Return to flip book view

آوازهای عاشقانه - مطالعه ای بر غزل غزل های سلیمان

Page 1

t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬ÊËóMO—¬ eKÐ dÐ È« tFUD‰UNež ‰ežÊULOKÝvUŽ `DÝ

Page 2

:::,5$1&$7+2/,&&20¤¼±F±Ó±a:RR±`±/D&DQWDWHGHO¶$PRXU/HFWXUHVXLYLHGX&DQWLTXHGHV&DQWLTXHV%/$,6($50,1-21ÊËóMO—¬ eKÐ

Page 3

t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬ÊULOKÝ ÈU¼Å‰ež ‰ež dÐ È«ÅtFUDÊËóMO—¬ eKÐ

Page 4

´C»P;FR<ÁbM¹u½ È tbIdýU½ `O{uðU¼ ‰ež ‰ež dÐ È« tbI©¥≠±∫±® oAŽ qB —UNÇ “Už¬©∑∫≤≠µ∫±® ‰Ë« ‰ež ≠ bOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“©µ∫≥≠∏∫≤® ÂËœ ‰ež ≠ ÈœeU½ —UNЩ±∫µ≠∂∫≥® ÂuÝ ‰ež ≠ ‰UË ÊU²ÐUð©≥∫∂≠≤∫µ® —UNÇ ‰ež ≠ ÊU²ÐUð ÊUuð©¥∫∏≠¥∫∂® r−MÄ ‰ež≠ U¼ ÁuO eO¹UÄ©∑≠µ∫∏® ÂUłd ≠ dš¬ v¹öÞ qBoAŽ ÈU³OJý dÄ —UE²½«U¼Å‰ež ‰ež vzUOKJ«Å5Ð tLłdðµ∂∑±∏¥∞π∂±±µ±¥≥±∑≥≤±≥≤≤µ≤≤∑

Page 5

ÑP;bÓaP7v½«—«œ ÊU1« È tL¼ È«d?Ð tJK?ШbýU?Ð v/ ”bI? »U²? s¹d?H Ë 5B?B?² È tłu?ð XNł »U?² s¹«UШU?O?Š Ë X³?×? “« d?Ä Âö Èu?Ý tÐ «— œuš v?~M?A?ð¨d?²?A?OÐ Ë d?²?A?O?ШvJ?Aš Ë X?½uA?š “« d?Ä ÈU?O?½œ —œ tÆXÝ« Ábý t²ýu½¨bMM v ÂöŽ« bMKÐ È«bvMF?¹¨Áb?¹e?Öd?Ð Âu È«d?Ð È“Ë— t b?²?Ýd? v «— eO?~?½« XH?~?ý È tU?½ s¹« ÊUM?¹« È tL?¼ tÐ «b?š¨l«Ë —œÈbM?d?M?¼ Ê«u?M?Ž tÐ œu?š ÂUN?« «b?š ʬ —œ t X³?×? “« d?Ä È« tU?½ÆXýu?½¨U?¼ ‰e?ž ‰ež Ê«u?M?Ž tШ«b?š ”Ëd?ŽÆbM v ÊUOÐ t½«œ«“¬¨Ê«œ vIOÝu Ë ‘UI½¨dŽUý¨ô«ËÈU¼ @MÝ Ë U¼ Áb½dĨ‰UÝ ‰u?B¨U¼ ÁuO¨U¼ qÖ UÐ Á«d?L¼ œuš XIKš ÈU¼ v¹U³?¹“ ÂULð UÐ «bš t È« tU½t½«u¹œ X³× s¹«¨È—«œ 7?A¹uš ÊËbÐ «b?š ʬ —œ t È« tU½Æb½«uš v “«Ë¬ U?Ы— œuš vU×ýu?š¨XLO Ê«dÖÆbM v ÊUOШÁbý ·d²F¨U ÊUO —œ hý s¹dðdOIŠ 5MÇ r¼ Ë œuš ÂULð tÐ X³½ œU«œ —«ËÊU?L?³?K? ‚U?L?Ž« —œ «— s¹u?½ tA?O?L?¼ È tU?½ s¹« U??L?K? “« p¹ d?¼ e?O?½¨X³?×? Ë d?³? U?Ð Ë v½U?ðU?Ð e?O??½ U?eO½ Ë bM v te“ U ‘uÖ dÐ v¹uÖ“«— —u tÐ «— s?Ý s¹« X³× “« dÄ È «bš «d¹“Æœd rO¼«uš v¹«d¹cÄÆbM v ÂöŽ« ÎUMKŽ v²OÖ ÂULð tЗœørOM? „—œ dð oO?LŽ¨oA?Ž “«— d¼ q¦? ÊUN?MÄ XË ÊU?L¼ —œ Ë sýË— vM?Ý 5?MÇ Ê«u?ð v t½u~?Ç U«“«¨ÊËd??? ‰u???Þ —œ t ÁœU???Ý Ê«—«œ ÊU???1« v²???Š Ë v?½U???d???Ž ÊU???Öb???M??????¹u???½ U???¹ U??????O???K??? Ê«—b???Ä “« XN???ł s?¹«ÆbO³KÞ rO¼«uš pL¨bM²U¹ œËdÝ Ÿu½ s¹« tÐ ”UŠ —UOÐ výuÖ¨”bI«ÅÕË—t²?ý«œ vÝd?²?Ýœ ʬ tÐ b?M?½«u??ð v tL?¼ t X³?×? v?U?Ž ÈU?¼ Á«— tÐ œË—Ë 5?¹¬¨b?¼«u?š v »U??²? s¹«¨fÄÈuÝ tÐ b½Ë«bš tAOL¼ t X³× —u« —œ bOðUÝ« s¹« ‰U?³½œ tÐ v½UŠË— vÖb½“ “« bOH È« töš eO½ Ë bMýUÐÆbM œUNMAOÄ «—¨b²Ýd v UbM½«uš v «— X³?× v½uH?LÝ s¹« “UÝ @M?¼¬¨ÊUÖbM½«u?š¨Ê¬ nK²? UŽu{u ÂU?Lð Ë »U²? s¹« UÐ dÖ«b¼«uš œuš ·b¼ tÐ vU×ýuš UÐ »U?² s¹« È ÁbM¹u½¨bMM „—œ «— X³?× v½uHLÝ s¹« “UÝ @M¼¬ ·«b¼«ÆbOÝ—

Page 6

RĔCN=hboO?I?% È«d?Ð vË ¨Áb?ý ÁœU?H??²?Ý« ±∏πµ ‰U?Ý ”b?I? »U?²? .b?? tL?łd?ð “« »U?²? s¹« —œUð¨Áb?ý tU{« ”b?I »U?² vK?K*« 5?Ð vEH?K« X% tL?łdð p¹ »U?² s¹« ÈU?N²?½« —œ d²?AO?ÐÆbM tFUD dð oOœ b½«u²Ð ÁbM½«ušËd U¼ ‰e?ž ‰ež oO?LŽ vM?F —œ b?M½«u²?Ð tL¼ »U?² s¹« È Áb?M?¹u½ dO?H?ð UÐ t .—«Ëb?O«dÐ UO?K¨.b “« t —u?Þ ÊUL¼Æb?MM „—œ d²?NÐ «— ”bI?« ÕË— Ë v½UŠË— “« dÄ U?J½ Ë t²—Æœu/ oLFð ʬ

Page 7

CÎSÎSRÓ±aP7ÎSO»CÒбb;t½uÖ ÊUL¼Æ‰UL ÂuNH —œ XÝ« v¹«Ë¬¨U?¼ ÁbOB È ÁbOB ≠Èd³Ž ÊU?Г tÐå.dOý≠U¼dOýò≠U¼ ‰ež ‰ež—uÞ ÊUL¼¨býUÐ v U¼ÅsAł sAł¨ÂUO bOŽ nOuð È«dÐ U?¹ ÊU¼Uý ÁUý¨U¼ v²H~ý s¹dðÅXH~ý bM¹uÖ v tÁ«dL?¼¨s−?¹—Ë« Æb?½œd? v ‚öÞ« rO?K?ý—Ë« b?³?F? g?Ð s¹d?ð vÝb? tÐ «— U?¼ ”Ëb? ”Ëb?¨qO?¹«d?Ý« —œ t«— v²Ð«d ʬ —œ t XÝ« s−¹—Ë«Æb?M²š«œdÄ U¼ ‰e?ž ‰ež dO?Hð tÐ t b½œuÐ U?OK Ê«—bÄ 5?²½ “«¨XO?uáO¼bMLðœU?Fݨœuý v b³?F vÝb gÐ œ—«Ë t f ʬò∫t b?¹u½ v Ë«ÆÁœu?/ Áb¼UA U?¼ ”Ëb ”Ëb UÐXÝ« v ʬ¨ÁbMšd¨5M?Ç r¼ÆÆÆœuý v U¼ ”Ëb ”Ëb œ—«Ë t XÝ« v? ʬ¨dð X³ýuš U« Ë∫Xݫʬ¨U¼ s¹« È tL?¼ “« d?ðÅX³?ýu?š U«ÆÆÆb?¹«d?Ý v «— UN?½¬ Ë b?M v „—œ«— ”b?I? »U²? ÈU?¼ ‰ež ‰e?ž tÆåb½«ušÅv ÈœËdÝ —u tÐ «— U¼ ‰ež ‰ež t XÝ« vœöO? “« q³? r−?M?Ä Êd? tÐ t XÝ« ʬ d?~?½U?A?½¨Á˛«Ë Ë p³?ÝøÁb?ý t²?ýu?½U?¼ ‰e?ž s¹« v?¹—U?ð tÇ —œ œœdÖ v “UÐ —UNÇ ËÅq?NÇ b—UNÇ a?¹—Uð tÐ t bM½e?Ð 5Lð 5I?¹ tÐ V¹d ‰UL?²Š« tÐ b½« t²?½«uðÆœ—«œ oKFð‰ežÆt²d?¹cÄ —u «—e?Ž Ë UOL?×½ jÝu?ðbO³?Fð “« bF?Ð t ÁœuÐ rOK?ý—Ë« b³?F œb−? ÈUMÐ a¹—U?ð ¨a¹—Uð ʬ tÈ Á—Ëœ r¼ «— ʬ¨vÝu??×? —u?Þ t?Ð gO?Ð Ë r Ê«u?ð v Ë Áb??ý t²?ýU?~?½ »u?¹« »U??²? “« b?F?Ð vb?½«¨U??¼ ‰e?žv j³ðd? vKO?$« UO?Ðœ« ¯—eÐ Ê«—Ëœ tÐ Ë— s¹« “«Æœd? œ«b?LK? dO?«e d?UF? d²?AO?ÐË ‰U¦?« »U²? ‘—U?~½Æœ—U~½Åv «— 鹜˫ ≠ ÁUý Ë Êu~O²½¬ ÈU¼ ÈU² ¨ ÊU½u¹ —uA —œ quuÝ t œuÐ Ê«—Ëœ ÊUL¼ —œ ÆœuýœËË«œ dÄ j?Ýuð b?½«uð v/ d?{UŠ »U?²≠XÝ« ÊU?LO?KÝ tÐ »u?M?¨U¼ ‰e?ž ‰ež ≠t ʬ Ê«u?MŽ rž— tÐ tРʬ Êœ«œ X³?½ÆXÝ« t²?¹“ v¨»U²? nOQ?ð “« b?FÐ Êd? ZMÄ vM?F¹¨r¼œ Êd? —œ t«d¹“ ¨b?ýUÐ Áb?ý t²?ýu½—«bU½ ÁU?ýœUÄ rK?Ž Ë XLJ?Š XKŽ tÐ t XÝ« ʬ d?~½UA?½¨bý v vI?Kð ÈœU?Ž Èd« r¼œ“u?½ Êd Uð t ÊU?LO?KÝt²ýU~½« 5MÇ t XÝ« vF?O³Þ¨©±≤≠µ œUı®býUÐ Áb?ý Xý«œdÐ 5MÇ ¨XÝ« ÁœuÐ eO?½ dŽUý t¨qOz«dÝ« ÂuÆXÝ« ”bI »U² È t½uÖ —UFý« s¹dðU³¹“ Ëeł ‰ež s¹« t «dÇ ¨bMýUÐvšdÐ U¹¨U¼ ‰e?ž ‰ež ‘—U~?½ tÐ ◊uÐd ÈU?¼ÅXOF{Ë “« všd?Ð —œ t XÝ«—uBð qÐU? dOž¨r¼ —u?Þ 5L¼ Ê«uðÅvÆË« “« d²?AO?Ä v¹—U?ð tÐ U²?Š¨X½«œ ÊU?LO?KÝ d?CŠ tÐ VB?²M? Ê«uðÅv «— U?¼Å‰eŽ ‰e?ž¨Ê¬ È«eł« “«—u Ë bÐUOÐ «— g¹u?š »uKD —u b?ýUÐ t²½«uð U?¼ ‰ež ‰ež »U² t ʬ “« q³? t Xý«bMÄ t½uÖ s¹«

Page 8

t²dÖ qJý qO?z«dÝ« Âu v½UN?MÄ VK —œ Z¹—bð t?ÐU¼ ‰ež ‰ež¨rO?ÝUMý v U t b?ýUÐ t²ý«œ È« t²U?¹ qUJðUO?Fý« ·Ëd?F ‰e?ž Xz«d “« f?Ä U¹¬¨‰U?¦ —u?Þ tÐ U«¨X?O?½ ◊U³?Ł« qÐU r²?Š —uÞ t?Ð tO{d? s¹« t²³?« ÆbýU?Ðʬ “« «— ÊU?L??O?K??Ý ÈU?¼ ‰e??ž ‰e??ž “« vð—u? Ê«u??ð v/¨œu??Ð ÁœËd?Ý r?²?A??¼ Êd? —œ „U??ð Xš—œ È«d??Ð t¨v³??½vKð —œ v½U²?Uð¨s »u?³×Æ.«d?Ð œuš »u?³× È«d?Ð g½U²?Uð È Á—UЗœ «— œu?š »u³×? œËdÝòÆXU¹—œ Æ©±∫µ‘«®åXý«œ —Ë—UÐ —UOÐ CÎSÎSaÁbRÓCR=67? s¹«ÆÁb?ý d??O???H?ð Ë b??I?½ Vłu? b??Š s¹« U?ð U??¼ ‰e?Ž ‰e??ž s¹Ëb?ð a¹—U??ð t X?O??½ XK?Ž v?Ð vN?~??½«Ë“« gOÐ UNMð t½ t ©ÆÆƉU¦ µ±¥∏¨tLK ±≤µ±¨t¹¬ ±±∑®býUÐÅv ”bI? »U² ÂULð 7 s¹dð ÁUðu¨ełu—œ s¹dHÆXÝ« Ábý t¦ŠU?³ Ë tœU−¨Êu² d?¹UÝ “« gOÐ 5MÇ r¼¨Ábý d?OHð ”bI »U?² d~¹œ 7 d¼∫bMýUÐ v dE½ r¼ ÈdJ vK« ÊU¹dł tÝ UРʬ È Á—UбRpF4=ÒcQR=R=6tŽuL− t ʬ U?¹¨bMM? v Áb¼UA «— Áb?OB p¹ U?NMð¨U?¼ ‰ež ‰ež VU —œ¨«d?Ö XFO³?Þ VðUJ “« všdЫ— UN½¬ Ê«uð v t v¹U?ł Uð¨bMýU?ÐÅv v³¼c dO?ž ÎöU tJKШb?½—«b½ v³¼c vA?¹«dÖ êO¼ t ÁbO?B bMÇ “« È«d?ĨÁu??J??ý¨‰ö?ł∫b?¹U??²??ÝÅv? «— VK??D?? p¹ U??N??M??ð U??¼“«Ë¬ œ«“¬ È tŽu??L??−??òÆX??½«œ vJ??¹ v??M??ł g¹«d??Ö U??ÐoA?Ž Ë« ·b¼ U?N?M?ð ˨b?ýU?Ð v gF?ðd? U?C? —œ œu??Ð œu?š¨ÊU?−O?¼©ÆÆÆ® œd? Ë Ê“ ÊU?O? e?O?~?½« XA?¼œ¨⁄Ëd?b½Ë«bš©X³×®È tÄUÖ« ÂuNH tÐ ”b?I »U² —œ błË Ë nFý È tN«©ÆÆÆ®bM? v ÁbMÐœuš tÐ t v½ULłfÄ —œ t vþUH?« UШb?M¹U?²ÝÅv «— œd? Ë Ê“ ÊUO? oAŽ¨5?łË“ vÝËdŽ U?¹ ÈœeU?½¨’U?š l«u —œå°b?ýUÐÅv/v —«œ—ušdÐ t½UšU?²Ö —UO?Ð vM( “« l«u? všdÐ —œ U²Š ˨b?½—«œ «dÖ XOF?«Ë ÎöU v²ý«œdШt½«d?ŽUý öLłËœ —Ëœu¾?ð ÂU?½ tÐ Èœd? jÝu?ð XO?×?O?? sN? Ê«—Ëœ ÂUL?ð ‰u?Þ —œ¨U?¼ ‰e?ž ‰e?ž Êœu?Ð v³?¼c d?O?ž ÷d?Æb?½u?ýÆXÝ« Ábý ÂuJ× ¥≤∏ ‰UÝ —œ tOMDMD r−MÄ È«—uý jÝuð œuš t¨bý ŸUœ XzuÄuc¹±R=6 v³¼c? d?Ož «— ʬ t ʬÅvШb?½«ÅÁœu?/ dO??H?ð œd Ë Ê“ ÊU?O? oAŽ «— U?¼ ‰e?Ž ‰ež ÈU?M?³ t v?½UÖb?M?¹u?½—œ b½Ë«bš t b½« t²?½«œ v²³¼u s¹dðU?³¹“ ÊuÇ «— v½U½« oA?Ž¨U¼ ‰eŽ ‰ež —œÆb½—U?OШbMýU?Ð Áœd œ«bLK∏t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 9

“« v¹U¼ÅÁb¹eÖò∫b?¹u½ v U?¼ ‰ež ‰ež “« œu?š È tbI —œ rO?Ký—Ë« b¹b?ł qO$«ÆXÝ« Áœ«œ ÈUł ÊU?½« VKXOŽËd?A? ‰U³?½œ tÐËÆœœd?Ö v U?N½¬ b?½u?O?Ä Vłu Ë b?¹U?²?Ý v «— 5łË“ t½«—«œU?Ë Ë qÐU?I?² oA?Ž t U?¼“«Ë¬b½Ë«b?š t «d?ǨbýU?Ð v/ v³?¼c? dO?ž Èœd? UN?M?ð ʬ qŽU t?¨XÝ« v½U?½« oA?Ž ‘“—« Êœu?²Ý Ë Êb?O?A?Ðt½uÖ ÊUL¼¨«— v½U½« oAŽ¨‰e?ž t XÝ« Áb¬ gM¹d¬ »U² ÂËœ qB? È t«œ« —œÆåÁbOAÐ „d³ð «— ë˓«XOu?B?F? Ë —uý Ë —«d?Š d?~?½UA?½ ‰U?Š 5?Ž —œ t v²?UŠ —œ¨b?¹U?²?ÝÅv¨ÁbO?³?K?Þ «b?²Ð« “« «— ʬ b?½Ë«b?š t”bI »U² —œ ÎöU 7 s¹« 5M?Ç r¼ÆbMýuJÐ b¹UРʬ oI% —œ —«b?½U1« ÃË“ t²ÝuOÄ t t½uÖ ÊUL¼ ¨XÝ«Ë v¼ô« oAŽ tРʬ Êœd²?Ö —œ v½«d?~½ êO¼Æb?ýUÐÅv/ Õd?D ʬ —œ v¼ô« vŠË Ë œ—«œ «— œuš VÝU?M ÁU?~¹Uł“UÐ v½U½« oAŽ tÐ rŽ« —u?Þ tÐ t²³« t¨b½«Åt²?ýu½ Á—UÐ s¹« —œ ÊU—U?Ž VUž t —uÞ ÊUL¼¨œ—«b?½ œułË v½U½«“« t vU~M¼ ʬ ’uBШbM¹U/ v tz«—« Èb¹bł q¹ôœ¨U¼ ‰ež ‰ež v½UŠË— s¹dH “« È—UOÐòÆœœdÖ vÆåbMM v œ—uš dÐ¨È dŁQð êO¼ vÐ tU s¹« tШ˫ È tłË“ Ë UOŽ rOUFð È t¹Ë«“∫b¹u½ v Ë« ∫XÝ« œułu Ë« qO$« dOHð —œ¨”ULý v²ÝË« “« vÐœ« bMð —UOÐ v½UOÐUÐ ◊U³?ð—« —œ dO?Hð b?MÇ Ë s¹bM?ÇÆÆÆ«— v½U?½« oAŽ U?NMð r¼ ʬ¨b?¹U²?ÝÅv «— oAŽ¨U¼ ‰e?ž ‰ežòÊUL?AÇ d?Ыd?Ð —œ¨Õu{u?Ð t b?M½U?ýu?áÐ «— XI?O?IŠ s¹« b?½«Åt²?½«u?²½ t? XÝ« Ábý t²?ýU?~½ tU?Ý— s¹«v½U?½« oAŽ s¹« ¨U?¼ ‰ež ‰e?ž “« rOI?²? Ë v¹«b²?Ы vÐœ« ÂuN?H tÐ U?MÐ∫b?Aš—œ v U?Mý¬U?½ È ÁbM?½«ušÆåb¼œÅv b½uOÄ d~¹œ p¹ tР똓« —œ «— œd Ë Ê“ t XÝ« t²— sÝ Ê¬ “« t XÝ«d¼ “« vUš ‰Ë« ÁU~½ —œ¨t²U?¹ Z¹Ëdð È—UOÐ s¹d?H œe½ Á“Ëd« t ÈdO?Ö XNł s¹« t Xý«œ ÊUŽ–« b¹UÐt b¼œÅv ÊUA½ «— U¼ XЫdž s¹« t rOM v vdF «— vÐU² pM¹« “Už¬ —œ ËÆbýUÐÅv ÈdOÖ rAÇ œ«d¹« t½uÖs¹d²JÇu ÁUÖ êO?¼ ËÆrOýUÐ v/ «bš XUšœ b?¼Uý ÁUÖ êO¼ ʬ —œ ˨býU?Ð v œd tÐ dB×M? ”bI »U²—œÆXÝ« ÁbUO½ ÊUO tÐ «bš ÂU½ ¨rN³ —UOÐ vð—u tÐ r¼ ʬ —UÐ p¹ UNMð Ë XÝ« ÁbA½ Ë« tÐ È« Á—Uý«êO¼ ʬ —œÎ «d¼UþÆbM v/ ÊUOÐ «— v³¼c œd tÐ dB?×M UÝUŠ« ÊU“ êO¼ U¼ ‰ež ‰ež¨s¹« dÐ ÁËöŽ ÊËb?Ð t œ—«b??½ œu?łË vöš« Ë v²??O?Ðd??ð Ë rO?K??F?ð ¨g¹U??²?ݨ v¼ô« Âu??K?Ž È tM??O?“ —œ È—U??J?ý¬ v½«d??~?½ t½u??Öʬ —UM —œ t .b bNŽ »U² ‰U¦« YŠU³ ’uBШb?ýUÐ v d~¹œ V² È tOK Ë qO$« ·öš dШ¡UM¦²Ý«tÐ t¨XÝ« —U?ł Ë ÊU−?O?¼ “« dÄ ÊU?MÇ Ê¬ ÈU?ł ÈUł —œ U?¼ ‰ež ‰e?ž s(¨t²?ýcÖ s¹« “« ÆXÝ« t²?d?Ö ÈUł“« t XÝ« Èœu?łu? ʬ “« ¨tÐu??³?×? Ë »u?³?×?? oA?Ž ÆX?½«œ v¼ô« X?³?×? U?Ð j³??ðd? «— ʬ Ê«u?ð v v²???ÝU¼ ‰e?ž ‰ež “« ¨b?¹b?ł bN?Ž »U?² ÈU?¼Åg?Ð “« p¹ êO¼ —œ t? XO?½ VO?−Ž Æt²?U?¹ qOJ?A?ð Êuš Ë Xýu?Ö»U² vULð —œ ʬ U¼ÅXOÐ “« vJ¹ tÐ sýË— Ë `{«Ë È« Á—Uý« ÁUÖ êO¼ eO½ —uÞ 5L¼ ¨XÝ« ÁbA½ Áœ—ˬ vU¦tbIπ

Page 10

»U²? “« v¹U¼Åg?Ð U?Ð ◊U³?ð—« —œ ËÆb½« t²?ý«b?½ v¹UM?ý¬ ʬ UÐ f?uÄ Ë U?O?Ž t b?Ý—Åv dE?½ÅtÐÆœ—«b½ œu?łË«— t½UIýU?Ž v½UN?ł UO?Ðœ« UÐ v²z«d?¨t½«dÐb? ʬ —œ Ê«uðÅv ¨t²?ý«œ Á—Uý« ʬÅtÐ b?Ý—Åv dE½ tÐ t o?O²Ž b?NŽtÐUA? dE?½ ◊U?I½ d?~?½UO?Ð ’uB??Ð t t²d?¹c?Ä —u “«—œ ÊU?OU?Ý vÞ vN?łuð V?Uł U?FU?D?ÆXdÖ ⁄«d?ÝÆdB —uA —œ ’uBШbýUÐÅv UNež ‰ež UÐ Ê«—Ëœ r¼ t½UO—ËUš Ë vdý —UFý« ÊUO È« ÁbM¼œ ÊUJðÓ±lÑ»C4±R=6vH½ nU vz«—¬ UÐ «— XÝ« U¼ ‰ež ‰e?ž “« vÐœ« ÎöU ÈdOHð lH½ tÐ t vð«d?E½ È tOK t œuÐ Áb½U r—UO??Ð ÎUÝU?Ý« v×?O{u?ð b?N?F²? vð—u? tÐ r¼œ“u?½ Êd U?ð pO?uðU? ÈU?¼U?O?K? Ë v²M?Ý X¹œu?N?¹ V¼cÆrO?M?—œ b½«u?²Ð¨œu?š ÈdO?H?ð dO?? 5u?Ý tÐ UM?Ð U¼ ‰e?ž ‰ež t ʬ ÈU?ł tÐÆb?½«ÅÁœu/ tz«—« U?Ne?ž ‰ež “« ËU?H²?v¹«bš X³× tРʬ 7šUÝ j³?ðd Á“Uł« b½«uð v fá?Ý t¨býUÐ v½U½« oA?Ž g¹U²Ý¨vÐœ« Ë tOË« Xý«œdÐÈ Áb??M????¹u??½ È«d???Ð v¹«b??š X³???×?? t «d??Ǩb???ýU??ÐÅv fJ???Ž tÐ ÎöU?? VK???D?? U??ł s¹« —œ¨œu???/ XU??¹—œ «—·—UF²? Ë »uK?D —U?OÐ v?ð—u tÐ Ê«uðÅv ʬ “« f?Ä t býUÐÅv? Ë« ȫˬ È tOË« Ë rOI?²? Ÿu{u?¨vÝbÊœ«œ ÂuNH 똓« ·b¼ò∫ÊUO« tÐ fuÄ dC?Š `O{uð tÐ UMÐ t «dÇ ¨œdÐ —UJÐ Ê“ Ë œd oAŽ —œ «— ʬÆåbýUÐ v UOK Ë UOŽ XKË Ë b½uOÄ5L¼ uðdÄ —œÆœ—«œ —«d X¹uË« —œ v½U½« oAŽ rOM v —uBð «b²Ð« t XÝ« È—uÞ tÐ U ÈœułË XFO³Þ —œ ʬ —œ «bš X³× l«Ë —œ ≠ b½œu/ tFUD «— U?¼ ‰ež ‰ež t²ÝuOÄ v×O Ë Èœu?N¹ ÊUOÝb t XÝ« ÂuNHÁœdš ÊUdŽ tÐ t ÂU~M¼ ʬò ∫b¹u½Åv tLAÇ Ëœ »U² —œ Á—UÐ s¹« —œ ÊuÖdÐ ÆXÝ« Ábý Áœ«œ —«d X¹uË«oAŽ t rOM? v ‘u«d ¨œ“«œd?Ä v œuš VU?D ÊUO?Ð tÐ t½UIýU?Ž ÊU−?O¼ “« eO?~½«—uý vM?( UÐ t b½d?OÖÅvÆåXÝ« t²dÖ t¹—UŽ tÐ «— tÐcł ¨XdŠ ¨—uý ʬ “« Ë ÁœdÐ ÁdNÐ t½U—UŽ s( “« œuš t XÝ«Âu ˨œ“«œd?ÄÅv œuš ÊU?OÐ t?Ð t²?O?Ö ÂU~? Ë œ«“¬ ÎöU? vM( U?Ð oA?Ž t XÝ« tłuð qÐU? —u? d¼ —œÊd dO?Ný v½U?ŠË— ¨l«Ë —œÆœ—UL?AÐ œu?š »U² s¹d?ðÅvÝb “« d?Ož «— U?¼ ‰ež ‰e?ž t²½«u?²½ ÁU?Ö êO¼ qO?z«dÝ«gOÐ U¼ ‰ež ‰ež »U² U«¨œ—«œ vÝb v²UŠ ”bI »U² ÂULð tÇ ÊUMÇò∫b¹u½Åv U³O« vЫ—¨X¹œuN¹ ÂËœ¨bý UDŽ« U¼ ‰ež ‰ež t È“Ë— È Á“«b½« t?Ð ÊUNł ÂULðò ∫XHÖ Ê«uð v t vzU?ł UðÆåbýUÐÅv ”bI tL¼ “«bO?¹u?~?Ð v?M( 5?M?Ç U?Ð X??½«uðÅv? d?~?¨Xý«b?½ v?Ý«— œU?I?²?Ž« d?Ö« U?³?O?« vЫ— U?¹¬Æ圗«b?½ v²?e?M? Ë —b?tÐ X³× tJKШbýUÐ vÝb Ë U³¹“ ʬ t —b d¼ ¨bN?½ v ׫ «— v½U½« oAŽ «b²Ð« —œ UNMð t½ U¼ ‰ež ‰ež∫tqOz«dÝ« Âu Ê«—«œ ÊU1« ÂULð jÝuð Xý«œdÐ s¹« ˨b¹U²Ý v t XÝU¼ ÊU½« È tOK Ë g¹uš Âu tÐ «— «bš±∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 11

È tłË“ tÐ X³½ «bš t t²Ð —UJÐ tÐ «— v²?³× s( t²ÝuOÄ U¼ ‰e?ž ‰ež —œ t «dǨXÝ« ÁœuÐ ‚UË œ—u eO½åÆÈb?ý s ʬ “« Ë r²???Ð b?N??Ž u?ð U??ÐÆÆÆÆœu?Ð X³?×?? ÊU?“ u??ð ÊU?“ pM??¹« Ëò∫XÝ« t²?ý«œ qO??z«d?Ý« g¹u??šÆ©∏∫±∂‚eŠ®vЫ— t ʬ “« dOž Èd~¹œ —u tÐ «— U¼ ‰ež ‰ež “Ëd« t b¼œÅv œUNý¨Áb¹eÖdÐ Âu b½“d¨v«—uý—œ sò∫b½«ušÅv/¨b?½« Áœd Xý«œdÐ ÊU?−O¼ Ë —u?ý dÄ —UO?Ð s¹dU?F 5M?Ç r¼ Ë Ë« ·öÝ« È tOK Ë U?³O«UÐ «— UNež ‰ež¨œuš buð È«b²Ð« ÊUL¼ “«Æ«ÅÁbý bu² vKOz«dÝ« XMÝ tÐ bM³¹UÄ Ë —«œ ÊU1« ÈœuN¹ È Áœ«u½UšÊ«uH?M?Ž —œÆXÝ« Áb?O?A?Ð qJ?ý «— U??OK? È—u?Öd?Ö ÈU?¼«Ë¬ ʬ t «ÅÁb?OM?ý oO?²?Žb?NŽ Ê«—Ëœ ÊË“u? ÈU?¼«u?½ÂU~?M?¼ tШÁœd v d?Ä «— U? ÊUýu?L?N²?M?¹« ÈU³?¹“ È t?O?M t È—u?ý d?Ä ”U?Š« “«¨tF?L?ł ÈU¼“Ë— —œ¨vœu?ÂœułË¨œu?Ð X³ý rÝ«d? d?Ð Èb¬—œ gO?Ä t XU¹ v? tLðU?š U¼ ‰e?ž ‰e?ž ÊœËdÝ tÐ U?¼«Ë¬¨ÂUý ÈœU?³Ž r?Ý«dË ”bI?¨»U²? 7Æb?½œËdÝ v ’U?š È« tÐcł —œ «— 7? s¹« ÊUœu? Ë ÊU½“ Ë Ê«œd?Æbý v ʬ “« Áb?M¬Ë `O³? —u? b?½«u?²Ð Ÿu?{u? s¹« t Áœd?J?½ —u?B?ð v ÁU?Ö êO?¼Æb?M? v œU?−¹« «— v?UF?ð XU?Š ʬ ÊœËd?Ýv oA?Ž Ë töŽ U?Ð «— t½U??I?ýU?Ž d?F?ý s¹«¨tL??¼ÆÆÆb?ýU?Ð t²?ý«œ v½«u??N?ý U?¹ Ë ÁœU?²?« U?Ä Ë gO??Ä U?¹ Ë s−?N?²???ÊU¼œ “« e?Öd¼ ¨œu?š dL?Ž ‰uÞ —œÆÆÆb?¹«œe?Ð U¹Ë t²?ÝU ʬ “« «— v³?KD? U?ð býU?Рʬ dÐ v? t ʬ vШb?½œËdÝt²ý«œ t½«d?~{U?Lž« È« Á—U?ý« ʬ È«u?²×? tÐ X³?½ t «ÅÁb?OM?A½ ¨b?½« t²?¹“ 7? s¹« UÐ XЫd? —œ t v½U?«—Uý« ÊU?O? “« ʬ „—œÆœu?ý ‰U?³?I?²?Ý« X?½«u?ð v g¹ô¬ÅvÐ ·U?H?ý ÈU¼ V?K —œ t?¨·UH?ý vM?²?Æb?M?ýU?Г« gOÐ U?Æœu?š Uu?K?? p¹UJ?¹ Ë g¹u??uË XI?K?š È«d?Ð ÈU½Ëœ« X³?×?“«¨býÅv? oI×? ”b?I »U?²?oAŽ “« dOž ÈeO?Ç ‰ež È«u²×? —œ rO²½«u?²½ t .œuÐ tdž v½«d³?Ž bMLð—b? Ë rOEŽ dJ?Hð rš Ë êOÄ —œ Á“«b½«“« dOž U?«¨XÝ« ȗˬ XH?~ý —U?OÐ Ÿu?{u s¹«Ær?OÐU?¹—œ v¼ô« vŠË È tK s¹d?ðôUÐ aÝ«— Èb?MK?Ð dÐ «— oK?DqOz«dÝ« t b?½«Åt²U¹—œ «— ÈœU?/ XO*uý œu?łË —œ ÊU¹œuN?¹ t XÝ« ‰UÝ —«e¼ Ëœ “« gO?Ð ∫býUÐ v/ r¼ s¹«“«— ÂUN« XÝ« Áœ«œ b½uO?Ä d~¹œ p¹ tÐ «— UN?½¬ t v²³× —œ Ë∫«b?š œułË tÐ vHDŽ ÁUýœU?Ä œułË —œ Ë býUÐ vÆå«— v¼ô« X³×ÐC»CÒC=9б»Pk´¹C<ĔËÆb½«ÅÁœËd??½ Èd?~?¹œ —u? tÐ «— U?¼ ‰e?Ž ‰e?ž¨v×?O?? Ê«—«œ ÊU?1« “« vL?O?E?Ž ÁËd?Ö¨v«u?²? ÈU?¼ Êd?‰ež v½UŠË— ÂuNH t b½bOU½ vKO¦?Lð dOHð «— ʬ t bM¼œ ‘d²Ö «— výË—bM?²½«uð œË“ vKOš UOK Ê«—bÄ»U² dÝ«d?Ý —œ t XÝ« ÂUN« ÈUM?F tM d?~½UOРʬ d?š¬ Uð «b²?Ы “« pÇu »U² s¹«òÆœ—«œ d?Ð —œ «— U¼ ‰eŽtbI±±

Page 12

gOÄ “« qOz«dÝ« Âu —œ t v½U½« ˨«bš UÐ œU%«¨X³×? ¯—eÐ “«— vM¹œU/ —u tÐ t ∫Ábý t²HN½ ”bIÆåb¹U²Ý v «— Áb¬ œułuÐ tLK 7U¹ sð jÝuð Ë t²dÖ qJý5²ÝuÖ« ÊU?½¬ ‰U³½œ tÐ t —U?NÇ Êd —œ “Ëd?³¬¨q¹“UШfO?½ Ëœ —u~¹d?Ö¨ÂuÝ Êd —œ s−?¹—Ë« ÊuÇ Èœdt b½—«u²Ý« Áb¼UA s¹« dÐ ‰u?I« oH² v~KLł XH?Ö Ê«uð v¨r²H¼ Êd —œ dO³? —uÖdÖ 5MÇ r¼∫Áb¬ f¹bXKË Ë¨XÝU?O?K U?Ð «b?š XKË 5?MÇ r¼¨b?ýU?ÐÅv œuš È Áb?¹eÖd?Ð Âu? UÐ «b?š XKË È«Ë¬ U?¼ ‰ež ‰e?žÆœ—«b?Ð XÝËœ «— Ë« U?ð Áb??¬ XO?½U???½« Èu?Ý tÐ œu??š ÕË— ÂU?L?ð U??Ð t XÝ«b?š ˨b?ýU??ÐÅv XO?½U???½« U?Ð «b??šÊ¬ vÝUÝ« VKD È Á—U?Ð —œ Ë ÁœuÐ ‚uŁË œ—u U?OK Ê«—bÄ È t?OK jÝuð v¼ô« »U?² s¹« v½UdŽ v¹u?~AOÄòs¹« “«¨.“U?Ý v/ nu?²? «— U??N?½¬ p¹ p¹ Êœd?L??ý d?Ð U?ł s¹« —œ tÇ ÊU?M??Ç ÆåXÝ« Áœu?Ð ‰«u?M? s?¹« d?Ð l{ËÊUA?½ d?ÞU?š d²?A?O?Ä t t½uÖ ÊU?L?¼ U?«Æœu?Ð b¼«u?š d?Ä U?N½¬ ÈU?¼ t²?H?Ö Ë dO??H?ð “« d{U?Š »U?²? t XÝ« XN?łt vUý« “« «— œuš dJHð XNł Ë« t «dǨ.—ËcF r−MÄ Êd —œ XzuÄu Ëœ —Ëœu¾ð È«—¬ d– “« rO²šUÝ ÆXÝ« Áœ«œ dOOGð Áb¬ ÊUýd–bM²š«œdÄ U¼ ‰ež ‰ež —œ o?LFð tÐ —«Ëœ« ÂULð —œ t œdÐ ÂU½ «— U?dŽ¨UOK Ê«—bÄ d?JHð ÈU²Ý«— —œ Ê«uð v/ U¹¬Ë È—«œ 7A¹uš t½uÖÅêO?¼Æb½« t²ł “U?Ð «— œuš t½UIýU?Ž Âö s¹dð vBý ÊU?OÐ ¨Ê¬ eO~?½«—uý UOЫ ÊË—œ ËË d¹ËU?Bð b?½Ë«bš tÐ »U?D?š —œ UN?½¬ s¹dð ·U?H?ý Ë s¹dðÅhU?š œe½ ˨œ—«b?½ œu?łË ÊU½¬ ÿU?H« —œ È« tI?¹UC?7ý«cÖ t× È«dÐÆb½« Áœu/ ”U³²?« U¼ ‰ež ‰ež “«¨XÝ« v½U½« U½U−?O¼ Ë —uý “« dÄ UN½¬ d¼Uþ t vö«— VKD s¹«ÆÆÆË v³OK? ÈUMŠu¹ ¨ö¹Ë¬ Ëœ “dð ¨5?OÝ q¼« s¹dðU¨du?ð¨„Ëd³ÝË— œe½ Ê«uð v? —U²HÖ s¹« dÐU¼ ‰ež ‰ež d~¹œ È—uA? tÐ —uA p¹ “« œuš X1eŽ —œ Æœ—ˬ ÊU?O tÐ «— ÊU½¬ v~KLł ÂU?½ b¹UÐ U«ÆXU¹“UÐtÐ f¹—UÄ —œ t œ—«œ ‰U?Ý Áb?H?¼ UN?M?ð¨‰UÝ Ëœ «u??½«d? ÆXÝ« Áb¬—œ —U?¹œ ʬ ÊU?œd? Ád“Ë— Âö —u? tÐdO?Š —œ œu?š œdÖU?ý “« Ë« tÆb?M? v XU?¹—œ U¼ ‰e?ž ‰e?ž U?Ð ◊U³?ð—« —œ «— vL?O?UF?ð —«d?³?M½˛ “« ±µ∏¥ ‰U?ÝXHÖ Ê«u²Ð b?¹Uý ËÆœuÐ Áb?¬—œ Ë« Vײ? »U² —u? tÐ tÐ U¼ ‰ež ‰ežòÊu?dÐ Èd½U?¼ È t²HÖ Æœu?Ð Áb½UÈ«b?š tÐ X³??×? È tU??Ý— »U?²??Æåb?A???Ð oI??% œu?š —œ «— ʬ XÝ« t²???½«u??²?½ Ë« È Á“«b??½« tÐ f êO??¼ tÆXÝ« œuNA ÎöU VKD s¹« ʬ U×H ÂULð—œ Ë —U²HÖ s¹« dÐ XÝ« Èb¼Uý¨Ë«ÈdO?Ö sð .d Êu?Ç È« t³?¼«—ÆbýU?ÐÅv/ ÊU?Nł “« —Ëœ tÐ vI?L?Fð œu?u? UN?Mð U?¼ ‰e?ž ‰ež tÐ vA?¹«d?Ö 5M?ÇË X½«œ ÊU?Öb?M¼œ —U?A?Ð È« tÝU?LŠ Ê«—Ëœ ¯—e?Ð ÈU?¼ÅÁdN?Ç “« Ê«u?ðÅv «— Ë« t —u?ð Ëœ 5u?Ý—Ë« Ë U?O?ŽÈUŽœ ÈU?¼ »U?² —œ Ë t²?šU?Ý VI?K å«œU?½U? ÈU?O?K? —œUò «— Ë«¨œu?š gA??Ð È tEŽu?—œ ÂËœ qÄ Ê«˛ ÛU?ĉUÝ tÐ «— Ê ¬ vULð Ë« t U?¼ ‰ež ‰ež »U² Âö —œòÆœd?Lý v/ dÐ U¼ ‰e?ž ‰ež “« dðe¹e?Ž «— «b êO¼¨œuš±≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 13

Âœ¨œuš d??H? «b?¼UA? tÐ U?M?Ð l«Ë —œ ‘œu?š v³?¼c? U?LO?K?F?ð Ê«—Ëœ —œ vM?F?¹®b½«u?šd?Ð ±∂≥≤ U?ð ±∂≥±—œ t²ÝuOÄ —u tÐ U?¼ ‰ež ‰ež »U²? t XÝ« a¹—Uð ÊUL¼ “« Ë ÆÆÆXÝË« vB?ý È tÐd& Õdý s¹«¨È—Ë«œu?K?? ÂœÆÆÆXÝ« Áœu??Ð b??½u??O??Ä —œ Ë« v½Ë—œ vÖb??½“ U??Ð ◊U??³?ð—« —œ t? ’u?B????Шb??¬ b??¼«u??š Ë« ÈU?¼ t?²??ýu?½¨œ—ˬÅv ÊU?Г tÐ t²?Ýu?O?Ä t ”b??I? »U?²? Âöò ÈË ÈU?¼u?~?²??H?Ö —œ U?²?Š t œ—«œÅv ÊU?Ž–«©Ë« d???Ä®sð—U?—uDÐ œuš ÊU¹uł oŠ tÐ œuš È tÐu½ tР˨œuÐ v³¼c rOUFð ”—b —UO²Ýœ Ë«åœuÐ U¼ ‰ež ‰ež »U² “« v³²MÆåœuÐ Áb¹eÖdÐ U¼ ‰ež ‰ež »U² “« ’uBÐ t¨œdLýÅv dÐ «— ”bI »U² “« vö ·—UF²—UAÐ ÂULð vUŠ7KHUHVHGH O (QIDQWMHVXV t bM v ÂöŽ« r¼œ“U¹ vÄ ÛUÄ t XÝ« È—UOÐ —Uł UÐ Ë tÐ UMÐ Ë« È Á—UÐ —œ¨œuÐ v³¼c rOUFð ”—b —UO²Ýœ Xý«œ ‰UÝ XOÐ UNMð t v½U“ eO½ Ë«ÆbýUÐÅv ÊUÖbM¼œ—œ Ë d~¹œ Ê«“u¬u½ Ë v?UÝœdš œułË U?Ð Uð œuÐ t²Ý«u?š¨ÈbMLðœU?FÝ rJŠ 7d?Ö ÊU“ —œ¨YOK¦?ð .d œUNýUð r²ý«œ XÝËœ b½UÅv vUÐ .«dÐ v½U?“ tÇ ÊUMÇ ò∫XHÖ v Ë«°bM dO?Hð Ë bI½ «— U¼ ‰ež ‰ež ¨Ê«—Ëœ ʬU?Ð ÕË— XK?Ë U?Ð ◊U?³??ð—« —œ t Âœu?/ nA? «— vI??O?L?Ž VU?D?? »U?²? s¹« —œ Æ.U?/ d?O???H?ð «— U?¼ ‰e?Ž ‰e??ž—œU ÈU?O?K d?³M? —œ t œ—«œ ÊUŽ–« b?½«uðÅv 8UVYRQ%DOWKDVDU —«“U²?UÐ ÊË ”—Ë« —b?ÄÆåÆbýU?ÐÅv »u³?×œułË nDŽ —œ t XÝ« v½UNM?Ä ”bI ÊUJ b?M½U UO?K È«dÐ t XÝ« ‰UÝ Ê«—«e¼ U?¼ ‰ež ‰ež ò¨U f¹bÆåXÝ« t²dÖ ÈUł “dð v½UŠË—tÐ b½«ÅÁœ—ˬ t ¨X?Ý« t²ý«œ ÈU?ł v³?O?K? ÈU?MŠu?¹ Ë« —b?Ä v½U?ŠË— œu?łË nD?Ž —œ ʬ “« gOÄ t? t½uÖ ÊU?L?¼.«dÐòÅ∫XHÖ v½UÐdN UÐ ÊUM fL²K¨ œu/ nu?²¨b½«ušÅv “UÐ «— q—U ÈUŽœ t «— v³¼«—ò ¨¯d ÂU~M¼U¼ ‰ež ‰ež “« v¹U¼ t¹¬ ÊuÇ ËÆårMOÐÅv/ «— ʬ “« dOž v³UD ÊU?OÐ —œ vð—Ëd{ ªå°bOM X³× UNež ‰ež “«Æå°È—bÅÊ«dÖ ÈU¼b¹—«Ëd tÇ °Á¬ò ∫XHÖ U¹Ë— “« v²UŠ —œ¨b½b½«uš “UÐ g¹«dÐ «—UÐ Ë t²?šU?Ý Ê«œd?Öd?Ý «— U?d?Ž “« È—U?O??Ð ÈU¼Åq?½ ÂU?L?ð X³?ž— U?Ð ”b?I?« ÕË— t Xý«b?M?Ä Ê«u?ð v U?¹¬“« b?Š s¹« U??ð Ëøœ—ˬ ÊU?O?? tÐ s??Ý v½U???½« U??½U?−??O?¼ “« t?²?Ý«u??š l«Ë —œ œu?š X?³?×?? Âö Êœu?/ u??Ö“U??Г« ËøXÝ« ÁœuÐ Ê“ Ë œd ÊU?O X³×? ʬ Ÿu{u ÂUL?ð t ÁœËdÝ «— v¹«Ë¬¨b?MýUÐÅv «b?š t²HO?ý t v¹U¼ÅVK—U tÐ vö oO?L?Ž Ë l¹bÐ 5?M?Ç vþUH?« U?Шb½u?ý Áb¹Ëd?Ö Ë« Èu?Ý tÐ t ʬ È«d?Ð œuš ÊU?²ÝËœ tÐ œu?š ÊË—œv½U½¬ Uð t²ý«œ bB bM?dð s¹« UШb½«bÐ t ʬÅvÐ U¹¬øbýU?ÐÅv 똓« rÝ«d —œ 5łË“ VÝUM t XÝ« ÁœdÐÈ t²HOý ‰UL bŠ tÐ t Èœ«d« s¹«¨U?dŽ bM½U U« øb½u?ý Áb¹ËdÖ Ë« ÈuÝ tÐ t²ý«œÅv XÝËœ b½Ë«bš t «—v/ Ë« ʬ “« Èe?O??Ç tÇ Ë XÝ«b?š ʬ “« Èe??O?Ç tÇ t? b?M??¼œ hO???A?ð b??M?½«u?ð v?/ U?¹¬¨b??M?ýU?ÐÅv? b?½Ë«b??šøb½dÐ v —UJÐ «— U¼ ‰ež ‰ež Âö t½UIýUŽ —u tÐ t vU~M¼ ʬ ’uBШbýUÐtbI±≥

Page 14

d~ «bš Âö “« ÊU½¬ XšUMý U«¨b½«ÅÁœu³½ —«œ—ušdÐ ÈdD fŠ s¹« “« “uM¼ t .—U~½UOÐ ÷d tÇ ÊUMÇdÄ È tU½ t bMýUÐ tłu?² bM¹«dÝ v «— U?¼ ‰ež ‰ež t ÂU~M¼ ʬ Ë Áb?OAÐ —b «— ÊU?A½U1« X½«uð v/”bI? V² d?¹U?Ý U¹ ‰e?ž ÊU?O t È—U?L?ý vÐ b½u?O?Ä ÆXÝ« t²ýU?~?½ œuš Âu? tÐ »U?Dš «b?š t XÝ« v²?³×?ÊUL¼ ¨eO~½«Å»U−Ž« t½«dŽUý ÊœËdÝ Ë U¼œU/ “« vA¹«—¬ UÐ ÊU“ d¼ —œ ¨l«Ë —œ t XÝ« s¹« Á«uÖ¨œ—«œ œułËt dE½ tDI?½ s¹« “«ÆbýUÐÅv/ œd?− È“«Ë¬ UN?Mð ”bI? »U² —œ U?¼ ‰ež ‰ežÆœœd?Ö v “UÐ t XÝ« «bš Âöb½«uðÅv¨b?½« Áœd UM?Ð t½UO? —ËUš Ë vdý È t½U?IýU?Ž —UFý« ÊU?O t vM?¹«d Ë XÝ« eO?~½«ÅdŁQ?ð —UO?Ð .d~?MÐUÐ t XÝ« È« t²?Ýœ ʬ “« t œœd?Ö v “U?Ð ÊU?²ÝU?Ð d?B? tÐ t È—U?Fý« U?Ð ’u?B?Шb?ýU?Ð Áb?MM? U?I?« —UO??ÐÆt²ý«cÖ vUÐ «— dOŁQð s¹d²AOШÈu³½ UOÐœ«‰ež ‰ežò∫b¹U/ v dO³Fð 5?MÇ ‰“U Èd½U¼ ¨vMOŽ ÎöU —uÞ tÐÆœd?Ð ÂU½ Ê«uð v«— lýu¹ »U²¨«b²Ð« —œ Ë b½Ë«bš ÊUO È tDЫ— t XÝ« vB?ý 5²½ Ë« t XÝ« t²?dÖ ÈUł v³½ lýu¼ v¼ô« rO?UFð ÊU¹dł —œ U¼vB?ý œU?I?²?Ž« —œ ò∫t b?¹u?½ v Á—U?Ð s¹« —œ t½—u?ð —b?Ä ËåXÝ« t²??½«œ vJ?¹ 5łË“ È t?DЫ— U?Ð «— Ë« Âu?UÐ ÁuN?¹ XKË Èu?³½ XUÝ— Ÿu?{u “« v²?ŽbÐ dÄ e?O~?½«Å+dð 7d?Ö ÈUł¨Ê¬ XO?K —œ¨U¼ ‰e?ž ‰ež s —œ¨s¨‰U?O??e?Š ¨U??O?—« ¨l?ýu?¼ »U??²? —œ t? t½u?Ö Ê¬ ¨XK??Ë vK??O?¦??L??ð —u? U??N?M??ð åÆœ—«œ œu?łË ¨q?O?z«d??Ý« Âu?‰ež ‰ež ÈU¼ gÐ È tOK tÐ v½U−² Ë ·—UF² vuNH Uð b¼œÅv Á“Uł« ¨Áb¬ UOFý« ÂuÝ Ë ÂËœ ÈU¼ÅgÐò∫t b¹u~Ð ÈeO?¬ tGU³ ÊU?OÐ êO¼ vÐ Uð XÝ« Áœ«œ œu?š tÐ «— Á“Uł« s¹« dÐË— ÈU¬ t vð—u? tÐÆrO¼bÐ U¼ÊUO —œ Êu?Çò∫ Áœd v? ÊUA½ d?ÞUš e?O½ s?−¹—Ë« t —u?Þ ÊUL?¼ÆåXÝ« vKO?$«¨tł—œ ÈUN?²M? tШU¼ ‰e?ž ‰ežbMÅv X¹ULŠ «— vLOEŽ s¹œUOMÐ d¹uBð¨œuš vŽu{u ÂuNH È«—Ë U¼ ‰ež ‰ež¨Ábý l«Ë ”bI »U² Êu²U¹¬ ∫tœœd?ÖÅv r²š tH?ýUJ? »U²? v½U¹U?Ä ÈU¼ÅqB? tÐ Ë Ábý “U?ž¬ gM¹d?¬ »U²? 5²??½ ÈU¼ q?B “« tÁU~½ ÊU?L¼ U?Ð «— U¼ ‰ež ‰e?ž »U²? œuš t XÝ« d?ÞUš s¹« tÐ U?¹¬øåÁb¬—œ «bš XK?Ë tÐ t XÝ« XO½U?½«ÊuO?½UŠË— ÂU?L?ð tÐ »UD?š œu?š tÐ ÂËœ qÄ Ê«˛ t vð—u? tШœ—«œ v~M?¼¬ r¼—«Ëœ« tO?K? ÈUd?Ž Ë U?O?K Ê«—b?Ä“« È«Åt²ýu½ “U?Ð ÊuÇ UL?ý v½Ë—œ dOÝ jš t b?¹UÐò∫XÝ« Áœu/ ÂöŽ« ±π∏∞ ‰U?Ý t ÁU ≥±—œ t?½«d Y½RÆåbýUÐ U¼ ‰ež ‰ež È tOË« 7·Ò»Ò_‰ež s¹« t b½dE½ r¼ Ë bŽU?I² ʬ vEHK«ÅX?% Ë tOË« ÂuNH UÐ ◊U?³ð—« —œ UOK Ê«—b?Ä t —b ÊUL¼¨«cvLO?EŽ qJ?A? È tłu²? ‰U?Š 5Ž —œ b?½UÝ—Åv «— ÊU??½« Ë «bš ÊU?O? XKË “« œu?š È tł—œ u?KŽ —œ vu?NH?±¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 15

tÇ ÊUMÇò∫b¹u?½Åv Á—UÐ s¹« —œ ¨v³OK? ÈUMŠu¹Æb?¹¬Åv œułuÐ hB?² dOž Áb?M½«uš dЫd?Ð —œ t bMýUÐÅvÁb??½«u??š¨Áœu??/ d??Ä œu??š “« «— ÊU??½¬ t? Èd??J??H??ð Ë t½U???I??ýU??Ž Âu??N??H?? „—œ v?ÖœU??Ý —œ t³??zU??ýÅv?Ð U??¼ ‰e??ž s¹«‰eŽ ‰ež —œ t —uD?½UL¼∫bM½U?¹ULMÐ «— Èd?JHð t ʬ Uð Xý«œ b?M¼«uš ÊU¹c?¼ tÐ p¹œe½ vuN?H¨d²A?OШb½uýË `O?³? ÿU?H?« b?½«u?ðÅv?/ t v¹U?ł ʬ “« ”b?I?«ÅÕË—¨Áb?¬ ”b??I? »U?²? ÈU?¼Åt²?ýu??½ d?~?¹œ Ë ÊU?L?O?K?Ý È U??¼s¹«Æåb¹uÖÅv s?Ý VO−?Ž v¹U¼ÅqO¦?Lð Ë d¹ËU?Bð Êœd?Ð —UJÐ U?Ð Ë ÁbOýu?Ä vö fÄ —œ¨œd³?Ð ÁdNÐ vË«b?²v½«u?Ný d?¼U?þ —U?²?d?Ö h?ý¨b?ýU?Ð t²?ý«b?½ œu?łË g¹ô¬ÅvÐ vU? —b? tÐ vA?M?O?Ð tÇ ÊU?M?Ç œ—«œ œu?łË d?D?š ÆœœdÖÅv Âö Ë d¹ËUBðv ʬ @½—œ vÐ ËÆXÝ« d¹cÄ ÊUJ« e?O½ U¼ ‰ež ‰ež “« sAš —U?OÐ U« v½U½« ÎöU? vA¹«dÖ UÐ v²z«dÁœd Xý«œdÐ 5MÇ ö¹Ë¬œ “dðÆœd?OÖÅv t½UA½ «— bM? v vÖb½“ œuš UÝU?Š« È tDKÝ X% ÊUMÇ r¼ t «—œ“UÝ ÊU?A?½ d?ÞU?š t½uÖ s¹« «— d?« s¹« ¨Áœu?Ð Ë« È Áb?N?Ž d?Ð ÊUA?²?¹«b?¼ t¨v½U?ŠË— Ê«d?¼«uš tÐ XÝ« d?²?N?Ð tt²ý«œ «— œu?š ’U?š p³?Ý ÎöU?¨VU?D? všd?ШU?¼ ‰e?ž s¹« —œ t œu?ý v Xý«œd?Ð 5?MÇ U?L?ý d?E?½ —œò∫td{UŠ ’Uý« “« všdÐ t «ÅÁbOM?ýÆrM v/ V−Fð XÐUÐ s¹« “« êO¼ t XÝ« È«ÅÁ“«b?½« tÐ U XUNłÆbMýUÐÆå°XÝ« rOEŽ U qNł —bIÇ ÁbM¼œ È—U¹ È«bš È«ÆbMýUÐÅv/ ʬ ÊbOMý tÐtUÝ— “« t? œdÐ ÂU?½ «— ”«u?~?½U?¹Ëœ u?~¹œ —b?Ä È“—U?Ð —u?Þ tÐ b?½«u?ð v¨å’U?ý« s¹« “« v?šdÐòÊU?O? —œg𬠗œ «— U?¼e?O?Ç s¹«ò ∫Xýu?½ «— tU?½ s¹« Ë« tÐ tK?U?öÐ t? œu?Ð Áb?ý V−?F?²? È—b? tÐ “d?ðå«d?J?H?ðòÈÆåb¹uMÐ v³KD U¼ ‰ež ‰ež È Á—UÐ —œ v½“ t XÝ« XHŽ “« —Ëœ tаb¹e¹dÐË« ”UŠ« tÐ p¹œe?½ vö UÐ t s¹« “«¨ÊU?½« VK tÐ 7?U¹ XÝœ È«dÐ œu?š È t²Ý«u?š —œ «bš t «d¹“UÐ Uð Áb¬ 5¹UÄ U ÈU?¼ÅnF{ bŠ Uð «bšòÅ∫f¹b —u~?¹dÖ È t²HÖ tÐÆXÝ« ÁœdJ½ @½—œ¨b?M ÊUOÐ «— vMÝÊU?O? “« U? r?ł —œ v²??¹U??Ð v b?½Ë«b?š Âö “Ë— p¹ t t½u??Ö ÊU?L?¼òåÆb?M? ÊU?O?Ð «— U? —u??š —œ vö ʬ»U²? Âö —œ œu?š vK?& U?Ð e?O?½ «b²?Ы ÊU?L?¼ “« ¨b?ý v t²?Ý«—¬ U? v½U?½« XO?F?{Ë ÈU?¼ÅnF?{ “« Ë X—Åv«— U V?K? U?ð œu?/ v œU?−?¹« œu?š È«d?Ð «— v«e?« U? v½U?L??ł d?¹ËU?B?ð Ë ÿU?H?« —œ Ë X—Åv ÊU?O? “« ”b?I?—œ rO½«u?²?Ð U?ð¨Áœd ‰e?M?ð ÿU?H« b?Š —œ U? sA?š oAŽ Ê«e?O? U?ð t½uÖ s¹« ¨œ“U?Ý —Ë tK?F?ý œu?š vÝb X³?×?—œoAŽ —œ¨b¹UÐ vð—b tÇ UÐ t ¨.“u¬Åv t XÝ« oAŽ s¹« Âö ÈdOÖ —UJÐ UШl«Ë —œ Ë∫rOÐU¹ ö²Ž« Ë« „—œÆå.“uÐ v¼ô«r¼ U¹¬¨b¹u?Ö sÝ U 5?Að¬ oAŽ U?ÐË œuý d¼U?þ U dÐ v?½U½« —U?OÐ vö U?Ð œuÐ t²Ý«u?½ «bš tÇ ÊU?MÇt ʬ “« gO?Ð Ëø.—ˬ ÊU?1« b?A? v U? VK?? È«d?Ð t v¹U?¼ !— tÐ t .œ«œ v «— Á“U?ł« s?¹« œu?š tÐ ÊU?M?ÇtbI±µ

