simplebooklet thumbnail

of 0
KATALOG PROGRAMA
CJELOŽIVOTNOG UČENJA
MEĐUNARODNA ZIMSKA ŠKOLA
“KORPORATIVNA SIGURNOST I ZAŠTITA
LJETNA ŠKOLA
“SIGURNOST U ODGOJNO OBRAZOVNIM USTANOVAMA
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I
SIGURNOSNE STUDIJE
INSTITUT ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I
SIGURNOSNE STUDIJE

Fakultet za kriminalistku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerzitet u Sarajevu
Instut za kriminalisku, kriminologiju i sigurnosne studije „CriminalEast“
Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Prof. dr. Nedžad Korajlić | Prof. dr. Elmedin Muratbegović


Prof. dr. Nedžad Korajlić
Dr. sci. Ivan Toth, v. pred., prof.
Prof. dr. Jasmin Ahić
Prof. dr. Admir Hadžikadunić

Prof. dr. Elmedin Muratbegović
Prof. dr. Jasmin Ahić
Prof. dr. Admir Hadžikadunić

Admir Hadžikadunić | Ermina Bakić

Doc. dr. Dejan Škanata | Doc. dr. Ivan Nađ, prof. V. Š.

Eldin Hodžić

Perfecta
- Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na realizaciju Programa cjeloživotnog
učenja – „Zimska škola – Korporavna sigurnost i zašta“, broj: 11/05-38-33306-1/16 od 02.12.2016. godine
- Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na realizaciju Programa cjeloživotnog
učenja „Ljetna škola Sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama“, broj: 11/05-38-8400-1/17 od
02.03.2017. godine
- Saglasnost Senata Univerziteta u Sarajevu na Program cjeloživotnog učenja „Zimska škola Korporavna
sigurnost i zašta“: Odluka br. 01-6637/16 od 26.10.2016. godine
- Saglasnost Senata Univerziteta u Sarajevu na Program cjeloživotnog učenja „Ljetna škola Sigurnost u
odgojno obrazovnim ustanovama“: Odluka br. 01-7447/16 od 30.11.2016. godine
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo
374.71:343.62-053.2
KATALOG programa cjeloživotnog učenja [Elektronski izvor] : međunarodna
zimska škola “Korporavna sigurnost i zašta” : ljetna škola “Sigurnost u odgojno
obrazovnim ustanovama” / [autori programa Nedžad Korajlić ... [et al.]. - El. knjiga.
- Sarajevo : Fakultet za kriminalisku, kriminologiju i sigurnosne studije, 2017. - 20 str.
Način dostupa (URL): hps://www.simplebooklet.com/cjelozivotno. - Nasl. s nasl.
ekrana. - Izvor opisan dana 24. 3. 2017.
ISBN 978-9958-613-92-0
1. Korajlić, Nedžad
COBISS.BH-ID 23878662
Sarajevo, 2017.
KATALOG PROGRAMA
CJELOŽIVOTNOG UČENJA
MEĐUNARODNA ZIMSKA ŠKOLA
“KORPORATIVNA SIGURNOST I ZAŠTITA
LJETNA ŠKOLA
“SIGURNOST U ODGOJNO OBRAZOVNIM USTANOVAMA
5


 ..................................................................................... 7
 ........................................................................................... 7
 ......................................................................................... 7
 ............................................................................... 8
 ....................................................................... 8
 ..................... 8
 .......................................................................................... 8
 .................................................................................................. 8
 .................................................................................................. 9

 ............................................................................... 9
 .................................................................................. 9
 ................................................................................. 12


 .................................................................................................... 14
 ........................................................................................ 14
 ....................................................................................... 14
 ............................................................................ 15
 ...................................................................... 15
 ................... 15
 ........................................................................................ 16
 ............................................................................................... 16
 ............................................................................................... 16


 ............................................................................................... 16
 ................................................................................ 16
 ........................................................................... 18
7



Sa obzirom na činjenicu da sigurnost i zašta svakim danom obuhvataju sve širi
segment tržišta i gradnje u cijelom svijetu, te zapošljavaju sve više ljudi, mnogi
privredni subjek izražavaju trajni interes za obrazovanjem kadrova iz ove oblas.
Fakultet za kriminalisku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Saraje-
vu, sa partnerskim organizacijama, prepoznao je ovu društvenu potrebu i pokre-
nuo akademski program necikličnog obrazovanja, program cjeloživotnog učenja
pod nazivom „Međunarodna zimska škola – Korporavna sigurnost i zašta“, koji
ima za cilj da osposobi polaznike programa iz oblas korporavne sigurnos i za-
šte, kroz ukupno sedam međusobno povezanih modula.
Polaznici ove zimske škole, nakon odslušanih predavanja i realizovanih vježbi,
moći će stečene kompetencije i vješne primijeni u svom poslovnom okruženju
i uca na povećanje koorporacijske sigurnos i smanjenje neželjenih posljedica.
Imajući u vidu promjenljive i nestabilne uslove današnjice, kada je potrebno kon-
nuirano provodi procese sigurnos, zašte i kontrole svih procesa privrednih
društava i korporacija, program „Međunarodne zimske škole Korporavna sigur-
nost i zašta“ omogućiće polaznicima scanje znanja o poznavanju normavnih
okvira korporavne sigurnos, procesa korporavne sigurnos, što podrazumi-
jeva informacijsku sigurnost, privatnu zaštu, zaštu intelektualnog vlasništva,
zaštu podataka, sprječavanje pranja novca, zaštu na radu, zaštu od požara i
zaštu okoliša.Nositelji programa zimske škole su visokoškolske ustanove koje su
prepoznate po svojim studijskim programima iz oblas sigurnos i zašite, kao i
druge visokoškolske ustanove koje u svojim studijskim programima imaju inkor-
porirane sadržaje i programe koji mogu veoma kvalitetno odgovori na zahtjeve
ovog necikličnog akademskog programa.
Visokoškolske ustanove koje učestvuju u implementaciji ovog programa su Fakul-
tet za kriminalisku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu,
Veleučilište Velika Gorica, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u
Tuzli. Inicijatori i glavni organizatori necikličnog akademskog programa „Međuna-
rodna zimska škola Korporavna sigurnost i zašta“ su Fakultet za kriminalisku,
kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Veleučilište Velika Go-
rica, Hrvatska.

Nakon završetka programa cjeloživotnog učenja „Međunarodna zimska škola
Korporavna sigurnost i zaštai izradom završnog zadatka, polaznici će bi
osposobljeni za razumijevanje procesa upravljanja sistemom sigurnos i zašte u
javnom i privatnom sektoru sigurnos, u zavisnos od uzroka i mjesta nastanka.
8

U realizaciji ovog programa predviđeno je da se prakčna nastava odvija u sarad-
nji sa različim privrednim subjekma, instucijama i organizacijama kao što su
Federalna uprava civilne zašte, Državna uprava za zaštu i spašavanje Republike
Hrvatske, Gorska služba spašavanja stanica Sarajevo, Agencija za zaštu ljudi i
imovine - DSC, Microso Bosna i Hercegovina, Direkcija za koordinaciju policijskih
jela Bosne i Hercegovine, ZOI 84, Stručni magazin za kompletna sigurnosna rije-
šenja A&S ADRIA.

Program „Međunarodne zimske škole - Korporavna sigurnost i zašta“ se sastoji
od sedam (7) obaveznih kolegija / modula.  – Osnove korporacijske sigur-
nos i zašte;  Upravljanje kričnom korporacijskom infrastrukturom;
Zašta osoba, imovine i podataka; Zašta i spašavanje od
požara i eksplozija;  – Zašta okoliša; Prava mjere i odgovor-
nos zašte;  Prakčne vježbe. Program zimske škole realizirat će se
kroz teoretska predavanja, interakvni rad u malim grupama, plenarne rasprave
i prakčne vježbe. Ukupno opterećenje polaznika „Međunarodne zimske škole -
Korporavna sigurnost i zašta“ je 80 sa raspoređenih kroz 36 kontakt sa, 20
sa predviđenih za vježbe, 24 sata su namijenjena za čitanje obavezne i dopunske
literature, kao i za izradu završnog rada. Opterećenje studenata izraženo u ECTS
bodovima, iznosi 3 ECTS boda. Nakon završetka programa zimske škole i izradom
završnog rada, polaznici će bi osposobljeni za razumijevanje procesa upravljanja
sistemom sigurnos i zašte u javnom i privatnom sektoru sigurnos, u zavisnos
od uzroka i mjesta nastanka. Polaznici će bi osposobljeni za razumijevanje, orga-
niziranje, pripremanje i djelovanje tokom krize kao bitan faktor u odlučivanju za
potrebe korporavne sigurnos.


Uslov za upis „Međunarodne zimske škole Korporavna sigurnost i zašta“ je
završena srednja četvorogodišnja škola, gimnazija, svršeni studen ( I,II i III ciklusa
studija), ili studen koji trenutno pohađaju studijski program prvog, drugog ili tre-
ćeg ciklusa studija društvenih, tehničkih, humanisčkih ili prirodnih nauka.

Obaveze polaznika „Međunarodne zimske škole Korporavna sigurnost i zašta
su obavezno pohađanje nastave, vježbi i izrada završnog zadatka.
9

Nakon ispunjenih svih obaveza denisanih silabusom programa „Međunarodne
zimske škole Korporavna sigurnost i zašta“, polaznicima koji su stekli uslove,
biće dodijeljena dva cerkata, uvjerenja o necikličnom programu cjeloživotnog
učenja izdah od strane Fakulteta za kriminalisku, kriminologiju i sigurnosne
studije Univerziteta u Sarajevu i Veleučilišta Velika Gorica. Prema broju sa
predviđenim programom (80 sa), polaznicima će se izda uvjerenje Veleučilišta
Velika Gorica sa 3 ECTS kredita.



NAZIV PROGRAMA / KURSA CJELOŽIVOTNOG UČENJA:
„MEĐUNARODNA ZIMSKA ŠKOLA – KORPORATIVNA SIGURNOST
I ZAŠTITA“
Oznaka
programa:
KSIZ
Nosilac Programa / kursa
cjeloživotnog učenja:
Predavanje + vježbe
+ seminar:
Ukupno: ECTS bodovi:
Fakultet za kriminalistiku,
kriminologiju i sigurnosne studije
Univerziteta u Sarajevu
Veleučilište Velika Gorica,
Hrvatska
5 + 3 + 3 80
NOSIOCI MODULA:
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu; Vele-
učilište Velika Gorica, Hrvatska
Predavači i stručnjaci iz prakse:
Fakultet za kriminalisku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo; Rudarsko-geološko
građevinski fakultet, Tuzla; DSC – Agencija za zaštu ljudi i imovine, Microso BiH.
Cilj programa/kursa:
Scanje novih i nadopuna postojećih znanja i vješna o upravljaju procesima sigurnos i zašte u
javnom ili privatnom sektoru sigurnos.

„Međunarodna Zimska škola – Upravljanje u kriznim situacijama“, sastoji se od sedam modula:
Normavni okviri korporav-
ne sigurnos; Informacijska sigurnost; Privatna zašta; Zašta inetelektualnog vlasništva; Zašta
podataka; Sprječavanje pranja novca; Zašta na radu; Zašta od požara; Zašta okoliša; Zašta i
spašavanje.
Pojmovno
određenje krične infrastrukture; Sistemi i stepen upravljanja u korporacijskim kričnim infra-
strukturama; Međuzavisnost korporacijskih kričnih infrastruktura; Procjena rizika i rješavanje
problema; Računarski i matemački modeli procjena rizika; Studija slučaja korporacijske krizne
situacije.
10
Uvod u zaštu osoba i imovine;
Izvori, oblici i načini ugrožavanja osoba i imovine; Normavno uređenje zašte osoba i imovi-
ne; Djelatnos državne i privatne zašte osoba i imovine; Stvaranje uslova sigurnos; Ustrojstvo
sistema zašte osoba i imovine; Vatrodojavni, provprovalni sistemi zašte; Osnove planiranja
alarmnih sistema i zašte; Načini pohranjivanja, prenosa i prezentacije podataka; Procjena rizika
ugrožavanja podataka; Pristup i zašta podataka; Sistemi zašte podataka; Osnovi kancelarijskog
poslovanja sa stanovišta zašte podataka.
Zadaci sistema zašte i
spašavanja; Učesnici zašte i spašavanja; Planovi zašte i spašavanja; Planovi i dokumen zašte
od požara i eksplozija; Organizacija i sistem zašte od požara i eksplozija; Osnove analize požara
i eksplozija; Osnovni načini gašenja požara; Sredstva za gašenje požara; Klase požara i sredstva
gašenja za svaku vrstu požara; Zašta od požara i eksplozija.
 Subjek zašte okoliša; Instrumen zašte okoliša;
Praćenje stanja okoliša; Informacijski sistem zašte okoliša; Klimatske promjene; Upravljanje otpa-
dom; Upravljanje vodom; Kontrola industrijskog onečišćenja i upravljanje rizicima; Zašta prirode;
Zakon i direkve o zaš okoliša.
: Autorska i srodna prava; Zašta
pečata; Zašta ličnih podataka; Zašta poslovne tajne; Zakon o zaš na radu; Odgovornost po-
slodavca za sprovedbu zašte na radu; Isprave i evidencije iz područja zašte na radu; Nadzor nad
sprovedbom Zakona o zaš na radu; Zakon o zaš od požara; Zakon o zaš okoliša.
Izrada plana zašte krične infrastrukture; Izrada
plana evakuacije; Tjelesna zašta; Tehnička zašta; Izrada plana zašte i spašavanja; Vježbe spaša-
vanja; Ukazivanje prve pomoći.
):
Nakon završetka programa cjeloživotnog učenja „Međunarodna zimska škola – Korporavna si-
gurnost i zašta“ i izradom završnog zadatka, polaznici će bi osposobljeni za razumijevanje pro-
cesa upravljanja sistemom sigurnos i zašte u javnom i privatnom sektoru sigurnos, u zavisnos
od uzroka i mjesta nastanka. Polaznici će bi osposobljeni za razumijevanje, organiziranje, pripre-
manje i djelovanje tokom krize kao bitan faktor u odlučivanju.

