simplebooklet thumbnail

SMB תונורתפ גולטק
expect more
| 2
לטמא תרבח
)VAD( הצפהו קווישב החמתמה לארשיב תוקיתווהו תוליבומה תורבחהמ הניה לטמא תרבח
םיטרדנטסה תוכזב .תירודיב הקינורטקלאו בושחמ ,עדימ תחטבאו תרושקת תונורתפ לש
ודמל ,התמקה םוימ לטמא תא םינייפאמה ,תונימאו קויד ,תוחמתה לש רתויב םיהובגה
.םינש 25-כ תונמאנב ונתוא םיוולמ םהו רתויל ונתיאמ תופצל וניתוחוקל
הוונ היישעתה רוזאב הרבחה ידרשמב הליחתמ לטמא לש תמדקתמה הצפההו קווישה תכרעמ
תשרפנו ץראה בל קראפב ליעיהו ללכושמה יטסיגולה זכרמה ךרד תרבוע ,ןורשה דוהב ןמאנ
,תויונח ,םיינורטקלא רחס יצורע ,הנשמ יקוושמ ,קוויש תותשר :הריכמ תודוקנ םייתאמו ףלאכב
לכב םירוזפה םיבשחמ יביכרמו תוכרעמ תוינרצי ,םירוטרגטניא ,הנכת תורבח ,םייקסע םירליד
.ץראה יבחר
םיליבומ םיימואלניב םיגתומ ןיבל ,הרבחה תדקמתמ םהב הצפהה ימוחת ןווגמ ןיב בולישה
םירשפאמ ,תוחכומ תולוכי ילעב ,ןמוימו יעוצקמ םדא-חכ ןכו ,בושקתהו בושחמה ימוחתב
אוה הז בוליש .תורישב ןהו םירצומב ןה רתויב ההובגה תוכיאה תא היתוחוקלל עיצהל לטמאל
תורבחה תא לארשיב תגציימ הרבחה .תימנידו הנתיא הצפה תרבח היונב הילע תיתשתה
.םמוחתב םלועב תוליבומה
CISCO@AMTEL.CO.IL תונפל ןתינ ריחמ תעצה תלבקל
- 3 -
הלעפהה קשממב תוסנתהל השדח ךרד ךינפב הגיצמ וקסיס
:םיטושפ םידעצ המכב השיכרה ינפל דוע SMB דויצ לש
:אבה רושיקל סנכיה
EMULATOR
השיג תדוקנ/םיגתמ/םיבתנ שוכרל דמוע התא ותואש דויצה תא רחב
תיתמא השוחת לבקלו ליעפהל ,תוארל ,םיטירפתה ןיב טוונל לחתהו
. CISCO SMB ירצומ ןיקתהל לק המכ
| 4
.10/100/1000 בצקב םיטרופ 8 - להונמ אל גתמ
.Plug & Play ןורתפ
.10/100/1000 בצקב םיטרופ 16 - להונמ אל גתמ
.Plug & Play ןורתפ
םיגתמ
Un Managed Switches | םילהונמ אל םיגתמ
.10/100/1000 בצקב םיטרופ 24 - להונמ אל גתמ
.1Gbps לש בצקב ,תשוחנ וא SFP : םיפסונ םיטרופ 2
.Plug & Play ןורתפ
.יטרדנטס תרושקת ןוראל הנקתה תכרע תללוכ הזיראה
$83 :ריחמ
$30 :ריחמ
$109 :ריחמ
SG110D-08HP-EU
SG110-16-EU
SG110-24-EU
GIGABIT
GIGABIT
GIGABIT
DATA SHEET
DATA SHEET
DATA SHEET
| 5
םיגתמ
POE יכמות םילהונמ אל םיגתמ
.10/100/1000 בצקב םיטרופ 8 - להונמ אל POE גתמ
.)ליבקמב םיטרופ 2 םומיסקמ( POE – 32W
.Plug & Play ןורתפ
.10/100/1000 בצקב םיטרופ 24 - להונמ אל גתמ
.1Gbps לש בצקב ,תשוחנ וא SFP : םיפסונ םיטרופ 2
.)ליבקמב םיטרופ 6 םומיסקמ( POE – 100W
.יטרדנטס תרושקת ןוראל הנקתה תללוכ הזיראה ,Plug & Play ןורתפ
$78 :ריחמ
$179 :ריחמ
SG110D-08HP-EU
SG110-24HP
GIGABIT
GIGABIT
POE
POE
DATA SHEET
DATA SHEET
Un Managed Switches |
| 6
.10/100/100 בצקב םיטרופ 24 - להונמ גתמ
.1Gbps לש בצקב ,תשוחנ וא SFP : םיפסונ םיטרופ 2
