Return to flip book view

ایوب

Page 1

www.ktabkhaneh.com ”bI! »U²# “« v¹U¼“«d&»u¹«∫“« XÝ« È«ÅtLłdð »U²# s¹«les dossiers de la BibleJOBla souffrancejanvier 1990 - No 31 ”bI! »U²# “« v¹U¼“«d&»u¹«”bI! »U²# “« v¹U¼“«d&vðU!bI! `DÝ

Page 2

XÝdN&t)UI!dÝ»u¹« »U²# g¹«bOÄ»u¹« ÊU²ÝËœøœ—«œ X¹UJý tÇ “« »u¹«»u¹« ÊU²Ý«œb¼œÅv! »«uł »u¹« tÐ «bšÊU²ÝUÐ ‚dý “« Èd~¹œ ÈU¼Å»u¹«»u¹« dO!«e!v.OŽ Uð »u¹« “«¯d! qÐUI! —œ »u¹« UÐ vÝbI0U²# ÈUN¼ËdÖXÝ« Áb½“ «ÅÁbM½U¼—Áb¹b$— ÂœUš µ ∂ π ±¥ ±π ≤≤ ≤π ≥≤ ≥∂ ¥∞ ¥µ ¥∏ µ∞

Page 3

t1UI! dÝ“« d~?¹œ ÈbK?ł pM?¹« ¨tK?−! s¹« ÊU?Öb?M½«u?š “« ÈœU¹“ ÏÁb?Ž XÝ«u?š—œ tÐ U?MÐ.bI?ð XÝ« t²&U?¹ ’U?B²?š« »u¹« »U?²?# tÐ Îö!U# t# «— ”bI?0U²?# “« v¹U?¼“«d&v²OB?2ý »u?¹« ÎUL?K.?! Ábý b?O3 »U?²# s¹« ‰Ë« Ït×?H5 —œ t# —u?D½U?L¼ ÆrO?M#Åv!t# v½U?½¬ v!U?Lð ÈU?N?½U?¹U?B?Ž Ë U?N?A?ÝdÄ ¨U?¼ÅÁu?J?ý ÊU?O?Ð —œ v)Ë XÝ« È«Åt½U?.?&« ÆbM#Åv! ÁuKł 6U³Ł UÐ Ë vF3«Ë Á“«b½« tÇ bM².¼ UN$— qLײ!—œ U! t# «— tâ?½¬ Ë« ÆrOÝU?M?ýÅv!“UÐ »u?¹« ÈU¼œU?¹d& Ë U?¼ÅÁu?Jý —œ «— œu?š U!XÝ« t½ôœUŽU½ tAOL¼ !— Ë œ—œ ∫œ—ˬÅv! ÊU?Г dÐ bMKÐ È«b5 U?Ð rOA¹b½«Åv! UHšœ«d&« “« t?²Ýb?J?¹ d?Ð ÎU?L?z«œ Ë b?¹¬Åv! ÁU?M?Ö vÐ œ«d?&« ⁄«d?Ý tÐ 6U?3Ë« “« È—U?O?.?Ð ËÁ«ušbÐ v?.# tÇ øb?²&«Åv! .«d?Ð ‚UH?ð« s¹« «dÇò Æb?M#Åv! tK?LŠ U?¼d²?HO?F{ vM?F¹U¹¬ ø«ÅÁœd# tÇ Ë« tÐ d?~! øb?M#Åv! 6«“U−?! «d! t# XÝ« «b?š s¹« U¹¬ øXÝ« s! åÆÆÆøX.O½ t½ôœUŽU½—ËUÐ Uð ¨rOAJÐ œ—œ d²L# Uð rO?½«bÐ rO¼«ušÅv! ÊuÇ XÝ« ÊU¹UÄ vÐ U! 6ô«RÝUð ¨X.O½ v)Uš ÊU!dÝ ÈôUÐ ÊULݬ Ë œ—«œ œułË v!UE½ “uM¼ UO½œ s¹« —œ t# rOM#ıuÄ t−O²?½ —œ Ë bM²?.¼ ‚UHð« ÏÁb?z«“ a¹—Uð Ë ÊUN?ł t# rO¹U/ —UJ?½« «— Ÿu{u! s¹««— U?! l¹d??Ý vK??O??š ¯d?! Ït?Ðd?& ʬ “« gO??Ð v²??Š Ë v²??2??Ðb?Ð Ït?Ðd?& Æb??M??ýU?ÐÅv?!U¹¬ ∫X.O?# U! È«d?Ð «bš t# rO¹¬d?Ð ‰«RÝ s¹« tÐ aÝU?Ä Èu−?².ł —œ U?ð b½—«œÅv!«Ëøœ—«œ v¹UMF! tÇ Ë« ÂUO3 Ë `O.! VOK5 øXÝ« X³×! È«bš “uM¼ Ë«t²?&U¹ ’U?B?²?š« !— Ë œ—œ Ÿu?{u?! tÐ å”bI?0U?²?# “« v¹U?¼“«d?&ò bK?ł s¹«—«d3 œu?š dJ?Hð ”U?Ý« «— ”bI?0U?²# Êu?²! vÝ—d?Ð Ë tF?)UD?! ‰uL?F! o?³Þ Ë XÝ« ÆXÝ« Áœ«œ µ »u¹« »U²# g¹«bOÄ«— v²?"?Ðb?Ð t$ XÝ« ÕËd?−?' È—«b?½U??1« Ït½U?³?ý d?O?+?' Êu?â?L??¼ »u?¹« »U?²?$s¹« Ë b?MA?$Åv' !— t?$ b?M²?+?¼ v¼U?M?ÖÅvÐ œ«d?.« Æb?½«œÅv/ ÁU?M?Ö ‘«œU?Ä Á—«u?L?¼oO²Ž bNŽ ÈU?N½U+½« È«dÐ t?Ç »u¹« t$ XÝ« XKŽ 5L¼ tÐ Æœu?ýÅv' ‘eG0 YŽUÐXLK?þ tJ?O?0UŠ—œ ¨œ—«œ ÊU?1« t$ XÝ« vB?"?ý d¹u?B?ð È“Ëd?'« œ«d.« È«d?Ð tÇ Ës¹« b½«u?ðÅv' 5?L¼ Ë Áœu?/ —U?O²?š« 5u?JÝ «b?šË XÝU?'d?HL?J?Š Ułd?ÐU?Ä Ë kOK?ſÆœ—«b½ —uCŠ «bš t$ b¹U/ ¡UI0« «— dJ.d?Ð t# È«ÅtM??¼d?Ð X2??Ðb?Ð œd??! ¨»u?¹« Âu??Ýd?! d??¹u?B??ð ¨U?! vÐd??ſ @M?¼d??& —œ ¨”bI?0U²?# —œ Æœ—«œ X¼U³?ý dA?Ð !— Ë œ—œ dÐ vI?LF?ð dN?E! tÐ t²?.?A½ d?².?#UšdO!«e! “« bFÐ U¹ Ë q³3 XÝ—œ Ë t²&dÖ —«d?3 XLJŠ ÈUNÐU²# ”√— —œ »u¹« »U²#v{«d?²?Ž« ¨XÝ« b?O?F?³?ð ÏÁ—Ëœ “« b?F?Ð vM?¹u?½ v³?¼c?! d?J?H?ð »U?²?# s¹« ÆXÝ« l3«Ë‰œU?Ž h2?ý ʬ o³?Þ t# ¨d?H?O?# œ—u?! —œ ÊU?!e?½¬ —œ Âu?Ýd?! ÏÁb?O?I??Ž tO?K?Ž d?Ð XÝ«!— Ë v²2?Ðb?Ð U?¹¬ Æb?ýÅv! 6«“U?−?! —U?J?¼UM?Ö h2?ý Ë œd?#Åv! X&U?¹—œ ‘«œU?Ä6œUFÝ Vłu! tA?OL¼ v3öš« X!öÝ Ë `O?×5 vÖb½“ øb?M².?¼ ÁUMÖ œe! tA?OL¼Å∫b¹uÖÅv! v1b3 q¦*«Å»d{ t# —uD½UL¼ ¨XÝ«åÆb¼œÅv! X#d?Ð «d½ôœU?Ž sJ.?! U!« ¨XÝ« Ê«d?¹dý Ït½U?š dÐ b?½Ë«bš XM?F)òÆ©≥≥∫≥ ÊULOKÝ ‰U¦!«®d?J??& “d??Þ “« »U??²??# s?¹« Æœu?ýÅv?! ŸËd??ý ÊU??²??Ý«œ p¹ b??M??½U??! »u??¹« »U??²??#œöO! “« q³3 ÂËœ ÏÁ—«e¼ “« t# XÝ« t²?&dÖ 6QA½ d?B! Ë dN?M)« ¡«—ËU! Ê«bM?LA¹b½«v²??2???Ðb??Ð —œ ÁU???M??ÖÅvÐ h?2??ý ¨åb??M???!œ—œ Ë ‰œU??Ž h?2??ýò Ÿu??{u???! tÐ `O???.??!»u¹« »U²# g¹«bOÄ ∂»u¹«

Page 4

5!“dÝ Èu.½¬ —œ ÎôUL²Š« Ë qOz«dÝ« “« ×U?š —œ »u¹« XOB2ý Æb½bOA¹b½«Åv!ÊU!d?N?3 Uð œd?O?ÖÅv! rO?LB?ð ¨v½U?L?ݬ È«—uý l3u?! —œ È«ÅtN?)« ÆÁb?!¬ UO?½œ tÐ Êœ—«—«d3 tKL?Š œ—u! vL.?ł Ë v)U! d?E½ “« t# »u¹« Æb?¼œ —«d3 È«ÅtÐd?& —œ «— ÊU²Ý«œ«— œuš bNŽ Uð bMM#Åv! œUNMAO?Ä Ë« tÐ t# eO½ g½U²ÝËœ Ë d.L¼ jÝuð XÝ« t²&dÖ—«œU?&Ë d?š¬ tÐ U?ð »u?¹« ‰U??×?M?¹« U?Ð Æœd?O??ÖÅv! —«d?3 tÝu?ÝË œ—u??! b?M?J?A?Ð «b??š U?Ð Æœ—ˬÅv! XÝœ tÐ Á—UÐËœ «— gðËdŁ dš¬ —œ Ë bM#Åv! bO¹Qð «— Ë« «bš Ë b½U!Åv!»u¹« »U?²?# ÈU?N?²?½« Ë «b?²?Ы —œ t# v²?¹«Ë— —œ «— ÊU?²Ý«œ s?¹« Ït².?łd?Ð ◊u?D?št# v×O{uð tÐ Ë ±Σ≠Σ∫¥≤»UÐ b?FÐ ≤˱ »UÐ »u¹«® ÆrO?ÐU¹Åv! XÝ« Ábý qI½rN?½ U?¹ r¼œ Êd?3“« ÊU?²?Ý«œ s¹« œ—«œ ÊU?J?!« Æb?O?M?# Ÿu?ł— Áb?ý Áœ«œ ±π Ït×?H?5 —œs¹« tÐ vð«—Uý« ‰UO3eŠ d~¹œ ÈuÝ “« ÆbýUÐ Ábý t²šUMý qOz«dÝ« —œ œöO! “« q³3Æ©≤≥≠±¥∫±¥‰UO3eŠ® bM#Åv! »u¹« vMF¹ ÈœuN¹ dOſ ÊU!dN3bOF³ð “« Âu?3 XAÖ“UÐ “« bF?Ð vL# vMF¹ r−?MÄ Êd3 q¹«Ë« —œ vKO?z«dÝ« ÈdŽUýtFÝuð «— v³¼c! Èd?JHð U𠜓«bM?OÐ UN½U?Г dÝ tÐ «— »u¹« È«dłU! t# b?M#Åv! dJ&b¹«dÝÅv! bM#Åv! X³×5 UN½¬ —œ »u?¹« UNMð t# «— vM²! Ëœ ·dÞ p¹ “« Ë« Æb¼œ»u¹« UN½¬ vÞ t# «— v¹UNM²! d~¹œ v¹uÝ “« Ë Æ©≥±≠≤π ÈUNÐUÐ Ë ≥ »UÐ »u¹«®d?&u?Ý Ë œb?K?Ð ¨“U?H?O?)« vM?F?¹ b?½«ÅÁb?!¬ Ë« 6U?3ö! È«d?Ð t# g?½U?²?ÝËœ “« sð tÝ U?Щ≤Σ≠≤≤Ë≤±≠±µË±¥≠¥ÈUN?ÐU?Ю u?~?²H?Ö Á—Ëœ tÝ ÷d?Ž —œ Æb?M?#Åv! u?~²?H?Ö«— v²M?Ý q¹ôœ U?ð œu?ýÅv! Áœ«œ ÊU?²?ÝËœ s¹« “« p¹ d?¼ XÝœ tÐ Âö# Ït²?ý— ¡«b²?ЫaÝU?Ä ÊU?A?¹« “« «b?# d?¼ tÐ »u?¹« fá?Ý ©b?O?M?O?³?Ð «— πt×?H?5 Ït)U?I?!® b?M?¼œ j.?Ð÷«d²?Ž« œu?š vB?2ý 6U?O?Ðd?& tÐ tłuð U?Ð ådH?O?#ò ÏÁb?OI?Ž tÐ X³?.?½ Uð b?¼œÅv! ÆbM#tÐ t# «b?š Èu~?²?H?Ö ¨b?A?¹b½«Åv! Èd?~?¹œ œ—u?! tÐ vK?O?z«d?Ý« dŽU?ý X¹U?N?½ —œ‘u?Ö .U?N??&d?Š tÐ t# b??ýÅv! «b?O??Ä v.?# ‘U??# È«òÅ∫b?¼œÅv! a?ÝU?Ä »u?¹« È«b??½Ë b¼b?Ð «d?! »«u?ł o?K?D?! —œU?3 —«c?~?Ð ÆrM?#Åv! .b?I?ð «— œu?š ÏtO?ŽU?&œ s! °b?¼b?ÐΣ »u¹«Ë XFÝË Æ©≥µ∫≥±® åb?¼bÐ ÊU?A½ s! t?Ð Ábý Áœ«œ X³?.½ s! tÐ t?# «— vðU!U?Nð«tÐ Æ∂∫¥≤≠≥∏ÈU?N?ÐU?Ю œ“U?Ý ‘u?A?! «— Áb?M?½«u?š b?½«u?ðÅv! «b?š s2?Ý È«u?²?×?! Æ©bOM# tFł«d! ≤≤Ït×H5 Ït)UI!ÈUN²³×?5 “« bFÐ t# X.¼ e?O½ v!—UNÇ rO?JŠ Ê«uł »U²# v½u?M# XOF{Ë —œb?????¹¬Åv?! »u?????¹« Êœu??????/ g?½“d?????Ý È«d??????Ð Ë« t?Ð «b?????š a?ÝU??????Ä “« q³??????3 Ë »u??????¹«t&U{« ʬ tÐ r−?M?Ä Êd3 jÝ«Ë« —œ »U?²# “« g2?Ð s¹« Ϋd?¼Uþ Æ ©≥Σ≠≥≤ÈU?N?ÐUЮ Æb¼œÅv/ g½U²ÝËœ Ë »u¹« vK³3 ÏÁdłUA! —œ vF3«Ë ÈdOOGð t# ÁbýÁœËdÝ »U¹U?½ XLJŠ œ—u?! —œ »u¹« vK5« ÊU?M2Ý “« gO?Ä t# v¹U³?¹“ dFý tÐt# d??F??ý s¹« Æ©≤∏ »U??Ю œ«œ ’U??B??²??š« «— v5U??š ÊU??J??! b??¹U??ÐÅv! X?Ý« Áb??ýg²ÝËœ tÝ Ë »u¹« Èu~²?HÖ —œ ©ø—UNÇ U¹ Âu?Ý Êd3® býUÐÅv! dðb?¹bł ÎôUL²Š«tz«—« sð tÝ s¹« t# «— v²M?Ý q¹ôœ “« ÈœU?I²?½« U−?M?¹« —œ Ê«uðÅv! ¨b?M?#Åv! X)Ušœt# t⽬ ÏtO?)Ë« ÕdÞ vM?F¹ b?¹œ «— vF3«Ë X?LJ?Š “« vÝ—œ ‰UŠ 5?Ž —œ Ë b½œ«œÅv!ÆXHÖ b¼«uš »u¹« tÐ dš¬ —œ «bšrO?2??{ »U??²?# 6—u??5 tÐ v?1b?3 ÁU??ðu??# ÊU?²??Ý«œ qJ??ý “« »u??¹« »U?²??# d??Ö«Ë UN²¹UJý —œ «— œuš vKOz«dÝ« ÈUNK.½ t# XÝ« XKŽ s¹« tÐ XÝ« Áb!¬—œ È“Ëd!«t!«œ« ÊU?²?Ý«œ s¹« Æb?M?ÝU?M?ýÅv?! “U?Ð œ“«d?&«Åv! «b?š Èu?Ý tÐ »u?¹« t# v?¹U?¼œU?¹d?&b½u?ýÅv! tN?ł«u?! «b?š 6u?JÝ Ë X?³O?B?! U?Ð t# «— v½«—«b?½U?1« ÂUL?ð Ë ¨b?ÐU?¹Åv! ÆbM#Åv! v¼«dL¼»u¹« »U²# g¹«bOÄ ∏

Page 5

»u¹« ÊU²ÝËœÊUÐdN! v½U²ÝËœdÄ d³š tJ?½¬ i×! tÐ d&uÝ Ë œb?KÐ ¨“UHO?)« ÈUN!U½ t?Ð »u¹« ÊU²ÝËœ “« sð tÝ„dð «— œuš 5!“d?Ý b½bO?Mý Áb!¬ ÊUA?#d²A?! XÝËœ dÝ tÐ t# «— v¹U¼öÐ ÏÁ“«Ë¬qLŽ ÆbM¼œ vK.?ð «— Ë« Áœd# Èœ—bL¼ Ë« UÐ Ë b?½ËdÐ bM²?&dÖ rOLBð U?N½¬ Æb½œd#bM?²?šU?M?ý «— Ë« v²?2?.?Ð b?½bO?Ý— Ë« œe?½ v²?3Ë ÆXÝ« XI?H?ý “« v#U?Š t# v¹U?³?¹“È«ÅtLK# tJ½¬ÅvÐ ÂULð Ït²H¼ p¹ 6b! Ë bM².?¹dÖ UN½¬ ÆœuÐ bM!œ—œ —UO.Ð t# ÊuÇb¹b?ý bŠ tÇ U?ð Ë« œ—œ t# b?½b¹œÅv! Êu?Ç b?½b½U?! ‘—UM?# —œ b?M¹u?Ö s2?Ý Ë« UÐ Æ©±≥≠±±∫≤® ÆXÝ««— 6u??J??Ý œu??Ð Áb???ý b??)u??²???! ʬ —œ t# È“Ë— Êœd??# s?¹d??H??½ U??Ð «b???²??Ы »u??¹«XÐu½ tÐ g½U?²ÝËœ ʬ vÞ t?# bý v³?O−?Ž Èu~?²?HÖ YŽU?Ð Ë« —U# s¹« Æb?M?JýÅv!—œ »u¹« ÊuÇ ¨b½“U?.Ð g¼UMÖ t?łu²! «— »u¹« b?M²Ý«ušÅv! Ë Áb?ý X³×5 œ—«ËË œbK?Ð ¨“U?H?O?)« Æœd?#Åv! ÷«d?²?Ž« «b?š tÐ X³?.?½ œd?L?ýÅv! ‰œU?Ž «— œu?š t# v)U?ŠÊËbÐ v²2Ðb?Рʬ o³Þ t# bM?².¼ ÊU?²ÝUÐ XL?JŠ „d¹“ Ë Â«—¬ ÊU?ÖbM¹U?/ d&uÝ“« gOÄ Ë UO?½œ 5L¼ —œ e?O½ Ë XÝ« ‰œU?Ž «bš ÆbýU?Ð t²ý«œ œu?łË b½«uðÅv?/ ÁUMÖd?¼ fÄ Æb?¼œÅv! ‘«œU?Ä «— ‰œU?Ž œ«d?&« Ë Áœd?# 6«“U?−?! «— d??¹d?ý œ«d?&« ÊU?A?ðU?&Ë—œ b¹U?Ð »u?¹« tJ?M?¹« Ë ÆXÝ« t²?šU?MýU?½ U?¹ Ë Áb?ý t²?šU?M?ý v¼U³?²?ý« È«e?Ý v$—ÆbÐUOÐ «— g¹U¼œ—œ ÏtA¹— Áœd# u−².ł œuš s¼–π »u¹«ÊU½U1«ÅvÐ Xýu½dÝÆbO½«u2Ð «— ≤≥≠±≥∫≤ΣË≥µ≠±Σ∫±µ »u¹« ‰U¦! Ê«uMŽ tÐ ¨ÊU½U1« vÐ ∫bMM#Åv! “Uſ¬ «— ÊUAM?2Ý vN¹bÐ È«Åt²J½ ȗˬœU¹ UÐ XÝËœ tÝtAOL¼ b?¼bÐ ÊUA?¹« tÐ v²5d& «b?š dÖ« v²Š bM?M#Åv! ‘u!«d?& «— «bš t# Èœ«d&«Ë b?½U?! b?¼«u?2?½ —«b?¹U?Ä g²?)Ëœ Ë b??ý b?¼«u?2?½ vM?ſ Ë«ò ∫b?ý b?M?¼«u??š 6«“U?−?!v²Š «— œ«d?&« t½u~?M?¹« «bš Æ©≤π∫±µ® åb?¹œdÖ b?¼«u2?½ œU?¹“ 5!“ —œ Ë« „ö!«XŽU??L??ł t# «d??¹“òÅ∫b???M??#Åv! 6«“U??−??! b???¼œÅv! ÊU??A??¹« tÐ t?# v½«b??½“d??& jÝu???ðb??¼«u??š g𬠫— Ê«—«u??š Áu???ý— ÈU??¼ÅtL??O??š Ë b???½U??! b??M??¼«u???š f#ÅvÐ Ê«—U??#U??¹—v¹UMýË— t²?³)«òÅ∫b?ÐU²ýÅv! v¼U?³ð Èu?Ý tÐ vB2ý 5?MÇ Æ©≥¥∫±µ® åÆb?O½«“uÝÆ©µ∫±∏® 圫œ b?¼«u?2??½ —u?½ ÊU??A?¹« gð¬ ÏtK??F?ý Ë b?ý b??¼«u?š ‘u??!U?š Ê«d?¹d??ýq!U?Š œu??š —œ ÁU??³??²??ý« d?Ö« v?²?Š X?Ý« «b?š V?½U?ł “« b??¹¬Åv! ‘d??Ý tÐ t# v?¹öÐb?¼«u?š Ë—œ «— ÊU??L?¼ œ—U?J??Ð tÇ d?¼ò d?¹d??ý h2?ý ∫b??ýU?Ð g−?¹U??²?½ Ë 6«“U?−??!t# b??L??N??H??Ð X?.??¹U??ÐÅv! »u??¹« ÆX?ÝË« œu??š tłu??²??! ʬ Ït?−??O??²??½ Æ©∏∫¥® åÆœd??#ÁUM?Ö «b?š d?Ыd?Ð —œ Ë« —Ëd?ſ Ë d?³?J?ð U¹¬ øv¼U?M?Ö tÇ ÆXÝ« ÁU?M?Ö Ë« œ—œ ÏtL?A?Çd?Ý«bš b?{ t?Ð «— œu?š XÝœò t# XÝ« v.?# l3«Ë—œ —U?J?¼U?M?Ö øœu?ýÅv/ »u?.?×?!XOF3«Ë s¹« b¹UÐ »u¹« Æ©≤µ∫±µ® åb¹U/Åv! d³Jð oKD! —œU3 dÐ Ë bM#Åv! “«—œÆXÝ« oŠ dÐ ÈË 6«“U−! t# œd¹cáÐ «— d¹cÄU½ —UJ½«ÊôœUŽ Xýu½dÝÆbO½«u2Ð «— ≥∞≠≤±∫≤≤Ë≤∂≠±Σ∫µ »u¹« ‰U¦! Ê«uMŽ tÐbA2ÐÅv! Ëd?O½ «— v)Ë« Ë b½—«œ b?¼Uý Ê«uMŽ t?Ð g½U²ÝËœ t# Èd~?¹œ XOF3«Ës¹« v½U?²?ÝU?Ð 6U?¹«Ë— ÂU?L?ð Æœd?O??ÖÅv! ‘«œU?Ä tA?O?L?¼ ÁU?M?Ö v?Ð h2?ý ∫XÝ« s¹«—UO?.Ð XO?I?&u! “«— Æb?¼œÅv! X#dÐ «— g½U?²?ÝËœ «bš t# b?MM?#Åv! b?O¹Q?ð «— t²?J½∫œ—«œ v~².Ð vÝUÝ« qLŽ bMÇ tÐ Ë XÝ« ÁœUÝ»u¹« ÊU²ÝËœ ±∞

Page 6

—œU3 tÐ dÖ«ò ∫œuýÅv! v²?ý¬ YŽUÐ t# «bš Èu?Ý tÐ XAÖ“UÐ ¨Êœ—ˬ ÊU1« ≠åÆv¹U/ —Ëœ œuš ÏtL?Oš “« «— 6—«d?ý dÖ« Ë b?ý v¼«uš U?MÐ v¹U/ X?AÖ“UÐ oK?D!Æ©≤≥∫≤≤®Æ©≤π∫≤≤® åÆœ«œ b¼«uš 6U$ «— ÊUMðËd&òÅb½Ë«bš «d¹“ ¨vMðËd&≠tÐ «— X¹U?N?²??Ýœ ÆÆÆò ÆË« “« pL?# XÝ«u??š—œ Ë b?½Ë«b??š 7?&U?¹ È«d??Ð U?Žœ≠ Æ©±≥∫±±® å“«d&«dÐ «bš Èu݉uÞ Ë t²šUÝ bMLðœUFÝ XÝ« p¹œe½ ÈË tÐ 6—u5 s¹bÐ t# «— vB2ý «bšÊuâ?L?¼ u?ð Ë œu?Ð bM?¼«u?š œU?¹“ «d?×5 nK?Ž b?M?½U?! u?ð q.½ò ∫b?¼œÅv! Ë« tÐ d?L?ŽU?O?½œ “« »U?O?!U?# ¨Èd?O?Ä ‰U?L?# —œ ¨œu?ýÅv/ Ë—œ b?Ýd?½ g²?3Ë U?ð t# Âb?M?Ö Ïtýu?š“« q³3 «b?š b½—ˬ Âu?−¼ Ë« Èu?Ý tÐ VzU?B! d?Ö« Ë Æ©≤∂Ë≤µ∫µ® åX&— v¼«uš«— Ë« «bš Æb?A2?Ð UH?ý ¨Áœ«œ 5J?.ð «— Ë« U?ð X&U²?ý b¼«u?š Ë« pL?# tÐ f# d¼ÆXÝ« “d?! Ë b?ŠÅvÐ Ê«—U?#u?J?O?½ d?Ð Ë« XL?Š— Êu?Ç œd?# b??¼«u?š —«u?²?Ý« XŽd?.?ÐfÄòÅ∫œuýÅv! výU?½ VKD?! 5L¼ “« b?MM?#Åv! ÈË tÐ »u¹« ÊU?²ÝËœ t# È«ÅtO?5uðåb?O?Ý— b?¼«u??š u?²?Ð v¹u?J??O?½ ‰«u?M?! s?¹« tÐ Ë ‘U?Ð r)U?Ý Ë d??O?~?Ð f½Ô« Ë« U?Ð ‰U??ŠÆ©≤±∫≤≤®«bš qÐUI! —œ dAÐ X8UO1 ÂbŽÆbO½«u2Ð «— ∂≠¥∫≤µË±∂≠±¥∫±µË ≤±≠±Σ∫¥ »u¹««b?š q?ÐU??I?! —œ v?.??# tÇ ∫œu??Ð s¹« »u??¹« Êœd??# l½U??3 È«d??Ð ‰ôb??²??Ý« s¹d??š¬ÁœdLý ‰œU?Ž «bš —u?C×Ð ÊU?.½« U?¹¬ò øXÝ« „UÄ Îö!U?# t# b¹U?/ d2& b?½«uðÅv!UNMð ¨XÝ« rOEŽ «b?š Æ©±Σ∫¥® åbýUÐ d¼UÞ œuš o)U?š dE½ —œ œd! U¹¬ Ë œuýÅv!Vłu?! X¹œËb?×?! s?¹« ÆXÝ« œËb?×?! Èœu?łu??! ÊU?.?½« t#Åv)U??Š—œ XÝ« ‰œU?Ž Ë«œuš 7?šUM?ý ‰œU?Ž UÐ »u?¹« U?¹¬ ÆœuýÅv! Êb?ý Áb?OA?# ÁU?MÖ t?Ð Ë «bš “« Ë« ȗ˜ʜuÐ ÂuJ?×! Ït½U?A½ Ë« !— Ë œ—œ øœdO?~Ð «— «b?š ÈUł œd?#Åv/ vFÝ ÂË«b! —u?Dб± »u¹« ÆXÝ« Ë«Ê«uł p¹ rAšÆbO½«u2Ð «— ≥ΣUð ≥≤ÈUNÐUПu{u?! œ—«Ë ©≥±U?ð≤πÈU?N?ÐU?Ю »u?¹« ÈU?N?²?³?×5 “« b?F?Ð È«ÅÁ“U?ð XO?B?2?ýuN?O?)« Ë« ÂU?½ ÆXÝ« Áœd?J?½ «b?O?Ä tK?š«b! 6√d?ł “u?M?¼ t# XÝ« v½«u?ł Ë« ¨œu?ýÅv!g½U²ÝËœ Ë »u?¹« qÐUI! —œ Ë« rA?š ÆbýUÐ v!ÅqO?z«dÝ« —œ ‰Ë«b?²! v!U½ t# XÝ«Ë« XÝËœ tÝ Ë œ«œÅv! ÊUA?½ «bš “« d?ðʼnœU?Ž «— œuš »u?¹« ÊuÇ œœd?ÖÅv! —ËÅtK?FýÈ«dÐ Ë« Æ©≥≠≤∫≥≤® b?½—UL?ýÅv! Âd−?! «— «bš VO?ðdð s¹b?Ð Ë b½«Åt²?&UO?½ vЫułË rOÝU?M?ýÅv/ «— Ë« Ë XÝ« ‰U?F²?! «b?š pM?¹«òÅ∫œeO?šÅv!d?Ð «b?š X&«dý “« ŸU?&œU?O??½œ d??Ð ÎU??B??2??ý «b??š Æ©≤∂∫≥∂® åœd??# Ê«u??²??½ h?×??H?ð «— Ë« ÈU??N??)U??Ý ÏÁ—U??L??ýÆXÝ« ÊUNł Ë UN½U.½« dÐ r#UŠ Ë« Æb?M#Åv! tÇ b½«œÅv! œuš Ë bM#Åv! v¹«ËdLJŠÊ¬ dÐ rŠd?ð U?¹ Ë 6«“U?−! È«d?Ð U?O?½œ “« ÁœUH?²?Ý« —œ Ë b?¼«ušÅv?! t⽬ ÂU?$« —œ Ë«d?Ð tJ?½u?Çò øb?M?#Åv! t?K?š«b?! Èd?!« tÇ —œ «b?š tÐ ÷«d?²??Ž« U?Ð »u?¹« ÆXÝ« œ«“¬ Æ©≥Σ∫≥¥® åbM#Åv! b¹e! «— ÊUOGÞ œuš ÁUMÖ“« bA#Åv! !— t# «— v.?# Ë« ÆbM?#Åv! ÈË— ÁœU¹“ vL# «b?š “« ŸU&œ —œ u?NO)«ÊUA½bOÝ— ÂU?~M¼ —œ q3«ô »u¹« ÊU?²ÝËœ sð tÝ —œ t# rŠdð ÏtBO?Bš °œdÐÅv! œU¹Ád??łU???A??! s?¹« tÐ È«ÅÁ“U???ð e??O???Ç Ë« Ÿu??L???−???! —œ ÆX.???O??½ Ë« —œ œ—u???šÅv! rA???Ç tÐU¹¬ t# b?M#Åv! Õd?D! «— t½U?LO?JŠ ‰«R?Ý s¹« ¨«—cÖ vK?Jý t?Ð UN?Mð Ë« Æb?¹«e&«Åv/ Æ©≤µ≠µ∫≥∂ býUÐ t²ý«œ v¹UMF! b½«uðÅv! !—vL?O?EŽ »U?ð“U?Гu?M?¼ »u?¹« ÊU?²?ÝËœ jÝu?ð Áb?ý œU?N?M?A?O?Ä ÈU?N?K?ŠÅÁ«— Á“Ëd?!«XO!uJ×! UÐ «— !— bMM#Åv! vÖb½“ U! UÐ dBŽ Ë Á—Ëœ 5L¼ —œ t# v!œd! Æb½—«œ6«“U?−?! «d?! œ—«œ «b?š t# XÝ« s¹« d?ÞU?š tÐ ¨rA??#Åv! !— d?Ö«ò ∫b?M?¼œÅv! jЗÂdÝ tÐ ö?Ð s¹« t# «ÅÁœd?# tÇ «bš t?Ð X³.?½ s!ò U?¹ÅåøXK?Ž tÇ tÐ v)Ë ¨b?M?#Åv!»u¹« ÊU²ÝËœ ±≤

Page 7

œ—«Ë «— d&uÝ Ë œbKÐ ¨“U?HO)« t# È«Åt½uÖ tÐ »u?¹« »U²# ÊUÖbM?.¹u½ åøXÝ« Áb!¬ÆbM².O½ »uš !— œ—u! —œ 6U×O{uð qO³3 s¹« t# b½«ÅÁœ«œ ÊUA½ b½«ÅÁœd# u~²HÖt# ÁœuÐ È—U?# s¹d?²?NÐ œu?Ð Áœ“ d?Ý ÊU?A¹« “« t?# vKL?Ž 5?)Ë« rO?ÐU?¹ v!—œ ÂU$«d?ÝÊUA²ÝËœ —UM?# —œ t²H¼ p¹ 6b! tÐ Êœd?# 6uJÝ vMF?¹ bM¼œ ÂU$« bM?².½«uðÅv! ÆbOA#Åv! !— t#±≥ »u¹«øbM#Åv! X¹UJý tÇ “« »u¹«t# rO?M?O??ÐÅv! rO?M?# t?F?)U?D??! —«œ t)U?³?½œ v½U??²?Ý«œ 6—u?B??Ð «— »u?¹« »U?²?# d??Ö«Ë« v¹«—«œ ÆXÝ« Áb?ý v&d??F?! Èb?M?L??ðËd?Ł Ë rO?J??Š h2?ý Ê«u??M?Ž tРʬ ÊU?!d??N?3Ë ⁄ô« ÁœU?! µ∞∞ ¨ËU?Ö XH??ł µ∞∞ ¨d?²?ý≥∞∞∞¨b??M?H?Ýu??Ö Σ∞∞∞ ∫œu?Ð XH?~??M?¼«bš “« t# —U?J?²?Ý—œ Ë vI?²?! Èœd?! ∫œuÐ vM?ſ r¼ ÎU?ð«– Ë« Æ—U?J?²?!b?š ÈœU¹“ œ«b?F?ð∫œu?Ð vM?ſ e?O?½ Ë« ÏÁb??M?¹¬ ÆXý«œÅv! —c?Šd??Ð Èb?Ð ÂU?$« “« «— ‘œu?š Ë b?O??Ýd?ðÅv!ÊU²?Ý«œ —œ t⽬ o?ÐUD?! ¨‰U×?M?¹« UÐ Æb?½œu?Ð Ábý b?)u?²! g¹«d?Ð d²?šœ Ë d?.Ä XH?¼¨U?¼ tK??Ö vM?F??¹ œd?O??~?Ð Ë« “« «— e??O?Ç tL??¼ U?ð b??¼œÅv! Á“U?ł« ÊU??D?O??ý tÐ «b?š Áb??!¬bM#Åv/ vA#dÝ »u¹« s¹« rſ—ÅvKŽ Æ«— ‘«Åv²!öÝ v²Š Ë Ê«b½“d& ¨Ê«—UJ²!bšb?¹U?³?½ «d?Ç ¨.d?¹c?ÄÅv! «b??š V½U?ł “« v¹U?D?Ž q¦??! «— v²?2?³?ýu?š U?! ∫b??¹u?ÖÅv! Ëd²AOÐ b¹¬Åv! ʬ ‰U³½œ tÐ t# v½ôuÞ ÈU¼ÅÁuJý ø.d?¹cáÐ —uD½UL¼ eO½ «— v²2ÐbÐtÐ Uð XÝ« ◊uÐd! «bš „—œ qÐU3 d?Oſ —U²&— Ë Áb¹b$— ÊU?.½« vÝUÝ« v²2ÐbÐ tÐ ÆXÝ« Áb!¬ œ—«Ë ÈË tÐ t# vMOF! 6—U.šøtÇ È«dÐ vÖb½“tJM¹« “« Ë XÝ« Ábý b)u?²! Ë Áb!¬ UO½œ tÐ t# X?Ý« nÝQ²! s¹« “« jI& »u¹«Ë« å°Vý ʬ dÐ XM?F?)ò ÆXÝ« t²?&d?½ U?O½œ “« b?)u?ð l3u?! U?¹ Ë ‘—œU! rŠ— —œ «d?ÇvLA?Ç Ë Âœ«œÅv! ÊUł tJ?ýU?# Èœ—ˬ ÊËdO?Ð rŠ— “« «d! tÇ È«d?Ð fÄòÅ∫b?¹uÖÅv!åÂb?ýÅv! Áœd??Ð d??³??I?Р—œU??! rŠ— “« Ë Âœu??³??½ tJ??½U?M??Ç Âœu??ÐÅv! fÄ b??¹œÅv/ «d??!b½b¹b½ «— v¹U?MýË— t# v¹U¼Åtâ?Ð q¦!ò Æœd#Åv! ¯d! ÈË“—¬ Ë« ©±π≠±∏∫±∞®øbM#Åv! X¹UJý tÇ “« »u¹« ±¥

Page 8

b?½u??M?ýÅv/ «— Ê«—«c??Ö—U??# “«Ë¬ Ë b?M??M?#U??Ý r¼ U??Ð ÊU?M??O?L??Þ« —œ Ê«d?O??Ý« U??$¬ —œtÐ Æ©±π≠±Σ∫≥® åXÝ« œ«“¬ g¹U3¬ “« Âöſ Ë b½«Åp¹ U$¬ —œ ¯—eÐ Ë pÇu#t¹UÝ q¦?! Ë œuýÅv! Áb¹d?Ð Ë b¹Ë—Åv! qÖ q?¦!òÅ∫XÝ« ÁUðu?# dA?Ð vÖb½“ ‰U?Š d¼Áb?ý Áœ«œ v½U?.??½« tÐ vÖb??½“ ÈU?D?Ž «d??Ç fÄ Æ©≤∫±¥® åb?½U??!Åv/ Ë œe?¹d??ÖÅv!Ábý —«e?OÐ vÖb?½“ “« Æb?½«uðÅv/ d?~¹œ »u?¹« øb?Ý—Åv! ÊU¹U?Ä tÐ ‘d?LŽ t# XÝ«»¬ q¦! s! ÏÁd?F½ Ë b?¹¬Åv! r#«—u?š “« gOÄ s! Ït)U?½ t# «d?¹“ò ∫Áb!¬—œ U?Ä “« Ë œuÐrOРʬ “« tâ?½¬ Ë b?ý l3«Ë s! d?Ð Âb?O?Ýd?ðÅv! ʬ “« t# vÝd?ð «d?¹“ œuýÅv! t?²2?¹—Æ©≤µ≠≤¥∫≥® åbOÝ— s! dÐ r²ý«œUð œuýÅv! tÝuÝË Ë Ábý „dð bM#Åv! ”U.Š« vÖbOÐu# Ë !— —œ tJ½¬ dðbГ« „UM?²?A?ŠË ÈU?Žœ s?¹« Ë Æœ“—Ë X½U?O?š œ—«œ q#u?ð e?O?Ç d?¼ “« gO?Ð t# tâ?½¬ tЫd?! Ë œ“U?Ý Áœ—ˬd?Ð «d?! ÈË“—¬ «b?š ‘U?# È«ò ∫œd?O?ÖÅv! tL?A?Çd?Ý ”U?.?Š« s¹«6«—u?²??Ýœ “« pO??â??O?¼ t?# vð—u??5—œ ‰œU?Ž h2??ý È«d??Ð ¯d??! Êu?Ç åÆb??A??J??ÐÊbO?A?# —U?E²?½« ÆU?¼œ—œ —œ XÝ« v)U?×?ýu?š q¦! b?ýU?Ð Áœd?J?½ ‘u!«d?& «— ”Ëb?3v3UÐ È—«ËbO!« È«d?Ð v½«uð tJ½¬ÅvÐ b?Ý—Åv! dE½ tÐ v½ôu?Þ vKOš —U# ÊU?¹UÄ È«dÐd{U?Š s! È«d?Ð d³?3 Ë Áb?¹œd?Ö ÂUL?ð .U?¼“Ë— Ë Ábý nK?ð s! ÕË—ò Æb?ýU?Ð Áb½U?!©±∫±Σ® åXÝ«r¼«u2?½ e?Öd¼ .u?~?Ð b?¹UÐ r¼ ÊU?L?OÄ s?¹« ÏÁ—UЗœ Ë ¨XÝ« v½«d?~?½ “« d?Ä s! ÊË—œ ÎUL?K?.!ÂUŽ q²?3® XÝ« t²?ý«œ Áb?N?Ž d?Ð vAI?½ tÇ «b?š ÁœU?²?&« ‚U?Hð« t# v²?³?O?B?! s¹« —œ b?OL?N?&s! ÊuÇ XÝ« «bš tÐ X³.½ ÷«d²Ž« Ït)eM! tÐ tK¾.! s¹« s! È«dÐ Æ©dK²O¼ jÝuð ÊU¹œuN¹vFÝ s! Æb¼œ œ— »«u?ł «bš tÐ b½«u?ðÅv! ÊU.½« ʬ —œ t# r²?.¼ v³?¼c! v²M?Ý tÐ t².ЫËtÞUŠ« œdO?ÖÅv! 6—u5 ‰œUŽU?½ Ë 6ËUH?ðÅvÐ v½ULݬ tÐ X³?.½ t# «— ÷«d?²Ž« s¹« Uð —«œU¹ Ë Áb?ý t²?.?.?Ö «b?š UÐ s?! ÏtDЫ— t?# X.O?½ qO?)œ s¹« tР« t²?&d?~?½ vЫu?ł d?Ö« Æ.U?/ÆrÝdÄÅv! œuš “« «bš 6uJÝ œ—u! —œ s! tJKÐ œ—«b½ œułË v¹«bš±µ »u¹«UNMð È«ÅÁbMM# bO!«U½ “dÞ tÐs¹« ÆXÝ« Áb?ý t²?.??Ð g¹Ë— tÐ È«ÅÁ—U?Ç Á«— d??¼ t# b?Ý—Åv! ‘d?E??½ tÐ »u?¹«ÆbýU?Ð t²ý«œ rŠd?ð l3uð g½U?²ÝËœ “« rŠd?ð l3uð q?3«ô X.½«u?ðÅv! Áb¹b?$— œd!Áb?ý U?¼d?²?½«u?ł ÏÁd?2?.?! Ë« ¨b?½«Åt²?šU?Ý qK?! Ït½U?.?&« Ë« “« Æb?M?O?ÐÅv?/ vL?Šd?ð v)ËX½U?O?š g½«—œ«d?Ð Æb?M?# »U?.?Š g?½U?J?¹œe?½ ÈË— b?½«u?ðÅv/ tJ?M??¹« d?ðb?Ð ÆXÝ«b½u?ýÅv! b¹b?ÄU?½ Ë pAš g¹U?NЬ ÊU?²?.ÐU?ð ÈU!d?Ö —œ t# vЬ d?N½ q¦?! b?½«ÅÁœd# Æ©±Σ≠±µ∫∂®ÆXÝ« Áœd# —Ëœ s! “« «— +U?¹UM?ý¬ Ë Ê«—œ«dÐ Ë«ò ÆÁb?½U/ g¹«d?Ð v.# d?~¹œv²Š Ë t½U?š q¼« Æb½«Åt²?HÖ „d?ð «d! +U?²ÝËœ ÏtL?¼ Ë ÁbO?½«œdÖ Ë— s! “« +U?~²?.ÐÆ«ÅÁbý t½U~OÐ UN½¬ È«dÐ s! Ë bMM#Åv! —U²?&— t³¹dſ p¹ bM½U! s! UÐ +«—UJ²!bšÆb¼œÅv/ «— ,«uł Ë« v)Ë .U/Åv! ”UL²)« Ë« tÐ v²Š ¨rM#Åv! «b5 «— —UJ²!bšÆ©±Σ≠±≥∫±π®Ååb?½—«b?½ «d??! qL??% X3U?Þ +«—œ«d??Ð Ë XÝ« Ê«e?¹d??Ö s! “« +“tÐ «— Ë« t# g½U²ÝËœ Æ©≤∞∫∂® bOA#Åv! X)U−š X?ý«œ t# ÈœUL²Ž« “« 5MâL¼œd! ÊU?M?2?Ý ÏtL?¼ t# b?½bO?L?N?&Åv! X.?¹U?ÐÅv! b?½œd?#Åv! X!ö! g½U?OB?Ž d?ÞU?šqÐU?I?! —œ b?¹U?Ð tJ?M?¹« Âö# ÊU?ł Ë ¨b?O??Ýd?ð U?N?½¬ “« b?¹U?³?½ Ë b?M?²?.?¼ ıu?Ä b??O?!«U?½Æb½ËdÐ g¹uÝ tÐ Ë Áb¹œ XÝ« —U²&dÖ tÐd& —œ t# «— v²ÝËœ ÊUýœušd²?J?¹œe?½ r?¼ tÐ «— U?N?½U?.?½« b?½«u?ðÅv! „d?²?A?! Xýu?½d?Ý q3«ô U?¹ Ë v²?2?Ðb?ÐvÖb½“ q¦?! 5?!“ ÈË— ÊU?.½« vÖb?½“ t# b?¹u?~Ð œu?š tÐ b?½«u?ðÅv! f# d?¼ ÆbM?#fH½ p¹ “« gOÐ vÖb?½“ tJM¹« Ë ©±∫Σ® ÆXÝU?Ýd& X3U?Þ Ë v½ôuÞ ¨ÁœdÐ p¹UÐ «— XI?O?I?Š t# b?M?O?ÐÅv! «— v½U?.# j?I& œu?š œd?Ö«œd?Ö »u?¹« ‰U?×M?¹« U?Ð ÆX.?O?½t# v¹U?N??Ý—œ U?Ð b?M??M?#Åv! U??Žœ« t# b?M??²?.??¼ vЖU?# ÊU??³?O?³??Þ Ë b?M??½U?ýu?ÄÅv?! ⁄Ë—œË 5?!« XÝËœ U??N?M??ð Æ©±≤Ë¥∫±≥® b?½u??ý vK??.?ð YŽU??Ð b??M?½«u??ðÅv! b?½«Åt?²?šu??!¬tÐ ∫b?M?#Åv! n?O?5u?ð VO??ðd?ð s¹b?Ð b??½U?!Åv! v3U??Ð g¹«d?Ð t# «— U??N?½¬ s¹d?ðÅt¹d??#øbM#Åv! X¹UJý tÇ “« »u¹« ±∂

Page 9

v²??.???¼ s! d??¼«u???š Ë —œU??! u??ð t?# Âd??# tÐ Ë v?²??.??¼ s?! —b??Ä u??ð .u???ÖÅv! X#ö?¼Æ©±¥∫±Σ®f* qÐU8 dOſ v¹«bšgI½ Ë« °XšUÝÅv/ d¼U?þ ÁbMM# bO?!«U½ bŠ s¹« Uð «— œu?š q3«ô «bš ‘UJ¹«»«uł U¹ Ë œu?MA?Ð t# X.O?½ d{U?Š Ë XÝUN²?Ýœ —Ëœ —œ t# bM?#Åv! UH?¹« «— vÐUЗ«t# v)«R?Ý —«e?¼ “« vJ?¹ tÐ v²?Š b?½«u?ðÅv/ b?M??# Y×?Ð Ë« U?Ð b?¼«u?2?Ð d?Ö«ò ∫b?¼œt# —ˬœU¹ tÐ ∫b½«œÅv! Ë« XÝœ t²šUÝ «— œuš ÊU.½« Æ©≥∫π® åb¼œ aÝUÄ bM#Åv!«bš bÝ—Åv! d?E½ tÐ d{U?Š ‰UŠ —œ U!« Æ©π∫±∞® ÆÆÆÈœ—ˬ œu?łË tÐ „Uš “« «d!s¹« tÐ U??¹¬ ÆÆÆœd??ÐÅv! 6c??) XÝ« t²??šU??Ý tâ??½¬ Êœ—ˬ—œ U?Ä “« Ë Êœd??# d??O??I??% “«t# œu?Ð d??~??¹œ v²??O??F?3«Ë “« v?¼U?Ö¬ Æ©π∫±∞® øv½«œd??ÖÅv!d??Ð „U??š tÐ «d??! Ȝ˓t²ýc?Ö ÈU¼“Ë— ‘U?J?¹« ∫b¹U?A?~Ð X¹U?J?ý tÐ V) bŠ s¹« U?ð »u?¹« býÅv! Y?ŽUÐr²?ý«œ g?O?Ä —œ t# «— v?¼«— Ë œu?Ð s! —«b??N??~?½ ¨«b??š t# v?¹U?¼“Ë— ¨XA??ÖÅv!“U??Ð Æ© ≥≠≤∫≤π® r²ý«œÅv!dÐ Âb3 vJ¹—U𠉜 —œ Ë« —u½ UÐ s! Ë XšUÝÅv! sýË——«u?²?Ý« ÊU?A?¹« U?Ð ÊU??A?¹« —u?C?×?Ð ÊU?A??¹« X¹—–ò ÆX.?O?½ r¼ ‰œU?Ž v?²?Š «b?št# —U?#u?J?O?½ h2?ý tJ?O?)U?Š—œ ©Σ∫≤±® åÊU?A?¹« d?E?½ —œ ÊU?A?¹« œôË« Ë œu?ýÅv!ÈU¼UÄ Ë UMOÐU½ ÊULAÇ «— œuš t# vB2ý ¨XÝ« Âœd! œe½UГ Ë« v¹uJO½ Ë XOK!U#qÖ —œ «d!ò Æ©±µ∫≤π® XÝ« —ËÅtÞuſ ÊUײ?!« vJ¹—Uð Ë tÞ—Ë —œ ¨t²šU?Ý ÊU~M)«d?! Ë .U?/Åv! Ÿd?C?ð u?ð œe?½ «ÅÁb?¹œd??Ö d?²?.?#U?š Ë „U?š q¦?! t# X?Ý« t²?š«b?½«t²šUÝ ‰b³²! «— 7A¹uš È“«b½«Åv/ dE½ s! dÐ Ë ÂeOšÅv!dÐ Ë vM#Åv/ »U−².! Æ©≤±≠±π∫≥∞® åÆv¹U/Åv! UHł s0 œuš XÝœ 6u3 UÐ È«ÅÁbý rŠ—ÅvÐ s! dÐtÐ Ë« Êu?Ç ¨œd?# ŸU?&œ «b?š qÐU?I??! —œ œu?š ÏÁe?O?~?½« “« Ê«u?²?Ð XÝ« s?J?2 d?O?ſfÄ bM².¼ dHM?J¹ ÁbMM# rN²?! Ë v{U3 ÆœuýÅv/ d{UŠ tLJ?×! —œ v½U.½« ÏtI¹dÞ±Σ »u¹«U?−?# rO??½«œÅv/ v²?Š Æ©≥≤≠±µ∫π® ørO??M?# Ÿd?C??ð Ë tŁU?G??²?Ý« t# œ—«œ Áb?¹U??& tÇ«d?Ç d??~??¹œ Èu??Ý “« Æ©≥∫≤≥® ÆrO??M?# u??~??²??H?Ö ÈË U??Ð U??ð rO??ÐU??O??Ð «— Ë« rO??½«u?ðÅv?!ÁbM?#«dÄ œU?Ð ‘“Ë “« vÖd?Ð ‰U¦?! tÐ t# t²?šUÝ n?¹dþ b?Š s¹« Uð t?# «— v¹UN?½U?.½«Ë b?½Ëd?Ð t# XÝ« s¹« U?N?½U?.?½« d?¹b??I?ð Æ©≤µ∫±≥® øœ“«b?½«Åv! «œ —œ ¨b?½u?ýÅv!u½ “« Uð Ábý Áœ«œ ÊUJ?!« s¹« Áb¹dÐ Xš—œ tÐ tJO)U?Š—œ ¨b½œd~½ “U?РΫœb−! d~¹œXA# b¼«uš «d! Ë« ÎU?LK.!òÅ∫b?ÝdðÅv! »u¹« bF?Ð tÐ s¹« “« Æ©Σ∫±¥® b½eÐ t½«uł Æ©±µ∫±≥® å—«b½ ÈbO!« s! Ë“« dÖ« Æb¼œÅv! t!«œ« b?A¹b?½«Åv! t⽬ 7?HÖ tÐ Ë Êb?OA?# œU¹d& tÐ ‰U?×M?¹« UÐÈ—UA?&U?Ä ÆbM?#Åv! Áu?J?ý «bš œu?š tÐ t# X.?½«œ b?¹UÐ b?M?#Åv! Áu?Jý «b?š XÝœl3u?ð d?~??¹œ f# d?¼ “« g?O?Ð «b?š “« Ë« e??O?Ç tL??¼ rſ—ÅvK?Ž t?# b?¼œÅv! ÊU?A??½ ÈËs¹« eO½ Ë XÝ« ÁbOLNH½ “uM¼ t# XÝ« vK?zU.! œułË dÐ X)ôœ g¹UNA½“dÝ Æœ—«œ Æ—UJ½« t½ Ë bM².¼ X³×! “« v#UŠ UNA½“dÝøbM#Åv! X¹UJý tÇ “« »u¹« ±∏

Page 10

±π »u¹« »u¹« ÊU²Ý«œ≤∞t$ œuÐ Èœd' ’uŽ 5'“ —œœd???' ʬ Ë Xý«œ ÂU???½ »u???¹«”d?ð «b??š Ë XÝ«— Ë q'U?$»U????M?????²????ł« Èb?????Ð “« Ë œu?????ÐÆœu/Åv'U¹¬ XHÖ ÊU?DO?ý tÐ b½Ë«bšd???J???H???ð »u???¹« s' ÏÁb???M???Ð —œ5???'“ —œ Ë« q¦???' t$ Èœd???$Ë XÝ«— Ë q'U$ œd?' X+?O½ÁU??????M??????Ö “« t$ ”d???????ð «b??????š—œ ÊUDOý ÆbM?$ v' »UM²ł«U??¹¬ XH???Ö b???½Ë«b??š »«u???ł«b??????š “« ÎU??????½U??????−??????' »u???????¹«Ë Ë« œd?Ö u??ð U??¹¬ Æb??Ýd??ðÅv'·dÞ dNÐ Ë« ‰«u?'« ÏtL¼ œdÖ‰U?L??Ž« Ë Èb??O?A??J??½ —U?B??ŠË Èœ«b?½ X$d??Ð «— Ë« XÝœ d?A?²?M??' 5?'“ —œ Ë« vý«u?'Æl3u??! tÇ rO??½«œ v/ ¨t?²??ýc??Ö ÈU??N??½U??!“ —œVO?ðd?ð s¹b?Ð Æœu??³?½ qO?z«d?Ý« —œ ’u??Ž 5?!“d?Ýb?ýU?ÐÅ ÊU?!œu?š ÏÁ—Ëœ r¼ p¹b?½«u?ðÅv! t³?¹d?ſ s¹«f# d??¼ t# Áœd???# vÖb??½“ È—u???D??½U??L???¼ Ë« Êu??ÇÁœd??#Åv! t# v?ðô«R??Ý Ë b???M??#Åv! v?Öb??½“ d??~???¹œ∫XÝ«—UJ?²?Ý—œ Èœd! Ë« U?!« ÆXÝ« tL?¼ 6ô«RÝÆq!U# œUL²Ž« UÐ Ë —UOŽ ÂULð ¨q!U#¨sJ&« t3d?H?ð ¨Áb?M?M# rN?²?! ¨sL?ýœ ∫ÊU?DO?ý—œ Ë« —U?# ÆXÝ« ÊœU??²?&« YŽU??Ð t# výe?G??K?~??M?ÝtÐ «— Ë« «b?š ÊU?²?Ý«œ X¹«Ë— tÐ «d?ÇÆXÝ« U?−?M?¹««b???š «d???Ç Áó¹u???Ð Ë øX?Ý« Áœ«œ Á«— œu???š È«—u???ýË b?½e?Ð tÝd?Ä 5??!“—œ ÊU?D?O?ý t?# b?¼œÅv! Á“U?ł«Ït²??H?Ö t?Ð Æœœd?~??Ð U??$¬ —œ b??¼«u??šÅv! t# —u??D??½¬U?¹¬ øb?A?J??Ð !— b?¹U?Ð ‰œU??Ž h2?ý «d?Ç ¨d??~?¹œøbýUÐ vM¦².! ÁbŽU3 s¹« “« t# œ—«œ œułË v$—v²3ËòÅ∫bM¹uÖÅv! œu?LKð »U²# —œ Èœu?N¹ ÊUM¼U#ÈË— ‚UL2?ð p¹ UÐ œd# ÂU?Lð «— ‘—U?# dÖÅÁ“u#Æœuý s¾LD! UN?½¬ ÂUJײݫ “« Uð b?Ðu#Åv! UN&dþU?N??½¬ “« t# b?Ðu??#Åv! v¹U??N?&d??þ ÈË— jI?& Ë« U??!« »u¹« È«dЫbšÅ“« ”dðÅU¹¬ å°œ—«œ ÊUMOLÞ««— œu?š XÝœ Êô« sJ?O??0 b?A?½Ë« pK?1U?' v'U??L?ð Ë s$ “«—œ«dð uð ÈË— gOÄ Ë U/ f* «—Æœu/ b¼«uš „dðÏt'Uł t²ÝUšd?Ð »u¹« ÁU~½¬«— œu????š d?????Ý Ë b????¹—œ «— œu?????šÁb−?Ý ÁœU²?.« 5?'eÐ Ë b?O?ý«dð—œU' rŠ— “« tM¼dÐ XHÖ Ë œd$tÐ tM??¼d??Ð Ë Âb??'¬ ÊËd??O??Ð œu??šb?½Ë«b?š XA?Öd?Ð r¼«u?š U?$¬ÂU???½ Ë X.d???Ö b????½Ë«b???š Ë œ«œs¹« —œ ÆœU?Ð „—U?³?²?' b?½Ë«b?š«bš tÐ Ë œdJ½ ÁUMÖ »u¹« tL¼Æœ«b½ X³+½ X0UNłvF??3u???ð tJ??½¬Åv?Ð Ê«u??ðÅv! U???¹¬ øœ—«b??½ Èœu???ÝXÝËœ «— Ë« vM????F?????¹ b????O????Ýd????ð «b????š “« X?ý«œX³??×???! U???Ð «— Ë« ¨œd??# g²???Ýd???Ä «— Ë« ¨Xý«œøœd# X!bš—œ Æœu??Ð Áœ«œ XÝœ “« «— e???O???Ç tL??¼ »u???¹«tJKÐ b?½—«b½ vA?I½ Xýu½d?Ý U¹ Ë ‚U?Hð« U?−M¹«ÆX&dÖ fÄ“U?Ð œu?Ð Áœ«œ «— tâ?½¬ t# XÝ« «bšÆb?¼œÅv/ fÄ »U?.?Š v.?# tÐ Ë XÝ« œ«“¬ Ë«“« tM?¼d?Ð Ë Êb?!¬ U?O?½œ tÐ tM??¼d?Ð 5?Ð ÏtK?5U?& —œt½u~?Ç «b?š UÐ œu?š ÏtD?Ы— —œ ÊU.?½« 7?&— U?O½œ„—U???³????²????! «— «b????š »u????¹« øX?.????¹“ b????¼«u???šv¹U?N?M?ð “« VO?ðd?ð s¹b?Ð Ë« ÎU?L?K?.?! Æb?½«u?šÅv!7.¹“ ‘“—« vÖb½“ U?¹¬ U!« bM?#Åv! —«d& vK#U?O??½œ “« tM??¼d??Ð Ë Êb?ý b??)u??²?! t?M?¼d??Ð øœ—«œ «——œ ÆXÝ« X#d?Ð p¹ vÖb?½“ tL?N?M¹« U?Ð ¨7?&—t²H?N?½ ÊU?1« ÈËd?O?½ v!U?L?ð åtL?NM?¹« U?Ðò ÏÁ˛«ËU?Äd??Ý rO?K??.?ð t½ Ë l?O?D??! tÐd?& —œ «— »u??¹« t#d~¹bJ¹ qLJ! X#dŠ Ëœ »u¹« Æœ—«œÅv! ÁU~½tJ??M???¹« q¦???! ¨œe???O??šÅv?!d??Ð Ë« ∫b???¼œÅv! ÂU???$«r¼«u?š t!«œ« vÖb?½“ tÐ s! b??¹u?~?Ð b?¼«u?šÅv!b??¼«u???šÅv! t# b???²??&«Åv! „U???š tÐ fá???Ý Æœ«œÆÂd¹cÄÅv! s! ∫b¹u~Щ±Σ≠Σ∫¥≤Ë≤≠±»u¹«® »u¹« ÊU²Ý«œ

Page 11

≤± »u¹«b¼œÅv! »«uł »u¹« tÐ «bš‰«RÝ tÐ ‰U?×?M?¹« U?Ð ¨Áb?O?A?# !— «b?š 6u?JÝ “« »u?¹« t²?ýc?Ö ÈU?N?K?B?& vÞ—œ «bš dÖ« Æb?¼bÐ «— gЫu?ł t# bM?#Åv! —UDš« Ë« tÐ Ë b?¼œÅv! t!«œ« Ë« “« Êœd#‰œUŽU?½ Ë« t# X?Ý« vM?F! s?¹« tÐ b?ýUÐ t?²ý«b?½ v×?O?{u?ð ÁU?M?ÖÅvÐ œd?& !— qÐU?I?!ÆX.??O???½ «b??š Ë« t?5öš —u???Þ tÐ Ë ¨XÝ« ‰œU???ŽU??½ œ«d???&« ÏtL???¼ XÝb??L???¼ Ë Áœu???ÐË« XÝb?Ð «— Âö# Ït²?ý— »u??¹« »U?²?# ÏÁb?M??.?¹u?½ ∫b?M?#Åv?! X³?×?5 «b?š ¨Ád??šôU?Ð °bM².¼ ÁbMM# Á«dLÖ Ë VO−Ž vKOš ¥≤ v)« ≥∏ ÈUNKB& U!« Æb¼œÅv!œdOÖÅv! —«d8 ‰«RÝ X% œuš œd#Åv! ‰«RÝ t# v<#∫b³?K?ÞÅv! Á“—U?³?! tÐ «— »u?¹« l3«Ë—œ b?M#Åv?! X³?×5 tÐ ŸËd?ý «b?š t# v²?3Ë«— 6dL# ‰UŠ øb?M#Åv! œ— «d?! XLJŠ vM?F!ÅvÐ Ë ıuÄ ÈU?N&dŠ U?Ð t# X.O# s¹«”U³?) Êœd#d?Зœ U?¹ ådL?# 7?.Ðò ÆÁb?Ð aÝU?Ä s! gÝd?Ä tÐ Ë bM?³?Ð œd! p¹ q¦?!dÐ «— ʬ «b?š Ë Áœd?# U?Ä tÐ «bš t?OK?Ž d?Ð »u?¹« t# v~?Mł —«œÅÁb?M?š d?¹uB?ð ∫@M?ł»U.?Š «b?š “« Êu?Ç Ë XÝ« U?½«œ —U?O?.?Ð Ë Èu?3 —U?O?.?Ð »u?¹« Êu?Ç Æœ—ˬÅv! ÊU?Г«— «bš b?¹UÐ Ë« Ë œd?# b¼«u?š ‰«RÝ Ë« “« «b?š fÄ »uš ¨b?¼«ušÅv! «— g¹U?¼—U#Æb¼œ rOKFðqOJAð ÊUNł Ë gM¹d&¬ œ—u! —œ vðô«RÝ “« «bš X³×5 rEŽ« XL.3 l3«Ë—œÈUNð—u5 ¨ÊUNł œUFЫ ¨v¹UMýË— ¨U¹—œ ¨5!“ œ—u! —œ ∫©≥∏≠¥∫≥∏® XÝ« t²&U¹»u¹« ÆÊU?&u?Þ ¨Ê«—UÐ ¨¯d?~?ð ¨·dÐ q?¦! v½U?L?ݬ ÈU¼œ«b?¹Ë— Ád?šôU?Ð Ë ¨vJK?&uð ÂœUN½ œUO?MÐ «— 5!“ t# v²?3Ë Æb¼œ aÝUÄ 6ô«RÝ s¹« ÂU?Lð tÐ œu³½ —œU?3 Á—UâOÐb¼œÅv! »«uł »u¹« tÐ «bš≤≤»«u??????ł —œ ÊU???????D???????O???????ý÷uFÐ XÝuÄ X?HÖ b½Ë«bšœ—«œ ÊU?+??½« tÇ d??¼ Ë XÝu??Äœ«œ b??¼«u??š œu??š ÊU???ł È«d??Г«—œ «— œuš XÝœ Êô« sJO0Ë« Xýu?Ö Ë Ê«u?"?²?Ý« Áœd?$ÈË— gO?Ä «d?ð Ë U?/ f* «— Æœu/ b¼«uš „dð uð¨b?½Ë«b?š VO??ðd?ð s¹« tÐX$dÐ gOÄ “« gOÐ «— »u¹«Ë b; »u?¹« ʬ “« b?FÐ Ë œ«œË œu?/ v½U??Öb?½“ ‰U??Ý qN?ÇÊ«d+?Ä Ê«d?+?Ä Ë œu?š Ê«d?+?ÄÆb¹œ —U?N?Ç XA?Ä U?ð «— œušÁœ—u??)U??Ý Ë d??O??Ä »u??¹« fÄ ÆX.U¹ 5U.Ë Ábý«bš t# v½U!“ Áb¹b?$— ‰œUŽ h2ý v¹U?NMð‰b³?! XM?F?) tÐ «— X#d?Ð ÊUD?O?ý Ë Áœd?# 6uJ?ÝÊU²Ý«œ “« tE?( s¹« —œ ÆXÝ« „UM?²A?ŠË t²šUݨd??A???Ð vÖb???½“ a?¹—U??ð —œ 6U???3Ë« “« È—U???O???.???Ð ËåøXÝ« U−?# «b?šòÅ∫œd# ‰«R?Ý œu?š “« Ê«uðÅv!Áœ«œ aÝU??????Ä ‰«R???????Ý s¹« t?Ð Èœu??????N??????¹ v?M??????¼U??????#Á“U??ł« Ë« tÐ t?# XÝ« s#U???Ý v¹U??ł «b???šòÅ∫XÝ«rO½«œÅv/ t# v²3Ë åÆbýUÐ Ábý Áœ«œ Êbý œ—«ËÊU!œu?š tÐ b?¹UÐ t# XÝU?−?M¹« —œ ¨XÝU?−?# «bšÆrOM# Ÿuł—XH¼ vM?F?¹ »u?¹« 6uJ?Ý Ëœ ÊU?O?! ÏtK5U?& —œ—œ 7??&d??¹c???Ä “« výU???½ 6u??J???Ý Ë v¹«b??²???Ы “Ë—vKJAÐ «bš ʬ —œ t# œ—«œ ÊU¹dł vÖb½“ ¨tLðUš‰U³½bÐ »u¹« Ë XÝ« »u¹« dE²M! d¹cÄU½ v~².šv3œU??5 Ë —U??J??²??Ý—œ œd??! »u??¹« Æœœd???ÖÅv! «b??š‚U??O??²??ý« ¨Êb??O??A??# —U??E??²??½« ¨v½«œ—b??3 t?# XÝ«Èœd?! ÆXÝ« b?K?Ð «— «b?š Êœd?# X!b?š Ë 7?ý«œœ—u??! —œ d??Ö« v²???Š b??M??#Åv?! X³??×??5 X?Ý—œ t#°s! —œ«dÐ ¨»u¹« Æb½eÐ ·dŠ åVýò

Page 12

Ë v½«œÅv! dÖ« œu?/ g¹U?L?OÄ «d?½¬ t# X.?O?# ÆÈ—«œ rN?& dÖ« s# ÊU?O?Ð Èœu?Ð U−?#ÆbOA# ʬ dÐ «— —UJ½UL.¹— t# X.O#b?¼œÅv! t?!«œ« 6U?½«u??O??Š œ—u??! —œ »u??¹« “« vðô«R??Ý Êb?O??Ýd??Ä tÐ «b??š fá??Ýœu?š Ït½ô —œ t# g¹U??¼Åtâ?Ð Ë d??O?ý ÁœU??! È«d?Ð v½«u??ðÅv! U?¹¬ ∫©≥∞∫≥π≠≥π∫≥∏®dOÝ «— ÊU?ALJ?ý Uð vM?# tONð „«—u?š ¨b½« t²?.A½ 5?L# tÐ q~?Mł —œ U¹ Ë Áb?O*rÝ« «bš t?# XÝ« —ˬ V−?F?ð øœ—ˬÅv! —U?Ð vA?ŠË v.?# tÇ «— U?¼dš—u?Ö øb?M?M?#¨⁄d?! d?²??ý ¨vA?ŠË ËU??Ö ¨d?š—u??Ö ¨v¼u?#e??Ð ∫b?M??#Åv! n¹œ— «— vA?ŠË 6U??½«u?O??ŠœU¹ “« ÈdA?Ð ‚u&U?! Ë vAŠË Ê«u?ð ʬ UÐ «— v~?Mł VÝ« tJ½¬Åv?Ð ¨»UIŽ Ë 5?¼UýÆœd³ÐœdOÖÅv! «eN²Ý« tÐ «— »u¹« «bšœ—u! —œ »u?¹« —UL?ýÅvÐ 6ô«R?Ý tÐ Áb?MM?# Á«d?LÖ vK?J?ý tÐ ¨t½uÖ s¹« t?Ð «bš«— »u?¹« tJ??½¬ÅvÐ «b?š Æb??¼œÅv! aÝU?Ä ÊU??¼U?M??ÖÅvÐ vÖ—U??â?O??Ð Ë ÊU?N??ł vL?E??½ÅvÐbMLA?½«œ s¹« ¨»u¹« Æb½U?A½Åv! g¹UłdÝ «— Ë« ÈË Êœd?# ¡«eN²?Ý« UÐ bM# Âu?J×!«— XLJ?Š Uð Áb?ý 6uŽœ œd?O?ÖÅv! œ«d¹« Ë« “« Ë b?¹uÖÅv! åu?ðò «b?š tÐ t# ¯—eÐÊ«e¹dÖ Ë« 6—b3 “« Ë bM².¼ q&Uſ ÊU.½« œułË “« UN½¬ ÆbM# u−².ł 6U½«uOŠ œe½b?)Ë Ë œ«“ Ë „«—u?š V3«d?! «b?š ‰U?×?M?¹« U??Ð b?½—«b?½ ÊU?.?½« È«d?Ð e?O??½ v&d?B?! ËXÝ« vKO?)œ ÊUL?¼ s¹« ÆbM?#Åv! X³3«d?! ÊU.?½« “« d²?AO?Ð Á“«b½« tÇ Ë XÝ« ÊU?A¹«≠≤µ∫∂v²!® Æœ—«œ XÝœ —œ v½ULݬ —bÄ ‰U³3 —œ œUL²Ž« tÐ 6uŽœ È«dÐ v.OŽ t#Ê«—u& YŽU?Ð Ë« Æœ—«œ «b?š ÊU?¹UÄÅvÐ XL?J?Š d?Ð X)ôœ 6U½«u?O?Š œU?¹“ ŸuM?ð Æ©≥±s¹« “« p¹ d¼ Ë b?M#Åv! XþU?H?Š ʬ “« X3œ UÐ qJ?ý Ê«—«e¼ t?Ð Ë œuýÅv! 6U?OŠqÐUI! —œ U?¼bF?Ð Èd~¹œ ÏÁb?M.?¹u½ ÆXÝ« Èd?~¹œ “« dðe?O~?½« V−F?ð 6UOŠ ‰U?Jý«t²?.?½«u?²?½ 6U?½«u?O?Š s¹« v!U?Ý« tÐ d?~?¹œ „U?M?Ýd?ð Ê«u?O?Š Ëœ ÂU?½ ÊœËe?&« ÏtÝu?ÝË≤≥ »u¹«—UJ?! v½«u?OŠ t# ÊU?ðU?¹u) Ë U?Ä —U?NÇ v½«u?O?Š t# 6uL?O?NÐ ÈU?N?!U½ Ë b?M?# X!ËUI?!vÐu??š tÐ qO??½ œË— qŠ«u??Ý —œ t# b??M??ýU??ÐÅv! ÕU??.??L??ð Ë vЬ V?Ý« ÊU??L??¼ Ë XÝ«v²Š Ë „UMÝdð 6U½«uOŠ s?¹« dÖ« Æb¹«e&«Åv! X.O) s¹« tÐ «— bM?².¼ Ábý t²šUMýtÇ b½«œÅv?! o)Uš t?# XÝ« vM?F! s¹b?Ð b?½—«œ gM?¹d?&¬ —œ «— œu?š ÈU?ł „U½d?D?š Æt½ Á«uš Ë b½«bÐ ÊU.½« Á«uš ¨bM#Åv! ¡UH¹« «— œuš gI½ Áb½“ œułu! d¼ ÆbM#Åv!œułu! Èu?~²?HÖ U?NM?ð “« oÐUÝ Èd?OÖÅt−?O²?½ 5I?¹ —uD?Ð t# v²L?.3 —œ “U?Ð «bšœUNMA?OÄ @½—œ vÐ «bš Ʊ¥≠±∞∫¥∞ ∫œdO?ÖÅv! «eN²?Ý« œUÐ tÐ «— »u¹« XÝ« ÁœuШbM# X!uJŠ UO?½œ dÐ Áb!¬ Ë« ÈUł tÐ Uð bM?#Åv! 6uŽœ Ë« “« Ë œd¹cÄÅv! «— »u¹«o&u! U¼—U# s¹« ÂU$« —œ »u?¹« tJO!U~?M¼ Ë ¨b¹U/ »u#d?Ý «— v²)«bŽÅvÐ Ë ÈbÐ÷u?Ž r¼ U?Ð U?N?A?I?½ °b??¹U?/ b?O?−?L?ð «—Ë« g¹“Ëd??O?Ä d?ÞU?š tÐ b?½«u?ðÅv! «b??š b?ýdš¬ XÝœ t# «— »u?¹« XLJ?Š X¹œËb×?! Uð b?¼œÅv! ÊU?J!« všu?ý s¹« ÆœuýÅv!Áb?¹œ œd?# b?¹U?Ð tÇ t# b?¹u?~?Ð Ë« tÐ b?¼«u?šÅv! Ë Áœd?# v?I?K?ð «b?š ÈU?ł tÐ «— œu?šÆœuý»u¹« ÊUM=Ý s¹dš¬Ë gM¹d&¬ g¹U?/ ¨b¼œÅv! —«d3 d?OŁQ?ð X% «— »u¹« vN)« ÊU?M2Ý s?¹« v!ULð¨l3«Ë—œ Æb¼U?#Åv! U?¼u?~?²?HÖ „U?½œ—œ —U?A?& “« v#b?½« ʬ VO?−?Ž v¹U³?¹“ Ê«—«e?¼Ë« !— Ë œ—œ bM²ý«œ vFÝ t# œu³½ g½U?²ÝËœ ÊUM2Ý q¦! «bš ÊU?M2Ý “« pOâO¼¨œu³½ d?AÐ œ—u?! —œ UNM?ð «bš ÊU?M2?Ý “« pOâO?¼ d~?¹œ ÈuÝ “« ÆbM?¹U/ tO?łuð «—Æb?ýU?Ð Áœ«œ aÝU??Ä È«ÅÁb?M??M?# XŠ«—U?½ —U??O?.??Ð 6ô«R?Ý tРʬ —«u?ł —œ t?J?M?¹« q¦??! ÆbM².¼ U! 6ô«RÝ ÊUL¼ r¼ “uM¼ Ë XÝ« v3UÐ »u¹« 6ô«RÝÁ—UÐËœ vA?!«—¬ ÈË tÐ t# b?M#Åv! V.?# r¼ «— Èd?~¹œ ÏtÐd?& »u?¹« ‰U×?M?¹« UЉU??Š Ë« ÆXÝ« Áœd??# „—œ «— œu???š v½U??.??½« 6ËU???#– X¹œËb??×???! Ë« Æb??A??2??ÐÅv?!b¼œÅv! »«uł »u¹« tÐ «bš≤¥

Page 13

—uBð bŠ “« gM¹d&¬ ÈUNO²H~ý “« È—UO.Ð Ë b½«œÅv/ ÈœU¹“ eOÇ ÆÆÆ t# b½«œÅv!Ê«—u?½U??ł s¹« U?Ð t?.?¹U??I?! qÐU??3 !— Ë œ—œ U??¹¬ Æ©≥≠≤∫¥≤® œ—c?ÖÅv!—œ Îö!U??# Ë«s¹« v²?Š Ë œ—«b?½ ÊU?1«d??Ð v&d?B?! êO??¼ Ë b?½e?¹d?ÖÅv?! U?! “« t# b?ýU?ÐÅv?! vA?ŠË øXÝ« Áb¹d&¬ «— UN½¬ tÇ È«dÐ «bš rOÝdÄÅv! œuš “« t# v#U½dDš ÈU¼ôuO¼åÆbM?O?ÐÅv! «d?ð s! rA?Ç Êô« sJ?O?) Âœu?Ð ÁbO?M?ý u?ð ÏÁ—U?Зœ ‘u?Ö ÊbO?M?ý “«ò“d?Þ Ë 6U?O?Ðd?& ‰öš —œ ¨X?Ý« Áœu?/ V.?# vB?2??ý È«ÅtÐd?& »u?¹« ©µ∫¥≤®Ë œuÐ Áœd?# 6œU?Ž ʬ tÐ t⽬ U?Ð t# Áœd?# nA?# «— «bš “« Èd?~?¹œ ÏÁdN?Ç ‘d?JH?ðd?~??¹œ s¹« Æœu??Ð 6ËU??H??²??! œ—«œ —U??O??²??š« —œ «— ʬ Ë b??L?N??&Åv! «— ʬ X?ý«b??M?ÄÅv?!È«dÐ U¹ Ë Âö# s¹dš¬ 7HÖ È«dÐ Á—UF²Ý« 6—u5 tÐ t# b½œu³½ vMO¼«dÐ Ë 6U¹dE½¨«b?‡‡š q³??‡‡U?I??! —œ t‡# œd?‡¹c??ÄÅv! ôU?‡Š »u??¹« Æb?‡½Ë—Åv?! —U?‡‡# t‡‡Ð Êœd??# t‡K?‡L??Š ÆbM# —UO²š« 6uJÝ eO!¬ —«dÝ« È«b‡š Touter-Aouter Ábý Áœ—ˬ d?Ð g¹Ë“—¬ °»u?š ¨©≤Σ≠≤∂∫±π® bM?O?³?Ð «— «bš Xý«œ Ë“—¬ Ë«ÊË—œ “« «bš t# ÈœU?ÐœdÖ Æb?ÐU¹ vK?& eO?~½« XH?~ý vð—u?B?Ð «bš tJ?½¬ vÐ ¨œuÐË— Ë d¹“ «— »u?¹« vÖb?½“ t# X.O?½ !— Ë œ—œ ÊU?&uÞ ÊU?L?¼ U¹¬ b?M?#Åv! rK?Jð ʬUÐ Ë t²?ý«œ —u?CŠ tA?O?L?¼ Ë« ÏtÐd& —œ «b?š Æ©±∫≥∏® øXÝ« Áœu?/ œ—u?š Ë Áœd#s¹« œuš tÐ ÊU?²Ý«œ ÏtL?ðUš Æb?¹U/ Âu?J×?! U¹ Ë b?M# t) «— Ë« tJ?½¬ vÐ Áœ“ ·dŠ Ë«s! œ—u! —œ »u¹« U?NM?ð ∫b¹U/ ÊU?OÐ «b?š ÊUГ “« «— tK?Lł s¹« Uð b?¼œÅv! «— 6√dł ÆXÝ« t²HÖ s2Ý v²Ý—œ tÐ≤µ »u¹««bš ÊUM=Ýq5« —œ v)Ë ¨Ábý rO.?Ið t²?Ýœ Ëœ tÐ »u¹« »U²?# v½uM# 7?! —œ «bš ÊU?M2Ý“« Ë «bš ÊUM?2Ý “« ÈbŠ«Ë 7?! U! fÄ ÆXÝ« Ábý ÁœËe?&« ‰Ë« Ït²Ýœ tÐ ÂËœ Ït²Ýœ∫rO¹U/ tF)UD! rO½«uðÅv! «— »u¹« ÈUN2ÝUÄ“« «— 6—uA! t# X.O#Å∫XHÖ Áœd# »UD?š œUÐœdÖ ÊUO! “« «— »u¹« b½Ë«bšòuð “« t# «d?¹“ ¨b?M?³?Ð œd! q?¦! «— œu?š d?L?# Êô« øœ“U?ÝÅv! p¹—U?ð rK?ŽÅvÐ ÊUM?2?ÝÆ©≥≠±∫≥∏® åÆU/ ÂöŽ« «d! fÄ .U/Åv! ‰«RÝbM# tłU×! «bš UÐ t# v.# Æb?¹U/ tL5U2! oKD! —œU3 U?Ð ÁbMM# t)œU−! U¹¬ò©≤∫¥∞® åÆb¼œ »«uł «d½¬‰œUŽ «— 7?A¹u?š U?ð È“UÝÅv! Âe?K?! «d! Ë v¹U?/Åv! qÞU?Ð eO?½ «d?! È—Ë«œ U¹¬òÊô« øœd# v½«u?ð bŽ— Ë« q¦?! “«Ë¬ tÐ Ë X.?¼ v¹Ë“UÐ «b?š q¦! «— u?ð U¹¬ øv?¹UL?MÐ6bý Æ“U?Ý f³?K?! X#u?ý Ë 6e?Ž tÐ Ë Áb?Ð XM?¹“ XL?EŽ Ë ‰öł t?Ð «— 7A?¹u?šd¼ dÐ Æ“«b?½« d¹“ tÐ «— Ë« Áb?MJ?&« dE?½ XÝ« d³?J²?! t# d¼ tÐ Ë e?¹dÐ «— œu?š VCſb¼œÅv! »«uł »u¹« tÐ «bš≤∂∫«bš ÊUM2Ý Ït5öš©≤±≠¥∫≥∏® ʬ XšUMý Ë UO½œ gM¹d&¬*ÆUN½¬ ÏtMNÄ Ë v¹UMýË— ¨U¹—œ ¨5!“©≥∏≠≤≤∫≥∏® ÊULݬ ÈUNO²H~ý*ÊU&uÞ ¨ÊUÖ—U²Ý ¨Ê«—UÐ ¨¯d~ð ¨·dЩ≥∞∫≥π≠≥π∫≥∏® 6U½«uOŠ*

Page 14

Æs# ‰U1UÄ ÊUA¹« ÈUł —œ «— Ê«d¹dý Ë “U.?Ð qO)– «— Ë« Ë s# dE½ XÝ« d³J²! t#”u³?×?! vH?2! ÈU?ł —œ «— ÊU?A?¹« ÈUN?¹Ë— Ë ÆU?/ ÊU?NM?Ä „U?š —œ r¼ U?Ð «— ÊUA?¹«b½«uð 6U?$ «— uð X²?Ý«— XÝœ t# œd# r¼«uš —«d?3« uð ÏÁ—U?Зœ eO½ s! ÁU?~½¬ Æs#©±¥≠∏∫¥∞® Æœ«œ»u¹« aÝUÄÆXÝ« ‘u?A??G?! ©∂≠±∫¥≤® »u??¹« aÝU??Ä XL??.?3 5??!Ëœ vM?F??¹ d??{U?Š 7??!«— U?N?½¬ «b?š d?~?¹œ ÈU?ł —œ t# «— ¥ Ït¹¬ q# Ë ≥ Ït¹¬ ‰Ë« XL??.?3 b?¹U?ÐÅv! ÎôU?L?²?Š«6—u?B??Ð «— »u??¹« aÝU??Ä Ëœ d??¼ Ê«u??ðÅv! fÄ Æœd??# ·c??Š XÝ« Áœd??# ÁœU??H??²??Ý«Æb½«uš XÝ« Áb!¬ q¹– —œ t# ÈbŠ«ËtÇ uð tÐ Ë r²?.¼ d?O?IŠ s! pM?¹« ∫XH?Ö Áœ«œ »«uł «— b?½Ë«bš »u?¹« ÁU?~½¬òr¼«u?2½ —«d?J?ð Ë r²?H?Ö t³?ðd?! p¹ Æ«Åt²?ý«c?Ö +U?¼œ tÐ «— œu?š XÝœ Ær¼œ »«u?ł©µ≠≥∫¥∞® åÆœËe&« r¼«u2½ Ë t³ðd! Ëœ tJKÐ œd#s! sJ) Æœu/ Ê«u²½ lM! «— uð bB?3 ΫbЫ Ë v².¼ —œU3 eOÇ d¼ tÐ t# +«œÅv!ò“« Ær².½«œÅv/ Ë œuÐ s! qIŽ “« ‚u& tJO¹U¼eO?Ç tÐ ÆÂœu/ rKJð ÂbOLNH½ t⽬ tÐs¹« “« Æb?M?O?ÐÅv! «— u?ð s! rA?Ç Êô« s?J?O?) Âœu?Ð Áb?O?M?ý u?ð ÏÁ—U?Зœ ‘u??Ö Êb?O?M?ý≠≤∫¥≤® åÆ.U/Åv! t?Ðuð d?²?.?#U?š Ë „U?š —œ Ë Â—«œ X¼«d?# 7A?¹u?š “« XN?ł©∂≠µ¨≥≤Σ»u¹«øX<O# ÊUDOýdAÐ X2ÝdÝ sL?ýœ s¹« ¨ÊUDOý Ë ·u2?! Ë “u!d! XOB?2ý “« »u¹« »U²#ÈdÝ g¼UO?Ý dJ?OÄ d?Ð t# Èœułu?! ÊuÇ «— ÊU?DO?ý dðÅgO?Ä Æb¹u?ÖÅv! s2Ý U?! UÐdðÅXý“ —u?EM?! tÐ U?¼bF?Ð Æb?½œd#Åv! —u?B?ð ¨bM?#Åv! qL?Š «— v½«u?OŠ Ë „U?M)u?¼øX.O# Ë« v²Ý«— tÐ Æb½œd# gM¹e! eO½ Âœ Ë rÝ Ë ŒUý tÐ g½œ«œ uKłœu???ýÅv?! o²????A???! s?L????ýœ ÏÁ˛«Ë Ë Êœd???# X?H???)U????2????! qF????& “« ‘«ÅÈd????³???Ž ÂU????½œuýÅv! ‚öÞ« v#Uý tÐ 6UL#U?×! vÞ —œ t# XÝ« v!U½ s¹« Æ©±µ∫µ∞g¹«bOÄ®b??¼U??ý lýu??¹ ¯—e??Ð s¼U???# È—Ë«œ ÈU??¹Ë— —œ Æ©≤π[≤∞[∂∫±∞π—u??!e??! „Æ—®b½“Åv! @½UÐ ÊUDOý dÐ b½Ë«bš Ït²ýd& Ë œ“UÝÅv! rN²! «— lýu¹ ÊUDOý t# rO².¼¨»u?¹« ÊU??²?Ý«œ —œÆ©≤∫≥U??¹d??#“® åb?¹U??/ VO??N??½ «d?ð b??½Ë«b??š ÊU?D??O??ý È«òÅ∫t#6—«dý Ë ÈbÐ Èu−².ł —œ t# «bš d.Ä ÊULݬ ÊUÖbMÐ “« XÝ« È«Åt²ýd& ÊUDOýt# œ“UÝÅv! rN?²?! «— »u¹« Ë« Æb?ÐUO?Ð ÊU?.½« tO?K?Ž v!UN?ð« U?ð b½“Åv! tÝd?Ä 5?!“ dÐU!« ¨ÊU.½« sL?ýœ ÊUDOý f?Ä ÆbM#Åv! vÖbM?Ð «— «bš gF&U?M! kHŠ qO)œ tÐ U?NMðlOD! “uM?¼ t# U$¬ “« Ë Æt²ÝU?2½dÐ vM?Lýœ tÐ tÐ Ë« UÐ “u?M¼ Ë XÝ« b½Ë«b?š lOD!Æ©∂∫≤ª±≤∫±® X.O½ »u¹« tÐ Êb½UÝ— VOݬ tÐ —œU3 Ë« Ê–«ÅvÐ XÝ« b½Ë«bš“« Ë œeOšÅv! d?Ð eO½ «b?š UÐ vML?ýœ tÐ t# b¹œ rO?¼«uš ”bI?! »U²# —œ U?¼bFÐb½Ë«bš tOKŽ 7ý«d&«dÐ b3 È«dÐ bOKÄ —UJ&« ÂUN)« ÆœuýÅv! Áb½«uš ÊUDOý fÄ Ê¬Æ±∫≤¥qOzuLÝ ÂËœ Ë ±∫≤±a¹—«uð ‰Ë«Å∫bM¼œÅv! X³.½ Ë« tÐ «—∫XÝ« Ábý tLłdð åfOKЫò v½U½u¹ ÊUГ —œ VK?ſ« ÊUDOý ÏÁ˛«Ë b¹bł bNŽ —œ»u?¹« Êu?â?L?¼ «— v.?O?Ž Ë« Æb?M?J?&«Åv?! t3d?H?ð Ë b?½“Åv! «d?²?&« Ë XL?N??ð t# v.?#s¹« —œ ¨»u¹« bM?½UL?¼ v.O?Ž U!« b?½«œdÖd?Ð b½Ë«b?š “« «— Ë« tJK?Ð bM?#Åv! tÝuÝË Æœd# b¼«uš kHŠ b½Ë«bš tÐ «— œuš ÊU1« U¼ÅtÝuÝËb¼œÅv! »«uł »u¹« tÐ «bš≤∏

