Return to flip book view

Tanker fra Bent Moos om transportforliget #OK20

Page 1

Indhold Indledning 2 Buschauff rerne og pauseproblemet 2 Social dumping 2 Forliget er godkendt men kan bortfalde 3 Hovedpunkterne i Transportforliget 3 Hvad har arbejdsgiversiden opn et 3 Hvad har arbejdersiden opn et 4 A L n og till g 4 B Forligets hovedpunkter til gavn for arbejdersiden 5 C vrige Forligspunkter 7 D L rlinge 10 1

Page 2

Indledning Du kan her l se en gennemgang af transportforliget der blev indg et d 21 februar mellem 3F Transport og DI Forliget fornyer den transportoverenskomst der betegnes F llesoverenskomsten som er g ldende for chauff rer lagerarbejdere og havnearbejdere Der er i overenskomsten s rlige afsnit vedr rende l n mm for hver af de n vnte faggrupper Gennemgangen er udarbejdet af Bent Moos tidligere faglig konsulent i 3F og medlem af 3F K benhavn efter at have r df rt sig med andre fagligt vidende Analysen af forliget er foretaget for at hj lpe fagligt aktive kolleger der har brug for at kende det indg ede forligs konkrete indhold s der ikke opst r misforst elser og myter Transportforliget vil blive anvendt som en model for de efterf lgende fornyelser af en lang r kke andre 3F transportoverenskomster med DI og Dansk Erhverv Transportforliget er baseret p normall n og bliver derfor det retningsgivende gennembrudsforlig for de efterf lgende forhandlinger p normall nsomr det Det omfatter ca 20 af det private arbejdsmarked herunder reng ring kantiner vaskerier slagterier og s fart Buschauff rerne og pauseproblemet Det skal fremh ves at der som en del af det samlede forlig er indg et et delforlig vedr rende pauseproblematikken i den s rlige Buschauff roverenskomst med AkT brancheforening i DI Det omfatter den faggruppe inden for transport hvor der har v ret st rst mobilisering Tryk Stop kampagnen p baggrund af de s rlige pauseproblemer Buschauff rerne stemte massivt nej i 2017 3F har derfor lagt v gt p at f dette s rlige problem l st som en del af det store forlig I skrivende stund d 23 februar kender vi endnu ikke indholdet af dette delforlig som ikke er en del af fornyelsen af F llesoverenskomsten Der udest r stadig en selvst ndig fornyelse af hele buschauff roverenskomsten Et andet omr de der udest r er Falck overenskomsten for redere hvor der i 2017 var stor utilfredshed med resultatet og et massivt nej med efterf lgende organisatorisk splittelse Social dumping Der er ingen tvivl om at en positiv baggrund for forhandlingerne har v ret vedtagelsen af en samlet politisk aftale om ndret lovgivning p godsk rselsomr det Den aftale sikrer udenlandske chauff rer en mindstel n p overenskomstniveau Samtidig vil det sikre at chauff rer i danske firmaer uden overenskomst skal f lge omkostningsniveauet i den repr sentative overenskomst p omr det hvilket i praksis vil sige 3Fs overenskomster Transportforliget i 2017 indeholdt netop 2

Page 3

en opfordring til Folketinget om at gennemf re en sikring af vilk rene p landevejene hvilket nu er opfyldt P pressem det s ndag hvor forliget blev pr senteret n vnte 3Fs hovedforhandler Jan Villadsen at man denne gang slet ikke havde forhandlet social dumping da det var blevet l st i de foreg ende forhandlinger Der t nkes vel her f rst og fremmest p aftalen om adgang til l noplysninger og alle relevante oplysninger vedr rende brug af underleverand rer og vikarbureauer Der er derimod ingen regler der n rmer sig k deansvar Forliget er godkendt men kan bortfalde Forliget blev godkendt sent fredag i 3F s forhandlingsudvalg og f stemmer imod Det er efterf lgende godkendt af 3F Transports gruppebestyrelse og f stemmer imod Lige som i Industriforliget s har DI i indledningen f et indskrevet en aftale om at forliget bortfalder hvis der ikke kommer et samlet m glingsforslag FH kan ikke anbefale et samlet m glingsforslag uden der er indg et forlig p de toneangivende omr der Efter forlig p industriog transportomr det er den sidste afg rende foruds tning for at der kan frems ttes et m glingsforslag at der indg s et forlig mellem Dansk Byggeri og 3Fs Byggegruppe Sker det ikke s bortfalder de to andre forlig og der udl ses en storkonflikt Der vil derfor v re et maksimalt pres p 3Fs Byggegruppe DI og 3F Transport har aftalt at alle TR inden for transportens omr de har ret til at f fri med fuld l n til deltagelse i de orienteringsm der som 3F transport vil gennemf re rundt omkring i landet Hovedpunkterne i Transportforliget Note Dette er skrevet kort tid efter forligets indg else s der tages forbehold for senere ndringer i gennemgangen hvis der fremkommer nye oplysninger om forst elsen af forliget Hvad har arbejdsgiversiden opn et P x henviser til nummeret p protokollater i forliget 1 Fred i en tre rig overenskomstperiode Industriforliget har afgjort overenskomstperiodens l ngde s ledes at alle vrige forlig i 2020 uden tvivl vil blive tre rige Det er en klar fordel for arbejdsgiversiden idet det giver fred og stabilitet til planl gning over en l ngere periode L ngden af perioden f r s rlig betydning for arbejderne p normall nsomr det da der ikke som i industrien i perioden er adgang til lokale l nforhandlinger hvorfor st rrelsen af l nsatserne afg res ved de centrale forhandlingerne 3

Page 4

Det ser ud til at fagbev gelsen er ved at acceptere at tre rige perioder er ved at v re det normale modsat den tidligere tradition 2 rige perioder hvor der skulle s rlige principielle resultater til for at begrunde en l ngere periode f eks En 4 rig aftale om arbejdstidsneds ttelse i 1987 Det er ud fra forligets indhold vanskeligt at se hvad der n dvendigg r en tre rig periode Den m derfor betragtes som en indr mmelse til arbejdsgiversiden 2 P 18 Indfasningen af de 7 i fritvalgsordningen kaldes s rlig opsparing I mods tning til industrioverenskomsten har f llesoverenskomsten ingen aftale om indfasning af de 4 n r en virksomhed uden overenskomst optages i DI Som noget nyt er det nu aftalt at nye medlemmer kan indfase de hidtidige 4 s ledes at de kun skal betale 1 med optrapning over de n ste 3 r De nye 3 kan lige som i industriforliget modregnes i de ansattes faktiske l n s ledes at der fra begyndelsen er 4 3 P 18 Indfasning af bidraget p 35 re pr time til Handels og Transportbranchens Udviklings og Samarbejdsfond Forliget giver nyindmeldte virksomheder mulighed for at undlade at betale bidraget det f rste r 4 P 5 Lokalaftalemulighed vedr rende arbejdstidsregler g res permanent Ved fornyelsen i 2017 opn ede arbejdsgiversiden at det ved lokalaftale blev muligt at fravige visse arbejdstidsregler Det var en fors gsordning i perioden som nu g res permanent Det skal forst s i sammenh ng med at to andre aftaler ogs g res permanente se pkt 6 og 7 under vrige forligspunkter 5 P 14 Realkompetencevurderingen kan ske p virksomheden I dag skal ufagl rte der bruger retten til at f afklaret behovet for uddannelser have fri med l n betalt af kompetencefonden 1 dag s det kan foretages p en erhvervsskole Nu bliver det muligt at foretage realkompetencevurderingen elektronisk p arbejdspladsen via en vejledning p Pension Danmarks hjemmeside Det er dog stadig den ansatte der selv kan v lge mellem de to muligheder Hvad har arbejdersiden opn et A L n og till g Mindstel nnen stiger pr 1 marts de to f rste r med 3 20 kr og det sidste r med 3 15 kr Genetill g reguleres med 1 6 hver den 1 marts i de tre r Fritvalgsordningen ben vnes i F llesoverenskomsten som s rlig opsparing h ves med 1 1 marts i hvert af rene s ledes at den h ves fra de nuv rende 4 til 7 4

