simplebooklet thumbnail

םירצומ גולטק
Fortinet | Cybcast
feel secure
4 Cybcast לע
5 Fortinet לע
6 עדימ תחטבא יעונמ
8 Fortigate SMB ירצומ
10 Fortigate Enterprise ירצומ
12 תמדקתמ תיטוחלא תשר
14 טוחלא תשרב עדימ תחטבא
15 FortiAnalyzer
15 FortiManager
16 Two Factor Authentication
16 FORTIMAIL
17 FortiWAN
17 ADC
18 Forti-WEB
18 DDOS
19 SANDBOX
20 Cameras
22 SIEM
םיניינעה ןכות
(V.A.D( הצפהו קווישב החמתמ Cybcast תרבח
עדימ תחטבא םוחתב תונורתפ ןווגמל םימדקתמ
.לארשיב רבייסו
תחטבא ימויאל הנעמ תתל םיאבה םיתורישו םירצומ הרבחל
CybCast תרבחל .ימנידו דימתמ ןפואב םינתשמה עדימה
תולוכי ילעב PRESALE ללוכה ,ןמוימו יעוצקמ םדא חוכ
םירצומ היתוחוקלל עיצהל Cybcast -ל םירשפאמ ,תוחכומ
הכימת קינעהלו םהיכרצל םימיאתמה םייתוכיא תונורתפו
.הרבחה ירצומל תינכט
הליחתמה תמדקתמ הצפההו קוויש תכרעמ CybCast תרבחל
זכרמה ךרד תרבוע ,ןורשה דוהב םימקוממה הרבחה ידרשמב
לכל העיגמו ץראה בל קראפב ליעיהו ללכושמה יטסיגולה
.ץראה יבחר
הצפהה תרבחל תב הרבח הניה Cybcast LTD תרבח
קווישב החמתמה ,מ”עב םיבשחמ לטמא הליבומהו הקיתווה
בושחמ ,עדימ תחטבאו תרושקת תונורתפ לש )V.A.D( הצפהו
.הקינורטקלאו
CYBCAST
4 |
תחטבא תורבחמ תחא הניה Fortinet תרבח
תרושקתה קושב הליעפו םלועב תולודגה עדימה
הניה הרבחה .2000 תנש הזמ עדימה תחטבאו
םישורפה םיפינס 100 לעמ ,תיאסרוב הרבח
רשא ,םידבוע 5,000הנומ ,םלועה יבחרב
ןוילימ עברל לעמו רקחמו חותיפ יפוג םתיברמ
.םלועה יבחרב תוחוקל
FORTINET
הנגה תומרופטלפ םיללוכה םירצומ לש הבחר תשק הרבחל
ירגאמ ,תויצקילפא טוחלא תותשר ,תרושקת תותשר לע
ינזאמ תוחודו לוהינ ילכ ,הקזח תוהדזה יעצמא ,םינותנ
.הרובעת בויטו הצאהל ןומטמ יתרשו םיסמוע
ןורקע תועצמאב םימשוימ עדימה תחטבא ירצומ
:Fabric ה
יתרשל דעו הצקה תדוקנ תמרמ לחה רתויב הבחר הנגה •
.היצקילפאה תמרל דעו תרושקתה תשר תמרב ןה ,ןנעה
תעמטהו ריהמ יוהיזל תימלוע המרב עדימ תחטבא ינוכדע •
הרבחה תוחוקל ללכ לצא הנגה
ךרוצל עדימ תחטבא תוצלמה ןתמו היצמוטוא תלעפה
.םלועב םישמתשמה ללכל םינוכיס תתחפה
תצאהל םיידועיי FortiAsic ידבעמ לע םייונב הרבחה ירצומ
םירחתמה לע ןורתי טניטרופל הנקמש המ מ”טבא תולוכי
תשר יעוציב לע הרימש ךות םימויאו תופקתה תוהזל תלוכיב
.רתויב םיריהמ
הצלמהב הכוז Fortinet תרבח הב תופיצרב תישימח הנש
FortiGate ה רצומ םע lab NSS תרבח לש )Recommend(
הליבומ Next Generation Firewall תכרעמכ -1500D
םוחתב ליבומ ןרצי לש דמעמל התכז Fortinet .המוחתב
NSS לש תונוש תוקידב תוירוגטק 7 ךותמ 5 ב עדימ תחטבא
.עדימ תחטבא יעוציב לש תומר תודדומ רשא
יתרקויה סרפל התכז FortiSandBox תכרעמ םג ןכ ומכ
יליבומ םידדומתמ לומ המוחתב הליבומ תכרעמכ הרחבנו
.םוחתב קוש
ןכלו ידימת ןפואב םירצומה רופיש לע םילמוע Fortinet *
.תעל תעמ תונתשהל םייושע םירצומה ינותנ
5 |
תחטבא יעונמ רפסמ העיצמ Fortinet תרבח
םיעונמ ,הרבחה ירצומ ןווגמב םיבלושמה עדימ
םישמשמו הרמוחו הנכות תועצמאב םימשוימ ולא
שומיש ךות עדימ תחטבא תוינידמ תפיכא ךרוצל
םיעונמ .תומדקתמ תופקתמ יוהיזו יוליג תולוכיב
-רקחמה ףוגמ ףטוש ןפואב םינכדעתמ ולא
הלעמל לש בחר תווצ קיסעמה FortiGuard
.םלועב עדימ תחטבא ירקוחו םיסדנהמ 250-מ
IPSEC VPN, SSL VPN
ירתא ןיב תונפצה עוציבל קזח VPN עונמ
ישמתשמ ןיב ןיפוליחל וא םינושה חוקלה
םישמתשמ לוהינ .חוקלה תשרל חוקלה
לוהינ תכרעמל תוקשממתה ךות ימוקמ
Active Directory – ןוגראב תיזכרמ
Two Factor ב הכימת ,ADIUS-ו
.FortiToken תועצמאב Authentication
עדימ תחטבא יעונמ
6 |6 |
7 |
Anti-Virus
םיסוריוו םיעלות םע דדומתמ הז עונמ
קלחכ ,תשרל רודחל םיסנמה םינוש
ידוחיי יטסירוי עונמ םייק הז עונממ
דוקה תמרב םיצבקה תא חתנל ודיקפתש
תושעל הסנמ דוקה המ ןיבהלו תוסנלו
עונמו הדימב ,)Reverse engineering(
ץבוקה רובעי ,דושח ץבוקה יכ טילחי הז
.ונלש SandBox ה תכרעמב הקידבל
Application-Control
תכרעמה ילהנמל רשפאמ הז עונמ
עדימ תחטבא תוינידמ ףוכאלו רידגהל
תולת אלל תשרב תויצקילפאה יפ לע
ההזמ הז עונמ ,לוקוטורפב וא טרופב
,ףטוש ןפואב ןכדעתמו תויצקילפא יפלא
היצקילפא םוסחל ןתינ הז עונמ תועצמאב
ךותב תמיוסמ הנוכת ףאו תמיוסמ
.היצקילפא
SandBox
קלחכ היתוחוקלל תקפסמ Fortinet תרבח