Polaznici će nakon uspješnog savladavanja programa cjeloživotnog obrazovanja „Međunarodna
zimska škola Korporavna sigurnost i zaštazna primijeni svoja znanja u procjeni različih
vrsta unutrašnjih i vanjskih sigurnosnih korporavnih rizika, u primjeni različih oblika organizova-
nja sigurnos u korporacijamau analizi polike korporavne sigurnosu planiranju razvoja kor-
poravne sigurnos, u prepoznavanju vanrednih situacija koje ugrožavaju krične infrastrukture.
Polaznici programa će također zna pripremi plan i djelovanje kričnih infrastruktura za krizne
situacije, izradi plan sistema osiguranja osoba i imovine, procijeni učinkovitost mjera tehničke i
tjelesne zašte osoba i imovine, izradi plan zašte i evakuacije.

U radu će se primjenjiva sljedeće nastavne metode: predavanje, interakvni rad u malim gru-
pama, plenarne rasprave. Polaznici će tokom programa/kursa cjeloživotnog obrazovanja - „Me-
đunarodna zimska škola Korporavna sigurnost i zašta“ bi raspoređeni u grupe. Program/
kurs cjeloživotnog učenja „Međunarodna zimska škola – Korporavna sigurnost i zašta traje
5 radnih dana.
Prakčan rad polaznika programa / kursa

 – Izrada planova zašte krične infrastrukture, planova evakuacije, vježbe spašavanja,
vježbe zašte osoba, vježbe gašenja požara.
11
 za upis programa/ kursa „Međunarodna zimska škola – Korpo-
ravna sigurnost i zašta“ je: završena srednja četvorogodišnja škola, gimnazija, svršeni studen
(I,II i III ciklusa studija), ili student koji trenutno pohađa studijski program prvog, drugog ili trećeg
ciklusa studija društvenih, tehničkih, humanisčkih ili prirodnih nauka. polaznika u okvi-
ru ovog programa/kursa su: 1. Obavezno pohađanje nastave i vježbi2. Izrada završnog zadatka.
 Izrada završnog zadatka
ukupno 80 sa (3 ECTS)
1. 36 kontakt sa (5 sa dnevno) – 1,5 ECTS
2. 20 sa vježbi (3 sata dnevno) – 0,5 ECTS
3. 24 sata čitanja i izrada završnog rada (3 sata dnevno) – 1 ECTS

1. J. Ahić, „Sistemi privatne sigurnos“, udžbenik, Fakultet za kriminalisku, kriminologiju
i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2009.
2. Korajlić N., 2009., Kriminalisčka metodika otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja
eksplozija, Monograja, Centar za sigurnosne studije, Sarajevo ISBN 978-9951-6-7.
3. Korajlić N., Kešetović Ž, Toth I., 2013., Krizni menadžment, Drugo izmijenjeno i
dopunjeno izdanje, Univerzitet u Velikoj Gorici

1. Halilović H., Bojanić N., Korajlić N., 2003., “Uloga policije u upravljanju kriznim
situacijama” Kriminalisčke teme, Časopis za kriminalisku, kriminologiju i sigurnosne
studije, Br. 1-2, Sarajevo;
2. Kešetović, Ž., Toth, I., Korajlić, N.,Šut, S. (2011.) “Upravljanje krizom i igre oko
odgovornos”, IV Međunarodna konferencija „Dani kriznog upravljanja“ – Zbornik
sažetaka, Veleučilište u Velikoj Gorici, Velika Gorica, str. 10-11. ISBN 978-953-7716-18-
9; ISSN1847-6791
Septembar 2016. godine


Registracija polaznika programa cjeloživotnog učenja.
Otvaranje programa cjeloživotnog učenja – „Međunarodne Zimske škole – Korporavna
sigurnost i zašta“.
Predavanje MODUL 1