Page 15

ÊU²ÝUÐ ‚dý “« Èd~¹œ ÈU¼Å»u¹«tÐUA! È—UO.Ð Êu²! ¨.—«œ ŸöÞ« U! t# U$¬ Uð q3«ô ¨ÊU²ÝUÐ ‚dý 6UOÐœ« —œb½«œÅv?/ Ë bA?#Åv! !— t?# v¼U?MÖÅv?Ð h2?ý ÆXÝ« Áb?½U! ÈU?łd?Ð »u?¹« »U?²?#Ë U?¼Åt)U?½ Æb?¹U?A?ÖÅv! X¹U?J?ý tÐ V) «b?š œe?½ ¨b?ýU?Ð t?²?ý«œ t# v³?¼c?! d?¼ ¨«d?ÇÏÁbM.?¹u½ ÊuÇ ¨XÝ« X¹d?AÐ v!U?Lð ·dF?! Ë« t# bM¼œÅv! 6œU?Ný »u?¹« ÈU¼UŽœÆXÝ« Áœd# —uBð qOz«dÝ« —œ È«Åt³¹dſ 6—uBÐ «— Ë« ʬ©`O<! œöO! “« gOÄ ÂËœ ÏÁ—«e¼ ÊU¹UÄ ≠qÐUЮ v# t! t½ ≠qÐ ≠‰u1œu1UNJý« UN³ý Ë XÝ« ÁuJý U¼“Ë—ÆÆƯuÝ —œ UN)UÝ Ë XÝ« 6uJÝ —œ UN¼U!ÆrM#Åv! t)U½ “Ë— ÂULð ¨Èdðu³# bM½U!Ær²ýcÖ—œ —dI! X3Ë “« t# ÂœuÐ ÁœdJ½ ŸËdý «— vÖb½“ “uM¼°œ—œ jI& ¨œuÐ œ—œ jI& ¨ÂœdÖ “UÐ Uð Âœd# ‘öð —UO.аœ—ˬÅv/ XÝbÐ œuÐ s! oŠ t⽬ v)Ë ¨býÅv! d²AOÐ s! v~Mðªb½U¹ULM½ s! tÐ «— g¹uš ÈË— v)Ë ¨Âb½«uš «— .«bšÆœdJ½ bMKÐ «— œuš dÝ v²Š v)Ë ¨Âb½«uš «— «ÅtN)«¨œuÐ r)U³½bÐ v²2Ð ÁdOð ¨r².¹d~½ dÝ XAÄ tШrýUÐ Áb½«—c~½ v½UÐd3 .«bš È«dÐ —U~½«ÆrýUÐ ÁœdJ½ œuš ÏtN)« “« ÈœU¹ ”bI! ÂUý —œ —U~½«¨r²šUÝÅv! ‰uGA! ”UL²)« Ë UŽœ UÐ «— œuš ‰U×M¹« UÐ≤π »u¹«¨œuÐ s! ‰œ ÈœUý ÊU¹«bš g²ÝdÄ “Ë—°œuÐ s! ÈUMſ Ë `²& “Ë— ¨.œuLOÄÅv!ÅÁ«— tN)« ‰U³½bÐ t# È“Ë—¨rM# kHŠ «— «bš ÂU½ r²šu!¬ g¹uš sÞË —œÆb½—«bÐ Âd²×! «— «bš ÂU½ Uð r²šu!¬ œuš Âœd! tШbýUÐÅv! ÁËdJ! «bš È«dÐ XÝ« »uš œuš Èœuš tÐ t⽬ÆXÝuJO½ «bš È«dÐ XÝ« bÐ œuš 6«– —œ t⽬øbÝUMýÅv! XÝ« ÊULݬ —œ t# «— ÊU¹«bš d¹ËUBð v.# tÇøbLNHÐ «— ʬ t# X.O# ¨XÝ« oOLŽ vЬ b½Ë«bš X×OB½øXšu!¬ bM¼«uš «— «bš p¹ Á«— UN½U.½« t½u~Ç ÆX&UJý «d! »uÇ ÏtÐd{ tÐ Ë œ“ «d! ‚öý ÏtÐd{ tШXÝ« r)U³½bÐ —U#UHł h2ý “Ë— v!ULð¨rAJÐ fH½ È«ÅtE( œ—«cÖÅv/ ÂU~M¼ Vý ˨t²2O.Ö r¼ “« rK5UH! »«dD{« 6bý “«ÆrMOÐÅv! «— ÈbÐ Ït½UA½ ¨Ábý t²ÝU# .ËdO½XÝ« ÁœdJ½ “«—œ .uÝ tÐ «— œuš XÝœ Ë« ¨Áb!UO½ s! œb! tÐ .«bšÆœË—Åv/ Á«— s! UР—UM# —œ Ë ÁœuÐ rŠ— vÐ s! tÐ X³.½ « tN)«Æb½«Åt²&dÖ s! “« Ȝ˓ s¹« tÐ «— «Åt½Uš ¨XÝ« ÁœuAÖ s! d³3°XÝ« Ábý rÖ Ë« ∫b¹uÖÅv! rMÞË ÂULðÆbAš—œÅv! ‘«ÅÁdNÇ dÐ v)U×ýuš “« v3dÐ Ë ÁbOMý «— s¹« rMLýœ «ÅÁœ«u½Uš v!ULð t# —ˬÅv! œU¹ tÐ «— È—UÖ“Ë— Æb½œuÐ l&«b! ÊU¹«bš X³×! œ—u!ÊU²ÝUÐ ‚dý “« Èd~¹œ ÈU¼Å»u¹«≥∞

Page 16

Æ©`O<! œöO! “« gOÄ ÂËœ ÏÁ—«e¼® Èd!uÝ ÈUŽœÆœdÖ“UÐ œuš 5².2½ v!«—¬ tÐ ¨Â«Åt²šËd&«dÐ «— Ë« VCſ t# v¹«bš È«ÆœdÖ“UÐ œuš 5².2½ v!«—¬ tÐ ¨Â«Åt²2O~½«dÐ «— Ë« rAš t# È«ÅtN)« È«Æ«ÅÁbý VJðd! uð tÐ X³.½ v¼UMÖ tÇ +«œÅv/ø«ÅÁb¹“—Ë ÁUMÖ uð tÐ +«bÐ tJ½¬ÅvÐ U¹¬ ¨«bš È«ø«ÅÁœd# v¹UDš tÇ Â«ÅtN)« tÐ X³.½ø«ÅÁbý VJðd! v¼U³²ý« tÇ +«bÐ t½u~ÇXÝ« Ábý Ê«œd~¹Ë— s! “« g¹uš VCſ —œ .«bšÆXÝ« t²š«b½« v².O½ —œ «d! ÂÅ«ÅtN)« rAš ËÆbN½Åv/ r²Ýœ —œ «— œuš XÝœ v.# v)Ë rM#Åv! u−².łåøbOMý b¼«uš «— .«b5 v.# tÇ fÄòÅ∫—ˬ v!dÐ œU¹d& Áœd# t)U½øb¹uÖÅv! s2Ý uð VK3 v# UMý¬U½ U¹ UMý¬ È«bš È«øbý b¼«uš —«bOÐ uð “uðÅtMO# VK3 —œ XIHý X3Ë tÇ UMý¬U½ U¹ UMý¬ ÏtN)« È«ÆıuÄ Ê¬ rKŽ Ë XÝ« @MÖ X¹dAÐøbMLNHÐ bM½«uðÅv! tÇ rOM#Åv! »UDš ÊU.½« «— ÊUA¹« t# v½U½¬Æœd# v¼«u2½ œ— ÁœuÐ 5!« uð tÐ X³.½ t# «— v.# b½Ë«bš È«È«Åt²š«b½« ʬ —œ «— Ë« t# È—«eM' “« ÈË Êœ—ˬ ÊËdOÐ È«dÐÆdO~Ð XÝ« Áœd# “«—œ X¹uÝ tÐ t# «— v²ÝœÆœu²Ý b¼«uš «— uð ‰öł tAOL¼ .«b5 “«Ë¬ Ë Áœ uA².ý ÁUMÖ d¼ “« «d!≥± »u¹«»u¹« dO!«e!œ«bFð Á—Ëœ d¼ —œ Ë U?ł d¼ —œ ÊuÇ b?½«uš d¹c?ÄU½ ‰«Ë“ Ê«uðÅv! «— »u?¹« ÏÁdNÇbN?Ž ÊUL?¼ “« d?!« s¹« Æb½« t?².?½«œ rO?NÝ ÈË ÈU?¼œU¹d?& Ë a¹—U?ð —œ «— œu?š ÈœU¹“XH~ý ÏtŽuL?−! s¹« vMF?¹ ¨dO!«e?! »U²# —œ ’u?B2Ð ¨œb?½uOÄÅv! oI?% tÐ oO²ŽqOJ?A?ð œU?L²?Ž« Ë q#u?ð ÈU?¼U?Žœ Ë UN?¹—«c?Öd?Jý ¨Ê«Ë«d?& ÈU?¼U?Žœ “« t# ÈeO?~?½«È«dÐ —ˬ ÊeŠ vð—u?BÐ t# v¹U?N²?Ý«uš—œ œ«bF?ð tŽuL?−! s¹« —œ v)Ë ÆXÝ« t²?&U¹ ÆbMýUÐÅv! eO½ È—ULýÅvÐ ÈUN&«d²Ž« Ë UNÝUL²)« ¨t²&dÖ ÂU$« 7&U¹ 6U$ ÊbOA# Á¬ ÊU!“ “« 6ULK# ÊUL¼ UÐ ÎU³¹dIð ÁUÖ Ë »u¹« »U²# ÏÁbM¹«dÝ bM½U! eO½ ÊU.¹u½ —u!e! ÁUOÖ q¦?! Ë« ÂU¹« ÊU.?½« U!« Ë ∫bM?¼œÅv! dÝ t)U?½ ÊU.½« vÖb?½“ vðU³ŁÅv?Ð Ë v¼Uðu#œœdÖÅv! œuÐU½ Ë œ“ËÅv! ʬ dÐ œUÐ t# «d¹“ bHJýÅv! ÊUMâL¼ «d×5 qÖ q¦! XÝ« Æ©±∂≠±µ∫±∞≥—u!e!® bÝUMýÅv/ «d½¬ d~¹œ g½UJ! Ës¹« ÊU½¬ q¦! eO?½ ‘d¹bIð ¨X?Ý« Áb!¬ œułuÐ „U?š “« ÊU¼UOÖ q¦?! t# ÊU.½«È«òÅ∫v¹uÖÅv! Ë v½«œd?ÖÅv!d?Ð „Uš tÐ «— ÊU?.½« ∫œœd?Ö“U?Рʬ tÐ Á—UÐËœ t# XÝ«bЫ tÐ U𠉓« “« t# Ë« qÐUI?! —œ Æ©≥∫π∞—u!e!® åÆb¹u?ý q¹b³ð „U?š tÐ ÊUO#UšÆœ—cÖÅv! ÁUÖd×Ý —œ t# XÝ« vЫuš q¦! U! ÈUN½U!“ Ë U! ÈU¼ÅvÖb½“ XÝ« «bšÊU?¹U?Ä tÐ «— ÊU?!d?L??Ž ÈU?N?)U?Ý ¨Êb?O?A??# Á¬ v¼U?ðu?# tÐ v½U??!“ —œ Æ©µ∫π∞—u?!e?!®“«ËdÄ d?~?¹œ r)U?Ž tÐ U?! Ë œ—c?ÖÅv! œË“ øX.?O?Ç d?L?Ž ‰U?Ý ∏∞U?¹ Σ∞ ÆrO?½U?Ý—Åv!vÖb½“ s¹« ‰uÞ —œ U! 6œU?FÝ q3«ô dÖ« ÆbýÅv! tÇ©±∞≠π∫π∞—u?!e!® rOM#Åv!Æ©±∞∫π∞—u!e?!® X.?O?½ !— Ë œ—œ e?ł d?LŽ rÞö?ð U!« øœu?Ð Áb?ý 5?L?C?ð eO?ÇU?½»u¹« dO!«e!≥≤

Page 17

ÁUðu# «d?! ÈU¼“Ë— Ë XšU?Ý Ê«uðU?½ Á«— —œ «d! v¹U?½«uð ∫XÝ« rŠd?ð vÐ «bš Ϋd?¼Uþ Æ©≤≥∫±∞≤ —u!e!® ÆbO½«œdÖv²=ÐbÐ “« e¹d³1 vÖb½“ p¹’uB2?Ð ¨b½—«œ X¼U?³ý Èb?O!«U?½ ÈË— “« bM?KÐ ÈU¼œU?¹d& tÐ d?O!«e?! “« všdÐVKD! s¹« eO½ d~?¹œ dO!«e! —œ v)Ë ¨rOMO?ÐÅv! ∏∏¨∂π¨≤≤ —u!e!—œ «— Ÿu{u! s¹«tÐ «— ÊUA?¹UN?$— b?M²?.¼ ö²?³?! v²2?Ý È—U?LO?Ð tÐ t# v½«—U?LO?Ð Æœ—ušÅv! rA?Ç tÐ.UN?½«u?2?²?Ý« Ë b?ý nK?ð œËœ q¦?! .U?¼“Ë— «d¹“ ∫b?¹u?ÖÅv! vJ?¹ Æb?½—ˬÅv! ÊU?Г«d¹“ XÝ« Áb?¹œd?Ö pA?š Ë Áb?ý Áœ“ ÁU?OÖ q¦?! s! ‰œ Æb?¹œd?Ö t²?šu?Ý ÂeO?¼ q¦?!Xýu~Ð .UN½«u?2²Ý« œuš Ït)U?½ “«Ë¬ V³.Ð ÆrM#Åv! ‘u!«d?& «— œuš È«cſ Êœ—ušs! dÐ b½Ë«bš È« ÆÆÆ ∫b¹uÖÅv! Èd~¹œ Æ©µ≠≥∫±∞≤—u!e!® ÆÆXÝ« ÁbO³.Ç s!Âb.ł Ë +U?ł tJKÐ b?ý ÁbO¼U?# tBſ “« s! rAÇ r²?.¼ v~?Mð —œ «d¹“ U?!d& XLŠ—nOF{ r¼UMÖ “« -u?3 XÝ« Áb¹œdÖ v½U& t)U?½ “« .UN)UÝ Ë rſ “« -UO?Š t# «d¹“ eO½œe?½ ÎU??5u??B?š «ÅÁb??¹œd??Ö —U??Ž +U?M??L??ýœ tL??¼ œe??½ b?ý Áb??O??Ýu??Ä .U?N??½«u??2??²?Ý« Ës! “« bM?O?Ð ÊËd?O?Ð «d?! t# d?¼ «ÅÁbý ÊU?¹U?M?ý¬ ·u?š YŽU?Ð Ë g¹u?š ÊU?~¹U?.?L?¼Æ©±±≠π∫≥±—u!e!® Æœe¹dÖÅv!∫b.¹u½Åv! —uDM¹« XÝ« dð«d~?F3«Ë œuš !— ÊUOÐ —œ t# Èd~¹œ h2ý r¼ “UÐÂœuš ÈUDš V?³.Ð .U?N½«u2²?Ý« —œ Ë X.O?½ v²×5 u?ð VCſ V³.?Ð s! b.ł —œs! ‰œ Æs! X3UL?Š V³?.?Ð XÝ« Ábý ÕËd?I?! Ë sHF?²?! s! 6U?Š«dł Æv½ v²?!öÝË ÊU?²?ÝËœ ÆX?.?O?½ s?! U?Ð “e?O??½ +U?L??A?Ç —u??½ Ë XÝ« t²?&— s! “« -u??3 Ë b?á??ÞÅv!b??½«ÅÁœU???²??.???¹« —Ëœ s! ÊU???A??¹u???š Ë b???M??²???.???¹«Åv! —U??M???# d???Ð s! ÈöÐ “« +U???I??O???&—s! U?!« ∫b?M?#Åv! t)U?½ ≤≤ —u?!e?! —œÅ È« Á—U?â?O?Ð œd?! Æ©±±≠±∞¨µ¨≥∫≥∏—u?!e?!® Æ©Σ∫≤≤—u!e!® ÆÆÆ«ÅÁbý X.Ä Âd# bM½U!≥≥ »u¹«—«d3 v½U?M?L?ýœ d?2?.?L?𠜗u?! VO?ðd?ð s¹b?Ð ÆXÝ« Èd~?¹œ »«c?Ž ÎU?L?K?.?! s¹«U??N??½¬ Ÿ«e??½ XK??Ž t½ Ë b??O??L??N??& Ê«u??ðÅv! «— U??N??½¬ vM??L??ýœ X?K??Ž t½ t# b??½«Åt²??&d??Ö—œ +UM?L?ýœ Æb½d?²?AO?Ð Âd?Ý ÈU?¼u! “« b?½—«œ 6d?H½ s! “« V?³ÝÅvÐ t# v½U?½¬òÅÆ«—t⽬ Æb½—«œ «d?! 7A?# bB3 Ë b?½dð Èu?3 s! “« UN?½¬ ¨bM¹u?ÖÅv! UN?ſË—œ s! œ—u!Æ©¥∫∂π—u???!e????!® åb???M????²????&d???Ö s?! “« —Ë“ tÐ Âœu????Ð Áœd???J????½ VB????ſ Ê«d???~????¹œ “«g½“dÝ Ë tM?FÞò ∫XÝ« ÊU?½¬ X½U?Oš Ë ÊU?²ÝËœ —u?C?Š ÂbŽ s¹« “« d?ðÅt½U?LŠ—ÅvÐÈœ—bL¼ s! UÐ v.# ÂœuÐ dE²M! Æ«ÅÁbý —ULOÐ X2Ý Ë XÝ« t².Jý «d! ‰œ Âœd!È—«b)œ «d! t# r²š«œdÄ Èœ«d&« Èu−².ł tÐ ÆbA½ X&U¹ È“u.)œ h2ý v)Ë ¨bM#ÊbOMý ¨Êbý ‘u?!«d& ¨Êbý œdÞ Æ©≤∞∫∂π—u?!e!® åÆr²&UO½ «— v.?# U!« ¨bM¼œb½«œÅv/ d~¹œ ÊU¹dł v½UÐd3 Ë œuýÅv! ÁœËe&« tO?)Ë« ÏtÐd& tÐ eO½ ¡«eN²Ý« Ë «eÝU½oOLŽ ÈUN?Ь tÐ œU².¹« Ê«u?²½ tJO¹U?ł «Åt²&— Ëd& ·—˛ »öš —œò ÆbM?JÐ b¹UÐ tÇ∏∏ —u!e?! ÏÁb?M?.?¹u?½ dE?½ —œ Æ©≤∫∂π—u?!e?!® åb?½U?ýuÄÅv! «d?! qO?Ý Ë Â«ÅÁb?!¬ —œXÝ« Ábý dÄ U¹öÐ “« s! ÊUł t# «d¹“ ∫XÝ« t²&dÖ «d?& «— gOÖb½“ oKD! vJ¹—Uð«— —u!e?! s¹« ÈbO?!« —u?½ êO¼ Æ©≥∫∏∏—u?!e?!® ÆÁb¹œd?Ö p¹œe½ d?³?IÐ rO?½U?Öb½“ ËÆbýUÐ Ábý bMKÐ «bš ÈuÝ tÐ t# XÝ« ÈœU¹d& bM½U! ‰U×M¹« UÐ U!« bM#Åv/ sýË— øÈ«ÅÁœd# U¼— «d! «dÇÁ—UâO?Ð h2ý v²?Š Æb½«ušÅv! «— «b?š g¹uš v²?2Ðb?Ð oLŽ —œ f¹u½ —u?!e!œ—«b?½ œu?š tÐ vJ?¹—U??ð “« d?²?J?¹œe??½ v²?ÝËœ Ë Áb?ý œU?¹ Ë« “« ∏∏ —u??!e?! —œ t# È«ÈË— Ë Áœd# „d?ð «d! «d?Ç b½Ë«b?š È« ∫œ—«œdÐ «b?š Êb?½«uš “« XÝœ b?¼«ušÅv/gÝd?Ä ≤≤—u?!e?! È«b?²??Ы —œ Æ©±¥∫∏∏—u?!e?!® ø È«ÅÁœu?/ ÊU?N??M?Ä s! “« «— œu?šÆÆÆ øÈ«ÅÁœd?# „d?ð «d?! «d??Ç s! È«b?š È« ¨s! È«b??š È« ∫rO?M?O??ÐÅv! «— vN?ÐU??A?!¨b?½«ÅÁb??ý d?O??I?Š ÊU??A?½U??M?L??ýœ ÊU?O??! —œ t# v!œd?! U??¹ Ë h2??ý Æ©±∫≤≤—u?!e??!®»u¹« dO!«e!≥¥

