simplebooklet thumbnail

of 0
:+,&+6,=(,6%(67"
3L]]DVFRPHLQDYDULHW\RIGLIIHUHQWVL]HV:HEX\DVOLFHRUWZR
IRUOXQFKRUWDNHKRPHDZKROHSLHIRUGLQQHU+RZPXFKDUH
\RXUHDOO\SD\LQJIRU\RXUSL]]D":KDWLVWKHEHVWYDOXH"
:K\GRSHRSOHNHHS
VD\LQJWKDW³3LHVDUH
VTXDUH"´
3LHVDUH5281'
DUHQ¶WWKH\"
7KH\PXVWEH
WDONLQJDERXWWKH
V\PERO3LZKLFK
VWDQGVIRUU
ZKLFKVWDQGVIRU
UDGLXVWKHGLVWDQFH
IURPWKHFHQWHURI
WKHFLUFOHWRWKH
HGJHDQGVTXDUHG
ZKLFKPHDQVWR
PXOWLSO\DQXPEHU
E\LWVHOI
5(0(0%(5
7KHUDGLXVLVKDOI
WKHOHQJWKRIWKH
GLDPHWHU
1DPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'DWHBBBBBBBBBBB&ODVVBBBBBB
+HUHZHKDYHWKUHHVL]HVDQGWKHDYHUDJHSULFHIRUHDFK
)LQGWKHDUHDRIHDFKSLHDQGVHHKRZPXFKHDFKRQH
FRVWVSHUVTXDUHLQFK
&+ã^cX]########&)
UDGLXV BBBBBBBBBBBB
DUHD BBBBBBBBBBBBBB
SULFHSHUVTXDUHLQFK
BBBBBBBBBBBBBBBB
-ã^cX]###########,
UDGLXV BBBBBBBBBBBB
DUHD BBBBBBBBBBBBBB
SULFHSHUVTXDUHLQFK
BBBBBBBBBBBBBBBB
k-(11<7($:
)81)$&7
'LG\RXNQRZWKDWLI\RX
VWDQGLQIURQWRIWKHPLUURU
ZLWKWKHQXPEHUIRUʌ
LWVSHOOVRXW3,(
(#&)
7RILQGWKHDUHD
RIDFLUFXODU
REMHFWZHXVHWKH
IRUPXOD
$ ʌUr
&)ã^cX]########&'
UDGLXV BBBBBBBBBBBB
DUHD BBBBBBBBBBBBBB
SULFHSHUVTXDUHLQFK
BBBBBBBBBBBBBBBB
$VLQJOHVOLFHKDVDQDUHDRIVTXDUHLQFKHVDQGFRVWV
+RZPDQ\VLQJOHVOLFHVFDQ\RXJHWIRUWKHSULFHRID
LQFKSLH"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
:KLFKVL]HSLHLVWKHEHVWGHDOSHUVTXDUHLQFK"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$PHULFDȇVIDYRULWHVL]HSLHLVLQFKHVDQGLWLVFXWLQWRVL[
VOLFHVΖVDVOLFHIURPDLQFKSLHWKHVDPHVL]HDVDVOLFH
IURPDLQFKSLHZKLFKKDVVOLFHV"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
7KHZRUOGȇVODUJHVWSL]]DLVIHHWLQGLDPHWHU:KDWLVWKH
DUHDRIWKLVJLJDQWLFSLH"
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB