Return to flip book view

انجیل لوقا

Page 1

Uu qO$«Uu qO$«

Page 2

Uu »U² 5²½ tbIbM½U0 Uu qO$« U?NMð ¨qO$« —UNÇ 5Ð “«p¹ UÐ Ê«—Ëœ ʬ v½U?½u¹ ÈU?¼Åt²ýu?½ “« È—UO?ÐtÐ vB?ý t?Ð tb?I s?¹« ÆœuýÅv “U?ſ¬ tb?I?XOB??ý Ϋd¼U?þ t Áb?ý »U?Dš f?KO?u?¾ð ÂU?½U??Ð e??O???½ Êôu??Ý— ‰U???L??Ž« »U???²?? ÆX?Ý« vL??N???XO?B??ý 5?L?¼ tÐ t œu?ýÅv “U?ſ¬ È«Åtb?I?5²?½ tÐ U?$¬ —œ ÁbM?¹u½ Ë œœd?ÖÅv »UDšÂU?$« v?O??Ž tâ?½¬ d??¼ò “« Áœu?/ Á—U?ý« »U??²?b??????¹u???????ÖÅv s????????Ý åXÝ« t?²???????šu??????¬ Ë Áœ«œtÐ tO?Ë« ÈU???O?K?? “U?ſ¬ ÊU??L?¼ “« Æ©≤≠±∫±Ÿ«®»U² Ë qO?$« s¹« t b½œu?Ð ÁbO?Ý— t−O?²½ s¹«Ê«bI²M ÆXÝ«Åt²ýu½ dH½ p¹ «— ÊôuÝ— ‰ULŽ«Ë b?½«ÅÁœd?? b??O??¹Q??ð «— t¹d??E??½ s¹« e??O??½ d??U??F??Ë s( ÊœuÐ ÊU??J?¹ ÈU?M?³? d?Ð ÊU?A¹« ‰ôb?²?Ý«tM¹d dÐ 5MâL¼ Ë »U² Ëœ —œ tA¹b½« bŠËvO?Ž Êb¬ “«d? qO?$« ªXÝ« UN?½¬ Õd?Þ ÊœuÐå—c?Ö b??O??Ž tF??«Ëò U??$¬Å—œ t «— rO??K??ý—Ë« tÐb?ÐU?¹Åv oI?% `O?? e?O?šU??²?Ý— Ë U?N?$— vM?F?¹X¹«Ë— Êôu??Ý— ‰U??L??Ž« »U??²?? Ë b??M??Åv d??–U??ð rO???K???ý—Ë« “« tF??«Ë s?¹« Õd??ý t b???¹U???/ÅvÆ©∏∫±Ÿ«® XÝ« Ábý ÂöŽ« ÊUNł ◊UI½ vB«Ë ‘Ë— ¨Ÿu??{u?? U??u?? ¨qO??$« tb??I?? —œÈË ∫b???????M???????Åv? Âö?Ž« «— œu???????š d????????Ł« ·b???????¼tD?I??½ t œd? b??¼«u?š tz«—« «— åv¹U??¼œ«b?¹Ë—òU???O?K?? vM?F??¹ v×??? ÏtF??U?ł Xýc??Öd?Ý “U??ſ¬Ê«b¼U?ý 5²??½ ÈU?¼ÅX¹«Ë— “« t ÈË ÆXÝ«t{dŽ åVOðdð tÐò «— UN?½¬ t²U¹ ŸöÞ« Xœ UÐs¹« —œ fK??O?u??¾??ð VO?ðd??ðÅs¹b??Ð Æœd?? b?¼«u??šqÐU? X¹«Ë— Áb?O?M?ý Îö³? t? vF?¹U?Ë “« »U?²?ÆXU¹ b¼«uš v½UMOLÞ«d¼Uþ Œ—u? p¹ gI½ —œ U?u VO?ðdð s¹bÐœuš ÊU“ ÊU?¹u½Åa¹—Uð rÝ— Ë Á«— “« Ë œuýÅvŸu?Ë a?¹—U?ð Ë V?O?ðd??ð „Æ—® b??M??Åv ÈËd??O??ÄÈË t v??????¹—U?????ð U?????« Æ©≤≠±∫≥ U?????¼œ«b??????¹Ë—ÆXÝ« ”b??I?? v??¹—U??ð b??¼œ t?z«—« b??¼«u??šÅvU¼œ«b?¹Ë— b¼œ ÊU?A½ t XÝ« ʬ Ë« vK?« XO½v½U1« ¨b½—«œ vuN?H Ë vMF? tÇ ÊU1« dE½ “««— ʬ v×O tFUł UOŠ Ë —cÖÅbOŽ tF«Ë tp¹ U?u?? »U??²?? s¹«d?ÐU??M??Ð ÆXÝ« Áœd?? sýË—ÆbýUÐÅv qO$« p¹ vMF¹ ÁœóUu qO$« —U²šUÝ —œ U$ a¹—UðqOłU½« vK? ÕdÞ dO?E½ qO$« 5?uÝ ÕdÞp¹ qUý t vM?F s¹b?Ð ¨XÝ« fd? Ë v²Êb¬ “«d? ¨qOK?ł —œ vO?Ž ÈU¼—U?²?HÖ ¨tb?IXUÝ— v½U?¹U?Ä oI% Ád?šôU?Ð Ë rO?Ký—Ë« tÐ ÈËU« ÆXÝ« dN?ý s¹« —œ eOšU?²Ý— Ë U?N$— UÐ ÈËË Ábý rOEMð Ë tONð Xœ U?Ð Uu qO$« VOdðŸu?Ë ÈU?N?½U?J? Ë U?N?½U?“ t? XÝ« s¹« —u?E?M?—u?D?Ð Xýc??Öd?Ý s¹« —œ U?$ a?¹—U?ð Àœ«u?ŠÆœuý Áœ«œ ÊUA½ t²łdЗU²H~AOÄUu qO$«±∏≥ www.ktabkhaneh.com

Page 3

Uu qO$« —U²H~AOÄgÐ Ëœ ÈËUŠ ©±≥∫¥≠ŵ∫±® tbI ≠±ÆbýUÐÅv e¹UL² ÎöUvœu?????? Ê«—Ëœ tÐ ◊u??????Ðd?????? ÈU?????¼ÅX?¹«Ë—s¹« ÆXÝ« U????u???? t?Ð h²???????? ©µ≤∫≤≠ŵ∫±®«— vOŽ Ë ÁbM?¼œ bOLF?ð vO×¹ ÎU?³ðd U¼ÅX¹«Ë—XO??F??ÐU??ð t vU??Š —œ Áœ«œ —«d?? r¼ «“«u?? tÐs¹« Æb??M??¼œÅv ÊU??A??½ vËœ tÐ X³????½ «— vË«ÈUNU?OÄ tK?KÝ vÞ «— vO?Ž “«— Áó¹uÐ U¹«Ë—“« Áœ«“ ÈË t b?M??M?Åv ÊU??O?Ð È«ÅÁœU??F??«Å‚—U?š¨©≥µ∫±® «b???š d??????Ä ¨”Ëb??? ¨”b???I???«ÅÕË—Ë «bš U$ ¨©±±∫≤® b½Ë«bš `O Ë v−MtL?¼ s¹« U??Ð Ë ©≥≤¨≥∞∫≤®ÅÅXÝ« U?N?²??« È—u?½œd?? b???M???¼«u???š œd???Þ «— Ë« ‘œu???š Âu??? Áu???³???½«“«— t ʬ “« gO??Ä ¨q?O??$« “U??ſ¬ —œ Æ©≥¥∫≤®»U²? tOI?Ð —œ t È“«— ¨œuý —U?J?ý¬ Z¹—bð tÐÏÁ—UЗœ È«Åt?bI? ¨«—U?N?þ« s¹« ¨œu?ýÅv d?–U????Ð «— ʬ Ê«u????ðÅv t? XÝ« v?ÝU????M????ýÅ`O?????????œu??/ t??¹U???I?? U??M??Šu???¹ qO??$« vÝU???M??ýÅ`O?????Æ©±∏≠±∫±u¹® XU??????Ý— g???????Ð t?Ð ◊u??????Ðd??????? tb???????I??????fd?? Ë v²??? qO??łU???½« d??O???E??½ ©±≥∫¥≠±∫≥®b?O?L??F?ð ¨Áb??M?¼œ b?O??L?F??ð vO?×??¹ XU?Ý— qU??ýU« XÝ« dÖÅtÝuÝË dÐ Ë« tOË« È“ËdOÄ Ë vOŽb?N??Ž t¹ ◊u?Ðd?? “u?M??¼ t «— vO?×??¹ Ê«—Ëœ U?u??e??¹U??L??²??? Ë «b??ł v??O???Ž Ê«—Ëœ “« XÝ« oO???²??Žd?Ð ÎU?u?B?? Ë Æ©a `O?{u?ð ≤∞∫≥® œ“U?ÝÅvdÄ tÐ b?OLF?ð “« fÄ —bÄ t v¹U?×O? VBM`O?{uð ≤≤∫≥® b?¹U?/Åv —«d?« b?M?Åv U?D?Ž«— v??O??Ž tU??½ÅÁd??−??ý XL???? s¹« —œ ÈË ª©e◊U³?ð—« Uð b?½UÝ—Åv Âœ¬ d?C?Š Uð t œ—Ë«Åvb?¼œ ÊU??A??½ X¹d??A??Ð ÂU??L?ð U??Ð «— Ë« v~??²????Ð ËÆ©≥∏≠≥≥∫≥®tÐ d?−??M?? X¹«Ë— U??L??K? s?¹d?š¬ Ád??šôU??ÐÂöŽ« Ë U??N??$— Á«— —œ vF??D?? Á“—U??³?? ¨tÝu??ÝËÆ©±≥∫¥® bMMÅvv???O???Ž X?U???Ý— XL??????? 5???²??????????½ ≠≤XÝ« Áœ«œ Œ— qO????K????ł —œ Îö ©µ∞∫π≠±¥∫¥®U??????Ð t²???????J??????½ s?¹« Ë ©≥∑∫±∞Ÿ« ªµ∫≤≥ „Æ—®≤∑∫∏ ª≥±≠≤¥∫∑d???? Ë ±≥∫±∂ ª≤±∫±µXœU²Ý« —U²H?Ö ÏtM× UÐ XL? s¹« Æœ—«œ ËUHðË œuýÅv “Uſ¬ ©≥∞≠±∂∫¥® Ád?U½ t?OM —œ¨œ—«œ «— qO$« U?B?²? g?ÄUA?O?Ä —U?²H?Ö s¹«Ë ”bI ÈU¼Åt²ýu½ ÈUM³ dÐ U$ ÂöŽ« vMF¹U???$ t?Ð Á—U????ý« ¨”b???I????«ÅÕË— “« ÂU????N????« U????Ð«bO?NL?ð Ë v?OŽ ÊU?MÞu?L?¼ ŸUM?²« ¨ÊU?d?AqUý XUÝ— X¹«Ë— fá?Ý ÆÊU½¬ t½«—U?J²?¹UMłÊUM?Ý Ë ©U?¼ÅÁe−?F ÎU?uB?® v?OŽ ‰U?LŽ«ÏtK?Šd?? 5?²????½ tÐ «— Ê«œd??ÖU?ý t b??¹¬Åv Ë«ÆbMÅv X¹«b¼ Ë« XOBý UÐ v¹UMý¬©±±∫∂≠≥±∫¥® XL?? s¹« g?Ð 5?Ë«XÝ« ∂∫≥≠±∂∫±d VOðdð ÊU?L¼ tÐ ÎU³?¹dIð td???Ыd????Ð —œ ¨Âœd??? Áu????³???½« d????Ыd???Ð —œ «— v????O???Ž—œ Ë Ê«œd?U?ý ÁËd?Ö 5?Ë« d?Ыd??Ð —œ ¨ÊU?M?L?ýœÆb¼œÅv ÊUA½ UNbł Ë Y×Ð Ë U¼ÅÁe−F ÊUOqO???$« —œ t ©µ≤∫∑≠±≤∫∂® ÂËœ g???ÐtÐUA? v³?U?D? v²? vË œ—«b?½ vN?ÐUA? fd?U??Ð ¨Áœd??? d???– Áb???M???«d???Ä —u??? tÐ «— U???N???½¬gOÐ Ë œuýÅv? Ÿdý œdÖU?ý Áœ“«Ëœ Êb½«u?š«d—œ Ê«œdÖU?ý tÐ vO?Ž ‘“u¬ qU?ý eO?Ç d¼ “«œU?F??Ý ÈU?¼ÅÁb??ŽË tÐ ◊u??Ðd? ÈU??¼—U??²?H??Ö vÞÆbýUÐÅv ©U¼Å‰UŠ tÐ Uýuš® ÈbЫ©µ∞∫π≠±∫∏® XL?? s¹« g??Ð 5?u?ÝX¹«Ë— tÐ U???u???? qO???$« VU????D??? t v?¹U???ł —œt s¹« ÊËb?Ð vË® œb?½u??O?ÄÅv ¥∞∫π≠±∫¥d?±∏¥

Page 4

Uu qO$« —U²H~AOÄ©b¹U?/ tdŽ ≤∂∫∏Å≠¥µ∫∂d? tÐU?A v³?U?DrON?Ý ÎöU v?O?Ž XUÝ— —œ «— œd?ÖUý Áœ“«Ëœ«— ÊU?½¬ ÂU??½ ±∫∏ t¹¬ “U??ſ¬ ÊU??L??¼ “« Ë b??M??ÅvtÐ t v¹U???¼—U??²??H???Ö —œ fá??Ý Æb???¹U??/Åv d???–Ëœ tÐ v?O?Ž ÊU??Öb?½u?M?ý Áb??¬ qO?¦?L??ð —u?ÊU½¬ ÁËd?Ö p¹ ∫b?½uýÅv r?O?I?ð e¹U?L?²? ÁËdÖt v½U????ò d??~??¹œ Ë b??½—«b??½ qO??¦???L??ð e??ł tt²A?Ö v½«“—« ÊU?A¹« tÐ u?J?K? —«dÝ« 7?šU?Mýt Èb???¹b???ł ÈU????¼ÅÁe???−???F???? Æ©±∞∫∏® åXÝ«‰«u¾?Ý s¹« ÊUA?¹« È«dÐ XÝ« Ê«œd?ÖUý h²?Ë ©≤µ∫∏® åøXO? Ë«ò t œ—ˬÅv g?OÄ «—uJ?K ÂöŽ« È«d?Ð œdÖU?ý Áœ“«Ëœ lu s¹« —œ—œ t½ôUF Ë ©∂≠±∫π® b?½uýÅv ÁœU²?Ýd «bšb??M??¹U???/Åv Xd??ý U???¼ÅÊU??½ d??O???¦??J??ð Áe???−??F???bMÅv —«œ«Ë «— ÊU?½¬ vO?Ž ÁdšôUÐ Æ©±≤∫π®Ë« ”dDÄ Ë bM¹u~?Ð «— œuš ÏÁbOIŽ Ë« ÏÁ—UЗœ tÆ©≤∞∫π® b????ÝU?????M?????ýÅv? å«b????š `?O??????????ò «—vOŽ “«— ÏÁ—U?Зœ —UN?þ« 5²?½ s¹« tK?UöÐtÐ «— œu?š Ë œu??ýÅv qO??L?J??ð œU?²??Ý« ÏtK?O??ÝË tÐnOuð Ábý —ÒbI ¯d? È«dÐ t `O Ê«uMŽ—œ t —b??Ä ÏtK??O?Ýu??Ð e??O??½ Ë ©≤≤∫π® b??¹U??/ÅvvO?Ž e?O?¬—«dÝ« Èb?½“d? ¨vK?& tF?«Ë ÁuJ?ýÆ©≥µ∫π® bMÅv ÂöŽ« «— r?O??????????K???????????ý—Ë« t?Ð Êb???????????¬ “«d??????????? ≠≥VO??d??ð g??Ð s?¹d??ðÅl¹b??Ð ©≤∏∫±π≠µ±∫π®s¹« VUD? “« ÈœU?¹“ œ«b?F?ð ÆXÝ« U?u? Ït²ýu?½œ—«œ œułË v²? qO?$« —œ ÁbM?«dÄ —u?D?Ð gÐUu vË Áb?¬ fd qO$« —œ U?N½¬ “« všdÐ Ë»uÇ—UÇ —œ «— UN½¬ t XÝ« È—U~½ÅqO$« UNMðÆb¹U/Åv tz«—« dU p¹“U?ſ¬ v¼u?J??ý U?Ð —U??³?Ž U??Ð d?U??? s¹«bO?Ž ÏtF?«Ë Èu?Ý tÐ «— v?O?Ž XdŠ Ë œu?ýÅvb?¼œÅv ÊU?A?½ XÝ« p¹œe?½ ʬ oI?% t —c?Öd?N?ý vM?F??¹ rO?K?ý—Ë« Èu??Ý tÐ œU?²?Ý« Æ©µ±∫π®oI% U$ d« U$¬ —œ XÝ« —d?I t vÝbIœ—u? —œ d??~??¹œ ÏÁ—U?ý« Ëœ Æœu??ýÅv t?½«Ë— b?ÐU??¹d??– ±±∫±∑ Ë ≤≤∫±≥ —œ U???u?? t? d??N???ý s¹«g?Ð tÝ tÐ «— XL??? s¹« XÝ« s?J?2 Áœd?Èd¼Uþ ÎöU? ÈbM?ÐÅrO?Ið s¹« vË b?M rO?IðË v¹UO«d?Gł d?E½ “« t½ U¼Åg?Ð s¹« «d¹“ XÝ«ÂË«b?ð Ë v~??²?Ýu??O?Ä v?ðb?O??I?Ž ‰u??% d?E??½ “« t½◊UI½ Ë sU« UÐ dU s¹« dOÝ jš Æb½—«b½5??M??Ç Îö¦???® b??M??Åv?/ oO??³???D??ð v¹U???O??«d??G???łË ±µ≠±≥∫±∞ —œ —u?c? l?¹U?Ë t b??¹U?/ÅvU????¹¬ —œ Ë Áœ«œ ÈË— qO?????K????ł —œ ≥≥≠≥±∫±≥Îö³ v?O?Ž t X?Ý« ʬ dÐ ÷d? ≥µ≠≥¥∫±≥X¹«Ë— s¹«dÐUMÐ Æ©XÝ« t²HÖ sÝ rOKý—Ë« —œU?u? t XÝ« È«ÅtM??O?“ vÐœ« d?E?½ “« d??U??oI??% t?Ð tłu??ð U???Ð «— œu??š V?U??D??? b??½«u???ðÅvÆœ—ˬ œdÖ »uÇ—UÇ s¹« —œ —cÖÅbOŽdÐ Âb?I v?OŽ —U?²H?Ö gÐ s¹« d?Ý«dÝ —œ“« gO??Ð U???¼“—b???½« Ë b??M???Ä Ë XÝ« U???¼ÅÁe??−???F???—œ d?~??® XÝ« tłu?𠜗u?? `O??? “«— Ÿu??{u?ª≥≥≠≥±∫±∏ ªµ∞≠¥π∫±≤ ª≤¥≠≤±∫±∞qO?z«dÝ« Âu? t?Ð Á—«uL?¼ œU?²?Ý« Æ©±µ≠±≤∫±πË ÊU?O??¹d? U?Ð v¹Ë—U?¹Ë— —œ Ë b??M?Åv »U?D?šXÝ« d?¹c?ÄU??½Å‘“U?Ý Ë ÈÒb??ł œu?N?¹ Ê«b??N?²??−?t b½«u?šÅv «d? «— œu?š Âu Æ©µ≤≠≥∑∫±±®Ë ©π∫±≥ ªµ±∫±≤® b?½—ˬ ÈË— «b??š Èu?Ý tÐœd??O??ÖÅv d??E??½ —œ «— ÊU??½¬ 7??d??¹c??á???½ ÊU??J??«tÐ ÎU?uB?? Ë ©≤¥≠±∂∫±¥ ª≥µ≠≤≥∫±≤®ÊU½¬ XUÝ— X¹—uQ Áœd? »UDš g½«œdÖUýÊUA?¹« Æ©≤∞∫±∞≠µ≤∫π® b?¹U?/Åv 5?OF?ð «—œu????????š “« Ë ©±≥≠±∫±±® Êœd???????? U?????????Žœ t?Ð «—ªµ≥≠µ±¨≥¥≠≤≤∫±≤® b½«u?šÅv v?~²?ýc?Ö±∏µ

Page 5

Uu qO$« —U²H~AOÄÆ©≥∞≠≤∏∫±∏ ª±≥≠±∫±∂ ª≥≥≠≤∂∫±¥Ê«œd?ÖU?ý tÐ t? U?N?ý“u??¬ s¹« “« vL?N?? g?Ðd~¹œ t X?Ý« v½U“ tÐ ◊u?Ðd œuýÅv »U?DšŸu{u s¹« Ë œu?Ð b¼«u?½ ÊU?½¬ ÊUO —œ v?OŽœuF tÐ d?−M Ë XÝ« gO?Ä —œ t vðdU? UÐb??¹U??/Åv oO??³??D??ð œu??ýÅv ÊU??L??ݬ t?Ð v??O??Žt b??O??Ý— b??¼«u???š «d?? v½U??“ vM???F??¹ ©µ±∫π®Áœ—ˬ ÈË— ”b?I??«ÅÕË— tÐ v²????¹U??Ð Ê«œd?ÖU??ýÂœd dЫdÐ —œ ÊUýœU?²Ý« XO½UIŠ tÐ ©±≥∫±±®XAÖ“UÐ —UE?²½« —œ ¨©±≤≠±∫±≤® bM?M —«d«ª∏∫±∏ ≠≤≤∫±∑ ª¥∞≠≥µ∫±≤® b????M????ýU????Ð Ë«Ê«—œ«d??Ð “« ÊU??O??×??O???? l«u??ł —œ Ë ©≤∑≠±±Æ©¥∏≠¥±∫±≤® bM¹U/ X³«d œušX¹«Ë— Ït²????ý— t?Ð U????u???? X¹«Ë— ±µ∫±∏ —œ©±≥∫±∞® fd??????ÅX¹«Ë— Ë ©±µ∫±π® v?²?????U???u??? X¹«Ë— s?¹« ÊU???¹U???Ä —œ v?Ë œb???½u???O???ÄÅv?qO??¦?L??ð ÎU??u??B???? Ë åv“ò U??$ Ÿu??{u??Æ©≤∑≠±± ¨±∞≠±∫±π®b¹«e«Åv «— U¼—UDMv¹Ë—U??????¹Ë— Ë œ—u?????šd?????Ð U??????u????? ‘—U??????~?????½ —œË« rOKý—Ë« t v¼UýœU?Ä UÐ rOKý—Ë« —U?ÐÅX³OBÁœU?¬ X¹«Ë— s¹« d?– U??Ð Xd?¹c?Ä b??¼«u??½ «—Æ©s `O{uð ±±∫π „Æ—® œuýÅvv?????????O?????????Ž X?U?????????Ý— Âu?????????Ý g??????????Ð ≠¥—œ «— U????????????$ o??I?????????????% ©µ≥∫≤¥≠≤π∫±π®Ê«uMŽ tÐ «— dNý s¹« Ë bMÅv ‘—«eÖ rOKý—Ë«ÏtFłU? —œ vO?Ž dЫd?Ð —œ qO?z«dÝ« Âu? ÏÁbM?¹U/—œ «— t²?J??½ s¹« U?u?? Æœ—ˬÅv —U?L??A?Ð VO??K?©¥∏≠≤π∫±π® v????O????Ž œË—Ë ÏtM????×???? 5????Ë««— œuš œU²Ý« t vMF? s¹bÐ ∫bMÅv ȗˬœU¹U?¹¬® b??¹U??/Åv vd??F?? ÁU??ýœU?Ä Êu??â??L??¼«— Ë« t½U???¼U??ý œË—Ë t? Èd??N???ý d???Ð ¨©≥∏≠≥µ¨©¥¥≠¥± U?¹¬®b?¹d?ÖÅv Xd?¹c?Ä b?¼«u??½ÊUÖbM?ýËd Áœ«œ ÊU?A½ «— œuš —«b?²« b?³F —œU??$¬ —œ “Ë— d??¼ Ë b???½«—Åv ÊËd??O???Ð U??$¬ “« «—Æ©¥∏≠¥µ U¹¬® b¼œÅv ‘“u¬ÊU?L?¼ qU?ý r?O?K?ý—Ë« —œ v?O??Ž «—U?N?þ«fd? Ë v²? qO??łU?½« —œ t XÝ« v²??L?? tÝt ÁœËe« U?N?½¬ tÐ v¹e?ł vðU?J?½ U?u vË Áb?¬b??³???F??? —œ ‘“u???¬ ÆXÝ« Ë« œu???š tÐ h²??????Êb¬ Ë rOK?ý—Ë« dÐ È—Ë«œ ÂöŽ« UÐ ©≤±≠≤∞®«— U¼ÅÂöŽ« s¹« Uu? ÆbÐU?¹Åv ÊU¹U?Ä ÊU½« d?Ä„Æ—® b?M?Åv? »U?D?š q?O?z«d??Ý« Âu? ÂU?L??ð tÐÆ©r `O{uð ≤∞∫≤± ªw, x `O{uð µ∫≤±vOŽ ¯d Ë !— tÐ ◊uÐd ÈU¼ÅX¹«Ë— —œd?~?¹œ qO?łU?½« Õd?Þ ÊU?L?¼ ©≤≥≠≤≤ ÈU?N?ÐU?ЮU????Ð d????š¬ ÂU????ý ÊU????²????Ý«œ vË œu????ýÅv ‰U????³????½œgI???½ ÏÁ—U??Зœ œd???ÖU???ý Áœ“«Ëœ tÐ v¹U???N???ý“u???¬—œ ÊU??½¬ vÖ—e???Ð ÏÁ—U???Зœ ¨ÊU??½¬ È—«e???~???²??b???šb?¹b?ł XO?F??{Ë ÏÁ—U?Зœ e?O??½ Ë Áb?M?¹¬ u?J??K?b?ÐU?¹Åv t«œ« ÊU??ýœU?²?Ý« X1e??Ž “« fÄ ÊU?½¬qL?×?²?? v?O?Ž t v?¹U?N?$— Æ©≥∏≠≤¥∫≤≤®eO¬Åd?³Ž œU?Ný ‘“—« Ë Ë« X«b?Ž œuýÅvt ÂU??~??M??¼ ʬ `?O???? Æœ“U??ÝÅv ÊU???¹U??/ «— Ë«œuš uJK ¨œu?ýÅv 5¼uð Ë —UI?Š qLײ„Æ—® bMÅv bO¹Q?ð XÝ« d{UŠ q³ “« t «—Æ©b `O{uð ≥∑∫±≤≥ ªbÅ `O{uð ∂π∫≤≤»U?Ю —c??ÖÅb?O??Ž l¹U??Ë tÐ ◊u??Ðd? U??¹«Ë——œ ÆXÝ« rO?Ký—Ë« d?N?ý tÐ œËb?×? ÎU?UL?ð ©≤¥ÈUN½bý d¼Uþ ÏÁ—UЗœ sN U¹«Ë— tÐ Êu² s¹«XÝ« Áb???????A??????½ Á—U???????ý« q?O??????K???????ł —œ `?O?????????????ª≤∞≠±∂ ¨±∞ ¨∑∫≤∏ ª≥≤∫≤∂X???????????????????????????????®s¹« tÐ ÎôU???L???²??Š« ¨©≤±u???¹ ª∑∫±∂ ª≤∏∫±¥d???d?²?N??Ð Êôu?Ý— ‰U?L??Ž« »U?²? U??Ð tM?¹d? t q?O?œvOŽ ¯d Ë !— U¼ÅX¹«Ë— s¹« Æœuý UŽ«d±∏∂

Page 6

Uu qO$« —U²H~AOÄt²Ý«uš «bš t bMMÅv dO³Fð v¼«— ÊuâL¼ «—b?½U?Ýd??Ð g¼u?J?ý tÐ «— `?O?? o¹d??Þ Ê¬ “« U?𫗠ʬ vO?Ž t v?N« X?OA? ÊU?L?¼ ¨©≤∂ t¹¬®”b?I?? ÈU??¼Åt²?ýu??½ —œ Ë ©∑ t¹¬® Áœu??/ ÂöŽ«Æ©¥∂≠¥¥¨≤∑≠≤µ U?¹¬® XÝ« t²?A??Ö X³?ŁUð œu?ýÅv d¼U?þ ‰u?Ý— Áœ“U¹ d?Ð vO?Ž Ád?šôUÐË ©¥≥≠≥∂ U¹¬® b?¹¬ ozU? ÊU?A?¹« b?¹œdð d?Ðb?²??Ýd??Åv? XU??Ý— tÐ Ê«b??¼U??ý Êu??Ç «— ÊU??½¬X¹«Ë— 5?²????½ U??Ð »U?²?? Æ©¥π≠¥∑ U?¹¬®Ït½U????A???½ t? ©µ± t¹¬® `O???????? œu???F???? ÏÁ—U????Зœ“« t²??ÝU??šd??Ð `O???? v??O???Ž v¹«b??š Ë È—Ëd??ÝÆ©≥∂∫≤Ÿ« „Æ—® bÐU¹Åv tLðUš XÝ« ¯dÊb?ý —U??J??ý¬ qO??$« ÂU??L??ð VO??ðd??ð s¹« tÐË bM?Åv tz«—« «— v?OŽ b?½Ë«b?š “«— v−?¹—bðʬ ÂUOÄ b¹U?Ð t v½U b?¼œÅv ÊUA½ 5?MâL¼«— ʬ Z¹—b??ð tÐ Ë v?Ò½U??ð U???Ð b??M??¹U???/ u??Ö“U???Ð «—ÆbM¹U/ „—œUOK Ê«—Ëœ Ë vOŽ Ê«—Ëœ»U??²?? œ—«œ d???E??½ —œ U???u?? t U???$¬ “« ≠±b¼œ hOBð Êôu?Ý— XýcÖdÝ tÐ «— Èd~¹œb??½«u???ðÅv fd??? Ë v²??? “« d??²???N???Ð s¹«d??ÐU???M???Ы— UOK Ê«—Ëœ Ë vOŽ Ê«—Ëœ 5Ð ÈU¼ÅËUHðÆb¹U/ hAv?O?Ž qL?Ž t b?¼œÅv ÊU??A?½ U?u? qO?$«d?¼ ÆXÝ« qO??z«d??Ý« Âu? tÐ ◊u??Ðd?? ÎU?U??B?²??š«d?– «— U??$ ÂU??O??Ä v?¹«d??ÖÅÊU??N??ł Ït³??M??ł b??M??ÇÈU?¼ÅÂöŽ« —œ Á—«u?L??¼ t²?J?½ s¹« vË b??¹U?/Åvª≤π∫±≥ ª∂∫≥ ª≥≤∫≤® Áb?????M??????¹¬ tÐ ◊u??????Ðd??????t XÝ« È«Åt½u/ d¹ËU?Bð —œ U¹ ©≤¥≠±∂∫±¥ª≥∏≠≤≥∫≥Å® b?½«ÅÁb?ý Áœ«œ ÊU??A?½ gO??ÄU?A??O?Ä©±π≠±±∫±∑ ª±∫±∞ ª≥π∫∏ ªπ∫∑ ª≤∑≠≤µ∫¥X¹—uQ? ¨œu?š e?OšU?²?Ý— “« b?FÐ U?N?M?ð `O? Ëœu?š Ê«œd?ÖU??ý tÐ «— ÊU?d??A? Èu?Ý t?Ð XU?Ý—Æ©¥∏≠¥∑∫≤¥® b¼œÅviO sL?Ô¹ tÐ ÂUO?Ä ÊöUŠ «— X¹—u?Q s¹«„Æ— ª¥π∫≤¥® œ«œ bM¼«uš ÂU$« ”bI«ÅÕË—“« t v?????O?????Ž jI????? q?O????$« —œ v?Ë ©±≤∫±≤s¹« —b? U?Ð ©≥µ∫±® Áb??ý Áœ«“ ”b?I?«ÅÕË—¨±¥ ¨±∫¥ ª≤≤∫≥® bM?Åv qL?Ž ”b?I«ÅÕË—Æ©≤±∫±∞ ª±∏vœu??? Ê«—Ëœ t?Ð ◊u???Ðd??? ÈU????¼ÅX¹«Ë— —œÈœU¹“ œ«bFðò t bMÅv ÂöŽ« ÊuFLý ¨vOŽbMMÅv ŸUM²« v?OŽ 7d¹cÄ “« åqOz«dÝ« —œ—œ „b??½«Å„b??½« ŸU???M??²???« s¹« Æ©≥µ≠≥¥∫≤®qU —u?DÐ vË œd?OÖÅv —u? qO$« ÊU?¹dł«d¹“ ©≥¥∫≤≥ „Æ—® bÐU¹Åv/ ÊU¹UÄ VOK UÐÊU?¹œu??N??¹ Êôu??Ý— r¼ “U??Ð t¼U??−??M??Ä “Ë— “« fÄÆbM½«ušÅv U$ Ë tÐuð tÐ «— rOKý—Ë«“« «— v?O?Ž Ê«—Ëœ t½u?ÖÅs¹b??Ð t U?u? ≠≤qŠ«d b¼«u?šÅv bMÅv e?¹UL?² U?OK Ê«—Ëœ—œ vË b???¹U???/ sýË— a?¹—U???ð —œ «— «b???š qL???ŽXO½ qU?ſ t²J?½ s¹« “« eÖd?¼ l¹UË s¹« tz«—«Ábý Áœ«œ `O vOŽ —œ vFD —uDÐ U$ tÈ“Ëd??« d???Ð qO???$« “U???ſ¬ ÊU???L???¼ “« ÈË ÆXÝ«ª≤±∫¥ ª±±∫≤® b??M??Åv —«d???« U??$ Êœu??Г« v?OŽ «d?¹“ Æ©¥≥∫≤≥ ªπ∫±π ª≤∂∫µ „Æ—¨©≥µ∫±® «b??š d????Ä ¨œu??łË Ït?E??( 5??²???????½ª∑∑ ¨∑± ¨∂π∫± „Æ— ª±±∫≤® ÁbM?¼œÅU?$„Æ— ª±±∫≤® XÝ« b??½Ë«b??š Ë ©∂∫≥ ª≥∞∫≤œ—u?? —œ U??u?? —«d??« ÏÁ—U??Зœ t `O??{u??ð ±≥∫∑Ë ª©v????O?????Ž È«d????Ð Ê«u????M?????Ž s¹« Êb?????ý qzU????Ë ÊU?Öb?½U??—œ tÐ U?$ ÂU??O?Ä U?Ð Ë« ÈU??¼—U?²??H?ÖbM?²??¼ ÂUO?Ä s¹« “U?²?2 ÊU³?ÞU?? t ÊU?JÇu?Æ©≤±∫±∞ ª≤≤∫∑ „Æ— ª±∏∫¥® œuýÅv “Uſ¬±∏∑

Page 7

Uu qO$« —U²H~AOÄ«— v?O??Ž Ê«—Ëœ t vF??u?? ÊU?L??¼ “« U?u??vM??F?¹ v?×?O???? ÏtF??U??ł tÐ b??¹U??/Åv nO??u??ðv² “« d²A?OÐ Vð«d tÐ ÈË Æb?A¹b½«Åv U?OKÊ«u??M??Ž v???O??Ž œd???ÖU??ý Áœ“«Ëœ È«d??Ð f?d?? Ë©c `O?{u?ð ±≥∫∂ „Æ—® œu?ýÅv? qzU? ‰u?Ý—l«u??ł —œ ÊU?½¬ ÈU??¼ÅX?O?u??¾???? ÏÅtA??¹b??½« —œ Ë©≥∏≠±¥∫≤≤ ª¥∂≠¥±∫±≤ ª±≤∫π® v×OXÝ« ÊU???A???¹« Ê«—U????O???²???Ýœ ÏtA????¹b???½« —œ e???O????½ ËÆ©≥π ¨≥≠≤∫∏ „Æ— ª±∫±∞®«— tâ???½¬ t XÝ« ʬ v?Ä —œ U???u??? ÁËöŽ tÐtÐ åÁd?“Ë—ò vÖb??½“ b?Ž«u?? Ê«u?M??Ž tÐ v??O?Žª≤≥∫π® b¹U/ tz«—« b?¼œÅv ‘“u¬ Ê«œd?ÖUý—«d« tO?Ë« tÐu?𠜗u —œ ÈË Æ©¥∫±∑ ª≥∫±±Ë ≥≤≠¥∫±µ ªµ≠±∫±≥ ª≥≤∫µ®b????????M?????????Åv?ªµ∞≠≥∂∫∑ ÈU???¼Åt?M????×???? —œ Î U????u????B????????ÏÁ—UЗœ 5?M?â?L?¼ ¨©¥≥ ≠≥π∫≤≥ ª±∞≠±∫±πª±≥≠±≤∫∏ ªµ∞∫∑ ª¥µ ¨≤∞∫±® ÊU???????????????????1«t?????????????????? ©≤µ∫≤¥ ª≥≤∫≤≤ ª∏∫±∏ ª∂≠µ∫±∑œuý “«dЫ b½Ë«b?š XO½UIŠ tÐ —«d?« —œ v²¹UÐg¹U???O??½ ÏÁ—U???Зœ ¨©±π≠±≤∫≤± ª±≤≠≤∫±≤®¨¥∞∫≤≤ ª≥∂∫≤± ª∏≠±∫±∏ ª±≥≠±∫±±®—ÒdJ? ÈU?N?A?¹U?O?½ ʬ oA?d?Ý Ë t½u?/ t ©¥∂ÏÁ—UЗœ ¨©c `O?{u?ð ≤±∫≥ „Æ—® XÝ« v?O?ŽÊ«œd???ÖU????ý t?Ð vÝU????Ý« ”—œ «— ʬ t? XL????Š—ª≥∑≠≤µ∫±∞ „Æ— ª¥≤≠≤∑∫∂® b½«œÅvXLŠ— t b?M?Åv œUN?M?A?OÄ ÎU?³?Uſ ¨©¥≠≥∫±∑¥±∫±± „Æ—® b?M??M? “«d??Ы tb?? Êœ«œ U?Ð «—Ë Xýc??Ö ‰U???Š 5??Ž —œ t? «d??¹“ ©dÅ `O???{u???ð±±∫µ „Æ—® b???ýU????ÐÅv Ëd????Ł “« ·«d???B????½«s¹« ÂU???$« Æ©x `O???{u???ð ≥≥∫±¥ ªg `O???{u???𗜠ȜUý ÕË— tL?¼Ås¹« UÐ X?Ý« —«uýœ U?«e«vK?& d~?¹œ qO?łU?½« “« gO?Ð —U?O??Ð qO?$« s¹«U???$ ÈU????¼ÅÂö?Ž« d???Ыd????Ð —œ Îö?¦???? ∫b???M????Åv?—œ ¨©±≥∫∏ ª≤≥∫∂ ª¥¥ ¨¥± ¨≤∏ ¨±¥∫±®v?O?Ž Êb?¬ “U?Ð tÐ ◊u?Ðd? t vð«—U?N?þ« d?Ыd?ÐU??¼ÅÁe???−???F?? d???Ыd???Ð —œ ¨©±∞∫≤ ª¥∑∫±® XÝ«d????????????Ыd????????????Ð —œ ¨©≥∑∫±π ª±∑∫±≥ ª±∑∫±∞®Êb????¹Ëd????Ö Ë ©≤±∫±∞® ÂU????O????Ä “« ‰U????³????I????²????Ý«eO?šU?²?Ý— dЫd?Ð —œ ¨©∂∫±π ª±µ® Ê«—U?J?¼UM?Ö«b?š Èu?Ý “« t vðU?$ «d?¹“ ©µ≤∫≤¥® v?O?ŽÆXÝ« v½UœUý tÐ uŽœ b¹¬Åvd?š¬ ÊU??“ —œ t? œd??Åv ÂöŽ« v??O??Ž ≠≥È«dÐ «— tF«Ë s¹« —UE²½« U?u Ë b¬ b¼«uš “UЪ¥∏≠≥µ∫±≤® b??M??Åv k?H??Š U????O???K?? Ê«—Ëœ©≥∂≠µ∫≤± ª≤∑≠±±∫±π ª∏∫±∏ ª≥∑≠≤≤∫±∑¨d???{U???Š ÊU???“ U???$ ÏÁ—U???Зœ ÈË —«d???« vËl¹U???Ë U????Ð v???O????Ž Èb???½Ë«b????š ÏÁ—U???Зœ —«d????«—œ ”b??I???«ÅÕË— qL??Ž d???Ð —«d??« Ë —c???ÖÅb??O???ŽŸuu«ÅV¹d XAÖ“U?Ð tÐ ◊uÐd ÊU−O?¼ ¨UOK≤≥∫±∑ „Æ—® b?????¼œÅv g?¼U????? «— v??????O??????Ž“« —U??ýd???Ý ÎöU??? Ë« È—«Ëb??O???« Æ©b `O???{u??ðt rO?K?ý—Ë« v½«d?¹Ë ÆXÝ« “Ëd?« U?$ ÈœU?ý„Æ—® Áb?ý Á—U??ý« ʬ tÐ q?O?$« s?¹« —œ U?¼—U??ÐÏt³?M??ł U??u?? Ït²??ýu?½ t?Ð U?M??Ð ©e `O??{u?ð ≤∑∫±πÏtŁœU?Š p¹ jI?? tJ?K??Ð œ—«b?½ «— —U?Ö“Ë— ÊU??¹U?ÄÆXÝ« vOŽ ¯d Êôu¾ dHO Ë v¹—UðvÐœ« dE½ “« Uu dŁ«Ë UŽöÞ« “« œu?š qO?$« ‘—U?~?½ —œ U?ufd? Ë v²?? qO??łU?½« U??Ð t È—U??O???Ð VU?D??VU?D?? vË b??M?Åv ÁœU??H?²??Ý« XÝ« „d??²?A??„Æ—® býU?ÐÅv Ë« œu?š tÐ h?²? e?O?½ ÈœU?¹“ÂËœ ÁËd?Ö VU?D? ¨©d?O?E??½ qO?łU?½« —U?²?H?~??A?O?ÄÈU?¼ÅX¹«Ë— ∫b??M?ýU??ÐÅv d??¹“ Õd?ý tÐ Ë Ÿu??M?²??“« všd??????Ð ¨©≤≠±® v???????O??????Ž v?œu?????? Ê«—Ëœ±∏∏

Page 8

Uu qO$« —U²H~AOĪ∂≠±∫±¥ª±∑≠±∞∫±≥ ª±∑≠±∫∑® «e−FtÐu??ð t?Ð ◊u??Ðd??? ÈU??¼Åt?M??×??? ¨©±π≠±≤∫±∑¨©¥≥≠¥∞∫≤≥ ª±∞≠±∫±π ªµ∞≠≥∂∫∑®ª≥≥≠≥±∫±≥® f¹œËd?????O?????¼ ÈU?????¼Åt?K?????š«b?????—«b??¹b??Ä ¨©q `O??{u??ð ≥∫∏ „Æ— ª±≤≠∏∫≤≥—c??Ö b???O??Ž “« b???F??Ð ÂU???¹« —œ v??O???Ž ÈU???N??½b???ýË U?????N?????ý“u??????¬ ¨ÆÆÆ©µ≥≠≥∂ ¨≥µ≠±≥∫≤¥®Èd?U?Ý d?O?E?½ U?¼Åq?¦? “« È«ÅtK??K?Ý ÎU?u??B??“« b???¹U???Ð t v²????ÝËœ ¨©≥∑≠≥∞∫±∞® u???J???O???½b??M???L???ðËd???Ł ¨©∏≠µ∫±±® œd??? —«b???O???Ð »«u???šd??ÐÅvÐ d???O??$« Xš—œ ¨©≤±≠±∂∫±≤® rN???ÅvÐ@M?ł tÐ t? v¼U?ýœU??Ä Ë —U??L?F?? ¨©π≠∂∫±≥®t²?U¹“U?Ð d??Ä Ë tÒJ?Ý ¨©≥≥≠≤∏∫±¥® œË—Åv@½—“ d?????????ýU??????????³????????? ¨©≥≤∫±± ª±∞≠∏∫±µ®—“U????F????O?????« Ë b????M?????L????ðËd?????Ł œd???? ¨©∏≠±∫±∂®È—U? t?H?O??þË e??ł t vœU??š ¨©≥±≠±π∫±∂®“« t v{U? ¨©±∞≠∑∫±∑® XÝ« Áœ«b?½ ÂU$«Ë v?¹d? Ë ©∏≠±∫±∏® b??M?M?Åv ”U??L?²?« Ë«Æ©±¥≠π∫±∏® UOU ȗˬÅlLł —uQqO?$« Ë U??u?? qO??$« t Áb??ý t²?H??Ö VK??ſ«vË bM²¼ r¼ tÐ p¹œe½ œ—«u vCFÐ —œ UMŠu¹r¼ tÐ VU??D?? Ë Êu??²?? œ—u?? —œ t?½ U??¼ÅX¼U??³??ýs¹« —œ t XÝ« vðUJ½ tŽuL− —œ tJKÐ t²ÝuOÄ—œ œ—«u?? s¹«® b???M???²?????¼ „d???²??A??? qO???$« Ëœ©XÝ« Áb?ý ȗˬœU??¹ U?u?? qO??$« U?×??O?{u??ðË U?ðd?? ¨‰u??Ý— È«œu??N??¹ ÈU?¼ÅX?O?B????ý ∫Îö¦??5?Ð ◊U?³?ð—« ¨U?ÒM?Š rE?Ž« s¼U?? XO?B??ý ¨.d?¨XUÝ— tÐ ”d?D?Ä Êœ—UL?Ö Ë U?ݬÅÁe−?F? b?O¨ÊUD?O?ý È«u?ſ« tÐ vÞu?¹d??Ý« È«œu?N¹ X½U?O?šÂU?ý vÞ —œ œd?ÖU??ý Áœ“«Ëœ U?Ð v?O??Ž Èu?~?²??H?Ö¨œuN?¹ U?U?I? tÐ v?O?Ž v¹U?×O?? ÂöŽ« ¨d?š¬—«b¹bÄ ¨fÞöOÄ tKO?ÝuÐ vOŽ v¼U?MÖÅvÐ ‰u³g½«œdÖU?ý tÐ ¯d? “« t²?ÝU?šd?Ð ÈU??OŽ Êb?ýÊ«u?M??Ž tÐ v?O??Ž e?O??šU?²??Ý— „—œ ¨rO?K??ý—Ë« —œs¹« t XHÖ Ê«u²Ð qJA ÆÆÆ”bI«ÅÕË— tODŽt XÝ« vðU¹«Ë— t−?O²½ —œ U?¼ÅÈ“«uð Ë U?N²¼U?³ýÆXÝ« t²ý«œ œułË qOłU½« ‘—U~½ “« gOÄt²d?Ö U?¹«Ë— “« t v³?UD? ÂU?L?𠜗u —œs¹« ÆXÝ« tłu?ð qÐU U?u? —U? Ë gýu? ÁbýVO?d?ð —œ t åv³?O?ðd??ð Ë rE?½ò —œ «— Ÿu?{u?.œd tE?Šö Îö³ Áœu?/ X¹U?Ž— œuš ‘—U?~½—œ tÐU?A?? ÈU?N??²?L??? U??Ð VU?D?? s¹« ÁU?Öd??¼ ËtÐ t²J½ s¹« œœdÖ t?¹UI fd? Ë v² qOłU½«U?u? t v¹U??¼ÅÁ˛«Ë Îö¦? ¨œu??ýÅv sýË— vÐu?štÐUA? UL?K? “« dðÅvM?ſ Ë d?ðÅŸuM?² Áœd?Ð —U?JÐs( ÆXÝ« b¹b?łÅb?NŽ d?~?¹œ ÈUN?ÐU?² t?L¼ —œoO³?Dð nK?²? UŽu?{u U?Ð XU?D U?Ð qO$«t vðU¹«Ë— —œ U?u? v½U?½u?¹ ÊUГ Æœu?ýÅv Áœ«œÊUГ “« dðÅ`O?× XÝ« tÐU?A fd? qO$« UÐs¹« U?Ð ª©≥µ≠±≥∫≤¥ ª¥≠±∫±® XÝ« fd?U??u?? h²????? t v½u??²??? “« È—U??O????Ð —œ t?L??¼—UJÐ vU?Ý ÊUГ UŠöD?« Ë UL?K bM?²¼tÐ ◊u?Ðd? t Èœ—«u?? —œ ÎU?u?B??? Áb?ý Áœd?ÐXÝ« b??M??L???öŽ U??u??? ÆXÝ« v??O???Ž ÊU??M?????ÝoO²Ž b?NŽ v½U?½u¹ tL?łdð —œ t «— vðU?ŠöD«Ê«—Ëœ ÈU??¼ÅX¹«Ë— —œ Áó¹u??Ð œd??³??Ð —U??J??Ð Áb??¬s¹« Ê«b??I??²??M?? “« È—U??O????Ð t v???O??Ž vœu??vF??«Ë vÐœ« b???O??K???I??ð Ë ”U??³???²??« «— U???¼ÅX¹«Ë—Æb½—ˬÅv —ULAÐsýË— tÐ t È«ÅtöŽ Ë ‚Ë– X?K?Ž t?Ð U?u??l¹U???Ë `?¹d???A????ð “U????ſ¬ —œ œ—«œ VU???D???? Êœd????¨±∫µ ª±∫¥ ª±µ∫≥® œ—ˬÅv v?¹U?????¼Åtb??????I?????Èd?O?ÖÅt−??O?²??½ U?Ð «— U?N??½¬ U?¹ ©ÆÆÆ≥∂ ¨±∑ ¨±≤ª±∂≠±µ∫µ ª≤∞ ¨±∏∫≥® b??????¼œÅv ÊU???????¹U??????Äd– Ëœ tÐ Ëœ «— U¼Åq¦? Ϋd¦« Æ©ÆÆÆ¥≥≠≥∂∫πª≥≤≠≤∏∫±¥ ª≤±≠±∏∫±≥® b?????????????M??????????????Åv??±∏π

Page 9

Uu qO$« —U²H~AOÄË t½U?L??O?J??Š ÊU?M???Ý 5??M?â?L??¼ ¨©±∞≠¥∫±µœ—ˬÅv Ëœ t?Ð Ëœ «— —U?????????B???????? U?????????L?????????K????????ªµ≠±∫±≥ ª≥≤≠≥±∫±± ª≤∑≠≤µ∫¥®“« È—U???O????????Ð —œ vË ©≥µ≠≥¥ ¨≥∞≠≤∂∫±∑tÐ ◊uÐd U?¼ÅÈbMÐÅÁËd?Ö s¹« XÝ« sJ2 œ—«uÆbýUÐ UN½¬ vK« lÐUM«—U³?Ž v~¹«d?O?ÄÅvÐ Ë ‰«b²?Ž« —œ Uu? d?M¼«— v−??O???N??? XO??F???{Ë tL???K?? p?¹ U??Ð t? XÝ«ª¥≤∫∏ ª±≤∫∑ ª∑∫≤® b?????M??????Åv? n?O??????u??????ðX¹«Ë— dO?E½ v¹U?¼ÅX¹«Ë— 5?Mâ?L¼ ©ÆÆÆ≥∏∫πeO?~?½«Årſ Ë XÝ ŸU?{Ë« d?~½U?O?Ð t å5?zU½ò—U????J?????¼U?????M?????Ö Ê“ ¨©±∑≠±±∫∑® b?????M?????²??????????¼©¥≥≠¥∞∫≤≥® åu?J??O??½ œ“œò ¨©µ∞≠≥∂∫∑®5?M?â?L?¼ Ë ©≥µ≠±≥∫≤¥® ”«u??L?Ž —«b?¹œ U?¹—U???u????J????O????½ Èd????U???Ý d????O????E????½ v¹U????¼Åq¦???? —œ≥≤≠±±∫µ® t²?U?¹“U?Ð d??Ä U?¹ ©≥∑≠≥∞∫±∞®Ë ÂË«b? Ë« ÊU??O?Ð XU??D? Æ©åÃd??)Ë b??½“d?ò“« s?Ý t vU?~?M?¼ ÎU?u?B??? XÝ« d?L?²??Ë bMð U?ŠöD« “« Îö¦? ∫XÝ« vO?Ž hýe?O??¼d??Ä œd??ÐÅv —U?J??Ð fd?? v¼U??Ö t vM??A??š—œ Ë ©ÆÆÆ¥µ ¨≤∏ ¨≤¥∫∏ ª±∫¥u?® b?¹U?/Åv»U??D??š œu??š œU??²??Ý« tÐ Ê«œd??ÖU??ý t œ—u?? d??¼—U?J??Ð vM??O??F? Ë ’u??B???? —U??³?Ž b??M??M??ÅvÆ©c `O{uð µ∫µ „Æ—® œdÐÅvU?¹«Ë— “« t vðU?ŽöÞ« œ—u?? —œ U?u? —U?«— UN½¬ v¹—Uð ‘“—« ÁbM½«uš È«dРΫd¦« Áb¬Ë !dG?Ð È«ÅtK?¾? Ÿu?{u s¹« Æb?M?Åv Õd?D`O?{u?ð ÎöU? «— ʬ Ê«u?ðÅv/ Ë XÝ« Áb?O?â?O?Ä»U?²? ‘—U?~??½ —œ U?u? ‘Ë— t s?¹« d?~? œ«œ—U²?H?~?A?O?Ä „Æ—® œu?ý vÝ—d?Ð Êôu?ݗʼnU?L?Ž«vÝ—d??Ð qO??$« jI?? ÁU???Öd??¼ Æ©Êôu??ݗʼnU??L??Ž«Ê¬ dÐ Uu? XO½ t œuýÅv Áb?¼UA? ΫËbÐ œœdÖUŽöÞ« ÈUM?³ dÐ Ë X?œ UÐ «— l¹UË t XÝ«X× 5?Mâ?L¼ ª©¥≠±∫±® b?¹U?/ tz«—« oŁu«— UŽö?Þ« s¹« “« ÈœU?¹“ œ«bF?ð Êœu?Ð oŁu? ËtÐ U??u??? ·d??Þ p¹ “« vË X?d??¹c??Ä Ê«u???ðÅv—œ œd~?½Åv œu?š ÊU?1« ÂU?L?ð U?Ð v?OŽ Ÿu?{u?t½u???ÖÅs¹« f?¹u???½Åa¹—U???ð œd???? p¹ t v?ð—u???dO?³F?ð Uu? vB?ý d?O?H?ð Ë t¹dE?½ «— ËU?C—U²HÖ Uu t vU~M¼ d~¹œ ÈuÝ “« Æb¹U/ÅveOÇ d¼ “« gO?Ð bMÅv tz«—« «— v?OŽ ‰ULŽ« ËtJ½U?M?Ç XÝ« b?M?L?öŽ U?N?½¬ Âu?NH? Ë vM?F? tÐœ—«b½ UN?½¬ ŸuË a¹—Uð VO?ðdð tÐ vN?łuð v¼UÖË q×?? U??¹ ©µ±∫≤¥ ª±±≠±∫µ ª≥∞≠±∂∫¥Å®d??E??½ —œ «— U??N??½¬ Ÿu??Ë v¹U??O??«d??G??ł XO???F??u??ª≥µ≠≥¥∫±≥ ª±µ≠±≥∫±∞® œd??????????O???????????ÖÅv?/t?½«œ«“¬ t? œ—«b??????????½ U???????????Ы ÈË ª©¥π≠≥∂∫≤¥ª≤≠±® b??M??? œU??−???¹« vM???F??d???Ä ÈU??¼Åt?M??×???ÂU???L???²???¼« Ë tłu???ð Æ©ÆÆƱ±≠±∫µ ª≥∞≠±∂∫¥Ë X×? —œ «— l¹U?Ë t X?O?½ s¹« ÈË vK?«tJ??K???Ð b??¹U??/ n?O??u??ð U???N??½¬ ÈœU??? XO??F???«ËU$ a¹—Uð t «— v?OŽ XýcÖd?Ý b¼«ušÅvË œ«“¬ t bMÅv ”UŠ« ÆbM ÂöŽ« býUÐÅv«— U¼œ«b?¹Ë— Âu?N?H? Ë vM?F? XÝ« nþu? v²?ŠXM??Ý tÐ t?łu??ð U???Ð «— —U?? s¹« Ë b???¼œ `O??{u???ðÆb½UÝ—Åv ÂU$« tÐ UOKÂuÝ qO$« XU« Á—UЗœ vðUŽöÞ«Ê«u?ðÅv/ qO??$« s¹« Q?A??M?? Ë q« ÏÁ—U?Зœ—œ œułu UŽöÞ« tJM¹« ÊËbÐ œd dE½ —UNþ«Ëœ s¹« «d¹“ ¨œuý v?Ý—dÐ ÊôuÝ— ‰U?LŽ« »U?²U−?M?¹« —œ vË b?½—«œ ◊U?³?ð—« r¼ U?Ð ÎöU? »U²?U?u? »U?²? 5?²????½ —œ t vðU?Žö?Þ« tÐ b?¹U?ÐÆœu/ UH²« œ—«œ œułËU???u??? qO???$« ‘—U???~????½Åa¹—U???ð 5???O???F????ð —œbM?MÅv œU?¹ rOK?ý—Ë« v½«d¹Ë “« Ϋd?¦« Ê«b?I²?M±π∞

Page 10

Uu qO$« —U²H~AOÄ„Æ—® XÝ« Ábý ʬ tÐ Á—Uý« »U² s¹« —œ ts¹« tÐ tłuð UÐ ÎU?uB Ë ©e `O{uð ≤∑∫±π«b???ł d???š¬ ÊU????“ ÈU???/—Ëœ “« «— s?¹« U???u??? t?ʬ ÀËbŠ fd Ë v² t v?ð—u —œ bMÅvdE½ tÐ 5MÇ Æb?M¹U/Åv 5O?Fð dš¬ ÊU“ —œ «—d??þU???½ U???u??? ÈœöO???Å∑∞ ‰U???Ý —œ t? b???Ý—ÅvÈUN?½u?¹ó XÝœ tÐ rO?Ký—Ë« v½«d?¹Ë Ë Ád?U?×ª¥¥≠¥≥∫±π „Æ—® XÝ«ÅÁœu??????Ð ”u??????²???????O??????ðÆ©≤¥ ¨≤∞∫≤±tÐ ◊u?Ðd? qO??$« ‘—U?~?½ a?¹—U?ð s¹«d?ÐU??M?ÐΫd¦« È“Ëd« Ê«bI²M ÆXÝ« a¹—Uð s¹« “« fÄ∏∞ ÈU??N???U??Ý œËb???Š —œ «— ʬ ‘—U??~???½ a¹—U???ðÊU?½¬ “« —U??O???Ð vË b??M??½«œÅv ÈœöO?? π∞Åv«ÅÆbMMÅv 5OFð ÈdðÅÂbI a¹—UðÁb?ý ¡«b?¼« fK?O??u?¾?ð tÐ »U?²?? s¹« tÇd?ÖXO??B??????ý È«—Ë “« t b??¹U???/Åv 5???M???Ç vËœuýÅv »UDš v½U?O×O? tÐ ÎUuB? —ucœ—u???? s¹« —œ Ë b????½—«œ v½U?????½u????¹ @M????¼d???? t?ÊU?Г tÐ Îö¦?? ∫œ—«œ œu?łË È—U??O???Ð ÈU?¼Åt½U??A?½5D?K ÈU?O«d?Gł ÏÁ—U?Зœ ¨Ábý t²?ýu½ v½U?½u¹ª≥±∫¥ ª¥∫≤ ª≤∂∫±® œuýÅv Áœ«œ vðU×O{uðÂu????????????????Ý— Ë »«œ¬ ¨©±≥∫≤¥ ªµ±∫≤≥ ª≤∂∫∏¨≤¥≠≤≥∫≤ ªπ∫±® Áb?¹œd??Ö `¹d?A??ð ÊU?¹œu??N?¹ÏÁ—U?Зœ Y×?Ð tÐ v?N?łu?𠨩∑¨±∫≤≤ ª¥≤≠¥±t⽬ dOE½ v³U?D qO$« s¹« —œ® ÁbA½ «—uð≤∞≠±µ∫≤≥ ª≤∞≠±∫±µ ª≥∏≠≤∞∫µÅX? —œnD?Ž ÊUd?A? tÐ X?³?½ ¨©œ—«b?½ œu?łË Áb?¬`O????? v½U???L??????ł XO???F??«Ë d???Ð Ë Áb???ý tłu???ðœu???????ýÅv? —«d????????« ¯d???????? “« t?²????????ÝU????????šd????????ÐÈ«dРʬ 7d¹cÄ t È«Åt²J½ ¨©¥≥≠≥π∫≤¥®Æ©±µÊd≠± ª≥≤∫±∑Ÿ«® œuÐ —«uýœ ÊUO½U½u¹qO$« ÏÁbM?¹u?½ t bÝ—Åv d?EM?Ð 5Mâ?L¼Ë t²?ý«œ oK?F?ð v¹«d?ÖÅv½U?½u?¹ ÈU?O?½œ tÐ ÎU?B??ýv½U½u?¹ t ÁbM?¹u?½ ÊUГ t?Ð tłuð U?Ð «— d« s¹«Áb???ý d????– Îö³???? t Èd????~???¹œ U????J???½ Ë X?Ý«t b½—ËU?Ð s¹« dРΫd?¦« Æœ«œ hO?A?ð Ê«uðÅv„Æ—® XO?½ U?M?ý¬ 5D??K ÈU?O?«d?Gł U?Ð ÈËs¹« nK²? ÂuÝ— Ë »«œ¬ Ë (k `O{uð ≤π∫¥µπ∫± „Æ—® bÝUM?ýÅv/ vÐuš tÐ «— 5?“dÝÆ©i `O{uð ¥∏∫∂ ªr `O{uð ±π∫µ ªd `O{uðÊU¹UÄ —œ ”uzU½d?¹« f¹b t v²¹«Ë— dЫdЗœ b¼Uý s¹dðÅv1b Ë t²ýu½ ÈœöO ÂËœ Êdb?K??ł åU??¼ÅXŽb??Ð tO??K??Žò® XÝ« ’u??B??š s¹«ÊUL?¼ qO$« s¹« ÏÁb?M?¹u?½ ©±∫±¥ Ë ±∫± ÂuÝ≤¥qO ¨±¥∫¥‰u? —œ t XÝ« pýe?Ä ÈU?uÊU??????? ÆXÝ« Áb????ý d????– ±±∫¥u???L????O????ð≠≤ Ë—œ qO$« ÁbM?¹u½ t v²?œ tÐ tłuð UÐ È—U?OЫ— ÈË vJýe?Ä Ïtd?Š b?M?Åv UN?¹—U?L?O?Ð `¹dA?ð«d¹“ XO?½ rK? t²J½ s¹« vË b?½«ÅÁœd b?O¹Qðd¼ t XÝ« v¹UN?½UL?¼ œdÐÅv —U?JÐ t vðU?LKÁœd?ÐÅv —U??J?Ð d??B??Ž ʬ —œ Áœd? qO??B?% œd??—œ ¨fu?Ä U?Ð Ë« v¹U?M?ý¬ jЫ˗ œ—u? —œ ÆXÝ«œu?łË ÕöD?« b?M??Ç e?ł È«Åt½U?A??½ qO?$« 7?`O?{u?ð ±µ∫∏ ªc `O?{u?ð±≤∫∏ „Æ—® œ—«b?½ªn `O??????{u?????ð ±¥∫±∏ ªz `O??????{u?????ð ±∫±∏ ªg¨j `O?{u?ð Ë ≤∞≠±π∫≤≤ ªb `O?{u?ð ≤∏∫≤±v²?¹UÐ Á—U?ÐÅs¹«—œ dE?½—UN?þ« È«dÐ Ë ©ÆÆÆh ¨i«— Êôu?ݗʼnU??L??Ž« »U??²? —œ œu??łu?? U??ŽöÞ«Æœd vÝ—dÐUu qO$« È“Ëd« ‘“—«XÝ« v Uu œuýÅv Áb¼UA t È—uDÐË b?M??Åv d??O???H??ð Ë d??O?³??F??ð «— qO??$« Áœó tvÐd?ſ ÈU??¼—u??A?? È“Ëd?« ÊU????½« È«d?Ð b??¹U??ýÆbýU?Ð vÝd²?Ýœ Ë „—œ qÐU? Ê«d~?¹œ “« gOÐt v½U½u¹ @M?¼d Ë d?JHð “d?Þ V³Ý tÐ ÎU?ML{±π±

Page 11

Uu qO$« —U²H~AOÄVU?D? vM??ýË— Ë Õu?{Ë tÐ t È«ÅtöŽ ¨œ—«œ`¹d?A?ð Ë `O?{u?ð tÐ t vN?łu?ð ¨b?M?Åv “«d?ЫvK?O?š ¨d??M?¼ Ë XO??ÝU???Š V³?Ý tÐ Ë œ—«œ U??N?½¬ÎU?u??B??? ÆXÝ« È“Ëd?« Âœd?? tÐ d?ðÅp?¹œe?½Uð bM pL È“Ëd« ÏÁbM½«uš tÐ b½«uðÅv UutÐ «— «b?š d????Ä ÈË Æœœd??Ö U?M??ý¬ v??O??Ž “«— tШÊU?J??Çu?? ÎU??u??B???? Ë d??A??Ð v−??M?? Ê«u??M??ŽÊ«u?M?Ž tÐ 5?M?â?L?¼ Ë ¨ÊU?d?A? Ë Ê«—U?J?¼U?M?ÖUÐ Ë gðU«e« tOK UÐ ¨vÖb½“ b½Ë«bš Ë —ËdÝÆbMÅv vdF g²LŠd Ë nB±π≤

Page 12

a¡«b¼«œb?? —œ bÈ—U??O??????Ð t U???−???‡½¬ “«±“« b????½«ÅÁb????¬d?????Ð v²?????¹«Ë— 7????ýu?????½t²???Ýu??O???Ä o?ÒI??% t?Ð U??? 5??Ð t? vzU???¼œ«b???¹Ë—t ÊU?½¬ ¨“U?ſ¬ ÊU?L?¼ “« tâ?‡½¬ d?Ыd?Ð≤ ¨cXÝ«Ê«—«e?~??²??b??š fá??Ý Ë Áœu??Ð vM?O??Ž Ê«b??¼U??ý¨db½«ÅÁœuL‡½ qI?²M U tÐ «— ʬ ebM²¼ sÝoOœ ÈdO~OÄ “« fÄ býUÐ uJO½ t r²ý«bMÄ≥«— È«ÅtöŽ ¨œuš ÊUU~?AOÄ “« ȗˬœU¹ U?Ð ÈË ÆbMÅv “Uſ¬ È«Åtb?I UÐ «— gÐU²? œuš dUF? v½U½u¹ ÊUÖb?M¹u½ b?M½U0 Uu? ≠aUN?ýË— s¹« È«—Ë “« Æb?¹U/Åv «b?¼« vL?N? hý tÐ «— œu?š »U?² Ë b?M?Åv d?– œ—«œ vÐœ« ¡UA?½« Ë VO?d?ð Ë UŽöÞ« tÐ tÆb¹uMÐ «— œuš qO$« ¨U¹«Ë— ÈË— “« œ—«œ bB t vMF s¹bÐ ¨œuýÅv ÂuKF ”bI a¹—Uð ÏÁbM¹u½ XO½ Ë bBÏtbI —œ ‰uLF Ë eO¬Å‚«dſ« åÈ—UOÐò ÏtLK® œd?Ð ÂU½ «— fd Ê«uðÅv XO½ œU¹“ Ê«bMÇ ÊUýœ«bFð t g½UU?~AOÄ 5Ð —œ ≠b—œ «— UN½¬ 7? t XÝ« Áœd ÁœU?H²?Ý« r¼ Èd~?¹œ lÐUM? “« ÁbM?¹u½ t b?¼œÅv ÊUA?½ Uu? qO$« vÝ—d?Ð vË ª©býUÐÅv? UNÐU?²Æ©dOE½ qOłU½« ÏtbI „Æ—® .—«b½ XÝœt ÊUMÇ XÝ« Ábý ÂU$« å«bš tKOÝuÐò t XÝ« vF¹UË “« —U³?Ž Ë vOŽ XUÝ— Ë vÖb½“ l¹UË ÏtŽuL− Uu »U?² Ÿu{u ≠cÆb¹¬Åv —ULAÐ qO$« ¨X¹«Ë— s¹« V³Ý s¹bÐ Æœd ◊U³M²Ý« Ê«uðÅv ‰uN− qF œdЗU “«ÆXÝ« Ábý t²dÖ U¹«Ë— “« »U² s¹« VUD ÂULð ≠dÎUML{ Æœ—«œ Èd²L X×? t²³« t åb½œuÐ sÝ Ê«—«e?~²bš Ë vMOŽ Ê«b¼U?ý “Uſ¬ “« t ÊU½¬ò ∫œd tLłdð Ê«u?ðÅv 5MâL¼ ≠eÆ©±∫±± ª∑¨≤∫∂ ª≥±∫¥Ÿ«® b½«ÅÁœ«œ —UAÐ ÊôuÝ— t XÝ« qO$« åsÝò “« —uEMfuÄ —UM —œ Uu v²?UÝ— XOUF ÁU?Ö d¼® åÂœd ÈËdOÄ p¹œe½ “« È“«—œ b? t s¹« “« fÄò ∫œd tLłdð Ê«uðÅv 5?MâL¼ ≠fÆXÝ« t²ý«b½ Xdý ʬ —œ ÎULK t b¹uÖÅv sÝ È“Uſ¬ Ë «b²Ð« “« Uu U−M¹« —œ t b¹¬ÅvdÐ 5MÇ vË ©.dO~Ð dE½ —œ «—VOðdð tJKÐ XO½ Àœ«uŠ Ÿu?Ë a¹—Uð X¹UŽ— åÊœuÐ oOœ Ë t²ÝuOÄò “« —u?EM œd rO¼«uš tEŠö Uu? »U² —œ t È—uÞ tÐ ≠gÆXÝ« »U² vý“u¬ Ït³Mł Ë vÐœ« ¡UA½«Æ©≤µ∫≤∂ ª≥∫≤¥ ª≤∂∫≤≥Ÿ«® œ—«œ vLÝ— XLÝ gOÐÅUL t XÝ« v²OBý nOuð —œ tLK s¹« ÆåvUŽò ∫vEHK«ÅX% ≠hÆbMÅv tz«—« dOHð UÐ Ë qÒb «— l¹UË œuš dUF ÊU¹u½Åa¹—Uð bM½U0 Uu ≠ivdA ÈË bMMÅv —uB?ð Èd~¹œ ÊU ÆXÝ« t²dÖ«d? «— UOK v³¼c ‘“u?¬ t býUÐ v×O Èœd XÝ« sJ?2 fKOu¾ð ≠jt vðU?ŽöÞ«ò ∫œd? tL?łd?ð Ê«u?ðÅv «— —U?³?Ž s¹«® b?¹U?/Åv? tz«—« Ë« tÐ «— XO?×?O?? ÊU?1« “« ŸU?œ Ë g¹U?²?Ý U?u? t XÝ«Æ©åÈ«ÅÁœd XU¹—œtÐ t «bš Âö ÊUOÐ È«dÐ Uu ÆbM?Åv ÂöŽ« «— vO×¹ XUÝ— Ë buð ¨b³F? v³¼c i¹«d È«dł« sL{ —œ qOzd³?ł Êbý d¼Uþ ≠kÈU¼bu?ð ÂöŽ« ¨©≤¥≠±∫∂—Ë«œ® v¹U¼—u?Nþ 5?MÇ 7?dÖ dE?½ —œ UÐ «— ”b?IÅ»U?² v½U?½u¹ UŠöD?« œuýÅv »U?Dš U?¹d“ÆXÝ« ÁœdÐ —UJÐ ©≥∫¥∞ ‘«Åª≤¥≠≤≥ ªÅ±∫≥Ū∂∫≤ ö® t½«d³UOÄ UUN« Ë ©±≥—Ë«œÅŪ±∏ÅŪű∑ ª±∂bOÄ® eO~½«ÅXH~ýÆn `O{uð ±∫≤X „Æ— ¨XýcÖ—œ ÈœöO a¹—Uð “Uſ¬ “« gOÄ ‰UÝ —UNÇ t dO³ f¹œËdO¼ ≠lª±∑∫∂ ª¥¥∫¥ —œ «— ʬ Uu? ÆXÝ« ÊU?¹œu?N¹ Âu?ÐÅËÅ“d? ÂU?L?ð ÂuN?H? tÐ v½U?½u?¹ ÊUГ —œ vK? —u?D?Ð Ë U−?M?¹« —œ åt¹œu?N?¹ò tLK? ≠mvÐu?M?ł tI??D?M? œ—u?? —œ ÊU?¹œu?N?¹ q?¦? «— tL?K?? s¹« ≥±∫πŸ« ª±∑∫µ ª±∫≥—œ vË Áœd?Ð —U?J??Ð vM?F? 5??L?¼ tÐ ≥∑∫±∞Ÿ« ªµ∫≤≥ÆœdÐÅv —UJÐ qOKł dЫdÐ —œ Ë 5DKÆ©±∞∫≤¥«uð≠±® œuN¹ ÊUM¼U t½UÖÅ—UNÇ Ë XOÐ UI³Þ “« tI³Þ 5L²A¼ ≠ngt²??Ýu?O??Ä Õd??ý tÐ «— ʬ ¨f“U?ſ¬ “« e??O??Ç tL??¼¨fK??O?u??¾??ð hÂU?I??ô«Ë È« —U??~??M??Ð u??ð È«d??Ðt vzUN?ý“u¬ iÊœuÐ s¾?LD? tÐ t ʬ È«dÐ¥ÆÈd³Ð vÄ ÎöU jÈ«Åt²ý«œ XU¹—œkÁbM¼œ bOLFð vO×¹ bÒuð b¹u½¨mt¹œuN¹ ÁU?ýœUÄ lf¹œËdO?¼ —UÖ“Ë— tÐµË nU?O??Ы ÏtI??³??Þ “« U??¹d?“ ÂU??½ tÐ œu??Ð vM??¼U??Uu qO$« ±±π≥

Page 13

Uu qO$« ∂∫±gU??½ t ÊË—U???¼ —U??³???ð “« Xý«œ Èd?????L??¼‰œUŽ «b?š d?Ыd?Ð —œ Ëœ d¼∂ ÆœuÐ U?ÐU?B?O«b½Ë«bš ÈU?¼—u²Ýœ Ë U?N½Ud? ÂUL?ð Ë b½œuÐUÒ«∑ Æob½œdÅv X¹U?Ž— XÝU Ë rÅvÐ «—Ë pœuÐ «“U½ UÐUBO« «d¹“ bM²ý«b½ Èb½“dÊu???Ç fÄ∏ Æqb???½œu???Ð Áœ—u???????‡U???Ý Ëœ d????¼n¹U??þË ¨rœu??š Ït?I??³???Þ XÐu???½ tÐ ›U???¹d???“¤¨b½UÝ—Åv ÂU−‡½« tÐ «bš dЫdÐ —œ «— v²½UNœ—«Ë È«dÐ tŽd? d?ÐU?MÐ ¨sX½UN? rÝ— o?³Þπ—œ —uÐ Êb½«“uÝ Ë b?½Ë«bš ”b tÐ ÊbýXŽU?Ý —œ ˱∞ Æœu?Ð Áb??¹œd?Ö 5??O??F?ð tU?−??‡½¬tÐ ÊËd??O?Ð —œ uÂu? l?O??L?ł ¨—u????Ð Êb??½«“u??ÝÆb½œdÅv X¹UŽ— ÎUIOœ «— g¹UO½ 5z¬ ÂuÝ— Ë 5½«u t b½œuÐ XF¹dý Ït½u/ Ë —«œUË Ê«Ë«dOÄ ÊU½¬ ≠o¨©≥±∫≤πbO?Ä® 5?U?O?M?Ð Ë nÝu?¹ ¨©≤±∫≤µb?O?Ä® u??O?Ž Ë »u?IF?¹ ¨©≥∞∫±±b?O?Ä® ‚U?×?Ý« ∫Áe?−?F? ÊU?œu? Ê«—œU? bM?½U?L?¼ ≠pª±∞∫±uLÝ≠± ª≤≥∫≥∞bOÄ® œu?Ð v~²JýÅd?Ý Vłu Á—«uL¼ vz«“U½ s¹« Æ©µ∫±u?LÝ≠±® qOzuL?Ý ¨©≥≠≤∫±≥—Ë«œ® ÊuALýÆ©≤≥∫∂uLÝ≠≤ ª≤±≠≤∞∫≤∞Ëô® b¬Åv —ULAÐ dHO Ϋd¦« Ë ©±∫¥‘«Æ©±±∫±∏bOÄ® Á—UÝ Ë rO¼«dЫ bM½U0 ≠qÆb½œ«œÅv ÂU$« b³F —œ «— œuš Ubš t²H¼ p¹ «b d¼ XÐu½ tÐ ÊUM¼U “« tI³Þ d¼ ≠rXbš XÐu½ t X½UN rÝ— o³Þ dÐ vMF¹® bMMÅv qB² vK³ ULK tÐ U¹ «— t¹¬ s¹« ULK 5²½ b¹bł bNŽ Ê«—U²Ý«d¹Ë ≠sÆ©býÅv 5OFð tŽd dÐ UMÐ d« s¹« t X½UN rÝ— o³Þ vMF¹® b¹¬Åv ΫbFÐ t⽬ tÐ U¹ ©b¹œdÖÅv 5OFð UI³ÞÈ—œU½ —U??²?« tHO?þË s¹« ÂU?$« œu?Ð œU?¹“ ÊUM?¼U? œ«b?Fð Êu?Ç Ë b?ýÅv ÂU?$« v½U?Ðd ÂU?~?M?¼ tÐ d?BŽ Ë `³? ¨v³?¼c? 5?z¬ s¹« ≠tÆX—Åv —ULAÐœdÐÅv? —UJ?Ð V?ðd —u?Þ t?Ð «— ʬ Uu? ÎU?u?B?? Ë b?ýU?ÐÅv «b?š Âu? ”b?I? ÂU?½ t²?— —U?J?Ð U?−?M?¹« —œ t laos v½U½u?¹ ÏtL?K? ≠uÆ©ÆÆÆ≤±¨±∏ ¨±µ∫≥ ª≥≤¨±∞∫≤ ª∑∑¨∂∏ ¨≤±∫±®Æ±∫±±∞e ª≥∫±∞‚eŠ „Æ— ¨b¼œÅv ÊUA½ «— t²ýd Èô«Ë t³ðd Ë ÂUI ¨q× s¹« 5OFð ÎôUL²Š« ≠vÆXÝ« Ábý d– ¥∏∫∑ ª≤±≠≤∞∫∂œUÄ≠± —œ t vzöÞ ÁU~½UÐd ≠wª≤≤ ¨≤∞∫±≥ ª≤≤∫∂—Ë«œ® XÝ« Ábý d?– ÊU?~?²?ýd Êb?ý d?¼U?þ ÂU?~?M¼ tÐ o?O²?ŽÅb?N?Ž —œ Ϋd?¦« v?~²?H?ý¬ Ë v½U?A?¹d?Ä Ÿu½ s¹« ≠x”U??Š« «— ʬ Èô«Ë Ë lO?— Q?A?M?? t È“«— d?Ыd?Ð —œ ÊU??½« ”d?ð 5??M?â?L?¼ Æ©±∂Ũ±± ¨∏≠∑∫±∞ ª±∏≠±∑∫∏Ê«œ ª±∂∫±≤u?Þ¨µ∫≤¥ ª≥∑ ¨≥µ ¨≤µ∫∏ ª±∂∫∑ ª≤∂∫µ ª∂µ∫±® «e−?F ¨©≥¥∫π ªπ∫≤® U?¼ÅÂUN?« dЫd?Ð —œ Ϋœb−? «— ”dð s¹« U?u? ÆbM?ÅvåÆœU²« Ë« dÐ ”dðò ∫vEHK«ÅX% Æ©±∑∫±π ª±± ¨µ∫µ Ÿ«® œ«œ b¼«uš ÊUA½ vN« ÈU¼ÅtKš«b d~¹œ dЫdÐ —œ Ë ©¥≥∫≤Ÿ« ª≥∑ª±∑∫≤±bO?Ä® ÊU~?²ýd? Ë ©≤≥∫∂—Ë«œ ª≥∫¥∂ ª≤¥∫≤∂ ª±∫±µbO?Ä® vN« ÈU?N½b?ý d¼U?þ ÂU~?M¼ —œ t g?Ð ÊUM?O?LÞ« vö ≠yÆXÝ« ‰uLF ©±π ¨±≤∫±∞Ê«œ ª±∑∫±≤uÞ≤∞ Ë ±∏ U¹¬ —œ t Ë« v½U1«ÅvÐ „Æ—® œdÅv/ XÝ«u?š—œ ÈdÄ œuš ÈU?Žœ sL{ —œ U¹d“ ¨t?¹¬ s¹« VUD ÏtU³?½œ œułË UÐ ≠zÆœ—ËUOÐ œuŽu `O v²¹UÐ t œuÐ È—U~²Ý— Ë U$ ÏÁ—UЗœ ÎUðbŽU œdÅv Âu ÂU½ tÐ s¼U t vzUŽœ Æ©XÝ« Ábý d–ª±±∫±∂bO?Ä „Æ—® ±π∫±∑bO?Ä —œ ÎUu?B? ¨Áb¬ oO?²ŽÅb?N?Ž —œ t XÝ« vzU¼ÅÂöŽ« «—U?³Ž Ë U?LK? ÊUL?¼ È«—«œ ÂöŽ« s¹« ≠aÏt½UA½ 5?²?½ „œu s¹« Æåb?MÅv nD? b½Ë«b?šò vMF¹ XÝ« åU?MŠu?¹ò ʬ `O×? t vO×¹ ÂU?½ Æ©±¥∫∑‘« ªµ ¨≥∫±≥—Ë«œÆXÝ« `O Êb¬ÆXÝ« Ábý d– eO½ ±∞∫≤ ª¥∑ ¨¥¥ ¨≤∏∫± —œ Ë bý b¼«uš qUŠ œuŽu `O Êb¬ “« t XÝ« ÈœUý —uEM ≠bÆ©±µ∫±∏ ª±∫±∑œUÄ≠±® œU²¹«Åv È—«e~²bš bM½U0 b½Ë«bš dЫdÐ —œ ”UO« t½uÖ 5L¼ tÐ ≠c—U?²??— d??~??½U??O??Ð ©±¥ ¨∑ ¨¥∫≥—Ë«œ® œu??Ð Áb??ý —«d??d??Ð b?u??ð “« g?O?Ä r?¼ Êu??A?L??ý œ—u?? —œ t ©¥≠≥∫∂b??Ž«® U??¼ÅÁd??¹c??½ rÝ— ≠dÆ©≥≥∫∑u® XÝ« vO×¹ X{U¹— Ë t½«—UeO¼dÄÏt²??ýd?? ÁU???~??½¬±± Æb??½œu??Ð ‰u??G???A?? g¹U???O??½¨w—uÐ ÁU~½UÐd vXÝ«— tÐ ÁœU²¹« b½Ë«bšU?¹d??“ ¨—«b?¹œ s?¹« U?Р˱≤ Æb?ý d??¼U??þ Ë« d?ÐÆxXd??Ö «d?? «— Ë« ”d?ð Ë b??¹œd??Ö ÊU??A??¹d??ÄÊUÝdð ¨U?¹d“ È«ò ∫XH?Ö Ë« tÐ t²ýd? UÒ«±≥Ë zÁb¹œd?Ö »U?−²?? uð g¹U?O?½ «d¹“ y‘U³b?¼«u?š Èd??Ä u?ð È«d??Ð U?ÐU?B?O?« d???L?¼uð ˱¥ ÆbOU?½ v¼«uš avO×¹ «— Ë« t œ—ˬ“« È—U?O???Ð Ë œu?Ð b??¼«u?š —Ëd??Ý Ë ÈœU?ý «——œ «d?¹“±µ Æbb?¹œd?Ö b??M?¼«u??š œU?ý Ë« b??Òu?ð»«dý t½ Ë cœuÐ b¼«uš ¯—eÐ b½Ë«bš dЫdÐË ddÒJ?Ô ÈU¼Åv½b?OUý¬ t½ ¨b?Oýu?½ b¼«uš±π¥

Page 14

≤µ∫±Uu qO$«”bI« ÕË— “« —UýdÝ ‘—œU? sDÐ ÊUL¼ “«Ê«d??????Ä “« È—U????O???????Р˱∂ ¨eœu???Ð b????¼«u???šb¼«uš “UÐ ÊUA¹«bš ¨b½Ë«bš tÐ «— qOz«dÝ«Ë ÕË— UÐ Ë« dЫdÐ —œ ‘œuš ˱∑ ÆfbO½«œdÖÈ«dÐ gXý«œ b?¼«ušd?Ð ÂU?Ö h”UO?« —b?Ë iÊ«b?½“d? Èu??Ð Ê«—b?Ä VK? Êb?½«œd?Öd?ÐÈ«d?Ð U?ð ¨ÊôœU?Ž Èb??M?œd?š tÐ «— ÊU??A?d?Ý˱∏ åÆjœ—ˬ r¼«d? kÁœU?¬ v?u? b??½Ë«b??št½u???~??Ç «— s?¹«ò ∫XH???Ö t²???ýd??? tÐ U???¹d???“Âd???L?¼ Ë Âd??O?Ä s? «d?¹“ ølXšU?M??ý r¼«u?štÐ aÝU??Ä —œ t²??ýd? ˱π åÆXÝ« Áœ—u??)U?ÝgO??Ä t r²????¼ mqO??zd??³??ł s?ò ∫XH??Ö Ë«UÐ t «ÅÁbý ÁœU²Ýd Ë nr²¹«Åv «bš ÈË—Æor¼b?Ð u?ð tÐ «— b?¹u?½ s¹« Ë r‡½e?Ð ·d?Š u?ðÊuÇ Ë b?½U? v¼«u?š ‘u?U?š u?ð pM?¹« Ë≤∞tÐ buð “« gO?Ä b½Ë«bš —«e~?²bš Ë U?O—« ¨ÊuA?Lý tKL?ł “« Ábý ÁœdÐ ÂU?½ ÊU½¬ “« oO²?ŽÅbNŽ —œ t vzU?¼ÅXOB?ý “« dH½ b?MÇ ≠eÁb¹eÖdÐ XUÝ— ÂU$« È«dÐ «— ÊU½¬ «b?š t vMF s¹bÐ ¨©µ ¨±∫¥π‘« ªµ∫±—« ª±∑∫±∂ ªµ∫±≥—Ë«œ® b½œuÐ Ábý —c?½ b½Ë«bšÆbý b¼«uš d– ¥¥≠¥±∫± —œ ΫbFÐ vO×¹ dÐ ”bI«ÅÕË— Êb¬ Æ©±µ∫±öſ „Æ—® œuÐÆXÝ« Ábý nOuð ∂∫≤ö —œ t ÊUMÇ œdÐ b¼«uš À—« tÐ ÈËô œuš bł “« «— tÐuð tÐ Âœd uŽœ XUÝ— vO×¹ ≠fÆ©l `O{uð ≤∑∫∑ Ë ∂∑∫±u „Æ—® œuÐ b¼«uš «bš åÂU~AOÄò vO×¹ XÝ« Ábý ÂöŽ« ≤¥ ¨±∫≥ö —œ t È—uDÐ ≠gÆ©≤≥∫≥ö® bM?²?¼ dš¬ ÊU?“ —œ Ë« Êb¬ d?E²?M? t XÝ« ”UO?« ÊUL?¼ ÁbM?¼œÅb?OL?Fð vO?×¹ ±≥≠±≤∫±∑ Ë ±¥∫±±X d?ЫdÐ ≠hd²AO?Ð Ë bMÅv È—«œÅœu?š ”UO« Ë vO?×Ð 7½«œ v?J¹ “« Uu t vð—u? —œ Æ©±≥∫πd ®XÝ« t½uÖ 5?L¼ tÐ eO?½ fd —uB?ðÆ©¥µ≠¥≥∫≤≤ ª∂≤≠∂± ¨µ∑ ¨µ¥ ¨µ± ¨¥≤∫𠪱µÅ¨±≤∫∑ ª≤∂∫¥® b¹U/Åv t¹UI ”UO« UÐ «— vOŽÆbýUÐÅv ”UO« X¹—uQ s¹« ±∞∫¥∏vMÐ Ë ≤¥∫≥ö dЫdÐ ≠iX¹—uQ Uð ©≥∫±d —œ 5?MâL¼® Áœd?Ð —UJÐ ¥∫≥ Ë ∑∂∫± —œ Ϋœb− «— tL?K 5L¼ U?u ÆXÝ« vEHK?«ÅX% tLłdð ÕöD« s¹«≠jÆXÝ« Ábý t²dÖ b½Ë«bš Êb¬ ÏÁ—UЗœ ≥∫¥∞‘« vŠË “« tLK s¹« Æb¹U/ nOuð «— vO×¹UЮ ≤∑∫∑ —œ tL?K? s¹« ÆXÝ« vM?F? ÊU?L?¼ tÐ vË Ábý t?Lłd?ð Êœd? ÁœU?¬ t XÝ« vK?³? tL?K “« d?O?ſ å7?šU?Ý r¼«d?òÅtLK? ≠kÆXÝ« b½Ë«bš Ït²ýd Êb¬ ÏÁ—UЗœ ±∫≥ö —œ t Ábý ”U³²« vUN« “« ÎôUL²Š« Ë Ábý ÁœdÐ —UJÐ eO½ ≤∫±d Ë ©±±∫±∞XÆb¼«ušÅv È«Åt½UA½ Ë ©≤∞ t¹¬ „Æ—® œ—«œ b¹œdð ©∏∫±µbOÄ „Æ—® rO¼«dЫ ·öš dÐ U¹d“ ≠lÆXÝ« È—U~²Ý— Ë U$ ÏÁbMM ÂöŽ« ≤∑≠≤±∫π Ë ±∑≠±∂∫∏Ê«œ —œ ©«bš —b vMF tЮ qOzd³ł ≠mÊU~²ýd “« vJ¹ qOzd³ł ¨bM²¹UÐ ÁUýœUÄ —uCŠ —œ bM²½«uðÅv UN½¬ jI t Ê«d¹« ÊU¼UýœUÄ —UЗœ Ït³ð—ÅvUŽ Ê«bM—U bM½UL¼ ≠nÆ©±µ∫±≤uÞ® œuý qzU½ b½Ë«bš —uCŠ —U²« tÐ b½«uðÅv t XÝ« vzô«ËÁ—«uL?¼ t fd ·öš d?Ð ÆXÝ« Áœó Ë b?¹u½ Ë— s¹« “« Ë œË—Åv —U?L?AÐ U?$ ÏÁ—UЗœ «b?š ÈuÝ “« v?UO?Ä ¨vO×?¹ bu?ð ÂöŽ« ≠oo²A qO?$« ÏtLK “« t œ—ˬÅv «— vK?F œu?š »U² 5?²?½ —œ Uu ©a `O{uð ±∫±d? „Æ—® œdÐÅv —UJ?Ð «— åqO$«ò ÏtL?KÆ©¥≥Ũ±∏∫¥ ª±∏∫≥ ª±∞∫≤® œuýÅvÆœ—ËUOÐ ÊU1« Uð œuÐ Áœd XÝ«uš—œ t XÝ« È«Åt½UA½ sL{ —œ vË XÝË« v½U1«ÅvÐ dHO Ábý qOL% U¹d“ tÐ t výuUš ≠pb ”b —œ «— œu?š ÈUŽœ r?EŽ«Ås¼U? ¨ÊU¹œu?N¹ Âu?Ý— dЫd?Ð åÆœdÅv d?OšQ?ð t vðb —œ b?½œu/Åv V−?Fðò ∫d?~¹œ tL?łdð ≠qÆåbMJ½ ÊUA¹dÄ Ë »dDC «— qOz«dÝ«ÅvMÐ Uðò œ«œÅv/ t«œ« ÈœU¹“Æ©≤≥∫𠪱∫≤Ÿ« ªµ±∫π „Æ—® XÝ« ÁœdÐ —UJÐ ≤≤ ¨≤±¨∂∫≤ —œ «— ʬ Uu t oO²ŽÅbNŽ “« vð—U³Ž ≠rÆ©≥∂Åt¹¬® bý b¼«uš lKD UÐUBO« È—«œ—UÐ “« t²ýd «—UNþ« tKOÝuÐ jI .d t œuýÅv ◊U³²Ý« t²J½ s¹« “« ≠soÒI??×??‡ð tÐ gU??~??M??¼ tÐ t? s ÊU??M????Ý tÐt È“Ë— U?ð Èœ—ËUO?½ ÊU?1« XÝu?O?Ä b?¼«u?šv¼«u??½ Êœ“ ·d?Š tÐ —œU? b??Ý— «d? U?N?M?¹«U¹d?“ —U?E?²½« —œ ÊU?M?â?L¼ Âu? Ë≤± åÆpœuÐÁœ“ÅXH??~???ý ”b?? —œ ‘d??O???šQ??ð “« Áb??½U???¨b??????¬ ÊËd??????O??????Ð v?²??????Ë≤≤ Æqb?????½œu??????ÐÅv?Ë b??½e???Ð ·d???Š ÊU???A???¹« U???Ð X???½«u???ðÅv?L???‡½tÐ ÆXÝ« Áb¹œ vzU¹Ë— ”b? —œ t bM?²½«œÈ—UÐ≤≥Æb½U? ‰ô Ë œd?Åv vð«—U?ý« ÊU?A¹«tÐ ¨rbO?Ý— ‰U?L tÐ g²?b?š ÈU?¼“Ë— v²˨U?¼“Ë— ʬ “« fÄ≤¥ ÆXA?Ö “U??Ð œu??š Ït½U?šÒb? Ë b?¹œd?Ö —«œ—U?Ð U?ÐU?B?O?« ‘d??L?¼ÈË ªsœd????Åv ÊU?????N????M????Ä «— œu????š ÁU????? ZM?????ÄÈ«dÐ b½Ë«bš t⽬ XÝ« s¹«ò≤µ ∫XHÖÅvd?E??½ t v¹U??¼“Ë— —œ ¨Áb?½U??Ý— ÂU??$« tÐ s±πµ

Page 15

Uu qO$« ≤∂∫±ÊU?O? “« Âœd?? 5?Ð —œ «d? v?Öb?M?d??ý Áœu?/åÆtœ—«œdÐ uvOŽ bÒu‡ð ÏÁœó‡ t²ýd? qOzd?³ł «b?š ÈuÝ “« ¨rA?ý ÁU≤∂ÁœU?²?Ýd? vÁd?U?½ ÂU?½ tÐ qO??K?ł “« Èd?N?ý tÐÈœd??? xb???I???Ž —œ wÈ«ÅÁd???U????Ð œe???½≤∑ b???ýÁdU?Рʬ ÂU½ Ë œË«œ yÊ«b½U?š “« ÂU?½ nÝu¹b?ý œ—«Ë Ë« Ït½U?š tÐ t 5?L?¼≤∏ Æœu?Ð .d?Æ©≤≥∫≥∞bOÄ® œuÐ t²HÖ nÝu¹ ÊbO¹«“ ÂU~M¼ tÐ qOŠ«— «— ULK s¹« åÆœ—«œdÐ «d g½“dÝò ∫vEHK«ÅX% tLłdð ≠tÁdU½ ÂU½ tÐ vUMLÖ ÏtDI½ —œ vOŽ buð ÏtF«Ë ÆXÝ« ʬ «“«u tÐ Ë tÐUA ÎöU Ë vO×¹ buð X¹«Ë— bM½UL?¼ vOŽ buð X¹«Ë— ≠uË ∂∫𠪱¥∫∑ ‘« ÈUN?ðu³?½ UÐ Ë Áb?¬ U¹«Ë— —œ t X?Ý« œuŽu? `O? XUÝ— b?M?½U0 ΫËb?Ð vO?Ž XU?Ý— Æb¼œÅv ÈË—„Æ— ª≥µ t¹¬ ® XÝ« Áb?ý nOu?ð «b?š d??Ä œu?š XU?Ý— Ê«u?MŽ t?Ð fáÝ Ë Áb?¹œd?Ö d?– ©≥≥≠≥± U?¹¬® ±∂ ¨±¥∫∑u?L?Ý≠≤vOŽ ÈdðdÐ ÎU³ðd X¹«Ë— s¹« —œ Æb?ýUÐÅv eO¬—«dÝ« Ë œd tÐ dB?×M Èb½“d —bÄ ◊U³ð—« s¹« Ït½U?A½ vz«—cŽ È—«œ—UÐ Æ©¥∫±ÂË—ÆœœdÖÅv ȗˬœU¹ U¹d“ È—ËUÐU½ UÐ .d ÏÁbO−MÝ Ë ‰uIF ÊU1« ·ö²š« v²Š Ë œuýÅv d– vK³ X¹«Ë— Ït¹UI UÐ ¨vO×¹ dÐb?M?½U?0 «— ʬ U?u?? t ©¥∂∫±u?¹ „Æ—® XÝ« v²?O??L?¼«ÅvÐ Ë pÇu? ÈU??²?ÝË— Áb?A?½ Áœd?Рʬ “« v?U?½ oO?²?ŽÅb??N?Ž —œ t Ád?U?½ ≠vÆb½«ušÅv ådNýò ©±±∫∑® 5zU½ Ë ©≥±∫¥® ÂuŠU½ dH ¨©¥∫≤® r(ÅXOÐ dOE½ d~¹œ ÈU¼U²ÝË—eO½ «— åÁdUÐò vMF ÎUM?L{ Ë ©±≥≠±∫≤µX „Æ—® œu/ „—œ åÊ«uł d²šœò ÂuN?H tÐ Ê«uðÅv «— parthenos v½U½u¹ ÏtLK ≠wœ—«b?½ œu?łË vU?N?Ы Ë« 똓« œ—u? —œ s¹«d?ÐU?M?Ð Ë XÝ« Ád?U?Ð .d? t b?M?Åv `¹d?B?ð ©≥¥ t¹¬® 7? Ït?U?³?½œ U?−?M?¹« —œ Æœ—«œÆ©ÈbFÐ `O{uð „Æ—®vË ©µ∫≤—œ tLK 5?L¼ „Æ—® œuÐ Áœd? 똓« nÝu¹ U?Ð .d vŽdý d?E½ “« vË b?MMÅv tL?łdð åœeU?½ò «— tLK? s¹« ÎU³U?ſ ≠xdL¼ œU«œ ¨bIŽ “« fÄ vðb UNMð ÊU¹œuN¹ ÂuÝ— dЫdÐ «d¹“ ©j `O{uð ≥¥∫± „Æ—® b½œuÐ ÁœdJ½ “Uſ¬ «— „d²A vÖb½“ “uM¼Æ©±≥≠±∫≤µX „Æ—® œdÐÅv t½Uš tÐ «— œušÆt½UšÅ∫vEHK«ÅX% ≠y»U?D?š rO?K?ý—Ë« tÐ t XÝ« Ȝ˗œ ÂöŽ« “« vÝU?J?F??½« b?¹U?ý Ë X?O?½ ‰u?L?F? v½U?½u?¹ ÈU?O?½œ —œ ¨7?H?Ö X?O?% Ë ÂöÝ Ÿu?½ s¹«≠zb¹U/Åv ÊUOÐ «— Áœó XU¹—œ “« qUŠ ÈœUý Ë Õd? Ë ©π∫π „“ ª±¥∫≥n® XÝ« Ábý Áb½«uš åÊuNO d²?šœò Ë Áb¹œdÖÆ©l `O{uð ±¥∫± „Æ—®”bIÅ»U² —œ ÆXÝ« Ábý .d ’Uš r?Ý« ©hO® karis “« o²A Ë tLK p¹ jI v?½U½u¹ vK« 7 —œ åiO “« —U?ýdÝò ≠a“« t²— —UJ?Ð oO²ŽÅb?NŽ v½U?½u¹ ÏtLłd?ð —œ t ånDò ÏtL?K UÐ Ë X?U¹ Ê«uðÅv ∂∫±f« Ë ±∏∫±∑v?MÐ —œ jI? «— iO ÏtLK?ª∏∫µ ª±∑∫≤d?²?Ý« ª±π∫±±œU??Ä≠± ª¥∫±∂ ª≤≤∫±¥u?L?Ý≠≤ ª≤≤∫±∂u??L?Ý≠±® ÁU??ýœU?Ä nD?? œ—u? —œ ΫËb?Ð ÆXÝ« t?A?¹— p¹Æ©≥∞∫±u „Æ—® ©µ∫∏ ª≥∫∑ ª∏∫µÅª±∑∫≤d²Ý« ª±∞∫∏‰eſ „Æ—® XÝ« Áb¬ »u³× oAŽ œ—u —œ fáÝ Ë ©ÆÆƵ∫∏ ª≥∫∑ª≤∞∫±µ ª±π¨∏∫±—« ª±≤∫∂—Ë«œ ª±≤∫≥ÃËdš® b?½«ušÅv v²?UÝ— È«d?Ð «— v? «bš t Áb?¬ vzU¼ÅX¹«Ë— —œ ÎU?³?Uſ U?LK? s¹« ≠bÆXÝ« Ábý ÁœËe« U−M¹« —œ ¥≤ t¹¬ f¹bIð Ë „d³ð ULK “« v²L U¼Åt½ “« vCFÐ —œ Æ©±µ∫≤∏ ª≤¥∫≤∂ bOÄ „Æ—.d tÐ t²?ýd? XO?% Ë ÂöÝ «d¹“ XÝ« Áb?¬ U?¹d“ œ—u? —œ ±≤∫± —œ t XÝ« vK?F? “« d?ðb¹b?ý t²?— —UJ?Ð U?−?M¹« —œ t vK?F? ≠cÆXÝ« Ábý Áb½«uš ’uB Ë vzUM¦²Ý« vAI½ ÈUH¹« È«dÐ t bMÅv rONHðª≥¥∫± „Æ—® bA¹b½«Åv t²?ýd ÂUOÄ ÏÁ—U?Зœ t b¼œÅv ÊUA½ tJ?KÐ XÝ« ÁbO?Ýdð ±≤∫± —œ U¹d“ d?OE½ .d t b?¹uÖÅv/ Uu ≠dÆœd³Ð vÄ ÁdE²MÅdOſ ÂUN« s¹« “«— tÐ t XÝ« ʬ vÄ —œ Ë ©±π∫≤—U³?Ž s¹« UÐ d?²?AO?Ð t vM²? Æb?¹U/Åv —«d?J?ð Áb¬ oO?²ŽÅb?N?Ž —œ t «— bu?ð tÐ ◊u?Ðd U?UN?« ÊU?L¼ t²?ýd ±≥∫± t¹¬ d?O?E½ ≠eÁœ«œ ©býUÐÅv Ÿu¹ ʬ `O×? kHKð t® vOŽ ÂU½ ÏÁ—U?Зœ v×O{uð U−M?¹« —œ Æ©≤≥∫±X „Æ—® XÝ« ±¥∫∑‘« œ—«œ X¼U³ýÁbM¼œ U$ vOŽ t bý b¼«uš t²HÖ ±±∫≤ —œ Æåb¼œÅv U$ «bšò vMF¹ t XÝ« Ábý t²HÖ ±≤∫±X —œ t⽬ dOE½ ÁbA½Æ©∂∫≥ ª≥∞∫≤ ª∑∑ ¨∑± ¨∂π∫± „Æ—® XÝ«ÆXÝ« 寗eÐò oKD —uDÐ vOŽ t XÝ« s¹« ©±µ∫±® œ—«œ œułË ÁbM¼œÅbOLFðÅvO×¹ UÐ œ—u s¹« —œ t vðËUHð ≠f±∏∫±X±≥∫±°aiO “« —U?ýdÝ È« ¨zUL‡½ ÈœU?ýò ∫XHÖs?Ý s¹« U?Ð ÈË≤π åÆbXÝu?ð U?Ð b??½Ë«b?šœu????š “« Ë cb????¹œd?????Ö ÊU????A?????¹d?????Ä Òb????ý t?Ðb?½«u??ðÅv? tÇ œË—œ s¹« ÈU??M??F?? b??O??Ýd??ÄÅv.d? È«ò ∫XH?Ö Ë« tÐ t?²?ýd? Ë≥∞ Ædb?ýU?ÐiO?? «b?š œe??½ t?Ð u?ð «d??¹“ ¨‘U??³?? ÊU??Ýd??ð—«œ—U??Ð œu???š rŠ— —œ pM???¹« Ë≥± ÆÈ«Åt²???U??¹«— Ë« Ë œ—ˬ v¼«u???š Èd??????Ä Ë b???ý v¼«u???šb¼«uš f¯—eÐ Ë«≥≤ ÆbOU?½ v¼«uš evOŽ±π∂

Page 16

≥∏∫±Uu qO$«Ë bý b?¼«uš Áb?½«uš gvUF?²¹—U?Ð d?Ä Ë œuÐË« tÐ «— œË«œ ‘—b??Ä X???ð «b??š ¨b???½Ë«b??štÐ Uð h»uI?F?¹ Ê«b?½U?š d?Ð Ë≥≥ ¨œ«œ b¼«u?šË œd??????? b???????¼«u???????š v?z«Ëd???????½U???????d??????? b???????ЫåÆœu?Ð b?¼«u???½ v?½U?¹U?Ä «— ‘«Åv?z«Ëd?½U??d?t½u???~????Ç s¹«ò ∫iXH???Ö t?²???ýd??? t?Ð .d???≥¥åÆj«Åt²šUMA½ «— Èœd s «d¹“ øbý b¼«uš∫XHÖ Ë« tÐ aÝUÄ —œ t²ýd Ë≥µkb¬ b¼«uš uð dÐ ”bI« ÕË—òª±¥∫∑uL?Ý≠≤® œu?ýÅv ‚öÞ« œË«œ d??Ä ÁUýœU?Ä tÐ t XÝ« vu?L?F? XH? U−?M?¹« —œ å©«b?š® d?Äò Ê«u?M?Ž ≥µ∫± ·öš d?Ð ≠gÁœdÐ —U?J?Ð oO²?ŽÅb?N?Ž v½U½u?¹ ÏtL?łd?ð —œ Ë b½b?ýÅv qzU? «b?š È«dÐ ÊU?¹«d?ÖÅv½U½u?¹ t åvU?F?²¹—U?Ðò Ê«u?M?Ž Æ©≤∑∫∏π ª∑∫≤eª≤∏∫∏ ª≥µ∫∂ ª∑∂ ¨≥µ∫±® XÝ« Ábý ÁœdÐ —UJÐ Uu jÝu?ð jI ±∫∑d³Ž Ë ∑∫µd ÈUM¦?²Ý« tÐ b¹błbNŽ ÈU?¼Åt²ýu½ —œ ¨ÁbýÆ©±∑∫±∂ ª¥∏∫∑Ÿ«Æœ«œ b¼«uš vz«dÖÅÊUNł t¹dE½ tÐ «— œuš ÈUł ≥≤∫≤ —œ œ—«œ œuN¹ Âu tÐ ’UB²š« Ë XÝ« œuŽu `O —UE²½« ÏÁ—UЗœ t t²J½ s¹« ≠h.d ‰«u¾Ý t²ýd ©≤∞ t¹¬® XÝ« È—ËUÐU½ t½UA½ U¹d?“ ‰«u¾Ý t vUŠ —œ vË bMÅv v«u¾Ý ±∏∫± t¹¬ —œ U¹d“ d?OE½ r¼ .d ≠iʬ È«dÐ X¹«Ë— s¹« —œ ‰«u¾Ý ÕdÞ Æ©¥µ t¹¬ „Æ— ª≥∂≠≥µ U¹¬® bM? „—œ b¼«ušÅv t v½U1« ¨œ—ULýÅv? ÊU1« “«dЫ «—Æ©≥µ t¹¬® œuý tz«—« vOŽ “«— ÏÁ—UЗœ ÈdðÅqU ÂUN« t XÝ«vzuýU½“ jЫ˗ 7?ý«œ ÂuN?H tÐ Áb¬ ”b?IÅ»U?² —œ t t½uÖ ÊU?L¼ tÐ å7?šUM?ýò qF Ë XÝ« vEH?K«ÅX% ÏtL?łdð tK?Lł s¹« ≠jË« tÐ t²ýd? Ë ©≤∑ t¹¬® XÝ« Ád?UÐ “u?M?¼ Áb¬ —œ n?Ýu¹ b?I?Ž tÐ t .d Æ©ÆÆƱ∂∫≤¥ ª∏∫±π ª≤µ ¨±∑∫¥ ª±∫¥b?O?Ä® XÝ«÷«d²?Ž« vË œuý —œU? b¹U?РȜ˓ tÐ t b?ÐU¹Åv—œ ∏Ũµ∫±≥—Ë«œ d?OE?½ r¼ .d Ë ©≥± t¹¬® b?ý b?¼«uš —œU? t bM?Åv ÂöŽ«‰«u¾Ý bMMÅv —uBð v¼UÖ Æb¹U/Åv —UNþ« «— ÂUN« Âö t²ýd ‰«u¾Ý s¹« dŁ« dÐ Ë œ—«b½ nÝu¹ UÐ vzu?ýU½“ jЫ˗ t bMÅvtÐ t qF? vË b?M? kHŠ «— œu?š —U?J?Ð b?¼«u?šÅv t b?½d?¹c?ÄÅv Ë årÝU?M?A?Ð «— Èœd r?¼«ušÅv/ò ∫X?Ý« vM?F s?¹bÐ .d?Æb½UÝ—Åv/ «— Áœ«—« Ë XÝ«uš Ë XÝ« XOF{Ë Ë XUŠ ÊUOÐ ÂuNH tÐ t²— —UJÐ d{UŠ ÊU“ —uÆb?M?Åv XU??¹—œ «— ”U?O??« ÈËd?O?½ Ë ÕË— vO??×?¹ U?$¬ —œ Æœ—«œ œu??łË ±∑∫± t¹¬ U?Ð vB??U?M?ð ‰U??Š 5?Ž —œ Ë tÐU??A?ð t¹¬ s¹« —œ ≠k`O ÂUI Ë ©≥∞∫±∞¥e ª≤∫±b?OÄ® b¼œÅv ÂU$« «— «bš g?ÐÅÊUł Ë tÒöš qLŽ ¨Áb¬ oO²?ŽÅbNŽ —œ t⽬ dO?E½ ”bI«ÅÕË—Æ©∂≠±∫±±‘«® bMÅv UDŽ« «—Æ©≥¥∫πu „Æ—® b?ýU?ÐÅv œu?š Âu ÊU?O? —œ «bš d?Łu? —u?CŠ Ït½U?A?½ ≥¥∫±∞ ª≤≤ ¨±∏∫πb?Ž« ª≥µ∫¥∞ÃËdš —œ ÕöD?« s¹« ≠l—Ëœ tÐ —UO??Ð XÝ« È“UÐÅoA?Ž d?Ý«dÝ t ÊU?d?A ÊU?¹«b?š qÝUM?ð Ë b?«uð ÈU?N½U?²?Ý«œ “« ”bI?Å»U?² —œ —U?²?HÖ t½u?Ö s¹« s(ÆXÝ«býU?ÐÅv vO?Ž XO?¼u« tÐ ◊u?Ðd U?ŠöD?« s¹dðÅsN? “« vJ¹ b?¼œÅv ÊU?A½ «— «b?š tÐ È—UB?×?½« oKF?ð t å”Ëbò ÏÁ˛«Ë ≠mÆ©≥¥∫¥u „Æ— ª≥∞Ũ≤∑∫¥ ª±¥∫≥Ÿ«®—œ 5Mâ?L¼ Ë U?u dE?½ —œ å«bš d?Äò Ê«u?MŽ åÆbý b?¼«uš Áb?OU?½ «bš d?Ä Ë ”Ëb ¨b?ý b¼«u?š Áœ«“ t ʬò ∫d~¹œ ÏtL?łdð ≠ns¹d²?N?Ð «— Ê«u?MŽ s¹« U?u? vË ©≤≤ ¨≤∞∫πŸ« ª¥±¨≥¥∫¥u? „Æ—® XÝ« œuŽu? `O?? ©q `O{u?ð ±¥∫∑u?LÝ≠≤® oO?²?ŽÅb?NŽÊUГ “« Ê«u?M?Ž s¹« ≤∞∫πŸ« ª∑∞∫≤≤ —œ ÎU?zUM?¦?²?Ý«® b¼œÅv ÊU?A?½ «— «b?š Ë vO?Ž 5?Ð e?O¬—«d?Ý« ÏtD?Ы— t b?½«œÅv vŠöD?«—bÄ ÊUГ “« ÎUuB vË ©XÝ« Áb?¬ ≥π∫±µd ªµ¥Å¨¥≥ ¨¥∞∫≤∑ ª±∂∫±∂ ª≥≥∫±¥X —œ tJ½UMÇ XÝ« Ábý t²H?Ö ÊUOœ¬ª¥± ¨π ¨≥∫¥® œœdÖÅv ÊU?OÐ b?O?KÄ Õ«Ë—« ÊU?Г “« U?¹ ©œ—u s¹« d?O?E½® È«Åt²?ýd ÊU?Г “« v¼U?Ö ¨©≥µ∫π ª≤≤∫≥® œuýÅv d?–d??Äò Ë Áb?¬ ≥≤ t¹¬ —œ t «— vK??³? Ê«u?M?Ž œu?š ÂU??O?Ä ÊU?¹U?Ä —œ qO?zd??³?ł Æ©±≥∫≤∞ „Æ— ª≤≤∫±∞® v?O?Ž ÊU??Г “« U?¹ ©≤∏∫∏œ“UÝÅv h?A Ë “d?× Îö?U v?OŽ È«d?Ð «— «bš Èb?½“d? t œdÐÅv —U?JÐ å«b?š d?Äò Ê«u?MŽ Ë Áœd?Ð dðôU?Ð œuÐ åv?UF?²¹—U?ÐÆ©c `O{uð ∑∞∫≤≤ „Æ—®ÆXÝ« ‚U×Ý« bu𠜗u —œ eO¬“U−Ž« Êbý —«œ—UÐ dOHð ±¥∫±∏ bOÄ —œ —U³Ž s¹« Æå«bš ÈuÝ “«ò ∫vEHK«ÅX% ≠oª±∂∫∑uLÝ≠≤∂∫π‘«∂∫π‘«≤∞∫±Xœu?š t¹U?Ý d??¹“ «— u?ð vU??F?²?¹—U??Ð —b? ˪lXdÖ b¼«ušt mvÝËb??? œu???łË ʬ ¨V³????Ý s¹b???Ð Ëb?¼«u?š Áb?O?U?½ n«b?š d??Ä b?ý b?¼«u?š Áœ«“uð b½ËUA¹uš ¨UÐUBO« pM¹« Ë≥∂ Æb¹œdÖÁU —œ Ë XÝ« ÈdÄ —«œ—UÐ ÈdOÄ ÒsÝ —œ eO½«“U???????½ t «— ÈË ¨b???????ýU????????ÐÅv g?L???????A???????ýÈeO?Ç êO?¼ o«bš È«d?Ð «d?¹“≥∑ b½b?O?U½ÅvpM?¹«ò ∫XH??Ö .d?≥∏ åÆX?O??½ —Ëb?I??U?½±π∑

Page 17

Uu qO$« ≥π∫±s d??Ð u??ð —U??²??H???Ö d??Ыd??Ð ªpb??½Ë«b??š e??O??M??Æœd „dð «— Ë« t²ýd Ë å°qbÝ—Å«drUÐUB‡O« “« .d‡ —«b‡¹œtÐ ÊUÐU²?ý t²ÝU?šdÐ .d? ¨U¼“Ë— ʬ —œ≥πtÒ¹œuN¹ “« ÈdNý ÈuÝ tÐ ¨sv½U²¼u tIDMtÐ Áb????ý œ—«Ë U?????¹d????“ t?½U????š t?Р˥∞ ÆX—t 5??L?¼ È—U??Ð¥± Æœd?? Âö?Ý U??ÐU???B???O???«—œ qH??Þ ¨b???O??M??ý «— .d??? ÂöÝ U???ÐU??B??O???«“« —U??ýd???Ý U??ÐU???B??O???« Ë b??O???³???M??ł gM???D???Ðb??M???K??Ð ÈœU???¹d?? Ë¥≤ ªb??¹œd???Ö ”b??I???«ÅÕË—„—U??³?? ÊU??½“ 5??Ð —œ u??ðò ∫XH??Ö Áb??O??A??“« Ë¥≥ °uð sDÐ ÏÁd?LŁ XÝ« „—U³? Ë v²¼tÂb??½Ë«b??š —œU?? t Áb??ý U??D??Ž s? tÐ U??−??t 5?L?¼ ¨5?³?Ð ¨«d?¹“¥¥ øb?¹¬ s Èu??ÝÅtÐtâÐ ¨b?O?Ý— s ÈUN?ýu?Ö tÐ u?ð ÂöÝ È«bdÐ U?ýu?š Ë¥µ ÆbO?³?M?ł s sD?Ð —œ ÈœU?ý “«b½Ë«b?š Èu?Ý “« tâ?½¬ ÂU$« tÐ t? v ʬXÝ« X³× Ë ©¥µ t¹¬® ÊU?1« ÊUO?Ð U−M?¹« —œ býU?Ð vMðËd Ït½U?A½ tJ?½¬ “« gOÐ —U³?Ž s¹« ¨¥±∫≤µuL?Ý≠± ªπ∫≥Ë— „Æ— ≠pÆb¹¬Åv —ULAÐ eO¬Å—U²« v½«uMŽ å«bš —«e~²bšò ”bIÅ»U² —œ «d¹“Æåb¼œ ÈË— s È«dÐ uð —U²HÖ o³Þ dÐò ∫vEHK«ÅX% ≠q—œU s?D?Ð ÊUL?¼ “« v?O?×¹ Æb?M?²??¼ X¹—u?Q? ʬ ÂU?$« Xb?š —œ Ê«—œU? t X?Ý« „œu? Ëœ Uö? XI?O?I?Š —œ —œU? Ëœ Uö? ≠r—œ t²HN½ Ë d{UŠ t `O dЫdÐ —œ ÊbONł U?Ð «— œuš Èd³UOÄ XUÝ— Ë Ábý ÂöŽ« ±µ∫± —œ tJ½UMÇ bM?Åv XU¹—œ «— ”bI«ÅÕË—Æw `O{uð ¥∂ t¹¬ „Æ— .d œËdÝ œ—u —œ Æ©¥≥ t¹¬® XÝ« Ë« Èu~MÝ ‘—œU lu s¹« —œ Æb¹U/Åv “Uſ¬ XÝ« .d sDÐÆbýUÐ t¹œuN¹ t½UÖÅÁœ“U¹ ÈUNAÐ “« vJ¹ d~½UOÐ —U³Ž s¹« XÝ« sJ2 ≠sÆ©a `O{uð ±±∫≤ „Æ—® býUÐÅv `O ÈUNU½ “« vJ¹ åb½Ë«bšò Ê«uMŽ ≠tÆœ—ˬ ÊU1« .d ¨©≤∞ t¹¬® U¹d“ fJŽdÐ åÆXU¹ b¼«uš oI% Ábý t²HÖ Ë« tÐ t⽬ t Áœ—ˬ ÊU1« t ʬòÅ∫d~¹œ tLłdð ≠uÊUO?Ð «— —ue? s¹« t v½“ ÂU?½ vK« 7? —œ XÝ« sJ?2 ÆXÝ« Ábý t²?ýu?½ åUÐU?BO?«ò ¨.d? ÈUł tÐ U?¼Åt?½ “« vC?FÐ —œ ≠vÆbýUÐ ÁbA½ d– bMÅv5z¬ —œ —ue? s¹« bM?MÅv —uB?ð všdÐ Ë Áb?ý ÁœdÐ —UJ?Ð oO²?ŽÅbN?Ž s( XÝ« v²MÝ È—«e?ÖdJ?ý —u tÐ t —u?e s¹« —œ ≠wU¹¬ „Æ—® b¹U/ qI½ .d ÊU?Г “« «— ʬ Uð ÁœËe« «— ¥∏ t¹¬ Uu —u? s¹« —œ ¨XÝ« Áb¬ œułuÐ 5D?K ÊUO×O? g¹UO½«bš Âu? ÂUL?ð È—«eÖd?Jý fá?Ý Ë ©µ∞≠¥∂ U¹¬® v?OŽ —œU? vÝUM?ýÅoŠ v½uM? —u tÐ œËd?Ý s¹« ‰UŠ d?¼ tÐ Æ©¥µÅ¨≥∏Ábý œUNMA?OÄ vHK²? UO{d U?¹¬ Ë UOЫ tÐ 7 s¹« rO?Ið —œ ÆXÝ« ÊUL?OÄ ÈU¼ÅÁbŽË 7?U¹ oI% È«dÐ ©µµ≠µ± U¹¬®ÆXÝ«Ë ‰œÅÁœUÝ Âœd dÞUš tÐ «b?š Ït½«bMLð—b XU?šœ —uEM ¨©±∂≠±µ∫±±∏e „Æ—® åXÝ« Áœd? ËdO½ g¹U¼Ë“UÐ U?Ðò ∫vEHK«ÅX% ≠xÆXÝ« dOIŠÆåb½d³J² ÊUA³K ÏtA¹b½« —œ t ÊU½¬ò ∫vEHK«ÅX% ≠y ª±∫≤ uLÝ ‡±≥±∫∂𠪥∫≥¥ eª±∫≤ uLÝ ‡±ª±∏∫≥ VŠ¨±µ∫π eª∏∫≥± ª∂∫≥¨∂∫±≥ ª±µ∫π eπ∫≥µ ª∏∫≥±≤µ∫±ª≥∏∫±ª±±∫± uLÝ ‡±ª∏∫≥± e±≤∫±± vMЪ¥µ∫±±≥∫≥∞ bOÄ≤±∫±∞Yð ª≥≤∫±±π∫∑± eª≤∫≤ uLÝ ‡±ªπ∫±±± e±µ∫µ∑ ‘«ª∑ ¨∂∫∂± eªµ∫±∞∞±∑∫±∞≥±±∫∏π e±¥∫±∞ vMбπ∫±≤ »u¹«ª∏∫≤ uLÝ ‡±ª≥±∫≤± ‚eŠ∑∫±±≥ eªµ∫≤ uLÝ ‡±¨π∫±∞∑ e±±∫≥¥v.d Ë¥∂ å°uœ—ˬ ÊU?1« Áb?ý t²?H?Ö Ë« tÐ∫wXHÖb¹U²ÝÅv «— b½Ë«bš vzU¹d³ s ÊUłòs Áb???M??¼œ U???−???‡½ ¨«b???š —œ s ÕË— Ë¥∑¨bMÅv ÈœUý¨ÁbMJ« dE½ œuš eOM vMðËd dÐ tÅÊuÇ¥∏X³ýuš «d UNK½ tL¼ fÄ s¹« “« «d¹“ªbOU½ bM¼«uštÐ vÖ—eÐ ÈU?¼eO?Ç s È«dÐ —œU? ʬ «d¹“¥πÆXÝ« ”Ëb gU½ Ë Áb½UÝ— ÂU−‡½«ÊUÖbM?Ýdð ¨vK?½ tÐ vK?½ “« g²?LŠ— ˵∞ÆœdOÖÅvdЗœ «— Ë«xÁœd²Ö «— œuš ÈË“UÐ —bµ±Áb?M??«d?Ä «— yd?³??J?²?? VK? U??Ð v½U??? ËÆXÝ« t²šUÝÊu~½dÝ ÊUA¹UN²ð “« «— ÊU¹«Ëd½Udµ≤ÆXÝ« Áœd bMKÐ «— ÊUMðËd ËÁœd dOÝ XLF½ “« «— ÊU~MÝdÖµ≥±π∏

Page 18

∂µ∫±Uu qO$«ÆÁœU²Ýd “UÐ XÝbONð «— Ê«bMLðËdŁ ˨Áœ«œ È—U¹ «— œuš —«e~²bš qOz«dÝ«µ¥¨g²LŠ— “« zȗˬœU¹ UÐœuÐ t²HÖ U Ê«—bÄ tÐ t ÊUMÇ Ê¬µµåÆbЫ tÐ Uð Ë« —U³ð Ë rO¼«dЫ dÞUšÅtÐË b??½U??? Ë« U???Ð ÁU??? tÝ œËb???Š —œ .d???µ∂ÆaXAÖ“UÐ ‘«Åt½Uš tÐ fáÝbÁbM¼œ bOLFð vO×¹ tM²š Ë bÒuð‰UL? tÐ ÊU?“ U?ÐU?B?O?« ÏÁ—UЗœ U?Ò« ˵∑UO?½œ tÐ Èd??Ä Ë b?¹«e?Ð X?¹UÐÅv t? bO?Ý—b½bOMý g½U?~²Ð Ë ÊU?~¹UL¼ ˵∏ Æœ—ˬÁœËe« Ë« tÐ X³??½ «— g²?L?Š— b½Ë«b?š tÏÁbŽË tÐ Ë« t VKD s¹« ÊUOÐ È«d?Ð ©ÆÆÆ≤¥∫≤ÃËdš ª±µ∫𠪱∫∏bOÄ® 圗ˬÅv œU¹ tÐò «b?š t Ábý d– Ϋd¦« oO²?ŽÅbNŽ —œ ≠zÆ©∑≤∫±u „Æ—® b¼œÅv ÂU$« «— ʬ Ë XÝ« —«œUË œušUu? vË XÝ« t?²ý«œ —u?C?Š tF?«Ë s¹« —œ .d? œ—«œ ÊU?J?« Ë ©≥∂∫± „Æ—® b?A?Åv ‰u?Þ vO?×?¹ bu?ð U?ð .d? nu?ð ÁU? tÝ ≠av½«b½“ vO?Ž 7U?¹ bO?LF?ð Ÿu{u “« gO?Ä XÝ« VO−?Ž t ÊUM?âL?¼ ¨b½U?ÝdÐ ÊU¹U?Ä tÐ «— X¹«Ë— Uð b?MÅv d?– «— Ë« X1eŽÊ«—Ëœ “« «— vO×?¹ Ê«—Ëœ Ë Áœd? pO?J?H?ð d~?¹b?~?¹ “« «— U?¼ÅtM?×? tKO?ÝË s¹b?Ð U?u? Æ©≤∞∫≥® b?M?Åv X¹«Ë— «— vO?×¹ Êb?ýÆ©b¼œÅv tLðUš vO×¹ v½«uł Ê«—Ëœ tÐ vOŽ buð Ÿu{u “« gOÄ Ê¬ —œ t ∏∞∫± „Æ—® œ“UÝÅv «bł vOŽt²HÖ sÝ „œu buð ÏÁ—UЗœ t ʬ “« gOÐ Ë XÝ« edL² vO×¹ ÂU½ eO~½«ÅXH~ý ÂUN« Ÿu{u? dÐ b¹¬Åv t«œ« —œ t v²¹«Ë— ≠bÆœdOÖÅv ÂU$« œU¹“ È«bÅËÅdÝ UÐ Ë vuLŽ ÈœUý Ë —ËdÝ —œ tF«Ë s¹« ÆXÝ« Ábý t²š«œdÄ Ë« Êœd tM²š Ÿu{u tÐ œuýÆ©µ∫≥v „Æ—® ≥∫±≤Ëô ª±≤∫±∑ÅbOÄ dЫdÐ Êœd tM²š vŽdý a¹—Uð ≠cË vz«dÖÅv½U½u¹ ÂuÝ— U−M?¹« —œ vË ©ÆÆÆ≤∂≠≤µ∫≤µ ª≥∫≤± ª±∫¥bOÄ® œuýÅv Áœ«œ buð ÂU~?M¼ tÐ „œu ÂU½ oO²ŽÅb?NŽ dЫdÐ ≠dÆXÝ« Ábý X¹UŽ— ÊU¹œuN¹ dðb¹bł «œUŽtÐ XÝ« sJ2 Áb?ý d– U−?M¹« —œ t È«Åt²?J½ Æb?M¼œÅv «— gÖ—e?Ð —bÄ ÂU½ d?²A?OÐ Ë œu?ýÅv Áœ«œ ‘—bÄ ÂU?½ „œu tÐ —b?MÐ ≠eÆ©i `O{uð ∂∫±u¹ „Æ—® býUÐ U¹d“ œU¹“ sÝ V³ÝvO×?¹ ÂU?½ ÏÁ—U?Зœ ‘d¼u?ý Ë Ë« XI?«u? t b¹U?/Åv 5?M?Ç Ë t²šu?U?O?½ ‘d¼u?ý “« «— ÂU?½ s¹« t b?¼œÅv ÊUA?½ ∂≥≠∂≤ U?¹¬ ≠fÆXÝ« È«Åt½UA½ Ë ÂUN«ÆXÝ« Ábý r¼ «uMýU½ U¹d“ s¹«dÐUMÐ ≠gª≤¥∫±≥—Ë«œ ª ±∏∫≥µª≤¥ ¨ ∂∫≥∞ ª ≥µ≠≥≤∫≤π bO?Ä®b?¼œÅv ‘—œU? v¼U?Ö «— „œu? ÂU?½ oO?²ŽÅb?N?Ž U?ł—b?M? tÐ U?MÐ ≠hª±∏∫≥µ ª±π∫±∑ ª±µ∫±∂b???O????Ä® b????M???Åv? 5????O???F????ð «— „œu???? ÂU????½ —b???Ä v?¼U???Ö Ë ©ÆÆÆ≤¥∫±≤u????L????Ý≠≤ ª≤∞∫±u????L???Ý≠±t²?ýd Èu?Ý “« ÂU?½ t V?³?Ý s¹b?Ð vË ©∂∞ t¹¬® b?¹U?/Åv b?O?¹Q?ð Áœd? d– —œU? t «— v?U?½ —bÄ U?−?M?¹« —œ Æ©ÆÆÆ≤≤∫≤ÃËd?šÆ≤±∫≤ ª≥±∫± bOzU/ t¹UI vOŽ ÂU½ 5OFð UÐ «— œ—u s¹« Æ©±≥∫±® XÝ« Áb¬ b½Ë«bšÆåXHÖÅv t vUŠ —œò ∫vEHK«ÅX% ≠iÆb¹U/Åv “«dЫ «— œuš ÊU1« t½uÖ s¹bÐ Ë ©≥±∫±® Áœd «dł« «— t²ýd —u²Ýœ U¹d“ ≠jÆb?¹¬Åv —U?L?A?Ð «b??š XU?šœ Ê«u?M?F??Ð XÝ« ÈœU?ŽÅd?O?ſ v?U?½ t „œu? ÂU?½ œ—u?? —œ U?ÐU?B?O?« Ë U??¹d?“ Ád?E?²??M?Åd?O?ſ XI?«u?? ≠kbýU?ÐÅv vN?« ÈU?¼—u?N?þ d?¹U?Ý Ë ©±∞∫≥Ÿ« ª±¥∫±± ª¥≥∫𠪵∂ ¨≤µ∫∏® U¼ÅÁe?−?F? d?Ыd?Ð —œ ÈœU?Ž qL?F«Åf?JŽ åv?²H?~?ýòÆ©∑∫≤Ÿ« ª¥± ¨±≤∫≤¥®Æåg½UГ t ÊUMâL¼ bý “UÐ g½U¼œò ∫vEHK«ÅX% ≠lπ≠∏∫¥± ‘«∂∫≤µ ª≥∫π∏ eª≤∞∫∑ pOµ±∫±∏ e“Ë— —œ È—U???еπ Æb???½œd???? ÈœU????ý ÈË U????Ð ËË b???½b????¬ „œu???? tM????²????š È«d????Ð ¨cr²????A???¼eU??¹d??“ ‘—b??Ä ÂU??½ t?Ð «— Ë« b??M??²??Ý«u???šÅv∫XHÖ Áb¬—œ s?Ý tÐ ‘—œU∂∞ ÆdbMU?MÐåÆfbý b¼«uš Áb?OU½ vO?×¹ Ë« tJK?Ð ¨dOšòuð ÊU?~?²??Ð “« p¹ÅêO?¼ò ∫b?M²?H?Ö ÈË tÐ∂±UÐ Ë∂≤ åÆœuý Áb?½«uš ÂU?½ s¹« tÐ t X?O½tÇ tÐ gb?½b?O?Ýd?ÄÅv ‘—b??Ä “« v¹U?¼ÅÁ—U?ý«È«ÅtŠu ÈË∂≥ Æhœuý ÁbOU½ XÝ«ušÅv ÂU½Ë åjXÝ« vO?×??¹ gU?½ò ∫iXýu?½ t²??Ý«u?štE( ÊU?L¼ —œ∂¥ Ækb½œu?Ð Áœ“ÅXH~?ý tL¼t²?H??Ö s??Ý Ë ¨lb?ý “U??Ð g½U??Г Ë g½U??¼œÏtL???¼ Ë∂µ Æb???½«u????šÅv „—U????³???²???? «— «b????š±ππ

Page 19

Uu qO$« ∂∂∫±ÂULð —œ Ë ¨mXdÖ «d ”d?ð «— ÊU~¹U?L¼nU¼e?OÇ s¹« ÏtL?¼ Á—U?Ð —œ ¨tÒ¹œuN?¹ ÊU²??¼us¹« t v½U??? Ït?L?¼ Ë∂∂ Æb?ýÅv? u?~??²??H??ÖÁœd?á?Ý œu?š oVK? tÐ ¨b?½b??O?M?ý «— ÊU??M??Ýb??¼«u??š tÇ „œu?? s?¹« fÄò ∫b??M??²???H??ÖÅvÆpœuÐÅv Ë« UÐ «bš XÝœ l«Ë —œ Ë åøbýqU¹d“Åt½«d³UOÄ —ue”bI?«ÅÕË— “« —U?ý d?Ý ¨‘—b?Ä ¨U?¹d?“ Ë∂∑∫XHÖ Áœd Èd³UOÄ 5MÇ t²AÖ¨sqOz«dÝ« È«bš ¨rb½Ë«bš œUÐ „—U³ò∂∏Ë Áb?????????¬ g?u????????? t—«b?????????¹œ t?Ð Êu?????????ÇÆx `O{uð ±≤∫± „Æ— ≠m”U?Š« Ë Âu?N?H Áb?½—«œd?Зœ t tF?«Ë p¹ ÊU?O?Ð È«dÐ b?½«u?ðÅv ås?Ýò Á˛«Ë vU?Ý ÈU?N½U?Г —œ ÆÊU?M??Ý s¹« ∫vE?HK?«ÅX% ≠nÆz `O{uð ≤≤∫±∞Ÿ« 5MâL¼ „Æ— ª≥∑∫±∞ ª≥≤∫µŸ« ªµ± ¨±π ¨±µ∫≤ „Æ— Ɯ˗ —UJÐ býUÐ vUš—UL?AÐ ÈË U?LO?LB?ð Ë U?ÝU?Š« ¨«dÞU?š ¨—UJ?« ÁU~?¹U?ł vMF?¹ ÊU?½« v½Ë—œ vÖb½“ ÂU?L?ð ÁU~?¹Uł VK? ¨”bI?Å»U?² —œ ≠oÆ©±¥∫≤± ÎUuB Ë ÆÆƵ± ¨≥µ ¨±π∫≤ „Æ—® œË—Åv©µ∫±≥𠪱∏∫∏∞e® œuš 5MR “« «b?š X¹ULŠ d~½U?OÐ r¼ t²dÖ ÂU?N« oO²ŽÅbN?Ž “« t ©≤±∫±±Ÿ« „Æ—® Uu ÕöD« s¹« ≠pXÝ« vMF s¹bÐ U−M¹« —œ Æ©ÆÆƱ∫∏ ª≤≤ ¨±¥∫≥ ª≥∫±‚eŠ ª±µ∫≥œUÄ≠≤ ª¥∂∫±∏œUÄ≠±® XÝ« g½«d³UOÄ —œ «bš qLŽ r¼ ËvO×?¹ ÈUݬÅÁe?−F? bu?ð b¼U?ý t v½U? d?Ð t¹¬ s¹« —U³?Ž s¹dš¬ ¨U?¼d?O?Hð všd?Ð o³Þ Æœ—«œ —«d? vN« n?D œ—u? vO×?¹ tÆœuÐ t²AÖ rK b½œuÐ ÁbM¼œ bOLFðU?¹d?“ —u?e? ÆXÝ« qJ?A? t½U?Ö«b?ł ÈU?¼b?M?Ð Ë U?¼Åt¹¬ tРʬ Ït¹e?& r¼ Ë XÝ« µµ≠¥∂∫± —œ .d? —u?e? d?O?E?½ r¼ —u?e? s?¹« ≠qUu ÆXÝ« ÁbOÝ— Uu tÐ 5?DK ÊUO×O? tFUł “« ÎôUL²Š« Ë ©∑π≠∑∏ ¨∂π U?¹¬® XÝ« vzU×O U$ È«d?Ð È—«e~ÝUáÝvO×¹ XUÝ— tÐ ◊u?Ðd UJ½ Ë ©≥∏ ¨≥µ≠≥¥ ¨≥≤≠≤π∫≤® v?OŽ XUÝ— œ—u —œ U?MŠ Ë ÊuFL?ý ÈUNðu³?½ —œ «— È“«uð 5L¼ÆXÝ« ÁœdÐ —UJÐ ©∑∑≠∑∂∫±®Æœ—«b½ œułË v1b a½ “« vCFÐ —œ åb½Ë«bšò Á˛«Ë ≠rÆÆƱµ∫∏ ª¥∏∫±œUÄ≠± ª≥≤∫≤µu?L?Ý≠± ª±∞∫±∏ÃËd?š ª≤∑∫≤¥ ª≤∞∫±¥ ª≤∂∫πb?O?Ä® oO?²?ŽÅb?N?Ž —œ Xd?Ð v²?M?Ý ÕöD?« ≠sª≥∫±Êd?≠≤® b??¹b?łÅb??N??Ž —œ Ë ©XÝ« Áb?ý ÁœËe??« ¥∏∫±∞∂ ª≥≤∫∏𠪱∏∫∑≤ ª±¥∫¥±e? t?Ð t vzU??¼ÅÈd?O??ÖÅt−??O?²??½ „Æ—Æ©≥∫±dDÄ≠± ª≥∫±f«ª±∞∫≤π—« ª±∂∫≥ÃËd?š ª≤µ≠≤¥∫µ∞ ª±∫≤±b??O??Ä® g??ÐÅiO?? XU??šœ U?ð Áb??ý œU??¹ «b??š å—«b?¹œò “« ÎU??³??U??ſ oO??²??ŽÅb?N??Ž —œ ≠tª±≤≠±±∫≥¥ ª≤±∫≤≥‚e??Š ª±≤∫±∞‘« ª≥¥∫≥≤ÃËd???š® œu???ý ÊU??O???Ð ÈË Áb???M??¼œ d???H???O??? U??¹ ©¥∫±∞∂ ª±µ∫∏∞ ª±∞∫∂µe???Æ©±¥∫±µŸ« „Æ— ª¥¥∫±π ª±∂∫∑ ª∑∏∫±® œdÐÅv —UJÐ «— d¹uBð s¹« t XÝ« È—U~½ÅqO$« UNMð Uu Æ©≥≥∫∏π ª∂∫µπeª∏≠∑∫±≥∞ ªπ∫±±±e® œuýÅv Áœd?Ð —UJÐ «b?š Âu U?$ œ—u —œ t oO²?ŽÅbN?Ž v½U½u¹ tL?łdð —œ ‰Ë«b²? Ë ‰uL?F È«ÅtLK? ≠uÆ©≤±∫≤¥ ª≤∏∫≤± „Æ— ª≥∏∫≤® XÝ« ÁœdÐ —UJÐ «— ʬ —UÐ s¹bMÇ Uu Æ©¥∫∂≥ ‘«Æv `O{uð ±¥∫∑ „Æ— ÆbýUÐ `O vOŽ ÂUO tÐ È«ÅÁ—Uý« XÝ« sJ2 vÝbIÅ»U² tLK s¹« ≠vÆ©±∑∫±≥≤ ª≤µ∫∏πe ª±∞∫≤uLÝ≠± „Æ—® XÝ« —b t½UA½ oO²ŽÅbNŽ —œ åŒUýò tLK ≠wÆœuýÅv —UJý¬ ÎöU —ue s¹« vzU×O —uEM U−M¹« —œ ≠xÆXÝ« Áb¬ eO½ ≤∫≥dDÄ≠≤ Ë ≤±∫≥Ÿ« —œ t²— —UJÐ Ê«d³UOÄ œ—u —œ —b½ tÐ t XH s¹« ≠yÆXÝ« ËUH² vDš nK² ÈU¼Åt½ —œ ULK 7— —«d VOðdð —U³Ž s¹« —œ ≠zs¹« U¹ X½«œ t²?Ð«Ë ©∂∏ t¹¬® åÁœd? —«b¹œò tÐ «— ʬ Ê«uðÅv t XÝ« r?L² È«ÅtK?Lł —u tÐ —U?³Ž s¹« ¨v½U?½u¹ 7 —œ ≠a©b¼œ ÊUA½ Uð® bM ÊUOÐ «— «bš qLŽ —uEM Ë ·b¼ XÝ« sJ2 —U³Ž s¹« ÎUML{ Æœd ◊uÐd ©∑± t¹¬® åU$ò tLK tÐ tÆ©XÝ« Áœ«œ ÊUA½ t½uÖ s¹bЮ b¹U/ ÊUOÐ «— ʬ t−O²½ dðÅÈu ‰UL²Š« tÐ tJM¹« U¹Æz µ¥ t¹¬ „Æ— ≠b≥∫±∏ e±∑∫±≥≤ e±∞∫±∞∂ e≤∞∫∑ pOª≤¥∫≤ ÃËdš ª¥≤∫≤∂ Ëô¨¥µ∫±∞∂ eµ∫±±±ª∑∫±∑ bOĪ±∂∫≤≤ª±∞≠∏∫±∞µ e≤∞∫∑ pOÁœ«œ ÂU$« «— u‘b¹dš“UЗ«e~²?bš ¨xœË«œ vÊ«b½Uš —œ U? È«dÐ Ë∂π¨XÝ« Áœd rzU vðU$ wŒUý ¨œušyf¹Òb? Ê«d?³?U??O?Ä ÊU?¼œ “« t ÊU?M??â?L?¼∑∞¨zœuÐ t²HÖ .b ÈUN½«—Ëœ —œ œušÊU/UMLýœ XÝœ “« U U$ È«dÐ∑±—u?H?M?? «— U? t v½U??? ÂU??L?ð XÝœ “« ˨b½—«œÅvU Ê«—bÄ tÐ XLŠ— dÞUšÅtÐa∑≤¨gÝÒbI ÊULOÄ “« bȗˬœU¹ ËœU¹ U? —b?Ä rO?¼«d?Ы È«d?Ð t «— Èb?MÖu?Ý∑≥¨œuÐ Áœd≤∞∞

Page 20

±∫≤ Uu qO$«¨b¹Ud UDŽ U tÐ UðÊU??L??‡½U??M??L??ýœ XÝœ “« ¨”d??ð ÊËb??Ð t∑¥¨t²AÖ ’öšrOM œU³Ž «— Ë«cX«bŽ Ë ”bIð UÐ∑µÆœuš ›dLŽ¤ ÈU¼“Ë— ÂULð —œ ‘dЫdÐ —œvU??F??ðÅÈ—U??Ð d??³??U??O???Ä ¨„œu?? È« ¨u??ð Ë∑∂ÁœU??¬ È«d??Ð «d???¹“ ¨b??ý v¼«u???š Áb??O??U???½ÂUÖ b½Ë«b?š gOÄU?AOÄ dg¹UN¼«— Êœd¨Xý«œ v¼«ušdÐU$ Ë ÊU?A½U?¼U?MÖ ‘“d?¬ gu? tÐ Uð∑∑¨ev¼œ d³š «—fU È«bš Ït½«“uœ rŠdð tÐ Ë∑∏tÐ ôU?Ð “« hlU??Þ ÏÁ—U??²??Ý Ê¬ tK??O??ÝËÅtÐ tÆXÝ« È—«œUË Ë È—UJ²Ý—œ vMF tÐ X«bŽ Ë ÊœuÐ ”bI vMF tÐ ”bIð U−M¹« —œ ≠cÆbMÅv ÊUOÐ œuÐ Áœd tz«—« ±∑∫± —œ t «— vzu~AOÄ œ—«u Ϋœb− Uu U−M¹« —œ ≠dÆXÝ« Áb¬ ≥∫≥ t¹¬ —œ t vO×¹ gI½ „Æ— ≠eª±µ ¨∑∫∂≥ ª∑∫µ¥‘«® XÝ« ‰Ë«b?² Ë v?u?LF? oO?²?ŽÅb?N?Ž —œ d?¹u?B?ð s¹« ÆU? È«b?š Èu?J?O?½ ÊË—b?½« ÏtK?O?Ýu?Ð ∫vE?H?K?«ÅX% ≠f—UJ?Ð «b?š œ—u —œ e?Öd?¼ ÕöD« s?¹« oO²?ŽÅb?NŽ v½U?½u?¹ tL?łdð —œ vË ©π∫±¥µ ª∑∑∫±±π ª∏∫∑πe? ª±∂∫±„“ ª≤∞∫≥±—«ÆXÝ« ÁbA½ ÁœdÐÆbÝ—Åv dE½ tÐ d²NÐ ∂π≠∂∏ U¹¬ t²ýcÖ ÊU“ ‰UF« Ë ∂∏ t¹¬ UÐ t¹UI —œ t ÊuÇ åb¬ U —«b¹œ tÐò ∫d~¹œ tLłdð ≠gt²— —UJÐ œË«œ q½ “« È«Åt?½«uł ÂöŽ« œ—u —œ tLK? s¹« oO²ŽÅbN?Ž —œ ∫XÝ« ÁUOÖ Ït½«uł r¼ Ë Á—U?²Ý ŸuKÞ vM?F tÐ r¼ tLK s¹« ≠h„Æ— ª±∑∫≤¥bŽ«® œË—Åv —U?JÐ œu?Žu? `O? Á—U²?Ý Ÿu?KÞ ÂöŽ« È«d?Рʬ tÐ ◊uÐd? qF? Ë ©±≤∫∂ ª∏∫≥„“ ªµ∫≤≥—«® XÝ«œuÐ ÊU?¹œuN?¹ tłu𠜗u? ÂU?¹« ʬ —œ ÂËœ vMF? ÎUu?B? vË b?ýUÐÅv tL?K vM?F? Ëœ d¼ —u?e s¹« ·b?¼ Ë —uE?M? Æ©≤∞∫≥öÆ©≤∫≤X „Æ—®ÆXÝ« Ábý d– ±∫π‘« —œ t `O Êb¬ ÂöŽ« —œ ULK s¹« ÊœdÐ —UJÐ “dÞ tÐ bOM Ÿuł— ≠iX³¼u? ‰U?L? Ë XÝ« v½UÖb?½“ Èd?Ä vM?F tÐ ©k `O{u?ð ≤∂∫µœU?Ä≠± „Æ—® g«—¬ vMF? tÐ åÂu?U?ýò ÏtLK? ”b?IÅ»U?²? —œ ≠jª¥∏∫∏ ªµ∞∫∑ ª≤𠨱¥∫≤ ∫b?¹U??/Åv? —«d??« Ÿu??{u?? s¹« ÏÁ—U??Зœ U??u?? Æ©¥∫µpO?? ª∂≠µ∫π‘«® b??ýU??ÐÅv `O???? Èô«ËÆ≥∂∫≤¥ ª¥≤ ¨≥∏∫±π ª≥≤∫±¥ ªµ±∫±≤ ª≤±∫±± ª∂≠µ∫±∞ÊuA?L?ý ¨©≤∞ ¨∏∫≤±bO?Ä® qO?ŽUL?Ý« Ë ‚U?×?Ý« vœu ÈU?¼ÅX¹«Ë— —œ t t²?— —U?JÐ vð«—U?³?Ž Ë U?LK? ÊU?L¼ `O?{u?ð s¹« —œ ≠kÆXÝ« Áb¬ ©±π∫≥ ª≤∂ ¨≤±∫≤uLÝ≠±® qOzuLÝ Ë ©≤µ≠≤¥∫±≥—Ë«œ®„Æ—® ”b?I??«ÅÕË— d??O??ŁU?ð X?% t b??½«ÅÁœd? ◊U??³??M??²?Ý« t?K?L??ł s¹« “« vC??F??Ð Æœd??Åv X¹u??I??ð «— œu??š ÕË— —œ ∫vE?H??K??«ÅX% ≠lÆ«bš ÕË— t½ býUÐÅv „œu ÕË— —uEM b¼œÅv ÊUA½ t œ—«b½ n¹dFð ·dŠ åÕË—ò tLK ÊuÇ vË ©≤µ∫±≥—Ë«œÆ©≤¥∫∑ ª¥ ¨≤∫≥® b¼œÅv ÊUA½ «— vO×¹ ÁbM¹¬ XOUF gOÄUAOÄ t²J½ s¹« ≠mË tM²?š ÊU?¹d?ł tÐ d?²?L? U?−?M?¹« —œ ÆXÝ« Áb?ý d– Áb?M?¼œÅb?O?L?F?ðÅvO?×?¹ ÏÁ—U?Зœ ∂∂≠µ∑∫± —œ t XÝ« ÊU?L¼ d?O?E?½ tM?×? s¹« ≠n—œ Ë v²½UN È«ÅÁœ«u½Uš —œ t vO×?¹ ·öš dÐ ÎUML{ ÆXÝ« Áb¹œd?Ö ÕdD buð Ÿu{u? d²AOÐ Ë Ábý t²?š«œdÄ „œu È—«cÖÅÂU½jI Ë Áœ«œ Œ— pÇu v¼U?~¼U?MÄ —œ Ë d?U sL?{ —œ vO?Ž bu?ð tF«Ë ¨b¹¬Åv U?O½œ tÐ ÊU?²ÝËœ Ë ÊU?~²?Ð ÊUO? —œ Ë ÁU—Ë «bš tÐ t «— v¼uJý Ë ‰öł Áœd? ÂöŽ« «— gÐÅU$ Ë b?½Ë«bš `O? “«— ÊU~²ýd? vË bMýU?ÐÅv Ë« È«d¹cÄ ÊU?ÄuÇ bMÇÆbMMÅv d– œ—ˬÅv ÊUœd È«dÐ t «— v×KÆXÝ« ÁœuÐ ÂË— —uÞ«dá« ÈœöO ±¥ ‰UÝ Uð œöO “« gOÄ ≤π ‰UÝ “« f²ÝuÖ« dBO ≠oª±∞∫¥ pO±∞∫π∑ e±¥∫≤¥ lýu¹±∞∫±∞∑ e∏∫µπ ‘«gb¬ b¼«uš U —«b¹œ¯d? Ït¹U?Ý Ë XL?K?þ —œ t «— v½U?? U?ð∑πiœ“UÝ ÊUAš—œ b½«Åt²A½jg«—¬ Á«— Èu????ÝÅtÐ «— U???? ÈU???N????U????Ö ËåÆbM X¹«b¼kÁbM¼œ bOLFð vO×¹ v½«uł Ê«—ËœgŠË— Ë œd??Åv? b??ý— „œu??? U??Ò« Ë∏∞Uð mœu?Ð u?K?š ÈU?¼U?ł —œ Ë ªlbýÅv? ÈuÆb¹œdÖ ÊU¹U/ qOz«dÝ« dÐ t È“Ë—nvOŽ ÏtM²š Ë bÒuð“« v½U???d??? ¨U???¼“Ë— ʬ —œ ¨È—U???бbý —œU of²Ýu?ÖË« dB?O? ÈuÝ ≤≤∞±

Page 21

Uu qO$« ≤∫≤È—U??L??ýd??Ý «— pÊu?J???? 5??“d?Ý t?L?¼ U??ðvU?~?M?¼ È—U?L?ýd?Ý 5?²???½ s¹«≤ Æb?M?M?tÒ¹—uÝ È«Ëd½Ud q”uOM?¹dO? t bý ÂU$«d¼ ¨bM?²—Åv È—U?LýdÝ È«d?Ð tL¼ Ë≥ ÆœuÐdN?ý “« e?O?½ nÝu?¹¥ Ærg¹uš d?N?ý tÐ fÈu?ÝÅtÐ t?Ò¹œu?N??¹ V½U??ł tÐ qO??K??ł —œ Ád?U??½¨b?¬ “«d? œ—«œ ÂU?½ sr(ÅXO?Ð t œË«œ d?N?ý.d U?Ð Uðµ œuÐ œË«œ q?½ Ë Ê«b½U?š “« «d¹“Æœuý È—ULýdÝ œuÐ —«œ—UÐ Ë ÈË tbIŽ —œ tÈU??¼“Ë— ¨b???½œu??ÐÅv? U??$¬ v?²??Ë È—U???Ð∂¨‘d???????????Ä Ë∑ Æb?????O??????Ý— d??????Ý ÈË ÊU??????1«“—œ «— Ë« Ë b???O???z«e????Ð «— œu???š uÁœ«“ÅX??????½vHK?²?? „—«b? o³?Þ Æb?M? È—U?L?ýd?Ý «— ÂË— È—u?Þ«dá?« “« d?O?ſ t²??½«u?ðÅv/ f²?Ýu?Ö« t²?³?« ÆÊu?J?? 5?“ ∫vE?HK?«ÅX% ≠pÆœuÐ Áœd È—ULýdÝ «— È—uÞ«dá« XU¹« s¹bMÇ t rO½«œÅv‰UÝ Áœ vMF¹ ÈœöO? ∂ ‰UÝ —œ Ë ÁœuÐ t¹—uÝ Ê«d?LJŠ v?¹—Uð „—«b o³Þ d?Ð t XÝ« v ”uOM?¹d ”uO?Oáu?Ý ”uOKÐu?Ä ≠qbuð “« bFÐ µ∫±u? „Æ— ª±π∫≤X o³Þ dO?³ f¹œËdO¼ ¯d?® œd È—ULýdÝ «— 5?DK tO?ŠU½ dO³? f¹œËdO¼ ¯d “« fÄUO?KL?Ž U¹¬ ÆX?Ý« ÁœuÐ p¹œe?½ —ËUš —œ ÂË— XÝU?O?Ý È«dł« —u?Q œöO? “« gO?Ä ±≤ ‰UÝ “« ”u?OM?¹d?O Æ©œU?²« ‚U?H?ð« vO?ŽUÐ øb¹U/Åv ÂöŽ« gOÄUAO?Ä «— ÁbM¹¬ È—ULýdÝ Uu? Ë Áœd “Uſ¬ dO³ f¹œËdO?¼ ¯d “« gOÄ «— 5DK È—U?LýdÝ tÐ ◊uÐdÆœd ËUC Á—UÐÅs¹« —œ Ê«uðÅv/ œ—«œ œułË ÊuM« t vðUŽöÞ«‰U?L?Ž« d??B? È—U?L??ýd?Ý —œ «— ‘Ë— 5??L?¼ ÂË— v²??Ëœ U?U?I?? t b?¼œÅv ÊU??A?½ œ—«œ œu??łË „—«b? vC??F?Ð —œ t vðU??ŽöÞ« ≠rÆb½«ÅÁœdr(ÅXOÐ tÐ Ê«u?M?Ž s¹« »U?²?½« Æ©π∫≤≤‘« ª±≤ ¨±∞∫∂ ªπŨ∑∫µuL?Ý≠≤® b?ýU?ÐÅv rOK?ý—Ë« Á—«u?L¼ œË«œ d?N?ý oO²?ŽÅb?NŽ —œ ≠sÆ©±∫±∂uLÝ≠± ª∂∫≤X „Æ—® býUÐ Ábý výU½ ±∫µpO dOHð “« ¥≤∫∑u¹ tÐ tłuð UÐ XÝ« sJ2Æ©x `O{uð „Æ—® XÝ« Áb¬ ≤∑∫± —œ t XÝ« ÊUL¼ t²— —UJÐ Á—UÐÅs¹« —œ t v½U½u¹ tLK ≠tœ—u —œ ©≤≥∫≤u? „Æ—® ±µ ¨±≤ ¨≤∫±≥ÃËd?š —œ ×b?M? «—u?ð «—d?I? t X?Ý« ʬ È«d?Ð ÎôU?L²?Š« åÁœ«“ÅX???½ò XH? ≠uË ∂∫±d³?Ž ª±∏ ¨±µ∫±‰u? ª≤π∫∏ÂË— —œ t? t²?ý«œ d?E?½ —œ «— vÝU?M?ýÅ`O?? Ê«u?M?Ž ÊU?L?¼ U?u? b?¹U?ý Æœu?ý Áœd?Ð —U?J?Ð v?O?ŽÆXÝ« Áb¬ µ∫±UJË« È«d?Ð ∫XÝ« Áb?ý t?²?ýu?½ U??¼Åt???½ “« vC?F??Ð —œ Æœ—«b?½ œu??łË åÊU?½¬ È«d??Ðò tL?K?? Ëœ sN? vD??š ÈU?¼Åt???½ “« vC??F?Ð —œ ≠vÆ›‘—œU¤ Ë« È«dÐ U¹ ›„œu¤t¹¬ —œ ÁœuÐ U−M¹« —œ t È«ÅtLK Æ©≥¥∫±∞® œdÐÅv —UJÐ Èd~¹œ ÏtL?K Uu vË b½«ÅÁœd tLłdð t½UšdU ÎôuL?F «— tLK s¹« ≠wt® XÝ« «d?½«Ë—U? sL?O?A½ U?¹ U?−?M¹« —œ b?¹¬Åvd?Ð XO?F?u Ë ŸU?{Ë« “« t È—u?D?Ð ÆbýU?ÐÅv d?š¬ ÂU?ý —ôU?ð vMF? tÐ ±±∫≤≤Êd tÐ ◊u?Ðd? t 5²?Ý˲ f¹b? “« v²¹«Ë— —œ Æ©±±∫≤X „Æ—® X?Ý« È«Åt½Uš sL?O?A½ ‚U?Þ« U?¹ ©t²ý«œ r¼ vK?³?D« Îôu?L?FÆXÝ« Ábý d– —Uſ XÝ« ÈœöO ÂËœ«bł XF¹dý tÐ bOÒI Ë su ÊU?¹œuN¹ tFUł “« «d¹“ b½œdÅv/ ÁU?~½ vÐuš Áb¹œ tÐ «— ÊU½U³ý qOz«d?Ý«ÅvMÐ ÊUO —œ Ê«—Ëœ ʬ —œ ≠xÆb½œ—ˬÅv —ULAÐ dOIŠ Ë «uMOÐ v½Uœd «— ÊU½¬ Ë b½œuЫ— ÕöD« s¹« Uu Æ©v `O{uð ≤≥∫≥ÂË— „Æ—® XÝ« vN« “«— œuNA —uNþ “« —U³Ž b½Ë«bš ÁuJý ”bIÅ»U² —œ Îôu?LF ≠yvK& ÏtF?«Ë —œ v²Š Ë ©≤∂∫≤¥® —cÖ b?OŽ œ—u? —œ ÓÎö³ vË ©≤∑∫≤± ª≤∂∫π® Áœ«œ hO?B?ð dš¬ ÊU?“ —œ vO?Ž XAÖ“U?Ð tÐÆ©≥≤∫π® XÝ« ÁœdÐ —UJÐ `Oµ∑∫±µ∂∫±—œ «d¹“ bO½UЫuš È—uš¬ —œ Ë ÁbOâOÄ ‚«bM—œ Ë∏ Æœu³½ vÊU½¬ È«dÐ vzUł wt½UšdU?Xýœ —œ t b??½œu??Ð xv½U??½U??³???ý tO??ŠU???½ s¹«Vý ÈU????N?????ÝU????Ä —œ Ë b????½œd????Åv? vÖb?????½“X³???«d?? ÊU???A???¹U???¼Åt— “« Áœd??? v½U???³???ÝU???ÄÊU?A??¹« d?Ð b??½Ë«b?š Ït²??ýd? Ëπ Æb?½œu?/Åv—œ «— ÊU?½¬ yb??½Ë«b??š Áu???J??ý Ë b??ý d???¼U??þrO??E??Ž vÝd???ð U??Ð Ë b??½U??ýu??Ä œu??š g?A??š—œ∫XH??Ö ÊU??A??¹« t?Ð t²??ýd?? ˱∞ Æb??½b??O??Ýd??ðÈœU?ý b??¹u?½ pM??¹« «d??¹“ b?O??ýU?³?? ÊU?Ýd??ðòÂu?? ÏtL??¼ È«d??Ð t r¼œÅv U???L??ý tÐ vÖ—e??М˫œ dNý —œ ULý È«dÐ “Ëd«±± ªœuÐ b¼«uš≤∞≤

Page 22

≤∞∫≤ Uu qO$«`O t XÝ« Ábý bÒu² zÈ«ÅÁbM¼œ U$U?L??ý È«d?Рʬ Ït½U??A?½ ˱≤ ÆXÝ« ab?½Ë«b?šË ÁbOâOÄ ‚«bM —œ vKHÞ t œuÐ b¼«uš s¹«Ë±≥ åÆXU?¹ b??O?¼«u?š Áb??O?Ыu??š È—u?š¬ —œv½UL?ݬ dJ?A “« v¼u?³½« ¨t²?ýd U?Ð ÊUN?ÖU½∫bM²HÖÅv Áœd g¹U²Ý «— «bš t œuÐb›UN½ULݬ¤ ÃË« dÐ È«bš ÁuJýò±¥“« t vzUN½U?½« dÐ cg«—¬ 5“ ÈË— dÐ Ëå°dXÝ« œuMýuš ÊU½¬ÈuÝ tÐ «— ÊUA¹« ÊU~²ýd v²Ë È—Uбµd?~?¹b?J?¹ tÐ ÊU?½U?³?ý ¨b??½œd? „d?ð ÊU?L?ݬª±π∫±∞u?L?Ý≠± ª±µ∫≥≤Yð® XÝ« Áb??ý Áœd?Ð —U?J?Ð «b??š œ—u? —œ Áb?M??¼œÅU?$ Ê«u?M?Ž Ϋd??¦?« oO?²??Ž b?N?Ž v½U??½u?¹ tL?łd??ð —œ ≠ztÐ Ê«u?M?Ž s¹« e??O?½ v¼U?Ö Æ©a `O?{u??ð ±∫±u?L??O?ð≠± ª¥∑∫±u? „Æ— ÆÆƱ∫πµ ªπ∫∑π ª∂∫∂µ ª∑ ¨≤∫∂≤ ªπ ¨±∫≤∑ ªµ∫≤¥e??—œ Ë U?−?M??¹« —œ jI? «— Áb??M?¼œÅU??$ Ê«u?M?Ž Ê«—U??~?½ÅqO??$« Æ©≤∑∫π`½ ª≥∫±≤ ª±µ ¨π∫≥—Ë«œ® œu?ýÅv? Áœ«œ qO?z«d??Ý« Ê«—Ë«œªµ∂∫∂ ª≥¥ ¨≤∏Ũ≤≥∫µ ª¥∫≥d ∫b?A?ÐÅv U?$ «— Ê«—U?L?OÐ v?O?Ž t b?M¹u?ÖÅv vË® b?½«ÅÁb?ý qzU? vO?Ž È«d?Ð ≤¥∫¥u?¹ª¥∫±jO𠪱∞∫±uLOð≠≤ ª≤∞∫≥v ª≤≥∫µf« ª≤≥∫±≥ ª≥±∫µŸ« —œ b¹bł bNŽ ÈU¼Åt²ýu½ d?¹UÝ —œ Æ©ØØË ≥±∫±µ ªµ≤∫±∞s¹« t b?Ý—Åv dE?½ tÐ 5?M?Ç Æb?½«ÅÁb?½«u?š ÁbM?¼œÅU?$ «— v?O?Ž ±¥∫¥u?¹≠± ª±∏∫≥ ª≤∞∫≤ ª±± ¨±∫±d?DÄ≠≤ ª∂∫≥Ū±≥∫≤ÆbýÅv ÁœdÐ —UJÐ «dÖÅv½U½u¹ l«uł —œ ÎUuB Ê«uMŽË oO²?ŽÅb?N?Ž —œ t d?Oš« ÕöD?« Æb?½Ë«b?š ¨`O? U?¹ `O?? ¨b?½Ë«bš ∫XÝ« Áb?ý t²?ýu?½ sN? vDš ÈU?¼Åt??½ “« Èœ«b?Fð —œ ≠adO?«e? Ë ≤∞∫¥«d? v?½U?½u?¹ tL?łd?ð —œ Îö³? b?½Ë«b?š ¨`O?? Ê«u?M?Ž vË ÆXÝ« Áb?¬ e?O?½ ≤∂∫≤u? —œ XÝ« ‰Ë«b?²? œu?N?¹ ÈU?O?½œ—UJÐ UÐ U?u Æb¹uÖÅv s?Ý å`O v?OŽ U b½Ë«b?šò Ë å`O vO?Ž ¨b½Ë«bšò “« Ϋd¦?« fuÄ ÆXÝ« t²ý«œ œu?łË ÊULOK?ÝË vN« XF?O³?Þ Ë XýdÝ tÐ Ë XÝ« œu?Žu? `O? vO?Ž t b¼œÅv? ÊUA?½ XÝË« œuš tÐ h²? qO?łU?½« —œ t Ê«uM?Ž s¹« ÊœdÐÆ©≥∂∫≤Ÿ« „Æ—® b¹U/Åv Á—Uý« Ë« v¼UýœUÄ Ë È—ËdÝÆbAÐÅv vOŽ —œ t vðU$ X³ÝUM tÐ ©±∫±¥∏e® bMMÅv qOK& «— «bš ÊU~²ýd ≠b„Æ— ª©±∑≠±¥∫≤f« „Æ— ª¥∫µpO ª±π∫µ∑ ª∑∫µ≤ ª∂≠µ∫π‘«® œË—Åv —UL?AÐ vzU?×O? g«—¬ 5LC?ð vO?Ž buð ≠cÆj `O{uð ∑π∫±udÐ Ë g«—¬ 5“ dÐ ∫XÝ« Áb¬ sN vDš ÈU?¼Åt½ “« Èœ«bFð —œ ÆbM?²¼ ›Ë«¤ nD ›œ—u¤ t v½«œd È«d?Ð ∫vEHK«ÅX% ≠dË qÐUI —œ «— 5“ tJ½¬ ÊËbÐ œuýÅv rO?Ið ©5“ Ë ÊULݬ® XL? Ëœ tÐ œËdÝ s¹« t XÝ« ÂuKF vË Æ ÈœuM?ýuš ÊUœdd~½UOÐ Ë œ—«œ œułË Ê«dL ÈU?¼Åt²ýu½ —œ åbM²¼ vz«bš nD? œ—u t v½«œdò —u tÐ —U³Ž s¹« Æœ—ËUOÐ ÊU?œd nUU¹ Ë« d?E?½ —œ ÆXÝ« qzU? UL?K? s¹« È«d?Ð vu?NH? tÇ U?u? X?O½ s?ýË— ÎöU ÆXÝ«b?š ’u?B?? nD œ—u? œ«d?« vÖó¹Ëœ—u ÊU?œd? ÂU?Lð —u? s¹« —œ Ë XÝ« vz«d?ÖÅÊU?N?ł b¹œ Ë« —u?E?M? U?¹ Ábý d?– ±∞ t¹¬ —œ t b?ýU?ÐÅv Áb?¹eÖd?Ð Âu? —u?EM?ÆXÝ« Ábý t²HÖ ∂∫≥ —œ tJ½UMÇ bMýUÐÅv ÈœuMýušÆn `O{uð ∂µ∫±„Æ— ¨XÝ« ÁbOÝ— t «— vö s¹« rOMO³Ð ∫vEHK«ÅX% ≠eÆ©œË—Åv —UJÐ Á˛«Ë p¹ vMF s¹« È«dÐ v½U½u¹ ÊUГ —œ® ÁbMM 5% Ë V−F² ∫d~¹œ tLłdð ≠fË ±±∫≥∑b?O?Ä —œ Æ©µ±∫≤ „Æ—® rO??M? kH??Š ∂µ∫±u? U??Ð «— ʬ Èd?Ыd?Ð XÝ« d??²?N??Ð ÆåÊU?M???Ý s¹«ò ∫b?M??M?Åv tL??łd?ð všd??Ð ≠gUu U?−M¹« —œ Æœ—«œÅvÅt~?½ dÞU?š —œ ÁbM¹¬ È«d?Ð «— ʬ Áœu/ XU?¹—œ «— ÂUN« t v? b¼œÅv ÊU?A½ vNÐU?A —U³?Ž ≤∏∫∑Ê«œÆbý b¼«uš sýË— `O eOšU²Ý— tHýUJ —œ jI UN½¬ ÂuNH Ë vMF Ë bA¹b½«Åv l¹UË s¹« tÐ .d t bMÅv ȗˬŜU¹Ábý tLłdð åÊœd? —Ëdò Ë t²— —UJ?Ð œ—u s¹« —œ v½U½u¹ ÊU?Г —œ t vKF Æœd?Åv dOH?ð œuš VK —œ «— UN?½¬ ∫vEHK«ÅX% ≠hVK tLK? œ—u —œ ÆXÝ« t²—Åv —U?JÐ v³O?ſ UUN?« dO?H𠜗u —œ t XÝ« v?M È«ÅtLK? Ë åvMF Êœd? u−²?łò ÂuN?H tÐÆo `O{uð ∂∂∫± „Æ—«— «b?š Áu?J?ý Ë ‰öł Ê«d?{U?Š t b?M?Åv d?– U?¼ÅÁe?−?F? Ÿu?Ë “« fÄ ÎU?u?B?? Ë vN?« ÈU?¼—u?N?þ Ë vK?& vÄ —œ Ϋd?¦?« U?u? ≠iÆ©πŨ∏∫≥Ÿ« ª≥∑∫±π ª¥≥∫±∏® bMMÅv g¹U²Ý «— Ë« Ë ©≤±∫¥Ÿ« ª±∏ ¨±µ∫±∑ ª±≥∫±≥ ª±∂∫∑ ª≤∂ ¨≤µ∫µ® bM¹«dÝÅvª±π∫≤≤ œUÄ ‡±≤∫±¥∏ e∂≥∫±tâ?½¬ Ë .Ëd?Ð r(ÅXO?Ð tÐ fÄò ∫b?M?²?H?ÖÅvÁœ«œ d³?š U tÐ b?½Ë«bš Ë eÁbý ÂU$« t «—Ë .d Áb?¬ »U?²?ý UР˱∂ åÆrO?MO?³?Ð ¨XÝ«ÆbM?²U?¹ Áb?OЫu?š —u?š¬ —œ «— qH?Þ Ë nÝu¹s¹« Á—U????Зœ t «— tâ????½¬ ¨b????½b????¹œ Êu????DZ∑ÏtL¼ ˱∏ Æb½œ«œ d?³š œu?Ð Ábý t?²H?Ö „œuÊU½U³?ý t⽬ “« ¨b½b?OMý «— ÊU?½¬ t v½U¨.d U«±π Æfb½bý Áœ“ XH~ý ¨b?M²HÖÅvœuš VK —œ t²ý«œ ÁU~½ «— gU¼eOÇ s¹« ÏtL¼U?Ð b?M?²?A?Ö“U?Ð ÊU?½U?³?ý Ë≤∞ ÆhœdÅv? —ËdÏtL¼ È«dÐ i«bš g¹U²Ý Ë ÁuJý ›ÊbOz«dݤ≤∞≥

Page 23

Uu qO$« ≤±∫≤t ÊUMÇ ¨b?½œuÐ Áb?¹œ Ë ÁbO?Mý t vzU¼e?OÇ“Ë— XA¼ v²Ë Ë≤± ÆœuÐ Ábý t²H?Ö UN½¬ tЫ— ÈË jb??O??Ý— ‰U??L?? tÐ Êœd?? tM??²??š È«d??Г« q³?? t²??ýd? t? vU??½ ¨b?½œ«œ ÂU??½ v??O??ŽÆœuÐ Áœ«œ ÈË tÐ krŠ— —œ 7dÖ qJýÆb³F tÐ vOŽ .bIðlUÒMŠ Ë ÊuFLý u³½dЫd?Ð ÊU½¬ Êb?ý „UÄ ÈU?¼“Ë— v²Ë Ë≤≤tÐ «— ÈË ¨mb?O??Ý— ‰U??L? t?Ð vÝu? «—u??ð.bI?ð b?½Ë«b?š —uC?Š tÐ U?ð b?½œd?Ð rOK?ý—Ë«t²ýu½ b½Ë«bš «—uð —œ tJ½UMÇ≤≥ ¨nbMMÈ«d??Ð Áœ«“ÅX???????½ ÏtM???¹d???½ d???¼ ∫XÝ« Áb???ýv½UÐd? XN?ł Ë≤¥ ¨oœuý f¹b?I?ð b?½Ë«bšÆbOÝ— ÂULð« tÐ Ë« Êœd tM²š È«dÐ “Ë— XA¼ v²Ë ∫vEHK«ÅX% ≠jÆ©i `O{uð ∂∫±u¹ „Æ— vOŽ ÂU½ œ—u —œ® ÆbÐU¹ s¹uJð sDÐ —œ t ʬ “« gOÄ ∫vEHK«ÅX% ≠kd– v²¹«Ë— sL?{ —œ vË ©∂π≠∂∑∫±® býU?ÐÅv ‘d?Ä œ—u —œ U?¹d“ vUN?« —U²?HÖ d?OE½ v?OŽ ÏÁ—U?Зœ ÊuF?Lý vU?N« —U²?HÖ ≠lœË—Åv —ULAÐ oO²ŽÅbNŽ d³UOÄ s¹dš¬ U¹d“ UÐ t ÊuFLý ÆbM²¼ «—uð tÐ —«œUË Ë su vOŽ s¹b?«Ë b¼œÅv ÊUA½ t ÁbýÆbMÅv ‘U gM¹b«Ë tÐ «— Ë« XUÝ— b¹bł UOuBš “« vCFÐ Ë t²HÖ XOMNð «— ÁbM¼œÅU$ —uNþË« Êbý „U?Ä ∫Ábý t²?ýu½ sN? vDš ÈU?¼Åt?½ “« vC?FÐ —œ Æb?OÝ— ÂU?Lð« tÐ ÊU?A?¹« Êbý „U?Ä ÈU¼“Ë— v²?Ë ∫vEH?K«ÅX% ≠m—œU dONDð tÐ ◊uÐd jI Ábý d– ∏≠±∫±≤Ëô —œ t vŽd?ý «—dI XIOIŠ —œ Æ›.d vMF¹¤ Ë« Êbý „UÄ U?¹ ›„œu vMF¹¤Æ©XÝ« VÝUM 7 ÂËœ —u s¹«dÐUMЮ býUÐÅvs¹b«Ë t b¼œ ÊUA½ b¼«u?šÅv t²J½ s¹« d– UÐ Uu? Ë XO½ È—Ëd{ «—uð «—d?I o³Þ dÐ b³F? tÐ „œu Êœ—ˬ —uCŠ tÐ ≠nÊœ—ˬ —u?C??Š tÐ ÎU??M?L??{® b??M?¼œÅv? ÂU?$« vÐu??š tÐ XÝ« t?²?ý«c??Ö ÊU??ýÅÁb?N??Ž d??Ð «b?š t «— È«Åt?H?O??þË v½U??1« Ë Èu?I??ð tÇ U??ÐÆ©bMÅv/ d– «— b³F tÐ ÁbM¼œÅbOLFðÅvO×¹¨±≤ ¨≤∫±≥ÃËdš® vŽd?ý Êu½U? s¹« Æbý b?¼«u?š Áb½«u?š b½Ë«b?š È«dÐ ”b?I b?¹U?AÖÅv «— sD?Ð t tM?¹d½ d?¼ ∫vEH?K«ÅX% ≠oÊU1«“ “« fÄ ‰Ë« ÁU? vÞ —œ qJ?O?ý ZM?Ä mK?³? 7š«œd?Ä U?Ð Ë ©≤∞∫≥¥ ª±≥∫±≥ÃËd?š® œu?Ð Áœ«“ÅX?½ b?¹d?š “U?Ð qU?ý ©±µœułË Ÿu?{u s¹« “« vÝU?J?F½« ≥π t¹¬ —œ vË b?¹uÖÅv?/ ÈeO?Ç vO?Ž b?¹dšÅ“U?Ð ÏÁ—UЗœ U?u Æ©±∂≠±µ∫±∏b?Ž«® b?ýÅv ÂU$«Æœ—«œÆ©∏∫±≤Ëô® býUÐÅv —œU dONDð È«dÐ «uMOÐ ÊUœd v1bIð s¹« ≠pÆXÝ« qOz«dÝ« U$ ÂuNH tÐ ULK s¹« bFÐ tÐ ≤∫∂± Ë ±≤∫µ± ª±∫¥∞UOFý« ÊU“ “« ≠qd~½U?OÐ —U?³Ž s¹« ©µ∫±±‚eŠ ª±∫∂± ª±∫¥≤ ª≤∫±±‘« ª±µ∫≤œU?Ä≠≤ ª≤π ¨≤µ ¨±∑∫±±bŽ«® oO?²ŽÅbN?Ž —U²?HÖ Ë s( o³Þ ≠rÆXÝ« ÁœuÐ v³½ ÊuFLý t XÝ« ʬª≤≥ ¨±∂ ¨±± ¨π∫≤∂ ª±± ¨∑∫≤¥uLÝ≠±® œË—Åv —U?JÐ œuŽu? `O œ—u? —œ ÎôuL?F oO²?ŽÅbNŽ v½U?½u¹ tLłd?ð —œ t v½«uM?Ž ≠sÆ©a `O{uð ±±∫≤ „Æ—® œ—«œ ËUHð b½Ë«bš ¨`O UÐ Ê«uMŽ s¹« ¨©ÆÆƱ∂ ¨±¥∫±uLÝ≠≤Ë ©¥≥ ¨¥± U¹¬ „Æ—® v?O?Ž s¹b«Ë “« œ—«b?½ Èb?¹œd?ð tL¼ s¹« U?Ð U?« Áœd b?O?U?ð ÎöU vz«—c?Ž Êb?ý —«œ—U?Ð œ—u —œ U?u? ≠t¨s¹b«Ë tL?K ÈU?ł tÐ v¼UÖ b?½œdÅv v?¹u½Ë— «— qO?$« t²ýc?Ö —œ t v½U? Æ©¥∏ ¨≥≥ U¹¬® b?¹uÖ s?Ý ‘—bÄ “« v²?ŠÆXÝ« ÊULݬ —œ t œ—«œ —bÄ p¹ jI vOŽ t œuý ȗˬŜU¹ Uð b½«Åt²ý«cÖ nÝu¹ Ë .dª±≤∫±∑ bOÄ≥∫±≤ Ëôµπ∫±∂≥∫±≥±∫±≤≤∫≤pdðu³ tłuł Ëœ U?¹ ÈdL XHł p¹ ¨ÊœdÁb?ý t²??H??Ö b?½Ë«b??š «—u??ð —œ tâ??½¬ d?Ыd??ÐÆXÝ«ÂU½ ÊuFLý v½U½« rOKý—Ë« —œ pM¹« Ë≤µË œuÐÅv ”d?ð«b?š Ë ‰œUŽ ÊU??½« s¹« Ë œuÐË bO?A?Åv —U?E?²?½« «— qqO?z«dÝ«Åv?MÐ v?K?ðÏtK?O?ÝË tÐ Ë≤∂ Ærœu?ÐÅv ÈË d?Ð ”b?I?«ÅÕË—“« gO??Ä t œu??Ð Áb??ý —«œd??³??š ”b??I??«ÅÕË—«— ¯d? ¨b??M?O??³?Ð «— sb?½Ë«b??š `O??? t?J?½¬d??????O???????ŁQ??????ð X?% Ë«≤∑ Æb??????¹œ b???????¼«u?????????????½v²???Ë Ë b???¬ —œ b???³???F??? tÐ ›”b???I???«¤ÕË—rÝ— ÂU?$« È«d?Ð «— „œu? ¨v?O?Ž ts¹b«Ëœu????Ð Áb?????ý —Òd????I????? ÈË ÏÏÁ—U?????Ð —œ t «—u?????ðœuš Ê«Ë“UÐ ›ÊU?O¤ —œ «— ÈË≤∏ b½œ—ˬÅv≤∞¥

Page 24

≥∏∫≤ Uu qO$«∫uXHÖ Áb½«uš „—U³² «— «bš Ë Xd¹cÄœu?š —U?²?H?Ö d?Ыd?Ð ¨b?½Ë«b?š È« Êu?M?«≤πŸ«œË g«—¬ —œ œu??š ÏÁb??M??Ð U??Ð v?½«u??ðÅv¨vvzUd¨wb½«ÅÁb¹œ «— uð U$ +ULAÇ «d¹“≥∞¨È«ÅÁœd r¼«d «u« ÏtL¼ dЫdÐ —œ t≥±bý b¼«uš ·uAJ xUN²ÒK dÐ t È—u½≥≤ÆqOz«dÝ« uð Âu ÁuJý Ët²HÖ Ë« ÏÁ—UЗœ t⽬ “« ‘—œU Ë —bÄ Ë≥≥ÊuF?L?ý Ë≥¥ Æb½œu?Ð yÁœ“ÅXH~?ý ¨b?ýÅv∫zXH?Ö .d? ‘—œU? t?Ð Áœ«œ Xd?Ð «— ÊU?½¬Ë ÊœU?????²??????« Y?ŽU??????Ð „œu????? s?¹« p?M??????¹«òË œuÐ b¼«uš aqOz«dÝ« —œ È—UOÐ 7ÝUšdÐu³½ s¹« —œ vË bMÅv oO³?Dð Áb¬ ∑π≠∂∑∫±u —œ Ë b¹«d?ÝÅv vO×¹ ÏÁ—UЗœ U¹d“ t? È—ue UÐ ≥≤≠≤π U¹¬ vUN?« —U²HÖ ≠uÆbMÅv ÂöŽ« œuýÅv Áœ«œ vOŽ —œ t «— vðU$ Ë Ábý t²dÖ UOFý« »U² XL 5Ëœ “« œuý ÁœUH²Ý« dO«e “« tJM¹« ÈU−ÐÆœd¹cÄÅv ÈœUý UÐ «— ¯d Ë— s¹« “« Ë ©≤∂ t¹¬® t²ÝuOÄ oI% tÐ «bš ÏÁbŽË t bÐU¹Åv—œ ÊuFLý ≠vÆ∂∫≥ ª∑∑ ¨∑± ¨∂π∫± u „Æ— ≠wÈU¼“«— nA? “« fÄ jI t²?J?½ s¹« Ë œuýÅv ÂöŽ« ÊU?¹œuN?¹ d?Oſ U?$ Ÿu{u? Uu? »U²? —œ t XÝ« —U?Ð 5²??½ U−?M?¹« —œ ≠xÆ©¥∑∫≤¥u® bý b¼«uš ÂöŽ« vMýË— tÐ eOšU²Ý—œułË UÐ t b¼œ ÊUA½ œ—«œ —«d?« Uu ÆXÝ« å5% Ë »U?−Ž«ò ÂuNH tÐ t²?— —UJÐ v½U½u¹ q?« —œ œ—u s¹« —œ t È«ÅtLK ≠yÆb½«ÅÁœd³½ vÄ Ë« “«— tÐ ÎöU “uM¼ vOŽ s¹b«Ë ±¥ ¨±±∫≤ Ë ≥µ≠≥±∫± —œ tOË« «—UNþ«v²¹«Ë— UÐ Uu tJM¹« U¹ Xýc?Ö b¼«uš —œ ʬ 7U¹ oI% “« gOÄ nÝu?¹ t V³Ý s¹bÐ b¹Uý œuýÅv »UD?š .d tÐ u³½ s¹« ≠zÆXÝ« ÁœuÐ UMý¬ Áœu/ d– ≤µ∫±π —œ UMŠu¹ tƱ∏ ¨±∑∫≤∞u ª±∂∫≤∏ ª±¥∫∏‘« „Æ— ≠a“« vLN XL XIOIŠ —œ Æœuý t²d¹cÄ Èœ«“¬ UÐ ÊU1« tKOÝuÐ v²¹UÐ tJKÐ bMÅv/ qOL% «— œuš ÈË ÆXÝ« È«Åt½UA½ vOŽ ≠bÆ©≤∏≠≤∂∫≤∏Ÿ«® Xd¹cÄ bM¼«u½ «— Ë« qOz«dÝ« Âu“« ʬ «—U?³??Ž ÎôU?L??²?Š« t r?N?³?? b?¹b??N?ð s¹« Æb??ýU??ÐÅv h?ý v?M?F?? tÐ ÊU?ł tL??K?? œ—«u? d??¦?« —œ Ë ¥∂∫± d??O?E??½ U?−??M??¹« —œ ≠c—œ qOz«d?Ý« t vM?F? s¹bÐ Æœœd?Ö „—œ ‰«u?Š« Ë ŸU{Ë« tÐ t?łuð U?Ð v²?¹U?Ð Ë XÝ« È«Åt{d?²?F tK?L?ł Áb?ý t²d?Ö ±∑∫±¥‚e?ŠÊ«uMŽ tÐ «— VU?D s¹« Èd~?¹œ Ê«d?H Æbý b?¼«uš t²U?Jý jÝË “« e?O½ .d VK? Ë œuýÅv t¹e?& XL Ëœ tÐ v?OŽ qÐU?IÆ©≤µ∫±πu¹ „Æ—® bM¹U/Åv dO³Fð vOŽ ¯d Ë !— ÂöŽ«¨©≥∏∫≤¥ ª¥∑∫π ª∏∫∂ ª≤≤∫µ® œd b?¼«u?š ö dÐ «— œu?š ÊU?³ÞU?? s¹dðÅsu? ‰ôb?²Ý« “d?Þ Ë b?¹bý È—ËU?ÐU?½ Ϋd?¦« v?O?Ž ≠dÆ©∏∫±µ ª≤¥∫±Ÿ« ª±µ∫±∂u ª∏≠∂∫∑d® œ“UÝ ·uAJ «— UNœ —«dÝ« t bý b¼«uš ʬ tÐ vN²M Ë« XUÝ—ÆœuÐ Áœd vÖb½“ Èd¼uý UÐ œuš vÖeOýËœ a¹—Uð “« ‰UÝ XH¼ t ∫vEHK«ÅX% ≠eÆ©±± ¨µ∫∏¥ ª¥∫≤∑ ª∏∫≤∂ ª∂∫≤≥e® XÝ« qU vKOz«dÝ« œd d¼ ÈË“—¬ ÈUN²M l{Ë s¹« ≠f—«dL²Ý« U−M¹« —œ Æ©≥±∫≤∞ÅŸ« ª∑∫±∏u „Æ—® b¹U/Åv bOUð g¹UO½ Ë Xbš —œ —«dL²Ý« ÏÁ—UЗœ ÎUuB? Uu Æ∑∫≤∂ Ÿ« „Æ— ≠gÆbM½U0 b³F tÒÞu× —œ Vý ÂU~M¼ —œ bM²ý«b½ Á“Uł« ÊU½“ ÊU¹œuN¹ ÂuÝ— dЫdÐ t ʬ UÐ b¼œÅv X³½ UÒMŠ tÐ «— g¹UO½ —œ—UJÐ U¼ÅÁœ«“ÅX½ b?¹dšÅ“UÐ Êu½U —œ t XÝ« ÊUL?¼ tLK s¹« ÆbMMÅv tL?łdð Èœ«“¬ «— ʬ vCFÐ t b¹dšÅ“U?Ð ∫vEHK«ÅX% ≠hÁbý ÂU?$« t v?OŽ b?¹d?šÅ“UÐ U?Ð «— b?¹dšÅ“U?Ð s¹« U?u U?−?M¹« —œ Æ©±∂≠±µ∫±∏b?Ž« ª≤∞∫≥¥ ª±µ≠±≥∫±≥ÃËd?š® XÝ« t²—Uu d?E½ —œ ÆXÝ« Áœd? È«Åt¹UI? 5M?Ç t býUÐ t²?dÖ ÂU?N« vMO?D?K v²¹«Ë— “« X?Ý« sJ2 vË bM?Åv/ t¹U?I ©≤≥t¹¬®Æ©u `O{uð ∂∏∫± „Æ—® býUÐÅv «bš Âu U$ ÂuNH tÐ tLK s¹«ÆXÝ«bš Âu U$ —uEM —u d¼ tÐ ÆqOz«dÝ« b¹dš“UÐ U¹ rOKý—Ë« —œ b¹dš“UÐ ∫XÝ« Áb¬ sN vDš ÈU¼Åa½ “« vCFÐ —œ ≠iµ∫¥∞ ‘«±∞∫µ≤ ‘«ª∂∫¥≤ ‘«∂∫¥π¨≤µ∫¥µ ‘«±≥∫¥∂ÈdOALý eO½ uð Ë≥µ ¨bUNCUMð “« È«Åt½UA½ÈU?N?ôb?²?Ý« U?ð XU??J?ý b?¼«u?š «— cX½UłÆdœœdÖ —UJý¬ U¼ÅVK “« È—UOГ« qOzuM d²šœ ¨UÒMŠ ÂU½ tÐ œuÐ È«ÅtO³½ Ë≥∂“« fÄ Æœu?Ð Áœ—u?)U??Ý —U?O???Ð t d?ý¬ ÏtK?O??³?ÁœdÐ d??Ð ‘d¼u?ý U?Ð ‰UÝ XH?¼ gO?Öe?OýËœœU²?A¼ sÝ tÐ Ë œu?Ð Áb½U? Áu?OÐ b?FÐ≥∑ ¨eœuÐfbýÅv/ —Ëœ b?³F? “« ÁbO?Ý— v~?UÝ —U?NÇ Ë«bš¤ g“Ë— Ë Vý U?¼Åg¹U??O?½ Ë U??¼ÅÁ“Ë— U?Ð ËXŽU??Ý ÊU???L??¼ —œ Ë≥∏ Æœd??Åv œU???³??Ž ›«—tÐ Ë œdÅv g¹U²Ý «— È«bš Ábý t²O~½«dÐirOKý—Ë« hb¹dš“UÐ —U?E²½« —œ t v½U? ÏtL¼ÆXHÖÅv sÝ „œu “« b½œuÐÅv≤∞µ

Page 25

Uu qO$« ≥π∫≤œuÐ b½Ë«bš «—uð d?ЫdÐ t⽬ v²Ë Ë≥πqOKł Ád?U½ g¹uš d?Ný tÐ ¨b?OÝ— ÂU$« tÐÆbM²AÖ“UÐjvOŽ v½«uł Ê«—ËœU?????½«u??????ð Áœd????? b??????ý— „œu?????? U?????« Ë¥∞Ë b?ýÅv kXL?J?Š “« —U??ýd?Ý Ë b??¹œd?ÖÅvÆlœuÐÅv ÈË dÐ «bš iOmb³F —œ vOŽ ÊUMÝÅ5²½tÐ —cÖ sAł È«dÐ gM¹b«Ë ‰UÝ d¼ Ë¥±Áœ“«Ëœ v²???Ë Ë¥≤ Ænb???M???²???—Åv r?O???K???ý—Ë«Æb½b?¬ “«d U?$¬ tÐ bO?Ž rÝ— tÐ bý otUÝv²??Ë ¨b??O??Ý— d??Ý tÐ U??¼“Ë— t 5??L??¼ Ë¥≥tJ?½¬ ÊËb?Ð „œu?? ÈU??O?Ž ¨b??M?²?A??ÖÅvd?ÐÆb???½U??? r?O???K????ý—Ë« —œ b???M????½«b???Ð g?M???¹b???«ËÊ«Ë—U Á«d?L¼ ÈË t s¹« ‰U?Oš tÐ ÊU?A¹«¥¥«— ÈË Ë b??½b??¹œ—u??½—œ «— Á«— “Ë— p¹ XÝ««— vOŽ tÐ h²? “«— d?²N?Ð vKOš Ë X?Ý« ÁbM¼œÅb?OL?FðÅvO?×¹ Á—UЗœ ∏∞∫± t¹¬ tÐ t?ÐUA Ë p¹œe?½ —UO?Ð ¥∞ t¹¬ d?B²? Õdý ≠jÆb¼œÅv ÊUA½Æ©±µ∫≤± ª≥±∫±± ªµ≤∫≤® XÝ« vOŽ tÐ h² Uu dE½ tÐ Áb¬ ”bI ÈU¼Åt²ýu½ —œ t ô«Ë ÂuNH ʬ tÐ XLJŠ ≠k«bš iO ‰UL t vð—u —œ ©∂∂∫±® œuÐ Ë« ÈË— dÐ b½Ë«bš XÝœ XÝ« Ábý t²HÖ Ê«d³UOÄ ÏÁ—UЗœ t ÊUMâL¼ vO×¹ œ—u —œ ≠lÆa `O{uð ≤∏∫± „Æ— ¨XÝ« vOŽ ÈË— dÐXÝ« —uEM s¹bÐ t bÝ—Åv dE½ tÐ 5MÇ Ë œ—«b½ ÁbM?¼œÅbOLFðÅvO×¹ œ—u —œ vNÐUA Ábý d?– µ≤≠¥± U¹¬ —œ t vF¹UË ≠m“« v~UÝ Áœ“«Ëœ sÝ ÊU?L¼ “« vO?Ž t vMF s¹b?Ð ∫œœdÖ tz«—« ÂU~?AOÄ ÈU?O×¹ ÈU?¼ÅtEŽu “« g?OÄ vO?Ž ÊUM?Ý 5²?½ tÆœ—«œ XšUMý Ë „«—œ« ådÄò Ê«uMŽ tÐ œuš“« U−M¹« —œ Uu XÝ« sJ2 Æ©±∂∫±∂Yð ª≥≥≠≤≤∫≥¥ ª±∑≠±¥∫≤≥ÃËdš® XÝ« Ábý —dI —U¹“ tÝ vUÝ «—uð o³Þ dÐ ≠nÆ©u `O{uð Ë µ≤ t¹¬ „Æ—® býUÐ t²dÖ ÂUN« ∑Ũ≥∫±uLÝ≠±ÆbýUÐÅv œuN¹ 5z¬ —œ vŽdý Ë v³¼c dE½ “« ⁄uKÐ sÝ ÎU³¹dIð v~UÝ Áœ“«Ëœ ≠oÊUA¹« ‘“u?¬ Æœ«œ b¼«u?š ‘“u¬ t½u?Ö 5L?¼ tÐ U¼b?FÐ e?O½ v?OŽ tJ?½UM?Ç b½œ«œÅv ”—œ b³?F u?Kł Ê«b?O —œ «—u?ð ÊUL?KF? ≠pÆb¬Åv—œ u~²HÖ Ë Y×Ð —u tРΫd¦«ÆË« Ït½«bMLýu¼ ÈUNÝUÄ “« ∫bMMÅv tLłdð ÊULłd² vCFÐ Ë XÝ« vEHK«ÅX% ÏtLłdð Ë« ÈUNÝUÄ Ë ‘u¼ “« ≠qÆœd³?Ð ÂU?½ ‘—bÄ “« t XÝ« ʬ È«d?Ð ©¥π∫≤¥ „Æ— ª¥∂∫≤≥® Ë« Âö s¹d?š¬ 5?Mâ?L?¼ Ë v?OŽ Âö 5?²??½ U?u? qO$« —œ≠rÁu×?½ U?Ð t b?M?MÅv? ‰ôb²?Ý« 5?M?Ç Ë ørýU?Р—b?Ä t½Uš —œ b?¹U?Ð t b?O?²?½«œÅv/ d?~? ∫b?M?M?Åv tLłd?ð «— —U?³?Ž s¹« v¼U?ÖÆ©XÝ« ÁœdJ½ “Uſ¬ «— œuš XUÝ— vOŽ “uM¼ «d¹“® XÝ« dðÅVÝUM XOF{Ë s¹« —œ Ë b¹U/Åv oO³Dð d²AOÐ ULK œdЗUvzU¼ÅtM× s¹« œułË UÐ ¨b?MÐU¹Åv —œ «— «bš sÝ d²?AOÐ t v½U È«d?Ð v²Š XÝ« ÊUOœ¬ „«—œ« “« dð«d v?OŽ Èb½“d “«— ≠sÆb½«ÅÁœd „—œ «— “«— s¹« “« ÈeOÇ nÝu¹ Ë .d t b¼œÅv ÊUA½ Áb¬ Îö³ t∂∫±∂ Yð±π∫≤œuš ÊU?¹U?M?ý¬ Ë ÊU?A?¹u?š ÊU?O? —œ ÊU?M?â?L?¼«— ÈË Êu???Ç Ë¥µ Æb???½œd????Åv? u????−????²????????łtÐ Ë« Èu??−??²?????ł —œ ÊU??M??â??L??¼ ¨b???M??²??U??O???½“Ë— tÝ “« fÄ È—UÐ¥∂ ÆbM?²?A?Öd?Ð rOK?ý—Ë«Ê«œU²?Ý« ÊU?O? —œ t b?M²?U?¹ b?³F? —œ «— Èˉ«ÏuÝ ÊU½¬ “« Ë œ«œÅv ‘u?Ö ÊU½¬ tÐ t²?A½Ë« ›ÊUMݤ t v½U? ÏtL¼ Ë¥∑ ÆpœdÅvÈË qÈU?N???ÝU?Ä Ë ‘u??¼ “« b?½b??O?M??ýÅv «—Ë« Êb???¹œ tР˥∏ Æb???½b???ýÅv Áœ“ X?H???~???ý∫XH????Ö ÈË tÐ ‘—œU???? Ë b?????½œd???? d????O????Š°5?³??Ð øÈœd?? 5??M??Ç U?? U??Ð «d??Ç Âb??½“d??òu?ð Èu?−??²???ł —œ Áb?O??A? d?ł“ s? Ë —b?Ä—œ «d??Çò ∫XH??Ö ÊU??½¬ tÐ Ë« Ë¥π åÆrO??²????¼t bO²?½«œÅv/ d?~ øb?¹œuÐ s Èu?−²?łÊUA¹« ˵∞ åørrÝdР—b?Ä ÈU¼—U? tÐ b?¹UÐÆsbM²?UO½Å—œ œu?Ð t²HÖ ÊU?A¹b?Ð t «— vMÝË b¬ Ád?U?½ tÐ Áb¬ œËd? ÊU?½¬ Á«d?L¼ ˵±ÏtL?¼ X½U?« U?Ð ‘—œU? Ë œu?ÐÅv? ÊU?½¬ lO?D?≤∞∂

Page 26

¥∫≥ Uu qO$«ÆXý«œÅv ÁU??~?½ tg³??K? —œ «— U??¼e??O??Ç s¹«tÐ U??N???½U?????½« Ë «b???š d???Ыd??Ð —œ v???O???Ž ˵≤ÆuœdÅv bý— iO Ë XU Ë XLJŠÁbM¼œ bOLFð vO×¹ vzUO³½« ÂUN«©∂≠±∫±fd ª∂≠±∫≥v²®”u¹d³O?ð XMDK?Ý r¼œe½UÄ ‰UÝ —œ±fÞöO????Ä ”u????O????D????M????Ä ¨vd???B????O????Æh `O{uð ±π∫≤ ªo `O{uð ∂∂∫± „Æ— ≠t«bš œe½ —œ qOzuLÝ® XÝ« t²dÖ ÂUN« ≤∂∫≤uLÝ≠± “« t b¹U/Åv 5MÇ Ë Ábý ÊUOÐ ¥∞∫≤ Ÿu{u ÊUL¼ ÈdO?ÖÅt−O²½ s¹« —œ ≠uÆ©bMÅv —U²— VOðdð 5L¼ tÐ ¥≥∫≤ —œ eO½ vOŽ tJ½UMÇ b½UÅvªµ∫± „Æ—® b¹U/Åv “U?ſ¬ «— vO?Ž XUÝ— ÎU?ML?{ Ë vO×?¹ XUÝ— X¹«Ë— œu?N¹ Âu? a¹—Uð Ë ÊUd?A a¹—U?ð l¹UË d?– UÐ U?u ≠v≥∞ Uð ≤∑ ‰UÝ d³?²« ‰Ë« “« t bM?Åv t³ÝU×? t¹—uÝ vU¼« ‘Ë— tÐ «— ”u¹d?³Oð XM?DKÝ ‰U?Ý 5L¼œe½U?Ä ÎôUL²?Š« Ë ©≤≠±∫≤≤∏ ‰UÝ t¹u?½«˛ ‰Ë« “« Èd~?¹œ ÊU? Ë ÈœöO? ≤∏ ‰U?Ý Ë« ±π “« «— ‰UÝ Ê¬ Èd?~?¹œ ÊU? ÆXÝ« ÈœöO? ≤∏ ‰UÝ d?³U?²?áÝÊU²M—« U¹ ÁU?OÝ ÈU¹—œ ‰ULý œËb?Š —œ ÈœöO rAý Êd —œ t v³¼c? ÏÁbM¹u½® pÇu ”u?OO½œ Æb½«ÅÁœd? t³ÝU× ÈœöO«— ÈœöO a¹—U?ð “Uſ¬ ¨œu?Ð Áœd? ÂUL?ð «— œuš ‰U?Ý t½ÅËÅX?OÐ v?O?Ž ʬ dЫd?Ð t ≤≥ t¹¬ œU?H Ë 7? s¹« tÐ tłu?ð UÐ ©t²?¹“ÅvÆbýUÐ vF«Ë a¹—Uð “« d²L ‰UÝ bMÇ œ—ˬdÐ s¹« t bÝ—Åv dE½ tÐ 5MÇ Ë œd 5OFðÈ—UŁ¬ ÈË— dÐ Ë ©m `O{uð µ∫± „Æ— t¹œuN¹ ÂuNH œ—u? —œ® XÝ« ÁœuÐ t¹œuN¹ „—«d²Oð ÈœöO ≥∂ U?ð ≤∂ ‰UÝ “« fÞöOÄ ≠wÆXÝ« Ábý ÁbM @MÝ ÈË— dÐ Ê«dLJŠ Ê«uMŽ UÐ Ë« ÂU½ Ábý nA ±π∂± ‰UÝ —œ tÁd?Ä Ë qO?K?ł d?Ð Èœö?O? ≥π ‰U?Ý U?ð œöO? “« g?O?Ä ¥ ‰U?Ý “« ©±≤≠∑∫≤≥ ª≥≤≠≥±∫±≥ ªπ≠∑∫π „Æ—® ”U?á?O??²?½¬ f¹œËd?O?¼ ≠xÆ©µ∫±® býUÐ e¹UL² dO³ f¹œËdO¼ ÁUýœUÄ ‘—bÄ “« Uð ©±∫±≥ Ÿ« ª∑∫π® bMU½Åv „—«d²Oð «— Ë« ÆœdÅv XuJŠUu? U?−?M¹« —œ Æœd?Åv Xu?J?Š t¹d?³Þ tÇU?¹—œ vd?ý ‰U?L?ý —œ tOŠU?½ b?M?Ç dÐ Èœö?O ≥¥ U?ð œöO? “« gO?Ä ¥ ‰UÝ “« f?áO?K?O? ≠y«— vIÞUM j?I b¼«ušÅv? t b¹U/Åv 5?MÇ Ë ÁœdJ½ d?– «— bO²?O½«—Ë« Ë tO½U?²Ð ¨Êôuł q¦? Ë« XuJŠ X% oÞU?M “« vCF?ÐqUý XÝ« ÊU?¹œuN¹ t?Ð ◊uÐd t? Á“«b½« ÊUL?¼ tÐ U$ ÂöŽ« t? b¼œÅv ÊU?A½ tK?OÝËÅs¹bÐ Ë œd?³Ð ÂU?½ bM?²?¹“Åv ÊUd?A tÆœuýÅv eO½ ÊUdA ‰UŠX% oÞUM?ÅËeł Ë« v½«d?LJ?Š tID?M? Uu? Ê«—Ëœ —œ t Ábý d?– qOœ s¹« tÐ ÂU?M?LÖ Áœ«e?¼Uý s¹« ÂU?½ U−?M¹« —œ Èu? ‰UL?²?Š« tÐ ≠zÆb½«Åt²¹“Åv ÊUdA Ë« jKð X% ÏÁ—uŠ —œ Ë ÁœuÐ ÂËœ ”Uá¹dſ« f¹œËdO¼ ÈœuN¹ ÁUýœUÄ XuJŠÂu fOz— Ê«uMF?Ð „dA dBO? ÂU½ UÐ œUC?ð —œ Ë vUÝ« ÊU¹UÄ —œ rEŽ«Ås¼U? ÂU½ ÆUUO Ë U?ÒMŠ rEŽ«Ås¼U ÊU?“ —œ ∫d~¹œ tLłdð ≠a≥∂ U?ð ±∏ ‰U?Ý “« Ë Xý«œ œu?łË rE?Ž«Ås¼U? Ê«u??M?Ž tÐ U?U?O? vM?F?¹ ¨d??H?½ p¹ jI? ÊU?“ ʬ —œ tJ?M??¹« U?Ð ÆXÝ« Áb?ý d?– «b?š–uH?½ “uM?¼ œu?Ð Ábý lK?š ±µ ‰U?Ý —œ Ë œuÐ rE?Ž«Ås¼U? Îö³ t ©±≥∫±∏u?¹® U?ÒMŠ ¨Ë« Ê“ —b?Ä vË œu?Ð vUÐ ÂU?I? s¹« —œ ÈœöOÆ©∂∫¥Ÿ« ª≤¥≠±≥∫±∏u¹ „Æ—® XÝ« Ábý d– UUO ÂU½ —UM —œ Ë« ÂU½ V³Ý s¹bÐ Ë Xý«œ ÈœU¹“Ë« Èd³UOÄ Ït³?Mł Uð Ábý ÊUO?Ð ©v½U½u¹ ÏtLłd?ð® ±∫±—« «—U³Ž Ë ULK? ÊUL¼ UÐ vO×?¹ uŽœ “dÞ ÆvO×?¹ ÈË— dÐ ∫vEHK«ÅX% ≠bÆœuý Áœ«œ ÊUA½«— «d× vO×?¹ ¨Uu t²ýu?½ tÐ t vð—u —œ ©e `O{uð±∫≥ X „Æ—® œ«œÅv «b½ «d?× —œ vO×¹ ¨fd? Ë v² t²ýu½ tÐÅU?MÐ ≠cÁœd œU−¹« ”uzö—¬ Ë dO³ f¹œËd?O¼ t vzU¼UMÐ V³Ý tÐ ÂU¹« ʬ —œ t È«ÅtI?DM ÆbMÅv tEŽu Êœ—« tOŠU?½ —œ Uð œd „dðbýU?ÐÅv vO?Ž h²? t¹œuN?¹ Ë qO?Kł tJ?½UM?Ç XÝ« vO×?¹ h²? ÏÁ“uŠ 5?“d?Ý s¹« Uu? dE?½ tÐ ÆœuÐ v½u?J? ÎU²?³?½ b?½œuÐÆ©±≥≠±∞∫±≥bOÄ —œ rO¼«dЫ Ë ◊u 5Ð 5“dÝ 5L¼ rOIð „Æ—®©d `O{u?ð ±∫≥ X „Æ—® b½œ«œÅv ÂU?$« ÊUO?Ç—Uł t²?ýcÖ —œ tâ?½¬ dO?E½ X?Ý« Êœ“ —Uł Ë Êœd? ÂöŽ« vMF? tÐ t tLK? s¹« ≠d5²½ œ—u —œ «— tL?K s¹« Uu Æ©ÆÆÆπ∫≤U?ð≠±® býUÐÅv XO×O? “Uſ¬ ÊU½«dM?Ý Ë ÊUÒGK³ ÊUГ —œ ‰u?LF ÈU¼ÅÁ˛«Ë Ëełª≤∫π® ÊôuÝ— ÈU¼—U²?HÖ 5M?âL¼ ©±∫∏ ª¥¥∫¥® Ë« vu?LF ÈU?¼—U²HÖ œ—u? —œ Ë ©±π≠±∏∫¥® bMÅv ÂöŽ« v?OŽ t È—UÐœd?ÐÅv —U??J??Ð d?~??¹œ Ê«d??A?³?? œ—u?? —œ Ë ©≥±∫≤∏ ª≤µ∫≤∞ ª±≥∫±π ª≤∞∫πŸ«® fu??Ä —U?²??H??Ö Ë ©¥≤∫±∞Ÿ« ª¥∑∫≤¥ ª≥∫±≤Æ©µ∫∏Ÿ« ª≥π∫∏u®„—«d?²?O?ð f?¹œËd?O?¼ Ë wtÒ¹œu?N?¹ —«b??½U?d?t¹—uD¹« „—«d?²Oð Ë« —œ«d?Ð fáO?KO ¨xqOKł„—«d?²?O?ð z”U?O?½U???O? Ë yfO?²?O??½u?š«d?ð ËË U?ÒM??Š rE??Ž« X½U??N?? X%≤ Æb?½œu??Ð tO??K??Ь—œ U¹d“ d?Ä bvO×?¹ tÐ «b?š sÝ ¨aUU?OtÒD??š d??Ý«d??Ý tÐ ÈË Ë≥ Æb??O??Ý—«d?? «d??×??g¹U????A?????????Ð È«d?????Ð «— etÐu?????ð Áb????¬ cÊœ—«—œ t ÊU???M??Ç Ê¬¥ Ædœ«œÅv «b??½ fÊU??¼U???M???Ö ≥≤∞∑

Page 27

Uu qO$« µ∫≥Ábý t²ýu½ ¨gd³U?OÄ ÈU?OFý« ÊU?M?Ý »U²∫XÝ«œU??????¹d??????? «d??????×??????? —œ t f? ʬ È«b??????∫hœ—ˬÅvdШb¹“UÝ ÁœU¬ «— b½Ë«bš Á«—¨bO½«œdÖ XÝ«— «— Ë« ÈUN¼«— Á—ubý b¼«uš dÄ È«ÅÁÒ—œ d¼µib¹œdÖ b¼«uš XÄ È«ÅtÒáð Ë Áu d¼ Ëbý bM¼«uš XÝ«— Z ÈUN¼UÖ—cÖ ËÆbý bM¼«uš —«uL¼ ¨—«uL¼U½ ÈU¼ÅÁÒœUł ËÆkb¹œ b¼«uš «— «bš U$ jÈdAÐ d¼ Ë∂È—Ë«œ b¹bNð©±∞≠∑∫≥v²®7d?Ö b?OL?F?ð È«d?Ð t v²?ŽUL?ł tÐ fÄ∑È«ò ∫XH???????ÖÅv lb??????½b???????¬Åv ‘œe???????½ t?ÐÆf `O{uð ≤∫≥X „Æ— ≠eÆh `O{uð ¥∫±d „Æ— ≠fÆi `O{uð ≥∫≥ X „Æ— b½«ÅÁœd qI½ «— ‰Ë« t¹¬ t½u~Ç dOE½ qOłU½« tJM¹« œ—u —œ Ƶ≠≥∫¥∞ ‘« ≠gœU¹d ÊUÐUO?Ð —œ vz«b ∫d~?¹œ tLłdð Æb½“Åv œU?¹d vz«b ∫bM?MÅv tLłdð v¼U?Ö Æb½“Åv œU¹d t ʬ È«b? ∫vEHK«ÅX% ≠hb½“Åvª±¥≠≤∫≤‘«® œd? b??¼«u??š X??Ä «— vM??O??“ ÈU?¼ÅX?L?E??Ž Ë vÖ—e??Ð «b??š t XÝ« ʬ v?M?F?? tÐ d??¹u??B??ð s¹« U??O??F?ý« d??E??½ —œ ≠iÆ©±¥∫±∏ ª±±∫±¥ ªµ≤∫± „Æ—® XÝ« Ábý qzU —U³Ž s¹« È«dÐ «— ÂuNH 5L¼ eO½ Uu Æ©±∑≠±∂∫∂∏ev½U½u¹ ÊUГ —œ sarx tLK Æ©ÆÆƱ≤∫∂bOÄ® vuK d¼ œuý t²HÖ tJM¹« È«dÐ Èd³Ž ÊUГ —œ vŠöD« ÆvLł d?¼ ∫vEHK«ÅX% ≠jÆXÝ« ådAÐò Èd³Ž ÊUГ —œ tqI½ UÐ t?¹UI? —œ UO?Fý« »U?² Êœ«œ t«œ« U?Ð Uu? ÆXÝ« Áœd töš «— ʬ Ë t²?dÖ oO?²ŽÅb?NŽ v½U?½u¹ tL?łdð “« «— t¹¬ s¹« U?u ≠k«— Ÿu{u? 5?L¼ Ë X?Ý« Áœ—ˬ ÊUO?œ¬ åtL?¼ò È«d?Ð «— U$ v?O?Ž t b?¼œ ÊUA?½ b?¼«u?šÅv œ—«œ fd Ë v?² d?²?¼Uðu? ‰u?Æ©≤∏∫≤∏® œd b¼«uš d– ÊôuÝ— ‰ULŽ« ÊU¹UÄ —œ Ϋœb−Ë ÊUO¹d tÐ U¼b¹bNð s¹« fd Ë v² ÈUNKO$« —œ® XÝ« vO×¹ ÊU³ÞU ÏtL¼ tÐ »UDš Uu qO$« —œ π≠∑ U¹¬ ÈU¼Åb¹bNð ≠lÆbMM tÐuð bÝ—Åv «d t È—Ë«œ dЫdÐ —œ b¹UÐ v~L¼ Ë b½—UJ¼UMÖ v~L¼ Æ©œuýÅv »UDš ÊUOËbÆmÅ `O{uð ∑∫≥X „Æ— ≠mXÝ« vÝu×? Ë vF«Ë ‰UL?Ž« —uE?M XÝ« ÂuK?F t b?¹uÖ v sÝ lL?ł —u tÐ «d?LŁ “« Uu? Æn `O{u?ð ∏∫≥X „Æ— ≠nÆœd b¼«uš d– ±¥ v« ±∞ U¹¬ —œ tÆXÝ« ÁbOÝ— ÊU²š—œ ÏtA¹— tÐ tAOð vMF¹ ÆÁbý ÁœUN½ tA¹— b{ dÐ tAOð ∫vEHK« X% ≠odЫdÐ —œ bM¹¬Åv —ULAÐ —UJ¼UMÖ t v½U Ë ÊU?œd XOFLł ÆbýUÐÅv Uu qO$« tÐ h² t XÝ« v²?L ±¥ Uð ±∞ U¹¬ ≠pÊUA¹« tÐ vO×?¹ Æ©±∞∫≤≤ ª≥∞∫±∂ ª≥∑∫≤Ÿ« „Æ—® øœd v²?¹UÐ tÇ ∫bM?ÝdÄÅv Áœd tÐu?ð —UNþ« XO?uJ×? Ë È—Ë«œ b¹bNðUÐ bMM „dð «— œuš qGý b?MÅv/ ÂeK «— ÊUOUE½ Ë Ê«d?O~łUÐ v²Š Ë b½dO?Ö gOÄ —œ t½«—œ«dÐ Ë X«bŽ —U²— bMÅv œU?NMAOÄÆbM²½«œÅv bÐ «— qſUA s¹« Ê«—Ëœ ʬ —œ tJM¹«≥π≠≥≥∫∏u¹ª∑∫±∏‚eŠª∑∫µ∏‘«ª≥µ¨≥≤∫¥Ÿ«ª∏∫±≤ÂË—≤∏∫¥f«rAš “« e?¹d?Ö UL?ý tÐ v? tÇ ÊU?Öœ«“ÅvF«ÈU¼ÅÁuO fÄ∏ øXÝ« Áœ«œ ÊUA½ «— mÁbM¹¬—œ t bOMJ½ ŸËdý Ë nb¹—ËUOÐ tÐuð t²¹Uý—bÄ ÊuâL?¼ «— rO¼«dЫ U? ∫bOzu~?Ð œuš 5ЗœU?? «b??š t .u??ÖÅv U???L??ý tÐ «d??¹“ Æ.—«œÈ«d??Ð v½«b???½“d??? U??N???~???M??Ý 5???L??¼ “« X?Ý«ÏtA¹— tÐ tAO?ð ÊuM«År¼π Æœ“UÝ rzU rO¼«dЫv²š—œ d?¼ fÄ ÆoXÝ« Áb?ý ÁœUN?½ ÊU?²?š—œg𬠗œ Áb?ý Áb?¹d??Ð œ—ËU?O?½ u??J?O?½ ÏÁu??O? tåÆbý b¼«uš ÁbMJ«tÐuð «dLŁ∫b?M?²?H?ÖÅv Áb?O?Ýd?Ä pË« “« XŽU?Lł ˱∞tÐ aÝU?Ä —œ±± åørO?M?J??Ð b?¹U??Ð tÇ U? fÄòtÐ œ—«œ «œ— Ëœ f d??¼ò ∫X?H??ÖÅv ÊU???A??¹«t f ʬ Ë œ—«b½ «— ʬ t b¼bÐ v ʬ≤∞∏

Page 28

±π∫≥ Uu qO$«5MÇÅr¼±≤ åÆbM?J?Ð «— 5?L¼ œ—«œ v?«—ušb½b¬ bMÐU¹ bOLFð t s¹« È«dÐ qÊ«dO~łUÐb??¹U??Ð tÇ U?? œU???²??Ý« È«ò ∫b??M??²??H???Ö ÈË tÐ ËÁœU?¹“ò ∫XH?Ö ÊU?A?¹« tÐ ÈË Ë±≥ åørO?M?J?ÐåÆb?O??¼«u???½ ¨XÝ« —Òd??I? U??L??ý d?Ð tâ??½¬ “«Ëò ∫bM²H?ÖÅv ÁbOÝdÄ ÈË “« e?O½ Ê«“UÐdݱ¥∫XH?Ö ÊUA?¹« tÐ ÈË Ë åør?OM?J?Ð b?¹U?Ð tÇ U?·U?×?ł« v? tÐ Ë b?O?½U??Ýd? —«“¬ v? tÐòåÆbOýUÐ l½U œuš œeL²Ýœ tÐ Ë bOMJb¹¬Åv t f ʬ ÂöŽ«©∏≠∑∫±fd ª±≤≠±±∫≥v²®—œ tL?¼ Ë œu??ÐÅv —U?E??²?½« —œ Âu?? Êu?DZµU¹¬ t b½bOÝdÄÅv vO×¹ ÏÁ—UÐ —œ œuš ÈUNœÁb¬—œ sÝ tÐ v?O×¹±∂ øXO½ r`O Ë«t⽬ vË b½—«œ —«d UO?U Ë Ã«dš XU¹—œ ”«——œ t bM?²¼ vLN ’U?ý« bMMÅv tL?łdð åÊ«dO~łUÐò Ϋd?¦« t È«ÅtLK ≠qUÐ È—UJ?L¼ V³?Ý tÐ ¨œ«d« s¹« tÐ ÊU?¹œuN¹ Æb?½—«œ —«d 5?zUÄ Vð«d? —œ t bM²?¼ ÊU?½¬ ÈœuN?¹ ÊU²Ýœd?¹“ Ábý d?– UNK?O$« —œ—ULAÐ Ê«—UJ¼UM?Ö Ëeł «— ÊU½¬ vuLŽ —UJ?« —œ Ë bM²¹d~?½Åv bÐ dE½ tÐ ¨—dI b?ÒŠ “« gOÐ t³UD V³Ý tÐ Ë d?U Ê«d~UGý«Æ©∑∫±π ª≤≠±∫±µ ª≥¥∫∑ ª≥∞∫µ® b½œ—ˬÅvt XÝ« ÕUOA Èd?³Ž ÏtLK? ·œ«d² Ë Áb?ý 5¼bð ©«bš ÏtK?OÝuЮ t XÝ« v? vMF tÐ vE?HK«ÅX% ¨”u?²¹d? v½U½u¹ tL?K ≠r—UE²½« vÝUOÝ Ë vK? dE½ “« t b½œuÐ qzU? v È«dÐ ÊU¹œuN¹ t? XÝ« v½«uMŽ ÊUL¼ —uE?M U−M¹« —œ Æb?ýUÐÅv `O vÐdŽ —œtÐ tłuð UÐ XO×O ÈU¼Åt²ýu½ —œ ¨vÐdſ ÈU¼—uA —œ Æ©¥±∫≤∞ Ë ª≥πŨ≥µ ¨≤∫≤≥ ª∂∑∫≤≤ —œ 5MâL¼® bM²ý«œ «— Ë« Êb¬Æ©¥∂Ũ≤∂∫≤¥ ª≤∞∫𠪥±∫¥ ª≤∂ ¨±±∫≤® bMMÅv tLłdð Christ ʬ b¹bł ÂuNHª≤µ∫±≥Ÿ« „Æ—® XÝ« œu?Žu?? `O??? ÊU?L?¼ ÊU??ýœU?²??Ý« U?¹¬ b??½b?O??Ýd?ÄÅv œu??š “« È“«—œ b? U?ð v?O?×?¹ Ê«Ëd??O?Ä Ë Ê«œd??ÖU?ýÆ©≤∏∫≥ ª≤∞≠±π∫±u¹Æ©—uc U¹¬ U×O{uð tÐ „Æ—® bMýUÐÅv ∏≠∑∫± d Ë ±≤≠±±∫≥ X tÐ p¹œe½ ÈbFÐ t¹¬ Ë t¹¬ s¹« ≠sÆ©≤∫±± ªµ∫π‘« „Æ— ª≤≤∫±±® œd b¼«uš d– «— U½«uð vzU×O Ê«uMŽ eO½ ΫbFÐ Uu ≠tË« «d¹“ bMJÐ È—U? 5MÇ tÐ —«œ«Ë «— œuš Èœu?N¹ —«e~²b?š X½«uðÅv/ ÈœuN?¹ dH½ p¹ Ë b½œ«œÅv ÂU?$« ÊUÖœdÐ «— qLŽ s¹« ≠uÆ©≥≥∫∏u¹ „Æ—® œuÐ Áb¹eÖdÐ Âu Ëeł r¼«— ”bI?«ÅÕË— —œ b?O?LF?𠜫œÅv ÂU?$« vO?×?¹ t ©»¬ U?Ð bO?L?F?ð U?¹® »¬ bO?L?F?ð d?ЫdÐ —œ U?u? ±∂∫±± Ë µ∫±Ÿ« —œ Ë U?−?M¹« —œ ≠vUÐò b?¹U?³?½ «— å”b?I?«ÅÕË— —œò Ë« d?E?½ tÐ t? b?¹¬Åv d?Ð 5?M?Ç —U?³?Ž s¹« “« Æb?ý b?¼«u?š ÕU?²?²?« t¼U?â?M?Ä “Ë— —œ t œ—ˬÅvÆ©±∫¥ „Æ—® býUÐÅv ‰UF —uCŠ tJKÐ XO½ —«eЫ Ë tKOÝË ”bI«ÅÕË— «d¹“ œd tLłdð å”bI«ÅÕË——œ «— t¼U−?MÄ l¹U?Ë ÂöŽ« sÝ s¹« —œ U?u Èu? ‰UL?²Š« tÐ Æt `O{u?ð ±±∫≥ X „Æ— tLK? s¹« vK?« Ë tOË« v?MF? œ—u —œ ≠wtÐ ÎUL²?Š d¹u?Bð s¹« Ë« dE?½ —œ Ë ©¥≠≥∫≤Ÿ«® œd b?¼«uš X¹«Ë— gð¬ ÈU¼Åt½U?Г —u tÐ «— ”b?I«ÅÕË— Êb¬ «d?¹“ œ—«œ dE?½ÆXÝ« ”bI«ÅÕË— ÁbMM tOHBð qLŽ vMF`O{uð ≤∫±∞ „Æ—® b½«ÅÁœd? ÂöŽ« 5DK? —œ ‰uB×? Xý«œdÐ ÈU¼ÅtM×? nK²? d¹ËUBð U?Ð «— «bš È—Ë«œ Ϋd¦?« Ê«d³UO?Ä ≠xg𬠜—u —œ Æ©±∞∫±`½ ªµ∫≤‰u¹ ª±¥∫¥∑ ª≤¥∫µ‘«® ÁU Êœ“ g𬠨©≤∫µ± ª∑∫±µ—«® Êœd È—UłuÐ ŒUý—UÇ U?Ð Îö¦ ∫©zÆb¼œÅv ÊUA½ «— d¹uBð vzUN½ È—Ë«œ Ë dš¬ ÊU“ Ït³Mł vO×¹ Æ©¥∏ ¨¥≥∫πd ª≤¥∫∂∂‘« „Æ—® v½bA½ ‘uUštÐ Áœd „d?ð œu?Ð g¹u?š Èu?LŽ Ë f?¹œËdO?¼ ÏÁœ«u?½U?š œb?F²? œ«d?« “« vJ?¹ t «— œu?š d?¼uý ¨d?O?³? f¹œËd?O¼ ÏÁœ«u?½ ¨U?¹œËd?O?¼ ≠yÆœuÐ t²ÝuOÄ ”UáO²½¬ f¹œËdO¼«— ULý sò ∫sXHÖ ÊU?A¹« tL?¼ tÐ aÝUÄ —œt ʬ ¨b?¹¬Åv Ë« U?« r¼œÅv b?O?L?F?𠻬 tÐbMÐ Uð r²?O½ o¹ô s Ë XÝ« tdðU½«uð s “«—œ «— UL?ý ÈË ¨urM? “UÐ «— g?¹U?Nýu?ÄÅÈU?ÄÆœ«œ b¼«u?š b?O?L?Fð wgð¬ Ë v”bI?« ÕË—ÁU?~?M?d??š U?𠜗«œ g²??Ýœ —œ ŒU?ý—U?Ç Ë«±∑œu??š —U??³??½« —œ «— Âb??M??Ö Áœd?? „U??Ä «— œu??š‘u???U???š vA???𬠗œ «— ÁU??? U???« b???M??? l?L???łUÐ 5?M?â?L¼±∏ åÆxb½«“u?Ý b?¼«u?š v½b?A?½Æœ«œÅv b¹u½ Âu tÐ Èd~¹œ —UOÐ ÊUMÝÁbM¼œ bOLFð vO×¹ XUÝ— ÊU¹UÄ©±∏≠±∑∫∂fd ª¥≠≥∫±¥v²®t „—«d?²??O?ð f?¹œËd?O??¼ s¹« œu??łË U?бπË y‘—œ«dÐ Ê“ ¨U¹œËdO¼ dÞUš tÐ ÈË jÝuð≤∞π

Page 29

Uu qO$« ≤∞∫≥œu?Ð Áb?ý VJ?ðd?? t vzU?N?ð—«d?ý ÂU??L?ð È«d?ÐÏtL¼ t?Ð eO?½ «— vJ?¹ s¹«≤∞ œbýÅv g?½“dÝbMÐ tÐ Ê«b?½“ —œ «— vO×?¹ Ë œd tU?{« UN½¬ÆzbOAvOŽ bOLF𩱱≠π∫±fd ª±∑≠±≥∫≥v²®t²??U??¹ b??O??L??F??ð Âu?? t?L??¼ Êu??Ç aÈ—U?Ð≤±—œ ¨t²?U??¹ b??O??L?F??ð t r¼ v??O??Ž Ë bb?½œu??ÐË≤≤ Æb?ý Áœu??A??Ö ÊU?L??ݬ œu??ÐÅv cg¹U??O?½tKOÝËÅs?¹bÐ Ë býU?Ð Áœd d?– «— vO?Ž 7U?¹ bO?LF?ð t ʬ “« gOÄ v²?Š ¨bM?Åv X¹«Ë— «— vO×?¹ XUÝ— ÊU?¹UÄ U?−M?¹« —œ Uu ≠zÆ©a `O{uð µ∂∫± „Æ—® bM²¼ U$ a¹—Uð —œ e¹UL² Ê«—Ëœ Ëœ vOŽ XUÝ— Ë vO×¹ XUÝ— t b¼œ ÊUA½ b¼«ušÅvXU¹—œ eO—«dÝ« È«ÅtHýUJ ¨vuL?Ž ÏtF«Ë s¹« ÂU~M¼ —œ ÆœuýÅv œ—«Ë œuš Âu tÐu?ð XCN½ —œ vO×¹ bOLF?ð XU¹—œ UÐ vOŽ ≠at XÝ« Èd³U?OÄ Ë« Æb?½œdÅv XU¹—œ «— œu?š uŽœ e?O½ Ê«d³?UO?Ä tJ½U?MÇ XÝ« Ë« ÈU¼—U?²H?Ö Ë XUÝ— “Uſ¬ ÏtD?I½ t b?MÅvÆXÝ« Áb¹œdÖ ÂöŽ« oO²ŽÅbNŽ —œ t XÝ« ÈœuŽu `O Ë «bš dÄ Ë« ¨©±∏∫¥ÅÅ„Æ—® XÝ« Ë« dÐ ”bI«ÅÕË—tÐ 5MÇ Æœu?Ð t²U¹ b?OLF?ð Âu ÂUL?ð tJM¹« “« fÄ ∫U?¹ œuÐ t²U?¹ bOL?Fð Âu t v?ðb —œ ∫œd „—œ 5?MÇ Ê«uðÅv «— —U?³Ž s¹« ≠b“« dðÅ`{«Ë Ë dðÅ`¹d Uu? 5MâL¼ ÆXÝ« «b?š Âu 7U¹ bOL?Fð ÊU¹UÄ vO?Ž bOLFð b?¼œ ÊUA½ b¼«ušÅv U?u t bÝ—Åv dE½Æb¹¬Åv ʬ vÄ —œ t XÝ« È«ÅtHýUJ È«dÐ v²OFu jI »¬ bOLFð s¹« t bMÅv ȗˬœU¹ fd Ë v²ª¥∂≠¥∞Ũ≥≤∫≤≤ ª±∫±± ª≤±∫±∞ ª≤π≠≤∏ ¨±∏∫𠪱≤∫∂ ª±∂∫µ® œd??? b????¼«u???š œU????¹ v????O????Ž g¹U????O???½ “« Ϋd????¦???« U????u???? ≠c Æ©¥∂Ũ≥¥∫≤≥ ª¥≤∫≤≤ ª≤±∫±∞® XÝ« —bÄ UÐ Ë« —«b¹œ Ë Uö q× g¹UO½ s¹« Æ©¥∂Ũ≥¥∫≤≥ÆXÝ« Ábý œuNA —u ʬ tÐ ”bI«ÅÕË— t XÝ« Èd¼Uþ —u jI dðu³ t bMÅv `¹dBð Uu Æz `O{uð ±∂∫≥ X „Æ— ≠duðò ∫bMMÅv tLłdð v¼UÖ vË Æ©±±∫±d?® XÝ« ÁœdÐ —UJÐ fd t Áb¬ vð—U³Ž ÊU?L¼ U−M¹« —œ vDš ÈU¼Åt?½ “« È—UOÐ —œ ≠etA¹b½« Ë dJ U?Ð ÎUuB? Ë Áb¬ —u s¹« tÐ v1b vD?š ÈU¼Åt½ “« vC?FÐ —œ t å«ÅÁœ—ˬ «dð “Ëd« s Ë v²?¼ s dÄÆXÝ«bš Âu œe½ Ë« XU?Ý— “Uſ¬ Ë vzU×O? ÂUI? tÐ vOŽ Êbý qzU?½ vMF tÐ t Áœd? d– «— ∑∫≤e Uu? Æb¹U/Åv oO?³Dð Uu?Æ©n `O{uð ≥µ∫± „Æ— ® býUÐÅv vOŽ “«— ÏÁ—UЗœ tł—œ vKŽ« tÐ vUN« XÝ« Áœd ÊUOÐ —bÄ «— —U³Ž s¹« t t²J½ 5L¼bM?²šU?MýÅv œË«œ d?Ä Ê«u?MŽ tÐ «— Ë« ©b?¼œÅv U$ «b?š vMF? tÐ Ÿu?¹® v?OŽ Ê«d?UF? “« vCF?Ð t bÝ— v d?E?½ tÐ 5M?Ç ≠fª≥≤≠≤π∫≤Ÿ« ® b??½«ÅÁœd?? Âö?Ž« Ê«u??M???Ž 5??L??¼ t?Ð «— Ë« œu??š ÈU???¼—U??²??H???Ö vÞ —œ Êôu???Ý— Æ©ØØ Ë ±∞∫±± ª¥∏≠¥∑∫±∞d??®—œ Æ©¥≠≥∫±ÂË—® XÝ« Áb??ý d?– Ê«u??M??Ž s¹« XÝ« v?1b? v?K?O??š t ÊU??1« Êu??½U?? p¹ sL??{ —œ 5??M??â??L??¼ ¨©≤≥≠≤≤∫±≥vzU×O XO½UI?Š t býUÐÅv œË«œ q½ “« vOŽ t œu?ýÅv Áœ«œ ÊUA½ bMÅv tz«—« Uu? t vUÝ« —u —œ Ë ±∑≠±∫±X“Uſ¬ nÝu¹ “« Ë« ÏtU½ÅÁd−ý œ—u Ëœ d¼ —œ bMMÅv X¹«Ë— «— ÁdUÐ “« vOŽ buð v² Ë Uu t s¹« UÐ vË ÆbMÅv XÐUŁ «— Ë«Ë t²ý«œ ËUHð d~¹b?~¹ UÐ tU½ÅÁd−?ý Ëœ s¹« ÆœœdÖÅv 5OFð Ê«œd? d– UÐ jI v d?¼ —U³ð Ë q½ oO²?ŽÅbNŽ —œ «d¹“ œuýÅv“« Ë œË«œ Uð rO?¼«dЫ “« Ê«—b?Ä œ—u —œ vË Æb?½œuÐ t½u?ÖÅs¹bÐ Ê«—Ëœ ʬ ÈU?¼ÅtU½ÅÁd?−ý d?¦« tJ?½UM?Ç bM?²?¼ v~²?šUÝ Èb?Š Uð≥™±¥ «— UNK?½ œ«b?Fð v²? ÆbM?MÅv o?O³D?ð d~?¹b~?¹ UÐ v?OŽ —b?Ä nÝu¹ ÏÁ—U?Зœ Ë bO?F³?ð “« XAÖ“U?Ð Uð qÐU?ÐËÅ—“ Ë qO¾?²U?ý±±™∑U u tÅvð—u —œ XÝ« Áœd?Ð ÂU½ «— t¹œuN¹ ÊU?¼UýœUÄ ÊU½¬ 5?Ð —œ Ë Áœ—ˬ »U×Ð v?OŽ Uð rO¼«d?Ы “« ©q½ ¥≤ dЫdЮÆXÝ« Áœd³½ ÂU½ œË«œ e−Ð ÊU¼UýœUÄ “« Ë ÁœdLý Âœ¬ Uð vOŽ “« ©q½ ∑∑dЫdЮX³½ ÈË Èb½“d? X¹«Ë— “« fÄ «— vOŽ ÈdA?Ð —U³ð Uu? bMÅv d?– œuš »U² “U?ſ¬ —œ «— vOŽ tU½ÅÁd?−ý t v² ·öš dÐË« ◊U³ð—« tKOÝËÅs?¹bÐ Ë b½UÝdÐ Âœ¬ U?ð rO¼«dЫ ÈUł t?Ð «— vOŽ tU½ÅÁd?−ý XÝ« bML?öŽ Uu Æ©≤≤∫≥ ª≥µ∫±® œ—ˬÅv «bš tÐtJKÐ b?MÅv/ œU?¹ qO¾?²U?ý Ë œË«œ 5Ð tK?U —œ v¼UýœU?Ä êO¼ “« ÈË Æ©≥±Å¨≤∂∫±∑Ÿ« „Æ—® b?M ȗˬŜU?¹ X¹dA?Ð ÂUL?ð UÐ «—Æ©∂∫¥ „Æ—® b½«ÅÁœuÐ bI²F vÝUOÝ Ë ÈuO½œ `O tÐ t ÁœuÐ vðU¹dE½ qÐUI —œ qLF«ÅfJŽ ÎôUL²Š« Ë œ—ˬÅv «— Ê«d³UOÄ ÂU½“Uſ¬ v~U?Ý vÝ —œ «— œuš XM?DKÝ t X?Ý« œË«œ tÐ È«ÅÁ—Uý« b¹U?ý Ë Áœd d?– «— VKD s¹« t? XÝ« È—U~½ÅqO?$« UN?Mð Uu? ≠gÆ©¥∫µuLÝ≠≤® œuÐ Áœd7Ь ÏÁdL?Ł vOŽ t b?MMÅv ȗˬœU¹ X?Ý« Áb¬ nK²? ÈU¼Uł —œ sN? t²ýu½ÅXÝœ ÈU?¼Åt½ “« vCF?Ð —œ t ULK? s¹« ≠hÆXÝ« vz«—cŽ ÊbýÊu??Ç ¨v?½U???L??????ł —u??? tÐ ”b???I???«ÅÕË—ÊULݬ “« vz«b Ë bý ‰“U½ Ë« dÐ dÈdðu³Ë »u³× ʬ ¨s dÄ Ê¬ v²?¼ uðò ∫bOÝ—åÆeÂœuMAš uð “«©±∂≠±∫±v²®Å vOŽ tU½ Ád−ývÝ œËb???Š —œ d??« “U???ſ¬ —œ fv???O??Ž Ë≤≥‰U???????O???????š t? ÊU???????M????????Ç Ê¬ Ë gXý«œ ‰U???????ÝvU?¼ d????Ä ¨œu??Ð nÝu??¹ d???Ä ¨hb?½œd??Åvd?Ä ¨vJ?K d??Ä ¨ÈËô d?Ä ¨U?Ò²? d?Ä≤¥≤±∞

Page 30

∏∫¥Uu qO$«¨”u¬ dÄ ¨UOðUÒ² dÄ≤µ ¨nÝu¹ dÄ ¨UM¹dÄ≤∂ ÈUÒ$ d??Ä ¨vK?Š d?Ä ¨Âu?ŠU?½ d?Äd????Ä ¨5??F??L??ý d????Ä ¨U??O??ðU??Ò²?? d????Ä ¨P???d??Ä ¨ÊU??ÒM?Šu?¹ d???Ä≤∑ ¨«œu?¹ d???Ä ¨pÝu?¹d??Ä ¨qO??¾?²?U??ý d??Ä ¨qÐU??ÐË—“ d??Ä ¨U???¹—¨ÂUÝu d?Ä ¨Èœ« d?Ä ¨vJ?K d?Ä≤∏ ÈdO½d?Ä ¨Ÿu?¹ d?Ä≤π dO?Ž d?Ä ¨Â«œu?LK?¹« d?ÄÈËô d?Ä ¨U?Ò²? d?Ä ¨.—u?¹ d??Ä ¨—“U?FK?¹«dÄ ¨nÝu¹ dÄ ¨«œu¹ d?Ä ¨ÊuFLý dÄ≥∞¨UM d?Ä ¨U?OK? dÄ≥± ¨rOU?OK¹« d?Ä ¨ÂU?½u¹¨UÒ¹ dÄ≥≤ œË«œ dÄ ¨ÊUðU½ dÄ ¨UðUÒ² dÄd?Ä ¨Êu?L?K?ý d?Ä ¨e?Žu?Ð d??Ä ¨b?O?ÐuŽ d??Ĩ5?œ¬ d??Ä ¨»«œU?M?O??L?Ž d??Ä≥≥ ¨Êu?A?×?½dÄ ¨’—U? d?Ä ¨ÊËdB?Š dÄ ¨iv½—¬ dÄd?Ä ¨‚U?×?Ý« d??Ä ¨»u?I?F?¹ d??Ä≥¥ ¨«œuN?¹d???Ä≥µ —u??ŠU??½ d????Ä ¨Õ—U??ð d????Ä ¨rO??¼«d??ЫdÄ ¨d?ÐUŽ d?Ä ¨ZU d?Ä ¨uŽ— d?Ä ¨ÃËdÝd??Ä ¨œU?A?J?—« d??Ä ¨ÊU?O?M? d??Ä≥∂ ¨`Uý¨`Uýu² dÄ≥∑ pô dÄ ¨Õu½ dÄ ¨ÂUÝd??Ä ¨qO?¾?K?N? d??Ä ¨œ—U?¹ d???Ä ¨Œu?M?š d??Ĩœ¬ dÄ ¨Y?Oý d?Ä ¨‘u½« d?Ä≥∏ ¨ÊUO?MÆ«bš dÄ—œ «—u¹ Ë Â«—¬ ÂU½ ÎUuB Ë Ábý d?– ÂU½ ZMÄ Uð Ëœ® œ—«œ œułË vzU¼ÅËUHð nK?² vDš ÈU¼Åt½ —œ vK?³ ÂU½ tÝ œ—u —œ ≠iÆœœdÖÅv ÈËdOÄ Ábý t²d¹cÄ d²AOÐ t vM² “« U−M¹« —œ Æ©XÝ« Áb¹œdÖ —uEM UN½¬ 5ÐȗˬœU¹ b¼«ušÅv b¹Uý Áœu/ d– «— Âœ¬ ÂU½ XL s¹« “« q³ tKUöÐ t Uu Æc `O{uð ±∫¥X „Æ— X¹«Ë— s¹« œ—u —œ ≠jÆXÝ« Ábý d– g¹«bOÄ »U² —œ t XÝ« È«ÅÁ“—U³ tÐ aÝUÄ fOKЫ UÐ vOŽ Á“—U³ t bMÆœuýÅv X¹«b¼ XÝ« t²U¹ bOLFð ÂU~M¼ —œ t å”b?I«ÅÕË— tKOÝË tÐò vOŽ Ábý d– fd Ë v² qOłU?½« —œ t —uÞ ÊUL¼ ≠kÂU$« tÐ «— œuš XU?Ý— Uð Áœu/ XU?¹—œ vUL?ð tÐ «— ”bI«ÅÕË— t b?¹U/Åv —«d« Ë b?OUð v?OŽ qL?Ž —UJ²?Ы œ—u —œ Uu?Æb¹U/ tKÐUI fOKЫ UÐ tOË« “UÝÅXýu½dÝ ÏÁ“—U³ —œ eOÇ d¼ “« q³ Ë ©±∏Ũ±¥∫¥ „Æ—® b½UÝ—ÆXÝ« Áœd lLł ©“Ë— qNÇ ÊU¹UÄ —œ tÝuÝË tÝ® Ábý d– ≤∫¥X 7 UÐ «— ©“Ë— qNÇ ‰uÞ —œ tÝuÝË® ±≥∫±d 7 Uu ≠lbMÅv œUM²Ý« Ábý ÊUO?Ð vOŽ bOLFð ÂU~?M¼ tÐ t vN« —U²HÖ ÊUL¼ tÐ fO?KЫ VOðdð s¹« tÐ ¨v²¼ «bš d?Ä uð t ‰UŠ ∫vMF¹ ≠mÆ©≤≤∫≥®Æœ—«œ œułË ÊU¹œuN¹ È«ÅtHýUJ ÈU¼U¹ƒ— —œ tÅÊUMÇ XÝ« 5“ “«d dÐ ÊœdÐ ôUÐ —uEM b¹Uý ≠ng½«dU?F t t?½uÖ ÊU?L¼ tÐ v?O?Ž t bM?Åv œU?NM?A?OÄ Ë œ—«œ ÊU?Nł d?Ð vÝU?OÝ —b? XÝ« vŽb? fOK?Ы U?u qO?$« tÐ UM?Ð ≠oË ª©µ≥∫≤≤® XÝ« ÁUðu? ʬ b? Ë ©±∏∫±∞® b?¹bN?𠜗u? ÊU?DO?ý —b? vË ªb?ýUÐ vÝU?O?Ý Ë Èu?O½œ `O?? b?½—«œ —UE?²?½«Æ©≤π∫≤≤ ª≤≤∫±∞ „Æ—® œ—«œ —UE²½« ‘—bÄ V½Uł “« jI «— œuš —«b²« vOŽÆk `O{uð π∫¥X „Æ— ≠pª±π¨±∑∫≥«uð≠±≤∫µ ª≤∫≥«—eŽ±µ∫≤≠≥¥∫±«uð≠±ª≤∂∫±∞∫±±bOÄ¥≠±∫±«uð≠±ª≥≤≠±∫µbOÄ¥≠±∫±«uð≠±≥∫∏Yð±≥∫∂YðtÝuÝË dЫdÐ —œ bM“ËdOÄ ÈUOŽ©±≥≠±≤∫±fd ª±±≠±∫¥v²®“« ”bI?« ÕË— “« —U?ýd?Ý jv?OŽ±X% «d?×? —œ Ë XA?Ö “U?Ð Êœ—«“Ë— qN?Ç Òb≤ ¨kœuÐÅv ÕË— X?¹«b¼ÆlbýÅv tÐd& fOKЫ ÏtKOÝËÅtÐ Ëv²????Ë Ë œ—u?????????½ ê?O????¼ U????¼“Ë— s?¹« —œ ËfO?KЫ≥ Æbý tM?Ýd?Ö b?O?Ý— dÝ t?Ð ›U¼“Ë—¤tÐ ¨v²?¼ «bš d?Ä uð mdÖ«ò ∫XHÖ ÈË tÐtÐ v?OŽ Ë¥ åÆœu?ý ÊU?½ U?ð u?~?Ð @M?Ý s¹«vœ¬ ∫XÝ« Áb???ý t?²???ýu???½ò ∫œ«œ a?ÝU???Ä ÈË˵ åÆœd?? b???¼«u?????½ v?Öb??½“ ÊU???½ U???Ð jI???p¹ —œ Ë nXd???Öd???Ð ôU???Ð tÐ «— Ë« f?O???K???ЫÊUA½ Ë« tÐ «— ÊUN?ł ÈU¼ÅXJK?2 ÂULð tE(Ë pU???2 s¹« Ït?L???¼ò ∫XH????Ö ÈË tÐ Ë∂ œ«œs tÐ «d?¹“ ¨œ«œ r¼«u?š u?ð t?Ð «— U?N?½¬ Áu?J?ýf d???????¼ t?Ð «— ʬ Ë X?Ý« Áb???????ý —«c???????Ö«Ëd?Ыd?Ð —œ ¨u??ð d?Ö« fÄ∑ Æor¼œÅv ¨r¼«u??Ðb¼«u?š uð ʬ “« U?N?½¬ tL¼ ¨pvM Áb?−Ý st²?ýu?½ò ∫œ«œ aÝU??Ä ÈË tÐ v?O?Ž Ë∏ åÆœuÐÁb−Ý «— œuš È«bš b?½Ë«bš uð ∫XÝ« Ábýv¼«u?š g²??Ýd?Ä «— ÈË U??N?M??ð Ë œd? v?¼«u?š ¥≤±±

Page 31

Uu qO$« π∫¥Ád~M? dÐ ÁœdÐ qrOKý—Ë« tÐ «— ÈËπ åÆœu/u?ð d?Ö«ò ∫b?¹u??ÖÅv Ë« tÐ Ë œ«œ —«d? rb?³?F?5zU?Ä tÐ U?−?M?¹« “« «— œu?š ¨v²??¼ «b?š d??Äd?ÞU?š tÐ ∫XÝ« Áb?ý t?²?ýu?½ «d?¹“±∞ ¨sJ««— uð U𠜫œ b?¼«uš ÊU?d g½U?~²ýd? tÐ uðÊUA?¹U?N?²?Ýœ ÈË— d?Ð «— u?ð ˱± Æb½—«œ t?~½Æœ—u??Ð v~?M?Ý tÐ X¹U?Ä «œU?³? œd?Ð b?M?¼«u?št²??H???Öò ∫b??¼œÅv aÝU???Ä ÈË tÐ v???O??Ž ˱≤tÐd??& «— œu??š È«b??š b??½Ë«b??š ∫XÝ« Áb??ýåÆsœd v¼«u½d?¼ Êb??O??Ý— ÂU??$« tÐ U??Ð ¨5??M??Ç s¹« ˱≥ÈË “« tVÝU?M?? ÊU??“ U??ð fO?K??Ы ¨È«ÅtÐd??&Æbý —ËœU?u? qO?$« —œ Æb?M?Åv? d?– tÝu?ÝË 5?u?Ý «— ʬ U?u?? Ë b?¹U?/Åv tz«—« fO?K??Ы ÏtÝu?ÝË 5?Ëœ Ê«u?M?ŽÅtÐ «— t?Ýu?ÝË s¹« v²? ≠qŸËdý Ë Ë« È“ËdOÄ Ë Æ©±≥ t¹¬® œuÐ b¼«u?š U$¬ —œ fOKЫ ÏtKL?Š s¹dš¬ ¨vOŽ ÈUN?$— Ë bÐU¹Åv tLðUš rO?Ký—Ë« —œ U¼ÅtÝuÝËÆ©±¥∫≤ ª±≤∫±Ÿ« ª¥≤¨±∫≤¥„Æ—® œuÐ b¼«uš rOKý—Ë« —œ eO½ UOK XUÝ—Æh `O{uð µ∫¥X „Æ— ≠rÆj `O{uð ∑∫¥ ªi `O{uð ∂∫¥X „Æ— ≠sX¹«Ë— „UÄU?½ Õ«Ë—« Êb½«— Ë Êœ«œ U?Hý œ—«u? —œ U¼u?¹œ dÐ «— v?OŽ œb?F?² ÈU?N¹“Ëd?OÄ t U?u Æå5?F lu? Uðò ∫d?~?¹œ ÏtLłd?ð ≠td?~?¹œ ÏtK??L?Š êO??¼ v?O??Ž ÈU?N??$— Êb?O??Ý— «d? “« gO??Ä ©ÆÆÆ≤≤≠±¥∫±± ª±∏∫±∞ ª≤∫∏ ª≤±∫∑ ª±∏∫∂ ª¥±∫¥® œd? b?¼«u??š⁄UÐ —œ ÊUDOý ÏtKLŠ s¹dš¬ —œ tJKÐ œuýÅv/ d– U−M¹« —œ t²ýd Êb¬ U« Æ©µ≥ ¨≥∫≤≤® bMÅv/ ‘—«eÖ Ë« b{ d?Ð «— ÊUDOýlÞU È“ËdOÄ tbI Ê«uM?ŽÅtÐ gOÄUAOÄ «— vOŽ È“Ëd?OÄ 5²½ ÊUÝÅs?¹bÐ Æ©¥≥∫≤≤® XÝ« Uu ’Uš Ÿu{u t v½U?LO²łÆb¹U/Åv d– eOšU²Ý—Æz `O{uð ±∏∫¥ Ë k `O{uð ±∫¥ „Æ— åÕË— ÈËdO½ —œò ∫vEHK«ÅX% ≠uª≤∞∫π® XÝ« Áœd Êôu?Ý— ‰U?LŽ« »U?²? —œ s¹d?A³? œ—u? —œ t⽬ d?O?E?½ Áœu/ d?– t?O?M —œ «— v?O?Ž tEŽu? 5?²??½ U?u ≠vXÝ« Áœd lL?ł UłÅp?¹ —œ bý b?¼«uš ÂU?$« U?¼bF?Ð t «— v?OŽ XU?Ý— “« vzUN?²?L? tM?× s¹« —œ ÈË Æ©ÆÆÆ¥¥∫±≥ ªµ∫±≥U?¹¬ —œ t vF?¹U?Ë v²???¹U?Ð ≤≥ t¹¬ „—œ È«d?Ð Ë XÝ« Áb??¬ ¥≠≥ ∫∂d? Ë µ∑ ¨µµ∫±≥X —œ ≤¥ ¨≤≤ U?¹¬ VU?D? Îö?¦?®b½d¹cÄÅv/ «— v?OŽ qOz«dÝ« Âu? “« vAÐ t bM?Åv ÂöŽ« gOÄUAO?Ä XL s¹« Æ©býU?Ð Ábý ÂU$« Ábý X¹«Ë— ¥±≠≥±∫¥Æ©XÝ« Uu dŁ« ÈdOÖÅt−O²½ t s `O{uð ≤∏≠≤µ∫≤∏Ÿ« „Æ—® œuýÅv ÂöŽ« ÊUdA tÐ U$ tEŽu Ë —U²HÖ ËÆw `O{uð ¥∂∫±≥Ÿ« ªh `O{uð ¥∑∫±∞d ªq `O{uð ±≥∫¥ X „Æ— ≠wv³¼c? ŸU?L?²?ł« q× Xý«œ œu?łË Èœu?N?¹ ÊU?MO?A?½d?łU?N Ê«—Ëœ ʬ —œ t ÊU?N?ł d?~?¹œ ◊UI?½ —œ Ë 5?D?K? ÈU?¼d?N?ý —œ t?OM? ≠xË «—uð “« vzUN²L «b²Ð« rÝ«d s¹« —œ Ë b½œ—ˬÅv U−Ð v³¼c rÝ«d X³Ý “Ë— —œ U¼ÅtOM s¹« —œ Æb¬Åv —ULA?Ð ÊU¹œuN¹œ“«œdáÐ sÝ tÐ tO?M —œ X½«uðÅv ÈœuN?¹ mUÐ œd d¼ Æb¹œd?ÖÅv ÂU$« tEŽu ʬ vÄ —œ Ë býÅv Áb?½«uš Ê«d³UO?Ä ÈUNÐU²Æ©±µ∫±≥Ÿ« „Æ—® b½œuÐ œ—«Ë ”bI ÈU¼Åt²ýu½ tÐ t b½œdÅv ‰Òu× v½U tÐ ÎôuLF «— —UÅs¹« tOM ‰u¾ UUI vËË ÁœuA?Ö «— —Uu?Þ v?OŽ t?JM?¹« U¹ œu?Ð Áb?ý vMO?ÐÅgO?Ä Xz«d? È«dÐ X³?Ý “Ë— ʬ —œ t XÝ« ”b?I »U?²? “« tFD? ÊU?L¼ U?¹¬ ≠yÁœ«œ Ë« tÐ vN« XOA? Ë d¹b?Ið tÐ U?MÐ tFD? s¹« t b¼œÅv ÊU?A½ U?u t b¹U?/Åv 5M?Ç —ud?¼ tÐ øœuÐ t²U?¹ «— ʬ ÎUœU?BðÆXÝ« t²U¹ ÎUœUBð «— ʬ tJKÐ ÁœdJ½ »U²½« Ë u−²ł «— ʬ vOŽ t vMF s¹bÐ XÝ« Ábý±≤≠±±∫π±e±∂∫∂YðqOKł —œ vOŽ ÈU¼—U “Uſ¬©±µ≠±¥∫± fd ª±∑≠±≤∫¥ v²®qO???K???ł tÐ uÅÕË— ÈËd???O???½ U???Ð v????O???Ž ˱¥U??F??¹U??ý tO??ŠU??½ ʬ d??Ý«d??Ý —œ Ë X?A??Ö“U??ÐÊUA¹U¼Åt?OM —œ ˱µ bý ÁbM«dÄ Ë« ÏÁ—UЗœÆœuÐÅv ÊU~L¼ bO−L𠜗u Áœ«œ ‘“u¬vÁdU½ —œ vOŽ —U²HÖ 7d¹cὩ∂≠±∫∂ fd ªµ∏≠µ¥∫±≥ v²®t²U?¹ ‘—Ëd?Ä U$¬ —œ t w«—«“U½ tР˱∂tÐ X³?????Ý “Ë— gðœU?????Ž o³?????Þ Ë b????¬ ¨œu?????ÐÆXÝUš d?Ð Xz«d È«d?Ð Ábý qš«œ xtO?MË bý Áœ«œ ÈË tÐ d³?UOÄ ÈU?OF?ý« »U² ˱∑t²ýu½ t yXU¹ «— vzUł ¨œd “UÐ «— —UuÞ∫œuÐ Ábý≤±≤

Page 32

≤π∫¥Uu qO$««d?? «d???¹“ ¨XÝ« s d???Ð b??½Ë«b???š ÕË—±∏ÆzXÝ« Áœd `¨ar¼œ b¹u½ «— ÊU¹«uMOÐ Uð ÁœU²Ýd «dÊ«dOÝ« tÐ «— Èœ«“¬ Uð¨r¼œ «b½ Ê«—u tÐ «— vzUMOÐ Ë+«œdÖ“UÐ Èœ«“¬ tÐ «— ÊUÖb¹bL²ÝÆr¼œ b¹u½ «— bb½Ë«bš ÏÁd¹cÄ ‰UÝ Ë±πœ«œ ÂœUš tÐ «— ʬ Áb?O?âO?Ä «— —U?uÞ Ë≤∞ ÈË dÐ t?O?M? —œ tL?¼ ÊU?L?AÇ Ë ÆX?A?½ Ë7?H??Ö tÐ ŸËd??ý ÊU?A??¹« tÐ Ë≤± Æœu?Ð t?²?šËœÈU?N??ýu??Ö t?Ð t²??ýu??½ s¹« “Ëd??«ò ∫t cœd?ÈË d?Ð t?L?¼ Ë≤≤ åÆb??O??Ý— oÒI??% tÐ dU?L??ý“« —U???ýd???Ý ÊU???M??????Ý È«d???Ð eÁœ«œ œU??N???ý5?% b?ýÅv ×Uš g?½U¼œ “« t fvC?Od?Ä ÊUL?¼ s¹« U¹¬ò ∫b?M²?HÖÅv Ë b?½œdÅv∫XH?Ö ÊU??A??¹« tÐ Ë« Ë≤≥ åøX?O??½ nÝu??¹È—ˬœU¹ s tÐ «— q¦L?‡«Å»d{ s¹« ÎUL?Kò¨Áœ UH?ý «— œu?š pýe?Ä È« t œd? b?O¼«u?štÐ v?OŽ U?−?M?¹« —œ Æ©±∂∫±πœU?Ä≠± „Æ—® XÝ« Èd?³?U?OÄ `? Ë f¹b?I?ð Á—U?Зœ ÎU?L?K?? ©≤≠±∫∂± ‘«® Ábý qI?½ t v?M²? ≠zÆbýUÐÅv Ë« U$ qLŽ Ë ÂUOÄ tLAÇdÝ Ë l³M Ë œd XU¹—œ bOLFð ÂU~M¼ —œ t bMÅv Á—Uý« ”bI«ÅÕË—ÆÆÆr¼œ b¹u½ ÊU¹«uMOÐ tÐ «— Áœó Uð XÝ« Áœd ` «d ∫œd tLłdð eO½ t½uÖÅs¹bÐ Ê«uðÅv «— —U³Ž s¹« ≠a∫b¹uÖÅv t vzUł —œ ¨Ábý lD v½U¹UÄ eO?¬b¹bNð ÏtKLł “« gOÄ UOF?ý« »U² “« ‰uÅqI½ Æb½Ë«bš “« «d¹c?Ä vUÝ ∫vEHK«ÅX% ≠bÆ©±≥≠±∞∫≤µËô® XÝ« Ábý 5OFð «—uð o³ÞdÐ t XÝ« qOÐu¹ ‰UÝ «d¹cÄ ‰UÝ “« —uEM ÆU È«bš È«dÐ ÂUI²½« “Ë— p¹ÆÆÆ7HÖ UÐ œd ŸËdý ∫d~¹œ tLłdð ≠cÆœuÐ Áœd ÂöŽ« d³UO?Ä tJ½UMÇ bMÅv vd?F iO Ê«—Ëœ Ê«uMŽÅtÐ «— œu?š Êb¬ vOŽ Æb¹uM?AÐ ULý tJM¹« È«d?Ð ∫d~¹œ tLłdð ≠dÆ©¥≥∫≤≥ ªπ∫±π ª≥≤∫±≥ ª≤≤∫≥ ª±±∫≤® XÝ« Áœd œU¹ U$ “Ëd« “« Ϋd¦« œuš ÈU¼Åt²ýu½ —œ UuÆ©±≤∫≤≤ ª≤≤∫±∞ ª≥∫∂Ÿ«® b½—«œ o«u dE½ ÊUÖb½uMý t XÝ« ʬ ÂuNH tÐ Uu ÈU¼Åt²ýu½ —œ tKLł s¹« ≠eª≥∫±¥Ÿ« „Æ—® b¹U/Åv ÂöŽ« «— iO? t vUOÄ U?¹ Ë œdOÖÅv tL?AÇdÝ iO? “« t vUO?Ä vMF¹ ÆiO? ÊUM?Ý ∫vEHK?«ÅX% ≠fÆ©≤¥∫≤∞ „Æ— ª≥≤∫≤∞ÆXÝ« t¹—uÝ vU¼« t−N tÐ tLK s¹« kHKð b¹Uý t Áb¬ ÂuŠU½dÄU vDš ÈU¼Åt½ “« ÈœU¹“ œ«bFð —œ ≠gË« ‘œuš XK t býÅv vMOÐÅgOÄ Ë b?½bA½ «d¹cÄ È«Åt²?¹Uý “dÞÅtÐ vOŽ “« U$¬ —œ t ©≤≥ t¹¬ „Æ—® Èd?U½ vOŽ sÞË ≠hÆe `O{uð µ∑∫±≥X „Æ— vOŽ È√— œ—u —œ Ë œd b¼«uš œdÞ «—Æ©µ≠¥ Ë ≥≠≤∫±≥ „Æ—® bM¼œÅv qOJAð «— qÐUI² tFD Ëœ bM²¼ È—«dJð vNÐUA “dÞÅtÐ t ≤∑ t¹¬ Ë ≤∂≠≤µ U¹¬ ≠is¹« Òb XÝ« Áb¬ ±∑∫µl¹ —œ t⽬ dOE½ U?−M¹« —œ vË Ábý d– vU?JAš ‰UÝ tÝ Òb ”UO?« a¹—Uð È«dÐ ±∫±∏ œUÄ≠± —œ ≠jUN½¬ o³ÞdÐ t býUÐ t²dÖ ÂUN« ÊU¹œuN¹ Y¹œUŠ« “« XÝ« sJ2 Òb g¹«e« s¹« —œ ÆXÝ« ÁbOA ‰uÞ d²A?OÐ ÁU gý Êu“¬Æb½«ÅÁœuÐ qzU —UÖ“Ë— ÊU¹UÄ Êu“¬ È«dÐ ∑∫±≤ Ë ≤µ∫∑Ê«œ vÄ —œ∂∫µ∏‘«±∫±∑œUÄ≠±π∫±∑œUÄ≠±±¥∫µœUÄ≠≤ÂU$« gÂuŠU?½dH? —œ b½«Åt²?H?Ö U tÐ tâ?½¬d¼œuš hsÞu? —œ U??−?M??¹« «— ÊU?L??¼ XÝ« Áb?ýtÐ 5¬ò ∫X?HÖ Ë« U?Ò«≤¥ åÆÁb?Ð ÂU?$« e?O?½sÞu? —œ ¨Èd??³?U??O?Ä ê?O?¼ t .u??ÖÅv U?L??ýÆXÝ« ÁbA½ t²d¹cÄ œuš—UÖ“Ë— tÐ ∫i.uÖÅv ULý tÐ XIOIŠ —œ≤µ¨b½œuÐ qOz«dÝ« —œ È—UO?Ð ÊU½“ÅÁuOÐ ”UO«t²Ð jÁU gý Ë ‰UÝ tÝ b ÊULݬ ÊuÇ«— 5?“d?Ý ÂU??L?ð vÖ—e?Ð v?D?×? Êu??Ç ¨b?ý“« p¹ÅêO??¼ Èu?ÝÅt?Ð ”U?O??« Ë≤∂ Xd??Ö«d?v½“ ÁuO?Ð V½U?ł tÐ vË ¨b?A½ ÁœU?²?Ýd? ÊU½¬¨ÊËbO Ïtd dNý —œqOz«d?Ý« —œ d?³?UO?Ä lA?O?« —UÖ“Ë— —œ Ë≤∑ÊU½¬ “« p¹ÅêO?¼ Ë b?½œuÐ È—U?O?Ð ÊU?O?«cłÆÈ—uÝ ÊULF½ vË bM²A~½ „UÄ—œ tL???¼ ¨ÊU???M?????Ý s?¹« Êb???O???M???ý tÐ Ë≤∏ÈË t²ÝU?š dÐ Ë≤π b½b?ý rA?š “« dÄ t?O?MÁU~ðdÄ Uð «— Ë« Ë b½b½«— dNý “« ÊËdOÐ tÐ «—≤±≥

Page 33

Uu qO$« ≥∞∫¥kœu??Ð Áb??ý U??M??Рʬ d???Ð ÊU??ýd??N??ý t v?¼u??U«≥∞ b?M?M? »U??ðd?Ä «— Ë« U?$¬ “« U??ð b?½œd?Ðœu???š Á«— tÐ t?²???ýc????Ö ÊU????A???¹« ÊU????O???? “« ÈËÆlX—ÅvÆÂuŠU½dH —œ vOŽÈË —U²HÖ —«b²«©≤∏≠≤±∫± fd ª≤π≠≤∏∫∑ v²®œËd? qO?K?ł “« Èd?N?ý ¨Âu?ŠU?½d?H? tÐ Ë≥±Æœ«œÅv ‘“u?¬ «— ÊU½¬ X?³Ý “Ë— —œ Ë b?¬«d¹“ ¨b½œu?Ð Áœ“ XH~?ý ÈË ‘“u¬ “« Ë≥≤tOM —œ Ë≥≥ ÆmœuÐÅv —«b²?« UÐ Ë« sÝUÐ nË Xý«œ „UÄU½ Èu¹œ ÕË— t œuÐ ÈœdtÇ U? “« °Á¬ò≥¥ ∫œd? œU?¹d?? b?M?K??Ð v¹«b?È«d?Ð U?¹¬ øoÈd?U?½ ÈU???O??Ž È« v¼«u?šÅvÆv²?O u?ð r‡½«œÅv s øÈ«ÅÁb?¬ U „ö¼VO??N??½ «— ÈË v??O??Ž Ë≥µ åÆp«b?š ”ËÒb??åÆuý ÊËdOÐ ÈË “« Ë °‘uUšò ∫XHÖ Áœ«œtÐ tJ?½¬ ÊËb?Ð Áb?M?J?« ÊU?O? —œ «— Ë« u?¹œ ËË≥∂ Æb?ý ÊËd?O?Ð ÈË “« b?½U??Ýd?Ð Èb?½e?Ö Ë«r¼ 5????Ð —œ Ë X?d????Ö«d???? «— t?L????¼ d????O?????Šq² gOÄUAOÄ Uð Áœu?/ tGU³ UŽöÞ« s¹« —œ Uu? t b¹U/Åv 5MÇ ÆbMÅv/ oO?³Dð ÁdU½ v¹UO?«dGł l{Ë UÐ UŽöÞ« s¹« ≠kÆb¹U/ ÂöŽ« qOz«dÝ« Âu tKOÝËÅtÐ «— vOŽb¼œ ÊUA½ t XÝ« ʬ vÝUÝ« t²J½ Uu? dE½ —œ ÆdOš U¹ býUÐÅv UݬÅÁe?−F qLŽ s¹« t XÝ« ÁbA½ `¹dBð rN?³ —U³Ž s¹« —œ ≠lÆ©≥≥∫±≥® rOKý—Ë« —œ d~ XU¹ b¼«u½ ÊU¹UÄ Á«— s¹« Ë Áœ«œ t«œ« œuš Á«— tÐ vOŽÆb¼œÅv ÊUA½ ©≥∂ t¹¬® „UÄU½ Õ«Ë—« Êb½«— —œ Ë ©≥≤ t¹¬® g¹UNý“u¬ —œ «— vOŽ sÝ —«b²« Uu ≠mª≤π∫∏ ª±∏∫∂ ª≥∂∫¥® œd?ÐÅv —U??J??Ð «— ÕöD??« s¹« v¼U??Ö U?u?? Æb??¹u?ÖÅv? s?Ý „U??ÄU??½ ÕË— “« fd?? Æh ≥∫± d? „Æ— ≠nÆ©XÝ« ÁœdÐ —UJÐ «— ʬ œ—u ≤≥ —œ® XÝ« dðUMý¬ ʬ UÐ t Áœ—ˬ UłÅp¹ u¹œ tLK UÐ «— ʬ U−M¹« —œ Ë ©≤¥∫±± ª¥≤∫πÆ≤∏∫∏u Ë i `O{uð ≤¥∫±d „Æ— ≠oÆ≥µ∫±u Ë j `O{uð ≤¥∫±d „Æ— ≠pÆœuÐ b¼«uš vOŽ ‰U³½bÐ ±±≠±∫µ “« ÈË ÆXÝ« Áb¬ U−M¹« —œ ÊuFLý ÂU½ —UÐÅ5Ë« Uu qO$« —œ ≠qÆ©¥± Ë ≥µ U¹¬ „Æ—® XÝ« v½UDOý vð—b vzuÖ tÅÊUMÇ bMÅv »UDš Vð tÐ È—uÞ U−M¹« —œ vOŽ Uu qO$« —œ ≠rª±±∫±≥ ª±¥∫±± ª≥π t¹¬ „Æ—® œ—ˬÅv Ê«—U?L?OÐ Ëe?ł «— ÊU?Öœ“ u?¹œ U?u? ¨œ—«œ œu?łË fd? qO?$« U?Ð U?−?M?¹« —œ t vðËU?H?ð ≠sÆ©±≤∫±π ª≥∏∫±∞Ÿ«Æp `O{uð ≥¥∫±d „Æ— ≠tÁœd vJ¹ `O? Ê«uMŽ U?Ð «— «bš d?Ä Ê«uMŽ U?u Æv²?¼ «bš d?Ä uð bM¹u?ÖÅv t Áœd X¹«Ë— ±±∫≥ —œ «— U¼u?¹œ t²HÖ fd? ≠uÆXÝ« Áœ—ˬ Èd~¹œ “« fÄ vJ¹ XOL¼« VOðdð tÐ «— Ê«uMŽ Ëœ s¹« ∑∞ ¨∂∑∫≤≤ ª≥µ ¨≥≤∫± —œ Ë ª©≤≤ ¨≤∞∫πŸ« „Æ—®Ë —«b²« U?Ð øXOÇ s?Ý s¹«ò ∫bM?²HÖÅvË b??¼œÅv ÊU??d?? „U??ÄU???½ Õ«Ë—« tÐ —b??—œ ÈË Á—UÐ —œ Ë≥∑ å°b½u?ýÅv ×U?š ÊU?½¬ÆbýÅv ÁbM«dÄ UF¹Uý tOŠU½ ʬ dÝ«dÝÊœ«œ UHý©≥¥≠≤π∫± fd ª±∑≠±¥∫∏ v²®qÊu?F?L?ý t½U?š t?Ð t²?ÝU?šd?Ð t??O?M? “«≥∏b?¹b?ý rv³?ð tÐ Êu?F??L?ý Ê“ —œU? Æb?ý œ—«Ëb½œd? U?{UI?ð ÈË “« g¹«d?Ð Ë œu?ÐÅv ö²?³Ë œ«œ VON½ «— Vð ¨Ábý rš Ë« ÈË— dÐ Ë≥πtÐ t²ÝUšdÐ ÂœÅÊUL¼ —œ ¨œd „dð «— Ë« VðtL¼ »U?²?¬ »Ëdſ¥∞ ÆœdÅv X?bš ÊU?½¬ÈU??N??¹—U??L???O??Ð tÐ ö?²??³?? Èœ«d???« t v½U?????b½œ—ˬ ÈË œe½ «— ÊU?A¹« ¨b?M²?ý«œ ÊuÖU?½uÖ¨ÊU?½¬ “« p¹ d?¼ d?Ð U?¼ÅX?Ýœ ÊœU?N?½ U?Ð Ë« Ëe?O?½ sÈ—U?O???Ð “«¥± Æœ«œÅv U?H??ý «— ÊU??A?¹«ÊU??M???œU??¹d??? t b???½b??ýÅv ÊËd???O???Ð U??¼u???¹œË å°v²?¼ «b?š d?Ä U?½UL?¼ u?ðò ∫bM?²H?ÖÅvtbM½eÐ ·dŠ Xý«cÖÅv/ Áœ“ VON½ «— ÊU½¬ÆXÝ« u`O Ë« t bM²½«œÅv «d¹“≤±¥

Page 34

¥∫µUu qO$«ÂuŠU½dH “« X1eŽ©≤≥∫¥ fd ª≥π≠≥µ∫± v²®tÐ Ë Áb??ý ÊËd??O???Ð ¨b??O??Ý— «d??? t “Ë—¥≤Ë« Èu??−??²????ł —œ X?ÒO??F??L??ł Ë X— «d???×??bM?²?Ý«u?šÅv Ë b?½b?O?Ý— Ë« œe½ Ë b?½œu?ÐÅvœu???A???½ —Ëœ ÊU???½¬ “« U???ð b???½—«œ ÁU???~???½ «— ÈËvz«Ëd½Ud b¹u½ b¹UÐò ∫XHÖ ÊU½¬ tÐ UÒ«¥≥«d¹“ +U?Ýd?Ð e?O?½ d?~?¹œ ÈU¼d?N?ý tÐ «— v«bš—œ Ë¥¥ åÆw«ÅÁb??ý ÁœU??²??Ýd?? 5??L??¼ È«d??ÐÆxœ«œÅv «b½ ytÒ¹œuN¹ ÈU¼ÅtOMÕöD« s¹« ÆXÝ« Ábý ÁœdÐ —U?JÐ U−M¹« —œ U?u qO$« —œ —UÐÅ5?²½ b?MÅv d– vO?Ž ÎôuLF t «bš v?z«Ëd½Ud ÕöD« ≠vb?M??Åv ÊU??O?Ð U??O??½œ d?Ð «— «b??š v½«œËU??ł v¼U??ýœU?Ä Ë t²??ý«œ ◊U??³?ð—« ÊU??¹œu??N?¹ —U??J??« Ë ”b?I?? »U??²? —œ ×b??M?? U?¹d??E??½ U?Ъ±∞∫π∂ e ª∑∫µ≤‘«® b?¹U?/Åv ÂöŽ« U$ Ê«—Ëœ —œ «— ʬ t?½«bM?“Ëd?OÄ d?¼U?Eð U?¹ Ë ©ÆÆÆ ¥≠±∫ππ ª≥∫πµ ª≤≠±∫π≥e?®t²— —UJÐ vK« 7? —œ t BASILEIA v½U½u¹ ÏtLK Æœd¹c?ÄÅv «— dOš« ÂuNH? œuš b¹u½ —œ ÎôuLF? vOŽ ©ÆÆÆ ∂∫π∏ ª±∫π∑vzUł bM½U? tÐ U$ t È“U−? œ—«u —œ ÎUu?B ¨œu?ý „—œ v¼UýœUÄ —u?A ÂuN?H tÐ v²?¹UÐ .«ÅÁœd tL?łdð vz«Ëd½Ud? Ë—œ U?$¬ —œ U?¹ ¨©≤∏∫∑® b??M?M?¹e??ÖÅv XU?« U??$¬ —œ t vK??×? U?¹ ¨©≤µ≠≤¥∫±∏® b??½u?ýÅv œ—«Ë ʬ —œ t œu??ýÅv nO?u??ðvKO?¦?Lð ÈU?N?½U²?Ý«œ —œ ÕöD?« s¹« t vF?u 5?M?â?L¼ Ë ©≥∞ ¨±∂∫≤≤ ª±µ∫±¥ ª≤π≠≤∏∫±≥® b?M?¹U/Åv Xd?ý XU?O?{Ábý t²šUMý Ë d?¼UE² U?$ Ê«—Ëœ —œ «bš vz«Ëd½Ud? Ë XÝ« d²L ʬ È“U?− Ït³Mł t vzU?N²L —œ v?Ë ÆœuýÅv ÁœdÐ —UJЪ±∏∫≤≤ ª≥±∫≤± ª±±∫±π ª≤± ¨≤∞∫±∑ ª≤ ª≤∫±± ª±± ¨π∫±∞® œœd?Ö „—œ v¼U?ýœU??Ä Ë XM?D?K??Ý Âu?N?H? t?Ð v²??¹U??Ð XÝ«g½«œdÖU?ý U¹ Ë ©±∂∫±∂ ª±±∫𠪱∫∏® v?OŽ —U?²H?Ö Ÿu?{u «b?š vz«Ëd½U?d œ—u? s¹« dO?E?½ Ϋd¦?« Uu? qO$« —œ Æ©µ±∫≤≥Æ©g `O{uð ≥∫±Ÿ« „Æ— ª∂∞ ¨≤π® býUÐÅv„Æ—® b?¹U?/Åv X1e?Ž Âu?ŠU?½d?H? “« XÝ« Áœd? XU?¹—œ «b?š “« t v?²?U?Ý— XK?ŽÅtÐ b?¼œÅv `O?{u?ð v?O??Ž U?u? qO?$« —œ ≠wÆ©±∏∫¥Æd `O{uð ≥∫≥ „Æ— œdÅv ÂöŽ« vEHK«ÅX% ≠xd tÐU?A? 7 —œ Ë XÝ« `?O×? vzU?O«d?G?ł d?E½ “« t Áb?ý t²?ýu½ q?OK?ł ¨t¹œu?N¹ ÈU?łÅtÐ vD?š ÈU?¼Åt?½ “« ÈœU?¹“ œ«b?Fð —œ ≠yµ∫± „Æ— œ—u s¹« —œ Æb?¹U?/Åv oO?³?D?ð U?u? ÊUГ U?Ð Ë b?ýU?ÐÅv b?O?¹Q?𠜗u t?¹œuN?¹ ÏtL?K? vË ÆXÝ« Áb?¬ qO?K?ł e?O?½ ≥π∫±Æm `O{uðfd Ë v² ÈU¼ÅqO?$« UÐ œ—u s¹« —œ Ë Áb?ý d– ÂuŠU½d?H ÈU¼ÅÁe?−F vÄ—œ vO?Ž Ê«œdÖUý 5?²½ g¹«d?Ö Uu qO?$« —œ ≠zaÝUÄ U?ð ©b?¹U?OÐ X¹«Ë— s¹« “« fÄ t? œuÐÅv d?ðÅVÝU?M? ≥∏∫¥ t¹¬® Áœ«œ dO?O?G?ð «— X¹«Ë— s¹« q×? Uu? ÎôU?L?²Š« Æœ—«œ ËU?H?ðp¹ X¹«Ë— ©±¥≠±∫≤±u¹ —œ® XÝ« ÁœËe?« «— U?ݬÅÁe−?F? bO? tF?«Ë s¹« tÐ Uu? jI? ÎUM?L?{ Æb¹U?/ tO?łuð d?²?NÐ «— Ê«œd?ÖU?ýÆbMÅv `¹dAð ±∑∫±d Ë ±π∫¥X —œ «— vOŽ —U²HÖ Áe−F s¹« Æ©XÝ« Áb¬ vOŽ eOšU²Ý— “« fÄ UݬÅÁe−F bOÆb½«ušÅv/ U¹—œ ÂU½ tÐ «— tÇU¹—œ s¹« fd Ë v² bM½U tÐ eÖd¼ œ—«œ oKFð t½«d²¹b ÈUO½œ tÐ t Uu ≠aÆœ—«œ œułË ≤≠±∫¥d Ë ≥≠≤∫±≥X —œ vNÐUA ÏtM× ≠bÆUݬÅÁe−F bO‰U³½œ tÐ UM?Šu¹ Ë »uIF?¹ ¨ÊuFLýzb½Ë—Åv vOŽª≤∞≠±∂∫±Åfd ª≤≤≠±∏∫¥Åv²®©±±≠±∫≤± UMŠu¹Ë Áœd tÞUŠ« «— Ë« X?ÒOFL?ł ÊuDZ¨b??????½œ«œÅv ‘u???????Ö «— «b??????š Âö?—UOMł atÇU¹—œ Ït½«d —œ ÈË t vU~M¼tÇU??¹—œ t?½«d?? —œ o?¹U?? Ëœ≤ œu??Ð ÁœU???²?????¹«ÈU¼—uð Áb?ý ÁœUOÄ Ê«d?O~O?¼U ¨b¹œ ÁœU?²¹«t UNI¹U “« vJ¹ tÐ Ë«≥ ÆbM²ýÅv «— œušÈË “« Áb??ý —«u??Ý œu??Ð Êu???F??L??ý t?Ð oK??F???²??Ë œu?ý —Ëœ vJ??A?š “« vb??½« œd? g?¼«u?š‘“u????¬ «— X?ŽU?????L????ł o?¹U????? “« t²??????????A????½tÐ œU²¹« “UÐ 7HÖ sÝ “« v²Ë¥Æbœ«œÅv µ≤±µ

Page 35

Uu qO$« µ∫µuK?ł oO?L?Ž ÈU?N?Ь Èu?Ý tÐò ∫XH?Ö ÊuF?L?ýU???¼— b???O???? È«d???Ð «— œu???š ÈU????¼—u???ð Ë Ëd????Ð∫XH????Ö aÝU????Ä —œ Êu???F????L????ý ˵ åÆb???O????M????Èe?O??Ç tJ??½¬ ÊËb??Ð «— Vý ÂU?L??ð ¨c—Ëd?Ýòuð sÝ dЫd?Ð UÒ« .«ÅÁbO?A XLŠ“ .d?O~Ы— —U? s¹« Ë∂ åÆœd? r¼«u??š U??¼— «— U??¼—u?ðt b???M???²???d???Ö v¼U??? ÈœU???¹“ œ«b???F???ð ¨Áœd???ÈUdý tÐ U?N½¬ Ë∑ ÆbýÅv Á—U?Ä ÊUA¹U?¼—uðÈ—U¹ tÐ t b½œd? Á—Uý« d~?¹œ o¹U —œ œušÈÒbŠÅtÐ «— o¹U Ëœ d?¼ Áb¬ Ë bM?¹UO?Ð ÊUA¹«Æb???M???²???—Åv? Ëd??? t b???½œd???? v¼U??? “« d????ÔÄÈU?¼U??Ä tÐ s¹« Êb??¹œ U?Ð d”d?D??Ä Êu??F?L??ý∏—Ëœ s “« «b?½Ë«b??šò ∫XH??Ö ÁœU?²??« v??O?Ž«d??¹“π å°e—U??J???¼U??M???Ö Èœd?? s? «d??¹“ u???ýË« U????Ð t? «— v½U????????? Ït?L????¼ Ë Ë« ¨d?????O?????Šb?O? s¹« V³?Ý tÐ œu?Ð t²??d?Ö«d? b?½œu?ÐÅvË »uIF?¹ 5M?âL¼±∞ ¨b½œuÐ Áœd? t v¼UÊuF?L?ý ÈUd?ý t «— Èb?Г Ê«d?Ä ¨U?ÒM?Šu¹ÊUÝ«d¼ò ∫XH?Ö ÊuF?Lý tÐ v?OŽ Ë Æb?½œuб≥∫±∑ ÈUM?¦?²Ý«ÅtÐ Ë XÝ« U?u? qO$« h?²? t XÝ« v½«u?M?Ž t²— —U?J?Ð œ—u s¹« —œ t ©—Ëd?Ý® epistates v½U½u?¹ ÏtL?K? ≠ct XÝ« ÈdðÅoOLŽ ÊU1« Ït½UA½ Ê«u?MŽ s¹« Æ©¥π ¨≥≥∫𠪥µ ¨≤¥∫∏® bMMÅv »UD?š vOŽ tÐ Ê«uMŽ s¹« UÐ Ê«œd?ÖUý Á—«uL¼œU²?Ý« Ë Áb¬ d?~?¹œ qOłU?½« —œ Ë XÝ« d?ðÅ`KD?B t didaskalos ÏtLK? “« Ë bM?MÅv “«d?Ы v?OŽ —«b?²« tÐ X³??½ Ê«œdÖU?ýÆœ—«œ Èd²AOÐ XOL¼« Ë Ê“Ë œuýÅv tLłd𗜠ÎôuL?F? Ë ±∂∫±∂ X —œ t vð—u?—œ b?M?Åv d?– ©”d?D?Ä Êu?FL?ý® ÂU?½ s¹« U?Ð «— ”d?D?Ä U?u? t XÝ« Èœ—u? UN?M?ð s¹« ≠dÆ©±± Ë ∑ ¨≥ ¨≤∫≤± —œ ÎUuB® œuýÅv ÁbOU½ t½uÖÅs¹« tÐ UMŠu¹ qO$«tLK s¹« œ—u? —œ ÆbýU?³½ VÝU?M tLK? s¹« XÝ« sJ2 ‰«u?Š« Ë ŸU{Ë« tÐ tłu?ð UÐ Ë XÝ« vE?HK?«ÅX% tLłd?ð —UJ¼U?MÖ ÏtL?K ≠eo¹ô t bMÅv ·«d²?Ž« Ë Áœ«œ hOA?ð «— ©b½Ë«bš® v?OŽ vz«bš ÈËd?O½ Áe−F? s¹« —œ ”dDÄ Æm ±µ∫≤ d „Æ— vHOu?ðÆb½U0 Ë« UÐ XO½Æc `O{uð ±∑∫± d „Æ— ≠fv²¹UÐ Ê«œdÖUý t bMÅv ȗˬœU¹ Ê«œdÖUý uŽœ È«b½ tÐ ◊uÐd ÈU¼ÅX¹«Ë— —œ Ë U−M¹« —œ t XÝ« È—U~½ÅqO$« UN?Mð Uu ≠gÆ©≥≥∫±¥ ª≥≥∫±≤ „Æ— ª≤≤∫±∏ ª≤∏∫µ® b½ËdÐ vOŽ ‰U³½œ tÐ Ë Áœd U¼— «— eOÇÅtL¼Æx `O{uð ≤∞∫¥ X „Æ— ≠hÆXÝ« Áb¹œdÖ d– ¥≥∫¥ —œ t XÝ« vzU¼dNý —uEM Ë U¼dNý s¹« “« vJ¹ ∫bMMÅv tLłdð vCFÐ ≠iÆl `O{uð ≤∫∏X „Æ— ≠jXÝ« vM¼U tÐ »UDš tJM?¹« dÐ ÁËöŽ œUNý s¹« ÎôUL²?Š« ÆXÝ« «—uð “« Ë« XŽUÞ« r¼ Ë vOŽ —b ÏÁ—U?Зœ r¼ œUNý s¹« ≠ks¹« t bMMÅv —uBð Èd~¹œ ÊU? œuýÅv »UDš eO½ œuN?¹ UUI tÐ ©≥≠≤∫±¥Ëô® bMÅv v¼«uÖ «— v«cł 7?U¹ UHý tÆbýUÐÅv Âu ÂULð tÐ »UDš œUNýÆbýÅv dA²M d²AOÐ r¼ “UÐ Ë« ÏÁ—UЗœ —U²HÖ ∫vEHK«ÅX% ≠lv¼«u?š bO? «— U?N?½U??½« fÄÅs¹« “« ¨‘U?³?Ë b½œ—ˬ vJ?A?š tÐ «— U?N?I?¹U ˱± åÆfœdÆhbM²— Ë« ‰U³½œ tÐ gÁœd U¼— «— eOÇÅtL¼v«cÔł p¹ dONDð©¥µ≠¥∞∫± fd ª±¥≠±∫∏ v²®iU???¼d???N???ý “« vJ????¹ —œ ÈË Êu???Ç È—U???б≤Êb?¹œ U?Ð j«c?Ôł “« d?ÔÄ Èœd?? pM??¹« ¨œu?ÐÅvÁœd UÒML‡ð ÈË “« Ë ÁœU²« —œ ÈË— tÐ ¨vOŽv½«u?ðÅv v?¼«u???Ð d?Ö« ¨«b??½Ë«b?šò ∫X?H?ÖÁœd??? fL???‡ «— Ë« ˱≥ v½«œd???Ö „U????Ä «d???Âœ ÊU?L?¼ Ë åÆu?ý „U?Ä ¨r¼«u?šÅvò ∫XH?Ö‘—UHÝ ÈË tР˱¥ Æœd „d?ð «— ÈË Â«cÔłœuš Ë ËdÐ U?Ò«ò ∫b¹u?~½ v? tÐ ÈeO?Ç œdX½b?ý „U?Ä È«d?Ð Ë Áb?Ð ÊU??A?½ s¼U? tÐ «—XN?ł tÐ XÝ« Áœd?? d?« vÝu?? tâ?½¬ d??Ыd?ÐË« ÏÁ—UЗœ±µ åÆs .bIð ¨ÊU½¬ tÐ kœUNýË lXA??ÖÅv l¹U???ý gO??Ä “« gO???Ð u??~??²???H??ÖË« ÊUMÝ ÊbOMý È«dÐ È—UOÐ ÈU¼ÅXOFLł≤±∂

Page 36

≤µ∫µUu qO$«œd??Ö œu???š ÈU???¼Åv½«u???ðU???½ “« 7???U???¹ U???H???ý ËÁ—U?M?«d?×?? —œ œu?š ÈË U?Ò«±∂ Æb?½b?¬ÅvÆmœdÅv g¹UO½ Ë XdÖng¹UAÐ Ït½UA½ ¨ÃuKH ÊU—œ©±≤≠±∫≤ fd ª∏≠±∫π v²®‘“u?¬ tÐ t? U?¼“Ë— “« v?J?¹ —œ È—U??б∑XF¹d?ý ÊU*U?Ž Ë ÊUO?¹d? ¨œu?ÐÅv ‰uG?ArOKý—Ë« Ë tÒ¹œuN?¹ Ë qOKł ÈU?¼U²ÝË— tL¼ “«—œ pb½Ë«b?š —b? Ë b½œu?Ð t²??A½ oÁb¬ÈË— d?Ð p?M?¹« ˱∏ b?¼œ U??H??ý U?ð œu??ÐÅv Ë«Ë œuÐ v ÃuK?H t b?½œ—ˬ «— Èœd qv²ðË« œe?½ Ë Áœ—ˬ qš«œ tÐ «— Ë« b??M??²?Ý«u??šÅvXÒO??F??L???ł ÂU??Šœ“« V³???Ý tР˱π b??½—«c??~??ÐÂUÐ XA?Ä tÐ t²U?O½ g½œd? œ—«Ë È«dÐ v¼«—U?Ð «— ÈË rU??N??U??H??Ý ÊU???O?? “« Ë b??M??²???— ôU??Лd?Ыd?Ð —œ¤ ÊU?O? —œ Áœ«œ 5?zU??Ä tÐ ‘d?²??ÐÊUA?¹« ÊU1« Êb?¹œ UÐ ÈË≤∞ Æb½œU?N½ v?OŽdOE½ Ë tÐUA Uu qO$« —œ vË b¹U/Åv o?O³Dð XÝ« Áœd X¹«Ë— ≥µ∫± —œ fd t⽬ UÐ vOŽ g¹U?O½ ÏÁ—UЗœ ȗˬœU¹ s¹« ≠mÆc `O{uð ≤±∫≥u „Æ— b¹U/Åv tz«—« vOŽ œUŽ p¹ ÊuâL¼ «— g¹UO½ Uu ÎUML{ Æœ—«b½ œułË —uc t¹¬ÆXU¹ bM¼«uš t«œ« ±±∫∂ t¹¬ Uð t œœdÖÅv “Uſ¬ tœU− Ë Y×Ð t²ý— p¹ U−M¹« —œ ≠n«— vOŽ «—UN?þ« XOL¼« t²?J½ s¹« Ë Áb¹œdÖ d?– fd Ë v² tÐU?A ÈUN²?¹«Ë— —œ t XÝ« ʬ “« d²A?OÐ vKO?š Ê«d{UŠ œ«bF?ð ≠oÆb¼œÅv ÊUA½tÅÊUMÇ ©≥µ∫±® Áœd? œU¹ —b “« vU?FðÅÈ—UÐ ÈU?¼ÅÁe−F Êœ«œ ÊU?A½ È«dÐ U?u ÆXÝ« «bš Âu?NH tÐ b?½Ë«bš ÏtLK? U−M?¹« —œ ≠pd???ŠU???Ý Êu???F???L???ý U???¹ Ë ©≥≥ ¨∑∫¥ ª±≤∫≥Ÿ« ª±∫π® Êôu???Ý— œ—u???? —œ ¨©≥∏∫±∞ Ÿ« ª¥∂∫∏ ª±π∫∂ ª≥∂∫¥® v???O???Ž œ—u??? —œÆbMÅv œU¹ —b “« eO½ ©±∞∫∏Ÿ«®tLK s¹« dÒG?B ≤¥ Ë ±π U¹¬ —œ vË œd?ÐÅv —UJÐ Áœ—ˬ v²? t «— È«ÅtLK ÊU?L¼ U−?M¹« —œ Uu »«u?²?ð p¹ vEHK?«ÅX% ≠q—œ fd t È«ÅtLK Êœd?Ð —UJÐ “« v²? bM½U tÐ ÎU?ML{ Æb?ýUÐÅv dB²? Xð U?¹ —UJ½«dÐ v?Žu½ t b¼œ ÊUA?½ Uð ÁœdÐ —U?JÐ «—ÆXÝ« Áœu/ È—«œœuš XÝ« t½UOUŽ vKOš v½U½u¹ ÊUГ —œ Ë Áœ—ˬ œ—u s¹«ÆœuýÅv ÁbOýuÄ ‰UHÝ UРʬ ÂUÐ ÂÔ— Ë ÊU½u¹ p³Ý tÐ t bMÅv nOuð «— È«Åt½Uš U−M¹« —œ Uu ≠rtLK 5?L¼ Æœd tL?łdð Ê«uðÅv/ »U?Dš —uÅtÐ .«ÅÁœd? tLłdð œd? È« Ë bMÅv »U?Dš —UL?OÐ œd tÐ v?OŽ t «— È«ÅtLK? ≠sÂd?Ä ∫bM?Åv »UD?š —UL?OÐ tÐ v?O?Ž µ∫≤d Ë ≤∫πX tÐU?A ÈU?N²?L? —œ ÆXÝ« Áb?ý ÁœdÐ —U?JÐ ∂∞ ¨µ∏∫≤≤ Ë ±¥∫±≤ —œÆ©≤µ∫±∂ ª≥±∫±µ ª¥∏∫≤® œdÐÅv —UJ?Ð »UD?š È«dÐ v½U?œuš ÈU¼u?~²?HÖ —œ «— Ê«u?MŽ s¹« U?u vË ©„œu ∫vE?HK?«ÅX%®vOŽ 5Ð È«ÅtKU Ë e¹ULð b¼«ušÅv U?u ôUÐ 7 —œ s¹«dÐUMÐ Æ©±∞∫±¥ ªµ∫±±® b¹U/Åv »UD?š s XÝËœ d~¹œ œ—«u —œÆœœdÖ qzU ÃuKH œd ËÆœ—«b½ vÝUÝ« Ë t¹UÄ vOŽ ÈUŽœ« U¹¬ bMM vÝ—dÐ œuР“ô vË XÝ« `O× ÊU³ðU t¹dE½ ≠tÆÆÆøbOMÅv ‰ôb²Ý« «dÇ ∫œd tLłdð Ê«uðÅv 5MâL¼ ≠uÆc `O{uð ≤∞∫∏ X „Æ— ≠vÆi `O{uð ≤∞∫≤ „Æ— ≠wÁb??O??A?????Ð X½U??¼U???M??Ö sÊU????½« È«ò ∫XH??Ö‰ôb²?Ý« t?Ð ÊUO??¹d? Ë ÊU?³?ðU? Ë≤± åÆbýt X??O?? d??~???¹œ s¹«ò ∫b??M??²??H??Ö t?²??š«œd??Äv???? t?Ç øœ—ˬÅv ÊU????Г d????Ð v?zU????¼d????H?????e??łÅtÐ ¨b???¹U??A?????³???Ð «— ÊU??¼U???M??Ö b???½«u??ðÅv?ÈU¼Å‰ôb?²?Ý« 7??½«œ U?Ð v?O?Ž≤≤ åøt«bš∫XH?Ö ÊU?A?¹« tÐ Ë t²?š«œd??Ä s?Ý tÐ ÊU?A?¹«øubO?M?Åv ‰ôb?²?Ý« tÇ tÐ ÊU?²?¹U?N?³?K? —œòX½U¼UMÖ tJM¹« 7HÖ XÝ« dð ÊUݬ «b≤≥Á«— Ë e?O?š d?Ð tJ?M??¹« 7?H?Ö U?¹ b?ý Áb?O??A??Ðd??Ä t? b?O?½«b??Ð tJ??½¬ È«d?Ð fÄ≤¥ åøËd?ÐÊU¼UMÖ t œ—«œ —«b²« 5“ ÈË— dÐ vÊU½«.uÖÅv u?ð tÐ ∫XH?Ö ÃuK?H? tÐ b?¹UA??³Ð «—œuš t½U?š tÐ t²?ý«œ d?Ð «— d²??Ð Ë s ÂU?OÊUýdЫdÐ —œ ÈË ¨tE( ÊUL¼ —œ Ë≤µ åÆËdÐÁbOЫuš ʬ ÈË— dÐ t «— tâ?½¬ Ë ¨t²ÝUš dÐqO??K??& «— È«b???š tÅvU???Š—œ t²??ý«œd???Ð œu??ÐtL¼ v²?H?~ý≤∂ÆX— œuš t?½Uš tÐ wœdÅv≤±∑

Page 37

Uu qO$« ≤∂∫µË b½œd?Åv qO?K?& «— È«b?š Ë Xd?Ö «d «—ÈU?¼e?O?Ç “Ëd?«ò ∫b??M?²?H?ÖÅv Áb??ý ÊU?Ý«d?¼å°.b¹œ v³O−Ž —UOÐÊb?????½«u?????š«d????? Ë ÈËô “« u?????ŽœÊ«—UJ¼UMÖ©±∑≠±≥∫≤ fd ª±≥≠π∫π v²®xÈdO?~łU?Ð ¨t²?— ÊËdO?Ð ¨Ê¬ “« b?FÐ Ë≤∑t²??A??½ ÁU?~?łU??Ð —œ t b?¹œ «— yÈËô ÂU½ tÐË≤∏ åU?O?Ð s ‰U?³?½œ t?Ðò ∫XH?Ö Ë« tÐ Ë œu?ÐË« ‰U³½œ tÐ t²ÝUšdÐ Áœd? U¼— «— eOÇÅtL¼ Ë«vz«d????????¹c???????Ä ÈË “« ÈËô Ë≤π Æzb??????ý Ê«Ë—XÒO??F?L??ł Ë aœd?? g¹u??š t½U??š —œ v½U??¹U??ýÊU½¬ UÐ bœ«d« d~¹œ Ë Ê«d?O~łU?Ð “« È—UOÐcÊU³ðU Ë ÊUO¹d Ë≥∞ Æb½œuÐ ÁdHÝ dÝ dÐ∫b?M?²?H?ÖÅv Áœd? te?“ g?½«œd?ÖU?ý b?{d?Ðb¹—ušÅv? Ê«—UJ¼U?MÖ Ë Ê«d?O~?łUÐ U?Ð «dÇòs???Ý t?Ð v????O???Ž Ë≥± åødb???O???U????ý¬Åv ËÆx `O{uð ±≤∫≥ „Æ— ≠xÂU½ Ë« ÈU−Ð π∫π v?² qO$« —œ ÆXÝ« Áb?ý Áœd³U?½ Uu Ë fd? ÈUNK?O$« —œ tM×? s¹« —œ jI hý s¹« “« b?¹bł bN?Ž —œ ≠yÆ©x `O{uð π∫π X „Æ—® XÝ« Áb¹œdÖ d– v²t bMÅv bOQ?ð Uu œ—«œ œułË U−M?¹« —œ t vðËUHð Ë bM²?— Ë« ‰U³½bÐ XÝ« Ábý t?²HÖ œ—u s¹« —œ fd Ë v²? ÈUNKO$« —œ ≠zÆ©g `O{uð ±±∫µ „Æ—® œuÐ Áœd U¼— «— eOÇÅtL¼ Ë Áb¬—œ vLz«œ vuÝ— —uÅtÐ ÈËôqO$« tÐ UMÐ vð—u? —œ býUÐÅv vO?Ž Ït½Uš —uEM? t œd ◊U³?M²Ý« 5M?Ç XÝ« sJ2 ±µ∫≤ d b¹U?ý Ë ±∞∫π X È«u²× “« ≠aÆ©µ∏∫π „Æ—® œ—«b½ È«Åt½Uš eÖd¼ vOŽ Uu—œ bM½«u?šÅv 5MÇ «— ÊU?½¬ ≥∞ t¹¬ —œ r¼ ÊUO?¹d? tÅÊUMÇ b?½«ÅÁœdÐ —U?JÐ «— Ê«—UJ?¼UMÖ Ït?LK œ«d?« s¹« œ—u —œ fd? Ë v² ≠bÆXÝ« Áœd È—«œœuš tLK s¹« ÊœdÐ —UJÐ “« Uu tÅvð—uÆb½«ÅÁœuÐ ÊUO¹d td Ëeł ÊU³ðU d²AOÐ XIOIŠ —œ ≠cËUHð fd? Ë v² ÈU?NK?O$« UÐ œ—u? s¹« —œ Ë® XÝ« Ê«œdÖU?ý tÐ tłu²? g½“dÝ U?u qO?$« —œ Æa `O{u?ð ±±∫π X „Æ— ≠dÆ©≤∫∂ „Æ—® býUÐÅv œU²Ý« «d²Š« X¹UŽ— dÞUšÅtÐ ÎôUL²Š« Ë ©œ—«œÆ©≤≥∫¥ „Æ—® œ—ˬÅv —ULAÐ vJýeÄ ÊuâL¼ «— œuš Ë œ«œ UHý v²¹UÐ t œd~½Åv v½«—ULOÐ —uÅtÐ «— Ê«—UJ¼UMÖ vOŽ ≠eÈU¼Uł —œ Æb?ýUÐ Áœd? `¹dB?ð XÝ« bM?LöŽ ʬ tÐ vK?Oš t «— vŽu?{u Uð ÁœËe?« «— tÐuð tÐ Êb?½«uš«d? UL?K U?−M¹« —œ U?u ≠fs¹« XOIu Ë ©¥∑∫≤¥ ª≥∞∫±∂ ª±µ ªµ≠±∫±≥® Áœu?/ bOQð Ë —«d?« bMÅv u?Žœ tÐuð tÐ vOŽ tJ?M¹« œ—u —œ e?O½ d~¹œœułË vF«Ë ÊôœUŽ «d¹“ XÝ« tL¼ tÐ »UDš uŽœ s¹« Æ©¥≥≠¥∞∫≤≥ ª±∞≠±∫±π ªµ∞≠≥∂∫∑® b¹U/Åv ȗˬœU¹ «— uŽœÆ©XÝ« Ábý d– ∑∫±µ —œ t vCUM² t²J½ tÐ „Æ—® œ—«b½“« X³×? sL{ —œ «d?¹“ XÝ« VO−?Ž t²?J½ s¹« Ë b?M²?¼ ÊU?O?¹d? r¼ “UÐ ¨vK?³ ÏtM?× d?O?E½ ¨v?OŽ ÊU?³ÞU? U?u? qO$« —œ ≠gÆbMMÅv œU¹ ÊUO¹d Ê«œdÖUýÆ©±π≠±∏∫∑ „Æ— XHÖ b¼«uš sÝ ÁbM¼œÅbOLFð vO×¹ Ê«œdÖUý “« Uu ΫbFРƱ∫±± „Æ— ≠hÆr `O{uð ±π∫≤d „Æ— ≠i.e, f, g, h `O{uð ±µ∫π X „Æ— ≠jXÝ—bM?ð t ÊU½¬ò ∫XH?Ö ÊUA?¹« tÐ Áb¬—œt v½U tJKÐ b½—«b½ “U?O½ pýeÄ tÐ bM²¼ÊôœUŽ Uð «ÅÁb?UO½ s≥≤ ÆebM²?¼ ‘u?šU½åÆf+«uš«d tÐuð tÐ «— Ê«—UJ¼UMÖ tJKÐ «—Á“Ë— ÏÁ—UÐ —œ ‰«ÏuÝ©≤∞≠±∏∫≤ fd ª±µ≠±¥∫π v²®Ê«œd??ÖU???ýò ∫gb??M???²???H???Ö Ë« tÐ ÊU???A???¹«≥≥g¹U??O???½ Ë b??½d???O??ÖÅv Á“Ë— V?K??ſ« hvO??×??¹UÒ« ÊU?O??¹d? Ê«œd?ÖU?ý 5?M?âL?¼ ¨b?M?M?Åvå°b??M???ýu???½Åv Ë b???½—u??šÅv? u??ð Ê«œd???ÖU???ýb?O?½«u??ðÅv U?¹¬ò ∫X?H?Ö ÊU?A??¹« tÐ v??O?Ž≥¥ÊU?½¬ U?Ð œU?«œ t v½U?“ U?ð «— iU?¼Å‘Ëb?U?Ýåøb?????O??????M?????? —«œ«Ë 7??????d?????Ö Á“Ë— t?Ð X?Ý«œU«œ v?²Ë Ë ÆÆÆb?O?Ý— b?¼«u?š vzU?¼“Ë—≥µÁ“Ë— U¼“Ë— ʬ —œ ÁU?~?½¬ b?ý t²?d?Ö ÊU?½¬ “«åÆjXdÖ bM¼«uš≤±∏

Page 38

µ∫∂ Uu qO$«tMN Ë u½©≤≤≠≤±∫≤ fd ª±∑≠±∂∫π v²®f êO¼ ∫XHÖ kvKO¦L?ð ÊU½¬ tÐ “UÐ Ë≥∂bM?Åv/ Á—U?Ä «— u?½ tU?ł “« tÇ—UÄ tÒJ?ð p¹t²?³??« «d??¹“ b?M?? tK??Ë «— È«ÅtM??N? t?U?ł U??ðu?½ “« t È«ÅtK??Ë Ë b?ý b?¼«u??š Á—U?Ä tM??N?Ælb¬ b?¼«u??½ —œ —u?ł tM?N? U?Ð Ábý t²?d?ÖÈU?N?J?A?? —œ «— Á“U?ð »«d?ý fJ??â?O?¼ Ë≥∑«— UN?J?A? Á“U?ð »«d?ý t²?³?« œe?¹—Åv/ tM?N?Ë t²?????¹— 5???“ tÐ »«d???ý Ë b??¹—œ b???¼«u???š»«d?ý U?Ò«≥∏ ÆX— b?¼«u?š 5?Ð “« U?N?J?A?êO¼ Ë≥π X¹— u½ ÈUNJA —œ b¹UÐ «— Á“Uð“« ntM?N? ›»«d?ý¤ Êb?O?ýu?½ “« fÄ mftMN tÅʬò ∫b?½«Åt²H?Ö «d¹“ Æb?¼«ušÅv/ u½åÆoXÝ« »uš XÝ«—uEM? t²³?« t® sN 5Ð »U?²?½« Ÿu{u? UNU?¦ s¹« —œ Æb?MÅv «b?ł ÈbFÐ ‰U?¦ tÝ “« «— vK?³ ÏtM×? Uu? tbI? s¹« d– UÐ ≠kÆbýUÐÅv ©qO$« vMF¹® b¹bł Ë ©XÝ« ÊU¹œuN¹ vuLF ÈU¼ÅÁuOý“« È«ÅtÒJð tMN ÏtUł Êœd tKË È«dÐ XÝ« n?OŠ t b¹uÖÅv Ë Áœu/ b¹bAð b?½«ÅÁœd rOÝdð fd Ë v² t «— Èd¹u?Bð Uu ≠lÆœuý t²ý«œdÐ u½ tUłÆXÝ« bOzU𠜗u ÎöU vË œ—«b½ œułË vDš ÈU¼Åt½ “« Èœ«bFð —œ XÝ« Uu qO$« tÐ h² t t¹¬ s¹« ≠mÆXÝ« Ábý tU{« åȜ˓ÅtÐò tLK U−M¹« —œ vDš ÈU¼Åt½ “« Èœ«bFð —œ ≠n—œ vË XÝ« t¹U?I —u?EM? œuýÅv Âu?KF? vDš ÈU?¼Åt?½ vCF?Ð “« t È—u?DÐ vË XÝ« vE?HK?« X% ÏtLłd?ð å»ušò ÏtL?K ≠ovKO?CH?ð XH ¨v?O?Ž ÊU“ —œ Êu?Ç ¨œ—«b½ œu?łË t¹U?I? vO?Ž ÊUO?Ð —œ U« b?M?MÅv tL?łdð åd?²?NÐò «— tL?K s¹« v«—¬ ÊU?ГÆXÝ« Ábý ÁœUH²Ý« å»ušò tLK “« vEHK«ÅX% tLłdð —œ Ë— s¹« “« ¨t²ý«b½ œułË“dÞ s¹« Ë œu?ýÅv å‰Ë« ÂËœ X³Ý p¹ò ʬ vE?HK?«ÅX% ÏtL?łdð t XÝ« vð—u? tÐ tL?K s¹« vD?š ÈU¼Åt?½ “« È—U?O?Ð —œ ≠pp¹œe?½ ‰u?B?×? Xý«œd?Ð t qB? s¹« —œ XÝ« ȗˬœU?¹ tР“ô Æb?M?Åv oO?³?D?ð ÊU?¹œu?N?¹ vu?L?F? ÊU?O?Ð ‘Ë— U?Ð tL?K? ÊU?O?ÐôUÐ XO?F?{Ë UÐ Ë ÊU?¹œu?N¹ Âu?Ý— U?Ð t t²J?½ s¹« tÐ tłu?ð UÐ Æ©±¥∫≤≥Ëô® X?Ý« ŸuM?2 ‰u?B×? Á“U?ð ÈU¼Åt½«œ Êœ—u?š œu?ýÅv5Ë« X³Ý 5Ëœò «— ʬ vC?FÐ Ë býU?ÐÅv vK« 7 ÎôU?L²Š« Ë v1b vK?Oš —uc? ÈU¼Åt?½ —U³Ž ÎUL?K b?MÅv oO³?DðÆ©Ë« ÁU r¼œe½UÄ “Ë— —œ —u~½« Xý«œdÐ UÐ ◊U³ð—« —œ .b ÈU¼UOK ÂuÝ— Ë »«œ¬ „Æ—® b½«ÅÁœd tLłdð åÁUt È—uÞ tÐ ± t¹¬ —U³Ž ÁUÖÅd¼ Ë b½œdÅv g½“d?Ý «— vOŽ Ê«œdÖUý ÊUO¹d? t b¹u½ÅvUu ≥∞∫µ t¹¬ dOE?½ r¼ U−M¹« —œ ≠qr¼ U−?M¹« —œ Æœu?ýÅv ◊u?Ðd ÊU?¹œu?N¹ v1b? Âu?Ý— Ë «—u²?Ýœ tÐ g½“d?Ý s¹« ÂuN?H? œuý t²?d¹c?Ä Áb?ý d– vK?³? `O{u?𠗜Ʃj `O{uð ±∂∫±¥ u¹ „Æ—® b¼œÅv aÝUÄ ÊUO¹d tÐ vOŽÆ∑≠≤∫≤±uLÝ≠± „Æ— ≠rÆXÝ« Áb¬ π≠µ∫≤¥Ëô —œ t v½u½U „Æ— ≠s5L¼ —œò ∫XÝ« Ábý ÁbO?½U−MÖ U−?M¹« —œ Õdý s¹bÐ vJÇu? tF«Ë Ë Áb¬ ±∞ t¹¬ “« fÄ t¹¬ s¹« v1b ÈU?¼Åt½ “« vJ¹ —œ ≠t¨v½«œÅv/ d?Ö« vË v²??³?ýu?š u?ð vM?Åv tÇ v½«œÅv d?Ö« œd? È« ∫X?H?Ö Ë« tÐ b?M?Åv —U? X³?Ý “Ë— —œ v? b?¹œ v²?Ë “Ë—åÆv²¼ «—uð “« nK² Ë ÊuFKÆa `O{uð ≤∏∫≤d „Æ— ≠uX³Ý “Ë— —œ ÂbMÖ vMOÇ týuš©≤∏≠≤≥∫≤ fd ª∏≠±∫±≤ v²®“« Êu?Ç pX³??Ý ›“Ë—¤ p¹ È—U??б¨œd??Åv —u???³??Ž U???¼—«e??²??A??? ÊU??O???ÊUA?¹UN?²Ýœ —œ Áb?M «— U?¼Åtýuš g½«œd?ÖUýÊUO?¹d všdÐ≤ Æb½œ—ušÅv Ë Áb?OU r¼ tÐX³?Ý —œ t b??O?M??Åv È—U? «d??Çò ∫b?M??²?H??ÖÊU½¬ tÐ a?ÝUÄ —œ v?O?Ž Ë≥ åøqX?O½ e?¹U?łv²?Ë œË«œ t rb?¹«ÅÁb??½«u????½ d?~??ò ∫XH??Öåøœd t?Ç b½b?ý t?MÝd?Ö g½U?¼«d?L?¼ Ë œu?šÈU??N??½U??½ Ë b??ý œ—«Ë «b???š t½U??š tÐ t½u???~??Ç¥tÐ Ë œ—u????š U???N????½¬ “« t²????ý«œd????Ð «— v1b????I????ðd~? œu³?½ “U−? g½œ—u?š t œ«œ g½U¼«d?L¼∫XHÖÅv ÊU?A¹« tÐ t˵ ÆsÊUM?¼U È«d?Ð UN?MðåÆuXÝ« X³Ý b½Ë«bš ÊU½«dÄò ∂≤±π

Page 39

Uu qO$« ∂∫∂—œ Ãu?K?H?? XÝœ U??Ð Èœd? ÈU??H?ýX³Ý “Ë—©∂≠±∫≥ fd ª±¥≠π∫±≤ v²®œ—«Ë t?O?M?? tÐ ¨Èd?~?¹œ X?³?Ý —œ È—U?Ð∂œuÐ Èœd? U?$¬ —œ Ë Æœ«œÅv ‘“u?¬ Ë ÁbýË ÊU³ðU∑ ÆvœuÐ ÁbOJAš g²Ý«— XÝœ t—œ U¹¬ ›b?MM?O?³Ð U?ð¤ b½œu?Ð b?d²? ÊUO??¹drN?²?? È«d?Ð Èe??O??Ç U?ð wb?¼œÅv U??H??ý X³?ÝxÈU?¼Åt?A?¹b??½« “« Ë« U??Ò«∏ b?M??ÐU??O?Ð Ë« Êœd??g²??????Ýœ t œd?????? ʬ t?Ð Æœu?????Ð ÁU??????Ö¬ ÊU??????½¬s¹« —œ Ë s ÂU??O??ò ∫XH??Ö œu??Ð Áb??O??J??A??šÆœU?²???¹U?Ð Áœd?? ÂU?O?? ÈË Ë åX??¹U?Ð ÊU?O??«— ʬ U???L????ý“« ∫XH????Ö ÊU????A???¹« t?Ð v????O????ŽπÈbÐ U?¹ Êœd? vJ?O?½ X³?Ý —œ U?¹¬ ∫rÝd?ÄÅve¹U?ł ʬ Xö?¼ U¹ ÊU?ł p¹ U?$ øÊœd?ÊU½¬ tL¼ ÈË— tÐ «— g?¼U~½ ˱∞ åøyXÝ« ÆÁbý ZK ∫d~¹œ tLłdð ≠vÂU$« s¹«dÐUMÐ Ë b½œdLýÅv vJýeÄ qLŽ p¹ býÅv ÂU$« Áe−F —u tÐ t vFu v²Š «— Êœ«œ UHý qLŽ ŸdA² ÊUO¹d ≠wÆ©≤≠±∫±¥ ª±¥∫±≥ „Æ—® bM²½«œÅv ŸuM2 X³Ý “Ë— —œ «— ʬUNMð ¥∑∫π —œ 5M?ÇÅr¼ Ë U−M¹« —œ vË b½«ÅÁœd? œU¹ eO½ fd? Ë v² tJ½UMÇ Áœd? d– ≤≤∫µ t¹¬ —œ «— vOŽ XÝ«d? Îö³ Uu ≠xÆ©≤≥∫≤∞ ª±∑∫±± „Æ—® bMÅv ȗˬœU¹ «— t²J½ s¹« UuÆe `O{uð ¥∫≥d „Æ— ≠yÆXU¹ UHý ∫d~¹œ tLłdð ≠z«— ÊU½¬ bB? Uu? t vð—u? —œ bM?MÅv d?– vO?Ž tOK?Ž «— ©ÊU¹œËd?O¼ Ë® ÊU?O?¹d t½«—U?J²?¹UM?ł XO½ fd? Ë v² U?−M?¹« —œ ≠a¯d —œ «— ÊU?O?¹d? eÖd?¼ t V³?Ý s¹bÐ 5?M?âL?¼ Ë Áb?OÝd?½ b?¹bN?ð s¹« ÊU?“ “uM?¼ t V³?Ý s¹bÐ b?¹U?ý ÆbM?Åv/ h?AÆb¼œÅv X³½ rEŽ« ÊUM¼U tÐ «— qLŽ s¹« XOu¾ Ë b¼œÅv/ XUšœ vOŽÆbýUÐÅv ‰uÝ— Áœ“«Ëœ gM¹eÖ XOL¼« Ït½UA½ vOŽ g¹UO½ U−M¹« —œ Æc `O{uð ≤±∫≥ „Æ— Uu qO$« —œ vOŽ g¹UO½ ÏÁ—UЗœ ≠b„Æ—® b?½«Åt²?U?¹ ‰u?Ý— Ê«u?M?Ž Ë ©≤¥Å¨≤∫±Ÿ« „Æ—® b?½«ÅÁb?ý »U??²?½« Ê«œd??ÖU?ý 5?Ð “« sð Áœ“«Ëœ t b?M?Åv ȗˬœU?¹ U?u? ≠c—œ —UÐ gý «— Ê«u?MŽ s¹« U?u? Æb½d?³Ð «— Ë« U?$ ÂUO?Ä U?ð b²?ÝdÅv v?O?Ž t XÝ« v½U? Ê«u?MŽ s¹« ª©w `O{u?ð ≤∫±∞XÊ«uMŽ s¹« —UÐ Ëœ fd? Ë —UÐ p¹ UMŠu?¹ Ë v² ¨©±∞∫≤¥ ª±¥∫≤≤ ªµ∫±∑ ª¥π∫±± ª±∞∫π ªU−?M¹« —œ® ÁœdÐ —UJ?Ð œuš qO$«Æ©±¥ ¨¥∫±¥Ÿ« ÈUM¦²Ý« tЮ œdÐÅv —UJÐ sð Áœ“«Ëœ œ—u —œ jI «— Ê«uMŽ s¹« fuÄ ·öšÅdÐ Uu Æb½«ÅÁœd d– «— b?ÐU?¹Åv jK???ð Ë —b? Ë« d??Ð b?¼œÅv v?? tÐ Èb?¹b?ł ÂU??½ v? ÁU?ÖÅd??¼ œ—«œ œu?łË ”b?I??Å»U?²? —œ t È«Åt?¹d?E?½ tÐ U??M?Ð ≠dXýu½d?Ý Ë« È«d?Ð ÂU½ s¹« d?O?ŁQð U?Ð ÎU?ML?{ Æœ—«c?ÖÅv ÂU½ Ë« d?Ð ‘d?Ä b?u?ð ÂU~?M?¼ tÐ —bÄ tJ?½U?MÇ ©±∑∫≤¥ ª≥¥∫≤≥œU?Ä≠≤®–”dDÄ ÂU½ hOB?ð Æ©≤π∫≥≤ ª±µÅ¨µ∫±∑bOÄ® b?¹U/Åv 5OF?ð «— b¹bł ÂU½ «bš t vF?u ÎUuB? bMÅv 5?OFð Èb¹bł“« fÄ Ë b¹U/Åv d– «— Ÿu{u s¹« ±∏∫±∂ —œ dðd¹œ ÎU²³½ v²? Îö¦ XÝ« Ábý d– vHK² l«u —œ UNKO?$« —œ ÊuFLý È«dÐd– œU²?Ý« UÐ ÊuF?Lý œ—u?šdÐ 5²??½ —œ «— t²J½ s¹« ¥≤∫±u?¹ ¨bM?Åv —«d« Ë ÊUO?Ð «— vO?Ž vzU×O? VB?M ÊuF?Lý t ʬ«— t²J½ s?¹« —uc —U?~½ÅqO?$« Ëœ d¼ ¨b?½«ÅÁœ—ˬ sð Áœ“«Ëœ gM¹e?Ö ÂU~?M¼ —œ «— ÂU?½ s¹« »U?²½« U?u Ë ±∂∫≥d Ë X?Ý« Áœd—œ Uu vË® bM½«ušÅv ”dDÄ fá?Ý Ë ©∏∫µ ÈUM¦²Ý« tÐ ±∞≠±∫µ ª≥∏∫¥u® bM?U½Åv ÊuFLý «— Ë« a¹—Uð ʬ Uð Ë Áœd? bO¹UðÆ©b½«ÅÁbý t²dÖ vuB lÐUM “« U¼ÅXL s¹« ÎUL²Š t ÁbOU½ ÊuFLý «— Ë« ≥¥∫≤¥ Ë ≥±∫≤≤ås “«—œ «— X²?Ýœò ∫XH?Ö Ë« tÐ Áb?½«œd?Ö‰ÒË« XU???Š tÐ g?²???Ýœ Ë œd??? ÊU????L???¼ ÈË ËXU?N?ł “« —U?ýd?Ý ÊU?A?¹« U?Ò«±± ÆzXA?ÖdÐbM½«uðÅv tÇ U?ð b½œdÅv X³?× œuš 5ÐÆab½—ËUOÐ vOŽ dÝ dЉuÝ— Áœ“«Ëœ gM¹eÖ©±π≠±≥∫≥fd ª¥≠±∫±∞ ª±∫µv²®ÊËd?O?Ð Áu? Èu?ÝÅtÐ U?¼“Ë— ʬ —œ È—U?б≤g¹UO?½ tÐ «— Vý ÏtL?¼ Ë b?M g¹U?O?½ U?ð bý“Ë— v²??????Ë Ë±≥ Æbb??????O??????½«—c???????ÖÅv «b???????š“« Ë Áb?½«u??š«d?? «— g½«œd??ÖU??ý ¨b??O??Ý—«d??t «— v½U?½¬ ¨b?¹e??Öd?Ð sð Áœ“«Ëœ ÊU??½¬ ÊU?O?t v? ÊU?L?¼ ¨ÊuF?L?ý±¥ ∫b½«u?š c‰uÝ—Ë ‘—œ«d?Ð ”U?¹—b?½¬ Ë b?O?U?½ d”dD?Ä «— ˫˱µ U?L?‡u?ðd?Ð Ë fá?O?K?O? Ë U?ÒM?Šu?¹ Ë »u?I?F?¹≤≤∞

Page 40

≤∞∫∂ Uu qO$«Ë vH??K??Š e›d????Ĥ »u??I???F??¹ Ë U??u??ð Ë v?Ò²??«œu??N??¹ ˱∂ fu??K??¹“ tÐ —u???N??A?? Êu??F???L??ýivÞu?¹d??Ý« È«œu?N?¹ Ë h»uI?F?¹ g›d?ĤÆb¹œdÖ szUš p¹ tÂœd XÒOFLł Ë vOŽ©±±≠∑∫≥fd ª≤µ≠≤¥∫¥ v²®v×D? ÈUł —œ ¨Áb¬ œËd? ÊU½¬ UР˱∑Ë g½«œdÖUý “« È—UL?AOÐ XÒO?FLł Ë œU?²¹«rOKý—Ë« Ë jtÒ¹œuN¹ dÝ«dÝ “« È—UOÐ ÊUœd›b?½œu??Ð U??$¬ —œ¤ ÊËb??O??Ë —u?? Ït½«d?? ËÈUH?ý Ë ÈË ›ÊU?M??ݤ Êb?O?M?ý È«d?Ð t±∏Æ—œ«dÐ U¹ ≠ev½UFM ÏÁ˛«Ë ±∏∫≥d? Ë ¥∫±∞X t vð—u —œ Áœd d?– ©—uOſ vM?F¹® zelot v½U½u¹ tÐ Ë Áœ—ˬ «— v«—¬ È«ÅtLK? tLłdð U?u ≠fÆ©z `O{uð ¥∫±∞X „Æ—® b½«ÅÁœd d–Æ—œ«dÐ U¹ ≠geO½ ≤≤∫¥u¹ Ë ±≥∫±Ÿ« —œ Ë« ÂU½ Ë b?MÅv oO³Dð b?½«ušÅv Èbð «— ÈË fd Ë Áb?OU½ tÒ³ «— Ë« v² t v? ʬ UÐ ‰uÝ— s¹« ≠hÁœ«œ hOAð «œu?N¹ “« t ʬ È«dÐ Ë XÝ« vJ?¹ «œuN¹ ÂU?½ UÐ Ë« ÂU½ v½U?½u¹ ÊUГ —œ ©y `O{uð ≥∫±∞X „Æ—® XÝ« Ábý d?–ÆbM½«ušÅv »uIF¹ dÄ «œuN¹ «— Ë« œuýÆa `O{uð ¥∫±∞ X „Æ— ≠iÆ©m `O{uð µ∫± „Æ—® œuýÅv 5DK 5“dÝ ÂULð qUý ÎôUL²Š« t¹œuN¹ ÏtLK U−M¹« —œ ≠jÆq `O{uð ¥∂∫∏ Ë p `O{uð ±∑∫µ „Æ— ≠kbMÅv oO³Dð Áb¬ v² qO$« ∑≠µ ÈUNÐUÐ —œ t Áu ÈË— dÐ vOŽ —U²HÖ UÐ Ábý d– ¥π≠≤∞ U¹¬ —œ t vzUNý“u?¬ tŽuL− ≠l—«d Èd?ðb?F?Ð ÊU“ —œ v?O?Ž XU?Ý— —œ U?Ný“u?¬ s¹« U?u? qO?$« —œ vË XU?¹ Ê«uðÅv «— U?u? qO?$« VU?D? d²?A?O?Ð U$¬ —œ ËÆbM²¼ d²¼Uðu vKOš UNý“u¬ s¹« ÁËöŽ tÐ ¨©≥π∫±∞ ª±∫±Ÿ« ª±π∫≤¥u ∫bMýUÐÅv Ë« ÈU¼—U²HÖ “« q³ Ë« ‰ULŽ«® XÝ« t²dÖtÐ t²ý«b½ g½U?ÖbM½«u?š tÐ vÞU³ð—« Ë Áœu?Ð ÊU¹œuN?¹ tÐ ◊uÐd ÎU?IKD? t «— v³U?D t²ý«œ —U?O²š« —œ t vðU?¹«Ë— l³M “« U?u ÎUL?²Štz«—« È—U²?H?Ö —u?B?Ð «— U?¹¬ s¹« U?u ÆX?Ý« Áb¬ ±∏≠±∂ ¨∂≠±∫∂ ª≥∏≠±∑∫µX —œ t? v³U?D? Îö¦? XÝ« t²?ý«c?Ö —U?M?t⽬ “« fÄ VU?D s¹« —œ Æb?¹U/ 5?O?Fð «— qU? œdÖU?ý p¹ —U²?— “d?Þ Uð œu?ýÅv »UD?š Ê«œdÖU?ý tÐ tL?¼ “« q³ t b?MÅvtÐ X³½ Èœd/«uł ¨©≥µ≠≤∑ U¹¬® ÊU?MLýœ tÐ X³½ X³?× uŽœ ©≤∂≠≤∞ U¹¬® Áb¬ U¼Åv?²ÐbÐ Ë U¼Åv²?³ýuš ÏÁ—UЗœt U?$ X³??¼u? d??Ыd??Ð —œ Ë XÝ« Áb?ý d??– ©¥π≠¥≥ U?¹¬® vI??O??I?Š Ê«œd??ÖU?ý vz«d??ÖÅXO??F?«Ë ¨©¥≤≠≥∂ U??¹¬® Ê«d?~??¹œÆb¼œ aÝUÄ vIOIŠ Ë t½«œd/«uł X³× UÐ v²¹UÐ XÝ« vOŽ vF«Ë ËdOÄ t v b½—«œÅdÐÅ—œ ÈbЫ œUFÝ ÈU¼ÅÂöŽ«XÝ« Èœ—u —œ Ë ÁœuÐ ‰uLF œuN¹ U¹«Ë— Ë ”b?IÅ»U² X¹«Ë— —œ œuýÅv ÂöŽ« ÈbЫ œUFÝ Ê¬ vÞ —œ t —U²?HÖ “dÞ s¹« ≠mÊU“ v½UœU?ý dÞU?Ð È—«e~ÝU?áÝ œ—u? —œ U¹ ©ÆÆƱ≤∫±≤Ê«œ ª≤∞∫≥≤ ª±∏∫≥∞‘«® b¼œÅv d?³š ÁbM?¹¬ ÈœUý “« Èd?³UO?Ä tb??ýU???ÐÅv ‘«œU???Ä Áb??ŽË Âö?Ž« U??¹ Ë U???L???J??Š ÈU???¼“—b??½«ÅËÅb???M???Ä —œ U??¹ ©ÆÆƱ≥ ∂ ¨µ∫∏¥ ª≤∫≥≥ ª≤≠±∫≥≤e???® XÝ« d???{U???Šv½UœU?ý Á—«uL?¼ U¼ÅÂöŽ« s¹« “« —u?EM? ©ÆÆÆπ∫≥¥ ª±≤∫≤ ª±∫±e ªπ≠∏∫≤µ ª≤∞ ¨≤≠±∫±¥v?MÐ ª≥¥ ª≥≤∫∏ ª±≥∫≥Y«®UN½¬ “« vC?FÐ ÆXÝ« Ábý d?– Áœu/ ÊU?OÐ vO?Ž t œUF?Ý ÈU¼ÅÂöŽ« “« ÈœU¹“ œ«b?Fð U¼ÅqO?$« —œ ÆbM?Åv UDŽ «b?š t XÝ««— ÂUOÄ t XÝ« v½U? tÐ ÁbŽË U?N½¬ “« ÈœU¹“ œ«bF?ð Ë ©±∑∫±∂ ª±∂∫±≥X® bM¹u?ÖÅv p¹d³ð X?Ý« Ábý UDŽ t «— v?²³¼uÆ©≤π∫≤∞ ª±∑∫±≥u¹ ª±¥∫¥ ª¥≥ŨÅ≥∏ ¨≥∑∫±≤ ª≤∏∫±±u ª∂∫±±X® b½d¹cÄÅvd– «— UN½¬ ÈUðÅ—UNÇ jI Uu? vË œuýÅv “Uſ¬ v² qO$« —œ 5MâL¼ Ë U?u qO$« —œ ÈbЫ œUFÝ ÈU¼ÅÂöŽ« UÐ d?{UŠ —U²HÖt ÊU??½¬ Ë Æb??½œu?Ð Áb??¬ œu??š ÈU??N??¹—U??L??O??ÐUHý b½b?OAÅv !— „U?ÄU½ Õ«Ë—« tKOÝËÅtÐfL‡ œb —œ X?OFL?ł tL¼ ˱π bM²?U¹ÅvlÞUÝ Ë« “« v¹ËdO½ «d?¹“ b½œuÐÅv ÈË ÊœdÆœ«œÅv UHý «— tL¼ Ë kbýÅvÆÊ«œdÖUý tÐ »UDš —U²HÖlU¼ÅXÐbÐ Ë U¼ÅX³ýuš©±≤≠±∫µ v²®ÈË— d???????Ð «— œu????????š ÊU???????L????????A???????Ç Ë« Ë≤∞∫XHÖÅv Áb½«œdÖdÐ g½«œdÖUýU????????????????L????????????????ý d?????????????????Ð mU????????????????ýu????????????????šò≤≤±

Page 41

Uu qO$« ≤±∫∂ÆXÝULý ʬ “« «bš uJK «d¹“ nÊ«dOI È«¨b?¹«ÅtM?Ýd??Ö Êu?M?« t U??L?ý d?Ð U??ýu?š≤±¨obý bO¼«uš dOÝ «d¹“«d¹“ pb?O?½U?¹d?Ö Êu?M?« t U??L?ý d?Ð U?ýu?šÆbý bO¼«uš Ê«bMšÊU½« d?Ä d?ÞUš tÐ d?Ö« UL?ý dÐ U?ýuš≤≤bMM œdÞ «— ULý Ë b½“—Ë tMO ULý tÐ ÂœdÈb??Ð tÐ «— ÊU??²??U??½ t²??H??Ö «e??ÝU??½ U???L??ý tÐ Ëd– Ëœ d?¼ U?u Ë v?² t Èœ—«u? Æ©±≤≠±∫µX® XU?¹ Ê«u?ðÅv XÝ« Áœ—ˬ v²? t Èœ—u? t½ —œ «— UN?½¬ d?Ыd?Ð t b¹U?/ÅvdÐ —U²— Ë qLŽ “dÞ Áœ—ˬÅv² UNMð t Èœ—«u Ë XÝ« ”u?× Ë vF«Ë ÈU¼ÅXOF{Ë Ë d{UŠ ŸU{Ë« tÐ ◊uÐd Ϋd?¼Uþ b½«ÅÁœdt È«ÅtöŽ tÐ tłuð U?Ð U?u Ë Áœd? b?¹bA?ð «— U?¼—U²?H?Ö s¹« “—b?½«ÅËÅbM?Ä Ït³?Mł v²? XÝ« sJ?2 ÆbýU?ÐÅv ·U?B?½« Ë Å‰bŽ o³?ÞÆ©ÈbFÐ `O{uð „Æ—® býUÐ t²š«œdÄ U¼ÅÂöŽ« s¹« vŽUL²ł« Ït³Mł tÐ d²AOÐ œ—«œ ÊU¹«uMOÐ tÐ X³½ÊU²?³ýu?š È«dÐ ÎU³?ðd t b?¹¬Åv UN?½¬ nU Ït³?Mł œ—u? —œ ÂöŽ« —UN?Ç v“« œUFÝ t?Ð ◊uÐd ÈU?¼ÅÂöŽ« vÄ —œ Uu? qO$« —œ«— UN?½¬ U?Ý√— U?u? t b½«ÅÁœd? —u?B?ð È—U?O?Ð Ë b?¹U?/Åv/ d?– «— nU? œ—«u? s¹« Åv²? Æb?M?¼œÅv d?³?š v²?Ðb?Ð “« U?O?½œ s¹«”bI?Å»U²? —œ Îö³ «d?¹“ X?O½ rK?? tO{d? s¹« vË Æb¹U?/ b?OU?ð «— ÈbЫ ÈU?N?ðœUF?Ý tÐ ◊uÐd? ”—œ U?ð XÝ« Áœd —U?A²?½«±∑≠±∂∫±∞Uł ±¥∫≥∏Y« ª±¥∫±≥uÞ® býU?Ð U¼Åv²?ÐbÐ ÂöŽ« UÐ Á«d?L¼ ÈbЫ ÈU?NðœUF?Ý ÂöŽ« t XÝ« Áb¬ vN?ÐUA œ—«uÆb¹U/Åv/ oO³Dð Uu tOŠË— vzud½ UÐ U¼b¹bNð s¹« sAš s( ÎUML{ Æ©∏≠µ∫±∑—« ª±±≠±∞∫≥‘«Ë bM²?¼ 5~¼Ëb½« Ë «u?MOÐ Êu?M« t XÝ« v½U? tÐ U$ ÏÁbŽË “« —U³?Ž Uu qO?$« —œ ÈbЫ œUFÝ ÈU?¼ÅÂöŽ« vK t¹dE?½Æ©≤∂≠±π∫±∂ ªµ≥≠µ±∫±u „Æ—® œuýÅv Áœ«œ ÊUA½ v½uM ŸU{Ë« dOOGð bM½U0 «bš uJK U¼ÅÂöŽ« s¹« —œv½U? Á—UЗœ s?Ý Î«Ëb?Ð U−?M¹« —œ Áb?ý Áœ«œ ÊU?A½ U?N½¬ nU?? ÈU¼Åv²?Ðb?Ð Ë Èb?FÐ Èb?Ы œUF?Ý ÈU¼ÅÂö?Ž« —œ t È—uD?Ð ≠nÆ©bMýUÐÅv «u?MOÐ ÎU?³K t b?ýUÐÅv v½U? Á—UЗœ v² qO?$« —œ t vð—u —œ® bM?²¼ dO?I UO?½œ s¹« ÈUN²?LF½ d?E½ “« t XÝ«œ—«œ ÊU½¬ t?Ð vu?B? t?łuð r?¼ Uu? Ë ©ØØË ¥≥∫±≤ ª≤±∫±∞d?® b?M?Åv —U?N?þ« ÊU?½¬ È«d?Ð «— œu?š ÈU?¼—U?²?H?Ö Î«d?¦?« v?O?ŽtÐ d?E½ ©≤≤∫∑ ª±∏∫¥® b?M?Åv »U?D?š ÊU?¹«u?M?O?Ð tРΫËb?Ð «— œu?š ÂU?O?Ä v?O?Ž t v²?Ë Æ©∏∫±π ª≤∂≠±π∫±∂ª≤±Å¨±¥∫±¥®`Ołd?ð Ë tłuð s¹« ÆXÝ« Áb?¬ UO?½œ tÐ ÊU½¬ ÊU?O —œ e?O½ ‘œu?š t ©±¥∫±∏ ª±±∫±¥® œ—«œ eO?½ ÊUM?ðËd Ë ©±≤∫±∞® Ê«d?OI?ŠË« X¹UMŽ Ë nD “« t s¹« dÐ vðu?Žœ ¨XÝ« «bš oKD vÖb?MAÐ Ë UD?Ž Ït½UA½ XÝ« Ábý “«dЫ Ê«d?OIŠ Ë ÊU¹«uM?OÐ tÐ X³½ ts¹« tÐ Uu Ë bMýUÐ t²ý«œ rŠdð Ë X— bM²¼ XÐb?Ð t v½U tÐ X³½ bMÅv uŽœ 5MÇ Xý«œ —UE²?½« eOÇ tL¼ Ê«uðÅvÆœ—«œ XOÝUŠ t²J½ª±∞∫¥π ‘«® b??ýÅv ÂöŽ« ÊU??J???M??Ýd??Ö Êb???ý d??O??Ý oO???²??ŽÅb??N??Ž —œ Îö?³?? Æœ—«œ d??š¬ ÊU??“ Ÿu???{u?? “« vÝU??J???F??½« Áb??ŽË s¹« ≠oÆ©π≠∂∫≤µ ‘«®dÅv tU{« UNJý« vÄ —œ «— vU×ýuš ÂöŽ« œ—u s¹« dOE½ v¼UÖ Ë ©≤π∫≥∂ ª±π∫≥¥ ‚eŠ ª≤µÅ¨±≤∫≥±—«—uE?M? Ë b?M²??¼ d?ðÅv1b Áœd? d?– ¥∫µ —œ v²? tâ?½¬ “« ÎôUL?²?Š« Ë b?M?²?¼ ”u?L?K Ë ”u??×? UŠöD?« Áb?M?š Ë U?NJ?ý« ≠pU¹ XÐb?Ð vœ¬ XO?½ vU t œu?ýÅv Áœ«œ ÊUA?½ qO$« tO?IÐ d?ÝUðd?Ý —œ ÆbM?ýUÐÅv U?M¹œ s¹« X?ÐbÐ Ë X³?ýuš ’U?ý«Æœd¹cáÐ Ë b¼œ hOAð U$ tÐ tłuð UÐ «— œuš XOF{Ë v²¹UÐ tJKÐ œ—ˬ XÝbÐ v²ÐbÐ U¹ v²³ýuš Uð býUÐ X³ýušbÐ «— ULý v²Ë ∫b?ýUÐ ÂuNH? s¹« tÐ v²¹UÐ q« —œ Ë œ—«b?½ œułË ±±∫µX —œ t XÝ« vUÝ ÊUГ “« vŠöD?« —U³Ž s¹« ≠qÆbMM ÂU½Î«d¦« ÊU?¹œuN?¹ ©∑≠∂p≠≤® œdÅv t−?MJý Ë VO?IF?ð «— ÊU¹œu?N¹ œöO “« g?OÄ ±∂∑ ‰UÝ —œ t —U?NÇ ”u?šuO?²½¬ Ê«—Ëœ “« ≠rœU¹ Ê«d³UOÄ Êbý bONý “« VKſ« r¼ vOŽ Ë b½«ÅÁœd —«d« b½býÅv bONý Ë Ábý qLײ Ê«d³UOÄ t v³zUB Ë UN$— ÏÁ—UЗœÆ©≥¥≠≥≥∫±≥µ±≠¥∑∫±±u® XÝ« Áœd5MâL¼ Ë U?¼ÅÁbŽË t XÝ« ʬ È«dÐ Áb¬ Èb?Ы ÈUNðœUF?Ý ÂöŽ« qÐUI —œ Ë «“«u t?Ð ÎöU Ë Ábý d– Ϋb?FÐ t vöŽ« —UNÇ ≠sXOuJ× Ë XO½ ©œUÐ ULý d?Ð v²ÐbЮ s¹dH½ —u tÐ «—U³Ž s¹« ŸËd?ý ÆbMM ÊU¹U/ t²łdÐ —u?DÐ «— U«e« Ë n¹UþË„Æ—® bMM?Åv uŽœ tÐu?ð tРΫb¹b?ý tJK?Ð bM?²?O½ r¼ b?¹bN?ð Ë ©bO²?¼ X?ÐbÐ U?Lý® b?M½U?Ý—Åv/ «— Èd¹c?ÄU½d?OO?Gð Ë rK?Æ©≤≤∫≤≤ ª≤≥∫≤± ª±∫±∑ ªµ≤≠¥≤∫±± ª±≥∫±∞ÈœU?ý “« Ë b?O??ýU?Ð œU?ý “Ë— ʬ≤≥ Æqb?½d?³?ÐÊUL?ݬ —œ UL?ý d?ł« t ÊuÇ b?O?M vÐu?J?¹UÄt½uÖÅs¹« tÐ ÊUA¹« Ê«—b?Ä «d¹“ ¨XÝ« ¯—eÐÆrb½œdÅv—U²— Ê«d³UOÄ UЫd¹“ ¨Ê«b?M?L?ðËdŁ È« sUL?ý d?Ð È«Ë UÒ«≤¥Æb¹«Åt²U¹ «— œuš ÈÒöð«d¹“ bO²?¼ dOÝ ÊuM?« t ULý dÐ È«Ë≤µÆbý bO¼«uš tMÝdÖ≤≤≤

Page 42

≥µ∫∂ Uu qO$«-U «d?¹“ bO?½«bM?š ÊuM?« t UL?ý dÐ È«ËÆX¹dÖ bO¼«uš Ë t²dÖtÐ UL?ý “« Âœd ttL¼ d?Ö« UL?ý dÐ È«Ë≤∂tÐ ÊU?A??¹« Ê«—b?Ä «d??¹“ b??M?¹u??Ö s??Ý vJ?O??½—U???²????— 5???ſË—œ Ê«d????³???U????O????Ä U???Ð t?½u???ÖÅs¹«åÆb½œdÅvÊUMLýœ tÐ X³×©¥∑≠≥π∫µ v²®ubO¼œÅv ‘uÖ s tÐ t ULý tÐ UÒ«ò≤∑tÐ ¨bO?M? XÒ³?×? œu?š ÊU?ML?ýœ tÐ ∫.u?ÖÅvvJ?O??½ b??½“—ËÅv tM??O?? U??L??ý tÐ t v½U????XM??F? «— U??L??ý t v½U??½¬ È«d??Ð≤∏ ¨b?O??zU??/tÐ t v½U½¬ È«dÐ ¨bO¼«uÐ XdÐ ¨bMMÅvÆbOM UŽœ bM½“Åv «d²« ULýb?½“ v?K??O?Ý u??ð Ït?½u?Ö t?Ð t f d??¼ tÐ≤πÈU³? fd¼ Ë s t?{dŽ e?O½ «— d?~?¹œ Ït½uÖm¹—œ Ë« “« e??O??½ «— œu?š È«œ— ¨œd??O??Öd??Ð «—u??ðÁbÐ bM VKÞ uð “« t fd¼ tÐ≥∞ Æv—«bË« “« «— ʬ ¨œdO?Öd?Ð «— u?ð ‰U t v? “« ËÆXÝ« Áb¬ ≤≤ t¹¬ —œ t vNÐUA —U³Ž —œ 5MâL¼ ¨œ—«b½ œułË vDš t½ s¹bMÇ —œ åtL¼ò tLK ≠tÆbMÅv »UDš œuš ÊUÖb½uMý tÐ ÊuM« t²ý«œ dE½ —œ «— UO½œ s¹« rÒFM² ’Uý« t ʬ “« fÄ vOŽ ≠uvð—u —œ XÝ« vÝ—œ«œ Á—UЗœ bMÅv ÕdD? v² t vŽu{u vN~?½«Ë ¨bMÅv œUNMA?OÄ ¥∞∫µX “« ÈdðÅvIDM VO?ðdð Uu ≠vÆb¹uÖÅv sÝ ÈbFð Ë “ËU& “« Uu tvð—u —œ XÝ« oO²ŽÅbNŽ «—UNþ« töš v?MF¹ Ê«d³UOÄ ÈUN?ÐU² Ë «—uð o³Þ dÐ —u²?Ýœ s¹« t b¹uÖÅv ±≤∫∑ t¹¬ —œ v² ≠wÆ©¥¥Å¨≤∑∫≤¥® XÝ« vOŽ ÏÁ—UЗœ vzu~AOÄ Îôu« Ê«d³UOÄ ÈUNÐU² Ë «—uð Ë« dE½ tÐ ÆXÝ« Áœ—ËUO½ «— —U³Ž s¹« Uu t©iO ∫vEHK?«ÅX%® dÞUš X¹U{— Ë vÝU?MýÅoŠ Uu ¨©¥∂∫µX® Áb?¬ v² qO$« —œ t ‘«œU?Ä Ë dł« vuIŠ t¹d?E½ ÈU−Ð ≠xÎUM?L?{ Æ©µ≤Ũ¥∞∫≤ ª≥∞∫± „Æ—® X?Ý« «b?š X¹U?M?Ž Ë nD? —ˬœU?¹ tL?K? s¹« Ë« d?E?½ tÐ ÆXÝ« Áœd? d?– π∫±∑ t¹¬ d?O?E?½ «—ÆXÝ« Áœd d– «— Ê«—UJ¼UMÖ Uu Áb¬ ¥∑≠¥∂∫µX —œ t ÊUdA Ë UOU Ê«—«bKOB% ÈU−ÐÆœ—ˬÅv «— vöš« Ë vK —U³Ž s¹« Uu Áœd d– ¥∑∫µ —œ v² t ÊUOdý Êœd ÂöÝ Ÿu{u ÈU−Ð ≠ybOu½ «— v? t s¹« ÊËbÐ ∫XÝ« Ábý t²?ýu½ vDš ÈU?¼Åt½ “« vC?FÐ —œ Æb¹u?ý bOu½ Èe?OÇ “« t s¹« ÊËbÐ ∫d?~¹œ tLłd?ð ≠zÆb¹uý bOu½ v “« U¹ bOM±¥≠±≥∫∂µ‘«≤±≠±¥∫±≤ÂË—∑∫∂Êd≠±±±≠±∞∫¥vMÐbO?¼«u?šÅv t È—u?Þ ÊU?L¼ Ë≥± Á«u? “UÐUÐ t½u?Ö ÊU?L?¼ tÐ ¨b?M?M —U?²?— U?L?ý UÐ Âœd?ÆwbOM —U²— ÊU½¬ULý tÐ t bOzU/ XÒ³× v½U tÐ dÖ«≥≤U?L??ý È«d??Ð xvC??O? t?Ç ¨b?M??M??Åv XÒ³??×??v½U r¼ Ê«—UJ¼UMÖ v²Š «d¹“ øœuÐ b¼«ušXÒ³???×???? ¨b???M????¹U???/ XÒ³????×??? «— ÊU????A???¹« tbO?zU?/ vJO?½ v½U?? tÐ dÖ« Ë≥≥ ÆbM?MÅvÈ«dÐ vCO tÇ ¨ybMMÅv vJ?O½ ULý tÐ t5?M??Ç e?O??½ Ê«—U?J??¼U?M??Ö øœu??Ð b?¼«u??š U?L??ý“« t bO¼œ Â«Ë v½U tÐ dÖ« Ë≥¥ ÆbMMÅvvCO? tÇ ¨b¹—«œ 7?dÖ fÄ “U?Ð bO?« ÊU½¬tÐ e?O?½ Ê«—U?J?¼U?M?Ö øœu?Ð b?¼«u?š U?L?ý È«d?ÐÂ«Ë Ê¬ ‰œU?F? XU?¹—œ b?O?Ò« t?Ð Ê«—U?J?¼U?M?ÖXÒ³× ÊU²?½UML?ýœ tÐ fJŽ dÐ≥µ ÆbM¼œÅvtÐ bO?« êO?¼ ÊËb?Ð Ë b?O?M? vJ?O?½ Ë bO?zU?/rOEŽ UL?ý dł« Ë ÆbO?¼œ Â«Ë ¨7dÖ fÄ “UÐbO?¼«uš vK?Ž« ʬ Ê«d?Ä U?Lý Ë zœuÐ b?¼«uš¨Ê«d¹d?ý Ë ÊU?ÝU?áÝU?½ tÐ X³??½ Ë« «d¹“ œu?ÐåÆXÝ« ÊUÐdN≤≤≥

Page 43

Uu qO$« ≥∂∫∂ŸuML¼ tÐ ËUݪ±¥∫±µ ª±≤≠±∫∑ ª¥∏∫µ v²?????????®©µ≠≥∫∑ ª≤µ≠≤¥∫±∞—b?Ä t t½u??Ö ÊU?L??¼ ¨b?O??ýU?Ð “u???œò≥∂Ë bbOMJ?½ ËUC Ë≥∑ ÆaXÝ« “uœ U?LýÂuJ?×? ªb?ý b?¼«u?½ ËU?C? U?Lý ÏÁ—U?ЗœË bO?A?³?Ð ªbý b?O?¼«u?½ ÂuJ?×? Ë bO?M?J½U?L?ý tÐ Ë b?O?¼b?Ð≥∏ b?ý b?O?¼«u?š Áb?O?A??Шt²?ýU??³?½« ¨X?Ý—œ È«Åt½U?L??O?Ä ¨œ«œ b??M?¼«u??šb?M??¼«u??š dÊU?²??M??«œ —œ e??¹d??³? Ë Áœ«œ ÊU??J??ðbOM t½U?LOÄ t È«Åt½U?LOÄ UÐ e«d¹“ ÆcX¹—åÆœd bM¼«uš t½ULOÄ ULý È«dÐ ÷uŽ —œÈ—u? U??¹¬ò ∫œ“ vU??¦?? ÊU??½¬ È«d?Ð “U??Ð≥πËœ d¼ U¹¬ øbM v¹ULM¼«— «— È—u b½«uðÅvdðd?Ð œd?ÖUý¥∞ øfœU²?« b?M¼«u??½ v«œuÖ tÐb?M?½U? b?M?O?Ð ‘“u?¬ Êu?Ç ÆX?O?½ œU?²?Ý« “«Æbý b¼«uš ‘œU²Ý«XÝ« —œ«dÐ rAÇ —œ t v?¼U tÐ «dÇ¥±rA???Ç —œ t? «— vd???O????ð Ë øvM????Åv ÁU???~????½t vð—u —œ býUÐÅv œuN¹ Ÿdý —œ vŠöD« t bO?ýUÐ qU b¹uÖÅv ∏∫µ —œ X Æœd tLłdð r¼ rOŠ— Ê«u?ðÅv «— tLK s¹« ≠aª≥±∫¥Yð ª∂∫≥¥ÃËd?š® XÝ« oO?²?ŽÅb?N?Ž U??¹«Ë— —œ ‰u?L?F? ÕöD?« s¹« Ë b?¹U??/Åv nO?u?ð rO?Š— U?¹ “u???œ «— «b?š U?u?U¹¬® g?Ð s¹« ÂU?Lð Âu?N?H tL?K? s¹« ÎU?ML?{ Æb?ýUÐ Áœd?Ð —U?JÐ «— tL?K? 5L?¼ v?OŽ X?Ý« sJ2 Ë ©ÆÆƱµ∫∏∂ ª≥∏∫∑∏e?Æb½UÝ—Åv «— ©¥≤≠≥∂ÆbMMÅv ÊUOÐ «— «bš È—Ë«œ b½«ÅÁbý ÁœdÐ —UJÐ ‰uN− —u tÐ t vUF« «—U³Ž s¹« —œ Æv `O{uð ±∫∑X „Æ— ≠bÈUN½U?Г ‘Ë— o³Þ d?Ð œ—«b½ vMO?ÒF qŽU? Ë Áb¬ lL?ł —u tÐ qF? s¹« t s¹« UÐ ÆXÝ« vE?HK«ÅX% tL?łdð X?¹— bM?¼«uš ≠cÆ©π∫±∂ ª≤∞∫±≤ „Æ—® b¼œ ÊUA½ «— «bš qLŽ XÝ« sJ2 vUÝÆ©±µ∫≥Ë— „Æ—® b½œdÅv ÁœUH²Ý« œuš È«œ— bMKÐ s«œ “« UÐu³Š Êœd lLł È«dÐ vdý ÈU¼—uA —œ ≠dÆœ—«b½ œułË vDš ÈU¼Åt½ “« È—UOÐ —œ tLK s¹« ≠eÁœd »UDš Ê«œdÖUý tÐ «— ʬ Uu Æb?MMÅv Á«dLÖ «— œuš Âu t œd?ÐÅv —UJÐ v½UO¹d œ—u? —œ «— d¹uBð s¹« ±¥∫±µ —œ X ≠fÆb¹U/Åv uŽœ vMOÐÅsýË— tÐ «— ÊUA¹« Êôu¾ ÎUuB ˵∂∫±≤ —œ jI Uu qO?$« —œ t tLK s?¹« Ʊµ∫±≤d ª≥∏∫≤≥ ªv `O{uð ≤∫∂X „Æ— ¨XÝ« vE?HK«ÅX% tLłd?ð —UU¹— ÏtL?K ≠g—UJÐ ÈbL?Ž ÊUL²? Ë 7ý«cÖ ‘u?ÄdÝ vMF? tÐ v¼UÖ Æœ—«œ ʬ vuL?F ÈUM?F “« Èd²?FOÝË Âu?NH ”b?IÅ»U²? —œ Áb¬ ±µ∫±≥ ËU¹ ©≤∑Ũ≤µ∫≤≥ ª∑∫±µX® œ—«œ œułË ËU?Hð v½Ë—œ —UJ?« Ë Èd¼U?þ —U²— 5?Ð t b¼œÅv ÊUA?½ v¼UÖ Ë ©±∏∫≤≤X® œË—ÅvÆXÝ« Á“d¼ Ë s¹œÅvÐ vMF tРΫd¦« ÓÎUML{ ÆbýUÐv ÈbLŽdOſ U¹ ÈbLŽ “« rŽ« v²Ý—œU½ ÂuNH tÐ Ábý ÁœdÐ —UJÐ U−M¹« —œ t ÊUMDZ∞∫±¥ÂË—≤¥∫¥dª±∂∫±≥u¹≤∞∫±µt½u?~?Ç¥≤ øvM?Åv/ tE??Šö XÝ« œu?š—«c~?Ð ¨—œ«d?Ð ∫vzu?~?Ð —œ«dÐ tÐ v½«u?ðÅvt u??ð ¨Â—ˬ—œ XÝ« u???ð rA??Ç —œ t? «— ÁU??ÆvMOÐ vL?‡½ X¼ œuš rA?Ç —œ t vdOðœu??š r?A??Ç “« «— „d???O???ð ‰ÒË« °g—U??U???¹— È«rA??Ç —œ t «— v?¼U?? ÁU??~???½¬ —ËU??O??Ð ÊËd???O??ÐåÆb¹œ v¼«uš vÐušÅtÐ X¼ —œ«dÐvF«Ë œdÖUý©≤±≠±∂∫∑ ª≥∑≠≥≥∫±≤ v²®ÏÁuO t œ—«b½ œułË vÐuš Xš—œ t²³«¥≥t ÈbÝU? Xš—œ fJ?Ž d?Ð t½ ¨œ—ˬ b?ÝUÁuO? “« v²?š—œ d?¼ «d¹“¥¥ Æœ—ˬ »uš ÏÁu?O“« «— dO$« «d¹“ ¨œuýÅv t²šUMý œuš ’Uš—Uš tðuÐ “« 5MâL¼ ¨bMMOÇÅv/dÐ —Uš ÈË—¨uJO½ œd¥µ ÆbMM vL‡½ vMOÇÅtýuš —u~½«uJ?O?½ tâ?½¬ g¹u?š VK? ÈuJ?O?½ ÏtM?O?−M?Ö “«›tMO−?MÖ¤ “« bÐ œd? Ë œ—ˬÅv ÊËdOÐ XÝ«œ—ˬÅv ÊËd??O??Ð XÝ« b???Ð tâ??½¬ g¹u???š b??Ð≤≤¥

Page 44

∂∫∑ Uu qO$«Æhb¹uÖÅv sÝ VK v½Ëe« “« ÊU¼œ «d¹“Ë bOU½Åv «b½Ë«bš ¨«b½Ë«bš «d «dÇ¥∂øbO¼œ vL‡½ ÂU$« .uÖÅv «— t⽬©≤∑≠≤¥∫∑ v²®«d?? ÊU???M?????Ý Ë b???¹¬ s œe???½ f d???¼¥∑ÊU?A?½ U?L?ý tÐ œb??M?Ð —U?J?Ð «— U?N?½¬ Ë œu??M?A?ÐÆb½UÅv f tÇ tÐ r¼œÅvU?M??Ð È«Åt½U??š t b?½U??Åv Èœd?? tÐ ÈË¥∏Ë Áœd?? œu???Ö ¨Áb???M?? ›«— 5???“¤ ¨b???M???ÅvÊUO?GÞ ÆXÝ« ÁœU?N½ Ád? ÈË— d?Ð «— U¼ÅvÄΫbЫ Ë Áœ“ t½Uš s¹« dÐ qO?Ý ¨ÁbOÝ— «d »¬UM?Ð »u?š «d?¹“ b?M? ‰e?e?²? «— ʬ t²??½«u?²?½ÆiœuÐ ÁbýtÐ t²³?½ —UJ?Ð Ë ÁbOM?ý t f ʬ UÒ«¥πd?Ð U??¼ÅvÄ ÊËb?Ð È«Åt?½U?š t b??½U?Åv? Èœd?Ë Áœ“ ʬ d??Ð qO??Ý Æb???ýU??Ð Áœd?? U??M???Ð „U??šrOEŽ t½Uš s¹« X³OB Ë t²¹—Ëd Âœ ÊUL¼å°XÝ« ÁœuÐv² vË ÆXÝ« Áœ—ˬ ≥¥∫±≤ t¹¬ —œ eO?½ v² tJ½U?MÇ Ábý ÁœdÐ —U?JÐ vœ¬ —U²?HÖ œ—u —œ ‘«ÅÁu?O Ë Xš—œ qO¦?Lð dOš« t¹¬ —œ ≠hË ŸU{Ë« UÐ d²N?Ð Ÿu{u s¹« Ë œuýÅv ËUC? œuš ‰ULŽ« o³?Þ dÐ vœ¬ t b¹u~Ð U?ð ÁœdÐ —UJÐ «— d¹u?Bð 5L¼ ≤∞≠±∂∫∑ —œÆ©XÝ« 5ſË—œ Ê«d³UOÄ hOAð È«dÐ jI ”—œ s¹« ≤≥∫±µ∫∑X —œ vË® b¹U/Åv oO³D𠉫uŠ««— vMO“dÝ Ë bMÅv? o³DM v½U½u?¹ ÈUO½œ UÐ Áœd d?– ≤µ≠≤¥∫∑ —œ v² Ë XÝ« 5DK? tÐ ◊uÐd t «— È«ÅÁdEM? ÊUL¼ Uu ≠itÐ jI Ë b?M?²?¼ vL?z«œ U¼Åt½U?šœË— t vzU?ł —œ Ë œu?/ dH?Š «— 5?“ v²?¹U?Ð ÊUL?²?šUÝ Èe?¹—ÅvÄ È«d?Ð U?$¬ —œ t œ—«œ dE?½ —œdÐ b¹bý —U³Ö— “Ë— —œ t XÝ« vzUNÐöOÝ Ë qOÝ ©v² Ë® vOŽ —uEM ÆbMMÅv b¹bNð «— U¼Åt½Uš »¬ g¹«e« Ë ÊUOGÞ ÂU~M¼ÆbM½“Åv t½Uš ÈË—býÅv »U?Dš Ê«œd?ÖUý tРΫËb?Ð —U?²H?Ö s¹« åÆbO?½UÝ— XO?U?Lð tÐ Âœd? ÈUN?ýuÖ tÐ «— g?½UM?Ý ÂU?Lð t v²?Ëò ∫vE?HK?«ÅX% ≠jVłu t v½U?1« ÏÁ—U?Зœ d²?A?OÐ Ë ©±∞ t¹¬® Áe?−?F ÏÁ—U?Зœ d?²L? b¹¬Åv? ΫbF?Ð t Êœ«œ U?Hý X¹«Ë— Æ©m `O{u?ð ≤∞∫∂ „Æ—®Uu jI vË bM?OÐÅv UO?K tÐ ÊUd²?A œË—Ë ÏtbI Ê«u?MŽ tÐ «— tF«Ë s¹« v² d?OE½ Uu? ÆœuýÅv bOQð Áb?ý Êœ«œ UHý 5M?ÇbM?Åv ȗˬœU?¹ «— Ë« vM?ðËd Ë ©µ≠≥ U?¹¬® b?¹U/Åv? —«d« XÝ« t²?ý«œ ÊU?¹œu?N¹ U?Ð „d?A s?¹« t vzuJ?O?½ jЫ˗ ÏÁ—U?Зœ¨©≥∫±± ª≤∏∫±∞Ÿ«® œd¹cáÐ «— vdA uŽœ XÝ« —«uýœ ÈœuN¹ œd p¹ È«dÐ —bIÇ b½«œÅv vÐuš tÐ Ë ©∑≠∂ U¹¬®Æ©π t¹¬ „Æ—® XÝ« vdA œd Ë« ÎUML{ Æœ—«œ v¼b½Ud dH½ bÅp¹ dÐ ÎU³¹dIð t vË— gð—« d« ≠ktLłdð å—«e~?²bšò d?~¹œ œ—«u —œ t vð—u —œ b?MMÅv tL?łdð åÁœdÐò œ—u? s¹« —œ «— tLK s¹« XÝ« „d?A gÐUЗ« ÊuÇ ≠lÆœ—«œ ËUHð v² X¹«Ë— UÐ œ—u s¹« —œ Ë XÝ« ¯d dDš —œ —ULOÐ ¥π∫¥u¹ dOE½ U−M¹« —œ ÆœuýÅvÆU¼Åv1b ∫vEHK«ÅX% ≠m—œ t ”uO?K?½d? ÂU?½ tÐ Èd??« d?O?E?½ ¨œ—«œ Èb?ŽU? U?ÝU??Š« Èd?~?¹œu?N?¹ tÐ X³??½ „d?A? œd? s¹« t b?¼œÅv ÊU?A?½ Uu? ≠n¨XÝ« Ábý d– ≤∫±∞Ÿ«vË— d« p¹ ÊU1«©µ¥≠¥∂∫¥UMŠu¹ ª±≥≠µ∫∏ v²® tÐ «— g½UM?Ý ÂUL?‡ð tJ½¬ “« fıjbO½UÝ— ÊU¹U?Ä tÐ Áb½«uš Âu ‘uÖU??$¬ —œ È—U???Ð≤ Æb???ý œ—«Ë Âu???ŠU???½d???H??? tÐË b?Ð gU??Š t X?ý«œ È«ÅÁœd?Ð kvýU??Гu?¹v«d????Ö g¹«d????Ð Ë lœu???Ð ¯d???? tÐ ·d????A????·d?Š v?O??Ž “« œu?Ð Áb?O??M?ý Êu?Ç≥ ÆœuÐÅv«— œu???N???¹ ma¹U???A??? “« s?ð b???M???Ç b???M????½“Åvb¹UO?Ð bMM? XÝ«uš—œ U?ð œU²?Ýd Ë« ÈuÝÅtÐvO?Ž œe?½ ÊuÇ¥ Æb¼œ U?$ «— ‘«ÅÁœdÐ ËÁœd??? X?Ý«u???š—œ Ë« “« —«d????« U???Ð b????½b????¬«— s¹« t XÝ« ʬ Ït²????¹U??ý Ë« ∫b?M??²??H??ÖÅvË œ—«œ XÝËœ «— U X?K «d?¹“µ ȗˬ r¼«dÁœd? U?M?Ð U?? È«d?Ð «— t?O??M? t XÝ« Ë« r¼“uM?¼ Ë X—Åv Á«— ÊU½¬ U?Ð v?OŽ∂ ÆnXݫʬ t œu????³????½ —Ëœ œU????¹“ t½U????š ʬ “« d????~????¹œ∫bM¹u?~Ð Ë« tÐ U?ð œU²Ýd? v½U²?ÝËœ výUГu¹s «d??¹“ Áb? X?L?Š“ œu??š tÐ «b??½Ë«b??šò ∑≤≤µ

Page 45

Uu qO$« ∑∫∑s ›t½U??š¤ ÂU???Ð d??¹“ t?Ð t r²?????O???½ ʬ o¹ôʬ t²?¹U?ý «— œu?š 5?M?âL?¼∑ åÆÈuý œ—«ËË u?~?Ð vM???Ý U?Ò« ¨.U?O??Ð u?ð œe?½ t Âb??¹b?½t s «d?¹“∏ ob?ÐU??¹ U??H??ý «ÅÁœd??Ð t b??ýU??Ðd??¹“ —œ ¨Èd??~??¹œ —«b??²??« d??¹“ r²?????¼ Èœd??.uÖÅv vJ¹ tÐ Ë Â—«œ v½«“UÐdÝ œuš XÝœË b¹¬Åv Ë °U?O?Ð Èd?~¹œ tÐ Ë œË—Åv? Ë °ËdÐU??Ðπ åÆb??M???Åv? Ë sJ???Ð «— s¹« ∫« Áœd???Ð tÐË— Ë œd? 5???% «— Ë« v?O??Ž ¨Ê¬ Êb?O??M?ýË« ‰U??³???½œ tÐ t? v²???ÒO??F???L???ł tÐ Áb???½«œd???Öd???Ð∫.u??ÖÅv U??L??ýÅtÐ «— s¹« ∫X?H??Ö b??½b??¬Åvv½U?????1« 5??????M?????Ç ¨r?¼ qO??????z«d?????Ý« —œ v?²?????ŠÁbý ÁœU?²?Ýd? t v½U?? ˱∞ åÆp«Åt²?UO?½rUÝ «— qÁœdÐ ¨t½Uš tÐ XA?Ö “UÐ —œ ¨b½œuÐÆbM²U¹åÆXU¹ b¼«uš UHýò ∫XÝ« Ábý t²ýu½ U−M¹« —œ ∏∫∏X dOŁUð X% ¨U¼Åt½ “« ÈœU¹“ œ«bFð —œ ≠oÎUM?L?{ Æ©q `O{u?ð ±∞∫∏X „Æ—® œd¹c?ÄÅv ◊d?ýËÅbO? ÊËbÐ «— v?O?Ž —«b²?« t XÝ« s¹« “« —U?³Ž vË— d?« åÊU?1«ò ≠pÆœ—«œ Èd²L bý qOz«dÝ« tÐ X³½ XÝ« t²HÖ v² t⽬ UÐ t¹UI —œ Áœ—ˬ Uu t «— vð—U³ŽÆXÝ« Áb¬ å—ULOÐ ÏÁœdÐò U¹ å—ULOÐò ÏtLK ÁœdÐ ÈU−Ð vDš ÈU¼Åt½ “« ÈœU¹“ œ«bFð —œ ≠qdЫdЮ b¹U?/ ÁœU¬ b¹¬Åv ≤≤∫∑ —œ t «— vO?Ž sÝ Uð bM? œ—«Ë U−M¹« —œ b?¹UÐ XÝ« Ë« œuš tÐ h²? t «— X¹«Ë— s¹« Uu ≠rÏÁ—UЗœ t v²¹«Ë— œuýÅv Áb¹œ Uu qO$« —œ VKſ« t È—uDÐ Æ©XÝ« Ábý ÁœU¬ ≤∂≠≤≥∫π U¹¬ tKOÝuÐ µ∫±±X —œ t¹¬ s¹«Æ©≤¥≠±∑ ¨±≤ ¨±∞∫±∑œUÄ≠±® œ—«œ ”UO« a¹—Uð “« È—UŁ¬ XÝ« vOŽ b?ýU?ÐÅv ”U?O?« ÏÁe??−?F? ȗˬœU?¹ t X??O?½ vJ?ý Ë Áœd?? d?– b?ýU?ÐÅv ≥∏∫π Ë ¥≤∫∏ tÐU??A? t «— t²?J??½ s¹« U?u? jI? ≠sÆ©±≤∫±∑œUÄ≠±®“« dO?ſ t²?³?« XÝ« Áb?ý qzU? v?OŽ È«d?Ð «— Ê«u?M?Ž s¹« —U?Ð X?O?Ð XÝ« X¹«Ë— qI?½ —u t?Ð t qO?$« “« vzUN?²?L?? —œ U?u ≠t«— vOŽ eO¬—«dÝ« XMDKÝ tKOÝËÅs¹bÐ Uu? Æœ—«œ ÈdðÅnOF{ ÂuNH Ë œ—«œ vOŽ tÐ »UDš Ït³Mł åb?½Ë«bšò Ê«uMŽ t Èœ—«uÆ©≥∫±±d ª≥∫≤±X® bMU½Åv åb½Ë«bšò Ê«uMŽ UÐ «— vOŽ —UÐ p¹ jI «b d¼ fd Ë v² Æb¼œÅv ÊUA½UÐ «— XO?F{Ë ±π∫µ t¹¬ d?OE?½ Uu? vË b?M²?ý«cÖÅv Ê«Ë— X?ð ÈË— d?Ð ÎUL?OI?²? «— b?ł ÊU?OM?OD?K? ÂuÝ— Ë «œU?Ž o³?Þ dÐ ≠uÆbMÅv nOuð ÊUOË— Ë ÊUO½U½u¹ ‰«uŠ« Ë ŸU{Ë«ª∂π∫±u „Æ—® Ábý ÁœdÐ —UJÐ vMF s¹« tÐ ±∂ t¹¬ —œ tJ½UMÇ XÝ« åÊbý bMKÐò Ë åÊœd bMKÐò ʬ vK« vM?F t qF s¹« ≠vtÐ œUI²?Ž« t vFu “« vË ©∑∫±≤Ÿ« „Æ—® XÝ« Áb?¬ eO½ åÊœd? —«bOÐò vM?F tÐ ©≤∂∫±∞ ª∏∫πŸ« ª∏∫∂ ª≤¥Å¨≤≥∫µ ª∏∫≥ÊUÖbM¹u½ d~¹œ dOE½ Uu Æ©≤∫±≤Ê«œ „Æ—® œË—Åv —UJÐ åÊUÖœd ÊUO “« 7ÝUšdÐò œ—u —œ Áb¬ œułuÐ ÊUÖœd? eOšU²Ý—œ—«u —œ 5M?âL?¼ vË ¨©≥±∫±± b¹U?ý Ë ≥∑∫≤∞® œdÐÅv —U?JÐ d?š¬ ÊU“ —œ vuL?Ž eO?šU²?Ý— œ—u —œ «— Á˛«Ë s¹« b?¹błÅb?NŽ¨∂∫≤¥ ª≤≤∫π® XÝ« Áœ—ˬ œU²?Ý« œuš e?O?šU²?Ý— œ—u —œ Ë ©µ¥∫∏ ª≤≤∫∑® Áb?ý ÂU?$« vO?Ž tKO?Ýu?Ð t ÊUÖœd? Êœd? Áb½“ª±∞∫±U?ð≠± ª≥∑∫±≥ ª¥∞∫±∞ ª≥∞∫µ ª±∞∫¥ ª±µ∫≥Ÿ«® Áb?ý Áœd?Ð —U?J?Ð —c?Ö b?O?Ž “Ë— sN? ÂUO?Ä —œ Ϋd?¦?« Á˛«Ë s¹« Æ©≥¥t¹¬ „Æ—® XÝ« Áb?¬ µµ∫∏u —œ Ë XÝ« Êb?ý b?M?K?Ð vM?F? tÐ t XÝ« Èd?~¹œ q?F «“«u? tÐ Ë ©ÆÆƱµ≠±≤ ¨¥∫±µÊd?≠±Æ©¥∞∫±∞ Ÿ« „Æ—® ÊôuÝ— ‰ULŽ« »U² —œ Ë ¥∂ ©∂t¹¬ „Æ—® ¨∑∫±¥ ª≥≥∫±∏ ª©µ¥Æ©≤≥∫±∑œUÄ≠±® œ—ˬÅv œU¹ tÐ «— ”UO« ÏÁe−F Uu ¥≤∫π t¹¬ dOE½ U−M¹« —œ ≠w±∞∫±∑œUÄ≠±5¹U½ dNý q¼« v½«uł eOšU²Ý—r5¹U½ ÂU½ tÐ ÈdNý ÈuÝÅtÐ ¨bFÐ È—Uб±—ULAOÐ v²ÒOFL?ł Ë g½«œdÖUý Ë bý —Uá¼—p¹œe???½ t?Ð v²???˱≤ b???M????²???—Åv Á«— Ë« U????Ы— È« Áœd???? U????$¬ —œ b????O????Ý— d????N????ý ÏÁ“«Ë—œÁu?O??Ð ‘—œU?? t sU?²??J??¹ Èd???Ä ¨b??½œd??ÐÅvÁ«dL?¼ tÐ dN?ý “« È—U?O?Ð XÒOF?L?ł Ë œuÐÅv¨Ê“ ʬ Êb????¹œ U????Р˱≥ Æb????½œu?????ÐÅv Ê“ ʬ∫XH???Ö Ë« t?Ð Áœd??? rŠd????ð Ë« d???Ð tb???½Ë«b???š«— uuÐUð ¨Ábý p¹œe½ ˱¥ åsJ t¹dÖò∫XH?Ö Ë« Ë b?½œU?²??¹« Êö?U?Š Ë œd? fL?‡˱µ åÆvs ÂUO? ∫.uÖÅv u?ð tÐ Ê«uł È«òœd Êœ“ ·dŠ tÐ ŸËd?ý Ë bý e?OšÅrO?½ Áœd”d?ð±∂ Æwœ«œ ‘—œU? tÐ «— Ë« ›v??O?Ž¤ Ë≤≤∂

Page 46

≤¥∫∑ Uu qO$«xÁœd? qO??K??& «— «b??š Ë Xd?Ö «d?? «— tL??¼y¯—e?Ð Èd?³?U?O?Ä U? ÊU?O? —œò ∫b??M?²?H?ÖÅvÁœu?/ —«b??¹œ œu?š Âu?? “« «b?š Ë Áœd?? ÂU??O?—œ Ë« ÏÁ—U????????Ð —œ s??????????Ý s?¹« ˱∑ åÆzXÝ« Æbý ÁbM«dÄ atIDM tL¼ Ë t¹œuN¹ dÝ«dÝÁb??M??¼œ b???O??L??F???ð vO??×???¹ gÝd??Ä vOŽ ÏÁ—UЗœ©∂≠≤∫±± v²®U?N?M??¹« ÏtL?¼ “« Ë« tÐ v?O?×?¹ Ê«œd??ÖU?ý ˱∏«— g½«œd?ÖUý “« s?ð Ëœ vO?×¹ Ë b?½œ«œ d?³?šbb?½Ë«b?š tÐ U?ð œU?²?Ýd? «— ÊU?½¬Å±π Áb½«u?šU?¹ ¨cb?¹¬Åv? t åv½¬ò u??ð U??¹¬ò ∫b?M??¹u??~??Ðs¹«≤∞ åødrO?ýU?Ð Èd??~?¹œ —U??E?²?½« —œ b??¹U?Ðb?O?L?F?ð vO?×?¹ò ∫b?M?²?H?Ö Áb?¬ Ë« œe?½ Ê«œd?uð U?¹¬ò ∫rOzu?~Ð u?ð tÐ ÁœU?²Ýd? «— U Áb?M¼œ—U???E????²???½« —œ b????¹U???Ð U????¹ ¨b????¹¬Åv t åv?½¬òÆt `O{uð ≤∞∫≤ „Æ— ≠xË ©≤¥≠±∑∫±∑œUÄ≠±® ”U?O?« vJ?¹ ∫b½«Åt²?ÝU?šd?Ð ÊU?Öœd ÊU?O? “« t XÝ« Áb?ý t²?HÖ d?³?U?OÄ Ëœ œ—u? —œ jI? oO?²?ŽÅbN?Ž —œ ≠yÆ©≤±≠≤∞∫±≥ ª≥∑≠±∏∫¥œUÄ≠≤® lAO« Èd~¹œÆt `O{uð ∂∏∫± „Æ— ≠z„Æ—® XÝ« ʬ Ëeł eO½ 5zU?½ t œuýÅv qOKł qUý Ë XÝ« ÊU?¹œuN¹ —uA ÂU?Lð åt¹œuN¹ò “« —uE?M Ϋd¦« Uu? ÈU¼Åt²ýu½ —œ ≠a Æœ—«œ —«d ʬ ·«dÞ« —œ t býUÐ ÊUdA 5“dÝ XÝ« sJ2 åtIDMò tLK ¨©m `O{uð µ∫±tÐ h² Ë Áb?ý bO?zUð ÎöU? åb½Ë«b?šò Ê«uMŽ vË XÝ« Áb?ý tU{« åv?OŽò tL?K U?−M¹« —œ s?N ÈU¼Åt?½ “« Èœ«b?Fð —œ ≠bÆ©t `O{uð ±≥t¹¬ „Æ—® XÝ« Uu qO$«ª≤∑∫±± ª±¥∫∂u¹ ª≥µ∫±≥u? ª≥π∫≤≥ X? ªØØ π∫±± ªØØ Å∑∫±d?® XÝ« œu?Žu? `O?? 5?O?F?ð È«d?Ð U¼Åq?O?$« —œ —U?³?Ž s¹«≠cÆ©≤∂∫±±∏e „Æ—tOHBð Ë —Ë«œ t XÝ« ÈœuŽu `O ʬ “« dOſ v?OŽ t œuýÅv tłu² ©≤∞∫≥® Ábý v½«b½“ f¹œËdO¼ tKO?ÝË tÐ t åvO×¹ò ≠dbÝ—Åv d?EM?Ð 5?MÇ Æ b?½—«œ —UE?²½« e?O?½ g½«dU?F t?J½U?MÇ ©±∑≠±∂∫≥® b?AÅv? —UE?²½« «— Ë« Ë œu?Ð b?¼«uš qO?z«dÝ« Áb?M?MÆXÝ« qLŽ —œ Êbý œ—«Ë Ë Êœd tKš«b tÐ uŽœ d²AOÐ Ë t²ý«œ ‰«u¾Ý Ït³Mł d²L b²ÝdÅv vOŽ È«dÐ t vUOÄÁbý œ—«Ë U−M¹« —œ Uu ÏtKOÝuÐ XÝ« Áœd X¹«Ë— qO³ s¹« “« vzU¼ÅÁe−F Îö³ Ë ©≥∫±±® œ—«b½ œułË v² qO$« —œ t t¹¬ s¹« ≠eÆ©r `O{uð ±±∫∑ „Æ—® b¹U/ UMÐ Ë Èe¹—ÅvÄ b¹¬Åv ÈbFÐ t¹¬ —œ t «— vð«—UNþ« Uð XÝ«ª±∏∫≤𠪱π∫≤∂‘« ∫œdÅv ÂöŽ« «— U?$ Ê«—Ëœ ¨U?O?Fý« t b?M?Åv tz«—« vð«—U?³?Ž UÐ «— œu?š ÈU?¼—U?²H?Ö Ë U?¼ÅÁe?−F? v?O?Ž ≠fÆbýUÐÅv v−M Ê«uMŽ tÐ Ë« XUÝ— ÈU¼Åt½UA½ UNM¹« Ʊ∫∂± ª∂≠µ∫≥µoI% ±∫∂± «— UOFý« ‘ËdÝ ÂUOÄ t XÝ« Áœ«œ ÊU?A½ «— vOŽ XUÝ— vÝUÝ« ÈUN²?L ÊU¹«uMOÐ tÐ —U²H?Ö —œ ¨∏∫¥ —œ Îö³ Uu ≠gÆbAÐÅvÈbЫ œUFÝ ÂöŽ« ÆbMÝUMAÐ œuŽu `O Ê«uMŽ tÐ «— Ë« t XÝ« —«uýœ vO×¹ È«dÐ v²Š Ë g½«dUF È«d?Ð t b½«œÅv vOŽ ≠hÆb¹U/Åv tz«—« t XÝ« vzU¼Åt½UA½ ÈUM³ dÐ ÊU1« tÐ uŽœ Áb¬ U−M¹« —œ tÈ—UO??Ð ¨XŽUÝ Ê¬ —œ≤± åørOýU?Ð Èd?~¹œ“« Ë U??¼öÐ “« ¨U???N??¹—U??L???O??Ð “« «— ÊU??œd??? “«Ê«—u “« È—U?O?Ð tÐ Ë œ«œ U?H?ý d?¹dý Õ«Ë—«tФ aÝU????Ä —œ Ë≤≤ Æeœd??? ÏU????D????Ž vzU????M????O????Ðt⽬ vO?×?¹ tÐ b?¹ËdÐò ∫X?HÖ ›ÊU?ÖœU?²?ÝdÊ«—u? ∫b??O??¼œ b?¹u??½ b??¹«ÅÁb??O?M??ý Ë Áb??¹œ «—¨b½Ë—Åv Á«— ÊU~M ¨bM?ÐU¹Åv “UÐ «— vzUMOÐÊU??¹«u???M??ýU???½ Ë b??½u???ýÅv „U???Ä ÊU??O???«c???łtÐ Ë fb?M??M??Åv ÂU??O?? ÊU??Öœd?? ¨b??½u??M??ýÅvtÐ U?ýuš Ë≤≥ Ægœu?ýÅv Áœ«œ b?¹u?½ Ê«d?O?I?å°hœ—u½ ‘eG s ÏÁ—UЗœ t f ʬbOLFð vO×¹ ÏÁ—UЗœ vOŽ È—Ë«œÁbM¼œ©±±≠∑∫±± v²®¨b??M???²???— v?O???×???¹ ÊU???ÖœU???²???Ýd??? Êu???Ç≤¥Áœd? s?Ý tÐ “U?ſ¬ vO?×?¹ ÏÁ—U?Ð —œ ›v?O?Ž¤≤≤∑

Page 47

Uu qO$« ≤µ∫∑ÊËd???O????Ð «d????×??? t?Ð «d???Çò ∫X?H????Ö Âœd??? t?Ðt «— v½ tšU?ý p¹ t s¹« È«d?Ð øb?¹«ÅÁbýfÄ≤µ øib?O??M? U??ýU??L?ð b??¼œÅv ÊU??J?ð œU??ÐÈœd Êb¹œ È«d?Ð øb¹«ÅÁb?ý ÊËdO?Ð tÇ È«dÐpM?¹« øX?Ý« Áœd? d??Ð —œ jnO?D?? ÏtU??ł t«— vÖb½“ Ë b½—«œ dÐ —œ dšU? ”U³ t ÊU½¬v²?M??D??K??Ý ÈU?N??šU?? —œ b??M?½«—c??ÖÅv ‘u??šøb?¹«ÅÁb?ý ÊËd??O?Ð t?Ç È«d?Ð fÄ≤∂ b?M?²???¼tÐ «— s¹« ¨È—¬ ÆÆÆød³?U?O?Ä p¹ Êb?¹œ È«dÐÈË≤∑ Ækd³U?OÄ p¹ “« d?ðdÐ Ë .uÖÅv? ULýÁb??ý t²??ýu??½ ‘«ÅÁ—U??Ð —œ t? XÝ« v?? ʬgO?Ä «— œu?š Áb??M?¼œ b?¹u?½ s? pM?¹« ∫XÝ«uð d?Ыd?Ð —œ «— œuš Á«— U?ð r²?Ýd?Åv uð ÈË—5?Ð “« ∫.u?ÖÅv U??L?ý tÐ≤∏ lÆœ“U?Ý —«u??L??¼mêO?¼ b?½«ÅÁb??ý Áb?O??¹«“ ÊU?½“ “« t v½U???tL?¼Ås¹« U??Ð ¨X??O?½ vO??×?¹ “« d??²?Ö—e??Ð fd²?Ö—e?Ð ÈË “« «b?š u?J?K? —œ s¹d?²?J?Çu?åÆnXÝ«‘“Ë dŁ« dÐ t X?O½ åv½ ÏtšUýò Êu?âL¼ s¹«d?ÐUMÐ ©≤∞≠±π∫≥® XÝ« Áb?ý v½«b½“ X«bŽ ÏÁ—U?Зœ ÈdO?~²?Ý V³Ý tÐ vO×?¹ ≠it v½ tšUý p¹ È«dÐ øb¹«ÅÁbý ÊËdOÐ «d× tÐ ÈeOÇ tÇ ÈUýULð È«dÐ ∫—U³Ž s¹« d~¹œ ÏtLłdð Æœ—ˬ œËd? dÝ Ë Ábý rš œUÐøb¼œÅv ÊUJð œUÐÆXO½ È—UЗœ v²OBý Ë ©≥≥∫∑ÅŪ∏∞Ũ±µ∫±® XÝ« gÅX{U¹— Èb¼«“ vO×¹ ≠jÆ©¥∞∫∑ ª±¥∫∂ ª≤±∫±u¹® b½œuÐ åb½Ë«bš “Ë— ÂU~AOÄ d³UOÄò —UE²½« —œ ÊU¹œuN¹ qU× “« vCFÐ Ê«—Ëœ ʬ —œ ≠k≤∞∫≤≥ÃËd?š tÐ p¹œe??½ t vM??²?® b??¹U?/Åv —«u??L?¼ å«— Ë« g?O?Äò Á«— t b??M?Åv? ÂöŽ« «— ȗˬÅÂU?O??Ä Êb?¬ «b??š ±∫≥ö —œ ≠lÆ©±∑∫± „Æ—® b¹U/ ÂöŽ« «— ‘œuš ÂU~AOÄ Uð bMÅv qI½ «— 7 s¹« vOŽ U−M¹« —œ Æ©XÝ«±±∫±±X qO$« —œ tÐU?A? 7 —œ tL?K? s¹« vË Ábý ÁœËe?« åd?³U?O?Äò tLK? U?−M?¹« —œ vD?š ÈU¼Åt??½ “« ÈœU¹“ œ«b?F?ð —œ ≠mÆœ—«b½ œułËË vO×?¹ Ê«—Ëœ XÝ« Áb?ý —U?N?þ« ʬ iU?M?²? Ë U?³?Ł« —u? tÐ t VU?D? s¹« U?u? qO?$« —œ Æb `O?{u?ð ±±∫±± X „Æ— ≠nÆ©a `O{uð ±∂∫±∂ ªz `O{uð ≤∞∫≥ „Æ—® œ“UÝÅv e¹UL² d~¹bJ¹ “« ÎöU «— vOŽ Ê«—ËœÂU$« «— ʬ Ë t²šU?Mý «— «bš XO?A Ë Áœ«—« vM?F¹ Æåb½«Åt²?šUMý X?«bŽ tÐ «— «bšò U?¹ åt²šUM?ý «— «bš X«b?Žò ∫vEHK?«ÅX% ≠o“« dðÅ5ÐÅ‘uš t¹dE½ s¹« Ë ©≤± ¨±¥≠±∞∫≥® b?½œuÐ t²d¹cÄ «— vO?×¹ XUÝ— Ê«—UJ¼UM?Ö v²Š ¨Âu ÏtL¼ Uu? dE½ tÐ Æb½«ÅÁœ«œÆb¹¬Åv ≥µ≠≥±∫∑ —œ t XÝ« ʬÁœ—ˬ ≥µ∫≤≤ —œ —U?Ð p¹ jI?? v²? t v?ð—u? —œ ©≥∫±¥ ªµ≤ ¨¥∂≠¥µ∫±± ª≤µ∫±∞® Áœd?Ð —U??J?Ð «— tL??K? s¹« Ϋd??¦?« U??u? ≠pÆ©µ≤≠¥∂∫±±® b½œdÅv dE½ —UNþ« vŽdý qzU —œ t bM²¼ ÊU³ðU .«ÅÁœd tLłdð 5ŽdA² t È«ÅtLK XIOIŠ —œ ÆXÝ«o³Þ dÐ Æ©k `O{uð ≤≥∫≤Ÿ« „Æ— å«bš XO?Aò ÏÁ—UЗœ® åb½«Åt²?d¹cá½ Xý«œ ÊU?A¹« È«dÐ «bš t «— v²?OAò ∫d?~¹œ tLłdð ≠qÆb½œuÐ Áb¬ vO×¹ œe½ tÐ bOLFð È«dÐ ÊUO¹d “« È—UOÐ ∑∫≥XÆ©vK³ —U³Ž „Æ—® åULý È«dÐò ∫XÝ« Ábý tU{« U−M¹« —œ vDš t½ s¹bMÇ —œ ≠r≥≤∫≤±Xb?O?L?F??ð vO?×??¹ “« Âœd? ‰U?³??I?²?Ý«vOŽ Ë ÁbM¼œ©±π≠±∂∫±± v²®v²Š Ë b?½«ÅÁœ«œ ‘uÖ t Âœd? ÏtL¼ Ëò≤πX«bŽ vO×?¹ “« 7d?Ö bOL?Fð U?Ð Ê«dO~?łUÐÊU*U?Ž Ë ÊUO?¹d? UÒ«≥∞ bM?²šU?Mý o«— «bš¨bM²U?O½ bO?LFð Ë« tK?OÝËÅtÐ ÊuÇ ¨pXF¹dýÆqbM?²?d?¹cá?½ œu?š tÐ X³??½ «— «b?š XÒOA?+«u?ðÅv? v?? tÇ tÐ «— q??½ s¹« Ê«œd??≥±øb???M????½U????Åv v???? tÇ t?Ð Ë rM???? tO????³????A???ðÊ«bO —œ t bM½UÅv v½Uœu tÐ ÊUA¹«≥≤∫bM¹uÖÅv Áœd «b «— d~¹bJ¹ t²A½°b¹bOBd½ Ë .œ“ v½ ÊU²¹«dаb¹œdJ½ t¹dÖ Ë r.«d vz«dÝ tŠu½t½ t Áb?¬ Áb?M?¼œ b??O?L?F?ð vO??×?¹ «d?¹“≥≥UL?ý Ë b?OU?ý¬Åv »«d?ý t½ Ë œ—u?šÅv ÊU½≤≤∏

Page 48

≥π∫∑ Uu qO$«Áb?¬ ÊU??½« d??Ä≥¥ °sœ—«œ u?¹œ ∫b?O?zu?ÖÅv∫bOzu?ÖÅv Ë bU?ý¬Åv Ë œ—ušÅv t XÝ«¨tÁ—«u??????Ыd???ý Ë Á—U???Ð r?J???ý Èœd??? p?M???¹«U?Ò«≥µ °Ê«—U??J??¼U??M??Ö Ë Ê«d??O??~???łU??Ð XÝËœtÐ wœuš Ê«b?½“d? ÂU?L?ð tKO?ÝËÅtÐ uXL?JŠÆvXÝ« Ábý t²šUMý X«bŽ x—UJ¼UMÖ Ê“ Ë vOŽUÐ Uð œdÅv g¼«uš Ë« “« v¹d p¹≥∂œ—«Ë v?¹d?? ›Ït½U?š¤ tÐ Ë yœ—u??Ð «c?ſ ÈËv½“ pM¹« Ë≥∑ ÆzXA?½ Ád?HÝ d?Ý d?Ð ÁbýXO½ ʬ —uE?M Ë ≤∞∫±∞ Ë ≤∞∫∑u¹ dO?E½ t²— —UJ?Ð È“U− Ë Á—UF?²Ý« —u tÐ —U?³Ž s¹« ÆXÝ« Ábý t½«u¹œ ∫d?~¹œ tLłdð ≠s Æœ—«œ åu¹œ ÎUF«Ëò tË b¼«“ vO?×?¹ ·öšÅd?Ð «— ÈË v?O?Ž Ê«dU?F? t b?¼œÅv ÊU?A½ b?½œ“Åv XL?N?ð v?O?Ž tÐ œU?MŽ Ë tM?O? ÈË— “« t «— qL?Ž s¹« ≠tÆ©œ—«œ œułË ¥∞∫≤ Ë ∏∞∫± —œ t vðËUHð „Æ—® b½œdLýÅv/ ÷Uðd—œ Æ©±µ∫≤± ª≥±∫±± ªµ≤ ¨¥∞∫≤® œ—ˬÅv «— Ë« ÂUO?Ä t Áœd? d?– «— v?O?Ž Ë «bš åX?LJ?Šò 5?Ð jЫ˗ —U?Ð s¹b?M?Ç Uu? ≠uË «bš “« sÝ XÝ« ‰uLF? ÊU¹œuN¹ 5Ð t vŠöD?« dOE½ b¹u?ÖÅv sÝ «bš XLJŠ “« v?OŽ t v²Ë ¥π∫±± dO?E½ U−M¹«ÆXÝ« Ë« XOAÆo `O{uð ≤π t¹¬ „Æ— ÆåXÝ« Ábý tOłuðò ∫vEHK«ÅX% ≠vÁbý tLłdð nK² “dÞ Ëœ tÐ ÁœuÐ vU?Ý ÊUГ tÐ t vK« 7 “« XÝ« sJ2 Ë åœuš ‰ULŽ«ò ∫XÝ« Áb?ý t²HÖ π∫±±X —œ ≠wXOA tÐ tK?OÝË s¹bÐ Ë t²?d¹c?Ä ÊU1« ÏtKO?ÝuÐ «— vO?Ž t v½U? vMF¹ b?ýUÐÅv XLJ?Š Ê«b½“d? “« sÝ Uu? dE½ tÐ Æb?ýUÐÆ©±≤∫±u¹ „Æ—® bM²¼ «bš Ê«b½“d ÎUF«Ë Ë ©≥∞ t¹¬ „Æ—® bM¼œÅv aÝUÄ «bš◊uÐd v?OŽ Êb?ý »uK?B Ë U?N$— l¹U?Ë dÐ «— ʬ d?~¹œ ÈU?NK?O$« t XÝ« U?OM?ŽÅXOÐ —œ 5?¼bð tO?³ý U?−M?¹« —œ vO?Ž 5¼b?ð ≠xtÐuð “« È«ÅtM× t vMF? s¹bÐ œ—«œ Èd~¹œ Âu?NH 5¼b?ð U−M¹« —œ vË ©∏≠±∫±≤u¹ ªπ≠≥∫±¥d? ª±≥≠∂∫≤∂X® b½«ÅÁœdX³½ vOŽ rŠdð t «— œuš töŽ œ—u? Ÿu{u U−M¹« —œ U?u ÆXÝ« Ábý Áœ—ˬ ≥¥∫∑ t¹¬ V³Ý tÐ ÎôUL²?Š« Ë XÝ« g¹UAÐ ËÆ©¥≥≠¥∞∫≤≥ ª±∞≠±∫±π ª±µ® b¹U/Åv tz«—« XÝ« Ê«—UJ¼UMÖ tÐœuš ÏÁdH?Ý tÐ «— Ë« t È—uÞ tÐ bM?²¼ o«u? vO?Ž UÐ È«ÅÁ“«b½« U?ð åÊUO?¹dò b¼œÅv ÊU?A½ t XÝ« È—U~?½ÅqO$« U?NMð U?u ≠yË fd d?E?½ “« t¹dE?½ s¹« t X?O½ vJ?ý Æ©≥±∫±≥® b?M¹U?/Åv ÁU?Ö¬ f¹œËdO?¼ b?¹bN?ð “« Ë ©±∫±¥ ª≥∑∫±±® Áœd? uŽœÁ—«uL¼ b?¹bł ÈU?O?K œ—u? —œ t¦ŠU³? Ë ‰«bł “« fÄ ÊU?O?¹d v²? dE?½ tÐ ÆXÝ« d²?J¹œe½ v?¹—Uð XO?F«Ë tÐ v²? ÎUu?B?tÐ t ÁœuÐ ‰u?Ý— fuÄ d?O?ŁUð X% XÝ« sJ?2 œ—«œ ËU?Hð Ê«d?~¹œ U?Ð t U?u ËU?C “d?Þ Æb½«ÅÁb?¬ —U?LA?Ð vO?Ž ÊU?ML?ýœÆ©µ∫≤∂ ª∂∫≤≥Ÿ« „Æ— ªµ∫≥ v® XÝ« ÁbOUÐÅv œuš tÐ ÊœuÐ v¹d ÏtIÐUÝ V³Ýª≤π∫±≥ ª≥∑∫±≤ ª≥∑∫±± „Æ—® bO?A?Åv? “«—œ pA?ð ÈË— d?Ð v½U?L?N? —œ «c?ſ ·d? È«d?Ð åÆb?O?A? “«—œò ∫vE?H?K?«ÅX% ≠zÆ©≥∞∫≤¥ ª±¥∫≤≤ ª¥∂∫≤∞ ª∑∫±∑ ª±∞≠∑∫±¥Æbý œ—«Ë t½«œ«“¬ Ê«uðÅv XÝ« «cſ ·d È«dÐ v½ULN t È«Åt½Uš —œ ≠at~½ d?D?Ž ʬ —œ t ÁœuÐ ›r d?d?¤ dðU?³?¬ fM?ł “« vdþ Æ.«ÅÁœd? tL?łdð d?D?Ž ÏtA?Oý U?−?M¹« —œ t d?ðU?³¬ ·d?þ ∫vE?H?K«ÅX% ≠bÆXÝ« ÁœuÐ œU¹“ ådDŽò ·dB tIDM s¹« È«u¼ Ë »¬ XKŽÅtÐ XHÖ Ê«uðÅv ÎUML{ ÆbM²ý«œÅvÆXÝ« Ë« dÝ XAÄ —œ Ê“ ʬ Ë ©≥∂ t¹¬® ÁbOA “«—œ dHÝ dЫdÐ —œ vJAð ÈË— dÐ vOŽ ≠cÆXÝ« Ë« È—UJ¼UMÖ Ë vŽUL²ł« l{Ë tJKÐ vOŽ tÐ X³½ Ê“ eO¬ÅX³× —U²— U−M¹« —œ VO−Ž t²J½ ≠dÆ©k `O{uð ≤∂∫∑ „Æ—® åd³UOÄ p¹ò ∫d~¹œ tLłdð ≠eª∑∫≤∂Xª≥∫±¥d≥∫±≤u¹X½«œÅv Ë aœu?ÐÅv —U?J?¼U?M?Ö d?N?ý —œ tt²??A??½ Ád?H?Ý d?Ý d??Ð v?¹d?? Ït½U?š —œ Ë« tXA??Ä “« Ë≥∏ Æœ—ˬ bd??D??Ž È«ÅtA???O??ý XÝ«U???Ð ¨ct²???d????Ö —«d??? g¹U????¼U???Ä œe????½ ÊU???¹d????ÖË« ÈU¼U?Ä Êœd fO?š tÐ ŸËd?ý g¹U¼Åpý«Áœd pAš «— U?N½¬ g½«u?O?Ö UÐ Ë œu/ÅvdD?Ž U?Ð Ë œd?Åv tÝu?Ð —œ ‚d?ſ «— Ë« ÈU¼U?ÄÆdœuL‡½Åv 5¼bðtÐ œu???Ð Áœd?? u???Žœ «— Ë« t v???¹d???≥πed?³??U?O??Ä Ë« d?Ö«ò ∫X?H?Ö œu??š U?Ð s¹« Êb??¹œfL?????‡ «— Ë« t? v½“ X??????½«œÅv ¨œu?????ÐÅv?≤≤π

Page 49

Uu qO$« ¥∞∫∑å°fXÝ« —UJ?¼U?M?Ö tJM?¹« Ë X?O? bM?Åv∫XH???Ö Ë« tÐ Áb???¬—œ s???Ý tÐ v???O???Ž Ë¥∞åÆ.u~Ð uð tÐ ÈeOÇ r¼«ušÅv ÊuFLý È«òÈ—UJ³KÞò¥± åÆu~Ð œU²Ý« È«ò ∫XHÖ Ë« ËË g—U?M?¹œ b?B?½U?Ä vJ??¹ ¨Xý«œ —U?J?¼b?Ð Ëœb?½œu?Ð —U?J??¼b?Ð Ë« tÐ —U?M??¹œ ÁU?−?M?Ä Èd??~?¹œd¼ ¨bM?²ý«b?½ Êœ«œ fÄ È«dÐ Èe?OÇ ÊuÇ¥≤«— Ë« Ëœ ʬ “« p¹ «b ‰UŠ ÆbOAÐ «— Ëœ—œ ÊuFLý¥≥ åøœu/ b¼«u?š X³×? d²?AOÐd?²?A?O?Ð Ë« tÐ t ʬ +U?L??Ö tÐò ∫XH?Ö aÝU?Äv²Ý—œ tÐò ∫XHÖ Ë« tÐ ›v?OŽ¤ åÆbO?AÐåÆÈœd È—Ë«œÊu??F???L??ý tÐ ¨Áœd??? Ê“ V½U???ł tÐ Ë— Ë¥¥uð Ït½U?š tÐ s øv?MO?ÐÅv «— Ê“ s¹«ò ∫XH?ÖêO¼ s t‡Ð .U?¼UÄ 7?ý È«dÐ u?ð Âbý œ—«ËU?Ð «d?? ÈU?¼U??Ä ÈË ¨fJ??Ž d?Ð ¨hÈœ«b?½ »¬UN?½¬ g½«u?O?Ö U?Ð Ë Áœd fO?š g¹U?N?Jý«È«ÅtÝu???Ð êO???¼ «d??? u???𥵠Ɯu??/ p?A??š «—¨iÂb?ý œ—«Ë t v²?Ë “« ¨fJ?Ž d?Ð ¨Èœ«b?½Æb¹uł È—Ëœ Ë« “« v²¹UÐ vF«Ë d³UOÄ p¹ Ë ÁœuÐ —UJ¼UMÖ ÎUŽdý Ê“ s¹« v¹d œd p¹ dE½ “« ≠f„Æ—® XÝ« È“—ËU?A? d??Ö—U? t½«“Ë— œe? d??Ыd?Ð vu?Ä Áb??ý tL?łd?ð —U??M?¹œ t È«ÅtL??K? ÆåÁd?I??½ tJ?Ý b?B??½U?Äò ∫d?~?¹œ t?L?łd?ð ≠gÆ©≤∫≤∞Xª¥∫±∏b?O?Ä® XÝ« vd??ý È“«u?½ÅÊU?L?N?? Âu?Ý— “« vJ?¹ ÊU??L?N? ÈU?¼U??Ä 7??ý åÆv²???¹d?½ »¬ .U?¼U??Ä ÈË— d?Ðò ∫d?~??¹œ tL?łd?ð ≠hÆbMÅv —«d« vOŽ tÐ X³½ ©±∞≠±∫±π® v“ Ë ©¥≤≠≥∏∫±∞® Uðd Ë .d È“«u½ÅÊULN œ—u —œ Uu Æ©ÆÆÆ≤∫±π“«ò XÝ« Áb¬ U¼Åt½ “« Èœ«bFð —œ vË åÂbý œ—«Ë t v²Ë “«ò ∫XÝ« Ábý t²ýu½ VOðdð 5L¼ tÐ vDš ÈU¼Åt½ d?²AOÐ —œ ≠iÆb¹U/Åv oO³Dð X¹«Ë— 7 È«u²× UÐ d²AOÐ t bMMÅv —uBð všdÐ Ë åXÝ« Ábý œ—«Ë t v²Ë—u s¹« —œ åXÝ« Áb½UA« ʬ d?Ð dDŽò ∫œd tL?łdð b¹UÐ s¹«d?ÐUMÐ Ë Ábý ·cŠ å«— .U?¼UÄò v1b ÈU¼Åt?½ “« vCFÐ —œ ≠jÆbýUÐÅv dÝ 5¼bð Ÿu{u ≤∫±±u¹ dOE½Ë« —UL?ýÅvÐ ÊU¼U?MÖ t .u?~Ð u?ð tÐ dÖ« ∫b?M?MÅv tL?łdð v¼U?Ö vË bM?M?Åv tLłd?ð VOðd?ð 5L?¼ tÐ «— v?OŽ s?Ý s¹« Ϋd¦?« ≠kX³×? t−?O?²?½ «— ÊU?¼UM?Ö gA??Ð ôU?Ð ÏtL?łdð d?O?E?½ v¼U?Ö s¹«d?ÐUM?Ð ÆXÝ« Áœd? —U?O??Ð X³×? t XÝ« ʬ È«d?Ð Áb?ý Áb?O?A?ÐÆ©π≠∏∫±π „Æ—® b½—ULýÅv ÊbOAÐ t½UA½ Ë t−O²½ «— X³× ¥≥≠¥± U¹¬ tÐ tłuð UÐ v¼UÖ Ë bM½«œÅvœU−¹« v½U¹“ vOŽ È«dÐ tJM¹« ÊËbÐ Ë XÝ« Ábý Ê«œdÖÅÈË— ÁUMÖ “« Ë Áœ«œ ÊUA½ «— œuš ÊU1« ÎUMKŽ vOŽ ÈuÐ Êb¬ UÐ Ê“ s¹« ≠l∫vEHK«ÅX% vM?F tÐ Ábý tL?łdð åËdÐ XöÝ tÐò Ë Áb¬ v?K« 7 —œ t È«ÅtLK? ÎUML?{ ÆXÝ« Áb¹œdÖ d¼U?Þ Ë „UÄ b¹U/ªXO?½ v½«Ë— g«—¬ Ë `K? Ë býU?ÐÅv U$ Ë vÖb?½“ XO?UL?ð Âu?NH? tÐ ”bI?Å»U?² —œ vË b?ýU?ÐÅv ÆÆÆË g«—¬ ¨`KÆj `O{uð ∑π∫± „Æ—bMMÅv —U²— t½uÖÅ5L¼ tÐ v×O s¹dA³? eO½ ΫbFÐ tJ½UMÇ b¼œÅv ÂU$« Ê«œdÖUý “« v¼ËdÖ Á«dL?¼ tÐ «— œuš XUÝ— vOŽ ≠mÆœd bM¼«uš XU¹—œ ≤≠±∫π t¹¬ “« fÄ «— XUÝ— XOu¾ sð Áœ“«Ëœ vË ©ÆÆÆ≥≠≤∫±≥ ª≤∂∫±± ª±¥∫∏Ÿ«®XÝ« 5D?K? ÈUO?½œ —œ vzUM?¦²?Ý« È«ÅtF?«Ë b½«ÅÁœd? bO?zUð ¥±∫±µd? Ë µµ∫≤∑X t v?OŽ Êu?«dO?Ä —œ åÊU½“ s¹«ò —u?CŠ ≠nÆ©≤∑∫¥u¹ „Æ—®≤±∫µ¥∏∫∏ÆXÝ« ÁœU²¹U½ “UÐ .U¼UÄ dÐ Êœ“ tÝuÐ “« Ë«dÐ ¨Èœd?J?½ 5?¼b?ð sſË— tÐ êO?¼ «— Âd?Ý¥∂Áœd? 5?¼b?ð d??D?Ž tÐ «— j.U?¼U??Ä Ë« ¨fJ??Ž¨.u????ÖÅv u?????ð tÐ ¨s?¹« d????ÞU????šÅt?Ð¥∑ ÆXÝ««d?¹“ Áb?ý Áb?O?A??Ð Ë« d?Ð ‘—U?O??Ð ÊU?¼U?M?Öt f ʬ UÒ« ÆkXÝ« Áœd? XÒ³?×? —U?O??ÐåbMÅv XÒ³?× r ¨œu?ý ÁbOA?Ð r Ë« tÐåÆbý ÁbOAÐ X½U¼UMÖò ∫XHÖ ›Ê“¤ tÐ¥∏b½œuÐÅv Ád?HÝ d?ÝdÐ Ë« UÐ t? v½U Ë¥πXO s¹«ò ∫b½œd 7?HÖ tÐ ŸËdý œuš 5ÐÊ“ tе∞ åøb?A????ÐÅv? «— ÊU??¼U??M??Ö v²??Š t—œ °XÝ« Áœ«œ U?$ «— u??ð X½U??1«ò ∫XH??ÖåÆlËdÐ g«—¬vOŽ ÊU¼«dL¼«— U??¼œ Ë U??¼d???N??ý ¨b??F???Ð È—U??б«b?š vz«Ëd?½U?d? Áœó Ë œu?L?O?ÄÅvÈË UÐ sð Áœ“«Ëœ Ë œd?Åv ÂöŽ« Áœ«œ «b½ «—nv½U½“ “« sð bMÇ 5MâL¼ Ë≤ Æmb½œuÐÅv ∏≤≥∞

Page 50

±∞∫∏ Uu qO$«t²U?¹ UH?ý U¼Åv½«u?ðU½ “« Ë d?¹dý Õ«Ë—« “« tË« “« t otÒO?b??−?? tÐ Âu??Ýu?? .d? ∫b??½œu??ÐÊ“ U??½u??¹ Ë≥ Æpœu??Ð Áb??ý ÊËd??O??Ð u???¹œ XH??¼È—UO?Ð Ë sÝuÝ Ë f¹œËd?O¼ qdýU³? «“ušÊU??A??¹« tÐ ÊU???A??«u??« U???Ð t d??~???¹œ ›ÊU??½“¤Ærb½œdÅv pL —cÐ q¦©π≠±∫¥ fd ªπ≠±∫±≥ v²®œd??Ö —U???L??A???O???Ð v²???ÒO??F???L??ł t? vU???Š —œ¥g¹u????????Ð U???¼d????N????ý t?L???¼ “« Ë b????½b????¬ÅvÊU?A?« —c?Ðòµ ∫sXH?Ö tq¦? tÐ ¨b??½b?¬Åv—cÐ ÊuÇ Ë bý ÊËdOÐ ‘—cÐ Êb½UA« È«dÐÁ«— —U?M? —œ U??¼Åt½«œ “« È—«b?I?? b?½U??A?«ÅvtL¼ ÊULݬ ÊUÖb?½dÄ Ë bý ‰U b?~ Ë œU²«“UÐ —uÖ t vU~?M¼ —œ Ë ©ØØ ∂±∫≤∑X® vO?Ž 5bð —œ 5?MâL?¼ ©ØØ µ∂∫≤∑ X® VOK ÈU?Ä —œ Ϋœb− «— tO?b− .d ≠o«— ¯d “« t²ÝUšUáÐ `O t XÝ« v 5²½ U−M¹« —œ ±∏≠±±∫≤∞u¹ t²ýuMÐ UMÐ Ë b¹œ rO?¼«uš ©ØØ ±∞∫≤¥u® XÝ« ÁbýÆbMOÐÅvt¹dE?½ s¹« Ë XÝ« Ábý d?– ≤∂∫±± Ë ≥∞Ũ≤∑∫∏ —œ Ϋœb?− b?MýU?Ð t²?ý«œ ·dB?ð —œ «— dH?½ p¹ åu?¹œ s¹bM?Çò t t¹dE?½ s¹« ≠pb¼œ ÊUA½ XÝ« Ë« ·dBð —œ t v dÐ «— ÊUDO?ý jKð Ë –uH½ Uð XÝ« ÁœuÐ ÊU¹œuN?¹ tKOÝuÐ ÊUDOý jKð —b r?& ÎULKU¹ t²?ý«œ È—UL?O?Ð U¹¬ t b?M?Åv/ `¹dB?ð tK?¹b−? .d œ—u? —œ U?u Æ©XÝ« XO?U?Lð vM?F? tÐ t XH¼ r— d?– U?Ð ÎUu?B?®Æb½«ÅÁœd —uBð 5MÇ v¼UÖ tJ½UMÇ Ábý d– µ∞≠≥∂∫∑ —œ t XÝ« È—UJ¼UMÖ Ê“ ÊUL¼ U¹¬ b¹uÖÅv/ 5MâL¼ ÆvÖœ“u¹œÆXÝ« Ábý d– ±∫±≥Ÿ« —œ t f¹œËd?O¼ œe?½ —œ rŠUM? gI½ dO?E½ ¨Áb?A½ sýË— Ë« ÂU?I XOL?¼« Ë bM?—U s¹« h?A tH?OþË ≠qË vË— Ê«d?L?J?Š ÏÁ—U?Зœ t vðU?ŽöÞ« Ë b?¹U?/Åv d?– U?u? t f?¹œËd?O?¼ ÊU?O?«d?Þ« ÂU?½ 5?Ð b?½«ÅÁœd? —u?B?ð ÈœU?¹“ ’U??ý«Æœ—«œ œułË vÞU³ð—« ©±≤ ª≤∑∫¥Ÿ« ª±µ≠∑∫≤≥ ª±¥≠±≤∫±π ª≥±∫±≥ ª±∫≥u® b¼œÅv ‘«ÅÁœ«u½UšÆåb½œdÅv pL Ë« tÐò ∫XÝ« Ábý t²ýu½ Èd~¹œ ÈU¼Åt½ —œ ≠r—œ t «— vKO¦Lð Ëœ b¹U?ý Æ©h `O{uð ≤∫¥d „Æ—® œ—«œ qO¦Lð —u?BÐ È—U²HÖ ≥¥≠±∫¥d Ë µ≤≠±∫±≥X «“«u? tÐ Uu ≠srL² Ït²?J½ Ëœ ÏÁ—U?Зœ —U²?HÖ s¹« —u?× t b?Ý—Åv dE?MÐ 5M?Ç ÎUu?B? vË ÆXÝ« Áœd «b?ł —U²?HÖ s¹« “« Áœ—ˬ ≤±≠±∏∫±≥ÂöŽ« ÊU~L¼ tÐ —cÖ bOŽ —U²HÖ —œ “«— s¹« Ë ©±∞∫∏® XÝ« Ê«œdÖUý tÐ dB×M g²UÝ— b —œ vOŽ “«— t s¹« vJ¹ ∫býUÐÆ©±∑≠±∂∫∏® œuýÅvÆw `O{uð ±≥∫±≥ X „Æ— qO¦Lð s¹« œ—u —œ ≠ts¹« tÐ Ë œ—«b½ œu?łË ÈœU¹“ „U?š U?N½¬ —œ t XÝ« všö~?M?Ý ÈU¼U?ł “« s?Ý fd Ë v²? ÈU?NK?O$« —œ tÐU?A? ÈUN?²L?? —œ ≠uÆXÝ« 5DK oÞUM tO³ý d²AOÐ œuýÅv nOuð t È«ÅÁdEM VOðdðÆXÝ« Áœd d– «— ‰uB× È—«œdÐÅÁdNÐ d¦«bŠ jI b½«ÅÁœd X¹«Ë— fd Ë v² t vzU¼ÅqO¦Lð “« Uu ≠vÆl `O{uð π∫¥ d „Æ— ≠wtÐ X³½ U« ¨b?MÅv hA «— U?¼ÅqO¦Lð œdЗU? ÈUMF ±∞≠π U?¹¬ —œ Uu ©q Ë p `O{uð ±±∫¥d „Æ—® fd bM½U? tÐ ≠xÆ©`O{uð ±∞ t¹¬ ¨`O{uð ¥ t¹¬ „Æ—® XÝ« ÈË “« dðdOÖÅXÝ qOz«dÝ«ÅvMÐ ÂuÆb `O{uð ±±∫±≥X „Æ— ≠yÆc `O{uð ±±∫±≥X „Æ— ≠zπ∫±∂d≥∫≤πYðu@MÝ d?Ð d~¹œ È—«b?I∂ Æb½œ—uš «— U?N½¬«d??¹“ b???ý p?A???š Êb???O???zË— “« fÄ Ë œU???²???«ÊUO —œ d?~¹œ È—«b?I Ë∑ ÆXý«b½ XÐuÞ—UN½¬ U¼—Uš ¨Áœd bý— U?N½¬ UÐ Ë œU²« U¼—Uš„U?š —œ d??~??¹œ È—«b?I??∏ Æb?½œd?? tH??š «—Ævœ«œ ÁuO d?ЫdÐ b Ë Áb?OzË— ¨œU?²« »ušÈ«dÐ t? d¼ ∫œ—ˬÅv?dÐ @?½UÐ s?¹« 7H?Ö U?ÐåÆwœuMAÐ œ—«œ ‘uÖ ÊbOMýxq¦ s¹« qOœ©±≤≠±∞∫¥fd ª±≥≠±∞∫±≥v²®q¦? s¹« b?½bO?Ýd?ÄÅv Ë« “« g½«œd?ÖU?ýπ7??šU??M??ýò ∫XH??Ö È˱∞ œ—«œ v¹U??M???F??? tǨyÁb?ý Áœ«œ U?L?ý tÐ z«b?š u?J?K? ÈU?¼“«—U??Ð U??ð XÝ« U???¼Åq¦?? t?Ð ¨Ê«d??~??¹œ È«d???Ð U??Ò«≤≥±

Page 51

Uu qO$« ±±∫∏åÆab?M?L??N?H??½ Êb?O??M?ý U??Ð Ë b?M??M?O??³?½ ¨Êb??¹œ—cÐ q¦ ÏÁ—UЗœ `O{uð©≤∞≠±≥∫¥fd ª≤≥≠±∏∫±≥v²®«bš s?Ý ¨—c?Ð ∫bq¦ v?MF? pM?¹«ò±±b??M??²????¼ Á«— —U??M?? —œ t v?¹U??N??½¬±≤ ÆXÝ«fOK?Ы bF?Ð ¨b?½«ÅÁbO?M?ý t bM?ýU?ÐÅv v½U½¬«œU³ b?¹UЗÅv ÊUA?³K? “« «— sÝ Ë b¹¬ÅvdÐ t v?½U½¬±≥ Æb?M?ÐU?¹ U?$ cÁœ—ˬ ÊU1«UÐ «— s?Ý t bM?²?¼ v½U? bM?²?¼ @MÝUÒ« ¨b½«ÅÁbO?Mý «— ʬ ÊuÇ b?½d¹cÄÅv ÈœUýË b?½—ˬÅv ÊU??1« v½U?“ U??ð ∫b?½—«b??½ tA?¹—t⽬±¥ Æb½uýÅv ·d×M ¨dtÐd& ÊU“ —œb½« ÁbOMý t bM²?¼ v½U½¬ ¨ÁœU²« U¼—Uš —œË Ëd??Ł Ë U???N???O???½«d???~???½ tK???O??ÝË t?Ð Á«— —œ Ë—U?????Ð tÐ Ë Áb??????ý tH??????š vÖb??????½“ ÈU?????N??????ðÒc?????XÝ« »uš „U?š —œ tâ?½¬±µ ÆebM?Ý—ÅvL?‡½fn¹d?ý Ë u??J?O??½ v³?K?? U?Ð t b??M?²???¼ v½U??½¬d– qU Ë sýË— —uDÐ «— ʬ ≤∑≠≤∂∫≤∏Ÿ« —œ vË bMÅv/ qI½ «— ±∞∫∂‘« sAš Ë XÝ VUD 5Ž fd bM½U tÐ Uu ≠aÆœuýÅv vFD Ë rK qOz«dÝ« Âu ÏÁœuð ŸUM²« t vU~M¼ ¨œd b¼«ušÆ©t±¥∫¥d „Æ—® b¼œÅv aÝUÄ b½œuÐ Áœd π t¹¬ —œ Ê«œdÖUý t v«u¾Ý tÐ ÊuM« vOŽ ÆåXÝ« s¹« qO¦Lðò ∫vEHK«ÅX% ≠bt b¹«e?«Åv fuÄ d?OE?½ U−?M¹« —œ Æ©±≥ t¹¬ „Æ—® b?ý «d¹c?Ä åÊU1«ò —œ «— «b?š sÝ v²?¹U?Ð t bM?Åv `¹dB?ð Uu? jI ≠cÆœ“UÝÅv —ËbI «— åU$ò tÐ vÝd²Ýœ ÊU1« s¹«ÊUO×O? t−MJý Ë VO?IFð “« Ë ©≤¥Å¨±π∫±≥d ª≤πŨ≤±∫≤¥X „Æ—® —UÖ“Ë— ÊU?¹UÄ —œ Xö Ë v²Ðb?Ð “« fd Ë v² ≠dÆ©≤≥∫π „Æ—® XÝ« ÊUO×O Ád“Ë— v½UÖb½“ Uu —uEM t vð—u —œ bM¹uÖÅv sÝÆÆÆbMÝ—Åv/ bý— tÐ Ë b½«ÅÁbý tHš ªb½Ë—Åv vÖb½“ ÈU¼Åv½«d~½ —UÐ d¹“ Ë ∫d~¹œ tLłdð ≠eÆbýUÐÅv n¹dý ÊU½« ÂuNH tÐ œuý Áœ—ˬ r¼ UÐ XH Ëœ s¹« t vU~M¼ v½U½u¹ ÊUГ —œ Æå»uš Ë U³¹“ò ∫vEHK«ÅX% ≠f—œ Ë U−M¹« —œ t XÝ« Uu? tÐ h² È«ÅtLK? Ë bMMÅv b¹b?Nð «— sÝ t XÝ« vð«dD?š dЫdÐ —œ XËUI vM?F tÐ tLK s¹« ≠gª±≤ª±≤ ª¥∫∂ ª∂∫±Êd?≠≤ ª≥∫±U????ð≠± ∫œË—Åv —U??J??Ð œU??¹“ fu?Ä ÈU??¼Åt²??ýu??½ —œ ÎU??M??L?{ ÆX?Ý« Áb?ý Áœd??Ð —U??J??Ð ±π∫≤±Æ±±∫±‰u ªµ≠¥∫±µ ª≤µ∫∏ ª¥Å¨≥∫µ ª∑∫≤ÂË——«d Êôu?Ý— —U²?HÖ Áb?M¹¬ v?ÖbM?Aš—œ d?ЫdÐ —œ «— v?O?Ž v½uM? vUM?LÖ Ë v?J¹—U?ð Uu? œuýÅv ◊U?³?M²?Ý« ±∑ t¹¬ “« t È—uD?Ð ≠hÆbMÅv qOLJð XÝ« Ábý t²HÖ ±∞ t¹¬ —œ «— t⽬ o¹dÞ s¹bÐ Ë ©u `O{uð ≤±∫¥d „Æ—® b¼œÅvXL???? s¹« U??u?? qO??$« —œ Ë b??¹U??/Åv ËU??C?? åb??¼œÅv ‘u??Öò t «— v?? å—U??−??M??¼ Ë ‘Ë—ò ≤¥∫¥d?? ·öš d??Ð U??u?? ≠iÆXÝ« U¼ÅqO¦Lð UÐ —U²HÖ ÈdOÖÅt−O²½«— tLK? s¹« Áb?¬ ≤∂∫±π —œ t vNÐU?A? —U³?Ž—œ vË b¼œÅv? nOH?ð «— ËU?C? s¹« ÊœuÐ VO?−?Ž tLK? s¹« ÊœËe?« UÐ U?u? ≠jÆ©≤π∫≤µ ª≤∫±≥X ª≤µ∫¥d „Æ—® XÝ« Áœ—ËUO½Æd `O{uð ±≤∫±≥X „Æ— ≠kª≥≥∫±±±µ∫µXª≤∫±≤≤∂∫±∞XU???Ð Ë Áœd???? kH????Š «— ʬ ¨Áb????O????M???ý «— s?????ÝåÆb½—ˬÅv ÁuO gÈ—«b¹UÄU¼—U²HÖ Ït−O²½ ÆÊU~L¼ È«dÐ —u½©≤µ≠≤±∫¥ fd®œd sýË— «— hvſ«dÇ ÊuÇ f êO¼ò±∂vЫu???²????ð d??¹“ U?¹ b??½U??ýu??ÄÅv/ vd??þ U??ÐbN?½Åv Ê«b?ſ«d?Ç d?Ð «— ʬ tJ?KÐ œ—«c?ÖÅv/ÆbM?M?O³?Ð «— —u?½ b½u?ýÅv œ—«Ë t v½U?? Uð—U?J?ý¬ t X?O?½ v½U?N?M?Ä e?O?Ç êO?¼ «d?¹“±∑t X??O???½ È« Áb??O??ýu???Ä “«— êO??¼ Ë œœd???~??½Æb?¹¬—œ vzU?M??ýË— tÐ Ë Áb?ý t²?šU??M?ý b?¹U??³?½°ib¹uMýÅv t½u~Ç t bOýUÐ V«d fı∏ʬ Ë bý b¼«uš Áœ«œ ÈË tÐ œ—«œ t ʬ «d¹““« ¨œ—«œ jœ—«b?M?ÄÅv «— tâ?½¬ v²?Š œ—«b?½ tåÆkbý b¼«uš t²dÖ ÈË≤≥≤

Page 52

≤∑∫∏ Uu qO$« lvOŽ 5²Ý«— ÏÁœ«u½Uš©≥µ≠≥±∫≥ fd ªµ∞≠¥∂∫±≤ v²®b?½b??¬ Ë« œe??½ mg½«—œ«d??Ð Ë ‘—œU?±πÈË tÐ bM?²??½«u?ðÅv/ XÒO?F?L?ł V³?ÝÅtÐ vË—œUò ∫b½œ«œ d³š Ë« tÐÅ≤∞ b½uý p¹œe½uð bM¼«ušÅv ÁœU²?¹« ÊËdOÐ —œ X½«—œ«dÐ Ë∫XH?Ö ÊU?A?¹« tÐ aÝU?Ä —œ≤± åÆnb?M?M?O?³?Ð «—s?Ý t b??M?²???¼ v?½U?½¬ +«—œ«d??Ð Ë Â—œU?òåÆob½bMÐÅv —U tÐ Ë ÁbOMý «— «bš b½UA½Åv Ëd «— ÊUuÞ vOŽª≤∑≠≤≥¨±∏∫∏ v²®©¥±≠≥µ∫¥ÅÅfdU??????Ð Ë« U??????¼“Ë— ʬ “« v?J??????¹ —œ È—U???????Ð≤≤ÊU?A?¹« tÐ Ë b?½b?ý vI?¹U? —«u?Ý g½«œd?ÖU?ýtÐ Ë åÆp.ËdÐ tÇU?¹—œ qŠU?Ý Ê¬ tÐò ∫XHÖÆbM²— gOÄo×K? U?¼ÅqO¦?L?ð —U²?H?Ö tÐ U?ð Áœ«œ dO?O?Gð «— ʬ q×? U?u Æb?½«ÅÁœd? d– U?¼ÅqO?¦?Lð U?Ð —U?²H?Ö “« gO?Ä «— XL? s¹« fd? Ë v²? ≠lÆb¹U/Ær `O{uð ¥∂∫±≤ X „Æ— ≠mÆb½dO~Ð —UO²š« —œ «— Ë« Uð bM¹¬Åv vOŽ ÊU~²Ð t b¹uÖÅv/ ≤±∫≥d ·öš dÐ Uu ≠n«— ʬ Ë åœ«œ «d ‘u?Öò ÊU?1« —œ s??Ý tÐ v²??¹U?Ð t b?M?Åv `¹d?B?ð vK?³? —U?²?H?Ö Ït«œ« —œ U?u? Æt `O?{u?ð µ∫±≤ X „Æ— ≠oÆ©i `O{uð ≤±∫±± „Æ—® Æœd b¼«uš d– vOŽ —œU œ—u —œ «— t²J½ s¹« Ϋœb− Uu Æ©±µ t¹¬ „Æ—® åXÐ —UÅtÐòÆ©a `O{uð ±∫µ „Æ— tLK s¹« œ—u —œ® œËdÐ œ—«œ —«d tÇU¹—œ d~¹œ ·dÞ —œ t ÊUdA 5“dÝ tÐ b¼«ušÅv vOŽ ≠pÆg `O{uð ≥∑∫¥d „Æ— ≠qÈdðdÐ Ë XÝU¹— XL?Ý Ê«d~¹œ tÐ X³?½ t XÝ« v vM?F tÐ Áb¬ U?−M¹« —œ t epistas v½U½u¹ tLK? Æc `O{uð µ∫µ „Æ— ≠rœU²?Ý« vÝ—U tÐ «— tL?K Ëœ d?¼ v¼UÖ Æœ—«œ ËU?Hð XÝ« —U?Ö“u¬ Ë rK?F? vMF?0 t didaskalos v½U½u?¹ d~¹œ Ït?LK? UÐ Ë œ—«œ ¨XÝ« dðÅVÝUM U−M¹« —œ —ËdÝ tLK t vð—u —œ bMMÅv tLłdðÆi `O{uð ≤∂∫∏ X ≠st vM?F? s¹b?Ð ¨XÝ« Áb?¬ ¥∞∫¥d? —œ t X?Ý« ʬ “« d?ðÅ.ö b?M?Åv Ê«œd?ÖU?ý tÐ X³???½ v?O?Ž t vA?½“d?Ý s( U?−??M?¹« —œ ≠tÆb½dÐ —UJÐ t½u~Ç bM½«œÅv/ vË b½—«œ ÊU1« Ê«œdÖUýÊU¹UÄ —œ «— U¼ÅgM«Ë s¹« Ë ≤∑∫∏X dOE?½ «— ÊU½¬ åv²H~ý Ë V−Fðò Ë Áœd? d– ¥±∫¥d q¦ «— Ê«œdÖUý åÊbO?Ýdðò Uu ≠uÆ©k `O{uð ∂≥∫± Ë x `O{uð ±≤∫± „Æ—® b¹U/Åv ȗˬŜU¹ Áe−F s¹bMÇ X¹«Ë—Æåëu«ò ∫d~¹œ tLłdð ≠vVOðd?ð tÐ b?¹¬Åv d?E½ tÐ t? Ábý t²?ýu?½ åÊU?O?łd?łò U¹ åÊU?¹—b?łò tL?K ≥∑ t?¹¬ —œ U−?M?¹« —œ vD?š U¼Åt??½ “« Èœ«b?Fð —œ ≠wÆœ—«œ —«d tÇU¹—œ vdý vKŠUÝ —œ t XÝ« ÊUdA tIDM —uEM —u d¼ tÐ ÆbýUÐÅv fd qO$« Ë v² qO$«ÆXO½ vJÇu Áœ “« dOſ vK× tIDM s¹« —œ dNý “« —uEM Æ≥π Ë ≥¥ U¹¬ „Æ— ≠x∂∫±∑Ë« ¨b?????½b?????½«—Åv? «— o¹U????? t? vU??????Š —œ≤≥Ë b¬ œËd tÇU?¹—œ dÐ qÈœUÐbM?ð Ë ÆbO?ЫušÆb?½œu?Ð d?D??š —œ Ë t²?d?Ö «d?? »¬ «— ÊU?A?¹«Áb???½«e???O????šd???Ð «— Ë« Ë b????½b???¬ ‘œe???½ t?Ð≤¥„ö¼ r—Ëd???Ý È« ¨—Ëd????Ý È«ò ∫b????M????²????H????ÖrÞöð Ë œU???Ð t?Ð Áœd??? ÂU???O??? Ë« åÆ.u????ýÅvË b?½œd?? gËd? U??N?½¬ Ë sœ“ VO?N??½ ëu?«∫XH???Ö ÊU???A???¹« tÐ≤µ Æb???ý —«d???d???Ð g«—¬«d ”d?ð «— ÊU?A?¹« åøtXÝU?− ÊU?²?½U?1«òfÄò ∫b?M?²?H?ÖÅv r¼ tÐ uv²?H~?ý U?Ð t²?d?ÖÊUd? v»¬ Ë U?¼œU?Ð tÐ v²?Š t X?O? s¹«åøbMMÅv XŽUÞ« Ë« “« UN½¬ Ë b¼œÅvÊUdA 5“dÝ —œ t½«u¹œ ÈUHý©≤∞≠±∫µ fd ª≥¥≠≤∏∫∏ v²®qÐU?I? —œ t wÊU¹—b?ł 5?“ d?Ý tÐ Ë≤∂“« ÊuÇ≤∑ Æb?½b?O??Ý— qŠU?Ý tÐ XÝ« qO??K?łs¹bMÇ t xdNý “« Èœd býÅv ÁœUOÄ o¹U≤≥≥

Page 53

Uu qO$« ≤∏∫∏vðÒb? “« Ë« Ë b??¬ Ë« —«b??¹œ tÐ Xý«œ yu?¹œb½U?Åv/ È«Åt½U?š —œ Ë ÁbO?ýuá?½ ”U?³ “«—œU¼œU?¹d v?O?Ž Êb¹œ tÐ≤∏ ÆzU¼d?³ —œ d?~bM?K?Ð È«b U?Ð ÁœU?²« ‘d?Ыd?Ð —œ Ë œ—ˬ dÐs “« ‰UF?² È«b?š d?Ä ¨v?O?Ž È«ò ∫XHÖ«d brMÅv g¼«u?š uð “« øav¼«ušÅv tÇ„U???ÄU???½ ÕË— tÐ Ë« «d???¹“Å≤π å°Áb???½ »«c???ŽÆœu????ý ×U?????š œd????? s?¹« “« œ«œÅv —u?????²?????ݜȫd?Ð Ë Áœd?? d??O??????ð «— Ë« U??¼—U??Ð tÅÊu??ÇË bM²?ÐÅv dO$“ Ë qſ UÐ «— Ë« 7?ý«bN~½·d?ÞÅtÐ u?¹œ tK?O?ÝËÅtÐ t²???J?ý «— U?¼b?M?Ð Ë«Ë« “« v????O???Ž≥∞ Æb???ýÅv? Áb???½«— c«d???×????åÊu¹óò ∫XHÖ åødXOÇ XU½ò ∫bOÝdÄÆb?½œu?Ð Áb?ý qš«œ Ë« —œ ÈœU?¹“ U?¼u?¹œ «d?¹“U?N??½¬ tÐ U??ð b?½œd??Åv XÝ«u??š—œ Ë« “« Ë≥±Æb½ËdÐ et¹ËU¼ tÐ b¼b½ —u²Ýœf„u??š œU???¹“ ÈU??¼ÅtÒK???Ö U??$¬ —œ È—U???Ð≥≤Ë b??½b???¹d???ÇÅv? ÊU??²??????¼u??? —œ t? œu??ÐÅv?U?N?½¬ tÐ U?ð b?½œd? XÝ«u?š—œ Ë« “« ›U?¼u?¹œ¤qš«œ ›U????N???u????š¤ s¹« —œ œu????ý Áœ«œ Á“U????ł«ÆU¼u¹œ ∫vEHK«ÅX% Æp `O{uð ≤∫∏ „Æ— ≠yÆm `O{uð ≤∫µd „Æ— ≠zÆi `O{uð ≤¥∫±d Ë ≥¥∫¥ „Æ— ≠aÆbMM —Ëœ «— Ë« «bš ÂU½ —b UÐ bMMÅv vFÝ ∑∫µd —œ t vð—u —œ bMMÅv g¼«uš vOŽ “« U¼u¹œ Uu qO$« —œ ≠bª≥∫∏u??Þ ª±¥Å¨±≤∫≥¥ ª≤±∫±≥‘« ª±∞∫±∂Ëô® XÝ« ÊU??Öœ“u??¹œ sJ???? v?U??Ý Â«u??« 5??Ð —œ Ë oO??²??ŽÅb???N??Ž —œ åÊU??ÐU??O??Ðò ≠cÆ©≤¥∫±± ª±∫¥u „Æ—® œdÐÅv —UJÐ «— r& s¹« v¼UÖ qO$« Æ©≥µ∫¥—UÐÆp `O{uð π∫µd „Æ— ≠dÁb½«— 5?“d?Ý “« t s¹« “« fd? qO?$« tÐ U?MÐ t vð—u? —œ b?½u?ý ÁœU?²Ýd? Œ“Ëœ ÈU?O?½œ tÐ b?MÝd?ðÅv U?¼u?¹œ Uu? qO?$« —œ ≠ev¼U~?ðdÄ Ë „U?G vM?F tÐ t? XÝ« v½U½u?¹ ÏÁ˛«Ë tLłd?ð t¹ËU¼ t?LK? Æ≥Ũ±∫≤∞ ªo `O{u?ð ±∫πUJ? „Æ— Æb½—«œ tL?¼«Ë b?½uýÆœ—«b½ vzUN²½« ʬ ÈU—˛ t XÝ« oOLŽÆr `O{uð ±±∫µd „Æ— ≠fÆ≥∫≤≤Ÿ« Ë ≥π∫±∞ „Æ— ÆXÝ« œU²Ý« dЫdÐ —œ œdÖUý —U²— “dÞ s¹« Uu dEMÐ ≠gªπ∫∂® býU?ÐÅv r?ł X?OU?L?ð kH?Š r¼ Ë 7?U?¹ U?H?ý vM?F? tÐ r¼ t XÝ« Áœ—ˬ «— åœu?Ð t²?U?¹ U?$ò —U?³?Ž ÊU?¹U?Ä —œ U?u? ≠hª±≤∫∏ ªµ∞∫∑® XÝ« Áb¬ eO½ ÕË— œb− ÈUOŠ« vMF tÐ tLK s¹« ÎU?ML{ Æ©≥πŨ≥∑ ¨≥µ∫≤≥ ª¥≤∫±∏ ª±π∫±∑ ªµ∞ ¨¥∏∫∏Æœ—«œ dÐ —œ «— —uc vMF Ëœ d¼ 7U¹ U$ U−M¹« —œ Ë ©±∞∫±πʬ “« U?¼u?¹œ≥≥ Æœ«œ Á“U?ł« U??N?½¬ tÐ Ë b??½u?ýË b?½b?ý qš«œ U?N?u??š tÐ Ë Áb?ý ×U?š œd?Áb¹d?Ä tÇU?¹—œ ÊË—œ tÐ ÁU?~?ðd?Ä ÈôUÐ “« tÒK?ÖÆb¹œdÖ ‚dſÁb?ý ÂU?$« «— tâ??½¬ t ÊU?½«d??ÇÅ„u?šÅ≥¥Ë d?N??ý tÐ «— ʬ Ë b??½œd?? —«d?? b?½b??¹œ œu??ÐUð b½b?ý ÊËdO?Ð Âœd≥µ b½œd? ÂöŽ« U¼œœe?½ t?Ð Ë b??M??M??O??³??Ð œu??Ð Áb??ý ÂU??$« «— tâ??½¬ÈË “« U?¼u?¹œ t? «— œd? ʬ Ë b??½b?¬ v??O?Ž‰uI?F? Ë Áœd? d?Ð —œ ”U?³? ¨œuÐ Áb?ý ×U?šÆb½b?O?Ýdð Ë b?M?²?U¹ gt²?A?½ v?OŽ ÈU?Ä tÐb¹u½ ÊUA¹« tÐ b½œuÐ Áb¹œ «— ʬ t v½U½¬≥∂U$ œu?Ð t½«u¹œ t Èœd? ʬ t½u~?Ç b½œ«œÆhœuÐ t²U¹vOŽ “« ÊU¹—bł tOŠU?½ XOFLł tL¼ Ë≥∑vÝd??ð «d??¹“ œu??ý —Ëœ ÊU??A??¹« “« b??M???²??Ý«u??šo¹U —«u?Ý Ë« ÆœuÐ t²?dÖ «d? «— ÊU½¬ b?¹býÆXAÖ“UÐ U$¬ “« ÁbýÁb????ý ×U?????š Ë« “« U?????¼u????¹œ t? Èœd?????≥∏Ë« UÒ« ÆbýUÐ Ë« UÐ XÝ«ušÅv ÈË “« ¨b½œuÐœdÖdÐ œuš t½Uš tÐò≥π ∫XHÖ Áœd t½«Ë— «—≤≥¥

Page 54

µ±∫∏ Uu qO$«XÝ« Áœd??? u???ð È«d???Ð «b???š «— tâ???½¬ Ït?L???¼ Ëv???O????Ž «— tâ???½¬ Ë X?— Ë« åÆs n¹d????F???ðÆœdÅv ÂöŽ« idNý ÂULð —œ ¨œuÐ Áœ«œ ÂU$« g¹«dÐ Ê“ p¹ ÈUHý”ËdOzU¹ d²šœ Êœd Áb½“ Ë©¥≥≠≤±∫µ fd ª≤∂≠±∏∫π v²®«— Ë« XÒOF?L?ł XA?ÖÅvd?Ð v?OŽ Êu?Ç¥∞Æb?½œu?Ð Ë« —U??E?²??½« —œ tL?¼ «d??¹“ b?M??²?d??¹c?ÄfOz— t ”Ëd?OzU?¹ ÂU½ tÐ Èœd? pM¹« ËÅ¥±ÁœU²« v?OŽ ÈU¼U?Ä tÐ Ë b¬ œuÐÅv jtOMœ—«Ë Ë« t½U?????š tÐ œd?????Åv XÝ«u?????š—œ Ë« “«ÎU??³??¹d??I??ð t k‘d??²??šœ t½U??~??¹ «d??¹“¥≤ œu?ýÊuÇ Æœu?Ð ¯d? ‰U?Š —œ Xý«œ ‰U?Ý Áœ“«ËœË« d??Ð XÒO??F??L???ł X—Åv U??$¬ tÐ ›v???O??Ž¤Æœ—ˬÅv —UA‰U????????Ý Áœ“«Ëœ t? œu????????Ð v?½“ pM?????????¹«l¥≥œuÐ t²?½«u²?½ f êO¼ Ë mXý«œ Èe¹d½ušp¹œe??½ nd??Ý XA??Ä “«¥¥ ¨b??¼œ U??H??ý «— Ë«Âœ ÊU?L?¼ Ë œd?? fL?‡ «— g¹«œ— oÏt³? Áb?ýt½U~¼œ ÈU¼dNý —uEM?® XÝ« t²ýu½ fuÄUJ¹œ ≤∞∫µd t vð—u? —œ ©≥¥Å¨≤∑ U¹¬ „Æ—® Áœd d– ådNýò U−?M¹« —œ Uu ≠idE½ tÐ Ë XÝ« dðÅ.ö Ë dðÅÁbO?ýuÄ Uu «—UNþ« vË XÝ« ÊU?dA tÐ U$ ÂöŽ« —uEM? œ—u Ëœ d¼ —œ Æ©v½U½u¹ 5A?½dłUNÆbý b¼«uš “Uſ¬ —cÖ bOŽ —œ jI ÊUdA tÐ ÂöŽ« Ë«Æz `O{uð ≤≤∫µd „Æ— ≠jÆs `O{uð ±≤∫∑ „Æ— ≠k—œ ÆbM¹«e?«Åv œ—«b½ œu?łË v½U½u?¹ 7 —œ t «— åœu?Ð v½“ U$¬ —œò tK?Lł U?−M?¹« —œ VKD? vMýË— È«d?Ð U¼ÅtL?łdð “« vC?FÐ —œ ≠lÆb `O{uð ≤∏∫µd „Æ— Ê“ —U²— “dÞ œ—uåÆœuÐ Áœd Ãdš ÊUJýeÄ tÐ «— œuš vz«—«œ ÂULðò ∫XÝ« Ábý tU{« U−M¹« —œ vDš ÈU¼Åt½ “« vCFÐ —œ ≠mÂœd XOF?Lł ÊU?O tÐ v²?¹U?³½ Ë ©≤∑≠±∏∫±µËô® b?ýUÐÅv Èd? Ë« vU?ÄU½ Ë XÝ« „U?ÄU½ ÎU?Ždý g¹—U?LO?Ð XKŽ tÐ Ê“ s¹« ≠nÆXÝ« Áœd qLŽ t½UOH V³Ý s¹bÐ ¨œuý p¹œe½ d³UOÄ tÐ ÎUuB Ë b¹UOÐÆk `O{uð ≤∞∫π X „Æ— ≠oÆåg½U¼«dL¼ Ëò ∫XÝ« Ábý tU{« vDš ÈU¼Åt½ “« È—UOÐ —œ ÆbMÅv d– «— å”dDÄò ÂU½ U−M¹« —œ Uu jI ≠pbMÅv tz«—« vzËdO½ ÊuÇ «— —b? s¹« U−M¹« —œ Ë ©±π∫∂ ª±∑∫µ® XÝ« Áœd d?– vOŽ —œ «— «bš —b qLŽ s¹« Îö³? Uu ≠qÆXÝ« n«Ë Ê«bÐ vOŽ vË bM qLŽ vOŽ ÏÁœ«—« “« qI² Ê«uðÅv tÆl `O{uð µ∞∫∑u Ë ≤≤∫π X „Æ— ≠r≥∂∫µd —œ t vð—u —œ åbýUÐ t²ý«œ ÊU1«ò ∫b¹uÖÅv vOŽ t b¼œÅv ÊUA½ t²— —UJÐ œ—u s¹« —œ t vKF Uu qO$« —œ ≠sÆb¼œ t«œ« œuš ÊU1« tÐ b¼«ušÅv ”ËdOzU¹ “«ª≥π≠≥∏∫±µbŽ«±≤∫≤YðtÇò ∫XHÖ vOŽ Ë¥µ Æb¬ bMÐ g¹e¹d½uš—U??J??½« tL??¼ Êu??Ç åøœd?? fL???‡ «d?? v??—Ëd???Ý È«ò ∫X?H???Ö p”d???D????Ä ¨b???½œd????Åv—U???A??? u???ð t?Ð Áœd??? ÂU???Šœ“« t v?²???ÒO???F???L????ł«d? v?ò ∫X?H?Ö v?O??Ž U?Ò«¥∂ åÆœ—ˬÅv“« vzËdO?½ t r²?½«œ «d?¹“ XÝ« Áœd? fL‡b??????¹œ t Ê“¥∑ åÆqXÝ« Áb??????ý ×U??????š sœe½ Ë b?¬ gO?Ä Ê«“d? ¨XÝ« Áb?½U?/ ÊU?NM?ÄtÐ t œ«œ b¹u½ Âœd tL?¼ dЫdÐ —œ ÁœU²« ÈËÊUL¼ —œ t½u~Ç Ë Áœd fL‡ «— Ë« XÒKŽ tǨÂd???²???šœò ∫XH???Ö Ë« tÐ¥∏ ÆXU???¹ U??H???ý Âœg«—¬ —œ ¨XÝ« Áœ«œ U??$ «— u??ð X½U??1«å°rËdГ« v t XHÖÅv s?Ý vO?Ž “uM¼¥πÊuM?« r¼ò ∫XH?Ö Áb?¬ t?O?M f?Oz— Ït½U?šåÆÁb XL?Š“ œU?²?Ý« tÐ d~?¹œ ¨œd? d?²šœ∫œ«œ aÝU??Ä Ë« tÐ œu???Ð Áb??O??M???ý t v???O??Žµ∞U??$ Ë« Ë s—ËU??O???Ð ÊU???1« jI??? Æ”d??²???òb??¬ t½U???š ʬ tÐ Êu???ǵ± åÆXU??¹ b???¼«u??šd??~?? œu??ý œ—«Ë Ë« U??Ð f êO???¼ Xý«c??~??½≤≥µ

Page 55

Uu qO$« µ≤∫∏—œU? Ë —b??Ä Ë t»u?I??F??¹ Ë U??M??Šu?¹ Ë ”d??D??Äd?ÞU?š tÐ Ë b?½œd?Åv? t¹d?Ö tL?¼µ≤Æ„œu∫XH???Ö Ë« Æb???½œ“Åv œu????š tM???O???Ý tÐ d????²???šœÁb?O??Ыu??š tJ?K??Ð Áœd??L?‡½ Ë« ¨b??O??M?J??½ t¹d??Öòd²šœ ʬ bM?²½«œÅv t ÊU½¬ ˵≥ åÆuXÝ«UÒ«µ¥ Æb½œd?Åv b?M?A?¹— «— Ë« XÝ« ÁœdÁœd?? «b?? «— Ë« t²??d??Ö «— d??²??šœ XÝœ ÈË˵µ åÆvs ÂU??????O?????? „œu?????? È«ò ∫X?H??????ÖË XÝUšd?Ð tE( ÊU?L¼ Ë wb¬ “UÐ gŠË—˵∂ ÆbM?¼œ „«—u?š ÈË tÐ U?𠜫œ —u?²?Ýœ Ë«ÊU??½¬ t?Ð Ë b???½b???ý Áœ“ XH???~???ý gM???¹b???«Ëf êO?¼ tÐ Áb?ý ÂU?$« t?â?½¬ “« œ«œ —u?²?ÝœÆxbM¹u~½ ÈeOÇsð Áœ“«Ëœ XUÝ—ª±¥≠±± ¨π≠±∫±∞v²®©±≥≠∂∫∂fdÊUA¹« tÐ Áb?½«uš «d «— sð Áœ“«Ëœ±Ë U??¼u???¹œ tL???¼ d???Ð —«b???²??« Ë Ëd???O???½ÊU½¬ Ë≤ÆbM¼œ UH?ý «— ÊU½¬ Uð yœ«œ UN¹—U?LOÐbMM ÂöŽ« «— «bš vzËd?½Ud Uð zœU²Ýd «—vOŽ œe?½ v½UL?O?²ł —œ t bM?MÅv d?– ≥≥∫±¥d Ë ≥∑∫≤∂X Æ©≤∏∫π® œu?Ð bM¼«u?š vO?Ž vK& b?¼Uý åœdÖU?ý tÝ s¹«ò ≠t≤∏∫π —œ Ë U−M¹« —œ «— UMŠu?¹ ÂU½ fd ·öš dÐ Uu? ÆbM²¼ rO?NÝ œuš œU²Ý« “«— Ë ‰U?LŽ« —œ ÎUuB? dH½ tÝ s¹« Æb½«ÅÁœuÐÆXÝ« qzU ÊôuÝ— ‰ULŽ« —œ UMŠu¹ È«dÐ t XÝ« vuB ÂUI V³Ý tÐ d« s¹« Ë œ—ˬÅv »uIF¹ ÂU½ “« gOÄ ±≥∫±Ÿ« Ës¹bÐ Ë åb?M —«b?OÐò «— ÊU?Öœd b?½«uðÅv «b?š «d¹“ X?O?½ vFD? ¯d v?OŽ d?E½ “« v?Ë ©µ≥ t¹¬® XÝ« Áœd ÎöU? „œu ≠u≠±∏∫±µÊd?≠± ª±µ≠±≥∫¥U???ð≠± ª≥∂∫±≥ ª∂∞∫∑Ÿ« „Æ— ª±±∫±±u?¹® œ—ˬ —œ åv?Ыu?šò —u??ÅtÐ jI? «— ¯d?? t½u?ÖÆb¼œ nOHð «— tF«Ë vA¹U/ Ït³Mł b¼«ušÅv vOŽ U−M¹« —œ b¹Uý ÎUML{ Æ©≤∞Æv `O{uð ±¥∫∑ „Æ— ≠vÆ≤≤≠≤±∫±∑œUÄ≠± —œ ”UO« ÏÁe−F „Æ— ≠wÆb¼œ tz«—« ÈdðÅvLÝ— t−O²½ Uð Áœ«œ dOOGð «— fd «—U³Ž VOdð X¹«Ë— s¹« ÊU¹UÄ —œ Uu `O{uð Æ¥≥∫µd „Æ— ≠xÆv `O{uð ±∫±∞X „Æ— ≠yÆb `O{uð µ∫±∞X Ë c `O{uð ±≥∫∂ „Æ— ≠zƵ±∫±≥Ÿ« —œ —u²Ýœ s¹« È«dł« Ë h `O{uð ±¥∫±∞X „Æ— ≠aÆx `O{uð ±∫≥u „Æ— ≠bªXÝ« t²ÝUšdÐ ÊUÖœd ÊUO? “« vOŽ —u tÐ ÁbM¼œÅb?OLFðÅvO×¹ œu?Ð bI²F f¹œËdO¼ t Áb?ý t²HÖ ±∂∫∂d Ë ≤∫±¥X —œ ≠cÆœd¹cáÐ «— ÈeOÇ 5MÇ ÊUJ« t ÁœuРʬ “« dð—ËUÐ d¹œ Xý«œ vz«dÖÅv½U½u¹ b¹UIŽ Ë U¹dE½ t ÁUýœUÄ s¹« Uu dE½ tÐ vËÆ©±±∫πd ª±∞∫±∑X „Æ—® XÝ« Ábý ÂöŽ« ≤≥∫≥ö —œ tJ½UMÇ ≠d±≤∫≤YðÁ«— È«dÐò ∫XH?Ö ÊU½¬ tÐ Ë≥ bM?A?Ð U?Hý Ët½ ¨XÝb???Ðu???Ç t½ ¨b???¹—«b???½ d???Ð e???O???Ç êO???¼«œ— Ëœ «b d¼ Ë ‰u?Ä t½ Ë ÊU½ t½ ¨5?ł—ušœ—«Ë t t½U???š d???¼ —œ Ë¥Æb???O???ýU???Ð t²???ý«b???½Ã—U?š U??$¬ “« Ë b??O?½U??0 U??$¬ —œ b?¹u??ýÅvb½uA½ «d¹cÄ «— ULý t ÊU½¬ ˵ bý bO¼«uštÐ «— ÊU?²??¹U??¼U??Ä œd??Ö ¨d?N??ý ʬ “« ÃËd??š —œ“« t²— ÊUA¹«∂ ÆabO½UJ²Ð ÊU½¬ tOKŽ œUNýË b?M?²?ýc?ÖÅv? d?~?¹œ ÈU?²?ÝË— t?Ð vzU?²?ÝË—Æb½œ«œÅv UHý Uł tL¼ —œ Ë b½œ«œÅv b¹u½V³???ÝÅt?Ð f¹œËd???O????¼ g¹u???A????ð vOŽ dNý©±∂≠±¥∫∂ fd ª≤≠±∫±¥v²®ÂU?$« «— t?â?½¬ ¨b„—«d?²??O??ð f¹œËd??O??¼∑všdÐ «d¹“ cœuÐÅv dO×?² Ë ÁbO?Mý ¨býÅvÊU?O?? “« t? XÝ« vO??×??¹ s¹«ò ∫b??M??²??H??ÖÅv∫d?~??¹œ všd??Ð∏ åÆXÝ« œd?? ÂU?O?? ÊU??Öœd??å°dXÝ« Áœd? —u?N?þ t XÝ« ”U?O?« s¹«òXÝ« 5AOÄ Ê«d³UOÄ “« vJ¹ s¹«ò ∫Ê«d~¹œf¹œËd?O?¼ U?Ò«π åÆXÝ« Áœd? e?O?šU?²?Ý— t π≤≥∂

Page 56

±∏∫π Uu qO$««— vO????×?????¹ d????Ý Âœ«œ —u?????²????Ýœ s?ò ∫XH?????Öt X?Ý« v??????? tÇ s?¹« f?Ä Æb??????½b??????¹d???????Зœ Ë åøÂuMýÅv v?¹U¼eO?Ç 5M?Ç ‘«ÅÁ—UЗœÆeœuÐÅv Ë« Êb¹œ Èu−²ł„«—uš «— ÈœU?¹“ X?O?FL?ł v??O?Žb¼œÅv©¥¥≠≥∞∫∂fd ª≤±≠±≥∫±¥v²®«— tâ?½¬ fœu?š X?A?Ö“U??Ð —œ Êôu??Ý— ˱∞Ë b½œd? n?¹dF?ð Ë« È«d?Ð b?½œu?Ð Áœ«œ ÂU?$«uKš v½UJ —œ t²ý«œdÐ œuš UÐ «— ÊUA¹« Ë«Á—U?M? g«b?O?ÅXO??Ð ÂU?½ tÐ Èd?N??ý V½U?ł tЉU³?½œ tÐ b½b?OL?N XÒO?FL?ł ÊuDZ± ÆXdÖ“« t²?d??¹c?Ä v?Ðu?š tÐ «— ÊU??A?¹« Ë b??M?²??— Ë«t «— v½U?? t²??H?Ö s?Ý «b?š vz«Ëd??½U?d?ÆhbOAÐÅv UHý bM²ý«œ “UO½Áœ“«Ëœ ʬ œuÐÅv ÊU¹UÄ tÐ Ë— “Ë— ÊuDZ≤t½«Ë— «— XOF?L?łò ∫b?M²?H?Ö Ë« tÐ Áb¬ g?OÄU?¼ÅÁb??J??¼œ Ë ·«d??Þ« ÈU??¼U??²??ÝË— tÐ U??ð sbM?ÐU?O?Ð v«—uš Ë isJ? U?$¬ —œ Ë b?½ËdÐÆbMÅv ÁœU¬ «— ∏∫≤≥ ÏtMO“ Uu U−M¹« —œ ≠eÆq≥µ∫∂d „Æ— ≠fdN?ý s¹« ·d?Þ tÐ UN?½U?½ dO?¦?Jð “« f?Ä Ê«œdÖU?ý ¥µ∫∂d? —œ Ë bM?Åv 5?OF?ð «b?OÅX?OÐ d?N?ý p¹œe½ «— tF?«Ë s¹« q×? U?u ≠gÆb½Ë—ÅvÆåbAÐÅv UHýò ≥∞∫±µ Ë ±¥∫±¥X bM½UL¼ Ë åb¼œÅv ‘“u¬ò ≥¥∫∂d dOE½ vOŽ U−M¹« —œ ≠htÐ Uu? ÎUL?²Š Æb?M?Åv/ oO³?Dð ÊU?O?MO?D?K «œU?Ž Ë Âu?Ý— UÐ Ë Áb?A½ d?– fd Ë v²? ÈU?NK?O$« —œ Âœd? Êœ«œ sJ? Ÿu?{u ≠iÆXÝ« Áœd œ—«Ë «— t²J½ s¹« v½U½u¹ œd Ê«uMŽÆz `O{uð ≥∂∫∑„Æ— åÆbMAJÐ “«—œ ÈdH½ ÁU−MÄ ÈU¼d²Ð dÐ bOzu~Ðò ∫vEHK«ÅX% ≠jÆw `O{uð ¥∞∫∂d „Æ— ≠kÁbý ÊUO?Ð È—«e~?ÝUá?Ý 5z¬ U?LK ÊU?L¼ U?Ð g½UM?Ý Ë —U?²— Æb?MÅv “Uſ¬ X?dÐ ÈUŽœ U?Ð «— «cſ ÊU?¹œuN?¹ rÝ— tÐ UM?Ð vO?Ž ≠lÆXÝ« È—«e~ÝUáÝ ±π∫≤≤ —œ Ë XÝ« UN½U½ åÊœ«œ XdÐò “« sÝ U−M¹« —œ ÎUML{ ÆXÝ«Æw `O{uð ≤∞∫±¥ X „Æ— ≠mtÐ «— Ë« Ê«œdÖUý ÏtL¼ ÂU½ tÐ ”dDÄ ÆbM¹U/ dE½ —UNþ« Ë« XUÝ— ÏÁ—UЗœ bMÅv —«œ«Ë «— ÊU½¬ XÝ« UNMð g½«œdÖUý UÐ t vOŽ ≠nUu qO$« —œ ÆbMÅv vH²M «— ÈuO½œ vzU×O rN?³ Ÿu{u œuš ÏÁbM¹¬ ¯d ÂöŽ« UÐ vOŽ tKUöÐ ÆbÝUM?ýÅv `O Ê«uMŽ—œ fd Ë v² t vð—u —œ b¹¬Åv U?N½U½ dO?¦Jð ÏÁe−F? vÄ —œ rN Ÿu{u s¹« ÂöŽ« ©∑±≠∂∑∫∂u?¹® UMŠu¹ qO$« 5?MâL¼ ËÆb½«ÅÁœd X¹«Ë— «— ©≤∂∫∏ ª¥µ∫∂d ª±≤∫±∂ ª≤≤∫±¥X® ÊUdA 5“dÝ —œ v½ôuÞ ÈdHÝ tF«Ë Ëœ s¹« 5ÐÆc `O{uð ≤±∫≥ „Æ— ≠oÁœd d– Âu?ŠU½Åd?H —œ «— ʬ q×? µπ∫∂u¹ Æb?¼œÅv ÈË— fáO?KO t?¹dBO? tID?M —œ tM?× s¹« ≤∑∫∏d? Ë ±≥∫±∂X dÐ U?MÐ ≠pÆXÝ« ÁœuÐ UNMð g½«œdÖUý UÐ vOŽ t XÝ« Áœd ȗˬœU¹ Uu jI ÓUML{ ÆXÝ«≤∂∫≤∂X≤π∫∑∏eÊUA?¹b?б≥ åÆrO?²?¼ «d?×? —œ U?−?M?¹« «d?¹“Uð b?O?¼b?Ð ÊU?A?¹« tÐ Èe?O?Ç ÊUðœu?šò ∫XH?Ö’d ZM?Ä “« gO?Ð U?ò ∫b?M?²?H?Ö åÆb½—u??Ðb?¹U??ý d??~?? Æ.—«b??½ Èe?O??Ç v¼U?? Ëœ Ë ÊU??½v«—u?š Âœd? s¹« ÂU?L?ð È«d??Ð t²?— ÊU?œu?šÆb½œuÐ œd —«e¼ ZMÄ œËbŠ —œ ÊU½¬ «d¹“±¥ åÆ.dЗœ «— ÊU????½¬ò ∫XH?????Ö g½«œd?????ÖU????ý t?Ð Ë«åÆjbO?½UA?MÐ kÈdH?½ ÁU−?MÄ ÎU?³¹d?I?ð ÈUN?¼ËdÖÆb½b½UA½ «— tL¼ Ë b?½œd 5MÇ ÊUA¹« ˱µ¨t²???d???Ö «— v?¼U??? Ëœ Ë ÊU???½ ’d??? Z?M???ı∂Xd?Ð ›ÈU?Žœ¤ ¨t²???¹d?~?½ ÊU??L?ݬ Èu?ÝÅtÐÊ«œd?ÖU??ý tÐ Ë lœd? Á—U??Ä «— U??N??½¬ Ë b??½«u??šÆbMM? vz«d¹c?Ä XOFL?ł “« UN?½¬ UÐ U𠜫œÅvË b?½b??ý d??O??Ý tL??¼ Ë b??½œ—u?š ÊU??A??¹« ˱∑Æb½œd lLł œuÐ Áb½U vUÐ t «— vzU¼ÅÁ—UÄÆmœuÐ b³Ý Áœ“«ËœÆ”dDÄ ÊU1«nb¼œÅv d³š œuš ¯d “« vOŽ©≥±≠≤∑∫∏ fd ª≤±≠±≥∫±∂ v²®Ë œuÐÅv ‰uGA og¹UO½ tÐ pUNMð ÊuDZ∏≤≥∑

Page 57

Uu qO$« ±π∫πÊU??A???¹« “« b???½œu???ÐÅv Ë« Á«d???L???¼ Ê«œd???ÖU???ýs XŽU???L????ł Ït²???H???Ö t?Ðò ∫XH???Ö Áb???O???Ýd????ÄvO??×?¹ò ∫qb?M??²??H??Ö aÝU??Ä —œ±π åør²???O??vCF?Ð ¨”U?O« d?~?¹œ vCF?Ð ¨Áb?M¼œ b?O?L?FðåÆXÝ« Áœd eOšU²Ý— t 5AOÄ Ê«d³UOÄ “« vJ¹ d~¹œs U??L??ý È«d??Ð U??«ò ∫XH???Ö ÊU??A??¹b??Ð≤∞`O??ò ∫XH??Ö aÝU?Ä —œ ”d??D?Ä åør²???O?—u?²?Ýœ Áœ“ VO??N?½ «— ÊU?A??¹« U?Ò«≤± å°r«bšsXHÖ Ë≤≤ Æb?M?¹u?~??½ v? tÐ «— ʬ t œ«œ“« Ë b?A??J?Ð !— œU??¹“ b?¹U??Ð ÊU???½« d???Ä tœdÞ tÊU³?ðU Ë rE?Ž« ÊUM?¼U? Ë a¹UA? ÈuÝÆubM ÂUO ÂuÝ “Ë— —œ Ë œuý t²A Ábý vœd ÈËdOÄ b¹UÐ t½u~Ç «— vOŽ©±∫π≠≥¥∫∏Åfd ª≤∏≠≤¥∫±∂Åv²®v???? d????Ö«ò ∫X?H????ÖÅv wtL????¼ tÐ Ë«≤≥ÆåÆÆÆuð t bM¹uÖÅvò ∫d~¹œ vCFÐ å”UO«ò ∫d~¹œ vCFÐ ¨åÁbM¼œÅbOLFðÅvO×¹ò ∫b½œ«œ aÝUÄ U¼ÅvCFÐ ∫d~¹œ tLłdð ≠qb½«ÅÁœd? ÂöŽ« `O?? Ê«u?M?Ž tÐ «— v?O?Ž ÊU~?²?ýd? t XÝ« Áœ«œ ÊU?A?½ Îö³? Æœd? b¼«u?š —«d?J?ð ≥µ∫≥≥ —œ «— Ê«u?M?Ž s¹« U?u ≠rt XÝ« ÈœdÖUý 5²?½ ”dDÄ vË b½œuÐ Áœd? ÂöŽ« ©¥±∫¥® U¼u¹œ Ë ©≥∞Ũ≤∂∫≤® ÊuFLý tJ?½UMÇ ©±±∫≤ ª≥≥≠≥≤∫±®Æ©r `O{uð ±µ∫≥ „Æ— å`Oò tLK vMF œ—u —œ® Æb¼œÅv vOŽ tÐ «— Ê«uMŽ s¹«◊uÐd? d~?¹b~?¹ tÐ «— Ë« ÏÁb?M¹¬ ¯d? ÂöŽ« Ÿu{u? Ë b?MM? uJ?Ý Ë« vzU?×O? ÂU?I? ÏÁ—UЗœ t Ê«œd?ÖUý tÐ v?O?Ž tOu?ð U?u ≠sÆ©≥∂∫≤Ÿ«® œd bM¼«uš ÂöŽ« `O «— vOŽ ÎUMKŽ sð Áœ“«Ëœ XÝUšdÐ ÊUÖœd ÊUO “« t ʬ “« fÄ jI Ë bMÅvÆbM¼œÅv qOJAð «— ©œuN¹ vUŽ ÁUÖœ«œ® s¹—bN½UÝ t bM²¼ vðUUI XOBý Ÿu½ tÝ s¹« ≠tb??M???Åv/ X¹«Ë— b???¹U??/ ·d???B??M??? ¯d??? “« «— v??O???Ž tJ???M??¹« È«d???Ð «— ”d???D??Ä XU???šœ U???u?? Ær `O??{u???ð ≤±∫±∂X „Æ— ≠u„—œ «— ÂöŽ« s¹« Âu?N?H? v?O?Ž Ê«œd?ÖU?ý t œd? b?¼«u?š —«d?« ≥¥∫±∏ Ë ¥µ∫π —œ vË ©≥≥≠≥≤∫∏d? Ë ≤≥≠≤≤∫±∂X®Æb½«ÅÁœdJ½Æ©π∫±≤ ª≥≥∫±∑ ª≤∑∫±¥u ª≥≥Ũ≥π≠≥∏∫±∞X® XU¹“UÐ Ê«uðÅv qO$« d~¹œ ÈU¼Uł —œ «— vOŽ nK² ÊUMÝ s¹« ≠vÆ©≥¥∫∏d „Æ—® œuýÅv/ »UDš vOŽ Ê«œdÖUý sð Áœ“«Ëœ tÐ jI ÊUMÝ s¹« t b¼œÅv ÊUA½ Uu tbI s¹« d– UÐ ≠wÆq `O{uð ≥¥∫∏d „Æ— ≠xÆbýUÐÅv vLz«œ v×O œd vÖb½“ —œ Êu½U s¹« t b¼œÅv ÊUA½ ©≥∫±± „Æ—® Áœ—ˬ U−M¹« —œ Uu t È«ÅtLK Ëœ ≠yÆ›œ«œ b¼«uš œUÐ dÐ «— œuš ÊUł¤ U¹ÆbO½UÝ— b¼«uš Xö¼ tÐ «— œuš ÊUł ∫vEHK«ÅX% Æq `O{uð ±π∫±≤ „Æ— ≠zʬ ÈUNÐ ©œuš ÊU?ł “«® œd tLłd?ð Ê«uðÅv Ë b½«Åt²ýu?½ fd Ë v² t XÝ« v?ð—U³Ž dЫd?Ð åÁbO½U?Ý— ÊU¹“ œuš tÐò ÕöD« ≠aÆXÝ« Áœ—ˬ —u s¹bÐ «— ʬ Ë ÁœuÐ nOF{ vKOš —U³Ž s¹« Uu dE½ tÐ ÆXÝ« t²š«œdÄ «—œuš vK?& —œ v?O?Ž t b?¹«e?«Åv «— d??Ä vB??ý Áu?J?ý U?u? ÆXÝ« —b?Ä ÁuJ?ý ÏÁ—U?Зœ s?Ý jI? ≥∏∫∏d? Ë ≤∑∫±∂X —œ ≠bÆXšUÝ b¼«uš —«b¹bÄ ©≤∂∫≤¥® œuš —cÖ bOŽ ÁuJý ÂöŽ« —œ Ë ©≥≤∫π®åÆœd bM¼«u½ò ∫bMMÅv tLłdð v¼UÖ ¨XÝ« ÈœuN¹ vŠöD« Ë vEHK«ÅX% tLłdð åbOAÇ bM¼«u½ «— ¯dò ≠cË ©≥∂∫≤Ÿ« ª∂π∫≤≤® XÝ« —cÖ bO?Ž —œ ¯d “« t²ÝU?šdÐ vO?Ž Èb½Ë«bš 7?šUMý pýöÐ å«b?š uJK? Êb¹œò Uu? dEM?Ð ≠dÆv `O{uð ±∫πd „Æ— býUÐÅv ʬ ÂöŽ« `O vK&∏≠∑∫π≤∑∫±¥ª≥≥∫±∑≤µ∫±≤u¹π∫±≤«— œu?š b?¹U?Ð b?¹U?O?Ð s ‰U??³?½œ tÐ b?¼«u?šÅvt²ý«œdÐ «— xg³O?K y“Ë— d¼ Ë b?M —U?J½«t v???? «d????¹“≤¥ Æb???¹U????O????Ð s? ‰U????³???½œ t?Г« «— ʬ zb¼œ U$ «— œuš ÊU?ł b¼«ušÅvœuš ÊU?ł t v?Åʬ U?Ò« ¨œ«œ b¼«u?š XÝœU?$ «— ʬ b?¼b??Ð XÝœ “« s d??ÞU?šÅtÐ «—È«d?Ð œ—«œ Áb?¹U? tÇ l«Ë—œ≤µ Æœ«œ b?¼«u?šÁœ—ˬ XÝœ tÐ «— ÊU?N?ł d??Ý«d?Ý t v½U???½«ÊU??¹“ œu??š tÐ U??¹ t²??šU???Ý „ö¼ «— œu??š U??«Ë s “« t f ʬ «d¹“≤∂ øaXÝ« Áb½UÝ—r¼ ÊU?½« d??Ä ¨b?ýUÐ 5?~?d?ý s ÊU?M?ÝË —b?Ä ›Áu??J?ý¤ Ë bg¹u?š Áu??J??ý —œ Êu?Çf ʬ “« ¨b????¹¬—œ ”b????I???? ÊU????~????²????ýd?????U?L?ý tÐ v²?Ý«— tÐ≤∑ ÆœuÐ b?¼«u?š 5?~?d?ý—u?C?Š v½U?? U?ł 5?L??¼ —œ vÒ²?Š ∫.u?ÖÅv¨d«bš vz«Ëd?½U?d? Êb?¹œ “« gOÄ t? b½—«œåÆcbOAÇ bM¼«u½ «— ¯d≤≥∏

Page 58

≥∂∫π Uu qO$«e«bš dÄ vÒK&©∏≠≤∫π fd ª∏≠±∫±∑ v²®s¹« “« fÄ “Ë— XA??¼ ÎU??³???¹d??I??ð ¨È—U??Ð≤∏œuš UÐ «— »uI?F¹ Ë UÒM?Šu¹ Ë ”dDÄ ¨ÊU?MÝÆgbM? g¹UO?½ U?ð X— ôUÐ fÁu tÐ t²?ý«œdБ«ÅÁdNÇ ÈU/ œdÅv g¹U?O½ ÊuÇ È—UÐ≤πÈb???O????H????Ý tÐ Ë« ”U????³???? Ë hb???ý Êu????Öd????֜˫ U??Ð d??H??½ Ëœ pM??¹« Ë≥∞ b??¬—œ v½U??A??š—œb?½œu?Ð i”U?O??« Ë vÝu?? ∫b?M??²?H??ÖÅv s??ÝÈË k—cÖ “« ¨Áb?ý —«b?¹bÄ jÁuJ?ý —œ t≥±sÝ b?OÝ— b?¼«uš oÒI?% tÐ rO?Ký—Ë« —œ tb½œuÐ Ë« U?Ð t ÊU½¬ Ë ”d?DÄ≥≤ ÆbM²?HÖÅvlÁb?ý —«b??O??Ð ¨b??½œu??Ð œu??¬Å»«u??š b??ý tЗ«d« Ë bOQð b½«Åt²ý«œ «— Ë« UB?A oO²ŽÅbNŽ —œ t Èd³?UOÄ Ëœ Ë vOŽ Èu~²H?Ö ÏÁ—UЗœ Uu Æa `O{uð ±∫±∑ X „Æ— ≠eåÈbML?¼uJ?ýò UÐ tF?«Ë s¹« U−?M¹« —œ ÆbM?MÅv u?~²?HÖ œd?¹cÄÅv oI% r?OKý—Ë« —œ t —c?Ö bO?Ž tF«Ë ÏÁ—U?Зœ ÊUA?¹« ∫bMÅvÆ©≤∂∫≤¥ „Æ—® XÝ« ÁœdÐ ÂU½ ʬ “« ≥≤ t¹¬ —œ Uu jI t œuýÅv ÂöŽ« vOŽÆb `O{uð ±∫±∑ X „Æ— ≠fÆc `O{uð ≤±∫≥ „Æ— ≠gË v² ÈUNKO$« —œ Ë ©≤∫πd ª≤∫±∑X® œd tLłd?ð åXO¾¼ dOOGð U¹ qJý d?OOGðò Ê«uðÅv t v½U½u¹ ÏtLK Êœd?Ð —UJÐ “« Uu ≠hÆ©≥≤ t¹¬® XHÖ b¼«uš sÝ vOŽ åÁuJýò “« d²AOÐ Ë bMÅv »UM²ł« œ—«œ «— ÊUdA s( Ë t²— —UJÐ fdÆd `O{uð ≥∫±∑ X „Æ— ≠i“d?D??Ð Ë ©±±≠∑∫≥Êd?≠≤ ª≥µ≠≤π∫≥¥ÃËd??š® b?½«ÅÁœu??Ð rO??N?Ý «b??š qL??Ž —œ «d?¹“ b??M??²???¼ b?M??L??¼u?J??ý å”U?O??« Ë vÝu??ò ≠jt²?d?¹c?Ä Áb?M?¹¬ ÈU?O?½œ —œ t v½U??? ÂU?L?ð tÐ ÎU?M?L?{ Æ©±≤≠±±∫≤œU?Ä≠≤ ª∂≠µ∫≥¥Yð® b?½«Åt?²?A?Ö“U?Ð Ë« Èu??Ð Èe?O?¬Å—«d?Ý«ª≤±∫≥v ª±∑∫¥ ª±∏∫≥Êd?≠≤ ª¥≥∫±µ ª∑∫≤Êd?≠± ª±¥∫≤U??ð≠≤ ª±≤∫≤U??ð≠±® b??ý b?¼«u?š U?D?Ž åÁu?J??ýò b?½u?ýÅvÆ©y `O{uð π∫≤ „Æ— ª≥≤ t¹¬® XÝ« bML¼uJý œuš eOšU²Ý— “« gOÄ vOŽ U−M¹« —œ Æ©¥∫≥ ª≤∑∫±‰u ª≤±Å¨±∏∫∏ ª≤∫µÂË—tK?O??ÝË s¹b?Ð t b??A???Ð oI?% œu??š œu?F?? Ë e?O??šU?²?Ý— ¨¯d?? U?Ð «— b??¹b?ł ÃËd??š v²???¹U?Ð v??O?Ž ÆåÃËd??šò ∫vE?H??K?«ÅX% ≠kÆXÝ« U$ a¹—Uð ed t œb½uOÄÅv oI% tÐ rOKý—Ë« —œ “«— s¹« ÆXU¹ bM¼«uš vÝd²Ýœ «bš tÐ Ë« UÐ g½«—«bdÞÆåb½b½U —«bOÐò ∫œd tLłdð Ê«uðÅv 5MâL¼ ≠lÆXÝ« fd? Ë v²? “« d?ðÅ`¹d? œ—u? s¹« —œ Ë b??M?Åv e?¹U?L?²? «b?š s?Ý “« «— ”U?O?« Ë v?Ýu? Êb?ý —«b?¹b?Ä ÎU?×?¹d? U?u? ≠mÆXÝ« Ë« dÄ vOŽ t œd b¼«uš ÂöŽ« «bš Æb½UÝ—Åv XOULð tÐ «— oO²ŽÅbNŽ ÈU¼ÅÁbŽË vOŽ t b½«ÅÁœd v¼«uÖ Ê«d³UOÄÈUN?²?O?B??ý È«d?Ð l{Ë tJ?M?¹« U?¹ XÝ« ÊU?œU?ý Êu?M?« «d¹“ X?Ý« å»ušò ”d?D?Ä È«d?Ð XO?F?{Ë U?¹¬ ∫XÝ« rN?³? —U?³?Ž s¹« ≠nË b?M?Åv/ „—œ vÐu?š tÐ «— XO?F?u? ”d?D?Ä —u? d?¼ t?Ð øXÝ« »u?š b?M? Xb?š ÊU?½¬ tÐ b?¼«u?šÅv ”d?D??Ä t È“u?d?ÆbÐU¹ t«œ« l{Ë s¹« XÝ« bMË“—¬Æf `O{uð ¥∫±∑ X „Æ— ≠oÊ«—Ëœ —œ t t½uÖÅÊU?L?¼ tÐ XÝ« «b?š Êb?¬ Ït½U?A?½ ≥µ∫±u d?O?E?½ .«ÅÁœd? tLłd?ð åXd?Ö œu?š Ït¹U?Ý d?¹“ —œò t v½U?½u¹ tL?K? ≠pÆ©≥¥∫±∞ ª≤±Å¨±∏∫πbŽ« ª≥µ∫¥∞ÃËdš® býÅv d¼Uþ qOz«dÝ« Âu dÐ dB “« ÃËdšÊU¹œuN¹ È«ÅtH?ýUJ ÈU?¼ÅX¹«Ë— —œ Ë b¹¬Åv ∑∫¥π‘« “« t v½«uM?Ž ¨œ«œ b¼«uš vO?Ž tÐ «— Ê«uMŽ s¹« ≥µ∫≤≥ —œ r¼ “U?Ð Uu ≠qÆœ—«œ œułËÆh `O{uð µ∫±∑ X „Æ— ≠rµ±∫∏≤≤∫≥¨b??½œu??Ð Ë« U??Ð t «— d??H??½ Ëœ ʬ Ë Ë« Áu??J??ý—Ëœ Ë« “« ÊU????½¬ Êu?????Ç ¨È—U????Ð≥≥ Æb????½b?????¹œÈ«ò ∫XH?Ö v??O?Ž tÐ ”d??D?Ä ¨mb?½b?ýÅvfÄ nrO²¼ U−?M¹« —œ t XÝ« »uš ¨—ËdÝvJ¹ ¨uð È«dÐ vJ¹ ¨orOM XÝ—œ tLOš tÝåÆ”U??????O??????« È«d??????Ð vJ??????¹ ¨v?Ýu?????? È«d??????ÐÆXHÖÅv tÇ X½«œÅvL‡½«d Èd?Ы ¨XH?ÖÅv «— s¹« t v?UŠ —œ≥¥Ë ÆpXd?Ö œu??š t¹U?Ý d??¹“ «— ÊU?½¬ Ë b??O?Ý—Ë≥µ Æb??½b??O??Ýd??ð b??½b??ýÅv? d??Ы œ—«Ë Êu??Çs¹«ò ∫XH???ÖÅv t? b???O???Ý— d???Ы “« vz«b???‘u?Ö Ë« tÐ ∫qÁb?¹e??Öd??Рʬ ¨s d????Ä XÝ«¨b??O???Ý— —œ «b?? Êu???Ç Ë≥∂ å°rb??O???¼œ «d??≤≥π

Page 59

Uu qO$« ≥∑∫πkH?Š «— u??J?Ý ÊU??A?¹« Ë b??ý U??N?M??ð v?O??ŽtÐ b?½œu?Ð Áb?¹œ sU?¼“Ë— ʬ —œ tâ?½¬ “« Áœd?ÆtbM²H~½ êO¼ vÁœ“ u¹œ „œu ÈUHý©≤∑≠±¥∫π fd ª±∏≠±¥∫±∑ v²®5??zU???Ä Áu??? “« Êu???Ç b??F???Ð “Ë— ¨È—U???Ð≥∑Æb¬ ‘“«uAO?Ä tÐ —UO?Ð v²ÒOFL?ł b½b¬ÅvœU?¹d?? XÒO??F??L??ł ÊU?O?? “« Èœd?? pM??¹« Ë≥∏rM??Åv g¼«u??š u??ð “« œU?²??Ý« È«ò ∫œ—ˬd??Ðs uÏt½U?~?¹ «d?¹“ v?M?J?H?O??Ð Âd??Ä d?Ð v¼U??~?½Ë œd???O???ÖÅv? «— Ë« vŠË— ÁU????ÖU???½ Ë≥π ÆXÝ«Òb?ý tÐ «— Ë« Ë vb?A??Åv œU??¹d? ÊU??N?ÖU??½—œ «— Ë« Ë œ—ˬÅv g½U³ dÐ n Áœ«œ ÊUJð—Ëœ Ë« “« —U???O??????Ð X?L???Š“ tÐ t?²??????J???ý r?¼Â«ÅÁœd g¼«uš X½«œdÖUý “« Ë¥∞ ÆœuýÅv—œ v?O?Ž¥± åÆb?M?²???½«u?²??½ Ë b?M??½«d?Ð «— Ë«·d×?M? Ë ÊU?1« vÐ q?½ È«ò ∫XHÖ a?ÝUÄ«— U?L??ý Ë wœu?Ð r?¼«u?š U??L??ý œe??½ v tÐ U??ðåÆ—ËUOÐ U?−M¹« «— d?Ä øœd? r¼«uš qÒL%«— Ë« u¹œ t? œuÐ Áb?A?½ p¹œe?½ “u?M?¼ ÈË¥≤Æœ“UÝÅv e¹UL² bM¼œÅv «b½ «— Ë« “«— ÊôuÝ— t —cÖ bOŽ “« fÄ Ê«—Ëœ “« 5“ dÐ «— vOŽ XUÝ— Ê«—Ëœ œuš œUŽ dÐ UMÐ Uu ≠s≠π∫πd ª±≥≠π∫±∑X® b?MÅv/ ‘—«e?Ö ”UO?« Ë ÁbM?¼œÅbOL?FðÅv?O×?¹ ÊœuÐ vJ?¹ ÏÁ—UЗœ v?OŽ U?Ð «— Ê«œdÖU?ý Èu~²?HÖ U?u ≠tÆ©h `O{uð ±∑∫± „Æ—® XÝ« vOŽ dOE½ d²AOÐ ”UO« Ë« dEMÐ ©±≥Æs `O{uð ±≤∫∑ „Æ— ≠uÆXÝ« „UÄ ÕË— tÐ ◊uÐd t V³Ý s¹bÐ XO½ vJý Ë Ábý ·cŠ ÊbOA œU¹d s¹« vDš ÈU¼Åt½ “« È—UOÐ —œ ≠vÆm `O{uð ±∑∫±∑X „Æ— ≠wÆw `O{uð ±µ∫∑ „Æ— ≠xÆ©k `O{uð ∂≥∫± „Æ—® b½UÝ—Åv ÊU¹UÄ tÐ Ë Áœd ÈdOÖÅt−O²½ U¼ÅÁe−F ÈU¼ÅX¹«Ë— ‘Ë— tÐ Uu ≠y5MÇ Ê«dH “« È—UO?Ð Æ©≤≤∫±±Ÿ« ª≤±∫¥ ª¥¥∫±u „Æ—® åÆÆÆ«d¹“ b¹—«c~Ð ÊU?²¹UNýuÖ —œ «— ÊUM?Ý s¹«ò ∫vEHK«ÅX% ≠zULý tÐ «— t⽬ bOM ‘uÖ »ušò ∫bMMÅv tLłd?ð «— ʬ v¼UÖ åÆÆÆ«d¹“ b¹—UáÐ dÞUР«Åt²HÖ UL?ý tÐ t⽬ò ∫bMMÅv „—œåÆXHÖ r¼«uš„«—œ« ÂbŽ b¼œ ÊU?A½ t XÝ s¹« È«dÐ ÎôU?L²Š« Ë b?MÅv/ d?– «— vOŽ e?OšU²?Ý— ÂöŽ« U−?M¹« —œ fd Ë v²? ·öš dÐ Uu? ≠aÆXÝ« vOŽ ÈUN$— tÐ ◊uÐd ©¥µ t¹¬® Ê«œdÖUýåÆbMÐU¹—œ «— ʬ vMF bM²½«uðÅv/ t È—uÞÅtÐò ∫œd tLłdð Ê«uðÅv «— tKLł s¹« ≠bv¼UÖ ÆX?Ý« v½Ë—œ È«Åt¦?ŠU?³ t? b¼œÅv ÊU?A?½ ¥µ t¹¬ vË åX?dÖ—œ ÊU?½¬ 5?Ð È«Åt¦?ŠU?³?ò ∫œd? tL?łd?ð Ê«u?ðÅv 5?Mâ?L?¼ ≠cåÆbOÝ— ÊUýdÞUš tÐ v«u¾Ýò ∫bMMÅv tLłdðÆ©x `O{uð ∏∫∂ „Æ—® åÊUA³K ‰«u¾Ýò ∫vEHK«ÅX% ≠d±µ∫±∏Yðµ∫≥≤Yð≥¥∫±∏U?Ò« œ«œ g½U??J?ð Òb??ý tÐ Ë X??J?ý r¼ —œ«— „œu? Áœ“ VO?N?½ «— „U?ÄU??½ ÕË— v?O?Ž“« tL¼ Ë¥≥ Æxœ«œ ‘—bÄ tÐ «— Ë« Ë œ«œ UHýÆyb½œuÐ XH~ý —œ «bš vÖ—eÐvOŽ ¯d Ë !— ÂöŽ« sÒOËœ©≥≤≠≥∞∫π fd ª≤≥≠≤≤∫±∑ v²®—œ œ«œÅv ÂU?????$« ÈË tâ?????½¬ “« t?L?????¼ Êu?????Ç∫XH???Ö g?½«œd???ÖU????ý tÐ b????½œu???ÐÅv X?H???~????ý‘u?Ö tÐ ¨.u?ÖÅv p?M?¹« t «— v½U??M??Ýò¥¥ÈUN²Ýœ tÐ XÝ« p¹œe½ ÊU½« dÄ ∫zb¹—UáÐsÝ s¹« ÊU?A¹« UÒ«¥µ åÆaœuý rO?Kð ÊU?Oœ¬Uð œu?Ð Áb?Oýu?Ä ÊU?A¹«d?Ð Ë b?½œdÅv/ „—œ «—ÏÁ—UÐ —œ b?½b?O?Ýd?ðÅv Ë bb?M?L?N?H?½ «— ʬ vM?F?ÆbMM ‰«ÏuÝ Ë« “« sÝ s¹«øXÝ« s¹d²Ö—eÐ v tÇ©≥∑≠≥≥∫π fd ªµ≠±∫±∏ v²®tÇ ∫cXd?Ö —œ vôb??²?Ý« ÊU??½¬ 5?Р˥∂s¹d?²?Ö—e?Ð ÊU?A?¹« 5?Ð —œ X?½«u?ðÅv v?ÁU?Ö¬ ÊU?A?³?K? ‰ôb??²?Ý« “« v?O?Ž¥∑ øbýU?ÐÆœ«œ —«d g¹uš œe½ t²dÖ «— vœu ÆdœuÐ≤¥∞

Page 60

µ∂∫π Uu qO$«e„œu s¹« f d¼ò ∫XH?Ö ÊUA¹« tР˥∏d¼ Ë t²d¹cÄ «d ¨œd?¹cáÐ s ÂU½ dÞUšÅtÐ «—ÁœU²Ýd «d t «— f ʬ ¨œd?¹cáÐ «d fULý tL¼ “« t f ʬ «d?¹“ œd¹cÄÅv XÝ«åÆXÝ« ¯—eÐ Ë« ¨XÝ« d²JÇu XÝULý UÐ XO½ ULý b{ dÐ t d¼©¥±≠≥∏∫π fd®v —ËdÝ È«ò ∫XHÖ aÝU?Ä —œ UMŠu¹¥πË b?½«—Åv fu??ð ÂU??½ tÐ «— U??¼u??¹œ t .b??¹œ «—“«¤ U UÐ «d¹“ g.uý l½U «— Ë« rO?²Ý«ušÅvË« tÐ v??O??Žµ∞ åÆb??M?? v?L??‡½ ÈËd??O???Ä ›u??ðd?Ð fd?¼ «d?¹“ ¨b?O?M?J?½ X?F?½U?L?‡ò ∫XH?ÖåÆhXÝULý UÐ ¨XO½ ULý Òb{Æu `O{uð ≥∫±∏X „Æ—≠eåÆXÝ« Áb½«— «— U¼u¹œ vOŽ ÂU½ÅtÐò fuÄ t½u~Ç t XHÖ b¼«uš ±≥∫±πÅËű∏∫±∂ ÊôuÝ— ‰ULŽ« »U² —œ Uu ≠fåÆ.«ÅÁbý l½U —U s¹« “« «— Ë«ò ∫XÝ« Ábý t²ýu½ vDš ÈU¼Åt½ “« ÈœU¹“ œ«bFð —œ ≠gœ—«œ XM¹U³ b¹U/Åv “«dЫ ≤≥∫±± t¹¬ tœU?− Ë Y×Ð sL{ vOŽ t È«Åt¹d?E½ UÐ ©¥∞∫πd „Æ—® t½UMO?ÐÅ‘uš ËUC s¹« ≠hÆ©≥∞∫±≤X „Æ—®„dð «— fd Ë v² ÕdÞ Ë ©≤∏∫±πÅ≠µ±∫π® bMÅv “Uſ¬ rOKý—Ë« tÐ «— vOŽ Êb¬ “«d X¹«Ë— v½ôuÞ gÐ Uu U−M¹« —œ ≠it bMÅv tz«—« «— v³UD? gÐ s¹« —œ Uu Æ©±≥∫±∞dŪ±≥∫±πX® XÝu?OÄ b¼«uš ÕdÞ Ê¬ tÐ ±µ∫±∏ t¹¬ —œ Ϋœb?− Áœd—œ Æœ—«œ œułË fd qO?$« —œ t VKD? bMÇ Ë XÝ« „d?²A? v² qO$« U?Ð t Èd~?¹œ —UO?Ð VUD? ¨XÝË« œuš tÐ h²?Ë tłuð Ë XÝ« gOÄ —œ XU¹ b¼«uš oI?% rOKý—Ë« —œ t —cÖ bOŽ l¹UË ∫X?Ý« XOL¼« ÊU¹Uý Ë tłu𠜗u t²?J½ Ëœ gÐ s¹«Æb¹U/ ÁœU¬ œuš X1eŽ “« fÄ XUÝ— ÂU$« È«dÐ «— g½«œdÖUý t XÝ« s¹« dÐ vOŽ ÂUL²¼«býUÐ ÊULݬ tÐ œuF Ë ¯d XÝ« sJ?2 7dÖÅdÐ tLK —« —uEM? åÆXU¹Åv oI% Ë« 7dÖÅdÐ ÈU¼“Ë— Êu?Çò ∫vEHK«ÅX% ≠jÆ©k `O{uð ≥±∫π „Æ—®XO?L¼« Ït?½UA?½ œ—«œ vL?Ý— vM?( t t?¹¬ s¹« «—U?³Ž V?Od?ð ©∑∫µ∞‘« „Æ—® åÆÆÆœd? X?Ý «— œu?š ÏÁd?N?Çò ∫vE?H?K?«ÅX% ≠kÆXÝuOÄ b¼«uš oI% tÐ —cÖ bOŽ “«— U$¬ —œ t XÝ« ÈdNý ÈuÝ tÐ vOŽ X1eŽ±∫±∞ —œ Ë µ≥ t¹¬ —œ Ϋœb− œ—ˬÅv œU¹ tÐ «— vK³ t¹¬ —œ UOFý« »U² tÐ Á—Uý« t ÕöD« s¹« Æåg¹Ë— gOÄò ∫vE?HK«ÅX% ≠lÆbMÅv 5OFð «— vOŽ ”bI dU ÂuNH XÝ« ”bIÅ»U² tÐ ’uB t Âö s( s¹« Æb¬ b¼«ušV½ Ë q« V³Ý tÐ b?½œdÅv »UM?²ł« åÊU?¹dUÝò U?Ð jЫ˗ 7ý«œ “« ÊU¹œu?N¹ ÆåË« È«dÐ Êœd? ÁœU¬ È«dÐò ∫v?EHK?«ÅX% ≠mÆ©π∫¥u¹ ª≤∂≠≤µ∫µvM?Ю bM²?ý«œ dH½ ÊU?½¬ “« v³¼c? b¹UI?Ž Ë vM¹œ ·ö²š« V³?Ý tÐ Ë ÁœuÐ nK?² «u?« “« t ÊU¹dU?ÝXU?Ý— Ïtb?I? Ê«u?MŽ t?Ð «— t²?J?½ s¹« U?u? ÎU?L²?Š Æ©±π≠±∂∫±∑ ª≥∑≠≥≥∫±∞ „Æ—® œd?Åv u?G? «— U?¼ÅgJ?L?A? s¹« v?O?ŽÆ©¥≤≠¥∫¥u¹ „Æ— ª≤µ≠µ∫∏Ÿ«® b½«œÅv ÁdUÝ —œ fáOKOÆ©‘—U~½ ‘Ë— —œ vLÝ— s( 5L¼® åÆÆÆœuÐ ‘«ÅÁdNÇ œuLOÄÅv Á«— t vUŠ —œò ∫vEHK«ÅX% ≠nU−?M¹« —œ t?²J?½ s¹« vD?š ÈU¼Åt??½ “« Èœ«bF?ð —œ tJ?½UM?Ç ©±≤∫±∞∫±œU?Ä≠≤® œuÐ Áœ«œ d?H?O t½u?Ö s¹b?Ð «— g½UM?L?ýœ ”UO?« ≠oÆXÝ« Ábý ÁœËe«ÊU?½« d??Ä ©«d¹“® b?¹—«œ È«ÅtO?ŠË— tÇ b?O?½«œÅv/ UL?ýò ∫XH?Ö ÊU?A¹« t?Ð Ë ∫XÝ« Ábý tU?{« vD?š ÈU?¼Åt?½ “« Èœ«b?F?ð —œ ≠pÆ©±∞∫±πu „Æ—® åbAÐ U$ «— ÊU½¬ Uð tJKÐ bM¼bÐ XÝœ “« «— œuš ÈUN½Uł ©ÊUOœ¬® Uð XÝ« ÁbUO½±∫≤œUÄ≠≤ÆrOKý—Ë« tÐ vOŽ X1eŽiÁdUÝ —œ ‰U³I²Ý« ÂbŽX¹U?ÐÅv ÈË t vzU¼“Ë— Êu?Ç È—U屉U??L??? tÐ ¨jœu??ý t²???d???Öd??Ð ›U???O???½œ s¹« “«¤gO???Ä «— rO???K????ý—Ë« Á«— rÒL???B??? ¨b???O???Ý—Åv?lœu??š “« g?O???Ä v½«—ˬÅÂU???O???Ä Ëµ≤ ÆkXd??ÖÈU¼U²ÝË— “« vJ?¹ tÐ ÁœU²« Á«— tÐ Ë œU?²Ýd›eO?Ç tL?¼¤ g¹«d?Ð Uð b?½b?ý œ—«Ë ÊU?¹dU?Ýb½b?A?½ «d?¹cÄ «— Ë« ˵≥ Æmb½“U?Ý ÁœU?¬ «—ÆnX—Åv? r?O?????????K?????????ý—Ë« Èu?????????Ý tÐ «d?????????¹“«— s¹« t U??ÒM??Šu???¹ Ë »u??I??F??¹ ¨Ê«œd???ÖU??ýµ¥t v¼«ušÅv U?¹¬ «b½Ë«b?šò ∫bM?²?HÖ b?½b¹œœËd? ÊU??L?ݬ “« U??ð rO??¼œ ÊU?d?? gð¬ tÐ U??ÈË— v?OŽµµ åøobM? œu?ÐU?½ «— ÊU?½¬ Áb¬tР˵∂ Æpœd? Xö «— ÊU?A??¹« Áb?½«œd?Öd?ÐÆb½œU²« Á«—ÅtÐ Èd~¹œ ÈU²ÝË— ÈuÝ≤¥±

Page 61

Uu qO$« µ∑∫πeOÇ tL?¼ b¹U?Ð vO?Ž “« ÈËdO?Ä È«dÐqœd „dð «—©≤≤≠±π∫∏ v²®v? ¨b??½œu?L??O?ÄÅv Á«— t? vU?Š —œ ˵∑tÐ ÈËd??Ð t U??ł d??¼ t?Ðò ∫XH??Ö Ë« tÐ Á«— —œË« tÐ v???O??Ž ˵∏ åb??¬ r?¼«u??š u???ð ‰U???³???½œÊU?L??ݬ ÊU??Öb??½d??Ä Ë t½ô ÊU??¼U??ÐË—ò ∫XH??ÖU𠜗«b?½ vzUł ÊU??½« d?Ä U« b?½—«œ t½U?Oý¬åÆrœ—«c~Ð «— ‘dÝs ‰U³½œ tÐò ∫X?HÖ d~?¹œ vJ¹ tÐ È˵πt²— ‰Ë« ÁbÐ Á“U?ł«ò ∫XHÖ f ʬ åÆsUOÐ∫XHÖ Ë« tÐ∂∞ åÆ—U?á??Ð „U?š tÐ «— —b?Ä„Uš t?Ð «— œu?š ÊUÖœd? ¨ÊU?Öœd? —«c?~?Ðò«— «b?š vz«Ëd?½U??d? Ëd?Ð u??ð U?Ò« ¨tb?½—U?á???ÐåÆÁbÐ b¹u½qO$« tÐ h²? ÂuÝ Èu~²?HÖ ÆXÝ« Áb¬ v²? qO$« —œ vË« Èu~?²HÖ Ëœ b?¼œÅv ÂU$« U−?M¹« —œ vO?Ž t vð«d«c 5?Ð —œ ≠qu~?²?HÖ t?Ý d¼ È«d?Ð XU?Ý— tÐ sð Ëœ ËÅœU?²?H¼ «e?Ž« “« q³? Ë v?OŽ X1e?Ž Ït½U?²?ݬ —œ U?¼u~?²?H?Ö s¹« Êœ—ˬ UÐ U?u? ÆXÝ« U?uÆœuýÅv qzU vUš ÂuNH„Æ—® býUÐ g½«—«bd?Þ “« vJ¹ Ït½Uš U¹ Ë« œu?š Ït½Uš t b¼œÅv/ ÊUA?½ È«Åt½Uš —œ «— vOŽ e?Öd¼ fd Ë v²? ·öš dÐ Uu ≠rÆ©a `O{uð ≤π∫µb½«ušÅv «— Ë« Ë Áœd s?Ý tÐ “Uſ¬ vO?Ž Uu qO?$« —œ Æb¹U/Åv vd?F «— œuš œdÖU?ý ΫËbÐ ≤≤≠≤±∫∏X —œ œ—u s¹« —œ ≠sÆb¼œ «b½ «— «bš vz«Ëd½Ud Uð b²ÝdÅv «— Ë« vOŽ ÆXÝ« t½uÖ 5L¼ tÐ eO½ ±∑∫±d —œ tJ½UMÇÆd `O{uð ≤≤∫∏X „Æ— ≠t«e« vË Æ©≤±≠±π∫±πœUÄ≠±® œ—ˬÅv œU?¹ tÐ «— ”UO?« ÏtKO?ÝË tÐ lAO?« Êb½«u?šÅ«d Ë XÝ« U?u qO?$« tÐ h²? t¹¬ Ëœ s¹« ≠uÆbM Ÿ«œË œuš ÊU “« Ë œËdÐ ‘œdÖUý œ«œÅv Á“Uł« ”UO« «d¹“ XÝ« ”UO« “« dðÅXÝ vOŽbýU?Ð å«bš vz«Ëd?½Ud?ò ÂöŽ« —u?EM? ∂∞ t¹¬ dO?E½ t?JM?¹« d~? ©œuýÅv tL?łd?ð «bš åu?JK?ò s¹«dÐU?M?Ю œuý œ—«Ë U?$¬ tÐ ≠vÆ©`O{uð v ¥≥∫¥ „Æ—®Ëœ d¼ —œ ÂU—« s¹« “« —uEM pý ÊËbÐ Ë ©±∑ t¹¬ —œ 5MâL¼® åsðÅ œU²H¼ò ∫XÝ« Ábý t²ýu½ vDš ÈU¼Åt½ “« Èœ«bFð —œ ≠wœU²H¼ v½U½u¹ ÏtLłdð —œ Ë œU²H¼ Èd³Ž 7 —œ ÎUML{ ¨b½—«œ ÃËdš »U² ±∞ »UÐ —œ ÊU¹œuN¹ t XÝ« „dA ÈUN²K œ«bF𠜗ul¹UË “« fÄ jI ÊUdA 5Ð —œ XUÝ— t? b½«œÅv vÐuš tÐ Uu ÆXÝ« Áœd d– dO?š« 7 dЫdÐ Uu Ë Ábý 5?OFð XK Ëœ ËÆb¹U/ tz«—« gOÄUAOÄ «— ʬ r& U−M¹« —œ XÝ« bMLöŽ vË ©∏∫±Ÿ«Åª¥∑∫≤¥® bý b¼«uš “Uſ¬ XÝUJODMÄ bOŽ Ë —cÖ bOŽÆl `O{uð µ≤∫π „Æ— ågð—u uKł —œò ∫vEHK«ÅX% ≠xvOŽ ÊUMÝ d²A?OÐ ÆbýUÐ t²dÖ vMOF? X¹«Ë— “« «— tÞuÐd UŽöÞ« XÝ« sJ2 vË bMÅv X¹«Ë— U?u jI «— XUÝ— s¹« ≠ytÐ —U?²?H?Ö sL?{ v?²? qO?$« —œ Ë XÝ« Áb?¬ µ≠≤∫πu? —œ s?ð Áœ“«Ëœ tÐ —U?²?H?Ö —œ d?ðÅÕËd??A? —u? tÐ Áb?ý d?– U?−??M?¹« —œ tXÝ« Ábý t²?H?Ö tÇU?¹—œ —U?M ÈU?¼d?N?ý b{ d?Ð t v³?U?D? —œ 5M?â?L?¼ ¨œ—«œ œu?łË ©¥∞ ¨±∂≠∑∫±∞ ª≥∏≠≥∑∫π® sð Áœ“«ËœXO½ sð Áœ“«Ëœ tÐ dB?×M XUÝ— ÂU$« t b?¼œ ÊUA½ b¼«u?šÅv ∫œ—«œ —uEM Ëœ XU?Ý— s¹« X¹«Ë— —œ Uu Æ©≤¥≠≤±∫±±®dŁ« d?Ð t²J?½ Ëœ s¹« t²?³?« Æ©ôUÐ —œ w `O{u?ð „Æ—® b?ýUÐÅv ÊU?d?A Èu?Ð X?UÝ— “« vK?³? r& 5?D?K? XU?Ý— ÎUM?L{ ËÆXÝ« Ábý 5IKð Ë« tÐ Áœu/ qUŠ qO$« XUÝ— —œ Uu U¼bFÐ t È«ÅtÐd&≥∏∫¥u¹tÐ «b?½Ë«b?šò ∫uXH?Ö d?~??¹œ vJ?¹ “U?Ð∂±Áœ Á“Uł« s tÐ ‰ÒË« U?« b?¬ r¼«u?š u?ð ‰U?³½œtÐ v?OŽ∂≤ åÆrM? Ÿ«œË œu?š Ït½U?š œ«d?« U?ÐtÐ Ë bN½ s¼¬ËUÖ d?Ð XÝœ t d¼ò ∫XHÖ Ë««b?š u?J?K? t²???¹U?ý b?M? ÁU?~??½ d?Ý XA?ÄåÆvXO½ œdÖUý Ëœ Ë œU²H¼ X¹—uQª±∂≠∑∫±∞ ª≥∏≠≥∑∫π v?²??????????????????®©µ≠≥∫π Uu ª±±≠∏∫∂ fdËœ Ë œU??²???H???¼ ¨b???½Ë«b???š ¨Ê¬ “« fı Ëœ «— ÊU?½¬ Áœd? 5?F??ð «— d?~?¹œ wsð vzUł d?¼ Ë d?N?ý d¼ tÐ xœuš “« d?ðu?Kł Ëœ tÐtÐ≤ ÆyœU?²?Ýd? ¨œËd?Ð X?¹U?ÐÅv ‘œu?š tUÒ« XÝ« Ê«Ë«d ‰u?B×ò ∫XH?ÖÅv ÊUA¹«≤¥≤±∞

Page 62

±≤∫±∞ Uu qO$«‰u?B?×? b?½Ë«b?š “« fÄ ¨„b?½« Ê«d?Ö—U?zœuš ‰uB× È«dÐ v½«dÖ—U bOM g¼«ušÊu??Ç «— U???L???ý pM???¹« °b??¹Ëd???Ð≥Æb??²???Ýd??H???ÐU?Ð¥ Ær²??Ýd?Åv? ÊU?Öd??Ö ÊU??O?? tÐ v¹U??¼ÅÁÒd??Ðb¹—«b½dÐ ‘uÄUÄ Ë 5ł—uš ¨tM¹bI½ ÊUðœušÆabOMJ½ ÂöÝ Á«— —œ f êO¼ tРˉÒË« b¹uýÅv œ—«Ë t bÈ« t½Uš d¼ —œòµË∂ å°œU?Ð t½U?š s¹« d?Ð cg«—¬ò ∫b?O?zu??~?Ðg«—¬ ¨b??ýU?Ð U??$¬ —œ dvA?«—¬ d????Ä d?Ö«ÎUL?K? t½dÖË Xd?Ö b?¼«uš —«d? Ë« dÐ U?LýÊU?L?¼ —œ∑ ÆXA?Ö b?¼«u??š “U?Ð U?L??ý œu?š tÐË b??¹—u????Ð b???½—«œ tâ??½¬ “« ¨b???O??½U??0 t?½U??šœu?š d??ł« o×?²???? d?Ö—U?? «d?¹“ b??O??ýu?M??ÐÆfb¹—c~½ È«Åt½Uš tÐ È«Åt½Uš “« ÆebýUÐÅvË b??¹u???ýÅv œ—«Ë t? Èd??N???ý d???¼ tÐ Ëò∏“« tÒKſ Êœd «bł d¹uB?ð tJ½UMÇ ©±≥∫¥‰u¹® b?½«ÅÁœdÐ —UJÐ «bš åÈ—Ë«œò œ—u —œ «— ‰u?B× d¹uBð Ϋd?¦« oO²ŽÅbN?Ž Ê«d³UOÄ ≠zË b½«ÅÁœ—ˬ œ—u 5?L¼ —œ «— ©≤∫µ± ª≤¥∫±≥—« ª±∂∫¥± ª±±∫≥≥‘« ªπ∫πUŽ® vM? „UÄ tÒK?ſ ¨©≥≥∫µ±—« ª±µ∫¥±‘«® ÁUXÝ« dðÅbMËdO½ vKOš t bMÅv ÂöŽ« v tHOþË «— qLŽ s¹« ÁbM¼œÅbOLFðÅvO×¹ ÆXÝ« ÁœuÐ «bš qLŽ s¹d?ðÅvUŽ ÊU½¬ dE½ —œbMÅv rO?NÝ œ—«œ 5Ä«Ë È—Ë«œ Ït³?Mł t qLŽ s?¹« —œ —U²HÖ Ë g¹U?O½ tKO?ÝuÐ «— œuš Ê«œd?ÖUý vO?Ž U−M?¹« —œ Æ©±∑≠±∂∫≥®Æ©u `O{uð ≥∑∫π X „Æ—® XÝ« v½uM Ë vF«Ë Ë« qLŽ vËÆ©≤π∫¥bOÄ≠≤ „Æ—® œ—«œ X¹—u ÂUOÄ ÊbO½UÝ— t vð—u —œ XÝ« d¹cÄU½ÅÊU¹UÄ vdý ÈU¼—uA —œ å·—UFð Ë ÂöÝò ≠aådNý d?¼ò Ë ©∑≠µ U¹¬® åt?½Uš d¼ —œò «— Êôu?Ý— —U²?— “dÞ U?u U?u U?−M?¹« —œ ¨œ—«œ œułË ±¥≠±±∫±∞X U?Ð t vðËUH?ð ≠bÆ©±±≠∏ U¹¬® b¹U/Åv 5OFð Èe− —uÞÅtÐË XOIu? È“Ë—¬ “« —U³?Ž t ©ÆÆÆ∂∫≤µuL?Ý≠±® b¹U/Åv d?– «— oO²?ŽÅbN?Ž —œ vuLF? 7H?Ö œË—œ “dÞ v²? ·öš dÐ U?u ≠cs¹« Ë ©i `O{uð ∑π∫± „Æ—® œ—ˬÅv qO?$« t XÝ« vzU×O? å`K?ò —uEM? U−M?¹« —œ ÆXÝ« XdÐ Ë dO?š ÈUŽœ Ë v²öÝÆ©XÝ« Ábý d– ∂ t¹¬ —œ qOœ 5L¼ tЮ XÝ« dŁu bMÅv XU¹—œ «— ʬ t v È«dÐ UŽœ«— «b?š `K?? t XÝ« v?? vM?F?? tÐ Ë ©XÝ« vU??Ý ÈU?N??½U?Г —œ v?u?L??F? vŠöD??« t® å`K?? d???Ä p¹ò ∫vE??H?K??« X% ≠dÆœ—«œ oKFð Ë« ËdLK tÐ Ë œd¹cÄÅvXd¹c?Ä b?¼«u??½ «— ʬ “« ÁœU?H?²?Ý« ÎUB??ý t s¹« sL?{ œd? b?¼«u?š d?– XU?Ý— Êu?½U Ê«u?M?Ž tÐ «— «—d?I? s¹« Ϋb?F?Ð fu?Ä ≠eÆe `O{uð ±∞∫±∞X „Æ— Æ©±∏∫µuLOð ≠± ª±±≠∑∫±±Êd≠≤ ª±∏≠±¥∫πÊd≠±®Á«— —œ «— œuš g?ýu? ÂUL?ð Ë b?M?ýU?³?½ Èd?ðÅXŠ«— È“«u?½ÅÊU?L?N? Èu?−?²??ł —œ Êôu?Ý— t XÝ« ʬ v?O?Ž —u?E?M? X?O?½ vJ?ý ≠fÆb½“UÝ ·ËdB XUÝ— X¹—uÏUd– «bš uJK åÊbý p¹œe½ò Ÿu{u Uu qO$« —œ t XÝ« È—UÐ 5Ë« U−M¹« —œ ÆåÁbý p¹œe½ ULý tÐ U?ðò ∫vEHK«ÅX% ≠gÆh `O{uð ≤∫≥X „Æ— œuýÅvƵ∫π „Æ— ≠hÂUO?Ä t XÝ« ÈdN?ý d?¼ ÏÁbM?¹¬ dÐ v?O?Ž È—«“ Ë tU½ —u? tÐ ±µ≠±≤ U¹¬ b?¹¬Åv d?Ð 7 s¹« VU?D È«u?²?× “« t È—u?DÐ ≠iÂUOÄ t bÝ—Åv dEMÐ 5MÇ XIOIŠ —œ ÆXÝ« t²— —UJÐ Áb¬ ±µ∫±∞X —œ t vMF ÊUL¼ tÐ t¹¬ 5²½ Æœd?¹cá½ «— g½ôuÝ—ÂUO?Ä s¹« —œ Æb?MÅv oO?³?D𠜗«u? d?¹U?Ý UÐ d?²?AO?Ð «—U?³Ž VO?d?ð «d¹“ X?Ý« Ábý kH?Š d?²N?Ð ≤¥≠≤±∫±±X —œ v?O?Ž vK«Æb½«Åt²d¹cá½ «— vOŽ ÈU¼Åt½UA½ t b½uýÅv g½“dÝ qOKł tÇU¹—œ vULý qŠUÝ ÈU¼dNý≥µ∫≤≤≤∑∫±∞Êd≠±UL?ý gO?Ä «— t⽬ ¨b?½u?ýÅv «d¹c?Ä «— U?LýUHý «— ʬ ÊU?C¹d Ëπ ¨b¹—u?Ð b½—«cÖÅv«bš vz«Ëd?½Ud?ò ∫bO?zu~?Ð Âœd tÐ Ë b?O¼œd¼ —œ UÒ«±∞ åÆgXÝ« p¹œe½ UL?ý tÐ vKOš«d??¹c??Ä «— U??L??ý Ë b??¹«ÅÁb??ý œ—«Ë t? Èd??N??ýg¹UN?½«bO? —œ ÃËdš ÂU?~?M¼ tÐ ¨b?½uýÅv/ULý dN?ý “« t «— È—U³ſ vÒ²Šò±± ∫bOzu~Ðt rO??¹«œ“Åv XÝ« Áb??O??³????Ç U?? ÈU??¼U??Ä tÐt bO½«bÐ tL¼ s¹« UÐ Æh›b½U0¤ ULý È«dÐåÆXÝ« p¹œe½ vKOš «bš vz«Ëd½Ud©≤≥≠≤± ¨≤¥∫±± v²®Ê¬ —œ ÂËb?Ý È«d?Ð i.u?ÖÅv U??L?ý tÐò±≤s¹« È«dÐ Uð œu?Ð b¼«u?š dð qÒL?% qÐU ¨“Ë—uð d?Ð È«Ë °s¹“—u?š È« u?ð d?Рȫ˱≥ ÆdN?ý≤¥≥

Page 63

Uu qO$« ±≥∫±∞È«Åt½«—b²?I ›‰UL?Ž«¤ «d¹“ °j«bO? XOÐ È«Ë —u?? —œ d???Ö« œu???Ð Áb???ý U???L???ý œe???½ —œ t—œ gO??Ä U??N??ðÒb?? “« b??ýÅv? ÂU??$« ÊËb??O??Áœd?? tÐu???ð t²?????A???½ d??²?????U???š d??Ð Ë ”ö?Ä—u È«dÐ È—Ë«œ ÂU?~M¼ tÐ fı¥ Ækb½œuÐÈ«dÐ Uð œuÐ b¼«uš dð qÒL% qÐU ÊËbO ËôUÐ ÊULݬ tÐ U¹¬ ÂuŠU½dH È« uð ˱µ ÆULýv¼«u???š 5???¹U????Ä ”œU???¼ tÐ øÈu???ýÅv? Áœd???аX—s tÐ ¨b???¼œ ‘u???Ö U???L???ý tÐ f d???¼ò±∂¨b?M? œd??Þ «— U?L??ý f d?¼ Ë b??¼œÅv ‘u?Öb?M? œd?Þ «d? f d?¼ U?Ò« ¨b??M?Åv œd?Þ «d?åÆlXÝ« ÁœU²Ýd «d t bMÅv œdÞ «— vt²?A??Ö“U?Ð v?½U?œU??ý U?Ð sð Ëœ Ë œU??²?H??¼±∑tÐ uð ÂU?½ tÐ U¼u?¹œ vÒ²?Š ¨«b½Ë«b?šò ∫bM?²?HÖtÐ v????O???Ž±∏ å°mb???M???¹¬Åv—œ U???? XŽU???Þ«≤¥∫∂ „Æ—® XÝ« ȗˬœU¹ s¹d?š¬ —u? tÐ Ë ÊU½¬ ‰U?Š tÐ È—«“ Ë tU?½ tJK?Ð X?O?½ U¼d?N?ý s¹« dÐ s¹d?H?½ ÊUM??Ý s¹« ÂuN?H? ≠jÆh `O{uð ≤±∫±±X „Æ— å«bOÅXOÐ Ë s¹“—ušò œ—u —œ Æ©s `O{uðÆ©≥±∫±∂ „Æ—® XÝ« ÁbA½ —uc ÈU¼d?Ný tÐuð Vłu g¹U¼ÅÁe?−F t bMÅv o¹bB?ð vOŽ Æi `O{uð ≤±∫±±X „Æ— ≠kÆbýUÐÅv U¼ËdO½ XÝ« Ábý tLłdð U¼ÅÁe−F t È«ÅtLK vEHK«ÅX% ÏtLłdðXUÝ— —œ Xd?ý —œ «— ÊôuÝ— ÏtH?OþË XL?EŽ t vU?Š —œ ©¥∞∫±∞X „Æ—® b?Ý—Åv ÊU¹U?Ä tÐ vO?Ž —U²?HÖ ÈÏ«— s¹« ÊU?OÐ U?Ð ≠lµ∫±∏ ª¥∞∫±∞X —œ X³¦ —u tÐ Îö¦ ∫XÝ« Ábý ÊU?OÐ UNKO?$« —œ vHK² ÈUN?ð—u tÐ Ÿu{u s¹« Æb¼œÅv ÊU?A½ vOŽt v³UD Ë «—U³Ž XKŽ tЮ XÝ« Áb¬ ≤≥∫µu¹ —œ Ë ôUÐ 7 —œ vHM —u tÐ Ë Ábý d– ≤∞∫±≥u¹ —œ Ë tÐUA? ÈU¼Å7 ËÆ©œ—«œ ÁdłUA Ë Y×Ð Ït³MłÆf `O{uð ¥π∫π „Æ— ≠mXÝ« ÁœdJ½ —U?Nþ« «— È«ÅtÐd?& 5M?Ç eÖd¼ «d?¹“ býU?Ð t²H?Ö sÝ XÝ« Áb?¹œ t vzU¹Ë— ÏÁ—U?Зœ vOŽ t? œË—Åv ‰UL²?Š« d²?L ≠n„UÄU½ Õ«Ë—« Êb½«— tKOÝuÐ ÊUDOý ÈË— dÐ Ê«œdÖUý XOIu tÐ Á—Uý« Ë ©±µ∫±∞ dOE½® È“U− vŠöD« Ë —U³Ž d²AOÐ tJKÐÆ©≤∞∫±± „Æ—® XÝ« ÁbOÝ— «d «bš uJK t XÝ« ʬ ÂuNH tÐ Ë ÁœuÐÆ©≥π∫±≥X „Æ—® ÊUDOý ≠oåÆb½UÝdÐ VOݬ œ—u êO¼ —œ ULý tÐ b½«uðÅv/ò ∫œd tLłdð Ê«uðÅv 5MâL¼ ≠pb¬ b¼«uš ≤± t¹¬ —œ t v³?UD qÐUI? —œ vË XÝ« Áb¬ åU¼u?¹œò tLK ±∑ t¹¬ dO?E½ U−?M¹« —œ vDš ÈU¼Åt?½ “« Èœ«bFð —œ ≠qÆœuý d– åÕ«Ë—«ò v²¹UЪ±∫±≤Ê«œ® ÆXÝ« È«ÅtHýU?J? ÈU¼Åt²?ýu?½ —œ vuL?F? Èd¹u?B?ð býU?Ð Áb?ý t²?ýu½ ÊU?Ýb?I ÂU?½ U?N½¬ —œ t åÊU?L?ݬ ÈUN?ÐU?²ò ≠rÆ©≤∑∫≤± ª±µÅ¨±≤∫≤∞ ª∏∫±∑ ª∏∫±≥ ªµ∫≥UJÎUM?L{ Æb?ýU?ÐÅv å—bÄò U?Ð Ë« jЫ˗ ÏÁ—U?Зœ vO?Ž —U²?H?Ö s¹dðÅ`¹d? t Áœ—ˬ œd?Ö «— ≤¥≠≤≥ Ë ≤≤≠≤± U¹¬ U?u? U−?M¹« —œ ≠sÆXÝ« Áb¹œdÖ UDŽ v½U¹UÄÅvÐ Ë bML¼uJý nD XÝ« Ábý —UNþ« U½UOÐ s¹« t v½U tÐ b¼œÅv ÊUA½t Uu? Æ©XÝ« Áb¬ v?Dš ÈU?¼Åt?½ “« vC?FÐ —œ d?O?š« —u® å”b?I«ÅÕË— —œò U?¹ å”b?I«ÅÕË— tK?OÝËÅt?Ðò ∫vEH?K«ÅX% ≠tvOŽ v½UœUý —œ «— ”bI«ÅÕË— XUšœ U−M¹« —œ ©±∏Ũ±¥Å¨±∫¥ ª≥µ∫±® XÝ« Áœd —«d« vOŽ —œ ”bI?«ÅÕË— qLŽ ÏÁ—UЗœÆbMÅv œU¹ —bÄ tÐ g¹UO½ —œ ËÆj `O{uð ≤µ∫±±X „Æ— ≠u≥∏∫¥u¹t Âœd ÁU?~½ «— ÊU?D?Oý sò ∫XH?Ö ÊU?A¹«°œd?Åv ◊u??I??Ý ÊU??L?ݬ “« nvA??š—–¬ Êu?ÇË U?¼—U? U?ð «ÅÁœ«œ —«b?²?« U??L?ý tÐ pM?¹«Å±πU¼UÄ d¹“ tÐ «— osLýœ ÈËdO?½ tL¼ Ë U?NœóÈb?½e?Ö U?L?ý tÐ e?O??Ç êO?¼ Ë b?O?M? ‰U??b?~?ÈœU?ý tL??¼ s¹« U??Ð≤∞ Æpb?O??½U??Ý— b??¼«u????½Áb?¬ —œ U?L?ý XŽU?Þ« tÐ qÕ«Ë—« t b?O?M?J?½—œ U?L?ý ÈU?N??U?½ t b?O??M? ÈœU?ý tJ?K??Ð b?½« åÆXÝ« Ábý t²ýu½ rUN½ULݬsdÄ Ë —bÄ “«— ∫ÊUœu tÐ ÂUN«©≤∑≠≤µ∫±± v²®tÐ ”b??I??« ÕË— t—œ XŽU??Ý ÊU???L??¼ —œ≤±È« ¨rMÅv g?¹U²?Ý «d?ðò ∫XH?Ö Áb?¬ błË“« «— s¹« «d¹“ ¨5“ Ë ÊULݬ b½Ë«bš ¨—bÄuU¼ÅtâÐ tÐ Ë t²ý«œ ÊUNMÄ ÊöUŽ Ë ÊULOJŠ≤¥¥

Page 64

≤∑∫±∞ Uu qO$««d????¹“ ¨—b????Ä È« È—¬ ÆÈ«ÅÁœd???? ·u????A????J????tL¼w≤≤ ÆvXÝ« Áœu?Ð 5?M?Ç u?ð Èœu?M?ýu?šË XÝ« Ábý ÁœdáÝ s tР—b?Ä ÈuÝ “« eOÇË ¨—bÄ d~? XO d?Ä b½«œÅv/ fJ?âO¼d?Ä t v tÐ Ë ¨d?Ä d?~? XO? —bÄ t½Æxœ“UÝ ·uAJ «— ʬ b¼«ušÅv©±∑≠±∂∫±≥ v²®È—UM —œ Ë Áœd Ê«œdÖUý tÐ Ë— vOŽ Ë≤≥t v½U???L???A???Ç t?Ð U???ýu???šò ∫XH???Ö ÊU???A???¹« t?ÐtÐ «d¹“≤¥ °yb¹d~½Åv ULý «— t⽬ b½d~½ÅvË Ê«d??³???U???O???Ä “« È—U??O??????Ð t .u???ÖÅv U???L???ýU???L????ý «— t?â????½¬ b????½«Åt²????Ý«u????š zÊU???¼U????ýœU????Äb½uMAÐ Ë b½«ÅÁb¹b½ «— ʬ Ë b?MMO³Ð ¨b¹d~½Åvt−O²½ XÝ« t²dÖ —«d? ‘d¹cÄ œ—u Ë ÁœdÐ sð Ëœ Ë œU²?H¼ t «— vUOÄ bMÅv o¹b?Bð vOŽ t b¹¬Åv dÐ 7? s¹« È«u²× “« ≠vÈ«dÐ t ʬ “« gOÐ «bš ’u?B ånD?ò bMÅv ÂöŽ« œu?Ð t²HÖ v“« ÈUN?ðœUFÝ ÏÁ—U?Зœ t ÊUMâ?L¼ Ë XÝ« —bÄ Èô«Ë nDÆXÝ« dOIŠ Ë pÇu œ«d« È«dÐ býUÐ ÊUNł s¹« ÊUÖ—eÐÊ«œdÖU?ý Èu??Ð Ë— Ëò ∫XÝ« Áb?ý Áœ—ˬ U?−M?¹« —œ XÝ« ≤≥ t¹¬ t?bI? Ê«u?M?Ž tÐ t È«ÅtK?L?ł vD?š ÈU?¼Åt?½ “« Èœ«b?F?ð —œ ≠wÂUO?Ä tÐ Áb¬ ≤± t¹¬ —œ t «— v?O?Ž g¹UO?½ Ÿu{u? d?OO?Gð vË XÝ« vŽd? È«Åt²?J½ vze?ł dO?O?Gð s¹« ÆåÆÆÆXH?Ö ÊUA?¹« tÐ Áœd?Æb¼œÅv ÊUA½ vÐuš tÐ œ—«œ œułË ≤≤ t¹¬ —œ t vUN«—œ —bÄ Êb¹œdÖ —«b?¹bÄ “« —U³Ž t b?¼œÅv ÊUA½ «— qO?$« ÂUOÄ vK?« ÏtDI½ XÝ« Áb¬ Ê«œd?ÖUý XUÝ— ÊU?¹UÄ —œ t ÂUOÄ s¹« ≠x5OFð È«dÐ ÊUO½U½u¹ ÊUOÐ “dÞ Ë XÝ« Uu h² åXO t Ë« 7šUMýò ∫Ábý ÁœdÐ —UÅtÐ U−M¹« —œ t vð—U³Ž® býUÐÅv dÄ©Æœ—«œ vUÝ Ït³Mł d²AOÐ ÁœdÐ —UJÐ œ—u s¹« —œ v² t vð—U³Ž Ë ÊUOÐ “dÞ Æœuý t²šUMý v²¹UÐ t XÝ« vŽu{utÐ Uýuš® bMýUÐÅv vO?Ž «—UNþ« b¼Uý t XÝ« Ê«œdÖU?ý tÐ ◊uÐd jI Áb¬ ±∂∫±≥X —œ t vNÐU?A v“« œUFÝ ÂöŽ« ≠yË nD Áb?ý Áœ—ˬ ≤¥≠≤± U?¹¬ ÊU¹U?Ä —œ t XO?M?Nð s¹« ÆXÝ« ÁœËe?« «— Ê«b?¼U?ý œ«bF?ð U?u t vð—u? —œ ©°U?L?ý ÊUL?A?ÇÆb½uýÅv bMÅÁdNÐ oO²ŽÅbNŽ ÈU¼ÅÁbŽË 7U¹ oI% “« «d¹“ b¼œÅv ÊUA½ XÝ« Ábý UDŽ Ê«—«b½U1« tÐ t «— v²LŠdÆXÝ« åÊôœUŽò “« sÝ ±∑∫±≥X —œ ≠z—œ «— ʬ Uu t v?ð—u —œ bM?MÅv 5?OF?ð rOK?ý—Ë« —œ vO?Ž vÖb½“ ÈU?¼“Ë— s¹dš¬ —œ «— tF?«Ë s¹« ŸuË ÊU?“ fd Ë v²? ≠aʬ vÄ —œ tKU?öÐ t u?JO?½ ÈdU?Ý qO?¦L?ð d?– UÐ U?u? Æb¼œÅv —«d? Ê«œdÖU?ý tÐ U?LO?K?Fð “U?ſ¬ —œ Ë v?OŽ d?U? È«b?²Ð«ÆbýUÐ ÊUœd ÏtL¼ ŸuML¼ v²¹UÐ t½u~Ç vOŽ œdÖUý t b¼œÅv ÊUA½ uJO½ ÈdUÝ qO¦Lð ÆbMÅv qOLJð «— ”—œ s¹« œ—ˬÅvÆp `O{uð ≥∞∫∑ „Æ— ≠bv«œ —uc ŸdA² ≥µ∫≤≤X o³Þ dÐ ÆXO½ —ËbÐ «bš uJK “« VðU s¹« t b½«œÅv vOŽ Áb¬ ≥¥∫±≤d —œ t⽬ dÐUMÐ ≠cXÝ« Áœ«œ hO?A?ð b?ŽU?? Ë o«u? v³?ÞU? «— Ë« v?O?Ž tJ?M?¹« U?Ð U?−M?¹« —œ 5?M?â?L?¼ Æœd?²?ÖÅv v?O?Ž 7?š«b?½« d?O?Ö È«dÐÆ©≥∑ ¨≤∏≠≤∑ U¹¬® œ—«c~Ð g¹U“¬ tÐ «— vOŽ b¼«ušÅvb¼œÅv `?Ołd?ð U?u? ÆXÝ« ÊU?d? s¹d?²Ö—e?Ð U?¹ 5?²???½ ÏÁ—UЗœ ‰«u?¾?Ý Ÿu?{u? ÊU?¹œu?N¹ ‘Ë— tÐ ≤∏∫±≤d? Ë ≥∂∫≤≤X —œ ≠dÆ©±∏∫±∏ „Æ—® býUÐ ÂuNH d²NÐ ÊUÖbM½«uš È«dÐ t bM ÕdD Èd~¹œ “dDÐ «— ‰«u¾ÝË t¹dE?½ bM?Åv —u³?− «— œu?š VÞU? tKO?ÝË s¹bÐ Ë ©≥∫≤∞ „Æ—® b?¼œÅv aÝU?Ä ‰«u¾?Ý ÕdÞ tK?OÝu?Ð vO?Ž Uu? qO$« —œ ≠eÆb¹U/ hA «— œuš XOFuË œ—«b½ œułË tOM¦ð »U² Èd³Ž 7 —œ œuš ÏtA¹b½« ÂULð UÐ ÕöD« —uc —U³Ž —œ vË XÝ« µ∫∂Yð “« ‰u qI½ —U³Ž s¹« ≠f å°b¹«ÅÁbOMA½ «— ʬ Ë b¹uMýÅv ULý «— t⽬vÖb????½“ Èu?????Ý tÐ Á«— X?³????×???? aÊ«œËUł©≥±≠≤∏∫±≤fd ª¥∞≠≥¥∫≤≤v²®Ë t²??ÝU?š d??Ð bv²??F?¹d??ý rU??Ž pM??¹« Ë≤µ∫XHÖ Ë« tÐ cbM g¹U“¬ «— Ë« t?JM¹« È«dÐv½U??Öb???½“ U???ð rM???J???Ð b??¹U???Ð tÇ œU???²???Ý« È«òtÐ≤∂ åødrýUÐ t²?ý«œ À«dO? tÐ «— v½«œËUłøXÝ« Ábý t²?ýu½ tÇ «—u?ð —œò ∫XHÖ Ë«aÝU???Ä —œ Ë«≤∑ åøev½«u???šÅv t?½u???~???Ç u???ðVK ÂULð U?Ð «— œuš È«bš b?½Ë«bšò ∫XHÖË œuš Ê«uð ÂULð UÐ Ë œu?š ÊUł ÂULð UÐ ¨œušXý«œ v¼«u?š XÝËœ fœu?š „«—œ« ÂU?L?ð U?Ð≤¥µ