Page 18

bM?MO?ÐÅv! œu?š v!b?3 bM?Ç —œ «— ¯d?! tJO?)U?Š —œ Ë Áb!¬—œU?Ä “« ©±±∫≥µ—u?!e!®—œ t# v½U?½¬ ¨©≤∫≥±—u??!e??!® b?½«ÅÁb??ý X.??Ä t)U?H??ð q¦??! ©ÃÆ6 ≥∫±¥≥—u?!e??!® Æb½dſÅv! eO½ v¼UÖ Ë bMM#Åv! ”UL²)« r¼ “UÐ bM².¼ tÐd&tÐ Ë b½Ë—Åv! Á«— d?³Jð U?Ð t# v½U½U?1«ÅvÐ tÐ Êb¹“—Ë 6œU?.Š “« b?½«uðÅv/ Ë«bM?¹uÖÅv! s2?Ý —Ëd?ſ UÐ Ë b?M½«—Åv! ÊU?Г tÐ nO?¦# ÈU?N&d?Š ¨b?MM?#Åv! rK?þ Âœd!∫b?M??O?³??Ð «b?š t# b??Ý—Åv/ d?E??½ tÐ l3«Ë—œ øb??½«b?Ð t?½u?~??Ç «b?š ∫b??M?# È—«œœu??štÇ fÄ Æb?½—«b?½ È—U?²?&d?Ö êO?¼ Ë b?M?²?&«Åv/ XL?Š“ —œ s¹d?¹U?Ý b?M?½U?! Ê«—U?#b?Ð`³?5 d?¼ Ë .u?ý »Ëc?F?! “Ë— d?¼ d??Ö« .—«œ t~?½ d?¼U?Þ «— ÊU?L?³?K??3 t# œ—«œ Áb?¹U?&tÐ «b?š Êœ«œ È—U?¹ Âb?Ž ʬ “« d??ð—ˬ V−?F?ð Æ©±¥≠¥∫Σ≥—u?!e??!® ø.u?ý V¹œQ?ð5L?¼ “« výU?½ œU?¹d?& s¹« Ë ÆbM?²?.?¼ !— —œ œu?š ÊU1« d?ÞU?š tÐ t# XÝ« Èœ«d?&«`Ж Ê«b?M?H?Ýu?Ö q¦?! Ë .u??ýÅv! t²?A?# “Ë— v!U?L??ð u?ð d?ÞU?2?Ð tM?¹¬ d??¼ ∫XÝ« d?!« Æ©≤≤∫¥¥—u!e!® Æ.uýÅv! ÁœdLýÆ©≤˱∫≤≤—u!e!® Æb¼œÅv/ aÝUÄ «b?š ÊuÇ XÝ« UN²?Ýœ —Ëœ —œ 6U$ ÎU³)UſË t²&— Ëd?& s! —œ uð ÈU?¼dO?ð t# «d¹“òÅ∫b?M#Åv! Âu?J×?! «— «bš v²?Š v¼UÖ ÊU?.½«÷«d²Ž« Ë Êb?OA?# œU¹d?& tÐ U!« ©≤∫≥∏—u?!e!® åXÝ« Áb?!¬ œËd& s! d?Ð uð XÝœvJ?Ð U?ð vM?#Åv! ‘u?!«d?& «d?! tA?O?L?¼ vJ?Ð U?ð b?½Ë«b?š È«òÅ∫b?¼œÅv! t!«œ« Êœd?#ÊU1« q3«ô eOÇ d¼ rſ—Åv?KŽ Æ©±∫±≥—u!e!® åøbO?ýuÄ v¼«uš s! “« «— œuš ÈË—v²Š t# XÝ« qO)œ 5?L¼ tÐ Ë Æb?½U!Åv! v3UÐ vJ?L# ÈU?{UIð U?¹ Ë œU¹d?& 6—uBÐ Æb½«ÅÁb½U! v3UÐ Ábý »uKB! ʬ vMF¹ ¨d.Ä 6UłUM! 6—uBÐ dO!«e! s¹d²J¹—Uð≥µ »u¹«v<OŽ Uð »u¹« “««bš UÐ tNł«u! —œ ÊU<½«»u?¹« Æb??ýU?Ð d??¹c?Ä ÊU??J??!« X.?O??½ Âu?K??F??! »u?¹« Ë v.??O?Ž ÏÁd??N??Ç Ëœ Ït.?¹U??I?!È—UŁ¬ t# XÝ« vMOŽ Ë v2¹—Uð È«ÅÁdN?Ç v.OŽ tJ½¬ ‰UŠ Ë XÝ« vKO?2ð v²OB2ýœUI²Ž« t# bM#Åv! —uNþ v½U!“ v.OŽ ÁËöFÐ ÆXÝ« t²ý«cÖ ÈUł dÐ œuš vÖb½“ “«»u?¹« fJ?Žd?Ð Æœu?Ð Áb?ý ‰b?³?! 5?I?¹ tÐ ÊU?¹œu?N?¹ ÊU?O?! —œ ÊU??Öœd?! “« X!U?O?3 tÐ!— œ—u! —œ vÖ—eÐ 6ô«RÝ UÐ býUÐ t²ý«œ ¯d! “« bFÐ vÖb½“ tÐ ÈbO!« tJ½¬ÅvÐÊbO?Ý— ÂU$« tÐ v.?O?Ž —«b½U?1« œd& p¹ È«d?Ð Áó¹u?Ð Ë ÁdšôU?Ð Æœu?Ð tł«u! œ—œ ˉU×M?¹« UÐ ÆXÝ« ÁbO?Ýd½ ÂUL?ð« tÐ “uM?¼ »u¹« »U²?# ÊU!“ —œ t# XÝ« È«ÅtH?ýUJ! ÆbýUÐÅv! tłu! ÈœU¹“ q¹ôœ tÐ v.OŽ Ë »u¹« 5Ð t.¹UI!œ—œ Ë !— Ë »u¹«gOÄ t# ”bI! »U?²# ÊUÖbM?.¹u½ “« d~?¹œ všdÐ bM½U?! »u¹« »U²# ÏÁb?M.¹u½œËbŠ “« b¼«ušÅv! b½«ÅÁœ“ œuš »U²?# ‘—U~½ tÐ XÝœ qOz«dÝ« 6—UÝ« Ê«—Ëœ “«h2?ý Ë« Æb?M?# “ËU??& ¯d?! Ë X.?J??ý ¨!— œ—u?! —œ ÁœU?Ý —U?O??.?Ð 6U?×?O??{u?ð5Ž —œ v)Ë ÁœuÐ 5Ð sýË— tA?OL¼ ÊU?.½« v¹U½«uð œËb?Š œ—u! —œ t# XÝ« v¹U½«œqÐU3 dOſ ÏÁœ«—« Êb½«uš«d& YŽUÐ Ë b?ýÅv! Áœ«œ !— œ—u! —œ t# vðU×O{uð “« ‰UŠÈË ÁU?M??Ö XK?Ž tÐ X?.?½«u??ðÅv/ Áœ—«Ë X³?O??B?! Æœu??Ð v{«—U??½ b?ýÅv! «b??š „—œ“« Ë r².?O?½ d?¹d?ý t# v½«œÅv! tÇ d?Ö«ò ∫œ—U~?½«Åv! ÁU?M?Ö vÐ «— œu?š Ë« Êu?Ç býU?ÐqÐUI?! —œ «— œuš b?½«u?ðÅv! t½u~?Ç »u¹« Æ©Σ∫±∞® åX?.O?½ È«ÅÁbM?½U?¼— uð XÝœ øbÐUOÐ g¼Ëb½« È«dÐ v!uNH! Ë b¼œ —«d3 «bšv.OŽ Uð »u¹« “«≥∂

Page 19

Ë« tJM¹« q¦! XÝ—œ b½“Åv! ·dŠ «bš “« h2ý ÂuÝ 6—uBÐ »u¹« «b²Ð« —œœ—u?š ÈœU?Ð b?M??ð tÐ «d?! t# «d??¹“ò∫vM?²?&U??O?½ XÝœ Ë U?N??²?Ýœ—Ëœ —œ XÝ« Èœu??łu?!rAJ?Ð fH?½ t# œ—«c?ÖÅv/ «d?! Æœ“UÝÅv! —U?O?.?Ð «d! ÈU?N?L?š“ V³ÝÅv?Ð Ë bM?#Åv!tÐ X.?½«u??ðÅv! t# œu??Ð «b?š Æ© ±∏≠±Σ∫π® åb?M??#Åv! d??Ä U?¼Åv2??K?ð tÐ «d??! tJ?K??ÐU−# «— Ë« t# r²?.½«œÅv! ‘U#òÅ∫œu?Ð UN²?Ýœ —Ëœ —œ Ë« U!« b¼œ aÝU?Ä »u¹« gÝdÄÏtDI?½ tÐ v!U?~?M?¼ »u?¹« X¹UJ?ý Æ©π≠≥∫≤≥® å.U?O?Ð Ë« vÝd?# œe?½ tJ½¬ U?ð ,U?¹“« b¼œÅv! X³?.?½ vðUO?5uB?š ÈË tÐ œd?³Ð «b?š “« v!U?½ tJ½¬ vÐ t?# bÝ—Åv! ÃË«d~¹b?J¹ tÐ «— g¹UN?½«b½œ t# È« Áb½—œ Ê«u?OŠ bM?½U! 7šU?Ý œuÐU½ ‚U?O²?ý« ∫qO³3©±≤∫±∂® œdÐÅv! 6c?) Ê«d?~¹œ Êœd?# œ—u?š “« t# vB2?ý U?¹ ©π∫±∂® œd?A&Åv!dN?ý b?½«u?ðÅv! t# È«ÅtM?š— b?M½U?! «— »u?¹« t# v¹u?−?~M?ł U?¹ rŠd?O?Ð È“«b?½«dO?ð U?¹Æ©±¥∫±∂® XÝ« Áœ—ˬ—œUÄ “« ¨œ—ˬ—œ UÄ “« «— È—«œ—UBŠ»U?D?š u??ð «— Ë« t½«—u?.??ł Ë b?½“Åv! ·d?Š «b??š U?Ð e??O?½ ÎU?L??O?I?²??.?! »u??¹« v)ËÆbM#Åv! ÷«d²Ž« «bš X)«bŽ Ë XOÝËb3 ¨v¹uJO½ tÐ X³.½ XÐu½ tÐ Ë« ÆbM#Åv!tF)U?D?! «— ≤≤∫±¥≠≤∞∫±≥ ¨≤≤≠±∫±∞ ¨≥±≠≤Σ∫πË≤±≠Σ∫Σ t½u?/ Ê«uM?Ž tЗœ Æœd³?Ð ‰«RÝ d?¹“ ÈœU?OM?Ð 6—uB?Ð «— «b?š bŠ s¹« U?ð ÁœdJ?½ 6√d?ł v.# Æb?O?M#ÏtDЫ— —œ Ë v.?O?Ž qÐU?I! Ït?DI?½ —œ »u?¹« rO?¹u~?Ð t# œ—«œ œu?łË tÝu?ÝË s¹« U?−M?¹«v)Ë œ—«œ XI?O?IŠ Ÿu?{u?! s¹« ÆX?Ý« t²?&d?Ö —«d3 «b?š X³?×?! Ë ÊU?M?O?L?Þ« U?Ð Â√u?𨜓«b½«Åv?! Ád5U?×?! ÏtI?K?Š —œ «— «b?š ÁU?³?²?ý« d?¹ËU?B?ð œuš ÈU?N?¹—U?A?&U?Ä U?Ð »u?¹«t# v!U~M¼ Ë œ—u?šÅv! ÊU.½« vÖb½“ v)U?š ÈUC& Êœd# d?Ä œ—œ tÐ jI& t# v¹«bšÁ«— È«Åt½uÖ tÐ »u?¹« ÆbM?#Åv! Ÿ«d?²š« «— ʬ œ—«b?½ 7H?Ö È«dÐ v&d?Š ÊU?.½« d?~¹œÆœ“UÝÅv! —«uL¼ «— v.OŽ È«bš≥Σ »u¹«Ë“—¬ Ït½«ułb½«œÅv! Ë« Æb¼œÅv! —«d3 vMO?!“ Îö!U# v½UJ! —œ «— œu?š v.OŽ ·öšdÐ »u¹«X&dÖ b¼«uš gOÄ —œ «— åv²?AÖ“UÐ ÊËbÐ Á«—ò Ë XÝ« Ábý Áœd?Lý g¹UN)UÝ t#ÈUM?³?! d?Ð d?²?A?O?Ð t# «— Èb?O?!« ¨«b?š tÐ œU?L?²?Ž« ÈU?−?Ð t# XÝ« d?²?N?Ð Æ©≤≤∫±∂®bO!« U?½ ÎU³¹d?Ið Ë Ábý Á—U?Ä Á—UÄ gM?ð t# v)UŠ—œ »u¹« Æb?¹U/ kHŠ Áb?ý UM?Ð œU¹d&—œ s! b?¼U?ý e?O?½ Êô« pM?¹«ò ∫XÝË« b?¼U?ý «b?š t# b??M?# —ËU?Ð b?¼«u?šÅv! XÝ«s! v)Ë t# +«œÅv! s! Ëò Æ©±π∫±∂® å5?O??K?Ž vK?Ž« —œ s! Á«u??Ö Ë XÝ« ÊU?L?ݬr¼«u?š œu?š È«d?Ð «— Ë« s! Ë XÝU?šd?Ð b?¼«u?š 5??!“ d?Ð d?š¬ ÂU?¹« —œ Ë XÝ« Áb?½“—œ .U¼Óœd?Ô# tÇ d?Ö« Èd?~?¹œ rA?Ç t½ Ë X?.¹d?~?½ b?¼«u?š Ë« d?Ð s! ÊU?L?A?Ç Ë b?¹œt# v½«—«b½U?1« gM! tÐ œU?L?²Ž« s¹« Æ©≤∂≠≤µ∫±π ® åb?ýUÐ Áb?ý nK?ð +Ë—b½«Ë XÝ« ÊUA?¹« —U?M?# —œ «b?š t# b?M?²?.?¼ s¾?L?D! v?)Ë bM?M?O?ÐÅv! t−?M?J?ý t½ôœU?ŽU?½—œ «d! uð «d¹“ò ÆœuýÅv! ÁœËe&« b²HOÐ Èd¹cÄU½ Ê«d³ł ‚UHð« t# œ«œ b¼«u2½ Á“Uł««bš tJM¹« “« ÊUMO?LÞ« UÐ eO½ v.O?Ž Æ©±∂—u!e!® åœd# v¼«u2?½ U¼— ¯d! ‰U~MÇœuš q¦?! Ë ÂœU?š 5?L?¼ b?M?½U! ¯d?! qÐU?I?! —œ œd?# b?¼«u?2?½ U¼— «— œu?š ÊU?²?ÝËœÆbM#Åv! —U²&— »u¹««bš “«—Ë« tÐ ÈœU¹“ «d²?Š« UÐ «b?š t# XÝ« XKŽ s¹« tÐ v.?OŽ UÐ »u?¹« X¼U³?ý b¹Uýœ—«œ —«d5« ÊuÇ bM#Åv! ŸU&œ œuš “« Ê«b½œ Ë @MÇ UÐ Ë« ÎULK.! ÆœuýÅv! p¹œe½Ë« ¨ÈË dJHð U!« ÆX.?O½ bM½ôu³I?Ð ÈË tÐ bM¼«ušÅv! g½U?²ÝËœ t# —uD½¬ «bš t#Êœ«œ j.?Ð tÐ »u??¹« »U?²?# ¥≤ U??ð ≥∏ ÈU?N??K?B?& Æb??M?#Åv! d??A?Ð j¹«d??ý tłu?²??! «—t# bL?NH?Ð Uð Áb?ý 6uŽœ rO?JŠ h2?ý “« ʬ vÞ Ë t²&U?¹ ’U?B²?š« «bš X³?×5∫býUÐÅv! t½UÖÅtÝ v²¹œËb×! È«—«œ ÊU.½« «d¹“ ÆX.O½ «bš Ë« œuš«bš XL?JŠ “« v²?L.?3 UÐ j?I& b?½«uðÅv! ÊU?.½« ∫œu?łË —œ X¹œËb?×! «b?²Ð«≠v.OŽ Uð »u¹« “«≥∏

Page 20

b)u?²?! U?O?½œ g?M?¹d?&¬ “« b?F?Ð t# XÝ« s¹« ÈË X¹œËb?×?! 5?)Ë« Ë b?ýU?Ð d?B?Ž r¼ÆXÝ« ÁbýÊU??.???½« t?# œu??ýÅv?! tłu???²???! rO???J???Š h2???ý ∫g½«œ Ë r?K??Ž —œ X?¹œËb???×??!≠X.Jý Ë !— Ë œ—œ “«— Ë b¼œ `O{uð «— eOÇ tL¼ XÝ« —œU3 bM# UŽœ« b½«uðÅv/Áb?N?Ž tÐ «— U?N?½¬ X.?¹U?ÐÅv! t# œu??ýÅv! q!U?ý «— e?O?!¬ tF?łU?& Ë Âu?N?H??!U?½ ÈœU?F?ЫÆX&dÖ—œ È—ËUMNÄ ÈU?NMO!“d?Ý t# b½ULN?&Åv! »u¹« tÐ «bš ∫v¹U?½«uð —œ X¹œËb×!≠U?N?½¬ œu?łË “« »u?¹« Ë b??½—«œ «— œu?š Xýu?½d?Ý p?¹ d?¼ t# b?½—«œ œu?łË U??O?½œ s¹«s! pM¹«ò Æœd# 6uJ?Ý v¼UÖ v²Š Ë b?½U! v3UÐ sðËd?& b¹UÐ fÄ XÝ« ŸöÞ«ÅvÐt³ðd?! p¹ Æ«Åt²?ý«c?Ö +U?¼œ tÐ «— œuš XÝœ Ær?¼œ »«uł tÇ u?ð tÐ Ë r²?.?¼ d?OI?ŠbO?¹Q?ð ©µ≠¥∫¥∞®ÅåœËe?&« r?¼«u?2?½ Ë t³?ðd?! Ëœ tJ?K?Ð œd?# r¼«u?2?½ —«d?J?ð Ë r²?H?ÖU!« ≠œu?ýÅv! Áb¹œ «b?š Ë v.?OŽ 5?Ð ÏtD?Ы— —œ «bš v~?½u?Öd~?¹œ Ë Êœu?Ð t½uÖ“«—Èœ«“¬ Ë «b?š vÖ—e?Ð U??𠜗«œ —«d?5« e?O?½ Ë« ≠ÆX?.?O?½ ÊU?²??Ý«œ p¹ d?~??¹œ —U?Ð s¹«Êb?ý tÝu?ÝË XL?.?3 —œ Æb?M?# b?O?¹Q?ð d?A?Ð 6ö¹U??L?ð Ë Áœ«—« ‰U?³?3 —œ «— Ë« oK?D?!6ôU?O?š o³?Þ «b?š t# œu??ýÅv! Áœ«œ ÊU?A?½ ©±≥≠±∫¥U?3u??)® ÊU?D?O?ý jÝu?ð `?O?.?!åÆsJ?! tÐd?& «— œu?š È«b?š b??½Ë«b?š ÆÆÆòÅ∫b?¼œÅv/ d?O?O??G?ð «— ‘«ÅÁœ«—« ÊU?.?½««b??O??Ä v?3öð Ϋd??¼U???þ Áœu??/ qO???L??% Ë« tÐ «b???š t# v¼«— U???Ð v.??O???Ž Á«— t# v½U???!“tÐ t½ÆÆÆò ∫b?M?²??.?O?½ vJ??¹ r¼ U?Ð —b?Ä Ë Ë« q¹U??L?ð t# b?L??N?&Åv! v.?O??Ž ¨b?M?M??#Åv!e?ł tÐ Èd?~?¹œ ÈU??N?ŠöÝ v.??O?Ž Æ©¥≤∫≤≤U?3u?)® åu??ð ÏÁœ«—« tÐ tJ?K?Ð s?! g¼«u?štÐ v)Ë œ—«œ œuš —UO²š« —œ œ—œ qÐUI! —œ œ—«œ XÝœ —œ »u¹« »U?²# ÏÁbM.¹u½ t⽬“« Ë« —cÖ Ë b?½U!Åv! v3U?Ð “«— 6—uB?Ð œ—œ ∫X.O?½ UN?½¬ vF?D3 `O?{uð Êœ«œ d?J&tÐ b?Ý—Åv! g¼«— ÊU?¹U??Ä tÐ t# v)U?Š—œ ÈË ÆX?Ý« „U?½œ—œ È—U?C?²??Š« ¯d?! ÏÁ—œbO!« Ë vÖb?½“ “« È“«b½«ÅrA?Ç ¨¯d! Ë !— Ë œ—œ ÈuÝ«d?& —œ t# b¹u?ÖÅv! ÊU.½«ÆXÝ« Áœd#Åv! ”U.Š« gOÄ “« «— UN½¬ »u¹« t# œ—«œ œułË≥π »u¹«¯d! qÐUI! —œ »u¹« UÐË œ—œ UÐ b¹UÐÅv! t# bM².¼ UN¼U~½U!—œ Ë UN½U²Ý—ULOÐ —œ Á“Ëd!« »u¹« Ê«—«e¼“« vCF?Ð UN?½¬ —U?M# —œ Æb?½u?ý ËdÐË— «b?š 6uJ?Ý Ë ¯d?! ¨v½ôuÞ È—U?L?OÐ ¨!——«u?ýœ Á«— s¹« —œ «— U?N??½¬ t# b?M??²?.?¼ g?½U?Öb?M??M?# 6œU?O??Ž U?¹ Ë Áœ«u??½U?š ÈU?C??Ž«ÏtÐd& X½U½ ÊU?²Ýd?Ný gOA?# u!Ëd?& qAO! ÈU?3¬ UN?½¬ “« vJ¹ Æb?MM#Åv! v¼«d?L¼ ÆbM#Åv! uÖ“UÐ bM².¼ ¯d! tÐË— t# Èœ«d&« œ—u! —œ «— œuš°X&—Åv! gOÄ vÐuš tÐ eOÇ tL¼∫œuýÅv?! p¹œe?½ ¯d?! t²?H?¼ b?M?Ç U?¹ Ë tE?( p¹ ÷d?Ž —œ Á—U?³?J?¹ tÐ ¯d?!—œ Ë b½U?A#Åv! È—U?L?OÐ d?²?.Ð tÐ «— h2?ý t# v²?)U.?# ¨vÖb?M½«— ÏtŁœU?Š ¨ÊU?ÞdÝÏtL?¼ò å°œu?Ð »u?š r)U?Š Îö³?3òÅ∫b?¹u?ÖÅv! —U?L?O?Ð ÆXÝ« ‰u??&« Ït½U?A?½ d?ðôU?Ð 5?M?ÝtÐ ∫bM¹uÖÅv! U?N½¬ ÆbMA?¹b½«Åv! bР«ÅÁ—UЗœ Ë b?M½“Åv! ·dŠ ÂdÝ XA?Ä +UMLýœ≠Σ∫¥±—u!e!® åÆbý b?¼«u2½ bM?KÐ È—ULO?Ð d².Ð “« ¨Áb?ý ö²³! È«ÅÁb?MA# ÷d!Êœ«œ XÝœ “« b??¹U??ÐÅv! —U??L??O??РƜ˗Åv/ gO??Ä »u??š e??O??Ç êO??¼ d??~??¹œ ôU??Š Æ©∏v²?Š b?¹U?ý Ë v²?!öÝ Êœ«œ XÝœ “« Ë b?M?# U?¼— «— g)«u?!« ¨œd?¹c?á?Ð «— ‘«ÅjЫ˗dÖ« Æb½«u2Ð «— UN½¬ Ït%U& b¹UÐÅv! Ë« vJýeὫ˗ ÁUÖb¹œ “« ÆbM# ‰u³3 «— vÖb½“U¼—bI½¬ Æb?M# .bI?ð «bš tÐ «— ‘œułË Ït¹b?¼ Uð œd# b?¼«uš ‘öð býU?Ð —«b½U1«¨jЫ˗ 7?&— XÝœ “« b?Ý—Åv! d??E?½ tÐ »U?²?# È«b??²?Ы —œ »u?¹« °X.?O??½ ÁœU?Ý r¼Ê«u?M?F??Ð «— U?N?½¬ È«ÅtK??.?! êO??¼ ÊËb?Ð Ë œd?¹c??ÄÅv! v²?Š«d??Ð «— g½«b?½“d?& Ë ‰«u??!«Ë X.O½ —uDM¹« t# b¼œÅv! ÊUA½ ÊU?²Ý«œ Ït!«œ« U!« ÆbM#Åv! .bIð «bš tÐ È«Åt¹b¼ÆbÐU¹ XÝœ t¹b¼ ʬ tÐ Uð bM# vÞ «— v½ôuÞ ÈdO.! b¹UЯd! qÐUI! —œ »u¹« UÐ¥∞

Page 21

ÊUÖbM?M# 6œU?OŽ Ë ÊU?²ÝËœ ¨s¹b)«Ë U?Ð ÎUI?OL?Ž g½U²ÝËœ —U?²&— Ë »u?¹« ÏtÐd&b½—«œ —u?C?Š ÊU?ýd?².?Ð d?Ð ¯d?! ÂU?~?M¼ t?Ð t# v½U?½¬ Ë UN?½U?²?Ý—U?L?OÐ —œ Ê«—U?L?O?ÐtÐ «— v½U!“ ÏtK5U& s¹« Uð b?MM# pL# «— Ê«—ULO?Ð bM½«uðÅv! UN?½¬ ÆbM#Åv! X³×5jI& ÆÂUO?3 bO?Ž bM?½U! XÝ—œ b½—«c?~Ð d?Ý XAÄ «— ʬ ÊU?1« —œ Ë bM?½UÝdÐ ‰U?L#vðU3ö! 6u?! ‰UŠ—œ h2?ý 6œU?OŽ tJ?M¹« ʬ Ë X?ý«œ dE?½ —œ b¹U?Ð «— t²?J½ p¹g¹UN?KLF?)«ÅfJ?Ž Ë ö²³?! ÈË r.ł t# XÝ« vB?2ý 6U?3ö! tJK?Ð ¨X.O?½ ÈœUŽvD¹«dý tÇ —œ b½«œÅv/ ÎU?IO3œò ÁbM?M# 6œUOŽ h2?ý ÆXÝ« vMOÐ gO?Ä qÐU3 dOſÈuÝ tÐ œd?& Êœd# v¼«d?L¼ tA?OL?¼ 6u! tÐË— h?2ý Êœd?# v¼«dL?¼ åÆœ—«œ —«d3vMðËd& tÐ d−M! b¹UÐ t# XÝ« ÈeOÇ ¨Ê«d~¹œ ¯d! “« X³×5 Ë XÝ« œuš ¯d! ÆœuýÁbMM# XŠ«—U½ vðuJÝ!— Ë œ—œ È«—Ë ÊuÇ œ—«c?ÖÅv! d?Ł« ÊU?.?½« ÈË— ¯d?! ‰U?Š—œ h2?ý 6œU?O?ŽtÐ pýÅvÐ Ë ÆœuýÅv! Ëd?ÐË— ‘œuš ¯d?! Ë vÖb½“ “«— U?Ð Áb?MM?# 6œUO?Ž ¨—UL?OÐœuýÅv! “U?ſ¬ ÁbM?M?# XŠ«—U½ vðu?J?Ý UÐ 6U?3ö! s¹« Îôu?LF?! t# XÝ« XK?Ž 5?L¼ÊuÇ b½œ—ËUO½ ÊUГ dÐ È«ÅtLK# «bJâO¼ °»u¹« ÊU²ÝËœ —«œ vMF! 6uJÝ bM½UL¼p¹ 5?)U??Ð d??Ð Êb?½U??! X#U??Ý Æ©±≥∫≤® XÝ« b??¹b?ý —U??O??.?Ð ÈË œ—œ b??½b??¹œÅv!”dð ¨6ULK# “« vKO?Ý UÐ t# XÝ« ʬ “« d²NÐ ÈUN?²Ýœ 7&dÖ ¨bM2?³) p¹ ¨—ULOÐd?E?½ tÐ »u?š ÊU?²?)U?Š “Ëd?!«ò qO??³?3 “« ⁄Ë—œ ÈU?N?&d?Š U?Ð U?¹ rO?M?# ÊU?L??²?# «— œu?š“« œd! b¼«uš ÈœËe?Ð Ë bM#Åv! g#Ëd?& œ—«œ b½«œÅv! —ULO?Ð t# v)UŠ—œ åbÝ—Åv! ÆrOM# —«d& XOF3«Ë¥± »u¹« VÝUM!U½ v½UГ«— Ë« !— Ë œ—œ g½U?²??ÝËœ b??M?#Åv! “U??ſ¬ 7??H?Ö s2??Ý tÐ »u??¹« t# v!U??~?M??¼—œ tÇ bM½«bÐ U¹ bM?¼œ ‘uÖ Ë« 6U¹UJý tÐ b?M¼«ušÅv/ d~¹œ Ë b?MM#Åv! ‘u!«d&‘u?!U??š b??½œd??ÐÅv?! d??Ý tÐ 6u??J??Ý —œ t# —u??D??½U??L??¼ XÝ—œ Ë œ—c??ÖÅv! Ë« s?¼–Ë b¼bÐ ‘uÖ ÊUA¹UN&dŠ tÐ tJM¹« eł bM²ý«b½ È—UE²½« êO¼ Ë« “« ÁdšôUÐ Æb½œuÐX.?¹U??ÐÅv/ t# b??M?M??#Åv! «— È—U??# ÊU?L??¼ ÎU?I??O?3œ U??N??½¬ Æb?M??# ‰u?³??3 «— ÊU?A??K?¹ôœœ—«cÖÅv! dÝ X?AÄ «— œd& tÐ d?B×?M! È«ÅtÐd?& bA?#Åv! !— t# v.# Æb?½œd#Åv!—U?# tÐ ÂU?~?M?¼ ʬ —œ t# vðU?L?K?# ÆXÝ« ‘œu??š ¯d?! œu?ý Ëd?ÐË— ¯d?! U?Ð d?Ö« Ëh2ý 7šUÝ p¹dý È«dÐ UNMð tL¼ Ë tL¼ b¼œÅv! ÂU$« t# vðU#dŠ U¹ Ë œdÐÅv!tÐ b?¹U?Ð b?M??#Åv! XF?¹U?A??! «— Ë« t# v.?# Æb??A?#Åv! t# XÝ« v$— —œ g¼«d??L?¼t# »u¹« qÐUI! —œ ÆbM# ‘uÖ Ë« ÈU?N&dŠ tÐ vMF¹ b¼b?Ð œdOÖÅv! t# Á“«b½« ÊUL¼ÁËöF?Ð Æb?M?¼œÅv! œU?¹ 6U?O?N?)« ”—œ Ë« tÐ t# b?½—«œ —«d??3 g½U?²?ÝËœ b?A?#Åv! !—Ë« j¹«d?ý U?Ð t# b??M?M?#Åv! X³??×?5 È«ÅÁu?O??ý tÐ Ë °b?M?²??.?O?½ o&«u??! »u?¹« U?Ð U?N??½¬tÐ v×?O?{u??ð êO?¼ ÊËb?Ð Ë t?½«œ«“¬ U?𠜗«b?½ «— vÖœU??!¬ s¹« »u?¹« Æœ—«b?½ VÝU??M?ðt# «— v½U?.?# «b??šòÅU?¹ åb?O??M?# .b?I??ð «b?š tÐ «— ÊU?²??¹U?N?$—òÅ∫q?O?³?3 “« vðöL??łË œ—œ “« «bš t# œd# —ËUÐ Ê«uðÅv! —uDÇ Æb?M# ‘uÖ åbM#Åv! tÐd& œ—«œ XÝËœbMÝ—Åv! ÊULM?¼– tÐ È—uDMO?L¼ t# vðöLł “« vCF?Ð øXÝ« œuMýuš U?N½U.½« !—¨U! 6U?$ “«— —œ ʬ ‘“—« Ë !— Ë œ—œ ’uB?š —œ È«ÅtAO?K?# 6öLł všd?Ð U¹ Ët².¹U?ý ÆbM?#Åv! X½UO?š U! v×?O.?! ÊU1« tÐ t# b?¼œÅv! XÝbÐ «b?š “« Èd¹u?BðÏt!«œ« —œ l½U??! U??¹ Ë b??Ý t½u??Öd??¼ œU??−??¹« “« t?# rO??M??# »U??2??²??½« vðU??L??K??# XÝ« d??ð Æb¹U/ ÈdOÖuKł ÊUL²³×5¯d! qÐUI! —œ »u¹« UÐ¥≤

Page 22

ø”bI! rAš„U½œ—œ È«ÅtÐd& v½UNÖU½ —uDÐ Ë œË—Åv! gOÄ vÐuš tÐ eOÇ tL¼ t# v!U~M¼b?M?#Åv! ”U?.?Š« p¹œe?½ «— œu?š ¯d?! U?¹ Ë b?¼œÅv! ÈË— ÁU??M?ÖÅvÐ vB?2?ý È«d?Ðv¹öÐ 5MÇ t# «ÅÁœd# tÇ «bš tÐ s! d~!òÅ∫t# œuýÅv! bMKÐ «bš ÈuÝ tÐ ÈœU¹d&¯d! ‰UŠ —œ h2ý t# XÝ« VOŽÅvÐ Ë vFO³Þ —UO.Ð Èd!« åøXÝ« Áb!¬ ÂdÝ tÐË œuA?½ —U# s¹« l½U?! Ë« Á«dL?¼ t# XÝ« d?²N?Ð pýÅvÐ Ë bM?# ÊUO?Ð «— œu?š ÊUO?BŽ—œ «— Ë« »u¹« ÊUOBŽ Æœ—ËUOÐ ÊUГ tÐ Áb?MM# Âd~)œ vðULK# XŽd?.Ð Uð bMJ½ vFÝUÐ «— œuš t# œd?ÐÅv! v¹uÝ t?Ð Z¹—b²Ð «— ÈË t?JKÐ œd?ÐÅv/ gOÄ «b?š —UJ?½« XNł—œ ¯d! ‰UŠ—œ h2ý t# v½U!“ Æb¼œ —«d3 «b?š “«— qÐUI! —œ ÊU1« —œ Ë vMðËd&«— œuš nF{ Ë b?ý ÁUÖ¬ œu?š X¹œËb×?! “« tJ½¬ “« b?FÐ Ë œd?OÖ —«d?3 «bš qÐU?I!ÆbÐUOÐ g!«—¬ t# œ—«œ ÊUJ!« jI& ¨œ—«œ ÊUJ!« X&dÖ ÊœdÖv<OŽ œU¹d& ÊË—œ —œ ÈœU¹d&t# œ“u!¬Åv! U?! tÐ œuš VO?K5 !— jÝu?ð v.O?Ž ¨»u?¹« ÊU²?Ý«œ “« bF?Ð UN?ðb!Ê«u?M?F?Ð X³?O??B?! ‰u?Þ —œ U?! XO?F??{Ë tJ?K?Ð b?¼œÅv/ 6U??$ «— ÊU?.?½« !— Ë œ—œ“« b?F?Ð e??O?½ v?.?O?Ž Æb??¼œ 6U?$ «— U??! b?½«u??ðÅv! t# XÝ« œ«“¬ Ë ‰u??¾?.??! v½U?.??½«tJ½¬ “« bF?Ð VOK?5 ÈË— dÐ Ë v½U?LO.?²ł ⁄U?Ð —œ b¹œd?ð Ë pý Ë ÊUO?BŽ 7šU?Mý©¥∂∫≤Σ »U?Ð v²??!® åøÈ«ÅÁœd?# „d??ð «d?! «d??Ç vN??)« ¨vN?)«òÅ∫œ—ˬÅv!d??Ð œU?¹d??&uð ÈU?N?²?Ýb?Ð —b?Ä È«òÅ∫b?¹u?ÖÅv! Ë bM?#Åv! .b?I?ð —b?Ä tÐ t½«œ«“¬ «— œu?š vÖb?½“Æ©¥∂∫≤≥U3u)® åÆÆÆ—UáÝÅv! «— œuš ÕË—È«ÅtDЫ— œU−¹« —œ «— —ULO?Ð h2ý Á«dL¼ b¹UÐ ¯d?! l3u! —œ v.OŽ —U²&— s¹«—ULOÐ È«dÐ b½«uðÅv! Ë« Æb?¹U/ v¹ULM¼«— b¼œÅv! 6—u?5 —ULOÐ tÐ pL# È«dÐ t#s¹« tJ½¬ÅvÐ bÐUOÐ Êœd# UŽœ È«d?Ð vðôUŠ Ë 6ULK# U𠜗ËU?OÐ œułuÐ «— ÊUJ!« s¹«»u¹«Uð b?M# pL?# «— Ë« b½«u?ðÅv! 5M?â?L¼ b?¹U/ qO?L% Ë« tÐ «— 6ôU?Š U?¹ Ë 6UL?K#Ë« œU?¹d?& U?ð b?M?# pL?# Ád?šôU?Ð Ë b?M?# «b?O?Ä «b?š U?Ð Êœu?/ rK?J?ð È«d??Ð v3U?O?²?ý«!— œ—u! —œ oLFð UÐ ¯d! ‰UŠ —œ h2ý ÆœuAÐ ÊU1« “« v#UŠ ÈœU¹d& tÐ q¹b³ðXAÄ ÊU1« —œ Ë t½«œ«“¬ «— ¯d! vMF?¹ œuš v½U.½« X)UŠ s¹d?š¬ b½«uðÅv! VOK5X&U¹—œ Ë« “« «— ʬ t# b?½«œd?ÖÅv! “UÐ È—b?Ä tÐ «— vÖb?½“ t# v)UŠ—œ œ—«c?~?Ð dݨ—b?Ä °œU?Ð ‰öł g!U?½ d??Ð ¨t²?&d?Ö fÄ“U??Ð b?½Ë«b?š Ë Áœ«œ b?½Ë«b??š ∫XÝ« t²?ý«œÆ—UáÝÅv! uð ÈUN²Ýœ —œ «— œuš ÕË—¯d! qÐUI! —œ »u¹« UÐ¥¥¥≥

Page 23

vÝbI0U²# ÈUN¼ËdÖ∫»u¹« gI½ ÈUH¹« È«dÐ œuš 7š«b½« dDš tÐr.?−?! Ë Êœd?# Áb?½“ ¨Êœ—ˬ—œ È“Ëd??!« 6—u?5 tÐ vM?F??¹ 7?! p¹ åÈ«d?ł«òÆœd?# «d?ł« «— »u?¹« gI?½ Ê«u?ðÅv! ÊU?²?Ýd?O?Ðœ U?¹ tÝ—b??! ÈU?.?O?K?# —œ Æʬ 7?šU?Ý—œ t# È«ÅÁœd?Ä ∂ Èu?¹—U?M?Ý p¹ pM??¹« ÆXÝ« v²?O?L?¼« e??zU?Š v³?¼c?! rO?K??F?ð »u?¹«±π∏≤ t¹—u?& ≤πa¹—U?ð tÐ ©Initiales® ‰U?O?.?O?M?¹« ÏtK??−?! ÏÁ—U?L?ý 5?L?N??½ Ë X.?O?ÐÆXÝ« Ábý œUNMAOÄÆ»u¹« ÈUN²³OB' ÂöŽ« ÆsLýœ Ë b½Ë«bš 5Ð œ«œ —«d< 50Ë« ∫‰Ë« ÏÁœdÄsð dÐ ÈdšU& ÈU?NÝU³) t# œu?ýÅv! Áb¼UA?! Èœd! œË—Åv! ôUÐ ÁœdÄ t# v?!U~M¼ÈË— “« t# b?¹¬Åv! u?K??ł tÐ XÝ« Áb?M??¹u?Ö t# vB?2??ý tM?×?5 é?Ç XL?Ý “« Æœ—«œ“« Æ∂≠±∫±»u¹« «b²Ð« Æb½«ušÅv! bM# Xz«d3 b¹UÐ t# «— v¹U¼Uł 5²ÝuÄ È—U!uÞd~?¹b?J?¹ U?Ð t# sL?ýœ Ë b?½Ë«b?š vM?F?¹ b?M?¹¬Åv! u?K?ł XO?B?2?ý Ëœ XÝ«— XL?Ýb¹UÐ ÁbM¹uÖ Æb½uýÅv! ×Uš tM×?5 “« fáÝ Ë ©±≤≠Σ∫±»u¹«® bMM#Åv! u~²HÖ»u??¹« œe??½ XÝ« ÂU??O??Ä q?!U??Š t# v.???# 5??)Ë« Æb??½«u??2??Ð «— n?)«±¥≠±≥∫±»u??¹«b???????Ý—Åv?! Á«— “« d????????H???????½ 5????????!Ëœ f?á????????Ý Ë ©±µ≠»±¥∫±»u???????¹«® b????????Ý—Åv?!≠»±∏∫±»u¹«® 5!—UNÇ bFÐ Ë ©»±Σ∫±»u¹«® dH½ 5!uÝ Ë ©»±∂∫±»u¹«®Æb²&«Åv! „Uš tÐ Áœ—ˬ—œ sð “« «— ‘dšU& È«œ— Ë t²ÝUšUÄdÐ »u¹« Æ©±πÆœuš ‰œ —œ v¹u~²HÖ Æœ«œ —«d< 5'Ëœ ∫ÂËœ ÏÁœdÄ—U???Ð s¹« v?)Ë XÝ« t²????.????A???½ t?M???×????5 jÝË —œ »u????¹« ‰Ë« ÏÁœd???Ä q¦????! XÝ—œ»u¹«Ë b½Ë«bš ÆXÝ« ÁœU?².¹« Áb?M¹uÖ tM?×5 éÇ XLÝ —œ ÆXÝ« ”—b?M! g¹UN?ÝU³)tM×5 “« fáÝ Ë ©∂≠≤∫≤»u¹«® ∫b½“«œdÄÅv! u?~²HÖ tÐ Ë bMÝ—Åv!ÅÁ«— “« sLýœË bMOA½Åv! 5!“ ÈË— »u?¹« Æb½«ušÅv! «— ∏≠Σ∫≤»u¹« ÁbM?¹uÖ Æb½uýÅv! ×UšÁb?M?¹u?Ö Æ©±∞≠π∫≤»u??¹«® Æœ“«œd?ÄÅv! u?~??²?H?Ö tÐ ÈË U??Ð Ë b?Ý—Åv! Á«— “« g½““« fá??Ý Ë ±∫≥»u??¹« ÁU??ðu??# v¦??J??! “« b??F??Ð Ë b??½«u??šÅv! «— ±≥≠»±∞∫≤»u??¹«Æb?¹u??ÖÅv!Ås2??Ý œu??š U??Ð Áb?½U??! U??N??M?ð t?# v)U?Š—œ »u??¹« Æœu??ýÅv! ×U??š tM??×??5Æ©≤∂≠≤≥˱∂˱≥≠±∞ËΣË≥∫≥»u¹«®Æg½U²ÝËœ UÐ »u¹« Èu~²HÖ ∫ÂuÝ ÏÁœdÄ∫Îö¦! Æœd# fJFM! «— dðÅXOL¼« UÐ ÈUN²L.3 jI& Ê«uðÅv!≥≠≤∫±∏∫œ«bKÐ ≠µ ∂≠≤∫¥∫“UHO)« ≠±Σ≠≥∫≤∞ ∫d&u5 ≠∂ ∂≠±∫∏∫œ«bKÐ ≠≤±∞≠µ∫≤≤Å∫“UHO)« ≠Σ ∂≠µ∫±±∫d&u5 ≠≥∂≠¥∫≤µ ∫œ«bKÐ ≠∏ ∂≠µ∫±µ∫“UHO)« ≠¥µ≠±∫Σ»UÐ ¥≠≤∫∂»UÐ ∫b¼œÅv! aÝUÄ 6U¹¬ s¹« U?Ð Îö¦! »u¹« œ—u! d¼ —œ ËÆÁdOſ Ë ¥≠≤∫≤Σ»UÐ ≤∞∫±∂ »UÐ µ≠≤∫±≥»UÐ ≥≠≤∫±∞»UÐuNO0« ÏtKš«b' ∫—UNÇ ÏÁœdÄ«— µ≠±∫≥≤ »u¹« œu?š —U!u?Þ ÈË— “« Ë œu?ýÅv! d¼U?þ éÇ XLÝ —œ Áb?M?¹uÖdH?½ tÝ Æ©±≥≠∏Ë≥≠±∫≥≥Ë ±∞≠»∂∫≥≤»U?Ю œu?ýÅv! œ—«Ë u?N?O?)« Æb½«u?šÅv!∫b??¹u??ÖÅv! U??N???½¬ tÐ ÈË— u??N??O???)« Ë b??½u??ýÅv! œ—«Ë 6u???J??Ý —œ »u??¹« ÊU??²??ÝËœ “«≠≤∫≥µ»UЮ ∫b?¹uÖÅv! Ë Áœd?# »u¹« tÐ ÈË— fá?Ý Ë ©≥Σ≠≥µ¨≥¥¨≤∫≥¥»UÐÆ©≤¥≠≤≥¨∂vÝbI0U²# ÈUN¼ËdÖ¥µ ¥∂