SandBox תכרעמ ,תללוכה הנגההמ
םידושח םיצבק הצירמ וז תכרעמ ,ןנעב
ץבוקהש תוליעפה תא תוהזל הסנמו ןנעב
הרקבו ץבוקה חותינ ידי לע ,תושעל הסנמ
.הלעפהה תכרעמ לע
תכרעמ םידושחה םיצבקה חותינ רחאל
תיטמוטוא הרוצב תבתוכ SandBox - ה
.םלועב טניטרופה תוכרעמ ללכל המיתח
IDS/ IPS
תונוש תופקתה תוהזל רשפאמ הז עונמ
תרדגומ תוינידמ יפ לע ןתמיסחל לועפלו
לכ ינפמ ןגהל תלגוסמ תכרעמה .שארמ
,תונווגמ תשר תויוגהנתהו תופקתהה יגוס
,םיעלות ,ינעגופ דוק ,תשר תוקירס :ןוגכ
תשר תרובעת ,םינאיורט םיסוס ,םיסוריו
אל תופקתה ינפמ הנגהו ,תילאמרונא
.תועודי
Anti-SPAM
ץורעכ שמשמ ינורטקלאה ראודה ץורע
הז ץורע תובר םיתעל ,ןוגרא לכב יזכרמ
תוקזונו םיסוריו תרדחהב םיפקות שמשמ
-ה עונמ .גנישיפ תופקתמ עוציבל וא
יצורע לע ןגמ Fortigate לש AntiSPAM
ךות IMAP, POP3, SMTP גוסמ ל”אוד
תואצמנש URL תוקידב ,IP תוקידב עוציב
SPAM יציפמ רותיא ,תועדוהה ףוג ךותב
לש DNS לש תורזוח תוקידב ,םיעודי
.דועו חלושה
ףוגמ ףטוש ןפואב ןכדעתמ הז תוריש
תורוקמ תמישרב Fortiguard רקחמה
.םידושחיURLו IP תובותכ ,הפיקתה
Data Loss Prevention DLP
עונמ ,ןוגראל ץוחמ לא עדימ תגילז עונמ
לע םיכרד רפסמב עדימ יסופד ההזמ הז
ץוחמ שיגר עדימ תרבעה עונמל תנמ
ןתינ הז עונמ תועצמאב ,תשרה ימוחתל
םימושייה רשאכ םג עדימ תגילז תוהזל
.םהלש תרושקתה תא םיניפצמ
Anti-Bot
הסני ונימיב Cyber ה תופקתממ קלחכ
תשרל םינאיורט םיסוס רידחהל ףקותה
,עדימ בונגלו תוסנל ידכב ,חוקלה
םיסוס ,דועו םינוש תשר ינותנ ,תואמסיס
תשרב ונקתוהש רחאל ולא םינאיורט
טנרטניאה תשרל תאצל וסני ,חוקלה
Command( םהלש ליעפמה םע רשקתלו
Fortinet תרבחל ,)and Control Center
ל”נה הרובעתה תא םסוחה ידוחיי עונמ
.שחרתהל ולא תופקתממ ענומו
Web Filtering
עייסל ידכב טנרטניא ירתא ןנסמ הז עונמ
,טנרטניא יססובמ םימויא ינפמ הנגהב
טנרטניאה לש גולטיק ליכמ הז עונמ
80םויכ ליכמו םירתא יגוס יפ לע
.תונוש תוירוגטק
8 |
לכ תא םכותב תובלשמ עדימה תחטבא תוכרעמ
רתא לע תנגהל םישרדנה החטבאה תונורתפ
.חונו יביטקרטא רוחמתב חוקלה
תוקפסמו לוהינלו העמטהל תולק ולא תוכרעמ
תורוצתב םמשייל ןתינ ןכ ומכ ,הפיקמו תללוכ הנגה
תקפסאל םילאידיא םניה ולא םינקתה .תונוש תשר
.םינטק םיקסעל ההובג המרב עדימ תחטבא
יעונמ ללכ בולישב םיכמות Fortigate ירצומ לכ
IPS, DLP, ANTI-VIRUS, ANTI- :עדימה תחטבא
BOT, ANTI-SPAM, SANDBOX, WEBFILTER,
.APP-CONTROL
FORTIGATE ירצומ
SMB
8 |
2.5Gbps
1,800,000
220/160Mbps
7x GE RJ45
ןכ
80
10
דיחי
WIFI, DUAL WIFI, Storage
3Gbps
1,300,000
250/200Mbps
10x GE RJ45
ןכ
100
10
דיחי
WIFI, Storage
4.0Gbps
1,200,000
350/210Mbps
16x GE RJ45, 2x GE SFP
ןכ
200
32
דיחי
Storage(91E), Desktop
7.4Gbps
2,000,000
360/250Mbps
20x GE RJ45, 2x GE SFP
ןכ
300
64
דיחי
POE, High Port Density
4Gbps
1,300,000
360/250Mbps
14x GE RJ45, 2x GE SFP
ןכ
200
32
דיחי
Storage, POE
0.95Gbps
900,000
200/150Mbps
5x GE RJ45
ןכ
80
2
דיחי
WIFI, 3G4G
םיעוציב
ליבקמב Sessions תומכ
NGFW/Threat Protection החטבא יעוציב
תרושקת יקשממ
Cluster ב הכימת
SSLVPN ישמתשמ תומכ
ילמיסקמ Access-Point תומכ
חוכ קפס
תכמתנ הרמוח תרוצת
םיעוציב
ליבקמב Sessions תומכ
NGFW/Threat Protection החטבא יעוציב
תרושקת יקשממ
Cluster ב הכימת
SSLVPN ישמתשמ תומכ
ילמיסקמ Access-Point תומכ
חוכ קפס
תכמתנ הרמוח תרוצת
םיעוציב
ליבקמב Sessions תומכ
NGFW/Threat Protection החטבא יעוציב
תרושקת יקשממ
Cluster ב הכימת
SSLVPN ישמתשמ תומכ
ילמיסקמ Access-Point תומכ
חוכ קפס
תכמתנ הרמוח תרוצת
םיעוציב
ליבקמב Sessions תומכ
NGFW/Threat Protection החטבא יעוציב
תרושקת יקשממ
Cluster ב הכימת
SSLVPN ישמתשמ תומכ
ילמיסקמ Access-Point תומכ
חוכ קפס
תכמתנ הרמוח תרוצת
םיעוציב
ליבקמב Sessions תומכ
NGFW/Threat Protection החטבא יעוציב
תרושקת יקשממ
Cluster ב הכימת
SSLVPN ישמתשמ תומכ
ילמיסקמ Access-Point תומכ
חוכ קפס
תכמתנ הרמוח תרוצת
םיעוציב
ליבקמב Sessions תומכ
NGFW/Threat Protection החטבא יעוציב
תרושקת יקשממ
Cluster ב הכימת
SSLVPN ישמתשמ תומכ
ילמיסקמ Access-Point תומכ
חוכ קפס
תכמתנ הרמוח תרוצת
Fortigate Firewall – FG/FWF 60E Fortigate Firewall – FG/FWF 50E
Fortigate Firewall – FG 90EFortigate Firewall – FG 100E
Fortigate Firewall – FG/FWF 30E
Fortigate Firewall – FG 80E
9 |
10 |10 |
ינוניבה קושה חלפל עדימה תחטבא תוכרעמ
תשר תלוכי םע תללוכ הנגה תוקפסמ )SME(
תשר יעוציב לעב ,דחא רצומב תומדקתמ בותינו
םיסוסו תוקזונ ימויא רוצעל תלוכי ,דואמ םיהובג
תחטבא תכרעמ תא ףוקעל םיסנמה םינאיורט
החטבאה תוכרעמל רגתא םיווהמ םניא עדימה
ולא תוינודז תולועפ תמסוחו ההזמש טניטרופ לש
.הבר החלצהב
םינוניב םינוגראל Fortigate ירצומ תרדס
תחטבאו דואמ םיקזח םיעוציב םיקפסמ םילודגו
תחטבא יעונמ ללכ בוליש תללוכה הפיקמ עדימ
IPS, DLP, ANTI-VIRUS, ANTI-BOT, :עדימה
ANTI-SPAM, SANDBOX, WEBFILTER, APP-
.CONTROL
FORTIGATE ירצומ
ENTERPRISE/SME
10 |
םיעוציב
ליבקמב Sessions תומכ
NGFW/Threat Protection החטבא יעוציב
תרושקת יקשממ
Cluster ב הכימת
SSLVPN ישמתשמ תומכ
ילמיסקמ Access-Point תומכ
חוכ קפס
תכמתנ הרמוח תרוצת
םיעוציב
ליבקמב Sessions תומכ
NGFW/Threat Protection החטבא יעוציב
תרושקת יקשממ
Cluster ב הכימת
SSLVPN ישמתשמ תומכ
ילמיסקמ Access-Point תומכ
חוכ קפס
תכמתנ הרמוח תרוצת
םיעוציב
ליבקמב Sessions תומכ
NGFW/Threat Protection החטבא יעוציב
תרושקת יקשממ
Cluster ב הכימת
SSLVPN ישמתשמ תומכ
ילמיסקמ Access-Point תומכ
חוכ קפס
תכמתנ הרמוח תרוצת
םיעוציב
ליבקמב Sessions תומכ
NGFW/Threat Protection החטבא יעוציב
תרושקת יקשממ
Cluster ב הכימת
SSLVPN ישמתשמ תומכ
ילמיסקמ Access-Point תומכ
חוכ קפס
תכמתנ הרמוח תרוצת
םיעוציב
ליבקמב Sessions תומכ
NGFW/Threat Protection החטבא יעוציב
תרושקת יקשממ
Cluster ב הכימת
SSLVPN ישמתשמ תומכ
ילמיסקמ Access-Point תומכ
חוכ קפס
תכמתנ הרמוח תרוצת
םיעוציב
ליבקמב Sessions תומכ
NGFW/Threat Protection החטבא יעוציב
תרושקת יקשממ
Cluster ב הכימת
SSLVPN ישמתשמ תומכ
ילמיסקמ Access-Point תומכ
חוכ קפס
תכמתנ הרמוח תרוצת
Fortigate Firewall – FG 500D Fortigate Firewall – FG 300D
Fortigate Firewall – FG 800D
Fortigate Firewall – FG 200E
Fortigate Firewall – FG 600DFortigate Firewall – FG 1000D
20Gbps
2,000,000
1.8/1.2Gbps
18x GE RJ45,4x GE SFP
ןכ
300
128
דיחי
- -
8Gbps
6,000,000
1.7/1.5Gbps
6x GE RJ45,4x GE SFP
ןכ
500
512
)2ל הבחרה תורשפא( דיחי
LENC
16Gbps
6,000,000
2.5/2Gbps
18x GE RJ45, 4x GE SFP
ןכ
500
512
)2ל הבחרה תורשפא( דיחי
LENC
36Gbps
5,500,000
3.8/3Gbps
2x 10 GE SFP, 8x GE
SFP, 10x GE RJ45
ןכ
5000
1024
)2ל הבחרה תורשפא( דיחי
- -
52Gbps
11,000,000
5/4Gbps
2x10 GE SFP, 16x GE
SFP, 18 X GE RJ45
ןכ
10,000
4096
לופכ
LENC
36Gbps
5,000,000
4/3Gbps
2x10 GE SFP, 8x GE
SFP, 20x GE RJ45, 2x
RJ45 Bypass Paris
ןכ
5000
1024
)2ל הבחרה תורשפא( דיחי
- -
11 |
ירצומב םיבלושמה טוחלאה ירצומל ףסונב
תותשר ירצומ טניטרופ תרבחל ,Fortigate
םידרשמב סורפל ןתינ םתוא םימדקתמ תויטוחלא
תובישי ירדח ,םידבוע ירדח םיללוכה םילודג
הז גוסמ הסירפ .בר להקל םידעוימה תומלואו
- הנבמב םירזופמה טוחלא וידר יביכר תללוכ
די לע םילהונמ רשא Access Points ה םה ולא
.Controllersתיזכרמ הרקב תכרעמ
)Controller( הנבומ Wireless רקב
תויתשתל אלמ Controller הווהמ FortiGate תכרעמ
תולוכיה תא ליעפהל ידכב ,ףסונ יושירב ךרוצ אלל תויטוחלא
השיגה תודוקנ .השיגה תודוקנ תא ףיסוהל קר שרדנ ל”נה
ה ביכר תועצמאב עצבתמ םלוהינש ”תוזר“ תודוקנ םניה
.FortiCloud - ןנעה תכרעמב לוהינ תועצמאב וא FortiGate
תיטוחלא תשר
תמדקתמ
12 |
שומיש
םישמתשמ תופיפצ
תרושקת יקשממ
ילאמיסקמ SSID תותשר רפסמ
)ילאמיסקמ /ץלמומ( תינמז וב םישמתשמ תומכ
וידר יביכר תומכ
הנקתה ןפוא
םיכמתנ םיטרדנטס
שומיש
םישמתשמ תופיפצ
תרושקת יקשממ
ילאמיסקמ SSID תותשר רפסמ
)ילאמיסקמ /ץלמומ( תינמז וב םישמתשמ תומכ
וידר יביכר תומכ
הנקתה ןפוא
םיכמתנ םיטרדנטס
שומיש
םישמתשמ תופיפצ
תרושקת יקשממ
ילאמיסקמ SSID תותשר רפסמ
)ילאמיסקמ /ץלמומ( תינמז וב םישמתשמ תומכ
וידר יביכר תומכ
הנקתה ןפוא
םיכמתנ םיטרדנטס
שומיש
םישמתשמ תופיפצ
תרושקת יקשממ
ילאמיסקמ SSID תותשר רפסמ
)ילאמיסקמ /ץלמומ( תינמז וב םישמתשמ תומכ
וידר יביכר תומכ
הנקתה ןפוא
םיכמתנ םיטרדנטס
FAP 221E / 223E
FAP 321C
FAP-222E
FAP 421E
Indoor
תינוניב
1x GE RJ45
16
256/60
2