Predavanje – MODUL 1
Predavanje – MODUL 3
Predavanje – MODUL 1
Ručak
Slobodne akvnos
Vježbe u okviru modula 2
12

Predavanje – MODUL 2
Predavanje – MODUL 2
Predavanje – MODUL 5
Ručak
Slobodne akvnos
Vježbe u okviru modula 3

Predavanje – MODUL 4
Predavanje – MODUL 4
Predavanje – MODUL 3
Ručak
Slobodne akvnos
Vježbe u okviru modula 4

Predavanje – MODUL 6
Predavanje – MODUL 6
Predavanje – MODUL 6
Ručak
Slobodne akvnos
Vježbe u okviru modula 7

Grupne prezentacije završnog zadatka izrade plana zašte krične infrastrukture
Dodjela cerkata
13
2. 


Rizici (opasne situacije) su dio svakodnevnice i neizbježan su dio naše egzistencije.
U ovom kontekstu, djeca i mladi su najosjetljivija grupa, jer u svakom razvojnom
razdoblju izložena su specičnim opasnosma, a naročito u doba koje je poveza-
no sa procesom školovanja, kada je i povećana izloženost opasnosma i rizicima.
Rizici su veći u školi kao prostoru gdje djeca i mladi borave veći dio svoga dana,
jer je u školama prisutna visoka gustoća populacije različih socijalnih i uzrasnih
kategorija, gdje izbijanje i manje krizne situacije može ima teže posljedice. Djeca
i mladi su grupe veoma osjetljive na različite oblike rizika koji se mogu desi u
školama (svakodnevne opasne situacije), koje ostavljaju i dugoročne posljedice
na psihozičko zdravlje djece. Djeca i mladi su osjetljiva grupa, jer se nakon opa-
snog ili katastrofalnog događaja u školi znatno te od odraslih nose sa traumom.
Ranjivost djece i mladih proizlazi iz različih faktora, kao što je stepen njihovog
zičkog i mentalnog razvoja, ali isto tako se pokazalo da je stradanje djece u ško-
lama uslovljeno i socijalnim faktorima. U razvijenim zemljama je općenito manji
broj ozljeda i smrtnos djece i mladih u školama, što se uz ostalo pripisuje i dugo-
godišnjim mjerama prevencije, među kojima značajno mjesto zauzima edukacija
učenika, učitelja, nastavnika, pedagoga i direktora odgojno obrazovnih ustanova,
ali i drugih aktera koji su direktno ili indirektno odgovorni za sigurnost djece. Zbog
svih gore navedenih razloga Fakultet za kriminalisku, kriminologiju i sigurnosne
studije, u saradnji sa ostalim partnerskim instucijama, organizuje akademski ne-
ciklični program – „Ljetna škola Sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama“.
Ako se dogode opasne ili krizne situacije, od presudnog je značaja poznavanje
preporučenog ponašanja i pripravnost, što će znatno umanji rizik i posljedice.

Nakon završetka programa cjeloživotnog učenja „Ljetna škola Sigurnost u od-
gojno obrazovnim instucijama“ i izradom završnog zadatka, polaznici će bi
osposobljeni za razumijevanje procesa efekvnog i ekasnog djelovanja u slu-
čajevima kriznih, nepredviđenih situacija i djece u riziku u odgojno obrazovnim
ustanovama.

U radu će se primjenjiva sljedeće nastavne metode: predavanje, interakvni rad
u malim grupama, plenarne rasprave. Polaznici će tokom programa/kursa cjeloži-
votnog obrazovanja „Ljetna škola - Sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama“,
bi raspoređeni u grupe. Program/kurs cjeloživotnog učenja traje 5 dana.
14