Page 5

Ungarbejderl nnen reguleres i denne overenskomst som en del af normall nnens almindelige sats Kommentar P normall nsomr det forhandles der ikke l n lokalt s derfor gives der en mindre kompensation i form af en h jere mindstel nsstigning end i Industrioverenskomsten Den s rlige stigning ud over de 2 50 kr p minimall nsomr det blev alts p 70 re pr time de f rste to r og 65 re det sidste r Til sammenligning var den s rlige stigning i 2017 p 50 re og i 2014 p 60 re Den ny normall nssats pr 1 marts 2020 bliver s ledes p 130 60 kr pr time Det skal dog understreges at overenskomsten i forvejen modsat industrioverenskomsten sikrer s rlige garanterede l ntill g til alle F eks Chauff rer 18 95 kr pr time og lagerarbejdere 15 15 kr pr time Anciennitetstill g efter 6 m neders ans ttelse p 8 15 kr pr time Fagl rte f r anciennitetstill g med det samme samt et till g til fagl rte p 4 kr pr time Till gsstigningen svarer til 2017 forliget og omfatter lige som i industriforliget kun genetill g Anciennitetstill g fagtill g og de s rlige faggruppetill g reguleres s ledes ikke Disse till g kendes ikke p industriens omr de B Forligets hovedpunkter til gavn for arbejdersiden 1 P 30 L n under sygdom og tilskadekomst udvides fra 56 kalenderdage til 70 kalenderdage Kommentar L n under sygdom er efter g ldende regler med fuld l n men foruds tter 6 m neders anciennitet Der er i forliget tale om en udvidelse af perioden med l n p 2 uger 14 dage mens industriforliget gav 5 nye uger med l n Arbejdsgiverudgiften i de ny uger skal vurderes ud fra at det foruds ttes at der gives refusion fra det offentlige svarende til dagpengeniveau 2 P 30 Beskyttelse mod opsigelse under de 70 dage med l n under sygdom forudsat 3 rs anciennitet Kommentar 5

Page 6

Der er tale om en helt ny tryghedsbestemmelse der svarer til hvad Industrioverenskomsten i princippet har haft i flere r Det g lder kun hvis opsigelsen er uforskyldt Beskyttelsen g lder dog ikke hvis der er tale om afskedigelser af st rre omfang Det defineres ikke n rmere da det understreges at definitionen i Lov om kollektive afskedigelser ikke kan p ber bes 3 P 25 3 ugers rem rket for ldreorlov 1 juli 2020 til den anden for lder Kommentar For ldreorlov er i dag med fuld l n og kr ver 9 m neders anciennitet At der er tale om rem rket for ldreorlov er ikke noget nyt idet begge i dag har 5 ugers rem rket for ldreorlov med l n samt 3 uger der kan deles Lige som i industriforliget s udvides den anden for lders rem rkede orlov med tre uger Bruges mulighederne fuldt ud af begge for ldre s er der nu 16 ugers l nnet for ldreorlov i alt Arbejdsgiver modtager refusion svarede til dagpengeniveau og barselsfonden supplerer resten af l nudgifterne dog max op til en timel n p 214 15 kr De tre nye uger er s ledes en begr nset merudgift 4 P 16 og P 23 Den s rlige opsparing fritvalgsordningen stiger med 3 over tre r Udvidet adgang til frihed med brug af till gget Kommentar Lige som i industriforliget er de 3 en afg rende del af forliget og den samlede l nsum der udbetales til alle Af hensyn til nyoptagne virksomheder s har DI opn et en ny indfasningsaftale se pkt 2 i arbejdsgiverafsnittet Det er desuden aftalt at arbejdsgiver selv kan v lge at udbetale den ny stigning som l bende l ntill g hver m ned Det understreger at det skal forst s som en del af den almindelige l n De hidtidige 4 skal som hidtil udbetales 2 gange om ret Den enkelte ansatte og arbejdsgiver kan ogs v lge at alle 7 udbetales l bende eller to gange om ret Den s rlige opsparing kan i dag gemmes og bruges til d kning af l n til seniorfridage og b rneomsorgsdage eller til indbetaling til pension De nye 3 procent giver yderlige mulighed for at aftale flere seniorfridage i en tid hvor nedslidningsproblemet er p dagsordenen Men det er fortsat arbejdsgiveren der i sidste ende afg r tidspunktet Der har v ret et nske om at fritvalgskontoen den s rlige opsparing ogs skal kunne bruges til betaling af ekstra fridage men n jagtig som p industriomr det blev det ikke opn et Der blev dog lige som i industriforliget givet en ny ret til frihed uden l n p b rns anden sygedag efter barns f rste hele sygedag Der kan s hentes betaling fra den s rlige opsparing Denne ny ret kr ver dog 9 m neders anciennitet fordi det er foruds tningen for retten til barns f rste 6

Page 7

sygedag Den samme ret med samme anciennitetskrav er g ldende ved l gebes g med barn i arbejdstiden Efter parternes egne oplysninger s er det op til 93 af de ansatte som v lger at f det hele udbetalt 5 Nye aftaler der skal sikre en central rolle og rettigheder til AMR Som noget nyt indeholder forliget en r kke aftaler der vedr rer arbejdsmilj repr sentanternes AMR rolle og rettigheder a P 8 og P 22 Aftaler om samarbejde mellem AMR og arbejdsgiver p alle omr der der vedr rer milj teknologi gr n omstilling ldres forbliven p arbejdsmarkedet osv Her understreges det at det er arbejdsgivers pligt at inddrage AMR p alle relevante omr der s de kan indtage en central rolle b P 31 Arbejdsgiver skal sikre at AMR har tid til r dighed for at kunne varetage de pligter og opgaver der fremg r af arbejdsmilj lovgivningen herunder til m der og uddannelse Kommentar til P 22 8 og 31 Her er tale om aftaler der ikke forefindes i Industriforliget og efter parternes udsagn har til form l at g re noget ekstraordin rt for arbejdsmilj et n r lovgivningen tilsyneladende ikke er i stand til det Indholdet svarer vel i princippet til lovens beskrivelse af AMRs opgaver men s tter i en sk rpet udgave fokus p at arbejdsgiver SKAL sikre den centrale rolle til AMR Det vil v re afg rende nyt hvis manglende overholdelse af de tre protokollater kan behandles fagretligt og det er det efter 3Fs opfattelse c P 19 og P 20 nye rettigheder til AMR svarende til industriens forlig AMR f r nu ret til frihed uden l n til deltagelse i forbundets milj kurser hvilket kan motivere uorganiserede AMR til at melde sig ind AMR f r samme adgang til IT p virksomheden som TR C vrige Forligspunkter 6 P 5 Aftaler fra 2017 vedr rende TR rettigheder g res permanent Kommentar I 2017 blev der indg et tre aftaler som ville udl be i 2020 hvis der ikke blev aftalt andet 7

Page 8

De er nu i forliget gjort permanente Den ene er til fordel for arbejdersiden nemlig visse rettigheder til TR dog af begr nset betydning Den anden er omtalt under fordele for arbejdsgiversiden som pkt 3 Den tredje kommer som nr 7 herunder At de tre g res permanente forudsatte at det omfattede alle tre punkter 7 P 1 og P 2 Aftale om Lokall n Kommentar I forliget 2017 blev der som noget helt nyt indg et en aftale om at arbejdsgiver og TR kunne aftale at en begr nset del af de ansattes normall nsats kunne s nkes I stedet skulle pengene bruges til lokale l nforhandlinger med garanti for at det omfordelte kom til udbetaling p den ene eller anden m de Det var alts et fors g p at skabe forhandlinger om l nforskelle begrundet i individuelt ansvar kvalifikationer osv lige som i industrien men via en omfordeling af de ansattes l nninger Denne aftale er nu permanent og parterne er i P 2 enige om at arbejde for at f det til at fungere i praksis Der er i P 1 aftalt nye omfordelingsbel b i hvert af de tre r p henholdsvis 1 50 kr 2 kr og 2 50 kr Det betyder at via en lokal forhandling kan nogle ligge under normall nnen og andre tilsvarende over 8 P 12 omkostningsniveauet for firmapensionsordninger Kommentar Overenskomsten indeholder i dag et krav om at bevarede firmapensionsordninger fra f r indmeldelsen i DI i v sentlig grad skal ligge p samme niveau som Pension Danmark hvad ang r administrationsomkostninger Der er ikke angivet n rmere procedure herom men her har forliget overtaget proceduren fra industriens aftale som medf rer at en arbejdsgiver med h je administrationsomkostninger i givet tilf lde er tvunget til at overg til Pension Danmark eller en anden og billigere firmapensionsordning Den ny procedure er dog kun g ldende i overenskomstperioden 9 P 32 uddannelse Kommentar Forliget indeholder n sten ingen ndringer i forhold til uddannelse Der er ikke tale om flere uger end de 4 nuv rende opn s efter 1 rs anciennitet i forbindelse med opsigelse uden egen skyld Hvis de ikke kan l gges i opsigelsesperioden s kan opsigelsesperioden i henhold til g ldende regler forl nges s kurser op til 4 uger ligger f r ledighedsperioden 8