ןשע יאלג
Wave 2 AP - dual radio -
802.11 a/b/g/n and 802.11
a/n/ac, 2x2 MU-MIMO
Indoor
ההובג
1x GE RJ45
16
256/100
2
)ריק וא הרקת( ןשע יאלג
Dual radio - 802.11
b/g/n and 802.11 a/n/
ac, 3x3 MIMO
Outdoor
ההובג
1x GE RJ45
16
512/128
2
םידומע לעו ריק לע היילת
Wave 2 AP - dual radio - 802.11
a/b/g/n and 802.11 a/n/ac, 2x2
MU-MIMO and Bluetooth/BLE
Indoor
+ההובג
2x GE RJ45
16
1024/256
2
ריק וא הרקת לע היילתל ןתינ
Wave 2 - 802.11
(a/b/g/n/ac , 4x4 MIMO
ץלמומ
ילעב תומוקמל
ההובג תופיפצ
שומיש
םישמתשמ תופיפצ
תרושקת יקשממ
ילאמיסקמ SSID תותשר רפסמ
תילאמיסקמ םישמתשמ תומכ
וידר יביכר תומכ
הנקתה ןפוא
םיכמתנ םיטרדנטס
שומיש
םישמתשמ תופיפצ
תרושקת יקשממ
ילאמיסקמ SSID תותשר רפסמ
)ילאמיסקמ /ץלמומ( תינמז וב םישמתשמ תומכ
וידר יביכר תומכ
הנקתה ןפוא
םיכמתנ םיטרדנטס
שומיש
םישמתשמ תופיפצ
תרושקת יקשממ
ילאמיסקמ SSID תותשר רפסמ
)ילאמיסקמ /ץלמומ( תינמז וב םישמתשמ תומכ
וידר יביכר תומכ
הנקתה ןפוא
םיכמתנ םיטרדנטס
שומיש
םישמתשמ תופיפצ
תרושקת יקשממ
ילאמיסקמ SSID תותשר רפסמ
)ילאמיסקמ /ץלמומ( תינמז וב םישמתשמ תומכ
וידר יביכר תומכ
הנקתה ןפוא
םיכמתנ םיטרדנטס
שומיש
םישמתשמ תופיפצ
תרושקת יקשממ
ילאמיסקמ SSID תותשר רפסמ
תינמז וב םישמתשמ תומכ
וידר יביכר תומכ
הנקתה ןפוא
םיכמתנ םיטרדנטס
שומיש
םישמתשמ תופיפצ
תרושקת יקשממ
ילאמיסקמ SSID תותשר רפסמ
)ילאמיסקמ /ץלמומ( תינמז וב םישמתשמ תומכ
וידר יביכר תומכ
הנקתה ןפוא
םיכמתנ םיטרדנטס
FAP C220E
FAP U321EFAP U421EV/U422EV
FAP C23JDFAP C24JE
FAP 423E
Indoor
הכומנ
2x GE RJ45
8
32 דע
2
ריק וא הרקת לע היילתל ןתינ
Dual radio - 802.11 a/n/
ac and 802.11 b/g/n, 2x2
MIMO
Indoor
+ההובג
2X GE RJ45
16
512/128
2
ריק וא הרקת לע היילתל ןתינ
Dual radio - Radio1-3x3
MIMO 802.11 a/b/g/n ,
Radio-2 3x3 MU-MIMO
802.11a/n/ac wave2
Indoor
++ההובג
2x GE RJ45
16
512/128
2
םידומעו ריק לע היילתל ןתינ
802.11-a/b/g/n/ac WAVE 2,
dual concurrent dual band
(2.4GHz/5GHz), 4x4 MIMO
ןולמ יתבל ילאמיטפוא - Indoor
הכומנ
3x FE RJ45, 1x POE
4
15 דע
1
ריקב עוקש
Single radio 2x2 MIMO 802.11n
ן
ולמ יתבל ילאמיטפוא - Indoor
הכומנ
3x FE RJ45, 1x POE
16
64/32
2
ריק וא הרקת לע הילתל ןתינ
802.11ac MU-MIMO wave2
2x2
Indoor
++ההובג
2x GE RJ45
16
1024/256
2
ריק וא הרקת לע היילתל ןתינ
802.11-
a/b/g/n/ac WAVE 2,
dual concurrent dual band
(2.4GHz/5GHz), 4x4 MIMO
13 |
בורקב
ץלמומ
םינסחמל
14 |
FAP S221E
FAP S421E
Indoor
תינוניב
2x GE RJ45
16
512/128
2
ריק וא הרקת לע היילתל ןתינ
Wave 2 - 802.11 a/b/g/n/
ac, MIMO
FAP S321CR
Indoor
+ההובג
2x GE RJ45
16
256/128
2
ריק וא הרקת לע היילתל ןתינ
Dual radio with internal
antennas - 802.11 a/n/
ac and 802.11 b/g/n, 3x3
MIMO
Indoor
++ההובג
2x GE RJ45
16
1024/256
2
ריק וא הרקת לע היילתל ןתינ
802.11-a/b/g/n/ac WAVE
2, dual concurrent dual
band (2.4GHz/5GHz), 4x4
MIMO
עדימ תחטבא
טוחלא תשרב
תרשפאמ Fortinet לש עדימה תחטבא תיגולונכט
LAN ה תמרב תמדקתמ הפיכאו הנגה תולוכי
Access ה תמרב החטבא תולוכי בוליש ידי לע
יתועמשמ יתורחת ןורתי הווהמ וז תלוכי .Point
Access ימגדמ קלחב הנימזו םירחתמה לומ
תחטבא תמר בושח םהל תוחוקלל םידעוימה Point
.עדימה
עדימה תחטבא תולוכי תא םיליכמ םיאבה םימגדה
:Access Point ה יביכרמ קלחכו תינבומ הרוצב
FAP S422E
Outdoor
++ההובג
2x GE RJ45
16
1024/256
2
ריק וא םידומע לע היילתל ןתינ
802.11-a/b/g/n/ac
WAVE 2, dual concurrent
dual band, 4x4 MIMO
FAP S423E
Indoor
++ההובג
2x GE RJ45
16
1024/256
2
ריק וא םידומע לע הילתל ותינ
802.11-a/b/g/n/ac WAVE 2,
dual concurrent dual band
(2.4GHz/5GHz), 4x4 MIMO
שומיש
םישמתשמ תופיפצ
תרושקת יקשממ
ילאמיסקמ SSID תותשר רפסמ
)ילאמיסקמ /ץלמומ( תינמז וב םישמתשמ תומכ
וידר יביכר תומכ
הנקתה ןפוא
םיכמתנ םיטרדנטס
שומיש
םישמתשמ תופיפצ
תרושקת יקשממ
ילאמיסקמ SSID תותשר רפסמ
)ילאמיסקמ /ץלמומ( תינמז וב םישמתשמ תומכ
וידר יביכר תומכ
הנקתה ןפוא
םיכמתנ םיטרדנטס
שומיש
םישמתשמ תופיפצ
תרושקת יקשממ
ילאמיסקמ SSID תותשר רפסמ
)ילאמיסקמ /ץלמומ( תינמז וב םישמתשמ תומכ