.יטרדנטס תרושקת ןוראל הנקתה תכרע תללוכ הזיראה
.10/100/100 בצקב םיטרופ 48 - להונמ גתמ
.1Gbps לש בצקב ,תשוחנ וא SFP : םיפסונ םיטרופ 2
.יטרדנטס תרושקת ןוראל הנקתה תכרע תללוכ הזיראה
םיגתמ
Managed Switches | םילהונמ םיגתמ
$193 :ריחמ
$347 :ריחמ
SG220-26-K9-EU
SG220-50-K9-EU
GIGABIT
GIGABIT
DATA SHEET
DATA SHEET
)WEB(
)WEB(
| 7
םיגתמ
POE יכמות םילהונמ םיגתמ
.10/100/100 בצקב םיטרופ 8 - להונמ גתמ
.1Gbp לש בצקב ,תשוחנ וא SFP : םיפסונ םיטרופ 2
.)ליבקמב םיטרופ 4 םומיסקמ( POE – 62W
.10/100/100 בצקב םיטרופ 24 - להונמ גתמ
1Gbp לשבצקב ,תשוחנ וא SFP : םיפסונ םיטרופ 2
.)ליבקמב םיטרופ 11 םומיסקמ( POE – 180W
.יטרדנטס תרושקת ןוראל הנקתה תכרע תללוכ הזיראה
$346 :ריחמ
$188 :ריחמ
SG300-10PP-K9-EU
SG220-26P-K9-EU
GIGABIT
GIGABIT
POE
POE
DATA SHEET
DATA SHEET
)WEB(
)WEB(
Managed Switches |
| 8
תויטוחלא השיג תודוקנ
Wireless Access Points
$49 :ריחמ
$66 :ריחמ
$96 :ריחמ
WAP121-E-K9-G5
WAP131-E-K9-EU
WAP150-E-K9-EU
10/100
GIGABIT
GIGABIT
WIFI
WIFI
WIFI
N-300
N-300
POE
POE
POE
DATA SHEET
DATA SHEET
DATA SHEET
N
300
N
300
.תיקסע תיטוחלא השיג תדוקנ
.300Mbps דע N ןקת
.100Mbps טרופ תועצמאב POE ב הכימת
.ןפדפדה תועצמאב הרדגהו לוהינ
.)םישמתשמ תדידנ( Roaming תבוטל םירישכמ 4 דע לש Cluster רצייל ןתינ
.הרקת/ריקל הנקתה תכרע ללוכ
.תיקסע תיטוחלא השיג תדוקנ
.300Mbps דע N ןקת
.1Gbps טרופ תועצמאב POE ב הכימת
.ןפדפדה תועצמאב הרדגהו לוהינ
.תיקסע תיטוחלא השיג תדוקנ
.1.2Gbps דע AC ןקת
.1Gbps טרופ תועצמאב POE ב הכימת
.ןפדפדה תועצמאב הרדגהו לוהינ
.)םישמתשמ תדידנ( Roaming תבוטל םירישכמ 4 דע לש Cluster רצייל ןתינ
הרקת/ריקל הנקתה תכרע ללוכ
AC
1200
EMULATOR
EMULATOR
EMULATOR
| 9
םיבתנ
Routers
$42 :ריחמ
$81 :ריחמ
RV110W-E-G5-K9
RV130W-E-K9-G5
10/100
GIGABIT
WIFI
WIFI USB 3G/4G
N-300
N-300
POE
DATA SHEET
DATA SHEET
N
300
N
300
VPN, QoS :ןוגכ תופסונ תולוכיו הנבומ FW ללוכ רשא יקסע יטוחלא בתנ
.םי-VLAN תריציו
.100Mbps תוריהמב LAN ה תבוטל םיטרופ 4-ו WAN טרופ
.300Mbps דע N ןקתב ךמות יטוחלא ןורתפ
ןוניס ,VPN, QoS :ןוגכ תופסונ תולוכיו הנבומ FW ללוכ רשא יקסע יטוחלא בתנ
.םי-VLAN תריציו םירתא
.1Gbps תוריהמב LAN ה תבוטל םיטרופ 4-ו WAN טרופ
רוביחב תודירש תריציל 3G/4G ירלולס Stick רוביח תבוטל USB טרופ
.)וקסיס י”ע רשואמה USB לגנודל םיאתמ*( .טנרטניאל
.300Mbps דע N ןקתב ךמות יטוחלא ןורתפ
EMULATOR
EMULATOR
תונורתפ ןווגמל תירבעב הכימת זכרמ
Cisco SMB לש םימדקתמה תרושקתה
1800-233-301 :לט
ישימח דע ןושאר םימיב
08:30-17:30 :תועשה ןיב
expect more
- 10 -
expect more