Page 24

Æ«bš ÏtKš«b' ∫r−MÄ ÏÁœdÄ«— b½Ë«bš gI½ t# v²?OB2?ý ÊUL¼ ∫bÝ—Åv?! ‘u~Ð tM×?5 XAÄ “« v¹«b5»u¹« U?Ð «b?²?Ы Æœu?ý ÊU?¹U?/ tM?×5 ÈË— t?J½¬Åv?Ð Ë XÝ« Áœd# ¡U?H?¹« ‰Ë« ÏÁœd?Ä —œ«b?5 Ƶ≠¥∫¥∞ ∫ b?¼œÅv! a?ÝU?Ä Ë« tÐ »u??¹« Æ≤∫¥∞ËΣ≠¥∫≥∏Å∫b?¹u?ÖÅv?! s2?Ý≠≤∫¥≤∫b¼œÅv! aÝUÄ »u?¹« ÁdšôUРƱ¥≠Σ∫¥∞∫b¹u?ÖÅv!Ås2Ý »u¹« U?РΫœb−!—«d3 VÞU?2?! «— »u?¹« ÊU²?ÝËœ «b?5 ÂU?$«dÝ Æœu?ýÅv! ×U?š tM?×?5 “« bF?Ð Ë µbM#Åv! Xz«d3 «— π∫¥≤»UÐ œ—«œ ÁbM?¹uÖ t# vðb! ‰uÞ —œ Æ∏≠»Σ∫¥≤∫b¼œÅv!Æb½U!Åv! v3UÐ UNMð ÁbM¹uÖ Ë b½uýÅv! ×Uš tM×5 “« »u¹« ÊU²Ý˜ƻu¹« Êbý tzd³ð ∫rAý ÏÁœdÄÆXÝ« d²NÐ bM# n¹dFð dÖ« t²³)« b½«ušÅv! «— ±Σ≠±∞∫¥≤»UÐ ÁbM¹uÖv½U!“ j¹«d?ý UÐ VÝU?M?²! t# b?OM?# »U?2²?½« È—uÞ «— U?N?ÝU³?) Ë tM×?5 g¹«—¬”bI0U²# q¦! v¹U¼ÅtL?łdð ÆbýUÐ t²ý«œ XIÐU?D! ʬ UÐ Ÿu{u! bO?K¹U! t# bMýUÐUÐ Uð b½u?ý È—UJ²Ýœ XÝ« “ô U?N²3Ë vC?FÐ v)Ë bM²?.¼ v)UŽ T.O.B U¹ rOKý—Ë«s¹« È«dł« È«d?Ð È“Ëd!« ÊU?Г tÐ ”b?I0U?²?# ÏtLłd?ð Æb?MÐU?¹ oO?³D?ð È“Ëd!« ÊU?Г ÆXÝ« VÝUM! Îö!U# t!UMA¹U/»u¹« XÝ« Áb½“ «ÅÁbM½U¼—©≤Σ≠≤≥∫±π»u¹«®—œ ÆbM?².?¼ v²?H?~M?¼ ZM?Ö bM?½U?! v×O?.?! 6U¹«Ë— —œ »u?¹« »U?²# Ït¹¬ ZM?Ä s¹«—œ d~?¹œ ÈuÝ “« ÆrO?½«ušÅv?! gMO?M!R?! Ë `O?.! v.?OŽ ÂU?O?3 œ—u! —œ vðu?³½ U?−?M¹«Ábý t²?šUÝ v?×O?.! ÏÁ“U?M?ł `OO?A?ð rÝ«d! È«d?Ð v²?z«d3 ¨7?! s¹« “« g²?ÝdÄ 5?¹¬b?ýÅv! t²?ýu?½ Êô« +U?M??2?Ý tJ?ýU?#òÅ∫rO??½«u?šÅv! r¼ U?Ð «b?²??Ы «— 7?! s¹« ÆXÝ«bЫ tÐ U?ð È«ÅÁd?2?5 d?Ð »d?Ý Ë 5?M?¼¬ rK?3 UÐ Ë b?¹œd?ÖÅv! X³?Ł vÐU?²?# —œ tJ?ýU?#b??¼«u??š 5??!“ d???Ð d??š¬ ÂU??¹« —œ Ë XÝ« Áb???½“ s! v)Ë t# +«œÅv?! Ë b??ýÅv! Áb??M???#r¼«uš «— «b?š e?O½ Âb?.?ł ÊËbÐ œu?ý nK?ð s! XÝu?Ä s¹« tJ½¬“« b?F?Ð Ë XÝUšd?Ðt½ Ë X.¹d?~?½ b?¼«uš Ë« d?Ð s! ÊU?L?AÇ Ë b?¹œ r¼«u?š œu?š È«dÐ «— Ë« s! Ë Æb?¹œ ÆbýUÐ Ábý nKð +Ë—b½« —œ .U¼ÓœdÔ# tÇ dÖ« Èd~¹œ rAÇtÐò t# b½—«œ œułË v¹UN²L?.3 eO½ 7! s¹« —œ t½«d?ŽUý ÈUNM²! ÂU?Lð bM½U! ©± ÆXÝ« t²&U¹ ’UB²š« UN½¬ tÐ Èd²AOÐ ‘“—« U¹ Ë åÁbý Áœ—«cÖ g¹U/rAÇ tÐ 6«—U³Ž ·œ«dð U¹ åparallelismeò vÐœ« ÏÁuOý ≤¥Ë ≤≥ 6U¹¬ —œ Îö¦!dÐ È—UA&UÄ Ë bO?¹Qð ʬ ÈUM³! Ë œ—«œ ë˗ —U?O.Ð vÝbI0U?²# dFý —œ t# œ—ušÅv!rO½«u²?Ð bF?Ð Uð rO?M#Åv! rN! 6U?J½ 7?ýu½ tÐ ŸËd?ý «b²Ð« Æb?ýUÐÅv! ’U?š Èœ—u!t# XÝ« 7ýu½ d~?¹œ ÏÁuOý r¼ s¹«® ÆrO?M# pŠ ÊUL?M¼– Õu) dÐ .«Åt²?ýu½ «— t⽬ȫÅt²ýu?½® ÆrO?ý«d?ðÅv! Ád?2?5 ÈË— d?Ð «— UN?½¬ Ád?šôU?Ð Ë ©Æb?ýU?ÐÅv! d?ðÅÁuJ?ý U?ЩÆbFÐ ÈUNK.½ È«dÐUð b?¼œÅv! Á“Uł« ‘Ë— s¹« ÆrO?M?#Åv! Áb¼U?A! ≤Σ≠≤µ 6U?¹¬ —œ Èd?~¹œ ‰U?¦!©≤∂ Ït¹¬® XÝ« «b?š —u??E?M?! ©≤µ Ït?¹¬® ÆX.?O?# Áb??M?½U??¼— “« —u?E?M??! t# rO??L?N?H??ÐXÝ« Áb½“ «ÅÁbM½U¼— ¥∏¥Σ

Page 25

t½ Ë X.¹d~½ b¼«uš Ë« dÐ s! ÊULAÇò ∫©≤Σ Ït¹¬® t²šUMý «— Ë« »u¹« t# v¹«bšåÆÈd~¹œ ÊULAÇXý«œœU??¹ Ë b??O??M??# «b??O??Ä 6U??¹¬ s?¹« —œ «— v)u??5u??! åÂò ås!ò d??¹U???L??{ ©≤ÆbO¹U/ÆÊbý ÁbM# ¨Êbý X³Ł ∫≤¥≠≤≥ 6U¹¬ÆXÝ« 5I¹ ÊUOÐ å+«œÅv!ò ∫≤Σ≠≤µ 6U¹¬ÊœuÐ Áb½“©øb².¹«Åv! v.# tÇ® ÊœU².¹«ÆÊœd# ÁU~½ Ø Êb¹œ7! X?L?.?3 5?)Ë« t# .u?ýÅv! tłu?²?! .œ«œ ÂU?$« t# vð«b?¼U?A?! ÏtK?O?Ýu?Ð ©≥ÂËœ XL.3 —œ t# tâ?½¬ tÐ ÎUIÐUÝ «— Áb?M½«uš tłu?ð ©Ë“—¬ œ—u! —œ ≤¥≠≤≥ 6U¹¬®©Æ5I¹ ≤Σ≠≤µ6U¹¬® Áœd#Åv! VKł XÝ« Áb!¬ 7!7?ÝU?šd?Ð tÐ œU?I??²?Ž« »u?¹« »U?²?# —œ d??O?š« 7?! ‘—U?~?½ l3u??! t# U?$¬ “« ©¥s¹« tÐ aÝUÄ È«dÐ øbýUÐ b½«uðÅv! tÇ ≤Σ≠≤µ 6U¹¬ vMF! Xý«b½ œułË ÊUÖœd!7! s¹« —œ Èb?O?!« tÇ Æb?O?ýU?Ð Áœd?# tF?)U?D! «— tK?−?! s¹« v!U?L?ð XÝ« “ô ‰«R?ÝXF¹dý t# «— v.# b½«uðÅv/ «bš ¨»u¹« »U²# ÏÁbM.¹u½ dE½ “« øXÝ« Ábý ÊUOЯd?! v²?Š Æœ—ˬ —U?L?ý tÐ Âd?−??! b?M?#Åv! —U?J?½« «— qL?Ž ‘«œU??Ä œ—u?! —œ Âu?Ýd?!b¹U/Åv! r.?& v²Š Áb?M.?¹u½ Æb¼œ X.?Jý «— ÊU?MOL?Þ« s¹« b½«u?ðÅv/ r¼ »u¹«tÐ Ë bM?# 6U3ö! «— Ë« U?ð œd# b?¼«uš Áb?½“ Á—UÐËœ v?ðUE?( È«dÐ «— »u?¹« «bš t#v½UMOL?Þ« s¹« dÐ b½«u²?Ð d²NÐ U?ð bM#Åv! X³×?5 È«Åt½uÖ tÐ ÁbM?.¹u½ Æb¼œ oŠ Ë«Ë —u?E?M?! tłË êO?¼ tÐ U?−?M??¹« —œ Æb?¹U?/ b?O?#Q?ð b?¼œ 6œU?N?ý ʬ tÐ b??¼«u?šÅv! t#Ë ÊU?¹œu?N??¹ Ït!U?½ œU??I?²??Ž« —œ U?¼b?F??Ð t# 6—u?B??½¬ tÐ åÊU?Öœd??! X!U?O??3ò “« t¹U?M??#ÆbýUÐÅv/ XÝ« Áb!¬ ÊUO×O.!s¹« b½œd# «b?OÄ œUI?²Ž« ÊU?Öœd! X!UO?3 tÐ ÈœuN?¹ Ê«—«b½U1« t# v?F3u! “« ©µ»u¹«‘«œUÄ t?Ð Z¹—b?²Ð t?# v½U?!“ “« Ê«—«b½U?1« øXÝ« Áb?ý Áb?½«u?š Èb?¹œ tÇ U?Ð 7?!Ë bM½«u?2Ð Á—UÐËœ «— XL?.3 s¹« U?ð b½bý b?M!Åt3öŽ ¨b?M²&U?¹ œUI?²Ž« ¯d! “« b?FÐÆbM¼bРʬ tÐ È«ÅÁ“Uð ÂuNH!ÊUÖœd?! “« v.?O?Ž ÂU?O?3 dÐ v?M²?³?! U?! v×?O?.! ÊU?1« tÐ tłu?ð U?Ð «— 7?! s¹« ©∂7! s¹« —œ U?ð b?M?²ý«œ t3öŽ œu?š ÏtÐu?½ tÐ e?O?½ ÊUO?×?O.?! øb?½«u?š Ê«uðÅv! t?½u~?Ç«— v!UŠ ʬ v.OŽ —œ Uð bM²ý«œ XÝËœ UN½¬ ÆbMMO³Ð «— œuš v−M! ÏÁbM¹¬ ÂUO3 ÂöŽ«t# «— tLłd?ð Ë ‰UI?²½« a¹—U?ð d?!« s¹« ÆœuýÅv! œU?¹ Ë« “« »u¹« »U?²# —œ t# b?M?MO?³Ðt# «— vHK²2?! ÈU¼ÅtLłdð Ê«u?ðÅv! eO½ Á“Ëd!« Æb?M#Åv! tOłuð Áb?ý UłÅtÐUł v#b½« ÆrO¼œ —«d3 tF)UD! œ—u! t²J½ s¹« tÐ ÊœdÐ vÄ È«dÐ .—«œ ”d²Ýœ —œÆXÝ« VÝUM! Ë U−Ð Îö!U# UN²L.3 s¹« ÏtF)UD! Áb¹b$— ÂœUš©µ≥UOFý«®tÐ bÐU¹Åv! t!«œ« ±≤∫µ≥»UÐ ¡UOFý« Uð ±≥∫µ≤ »UÐ “« t# ·ËdF! ÏÁœËdÝ s¹«¨b?ýU?ÐÅv! X?O?L?¼« e??zU?Š X³??.?½ ÊU?L??¼ tÐ XÝ« qJ?A??! g#—œ t# X³??.?½ ÊU?L??¼Ëœ Ê«u??ðÅv! q3«b??Š® XÝ« ”U???.??Š —U??O??.??Ð ±≤U??ð ±∞6U???¹¬ ÏtL??łd??ð ’u??B??2???ÐÁ—UÐËœ «— 7! s¹« t# XÝ« vFO³?Þ —UO.Ð Æ©œd?# t.¹UI! d?~¹bJ¹ UÐ «— ”b?I0U²#U?Žœ« ÆrO??½«u?2?Ð ÁU??M?Ö v?Ð h2?ý XI??A?! Ë »u??¹« tÐ ◊u?Ðd??! È«ÅÁËe?ł —œ X3b??Ð ËX&U?¹—œ Ë 7?! tÐ œË—Ë È«d?Ð b?½«u?ðÅv?! v)Ë XÝ« q!U?# s¹d?L?ð s¹« t?# rO?M?#Åv/ ÆbM# pL# ʬ vÝUÝ« Ït²J½ bMÇÁb¹b$— ÂœUš¥π µ∞

Page 26

«b@ bMÇ ©±d~¹bJ?¹ “« «— UN½¬ b?¹UÐÅv! t# XÝ« Ábý Áb?O¹«dÝ d?H½ bM?Ç jÝuð ÁœËdÝ s¹««— vðËUH²! vJK! d?¹UL{ Ë d¹UL?{ «b²Ð« øbM#Åv! X³×?5 v.# tÇ Æœ«œ hO2AðÈ«d?Ð @½— p¹ Æœd?# h2?A?! «— U?N?½¬ v~?½— œ«b?! U?Ð b?¹U?Ð t?# rO?M?#Åv! Áb?¼U?A?!‰U!ò Ë åU?!òÅd?OL?{ È«d?Ð d~?¹œ @½— ¨ ås! ‰U?!ò vJK?! d?OL?{ Ë ås!ò d?OL?{Æ åUN½¬ ‰U?!ò Ë åUN?½¬ò È«dÐ Èd?~¹œ Ë åË« ‰U!ò Ë åË«ò È«d?Ð d~?¹œ @½— ¨åU!6UL?K# s¹« t# «— vðU?¹¬ Æ©bO?AJ?½ jš lLł Ë œd?H! h?2ý ÂËœ d?OL?{ —Ëœ ÎUH?D)®ÈU¼b?Š«Ë hO?2?A?ð YŽU?Ð —U?# s¹« ¨bO?M?# È—«c?~?²?!öŽ b?½uýÅv! X?&U¹ U?N?½¬ —œÆœuýÅv! nK²2!¨Âœd! ¨ÁbM?Ð ∫rOM?#Åv! Xý«œœU¹ b?½«ÅÁbý d?#– t# «— v¹UN?²O?B2?ý ÂUL?ð fáÝ≠± 6U¹¬ —œ v.# tÇ t# XÝ« s¹« ‰«RÝ 5)Ë« ÆÁdOſ Ë b½Ë«bš ¨ÊU¼UýœUÄ ¨UN²!«XÝ« Áb?ý b?O?3 ±µ Ït¹¬ —œ t# —u?D?½U?L?¼ U?¹¬ Æb?M?#Åv?! ÁœU?H?²?Ý« åU?!ò d?O?L?{ “« ∂tÐ ‰«RÝ s¹« tÐ »«uł øbMýUÐÅv! åË« Âu?3ò ∏ Ït¹¬ tÐ tłuð UÐ U¹ Ë bM?².¼ åUN²!«òt# È«ÅÁb?M?Ð s¹« vM?F?¹ œu?ýÅv! Õd??D?! b?F?Ð vL?# t# XÝ« t²?.??Ð«Ë Èd?~?¹œ gÝd?Äb??M???ÐU???¹Åv! U???H??ý b???F???Ð Ë b??M???M???#Åv! ÁU???M??Ö ”U???.???Š« ÈË qÐU???I???! —œ åU??!ò ÁËd???Ö—œ —u?D?M?O?L??¼ Ë ©±µ≠±≥6U?¹¬® XL?.??3 s¹« È«b?²?Ы —œ ©∂≠¥ 6U?¹¬®ÅøX.??O?#åU?!ò ÁËd??Ö Æœ«œ hO?2??A?ð «— «b??š È«b?5 Ê«u??ðÅv! ©±≤˱±6U?¹¬® ʬ ÈU??N?²??½«6œU?N?ý Áœu?/ d?¼U??þ «b?š t# «— tâ?½¬ Ë ©±Ït¹¬® b?M??M?#Åv! ÂöŽ« «— Áb?M??Ð È“Ëd?O?Äb¼«uš V.# «— È“ËdOÄ t# U?N²!« ÏtL¼ dÞUš tÐ Ë XÝ«b?š jÝuð tJM¹« Ë bM¼œÅv!“« v¼Ëd?Ö tÐU??A??! q3«b?Š U??¹ b?M??²?.??¼ «b??š Âu?3 tÐU??A?! ÁËd??Ö s¹« s¹«d??ÐU?M??Ð Æœd??#—œ «— ÁbMÐ ÊU²?Ý«œ ÁËdÖ 5L?¼ r¼ b¹Uý Æb½«Åt²?&U¹—œ «— œuš ÈU?Dš t# ÊUOK?Oz«dÝ«ÆbMM#Åv! ÊUOÐ ±∞≠Σ 6U¹¬øX<O# ÁbMÐ s¹« ≠≤bM?Çd?¼ b½“Åv/ ·d?Š t# XÝ« v.?# U?NM?ð Ë« rO?MO?ÐÅv! Σ Ït¹¬ —œ t# —u?D?½UL?¼»u¹«vC3UM?ð ÏÁbM?¼œ ÊUA?½ œuýÅv! t²?HÖ Ë« œ—u?! —œ tÇd¼ Æb?MM?#Åv! X³×?5 Ë« “« tL¼vM?F?¹ «— ±¥ Ït¹¬ ÂËœ XL?.??3 d?Ö« ’u?B?š tÐ Æb??ýU?ÐÅv! XO?F?3«Ë Ë Ë« d??¼U?þ 5?Г« bFÐ vMF¹ œu?š vK5« ÈUł tÐ «— ©åœuÐ Áb?¹œdÖ ÁU³ðÆÆÆË« d?EM! t# XN$¬ “«ò®tłË åd?E??M??! Ë ‰U??L?ł ¨6—u??5ò Êu??Ç vðU??L??K?# t?# rO?¼œ ‰U??I??²??½« µ≥ »U?Ð ≤ Ït?¹¬ÏÁb?M?Ð œ—u?! —œ tâ?½¬d?¼ Æ.d?ÐÅv! vÄ VK?D?! s¹« tÐ d?²?N??Ð b?M?ýU?ÐÅv! U?N?½¬ „«d?²?ý«bM½U! —U# s¹« Æ©å5?!“ “«ò Ë å5!“ —œò® ÆbOM# X?ý«œœU¹ bO½«œÅv! π≠≤6U¹¬6U3ö! «— Áb?M?Ð t# XÝ« v½U?½¬ 6œU?N?ý tÐ t²?2?O!¬ t?H3Ë ÊËb?Ð t# XÝ« v½U?²?Ý«œÆ©∂≠≤6U¹¬ —œ åU!ò® bMM#Åv!t½ U¹ XÝ« v5u?B?š tÐ v2¹—U?ð XO?B?2ý Áb?M?Ð s¹« U¹¬ t# t²?J?½ s¹« 7.?½«œd¹“ œ—«u! tÐ U?ð b½u?ýÅv! YŽUÐ t# b?½œułu?! v¹U¼Åt½U?A½ ÆXÝ« sJ?2 dOſ ÎU?³¹d?Ið∫rOA¹bMOÐÁ—UÐËœ «— bOF?³ð —œ ÁbM#«d?Ä Âu3 b¹U?Ð t# œË«œ q¦! «bš ÏÁbM?Ю ÁUýœUÄ p¹ ≠±©ÆbM# ȗˬœdÖXÞUÝË Âu?3 È«dÐ v)Ë b?ýÅv! È—U?²&— b?Ð ÈË U?Ð t# UO?!—« q¦?!® v³½ p¹ ≠≤©Æ±¥¨±± Ë ±∂∫ΣUO!—« ¨±π∫±±UO!—« Ë Σt¹¬ Æœd#Åv!qOJAð «— pO)u³LÝ Ë ÂuNH!U½ Èd¹u?Bð Ë bM².¼ rN³! U¼Åt½UA½ s¹« ÎöLŽ v)Ës¹« Ϋb??L??F??ð 7??! s¹« —œ Æb??ýU??ÐÅv! vM??O??Ž XO??B??2??ý d??¼ Èu??Ý«d??& t# b??M??¼œÅv!Æœd# X¹UŽ— «— t²J½ s¹« b¹UÐ Ë ÁbA½ v&dF! XOB2ýU! X¾O¼ q¹b³ð ≠≥XOF{Ë tÐ Èd?¼Uþ XO?F{Ë “« µUð ≤ 6U?¹¬ —œ åU!ò ÁËd?Ö t½u~Ç b?OM?# ÁU~½ezU?Š —U?O?.?Ð q¹b³?ð s¹« Æb?M?Ý—Åv! XO?F?3«Ë tÐ U?Dš “« Ë b?M?ÐU?¹Åv! ‰U?I?²½« vI?O?I?Šu½ò v½«b?¼Uý tÐ q¹b?³?ð ÁbM?Ð dO?IŠ Ê«d?ÖUýU?L?ð t# œuýÅv! YŽU?Ð Ë XÝ« XO?L¼«ÁËdÖ s¹« lH½ tÐ È—U# tÇ ÁbMÐ bOMO³Ð ÆbMÝUMýÅv! «— œuš ÈUDš t# b½uý åÊU1«Áb¹b$— ÂœUšµ± µ≤

Page 27

Æb¼œÅv! ÂU$«jÝuð U¹ Ë øÁbMÐ œ—u! —œ tEŽu! jÝuð øXÝ« t²&dÖ 6—u5 t½u~Ç dOOGð s¹«øXÝ« Èœ—u????! tÇ —œ tH????ýU????J????! s¹« ø«b????š V?½U???ł “« È«Åt?H????ýU????J???! U????¹ d????³????š ©±≤˱∞Ë≥Ït¹¬®Ábý ÂuJ?×! Ë rN²?! ‰U×?M¹« UÐ Ë œu?Ð ÁUMÖÅvÐ Áb?MÐ b?M¼œÅv! ÊUA?½ t# «— vðU¹¬ÆbO?M?# Xý«œœU?¹ «— b?MJ?Ð ¯d?! “« œu?š v¹U?¼— È«d?Ð výöð s¹d?²J?Çu?# tJ?½¬ÅvÐt# b??½b?ý t?łu?²??! g½U??Öb??M??M??# rN??²??! œu?š b??½œd??# »Ëd??C??! «— Ë« tJ??½¬ “« b??F?Ы— s¹« t# bM².¼ U?N½¬ œuš Ë b½œu?Ð Áb½UÝ— q²3 tÐ ÁU?MÖ vÐ «— Ë« ÊuÇ b½—U?J¼UMÖÆ«bš t½ Ë bM¹uÖÅv!¯d! Æb½“Åv! ·dŠ åÁUMÖ È«dÐòÅv½UÐd3 p¹ “« 7! t# XÝ« dÞUš 5L¼ tÐtJ?½¬ ÊËb?Ð ¨«b?š tÐ g¹u?š œu?łË .b?I??ð ¨XÝ« t²?Ý«u?šœu?š v½U?Ðd?3 v?Žu?½ Áb?M?ÐÈË t# v½U.?# tÐ X³.?½ vðdH?½ êO¼ ÊËb?Ð ¨býU?Ð ÁœuÐ —U?# —œ È—U#U?¹— U¹ Ë vF?H½5Ð “« «— ÁU?M?Ö b½«u?ðÅv! Ë XÝ« «b?š ‰u?³I?! v½U?Ðd?3 5M?Ç Æb?M½U?Ý—Åv! q²?3 tÐ «—Ë XšUM?ý s¹« Ë œuýÅv! g½öðU?3 ÁUM?Ö Êbý —U?Jý¬ YŽU?Ð ÁU?MÖÅvÐ v½U?Ðd3 Æœd?³ÐÆœœdÖÅv! gA2Ð Ë Êbý „UÄ ÏtLAÇdÝ ·«d²Ž««— ¯—e?Ð XL?.?3 Ëœ s¹« “« È«Åt−?O?²??½ ©Èd?³?Ž ÊU?Г tЮ Èb?O?K?# ÏtL??K?# 5?L?¼ÈUN?²?½«® b?M?#Åv?! å»u?.?×?!ò Áb?M?Ð ÈU?Ä tÐ «— tL?¼ ÁU?M?Ö b?½Ë«b?š ∫b?M?#Åv! ÂöŽ«Áœ«œ —«d3 ÊU?O?! —œò Ê«—UJ?¼U?M?Ö dÞU?š tÐ t½«œ«“¬ «— œu?š Áb?M?Ð ‰UŠ 5?Ž —œ ©∂Ït¹¬©±≤ Ït¹¬ dš¬® åÆXÝ«»u¹«µ≥

Page 28

Page 29

Page 30