Page 9

Der er i P 32 blot en hensigtserkl ring og en overvejelse om at parterne kan dr fte at opsagte i en ledighedsperiode efter oph ret kan bruge de i ans ttelsesforholdet optjente kursusuger og evt opsparede kursusuger 2 uger pr r fra tidligere r Det kan blive relevant hvis det viser sig at Folketinget efter parternes opfordring ndrer reglerne s ledes at der til s danne kurser kan modtages offentlig refusion mens kompetencefonden supplerer op til 85 af l nnen I industriforliget var der en forpligtende aftale herom hvis reglerne blev ndret Det eneste nye i forliget p uddannelsesomr det er en mulighed for opsagte kr ver 1 rs anciennitet til at blive kompetenceafklaret efter g ldende regler hvis dette ikke er sket tidligere Den ene dag skal falde sammen med evt brug af retten til 2 timers vejledning i afdelingen 10 P 15 Arbejdsgivers bidrag kan efter eget valg udbetales som l ntill g hver m ned n r pensionsalder opn s Kommentar Det svarer til industriforliget og er ikke ukendt p andre omr der 11 P 21 Atypisk arbejde og nulkontrakter Kommentar Opg ret med nulkontrakter var et h jt prioriteret krav Her blev der ikke opn et et resultat Det er i stedet aftalt at der neds ttes et udvalg som frem til udgangen af 2021 skal unders ge virkning og problemer med diverse former for fravigelse fra det normale ans ttelsesforhold p 37 timer Samtidig skal de behov arbejdsgiversiden har for mere arbejdstidsfleksibilitet dr ftes Det skal ske i forhold til alle v sentlige transportoverenskomster som neds tter et udvalg p hvert omr de De skal komme med konkrete forslag som kan dr ftes i 2022 i alle faglige sammenh nge som forberedelse til OK 23 hvor det s skal forhandles 12 Diverse protokollater vedr rende konsekvenser af den nye ferielov Kommentar Indtil andet oplyses antages det at der ikke er tale om realitets ndringer i forhold til de hidtidige aftalte ferieregler og det den nye lov kr ver 13 P 34 Bidraget til HTSU parternes udviklings og samarbejdsfond stiger fra 30 re til 35 re 9

Page 10

D L rlinge Fornyelsen af overenskomstens l rlingeafsnit er g ldende for stort set alle andre st rre 3F transportoverenskomster 1 l n og till g L nnen stiger lige som i 2017 hvert r med 1 7 Det giver 1 marts en stigning p f rste trin p 1 30 kr pr time og p sidste trin p 1 65 kr pr time L rlinge er omfattet af de voksnes till g for forskudttid s de stiger med 1 6 L rlinge er omfattet af den s rlige opsparing p 4 s det vil stige med de tre til syv i alt Kommentar Ud over de ovenn vnte l nstigninger s er det kun aftalen om tre ugers rem rket for ldreorlov 2 ekstra ugers l n under sygdom og den udvidede brug af frihed i forbindelse med den s rlige opsparing der har betydning fra forliget for l rlinge Mens den almindelige ansatte har f et en vis forh jelse af normall nssatsen i forhold til 2017 s har l rlinge kun opn et en u ndret regulering p 1 7 i forhold til 2017 Dermed er forskellen i stigningen i kr re blevet endnu st rre 2 P 33 pension fra 18 r Kommentar I forliget gives der nu pension fra 18 r i stedet for de hidtidige 20 r men kun med den halve sats 4 i arbejdsgiverbidrag og 2 i egetbidrag Parterne er enige om at h ve det til 12 hvis regering og Folketing f lger en opfordring om at lade den ny udgift betale af AUB Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag Det svarer til industriforliget men i transportforliget understreges det at stigningen til 12 foruds tter at det er hele merudgiften fra de 8 der skal betales af AUD Lige som i Industriforliget siger opfordringen til regeringen at betalingen fra AUD ikke skal tilfalde arbejdsgivere uden overenskomst eller med en gul overenskomst uden egne elevregler Men de skal alligevel betale de 8 fordi elever skal l nnes efter overenskomsten jf erhvervsuddannelsesloven Vi h ber at vi med ovenst ende kan v re med til at skabe en debat baseret p et fagligt sagligt grundlag Hvis vi skal komme ud af OK20 skal vi huske at vi alle er kolleger og at den eneste der vinder p at vi kolleger bliver splittede er arbejdsgiverne Husk at v re gode ved hinanden i tr dene og debatter baseret p dokumentation og fakta 10