Program „Ljetna škola Sigurnost u odgojno obrazovnim instucijama““ se sastoji
od šest (6) obaveznih kolegija / modula.Svakidašnje opasnos i kri-
zne situacije u školama- Prevenvno postupanje- Uprav-
ljanje kričnom školskom infrastrukturom;Djeca u riziku;
- Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom; - Prakčne
vježbe. Polaznici će nakon uspješnog savladavanja programa cjeloživotnog učenja
„Ljetna škola Sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama“, zna primijeni
svoja znanja u slučaju opasnos koje se mogu dogodi u prostorima stalnoga bo-
ravka i kretanja djece i mladih u školama (igrališta, dvorište, hodnici, učionice,
toale), opasnos djece i mladih prilikom obavljanja dnevnih školskih akvnos
(nastavne akvnos, vannastavne akvnos), opasnos po djecu i mlade šireg
opsega i posljedica (požar, potres, poplava), opasnos zbog nepoznavanja, neisku-
stva ili nepažljivos djece i mladih, opasnos po djecu usljed vršnjačkog ili drugih
oblika nasilja i to kroz poznavanje sistema i stepena upravljanja školskim kričnim
infrastrukturama, procjena rizika i rješavanje problema, poznavanje smjernica
za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u sektoru obrazovanja - obrazovne i
vaspitne ustanove, poznavanje ukazivanja prve pomoći. Nositelj programa ljetne
škole je Fakultet za kriminalisku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta
u Sarajevu. U izvedbi programa Ljetne škole učestvuju i partnerske organizacije
(Univerzitet u Sarajevu, Veleučilište Velika Gorica iz Republike Hrvatske).Trajanje
ljetne škole je 5 dana sa ukupnim fondom od 80 sa opterećenja (36 kontakt sa,
20 sa vježbi, 24 sata čitanja i izrada završnog zadatka, tokom kojih će se sluša
nastava iz 6 obaveznih modula i izradi završni zadatak. U radu će se primjenji-
va sljedeće nastavne metode: predavanje, interakvni rad u malim grupama,
plenarne rasprave. Polaznici će tokom programa/kursa cjeloživotnog obrazovanja
„Ljetna škola - Sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama“, bi raspoređeni u
grupe. Program/kurs cjeloživotnog učenja traje 5 dana.


Uslov za upis programa/ kursa –„Ljetna škola - Sigurnost u odgojno obrazovnim
ustanovama“ je: završena srednja četvorogodišnja škola, gimnazija, svršeni stu-
den (I,II i III ciklusa studija), ili student koji trenutno pohađa studijski program
prvog, drugog ili trećeg ciklusa studija društvenih, tehničkih, humanisčkih ili pri-
rodnih nauka. polaznika u okviru ovog programa/kursa „Ljetna škola - Si-
gurnost u odgojno obrazovnim ustanovama“ su: 1. Obavezno pohađanje nastave
i vježbi2. Izrada završnog zadatka.

Obaveze polaznika u okviru ovog programa su:
1. Obavezno pohađanje modula, 2. Izrada završnog zadatka.
15

Cerkat će se izda svim polaznicima Ljetne škole koji su izvršili svoje obaveze:
1. Obavezno pohađanje nastave i vježbi2. Učešće u izradi završnog zadatka. Svim
polaznicima koji su stekli uslov, izdat će se cerkat Fakulteta za kriminalsiku,
kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Uz cerkat se izdaje i
dodatak (Supplement) koji opisuje program Ljetne škole.







LJŠSOOU





Fakultet za kriminalisku,
kriminologiju i sigurnosne
studije Univerziteta u Sarajevu
Veleučilište Velika Gorica
5 + 3 + 3 80

Fakultet za kriminalisku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu
Veleučilište Velika Gorica, RH Hrvatska

Akademsko osoblje Fakulteta za kriminalisku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u
Sarajevu
Akademsko osoblje Veleučilišta Velika Gorica, RH Hrvatska
:
Plan i program Ljetne škole je kreiran tako da doprinese unapređenju znanja iz domena efekvnog
i ekasnog djelovanja u slučajevima kriznih, nepredviđenih situacija i djece u riziku u odgojno
obrazovnim ustanovama.
16