Page 16

ʬ —œ t Ábý t²?ýu½ f tL?¼ tÐ »UD?š t XÝ« vÐU²?¨býU?Ð t²ý«œ o?KF?ð ÈœËbF? ÁbŽ tÐ U?NM?ð U¼ ‰e?ž ‰ež‘“u¬ ʬ r?OU?F?ð U?Ð ◊U?³?ð—« —œ t v²??¹U?ÐÅv ¨‰U?Š 5?Ž —œ U?«Æåb?¹U?L?O?Ä v ʬ ÈU?N?²?½« tÐ U?ð «— oA?Ž d?O??÷uŽ «— ʬ v¹U?OIÝu? ÈU¼Ån¹œ—¨v?dý vÐU?Ð rO½«u?ð v/¨v¼ô« vIO?Ýu s¹« qB? dÝ—œ t rO?½«bÐ Ë ∫rO?MO?³ÐX®årO?¹U?/ sð tÐ «— vÝËd?Ž s¼«d?O?Äòt b?¹U?Ð .œd?Ö “U?Ð ‰U?Ë sA?ł s¹« t?Ð rO?ýU?Ð t²?Ý«u?š Êu?Ç Ë¨rO?¹U?/t²?ý«b??½ «— U?¼ ‰e??ž ‰e??ž Êb?O??M?ý ÁœU??¬¨všd??Ð ÕË—òtÇ ÊU??M?ǨfO??½ Ëœ —u??~?¹d??Ö È t²?H??Ö tÐ U??M?Ð ËÆ©±≤∫≤≤tU{« —u?~¹d?Ö©ÆÆÆ®bM? eO?¼dÄ v?¼ô« ÊU²?¼u? tÐ œuF? “« Ë œuM?AÐ «Ëd?Ä vÐ «— U?Ýu ÊU?M?Ý t b¹U?ШbýU?Ы— 똓« tÐ oKF² «dJHð È tOK t b¹UШ.“«œdÄ v oL?Fð tÐåU¼ ‰ež ‰ež Á«dL¼òtÐ t ÂU~M¼ ʬ ¨bMÅvt ÈdJHð U?Ð UNMð¨X?AÖ ‘uUš v½U?Lł ÈUN?²Ý«uš È tO?K t ÂU~M?¼ ʬ t vð—u tЩÆÆÆ®rO¹U?/ ‘u«dÊUL¼ ÊU“ ʬÆårOAÐ UdÖ «— œuš¨t²š«b½« 5“ dÐ b½Ë«bš t vAð¬ UÐ rO½«uðÅv¨bÐUO ÊUOKž U —œ t½UIýUŽd~½UA½ t Èd¹ËUBð “« —Ułe½« ÷d?F—œ ÁUÖ êO¼ d~¹œò∫t rO¹u~Ð rO?½«uð v¨œu/Åv bO¹Qð s−¹—Ë« t t½uÖÆå.uýÅv/ t²O~½« dÐ XÝË« v½ULݬ ÃË“ tÐ tłË“ oAŽ ÁbMM ÊU¹U/ Ëv bý v½U“¨býU³½ ÈbO«U½ UÐ Â√uð tÇ ÊUMǨU dŁQð ˨U¼ ‰ež ‰ež UÐ tDЫ— —œ¨5~MÝ ÈU¼—«bA¼ s¹«tÐ «— œuš È tE?Žu l«Ë —œ 5?MÇ s¹« Ë«ÆrO?¹U/Åv? Ê«uM?Ž ÊU³?¼«— tÐ »UD?š f¹b œ—U?½dÐ —u? tÐ t b?ÐU¹«— XLJŠ U?ò∫b¹u?Ö v ‰uÝ— fu?Äò ∫t b¹U?/Åv “Už¬ ¨U?¼ ‰ež ‰ež d?Шg¹uš &ODLUYDX[ ÈËdK Ê«—œ«dÐVO????Ž vÐ Èœ«d????« U????L????ý t r?ýU????Ð —ËU???Ð s?¹« d????Ð r¼«u????š v¨år?O????M???? v kŽË ¨q?U???? Ë VO????ŽÅvÐ œ«d????« t?ÐXÝœ ö²?Ž «“« v¹ôU?Ð È tł—œ tÐ t ʬÅvÐ ¨b??¬ U?¼ ‰e?ž ‰e?ž »U?²? ⁄«d?Ý Ê«u?ð v/ l?«Ë —œ©ÆÆÆ®°b?O?ýU?ÐÅvœu?š ÈU??Žœ« ·öš t «d??Ǩœu??Ð b?¼«u????½ t²???¹U??ý b??½«u?š rO??¼«u??š t «— v³??U??D? —u?? s¹« d??O?ž —œÆX?U?¹—œ ◊U??³??C???½« U??Ð Â√u???ð vA???M?? U??Ð œu???š d??J???H??ð t?D??K??Ý X?% «— ʬ Ë .u??ý VU???ž œu??š r???ł d???Ð .«Åt²?????½«u??²???½oKFð b½Ë«bš tÐ t «— tÇ Ê¬ b?½«uðÅv/ t½uÖ Ê«uOŠ ÊU?½« Ë ¨bÐUðÅv UMO?ÐU½ ÊULAÇ d?Ð ÁœuNOШ—u½©ÆÆÆ®.—ˬ„UÄ Ë g?¹ô¬ÅvÐ vU? —b? tÐ ÊU?³?¼«— tÇ ÊU?M?Çøœ—«cÖ v?/ dO?ŁQ?ð U? —œ vðU?L?K? 5?M?Ç t½u?~?ÇÆb?ÐU?¹—œ œ—«œ«— vÖœU¬ s¹« e?O½ U? U?¹¬ —u s¹« —œ¨b?M?ÐU¹ —œ «— U?¼ ‰ež ‰e?ž Âö È«Åt²?¹U?ý —u?Þ tÐ bM?½«u?ð v/ bM?ýU³?½øXý«œ rO¼«u½ ʬ tÐ œË—Ë È«dÐt¨rOÐU?¹—œ tFu? ÊUÖb?M½«u?š ÁËdÖ ÈU?¼ÅvÝd “« v?J¹ ‚U?LŽ« —œ rO?½«uðÅv t b?Ý— v dE?½ tШvN?~½«ËÂö b½«u²Ð Uð œuРʬ “« dðÅsAš “uM¼ Ë«¨œu/Åv ÊUOÐ tǨ5?Ýd²OÝ —U Á“Uð v³¼«— tÐ »UDš f¹b œ—U½dБuÖ œuš v½UŠË— —bÄ ÊUMÝ tÐ ‚UO²ý« UÐ «c¨œuÐ œ—«Ë Á“Uð oAŽ rKŽ —œ Ë«¨bM „—œ «— b½Ë«bš XLJŠ dÄË b?ý— tJ??½¬ U?¹ Ë d?O??š U?¹ t²??U?¹ XÝœ v?U?Ä “« v¹ôU??Ð tł—œ tÐ U?¹¬ t? b?O?Ýd??Ä v/ œu?š “« ê?O?¼ ËÆœ«œ v «d??±∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 17

tÇò∫t b?½“Åv œU?¹d? œ—U½d?Ð —œ«d?Ð t œu?M?ýÅv ÊU?¹U?Ä —œ Êu?Ç ËÆœu?Ð ‰U?×?ýu?š jI? Ë« Æt½ U?¹ t²?ý«œ v¹ö²?Ž«“U?Ð b??M? v Á—U??Ä «— ÊU??½ t f ʬ U?¹¬ °X?Ý« Áœ«u?½U??š —b?Ä s¹« øb??M?? v Á—U?Ä «— v?¼ô« ÊU?M???Ý ÊU??½ v??t Ë«∫b??¼œ v/ Á«— œu??š tÐ Èb??¹œd??ð êO??¼ d??~??¹œ¨pÇu?? V¼«— ÁU??Ö Ê¬¨å°X?Ý« b?½Ë«b??š Ë« øb??O??ÝU??M??ýÅv? ÆbM Á—UÄ b¹UÐ «— ÁœUF«Å‚—Uš ÊU½ t XÝ« —bĨbýUÐÅv Áœ«u½Uš œd s¹d²JÇuXU¹—œ «— v½U½ Áœd?š œuš È tÐu½ tÐ rO?¼«uš v eO?½ U t XÝ« ‚UO?²ý« ÊUL?¼ Ë «ËdÄ vÐ ÊUM?OLÞ« ÊU?L¼ UÐÆb½«ÅoýUŽ œuš È tÐu½ tÐ eO½ UN½¬ t rOýUÐÅv qU U½ —UOÐ v½Uœu ÊUÐU¨rOzU/Ê«uðÅv ◊U³?ð—« s¹« —œ d~ ÆXÝ« Áb?A½ Ê«uM?Ž È«ÅtUÝ— êO¼ U?Než ‰e?ž ÈdOÖÅqJ?ý “« tbI s¹«—œ∫RQ-—U tРʬ—œ È—U²?šUÝ t½uÖ êO?¼ t b½—ËUÐ s¹« d?Ð s¹dH? “« È—UO?Ð øœ—ˬ ÊUO tÐ v?MÝ Ê¬ Èd?OÖÅqJý “«√b³ t XÝ« È—UFý« “« È« tŽuL− l«Ë —œ U¼ ‰ež ‰ež¨býUÐ t²ý«œ «— ‰ež —u tJ½¬ “« gOÐÆXÝ« t²d½Áœu?Ð tÐU?A? v¹U?³?¹“ Ë ÂU?N?« ÿU?( tРʬ ȗˬ œd?Ö t'KRUPH —˜ —UF?ý« “« È«ÅÁb?¹e?ÖòÁœu?Ð ËU?H?²? Ê¬Ë vðUI×?K Á«d?L¼ ¨Ê¬ qB ZM?Ä —œ rO½«u?²Ð »U²? s¹« vð¬ U×?H vÞ t .«ÅÁœu?/ —uBð¨œu?łË s¹« UÐÆXÝ«Æ.—«c~Ð t× œuš —U²HÖ dШÁbý »U²½« dÐË— ÈU¬ jÝuð t Âö r²štbI±∑

Page 18

\/^0»C<m¼C¬¤abĕ¤PbUC¹ÓClaba±RÒ±aPĔCF±Rb8=²±RĔ¼±b\/a±R¼Ē¹»±¹¾bÓbbÓCR2¥PĔClcÑPĔa»R2^b_±ÒP»±¹lcFÒ¹±»bÐCpS=ĔÒ¹`±RC;wĤÒPbD7»¹CU8±R¹»Ò¬¹bÓCla9a±RÑCĔ¹CkĒ¹R_=±bÓ¹CĔÒPÒb¼±¹bĥ_=±bRºѹC¼²±RĔ¼±±»bFĕP»±¹lcFÒ¹¿b9ÓÒ»¼±±»bÂuE?M? d?Ł« s¹« vU?Lðd?Ð Èb?¬—œ gO?Ä vð—U?³Ž tÐ t Áœ«œ q?Jý «— vK?šb?¨U?¼ ‰ež ‰e?ž X??½ È t¹¬ tÝqŠ«d U?²?Š Ë XÝ« Áb?ý ÂöŽ« ʬ —œ vH?K?²?? YŠU?³? Ë t²?d?Ö Q?A½ ʬ “« d?Ł« ‘—U?~?½ p³?ÝÆXÝ« Áb?¹œd?ÖÆbý b¼«uš d−M oAŽ È“ËdOÄ tÐ t XU¹ Ê«uð v —œ ʬ —œ«— «—œ ‰u% ‘Ë—Ë nK²g½U¼œ ÈU¼ÅtÝu?Ð tÐ «d Ë« t b?ýUÐò∫XÝ« tÐu³×? œe½ —œ b?¹bý —U?O?Ð ‚UO²?ý« Ë qO nO?uð¨«b?²Ð« —œÆå°bÝu³ÐUÐ «— Ë« Ë t²U?²ý g¹uÝ tÐ tJ?KÐ œ—«“UO?½ «— Ë« s¹« “« gOÐ Uð b?¼«uš v œu?š »u³×? “« UŽb²?Ý« UШÁUÖ Ê¬Æå.ËbÐ uð VIŽ —œ Uð gJÐ «dò∫œd³Ð œuštÐ «d? ÁU?ýœU?Äò∫œd?ÐÅv g¼U?~?e??M? tÐ œu?š U?Ð «— Ë«¨b??Ý—Åv Á«— “« @½—œ vÐ Ë »U?²?ý U??Ð —«b?œ¨l«Ë —œÆåÁœ—ˬ œuš ÈU¼ÅtK−ŠrO¼«u?š ÈœU?ý Ë b?łË uð “«ò∫XO?½ ʬ d?Ð v½U?¹UÄ e?Öd?¼ v¹u?Ö t XÝ« Èb?M?á?œ¨qÐU?I?² VŠU?B?ð s¹« ËÆåœd

Page 19

¤Pb¹bÐC¹ÓClaba±RÒ±—œåÆXÝ« tÝuÐ p¹ U?¼ ‰e?ž ‰ež “U?ž¬dÝòbM? v ÊUA?½d?ÞUš©3DXO&ODXGHO®‰œuK? qÄ t t½uÖ ÊU?L¼È tE?Žu? «— ʬ œ—U??½d?Ð f¹b?? ʬ “« ÅgO?Ä ËòÆåb??M?Åv “U?ž¬ 7??š«u?½ v½u??H?M?Ý òv?«—u?ý d?E??½ tÐ U?M?Шl?«ËÆå°XÝ« tÝuÐ p¹ UÐ gŽËdý t œuÐ Áb½«uš È“«uMœËøXÝ« v t?Ç g³ÞU??øb?¹u?Ö v s?Ý t XÝ« v? tÇ s¹«∫.«ÅÁœ“ XH?~ý g?OÐËÅr¨‰U?Š s¹« U?ÐË sAš¨VO?−Ž È« t½uÖ t?ШU¼ ‰ež ‰e?ž “Už¬ d?Ý t Xý«œ ÊUŽ–« b?¹UÐøb?¹¬ v ÊUO? tÐ sÝ Ë« “« t X?OêO¼ ˨ÊË“u? ÈdŁ« È«e?ł« ÊuÇ r¼ œu?ý v ŸËdý U?¼ÅXOB?ý vd?F¨vM?OÇ tb?I êO?¼ ÊËb?Ð XÝ« v½UN?ÖU½tÇ È«dШv tÇ ÈuÝ “« u~Ð U tШrMÅv ”UL²« «— u?ð∫bÝdÄÅv œ—U½dÐ f¹bòÆXO½ ʬdÐ Èb¬—œ gOÄv¹uÖ øv¹«ËdÄÅvÐ È tb?I 5?MÇ «dÇ øb?Ýu³Ð œu?š ÊU¼œ ÈU?¼ÅtÝuÐ tÐ «d Ë« øÁb?ý t²H?Ö ÈœuBI? tÇ Ë v5²½ ÊU²?Ýœ tÐ «— Âö ŸËdý¨»U² È Áb?M¹u½ bÝ—Åv d?E½ tаrOýUÐ Áœd “U?ž¬ È« tEŽu ÊUO “« «— ÂöË v½UNÖU?½ È—uN?þ t .uM?ýÅv vËœ VÞU? ÈuÝ “« «— »«u?ł Uł s¹« —œ t¨XÝ« Áœd?áÝ ÊU²?Ý«œ XOB?ývÐ È“U?ž¬òÊu??Ç Ê¬ “« œ—U?½d??Ð f¹b?? Ë XÝ« Áb?¬ È«Åt?Ýu?Ð VK??Þ —œ ˨XÝ« Áb??A?½ Áœd??Ð gU??½ Ë œ—«œ b?M??ðÆbMÅv œU¹å “Už¬dÝtÐåË«ò“« ‰Ë« XOÐ Ëœ v½UN?ÖU½ —cÖ¨œ—«œ v«Ë dO?Š tÐ t²ÝuO?Ä Ë XÝ« —ˬÅXH~ý ÊU?MÇ r¼ Ë ·—UF?²U½b?B? È—U?L?ýÅvÐ s¹d???H? Ë— tÇ “« t rO??ÐU?¹Åv —œ U?ł s¹« —œÆåu?ð X³?×? t «d?¹“ÆÆÆb??Ýu?³?Ð «d? Ë«ò∫åuðòÆœËd½ 5Ð “« ʬ vIDM ÂË«bð Uð b½«Åt²ý«œ «— 7 `O×Bð“Už¬¨XÝ« —U?J?ý¬ t «d?Ç°b?M?¹U/Åv/ d?O?ÖU?Ä Ë XÝœ vðöJ?A? 5?MÇ ‚U?O?²?ý« Ë —u?ý¨ÊUГ —u?²?Ýœ —œ U?«Ë« “« t½u~ÇÆXÝË« “« —Uýd?Ý Ë« X³Ož —œ U?²Š g³K? t «— »u³×? ‰Ë« XOÐ ÊUL?¼ “« Ë XÝ« tÐu³×? UÐ sÝ—œ ªbýU?Ð Uł ʬ t b?¹U?ý ÁœdË— »u?³×? Èu?Ý tÐ fÄ øb¹u?~Ð s?Ý Ë« U?Ð b¼«u?Ð t? ʬÅvÐ b¹u?~Ð s?ÝXÝ« Áœd? Áb?¼U?A?? 7? —œ ÂU?L?ð X?«d?þ U?Ш©*UDW]®fð«d?ÖÆt²??d?Ö ÈU?ł g³??K? —œ Êu?Ç X?ÝU?$¬ Ë« l«Ë“« t v? ʬ “« Ë œ“«œd?ÄÅv ÂËœ XO??B??ý tÐ Âu?Ý X?O?B??ý “« œu??š U?ÝU??Š« b?M??ð ‚u?ý —œ d??L??¼ò∫trÝ« tÐ «— Ë« Uð X?O?½ r¼ È“UO?½ v²?Ý«— tÐ ËåbýU?Ð p¹œe?½ vzuÖ t b?¹u?Ö v sÝ È—u?Þ XÝ« —Ëœ tÐu?³×?`³ —œ¨ÊU²ÝuÐ —œ tOb− .d —uCŠ°œ—«œ œu?łË t XÝË« UNMð¨rUŽ —œ¨XÝ« `{«Ë t —b ʬ¨bM »UDšÁœ—«cÖ U− «— Ë« u~Ð s tÐ È« t²ý«œdÐ «— Ë« uð dÖ« U¬ È«ò∫ XHÖ Ë« tÐò∫.—ˬ œU¹ tÐ XÝ« “ô «— eOšU²Ý——œ t½u?Ö s¹« øœu??ýÅv Xö v?? tÇ “«øvM?Åv X³??×? v?? tÇ “«øÁœd?Ð «— v?? tÇÆ©±µ∫≤∞u¹®åÈ«ÆXÝ« rUŽ œułu t½U~¹ g¹«dÐ t bA¹b½«Åv v tÐ UNMð œuš VK —œ¨tÐu³× È—Ëœ b —œ Ë ÁUÖbOF³ðoAŽ qB —UNÇ “Už¬±π

Page 20

v¹«b½¨v½ôuÞ ÈdOHÝ bM½U∫Áb¬ hý ÂuÝ dOL{ U?Ð ‰eG« XOÐ ‰Ë« XOÐ 5L¼ UNMð t rOMÅv tEŠöbMÐ È tFD t vA?Рʬ eł tШd~?¹œ UOЫ vULð å°bÝu³Ð œuš ÊU?¼œ ÈU¼ÅtÝuÐ tÐ «d Ë«òVý —œ t²ÝUšdЗUJÐ hý ÂËœ —œ Ë rO?I²? ÊUOÐ p³Ý —œ ‡ 圗ˬ œuš ÈU¼ÅtK−?Š tÐ «d ÁUýœUÄò ‡ b¹UA?ÖÅv «— tbI ÂËœt²?½«u?ð Á—UÐ p¹ t?Ð «b½ s¹« oK?D? —b v?¹uÖÆÆÆœu?Ð v¼«u?š uð¨ÆÆÆu?ð ÂU?½¨u?ð ÈU¼d?D?Ž¨uð oA?Ž∫XÝ« t²?—Æœ“UÝ d{UŠ ÊUNÖU½ «— V¹Už hý œułËœuš ÊU?¼œ “«ÅtÝu?Ð p¹ tÐ «d Ë«òœ—«œ U¼ ‰e?ž ‰e?ž XOÐ 5?²??½ “« v¹U?³?¹“ dO??H?ð «ËdôËœ Ê«˛ f¹b? —b d¼¨bAJ?Ð gOÄ Ë« dL?¼ “« v²³× v? g¼UÖbOF?³ð —œ b¼«ušÅv/ d?~¹œ tłË“ Ë« È t²HÖ tÐÆå°bÝu³Ðb½«u²Ð X³UŽ t s¹«Ë¨tDÝ«Ë ÊËbШXÝË« UÐ rOI² Èu~²HÖ ÊU¼«uš fÄ s¹« “« U«Æb¹ULMÐbM¹Uýuš d« s¹«g¹«dÐ d~¹œ¨býUÐÅv oO²Ž bNŽ ÊU~½«“d Ë Ê«d³UOÄ ÈU¼Åt²HÖ ÊUL¼ t¨U¼ÅÁœU²Ýd ÈU¼ÅÂUOÄÆbýUÐ ‘—UM —œXO?Ð —œÆX?O?½ e??¹U?ł d?« s¹« —œ v~?½—œ ê?O?¼ Ë XÝ« b?M?“U??O?½ `O?? ÈU???O?Ž tÐ Êu?M?« Ë«Æb??M?Åv/ X¹U?H??Ábý Áœd²Ö œuŽu `O? ÈuÝ tÐ —UOÐ b?ŠUÐ t XÝ« oO²Ž bNŽ ‚U?O²ý« s¹« ÂULð¨—UE?²½« s¹« ÂULð¨X½Æ.uMýÅv “UÐ «— ʬ ts »u?³??×?? ÊU??“ tÇ U?ðò∫X?Ý« ÁœËd?Ý «— U??¼ ‰e??ž ‰e??ž s¹“U?ž¬ X?O?Ð 5??M??Ç s¹« d??O?³?? 5??ł—Ë« d??ðÅgO?ÄÊUL?¼ s¹« øœU?²Ýd? b?¼«uš g½«d?³?U?OÄ XÝœ tÐ «— g¹U?¼ÅtÝu?Ð U?¹¬ øb²?Ýd?Åv v³½ ÈU?Ýu? UÐ «— g?¹U¼ÅtÝu?Ðd~¹œå°œuý ‰“U½ ÊULݬ “« œuš Ë«°Á¬ °b¹UOÐ œuš Ë«ÆrÝdРʬ ‰UË tÐ r¼«ušÅv t XÝ« s »u³× ÈU¼ÅVÊU?¹U?Ä 5?K?Ýd? Ë U??¼ÅÁœU?²?Ýd? ÊU?“ d?~??¹œ°XÝ« œu?Žu? `O??? Êb?¬ ÊU?“ d?~?¹œ¨Áb?¬d??Ý tÐ Ê«d?³?U?O??Ä Ê«—Ëœ‚UO²ý«Ë X³× 7šUÝ qF?²A È«dÐò Ê«d³UOÄ t? «dǨb¼œÅv t«œ« 5MÇ 5ł—Ë«°b¹UO?Ð ‘œuš dL¼¨t²dÖÈ«uIð Ë V?¹cN?ð “« t²Ýu?OĨ”b?I« ÕË— g³?Mł U?Ð Ë bM?¼œÅv ÁbŽË¨t½u?Öd³?UO?Ä ÈU¼Å—U?AÐ U?Ð «— g½b¬¨sdšU?H?ð gH?D?d?Ä 7?ý«œ XÝËœ XU?Š Ë ‰U?L?ł “« U?²?ŠÆb?M?M?Åv X³?×? ‘« t²??łd?Ð ‰U?L?Ž« “« Ë Ë« —U?L?ýÅvÐÊU¹UÄ vÐuš tШÊuM« r¼ U«Æœ“UÝÅv —ËÅtKFý s —œ «— Èd¹cÄU½ qL?% ‚UO²ý« UNM¹« È tL¼ t È—uÞ∫bMMÅvË œuF s dÐòË« 5œUš UN?MðÆXÝ« Áœ«b½ X?Ýœ ÊUMÇ r¼ s d?Ð ‘—uCŠ b?MÇ d¼¨rM?OÐÅv p¹œe½ «— —U?E²½«oAŽ dÐ dš¬∫Ábý Áœ«œ ÁbŽË s dÐ t v ʬ¨—bÄ XÝuð tÐ »UDš Ë— s¹« “«Æ©±µ∫≤∏ bOÄ®åbMMÅv ‰Ëe½‘œuš U«°b¹u~½ sÝ s UÐ Ê«d³?UOÄ Ë ÊU~²ýd Ë 5œU?š ÊUГ “« d~¹œ¨t½°XÝdHÐ s dÐ «— Ë« s rŠ— Uå°bÝu³Ð œuš ÊU¼œ ÈU¼ÅtÝuÐ tÐ «d Ë œuý d{UŠ ÎUBýeO?½ œ—U½d?Ð f¹b? œe½¨Áb?ý t²?dÖ ÂU?N?« «—UJ?ý¬ 5ł—Ë« Èu?Ý “« t qO?B?Hð Ë Õd?ý 5L?¼ —U?Jý¬ —u?Þ tÐË«∫+U½« b½“d s¹dðU³¹“ —UE?²½« —œ søb¹¬Åv —U tÇ tÐ Ê«d³UOÄ È t½u?Ö“«— ÈU¼Åt²HÖ d~¹œò∫œuýÅv Áb¹œ≤∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 21

U???O???F???ý« ÊU????³???¨©±∫¥ ÃËd???š®X?Ý« Áb???ý 5???~????M???Ý U???Ýu???? ÊU???Г °b???Ýu????³???Ð œu???š ÊU????¼œ ÈU???¼ÅtÝu????Ð tÐ «d???7šU?M?ý XLF?½ “« Ê«d?³U?O?Ä È tL¼©∂∫± —«®t²?šu?UO?½ 7?HÖ s?Ý t XÝ« vœu? U?O—«¨©µ∫∂‘«®b?M?UÄU?½ÊU?Г b??¹U??Ð Êu??M??« r¼ t b??½«Åt?²?H??Ö s???Ý ‘«ÅÁ—U?Зœ t? v?? ʬ¨XÝË« œu??š ËÆb??½«ÅÁb??ý ÂËd??×?? U?¼ ÊU??Ð“È tOK ˪rMÅv/ UH²« .U¼Å»«uš Ë vM¼– UOK& tÐ d~?¹œ©ÆÆÆ®bÝu³Ð œuš ÊU¼œ ÈU¼ÅtÝuÐ tÐ «d ˨b¹UA~Ы— v½U½« Ë t²ýd êO¼ È tÝuÐ d~¹œ©ÆÆƮ«ÅÁbý t²š U?¼Åt²ýd —uNþ “« d~¹œ¨+“Åv fÄ «— U¼œU/ Ë U¼e—tU{« .uýÅv tÝuÝË t¨v¼ô« È«ÅtÝu?ÐåÆÆÆrMÅv VKÞ «— g½U?¼œ “« È«ÅtÝuÐ t½UL?²K U?NMð ˨r¼«ušÅv/ÆåbýUÐ v v½UŠË— t XKËÅÈ tÝuÐ Ë vKð È tÝuШgAÐ È tÝuШs¹uJð È tÝuÐ ‡ rOMv½U−O¼dÄ È tÐcł bý“« U«¨b¹¬ v XÝœ t?Ð ‰uLF “« ×Uš ÈeOǨȗUAU?Ä 5MÇ s¹«dЫdÐ —œ bMÇ d¼tÐ «d? Ë«ò∫b½U? d?ŁQ?ðÅvÐ Ê«u?ðÅv/ XÝ U?¼ ‰e?ž ‰e?ž ‰Ë« XO?Ð —œ ÷Ëd?H? U?L?K? ÊU?L?¼ —«d?J?ð —U?Ð tÝ “« tXÝ« —œU UNM?ð tłË“ò∫b¼œÅv dc?ð œuš tŽ«b³«Åv v?−MÝ t²J?½ UÐ ö¹Ë«œ “dðÆåb?Ýu³Ð œuš ÊU?¼œ ÈU¼ÅtÝuГ« È«ÅtÝuÐÅ∫b?M? `¹d?B?ðb?¹U?Ð «d?ÇÆœu?ýÅv ÊUO?Ð ÁU?ðu? È«ÅtK?L?ł —œ Ë« È t²?Ý«u?šÆb?M —U?¦?½ È«ÅtÝu?Ð b?¹u?~?Ðd¼¨r²O?½ tłu² søX?OÇ XKŽ U?«ÆXO½ tU?{« È«ÅtLK êO?¼ t XÝ« sýË—ÅÎöU bM?Ç d¼©ÆÆÆ®øg½U¼œt v¹UN?½¬ v¹uÖò∫b?¹u?ÖÅv Ë XÝ« V−Ž —œ U?L?K s¹« —«d?J?ð “« œ—U½d?Ð f¹bÆåÆÆÆ rM? tU?{« b¹U?Ð bM?ÇÁËöŽ °XO½ ÊUýœuš ʬ “« t v½U¼œ r¼ ʬ Ë b?MMÅv —UO²?š« ÊU¼œ “« dOž ÈU¼Åo¹dÞ b?MÝuÐÅv «— d~¹œ p¹ÊU¼œ ÈU¼ÅtÝuÐ tÐ «d Ë«∫rO?¹uÖÅv ·—UF²U?½ öLł UÐ tJK?ШbÝu³Ð œuš ÊU?¼œ UÐ «d∫rO½«ušÅv/ U?NMð¨s¹« dÐv³«uŽ UÐ XÝ« v¹U?−ÐU½ tIOK?Ý ‰ULŽ« t¨b¹¬Åv b?¹bÄ 7 Êœd töš È tÝu?ÝË Uł 5L¼ —œÆåb?Ýu³Ð œušÆb¹¬ v ʬ vÄ —œ tÈ—«dJð vþU?H«¨d« XO?F«Ë —œ t b?½UÝ— v «— UL?K s¹« —«dL?²Ý« ÂuN?H vzU?NMð tÐ ‰U?Š 5Ž—œ ÊU−?O¼s¹«¨XÝË« s¹«∫b¹¬Åv b?¹b?Ä oA?Ž È tÐd& d?« —œ vu?%¨Ÿu?{u tÝ s¹« “« p?¹d¼ d?Ð l«Ë —œ Ë b?MýU?Ð v/XÝ«uš—œ t XÝ« Èe?O?Ç Ê¬ oI?% V³Ý¨—u?c? XO?Ð ÈdO?ÖÅqJ?ýÆXÝË« ÊU¼œ “« t?ÝuÐ s¹«ªXÝË« È tÝu?ÐÆrOÝ—Åv XIOIŠ tÐ t²Ý«uš “« v¹uÖ¨bM v—œÆœ—«œ oKF?ð v½U?ŠË— vÖb½“ È tK?Šd? 5«b? tÐ ÃË“ tÝu?Ð s¹«¨œuý v d?c?² oL?F?ð UÐ œ—U?½dÐ f¹b?∑ »UÐ —œ t t½u?Ö ÊUL?¼Æb½“ tÝu?Ð «— b½Ë«b?š ÈU?¼UÄ U?ð bý Áœ«œ Á“U?ł« ʬ v½uÖd?Öœ ÂU~?M¼ t?Ð ÕË— UÐ ◊U?³ð—«È t½UA?½ t b½“Åv tÝu?Ð XÝœ tШÂËœÅÈ tK?Šd —œ Ë« fá?ÝÆrO½«u?š v —UJ?¼UM?Ö Ê“ UÐ ◊U?³?ð—« —œ Uu? qO$«ÃË“ ÊU¼œ “« È«ÅtÝu?Ð t XÝ« œu?F Âu?N?H —œ U?N?Mð U?«ÆXÝ« b?½Ë«bš œu?š U?ÐË« vJ¹œe?½ Ë v¹U?Mý¬ Ë v²?ÝËœf¹b È t½U?L?O?J?Š `¹U?B½ 7?d?Ö d?E?½ —œ U?Ð ËÆÆÆåbÝu?³?Ð œu?š ÊU?¼œ ÈU¼Åt?ÝuÐ tÐ «d? Ë«ò∫b?M?Åv XU?¹—œoAŽ qB —UNÇ “Už¬≤±

Page 22

“ô Ë« dÐ Êœ“ tÝuÐ ÈUł tÐ Ë XÝuð b½Ë«b?š Ë« t «dÇ s tAOÄ «— «uIð¨”b?I ÕË— È«ò∫b¹uÖÅv t œ—U½dÐÆåv²ÝdÄÅv «— ”bI« ÕË— Ë —bÄ t ÊUMÇ r¼ vM gA²ÝdÄ XÝ«t ÊUM?Ç r¼Æ‰U?F?²? È tÝuÐ s¹« e?ł X?O?½ Èe?OÇ tłË“ È t?²Ý«u?š U?N?Mð¨U?¼Å‰e?ž ‰e?ž b?¬—œ gOÄ ÊU?L?¼“«—œ t «dÇ®b?³?KÞÅv Èœ«“¬ t½ œu?š b?M/«u?ð XÝËœ “« tu?A?F∫b?M?Åv `¹dB?ð ÂU?Lð X?«dþ U?Ð œ—U?½dÐ f¹b?Ë« XÝ«uš—œ U?NM?ðÆb¼«u?š v vA?Ð ÂUO?²« È«ÅtK?Lł v?²Š U?¹ È«Åt¹b¼ U?¹ ‘«œUÄ t½u?Ö d¼ t½©œd?ÐÅv d?Ð bO?F?³ðvUIײݫ ©ÆÆÆ® bMÅv X¹U?H œuš tÐ UNMð¨oA?ŽòÆœ—«œ È«ÅtÝuÐ —UE²½« UNM?ð œuš ‚uAF “«ÆXÝ« tÝuÐ p¹XÝËœ Uð —«œ XݘƗ«œ X?ÝËœ 5M?Ç «d?¹“ —«œ XÝËœ s©ÆÆÆ®œ—«b?½ œu?š ¡e?ł vý«œU?Ä Ë œ—«b½ o?AŽ e?łÆårýUÐ t²ý«œ«— U¼ ‰ež ‰ež ‰Ë« Ÿd?B ULK? È Á—UÐ tÝ —«dJð e?Öd¼¨œ—U½dÐ f¹b? Uð 5ł—Ë«“« U?OK Ê«—b?Ä bMÇ d¼5²½ UN½¬ U«ªb½« ÁœdJ½ Áb¼UA «— «bš tÐ oKFð XdAOÄ v¹U?ž ÊUOÐ Ë t½UIýUŽ v½U−O¼ eO~½«—uý ÊUOÐ UNMðtÝ —u?C?Š v¹u?ÖÆXÝ« t²?d??Ö —«d? YO?K?¦?ð e?O?¬“«— ÊË—œ —œ¨XH??Ö Ê«u?ð v t b?½b?½«u?š Õu?{Ë t?Ð «— Ÿd?B?”bI« ÕË— Ë dĨ—bÄ —u?CŠ∫XÝ« Ábý —UJý¬ U?N½¬ dÐ U¼ ‰ež ‰e?ž ULK 5²?½ “Už¬ —œ ‰UF?² XOBý“« t t½uÖ ÊU?L?¼¨XÝ« ÁœuÐ qO?$« t½U?IýU?Ž È ÁœËd?Ý ÈU³?¹“ Ê«—u 5?²??½ “« U?N½¬ È tÝ d?¼ Èu?³½ r?& tÕË— Ë ©ÆÆÆ®b¹d¬ «— 5“ Ë U?¼ ÊULݬ «b?š «b²Ð« —œò∫b½œd?Åv ”UŠ« ”b?I »U² È t?¹¬ 5²?½ ÊUL¼ÊUL?¼ ©≤≠±∫±bO?Ä®åÆÆÆ›b?½Ë«bš qF?¤ XH?Ö «bš Ë©ÆÆÆ® ©ÕË— Ω5XDK®XdÖ Ëd? «— U?¼ »¬ `D?Ý «bš∫Áb¬ U¼ ‰ež ‰ež ŸdB 5²½ “Už¬ —œ t t½uÖfuÄÆœuýÅv “U?ž¬ vLOL?Bð t½u?Öd¼ t XÝË« “« «d¹“Æ—b?Ä ÈuÝ tÐ XÝ« È«ÅtŁU?G²Ý« s¹« Ë°bÝu³Ð «d Ë«ÆXÝË« “« gËe½ Ë “Už¬ vOH½ X³¼u d¼ÆXÝ« oAŽ È tLAÇdÝ Ë X³× q« Ë«åXÝË« “Už¬dÝòb¹uÖ vrOK?F?ð «— ÊU?A¹« œu?A?Ö «— œu?š ÊU?¼œ ÁUÖ Ê¬òXÝ« Ë« ÊU?¼œ Ë Âö¨—b?Ä vK?& qF?¨XÝ« t½U?~¹ d??ĨÊU¼œt½U~¹ ÊU¼œ “«¨rO½«œÅv b½Ë«bš “« tÇ Ê¬ d?¼ÆXÝ« Áb¬ ÁudÝ dÐ È tEŽu? —œ UOŽ “« 5MǨ©µ∫≤X®åœ«œt XÝ« È«ÅtLAǨÃË“ ÊU¼œ¨©*UHJRLUHGH1\VVH® tO½Ëœ —uÖdÖ È t²HÖ tÐÆ.—«œ ÊU1« ʬ tÐ ‘dÄË b?¹U?O??Ð .u?Ý t?Шb?ýU?Ð t?M?A??ð v? tÇ ÊU??M?ÇÅò∫©∂∏∫∂ u??¹® XÝ« t²??ÝU?šd?Ð v?½«œËU?ł U??O?Š U??L?K? ʬ “«Ê«—u? v½U??Öb??½“ ʬ “« t XÝ« v?½U?¼œ t?Ð œu?š ÊU??¼œ tz«—« ÊU??¼«u??š¨tM??A??ð ÕË— XN??ł 5?L??¼ tÐ å°b??U??ýU??O?Ð å°bÝu³Ð œuš ÊU¼œ ÈU¼ÅtÝuÐ tÐ «d Ë«ò∫b¹uÖÅv t vUŠ —œ¨bMÅvÊUL?¼Æ©µ∫µ ÂË—® Ábý t²?¹— U? ÈU¼ ‰œ —œ e?¹eŽ d?Ä ÊU?¼œ “« t XÝ« È«ÅtÝu?Рʬ ”bI?« ÕË— È tÝuÐb½u?OÄ U?N½¬ t?Ð eO?½ «— U fÄ Ê¬ “« Ë XÝ« Áœ«œ b?½u?OÄ YO?K?¦ð ‘u?ž¬ —œ d~?¹œ p¹ U?Ð «— d?Ä Ë —bÄ t È«ÅtÝu?Ð≤≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 23

È« b?ýU?Ð ÊU?A?¹« —œ È« Áœu?/ s tÐ t v²?³?×?? ʬ U?ðÆÆÆò∫b?¹u?ÖÅv œu?š È t½U?M?¼U? ÈU?Žœ —œ U???O?Ž∫b?¼œÅvt vUŠ —œ `O ÈdOÖ sð tÐ Ábý .bIð .d¨”bI« ÕË— ÊUL¼ Ë oAŽ ÊUL¼¨tÝuÐ ÊUL¼ ©≤∂∫±∑ u¹®å—bÄÊU¼œ “« t v¹U?¼ÅtÝu?Ð —œ¨v½b?O?²Ýd?Ä —U?O?Ð q?F s¹«¨b??¹u?½ v Áœd? oLF?ð U?¼ ‰e?ž ‰ež Ÿd?B? 5?²??½ d?ÐœË—Ë Ït½U²Ý¬ ÊUL?¼ “« t½UOH? U t XÝ« t½uÖ s¹«Æåb?MÅv —Uýd?Ý «— ‘«ÅvÖb½“ Ë dJH?ð Ë ÕË— t b½Ë«bšÆ.uýÅv qš«œ YOK¦ð ’uKš —œ UNež ‰ež tÐË rOK?ý—Ë« q¹d?Ý Êu?Ç v½U?¨Áb?ý Áœu?AÖ Â—U?N?Ç Êd? ÈU?O?K Ê«—b?Ä d?Ð t È“«b?½«ÅrA?Ç “« dð«d? «— Á«—oI% tłË“ —«d?ŠdÄ ‚U?O²?ý« t XÝ« v½UЗ ¡U?A?Ž 5¹¬—œ U?NM?ð t b½«ÅÁœ«œ ÊU?A½ —c?Ö bO?Ž g¹U?O½ —œ “Ëd?³¬UOŽ sð Êu?ǨXÝ« Ábý ÊUO?Ð ”bI« ÕË— —œ oAŽ v~?½U~¹ªåb?Ýu³Ð œuš ÊU?¼œ ÈU¼ÅtÝuÐ tÐ «d? Ë«ò bÐU¹Åv°bÝu?³Ð œu?š ÊU?¼œ ÈU¼ tÝu?Ð tÐ «d? Ë«ªœœdÖ v oI?×?uðd?Ð tłË“ ÈË“—¬ ÁUÖ Ê¬¨b?M? v f* «— uð ÈU?¼ VÆåXÝ« Ábý qU ”bI« ÕË— —œ oAŽ ÊUO bŠË ÁU~½¬s¹« U??¼Å‰e??ž ‰e??žÅÈ t«œ« —œ rO??M?? v œu??ýÅv Áb??¼U??A?? s?J??∫b??¹u??Ö v ÊU??¹u??ł oŠ tÐ »U??D??š¨ q¹d??ÝtÐ t vzU?N½ b?ŠË¨œu?ý v/ —«d?J?ð eÖd?¼¨œu?Ð Ë« È«b?½ 5?²??½ “U?ž¬ —œ t ÃË“ÅÈ tÝu?Ð —«d?ŠdÄÅt²?Ý«u?šv U«¨b?ýU?Ð v/ v½U?Öb?½“ s¹« È«d?Ð b?ýUÐ Áœu?Ð ÕË— XO?½ 5?²??½ d?Ö« œu?ý v qU?Š tÝu?Ð s¹« È tD?Ý«ËøbÝdÐ œuš ‰UL tÐ uJK —œ b½«uðÅ∫b¹uÖÅv ÊuM« Ë«¤¥F±Rb8=²±RĔ¼±bFĕ¨ÁU~?½ ¨U?d?Š ¨U?L?O?Ý jš¨Ád?N?ǨÁb?¬ ‘—«œ XÝËœ “« «b?²?Ы t? tÇ Ê¬ »u?³?×? “« t XÝ« qQ?ð qÐU?Uð∫œu?ý Ë« Êb?O?Mý U?¹ X¹ƒ— V³?Ý t È«ÅtL?K?¨l«Ë —œ¨b?¹uÖÅv/ Èe?O?Ç Ë«ÆX?O?½ Ë« ÈU¼Åte?U?²?Š Ë ÊUM??Ý«— ‚uAF? «b²?Ы —œ t b?Ý—Åv dE?½ tÐÆœuý d?¼Uþ e?O½ Ê«d?~¹œ œe?½ Áœd Áu?Kł ‘d?E½ —œ t t½u?Ö ÊUL?¼ b½«u?²Ðdðu?J?O?½ »«d?ý “« u?ð X³?×? t «d?¹“ò∫b?ÝU?M?ýÅv “U?Ð Áœd —U?ýd?Ý Ê¬ “« «— Ë« t v²?³?×? “« vðœU?N?ý tÐ U?N?M?ðÆåXÝ«vK?&∫XÝ« »u?³?×?? vM?F? tШ'RG ʬ lL?ł t b?½U?Ý—Åv «— GRGLP Èd?³?Ž È tL?K?åX³??×?òÈ tL?K?tÐ tÐu³?×¨Ê¬ È t«œ« —œ tÆÆÆX?ÝË« ‘už¬ Ë U?¼ÅtÝuÐ'KRUPH2VW\Ë« ÈU¼ ‘“«u?½¨»u³?×? eO?¬d?NVK —œ XÝ« t½U?~¹ —uC?Š È t½UÖ tÝ —u? ÂU½¨d?DŽË X³?×Æuð r?Ý« Ë uð ÈU¼d?DŽ∫b?¹«e«Åv tK?UöРʬ“« t XÝ« Ë« X³?×?? È tD?Ý«Ë tÐ «b??²?Ы t Áœd?? h?A?? œ—«œÅv XÝËœ t «— v?? t½u?Ö s¹« Ë«Æt?Ðu?³?×??oAŽ qB —UNÇ “Už¬≤≥

Page 24

œu?š VK? —œ t XÝ« Ë« ÂU??½ U?N?M?ð d?š¬ —œ Ë X?ÝË« sð d?Ð tA?O??L?¼ t Ë« d?D?Ž v²??Š Ë XÝ« d?ð—ˬd?J??Ý »«d?ý°bM kHKð «— ʬ XÝ« —œU Ë« UNMð¨l«Ë —œ¨b½“Åv g¹«bÈ t½UO —œ ÊuÇ t¨œd Á—Uý« ÕË— —œ »u³× —uCŠ tÐ o¹dÞ tÝ s¹« tÐ vL Ê«uðÅv t XO½ XNłÅvÐÆb½œ—ušÅv b½uOÄ r¼ tÐ sžË— Ë dDŽ¨»«dý œU/ tÝËœuýÅv —ËÅtÞuž œuš È tÐu³× Vý¤F±Rb8=²±RĔ¼±bFĕʱÁœU¹“ »«d?ý “« «— u?ð X³?×ò∫œœdÖÅv “U?Ð d?~?¹œ—U?Ð b¬—œ gO?Ä d?š¬ —œ tłË“¨»«d?ý U?Ð XN?ÐUA? s¹« —œ“« ÃË“Æ©≤∫∏®å+U?ýu?½ vœu?š d?D??F? »«d?ý “« «— u?ðò∫b?¹u?ÖÅv ‰e?ž d?š¬ —œ Âu?Ý —U?Ð Ëåœu?/ rO?¼«u?š d?–œu??š vÝËd???Ž XU???O??{ —œ ˪©±∞∫¥®åXÝ« d??ðu???J???O??½ »«d???ý “« u??ð X?³??×???ò∫b??¹u???ÖÅv Ë« tÐ œu???š V½U???łÈ tÝU q¦? uð ·U½ò∫b¹uÖÅv dF?ý XOÐ s¹dš¬ Ë 5?L−MÄ —œ ˪©±∫µ® årýu½Åv «— œuš »«dýò∫b¹uÖÅvs¹bÐÆ©±∞∫∑®åbýUÐ s¹d?²N?Ð »«dý b?M½U u?ð Âöò ª©≥∫∑®åbýU?³½ r ʬ —œ ÃËe?2 »«dý t XÝ« —Ëbt tÇ Ê¬ “« XÝ« v½UOРʬ∫Áb?ý —«dJð »«d?ý Ÿu{u tÐu?³× Ë »u?³× ÊU?³ dÐ —U?Ð XH¼ U¼Å‰e?ž ‰ež —œ ÊUÝÆt²dÖ «d «— UN½¬ t XÝ« —ˬdJÝ vIAŽ ŸuL− —œ Ë œUý Ë v²UO{¨bMð Ë s¹dOý ÎU«uðvðc êO?¼ “« vÖb?½“ ‰u?Þ —œ t ʬ ÊU?OÐ È«d?Шd?O?Ä ÊUL?O?K?ÝÆXÝ« ÈœU?ý ‰u³?L?Ý ”b?I qO?$« —œ »«d?ýÈd??ðÅ.ö? s( U???Ð f¹u???½ —u???e???Æ©≥∫∑ U??ł® åœd???á???Ý v?²????? t?Ð «— œu???š sðò∫œ—«œÅv ÊU???Ž–«¨Áœd???J???½ m¹—œt «— tÇ Ê¬ .b?¼U?ý U?O?F?ý« œe?½—œ ËÆ©±µ∫±∞¥e?®åb?M?Åv ÊU?œU??ý «— ÊU??½« ‰œ t «— »«d?ýò∫b¹u?ÖÅvÆ©∂∫≤µ ‘«®åUHB È tMN ÈU¼Å»«dý “« v²UO{¨Áu s¹« —œòbMOÐÅv „—«bð g½UÖb¹eÖdÐ È«dÐ œuš«bšœu??š s¹œU??/ gA???š—œ ÃË« tШU??¼Å‰e??ž ‰e???ž —œ Êu??Ç oA??Ž U???Ð ◊U??³??ð—« —œ¨»«d??ý t? XÝ« qO??$« —œ U??«oI% qOK?ł ÈU½U —œ vÝËd?Ž ÂUý vÞ —œ Õu{Ë tÐ U?MŠu¹ d?CŠ qO$« —œU?OŽ ÈU?¼Åt½UA½ 5?²?½ÆbÝ—Åv‰UŠ U?ð «— »uš »«d?ý uðòœuýÅv t{d?Ž ÊU½U?LN?O tÐ Áb?A½ Áb?OA?Ç eÖd?¼ t vЫdý t? XÝU$¬ —œ¨b?ÐU¹Åvœ—«œÅv v½«“—« U¼ÅÊU½« tÐ «— œuš Áb½“ X³× t XÝ« vMKŽ b¼Uý 5²½ s¹«Æ©±∞≠∑∫≤ u¹®åv²ý«œ ÁU~½Ë œd d¼Uþ «— œu?š ‰öł —UÐ 5²?½ È«dÐ t½uÖ s¹«òÆXÝ« Ábý t²?¹— vÝËdŽ Vý —œ t XÝ« vЫdý ʬ ˉbÐ Ë œ— U?N?½¬ ÊU?O t? XÝUł Ê ¬ —œ U?N?M?ð tU?½U X?UO?{ s¹«Æ©±±∫≤ u¹®åb?½œ—ˬ ÊU?1« Ë« tÐ g½«œd?ÖUý©°bM¹U/ X¹ƒ— «— U?N½¬ U²?Š Ë bMM? X³× œU«œ Ë ”Ëd?Ž “« Ëœd¼ t ʬÅvЮb½u?ýÅv ÁbOU?½ ÊU½¬ Ë œuýÅvv½UÖb½“ “« Vý s¹dš¬ t bM?M v ÂöŽ« «— d~¹œ qK−? v½ULNO s¹« œu?š vF«Ë È tÐu³− U?Ð vF«Ë »u³×Æbý b¼«uš XO³¦ð©≤∞∫≤≤ u®åb¹bł bNŽ tUOÄ—œòtłË“ Ë ÃË“ 똓« XOFD ˨býUÐÅv UOŽ≤¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 25

e??O??½ œ«b???Ž« ·Ëd??Š Èd???³??Ž ÊU??Г t?Ð t¨U??¼Å ‰e???ž ‰e??ž 7??? U??Ð tD???Ы— —œ rO??M??? d??– t X???O???½ Áœu??N??O???Ðd?~?¹œ p¹ —œ tL?K? tÝ s¹« «b?²?Ы “« t½u?Ö s¹«Æb?½—«œ—u?šd?Ð vd??²?A? œ«b?Ž« “« Ëœ d?¼¨“«— Ë »«d?ý¨b?M?ýU?ÐÅv—œÆb?ÐU?¹ v oI?% d??« s¹« È—«e?~?ÝU?á??Ý 5?¹¬ ÊU?“ —œ t t½u?Ö ÊU??L?¼¨“«— Ë »«d?ý¨oA?Ž∫b??½—u?šÅv b?½u?O??ÄË U¼dJ?Ý vULð¨œd?OÖÅvd?Ð —œ «— ÊUNł ÈU?¼ÅÈœUý vUL?ð »u³?× eO?¬dN ÈU?¼Åt½UA?½¨tłË“ È«dÐ U¼Å‰e?žÅ‰ežs¹« “« gOÄ åXÝ« d?ðuJ?O½ »«d?ý “« u?ð X³×?ò∫b¹u?ÖÅv t «d?Ç bM?Åv ”U?Š« d²?A?OÐ gO?Ä “« «— UN?½¬U²?Š5L¼ t«œ« —œ U¼Å‰ež ‰ež È tłË“ª©±∫µ ‘«® åXý«œ v½U²Uð s »u³×ò∫œuÐ Áœ«œ “«Ë¬ 5MÇ v³½ UOFý«»«dý “« d?ð—ˬd?J?Ý —U?Ð —«e?¼ Ë d?ð—ˬd?J?Ý »«d?ý¨„U?ð s?¹« “« ˨XÝË« œu?š »u?³?×? t œ—«œÅv ÂöŽ« s(t v½U?“ÆÆÆ å°XÝ« d?ðu?J?O?½ »«d?ý “« u?ð X³?×?òv²?? d?¼ Ë Êu??M?ł d?¼¨ÈœU?ý d?¼ È«d?Ð Ë È—¬ °XÝ« „U?ðeO½ 5?MÇ Ê«u?ðÅv U¹¬¨bM?Åv ‰uK?Š ÊUýœu?łË —œ X³×? ÕË— Ë ”bI« ÕË—¨XÝU?JO?DMÄ ÁU?Öd×?Ý —œ ÊôuÝ—øb½«ÅÁbý X »«dý “« t XHÖ¹»±¹¾bÓbbÓCR2Ê±µ “« gOÐÆÁbý ÁœdÐ UN½¬ “« vU½ Uł tL¼¨ÂËœ ‰ež ÈUM¦?²Ý« tШœ—«œ U¼Å‰ež ‰ež —œ È«ÅÁbLŽ gI½¨U¼dDŽ¨—b?M? ¨Ëd?Ý Xš—œ¨œ—u??¨q³?M?Ý∫b?½«ÅÁœd??Ð ÂU?½ «— d?D?Ž Ÿu??½ Áœ “« gO?Р˨b?½«ÅÁœ«œ ’U?B??²?š« œu??Ð «— g??Ð≠±∞¨∂∫¥ ª∂∫≥ ª±¥¨±≥¨±≤¨≥∫± ‰e?ž®ÆÆÆÁU??O??Ö d??N??¨VO??Ý d??D??Ž¨œ—“ d?³??¨5??Ç—«œ¨d??D??F?? v½¨Ê«d??H??Ž“Æ©≤∫∏ª±¥¨π∫∑ª±≥¨µ∫µ ª±∂¨±¥¨±±–uH?½ U?ł tL¼ —œ d?D?Ž t t½u?Ö ÊUL?¼ÆXÝ« »u?³×? b?ML?ð—b? È tЖU?ł È ÁbM?M?UI?« vÐu?š tÐ dD?Ž t «d?ÇË Áb½dOÖdЗœ¨»u³× oAŽ t —u?Þ ÊUL¼¨œb½uOÄÅv XËUI ÊËbÐ e?OÇ d¼ tÐËœuýÅv œ—«Ë Uł tL¼ Ë bMÅvdÐ —œ œ—«œ g²ÝËœ t f ʬ U?E( vUL?ð Uð «— vÖb?½“ Ãu½ ÂU?L𨜓UÝÅv d?ŁQ² «— vÖb?½“ ÂUL?ð Ë jKË XÝ« dð—ˬdJÝ »«dý “« t XO½ ÃË“ ÈU¼ ‘“«u½ UNMð fÄÆXÝ« g¼«dL¼ Uł tL¼ “Ë— Ë Vý ËœdOÖ v‘—U¦½ «— ÈbM?LðËU?Ý t½U¼Uý v¼u?JýUÐ t¨U?¼ÅœUNý s¹« È tL?¼ “««bł v˨ œ“UÝ v œu?š dOÝ« «— tÐu?³−‰UŠ 5Ž—œ t? ªœË«dðÅv Ë« “« Ë XÝË« ‰U?³½œ tÐ U?ł tL¼ —œ t×?¹«— s¹« Ë œuý v l²?L²?Ë« dD?Ž“«UN?Mð¨b?M vUFD Ë XÝË« ’Uš UNM?ð t dDŽ s¹«ªb½UÅv ÈUłdÐ gM?²— “« fÄ v½ôuÞ v½U“¨œ—«œÅv ÂöŽ« «— ‘—uCŠÊUO?Ð tРʬ ÂUL?A²?Ý« “« fÄ «— tłË“¨qQð Ë @?½—œ ÊËbШXÝË« ÈœU? dO?ž —uC?Š È t½UA?½ Ë t½U?~¹ ÊU?Nł —œ°XÝË« s¹«¨XÝUł s¹«∫t œ—«œÅv «Ë tKLł s¹«Ë« 圗«œ ‘u??š Èu??Ð u??ð ÈU???¼d??D??Žò∫œu???ý U??¼Å‰e??ž ‰e???ž XO??Ð s?¹« È t²??H??O???ý 5??ł—Ë« t œu???Ð `{«Ë d??Ä Áœu³½ s¹u½dDŽ Ÿu³D ‘“—« UÐ ”UO qÐU œuÐ Áœd ÁœUH²Ý« ÊuM« Uð t v¹U¼dDŽ¨bý tłu² tłË“òb¹u½Åv≤µoAŽ qB —UNÇ “Už¬

Page 26

ÊU¼U?O?Ö¨d?~?¹œ È—UO??Ð åXÝ« Áœd? ÊU?L?OK?Ý .b?I?ð «— Èd?DF? ÊU?¼U?O?Ö »uM?ł È tJ?K?¨b?¹œd?ðÅvЩÆÆÆ® XÝ«s¹« —œ tłË“ t býUÐÅv/ UOŽ dD?Ž UÐ ”UO qÐU eÖd¼¨rO?ýUÐ t²ý«œ Á«u)œ tÐ r¼ —b d¼ U?«ÆbM²ý«œ ÈdDFÆ圗«œ ‘uš ÈuÐ uð ÈU¼dDŽòªœ—«œ v Á—Uý« t½uÖ s¹« UłPĔClcÑPĔa»R2^b_±ÊdD?Ž s?¹« b?M?½U?¨œu?ýÅv t²?šU?M?ý Ë« È t×?¹«— ÈË— “« ‚u?A?F? ÂU?½òÁb?ý tłu?²? ©&KRXUDTXL®v«—uýdD?Ž ÂU?½ 5?Ð Èd?³?Ž ÊUГ —œ¨‰U?Š d?¼ tÐÆ圗«c?Ö v/ g²?Š«— Ë b?M?Åv tÝu?ÝË «— Ë«¨Áœd t?ÞUŠ« «— tu?A?F?ÂU½¨‰UŠ 5Ž —œÆvE?H qLJ? ÈUMF? ˨v¹«u½År¼ vŽu½ªœ—«œ œułË @?MðU~M?ð vÞU³ð—« 6KHP ÂU½ Ë 6KHPHQv vU?Ð “u??d? Ë t?²?šU??M?ýU??½¨e?O??¬“«— ÊU?M??Ç r¼ Ë œu?ý v?/ —U?J??ý¬¨b?M??Åv te??“ U?ł s¹« —œ tłË“ t? ÃË“ÈeOÇ U?NMðÆ œu?/ ‚öð« Ë« tÐ Ê«uð v/ «— vU?š ÂU½ êO?¼Æœ—«b½ vUš X¹u?¼ êO¼¨U?¼Å‰ež ‰ež »u?³×Æb?½UË« fÄÆœ“UÝ v bM?½UL¼ oA?Ž œuš UÐ «— œu?š t XÝ« ʬ¨XHÖ Ê«uðÅv? Ë« Êœd hA? Ë Ë« UÐ tDЫ— —œ tX½ XOÐ ÊUL?¼ “« ‰ež ÂULð b?M½U tШXÝË« vF«Ë ÂU?½ oAŽ t «dÇ °Ábý ÁbO?U½ t bMÇ d?¼¨bMU½ v/ «—oA?Ž s ÂU?½òªb¹u?ÖÅv å`?O? Èd?O?Ö sð tÐ Áb?ý .b?I?ðò .d? tÐ Ë— U??O?ŽÆb?M? v U?I?« «— ʬ vM?K?Ž —u?Þ tÐÁ“«b½« s¹« tÐ «— «b? êO¼ U?« b½«ÅÁb?ý qzU? .«dÐ Èœb?F²? ÈU¼ÅÂU?½ U¼ÅÊU??½«Æ v½eÐ .«b? 5M?Ç rK¹U?¨XÝ«åÆbýUÐ UN½¬ dЫdÐ —œ s œułË d~½UOÐ s¹« “« d²NÐ b½«uðÅv/ Ë Â—«b½ XÝËœœu?š ÈU?¼d??D?Ž “« d?ðÅn?¹d?þªåXÝ« d?ðu??J?O??½ »«d?ý “« u?ð X?³?×?òU??¼Å‘“«u?½ “« d?ð t?½U?L?O??L?¨ s¹«d??ÐU?M?Ð.b??I???ð Èd??ð qU??? —u??Þ t?Ы— ‘œu??łË¨g¹u???š ÂU??½ È t?D??Ý«Ë tÐ ‚u???A??F???圗«œ ‘u??š Èu???Ð u??ð ÈU???¼d??D???Žòt XÝ« tuA?F —œ ‚u?AF? È Áb?½“ œułË¨ÂU?½ XÝ« Áœd Áb?¼UA? v²?Ý—œ tÐ v«—uý t t½u?Ö ÊUL?¼Æb?MÅv«— tÐu³?×?¨ÃË“ ÈU?¼Å‘“«u?½ tÇ ÊU?MǨȗ¬ÆåXÝ« d?D?Ž È t×?¹«— “« d?ðd?B×?M? Ë d?ðÅvF?«Ë¨XÝË« d?DŽ d?Ыd?ÐË« —«d« tÐ t X?Ý« vKL?Ž œ“U?Ý v d?O?Ö—œ «— g³?K Ë s?¼–¨ÃË“ ÈU¼d?D?Ž Ë b?M? v X?dÝ »«d?ý “« gO?Ðp¹œe½ t vMžË— ÊuǨb¹uÖ v t¨Ë« ÊË—œ ˨˫ dÐ gU½ pKL𨫗 g³K? ËÆbýUÐ v dðcU½ Ë dð t½ULOLÈ tL?¼¨U?¼ gýu?Ä t?O?K?¨Áb?ý œ—«Ë gŠË— Áu??łË ÂU?L?ð tР˨œd?O??Ö v d?Ð —œ «— vÖb?½“ ‚U??L?Ž«d?ð p¹œe??½ Ë d?ðXUŠ Ë v¹«—«uÖ¨XUD¨—b ÊUL¼ UÐ ‘œułË ÈU¼ÅtA¹— oL?Ž Uð¨bM v tÞUŠ« «— eOÇ tL¼ Ë Ê¬ ÈU¼d~MÝ”U???Š« tÐ vÐu??š tÐ f?¹b? œ—U??½d??Ð XÝËœ *YLOODXPGH6DLQW7KLHUU\Æb?M?? v –u??H??½ sžË— ’U??šÂU?L?ð U?ð¨u?ð ÂU?½ d?D??Ž¨œu?ý Ê«Ë— s d?Ð U?ð Áb?ý d??¹“«d?Ý u?ð “«ò∫b?¹u?ÖÅv Ë« ÊU??Г “« Êu?Ǩœd?Ð v vÄ tu?A??F?‡ u?ð ÂU?½ ”U?J??F?½«©ÆÆÆ®œ—«c?Ö rŠd? «— .U??¼ÅnF?{ Ë b?M?? nO?D?K??ð «d? X½u?A?š Ë Â«—¬«— Âœu??łË ÈU?¼Åv²???Ý≤∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 27

—œ t «dÇ b?M v œU?−¹« nF?ý Ë b?łË rýuÖ —œ Á—U?Ð p¹ ‡ býU?Ð `O? tÇ ËåU?O?ŽòtÇ býU?Ð åb?½Ë«bšòtÇÆ圜dÖ v „UMÐUð r³K —œ uð ÂU½ “«—¨bMJ« v 5MÞ rýuÖ dÐ uð ÂU½ t tE( ÊUL¼¤F±a»R2P;CbÏCÁb?ý `? b?½Ë«b?š XÝb?Ð t ʬ e?ł b?ýU?Ð Èe?O?Ç b?½«u??ð v/¨b?M? v –u?H?½ t Èd?D?Ž¨d?D?ŽË ÂU?½ oO??H?K?ðb½Ë«b?š ÕË— –uH?½ È t½U?A½ tÐ «— sžË— s¹« t ʬ∫©v½U?½u?¹ ÊUГ tÐ &KULVW Ë Èd³?Ž ÊUГ tÐ 0HVVLH®XÝ«d?¼U?þ ‰e??ž s¹« È«b?²?Ы —œ ‚u??A?F?? ÂU?½¨s¹«d?ÐU??M?ÐÆb?M??O?Ð v „—«b??ð v²?¹—u??Q? ÈU?H??¹« È«d?Ðb?M?? v XU?¹—œ—u?e?? —œ Ë« “« t v? ÊU??L?¼¨œœd??Ö v d??¼U?þ b??½Ë«b?š XÝb??Ð Áb??ý `? h??ý t t½u??Ö ÊU?L??¼¨œu?ýÅv?Áœd? `??? X¹U??I??— “« d??²??A??O??Ð v½U??œU??ý sžË— tÐ «d??ð¨u??ð È«b??š «b??š¨s¹«d??ÐU??M??ÐòªÁb??¬ ÊU??O?? tÐ s??Ý¥µuð ÂU?½ò∫b?¹u?ÖÅv U?¼Å‰e?ž ‰e?ž È tłË“ Êu?Ç œd? —u?Bð Ê«u?ð v f¹u?½ —u?e? b?M?½U? tÐ fÄÆ©∑∫¥µ®åXÝ«oI% Ë« dÐ v³½ ¡UO?Fý« È t²HÖ È“Ë— t b?MOÐÅv «— ÊUL¼ œu?š Èu³½ —uB?ð —œåbýUÐÅv Ábý t²?¹— dDŽ ÊuÇtÐ tłË“ ÷u?Ž —œÆ©±∫∂±‘« ®åXÝ« Áœd? `? «d? b??½Ë«b?š «d?¹“ XÝ« s d??Ð Áu?N?¹ b?½Ë«b?š ÕË—ò∫XU¹—œ ÃË“ tÇ ÊUM?Ç b?M? v —uB?ð s−?¹—Ë«Æœœd?Ö v f¹b?I?ð XÝË« dÐ ÃË“ ÂU?½ oK?F?ð t Èd?DŽ `? È tD?Ý«ËUð b?½u?ý v qI?²M? Ë« ÈU?¼d?DŽ s œu?łË U?ð Ë Âu?ý v `? Ë dD?F? Ë« d?DŽ “« e?O?½ s¨b?½eÐ XÝœ «d? »«u?šÆårO²¼ U¼ ÊUJò È tL¼ —œ UOŽ ‘uš dDŽ U∫.u~Ð +«u²Ð v³½ UÐ ÊUГ r¼ t v¹UłfÄÆUN?½¬ s¹d?š¬ e?ł tÐ Áœu?³½U?¼ ‰e?ž ‰e?ž XOÐ s¹« È t?²H?O?ý U?O?K? Ê«—b?Ä ÊUO? “« f êO?¼ pý ÊËb?ÐbN?ý gö X¹«Ë— Vłu? tÐ Ë® œ—«œ ÊöO?Ý Ê«—«e¼ g½U?Г t vL?O?JŠ¨f¹b? œ—U?½dÐ t s¹« “« Ê«u?ðÅv/dDŽ uð ÂU?½ò∫b¹uÖ v “U?Ð œuš »u³?× ÂU½ “« tłË“ t œuM?AÐ 5M?Ç «— UO?Ž ÂU½ t Xý«œ XÝËœ ©XÝ« qŽ5J??ð «— U¼œ—œ Ë b?M?Åv v½«—u?½ Ë Áb?OA??Ð u? «— sð¨sžË—¨f¹b? œ—U½d?Ð d?E?½ —œòå°XÝ« Ábý t?²?¹—Ë« —œ ÊuǨbMÅv ÊU²O½«—u?½ bOM v kŽË ÊU½ UÐ Êu?ÇÆXý«œ ‚uAF ÂU½ “« «— dO?Hð ÊUL¼ Ê«uð vÆb¼œÅvt½uÖ s¹« åb?O?¹uł v qÝu?ð Ë« tÐ Êu?Ç gР«—¬ XÝ« vM?žË—¨b?¹uý v t¹c?G?ð ÊU½¬ “« b?¹“«œd?ÄÅv oLF?ð tÐte“ —«dJð U?NMð t v—U?³ ÈUŽœ l«Ë —œ¨bÐU?¹Åv eO¬“«— U?²³½ vý“—« b?¹—ˬ ÊUГ tÐ «— U?OŽ ÂU½ UN?Mð ÊuÇr¼«ušÅv¨o?AŽ Á¬ò XH?ÖÅv œu?š U?Ð ö¹Ë¬“d?ðÆXÝ« U?¼U?Žœ È tL?¼ v¹U?NM?ð tÐ Ë« ÂU?½Æb?ýU?Ð v U?O?Ž ÂU?½ «b?—œ t²?¼¬ Uð .—«c?~?Ð XÝ« vUªr?OM? —«dJ?ð Ë rO?¹u~?Ð t²?¼¬ «— ʬ XÝ« vU?å°rM? —«dJ?ð «— XU?½ U¼—U?ÐÈ t³ðd? Ë b?¹b?&¨v½u?Öd?Öœ t½u?Ö tL?¼ œu?š Èœuš t?Ð Uð¨Áb?ý t²??¹— Èd?D?Ž Êu?Ǩb?M t?Mš— ÊU?L?ŠË— ‚U?L?Ž«‰U?Š —œ t²?Ýu?O?Ä v?zËd?O?½ ÊU?L?M?¼– ÈU??—˛ —œò∫b?M? v Á—U?ý« ʬ t?Ð ‰œu?K? t t½u?Ö ÊU??L?¼ «d?¹“Æb?ýU?Ð vz«b??š≤∑oAŽ qB —UNÇ “Už¬

Page 28

vc²³ dJ œË—Ë t½u?Öd¼ dJHð ‚U?LŽ« —œ ʬ t²ÝuOÄ UF?AFAð t ”bI? vU½ÆÁbý ÁdOš– «b½ Ë U?I« ¨bŽUBðÂU½ —«dJð U ÈU¼Åt²Ý«uš œu?BI¨«b½Ë«bšò∫t XÝ« ÁœdJ½ ÊUA½dÞU?š vÐuš tÐ eO½ ¡UOF?ý« U¹¬ÆbM v lM «—s¹«¨v²Ý«— tÐÆårOMÅv —«dJð t XÝuð ÂU½ UNMð U«¨b½« Áœd XuJŠ U dÐ uð “« dOž v½UÐUЗ«ÆÆÆbýUÐÅv uðrJ¹ È tU½ —œ ‰UÝœ «u?½«d t t½uÖ ÊU?L¼ U«Æœ—ˬ ÊU?Г tÐ vÐuš tÐ b½«uðÅv/ s?¹“Už¬ qŠ«d —œ ÕË— «— ÂU½—œ dÖ« U²Š°b¹¬Åv dÐ U “« t t½uÖ ÊUL¼ «b²Ð«¨b¹—ˬ ÊUГ tÐ VKž« «— ÂU½ ʬò∫b¹u½Åv±∂∞∏‰UÝ È t¹u½«˛å°rOM «œ« vÐuš tÐ «— ʬ rO½«uðÅv dš¬ XÝœ¨býUÐ Á«dL¼ ÊUГ XMJ UГUž¬UÐ vJ?¹œe?½Ë tÐd?& —œ ·d?A?O?Ä vb?½« t r²??O?½ tłu?²? ÊuM?« U?¹¬¨ÂU?½ sžË— tÐ d?D?Ž “«¨d?D?Ž tÐ »«d?ý “«Ê¬ÅªbA??ÐÅv? g«—¬ @½—œÅvШU?¼ ‘“«u?½ d?Ł« —œ «—d?J?H?ð Ë ”«u?Š tO?K? «b?²?Ы¨v²??øÁb?ý qU?Š »u?³?×?—«b¹œ “« fÄ Ë Áœd? dÄ «— s¼– d?DŽ È t×?¹«—¨Â«dЫ Ë È—U?A?UÄ U?Ð U« d?ðÅÁœuݬ v²?UŠ U?ШÈbF?Ð XÐu?½ —œ¨ÁUÖœdJ?KL?Ž s¹«¨ÂuÝ È t³?ðd? —œ¨X³U?ŽÆbM?¹eÖÅv? UM?JÝ Ê¬ —œ v½ôu?Þ vðb¨”b?I?« ÕË— UÐ »u?³×? t½U¹u?'œv gŠË— ‚ULŽ« v¹U?ž qŠ«d U?ð Ë« œułË sžË— “«¨XU?D U?Шœd¹c?ÄÅv —u vÝu?×U?½ —uÞ tÐ t oO?LŽ—œb½«u?ðÅv t¨œ—«œ œu?łË sžË— Ë d?D?Ž Ë »«dý t?½UÖ tÝ ÈU?¼œU?/ ÊU?O? v²¼U?³?ý u?Ý p¹ “« t−?O?²½ —œÆb?ýU?ÐsžË— tÐ «d dÝò∫b¹uÖ vL¹u½ ue t t½uÖ ÊUL¼¨bM—U?ýdÝ «— Ë« Ë œdOÖdÐ —œ «— ʬ bM –uH½ ÊU½« œułËÈœU?/ tÐ ÈœU?/ “«¨vF?«Ë Xd?A?O?Ä XH?Ö Ê«u?ðÅv U?«Æ©µ∫≤≥e®åX?Ý« Ábý e?¹d?³? «ÅtÝU? Ë Áœd? 5?¼b?ðÊuMł v²? Ë oO?LŽ vH?Fý∫b?¼œÅv ÊUA?½ qQð Ë oL?Fð È tÐd?& tÇ Ê¬ÆœœdÖ v qU?Š vMÞU?Ð —uÞ tШd?~¹œXUŠ UШd?ðÅ«—¬ U«¨œ—«œ t«œ« —«b?¹œ“« fÄ UN?ðb¨ÈœU?ý s¹«ÆœœdÖÅv qU?Š ÕË— —«b¹œ “« t XÝ« Èe?O¬ÂU?L?ð X«d?þ U?Ð t t½u?Ö ÊU?L?¼ œ“U?ÝÅv d?D?F? «— s¼– “Ë— ‰u?Þ —œ Ë Áœd? d?O???ð «b?²?Ы t? Èd?D?Ž È t×?¹«—XÝ« vŠ¨œË—Åv Ë« Á«d?L¼ t U?¼dD?Ž Èu?Ðò∫Áœd ÊU?A½d?ÞUš *XLOODXPHGH6DLQW7KLHUU\ f¹bÈ«ÅÁdÞUš¨b½—«œ ‰U³½œ t?Ð «— Ë« t È—UJ« ÊUO Ë XÝ« e?¹dÖ ‰UŠ —œ ʬ v¹«—«uÖ¨b½U?Åv —«b¹UÄ tEUŠ —œ t«—¬ È tMš—¨dOÖ«d? vðuJÝ —œ¨d?ðeO¬ “«— vKL?Ž¨‰UŠ 5Ž —œÆåb?¹¬Åv b¹bÄ g?ÐÅÂUO²« È tÐd?& “« t½UœUýUð t XÝ« t?²?¹— Èd?D?Ž b?M½U?¨b?¹¬ v b?¹b?Ä tÐu?³×? ÂU?½ “« qU?Š Êu?J?Ý Ë `K “« t? ÕË— vÝu?×?U?½ Ëg«—¬¨u?ð È Ád?ÞU?š —«b??¹U?Ä d?D??Ž¨u?ð È Áb?½“ ÈU?¼Å‘“«u??½ d?J?ÝÆÆÆ œu?ýÅv? d?¹“«d?Ý œu?łË ÈU??¼ÅtA?¹— ‚U?L??Ž«°XÝ« Áœ—uš b½uOÄ ÕË— È t²šUMýU½ ‚ULŽ« tÐ t XÝuð ÂU½ UÐ UNMð t uð eO¬“«— —uCŠ d¹cÄU½ÅXJý¤P»±¹lcFÒ¹±»bÐCpS=ĔÒ¹Ē`±RC;b¹bý bŠ s¹« Uð t v½U“¨ÊU−O¼ t XO½ vFO³Þ s¹«°Áœu³½ ÈdOÖ t−O²½ s¹« tÐ ÊbOÝ— U ·b¼¨l«Ë —œ·öšd??Ð t .b??¼U??ý Ë— s¹« “« °œu???A??½ g¹u??A??ð —U??Çœ e??O??½ v?²??Š«— tÐ U??²??Š ˨œ—«b??M??á??½ o?K??D?? «— œu??š¨XÝ«≤∏t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 29

v v²????³???ýu??š ”U????Š« b??½«ÅÁb???ý Ë« oA??Ž —u??ý —U??²???d??Ö e??O??½ d??~??¹œ Ê«d???²??šœ t s¹« “« t?Ðu??³??−??¨—U??E???²??½«býUÐ v/ UN?Mð 7ý«œ XÝËœ s¹« —œ t s¹« “« v¹u?Ö©b½«ÅÁbO?Ý— 똓« sÝ tÐ t v½«d²šœ¨ DODPRWK®bMÈ Á—UЗœ œu?š »u?³×? U?Ð X³?ŠUB? tÐ “U?O?½ v¹U?NM?ð tÐ t s¹« t½¨t½U?I?ýU?Ž nFý—u?ý ÊU?O? —œ°XÝ« ‰U×?ýu?šoAŽ dŁ« —œ œuý v ◊U³M²Ý« 5MÇ U²Š¨bM½UÐdN? Ë« UÐ eO½ ÊU½¬ t bMÅv —U²« Ë œ—«œ «— d~¹œ Ê«uł Ê«d²šœs¹«d?ÐU?M??Ð∫b?¹u?ÖÅv t X?ÝË— s¹« “«ò∫œ“U?Ý Ë« È t²?H??O?ý e?O??½ «— U?¼ÅVK? d??~?¹œ b?¼«u??šÅv œu?š t½u??Ö d??L??¼Æåb½—«œÅv XÝËœ «— uð ÊUÖeOýËœ«— œuš X?Ý—œ »U?²?½« ÈU?N?Ð tłË“ ÊU?L?A?Ç d?Ыd?Ð —œ d?²?A?O?Ð Ë« »u³?×? È«d?Ð Ê«d?²?šœ d?~?¹œ oA?Ž b?¹U?ý—œ Ë Ábý »U²½« t XÝË« UNMð U?« ªb½—«œ v XÝËœ «— »u³× Ê«d²šœ¨tL¼ t œ—«œ XI?OIŠ s¹«øb½U¹ULMÐÊUÝ s¹bÐ Ë býU?Ð v dð `ł—« t XÝ« tÐu?³× UN?Mð U«ªb?MM »U?²½« «— Ë« b?M¼«ušÅv tL?¼ÏÆœ—«œ —«d X¹u«s¹« tÐ Ë« tłuð V?łu b?½—«œ »u?³×? d?Ыd?Ð —œ Ê«d²?šœ d?¹U?Ý t vI?AŽ Ë v~?²?H?Oý t v¹U?ł U?ðÆÁb?ý Áb¹e?Öd?ÐÆœd³Ð c ʬ “« Uð Ábý Ë« VOB½ t XÝ« È« t½U~¹ Ë v¹UM¦²Ý«¨VO−Ž nDUNMð U?N½¬ —uC?ŠÆXÝ« “UÐ ‰œ Ë XÝœ È« tłË“ —uš —œ X¹U?ž —œ¨d~¹œ Ê«d?²šœ ȗˬœU¹ vF?«Ë qOœ¨È—UÐË« ȫˬ “« X¹UL?Š U?Ð b?½« Áœ«œ qO?JA?ð t Èd?~?A?¹U²?Ý ÊU?Öb?M?¹«dÝ U?Ð «— Ë« v²??³?ýuš U?ð X?O?½ XK?Ž s¹« tÐÊU½“ È tL?¼ t ʬÅvÐ œ—«b?Ð XÝËœ «— ÃË“ b½«u?ðÅv/ t XÝ« ÊU?MÇ U?¼Å‰e?ž ‰ež È tłË“ U?«Æb?MA?Ð v?½Ëe—«d? Xu?D?Ž œ—u? Ë« Èu?Ý “« ßßöÐU??I?²? Ë Áb?ý rO?N?Ý o?A?Ž s¹« —œ b?ýU?Ð v ÊU?N??ł ÈU?¼ XK? q —u?E?M?? tÈ«dÐ ÊuÇ r¼¨tłË“ È«dÐÆ©±¥∫πe®åÊuON d²šœ ÈU¼ÅÁ“«Ë—œ —œ rM ÊUOÐ «— uð U×O³ð È tL¼ Uðòb½dO~ÐÈdD?Ž —u? tШbM? d?O??ð «— U¼ÅVK? ÂU?Lð »u?³?− U?ðÆXÝ« “U?O?½ ÊUL?¼ Ë t²?Ý«uš ÊU?L?¼ s¹«¨f¹u?½—ue?°XÝ« «bš È tÐu³− nFý s¹«¨bM dOð t²dÖ dÐ —œ «— rUŽ t t²¹—ÊUL¼ “« t È«ÅtłË“¨b?ýUÐÅv qO?z«dÝ« Âu Èô«Ë Ë U?³¹“ ÈU¼Åt½U?A½ “« vJ?¹ s¹« ÂU¹« ÂUL?ð —œ¨s¹«dÐ ÁËöŽ vu¨ ÊU1« s¹« UШ«— œuš qOz«dÝ« vMÐ d?Ö« UF«Ë —œÆœ“UÝ bIFM Ë« U?Ð «— œU%« XÝ« t²Ý«uš «bš¨a¹—Uð “Už¬È«bš «b?š tÇ dÖ«ÆXÝ« Áœu?Ð È—UB?×½« »U?²?½« s¹« t œ—«bM?ÄÅv/ eÖd?¼ œułË s¹« U?Шb?ÝUM?ý v Áb¹e?ÖdÐv b?¼U?ý vu? —u?B??ШXÝ« b?½Ë«b?š V?²??M? qO?z«d?Ý« tÇ ÊU??M?ÇÆX?¼ e?O?½ r?U?Ž ÂU?L?ð È«b?š U??«¨XÝË«t½uÖ ÊUL¼¨d?ð pÇu Ê«b½“d Êu?ÇÆbM X¹«b¼ Áu?N¹ ÈuÝ tÐ «— U?¼ÅXK ÂULð b?¹UÐ t ÊU³¼«— “« vu?¨býUÐtÐDODPRWK¨UN½¬ s¹dðÅÁœu¬ ÁUMÖ¨œ«d« s¹dðdU U«ÆXÝ« Áœud Ë« tÐ 5MÇ v³½ ‰UOeŠ œe½ b½Ë«bš tuð pÇu d?¼«ušò∫bM?¹¬—œ ÁuN?¹ Èd?L?¼ tÐ œuš d?²J?Çu Ê«d?¼«u?š bM?½U tÐ ÂU?$«d?Ý b¹U?Ð Ë bM?¹¬Åv »U?ŠXÝ« —u³−? qOz«dÝ« vMÐÆ©¥∂∫±∂‚eŠ®åb?ýUÐ v sU?Ý uð XÝ«— ·d?Þ tÐ œuš Ê«d?²šœ U?Ð t XÝ« ÂËbÝ≤πoAŽ qB —UNÇ “Už¬

Page 30

Ê«d¼«u?š t vU?~?M¼ò∫XÝ« Áœud? b?½Ë«b?šÆbM?ÐU?¹ g¹«d?Ö «bš Èu?Ý tÐ U?ð b?M »c?ł œu?š Èu?Ý tÐ «— UN?½¬X?²?¹U?Ä U?N?M?ð t Xý«œ v d??E?½ —œ b?¹U?Ð rO?K?ý—Ë«Æ©∂±∫±∂‚e?Š®åvýU?Ð t²?d?¹c?Ä «— œu?š pÇu? Ë ¯—e?ÐÁœu?Ð U?¼ÅXK? ÂU?L?ð ¯—e?Ðd?N?ý¨d?O?«e? »U?²?∏∑ »U??Ð ÈU?³?¹““«b?½«ÅrA?Ç o³?Þ Ë œu?ý v/ »u??×? q?O?z«d?ݫʬ —œ U “« p¹d¼ t«d?Ç°bM »U?Dš —œU «— ʬb?½«uð v fd¼ tb?ý b¼«uš t²?HÖ ÊuO?N È Á—UЗœòXÝ«Æ©∑≠µ∫∏∑ e®åXÝ«ÅÁbý bu²‘u?«d? œu??š oA?Ž ÊU??O?Ð s¹d??ð—u?ýd?Ä —œ g¹u??š È ÁœËd?Ý ÈU??N?²?½« —œ U??¼Å‰e?ž ‰e??ž È tÐu?³?×?? t½u?Ö s?¹«s¹« “« rAÇ t²?ÝuOĨU?O?Ž È tłË“ò‰œuK? È t²H?Ö tÐÆt²d?Ö «d XO½U?½« X¹U?N½ vÐ U?ð Ë« ·«dÞ« t b?MÅv/«— UN?½¬ vUš X?UD? UÐ U?ł s¹« —œ Ë«Æb?½«—ËdÄÅv «— U?N?½¬ Xýu½d?Ý g¹u?š sDÐ —œ t œ—«œÅv?/dÐ XO?½U?½«dð ‰UÝ Ë sÝ r ÊuÇ «— UN½¬ ‰UŠ 5Ž —œ¨œu?ý qzU vðËUHð Ë e¹ULð t ʬÅvШb?M v »UDšåÊ«uł Ê«d²šœòv³K? U?Ð Èd?L?¼¨XÝ« œU?ý Ë« ‡ bM?O?Ð v¨b?½«ÅÁœdJ?½ V?Ï«— Ë« v~?²?Ä Ë tÐd?& “uM?¼ t v½U?G?UÐu?½ Ë œu?š “«ÆåbMOÐ v rONÝ œuš »U²½« s¹« —œ «— UN½¬ Ë ‡ UOK VK —œ ÈdL¼ Ë v½UNłs¹« È tÐu³?×?¨Ë« o¹d?Þ “« Ë Ë« Èu?Ý “« t XÝ« ʬ¨Ë« —«b¹U?Ä Ë ¯—e?Ð v²??³ýu?š t «d?ǨrO?N?Ý UN?M?ð t½tÐßß t Y׳ s¹« —œ¨U³?¹“ ÂuNH? s¹«Æb¹ULM?Ð 5“ ÈU¼ÅXK? È tOK »cł t?Ð VOždð «— œuš ÃË“¨t½U?~¹ oAŽoAŽ¨Ê«u?ł Ê«d?²šœòË« È t²?H?Ö tÐ∫XÝ« Áœu?/ dO??H?ð Ë fŠ vÐuš t?Ð «— ʬ f¹b œ—U?½d?ШbýU?Ð ßß XK?Ž s¹«Áœd —«bOÐ «— U?N½¬ oAŽ eO?½ 5L¼ÆXÝ« Áœd 5?Ö¬dDŽ «d u?ð ÂU½ eO?½ XKŽ 5L¼ tÐ b?½«ÅÁœd uð rOK?ð «— œuštÐ UN½¬ÆXÝ« Ê«uł Ê«d²šœ s¹« oAŽ¨s œułË —œ XÝuð ÂU½ dLŁ s¹«¨»u³× È« b¹uÖÅv tÐu³× ©ÆÆÆ® XÝ«åÆÆÆ t²šUÝ ”UŠ «— UN½¬ s œułË “« t²ÝUšdÐ uð tFý« UNMð ˨bMM „—œ «— uð œułË ÂULð bM½«uðÅv/ v¹UNMðU??M??ž¨Ë« d??¹ËU??B??ð d??¹c??ÄU??½ ÊU??¹U??Ä È t?M??O??−??M??Ö tÐ t¨X?Ý« s¹d??¬ b??łË ‰U??Ýœ «u????½«d?? È«d??Ð d??J???H??ð s¹«Ÿu³?D? ÈU?¼uÐ ÂU?L?A?²?Ý« “«Ë¨œuýÅv È—U?D?Ž ÊU?œ œ—«Ë¨Áœd œu?š »c?ł ‘d?D?Ž v¹«—«uÖ t?¨Ë«ò∫bA??ÐÅvrO?N??Ý ÈœU?ý s?¹« —œ «— Ê«d?~??¹œ Áb?ý ×U??š U??$¬ “« Êu?Ç Ë¨œ“U??ÝÅv d??D?F?? ʬ Èu?Ð t?Ð «— œu?š¨œd??ÐÅv c??‰U?L?—œ œu?š Èœu??š tÐ tłË“Æåb?M??«d?ÄÅv U??N?½¬ ÊU?O?? «— Áœd? XU?¹—œ œu??š t Èd?D?Ž È t?×?¹«— ˨b?M??Åv»u³?×? tÐ ‰UË È«d?Ы— œu?š v½«u?ðU½Ë¨œ—«œÅ v¼U?Ö¬ g¹u?š nF?{ “« —bI?Ç Ë fJ?FаXÝ« Áœd?J?½ Xd?AO?Äøœ“UÝ dO È—«b¹œ Ë« XF¹UA ÊËbÐ Ë pL ÊËbÐ v¹UNMð tÐ t½u~Ç°bÝUMý v g¹uš¤wĤÒPbD7»¹CU8±RqOz«dÝ« vMÐ ÊUÐ Ë« XO?Fu°œ—«œ tKU »u?³× UÐ @MÝd? —«e¼ “uM¼¨býU?Ð VO−Ž XÝËœ s¹« —b d¼È tłË“¨XÝUOK XOF{Ë s¹«ªXÝË« ÁU~²U«Ë ÁuN¹ ÁU~eM t ÊuON“« —Ëœ¨œdÐÅv dÐbOF³ð —œ t XÝ«≥∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 31

t v¹U¼ÅÊU?ł ÏÂUL?ðbM?½U tЪb?ÝdÐ œu?š b½Ë«b?š tÐ U?ð bM?Åv vÞ v²?Ý tÐ ÊUN?ł ÊUO? “« «— œuš Á«— t¨U??OŽÕË—¨UO?K¨qO?z«dÝ« Âu¨b?M½U?A¹d?Ä XÝ b½«—Ëœ b?Š s¹« Uð Ë« “« t s¹« “« Ëb?MýU?ÐÅv `O? ÈUO?Ž ‚U²?Ag¹uš È tÐu³×?Ë býUÐ ‘—U —œ v~?½—œ b¹U³½°b?M tK−?Ž b¹UÐÆbM? v tU½ ÃË“ Êb¬ È«dШb?½Ë«bš oýUŽU²ŠÆbMÝd?Ð œuš „d²A? ÁUÖeM t?Ð Uð œuý Á«dL?¼ Ë« UÐÆb¹uł“UШÁb?ý —U²dÖ Ê¬ —œ t? v²Ýœ—Ëœ 5“dÝ “« «—tÐu³−¨WUDKPHå.ËbÐ uð VIŽ —œ Uð gJÐ «d?òÈ—¬ÆbAJÐ uð VI?Ž “« «— Ë« XÝ« È“UO½œË— v/ gOÄ dÖ«—œ¨ågJÐ œu?š UÐ «d?∫b¹u?ÖÅv t ʬòd?O³? —u?~¹d?Ö È t¹dE?½ o³?Þøœ—«œdÐ Âb? b½«u?ðÅv t½u?~Ǩv¹U?NM?ð tÐU«¨œ—«œdÐ ÂU?Ö b½Ë«b?š VIŽ tÐ b¼«u?šÅv Ë« ©ÆÆÆ® °Ê¬ tÐ qLŽ —œ nF?{ UÐ Á«d?L¼ XÝ« È«Åt²Ý«u?š ‘œułËÈËdOÄ ÊU¼«u?š U t «dǨg?JÐ œuš U?Ð «— Uò∫b¹Ud?Åv f¹b “Ëd?³¬ Á«dL?¼ tÐ Ë«ÆXÝ« ÁdOÇ Ë« d?Ð v½«uðU½vJ¹ U UÐ «— X¹U¼ÅÂb .ełUŽ uð v¼«dL¼ “« ÊuǨU«¨Áb?ý ÂUN« uð dDŽ È tÐcł “« t È«Åt²Ý«uš¨rO²¼ uð “«ÆåÆÆÆ.ËœÅv eO½ X¼«dL¼¨vAJÐ œuš UÐ «—U ÊuÇÆstÐ ÊbOÝ— tÐ tÐu?³× b?¹bý t²Ý«u?š uÝ p¹ “« t Áœd ÊU?OÐ U³?¹“ 5MÇ «— —u?ýdÄ oAŽ s¹«¨f¹b? œ—U½dÐX¹«b¼¨tłË“ b?¹U?Ðò∫b?¹u½Åv Ë«Æb?ýU?Ð v qL?Ž s¹« ÂU$« “« Ë« v½«u?ðU?½ d~?¹œ ÈuÝ “« Ë X?Ý« œuš Áœ«œ ‰œÊuǨÁœd? ·«d?²?Ž« Ë« t «d?ÇÆÆÆ X?O?½ t²?šU?Ý U?Lý “« È—U? s ÊËb?Ð∫XÝ« t²?H?Ö t vB??ý Èu?Ý “« œu?ýsJ??2 u??ð p?L?? ÊËb??Ð —U??? s¹« ˨rM??? XU??³???½œ Âb?? tÐ Âb??? t ʬ d??~?? .¬ u???ð œe??½ tÐ +«u???ðÅv/¨+«œÅvXIÐU?D? u?ð UÐ «— g¹U?¼ Âb? b?¼«ušÅv? Ë— s¹« “«¨Áœd u?ð È«b? «— e?OÇ t?L¼ u?ð È tÐu?³?× ©ÆÆÆ®åÆÆÆX?O?½—œ v? u?ð vÄ—œ Ë XÝ« `K? tÐ vN?²?M? Ë XÝU?³?¹“ u?ð ÈU?¼ Á«— t b?½«œÅv?Æb?ýU?Ð XU?³?½œ tÐ U?ł tL?¼ ˨b?¼œÊU?Ð uð XO?ÝËb? ÊuǨvA?J?Ð Ë vM X¹«b?¼ œu?š ‰U³?½œ tÐ «— Ë« b¼«u?šÅv U?«ÆœË— v/ gOÄ t?½U³?ý XLK?þ«d¹“ÆvAJ?Ð gU³½œ tШœ—«œ oŠ Ë— s¹« “«ÆX?O½ vU ʬ Êœu?LOÄ È«d?Ð Ë« ÈËdO½ U?NM?ð Ë XÝ« «bš ÊU²?¼uœuš uð t²šU?Ý œuš »cł —bÄ t «— v½U? Ë bM gÐc?ł Ë« œuš t ʬ eł bÝ—Åv/ u?ð —bÄ ‰UË tÐ vÈ t²Ý«uš s¹« t rO?MJ½ V−F?ð fÄ©ÆÆÆ®.ËbÐ Uð¨d?³Ð œuš U?Ð «d∫b¹uÖÅv Ë« fÄ v?¹«ÅÁœd »cł «— UN?½¬ eO½Ë bNłÅv U?¼ÅÁu “«d d?Ð t XÝ« v tÐ 7?ÝuOÄ ÊU?¼«uš t bM?ÅvUŽœ« Ë Áb¬ vu?ž ‰U³?½œ tÐ Ë«¨býUÐ Ë«Ë«¨b?M??A??J??Ð œu??š ‰U?³??½œ tÐ «— Ë« U??ð b??¼«u??šÅv Ë— s¹« “«ÆX??O??½ vU?? Ë« Ê«u??ð©ÆÆÆ®°b??¹U??L?O??ÄÅv «— U??¼Åtá??ð‰U³?½œ «— Èd?~?¹œ »u?³?−? 4?H?ð d?Ý “« U?ð gJ?Ð œuš U?Ð tJ?K?Ð sJ?½ „d?ð «d?¨Â—«b?½ Ê«u?ð¨Â«Åt²??šò∫b?¹u?ÖÅvt ʬ ÈUł tШvM rNO³M?ð Ë b¹bNð¨ÈbM?ð s UÐ dÖ« U²Š¨XÝ« d²?NÐ .«dÐ s¹« t «dÇ U/ œu?š ÂUÖ r¼ «dÆrMJ½—Ë“ tШgJ??Ð œu?š U??Ð rK??O?? rž— tÐ «d??ÆÂu??A?Ð ‰U??O??š Ë r¼Ë Êu??³?G?? U??ð¨È—«c??~?Ð b??¹œd??ð —œ Ë vM?? qL??% «d?t²ý«b?½ u?ð pL tÐ “U?O?½ Uð b?Ý—Åv «d? tE?( ʬ ÁUÖ Ê¬¨Áb?Ð —«d? Á«— dO?? —œ Ë U$ Êu?J?Ý “« «d¨rO?{«—ÆåÆÆÆ.ËœÅv «—¬ œułË ÂULð UÐ d~¹œ p¹ —UM —œ ÊuǨrýUÐ≥±oAŽ qB —UNÇ “Už¬

Page 32

Ë Ábý »U?ðÅvÐ «b?š tÐ b?¹b?ý ‚UO?²?ý« “« t b?¹u?ÖÅv sÝ v?F«Ë v³?¼«— ÊU??Ð U?ł s¹« —œ¨f¹b œ—U?½d?ÐtA?O?L?¼ È«d?Ð —U??Ð p¹ b?¼«u?šÅv¨b?M? q?L?Ž ‘« Áœ«—« ·öš b?½«u?²?½ t? œ—ˬ—œ v²?U?Š tÐ «— Ë« U?ð b?¼«u??šÅvvÐuš tÐË«Æœu?A?½ ÂU$« Ë« Èu?Ý “« v²?ËUI? êO?¼ ˨œ“UÝ Á«d?L?¼ œuš U?Ð «— Ë« —Ë“ tШb?ýUÐ rU?Š Ë«d?Ð b½Ë«b?š—œ t t½uÖ ÊUL¼Æœuý Áb?OA d~¹œ ÈU?¼ÅÁ«— tÐ tłË“ Uð ÁœU²« ‚UH?ð« U¼—UÐ t²ýcÖ —œÆb?ÝUMýÅv «— œuš nF{UN?½¬ ‰U³?½œ tÐ r¼«ušÅv Ë Â—«œ b?¹b?ý È« töŽ U¼ t³?¹dž tÐ s?¨v²H?Ö uðò∫XÝ« Ábý d?c²? v³½U?O—«¨»U?²ÆåÂËbÐVIŽ —Ë“ tÐ tuAF? t s¹« “« ‰UÝœ «u½«d? t b¹¬ vdÐ f¹b œ—U?½dÐ È t²ýu?½ Êb½«uš “« t t½uÖ s¹«t²Ýu?O?Ä t ‰UÝœ «u??½«d °b?¹¬Åv/ »U?Š tÐ È“U?O?²« t½u?Ö êO?¼ g¹«dÐ s¹«ÆXÝ«Å5?~?Lž œu?ý Áb?½UA? ÃË“U?¼Å‰e??ž ‰e??ž XO??Ð s?¹« È Á—U??Зœ Ë œ—ˬÅv œU??¹ tÐ «— f¹b?? 5??²??Ýu??Ö« ·Ëd??F?? È t²??ýu??½¨Áb??½U?? 5?³??ýu??šÎöU?Æåœu?ýÅv Á«d?L?¼ e?O?½ d?J?H?ð oA?Ž “« t? «d?ǨȫÅÁb?¬ g¹u?š È t²?Ý«u?š ·öš t —«b?M?á?½ò∫b???¹u?½ÅvqLײ? «— eO?Ç d¼ Ë býU?ÐÅv —«ËbO?« ‰UŠ tL¼ —œòÁœUN½ Êœd?Ö œuš vFO?³Þ È t²Ý«u?š s¹« tÐ t XÝ« —UJý¬œu?šU?Ð «d? òe?O?¬ d?O?I?% XU?Š b?M?œu?Ý —U?O??Ð vð—u? tÐ b?½«u?ð v? t²?ý«b?M?Ä Ë«¨©∑∫±≥ Êdұ®åb?ýU?ÐÅvœuš tJK?Ð ÁbA½ Áb?OA —Ë“ tÐ r?¼ U¼—b ʬ tłË“ b?¼œÅv `O{uð Ë«¨l«Ë —œÆb?¹U/ d?OH?ð «— tÐu³×? ågJÐs t «dÇÆ‘UÐ Âb gO?Ä uð vMF?¹¨gJÐ «d¨b?¹uÖÅv œuš »u³?× tÐ ”bI? È tłË“ò°XÝ« Ábý ʬ »cłÕË—¨e¹eŽ ÃË“ °Á¬ fĨÂbý dŁQ?² ÊuÇ U«ÆUL?ý ÊU²Ýœ tÐ d~ Âu?ýÅv/ Áœ“ ÊU−O¼¨Âuý —«b?OÐ œuš +«uðÅv/Á—¨U?L?ý ‰U?³?½œ tÐ Ê«Ëœ Ê«Ëœ s¨b??O?A?Åv œu?š Á«d?L?¼ t?Ð «d? Ë d?ðÅgO?Ä U?L?ý¨b??¹Ëœ rO?¼«u?š r¼ ‰U?³?½œ t?ШstÐ ÊUł vÐ È—U?Ö ÊuÇ —«ËÅÁœd?Ð «d t œu?ý tłu²? v? «œU³? U«ÆrM?Åv 5J?Lð U?Lý È tÐc?ł tР˨—U?áÝÅvXO½ V³Ý s¹« tÐ .UOÐ U?Lý ‰U³½œ tÐ ÊuÇËÆb?¹«ÅÁb½UA œuš dD?Ž È t×¹«— UÐ «d¨t½°Á¬ °bO?AÅv œuš ‰U³½œ«dÇ XO½ sAš U«¨XÝ« b?¹bý ULý È tÐcłÆ« Ábý U?Lý »cł t XÝ« dÞUš s¹« tÐ tJ?KÐ bOA v «d tUNM?ð¨U d?DŽÆXÝ« t?²H?N½ ʬ—UO?Ð g?d½ —œ¨U?¼dDŽ —b?ÆXÝ« t²?HN?½ ʬ—UO?Ð gd?½ —œ ʬ —b ÂU?Lð tŸu³?D Ë «—«u?Ö —uÞ tÐ b?½«u?ðÅv t½u~?Ǩb½U?A?Åv ‰U³?½œ tÐ UN?½¬ v¹«—«u?Ö Ë b½—«œ «— 7?šUÝ »Ëc?− —b?åøbMM »cł‰ež ¥È t¹¬ t½u?Ö s¹« f¹b ‰U?Ýœ «u?½«d?U¹ f¹b? 5?²Ýu?Ö¬ U¹ f¹b? œ—U?½dÐ U?¹ Ë f¹b “Ëd?³?¬ ÊuÇ5I?¹ tÐÆb?½«Åt²ý«œ `O?? Ê«œdÖU?ý ÂU?Lð t b?M?²?¼ È«ÅtÐd?& b¼U?ý t½«—«œU?Ë UN?½¬¨b?MM?Åv d?O?H?ð «— U¼Å‰e?ž—b? tÐ qÝu??ð “«¨Xd?Š È«d??Ð U?«¨b??ýU?Ð v U???O??Ž “« ÈËd?O??Ä Ë 7?ý«œ XÝËœ È t²??Ý«u?š b??¹b?ý ‚U??O?²??ý«ÆbM½«uðU½¨œuš≥≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 33

tLK s¹« Èd³ŽÆXÝ« UÝ— ÎöU? œuš Èœuš tÐ rOMÅv vMF? ÊœdÐ ‰U³½œ tÐ Ë ÊbOA? ÂuNH tÐ t È«ÅtLKœe½ b?½Ë«bš tÐ 7?Ýu?OÄ È«d?Ð t vðU?LK? “« vJ?¹ Ë XÝ« Èu³?½ ÎöU? ÈU¼ÅÁ˛«Ë ’U?š t¨býU?ÐÅv PDVKDNUÐ XHÖ Ë bý d¼U?þ s tÐ —Ëœ ÈUł “« b½Ë«bšò rO½«ušÅv v³½ UO?—« œe½ —œ t½uÖ s¹«ÆœË—Åv —U tÐ Ê«d?³UOÄ»U² —œ s¹« “« gOÄÆ©≥∫≥±UO—« ®åÂœu/ »c?ł XLŠ— tÐ «— u?ð XNł s¹« “« r²ý«œ XÝËœ «d?ð v“« X³×Ë ÊU?½« ÈU?¼ ÊU?L??¹— tÐ «— ÊUA?¹«ò∫b¹U?d?Åv nO?F?{ Ë Ê«u?ł qO?z«d?Ý« Âu? tÐ »U?Dš b?½Ë«b?š¨v³?½ lýu?¼—œ t PDVKDN qF? ÊU?L?¼ t b?O?A?¹b?½« 5?M?Ç Ê«u?ðÅv fÄÆ©¥≠≥∫±±u?¼®åÂœu?/ »c?ł X³?×? ÈU?¼b?M?ÐÁœd bMK?Ð 5“ “« dÖ« sò∫b¹Ud?Åv UO?Ž «d¹“¨býU?Ð v Ábý tL?łdð v½U½u?¹ ÊUГ tÐ f¹b ÈU?MŠu?¹ »U²Æ©≥≤∫±≤u¹®HONXVRåbOA r¼«uš œuš ÈuÝ tÐ «— tL¼ Âuý«bš U?ð .—«c?~Ð tJ?K?Ð XO?½«b?š tÐ 7?U¹ XÝœ l«Ë —œ ʬ Âu?N?H Ë °X?Ý« Êbý »c?ł —œ e?OÇ tL?¼ fÄʬ tÐ rO?½«uð v? t½u?~Ç v?¹UN?M?ð tÐ t «d?ǪX?O?½ ʬ “« œu?F? U?¹ VO?K? “« 7?—ôUÐ Âu?N?H?Æb?ÐU?¹ XÝœ U?d?ÐXÝU dÐ UNMð Ë XÝ« Áœd œuš »c?ł «— U œuš oAŽ —œ¨b½Ë«bš UNMðÆœd?ÐÅv/ v¹Uł tÐ Á«— UNMð Áœ«—« ørOÝdлcł «— Ë« œU²?Ýd «d t È—b?Ä t ʬ d~ b?¹¬ s œe½ b?½«uðÅv/ vòÆ.uý o×K? Ë« tÐ ÂULð —b? UÐ UðÆ©¥¥∫∂ u¹®åbMÈ tKLł “« fÄå.Ëœ v UòU¹å.ËbÐòÈ tLK? lLł ÂuNH tÐ t½u~?Ç U¼Å‰ež ‰ež XOÐ s¹« —œ ‰UŠ 5Ž —œd?ð ÁœU??Ý tL?¼ “« Ë vF??O??³?Þ Ë« d??O???H?ð ˨b??¼œÅv aÝU??Ä d?ÐË— ÈU??¬ ø.d?³??Ð vÄ ågJ??Ð œu?š U??Ð «d?ò œd??H?Uł s¹« —œ tÆb?MÅv vŽ«b?ð «— rOKý—Ë« Èu?Ý tÐ v¹U?LOÄÅÁ«— Áb?M½«u?š dE?½ —œ åÊb¹Ëœò qF? 7?Ð lLł∫XÝ«5Ð vMF¹∫t²dÖ —«d r¼œ XO?Ð —œ Ë X½ XL —œ ʬ eð v²?½¬ ËÆXÝ« ÊœuLOÄ ‰UŠ —œ »U²ý U?Ð ÁuN¹ dL¼Ë ©°gJÐ œu?š U?Ð «d?®œ—«œ »u?³×? pL? tÐ t È“U?O?½ Ë œ—«œ U?¼ÅÂUÖ 5?²???½ ÊœuL?O?Ä È«d?Ð tłË“ t v$—ÂUÖ œuý ÁbOA Uð XÝ«uš v Ë«Æå.ËbÐò¨œuýÅv Á«dL¼ Ë« UÐ g²ÝËœ ÊuÇ Ë« XdŠ Ë ÊU−O¼ Ë —uý fáÝ°Ë« bM½U tÐ XÝ—œ¨œËbÐ Ë« UÐ b¼«ušÅvªXO½ vU d~¹œ 7ý«œdÐdOL{¨XO½ t?łË“ Ë ÃË“ “« Vd UNMðåÊb?¹ËœòqF —œåUòdOL?{ÆXš«œdÄ dOH?ð s¹« jÐ tÐ b¹UÐ U«È tL¼¨b½d?¹cÄU?½ v¹«bł Ë« “« Ë Áœd? œU¹ U?N½¬ “« t Ê«u?ł v½«d²šœ¨X?¼ eO?½ g½U¼«d?L¼ Ë tłË“ qU?ýåUòvMF?¹ .ËœÅv U?òªb?¹u?½Åv Ë«ÆXÝ« Áœd? „—œ vÐuš tÐ «— VK?D? s¹« f¹b? œ—U½d?ÐÆ5?“ ÈË— ÈU¼ XK?Ë s XUNý dÐ UN½¬ Ë u?ð ÈU¼dDŽ È t×¹«— ‰U³?½œ tÐ s¨.uýÅv Âb r¼¨b½uýÅv o×?K s tÐ Ê«uł Ê«d²šœ“«ÆbMÅv ÈËdOÄU?OŽ “« œuš t t½uÖ ÊUL?¼¨œ—«œ «— œuš Ê«ËdOĨtłË“¨l«Ë—œÆbMM?Åv 5JLð s —u tÐÆ.b¹Ëœ U b¹uÖÅv tJKШÂb¹Ëœ s∫b¹uÖÅv/ œdH dOL{ UÐ XNł s¹«≥≥oAŽ qB —UNÇ “Už¬

Page 34

ʬ —œ¨t²š«œd?Ä U¼Å‰e?ž ‰ež È t¹¬ 5?L¼ ÊU?O?Ð tÐ VKž« t¨rO?ÐU¹ v e?O?½ uO?O?œ “dð œe?½ —œ «— dO?H?ð 5L?¼v½U?З ÈU?A??Ž rÝ«d? “« f?Ä “Ë— p¹òÆÁb?½U??−?M?Ö U??ł p¹ «— œu?š X?¹—u?Q? Èu??Ý tÐ v½U??ŠË— g³?M??ł vU?L??ðÈ t×¹«— vÄ “«¨bOAJÐ œuš ÈuÝ tÐ «dò∫œd X¹«b¼ U¼Å‰ež ‰e?ž tKLł s¹« ÂuNH XU¹—œ tÐ «d UOŽ¨”bIt «— vzU?¼ ÊU?½«¨œu?š Èu?Ý tÐ s Êb?O?A?UÐ∫X?O?½ 7?H?Ö tÐ È“U?O?½¨U?O?Ž Á¬Æåb?¹Ëœ rO?¼«u?š UL?ý ÈU?¼d?D?Žt v½U?½« ÊuǨȗ¬ÆXÝ« vU?¨bO?AJ?Ð œuš Èu?Ý tÐ «d∫ÁœU?Ý È tKL?ł s¹«Æb?OA?JÐ œu?š UÐ e?O½ —«œ XÝËœœ—«œÅv XÝËœ t vzU¼ ÊU?½« È tL¼ÆœËbÐ UN?Mð b½«u?ð v/ d~¹œ¨œu?ý ULý —ˬdJ?Ý dDŽ »c?ł Uð Áœ«œ Á“Uł«È tKF?ý tÇ d¼ rM?Åv ”U?Š« ©ÆÆÆ® °XÝU?L?ý XLÝ tÐ Ë« gA? vF?O³?Þ È t−O?²?½ s¹«¨bM?¹¬ v Ë« ‰U³?½œ tÐtÐ t vzU¼ ÊU?½« È tL?¼ ˨bO?AJ?Ð œuš ÈuÝ t?Ð «d∫XH?Ö r¼«uš d?²A?OШb¼œ Á“U?ł« s tÐ Ë« VK? oAŽ gð¬.ËœÅv r¼ UÐ U?¨b?½ËœÅv UN?½¬¨È—¬Æb¹Ëœ b?M?¼«uš »u?³?× È t×?¹«— Èu?Ý tÐ XŽdÝ U?Ð b?½uý v p¹œe?½ s—œ t rO?M ȗˬœU?¹ b?¹U?Ð 5?M?Ç r¼Æåb?½U0 „d?%ÅvÐ b?½«u?ðÅv/ oA?Ž g𬠓« t²?š«b?Ö Ê«Ë— t «d?Ç ©ÆÆÆ®uð “« r¼«ušÅvò∫œuMýÅv «— tKLł s¹« œd U?OŽ VK ‚ULŽ« —œ tdž «— œuš X¹d?Ö—U U¹—U f¹b t v²ŽUÝb¹U?ШÁbý Áb?O?A oA?Ž Èu?Ý tÐ t ørM? œuš oA?Ž XL?Ý tÐ vzU¼ V?K PDVKDNg¹UЗ È«d?Ð È«ÅtK?OÝËtÐ ©ÆÆÆ® bOM »cł bO½«uðÅv t «— v¹UN½¬ò∫b?M »cł œuš tÐu½ tÐ eO½ «— Ê«d~¹œ Ë b?ýUÐ d~A¹UЗ eO½ œušXÝ« 5²ÝuÖ¬ öLł s¹«UDSLWHDGDPRUHPÆÆÆ5DSLWHTXRVSRWHVWLV®b¹“UÝ »Ëc?− oAŽÆXÝË« VK 5«d t«u?½«d f¹b? °b¹Ëœ sU?Ý tÐ «b²?Ы Ê«uðÅv/ »u?³×? vÄ —œ t «dǨœd? Áu?Jý ÁœU?¹“ b¹U?³½¨‰U?Š d¼ —œ5?²???½ —œ Ë«°.Ë—Åv? gO?Ä t²??¼¬ b??Š s¹« U?ð t œ“«œd?ÄÅv? U? o¹u?A?ð tÐ t?½U?²??³?ýu??š¨tD?I?½ s¹« —œ ‰U??Ýœ‰U³½œ tÐ s Uð¨b?OAJÐ «d?¨b¹uÖ v U¼ ‰e?ž ‰ež È tłË“ò∫b¹u?ÖÅv 5MÇ U¼ t³?¼«— tÐ »UDš œuš È t³?ŠUBtШœ«œ Á«— œu?š tÐ XO?½U?³B?Ž b?¹U?³?½ .ËœÅv/ d?« È«b?²?Ы —œ g?Ð U?$ ‰U?³?½œ tÐ t s¹« “«©ÆÆÆ®ÂËb?Ð U?L?ý’Uý« “«¨U?ŽUL?ł d¹UÝ Êu?ǨXŽUL?ł s¹« —œ t «dÇ©ÆÆÆ®°b?OAJ?Ð œuš U?Ð «d∫rO?¹u~Ð t²?ÝuO?Ä t ʬ ◊dýtJKШÁbý qO?JAð vu?LF œ«d« “« U? UŽULł¨b?½—«œ «— ÊbOÝ— qU?Jð tÐ UŽœ« UN?Mð tJK?Ð ÁbA½ qOJ?Að qUUШbM?²?¼ 7— Á«— ‘“u?¬ ‰UŠ —œ “u?M¼ t vU?Š —œbM?ýUÐÅv Êb?¹Ëœ ‰UŠ—œ b?MÅv U?Žœ« t XÝ« Èœ«d« “«Æå©ÆÆÆ® b½ËbÐ X³UŽ Uð¨dðbMð ÈËdAOÄ Á«— jÝ«Ë« Uð fáݨ»U²ý UÐ ÁUÖ Ê¬¨bM ÈU¼ÅÂbÈ tOŠË— —œ s¹«ÆbýUÐÅv/ ·b¼ådðbMð ÈËdAOÄòå7ý«œdÐ ÂUÖò¨U¼Å‰ež ‰ež ÃË“ È«dÐ t XÝ« vN¹bÐ ∫œË—Åv/ —UE²½« Á—«uL¼ Ë« “« tKLł s¹«¨œË—Åv gOÄ —b d¼ Ë« ËÆXO½ Ë«≥¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 35

¤wѹ»Ò¬¹bÓCla9a±RÑCĔ¹Ck»u³× U?Ð ÂUÖ r¼ ʬ —œ t œdÐÅv Ëd? v¹U¹Ë— tÐ «— tłË“¨oAŽ È tÐc?ł dOŁQ?ð X% Ë« öOð Ë— s¹« “«ÈU¹ƒ—¨vłË“ 5MÇ U?Шb½«œÅv t ʬ U¹ÆXÝ« t²U?¹ XÝœ œuš ÈU¼Åt²Ý«u?š X¹UN½ tÐ U?ð Áb¹Ëœ —b ʬ g¹ušÈUM?Šu¹ f¹b? °b½Ë—Åv gO?Ä U¼—U?Ð Ë U¼—U?Ð d~?¹œ p¹ U?Ð vIK?ð —œ XOF?«Ë Ë t²Ý«u?š¨XU¹ b?¼«u?š oI% Ë«5M?Ç uO??Oœ “d?ðøåb?OM?Åv XU?¹—œ b?¹—«œ —UE?²½« t? —b ÊU?L?¼ b½Ë«b?š “«òb¹u?ÖÅv/ 5?M?Ç d~? v³?OK?ÈU¼Åt²?Ý«u?š v²?Š t «d?Ç åÆbM? U?I?« «— vM?²U?O?½ XÝœ ÈU?¼U?¹ƒ— X?O½ —œU?¨ÊU?Ðd?N b?½Ë«b?šò Áœd? X¹«Ë——œU Ë« UNMð¨b?MýUÐ Ë« Xbš Ë oA?Ž ÈU¼Åt²Ý«uš tÇ ÊUM?ǨbMýUÐ b?½Ë«bš ÕË— lOD tÇ ÊUM?ǨeO½ —«Ë t½«u¹œt ʬòb¹U?d?Åv d?O?³? —«u?Ö Èd?ÖÆåb?ýU?ÐÅv e?O?½ U?N½¬ ‚U?I?Š« sU?{ Ë Âe?K? pý ÊËb?ШXÝU?N?½¬ ÈU?I?« tÐÆ圗ˬÅv XÝbÐ «— Ë« eO½ tE( ÊUL¼ —œ t XÝ« vN¹bШb³KÞÅv «— b½Ë«bš v~½U~¹tÐ «d?¨œu?ýÅv? Áœ—ˬd?Ð @½—œÅvÐ ‘«Åt²??Ý«u?š t s?¹« “« d?ÞU?š ÊU??M?O??L?Þ« U??Ð ÁU?ýœU?Ĩb??¹u?ÖÅv »u??³?×??òË ÁUýœUÄÆbýUÐÅv ÁuN¹ ÊUL¼ XÝ« Ábý d– Uł s¹« —œ gU½ —UÐ 5²½ È«dÐ t¨ÁUýœUÄÆåœdÐ œuš ÈU¼ÅtK−Š—œ ’uB?š tШb?MÅv o¹b?B?ð «— d?« s¹« U¼ t²?ýu?½ “« È—UO??Ð t t½u?Ö ÊUL?¼ g¹u?š Âu? d?L?¼ ‰UŠ 5?Ž —œ—œª©µ∫µ¥‘«®åXÝ« uð d?¼uý XÝ« u?¹U³? ÁuN?¹ gLÝ« t u?ð È ÁbM?M¹d?¬ t «d¹“òÆdO«e? »U²?Ë bO?F³ð—«dJ?ð —U?Ð XO?Ð “« gO?Ð «— tK?Lł s¹«Ë¨å.uÖÅv b?L?Š «— uð¨s ÁU?ýœU?Ĩs È«bšòrO½«u?šÅv d?O«e? »U?²‰ež —œ XÝ« Ábý ÁbO?U½ ‰UŠ 5?Ž—œ¨ÁbA½ d– Ë« “« vU?½ t vUŠ —œ ÁuN?¹ t .b¼Uý d~?¹œ —UÐ ËÆXÝ« ÁœdsJ2 U¹¬ XHÖ ÊUA¹bÐ UOŽòÆb½«Åt²— —U tÐ ÊUeL?¼ ÁUýœUÄ Ë ÃË“ Ê«uMŽ¨»u³× tÐ ËUOŽ tÐ »UDš U¼Å‰ežfÞöOÄ t vU~M?¼ ˪©±π∫≤d®åøb½—«b?Ð Á“Ë— XÝ« ÊUA¹« UÐ œU?«œ t v«œU vÝËdŽ È t½U?š Ê«dÄ XÝ«Æ©≥∑∫±∏ u¹®åÆr²¼ ÁUýœUÄ s t v¹uÖÅv uðò∫œ«œ »«uł UOŽøv²¼ ÁUýœUÄ uðd~òbÝdÄ v Ë« “«v/ vM???F?? «— Ê«u???M???Ž s¹« vU???š Âu???N??H??? êO???¼ÆÁœ—ˬ ÊU??Г t?Ð «— åÁU??ýœU???Äò È tL???K??? vÖœU???Ý tÐ tłË“oK?D? ÁU?ýœU?Ä Ë«ÆX?O?½ 5?“d?Ý Ê¬ U?¹ s¹« ÁU?ýœU?Ä Ë«ÆX?O?½ ÊU?¼U?ýœU?Ä d?¹U?Ý ÊU?O? v¼U?ýœU?Ĩ»u??³?×?Æb?M?XË êO¼ÆbMU½Åv/ tJK «— tÐu³×?¨b¼œÅv ’UB²š« œuš tÐ ÂU½ s¹bM?Ç t U¼Å‰ež ‰ež ÂULð —œ¨eÖd¼ÆXÝ«ÆbMÅv/ ÈdЫdÐ Ë« UÐ eÖd¼ býUÐ t²ý«œ »u³× UÐ v~MðU~Mð b½uOÄ t r¼UÐ œu?š v³?½d?Ыd?Ð —œ ÁuN?¹¨œ“U?ÝÅv sýË— U? d?Ð «— U¼Å‰e?ž ‰e?ž g?Ð s¹« vÐu?š tÐ v³?½ U?OF?ý« rA?ý qB?¡UOF?ý«ÆœuÐ Áb½U?ýuÄ g¹uš s«œ U?Ð «— b³F? Ë t²A?½ bM?KÐ vÝd d?Ð t vUŠ —œ¨œuýÅv d?¼Uþ qU v¼u?JýÊUM?Ç U?¼Å‰e?ž ‰ež È t?¹¬UÐ XЫd?ž s¹«Æåœd X¹ƒ— «— ÁU?ýœU?Ä +U?L?AÇò∫œ—ˬÅvdÐ œU?¹d? ÊU?−?O¼ ÃË« —œ v?³½—u? ʬ p¹—U?ð —U?O???Ð È« tD?I?½ —œ r¼ ʬ Ë b??³?F? —œ U?O??F?ý« tÐ Áu?N?¹ ÁU??ýœU?Ä Êb?ý d?¼U??þ t XÝ« œu?N?A??b¹u?ÖÅv U¼Å‰e?ž ‰e?ž È tÐu³?× Êu?Ǩs¹«d?ÐUM?ÐÆg¹uš Âu? ÊU?O —œ Áu?N¹ ÁU?~?¹Uł¨ÊU?¹b? f¹b?¨œd¹c?ÄÅv≥µoAŽ qB —UNÇ “Už¬

Page 36

XIOIŠ p¹ tÐåU¼ÅtK−Šò ËåÊU?¹b f¹bò∫XÝ« q× 5L?¼ —uEMåœdÐ g¹uš ÈU?¼ÅtK−Š tÐ «d ÁUýœUÄòÆXÝ« g½UJ¹œe½ VK —œ —ËdÝ —uCŠ ʬ t b½—«œ Á—Uý«ÂËdł 5ðô ÂöÆb?ýUÐÅv +HGHU Èd³Ž È tL?K “« d?ðÅnOF?{ Ë dðÅ@½— r ‰œU?F åtK?−Šò¨‰U?Š 5Ž —œFXELFXOXP∫œ—«œ tLK tÝ s¹« dL² œułË tÐ “UO½ ʬ È tLłdð Ë œ—«œ Á—Uý« —UJý¬—UOÐ q« tÝ tÐ f¹bFHOODULD &DUGLQDO%HD 5ðô ÊU?Г —œ ◊u?H?×?® FRQFODYLD ª©d?ÐË— ÈU?¬ È tL??łd?ð¨tK?−??Š¨‚U?ð«®ÆbýUÐÅv s¹dðÅ`O×¨Áœd ËUC f¹b “Ëd³¬ t È«ÅtLłdð¨©tЫœdݨ»«dý È t½UšœdÝ®t v½UJ?¨b?ýU?ÐÅv t½Uš ÊU?N?M?Ä È tDI?½¨Áb?ý X¹«b?¼ tÐu?³×? ʬ —œ t FXELFXOXPÈ« Ád−?Š t½uÖ s¹«U¼Å‰ež ‰ež ÁU?ýœUÄ t .b¼U?ý¨s¹«dÐUM?ÐÆ©bOK Âu?NH tÐ FODYLVÈ tLK “« FRQFODYLD®Ábý ÁœUN½ ʬ d?Ð vKH«— œu?š —b? XL??E?Ž Ë« ÊU??Öb?¹œ d??Ыd?Ð —œ b?¼«u??šÅv/ Ë œ—«b?½ «— œu??š È Áœ«b?œ 7??šU?Ý u??N?³? b??B? U??N?M?ð‘—U¦½ «— œu?š X³×? È tL¼ b?½«u²?Ð v½UNM?Ä vJ¹œe?½ —œ Uð XÝ« v½U?J —œ Êb?ý ”u³?× Ë« È t²Ý«u?š¨b½U?¹UL?MÐË ÁUýœUÄ ÈU¼“«— È tOK ‘dЫdÐ —œ t «dǨœdÐÅv c XOFu s¹« “« vÐuš tÐ tÐu³×ò5ł—Ë« oLFð o³ÞÆbM*UHJRLUHÆårOEŽ Ë ‘—ULý qÐUdOž ÈU?¼ÅtMO−MÖ “« dÄ v²M?DKÝ vUð« ©ÆÆÆ® t²dÖ —«d Ë« v½U?NMÄ ÈU¼Åv²H~ýÊuǨb¼œÅv aÝUĨÁbý X¹«b¼ f¹b SDXOjÝuð t tłË“ åøXÝU¼ÅtMO−?MÖ Â«b s¹«òbÝdÄÅv GH1\VVHÆåœuMýÅv «— v½UOÐ qÐUdOž Âö Ë bMÅv Áb¼UA «— v¹dU½ ÈU¼eOÇ È tL¼ Ábý eO¬“«— XANÐ s¹« œ—«ËË tЫœdÝ Ë È—UÖÅv ÊUJ? t XÝ« v²LO È– ÈU¼ÅZM?Ö eO~½« XH~?ý ÁU~ðuKš s¹« ÊU?J¨d~¹œ ÈuÝ “«È Áœ«bœ Á«dL?¼ t È«ÅtK−?Š —œ°bM?MÅv XE?U× vÐu?š tÐ »«dý “« ʬ —œ t FHOODULDXÝ« È«Åt½Uš ršå»«dý ÁUÖÅvHòv¹UN½ ÂuNH? s¹«Æœ“UÝÅv e¹d³ Ë XdÝ œuš oA?Ž “« «— Ë« ÁUýœUÄÆœuýÅv ÊUNMÄ g¹ušUð tÐu?³×? tÇ ÊU?MÇ Ë« d?E½ —œ¨Áœd? VK?ł œuš tÐ «— %RXUJXLJQRQ q¼« f¹b œ—U?½dÐ d?E½¨tL?¼ “« d?²A?OÐd« s¹« tÐ «— Ë« ÃË“ ÁU?~½U?N½ »«d?ý Êb?Oýu?½ “« qUŠ nF?ý t XÝ« v²?Nł “«¨XÝ« Êb?¹Ëœ ‚U²?A? bŠ s¹«v~??L??¼¨Ê¬ Èu??Ý tÐ Ë©ÆÆÆ®XÝ« —U??ýd??Ý ‘u??š Èu??Ð “« tåU??¼ÅtK??−??Š s¹« —œòb??¹u??ÖÅv Ë«¨t²??šU??Ý V?O?žd??ðÆåbýUÐ ‰Ë« ÂUI —œ Uð œËœÅv eO½ Èd²AOÐ vÐU²ýUШœ“—ËÅv oAŽ tL¼ “« gOÐ t ʬ U«¨b½ËœÅvv dE½ tÐòb½“Åv œU¹d Áœ“ V−Fð Ë«Æt²šUÝ œuš ʬ “« «— œ—U½d?Ð f¹b dOHð¨—UýdÝ vuý UÐ ö¹Ë¬“dðÈU¼ »«d?ý “« Ë b?ýu?M?Ð ‚U?O?²?ý« b?Š U?ð —«c?~?Ð fÄÆb?M? m?¹—œ tłË“ “« «— Èe?O?Ç b?¼«u?š v/ ÁU?ýœU?Ä t b?Ý——œ ¯d t s¹« “«¨b¹¬ błË tÐ Ë« XLEŽ “« Ë œd³?Ð c U¼ÅÈœUý “« Uð —«c~Ð °œu?ý XdÝ b½Ë«bš t½UšÅrš—œ X³?UŽ U?ðÆXÝË« n?OF?{ r?ł Ê«u?ð “« gO?Ð t «d?Ç b?Ý«d?N?½ b?¹¬Åv gž«d?Ý tÐ b?Š “« gO?Ð Êb?O?ýu?½ vÄ°XÝ« s¹d¬ vÖb½“ 5MÇ t È«ÅÁbMšd ¯d∫œdO0 U¼ c Ë ‚UO²ý« XANÐ≥∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 37

—œ Ë œuý v½UNMÄ pK œ—«Ë b½«uðÅv tłË“ t XO½ g¹uš ÈËdO½ UÐ UNMð s¹« t bý —ˬœU¹ b¹UÐ d~¹œ—UÐÏt²ÝUš s¹«ÆåœdÐ œuš ÈU¼ÅtK?−Š tÐ «d ÁUýœUÄòb¹u?ÖÅv v−MÝ t²J½ U?Ð Ë«ÆbýuMÐ »«dý »u³?× È t½Uš ÊUN½r¼«dL¼ t «— +«—U¹ r¼ Ë s vMF¹¨œdÐ œuš ÈU¼Åt?K−Š tÐ «— U ÁUýœUÄ∫b¹uÖ v/ eO?½ tłË“ bMÇ d¼ÆœuÐ »u³×“« 5ł—Ë« oLFð o³Þ¨U¼Å‰ež ‰ež ÏtÐu?³× t «dÇÆå.ËœÅvò t Áb¬ 5AOÄ XO?Ð “« t t½u~½UL¼ b½b¹ËœÅvd?O?E??½ÅvÐ Ë U?³??¹“ È tłË“ U?N??M?ð ËÆb?½«ÅÁb??½U? ÊËd??O?Ð —œ Ê«u?ł Ê«d??²?šœÆœu??ýÅv œ—«Ë ÃË“ U?Ð U?N??M?ð¨“U??ž¬ ÊU?L?¼Ê«uł Ê«d²šœ ‰U?³½œ tШv²?MDKÝ ÊU?J ʬ —œ¨b¹œd?Ö ÃË“ È tK−Š œ—«Ë t ʬ “« f?ĨvÖœdóÄÅvÐ Ë hI½ÅvÐËUÐ tL¼ ÁUÖ Ê¬ ËÆåœdÐ œuš ÈU?¼ÅtK−Š tÐ «d? ÁUýœUÄò∫bMÅv ÂöŽ« Áb¹œ vzU?NMð tÐ œuš t «— tÇ Ê¬ Ë œË—ÅvÆ©±∂≠±µ∫¥µ e®Áb¬ ¥µ —ue —œ t t½uÖ ÊUL¼åb½uýÅv œ—«Ë ÁUýœUÄ dB tÐ r¼vJ¹ tœ—«œ œułË qO$« —UAÐË oLFð XЫd ÊUO “« t¨rO²?KË 5L¼ b¼Uý U¼Å‰ež ‰ež —œ ÊUMÇ r¼ UtÐ Ábý X¹ƒ— oAŽ ÂöŽ« tÐ “U?O½ XUŠ U?Ð t È«Åt½uÖ “«— —UO?Ð Ë vB?ý —UO?Ð XЫd∫Áb?¬ Èd~¹œ fÄ —œdO?«e —œ t b?¹uÖÅv Á—U?Ð s¹« —œ v−M?Ý t²J?½ UÐ %HDXFKDPS v½UŠË— —b?ÄÆb¹¬ v b?¹bÄ U?¼ XK vU?L𗜠vÖœUÝ tÐ b?½Ë«bš U?Ð v~½U?~¹ Ë vzU?NM?ð©ÆÆÆ®b?³K?Þ v «— Ë« UÐ œU?Ný b?½Ë«bš g¹U?²Ýò∫Áb?¬ 5M?Ç e?O½Æåb½—«œ ÈUł Uł ʬ —œ v~L¼¨UŽb²Ý« tÇ Ë býUÐ g¹U²Ý tÇ ©ÆÆÆ®b¹¬Åv/ gOÄ U¼Å‰ež ‰ežœu?š U?Ð «d?® pL?? XÝ«u?š—œ “« fĨ©b?Ýu??³?Ð œu?š ÊU?¼œ ÈU??¼ÅtÝu?Ð tÐ «d?®‚U??O?²?ý« Ë—u?ý d??Ä v½U?O?Ð U??Ð∫qÐUI² pKLð ÈUN²½«ÅvÐ sAł XÝ« s¹«©œdÐ œuš ÈU¼ÅtK−Š tÐ «d ÁUýœUÄ®ÁUýœUÄ ÁU~½UN½ tÐ œË—Ë Ë©°gJÐ¤w¹R_=±bÓ¹CĔÒPÒb¼±s t «d¹“òÆ œ—uš v rAÇ tÐ —UO?Ð dO«e? Ë ÊôuÝ— Âö —œ Áb¬ r¼ tÐ p¹œe?½ Uł s¹« —œ t tLK Ëœ s¹«r¼«u??š „U??M??Šd??? Áœ«œ vK????ð b??½«ÅÁb???O??A?? t v*« “« «— ÊU???A??¹« Ë œd?? r¼«u???š ‰b??³?? ÈœU??ý tÐ «— ÊU???A??¹« -U??‰e?ž ‰e??ž —œ t? XA??Ö“U??Ð Ÿu??{u?? œ—u?? 5?L??¼ —œ v?³??½ U??O?F??ý« »U??²??d??š¬ qB?? —œ ËÆ©±≥∫≥±—«®åb?O??½«œd??ÖbłË g?¹«d?Ð Ë b?O?M? ÈœU?ý Ë« U?Ð b?¹—«œÅv XÝËœ «— rO?K?ý—Ë« t v½U?½¬ È tL?¼ È«ò∫bM? v Âö?Ž« ÁuN?¹¨XÝU?¼błË g¹uš ÁUýœUÄ —œ ÊuON Ê«dÄò∫bM v fJFM 5MǨf¹u?½—ue «— tKLł 5L¼Æ©±∞∫∂∂‘«®åbO¹U/Æ©µ∫∑∞ e®åbMM ÈœUý Ë błË uð —œ uð ÊU³UÞ lOLł U«ò∫b¹uÖÅv tÐu³× ÎU²Š«dË ª©≤∫±¥π e®åbM¹U/Ë Ê«d³UOÄ ÈU¼Åt?²HÖ —œ t —uÞ ÊUL?¼ U¼Å‰ež ‰ež —œ ÈœUý Ë nF?ý “« X³× t œd —uB?ð t½uÖ s¹« b¹U³½tÐ X³½ ÁUÖ Ë t²— —U?JÐ U¼—UШe?¹ULð ÊËbÐ l«Ë —œ¨Ëœ s¹«ÆXÝ« U?LK s¹« t¹Ë—ÅvÐ —«dJ?ð UNMð¨dO?«e »U²Èd³Ž È tLK tÐ .«ÅÁœd tLłdð ÈœUý «— ʬ t ‰Ë« È tLK XHÖ Ê«uðÅv ÊuM«ÆbM¹U/Åv ËUHðÅvÐ d~¹œ p¹Ë ‘dĨbłË∫ÂuN?H tÐ t býUÐÅv H[VDOWDUH “« H[VXOWDUH® ·œ«d² 5ðô ÊUГ —œ t œœdÖÅv “UÐ JLO≥∑oAŽ qB —UNÇ “Už¬

Page 38

—œ ÁbM¼œ bOLFð ÈUO×¹ ‘“d V³Ý Ë œuýÅv qI²M U¼Å«b½« ÂULð tÐ t¨ÈœUý v½ËdOÐ XUŠ s¹«ÆbýUÐÅv h—XUŠ t¨œuýÅv t²HÖ 6DPDK Èd³Ž ÊUГ tÐ .«ÅÁœd tLłdð nFý «— ʬ t ÂËœ È tLKÆœœdÖÅv ‘—œU sDÐtbM½«œÅv vFL?ł t²Ýœ ÈœUý «— ʬ Ë b?MÅv X¹«dÝ ÕË— ÊË—œ tÐ t vI?OLŽ ÈœU?ý¨ÈœUý “« XÝ« ÈdðÅv½Ë—œe?O?¬ —«d?Ý« Ë v½Ë—œ ÈœU?ý¨åXÝ« v½«Ë«d??òʬ 5?²???½ Âu?N?H?? Ë Áb?ý –U??ð« ODHWXV Ë ODHWLWLD È tL?K?“«5L¼ tÐ fÄÆ©≤π∫≥ u¹®åb?¹œd?Ö qU s v?ýuš s¹« fÄò∫t²A?Ö ÃË“ XÝËœ t XÝ« Áb?M¼œ b?O?L?Fð ÈU?O?×¹Æå°œd rO¼«uš ÈœUý Ë œułË uð “«ò∫rOMÅv tLłdð «— U¼Å‰ež ‰ež UOЫ¨t½«—«œUË t½uÖtEŠö «— hý ÂËœ XA?ÖdÐ t½uÖ s¹«©ÆÆÆ œ—ˬ œu?š ÈU¼ÅtK−?Š tÐ «d ÁUýœU?Ä®ÂuÝ hý œË—Ë “« fÄqOJ?A?ð «— »U²? È tb?I? t œ—«œ œułË ÈœU?¹“ Ê—U?I?ð ‰Ë« XOÐ Ëœ 5?Ð Ë— s¹« “«Æåœu?Ð v¼«u?š uðò∫r?OM?ÅvtÐ «d? ÁUýœU?Äò©b?Ýu?³?Ð œu?š ÊU?¼œ ÈU?¼ÅtÝu?Ð tÐ «d?®b?½u?ýÅv “U?ž¬ h?ý Âu?Ý d?O?L?{ U?Ð p¹ d?¼ Ë b?¼œÅvd?E?½ tÐ t½u?Ö s?¹«Æb?M?ÐU?¹Åv t«œ« h??ý ÂËœ d?O?L??{ U?Ð U?¼ÅXO?Ð tO??I?Шʬ ‰U?³?½œ tÐ t?åÁœ—ˬ œu?š ÈU?¼ÅtK?−??ŠÆbM »UDš Ë« tÐ ÎULOI² Ë œ—ˬ ÊUO tÐ sÝ œuš —«bœ “« X½«uðÅv/ tÐu³× t bÝ—Åv«dò¨åb?Ýu?³?Ð œu?š ÊU?¼œ ÈU¼Åt?ÝuÐ tÐ «d?ò rO?²??¼ b?¼U?ý «— v³?O−?Ž iU?M?ð¨tb?I? 5?²??½ —œ —u?Þ 5?L?¼tÐ «d? ÁU?ýœUÄ®.—u?šÅv?d?Ð v³?O?−?Ž È tK?L?ł tÐ ÂËœ XO?Ð —œ Ê—U?I?²? —u?Þ tÐ U? t©Êb?¹Ëœ®qF? lL?ł ËåÆÆÆgJ?ÐtÐ œdH —u ÊUO »ËUMð åÆÆÆXdÖ rO¼«uš t v¹U¼ÅsAłÆÆÆ U błË¨U ÈœUýò lLł —u Ë©œuš ÈU¼ÅtK−ŠË qOz«dÝ« Âu dL¼¨dL¼¨XÝ« vUš XOBý ‰UŠ 5Ž —œ tÐu³×ÆXÝ« Ábý n¹dFð vÐuš tÐ t lLł —uÁb¼UA qO$« —œ r XÝœ «— »ËUMð s¹« rz«œ —uÞ tÐÆbýUÐ v Áœ—ˬ —œ g¹uš bIŽ tÐ t v²K Ë Âœd Áœuð vULðÁuN?¹ bN?Ž «œU?³ò∫œuýÅv? Áb¹œ 'HXWHURQRPH ÂuN?H? d~?¹œ ÈU?¼ÅgÐ d?²?AO?Ð —œ Êu?Ç g?Ð s¹« —œÆrOM?ÅvÆ©≤¥≠≤≥∫¥ Yð®åXÝ« Áb½“uÝ gð¬ X¹«bš ÁuN¹ÆÆÆ bO¹U/ ‘u«d XÝ« t²Ð ULý UÐ t «— œuš È«bš‘d??L?¼ t ÁU?ýœU?Ä tÐ Êb?ý p¹œe??½ U?E?( —œ tÐu?³?×? t rO?M?? —«d?J?ð œu?š œe?½ b?¹U?Ð d?~?¹œ Èu??Ý “« U?«Ê«u?ð U?Ð p¹d?¼¨b?½ËœÅv gU?³??½œ tÐòÊó¹—Ë« È t²?H?Ö tÐ t¨œu?ýÅv?/ «b?ł œu?š ÊU?¼«d?L?¼ “« ÁU?Ö êO?¼¨b??ýU?ÐÅv‰U?³?½œ tÐ tL?¼ U?«åg?O?Ä —œ vJ?¹ Ë fÄ —œ vJ??¹¨d?²?L? vÐU?²??ý U?Ð d?~?¹œ vJ?¹ ˨d??²?A?O?Ð vÐU??²?ý U?Ð vJ?¹∫g¹u??š∫bM¹uÖÅv r¼ UÐ fÄÆb½d³Ð vLNÝ v²³ýuš “« Ë bMMOAMÐ eO p¹ —Ëœ Ë« —UM —œ bM½«u²Ð È“Ë— b¹Uý Uð¨tÐu³×¤wF±Rb8=²±RĔ¼±bFĕb¼«u?š —Ëd? »«dý “« U?¹uÖ ÊU?A¹« ‰œò∫Áœud? v³½ ÈU?¹d“ °XÝ« Èd?JÝ Ë ÈœU?ý d¼ d?ð«d? t v²³?×È tOK tÐ «— œu?š ÊU²?ÝËœ U¼Å‰e?ž ‰ež È tÐu³?×Æ©∑∫±∞„“®åœd b¼«u?š błË b?½Ë«bš —œ ÊU?A¹« ‰œ Ë býÆåœu/ rO¼«uš d– ÁœU¹“ »«dý “« «— uð X³×ò∫œË—Åv dð«d v² s¹« —œ Ë t²šUÝ o×K U¼ XK≥∏t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 39

ÿU( «— å7d?Ö sAłòÈ tL?K U?ð XÝU³¹“ tÇÆb?¹¬Åv œułu?Ð tÐu³?× —œ 7?dÖ sAł d?Ł« dÐ t v²? ʬs¹« —œ ˨b¹U/ “UÐ «— a¹—Uð —œ Ë XIKš —œ b½Ë«bš dOŁQð Èô«Ë g¹U²?Ý b½«u²Ð Uð Áb¬ dO«e —œ U¼—UÐ t rOMøbýUÐ v Ë« oA?Ž¨t ‰ULŽ« s¹d?ðÅÁuJ?ýUÐ UN?½¬ ÊUO “« Ë b?ýUÐ v «bš ’U?š t œuý t²?Ð —UJ?Ð vKLŽd?Ð UłÆÆÆ v² Ë ÊuMł È«—˨ȗ¬¨åœd rO¼«uš d– ÁœU¹“ »«dý “« «— uð X³×ò∫bM ‰ôb²Ý« 5MÇ b½«uð v tłË“ ÊuM¤wP»±¹lcFÒ¹¿b9ÓÒ»¼±±»bd?E??½ tШœd?Ýò—b??I?Ǩ-RXRQ v½U?ŠË— —b??Ä È t²??H?Ö tÐ tb??I?? XO?Ð d??š¬ —œ å’u?K??šòÈ tL??K? U??«¨È—¬U?¹ Ë tL?K? s¹«¨‰U?Š 5?Ž —œåÁb?ý t?²?H?Ö Êu?M?U?ð t È«Åt½«d??ŽU?ý Âd?Ö öL?ł “« fÄ ’u?B?š t?Ðòå°b?Ý—ÅvUÐò∫bMÅv tLłdð t½uÖ s¹« vEH« X% —uÞ tÐ %HD v½UŠË— —bÄÆXdÖ dE½ —œ Ë b½«uš b¹UÐ «— ʬ ·—UF²Æåb½—«œÅv XÝËœ «— uð ’uKš UÐò∫b¹«e«Åv 'KRUPH ˪åXý«œ XÝËœ «— uð b¹UÐ XO½UIŠs¹« Ë Xý«œÅv XÝËœ «— b½Ë«bš vK?Oz«d?Ý« —«œ ÊU1«œd t œd? ‘u«d? b¹U³?½ dÐË— ÈU¬ È t²?HÖ tÐ 5½«u? Ë ÂUJ?Š« »U?² —œ «—u?ð —œ t œu?Ð Èd« “« X?ŽUÞ« tJ?K?Ð XO?½ g³?K È t²?Ý«u?š “« ÈË— tU³?½œU?NM?ð7ý«œ XݘƩπ≠±∫Yð®åÈ—«œ ÁU??~?½ .U??d??Åv d??« U??L??ý tÐ s t «— Ë« d??«Ë« U?ðò∫XÝ« Áb?¬ q?O?z«d??Ý«X¹uË« —œ g¹U¼ÅXOu¾ ÊUO “« Ë XÝË« VK —uý ÂUL?ð ‰UŠ 5Ž —œ¨qOz«dÝ« vMÐ 5²Ý«— b½“d È«dШ«bšÆœ—«œ —«dtbI? q ÈdO?ÖÅt−O?²½ —œ å’u?Kšò È tL?K¨‚U?O²?ý« dE?½ tDI?½ “« s¹«dÐ ÁËöŽ t? œËe« b?¹U³?½ «— s¹« U¹¬ÊU−?O?¼ 5?M?Ç “« fÄÆb?ýU?Ð d?ðb?¹b?ý ʬ vM?F? t vE?H? b?M?½U? býU?Ðb?M?L?ð—b? œu?š vM?ðËd? Âu?N?H? —œ b?¹U?ý«— uð¨tKÐò¨vB?ýdOž Ë h?AU½ vð—u tÐ r¼ ʬ¨.u?MAÐ tÐu?³× ÊU¼œ “« U?ð XO½ VO?−Ž U¹¬ ÈeO?~½«—uýË »u³?×? X³?×? l«Ë—œÆr¼ —U?M? —œ qI?F?ð Ë v~?½«u?¹œòøb½—œÅv X?ÝËœ t½U?BU?š jI? È—¬ ’u?K?š ÈË— “«V³Ý t? vI?AŽ v?²?Æåœu?/ rO?¼«u?š d?– ÁœU?¹“ »«d?ý “« «— u?ð X³?×?ò∫X?O½ qI?F?ð Ë v~?½«u?¹œ e?ł Èe?O?Ç’uK?š ÈË— “« «— u?ðò∫X??¼ e?O½ t?½öU?Ž U?«Æb?O?Ðu?J?Ð r¼ tÐ «— ÊU?²?¹U?¼ XÝœ Ë b?O?B?d?Ð Ë b?¹b?M??Ð œu?ýÅv“d?Þ tÐ 5X\VEURHFNÆb?ýU??ÐÅv o?O?L??Ž vA??«—¬ È tL??A??Çd??Ý t oA??Ž XL??J??Š ÂU??L?ð¨åb??½—«œÅv X?ÝËœb?½«u?ðÅv/ Ë b?¹U?/Åv @M?¼¬ r¼U?½¨b?¼œÅv? XÝœ “« «— g¹u?š rE?½ oA?Ž œu?š ÃË« —œò∫b?¹u?ÖÅv? v¼u?J?ýU?ÐÆåbýUÐÅv »u³× È t½UA½¨Uł p¹ —œ rE½ —b s¹« UÐ Â√uð v² —b s¹«ò¨åœuýÅv XdÝ Ë¨b²¹UÐ≥πoAŽ qB —UNÇ “Už¬

Page 40

P=4б»Ò¹ÐC¼ÎÒ±ÎS¡¤¤abĕ¨r²¼ qOLł U«¨ÂU tOÝ s¨rOKý—Ë« Ê«d²šœ È«ò¨—«bO ÈU¼ÅtLOš q¦ÆÊULOKÝ ÈU¼ÅÁœdÄ bM½U ˨r²¼ ÂU tOÝ t ÊuÇ bOMJ½ ÁU~½ s dÐXÝ« t²šuÝ «d »U²¬ t «d¹“¨Áœu/ rAš s dР—œU Ê«dĨbM²šUÝ U¼ ÊU²Uð —uÞU½ «dÆÂœu/ v½UÐÅÁb¹œ «— œuš ÊU²Uð U«¨s ÊUł VO³Š È«v½«dÇÅv U− t Áœ d³š «døv½UЫušÅv U− «— tKÖ dNþ XË —œX½UIO— ÈU¼ÅtKÖ œe½ «dÇ «d¹“ÆÂœd Á—«Ë¬ q¦ÐC±Rl_¨v½«œÅv/ dÖ« ÊU½“ “« s¹dðÅqOLł È«Ë— ÊËdOÐ U¼ tKÖ dŁ« —œ«— X¹U¼ÅtUžeÐËÆÊ«dâÐ ÊU½U³ý ÈU¼ sJ œe½

Page 41

²bĕ tÐ «dð¨s È tÐu³× ȫ«ÅÁœd tO³Að býUÐ ÊuŽd È tЫdŽ tÐ t v³Ý«U¼bMÐ ÊœdÖ tÐ X½œdÖ Ë U¼d¼«uł tÐ X¹U¼—Uš—ÆXÝ« qOLł —UOÐ tÇ È«dÐ ÁdI½ ÈU¼Åt³Š UÐ öÞ ÈU¼dO$“ÆXšUÝ rO¼«uš uðabĕÁUýœUÄ ÊuǨbMOA½Åv œuš È ÁdHÝ dÐÆb¼œÅv «— œuš ÈuÐ s q³MÝXÝ«d È tK³Þ q¦ «d¨ s »u³×ÆbЫušÅv s ÈU¼ ÊU²Ä ÊUO —œ tÈU¼ ⁄UÐ —œ ÊUÐÅtýuš q¦ s »u³×ÆXÝ« Èbł 5ŽÑR6Ò¹c±bl_¨s È tÐu³× È« v²¼ U³¹“ uð pM¹«ÆXÝ« dðu³ ÊULAÇ q¦ X½ULAÇs »u³× È« v²¼ s¹dOý Ë U³¹“ uð pM¹«ÆXÝ«e³Ý r¼ “« U Xð ˲bĕXÝ« œ«“¬ ËdÝ “« U È t½Uš ÈU¼dOðÆdÐuM »uÇ “« U nIÝ ËbOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“¥±

Page 42

abĕ Ë ÊË—Uý fÖd½ sÆr²¼ U¼ÅÈœ«Ë sÝuݲbĕU¼—Uš ÊUO —œ sÝuÝ t ÊUMÇÆXÝ« Ê«d²šœ ÊUO —œ s tÐu³× ÊUMÇ r¼abĕq~Mł ÊU²š—œ ÊUO —œ VOÝ t ÊUMÇÆXÝ« Ê«dÄ ÊUO —œ s »u³× ÊUMÇ r¼r²A½ v½UœUý tÐ ÈË È t¹UÝ —œÆœuÐ s¹dOý 3U È«dÐ ‘«ÅÁuO ˨œ—ˬ t½UO tÐ «dÆœuÐ X³× s dÝ ÈôUÐ ÈË rKŽ ËbO¼œ X¹uIð gLA ÈU¼ ’d tÐ «d¨b¹“UÝ Á“Uð U¼ÅVOÝ tÐ «dÆr²¼ —ULOÐ oAŽ “« s t «d¹“ XÝ« s dÝ d¹“ —œ gáÇ XÝœÆbAÅv ‘už¬ —œ «d g²Ý«— XÝœ Ë«d× ÈU¼u¼¬ Ë U¼ ‰«ež tÐ «— ULý rOKý—Ë« Ê«d²šœ È«¨r¼œÅv rb¼«u½ ‘œuš Uð «d »u³× tÆ©∑∫≤≠µ∫±®å°bO½«eO~MO½ dÐ Ë bOMJ½ —«bOÐ¥≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 43

P=4б»Ò¹ÐC¼“«¨XÝ« Èd?L?¼ È ÁuJ?ý∫.u?Mý v «b?²?Ы —œ U Ë Áb?ý ÂöŽ« t vŽu?{u? 5²??½¨tb?I? ÂUL?ð« “« fÄ∫œdÐÅv dÐ bOF³ð —œ t g¹uš È Áœ«bœt œd ÁuJý Ë«¨r²¼ qOLł U« ÂU ÁUOÝòÆ©µ∫±®å°rOKý—Ë« Ê«d²šœ È«ÂU ÁU?O?Ý t?uA?F?Æb?¹U?/Åv t?²?d?Ö Ë džô¨Áb?O?J?ð «— ‘«ÅÁd?N?Ç t X?Ý« vL?ž s¹«¨år²??¼ ÂU? ÁU?O?Ý sòË œdÐÅv d??Ð vJ?¹—U?ð —œ gŠË—¨XÝË« b?O?F³?ð @½— tÐ XÝ« tÐd?& @½— ˨b?½U?¹U?/Åv «— Vý ʬ t¨XÝ«rMðdШr²?ÝuÄò∫b?¹uÖ v Ë«¨b?U½Åv g¹uš È t?Bž “« ÊU“ ÊU?L¼ —œ »u?¹«ÆXÝ« ÊU¹U?/ eO½ ‘—U?š— —œ s¹«ÆåÁbý ÁUOÝt XO½ Èd²šœ d~ U¼Å‰ež ‰e?ž È tłË“ 5MÇ r¼ÆXO½ XÝuÄ vÖdOð V³? UNMð¨v½Ë—œ v½UA¹dÄ s¹«Á«— ˨Xý«œ —U?³?ł« s?ÞË Èöł tÐË«ÆXÝ« Áœu?/ X³??«d? X«d??þ U?Ð g¹u??š XÝu?Ä “« Áb??½U? —b?Ä È t½U??š —œv³½ ÈUO—« rQðdÄ öLł Ë Ë« —U²H?Ö t½u~ÇÆXÝ« Áb½«“uÝ «— gð—u bOF³?ð »U²¬ ËÆœdO~Ð gOÄ «— vÖbMÐq¦ ÊUA¹« È ÁuKł Ë dðÅŒdÝ qF “« ÊUA¹« ÊbÐò∫œ«œ —«d r¼ —UM Ê«uð v/ qOz«dÝ« Âu ÊU¹bOF³ð È Á—UЗœ «—Æ©∏≠∑∫¥—«®åœuýÅv/ t²šUMý U¼ÅtÇu —œ t XÝ« Ábý dðÅÁUOÝ v¼UOÝ “« ÊUA¹« —u U«ÆœuÐ œu³ uU¹Ë« v¹U³¹“ U«¨t²¹— r¼ —œ «— tłË“ È ÁdNÇ ÁœuÐ UÝd XUÞ Ë XÝ r¼ —b d¼ bOF³ð Ê«—Ëœ¨‰UŠ 5Ž —œË Xý“ Ë« t bM?M—u?BðÆb?MýU?Ð ÁU³?²ý« —œ b?¹U³½ e?O½ Ë« Ê«—U?¹ t rO?Ký—Ë« Ê«d?²šœ fÄÆXÝ« Áœd?³½ ÊU?O “« «—v½ULÖb?Ð vb½« œËbŠ U?ð Ë XÝ« ÂuNH?dÄ —UO?Ð XO?Ð ÊUL¼ —œ Âö s¹« v½¬ qL?F« fJŽÆXÝ« Áb?ý bM?ÄU½‘uš XÝœ ÈË s¹œUO?MÐ v¹U?³¹“ å°r²?¼ qO?Lł U?« ÂU ÁU?OÝ s rO?Ký—Ë« Ê«d²?šœ È«òÅ∫býU?ÐÅv œuN?A ʬ —œ«— ‘œułË —œ XŠö U?NM?ð t «d?Ç b¼œÅv oŠ Ë« tРʬ 5?L?¼ —œ »u³?×ÆXÝ« Áb?¹œd?~½ g¹U?¼Åv²?Ð Êu?~½XÝuÄ vÖd?Oð t v½U?“ øœuý l«Ë »u?³×? bM?Ä œ—u? b¹U?Ð tJK?Ð XO?M½ vU? Ë« ÊœuÐ U?³¹“ U?NM?ð ËÆbM?OÐÅvg²ÝËœ U?ð U?³¹“¨b?ýU?³½ U?³?¹“ «dÇ fĨœu?ýÅv/ gM?²ý«œ X?ÝËœ l½U Ë b?½«œd?Ö v/ Ë« “« «— »u³?×? ÁU~?½¨Ë«ÁU~½ dЫdÐ —œ rýUÐ t²Ý«uš dÖ«¨býUÐ Áœd «bOÄ vKJ?ýbÐ È ÁdNÇ r¼ —bd¼¨È—¬øb½d~MÐ «— Ë« Uð U³¹“¨b½—«bÐ¥≥bOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 44

È t²HÖ tÐÆbÐU¹Åv d?OOGð rK? —uDÐ œd~½Åv »u?³× tÇ Ê¬Æb¼œÅv d?OOGð tL¼ «d? Ë« ÁU~½ ÂdOÖ —«d? »u³×v¹U?³??¹“ tÐ vJ?¹œe??½ s¹«¨œœd??ÖÅv v¹U?³??¹“ s¹« XA??Ö“U?Ð V³??Ý tÇ Ê¬©*UHJRLUHGH1\VVH®fO?½Ëœ—u?~??¹d?ÖÆå.« Ábý —Ëœ ʬ “« t XÝ« vMÞUЉe?ž “« v¹U??¼Åg??Ð Êœd?? «b??ł U?ÐÆXÝ« Áœ«œ j??РȗˬÅX?H?~??ý “d??Þ tÐ v³??O??K? ÈU??M??Šu??¹ «— Y×?Ð s¹«∫b½“Åv «b «— b½Ë«bš ‘dL¼ tłË“ ÊUГ “«¨U¼Å‰ežs —œ uð ÁU~?½ t «dǨd?~MÐ «d? eO?½ ÊuM?« È«Åt²U¹ ÂU? tOÝ «d? ÊuǨd?~M s d?Ð —UI?Š È Áb¹œ tÐòË ÁU?M?Ö Ë v²??ý“ Âœu?łË —œ¨vM? r?¼U?~?½ t ʬ “« g?O?Ä Êu?Ç ©ÆÆÆ® t²??šU?Ý b?¹b??& «— v¹U?³??¹“ Ë XŠöÂU tOÝ @½—¨v²¹d~½ «d t tE( s¹« “« ©ÆÆÆ® ÁœuÐ ÂœułË v²Ä j¹«dý t Èb¹œ «— v¹U¼ÅÈ—U−M¼U½uð ÁU~½ 5²½ UÐ UNMð t½ U¼—UÐ Ë d~MÐ «d ÊuM«¨Âuý t²¹d~½ 5MÇ œu³½ t²¹Uý t Ȝ˜“ «— Xý“ ËÂœułË —œ uð È t½UI?ýUŽ ÁU~?½ t «dǨȜu/ 7?¹d~½ È t²?¹Uý «d? ˨Ȝ˜“ s “« «— ÁUOÝ @½— s¹«U¼Å‰ež ‰ež —œ rOKý—Ë« Ê«d²šœ tÐ tłË“ t XÝ« È«ÅtKLł ÊU?L¼ s¹«©ÆÆÆ®t²ý«cÖ ÈUłdÐ v¹U³¹“ Ë nDÊ«d?²?šœ È«∫vM??F?¹år²???¼ qO?L?ł U??« ÂU? tO?Ý s r?O?K?ý—Ë« Ê«d?²??šœ È«ò∫b?¹u?Ö v Êu??Ç b?M? v? ÂöŽ«s bMÇ d¼¨Áœd?Ð œuš ÈU¼ÅtK−?Š tÐ «d Ë t²ý«œ s oŠ —œ vH?D 5MÇ ÁU?ýœUÄ t bO?MJ½ V−F?ð rOKý—Ë««d ˨XÝ« Áœd r¼U~½ t «d?Ç r²¼ U³?¹“ Ë« b¹œ “« U«¨rýUÐ t²ý«b?½ «— Ë« X³× XUO?Ë rýUÐ ÂU tOÝ—«d? œu??š e?Ž œ—u?? «d?? Ë b?¹d??~??M?Ð s d??Ð Êu??M?« s? È«b?š fÄ©ÆÆÆ®t?²?ý«œ XÝËœ XK??Ž 5??L?¼ t?Љ˫ —UÐ È«dÐ UN?Mð t½ t t²šU?Ý t²¹U?ý Ë ÁœUN½ vU?Ð Ë« —œ vHD ÊU?MǨULý 5?²?½ ÁU~½ t «d?ǨbO¼œÆåt²AÖ ULý ÁU~½ o¹ô U¼—UÐ tJKЫ— œuš XÝ« s?J2d?O?ŽÆb?½U?0 ÁU?~?½ gýu?Ä —œ t XÝ« ʬ rN?°»u?³?×? ÁU?~½ È Áb?M?M? Êu?Öd?Öœ —b?œu?š —œ g??Ð ‰u??% Ë t½U??I??ýU??Ž ÁU??~??½ s¹« ÊËb??Ð Ê«u??ðÅv/ d??~??¹œ t «d??Ǩœd??L?ý ‘“—«Åv?Ð Ë Áœd?L??ý X??ÄÆX¹d~½¤w_^=:C±ÏCa=`_=9Ĕ»Ò±бR¹Ó±s¹« U¼Å‰ež ‰ež È tÐu³× Uð bM¼œÅv Á“Uł« rOKý—Ë« Ê«d²šœ¨oO²Ž bNŽ Àœ«uŠ vFLł t²Ýœ œËdÝ bM½U tÐË bM²¼ Ë« UÐ vœ r¼ vÄ —œ ÊUÐU²ý g½U²ÝËœ ÊuÇÆœ“UÝ —UJý¬ «— œuš VK ÈU—˛ XIOIŠ¨‰ež ‰uÞ —œ Ë UłUÐ ÊU?¹«d?ÝÅr¼ —U?²?— fJ?F?Шb?½œd?ÖÅv Ë« v²?H?~?ý V³?Ý U?¹ Ë b?½—«œ X—U?A? Ë« ô«R?Ý —œ¨‘U?J?M? s¹« —œg²ÝdÄ œ—u? Ë« ÈuÝ“« U?¹¨bM? XU¹—œ Ë« “« Èd?«Ë« U𠜜d?Öd?O tÇ ÊUM?ÇÆbýU?ÐÅv ËUH?² ÎöU? »u³?×¥¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 45

t½ Ë v½u?Öd?Öœ t½¨ÊU?−?O?¼ t½ ‰e?ž ‰e?ž ÃË“ ÕË— t «d?ÇÆb?½U?¹U?/Åv/ «— œu?š ÕË— ”U?J?F?½« e?Öd?¼Æœd?O?Ö —«d?Æ XO½ —«cÖ dOŁQð Ë« ÕË— —œ eOÇ êO¼Æb¼œÅv Á«— œuš tÐb¹œdðXH¼ Uð UN½¬Æœ—«b½ È—«Ëœ« U?¹ Èu½UŁ ÂUI êO?¼ t bMMÅv UH?¹« «— v¹«eÐ gI½ rOK?ý—Ë« Ê«d²šœ¨‰UŠd¼ —œ»u³× È tKOÝË tÐ —UÐ tÝ©±∂¨∏∫µª±±∫≥ªµ∫±®tÐu³× ÈuÝ “« t³ðd —UNÇ∫b½«Åt²dÖ —«d ‰«RÝ œ—u t³ðdÆ©≤≠±∫∑ª±∞≠±∫∂ªπ∫µª∂∫≥ª∏∫±®œuýÅv d¼Uþ —UÐ XH¼ «—œ s¹« ÊU¹«dÝÅr¼ ÊuÇœuš Ë©¥∫∏ªµ∫≥ª∑∫≤®Á—Uý« U¼Å‰e?ž ‰ež È tb?I Ê«u?ł Ê«d²?šœòUÐ ◊U?³ð—« —œ t t½u?Ö ÊUL?¼¨bM?½UN?ł s¹« ÈU¼ XK? È ÁbM?¹U/ U?N½¬‰ež ‰ež —œ U𠜗«b?½ œułË vF½U t «d?Ç®b¼Åv qOJ?Að «— «—œ ÊU¹«dÝÅr¼ U?NMð t U?N½¬ ÁËdÖÆ©≥∫±®.«ÅÁœdÂuÝ h?ý Êu?Ç tÐu³?×? Ë »u³?× œe?½ —œ b?¹UýÆ©b?ýU?Ð t²ý« œ œu?łË e?O½ Èd?~?¹œ ÈU¼«b? Ë ÊU?¹«dÝÅr¼ U?¼Ëœ t ÊU½U³?N~?½ ·öšdÐÆb½«ÅÁb?ý d¼U?þ „dA? ÈU¼ XK qO?$« vUL?ð —œ t t½uÖ ÊU?L¼¨bM?ýUÐ ‰e?ž vF«ËË ©≥∫≥®býUÐÅv „—œ ÂbŽ ÈË— “« UN½¬ qLF« fJŽ t²ÝuOÄ Ë .uMýÅv «— ÊUA¹«b Ë rO²¼ UN½¬ b¼Uý —UÐtÐ v½ULÖbÐ U¹ Õ«e ÊUAö —œ dÖ« U²ŠårOKý—Ë« Ê«d²šœò©±∫∂≠∑∫µ®b½—«œ vMAš XUŠ tłË“ dЫdÐ —œ U²ŠÈuÝ “« È«Åt½U?ÖËœ —U?²?— 5M?Ç b?¼Uý e?O?½ b?OF?³?ð —œ qO?z«dÝ« Âu?Æb?M?²?¼ ÊU?Ðd?N Ë rO?Š— —U?O?Шœ—u??Ð rA?ÇÊ«d²?šœò¨X— uK?ł tШrŠ—ÅvÐ Ê«“U?Ðd?Ý ÊUO? “«¨œu?š !—Ë œ—œ ÂU~?M¼—œ U??OŽ U?²?Š XÝ« ÁœuÐ d?U? ÈU¼ÅXK?Æ©≤∏∫≤≥u®ÆbM²¹dÖ ‰UŠ s¹« tÐårOKý—Ë«rŠd?ð U?N?½¬ ÊU?L?A?Ç —œ t?łË“¨b?M?ýU?Ð t²?ý«œ rO??I?²?? È—u?C?Š rO??K?ý—Ë« Ê«d?²?šœ¨‰e?ž È«b?²?Ы —œ t? ʬÅvÐÂU tO?Ý t r¼ —b? d¼ b?½—u?Ð t?Bž Ë« ‰U?Š tÐ œU?¹“ b¹U?³?½Æœd Áb?¼U?A g¹u?š Âô¬ tÐ X³??½ «— È«Åt½U¹u?'œœuš tłË“¨býUÐÅv qOLł ‰UŠ 5Ž —œ Ë ÁUOÝ t ʬ ÊUOÐ È«dÐ Ë°XÝU³¹“ Ë« fÄ b½—«œÅv XÝËœ «— Ë«¨býUÐÆXÝ« Áœd tO³Að ÊULOKÝ ÈU¼ÅÁœdÄ Ë —«bO ÈU¼ÅtLOš tÐ «—¤wÐC:=9ÓClѹRkP;CÒĒ»±P=ÓCla:=^È ÁœUÝ ‘d~½øÁb¹e?ÖdÐ «— dNý Ëœ s¹« «d?ǨbMýUÐÅv vU?Lý ÊU²?ÐdŽ —œ vIÞUM? Ëœ d¼ ÊULO?KÝ Ë —«bO°býUÐ t½uÖ s¹« b¹UýÆbMMÅv œU−¹« ‘uÖ —œ h?Uš 5MÞ¨ÂU½ Ëœ s¹«∫b¼œÅv aÝUÄ Ë XÝ« ʬ 5³ t½«dŽUý«d× ÊUM?OA½—œUÇ ÈU?¼ÅtLOš —ˬœU¹ Ë X?¼ eO½ p¹—Uð Ë ÁU?OÝ ÂuNH? tÐ —«bO È tLK? t rOMJ½ ‘u?«d U«tłË“ È ÁdNÇ XЫd?ž¨b½« Ábý t²?UÐ ÁUO?Ý ÈU¼ tUže?Ð rAÄ “« ˨©±±∫¥≤ ‘«®å—«bO? ÊUJÝ« q×?òbýUÐÅvË ÊU/UšÅvШbýUÐ ÊUMOA½—œUÇ È tH¹UÞ ÊUL¼ “« eO?½ œuš t bÝ—Åv dE½ tÐ vFO³Þ ÁUÖ Ê¬¨—«bO ÈU¼ÅtLOš tЗ«bO ÈU¼ÅtL?Oš —œ Ë Â«ÅÁb¹eÖ «ËQ? pý U —œ t s dÐ È«ËòdO«e È t²H?Ö tÐÆ»U²¬ d¹“ t²šu?Ý Ë bOF³ð —œ¥µbOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 46

t vð—u ÊU?L?¼ tШœ—«bM?ÄÅv „ôU?Ç Ë U?³¹“¨nD? “« d?Ä «— œuš tÐu?³?× U?«ÆÈ—¬Æ©µ∫±≤∞®å«ÅÁbý s?UÝÈU¼ÅÁœdÄ ÊuÇ XÝU³¹“ Ë bOH?Ý U«¨—«bO ÈU¼ÅtLOš Êu?ǨXÝ« ÂU tOÝ °b¹ULMÐ »U²?¬ dЫdÐ —œ ÈbOHÝ È ÁdÄÆb½œdÖÅv t½U~¹ Ë« È ÁdNÇ —œ ÈœUý Ë rž ÈU¼ @½—¨“Ë— Ë Vý ÈU¼Å@½— t½uÖ s¹«° ÊULOKÝqO?z«d??Ý« Âu? b??O??F?³??ð —ˬœU?¹ —«b??O?? ÈU?¼ÅtL??O??š tÇ ÊU?M??Ç t œu??ýÅv ◊U?³??M??²?Ý« t½u??Ö s¹« Êó¹—Ë« Âö “«U ÊULOKÝ bOH?Ý ÈU¼ÅÁœdĨ.d~½Åv ÃËdš »U²? È«d× —œ «— Ë« 5A½ tLOš j¹«d?ý t²ýcÖ ÊuÇ˨bMýUÐÅv“« U¼Å‰e?ž ‰ež È Áb?M¹«d?Ý®œ“«b½«Åv ÊUL?OK?Ý Ê«—Ëœ ÁuJ?ýdÄ b?³F? qš«œ ‘uI?½ ÊU?Aš—œ ÈU?¼ @½— œU¹ tÐ «—s¹« ËÆ©XÝ« Áb?ý —U??J??ý¬ U? d??Ð ÊU?L??O??K?Ý ÂU??½ Èd?O??Ö—U??J?Ð “« t Áœd?? ‰U?³??½œ «— vH??¹d?þ v?ö È“U?Ð Ë— s¹«l«Ë »u?³?×? t v²???³?ýu?š d?²??šœ Ë œd?ÐÅv d??Ð b??O?F?³?ð —œ t vU??U?½ d?²?šœ¨XÝ« qO??z«d?Ý« Âu? Xýu?½d??ÝÈU¼ÅÁœdÄ tÐ tÐu?³× b?MÇ d¼¨b?ýUÐÅv ÂU? tOÝ —«bO? ÈU¼ÅtL?Oš ÊuÇ ‘«ÅÁd?NÇ Ë “ËdO?Ä Âu Ë Áœu“¬ Âu?¨ÁbýÆœ—«œ X¼U³ý eO½¨ÊULOKÝÁdO?ð vL? t œ—«œ È«Åt²?šu?Ý »U²?¬ È Ád?N?Ç tJK?ÐÆb?ýU?ÐÅv/ ÂU? tOÝ r?¼ —b ʬ XH?Ö v t —u?Þ Ê¬ Ë«s¹« tÐ b?ýUÐ v©È«ÅÁu?N? Ë ÁU?O?Ý Âu?NH? tÐ VKDKRUÈ tLK? È tA?¹—“«®6KHKDUKRUHWKÈ tL?K n?H? Ë Áb?ý¨rOKý—Ë« Ê«d²šœ Ë— s¹« “«ÆœbMÐ v —UJÐ «— kH s¹« ÊuM« V³ÝĒ_ÏCa=aÐbmP=;8ÑCi`R¥wF±ab±R²C¬a±R¼5MÇ s¹« tAOL?¼ Ë« rO½«bÐ b¹UÐ t «d?ÇÆXOÇ gð—u XÝu?Ä v¼UOÝ XKŽ t b¼œ `O?{uð b¼«ušÅv Ë«ÈU¼—U ˨Áœd tÐd& U¼bFÐ «— vÖbMÐÆÊUAš—œ È«ÅÁdNÇ UÐ ÁœuÐ vKO« Ë œ«“¬ d²šœ¨v³½ ÿU( tÐÆXÝ« Áœu³½“« tłË“ tÇ ÊUMǨrOM ÿU?( ßßôULł« ÊuÇÆÁb?½«“uÝ «— Ë« XÝuÄ t XÝ« bO?F³ð Ê«—Ëœ »U²¬ d?¹“ UÝd XUÞÁœdJ½ tK?Ö ÃË“ v¹U³¹“ v²?ÝU “«©Ê«d~?¹œ U¹ œuš tD?Ý«Ë tÐ t½®êO¼ U«¨b?M v ÅtK?Ö «— ‘«Åv¹U³¹“ Êœ«œ XÝœv¹U³?¹“ ʬ —œ t œu?Ð Åv v³?¼c d?O?ž ÎöU Ë vÐœ« 7? d?Ö« ’u?B?ЪXÝ« VO?−Ž œu?š Èœu?š tÐ s¹«Ë∫XÝ«ÆXÝUMFdÄ ßßöU ʬ ÂuNH Ë— s¹« “« Ë býUÐ ÁuN¹ ‰ež ‰ež dL¼ ÊuÇ U«¨XÝ« Ábý Áœ«œ X³½ Ê“ tÐ UNMðvI¹dÞ ÊUL?¼ tÐ tJKÐ Èœd? ÕË— —u t½ b½“U?Ý vKLŽ «— tÐu³?× ÈU¼Åt²?HÖ Uł s¹« —œ b?¹UÐ UO?K Ê«—bÄX³½ Á“«b½« ÊUL¼ tШt²ý«œ ÊU?OÐ .«ÅÁœd d– dðÅgOÄ t v½UŠË— ‰ež U×H —œ v³OK? ÈUMŠu¹ f¹b tÂö dO?Hð Õdý tÐ Êu?²Ý ±≥ UN?Mð Êó¹—Ë«ÆbýU?ÐÅv UO?Ž vF«Ë d?L¼ Ë ÁœuÐ s¹u?½ qOz«dÝ« Âu? t UO?K tÐUO½œ “« UOK¨b¼œ v `O{uð Ë«Æår²¼ qOLł U« ÂU tÝ s¨rOKý—Ë« Ê«d²šœ È«ò¨XÝ« Áœ«œ ’UB²š« tłË“¥∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 47

Ë U³¹“ Ë Áœd? ‰bÐ ÊU?ł tÐ «— qF œuš œu?łË —œ U«ªb?ýUÐÅv ÂU ÁU?OÝ Ë t²?ÝUšdÐ È—U?M tÐ XÝd?Ä XÐ XK ËtÐ U«¨rýUÐÅv XÄ È«ÅtI³Þ œuu t «dǨr²¼ ÂU tOÝ sòb¹uÖÅv Ë« ÊUГ “« Êó¹—Ë«ÆXÝ« t²AÖ ÊUAš—œv? ʬ p¹œe?½ Ë Â«Åt²?d?¹c?Ä œu?š œu?łË —œ «— «b?š d??Ä t vzU?ł ʬ“«Æ«Åt²?A?Ö U?³?¹“ ÊU?1« Ë tÐu?ð È tD?Ý«ËÆå« Ábý U³¹“ Ë— s¹« “«ÆXÝ« XÝ«b vK&¨göł Ë ÁuJý t «ÅÁbý‰u% t œ“—ËÅv bOQð Êó?¹—Ë« t v¹Uł ʬ U«Æœ—«œ œułË È« t½u?Ö tÐ f¹b “Ëd³¬ œe½ e?O½ dO?Hð 5L¼sð —cÖ È tK?Šd Èd?ðÅoOœ —u?Þ tÐ “Ëd³?¬¨Áœ—ˬ œułu?Ð «— ʬ t²U?¹ sð qF t? XÝ« vzUł ʬ “« U? XO½U?½«ÈU¼Å”U³ teO¬ “«—œułË —œ UOKåË« t²HÖ tÐò¨b¹uÖÅv “UÐ «bš Èb½“d tÐbOLFð È tDÝ«Ë tÐ «— U —UJ¼UMÖrOKý—Ë« Ê«d?²šœ È«ò∫Áb?¬ 5MÇ U?¼Å‰ež ‰e?ž —œ t XÝ« Á—UÐËœ Èb?uð qž n?D “«¨œ—«œ sð tÐ «— ʬ bO?HÝnD?? È tD??Ý«Ë tÐU??³?¹“¨v?½U???½« È Áb??M??M??J?ý X?F?O??³??Þ È tD??Ý«Ë tÐ ÁU??O??ÝÆår²????¼ qO??L??ł U?« ÂU?? ÁU??O??Ý sÊb?¹œ U??ÐÆt²??šU??Ý 5??M?Ç «— ʬ ÊU??1« XÝ«b?? Êu??Ç U??³??¹“¨Â«ÅÁb?ý Áb??O??ýu??Ä ÁU?M??Ö “« t Ë— s?¹« “«¨ÁU?O??ݨv¼ô«Ë« øt²ÝUšdÐ ÈbOHÝ ”U³ 5MÇ UÐ t XÝ« v tÇ s¹«ò∫bM¹uÖÅv V−Fð UÐ rOKý—Ë« Ê«d²šœ Ë« ÈU¼Ås¼«dOÄ åøt²AÖ bOHÝ 5MÇ t½u~ǨÁœuÐ ÂU ÁUOÝ t“« s¹« t¨b¼œÅv `O?{uð¨år²?¼ qOL?ł U« ÂU? ÁUO?Ý sò∫bM v ·«d?²Ž« tłË“ Êu?Ç r¼ f¹b œ—U?½dÐÊUL?¼ s¹«Æœ“U?Ý v oK?F?²? vÝb? rU?Ž tÐ «— Ë« ÃË“ tÐ Ë« oK?F?ð Ë XÝU?¼ ÊU??½« œu?¬ ÁU?M?Ö ÈUO?½œ U?Ð Ë« b?½u?O?ÄË U¼ ÊU??½« UÐ œu?š t½U?ÖËœ X—U?A Ë v~?²??Ð«Ë U?O?K∫Áb?¬ t¹¬ s¹« —œ t b?ýU?ÐÅv vM?O“ ÈU??OK? j¹«d?ýÊuǨ—«b?O ÈU?¼ tL?Oš d?¹“ ʬ v½ôuÞ ÊU?J?Ý« dŁ« —œ XÝ« ÁU?OÝ U??OK?¨b¹u?ÖÅv f¹b? œ—U½d?ÐÆœ—«œ b½Ë«b?šbýUÐÅv bOF³ð „U½œ—œ VzUB “« s¹«ÆXÝ« t²ý«œ VzUB “«dÄ v½ôuÞ v²U«¨ÊU¹uł @Mł XÝ X¹—uQË „ËdÇ Ë p “« b?½«u?ð v/ t —«b?O? ÈU¼Åt?LO?š d?¹“ tЩÆÆÆ®XÝ« t²?ÝU?šd?Ð ÁbM?M?J?ý Ë 5~?M?Ý r?ł “« tb½U?Ýd?Ð ÁuJ?ý tÐ «— g¹u?š d?L?¼ U?ð bM?Åv q³?I?ð œuš d?Ð «— v¼U?OÝ s?¹« U?O?Ž U«Æ©ÆÆÆ®b?ýU?Ð È—UŽ v¼U?O?Ýt ʬ©ÆÆÆ®Áœd sð tÐ «— v½U??½« s¼«dO?ĨÁb?¬—œ È«ÅÁœdÐ —u? tШÁœd? tÞU?Š« Vý —œ «— œuš U??OŽ ©ÆÆÆ®Áœdá?Ý V?O?K? v~?¹U?Ëd? tШb?M?Åv ÊU?N?M?Ä œu?š —œ «— !— Ëœ—œË Áœu?Ð U?¼ÅÊU??½« È tL?¼ “« d?ð«d? ‘«Åv¹U?³?¹“U𠜗c?ÖÅv —œ œu?š v¹U³?¹“ È tL?¼ “«Æœ—Uá??Ð —u½ tÐ «— ÊU??½« b½“d? U?ð¨bM?O?A½Åv? ¯d —U?C?²Š« —œ¨œu?ýÅvd²NРʬ “« ˨—ˬ v œU¹ tÐ «— ÊULOKÝ È tLOš s ©ÆÆÆ®œ“UÝ „ËdÇ Ë p vÐ «— v¹UOK «—œuš ÃË“ b½«u²ÐÆåÆÆÆr²ÝdÄ v t²AÖ tOÝ tLOš s¹« d¹“ —œ «— ÊULOKÝu?~??¹d?Ö Ê¬ —œ t œ—ˬ œU??¹ tÐ œd?Åv? qI?½ vU??O?²??ý« 5?M??Ç U?Ð t? «— ÊU?²??Ý«œ s¹« t v½U??“ œ—U?½d??Ð b?¹U??ýʬ bO?M?J?½ V−?Fðò∫b?M? v U?¼ ‰e?ž ‰ež d?Ð È« tE?Žu? 5?MÇ tÐu?³?×? ÊU?Г “« Ë« “« q³? Êd XA?¼ t?O?½Ëœ—¥∑bOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 48

t«dÇÆXý«œÅv XÝËœ «d åÂd¼uýò œu?Ð ÁœdáÝ ULK?þ tÐ «d rULŽ« Ë ÂœuÐ Áb?ý ÂU ÁUOÝ ÁU?MÖ “« t ÂU~M¼UÐ «— +U¼UMÖ ÈbOK?ÄÆbOAÐ s v²ý“ ÷uŽ —œ «— œu?š vzU³¹“ Ë œd ‰b³ v¹U³?¹“ tÐ «d v²ý“ œuš oAŽ UÐ Ë«oAŽ s tÐ ÁU?Ö Ê¬ Ë XšUÝ »u?³×? «— ÂœułË X¼«d?Æœd rJ?¹dý œu?š v¹U?³¹“ —œ Ë œ«œ d?OO?Gð ‘œu?łË vUÄË t²AÖ bO« U½ ÊœuÐ U³¹“ “«¨b½«Åt²U¹ rOKFð Ë« XÝœ tÐ t v¹U¼ÅÊUł U𠜗«cÖ v/ tuAF©ÆÆÆ®Uł ʬ “« b¹“Ë«— t²ýcÖ t býUÐ vÐU−Š b?½«uð v ‰UŠ ÊU“ t b½“uU?OÐ ÈË“« Ë« tÐ tłuðUÐ U«©ÆÆÆ®b½d?~MÐ œuš t²ýcÖ tÐsUÝ U?LK?þ bM?Lð—b? È Áœ«e¼U?ý UL?ý œułË —œ t¨b?OýU?Ð —«b?O ÈU?¼ÅtLO?š UL?ý tÇ ÊUM?Ç v²Š b?½Uýu?Ä vv½UO?Ð tШb?ý bO?¼«u?š ÊUL?O?K?Ý ÈU¼ÅtL?O?š tÐ ‰b³? ‡ b?ýU?ÐÅv vJ¹—U?ð Âu?NH? tÐ —«b?O? È tLK? t «d?⇠b?ýU?Ðt½u?Ö s¹« ©ÆÆÆ®XÝ« Áb?¹e?Ö U??M?J?Ý ÊU?ðœu??łË —œ ÁU?ýœU?Ä ÊU?L?O??K?Ý t «d?Ç œu?Ð b?O??¼«u?š t½U?¼U?ý Èb??³?F?d?~?¹œÂœd Ë Ád?U?Ð Ê«d?²?šœ tÐ vá?ÝË— ÊU?½“¨rO?K?ý—Ë« sU?Ý ÈU?¼ÅvK?ÐU?Шb?½u?ýÅv ‰b?³? v½«b?½Ëd?N?ý tÐ ÊU?~?½U?~?O?ÐÆb¹¬Åv —œ uJK —œ v½UJ tÐ 7\U dNý ËÆb½œdÖÅv ÊUAš—œ Ë ÈË— bOHݨvÄuOð«Èd~¹œ XU?Š UÐ U¼Å‰e?ž ‰ež È t¹¬ s¹« dЫd?Ð —œ vUÝËœ uJ?½«d f¹b Êu?Ç vBý Èb?FÐ qL?F« fJŽUÐ Èœ—œ r¼ d?Ł« —œ ÂU ÁU?OÝ tłË“ tÇ ÊU?MÇ b?¹uÖÅv Ë«Æb?ýUÐ Åv oO?LŽ Ë U?³¹“ Á“«b?½« ÊUL?¼ tÐ t Ábý d?O?HðË« œuš ÈU¼ !— ÈUNÐ tÐ b½«œ v ÊuÇ XÝU³¹“ ‰UŠ 5Ž —œ d?Ö«Ë ªœuš rQð —œ XÝ« UOŽ eO~½« X— XOF{Ë@½— dOOGð —Uš— »u³× »«dD{« “«©ÆÆƮ« t²AÖ ÁUOÝ t XÝ« Èœ—œ r¼ XNł “« sò∫Ábý Áœ«bœ t½U~¹t²A?Öd?Ý œ—«œ v XÝËœ g¹u?š ÊUł “« gO?Ð t v? ʬ È«d?Ð bŠ s¹« U?ð È—«œU?Ë Áœ«b?œ t½u~?ÇÆXÝ« Áœ«œ@Mł ˨Èuł U1öU½ ÷dF? —œ rz«œ ÊUMOA½—œUÇ ÈU?¼ÅtLOš øbýU³½ œ—œ “« Áb?OJð Ë Ê«“d t ʬ vÐ býUГ« t « Áb?ý l«Ë nÝQ?ð ÷d?F? —œ e?O?½ s Ë b?½« „U?š Ë œd?Ö “« d?Ä Áb?M?¬ Ë Áb?O?Ëd??Ç tA?O?L?¼¨b?½—«œ —«d?U«ÆrýUÐ v Áb?M¬ !— “« Ë ÊU?A¹d?Ä ßßöU Ë Âd?¹cÄ v Èœ—œ r¼ U?Ð s v¼ô« ÁbM?¼œ U$ bM?½U vÐ ÈU?¼—Uo— vÐ vb?L?¼ V³?Ý tÐ œu?š d?N? “« «d?? t Á“«b?½« ÊU?L?¼ tШÁb?ý výU?½ Ë« X³?×? “« s? —«b?œ ÈU?¼Årž Êu?Çs¹« Uð Ë« v½U?Lݬ d?L¼ t s¹« “« È—«œU?Ë tuA?F 5?MÇ t½u?~ÇÆœ“U?Ý v ÂbM?Ýdš e?O½ nD? dÝ “« Ë t²?šUÝåÆÆÆ Ábý UMÐ œ—œ v²ý“ —œ oAŽ v¹U³¹“ Ë— s¹« “«øbMÅv/ ”UŠ« «— X¹U{— X¹UN½ œ—«œ g²ÝËœ bŠv fÄ∫b¼œÅv/ g¹uš œ—œ Ë Q?AM? tÐ v×O?{uð êO¼ Ë Áb?½«“uÝ «— Ë« »U?²¬ t b?¹uÖÅv tłË“¨s¹«dÐU?MлU²¬ gÐUð ÷dF —œ «— œuš «d?Ç øvM tKÐUI ‰U~?ÝbÐ »U²¬ UÐ v²Ý«u?š v XKŽ tÇ tÐ∫bOÝdÄ Ë« “« Ê«uðaÝUÄ Ë« Ë— s¹« “« øÈ« Áœ«œ XÝœ “« «— X²ÝuÄ ÈbOHÝ t vMOAMÐ tU½ Ë dł“ tÐ ÁUÖ Ê¬ Uð È«ÅÁœdáÝ ÊUÐUOÐ ÂdÖ∫b¼œÅv¥∏t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 49

¤wѹbĥ_/`RÏ»¹CбRkÈ« ÁbOâ?OÄ Ë ·—U?F²?U½ ÊU?Г¨œuš s¹« U?«¨tKШ—œU? Ê«d?Ä∫rOM?Åv œ—ušd?Ð vF«Ë 5?³³? U?Ð Uł s¹« —œs¹« t bM¼œÅv aÝU?Ä ÁUÖ øå+«—œ«dÐòb?¹u~?Ð œuÐ dðÅÁœU?Ý X½«uð v t vU?Š —œ¨Â—œU åÊ«d?Äò«dÇÆXÝ«5M?Ç e?O½ ‰e?ž d?~¹œ ÈU?¼Åg?Ð —œ Ë œ—«œ ÈdðÅt½«d?ŽU?ý d¦?½ Ë XÝ« 5?“ ‚d?A ÈU?¼—u?A ’U?š ÊU?OÐ qJ?ýÊ«d????Ä È«d???Ð È«Åt³??¹d???ž¨r²?????¼ +«—œ«d??Ð œe???½ È«Åt½U??~???O??Ð s?òd??O??«e??? »U??²??? —œ ‰U??¦?? —u???Þ tÐÆXÝ« Áb???¬t .—Uá??Ð dÞU?š tÐ d?ÐË— ÈU¬ Á«d?L¼ U?ð XÝ« È—Ëd?{ ËUC? X×? È«dÐ l?«Ë —œ U«¨©π∫πe®å—œU—œ¨s¹«dÐUMÐÆ©≥±≠≤∏∫±±bOÄ ®œ—«œ oK?Fð ÊUO½«bK?—Ë« 5“dÝ tÐ œuš t¨XÝ« rO¼«d?Ы q½ “« qOz«dÝ« vMÐË œ—«œ vd²A »U?IŽ« U¼Åv½«bK? UÐ t tłË“ È t²H?Ö tÐ qOz«dÝ« vM?ÐÆXÝ« È—Uł Êuš qOz«d?Ý« vMÐ ÈU¼ ¯—d??B??M???« X???Ð ÈU??¼Åv½«b???K?? U???«Æb??½« rO???¼«d??Ы Ê«—œ«d???Ð U??¼ÅvK???O??z«d???Ý« Ë U??¼Åv½«b???K??Æb???ýU??ÐÅv œ«ó?½ p¹ “«s¹« t½u~ÇÆb½«ÅÁœdÐ —UÝ« tÐ «— qOz«dÝ« vMÐ Ë b½«Åt²šUÝ Ê«d¹Ë «— qOz«dÝ« Ë bMýUÐ v UN½¬ ÊUMLýœßßUBý °bM²¼ —œU Ê«dÄ t²ýcÖ Ê¬ “« øbMýUÐ s Ê«—œ«dÐ UN½¬ Ábý s¹dH½ ÈU¼ v½«bKÆbM²šUÝ Â«ÅÁœdР˨b½œdÐ bOF³ð tШb½b¹“—Ë rAš s dÐ UN½¬ĒP;CClÐCC»bC±R¤wϹb:;cCÑP¹±»¹bÐCCC±qOz«dÝ« Âu È tL¼ ËÆÁbý ÁbOU½ ÁuN¹ ÊU²U?ð¨qOz«dÝ« vMÐ t Ábý Áb¹œ «d tÐ ”bI ÈU¼Åt²ýu½ —œœuš »u³× È«dÐ g½U²Uð È Á—UЗœ «— œuš »u³× œËdÝò∫bM²½«œÅv dÐ “« «— UOFý« ÈU¼Å‰ež¨pý ÊËbÐʬ —œ s¹d²NÐ u Ë œd „UÄ U¼ @MÝ “« ÁbM «— ʬ ˨Xý«œ —Ë—UÐ —UOÐ vKð —œ v½U²Uð s »u³×Æ.«dÐXÝ« qOz«dÝ« vMÐ Ê«b½Uš u¹U³? ÁuN¹ ÊU²Uð t «d¹“ò∫Áb¬ ‰ež ÊU¹UÄ —œ g¹U²Ý »UÐ `²ÆÆ œu/ ”džUð Ábý .bIð t XÝ« 5?DK 5“d?Ý vULð „Uð s¹«Æ©µ ‘«®åbMýUÐÅv Ë« v½U?œUý ‰UN?½ «œuN¹ Ê«œd ËÆ©±≤≠π∫∏∞ e® œuý UuJý Ë b½«d²~Ð «— œuš ÈU¼ ŒUýtÇ œuš ÊU?²?U?ð tÐ s t .U?/Åv ÂöŽ« «— UL?ý Êô« «c?NòÁœd ÂöŽ« v³?½ U?OF?ý« »U?² t t½u?Ö ÊU?L¼ —œÆåb¹œd?Ö b?¼«uš ‰U?1U?Ä Ë Â“U?ÝÅv ÂbN?M? «— ‘—«u¹œÆb?¼«u?š ÁU?Ö«dÇ Ë Â—«œÅvd?Ð «— ‘—U?B?ŠÆœd r¼«u?š5??M???Ç v³???½ lýu???¼ tÐ Áu???N??¹d???ð sN??? vÐU???²?? —œÆÁb???ý —«d???J??ð Ê«Ë«d??? ÁËb???½« U??Ð t?K??L???ł s¹« d???O???«e?? »U???²??»U²? È t¹¬ s?¹« UÐ U?¼Å‰e?ž ‰e?ž XЫd?ž ËÆ©±¥∫≤ u¼®åX?šUÝ r?¼«u?š ÂbN?M? «— œu?š ÊU?²??U?ðò∫b¹U?d?ÅvÊU??L??¼ÆU??Ë vÐ tłË“ Ë ÃË“∫b??ýU???Ð Áb??ý n¹d??F??ð U??¼ X?O??B????ý ÊU??L??¼ “« v?¹u??Ö t XÝ« ÊU??M??Ç v?³??½ lýu??¼ÆÁbý ÂbNM ÊU²Uð Ë bNŽ¨Ÿu{u¥πbOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 50

bO?F?³?𠗜Ɯ˗ ÊU~?½U?~?O?Ð œe½ b?O?F?³?ð —œ b¹U?Ð b?M? È—«b?N~?½œu?š ÊU?²?U?ð“« qO?z«d?Ý« vM?Ð t ʬ ÈU?ł tÐt «dÇÆb¼œ ÂU?$« «— œuš ÊU?LOš˛œ ÈU?Ýd XU?Þ ‰ULŽ« t ʬ v?MF¹ 1DEXFKRGRQRVRU U¼Åv½«bK? ÊU²?UðU½«œ œ«d« s?¼– tÐ Âö s¹« ˨v¹«eŽ tÇ b?¹Ud?Åv tO?½Ëœ—u~?¹dÖ °b?M È—«b?N~?½ «— œuš ÊU?²?Uð t²?½«u?²½Æåt²AÖ váÝË—¨—«œUË dNý ÊuON Ë— s¹« “«©ÆÆÆ® å°Â« ÁœdJ½ È—«bN~½¨«— +U²Uðò∫bMÅv —uDšg¹uš »u³?× ÈuÝ tÐ «— œu?š ÊUL?AÇ bO?F³ð “«¨ÊU?~½U?~OÐ ÊU?²?Uð Áœ“ rž ÊU³?N~½¨b?OF?³ð —œ È«ÅÁ—Uâ?OÐ∫b½«œdÖÅvĒ`ÐCD=Ó±Ēc±RmlcCaѹR±R¡¤w©cC±blcC±»a9pR<FÒ»¹Ò5L¼¨b½œ—ˬ —œ g¹u?š vÖbMÐ tÐ «— Ë« ÂU?Lð X½uA?š UÐ Ë b½b?¹—uý Ë« tOK?Ž dÐ tå—œU Ê«d?ÄòȗˬœU¹t½uÖ s?¹«Æå°s ÊU?ł VO?³Š È«ò∫b?M?J?U?O?Ð »u?³?×? Èu?Ý tÐ «— œu?š¨œułË ÂU?L?ð U?Ð tłË“ U?ð b?¹œd?Ö V³?Ý d?«X³?½ Ë« tÐ t XOF?«Ë “« vð—u? UN?MðÆXÝË« vF?«Ë ÂU½ s¹«Æb?U?½Åv g¹uš VK? ‚UL?Ž«—œ «— œuš »u?³?×qÐUdO?ž¨XÝU¼ÅÂU?½ ÂULð “« d?ð«d u?ð ÂU½ t «dǨ+“Åv X¹«b? t½uÖ s¹« fO?½Ëœ —u~?¹dÖ È t²H?Ö tÐÆb¼œÅv—U?J?ý¬ u??ð d?Ð «d?? v³??K? oA??Ž¨b?½U??¹U?/Åv s d??Ð «— u?ð X³??×?¨ÂU??½ s¹«©ÆÆÆ®XÝ« vM??²?U??O?½ XÝœ Ë d??O???H?ðd??E???½ —œ fÄøv²???ý«œÅv r²???ÝËœ Âœu??Ð ÂU??? tO???Ý Êu??Ç t u???ð¨rýU???Ð t²??ý«b???½ X²???ÝËœ t½u???~??Ç fÄÆœ“U???ÝÅvt X³× œuš U?²Š¨býUÐÅv X³?× dÄ Ë« t b?½«œÅv ÊuǨb½“Åv «b «— ÃË“ Èb?¹bł ÂU½ UÐ tłË“¨Êó¹—Ë«Ë«Æœ—«œÅv X²???ÝËœ r³??K??? t v¹u???ð È«∫œ—ˬÅv ÊU???Г tÐ U??ł s?¹« —œ t XÝË« ÂU???½ Êu??Ç fÄ X?Ý«b??š œu???łËXO½ È—UÐ p³Ý fŠ s¹« ËÆœ—«œÅv XÝËœ «— rŠË— t f ʬ tJKШ—«œÅv XÝËœ t f ʬ∫b¹uÖÅv/tÐ 1(3+(6+ Èd³Ž ÊUГ —œÆË« V?K Ë Ê«uð ÂU?Lð “«Æt²šU?Ý ÁbM¬ «— gŠË— ÂU?Lð t t²— s?Ý X³× “« ˪XÝ« v½UÖb½“ Ë œułË ÂULð ÂuNH¡¤wc±RmlcCaѹR±R`ÐCD=Ó± «dÇ tÐ «— tK?Ö t X?¼ e?O½ ÊU?³?ý Uł s?¹« —œ ËÆXÝ« ÁUýœU?Ä Ë ÃË“ Ë«ÆX?O?½ gOÐ v½U?³?ý s ÊU?ł VO³?ŠÈU¼ t²?ýu½ ÂU?Lð —œ «— «bš b?½Ë«bš t? XÝ« v½«uM?Ž¨Áb¬ U?¼Å‰ež ‰e?ž —œ t ÁbM?¼œ ÊUJ?ð Ê«uM?Ž tÝ s¹«ÆÁœdЗœ t t½uÖ ÊUL¼¨bO?F³ð Ê«—Ëœ Èu³½ ¯—e?Ð ÈU¼Åt²ýu½ —œ t XÝ« d?cð qÐU l«Ë—œ øbMÅv vd?F ”bIµ∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 51

U?¼Å‰e?ž ‰e?ž —œ t t½u?Ö ÊU?L?¼ VK?ž« ˨b?½« Áœd? vd?F? Âu? ÊU?³?ý Ë d??L?¼¨ÁU?ýœU?Ä «— «b?š¨—U?L?A?O??Ð d?O?«e?—œ tłË“ ÕË— dÐ b?¹U?Ð ”b?I? »U?²? Âö U?«Æb?¼œÅv X³??½ œuš t?Ð «— ʬ eO?½ U??O?Ž t b?Ý—Åv È“Ë—¨Áb?¬»U² —œ ÁuN?¹ t «— vM( ÊUL?¼Å∫b¹uÖÅv œuš VO?³Š tÐ Ë— —UO?Ð qL% fÄ t ÂU~?M¼ ʬ¨œ—«cÖ d?OŁQð bO?F³ðg«—¬ —œ Ë œd³?Ð œuš U?Ы—Ë« tA?OL?¼ È«d?Ð Ë b¼œ ÊU?¹U?Ä Ë« bO?F³?ð tÐ U?𠜗ušÅv r? U?ł ʬ —œ Ë t²H?Ö ‰U?Oe?ŠbIHð «— g¹uš È tK?Ö býUÐÅv œuš È ÁbM?«dÄ Ê«bMHÝu?Ö ÊUO —œ t vMO?Š ÊU³ý t ÊUMÇò∫bM sUÝ qU«— ÊUA¹« ËÆbO?½U¼— r¼«uš b½œu?Ð Ábý ÁbM?«dÄ kOKž vJ?¹—Uð Ë U¼d?Ы “Ë— —œ t v¹Uł d¼ “« «— ÊUA?¹«¨b¹U/Åv«— œuš Ê«b?M?H?ÝuÖ s Áœ—ˬ—œ ÊU?ýœu?š 5?“ tÐ ËÆœu/ r?¼«uš lL?ł U?¼—u?A “«¨Áœ—ˬ ÊËd?O?Ð U?¼ÅÂu ÊU?O? “«vMF¹ b½«dâ?Ð «— ÊUA¹« t XýUL?Ö r¼«uš ÊUA¹« dÐ ÊU?³ý p¹ ËÆbO½U?Ыuš r¼«uš «— ÊUA¹« s Ë b?O½«dÇ r¼«ušœuÐ r¼«uš ÊUA¹« È«bš Áu?N¹ s ËÆœuÐ b¼«uš ÊUA?¹« ÊU³ý Ë« Ë b¹U/ X¹UŽ— «— ÊU?A¹« t «— œË«œ œuš È ÁbMÐÆ©≤¥≠≤≥¨±µ≠±≤∫≥¥‚eŠ®åœuÐ b¼«uš fOz— ÊUA¹« ÊUO —œ œË«œ s ÏÁbMÐ Ët vA«—¬ —œ «— ÈœUý ‰ež d?~¹œ —UШt²?U¹ v¹U¼— œu?š ÊULOš˛œ XÝœ “« t tÐu?³×¨v½U?œUý tÇ UÐ fÄ s ÊU³ý b?½Ë«bšòÆœuÐ b¼«u?š Ë« »u³?× È Áœ«e?¼Uý¨œË«œ ÊU?³ý ʬ t¨b?¹«dÝÅv «— t²?U¹“UÐ œu?š ÊU³?ý œe½—u?C?Š tÐ s È«d?Ð È« Ád?H?ÝÆb?M??Åv Èd?³?¼— «d? XŠ«— ÈU?¼ »¬ œe?½Æœu?Ð r?¼«u??½ e?O?Ç êO?¼ tÐ ÃU?²??×? XÝ«Æ©≤≥ e®ÆåÆÆÆv½«d²ÖÅv +UMLýœ∫v¼œ ,«uł rMÅv U{UIð uð“« @½—œÅvÐ U« ¡¤w©cC±blcC±»a9pR<FÒ»¹c±RmlcC“Ë— ʬ fÄÆbM v/ »Ëdž e?Öd¼ v¹uÖ Ë¨XÝ« vÖb?MAš—œ ÃË« —œ »U²?¬ ÂU~M¼ s¹«¨Â« Áb?½U—œ t «dÇåb½bý pU?Ý vJ¹—U?ð —œ t vu¨U?Ýd XU?Þ È ÁœUł —œ¨p¹—Uð ÈU?¼dЫ “Ë— ʬ —œ fÄòbÝ—Åv ÊU¹UÄ tÐr³K? VO?³?Š t u?ð¨u?~?Ð s tÐ fÄÆ©±∞∫µ∏®åœuÐ b?¼«u?š d?N?þ q¦? s kO?K?ž vÈ—Uðò ÁU?Ö Ê¬Æ©±∫π ‘«®“« t býUÐÅv U¼Å‰ež ‰e?ž ÂUL𠉫RÝ t½U~?¹ s¹« øv½UЫuš Åv U−? «— tKÖ dNþ XË —œ v½«dÇÅv U?−¨v²¼UO?½œ s¹« —œ U?¹¬ øbÝd?ÄÅv œu?š “« ÊU?½« t X?O?½ v«RÝ U?N?Mð U?¹¬ U?«ÆXÝ« Áb?ý ‰«RÝ ÃË“ “« tÐu?³?× Èu?Ýv«RÝ t½U~?¹ ÊUL¼ t¨‰«R?Ý s¹« UШf¹b œ—U?½dÐ È t²H?Ö tÐøœ—«œ œułË «bš u?JK t?Ð XKË ¡eł È—U?E²½«U?−?∫‰«R?Ý U?Ð tåøv¹U?/Åv ‰e?M? U??−? —œ rK?F? È« v?M?F?¹ vЗò∫b?M?Ýd?Ä v Ë« “« U???O?Ž Ê«œd??ÖU?ý t XÝ«u?¹®årO?½U?0 tA?O??L?¼ È«d?Ð u?ð œe?½ U?ð È—«œ ‰e?M?? U?−?òXÝ« ËU?H?²?øÈ“u?¬Åv t?Çøv¼«u?šÅv tÇøÈË—ÅvÆXÝ« d³ ʬ ÂUO²« s¹« tÆ©≥∏∫±µ±bOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 52

∫b½«ušÅv “UÐ «— U¼Å‰ež ‰ež —œ «— tÐu³× ÈUŽœ «u« g¹UO½ 5¹¬ —œ —u~¹dÖœËdÝ È«ÅÁbMÐu s( Uа‰«Ë“ vÐ —«u½« —œ ÈbЫ g«—¬ 5HTXLHPDHWHUDPGRQDHLV'RPLQHHWOX[SHUSHWXDOXFHDWHLVŸu{u? p?ý vШd?N?þ ÂU?~?M?¼ —œ Ë« œe?½ —œ Êb?O?«—¬ Ë g¹u?š ÊU?³?ý tÐ 7?Ýu?O?Ä —œ tłË“ Âd?³? È t²?Ý«u?šv½ôu??Þ È«b?¨b??½«—Åv? ÊU?Г t?Ð tÐu??³??×?? t vðU??O??Ы —œÆXÝ« Áœu??Ð U????O??K? Ê«—b??Ä œe??½ È—U??L??ýÅvÐ oO??I??%ÈuÝ tÐ «— œu?š ÊUL?AÇ Ë b?M?MÅv öI?ð Vý XL?Kþ —œ t b?½UA?½Åv “U?Ð «— tdH?ð Ë bO?F?³ð —œ XO?½U?½«¨tłË“dð oO?œÆXÝ« Áb?ý Áœ«œ ÁbŽË Ë« tÐ t ’u?K?šdÄ —u?½ Ë ÊuJ?Ý u?JK? Ë Ë« ÊU?ÐdN? ÊU?³ý¨b?½«ÅÁb½«œd?Ö U?O?ŽË U?¼ÅZM?Ö “« «— ÕË—¨b??¹«œ“Åv «— v½U?1«ÅvÐ Vý X?L?K?þ¨b?½Ë«b??š t XÝ« v½U?“¨d??N?þ XŽU?ݨÊó?¹—Ë« È«d?ÐÈ tOK? v½«—u½ qF?¨‰bŽ »U?²¬ t XÝ« v²?ŽUÝ Ê¬ÆÈb?Ы XÝ« vA¹U?O½ g«—¬ t b?½Uýu?ÄÅv rKŽ Ë XL?JŠsòÅ∫b¹uÖÅv Ë« ÊU?Г “« Êó¹—Ë« l«Ë—œÆb¼«u?šÅv/ Èd~¹œ e?OÇ êO?¼ tÐu³×?Æœ“UÝÅv œu?š »cł «— U¼ÅÁU?~½»Ëd?ž ÂU?~?M?¼ —œ U?¹ Ë `³? U?¹ Ë ÂU?~??M?¼ Vý∫Èd?ÐÅv «d?Ç tÐ «— tK?Ö t¨r?M?Åv/ u?−?²??ł Èd?~?¹œ ÊU?“ ê?O?¼ÊUMÇ ©ÆÆÆ® È« ÁœuÐ œuš Áu?Jý UÐ vK& —œ q?U —u½¨“Ë— g𬠗œ t rM v u?−²ł «— tE?( s¹« U«¨»U²¬r¼«uš ÊU?½U³?ý d~?¹œ È tK?Ö tÐ Ë .ułÅv «— u?ð t vU?Š —œ ˨+UÅv Ê«œd?ÖdÝ u?Ýd?¼ tÐ s¨v¹u~?½ s tÐ tÇr²¼ U³?¹“ ÈdL¼ t «d?Ç∫+UýuÄÅv «— œuš È Ád?NÇ Ë ÅÁbý ŒdÝ XU?−š “« Ê«d~¹œ d?ЫdÐ —œ¨s¹«dÐU?MÐÆbOÝ—Æår²ý«œÅv XÝËœ d²AOÄ vKOš “« t¨+U¹ULMÐ uð È«dÐ ¡eł «— «ÅÁdNÇ r¼«ušÅv/ Ë—œ¨Ë« ÈUO?K —U?LO?Ð sð¨Ë« œ—œ dÄ Êb?Шt²U?¹ sð qF? t XÝ« v½U“¨d?Nþ ÂU?~M?¼¨f¹b 5?²Ýu?Ö¬ È«dÐrł Ë« È tLOšÆtL¼ dЫdÐ —œ vMF¹ Áœd UÄ dÐ bOý—uš dЫdÐ —œ «— œuš È tLOš Ë«ÆbAš—œÅv œuš ‰öł ÁuJý—UE½« dЫdÐ —œ UOŽ t XÝ« v²ŽUݨÁU~dÖ ÊU“ÆÁbý UÄ dÐ bOý—uš dЫdÐ —œ t XÝË« ÈUOK¨tLOš¨XÝË«d?Ä t X?Ý« ÁbO?Ý— v²?ŽU?Ýò¨XÝË« XLE?Ž Ë Áu?J?ý XŽU?Ý U?M?Šu¹ œU?N?ý d?Ыd?Ð —œ¨œu?ýÅv »uK?B? tL?¼ÊUГ “«Æœ—UáÝÅv œuš Vý vJ¹—U?ð tÐ «— œuš ÂU tOÝ Ê¬ t XÝ« v²ŽUÝ Ê¬Æ©≤≥∫±≤ u¹®åbÐU¹ ‰öł ÊU½«Æ圜dÖ uð ÁU~½ ÂU~M¼ dNþ —u½¨s vJ¹—Uð t ÂU~M¼ ʬ Uðò f¹b 5²ÝuÖ¬t XÝ« vzUŽœ dOH?ð s¹dðU³¹“ t XÝ« U¼ ‰e?ž ‰ež dÐ f¹b œ—U½d?Ð ÂuÝ Ë vÝ È tEŽu —œ pý vÐ U«Êb¬ “« gOÄ∫XÝ« “Ë— p¹ È tÐU¦ tÐ ÊUNł a¹—U?ð ÂULð f¹b œ—U½d¹ È«dШb?¼œ v ÂU$« Uł s¹« —œ tÐu³×t È“Ë—¨œuÐ ÊUNMÄ XOuHÞ s¹“Už¬ “Ë— ÁUÖ Ê¬∫œuÐ “Ë— È ÁbMM uÖ“UÐ Ë« XU¹ sðÆXý«œ œułË XLKþ¨UOŽ—UE²½« tÐ b¹UÐ U«¨XdÖ ÊbOÐUð 5“ dÐ Ë« ‰öł »U²?¬ eOšU²Ý— —œ vŽUL²ł« vÖb½“ ÁUÖ Ê¬¨œu³½ sýË— “uM¼Æœd Á—UE½ «— vdÖ »U²¬ Ê«u²Ð Uð Xý ÈbЫ XMDKÝU?−?? «— tK??Ö d?N??þ XË —œ v½«d??ÇÅv U??−? t? Áœ d?³??š s tÐ rM??Åv ”U??L??²?« «— u??ðÅ∫b??¹u?ÖÅv t?łË“ËÆXO?½ ʬ —œ Vý “« v½U?A?½ t XÝ« qU? È“Ë— d?N?þ XË s¹« Êu?Ç “Ë— ÂU?L?ð vMF?¹åv½U?Ыu?šÅvµ≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 53

UÐ “Ë— ʬ b¹UýÆœdÅv/ »Ëdž Uł ʬ —œ »U²¬ t «dÇ œu?Ð s¹d²NÐ ÂœuÐ sUÝ uð ‰eM —œ t “Ë— s¹«rUŽ “« t U È«bš œułË XLŠ— dÞUš tÐ —UÐ 5²?½ È«dÐ ”bI “Ë— ʬ —œ ÊuÇ Xý«œ vŽuKÞ œuš“« «— uð XLŠ— t b?½Ë«bš ßU?F«Ë t XÝ« t½u?Ö s¹«ÆXý«œ v½«“—« U d?Ð «— »U²?¬ ŸuKÞ U?ö ôUÐUd?Ð `³? —u½ ¯d? ÈU?¼Åt¹U?Ý ÊË—œ “« ÊuǨ.« Áœd? XU?¹—œ È« t²ý«œ v?½«“—« Ud?Ð œu?š b³?F? ÊUO?«— Ë« —«b¹œ b?O?« ÁU?ýœU?Ä Ë d?³U?O?Ä s¹b?M?ÇÆ.œu?Ð b?½Ë«bš ‰ö?ł b¼U?ý¨d?−? ÂU?~?M¼ “« U? Ë œd? Ÿu?K?ÞXLŠ— Uð œu?Ð ÁbO?Ýd½ «d? œuŽu? “Ë— Ë œuÐ Vý ÊU?MÇ r¼ t «dǨb?½œu³?½ ou d?« s¹« —œ t bM?²ý«œtÐ ‰b?Ž »U?²??¬ œË—Ë Êu?Ç Ë¨b?ý ÊU??¹U?/ `³?? “« vH?¹d?þ oH??ý «b?²?Ы©ÆÆÆ®b??½«œd?Ö v½«“—« «— g¹u??šs¹«©ÆÆÆ®œ«œ ÈU?ł œu?š sD?Ð —œ «— b?½Ë«b?š È«ÅÁd?U?Ð Ë b??¹œd?Ö ÂöŽ« qO?z«d?³?ł rE?Ž« t²??ýd? È tD?Ý«Ës¹« ‰uÞ ÂULð —œÆXš«œd?Ä ÁœË«d tÐ U¼ÅÊU?½« UÐ Ë bý d?¼Uþ 5“ dÐ œu?š —ËdÝ t v½U“ U?ð Âœ ÁbOáÝ“Ë— t œu³½ sýË— tL¼ dÐ t È—uÞ tШd−? È tFOKÞ bM½U XÝ—œ¨u?Ý r U« œuÐ ÊU¹U/ ʬ —u½¨ÊU“tÐ —u½ ëu«©ÆÆÆ®b?½«d²?ÖÅv/ 5?“ dÐ Ë œd?Åv ÊUN?MÄ «— œu?š—«u½« ÊU?MÇ r¼ »U?²¬©ÆÆÆ®Áb?ý “Už¬—U?J??ý¬ «— b??O?ý—u??š œu??łË Ë X?½U??Åv v²??Ýœ—Ëœ Âœ Áb??O??á?Ý tÐ t? œu?/ v u??Ý r Ë Ê«“d?? È—b??tÐ t ʬ U?ð Xý«œ X¼U?³?ý 5?“ d?Ð U??O?Ž v½U?Öb?½“ vU?L?ð tÐ t œu?¬ t ÊU?M?Ç Èd?−?¨È—¬Æœd?Åv/Vý Ë œd v —Ëœ «— Âœ ÁbOáÝ Ë« ÈbOý—uš —uCŠ uúð Xý«œ t Èœb− ŸuKÞ Ë œuš »Ëdž ÂU~M¼ÂU~M¼ tÐ »U²¬ —«u½«¨ÁuJ?ýUÐ È“Ë— ʬ —œ t²H¼ “Ë— 5²?½ t «dÇ©ÆÆÆ®b¹œdÖ qŠ `³ È“ËdOÄ —œÊ¬ —u½¨e?OšU?²Ý— ÂU?~M?¼ “« dŁQ?² U?«ªœuÐ t²?ÝUšd?Ð »U?²¬ t «d?ǨœuÐ `³? ʬÆbO?ÐUð —u?ÖdÐ 7?ÝUšd?ПuK?Þ »U?²?¬ fÄÆœd? tÞU?Š« È“Ëd?O?Ä “« vU?ý —œ «— —u?$— sð ÈU?¼d?Ы©ÆÆÆ®œu?Ð tA?O?L?¼ “« d?ðÅhU?š«— œuš ÈU?dÖ Ë œu?/ d?¼Uþ «— œu?š —u½ v?MýË— —u?Þ tР˨bM?«d?Ä 5“ d?Ð «— œu?š —«u½« t²?¼¬ Ë Áœd?dOÝ ÂULð dÐ «— œuš v½«—u½ ŸUFý ˨býÅv Áœd²?Ö X¹UN½ÅvÐ —uÞ tÐ Ë« —b ÊuÇ U«ÆbOAÐ dð «—¬v~²?H~?ý tÐ eÖd?¼ Ë ‡ œuÐ b?¼«uš U? UÐ —U?BŽ« ÊU?¹UÄ U?ð —u½ s¹« t «d?Ç ‡ bO?½UÐU?ð v U v½U? v½U?Öb½““Ë— ʬ¨d~ bý b¼«u?½ Áb¹œ v²O?ULð 5MÇ tÐ s¹d?¹“ rUŽ s¹« —œ eÖd¼ ˨b?Ý—Åv/ œuš ÃË« È tDI½d?O?O??G?ð »U??²?¬¨œu?Ð b??¼«u?š Ë« ÃË« vF??«Ë “Ë— ÂU?~??M?¼ ʬ —œ U?N??M?ð fÄ ©ÆÆÆ®b??ý b?¼«u??š d?¼U?þ t? Èʬ —œ `³ t? ÈbЫ b?O?ý—u?š »öI?½«©ÆÆÆ®U?¼Å»«œd? ÊbO?J?A?š Ë t¹U?Ý ÊU?¹U?Ä Ë —u?½ qUJ?ð¨d?¹c?ÄU?½t ʬ È«d?Ð Ë e?O?¹U?Ä v½«Ë«d?¨ÊU?²??ÐU?ð nD? Ë v¹U?³?¹“¨È—U?N?Ð «u?¼¨sýË— d?N?þ¨œu?Ð b?¼«u?š ÊU?¹U?ÄÅvÐt È—u?Þ tÐ b?O?ýU?Ð ÊU??²??“ ÊU?¹U?Ä —U?²??Ý«u?š b?¹U?ý¨ÊU?²???“ Xž«d? Ë g«—¬¨b?²?H?O??½ rK? “« v³?K?D??U− ‰U?L Ë g«—¬¨v½«—u½ ÊU?J s¹« t¨s ‰œ VO?³Š È« Áœ rOK?Fð «d?©ÆÆÆ®°býUÐ d?¹cÄU½ X?AÖ“Uе≥bOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 54

—œ «dÇ tÐ «— U¼Åt?KÖ t vU?Š —œ¨býUÐ u?ð dþU?½ qU vÖb?MA?š—œ —œ b½«u?²Ð Âd?J t È—u?Þ¨Ábý l«ËœdÐÅv «d?Ç tÐ «— œu?š È tK?Ö v½U?³?ý U?ł s¹« —œ©ÆÆÆ®v«—¬Åv s« v½U?J? —œ Ë Èd?ÐÅv e?³Ýd?Ý Ÿ—«e?tKÖ Vþ«u? Ë ÁœU²??¹« Vý ”dð “« t «d?Ç b?M XŠ«d?²?Ý« b½«u?ðÅv/ œu?š ˪bM? dO?Ý «— Ë« t ʬÅvÐs tÐ XN??ł s¹« tÐ s« v½U??J? t?½ Ë qU? v?A?«—¬ t½ Ë œ—«œ œu??łË hU??š —u?½ t½ U??O??½œ s¹« —œÆXÝ«s vF«Ë XOFu?©ÆÆÆ®øvMÅv XŠ«d²?Ý« U−øÈd?ÐÅv «dÇ tÐ U−? dNþ ÂU~?M¼ tÐ «— tKÖ Áb?Ð ÊUA½uð œu?łË “« Ë t²?A?½ uð e?O? dÝ d?Ð Ë b?½dÐÅv Ád?N?Ð uð ‰e?M U?L?F½ “« t Áb?Ž ʬ v²?³?ýu?š dЫd?Ð —œ«d ÂU~M¼ tÇ fÄ©ÆÆÆ®‰UL ô« Ábý Áœ«œ s tÐ Uł s¹« —œ e?OÇ tL¼©ÆÆÆ®øXOÇ b½dÐÅv d«Ë vEŠgU³?½œ tÐ t XÝ« ÊU?L¼ b?½Ë«bš È«¨u?ð È ÁdN?Çøv½U?¹U/Åv «— œu?š È Ád?NÇ Ë Áœd? e¹d?³? ÈœUý “«s tÐ U«¨vM XŠ«d?²Ý« t ʬ vÐ ÈË—Åv «d?Ç tÐ U−? —œ +«œÅv XÝ« s dN?þ uð È ÁdN?ÇÆÂœdÖÅvUŽU?Ý —œ «— tKÖ t? r²?O?½ ÁUÖ¬U?½ s øÈdÐÅv? «dÇ tÐ vÖœu?ݬ —œ «— œu?š ÊUA?¹uš U?−? —œ t uÖ“U?Ðs t «dÇ©ÆÆÆ®øÈ—«œÅv ÁU~½ U− «— U?N½¬ dNþ ÂU~?M¼ tÐ +«bÐ r¼«ušÅv U«¨Èd?ÐÅv U− “Ë— d~¹œ—«ežd —œ «— Ê«d~¹œ Ë ÂËdÐ «dÇ tÐ U¼—UÐ t «ÅÁœd œUŽ bOF³ð ÊUJ s¹« tÐ Ë v½U v½UÖb½“ s¹« —œÈU¼—«e?žd? —œ bM?¹u?ÖÅv sÝ u?ð “« t d?O?«e —œ Ë Êôu?Ý— œu?łË —œ¨uð XF?¹d?ý —œ uð v?½U³?¼U?~½ U?Зœ ‚UHð« VŠdÐ «— +UA¹uš Ë œuš È“Ë— VK?ž« Ë XÝ« Ê«d UOÄœe½ —œ s g«—¬Æ—«bÐ ”UÄ qOłU½««— È—ULO?Ð »«dý Ë !— ÊU½¨t²?Ý«ušU½¨VK?ž« U«ÆÂœd Èb?Jð UN?½¬ —U²H?Ö Ë t²ýu½ Ë ÊU?¹b v?½UÖb½“uð È«bš∫b?½œdÅv —«d?Jð s? dÐ qQ?ðÅvÐ t vUŠ —œ¨œu?Ð ÂUF?Þ «d Vý U?ð `³ .U?¼ pý«ÆÂbO?ýu½d?Ыd?Ð —œ «c??ž u?ð X?³?×?? t «d?Ç Â«ÅÁœ—u??š «c?ž u??ð e?O?? ÈË— d?Ð œ—«œ XI??O?I??Š s¹« Ë v¼U?Ö øX?ÝU?−??Uł ʬ t?Ð u?ð ÈU?B?Ž pL? tÐ U?¼—U?Ð Ë rÝU?M?ýÅv «— ÁU?Ö«d?Ç s¹« s©ÆÆÆ®XšU?Ý ÁœU?¬ .«d?Ð +U?M?L?ýœr¼«ušÅv Ë— s?¹« “«©ÆÆÆ®“uU?O?Ð s tÐ +«œ v/ t «— tÇ Ê¬ t rM? v ”U?L?²?« u?ð “« U«ÆÆƮ«Åt²?—tKÖ UÐ v¼«dLÖ dÝ “« Uð bOý—u?š v½«—u½ uðdÄ ÃË« —œ vMF¹¨v½UЫušÅv U−? «— tKÖ dNþ ÂU~M¼ tÐ +«bÐsUÝ XIO?IŠ “« È«ÅtD?I½ êO?¼ —œ Ë b½—cÖ Á— U?N½¬ t «d?ÇÆÂuA½ Ê«œd?ÖdÝ u?ð ÊUJ?¹œe½ Ê«œdÖd?Ý ÈU¼©ÆÆÆ® bMÐU¹Åv/ XÝœ XIOIŠ g½«œ tÐ eÖd¼ Ë b½« ‘“u¬ ‰UŠ —œ t²ÝuOÄ Ë¨b½uýÅv/ÆtłË“ Âö XÝ«Å5MÇÊUMÇ XÝ« ʬ Âu?NH s( 7?ÝU ÂuN?H tÐ s¹« U¹¬¨b?MýUÐÅv —b?I« qOK?ł Ë t²łd?Ð pý ÊËbÐ t vövA?«—¬ 5??M??Ç vŽb? Êu??Çøœ—«œ œu??łË vA?ž Ë qž t?łË“ œu?š —U??²?H??Ö t«œ« —œ t r?O?½e??Ð ”b?Š r?O?¼«u???Ð t?Ç∫œ—«œÅv ÊUŽ–« Ë— s¹« “«¨XÝ«µ¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 55

¡¤wϹRpÑ»±Ò¬^FC7=»ÓCla9p¹S±Rm˨b?½œu?/ rA?š Ë« d?Ð å‘—œU? Ê«d??Äò t s¹« “«¨.«ÅÁb?O?M?ý «— Ë« X¹U?J?ýË tK?Ö v?K?³? È t¹¬ —œ d?ðÅgO?ÄËœ d¼Æb?½«ÅÁœdÐ —U?JÐ «— tK?Ö œU/ —U?Ð s¹« U?«¨Ábý —«d?Jð t XÝ« Áb?¹« ÊUL?¼ s¹«Æb?M²?šUÝ U?¼ÅÊU²?U?ð —uÞU?½dO«e? —œ t t½uÖ ÊU?L¼ªXÝ« t²?— —U tÐ ”b?I »U?² —œ r¼ tM?¹d 7? s¹« —œ ÊuÇ tKÖ Ë ÊU?²?Uð Ÿu?{uX¹UŽ— tK?Ö q¦? «— nÝu¹ t È«°u?M?AÐ qO?z«d?Ý« ÊU³?ý È«ò∫b½«ÅÁœd? ”U?L²?« «— XA?Ö“UШœU?²A?¼ »U?Ð ÈU³?¹“s¹« “« ËÆÆÆ È« t²J?ý «— g¹U¼—«u¹œ «d?Ç fÄÆÆÆ Èœ—ˬ ÊËdOÐ d?B “« «— ÈuÆÆÆ °—ˬ “U?Ð «— UÆÆÆ °vMÅvÂu t v¹Uł ʬ “«Æ©±∂≠π¨¥≠≤∫∏ e®U/ bIHð u s¹« “« Ë 5³ÐÆXÝ« Áœd ”dž uð XÝ«— XÝœ t vUN½ÊuÇŪbM È—«bN~½ œuš ÊUMLýœ ÊU²Uð “«bý —u³−? bUO½dÐ g¹uš ÊU²Uð È—«bN~½ È ÁbNŽ “« qOz«dÝ«—UOÐ t¹¬ Ëœ s¹« ÊUO eðÅv²½¬ÆbM X³?þ«u ÊU½¬ È tKÖ “« bý ÂuJ× b½U0 vU?Ð uJO½ ÊU³ý¨tKÖ —œ X½«u²½q¦ X½U?I?O— ÈU?¼ÅtK?Ö œe?½ «dÇ «d?¹“òu?JO?½ ÊU?³ý È tK?Öåøv½«d?ÇÅv U?− «— tK?Öò∫Áb?MM? XŠ«—U?½ Ë 5?~M?ÝÆåÂœdÖ Á—«Ë¬5?M?Ç Êu?O?N? È tá?ð d??Ð t²?U?O?½“U?Ð «— œu?š È«ËU? Ë 5??“d?Ý t ÂU?~?M?¼ ʬ U?ð tłË“¨åÊ«œd??Öd?Ý Ë Á—«Ë¬òd²šœ È«ò∫b¹uÖÅv U¼Å‰e?ž ‰ež ÊUO?Ð ÊUL¼ UÐ XÝ—œ b?OF³?ð —œ qOz«dÝ« vM?Ð tÐ »UDš v³?½ UO—«Æb½U? b¼«ušt qO???z«d???Ý«vM???ÐÆ©≤≤≠≤±∫≥± —«® åøœu???/ v¼«u???š ‘œd???Ö ·d???Þ Ê¬ tÐ Ë ·d???Þ s?¹« tÐ v t?Ð U???ð b???ðd???XÝ« ÁbM¼œ ÊUJð —UOÐ Èd¹uBð¨t½«dŽUý ÿU(“«¨œ—«œ X¼U³ý ʬ tÐ ÎöU ÁœdÐ bOF³ð tÐ «— Ë« g¹U¼Åv½UdU½g¹Ë“—¬ ÂUL?ð “Ëd?« U«Æb?½U? v t½U?š “« —ËbÐ È—«u?²? Èd?L?¼ tÐ Ë Ê«œd?ÖdÝ v½“ tÐ Èe?O?~?½« ÊeŠ —u?Þ tÐË«— qOz«dÝ« t ʬò∫b¹uÖ v 5?MÇ Ë« “« v³½ U?O—« t vB?ý ÊUL¼¨XÝË« d?L¼ t X?Ý« v½U³ý tÐ 7?ÝuOÄÆ©±∞∫≥±—«®åœ—«œ ÁU~½ «— œuš È tKÖ ÊU³ý t ÊUMÇ œu/ b¼«uš lLł «— ÊUA¹« XšUÝ ÁbM«dÄË« øbM²?¼ v½U? tÇ bM? «bł ÊU?½¬ “« «— œuš È t²Ý«u?š tÐu³?× tåv½U¼«d?L¼òœ—«œ d?cð tÐ È“UO?½ U¹¬ÊU½¬ “« gOÄ vL t b½—UJÐU½å—œU Ê«dÄòÊUL¼¨bM½«—UJ?ÐU½ ÊUL¼ Ϋd¼Uþ UN½¬¨åX½UIO— ÈU¼ÅtKÖòb¹uÖÅvtÐ œuš ÈU?¼ÅXK? ÊU?½U³?ýÆb?½—«c?ÖÅv —UA? X% «— Ë« t b?M?²?¼ v³?¹d?ž ÈU?¼Å5“d?Ý ÁU?ýœU?Ä ÊU½¬ÆÁœd? œU?¹vI?K?ð e?O??½ ÈË Ê«—U?J?L??¼ Èu?×?½ tÐ åU??I?—òs¹«d?ÐU??M?Шb?ýU??ÐÅv œu?š ÊU?A??¹u?š tÐ X³???½ Áu?N?¹ t t½u??Ö ÊU?L?¼ÈU¼ÅtKÖ “« v½U?³N?~½ tÐ ÂuJ?× qO?z«dÝ« vMÐd?L?¼¨Áœu³½ —«œU?Ë œuš ÊU?³ý tÐ X³?½ t v¹Uł ʬ “«Æb?½uýÅvd¹ËU?Bð ÊU?O? œUC?ð ˪XÝ« tłË“ X?¹UýU?½ »U?²?½« d~?½U?A½ tF?D? s¹« ÂUL?ð ‘—U~?½Æb?ýUÐÅv qÐU?Ð ÊU?½U³?ývÖb½“ —«b¹UÄU½ d?¹ËUBð Ë©dN?þ X˨tKÖ «dÇ XŠ«d²?Ý«®¨XÝ« dOÖÅrAÇ —U?OÐ ÁuN¹ —U?M —œ v²³?ýuš U³Ł—«d?J?ð «— ∑È Á—U?L?ý È t¹¬ d?~?¹œ —U?Ð Èd?O??ÖÅt−?O?²?½ È«d?ÐÆ©vÖÅÁ—«Ë¬¨t½U?~?O??Ð ÈU?¼ÅtK?Ö¨v½«œd?Öd?Ý® b?O?F??³?ð —œµµbOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 56

ÊU²Uð t È«ÅtłË“ Ë ÊU³ý¨ÁU?ýœUÄ ÁuN¹ÆU¼Å‰ež ‰ež dÐ v?½UЗ UOÐœ« dOŁQð dÐ d?ðdÐ XÝ« Èb¼Uý ʬ t¨rOMÈ—«u² eO½ ÊUdU½ È tKÖ¨œuý ÁbM Ë Ábý «bł v²¹UÐÅv ”U¹ ÊU²Uð U«ÆqOz«dÝ« Âu vMF¹∫œ—«œ È«ÅtKÖ ËÈuÝ tÐ XAÖ“U?Ð UÐ t b?Ý—Åv «d È“Ë—Æb½U? b¼«u?½ bO?F³?ð —œ Ë È—«u² b?Ы Uð qO?z«dÝ« vM?ÐbMÇ d?¼ÆœœdÖÆœuý r¼«d g¹«dÐ uJK ÁU~dÖ —«u½« —œ ÊU¹UÄÅvÐ g«—¬¨œuš ÊU³ý«b²Ð« t rOKý—Ë« Ê«d²šœ ËÆb?½U ‘uUš Ë« ÊuM«Æœ—ˬÅv ÊUГ tÐ «— g¹u?š XIA Ë UŽœ ”UL²«¨ tłË“∫bM¼œÅv gÝUÄ Áœd »UDš UN½¬ tÐ Ë—Ēc±¹lcĥRp±ĒÐC¼`Rl^=:Ó±Ò»ÐÒR=Cla9pR±»¹¢¤wбRtÐCCĔÓCl`8¹S±»FClaCSÒÈ«®œdOÖ —«d? d?L𠜗u g¼U?OÝ XÝuÄ XN?ł “« rOKý—Ë« Ê«d?²šœ ÈuÝ “« U?ð bOÝd?ðÅv tłË“ XNłÅvÐÊ«d²?šœ t XÝ« vUŠ —œ s¹«Æ©b?O?MJ?½ tłuð « t²?šuÝ @?½— tШr²?¼ qOL?ł U?« ÂU tO?Ý s¨rOK?ý—Ë« Ê«d?²šœs¹dðU³¹“ò U²Š Ë«¨bM½«œÅv U³¹“ —U?OÐ «— Ë« fJŽ tÐÆb½—«b½ ÈeO¬ dOI?% ÊUOÐ t½uÖ êO¼ Ë« tÐ X³½ rOKý—Ë«ÈË— qK È tOK? ÊUO “« t Xd?F s¹«¨XÝ« t²H?N½ ÁœUÝ 5?% “« gOÐ v?M( XOÐ s¹« —œÆåb?ýUÐÅv U¼ÅÊ“Áb¹eÖdÐ Âu U?NMð¨ÊœuÐ b?OF³ð —œ Ë b½Ë«b?š ÈuÝ “« Êbý tO³?Mð —u —œ v²Š t qO?z«dÝ« Âu È tłË“¨5“‰ež 5²?½ v¹«d?L¼ 5?L¼ “«ÆXÝ« s¹d?ðÅqOLł g¹u?š Ê«—U¹ 5?Ð “« Ë« XNł 5L?¼ tÐ býUÐÅv b?½Ë«bšÅÈqOLłò∫b¹UdÅv ‰UOeŠ ±∂ »UÐ —œ qOz«dÝ« vMÐœu?š È tÐu³× tÐ b½Ë«bš t ʬ “« XÝ« vÝUJF½«¨U¼Å‰ežb½Ë«bš «d¹“¨bý l¹Uý U¼ X« ÊUO? —œ XOzU³¹“ V³Ý tÐ uð È Á“«Ë¬ ËÆÆÆ v²A?Ö “U²2 t½uJK È tł—œ tÐ ÁbýÆ©±¥≠±≥∫±∂ ‚eŠ®åbý qU ÂœuÐ ÁœUN½ uð dÐ t s ‰ULł “« v¹U³¹“ ʬ t b¹uÖÅv ÁuN¹s¹d?ðU??³??¹“ È«ò∫t b??½« tA??¹b??½« s¹« d??Ð t½U??L??Š—ÅvЩ %HD®¬ÅtÐ —b?Ä Êu??Ç r¼ s?¹d???H?? “« všd??Ð l«Ë —œÁ—U?ý« rO?K??ý—Ë« Ê«d?²??šœ tÐ e?O??¬Åd????L?ð gO??Ð Ë r vM?( U??Ð ©±∫∂ªπ∫µ® ÈU?¼Åt¹¬ Êu??Ç r¼ U?ł s¹« —œåÊU??½“d¼ ªvýU?ÐÅv Ê«d?²šœ s¹d?ðÅqO?Lł u?ð¨X?O½ vJ?ý t²?³«∫DEHLVGLFLYLGHWXUFXPTXDGDPLURQLDbMÅv°rO²¼ Ë« v~²HOý ÊUOÐ UNMð ÊbOMý ÊU¼«uš U d²AOШÁ—UÇ vÐ dL¼ÆÆÆ œd v¹uÖ t«eÖ b¹U³½ bMÇU− u?ð d?L¼ d?Nþ XË —œ vÝd?ÄÅv°vM v Õd?D U? dЫ— v—U?F²?U½ ‰«R?ݨåÊU½“ “« d?ð qOL?ł È«òU«vÝUÄ ÊUL?¼¨b¼œÅv aÝUÄ tÐu?³× tÐ ÊU?¹«dL¼ ÁËd?ÖËøv½«œÅv/ «— gЫuł t XÝ« t½u~?Ç s¹«øbЫušÅvÊUL?¼ u?ð U?Ð ÁuN?¹ ÁU?ÖÅXŠ«d?²?Ý«∫XÝ« t²?HÖ ‘œu?š tÐ l«Ë —œ t¨X?Ý« Áœd —«d?J?ð œu?š œe½ t?Ð —UÐ U?¼b? tµ∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 57

fJŽ XN?ł —œ uð d?O? Êu?ÇåÆÆÆ ‘U?Ð tKÖ ÈU?Ä œ— vÄ —œ fÄò°XÝ« rO?Ký—Ë« ʬ Ë XÝ« 5?D?K? 5?“dÝX¹U¼ÅÂb È Áb?½U vUÐ —U?Ł¬ Á—«uL¼ ËÆv²?dÖ gO?Ä Uł s¹« Uð b?OF³?ð tÐ Êb¬ È«dÐ t XÝ« v?¼«— ÊUL¼ Xݫʬ¨ÁœdÐ —U?JÐ U?O?—« t XÝ« v½UL?¼ ÊU?¹«d?L?¼ s(°XÝ« ʬ d~?¹œ Èu?Ý —œ rOK?ý—Ë«ªs Áb?¼UA? 5“ d?Ð «—XNł tÐ U¼ÅXöŽ Ë U?/ VB½ œuš È«dÐ U?¼ÅÊUA½ò∫b¼œ v —«bA¼ Ë ÁœuÐ ÊU?ÖbýbOF?³ð 7— dþU?½ t ÂU~M¼s¹« tÐ Ë œdÖd?Ð qOz«d?Ý« ÁdU?Ð È« “U?Ý tłu²? t²— t v?¼«— tÐ Á«—ÅÁUý Èu?Ý tÐ «— œuš ‰œ Ë s U?Ä dÐ 7?A?¹ušÆ©≤±∫≥±—«®åU/ XFł«d œuš ÈU¼dNýÊ«b½“d? ÈU?M?F? tÐ tåÊ«b?M?H?Ýu?Ö È«d?Çòœ“U?ÝÅv tK?Ö È«d?Ç È ÁœU?¬ «— œu?š @½—œÅvÐ tłË“¨t−?O?²?½ —œœœdÖ “UÐ Ë« U?ð bM½«u?šÅv ÊU¹«d?L¼Æb?M½U?Åv ÊuON? ÈU¼Åtá?ð dÐ ÁœU Ê«b?MHÝu?Ö ÈU¼ÅÁd?Ð tÐ t XÝ« guv¹U³¹“ Ë Èœ«“¬ Xe?M Uł ʬ —œÆr?OKý—Ë« —œ «œu?N¹ ÁUýœU?Ä ÁU~?eM —U?M —œ vMF?¹åÊU½U?ÄuÇ ÁUÖÅXU?« œe½ tÐòtÐ uŽœ “« v½U?O?Ðd?ðd?B Ë d?ðÅsýË— b?M?½«u?ðÅv/ ÊU?¹«d?L?¼Æb?ÐU¹Åv? “UÐ œu?š t²?A?Ö rÖ d?L?¼ œe?½ —œ «— œu?šÆbMýUÐ t²ý«œ «— qU v½uÖdÖœ XAÖ“UÐÈ«u½ tÐ Ë XÝUł s¹« Ë«Æ.uMýÅv «— »u³?× È«b—UÐ 5²?½ È«dÐ Ë È«ÅtbI êO?¼ÅvÐ ÊUNÖU½ pM¹« ËÆb¼œÅv aÝUÄ g¹uš È t³Ðu³×ϱѹRa=/PĔCÐbRÓa±R»¹ac±a±»bĒ`ÓabĕÓ±F±^=:»C=amCP;йRpaF¹RpÒCR±ba±»FC»C»§£¤wFC_=±bbÓ±RÑR7ÓClaCÓCR=#¼—œ∫bM?M? v ‰«u¾?Ý œu?š “« 5M?Ç všd?Ðøt²?U¹ —u?C?Š Uł s?¹« —œ Á—UÐ p¹ t½u?~?ÇøÁb¬ U?−? “« Ë« d?L?¼t XÝ« b½Ë«bš vK?& “« v½UŠË— È«ÅtÐd?& —u tÐ qO$« U?HýU?J UÐ oÐU?D Ë v½U?NÖU½ —u?CŠ s¹«¨l«Ë«— ʬ Ë b¼œ ÊUJð «— ÕË— œuš ÃËdš Ë œË—Ë UÐ t XÝ« b½Ë«bš ’Uš s¹«òôu¹ô q¼« ”uOÝUM~¹« È t²HÖ tГ« È« tMO?“ gO?Ä Ë ”U??Š« êO?¼ vÐ XK?ŽÅvÐ∫.uÖ v? sÆbM? »c?ł b?½Ë«b?š v¼ô« Áu?Jýd?Ä oA?Ž Èu?Ý tГ«— Ë e— dÄ Ë v½U?NÖU½ »U?Ož Ë —uN?þ dþU½ U?¼Å‰ež ‰ež ‰u?Þ ÂULð —œÆåœd?¹cÄÅv ÂU$« vŽu?{u êO?¼ XšUMýÆœ“UÝ v —«ddÐ U UÐ t vDЫ˗ Ë qO$« U¹«Ë— d²AOÐ —œ UOŽ bM½U tÐ XÝ—œ¨rOýUÐÅv ÃË“tÐu³× È«ò∫œ“UÝ V−F² «— U XÝ« —œU¨»u³× 5²½ öLł¨ÂU~MNÐU½ —uNþ UÐ l«Ë —œ Ë d²AOÐ U«È«dÐ «— ÃË“ b?½«u?ðÅv?/ U¹ Ë« X?«d?þ Ë nD? å«ÅÁœ«œ tO?³?A?ð b?ýU?Ð Êu?Žd? È tЫd?Ž —œ t v³?Ý« tÐ u?ð¨ s Èt²HÖ ‘d?L¼ tÐ »U?Dš UN?Mð t XÝË« Âö 5?²?½ s¹« t «dÇ œ—«œ «Ë t½U?IýUŽ vö È«œ« tÐ —U?Ð 5²?½µ∑bOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 58

È tЫdŽ —œ t v³Ý« tÐòø býUÐ t²ý«œ œułËb½«u?ð v s¹«“« dð t½U²ÝËœ ÊU½« U¹ dð t?½ULOL vöd~¨ÁbýÆåÆÆÆ«ÅÁœ«œ tO³Að býUÐ ÊuŽdÁbý tO³Að ÊU?¹œU p¹ tÐ tłË“ v½UÐUO?Ð —œUǨt½UIýU?Ž ÈU¼Å‰ež —œò∫b?¹u½Åv Á—UÐËœ ÈË«—¨Á—Uý« s¹« —œÈ«ÅÁdNÇ tÐ XÝ« È«ÅÁ—UF²Ý«åUł s¹« —œ òÂu?NHÆÆƨbýUÐ v VÝ« “« dðÅl¹dÝ Ë p?ÐUÇ È« tKOÝË ÊUÐUOÐ —œ tt XÝUł ʬ “«©ÆÆÆ®b½U¹ULM?Ð «— tłË“ n¹«dþ Ë XUD ÂUL?ð vdý vJ³Ý tÐ Uð ÁbM?šd vL& Ë XŠö UЗˬœU?¹ vÐu?š tШb?M??¼œ v —«d? ÊU?³?Ý« d?Ý d??Ð 5?A?½«d?×? ÊU??œd? t v«d?¹ Ë s¹“ U?? œb?−?²? ÈË«— d?E??½ —œÆåÆÆÆ bM¹«—PРʬ UÐ «— œuš È ÁdNÇ b½—«œ XÝËœ ÊU½“ t XÝ« vð«d¼«ułXUŠ œuš d?L?¼ tÐ X³?½ ÃË“ ÈuÝ “« Ábý t²?Ð tЫd?Ž tÐ t v½U¹œU? vNO³?Að —u? ÊUO? Ê«u²Ð b?¹UýXÝ« vL& UN?Mð Ë œ—«œ t½«dŽU?ý v²UŠ¨ÃË“ ÈuÝ “« Á—U?ý« s¹« l«Ë —œ U« °býU?Ð t²HN½ Èd?ðeO~½«d?Ð 5%‘“—« v³O?−?Ž —u?Þ tÐ XU?Š s¹« t Xý«œ ÊU?Ž–« b?¹U?Ð øË« tÐu?³×? nO?D? ‰U?Š 5?Ž —œ Ë u?½d?Ä v¹U?³?¹“ “«tO?³??A?ð tЫd??Ž —œ t v³??Ý« tÐòÈ tK??L?ł ÈU??ł tÐås ÊU??¹œU? t?Ðò∫b?¹u??ÖÅv/ «d?Ç ‰U??¦? —u??D??ÐÆb?ýU??ÐÅv —«c?ÖtÐ «d?Ç Ëøb?ýU?Ð t²?ý«œ å‚«d?¹ Ë s¹“ò b??¹U?Ð «d?ÇøXÝ« `K?D?B? ÈœU?Ž t??¹U?I? p¹ —œ t t½u?Ö ÊU??L?¼¨åÁb?ýË XO«dý«¨v½bA½ «— —ËdžøÊuŽd ÈU¼ tЫdŽ r¼ ʬ©b½«Åt²?Ð lł «— tЫdŽ vK« 7 —œ®býUÐ t²Ð U¼ÅtЫdŽÆb¹U/ v vÞ«d« gOÐ Ë r XÝ« Ábý 5% bŠ s¹« Uð t U³¹“ ÊU¹œU Èœ«“¬Áœd Á—Uý« Ê«bÐ≤¥∞ ‰UÝ —œ Êó¹—Ë« t t½u?Ö ÊUL¼¨.«Åt²d?Ö —«d ÃËdš »U²? X¹«Ë— t½UO —œ Uł s¹« —œ‚d?ž Œd??Ý ÈU??¹—œ —œ v~??L??¼¨b?½Ë«b??š ÁU??á??Ý U?Ð v?¹Ë—U?¹Ë— —œ Ë« ÂU??E??½ Á—«u??Ý ÂU?L??ð Ë Êu??Žd?? ÈU??¼ tЫd??ŽÆœu?ÐÁbý Áœ«œ Áb?ŽË g½UM?Lýœ d?Ð Á“Ëd« qO?z«dÝ« Âu? È ÁbM?Ðu Èd?ðdÐ ÊU?L¼ s¹«d?ÐUM?аb½Ë«b?š åÊU?¹œUò¨b?½být t½uÖ ÊU?L¼òÆXÝ« qO?z«dÝ« d?L?¼ t XÝË«¨bM?Åv qI½ b?½Ë«bš ÊU?Г “« Êó¹—Ë« t t½u?Ö ÊUL?¼ U«ÆXÝ«g¹uš ÈU¼ÅtЫdŽ d?Ð —«uÝ œuš ÁUá?Ý ‰Ë«d gOĨqOz«d?Ý« s Âu ‰U³½œ tÐ Êu?Žd t v½U“ Áb?¬ dB a¹—Uð —œt t½uÖ ÊUL¼ªXš«b?½« Ëd U¹—œ tÐ «— Ë« t È—u?Þ bý ÁdOÇ Ë« ÂU?E½ Á—«uÝ d?Ð s ÂUE½ Á—«uݨXšU?ðÅv uKł tÐX¹UN?½ÅvÐ ÊuŽd? ÁU?áÝ d?ЫdÐ —œ t Âœd?á?Ý œuš ÁU?áÝ tÐ «— u?ð¨XÝ«ÅÁb?ý “ËdO?Ä ÊU½“ È tL?¼ d?Ð s d?L¼ “Ëd?«Á—Uý« dO?³F?ð 5L?¼ tÐ Êó¹—Ë« œuš g¹U?²Ý È tE?Žu 5?²?½ —œ È—UJ?ý¬ —uÞ tÐÆåXÝ« Áu?JýU?Ð Ë Èu Ë U?³¹“uð d?L?¼ v½«œÅv/ U?¹¬ U« ø«ÅÁœd? tO³?A?ð ÊuŽd? ÈU¼ÅtЫd?Ž ÊU?O œu?š ÊU¹œU? tÐ «— u?ðås d?L¼ò «d?Çò∫œ—«œÿU( “« t «dǨbMMÅv tO³Að ÊuŽd ÈU?¼ÅtЫdŽ ÊUO È—«uÝ tÐ «— uð Ë— s¹« “« øb¹uÖ v v³½ t XÝ« È—«uÝU¼ »¬ ÊË—œ tÐ «— Ë« ÈU?¼ÅtЫdŽ Ë ÊU?³Ý« Ë Ê«—«u?Ý Ê«d?O«¨Êu?Žd ÁU?á?Ý t s¨rýUÐÅv b?½Ë«bš t? s Ê«—«uÝÈ tL¼ “« Á“«b?½« ÊU?L¼ tÐ u?ð ˨—u?Þ 5L?¼ Áb?ý “Ëd?OÄ Êu?Žd? dÐ s —«u?ݨœu?Ð t²?HÖ t t½u?Ö ÊU?L¼ r?²Ýd?ÅvÆåb½—«b½ «— uð UH “« È«ÅÁ—– t Ê«d~¹œ ”UO —œ¨s v½UŠË— ÕË— È« uð s dL¼ È« uð¨v²¼ dð dÐ ÊU½“µ∏t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 59

Èdðd?Ð Êu?Ç v¹U?³?¹“ Èdðd?Ð Ÿu?{u? tÐ U?¼Å‰e?ž ‰ež “« g?Ð s¹« —œ b?¹U?³?½ t b?Ý—Åv dE?½ tÐ ‰U?Š 5?Ž —œq×LC t XÝ« v¹U³¹“ È ÁdNÇ œU/ ‰UŠ s¹« —œ ÊU¹œU v¹U³¹“ ÊuÇÆœd qQð ÊuŽd dÐ b½Ë«bš ÂUE½ Á—«uÝdB —œ «— Ë« —UÝ« È Ád?NÇ —ˬœU¹ Èe?O~½« r?ž —uÞ tÐ UN?Mð Á“Ëd«¨qÐU?Ð bOF?³ð —œ tłË“ È ÁdN?Ǩbý l¹U{ ËXÝœ Á«dL¼¨XÝU?¼ÅX– vULð tÐ Ë« vÖœd?áÝdÝ Âu?NH tÐ t¨åœu?Ð Ábý t²?Ð ÊuŽd ÏtЫ—« tÐòt ÊU?“ ÊUL¼s¹« —œ tåU¼ÅtЫdŽòÅÈ Ábý t²?Ð lLł ÂuNH?Æb½«Åt²Ð Ë« tÐ ÈdB? ÊULOš˛œ t È—U?~OÐ ÈU¼bM?ÐÅÊœdÖ Ë bMÐ5Ž —œ t¨XÝ« vUš Ê“ Ë«¨XÝ« v½U¹œU? ÂuNH tÐ b?Ý—Åv dE½ tÐ s¼– “« —Ëœ gO?Ð Ë r t rO½«ušÅv UłÂuJ× Ë XÝ« Ábý t²?Ð dO$“ Ë qž tÐ t½uÖ s¹« qOz«dÝ« Âu? tÇ ÊUMǨb¹U/Åv sýË— —UO?Рʬ ÂuNH ‰UŠÆÁbý U¼Åv½«bK ÈU¼ÅÊU²Uð —uÞU½ t —uÞÅÊUL¼ Ë bAJÐ «— U¼ÅtЫdŽ XÝ«vUÐ U?³?¹“ —UÝ« ÈU?¼d?O$“ Ë qž ÊU?O? —œ v²Š ‘d??L¼ t? XÝ« ʬ ÃË“ —UE?½« d?ЫdÐ —œ d?ðÅv½œu?²Ý U?«XM?¹“ tÇåXÝ« Áu?J?ýU?Ð U?¼d?O?$“ ÈU?¼ÅtI?K?Š ÊU?O? —œ u?ð Êœd?Ö Ë b?½«ÅÁb?½U? vU?Ð U?³?¹“ u?ð ÈU?¼Åt?½u?ÖòÆb?½U?0—œ —UFý« —ˬœU¹ öLł s¹« —bI?ÇÆbýUÐ t²ý«œ È—«cÖ dO?ŁQð d¼Uþ¨Ê¬ œułË UÐ t²?½«uð tÐu³× t½u?~Ǩv³O−ŽÈU¼—u?¹“ U?Ð v?~?½“ v¼U?ýœU?Ä ÊU??Ð ÂË—Åv gO?Ä s ò∫t²?H?Ö t b?M?ýU?ÐÅv %UDVLOODFK3DXO)UHVQD\ Ê«b½“ÆårOM¼¬qÐUI —œ¨b½«ÅÁœd d?OÝ« œuš —œ «— v½«b½“ Á—«uL?¼ t 5M¼¬ ÈU¼b?MÐÅXÝœ Ë bMÐÅÊœdÖ ÈU?¼ÅtIKŠ t½uÖ s¹«t²ýc?Ö —œ t vð«d?¼«u?ł b?M?½U?∫b½u?ýÅv ‰b?³? »U?½ rO?Ý Ë —“ bM?Ðœd?Ö Ë Á—«u?ýu?Ö ÈU?¼ÅtIK?Š tÐ ÃË“ ÊU?L?A?ÇXM¹“ U?¼—u?Г tÐ «— uð Ëò∫Èœu/Åv U?³?¹“ tÇ d?L?¼ «d?¼«uł tÐ s?¹e¨v½«u?ł ÂU?~M?¼ —œ°Âœu?Ð Áœd? —U¦?½ÃUð Ë X¹U¼Å‘u?Ö —œ U¼ÅÁ—«u?ýuÖ Ë vMO?Ð —œ tIK?Š Ë ÂœUN½ X½œd?Ö dÐ Èb?MÐÅÊœdÖ Ë X²?Ýœ dÐ U?¼bM³?²Ýœ Ë Áœ«œÈeO?Ç ÊU?L¼ s¹«°—u?Þ s¹« fÄÆ©±≥≠±±∫±∂ ‚eŠ® v²?U?¹ g¹«—¬ Ád?I?½ Ë öÞ UÐ fÄÆÂœU?N?½ d?Ý d?Ð vUL?ł°eO~½«ÅXH~ý È«Åt½uÖ tÐ r¼ ʬ¨È—ˬÅv XÝœ tÐ t XÝ««— ‘b½“d t bMÅv «œ« t²Hý¬ —bÄ tÐ Ë— UOŽ t vM( ÊUL¼ÆXÝ« nKšU½ b½“d X¹«Ë— —ˬœU¹ d« s¹«Ë«Å∫b½u?ýÅv t{ËU?F —Ëd?Ý Ë sA?ł ÈU¼Å”U?³? U?Ð @½—œÅvÐ t v¹U¼Å”U?³?¨Áœu?Ð dÖÅÁ—U?E?½ Áb½˛ È U?¼Å”U?³ U?Юg¹U¼UÄ dÐ 5K?F½ Ë bOM g²?Ýœ dÐ Èd²A~?½« Ë bO½Uýu?áÐ Ë« tÐ Ë Áœ—ˬ t½Uš “« «— s¹d²N?Ð È tUłò∫b¹uÖÅv°œ—«œ œułË U¼Å‰ež ‰ež dL¼ “«Ë¬ Ë UOŽ “«Ë¬ ÊUO v²Ð«dž tÇ ©≤¥≠≤≤∫±µu—œ d¹uBð p¹ ÊUL¼∫œuýÅv töš U−M¹« s¹« —œ gÐ s¹« t½«dŽUý Ë t½«dJH² vÖbMMJý Ë X«dþ ÂULðdL¼ Ë XÝ« b?OF³?ð Ë —UÝ« —œ t —uÞ 5?L¼ Ábý tO³?ý v½U¹œU tÐ Ë« d?¼UþÆœuýÅv d?¼Uþ nK²? ÈU/ tÝbŠ«Ë ʬ —œ©¬ tÐ —b?Ä vE?HK?« X% —U?O?Ð È tL?łd?ð —œ®U?¼dO?$“ Ë U?¼ÅtI?KŠ¨b?M?ÐÅÊœdÖÆXÝË« v?M²?ý«œ XÝËœµπbOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 60

ÊU?½“ ÈU??¼ÅÁ—«u??ýu?Ö Ë vM??O??Ð Ë Êœd?Ö «d??¼«u??ł Ë Ê«d?O??Ý« È Áb??M?M?? d??O?$“ s?¼¬¨ÊU?¹œU?? ‚«d??¹ Ë s¹“ —ˬœU?¹Áb¹e?Ö XÝ—œ Ë j³ðd? —UO?Ð ÊU?¹œU? ÂuN?H l«Ë —œÆœœd?ÖÅv “UÐ Èb?FÐ t?Ý Èd¹u?Bð tÐ U?LK? s¹«ÆbýU?ÐÅvË b?M?Ðœd?Ö U?¼ÅtI?K??Š¨U?¼d?O?$“ U?«ªœ—«œ Áu?J??ýU?Ð v¹U?³?¹“ t XÝ« È—Ëd?G?? Ë Áœ«“¬¨VO?$ Ê«u?O?Š t «d??ǨÁb?ýÊuŽd È tЫdŽ tÐòXÝË« È—U?³ł« Ê«b½“ Ë tłË“ —UÝ« XUŠ d?~½UA½ b?½«Åt²Ð U¼ÅÊ«b?Ð «— Ë« t U¼bMÐÅXÝœtAO?L?¼ “« gO?Ð t XÝ« tłË“ oA?Ž —ˬœU¹¨ås? ÊU¹œU?òt²?— —U?JÐ U?ł s¹« —œ t vJ?K? XH? ªåÁbý t?²?ÐÆÁbý t²ý«œ XݘƜœdÖÅv vÝËdŽ Ë bIŽ «d¼«uł tÐ ‰b³ vÖbMÐ Ë —UÝ« ÈU¼Åt½UA½¨rO½«ušÅv dš¬ XOÐ —œ Ë¤wFC_=±bbÓ±RÑR7ÓClaCÓCR=#¼U?¼— b?³??Ý “« Ë« ÈU?¼ÅXÝœ Ë t²??šU?Ý œ«“¬ 5??~?M??Ý —U?Ð “« Ë« ‘Ëœò∫XÝ« Áœd? Á—U??ý« ∏± —u?e?? —œ Áu??N?¹t «d¹“ò∫rO½«ušÅv v³?½ UOF?ý« »U² —œ ËÆ©∏≠∑∫∏± e®åÂœ«œ vöš «— uð Ë Èœu?/ UŽb²Ý« v~?Mð —œÆbýÊU??¹b??? “Ë— —œ t ÊU???M??Ç v?²?????J??ý «— ÈË È Áb???M???M?? U???H???ł ÈU??B???Ž vM???F??¹ g?½œd??Ö ÈU???B??Ž Ë «—Ë« —U???Ð ⁄u???¹ËÆÁbA½ t²Jý Uł s¹« —œ bMÐÅÊœdÖ Ë ⁄u¹ ªœË— v dð«d ÈU¼Å‰ež ‰ež È Áb½—U~½ Áb¼UAÆ©¥∫π‘«®åÈœdtÐu³× ˨Áœd? tO³Að ô¬ —u?¹“ tÐ œuš «— vÖbM?Ð »U³Ý« tJK?ЪbMÅv/ s¹e?~¹Uł «d¼«u?ł UÐ UNM?ð t½ «— UN½¬XÝËœò∫b?M??Åv »U??D??š Ë« tÐ vF??«Ë ÂU??½ U??Ð —U??Ð 5?²??????½ È«d?Ð œu??Ð t²??A??Ö Êu??Žd?? åÈ tЫd??Ž ÊU?¹œU??òtÆås »u³×¨sʬ ‰UF² —œU?ÆXO½ ÈbЫ vð—U?Ý« êO¼ÆbýU?Ð eO~½« X— U? ‰«Ë“ —b d¼ Áb?¹eÖdÐ vÐUI?« U “« všdÐ tÐ ËeOM? s¹« “« Ë b¹eÖd?Ð vUŽ Ë nO?F{ Èd?L¼ ÊuÇ ,VDDFGH/(WRLOH ‰«u² Ëœ ‚U?×Ý« È t²ýu?½ tШ—b vUŽ—UŁ¬¨b?ýU?Ð ·—˛ U ‰u?« —b? d?¼ 圫œ —«d Ë« —U?M? œuÐ ‘d?Ý XA?Ä —œ t «— v? ʬ Ë©ÆÆÆ®XšU?Ý È«ÅtJK?«d¼«uł tÐ XÝ« —œU Ë« ÊU?LŠ— oAŽ Ë b½Ë«b?š nD UÐ Áœd d?OÝ« «— U t v¹U¼b?MÐ Ë s¼¬ ÊUœu?łË dÐ ÁUMÖd~?½U?O?Ð œu?š Ë t²?A?Ö u?H?ŽªÈ«Åt²?HÖ tШX?Ý« åt²?AÖ „U?Äò tJ?K?Ð Áb?A?½ ‘u?«d? U?NM?ð t½ ÁU?M?ÖÆœu?ý ‰b?³? b?I?Žb??¼«u???š œu???šåÊU???ýËd???š ÈU???¼ÅtK???F???ýòÈ t?U???Ý— —œ -HDQGHODFYRL[ÆXÝ« ÊU???L???Š— oA???Ž rÝ«d??? È—«e???Öd???ÐÆåb½uýÅv ‰b³ oAŽ ÈU¼Årš“ tÐ U½UL¼¨åÊU/U¼UMÖ vMF¹òb½uý v výU½ d~¹œ v²KŽ “« t v¹U¼Årš“ò∫XHÖrO?¼«u?š u??ð È«d?Ð Ád?I?½ ÈU??¼Åt³?Š U?Ð ö?Þ ÈU?¼d?O?$“òÆt?²?ý«c?Ö d??O?ŁQ?ð v²???¹œd?Öœ 5?L??¼ d?Ð ”b?« YO??K?¦?ðtłË“ XO¼U? d?OO?G?ð XNł —œ t X?Ý« ”b« YO?K?¦ð —u?E?MåU?òÈ tL?K¨å“U?ÝÅv sòt ʬ t½ ˨åXšU?ÝvUÆårOM? oKš «— ÊU?½«òb½«Åt²H?Ö UN½¬Æœ—ˬÅv —œ gA?¹«bOÄ “Ë— 5?²?½ —u tÐ «— Ë« Ë b?MÅv qLŽ∂∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 61

È tÐd??& 5???M??Ç U???Ð v¹U???M??ý¬ È«d???Ð Áœd?? XU???¹—œ “U??O???²??« t?½ôœU??ŽU???½ b??Š s¹« U???ð t vU???Š —œ tłË“ U???ð XÝ«t²?Ý«u?š s¹« “« d?O?ž Èe?O?Ç Ë« “«Æb?¼b?Ð v²?Ý—œ tÐ «— œu?š ÃË“ XL?Š— aÝU?Ä U?ð¨b?ýU?Ð sðËd? Èe?O?~?½«ÅXH?~?ýÃË“ tåpÇu È«ÅÁdI½ «—– òÈË— dÐ œuš oF𗜩7KHUHVHGH/LVLHX[®uOOËœ“dð t t½u?Ö ÊUL¼¨ÁbA½0DULHGHODWUL UÐ «— Ÿu{u? s¹« “Ë— p¹ l«Ë—œÆœuýÅv? Ÿu{u s¹« t?łu² Áœd? t½UA?½ s¹—“ «d¼«u?ł dÐœuš È tÐu³?× tÐ ÃË“ ʬ —œ t Ábý l«Ë U?¼Å‰ež ‰ež g?Ð s¹« dOŁQ?ð X% —bIÇ t œ—«c?ÖÅv ÊUO —œ QLWHv —œ°b¹uÖÅv “UÐ .«dÐ «— v³¹dž eO?Ç tÇÆåXšUÝ rO¼«uš uð È«dÐ ÁdI½ ÈU?¼Åt³Š UÐ öÞ ÈU¼dO$“ò∫b¹uÖÅvt «dǨrOM?Åv r¼«d X¹«dÐ U?NÐ Ê«dÖ ÈU?¼Å@MÝ UÐ öÞ ÈU?¼bMÐœd?Ö U∫ÁœdÅv ÊU?OÐ t½uÖ s?¹« ÃË“ t rOÐU¹«dÆXÝ« Áœ«œ s tÐ «— U?LF? b?OK? U?OŽÆrO?¼œÅv/ ‰e?Mð XL?O Ê«“—« Èe?K? UÐ «— Èd?¼«uł ‘“—« XÝ« vF?O³?Þt b½œu?/ v Ÿu³?D g¹«d?Ð UN?½¬ vð—u? —œ U«¨XÝ« Áœu?Ð X³×? Ë oA?Ž¨öÞ ÈU¼b?MÐœd?Ö t t²šU?Ý tłu?²tU?{« Èd?²?A?O??Ð d?ŁQ?ð U?Ð °Á¬ÆXÝ« t?½U?œu? Èd?J?H??ð Ë vÖœU?Ý Âu?N?H?? t¨œu?ý Áœd?Ð —U?J??Ð U?N?½¬ —œ Ád?I??½ «—–«— vÖbM?A?Ð t XÝ« ‘“—« U?NM?ð t «dǨb?¼œ v vÖœU?Ý tÐb½Ë«b?š t vý“—« b?¹u~?Ð b½«u?ð v t¨bM?ÅvÆåb¼œÅv öłfO?½Ëœ —u?~?¹d??ÖU?ł s¹« —œÆœd?O??ÖÅv «— œu?š aÝU??Ä ÃË“ v½ôu?Þ È—U?E??²?½« Ë t²?Ý«u??š Ë tU?½ Ë e?−??Ž vÄ —œ«d «— Áu È tK Uð t¹UÄ “« t b¼œ ÊUA½ VON vAð¬ U?Ð «— œuš vK& 5²½ t ʬ ÈUł tÐò∫bMÅv ȗˬœU¹Ë XIHý d~½UO?Ð Ë« Âö 5²½Æåb?¼œÅv ÊUA½ «— œuš XIH?ý Ë nD ÂULð tłË“ d?ЫdÐ —œ fJŽ tШœdOÖÅvv²³ýuš “« nFý È« tE?(¨b½«ÅÁb¬ r¼œdÖ —UÐ 5?²½ È«dÐ U?ł p¹ Ëœ d¼ t ‰UŠ s¹« —œ ËÆXÝË« 5%sA?ł «— oA?Ž X¹U?N?½ÅvÐ œu?łË s¹« r¼ —U?M? —œ Ëœ d?¼ U?ð¨ r¼ b?M?½U?L?¼ p?¹d?¼ È«d?ШÁb?¬ r¼«d? p¹ d?¼ È«d?ÐÆb½dO~Ð∫œuý v ‰u× tłË“ tÐ “«Ë¬ ŸËdýĒP;=/lc¹bÑR6RÑCĔ¹CkÐbm¤wP¹lc±»¹bÓb`^;tJK?ШåX?O?½ s »u³?×? Á¬ò∫t²?dÖ —«d? U?ł s¹« —œ t Êu?M«¨b?¼œÅv œu?š d?L?¼ tÐ t vU?½ 5?²??½È t¹¬—œ tJ?KЪåb?M? gÐU?D?š œu?š d??L?¼ b?½«uðÅv?/ √dł tÐ “u?M?¼ò f¹b? œ—U?½d?Ð d?E?½ tÐ XÝ« s ÁU?ýœU?Ät ʬÆåbMÅv “U?ž¬ œuš Êœd?Lý œdš Ë Â«d?«¨Â«d²?Š« UÐ «— œuš “«Ë¬ Ë« U?«ÆbU?½Åv œuš »u?³× «— Ë« Èb?FÐÆœuý Áœu²Ý b¹UÐ t XÝ« È—«uÖ—eÐ ÁUýœUÄ «b²Ð« œ—«œÅv g²ÝËœ∂±bOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 62

ʬ —œ t XÝ« v½U?J? Ë b?³?F? tÐ Á—U?ý«¨b??U?½ÅvåÁU?ýœU?Äò«— œu?š »u?³?×?¨tłË“ —U?Ð d??¼ XÝ« `{«Ë d?ÄÊuÇò∫b?¹uÖÅv? ÊuM?« ©¥¨±®XÝ« t²?HÖ“U?ž¬ —œåÁœ—ˬ œu?š ÈU¼ÅtK?−?Š tÐ «d ÁU?ýœU?ÄòÆbM? v v¹«Ëd?½Ud?ÂuNH tÐ Ëœ d¼ t åÁdH?ÝòË åU¼ÅtK−ŠòÆb½«ÅÁb¬ r¼ aÝU?Ä —œ s( Ëœ s¹«¨åbMOA½Åv œu?š È ÁdHÝ dÐ ÁUýœUÄÆXÝ« b³FÈU¼ÅtLłdð vUL?ð U«ÆÁbý qzU U?MF bMÇ åHQFORVòÈ tLK È tLłdð —œ rO?Ký—Ë« qO$« —œ dÐË— ÈU¬v²UO{ —ôUð U¹ —Ëb È tÞu× ÊuÇ r¼∫X?A½ ʬ —Ëœ Ê«u²Ð t XÝ« v½UJ ÂuNH tÐ PDVVHEÈ tLK Èd³ŽÊ¬ ÈË— dÐ t v²JLO½ ÂuNI tÐ 5ðô U~Ë—œ U¹∫XÝ« v½ULN?O ÁdHÝ ÂuNH tÐ œuš t¨bMMOA½Åv ʬ œdÖ tUł s¹« —œÆ©ÃË“ Xð¨XJLO?½¨DFFXELWXV® 'XPHVVHW5H[LQDFFXELWXVXRbMMOA?½Åv œdÖ«œdÖ ÊU½U?LNO ÁœUH²Ý« HQFORV XG “« t½«d ÊUГ tÐ PDVVHEÈ tLK ÏtLłd?ð È«dÐ dÐË— ÈU¬ «d?Ç t rOÐU¹Åv —œ vÐuš tÐt ÈdN?ý ˨œuš Âu? ÊUO? —œ¨Áb¹e?Ö UM?J?Ý rOK?ý—Ë« —œ ÊuM?« r¼ X?O½ Áu?N¹ e?ł v t ÁU?ýœUÄÆX?Ý« ÁœdÈ t½UO —œ ÁUýœU?Ä È ÁuN¹Æ©±≤µ e® åXÝ« rOKý—Ë« œdÖ«œdÖ ÁuòÆb½«ÅÁœd tÞUŠ« «— ʬ ·d?Þ d¼ “« U¼Åtáðt s¹« “« tłË“Æ©XÝ« d~?MýË— ÎöU? ÊU¼UýœU?Ä ÂËœ »U²? µ∫≤≥qB —œ PDVVHEÈ tLK®t?²dÖ —«d? b³?Ft v¹U¼—«u?¹œ Ït½UO? —œ UN?½¬ „dA?² ‰e?M ÁU?~ðu?Kš —œ¨œ—«œ Èd?¹cÄU?½ÅnË ÈœUý b?MO?ÐÅv Ë« —UM? —œ «— œušÆt²ý«œ ÿuH× «— UN½¬ —«b¹œÊUL¼ÆX?¼ eO½ Ê«b?MHÝu?Ö —uš¬ Âu?NH tÐ åHQFORV òÈ tLK t «d?¹“ ÁœuÐ XÝ—œ dÐË— ÈU?¬ È tLłdðu?¹® åb??M??²???O??½ qž¬ s¹« “« t X??¼ d??~?¹œ v½«b??M??H?Ýu??Ö «d??ò∫b?¹u??ÖÅv U??M?Šu??¹ tÐ »U??²?—œ U???O??Ž t —u??ÞßßU?ÝU?Ý«¨u?K?š ◊U?O?Š U?¹ XU?O?{ U?¹ XJ?L?O??½ U?¹ tÞu?×? tÐ PDVVHEÈ tL?K? È tL?łd?ð q« —œ U?«Æ©±∂∫±∞t U− d¼ tłË“ tÐ X³½ ”UŠ« Ë dJ s¹«ÆXdÖ dE½ —œ b?¹UÐ «— rO¼UH s¹« Ë œ—«b½ v½«bMÇ v½UF ËUH𗜠3DXOFODXGHO¨ XÝ« t²AÖ Ë« —U¦½ ÎöU Ë Ábý tÞUŠ« »u³× È Áb?MM X¹ULŠ v²³× “« fÄ s¹« “« býUБuž¬ —œ »u?³?× 7?d?ÖdÐ —œ ËÆÆÆ œd?¹c?Ä —u? vJK?L?ð Uð¨Áb?O?Ý— ʬ XË l«Ë —œò¨b?¹u?½Åv œ—u? s¹«U¹ »«uš —œ ÊbODKž XUŠ —œ vB?ý “« ÊUA½ býUÐ U− d¼∫Ábý ÁbOU½ DFFXELWXV 5ðô ÊUГ —œ t tÐu³×dO?ð È«dÐ XÝË« ‘Ë— s¹« GXPHVVHW5H[LQDFFXELWXVXR ©ÆÆÆ® t²A½ e?O dÝ d?Ð oO²Ž bN?Ž 5¹¬ o³ÞÆ圓uUOÐ ËbÐ «— oAŽ œuš ”ULð UÐ Ë XÝ« gIKš t ÊUL¼¨œdOÖ XÝbÐ «— œuš bO Uð¨ÊUł Ë ÕË—œ—«œ Xdý Ë« vÝËdŽ rÝ«d —œ Ë b?M v Á—UE½ v~?²HO?ý UШœœdÖÅv “UÐ b?³F tÐ ÊuÇ t œu?š ÁUýœUÄ tЗU?¦?½ Ë« tÐ «— œu?š q³?M??Ý tÐu?³?×? Ë b?ÐU??¹ ÊU?¹U?Ä b?I?Ž rÝ«d?? U?ð b?M?¹e?Ö XŠ«d??²?Ý« U?ð XÝ« v²???ð d?Ð t²??A?½ ˉe?ž 5?u?Ý —œ ÂËœ —U?Ð Ë b?ýU?ÐÅv tłË“ vB??ý U?I?K?F?ð t q³?M?ÝÆåb?¼œÅv «— œu?š Èu?Ð s? q³?M?Ýò∫b?M?∂≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 63

Ë b½« ÁœdÅv ëd?²Ý« ÈbM¼ v¼U?OÖ “« «— ʬ È Á—UB?Ž t œuÐ v²LO? Ê«dÖ dDŽ¨rO?ÐU¹Åv “UÐ «— ʬ ©±¥∫¥®°s vÖb½“ b¹uÖÅv t —u?Þ ÊUL¼Æb¹u?ÖÅv 5MÇ tÐu³?×¨ås q³MÝòÆX?ý«œ vŽu³D ÁœU?F« ‚u È« t×¹«—«— Ë« t v¼UýœUÄÆb?M«d?Ä v ÁUýœU?Ä dЫd?Ð —œ t ‘«Åv²¼ È Á—U?BŽ¨XÝ« ‘œu?łË ÂUL?ð l«Ë —œ s¹« t «dÇaÝU???Ä êO???¼ tłË“ ˨b???M??? s¹e???¨Ád???I???½ Ë öÞ «d???¼«u???ł U???Ð «— Ë« U???ð Áœ«œ Áb???ŽË Ë Áœd??? »U???D??š s? XÝËœg½UOÐ tÐ —œU ‘œułË v²¼ U?NMð t XÝ« s¹« Ë« vF«Ë Ë 5²?½ aÝUÄÆb½«—Åv/ ÊUГ dÐ Èe?O~½«dÐÅ5%q³MÝ t×¹«— t È«Åt²Jý ÂUł b?M½U XÝ—œ XÝ« ÊU¹dł —œ t½UIýU?Ž Ë t²¼¬ t ÂœułË¨Âœuš¨s q³MÝ∫XÝ«dDŽ È t×¹«— b¹¬ —œ ÊuÇ È«Åt²Jý ·dþ ÊuÇ r¼ ÊU½«ò ør¼bÐ uð tÐ Èd~¹œ aÝUÄ tǨœe¹—Åv ÊËdOÐ Ê¬Ë b?¹u½Åv “U?Ð «— d?Oá??Jý —U?Fý« “« X?OÐ p¹ t¨XÝ« Ëd?U? Á—b½¬ È tK?L?ł s¹«¨åÆÆƜ˫d²?Ð ÊËdO?Ð Ë«∫b¹uÖ v ÊuÇ XÝ« p¹œe½ —UOÐ U¼Å‰ež ‰ež È tÐu³× tÐ 7KHUHVHGH/LVLHX[°XÝ« ÈdLŁ dÄ XšUÐ «Å7ý«œ XÝËœ¨UOŽÆbýUÐ uð —U¦½ XAÖ“UÐÅvÐ s ÈU¼dDŽtÐ d~ f?¹b ÈUM?Šu¹ U?« ‡ bÝ—Åv d?E½ tÐ sJ?2U½ XÝ« Áœd? ÊUA?½ dÞU?š Êó¹—Ë« t È«Åt²J?½ tÐ Á—Uý«u¹®åœd 5?¼b?ð «— U??O?Ž ÈU?¼ÅÈU?Ä t²?d?Ö U?N?Ð Ê«d?Ö hU?š q³?M?Ý d?D?Ž “« vK?Þ— .dòXÝ« Áb?O?A¹b?½U?O?½ ʬ‰ež “« «— ʬ t? XÝ« `{«Ë d?Ä Ë¨XÝ« t²?— —U?J?Ð b?¹b?ł bN?Ž —œ q³?M?Ý È tL?K? —U?Ð 5?²???½ È«d?ÐÆ©≥∫±≤œuš dDŽ .dÆb½d~?¹œ p¹ tÐ tO³ý —UOÐ t²— Á—U?ý« t È« tM× Ëœ d¼ t «dǨbýU?Ð t²dÖ t¹—UŽ tÐ U¼Å‰ežœuš vÖb½“ Ȝ˓ tÐ t Áb?OA?Ð Ë« tÐ t XÝ« ‘œułË te?M tÐ t¨Áb?O½«d²?Ö œuš œu?łË ÂULð È te?M tÐ «—Ád ÂULð¨U?OK? ÂULð¨t½U?š ÂULðÆåb¹œdÖ —Uýd?Ý Ê¬ dDŽ “« t½Uš Ëò∫XÝ« Áb¬ 5MÇ Ë œd b?¼«uš ‘—U¦½ «—q³MÝ dDŽ “«åb½Ë«bš —UB?Š ÂULðò¨Ê¬ b³F Ë rO?Ký—Ë« bM?½U tШXAÖ d?DF vKÞ— .d? È t×¹«— “« 5“ ÈU𠜓u?¬Åv U —Ëd?ݨXAÖ d?DF? ʬ È t×¹«— “« t È«Åt½U?š —œòb?¹u½Åv fO?½Ëœ —u~?¹dÖÆX?AÖd?Ä tÐu³?×œuý Áœd tEŽu —UAÐ s¹bÐ rUŽ ÂULð —œ t v¹Uł d¼ .uÖÅv ULý tÐ tM¹¬ d¼ò∫.d~MÐ «— 5“ È Ád Ë UO½œqO?$« —U?A?Ð ÂöŽ« U?Рʬ d?D?Ž ˨©±≥∫≤∂ X® åb?ý b?¼«u?š —u?c? Ë« È—U?ÖœU?¹ XN?ł tÐ e?O?½ Ê“ s¹« —U?ÆœuýÅv Áœd²Öt Ábý tłu?² Áœd? oLF?ð U¼Å‰e?ž ‰ež d?L?¼ Ë œuš d?ð pÇu d?¼«uš .d? ‰UL?Ž«dÐ —U?Ðd¼ f?¹b œ—U?½dÐË XÝ« Ábý .bIð ÊU²Ý«œ »u³× tÐ œułË ÂULð “« bMM v —U¦½ ÈdOÖ Á—UM 5MÇ—œ Ëœ d¼ t vK³MÝ È t×¹«—Ê«bÐ ”uOÝUM~¹«œuš v½UŠË— ÈU¼ Xý«œœU¹ —œ åt½UIýUŽ ŸuCšòÆbýUÐÅv oAŽ ÈuÝ tÐ t²ÝuOÄ vMðËd œU/«— œuš d?DŽ s q³?MÝ∫Âö s?¹«òÆX³×? Ë vMðËd? ¯—eÐ vI?A?Ž ÊUO? ’Uš XÝ« Èb?½uO?ÄÆXÝ« Áœd? Á—Uý«∂≥bOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 64

ʬ t½ °t²AÖ nD? tÐ ‰b³? s vMðËd ÂU?Lð∫XÝ« Èd~?¹œ eO?Ç Ê¬ ÂuNH? f¹b œ—U?½dÐ È t²ýu?½ tШÁb½«d²?ÖdDŽ t œu?Ð ÂœułË vM?ðËd r²ý«œ t Èe?OÇ U?NMð Ë ªÂœu?Ð ÁdN?ÐÅvРʬ “« ÊuÇ s v¹U?³¹“ Ë XÐU$ Ë XL?JŠ tXŠ«d??²?Ý« t?Ð œu?š t?K?−??Š —œ Êu??Ç ÁU??ýœU??Ä XN??ł s¹« “«©ÆÆÆ®b??ý Áb??O?½«d??²????Ö U??ł tL??¼ ʬ È Áb??ý t²??šU?M??ýd?Ä t«d?ÇÆÁb?ý Áb?¹Ë«d?ð g¹u?Ý tÐ È«Åt×?¹«— œd? ”U??Š«¨—bÄ ÊU?«œ —œ ˨œu?š ‘d?Ž —œ vM?F?¹¨Xš«œd?ÄÅvÆåXÝ« t½«—bÄ XLŠ— È tK−Š —œ Ë« ÁUÖ XŠ«d²Ý« Ë œ—«œ ÈUł —bÄ œułË —œ Á—«uL¼v `O{u?ð «— ÕË— X³¼u? s¹« ÁœUF?« ‚u? ËeO?~½« XH?~ý vJ?³?Ý tШU¼Å‰e?ž ‰ež “« œu?š dO?H?ð —œ ‰œu?KË XÝ«u????????š—œ ˨v?ýu???????ž¬ r?¼ s?¹« —œò∫«b????????š ‘u???????ž¬ —œ Èd????????D????????Ž Êu???????Ç b????????¹U????????A???????????????Ð v? t? b???????¼œt ʬ È t×¹«— ˨bMÅv ◊U?³½« Ë v¹U−?ÐUł ”U?Š« t²¼¬ ÕË—¨X¹«—œUШd?¹cÄ–uH½¨—u?³¨bML?ð—b¨XÐUł«b¹u?ÖÅv Ë«©ÆÆÆ®œË«d?ðÅv ÊËd?O?Ð tÐ Ë t²A?Ö“U?Ð Êu?M?«¨œuÐ Áb?ý rJ?×? Ë X?Ý Ë œuÐ Áb?½U? «Ëe?½« —œ UN?ðb?—œ U½«uOŠ t vŠ ÊUL¼¨XÝ« v½«uOŠ —UOÐ vŠ .u~Ð +«uð v t s v½Ë—œ —UOÐ fŠ ÊUL¼¨s q³MÝtÐ Ë b¼œÅv œu?š tÐ gÐ vÖb?½“ fŠ 5L?¼ È tD?Ý«Ë tÐ ÂœułË t vðœU?Ný¨b?MÝU?Mý v? “UÐ «— œu?š r¼ 5Ðv½UÐd ÈuÐ ÊuÇ t f ʬ ‘už¬ ÊUO —œ¨r²¼U?ł s¹« s pM¹«¨b¹uÖÅv tłË“ÆXÝ« t²Ð r²ýuÖ Ë XÝuÄÆåXAÖdÄ dDF t×¹«— “« t½Uš Ë Â—«œÅv XÝËœ «—‘u«d? «— œuš Êu?Çåb?¼œÅv «— œuš Èu?Ð s q³?MÝò∫b?¹u?ÖÅv t œuÐ Áb?A?½ ÂUL?ð tÐu?³×? ÊUM??Ý “uM?¼“« dðcU½ Ë dðÅÈu t È«Åt×¹«—¨Áb½U/ vUÐ ‘«ÅtMOÝ —œ fH½ U²Š Ë ”«uŠ êO¼ dDŽ s¹« È«dÐ eł v¹uÖ¨Áœd∫býUÐ Åv »u³× t¨XÝË« œuš dDŽP±blc`ÓClÐCkÐC=»¹aF±RÓa9^Ē`²bĕ¤wPĔClcÓPěÓClÄC»¹ÐClaĔb^Ĥ±R`²bĕÊuM« U?«ÆåbMO?A½Åv œuš È Ád?HÝ dÐ ÁU?ýœUÄ ÊuÇò∫œd? v »UDš åÁU?ýœUÄò«— œuš ÃË“¨g?OÄ È«ÅtE(oOH?K?ð œËË«œ rÝ« È«b? vÐ ·ËdŠ “« È—«œ v?MF? —u?D?Ð tLK? s¹«¨'RGL¨GRGL¨b½«u?šÅvås »u?³?×ò«— Ë«v¹U×O? vF«Ë ÁU?ýœUÄ ÊUL?¼ g³K Áœ«e?¼Uý t XÝ« ʬ d?ÖÅÊUA½¨tłË“ ÊU?³ dÐ »u?³× ÂU?½ —uÞ 5L?¼ÆÁbýË« tÐ vU?½ 5?M?Ç t XÝ« —U?Ð 5?²????½ s¹«Æb?½«Åt²??A?½ ‘—U?E??²?½« —œ Ë t²?Ý«u?š «— Ë« U?¼ÅXK? ÂU?L??ð t¨XÝ«gÐ —œ rOI²?dO?ž v²UŠ U?Ð Ë —UO?Ð X½U² UÐ Ë«ÆÁb?ý —«dJð U?¼Å‰ež ‰ež —œ t³?ðd XA¼ Ë X?OР˨b¼œÅvb??U??½Åv «— Ë« t½U??šU??²????Ö Ë v?¹«Ëd??ÄÅvÐ U??Ð fá??Ý Ë¨ås? ÊU??ł VO??³??Š È«ò∫XÝ« Áœd?? Á—U??ý« Ê«b??Ð ©∑∫±®eO½ v³½ U?OFý« »U?² —œ ÕöD« s¹«Æb?½«uš b¼«u?½ «— Ë« Èd~¹œ —u?Þ ÁUÖ êO¼ Ë GRGGRGLås »u³×ò∂¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 65

»u³×ò∫Áb¬ 5MÇ ÊU²U𠓫ˬ ·ËdF È tbI —œ t XÝ« Áb?MM UI« ÂuNH Xœ Ë œuÐ Ábý d¼Uþ ȓ˗˨Áœd œuš ʬ “« ÈœUý UÐ «— ÂU½ s¹« U?¼Å‰ež ‰ež dL¼¨©±∫µ‘«® åXý«œ —Ë—UÐ —UOÐ vK?ð —œ v½U²Uð s»U² —œ U¼b?FÐ t ʬ “« gOÄ býU?Ð v eO½ Ë« ÂU?½ t¨bUMÐ 5?MÇ «— Ë« œ—«cÖÅv vÝu?LK ÈœUý U?Ð Ë« ÁUýœUÄÆbýUÐ v oAŽ ʬ qU ÂU½ t b½U¹ULMÐ Ë« dÐ f¹b ÈUMŠu¹vL? Ë d?ðÅt½U?L?O?L? vM?( U?Шb?MÅv? tU?{« pM?¹« tłË“¨œu?Ð t²?H?Ö œu?š Ád?H?Ý d?Ð ÁU?ýœU?Ä t t½u?Ö ÊU?L?¼œ—U½d?ÐÆXÝË« —ËU?¹ Ë —U?¹ Ë ÁU?~?²U?« Ë« VK?¨s¹«d?ÐU?M?ÐÆXÝ« Áb?OЫu?š ‘« tM?O?Ý d?Ð Ë« »u?³?× t t½U?šU?²??Ö—œ Ë ªbýU?Ð v »u³?× Êu?M« v˨Áœu?Ð ÁUýœU?Ä Ë« gOÄ È«ÅtE?(ò∫Ábý tłu?² «Ëd?Ä vÐ g?Ð s¹« —œ f¹bÈ—«c?ÖÅ ÂU??½ 5?M??Ç©ÆÆÆ®Áb??O?Ыu??š tłË“ tM??O?Ýd??Ð Êu??M?« ˨Áb??ý sU??Ý©Ád?H??Ý d??Юœu?š È t½U??¼U??ý ÁU?~??²??U?«Ë« tÐ «— œuš ʬ p¹ —œ U?NM?ð t²?ý«œ —«d d?ð—Ëœ t «— f ʬ Ë Áb?ý v²ÝËœ s¹e?~¹U?ł XŽd?Ý tÐ È«Åt½Ud?²?×ʬ vFO³Þ È Ád?O$“ t .uýÅv? v½Uœuš vM?( œ—«Ë t½«œu³F? Ë ŸuCšd?Ä ÊUГ “« t½uÖ s¹« tÐåt²?šUÝ p¹œe½ÆÁbý l«Ë dN œ—u ÁœUÝ v½UOÐ tÐ t vłË“ Ë Ábý g²ÝdÄ b½Ë«bš∫XÝ« bMLý“—« —UOÐ oLFð È«dÐq¦¨ s »u³?×ò∫œË—Åv Ëd v?IOL?Ž È tÐcł —œ Êó¹—Ë« t½u?~Ç t .b¼U?ý U U¼Å‰e?ž ‰ež È t¹¬ s¹« —œbM v X?Š«d²Ý« ʬd?Ð t t²šU?Ý È« t½Uš «d? tMO?Ý Ë«ÆbЫu?šÅv s ÈU¼ÅÊU?²?Ä ÊUO? —œ t XÝ« d È tK?³ÞÊ“ s¹« tÐ »UDš Ë«ÆœdÐÅv c Êb?OЫuš Ë XŠ«d²?Ý« “« ©ÆÆÆ® bMMÅv XŠ«d²?Ý« ÊUł s¹« —œ ÁUýœUÄ ©ÆÆÆ®Uł ʬÆå.“UÝÅv œu?š ÁU~?eM? «— g½Uł Ë œ—u?š rO¼«u?š «cž Ë« U?ШXAÖ rO?¼«uš “U?Р—bÄ Ë sò∫XÝ« t²?HÖXŠ«d²?Ý« q×? ʬ —œ b½«u?ðÅv/ e?O½ Ë« U?¹¬¨Áb?ý rO?I t U?ł ʬ¨t²?š«œdÄ XŠ«d?²?Ý« tÐ ‘—b?Ä Á«dL?¼ U?O?Ž tdĨ—b?Ä VK ʬ —œ t tK−?Š s¹« °œ—«œ ‰eM œu?š —œ «— ÕË— s¹« t XÝ« vM1 ‘u?š ÊUJ tÇ U?ł s¹« øbMÆåXÝ« t²AÖ rOI Ë bUý¬ v Ë« t XÝ« v¹Uł ÊUL¼ ªXÝ« vÐuš ÊUJ tÇ bM¹UݬÅv ”bI« ÕË— t²³« ËcU½ dDŽ t œu?ýÅv ëd²Ý« »U?¹År v¼UOÖ “« t XÝ« vGL?¨dÆåXÝ« d È tK³Þ q¦?¨s »u³×òt¹¬ —œ t q³?L?Ý b?M?½U? XÝ—œ¨XÝ« ÃË“ œu?łË ÈU?¼ XO?Ыc?ł¨d?ÆXÝ« Áb?M?M? ZO?Ö r¼ Ë Áb?M?M?d?×?Ý r¼¨Ê¬È tL?¼òXÝ« Áb?¬ ÃË“ U?Ð ◊U??³?ð—« —œ 5?M??Ç r¼ ¥µ—u?e? —œÆXÝ« Áb??ý »u??×?? tłË“ œU?/ Ë Áb?¬ q?³?ÅÈt²Až¬ t býU?ÐÅv/ ÃË“ È tUł —uEM? UNM?ð Uł s¹« —œ U«Æ©π∫¥µe®åXÝ« tOKÝ Ë œu?Ž Ë d uð ÈU¼ÅXš—dD?Ž u?ðò∫XÝ« t²?H?Ö U«d?²?Ž« »U²?—œ f¹b? 5?²?Ýu?Ö¬ÆbýU?ÐÅv d? d?D?Ž È Á—U?B?Ž œuš Ë«Æt?²A?Ö d?D?Ž tÐå°+ôU½ uð È—Ëœ “« ÊuM« Ë Âœd ÂULA²Ý« «— ʬ s ˨vMÅv v½UA«œ—ˬÅv œUOÐ «— v³½ UOFý« Âö¨tłË“ ÈU¼ÅtMOÝ ÊUO —œ d ÂUł tÐ »u?³× tO³Að UШU¼Å‰ež ‰ež È ÁbM¹u½ÈU??ł œu??š È tM??O??Ý —œ —U??N?? U??Ð —U??Ö“Ë— ʬ ÈU??³??¹“ ÊU??½“ t d??D??Ž pÇu?? ÈU??¼ nO?? U??¹©≤≥≠±∏∫≥‘«®∂µbOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 66

v Áu?J??ýd??Ä qO?B??H??ð s¹« “« Êœu?/ q?U?Š t−??O??²?½ È«d??Ð U??« b?A??¹b??½« v ʬ tÐ fO??½Ëœ —u?~??¹d??ÖÆb?½œ«œÅvÊUN?M?Ä œu?š ”U?³? ÈU?¼Å5?Ç ÊU?O? —œ tb?M?M? v ‰U?L?F?²?Ý« v¹U?¼d?D?Ž v?ŽU?L²?ł« ÊU?½“ t? b?M?¹uÖÅv?ò∫b??¹u?½vJÇu nO∫b¹uÖÅv Ë«ÆXÝ« Áœ«œ ÂU$« «— ʬ U¼Å‰ež ‰ež —UËUÐ Ê“ t vKLŽ bM½UL¼ ÈeOÇÆb½« t²šUÝÅvd?D??Ž s?¹« ©ÆÆÆ® b??¼œÅv ‘u??š Èu??Ð rM??ð ÂU??L??ð ʬ “« Ë t²????A??½ «ÅtM??O??Ý d??Ð Ë Âœd?? Êe??¹Ë¬ Êœd??Öd??Ð t¨Â—«œË Áb½U vUÐ +«błË dÐ d È tK³?Þ —u tÐ t XÝ« b½Ë«bš œuš U«¨œ—«œ ‘uš Èu?Ð t XO½ ÈbMÄÅ«uŽÆåÁb¹eÖ XU« r³K dЗuÞ tÐÆXÝ« rOI ʬ —œ Ë« dDŽÆÁb¹eÖ XU« »u³× t XÝ« ‘d?L¼ v½UNMÄ È tDI½ —œ UNMð l«Ë —œ Ëœuš È tÐu?³?×? v½UN?M?Ä —u?½ Ë«¨t²?O?¬ —œ Ë« fH?½ d?¼ UÐ Ë t²?ÝU?šd?Ð ‘«ÅtMO?Ý “«¨b?M?Åv ÂU?LA?²?Ý« «— ʬ rz«œVO?K? ÂU??~?M?¼ Vý t v?U?Š —œ¨rO?½«u??šÅv ±≥ Êd? FLVWHUFLHQQH ·—UŽ *HUWUXGH+HOIWD »U?²? —œÆXÝ«Ë« ÊË—œ “« v¹«b ËåXÝ« d? È tK?³Þ q¦?¨s »u?³×?ò∫œd? «u$ Ë« U?Ð œdA?Åv œu?š VK? dР«—¬ «— U?O?ŽÆåbЫušÅv s tMOÝ ÊUO —œ tò∫XÝUšdÐË g¹Ë— gOÄ “« «— œuš ÈU½“ò∫b¹uÖÅv œu?š ÈUËÅvÐ d?L¼ tÐ X³?½ VCž UÐ v³?½ lýu¼ »U²? —œ ÁuN¹œuš d??L?¼ œe?½ tÐ U?¼Å‰e?ž ‰e?ž È tÐu³?×?Æ©¥∫≤u¼®åb?¹U?L?M?Ð l— g¹U?¼ÅÊU?²??Ä ÊUO? “« «— g¹u?š v~?A?ŠU?È«b «— Ë« t ÂU~M¼ ʬ býUÐ Áœ«œ g³?K ÈU¼ÅÈ“UÐÅ”u¼ tÐ vÝU?Ä UË Ë dN ÊUГ UÐ b?¼«uš v/ U¹¨t²AÖ“UÐUN?M?ðÆœ—«b½ œu?łË U?A×? “« Èd?Ł« d~?¹œ¨vÖb?½“ VK —œ¨U?¼ÅtM?O?Ý È t½UO? —œÆœu?Ð Áœd g¹U?¼Åt²?Ý«u?š Ë ‚UA?ŽÆœuýÅv ÂULA²Ý« U¼“Ë— Ë U¼ÅVý ‰uÞ —œ Ë« dN ˨XÝ« Áb½U vUÐ Ë« b½Ë«bšœU¹ tÐ Ë«¨œËe?« å.U?¼ ÊU?²?Ä ÊU?O?òb?¹u?Ö v ÊuÇ tÐu?³?×? È tK?L?ł tÐ dÐË— ÈU?¬ Á«d?L?¼ Ê«u?ðÅv ÎUM?O?I?¹VK tÐ t²ÝUšdÐ ÊUO½UÐd? Ë «—Ëc½ dDŽ ʬ —œ t Èb³F Ë Êu?ON ÈU¼Åtáð ÊUO¨dN?ý È t½UO —œ ÁuN¹ —uCŠË ©±≤ t¹¬ b³F Ë rOKý—Ë« —uCŠ vMF¹®œuš È Ád?−Š —œ ÁUýœUÄò ÊUO È“«dð r¼ ‘“—« t½uÖ s¹«ÆbÝ—Åv dNýtKLł Âu?NH? —œ XHÖ vÖœU?Ý tÐ Ê«uðÅvÆœ—«œ œułË ±≥È t?¹¬ åbЫušÅv s .U?¼ÅÊU²?Ä ÊU?O —œ s »u³?×ò≠œ—«œ 'HXVLQWHULRULQWLPRPHRUÐ v½“Ë r¼ Ê«—«e?¼ t¨Ábý t²?HN?½ È«ÅÁbM?¼œ ÊUJ?ð s(åU?¼ÅÊU²?Ä ÊU?OòÈ‘d?L?¼ “« tłË“ÆbýU?ÐÅv f¹b? 5?²?ÝuÖ¬ È tK?L?ł U?½UL?¼ t åXÝ« d?ðÅp¹œe?½ ÂœułË t?Ð s œuš “« «b?šò»«ušÅ∫b¼œÅv aÝUÄ √d?ł tÐ œuš ÊuM« r¼Æ©∑∫±®åøv½U?ЫušÅv U− «— tK?Ö dNþ XË —œòb?ÝdÄÅv ÊuM«È tK³Þ f¹b œ—U½dÐ È«dÐÆXÝË« vF«Ë È tK−Š ˨vF«Ë b?³F¨.U¼ÅtMOÝ ÈË— dШXÝ« ÂœułË —œ s »u³×—uC?Š —œ «— U?O?Ž tÆ.« Áœd? tL?łdð åpÇu? È t?O?òÂU½ U?Ð U? t ÊU?L¼ ©Áb?ý tL?łd?ð d qÖ È t?²Ýœ®d?c?U?½ Èu?Ð Ë rž t²??O?¬ r¼ tÐ r??&® XÝ« ÊôU?½ Ë Áb?ý d?O?I?% Ë 5?J?? t? U??O?ŽÆb?M?Åv r?−? Ë« vM??O?“∂∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 67

Ë«ÆÁb?ý ʬ —U?²?d?Ö œ—U?½d?Ð s¼– t¨œu?š Êb?ý »u?K?B? VzU?B? “« ’u?B?š tÐ XÝ« ÊU?A?¹d?Ä —U??O??ÐU??O?Ž©d?“« «b²Ð« ªÂd?AHÐ œu?š VK dÐ «— b?½Ë«bš Âô¬ ÂUL?ð t²Ýœ qÖ s¹« U?ð r²šu¬©ÆÆÆ®s ÊU?1« È«b²?Ы “«ò¨b¹uÖÅvË« v½ôuÞ ÈU?Ýd? XU?Þ ÈU¼ÅÈË—ÅÁœU?O?Ä Ë Èd~?M?ýË— Ê«—Ëœ tÐ ÁU?Ö Ê¬ ªÂœd “U?ž¬ Ë« È t½«d?O?I vœu? Ê«—ËœË U¼b?Ý ªË« Èœ—œ r¼ ÈU?¼Åpý« ªÈ—«œÅÁ“Ë— Ê«—Ëœ ÈU?¼ÅtÝu?ÝË ªXš«œd?ÄÅv œU?³?Ž tÐ t v¹U?¼ÅVý∫r²?š«œd?Ätłu? ʬ U??Ð «— Ë« 5??žË—œ Ê«—œ«d?Ð t? vð«d?D??š ÂU??$«d?Ý Ë ªb??½œU??N?½ v? g¼«— d?Ý d??Ð 5??³?ÞU???? t vF??½«u?t v¹U¼ !— d~?¹œ ˨b½bO?Ðu Ë« sð dÐ t v¹U?¼ÅaO¨v¹uÖ«e?ÝU½¨d?Lð¨U?¼Å7š«b½« nð¨výU?×¨bM?²šUÝÅvÈU¼ÅtšU?ý ÊU?O? —œÆXÝ« Áœu/ r¼«d? «— d?A?Ð U$ b?O?½«œÅv t —u?Þ ÊU?L¼ Ë Áœ«œ ÈU?ł œu?š —œ qO?łU½« Êu?²?bM²?Až¬ Ê«b?Ð ¯d “« gOÄ «— Ë« Êb?Ð t ʬ t½ ˨bý »¬d?OÝ VO?K “« Ë r²ý«c?Ö ÈUł VO?K d?Ð t¨d dD?FtÐu³× ÊuÇ r¼ U«Æb¹œdÖ »uKB t XÝ« UOŽ œułË XšUMý qUý “Ëd« s oOLŽ È tHK¨l«Ë—œ ©ÆÆÆ®v/ÆÂdA v? ÂULð ÈœU?ý UÐ œu?š VK d?Ð «— ʬ t «dǨb?½UЫu?šÅv U−? «— tKÖ d?Nþ XË —œ rÝd?ÄÅv/ œuš “«ÏtDI½ —œ «— Ë«Æœ—«œ —«d VOK dÐ s È ÁbM¼œ U$¨rM?OÐ v «— ʬ ÊuÇ œdÐÅv «dÇ tÐ U− «— tKÖ +«bÐ r¼«ušÆåb½U b¼«uš sUÝ r³K —œ Ë— s¹« “«©ÆÆÆ®dðÅ”UŠ ÊœdáÝ r³K dЫ— Ë« ªXÝ« dð lO— ÎULK¨Êb¹œ ÁUÖÅÂdÖ«— Ë« ˨œd~?MÐ g¹u?š ‰öł Ë Áu?Jý —œ U?N?Mð«— U?O?Ž X?O½ d?{UŠ g?¹uš oL?Fð Ë q?Qð —œ f¹b? œ—U½d?ÐÁdNÇ rz«œ XAÖ“UШ˫ d?N dÄ fŠ —œ b¹UÐÆb?M Á—UE½ ‘œułË Áu?JýdÄ dNþ ÂU?~M¼ tÐ XŠ«d²Ý« ÊU?“ —œ UNMðœu??š È tU??½ÅvÖb???½“ —œ ö¹Ë¬œ“d??ð¨Ë« f¹b??? È Ád??N??Ç Á—U??ЗœÆœu???ý Áb??¹œ vM??O???“ rU??Ž È U?????O??Ž È ÁœU??Ý ÈUò¨b¹«e«Åv Ë år?O½¬ b¼Uý U?ł s¹« —œ eO½ U? ËœdÐÅv c U?OŽ v½U?½« œułË “« f¹b? œ—U½dÐò∫b?¹u½Åvb½UÝUMýÅv Ud?Ð «— œuš ÈU¼“«— Uł ʬ —œ t XÝ« Ë« uJ?K Ëd³ł t «dǨ.u?ý œ—«Ë »—œ s¹« “« b¹UÐ eO½s¹« oOLŽ XKO?C s¹« å°rOýU?Ð v v½UŠË— «b¼UA? ÃË« tDI½ —œ d?Ö« U²Š¨œuL?OÄ «— Èd~¹œ Á«— b?¹U³½©ÆÆÆ®eO?¼d?Ä XÝ« b½Ë«b?š tÐ Êb?O?Ý— È«dÐ ‰U?L? ÈUN?²?M b?M?MÅv? UŽœ« všd?Ð t v¹U?¼ÅÁ«— “« Ë«ÆXÝ« ”b?I —œU?dDŽ tAOL¼ 7KHUHVHGHHQIDQW-HVXVʬ ‰U³½œ tÐÆUOŽ bMœ—œ Ë ełUŽ¨Ÿu?CšdÄ XO½U½« dÐ oLFð vШÁœdÈbÐ U?Ð d? táðòXU?¹Åv “U?Ð g$— s¹« —œ «— œu?š —b Ë«Æb?¼œÅv `O?łdð U?¼d?D?Ž È tL¼ tÐ «— »u?³?× d?ÆåbOAÐ —b «— U œuš aKðÅ∫bý ÁœËe« ËdÝ Xš—œ U¼Å‰ež ‰ež È tÐu³× d dDŽ tÐ¤wPĔClcÓPěÓClÄC»¹ÐClaĔb^Ĥ±R`²bĕoKFð t½u~Ç U« °bMÅv —«dJð «— ʬ ÊuM«¨Áb½«— ÊUГ tÐ «— »u³× ÂU½ XUNý UÐ —UÐ 5²½ È«dÐ ÊuÇ“ô U¼d?D?Ž È t×?¹«— X«d?þ ÂUL?ð ʬ È«d?аX?O½ ʬ ÊU?O?Ð È«d?Ð È«ÅtK?Lł êO?¼ øb?M? ÊU?OÐ «— Ë« vŠË— d?ÞU?š∂∑bOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 68

Ë« fÄ °býUÐ —ˬœU¹ «— »u³× d¹c?ÄU½ dOð œułË XÝ« —œU U?¼dDŽ p¹ d¹cÄU½ dO?ð È t×¹«— UNMð °XÝ«5Ž ÈU¼Å⁄UÐ —œ ÊUÐÅtýuš q¦ s »u³×?òb¼œ v t«œ« ˨œ—ˬ ÈU−Ð dOÖ«d dJÝ ÊU?L¼ UÐ tAOL¼ býuÅvtÐ Ë— s¹« “«®b½«Åt²?dÖ —«d È«Åt?ýuš —uÞ tÐ Ëd?Ý œ—“ Ë bO?HÝ ÈU?¼ÅtKÖò∫b?¹uÖ v qЬ —b?ÄÆåbýU?ÐÅv ÈbłË «d?O?Ö v¹U??¼d?D??Ž ‰U?³?½œ tÐ —U??J?ý¬ —u??Þ tÐ tłË“Æåb?½—«œ c??U?½ Ë Èu? v?¹u?Ð Ë©b?½—«œ X¼U??³?ý —u??~?½« týu??š°Èbł 5Ž ËdÝ Ë d¨q³MÝ∫XÝÅÈ« ÁbMMd×Ýv nO??u?ð 5??M??Ç «— 5?D????K??¨v³?½ l?ýu?¹ Ë b??ýU??ÐÅv XO??*«d?×??Ð »d??ž —œ vJ??Çu? d??N??ý Èb??ł 5?Žr¼ tÐ ÈU?¼ÅÁd?Ý d?ðU?¾?ðÅvH?¬ s¹« —œ U?¼ÅtU?že?Ð U?N?Mðò t b??¹u?½Åv Á—U?Ð s¹« —œ qЬ —b?ÄÆ©∂≤∫±µlýu?¹®b?M?“« t t½uÖ ÊUL?¼ Ê«—UÝÅtL?AÇ “« —Uýd?Ý e³?ÝdÝ Ë pÇu Ë U?³¹“ È« t¼«Ë¨b?M²?¼ b¬ Ë X— tÐ —œU? ÁbOâ?OÄÏÊUO —œ »u³×ÆrOýUÐÅv tKÖ Ë ÊU²Uð vUÝ« oOHKð b¼Uý eO½ —UÐ s¹«Æå©U¼ÅgO È tLAÇ®b¹¬Åv dÐ gU½ÈUł œuš »u³× dL?¼ VK ÏÊUO —œ Ë«ÆXÝ« g¹uš Ê«bMH?ÝuÖ ÊUO È«ÅÁd−Š ÊuǨt²?dÖ —«d ÊU²Uð s¹«ÆU¼ÅgO Ê«—UÝÅtLAÇ —œ Èbł 5Ž ÊU²Uð —œ ËdÝ∫‚UHð« p¹ —œ tL¼¨dDŽ È t×¹«— Ë —UÝ tLAǨœ—«œ∫ÊUO —«u²Ý« Ê“«uðÆuÝ p¹ “« œuýÅv qU tOU dO³Fð s¹« —œF±RÓa9^Ē`²bĕ ≠P±blc`ÓClÐCkÐC=»¹aP;ĔClcÓPěÓCÄC»¹ÐClaĔb^Ĥ±R`²bĕtłË“ ÕË— d~?½UO?Ð Ëœ d¼ t?åÈbł 5?Ž ÈU¼Å⁄U?Ðò —œ Ë ås ÈU¼Åt?MO?Ý ÊUO? —œ Èbł 5?Ž ÈU?¼ ⁄UÐ —œ ËòÆ Áb¹œdÖ Ë« »u³× ÁU~²U« t XÝ«tÐ dDŽ È t×?¹«— “« X³× U?NM?ð ʬ —œ ÊuÇ Ë ÁœuÐ tÐu?³× ‰U?Š qUý X?½ XOШ5?łË“ ÊUO ‰œU?³ð —œÂUL?ð¨œu?š eO?½ tÐu?³?× ‡ d? Ë Ëd?Ý d?DŽ ‡ b?¹U?/Åv Èd?DŽ È t×?¹«— —u? tÐ Ë« œu?łË —œ »u³?×?ÆÁb¬ ÊU?O?tÐu³×¨œË«dðÅv Ë« œuš œułË “« dDŽ s¹« t X—Åv —uBð tÐu³?× —«bMÄ —œ bMÇ d¼ÆXÝ« 5Ö¬dDŽ ‘œułË—œòÆXÝ«ušÅvd?Ð »u³?×? œułË “« t vU?Š —œÆXÝ« Áœu?Ð »u³?×? V³Ý tÐ d?D?Ž s¹« l«Ë —œ t bÐU?¹ v —œÈ t×¹«—°Áb¹Ë«d?ð v t XÝ« È« t×¹«— d¹c?ÄU½ dO??ð ¡UAM? s¹«åbMO?A½Åv œuš È tK?−Š —œ ÁUýœU?Ä t vUŠ„—œ «— ʬ vÐuš tÐ Êó¹—Ë« t—uÞ ÊUL¼ Ë Áœd œU−¹« Ë« UÐ »u³× t XÝ« vÞU³ð—« V³Ý tÐ Ë« oAŽ¨ q³MÝt vK³MÝ t XO½ —ˬÅV−?Fð ËÆbM v ` œuš d?DŽ tÐ «— Ë« Ë t²A½ ‘d?L¼ —UM —œ tłË“ò∫XÝ« ÁœdvzUł UðÆœuýÅv dA?²M Uł tL?¼ —œ ʬ È t×¹«— Ë« UÐ ”ULð d?Ł« —œ Ë »u³× œułË —œ Xý«b?½ ÈdDŽ “Ë— ʬ Uð∂∏t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 69

—œ©ÆÆÆ®Áœ—ˬ œułuÐ «— q³?MÝ d?DŽ t XÝ« »u?³×? œuš È t×?¹«— tJK?Ð b¹u?ÐÅv t XO?½ dD?Ž s¹« v¹uÖ tt²HÖ t —U?~½«Æ圗«œ œu?š ÈuÐ s q³?MÝò∫b¹u?ÖÅv t ÂU~?M¼ ʬ Áœd? dŁ« e?O½ tłË“ tРʬ dD?Ž¨ÃË“ dD?Ž dŁ«t XO?½ —ˬÅV−?Fð ©ÆÆÆ® XÝ« t²?A?Ö“UÐ s tÐ Ë« “« ʬ È t?×¹«— ˨r²?A?ž¬ Âd?L¼ d?Ð «— Âœu?łË q³M?Ý XÝ«Ë ‡ bA??Ð vÅU?O?Š Ë ÊU?½ ‘œu?łË t —uÞ ÊU?L?¼ ‡ b?ýu?łÅv U?O?Š »¬ ʬ “« t XÝ« È«ÅtL?A?Ç œuš U??O?Žv ‰b³? U?OŽ tÐ Ë« Á«d?L¼ b?M²?d?Ö «— dD?Ž s¹« ÈuÐ t v¹U?N½¬ ËÆt²?šU?Ý 5Ö¬d?DŽ «— U?ł tL¼ t XÝ« vK?³M?ÝXÝËœ «— U? e?O?½ u??ð t ʬ d?~? .—«œ X²??ÝËœ v½U?“ U?ò *XLOODXPHGH6DLQW7KLHUU\È t²?H?Ö tÐÆÆÆb?½u?ýU?? U??«¨œ—«œÅv X²??ÝËœ t ʬ d??¼ È—«œÅv? XÝËœ ÁU??Ö Ê¬ ˨v²??ý«œ XÝËœ «— U?? u??ð X?????½ ©ÆÆÆ® È—«b??Ðt t½uÖ ÊU?L?¼ÆXÝ« ”bI?« ÕË— ÊUL?¼ u?ð X³×?©ÆÆÆ® ÈœU?N½ U? —œ t vM?OA?ð¬ X³?× “«¨.—«œÅv X²?ÝËœÁbý t²?¹— b?ý UD?Ž U tÐ t ”b?I« ÕË— tÐ U? ÈU¼Å‰œ —œ «b?š X³×? t «d¹“ò∫b?¹u½Åv U?¼ÅvË— tÐ fuÄ“« Ë« œuš tÐÆœuý b?ŽUB²? Uð t²?ý«cÖ œ«“¬ «— œuš ÕË— tłË“¨œu?š »u³×? ÁUýœU?Ä dЫdÐ —œÆ©µ∫µÂË— ®åXÝ«oAŽ ÊUL²HÖ 5²½ l«Ë—œ b¹UÐ t XÝË«ÆXÝ« t²H~½ v³KDßßULOI² ‰UŠ tÐ Uð Ábý l«Ë Uł ʬ t v½U“t vz«b t—b? ʬ¨rOM X?³× «b?Ëœ v¹«d?L¼ “« ÊU?L²?HÖ È tL?K ÈUł tÐ X?Ý« d²N?ÐÆbM? “Už¬ «— U?N½¬ÆbMÝ—Åv d~¹œ p¹ tÐ t XÝ«b bŠË —œ UNMð Ë t²ÝUšdÐ ÊuM«Ē`ÓabĕÓ±cC¼b];±F±RbÐC:/m^FC:/mÒcC¼b];±¤w`²bĕÓ±c`R=ĔÒC¼b];±r¼ œuŽ Ëœ tÇ ÊU?MÇò‰U?ÝËœ fO?½«d È t²?ýu½ tÐørO?M V−?Fð «d?ÇÆœœdÖ v? “UÐ t XÝ« Ÿu?{u ÊU?L¼5M?Þ e?O?½ Èd?~¹œ¨œu?ýÅv/ Áœ“ XÝœ ʬ tÐ b?M?Ç d?¼ Èd?~?¹œ ʬ¨œuý t²?š«u?½ vJ?¹ ˨b?M?ýUÐ r¼ —U?M? —œ «b?—œ f¹b? 5?²?ÝuÖ¬ÆåÆb?¹U?/Åv? «— ◊U?³ð—« s?¹« œU?−?¹«¨v½¬ È«ÅtöŽ “« výU?½¨Áb?ý œU?−?¹« VÝU?M?ð∫œ“«b?½«Åvt²??ý«œ b??Š«Ë È«ÅÁb??½“«u?½ t? v½ Ëœ tÇ ÊU??M??Çò∫œu??Ð t²??H??Ö 5??M??Ç vI??O??Ýu?? s¹« vF??«Ë d??ÖÅs¹Ëb??ð U??Ð ◊U??³??ð—«r¼U½ bM?½«uð v d~? Ë býUÐ —U?ýdÝ b½Ë«b?š ÕË— “« t v¹«Ë¬ bM½U?¨œeOšÅvd?Ð UN?½¬ “« ÈbŠ«Ë È«b¨b?MýUÐÆåøbM¹ULMÐ @M¼¬p¹ êO¼ ø.uMýÅv «— “U?Ý È«b p¹ UN?Mð U¼Å‰e?ž ‰ež È t½UIýU?Ž È«u½ s¹« —œ ÎUF?«Ë U¹¬ °v½ Ëœ¨œuŽ Ëœt½¨q³Þ t?½¨d t½¨œu?Ž t½¨v½ t½¨—U?²?O?Ý t½Æb?M?Åv/ ‰UG?ý« U?¼Å‰e?ž ‰e?ž v¹«d?Ý r¼ —œ «— vU?š ÈUł U?¼“U?Ý “«—œ —uÞ ÊUL¼ Uł s¹« —œ vIOÝu ÂULðÆb½uýÅv/ ÁbOMý ÁUÖ êO¼ Áb¬ UN½¬ ÂU½ ±µ∞ dO«e —œ t @Mł t½ ZMÝ∂πbOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 70

—œ ÊUNł vIO?Ýu ÂULð v?¹uÖÆb½uý v t²?ÝuOÄ tÐu?³× tÐ »u³?× “« t XÝ« vz«b Ëœ —œ¨U?¼«b v¹«dÝÅr¼ÊË—œ “« t v½U?½« È«b? Ëb?½“ v «b t tL?K? È«b?∫œuý v o?OH?K?ð r¼ —œ v¹«b? Ëœ vIO?Ýu? d?M?ÈœuK Ëœ Èö²?Ž«òb½«Åt²ýu?½ Êuu¹Ë Ëœ È«d?Ð Ábý rOE?Mð ŒU?Ð Èuðd?M È Á—UЗœÆb?¼œÅv aÝUÄ XIK?š È t¹Up¹ tÐ ôUÐ “« t ÕË— Ëœ b?M½U?L¼ b?½uý v t½U?~¹ ÊU?¹U?Ä —œËb½d?~¹œ p¹ ‰U?³½œ tÐ b?½uý v t²?O?¬ r¼ —œ tt²ÝuOÄ r¼ tÐ ÕË— Ëœ t Èe¹— ÈU¼«b —œ XÝ« —u 5L¼ tÐ s¹«Æ%HUQDUG*DYRW\åbMýUÐ t²ÝuOÄ d~¹œÆbM½«uš v “«Ë¬ Ë t²š«œdÄ tœU³ tÐ d~¹œ p¹ UÐ tÐu³× Ë »u³× Ès¹« ÎU?I??O?L??Ž b?ýU?ÐÅv? f¹b? œ—U??½d?Ð XÝËœ Ë Êœ—¬ È tI??D?M?? —œ 6LJQ\ d?¹œ V?¼«— t Èd?O??ð Âu?O??Ö f¹b?p¹ —œ UN½¬ Ë ©ÆÆÆ® XÝË« »u³× Ë« “« dðU³¹“¨b½«ušÅv U?³¹“ «— œuš È tÐu³×ò∫œuÐ Áœd fŠ «— v¹«dL¼tłË“ Ë ÃË“¨Èb½ËU?A?¹uš Ë X?Ыd U?Ш@M?¼¬ nO?D v¹«d??L?¼ —œ v¹ËœUł v~?²?H?Oý —œ b?½u?ýÅv ÂU?žœ« d~?¹œÆåb½dÐ v c tÐ d~¹œ p¹ tÐ œuš oKFð ‚uý Ë ‚Ë– “« ÊuM«Ê¬ ÊU¼œ “« t È«ÅtKLł 5²½ÆXÝUN½¬ vzU³¹“¨t²šUÝ d~¹œ p¹ È t²HOý r¼ dЫdÐ —œ «— Ëœ ʬ t tÇ Ê¬å°ÆÆÆ s È tÐu³× v²¼ U³¹“ uð pM¹«ÆÆÆ s »u³× v²¼ U³¹“ uð pM¹«ò∫XÝ« s¹« t²ÝUšdÐ ËœcC¼b];±Ē`ÓabĕÓ±cC¼b];±¤wF±RbÐC:/m^FC:/mp¹ UNMð¨t²— —UJÐ V−Fð œU−¹« È«d?Ð pM¹«åÁ¬ò È tLKå°v¹U³¹“ tǨ s XÝËœ Á¬ò∫dðÅvÐœ« ÊUOÐ tÐ U¹dЫdÐ —œ XIKš œd 5²?½ XUŠ bM½U?¨XÝ« eO~½«dÐ 5?% Ë t½UIýUŽ È«b½ UÐ »u?³× ÈU¼ÅV dÐ XÝ«b½“« r²ýuÖ “« v²ýuÖ Ë .U¼ Ê«u²Ý« “« v½«u²Ý« XM¹« U½UL¼ò∫b¹uÖÅv 5²½ Âœ¬ÆÁbý Áœ«“ Ë« “« t v½“t XÝ« »u??³??×?? s¹u??½ Âœ¬ ËÆ©≤≥∫≤ b??O??Ä®åb??ý t²??d??Ö ÊU?????½« “« t «d??¹“ œu??ý Áb??O??U???½ ¡U????½ V³??Ý s¹«t XÝ« ÈbłË XUŠ d~½U?OШv¹U³¹“ tÇ u?ð È tKLł —«dJ?ð Ëås È tÐu³× È« v²?¼ U³¹“ u?ð pM¹«òb¹uÖÅvrOJ% tJKÐÆX?O½ ÁœuNO?Ð ·dŠ UNMð s¹«ò f?¹b œ—U½dÐ È t²H?Ö tÐ b¼œÅv XÝœ Ë« tÐ tÐu³×? È Áb¼UA “«ÆåXÝË« oAŽ«— œuš U?¼Å‰e?ž ‰e?žÆbýU?Ð v U?¼ ‰e?ž ‰ež ÈU?¼ v¹U?³?¹“ Ëeł ‰e?ž öL?ł —«d?J?ð t œd ÊU?A?½d?ÞUš b?¹U?Ðœ—«œ —dJ ÊbOMý tÐ “UO½ @M¼¬ ÈU³¹“ -ÆbM v —«dJð «— œuš UFD —«“u t t½uÖ ÊUL¼ bMÅv —«dJðUł s¹« —œ —U?Ð Áœe?½U?ÄÆœuýÅv Áb?O?M?ý v~A?O?L?¼ 5M?Þ ÊU?L?¼ UÐ oA?Ž Ë— s¹« “«Æb?ýU?Ð ÁbM?M? d?×Ý Ê¬ c? U?ðbM½U?¨Áœd —«d?Jð «— tK?Lł s¹« ʬ „«ËóÄ Êu?Ç »u³?×¨d?~¹œ —UÐ t½ Ë X?ÝU³¹“ tÐu?³×? —bI?Ç t Ábý —«d?Jð∑∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 71

ÊUL¼ Ë œu?Ð t²šU?Ý tÇ d¼ «bšò∫œuÐ t²ÝU?šdÐ U³?¹“ tÇ Ë« ÊU²Ýœ ÊU?O “« ÊU?½« t g¹«bO?Ä »U² “Ë— 5?LAýʬ —œ t XÝ« qO$« »U?² U¼ ‰e?ž ‰ež 8UVYRQ%DOWKDVDU —bÄ È t²?HÖ tÐÆ©≥±∫± bO?Ä®åœuÐ u?JO?½ —UO?ÐtÐ Ë bý dŁQ²? ÊU½« v¹U?³¹“ “« t XÝ« v 5?²?½ «bš Ë åXÝ« v½U½« d?¼Uþ d~?½UA½\DSKLU³¹“ XHtÐ «— Ë« t XOÇ ÊU½« fÄòrOMÅv —«dJð «— dO«e È t²ýu½ Ë .«ÅÁœ“ XH~ý d« s¹« “« ÎUULð UÆb¬ błËp¹œe???½ s t?ÐòÅ∫b???¼œÅv aÝU????Ä fO???½Ëœ —u???~???¹d???Ö t?Ð öL???ł s?¹« U???Ð b???½Ë«b???š ËÆ©µ∫∏ e???® åȗˬ œU??¹“« v²AÖ U?³¹“©ÆÆÆ®t²?šUÝ Åv fJ?FM? ʬ —œ «d t Áœu?Ð È«ÅtMO?¹¬ bM½U? uð ‰u?%¨v²A?Ö U³?¹“ fÄ©ÆÆÆ®Èbý—œ ʬ „«ËóÄ t vðöLłÆåv²ý«œ v½«“—« œu?šdÐ XЫd s¹« —œ «d? v¹U³¹“ Ë v²Ýu?OÄ s —«u½« tÐ t ÂU?~M¼ ʬʬò∫XÝ« —UJý¬ býÅv d¼Uþ b½Ë«bš ÈuÝ “« t Ë« v½Ë—œ È«b½ UÐ 6DLQWFDWKHULQHGHVLHQQH ÊUL²HÖ s¹«ÆåXšUÝ ÂdŁQ² ruK v¹U³¹“ Ë r²¹d~½ œuš tЩÆÆÆ®Âb¹d¬ «— ÊU½« t ÂU~M¼5DH\DK∫Èd³Ž —œ®bMÅv »UDšås XÝËœòÁbý l«Ë ʬ dO?ŁQð X% t v¹U³¹“ È ÁdNÇ s¹« tÐ »u³×ÊuÇ œ—«œ ÂU½ p¹ UNMð ‡ bU½Åv ås »u³×òUNM?ð «— Ë«bMÅv »UDš ÃË“ tÐ ÎULOI² tłË“ dÖ«Æ©5DH\DWLV¹d œu?š d?L?¼ tÐ »U?Dš È«d?Ð ÃË“ t vU?Š —œÆXÝ«åoA?Žòœuš Ë« Êu?Ç œ—«œ ÂU?½ p¹ UN?M?ð≠XÝ« t½U~?¹s¹« ÂU??L?ð ÊU??O?? t ʬ VO??−??Ž°b??ýU??Ð `O??×?? t³??ÝU??×?? s¹« d??Ö« r¼ ʬ œd??ÐÅv —U??J??Ð ËU?H??²?? ÂU??½ Ëœ Ë vÝXÝËœò ʬ oOœ ÂuNH¨œuýÅv tLłdðås È tÐu³×òt 5DH\DKÈ tLKÆrOÐU¹Åv «—ås È tÐu³×òvUÝ«ÂU½ s¹«Æt²?d½ —U?J?Ð ÂuN?H s¹« “« d?O?ž U¼Å‰e?ž ‰ež —œ ˨œ—«b?½ v¦?½R GRG XG t vU?Š —œÆbýU?ÐÅvåoO— ËÆœdOÖÅv œuš tÐ v³O−Ž Ë oOLŽ vuNH —UÐ d¼ XÝËœ ÂU½ U¼Å‰ež “« p¹ d¼ —œÆXÝ« ÃË“ tÐ »uM UNMðtÐ UNM?ð —UÐ 5?²?½ s¹« —œ ÃË“ t XHÖ Ê«u?ð v b¹¬ v d?Ð Ë« ÊULA?Ç “« ʬ ”UJ?F½« t tÐu?³× v¹U?³¹“œułË ÂULð gÐUð Ë dJHð È tMO?¹¬¨ÕË— XOUHý Ë v½UÖb½“¨—u½ ÊeÆÁb?½U vUÐ Uł Ê ¬ t XÝË« ÁU~½ dÞUšbł ÂULð XÝ« jO?Ð uð rAÇ t v«œU? fÄ XÝ« rAÇ ÊbÐ ⁄«dÇò∫b¹uÖÅv U?OŽ t t½uÖ ÊUL?¼ÆtÐu³×Xd?Š Ë —u?½ U??½U?L?¼ s¹«Æ©≥¥∫±± u?®åœu?Ð p¹—U??ð e?O?½ u??ð b??ł b??ýU?Ð b?ÝU?? d?Ö« sJ?O??Ë XÝ« sýË— e?O??½b?¹u?ÖÅv/ Ë«∫Áœd? Êu?²??H? «— U?¼Å‰e?ž ‰e?ž »u??³?×? Ë œ—«œ v XÝËœ t XÝ« v?? ʬ ÁU?~?½ XÝ« v½U??Öb?½“tJK?ÐÆXÝ« d?ðu?³? q¦? X½U?L?A?Ç∫b?¹uÖÅv/ »u?³?×?ÆX?O?½ —U? —œ È« t?¹U?I Êu?ÇÆXÝ« d?ðu?³? X½U?L?A?ÇX½U??L??A??Ç È—¬ÆÂu??B??F??? Ë „U??Ä Ê«d??ðu??³?? Êu??Ç Ë p?³??ݨ„ôU??ÇÅ∫XÝ« d??ðu??³?? ÊU???L??A??Ç q¦?? X½U???L??A??Ç °XÝU¼dðu³ ‰UÐ p³Ý „ôUÇ XdŠ ˨—U˨vUĨXOuBF¨vÖœUÝ5???“ “« Ê«d???ðu????³??? b???M????½U??? Ë d???B???? ÊU???žd??? q?¦???òÁb???¬ v³????½ lýu????¼ »U????²??? —œ ’u????B???????Ð U????¼—U???Г« sÝ tA?OL¼ ʬ —œ ËÆb?ýUÐÅv Ê«d?ðu³? UÐ b?OF?³ð —œ qO?z«dÝ« Âu? È t¹U?I s¹« ËÆ©±±∫±±u¼®åÆÆÆ—uý¬∑±bOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 72

qOz«d?Ý« vMÐ Âu? U?Ð t¹U?I s?¹d²?NÐ vK?O?$« XMÝ —œå&DQGLGHòÈ tLK?b¹U?ýÆÁb?UO?½ ÊUO? tÐ qO?z«dÝ« ‰öł«— v~??Ðd??&ÅvÐ Ë vÖ ÁœU??Ý ‰U??Š 5??Ž —œ «d??¹“ XÝ« rN??³?? ʬ `O??×?? Âu??N??H??å&DQGLGHòÈ tL??K??°b??ýU??ÐrNÅvÐ ‰œ ÁœUÝ dðu³ò∫b¹uÖÅv qOz«dÝ« tÐ »UDš b½Ë«bš Áb¬ v³½ lýu¼ »U² —œ t —uÞ ÊUL¼¨b½UÝ—ÅvU??¼Å‰e??ž ‰e??ž —œ t²??Ýu??O??Ä t X?Ý«U??ËU??Ш„U??Ä vM??F?? U??Ð ·œ«d??²???&DQGLGHXG?? U??«Æ©∑∫±±u?¼®åXÝ««b²?Ы t XÝ« qO?z«d?Ý« Âu? d?~?½U¹U?/©<RQDKdðu?³?®Áb?¬ e?O½ -RQDV —œ dðu?³? œU?/ È t½U?~?¹ Âu?NH?ÆÁb?¬ÊUL¼¨býUÐÅv `K œU/ dðu³¨U¼ ÊbLð ÂULð —œ t²³«ÆÁb½U —«œUË œuš v¼ô« X¹—uQ tÐ ÁUÖ Ê¬ Ë œeO²ÝÅvqUŠ È—«œU?Ë “« fÄ t v×K?ÆÁb?ý Á—Uý« Õu?½ ÊUu?ð «“U−? “« fÄ Êu?²¹“ È tšU?ý Ë dðu?³ tÐ t? t½uÖdÐ È«ÅtšUý UÐ b?OHÝ d?ðu³òb¹«e?«Åv U ÈU¼Åt²?HÖ tÐ È«ÅtKL?ł v³OK ÈU?MŠu¹ f¹b? v½UŠË— È t¹¬ ≥≤ÆÁbýÆåXÝ« t²U¹“UÐ e³Ý dÝ qŠUÝ dÐ «— œuš oO—¨Èdðu³ °ÁœuÐ —uÞ s¹«ÆXAÖ“UÐ v²A tÐ —UIM“« œuÐ Èdðu³ œU¹ @½—œÅvÐ Ë«ÆÁb?ý U¼Å‰ež ‰ež dðu?³ —U²dÖ œu?š qBH `O{uð —œ Êó¹—Ë« È t²?HÖ dÐUMÐÈ t−O?²?½¨býU?Ð U?³?¹“ bŠ s¹« U?ð tłË“ tÇ ÊU?M?ÇÆXÝ« Ábý d?¼U?þ U?O?Ž b?OL?F?ð q?ž ÂU~?M?¼ ”bI?« ÕË— Èu?Ý—UJý¬ Ë« œU¹d Uł ʬ “«Æt²šUÝ —uM? «— ‘dJ Ë ÊULAÇ Ê¬ oAŽ t¨býU?Ð v ”bI« ÕË— ÈuÝ “« Ë« dOð»u³?× v²??¼ U³?¹“ uð pM?¹«ò∫b?ÐU¹—œ «— U?O?Ž v¹U?³¹“ b?½«uðÅv Ë Áb?¹œd?Ö u½ g½U?LA?Ç b?¹uÖÅv t œu?ýÅvv~²H?Oý U?Ð «— tÐu³?× u½ vðd?OB?Ð pL tÐ Ë vJ?¹—Uð “« pM¹« Áb?ý ”U?Š« Ë« dD?Ž UШ»u³?× v¹U?³¹“ å°s—œ t ʬd~ åXÝ« b½Ë«bš UOŽòt b¹u~Ð b½«uðÅv/ v tÇ ÊUMÇå°s »u³×¨v¹U³¹“ —bIÇò∫œd~½Åvb?½Ë«b?š tÐ b?½«u?ðÅv v? tǨ©≥∫±≤Êd?«® œ—«œÅv ÊU?Ž–« fu?Ä t t?½u?Ö ÊU?L?¼¨t²?d?Ö qJ?ý ”b?I?« ÕË—r¼ g½ULA?Ç tÇ ÊUM?Ç øXÝ« 5M?Ç ”bI« ÕË— œu?łË —œ ’uB?š tШås »u³?× v²?¼ U³?¹“ uðò∫b?¹uÖÅv∫b¹uÖÅv ◊U³ð—« s¹« —œ Êó¹—Ë« øbýUÐ v U¼dðu³ ÊUÐ U¼Å‰ež ‰ež È tłË“ ÊuÇtÐ tJ?K?Ð XÝ« œu?N?A? ÊU?½“ d?¹U?Ý ÊU?O? U??N?M?ð t½ Ë« v¹U?³?¹“ Ë XÝU?³?¹“ Ë« t b?M?Åv? U?Žœ« Êu?M?« ÃË“òʬ “« œuÐ Áœ—u?½ r? ‘«ÅÁd?NÇ tÐ “Ë— ʬ U?ð tÇ ÊU?MÇ U?«å°v¹U?³¹“ u?ð pM?¹«ò∫œ—«œÅv —UN?þ« oK?D—u?Þdðu³ ÊULA?Ç q¦ X½ULAÇò∫b¹u?ÖÅv Ë« tÐ ÊuM« U«ÆœuÐ Áb?ý l«Ë v¼ô« ÕË— nD œ—u t œuÐ XNłe?O?½ t b?M? v „—œ¨œd??~?½Åv v½U?ŠË— —u?Þ t?Ð Ë XÝ« ÕË— X½U?L?A?Çò∫b??¹u?~?Ð t ʬ b?M?½U?? tÐåXÝ«ÊuÇ Ë œd~½Åv ÃË“ v¹U³?¹“ tÐ Xœ UÐ tłË“∫b¼œÅv `O{uð —U?Ð 5²½ È«d?Ð vMF¹ ©ÆÆÆ® XÝ« v½UŠË—«— b½Ë«bš È tLK ÁuJý Ë d Êu?M« Ë«ÆbMýUÐ v U¼dðu?³ ÊULAÇ b½d~?½ v «— Ë« ÊuM« r¼ t v½ULAÇU?Ð tÇ ÊU?M?Ç tL?K? XL?E??Ž Ë Áu?J?ý Êu?Ç .d?~?M?Ð «— b?½Ë«b?š È t?L?K? ‰öł œ—«b?½ ÊU?J?« Êu?Ǩœd?~??½ÅvXšUMý tÐ v{«— t UN½¬©ÆÆÆ®v¼ô« —uFý UÐ vMF¹ÆXO½ ʬ X¹Ë— ÊUJ« œuA½ t²¹d~½ Èdðu³ ÊULAÇ∑≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 73

˨býU?ÐÅv vU?L?ł t½ Ë vð—u? t½ «— Ë«ò∫bM?¹u?ÖÅv¨b?M?M? Á—U?E½ «— «b?š qF? ‰öł t ʬÅvÐ b?M?ýU?Ð v“«Uð Áœd bý— È—uÞ gO?zU³¹“ tJ½¬Æ©≤∫µ≥ ‘«®årOýUÐ Ë« ‚U²A t œ—«b½ Èd?EM .d~½Åv «— Ë« ÊuÇ»«cł u?ð pM¹«¨v²??¼ U³?¹“ uðò b?¹u?~Ð b?½«uð v? t XÝË« UN?Mð©ÆÆÆ®œd?O?~Ð vA?O?Ä Ê«uł Ê«d?²šœ tL?¼ å°v²¼ÊU¹U/ «— tÐu?³× v?¹U³¹“ vK?« tłË —UN?Ç rOzu~?Ð rO½«u?ð v Êó¹—Ë« rOE?Ž È t²ýu½ d?ð v³²?J qOK?% È«dÐtKLł s¹« å°v¹U³¹“ uð pM¹«òÆbýUÐÅv »u³× ʬ oUš ËÆXO½ Ë« t²š«œdÄ Ë t²šUÝ v¹U³¹“ s¹« «b²Ð«Æt²šUÝs¹«òÅ∫XÝ« Áœd „—œ vÐuš tÐ «— ʬ f¹b 5²ÝuÖ¬Æv¹U³¹“ oUš Ë vMO¹¬ È«ÅtKLł¨XÝ« ÈdÖÅgM¹d¬ Ït²HÖ@½— gO?zU³?¹“ e?Öd?¼ ˨XÝU?³?¹“ tA?O?L?¼ t «b?š øb?A?ÐÅv v¹U?³?¹“ «— tu?A?F? ÕË— t XÝ« oA?Ž 5?«b?«— U Ë« U?« ø.œu?Ð tU?O b?Ð Ë Xý“ d?Ö« v²?Š Xý«œÅv XÝËœ «— U? «b²?ЫÆb?M? v/ dO?O?G?ð eÖd?¼ Ë œ“U?ÐÅv/tUO bÐ Ë Xý“ t —bd¼ rOM dOOGð t XN?ł s¹« “« tJKÐ rO½U0 vUÐ tUO bÐ Ë Xý“ Uð Xý«œÅv/ XÝËœoAŽ uð —œ —bd?¼ÆbýUÐ Èb?Ы gO¹U³¹“ t? v 7ý«œ XÝËœ UÐ U?NMð øb?ý U³¹“ t½u?~Ç U«Æ.œdÖ U?³¹“ .œuÐÁœd bý— eO½ uð vzU³¹“ —b ÊUL¼ bM v bý—Ëœ —u~?¹dÖ È t²?HÖ tÐÆXÝ« Áœu?Ð »u³?× v¹U?³¹“ È«d?Ð “« tÐu?³×? v¹U³?¹“ t XHÖ b?¹UÐ Èd?ðÅoO?œ —uÞ tÐË Ábý X¹«b¼ Ë t²?U¹ U?OŠ ”b?I« ÕË— œu?łË UÐ ÕË— ˨t²?AÖ U?¼— œuš v½UL?ł ÈU?¼Åt²Ý«u?š “« ÊuÇòt?O½rO¼U?HÆåt²?U?¹ XOM?OŽ Èd?ðu³? d?¹uB?ð g½UL?A?Ç —œ Ë Ábý ÁœU?N½ ‘œu?łË —œ t b?M v XU?¹—œ «— vðœUN?ýt¨åv²?¼ U?³?¹“ uð pM?¹«ÆÆÆ v²??¼ U³?¹“ u?ð pM?¹«òÅ∫b½«Åt²?d?Ö —«d? d~?¹œ p¹ ÈË— d?Ð t¨tK?Lł Ëœ ·œ«d?²?Æ©±π∫∂∞‘«®åœuÐ b¼«uš uð v¹U³¹“ X¹«bšòÆœ“UÝÅv —UJý¬ vÐuš tÐ «— ÁdNÇ Ëœ s¹« XЫd“«¨bMOÐ v »u³× XNł tÐ U³¹“ «— œušÆbMOÐÅv œuš »u³× ÊULAÇ —œ UNMð «— Ë« v¹U³¹“ XšUMý tÐu³×—bI?Ç uð¨Á¬ò∫b?¹u~?Ð œuš tÐu?½ tÐ b½«u?ðÅv/ œuš b?MÇ d?¼ Ë t²H?Ö Ë« tÐ —UÐ 5?²?½ tåv²?¼ U?³¹“ u?ðò ÏtK?Lł“« œuýÅv d¼Uþ U¼Å‰ež ‰ež —œ t —UÐ 5?²½¨v¹U³¹“ ÏtLK?®œuÐ t²³½ —UJÐ «— tLK? s¹« “uM¼ Ë«å°v²¼ U³¹“ÕË— dðu³? ÊUL?AÇ q¦ t «— ‘œu?š ÊUL?AǨÁb?OA?Ð Ë« tÐ «— g½UL?AÇ Ë« t «d?Ǩ©býUÐ v »u?³×? ÊUГÊuM« r¼¨œu?Ð Áœd XU¹—œ »u?³× “« Êu?Ç b½UA?UOÐ «— Ë« d?DŽ X½«u?ð v/ t —uÞ ÊUL?¼ÆbýU?ÐÅv ”bI«Æt²šUÝ qI²M Ë« tÐ »u³× «— œuš ÊULAÇ t «dÇ b¹¬ błË tÐ Ë« Êb¹œ “« b½«uðÅv/ eO½ÁdNÐ ÊULAÇ s¹« “« FDUPHOLWH Ê«uł Ït³¼«— )UDQFRLVHGH6DQGRYDOU¼Å‰ež ‰ež È tÐu³× bM½U pýÅvÐbÝdÄÅv Ë« “« %HDV —œ g²U« ÂU?~M?¼ v³OK? ÈUM?Šu¹ ÊuÇ “Ë— p?¹ ËÆÆÆ Xý«œ ‰UÝ XO?Ð Ë«ò¨XÝ« ÁœdÐs¹« “« ÊUM?Ç f¹b? ©ÆÆÆ®rM?Åv g¹U?²Ý «— b?½Ë«b?š v¹U?³?¹“ œ«œ aÝUĨb?A?¹b?½«Åv tÇ tÐ t½«“Ë— “U?/ ÂU?~M?¼∑≥bOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 74

œdÐÅv —U tÐ ÈeO~½« g¹U?²Ý Ë ô«Ë —UOÐ öLł b?½Ë«bš v¹U³¹“ 5% —œ “Ë— s¹b?MÇ t XAÖ œUý aÝUÄ∫b½uýÅv “Už¬ ÊuLC s¹« UÐ t œËdÝ XOÐ ZMÄ oAŽ s¹« “« dŁQ²¨rOýUÐ œUý s XÝËœòåÆrOÐU¹—œ «Åv¹U³¹“ —œ «— œuš Uð .ËdÐ ËvŽu?½ b??¼U??ý¨Áb?ý —«d??J??ð t¹¬ X??O?Ð ‰u??Þ —œ —U??Ð X??O?Ð œËb??Š v¹U??³?¹“ t?L?K?? t XO??Ð ≥≤ Õd??ý s¹« U?ÐU¼—U?Ð tK?Lł s¹« d?×?Ý “« «— œuš œu?³½ —œU? t È—u?Þ tÐ Xd?ÖdÐ —œ —«ËÅt½«u?¹œ «— f¹b? t XÝ« t½U²??dJ?Ý∫.« Ábý —u× ʬ ‰U³½bÐ U Ë bM U¼— Ábý —«dJðd~¹œ p¹ t ÈbŠ Uð býUÐ u?ð v¹U³¹“ —œ s¹« Ë rOýUÐ r¼ tO³ý v¹U?³¹“ —œ Uð∫rOÐU¹ —œ «Åv¹U³?¹“ —œ «— œuš Uð .ËdÐ s XÝËœœuš vzU³?¹“ —œ «d ÊuÇ œu?Ð b¼«u?š ʬ∫bÐU¹Åv—œ u?ð v¹U³?¹“ —œ «— œuš f d?¼ Ë vÐU¹Åv vK& «Åv¹U?³¹“ —œ u?ð UNM?ð¨.d~?MÐ «—ÆvzU/ ‰uײuð vzU³?¹“ —œ «— œuš s Ë vM?OÐ v œu?š vzU³¹“ —œ «d? uð ˨vM?OÐ v œu?š ‰ULł —œ «d? uð Ë rM?OÐ v u?ð ‰UL?ł —œ «— œuš s ËÆÈuýÅv d¼Uþ œuš ‰ULł —œ s ÊUÐ uð Ë ÂuýÅv ÊU¹U/ uð tÐ ‰ULł —œ s Ë rMOÐ vU½U?L?¼ u?ð vzU?³?¹“ t «d?Ç∫Âb?½uO?Ä v u?ð tÐ vzU?³?¹“ —œ s ËÆb?ý b?¼«u?š s vzU?³?¹“ u?ð v¹U?³¹“Æœœd?ÖÅv u?ð v¹U?³?¹“ s v¹U?³?¹“ÆÆÆ býUÐ s v¹U³¹““« È«Åt½«dJ?Ý XN?Ð 5?M?Ç U?O½œ —œ v?IýU?Ž 5?«b? øœu?Ð ÁœU?²« —œ Èd?J?Ý 5?M?Ç tÐ oA?Ž Êu?M−? 5?«b?tÐ t v½U ʬ È«dÐ ÊU?Nł s¹« —œ Èd~¹œ ÈU?¼eOÇ b¹U?ý¨t²³«ò∫b¹u?Ö v fO½Ëœ —u~¹d?ÖÆb¼œ XÝœ v¹U³¹“uð U«øœ—«b?½ X¹œułu? t XÝ« v¹U³?¹“ tÇ s¹«øbMM? XU¹—œ «— vzU?³¹“ “« È« tL?ý b½d?~½ v ”U?Š« ÈuÝœuš ÈbЫ —uÞ tÐ uðÆÈ—«œ X¼U³ý œuš tÐ t²Ýu?OĨv²¼ v¹U³¹“ d¼uł tJKШv?¹U³¹“ UNMð t½¨v¹U³¹“ v²Ý«— tÐÊU«œ tJKÐ v¼b?Ð XÝœ “« bFÐ È« tE?( «— œušÅÈ tuJý U?ð Èuý v Uu?Jý t XO?½ È«ÅtE( UNM?ð ËÆv²¼ åÆÆÆÁbý Áœd²Ö ÈbЫ vÖb½“ bM½U tÐ Ë ÊU²Ýœ —Ëœ —œ uð v¹U³¹“ XOЫcłÈb½ËUA¹uš Ë XÐdž “« «— Ë« g²ÝdÄ ÂuNH eÖd¼°Áb?A½ œdš Áb¬ błË tÐ dL¼¨X¹UN½ vÐ v¹U³¹“ s¹« “«ÆbM v/ —Ëœ œuš p¹œe½¤w`²bĕÓ±lc`R=ĔÒC¼b];± s¹dOý rFÞ¨œu?š dL¼ v¹U?³¹“ tÐ bMÇ d?¼ å°v¹U³¹“ tÇ uðò∫b?M v/ —«dJ?ð —UÐËœ œuš »u³?× È«dÐ ÊuÇc .u~Ð dðÅoOœ¨t ʬ U¹°v²?¼ s¹dOý tÇ uð∫œ“UÝ v j³?ðd Áœd —«bOÐ t²Ýu?OÄ ‘œułË —œ t «— vIOLŽ∑¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 75

uðò∫.uý v tł«u ʬ UР똓« X?OMNð Vý —œ t¨X?Ý« ‚Ë– Ë v¹U³¹“ v~²?ÝuOÄ°v²?¼ bM?¹¬Å‘uš Ë gÐt bO?M?O³?Ð tÐ Ë b?OA?â?ÐËò¨©≥∫¥µ e®åXÝ« Áb?ý t²?¹— u?ð ÈU?¼ V dÐ XL?F?½ Ë Âœ¬ vM?Ð “« v²?¼ d?ðÅqOL?łÆ©π∫≥¥e®åXÝ« uJO½ b½Ë«bšÊUГ tÐ ås »u³?×ò∫b?M v/ m¹—œ Èe?O¬ÅX³?× UL?K s¹d?ð 5² “« Ë« t?Ð aÝUÄ —œ tÐu³?× 5?MÇ r¼tÆXÝË« tÐ »UDš ÎULO?I² tJ?KÐ Áœd »UD?š hý ÂuÝ tÐ «— Ë« UN?Mð t½ vK³ XO?Ð ÊuÇ —UÐ s¹« ˨b½«—Åv∫XÝ« Ábý d−M f¹b œ—U½dÐ ÈœUý Ë XNÐ X¹UN½ —œrOÐ Ë vÝd?ð ÈU?ł êO?¼¨t²?A?ÖdÐ œu?š ÂU?I? “« Ë«Æb?½«Åt²?AÖ b?¹b?ÄU?½ ÁU?ýœUÄ Ë V?ŠUÆ»u?³?×? XÝ« s¹«òv²ÝËœ t v²UŠ UÐ b?½Ë«bš tÐ »UDš U?Ýu t t½uÖ ÊUL?¼ÆbMJ«Åv —Ëœ tÐ «— öL?& oAŽ¨œ—«b½ œułËv¹u~?²?HÖ ÕË— Ë s?Ý U?ł s¹« —œ —uÞ 5?L?¼Æœ«œÅv g?ÝUÄ b?½Ë«b?š Ë œdÅv X?³×? b?ýUÐ v²?ÝËœ tÐË XÝU³¹“ —bIÇ b¹uÖÅv Ë b?MÅv gÐUDš s XÝËœ Ë«©ÆÆÆ®t¹UL?¼Ëœ È«dÐ ÊuǨb¼œ v Œ— t½U²ÝËœtǨs »u³× v¹U³¹“ uð pM¹«ò©ÆÆÆ®b¼œÅv aÝUÄ Ë« tÐ —uÞ ÊU?L¼ »u³× ˨bMÅv —«dJð «— tKLł s¹«»u³×? bM½U? tÐ √dł UÐ t¨Áœd? œuF d?JHð È tK? tÇ tÐ ÁbO?Ý— tÐu³×? vUI tÇ tÐ b?¹d~³?½å°vЫcłUNM?ð Ë« t bO?ýUÐ t²ý«œ t?łuðÆbM? v VKÞ «— e?OÇ tL?¼ VŠU b½Ë«b?š¨XÝË« pU t È« t½u?Ö tÐ œušt²HÖ s¹«Æœ—«œ oK?Fð Ë« tÐßßUUš v¹u?Öås »u³×?òb¹uÖÅv tJ?KШb½«—Åv/ ÊU?Г tÐ «—å»u³×?òÈ tLK«— Ë« Ë œ—ËUO½ ÈU?ł tÐ «— œuš —ËdÝ ÂU?Lð √dł U?Ð Uð XÝ« —«œ—u?šdÐ ’Uš vðd?OB?Ð “« t œ—«œ ʬ “« ÊUA½œuš®UÝu? tÐ »UD?š ÊuÇ t²?ýcÖ ÊU?ШXÝ« ÊU?Nł ÂU?Lð —Ëd?Ý t f ʬ¨bM? œ«bL?K œu?š XÝËœ ÊuÇb?ÐU?¹Åv —œ X¾?O?¼ Ë e?— ÊËb?Ð «— b?½Ë«b?š tÐu?³?×? Ë b?¹u?ÖÅv? s?Ý b?½Ë«b?š ÈË— —œ Ë— ©ÆÆÆ®©vzu?Ý“«tJKÐ v¼U?ýœUÄ r?& —œ t½¨œd~½Åv gO?zU³?¹“ ÃË« —œ ÈeO~?½«dÐ 5?% ÁU~?½ UÐ «— ÁU?ýœUÄ g½UL?AÇ©ÆÆÆ®©UÝu®d~?¹œ v Ë œuÐ Áb¹œ vF?O— Xð d?Ð «— Ë«©UOFý«®t v? —uÞ ÊUL?¼©ÆÆÆ®œuš »u³×? —uBÐs¹« —œ U¼Å‰e?ž ‰e?ž tłË“ È t½U?~?¹ “UO?²?« U?NM?ð¨sd?E?½ tÐ U?«ÆXÝ« Áb¹œ Ë— —œ Ë— «— Ë« t œ«œÅv? œUN?ýÆXÝ« t²U¹ «— g¹uš »u³× Ë« Ë b½«ÅÁb¹œ «— œuš —ËdÝ tL¼ t XÝ«Uð b?ýU?Ð t²?U?¹ œuš —œ v½«Ë«d? —U??ł tłË“ b?¹U?ÐÆœ—«œ œułË v½«Ë«d? 5??% ÈU?ł f¹b? œ—U½d?Ð È«d?ÐeO½ U pð pð —œ t XÝ« È—«Ë t½«u¹œ v¹«ËdÄÅvÐ t½uÖ s¹« U«ÆbM »UDš så»u³×òUNMð «— œuš b½Ë«bštÇ fÄ s¹« “« t b?¼œÅv ÊU?A½ U? tÐ tłË“ ËÆœ—«œ —U?E?²?½« U? pð pð “« Ë« t XÝ« Èe?O?Ç ÊUL?¼ s¹«ÆX?¼uð pM¹«ò tÐåv¹U³¹“ tÇ u?ðò tKLł “«¨rOÝdÐ oA?Ž tÐ v~²HOý “d? “« b¹UÐ tÐu³×? ÊuÇ U∫rOM¹e?ÖdÐ «— ÈdOUÐ ◊U³ð—« —œ %RVVXHW t XÝ« v~²HOý dO?ŁQð “« Ë Ábý ÁœuAÖ oAŽ ¯—e?Ð V²J —œ å°È—«œ ‚Ë– Ë XOЫcł∫œ—U~½Åv «— È« ÁbMM dO~KUž È tHO× U¼Å‰ež ‰ež È t×H s¹«∑µbOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 76