וידר יביכר תומכ
הנקתה ןפוא
םיכמתנ םיטרדנטס
שומיש
םישמתשמ תופיפצ
תרושקת יקשממ
ילאמיסקמ SSID תותשר רפסמ
)ילאמיסקמ /ץלמומ( תינמז וב םישמתשמ תומכ
וידר יביכר תומכ
הנקתה ןפוא
םיכמתנ םיטרדנטס
שומיש
םישמתשמ תופיפצ
תרושקת יקשממ
ילאמיסקמ SSID תותשר רפסמ
)ילאמיסקמ /ץלמומ( תינמז וב םישמתשמ תומכ
וידר יביכר תומכ
הנקתה ןפוא
םיכמתנ םיטרדנטס
15 |
.עדימה תחטבא תוכרעמ לכל םייזכרמ רוטינו לוהינ תונורתפ תקפסמ Fortinet תרבח
דחא דצמ רשא תיזכרמ םיגול ףוסיאו תוחוד תכרעמ הניה FortiAnalyzer-ה תכרעמ
םימויאה סוטטס יבגל תינכדע בצמ תנומת ראתמה ישאר ךסמ תכרעמה ילהנמל תקפסמ
לע טבמ םיקינעמה , םיטרופמ תוחוד תקפסמ תכרעמה ךדיאמו ,תשרב הרובעתהו
IOC( תקפסמ תכרעמה .בחרומ ינכט עדימ גיצמו ילוהינ גרדב תוטלחה תלבק רשפאמה
תחטבא בצמ תא הגיצמו םינווגמו םינוש םיכותיחב )Indication of compromise
.תינוגראה תשרב םינוכיסהו עדימה
תנקתומה תילאוטריו הנוכמ ,Appliance תרוצתב עיגמ FortiAnalyzer ה רצומ
ו AMAZON לש ןנעב תורישכ תילאוטריו הנוכמכו )CITRIX XEN, VMWARE( ןוגראב
AZURE
:Appliance ימגד
:Appliance ימגד
הרוצב Fortigate ירצומב עדימה תחטבא לוהינ תקפסמ FortiManager-ה תכרעמ
.הליעיו תיזכרמ
:ללוכ הז לוהינ
תשרה בצמ רוטינו לוהינ
עדימ תחטבא תוינידמ לש יזכרמ לוהינ
WorkFlow תועצמאב היצלוגר תושירד פ”ע םייוניש לוהינ •
תשרה ללכל )UPDATES( החטבא ינוכדע לוהינ •
קוחרמ תוכרעמ רוזחשו יוביג
, VPN’S ,URL Filtering תשר תורדגה ללוכ ,Fortigate-ה תולוכי ללכ לוהינ •
.דועו Application Control, DLP
ADOMs ידי לע לוהינה תדרפהל תורשפא •
ןוגראב תנקתומה תילאוטריו הנוכמ ,Appliance תרוצתב עיגמ FortiManager ה רצומ
AZURE ו AMAZON לש ןנעב תורישכ תילאוטריו הנוכמכו )CITRIX XEN, VMWARE(
םגד
FMG-200D
FMG-300E
FMG-400E
FMG-2000E
FMG-3000F
FMG-3900E
ןורכיז
1TB
6TB
21TB
30TB
42TB
12TB
לופכ חוכ קפס
אלל
אלל
ןכ
ןכ
ןכ
ןכ
םיביכר תומכ
םירשוקמ
200
2000
2000
4000
10,000
10,000
10,000
םיביכר תומכ
םירשוקמ
30
100
300
1200
4000
10000
גול תומכ
200GB/Day דע
600GB/Day דע
1000GB/Day דע
3000GB/Day דע
3500GB/Day דע
3700GB/Day דע
3900GB/Day דע
גול תומכ
200GB/Day דע
600GB/Day דע
1000GB/Day דע
3000GB/Day דע
3500GB/Day דע
3700GB/Day דע
FortiAnalyzer FortiManager
ןורכיז
6TB
18TB
30TB
42TB
63TB
216TB
(12TB )SSD
םגד
400E
1000E
2000E
3000E
3500E
3700E
3900E
גול בצק
)הינשל גול(
6000
18,000
30,000
42,000
63,000
100,000
72,000
םימי
גול תרימשל
30
30
30
21
30
60
5
תססובמ )Two Factor Authentication( הלופכ תוהדזה רובע ןורתפ תקפסמ טניטרופ
ןקוט – הנכות תרוצתב ןהו יסיפ ןקוט – הרמוח תרוצתב ןה עצומ Token.Token
רובע הדרוהל תנתינו FortiToken תארקנה םכח ןופלטל היצקילפא בלושמה ילאוטריו
.Android ו Apple ירישכמ
,םישמתשמ תומיא תוטיש לש בר רפסמב ךמות FortiAuthenticator-ה רצומ
Active Directory, טפוסורקימ לש םישמתשמ לוהינ תכרעמ םע האלמ תוקשממתה
.דועו Single Sign On , RADIUS
תנקתומה תילאוטריו הנוכמ ,Appliance תרוצתב עיגמ FortiAuthenticatorרצומ
ו AMAZON לש ןנעב תורישכ תילאוטריו הנוכמכו )CITRIX XEN, VMWARE( ןוגראב
AZURE
הקינעמ רשא ,ינורטקלא ראוד לש החטבאל תידועיי תכרעמ הניה FortiMail תכרעמ
,םיסוריוו ,לבז ראוד תוללוכש תובלושמ תופקתמ ינפמ הנגה לש תובורמ תובכש
תקרוסש תדחוימ הלעפה תכרעמב תעייתסמ FortiMail תכרעמ .לוגיר תונכותו םיעלות
.לוגיר תונכותו םיסוריו ,לבז ראוד לש יוליגל םיעונמ תרזעב ינורטקלאה ראודה תא
החטבאה תורישל יונמב FortiMail תכרעמ תרזענ ,תינכדע הנגה קינעהל תנמ לע
.לבז ראודו לוגיר תונכות ,םיסוריוו דגנכ ,Fortinet לש FortiGuard
:תללוכ תכרעמה
לוגיר תונכותו םיעלות ,גנישיפ ,םיסוריו ,לבז ראוד לש תוטשפתה ענומ ינוויכ וד ןוניס •
ןוגראה ביצקתו תושירדל תומיאתמה תושימג העמטה תויורשפא •
תחטבואמו תנפצומ תרושקתל תוהז תססובמ הנפצה
הניקתהו היצלוגרה תושירד לע הנוע On-BOX ןויכרא •
.Zero Days תופקתמ יוליגל FortiSandBox לומ תוקשממתה
.Data Loss Protection – עדימ תפילד תוקידבו ליימה ךותב םיURL תוקידב עוציב
ןוגראב תנקתומה תילאוטריו הנוכמ ,Appliance תרוצתב עיגמ FortiMail ה רצומ
AZURE ו AMAZON לש ןנעב תורישכ תילאוטריו הנוכמכו )CITRIX XEN, VMWARE(