„Ljetna škola – Sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama“, sastoji se od šest modula:
Izvori ugroženos i opa-
snos u školama (opšta sigurnost, lična sigurnost); Određenje temeljnih pojmova; Opasnos koje
se mogu dogodi u prostorima stalnoga boravka i kretanja djece i mladih u školama (igrališta,
dvorište, hodnici, učionice, toale); Opasnos djece i mladih prilikom obavljanja dnevnih školskih
akvnos (nastavne akvnos, vannastavne akvnos); Opasnos po djecu i mlade šireg opsega i
posljedica (požar, potres, poplava); Opasnos zbog nepoznavanja, neiskustva ili nepažljivos djece
i mladih. Opasnos po djecu usljed vršnjačkog ili drugih oblika nasilja.
Normavni okviri sigurnos i zašte; Izvori, oblici
i načini ugrožavanja učenika i imovine škole; Ustrojstvo sistema zašte učenika i imovine škole;
Unutrašnja ili privatna sigurnost; Zašta od akcidenata, incidenata, nesreća ili katastrofa; Projek-
tovanje i građenje školskih objekata; Vannastavne, vanškolske i akvnos akva nastavnika kao
mjere prevencije nastanka opasnos i kriznih situacija (školske sekcije: osnovi sigurnos; prva po-
moć; razvoj specičnih vješna).
        Pojmovno određenje
školske krične infrastrukture; Sistemi i stepen upravljanja školskom kričnom infrastrukturom;
Procjena rizika i rješavanje problema; Računarski i matemački modeli procjena rizika; Studija
slučaja školske krizne situacije.
Nasilje nad djecom - zakoni, podzakonski ak i protokoli u
Bosni i Hercegovini; Fenomenologija nasilja nad djecom (zanemarivanje, zičko nasilje, emocio-
nalno nasilje, seksualno nasilje, nasilje); Nasilje nad djecom putem informaciono-komunikacijskuh
tehnologija; Radna eksploatacija djece; Socijalno nasilje; Svjedočenje nasilju kao oblik nasilja nad
djecom; Govor mržnje među djecom i svjedočenje situacijama „govora mržnje“; Matrica indikato-
ra za prepoznavanje djece u riziku u osnovnim i srednjim školama.
: Smjernice za postu-
panje u slučaju nasilja nad djecom u sektoru obrazovanja - obrazovne i vaspitne ustanove; Predvi-
dive smjernice za postupanje u sektoru obrazovanja i vaspitanja; Nasilje koje se desilo u odgojno
obrazovnim ustanovama; Nasilje koje se desilo van odgojnih i obrazovnih instucija (prepoznato
u školi); Nasilje od strane zaposlenika odgojno-obrazovnih ustanova; Uloga škole u slučajevima
primjene Zakona o zaš i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u FBIH
(Primjena odgojne preporuke/ vaspitne mjere (posebne obaveze) „Redovno pohađanje škole“ u
praksi);Primjena Ečkog kodeksa za istraživanje o djeci i sa djecom u Bosni i Hercegovini.
Prva pomoć (zbrinjavanjem traumatskih povreda: sigurnost
na mjestu nesreće (lična, opšta, službe), povrede, krvarenje (vanjsko, unutrašnje), hemostaza, pri-
jelomi (vrste, otvoreni, zatvoreni), imobilizacije, termičke povrede, opekone i smrzone, toplotni
udar, iscrpljenost, sunčanica, način transporta, transportna sredstva, padovi sa visine, povrede
kičme, ujedi insekata i gmizavaca, balast povrede); Izrada studije slučaja školske krizne situacije;
Izračun modela procjena rizika; Studija slučaja nasilja nad djecom - izrada smjernica za postupanje
u slučaju nasilja nad djecom u sektoru obrazovanja - obrazovne i vaspitne ustanove.
):
Nakon završetka programa cjeloživotnog učenja „Ljetna škola Sigurnost u odgojno obrazovnim
instucijama“ i izradom završnog zadatka, polaznici će bi osposobljeni za razumijevanje procesa
efekvnog i ekasnog djelovanja u slučajevima kriznih, nepredviđenih situacija i djece u riziku u
odgojno obrazovnim ustanovama.
17

Polaznici će nakon uspješnog savladavanja programa cjeloživotnog učenja „Ljetna škola Sigur-
nost u odgojno obrazovnim ustanovama“, zna primijeni svoja znanja u slučaju opasnos koje
se mogu dogodi u prostorima stalnoga boravka i kretanja djece i mladih u školama (igrališta,
dvorište, hodnici, učionice, toale), opasnos djece i mladih prilikom obavljanja dnevnih školskih
akvnos (nastavne akvnos, vannastavne akvnos), opasnos po djecu i mlade šireg opsega i
posljedica (požar, potres, poplava), opasnos zbog nepoznavanja, neiskustva ili nepažljivos djece
i mladih, opasnos po djecu usljed vršnjačkog ili drugih oblika nasilja i to kroz poznavanje sistema i
stepena upravljanja školskim kričnim infrastrukturama, procjena rizika i rješavanje problema, po-
znavanje smjernica za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u sektoru obrazovanja - obrazovne
i vaspitne ustanove, poznavanje ukazivanja prve pomoći.

U radu će se primjenjiva sljedeće nastavne metode: predavanje, interakvni rad u malim gru-
pama, plenarne rasprave. Polaznici će tokom programa/kursa cjeloživotnog obrazovanja „Ljetna
škola - Sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama“, bi raspoređeni u grupe. Program/kurs cje-
loživotnog učenja traje 5 dana.
Prakčan rad polaznika programa / kursa

Prakčne vježbe rješavanja kriznih, nepredviđenih situacija i djece u riziku u odgojno obrazovnim
ustanovama
 za upis programa/ kursa –„Ljetna škola - Sigurnost u odgojno
obrazovnim ustanovama“ je: završena srednja četvorogodišnja škola, gimnazija, svršeni studen
(I,II i III ciklusa studija), ili student koji trenutno pohađa studijski program prvog, drugog ili trećeg
ciklusa studija društvenih, tehničkih, humanisčkih ili prirodnih nauka. polaznika u okviru
ovog programa/kursa „Ljetna škola - Sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama“ su: 1. Obave-
zno pohađanje nastave i vježbi2. Izrada završnog zadatka.
 Izrada završnog zadatka
ukupno 80 sa
1. 36 kontakt sa (5 sa dnevno)
2. 20 sa vježbi (3 sata dnevno)
3. 24 sata čitanja i izrada završnog rada (3 sata dnevno)

1. Ahić, J. (2009). „Sistemi privatne sigurnos“, udžbenik, Fakultet za kriminalisku,
kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2009.
2. Budimlić, M., Puharić, P. (2009). Kompjuterski kriminalitet – kriminološki, krivično-
pravni, kriminalisčki i sigurnosni aspekt, Fakultet za kriminalisku, kriminologiju i
sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo.
3. Buljan-Flander, G. (2003), Nasilje među djecom, Zagreb, Ministarstvo prosvjete i sporta,
Poliklinika za zaštu djece grada Zagreba.
4. Buljan-Flander, G. (2003). Prepoznavanje i zbrinjavanje zički i seksualno zlostavljanog
djeteta u izvanbolničkim uvjema, III. Hrvatski kongres hitne medicine s međunarodnim
sudjelovanjem, Zagreb, Zbornik radova, 2003.
5. Buljan-Flander, G., Kocijan-Hercigonja, D. (2003), Zlostavljanje i zanemarivanje djece,
Marko M usluge d.o.o. Zagreb.
6. Čorić, V., Bačan, M. (2006). Zanemarivanje djece, Zagreb, Poliklinika za zaštu djece
grada Zagreba.
18
7. Kešetović, Ž., Toth, I., Korajlić, N.,Šut, S. (2011.) “Upravljanje krizom i igre oko odgovornos”,
IV Međunarodna konferencija „Dani kriznog upravljanja“ – Zbornik sažetaka, Veleučilište
u Velikoj Gorici, Velika Gorica, str. 10-11. ISBN 978-953-7716-18-9; ISSN1847-6791
8. Korajlić N., Kešetović Ž, Toth I., 2013., Krizni menadžment, Drugo izmijenjeno i dopunjeno
izdanje, Univerzitet u Velikoj Gorici
9. Muratbegović, E., Đuderija, S., Šeranić, A., Kuzet, M., Omerović, N, Stanković, A.,
Slomović, E., Jurošević, M. (2013), Smjernice za postupanje sa djecom žrtvama nasilja u
Bosni i Hercegovini, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BIH.
10. Muratbegović, E., Šućur-Janjetović, V. (2013). Ečki kodeks za istraživanja sa djecom i o
djeci u Bosni i Hercegovini, Vesta, Tuzla.
11. Muratbegović, E., Ulelović, D. Vuksan, S., Suljagić, S. (2015). Priručnik za vanpravosudne
organe o primjeni odredbi Zakona o zaš i postupanju sa djecom i maloljetnicima u
krivičnom postupku u FBiH, Save the Children, Sarajevo.
12. Save the Children Norwey, (2010), - rasprostranjenost, prevencija i suzbijanje dječijeg
prosjačenja, Istraživanje prosjačenja u JI Evropi.
Prilog : 1. Program/kursa „Ljetna škola - Sigurnost u odgojno obrazovnim ustanovama“,
Prilog 2. Web portal programa/kursa cjeloživotnog obrazovanja hp://criminaleast.n.unsa.ba/
index.php?opon=com_content&view=arcle&id=132&Itemid=158
Oktobar 2016.godine


Otvaranje škole
- Predavanje – MODUL 1
- Predavanje – MODUL 4
- Pauza za ručak
- Predavanje – MODUL 4

- Predavanje – MODUL 4
- Predavanje – MODUL 5
- Pauza za ručak
- Predavanje – MODUL 2

- Predavanje – MODUL 4
- Predavanje – MODUL 5
- Pauza za ručak
- Predavanje – MODUL 2

- Predavanje – MODUL 5
- Predavanje – MODUL 3
- Pauza za ručak
- Predavanje – MODUL 3
- Predavanje – MODUL 6
19
- Predavanje – MODUL 6
- Pauza za ručak
- Samostalan rad na izradiindividualnih poster prezentacija

- Poster prezentacije
- Pauza (zasjedanje Komisije i ocjenjivanje postera i prezentacija
- Saopštavanje rezultata i dodjela CERTIFIKATA
- Evaluacija Ljetne škole
20