simplebooklet thumbnail

of 0
A ANG TATAY KONG KARPINTERO O Ang Desisyon ni Ni o tungkol sa Senior High  Panulat ni Liana Kempis
Ang tulang ito ay isinulat bilang bahagi ng mga kailangan ipasa sa EDDE 211 Iniakda ni Liana Kempis c 2018  Naipublish...
ANG TATAY KONG KARPINTERO O Ang Desisyon ni Nino tungkol sa Senior High
N aglalar o ak o, sa m ay palar u an sa ak in g esk wela Dati-r ati  m ay m ga k asam a n gay o  pin ili k o m u n an g...
U m in it an g ak in g pak ir am dam , n an lam ig an g ty an Par a ban g bu m alik m u li ak o sa in it n g M ar so bigla...
N aglak ad ak o pau wi, n asa isip an g ak in g am a N aiisip lah at n g gin agawa n y a par a sa am in g pam ily a A r aw...
Ngunit mali ba ito Isang kahihiyan Bakit sinabi iyon ng aking mga kaibigan Tumingala ako sa aking pagkayuko tanaw ko n...
B igla k o sy an g tin an on g, h in di k o n apigilan ,   I tay , bak it h in di k a n ag-ar al sa m as m ataas n a paa...
  Bata pa ako  mahilig na akong magkumpuni, Sa sakahan ng iyong lolo, ako  hindi mapakali. Bumuo ako ng kulungan, ng pi...
  A n g bah ay n a ito ay n abu o dah il sa ak in g m ga n atu tu n an M asay a an g m ga k apitbah ay pag sila  ak in ...
Niyakap ko ang aking tatay ng mahigpit at nagsabi,  Itay, noon pa ma  ikaw ay aking pinagmamalaki. Hindi mo kailangang ...
K in abu k asan , ak o  sabik n a m ak ita an g m ga k a-esk wela Sabi n i tatay , m ay n giti sa ak in g m ga m ata.  ...
Maya-maya  tinapik ako ng matalik kong kaibigan  Ni o, napili mo na ba ng iyong magiging larangan   Hindi ko kinaila...
  T ech -voc an g in ar al n g n an ay at tatay k o   Si tatay ay k ar pin ter o at si n an ay ay tagalu to. I pin agm...