.הריהמו הטושפ הנקתהב ויתונורתיו ןנעב תורישכ עצומ FortiMail Cloud ה רצומ
Two Factor Authentication FORTIMAIL
16 |
םגד
FAC-200E
FAC-400E
FAC-1000D
FAC-2000D
FAC-3000D
םישמתשמ תומכ
תללוכ
500
2000
10000
20000
40000
םינקוט
500
2000
10000
20000
40000
NAS תוחוקל
50
200
1000
2000
4000
תוצובק
םישמתשמ
50
200
1000
2000
4000
םגד
2.7 K
61 K
126 K
500 K
900 K
1.5 Million
1.5 Million
3.1 K
71 K
147 K
620 K
1.0 Million
1.6 Million
1.6 Million
FortiMail 60D
FortiMail 200E
FortiMail 400E
FortiMail 1000D
FortiMail 2000D
FortiMail 3000D
FortiMail 3200E
3.6 K
80 K
157 K
680 K
1.1 Million
1.8 Million
1.8 Million
Email Routing
FortiGuard
Antispam
FortiGuard Antispam
+ Antivirus
17 |
תנזאמה APPLIANCE תרוצתב WANירושיקל תמדקתמ םיסמוע ןוזיא תכרעמ
.םיקחורמ םירתאלו םיתרשה תווחל ץוחמו לא WAN ה ירושיק ןיב הרובעתה תא
.WAN ירושיק לש בר רפסמ לוהינ עיצמה ידוחיי ןורתפ וניה FortiWAN
ןוגכ םינוש תומיגד ימתירוגלא תועצמאב תוימניד בותינ תוטלחה עצבמ FortiWAN
יבחור לש תילמיסקמ תלוצינל גאוד ךכבו ...דועו םיסמוע תוקידב ,וקה תוכיא ,תונימז
.WAN ה ירושיק לש תדמתמ תופיצרו ההובג תונימז ,תודירש ,םיווקה ןיב ספה
:תללוכ תכרעמה
רתויב םיבוטה םיעוציבה םע WAN ה ירושיקל הרובעתה בותינ •
QOS ו תיטירק הרובעת לש ףודעת •
/DSL יווק רפסמ לש היצגירגא י״ע טנרטניאה יווקב ספה בחור תויולע תתחפה •
םירקי םיווקל ףילחתכ Cables
םידועיי םידבעמ תללוכה ,APPLIANCE תרוצתב תמדקתמ םיסמוע ןוזיא תכרעמ
םיתרשה ןמ םיסמוע תדרוה ךרוצל תאזו ,םיתרש תווח לומ לא תונוש תולועפ עוציבל
.םימגד רפסמב תעצומ Forti ADC-ה תכרעמ .שמתשמה תיווח רופיש ןכו
:תקפסמ תכרעמה
4-7 הבכשב – Server Load Balancing
SSL Ooading ו SSL תרובעת תצאה
Transparent ו Proxy תרוצתב ןה הדובע
השילג רובע ןה Link Load Balancing
המינפו הצוחה
ןורתפ Global Server Load Balancing
םינוש םיפרגואיג םירתא ןיב םיסמוע רוזיב
High ידי לע WEB יתוריש לש ההובג תונימז
Availability Cluster
Caching תועצמאב ןכות תצאה •
IP תועצמאב WEB ה יתרש לע הנגה •
Reputation, Geo location blocking, DDOS Attack
Web Application Firewall תולוכי תועצמאב היצקילפאה תנגה
FortiWAN ADC
םגד
םגד
100,000
400,000
580,000
725,000
1 M
1.7 M
2.6 M
4.3 M
800,000
2,000,000
6,000,000
450 Mbps
1.3 Gbps
2.5 Gbps
4.0 Gbps
8.0 Gbps
17.5 Gbps
24 Gbps
35 Gbps
up to 25
up to 50
up to 50
FORTIADC-60F
FORTIADC-100F
FORTIADC-200D
FORTIADC-300D
FORTIADC-400D
FORTIADC-1000F
FORTIADC-2000F
FORTIADC-4000F
FortiWAN 200B
FortiWAN 200B
FortiWAN 200B
500 Mbps
1.5 Gbps
3 Gbps
6 Gbps
12 Gbps
20 Gbps
40 Gbps
60 Gbps
200–600 Mbps
1–2 Gbps
3–9 Gbps
Layer 4 Throughput
WAN Bandwidth
L7 Throughput
WAN Links
L7 RPS
Concurrent
Connections
18 |
תויצקילפאל האלמ הנגה קפסמ ,Web Application Firewall-ה רצומ FortiWeb
אלמ הנעמ ןתונ ביכרה .היצקילפאה לש תיקסעה הקיגולב תודקמתה ידכ ךות Web
Cross Site Scripting, SQL Injection, תופקתה ןללכבו Web-ה תופקתה יגוס לכל
.Parameter Tampering-י Buffer Overows
תנמ לע קימעמ חותינ עצבמו HTTPS )SSL( תרובעתו HTTP תרובעת חתנמ רצומה
חותינה .תועטמ תעבונה הגירחב וא היצקילפאה לע הפקתהב רבודמ םאה רתאל
.תויביטקילפא תופקתהב תוגהנתה יסופד יוהיזו תיטמוטוא הדימל תועצמאב עצבתמ
.תוליעפב ךישמהלמ ףקותהמ תענומו התוא תמסוח תכרעמה ,הפקתה תרתואמו הדימב
PCI DSS 6.6 ןקתב דמוע •
OWASP TOP 10 דגנ הנגה •
תוגהנתה יסופד יוהיזו תיטמוטוא הדימל •
היצקילפאה תבכשב DDOS תנגה
IP תובותכ לש Reputation ו יפרגואיג םוקימ יוהיז •
ןוגראב תנקתומה תילאוטריו הנוכמ ,Appliance תרוצתב עיגמ Forti-WEB-ה רצומ
תורישכ תילאוטריו הנוכמכו )CITRIX XEN, VMWARE, KVM, Microsoft Hyper-V(
AZURE ו AMAZON לש ןנעב
תעינמ תופקתמ תחפשמ ינפמ תשרה ללכ לע ןגהל דעונ הז רצומ – FortiDDoS
ןגהל דעונו תינוגראה שאה תמוח ינפל ללכ ךרדב ןקתומ הז רצומ ,)DOS( תורישה
,םהלש םיתרשה תווח לע וז תכרעמ תועצמאב םינגמש םיבר תוחוקל םנשי ,הילע ףא
הז םוחתב תובחרנ הנגה תולוכי ללוכ ןכלו ולא תופקתמ ינפמ קר ןגהל דעונ רצומה
.דבלב
Denial Of Service תופקתמ ינפמ ןוגראה ללכ לע הנגה
Distribution Denial Of Service תופקתמ ינפמ ןוגראה ללכ לע הנגה •
ןוגראה יתרש ללכו תשרה יתוריש ללכ לע הנגה •
.Geo IP Analysis ןונגנמ יפ לע תוניוע תונידממ הרובעת תמיסח •
תולוכי לעב דבלב יתוגהנתה תופקתמ יוהיז ןונגנמ לע ססובמ FortiDDOS ה רצומ
.תוחתפתמ תופקתמל היצטפדאו דומיל
FortiWEB DDOS
DDoS Attack
Mitigation
Response Time
sec<2
Throughput
)Mbps(
25Mbps
100Mbps
250Mbps
1.3Gbps
2.5Gbps
5Gbps
5Gbps
20Gbps
Storage
16GB
240GB SSD
240GB SSD
2x 2 TB
2x 1 TB
2x 2 TB
2x 2 TB
2x 2 TB
SSL/TLS
Processing
Software
Software
Software
Hardware
Hardware
Hardware
Hardware
Hardware
High
Availability
םגד
FortiWEB-100D
FortiWEB-400D
FortiWEB-600D
FortiWEB-1000E
FortiWEB-2000E
FortiWEB-3000E
FortiWEB-3010E
FortiWEB-4000E
Active/Passive,
Active/Active
Clustering
Throughput
)Mbps(
3Gbps
6Gbps
12Gbps
12Gbps
18Gbps
18Gbps
36Gbps
Packet
Throughput
4Mpps
8Mpps
16Mpps
16Mpps
24Mpps
24Mpps
48Mpps
DNS Queries
per second
)M(
1M
2M
ךמתנ אל
4M
ךמתנ אל
6M
12M
םגד
FDD-200B
FDD-400B
FDD-600B
FDD-800B
FDD-900B
FDD-1000B/
FDD-1000B-DC
FDD-12000B
19 |
רגתאה ,םינוש םימוחתב םירגתא טעמ אל ונינפב הביצמ שדחה ןדיעב Cyber-ה תמחול
,)unknown malware( תועודי אל תופקתה םע תודדומתהה וניה הז םוחתב םויכ ירקיעה
תולעבו תועודי תופקתמ םע הרובגב םידדומתמ םויכ םימייקה עדימה תחטבא ינונגנמ לכ
.המיתח אלל השדח הפקתה םע םידדומתמ דציכ איה תירקיעה היעבה ,המיתח
תילאוטריו תכרעמב םיצבקה תוקידב ידי לע ספא םוי תופקתמ תוהזל תעדוי תכרעמה
תוגהנתה יקוח תועצמאב םתוגהנתה תא תקדובו םידושחה םיצבקה תא הצירמה הרוגס
תוליעפ עצבמה ץבוק אמגודל ”דושח“ ץבוקב רבודמו הדימב ,תומיתח תועצמאב אלו
הנזאה ןויסינ ,תכרעמה לש registry ל יקוח אל הביתכ ןויסינ ,ץבוקה לופכש ןוגכ הדושח
.תשרל סנכיהל ונממ תענומו ץבוקה תא תמסוח תכרעמה ,דועו םיוסמ טרופל
:רצומה ינייפאמ
.הקידבה רובע ליבקמב תוצקומה תוילאוטריו תונוכמ לש רפסמב קדבנ ץבוק לכ •
WIN XP, WIN 7, WIN 8.1, WIN 10, Android ךמות
.Anti Evasion תוקמחתה תעינמ תויגולונכט
.םירחא ייBOTי וא C&C יתרשל תרושקת תונויסינ יוהיז ,תוינודז URL תובותכ יוהיז
7exe, .ace, .xlsm, .xlsx, .xlt,.xltm, .xltx, יצבק ללוכ םיכמתנ םיצבק יגוס 50 לעמ •
.דועו .xz, .z, .zip
ץבוקה תוגהנתה לש רוחאל רוקחת תויורשפא
תוינטרפ תושירד יפל VM תיינב תורשפא
ןוגראב תנקתומה תילאוטריו הנוכמ ,Appliance תרוצתב עיגמ SandBox ה רצומ
.Fortinet תרבח לש ןנע תורישכו )CITRIX XEN, VMWARE(
SANDBOX
םגד
FSA-1000D
FSA-3000E
FSA-3500D
FSA-VM
SB יעוציב
160
1120
720
- -
,Anti-Virus תקירס
העש/םיצבק
6000
15000
30000
- -
VMs תומכ
8
56
36
54 דע
ןוסחא לדוג
4TB
8TB
10TB
16TB דע
Forti-Camera CB20
אלמ יוסיכב ילטיגיד םוליצ תונורתפ תקפסמ Fortinet תרבח
שומישל תומיאתמ תומלצמה ,םינוגראהו םינבמה יגוס לכל
תוחשקומ תומלצמה ,)Indoor( ימינפו )OutDoor( ינוציח
הביבסב תולעופ ,תוביטרו םשג ,םזילדנו ינפמ תוניסחו
לש המאתהו יוניש תורשפאמ ןיפוליחל וא תועובק ,הכושח
רוביחב תוכמות תומלצמה .החטבאה יכרצ יפל הייפצה תויווז
.םימייק םינבמו םירדחב הלקו הטושפ הנקתה רשפאמב PoE
,Forti-Recorder - אלמ NVR ןורתפ תקפסמ Fortinet
ךרוצל ונוסחאו םוליצה תטלקה ,תומלצמה לוהינ רשפאמה
.ידיתע רוקחת
CAMERAS
Forti-Camera FD40
Ultra-WDR Day/Night IP Video Security Camera
Fixed Dome, Indoor/Outdoor, vandal
4 mega-pixel, 1/3” Progressive CMOS
0.1 Lux (Color), 0.01 Lux (B/W) @ F1.2
H: 109°–33°
3x
2688 x 1512 at 30 frames per second Full HD
1080P / SXGA / 720P / XGA / SVGA /D1 /VGA
/ CIF
Day/Night IP Video Security Camera
Compact Bullet, Indoor/Outdoor
2 mega-pixel, 1/2.8” Sony CMOS
0.05 Lux (Color), 0.01Lux (B/W) @ F1.4
H: 91°–31° V: 79°–23° D: 138°–40°
4x
1920 x 1080 at 25 frames per second 1280 x
720 at 25 frames per second
שומיש
טמרופ
ןשייח גוס
תילאמינימ הרואת
הייפצ תיווז
יטפוא םוז
היצולוזר
שומיש
טמרופ
ןשייח גוס
תילאמינימ הרואת
הייפצ תיווז
יטפוא םוז
היצולוזר
Forti Recorder - 100D NVR
Forti Recorder - 200D NVR
Forti Recorder - 400D NVR
םגד
תומכ
תומלצמ
תומכ
יקשממ
תרושקת
לדוג
קסיד
3
4
2
16
64
64
1 TB
3 TB
2x 3 TB
(4x 4 TB
- maximum)
20 |
Forti-Camera MB40Forti-Camera SD20Forti-Camera 214B
Forti-Camera FD20Forti-Camera MD20Forti-Camera OB30
Versatile Day/Night IP Video Security Camera
Fixed Dome, Indoor/Outdoor, vandal
2 mega-pixel, 1/2.8” Sony CMOS
0.05 Lux (Color), 0.01 Lux (B/W) @ F1.4
H: 91°–31° V: 79°–23° D: 138°–40°
4x
1920 x 1080 at 25 frames per second 1280 x
720 at 25 frames per second”
Day/Night IP Video Security Camera
Mini Dome, Indoor/Outdoor
2 mega-pixel, 1/2.8” Sony CMOS
0.05 Lux (Color), 0.01 Lux (B/W) @ F1.4
H: 70° V: 59° D: 107°
אלל
1920 x 1080 at 25 frames per second 1280 x
720 at 25 frames per second
Professional Day/Night IP Video Security Came
Outdoor/Indoor Bullet, vandal
3 mega-pixel, 1/3” Progressive CMOS
0.1 Lux (Color), 0.06 Lux (B/W) @ F1.4
H: 82°–34° V: 63°–26° D: 103°–43°
3x
2048 x1536 @ 30 frames per second Full HD
1080p / 720pP / D1 / VGA / CIF
שומיש
טמרופ
ןשייח גוס
תילאמינימ הרואת
הייפצ תיווז
יטפוא םוז
היצולוזר
שומיש
טמרופ
ןשייח גוס
תילאמינימ הרואת
הייפצ תיווז
יטפוא םוז
היצולוזר
שומיש
טמרופ
ןשייח גוס
תילאמינימ הרואת
הייפצ תיווז
יטפוא םוז
היצולוזר
Day/Night IP Video Security Camera
Mini Box, Indoor
4 mega-pixel, 1/3” Progressive CMOS
0.1 Lux (Color), 0.01 Lux (B/W) @ F2.0
H: 100°
אלל
2688 x 1512 at 15 frames per second 2304 x
1296 at 30 frames per second 1920 x 1080 at
30 frames per second in Shutte
Ultra-WDR IP PTZ Camera
Speed Dome, Indoor/Outdoor
2 mega-pixel, 1/2.8” Sony Progressive CMOS
0.5 Lux (Color), 0.095 Lux (B/W) @ F1.6
H: 65°–3.1°
30x/12x
1920 x 1080 at 30 frames per second 1280 x
720 at 30 frames per second 720 x 480 at 30
frames per second
Access point and IP Video Security Camera
Fixed Dome, Indoor
2 mega-pixel, 1/2.7” CMOS
0.2 Lux (Color), 0.01Lux (B/W) @ F1.2
H: 93°–31.7°
3x/ללל
1920 x 1080 at 30 frames per second 1280 x
720 at 30 frames per second 720 x 480 at 30
frames per second
שומיש
טמרופ
ןשייח גוס
תילאמינימ הרואת
הייפצ תיווז
יטפוא םוז
היצולוזר
שומיש
טמרופ
ןשייח גוס
תילאמינימ הרואת
הייפצ תיווז
יטפוא םוז
היצולוזר
שומיש
טמרופ
ןשייח גוס
תילאמינימ הרואת
הייפצ תיווז
יטפוא םוז
היצולוזר
21 |
22 |
יבשחמ ,תרושקתה תשר לש תינכדעו תטרופמ בצמ תנומת גיצמ FortiSIEM ה רצומ
םיעוריא לש ףוסיא תדוקנכ תשמשמ תכרעמה .םייטירק םיתורישו םימושיי ,ןוגראה
תמא ןמזב םיגצומה עדימ תחטבא יעוריאלו IT יעוריאל םיכיושמו םידבועמ רשא
.ןוגראב ITה תוכרעמב תוטלחה תלבקל ןימא סיסב םישמשמו
:קפסמ רצומה
Threat Feeds ידי לע םימויאו םינוכיס - ץוח תורוקממ עדימ בוליש •
יזכרמ לוהינ לנאפ תועצמאב תמא ןמזב רוטינ •
תומדקתמ )Analytics( םינותנ חותינ תולוכי •
ןוגראב הרוצת יוניש רוטינו םיביכר לוהינ
:היצלוגר תושירדל םאתהב עדימ תחטבא רוטינ
.PCI-DSS, HIPAA, SOX, NERC, FISMA, ISO, GPG13, SANS
ןוגראב תונקתומה תויצקילפאו םימושיי יוליגו חוקיפ
.תרושקתה תשרל םישרומ אל םיביכר רוביחו השיג תודוקנ יוליגו חוקיפ
)Events Correlations( םיעוריא םוכס בוליש
CMDB – יאלמ לוהינ תכרעמ
.דיתעב ןוגראה לש ותחימצ תא רשפאמה יראלודומ ןפואב היונב תכרעמה
תורדגומ תוינבתב םיעיגמה Out Of The Box- תוקשממתה תולוכי קפסמ רצומה
.הנקתהב ץמאמ םומינימ תושרודו שארמ
ןוגראב תנקתומה תילאוטריו הנוכמ ,Appliance תרוצתב עיגמ FortiSIEM ה רצומ
AZURE ו AMAZON לש ןנעב תורישכ תילאוטריו הנוכמכו )CITRIX XEN, VMWARE(
SIEM
םגד
FORTISIEM 500F
FORTISIEM 2000F
FORTISIEM 3500F
םיעורא תומכ
)EPS( היינשב
5,000
Up to 5,000
Up to 20,000
קסיד לדוג
דבעמ
3 TB (1x 3 TB)
36 TB (12x 3 TB)
72 TB (24x 3 TB)
Intel Xeon E3-1225V3 4C4T 3.20 GHz
Intel Xeon E5-2620V3 6C12T 2.40 GHz
2x Intel Xeon E5-2680V2 10C20T 2.80 GHz
34 שרחה בוחר
ןורשה דוה ,'ב ןמאנ הוונ ת.א
4527701 :דוקימ ,6440.ד.ת
09-9569565.סקפ ,09-9607000 .לט
cybcast.co.il