Page 65

Uu qO$« ≤∏∫±∞Ë« tÐ åÆgœu???š Êu????Ç «— «Åt?¹U????????L????¼ Ë«— —U 5L¼ ¨Èœ«œ aÝUÄ XÝ—œò≤∏ ∫XHÖåÆœd v¼«uš v½UÖb½“ Ë sJÐøXÝ« s ŸuML¼ v tÇuJO½ ÈdUÝ q¦‰œU???Ž «— œu???š X?Ý«u???šÅv t? Ë« U???Ò«≤πs t¹UL¼ Ëò ∫XHÖ vOŽ tÐ hb¼œ ÊUA½jÁœ«œ t«œ« s??Ý tÐ v??O??Ž≥∞ åøiX??O?5¹UÄ kU×¹—« tÐ rOKý—Ë« “« v½U½«ò ∫XHÖ“« fÄ t œU²« ÊU½e¼«— ÊUO tÐ Ë X—ÅvU¼— Áœd? tLO?½ «— Ë« Êœ“ rš“ Ë Êœd X)Á«— s¹« “« vM?¼U? U?C? “«≥± Æb?M?²?— Áœd?d?~?¹œ ·d?Þ “« Áb?¹œ «— Ë« Ë b??¬Åv 5?¹U?Äs¹« tÐ ÈËô p¹ 5???M???â??L???¼≥≤ ÆlXýc???Öd~?¹œ ·d?Þ “« ¨Ë« Êb?¹œ U?Ð Ë Áb?OÝ— q×?åVKò ÏtL?łdð È«dÐ t?LK s?¹« ÎôuLF? oO²?ŽÅbN?Ž v½U½u?¹ ÏtLłd?ð —œ ÆXÝ« Áb¬ v½U?½u¹ tL?łdð vD?š ÈU¼Åt?½ “« vJ?¹ —œ jIÆb¹U/Åv „—œ åtA¹b½« Ë dJò ÂuNH tÐ «— ʬ œuš Ê«—Ëœ ÊUГ o³Þ dÐ Uu Ë œuýÅv ÁœdÐ —UÅtÐ≥∑∫≤≤X dЫdÐ t vð—u —œ b¼œÅv aÝU?Ä Áœd ÕdÞ vO?Ž t v«u¾Ý tÐ ŸdA?² œd 7 s¹« dЫd?РƱ∏∫±πËô “« ‰u qI½ ≠gÈd~?¹œ “« fÄ vJ¹ «— 7? Ëœ d?¼ b½œu?Ð —œU? Ê«—Ëœ ʬ ÊUM?¼U t X?O?½ vJý Æb?¹u?ÖÅv «— ‰«u¾?Ý aÝU?Ä vO?Ž ≤π∫±≤d ËÆb½býÅv qzU «— vË« 7 XOL¼« ÊUL¼ vËœ 7 È«dÐ t XO½ ÂuKF vË bMM ÊUOÐÆb¼œ ÊUA½ «— œuš oOI% Ë vÝ—dÐ ÊœuÐ Èbł Ë XOL¼« rOzu~Ð d²NÐ U¹ bM tOłuð «— œuš ‰«u¾Ý b¼«ušÅv Uu U−M¹« —œ ≠hË« Âu? œ«d?« “« p¹ d??¼ vł—U?š œ«d??« ÈU?M?¦??²?Ý« tÐ «d??¹“ X?O??½ Õd?D? ‰«u??¾?Ý s¹« Îôu??« Ê«—Ëœ ʬ —œ Èœu?N?¹ œd?? p¹ d?E??½ÅtÐ ≠it bÝ—Åv d?E?½ tÐ 5M?Ç Æ©ÆÆƱ∏≠±µÅŨ±≥Ũ±±∫πËô ª≥µ ¨±∏Ũ±¥∫≤± ª±∑≠±∂∫≤∞ÃËd?š® b?¹¬Åv —UL?A?Ð Ë« åŸuM?L?¼òÆb¼œ rOLFð vOŽ ÏtKOÝuÐ «— ÂuÝd Ë vuLF t¹dE½ Uð Áœu/ ÕdÞ «— ‰«u¾Ý s¹« Uut¹U?I? È«d?Ð qO?¦?Lð s¹« Æb?¼œÅv aÝU?Ä vK?O?¦?L?ð v½U²?Ý«œ d?– U?Ð ≥≤≠≥∫±µ ª≤¥≠±∂∫±¥ ª¥≥≠¥∞∫∑ d?OE?½ v?O?Ž U?−?M¹« —œ ≠jª≥≤≠≤∏∫±¥ ª≤±≠±∂∫±≤ „Æ—® œd? v²???¹U?³?½ tÇ Ë œd?? b?¹U?Ð È—U?²??— tÇ b?¼œÅv ÊU??A?½ t XÝ« È«Åt½u?/ t?J?K?Ð X??O?½ÆœË— dð«d œuš ÁUðu dJ Ë t¹dE½ “« bý b¼«uš —«œ«Ë ŸdA² ÈœuN¹ VOðdð s¹« tÐ ª©±¥≠π∫±∏ ª∏≠±∫±∂ÊuÇ ÆXÝ« ÁœuÐ ÊU?½e¼«— XO?UF? Ë —u³Ž q×? Ê«—Ëœ ʬ —œ Ë œ—cÖÅv t¹œu?N¹ È«d?× “« Ë XÝ« d?²uK?O ≤µ ÎU?³¹dI?ð t v¼«— ≠kÆbM¹¬Åv 5zUÄ U$¬ “« Ë b½Ë—Åv ôUÐ rOKý—Ë« tÐ V³Ý s¹bÐ XÝ« vFHðd q× —œ rKOý—Ë«XÝ« ʬ È«dÐ œ—u Ëœ s¹« d– ÆXÝ« Áb¬ Ë« “« fÄ t ÈËô U¹ Áœd —U²— 5MÇ s¼U qOœ tÇ tÐ rO½eÐ ”b?Š œ—«b½ vð—Ëd{ ≠lÆœuý Áœ«œ ÊUA½ d²NÐ ÈdUÝ œd ‘“—« t≠±∂∫±π ª≤∞≠±∏∫±¥u —œ ÎUu?B „Æ—® œ—«œ œu?łË hý tÝ U?−M¹« —œ XÝ« ‰u?LF? vKO¦?Lð ÈUN?½U²?Ý«œ —œ t⽬ dЫd?Ð ≠mÆm `O{uð µ≤∫π „Æ— ÊU¹dUÝ œ—u —œ Æ©±≤≠±∞∫≤∞ ª≤¥ÆXÝ« ÈœuN¹ vBý —uEM XÒOF{Ë tÐ tłuð UÐ ≠nÈ«dР廫dýò “« Ë ©∂∫±‘«® b?M¼œ 5J?ð «— œ—œ Uð b?½œdÐÅv —UÅtÐ åsſË—ò U?Š«dł t'UF? È«dÐ ÊUJ?ýeÄ —UÖ“Ë— ʬ —œ ≠oÆb½œdÅv ÁœUH²Ý« UNLš“ Êœd v½uHŽ b{tLK? “« XF¹d?ý rK?F Èœu?N¹ Æ©∑≤∫± „Æ— ªoO?²ŽÅb?N?Ž v½U½u?¹ tLłd?ð “« vŠöD?«® XÝ« Áœd vÐu?š Ë« U?Ð t ∫vEH?K«ÅX% ≠p—œ t mÈd??U??Ý œd?? p¹ U??Ò«≥≥ ÆXýc?Ög½b¹œ UÐ Ë nbOÝ— Ë« p¹œe?½ tÐ œuÐ d?HݨÁb??????¬ g?O???????Ä Ë≥¥ Æœd?????? r?ÒŠd???????ð Ë« d???????Ðo»«d?ý Ë sſË— ʬ d?Ð t²??Ð «— g¹U?N?L?š“Áœd —«uÝ œuš Vd dÐ «— Ë« bFÐ ¨X¹—Æœd X³?«d Ë« “« Ë œd?Ð È«Åt½U?šdU? tÐU?N??½¬ Áœ—ˬ—œ —U?M??¹œ Ëœ “Ë— ʬ È«œd? Ë≥µË« “«ò ∫XH???Ö Áœ«œ —«œÅt½U????šd???U??????? tÐ «—Ãd?š s?¹« “« d?²??A??O??Ð tÇ d??¼ Ë s X³??«d??fÄ u?ð tÐ r²??A?Ö“U??Ð ÂU?~?M??¼ÅtÐ Âœu?š ¨v?M?s¹« “« pO«b? u?ð d?E½ÅtÐ≥∂ åÆœ«œ r¼«ušÊUO tÐ ÁœU²« ÊU½« t¹UL¼ «— œuš dH½ tÝ∫XH???Ö≥∑ åøXÝ« Áœ«œ ÊU????A???½ ÊU????½e????¼«—åÆpXÝ« Áœd X?LŠ— ÈË d?Ð t fÅʬò5?L?¼ tÐ r¼ u?ð Ë Ëd?Ðò ∫X?H?Ö Ë« tÐ v?O?Ž åÆqsJÐ t½uÖ≤¥∂

Page 66

≤∫±± Uu qO$« r.d Ë Uðd Ït½Uš —œœ—«Ë vzU²?ÝË— tÐ b½œu?LO?ÄÅv Á«— ÊuÇ≥∏g¹uš Ït?½Uš —œ «— Ë« U?ðd? ÂU?½ tÐ v½“ Ë b?ýÂU??½ tÐ Xý«œ Èd???¼«u??š ÈË Ë≥π ÆXd??¹c??ÄsÝ tÐ t²??A½ sb½Ë«b?š ÈU¼U?Ä tÐ t .dŸ«u??????½« tÐ t? U??????ðd???????¥∞ Æœ«œÅv ‘u??????Ö Ë«∫XHÖ Áb¬ —œ s?Ý tÐ œuÐ ‰uGA? Ubšt œ—«b?½ v²?O??L?¼« u?ð È«d?Ð U??¹¬ ¨«b?½Ë«b?šòøXÝ« t²ý«c?Ö U?N?Mð Xb?š —œ «d? Âd?¼«ušU?Ò«¥± åÆb?¹U??/ pL?? «d?? u??~??Ð Ë« tÐ fĨUðd? ¨Uðd?ò ∫XHÖ Ë« t?Ð aÝUÄ —œ b?½Ë«bšu?¼U??O?¼Åd??Ä Ë Ê«d??~?½ U??¼e??O?Ç vK??O??š È«d?Ð u??ð“ô e??O??Ç p¹ U??N??M??ð t?L??¼Ås¹« U??Ð¥≤ v²????¼»U????²??½« «— u»u??š XL????? .d?? Ë tXÝ«v ŸuM?L¼ vMF? s¹bÐ ∫XÝ« Áœd? 5IK?ð q¦ tK?OÝËÅtÐ vO?Ž t b¼œÅv «— v?ÝUÄ ÊUL?¼ tJKÐ ¨b?MÅv/ ÁœU?H²Ý« åÈd?UÝò∫bOÝdÄ XF¹dý rKF s¹« q¦ b¹U³½ d~¹œ ÆbMýUÐ dU U¹ t½U~OÐ ¨vł—Uš dÖ« v²Š œuýÅv p¹œe½ Ê«d?~¹œ tÐ X³× UÐ t XÝ«tMN? U?¹d?E?½ t½u?ÖÅs¹b?Ð åørýUÐ v?½U?½« d?¼ Ÿu?M?L¼ +«u?ðÅv t½u?~?Çò ∫œd? ‰«Ïu?Ý b?¹UÐ tJ?K?Ð åøXÝ« v? tÇ s Ÿu?M?L?¼òÆœuýÅv u× qO$« dЫdÐ —œ œuN¹ Ê«bN²− vÞ«d« VBFð Ë È«dÖÅXF¹dý Ë œuÐ qOz«dÝ« Âu tÐ œËb× t È«Åt½U¹«dÖ —UB×½«ÊUA½ t²?— —UJÐ ©≤∏ t¹¬® v?OŽ aÝUÄ 5?²?½ Ë ©≤µ t¹¬® ‰Ë« ‰«u¾?Ý —œ 5Mâ?L¼ Ë Áb¬ t¹¬ s?¹« —œ —UÐËœ t åÊœdò qF? ≠qÆbýUÐ t²ý«œ t½UMOÐÅl«Ë Ë vF«Ë Ït³Mł v²¹UÐ Ê«œdÖUý X³× t b¼œÅvÊU½¬ “« UMŠu¹ qO$« —œ t bM²¼ v½U ÊU?L¼ ÎôUL²Š« d¼«uš Ëœ s¹« ÆœuýÅv d– ʬ ÊU¹UÄ —œ t XÝ« vM?Ý tF«Ë s¹« —u× ≠rË ©≤∫±≤ ª≤∞∫±±u¹® Xb?š ‰UŠ —œ åU?ðd?ò ªb½«ÅÁb?ý nO?uð t½u?Ö ÊU?L¼ tÐ «d?¹“ ≥≠±∫±≤ Ë ¥∞≠±∫±±u?¹ XÝ« Ábý œU?¹Æ©≥∫±≤ ª≥≤∫±±® b¼œÅv ‘uÖ Ë t²A½ vOŽ ÈU¼UÄ tÐ å.dòÆg `O{uð ≥µ∫∏ „Æ— ≠såXÝ« “ô vL e?O?Çò ∫XÝ« Áb?¬ ʬ ÈU?łÅtÐ Èd?~¹œ ÈU?¼Åt??½ —œ Ë Áb?ý ·cŠ —U?³?Ž s¹« vD?š ÈU?¼Åt?½ “« Èœ«b?F?ð —œ ≠tÁbý d– —U³Ž Ëœ d¼ ÈœU¹“ ÈU¼Åt½ —œ ª©œ—«œ X{U¹— Ë b¼“ Ït³?Mł dOHð s¹« t bÝ—Åv dE½ tÐ 5MÇ Ë XÝ« «c?ſ —uEM®d²A?OÐ —œ Æ©b?ýUÐÅv —uc? —U³?Ž Ëœ oOH?Kð t²³?« t® åXÝ« “ô eO?Ç p¹ v²Š Ë vL? eO?Çò ∫XÝ« Áb¬ —œ —u? s¹bÐ ËqLŽ tÐ vIOLŽ ÈdOÖÅt−O²½ tF«Ë s¹« “« t XÝ« X¹e s¹« È«—«œ Ë Ábý d– tLłdð s¹« —œ t XÝ« v³Oðdð tÐ vD?š ÈU¼Åt½Æ©≤∫∂Ÿ« tÐUA 7 Uu d~¹œ »U² —œ Ë ≥±∫±≤ „Æ—®ÅXÝ« Èu?O½œ È—U²dÖ d¼ È«—ËU vOŽ sÝ t œu?ýÅv t²HÖ Ë Áb¬dOÝ “« sÝ U−M¹« —œ XIOIŠ —œ vË býUÐÅv qLŽ dÐ qÒQð dOÝ ÈdðdÐ —uEM t bMMÅv „—œ 5MÇ ÈdðÅoOLŽ dOHð —œ Ϋd¦«ÆXÝ« bÒNFð Ë ÊU1« ÈuÝ tÐ uŽœ t vö tÐ åÊœ«œ ‘uÖò tJKÐ Áœu³½ qÒQð ËÆq `O{uð ≥π∫µ „Æ— ≠uUł p¹ Áœ«œ ‘“u¬ g¹UO?½ “dÞ ÏÁ—UЗœ Ê«œdÖUý t?Ð vOŽ t «— t²J?½ s¹bMÇ eO?½ Uu XÝ« Áb¬ ±µ≠µ∫∂ X —œ t ÊU?MâL¼ ≠vË bMM È—U?AUÄ œuš tŁU?G²Ý« —œ œ“u¬Åv? ÊU½¬ tÐ t vK¦ ¨ÊU?A¹« ÈUŽœ Ït½u?/ ∫“« bMð—U³?Ž t XÝ« Áœd lLł ±≥≠± U¹¬ —œÆb½—ˬ —bÄ tÐ Ë— ÊUMOLÞ« ‰UL UÐ t b¹U/Åv tOuð ÁdšôUÐÆc `O{uð ≤±∫≥ „Æ— ≠wÆ©h Ë g `O{uð „Æ—® bMÅv Á—Uý« ≥≥∫µ —œ Ê«œdÖUý XÝ«uš—œ s¹« tÐ Uu ≠xr¼ UÐ vzUNðËUHð Ë XÝ« v² qO$« “« dðÅÁUðu ÁœdÐ —UJÐ Uu t vð«—U³Ž Ë U?¼ÅtKLł Æb `O{uð π∫∂X „Æ— g¹UO½ s¹« ÏÁ—UЗœ ≠yÆ©ÈbFÐ U×O{uð „Æ—® b½—«œåÆbý b¼«u½ t²dÖ “UÐ Ë« “« ∫XÝ« ÁœdÆg¹UO½ ÏÁ—UЗœ v¹U¼Å‘“u¬ vÊ«œdÖUý g¹UO½©±≥≠π∫∂ v²®v?zU?????????????ł —œ Ë« Êu??????????????Ç È—U?????????????бœd?? ÂU??L??ð v²???Ë œd??Åvwg¹U??O??½«b½Ë«b?šò ∫XH?Ö Ë« tÐ xg½«œdÖU?ý “« vJ?¹vO×¹ t t½uÖ ÊUL¼ ¨rOM g¹UO½ “uUOÐ U tÐtÐ≤ åÆXÝ« t²??šu??¬ œu??š Ê«œd??ÖU??ý tÐ «— ʬ∫ybOzu~Ð bOMÅv g¹UO½ v²Ëò ∫XHÖ ÊU½¬ ±±≤¥∑≥±∫±≤

Page 67

Uu qO$« ≥∫±±z—bÄ È«°auð ÂU½ œuý f¹bIð°bbÝ— «d uð vz«Ëd½Ud≥cÁbÐ U tÐ “Ë—d¼ «— U Ït½«“Ë— ÊU½ dg³Ð «— U eÊU¼UMÖ Ë¥Êu?¹b?? U? tÐ t «— f? d?¼ e??O?½ U?? «d?¹“ ¨rOAÐÅv fXÝ«åÆg—ËUO tÝuÝË —œ «— U Ë œd¹cÄÅv «— U{UIð t v²ÝËœ q¦U?L?ý “« vJ?¹ d?Ö«ò ∫hXH?Ö ÊU?A?¹« tР˵˫ tÐ Áb¬ Ë« œe½ Vý tLO½ t iœ—«œ v²ÝËœvO?Ž ÈU?¼Åg¹UO?½ “U?ſ¬ —œ Uu? qO?$« —œ »UD?š ÏÁu?×½ s¹« ÆXÝ« v²? qO?$« —œ »UD?š “« d?ðÅÁœUÝ U?−?M¹« —œ tO?Ë« »U?Dš “d?Þ ≠zÆ©≤±∫±∞ „Æ—® ¥∂ ¨≥¥∫≤≥ ª¥≤∫≤≤u ¨XÝ« Áb¬Æc `O{uð π∫∂ X „Æ— U{UIð s¹« œ—u —œ ≠a«— œuš vz«Ëd½Udò ∫XÝ« Ábý t²ýu?½ Uu qO$« vDš ÈU¼Åt?½ “« vCFÐ —œ Æd `O{uð ±∞∫∂ X „Æ— U{UIð s¹« œ—u? —œ ≠b”bI?«ÅÕË—ò ∫XÝ« Áb¬ vË« XÝ«u?š—œ U¹ XÝ«u?š—œ s¹« ÈU−?Ð bM?²?¼ dðb?¹b?ł t Èd~?¹œ ÈU¼Åt?½ —œ åÆÊU?Ý—Å«d U? dÐUu qO?$« 7 tÐ b?OL?Fð g¹U?O½ 5?z¬ dO?ŁUð X% Ë U¼b?FÐ —U?³Ž s¹« XÝ« sJ?2 åÆb½«œd?Ö „UÄ «— U? Uð —ËU?OÐ U? dÐ «— œušÆbýUÐ Ábý ÁœËe«t vð—u —œ œuýÅv t²Ý«uš “Ëd« ÊU½ v² qO$« —œ œ—«œ œułË t vðËU?Hð Æg `O{uð ±±∫∂ X „Æ— XÝ«uš—œ s¹« ÏÁ—UЗœ ≠c„Æ—® œdOÖÅv dE½ —œ dLŽ dÝ«dÝ —œ «— v×O œd v½UÖb½“ ≤≥∫π œ—u dOE½ «d¹“ bMÅv XÝ«uš—œ “Ë— d¼ È«dÐ «— ÊU½ UuÆ©≥¥∫∂X „Æ—® XÝ« v½U½u¹ býUÐ t²ý«œ vMODK Ït³Mł tJ½¬ “« gOÐ dJÒHð “dÞ s¹« Ë ©y `O{uð ≤≥∫πÆh `O{uð ±≤∫∂X „Æ— U{UIð s¹« œ—u —œ ≠dd– X?Ý«u?š—œ ÂËœ XL?? —œ «— ʬ vË b?M?Åv d?O??H?ð Ë tL?łd?ð XÝ« Áœd?Ð —U?J?Ð tÐU?A? œ—u? —œ v²? t «— Â«Ë d?¹u?B?ð U?u? ≠eÆœdÐ b¼«uš —UJÐ ¥∫±≥ Ë ≤∫±≥ t¹¬ —œ «— Â«Ë Ë È—UJ¼bÐ d¹uBð t½uÖ 5L¼ tÐ Æb¹U/Åvg¹UO½ “« q³ ÏtE( tÐ ◊u?Ðd jI t½«—œ«dÐ gA?Ð s¹« v² qO$« d?ÐUMÐ åÆXÝ« —UJ¼b?Ð U tÐ t «— v½U½« d?¼ò ∫vEHK«ÅX% ≠fÆ©vK³ t¹¬ `O{uð „Æ—® b¼œÅv jÐ v×O œd dLŽ ‰uÞ tÐ «— gAÐ Uu vË XÝ«r¼ Ë« vË b¹U/Åv/ d– XÝ« Áœd X¹«Ë— v² t «— U{UIð s¹« ÂËœ XL U?u Æi `O{uð ±≥∫∂ X „Æ— U{UIð s¹« ÏÁ—UЗœ ≠gÆ©≥±∫≤≤ „Æ— ª±≥≠±≤∫∏ ª±≥Ũ≤∫¥® b¼œÅv X³½ ÊUDOý tÐ «— tÐd&Ë Êœd UŽœ È«dÐ vðu?Žœ Ÿu{u t b¼œÅv ÊU?A½ ±≥≠π U¹¬ —œ ʬ “« U?u ÁœUH²?Ý« “dÞ Ë q¦ s¹« VUD? Ë j¹«dý Ë ŸU{Ë« ≠hqzU vNÐUA vMF r¼ q¦? ʬ È«dÐ Uu Ë œ—«œ µ≠≤∫±∏ q¦ UÐ vd²?A UJ½ Áb¬ ∏≠µ U¹¬ —œ t q¦? œuš ÆXÝ« g¹UO½≠≤∏∫±¥ ª≤±≠±∏∫±≥ ª≥∏≠≥∂∫µ dO?E?½ b?½«ÅÁœu?Ð ÃË“ —u? t?Ð q¦? Ëœ s¹« q« —œ t XÝ« qL?×?²? Ë ©±∫±∏® œu?ýÅvƵ≠±∫±≥ „Æ— ª±∞≠¥∫±µ ª≥≤—U³Ž ŸËdý bMÅv X¹«Ë— Uu t vzU¼Åq¦ “« ÈœU?¹“ œ«bFð —œ åÆXý«œ b¼«uš v²ÝËœ ULý 5Ð “« p¹ «b?ò ∫vEHK«ÅX% ≠i“d?Þ b?O?zU?ð —œ ‘Ë— s¹« Æ©µ∫±¥ ª≤∂≠≤µ∫±≤ ª±±∫±± „Æ— ª∑∫±∑ ª∏Ũ¥∫±µ ª≥±Å¨≤∏∫±¥® XÝ« vU?N??H?²?Ý« —u? tÐÆ©e `O{uð ≤∂∫±∞ „Æ—® XÝ« vOŽ ‘“u¬åÆb¼œ t«œ« —œ ÊbOÐu tÐ hý s¹« ÁUÖ d¼ Ëò ∫XÝ« Ábý tU{« “Uſ¬ —œ vDš ÈU¼Åt½ “« Èœ«bFð —œ ≠jv{U? tJ?½U??M?Ç œu?ý XŠ«— Ë« XÝœ “« b??¼«u?šÅv Êu?Ç tJ??K?Ð b?M?Åv/ X?I?«u? Ë« XÝ«u??š—œ U?Ð v²?ÝËœ V³??Ý tÐ XÝËœ s¹« ≠kbMÅv ÊU?¹U/ t²?łd?Ð —uÞÅtÐ «— «b?š —U²?— dH?½ Ëœ s¹« —U²?— “dÞ Æb?¹U/Åv —U?²— o¹d?Þ 5L¼ t?Ð µ≠¥∫±∏ —œ r¼ X«bŽÅvÐÆb¹U/Åv XÐUł« «— g¹UO½ XÝ« —bÄ Ë ‰œUŽ tJ½¬ V³Ý tÐ «d¹“÷d s tÐ ÊU½ tÝ ¨s XÝËœ È« ∫b?¹u~Ðs œe½ d?H?Ý “« +U²?ÝËœ “« vJ?¹ «d¹“∂ ¨ÁbÐʬ Ë∑ —«c~?Ð Ë« gO?Ä Â—«b½ Èe?O?Ç Ë Áb¬rŠ«e ∫b¹u~Ð Áœ«œ aÝU?Ä ÊË—b½« “« Èd~¹œ+Uœu? Ë s Ë XÝ« t²??Ð —œ ÊuM?« ¨u?A½›ÊU½¤ Êœ«œ È«dÐ +«uðÅv/ ¨rO²?¼ d²Ð —œU???L????ý t?Ð «— s¹«j ∏ ÆÆÆÂu????ý b????M????K????Ð u????ð t?ÐtÐ œeO½dРʬ Êœ«œ È«dÐ dÖ« v²Š ¨.uÖÅvXK??Ž tÐ v?Ë ¨XÝ« Ë« XÝËœ tJ???M??¹« X?K??Ž“UO½ t⽬ d¼ Ë XÝUš b¼«ušdÐ Ë« vdýÅvÐåÆkœ«œ b¼«uš Ë« tÐ œ—«œ≤¥∏

Page 68

±∏∫±± Uu qO$«bMÅv XU¹—œ ¨bM XÝ«uš—œ t d¼©±±≠∑∫∑ v²®XÝ«u???š—œ ∫l.u???ÖÅv U????L???ý t?Ð s Ëòπu−?²?ł ¨mbý b?¼«uš Áœ«œ U?Lý t?Ð Ë bO?MUL?ý d?Ð Ë b?O?Ðu?J?Ð ¨XU?¹ b?O?¼«u?š Ë b?O?M?f d????¼ «d????¹“±∞ Æb????ý b????¼«u????š Áœu?????A????Öf d¼ Ë b?MÅv XU?¹—œ ¨bM? XÝ«uš—œbÐuJÐ t v? dÐ Ë bÐU?¹Åv ¨bM u?−²łUL?ý ÊU?O? “« —b?Ä Â«b?±± ÆœuýÅv? ÁœuA?Önb???¼«u???????Ð v¼U???? p¹ Ë« “« ‘d???????Ä d????Ö«U?¹±≤ œ«œ b?¼«u??š È—U?? Ë« tÐ v¼U?? ÈU??łÅtÐovÐd?I?Ž Ë« tÐ ¨b?¼«u??Ð v?ſd?År?ð d?Ö« “U?ÐpbÐ tJ?M?¹« U?Ð U?Lý d?Ö« fı≥ øœ«œ b¼«u?šÊ«b½“d tÐ vÐu?š ÈU¼e?OÇ bO?½«œÅv bO?²¼ÕË— d²AO?Ð —bIÇ qv½ULݬ —bÄ b?O¼bÐ œušÈË “« t œ«œ b?¼«u?š v½U??? tÐ «— r”b?I?«å°sbM¼«uÐÊUA?½ q¦ œd?ЗU? —u tÐ «— ʬ Ë Áœ«œ ◊U?³ð—« Áb?ý d?– Îö³ t vK?¦ t?Ð «— ÈbF?Ð ÊUM?Ý ©π∫±∂ „Æ—® —U?³?Ž s¹« UÐ U?u ≠lÆb¼œÅvd– «b?š ÂU½ tJ?M¹« ÊËb?Ð XÝ« «b?š qLŽ Êœ«œ ÊU?A½ È«d?Ð výË— Ábý Áœd?Ð —U?JÐ ‰u?N−? —u tÐ t? vKF? ¨vO?Ž ÊUГ —œ ≠mÆœuý“« —U³Ž s¹« ÎôUL²Š« åÆœ«œ b¼«uš v~MÝ Ë« tÐ Ë b¼«uÐ ÊU½ò ∫XÝ« Ábý tU{« U−M¹« —œ vDš ÈU¼Åt?½ “« ÈœU¹“ œ«bFð —œ ≠nÆXÝ« π∫∑X ÈË—ÆXÝ« Áb¹œdÖ d?– π∫∑X —œ å@MÝ d?ЫdÐ —œ ÊU?½ò ÈUł tÐ t XÝ« U?u qO?$« tÐ h²? Áb¬ ⁄d?Årð dЫd?Ð —œ t »dI?Ž ≠oUu? t ÈœU?Cð —u? s¹b?Ð Ë b?ýUÐ t?²d?Ö ÂU?N« Áb?ý d?– ±π∫±∞ —œ t U?¼Å»dI?Ž Ë U?¼—U? Ÿu{u? “« U?u? 7 XÝ« sJ?2ÆXÝ« dðb¹bý v² “« XÝ« Áœ—ˬv½ULݬ —b?Ä vzuJO?½ Ë ÊUŠ« Ë b?M¼œÅv vM?O“ Ê«—bÄ t XÝ« vÐu?š ÈU¼e?OÇ dЫd?Ð —œ Ábý ÁœdÐ —U?JÐ U−?M¹« —œ t b?Ð XH ≠pÆXdÖ ÊUOœ¬ œU ÏÁ—UЗœ vöš« ËUC Ê«uMŽ tÐ «— ʬ v²¹U³½ Ë XÝ«åÆœ«œ b¼«uš ÊULݬ “« —bÄò ∫Ábý t²ýu½ vDš ÈU¼Åt½ “« Èœ«bFð —œ åÆXÝ« ÊULݬ —œ t —bÄò ∫vEHK«ÅX% ≠q»U²? —œ Ϋd?¦?« Ë XÝ« tÒO?DŽ s¹d?ðô«Ë Ë« d?E?½ tÐ t Áœd? d?– «— ”bI?«ÅÕË— U?u? ÆXÝ« »uš ÈU?¼e?O?Ç “« s?Ý ±±∫∑X —œ ≠rÆœuýÅv UDŽ ÊôuÝ— ‰ULŽ« ¨œušåÆbMMÅv g¹UO½ Ë« tÐ t v½U tÐò ∫œd tLłdð Ê«uðÅv 5MâL¼ ≠s—œ t vð—u? —œ ©r `O{u?ð ≥π∫¥ „Æ—® XÝ« 5?M?Ç e?O½ ±∂Ũ±±∫±≥ —œ t?J½U?M?Ç Áb?ý Áœ«œ X³?½ u?¹œ tÐ Êœu?Ð ‰ô U?−?M¹« —œ ≠tÆXÝ« —ULOÐ Áœ“ u¹œ hý ©≥≤∫πX Ë® ≤≤∫±≤XÆc `O{uð ≤¥∫±≤ X „Æ— ≠u‰UŠ 5Ž —œ Ë b½—ËUO½ ÊU?Г dÐ XÝ« vM²HÖU½ t «— «b?š ÂU½ tKOÝË s¹bÐ Uð œu?Ð výË— Ê«—Ëœ ʬ ÊU¹œuN¹ È«dÐ ÊUL?ݬ ÏtLK d– ≠v—œ t¹¬ s¹« ÆXÝ« Áb?ý Áœd?Ð —U??J?Ð ¥∫≤∞ ª≤±Å¨±∏Ũ∑∫±µ —œ ‘Ë— 5?L?¼ ©ÆÆƱ∏∫≥p≠± ª≤≥∫¥Ê«œ® b??M?¹U?/ Á—U?ý« Ë« tÐÆ©k `O{uð ≤π t¹¬ „Æ—® bMÅv ÁœU¬ «— ≥∂≠≤π∫±± tÐ ◊uÐd VUD Uu qO$«„—œ Ê«b½Uš ÂuNH tÐ «— t½Uš ÏtLK Ê«uðÅv ≤µ∫±≤ v² qO?$« tÐUA 7 —œ t vð—u —œ b½uýÅv Ê«d¹Ë U¼UMÐ U?u dE½ tÐ ≠wÆœu/ª±∫±∂X±±∫∏dø‰uÐeKFÐ qUŽ vOŽª≥∞≠≤≤∫±≤ ª≥¥≠≥≤∫π v?²?????????????®©≤∑≠≤≤∫≥ fd‰ô ›u¹œ¤ s¹« Ë b?½«—Åv «— Èu¹œ Ë« ˱¥sÝ tÐ ‰ô bý ÊËdO?Ð u¹œ ÊuÇ È—UÐ ÆtœuÐvšdбµ Æb½b?ý V−?F?²? XŽU?Lł Ë b?¬—œ¨u‰uÐeK?FÐ tK?OÝuÐ Ë«ò ∫b?M²?HÖ ÊU½¬ ÊU?O “«åÆb?????½«—Åv? «— U??????¼u?????¹œ ¨U??????¼u??????¹œ f?O?????z—“« bMM g¹U“¬ «— Ë« tJ½¬ È«dÐ Ê«d~¹œ±∂XÝ«u??????š—œ vÊU??????L???????ݬ “« È«Åt½U???????A???????½ Ë«Æb½œdÅvÊUA¹« tÐ ÊU?ý—UJ« “« v¼U?Ö¬ UÐ Ë« UÒ«±∑t¹e?& œu?š b?{ d?Ð t v²?J?K?2 d?¼ò ∫XH?Öt½U????š ÈË— d???Ð t?½U????š Ë Áb???ý Ê«d????¹Ë ¨œu????ýœuš Òb?{ d?Ð e?O?½ ÊU?D?Oý d?Ö«±∏ Æwb²?«ÅvU?ÄÅd?Ð Ë« X?J?K??2 t½u?~??Ç XÝ« Áb?ý t?¹e?&s t bOzuÖÅv ULý ÊuÇÆÆÆ øb½U b¼«uš≤¥π

Page 69

Uu qO$« ±π∫±±UÒ«±π Æ+«—Åv ‰u?Ðe?K?F?Ð tK??O?ÝËÅtÐ «— U?¼u?¹œ¨+«—Åv «— U¼u?¹œ ‰u?ÐeK?F?Ð tK?OÝËÅtÐ s? dÖ««— U??N??½¬ v?? tÇ Ït?K??O??ÝËÅtÐ xU??L??ý Ê«d????ÄU?L??ý —Ë«œ ÊU??A?¹« V?³?ÝÅs¹b??Ð øyb?M??½«—ÅvXA~½« U?Ð s dÖ« fJ?Ž dÐ≤∞ œuÐ bM?¼«ušvz«Ëd??½U??d??? fÄ ¨+«—Åv «— U???¼u??¹œ z«b?štÅv²Ë≤± ÆaXÝ« ÁbO?Ý—Å«d? U?L?ý dÐ «b?š«— œu??š ŒU?? ¨`ÒK????? U??Ä«d??Ý ¨U??½«u???𠛜d??¤XÝ« XÒO?M??« —œ g«u?« ¨b??M?Åv? XÝ«d?ŠË« Ë bÝ—«d Ë« “« bdðU½«uð vJ?¹ ÊuÇ UÒ«≤≤œUL²Ž« ʬ tÐ t «— Ë« t×KÝ« ¨bM »uKG «—«— ‘«ÅÁbý —U?ſ ‰«u?« Ë œd?O?ÖÅv œd?Åv¨cX?O??½ s U??Ð t d?¼≤≥ Æb?M??Åv rO????I?ðlL??????ł s U??????Ð t d??????¼ Ë XÝ« s? b?????{d??????ÐåÆdbM«dÄÅv ¨bMÅv/ÊU¹œuN¹ Uu —uEM tJ½¬ ‰UŠ Ë XÝ« ÊUO¹d Ê«œdÖUý ¨—uEM v² qO$« —œ ÆåULý Ê«dÄò Ë åULý Ê«œdÖUýò ∫d~¹œ tLłdð ≠xÆbýUÐÅv vK —uÞ tÐƱ≥∫±πŸ« „Æ— ¨b½b½«—Åv «— „UÄU½ Õ«Ë—« f« —œ t bMÅv œU¹ v½U¹œuN¹ “« Uu Æe `O{uð ≤∑∫±≤X „Æ— ≠yË ÁœuÐ ‰«bł Ë Y×?Ð œ—u vÝu ÈU?¼ÅÁe−F? ΫËbÐ U?$¬ —œ t XÝ« ±µ∫∏ÃËdš tÐ Á—Uý« XÝ« U?u tÐ h²? t ÕöD« s¹« ≠z«— U¼u?¹œ t XÝ« b?¹b?ł vÝu Ê«u?M?F?Ð vO?Ž U?−?M¹« —œ Æb?M?²d?¹c?Ä «b?š XA~?½« qL?Ž Ê«u?MŽ t?Ð «— UN?½¬ Êu?Žd Ê«d?ŠU?Ý fá?Ý©Æb½«—Åv «bš ÕË— ÏtKOÝuÐ «— UN½¬ t Ábý t²HÖ ≤∏∫±≤X —œ® b½«œÅv œuš —b tKOÝuÐÆg `O{uð ≤∏∫±≤X „Æ— ≠a—UJÐ `O? nOu?ð —œ ÁbM?¼œÅbOL?FðÅvO?×¹ t XÝ« È«ÅtLK? s¹« Ë XÝ« dðU?½«uð t b?¹uÖÅv sÝ v? “« U−?M¹« —œ Uu? jI ≠bƱ∂∫≥u ªœdÐÅvÁb¹œd?Ö d?– ¥∞∫πd? —œ ʬ tÐU?A? Ë µ∞∫π —œ t XÝ« ʬ “« d?ðb?¹b?ý vK?Oš Áb?¬ e?O?½ ≥∞∫±≤X —œ t XO?u?J?×? È√— s¹« ≠cÆb¹U/Åv oO³Dð b½«ÅÁœd d– Uu Ë v² t È«ÅtœU− Ë Y×Ð j¹«dý Ë ŸU{Ë« UÐ —U³Ž s¹« Òbý ÆXÝ«Æi `O{uð ≥∞∫±≤ X „Æ— ≠d“« Êbý œ«“¬ “« b?FÐ t b?MÅv `¹d?Að «— v? —ˬÅ!— XUŠ ¨ÊU?DO?ý ÏÁ—U?Зœ Ê«—Ëœ ʬ ÊU¹œu?N¹ «—u?Bð “« ”U?³²?« UÐ v?OŽ ≠e«— XOF{Ë s¹« bý b¼«uš “ËdOÄ d¹dý ÈËdO½ dÐ t œ—«œ 5I¹ ÎöU ÊuÇ vOŽ vË œdOÖÅv —«d Ë« ÏtDKÝ X% Á—U?ÐËœ ¨ÊUDOýb¹U?/Åv b?¹b?Nð t Èd?D?š “« b?½«ÅÁb?¹ËdÖ Ë« tÐ t «— v?½U? ‰U?Š s¹« U?Ð Æ©≤∞∫±± ª±∏∫±∞ „Æ—® b½«œÅv/ v?L²?Š Ë —Òb?I?Æ©q `O{uð ¥µ∫±≤ X „Æ—® XÝ« Ábý ÁœdÐ —UÅtÐ d¹dý q½ œ—u —œ U¹¬ s¹« ¥µ≠¥≥∫±≤ X —œ ÆbMÅv ÁUÖ¬Æc `O{uð ≤π∫∏ „Æ— ≠fÆp `O{uð ≤∫∏ „Æ— ≠gÆ©≤π∫≤≥u U¹ ±∂∫±≥ X Ë ≤≥∫±∞ „Æ—® XÝ« ÈœuN¹ vŠöD« vEHK«ÅX% tKLł s¹« ≠h≤µ≠≤¥∫¥π‘«±≤∫µ≥‘«œÒb− ◊uIÝ «dDš©¥µ≠¥≥∫±≤ v²®ÊËd??O??Ð ÊU????½« “« „U??ÄU??½ ÕË— Êu??Çò≤¥v²?Š«— Èu?−?²??ł —œ «— fd¹U?Ð ÈU?¼U?ł eœuýtÐ b??¹u??ÖÅv b??ÐU??¹Åv?/ Êu??Ç Ë œœ—u??½Åv—œ“U??Р«ÅÁb???¬ ÊËd???O???Ð U???$¬ “« t œu???š t½U???š«— U???$¬ b???¹¬Åv v?²???Ë Ë≤µ XA???Ö r?¼«u???št²???— ÁU??~???½¬≤∂ Æb??ÐU???¹Åv t?²??Ë— Ë t?²?????ýtÐ t²??ý«œd?Ð «— œu??š “« d??ðd?¹d??ý ÕË— gXH?¼bMM?Åv t½Uš U$¬ —œ Ë b?½uýÅv œ—«Ë U$¬gÒË« “« d??ðb??Ð ÊU????½« s¹« 5????Ä«Ë l{Ë Ë åÆœuýÅv vIOIŠ v²³ýuš “« v½“ ¨XH?????ÖÅv «— s¹« Êu?????Ç È—U????Ð≤∑∫XH?Ö Ë« tÐ Áœd? b?MK?Ð «b? XÒO?F?L?ł ÊU?O?Áœd?? qL??Š «— u???ð t vM???D??Рʬ tÐ U???ýu??šòå°hÈ«ÅÁb?O??J?? u??ð t vzU??¼ÅÊU?²????Ä Ë XÝ«≤µ∞

Page 70

≥≤∫±± Uu qO$«t ÊU?½¬ tÐ U?ýu??š d?²??A?O?Ðò ∫XH??Ö Ë« U?Ò«≤∏—U???J???Ð «— ʬ Ë b????½u???M???ýÅv? «— «b???š s????Ýå°ib½bMÐÅvÊU½« dÄ Ït½UA½ ©¥≤≠≥∏∫±≤ v²®sÝb½œdÅv ÂUŠœ“« U¼ÅXÒOFLł ÊuÇ≤πd?¹d??ý vK???½ ¨q??½ s¹«ò ∫jœd? “U?ſ¬ 7?H?ÖtÐ È«Åt½U?A??½ Ë XÝ« È«Åt½U??A?½ vÄ —œ ¨XÝ«f½u??¹ Ït½U??A??½ d??~?? kb?ý b??¼«u????½ Áœ«œ Ë«vU??¼« È«d??Ð f½u??¹ t t½u??Ö ÊU??L??¼ «d??¹“≥∞«— ÊU1« XL?E?Ž ¨‘—œU v½U?L?ł È—«œ—U?Ð qÐU?I —œ v?O?Ž ÆbýU?ÐÅv ≤±∫∏ —«d?Jð XÝ« U?u? qO$« tÐ h²?? t s?Ý s¹« ≠iUu U−?M¹« —œ ÆbMÅv d?– g½UML?ýœ dЫdÐ —œ «— ÊU½¬ ≤≥≠±¥ U?¹¬ —œ t XÝ« v½«—«b½U1« tO?K Ë« —uEM? ÆbMÅv ȗˬœU¹bMÅv q?ÒUð Ë dJ?ÒHð v?OŽ Êb?¬ ÏÁ—UЗœ œu?š ‰œ —œ t ©¥µ∫±® Áœd ÂöŽ« È—«b?½U1« «— Ë« Îö³? ÊuÇ b?MÅv/ œU?I²?½« .d “«Æ©±π∫≤®l¹U?Ë d??O?E??½ b?¹U?Ð U??¼ÅÊU?A??½ ÊU?½¬ d??E?½ tÐ «d??¹“ ©±∂ t¹¬® b??½«ÅÁœd? XÝ«u??š—œ ÁœU?F??«Å‚—U?š È«Åt½U??A?½ Ë« “« v??O?Ž ÊU??Öb?½u??M?ý ≠j«— b½—ËUOÐ ÊU1« bM —u³− «— Âœd t vzU¼Åv²H~ý 5M?Ç È«dł« vOŽ ÆbýUÐ ”UO« ÈU¼Åt½UA½ U¹ ÃËdš dHÝ —œ e?O~½«ÅXH~ý7d¹cÄ “« t œuš Ê«dUF dЫdÐ —œ Æ©≥≤ t¹¬® XÝ« Ë« ÈU¼—U²HÖ Ë ©≥∞ t¹¬® Ë« XOBý U¼ÅÊUA½ s¹d?ðô«Ë «d¹“ œd¹cÄÅv/ÆbM²d¹cÄ «— f½u¹ Ë ÊULOKÝ sÝ t bMÅv œU¹ t²ýcÖ Ê«—Ëœ ÊUdA “« bMMÅv È—«œœuš Ë«q½ s¹« œuýÅv t²HÖ t XÝ« VO−?Ž ©≤∞∫±± ª≤≤∫∑® b¹U/Åv tz«—« ÊUA½ Ê«uM?ŽÅtÐ «— œuš ÈU¼ÅÁe−F vO?Ž tJM¹« “« fÄ ≠k—UL?AÐ ÊU?A?½ p¹ jI U?N?M¹« U?Lð v?Ë Æ©±≤∫∏d Xý«œ b?¼«u?½ È«ÅÊU?A½ êO?¼ v²?Š tJM?¹« U?¹ Ë® Xý«œ b¼«u?š ÊU?A½ p¹ jI?ÆXÝ« Ë« ‰ULŽ« Ë vOŽ œuš XOBý “« —U³Ž t bM¹¬Åv«uMO½ Âœd È«d?Ð È«Åt½UA½ ¨tÐuð tÐ u?Žœ Ë 5Ä«Ë È—Ë«œ ÂöŽ« vMF?¹ œuš —U²H?Ö UÐ f½u¹ t bý b?¼«uš Áœ«œ `O{uð ≥≤ t¹¬ —œ ≠lvK« ÂuNH ÎôU?L²Š« Æœuý ◊U?³M²Ý« Ë „—œ t½u?ÖÅ5L¼ tÐ b¹UÐ t½U?A½ Ÿu{u e?O½ ÊU½« d?Ä œ—u —œ Æ©µ≠≤∫≥Êu¹® XÝ« ÁœuЫ— ÊUÖœd? ÊUO? “« vO?Ž 7ÝU?šdÐ b?¹u?½Åv vO?Ž eO?šU?²Ý— “« fÄ «— VU?D s¹« t U?u vË ÆXÝ« Áœu?Ð 5M?Ç ÊU?M?Ý s¹«v²Š ©¥∫±≤® v² Æ©œuÐ b?¼«uš È«Åt½UA½ ∫XÝ« t²?— —UJÐ Áb?M¹¬ ÊU“ —u tÐ t vK?F „Æ—® bM?OÐÅv vOŽ t½U?A½ s¹dðdÐdÄ Êb½U “Ë— tÝ “« Èœu?/ÅgOÄ ¨vzU¹—œ œułu? sDÐ —œ “Ë— tÝ Êb½«—cÖ UÐ f½u?¹ t b¼œÅv `O{uð Ë t²?— dð«d r¼ s¹« “«ÆXÝ« ÁœuÐ 5“ åsDÐò —œ ÊU½«Ábý d– U³?Ý ÏtJK ‰U?¦ U−?M¹« —œ «d¹“ b?ýUÐÅv ʬ vK« ÈU?ł t XO½ v?Jý Ë Áb¬ ÈbF?Ð t¹¬ “« fÄ t¹¬ s¹« v² qO?$« —œ ≠mvÄ —œ Uð Áœ«œ dOOGð «— XL? s¹« Èdš¬ t¹¬ Ëœ ÈUł Uu XÝ« qL×?² ÆXÝ« f½u¹ ÊUA½ “« sÝ d?~¹œ U¹¬ —œ t vð—u —œÆb¼œ ÊU¹UÄ tÐuð UÐ «— XL s¹« U¼—U²HÖ“« dðdÐ vO?Ž XLJŠ vË ©±¥≠π∫µ ª≥ œUÄ≠±® XÝ« Áb?ý t²šUMý v~?½«“d Ë XLJŠ 7?ý«œ tÐ ÁUýœUÄ s¹« ”b?IÅ»U² —œ ≠ntÐ `O Ê«uMŽ tÐ vOŽ œË—Ë —œ Ë ©±µ∫≤± ªµ≤Ũ¥∞∫≤® XÝ« Áœd ȗˬœU¹ «— XLJŠ s¹« ÎUuB Uu Ë XÝ« Ë« XLJŠÆ©≥∏≠≥µ∫±π® bMÅv ȗˬœU¹ ÁUýœUÄ Ê«uMŽ tÐ «— ÊULOKÝ Ò„d³ð Ë f¹bIð rOKý—Ë«Æl `O{uð ≥∞ t¹¬ U−M¹« —œ Ë d `O{uð ≥∫≥ „Æ— ≠o“« dðdÐ Ë d²AOÐ r¼ “UÐ vOŽ Ë ©≤∑≠≤∂∫∑® XÝ« ÁœuÐ d³U?OÄ “« gOÐ t²ý«œ dš¬ ÊU“ ÂöŽ« —œ t vAI½ UÐ ÁbM¼œÅbO?LFðÅvO×¹ ≠pÆXÝ« ÁœuÐ Ë«≤≤∫±Êd≠±±∞≠±∫±∞œUÄ≠±±∞≠±∫≥u¹d?Ä t½u?ÖÅ5?L?¼ tÐ ¨b?¹œd?Ö È«Åt½U?A?½ «u?M?O?½ÆlœuÐ b¼«uš ÊUL¼ q?½ s¹« È«dÐ eO½ ÊU½«Ê«œd UÐ mÈ—Ë«œ ÂU~M¼ tÐ ¨»uMł tJK≥±«— ÊU???A???¹« Ë œd??? b???¼«u???š ÂU????O??? q???½ s?¹«◊UI?½ vB?« “« Ë« «d?¹“ œu/ b?¼«u?š Âu?J×?—œ Ë œuMAÐ «— nÊULOKÝ XLJŠ Uð b¬ 5“°XÝ« ÊULO?KÝ “« dðd?Ð t X¼ v U?−M¹«q½ s¹« UÐ È—Ë«œ ÂU~M?¼ tÐ ¨«uMO½ Ê«œd≥≤bM¼«uš ÂuJ× «— ÊUA¹« Ë œd bM¼«uš ÂUOtÐu???ð of½u????¹ È«b???½ t?Ð ÊU???½¬ «d????¹“ ¨œu????/“« d?ðd?Ð t? X?¼ v?? U?−??M?¹« —œ Ë b??½œd?°pXÝ« f½u¹≤µ±

Page 71

Uu qO$« ≥≥∫±±ÊU1« —u½ª≤±∫¥ f?d????????????? ª±µ∫µ v??²?????????????®©±∂∫∏ÅÅUuÊœd?????????? s?ýË— “« f??Ä f? ê?O???????????¼ò≥≥t½ULOÄ ·dþ d¹“ U¹ ru²Ä —œ «— ʬ ¨qvſ«dÇÊU½¬ Uð ¨Ê«b?ſ«dÇ ÈË— dÐ tJ?KÐ ¨œ—«cÖÅv/Æsb½d~MÐ «— v¹UMýË— b½uýÅv œ—«Ë t©≤≥≠≤≤∫∂ v²®rAÇ v?²Ë ÆXÝ« tuð r?AÇ Êb?Ð ⁄«d?Ç≥¥u??ð Êb???Ð ÈU???Ä«d??Ý ÁU???~???½¬ ¨XÝ« urU???Ý u??ðuð ÊbÐ XÝ« d¹d?ý tÅv²Ë UÒ« XÝ« sýË—U???ð 5????³????Ð fÄvÅÅ≥µ ÆXÝ« p?¹—U?????ð e??????O??????½°wbýU³?½ vJ¹—U?ð ¨XÝ« uð —œ t v¹U?MýË—ÊËbÐ XÝ« sýË— u?ð Êb?Ð ÂU?Lð d?Ö« fÄ≥∂X¹U?Ä«d?Ý ¨b?ýU?Ð t²?ý«œ p¹—U?ð vzU?ł tJ?½¬hOA?ð «— t½UA?½ s¹« tJM¹« È«d?Ð bM?MÅv uŽœ ≥∂≠≥≥ U?¹¬ Ë Áœd tz«—« È«Åt½U?A½ Ê«uM?ŽÅtÐ «— vO?Ž Uu t 7? s¹« —œ ≠qÆb½—ˬ ÊU1« vMF¹ bMO³Ð dðÅsýË— Ë t²¹d~½ d²NÐ bM¼œX tÐ tłuð U?Ð —U?³Ž s¹« ÊœËe?« b?MM?Åv —u?Bð Ë œ—«b?½ œu?łË åt½UL?O?Ä ·dþ d?¹“ U?¹ò —U³?Ž vD?š ÈU¼Åt??½ “« vCF?Ð —œ ≠rd~?¹b?J?¹ tÐ ⁄«d?Ç tL?K U?Ð t XÝ« Èb?F?Ð t¹¬ Ïtb?I? Ë ±∂∫∏ t¹¬ —«d?J?ð t¹¬ s¹« U?u q?O$« —œ ÆXÝ« Áœu?Ð ≤±∫¥ d? U?¹ ±µ∫µÆb½b½uOÄÅvÆ©≤≥≠≤≤∫∂X® XÝ« Áb¬ v¹UMýË— ÏtLK sN vDš ÈU¼Åt½ —œ vË ¨gÐUð ∫bMMÅv tLłdð v¼UÖ ≠s·UH?ý dO?ſ Ë —U?ð U¹ Ë Áœu?Ð 5ÐÅsýË— X?Ý« sJ2 rA?Ç vË b?MM?OÐÅv? rAÇ tK?OÝu?Ð «d?¹“ XÝ« Ábý tO?³?Að vſ«d?Ç tÐ vœ¬ rA?Ç ≠tÆbýUÐÆm `O{uð ≤≤∫∂ X „Æ— ≠uÆœ—«b½ œułË —uc t¹¬ Ëœ “« vJ¹ U¹ ≥∂≠≥µ U¹¬ sN vDš U¼Åt½ “« È—UOÐ —œ ≠vU¹¬ “« fÄ U?u? Æb¹œ Ê«u?²Ð U?ð b?ýUÐ p¹—U?ð v²?¹U?³?½ rAÇ t? vMF? s¹b?Ð ¨œuýÅv Áœ«œ d?¹u?Bð —u? tÐ vÝ—œ U?−M?¹« —œ ≠wÆbMO³Ð vOŽ —œ «— œuš U$ q½ s¹« b½« Ábý l½U t bA¹b½«Åv v½U1«ÅvÐ ÈU¼ÅvJ¹—Uð tÐ ≥≤≠≤πsýË— ÏtLK t œu?ý tłuð d?Ö« vË XÝ« vN¹b?Ð v³KD? —«dJ?ð —œ ʬ dO³?Fð Ë „—œ È—«u?ýœ Ë XÝ« vEHK?«ÅX% t¹¬ s¹« ÏtLłd?ð ≠xtÐ ÎöU uð Êb?Ð ÁUÖ d¼ ∫b?ý b¼«uš „—œ 5?MÇ Ábý Áœd?Ð —UJÐ ”U?Mł qJ?ý tÐ U−M?¹« —œ Ë XÝ« vMF Ëœ tÐ vU?Ý ÈUN½U?Г —œÆÆÆ t ÊUMÇ œuÐ b¼«uš vMýË— —œ ‚dſ uð ÊbÐ dÝUðdÝ ©býUÐ t²ý«œ oKFð vMýË— tÐ U¹® býUÐ ÁœUAÖ vMýË—ÊUO??¹d Ë ÊU?³?ðU tO?K?Ž «— ʬ vË Áb?¬ v² qO?$« ≤≥ »U?Ð —œ Ábý d?– XL?? s¹« —œ g½“dÝ —u?ÅtÐ t v³?U?D d?²?AO?Ð ≠yÆXÝ« Áœd pOJHð ©µ≤≠¥∂ U¹¬® XF¹dý ÊULKF tOKŽ tKLŠ “« «— ©¥¥≠≥π U¹¬® ÊUO¹d b{ dÐ tKLŠ Uu ÆXÝ« Áœ—ˬÆy `O{uð ≥∂∫∑ „Æ— ≠zs¹« vOŽ Æ©¥≠≥∫∑d® b½«ÅÁœuÐ qzU ÈœU¹“ X?OL¼« dONDð Ë —UN?Þ ÈU¼Å5z¬ È«dÐ Ê«—Ëœ ʬ ÊU¹œuN¹ „—«b? Ë U¼Åt²ýu½ —œ ≠aÆ©µ≠≤∫∑d ª≤∫±µ X® b½œdÅv/ X¹UŽ— eO½ g½«œdÖUý Ë ©≤∞∫±µ X® Xd¹cá½ «— ÂuÝ—«bš —UE²½« s¹d²LN t b¼œÅv —«d VK vMÞUÐ s¹œ qÐU?I —œ Ë nU «— ÊUO¹d vðUH¹dAð Ë Èd¼Uþ s¹œ vO?Ž Uu dE½ —œ ≠bª≥¥∫≤± ª≥¥∫±≤ ª≤∑∫±∞ ª¥µ∫∂u?? „Æ— VK?? t?L??K?? œ—u??? —œ Æ©≤≥≠±∫∑d?? ª≤∞≠±∫±µ X „Æ— ª±µ∫±∂® b???ýU??ÐÅvÆ≤µ∫≤¥«— uð ⁄«d?Ç t t½u?~?½UL?¼ œu?Ð b¼«u?š sýË—åÆxbMÅv sýË— œuš gÐUð UÐyXF¹dý ÊU*UŽ Ë ÊUO¹d tÐ tKLŠ¨≤∑≠≤µ ¨±≥ ¨∑≠∂ ¨¥∫≤≥ v²????®©≥∂≠≥¥ ¨≥±≠≤π«— Ë« v¹d? p¹ XH?ÖÅv s?Ý ÊuÇ≥∑qš«œ Æzœd?? u??Žœ œu???š œe??½ —U??¼U???½ È«d??ÐÊb¹œ UÐ v¹d≥∏ ÆXA½ ÁdHÝ dÝ dÐ Ábý«— œu??š ›ÈU??N??²??Ýœ¤ —U??¼U??½ “« gO??Ä t?J??M??¹«Æœd VÒ−Fð at²A½U?L?ý pM??¹«ò ∫XH?Ö Ë« tÐ b??½Ë«b?š U?Ò«≥πË »UI?AÐ ÊËd?OÐ °b?O²?¼ t½u?Ö s¹« ÊU?O?¹ddÄ ÊU²½Ë—œ t vUŠ —œ bOMÅv „UÄ «— tUOÄÈ«¥∞ ÆbX?Ý« —«d??????????????????ý Ë ’d??????????????????Š “«XÝ—œ «— ÊËd???O????Ð t f? ʬ °Ê«—u???F????ýÅvÐ≤µ≤

Page 72

¥π∫±± Uu qO$«øcÁœd??????J??????½ X?Ý—œ r¼ «— ÊË—œ U??????¹¬ Áœd???????dbO¼bÐ tb? tÐ XÝ« d²NÐ eb¹—«œ t⽬¥±ÆXÝ« „UÄ ÊU²¹«dÐ eOÇ tL¼ ÁU~½¬ Ët «d¹“ U?L?ý d?Ð È«Ë ¨ÊUO??¹d? È« UÒ«¥≤«— U?¼ÅÈe?³?Ý tL?¼ Ë f»«b?ÔÝ Ë ŸU?M?F?½ t¹d?A?ŽqUſ «bš gXÒ³× Ë X«bŽ “« U?Ò« bO¼œÅvʬ Ë bO?¼œ ÂU$« X?¹UÐÅv «— s¹« °b?O²?¼È«Ë ¨ÊUO?¹d? È« UÒ« Æ¥≥ hbO?MJ?½ „dð «—«— ÁU~¹Uł 5²?½ U¼ÅtOM? —œ «d¹“ ULý dЫ— U??¼ÅÊœd?? ÂöÝ vu??L??Ž ÈU??N??½«b??O?? —œ ËÊu??Ç «d??¹“ U??L??ý d??Ð È«Ë ¥¥ °b??¹—«œ XÝËœdÐ t²?½«b½ Âœd? t bO?²¼ Âu?KF?U½ ÈU¼d?³å°ib½Ë—Åv Á«— UN½¬ÆœuÐ b¼«u½ v{«— ʬ vz«dÖÅXF¹dý Ë Èd¼Uþ s¹œ “« «bš qOœ tÇ tÐ b¼œÅv `O{uð XÝ« Uu qO$« tÐ hÒ² t t¹¬ s¹« ≠cª∏∫±π ªπ∫±∂ ª≥≥∫±≤ —œ tJ½UM?Ç XÝ« Áœd tz«—« «— Ÿu{u? U−?M¹« —œ Ë« UN?Mð Ë XÝ« U?u töŽ œ—u ÎU?uB? Ÿu{u? s¹« ≠dÆ©¥≠±∫≤± ª≤≤∫±∏ ª≥∞∫∂u —œ fd Ë v² UÐ t?¹UI —œ® XÝ« Áœu/ d– e?O½ ±∑∫≤¥ ª≤π∫±± ª≥±Å¨¥Å¨≤∫±∞ ª≥∂∫πŸ«ÆbýUÐ Áœ«œ dOOGð «— ≤∂∫≤≥ X tÐUA t¹¬ t XÝ« sJ2 s¹«dÐUMÐÆbO¼bÐ tb tÐ XÝ« ÊË—œ —œ t⽬ ∫bMMÅv tLłdð «— tKLł s¹« v¼UÖ ≠eÊU¼U?OÖ Ë U?¼ÅÈe?³Ý tO?K È«d?Ð ≤≥≠≤≤∫±¥ Yð «—d?I d?Ыd?Ð œuN?¹ ÊUM?¼U? ÆXÝ« vz«d×? ÈË—œu?š ÈU¼ÅnK?Ž Ÿu½ “« v?¼UO?Ö ≠fÊUM¼U “« È—UOÐ Æb?M²ý«œ tœU− Ë Y×Ð vz«d?× ÊU¼UOÖ t¹dA?Ž Xš«œdÄ œ—u —œ vË b½œdÅv —dI t?¹dAŽ Xš«œdÄ ŸË—eÆb¹U/Åv d– U−M¹« —œ «— ʬ Uu jI Ë bM²½«œÅv ·UF t¹dAŽ s¹« “« «— »«bÝÆb¹uÖÅv sÝ X³× “« Uu Ë XÝ« XLŠ— “« sÝ ≤≥∫≤≥ X —œ ≠g‘“—« “UÐ —uc vŽdý ÂuÝ— È«dÐ t V³Ý s¹bÐ ÎôUL²Š« ¨œ—«b½ œułË sN vDš ÈU¼Åt½ “« Èœ«bF?ð —œ t¹¬ s¹« Èdš¬ ÏtKLł ≠hÆœuýÅv qzUvMÞUÐ vUÄU½ s¹« t bMÅv —«d?« Uu ÆXÝ« Áœ—ˬ UN½¬ qš«œ vUÄU½ qÐU?I —œ «— U¼ÅÁd³I Èd¼U?þ vzU³¹“ ≤∑∫≤≥ t¹¬ —œ v² ≠iÅÆ©±µ∫±∂® bÝUMýÅv «— ÊU½¬ VK «bš vË ªbýUÐÅv ÊUO¹d vUÄU½ ÊUL² Êœ«œ ÊUA½ Ë« ·b¼ Ë bMÝUMýÅv/ Âœd «—Æb½—«œ v~M?¼UL¼ Ë X«d?ý d~¹b?J¹ UÐ U?−M¹« —œ b?M²?¼ «Òe−? tJM¹« sL?{ ÊUO?¹d Ë XF¹d?ý 5LK?F Æp `O{u?ð ≥∞∫∑ „Æ— ≠jÊUO¹d UРʬ ·ö²š« tKOÝË s¹bÐ Ë Áœ«œ —«d tKLŠ œ—u X¹œuN¹ v³¼c Ê«d³¼— Ë Ê«dJÒH² Ê«uMŽ tÐ «— XF¹dý 5L?KF vOŽÆœ“UÝÅv hA «—Æb `O{uð ¥∫≤≥ X „Æ— ≠k—œ dO?³ f¹œËd?O?¼ XMD?K?Ý ÊU“ “« t v?MF? s¹bÐ ¨b?½«ÅÁœd? bO?¹Q?ð «— Ÿu{u? s¹« XO?F«Ë b?¹b?ł vÝUM?ýÅÊU?²ÝU?Ð ÈU?¼ÅvÝ—dÐ ≠lÆXÝ« Ábý t²šUÝ Ê«d³UOÄ È«dÐ v¼uJýUÐ Ë rOEŽ ÈU¼ÅÁd³I 5DKª≥≥∫±≥ ª≥∞∫∑ „Æ—® bM?²?O?½ Ê«d³?UO?Ä 7?šUM?ý tÐ —œU? œuš Ê«—b?Ä dO?E?½ t bM?¼œÅv ÊU?A½ v?OŽ Ê«—Ëœ —œ œu?N?¹ Ê«d³?¼— ≠mÆ©∏≠±∫≤∞XLJ?Š Uu q?O$« —œ t vð—u? —œ bM?Åv ÂöŽ« «— Ê«d³?UO?Ä ÊœU²?Ýd ÎU?B?ý vO?Ž ¨Ábý d– ≥¥∫≤≥ X? —œ t È—uÞ tÐ ≠nbýU?Ð v1b? Ë sN? vð—U?³Ž œ—«œ Èœu?N?¹ ÊU?O?Ð s( t —U?³Ž s¹« t? œ—«œ ÊUJ?« Ë b?¹U?/Åv ÂöŽ« «— ʬ «b?š œuš v?MF?¹ «b?šÆbýUÐ Ábý qI½ ±≤∫± qOÐu¹ ÂU½ tÐ ÈœuN¹ vÐU² “« XÝ« sJ2 Ë ©u `O{uð ≥µ∫∑ „Æ—®±≤∫±∏¥∂∫≤∞s???Ý tÐ jXF???¹d???ý ÊU???*U???Ž “« v?J???¹¥µUNdŠ s¹« UÐ œU²Ý« È«ò ∫XHÖ Ë« tÐ Áb¬—œÈ«ò ∫XHÖ Ë«¥∂ åÆvMÅv 5¼uð eO½ U tЫd??¹“ e??O???½ U??L??ý d???Ð È«Ë ¨XF???¹d??ý ÊU??*U???ŽÊUœd? ‘Ëœ d?Ð Êœd?Ð È«d?Ð X?Ý ÈU?¼—U?ÐÊU²½U²A~½« “« vJ?¹ UÐ ÊUðœuš Ë b¹—«cÖÅvd?Ð È«Ë¥∑ °kb?O??M??Åv/ f* «— U??¼—U??Ð s¹«lbO?MÅv U?MÐ «— Ê«d?³?UO?Ä ÈU¼d?³ «d?¹“ U?Lý°b½«Åt²A? «— ÊU½¬ t bM?²¼ U?Lý Ê«—bÄ t«— ÊU?²?½«—b?Ä Ë b?O?²??¼ b??¼U?ý U?L?ý ¨fÄ¥∏ULý Ë bM²A «— ÊU½¬ ÊU?A¹« ∫bOMÅv bO¹ÏUðXL?J?Š V³??Ý s¹b?Р˥π Æmb?O??M?Åv U??M?ÐË Ê«d??³??U??O???Ä ÊU??A??¹«d???Ð ∫XÝ« t²???H??Ö n«b?š≤µ≥

Page 73

Uu qO$« µ∞∫±±«— ÊU½¬ “« vC?F?Ð Ë œU²?Ýd? r¼«uš oÊôuÝ—s¹« “« Uðµ∞ Æpœd bM¼«u?š t−MJ?ý U¹ t²A“« t Ê«d??³??U???O??Ä ÏtL??¼ Êu???š »U????Š ¨q???½t²?Ý«u?š XÝ« Áb??ý t²???¹— ÊU?N?ł vM??J?ÅvÄÊu??š U??ð t?²??d??Ö q?O??ÐU???¼ Êu??š “«µ± Æqœu??ý“« ›«bš¤ rÏt½Uš Ë ÁU?~?½U?Ðd ÊU?O? t U?¹d“s¹« “« t .u??ÖÅv U??L???ý tÐ È—¬ ÆX— 5??ÐÆbý b?¼«uš t?²d?Ö fÄ U?NM?¹« »U?Š sq½«d?¹“ ¨U??L??ý d??Ð È«Ë XF??¹d??ý ÊU??*U??Ž È«µ≤qš«œ ÊUðœuš °tb¹«Åt²ý«œdÐ «— ug½«œ bOKœ—«Ë bM?²Ý«u?šÅv t «— v½U? Ë b?¹«ÅÁb?A½åÆb¹«ÅÁbý l½U ¨b½uýË vÊU³?ðU? ¨b?ý ×U?š U$¬ “« v²?Ë Ëµ≥7ý«œ«Ë Ë Ë« U?Ð X¹b?{ t?Ð ŸËdý ÊU?O??¹d?qO$« Ê«—ˬÅÂUOÄ Ë« —uE?M t XÝ« vN¹bÐ Ë b¹u?ÖÅv sÝ ÊôuÝ— “« Uu Ë XÝ« ÊU?³ðU Ë ÊUL?OJŠ “« sÝ ≥¥∫≤≥ X —œ ≠oÆ©c `O{uð ±≥∫∂ „Æ—® œdÐÅv ÂU½ Ϋd¦« t býUÐÅvÆq `O{uð ≤≥∫∂ „Æ— ≠p—U³Ž s¹« t XÝ« v UNMð Uu b¹bł bNŽ ÊUÖbM¹u½ 5Ð “« Æœuý t²Ý«uš“UÐ Êuš ©«bš ÏtKOÝËÅtЮ t ∫vEHK«ÅX% ÏtLłdð ≠qÂöŽ« t vð—U?³?Ž ¨©∏Ũ∂∫≥≥ ‚e?Š ª±≥∫πe? ª±±∫¥u?L?Ý≠≤ ª≤≤∫¥≤ ªµ∫π b?O?Ä® œ—ˬÅv «— ”b?I?Å»U?²? v½U?½u?¹ tL?łd?ð “«ÆXÝ« vAÅÂœ¬ XOuJ×«uð≠≤ ª±∞≠∏∫¥ bO?Ä® XÝ« Ábý X¹«Ë— Èd³?Ž ”bIÅ»U?² —œ t b?M²?¼ vðU¹UM?ł s¹dš¬ Ë 5?²?½ U¹d“ q²? Ë qOÐU?¼ q² ≠rÊ«bONý dOE½ dðb¹b?ł È«bNý tJM¹« ÊËbÐ t²³« ¨œ—«œ œułË ”b?I a¹—Uð —œ t b½Ë—Åv —ULAÐ vðU¹U?Mł dNE Ë ©≤≤≠≤∞∫≤¥ÊU¹œu?N?¹ tÐ ◊uÐd? Xý«œd?Ð “dÞ s¹« ÎU?M?L?{ ÆXÝ« Áb¹œd?Ö d?– oO²?Ž b?NŽ v?½U½u?¹ tL?łdð —œ t b?¹¬ »U?Š t?Ð ÊUO?ÐU?J Ê«—ËœÆXÝ« vMODKdHO? b¹U?Ð s¹«dÐUM?Ð Ë b½—«œ „d?²A? v~²?Ð«Ë ÊU~?²ýcÖÅ—œ U?Ð Áœ«u½U?š ÊUŁ—«Ë Áb?ý d– ”bI?Å»U²? —œ t È«Åt¹dE?½ o³Þ dÐ ≠sÆ©¥π≠¥∏ U¹¬® b½uý t²šUMý p¹dý UN½¬ —œ Áœd qÒL% «— t²ýcÖ ÈU¼UDš ÂULðÆb½«ÅÁœd ÊUNMÄ ∫XÝ« Áb¬ sN vDš ÈU¼Åt½ “« Èœ«bFð —œ ≠tqH U?Ð «— ʬ b½u?ý œ—«Ë uJ?K t?Ð bM?¼«ušÅv t v½U?Oœ¬ q?ÐUI? —œ «d¹“ b?½uýÅv Xö ÊU?O?¹d? Ë ÊU³?ðU ±≥∫≤≥ X —œ ≠ug½«œ bOK Uu dE½ tÐ Æb½«ÅÁœd dB×M œuš tÐ Ë t²?ý«œdÐ «— g½«œ bOK t bMÅv g½“dÝ «— XF¹dý 5LKF U?u Æb½«Åt²ÐÆXÝ« uJK tÐ vÝd²Ýœ Á«—ÆXÝ« Ábý d– ʬ ÈUł tÐ U¹ ÊU³ðU UÐ r¼ XF¹dý 5LKF ÏtLK vDš ÈU¼Åt½ “« ÈœU¹“ œ«bFð —œ ≠vÆXÝ« Áb¬ nK² ÈU?¼Uł —œ ÁbM«dÄ —uD?Ð v² qO$« —œ t b¹U?/Åv tz«—« «— vOŽ ÊUM?Ý “« XL s¹bMÇ U?u U−M¹« —œ ≠wÆbM¼œ œUNý œuš œU²Ý« ÏÁ—UЗœ t½u~Ç Ê«œdÖUý t XÝ« ʬ ÊUMÝ s¹« tOK “« ·b¼åX½ò ÏtL?K U?Ð «— œuš VU?D —U?Ð s¹bM?Ç Uu vË ÆÆÆ“« X?½ ∫b?¹u~?Ð g½«œdÖU?ý tÐ œd ŸËd?ý ∫bMM?Åv tLłd?ð v¼UÖ ≠xÆ©≤µ∫±∑ ªµ∫±∞ ª∂±∫π® bMÅv “Uſ¬“« È—UOÐ ÆbM?MÅv tLłdð åv?²Ý—œU½ò «— tLK s?¹« vCFÐ Ë XÝ« vEH?K«ÅX% ÏtLłdð È—U?U¹— ÏtLK Æg `O{uð ¥≤∫∂ „Æ— ≠yÈ«b²Ð« —œ vË b?MM?Åv qÒB² v?K³ XL? tÐ «— XL? s¹« XÝ« ÊU?O¹d? ÏÁ—UЗœ XO?uJ?× È√— t s¹« tÐ tłuð U?Ð Ê«dÒ?HË t²?ý«œ XŠ«d? Ë v²?Ý«— 7?H?Ö s?Ý —œ tJ?M?¹« d?Ð XÝ« vðu?Žœ Ë —U?D?š« Èb?F?Ð XL?? Ë Áb?ý tz«—« Èb?¹b?ł tM?×? t¹¬ s?¹«Æg `O{uð ∂∫±∂ X „Æ— ÊUO¹d Ït¹UdOLš œ—u —œ ÆbMMJ½ ÊUœd ÁbOIŽ Ë t¹dE½ tÐ vÒNłuð±∑∫∏U?J?½ “« È—U?O??Ð ÏÁ—U?Зœ Êœ“ ·d?Š tÐ ÈË“« ›vM??ݤ U?ð b?½œd?? t¾?Þu?ð ˵¥ Æb½œd?Æb½dO~Ð ÎU²KHſ «— ÈË ÊU¼œÊU½« dÄ tÐ vMKŽ œUNý©≤∞≠±π ¨≥≥≠≤∂∫±∞ v²®XOF?L?ł dH?½ —«e?¼ U?¼ÅÁœ 5Ð s¹« —œ± tÅÈ—u?????ÞÅt?Ð b?????½œu??????Ð Áb?????¬ œd??????Ö œd ŸËd?ý Æb?½œd?Åv ‰U?b~? «— d?~?¹bJ?¹“«ò ∫xb??¹u???~???Ð wg½«œd???ÖU???ý tÐ X??????½dÐ ÊU?O??¹d? yÈ—U?U?¹— “« vM?F?¹ t¹U?Åd?O?L?št X?O??½ È«ÅÁb?O?ýu??Ä êO?¼≤ Æb?O?ýU??Ð —c?Št²šU?Mý t X?O½ ÈÒd?Ý êO¼ Ë œu?A½ —U?Jý¬—œ tâ?½¬ d?¼ t XÝ« 5??L?¼ È«d?Ð≥ Æœœd?~?½≤µ¥±≤

Page 74

±≤∫±≤ Uu qO$«ÁbOMý ¨qU vzUMýË— —œ ¨b¹«Åt²HÖ vJ¹—UðtÐ vzu??²???Ä Ïtýu??Ö —œ tâ??½¬ Ë zb?ý b??¼«u??šÁœ«œ «b½ aU?N?U??Ð d?Ð ¨b??¹«Åt²?H??Ö v?? ‘u?Ös ÊU????²???ÝËœ È« U????L????ý tÐ¥ Æb???ý b????¼«u???š«— r????ł t ÊU????½¬ “« b???O????Ýd????²???? ∫.u???ÖÅv?b?M??½«u?ðÅv?/ È—U? ʬ “« gO??Ð Ë b??M?A??Åvt “« r¼œÅv ÊU?A?½ U??L?ý tÐ ‰U?Šµ Æb?M?M?J?Г« fÄ t bO?Ýd?²?Ð f ʬ “« ÆbO?Ýd?ð b?¹UÐtÐ È—¬ bœ“«bMOÐ rMN?ł tÐ œ—«œ —b 7AZM???Ä U??¹¬∂ Æb??O???Ýd???²???Ð Ë« “« .u???ÖÅv U???L???ýË øcœuýÅv/ t²?šËd? fK Ëœ tÐ pA?−?MÖ‘u??«d?? «b??š d??Ыd??Ð —œ U??N??½¬“« vJ??¹ vÒ²??ŠUL?ý dÝ ÈU?¼u ÂU?Lð v?Ò²Š tJ?KÐ∑ °œuýÅv/∫b?O?ýU??Ð t²?ý«b?½ v?Ýd?ð ÆXÝ« Áb?ý Áœd??L?ýÆXÝ« ÊUJ?A−?MÖ Áu?³?½« “« gOÐ U?Lý ‘“—«œu?Ð b?¼«u?š ÂU??ŽÅö —œ Ϋb?F??Ð t Ê«œd?ÖU?ý tE??Žu? qÐU??I? —œ œu?ýÅv t²??H?Ö U?H??š —œ t «— v?O??Ž È“Ëd?« s?Ý ≤∑∫±∞ X? —œ ≠z—œ ÁœuÐ ”UJF?½« Ë *tMDM?Þ ÊËbÐ t²?ýcÖ —œ t «— ÊU?A¹« —U?²HÖ Ë b?¹uÖÅv s?Ý Ê«œdÖU?ý ÏÁ—UЗœ jI? U−?M¹« —œ Uu? Æœ—ˬÅvË U¼—U²HÖ “« b½«Åt²ý«œ t¼U−MÄ bOŽ “« gOÄ t È—«œÅuð Ë È—U tEŠö tOŠË— ÊUM¹bÐ Ë œ—ˬÅv ÁbM¹¬ vuLŽ ÂöŽ« Ë U½ qÐUIÆbMÅv e¹UL² ÈbFÐ ÊUMÝÆXÝ« —U³š« ÏtŽUý« Ë tœU³ Ë u~²HÖ È«dÐ vuLF ÈUł ÂUÐÅXAÄ t XÝ« 5MÇ rÝ— 5“ ‚dA —œ ≠aª¥Å¨≤∫±∏ ªµ∞∫±® XÝ« Áœd bOUð Á—UÐ s¹« —œ Ϋd¦« Ë ÆbOÝd?ð Ë« “« v²¹UÐ t œ—«œ —«d« Uu Æœ—«œ vð—b 5M?Ç «bš jI ≠bÆ©≥µÅ¨≤≤Ũ≤∫±∞Ÿ« ª¥∞∫≤≥Ëœ ∫XÝ« Ábý t²H?Ö ≤π∫±∞ X —œ Æo≤π∫±∞ X „Æ— œd tL?łdð Ê«u?ðÅv å“Uſ Ëœò U?¹ åv¼UýËœò v¼U?Ö «— fKËœ ÏtL?K ≠ceO½ ±≤∫±± Ë ≥∂∫µ —œ tJ?½UMÇ b?M b¹b?Að «— d?¹uBð s¹« U?ð XÝ« Áœ—ˬ dðÅ5zU?Ä «— UN?½¬ XLO U?u vË fK pO?Ð pA−?MÖÆXÝ« Áœd —U²— t½uÖÅ5LNÐÆq ≥≤∫±∞ X „Æ— œd b¼«uš —«d« «d U¹ ≠d“« ÊUO?MO?D?K? ‘Ë— o³Þ d?Ð vË ©≤∂∫π® œu?ýÅv ÂU$« g½U?~?²ýd? —uC?Š —œ «b?š tKO?ÝËÅtÐ t XÝ« 5?Ä«Ë È—Ë«œ Ÿu?{u? ≠eÊU??½« d??Ä U?−?M?¹« —œ ÆXÝ« Áb?¹œd?Ö d?– ÎU??×?¹d? ≥≤∫±∞ X —œ t vð—u? —œ ©±∞∫±µ „Æ—® Áb?ý œU?¹ vM?L??{ —u?D?Ð «b?šÆbýUÐÅv œuš Ê«ËdOÄ Ë Ê«—«bdÞ lHMÐ Èb¼Uý ÊuâL¼ ¥∂≠≥±∫≤µ X ·öš dÐ tJKÐ œuýÅv/ d¼Uþ —Ë«œ Ê«uMFДbI?«ÅÕË— b{ d?Ð vzuÖÅd?H? Ë XÝ« g¹UA?Ð q?ÐU œu?ýÅv t²H?Ö ÊU?½« d?Ä tO?KŽ t? vzU¼«e?ÝU½ Æ`O?{u?ð ≥≤∫±≤ X „Æ— ≠fv²Š® 5“ ÈË— dÐ «— v?OŽ XUÝ— Ê«—Ëœ b?MÅv ÈeÒ− Ë pO?JHð d?~¹b~¹ “« «— œ—u? Ëœ s¹« t Uu Æb?ý b¼«u?½ ÁbOA?ÐÂUN?« ”bI?«ÅÕË— tK?OÝu?Ð t œ—ˬÅv ÊôuÝ— XU?Ý— Ê«—Ëœ qÐU?I —œ ©≤∑∫≥ ª±∑∫≥ Ÿ« ª≥¥∫≤≥ XÝ« gA??Ð qÐU Ë« ¯d?Ë ≥≤∫±≤ X Æ©≤∏≠≤µ∫≤∏ ª∂∫±∏ ª¥∂∫±≥ ª±π∫≥ ª≤∏∫≤ Ÿ«® XÝ« qOz«dÝ« g¹«dÖ Ë tÐuð È«dÐ XKN s¹dš¬ Ë bMÐU¹ÅvÆb¼œÅv Èd~¹œ ÂuNH ʬ tÐ t b½«ÅÁœd X¹«Ë— Èd~¹œ j¹«dý Ë ŸU{Ë« —œ «— sÝ s¹« ≤π≠≤≤∫≥dÆXÝ« ÊUdA vÝUOÝ U¹ È—«œ« ¨vzUC UUI Uu —uEM ≠gbOýU³?½ Ê«d~½ ∫XÝ« Áb¬ d?~¹œ ÈU¼Åt?½ —œ vË Ábý d– ôUÐ —œ t X?Ý« vð—uBÐ tKL?ł s¹« vDš ÈU¼Åt?½ “« È—UOÐ —œ ≠hÆœ«œ bO¼«uš aÝUÄ t½u~ÇqzU v?OŽ ÊU?¼«uÖ È«d?Ð Èd?ðʼnUÒF? gI½ U?u ÆX?HÖ b?¼«uš s?Ý Ê«œdÖU?ý ÊU?Г “« ”bI?«ÅÕË— ±±∫±≥ d Ë ≤∞∫±∞ X —œ ≠iÁb¬ ∂∫¥öſ —œ t ÈœuN?¹ ÕöD« Ë —U?³Ž —U?M —œ ±µ∫∏ ÂË— „Æ—® Xšu?¬ b¼«uš ÊU?A¹« tÐ ”b?I«ÅÕË— b?¹uÖÅv Ë Áb?ýÆb¼œÅv ÊUA½ µµ∫∑ ª≥≤∫µ ª∏∫¥ Ÿ« —œ «— ʬ ÂU$« Ë Áœu/ tz«—« Èd~¹œ —uBÐ «— ÁbŽË s¹« ±µ∫≤± —œ Æ©XÝ«¥µ∫±¥uLÝ≠±≤∂∫π±¥∫≤±d?Ыd?Ð —œ f d?¼ ∫.u?ÖÅv? U?L?ý tÐ «— s¹«∏—œ eO½ ÊU?½« d?Ä ¨dbM? —«d« «d? U?N½U?½«b??¼«u??š —«d??« «— Ë« «b??š ÊU??~??²??ýd?? d??Ыd??ÐUN½U½« dЫdÐ —œ «d t v ʬ UÒ«π Æeœd—U?J?½« «b?š ÊU?~?²?ýd? d?Ыd??Ð —œ b?M? —U?J?½«dÄ b{ dÐ vMÝ f d¼ ˱∞ Æbý b¼«uš¨bý b?¼«u?š Áb?O?A?Ð Ë« d?Ð ¨b?¹u?~?Ð ÊU?½«d??H?? ”b??I??«ÅÕË— b??{ d??Ð t v?? ʬ ÒU??«ÊuDZ± Æfbý b¼«u½ ÁbOA?Ð Ë« dÐ b¹u~ÐË U??ÒC??? ¨U???¼Åt???O???M??? d???Ыd???Ð —œ «— U???L???ýb?O?ýU??³?½ Ê«d??~?½ ¨b??M?M?? d?{U??Š gÊ«—b?²??I?¨ibOzu?~Ð tÇ U¹ Ë b?O¼œ aÝUÄ tÇ Ë ht½u~ÇULý tÐ X?ŽUÝ ÊUL?¼ —œ ”bI?«ÅÕË— «d¹“±≤ÆXHÖ b¹UÐ tÇ Xšu¬ b¼«uš≤µµ

Page 75

Uu qO$« ±≥∫±≤jÈuO½œ ÈUNðËdŁÈ«ò ∫XHÖ Ë« tÐ XÒOFLł ÊUO “« v±≥rO??I?ð s U?Ð «— tO?Ł—« u??~?Р—œ«d?Ð tÐ œU?²?Ý«v tÇ lœd È«ò ∫XH?Ö Ë« tб¥ åÆkbM?Áœ«œ —«d????? U?????L?????ý d?????Ð rÒ?????I????? Ë —Ë«œ «d?????Vþ«u???ò ∫X?H???Ö ÊU????A????¹« tбµ åømXÝ«Æb?O?ýU?Ð “c?Š d?Ð ’d?Š t½u??Öd?¼ “« °b?O?ýU?Шœd??Ð d????Ð v½«Ë«d?? —œ b??M??Ç d???¼ vœ¬ «d??¹“åÆnœ—«b½ v~²Ð g«u« tÐ gO½UÖb½“—uFýÅvÐ bMLðËdŁ q¦Èœdò ∫oXHÖ «— qO¦?Lð s¹« ÊU?A¹«dб∂œU¹“ ‰u?B?×? g¹U?¼Å5?“ t œu?Ð b?ML?ðËd?ŁtÇ ∫pb????O????Ýd????ÄÅv œu????š “« ˱∑ Æœu???Ð Áœ«œ∫œuý –U?ð« b¹UÐ È—U?²— tÇ ÈuO?½œ ËdŁ dЫd?Ð —œ t XÝ« Ábý lL?ł U−J?¹ —œ vOŽ nK?² ÈU?Ný“u¬ ≥¥ v« ±≥ U?¹¬ —œ ≠j—UDš« ¨©≤±≠±∂ U¹¬® œdÐU½ bMLðËdŁ qO¦Lð ©±µ≠±≥ U¹¬® XÝ« Ábý t vuB XÝ«uš—œ œ—u —œ vK? —UDš« Îö¦≠≥≥ U¹¬® Êœ«œ tb? ÏÁ—U?Зœ “—b?½« Ë tO?u?𠨩≥≤≠≤≤ U?¹¬® b?M?ýU?³?½ Ê«d~?½ „U?ýu?Ä Ë „«—u?š ÏÁ—U?Зœ t Ê«œd?ÖU?ý tÐÆ©≥¥Æb¼œ È√— Ë Áœ«œ ÂU$« vzU¼ÅXÒOLJŠ 5MÇ b½œdÅv XÝ«uš—œ ÊUM¼U “« v½Uݬ tÐ vKOš ÎôuLF ≠kÆs ≤∞∫µ „Æ— XÝ« vEHK«ÅX% tLłdð —U³Ž s¹« ≠lt bMÅv e¹UL?² vÝu “« «— œuš t½u~?M¹bÐ Ë œd¹cÄÅv/ Ë b?¼œ ÂU$« ÈuO½œ È«ÅtHO?þË bMMÅv XÝ«uš—œ v?OŽ “« U−M¹« —œ ≠mÆ©≥µ≠≤∑∫∑ Ÿ« „Æ— ª±¥∫≤ ÃËdš® œuÐ Áœd 5OFð v{U Ë fOz— Ê«uMŽÅtÐ «— œuštÇ tÐ œuýÅv `¹dA?ð Ë ÁbO?Ý— ÊU¹UÄ tÐ X?L s¹« vK? ÊUO?Ð s¹« UÐ ÆbýU?ÐÅv/ Ë« ‰«u« t−?O²½ Ë« vÖb?½“ ∫vEH?K«ÅX% tL?łdð ≠nÆXO½ vÖb½“ ÏtLAÇdÝ Ë l³M «d¹“ œ“«œdÄÅv/ vuÄ qzU tÐ vOŽ V³ÝX?O??Ç vF??«Ë Ëd??Ł t ©≤± t¹¬® b??M??Åv Èd?O??ÖÅt−??O??²??½ Ë Áœ«œ ÊU?A??½ t²????łd?Ð —u??D??Ð ©`O??{u?ð ≥∞∫±∞ „Æ—® ‰U??¦?? s¹« ≠oÆb½“ËbMOÐ ÊULݬ —œ È«ÅtMO−MÖ œuš È«dÐ œuýÅv uŽœ π∫±∂ „Æ— ª≤≤∫±∏ ª≥≥∫±≤ —œ t½uÖÅ5LNЪ≥∫±∂ ª±π≠±∑∫±µ® bMMÅv ÊUOÐ œuš UÐ 7HÖ sÝ UÐ «— œu?š tA¹b½« ’Uý« ÎU³Uſ bMÅv X¹«Ë— Uu t vzU?¼ÅqO¦Lð —œ ≠pÆXU¹ Ê«uðÅv ©¥µ∫±≤u® ≤∏∫≤¥ Ë ≥∏∫≤± X —œ «— ‘Ë— 5L¼ ©±≥∫≤∞ ª¥∫±∏vULð vMF tÐ Áb¬ eO½ oO²Žb?NŽ —œ ÎU³Uſ tJ½UMÇ Ábý tLłd?ð ÊUł U−M¹« —œ t È«ÅtLK ÆXÝ« vEHK«ÅX% U?¼ÅtKLł s¹« ÏtLłdð ≠qª≤∂∫±¥ ª≤≥¨Å≤≤Ũ≤∞∫±≤ ª≤¥∫π ªπ∫∂® œd? t?L?łd??ð vÖb??½“ «— ʬ b??¹U??Ð s¹«d??ÐU??M??Ð Æb?ýU??ÐÅv h??ý U??¹ Áb??½“ œd?? œu??łËÆ ÆÆÆ—UOÐ vz«—«œ uð XHÖ r¼«uš œuÐ Ë ∫œ—ˬ ʬ ÈUłÅtÐ ÈdOL{ Ê«uðÅv œ—u s¹« dOE½ U¹ Ë ©±π∫≤± ª≥≥∫±∑ÏtKÝuÐ b½Ë«b?š ∫©c≥∏∫∂ „Æ—® XÝ« «bš Áb¬ lL?ł Ë 5ÒFU?½ —uB?Ð t qF s¹« qŽU Æb?M¼«u?šÅv “UÐ uð “« ∫vE?HK«ÅX% ≠rÆbMÅv ȗˬŜU¹ UO½œ s¹« bMLðËdŁ tÐ ¯dÆœ—«b½ œułË vDš ÈU¼Åt½ “« vCFÐ —œ t¹¬ s¹« ≠sÆ©o±∂ t¹¬ „Æ—®ÆÆÆ7A¹uš «bš œe½ tÐ tJ½¬ ÈUł tÐ bMMÅv tLłdð v¼UÖ ≠tœuMAÐ œ—«œ ÊbOMý È«dÐ vzUNýuÖ t ʬ ∫bOAÅv œU¹b s¹« 7HÖ UÐ ∫XÝ« Ábý ÁœËe« U−M¹« —œ vDš ÈU¼Åt?½ “« vCFÐ —œ ≠uÆ©≥µ∫±¥ ª∏∫∏ „Æ—®≤∫∂Ułg¹u?š ‰uB?×? +«œÅv/ «d?¹“ øœd? r¼«u?šr¼«uš 5MÇ ∫XHÖ Ë±∏ rM lLł U− —œ «—Ë Áœd »«d?š «— œu?š Âb?M?Ö ÈU?¼—U?³?½« ∫œd?ÂU?L?ð Ë œd? r¼«u?š U??M?Ð Èd?²?Ö—e?Ð ÈU??¼—U?³?½«r¼«u?š lL?ł U?$¬ —œ «— œu??š vz«—«œ Ë Âb?M?ÖÈ« ∫XH??Ö r¼«u??š qœu??š ÊU??ł tР˱π Æœd?—UO??Ð ÈU?N?U?Ý È«d?Ð —UO??Ð v¹«—«œ s ÊU?łåÆs ÈœUý ¨ÂU?ýUO?Ð ¨—u?Ð ¨ÈU?ÝU?OÐ È—«œ5L¼ —u?FýÅvÐ È«ò ∫XH?Ö Ë« tÐ «bš U«≤∞«— t⽬ Ë ÆrbO?³K?Þ bM?¼«uš «— X½U?ł VA«øœu????Ð b?????¼«u?????š t? È«d?????Ð È«ÅÁœd????? ÁœU?????¬ZM?Ö œu??š È«d?Ð t ʬ ‰U??Š XÝ« 5??M?Çs≤±t«b????š d????E????½ —œ t ʬ ÈU????ł tÐ œ“Ëb????½«Åv? åÆuœ“UÝ vMſ «— 7A¹uš≤µ∂

Page 76

≥≥∫±≤ Uu qO$«Êœd vÖb½“ «bš nD UЩ≥≥≠≤µ∫∂ v²®tÐ V³?Ý s¹bÐ ∫X?HÖ g?½«œdÖU?ý tÐ Ë≤≤Ê«d~½ ›œu?š¤ vÖb½“ È«dÐò ∫.u?ÖÅv ULýÈ«d?Ð t½ Ë b?¹—u?š b?O?¼«u?š tÇ t vb?O?ýU?³?½«d¹“≤≥ Æb?O?ýu?Ä b??O?¼«u?š t?Ç t ›œu?š¤ sð“« gOÐ sð Ë XÝ« „«—u?š “« gO?Ð vÖb½“t½ ∫b?O??M?? tE??Šö «— U??N??ſö≤¥ Æ„U?ýu??ÄË b½—«œ v½e t½ Æb?½Ë—œÅv t½Ë b½—UÅvÆb½UÝ—Åv „«—uš ÊU½¬ tÐ «bš Ë È—U³½« t½°b¹—«œ ‘“—« ÊUÖb?½dÄ “« d?²AO?Ð —bI?Ç ULýU??¼Åv²??Š«—U???½ U??Ð U??L??ý ÊU???O?? “« v??? tÇ≤µÆwb?¹«e?H?O?Ð œu?š ÒsÝ tÐ Ÿ«—– p¹ b?½«u?ðÅv—b “« dð«d s¹d?²JÇu? v²Š dÖ« fÄ≤∂øxbO?½«d?~?½ U?¼e?O?Ç tO?I?Ð È«d?Ð «d?Ç XÝ« u?ðË bM¹—Åv t½ ÆbOM tEŠö «—U¼ÅsÝuÝ≤∑v²?Š ¨.u?ÖÅv U??L?ý tÐ È—U?Ð yb?M?U?ÐÅv t½“« vJ¹ b?M?½U tÐ g¼u?J?ý ÂUL?ð U?Ð ÊUL?O?KÝ—œ d?Ö« fÄ≤∏ Æœu?Ð Áb??A??½ Áb??O??ýu?Ä U??N??M??¹«Æ`O{uð ≤µ∫∂ X „Æ— ≠vtJ½UMÇ ® býUÐÅv bÒ vMF?0 r¼ XÝ« Ábý tLłdð sÝ ôUÐ —œ t È«ÅtLK Æb?¹«eHOÐ œuš œułË tÐ Ÿ«—– p¹ ∫vEH?K«ÅX% tLłdð≠wÎU³¹d?Ið® Ÿ«—– p¹ ÊœËe« «d?¹“ œ—«b½ œ—u? U−M?¹« —œ vË« vMF t?²³« ÆXÝ« sÒÝ vM?F0 r¼ Ë ©Áb?ý ÁœdÐ —UJ?Ð ≥∫±π Ë µ≤∫≤ —œÆ©≤∂ t¹¬® XO½ vL —«bI bÒ tÐ ©d²LO²½UÝ µ∞Æb¼œÅv ÊUA½ XÝ« Ábý d– ±∑∫±π Ë ±∞∫±∂ —œ t «— UO½bÐ v~öŽÅvÐ UL¼ Ë XÝ« Uu tÐ h² t¹¬ s¹« ≠xË bMAÅv XLŠ“ t½ bMMÅv uÒ/ t½u~Ç bOM tEŠö «— U¼ÅsÝuÝ ∫XÝ« Ábý t²ýu½ vDš ÈU¼Åt½ “« ÈœU¹“ vKOš œ«bFð —œ ≠yÁbý d– U−M¹« —œ t sN vDš ÈU?¼Åt½ “« Èœ«bFð —U³Ž Ë Áb?ý t²dÖ ≤∏∫∂ X “« ÎôUL²Š« —U³?Ž s¹« vË ÆbM¹—Åv t½Æœ—«œ `Ołdð XÝ«ÆbMMÅv tLłdð gð¬ v¼UÖ Ë XÝ« vEHK«ÅX% tLłdð —uMð tLK ≠z«bš Âu? Ê«b?M?H?Ýu?Ö Ït— “« —uE?M? Ë Áb?ý Áœd?Ð —U?JÐ o?O²?Ž b?N?Ž —œ XÝ« v½U?Äu?Ç Ë vzU?²ÝË— v?Öb½“ tÐ ◊u?Ðd? t d?¹u?B?ð s¹« ≠aÎUuB? ª±π∫µ∞ ª±∞∫≥±—« ª±π∫≥ n ª±¥∫∑ ª∑≠∂∫¥ ª±≥≠±≤∫≤ pO ª∂≠¥∫±≥ ª±∂∫¥u?¼ ª±µ∫¥∏ bOÄ® b?ýUÐÅv—œ ¨©≥¥∫∂d? ª≥∂∫π X® qO?z«d?Ý« œ—u? —œ «— d?¹u?B??ð s¹« v?O?Ž Æ©∑∫πµ ªu±∫≤≥e? ª±∞≠π∫¥π ª±±∫¥∞ ‘« ª≥¥ ‚e?Š—UJ?Ð Ê«œdÖU?ý “« v¼ËdÖ tÐ X³?½ œ—u? s¹« d?OE?½ U¹ Ë ¨©±∞∫±π ª∂≠¥∫±µu? ª≤¥∫±µ ª∂∫±∞ X® —UJ?¼UM?Ö ÊU?¹œuN?¹ œ—uÆ©≥≠≤∫µdDÄ≠± ª≤π≠≤∏∫≤∞ Ÿ« ª±∑≠±µ∫≤± ª≤∑Ũ±∂≠±∫±∞u¹ „Æ— ª≤∑∫±¥d ª≥±∫≤∂ X® œdÐÅvÏÁbŽË tJM¹« U¹ Ë XÝ« d{UŠ ÊuM« r¼ U¹¬ uJK ÈUDŽ« t œ—ˬÅv gOÄ «— ‰«u¾Ý s¹« Ë XÝ« Uu tÐ h² ÈdO?ÖÅt−O²½ s¹« ≠bÆbýUÐÅv rÒK ʬ ÈUDŽ«±∂ t¹¬ „Æ—® XÝ« Áb¬ ≤±≠±π∫∂ X? —œ Èd~?¹œ U?L?K? U?Ð ÎU³?¹d?I?𠜗ˬÅv È—U?D?š« “Uſ¬ —œ U?u? t «— È“—b?½« Ë tO?u?ð ≠cÆ`O{uð ¥±∫±± „Æ— Êœ«œ tb ÏÁ—UЗœ Uu bOUð Ë —«d« œ—u —œ Æ©`O{uð±∏∫∑YðtÐ «œd?? Ë X??¼ “Ëd??« t «— v?¼U??O??Ö Xýœ5?M?Ç s¹« «b?š b??ý b?¼«u?š Áb??M?J?« z—u?M?ðd²?A?O?Ð —b?I?Ç U?L?ý È«d?Ð ¨b½U?ýu?ÄÅv ”U?³?ULý Ë≤π °ÊU1« r ÊU?œd È« œd? b?¼«uštÇ Ë œ—u?š b??O??¼«u??š tÇ b??O?ýU??³??½ ʬ vÄ —œ«d¹“≥∞ ÆbO?ýU?³?½ Ê«d?~½ Ë ¨b?O?ýu?½ b?O¼«u?šu??−??²?????ł ÊU??N??ł ÈU???¼ÅXK?? «— U??N???M??¹« ÏtL???¼UN?M?¹« tÐ t b½«œÅv U?L?ý —bÄ U?Ò« ¨b?M?MÅvXÝ« d????²???N????Рʬ ÈU????ł tÐ≥± Æb???¹—«œ “U????O????½U??L??ý È«d??Ð s¹« Ë b???O??¹u??−??Ð «— Ë« u??J???K??pÇu??? aÏt— È«≥≤ Æb???ý b???¼«u????š ÁœËe???«XÝ« Áœu?Ð U?Lý —b?Ä Èœu?M?ýu?š «d?¹“ ”d?²?ÆbbM UDŽ ULý tÐ «— uJK t—«b¹UÄ ZMÖ©≤±≠±π∫∂ v²®tb?? tÐ Ë b???O??ýËd??H??Ð «— œu???š ‰«u??«≥≥bOM XÝ—œ vzU¼ÅtM?¹bI½ œuš È«dÐ cbO¼bЗœ v½býU½ ÂUL?ð v−MÖ ¨b½u?ýÅv/ tMN t≤µ∑

Page 77

Uu qO$« ≥¥∫±≤p¹œe?????½ œ“œ t½ U?????$¬ —œ t ¨U?????N????½U?????L?????ݬ«d¹“≥¥ ÆbM?Åv »«dš t½U?¹—u? t½ ¨œuýÅv—œ eO½ ULý VK? XÝ« ULý ZMÖ t v¹Uł —œÆœuÐ b¼«uš U$¬dX³«d ÏÁ—UЗœ v¹U¼ÅqO¦L𩵱≠¥≥∫≤¥ v²®sýË— ÊU²?¹UN?ſ«dÇ Ë t²??Ð ÊU²?¹U¼d?L≥µ—œ t b?O??ýU?Ð v½«œd?? Êu?â??L?¼ Ë≥∂ eb?ýU?ÐfvÝËdŽ “« XAÖ“U?Ð —œ ÊUýb½Ë«bš —U?E²½«¨bOÐu b¼«uš —œ Ë Áb¬ t 5L¼ Uð bM²¼s¹« tÐ U?ýu?š≥∑ Æb?M?¹U?A?~??Ð Ë« d?Ð Âœ ÊU?L?¼«— ÊU½¬ XAÖ“UÐ —œ ÊUýb?½Ë«bš t ÊUÖœdÐ.uÖÅv? UL?ý t?Ð 5¬ ÆX?U¹ b?¼«u?š —«b?O?ÐÁd??H??Ý d??Ýd???Ð «— ÊU??A??¹« t²?????Ð d??L??? ÈË tÆXš«œdÄ b¼«uš ÊUA?¹« Xbš tÐ Ë Áb½UA½5?M??Ç Ë b?¹U??O?Ð ÂÒu??Ý U??¹ ÂÒËœ ”U?Ä tÐ d??Ö«≥∏ÆœuÐ bM¼«uš X³ýuš tÇ ÊUA¹« b¹UOÐt½Uš VŠU d?Ö« ∫bO?½«bÐ »uš «— s¹«≥π¨b?¬ b?¼«u??š œ“œ v²?ŽU?Ý t?Ç —œ X?½«œÅvb½Ë«bš XA?Ö“UÐ —U?E²?½« —œ œuýÅv tO?uð Ê«œdÖU?AÐ U?N½¬ vÞ —œ Ë XÝ« Áœ—ˬ Åœd?Ö qO¦?Lð t²?ý— p¹ ¥∏≠≥µ U¹¬ —œ U?u ≠dÆbMýUÐ —UOýu¼ Ë V«dÆb¹—«œ ÁU?~?½ sýË— «— œu?š ÈU?N?ſ«d?Ç Ë b?O?½U?0 —U? ”U³? —œ ∫b?M?M?Åv tL?łd?ð v¼U?Ö Ë XÝ« vE?H?K?«ÅX% tL?łd?ð —U?³?Ž s¹« ≠edL tÐ Ë Áœd b?MKÐ «— œu?š È«œ— s«œ —uEM? s¹UÐ Ë bM?ýUÐ —U ÏÁœU¬ v²?¹UÐ XÝ« Áb?ý d– ∏∫±∑ —œ Ë ≥∑ t¹¬ —œ tJ½U?MâL?¼ÆbMAÅv —UE²½« «— œuŽu `O? Êb¬ Ë ©±±∫±≤ ÃËdš® bMýuÄÅv dU ”U³? —cÖ bOŽ È—«eÖdÐ —œ eO½ ÊU¹œuN?¹ Æb½bM³ÐÆ›b¹bM³Ð «— œuš ÈU¼dL Ë bOýUÐ —«bOÐ ∫œ—«œ ‚«bB vÝ—U UOÐœ« —œ¤Ë XÝ« XË d¹œ Ë 5ÒF?U½ v²?ŽUÝ —œ Ë« XA?Ö“UÐ t œu?ý Áœ«œ ÊUA½ t? X½¬ È«dÐ jI? t²J?½ s¹« d– t b?Ý—Åv dE?MÐ 5?MÇ ≠fÆXO½ vÝËdŽ sAł d¹uBð tÐ È«ÅÁ—Uý«Œ«—uÝ b½œuÐ „“U½ t «— U¼—«u¹œ X½«uðÅv v½Uݬ tÐ œ“œ 5DK ÈU¼Åt½Uš —œ ÆbM Œ«—uÝ «— ‘«Åt½Uš ∫vEH?K«ÅX% tLłdð ≠gÆ©b½eÐ VI½® Æ©±∂∫≤¥ »u¹«® bM≠≥µ U¹¬® Ábý »U?Dš Ê«œd?ÖUý ÂU?L²?Ð t vzU¼“—b?½« “« ‰«u¾?Ý s¹« ÕdÞ U?Ð Uu? Ë XÝ« Áb¬ U?u qO?$« —œ jI ‰«u?¾Ý s¹« ≠h≠¥≤ U¹¬® bM²?¼ œuš Ê«—œ«dÐ ‰u¾? dýU³ Ê«u?MFÐ t XÝ« v½U tÐ ◊u?Ðd t œ“«œdÄÅv vzU¼ÅtO?uð Ë «—u²Ýœ tÐ ©¥∞Æ©¥∏býU?ÐÅv? rN? v²?O?B??ý b¼œÅv? ÊU?A½ t? ©∏Ũ¥Å¨±∫±∂ „Æ—® XÝ« Áœd?Ð —U?J?Ð «— tL?K? s¹« U?u? jI? Ê«—U?~?½ÅqO?$« 5?Ð “« ≠iÆ©≤≠±∫¥ Êd≠± „Æ—®Æp ±∑∫±≤ „Æ— ≠jÆg µ±∫≤¥ X „Æ— Æœd b¼«uš tÒJð Ëœ tÐ «— Ë« ∫vEHK«ÅX% tLłdð ≠kÆÊ«—UU¹— b¹uÖÅv v² ÆÊU¹UËÅvÐ bMMÅv tLłdð v¼UÖ ÆXÝ« vEHK« X% tLłdð ÊU½U1«ÅvÐ ÏtLK ≠lª≤∑∫≤≤±∑≠±∫±≥u¹≤∫µUð≠±≥µ∫±≥dÆgb??M???½e???Ð VI???½ ‘«Åt½U???š t?Ð Xý«c???ÖÅv/t v²?ŽU?Ý —œ «d?¹“ b?O?ýU?Ð ÁœU?¬ r¼ U?L?ý¥∞åÆb¬ b¼«uš ÊU½« dÄ bOMÅv/ dJs¹« U???¹¬ «b????½Ë«b???šò ∫X?H???Ö ”d???D????Ä¥±åøhtL¼ È«dÐ U¹ vzuÖÅv U È«dÐ «— qO¦Lð—«œUË id?ýU?³? «b?ò∫X?H?Ö b?½Ë«b?š Ë¥≤Ê«—«e~?²?b?š d?Ð b?½Ë«bš t? XÝ« —U?Oýu?¼rNÝ sÒO?F? lu —œ U?ð XýU?LÖ b?¼«u?š œušt Áœd??Ð s?¹« tÐ U???ýu??š¥≥ b??¼b???Ð «— Âb??M???Ö—U? s?¹« —œ «— Ë« XA??Ö “U?Ð —œ ‘b??½Ë«b??š.uÖÅv UL?ý tÐ v²Ý«—ÅtÐ¥¥ ÆXU¹ b?¼«uš¨XýULÖ b?¼«uš g«u?« ÂUL?ð dÐ «— ÈË tjb??¹u???~???Ð œu??š ‰œ —œ Áœd???Ð s¹« d???Ö« U???Ò«¥µŸËdý Ë bMÅv dO?šÏUð Êb¬ —œ s b½Ë«bšË Êœ—uš tÐ Ë Áœd Ê«eOM Ë ÊUöſ Êœ“ tÐb?½Ë«b?š¥∂ Æœ“«œd?á?Ð v²???Åb?Ð Ë Êb??O?ýu?½tÐ Ë œ—«b??½ —U??E???²??½« t È“Ë— t?Ð ¨Áœd??Ð s¹«d?Ð «— Ë« Ë b?¬ b?¼«u?š b?½«œÅv/ t v²?ŽU?ÝlÊU??½U???1«ÅvÐ U??Ð «— Ë« r?N??Ý Ë kÁœd?? —U???M??ÆXý«cÖ b¼«uš≤µ∏

Page 78

µ¥∫±≤ Uu qO$«ÏÁœ«—« 7?????????????????½«œ U?????????Ð t? Áœd????????Ð s?¹«¥∑tÐ U?¹ Áœd??J?½ ÁœU??¬ «— e?O?Ç ê?O?¼ ‘b??½Ë«b?šb?¼«u?š tÐd?{ s¹b?M?Ç XÝ« Áœd? œu?š ÏÁœ«—«V³?Ý tÐ 7???½«œ ÊËb?Ð tJ??½¬ U?Ò«¥∏ Æœ—u?š¨b????ýU?????Ð v¹U?????¼ÅtÐd?????{ —«Ë«e????Ý ‘—U?????²????—fd??¼ tÐ Æœ—u??š b?¼«u??š vL?? ÈU??¼ÅtÐd??{t²???Ý«u??š œU???¹“ Ë« “« b???ýU??Ð Áb???ý Áœ«œ œU???¹“Áb??ý Áœd??á??Ý œU??¹“ f d??N??Ð Ë b???ý b??¼«u??šÆmœd bM¼«uš XÝ«uš—œ d²AOÐ býUÐnXÝ« Áb¬ vOŽ «dÇ5???“ ÈË— d????Ð vA????ð¬ U????ð « Áb????¬ s¥πÊu?M?«År?¼ t r²?Ý«u??šÅv —b?I??Ç Ë Â“«b?M??O?ÐbOLFð ¨ÈbOLFð tÐ b¹Uе∞ °obýUÐ t²šËd«b??Ý— ÊU??¹U??Ä tÐ e???O??Ç tL??¼ tJ???½¬ U??ð Ë p,U?¹°qr²¼ —UA —œ —bIÇË Áœu/ bO?¹Uð Ë È—Ë¬ÅœU?¹ «— U?OK ÈU?ÝË— XOu?¾? ¥∏ t¹¬ ÂËœ XL? ÎUu?B Ë Áb?¬ Uu? qO$« —œ jI? ¥∏≠¥∑ U¹¬ ≠mÆbýUÐÅv ¥∏≠¥± U¹¬ ÈdOÖÅt−O²½ Ë ÊU¹UÄ Ê«uMFЫ— ÈbF?Ð XL? t½u?~?M¹b?Ð ÆXÝ« Áœu?/ ÊUO?Ð œu?š XUÝ— ÏÁ—U?Зœ t Áœd? lL?ł «— vO?Ž “« —U?²H?Ö s¹b?MÇ U?u? XL? s¹« —œ ≠nÆXÝ« Ë« dЫdÐ —œ œuš Á«— »U²½« Ë rOLBð –Uð« XÒ¹—u ÏÁ—UЗœ t bMÅv ÁœU¬ ©π∫±≥ ≠ µ¥∫±≤®b¹¬ÅvdÐ vÐu?šÅtÐ µ∞ t¹¬ tÐ tÒłu?ð UÐ vË ÆXÝ« Áb?ý t²šËd« Êu?M« r¼ d?Ö« —«œ qO Èe?OÇ tÇ ∫œd? tLłd?ð Ê«uðÅv 5?Mâ?L¼ ≠oÁ«dL?N?Ð —U?Ö“Ë— ÊU?¹U?Ä dþU?M? —œ t XÝ« vA?ð¬ b?M?Åv d?– U?−M?¹« —œ v?O?Ž t vA?ð¬ Æœ«œ b?¼«u?š Œ— Ϋb?FÐ t X?Ý« È«ÅtF«ËË ”bI«ÅÕË— b?OL?Fð tÐ U?u ÎöL?²×? Æ©±∑∫±∂t¹œuN¹ ª±π∫≥ ö? ª∂∫≥π ª≤≤∫≥∏ ‚eŠ ª±∂≠±µ∫∂∂ ‘«® XÝ« «bš È—Ë«œÆ©±πŨ≥∫≤Ÿ« ¯v±∂∫≥ „Æ—® bA¹b½«Åv XÝ« t²U¹ g¹UAÖ t¼U−MÄ “Ë— —œ t gð¬bOLFð U?−M¹« —œ Æb¹U/ ȗˬŜU?¹ «— Ë« œUNý Uð Ábý d?– bAÅv dÝ t vU½œ—œ ÂU?ł «“«u tÐ vOŽ bO?LFð ≥∏∫±∞ d —œ ≠p—œ Ϋœb−? d?HO? Ë È—Ë«œ q¹U?ÝË Ê«uM?F?Ð gð¬ UÐ »¬ d?– Æœu?ýÅv d?– XÝ« È—Ë«œ tÐ ◊uÐd? t vð—U?³Ž —œ Ë g?ð¬ «“«u tГ« bOÝ— b¼«u?š ÊUOœ¬ tÐ t v²?OuJ×? Ë È—Ë«œ qÐUI —œ v?OŽ Æ©∑≠∂∫≥ ª∂≠µ∫≤dDÄ≠≤ „Æ—® b?¬ b¼«uš ≤π≠≤∂∫±∑ÆbMÅv œU¹ bÝ—Åv «d ‘œuÐ t È—Ë«œgOÐ vOŽ t b¹¬Åv dÐ Áb?¬ ¥π t¹¬ —œ t⽬ tÐ tłuð UÐ U−M?¹« —œ vË ør²¼ Ê«d~½ —bI?Ç ∫bMMÅv tLłdð «— tK?Lł s¹« Ϋd¦« ≠qÆb½UÝ— ÂU$« tÐ «— œuš vAÐÅU$ X¹—uQ œ—«œ tK−Ž býUÐ t²ý«œ v½«d~½ Ë »«dD{« tJ½¬ “«s¹dðô«Ë Ê«uMFÐ «— `K Ϋd?¦« Uu ÆXÝ« vK« Ë vz«b²?Ы tLK ÎUL²?Š t Áœ—ˬ «— dOALý ÈÒœU Ë ”u?× ÏÁ˛«Ë ≥¥∫±∞ —œ v² ≠rs¹« t b¹U/Åv ÂöŽ« bMÅv vH½ v³O−?Ž —uDÐ «— ʬ vOŽ t U−M¹« —œ Æ©`O?{uð ∑π∫± „Æ—® bMÅv 5OFð vzU×?O tÒODŽÆ©±∂Ũ±∞∫±≥ ‚eŠ ª±±∫∏ ª±¥∫∂—«® b½œdÅv —uÒBð vſË—œ Ê«d³UOÄ t XO½ ‰uu«ÅqNÝ Ë v½ULł v×K ¨`KvOŽ Æ©≤¥∫≥ö ª≤≤∫≤ v−Š ª∂∫∑ pO® býUÐÅv —U?Ö“Ë— ÊU¹UÄ VzUB —UŁ¬ “« vJ¹ Ê«d?³UOÄ Y¹œUŠ« —œ U¼ÅÁœ«u?½Uš tdHð ≠sÆUNKO$« d¹UÝ —œ tÐUA ÈUN²L Ë ±∂∫≤± u XHÖ b¼«uš sÝ Á—UÐ s¹« —œ Ϋœb−uŽœ Ë X?Ý« g¹«d?Ö X¹—u? Ë ÂËe? Á—U?Зœ t b?M?Åv X¹«Ë— «— v?O?Ž ÈU?N?ý“u?¬ “« tK??K?Ý p¹ U?u? π∫±≥ v« µ¥∫±≤ “« ≠tb?M??M?Åv g¹«d??Ö tÐ u??Žœ t È—U?ł l¹U??Ë d?O???H??𠨩µπ≠µ∑ U?¹¬® b??M?¼œ h?O???A?ð «— d??{U?Š Ê«—Ëœ ÈU??¼Åt½U?A??½ œu?ýÅv?Æ©π≠∂∫±≥® b½—ˬ —U³Ð «— U¼ÅÁdLŁ Uð Ábý Áœ«œ t v²KN s¹dš¬ Á—UЗœ qO¦Lð p¹ Ë ©µ≠±∫±≥®≥∏∫±∞d©≥∂≠≥¥∫±∞ v²®5“ d?Ð U?ð «ÅÁb?¬ t b?¹—«b?M?ÄÅv U?¹¬µ±tJKÐ ¨.uÖÅv ULý tÐ °dOš ør¼œ «— g«—¬ÏÁœ«u??½U??š —œ f?Ä s¹« “« «d??¹“µ≤ ¨«— rtd??H??ðËœ tOKŽ dH?½ tÝ œuÐ b¼«u?š tdHð ¨Èd?H½ ZMÄË dÄ tOKŽ —bĵ≥ ÆdH½ tÝ tOKŽ dH½ Ëœ Ë dH½tOK?Ž d²?šœ Ë d²?šœ tOK?Ž —œU ¨—b?Ä tO?KŽ d?Ä”ËdŽ Ë œu?š ”ËdŽ tO?KŽ d?¼uý —œU? ¨—œU ÆsXý«œ bM¼«uš tdHð ¨d¼uý —œU tOKŽÆÈdOÖÅrOLBðtÊ«—Ëœ s¹« ÈU¼Åt½UA½ hOAð©≥≠≤∫±∂ v²®v²???Ëò ∫X?H???ÖÅv? XÒO????F???L????ł tÐ “U????е¥ÊUL¼ œu?ýÅv bM?KÐ d?²šU?Ð “« ÈdЫ b?OM?OÐÅv5???M???ÇË b????¹¬Åv Ê«—U????Ð t b???O????zu???ÖÅv? Âœ≤µπ

Page 79

Uu qO$« µµ∫±≤œ“ËÅv »u????M????ł œU????Ð v?²????Ë Ëµµ Æœu????ýÅvË b?ý b??¼«u??š Ê«“u??Ý Ë Âd?Ö t? b?O??zu??ÖÅvU???L????ý uÊ«—U???U????¹— È«µ∂ Æœu??ýÅv? 5??M???Ç«— ÊU????L????ݬ Ë 5????“ —u???? b????O????½«u????ðÅv?t½u~Ç «— vÊ«—Ëœ s¹« fÄ Ë bO¼œ hOAð øbO¼œÅv/ hOAð «— œu??????š —u???????« È—Ë«œ “« g?O???????ÄbO¼œ ÊUUÝ©≤∂≠≤µ∫µ v²®tÇ t bO?MÅv?/ È—Ë«œ ÊUðœu?š «dÇ Ëµ∑U??Ð v²???Ë Îö¦???µ∏ øwXÝ« X«b???Ž Èe??O???ÇÁ«— —œ ÈË—Åv v?????O?????¹— œe????½ œu?????š vŽÒb?????«— uð ÈË «œU?³ výU?Ð ÂUL?ð Ë« U?Ð s gýutſË—«œ tÐ «— uð v{U? Ë Áb?½UA? v{U? œe½bM?J?« Ê«b?½“ tÐ «— uð tſË—«œ Ë b?M? rO?K?ðv¼«u???½ ÊËd??O??Ð U?$¬ “« Æ.u??ÖÅv u??ð tеπåÆvýUÐ Áœ«œ fÄ «— eOAÄ s¹dš¬ Uð b¬xtÐuð —œ qO−Fðb½b?OÝ— d?Ý v½«œd? lu 5?L¼ —œ± b?½œ—ˬ d?³?š qO?K?ł vU?¼« ÏÁ—U?Ð —œ t Êu???????š U???????Ð «— ÊU????????½¬ Êu???????š f?Þö?O???????Ä t?Æg ¥≤∫∂ „Æ— ∫bÝU Õ«Ë—« È« bMMÅv tLłdð v¼UÖ ÆXÝ« vEHK«ÅX% tLłdð Ê«—UU¹— ≠us¹« Æ©≤∞∫±± ª≤≤∫∑® XÝ« sýË— Ë `{«Ë ʬ ÈU¼Åt½UA?½ «d¹“ XšUM?ý Ê«uðÅv v½Uݬ tÐ XÝ« v?OŽ Ê«—Ëœ t «— Ê«—Ëœ s¹« ≠vÆœ—«œ ËUHð XÝ« Ábý d– ≤π∫±± —œ t⽬ UÐ t¹dE½UÐ È—Ë«œ Êb?O?Ý— «d “« gO?Ä t œu?ýÅv —«d?« U?−M?¹« —œ ÆXÝ« t½«—œ«d?Ð ÊU?Š« Ë XL?Š— tz«—« È«d?Ð q¦? s¹« v²? qO$« —œ ≠wÆXÝ« ÁœuÐ q¦ s¹« vK« ·b¼ Ë —uEM ÎôUL²Š« œ—«œ vzeł ËUHð dš¬ ÊU“ dE½ “« t t²J½ s¹« ÆbM¹U/ v²ý¬ d~¹b~¹t È«Åt¹dE½ o³?Þ dÐ Æb?¹U/Åv tÐUA? —UN?þ« Ëœ Ë Áœd ÈdO?ÖÅt−O?²½ vO?Ž XÝ« Áœ«œ Œ— Ϋb¹b?ł t vU½œ—œ ÏtF«Ë Ëœ œ—u? —œ ≠xd?Ð vz«b?š d??H?O? l¹U??Ë s¹« b?½œd??Åv —u?ÒB?ð ÊU??Öb?½u?M??ý «c? Ë œu?ýÅv Áœ«œ U??O?½œ s¹« —œ ‘«œU??Ä Ë «e?Ý Áœu?Ð Z¹«— ÊU??“ ʬ —œvË Æb½«ÅÁœd qUŠ ÊUM?OLÞ« œuš X«b?Ž Ë v²Ý—œ “« b½«ÅÁbý ·UF? dHO s¹« “« ÊU?ýœuš ÊuÇ Ë XÝ« Ábý ‰“U½ Ê«—U?J¼UMÖÈdDš ÂöŽ« U?¼ÅX³O?B s¹« t b?¼œÅv ÊUA?½ Ë ª©≥≠≤∫πu¹ „Æ—® b?MÅv œ— XÝ« ÁœU?Ý bŠ dÐ ÁœU?¹“ t «— t¹dE?½ s¹« vO?ŽÆbMM tÐuð v²¹UÐ tL¼ Ë b½—UJ¼UMÖ tL¼ t vMF s¹bÐ XÝ« ÊU~L¼ È«dШXÝ« Áb¹œdÖ Èe¹d½uš tÐ d−M t Ábý vðU«b« VJðd rOKý—Ë« —œ —UÐ s¹bMÇ fÞöOÄ v¹—Uð ÈUNý—«eÖ o³Þ dÐ ≠yÆf ¥∫±±u ªh±≤∫∂ X „Æ— Æb½«ÅÁœuÐ dðÅÂd− bMMÅv tLłdð v¼UÖ Æb½«ÅÁœuÐ —UJ¼bÐ ∫vEHK«ÅX% ÏtLłdð ≠zU−?M?¹« —œ vË ¨©¥¥≠¥≥∫∂ „Æ— ªπ≠∏∫≥® XÝ« Áb?ý d?– b?¼œÅv/ d?LŁ t v²?š—œ tÐ b?¹b?N?ð Ÿu?{u? Ϋœb−? qO?¦?L?ð s¹« —œ ≠aÆXÝ« —UJý¬ Ë sýË— ʬ XÒ¹—u Ë Êb¹ËdÖ Ë tÐuð tÐ uŽœ «—U³Ž Ë VUD s¹« —œ ÆXÝ« Ábý tU{« XKN s¹dš¬ ÂöŽ«tÐ vOŽ≤ ÆyœuÐ t²?O¬ r¼ t?Ð ÊUA½U?O½U?ÐdÊU?L??Ö U??¹¬ò ∫XH?Ö ÊU??A??¹b?Ð Áb??¬—œ s??ÝvU¼« ›d?~?¹œ¤ “« ÊU?O?K?O?Kł s¹« t? bO?M?ÅvV³??Ý s¹b??Ð Ë b??½œu???Ð d??ð—U??J??¼U??M??Ö qO???K??łUL?ý tÐ≥ øb½b?ý v²?ýu?½d?Ý 5?M?Ç qL?×?²?¨b?O?M?J?½ tÐu?ð U?L?ý d?Ö« U??Ò« ¨d?O??½ .u?ÖÅvÆb?ý b?O?¼«u?š „ö¼ t½u?ÖÅ5??L?¼ tÐ v~?L?¼ÊUA¹Ë— dР«uKÝ Ãd?Ð t sð Áb−O¼ s¹« U¹¥bO?MÅv ÊU?LÖ XÝ« t²?A? «— ÊU½¬ Ë ÁœU?²«rO?K?ý—Ë« ÊU?M??U?Ý tL?¼ Â«Ë “« ÊU??A?¹« Â«Ë t¨dO½ .uÖÅv ULý tе øzXÝ« ÁœuÐ d²AOÐs¹« v~L?¼ ¨bO?M tÐu?ð bO?¼«ušÅv/ d?Ö« UÒ«Æbý bO¼«uš „ö¼ 5MÇadLŁÅvÐ dO$« Xš—œ q¦Xš—œ vò ∫XHÖÅv «— qO?¦Lð s¹« Ë∂b¬ Ë Æœu?Ð t²ýU? œuš ÊU?²?Uð —œ Èd?O$«tÐ∑ ÆXU??O??½ Ë b??M??? u??−??²????ł Áu???O?? ʬ —œXÝ« ‰UÝ tÝ pM?¹« ∫XHÖ ÊU?²?Uð d?Ö—Ud????O?????$« Xš—œ s?¹« —œ È«ÅÁu????O????? .¬Åv t?lD «— ʬ Æ,U?¹Åv/ È«ÅÁu?O? Ë rM u?−?²?ł—œ ÈË∏ Æœ—«c?ÖÅv qÞU??ſ «— 5??“ «d?Ç s≤∂∞±≥

Page 80

±π∫±≥ Uu qO$«r¼ ‰U???« b??½Ë«b??š È« ∫b?¹u??ÖÅv Ë« aÝU??Äœu Ë rMJ?Ð «— ‘—Ëœ«—Ëœ Uð ¨—«c?~Ð «— s¹«ÆÆÆœ«œ b¼«u?š Áu?O bÁbM?¹¬ —œ b?¹Uýπ r¼bÐ Æœd v¼«uš lD «— ʬ t²³« ¨cô«ËdX³Ý “Ë— —œ qOKŽ Ê“ ÈUHý‘“u¬ È«ÅtOM —œ X³Ý “Ë— p¹ —œ±∞‰U?Ý Áb?−??O?¼ “« t v½“ ÁU??~?½¬ ˱± Æœ«œÅvÊ«u?ðU?½ «— Ë« t Xý«œ vŠË— Êu?M??U?ð gO?ÄÎUI?K?D? Ë Áb?ý Áb?O?L?š ÎöU? ÈË Ë eœdÅvÊb?¹œ U?б≤ Æfb?²???¹U?Ð XÝ«— X??½«u?ðÅv/È«ò ∫XH?Ö Ë Áœd? »U?D??š Ë« tÐ v?O?Ž ÈË˱≥ åÆÈbý U?¼— œu?š v½«u?ðU½ “« p?M¹« Ê“ÊU?L??¼ —œ Ë œU??N?½ Ê“ ÈË— d??Ð «— g¹U??N?²??Ýœ«— «b???š Ë gœU???²???????¹U???Ð XÝ«— Ê“ ʬ t?E???(ÆhœdÅv qOK&“Ë— —œ vO?Ž tJ?M?¹« “« ¨t?O?M fO?z—±¥s??Ý tÐ t²??H??ý¬d???Ð ¨XÝ« Áœ«œ U??H??ý iX³?Ýgý Òb?ò ∫XH?ÖÅv? XÒO?F?L??ł tÐ Áb?¬—œÆ©œuýÅv ȗˬŜU¹ XÝ« Áb¬ vK³ bMÐ —œ t vUÝ Ê¬ —œ t® v𬠉UÝ bMMÅv tLłdð ÁbM¹¬ ÏtLK ÈU−Ð vCFÐ ≠bÆÆÆÁbM¹¬ —œ t½dÖ Ë øÅÁuO ∫XÝ« Ábý t²ýu½ 5MÇ vDš ÈU¼Åt½ “« vCFÐ —œ ≠cË ±±≠∂∫∂ —œ t XÝ« vzU¼Åt²?ýu½ Ÿu½ ÊU?L¼ “« b?¼œÅv ÂU$« X³?Ý “Ë— —œ vO?Ž t U¼ÅÊœ«œ U?Hý œ—u? —œ ‰«bł Ë Y×?Ð s¹« ≠dÆXÝ« Áb¬ ∂≠±∫±¥Æ©t±¥∫±± Ë ±∂ bMÐ „Æ—® XÝ« Ábý Áœ«œ X³½ v½UDOý qLŽ tÐ È—ULOÐ s¹« Æv½«uðU½ ÕË— p¹ jÒKð X% ∫vEHK«ÅX% ≠eÆb²¹UÐ XÝ«— ÎöU X½«uðÅv/ ∫œd tLłdð Ê«uðÅv ≠f ÆœuÐ ÁœU²¹« XÝ«— ∫vEHK«ÅX% tLłdð ≠gÆi ≤∞∫≤ „Æ— ≠hÆw ∑∫∂ „Æ— ≠iÁb¬ œd?H? —u?ÅtÐ tL?K? s¹« vD?š ÈU?¼Åt??½ “« ÈœU¹“ œ«b?F?ð —œ Æ©g ¥≤∫∂ „Æ—® bÝU? Õ«Ë—« È« b?M?M?Åv tL?łd?ð v¼UÖ ≠jÆbMÅv oO³Dð d²NÐ X¹«Ë— XOF{Ë UÐ t ª—UU¹— È« ∫XÝ«ÆXÝ« `O× výË— 5MÇ –Uð« dðôUÐ qOœ tÐ t œdOÖÅv t−O²½ Ë Áœd d– «— ÊU½¬ rOKÝ qIŽ Ë ÊU½UI¼œ vuLF —U²— vOŽ ≠kÆbýUÐÅv U$ È«dÐ “Ë— s¹dðÅvUŽ U« Ë b½Ë«bš “Ë— X³Ý “Ë— vOŽ dE½ —œ Æe¥∫≥d „Æ— ≠lX¹«Ë— «— vË« qO?¦?L?ð jI? t fd? d?O?E?½® b?M?Åv tz«—« d?ðœË“ «— U?N?½¬ v?²? t ©hµ∫±± „Æ—® Áb¬ q?O?¦?L?ð Ëœ U?−M?¹« —œ ≠mtÐ «— tA¹b½« UN½¬ vÞ —œ Ë bÝ—Åv ÊU¹UáÐ qO¦Lð Ëœ s¹« tÐ rOKý—Ë« tÐ vOŽ Êb¬ “«d gÐ 5²½ Uu qO$« —œ ©b¹U/ÅvË bÐU¹Åv tF?Ýuð v²?AÖdÐ qÐU? dOſ —u?DÐ «b?š uJK? b¹uÖÅv U?¼ÅqO¦?Lð s¹« d– U?Ð Uu? ÆbMÅv tłu?² «b?š uJK? Ÿu{uÆœuýÅv tEŠö XUÝ— Ê«—uQ tÐd& —œ tJ½UMÇ b¼œ dOOGð «— œ«d« œ—«œ —bÆbMÅv œU¹ `¹d —uÞÅtÐ «bš uJK “« UN½¬ —œ Uu t XÝ« Èœ—«u UNMð qO¦Lð Ëœ s¹« ≠nπ∫±πXN?ł U?¼“Ë— s¹« —œ fÄ œd? —U? b?¹U?Ð “Ë—å°X³??Ý “Ë— —œ t½ Ë b??O??z U??O??Ð 7???U??¹ U??H??ýÈ«ò ∫XH?????Ö Ë« t?Ð a?ÝU?????Ä —œ b?????½Ë«b??????š±µ“« p¹ d??¼ X³???Ý “Ë— tÐ d???~?? °jÊ«—U??U??¹—øbM?Åv/ “UÐ —u?š¬ “« «— ‘d?š U¹ ËU?Ö U?Lýd???²????šœ s¹« ˱∂ kœd???³???Ð Êœ«œ »¬ È«d????Ð U???ð‰U?Ý Áb??−??O??¼ b?? ÊU?D??O??ý t «— rO??¼«d??Ы“Ë— —œ b???¹U???³???½ ¨X?Ý« Áœd??? b???M????Ð —œ XÝ«ÊuÇ Ë±∑ å°b?ýÅv U?¼— b??M?Ð s¹« “« lX³?Ýg½U????³????O?????— tL????¼ X?H????ÖÅv «— s?????Ý s?¹«“« Âœd? tL??¼ t v?U?Š —œ b??½b??ý 5??~?d??ýœ“Åv d???Ý Ë« “« t? È«Åt²???????łd???Ð ÈU???¼—U???? Æb½œuÐ ÊUœUýmt¹UdOLš Ë ‰œdš t½«œ ÈU¼Åq¦©≥≤≠≥∞∫¥fd ª≥≥≠≥±∫±≥v²®tÇ tÐ n«b?š u?J??K?ò ∫XH??ÖÅv fı∏tO??³??A??ð +«u???ðÅv tÇ tÐ «— ʬ Ë XÝ« t?O??³??ýÈœd?? t XÝ« v?œd??š t½«œ tO???³??ý±π ørM??≤∂±

Page 81

Uu qO$« ≤∞∫±≥Ë Áœd bý— ¨bMJ?«Åv œuš ⁄UÐ —œ Ë t²dÖ—œ ÊU???L????ݬ ÊU????Öb????½d????Ä Ë ¨oœu???ý v?²???š—œ“U??Ð Ë≤∞ Æpb??½d???O??ÖÅv? ÁU??M???Ä g¹U???¼ÅtšU???ý+«u???ðÅv tÇ tÐ «— «b???š u???J????K???ò ∫XH???Öt XÝ« È«Åt¹U d?O?L?š tO?³ý≤±ørM tO?³?AðÊU??N??M??Ä œ—¬ t½U??L???O??Ä tÝ —œ Ë t²??d??Öd???Ð v½“ÆåÆqœuý dOLð tL¼ tJM¹« Uð ¨bMÅv øœuýÅv uJK œ—«Ë qOz«dÝ« U¹¬Áœd?? —u??³??Ž U???¼U??²??ÝË— Ë U??¼d???N??ý “« Ë≤≤Èu????????Ý t?Ð Ë œ«œÅv ‘“u?????????¬ t?ÅvU?????????Š—œÆrœuLOÄÅv Á«— rOKý—Ë«©±¥≠±≥∫∑ v²®U$ U¹¬ «b½Ë«bšò ∫XHÖ Ë« tÐ v≤≥ÊUA¹bÐ ÈË åøœu?Ð bM¼«u?š „b½« ÊU~?²U¹œ—«Ë @M?ð —œ “« b??O??M? g?ýu?ò≤¥ ∫XH?ÖÈ—U??O??????Ð ¨.u??ÖÅv? U??L???ý tÐ «d???¹“ sb??¹u??ýÆbMÅv/ oO³D𠉜dš ÏtðuÐ œ—u? —œ nOuð s¹« vË XÝ« Ábý t²ýu½ vÖ—eÐ Xš—œ v?Dš ÈU¼Åt½ “« ÈœU¹“ ÎU²³?½ œ«bFð —œ ≠ot²?J??½ s¹« ≥±≠≥∞∫¥d?? Ë ≥≤∫±≥ X —œ t? vð—u? —œ X?Ý« t²??H?~??½ ʬ Ït½«œ Ë Xš—œ ·ö?²?š« ÏÁ—U??Зœ vM????Ý U??u? ÎU??M??L??{ÆXÝ« Ábý ȗˬŜU¹dE½ —œ XÝ« s?J2 b½d?ÐÅv —UJ?Ð ¯—eÐ ÊU?¼UýœU?Ä œd œ—u? —œ ©∂∫≥± Ë ≤≥∫±∑ ‚eŠ Ë® ±∏Ũπ∫¥ Ê«œ t «— d?¹uB?ð s¹« ≠pÆbýUÐ ÊUNł ÈU¼ÅXÒK 5Ð —œ qO$« —UA²½« Ë tFÝuð UuÆs≥≥∫±≥X „Æ— XÝ« v² qO$« 5Ž ÎU³¹dIð t qO¦Lð s¹« œ—u —œ ≠qbýUÐÅv dU? “« Èb¹bł g?Ð “Uſ¬ ©≤≤ bMЮ rO?Ký—Ë« ÈuÝÅtÐ v?OŽ Êb¬ “«d b?¹bł ȗˬŜU¹ t bÝ—Åv d?E½ÅtÐ 5MÇ ≠rÊUMÝ s¹« v²® XÝ« Ábý ȗˬÅlLł uJK0 œË—Ë ÏÁ—UЗœ vOŽ nK² ÊUM?Ý ≥∞≠≤≤ ÈU¼bMÐ —œ Æ©±∞∫±∑ ≠≤≤∫±≥®—UJ?Ð b?½—ˬÅv?/ ÊU?1« v?O?Ž tÐ v½U?¹œu?N?¹ b?{ d?Ð «— U?N?½¬ U?u? Æ©b?M?Åv tz«—« Èd?~?¹œ ‰«u?Š« Ë ŸU?{Ë« —œ Ë d?~?¹œ qJ?A?Ð «—ÆœdÐÅvb¼œÅv/ È—Ë«œ a¹—U?ð ÏÁ—U?Зœ d?~?¹œ ÈUł —œ t?J½U?M?Ç b?¼bÐ v?zUN?½ È—Ë«œ Z¹U?²?½ ÏÁ—U?Зœ vðU×?O?{u?ð U?−M?¹« —œ b?¼«u?š v v?O?Ž ≠sÆ©±∂∫±∂ „Æ—® bM¹U/ gýu uJK tÐ ÊbOÝ— È«dÐ bMÅv uŽœ ÊUÖb½uMý “« jI tJKÐ Æ©∑≠∂∫± Ÿ« ª¥∂Ũ¥∞∫±≤®Æb½—«cÖÅv ©¨® tKU XöŽ UN½¬ 5Ð jI Ë bMMÅv qB² ÈbFÐ bMÐ ‰Ë« XL tÐ «— —U³Ž s¹« vDš a½ “« Èœ«bFð —œ ≠t≤≥≠≤≤∫∑ X tÐUA? ÈU?¼Å7? —œ® b?½«ÅÁœuÐ v?O?Ž XU?Ý— b?¼Uý t? bM?²??¼ v½U?¹œuN?¹ b?M?¹u?ÖÅv sÝ U?−?M?¹« —œ t v½U?? ≠uÆ©bMMÅv uÒ³½ vOŽ ÂUMÐ t bM²¼ v½UO×O Ë Ê«d³UOÄ—Ë«œ b?¹u?ÖÅv s?Ý t v? U?−?M?¹« —œ ÆÆÆ.u?ÖÅv U??L?ý tÐ ∫XH?Ö b?¼«u?š ∫XÝ« Áb?ý t²?ýu?½ vD??š ÈU?¼Åt??½ “« Èœ«b?F?ð —œ ≠vÆb¹uÖÅv sÝ rKJ² Ê«uMFÐ vOŽ ≤≥∫∑ X —œ t vð—u —œ XÝ« —UÖ“Ë— 5Ä«ËÆXÝ« —u 5L¼ tÐ eO½ ≤µ bMÐ —œ tJ½UMÇ ÆÆÆ+«œÅv/ ¨ULý ∫XÝ« Ábý t²ýu½ vDš ÈU¼Åt½ “« ÈœU¹“ œ«bFð —œ ≠wÏtöÝ “« t XO½ vU «bš XÒK tÐ oÒKFð t vMF s¹bÐ ∫bÝUMýÅv/ œuš ÊU~²Ð«Ë Ê«uMFÐ bM²¼ —U?bÐ t «— v½U¹œuN¹ —Ë«œ ≠xÆ©≤∑≠≤µ bMЮ b½œdÖ «d¹cÄ bÝUMýÅv —Ë«œ t «— vOŽ v²¹UÐ tJKÐ ©¥±≠≥≥∫∏u¹ ª∏∫≥ „Æ—® bMýUÐ rO¼«dЫπ∫±πoÒu?? Ë b?½u??ý œ—«Ë œd?? b??M??¼«u??š gýu??Ætbý bM¼«u½©±≤≠±∞∫≤µ v²®«— —œ Áœd ÂUO ¨t½UšÅVŠU t 5L¼≤µ—œ tÐ b?¹«ÅÁb??½U?? ÊËd??O?Ð —œ t U??L??ý œb??M?³??ÐU È«d?Ð «b?½Ë«b?šò ∫XH?Ö b?O?¼«u?š ÁbO?Ðu?∫œ«œ b??¼«u??š aÝU???Ä U??L???ý tÐ Ë« åÆÈU??A???~??ÐåÆbO²¼ U− “« +«œÅv/ò©≤≥≠≤≤∫∑ v²®Uò ∫œd bO¼«uš 7HÖ tÐ ŸËdý ÁU~½¬≤∂—œ u??ð Ë .«ÅÁb??O??ýu???½ Ë Áœ—u??š u??ð d???Ыd??Ð —œULý tÐ Ë« Ë≤∑ åÆuÈ«ÅÁœ«œ rOK?Fð U? s¹œU?O∫bO²?¼ U− “« w+«œÅv/ò ∫vXHÖ b¼«ušÏtK???L????Ž È« ¨U???L????ý tL???¼ ¨b????¹u???ý —Ëœ s? “«å°xrKþ≤∂≤

Page 82

≥µ∫±≥ Uu qO$«©±± ¨±≤∫∏ v²®b?¼«u?š U?N?½«b?½œ —U?A? Ë t¹d?Ö U?$¬ —œ≤∏ÏtL?¼ Ë »u?I?F??¹ ¨‚U?×?Ý« ¨rO?¼«d??Ы Êu?Ç œu?ÐÊËd?O?Ð «— œu?š Ë «b?š u??J?K? —œ Ê«d?³??U?O?Ä“« ¨d?²??šU??Ð Ë —ËU?š “« Ë≤π yb?O??M??O??³?Ð Áb??½«—dÐ «b?š uJ?K —œ zÁb¬ »u?Mł “« Ë ‰U?LýÆXA½ bM¼«uš ÁdHÝ dÝ©≥±∫±∞fd ª±∂∫≤∞ ª≥∞∫±πv²®Ë 5?ÒË« U?¼Ås?¹d?š¬ “« vC??F?Ð ÁU??~?½¬ Ë≥∞ÆaœuÐ bM¼«uš s¹dš¬ U¼Å5ÒË« “« vCFÐb¯d UÐ Ë— —œ Ë— vOŽcÊUO¹d “« bM?Ç vMð ¨XŽUÝ ÊUL¼—œ≥±“«Ë u?ý —Ëœò ∫b??M??²??H??Ö Ë« t?Ð Áb??¬ gO??Ä tЫd?ð b??¼«u??šÅv f¹œËd??O??¼ «d??¹“ Ëd?Ð U??−??M??¹«tÐ b?¹Ëd?Ðò ∫X?H?Ö ÊU?A??¹b?Ð Ë≥≤ åÆb?A?J?Ъ≤¥≠±∂Ũ±µ∫±¥u? ª∂∫≤µ ‘«® b??M?Åv? tz«—« vzU??×?O???? XU?O??{ Ê«u??M?F??Ð ÊU??¹œu?N??¹ ‘Ëd??Ð «— u?J??K?? U?−??M??¹« —œ v??O?Ž ≠ytÐ t v½U? Æ©≤≤∫±∂ „Æ—® b½«ÅÁb?ý lLł ÂU?EŽ Ê«d?³U?OÄ Ë Ê«d?³U?OÄ ·«dÞ« —œ ÊU?Öb¹e?ÖdÐ U?$¬ —œ t ©≥∞Ũ±∏Ũ±∂∫≤≤X „Æ—® b¹U?/Åv »U?Dš ÊU?¹œu?N?¹ tOK?J?Ð «— b?¹bN?ð s¹« v²? vË Æb?ý bM?¼«u?š œdÞ Ê¬ “« b?M?ýU?Ð Áœ«b½ aÝU?Ä v?O?Ž uŽœÆbýUÐÅv vOŽ ÊU1«ÅvÐ ÊUÖb½uMý jI Uu —uEM vð—u —œ ©r±≤∫∏Æ©≤±≠±∏∫∂∂ ª∂∞ ª∏≠∂∫≤µ ªµ≠≤∫≤ ‘« „Æ—® bý bM¼«uš t²d¹cÄ uJK —œ t bM²¼ v½UdA —uEM ≠zÈ—U?O???Ю X?Ý« d?ðÅnO??H??š È—b? ±∂∫≤∞ X ÎU??u??B??? Ë ≥±∫±∞d? Ë ≥∞∫±π X? —œ lÞU? È√— s?¹« Æi≥∞∫±π X „Æ— ≠aÆ©ÆÆÆ“«U−M¹« —œ Ÿu{u s¹« tÐ tłuð UÐ Ë Áœd ȗˬŜU¹ v?OŽ Ê«—Ëœ —œ «— qOz«dÝ« v½U1«ÅvÐ ©≥∞≠≤≥ ÈU¼bMЮ vK³ VU?D —œ Uu ≠bt ≥µ≠≥¥ ÈU¼bMÐ Èd~¹œ Ë XÝ« Uu œuš tÐ h² t ≥≥≠≥± ÈU¼bMÐ vJ¹ ªœ—ˬÅv œuš ¯d ÏÁ—UЗœ «— vO?Ž —U²HÖ ËœÆXÝ« Áœu/ X¹«Ë— Èdðd¹œ a¹—Uð —œ ʬ v²ÆbM½«œÅv eO¬ÅXuBš «— ÊU½¬ «b« Ê«dH “« vCFÐ —udNÐ Æ©y≥∂∫∑ „Æ—® bM²¼ vOŽ o«u ÊUO¹d s¹« Ϋd¼Uþ ≠chý Êœ«œ ÊU?A½ È«d?Ð ÎôuL?F Èœu?N¹ ÊU?M¼U?® ÆXO?½ gOÐ v¼U?ÐË— Ë Áœu³?½ „U½d?Dš d?Oý b?M½U?0 vO?Ž dE?½ —œ f¹œËdO?¼ ≠dÆ©b½œdÐÅv —UJÐ dOý d¹uBð vU½dDšÆ©v¾«—¬ ÊUГ —œ ‰uLF ÕöD«® v¼Uðu b —œ vMF¹ ≠eXUÝ— vMF?¹® býUÐ UL?K oKD? Ë ÈœU ÂuN?H0 XÝ« sJ2 Ë XÝ« rN?³ vð—U³?Ž t Ær²¼ ÊU?¹UÄ tÐ s ∫vEH?K«ÅX% ÏtLłd?ð ≠f—œ 5MâL¼ Ë ≥µ∫≤≤ —œ t⽬ d?OE½ ©Â«ÅÁbOÝ— œu?š ·bNÐ vMF¹® œuý d?O³Fð qUŠ t−?O²½ ÂöŽ« tJM¹« U?¹ ©XÝ« t²U¹ ÊU¹UÄ sÆbMÐU¹ XÝœ Ë« dÐ bM½«uðÅv/ vOŽ ÊUMLýœ býUÐ ÁbOÝd½ Ë« XŽUÝ t v½U“ Uð ∫XÝ« Ábý d– ≤∞∫∏ Ë ≥∞∫∑ u¹Æ©r≤≥∫∂ „Æ—® b¹U/Åv t¹UI XÝ« t²A qOz«dÝ« t v½«d³UOÄ ¯d UÐ «— ʬ Ë Áœd ÂöŽ« rOKý—Ë« —œ «— œuš ¯d vOŽ ≠gå”bI t²H¼ò “« q³ v?OŽ t b¹¬Åv dÐ 5MÇ XÝ« Áœ—ˬ rO?Ký—Ë« —œ vOŽ —U²H?Ö sL{ —œ «— UN½¬ v² t ÊUM?Ý s¹« dЫdÐ ≠ht b¼œÅv ÊUA½ ÎU?ML{ ©u¹ „Æ—® XÝ« XI?OI×Ð p¹œe?½ vKOš Ϋd¼U?þ Ÿu{u s¹« ÆXÝ« Áœ«œ ÂU$« rO?Ký—Ë« —œ «— œuš XUÝ—Æ©tbI „Æ—® XÝ« Ábý Èe¹—ÅÕdÞ Î«bFÐ ÂuÝ qO$« —œ rOKý—Ë« tÐ dUÅ ©Õdý® VOdð ÎUuB Ë dOE½ ÈUNKO$«¥¥≠±¥∫±π«— U??¼u??¹œ s pM??¹« ∫b???O??zu??~??Ð dÁU?ÐË— s¹«ÂU$« tÐ U¼ÅÊœ«œ UHý «œd Ë “Ëd« Ë +«—ÅvÂU???L???ð s? È«d???Ð e“Ë— 5??Òu???Ý Ë +U??Ý—ÅvbF?Ð “Ë— Ë «œd Ë “Ëd?« UÒ«≥≥ Æfbý r¼«ušVÝU??M?? «d??¹“ rM?? ‰U??³???½œ «— œu??š Á«— b??¹U??Єö¼ rOKý—Ë« “« ÊËd?OÐ Èd³?UO?Ä t XO½ÆgœœdÖrOKý—Ë« È«dÐ tOŁd©≥π≠≥∑∫≤≥ v²®t u?????ð ¨rO?????K????ý—Ë« È« ¨r?O????K?????ý—Ë« È«≥¥Èu?Ð t «— v½U?? Ë vA?Åv «— Ê«d?³?UO?ÄU¼—UÐ vM?Åv —U~?MÝ b?½«ÅÁbý ÁœU²?Ýd uðvſd? t È«ÅÁu?O?ý tÐ «— X½«b?½“d? r²?Ý«u?šÈ—ˬœd?Ö g¹U??N??U?Ð d??¹“ tÐ «— g?¹U?¼Åtłu??ł°hb?¹«Åt²??Ý«u????½ U??L?ý Ë Â—Ë¬ œd??Ö b??M??ÅvÁb?ý t²?ý«c??Ö«Ë U?L??ý tÐ ÊU?ðÅt½U??š pM?¹«≥µ≤∂≥

Page 83

Uu qO$« ±∫±¥bO¼«u?½ «d d?~¹œ ∫.u?ÖÅv ULý tÐ ÆiXÝ«∫jb??O???z u???~???Ð t b???Ý—«d?? ›È“Ë—¤ U???ð b???¹œ å°kb¹¬Åv «bš ÂUMÐ tJ½¬ œUÐ „—U³lX³Ý “Ë— —œ vI² p¹ ÈUHý È«d??Ð v?²??³???Ý “Ë— —œ Êu???Ç È—U???б ÈUÝÏË— “« vJ¹ t½Uš tÐ m«cſ ·d Ë« 5??L?? —œ ÊU??A??¹« ¨œu???Ð Áb??¬ ÊU??O?????¹d??—œ ¡UI?²Ý« tÐ ö²?³ Èœd? ÁU~½¬ Ë≤ Æb½œuÐtÐ Áb?¬—œ s?Ý t?Ð v?O?Ž Ë≥Æœu?Ð Ë« d?Ыd?Г˗ —œ U?¹¬ò ∫XH?Ö ÊU?O???¹d? Ë nÊU?ŽÒd?A?²?Ë¥ åødO?š U?¹ XÝ« “U?−? Êœ«œ U?H?ý oX³Ý—U??L??O???Ð tÐ ÈË Ë b??½b???½U?? ‘u???U??š ÊU??A???¹«tР˵ Æœd? t½«Ë— Ë Áœ«œ U?H??ý «— Ë« t²?š«œd?ÄU¹ pdÄ d?Ö« ULý “« p¹ «b?ò ∫XHÖ ÊU½¬‰“U½ d?H?O œu?š Âu? dÐ U?ð ©∂∫≤± „Æ—® œd? b¼«u?š v½«d?¹Ë ‘u?²?Ýœ «— ʬ Ë Áœu?/ „dð «— œu?š b?³F? «b?š Æ∑∫±≤ —« „Æ— ≠iÆ©±±≠∏ ‚eŠ ª≤∂ ª±µ≠±∫∑—« ª±≤∫≥ pO® býUÐÅv Ê«d³UOÄ vuLF b¹bNð s¹« Ë œ“UÝÆÆÆbOzu~Ð tJM¹« Uð ∫XÝ« Ábý t²ýu½ ≥π∫≤≥ X dOE½ vDš t½ s¹bMÇ —œ ≠jœË—œ Æ©≥∏∫±πu „Æ—® Áb¬ ≤∂∫±±∏e —œ t vzU?×O? tKNK?¼ Ë 5% U?Ð vOŽ tÐ ÊU?Öb½uMý b?MÅv ÂöŽ« Uu? U−M?¹« —œ ≠kË ≤¥∫≤± „Æ—® b?¹Ëd?Ö b?¼«u??š —U?Ö“Ë— ÊU?¹U??Ä —œ qO?z«d?Ý« X?Ý« t²?d?¹c??Ä t b?Ý—Åv d??E?M?Ð 5?M??Ç s¹«d?ÐU??M?Ð XH?Ö b??M?¼«u?šÆ©≤∑≠≤µ∫±±ÂË—t XÝ« ÊUO?¹d tÐ »U?Dš VU?D s¹« ÂU?Lð Ë ©≤¥≠±∫±¥® b?MÅv tz«—« «— t²?J½ s¹bM?Ç «cſ ·d? p¹ X¹«Ë— vÞ —œ Uu? ≠lË ±±≠∂∫∂ dO?E?½ t XÝ« X³Ý “Ë— —œ Êœ«œ U?H?ý XL? 5?Ë« ÆbM?²?¼ q?Oz«d?Ý« U?¹dE?½ Ë —U?J« vF?«Ë Áb?M¹U?/ U?u d?E?MÐÆXÝ« ±∑≠±∞∫±≥Æy ≥∂∫∑ „Æ— ≠mÆp ≥∞∫∑ „Æ— ≠nÆl ±∂∫±≥ Ë w∑∫∂ „Æ— ≠o±µ∫±≥ bMÐ 7 d?OŁUð X% ÎôU?L²Š« t XÝ« Áb?¹œdÖ tU{« ʬ tÐ U?¹ Ë Ábý t²ýu?½ dš tLK? s¹« ÈUłÅtÐ vDš t?½ s¹bM?Ç —œ ≠pÆbýUÐÅvt œuý v ÂuKF? vË ©u ◊uÐd Xý«œœUOÆd?‡® XÝ« Áœ—ˬ ±±∫±≤ —œ v² t bMÅv tz«—« «— v?OŽ —U²H?Ö UL¼ U−M?¹« —œ Uu ≠qv¼UÇ “« Uu t vð—u —œ b²?HOÐ vš«—uÝ —œ dÖ« XÝ« t²ýu?½ v² Îö¦ œ—«œ Èd²L U?ŽöÞ« ÊUOMOD?K ÂuÝ— Ë «œUŽ ÏÁ—UЗœdE½ “« t býUÐ ÁœU²?« ʬ —œ ÈËUÖ U¹ dÄ t bM?Åv d– ÎUuB ªœ—«œ œu?łË t²šUMýÅv t vzU¼—uA? —œ t b¹uÖÅv sÝv² tâ?½¬ “« Ë« ‰ôb²Ý« s?¹«dÐUM?Ð ÆXÝ« nK?² Îö?U œ—u Ëœ b?½œd v X¹U?Ž— u tÐ u? «— œuN?¹ Ÿdý t v½U? Ë ÊU?ŽdA?²ÆXÝ« dðÅnOF{ XÝ« t²H։˫ dE½ —œ ÆXÝ« t½ULOJŠ “—b?½« ÂuNH0 Ë œË— v —UJÐ ”bI?Å»U² —œ t XÝ« vzUMF0 ±∑∫∑d? dOE½ qO¦Lð tL?K U−M¹« —œ ≠rË« “—b½« vË XÝ« Ábý d– ∑≠∂∫≤µ X —œ tâ?½¬ bM½U?0 b¼œÅv vŽUL²?ł« —U²— “d?Þ ÏÁ—UЗœ vÝ—œ vOŽ ±±≠∏ ÈU?¼bMÐ —œ·ö²š« Vð«d tKK?Ý X¹UŽ— ÏÁ—UЗœ œuN¹ ÈU?O½œ dÞUš ‰U?G²ý« UÐ t vÝ—œ ¨bÐU?¹Åv ÊU¹UÄ vMðËd Ë l{«u?ð ”—œ UÐ ±± bMÐ —œÆ©Ê«dL „—«b „Æ—® œ—«œÆœd b¼«uš g½“dÝ «— ÊU³ðU ¥∂∫≤∞ —œ t½uÖÅ5LNÐ vOŽ ¨©z≥∂∫∑ „Æ—® ©U¼d²Ю U¼Å»«u²š— ∫vEHK«ÅX% tLłdð ≠sª±≤∫±≤X¥∫≥d∑≠∂∫≤µY«Î«—u qX³Ý “Ë— ÊUL¼ ¨b?²HO?Ð ÁUÇ tÐ ‘ËUÖbM²½«u²½ Ë∂ åøbOA b¼«u½ ÊËdOÐ «— Ë«ÆbM¼œ aÝUÄ Ê¬ tÐ ÁU~¹Uł s¹dðÅ5¹UÄ »U²½«ÊuÇ XH?ÖÅv ÊU½U?LN? È«dÐ rvKO¦?Lð Ë∑5???²?????????½ t½u???~???Ç t œd???Åv Áb???¼U???A????ÊU?A?¹« tÐ ¨b?M?M?¹e?ÖÅvd?Ð «— sU?¼ÅÁU?~?M?L?O?A?½vÝËdŽ tÐ v tKOÝËÅtÐ v²Ëò∏ ∫XHÖÅv5?A?M? ÁU?~??¹U?ł 5?²????½ tÐ ¨Èb?ý u?ŽœÁb?ý u??Žœ r¼ u??ð “« d?ð t?²???¹U??ý t «œU?³??uŽœ «— Ë« Ë u?𠨫— UL?ý t v Ëπ ÆbýUÐtÐ «— X¹Uł ∫b?¹u?~Ð u?ð tÐ ¨Áb?¬ XÝ« ÁœdË t²A?Ö 5?~d?ý U?Ä«dÝ u?ð ÁU?~?½¬ Ë ¨ÁbÐ Ë«Æœd v?¼«uš ‰U?G?ý« «— ÁU?~?¹U?ł s¹d?š¬ t²?—≤∂¥±¥

Page 84

±∏∫±¥ Uu qO$«s¹d?š¬ —œ Ëd?Ð ¨È«ÅÁb?ý u?Žœ v²?Ë U?Ò«±∞«— uð t f ʬ t È—u?D?Ð 5?AM?Ð ÁU?~?¹UłÈ« ∫b??¹u??~??Ð u??ð tÐ Áb??¬ XÝ« Áœd?? u??Žœ—œ uð È«dÐ ÁU~½¬ bO?zUdHÐ dðôUÐ s XÝËœÁd?H??Ý d??Ý d??Ð u??ð U??Ð t? v½U???? tL??¼ d??Ыd??Ðf d¼ «d¹“±± ÆœuÐ b?¼«uš —U?²?« b?M²?¼d?¼ Ë b?ý b??¼«u?š Áœ—ˬ 5?zU??Ä ¨œË—Åv ôU?ÐåÆtbý b¼«uš ÁœdÐ ôUÐ Æb¹UOÐ 5zUÄ fÊU¹«uMOÐ “« uŽœ Áœd u?Žœ Ë« “« t v? ʬ tÐ “U?Р˱≤vU???ý U???¹ —U???¼U????½ v²???Ëò ∫XH????ÖÅv uœu??Ðt½ ¨X½«—œ«d?????Ð t½ ¨X½U?????²????ÝËœ t½ ¨v?¼œÅv«— œuš b?ML?‡ðËdŁ ÊU?~¹U?L?¼ t½ ¨X½U?~²?Ðuð œu?š tÐu?½ tÐ r¼ ÊU?A¹« «œU?³? sJ? uŽœfÄ u?ð tÐ «— ʬ b??M?½U?L??¼ Ë b?M?M?? u?Žœ «—¨vM??Åv? vz«d??¹c???Ä v²???Ë U??Ò«±≥ Æb??M???¼b??ÐvÊU¹UMOÐU?½ ¨ÊU~M ¨U?¼uCF«ÅhU?½ ¨Ê«dOI5L?¼ Ë ©±µ∫±∂ „Æ—® bM? v Âu?J×? «— ÊUO??¹d t½«d?³?J²? œUL?²?Ž« t²U?¹ ÂUN?« ≥±∫≤± ‚e?Š “« t eO?¬ÅXL?JŠ s?Ý s¹« ≠tÆb¬ b¼«uš ±¥∫±∏ —œ Ϋœb− t²J½tÐ X³??½ t b?M??Åv u?Žœ Xd? s¹« “« ÁœU?H??²?Ý« U?Ð v?O?Ž Æœ—ˬÅv œU??O?Ð «— u?Žœ Ë v½U?L?N?? «c?ſ ·d? ‰«u?Š« Ë ŸU?{Ë« ≠uÆbMýU³½ œuš vBý lUM vÄ —œ Ë t²ý«œ vÖbMAÐ Ë XýcÖ ÊU¹«uMOÐœ«d« XÝ« Áœd U?−M¹« —œ t «— v²?ÐbÐ ÊU?œd tO?K ÆXÝ« vuL?F «œUŽ Ë Âu?Ý— ÂUL?ð ·öš dÐ bM?Åv vOŽ t v?²×O?B½ ≠vÆ©`O{uð≤∞∫∂ „Æ—® bM²¼ «uMOÐ Ë Á—UâOÐÆ©≥¥≠≥≤∫∂ „Æ—® b¼œÅv È«ÅÁbŽË bM²O½ œuš lUM vÄ —œ t v½U È«dÐ vOŽ ≠ws¹«® XÝ« t²d?¹cÄÅv/ «— Ê«—U?J¼U?MÖ e?OšU?²Ý— U?u? t b½«ÅÁœd? —uB?ð ≥µ∫≤∞ bM?Ð Ë 7 s¹« tÐ tO?Jð U?Ð Ê«d?H? “« Èœ«bF?ð ≠xsÝ Ê«—UJ¼UMÖ Ë ÊôœUŽ eOšU²Ý— “« ±µ∫≤¥ Ÿ« —œ U?u vË Æ©XÝ« t²ý«œ œułË Ê«—Ëœ ʬ ÊU¹œuN¹ qU× “« vC?FÐ —œ t¹dE½ÆbMÝ—Åv vF«Ë vÖb½“ tÐ ÊôœUŽ jI t œ«œ `O{uð 5MÇ Ê«uðÅv ≥µ∫≤∞ bMÐ —œ Ë U−M¹« —œ «— Ë« U½UOÐ Æb¹uÖÅvÂöŽ« Ê«uMF?Ð «— qO¦L?ð s¹« Uu Æb?ýUÐÅv Èd?~¹œ —uB?Ð Ë Ábý d– rO?Ký—Ë« tÐ vO?Ž œË—Ë “« fÄ v² qO?$« —œ qO¦L?ð s¹« ≠yÆb¹U/Åv d– œuýÅv qOJAð „dA Ë ÈœuN¹ ÊU¹«uMOÐ “« t b¹bł XÒK uŽœÆœ—uš b¼«uš ÊU½ t ∫vEHK«ÅX% tLłdð ≠zXUO{ œ—u —œ® b¹U?/Åv ÊUOÐ «— vzU×O? XUO{ —œ Xd?ý tÐ bO« XÝ« v“« œUFÝ b?¹u½ π∫±π UJ dO?E½ t tKLł s¹« ≠aÆ©y≤∏∫±≥ „Æ— vzU×OÆ©¥∫≤≤ X „Æ—® XÝ« ÁœU¬ eOÇ tL¼ ∫XÝ« Ábý t²ýu½ vDš ÈU¼ t½ “« Èœ«bFð —œ ≠bÊUA?¹« ‰U³?½bÐ «— È—«e?~?²b?š ÊUÐe?O? tE( s¹d?š¬ —œ Ë XÝ« Áb?ý Áœ«œ d³?š gOÄ U?N?ðb “« ÊU?½UL?N t?Ð ÊUO?dý Âu?Ý— o³?Þ dÐ ≠cÆb¹U/ X¹«b¼ XUO{ fK− tÐ «— ÊU½¬ Uð ©±¥∫∂ Ë ∏∫µd²Ý« „Æ—® b²ÝdÅv5uÝ ©`O?{uð ≥≥∫±∞ „Æ—® b?¼œÅv/ ÊUA?½ «— sð tÝ “« gOÐ ‰u?LF? ÁbŽU? dŁ« d?Ð qO¦?Lð U?« ©±∂ bMЮ b?½—UO?Ð s¹u?Žb ≠dÆbMÅv/ r¼ v¼«uš—cŽ v²Š œd±≤∫≤≥Xt œuÐ v¼«u?š X³?ýuš ˱¥ s uŽœ «——œ «d¹“ wb?M?¼b?Ð f?Ä u?ð tÐ b?½—«b??½ Èe?O?ÇÆxbý b¼«uš Áœ«œ fÄ uð tРʬ eOšU²Ý— “Ë—ÊU?½¬ ÈU??łÅtÐ t v?½U?½U??L??N?? q¦??ybM¹¬Åv ÊU¹«uMOЩ±∞≠±∫≤≤ v²®Ë« tÐ ÊU½U?LN? “« vJ?¹ ¨ÊUM??Ý s¹« Uбµ—œ «— zg¹«c??ſ t fJ??½¬ tÐ U??ýu??š ∫XH??ÖË« tб∂ å°aœd b¼«u?š ·d «bš u?JKœ«œÅv vÖ—e?Ð ÂU??ý v½U?L??N? Èœd??ò ∫XH?ÖÆœd? u??Žœ Ê«b?Ð «— Ê«œd?? “« È—U?O???Ð ttÐ Uð œU²?Ýd «— ‘«ÅÁœd?Ð ÂUý XŽUÝ —œ ˱∑ÁœU¬ ÊuM?« «d¹“ bbO?¹UO?Ð ∫b¹u?~Ð ÊU?½UL?NÆcXÝ«—c?Ž t?Ð ŸËd?ý d«—¬ ‚U?H??ð« tÐ t?L?¼ U??Ò«±∏s ∫XHÖ ÈË tÐ 5?²??½ Æb?½œd? 7?Ý«uš¨rMO³?Ð «— ʬ t²— b¹U?Ð Ë Â«ÅÁb¹dš È—«e?²A≤∂µ

Page 85

Uu qO$« ±π∫±¥XHÖ Èd?~¹œ ˱π vA?³Ð «d? Âb?ML?A?¼«ušUN½¬ Uð ÂË—Åv Ë Â«ÅÁb¹d?š ËUÖ XHł ZMÄ sÆvA??³Ð «d? Âb?M?L?A?¼«u?š ¨rM? ÊU?×?²?« «—Ë Â«Åt²dÖ Ê“ Á“Uð s t X?HÖ Èd~¹œ Ë≤∞—œ Ë≤± Æe.U????O????Ð +«u????ðÅv/ 5????L?????¼ È«d????Бb?½Ë«b??š t?Ð «— s¹« Áœd??Ð ¨œu??š XA??Ö“U??Б«ÅÁœdÐ tÐ 5~LAš t½Uš »UЗ« ÁU~½¬ XHÖdNý ÈU?¼ÅtÇu Ë U?N½«bO? tÐ ÎUF?¹dÝò ∫XHÖË Ê«—u Ë U?¼u?C?F?«ÅhU?½ Ë Ê«d?O?I? Ë Ëd?ÐÁœdÐ b?FÐ Ë≤≤ Æs œ—«Ë U−?M¹« tÐ «— fÊU~?MÊU????d????? t? «— tÇ Ê¬ «b?????½Ë«b?????šò ∫X?H?????ÖÆX?¼ U?ł r¼ “u?M?¼ vË Áb?ý ÂU?$« È«ÅÁœ«œË U?N?¼«— d?Ý tÐò ∫XH??Ö Áœd?Ð tÐ »U?З« Ë≤≥Ït½Uš tJ?½¬ È«dÐ Ë ËdÐ ÊËd?OÐ gU¼—«u¹œ —U?Mb½uý œ—«Ë ’Uý« hs —u³− œuý dÔÄ ss¹« “« p¹ êO???¼ ¨.u???ÖÅv U??L???ý tЫd???¹“≤¥s ÂU???ý “« b???½œu???Ð Áb???ý u???Žœ t? U???¼ÅÂœ¬ÆibOAÇ bM¼«u½Æœ—«œ ≤∂∫±¥ —œ tF«Ë “« È«Åt¹UM b¹Uý Uu ≠eqOz«dÝ«ÅvÐ ÊUÖb½U—œ rAÇ tÐ ÊU½¬ —œ Uu Ë b½«ÅÁbý ȗˬŜdÖ dNý —œ X¼ ±≥∫±¥ —œ t XÝ« ÊUL¼ ÊU²?ÐbÐ s¹« XÝdN ≠fÆ©`O{uð ≤∞∫∂ „Æ—® œd~½Åvb½«ÅÁbU?O½ t v½U?½UL?N ÈU−?Ð t vMF? s¹bÐ œ—«œ u?łË vðËUH?ð ±∞≠π∫≤≤ X UÐ œ—u? s¹« —œ ÆU¼—UB?Š ∫vEH?K«ÅX% tL?łdð ≠gdE?½ —œ «— ÊUd?A t XÝ« q?L²?× Ë b?MÅv œ—«Ë d?N?ý ÊËdO?Ð “« «— ÊU½¬ Ë Áœ—ˬ gO?Ä «— ÊUM?¹e?~¹U?ł “« d~?¹œ Ït²Ýœ p¹ U?u?Æœ—«œ“« vC??F?Ð —œ Æ©±µ∫±∂Ÿ« ª≤π∫≤¥ „Æ—® X?Ý« È—u?? Ë q−??ÒF?? vðu??Žœ tJ??K??Ð X??O??½ qL??Ž b?ý Êœd?? œu??³??−?? “« —u??E??M?? ≠hvKO¦L?ð ÊU²Ý«œ s¹« vË bM?¼œ ÁuKł vŽdý «— È—U?³ł« ÈUNA?¹«dÖ 7 s¹« tÐ tłuð U?Ð b½«Åt²Ý«uš XÝ« Áb?ý U¼bFÐ t vzU?¼dOH?ðÆœ—«œ d¹UG qO$« ÕË— UÐ t ÎUuB Ë bMÅv/ tOłuð «— —uc dOHðÆ≤π≠≤∏∫±≥ „Æ— ≠is¹« —œ Æbý bM¼«uš vOŽ ËdOÄ Î«bFÐ U¹ Ë t²ý«œ —uCŠ t vOŽ Ê«ËdOÄ ÂULð vMF¹ œuýÅv »UDš ÊUœd XO?FLł tÐ XL s¹« ≠jv~²ýc?ÖÅœuš “« —u?× d?Ð UNý“u?¬ s¹« vK« Ÿu?{u Ë XÝ« Áb?ý lLł Êœu?Ð œdÖUý j¹«d?ý ÏÁ—UЗœ vH?K²? ÈU?Ný“u¬ XL?Æ©≥≥Ũ≤∂≠≤µ ÈU¼bMЮ býUÐÅvœ—«b½ œułË vKOCHð XH ʬ —œ t oO²Ž bNŽ s( dOE½ t²— —UJÐ U−M¹« —œ t vKF Æ7ý«œ —Ułe½« ÊËbÐ ∫vEHK«ÅX% ÏtLłdð ≠k—œ tJ½UM?Ç ª©±≥∫±∂u Ë ≥∫±Åö ª±µ∫∂∞ ‘« ª±∂≠±µ∫≤± Yð ª≥≥ ¨≥±∫≤π b?OÄ „Æ—® XÝ« 7?ý«œ XÝËœ d²?L vM?F0tÐ X³??½ n¹U?þË œ—u? «— t½U?~?¼œ ÈU?N?½U?d? ≤∞∫±∏ —œ U?u? d?~?¹œ Èu?Ý “« ÆXÝ« Áb?ý „—œ 5?M?Ç e?O??½ ≥∑∫±∞ v²? qO?$«Æ©±∂∫µ Y𠪱≤∫≤∞ ÃËdš® œd b¼«uš ȗˬŜU¹ s¹b«ËbýU?Ð `O?? X³?×? “« fÄ v²?¹U?Ð rN?½¬ t b?¹U?/Åv ȗˬŜU?¹ «— tłË“ tÐ X³??½ X³×? U?u? U?−M?¹« —œ ≥∑∫±∞ X ·öš d?Ð ≠lÆ©≤π∫±∏Ū≤∞ bMÐ „Æ—®—œ t bÝ—Åv d?EM?Ð 5M?Ç ÆXÝ« U?u qO?$« tÐ h²? Áb¬ ©hµ∫±± „Æ—® ≥≤≠≥± Ë ≥∞≠≤∏ ÈU¼b?MÐ —œ t? vKO?¦?Lð Ëœ ≠m“« ÈËdOÄ tÐ bNF?ð —uEM t XO?½ vJý Ë bM¹U/ d?ÒJHð v²?¹UÐ rN «b« d¼ “« gO?Ð b¼œ ÊUA½ Uð Áœu?Ð vIAdÝ Ë t½u/ q«ÆXÝ« Áœ—ˬ —œ v~²ýcÖÅœuš “« tÐ uŽœ —uBРʬ Ë ÁœËe« ÈdOÖÅt−O²½ Ê«uMFÐ «— ≥≥ bMÐ Uu ÆbýUÐÅv vOŽ≤π∫±∏ª≤≥∫π≤∏∫±∞XvOŽ “« ÈËdOÄ dÞUšÅtÐ —U¦¹«Á«— Ë« U???Ð jÈ—U???O???????Ð ÈU????¼ÅXO????F???L????ł≤µ∫XHÖ ÊUA¹« tÐ Áb½«œdÖdÐ Ë— Ë b½œuLOÄÅv—œU Ë —bÄ Ë b?¹¬ s ÈuÝ tÐ v? dÖ«ò≤∂Ë Ê«d??¼«u???š Ë Ê«—œ«d??Ð Ë Ê«b???½“d?? Ë lÊ“ Ëb½«u?ðÅv/ kœ—«b?½ —u?H?M? «— œu?š ÊU?ł v²?Šœ—«b½dÐ «— g³OK f d¼≤∑ býUÐ s œdÖUýÆbýUÐ s œdÖUý b½«uðÅv/ b¹UO½ s ‰U³½œ tÐ Ëd??Ö« U??L??ý 5???Ð “« p¹ «b?? m«d??¹“ò≤∏b?M?O??A?½Åv/ ΫËb??Ð b?M? U??M?Ð vłd??Ð b?¼«u???ÐÂUL?ð« È«d?Ð U?¹¬ t b?M? »U??Š «— ʬ tM?¹e?¼Ë œe???¹d???Ð «— U???¼ÅvÄ d????Ö« «œU???³???≤π øœ—«œ ʬÁU??~??½ t v½U???? tL??¼ b??M?? ÂU???L??ð b??½«u??²??½∫b?M??¹u??~?Ð Ë Áœd?? d?????L??ð «— Ë« b?M??M??ÅvË Áœd? U?M??Ð tÐ “U?ſ¬ t? XÝ« Èœd? s¹«ò≥∞°åbM ÂULð «— ʬ XÝ« t²½«u²½7— È«d?Ð t X?Ý« v¼U?ýœUÄ Â«b? U?¹≥±Uð bM?OA?½Åv/ ΫËbÐ d?~¹œ v¼UýœU?Ä @Mł tÐ≤∂∂

Page 86

∂∫±µ Uu qO$«—«e?¼ Áœ U??Ð t œ—«œ —b?? U?¹¬ b??M? v?Ý—d?БdЫd?Ð —œ t œËd?Ð v? ʬ tK?ÐU?I? tÐ œd?—œ t²?³?« t½d?ÖË≥≤ ø b?¹¬Åv —«e?¼ X?O?Ð U?ÐÈdO?H?Ý XÝ« —Ëœ “u?M?¼ Èd~?¹œ ʬ tÅv²?ËÆbÝdáÐ «— `K j¹«dý b²ÝdÅvULý 5Ð “« f d¼ dÖ« ¨5MÇ r¼ fÄ≥≥b½«u?ðÅv/ bM?J½ výu?ÄÅrAÇ g«u?« ÏtL¼ “«ÆnbýUÐ s œdÖUýÁeÅvÐ p/ q¦©µ∞∫π fd ª±≥∫µ v²®d???Ö« U????Ò« ¨oXÝ« vÐu????š e????O????Ç p/ò≥¥Ê¬ tÐ vM???ýU???Ç tÇ œu???ý Áe???Åv?Ð œu???š ¨p/t½ Ë „U??š È«d???Ð t½ d???~??¹œ≥µ øœ“ b??M???¼«u??šÊËd????O?????Ð «— ʬ ÆXÝ« VÝU?????M????? œu???? È«d?????ÐUN?ýu?Ö Êb?O?Mý X?Nł f d?¼ ÆpbM?M?J?«ÅvåÆqœuMAÐ ¨œ—«œbMÅv ÁœUH²Ý« Èb¹bł “dD?Ð vK³ qO¦Lð Ëœ “« Ë Áb¹œdÖ d– Ϋœb?− Ábý t²dÖ ≤∑ Ë ≤∂ ÈU¼bMÐ —œ t È«Åt−?O²½ bMÐ s¹« —œ ≠nœb?ýU??ÐÅv U??u? tö?Ž œ—u? t v?ý“u?¬ Æb??¹U??/Åv tz«—« œu??š ‰«u?« ÂU??L?ð “« Êœd?? d??E?½Å·d?? tÐ u??Žœ —u??B?Ð «— U??N??½¬ ËÆ©`O{uð ±±∫µ „Æ— ª≥∞≠≤¥∫±∏ ª±≥≠±∫±∂ ª≥¥≠±≥∫±≤®Æ`O{uð ¥π∫πd Ë l±≥∫µ X „Æ— ≠obMÅv tz«—« Ê«œdÖU?ý tÐ È—UDš« —u?BÐ «— ʬ —uÅdN?Ð ÆXO½ sýË— œu?ýÅv qzU p/ d¹uB?ð È«dÐ t «— vuN?H Uu ≠pÆbMýUÐ —«œUË qO$« ÂUOÄ tÐ ÎUuB Ë œuš tÐ X³½ Ë b½uA½ XOUšÅvÐ tÆb¹U/Åv bOUð Ë È—Ë¬ÅœU¹ «— vOŽ uŽœ XOL¼« XÝ« Áb¬ ∏∫∏ —œ t È—UDš« —«dJð UÐ Uu ≠qvLJ× Ë œd tÐ dB×M? vÐœ« Ït²ýu½ p¹ XÝ« Ábý rÖ t⽬ 7U¹ “U?Ð “« ÈœUý ÏÁ—UЗœ qO¦Lð tÝ Ë tbI? tÐ tłuð UÐ qB s¹« ≠rs¹bÐ XÝ« `¹d? Ë sýË— v−¹—bð v?«uð VOðd?ð U¼ÅqO?¦L?ð s¹« —œ Æ©≥≤ Ë ≤¥Å¨π ¨∂ÈU¼b?MÐ t−O?²½ tÐ „Æ—® b?¹¬Åv —UL?ýÅtÐqÐU?I? —œ v?O?Ž ÆXÝ« Áb?ý rÖ b?½“d? Ëœ “« b?½“d? p¹ Ád?šôU?Ð Ë t?J?Ý Áœ “« tJ?Ý p¹ fá?Ý ¨Ád?Ð b?{ “« Ád?Ð p¹ t vM?F?“UÐ «— b?ý«ÅÁbý rÖ Ê«b?½“d t? b¹u?ÖÅv sÝ «b?š d? “« œd?¹cÄÅv «— Ê«—U?J?¼UM?Ö ÈË ÊuÇ b?M?²?¼ 5~?LA?š t v½ôœU?ŽvË« qO¦Lð Ëœ Æ©≥≤≠≤µ ÈU¼b?MÐ Èdš¬ ÏtM× —œ ÎU?uB® b?MM Xdý ÈœUý s¹« —œ b?MÅv uŽœ ÊUO?¹d “« Ë bÐU¹ÅvœœdÖÅvÅdÐ Ë« ÈuÐ t «— È—UJ¼UMÖ vuÝ qO¦Lð —œ Ë bMÅv u−²ł «— —UJ¼UMÖ —bÄ t b¼œÅv ÊUA½ bM²¼ tÐUA ÎöU tÆœd¹cÄÅv¨XÝ« Ábý d– b½œdÅv ÂuJ× ÊUO¹d t vuLŽ Ê«—UJ¼UMÖ UÐ Ê«dO~łUÐ ÂU½ ≥¥∫∑ Ë ≥∞∫µ dOE½ ≠sÆœ—«b½ œułË v1b ÈU¼Åt½ —œ vË XÝ« Ábý tU{« v~L¼ tLK U−M¹« —œ vDš ÈU¼Åt½ “« vCFÐ —œ ≠tÆ≥∞≠≤π∫µ „Æ— ≠u„Æ—® b¼œ ÊU?A½ œu?š Âu U?Ð «— «bš j?Ы˗ Uð XÝ« oO?²Ž b?NŽ ÈU?¼Åt²?ýu½ —œ ÈœU?Ž vŽu{u? Ë« ÏtÒK?Ö Ë ©ÊU³?ý® ÊUÄu?Ç d¹u?B?ð ≠v‚e?Š ª¥≠±∫≤≥—« ª∑≠∂∫¥ pO??® b?ýU?ÐÅv? U?$ vu??L?F?? tO?³??A?ð XÝ« Áb??A?L??Ö t È«ÅÒÁd?Ð 7??U?¹Å“U??Ð d?¹u?B??ð Æ©a≥≤∫±≤X³½ UOK ÈU?ÝË— XOu¾ œ—u —œ «— ʬ v²? vË XÝ« Áb¬ v² qO$« —œ qO¦?Lð s¹« dOE½ vNÐUA? qO¦Lð Æ©±∂≠±±∫≥¥—UJ¼U?MÖ Èu?−²?ł —œ «b?š t b¼œÅv ÊU?A½ qO?¦L?ð sL{ —œ U?u t vð—u? —œ ¨XÝ« ÁœdÐ —U?ÅtÐ œuš XO?FL?ł dOI?Š œ«d« tÐÆbýUÐÅv qO¦Lð s¹« tOË« vMF0 d²J¹œe½ pý ÊËbÐ t²J½ s¹« Ë XÝ« ÆbMÅv oO³Dð XÝ« Áb¬ ±≤∫±∏ X —œ t v½U²¼u UÐ Ë XÝ« 5DK —œ U¼ÅtKÖ vuLF ÁUÖ«dÇ «d× ≠w±∂∫≥¥‚eŠrÊ«—UJ¼UMÖ Ë vOŽtv~?L¼ sÊ«—UJ?¼U?M?Ö Ë Ê«d?O?~łU?б Æb?½u?M??A?Ð Ë« “« U??ð b?½b??¬Åv Ë« œe?½ ∫bM²HÖÅv Áœd te“ ÊU³ðU Ë ÊUO¹d Ë≤«cſ ÊU?A?¹« UÐ Ë œd?¹c?ÄÅv «— Ê«—UJ?¼U?MÖ Ë«ò∫XHÖ «— q¦ s¹« ÊUA¹« tÐ≥ å°uœ—ušÅvvt²U¹“UÐ ÏÁdÐ q¦©±¥≠±≤∫±∏ v²®ÁdÐ b? dÖ« t U?Lý 5?Ð “« p¹ «bò¥t½ Ë œu½ ʬ ¨b?M? rÖ «— vJ¹ Ë b?ýU?Ð t²ý«œvJ?¹ ʬ v?Ä “« Ë œ—«c?ÖÅv/ w«d?×?? —œ «—øb?ÐU??O?Ð «— ʬ U??ð œË—Åv/ XÝ« Áb??ý rÖ tÈË— d?????Ð ÊU?????œU?????ý XU??????¹ «— ʬ Êu?????Ç Ëµt½Uš t?Ð XA?Ö“UÐ —œ Ë∂ bN?½Åv g?¹UN?ýËœtÐ Áœd u?Žœ «— ÊU?J¹œe?½ Ë ÊU?²?ÝËœ ¨œuš≤∂∑±µ

Page 87

Uu qO$« ∑∫±µ«d¹“ xb?O?M? ÈœU?ý s U?Ð ∫b??¹u?ÖÅv ÊU?A?¹«UL?ý tÐ∑ °Â«Åt²?U?¹ œu?Ð Áb?ý rÖ t «— «ÅÁd?ÐÈ«d?Ð U?N?M?ð yÊUL?ݬ —œ 5?M?Ç s¹« ∫.u?ÖÅvÈd²AOÐ ÈœUý bMÅv tÐuð t —UJ¼UMÖ p¹È“UO?½ t ‰œU?Ž t½Ë œu?½ È«d?Ð U?ð œu?Ð b¼«u?šÆzb½—«b½ tÐuð tÐt²U¹“UÐ tÒJÝ q¦p¹ Ë œ—«œ ar¼—œ Áœ dÖ« v½“ «b? U¹ Ë∏Ë ¨b?¹U?/Åv/ sýË— vſ«d??Ç ¨b?M? rÖ r¼—œXÒœ U??????Ð Ë b??????M??????Åv?/ »Ë—U??????ł «— t½U??????š«— ʬ v²?Ë Ëπ øb?ÐU??O??Ð «— ʬ U??𠜜d??ÖÅv/uŽœ «— œuš t¹UL¼ Ë XÝËœ ÊU½“ ¨XU¹«d??¹“ b??O??M?? ÈœU??ý s U??Ð ∫b??¹u???~??Ð Ë Áœd??tб∞ °Â«Åt²?U??¹ Âœu??Ð Áœd? rÖ t «— v?L?¼—œÊU~²ýd? dЫdÐ —œ 5M?Ç s¹«ò .uÖÅv ULý«— vOŽ vzUN½ aÝU?Ä Ë XÝ« vÝUÝ« È«Åt²J½ U?u dEM?Ð XÝ« Áb¬ ≥≤ Ë ≤¥≠≤≥ ¨π ÈU¼bMÐ —œ t ÈœU?ý —œ Xdý tÐ uŽœ ≠xÆ©≥≤ bMÐ „Æ— ª±∞ ¨∑ ÈU¼bMЮ bMÅv ÁœU¬ ÊUO¹d ÈU¼Åte“ tÐÆv±∂∫±± „Æ— Æ«bš È«dÐ ≠ytłuð Ë —UJ¼UMÖ g¹«dÖ dЫdÐ —œ «— «bš v½UœUý «d¹“ XÝ« tIÐUÝÅvÐ Ë VO−Ž «—UNþ« s¹« býUÐ vF«Ë ÊôœUŽ Uu —uEM dÖ« ≠zbM?Åv v?½UO??¹d? X«b?Ž “« t vð«œU?I?²?½« Ë Áb?ý qzU? qO?¦?L?ð s¹« È«d?Ð U?u? t vŽU?{Ë« vË Æb?M?Åv ÊU?O?Ð d?« s¹« tÐ «— Ë«Ë tÐuð ÂËe? v²??¹UÐ t? XÝ« vſË—œ ÊôœUŽ U?−?M?¹« —œ Ë« —u?EM? t b?M?¼œÅv ÊU?A½ ©≤∞∫≤∞ „Æ— ª±π∫±∏ ª±µ∫±∂ ª≥≤∫µ®ÆbMÐU¹—œ «— g¹«dÖt œ—«œÅt½Uš v½“ È«d?Ð Ë ©`O{u?ð ¥±∫∑ „Æ—® XÝ« vË— —U?M¹œ d?ЫdÐ v½U?½u¹ ‰u?Ä s¹« ÆÁd?I½ tJ?Ý Áœ ∫bM?MÅv tL?łd?ð v¼UÖ ≠aÆœ—«œ XOL¼« UN½¬ “« vJ¹ Êœd rÖ œ—«œ tJÝ Áœ jIÆbM²¼ rONÝ Ê¬ —œ ÊU~²ýd t ©e∏∫±≤ „Æ—® XÝ« «bš v½UœUý —uEM Ë «bš ÊU~²ýd œe½ —œ ∫bMM v tLłdð v¼UÖ ≠bXL? Ëœ qU?ý Ë ©œ—«œ ≥≤≠≤∏∫≤± X qO¦?L?ð UÐ vL? vK?O?š X¼U³?ý Ë® XÝ« U?u tÐ h²?? —uN?A? vK?O¦?L?ð ÊU²?Ý«œ s¹« ≠cvzUN?½ u?Žœ p¹ tKO?Ýu?Ð 5?Mâ?L?¼ ¨b½—«œ b?½u?OÄ d?~?¹b~?O?Ð ÎöU Ë« t?½U1d? —U?²— Ë —b?Ä Èe?d XO?B?ý Ït?KO?Ýu?Ð t XÝ«œuýÅv Áœ«œ qO¦L?ð s¹« tÐ ÎôuLF t åÃd?)Ë b½“dò Ê«u?MŽ “« V³Ý s¹bЮ b?½uý p¹dý Ë« ÈœUý —œ t? ©≥≤ ¨≤¥ ÈU¼bMЮ©≤≠± ÈU¼bM?Ю b¼œÅv aÝU?Ä qO¦?Lð s¹« tO?Ë« tK¾? tÐ Ë b?½UÝ—Åv ÊU¹U?áÐ «— X¹«Ë— t q?O¦L?ð ÂËœ XL? ©œœdÖÅv “«d?²Š««bš ÈœU?ý —œ b?¹U?/Åv u?Žœ ÊU?O?¹d? “« t vM?F? s¹b?Ð ∫b?M?Åv —UJ?ý¬ Xd?Ö «d? qO?¦?L?ð s¹« “« b?¹UÐ t? «— vÝUÝ« ”—œÆbMýUÐ t²ý«œ Ë« VK vÖ—eÐ tÐ v³K b½—ˬÅv ÈË— Ë« tÐ t v½«—UJ¼UMÖ ‘d¹cÄ —œ Ë b½uý p¹dýË Y×Ð qÐU? U{U?Ið s?¹« ÊœuÐ vŽd?ý Ë v½u½U? ÊU?š—u d?EM?Ð vË ©≤¥≠≤∞∫≥≥ v?MÐ „Æ—® X?O½ tI?ÐU?ÝÅvÐ XÝ«uš—œ s¹« ≠dŸu½ U?N½¬ —œ vË ©≤±Å¨±∏ ÈU?¼bM?Ю XÝ« Áb?ý ÁUM?Ö VJðd? œuš —b?Ä tO?KŽ t œd? b¼«u?š —«d?« ΫbF?Ð Ê«uł d?Ä ÆXÝ« b?¹œd?ðÆXÝ« Áb¹œd~½ hA Ë« ÁUMÖ—œ«dÐ «—U?N?þ« b?M?Рʬ —œ U¹¬ vË b?M?M?Åv tL?łd?ð o «— ʬ ≥∞ b?M?Ð d?O?ŁU?ð X% v¼UÖ X?O?½ h?A? vÐu??Ð Uu? —U?³?Ž ≠eÆXO½ eO¬Å‚«dſ« d²Ö—eÐÆ©∏∫±¥ Yð® bM½«œÅv v$ Ê«uOŠ «— „uš «d¹“ XÝ« vzËdЬÅvÐ Ë v²Ä ÈUN²M UNuš È—«b¼U~½ ÈœuN¹ œd p¹ dEMÐ ≠ftÐu??ð t —U??J??¼U??M??Ö p?¹ È«d??Ð U??N??M??ð b«b?š åb¹¬Åv œułuÐ ÈœUý bMÅvct²U¹“UÐ dÄ q¦ÆXý«œ d???????Ä Ëœ Èœd???ò ∫X?H???Ö “U????б±rNÝ ¨—bÄ È« ∫XHÖ —b?Ä tÐ d²J?Çu dı≤ÈË ÆÁb?Ð db?Ý—Åv? s tÐ t v¹«—«œ “« «d??˱≥ Æœd r?O?I?ð ÊU?A?¹« 5?Ð «— œu?š vz«—«œ«— ¨e?O?Ç tL?¼ d?²?J?Çu? d??Ä ¨b?F?Ð “Ë— b?M?ÇXÝœ —Ëœ vM???O???“ d???Ý Èu???ÝÅtÐ Áœd??? lL???łeo —œ vÖb?½“ U?Ð U?$¬ —œ Ë œu/ X?1eŽ«— tL?¼ v²?˱¥ Æœd? Áb?M?«d?Ä «— gO?z«—«œ5“dÝ Ê¬ —œ v²?Ý vD?× œu?Ð Áœd ÃdštÐ È˱µ Æb?ý ŸËd?ý XO?Ëd?×? Ë œ«œ ÈË—¨bý qÒÝu²? 5“d?Ý Ê¬ Ê«b½ËdN?ý “« vJ¹tÐ fU???¼Å„u???š È—«b????¼U???~????½ È«d???Ð «— Ë« t?≤∂∏

Page 88

≤π∫±µ Uu qO$«s¹« g¹Ë“—¬ ˱∂ ÆœU?²??Ýd? g?¹U?¼—«e??²?A??tÐ t hvÐu???½d????š U???Ð «— ggL???J???ý t? œu???ÐtÐ UN?½¬ “« v? Ë b?M? d?ÔÄ b?½œ«œÅv ÊUu?š∫iXH????Ö Áb?????¬ “U????Ð œu????š t?б∑ œ«œÅv/ ÈËË b½—«œ —uË tÐ ÊU½ —b?Ä Ê«dO~?Ðœe —bIÇ°jÂu?ýÅv „ö¼ v~?M?Ýd??Ö “« U?−?M?¹« —œ stÐ Ë ÂËdР—bÄ Èu?Ð t²ÝU?šdÐ r¼«ušÅv±∏uð Ë kÊULݬ tOKŽ —bÄ È«ò ∫XHÖ r¼«uš Ë«dÄ t r²O?½ —«Ë«eÝ d~¹œ±π ¨Â«ÅÁœd ÁUMÖ“« vJ????¹ Êu????Ç s U????Ð ÆÂu????ý Áb????O????U????½ u????ðË t²?ÝU??šd?Ð≤∞ s —U?²??— œu??š Ê«d?O??~?Ðœe??“u??M??¼ t vF??u?? —œò Æb???¬ ‘—b??Ä Èu????ÐË« d?Ð Ë Áb?¹œ «— ÈË ‘—b??Ä ¨œu?Ð —Ëœ vK??O?šË lt²dÖ gýuſ¬ —œ «— Ë« Áb¹Ëœ ¨œd rŠdðÈ«ò ∫XHÖ Ë« tÐ dÄ≤± Æœd tÝuÐ —œ ‚dſ¨Â«ÅÁœd ÁUMÖ uð tÐ X³½ Ë ÊULݬ tOKŽ —bÄmÂuý ÁbOU½ uð dÄ t r²O½ —«Ë«eÝ d~¹œœË“ ∫XH????Ö œu????š ÊU????Öœd????Ð t?Ð —b????Ä U????Ò«≤≤X½uAš t X?½¬ È«dÐ ÎU?LK? Ë bM? dO?Ý «— œuš ∫XÝ« Ábý t?²ýu½ b?M d?Ä «— gLJý ∫ÈU?−Ð vD?š ÈU¼Åt?½ “« È—UO?Ð —œ ≠gÆbM¼œ nOHð «— —U³Ž s¹«U?¹ »ËÒd?š vÐd?Ž ÊU?Ðe?Ð «— Áu?O? s?¹« Ɯ˗Åv —U?ÅtÐ U?N?«œ „«—u?š È«d?Ð Ë b?¹Ë—Åv? t½«d?²?¹b? ·«d?Þ« —œ t XÝ« v²??š—œ ÏÁu?O? ≠hÆbMMÅv kHKð »—U U¹ »Ë—U vzUÄË—« ÈUN½UГ —œ Ë bM¹uÖÅv »u½dšÆp ±∑∫±≤ „Æ— ≠idÐ tJ?KÐ X?O?½ b½“d? g¹«d?Ö Ë tÐuð qO?¦?Lð Ÿu?{u Ë b?¹U?/ ÊUO?Ð «— X?ÐbÐ s¹« „U?Ä U?ÝU?Š« b¼«u?šÅv/ v?OŽ U?−?M¹« —œ ≠jÆXÝ« edL² È—bÄ X³×Æv ±∂∫±± „Æ— Æ«bš ≠k—bÄ X³× qO?¦Lð ÏtU?³½œ Ë bMÐ s?¹« VUD ÂUL?ð Ë qLŽ s¹« vË XÝ« vzUM?¦²Ý« È—U?²— vdý œd p¹ œ—u? —œ »U²ý Ë Êb?¹Ëœ ≠lÆ©≥≥∫±¥uLÝ≠≤® XÝ« XýcÖ Ë uHŽ t½UA½ Ë« ÈU¼ÅtÝuÐ Æb¼œÅv ÊUA½ «—bMÐ —œ tJ½U?MÇ Æs —U²?— œuš Ê«dO~?ÐÅœe “« vJ¹ Êu?Ç s UÐ ∫XÝ« Ábý tU?{« U−M?¹« —œ vDš ÈU¼Åt?½ “« ÈœU¹“ œ«bF?ð —œ ≠m“dÞ tJM¹« Ë b¼œÅv ÊUA½ «— —b?Ä tK−Ž «d¹“ býUÐÅv b?OzU𠜗u d²AO?Ð XÝ« d²¼Uðu t vM²? vË XÝ« Áb¬ tKLł s¹« r¼ ±πÆœœdÖ dOI% tł—œ vN²M0 ‘dÄ Ábý ʬ “« l½U Ë« 7d¹cÄÆ«œ— 5Ë« ∫vEHK«ÅX% tLłdð≠nUÐ YO?Š s¹« “« Ë b?ýUÐÅv? œ«“¬ œ«d« ”U?³?ÅËÅeł U?N?ýuÄU?Ä ª©≤∫∏ ª±∞∫≥d?²?Ý« ª¥≤∫¥±bO?Ä® b?ýUÐÅv —«b?²?« t½U?A½ Èd?²?A~?½« ≠oÆœ—«œ ËUHð ÊUÖœdÐÆXÝ« vKO¦Lð ÊU²Ý«œ ‰Ë« tM× ÊU¹UÄ Ït½UA½ œuýÅv —«dJð U−M¹« —œ Ë Ábý d– π Ë ∂ ÈU¼bMÐ —œ t t²J½ s¹« ≠pd– ≤ bM?Ð —œ t v½U?O?¹d —U²?— UÐ Îö?U b¼œÅv? qOJ?Að «— qO?¦L?ð tM×? 5Ëœ ‘—b?Ä UÐ Ë« Èu?~²?HÖ t h?ý s¹« —U²?— ≠qÆbMÅv oO³Dð XÝ« ÁbýbO?½U?ýu?áÐ Ë« tÐ Ë Áœ—ˬ «— nU¼«œ— s¹d?ðU?³¹“tÐ v¹U?N?ýu??ÄU?Ä Ë g²?A??~?½« tÐ Èd?²?A??~?½« Ë«— È—«Ëd?Ä ÏtU?Ýu?Ö Ë≤≥ Æob?O?M?J??Ð g¹U?¼U?ÄÆ.dO?~?Ð sA?ł Ë .—u?Ð ¨b?OM? `Ж ¨Áœ—ˬ“U?Ð v½U?Öb??½“ tÐ œu?Ð Áœd?? t Âd???Ä «d?¹“≤¥Ë pXÝ« Ábý t?²U?¹“U?Ð ¨œu?Ð Áb?A?LÖ ¨Áb?¬Æb½œd sAł tÐ “Uſ¬Ë Æœu?Ð U??¼—«e??²??A?? —œ qgÖ—e??Ð d???Ä≤µb???ý p¹œe???½ t?½U???š tÐ X?A???Ö“U???Ð —œ v?²???Ë“« vJ¹ Ë≤∂ bO?M?ý h— Ë vI?O?Ýu? È«bd³?š t?Ç bO?Ýd?Ä Áœd? «b? «— Ê«—«e?~?²?b?šË Áb?¬ —œ«d?Ðò ∫XH?Ö Ë« tÐ ÈË≤∑ ÆXÝ«Ë« «d?¹“ Áœd? `Ж «— È—«Ëd?Ä tU?Ýu?Ö —b?ÄrA??š tÐ ÈË≤∏ ÆXÝ« t²??U???¹ “U??Ð XöÝ «—Æb???¹“—Ë ŸU???M????²???« Êb???ý q?š«œ “« Ë b???¬ —œt¤ œd?? g¼«u??š Ë« “« Áb?ý ×U??š ‘—b??Ä∫XH??Ö —b??Ä tÐ aÝU??Ä —œ U??Ò«≤π ›œu?ý qš«œ“« vJ??¹ “« tJ???½¬ ÊËb??Ð X?ÝU??N???U??Ý pM???¹«≤∂π

Page 89

Uu qO$« ≥∞∫±µXb?š u?ð t?Ð rM? vâ??O?Äd?Ý u??ð ÈU?¼—u??²?ݜȫÅtU??ſe??Ð s tÐ vÒ²??Š e??Öd??¼ u??ð Ë r«ÅÁœd?Ë≥∞ ÆÂd?O??Ö s?A?ł +U??²??ÝËœ U??Ð U??ð È«ÅÁœ«b??½tJ???½¬ “« f?Ä ¨b???¹¬Åv sd??????Ä s¹« v?²???˨XÝ« Áb??O??F???K??Ð ÊU??O???á??ÝË— U??Ð «— u???ð vz«—«œ°vMÅv `Ж «— È—«Ëd?Ä ÏtU?Ýu?Ö Ë« d?ÞUšÅtÐs UÐ tAOL¼ u?ð b½“d È« uð ∫XHÖ Ë« tÐ≥±u????ð ʬ “« X?Ý« s ʬ “« t?â????½¬ Ë tv²?????????¼ÈœU?ý Ë t²?d?Ö sA?ł v?²??¹U?Ð U?Ò«≥≤ ÆXÝ«¨XÝ« U?−??M?¹« t v—œ«d?Ð «d?¹“ u.œd?Åv¨t²???d????Ö d????Ý “« «— v½U????Öb???½“ Ë œu????Ð Áœd????ÆwXÝ« Ábý t²U¹ “UÐ Ë œuÐ ÁbALÖx—UOýu¼ dýU³∫XH?ÖÅv Ê«œd?ÖUý t?Ð 5M?â?L?¼± yÈdýU?³? t œu?Ð Èb?M?L?‡ðËdŁ œd?ò «— «—uð Êu½U? «—dI ÂU?Lð ÊuÇ b?M²ý«œ œu?Ð ÊUO?¹d t XÝ« ÈœU?L²Ž« ÊU?L¼ dO?E½ «d¹“ XÝ« `O?× ÎUL?K «—U?Nþ« s¹« ≠rÆ©π∫±∏ „Æ—® b½œ«œÅv ÂU$«Æ©±±Å¨π∫±∏ „Æ—® b¹uÖÅv sÝ dOI% UÐ Ë« ÏÁ—UЗœ Ë bÝUMýÅv/ œuš —œ«dÐ Ê«uMFÐ «— Ë« ≠stJKÐ œd?OÖ —«d tłu?𠜗u vzU?C Ë vuI?Š ÈU¼Åt³M?ł jI v²?¹U³?½ t s¹« dÐ XÝ« vðu?Žœ Ë XÝ« 5L¼ vK?« d? Ë ÈœUý ≠tÆbM¹UA~Ð X³× ‰u³ È«dÐ «— œuš VKÆÆÆuð Ë t²dÖ sAł uð v²¹UÐ ∫XÝ« Áb¬ vDš ÈU¼Åt½ “« ÈœU¹“ œ«bFð —œ ≠ud²Ö—eÐ dÄ —œ«dÐ Á—«uL¼ XÝ« Áb?¬ t ÈdÄ vMF¹ ∫bMÅv `O×B?ð XÝ« Áb¬ ≥∞ bMÐ —œ t «— ÈeO¬ÅdOI% Êb?OU½ “dÞ —bÄ ≠vÆXÝ«ÈU¼Åte?“ tÐ vO?Ž aÝUÄ XÝ« Áb?ý ÁœU¬ ≤¥ Ë π∫∂ ÈU?¼bM?Ð tKO?ÝuÐ t vK?O¦?Lð ÊU?²Ý«œ ÂËœ tM?× ÈdO?ÖÅt−O?²½ Ë ÊU?¹UÄ s¹« ≠wbÐU?¹Åv “U?Ð «— g½«b½“d? t «b?š ÈœU?ý —œ v²?¹U?Ð b?M¹¬Åv v?O?Ž œe?½ tÐ Ê«—UJ?¼U?MÖ b?M?M?OÐÅv t v?²Ë Æb?ýU?ÐÅv ÊUO??¹d?ÆbM¹U/ XdýÁbý tz«—« oAd?Ý Ë t½u/ Ê«uMF?Ð v³KI?² hý t X?Ý« s¹« q¦ «d¹“ b?¹¬Åv œułuÐ vðôU?Jý« ÎU³U?ſ qO¦L?ð s¹« `O{uð È«d?Ð ≠xbM tO³Að v²«bŽÅvÐ v{U È—Ë«œ tÐ «— «bš È—Ë«œ XÝ« ÁœdJ?½ Èb¹œdð vOŽ d~¹œ ÈU¼ÅqO¦L?ð —œ t X½«œ b¹UÐ vË ÆXÝ««— g½UO«dÞ« t XÝ« vN¹b?Ð Æ©±∂∫±∞ X® bMýUÐ —UOýu?¼ Ë „d¹“ —U q¦ bM? tOuð g½«œdÖUA?Ð tJM¹« U¹ ¨©∏≠±∫±∏®Æ©∏ bM?Ю b¹U?/ nOu?ð XÝ—œU½ «— d?ýU?³ XÝ« t²?ý«œ tłuð qO?¦?Lð s¹« —œ ÎU?ML?{ ÆbM?Åv/ tO?uð —«d?ý tÐ t½ Ë rKþ tÐ t½ÆXÝ« Ë« vd¹“ tKOÝuÐ jI ©j≥∞∫±∞ „Æ—® Ábý vdF oAdÝ Ë t½u/ Ê«uMFÐ dÖ« s¹«dÐUMÐÈU¼bMЮ XÝ« Áb?ý d– ‰uÄ Êœd?Ð —UJÐ ÏÁ—U?Зœ «—u²Ýœ Ë ÂUJ?Š« t²ý— p¹ ¨Áb¬ 7? —œ t v½uM —u?BÐ qO¦?Lð tU³?½œ —œtLNM¹« UÐ ÆœuýÅv ŸËdý U− “« ʬ dOHð Ë `O{uð Ë t²U¹ ÊU¹UÄ U− —œ qO¦Lð t bMM 5OFð ÎUIOœ bM½«uðÅv/ v¼UÖ Æ©±≥≠π“« Ë t²š«œdÄ s?Ð Áb?ŠË rÒKJ?² Ê«uM?FÐ v?OŽ π b?MÐ —œ «d¹“ œ—«œ —«d? π Ë ∏ ÈU¼b?MÐ 5Ð «— tD?H½ s¹« Ê«u?ðÅv Uu? qO$« —œœuýÅv uŽœ Ê«œdÖUý “« Ë XÝ« qO¦L?ð ÊU¹UÄ Ë ÈdOÖÅt−O²?½ ∏ bMÐ VOðdð s¹« tÐ ÆXÝ« t²U?¹ dOOGð ‰uÄ Ÿu{u?0 vd¹“ tK¾Æb½dÐÅv —UÅtÐ vd¹“ XÝ—œU½ öUF —œ UO½œ s¹« VKI² œ«d« t bMýUÐ „d¹“ Á“«b½« ÊULNÐ uJK Xbš —œÆ©i ¥≤∫±≤ „Æ—® bMMÅv tLłdð d¹b U¹ dþU½ ¨“«œdÄÅ—U v¼UÖ XÝ« Ábý tLłdð dýU³ U−M¹« —œ t «— v½U½u¹ tLK s¹« ≠yÆp ±∑∫±≤ „Æ— ≠zÆb½d¹cáÐ œuš ÈU¼Åt½Uš —œ t bMýUÐ v½Uœd Âuý ‰ËeF X¹d¹b “« v²Ë t s¹« È«dÐ ∫bMMÅv tLłdð v¼UÖ ≠aÆbMMÅv œUNMAOÄ d²O ¥µ v« ≤± 5Рʬ Á“Ëd« Ë ÁœuÐ UF¹U g−MÝ bŠ«Ë œuýÅv tLłdð qÞ— U−M¹« —œ t v½U½u¹ tLK ≠bdÄ «— g«u« t b½œ«œ d³š Ë« tÐ Ë Xý«œË« tÐ Áb???½«u???š«d??? «— Ë« Ë≤ Æb???M???Åv öÄ Ë»U????Š øÂu???M??ýÅv t?Ç u??ð ÏÁ—U??Зœò ∫X?H??Öd???~????¹œ «d????¹“ Áb???Ð f?Ä «— œu???š d????ýU????³????œu?š tÐ d?ýU?³?≥ åÆvýU?Ð d?ýU?³?? v½«u?ðÅv/«— dýU³ Âb½Ë«bš «d¹“ ¨rM tÇò ∫zXHÖ«— g½«u?ð ø+e?Ð qO?Ð U?¹¬ Æœd?O?ÖÅvd?Ð s “«ÆÆÆrA??Åv XU???−??š ørM?? v?z«b??Ö ¨Â—«b??½dýU³ “« v²?Ë Uð œd r¼«uš tÇ +«œÅv¥œu???š Ït½U???š —œ «d??? v?½U?????? Âu???ý —U???M???d????ÐÊ«—U???J???¼b????Ð p¹U????J???¹ ˵ åÆab???½d???¹c????á???ÐvÒË« tÐ Áb½«uš«d œu?š œe½ tÐ «— ‘b½Ë«bšåøÈ—UJ?¼bÐ s b?½Ë«bš t?Ð —bI?Çò ∫XHÖË« tÐ åÆs?ſË— bqÞ— b?????????ò ∫X?H????????Ö Ë«∂œË“ Ë 5?A??M??Ð ¨d??O??~?Ð «— b??O??Ý—ò ∫XH??Ö∫XHÖ d~?¹œ vJ¹ tÐ b?FÐ∑ åÆÁU−?MÄ f¹u?MÐ≤∑∞±∂

Page 90

±∞∫±∂ Uu qO$«b?ò ∫XH??Ö Ë« åøÈ—U??J??¼b??Ð —b?I??Ç u??ðò«— b??O??Ý—ò ∫X?H??Ö Ë« tÐ åÆÂb???M??Ö cqO??dýU³ db½Ë«bš Ë∏ åÆœU²A¼ f¹uMÐ Ë dO~ÐÁœd q?LŽ ft½U?d¹“ t?JM?¹« “« «— eXÝ—œ U½¨gÊ«—Ëœ s¹« Ê«d?Ä «d?¹“ Æœu/ 5??% œuÐœu????š hq????½ t?Ð X³?????????½ i—u????½ Ê«d?????????Ä “«ÆbM²¼ dð—UOýu¼ÆbýUÐÅv d²O ¥µ∞ v« ≤±∞ vMF¹ vK³ bŠ«Ë Áœ dЫdÐ XÝ« Ábý tLłdð qO t tLK s¹« ≠csÐ Áœd? XUšœ rÒK?J²? —uB?Ð π bM?Ð —œ vO?Ž «d¹“ b?ýUÐÅv d?ýU³ »U?З« ¨b½Ë«b?š tLK? “« Uu? —uE?M t X?O½ vJ?ý ≠dÆœ—«b?½ vN?łu?ð œu?š ‰«u?« qO??ÅËÅnO?Š tÐ «d?¹“ XÝ« e?O??~?½«ÅXH?~?ý b?M?Åv? œ“œ œd? s¹« “« »U?З« t vH?¹d??F?ð vË œ“«œd?ÄÅvÆb¹U/Åv ÈdOÖÅt−O²½ qO¦Lð “« t ÁœuÐ vOŽ b½Ë«bš tLK “« —uEM tOË« qO¦Lð —œ œ—«œ ‰UL²Š«UÐ vË bMÅv »u?M v²«bŽÅvÐ tÐ «— Ë« Ë XÝ« d?ýU³ nOu?ð —œ dOš« ÏtLK? t²³« t Æv²«b?ŽÅvÐ dýU³ ∫vE?HK«ÅX% tLłdð ≠et⽬ Ë X½U« Ë v²Ý—œ nU «— Ë« ±≤≠±∞ ÈU¼b?MÐ «d¹“ œd tLłdð v²?Ý—œU½ b¹UÐ «— tLK s¹« ¨7? ‰«uŠ« Ë ŸU{Ë« tÐ tłuðÆœd bM¼«uš vdF XÝ« vF«Ë Ë œUL²Ž« œ—ubýUÐ v²Ý—œU½ —œ U¹ È—UJ²Ý—œ —œ tJM¹« “« rŽ« ¨t²— —UJÐ —UN Ë v½«Ë—U Ÿu½ d¼ œ—u —œ oO²Ž bNŽ ÈU¼Åt²?ýu½ —œ tLK s¹« ≠fÆ©±∫≥bOÄ „Æ—®ÆbMMÅv —U UO½œ s¹« È«dÐ jI Ë bMÝUMýÅv/ v½uM ÈUO½œ e−Ð t Âœd “« v¼ËdÖ ÆUO½œ s¹« Ê«dÄ ∫vEHK«ÅX% tLłdð ≠gtÐ Ë Ábý ÁœdÐ —UJ?Ð Ê«dL Êu²? —œ XÝ« Èd³Ž ÊU?ÐeÐ h² t? ÕöD« s¹« Æœuš ÊUŽu?ML¼ tÐ X³?½ ∫bMM?Åv tLłdð v¼U?Ö ≠hÆbýUÐÅv œuš ÏtI³Þ vMFXOFLł ÈUCŽ« œ«d« s¹« Ê«dL? —œ ÆbMMÅv XU¹—œ «— «bš —u½ t v¼Ëd?Ö Æb½—«œ oKFð —u½ tÐ t ÊU½¬ ∫bMM?Åv tLłdð v¼UÖ ≠iÆXÝ« t²— —UJÐ bMýUÐÅv UA¹« ÊU³O— t XLKþ «dÄ qÐUI —œ Ë bM²¼Ê«uM?FÐ «— vK?³? qO¦?L?ð Uð Áb?ý lL?ł U−?M¹« —œ t b?M?²?¼ d?~¹b?J¹ “« ÈÒe?−? v³U?D? Áb¬ ±≥≠π ÈU?¼bM?Ð —œ t vz«—¬ Ë ÂU?JŠ« ≠jd~¹bJOÐ Áb¬ ”UMł —uBÐ t vUÝ ULK t²ý— p¹ U?Ð ÈÒe− VUD s¹«ÆbMM dOHð ‰uÄ nK²? ÈU¼Åt³Mł ÏÁ—UЗœ vÝ—œvF«Ë Ë ©±≤Ũ±± ¨±∞ ÈU?¼bM?Ю XÝ« 5?« Ë œUL?²?Ž« œ—u tâ?½¬ Ë ©±≥Ũ±±Å¨π ÈU¼b?M?Ð ∫U½u?L?Ó® ‰uÄ ÏtL?K Îö¦? b?½«Åt²Ýu?O?ÄqÐUI —œ t ÈÒœUC² ULK? UÐ U¼bMÐ s¹« 5Mâ?L¼ Æb½«ÅÁbý o²A ©ÊU¬® Èd?³Ž tLK ÏtA¹— “« dOš« U?LK Ë ©±± bMЮ XÝ«vO?Ž g?Ð s¹« “U?ſ¬ —œ ÆXÝ« Áb?¬ ±≤≠±∞ ÈU?¼bM?Ð —œ t oO?I?Š Ë X½U?« U?Ð v²?Ý—œU½ Îö¦? b?½«Åt²?Ýu?O?Ä rNÐ Áb?¬ d?~?¹b?J¹Æb¹U/ dOHð «— qO¦Lð Uð Áb¬ —œ sРΫœb−Áb¬ œu?ý t²ý«c?Ö X½U« tÐ t? È«ÅÁœdá?Ý “« q« —œ XÝ« sJ2 ©Áb?ý ÁœdÐ —U?J?Ð eO?½ ±≥ Ë ±± ÈU¼b?MÐ —œ t® U?½u?U ÏtL?K ≠kÆXÝ« Ábý Áœ«œ ÊUA½ Áœd dOÝ« «— UO½œ t vð—b —uBÐ Ë XÝ« ‰uÄ vMF0 U−M¹« —œ Ë býUÐÆb¹ËdÐ 5Ð “« ULý dÖ« Uð ∫XÝ« Ábý t²ýu½ vDš ÈU¼ Åt½ “« Èœ«bFð —œ ≠l“«d?²?Š« Ë« ÂU?½ d?– “« vË X?Ý« «b?š ʬ qŽU? t œd? ◊U??³?M?²?Ý« Èœd??H? qF? XÝ« sJ??2 Áb?¬ lL?ł —u?B??Ð t «— qF? s¹« ≠mÆ©e≥∏∫∂ „Æ—® œuýÅvv½«œËUł ÈU¼ÅtL?Oš ÕöD« Æb?MMÅv tL?łdð v½«œËUł ÈU?¼ÅsJ «— ʬ v¼U?Ö Ë XÝ« vEHK?«ÅX% ÏtLłdð v½«œËU?ł ÈU¼ÅtLO?š ≠nd¹u?B?ð “« XÝ« sJ?2 Ë œ—«b½ œu?łË b?¹bł b?N?Ž —œ t½ Ë œu?N¹ U?O?Ðœ« —œ t½ ¨oO?²Ž b?N?Ž —œ t½ XÝ« U?$ ÁU~?¹U?ł Âu?NH?0 ttÐ π bMÐ ÂULð Æ©≤±≠±∂∫±¥ „Æ—® œuýÅv rÒ?− gOÄUAO?Ä U$ Ê«—Ëœ ʬ —œ t býUÐ Ábý ÂU?N« ÊU¹œuN¹ ÈU?¼ tLOš sAłÊœ«œ tb tKO?ÝuÐ d?« s¹« Ë ©o±∂∫±≤ „Æ—® b½“ËbM?OÐ ÊU?Lݬ —œ v−?MÖ œu?š È«dÐ t XÝ« vðu?Žœ Ë Ábý U?MÐ ¥ b?MÐ Ït½u?/Æ©d ¥±∫±± „Æ— ¨XÝ« Uu töŽ Ë tłu𠜗u t vŽu{u® œuýÅv dÒOÆ—«œUË ∫U¹ ≠oÆe ∏ bMÐ „Æ— ÆX«bŽÅvÐ ∫U¹ ≠pËdŁ Ë ÁbM?³¹d? ‰uÄ ÏÁ—U?Зœ dJ?HðjvF«ËÊU?ðœu?š È«d??Ðò ∫.u?ÖÅv U??L?ý tÐ s Ëπ«bO?Ä v½U²?ÝËœ v²?Ý—œU½ kÈU½u?U ÏtK?OÝËÅtЗœ «— UL?ý ÊU?M¹« lœËdÐ 5?Ð “« d?Ö« Uð ¨b?O?MÆmb½uý «d¹cÄ nv½«œËUł ÈU¼ÅtLOšœ—u —œ XÝ« o5« r œ—u —œ tÅʬ±∞r œ—u? —œ f d??¼ Ë XÝ« 5??« e?O??½ œU?¹“XÝ—œU?½ e?O?½ œU?¹“ œ—u? —œ XÝ« pXÝ—œU½≤∑±

Page 91

Uu qO$« ±±∫±∂U???½ ÈU???½u???U??? —œ «— œu???š d????Ö« fı± XÝ«ËdŁ v tÇ b¹«ÅÁœ«b?½ ÊUA½ 5« XÝ—œd?Ö« ˱≤ øœd?á??Ý b??¼«u?š U??L??ý tÐ «— vF??«Ë5???« «— œu???š Èd???~???¹œ f Ëd???Ł ÏÁ—U???ЗœtÐ «— ÊUðœuš ‰U? v t?Ç ¨b¹«ÅÁœ«b½ ÊU?A½øqœ«œ b¼«uš ULý©≤¥∫∂ v²®Ëœ b???½«u????ðÅv/ È—«e????~????²????b???š ê?O????¼±≥«— vJ??¹ U??¹ «d??¹“ ¨b??M?? Xb??š «— b??½Ë«b??šœd b¼«uš X³?× «— Èd~¹œ Ë t²?ý«œ —uHM—«uš «— Èd?~?¹œ Ë Áb?ý b?M?LöŽ v?J¹ tÐ U?¹Ë «bš tÐ r¼ bO?½«uðÅv/ UL?ý ÆœdL?ý b¼«ušåÆsbOM Xbš U½uU tÐ r¼vDš ÈU¼Åt?½ —œ ÎôUL?²Š« Ë® XÝ« uJ?K XL?F½ —uE?M t²³?« t ÆÆÆ«— ÊUœu?š ‰U ∫XÝ« Ábý t²?ýu½ sN t?½ s¹b?MÇ —œ≠qÆXÝ« Ê«ËdOÄ Ë Ê«œdÖUý g¹U“¬ tKOÝË ‰uÄ ±≤≠±∞ ÈU¼bMÐ —œ s¹«dÐUMÐ Æ©býUÐÅv UOK XLF½ ÂuNH0 —ucdЫdÐ —œ ÆXÝ« Áb¬ vMF s¹« tÐ ”bI?Å»U² —œ ÎôuLF tJ?½UMÇ býUÐÅv g²ÝdÄ Ë œU?³Ž vMF0 Êœd Xbš ÏtL?K U−M¹« —œ ≠s«d¹“ XÝ« Ábý d– vK³? ÈU¼bMÐ —œ t XÝ« ʬ “« d?ðÅÈbł ‰uÄ dD?š bMÐ s¹« œUH? o³Þ dÐ Ë býU?ÐÅv vſË—œ vz«bš ‰uÄ ¨«bšÆbM²ÝdáÐ v²Ð —uBÐ «— ʬ Ê«uðÅvdЫdÐ —œ vOŽ l{Ë ÂUJŠ« s¹« —œ t vMF s¹bÐ b½—«œ vd²A ·b¼ Ë —uEM Ábý d– ±∏≠±¥ ÈU¼bMÐ —œ t vHK?² ÂUJŠ« ≠tÊ«uMFÐ ÊUO¹d U−M¹« —œ ÎUM?L{ Æ©≥± bMЮ œuýÅv ÁœU¬ ÈbFÐ qO¦Lð Ït−?O²½ 5MâL¼ ªœuýÅv 5OFð «—u?ð Êu½U Ë œuN¹ 5z¬Æb½uýÅv d¼Uþ œuN¹ U¹dE½ Ë —UJ« ÏÁbM¹U/ÊUO¹d? ÂULð tÐ »UD?š g½“dÝ s¹« t XO?½ `O× ÎUM?L{ Æœd b¼«u?š »UDš ÊU³?ðU tÐ vNÐU?A g½“dÝ ¥∑∫≤∞ —œ vO?Ž ≠ut vUJŠ« tÐ Ë t²?U¹ dO?OGð XÝ« ‰uÄ ÏÁ—U?Зœ t ±≥≠π ÈU¼bM?Ð Ÿu{u ±µ≠±¥ ÈU?¼bMÐ —œ Æ©y≥∂∫∑ „Æ—® œœdÖ »u×?ÆœuýÅv t²š«œdÄ b¹¬Åv ΫbFÐÆœ—«b½ œułË vDš ÈU¼Åt½ “« ÈœU¹“ œ«bFð —œ tLK s¹« ≠vÆw≤∞∫±∞ bMÐ 5MâL¼ ¨Ábý d– ≤π∫±∞ —œ t vŽÒdA² Ë π∫±∏ „Æ— ≠w¨XÝ« ÁœdÐ —UJÐ ∏∫±µ ª≤¥∫±Ÿ« —œ Uu t ©±≤∫≤¥ X ª±∑∫±∂uLÝ≠±® ”bIÅ»U² “« vŽu{u ≠xÆ5Ð —œ ∫U¹ ≠y¨µ∫±∂ X „Æ— ∫XÝ« ”bIÅ»U² “« È«Åt¹dE½ —U³Ž s¹« ≠ztÐ Ê«—Ëœ ʬ Ë XÝ« oO²?Ž b?NŽ Ê«—Ëœ Ëe?ł Áb?M¼œÅb?O?LF?ðÅvO?×¹ U?u? dE?½ÅtÐ ¨œ—«œ œu?łË ±≤∫±± X UÐ œ—u? s¹« —œ t vðËU?H?ð ≠aÆXÝ« ÁbOÝ— ÊU¹UÄœ—«Ë U$¬ tÐ U?ð œdÐÅv? —UJ?Ð «— œuš ÈËd?O?½ v d?¼ Ë ∫U?¹ ªb½u?ýÅv œ—«Ë —Ëe?Ð U$¬ tÐ t ∫œd? tL?łdð Ê«u?ðÅv «— —U?³Ž s¹« ≠b”bI?ð Ë Èu?Ið tÐ t U?u? ö¹U?Lð tÐ tłu?ð U?Ð U−?M?¹« —œ Æ©c±≤∫±± X „Æ—® býU?ÐÅv Y×?Ð œ—u —U?³Ž s¹« d?O?H?ð Æœuýu?Žœ v½U??ŠË— Ë Èu?M??F? gýu?? tÐ t œd?? „—œ 5?M??Ç Ê«u?ðÅv Áœ—ˬ ≤¥∫±≥ —œ t? vM?²?? tÐ tłu??ð U?Ð Ë b??¹U?/Åv o?¹u?A??ðÆb¹U/Åvª±±∫±¥±¥∫±∏uJK Ë «—uð¨ubM?²??¼ ‰u?Ä —«b²?ÝËœ t tÊUO??¹d?±¥Ád??? «— Ë« Ë b?½b?O?M??ýÅv «— U?N?M?¹« vÏtL¼“« U?L?ýò ∫X?H?Ö ÊU??A?¹« tР˱µ Æb?½œd?Åv‰œUŽ Âœd dЫdÐ —œ «— œuš t bO²¼ v½U«— U?L??ý ÈU??N??³??K?? «b??š U??Ò« Æwb?½—U??L??ýÅvÂœd?? yd??E???½ —œ tâ???½¬ «d???¹“ ¨xb??ÝU???M???ýÅvÆXÝ« z`O³ «bš dЫdÐ —œ XÝô«Ë©±≤ ¨±≥∫±± v²®¨bMÝ—Åv avO×¹ Uð Ê«d³?UOÄ Ë «—uð±∂XÝ« Ábý Áœ«œ b¹u½ «bš uJK fÄ Ê¬ “«—Ë“ ʬ d??Ð b›Ê¬ tÐ œË—Ë È«d??Ф f? d??¼ ËÆœ—ˬÅv≤∑≤

Page 92

≤¥∫±∂ Uu qO$«©±∏∫µ v²®œ—c~Ð 5“ Ë ÊULݬ t XÝ« dðÅÊUݬ±∑Æb²UOÐ «—uð “« cvJÇu jš tJM¹« Uð©±≤≠±±∫±∞fd ªπ∫±π ª≥≤∫µv²¤Ê“ U?Ð Ë b??¼œ ‚öÞ «— g½“ f? d?¼ò±∏Ë œuýÅv? U½“ V?J?ðd b?M? 똓« Èd?~?¹œÁœ«œ ‚öÞ ‘d???¼u???ý t v?½“ U???Ð t fÅʬåÆdœœdÖÅv U½“ VJðd ¨bM 똓«e—“UFO« Ë bML‡ðËdŁ œd q¦Ê«uſ—« tÇ—U?Ä t œuÐ fÈbM?L‡ðËd?Ł œd±πvMA?ł “Ë— d¼ Ë b?O?ýuÄÅv gn¹dþ ÊU?² Ë©«—uð® Êu½U? ÊœuÐ vL?z«œ bO¹Q?ð —œ bM?Åv qOLJ?ð «— vK³? È√— t È√— s¹« Æ©vdŠ “«® jš p¹ jI? ∫vEH?K«ÅX% tLł—d?ð ≠cÆbMÅv ÁœU¬ «— ÈbFÐ qO¦Lð t−O²½ VOðdð s¹bÐ Ë Æ©¥¥Å¨≤∑∫≤¥ „Æ—® XÝ« Êu½U s¹« Èd³UOÄ ‘“—« Uu —uEM ÆbýUÐÅvX „Æ—® býUÐÅv vÝu Êu?½U “« vOŽ lÞU? vz«bł œ—«u “« vJ¹ Áœu?Ð “U− œuN?¹ Y¹œUŠ« o³Þ Îö³? t ‚öÞ ÊœuÐ ŸuM2 ≠dÆ©g ≥±∫µt XÝ« Ábý t²d?Ö ÂUN« vŽu?{u “« ≤µ≠±π ÈU¼bM?Ð —œ ∫œuýÅv qOJ?Að XL? Ëœ “« ≥≤≠±±∫±µ qO¦L?ð dOE?½ qO¦L?ð s¹« ≠eœułu?Ð Áb?M?¹¬ ÈU?O?½œ tÐ U?O?½œ s¹« “« 7?ýc?Ö t XÝ« v²?O?F?{Ë d?O?O?G?ð “« —U?³Ž Ë b?M?²?šU?M?ýÅv Èd?~?¹œu?N?¹ —œ Ë .b? d?B? —œ≥±≠≤∑ ÈU?¼b?M?Ð ÆXÝU?¼b?ý d?– ≤¥Å¨≤∞∫∂ —œ ©Èb??d?Ý® Èb?Ы ÈU?N?ðœU?F?Ý tÐ l?ł«— —U?²?H?Ö —œ t È«Åt²?J?½ ÊU??L?¼ ¨œ—ˬÅvo¹dÞÅtÐ «— vœ¬ ”b?I ÈU?¼Åt²?ýu½ —œ t «— È«Åt½U?A?½ bM? v `¹dA?ð Ë œu?ýÅv t²d?Ö qO?¦L?ð s¹« “« t XÝ« vÝ—œ s¹d?²L?Ng¹«dÖ Ë t?Ðuð Ÿu?{u? ∫XÝ« sýË— œu?ýÅv t?²d?Ö qO?¦?L?ð s¹« “« t vÝ—œ Æb?¹U?/Åv Èd?³?¼— g¹«d?Ö Ë tÐu?ð tÐ lÞU? Ë rÒK??Æœd XOÒF³ð b½«Åt²HÖ Ê«d³UOÄ Ë vÝu t⽬ “« v²¹UÐ —uEM s¹« tÐ Ë œ—«œ XÒ¹—uÆb½«Åt²ýu½ ”u½ Ë Áœd 5OFð «— Ë« ÂU½ vÒDš ÈU¼Åt½ “« Èœ«bFð —œ ≠fÆnOD d¹“ ”U³ ∫bMMÅv tLłdð v¼UÖ ≠g«bš ÂuNH?0 ÈuG vMF? dE½ “« —“U?FO« ÂU½ ÎU?ML{ ªXÝ« Áb?ý 5OFð vU?½ qO¦Lð —œ v?Bý È«dÐ t XÝ« Èœ—u? UNM𠜗u? s¹« ≠hXÝ« ÕdD Ë« Êbý Áb½“ Á—UÐËœ Ÿu{u? X¹«Ë— s¹« —œ ÊuÇ ÆXÝ« «uMOÐ Èœd È«dÐ v³?ÝUM ÎöU ÂU½ Ë býU?ÐÅv bMÅv È—U¹Ábý d– UMŠu¹ qO$« r¼œ“U¹ qB? —œ t È«ÅtF«Ë Ë qO¦Lð s¹« 5Ð t b½«ÅÁœd? —uBð Ê«dÒH “« È—UO?Ð ©≥±≠≤∑ ÈU¼bMЮÆXO½ «uMOÐ Ábý d– t È—“UFO« U$¬ —œ vË œ—«œ œułË vÞU³ð—«Æ©≤∑∫±µ X „Æ—® vzU¼ÅÒtJð ∫XÝ« Ábý tU{« vDš ÈU¼Åt½ “« ÈœU¹“ ÎU²³½ œ«bFð —œ ≠iÆ©∂∫∑ X „Æ— ª±±∫≤∂ Y« ª≤± ¨±∑∫≤≤e® b½«ÅÁb¬ —ULAÐ d¹dý Ë eO~½«ÅdH½ vðU½«uOŠ Ê«uMŽÅtÐ UN~Ý ”bIÅ»U² —œ ≠jÁbý ÁœdÐ vzô«Ë ÁU?~¹U?ł tÐ XÝ« ʬ ÊUÐeO? rO¼«d?Ы t v²U?O{ —œ t X?½¬ vMF tÐ Ë X?Ý« vEHK?«ÅX% ÏtLłd?ð ‘uſ¬ ÏtL?K ≠k—UJ?Ð v?OŽ ÂU?ý 5??Ä«Ë œ—u —œ ≤≥∫±≥u?¹ b?MÐ —œ Ϋœb?−? ÕöD?« s¹« Æ©`O{u?ð ≤∏∫±≥ „Æ— XU?O?{ s¹« œ—u —œ® XÝ«ÆXÝ« Ábý ÁœdЄƗ® È—Ë«œ “« gOÄ ÊUÖœd t vMF s¹bÐ býUÐÅv b½œdÅv rÒ− œuN¹ qU× “« vCFÐ t⽬ o³Þ dÐ ÊUÖœd? Èœ«Ë d¹uBð ≠l„Æ—® b?M??¹œd??ÖÅv 5??O??F?ð v½«œËU??ł d??H??O?? U?¹ Èb??Ы œU??F??Ý tÐ ‰u??Ë È«d?Ð Ë Áb??ý rO????I??ð vH??K?²???? U??I?³??Þ tÐ ©≤∏ b??M??ÐÊœdÐ —UJÐ UÐ vË Æb¹U?/Åv tz«—« t½u~M¹bÐ d~?¹œ ÈUO½œ —œ «— œ«d« XOF{Ë t XÝ« È—U?~½ÅqO$« UNMð U?u Æ©`O{uð¥≥∫≥≥UN?Mð tJ?KÐ b?¼b½ œu?š ÊUÖb?M½«u?š tÐ vðUŽöÞ« d?~¹œ ÈU?O?½œ ÏÁ—UЗœ t X?O½ ʬ vÄ —œ Áœu?Ð ÂuÝd? Ë« Ê«—Ëœ —œ t d¹ËU?Bð s¹«ÆbýUÐÅv ÊUA¹« tÐ U$ Á«— Êœ«œ ÊUA½ Ë« ·b¼ÂU??½ tÐ Èd??O???I??≤∞ œd??Åv U???Äd??Ð Áu??J???ý U??ÐÁbO?A? “«—œ Ë« Ït½Uš —œ p?¹œe½ tÐ h—“UF?O«vKOš Ë≤± œuÐ rš“ “« Áb?Oýu?Ä UÄ«d?Ý t œuÐbM?L?ðËd?Ł œd? ÏÁdH?Ý “« it⽬ “« X?Ý«ušÅvʬ d??Ð ÁËöŽ Æb???M??? d??O???Ý «— œu??š b???²???«ÅvÆb½bOOÅv «— jg¹UNLš“ Ë Áb¬ r¼ ÊU~ÝÏtK????O?????ÝËÅtÐ Ë œd????Ô d?????O????I???? ¨Ê¬ È—U?????Ð≤≤Æb??ý Áœd??Ð rO??¼«d??Ы k‘u??ſ¬ tÐ ÊU??~??²??ýd??Æb?ý Áœd?á?Ý „U?š tÐ Ë œd?0 e?O?½ b?M?L?‡ðËd?Ł—U²?d?Ö tÅvU?~?M¼ ¨lÊUÖœd? Èœ«Ë —œ Ë≤≥—Ëœ “« Áœd b?MK?Ð «— UN?L?AÇ œu?Ð U¼Åt−?M?JýÆb?M?O?ÐÅv Ë« ‘u?ſ¬ —œ «— —“U?F?O?« Ë rO?¼«d?Ы¨—bÄ rO¼«dЫ È«ò ∫XH?Ö Áœ—ˬdÐ œU¹d Ë≤¥≤∑≥

Page 93

Uu qO$« ≤µ∫±∂d?Ý U?ð XÝd??H?Ð «— —“U??F?O?« Ë s r?Š— s d?ÐpMš «d? ÊU?Г Áœd d?𠻬 tÐ «— g²?A?~½«UÒ« ÆårA?Åv !— tK?F?ý s¹« —œ «d?¹“ ¨œ“UÝt —ËUOÐ œU¹ÅtÐ b½“d È«ò≤µ ∫XHÖ rO¼«dЫXU¹—œ œuš v½UÖb½“ —œ «— X¹U?¼ÅXLF½ u𨫗 U?¼Å!— —“U??F?O??« t½u??ÖÅ5??L?¼ tÐ È«ÅÁœd??uð U?Ò« XÝ« t²?U¹ mvKÒ?ð U?−M?¹« ÈË Êu?M«ULýË U 5Ð tJM¹« d~¹œ≤∂ Ænv²¼ !— —œb¼«uÐ t v U?ð t²dÖ —«d vÖ—eÐ tÞ—Ë“« Ë b?½«u?²?½ œ—c??~?Ð U?L??ý Èu?ÝÅtÐ U?−??M?¹« “«È«ò ∫XHÖ≤∑ åÆoœ—c~?½ U? ·d?Þ tÐ U$¬tÐ «— ›—“UFO«¤ —«œ g¼«uš uð “« fÄ ¨—bĨ—«œ —œ«dÐ ZMÄ «d¹“≤∏ ¨v²ÝdH?Р—bÄ Ït½Ušs¹« tÐ e??O?½ ÊU??½¬ b??¼b?Ð œU??N??ý ÊU?½¬ tÐ U??𗜠rO?¼«dЫ Ë≤π åÆbM?¹U?O?½ t−?M?J?ý ÁU?~?¹U?ł«— Ê«d³?UO?Ä Ë vÝu? ÊU½¬ò ∫b?¹u?ÖÅv aÝUÄ∫XHÖ Ë« UÒ«≥∞ åÆbMM ‘u?Ö ÊU½¬ tÐ ¨b½—«œÊUÖœd œe½ “« v dÖ« ¨—bÄ rO¼«dЫ È« t½òåÆœd?? b??M??¼«u??š tÐu??ð œËd??Ð ÊU??A??¹« Èu??ÝÅtÐÆbÐU¹Åv vÒKð U−M¹« —œ ∫XÝ« Ábý t²ýu½ vDš ÈU¼Åt½ “« ÈœU¹“ œ«bFð —œ ≠m5??Ä«Ë —U?Ö“Ë— d?~?¹œ d?þU?M? —œ Îôu?L?F? t Ÿu?{u? s¹« Æb?¹U?/Åv ÂöŽ« ¯d? “« fÄ «— XO?F?{Ë Êb?ý t½Ë—«Ë q« r?O?¼«d?Ы ≠nÆbÐU¹Åv ÊU¹UÄ XOuJ× “« —«d È«dÐ ÊU1« Ë tÐuð —Ëd{ d– UÐ qO¦Lð ÆXO½ vOŽ ÏtA¹b½« ÂULð ÈËUŠ XÝ« Ábý `¹dAðt b¼œÅv ÊUA½ Ë œ—«b½ œułË bM¹U/Åv rOÝdð «— d~¹œ ÈUO½œ t ÊU¹œuN¹ ÈU¼Åt²ýu½ Ë ”bIÅ»U² ÈU¼ÅtM?× —œ d¹uBð s¹« ≠oÆœuýÅv vFD Ë 5OFð tAOL¼ È«dÐ ¯d “« fÄ ÊUOœ¬ Xýu½dÝtJ?K?Ð X?O?½ t²??łd?Ð Ë rN? È«ÅÁe??−?F? œu?ýÅv ÊU?1« Vłu? t È«Åt½U?A?½ s¹d??ðÅlÞU? Æb?ýU?ÐÅv qO?¦?L?ð vK?« t?²?J?½ b?M?Ð s¹« ≠pÈUł —œ v?O?Ž ¨býU?Ð t²?ý«œ ◊U³?ð—« Ë v~?²Ýu?O?Ä Áb¹œd?Ö ÂU?N?« t vUO?Ä vM?F¹ ¨©¥¥Å¨≤∑∫≤¥ „Æ—® XÝ« ”b?I? ÈU?¼Åt²ýu?½Ë ÈœU ÈU?¼Åt½U?A?½ d?Ð Èu?M?F? ÈU?¼ t½U?A?½ Ë ©k ±≥∫±∞ „Æ—® b½«ÅÁœu?³?½ d?Łu? qO?K?ł ÈU?¼d?N?ý d?Ð U¼ÅÁe?−?F? b?¹u?ÖÅv Èd?~?¹œÆ©≤π∫≤∞ ª±±∫±¥u¹® b½—«œ ÈdðdÐ v½ULłË ◊uIÝ Vłu tâ?½¬ ∫“« bMð—U?³Ž t XÝ« Áœd lL?ł «— ÊUO×O? tFU?ł —œ vÖb½“ ÏÁ—UЗœ «— v?OŽ —U²H?Ö s¹bMÇ U?−M¹« —œ U?u ≠qÆÊU1« Ë t½«—œ«dÐ XýcÖ Ë gAÐ ¨œuýÅv ‘eG¨bMÅv ÊUOÐ Èd²AOÐ X¹UŽ— UÐ Uu vË ªXÝ« “ô ∫b¹uÖÅv XÝ« vUÝ ÊUГ h² t vJAš s( UÐ v² ≠rÆe≤π∫µ X „Æ— ≠s“« vC?F?Ð Ë XÝ« Áb?ý ÁœËe?« u?ð tO?K?Ž ÏtL?K? vD?š ÈU?¼Åt??½ “« Èœ«b?F?ð —œ ÆX?Ý« Áœd? 5?¼u?ð u?ð tÐ ∫b?M?M? v tL?łd?ð v¼U?Ö ≠tÆXÝ« È—Ëd{ tLK s¹« ÊœËe« XÝ« Áb¬ ¥ bMÐ —œ t vNÐUA tKLł Ë bMÐ s¹« ÊU¹UÄ tÐ tłuð UÐ b½bI²F Ê«ÒdHÆ“Ë— ÊUL¼ —œ ∫œd tLłdð Ê«uðÅv ≠uÆc ±≥∫∂ „Æ— ≠vÊ«d?³??U??O??Ä Ë v?Ýu?? tÐ d??Ö«ò ∫XH??Ö Ë« tÐ≥±ÊU??O?? “« v?? d???Ö« vÒ²??Š ¨b??M??¼œÅv?/ ‘u??ÖåÆpbý bM¼«u½ l½U ¨bM eOšU²Ý— ÊUÖœd qÊ«œdÖUý tÐ —UDš«©¥≤∫πfd ª∑≠∂∫±∏v²®rXÝ« ‰U×ò ∫XHÖ g½«œdÖUý tб d?Ð È«Ë U?Ò« ¨sb?Ýd?½«d? U??¼Å‘e?G? t Ë« È«dÐ≤ ¨bMÝ—«d Ë« ÏtK?OÝËÅtÐ t v ʬg½œd??Ö tÐ vÐU???O??ݬ @M???Ý t XÝ« d??²???N??Ðt s¹« U??ð œu??ý Áb??M??J??« U??¹—œ tÐ Ë t²????¹Ë¬Æœœd?Ö ÊU?J?Çu? s¹« “« vJ??¹ ‘e?G? Vłu?°bOýUÐ ÊUðœuš Vþ«u≥ÊeÐ VON½ «— Ë« tbM v?¼UMÖ —œ«d?Ð dÖ«—œ d?Ö« Ë¥ Æg??³??Ð «— Ë« œd?? t?Ðu??ð d??Ö« Ë—UÐ XH¼ Ë b?M ÁUM?Ö uð tOK?Ž —UÐ XH¼ u“Ë—uð ¨Âœd tÐuð ∫b?¹u~Ð Ë œœd?Ö“UÐ uð ÈuÝÅtÐåÆbOAÐ v¼«uš «— Ë«tÐò ∫b???M??²???H???Ö b???½Ë«b???š tÐ vÊôu??Ý— ˵≤∑¥±∑

Page 94

±∂∫±∑ Uu qO$«dÖ«ò ∫XHÖ b½Ë«bš∂ åÆwÈ«eHO?Ð U ÊU1«tÐ ¨bO²?ý«œÅv ÊU1« xvœdš t½«œ Á“«b½« tÐÁbM? tA?¹— “« ∫bO?²?HÖÅv yuð Xš—œ s¹«XŽU??Þ« U??L??ý “« Ë u???ý t²??ýU?? U???¹—œ —œ Áb??ýå°œdÅvœuš tH?O?þË jI? t È—«e?~²?b?š XÝ« Áœ«œ ÂU$« «—È«ÅÁœd??Ð d??Ö« ¨U??L??ý ÊU??O?? “« p¹ «b??∑«— U?N??«œ U??¹ b??½“Åv? r??ý t b??ýU??Ð t²??ý«œË« tÐ —«e?²??A? “« g²??A?Ö“U??Ð —œ ¨b?½«d??ÇÅvÁd?H?Ý d??Ý d?Ð U?O??Ð ‘U?Ð œË“ò ∫XH?Ö b??¼«u?šb??¼«u????½ ÈË tÐ f?J??ŽÅd??Ð U??¹¬∏ åø5?A??M?ÐË ¨s tO?N??ð s —U?¼U??½ È«d?Ð Èe??O?Çò∫X?H?Ö—œ b??M???³???Ð «— d???L?? s? tÐ zXb???š È«d??Ðu???ð b???F???Ð ¨3U???ý¬Åv? Ë Â—u???šÅv t v?ðb???È«dÐ U¹¬π åøbOUý¬ v¼«uš Ë œ—uš v¼«ušÁœ«œ —u²?Ýœ tÇ Ê¬ «d¹“ X?¼ v½«œ—b? ÁœdÐ∫U?L?ý 5?M?Ç r¼±∞ øaXÝ« Áœ«œ ÂU?$« Áb?ýÆg³Ð ÊU1« U tÐ ∫œd tLłdð Ê«uð v 5MâL¼ ≠wÆ©≥±∫¥d ª≥≤∫±≥ X® U¼—cÐ tL¼ 5Ð “« t½«œ s¹d²JÇu ≠x¨»dŽ d?O$« ¨v~?½d —U?MÇ «— ʬ Ê«u?ðÅv t œu?ýÅv ÁœdÐ —U?JÐ v²?š—œ œ—u —œ Îôu?LF? tL?K s¹« oO?²Ž b?NŽ v½U?½u¹ t?Lłd?ð —œ ≠yt œd t?Lłd?ð u?ð Xš—œ Ê«u?ðÅv Ê«—Ëœ ʬ v³?¼c? d?O?ſ v½U?½u?¹ ÊU?Г —œ vË œd? tL?łd?ð ÁdO?ſ Ë Êu?Žd? 5?ð ¨Èd?B? d?O?$«ÆœuÐ b¼«uš d²L ‰œdš Ït½«œ UРʬ ·ö²š«Æe ≥µ∫±≤ ¯Æ— Æ‘uáÐ s tÐ Êœd Xbš È«dР“ô ”U³ ∫bMMÅv tLłdð v¼UÖ ≠zÆrM v/ dJ ∫XÝ« Ábý tU{« vDš ÈU¼Åt½ “« ÈœU¹“ œ«bFð —œ ≠abO?H? ÁœdÐ œu?łË t qO?¦?Lð s¹« ‰«u?Š« Ë ŸU?{Ë« —œ ©≥∞∫≤µ X „Æ—® rO?²?O?½ »uš e?O?Ç êO¼ È«d?Ð t ∫vE?H?K«ÅX% t?Lłd?ð ≠b«d¹“ ∫b¹U/Åv oO³D?ð ÎöUÖ Ê«œdÖUý œ—u —œ tL¼ s¹« U?Ð XÝ« Ábý tGU³ —U?³Ž s¹« ÊœdÐ —UJÐ —œ t b¼œÅv ÊU?A½ býUÐÅvÆXO½ d¹eÖU½ Ë È—Ëd{ b½Ë«bš Xbš —œ fJâO¼œd tLłd?ð qOK?ł Ë ÁdU?Ý 5Ð «— ʬ Ê«uð v?/ t²³« Ë b?ýUÐ Áb?ý d– Ád?UÝ “« gOÄ q?OKł ÂU?½ —U³?Ž s¹« —œ t œË—Åv —UE?²½« ≠c«— dU? “« Èb¹b?ł gÐ rO?Ký—Ë« Èu?Ð Êœu?LO?Ä Á«— d– œ—«b?½ œułË UN?½¬ 5Ð È«ÅtK?U Ë Áœu?Ð “d r¼ tI?DM? Ëœ s¹« «d¹“ÆXÝ« Ábý ȗˬŜU¹ Îö³ eO½ ≤≤∫±≥ Ë µ±∫π —œ tJ½UMÇ ©≤∏∫±π ≠±±∫∑® bMÅv “Uſ¬ÆbMMÅv X¹UŽ— XÝ« Ábý d– ¥∂∫±≥ Ëô —œ t «— v½u½U ÊUO«cł ≠dœd t? XÝ« Èœ—u? U?N?M?ð U?−?M?¹« —œ Ë ©cµ∫µ „Æ—® bM?M?Åv »U?D?š v?O?Ž tÐ Ê«œd?ÖU?ý U?u? qO?$« —œ U?¼—U?Ð «— —Ëd?Ý ÏtL?K? ≠eÆb¹U/ v »UDš tLK s¹« UÐ Ê«œdÖUý “« dOſ Èd~¹œÆ©≥≠≤∫±¥Ëô® ±¥∫µ „Æ— ≠fÆi ≤∞∫≤ „Æ— ≠g≥¥≠≥≤∫∂ÂU????$« tÐ Áb?????ý Áœ«œ —u????²????Ýœ t?â????½¬ v²?????ËbÁb¹U v?Ð v½UÖœd?Ð Uò ∫bO?zu~?Ð b¹b?½UÝ—X¹U?ÐÅv t .«ÅÁœd «— È—U? ʬ Ë rO²?¼ÆrOýUÐ Áœdp¹ UNM?ð U$ Ë v«c?ł Áœ ÈUHýÈdUÝÁ«— rO?????K??????ý—Ë« Èu?????ÝÅt?Ð Êu?????Ç È—U??????б±cqO????K????ł Ë Ád????U????Ý œËb?????Š “« œu????L????O????ÄÅvp¹ tÐ ‘œË—Ë ÂU?~?M?¼ tР˱≤ ÆXýc?ÖÅv—Ëœ t b?½b¬ Ë« u?K?ł tÐ v«c?ł Áœ ¨U?²?ÝË—Ë Áœd bMKÐ «— œuš È«b ˱≥ Ædb½œU²¹«rŠ— U? d?Ð e—Ëd?Ý È« ¨v?O?Ž È«ò ∫b??M?²?H?Ö∫XH???Ö ¨ÊU???A???¹« tÐ s?¹« Êb???¹œ U???б¥ å°sÊU???A????½ fÊU???M????¼U???? t?Ð «— œu????š Ë b????¹Ëd????Ðò„U?Ä b??M?²??—Åv tÅ5?L??¼ È—U?Ð åÆb??O?¼b??ÐUHý b¹œ t ÊU?O ʬ “« vJ¹±µ Æb½œuÐ ÁbýbM?K?Ð È«b U?Ð «— «b?š t²A?Öd?Ð ¨XÝ« t²?U¹tÐ ›v?O??Ž¤ ÈU??¼U?Ä tР˱∂ Ægœd? g¹U??²?Ý≤∑µ

Page 95

Uu qO$« ±∑∫±∑p¹ ÈË Ë XH?Ö ”U?á?Ý «— Ë« ÁœU?²?« Áb?−?ÝÁb??¬—œ s????Ý tÐ v???O???Ž±∑ °œu??Ð Èd???U???Ýøb½œu?Ð Áb?A?½ „U?Ä sð Áœ d?¼ d~?ò ∫XH?ÖÈ«dÐ U?¹¬±∏ øbM?²??¼ U?−? d?~?¹œ sð t½ fÄt½U?~??O??Ð s¹« jI?? «b?š g?¹U?²??Ý Ë 7??A?Öd??ШËd??Ð Ë e???O???šd???Ðò∫X?H???Ö Ë« tР˱π °X??¼å°XÝ« Áœ«œ U$ «— uð X½U1« «bš uJK ÊbOÝ—«dtÇ tò ∫b?½b?O?Ýd?ÄÅv Ë« “« ÊU?O??¹d?≤∞tÐ åøhbO?Ý— b?¼«u?š«d? «b?š uJ?K? XËtÐ «b?š u?J??K?ò ∫XH??Ö Áœ«œ aÝU?Ä ÊU??A?¹«Ë≤± Æb¹¬Åv/ iœuÐ bd?² Ê«u²?Ð t vI¹dÞÆXÝU$¬ ∫U?¹ °XÝU−?M¹«ò ∫XH?Ö b?M¼«u?½ åÆjXÝULý ÊUO —œ «bš uJK «d¹“ kÊU½« dÄ “Ë—b¼«u?š vzU?¼“Ë—ò ∫XH?Ö Ê«œdÖU?ý tÐ ≤≤lÈU??¼“Ë— “« “Ë— p¹ Êb???¹œ ÈË“—¬ t b???¬UO?Ðœ« ÊU?Öb?M??¹u?½ Ë ÊUM?¼U? Æ©≤∫π Ê«œ „Æ—® XÝ« Ê«—Ëœ ʬ ÊU?¹œu?N?¹ rN? tK?¾? «b?š u?J?K? Êb?O?Ý— «d a¹—U?ð 5?O?F?ð ≠hÆbM½«bÐ «— uJK ÊbOÝ— «d a¹—Uð UN½¬ ÏtKOÝuÐ t bM²¼ vzU¼Åt½UA½ Èu−²ł —œ tHýUJtDŠö Ê«uðÅv?/ d¼Uþ ”«u?Š UÐ «— «b?š uJ?K ÊbO?Ý— «d ÈU?¼Åt½UA?½ b¹u?ÖÅv vO?Ž ÆÊœd tEŠö? UÐ ∫vEH?K«ÅX% tL?łdð ≠iÆ©µ∂≠µ¥∫±≤ „Æ—® bMÐU¹—œ «— uJK Uð b½d¹cáÐ «— Ë« t vU ÆXU¹—œ ÊU1« tKOÝuÐ b¹UÐ tJKÐ œdb¼«uš „—œ vuBš Ë vM?ÞUÐ v²OF?«Ë —uBÐ «bš uJ?K t œ—«œ «— ‰UJý« s¹« vË ÆXÝ« U?Lý —œ ∫bMM? v tLłdð v¼UÖ ≠jXÝ« d{UŠ œu?š U$ qL?Ž —œ ÎU²?IO?IŠ XÝ« «b?š XÒK ÂU?Lð tÐ ◊u?Ðd t «b?š uJ?K v?OŽ —U?²HÖ o³?Þ dÐ t v?ð—u —œ býÆXÝ« ULý ”d²Ýœ —œ Ë ©≤∞∫±± „Æ—®tz«—« —u s¹« tÐ «— uJK? vKOL?Jð Ït³Mł ©≤± b?MЮ XÝ« d{U?Š vOŽ XUÝ— —œ u?JK b?MÅv —UNþ« tJ?M¹« “« fÄ Uu? ≠kœ«bF?ð ÆœuÐ b?¼«uš Ë« œu?š “Ë— —œ ÊU?½« d?Ä Êb¬ “U?Ð —œ XÝ« vMO?ÐÅgO?Ä qÐU d?Oſ t u?JK? vzUN?½ 7U?¹ oI?% ∫b¹U?/Åv≠≤∂ ÈU?¼b?M??Ю XÝ« Áb??¬ —U?Ö“Ë— ÊU??¹U?Ä ÏÁ—U??Зœ —U?²??H?Ö —œ v²?? qO?$« ≤¥ q?B? —œ tM??×? s¹« tÐ ◊u??Ðd? V?U?D?? “« ÈœU?¹“Áœd kH?Š d?²?NÐ «— V?UD? s¹« vK?« l³?M? qJ?ý Uu? t²?d?LN?¹Ë— t b?Ý—Åv d?E?M?Ð 5M?Ç Æ©≤∏Ũ¥±Å¨±∏≠±∑Ũ≥π≠≥∑Ũ≤∑Æ©≤¥∫πuΩ® ≥≥ ¨©œ—«œ —«d d²NÐ v² qO$« ≤¥ qB —œ t® ≥≤≠≥± ¨©≤≤∫πu Ω® ≤µ ÈU¼bMÐ ÈUM¦²Ý« tÐ b¹Uý ¨XÝ«vMF tÐ tłÒuð UÐ vË XÝ« ÁœdÅv vÖb?½“ œuš ÊU~²?Ð ÊUO —œ vOŽ t XÝ« È«Åt²ýc?Ö ÈU¼“Ë— —uEM b½«ÅÁœd? —ÒuBð VKſ« ≠l¨býUÐÅv ÊU½« dÄ vzUN½ Êb¬ “UÐ Ê«—Ëœ “« sÝ U−M¹« —œ bý t²HÖ ≤∂ bMÐ —œ t⽬ Ë —U²HÖ s¹« vKÆXÝ« Ábý ÁœËe« vHK² «—U³Ž Ë t²U¹ dOOGð «—U³Ž s¹« ÈUł Ϋd¦« vDš ÈU¼Åt½ —œ ≠mtJM?¹« —ÒuBð b?{ dÐ U?u ∏π∫±≤± Ë ±±∫π d?OD?½ U−?M¹« —œ ÆXÝ« Áb?ý ·cŠ U?¼ÅtKL?ł s¹« “« vJ¹ Èœb?F vD?š ÈU¼Åt?½ —œ ≠nÆb¼œÅv —«bA¼ bOÝ— b¼«uš «d —UÖ“Ë— ÊU¹UÄ ÈœËeÐÈU¼Åt¹UÄ ◊UI?½ ʬ —œ t XÝ« vÞUI½ b?½«ÅÁœuÐ bI?²F Ê«—Ëœ ʬ —œ t⽬Åd?ÐUMÐ ÆÊU?Lݬ d¹“ tÐ ÊU?Lݬ d¹“ “« ∫vEH?K«ÅX% ÏtLłd?ð ≠oÆbýUÐÅv o« —uEM s¹«dÐUMÐ ¨œ—«œ —«d 5“ ÈË— dÐ ÊULݬ b³MÖÆ©≥¥∫≤∞ „Æ—® b½b¬Åv —œ 똓« tÐ ÊU½“ ¨b½œdÅv 똓« Ê«œd ∫vEHK«ÅX% ÏtLłdð ≠pªµ∞∫∑¥∏∫∏≤≤∫π∑∫∑bOÄbO¼«u?½ «— ʬ Ë œd bO?¼«uš «— ÊU?½« dÄÆb¹œ©≤∑≠≤∂∫≤¥v²®s¹« pM?¹«ò∫X?H?Ö b??M?¼«u??š U?L??ý tÐ Ë≤≥»U²ý Ë b¹Ëd?½ å°XÝU$¬ pM¹« °mXÝUłgš—–¬ t t½u??~???½U??L??¼ «d??¹“≤¥ ¨nb??O??M??J??½od~¹œ tD?I½ tÐ ÊU?Lݬ tD?I½ p¹ “« ÁbM?Aš—s¹« œuš “Ë— —œ e?O?½ ÊU?½« d??Ä ¨bA?š—œÅvÈœU¹“ !— b¹UÐ ‰ÒË« UÒ«≤µ ÆœuÐ b¼«uš 5MÇË≤∂ œuý Áb?½«— q?½ s¹« ÏtKO?ÝËÅtÐ Ë Áb?O?A“UÐ ¨b?OÝ—«d? Õu?½ —UÖ“Ë— t?Ð t t½u~?½U?L¼b?¼«u??š 5??M?Ç s¹« ÊU????½« d???Ä ÈU??¼“Ë— —œÊ“ b??½b???O???ýu???½Åv? Ë b???½œ—u???šÅv≤∑ Æœu??Ðt È“Ë— Uð pb½œdÅv d¼u?ý U¹ bM?²dÖÅvt bO?Ý—«d ÊU?u?Þ Ë ¨bý v²?A? œ—«Ë Õu½¨t½u???Ö 5???L????¼ tÐ≤∏ Æœd???? „ö?¼ «— tL?????¼∫b??O??Ý—«d?? ◊u?? ÈU???¼“Ë— —œ t —u??D??½U???L??¼≤∑∂

Page 96

≤∫±∏ Uu qO$«‘Ëd Ë b?¹dš ¨b?½b?OU?ý¬Åv ¨b?½œ—ušÅvÆb?½œd??Åv U?M??Ð Ë b??M?²??ýU?Åv? ¨b?½œd??Åvbý ÊËd?O?Ð ÂËb?Ý “« ◊u t? È“Ë— —œ UÒ«≤π«— tL¼ t ¨qb¹—UÐ œdÖu?Ö Ë gð¬ ÊULݬ “«È“Ë— œu?Ð b?¼«u?š 5??M?Ç r¼≥∞ Æœd? „ö¼ÆœuýÅv —«b¹bÄ ÊU½« dÄ tbýU?Ð ÂU?Ð XA?Ä d?Ð t v? “Ë— ʬ —œ≥±UN½¬ 7ý«œdÐ È«dÐ býUÐ t½Uš —œ gK¹UÝË Ë—œ t v???? 5????M????Ç r¼ Ë œËd????½ 5????zU????Ä t?ÐÆrb?½«œd??~??½d?Ð V?I?Ž tÐ d??Ý b??ýU??Ð —«e?²??A??t v?? d?¼≥≥ Æb?¹—ˬ œU??¹ÅtÐ «— ◊u? Ê“≥≤XÝœ “« «— ʬ ¨b??ýU??Ð g½U??ł skH??Š vÄ —œXÝœ “« «— ʬ t v?????d????¼ Ë œ«œ b?????¼«u????štÐ «— s¹«≥¥ Ætœd b?¼«uš Áb?½“ «— ʬ b?¼bÐp¹ —œ d??H???½ Ëœ Vý ʬ —œ ∫.u???ÖÅv U???L??ý«— «bš ÂU½ ÊUOMODK ÂuÝ— dÐÅUMÐ vO?Ž vË b½«—UÐÅv «bš Ábý qI½ U−M¹« —œ t ≤¥∫±π 7 —œ ÆbO½«—UÐ ∫vE?HK«ÅX% tLłdð ≠qÆXÝ« È—uNA Ë Ábý t²šUMý 7 s¹« vN~½«Ë ¨bMÅv/ d–Æ©∂∫µ± ª≥∞Ũ∏∫¥π ª∂∫¥∏ ª±∫∂ ª∂∫¥—« „Æ—® œuÐ b¼«uš „UM²AŠË Ë d¹cÄU½Å»UM²ł« “Ë— ʬ t b¼œÅv ÊUA½ U¼—«bA¼ s¹« ≠rU−M?¹« —œ ÆXÝ« 5M?Ç eO½ ʬ tÐU?A Êu?² Ë ≤¥∫π u —œ t?J½UM?Ç ¨Êœ«œ U$ ∫XÝ« Áb?ý t²ýu½ vD?š ÈU¼Åt?½ “« Èœ«b?Fð —œ ≠slýu¹® XÝ« ÊœdÐ —b?Ð ÊUł U?¹ Êœ—ˬ XÝbÐ ÈuG? vMF?0 t œdÐÅv —UJ?Ð Áb¬ oO?²Ž bN?Ž v½U½u?¹ tLłdð —œ t «— È«ÅtL?K U?uÆ©±π≠±∏∫±≥ ‚eŠ ª±±∫∑πe ª±∑∫∂ª≤≤ ¨±∏ ¨±∑∫± ÃËd?š® XÝ« Áb??ý d?– vK??³? Xý«œœU??¹ —œ t œ—«œ «— vM?F?? ÊU?L??¼ tL?K?? s¹« oO?²??Ž b?N??Ž v½U?½u??¹ ÏtL?łd??ð —œ ≠tvMF tÐ d²AOÐ ÊUO½U½u¹ v³¼cdOſ ÊUГ —œ vË Æ©±π∫∑Ÿ« „Æ— ª¥∫∑œUÄ ≠≤ ª≥±∫≤∞ œU?Ä≠± ª±± ¨π∫≤∑uLÝ≠± ª±π∫∏—Ë«œÈb¹b?ł v½U?Öb?½“ tРʬ Êœd?Ð —UJ?Ð U?Ð U?u Ë Áb?¬ b?¹b?ł bN?Ž —œ —b?M?Ð tL?K s¹« ÆX?Ý« Êœd b?O?u?ð vÖb?½“ ¨UO?Š œU?−?¹«Æb¹¬Åv XÝbÐ vMO“ vÖb½“ Êœd «b UÐ t bA¹b½«Åv≠¥±∫±≥ X „Æ—® œuý ÁœdÐ 5Ð “« U?ð œuýÅv t²d?ÖÅdÐ fJF?UÐ U¹ ©±∑∫¥U?ð≠± „Æ—® œuýÅv t²d?ÖÅdÐ uJ?K tÐ vMF¹ ≠uÆœ—«b½ —U³Ž s¹« ÂuNH —œ vðËUHð —u dNÐ Æ©¥≥b¼«u?š t²ý«c?Ö Èd?~¹œ Ë t²?d?ÖÅdÐ vJ?¹ œu?Ð bM?¼«u?š tŽ—e —œ œd? Ëœ ∫XÝ« Áb?ý ÁœËe« vD?š ÈU?¼ t?½ “« ÈœU?¹“ œ«bF?ð —œ ≠vÆXÝ« Ábý t²dÖ ¥∞∫≤¥ X “« ÎôUL²Š« Ë b¼œÅv qOJAð «— ≥∂ bMÐ —U³Ž s¹« U¼bMÐ vuLF È—«eÖÅÁ—ULý VOðdð —œ ÆbýÆbýUÐÅv ≤∞ bMÐ —œ ŸuË a¹—Uð ÏÁ—UЗœ t XÝ« v«u¾Ý tÐ aÝUÄ q× ÏÁ—UЗœ ‰«ÏuÝ ≠wªπ∫±≤ ª≥≥∫∑—« ª±∂≠±µ∫≥¥ ª∂∫±∏ ‘«® œuýÅv Áb?¹œ È—U?J?ý ÊU?ſd? Ϋd?¦« Áb?¬ oO?²?Ž b?N?Ž —œ t È—Ë«œ ÈU?¼ÅtM?× —œ ≠x„Æ—® œuÐ b¼«u?½ —U?M d?Ð È—Ë«œ “« fÅêO?¼ t XÝ« vMF? s¹bÐ Áb?ý d– t Èd?¹uB?ð 7 s¹« —œ Æ©±∑∫≥π ‚e?Š ª≥∫±µÆ©v≤∏∫≤¥ X„Æ—® XÝ« Áœ«œÅv qOJAð tÐUA qO¦Lð ÃË“ p¹ ∏≠µ∫±± ÈU¼bMÐ UÐ q« —œ t XÝ« vKO¦Lð ÊU²Ý«œ p¹ µ v« ≤ ÈU¼bMÐ ≠yË tL?ðU?š —u??B?Ð «— ∏ b?M?Ð 5??M?â?L??¼ Ë ∑≠∂ ÈU?¼b?M??Ð Ë Áœ—ˬ tb?I? Ê«u??M?F?Ð ± b??M?Ð U?Ð «— qO??¦?L?ð U??u? U?−??M?¹« —œ Æ©hµ∫±±ÆXÝ« Áb¹œdÖ tLOL{ ʬ tÐ qO¦Lð “« ÈdOÖÅt−O²½bOM? g¹UO?½ Á—«uL¼ Îö¦? bM? v ÊUOÐ b?ýUÐÅv fu?Ä h² t v?ðUŠöD« U?Ð œuýÅv qzU? qO¦L?ð È«dÐ t «— vu?NH? Uu ≠zf« ªπ∫∂ öſ ª±∂ ¨±∫¥ Êd ≠≤ ª±≥∫≥ Uð≠≤® b?¹uA½ œd?œ U¹ ¨©¥qO ª≥∫± ‰u ª±∞∫± ÂË— ª¥∫± v ª±±∫± U?ð≠≤®ÊU¹UÄ —œ vOŽ XAÖ“U?Ð «— g¹UO½ vK« t²J?½ Áœd d– ∏≠∂ ÈU¼bM?Ð —œ t ÈdOÖÅt−O²½ U?Ð Ë vK³ —U²H?Ö ËdOÄ —œ Uu Æ©±≥∫≥Æ©≥∂∫≤± „Æ—® XÝ« Áœ«œ —«d —UÖ“Ë—ª±∏≠±∑∫≤¥X±∂≠±µ∫±≥d±∑∫±πbOÄ≤∂∫±πbOĪ≤¥∫πª≥π∫±∞X≤µ∫±≤u¹¥±∫≤¥XÈd~¹œ Ë ut²dÖd?Ð vJ¹ ¨œuÐ b?M¼«uš d?²Ðr¼ U???Ð ›Ê“¤ Ëœ≥µ ¨b???ý b???¼«u???š t²???ý«c???ÖË t²??d???Öd??Ð v?J??¹ ¨œd??? b??M???¼«u???š »U??O???ݬ›ÆÆƤ≥∂ vbý b¼«uš t²ý«cÖ Èd~¹œ∫b??M???¹u???ÖÅv Ë« tÐ Áb???¬—œ s???Ý tÐ Ë≥∑∫XH??Ö ÊU??A??¹« tÐ åøw«b?½Ë«b??š U??−?? —œò—œ r¼ xÊU??d?? ¨b?ýU??Ð U?−?? d?¼ —œ b???łÆbý bM¼«uš lLł U$¬Ê“ÅÁu?O??Ð Ë U??M??²??Ž«ÅvÐ v{U?? q¦?? ydBÔÏÁ—U??Ð —œ XH???Ö vK???O??¦???L??ð ÊU???½¬ tб”u¹ÏU Ë bMM g¹UO½ Á—«uL¼ tJM¹«v{U p?¹ ÈdN?ý —œò≤ ∫XHÖÅv zb½u?A½Âœd “« vz«Ëd?Ä Ë bO?ÝdðÅv/ «b?š “« t œuб∏≤∑∑

Page 97

Uu qO$« ≥∫±∏tÐ t œuÐ v½“ ÁuO?Ð dNý s¹« —œ Ë≥ ¨Xý«b½s vŽÒb “« «d œ«œò ∫XHÖÅv Áb¬ Ë« œe½Ê¬ “« fÄ Æœd ŸUM²« vðÒb ÈË Ë¥ åÆdO~ÐrÝd?ðÅv/ «b?š “« bM?Ç d?¼ò ∫aXHÖ œu?š tÐs¹« Êu???ǵ ¨Â—«b???½ v¹«Ëd????Ä f ê?O???¼ “« ËË« œ«œ ¨XÝ« Áb?ý s XL?Š«e? YŽU?Ð Áu?O?Ыd??? Ë b????¹U???O????½ «b??? U????ð Xd????Ö r¼«u????š «—åÆbbM qÏU²t «— t⽬ b?¹uMA?Ðò ∫XHÖ cb½Ë«bš Ë∂tÐ d«bš U¹¬∑ ¨b¹uÖÅv d?Öœ«bO?Ð v{U s¹«Èu??Ý tÐ Vý Ë “Ë— t? g½U??Öb??¹e???Öd??Ð œ«œœ—u —œ Ë b?O?Ý— b?¼«u??½ bM?M?Åv tU?½ ÈËt .uÖÅv U?Lý tÐ∏ øeb½U?Åv —u³? ÊU½¬U?Ò« ¨b??O??Ý— b??¼«u??š ÊU??ýœ«œ tÐ fœË“ vK??O?šdÐ v½U?1« U¹¬ b?¬ b¼«u?š ¨ÊU?½« d?Ä v²ËåøgXU¹ b¼«uš 5“ ÈË—Æp ±∑∫±≤ „Æ— ≠aÁuOÐ XOF{Ë Ë vKO?¦Lð ÊU²ý«œ 7? UÐ tLłdð s¹« vË Æb½eÐ s? —uÅtÐ Ë b¹UOÐ Ê“ s¹« ÁdšôU?Ð «œU³ ∫bMM? v tLłdð vCFÐ ≠bdŁ« dÐ Ê“ Áu?OÐ v¼«ušÅœ«œ vË œd?OÖÅv rO?LB𠜗«œ v¼«u?šÅœuš Ït³?Mł jI t vK?Oœ tÐ v{U? —u dN?Ð Æœ—«œ oO³D?ð d²?L Ê“¨bÝ—Åv t−O²½ tÐ È—UAUÄÆbMÅv ÈdOÖÅt−O²½ qO¦Lð “« t ©t±≥∫∑ „Æ—® XÝ« vOŽ —uEM ≠cÈu«ò ÈU?M³?Åd?Ð ‰ôb²?Ý« vË ¨©`O?{uð ±∫±∂ „Æ—® b?M? tO³?Að v?²«b?ŽÅvÐ v{U? tÐ «— «bš tJ?M?¹« —œ œ—«b½ Èb?¹œdð v?O?Ž ≠dg¹UO?½ ‰œUŽ È«b?š dðôU?Ð qOb?Ð ¨b?MÅv XI?«u Ê“ Áu?OÐ XÝ«u?š—œ U?Ð ÁdšôU?Ð X«bŽÅvÐ v{U? t vM?F s¹b?Ð XÝ« åqOœÆœd b¼«uš XÐUł« «— ÊUÖbMЗœ «— ÊU½¬ dÖ« v²Š tJM¹« U?¹ ¨œ—«œÅv t~½ —UE²½« —œ «— ÊU½¬ t vU?Š —œ ∫b½«ÅÁœd tLłdð ÊUL?łd² “« È—UOÐ Ë XÝ« rN?³ tKLł s¹« ≠eÈd¼Uþ XU?šœ ÂbŽ Ë v?OŽ Êb¬ “U?Ð —œ dOšQ?ð —uE?M —u d?NÐ ÆXÝ« —u?³ ÊUA?¹« tÐ X³?½ t vUŠ —œ U¹ ¨œ—«œÅv? t~½ —UE?²½«Æ©±±≠π∫∂ UJ ªπ∫≥ dDÄ≠≤® b¹U/Åv œU−¹« b¹œdð Ë v²Š«—U½ ÊUO×O 5Ð —œ ÎôuLF t ©±≤∫± „Æ— ªs≤¥∫¥¥e® XÝ« «bšªv±∫πd® XÝ« Áœd ÂöŽ« eO½ Èd~¹œ œ—«u —œ tJ½UMÇ œuÐ b¼«uš œË“ vKOš t bMÅv ÂöŽ« «— È—Ë«œ ÊbOÝ— «d U−?M¹« —œ vOŽ ≠fÆbOÝ— b¼«uš «d 5ÒFÅU½ È«ÅtO𬠗œ t bA¹b½«Åv È«ÅÁdE²M dOſ È—Ë«œ tÐ ≥∑≠≤≤∫±∑ dOE½ Uu ÎôUL²Š« Æ©h≥∞∫±≥Ë bý b¼«u?š —«b¹b?Ä dH? Ë œ«bð—« —U?Ö“Ë— 5?Ä«Ë —œ t b¼œÅv? ÊUA?½ ÁœuÐ vK?³ qO?¦L?ð “« qI²? q« —œ b?¹Uý t È√— s¹« ≠gÆ©±≤≠±∞∫≤¥ X ª≥∫≤ Uð≠≤ „Æ—® b¹¬Åv È«ÅtHýUJ ÈU¼Åt²ýu½ —œ ÎôuLF Ÿu{u s¹«Æj ≥∞∫±∞ „Æ— qO¦Lð s¹« Ÿu½ œ—u —œ ≠h‰œUŽ tÐ «c Ë ¨©¥≤∫±± ª≥≥∫µ„Æ—® b?MÅv qL?Ž XÝ« Áœd —d?I ÊUO?¹d? td vŽd?ý «—u²?Ýœ t⽬ tÐ ÎUF?«Ë v¹d? s¹« ≠jÆœ—«b½ —UE²½« «bš “« ÈeOÇ vË ªœ—«œ œUL²Ž« œuš ÊœuÐÆb¹UAÖÅv Ë« iO Ë «bš ÈuÝÅtÐ «— Ë« Á«— t½UœU ·«d²Ž« s¹« vË ªXÝ« —UJ¼UMÖ Ë« ∫b¹uÖÅv XÝ—œ r¼ dO~łUÐ œd ≠kb??M?? U??D??Ž b??½«u???ðÅv «b??š jI?? t? XÝ« È«Åt¹b??¼ œ—ˬÅv X?ÝœÅtÐ œu??š ‰U??L??Ž« Ït?K??O??ÝËÅtÐ œu??Ð vŽÒb??? v??¹d?? t «— v?²??«b??Ž ≠lÆ©π∫≥vÅ„Æ—®≤≤∫≥µvMÐ hdO~łUÐ Ë v¹d q¦œu???š tÐ t? U???¼Åv?C???F????Ð tÐ »U????D???š “U????ÐπÊ«d~?¹œ Ë bM?²?¼ ‰œU?Ž tJM?¹« “« b½b?O?UÐÅv∫XH?Ö «— qO?¦??L?ð s¹« ib?½œd?L??ýÅv d?O??I?Š «—“«d??? b???³???F??? tÐ g¹U???O????½ È«d???Ð œd??? Ëœò±∞¨dO?~łU?Ð Èd~?¹œ Ë œuÐ v?¹d? vJ¹ Æb?½b¬g¹U?O½ 5?M?Ç œu?š ‰œ —œ ÁœU?²??¹« v?¹d?±±t .u?ÖÅv ”U??á?Ý «— u?ð «b??š È«ò ∫œd?Åv¨rUþ ¨uš Áb½—œ t r²O½ Âœd tÒOIÐ ÊuÇ sÆb?M?²???¼ d?O?~??łU?Ð s¹« Êu??Ç vÒ²?Š U?¹ —U??U?½“t⽬ t¹dAŽ ¨ÂdOÖÅv Á“Ë— —UÐ Ëœ È«Åt²H¼±≤d?ð—Ëœ d??O??~??łU??б≥ åÆj“«œd?ÄÅv —«œ t «—tÐ «— g½U?L??A?Ç XÝ«u??šÅv/ vÒ²??Š ÁœU?²???¹«Áb??O??Ðu?? tM???O??Ý d??Ð U??Ò« b??M??? b??M??K??Ð ÊU??L???ݬrŠ——U???J??¼U???M???Ö s d???Ð «b???š È«ò ∫XH???ÖÅvlÁbý ‰œUŽ ÈËò ∫.uÖÅv ULý tб¥ åÆks≤∑∏

Page 98

≤∑∫±∏ Uu qO$««d¹“ ÆmdO½ Èd~?¹œ ¨b¬ œËd œuš Ït½Uš tÐÁœ—ˬ 5???zU????Ä tÐ œd????Ð ôU????Ð «— œu????š f d????¼tÐ œ—ˬ 5zUÄ «— œuš f d¼ vË bý b¼«ušåÆnbý b¼«uš ÁœdÐ ôUÐÊUœu Ït½u/©±∂≠±≥∫±∞fd ª±µ≠±≥∫±πv²®Uð b½œ—ˬÅv ‘—uCŠ tÐ eO½ «— ‰UHÞ«±µÊb??¹œ tÐ Ê«œd???ÖU??ý ¨ob??M?? fL???‡ «— ÊU??½¬U?Ò«±∂ Æb??½œd??Åv b??¹b??N??ð «— ÊU???A??¹« ¨s¹«Ë Áb??½«u??š œu??š tÐ ›«— ‰U???H??Þ« s¹«¤ v???O??ŽË bM¹¬ s œe½ t?Ð ÊUœu b¹—«c?~Ðò ∫XHÖʬ “« «b?š u?J??K? «d??¹“ b?¹u??A?½ ÊU?½¬ l?½U?d?¼ ∫.u?ÖÅv U??L?ý tÐ 5?¬±∑ ÆXÝ« ÊU??A?¹««d??¹c???Ä vœu??? Êu??Ç «— «b???š u??J???K??? fåÆpbý b¼«u½ œ—«Ë Ê«bÐ ¨œuA½tÐ œË—Ë È«d?Ð Ëd?Ł “« d?E?½Å·d?uJK©≥±≠±∑∫±∞fd ª≥∞≠≤∂∫±πv²®∫XH??Ö Áb??O??Ýd??Ä Ë« “« qU??ÝÏË— “« vJ??¹±∏v½UÖb½“ Êœd?Ð À—« È«dÐ °u?JO?½ œU²Ý« È«òÆÈd~¹œ ʬ ·öšdÐ ∫vEHK«ÅX% ÏtLłdð ≠mË tOu?ð qO?¦L?ð s¹« —œ U?ð XÝ« Áb?ý ÁœËe« U?−?M¹« —œ U?u? ÏtKO?ÝËÅtÐ pýöÐ Áb?¬ e?O½ ±±∫¥b?M?Ð —œ t eO?¬ÅXL?J?Š ÏtKL?ł s¹« ≠nÆb¼œ ÊUA½ «— vMðËd tÐ uŽœÆœb½uOÄÅv UN½¬ tÐ U−M¹« —œ Ϋœb− œuÐ Ábý «bł fd Ë v² U¹«Ë— “« µ∞∫πbMÐ —œ t Uu X¹«Ë— ≠oË 5?% U?Ð «— Èe?O?Ç t vœu? vÝU?M?ýÅoŠ Ë vœÅÁœU?Ý U?Ð «— ʬ v²??¹UÐ ÆX?Ý« XLŠd? Ë iO? u?J?K? Æp±µ∫±∞d?Å„Æ— ≠pª≤±∫±∞® XÝ« 5MÇ «bš dЫdÐ —œ Ë« œuš —U²?— tJ½UMÇ t²½«œ “ô ◊dý «— —U?²— “dÞ s¹« vOŽ Æbý «d¹cÄ œd?¹cÄÅv »U−Ž«Æ©≥∂∫±¥dt nO?u?ð s¹« vË XÝ« Áb?ý t?z«—« v½«u?ł œd? —u?ÅtÐ œd? s¹« ≤∞∫±πX? —œ ÆÈd?³?²?F? h?ý ∫b??M?M?Åv tL?łd?ð v¼U??Ö ≠qÆXÝ« t²ý«œ œułË «b²Ð« “« t XÝ« qL²× d²L XÝ« X¹«Ë— —œ vzeł ÈdOOGð Ë È—UJ²Ýœ ÎôUL²Š«dð«d fOz— ‰«Ïu?Ý œ—u “« b¼œÅv vO?Ž t vÝUÄ ÆœuÐ Áœd? vOŽ “« ŸÒdA?² p¹ ≤µ∫±∞ —œ «— ‰«ÏuÝ s¹« Îö³? Uu qO$« —œ ≠r≠≤∏ÈU¼b?MЮ Áb?ý ÕdD? Ê«œdÖU?ý v~²?ýcÖœu?š “« Ÿu{u? fáÝ ©≤∑ ≠±∏ÈU?¼bM?Ю bM?Åv ÕdD? «— ËdŁ tK?¾? Ë t²—Æb¹¬Åv v½«œËUł vÖb½“ vMF¹ tOË« Ÿu{u Ϋœb− ÊU¹UÄ —œ Ë ©≥∞Æ©≤∞ ≠±∂∫µY𠪱∂ ≠±≤∫≤∞ÃËdš® ÊUd Áœ “« ‰u qI½ ≠sÆg±±∫µ„Æ— ≠tœułË U$ «bš iO ÏtKOÝËÅtÐ ełÅtÐ «uMOÐ œd È«dÐ tÇ Ë bMLðËdŁ Âœ¬ È«dÐ tÇ «d¹“ XÝ« VO−Ž È«Åt¹dE½ b¹bý «—UNþ« s¹« ≠uÆXÝ« dð—«uýœ bMLðËdŁ Âœ¬ È«dÐ U$ s¹« tÐ vÝd²Ýœ vË ª©≤∑ bMЮ œ—«b½±±∫±¥≥∑∫±Ë« tÐ v??O?Ž±π åørœd? b??¹U??Ð tÇ v½«œËU??łf êO?¼ øvU?½Åv u?J?O?½ «d? «d?Çò ∫XH?Ö«— U¼ÅÊU?d? u?ð≤∞ ÆX?O½ u?J?O?½ «b?š e?łÅtШsJ Èœ“œ ¨sJ? q² ¨sJ? U½“ ∫v½«œÅv«d²Š« —œU Ë —b?Ä tÐ Ë Áb ⁄Ë—œ œUNý“« «— UNM¹« ÏtL?¼ r¼ “UÐò ∫XHÖ Ë«≤± åÆssåÆ«ÅÁœd???? X?¹U????Ž— v?½«u?????ł “U????ſ¬ ÊU?????L?????¼p¹ r¼ “U?Ðò ∫XH?Ö Ë« t?Ð Áb?O?M?ý v??O?Ž≤≤tÐ Ë ‘Ëd???H??Ð tÈ—«œ tÇ d??¼ ¨È—«œ r? e??O???ÇUN?½U?Lݬ —œ v?−M?Ö u?ðË s rO?I?ð ÊU?¹«u?MO?ÐåÆUO?Ð s ‰U?³?½œ tÐ Áb?¬ b?FÐ Xý«œ v¼«u?šÒb?????A??????Ð Ë« s???????Ý s¹« Êb??????O??????M??????ý tÐ≤≥ÆœuÐ bML‡ðËdŁ vKOš «d¹“ ¨bý „UM¼Ëb½«—b??I???Çò ∫XH???Ö b???¹œ «— Ë« t v???O???Ž≤¥uJK tÐ b½—«œ ‰uÄ tÅv½U XÝ« XÝd²ý p¹ È«d?Ð «d¹“≤µ °ub½uý œ—«Ë ÊU?Lݬœ—c~?Ð Ê“u?Ý p¹ Œ«—u?Ý “« XÝ« d?ðÅÊU?ݬœ—«Ë ÊU??L??ݬ u???J??K??? tÐ Èb???M??L???‡ðËd??Ł U???ð∫b?M??²?H??Ö b?½œu??Ð Áb?O??M?ý t ÊU??½¬≤∂ å°œu?ýå°b??ÐU???¹ U???$ b???½«u???ðÅv v??? t?Ç fÄòsJ?2 d??O??ſ ÊU??O?œ¬ È«d??Ð tâ??½¬ò ∫XH??Ö≤∑åÆXÝ« sJ2 «bš È«dÐ XÝ«≤∑π

Page 99

Uu qO$« ≤∏∫±∏«— œuš ‰«u?« U pM?¹«ò ∫XHÖ ”d?DÄ≤∏tÐ≤π åÆ.«ÅÁb???¬ u????ð ‰U???³????½œ tÐ vt²????ý«c???ÖêO?¼ .u?ÖÅv? U?L?ý tÐ 5??¬ò ∫XH?Ö ÊU??A?¹«Ë s¹b??«Ë Ë Ê«—œ«d??Ð U??¹ wÊ“ U??¹ t½U??š f„d??ð «b??š u??J??K?? d??ÞU??šÅt?Ð «— Ê«b??½“d??ÊU??“ 5??L??¼ —œ t s?¹« d??~??≥∞Æb??M???Åv/Ê«—Ëœ —œ Ë b?¹U??/ XU?¹—œ xd?²??A?O??Ð vK??O?šåÆbýUÐ t²ý«œ zv½«œËUł vÖb½“ yÁbM¹¬eOšU²Ý— Ë U¼Å!— ÂöŽ« s¹dš¬©≥¥≠≥≤∫±∞fd ª±π≠±∑∫≤∞v²®tÐ Áb????½«u????š«d???? œu????š t?Ð «— sð Áœ“«Ëœ≥±“«d?? rO???K??ý—Ë« tÐ p?M??¹«ò ∫aXH??Ö ÊU???A??¹«dÄ ÏÁ—U?Ð —œ Ê«d³U?OÄ tKO?ÝËÅtÐ t⽬ rO¹¬Åv«d¹“≥≤ ÆbÐU?¹Åv oÒI% Áb?ý t²?ýu½ bÊU½«œ—u? Ë b?ý b?¼«u?š Áœd?? rO?K??ð U??¼ÅXÒK? tЫ— t²J½ s¹« U−?M¹« —œ fd Ë v²? ·öšdÐ ©g±±∫µ„Æ—® b½«ÅÁœd „dð «— eOÇ tL?¼ Ê«œdÖUý bMÅv b?OÏUð ÎôuLF? t Uu ≠vœU¹ XÝ« t²?ýu½ ≥≤∫¥Ÿ« —œ tâ?½¬ “« bÝ—Åv d?E½ÅtÐ 5?MÇ Ë Áœd n?Ouð «— Ê«œd?ÖUý j¹«d?ý XL? s¹« —œ ÆbM?¹U/Åv/ d?–ÆbM¹U/Åv dE½Å·d vBý ‰«u« 7ý«œ “« rOKý—Ë« ÊUO×O ©tFUł® XOFLł UCŽ« U$¬ —œ t bMÅv≠± ª±≤ ≠±∞∫±πX Ë l≤∂∫±¥„Æ—® bM?Åv d– «— t?łË“ “« Êœd d?E½Å·d? U?−M?¹« —œ t XÝ« È—U?~½ÅqO?$« U?NM?ð Uu? ≠wÆ©≤∏ ≠≤µ∫∑Êd©±∞∫≥µvMÐÅ„Æ—® d²AOÐ —UÐÅXH¼ ∫Ábý t²ýu½ sN vDš ÈU?¼Åt½ “« Èœ«bFð —œ Æd²AOÐ dЫdÐ s¹bMÇ ∫vE?HK«ÅX% tLłdð ≠xÆœ—«œ ËUHð ©d²AOÐ —UÐb® fd qO$« Ë ©d²AOÐ vKOš® v² qO$« 7 UÐ tÊ«—Ëœ ʬ œuN?¹ È«ÅtH?ýU?J ÈU?¼Åt²?ýu?½ —œ vuL?F? È«Åt¹d?E½ Ë tA?¹b?½« œu?ýÅv Áœ—ˬ ÁbM?¹¬ ÈU?O?½œ qÐUI? —œ t U?O?½œ s¹« tL?K ≠yÆ©≥µ ≠≥¥∫≤∞ ª∏∫±∂® bMÅv tz«—« nK² ‰UJý« tÐ «— Ÿu{u s¹« Uu Æ©≥≤∫±≤XÅ„Æ—® býUÐÅvÆ©±∏bMЮ XÝ« fOz— ‰«ÏuÝ tÐ vÝUÄ —U²HÖ ÊU¹UÄ —œ vOŽ ÏÁbŽË ≠z¥¥ Ë ≤≤∫π —œ —uc Ê«—U~½ qO?$« bM½UÅtÐ t Uu? ÆbýUÐÅv ÂöŽ« 5uÝ fd? Ë v² —œ vOŽ VO?K Ë UN$— ÂöŽ« s¹« ≠a“«— tÐ t b¼œÅv ÊUA½ d« s¹« Ë Áœd? d– œuš qO$« —œ ≤µ∫±∑ ª≥≥ ≠≥≤∫±≥ ªµ∞∫±≤ ∫d~?¹œ ÂöŽ« tÝ ¨XÝ« Áœd X¹«Ë—ÆXÝ« q¹U XOL¼« vOŽ ÈUN$—ÂöŽ« s¹dš¬ s¹« —œ Uu jI ªbÐU¹ oI?% b½«Åt²ýu½ ÊU½« d?Ä dÞUšÅtÐ t «— t⽬ ÂULð ∫œd? tLłdð Ê«uðÅv Èd²L? ‰UL²Š« UÐ ≠bÆ©ÆÆÆ ≤π≠≤∑ ∫±≥ ª±∏∫≥Ÿ« ª¥∂≠¥µ ¨≤∑≠≤µ∫≤¥ „Æ—® XÝ« Áœd œ—«Ë «— Ê«d³UOÄ ÈUNO¹u~AOÄ vOŽ ÈUN$—ÆbO½UÝ— bM¼«uš q² tÐ «— Ë« ÊUA¹« ∫bMMÅv tLłdð v¼UÖ ≠c«— t²J½ s¹« ¥µ∫π —œ Îö³ tJ½UMÇ bMMÅv/ „—œ «— vOŽ ÈUN$— Ÿu{u sð Áœ“«Ëœ t XÝ« Áœd d– Uu? jI œ—u s¹« —œ ≠dbMMOÐÅv ¥µ ≠≥µ∫±∞d tÐ È«ÅÁ—Uý« XL? s¹« —œ Ê«dH “« vCFÐ Æœu?Ð Áœd `¹dAð «— ≥≤∫πd VUD? U$¬ —œ Ë Áœd d–Æb¹U/Åv/ X¹«Ë— «— ʬ Uu tt v²Ë Uu qO$« —œ Ë b?¼œÅv Œ— U×¹—« “« vO?Ž ÃËdš ÂU~M¼ Áe?−F s¹« ¥∂∫±∞fd qO?$« —œ Ë ≤π∫≤∞ v² qO$« —œ ≠eqO¦L?ð Ë U“ Êb?¹ËdÖ Ÿu{u? ΫbF?Ð XÝ« t²Ý«u?šÅv «d¹“ Áœ—ˬ d²?AO?Ä «— XL? s¹« Uu X?Ý« qL²×? ÆœuýÅv œ—«Ë U?×¹—« tÐÆb¹U/ d– «— U¼—UDM—œ —b½ÅtÐ ∑±∫≤∂ Ë ≤≥∫≤X ÈU?M?¦?²Ý« tÐ Ë XÝ« v«—¬ ÊU?Г tÐ tL?K? s¹« qJ?ý Áb¬ U?−?M?¹« —œ t vð—uÅtÐ Èd?U?½ ÏtL?K ≠fXÝ« Áœ—ˬ Êôu?Ý— ‰U??L??Ž« —œ —U?Ð X?A?¼ —u?? 5??L?¼ tÐ «— t?L?K?? s¹« U??u? v?Ë ÆXÝ« Áb?ý Áœd??Ð —U??ÅtÐ d??O?E??½ ÈU??¼ÅqO?$«Æ©i≤≤∫≤Ÿ«Å„Æ—®ÁbOýu?Ä Ë Ábý 5?¼uð Ë t²?dÖ —«d? d?Lðt½U¹“U?ð “« b?FÐ Ë≥≥ bý b?¼«u?š ÊU¼œ »¬ “«Ë cb??O???½U??Ý— b???M??¼«u???š q²??? tÐ «— ÈË ¨Êœ“Ë≥¥ åÆœd? b??¼«u?š e??O??šU?²??Ý— “Ë— 5?Òu??Ýs¹« Ë ¨b½bO?LNH?½ ÈeOÇ U?NM¹« ÏtL?¼ “« ÊUA¹«bM²½«œÅv/ Ë b½UÅv Âu²J ÊU½¬ dÐ sÝÆdXÝ« Ábý t²HÖ tÇeU×¹—« —œ —u œd p¹ ÈUHý©µ≤≠¥∂∫±∞fd ª≥¥≠≤π∫≤∞v²®b?ýÅv p¹œe??½ U?×??¹—« tÐ Êu??Ç ¨È—U?Ð≥µvz«b?????Ö Ë t²??????????A????½ Á«— —U?????M????? —œ È—u????bMÅv —u³Ž v²OF?Lł bOMý ÊuÇ≥∂ÆœdÅvb?½œ«œ b?¹u?½ Ë« tÐ≥∑ ÆXÝ« d?³?š tÇ b?O?Ýd?ÄË≥∏ Æœ—cÖÅv t XÝ« fÈdU½ ÈU?OŽ td???Ä È« ¨v??O?Žò ∫XH??Ö Áb??O?A?? œU?¹d?? Ë«≤∏∞

Page 100

±∞∫±π Uu qO$«t? ÊU????????????½¬≥π å°s? r?Š— s? d?????????????Ð gœË«œU?ð b??½œ“ VO?N??½ «— Ë« b?M??²?—Åv? gO?ÄU??A?O??ÄœU??¹d??? d??²???A??O???Ð vK??O???š Ë« U??Ò« œu???ý XU???Ýå°s rŠ— s dÐ œË«œ dÄ È«ò ∫œ—ˬÅvdБœe?½ «— Ë« œ«œ —u?²??Ýœ ¨ÁœU?²???¹« v??O?Ž¥∞∫b?O?Ýd??Ä Ë« “« b?ý p¹œe?½ v?²?Ë Æb?½—ËU??O?ÐåørM????????J???????Ð X?¹«d????????Ð v¼«u????????šÅv? tÇò¥±å°,U?¹ “U?Ð «— v¹U?M?O?Ð t? ¨«b?½Ë«b?šò∫XH?Ö¨»U¹“UÐ «— v¹U?MOÐò ∫XH?Ö Ë« tÐ vOŽ Ë¥≤—œ Ë¥≥ å°XÝ« Áœ«œ U?????$ «d??????ð X½U??????1«‰U³?½œ tÐ Ë XU¹ “U?Ð «— vzUM?O?Ð ¨tE( ÊU?L¼g¹U???????²???????Ý «— «b???????š t v?U???????Š —œ X?— Ë««— «b??š Âœd??? ÏtL???¼ Ë« Êb???¹œ U???Ð Ë Æœd???ÅvÆhb½œd bO−LðibMLðËdŁ p¹ U$ U¹ U“›d??N???ý “«¤ Áb??ý œ—«Ë U???×???¹—« tР˱t Èœd??? ÁU??~???½¬ Ë≤ œd??Åv? —u??³???ŽÈU?ÝÏË— “« vJ??¹ ¨b??ýÅv Áb??½«u?š U??“ ÂU??½ÅtÐÆbMÅv ÁœU¬ «— ¥∞ ≠≤∑∫±πÏtM× v¹U×O ‚uý Ë —uý œU¹d s¹« p≤∑∫πX Ë ªf≤≥∫≥„Æ— ≠gÆb¹U/Åv ÁœU¬ «— ≥∑∫±πbMÐ Ë ©i≤∞∫≤„Æ—® b½UÝ—Åv ÊU¹UÄÅtÐ vuLF “dÞÅtÐ «— Áe−F X¹«Ë— Uu ≠hXÝ« Uu? tłu?ð Ë töŽ œ—u t v?Žu{u? ¨b¼œÅv? ÊUA?½ «— g¹«d?Ö Ë tÐuð Ÿu?{u? XÝ« Uu? qO?$« tÐ h²? t X¹«Ë— s¹« ≠iÁb¬ v?OŽ t b?MÅv —U?J?ý¬ dO?~łU?Ð p¹ g¹«dÖ ¨œË—Åv ôU?Ð rO?Ký—Ë« tÐ v?OŽ t d?U? s¹« ÊU?¹UÄ —œ Æ©f≥≤∫µ„Æ—®Æ©±∞bMЮ b¼œ U$ Ë bÐUOÐ œuÐ Ábý rÖ t «— ʬ XÝ«ÆXÝ« t²d~½ —«d 5“ “« dðôUÐ vKOš ʬ ÈU¼ÅtšUý 5Ë« vË œuý ¯—eÐ vKOš XÝ« sJ2 Xš—œ s¹« ≠jÆ©≤∫±µ ª≥¥∫∑ ª≥∞∫µ® œuýÅv vUÄU½ Vłu Ê«—UJ¼UMÖ UÐ dýUF t b½œuÐ bI²F ÊU¹œuN¹ ≠kË ªbMÅv rOIð Ê«dOI UÐ «— œuš ‰«u« vÖbMAÐ ‰UL UÐ t vMF s¹bÐ b¹U/Åv ÂöŽ« XÝ« t²dÖ ÊuM« t «— vLOLBð U“ ≠l¨≥∫≤≤ÃËdš® XÝ« œuN?¹ Êu½U «—d?I “« d?²AO?Ð qLŽ s¹« Ë b?¼œÅv fÄ dЫdÐ —U?NÇ býU?Ð Áœd ·U?׳« ÎU½U?OŠ« t v½U? tÐœ—u —œ t Èd?H?O U?Ð ÎUM?L?{ ¨©≥±∫∂Y« ª∂∫±≤uL?Ý≠≤ ª≥∑∫≤±ÃËd?šÅ„Æ— —ud?¼ tÐ ª∑ ≠∂∫µb?Ž« ª≤¥ ≠≤±∫µËô ª∂ÆbýUÐÅv v¹UM¦²Ý« ËUÝ Ë b¹U/Åv oO³Dð Ábý —dI ÊUOË— ©v¹«eł® v½b ‚uIŠ —œ vMKŽ Èœ“œ—U³Ž VOdð ÆXÝ« Ábý »UDš Ê«d{U?Š tÐ ÈbFÐ ÊUMÝ bMMÅv —u?Bð «d¹“ ÆXHÖ Ë« ÏÁ—UЗœ vOŽ ∫bM?MÅv tLłdð v¼UÖ ≠mÆXÝ« ±π∫≤∞ Ë ¥±∫±≤ dOE½Æœ—«œ —«d« Ë bOÏUð “Ëd« U$ œ—u —œ ©Xý«œœU¹® ≤±∫¥ —œ Uu t b½«ÅÁœu/ tłuð Ê«dH ≠nÆœd t¹UI ¥∑∫∑ —œ —UJ¼UMÖ Ê“ X³× UÐ Ê«uðÅv Ë XÝ« t²U¹—œ «— U$ Ë g¹UAÐ t b¼œÅv ÊUA½ U“ ËUÝ ≠oœuýÅv? »u??× —U?J?¼U?M?Ö œu?š qG?ý V³?Ý t?Ð tJ?M?¹« U?Ð U?“ vË ¨©x≤∑∫±≥ Ë ∏∫≥„Æ—® X?O?½ v½U?L??ł Èb?½“d? —u?E?M? ≠pÆb¹¬Åv —ULýÅtÐ Ê«—«b½U1« —bÄ Ït²¹Uý b½“d vÖbMAÐ XKŽÅtÐ ©±∫±µ ª¥¥∫∑ ª≥∞∫µ„Æ— ª∑bMЮÆb¼œÅv ÊUA½ U“ g¹«dÖ —œ «— vOŽ gI½ tF«Ë s¹« ÈdOÖÅt−O²½ ≠qªµ∞∫∑±π∫±∑ ª¥∏∫∏œuРʬ vÄ —œ Ë≥ ¨œuÐ b?ML?‡ðËd?Ł Ë Ê«dO?~?łUÐXÒOF?L?ł V³ÝÅt?Ð UÒ« X?O? v?OŽ b?M?O³?Ð tu?K??ł Ë¥ Æœu??Ð b?? ÁU??ðu?? «d??¹“ X??½«u??ðÅv/«— ÈË U??ð X— jvz«d??« Xš—œ ÈôU???Ð Áb??¹Ëœv²Ë Ëµ ¨Xýc?ÖÅv U?$¬ “« Ë« «d?¹“ b??M?O?³?Ðb?M?K?Ð «— U??N?L?A?Ç ¨b??O?Ý— q×? s¹« tÐ v??O?ŽUO?Ð 5¹U?Ä Áœd? tK?−Ž U?“ò ∫XH?Ö Ë« tÐ ÁœdË∂ åÆrM nu?ð u?ð Ït½U?š —œ “Ëd« b?¹U?Ð «d¹“«— Ë« ÈœU?ý U??Ð Ë Êb?¬ 5??zU?Ä Áœd?? tK??−?Ž Ë«Áœd te?“ Áb?¹œ «— s¹« tL¼∑ Æb¹œd?Ö «d?¹cÄœ—«Ë —UJ¼UMÖ œd p¹ Ït½Uš tÐò ∫bM²HÖÅv ËtÐ ÁœU²¹« U“ UÒ«∏ å°kXÝ« Áœd ‰eM Ábýr«u« nB½ pM¹« «b½Ë«bšò ∫XHÖ b½Ë«bš·U?×?ł« v? tÐ d?Ö« Ë r?¼œÅv Ê«d?O?I? tÐ «—åÆlr¼œÅv fÄ d?Ыd?Ð —U?N??Ç Ë« tÐ rýU?Ð Áœd?s¹« tÐ U$ n“Ëd«ò ∫mXHÖ Ë« tÐ v?OŽπrO??¼«d???Ы d????Ä r?¼ Ë« «d??¹“ oXÝ« Áb??¬ t½U??šÊ¬ Uð XÝ« Áb?¬ ÊU?½« d??Ä ÊuDZ∞ ÆpXÝ« åÆqb¼œ U$ Ë bÐUOÐ œuÐ ÁbALÖ t «—±π≤∏±

Page 101

Uu qO$« ±±∫±πrU¼—UDM q¦œË—Åv È—«c~łUð È«dÐ t È«ÅÁœ«e¼Uý ©≥∞≠±¥∫≤µv²®vK?O??¦?L??ð “U?Ð b??½b?O??M?ýÅv «— s¹« Êu??DZ±Âœd? Ë œu?Ð p?¹œe?½ rO??K?ý—Ë« tÐ Êu??Ç XH?Öu?J?K? tE?( ÊU?L?¼ —œ t b??½œd?Åv d?J?∫XH??Ö fı≤ Æsb??ý b??¼«u??š —«b??¹b??Ä «b??šXÝœ —Ëœ vMO?“d?Ý tÐ vU?Ž —U?³?ð “« ÈœdòË t²????U????¹—œ tv¼U????ýœU????Ä VB????M???? U????ð X?—Áb½«u?š «— g½U?Öœd?Ð “« vsð Áœ±≥ uœœdÖd?ÐÁœ«œ dOO?Gð ÎöU «— ʬ U?u vË Ábý t²?dÖ l³?M ÊUL?¼ “« ÎULK? Ë XÝ« v² qO?$« —œ U¼—U?DM qO?¦Lð tÐU?A Ë dO?E½ qO?¦Lð s¹« ≠ra¹—U?ð ÏÁ—U?Зœ vðU?J?½ fá?Ý ªXÝ« Áœ—ˬ rO?K?ý—Ë« tÐ v?O?Ž t?½U?¼U?ý œË—Ë “« q³? tK?U?öÐ «— qO?¦?L?ð ÎôË« t vM?F? s¹b?Ð X?Ý«t¹UM? Ë e?— o¹d?ÞÅtÐ ÎöU? «— qO?¦L?ð Ád?šôU?Ð Ë ©e≤∑bM?Ð ªx±¥bM?Ð ªu±≤bM?ÐÅ„Æ—® XÝ« t²??O¬ ʬ tÐ ”u?zö—¬ XM?D?KÝ«d Ë œuš XAÖ“UÐ “« fÄ t bMÅv ÂöŽ« «— vOŽ t½U¼Uý È—Ë«œ Ábý tz«—« t vð—uÅtÐ Ë U−M¹« —œ qO¦L?ð ÆXÝ« ÁœdÐ —UÅtÐÆœd b¼«uš ‰ULŽ« «bš uJK vFD ÊbOÝ—Æ©≥∑∫±∞d Ë ∂∫±Ÿ«Å„Æ—® bÝ— «d v¼Uðu b “« fÄ «bš uJK b?½—«œ —UE²½« œuš Ê«—Ëœ ÊU¹œuN¹ dOE½ v?OŽ Ê«œdÖUý ≠sXAÖ“UÐ “« gOÄ Ê«œd?ÖUý t b¼œÅv ÊU?A½ Ë XÝ« Èd³ÅvÐ s¹« tO?KŽ È—«bA?¼ t bMÅv tz«—« È—uÞÅtÐ «— v?OŽ qO¦?Lð UuÆ©n≤≥∫±∑„Æ—® œd bM¼«uš XOUF v½ôuÞ vðb ÊUýb½Ë«bšv¼UýœUÄ tÐ Ábý Áb?½«œdÖdÐ uJ?K tÐ ±±bMÐ —œ Îö³? t È«ÅtLK bM?Åv »U−¹« 7? VUD Ë Ÿu{u? ¨±µbMÐ dO?E½ U−M?¹« —œ ≠tÆœœdÖ tLłdðs¹« t b¼œÅv ÊUA?½ ±¥bM?Ð ÆbO?Ý—Åv V¹uB?ð tÐ ÂË— —œ v²?¹UÐ Áb½U?A½ÅXÝœ ÊU?¼UýœU?Ä »UB?²½« Ÿu{u? ÂË— È—uð«d?á« —œ ≠utÐ dO³ f¹œËdO¼ ‘—bÄ ¯d “« fÄ œöO “« gOÄ ¥ ‰UÝ —œ «d¹“ XÝ« Ábý t²dÖ ÂUN« ”uzö—¬ vÖb½“ XýcÖdÝ “« t²J½«d¹“ XÝ« VÝUM U×¹—« d?Ný œ—u —œ ÎUuB? X¹«Ë— s¹« Æœ—ˬ XÝbÐ «— ‘—bÄ tU½ÅXO?Ë bO¹ÏUð Uð œuÐ Áœd? dU ÂË—ÆœuÐ Áœd UMÐ v¼uJýUÐ ŒU U$¬ —œ ”uzö—¬‘Ë— dЫd?Ð œ—u? Ëœ d?¼ —œ vË ¨XÝ« Áœu?L?M?½ 5?O?F?ð «— ÊU½¬ œ«b?F?ð v²? t vð—u? —œ Áœd? d?– sð Áœ «— ÊU?Öœd?Ð œ«b?F?ð U?u ≠vÆbM¼œÅv fÄ »UŠ ÊUÖœdÐ “« sð tÝ jI ©m≥≥∫±∞„Æ—® UNKO¦Lð —œ ‰uLFU−?M¹« —œ vË XÝ« ÊôU?ð d?ЫdÐ Ë Âd?Ö π∞∞ œËbŠ —œ ÎU?³¹d?I?ð ¨vUÝ Â«u?« 5Ð —œ s?¹“uð b?Š«Ë Ábý tL?łd?ð —UD?M t È«ÅtL?K? ≠wd²L vKOš œ—UáÝÅv œuš ÊUÖœd?Ð tÐ XMDKÝ vŽb t vuÄ s¹«dÐUMÐ b?ýUÐÅv —UM¹œ U¹ r¼—œ b dЫdÐ ‰uÄ bŠ«Ë Ê«u?MŽÅtÐ —UDMÊôU?ð p¹ vu??Ý tÐ Ë ÊôU??ð Ëœ Èd?~??¹œ tÐ ¨ÊôU??ð ZM??Ä vJ?¹ tÐ »U??З« U??$¬ —œ® XÝ« Áb?ý d??– v²?? qO??$« —œ t XÝ« ʬ “«vKO?š ÏtKU?F? ∫XO?½ ÊU½¬ ‘«œU?Ä VÝU?Mð tÐ ÊU?ÖœdÐ XO?U?F Ë gýu? b¼œ ÊU?A½ b?¼«u?šÅv Uu? t X?O½ vJ?ý Æ©œ—Uá?ÝÅvv²¹UÐ t XÝ« vJ?¹ bMÅv XU¹—œ ÊU?ÖœdÐ “« p¹ d¼ t vu?Ä Uu qO$« s¹«d?ÐUMÐ Æ©±∞∫±∂„Æ— ª±∑bM?Ю XÝ« vJÇuqO$« —œ Æb?¼œÅv ÊUA?½ «— «b d?¼ XOU?F t−?O²?½ Ë XÝ« ËUH?² b?½—ˬÅv XÝb?Ð t È«Åt−O?²½ vË b?M½U?ÝdÐ Ád?NÐ tÐ «— ʬÆbM²¼ dЫdÐ U¼ÅÁdNÐ vË« ÏÁœdÐ Ëœ œ—u —œ vË XÝ« ËUH² U¼ÅÁœdáÝ —«bI v²ÊU¹œuN¹ “« d?H½ ÁU−?MÄ ÂË— tÐ ”uzö—¬ d?U vÄ —œ t vM?F s¹bÐ XÝ« Áœ«œ ÈË— ÈœöO? ¥ ‰UÝ —œ t XÝ« È«ÅtF«Ë s¹« ≠x‰u³? ÂbŽ U?ð b?MÅv? d– «— Ád?ÞU?š s¹« Uu? Æœu?ý vGK? Ë« v¼U?ýœUÄ b?½œd? XÝ«uš—œ t?²— ÂË— tÐ vÖb?M?¹U/ X¾?O?¼ Ê«uM?ŽÅtÐÆbM nOuð qOz«dÝ« vLÝ— UUI ÏtKOÝËÅtÐ «— vOŽ XMDKÝÈ—Ë«œ œ—u s¹« —œ —U~?½ÅqO$« Ëœ d¼ ÆXÝ« vJ?¹ Uu Ë v?² ÈU¼ÅqO?$« —œ t œuýÅv “Uſ¬ U?NÐU?Š Êœ«œ fÄ tM×? U−M?¹« —œ ≠ytF?łU Ë v?O?Ž XM?D?K?Ý tÐ ÈË XÝ« Áb?¬ U?u? qO?$« qO?¦?L?ð —œ t v«u?Š« Ë ŸU?{Ë« tÐ tłu?ð U?Ð vË b?½—«œ d?E?½ —œ «— 5??Ä«ËÆbA¹b½«Åv eO½ qOz«dÝ«ÁuJý vOŽ È«dÐ Ë býUÐÅv VÝUM XÝ« Ábý qzU½ ÂU?I s¹« tÐ ÁdšôUÐ Ë ÁœuÐ XMDKÝ vŽb t v È«dÐ t½U?¼Uý Ê«uMŽ s¹« ≠zv¼UÖ «— tLK 5?L¼ XO?½ 5Ð —œ ÁUýœU?Ä Ÿu{u t v²? qO$« tÐUA? 7 —œ ÆXÝ« dðÅt²?¹Uý vKO?š —UÖ“Ë— ÊU¹U?Ä —œ ‰öł ËÆbMMÅv tLłdð œU²Ý«∫XHÖ ÊU?A¹« tÐ Ë Áœ«œ w—UD?M Áœ ÊU?A¹« tГ« g½UMÞuL¼ UÒ«±¥ ÆÂœdÖdÐ Uð bOM tKUFX¾??O??¼ Ë« d??Ý XA??Ä “« Ë b??½œu??Ð d???H??M??²?? Ë«rO¼«ušÅv/ ∫bM¹u~Ð Uð b½œU²Ýd vÖbM¹U/v²Ë ¨È—Uбµ ÆxbM v¼U?ýœUÄ U? dÐ Ë« t¨XA?Öd?Ð v¼U?ýœU?Ä VB?M? XU?¹—œ “« fÄ«d? ¨œu?Ð Áœ«œ ‰u?Ä ÊU?A?¹« t?Ð t «— v½U?Öœd?Ðv¹U?¼Åt?K?U??F?? tÇ p¹ d??¼ b?½«b??Ð U??ð b?½«u??š∫XH??Ö t²??U?¹ —u??C??Š vÒË«±∂ ÆyXÝ« Áœd?Áœ«œ ÁdN?Ð —U?D?M? Áœ u?ð —U?D?M? ¨z«b½Ë«b?šò≤∏≥

Page 102

≤π∫±π Uu qO$«Áœd?Ð È« °s¹d?¬ò±∑ ∫XH?Ö Ë« tÐ Ë ÆåXÝ«¨aÈ«ÅÁœu???Ð 5???« r —«b???I??? —œ «d???¹“ »u???šË±∏ ÆådO?~?Ð XÝœ —œ «— d?N?ý Áœ d?Ð —«b²?«ZMÄ u?ð —U?DM? «b?½Ë«b?šò ∫XHÖ Áb?¬ vÒËœr¼ vJ¹ s¹« tбπ ÆåXÝ« Áœ«œ Ád?NÐ —U?D?M?Æå‘U??Ð d??N???ý ZM???Ä ”√— —œ r¼ u??ðò ∫X?H??Ö¨«b?½Ë«b??šò ∫XH??Ö Áb?¬ Èd??~?¹œ f?á?Ý≤∞—U???M??? È«Åt?Ç—U???Ä —œ t u????ð —U???D???M???? pM????¹«¨Âb?O??Ýd??ðÅv u??ð “« «d??¹“≤± ¨Âœu?Ð t?²?ý«c??Ö«— tÇ Ê¬ v²?¼ ÈdO?Ö XÝ ÊU?½« u?ð ÊuÇ«— tâ?????½¬ Ë Èd?????O????ÖÅv?d?????Ð È«Åt²?????ý«c?????~????½∫b¹uÖÅv Ë« tÐ≤≤ åÆbÈË—œÅv È«Åt²ýU?J½È« rMÅv È—Ë«œ œuš ÊU¼œ “« «— uð sòv½U???½« s t v?²???½«œÅv u??ð ¨d??¹d?ý Áœd??ЫÅt²?ý«c?~?½ t? «— tÇ Ê¬ r²??¼ d??O?Ö X?ÝÂË—œÅv «Åt²??ýU??J??½ «— tâ???½¬ Ë Âd??O??ÖÅvd??ÐUð øÈœ«b½ v«d? tÐ «— s ‰uÄ «dÇ fÄ≤≥fÄ ‘«ÅÁd????N????Ð U?????Ð «— ʬ XA????Ö“U????Ð —œ s?Æ©±∑∫¥Êd≠≤Å„Æ—® XÝ« t½U¼Uý Ábý Áœ«œ t vý«œUÄ Æw±≥bMÐ „Æ— ≠aÆXÝ« luðdÔÄ È—«e~²bš Ë« t b¼œÅv —«d UM³ s¹« dÐ «— œuš È—Ë«œ ÁUý vË XÝ« Á«ušbÐ Ë q³Mð È—«e~²bš dE½ s¹« ≠b—œ bM?Ð s¹« œu?łË vË XÝ« Áb?UO?½ v²? qO?$« —œ t V³Ý s¹b?Ð pýöÐ ¨œ—«œ œu?łË vD?š ÈU?¼Åt?½ “« È—U?O?Ð —œ b?M?Ð s¹« ≠cÆbMÅv ÊU¹U/ «— ÁUý È—Ë«œ VO−Ž Ït³Mł Ë Ábý bO¹ÏUð ÎöU Uu qO$«Ë bMÅv/ oO³D?ð ÎöU qO¦Lð XO?F{Ë UÐ «d¹“ t²ý«œ œu?łË qO¦Lð s¹« UÐ ◊U?³ð—« ÊËbÐ Ë qI²? ÎULK eO?¬ÅXLJŠ —U³Ž s¹« ≠dÆœ—«œ œułË eO½ ©≤µ∫¥d ª±≤∫±≥X® tÐUA ÈU?¼Å7 —œ tJ½UMÇ Ë ©t²U?¹ dOOGð vb½« U$¬ —œ® X?Ý« Áb¬ r¼ ±∏∫∏ bMÐ —œÆb½Ë—Åv XÝœ “« t½dÖË bý bMÅÁdNÐ UN½¬ “« v²¹UÐ Ë b½—«œ «—cÖ Ë v²u Ït³Mł ÈuO½œ ‰«u« t XÝ« ʬ —U³Ž s¹« ÂuNH—œ ÆbýU?Ð œuš XM?D?KÝ ÊU?HU?? “« ”uzö—¬ ÂU?I²?½« tÐ Á—U?ý« XÝ« sJ2 Ë ©≤¥∫±¥d?O?E½® XÝ« È«Åt½U?L?Š—ÅvÐ ÈdO?ÖÅt−?O²?½ ≠eË bý b¼«uš «dł« UËÅvÐ qOz«dÝ« ÏÁ—UЗœ Èb¹bý XOuJ× Ë È—Ë«œ b¼œÅv ÊUA½ qO¦Lð ÈdOÖÅt−O²½ Áœd d– Uu? t vKO¦LðÆ©≥±≠≤∏∫≤≥ ª≤¥≠≤∞∫≤± ª¥¥≠¥≥∫±π® œuýÅv œU¹ ʬ “« U¼—UÐ qO$« s¹« —œ t XÝ« rOKý—Ë« v½«d¹Ë —uEM ÎôUL²Š«tÐ «— œU²Ý« Ë b?¹U/ nOu?ð rOKý—Ë« tÐ «— v?OŽ Êb¬ “«d? ÏtKŠd s¹d?š¬ Uð Áœd ÁœU?H²Ý« ≥≤∫±∞d? “« Uu t X?O½ Èb¹œd?ð ≠fÆ©µ±∫π® b¼œÅv ÊUA½ rLB XÝ« ÁœuÐ X1eŽ “Uſ¬ —œ t vF{Ë ÊUL¼ÂU$« ÎöLŽ «— U¹d?“ “« d³UO?Ä È«b½ XÝ« t²Ý«u?š vOŽ t½u?~Ç b¼œÅv ÊUA?½ XÝ« Ábý d– qO?$« —UNÇ d¼ —œ t X¹«Ë— s¹« ≠g„d²A? X¹«Ë— s¹« —œ ÆœuýÅv tz«—« sðËd? Ë ÁœUÝ —uÅtÐ `O? ʬ vÞ —œ t v¹U?×O? ÂöŽ« UN?M𠨩±∞≠π∫π„“® b¼œË `O? X¹«Ë— tÐ Á—Uý« s¹b?MÇ ÎU?uB?? b¹U?/Åv bO?ÏUð Ë È—Ë¬œU?¹ «— vO?Ž XM?DK?Ý t XÝ« Áœd œ—«Ë t²?J½ s¹b?M?Ç Uu?b¼«uš ŸuËÅtÐ rOKý—Ë« —œ t X?Ý« qO$« XL s¹dš¬ ÕU²?²« Uu qO$« —œ Æb?ýUÐÅv ¥∞≠≥≥∫±œUÄ≠± —œ ÊULO?KÝ f¹bIðÆXÝuOÄjI ±∫≤±X tÐU?A 7? —œ ÎUM?L{ Æœ—«œ —«d? —«“ÅÊu²?¹“ Áu ÈË— d?Ð t rOK?ý—Ë« vJ¹œe?½ —œ È«ÅÁbJ?¼œ Æ©v±∫≤±XÅ„Æ—® ≠hÆXÝ« Ábý d– ÁbJ¼œ s¹« ÂU½ÆXÝ« Ábý d– ±∫±±d —œ Áœ s¹« ÂU½ ÆXÝ« rOKý—Ë« “« dð—Ëœ vK³ ÁbJ¼œ tÐ X³½ t ÅÊu²¹“ Áu vdý tM«œ —œ v¼œ ÂU½ ∫i∂∫±µ»u¹«b?½œu?Ð d?{U?Š t? v½U?? tÐ Ë≤¥ åøÂd?O?~?Ðt ʬ tÐ Ë b?¹d?O?~?Ð Ë« “« «— —U?D?M?ò ∫XH?Ö∫b?M??²??H??Ö Ë« tÐ Ë Æåb??O??¼b?Ð œ—«œ —U??D??M?? ÁœtÐ≤∂ ÆÆÆå°cœ—«œ —UD?M Áœ Ë« «b?½Ë«bšò≤µÁœ«œ œ—«œ t f d?????¼ t?Ð ∫.u?????ÖÅv U?????L?????ýv²?Š œ—«b?½ t v? ʬ “« U??Ò« ¨b?ý b?¼«u?šU« Ë≤∑ Ædb?ý b?¼«u??š t²??d?Öd??Ð œ—«œ tâ?½¬s bM?²?Ý«u?½ t ÊU?½¬ ¨s ÊUM?L?ýœ ÏÁ—UЗœË ¨Áœ—ˬ U?−?M??¹« tÐ rM? v¼U??ýœU?Ä ÊU?A??¹« d?Ðs¹«≤∏ åÆebO?½eÐ Êœd?Ö s dЫd?Ð —œ «— ÊU½¬Èu????ÝÅtÐ Áœd???? Xd????Š g?O????Ä tÐ t?²????H????Ö «—Æfb¬Åv “«d rOKý—Ë«grOKý—Ë« tÐ `O t½U¼Uý œË—˪±∑≠±µ ¨±±≠±∫≤±v²®©±∂≠±≤∫±≤UMŠu¹ ª±∞≠±∫±±fdiUOMŽ XOÐ Ë hvłU XOÐ tÐ v²Ë È—UÐ≤πb?O?Ý— å—«“ Êu?²??¹“ò ÂU?M?Ð v¼u?? p¹œe?½ tÐ≤∏≥

Page 103

Uu qO$« ≥∞∫±πtÐò≥∞ ∫XHÖ ÁœU²Ýd? «— Ê«œdÖUý “« sð Ëœv²Ë ¨b¹ËdÐ XÝ« ÊUðd?ЫdÐ —œ t vzU²ÝË—bO¼«u?š t²?Ð «— Èdš ÁÒd? b¹b?ý œ—«Ë Ê«bÐÁb??A???½ —«u??Ý v??? e???Öd??¼ ʬ d???Ð t XU???¹b?????????¹œd????????? ‘“U?????????Ð tJ?????????½¬ “« f?Ä ¨X?Ý«∫b?O?Ýd?Ä U?L??ý “« v? d?Ö« ≥± Æ‘b?¹—ËU?O?ÐbO?¼«u?š 5?M?Ç åøb?O?M?Åv “U?Ð «— ʬ «d?ÇòåÆœ—«œ “U?O?½ jb?½Ë«b??š tJ??½¬ È«d?Ðò ∫X?H?Öv²??Ë ¨b???½œu???Ð Áb??ý ÁœU???²??Ýd??? t ÊU???½¬≥≤ÊUA?¹« tÐ t —u?D?½U?L?¼ ›«— ŸU?{Ë«¤ ¨b?M²?—“UÐ «— dš ÁÒd tJ?OUŠ —œ≥≥ bM²U?¹ œuÐ t²HÖ∫b?M??²??H?Ö ÊU??½¬ tÐ kg½U?³??ŠU?? ¨b?½œd??Åv∫bM?²?HÖ≥¥ åøbO?M?Åv “UÐ «— d?š ÒÁd? «dÇò«— ʬ Ë≥µ åÆœ—«œ “UO½ ʬ tÐ b?½Ë«bš «d¹“òÈË— dÐ «— ÊUA¹U¼«œ— Ë b½œ—ˬ vOŽ œe½ tЗ«u??Ý Ê¬ d??Ð «— lv??O???Ž ¨t²???š«b??½« d???š ÁÒd??ÆbM¼œÅv vOŽ tÐ «— Ê«uMŽ s¹« fd Ë v² t XÝ« Èœ—u UNMð s¹« Æt±≥∫∑„Æ— ≠jÁb¬ lL?ł —u?ÅtÐ t U−?M?¹« —œ vË Ábý tL?łd?ð åb½Ë«b?šò tÐ t t²?— —UÅtÐ v?O?Ž œ—u —œ ≥±b?M?Ð —œ v½U½u?¹ tL?K 5?L?¼ ≠kÆœuýÅv Áb½«œdÖdÐ ÊU³ŠU tÐ V³Ý s¹bÐ Ë bM²¼ dšÅÁÒd ÊU³ŠU —uEMÆ©≥≥∫±œUÄ≠±® œ—«œ ÊULOKÝ f¹bIð Ë ` tÐ È«ÅÁ—Uý« Uu t²ýu½ t bÝ—Åv dE½ÅtÐ 5MÇ ≠ltKN?K?¼ Ë ÈœUý ÈU?¼œU¹d? 5?Mâ?L?¼ ©≥∏∫±œUÄ≠±® œ—ˬÅv œU?¹ÅtÐ «— ÊU?LO?K?Ý f¹bI?ð Ë `? r¼ tL?K s¹« t b?¹U?/Åv 5M?Ç ≠mÆ©¥∞∫±œUÄ≠±® b¹¬Åv ΫbFÐ t Ê«œdÖUýb¼Uý t b½«œÅv vð«e−F? «— Ê«œdÖUý ‚uý Ë —uý ÏÁe?O~½« Uu ¨œ—«œ œu?łË fd Ë v² ÈU¼ÅqO$« U?Ð œ—u s¹« —œ t vðËUHð ≠nÆ©i≤∞∫≤„Æ—® b½«ÅÁœuÐ UN½¬U½UFOýu?¼ vUÝ tLK Êœd?Ð —UÅtÐ “« vË ©k≥µ∫±≥„Æ—® bMÅv qI½ «— ≤∂∫±±∏—ue? fd Ë v² bM?½UÅtÐ Uu U?−M¹« —œ ≠oÆb¹«e«Åv «— ÁUýœUÄ Ê«uMŽ vOŽ È«dÐ ±≥∫±≤u¹ dOE½ Ë Áœd “«d²Š«—œ vOŽ buð ÂU~M¼ tÐ «— ÊU~²ýd œËdÝ Ë XÝ« fd Ë v² ÈUNKO$« —œ UN½ULݬ “«d dÐ U½UFOýu¼ dЫdÐ 5% Ë tKNK¼ s¹« ≠pqO?K??& «— b?½Ë«b??š Ë t²??d?Ö sA??ł b??Ý—Åv ÊU?A??¹« tÐ «b??š Èu?Ý “« t «— v×??K?? Ê«œd?ÖU??ý Êu?M??« vË œ—ˬÅv œU??¹ tÐ ±¥∫≤Æ©¥≤bMЮ Xd¹cÄ b¼«u½ «— ʬ rOKý—Ë« ªœuý t²d¹cÄ ÊU1« —œ v²¹UÐ ©j∑π∫±„Æ—® `K s¹« ÆbMMÅvË tOuð U?¹ ©±∂≠±µ∫≤±X —œ ÊU³?ðU Ë rE?Ž« ÊUM?¼U ÷«d?²Ž« Îö¦?® ÁœuÐ ÷«d?²Ž« —u?ÅtÐ tJM?¹« “« rŽ« ÊUO?¹d? XUšœ ≠qÊUO¹d? t XÝ« È—UÐ s¹d?š¬ s¹« ÆXÝ« ÊUO?¹d È—ËUÐU?½ Ït½UA½ ©≥±∫±≥u? —œ ÊUO¹d? tOuð Îö?¦® býUÐ ◊U?O²Š« tÐ u?ŽœÆ©w≤∞∫≤∞„Æ—® bM qš«œ vOŽ XOuJ× —œ «— ÊUO¹d b¼«ušÅv/ Uu Ϋd¼Uþ Ë b½uýÅv d¼Uþ Uu qO$« —œrOK?ý—Ë« œu?Ð b?¼«u?½ ʬ “« l½U? e?O?Ç êO?¼ t XÝ« s¹« —u?E?M Æb?ýU?Ð Áb?ý t²?dÖ ±±∫≤V?Š “« sJ2 Ë X?Ý« rN —U?³?Ž s¹« ≠rt vð—u —œ ©¥¥bM?Ð „Æ—® œu/ „—œ «— d?Ný v½«d?¹Ë —U³?Ž s¹« “« XÝ« sJ2 5?MâL?¼ Æb¹U?/ 5?% Ë tKN?K¼ «— v?OŽÆbÝUMAÐ «— œuš ÁUýœUÄ b¼«u½Âœd? ¨b?¬Åv gO?Ä t vU?Š —œ≥∂ Æb½œd?ÊuÇ≥∑ Æb½œd²?ÖÅv Á«— —œ «— œuš ÈU¼«œ—b?ýÅv p?¹œe?½ Êu??²??¹“ Áu? mÈd?¹“«d??Ý tÐdÞUšÅtÐ ¨ÈœUý —œ ‚dſ g½«ËdO?Ä Áu³½« ÂULðbMKÐ È«b½ tÐ nb½œuÐ Áb¹œ t vð«e−F ÏtL¼tÅvUŠ—œ≥∏ Æb½œd «b?š g¹U²?Ý tÐ ŸËdý ∫bM²HÖÅv b¹¬Åv t Ë« œUÐ „—U³ ob½Ë«bš ÂU½ tÐ ¨ÁUýœUÄ Ê¬ ÊULݬ —œ g«—¬ p5OKŽ vKŽ« —œ ÁuJý ËË« tÐ XO??F??L???ł ÊU??O????¹d?? “« v?šd??Ð Ë≥πg¼u?J?½ «— X½«Ëd??O?Ä ¨œU?²??Ý« È«ò ∫b?M?²??H?ÖU???L????ý t?Ðò ∫XH????Ö Áœ«œ aÝU????Ä Ë¥∞ åÆqsUN?~?MÝ ¨b?½u?ý XUÝ ÊU?A?¹« dÖ« ¨.u?ÖÅv åÆrœ—ˬ bM¼«ušdÐ œU¹d≤∏¥

Page 104

¥∏∫±π Uu qO$«b¹dÖÅv rOKý—Ë« dÐ vOŽd?Ð d?N?ý Êb?¹œ U?Ð ¨b??ý p¹œe?½ Êu?Ç Ë¥±u“Ëd« teO½ uð dÖ«ò¥≤ ∫sXHÖ Ë t²¹dÖ Ê¬“« ÎöF?? U??Ò« °v?²????½«œÅv «— g?«—¬ j¹«d??ýdÐ vzU¼“Ë— «d¹“¥≥ XÝ« ÁbOýuÄ uð ÊUÖb¹œu?ð —Ëœ X½U?M??L?ýœ t b?O??Ý— b?¼«u?š «d?? u?ðÁdU?×? «— u?ð Ë b?O?A? b?M?¼«u?š vU¼—U?B?Šœ—«Ë —UA? u?ð d?Ð u?Ý d¼ “« Ë wœd b?M?¼«ušr¼—œ «— X½«b?½“d?? Ë u?ð Ë¥¥ œd? b?M??¼«u?šv~?M?Ý d?Ð v~?M?Ý u?ð —œ Ë X?J?ý b?M?¼«u?št «— vU~?M?¼ «d¹“ Xý«c?Ö b?M¼«u??½ vUÐ å°È«Åt²UO½—œ xXÝ« Ábý —«b¹œ uð “«ª¥¥≠¥≥∫±π® œd b¼«u?š ÂöŽ« «— dN?ý v½«d¹Ë —U?Ð tÝ t Uu? ÆbM?Åv È—«“ Xd¹c?Ä b¼«u?½ «— Ë« t Èd?Ný ‰U?Š dÐ v?OŽ ≠svK³ r?Ò& Ë v¹—U?ð È—Ë«œ p¹ Ê«uM?ŽÅtÐ «— tF«Ë s¹« U?u Æœ—ˬÅv «— ÂöŽ« 5?²?½ U?−M?¹« —œ ©≥±≠≤∏∫≤≥ ª≤¥≠≤∞∫≤±Æœd~½Åv È—Ë«œ 5Ä«ËÆ©≥∏≠≥∑ÈU¼bMЮ b½«Åt²U¹ «— `K vOŽ —œ t Ê«œdÖUý dOE½ ≠tÆq«ô ∫XÝ« Ábý ÁœËe« U−M¹« —œ vDš ÈU¼Åt½ “« ÈœU¹“ œ«bFð —œ ≠uÆœd bM¼«uš ÁdU× «— dNý t XÝ« vðUUJײݫ ÈU¼UMÐ —uEM ≠vÆ©≤¥≠≤∞∫≤±„Æ—® bMÅv nOuð b½«ÅÁœd ÁdU× ∑∞ ‰UÝ —œ ÊUOË— t «— rOKý—Ë« dNý XOF{Ë Uu ≠wÆœuý «d¹cÄ «— Ë« v²¹UÐÅv ÊuM« rOKý—Ë« Ë œuýÅv ÂU$« vOŽ t½U¼Uý œË—Ë UÐ U−M¹« —œ ©t∂∏∫±„Æ—® dNý “« «bš —«b¹œ ≠xʬ È«œd —œ fd qO$« —œ® XÝ« ÁœuÐ rOKý—Ë« tÐ vOŽ œË—Ë “Ë— ÊU?L¼ —œ œ«b¹Ë— s¹« ŸuË v² qO$« dOE½ U?u qO$« —œ ≠y—œ ÎöU XMDKÝ s¹« ÆbM?Åv —UJý¬ «— œuš XMDK?Ý ÂuNH Ë Áb½UÝ— ÊU?¹UÄ tÐ «— œuš vLÝ— œË—Ë vOŽ ÊU?M¹bÐ Æ©XÝ« “Ë—ÆœœdÖ ÂU$« Ë« Ït²¹Uý vA¹UO½ Ë œU³Ž Uð býUÐÅv ‘—bÄ XbšqLŽ Òbý t V³?Ý s¹bÐ b?¹Uý® XÝ« Áœ«œ `O{u?ð tF«Ë s¹« U?Ozeł ÏÁ—U?Зœ fd Ë v²? “« d²L? Uu? Æg±≤∫≤±XÅ„Æ— ≠zÆ©b¼œ nOHð «— vOŽÆbýUÐÅv g¹UO½ È«dÐ b³F v³½ ÈUOFý« dE½ÅtÐ 5MâL¼ vOŽ dE½ÅtÐ Æ∑∫µ∂‘« ≠a“« Ë Áœ«œ dOO?Gð «— b?³F? œułË “« —uE?M Ë b?BI? bM?²¹“Åv v?³½ UO?—« Ê«—Ëœ —œ t v½U? bM?½U tÐ v?OŽ Ê«d?UF Ʊ±∫∑—« ≠b—œ ©¥∞≠≥∞∫∏œUÄ≠±® b?ýU?Ð g¹U?A?Ð Ë XŽU?H?ý q×? Uð XÝ« Áb?ý Áœ«œ ÊU?A?¹« tÐ b³?F? Æb?½œuÐ Áb?ý ·d?×?M? vK« ·b?¼ÊuB d?HO? “« ʬ tKOÝËÅtÐ t b?½œdÅv —u?Bð vM?OLC?ð Ë b½œu?Ð Áœ—ˬ—œ «bš rAš d?ЫdÐ —œ vM?ÏU —uÅtÐ «— ʬ t? vð—uÆœuÐ bM¼«ušUu t bÝ—Åv dE½ÅtÐ 5MÇ vË b¼œÅv ‘“u¬ rOKý—Ë« —œ vOŽ t bMÅv X¹«Ë— ≥∏≠≥∑∫≤± Ë ±∫≤∞ dOE½ U−?M¹« —œ Uu ≠c—œ t È“Ë— Ëœ U??¹ Ë Áb??¬ ≤∞ ¨±≤∫±±d?? —œ t XÝ« È“Ë— tÝ “« d??²??A??O??Ð t²??d??Ö d??E??½ —œ ‘“u??¬ È«d??Ð «— vðb?? U??−??M??¹« —œÆXÝ« Ábý d– ±∏∫≤±XœdÐÅv ÂU?½ vO?Ž ¯d Êôu?¾? Ëeł ÎU?×¹d? bM?²?¼ s¹—b½U?Ý ÈUC?Ž« t «— Âu? v³¼c? dO?ſ ÊUÝU?Mýd?Ý fd ·öšd?Ð Uu? ≠dÆ©≤∞∫≤¥ ª≥µ ¨±≥∫≤≥„Æ—®Ê«dÝ t½«—UJ²¹UMł ÈU¼ÅtAI½ ·öšdÐ t bMÅv —«d« Ë bOÏUð Uu ÆÊœ«œ ‘uÖ tÐ ¨Ë« tÐ t²¹Ë¬ Âu ÏtL¼ ∫vEH?K«ÅX% tLłdð ≠eÆ©≥µ ¨≤∑∫≤≥ ª≥∏∫≤± ª±π∫≤∞„Æ—® bM²ý«œ vI«u dE½ Ë ö¹ULð vOŽ tÐ X³½ Âœd ¨Âu≥µ≠≥¥∫±≥π∫±≥∑e—«b²?« Áb?ý œ—«Ë b³?F? —œ vO?Žb¼œÅv ÊUA½ «— œušª±≥≠±≤∫≤±v²®©±∂≠±≥∫≤UMŠu¹ ª±π≠±µ∫±±fdÊËdO?Ð tÐ ŸËd?ý Áb?ý œ—«Ë yb³?F? tР˥µ∫XH?Ö ÊU??½¬ tÐ zÁœd? ÊU??Öb?M??ýËd?? Êb?½«—Ït½U???š ¨s t½U???š Ëò ∫XÝ« Áb???ý t²???ýu???½¥∂ÏÁ“U?G? «— ʬ U?L?ý U?Ò« ¨aœu?Ð b?¼«u?š g¹U?O?½È«d??Ð “Ë— d??¼ Ë¥∑ åÆbb??¹«ÅÁœd??? ÊU??½e???¼«—Ë rE??Ž« ÊU??M???¼U?? ¨cœu??Ð b??³??F??? —œ ‘“u??¬5?M?â?L?¼ b?½œu?Ð Ë« „ö¼ œb? —œ ÊU?³?ðU?tÇ b?M?²???½«œÅv/ U?«¥∏ ÆdÂu? ÊU?ÝU?M?ýd?Ýt²?šËœ g½U?¼œ tÐ rA?Ç Âu? ÏtL?¼ «d?¹“ b?M?M?Æeb½œuÐ≤∏µ

Page 105

Uu qO$« ±∫≤∞ÏÁ—U??Зœ s¹—b???½U??Ý ÈU??C???Ž« ‰«Ïu??ÝfvOŽ —«b²«©≥≥≠≤∑∫±±fd ª≤∑≠≤≥∫≤±v²®«— Âu b?³?F —œ t gÈ“Ë— ¨È—UбÊU??M??¼U??? ¨œ«œÅv b??¹u???½ Ë ‘“u??¬tÐ Ë≤ Æb½b¬ gOÄ a¹UA UÐ ÊU³ðU Ë rEŽ«s¹« È—«b?²??« tÇ U?Ð u??~?Ð U?? tÐò ∫b?M??²?H??Ö Ë«—«b?²?« s¹« v? tÇ U?¹ øhvM?Åv «— U?¼—U?ÊU??A??¹« tÐ aÝU??Ä —œ≥ åøXÝ« Áœ«œ u??ð tÐ «—U??L???ý “« Èe???O???Ç r¼«u???šÅv r?¼ sò ∫XH???Ö“« vO×¹ bOLFð¥ ∫bOzu~Ð s tÐ fÄ ¨rÝdáÐœuš 5Ð ÊU½¬µ åøÊUO?œ¬ “« U?¹ œuÐ iÊULݬ¨ÊU??L??ݬ “« rO??zu???~??Ð d??Ö«ò ∫b??½œd?? Y?×??Ðøb¹œ—ËU?O?½ ÊU?1« ÈË tÐ «d?Ç ∫XH?Ö b?¼«u?š«—U?? Âu??? ÏtL???¼ ¨ÊU??O???œ¬ “« rO???zu??~???Ð d???Ö«∂t b½—«œ 5?I¹ «d?¹“ ¨œd? bM?¼«u?š —U?~?MÝt b?½œ«œ aÝU?Ä Ë∑ åÆjXÝ« d?³?U??O?Ä vO??×?¹tÐ v??O?Ž Ë∏ Ækœu?ÐÅv? U?−?? “« b??M??½«œÅv/t .uÖÅv/ U?L?ý tÐ e?O?½ sò ∫XH?Ö ÊUA?¹« åÆrMÅv «— s¹« È—«b²« tÇ UÐëdš« b?³F? “« «— ÊU?ÖbM?ýËd Ë Áœd? vd?F `O?? «— œuš È—«b?²?« tÇ UÐ v?O?Ž “« s¹—b½U?Ý ÈU?CŽ« tI?³Þ t?Ý œ«d« “« v²?¾O?¼ ≠fUÐ ÆbM¹U?/ ÊUOÐ v?O×¹ X¹—u?ÏU ÏÁ—UЗœ «— œu?š dE½ ΫËb?Ð bMÅv XÝ«u?š—œ ÊU¹uł“U?Ð s¹« tÐ Êœ«œ aÝUÄ “« q³ v?OŽ ÆbM?Åvs¹b?Ð XÝ« È—Ëd?{ Ë Â“ô È«Åtb?I? tJ?K?Ð b?M v?Uš t?½U?ýË Áœd È—«œœu?š Êœ«œ a?ÝUÄ “« b?¼«u?šÅv/ v??OŽ t?K¾?? s¹« Õd?Þ«— d³?UO?Ä p¹ X¹—u?ÏU? Uð b?M?ýUÐ ÁœU?¬ v²?¹U?Ð b?M¼œ hO??Að «— v?O?Ž —«b²?« b?M½«u?²?Ð s¹—b½U?Ý ÈU?CŽ« t?JM?¹« È«d?Ð ∫vMF?vO?Ž X¹—uÏU? tÐ «— vO?×¹ X¹—u?ÏU Ë œ—«œ XO?L¼« U?u? dE?½ —œ t²J?½ s¹« ÆXÝ« Ë« ÂU?~A?OÄ t Èd?³U?O?Ä ÎUu?B? ¨b½d?¹c?áÐÆ©¥∫±π ª≤µ≠≤¥∫±≥ ª≥∑∫±∞ ª≤≤∫±Ÿ« ª≤≠±u® XÝ« Áœ«œ ◊U³ð—«ÆÈ“Ë— ∫XÝ« Ábý t²ýu½ vDš ÈU¼Åt½ vCFÐ —œ ≠gÆn ≤≥∫≤±XÅ„Æ— ≠hÆv ±∂∫±±„Æ— ÆXÝ« «bš —uEM ≠iÁœd d– ≥∞≠≤π∫∑ —œ «— t²J?½ s¹« Uu® b?½œuÐ ÊUŽdA?² Ë ÊUO?¹d nU? VOðdð s¹« tÐ Ë t²?d¹cÄ «— vO×?¹ X¹—uÏU Âœd? ≠jeO½ vO?Ž œ—u —œ ªb½eO?~½«dÐ «— Âœd? rAš b½d¹c?á½ «— ÂU~?AOÄ bO?LFð v¹«b?š ÏUAM d?Ö« b½bOÝd?ðÅv s¹—b½UÝ ÈU?CŽ« Æ©XÝ«Æ©≤∫≤≤ ª±π∫≤∞® œd bM¼«uš ”UŠ« «d¹«ÅtL¼«Ë 5MÇÆbMM dE½ —UNþ« Á—UÐ s¹« —œ t ÁœuÐ ÊUA¹« tHOþË tL¼ s¹« UÐ ≠kÆr ≥≥∫≤±XÅ„Æ— qO¦Lð s¹« œ—u —œ ≠lt XÝ« sýË— ”bI »U²? ÊUÖbM?½«uš È«dÐ UłÅ5?L¼ Uð vË b?¼œÅv/ t«œ« fd Ë v² b?M½U tÐ «— ≤∫µ‘« ‰u? qI½ Uu ≠mÆbýUÐÅv qOz«dÝ« tÐ Á—Uý« Ë tłuð nDŽÆm ≥≥∫±∞„Æ—® XÝ« Áœd kHŠ U¼ÅqO¦Lð —œ «— dH½ tÝ vuLF ÕdÞ œ—u s¹« —œ Uu jI ≠nÆp ±∑∫±≤„Æ— ≠oÆh ∂∫±≤dÅ„Æ— ≠pg Âœ¬ ÊU½UГ— qO¦Lð©±≤≠±∫±≤fd ª¥∂≠≥≥∫≤±v²®qO¦?L?ð s¹« 7?HÖ tÐ ŸËd?ý Âu? tÐ ÁU?~½¬πʬ bF?Ð ¨mXýU v½U?²??U?ð Èœdò ∫lœdÒb??? È«d???Ð Ë œ«œ Á—U???ł« tÐ ÊU???½U????Г— tÐ «—tР˱∞ ÆX— d??U????? t?Ð È“«—œ ÎU??²???³?????½ÊU??½U???Г— œe??½ t?Ð È«ÅÁœd??Ð V?ÝU??M??? ÂU??~???M???¼¨bM?¼b?Ð Ë« tÐ ÊU?²?U?ð ÏÁu?O? “« U?𠨜U?²Ýd?XÝœ «— Ë« ¨Êœ“ p?²????? “« f?Ä ÊU?????½U??????Г—Èd?~?¹œ ÏÁœd?Ð “U?Р˱± Æb?½b?½«œd?Ö“U??Ð vU?šË« UÐ d?OI?% U?Ð Ë Áœ“ p² r¼ «—Ë« ¨œU?²?ÝdÆb½b?½«œd?Ö“UÐ «— Ë« vU?š XÝœ Áœd? —U?²—eO?½ «— vJ?¹ s¹« ¨nœU²?Ýd? «— 5?Òu?Ý “Uб≤Æb????½b????M????J????« ÊËd????O????Ð t?Ð Áœd???? ÕËd????−????d?Ä øorM tÇ ∫XH?Ö ÊU?²?U?ð b?½Ë«bš±≥Ë« b¹U?ý ¨pœU²?Ýd? r¼«u?š «— Âœu?š »u?³×?Ë« Êb??¹œ U???Ð U???Ò«±¥ Æb??½—U???L???ý Âd???²???×??? «—‰ôb???²????Ý« 5????M????Ç œu????š 5????Ð —œ ÊU????½U????Г—Uð rO?A?J?Ð «— Ë« XÝ« À—«Ë s¹« ∫b?½œd?Åv≤∞≤∏∂

Page 106

≤±∫≤∞ Uu qO$«¨ÊU??²????U??ð “«±µ Æœœd??Ö U?? ʬ “« gŁ«d??O??fÄò Æqb???M???²????A??? «— Ë« t²????š«b???½« ÊËd???O????Ðb??¼«u??š tÇ ÊU??A??¹« U???Ð ÊU??²????U??ð b???½Ë«b??štÐ «— ÊU?½U??Г— s¹« Ë b?¬ b??¼«u?š±∂ åøœdtÐ «— ÊU??²???U??ð Ë b??O??½U??Ý— b??¼«u??š Xö¼Êb?O?M?ý U?Ð ÊU?½¬ ¨œ«œ b?¼«u?š Èd?~?¹œ ÊU??—œ UÒ«±∑ rœuA?½ 5M?Ç åeÖd?¼ò ∫b?M²?HÖ s¹«t XOÇ s¹« fÄò ∫XH?Ö t²¹d~?½ ÊUA¹«∫XÝ« Ábý t²ýu½b½œd œ— Ê«—ULF t «— v~MÝsXÝ« Áb????ý t?¹Ë«“ d????Ý t X?Ý« ÊU????L????¼œd?š b?²??H?O?Ð @M??Ý s¹« d?Ð t v?? d?¼ò±∏Ë« d?Ð @M??Ý s¹« t v?? ʬ Ë b?ý b??¼«u?šåÆtœd b¼«uš œdš «— ÈË b²HOÐb½«Åt²?A? fá?Ý Ë t²?š«b?½« ×U?š tÐ «— Ë« v²? qO?$« d?O?E?½ U?−M?¹« —œ ªb?½“«b?½«Åv ×U?š tÐ fá?Ý Ë t²?A? «— d??Ä ∏∫±≤d? —œ ≠qÆv ≥π∫≤±XÅ„Æ—dÐ ÊUý—«b²« bMÅv b¹bNð vOŽ t b?½«ÅÁbý tłu² s¹—b½UÝ ÈUCŽ« XÝ« Ábý X¹«Ë— Uu qO$« —œ jI? t ÷«d²Ž« s¹« UÐ ≠rÆ©fd Ë v² ÈUNKO$« —œ tÐUA Êu² Ë ±πbMÐ „Æ—® œËdÐ 5Ð “« «bš Âu ÈË—ÂUN« ±∂∫≤∏‘« “« Áb?ý qI½ ≤≤∫±±∏—ue? “« t bM?Ð s¹« ÆbM?MÅv tLłd?ð UM?Ð „u½ @MÝ «— tL?K s¹« ÊU?Lłd²? “« È—UO?Ð ≠s„—œ v¹U?×?O?? ÏtF?U?ł 7?šU?Ý ÏÁbŽË Ê«u?M?ŽÅt?Ð «— VK?D? s¹« Ê«—Ëœ ʬ ÊU?¹œu?N?¹ t b?Ý—Åv d?E?½ÅtÐ 5?M?Ç Ë XÝ« Áb?ý t²?d?ÖXÝ« Áœ«œ X³?½ «b?š b?¹bł Âu? —«c?~?½UO?M?Ð ¨v?OŽ e?O?šU?²Ý— tÐ «— b?M?Ð s¹« «b?²Ð« ÊU?L?¼ “« tO?Ë« XO?×O?? ÏtF?Uł Æb?½œd?ÅvÊ«Ë«d @M?Ý t v¹U¼U?ł —œ ÆXÝ« Ábý o×?K qO?¦L?ð tÐ .b vK?Oš ÊU?“ “« bM?Ð s¹« V³Ý s¹b?Ð Æ©∑ ¨¥∫≤dD?Ä≠± ª±±∫¥Ÿ«®@MÝ `D Ë ·U ·dÞ t bM¹U/Åv XË UN½¬ ÊœdÐ —UÅtÐ Ë »U²½« —œ ÎôuLF bMMÅv UMÐ @MÝ UÐ «— UN?½UL²šUÝ Ë XÝ«`D ·dÞ Ëœ t «— v¹UN~MÝ fJFUÐ Ë b½—«cÖÅv —UM Ë Áœd œ— «— qJýbÐ ÈUN~MÝ t²³« Æb¼œ qOJAð «— ÊU?L²šUÝ ÈU/Æb½dÐÅv —UÅtÐ ÊUL²šUÝ g³½ —œ b½—«œ“« tJ?K?Ð X?O?½ ”b?I? ÈU?¼Åt²?ýu?½ “« rO?I?²??? ‰u? qI?½ ©a ¥¥∫≤±XÅ„Æ—® XÝ« U?u? qO?$« tÐ h²?? b??¹U?ý t b?M?Ð s¹« ≠tt v¹U??×???O???? @?M??Ý® ¥¥∫≤Ê«œ “« 5??M???â??L??¼ Ë t?²??d??Ö ÂU???N??« ©XÝ« Á«— d???Ý d??Ð l½U?? t? v~??M???Ý Ÿu??{u??® ±µ≠±¥∫∏‘«—U?M?? —œ Ë ±¥∫∏‘« d??O??E?½® œu??ýÅv ÂöŽ« U??−??M??¹« —œ vK??³?? b?M??Ð ‰U??³??½œÅtÐ Æ©b??M?J??ýÅv r¼ —œ «— 5??“ ÈË— ÈU??¼ÅÈ—u??ð«d??á?«tz«—« ≥¥∫≤ —œ Uu? Îö³? «— t¹dE?½ s¹« Æb?ýU?ÐÅv —«b½U?1« È«d?Ð U$ Ë ÊU?1«ÅvÐ œd? È«dÐ X?ö¼ «bš qL?Ž t ©±∂∫≤∏‘«ÆXU¹“UÐ Ê«uðÅv ∏≠µ∫≤dDÄ≠± Ë ≥≥∫πÂË— —œ d¹uBð 5L¼ UÐ Ë Áœu/5Ð —œ Ë« XO?Ðu³?× “« vË b?½d³?Ð 5Ð “« «— v?OŽ b?M²?ý«œ rO?LB?ð ÈœuN?¹ UU?I t XÝ« Áb?ý X¹«Ë— dO?E½ q?O$« tÝ d?¼ —œ ≠uª≤∫≤≤® b¹U/Åv —«d« ÈœuN¹ UUI ”d?𠜗u —œ Ë ©e ¥∏∫±π„Æ—® XOÐu³× s¹« œ—u —œ Uu Æb½bOÝdðÅv Âœd? tUŽÆ©≤∂∫µŸ«ÆÁbý —Ëœ Ë ∫XÝ« Ábý t²ýu½ vDš t½ s¹bMÇ —œ ≠vb½«Åt²Ð«Ë ÁËdÖ Â«b tÐ bMÅv/ 5OFð Uu ÆbM²¼ f¹œËdO¼ Ê«—«bdÞ Ë ÊUO¹d? ’Uý« s¹« ±≥∫±≤d Ë ±∂∫≤≤X —œ ≠woO³Dð XÝ« t²HÖ ÊU?O¹d ÏÁ—UЗœ ±π∫±∏ Ë ±µ∫±∂ —œ tâ?½¬ UÐ bMýUÐ ‰œUŽ ÈU?¼ÅÂœ¬ —uÅtÐ bM²ý«œ vF?Ý b¹uÖÅv ÊuÇ vËÆb¹U/ œ«bLK vOŽ XOuJ× —œ p¹dý «— ÊUO¹d b¼«ušÅv/ Uu ©q ≥π∫±π„Æ—® bý Áb¹œ tJ¹—uÞÅtÐ Ë b¹U/ÅvÆ©≤∂bMÐ —œ 5MâL¼® XÝ« d²L tLłdð s¹« X× t b½dO~Ð Ë« “« vMÝ œd tLłdð Ê«uðÅv ≠xÆl ±≥∫±≤dÅ„Æ— XL s¹« œ—u —œ ≠y±≥≠±≤∫±≥d³Žgýu?? r?E??Ž« ÊU???M???¼U??? Ë ÊU??³???ðU??? Ë±π“«—œ XÝœ ÈË dÐ XŽUÝ ÊUL¼ —œ b½œdÅvb½œuÐ t²½«œ «d¹“ ub½bOÝdð Âu? “« Ë bMMÆXÝ« t²HÖ ÊUA¹« œ—u —œ «— q¦ s¹«ÏÁ—U?Зœ v?O?Ž È«d?Ð Êœd?²??Ö Â«œdBO tÐ UOU Xš«œdÄ©±∑≠±≥∫±≤fd ª≤≤≠±µ∫≤≤v²®b½œU²Ýd v½UÝuÝUł ¨vÁœuÐ bd² Ë≤∞d~ Uð wbMýU?Ð ‰œUŽ ÈU?¼ÅÂœ¬ —uÅtÐ tË« Ë xb½—ËU?O?Ð dO?Ö Ë« s?Ý p¹ —œ v¹U?DšÊU½¬ Ë≤± ÆbM¹U/ rOKð yrUŠ —«b²« tÐ «—t rO½«œÅv œU²Ý« È«ò ∫bM²HÖ ÁbOÝdÄ Ë« “«v¼œÅv ‘“u¬ Ë vzuÖÅv s?Ý v²Ý—œ tÐ≤∏∑

Page 107

Uu qO$« ≤≤∫≤∞XIOIŠ o³?ÞdÐ tJKÐ zv²O½ v? bMÐ —œ ËXš«œd?????Ä U????¹¬≤≤ ¨È“u????¬Åv? «— «b????š aÁ«—ødOš U?¹ XÝ« “U− U? dÐ d?BO tÐ bUOUÊU??½¬ tÐ t²???U??¹—œ «— ÊU??A???¹« d??J??? Ë« U??Ò«≤≥ÆbO?¼b?Ð ÊU?A?½ s tÐ —U?M?¹œ p¹ò≤¥ ∫XHÖåøXO ʬ “« t²ýu½ s¹« Ë —u s¹« U¹¬ÊU??A??¹« tÐ≤µ Æåd??B??O?? “«ò ∫b???M??²??H???Ö Ë« tÐË dB?O? tÐ XÝ« d?B?O? ʬ “« tâ?½¬ò ∫XH?ÖÆåb?O?¼b?Ð fÄ «b?š t?Ð XÝ«b?š ʬ “« tâ?½¬v¹UDš Âœd? dЫdÐ —œ b?M²?½«u²?½ ÊUA¹« Ë≤∂XH?~?ý Ë b?½—ËU?O?Ð d??O?Ö Ë« “« s?Ý p¹ —œÆb½b½U ‘uUš gÝUÄ “« Áœ“eOšU²Ý— ÏÁ—UЗœ ÊUOËb gÝdÄ©≤∑≠±∏∫±≤fd ª≥≥≠≤≥∫≤≤v²®U?Žœ« t v?½U?½¬ ¨cÊU?O??Ëb?? “« všd??Ð≤∑Áb?¬ gO??Ä ‡ œ—«b??½ œu??łË e??O??šU?²??Ý— b??½—«œtLłd?ð —œ —UÐ s¹b?M?Ç ÕöD« s¹« Æv²??¼ ·dÞÅvÐ ∫b?MM?Åv tL?łdð v¼U?Ö ÆÈ—«b?½ dE?½ —œ «— XOB??ý ∫vEH?K«ÅX?% ÏtLłd?ð ≠zÆ©±∫≤l¹ ªπ∫∂f« ª≤µ∫≥‰u ª±±∫≤ÂË—Å„Æ—® XÝ« Áb¬ ”bI »U² v½U½u¹œ—u —œ Æ©ÆÆÆ ±µ∫µ± ª±±∫≤∑ ªπ ¨¥∫≤µeÅ„Æ— ªXÝ« Èd³?Ž ÊUГ —œ vŠöD« s¹«® Æ«b?š ÈUN¼«— ∫b?MMÅv tL?łdð v¼UÖ ≠aÆb ≤∫πŸ«Å„Æ— tOË« ÈUOK —œ ÕöD« s¹« ÊœdÐ —UÅtÐvMOðô Îö?« t Ábý Áœd?Ð —UÅtÐ È«ÅÁ˛«Ë ±¥∫±≤d? Ë ±∑∫≤≤X —œ XÝ« Ábý tL?łdð U?OU? vÝ—U tÐ t tL?K s¹« œ—u? —œ ≠bÆXÝ« Áœ«œ `Ołdð «— qô«Åv½U½u¹ ÏtLK ∑∫±≥ÂË— —œ fuÄ bM½UÅtÐ Uu vð—u —œ XÝ« Áb¬—œ v½U½u¹ —uÅtÐ Ë XÝ«“« gOÄ Êd Ëœ t È«ÅÁbOIŽ ¨b½«Åt²d¹cá½ «— ÊUÖœd eOšU²Ý— tÐ ÁbOIŽ bM²ý«œ oKFð œuN¹ ÊUM¼U ÈôUÐ UI?³Þ tÐ t ÊUOËb ≠cÊUOËb Æ©∏∫≤≥Ÿ«Å„Æ—® œd¹cÄÅv «— t¹dE½ s¹« ÊU?O¹d bM½UÅtÐ v?OŽ Æ©≥≠≤∫±≤® œuÐ Ábý «bOÄ v³½ ‰U?O½«œ UÐ a¹—Uð ʬÊU½¬ aÝUÄ —œ v?OŽ Æb?MÅv Ád? Ë t¾?D?ð «— t¹dE½ s¹« t? b½—ˬÅv vU¦? v¹—b?ð ‘Ë— tÐ t¹dE?½ s¹« “« œUI²?½« —uE?M tЗUHÝ«® Êu½U? ÈUM³ d?Ð s¹«dÐUM?Ð ¨œuÐ b¼«u?š È—«b²« Ë« ÊU³?O— È«dÐ —u? s¹« —œ «d¹“ bM tO?Jð ‰UO?½«œ t²ýu½ tÐ b½«u?ðÅv/tAO?L?¼ È«dÐ Áœd? sN? Ê«d?³U?O?Ä XÝËœ «— œuš «b?š d?Ö« ∫b?MÅv ‰ôb?²?Ý« XÝ« Ÿ“U?MöÐ Ë rK?? Ë «b?š sÝ t ©t½U?~?−?MÄb½«ÅÁœd eOšU²Ý— t v½U ∫bMÅv Òœ— vKÅtÐ eOšU?²Ý— Á—UЗœ «— ÊUO¹d “« vCFÐ ÈÒœU t¹dE½ È«ÅÁœUÝ ÏÁ—U?ý« UÐ ÎUML{ ÆXÝ«ÆbM²¼ ÊU~²ýd dOE½Æ©q ≤¥∫≤≤XÅ„Æ—® XÝ« Ábý qI½ œ«“¬ ‘Ë— tРʬ ÂuNH t ∂≠µ∫≤µYð ≠dÆœuýÅv ∫vEHK«ÅX% tLłdð ≠e@M¼d „Æ—® b?M¹u?ÖÅv d¼œ ¡U?MЫ »«d?Ž« tJ½U?MǤ XÝ« vU?Ý ÈUN?½UГ —œ vŠöD?« ÆdB?Ž s¹« Ê«d?Ä ∫vEH?K«ÅX% tL?łdð ≠fÆ›œuýÅv ÂuKF vÐušÅtÐ bMÐ s¹« tOIÐ “« tJ½UMÇ XÝ« Ê“ Ë œd “« Âœd ÂULð “« —uEM Ë ©5F“« vC?F?Ð —œ Æ©≤∑∫±∑u?Å„Æ— ªÈb??F?Ð b?M?Ð —œ 5?M??â?L?¼® œu?ýÅv? 똓« ÊU?½¬ U?Ð U?¹ b?M??M?Åv 똓« ∫vE?H??K?«ÅX% tL?łd??ð ≠gÆb½—ˬÅv b½“d Ë bM¹¬Åv UO½bÐ ∫XÝ« Áb¬ —uc ÈU¼ÅtKLł ÈUłÅtÐ U¹ Ábý tU{« sN vDš ÈU¼Åt½ Æ©≥∂∫≤±„Æ—® b¹¬Åv —ULAÐ vCO ÁbM¹¬ ÈUO½œ —œ Êbý t²d¹cÄ t bMÅv ȗˬœU¹ Uu Æx ±¥∫±¥„Æ— ≠h∑∫±≥ÂË—È«dÐ vÝu ¨œU?²Ý« È«ò≤∏ ∫bM?²H?Ö ÁbO?ÝdÄvUŠ —œ œd v —œ«dÐ dÖ« ∫XÝ« t²ýu½ U‘—œ«dÐ býUÐ b½“d ÊËbÐ Ë t²ý«œ v½“ td?Ð ‘—œ«d?Ð È«d?Ð È—U??³?ð Ë œd?O??~?Ð «— Ê“ Ê¬Ë b½œuÐ —œ«dÐ XH?¼ s¹«dÐUMÐ≤π Ædb½«eO~½«Ë≥∞ œd?? b???½“d??? ÊËb???Ð Ë t?²???d???Ö Ê“ vÒË«ÆXdÖ «— Ë« r?¼ vÒuÝ Ë≥± 5M?â?L¼ vÒËœ¨t²ý«c~?½ vUÐ Èb½“d? dH½ X?H¼ 5M?âL¼s¹« ‰UŠ≥≥ Æœd0 eO?½ Ê“ ÂU$«dÝ≥≤ b½œdb¼«uš ÊU½¬ “« p¹ «b Ê“ eOšU²Ý— —œ Ê“d??L?¼ Êu?Ç «— Ë« d?H??½ XH?¼ d?¼ «d?¹“ øeœuÐXH?Ö ÊUA?¹« tÐ v?O?Ž Ë≥¥ åøbM?²?ý«œ œu?šgd¼uý U¹ b?½dOÖÅv Ê“ fÊUNł s¹« Ê«d?Äòʬ 7ý«œ t?²?¹U?ý t ÊU?½¬ U?Ò«≥µ b?M?M?ÅvÆhb½«ÅÁbý ÊUÖœd ÊUO “« eOšU²Ý— Ë ÊUNłÆb???M???M???Åv 똓« t½ Ë b???½d???O???ÖÅv? Ê“ t½tÅÊu?Ç b?½d?O??0 b?M?½«u?ðÅv/ d??~?¹œ «d?¹“Å≥∂≤∏∏

Page 108

≥∫≤±Uu qO$«bM?²?¼ «b?š Ê«d?Ä Ë ibM?½U?~?²ýd? ÊÏU?A?L¼tJM¹« —œ Ë≥∑ Æjb½eOšU²Ý— Ê«dÄ tJOUŠ—œtðuÐ tF?D? —œ vÝu? Æb½e?O?šÅv d?Ð ÊU?Öœd∫«— b????½Ë«b?????š tÅv?²????Ë X?Ý« Áœ«œ ÊU????A?????½È«b?š Ë o×??Ý« È«b??š Ë ¨rO??¼«d?Ы È«b??šòÈ«b?š ¨«b??š È—U?Ð≥∏b?½«u?šÅv åk»u?I??F?¹lXÝ« ÊU?Öb?½“ È«b?š tJ?K?Ð X?O?½ ÊU?Öœd?všdÐ≥π åÆmbM²¼ Áb½“ Ë« È«dÐ tL¼ «d¹“È«ò ∫b??M??²??H??Ö Áb??¬—œ s??Ý tÐ ÊU??³??ðU?? “«Ï«dł d?~?¹œ «d?¹“¥∞ åÆnv²H?Ö u?J?O?½ œU²?Ý«ÆobMMJÐ v«ÏuÝ Ë« “« œ—u êO¼ —œ bM²ý«b½œË«œ b½Ë«bš Ë dÄ ¨`O©≥∑≠≥µ∫±≤fd ª¥µ≠¥±∫≤≤v²®bM?¹u?ÖÅv t½u?~?Çò ∫pXHÖ ÊU?A?¹« tÐÅ¥±œuš œË«œ «d¹“¥≤ øXÝ« œË«œ dÄ `O? t∫b¹uÖÅv dO«e »U² —œ∫XÝ« t²HÖ s b½Ë«bš tÐ b½Ë«bš 5AMÐ s XÝ«— XÝœ tÐ v¹UÄd¹“ ÊuâL¼ «— X½UMLýœ UðÅ¥≥ q“«bMOÐ X¹U¼UÄ d¹“ tÐÆt ≥∞∫≤≤XÅ„Æ— ≠iÆbM²¼ ʬ —œ vÖb½“ Ë b¹bł ÈUO½œ À—«Ë t XÝ« vMF s¹bÐ XÝ« vUÝ ÈUN½UГ —œ vŠöD« t —U³Ž s¹« ≠jÆ∂∫≥ÃËdš ≠kÆv ≥≤∫≤≤XÅ„Æ— ≠lÆb½—«œ vÖb½“ Ë« ÏtKOÝËÅtÐ tL¼ ∫œd tLłdð Ê«uðÅv 5MâL¼ ≠mÊUOËb? v?OŽ tJ?M¹« V³?Ý tÐ bM?²?¼ v¹d? Ϋd¦?« t ÊU³?ðU ÆXÝ« U?u qO?$« tÐ h²? U−?M¹« —œ 7?HÖ 5?% t½u?Ö s¹« ≠n5²?½ vOŽ tJM?¹« V³Ý tÐ ÊU³ðU? “« vJ¹ eO½ ≥≤∫±≤d? —œ ÆbMMÅv? 5% «— Ë« XÝ« Áœd »U?− «— ÊUA¹« ÊU?³O— vMF?¹Æb¹U/Åv 5% t½uÖÅ5L¼ tÐ «— Ë« XÝ« Áœd n¹dFð Ë nOuð «— «bš ÊUdÈU¼Å7 —œ ÆbýU?Ð ÊUOËb? “« —uEM? U−M?¹« —œ tJM¹« d~? bMÅv/ oO?³Dð XÝ« Áb?ý d– ≥πbM?Ð —œ t⽬ UÐ Èd?OÖÅt−O?²½ s¹« ≠oÆb¹U/Åv oO³Dð vK³ ÈUNbłË t¦ŠU³ UÐ d²NÐ ÈdOÖÅt−O²½ Áb¬ ≥¥∫≤≤X —œ t vNÐUAÆf ≥µ∫±≤dÅ„Æ— ≠pÆXO½ 5MÇ ≥∂∫±≤d Ë ¥¥∫≤≤X —œ t vð—u —œ XÝ« Áœ—ˬ «— ±∫±±∞—ue v½U½u¹ 7 ÎUIOœ U−M¹« —œ Uu ≠qÆb½uý bM½UL¼ ÊU½¬ tÐ tJM¹« “« bMýUÐ —cŠdÐ v²¹UÐ tJKÐ XO½ ÊU½¬ “« 7ł È—Ëœ Ë ÊœuÐ ÊULÖbÐ Ÿu{u U−M¹« —œ ≠rÆ©z ≥∂∫∑„Æ—® ÆU¼Å»«u²ð ∫vEHK«ÅX% tLłdð ≠sÆi ¥∞∫±≤dÅ„Æ— ≠tª¥≥∫±±∑≠∂∫≤≥XfÄ ¨b?????U????½Åv? b????½Ë«b?????š «— Ë« œË«œ¥¥åøXÝ« Ë« dÄ t½u~ÇÊU³ðU “« ÊœuÐ —cŠdЩ¥∞≠≥∑∫±≤fd®tÐ b????M????½«œÅv ‘u????Ö Âu???? ÏtL????¼ Êu????Ç¥µ—c??Š d???Ð ÊU??³???ðU?? “«ò¥∂ ∫XH??Ö Ê«œd???ÖU??ýb½œd~Ð bMKÐ ÈU¼«œ— UÐ b½—«œ qO t rbOýUÐ5²??½ Ë «— UN?½«b?O —œ ÈU?¼ÅÊœd ÂöÝ Ë5??²???????½ Ë U??¼ÅX?A??M?? —œ «— U???¼ÅÁU??~??¹U???łÆb½—«œ XÝËœ UN²?UO{ —œ s«— U¼ÅÁU~M?LOA½tÐ Ë bMF?KÐÅv «— ÊU?ÖuO?Ð ‰«u« t ÊU?A¹«¥∑ÊU?M??¹« Ætb??M??M??Åv v½ôu??Þ ÈU???¼U??Žœ d??¼U??þÆXý«œ bM¼«uš Èd²AOÐ XOuJ× Ê“ ÁuOÐ —c½©¥¥≠¥±∫±≤fd®«— Ê«bML‡ðËdŁ Áœd bMKÐ «— UNLADZtÐ «— œu???š ÈU???N???A??Åg?O???Ä t b???¹œvłU²× ÏÁu?OÐ 5M?âL¼≤ ÆbM²?š«b½«Åv t½«eš∫XHÖ Ë≥ ÆXš«b½«Åv eOAÄ Ëœ t b¹œ r¼«—≤±≤∏π

Page 109

Uu qO$« ¥∫≤±t Áu?O?Ð s¹« t .u??ÖÅv U?L??ý tÐ v²?Ý«— tÐòÆXÝ« t²??ý«c???Ö tL??¼ “« gO???Ð ¨XÝ« «u??M???O??ÐgO?Ä b?M?²?ý«œ b?¹«“ tâ??½¬ “« ÊU?½¬ ÏtL?¼ «d?¹“¥∫g¹uš ÃU?O²?Š« “« Ê“ s¹« UÒ« ¨b?½œd ug åÆXÝ« t²š«b½« t²ý«œ t vz«—«œ ÏtL¼vb³F v½«d¹Ë ÏÁ—UЗœ©≤≠±∫±≥fd ª≤≠±∫≤¥v²®t bM²?HÖÅv b³?F ÏÁ—U?Ð —œ všdÐ ÊuÇ ËµÁbý 5zeð xÈ—c½ UOý« Ë wU³¹“ ÈUN~MÝ UГ« t b?OÝ— b?¼«u?š vzU?¼“Ë—ò∂ ∫XH?Ö œuÐvUÐ v~MÝ dÐ v~MÝ ¨b?OMÅv UýULð t⽬åÆyœuA½ Ê«d¹Ë t b½U b¼«u½Æ©«bš tÐ v1bIð ÈUNAÅgOÄ vMF¹® XÝ« Ábý ÁœËe« U−M¹« —œ «bš tLK vDš ÈU¼Åt½ “« Èœ«bFð —œ ≠uVzUB —U²HÖ s¹« vÞ —œ Ë XÝ« Ë« —U²H?Ö s¹dš¬ È«dÐ v²OFu ©∂bMЮ b?MÅv ÂöŽ« «— b³F Êbý Ê«d¹Ë t vU~?M¼ —œ vOŽ ≠vÈ«ÅtHýUJ? ÈU¼Åt²ýu?½ ‘Ë— tÐ t v½UM?Ý ¨bMÅv v¹u?ÖÅgOÄ ‰öł Ë ÁuJ?ý —œ «— œuš XAÖ“U?Ð Ë —UÖ“Ë— ÊU¹U?Ä ÈU¼Åv²?Ý ËUu qO$« —œ ªXÝ« Ábý œ«d¹« —«“ÅÊu²¹“ Áu ÈË— dÐ Ë Ê«œdÖUý tÐ h² —U²HÖ s¹« fd Ë v² ÈU?NKO$« —œ ÆXÝ« Ë« Ê«—ËœË ©≤∑≠≤µ ¨±±≠±∞ÈU¼b?MЮ —U?Ö“Ë— ÊU?¹UÄ tÐ ◊u?Ðd? ÈU¼ÅÂöŽ« U?u? Æb¹U?/Åv »U?Dš Âœd? tÐ b?³F? —œ «— œu?š —U²?HÖ v?O?Ž©≤¥ ≠≤∞ÈU¼b?M?Ð ¨b?³F? Êb?ý Ê«d?¹Ë ª±π≠±≤ ÈU?¼bM?Ð —œ Ê«œd?ÖU?ý t−?MJ?ý Ë VO?I?F?ð® b¼œÅv? Œ— ʬ “« q³ t «— v?F¹U?ËÆ©≥∏≠≥∂ÈU¼bMЮ b½UÝ—Åv ÊU¹UÄ tÐ È—UOýu¼ Ë È—«ËbO« tÐ o¹uAð UÐ «— —U²HÖ Ë bMÅv pOJHð Ë «bł d~¹bJ¹ “« ÎöUv¹UMÐ vOŽ ÊU“ —œ ©≤∞∫≤u¹Å„Æ—® œuÐ Áœd ʬ ÊUL²?šUÝ tР«b« œöO “« gOÄ ±π ‰UÝ œËbŠ —œ dO³ f¹œËdO?¼ t b³F ≠wÆX—Åv —ULAÐ “UÝu½ÆXÝ« ÁœuÐ UMÐ UMOzeð U¹ Ë ÊUL²šUÝ “« v¹UN²L XÝ« sJ2 ©±≥∫≤p≠≤„Æ—® Ê«—«b½U1« ÈU¼ÅvAÅgOÄ s¹« ≠xUð ©±±≠∏‚e?Š ª±π≠±∫≤∂ ª±µ≠±∫∑—« ª±≤∫≥pO?® b½œu?Ð Áœd? ÂöŽ« «— b³?F? v½«d?¹Ë t²ýc?Ö —œ Ê«d?³U?O?Ä “« dH?½ s¹b?MÇ ≠yrAš Ë —Ułe?½« Vłu U?Ë« ʬ —œ U¼b?¹bN?ð s¹« ªbM?Åv a œu?Ð t²?Jý Ë« “« gO?Ä XK t «— v½U?LO?Ä b½Ë«bš b?M¼œ ÊU?A½Ë XÝ« t²?d?¹c?á?½ «bš ÏÁœU?²?Ýd? Ê«u?M?ŽÅtÐ «— Ë« qO?z«d?Ý« «d?¹“ b?ý b?¼«u?š Ê«d?¹Ë b?³?F? b?M?Åv ÂöŽ« v?O?Ž Æ©≤∂—«® œu?Ð Áb?ýÆ©±¥∫∂Ÿ« ªtÐUA Êu² Ë ¥∞∫≤∑ ª∂±∫≤∂XÅ„Æ—® œeO~½«ÅvdÐ vNÐUA —Ułe½« t½uÖÅs¹bÐÊ«œdÖU?ý tK?O?ÝËÅtÐ ‰«ÏuÝ Õd?Þ fd? Ë v²? ÈU?NK?O?$« —œ® b?MM?Åv Ê«œd?ÖU?ý «— ‰«ÏuÝ s¹« t? bM?Åv/ `¹d?B?ð Uu? U?−?M¹« —œ ≠zË ÂUŽ Ïö —œ vO?Ž —U²HÖ s?¹dš¬ t½uÖÅs¹b?Ð Ë œuýÅv »UD?š XÝ« b³F —œ t? v²OF?Lł tÐ —U²H?Ö s¹«dÐUM?Ð Æ©XÝ« Ábý `¹dB?ðÆbMÅv ÂöŽ« «— ʬ v½«d¹Ë t XÝ« rOKý—Ë« UÐ Ë« Ÿ«œËqO$« —œ ÆXÝ« Áb¹œdÖ ÕdD fd qO$« —œ UJ½ 5L¼ Ë XÝ« b³F Êbý Ê«d¹Ë Ït½UA½ Ë a¹—Uð ÏÁ—UЗœ ‰«ÏuÝ Uu qO$« —œ ≠aUO½œ ÊU?¹UÄ ÊbO?Ý—«d Ë vO?Ž Êb¬ Ït½UA?½ ÏÁ—UЗœ ‰«ÏuÝ ‰U?Š 5Ž —œ Ë œuýÅv ‰«Ïu?Ý Ê¬ Ït½UA½ Ë b?³F v½«d?¹Ë a¹—Uð ÏÁ—UЗœ v²?aÝUÄ ÊU½« d?Ä Êb¬ Ë —UÖ“Ë— ÊU?¹UÄ ÈU¼Åt½U?A½ tÐ lł«— vOŽ fd? Ë v² ÈUN?KO$« —œ 5M?âL¼ Ë Uu? qO$« —œ ÆbýU?ÐÅvÆXÝ« t²HÖ sÝ Ê¬ ÏÁ—UЗœ ¥¥ ¨≤∑∫±π —œ Îö³ Ë Áœu/ pOJHð ÎöU «— b³F Êbý Ê«d¹Ë Ÿu{u Uu vË Æb¼œÅvÆe ¥∫≤¥XÅ„Æ— ≠bÆbM¼œÅv X³½ œuš tÐ «— vOŽ —«b²« Ë gI½ t bM²¼ vſË—œ ÈU¼Å`O —uEM ≠c Æ©±±∫±¥ ª≤≥∫±∑„Æ—® bMMÅv ÂöŽ« «— ÊU¹UÄ ÊœuÐ Ÿuu«ÅV¹d v¼«dLÖ Ê«œU²Ý« s¹« Uu dE½ÅtÐ ≠dsJ2 Ë bM?ýUÐÅv a¹—U?ð l¹UË Ëe?ł tJKÐ b?M²?O½ —U?Ö“Ë— ÊU¹U?Ä tÐ ◊uÐd? U¼œ«b¹Ë— s¹« t X?HÖ b¼«u?š bM?Ð s¹« ÊU¹UÄ —œ U?u ≠eÆbA¹b½«Åv XÝ« Áœ«œ Œ— ÂË— —uð«dá« ÊËd½ ¯d dŁ« dÐ ÈœöO ∂∏ ‰UÝ —œ t vÝUOÝ Ë vUE½ ÈUNÐuý¬ tÐ XÝ«ÈU¼Åt½U?A?½ Uu? t b?¼œÅv ÊU?A?½ vÐušÅtÐ XÝ« Áb?¬ ±≤b?M?Ð —œ t È«Åtb?I Ë XÝ« b?¹b?ł È«Åtb?I —u?ÅtÐ t tK?L?ł s¹« ≠fd~?¹b?J?¹ “« ÎöU? ©≤¥≠≤∞ ¨±π‡±≤ÈU?¼b?M?Ю b¼œÅv? Œ— Îö³ t? v?¹—Uð l¹U?Ë “« ©≤∑≠≤µ ¨±±≠±∞ÈU?¼b?M?Ю «— v½U?¹U?ÄÆbMÅv e¹UL²µ¨≤π¨≤∏∫≤Ê«œ¥È—Ë«œ “Ë— —Ëœ Ë p¹œe½ ÈUN½UA½©∏≠≥∫±≥fd ª∏≠≥∫≤¥v²®tÇ œU?²Ý« È«ò ∫zbM?²?H?Ö Áb?O?Ýd?Ä ÈË “«∑ʬ Ït½U???A???½ Ë ¨œ«œ b????¼«u???š ÈË— s¹« v?½U???“∫XH?Ö∏ åøab?O??Ý— b?¼«u??š «d?? t X??O?Ç«d¹“ bb?¹u?ý Á«d?L?Ö «œU?³? b??O?ýU?Ð —c?Š d?ÐòbM¼«uš t cb¬ bM?¼«uš s ÂU?½ tÐ È—UO?Ðp¹œe???½ ʬ ÂU???~???M???¼ Ë r²??????¼ sò ∫X?H???Ö“« v²?Ëπ Æb?¹Ëd??½ ÊU?A??¹« ‰U??³?½b??Ð ådXÝ«¨b??O???M??ý b???O??¼«u???š eU??¼Å»u???ý¬ Ë U??¼Å@?M??łbÝdÐ «d b¹UÐ s¹« ‰ÒË« «d¹“ b¹œd~½ ÊUÝ«d¼å°œu??Ð b???¼«u?????½ d??« ÊU???¹U??Ä Âœ ÊU???L??¼ U???Ò«v²ÒK dÐ v²ÒKò ∫fXHÖÅv ÊUA¹« tÐ ÁU~½¬±∞≤π∞

Page 110

±π∫≤±Uu qO$«Ægœd? b?¼«u?š ÂU?O? v²?M?D?K?Ý d?Ð v²?M?D?K?Ý Ëb¬ b?¼«uš œu?łuÐ b?¹b?ý ÈU¼ÅÁ“d? 5“±±b?¼«u?š U??N?O??D?×? Ë U??N?½u??ŽU?Þ v¹U??¼U?ł —œ ËÈU?¼Åt½U?A?½ Ë „U?M?²?A?ŠË ÈU??¼e?O?Ç Ë b?O?Ý—ÆbOÝ— b¼«uš ÊULݬ “« hvÖ—eÐË Èd?~??L??²?Ý Ê«—Ëœ ∫v?K?³?? Ê«—ËœœUNý©±≥≠±∫±≥fd ª≤≤≠±∑∫±∞v²®s ÂU½ dÞUš tÐ iUNM?¹« tL¼ “« gO?Ä U«±≤t−?M?J?ý «— U?L?ý Ë Áœd? “«—œ XÝœ U?L?ý d?ÐUN½«b½“ Ë jU¼ÅtOM tÐ «— ULý ¨œd bM¼«ušË ÊU¼U?ýœU?Ä —u?C?Š tÐ «— U?L?ý Áœu?/ rO?K??ðs¹« ˱≥ ¨œd?? b??M??¼«u???š X¹«b??¼ kÊ«d??³??¼—Æ©∂∫±µ«uð≠≤ ª≤∫±π‘«Å„Æ—® b¹¬Åv È«ÅtHýUJ ÈU¼Åt²ýu½ —œ t vŽu{u ≠gdO?ŁÏU?ð X% pý ÊËb?Ю œu?ýÅv ◊u?Ðd? vÖ—e?Ð ÈU¼Åt½U?A?½ ∫tÐ b?O?Ý— b?¼«u?š ÊUL?ݬ “« ∫U?L?K? nK?²? vD?š ÈU?¼Åt??½ —œ ≠hUu? Æœ—«œ `?O?łd?ð dO?š« —U?³?Ž V?O?dð Ê«d??H? “« v?šdÐ d?E?½Åt?Ð ÆXÝ« „U?M?²?A?ŠË ÈU?¼e?O?Ç ∫tÐ ◊u?Ðd? tJ?M?¹« U?¹ Ë ©±±∫∏d?Æœd b¼«uš d– ≤∂ ≠≤µÈU¼bMÐ —œ Ϋœb− «— —UÖ“Ë— ÊU¹UÄ ÈU¼Åt½UA½a¹—Uð “« v½«—Ëœ ©∑bM?Ю bM²?¼ bM?LöŽ ʬ tÐ t v½U¹U?Ä tKŠd? ÊbOÝ— «d? “« gOÄ t b¼œÅv —«b?A¼ œuš Ê«œd?ÖUý tÐ vO?Ž ≠i—œ Uð bA?JÐ !— b¹U?Ð `O? t t½uÖÅÊUL?¼ tÐ Ë ÆXÝ« U¼Åt−?MJ?ý Ë VzUB qL?% sL{ —œ Êœ«œ œU?Ný tKŠd? t œuÐ b?¼«ušÆbM½«—c~Ð «— Êu“¬ Ë tÐd& s¹« t½«bM“ËdOÄ v²¹UÐ r¼ Ê«œdÖUý ©≤∂∫≤¥® œuý œ—«Ë œuš ‰öł Ë ÁuJýÆi ±∑∫±∞XÅ„Æ— ≠jÆbA¹b½«Åv XÝ« Áœd X¹«Ë— ≥≤∫≤∂ ≠±≥∫≤µŸ« —œ t È«ÅtM× tÐ Uu œ—u s¹« —œ XÝ« sJ2 ≠kª≤∏∫≤¥® ‰uÝ— Áœ“«Ëœ tH?O?þË s¹d?²?LN? Êœ«œ œU?N?ý U?u d?E?½ÅtÐ Æœu?Ð b?¼«u?š œUN?ý È«d?Ð v²?d? UL?ý tÐ s¹« ∫d?~?¹œ tL?łd?ð ≠lª±∂∫≤∂ ¨±µ∫≤≤Ÿ«® fu??????Ä Ë ©≤∞∫≤≤Ÿ«® ”u?????½U??????H??????²??????Ý« Ë ©≥±∫±≥ ª≥π∫±∞ ª≥≤∫µ ª≥≥∫¥ ª±µ∫≥ ª≥≤∫≤ ª≤≤Ũ∏∫±Ÿ««— Ë« Èb½Ë«b?š Ë v?OŽ e?O?šU²?Ý— t XÝ« ʬ “« —U?³Ž Ë b?ýU?ÐÅv ©≤≥∫≤∏ ª≤≤∫≤∂ ª±±∫≤≥ ª±∏∫≤≤ ª≤±∫≤∞ ªµ∫±∏„Æ—ÆX— b¼«uš —UÅtÐ Êbý bONý ÂuNH tÐ ÈbFÐ ÈUNK½ —œ XÝ« Ábý tLłdð œUNý U−M¹« —œ t v½U½u¹ tLK ÆbMM ÂöŽ« Ë ödÐÆ©∂∂∫±„Æ—® bMMÅv tLłdð ÊUðdÝ —œ «— ʬ v¼UÖ Ë XÝ« vEHK«ÅX% tLłdð ÊU²¹U¼ÅVK tLK ≠mÆv½U¼œ ∫vEHK«ÅX% tLłdð ≠ntÐUA Êu?² —œ t vð—u —œ ©≤±≠±∏∫±¥u?¹Å„Æ—® b¬ b¼«u?š Ê«b¼Uý pL? tÐ vOŽ œu?š t œuýÅv Áœ«œ ÁbŽË U?−M¹« —œ ≠oœu????ýÅv Áœ«œ Áb?????ŽË ”b????I?????«ÅÕË— XU?????šœ ±≤≠±±∫±≥d???? Ë ≤∞≠±π∫±∞X? —œ 5????M?????â????L?????¼ Ë ±≤≠±±∫±≤u???? d?????O????E????½Æ©±±≠∏∫±∂ ª≤∑≠≤∂∫±µu¹Å„Æ—®b??ý b??M??¼«u?????½ t²??A?? v?~??L??¼ t b??¹U???/Åv `¹d??B???ð U??u?? œ—«œ œu??łË ±≤∫±≥d??? Ë ≤±∫±≤X U??Ð œ—u?? s¹« —œ t? vðËU??H??ð ≠pÊU½¬ È«b? Êb?ý ‘uU?š Vłu? v?OŽ Ê«b?¼U?ý t−?MJ?ý Ë VO?I?Fð t b?M? ȗˬœU¹ b?¼«u?šÅv pý ÊËb?Ð Æ©¥π∫±±„Æ—® Æbý b¼«u½È—«b¹UÄ ÏtL?K œ—u —œ Æb?¹—ˬ XÝbÐ «— ÊU?²½Uł œu?š È—«b¹UÄ Ït?KOÝËÅtÐ ∫œd? tLłdð Ê«u?ðÅv vDš ÈU?¼Åt½ “« Èœ«b?Fð d?ЫdÐ ≠qÆg ±µ∫∏„Æ—ª≤∞≠±π∫≤¥‘«ªπ≠∂∫≤v−Šµ≠¥∫±¥„“ª±≤∫±¥—«ª≤±∫±∏ ª≤∫±µª±≤∫µ‚eŠ±≤≠±±∫∂ªµ≥≠µ±∫±≤∂∫∑pOª±∏∫±µu¹±¥∫±∑∑∫±≤¨lb?ý b??¼«u?š Z?²?M?? œU?N??ý tÐ U??L?ý È«d??ÐÈ«dÐ t b¹—«œ ÁU?~½ mÊU²¹U?N³?K —œ fı¥bOýU?Ð fÄ«uœ gOÄU?AO?Ä b¹U³?½ œuš “« ŸUœv²???L??J???Š Ë nÊU??Г U???L??ý t?Ð Âœu??š «d???¹“±µU?L??ý ÊU??L??B??š “« p¹ êO??¼ to œ«œ r¼«u?šULý±∂ ¨b¼œ »«uł U?¹ bM XËU?I b?½«u²½Ë ÊU?A?¹u??š Ë Ê«—œ«d?Ð Ë s¹b??«Ë XÝœ v²?ŠË b?ý b??O??¼«u?š Áœd?? rO??K????ð œu?š ÊU??²??ÝËœ¨pœd?á?Ý b?M?¼«u?š ¯d? t?Ð «— U?L?ý “« všd?Ðbý bO¼«u?š tL¼ —uHM? s ÂU½ dÞUš tР˱∑b¼«u½ 5Ð “« ÊU?ðdÝ “« u p¹ vÒ²Š UÒ«±∏vÖb??½“ œu???š È—«b???¹U??Ä ÏtK???O???ÝËÅtбπ ÆX—åÆqœ—ˬ bO¼«uš XÝœ tÐ «— g¹uš≤π±

Page 111

Uu qO$« ≤∞∫≤±rOKý—Ë« dÐ È—Ë«œ©±π≠±¥∫±≥fd ª≤±≠±µ∫≤¥v²®ÏÁdU× —œ rOK?ý—Ë« t b¹b¹œ v²ËòÅ≤∞ʬ sv½«d¹Ë t bO½«bÐ ÁU~½¬ ¨rXÝU¼Ågð—«—œ t ÊU?½¬ ÂU??~??M??¼ Ê«b?Ð≤± ÆXÝ« p¹œe?½ÊU½¬ Ë tb½e¹d~Ð UN?½U²¼u tÐ b?MýUÐ t¹œuN¹t ÊU?½¬ Ë b?½u?ý —Ëœ b??M?ýU?Рʬ ÊË—œ —œ t«d¹“≤≤ Æb½uA½ œ—«Ë ʬ tÐ bMýUÐ U¼ÅXýœ —œÁbý t²ýu?½ t⽬ U?ð XÝ« ÂUI?²½« ÈU¼“Ë— s¹«v½U??½“ ʬ d??Ð È«Ë≤≥ Æb??Ý— oÒI??% tÐ uXÝ«dOý U¼“Ë— ʬ —œ t ÊU?½¬ Ë bMýU?Ð 7Ь tË 5“ ÈË— d?Ð È«ÅtI?O?C «d?¹“ °œ«œ b?M?¼«ušËò≤¥ Æåœu?Ð b??¼«u??š Âu?? s¹« tO??K??Ž vL??A??štÐ «— ÊU½¬ Ë œU²« bM¼«uš tMýœ vÏt³ tKOÝËÅtÐË œd??Ð b??M???¼«u??š wU??¼ÅXK??? ÏtL???¼ —œ —U??Ý«U?ð b??ý b?¼«u??š U??¼ÅXK?? »u?b??~? r?O?K??ý—Ë«ÆxbÝdÐ XOULð tÐ U¼ÅXK Ê«—Ëœ—œ bMMÅv X¹«Ë— È«ÅtH?ýUJ UO?Ðœ« ‘Ë— tÐ «— —UÖ“Ë— ÊU¹UÄ b?¹bý ÈU¼Åv²?Ý œuš qO$« tÐUA? ÈUN²L? —œ fd Ë v² ≠rÆ©s ¥≤∫±π„Æ—® œd~½Åv v¹UN½ È—Ë«œ ÂöŽ« Ê«uMŽÅtÐ «— tF«Ë s¹« Ë Áœd ÂöŽ« «— rOKý—Ë« Êbý Ê«d¹Ë Uu U−M¹«v³½ ‰UO½«œ v¹u~AO?Ä ÂUOÄ —œ tLK s¹« Æœd tL?łdð ÆÆÆ Â«bN½« ¨V¹dð Ê«uðÅv Áb?ý tLłdð v½«d¹Ë U−M?¹« —œ t «— v½U½u¹ ÏtLK ≠s ÆXÝ« Ábý ÁœdÐ —UÅtÐ ±¥∫±≥d Ë ±µ∫≤¥X —œ Ë Áb¬ ≤∑∫πÊ«œp¹ Ÿu{u? U?−?M?¹« —œ vË Ær ≥±∫±∑„Æ— œuýÅv Âö?Ž« v¹U?N½ È—Ë«œ ÈU?¼ÅÂU?O?Ä t v½U?~?L?¼ —«d? tÐ u?Žœ Ë tO?u𠜗u? —œ ≠tÆXÝ« v¹—Uð È—Ë«œÆ©‚eŠ ª—«® b½«Åt²ýu½ ÊU1«ÅvÐ rOKý—Ë« tOKŽ t bA¹b½«Åv Ê«d³UOÄ ÈU¼b¹bNð tÐ Uu ≠uª¥∑∫±π ª≤¥∫∏lýu¹ ª≤∂∫≥¥b?O?ÄÅ„Æ—® XÝ« ‰u?L?F? ”bI? »U?²? —œ t vŠöD?« ÆÊU?¼œ tK?OÝËÅtÐ ∫v?EH?K?«ÅX% tL?łd?ð ≠vÆ≥¥∫±±d³Ž ª±∏∫≤∏vMÐ ª∏∫±œË«œ—UÅtÐ ÊUdA? ÂuNH? tÐ qOz«dÝ« dЫd?Ð —œ v¼UÖ Ë ÊUN?ł ÈU¼ÅXK vM?F tÐ v¼UÖ Áb?¬ t È«ÅtLK ÈbF?Ð bMÐ d?OE½ bM?Ð s¹« —œ ≠wÆœuýÅv ÁœdÐXÝ« ÊU?d??A?? 5??Ð —œ qO??$« Z¹Ëd?ð Òb?? Ê«—Ëœ s¹« t? b?Ý—Åv d??E??½ÅtÐ 5??M??Ç ÆU?¼ÅXK?? ÈU??N??½«—Ëœ ∫vE??H?K??«ÅX% tL??łd??ð ≠xÂË— —œ tJ¹—u?ÞÅtÐ fu?Ä Æœ—ˬ ÈË— XÝ« t²?d¹c?á?½ t `O? t?Ð qOz«d?Ý« XÝ« sJ?2 Ê«—Ëœ s¹« ÊU?¹UÄ —œ ª©¥∑∫≤¥u?Å„Æ—®5MÇ Èd~¹œ Ê«dÒH ÆXÝ« o«u t²J?½ s¹« UÐ ©k „Æ—® ≥µ∫±≥ —œ eO½ Uu Ϋd¼Uþ Ë XÝ« —«ËbO« 5MÇ t²?ýu½ ≤∑≠≤µ∫±±Æ©≤∫±±UJÅ„Æ—® ÆXÝ« Áœd 5OFð «— ʬ ÊU¹UÄ «bš t býUÐÅv rOKý—Ë« dÐ ÊUdA jKð Ê«—Ëœ —uEM t bMMÅv „—œt v¹U¼ÅX³O?B Ë v²?Ý “« «— —UÖ“Ë— ÊU¹U?Ä v¹UN½ Ê«—Ëœ fd? Ë v² Æh Ë g ◊uÐd ÈU¼ÅX?ý«œœU¹ Ë ±±≠±∞ÈU¼bM?ÐÅ„Æ— ≠yÆb½«ÅÁœd e¹UL² Ë «bł d~¹bJ¹ “« d²L b¼œÅv ÈË— Îö³Æw ≤π∫≤¥XÅ„Æ— ≠z“« tJ?M??¹« U??Ð b??M??Åv/ X¹«Ë— «— ÊU??Öb?¹e??Öd??Ð Êb??¬ œd??Ö U?u?? ¨œ—«œ œu??łË ≤∑∫±≥d?? Ë ≥±∫≤¥X U??Ð U?−??M??¹« —œ t vðËU??H??ð ≠aÊb?¬ tÐ «— œu??š tłu??ð ÂU??L??ð U??u?? U?−??M??¹« —œ Æœd?? ◊U??³?M??²??Ý« «— t²??J??½ s¹« Ê«u??ðÅv ≥∞∫≤≤ ª≤¥≠±µ∫±¥ ª≤π≠≤∏∫±≥œU??H??ÆbMÅv ·uDF `O t½«bM“ËdOÄUNKO$« —œ tL?K s¹« vË ©ÆÆƱ¥∫± ‰u ª≤≥∫∏ ª≤¥∫≥ ÂË— ª≥∞∫± Êd ≠±® œd?ÐÅv —UJÐ fuÄ ÎU?³Uſ «— tLK s¹« Æb?¹dšÅ“UÐ ≠bÆXÝ« Áœ—ˬ ≤±∫≤¥ ª≥∏∫≤ ª∂∏∫± —œ vNÐUA ULK vMF s¹« ÊUOÐ È«dÐ Uu ÎUML{ ÆXÝ« Áb¬ U−M¹« —œ jI¥∫≥≤Yð≥∫±≤„“ª∂∫≤v−Šª±∂∫¥‰u¹±∏∫±∂vMб¥≠±≥∫∑YðÊU½« dÄ Êb¬©≤∑≠≤¥∫±≥fd ª≥±≠≤π∫≤¥v²®ÊU????Ö—U????²????Ý Ë ÁU???? Ë b????O????ý—u????š —œ Ë≤µ5?“ ÈË— d??Ð Ë yœu???Ð b????¼«u???š U????¼Åt½U????A????½Ê¬ rÞöð Ë U?¹—œ ‘d?ſ “« U?¼ÅXK? »«d?D?{«b¼«uš «d UO½œ dÐ t⽬ —UE²½« —œ UN½U½«≤∂«d???¹“ œ«œ b????M???¼«u????š ÊU????ł ”d???ð “« b????O????Ý—Ë≤∑ Æzbý bM¼«uš ‰ee² UN½ULݬ ÈU¼ËdO½ÈdЫ —œ t b¹œ bM¼«uš «— ÊU?½« dÄ ÁU~½¬Æab¹¬Åv —UOÐ ÁuJý Ë —b UЫbš v¼UýœUÄ Êbý p¹œe½©≥±≠≤∏∫±≥fd ª≥µ≠≥≤∫≤¥v²®ŸËd??ý U??¼e??O??Ç s¹« Êb??O??Ý— «d?? v²??Ë≤∏b?M?K?Ð «— ÊU??ðd?Ý Ë b?O??z¬ œu?š tÐ b?ý b??¼«u?šÆåXÝ« p¹œe?½ UL?ý bb¹d?š“U?Ð «d?¹“ b?OM?dO$« Xš—œò ∫XH?Ö vKO?¦L?ð ÊUA¹« tÐ Ë≤π≤π≤

Page 112

≤∫≤≤ Uu qO$«ÁU?~?½ v²?Ë≥∞ Æb?O?M?O?³?Ð «— cÊU?²?š—œ ÏtL?¼ ˨ÊU???ðœu???š b????M???½“Åv t?½«u???ł t b????O???M???Åv?ULý≥± ÆXÝ« p¹œe½ ÊU²?ÐUð t bO½«œÅvt bO½«bÐ b¹b¹œ «— ʬ ÊbOÝ— «d v²Ë eO½ULý tÐ 5¬≥≤ XÝ« p¹œe½ d«bš uJKt Xý«c?Ö b??¼«u???½ q?½ s¹« t? .u?ÖÅv5“ Ë ÊULݬ≥≥ ebÝdÐ «d U¼eOÇ s¹« ÏtL¼b?M?¼«u??½ s ÊU?M??Ý U??Ò«¨Xýc?Ö b?M?¼«u?šåÆfXýcÖÈ—«bOÐ tÐ tOuðÊU²¹UN³K «œU³ bOýUÐ ÊUðœuš V«dò≥¥v½UÖb?½“ rſË r?¼ Ë vÖ—«u?O? Ë vÖ“d?¼ —œhv«œ ÊuÇ “Ë— ʬ gÊUNÖU½ Ë œuý 5~MÝÂU??L??ð d??Ð «d??¹“≥µ ¨b??²??H??O??Ð ÊU???ðd??Ý ÈË— d??ÐœËd? b??½«Åt²???A?½ 5??“ ÈË— d??Ð tÅv½U???XË tL¼ tÐ Ë b?OýUÐ —«b?OÐ≥∂ Æb¬ b¼«ušrOLF?ð d~?¹œ ÊU²?š—œ tÐ bM?ÝUM?ýÅv/ «— dO?$« Xš—œ Ë bM?²?O½ vM?OD?K t v½U? d?ÞU?Ð XÝ« Áœ—ˬ vO?Ž t «— vU¦? Uu? ≠cÆb¼œÅv—U?J?Ð u?J?K? Êb??O?Ý— «d? œ—u? —œ «— ‰U?¦?? s¹« U?u? Ë XÝ« —U??Ö“Ë— ÊU?¹U?Ä Êb?O?Ý— «d?? Ÿu?{u? ≤π∫±≥d? Ë ≥≥∫≤¥ X —œ ≠dÆœdÐÅvÆh≥∞∫±≥d „Æ— ≠eU−M¹« —œ U?u vË b½«œÅv/ «— l¹U?Ë s¹« ÊbOÝ— «d? XŽUÝ Ë “Ë— d?Ä t XÝ« Ábý d– ≥≤∫±≥d? Ë ≥∂∫≤¥ X ÈU¼Å7 —œ ≠ft vOŽ ÏÁ—UЗœ VUD s¹« 7½«b½ U$¬ —œ Ë XÝ« Áœ«œ dOOGð ∑∫± Ÿ« tÐ «— t²J½ s¹« d– XÝ« sJ2 Ë œ—«b½ vNÐUA VUDÆXO½ ÕdD XÝ« Áœd eOšU²Ý—Áb¬ ≥∫µ Uð ≠± —œ t⽬ UÐ «— t²?J½ s¹« Ê«uðÅv Ë XO½ —U? —œ U¼Åt½UA½ —uN?þ Ÿu{u U−M¹« —œ ≤µ Ë ±± ÈU?¼bMÐ ·öš dÐ ≠gÆœu/ t¹UI XÝ«b?¼«u?š œËd? v«œ Êu?Ç «d?¹“ ∫—u? s¹b?Ð XÝ« Áb?ý o×?K? ≥µ b?M?Ð tÐ v«œ Êu?Ç ∫U?L?K? v?D?š ÈU?¼Åt??½ “« Èœ«b?F?ð —œ ≠hÆ ÆÆÆb¬Æœ—«œ œułË z±∫±∏ —œ —UÖ“Ë— ÊU¹UÄ ÊbOÝ— «d j¹«dý Ë ŸU{Ë« —œ t vNÐUA —u²Ýœ „Æ— ≠iUÐ d?²L? —U³?Ž s¹« t b½b?I?²F? v½«d?H Ë b?OýU?Ð ÆÆÆ“« e?¹dÖ Ït²?¹U?ý Uð ∫XÝ« Áb?ý t²?ýu½ rN? vDš ÈU?¼Åt?½ “« vC?FÐ —œ ≠jÆbMÅv oO³Dð ©¥±∫µŸ« ª≥µ∫≤∞® Uu ‘—U~½ ‘Ë—ÆbMM qÒL% «— Ë« b¹bý È—Ë«œ Êu“¬ bM½«u²Ð t XÝ« s¹« —uEM ≠kfd Ë v²? ÈU?¼ÅX¹«Ë— “« t XÝ« vðb? “« d?²A?O?Ð rO?Ký—Ë« —œ v?O?Ž XU?« b? bM?Åv —u?B?ð Uu? b?¹¬Åv d?Ð t È—uD?Ð ≠lÆc ¥∑∫±π „Æ— Æœu/ ◊U³M²Ý« Ê«uðÅvÆ`O{uð ±∫±¥ d „Æ— ≠mÆbM²ý«œ X½UN Vð«d tKKÝ —œ vUŽ VUM t v½U b¹Uý U¹ ©∂∫¥ Ÿ«® ÊUM¼U v«dý« ÈU¼ÅÁœ«u½Uš ÈUCŽ« ≠nª±∞∫±≥‘«∑∫≥≤„“¥∫≥¥‘«π≠∏∫∂µe±≥∫±≥ÂË—≥∫µUð≠±±∏≠±∑∫≤¥‘«±∑∫≤±X«— UNM¹« ÏtL¼ “« e¹dÖ j—b Uð ibOM g¹UO½—œ bO½«u?²Ð Ë bO?ýUÐ t²?ý«œ bÝ— «d? b¹UÐ tåÆkbO²¹UÐ ÊU½« dÄ dЫdÐb³F —œ vOŽ ÈU¼“Ë— s¹dš¬lœ«œÅv ‘“u?¬ Ë œu?Ð b?³?F? —œ U?¼“Ë—Å≥∑ÂU??½Åt?Ð v¼u??? d???Ð t²???— ÊËd???O???Ð U???N???³???ý U???Ò«“« ¨Âu? Ït?L?¼ Ë≥∏ ¨œd??ÐÅv d????Ð —«“ÅÊu??²??¹“—œ Ë« Èu??ÝÅtÐ Ë« Êb???O???M??ý È«d???Ð Ê«œ«b??U???ÐÆb½b¬Åv b³F vOŽ tOKŽ t¾Þuðª±∂≠±≥ ¨µ≠±∫≤∂v????²??????????????????????????????????????????®©±±≠±∞ ¨≤≠±∫±¥fd—c???Ö s?A????ł t md????O????D???? b????O????Ž±ÊUM¼U Ë≤ býÅv p¹œe½ bMU½Åv«— Ë« t½u~Ç b½œuРʬ vÄ —œ ÊU³ðU Ë nrEŽ«≤≤≤π≥

Page 113

Uu qO$« ≥∫≤≤Æob???½b???O???Ýd???ðÅv Âu???? “« «d???¹“ ¨b???M???A???J???ÐÁbO?U½ qvÞu¹d??Ý« t «œu?N¹ —œ pÊUD?Oý≥bý q?š«œ ¨œuÐ s?ð Áœ“«Ëœ —UL?ý “« Ë b?ýÅvÁd«c rÊ«d« Ë rEŽ« ÊUM¼U UÐ t²— Ë« ˥˵ ÆsbM? rO?K?ð ÊU?A?¹« tÐ «— Ë« t½u?~Ç œd?‰u?Ä Ë« tÐ b??M?²??ý«c??Ö —«d? Ë Áb??ý œU?ý ÊU??½¬v²??d??? vÄ —œ Ë t²???d???¹c??Ä Ë« Ë∂ Æb??M???¼b??ÐtÐ «— Ë« XO??F??L??ł »U?O??ſ —œ U??ð œu??Ð VÝU??M??Æb¹U/ rOKð ÊUA¹«—cÖ sAł ÏÁdHÝ tÒONð©±∂≠±≤∫±¥fd ª±π≠±∑∫≤∂v²®›ÏÁd???Ф b???¹U???Ð “Ë— ʬ —œ t d???O???D??? “Ë—∑Ë« Ë∏ Æb?O??Ý— «d? b??M??M? `?Ж «— —c?Ö sA??łb¹Ëd?Ðò ∫XHÖ ÁœU?M?Ýd «— tUÒM?Šu¹ Ë ”d?DÄUð bO?M tÒON?ð «— —cÖ sAł ›È«c?ſ¤ U È«dÐU??−???—œò ∫b??M???²??H???Ö Ë« tÐπ u.—u????Ð «— ʬ∫XH?Ö ÊUA?¹b?б∞ åørOM? tÒO?N?ð v¼«u?šÅvÏÁ“u? t Èœd? d?N??ý tÐ U?L?ý œË—Ë ÂU??~?M?¼ò©XÝ« ÁœdÐ —UJÐ ÊôuÝ— ‰UL?Ž« —œ —UÐ Áœ“u½ Ë ª≥≤∫≤≥ —œ Uu t È«ÅtLK?® b½d³Ð 5Ð “« «— v?OŽ bM¼«ušÅv ÈœuN?¹ UUI ≠oÆ©e ¥∏∫±π „Æ—® b½—«œ o«u dE½ vOŽ tÐ X³½ XÝ« Áœ«œ ÊUA½ Uu Ë ©u±π∫≤∞ „Æ—® bMÝdðÅv Âœd “« vËu?¹ —œ tJ??½U?M??Ç œu??ýÅv —«b?¹b??Ä vzU??N?½ ÏtK??L??Š È«d?Ð Êu??M?« Ë X?Ý« Áb?ý —Ëœ v??O??Ž “« ©±≥∫¥® vË« ÏtÝu?ÝË “« f?Ä ÊU?D??O?ý ≠pÆ©µ≥∫≤≤ u „Æ—® XÝ« Ábý d– ≤∑Ũ≤∫±≥Æa ¥∫±∞ X „Æ— ≠qÊôu¾ ©œdH —uBÐ ≤∂ ¨≤¥∫µ ª±∫¥ Ÿ« —œ ªlLł —uB?Ð µ≤∫≤≤ —œ Ë U−M¹« —œ® ÁœdÐ ÂU½ ÊU½¬ “« Uu jI? t Ê«d« s¹« ≠rÆbMýUÐÅv ÊU¹Ëô “« ÎôUL²Š« Ë bM²¼ b³F UUE²½«Æx ≤∫≤∂ X „ Æ— ≠sÆ©t µ±∫∏ „Æ—® XÝ« Áœd d– «— œdÖUý Ëœ s¹« ÂU½ Uu jI ≠tÆb½«Åt²dÖ «— Ë« b{ dÐ t¾Þuð —UJ²Ð« g½U³O— tJ½UMÇ œ—«œ «— —cÖ sAł Êœd ÁœU¬ —UJ²Ð« vOŽ ¨Uu qO$« dЫdÐ ≠uÆy±≥∫±¥d „Æ— ≠vÆXÝ« vEHK«ÅX% ÏtLłdð ‘ËdH ÏtLK ÆtOŁUŁ« U¹ Ë eN− ∫bMMÅv tLłdð v¼UÖ ≠wȗˬŜU¹ ¨©±µ bMЮ vOŽ ÈË“—« Ë q¹ULð —UNþ« Îö¦ ∫XÝ« Ë« œuš tÐ h² t Áœd d– «— t²J½ s¹bMÇ U?u XL s¹« —œ ≠xp¹œe½ XÝ« Áœ—ˬ È—«e~ÝUáÝ œ—u —œ t? «— vð«—U³Ž ¨©±∏≠±∂ ÈU¼bMЮ XU¹ b?¼«uš oI% uJK —œ t sN? —cÖ sAłÆ©≤µ≠≤≥∫±± Êd ≠±® œdÐÅv —UJÐ fuÄ t XÝ« vð«—U³Ž tÐÆ`O{uð ≥∂∫∑ „Æ— ÆbOA “«—œ ∫vEHK«ÅX% tLłdð ≠yXÝ« sJ2 Ë œdÐÅv —U?JÐ œuš ÈU?N$— œ—u —œ jI? vOŽ ¨XÝ« Áb?ý tLłdð Êb?OA !— Ë t²?— —UÅtÐ U−?M¹« —œ t È«ÅtLK? ≠zÈU¼Å7? Ë ≤±∫±∂ X® œ—«œ «— UN?$— vK? vMF? tL?K s¹« œ—«u? vC?FÐ —œ Æb?ýUÐ ±≤≠∏Ũ¥∫µ≥ ‘« ÈU?N?Ozu?~?AO?Ä tÐ Á—Uý«Ÿ« ª¥∂Ũ≤∂∫≤¥u® X?Ý« Áb¬ e?O?½ ¯d? `¹d? vM?F?0 U?u? ÈU?¼Åt²?ýu?½ —œ vË Æ©≤µ∫±∑u? ª±≤∫πd? Ë ±≤∫±∑ X ªtÐU?A?„Æ—® býUÐÅv dOš« ÂuN?H0 Á—«uL¼ ÊUO?½«d³Ž tÐ tU½ —œ ÎUM?L{ ÆXÝ« vMF 5L?NÐ eO½ U−?M¹« —œ ªUL²Š Ë ª©≥∫±∑ ª±∏∫≥ ª≥∫±ÆXÝ« ÂuNH 5LNРΫd¦« eO½ ©≤±∫≤ „Æ—® ”dDÄ tU½ 5²½ —œ tJ½UMÇ ©±∏∫≤b¼«u?š U?L?ý gO?Ä tÐ b?M?Åv qL?Š «— vvЬ‰U³½œ tÐ œuýÅv œ—«Ë Ë« t È«Åt½Uš Uð Æb¬∫XHÖ bO¼«uš t½U?³ŠU tР˱± Æb¹ËdÐ Ë«+«u?²??Ð t È—ôU??ðò ∫b??¹u?ÖÅv? u?ð t?Ð œU?²??ݫ—u??Ð +«œd?ÖU?ý U?Ð «— —c??Ö sA?ł ›È«c?ſ¤È—ôU??ð ¨t?½U??š ôU???Ð —œ ¨Ë« ˱≤ øXÝU???−??Uł ÊUL¼ œ«œ b¼«uš ÊUA½ w‘ËdH ¨¯—eÐt t½uÖÅÊUL¼ t²— ÊUA¹«±≥ åbOMOÐ tÐ tÒONð«— —c?Ö sA??ł Ë b??M??²??U?¹ œu??Ð t²??H??Ö ÊU??½¬ tÐ Æb½œd ÁœU¬xs¹u½ —cÖ sAłª≤µ≠≤≤∫±¥fd ª≤π≠≤∑∫≤∂v²?®©≤∂≠≤≥∫±±ÊUO²½d≠±d?Ý d??Ð ¨b??O?Ý— «d?? XŽU??Ý t v²??Ë Ë±¥Æ›bM?²?A?½¤ Ë« U?Ð ÊôuÝ— Ë yXA?½ Ád?HÝË“—¬ Òb?????ý tÐò ∫X?H?????Ö ÊU??????A?????¹b??????Р˱µÏÁd????Ð ¨zÊb????O????A????? !— “« gO?????Ä ¨Â«Åt²?????ý«œ«d¹“±∂ —uÐ ULý UÐ «— —cÖ sAł ›È«cſ¤≤π¥

Page 114

≤≥∫≤≤ Uu qO$«œ—uš r¼«u?½ «— ʬ aeÖd?¼ .u?ÖÅv U?Lý tÐåÆbbÝ— oI?% tÐ «bš cuJ?K —œ tJ?½¬ Uð¨Áœ—ˬ ÈUł tÐ ”UáÝ ¨t²dÖdÐ dvUł ˱∑XL??? œu??š 5?Ð Ë b??¹d??O?~??Ð «— s¹« ∫XH??Ö“« fÄ s¹« “« ¨.uÖÅv ULý tÐ «d¹“±∏ bOMtJ???M??¹« U???ð b???O???ýu??½ r?¼«u?????½ “— ‰u???B???×??? ÆbÝdÐ «d f«bš euJKʬ¤ œ—ˬ ÈUłÅtÐ ”UáÝ t²dÖ «— ÊU½ ˱πsð s¹« ∫XH?Ö Áœ«œ ÊU?A?¹« tÐ Ë œd? tÒJ?ð ›«—¨hXÝ« Áb??ý Áœ«œ U?L??ý È«d??Ð t gXÝ« s5?M?â?L?¼≤∞Æib?O??M??J?Ð s œU??¹ÅtÐ «— —U?? s¹«ÂU?ł s¹«ò ∫XH?Ö ¨t²?d?Ö «— ÂU?ł ÂU?ý “« fÄÆœ—«b½ œułË d³²F ÈU¼Åt½ “« È—UOÐ —œ d~¹œ ¨eÖd¼ ∫ULK ≠avK³ r& U−?M¹« —œ ©±≤ ÃËdš® XÝ« dB “« ÃËd?š ÂU~MNÐ qOz«d?Ý« Èœ«“¬ —UÖœU¹ Ë œuýÅv ·d —c?Ö sAł vÞ t vz«cſ ≠b Æ©`O{uð ≤∏∫±≥ „Æ— «cſ s¹« œ—u —œ® Xý«œ b¼«uš vzUN½ Ë vFD U$ —œ «bš Âu t XÝ« vzU×O È«cſ ©Ÿu½®—uCŠ —œ g«—¬ Ë œUFÝ q× Ê«uMF?Ð «— U$ Ë b¹¬Åv UNKO$« —œ Ë ÁœdÐ —U?JÐ ÊU¹œuN¹ t XÝ« vuLF vŠöD?« uJK ≠cÆb¹U/Åv nOuð «bš5²½ s¹« “« t XÝ« È—U~½ÅqO$« UNMð Uu ÆXÝ« —c?Ö sAł È«cſ XUO{ ÊUÐeO ÈË «d¹“ bMMÅv .bI?ð vOŽ tÐ «— ÂUł ≠dÆb½«ÅÁœdJ½ d– «— —cÖ sAł È«cſ fd Ë v² «d¹“ XÝ« Áœd œU¹ ÂUłq× ÂuNH0 U−M¹« —œ vË ÆXÝ« Áb¬ e?O½ ±∂ bMÐ —œ t XÝ« È«ÅtLK ÊUL¼ Ábý tL?łdð «bš uJK U−M?¹« —œ t v½U½u¹ tLK ≠eÆbý b¼«uš —«b¹bÄ Ê¬ oI% —UÖ“Ë— ÊU¹UÄ —œ t XÝ« «bš È—ËdÝ Ë —«b²« tJKÐ XO½ v½UJ ËÊd ≠± „Æ— ª≤µ∫±¥d ª≤π∫≤∂ X® b½«ÅÁœd? X¹«Ë— È—«e~ÝU?áÝ ÂUł .b?Ið “« fÄ «— gÐ bO?« —U²H?Ö s¹« fd Ë v²≠fÆ©≤∂∫±±qOœ XÝ« bO?¹Q𠜗u? v½uM —u?BÐ qU? 7 vË ÆXÝ« Áb?ý ·cŠ ≤∞ bM?Ð Ë bM?Ð s¹« tOIÐ s?N ÈU¼Åt?½ “« Èœ«b?Fð —œ ≠gÆœuA½ tz«—« Èd~¹œ ÂUł Á—UÐËœ ±∑ bMÐ “« fÄ t býUÐ V³Ý s¹bÐ XÝ« sJ2 —uc ÈUN²L ·cŠË ≤∏∫≤∂ X —œ t vð—u —œ® œuýÅv »UDš Ê«d{U?Š tÐ ÎULOI²? vOŽ —U²HÖ ¨fu?Ä ÈU¼ÅtU½ —œ Ë ≤∞ bMÐ dO?E½ U−M¹« —œ ≠hg¹UO½ 5z¬ `¹dBð È«d?Ð XÝ« sJ2 —U³Ž s¹« VOd?ð “dÞ Æ©XÝ« Ábý t²¹— ÊU?œd Áu³½« dÞUšÅtÐ v?OŽ Êuš ≤¥∫±¥dÆœuýÅv »UDš g¹UO½ 5z¬ —œ ÁbMM Xdý Ê«—«b½U1« tÐ t XÝ«s¹« —œ Æœ—«b?½ œu?łË fd? Ë v²? ÈU?N??K?O?$« —œ ©≤µ≠≤¥∫±± Êd? ≠±® XÝ« Áb?¬ e?O?½ fu??Ä ÈU?¼Åt²?ýu?½ —œ t —U?³?Ž s¹« ≠iÃËdš® XÝ« Áb?ý nO?u?ð qO?z«dÝ« —c?Ö sA?ł È«c?ſ d?OE?½ ¨v?O?Ž Êbý v?½UÐd? œu?ÐœU?¹ Ê«uM?ŽÅtÐ È—«e?~?ÝU?áÝ È«c?ſ —U?³?ŽÆ©≥∫±∂ Yð ªπ∫±≥ ª±¥∫±≤ȗˬŜU¹ «— ≥¥≠≥±∫≥±—« UO—« ·ËdF vzu~?AOÄ tÅ b½«ÅÁœ—ˬ «— b¹bł XH? U−M¹« —œ ©≤µ∫±± Êd ≠±® fuÄ Ë U?u jI ≠jÆbMÅv ÕU²²« «— U$ Ê«—Ëœ s¹« “Uſ¬ ©≤¥∫±¥d ª≤∏∫≤∂ X „Æ— ª∏∫≤¥ ÃËdš ∫Ë« Êuš® vOŽ Êbý v½UÐd ÆbMÅv«— vOŽ rN ÈU¼—U²HÖ t X½¬ È«d?Ð pýöÐ Ë Áœ—ˬ »«dý Ë ÊU½ ÈUDŽ« “« fÄ «— X½UOš ÂöŽ« fd Ë v² ·öš d?Ð Uu ≠kb¹b?ł ÊUL?OÄ Ë b?NŽ È«c?ſ —œ d~?¹œ ÊôuÝ— b?M½U?0 «œu?N¹ t b?¼œÅv dc?ð ÎUM?L{ Æb?M lL?ł U?−J?¹ —œ Ë« vÝUÝ« «b?« “« fÄÆXÝ« t²ý«œ Xdýd?O??H?ð «— ÏÁb?O?I?Ž v?½U?½u?¹ ÊU?Öb?M?½«u?š È«d?Ð ©≥±∫±∑ ª¥≤∫±∞ ª≤≥∫≤ Ÿ« „Æ—® X?Ý« U?u? tÐ h²?? t —U??³?Ž s¹« tK?O?Ýu?Ð ≠lÆœb½uOÄÅv oI% tÐ ”bI ÈU¼Åt²ýu½ t b¹U/ÅvUL?ý È«d?Ð t XÝ« s Êuš —œ jb¹b?ł b?NŽÆXÝ« Ábý t²¹—X½UOš ÂöŽ«©≤±≠±∑∫±¥fd ª≤µ≠≤∞∫≤∂v²®rOKð «d t fÅʬ XÝœ pM¹« UÒ«ò≤±«d¹“≤≤ ÆkXÝ« Ád?H?Ý d?Ý d?Ð s U?Ð b?M?Åv«— œuš Á«— XÝ« —dI t⽬ dЫd?Ð ÊU½« dÄÏtK?O??ÝËÅtÐ t Èœd?? ʬ d??Ð È«Ë U?Ò« ¨lœË—ÅvŸËd?ý ÊU??A??¹« Ë≤≥ å°XÝ« Áb??ý rO??K????ð Ë«“« v? tÇ b?M?Ýd?á?Ð r?¼ “« œu?š 5?Ð b?½œd?Æœd b¼«uš «— s¹« ÊUA¹« 5Ð≤πµ

Page 115

Uu qO$« ≤¥∫≤≤msð Áœ“«Ëœ tÐ ÁbŽË Ë —UDš«ª≤∏≠≤µ∫≤∞ ª±∫±∏v???²???????????????????????????????????????®©¥µ≠¥≤∫±∞ ª≤¥∫πfdtÇ ∫b?¬ œu?łu??Ð U?N?½¬ 5??Ð —œ vö²?š«≤¥øXÝ« d???²???Ö—e????Ð d???E???M????Ð U???N???½¬ 5????Ð v???ÊU½¬ d?Ð U?¼ÅXK? ÊU¼U?ýò ∫XH?Ö ÊU?A¹b?Ð≤µ‰U??L??Ž« ÊU???A??¹«d???Ð t ÊU??½¬ Ë b???½—«œ jK?????ðÆb½uýÅv ÁbOU½ n—UuJO½ bMMÅv —btJ??K??Ð X???O??½ 5???M??Ç U???L??ý œ—u?? —œ U???Ò«≤∂b??M???½U?? t?Ð b??¹U???Ð U??L???ý 5???Ð —œ s¹d??²???Ö—e???ÐbMÅv XuJ?Š t ʬ Ë býUÐ os¹dðÅÊ«uł«d?¹“≤∑ Æb?¹U??/Åv Xb?š t ʬ b??M??½U? tÐÁd?H?Ý d?Ý d?Ð t ʬ ¨XÝ« d?²??Ö—e?Ð v? tÇt½ d??~??? øb???M???Åv Xb???š t ʬ U???¹ XÝ«Ÿ«œË Ê«uMFÐ t bM?Åv X¹«Ë— ÂUý s¹dš¬ Ëd?OÄ —œ «— vOŽ ÊU?MÝ “« tKK?Ý p¹ fd Ë v² ·öš d?Ð Ë UMŠu¹ b?M½U0 Uu ≠m—œ Èd?~?¹œ j¹«d?ý Ë ŸU?{Ë« —œ U?N??½¬ “« t²?J?½ s¹b?M?Ç Ë X?Ý« U?u? qO?$« tÐ h²??? ÊU?M??Ý s¹« “« vC??F?РƜ˗Åv —U?L?A?Ð Ë«ÆXÝ« Ábý d– fd Ë v² ÈUNKO$«ÊU¼U?ýœUÄ Ë ÊU?½Ud?N ¨ÊU?¹«bš tÐ v½U?½u¹ ÈU?O½œ —œ v?OŽ “« gO?Ä UN?½d X?Ý« Ábý tL?łdð —U?uJ?O½ U?−M?¹« —œ t v½U½u?¹ tLK? ≠nÆXÝ« ÁbýÅv Áœ«œ X³½XÝ« ÁœuÐ ‰«uM 5LNÐ eO?½ tOË« ÈUOK —œ Ë t²—Åv —U?LAÐ Vð«d ÏtKKÝ —œ œd? s¹dš¬ ÏteM0 s¹dðÅÊ«uł vMOD?K ÈUO½œ —œ ≠oÆ©ÆÆƵ∫µdDÄ≠± ª∂∫µ Ÿ«®vM?¦²?? «— ÊU?D?O?ý ÈU?¼ÅtK?L?Š vË ©±π∫≤∞ Ÿ« ª±∂∫±±® b?ýU?Ð ’U??ý« ÷d?F?ð Ë tK?L?Š vM?F?0 XÝ« sJ?2 rN?³? tL?K? s¹« ≠pÆ©±≥∫¥® bMÅv/Æ©±∂∫≤d³Ž® XÝ« È«ÅtU½ÅXOË —uÅtÐ ©≤∞ bMЮ XÝ« v½ULOÄ œUIF½« ÊUOÐ t ‰UŠ 5Ž —œ —U³Ž s¹« ≠qÊ«œdÖUý Xdý «d¹“ ÆXÝ« Áœ«œ —«d s —UO²š« —œ —bÄ tJ½UM?Ç r¼œÅv —«d ULý —UO²š« —œ vðuJK s ∫bMM?Åv tLłdð v¼UÖ ≠rb¹błb?NŽ —œ t²J?½ 5L?¼ Ë ©∂∫±π èdš® Ábý d?– sN U?¹«Ë— —œ Xdý Ÿu{u? Æb¼œÅv ÊUA?½ d²?NÐ vO?Ž XMD?KÝ —œ «—Æ©µ∫≤≤ ª±∞∫µUJ ªπ∫≤ dDÄ ≠±® XÝ« Áb¬ eO½Ë« uJK ¨uJK s¹« Æ©y ≤∏∫±≥ „Æ—® b¹U/Åv nOuð vzU×O XUO{ —uÅtÐ «— uJK vOŽ ¨±∂ bMÐ b?M½U tÐ ≠sÆXÝ« Ábý d– ¥≤∫≤≥ Ë ±µ≠±≤∫±π ª≥≥∫± —œ tJ½UMÇ XÝ«ÊUГ —œ® býU?ÐÅv «bš Âu tÐ v?OŽ XM?DKÝ —œ ‰u?Ý— Áœ“«Ëœ Xdý Áb?ŽË Ê«uMF?Ð ÊUM?Ý s¹« Uu? dEM?Ð ¨vK³? bMÐ tÐ tłu?ð UÐ ≠tvNÐUA 7 “« Æ©ÆÆƱ±Å¨∏Ũ∑∫±≤ ª±∞∫≥ ª±∞∫≥ —Ë«œ „Æ— ∫XÝ« Áb¬ vz«Ëd½Ud vMF tÐ v¼UÖ È—Ë«œ ÏtLK ”bI?Å»U²Êd≠± „Æ—® Xý«œ bM?¼«uš Xdý —U?Ö“Ë— ÊU¹U?Ä vzUN½ È—Ë«œ —œ Êôu?Ý— t œd ◊U³?M²?Ý« Ê«uðÅv Áb¬ ≤∏∫±π X —œ tÆ©¥∫≤∞UJ ª≤∫∂s¹« ÊœËe« t b?½b?I?²F? Ê«d??H “« vC?F?Ð Ë XH?Ö b½Ë«b?š ∫XÝ« Áb?ý t²?ýu½ vD?š ÈU?¼Åt?½ “« v?CF?Ð —œ b?MÐ s?¹« “Uſ¬ —œ ≠uÆ©≥¥≠≥± ÈU¼bMЮ b¹U/Åv ÕU²²« «— vOŽ —U²HÖ ÂËœ XL Ë bMÅv oO³Dð Uu ‘—U~½ ‘Ë— UÐ tbIÊUA?½ U?−?M?¹« —œ Êu?F?L?ý ÂU?½ d?– ÆX?Ý« Áb?A?½ Áœ«œ ”d?D?Ä tÐ ÂU?½ s¹« Èd?~?¹œ ÈU?ł —œ sð Áœ“«Ëœ u?Žœ “« b?F?Ð U?u? qO?$« —œ ≠vÆ©d±¥∫∂ „Æ—® XÝ« Èd~¹œ l³M “« XL s¹« t b¼œÅvŸu{u? t b¼œÅv? ÊUA?½ ÈbF?Ð b?MÐ Æ©XÝ« Áb?¬ π∫πU?Ž —œ tJ½U?M?Ç® XÝ« —«uýœ Êu?“¬ Ë tÐd?& vMF?0 Ê«d?ʼnUÐd?ſ d?¹uB?ð ≠wÆbýUÐÅv Ê«œdÖUý ÊU1« tÐd&ª≥∑∫±≤µ≠¥∫±≥u¹ULý ÊU?O —œ s Ë øXÝ« Ád?HÝ d?Ý dÐ tJ½¬°b?¹U?/Åv Xb?š t v? Êu??â?L?¼ r²??¼—œ Á—«u??L???¼ t b???O???²?????¼ v?½U????? U???L???ý≤∏s Ë≤π Æb?????¹«ÅÁœu?????Ð s U?????Ð p.U?????¼ÅtÐd?????&t qr¼œÅv —«d? U??L??ý —U?O??²?š« —œ vðu??J?K??È«dÐ≥∞ rXÝ« Áœ«œ —«d s —UO?²š« —œ —bÄË b¹—uÐ ss uJK —œ s ÏÁd?HÝ dÐ tJ½¬t½UÖÅÁœ“«Ëœ q¹U³? dÐ È—Ë«œ È«d?Ð Ë bO?ýuMÐÆtbOMOAMÐ U¼ÅXð dÐ qOz«dÝ«”dDÄ tÐ —UDš«pM??¹« vÊu??F???L???ý È« ¨Êu??F???L???ý È«uÅ≥±«— U??L??ý U??ð XÝ« Áœd?? XÝ«u???š—œ ÊU??D??O??ýs U?Ò«≥≤ wb??M?? œ— ‰U??Ðd??ſ “« Âb??M??Ö Êu??Ç≤π∂

Page 116

¥∞∫≤≤ Uu qO$«XÝ u?ð ÊU?1« U?ð ¨Â«ÅÁœd g¹U?O?½ u?ð È«dЫ— X½«—œ«d??Ð yv²??A???Öd??Ð v?²??Ë Ë xœœd??~??½Æs X¹uIðt «ÅÁœU¬ «b?½Ë«b?šò ∫XHÖ Ë« tÐ ÈË≥≥åÆÂËd??Ð ¯d??? t?Ð r¼ Ë Ê«b???½“ tÐ r¼ u???ð U???Ðu???ð tÐ ”d???D???Äò ∫X?H???Ö Ë« tÐ ©v????O???Ž®≥¥d~ b½«uš b¼«u?½ vÝËdš “Ëd« ∫.uÖÅv«d? t výU?Ð Áœd? —U?J??½« —U?Ð tÝ u?ð t s¹« åÆvÝUMýÅvtÐd& X¹—u —œÊËbÐ «— UL?ý v²Ëò ∫XHÖ ÊU?A¹bÐ Ë≥µË 5?????ł—u??????š ¨›‰u??????Ä nO??????¤ t?M??????¹b?????I??????½øbO²ý«œ r Èe?OÇ U¹¬ ÂœU?²Ýd U?¼Å‘uÄÅÈUÄU??Ò« ∫XH??Ö ÊU???A??¹b??Ð ¨êO???¼ ∫b??M??²??H???Ö≥∂¨œ—«œdÐ ¨œ—«œ ‰uÄ nO? t fd¼ zÊuM«ÆXO½ Ê«d³ł qÐU dOſ nF{ s¹« t bMÅv —UNþ« ©≥¥ bMЮ b¹U/ ÂöŽ« «— ”dDÄ —UJ½« tJ½¬ “« gOÄ v²Š vOŽ ≠xtÐuð ∫bMMÅv tLłdð v¼UÖ tJ½UMÇ® v²AÖdÐ «bš ÈuÐ t vU~M¼ Îö¦ ∫œd dO³Fð Ë „—œ vHK² ‚dDÐ Ê«uðÅv «— tKLł s¹« ≠yt v²?Ë ªÈb?ý Õö« Ë `O??×?B?ð t v²??Ë ªv²?A?Öd??Ð rO?K?ý—Ë« tÐ Ê«œd??ÖU?ý Êb?ý ‚d?H??²? “« fÄ t v²?Ë t?J?M?¹« U?¹ ª©Èœd??dЫdÐ Æs “Uſ¬ X½«—œ«dÐ X¹uIð tРΫœb?− uð ∫XÝ« vUÝ ÈUN½UГ —œ ÊU?OÐ “dÞ œuý —uBð dÖ« U?¹ ªvýUÐ Áœ—ˬ “UÐ «— X½«—œ«dÐË« dÐ ÊU?Öœd ÊU?O “« 7?ÝUšd?Ð “« fÄ v?OŽ t XÝ« v? 5?²?½ ”d?DÄ ©µ∫±µ Êd?≠±® fu?Ä t²ýu?½ dЫd?Ð Ë ≥¥∫≤¥uÆXÝ« t²ý«œ tOË« v×O l«uł qOJAð —œ vFÞU gI½ ”dDÄ ÊU1« ±π≠±µ∫±∂ X —œ Ë U−M¹« —œ ÆXÝ« Áb¬ b¹bÄÆb¼œÅv ÊUA½ ÈbFÐ VUD tJ½UMÇ œuÐ b¼«uš Á“—U³ Ë tÐd& Ê«—Ëœ t œuýÅv “Uſ¬ Èb¹bł Ê«—Ëœ ≠zŸ« —œ Ϋœb− œdÐÅv —UJÐ vOŽ ÈUN$— œ—u —œ «— «bš —«e?~²bš tÐ ◊uÐd ÂUOÄ t XÝ« È—U~½ÅqO$« UN?Mð Uu Ʊ≤∫µ≥ ‘« ≠aªr±≥∫≥ Ÿ« „Æ—® ≥∞ ¨≤∑∫¥ ª≤∂ ¨±≥∫≥ Ÿ« b??¼œÅv —«e???~??²???b??š Ê«u???M??Ž v???O??Ž t?Ð Ë Áœd?? d???– «— t²??J???½ s¹« ≥≥≠≥≤∫∏Æ©s≥≤∫∏ÆœuÐ b¼«uš Ë« XUÝ— ÊU¹UÄ Ë vOŽ ÏÁ—UЗœ vzu~AOÄ oI% Áb¬ t²ýu½ s¹« —œ t vðUJ½ ÂU$« ≠bdO??Hð 5?M?Ç Ê«d?H? “« vCF?Ð °b?½dO?ÖÅd?Ð t×K?Ý« t b?MÅv?/ o¹uA?ð v?OŽ ∫XÝ« Áb?¹U?ÅvÐ r¼U?Hð¡u?Ý s¹« ÏÁ—U?Зœ Y×Ð t«œ« ≠c›åXÝ« vU r¼ ÊUL¼ò ∫Xýu½ Ê«u²Ð b¹Uý «c¤ b½—ˬ —ULAÐ Âd− Ê«uMFÐ «— vOŽ Uð œuÐ b¼«uš vU tMýœ Ëœ ∫bMMÅv“« «— vOŽ ÊU?J¹œe½ d?H½ tÝ Êbý «b?ł Ÿu{u? Uu ¨fd? Ë v² ·öš dÐ ∫œ—«œ Èb?MÇ U?BA? Uu qO?$« —œ X¹«Ë— s¹« ≠dÆb¹U/Åv/ X¹«Ë— XŽUÝ ÊbOÝ— «d ÏÁ—UЗœ «— Ë« ÊUMÝ s?¹dš¬ Ë vOŽ Êœd g¹UO½ —UÐ tÝ tJ½UM?Ç ¨bMÅv/ d– sð Áœ“«ËœËœ VUD s¹« ÊU?¹UÄ Ë “U?ſ¬ —œ ÁdšôU?Ð ÆbM?Åv d– «— Êu?š ÈU¼ÅÁdD? ÊuÇ 7?¹— ‚d?Ž Ë t²ýd? ÈU¹Ë— ¥¥≠¥≥ —œ fJ?Ž dÐXL? s¹« “« v²?¹U?Ð Ê«—«b½U?1« t b?MÅv —«d?« ÎU?ML?{ Æ©¥∂ Ë ¥∞ ÈU?¼bM?Ю b?½uA?½ tÝuÝË —U?Çœ t b?¼œÅv —«b?A¼ —U?ÐÆb½dO~Ð oAÅdÝÆ≥∑∫≤±u „Æ— ≠eÆ©i ±≥∫∂ X „Æ—® Æb¹uA½ —UÇœ tÝuÝË —bIÐ Uð ∫bMMÅv tLłdð v¼UÖ ÆXÝ« vEHK«ÅX% tLłdð tÝuÝË —œ Êbý œ—«Ë ≠f¨tOuð s¹« ÊuLC œ—«œ œu?łË fd Ë v² ÈUNK?O$« —œ ʬ tÐUA Ë Áb¬ ¥∂ bM?Ð —œ t XÝ« È—u²Ýœ vK³ d?cð tOuð s¹« ≠gÆ©¥∫±±® œ—ˬÅv œUOÐ Êœd g¹UO½ “dÞ œ—u —œ «— Ê«œdÖUý ÈU{UIð s¹dš¬¥∫𠪥∫±∞≥¥∫±∞XË Æœ—«œ 5???ł—u????š t? fÅʬ 5????M????â????L????¼b?ýËd?H??Ð «— g¹«œ— œ—«b?½ t?M?ýœ t fÅʬt⽬ .u?ÖÅv UL?ý tÐ «d¹“Å≥∑ œdÐ vJ?¹ UðtÐ s ÏÁ—U?????Ð —œ b????¹U?????Ð XÝ« Áb????ý t?²????ýu?????½U????Ð Ë ∫X?Ý« s¹« ʬ Ë b?????Ýd?????Ð X?O?????U?????L?????𗜠t⽬ «d¹“ ÆXÝ« Áb?ý ÁœdLý aÊ«—UJN³ð∫b??M??²??H??Ö≥∏ bœu??ýÅv ÂU??$« XÝ« s ÏÁ—U??ÐÆX¼ tMýœ Ëœ U?−M¹« —œ pM?¹« ¨«b½Ë«bšòåÆcXÝ« vUò ›U½UL¼¤ ∫XHÖ ÊUA¹« tÐòdÊu²¹“ Áu —œ g¹UO½©≥∏≠≥≤∫±¥fd ª¥±≠≥∂∫≤∂v²®tÐ œU??Ž d??Ыd??Ð b??ýÅv ×U??š Êu??Ç Ë≥πË« ‰U³?½œ tÐ g½«œd?ÖUý Ë X— eÊu²?¹“ ÁuÊU??A??¹« tÐ b??O??Ý— U???$¬ tÐ Êu??Ç¥∞ ¨b??M??²??—œ—«Ë gtÝu?ÝË tÐ U??ð b?O??M? g¹U??O?½ò ∫X?H?Ö≤π∑

Page 117

Uu qO$« ¥±∫≤≤@MÝ »Uðd?Ä p¹ ÏÁ—«b½« tР˥± åÆfb¹uA½ÆÁœd? g¹U?O?½ Áœ“ u?½«“ Ë b?ý —Ëœ ÊU?A?¹« “«¨v¼«u?šÅv u??ð d?Ö« ¨—b??Ä È«ò ∫XH?ÖÅv¥≤t½ tL¼Ås¹« UÐ °h—«œ —ËbÐ s “« «— iÂUł s¹«åœu????š ÏÁœ«—« t?J????K?????Ð b????ýU?????Ð s ÏÁœ«—« t?ÐË« d?Ð ÊU??L??ݬ “« È«Åt²??ýd?? kË¥≥ jb?Ý—«d??tР˥¥ ÆlœdÅv X¹u?Ið «— Ë« t? b¬ b?¹bÄg¹U?O?½ d?²?A?O?Ð b?ý U?Ð ¨Áb?¬—œ »«d?D?{«b?ý Êu?š ÈU?¼ÅÁd??D? Êu?Ç gd??Ž Ë œd?Åvœuš g?¹UO?½ “« Ë¥µ ÆbO?J?ÇÅv 5?“ d?Ð t«— ÊU½¬ ¨Áb¬ g½«œdÖUý ÈuÝ tÐ ¨t²ÝUšdÐÆmXU?¹ b?½œu?Ð t²?— »«u?š tÐ ÁËb?½« “« tøb??O??Ыu???šÅv «d??Çò ∫X?H??Ö ÊU??A???¹« tР˥∂œ—«Ë tÝuÝË t?Ð Uð b?O?M? g¹U?O?½ Ë b?¹eO?šd?Ð åÆb¹uA½vOŽ ÈdO~²Ýœ©¥π≠¥≥∫±¥fd ªµµ≠¥∑∫≤∂v²®v²OFL?ł ÁUÖU½ t ¨XH?~O s?Ý “uM¼¥∑Æ©d „Æ—® È—«bÐ —Ëœ s “« «— ÂUł s¹« v¼«ušÅv uð dÖ« ∫bMMÅv tLłdð v¼UÖ ≠hÆb ≥∏∫±∞d „Æ— ≠iÆœ—«b½ œułË ≤∫±± u —œ t v²Ý«uš—œ ªœ—ˬÅv œUOÐ ±∞∫∂ X —œ «— Ê«œdÖUý g¹UO½ XÝ«uš—œ 5uÝ ¨XÝ«uš—œ s¹« ≠jXO¼u« UÐ UN½¬ œUH t V³Ý s¹bÐ XO½ vJý Ë XÝ« Ábý ·cŠ ¥¥≠¥≥ ÈU¼bMÐ sN d³²F vDš ÈU¼ t?½ “« È—UOÐ —œ ≠kÆbMÅv/ oO³Dð vOŽUÐ Ê«uðÅv 5MâL¼ ©∏≠¥∫±π œUÄ≠±® œ«œÅv Âd~œ «— Ë« È«Åt²?ýd t œ—ˬÅv œUOÐ «— ”UO« Èœdœ Ë ”Q¹ Ÿu{u? t²J½ s¹« ≠lÆœd t¹UI ≤π∫±≤ u¹ Ë ±±∫¥ Xb¼«u??Ð tJM?¹« d?~ XÝ« Áœd? 5?MÇ e?O?½ ¥±∫≤¥ —œ tJ½U?M?Ç bM? tz«—« Ê«œd?ÖU?ý È«dÐ È—c?Ž t X?½¬ vÄ —œ Uu? U?−M?¹« —œ ≠mÆbM²¼ p¹dý œuš œU²Ý« rſ —œ ÊU½¬ t b¹U/ bOUð Ë È—Ë¬ÅœU¹Æœ—«œ «d²Š« Ït³Mł býUÐ X³× Ït½UA½ tJ½¬ “« gOÐ qLŽ s¹« ÆbýUÐÅv œuš œU²Ý« tÐ ÈœdÖUý Êœd ÂöÝ “dÞ ≠n—œ tJ½UMÇ ¨©≤≤ bMЮ XÝ« Áb?¹œdÖ —dI t XÝ« ÈeOÇ «d?¹“ œd¹cáÐ «— Ë« Êbý dO?~²Ýœ t b¼«uš v œuš Ê«œd?ÖUý “« vOŽ ≠od~¹œ ∫bMMÅv dO?Hð Áb¬ µ≤∫≤∂ X —œ t⽬ dOE?½ «— tKLł s¹« Ê«dH “« vCF?Ð ÆXÝ« Ábý d– ±±∫±∏ u¹ Ë µ¥∫≤∂ XÆbOMJ½ XËUIÆ`O{uð µµ∫≤∂ X „Æ— ≠pÆ©±≥∫± ‰u ª±∏∫≤∂ Ÿ«® ULKþ —«b²« Ë ÊUDOý v²u È“ËdOÄ ≠q—œ ”dDÄ Ë b½«Åt²ý«bN~½ rEŽ« s¼U ŒU ◊UOŠ —œ Vý ÂU?Lð «— vOŽ U−M¹« —œ œ—«œ œułË fd Ë v² ÈUNKO?$« UÐ t vðËUHð ≠rÆb¹U/Åv —UJ½« Ë« —uCŠœuÐ sð Áœ“«Ëœ “« vJ¹ ¨«œu?N¹ gU?½ tJ½¬ ËË« Uð bý p¹œe½ vOŽ tÐ ÊU½¬ gOÄUAOÄ —œÈ«ò ∫XH???Ö Ë« tÐ v???O???Ž¥∏ Ænb???Ýu???³???Ð «—tÝu??Ð p¹ tK??O??ÝËÅtÐ «— ÊU????½« d????Ä «œu??N??¹Ë« ·«dÞ« —œ tÅv½U¥π å°vMÅv rOKð∫b?M??²?H??Ö œ«œÅv ÈË— tâ??½¬ Êb?¹œ U??Ð b?½œu??Г« vJ¹ ˵∞ åørO½eÐ tMýœ tÐ U¹¬ «b½Ë«bšò‘u??Ö Ë œ“ «— ¯—e??Ð s?¼U?? ÏÁœd??Ð ÊU???O?? ʬÁb?¬—œ s?Ý tÐ v?O?Žµ± b?¹d?Ð «— g²?Ý«—Ë« ‘uÖ åÆoXÝ« fÐò UłÅ5?L¼ U?ð ∫XHÖtÐ v??O?Žµ≤ Æœ«œ U?H??ý «— ÈË Áœd?? f* «—ÊU?M??¼U?? t?Ð ¨b??½œu??Ð Áb??¬ Ë« tO??K??Ž t ÊU??½¬∫XH???Ö a¹U????A??? Ë b???³???F???? Ê«d??????« ¨rE????Ž«Ë U?¼ÅtM??ýœ U?Ð pÊe?¼«— p¹ tO??K??Ž Êu?â??L?¼òt vUŠ —œµ≥ å°b?¹«ÅÁb?ý ÊËd?O?Ð U?¼Å‚U?L?Çs dÐ ULý Ë Â«ÅÁœu?Ð ULý UÐ b?³F —œ “Ë— d¼ULý XŽUÝ pM¹« UÒ« Æb¹«ÅÁœdJ½ “«—œ XÝœåÆqXÝ« vJ¹—Uð —«b²« Ë≤π∏

Page 118

∂∂∫≤≤ Uu qO$«ÆÊUEU× @MÇ —œ vOŽ”dDÄ ÈU¼—UJ½«©µ¥≠µ≥∫±¥fd ªµ∏≠µ∑∫≤∂v²®Ït½U?š tÐ Ë b?½œ—ˬ Áœd? d?O?~?²?Ýœ «— Ë«µ¥tÐ —Ëœ “« ”d?DÄ Æb?½œd? œ—«Ë rrEŽ« s?¼U◊UO?Š ÊU?O? —œ gð¬ Êuǵµ Æb¬Åv? ‰U³?½œ—œ ”dDÄ b½œu?Ð t²A?½ r¼ UÐ Ë Áœd sýË—ÆXA½ ÊU½¬ ÊUOª∑≤≠∂∂∫±¥fd ª∑µ≠∂π∫≤∂v²?®©≤∑≠≤µ ¨±∑∫±∏UMŠu¹t²?A?½ tK?F?ý —U?M —œ b?¹œ t sÈeO?M?µ∂s¹«ò ∫XH??Ö t²??šËœ Ë« tÐ «— U??N??L??A??Ç XÝ«Áœd? —U??J??½« Ë« U?Ò«µ∑ å°œu?Ð Ë« U??Ð r¼ vJ?¹åÆrÝU?????M????ýÅv?/ «— Ë« s ¨Ê“ È«ò ∫XH?????ÖÁb??¹œ «— Ë« d???~???¹œ v??? b??F???Ð vb???½« ˵∏U?Ò« åÆv?²???¼ ÊU??½¬ “« r¼ u??ðò ∫œd?? —U??N??þ«ÊU?????½¬ “« s? ¨œd????? È«ò ∫tXH?????Ö ”d??????D?????Äp¹ Xýc?Ö “« f?Ä ÎU?³??¹d??I?ð ˵π åÆr²???O?½∫œd?Åv b??O?ÏU??ð —«d?« U?Ð Èd??~?¹œ ¨X?ŽU?ÝvN~?½«Ë œu?Ð Ë« U?Ð r¼ vJ?¹ s¹« ¨v²?Ý«— tÐòÈ«ò ∫XH?Ö ”d?D?Ä U?Ò«∂∞ åÆuXÝ« vK?O?K?łd– s¹—b?½UÝ dЫd?Ð —œ v?OŽ Êbý d?{UŠ “« g?OÄ ”dD?Ä ÈU¼—U?J½« Ÿu?{u fd? Ë v² ÈU?NK?O$« ·öš d?Ð ¨Uu? qO$« —œ ≠sÆXÝ« ÁbýÆs≤∞∫µ „Æ— ≠tÆbM²šUMý ‘«Åt−N “« «— ”dDÄ t b¼œÅv `O{uð ∑≥∫≤∂ —œ v² ≠uUu Ë Ábý d– bMÖuÝ Ÿu{u U−M¹« —œ vË b¹U?/Åv —UJ½« bMÖuÝ bO UÐ ”dDÄ t XÝ« Ábý d– fd Ë v²? ÈUNKO$« —œ ≠vÆb¼œÅv nOHð «— Ë« —UJ½« XÒOL¼«≠≥± ÈU¼bMÐ —œ t b?MÅv ȗˬŜU¹ «— È«ÅÁbŽË Ë —U?Dš« Ë ©rµ¥ bMÐ „Æ—® XÝ« Áœd X¹«Ë— U?u jI «— v?OŽ 7¹d?~½ ≠wÆXÝ« Ábý d– ≥¥ÆXÝ« Áœ«œ ÈË— s¹—b½UÝ dЫdÐ —œ vOŽ Êbý d{UŠ b —œ t b½«ÅÁœd X¹«Ë— vNÐUA ÈU¼Å5¼uð fd Ë v² ≠xÊU¼«uÖ œU?Ný® b?MÅv oO³?Dð fd? Ë v² ÈU¼ÅX?¹«Ë— UÐ vK —u?DÐ s¹—b?½UÝ dЫd?Ð —œ vO?Ž Êbý d{U?Š X¹«Ë— U−?M¹« —œ ≠yÎö¦® œ—«œ ËUHð Àœ«uŠ Ÿu?Ë ÊU“ dE½ “« vË Æ©XÝ« t²?ý«œ œułË v½U¼«uÖ b?¹¬Åv dÐ ∑± bMÐ “« t È—uD?Ð vË Ábý ·cŠ5MâL?¼ ©b¹U/Åv oO?³Dð b?½«ÅÁœd X¹«Ë— fd Ë v²? t È«Åt½U³ý t?Kł UÐ Áb?ý qOJA?ð `³ ÂU~?MNÐ U?−M¹« —œ t È«Åt?Kłv²O?uJ?× È√— t½u?~â?O¼ s?¹—b½U?Ý tJM?¹« —œ ÁdšôU?Ð ¨©XÝ« t²?A?½ Xð d?Ð —cÖ b?OŽ —œ t «b?š d?Ä® v?OŽ “«— tz«—« “d?ÞÆb¼œÅv/ÊU??L??¼ —œ Ë åÆvvzu??ÖÅv t?Ç +«œÅv/ œd??vÝËd????š œ“Åv? ·d????Š t? vU?????Š —œ tE?????(d????Ð ÈË— b?????½Ë«b?????š Ë∂± Æœ—ˬ d?????Ð @½U?????ДdD?Ä Ë ÆwX?¹d~?½ ”d?D?Ä tÐ ¨Áb?½«œd?Öt²H?Ö Ë« tÐ t? œ—ˬ œU¹ t?Ð «— b½Ë«b?š s?Ýb½«u??Ð vÝËd?š tJ?½¬ “« gO?Ä “Ëd«ò ∫œu?ÐË∂≤ åÆœd?? v¼«u???š —U??J??½« —U???Ð tÝ «d??? u??ðÆX¹d~Ð vKð tÐ ¨t²— ÊËdOЩ∂µ∫±¥fd ª∂∏≠∂∑∫≤∂v²®«— Ë« b?½œu??Ð t²??d?Ö «— Ë« t v?½«œd? Ë∂≥dÐ È«Åt?Ç—UÄ Ë∂¥ xb½œ“Åv? Ë Áœd Ád???Áb????O????Ýd????Ä Ë« “« t?²????š«b????½« ©‘d?????Ý® ÈË—«— u?ð v? tÇ ¨s? Èd?³?U?O??Äò ∫b?M?²??H?ÖÅv—U???O???????Ð ›U???L????K???¤ U????Ð Ë∂µ åøXÝ« Áœ“Æb½œdÅv v¹uÖdH —Ë« tÐ Èd~¹œys¹—bN½UÝ dЫdÐ —œª∂µ≠∂≥ ¨µπ∫≤∂v²®©∂¥≠∂± ¨µµ∫±¥fd¨Âu? a¹U??A?? È«—u??ý b?ý “Ë— v²??Ë Ë∂∂Ë bý qOJ?Að ¨ÊU?³ðU Ë rE?Ž« ÊUM?¼U ÁËdÖ≤ππ

Page 119

Uu qO$« ∂∑∫≤≤Ë∂∑ Æb???½œ—ˬ œu????š zs¹—b???N????½U????Ý tÐ «— Ë«åÆu~?Ð U? tÐ v²??¼ `O? u?ð d?Ö«ò ∫b?M?²H?ÖUL?ý ¨.u?~?Ð U?L?ý tÐ d?Ö« ∫XH?Ö ÊU?A?¹« tÐòU??L???ý “« d??Ö« Ë∂∏ Æœ—ˬ b??O???¼«u?????½ ÊU???1«“«∂π Æaœ«œ bO?¼«u?½ aÝU?Ä U?Lý rM? ‰«u?¾Ýb—b XÝ«— X?ÝbÐ ÊU??½« d??Ä fÄ s¹«∫bM²HÖ v~L¼ ÁU~½¬∑∞ ¨XA½ b¼«uš «bš—U?N??þ« ÊU??A?¹b??Ð å°cvz«b??š d???Ä u??ð fÄòÆdr²¼ s t bO?zuÖÅv ÊUðœu?š ULý ∫œdœU?N??ý t?Ð È“U??O??½ tÇ d??~??¹œò ∫b??M??²??H??Ö∑±åÆb¹«ÅÁbOMý Ë« ÊUГ “« œuš «d¹“ ø.—«œfÞöOÄ dЫdÐ —œ vOŽ©µ≠±∫±µfd ª±¥≠±± ¨≤∫≤∑v²®«— Ë« ¨t²??ÝU??šd??Ð r¼ U???Ð v~??L??¼ ˱ŸËd???ý≤ Æb???½œ—ˬ fÞö?O???Ä g?O???ÄÏt?K?ł p¹ jI? U?u?? qO?$« —œ Æ©±µ∫¥ Ÿ«® b?ýU?Рʬ Ït?K??ł qO?J?A?ð q×? U?¹ s?¹—b?½U?Ý lL?−? vM??F?0 XÝ« sJ?2 tL?K? s?¹« ≠zp¹ Ë Vý —œ tKł p¹ fd? Ë v² ÈU?¼ÅX¹«Ë— tÐ UMÐ t vð—u? —œ XÝ« Ábý qO?JAð `³? ÂU~M?NÐ t Áb?ý d– s¹—b½U?ݨXÝ« Áb¹œdÖ qOJAð `³ —œ tKłUu —udNÐ Æœd bO?¼«u½ U¼— «d Ë œ«œ bO¼«u?½ aÝUÄ ULý ∫XÝ« Ábý t²ýu?½ U−M¹« —œ sN vDš ÈU¼Åt?½ “« È—UOÐ —œ ≠aÆœ—«b½ ʬ ÏÁ—UЗœ v¼«Ë È—uBð Ë XÝ« ÁUÖ¬ UN«u¾Ý s¹« t−O²½ “« vOŽ t b¼œÅv ÊUA½uJK tKU?öÐ t bMÅv ÂöŽ« «— ±±∞ —ue? «—U³Ž UÐ vO?Ž U−M¹« —œ Æ—œU È«b?š XÝ«— XÝbÐ ∫bMM?Åv tLłdð v¼UÖ ≠b—œ Æ©≤∂∫≤¥ ª±≤∫±πu „Æ— ª≥∂∫≤ Ÿ«® œd b¼«uš o¹b?Bð Ë ·«d²Ž« «— ʬ U?OK t È«Åt²J½ ¨œu?ýÅv ÕU²²« Ë« vzU?×OÆb¹U/Åv ÂöŽ« —UÖ“Ë— ÊU¹UÄ —œ «— œuš t½«bM“ËdOÄ XAÖ“UÐ vOŽ ∂≤∫±¥d Ë ∂¥∫≤∂ X tÐUA ÈU¼Å7X —œ Ê«uMŽ Ëœ s¹« t vð—u? —œ býUÐÅv ©∂∑ bM?Ю œuŽu `O? Ê«uM?Ž `¹dBð Ë `O?{uð Áb¬ U−?M¹« —œ t «bš d?Ä Ê«uM?Ž ≠c≥∂ Ë ≤¥∫±∞ u¹ Ë ≥µ Ë ≥≤∫± u? —œ t Ê«u?M?Ž Ëœ s¹« e?¹U?L?ð Ë pO?J?Hð ÆX?Ý« Áb¬ r?¼ UÐ Ë XÝ« v?J¹ ∂±∫±¥d? Ë ∂≥∫≤∂Æ©n≥µ∫± „Æ—® XÝ« vOŽ dÝ oI% Ë XULð t½UA½ œuýÅv Áb¼UA—œ ©g≥∫≤≥ „Æ—® œd¹c?ÄÅv/ «— Ê«uM?Ž s¹« v?O?Ž œd „—œ Ê«u?ðÅv t Æb?Ozu?ÖÅv «— s¹« t b?OzU?L?ý ∫œd tL?łd?ð Ê«uðÅv ≠dÆ©≤≤∫≥ ª≥µ∫±® XO½ 5MÇ Uu dE½ ÎULK t vð—uÆ.«ÅÁbOMý Ë« ÊU¼œ “« ∫vEHK«ÅX% tLłdð ≠ddÆbMM œ—«Ë vUNð« 5MÇ XÝ« sJ2 t œuÐ Áœ«œ ÊUA½ ≤∂≠≤∞∫≤∞ —œ Îö³ Uu ≠etz«—« ÂË— vz«Ëd?½U?d? tÐ tL?D?? Ê«u?M?F?Ð «— Ÿu?{u? s¹« Ë Áœd? „—œ v?ÝU?O?Ý Âu?N?H?0 «— Ë« vzU?×??O?? XM?D?K?Ý ¨v??O?Ž ÊU?³?O?— ≠fÆ©≥∞∫≤≥® Æbý b¼«uš ÂuJ× ÂUNð« s¹« ÈUM³ dÐ vOŽ Ë ©∑∫±∑Ÿ« „Æ—® bM¹U/ÅvÁUýœUÄ t œd¹c?ÄÅv/ vË ©d∑∞∫≤≤ „Æ—® XÝ« Áœ«œ s¹—b½UÝ ÈU?CŽ« tÐ t XÝ« v?ÝUÄ ÊUL?¼ dO?E½ U−?M¹« —œ v?OŽ aÝUÄ ≠gqzU vÝUOÝ vM?F Ê«uM?Ž s¹« È«dÐ b½œu?Ð Áœd œ—«Ë s¹—b½UÝ ÈU?CŽ« t vUN?ð« VOIF?ð “« vË— Ê«dLJŠ «d?¹“ ÆXÝ« ÊU¹œuN?¹Æ©f ≤ bMЮ býÅvª±≥∫≥Ÿ« „Æ—® b?¹U?/Åv —«d?J?ð «— ʬ ≤≤ Ë ±¥ ÈU?¼b?M?Ð —œ Ë Áœ«œ hO??A?ð «— v?O??Ž v¼U?M?ÖÅvÐ tL?U?×? “U?ſ¬ “« fÞöO?Ä ≠hÆ©∂Ũ¥∫±π ª≥∏∫±∏u¹ Ë ª≤∏∫±≥≤¥∫±∞u¹±∏≠±∑∫±∏œUÄ≠±œd s¹« U? ∫bM?¹u~?Ð Áœd rN?² «— Ë« b?½œd›b?ÝU?¤ p¹d?% «— U? XK? t .«Åt²?U?¹ «—edBO tÐ UOU? Xš«œdÄ “« l½U Ë bMÅvÆb?½«u?šÅv fÁU?ý ‡ `O??? «— œu??š Ë œu?ýÅvÁUý u?ð U?¹¬ò ∫XHÖ Áb?O?ÝdÄ Ë« “« f?ÞöOÄ≥∫œd —UNþ« Ë« tÐ aÝUÄ —œ åøv²¼ ÊU¹œuN¹tÐ fÞöOÄ¥ åÆgvzuÖÅv «— s¹« t vzuðòœd s¹« —œò ∫XHÖ XO?FL?ł Ë rEŽ« ÊU?M¼UtÐ ÊU??A???¹« U??Ò«µ åÆh,U??¹Åv/ v³???łu?? ê?O??¼p¹d?% «— Âœd?ò ∫b??M?²??H?ÖÅv Áœd?? —«d?«ŸËd?ý qO??K?ł “« t?¹œu?N??¹ d?Ý«d??Ý —œ b?M??ÅvÆb¼œÅv ‘“u¬ U−M¹« tÐ Uð Áœdf¹œËdO¼ dЫdÐ —œ vOŽs¹« U?¹¬ b?O?Ýd?Ä fÞöO?Ä ÊU?M??Ý s¹« U?Ð∂Ëeł Ë« t X½«œ ÊuÇ Ë∑ XÝ« vKO?Kł œd≤≥≥∞∞

Page 120

≤¥∫≤≥ Uu qO$«œe???½ tÐ «— Ë« X?Ý« f¹œËd????O???¼ XO????L???U????Š—œ U????¼“Ë— s¹« —œ e????O????½ ÈË t f?¹œËd????O????¼Êb¹œ U?Ð f¹œËd?O¼∏ ÆœU²?Ýd iœuÐ rO?Ký—Ë«gOÄ UNÒðb “« «d¹“ b¹œdÖ œUý —UOÐ ¨vOŽ—œ tâ??½¬ V³??Ý tÐ b??M??O??³??Ð «— Ë« XÝ«u??šÅvÈ«Åt½UA?½ œuÐ —«Ëb?O« Ë œu?Ð Áb?OM?ý ÈË ÏÁ—UÐœd Ë« “« ÈœU¹“ ÈUN«ÏuÝ fÄπ ÆbMO³Ð Ë« “«Uб∞ Æœ«b½ v?ÝU?Ä êO?¼ Ë« tÐ ›v?O?Ž¤ U?Ò«—œ ÊUMâ?L¼ ÊU?³ðU? Ë rEŽ« ÊU?M¼U? tL¼Ås¹«rN²? Òb?ý tÐ «— Ë« t b?½œuÐ ÁœU?²??¹« U$¬fÄ g½«“UÐd?Ý U?Ð f¹œËd?O¼±± Æb½œdÅvË« dÐ jÈd?šU? ÏtU??ł d?O??I?% Ë È—U?²??—b?Ð “«Æb½«œdÖ“U?Ð fÞöOÄ œe½ tÐ «— Ë« Ë Áb?½UýuÄU????Ð Îö³???? t ¨f?ÞöO????Ä Ë f?¹œËd????O????¼ ˱≤r¼ UÐ “Ë— ÊU?L?¼ Æb?M?²ý«œ vM?L?ýœ d?~?¹bJ?¹Æb½bý XÝËœÂuJ× Ë ÁUMÖÅvÐ ÈUOŽÂu ÈU?ÝË— ¨rE?Ž« ÊUM?¼U? “« fÞöOı≥s¹« U?L??ý ∫XH?Ö ÊU??A?¹« tб¥ kÁœd? u?Žœs œe½ Âu? ÏÁb?MM?Å·d?×M? Ê«u?MŽ t?Ð «— œdË« “« U??L??ý d??Ыd??Ð —œ s pM??¹« Ë b??¹«ÅÁœ—ˬt —cÖ b?O?Ž ÂU?¹« —U?¹“ —œ Xd?ý È«dÐ h?ý s¹« Æx±∫≥„Æ— XÝ« ÁœuÐ qO?K?ł „—«d?²?O?ð t ”UÄÅv²?½¬ f¹œËd?O?¼ œ—u? —œ ≠iÁœu/ X¹«Ë— Uu? jI v?OŽ ÈUN?$— l¹UË ÊU?¹dł —œ «— Ë« XUšœ ÆXÝ« Áœu?Ð dN?ý s¹« —œ b½uýÅv lL?ł rOK?ý—Ë« —œ ÊU¹œuN?¹ÆXÝ« Áœd tONð Ë vMOÐÅgOÄ π∫π —œ «— Ÿu{u s¹« Ë ©≤∑∫¥Ÿ« „Æ—®ÆbMÅv oO³Dð b¼œÅv ÊUA½ t½U½«u¹œ ◊UOŠ ÊË—œ «— vOŽ Ë Áb¬ ≤∞∫±µd Ë ≥±∫≤∑ X —œ t⽬ UÐ t²J½ s¹« ≠jdÐ t ôUÐ tLłdð vË ÆÆÆÁœd uŽœ Âu Ë UÝË— ¨r?EŽ« ÊUM¼U “« ∫bMMÅv tLłd?ð vDš ÈU¼Åt½ “« vCFÐ tÐ œUM?²Ý« UÐ v¼UÖ ≠k—œ UUI 5?L¼ Ë® bM?Åv vdF? vOŽ XO?uJ×? ‰u¾? «— œuN¹ U?UI jI? XÝ« sN vDš ÈU?¼Åt½ “« vC?FÐ ÈUM?³X¹UM?ł s¹« —œ Âu? XÝ« bI?²?F t b?M?Åv oO?³D?ð d?²N?Ð U?u t¹d?E?½ UÐ d?O?³F?ð s¹« Æ©b?M¹U?/Åv tK?š«b? ≤≥ Ë ≤±Å¨±∏ ÈU¼b?M?ÐÆ©≤∞≠±π∫≤¥ ª≥µÅ¨≤∑∫≤≥® XÝ« t²ý«b½ XdýÆ«ÅÁœU²Ýd Ë« œe½ tÐ «— ULý s «d¹“ ∫XÝ« Ábý t²ýu½ vDš ÈU¼Åt½ “« Èœ«bFð —œ ≠l—œ Ë U−?M¹« —œ ÎU?ML?{ Æb?ÐU¹ U?$ ¯d d?H?O “« tJ?M¹« È«d?Ð XÝ« v?OŽ Êœ“ t½U?¹“U?ð V¹œQð “« —u?EM? ≤≤ b?MÐ —œ Ë U?−M?¹« —œ ≠m—œ® XÝ« Ábý «dł« ¯d dHO Ëe?ł ±µ∫±µd Ë ≤∂∫≤∑ X —œ t vð—u —œ œ—«b½ ¯d dH?O UÐ vÞU³ð—« tO³?Mð s¹« ±∫±πu¹Æ©XÝ« Ábý ÁœdÐ —UJÐ Êœ“ t½U¹“Uð vM tLK U$¬«— v v²¹UÐ bOŽ d¼ —œ È—UÐ ∫XÝ« 5MÇ t Ábý t²ýu?½ nK² ÈUNð—uÅtÐ vð—U³Ž ±∏ bMÐ “« gOÄ vD?š t½ s¹bMÇ —œ ≠nvuLF È—«eÖÅÁ—ULý V?Oðdð —œ œ—«b½ œułË sN vD?š ÈU¼Åt½ “« ÈœU¹“ œ«bFð —œ t? ULK s¹« ÆœdÅv U¼— ÊU?A¹« dÞUÐÆbýUÐ Ábý —uEM U−M¹« —œ ±∂∫±µd U¹ ±µ∫≤∑ X tÐ tłuð UÐ XÝ« sJ2 Ë b¼œÅv qOJAð «— ±∑ bMÐ U¼bNMÐt v³?łu? êO?¼ œd?? s¹« —œ Ë Â«ÅÁœd? ‰«Ïu?Ýf¹œËd?O¼±µ «Åt²U?O?½ b?O?M?Åv rN?² Ê«b?ÐÁœU?²?Ýd? U? œe?½ «— Ë« «d?¹“ 5?M?â??L?¼ tÐ e?O?½Áœe?½ d?Ý ÈË “« Èe?O?Ç VO?ðd?ð s¹b?Ð ÆlXÝ«fÄ «c±∂ÆbýU?Ð ¯d? Vłu?²?? t XÝ«Æmœd r¼«uš U¼— «— Ë« V¹œUð “«©±µ≠∂∫±µfd ª≤∂≠±µ∫≤∑v²®œU¹d r¼ U?Ð tL¼ ÊU?A¹« UÒ«±∏ Æn›ÆÆƤ±∑«— ”U??Ы—U??Ð d??O???~??Ð «— œd?? s¹«ò ∫b???½œ“ÅvV³?Ý tÐ h?ý s¹«±π åÆs U?¼— ÊU?1«d?ÐÁbý ÁbMJ« Ê«b½“ tÐ q² Ë dNý —œ ‘—uýXÝ«u???šÅv t fÞö?O??Ä Î«œb???−???Å≤∞ Æœu??ÐUÒ«≤± Æœd »UDš ÊU½¬ tÐ bM U¼— «— vOŽ°s gÐ u??K??B??ò ∫b??½œ“Åv œU??¹d?? ÊU??A??¹«ÊU?A??¹b??Ð —U??Ð 5??u??Ý≤≤ å°s gÐu??K???B??s øXÝ« Áœd???? Èb???Ð tÇ œd???? s¹« ∫X?H???Ö¯d Vłu?²? t «Åt²?U?O½ Ë« —œ e?O?Ç êO¼r¼«u????š U?????¼— «— Ë« V¹œÏU?????ð “« fÄ ¨b????ýU?????З«d?« b?M?K?Ð ÈU?¼œU?¹d? U?Ð ÊU?½¬ Ë≤≥ åÆœd»u?K?B? Ë« t b?½œd??Åv XÝ«u?š —œ Áœd?Ë≤¥ Æb?ýÅv d?ðb??¹b?ý ÊU??A?¹« u?¹d??ſ Ë œu?ý≥∞±

Page 121

Uu qO$« ≤µ∫≤≥U???Ð t? Xd????Ö rO????L???B????ð fÞö?O???Ä ÁU????~????½¬«— f ʬ≤µ ÆbM XI«u ÊU½¬ XÝ«uš—œÁbM?J« Ê«b?½“ tÐ q² Ë ‘—u?ý V³Ý tÐ t¨b½œd?Åv U?{U?I?ð t «— f ʬ ¨œu?Ð Áb?ýÊU?????A?????¹« ÏÁœ«—« t?Ð «— v??????O?????Ž Ë œd?????? U?????¼—ÆoXý«cÖ«ËVOK Á«— —œ©≤±∫±µfd ª≥≤∫≤∑v²®ÂU????½ t?Ð v????? b?????½œd????Ð «— Ë« v?²?????Ë Ë≤∂—«e????²????A???? “« t «— pv½«Ëd????O???? Êu????F?????L????ý—U?Ð Ë« d??Ð «— VO??K? Ë Áb??½«u??š ¨b?¬Åv“U??ÐÆb?M?? qL??Š v??O?Ž d??Ý XA??Ä “« U??ð b?½œd??tM?OÝ t? v½U?½“ 5M?Ç r¼ ¨X?ÒOF?L?ł Áu?³?½«≤∑gU????³????½œ tÐ b????½œd????Åv t?¹u??? Ë b????½œ“Åv?¨t²?A??Ö d?Ð ÊU??½¬ Èu??Ý tÐ v??O?Ž≤∏ qb?½œu?Ðt¹d??Ö s d??Ð rO??K???ý—Ë« Ê«d??²??šœ È«ò ∫XH??ÖÊU?²??½«b??½“d?? Ë ÊU??ðœu??š d??Ð t?J??K??Ð b??O??M??J??½XI«u? ÊU?½¬ nŽU?C? ÈU?{U?I?ð UÐ t? býU?ÐÅv fÞö?OÄ “« d?²?A?O?Ð œu?N?¹ UU?I? XO?u?¾?? t b?¼œÅv ÊU?A½ U?u? t½u?~?M?¹b?Ð ≠oÆb¹U/Åvt bÝ—Åv dEMÐ 5M?Ç Ë bMÅv qLŠ vO?Ž dÝ XAÄ “« «— VOK Êu?FLý t XÝ« ÁœËe« U−?M¹« —œ Uu Æp≥≤∫≤∑ X „Æ— ≠pÆ©≤∑∫±¥ ª≤≥∫π „Æ—® b¹U/Åv tz«—« t½u/ ËdOÄ Ë œdÖUý Ê«uMFÐ «— Ë«t bMÅv bOUð Ë È—Ë¬ÅœU¹ Ë ©¥∏∫≤≥u „Æ—® œ—ˬÅv œUOÐ «— ±¥≠±≤∫±∞ „“ XÝ« Uu qO$« tÐ h²? t XL s¹« ≠qÆb½—«œ o«u dE½ Ë ö¹ULð vOŽ tÐ X³½ ÂœdÆ©≤∑∫±± „Æ—® b½«ÅÁœ«b½ dOý Ë b½«ÅÁœ—ËUO½ tâÐ t v½U½“ Ë ∫bMMÅv tLłdð v¼UÖ ≠rÆ∏∫±∞u¼ “« ‰u qI½ ≠sœuý ÁbM?J« gð¬ tÐ Ë Ábý l?D b¹U?Ð Ë XÝ« qUŠÅvÐ t ʬ pA?š »uÇ Ë b¼œÅv Áu?O t XÝ« v²?š—œ ¨dð »uÇ “« —u?EM? ≠tÆbMÅv ÂöŽ« «— rOKý—Ë« dHO vOŽ ≤≥≠≤∞∫≤± ª¥¥≠¥±∫±π —œ Ë U−M¹« —œ Æ©π≠∂∫±≥ ªπ∫≥®t «— ”bI? ÈU?¼Åt²ýu?½ 7?U?¹ oI% ©ÊU?½e?¼«— ∫fd? Ë v² ÈU?N?KO?$« —œ® b?M? v nOu?ð —U?J?¼eÐ «— d?H?½ Ëœ s¹« t U?u ≠uÆ©±≤∫µ≥ ‘« Ω≥∑∫≤≤ „Æ—® b¹U/Åv bOUð Ë È—Ë¬ÅœU¹ XÝ« Áœd qI½ vOŽÆq ≥≥∫≤∑ X „Æ— ≠vʬ Ït½U?A?½ «— r?O?K?ý—Ë« Êb??ý Ê«d?¹Ë t V³??Ý s¹b?Ð b??¹U?ý Æœ—«b??½ œu?łË sN? v?D?š ÈU?¼Åt???½ “« È—U??O???Ð —œ v?O?Ž g?¹U?O?½ ≠wt²ýu½ t?J½UM?Ç bM?Åv ÊUO?Ð «— Uu? dD?½ ÎUL?K? g¹UA?Ð ÈU?{UI?ð s¹« vË ÆXÝ« ÁbO?A?³½ «— d?Ný X¹UM?ł «bš t b?½«Åt²?½«œœuýÅv qzU? È—c?Ž ±∑∫≥ Ÿ« —œ rO?Ký—Ë« vzU?¼« È«d?Ð Ë ©∂∞∫∑ Ÿ«® Áœd? —U²?— t½u?ÖÅ5?LN?Ð Êœd? ÂU~?M?N?Ð eO?½ ÊU?H?O²?Ý« XÝ«Æ©f ±∞∫±≤ „Æ—®¥π Ë ¥∂Ũ≥∂Ũ≥µ ÈU¼b?M?Ð —œ 5M?â?L?¼ Æ©XÝ« Áb¬ fd? Ë v²? ÈU?NK?O?$« —œ tJ?½UM?Ç® Áb?ý d– ±π∫≤≤e? —œ t²?J?½ s¹« ≠xs¹« d– ÆXÝ« Áb?ý Á—U?ý« ©¥∏ b?MЮ U?¹d?“ »U²? Ë ©¥¥ b?M?Ю ÃËdš d?H?Ý tÐ tJ?½UM?Ç ¨œu?ýÅv d?O«e? tÐ Èd?~?¹œ ÈU¼ÅÁ—U?ý«„Æ—® XÝ« ”bI? ÈU¼Åt?²ýu?½ 7U?¹ oI?% vO?Ž ÈU?N$— œu?ý Áœ«œ ÊU?A½ t X?½¬ È«d?Ð oO²?Ž b?NŽ tÐ ÈU?¼ÅÁ—Uý« Ë V?UD?Æ©¥∂≠¥¥Å¨≤∑≠≤µ∫≤¥u¥≥∫∂t bM?Ý—Åv «d? vzU?¼“Ë— «d¹“≤π °bO?¹d?~ÐÊU¹«“U½ tÐ Uýuš ∫XHÖ bM¼«uš U¼“Ë— ʬ —œvzUN½U²Ä Ë b½«ÅÁœ—ËUO½ tâÐ t vzU¼ÅsDÐ ËU??¼ÅÁu??? tÐ ÁU???~??½¬≥∞ °rb??½«ÅÁœ«b???½ d??O???ý ttÐ Ë °b??O?²??H??O??Ð U?? ÈË— d??Ð ∫XH??Ö b??M??¼«u??štÐ d??Ö« «d?¹“≥± °sb?O??½U??ýu??á??Ð «— U?? ∫U??¼Åtá??ðtÇ pA??š d???Ð ¨b??M???M??Åv 5???M??Ç d??ð »u???ÇÈ«dÐ ¨e?O?½ «— u—UJ?¼e?Ð Ëœ≥≤ øtb¬ b?¼«u?šÆb½œ—ˬÅv Ë« UР«bŽ«vOŽ Êbý ÁbOA VOK tЩ≥≤≠≤≤∫±µfd ª¥¥≠≥≥∫≤∑v²®åvtL??−??L??łò ÂU??M??Ð vK??×?? tÐ v²??Ë Ë≥≥r¼ b?½œd? »uK?B? U?$¬ —œ «— Ë« ¨b?½b?O?Ý—Ë XÝ«— tÐ «— vJ???¹ ¨«— Ê«—U???J??¼e???Ð 5??M???Ç∫wXH??ÖÅv v???O??Ž≥¥ ÆéÇ tÐ «— Èd???~??¹œbM?½«œÅv/ «d?¹“ g?³?Ð «— ÊU?A?¹« ¨—b?Ä È«ò¨xt²?????š«b??????½« pA?????Ä Ëò Æb??????M?????M?????Åv? tÇ≥∞≤

Page 122

¥∂∫≤≥ Uu qO$«U$¬ Âu Ë≥µ Æb½œd? XL? «— g¹U?N?²š—tÐ e???O???½ U???ÝÏË— Æœd???Åv U???ýU???L???ð ÁœU???²??????¹«U?$ «— Ê«d?~?¹œò ∫b?M??²?H?ÖÅv yb?M??A?¹—aÁb??¹e??Öd??Ð Ë z«b??š `O???? d??Ö« ¨XÝ« Áœ«œ°b????????????¼œ U????????????$ r??¼ «— ‘œu????????????š ¨X?Ý«t²— uKł ∫Áœd dLð «— Ë« eO½ Ê«“UÐdÝ≥∂∫b??M??²??H??ÖÅv Ë≥∑ b??½œ—ˬ td??Ý Ë« È«d??Ð ËU$ «— œuš v²¼ ÊU¹œuN¹ ÁUý uð dÖ«ò‘dÝ ÈôUÐ cÈ«Åt³O?² 5?MÇ r¼≥∏ å°bÁbГ« vJ??¹≥π ÆXÝ« ÊU??¹œu???N???¹ ÁU??ý s¹« ∫œu???Ðv¹uÖdH? Ë« tÐ VOK? dÐ t²?¹Ë¬ Ê«—UJ?¼eÐË œuš øv?²?O?½ `O?? u?ð d?~?ò ∫œd?ÅvUÐ d?~?¹œ —U?J?¼eÐ U?Ò«¥∞ åÆdÁbÐ U?$ «—U?«b??š “« vÒ²???Šò ∫œd?? —U???N??þ« Ë« tÐ g?½“d??Ý«— »«c??Ž ÊU???L???¼ tÅvð—u??? —œ vÝd???ðÅv/ÆbM v d– «— Âu «d²Š« tÐ t²O¬ uJÝ ¨XÝ« v½U1«ÅvÐ ÈË— “« t Âu ÈUÝÏË— dLð dЫdÐ —œ Uu ≠yÆ©¥≥≠¥∞∫≤∑ X „Æ—® «bš dÄ `O ∫XÝ« Ábý t²ýu½ vDš ÈU¼Åt½ “« Èœ«bFð —œÆ≤∞∫π „Æ— ≠zÈ«dÐ «bš ÏÁb¹eÖd?Ð —«e~²b?š 7 ʬ —œ ÆbýUÐÅv ∑∫¥π ‘« ȗˬŜU?¹ bM v Á—Uý« ʬ tÐ —b?Ä Âö ¨≥µ∫π —œ t Ê«uMŽ s¹« ≠aÆbýUÐÅv ŒuMš ÈU¼ÅqO¦Lð —œ `O ÈUNU½ “« vJ¹ tLK s¹« ÆœdOÖÅv —«d dOI% œ—u Ë Ábý 5OFð U$ qLŽ¨XÝ« Áœd lLł XÝ« vOŽ XMDKÝ ÏÁ—UЗœ t «— vðUJ½ ¥≤ Ë ≥∏Ũ≥∑ ÈU¼bMÐ —œ Uu ≠bÆ©≤∞∫±πu¹ „Æ—® ÆÈd³Ž Ë vMOðô ¨v½U½u¹ ·ËdŠ UÐ ∫XÝ« Ábý ÁœËe« vDš ÈU¼Åt½ “« ÈœU¹“ œ«bFð —œ ≠cÆbýUÐÅv g¹«dÖ Ë tÐuð ÈU¼ÅtM× X¹«Ë— tÐ bMLöŽ t XÝ« Uu tÐ h² Ábý d– ¥≥≠¥∞ ÈU¼bMÐ t È«ÅtF«Ë ≠dÆbMM v d– dB² ’Uý« Ϋd¦« œuN¹ 5z¬ —œ t XÝ« vA¹UO½ «—U³Ž —uBÐ ÂuJ× s¹« ÈU{UIð ≠etÐ ©œË—Ë È«dЮ v²Ë ∫XÝ« Áb?ý t²ýu?½ vDš ÈU¼Åt?½ “« Èœ«b?Fð —œ Æb¬ v¼«u?š ÁUýœU?Ä ÊuÇ v²Ë ∫b?MM? v tLłdð v¼U?Ö ≠f„Æ—® Xý«œ b¼«u?š œuš XA?Ö“U?Ð —œ vO?Ž t XÝ« v¼U?ýœUÄ VB?M Ë ÂU?I —u?E?M U?−M?¹« —œ vË Æb?¬ v¼«uš œu?š uJ?K?Æ©≤∂∫≤¥ ª±≤∫±πs¹«® bM?²?¼ eO?šU?²Ý— —U?E²?½« —œ U$¬ —œ Êœd? “« fÄ ‰œU?Ž œ«d« t XÝ« vzU?ł XAN?Ð Ê«—Ëœ ʬ ÊU?¹œuN?¹ “« vCF?Ð ÁbO?I?Ž tÐ ≠gÆ©XÝ« Ábý ÊUOÐ ≥±≠≤≤∫±∂u —œ tLK d– ÊËbÐ ¨t¹dE½ÆœuÐ dNþ ÎU³¹dIð ∫bMM v tLłdð v¼UÖ ≠h5Mâ?L¼ Æ©—c?Ö bO?Ž Ë ÊUÖœ«“ÅX?½ ¯d? “« q³ U?LK?þ tOK?Ю œ—ˬÅv œUO?Ð «— ≤≤∫±∞ ÃËdš —U³?Ž s¹« Æ5“d?Ý ÂUL?ð U¹ ≠iƱ∞≠π∫∏UŽ „Æ—ÆtÝ XŽUÝ Uð ∫bMMÅv tLłdð v¼UÖ ≠j‘«® XÝ« Ábý t²dÖ ”b?IÅ»U²? “« t vŠöD« Æbý p¹—U?ð bOý—u?š Ë ∫XÝ« Ábý t²ýu?½ vDš ÈU¼Åt?½ “« Èœ«bFð —œ ≠k“« všdÐ ¨XÝ« Ábý tL?łdð œd ·u? U−?M¹« —œ t È«ÅtL?K ÏÁ—UЗœ U?« Ë Æ©≤¥∫±≥d ª≤π∫≤¥ X „Æ— ª≤∫±≤Uł ª±∞∫±≥tLłdð b?ý b¹bÄU?½ «— tLK s¹« b?¼œÅv/ ÈË— ·u b?ýUÐÅv ÁU qU? —bÐ UÐ Ê—U?I t —c?Ö bOŽ —œ tJ?M¹« œUM?²Ý« tÐ Ê«d?H—œ XÝ« ÁœdÐ —UÅtÐ «— Ê«d³?UOÄ —U²?HÖ s( vË ÁœuÐ ÁU?Ö¬ Ÿu{u s¹« “« vÐu?Ð Uu d?~¹œ Ê«dH? dEMÐ t v?ð—u —œ bMM?ÅvÆbM¹U/Åv nOuð UO½œ —u« —œ «— «bš rN ÈU¼ÅXUšœ t vU~M¼Æz ≥∏∫±µd „Æ— ≠l∑∫∏∞ ª∏∫≤≤e≤≤∫∂πe¨XÝ« X«b?Ž U?? È«d?Ð¥± åvM?Åv? qL?%XU????¹—œ .«ÅÁœd????? tâ?????½¬ t²?????????¹U????ý «d????¹“ÆXÝ« ÁœdJ?½ v¹U−?ÐU?½ êO¼ Ë« U?Ò« ¨rO?MÅvtÐ v?²??????Ë °v???????O???????Ž È«ò ∫XH???????ÖÅv? Ë¥≤åÆe—ˬ œU¹ tÐ «d b?¬ v¼«uš œuš fuJK∫.u??ÖÅv u???ð tÐ 5??¬ ∫XH???Ö Ë« tÐ ÈË Ë¥≥ åÆœuÐ v¼«uš gXANÐ —œ s UÐ “Ëd«vOŽ ¯d©¥±≠≥≥∫±µfd ªµ∂≠¥µ∫≤∑v²®Ë œu??Ð hXŽU???Ý 5???L??A???ý ÎU???³???¹d???I???ð Ë¥¥jrN??½ XŽU???Ý U??ð «— i5??“ d??Ý«d??Ý vJ??¹—U??ðÆkœd??? ·u???????? b???O????ý—u????š Ë Xd????Ö«d????¨lb?ý Á—U?Ä Ëœ ÊU?O? “« b?³?F?? Áœd?Ä ÁU?~?½¬¥µ∫XHÖ Áœ“ œU?¹d? bM?K?Ð È«b U?Ð v?OŽ Ë¥∂≥∞≥

Page 123

Uu qO$« ¥∑∫≤≥u??????ð ÈU???????N???????²???????Ýb???????Ð «— r?ŠË— °—b???????Äò È«Æœ«œ ÊU???ł s¹« 7????H???Ö U????Ð åÆm—U????á?????ÝÅvœu?Ð Áœ«œ ÈË— tâ??½¬ Êb?¹œ U?Ð Êu??¹—u?²??M?Ý¥∑œd?? s¹« ÎU??F??«Ëò ∫XH??Ö Áœd?? q?O??K??& «b??š»U²?ý tÐ t X?OF?L?ł tL?¼¥∏ å°nœuÐ ‰œU?Žœ«œÅv ÈË— t⽬ b?½œu?Ð Áb?¬ tM×? s¹« tÐÏtL??¼¥π Æb??M??²???A??ÖÅvd??Ð Áœ“ œu???š tM??O???Ý tÐ5Mâ?L¼ ¨b?½œuÐ ÁœU?²?¹« —Ëœ tÐ Ë« ÊU¹U?Mý¬s¹« Ë b½œu?Ð Ë« Á«d?L?¼ tÐ qO?K?ł “« t v½U?½“Æb½b¹œÅv «—vOŽ È—UáUš©¥∑≠¥≤∫±µfd ª∂±≠µ∑∫≤∑v²®u?C??Ž t n?Ýu??¹ ÂU?M??Ð Èœd?? ÁU??~??½¬ ˵∞UÐ t½ tµ± œuÐ ‰œUŽ Ë —UuJO½ Èœd ¨«—uýÁœd XI?«u? ÊUA?K?L?Ž UÐ t½ Ë ÊU?½¬ rO?L?Bð—œ Ë Áœu???Ð ÊU???¹œu???N???¹ d???N???ý t«— q?¼« ¨œu???ÐÈu???ÝÅtе≤ Æœu???Ð «b???š u???J????K??? —U???E???²????½«b?O?³??K?Þ «— v??O??Ž Êb?Ð t²??— gO?Ä fÞö?O?Äʬ ©VO?K? “«® Êb?Ð oÊœ—ˬ 5¹U?Ä U?Р˵≥b?¹U?/Åv “U?ſ¬ —b?Ä tÐ »U?D?š U?Ð œu?š ÈU?¼Åg¹U?O?½ tL?¼ d?O?E?½ «— V?U?D? s¹« Ë b?M?Åv g¹U?O?½ ∂∫≥±e? “« vð«—U?³?Ž U?Ð v??O?Ž ≠mÆ©r¥π∫≤ „Æ—® ÆXÝ« —bÄ tÐ »UDš Ë« Âö 5²½ dOE½ Ë« ÊUMÝ s¹dš¬ Æ©≥¥∫≤≥ ª¥≤∫≤≤ ª≤±∫±∞®Æ©XÝ« Áœu/ —UN?þ« ≤≤Ũ±¥Å¨¥∫≤≥ —œ fÞöOÄ tJ?½UM?Ç® býU?ÐÅv ÁUM~?OÐ t XÝ« ‰œU?Ž vO?Ž tJM?¹« dÐ —U?Nþ« UÐ Êu?¹—u²?MÝ ≠nË XÝdÄÅXÐ œd? p¹ ÊUГ “« Ê«u?MŽ s¹« «d?¹“ bM?Åv “«d²?Š« b½«ÅÁœd?Ð —U?JÐ fd? Ë v² t «b?š d?Ä ÏtLK? ÊœdÐ —U?JÐ “« U?uÆbýUÐ t²ý«œ uKNÄ Ëœ Ë rN³ ÂuNH XÝ« sJ2 „dAÆœ—ˬ 5zUÄ VOK “« «— Ë« ∫bMMÅv tLłdð v¼UÖ ≠oÆ©¥≤∫±µd „Æ—® œuÐ tFLł “Ë— ¨X³Ý tONð ∫vMF¹ ≠pÂöŽ« «— X³Ý “U?ſ¬ Ë bA?š—œÅv Vý UŽU?Ý 5Ë« —œ Îôu?LF? t b?ýUÐ È«ÅÁ—U?²Ý Êb?ý «bO?Ä tÐ Á—Uý« XÝ« sJ?2 —U?³Ž s¹« ≠q¨bMMÅv sýË— X³ÝUM s¹bÐ t XÝ« vzUNſ«dÇ U¹ Ë bMÅvÆœuÐ b¼«uš t³MAJ¹ “Ë— s¹« ÊUO×O È«dÐ ≠rÆbM¹U/ qOLJð 5¼bð tKOÝuÐ «— vOŽ 5bð Uð bM¹¬Åv ÊU½“ v² qO$« 5MâL¼ Ë Uu qO$« dЫdРƵ∂∫≤≥ „Æ— ≠sʬ ÊôuÝ— ‰ULŽ« —œ U¼—U?Ð t vð—u —œ œdÐÅv —UJ?Ð «— vOŽ b½Ë«bš Ê«u?MŽ œuš qO$« —œ U?u t XÝ« Èœ—u UNM?ð U−M¹« —œ ≠tXÝ« Áœd e?O?šU²?Ý— t «— v?O?Ž b¹b?ł XO?F{Ë U?u? tK?OÝu?M?¹bÐ ¨©ÆÆƱ±∫±µ ª≤∞∫±± ª±∂∫∏ ª≤±∫±® œd?Ð b?¼«uš —U?J?Ð «—Æb¼œÅv dÒc𗜠t vð—u? —œ ©≤∫≤∞u¹ „Æ—® b?½œu?Ð Áb?ý d?O?×?²? Ë ‘u?A? Ë t²?U?O½ «— v?O?Ž Êb?Ð ÊU?½“ t b?M?Åv d?– ΫËb?Ð U?u? jI? ≠uÆXÝ« ÊU~²ýd ÂUOÄ tF«Ë 5²½ fd Ë v² ÈUNKO$«¨œdÐÅv ÂU½ b½Ë«b?š t²ýd p¹ “« µ ¨≤∫≤∏ v²? ¨tÐUA ÈUN?²L —œ Æ©≤≥b?MЮ bM?²¼ t²ýd? ÊU½¬ t XšUM?ý bM¼«uš ÊU?½“ ≠vÆb½«ÅÁbOýuÄ bOHÝ ”U³ t b¹U/Åv d– t²ýd Ëœ ≤∫≤∞u¹ Ë bOHÝ ”U³ UÐ Ê«uł Èœd µ∫±∂ fd±∞∫±≤„“±≤∫≥∏e≥≠≤∫∏Ábý Áb?Oý«d?ð Èd?³ —œË b?O?âO?Ä vM?H —œ «—ÁbA½ t²?ý«cÖ U$¬ v? “uM?¼ t Ád —œË œu?Ð b?O?Ž ptO?N?ð “Ë— s¹« ˵¥ ÆœU?N?½ ¨œu?Ðv½U½“µµ ÆqbýÅv ŸËdý X³?Ý Êbý sýË—‰U??³???½œ t?Ð b???½œu??Ð Áb???¬ Ë« U???Ð q?O???K??ł “« t?ÊœU??N??½ v?~??½u???~??Ç Ë —u???Ö Áb??¬ ›nÝu???¹¤ÊU½¬µ∂ b½œd?ÅÅv U?ýUL?ð U?$¬ —œ «— g½bÐÁœU?¬ U??¼d?D??Ž Ë u?³??ýu?š ÊU??¼U?O??Ö t²??A?Ö“U??ÐÆb½œuÝUOÐ ÂUJŠ« o³ÞdÐ X³Ý “Ë— Ë b½œdd³ dÝ —œ ÂUOÄ©∏≠±∫±∂fd ªπ≠±∫≤∏v²®¨Âœ Áb??O??á??Ý ¨rt²?H??¼ “Ë— 5?Ë« ˱ÁœU¬ t «— v¹u³?ýuš ÊU¼U?OÖ ÊU½“b½b?¹œ≤ sb?½b?¬ —u?Ö tÐ Áœ—ˬ b?½œu?Ð Áœd?qš«œ≥ ÆXÝ« Ábý ÁbODKſ —uÖ ÈuKł @MÝÆb?M??²??U??O??½ «— tv??O??Ž b?½Ë«b??š Êb??Ð ¨Áb??ýtÐ ÊU?????ýd?????J????? Á—U????Ð s?¹« —œ Êu?????Ç È—U?????Ð¥„Uýu?Ä —œ vœd Ëœ ÁU?ÖU½ ubO?Ý— X?ÐÅsЗœµ b?½b??¹œd??Ö —«b?¹b??Ä ÊU??A?¹« t?Ð ÊU?A??š—œ≤¥≥∞¥

Page 124

±π∫≤¥Uu qO$«5“ tÐ Ë— «— ÊU?ýÅÁd?N?Ç ¨Áb?OÝd?ð t vU?Š«d?Çò ∫b??M?²??H?Ö ÊU??½“ tÐ ÊU??½¬ b?½œu??Ð t²?d??ÖË«∂ åøbOzułÅv ÊUÖœd ÊUO —œ «— wÁb½“œUOÐ ÆxXÝ« Áœd ÂUO tJKÐ X?O½ U−M¹« —œU?L??ý U??Ð œu?Ð yqO?K??ł —œ “u??M??¼ v²?Ë b??¹—ˬd??Ä ∫XH?ÖÅv∑ ∫XÝ« t²?H?Ö s??Ý t½u?~?ÇrOK?ð —U?J?¼UM?Ö Ê«œd? XÝœ tÐ b¹U?Ð ÊU?½«ÆœeOšd?Ð “Ë— 5uÝ Ë œu?ý »uK?B Ë œœdÖdÝ “« Ëπ Æb¬ ÊU½“ œU¹ÅtÐ Ë« ÊUMÝ s¹« Ë∏Áœ“U??¹ tÐ «— © ÊU???¹d???ł® tL???¼ Áb??¬“U???Ð —u???Ö¨ÊUM¹«±∞ Æb½œ«œ b¹u?½ Ê«d~?¹œ tL¼ Ë ©sð®»uI?F?¹ ©—œU® z.d Ë U?½u?¹ ¨tO?b?− .d?«— ÊUL¼ b½œuÐ ÊU½¬ UÐ t d~¹œ ÊU½“ Æb½œuÐÊU?M???Ý s?¹« U?«±± Æb?M??²??H?Ö r¼ Êôu??Ý— tÐÊUMÝ s¹« tÐ Ë b¬Åv v¹uÖÅÁËU¹ ÊUýdEMÐË Áœd Xd?Š ”d?DÄa±≤ ÆbM?²?ý«b?½ ÊU1«e??ł Èe??O??Ç ¨Áb??ý rš Ë Æb??¹Ëœ —u??Ö ÅÈu????ÐÁœ«b¹Ë— t⽬ “« X?H~ý —œ Ë Æb?¹b½ U?¼—«u½ÆX— g¹uš Ït½Uš tÐ XÝ«≠± ª±π∫∏—Ë«œ ª±∞∫≥ lýu???¹® œ—ˬÅv œU???O???Ð oO???²???Ž b???N???Ž —œ «— «b???š Ê«u???M???Ž tL???K??? 5???L???¼ Ë X?Ý« Áb??½“ Êu???M???« v????O???Ž ≠wÆ©ÆÆÆ≥π∫±¥uLÝÆXÝ« Ábý ·cŠ —U³Ž s¹« vDš t½ s¹bMÇ —œ ≠x—œ —cÖ bO?Ž “«— ÂULð U?u dE?MÐ ÆXÝ« ÁbA?½ X¹«Ë— Áb¬ fd Ë v²? ÈUNK?O$« —œ tJ½U?MÇ qO?Kł tÐ 7— Ÿu?{u Uu? qO$« —œ ≠yÆ©∏∫±Ÿ« ª¥π∫≤¥ ªµ±∫πu „Æ—® b½d³Ð d~¹œ ÈU¼Uł tÐ «— qO$« Uð bM¹U/Åv X1eŽ U$¬ “« ÊôuÝ— Ë bÐU¹Åv oI% rOKý—Ë«ÆbýU³½ vCUMð Ë ÂUN« ÈUł Uð b½«ÅÁœd `¹dBð 7 —œ «— d²šœ U¹ —œU tLK vDš ÈU¼Åt½ “« Èœ«bFð —œ ≠zÆbýUÐÅv „d²A ±∞ŨµÅ¨≥∫≤∞u¹ UÐ t Áb¬ ʬ —œ ÈœbF² UJ½ ÎUML{ Æœ—«b½ œułË sN vDš t½ s¹bMÇ —œ bMÐ s¹« ≠asð Ëœ dÐ vOŽ X¹«Ë— s¹« dЫd?Ð ÆXÝ« Ábý t²dÖ v1b? X¹«Ë— p¹ “« pý ÊËbÐ Ë XÝ« Uu qO$« t?Ð h² X¹«Ë— s¹« ≠btFłU d?Ł« dÐ «— œuš ÊU?1« t «— Ê«œdÖUý s¹« v?OŽ t½u~?Ç b¼œÅv ÊUA?½ Uu Æœu?ýÅv d¼U?þ bM²?¼ t²šU?MýU½ t Ê«œd?ÖUý “«bMÐU¹ “U?Ð «— œuš ÊU1« ”b?I ÈU¼Åt?²ýu½ „—œ tK?OÝuÐ U?ð b¹U/Åv X¹«b?¼ ©≤±Å¨±∏ ÈU¼bM?Ð „Æ—® b½«ÅÁœ«œ XÝœ “« VOK?Æ©≥≤Ũ≤∑≠≤µ ÈU¼bMÐ „Æ—®býUÐÅv ”ËULŽ —uE?M b½«ÅÁœd —uBð ÎU?uB ÆXÝ« Y×Ð œ—u? ʬ v½uM XOFu 5?OFð Ë XO½ h?A ÎöU t vK× ≠cÆœ—«œ —«d rOKý—Ë« »dG Èd²ÅuKO vÝ —œ tXBý vK —u?DÐ vË bM?Åv oO³D?ð ”ËULŽ q×? UÐ t œU²Ý« X?BýÅËÅbBJ?¹ XÝ« Ábý t²ýu?½ vDš ÈU¼Åt?½ “« vCF?Ð —œ ≠dÆbýUÐÅv bO¹Q𠜗u d²AOÐ ©XÝ« d²uKO Áœ“«Ëœ dЫdÐ ÎU³¹dIð t® œU²Ý«“« *dÐ «— ÊU?½¬ ©≤∑≠≤µ ÈU¼b?M?Ю ”bI? ÈU¼Åt²?ýu?½ ÏtKO?Ýu?Ð vO?Ž t v²?Ë d~? ©≥±bM?Ю b?ý b¼«u?½ Ë« 7?šU?Mý tÐ —œU? ≠eÆbM UMý¬ œuš eOšU²Ý— Ë ¯døb¹—«œ t²dÖ ÏÁdNÇ «dÇ ∫XÝ« Ábý t²ýu½ tKLł s¹« ÈU−Ð vDš ÈU¼Åt½ “« ÈœU¹“ ÎU²³½ œ«bFð —œ ≠fÆXÝ« Áb¬ rOKý—Ë« tÐ —cÖ bOŽ ÂU¹« —U¹“ È«dÐ Ë« t bMMÅv —uBð Ê«dU ∫XÝ« v²u XU« —uEM ≠gÆ©`O{uð ≥∑∫±∏ „Æ—® XÝ« Ábý t²ýu½ vUÝ Èö« UÐ tLK s¹« vDš ÈU¼Åt½ “« Èœ«bFð —œ ≠h≤≤∫π±≥≠±≤∫±∂d”«uLŽ Á«— —œ Ê«œdÖUý dÐ —uNþÊU?A??¹« 5?Ð “« ©sð®ÅËœ b“Ë— ÊU??L??¼ ˱≥XBý —œ t c”«uLŽ ÂU?MÐ v¹U?²ÝË— Èu?Ð5Р˱¥ Æb?M?²?—Åv œu?Ð rO?K?ý—Ë« dÈœU²?Ý«b½œdÅv X³× œu?Ð Áœ«b¹Ë— t⽬ “« œušY×?????Ð Ë X³?????×????? t v?U?????Š —œ È—U?????бµU?Ð Áb?ý p¹œe?½ ÎU??B??ý v?O??Ž ¨b?½œd?Åv“« ÊU?A??¹« ÊU?L??A??Ç U?«±∂ X—Åv Á«— ÊU?½¬ÆeœuÐ Ábý t²ý«œ“UÐ bMÝUMAÐ «— Ë« tJM¹«r¼ U?Ð 7?— Á«— sL??{ò ∫XH?Ö ÊU?½¬ tб∑UÐ ÊUA?¹« Ë bO?MÅv ‰bÐËœ— v?¹U¼Å·dŠ tÇÊU½¬ “« vJ¹±∏ Æfb½œU?²?¹« t²?d?Ö È«ÅÁd?NÇ∫XHÖ Ë« tÐ Áb?¬—œ s?Ý tÐ ”U?Äu¾?K? ÂU?MÐrO?I? rO?K?ý—Ë« —œ t v²???¼ v? U?N?M?ð u?ðòU?$¬ —œ U??¼“Ë— s¹« t v½ «œÅv/ Ë gv²???¼ÊU??????A???????¹b???????Ð Ë« ˱π å°XÝ« Áœ«œ ÈË— tÇt⽬ò ∫bM²HÖ Ë« tÐ åøv¹U¼eOÇ tÇò ∫XHÖË qL?Ž —œ t XÝ« hÈd?U?½ v??O?Ž ÏÁ—U?ЗœÂu? tL?¼ d?Ыd?Ð —œ Ë «b??š d?Ыd?Ð —œ s?Ý —œ≥∞µ

Page 125

Uu qO$« ≤∞∫≤¥t½u?~Ç Ë≤∞ ¨XÝ« ÁœuÐ b?M?Ëd?O½ iÈd³?U?OÄrO?K???ð «— Ë« U?? ÈU?ÝË— Ë U?? rE?Ž« ÊU??M?¼U??«— Ë« Ë œu??ý Âu???J??×??? ¯d??? tÐ U???ð b??½œd???Ë« t rO?²?ý«œ bO?« U?≤± b½«ÅÁœd? »u?K?B?tL¼ U?Ð U« ¨œd? b¼«u?šb¹d?š“UÐ «— qO?z«dÝ«UN?½U?¹d?ł s¹« t XÝ« “Ë— tÝ Êu?M?« jUN?M?¹«5????????Ð “« Ê“ b????????M????????Ç Ë≤≤ °XÝ« Áœ«œ ÈË—Æb?½«ÅÁœd? Áœ“ XH??~?ý «— U? t?²?³?« ÊU??œu?šÊu?Ç Ë≤≥ b?½œu??Ð —u??Ö d??Ý d??Ð t œË“ `³??bM?²?H?Ö U t?Ð Áb¬ ¨b?½œu?Ð t²?U?O½ «— Ë« Êb?Ðt b?½«ÅÁb??¹œ ÊU?~??²?ýd?? “« vzU?¹Ë— v²??Š tdÐ U? “« všd?Ð≤¥ ÆXÝ« Áb?½“ Ë« b?M?¹u?ÖÅvÊU½“ t —uD½UL?¼ «— ÊU¹dł Ë bM?²— —uÖ dÝå°b½«ÅÁb¹b½ «— Ë« U« bM²U¹ b½œuÐ t²HÖÈU??N???³???K??? È«ò ∫XH???Ö ÊU???A???¹b???Ð Ë« Ë≤µÊ«d³UOÄ t⽬ tÐ Êœ—ˬ ÊU1« —œ t qIŽÅvÐb¹U?³?½ d?~≤∂ ÆbO?²??¼ rN? b?M? ¨b½«Åt?²H?Ö5MÇ kg¼u?Jý —œ Êb?ý œ—«Ë È«d?Ð `O??“« t²??d??Ö vÝu?? “« Ë≤∑ åøb??O??A??Åv !—”b?I? ÈU?¼Åt²?ýu?½ ÂU?L?ð —œ lÊ«d?³?U?O?Ä tL?¼Æœd dOHð ÊUA¹« dÐ œuÐ Ë« ÏÁ—UЗœ «— t⽬Æd³UOÄ œd p¹ ∫vEHK«ÅX% tLłdð ÆbMMÅv ÁU~½ d³UOÄ p¹ rAÇ tÐ «— vOŽ “uM¼ ≠it«œ« “uM¼ ÈbOu½ s¹« Ë XÝ« Ábý Ê«œdÖUý Èœdœ Ë ”Q¹ Vłu Ë« Êbý »uKB Ë œuN¹ UUI tKOÝuÐ vO?Ž Êbý ÂuJ× ≠jÆXÝ« ÁœdJ½ XUšœ d³UOÄ dÞUÐ «bš VOK “« fÄ “Ë— tÝ «d¹“ œ—«œÆ≤µ∫±∑ ª≤≤∫π „Æ— ≠kb¼œÅv qO?J?A?ð «— ”b?I ÈU?¼Åt²?ýu?½ vÝU?Ý« XL? Ê«d?³?U?O?Ä ÈUN?ÐU?²? U?Ð t «—uð 5?½«u? vM?F?¹ vÝu “« —u?E?M? U?−M?¹« —œ ≠lŸ«® b?M??½«u?šÅv XA??M? —œ —U??³?Ž Ë g?²?Ýd??Ä ÊU?¹d??ł —œ t vzU?¼Åt?²?ýu??½ ©≤≥∫≤∏ ª±¥∫≤¥ Ÿ« ª¥¥∫≤¥ ª≥±≠≤πŨ±∂∫±∂®Æ©±µ∫±≥b½dOÖÅv t−O?²½ 5MÇ Ê«d?H “« È—UO?Ð ¨©≤≥∫±¥ „Æ—® bMÅv oO?³Dð ÊUO?MODK? È“«u½ÅÊULN? ÂuÝ— UÐ ÎöU —«d?« s¹« ≠mÆb½«ÅÁbOÝ— œuš Ït½UÐ Ê«dU t—UJÐ «— È—«e~ÝUá?Ý «—U³Ž Ë ULK U?u U−M¹« —œ vË b?ýUÐ Áœ«œ ÂU$« «— 5Ä«Ë ÂUý ÊU?¹dł vOŽ t œË—Åv ‰UL?²Š« d²L ≠nUÐ Uö Vłu ©±±Å¨∑∫≤∞ ª¥∂Ũ¥≤∫≤ Ÿ«® ÊU½ Êœd tÒJð t bMM ”UŠ« ÊUÖbM½«uš Uð ©±∂∫π Ë ±π∫≤≤ „Æ—® œdÐÅvÆXÝ« Áœ«œ Œ— ”ËULŽ Ê«œdÖUý È«dÐ t t½uÖ ÊULNÐ œuýÅv Áœd eOšU²Ý— ÈUOŽv1b ÂU½ 5L?¼ UÐ U$¬ —œ ÆXÝ« Áb?ý ÂöŽ« ≥≤≠≥±∫≤≤ —œ Ë Áb¹œdÖ d– Áb?¬ µ∫±µ Êd≠± —œ t vF¹U?Ë Ëeł tF«Ë s¹« ≠oÆ©d±¥∫∂ „Æ—® XÝ« ÊuFLýÆʬ ÏtKOÝËÅtÐ U¹ ÆÊU½ Êœd tJð sL{ —œ ∫œd „—œ Ê«uðÅv «— —U³Ž s¹« ≠pU$¬ tÐ t v¹U²ÝË— p¹œe½ tÐ v²Ë Ë≤∏œd œu?/«Ë 5?M?Ç b?½b?ý p¹œe?½ bM?²?—ÅvmÁœ“Å»U²ý ÊUA¹« U«≤π Ɯ˗Åv dð—Ëœ tp¹œe?½ ÁU?~?U?ý «d??¹“ ÊU?0 U? U?ÐòÅ∫b?M??²?H?ÖÈË Ë åœË—Åv 5?¹U?Ä “Ë— Êu?M?«År¼ Ë XÝ«È—UÐ≥∞ Æbý œ—«Ë b½U?0 ÊU½¬ U?Ð tJ½¬ È«dШt²dÖ «— ÊU½ ¨œu?Ð ÁdHÝ dÝ d?Ð ÊU½¬ UÐ ÊuÇÆnœ«œÅv ÊU??½«b???Ð Áœd?? t?J??ð Ë Áœ«œ X?d??ГU????Ð «— Ë« Ë b?????ý “U?????Ð ÊU?????A?????½U?????L????A?????Ç≥±Ë≥≤ bý b¹bÄU½ ÊUA¹« dÐ Ë« U« ÆÆÆbM²šUMýU U?Ð Á«— —œ v²?Ëò ∫b?M²?H?Ö d~?¹b?J?OÐ ÊU?½¬dÐ «— ”bI? ÈU¼Åt²?ýu½ v²?Ë ¨œ“Åv ·dŠÊU??/Ë—œ —œ ÊU??1U??N??³???K?? U??¹¬ œu??A??ÖÅv? U??Á«— tÐ ¨XŽU??Ý ÊU??L??¼ Ë≥≥ åøXš«b?ÖÅv/©sð® Áœ“U¹ Ë bM²AÖ“U?Ð rOKý—Ë« tÐ Ë ÁœU²«t≥¥ Æb?M?²?U??¹“U?Ð r¼ U?Ð «— ÊU??A?½U?¼«d??L?¼ ËË XÝ« Áœd? ÂU?O b?½Ë«b?š ÎU?F?«Ëò ∫b?M?²?H?Öå°oXÝ« Ábý Áb¹œ ÊuFLý ÏtKOÝËÅtÐœu?Ð Áœ«œ ÈË— Á«— —œ «— tâ??½¬ ÊU??A?¹« Ë≥µpÊU½ Êœd tJð UÐ t½u~?Ç t b½œd n¹dFðÆœuÐ Áb½UÝUMý ÊU½¬ tÐ «— œuš≥∞∂

Page 126

¥π∫≤¥Uu qO$«‰uÝ— Áœ“U¹ dÐ vOŽ —uNþ—œ ÈË ¨b?M??²?H??ÖÅv «— s¹« t v?U?Š —œ≥∂∫ qb¹u?ÖÅv ÊU?½¬ t?Ð Ë ÁœU²??¹« ÊU?A?¹« ÊU?O?„UMÝ«d¼ ÊUA¹«≥∑ åÆrœUÐ ULý dÐ g«—¬òt b??O??Ý— ÊU???ýd??E??M???Ð Áb??ý ”d??ð U??Ä«d???Ý Ë∫XHÖ ÊU?A?¹bÐ ÈË Ë≥∏ bM?M?OÐÅv «— ÅvŠË—tÐ b??¹œd??ð «d??Ç Ë b??O??²????¼ »d??D???C?? «d??ÇòË U??N??²??Ýœ≥π åøXÝ« t²??U??¹ Á«— ÊU???²??¹U??N??œ«d °r²??¼ Âœu?š s t sb¹d?~?M?Ð «— .U?¼U?ÄXýu?Ö t½ ÕË— p?¹ b?O??M?O??³?Ð Ë b??O?M?? f*bOMO?ÐÅv t —uD½U?L¼ U« ¨Ê«u?²Ý« t½ œ—«œË UN?²?Ýœ s¹« 7?H?Ö UÐ Ët¥∞ —«œ «— UN?½¬ sU?Ð Êu??Ç¥± Æœ«œ ÊU??A??½ ÊU??½¬ tÐ «— g¹U??¼U??ÄË Áœ—ËU??O???½ ÊU???1« r¼ “u???M???¼ uÈœU??ý œu???łËÊU??½¬ tÐ ¨b???½œu??Ð Áb???½U?? vU???Ð Áœ“ÅXH??~???ýåøb?¹—«œ Êœ—u??š È«d??Ð Èe??O?Ç U??¹¬ò ∫XH??ÖUu? ÆbM?Åv —cÖ b?OŽ ÂU?OÄ œ—«Ë ÂU?Lð Ë ‰U?L tÐ «— sð Áœ“U?¹ vO?Ž t½u?~Ç XÝ« Áb?ý Áœ«œ ÊUA?½ qO$« v½U?¹UÄ XL? s¹« —œ ≠qœuš eOšU²Ý— XOF«Ë “« vzU¼Åt½U?A½ sð Áœ“U¹ tÐ vOŽ ¥≥≠≥∂ ÈU¼bMÐ —œ ∫bM?Åv UMÐ Ë ¡UA½« vLEM VO?ðdð UÐ «— XL s¹«ÈU¼Åt²?ýu?½ „—œ d?O?B?Ð ÊU?A¹« t?Ð ¥π≠¥¥ ÈU¼b?M?Ð —œ ª©≥∫± Ÿ« „Æ—® œu?ýÅv ozU? ÊU?½¬ v½U?1«ÅvÐ d?Ð tK?O?ÝuM?¹b?Ð Ë Áœ«œUu? µ≥≠µ∞ ÈU¼b?M?Ð —œ ªbM?Åv 5?OF?ð e?OšU?²?Ý— Ê«b¼U?ý Ê«uM?F?Ð «— ÊU½¬ tH?O?þË Ë ©≤∑≠≤µ ÈU¼b?M?Ð „Æ—® Áœ«œ «— ”bI?Æb½UÝ—Åv ÊU¹UáÐ «— œuš »U² Ë Áœd tz«—« b½«Åt²šUMý g½UO«dÞ« t «— vOŽ Èb½Ë«bš vK&s¹« t b½b?I²?F Ê«b?I²?M “« Èœ«b?F𠨜—«b?½ œułË d?³²?F? vDš t?½ s¹b?MÇ —œ XÝ« b?O¹Q?ð Ë v¼«uÖ œ—u? ÎöU? t tKL?ł s¹« ≠rÆXÝ« Ábý t²dÖ ±π∫≤∞u¹ “« ULKÆ©≤∞∫≤∞u¹ „Æ—® XÝ« Êbý »uKB ÈU¼Åt½UA½ Ë —UŁ¬ —uEM ≠s¨œd dE½ —UNþ« XÝ« Ábý t²HÖ ≥∂ bMÐ ÏÁ—UЗœ t t½uÖÅÊULNÐ Ê«uðÅv bMÅv oO³Dð ≤∞∫≤∞u¹ UÐ t bMÐ s¹« œ—u —œ ≠tÆb¹U/ v tOłuð È—cŽ sð Áœ“U¹ v½U1«ÅvÐ È«dÐ Uu ≠uʬ Âu? U?Ð q?Ž ÏtF?D? —u?E?M? t?® q?Ž tF?D? p¹ Ë ∫b?½«ÅÁœËe?« b?M??²??¼ d?ðb?¹b?ł ÎU?²?³??½ t v?D?š ÈU?¼ t??½ “« Èœ«b?F?ð —œ ≠vÆXÝ« Ábý t²dÖ ÂUN« ÈbOLFð ÂuÝ— vCFÐ “« pý ÊËbÐ Ë ©býUÐÅvÁb¹b?Ä b?¼«ušÅv tK?O?Ýu?M¹b?Ð U?u Æœ—u?šÅv «c?ſ XÝ« Áœu?/ eO?šU?²Ý— t? vO?Ž Áb?ý d– ¥±∫±∞Ÿ« —œ tâ?½¬ d?O?E½ U?−?M¹« —œ ≠wÆ©±≤∫±µ Êd≠± ª≥≤∫±∑Ÿ« „Æ—® b¼œ ÊUA½ ÁœuÐ —«uýœ Ë« v½U½u¹ ÊUÖbM½«uš È«dРʬ „—œ t «— eOšU²Ý— v½ULłU¹«Ë— —œ Æ©`O?{u?ð ≤∑∫≤¥ „Æ—® XÝ« l¹b?Ð Ë —ˬÅXH?~?ý œu?ý Áœd?Ð ÂU½ d?O?«e? t VO?ðd?ð s¹« tÐ ”b?I? ÈU¼Åt²?ýu?½ d?– ≠x‰UL?Ž« —œ Uu? Ë ©x≥¥∫≤≥ „Æ—® XÝ« Ábý ÁœU?H²?Ý« Ë qI½ d?O«e? “« vK?Oš v?OŽ Êb?ý »uK?B Ë U?N$— ÂöŽ« È«d?Ð vK?O$«Æœd b¼«uš qI½ `O “«— vzu~AOÄ Ê«uMFÐ «— dO«e ÎU³ðd ÊôuÝ—ÊœdÐ —UJÐ Îö¦ ∫œuýÅv d– ÊôuÝ— ‰ULŽ« —œ Ë œd bM?¼«uš tEŽu ÊôuÝ— t XÝ« vzUNŽu{u ÂULð qU?ý ¥∏≠¥∂ ÈU¼bMÐ ≠yÊ«u?M?F??Ð sð Áœ“«Ëœ tÐ t È«ÅtH??O?þË Ë g?I?½ ¨©±∏∫≤∂ ª≥π≠≥∏∫±≥ ª±±≠±∞∫¥ ª≥≤≠≤≥∫≤ Ÿ«® ”b?I?? ÈU?¼Åt?²?ýu?½ q?I?½ ËÆ©≥±∫±≥ ª¥±∫±∞ ª≥≤∫µ ª±µ∫≥ ª≥≤∫≤ ª∏∫±®XÝ« Áb¹œdÖ ‰u× b¼UýÆ©≥∫≥ „Æ—® ÊU¼UMÖ g¹UAÐ —uEM tÐ ∫XÝ« Ábý t²ýu½ v1b vDš ÈU¼ t½ “« všdÐ —œ ≠zÆ≥≥∫≤ ª∏∫±Ÿ« „Æ— XÝ« t¼U−MÄ “Ë— ÂöŽ« ULK s¹« ≠a≤≥∫≤∞u¹±π∫≤∏X∏∫±Ÿ«≤≤∫≤∞u¹gOÄ vÁbý »U?³? v¼U? tF?D p?¹ ÊU½¬¥≤ÊU??½¬ d??Ыd??Ð —œ ¨t²??d??Ö «— ʬ Ë¥≥ Æb?½œ—ˬÆwœ—ušU?L?ý U?Ð “u?M?¼ v²?Ëò ∫X?H?Ö ÊU?A?¹« tÐ¥¥Á—UЗœ t «— t⽬ ∫œu?Ð s¹« s ÊUM?Ý ÂœuÐxd?O?«e? Ë Ê«d?³?U?O?Ä Ë vÝu? «—u?ð —œ såÆb?Ýd??Ð oI??% tÐ b??¹U?Ð X?Ý« Áb?ý t?²?ýu??½tJ????M???¹« U????ð œu????A???Ö «— ÊU????A????¹« s¼– f?Ä¥µtР˥∂ b?M??M?? „—œ «— ”b??I? ÈU??¼Åt²??ýu??½XÝ« Áb?ý t²?ýu½ 5?M?Ç s¹«ò ∫yXH?Ö ÊU?½¬ÊU?O?? “« Âu??Ý “Ë— Ë Áb??O??A?? !— `O???? tÈË ÂU?½ tР˥∑ ÆXÝU?š b??¼«u?šd??Ð ÊU??Öœd?t UN²K tL?¼ ¨ÊU¼UMÖ zg¹UAÐ È«dÐ tÐuðåÆbý b¼«u?š Áœ«œ «b½ œuý “U?ſ¬ rOKý—Ë« “«pM¹«ò¥π ÆaÅb?O?²??¼ s¹« Ê«b?¼U?ý U?L?ý¥∏Ær²?Ýd?Åv U??L?ý ÈË— d?Ð «— —b??Ä Áb?ŽË s≥∞∑

Page 127

Uu qO$« µ∞∫≤¥tÅvU?~??M?¼ U??ð b?O??½U?0 bd?N?ý —œ U??L?ý fÄåÆcœuý ÁbO½UýuÄ ULý tÐ ôUÐ “« —bœdÐ dUO?MŽ XO?Ð vJ?¹œe½ U?ð «— ÊU½¬ È˵∞Æœ«œ Xd?Ð «— ÊU?½¬ Áœd?? b?M??K?Ð «— U?N??²?Ýœ ËÊU½¬ “« œ«œÅv XdÐ «— ÊUA¹« ÊuÇ È—Uе±—UA²½« Ë tFÝuð ed fá?Ý Ë XÝ« ÁœuÐ ©µ±∫π® vOŽ XUÝ— ·b¼ Ë ©≤µ≠µ∫±® U$ ÂU?OÄ “Uſ¬ tDI½ rOKý—Ë« U?u dE½ÅtÐ ≠bÆ©∏∫± Ÿ«® œuÐ b¼«uš ÊôuÝ— XUݗƱ¥∫¥ Ë ≥µ∫± „Æ— —b Ë ”bI«ÅÕË— 5Ð ◊U³ð—« œ—u —œ ≠cË ©≤∂∫≥ Ÿ« „Æ—® bMÅv f¹bIð «— œuš ÊUO«d?Þ« Áœd eOšU²Ý— ÈUO?Ž ∫XÝ« qO$« ÈdOÖÅt−O²½ Ë ÊU¹U?Ä µ≥≠µ∞ ÈU¼bMÐ ≠dÊUMâL¼ bÐU¹Åv ÊU¹UÄ b³F —œ µ≥ bMÐ —œ qO?$« Ÿu{u ÆbM¹U/Åv f¹bIð «— «bš Ë Áœd g²ÝdÄ b½Ë«bš Ê«u?MFÐ «— Ë« ÊUM¹«Æ©∏∫±® œuÐ Ábý “Uſ¬ U$¬ —œ t@M¼¬År¼ ±±≠≥∫± Ÿ« U?Ð t qOœ s?¹UÐ pý ÊËb?Ð ¨œ—«b½ œu?łË sN? vDš ÈU?¼Åt?½ “« vC?FÐ —œ v?OŽ œu?F? ÏÁ—UЗœ d?cð ≠e“« v?OŽ ÊU?−?O?¼ Ë —u?ý t b?M?Åv —U?N?þ« U?u? U?−?M?¹« —œ ©bM?Åv? d– d?ðd?¹œ “Ë— qN?Ç —œ «— tF?«Ë s¹« U?u? U?$¬ —œ® X?O?½XUÝ— “Uſ¬ Ë —cÖ bO?Ž “« fÄ vOŽ Êbý —«b¹b?Ä ÊU¹UÄ Ê«uMF?Ð «— vOŽ œuF Êôu?Ý— ‰ULŽ« X¹«Ë— ÆXO½ «b?ł Ë« eOšU²Ý—Æb¼œÅv —«d ÊôuÝ—Æœ—«b½ œułË rN vDš ÈU¼Åt½ “« vCFÐ —œ v³¼c Ë t½U¼Uý eO¬Å«d²Š« qLŽ s¹« X¹«Ë— ≠fÆb½«ÅÁœd bOUð Ë È—Ë¬ÅœU¹ «— 7 s¹« vA²ÝdÄ 5¹¬ Ït³Mł tKOÝuM¹bÐ Ë Ábý ÁœËe« 5¬ tLK vDš U¼Åt½ “« ÈœU¹“ œ«bFð —œ ≠g±±≠π∫±Ÿ«ÊUA¹« ˵≤ Æebý ÁœdÐ ÊUL?ݬ tÐ Ë bý «błÈœU??ý U???Ð fÁb??¬—œ Áb???−???Ý tÐ Ë« d???Ыd???Ð —œ—œ «b ˵≥ ÆbM?²?A?Ö“UÐ rO?K?ý—Ë« tÐ —U?O?ÐÆgb½œdÅv g¹U²Ý «— «bš ÁœuÐ b³F≥∞∏