XÝ« vLš“ 5²?½ s¹«©ÆÆÆ®XÝ« 5% «b²Ð«¨XÝ« 7?ý«œ XÝËœ ÊU¼«uš t v³K g¹«d?Ö 5²½t²Ýu?OÄ VK? œuý v V³?Ý t¨XÝ« ÊU?¹U/ ÁU?~½ U?Ð —UŁ¬ d?~¹œÆœ—«c?ÖÅv ÈUł d?Ð VK —œ ”b?I o?AŽ tuð tÇuð s »u³× °Á¬∫býUÐ t²HÖ vMÝ tłË“ UÐ t ʬ vÐ b¹u~Ð Ë« tÐ Ë býUÐ `O ÈUOŽ v¹U³¹“ dOÝ«tL¼ t t²?šUÝ ÊuL?M¼— výu?Uš vŽu?½ tÐ «— ÕË— tłË“ v~²?HO?ý s¹«°v²?¼ Ÿu³D? Ë U³?¹“ tÇuð¨v²?¼ U?³¹“«— e?O?Ç tL?¼ t vðu?J?Ý∫œ“U??Ý g¹u?š »u?³?×? v¹U?³?¹“ ‰u??G?A? ‰œ «— œu?šU?𠜗«œÅv «Ë u?J?Ý tÐ «— e??O?Ç‚U²?A? —b? tÇ Ë Â—«œ XÝËœ —b? tÇ∫b?¹u?~?Ð U?ð b?¼œ v/ Á“U?ł« Ë« tÐÆ«— ”b?I? oAŽ U?²?Š Áœd? ‘u?U?šs¹« —œ qL?Ž d?¼ t È—u??ÞÅ∫œ“U??½ t²??A?Öd?Ý Ë ZO?Ö g?¹u?š ÊU?O?Ð “« «— œu??š t ʬ ”d?ð “«¨rM?²??ý«œ XݘƜ—UáÐ `O ÈUOŽ tÐcł tÐ «— œuš t XÝ« ʬ œUFÝdÄ Ë eO~½« 5% XUŠœuš ÈU¼Åt²Ý«uš È«dÐ bŠ U¼Å‰ež ‰ež È tÐu³×¨œdáÝ œUFÝdÄ eO~½«dÐ 5% XUŠ s¹« tÐ «— œuš ÊuÇ“d Ë b?Š vÐ Ábý Áœd?²?Ö ÊU?A«d?Þ« È“«b½« rA?Ç t¨œ—«œ 5“ È Ád? vU?Lð tÐ Á—U?ý« ÊuÇ ËÆb?ÝU?MýÅv/ÁbO?—¬ tK−?Š —œ vÝËdŽ Vý —œ t v?½U“ b?M½U? XÝ—œ¨b«—U?OÐ Ë« Á«d?L?¼ Uð b?MÅv u?Žœ «— œuš »u?³?×¨∫b½œuÐ¤wF±S_CFÊUý vÝËdŽ Vý È«dÐ t Áe³Ý “« v½U¹UÄÅvÐ ‘d bM½U XÝ—œ¨ Ë«dÞUÐ Ë e³ÝdÝ 5“ ÂULð ÊUýdE½ —œeOÇ tL¼ fÄ s¹« “«ÆU d²?Ð U Xð∫b¹uÖÅv √dł tÐ »u?³×ÆXÝUN½¬ ·U“ X?ð s¹«ÆÁbý t²dÖ dE½ —œt —uÞ ÊUL?¼ 5D?K? ÈU³?¹“ 5“d?ݨt²³?«¨ÁbOÝ— ʬ —U?NÐ qB? t vMO?“ «b²?Ы¨œœdÖÅv „d?²A? UN?½¬ 5ÐU????ðU????³????½ 5????“ XH????Ö «b????šòb????ÐU????¹Åv? oI????% U????N????½¬ X?K????Ë t v¹U?????ł ÊU????L????¼¨b????½Ë«b????š 5????“ ÂU????L????ðXÝËœ «— d~¹œ r¼ Uð t²AÖ UN½¬ —U¦½ g¹«bOÄ “Ë— 5²½ bM½U tШ«bš 5“ ÂULð È—¬Æ©±±∫±bOÄ®åb½U¹ËdÐUNMð¨œuš ÊU?Öb¹d¬ ‰ež »U?² —œ vOݬ fO?½«dÆXÝUN½¬ v?²³ýuš rO?EŽ ÊU²Ýu?Ð XIKš dÝU?ðdÝÆb½—«bГ« «— UN½¬ t v²O?LOL? bM½U? býUÐ t²?Ð œuš t ʬ “« gO?Ш»u³×? oAŽÆœ—ˬÅv ÊUO? tÐ sÝ s( s¹« UЫ— œu?š ÊU?N?ł d??Ыd?Ð —œ v½U?d??Ž ÈU?¼ÅXM??Ý È tO?K? Êu??Ç U?¼ ‰e?ž ‰e?ž —œ t?²?Ýu?O??Ĩœ“U?Ý v «b?ł ÊU??N?ł d?¹U?ÝXÝ« XOL¼« e?zUŠ Ë— s¹« “«Æœ—«b½ ÊU?Nł ÂUL?ð UÐ ◊U?³ð—« eł È«Åt−?O²½ »u?³× U?Ð @MðU?~Mð ◊U?³ð—«Æb¹U?AÖÅvÆÁœu³½ d²Ö ÊUNł Ë ‰uLý ÊUNł bŠ s¹« Uð «b êO¼ Ë XO½ v½Uœuš bŠ s¹« Uð ÈdFý êO¼ tb¼œÅv aÝUÄ »u³×?¨œ—«b½ œułË —UNÐ ¡e?ł vKB êO¼ ʬ —œ t U?N½¬ vMO“ b½u?OÄ “« tłË“ ÈuÝ “« r&qOJA?ð v(UB? “« t½Uš 7šU?Ý ÊU¹U?/ UÐ XÝ« Áœ«œ j?Ð Ë tFÝuð X?¹UN½ vÐ U?ð Áe³?Ý d²?Ð —uB?ð t vUŠ—œ∑∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 77

ÊU“ ÷dFð “« ×Uš t vFD b³F∫rJ× X¹bЫ bM½U tÐ Ë V¹dð qÐUdOž v(UB Ë dDF ÊU¼UOÖ “« Ábý∫býUÐ v UN½¬ XKË ed Ë v½UJ t œ—«œ —«d U¼ÅÊUuð Ë¡¤wRb;j²bm¼±Cû7ÒF±¹±¼¬ÒR¼±CēaCÓCR=ò Ë `O?{u?ð tÐ —œU? Ë« rO?E?Ž o?A?Ž U?N?M?ð t¨b?M??Åv X³?×? È«ÅÁb?M?M? ZO??Ö vÖœU?Ý U?ÐåU? d?²???Ðò“« tłË“«— 5“ s¹« œu?š VK ÂU?Lð U?Ð b¼«u?šÅv eO?½ Ë«Æb?¼œÅv aÝUÄ Ë« tÐ s( ÊU?L¼ U?Ð eO?½ ÃË“ÆXÝ« ʬ Êb?OA?ÐtłË“òÆÁdUÐ .d œułË —œ 7dÖ ÊUł UÐ œuýÅv o×K U X¹dAÐ q tÐ Ë«Æb¹UÝUOРʬ —œ UðÆœ“UÝ œuš d²Зu~¹d?Ö f¹b Ë f¹b 5?²ÝuÖ¬d?ðÅ`{«Ë —uD?Ð ËÆbU½Åv åd?²Ðò «— Èb?½Ë«bš Ë vœ¬ XFO?³Þ ÊU?O œU%«nOHŽ œułË —œ t? «dÇÆœuÐ ÁdU?Ð .d È tMO?Ý ÃË“ s¹« d²?Ðò∫bM?¹u½Åv U¼Å‰e?ž ‰ež t¹¬ s¹« È Á—UЗœ d?O³ÊU?L??ݬ ÁU?ýœU??ĨÈd??O?Ö sð “«— —œ Êu??Çòªåb??½œ—u?š b??½u??O?Ä tłË“ r??ł U??Ð ÃË“ Âö —œ tłË“ Ë ÃË“ Ëœd??¼¨Ë«”bI .d? È tMO?Ý Ë¨býU?Ð g¼«dL?¼ Uð Xd?Ö sAł¨œd? g1bIð t? vÝbI ÈU?O?K U?Ð «— ‘d?Ä XKËÈ t½Uš tÐ ÈË »u³?× X¹«b¼ È«d?Ð b½uO?Ä s¹« t bMÅv tU?{« ÃË“ UNM?ðòÆb¹œdÖ v?²MD?KÝ ÃË“ ·U“ d?²ÐnIÝ ËÆXÝ« œ«“¬ ËdÝ “« U È t½U?š ÈU¼dOðòÆb?MÅv »UD?š «—Ë«åU È t½Ušòœuš XH?Þö UÐ t XÝ« œušÆådÐuM »uÇ “« U5?D????K? 5??“d??Ý «— e??³?Ýd??Ý d??²???Ð t t?½u?Ö ÊU??L??¼¨œ—«œ d??E?½ —œ «— b??³??F? ßß«d??¼U??þ U??¼ ‰e?ž ‰e??ž ÈË«—«dOŠ tÐ ÊUL?OKÝ «— ÊU²?š—œ s¹« t¨dÐuM »u?Ç “« U nIÝ Ë XÝ« œ«“¬ ËdÝ “« U? È t½Uš ÈU¼d?OðÆb½«ušÅvs¹« —œÆ©∏¨≤∫∑ª≤¥¨≤≤∫µ œUÄ ±®ÆœuÐ Áœ«œ ‘—UHÝ q~Mł —œ ‘« t½ Uš Ëœuš b³F XšUÝ È«dÐ —u ÁUýœUÄXŠ«d²?Ý« ‚U?H?ðU?Ð d?N?þ XËò—œ ÊU??½« Ë b½Ë«b?š ʬ—œ t È«Åt½U?š Ë Áb?ý —U?J?ý¬ ÊU?1« d?Ð b?³F? ◊u?D?š U?łÃË“ t¨—bÄ È t½Uš∫b?½uýÅv sU?Ý Ê¬ —œ oAŽ bŠË —œ b?Ы Uð t È«Åt½U?š ªœuýÅv ÊU¹U?/¨åœd b?M¼«ušË«ò∫œuÐ Áœd ”U?Š« «— ʬ ‰ež È«b?²Ð« —œ tłË“ t t½uÖ ÊU?L¼¨b?ÐU¹Åv XOM?OŽåU t½U?šò—u tÐ U?OŽ Ë«Æåœd rO¼«uš ÈœUý Ë błË uð “«Æœ—ˬ œuš È«ÅtK−Š tÐ «d ÁUýœUÄ b¹uÖÅvÁb?ý d?Ðu?M? Ë œ«“¬ Ëd?Ý ÊU?²?š—œ v¹«d?ÖœU?/ œ—«Ë vÐu?š tÐ U?¼Å‰e??ž ‰e?ž “« œu?š d?O??H?ð —œ SDXOFODXGHO È t½Uš v~?½«œËUł Ë v¹U?¹dDŽò’«u?š È«—«œ 5“ —c?Ö œË“ Áe³?Ý d²?Ð U?Ð tKÐU?I —œ d?ÐuM? Ë œ«“¬ ËdÝÆXÝ«Xš—œ¨Áœ«œ ’UB²?š« ʬ tÐ «— vU?š ÁU~¹U?ł qO$« t d?ÐuM?ò©fO½Ëœ —u?~¹d?Ö®åXÝ« ÊU?½« UÐ b?½Ë«bšbý— b “«—œ È t−O²½ t È—«u²Ý« È ÁœU¨œ—ˬ v b¹bÄ «— Èd¹c?ÄU½UM rJ× »uÇ t¨XÝ« vLN ”bIÈ tM×? U? 5?ЩÆÆÆ®øX?OÇ Èd?Ðu?M? nI?Ý ÈU¼d?O?ð “« —u?E?M©ÆÆÆ®b?ýU?ÐÅv lO?— ÈU?¼ ÊUJ? —œ oL?F?ð Ë∑∑bOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 78

t v½Ë—œ©ÆÆÆ®Ábý ÊU?¹U?/ dÐu?M X?š—œ —u tÐ X¹b?Ы d?JH?ð œułË¨U?O?½œ s¹« —c֜˓ Ë qL?²?× g¹U?/ÆXÝ« Ábý t²šUÝ U XU« È«dÐ Ë XÝ« v½bO²ÝdÄ Ë dDF—ˬœU?¹ Áe?³?Ý “« Èd?²??Ð —u? tÐ «— ʬ t tłË“ ÊU?Г “« tÇ XÝ« —«œ—u?šd??Ð vU?š ÈU?M?ž “« ʬ Âu?N?H?Uð bM?Åv «b¼« «— œu?š 5“ tÐu?³×?ÆbM?Åv rOÝdð d?ÐuM? Ë œ«“¬ ËdÝ “« È«Åt½U?š t ÃË“ ÊUГ “« U?¹¨œuýÅvv .bIð «— œuš ÈbЫ Ït½Uš œ—«œ v XÝËœ t ʬ tÐ œuš »u³×ªb¬—UOРʬ —œ œuš v½U½« œułË —œ »u³×tłË“ t œËË«œ vF«Ë dĨs¹u½ ÊULOKÝÆœd U?MÐ «— «bš t½Uš¨b³F¨ ÊU¼UýœU?Ä »U² —œ t XÝ« ÊULOKÝÆbMÀ«d???O??? t?Ð XÝ« Áb????ý ÁœU???¬ U???L????ý È«d???Ð r?U???Ž È«b????²???Ы “« tòÅ∫b???M???Åv? .b???I????𨫗 œu???š È t?½U???š œu????šÆXÝË« œuš t rO½«œÅv t v½UJ ©≥¥∫≤µX®Æåb¹dOÖ”b« YOK¦ð —u?CŠ¨Ábý ÊU¹U?/ UOŽ È«dÐ t?—uÞ ÊUL¼¨U¼Å‰e?ž ‰ež »u³×? œułË —œ Ê«uðÅv t½uÖ s¹«t²HN½ —bÄ œułË —œ X¹bЫò∫b¹uÖÅv f¹b +LODLUHGHSRLWHUV YOK¦ð œd tÝ UÐ ◊U³ð—« —œ ˨œuýÅv ÊU¹U/UH? výu?š Ë c?©°s »u³?×? v¹U?³¹“ t?Ç®d¹u?B?ð —œ U?³¹“©XÝ« œ«“¬ Ëd?Ý “« U? È t½U?š ÈU¼ÅÁd?O?ð®XÝ«Æå©°v²¼ s¹dOý Ë U³¹“ uð pM¹«®∫bM v ÊUOÐ «— d¹“ UOЫ t XÝ« tÐu³×¤w_CÓ¹±Ò`bÒÐÒ»CĔTpR`œdÐ v vÄ œuš vF«Ë ‰U?Lł tШX¹d~?½ «— œuš ‚uAF? È tMO¹¬ —œ tÐu³?× ÊuÇ v—«uý d?E½ —œ ÊuM«ò«— Ë« Uð Áb?ý .b?I?ð t½U?IýU?Ž nD? tÐ t XÝ« v?KÖ tJ?K?ШX?O?½ Êu?š Ë Xýu?Ö “« È«Åt½U½“ r?ł p¹ U?N?M?ð t½t XÝ« tłË“ l«Ë —œ ÊuM«ÆåbOAÐ b¼«u?š ÊUł Ë« t v²FO³Þ “« býUÐ t½U?~¹ vAJAOĨbM¹u?³Ð¨bMM UýULð—UN?Г« ȗˬœU?¹ —œ ÊU?M?Ç r¼ d?O?H?ð s¹«Æb?M?Åv X³?×? U?¼ Èœ«Ë sÝuÝ Ë ÊË—U?ý fÖd?½ ÊU?Г “« U?ł s¹« —œUýU?Lð t²?ý«œ t{dŽ t «— È—U?NÐ ÈU?NK?Ö ÊuM?« ©XÝ« Áe?³Ý d?Ý«dÝ U? Xð® œu?Ð t²H?Ö Ë«¨œ—«œ t«œ« 5D??KsJ2 b½« Áœd —uBð t -HDQ*XLWWRQ Ë (UQHVW5HQDQÈ t²HÖ tÐÆXÝË« œuš l«Ë —œ t v¹U¼ÅqÖ ªbMÅvÃË“ t È« ÁbŽË tÐ U?M?Ð Êu?ǨbýU?Ð Áœd? “«d?Ы «— t½UF?{«u?²? ÷«d²?Ž« vŽu?½ tÐ b?¼«u?Ð Ë« o¹d?Þ s¹« “« XÝ«v¼œÅv ÁbŽË t? È«Åt½Ušò∫Áœd?Åv ÷«d?²?Ž« d?« s¹« tÐ Ë« v¹u?Ö¨œd³?Ð d?Ðu?M? “« È«Åt½Uš t?Ð «— Ë« Uð œu?Ð Áœ«œX³?×?? U?¼d??Ðu?M?? Ë b?M??K?Ð ÈU??¼Ëd?Ý “« u??ðŪXÝ« d?ðb??M?¹U??ýu?š .«d??Ð U?¼ÅXýœ —œ U?? X??ð °XÝU?³??¹“ —U?O???Ы Áb?ý rÖ U?¼ÅÁ—œ ‚U?L?Ž« t r²??O?½ U?¼ Èœ«Ë sÝu?Ý Ë U?¼ Xýœ —œ È«ÅÁ—U?â?O?Ð fÖd?½ “« g?O?Ð s U?«ÆvM?ÅvtÐ “UÐ vÖœU?²?« s¹« —œ U?« ªb?ýUÐ t?²ý«œ tłË“ ÈU?¼Åt²?H?Ö v~?²?AÖd?Ý Ë vM?ðËd? tÐ Á—U?ý« tKL?ł s¹« b?¹U?ý åÆÆÆÆÆÆ°b¹«e«Åv œuš XUD Ë v¹U³¹“∑∏t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 79

Ë fÖd½ qÖÆb?¼œÅv X³??½ ʬ tÐ «— œuš l«Ë—œ t? œ—«œ ʬ ÈU¼ qÖ XL?E?Ž —œ —U?NÐ ÂU?L?ð tÐ Á—Uý« «d?¹“—UNÐ qB —œ t XÝ« 5DK 5“dÝ ÂULð¨b½«ÅÈ—UNÐ ’Uš ÈU¼ qÖ UN½¬Æb½«ÅÁœdJ½ »U²½« ΫuNÝ «— sÝuÝ©bM?MÅv »U?D?š uð È tłË“ Ë 5?“d?Ý «— UN?½¬® b?½U¹U?/Åv «— œu?š b½Ë«b?š ”ËdŽ b?M?½U Ë œu?ýÅv U?uJ?ýÁU? U??ð ÊU??²???“ “« t b??¼œÅv qO??J??A?ð «— v~??½— v¹öÞ r?O?E??Ž ‘d??©+DEDVVHOHW®fÖd?½ qÖÆ©¥∫∂≤‘«®È tID?M? tÐ «— œu?š ÂU?½ Ë— s¹« “« Ë b?ýU?ÐÅv Xýœ ʬ vM?F? Ë œu?ýÅv Áœd?²?Ö ÊË—U?ý È tI?D?M? —œ s¹œ—Ëd?È t²ýu½ QAM? t .uýÅv tłu² d?~¹œ —UÐÆXÝ« Áœ—«eÖ¨Ábý vN?²M t¹dB?O tÐ Ë “Už¬ UU¹ “« t vK?ŠUÝ rOEŽsÝuÝ qÖ ÊUL¼ œuýÅv ÁbOU½ 6KRVKDQD Uł s¹« —œ t sÝuÝ qÖÆXÝ« 5DK 5“dÝ ÎöU U¼Å‰ež ‰ežbOHÝ U? oÞUM s?ÝuÝÆbýUÐÅv?/ È—UNÐ qÖ v½U?Ł —œ Ë XÝ« —œU½ —UO?Ð qOz«d?Ý« —œ t½uÖ s¹« ÊuǨX?O½ Ut¹U?I —œ 7?—œ d?ðuK?ł vL? t —uÞ ÊU?L¼¨œ—«œ Œd?Ý @½— «—U?Jý¬ U?¼Å‰e?ž ‰ež —œ t vU?Š —œ¨XÝ« @½—È t²?ý— q¦? X¹U?¼ Vò¨©±≥∫µ®åXÝU?¼ÅsÝu?Ý g¹U?¼ Vò∫Xý«b?½ vu?N?H? —u? s¹« d?O?ž—œ t¨Áb?¬ÁU “« «— 5?D?K ÈU?¼ÅÁ—œ Ë Xýœ t XÝ« Œd?Ý Vu qÖ —u?EM? pý ÊËbÐ U?¼Å‰e?ž ‰ež —œÆ©¥∫≥®åe?dÆb½UýuÄÅv XAN³¹œ—« Uð sLNÐœ«“¬ ËdÝ “« v¹U¼dOð UÐ ÈdB êO¼ Ë«ÆXÝ« t½«dI× —UOÐ pý ÊËbÐÆXÝ« t½uÖ 5L¼ tÐ eO½ tłË“ XðÁu lO—ÅÏtD?I½ ◊U?I½ t½ 5“d?Ý s¹« —œ ËÆœ—«œ «— tM¼d?Ð 5“ tJK?Ð bM? «b¼« U𠜗«b?½ dÐu?M »uÇ “« vH?IÝ Ët½ r¼ ʬƜ˗ v gOÄ 5“dÝ oL?Ž —œ t XÝ« v¹U¼ÅÁ—œ Ë XÝœ p¹ v²ýœ tJ?KШXO½ Êu?dŠ Áu U?¹ UMOÝXð s¹«¨È—¬ÆÆÆ Ábý s¹–¬ vA?ŠË ÈUN?KÖ “« t ʬ tJK?ШÁbý ÁbO?ýuÄ ¯d?Ð ÊU²š—œ U?Ð dÝUðd?Ý t v²ýœ ʬbýU?Ð Ë« d??L?¼ t ÁU?ýœUĨg?¹«bO?Ä “Ë— 5?²???½ —œ t ÊU?L¼∫œ—«œ v½«u?ž—« Ë v¹öÞ v?AË—¨XÝ« v?²M?D?K?Ýt²³«® œu?ýÅv o×K Ë« t?Ð »u³×? t XÝ« —uÞ s¹« œuš¨X?Ý« »u³×? Xð s¹« fÄ s¹« “«ÆÁœd? g1bIðÆ©œ—«œ X½R —u Èd³Ž ÊUГ —œ b¼œ v X³½ ʬ tÐ «— œuš tÐu³× t sÝuÝ Ë fÖd½ ÈU¼ÅqÖbM v œU?¹ U¼ Èœ«Ë sÝu?Ý “« vMO?% 5M?Ç UÐ U?OŽ t tÇ Ê¬ Áœ“ ”b?Š g¹uš oL?Fð —œ f¹b œ—U?½dÐXM?×? t½ b?M??M?Åv u?/ t½u??Ö tǨb?O?M?? qQ?ð sL?Ç ÈU??¼ÅsÝu?Ý —œòXÝ« Áœu?Ð g¹u?š È tłË“ U??Ð ◊U?³?ð—« —œÁbM?J« —u?Mð —œ «œd? Ë X¼ “Ëd?« t «— «d×? nK?ŽdÐ «b?š dÖ« fÄÆ©≤∏∫∂ X®åbM?¹—Åv/ Ë b?M?AÅvdL¼ U¼ÅÈœ«Ë sÝuÝ dÐ qQð UÐU?OŽÆåbýUÐ œuš dL¼ Ë XÝËœ Vþ«u? d²NÐ b¹UÐ fĨœ—«œ —UE½¨œuýÅv—UE²½« t? bMO?Ð v «— vœd È Áœuð œd?~½ v «— ÁbO?Ý— ÈU¼ ÂbM?Ö ÊuÇÆXÝ« Ábý b?OHÝ Ë—œ¨b?ÐU¹Åv «— œušø©≥µ∫¥ u¹®bMAÅv «— Ë««— tłË“ —«dŠ Ë ‚UO?²ý«d?Ä vMðËd? Ë v¹U³?¹“ t XO?½ ʬ È«dÐ UN?Mð 5?D?K —UN?РȗˬœU¹¨‰U?Š 5Ž —œqOz«d?Ý« Âu? «—¬ XA?Ö“U?Ð Ë vÖb½“ v½u?Öd?Öœ œU?/ —U?NШÊôu?Ý— œe?½ t —u?Þ ÊU?L¼¨U?¼Å‰e?ž ‰e?ž —œÆ.d~?M?Ð∑πbOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 80

v³?½ lýu?¼ »U?²? d?š¬¨Á—U?Ð s¹« —œÆb?ýU?Ð v b?O?F?³?ð Ë ÊU?²??“ Ê«—Ëœ “« fÄ Ê¬ È Á—U?ÐËœ g¹«b?O?Ĩb?ýU?ÐÅvÁœu?Ð U?¼Å‰e?ž ‰e?ž “U?ÝÅtM?O?“ ʬ t XÝ« Áb?ý rO?Ýd??ð —U?N?Ð XA?Ö“U?Ð U?Ð t XÝ« b?N?Ž b?¹b?& t Áb??ý t²?ýu?½u¼®åœd b?¼«u?š q?Ö U?¼ÅsÝu?Ý b?M?½U? Ë« Ë œu?Ð r¼«u?š rM?³?ý q¦? qO?z«d?Ý« È«d?Ðò∫b¹U?d?Åv b?½Ë«b?š∫XÝ«býU?Ð —b d?¼ U? sÝ Ë býU?Ð Áœu?Ð tÇ d¼ t²?ýc?Ö t vD¹«d?ý —œ vÖb?½“ v½uÖd?Öœ U? “« p¹ d¼ È«d?ÐÆ©∂∫±¥«— oAŽ —U?N?Ð s¹« b?½«u?ðÅv/ Èœu?¬ ÁU?M?Ö ÊU?²?“ êO?¼ øœu?ýÅv/ »u??×? —U?N?Ð XA?Ö“UÐ vŽu?½ t²?Ýu?O?Ä d?~?Æœ“UÝ »uKGÁœUH?²?Ý« Ë« ‰öł Ë Xý«b?Ö—e?Ð XN?ł —œ g¹u?š e?¹e?Ž Ë XÝËœ tÐ U?N?K?Ö XN?ÐU?A? Y×?³? s¹« “« »u?³?×?∫bMÅvĒC»CÐC=»¹`baÐC;m¤wF±бR¹ÐC=»¹`ÓabĕÐC;m_°XÝU³¹“ tÇ ËªXÝ« qO?Kł È tID?M —UN?Ð dOI?Š ŒdÝ pÇu Vu? qÖ bM½U? s È tÐu³×? t v²Ý«— tÐt «dÇÆ©≤∏∫∂X®åbA?½ t²Ý«—¬ U?N?½¬ “« vJ¹ Êu?Ç œuš ‰öł È tL?¼ U?Ð r¼ ÊUL?OK?Ý .u?ÖÅv UL?ý tÐ sJ?Oò—Uš ÈU?¼ qÖ bM?½U u?ð —UM? —œ UN?½¬¨b?Ý—Åv/ Ë« v¹U³?¹“ tÐ p¹ êO¼ ÊU?N?ł ÈU¼ XK? vMF?¹ Ê«d²?šœ ÂUL?ð ÊUO?—u~?¹d?Ö È t²?HÖ tаœ—«œÅv X?ÝËœ 5M?Ç t²?Ýu?OÄ b?½Ë«b?š t —u?Þ ÊUL?¼ °nD? “« È—U?Ž Ë —«œÅmO?ð¨bM?ýU?ÐÅvs d?D?Ž Ë v¹U?³?¹“ Ë Âb?ý U?¼ÅXýœ XF?O?³?Þ “« vK?Ö b?M?½U? tÐ s¨b?ý p¹œe?½ s? X?ð tÐ ÃË“ Êu?ÇòfO?½ËœÆåbý U¼ÅqÖ ÏtL¼ “« dðÅt²łdÐvA¹U²Ý t½«—«œUË Êb½«œdÖd?Ð UÐ øbMJÐ Ë« “« b½«u?ðÅv vH¹dFð tÇ ÷uŽ—œ øv¹u~?Ð tÇ »u³× “« œuš U«∫b¼œ v dÝ «— œuš “«Ë¬ tÐu³× s( ÊUL¼ Ë @M¼¬ »d{ ÊUL¼ tEŠö UÐ XÝ« Ábý Ë« tÐ »UDš tJ½¬dÐĒ^i;ÐC»¹ÐC=»¹D=aÐC;mÆ¤wF±бRkÐC=»¹`²bĕÐC;m_tÐ »u³× t vM?( UÐ —UÐ s¹« U«¨ XÝ« g¹u?š È—UNÐ Y׳? 5²?½ “«dJH?ð —œ È—«œUË ‰UL —œ tłË“uð U«Æv²?¼ —U?NÐ ÈU?¼ qÖ È tL¼ “« d?ðU³?¹“ uð∫s »u?³×?¨È« t²H?Ö s tÐ∫b¹¬Åv s?Ý tÐ bM? v qI²?M Ë«“« Áb?O?ýu?Ä t v³?O?Ý Xš—œ¨⁄U?Ð s¹« Xš—œ s¹d?ðÅt?²??łd?Ð Ë s¹d?ðU?³?¹“¨výU?ÐÅv —U?N?Ð qB? X?š—œ s¹d?ðU?³?¹“d?E?½ tЗˬ V−?F?ð vL? U??ł s¹« —œ l«Ë—œ VO?Ý Xš—œÆb?¼œÅv b??¹u?½ «— v½«Ë«d? ÈU?¼ÅÁu?O? t X?Ý« tu?J?ý∏∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 81

v dE?½ tÐ U?N?Ð Ê«dÖ¨»U?¹U?½ Ÿu?½ s¹«Æb?ýUÐÅv/ Áœd?²??Ö —UO??Ð 5?D?K? È tI?D?M —œ ʬ Ÿu?½ t «d?Ǩb?Ý—Åv°XÝU²J¹ Ë t½U~¹ »u³× Ë« dE½ —œ t «dÇ býUÐ vNO³Að X½«uð v/ tłË“ t —uÞ ÊUL¼ÆbÝ—œu?š »u?³?×? g¹U?²??Ý È«d?Ð «— VO?Ý Xš—œ Êu?Ǩb?ýU??Ð qO?šœ Èd?~?¹œ ”U???Š« tłË“ d?J?H?ð —œ b?¹U??Ð U?«È tLK?∫Áœd? VK?ł «— Ë« X¹U?{— t œ—«œ œu?łË Èd?~?¹œ È tL?K? VO?Ý Xš—œ Ê«u?MŽ X?%ÆbM? v »U??²?½«X³½ b?Š s¹« Uð t tłË“ÆåœË—Åv —U?JÐ Âœ“U?Ð Ë Âœ Ë fHM?ðò ÈUM?F tÐ vKF? ‚UI?²ý« “« t 7DSSXDK Èd³ŽtO³A?ð dD?F ÈU?¼ qÖ “« ÁbO?ýuÄ v²?š—œ tÐ «— »u³?× v½U?NÖU½ —u?Þ tШbýU?ÐÅv ”U?Š œuš —«b?²ÝËœ d?DŽ tÐtI?z«– È«d??Ð t²??Ýu??O?Ĩb??M??Åv p¹d??% «— v¹U?¹u??Ð fŠ ʬ ‘u??š Èu??Ð t Èd?D??Ž Êó¹—Ë« È t²??H??Ö tÐÆb??M?ÅvVOÝ È ÁuO U?NMð ʬ dO?Ö«d ‘uš Èu?Ð p¹d% tIz«– ʬ rF?Þ Ë dDŽ XUD? —œ U«ÆbýU?Ð bM¹Uýu?š b½«uðÅv/°býUÐÅvÈb½U?d½ È tD?IM? —œ t —u?Þ ÊUL?¼¨XÝ« ”U?Š —U?NÐ qB? VOÝ Xš—œ v?¹U³?¹“ tÐ »u³?× p?ý ÊËbÐÈ tuJý¨bM?Åv —U rAÇ Êu?Çò∫œd rOÝd?ð «— t ÁU¨XÝËdÄ qÝ—U?¨©Æ¨t½«d —uA? vULý È tI?DM®v²OL?¼« êO¼ v½U?LN?O ’U?š výuÄ sð U?Ð Ë qÖ tÐ t²A?ž¬ —œ U¼U?ĨqL&d?Ä v¹U³?¹“¨b½œu?Ð ÊU¹U?/ VOÝ ÊU?²š—œ—Ëœ o« jšÆ.—«œ ÁU~½ —Ëœ dE?½ “«¨bOAš—œÅv »U?²¬ —u½ d¹“ t «— vð—u? sðUÝ rO²?Ý«ušÅv/ «d¹“ Xý«b½ÈU¼Å‘U?I½ —œ VO?Ý ÊU²?š—œ t rO?½«œÅvåÆÆÆœdÅv r?− d?E?½ —œ vMÄ«˛ ÈU?¼ÅvýUI?½ ÊuÇ «— U?N?½¬ U¹—œ XÝœUШU³¹“ ‰UJ?ý« oýUŽ ÊUýUI½ s¹« œe?½ —œ VOÝÆÆÆœ—«œ «— v²OL¼« tÇ &H]DQQH 5MÇ r¼ &KDUGLQ Ë %RWWLFHOOLË qÖ v¹U³¹“ ÂU?Lð U?Ð VOÝ Xš—œÆb?MÅv ȗˬœU?¹ «— 5“ È Ád? g¹uš @½— ÈUd?Ö Ë œuš È«ÅÁœd? qJýU?³?¹“ tÇ u?ð¨v²??¼ s¹d??O?ý tÇ u?ðòÆÁœ«œ XÝœ »u?³?×? tÐ t? XÝ« Èb?łË XU?Š —ˬœU?¹ g¹u?š È Áu?O?? d?D?Žå°v²¼Ê¬ t vzUł ʬ “« XO½ v³¹d?ž eOÇ b¹œdð vШgýuš lL?Þ Ë¨Ê¬ 5~½— Ë —Ëb v¹U³?¹“ Ë VOÝ cU½ ÈuÐVOݨt½UOUŽ ÈU¼ÅXMÝ —œ ‰U¦ —uÞ tШXÝ« —UJý¬ÆXÝ« oAŽ È ÁuO VOÝÆb½«ÅÁœd rONÝ oAŽ UÐ VKž« «—»U² t XÝ« È«ÅÁuO? 5²?½ U²Š¨b?½«ÅÁbOU½åÁe? ‘uš È ÁuO «— ʬ œu?š Ë dE½ —œ U³?¹“ Xš—œòÈ ÁuO «—ÁœuÐ oAŽ UÐ tDЫ— —œ Áœ—ˬ «— VOÝ ÂU½ U?¼Å‰ež ‰ež t Èœ—u —UNÇ —œ¨‰UŠ d?¼—œÆbMÅv Á—Uý« ʬ tÐ ”bIU??¼ÅVO??Ý q¦??? u??ð fH??½òª©µ∫≤®år²?????¼ —U??L??O??Ð o?A??Ž “« s t «d??¹“¨b???¹“U??Ý Á“U??ð U??¼ÅVO???Ý tÐ «d??ò XÝ«Æ©π∫∑®åbýUÐtÐ Ë ªvUŽ —UO?Ð È«ÅÁu?O Ë U³?¹“ —UO?Ð ÈU¼ÅqÖ U?Ð XÝ« v²š—œ ‰U?Š 5Ž—œ Ë« t XNł s¹« “« ’u?Bš tÐÁœu²Ý VOÝ Xš—œ bŠ s¹« U?ð U¼Å‰ež ‰ež —œ XNł s?¹« “«¨œ“UÝ v rONð «— Èe?O¹UÄ ÈU¼ ÁuO? È—UNÐ ÈU¼ÅqÖ∏±bOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 82

t U¼ v½“uÝ ÁdO?ð ’uBÐ Ë e³?Ý ◊uKÐ tÇ q~M?łdLŁÅvÐ ÊU²?š—œ vULð tÐ X³?½ t XÝ« v²š—œÆXÝ« Ábý“« »u³?× t XÝ« t½u?Ö s¹« ˪b?ýUÐ v d?ð `ł—« XÝ« Áœu?Рʬ È«dÐ vM?O¹¬ œU?−?¹« È tÝuÝË —œ qO?z«d?Ý« ÂuXÝ« Áœd „—œ vÐuš tÐ «— ʬ Êó¹—Ë« t t½u?Ö ÊUL?¼¨XÝ« dðô«Ë ʬ UÐ ◊U?³ð—« —œ ‘“—« vÐ ÈU?¼ XÐ È tOKÊËd²?Ý b?½Ë«bš s?Ýd?ЫdÐ —œ q~?M?ł ÊU²?š—œ È tO?Kòl?«Ë—œ∫t²U?¹ Èd?ðdÐ qÞU?Ð ÈU?¼ XÐ vU?Lðd?Ð »u?³×?dLŁÅvÐ e?OÇ tL?¼ Ë« dЫd?Ð —œÆœuÐ b?¼«u?½ gOÐ vU?ýUš Ë —U?š U?OŽ d?ЫdÐ —œ vM?Åv —uB?ð tÇ Ê¬ d¼Æb?M²?¼vMO?~?M?Ý t v½U?²š—œ s¹« v²?Š øœu?/ ‚öð« «— —Ë—U?Ð Ê«u?MŽ Ê«u?ðÅv Èe?O?Ç tÇ tÐ b?ýUÐ U?ł s¹« Ë« Êu?ÇÆXÝ«»u³×¨XÝ« q~Mł ÊU?²š—œ ÊUO —œ VOÝ t ÊUM?Ç Ë— s¹« “«ÆbM¹U/Åv ÊËd²Ý Ë« d?ЫdÐ —œ¨b½«ÅÁbý rš ÁuOÂULð œu?łË UÐ »u?³×?¨tO?½Ëœ—u~?¹eÖ È t²?HÖ Êu?Ç r¼ U?ð X¼ “U?O½ U?¹¬Æb¹U?/ v «— œuš Ê«d?Ä ÊU?O —œ sXš—œ XHÞö t v?UŠ —œ œ—«œ v¹U?³?¹“ Ë dD?Ž U?NM?ð Ë« sÝu?Ý Êu?Ç t «dÇò ªb?ýU?Ð dðd?Ð Ë« “« tÐu?³?× nD?Ë Ë« ÊU?O? q?U? ËU?H??ð tłË“©ÆÆÆ®œd?ÐÅv? Á«— “« «— tU?ý ʬ d??D?Ž Ë œ“«u?½Åv? «— rA?Ç v¹U??³?¹“ “«©ÆÆÆ®VO??ݪœuýÅv q¹b?³ð —u?½ tÐ t XÝ« v²?LŠ— U? ÊUL?AÇ d?Ыd?Ð —œ Ë«Æ©µ∏≠µ∑∫∂u¹®∫b?MO?ÐÅv vÐu?š tÐ «— ‘—ËdÝœ—ušÅv «— ÊU½ s¹« t d¼ tJ?KÐò¨œ—ušÅv «— Ë« t v ʬ È«dÐ X?Ý« v½UÖb½“ ˨U ÂUA? È«dÐ XÝ« ÈdDŽÆåb½U Áb½“ bЬ UðUÐ t?Ðu³?×?¨œu?²?ÝÅv U?¼—U?š ÊU?O? —œ sÝu?Ý Êu?Ç «— Ë« »u?³?×? t q¹ôœ d?¹U?Ý Á«d?L?¼ tÐ XÝ« vK?¹ôœ s¹«ÊUO —œ XÝ« v½U?Öb½“ Xš—œ Ë« XÝ« v³O?Ý Xš—œ ÊuÇ Ê«d?Ä ÊUO? —œ Ë« t b¼œÅv aÝU?Ä Ë« tÐ s( ÊUL¼°XANÐ ⁄UÐXŠ«d²Ý« ʬ È t¹U?Ý d¹“ —œ b¼«u?šÅv Ë«ÆbM? Á—UE½ «— »u?³× ÈU?³¹“ Xš—œ »u?³× U?ð XO½ vU? U«ÊËdO?Ð t½U?~?O?Ð È U?¼ÅtK?Ö œe?½ —œ Á—«Ë¬ q¦? Ë œu?Ð t²?šu?Ý b?O?F?³?ð »U?²?¬ d?¹“ t Ë« b?A?â?Рʬ È Áu?O? “« Ë b?M?‘Ëd? œu??š u?ð v²??š—œ d??¼ d?¹“ —œ®b??ýU?Ð e??I??Ý v½“u?Ý ÊU??²??š—œ kU?×??¨t¹U??Ý Èu?−??²???ł—œ t ʬ “« fĨÁœVO?Ý Xš—œ Èu?−?²??ł tÐ tÐu?³?×? Êu?M?« U??« .u?M?ýÅv d?³?U?O?Ä œu?¬Årž ÊU?Г “« U?¼—U?Ð «— XO?Ð s?¹«©Èœd?Åv∫XÝ« g¹uš »u³×¤w_/cC¹CĔaÓÒÓaC»¹Ë ≠ r²Ý«uš ‡ ÈË È t¹UÝ d¹“ —œ®XÝ« —«œ—ušdÐ v½UJ¹ Ê“Ë “« uÖu¼ —u²J¹Ë v²OÐ tÝ ÊuÇ œuš XOÐ s¹«ÆXÝ« qU g¹Uݬ 7U¹“UÐ d~½UOÐ vÐuš tÐ t ©r²A½tÐu³× dÝ ÈôUÐ —œ t XÝ« v²?š—œ È t¹UÝ Ê¬ U«¨œ—«b½ ÈœU¹“ vÖœd²?Ö v²Ý«— tÐ VOÝ Xš—œ È t¹UÝ«— t¹UÝ kU× XUD?dÄ È t¹UݨdO«e?¨”bI »U² —œ U?¼—UÐË XÝ« Áb¬—œ Ë« ‚uAF? —u Ë t²dÖ —«d∏≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 83

uð oK?D? —œU? È t¹U?Ý —œ «d?¹“òª©±∑∫∏ e?®ås ÊUN?M?Ä œu?š ‰U?Ð È t¹U?Ý d?¹“ «d U?¹«b?šò∫ XÝ« t²?ý«œ ÊUO?Г« fÄ Ë ÁœuÐ Ë« v¹U?ËÅvÐ Ê«ËUð b?O?F³?ð Ê«—Ëœ —œ »U²?¬ ÈU?dÖ t ʬ “« fÄÆ©±∫π± e®åœu?Ð r¼«u?š sUÝd¹“ —œ «— œu?š t XÝ« v²?OM?« tÇ Ë Ë«d?Þ tǨb?½œd œ—«Ë Ë« d?Ð ÊU?ML?ýœ t È«ÅÁœd? ”U¬ ÈU?¼Årš“ t ʬƩ±¥∫∏u¼®åbMýUÐÅv sUÝ ‘«Åt¹UÝ d¹“ t v½U½¬ò∫bÐUOÐ Áœ«œ t È«ÅÁbŽË o³Þ ÁuN¹ È t¹UÝøœuý Ád?Oš 5?A?ð¬ È tłË“ dÐ b?½«uðÅvÅ t?½u~?Ç uð nO?F?{ “uM?¼ ÊUL?A?Ç dЫd?Ð —œ È—Ëd?{ —UO?Ð È t¹U?Ý—UÐ vU “« fO?½Ëœ —u~¹dÖ È t²?ýu½ tÐ Ë« —«dŠ t t½uÖ ÊU?L¼¨XÝ« qL% qÐU?dOž Ë« È ÁdN?Ç vUMÐUðdÐ t «d¹“òv³½ UOFý« »U²? È t²HÖ tÐÆœbMÐ v —UJ?Ð v½U³O²A?Ä È«dÐ b½Ë«bš t býUÐ t²?ý«c~½ b½Ë«bš ÕË—Æ©∂≠µ∫¥®åUdÖ “« t¹UÝ XNł —œ v½UÐ t¹UÝ “Ë— XË —œ Ë œuÐ b¼«uš vAýuÄ Ê¬ ‰öł vULðÁb?¼U??A?? 5??“ ÈË— d??Ð rO??½«u??ðÅv/ «— Ë« t «d??Ǩʫu??M?Ž s?¹« VÝU??M? È t?¹U??Ý œ—«œ v ÊU??Ž–«¨ö¹Ë¬œ“d??ðÊQA« rOEŽ b½Ë«bš t œ“u¬Åv U tÐ X³× jÝuð ËÆt²dÖ —«d dЫ s¹« t¹UÝ d¹“ —œ ÊUAš—œ »U²¬ U«ÆrOMÆåXÝ« t²Ð«Ë U œułË —œ rOM ÊUOÐ ÊUГ tÐ rO½«u²Ð t ʬ “« gOГ«¨bAâÐ «— XŠ«d²Ý« Ÿu³D rFÞ b½«uð v X³?UŽ tÐu³× t XÝ« XOM« Ë XHÞö “« dÄ È t¹UÝ s¹« “«—b “Ë— p¹ eO½ tÐu³?×¨b½Uýu?Ä v ÈË ÊULAÇ d?ЫdÐ —œ «— b½Ë«bš È Áb?½“Ëd —UO?Ð È ÁdNÇ t È«Åt¹UÝuð dÐ öŽ« dC?Š u Ë b¬ b?¼«uš uð d?Ð ”bI«ÅÕË—ò∫œuý t²HÖ Ë« tÐ t? ÂU~M¼ ʬ b?ÐU¹Åv —œ «— Ë« —Ë—UГ«d “« d²A?OРʬ Ë XšUÝ —Ë—UÐ «— Ë« Ë b?ý ÁdOÇ ÁdU?Ð .d dÐ ÕË— È t¹UÝÆ©≥µ∫± u®åbMJ?« b¼«uš t¹UÝÈUMž¨l?«Ë —œÆb¹¬Åv »U?Š tÐ b?½Ë«bš vF?«Ë È tLO?š ʬ t¨b½U?ýuÄ «— ʬ ”b?I« ÕË— d?Ы t XÝ« v¼u—U?J??Ð U?¼Å‰e??ž ‰e?ž È tłË“ t X?Ý« vðU?L??K? ÊU??L?¼ œ—«œ œu??š sD?Ð —œU????O?Ž t .d?? È«d?Ð ”U???Š« Ë vM??F?È tLK? Ëœ s¹« d?OE?½ÅvÐ œU%« U?ÐÆåœu?Ð s¹dO?ý 3U? È«dÐ ‘«ÅÁu?O?Ær²?A?½ v½UœU?ý tÐ ÈË È t¹U?Ý —œò∫t²?ÐÆåXÝ« „—U³² uð sDÐ È ÁuO UOŽò©ÁuO® Ë©ÕË—®t¹UÝ∫bMÅv te“ tÐu³×¥w¹b`R=ĔęCÓ±R¾±lÑb=—UO??Ð pM¹«¨»u?³?× V?OÝ ÈU?³?¹“ Xš—œ nOD? Ë kU?×? È t¹UÝ —œ oK?D? Êœuݬ Ÿu?{u? U?Ð ◊U³?ð—« —œuð ÈU¼ ‰UÐ È t¹UÝ d¹“ Âœ¬ vMÐò∫dO«e È t²HÖ tÐÆbOAÇ bM¼«uš Ëœ ʬ t XÝ« oAŽ È ÁuO t XÝ« vFO³Þrł ÂU?L?ð t¹U?Ý ÈUJ?M?š t ‰U?Š 5Ž —œÆ©π≠∏∫≥∂e®åb?½u?ý v »«œU?ý uð È t½U?š vÐd?Ç “«Æb?½d?Ð v ÁUM?ÄÂUO?²?« «— v~?MÝd?Ö Ë gD?Ž t È« Áu?O? Á«dL?¼¨Áb?O?Ý— «d e?O?½ U?¼Åt²Ý«u?š ÊU?¹U?Ä ÊU“¨b?A??ÐÅv «—¬ «— tłË“∏≥bOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 84

Ë« È t¹U?Ý d?¹“ —œ r²?ý«œ ‚U?O?²?ý« s? b?¹u?ÖÅv tłË“òb??¹u?½Åv? œu?š È tE?Žu? 5?Ëœ —œ Êó¹—Ë«Æb?A???ÐÅvËÆr²A?Ö d?OÝ e?O?½ Ë« ÈU?¼ÅÁuO? “«¨œu?/ XEU?×? œu?š È t¹UÝ —œ «d? Ë« t ʬ “« fÄ vL? U?«ÆrM? XŠ«d²?Ý«ÆåœuÐ s¹dOý 3U È«dÐ ‘«ÅÁuOò∫r²HÖÊUL¼ t «— Èe?¹eŽ VOÝ Xš—œ¨b?AÇÅv «— vÖb½“ Xš—œ È Áu?O Ë«Æœ—«b½ —U?E²?½« «— ÈeOÇ d?~¹œ¨ VKÈdOŁQð Áb?¬ gM¹d¬ »U²? dЫdÐ —œ t Èeð v²?½¬®b¼œÅv «— ÁUM?Ö aKð rFÞ¨ÁuO? s¹« ÁUÖ Ê¬ÆbýUÐ Ë« »u?³×œdšÆb¹U?A?Ð v «— ÈbЫ œU?FÝ t XÝ« t½«—«œU?Ë Ë t³zU?ýÅvÐ X³×? XUD? Áb½—ˬ r¼«d?¨©œ—«œ v½UN?ÖU½“« bO?¼«u?šÅv d?Ö« b?O?zU?O?Ð s Èu?Ý tÐò¨©»u³?×? œu?š Âu?N?H? t?Ð Ë Âö vM?F?¹®b?O?zU?O?Ð s Èu?Ý tÐ b?¹u?ÖÅvvIKD v²³ýuš ʬËÆÁbOÝ— «d œuš v½ULNO XŽUÝ »u³× È«dÐÆ©±π∫≤¥vMЮåbOM ‰ËUMð s ÈU¼ÅÁuOÆXÝ« v½UÖb½“ Ë oAŽ È ÁdLŁ Ë XŠ«d²Ý«¨dDŽ¨v¹U³¹“ ‰UŠ 5Ž —œ tb½—«c~Ð v —UM —œ t XÝ«Ë b?M?? v Xý«œd?Ð 5??M??Çœu?š oL??F?ð È tÐd??& —œ b??Ý—Åv U?¼Å‰e??ž ‰e?ž“« È t?D?I??½ s¹« tÐ Êu?Ç “d??ð—œU??œuš ÕË— t bÝ—Åv dE?½ tÐÆb¬ s¹dOý 3U? È«dÐ ‘«ÅÁuO Ë r²?A½ œuš »u?KD È t¹UÝ —œ Êu?Çòb¹u½Åvu?š— Ë XŠ«d??²??Ý« vŽu?½©ÆÆÆ® X?O?½U??ŠË— “« XÝ« È«Åt t È«Åt?¹U?ݨb??ÐU?O?? —œ È«Åt¹U??Ý kU??×? ÁU??M??Ä —œ «—“« U¹ b?½UJ?²Ð «— œu?š XÝœ U𠜗«b?½ È“UO?½©ÆÆÆ®bM?Åv fHM?ð «— v~²?š —U?ÇU½ tÐ v¹u?Ö t b?MÅv ”U?Š«t b¼œÅv Ë« tÐ «— v³OÝ Xš—œ È ÁuO? ˨b½«—ušÅv Ë œeÄÅv¨œd?ÐÅv œuš b½Ë«bš t «d?Ç©ÆÆÆ®œeOšdÐ ÈUłtL¼ U?ł s¹« —œ «d?ÇÆœuÐ s¹d?O?ý 3U È«d?Ð ‘«ÅÁu?O¨b?¹u?ÖÅv tÐu?³×? Ë— s¹« “«Æœ—«œ X¼U?³ý œu?š »u?³×? tÐgO??Ä t³??«d?? s¹«¨s¹«d??ÐU??M??Ð åÆXÝ« v?¼ ô« È t¹U??Ý —œ s¹« Ë v“« ÈU??¼ —b?? gýu??ÅvШX?Ý« c?? e??O??ÇÊuÇÆt²šUÝ ÊU?A½dÞUš «— ʬ f¹b? 5²Ýu?Ö« t t½uÖ ÊUL¼ Ë« v½U?LNO? Ë b½Ë«bš uJ?K “« XÝ« Èb¬—œXÝœ ʬ tÐ Êu??M?« r¼ “« .« Áb??O??A??Ç «— ʬ d?~??¹œ¨rO??ýU??Рʬ Êb?O??U??ý¬ U?¹ Ë Êœ—u??š ÊU??¼«u?š l?Ë U?Ð t?Ç Ê¬òÆåbýUÐ U ÈU¼ V ”ULð UNMð dÖ« v²Š¨rO½“ÅvÈ tL?¼ t XÝ« v½U?L?¼ b?¼œÅv tz«—« U?¼Å‰e?ž È t¹¬ s¹« “« ö¹Ë¬ œ “d??ð f¹b? Êu?Ç vB??ý t vH?O?u?ðvM( UÐ «— tÐu?³× Âö t Êu?OFO?³Þ V²J? “«¨ËUH?² pý ÊËbÐ Èd?O³F?ðÆb½«ÅÁœd Xý«œd?Ð tKUöÐ U?dŽÂULð t XÝ« b?¹bý Ë b?Mð —U?O?Ð ‚UO²?ý« ÁbM?¹uÖ“U?Ð Ë« Âö t XÝ« vN¹b?ÐÆb½«ÅÁœd? dO?Hð v½U?L?ł —UO?Ðs¹« “« vÐuš tÐ ö¹Ë¬ œ “dð∫b¹¬ qL?Ž tРʬ “« ÁU³²?ý« ÈdOH?𠜗«œ ÊUJ« t−O?²½—œ Ë b³K?ÞÅv œuš tÐ «— ”«uŠ«— VUD? “« všdÐ U?¼Å‰ež ‰e?ž —œ t bÝ—Åv U?L?ý dE?½ tÐ åÁb¬ tb?I —u?Þ tÐ t vŠd?ý —œ Ë«∫œuÐ ÁU?Ö¬ d«Â«ÅÁbOMý U²ŠÆrMÅv/ V−Fð XÐUÐ s¹« “« êO¼ t XÝ« ÈbŠUð U XULŠøœœdÖ ÊUOÐ eO½ d~¹œ Èu×½ tÐ Ê«u²ÐU v²??Ðb?Ð b?Š tÇ U?ð¨Áb?M?¼œ U?$ È«b?šÆbM?M? v —c?Š ʬ “«¨b?M?¼b?Ð ‘u?Ö Ê¬ tÐ t ʬ ÈU?ł tÐ všd?Ð t∏¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 85

pK?N? vL??Ý tÐ q¹b?³??ð b?F?K??ÐÅv t «— tÇ Ê¬ b?½«u??ðÅv b?ýU??Ð œu?¬ÅrÝ t tÇ d??¼ t —u?Þ ÊU?L??¼ °XÝ« rO?E??ŽU ©ÆÆÆ® œ—«œ d?Ð —œ v¹U?¼e?OÇ tÇ œ—«œÅv? XÝËœ t vŠË— b?¼œÅv ÊUA?½ U?ł s¹« —œ U? —ËdÝ t? v½U“Æœ“U?ÝÆå.—«œ ÊUOÐ «— b½Ë«bš X³× tÐ X³½ ÊUœuš fŠ nF{ oÐUD vuNH .—œUv½ULł dO?Hð UÐ tÇ ÊUMÇ U¼Å‰e?ž ‰ež ÈU¼ÅgÐ “« È—UO?Ðò∫Áœu/ Á—Uý« U tÐ dðÅgO?Ä f¹b 5²ÝuÖ¬ÈU???¼ÅXÝ«u???š t?Ð XÝ« vA????¹«d???Ö tJ???K????Ð œu???Ð b???¼«u???????½ XL???Š— Ë —u????½ ʬ È Áu???O??? p?ýÅvÐ œu???ý Xý«œd????ÐÆv½«uNý vð—u tÐ vMF¹åv½UH½òÊUГ tÐ XÝU¼Å‰ež ‰ež vŠ dOHð ÎUIOœ ÊuOFO³Þ V²J ÁU³²ý«Æåv½UH½ÊUГ —b?I?Ç t«d?¹“ ≠œu?/ qQ?ð b?¹UÐ tA?O?L?¼ È«d?Ð —U?Ð p¹ Ë ≠ XH?Ö «— Ÿu{u? s¹« f?JŽ b?¹U?Ð t ‰U?ŠË b?ýU?Ð hU?š oA?Ž Xb?š —œ b?½«u?ðÅvÅ U?¼Å‰e?ž ‰e?ž—œ ’u?B??Ð˨vK??—u?Þ tÐ ”b?I? »U?²? —œ U?«—œ«—œ Êó¹—Ë« t½u?Ö s¹«¨.u?ý tJ?×?C? ‘u?š XÝœ ʬ ÊU?O?Ð U?Ð d?Ö«U?²?Š¨b?¼œ tz«—« «— ʬ “« v?U?H?ý ÊU?O?Ð s¹d?²?N?Ðb½Ë«bš ÕË— “« t «— t?Ç Ê¬ ÂuNH? b½«u?ðÅv/ l«Ë—œ t f ʬòªXý«œ —U?E²½« ‰e?ž ‰ež “« œu?š ÈU¼d?O?HðU¼ ·dŠ b¹uÖÅv Ë b½b?MšÅv UN½¬ tÐ pýÅvÐ b¼œ «d ‘u?Ö U U×O{uð t?Ð ÊuÇ Ë¨bM „—œ «— b¹¬ v dÐËdŁ t v¹U?N½¬ U?«©ÆÆÆ®b¼œÅv ¯d? ÈuÐ U?¼Å‰e?ž ‰ež Èu?ШvB?ý 5M?Ç È«dЩÆÆÆ®b?½«Å”U?Ý«ÅvÐË XHd¼Uþ ÊU/U?Öb¹œ dЫd?Ð —œ t v½UL?ł ÈU¼ ‘“—« t bM?MÅv —uB?ð Ë b½—«œ —ËUÐ «— v½U?ŠË— Ë vMOŽ d?Ož ÈU¼«— œu?š vF?«Ë ‘“—« f?J?Ž d?Ð ©rO??¼œÅv tz«—« U?? t®r? s¹« “« Èd??O???H?ð b?½«u??ð v¨b?½«ÅvF??«Ë b?½u??ý vÆ圗ˬÅv XÝbÐÈ«—«œ dO?½ ÕË—¨r?ł «“«u? t?Ð l«Ë—œ t t²?šU?Ý tłu?²? «— U? t XÝ« v? 5?²???½ Êó¹—Ë«¨ pý vÐd~¹œ fŠ ZM?Ĩv½UL?ł ”U?Š« dÐ ÁËöŽ¨ÊU?½« œułË —œòt? œ—«œÅv ÊUOÐ ÎU?²Š«d? Ë«Å∫býUÐÅv œu?š ”«uŠßßUUš t v¹«uMý Ë tô¨tIz«–¨t¾Uý¨ÁdU?Ð fŠ “« bMð—U³Ž tÆåXÐ —UJÐ «— UN?½¬ b¹UÐ t Ábý t²HN½ eO½v¼ô« qzU “« nK?²? v²šU?Mý ËUH?² ”«u?Š V³Ý tÐ Ë vÐd?& v²šU?Mý vŽu½ ʬ “« ÕË— Ë b?MýU?Ð v½UŠË—È«d?Ð È«ÅtF??U??Ý fŠ¨tF??O??³?Þ ¡«—ËU?? ¡U??O?ý« È Á—U??E??½ È«d?Ð v?½U?L??A??Ç ÕË— V³??Ý s¹« “« òË« È t²??H?Ö tÐ∫œ—«œ«— Ábý ‰“U?½ ÊU?Lݬ “« t È«ÅÁb?½“ ÊU?½ t È«ÅtI?z«“ fŠ¨b½u?ýÅv/ Áb?O?Mý U?C? —œ t v¹U?¼«b 7?šU?Mý“U?Ðt È«Åtô¨b?¼œ hO??A?ð «— U?O?Ž ‘u?š ÈuÐ ‰u?Ý— fu?Ä È t²?H?Ö tÐ t È«Åt¾?Uý 5?M?â?L?¼ Ë©ÆÆÆ®bA?â?ШÊó¹—Ë« ÈU?¼Åt²?H??Ö È t«œ« —œÆåb?M? f* «— b??½Ë«b?š Âö t b??ýU?Ð «—«œ «— v½U?²??Ýœ ‰u?Ý— ÈU?M??Šu?¹ b?M?½U??Æåv¼ô« Ë v½ULł¨.—«œ fŠ Ÿu½ Ëœ Uò∫bMÅv ÊUOÐ Õu{Ë tÐ fO½Ëœ —u~¹dÖ—UOÐ v?zUŽœ U t ʬ d?ÞUš tШbý p¹œe?½ b½Ë«bš tÐ ÕË— ”«u?Š UÐ Ê«u²?Ð t bÝdÐ VO?−Ž dE?½ tÐ b¹UýË« tÐ Ê«u²Ð t XÝ« ʬ È«dÐ Áœu³½ ÕË— UNMð Ë t²U¹ sð¨UOŽ tