 1

KÜLÖNSZÁM 2021. DECEMBERKÜLÖNSZÁM 2021. DECEMBER

Page 2

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 2 -A legfontosabb tényekaz előválasztásról2021. szeptember 20. - október 17.zajlottAz állandó lakcím szerinti ellenzéki jelöltekre,valamint miniszterelnök-jelöltekre lehetett szavazatot leadniszavazóponton és online több mintszavazhattak az előválasztók.biztosította a szavazás és a szavazatszámlálás hitelességét és civil kontrollját.A szervezés és lebonyolítás az aHang saját fejlesztésű választási platformja,az ELEVE segítségével történt. Civilek és pártok saját erőforrásaikat mozgósítva,állami segítség nélkül hozták tető alá a teljes előválasztás lebonyolítását.A remélt szavazói szám többszöröse,Magyarország elsőországos előválasztása.2 fordulóbanpapíron és online.8002 hétig10 ezer önkéntesés 1000 online operátor850 ezer ember szavazott.

Page 3

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 3 -TARTALOM01Előszó4. OLDAL03Szervezés9. OLDAL02Politika6. OLDALPénzügyek0623. OLDALMédia0520. OLDAL04Technológia15. OLDAL

Page 4

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 4 -ELŐVÁLASZTÁS?KI MÁS, HA MI NEM?Varga Máté,ügyvezető igazgató,aHangELŐSZÓ01A 2019-es főpolgármesteri előválasztás sokrétű és változatostapasztalatokat hozott az aHang csapatának, amelyek végsősoron megerősítettek bennünket abban, hogy a rendhagyódemokratikus környezetben rendhagyó eszközökkel kellmegpróbálnunk pozitív változásokat elérni.Amikor 2019-ben egy olyan feladat körvonalazódott, hogyfüggetlen és pártatlan lebonyolítóra van szükség pártok éspolitikai jelöltek versenyéhez, akkor nem tolongtak a civilmegvalósítók. Olyanok pedig még kevésbé, akik afeladatcsomag egészét tekintve, vagyis a technológiától akampánykommunikáción keresztül egészen az utcaiaktivistaszervezésig hajlandók vagy képesek lettek volnavezető szerepet vállalni. Ez számunkra sem volt egyszerűdöntés. Akkor sem, ha tudtuk, hogy a hozzájárulásunkkal végremegvalósulhat egy igazi demokratikus választás, hogy valódiés fajsúlyos döntést adhatunk a fővárosiak kezébe, és hogyfüggetlen civil kontrollt gyakorolhatunk egy fontos és modernpolitikai folyamat fölött. Túl sok volt a rizikó. A lehetetlenidőkeretek, a munka bonyolultsága, a konkrét tapasztalatok,szabályok és erőforrások hiánya mellett összefeszülőpártokkal kellett tervezünk és dolgoznunk egy olyan társadalmiés politikai környezetben, ahol mindent átjárt a félelem, és mármindenki régen elvesztette a hitét a változásban.Tehát pont nekünk való feladatnak látszott, bele is vágtunk.

Page 5

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 5 -Varga Máté a szavazatszámlálást és az előválasztást lezáró sajtótájékoztatón, 2020. október 17-én.A történetet valószínűleg a legtöbbenismeritek, így erről talán itt elég annyi, hogymégiscsak érdemes volt. A nyilvánvalóeredmények mellett pár gondolatot megér,hogy miért is volt az. Valami megmozdult.Valami, ami túlmutatott Tarlós Istvánellenfelén, a centrális erőtéren és az egymásttaposó pártokon, a médiapolitizáláson, aszekértáborokon és a megosztottságon.Szimbólumok jelentek meg, ötletek, tervek ésprogramok kerültek bemutatásra, értelmespolitikai viták zajlottak, önkéntesek ésaktivisták ezrei dolgoztak az utcákon, pozitívüzeneteket, politikai gesztusokat, elismeréstés együttműködést láthattunk, ami vonzotta aválasztókat is.A főpolgármesteri előválasztás után máréreztük, hogy egy sokkal nagyobb vállalkozásvár ránk 2021-ben, ennek előkészületeiről éstörténetéről szól előválasztási különszámunk.

Page 6

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 6 -POLITIKAI DIMENZIÓK,SZERVEZETIEGYÜTTMŰKÖDÉSEKPOLITIKA02Az aHang és a hatpárti Országos Előválasztási Bizottság(OEVB)Az aHang 2020 novemberében vette fel először a kapcsolatot ahat ellenzéki párt operatív vezetőivel annak érdekében, hogymegkezdjük a felkészülést a 2021-es előválasztásra. Azegyeztetések során bemutattuk azokat a fejlesztéseket, illetvelehetséges irányokat, melyeken a 2019-es fővárosielőválasztások tapasztalataiból kiindulva folyamatosandolgoztunk. A hatpárti együttműködés több hónapos belsőegyeztetési folyamatok végeredményeként 2021 tavaszánmegalakította az Országos Előválasztás Bizottságot (OEVB),melynek munkájába hetedik szereplőként állandó meghívástkapott az aHang is. Az egyik legnagyobb kihívás azegyeztetések során az volt, hogy a hatpárti együttműködéselfogadja a személyes meelenést nem igénylő, teljesenonline szavazást. Hosszú és gyakran feszültségektől semmentes tárgyalások során eljutottunk odáig, hogy az OEVBelfogadta az online szavazás lehetőségét is, ahogy azt is, hogya papír alapú szavazatok egyedi, az aHang által kibocsátottQR-kódokkal legyenek ellátva a visszaélések elkerülése végett.A megvalósítást lehetővé tevő további fontos fejlesztésünk voltNagyságrendileg 10 ezer ember munkáját kellettkoordinálni az előválasztás két fordulójában.

Page 7

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 7 -A részt vevő hat párt az előválasztás koordinációjára, operatív megszervezésére és a döntésekmeghozatalára létrehozott egy testületet, az Országos Előválasztási Bizottságot (OEVB). Az OEVBtaait kérdeztük az együttműködésről, a folyamat szervezéséről, nehézségeiről, valamint a civilekszerepéről. Kattints a lejátszásra a beágyazott YouTube videó elindításához.pártokkal történő, fél évig tartó egyeztetés egynagyon nehéz, komplex, ám végül eredményesfolyamat volt. Természetesen kellett taktikázni(előfordult, hogy a fontosabb tárgyalásokraelőzetesen több órát is készültünk),kompromisszumokat kötni, sőt volt olyan is,hogy az álláspontjaink annyira távol álltakegymástól, hogy magában az előválasztásbanvaló részvételünk is veszélybe került,“pengeélen táncoltunk”. Kiemelten fontos voltszámunkra, hogy a lehető legtöbb embernyilváníthassa ki a véleményét, így például atisztán online (oine regisztráció nélküli)szavazás lehetősége nekünk elengedhetetlenfeltételnek számított. Amennyiben ezt nemfogadta volna el a hatpárti együttműködés, azaHang nem vett volna részt az előválasztásokszervezésében.Civil partnereink, civil csoportok szerepeaz előválasztásonAz előválasztások külső kontrolljáért felelős ésa szervezés támogatása érdekében 2019-benlétrejött Civil Választási Bizottság (CVB) újtagszervezetekkel kiegészülve folytattaa pártos és a civil aktivisták napi beosztását,belépési adatait kezelő rendszer, melygarantálta, hogy csak az adott időpontra éshelyszínre beosztott személyek kezelhessék aszemélyes szavazáshoz szükséges tableteket,mobiltelefonokat.Az OEVB és az aHang tehát a szavazáskereteinek nagy részét közösen dolgozta ki,úgy is mint:◆ online és oine szavazási folyamatok;◆ aktivista-koordináció, feladatokmeghatározása, képzések biztosítása;◆ eszközök beszerzése, logisztika;◆ szavazatszámlálás menete, technikaiháttere (a Számoljuk Együtt mozgalommalközösen).A megszólaló OEVB-tagok is kiemelik, hogycivil szervezetek együttműködése nélkülvalószínűleg nem, vagy csak sokkalalacsonyabb színvonalon lehetett volnamegszervezni az első magyar országoselőválasztást.Összességében elmondhatjuk, hogy a

Page 8

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 8 -A civil szereplők áldozatkész közreműködésenélkül nem valósulhatott volna megaz előválasztás.Szavazatok számlálása az első forduló utánmunkáját 2021-ben.A CVB tagszervezetei eredetitevékenységüknek megfelelően kapcsolódtakbe a munkába és segítették az előválasztásokszervezését, társadalmasítását az alábbifeladatokat végezve:◆ A diákokból és atal felnőttekből állóTabumentes Egyesület 22 nyilvános vitátszervezett az ország 22választókerületében.◆ A civil szavazatszámlálók toborzásávalfoglalkozó Számoljuk Együtt mozgalomfelkészítette és szervezte a számlálástvégző civil aktivisták egy részét.◆ A Nyomtass te is! mozgalom 106előválasztási különszámot készített ésjuttatott el főként olyan vidékiválasztókerületekbe, ahova a legkevesebbinformáció jutott el az előválasztássalkapcsolatban.◆ Dr. Magyar György, a CVB elnöke több száztelevíziós és rádióinterjúban terjesztette azelőválasztások hírét és a legfontosabbaktuális tudnivalókat.◆ A Főnix mozgalom, a Civilek aDemokráciáért Egyesület és az ELEGYtaai aktivistákkal, szakmai anyagokkalsegítették a választási folyamatot.

Page 9

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 9 -SZERVEZŐDJÜNK!SZERVEZÉS03Önkéntesek toborzása, a koordinátori hálózat és aszavazóbiztosok megszervezéseAz előválasztás során kiemelt feladatunknak éreztük, hogy aszavazás lebonyolítása a civil társadalom széles bevonásával,részvételével valósuljon meg. Ez a civil kontroll tette lehetővé averseny tisztasága felett való őrködést, valamintbekapcsolódási pontot jelentett a kampányba mindazokszámára, akik cselekedni kívántak a magyarországi politikaihelyzet megváltoztatásáért, ugyanakkor nem kívántak egy pártvagy jelölt mellett elköteleződni.A 2021. január 13-i Partizán-adásban indult el a nyílvánosönkéntestoborzási programunk, valamint ekkor kezdődött ahuszonöt főből álló koordinátori hálózat felépítése. Bár akoordinátorok megtalálása a tervezettnél hosszabb ideig – kéthónapig – tartott, később egyértelművé vált, hogy megérte aráfordított időt. Rendkívüli, elkötelezett és lelkiismeretesemberekből álló, különleges csapat állt össze!A kiválasztási folyamatot követően 2021. április végénszerveztük meg az első személyes összejövetelt a megyeikoordinátorokkal, ahol nekiláttunk a nyári időszakelőkészítésének. Első lépésként megterveztünk egy olyanpiramis szerkezetű kommunikációs struktúrát, melyben acsoporttagokkal közösen kialakított rendszerben hatékonyantud zajlani az információk és a feladatok megosztása.

Page 10

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 10 -megvalósításához szervezési és logisztikaihátteret, technikai ügyeletet is biztosítottunkaz online ügyfélszolgálatért felelősönkéntescsoporttal. Az itt szerzetttapasztalataink jelentős segítségnekbizonyultak az előválasztás során.Június végén, a Fudan-konzultáció után nyíltlehetőségünk arra, hogy tartsunk egykétnapos intenzív felkészülést azelőválasztásra. A csapatépítő hétvégétKunbábonyban tartottuk, ahol a workshopokés a kampánytervezés mellett az OrszágosElőválasztási Bizottság néhány taával ismegismerkedhettek a koordinátorok. AKunbábonyban eltöltött hétvégét az egyiklegfontosabb mérföldkőnek tekintjük azaktivistaszervezés szempontjából. Ekkorkezdődött el az Országos Előválasztási IrodaA koordinátorok első találkozójaAz előválasztás sikere a több ezer pártos és civil aktivista együttműködéséneksikere. A civilek és pártszervezetek közösen, a nem mindennapi, embert próbálónehézségek közepette, egy országot átölelő, történelmi munkát vittek véghez.A huszonöt megyei koordinátor munkájátBudapestről négy aHangos központikoordinátor megbízásával támogattuk;helyben, az egyéni választókerületekben pedigún. szuperönkéntesek segítségével látták el akoordinációs és toborzási feladatokat.A megyei koordinátoroknak köszönhető a civilönkéntesek toborzása és bevonása azelőválasztási kampányba, valamint ajelentkezők felkészítése a szavazóbiztosi ésszavazatszámlálási munkára is.A 30 fővel kibővült csapatunk együtt dolgozotta Fudan-konzultáció (2021. június 4–13.)lebonyolításán, melynek során teszteltük sajátfejlesztésünket, az ELEVE választásieszközkészletet, amely az előválasztástechnikai platformja lett. A Fudan-konzultáció

Page 11

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 11 -Nehezen lehet kapacitást tervezni valamihez, ami még sosem volt - márpedigmegtippelni sem tudtuk, hogy hányan szeretnének részt venni azelőválasztáson (300 ezer szavazóval már elégedettek lettünk volna).A videókapcsolaton keresztül is átjött a hála érzése, hogy idősek és atalokkaphattak lehetőséget a szavazásban való részvételre, vidéken és városban egyarántés az aHang operatív szinten valóegyüttműködése, valamint az országkülönböző pontjairól érkező, addig egymástnem ismerő koordinátorokból egy nagyonösszetartó és céltudatos csapatkovácsolódott össze.Július és augusztus folyamán a megyeikoordinátorokra még több feladat hárult:országos szinten kellett megszerveznimintegy 2000 civil aktivista felkészítését. Acélunk az volt, hogy minden szavazósátorbaés minden idősávba tudjunk civilszavazóbiztost delegálni, ehhez apártaktivistákból álló Helyi ElőválasztásiBizottságokkal kellett összehangolni amunkánkat.A koordinációért felelős csapatnakszeptember elejétől október végéig mindennap reggeltől estig elérhetőnek kellett lennie.Az előválasztás két fordulója során történtpolitikai események, az ezekből fakadó, előrenem látható változások és feladatok még többrugalmasságot és nagymértékűkonstruktivitást igényeltek mindenszereplőtől. A keretek, amelyek közöttdolgoztunk, folyamatos mozgásban voltak, ésa rengeteg feszültség a szavazósátrakbandolgozó aktivistákon csapódott le. Nemlehetünk eléggé hálásak nekik, és biztosakvagyunk benne, hogy az ő kitartásuk,elkötelezettségük és az előválasztásintézményébe vetett hitük határozta meg azelőválasztás kimenetelét.Egy hirtelen felbukkanó kihívás az onlineszavazás lebonyolításábanEredeti tervünk szerint az önkéntesekvégezhették volna otthonról az onlineazonosítást szolgáló operátori munkát,azonban az OEVB döntése alapján azoperátoroknak egy helyszínen kellett

Page 12

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 12 -tartózkodniuk, hogy a pártok által delegáltmeggyelők ellenőrizhessék a(z online)választás tisztaságát is.Mindemellett azt is lehetetlen volt megtippelni,hogy hányan szeretnének online szavazni – eza bizonytalanság pedig gyors reagálástigényelt tőlünk. Az online szavazáshozszükséges azonosítást biztosítóoperátorközpont három (egyre nagyobb ésnagyobb) helyszínt is kinőtt.A fordulók utolsó napját leszámítva reggel 9-től este 9-ig zajlott az online választókazonosítása – az utolsó napon pedig reggel 8-tól este 8-ig állhattak be a sorba a szavazók.Ez azt jelentette, hogy körülbelül 1+12+1 óránkeresztül kellett dolgoznia az operátorközpontzökkenőmentes működésén mintegy tucatnyiembernek: indulás előtt egy órával meg kellettérkeznünk, majd az utolsó azonosítás utánmég vagy egy órát kellett számolni arra, hogyminden eszközt töltőre duunk, a papírokatelrendezzük, rendet rakjunk.Hiába viszonylag könnyű az operátorokfeladata, oktatást kellett biztosítanunk mindenújonnan érkezőnek. Ezt először saját gyártású,majd a Momentum által készített oktatásisegédanyagokkal gyorsítottuk.Úgy ítéltük meg, hogy jobb, ha nincsenek xműszakok, mert az is hatalmas segítség, havalaki csak egy-két órára tud beugrani. Sokanígy is tettek, például 8 óra munka és pár falatután érkeztek, hogy este 9-ig, 10-ig mégdolgozhassanak. A beosztások rugalmasságanagy előnyt jelentett, de azért árnyoldala isvolt: bármikor érkezhettek új operátorok -azaz folyamatosan elérhetőnek kellett lennievalakinek, aki vállalni tudja a betanítást.Minden operátornak három dologra voltszüksége: egy laptopra vagy tabletre, egyandroidos okostelefonra vagy tabletre,valamint egy mikrofonos fülhallgatóra.Legalább egy androidos eszközre azért voltminden operátornak szüksége, hogy használnitudja a hitelesítést segítő eVOLmobilalkalmazást, amely az ELEVEeszközkészlet része. Az alkalmazást több százeszközre kellett telepíteni (és rendszeresenfrissíteni). Mintegy 200 eszközt volt szükségesa wi-hálózathoz csatlakoztatni, és ahálózatot is működtetni kellett.Próbáltál már egyszerre 70 darabot vásárolniés szállítani bármiből, ami nagyobb egyteniszlabdánál? Mi mobiltelefonokat,tableteteket (és fülhallgatókat) vásároltunkhasonló tételben. A fülhallgatók mégZárótalálkozón a koordinátorokkal

Page 13

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 13 -AZ ÖNKÉNTESSZERVEZÉS FŐBBÁLLOMÁSAI2021. január 13.: az aHang bemutatja aPartizánban az ELEVE választási szoftvert, ésmeghirdeti az önkéntesjelentkezést azelőválasztásra2021. március-április: megyei koordinátorokkeresése, megtalálása2021. április 27.: a megyei koordinátorok elsőcsapatépítő találkozója Budapesten2021. május 21.: hivatalosan is elindul a CivilVálasztási Bizottság és az OrszágosElőválasztási Bizottság együttműködése azelőválasztás megszervezéséről2021. június 4-13.: Fudan-konzultációlebonyolítása az ellenzéki pártokkal közösen2021. június 26-27.: kampány-előkészítőhétvége a megyei koordinátorokkal, valaminta megyei koordinátorok és az OrszágosElőválasztási Bizottság személyes találkozója2021. július 30.: a megyei koordinátorok és aHelyi Előválasztási Bizottságok közös operatívmunkájának kezdete2021. augusztus 23.: az ajánlásgyűjtésvalamint a civil és pártos szavazóbiztosokfelkészítésének kezdete.tanácstalanok voltunk – arra számítottunk,hogy az operátorközpont feladatait átadhatjukmajd a Párbeszédnek, így elkezdtükösszeszedni a felhalmozott tudást. Ezután jöttKarácsony Gergely visszalépése – majd pediga Momentum kiállt Márki-Zay Péter mellett, éstovább tudott dolgozni a közben összeszokottcsapat.Percenként érkeztek emailek az online ésoine szavazás módjával, technikaiproblémákkal vagy épp a támadásokkalkapcsolatban. A több ezer panaszt, kérdéstegy szerény létszámú, ám a Fudan-konzultáció során már megedződött csapatsegítségével válaszoltuk meg.szerencsésebb eset, de egy-egy mobil, tabletbeüzelemése 5-10 percig is eltartott.Minden operátorral szerződést kötöttünk, arendszerbe való belépéshez azonosítót és avállalt időtartamra beosztást kellett adnunkszámukra, hogy elkezdhessenek dolgozni.Gyakran egyszerre harminc új operátor jelentmeg, ilyenkor gyors helyzetfelismerésre ésalkalmazkodásra volt szükség.Persze kicsit egyszerűbb volt a dolgunk akkor,ha előre jelezte valaki, hogy mikor jönneoperátorkodni - ebben az esetben előre létretudtuk hozni a felhasználói azonosítóját, ésadtunk neki beosztást is. Néhányan mindeneste órákat töltöttek el azzal, hogy másnapramindenkinek legyen beosztása, mindenki betudjon lépni a rendszerbe. Közben(pontosabban egész nap) pedig érdemes voltgyelni legalább három különbözőpostaókot, amelyre az operátorok írtak: ki az,aki mégsem tud jönni, kinek kell módosítani abeosztását, ki az, aki pár óra helyett inkábbegész nap marad.Mindegyik operátorközpontban (tehátfüggetlenül attól, hogy 30 vagy 180 operátordolgozott egyszerre) szükség volt legalább kétolyan emberre, akik már jól ismerték arendszert, és segíteni tudtak. Arról sefeledkezzünk el, hogy a támadások miattirendszerleállásokkal is meg kellett küzdeni –sorban jelentkeztek az operátoroknál akülönféle hibák, amelyek folyamatos javítástés működési változásokat hoztak. Ezekrőlmind menet közben kellett tájékoztatnunkőket.Mindez csak egy része volt a feladatoknak – éslehet, hogy nem is tűnik soknak –, de ha közel1500, egy adott pillanatban pedig mondjuk200 párhuzamosan dolgozó emberről van szó,akkor már egyetlen üzenetet (pl. egywijelszót) sem a legegyszerűbb eljuttatnimindenkihez.Menet közben változott, hogy kikre lehetleginkább támaszkodni együttműködőfelekként – talán nem titok, hogy a pártokközül a Momentum fektetett irgalmatlanenergiákat, erőforrásokat az onlineszavazásba. Az első fordulóeredményhirdetése után az aHangban kicsit

Page 14

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 14 -Az előválasztás második fordulójában készültvideóban az aHang két szervezőjét kérdeztük aközponti koordináció helyszínén: kattints a lejátszásraa beágyazott YouTube video elindításához.

Page 15

FOLYAMATOSÚJRATERVEZÉSBENTECHNOLÓGIA04Az előválasztás lebonyolításához szükséges technológiaimegoldások hosszas kutató- és tervezőmunkaeredményeképpen születtek meg. Hazai és nemzetköziajánlásokat vetettünk össze a 2019-es főpolgármesterielőválasztáson használt saját fejlesztésű szoftverünkkel, ígyfogtunk bele egy világszinten is egyedi megoldáskimunkálásába. Hasznos lett volna fogódzókat kapnunk, denem várhattunk a politikai elvárások konszenzusosmegszületésére, és hiába sürgettük a döntéshozókat, rengetegkérdésben csak sejtésekkel, feltételezésekkel élhettünk avégső elvárásokat illetően.Szerencsére ezek a részletkérdések nem változtattak azon aszilárd struktúrán, amely az ELEVE rendszer alapjaitjellemezte. Az azonosítás különféle módjai szervesenkapcsolódnak a lebonyolító rendszerhez - de csak aprórészletei annak a komplex platformnak, amely a lebonyolítástlehetővé teszi.Több mint félezer szavazóhelyen kellettbiztosítani a szavazás tisztaságát, azt, hogy mindig legyenekjelen ellenérdekelt felek, ne lehessen szavazólapokat azurnába csempészni, ne lehessen egy adott szavazóhely továbbnyitva, mint ahogyan a hivatalos nyitvatartási rend aztszabályozza, ne lehessen visszaélni a belépési azonosítókkal,stb. Az ELEVE platformunk tette mindezt tervezhetővé ésmegvalósíthatóvá. Külön erőforráskezelő alrendszer állt arészt vevő szervezetek koordinátorainak a rendelkezésére.Ezzel automatikusan és magától értetődően biztosítottuk azellenérdekeltséget mint a szavazás tisztaságának egyik főzálogát. Természetesen mindezt úgy, hogy az egyesszervezetek nem láttak rá versenytársaik aktivistáinakadataira. Az aktivisták csak a beosztásukban meghatározottjogosultságokhoz fértek hozzá, és csak a koordinátorok általAngiulli Enzo, az ELEVE rendszer tervezője

Page 16

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 16 -szavazólapokra, és a szavazást manipulálnipróbálná oly módon, hogy egy óvatlanpillanatban az urnába csempészi azokat, aszámolásnál szintén jelezné azt a rendszer,hiszen hitelesítés nélküli szavazólapokról vanszó, így az ezeken található hamis szavazatoknem kerülnének beszámításra.- A szavazatok összeszámolásánál sem„szelektálhat” a szavazóbiztos a neki tetsző, ill.nem tetsző szavazólapok között. Mivelhitelesítéskor a dátum és a szavazóhely arendszerben rögzítésre került, a leltárnakösszeszámoláskor is stimmelnie kell. El isjutottunk a szavazatszámlálásig. A ELEVErendszer az oine szavazatokösszeszámolását is támogatja. Aszavazólapok feldolgozásánál az első lépésmindig a QR-kód “becsippantása” volt, így aszámlálóbiztos megbizonyosodott arról, hogya szavazólappal nem történt visszaélés, és arajta levő voksnak megfelelő stószbahelyezhette. Rontott vagy érvénytelenszavazólap esetén, azt külön kellett helyezni.A “csippantás” pluszfeladatot jelent, de akorábban említett okokból kifolyólag megérte.Amint egy urna szavazatai összeszámolásrakerültek, a számlálóbizottságok elnökeibetáplálták az urna eredményét az ELEVEszavazatösszesítő moduljába. Ezáltal valósidejű adatai voltak az OEVB-nek afeldolgozottságról.A szavazói bizalom és a politikai bizalomSzámtalan elméleti dilemmával kellettszembenéznünk: legyen-e rangsoroló, azazmegszabott időpontokban. A nagyfelelősséggel járó szavazóbiztosi, azonosítóivagy számlálóbiztosi feladatokat csak azEVOL alkalmazáson keresztül lehetett elérni.Ez egy olyan alkalmazás, amely gyári androideszközökön fut, és titkosított csatornánkeresztül kommunikál a platform agyával, azELEVE backenddel. Meglehetősen nagyérdeklődést váltott ki a szavazólapokonelhelyezett QR-kód. Miért volt a QR-kódalkalmazására szükség? Nem veszélyezteti-eaz egyedi meelölés a szavazástitkosságát? - merülhetett fel sokakban akérdés. A QR-kód egyfajta digitális pecsétkéntszolgált. A szavazólap nem állösszeköttetésben a szavazó személyével, deszavatolja, hogy az egyes szavazólapok útjátnyomon kövessük a választás során. Mindez aszavazások során bevett visszaélésimetódusokat anélkül teszi lehetetlenné, hogya rendszernek tudomása lenne aszavazólapon meelölt szavazatokról.Például:- Ha valaki fénymásolt szavazólapokathelyezne el az urnában, nem sokra mennevele, hiszen a számlálásnál az EVOL applikációjelezné a fénymásolás tényét, és a fénymásoltszavazólapon levő szavazatokat aszámlálóbiztosok nem számolnák bele azeredménybe. Mivel az urnák időrendbenkerülnek feldolgozásra, az eredetiszavazólapon található voks kerülne csakbeszámításra, a következők már nem.- Amennyiben valaki szert tenneQR-kóddal ellátott szavazólapokQR-kód olvasása a szavazatszámlálásnál

Page 17

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 17 -preferenciális szavazás? Használjunkblockchain technológiát annak garantálására,hogy a szavazatok nem változtathatók meg arendszerben? Mi lesz, ha a pártok elvetik aFudan-szavazáson sikeresen vizsgázottELEVE alkalmazást? Praktikus lenne egy“hirdetőtábla”, ahol mindenki ellenőrizheti,hogy szavazott-e, és beszámításra került-e aszavazata. De vajon tényleg így akarják adöntéshozók?„Normális” informatikusok nem vállalták volnaazt a bizonytalansághalmazt, amely csak azOEVB-vel egyre sűrűsödő találkozókonkezdett konszenzusos módon oszlani, alegtöbb esetben az innovációt visszafogómódon. A meglepetések ezután következtek –a nyár közepén, a családi programokszervezésével egy időben derült ki, hogy azügyfélkapus azonosításon alapuló szavazástés az ELEVE mobilalkalmazást is el kellengednünk. Ez a megoldás biztonságosnak ésgyorsnak bizonyult már a a Fudan-konzultáción is, de, helyette a tartalékkéntkezelt videós azonosítási rendszert kellettsebtiben készre fejlesztenünk.Persze mondhatjuk, hogy mindez remektréning volt az éles helyzetekre – ezt jólillusztrálja az operátori rendszerrelkapcsolatos folyamatosan gördülőkihíváscsomag.A videóazonosítási rendszerünkgyermekbetegségeinek kiküszöbölésérehathatós segítséget kaptunk a Momentumtól,de így is egybefolytak a nappalok és azéjszakák, az állandó tesztek, hibakeresés ésjavítás... A videóazonosításhoz szükségesoperátori kapacitást egy külső partnerrelszerettük volna megoldani, ám teljesenérthető módon nem minden operátor vállaltavolna az arcát a videóhívásokban, így újabbproblémákat kellett megoldanunk, ésátszervezni, áttervezni az addigielképzeléseink mentén megvalósítottfejlesztést.A kihívások így csak szaporodtak – azellenőrzött zikai környezetre (20 operátor, xgépekkel, telefonokkal) alapozottfejlesztésünket néhány nap alatt át kelletttervezni, hogy 200 operátor több helyszínentudja egyszerre kiszolgálni saját eszközeivelaz online szavazókat. Gyorsan láthatóvá vált,hogy az online szavazáshoz szükségeserőforrásokat alulterveztük.Technikai oldalról ez azt jelentette, hogyhirtelen kellett több száz mobiltelefont,tabletet és fülhallgatót beszerezni, többhelyszínen megfelelő hálózatot kiépíteni.Ugyanakkor ki kellett találni az eszközökkiadásának rendjét, és mindemellett bíznunkkellett a korábban megvalósított biztonságimegoldásainkban, amelyet nem arraterveztünk, hogy szinte bárkinek a telefonjáróllehessen online azonosítást biztosítani.Az online azonosításban dolgozó operátorok, anap mint nap változó önkéntesek, zetettdiákmunkások regisztrálása, a jogosultság- ésA pontos beállítás volta sikeres QR-kód olvasás egyik titkaOperátorok azonosítják az online szavazókata Villányi úton

Page 18

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 18 -eszközhasználati beosztások készítéseéjszakákba nyúló feladatot jelentett mindennap számunkra és a pártos közreműködőkszámára egyaránt.A munkakezdés előtti összetett oktatást semlehetett megspórolni – naponta akár 15-20gyorstalpaló tanfolyamot kellett tartani az újoperátoroknak a rendszer helyeshasználatáról, és az éppen aktuális rendről istájékoztatnunk kellett őket.Embert próbáló menet lett! Az állandósulóinformatikai támadásoknak kitett üzemeltetésmellett minden nap fejlesztenünk kellett azalrendszereket, tesztelni és átültetni ajavításokat.Egy életszerű esetAz online azonosítás egyik eleme a megadottszemélyes adatok valódiságánakmegállapítása volt – ehhez a központikormányzati rendszer lakcímnyilvántartórendszerét használtuk. A megadott adatokhelyességét itt tudtuk ellenőrizni –ugyanakkor egyik pillanatról a másikra aszolgáltatás bizonytalanná vált, majd leállt.Munka közben kellett kitalálni, lefejleszteniennek a megoldását az operátorimobilalkalmazásra, és átadni a mintegy 1500operátor számára az új működési módot.Kicsit olyan, mint menet közbenkormányművet cserélni az autón.Komplex csapatmunka volt, ahol egy maroknyiemberrel közösen találtuk ki és valósítottukmeg a megoldásokat. Hálás köszönetteltartozunk minden szakmai segítséget nyújtóönkéntesnek, zetett munkatársnak,kollégának, barátnak és harcostársnak.Az urnabontás egyik gyakori pillanata

Page 19

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 19 -ELEVEOnlineOineSZERVEZŐK SZERVEZŐJE◆ Egy szavazás sikeres lebonyolításhoz számos szereplőösszehangolt munkája szükséges. Külön modulok /komponensek biztosítják a közreműködők szervezéséhezszükséges menedzsment és kommunikációs megoldásokat.A beosztások kezelése, önkéntesek menedzsmentje többcsatornán valósul meg. A kommunikációs eszközök közöttmegtalálható mobilapplikáció, valamint email, sms. Alokális koordinátorok csoportmunka eszköz segítségévelszervezik és támogatják egymást. A szavazói problémák,kérdések megválaszolását hibajegykezelő rendszer segíti.HITELES AZONOSÍTÁS◆ Személyesen, ügyfélkapun,vagy élő videokapcsolatonkeresztül képesmegállapítani a szavazóijogosultságot a személyesadatok ellenőrzésével.OFFLINE SZAVAZÁS◆ A rendszer digitálisanhitelesített, nyomdakészszavazólapokat állít elő,melyek lehetetlenné teszika szavazásbanközreműködők számára avisszaéléseket.◆ A szavazólapokösszesítése urnák szerintibontásban, szigorúszámadás alapján történikegy erre a célra különfejlesztett belső applikációsegítségével.TUDÁSBÁZIS ÉS KÉPZÉSEK◆ A szavazásban valóközreműködők számáraminden egyes szereppelkapcsolatban szöveges ésvideo anyagok, valamintkidolgozott képzésianyagok állnakrendelkezésre.STATISZTIKÁK, VALÓSIDEJŰKIMUTATÁSOK◆ Távolról felügyeltmobileszközök, élőkimutatások segítik abiztonságos üzemeltetést.Igény szerint API elérésbiztosítható a választássalkapcsolatos adatokelérésére, erősítve abizalmat a tényalapúkommunikációval.SZAVAZÁSAPPLIKÁCIÓNKERESZTÜL◆ A szavazás az iPhone ésAndroid okostelefonokrólelérhető ELEVEapplikációban islehetséges.◆ Ügyfélkapus automatikusazonosítás biztosítja azadatok hitelességét◆ Rendkívül erőforráskímélőHIBRID RENDSZERAz ELEVE nemzetközi szinten is kiemelkedő fejlesztésünk.Különféle szavazások lebonyolítására alkalmas eszközkészlet,mely kezeli az oine és az online szavazások lebonyolításáhozszükséges folyamatok, eszközök és személyekmenedzsmentjét. Tervezésénél fő szempont volt a nemzetközijó gyakorlatok alkalmazása a biztonság, a többféle módonmegvalósuló szavazói hitelesítés, illetve a teljes anonimitásbiztosítása terén. Titkos, a személyt a szavazatával nemösszekötő rendszert alkottunk.ELEVEPlatform online és/vagyoine szavazásoklebonyolítására

Page 20

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 20 -KOMMUNIKÁCIÓ, MÉDIAMÉDIA05KampánykommunikációA hatpárti együttműködés döntése alapján a pártok nemkészültek országos mozgósító kampánnyal, minden párt asaját brandjével, főként saját támogatói körében és jelöltjeinkeresztül népszerűsítette az előválasztást. Ezért úgydöntöttünk, hogy közösségi nanszírozásból indítunkkampányt, amely az előválasztásra nyitott polgárokat szólítjameg, és a részvételre mozgósítja őket. Élni hívlak! címmelindult országos mozgósító kampányunk, amely milliókhozjuttatta el az előválasztás hírét.A két fordulóban országszerte 700óriásplakátot helyeztettünk ki, melyek többszázezer embert értek el

Page 21

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 21 -Közösségi nanszírozásból készítettünk egy videóklipet, melyben rengeteg elismert művész, tudósmozgósított szavazásra.Webshopunkon keresztül támogatásértcserébe, illetve aktivistáinkon keresztül többezer emberhez juttattunk el előválasztásoskampányeszközöket (kitűzők, molinó,autómágnes, matrica, vászontáska, toll,kilincsakasztó) országszerte:tamogass.ahang.hu/boltMozgósító és oktatóvideókat, onlinebannereket készítettünk, melyeket aközösségi médiában, videómegosztóoldalakon, híroldalakon és keresőmotorokbanis hirdettünk.Az Élni hívlak! dallamára Molnár Áron Noárhanával több mint 600 ezer embert értünk elautomata telefonhívásokkal az ország mindenpontján, főként vidéki településeken.Mindezek mellett az előválasztás.huoldalunkat is népszerűsítettük különbözőfelületeken, több százezer embert az oldalraterelve, illetve egy külön Facebook-oldalonszámoltunk be az előválasztás legfontosabbeseményeiről, híreiről.KríziskommunikációSzeptember 18-án bekövetkezett az, amireugyan számítottunk, de nem gondoltuk, hogyvégül a legrosszabb forgatókönyv valósulmeg. Szeptember 17-én 19 és 21 óra közöttidőszakos, majd 18-án 8 órától fokozatosanerősödő anomáliák jelentkeztek egy hazaiszolgáltatónál elhelyezett szervereinkelérésében, amelyek 10 órától a rendszerteljes elérhetetlenségéhez vezettek. Eközbenaz aHang és a pártok informatikusaibiztonsági szakértők bevonásával elemezték ahelyzetet a rendelkezésre álló információkalapján, és mivel a problémát nem sikerültegyértelműen azonosítani, a teljes rendszerazonnali elköltöztetése mellett döntöttek, amita csoport rögtön meg is kezdett. Az OEVB eztkövetően az előválasztás hétfőig valófelfüggesztéséről döntött, helyesen. Alig 36óra alatt az aHang, a Momentum és a Jobbikinformatikusai egy új környezetben végülsikeresen újraindították a rendszert. Ez anéhány nap volt az aHang eddigi történeténektalán legstresszesebb időszaka.Sajtókommunikáció szempontjából is óriásikihívást jelentett. A 100%-os transzparenciátválasztottuk, egy folyamatosan frissülő

Page 22

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 22 -tettük, nem nagyon volt médium, akit ne tájékoztattunk volnaszemélyesen a helyzetről.A problémát végül tehát elhárítottuk, azt azonban márkevesen tudják, hogy gyakorlatilag folyamatosan támadásalatt voltunk, a második fordulóban is reggeltől estig tartómunkát jelentett az újabb és újabb, egyre kinomultabbtámadásokra reagálni. Szerencsére ebből a külvilág márszinte semmit sem érzékelt.blogbejegyzést hoztunk létre,ahol mindenki követni tudta,hogy mi történt/történik:Emellett gyakorlatilag mindenpercben keresett minket amédia, volt olyan félórásidőszak, amikor egy interjúalatt 25 különböző nemfogadott hívás érkezettújságíróktól – összesen egyember tudta ellátnicsapatunkból ezt a feladatot.A legnagyobb krízis közepénkiemelten fontosnak tartottuk,hogy minden újságíróttájékoztassunk, és ezt meg isAz igazságaz előválasztástért támadásokról- ahogy és amit ebbőlmi látunk!OroszországMoldovaKolumbiaHondurasKenyaMarokkóÜzbegisztánEAEKazahsztánFinnországUkrajnaIndonéziaUSAThaiföldTajvanMexikóBelizeFranciaországLengyelországMalájziaNémetországGörögországBrazíliaOlaszországKína(A grakán látható országok listája semmit nem jelent arra vonatkozóan,hogy melyik ország akart volna szándékosan beavatkozni az előválasz‐tásba.)Hajdu Gergely, mint kríziskommunikátor

Page 23

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 23 -MIRE KÖLTÖTTÜKA TÁMOGATÁSOKAT?PÉNZÜGYEK06Az aHang (Magyarhang Nonprot Kft.) összesen 71.065.340forintot gyűjtött mikro- és középadományokból a 2021-eselőválasztás lebonyolítására.A megvalósításhoz nem fogadtuk el támogatást pártoktól,pártalapítványoktól, illetve politikusoktól.Az összegyűjtött összeg nem fedezte maradéktalanul azelőválasztásra felhasznált teljes költségvetésünket, továbbiköltéseinket egyéb megtakarításainkból és projektjeinkbőlfedeztük.A kis és közepes adományokból befolyt összegeket különalszámlán kezeltük, a kizetések túlnyomó többségét innennanszíroztuk. (Számos kizetés bankkártyás vásárlásonkeresztül valósult meg, ami a főszámlánkhoz tartozik, ilyenesetekben jegyzőkönyvet készítettünk).

Page 24

ELŐVÁLASZTÁS KÜLÖNSZÁM- 24 -37,9%0,3%0,6%1,0%5,6%6,4%9,5%11,0%27,7%lmforgatás, videógyártás, „Élni hívlak” kampány, óriásplakátokországos és megyei koordinátorok megbízási díjai, járulékai és útiköltségekonline hirdetések, közösségi média hirdetéseknyomdaköltség, szóróanyagok, molinók, marketing eszközökmozgósító telefonos kampányeszközök vásárlása – tabletek, telefonok, headsetek stb.események, terembérlés, képzésszoftverfejlesztésfelszámolt bankköltségekA 71.065.340 forint felhasználása százalékos bontásban:

Page 25

Szeretnénk itt is gratulálni a versenyzőknek ésa győzteseknek, akik részt vettek azelőválasztás első és második fordulójában.Valóban izgalmas küzdelem volt, mindemellettszámunkra az a legfontosabb, hogysokunknak visszatért a hite abban, hogydemokratikusan is lehet választást szervezni,az új technológiákat, az internetet hitelesen islehet használni demokratikusvéleménynyilvánításra. Ezt az áttörést nagyonsokan vártuk. Tudtuk, hogy a legtávolabbifalvak lakói, a járványidőszakban távolságottartó polgárok között is sokan vannak,akik több jogot, több beleszólást szeretnénekhazánk közös ügyeibe. Többet szeretnénekegy petíció aláírásánál.Számunkra minden munkát és befektetéstmegért, hogy ilyen nagy létszámban, ilyenszéles módon tudtuk biztosítani a méltófeltételeket az előválasztáson valórészvételhez. Rengeteg idős, atal vagy azikai szavazópontoktól távol élő előválasztóméltatta az online szavazás felemelőlehetőségét! Azok is sokan lehettek, akikmindezt nagyon nem akarták, és aleghajmeresztőbb eszközökkel próbáltákmegakadályozni ezt az eredményt.Nem jártak sikerrel!Nem jártak sikerrel a szervezők proösszjátéka, de leginkább amiatt a több mint850 ezer ember miatt, akik az előválasztást akülönféle támadások ellenére sem hagytákmagára. Szeretnénk megköszönni nekik,nektek, kedves előválasztók, hogybizalmatokkal tiszteltétek meg az előválasztásintézményét és szervezőit!Szintén köszönetet mondunk:◆ az Országos Előválasztási Bizottságnak,az Országos Választási Irodának és a CivilVálasztási Bizottságnak;◆ az aHang tagságának, akik nagyjából 70millió forintot adtak össze amegvalósításra, és számos egyéb módon issegítették az előválasztást;◆ az aHang stábjának, országos és megyeikoordinátorainak és annak a több mintkétezer önkéntesünknek, akik ezt a sikertlehetővé tették.Történelmet írtunk, hiszen az elsőmagyarországi előválasztás sajátos igényeimagasra tették a lécet. Hiteles online ésoine szavazást 850 ezer emberrészvételével még nem csinált senki, és ez asiker és bizalom nagyszerű érzéssel tölthet elvalamennyiünket.KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSÖrömteli pillanat az utolsó szavazó után

Page 26

Balla-Schottner Bence fotója - Unsplashhttps://ahang.hu/22Csak a civilek részvételével lehet hiteles éstisztességes az országgyűlési választáslebonyolítása.Segíts hazánknak, segítsünk egymásnak,hogy minden fontos posztra találjunkembert!Számítunk rád!Töltsd ki a kérdőívünket és mondd elnekünk, te miben segítenél!

Page 27

A fényképeket készítették:Tikk László,Bordás Róbert,Farkas András,Hajdú Gergely,Balla-Schottner BenceBalogh ÁronVideó:Bordás RóbertKiadó:Magyarhang Nonprot KFT.1071 Budapest, Damjanich utca 52. 4. em. 1.C.: 01-09-320321Adószám: 26253851-1-42.Rendelj nyomtatottverziót a különszámunkból:kattints/tappolj ide a részletekért!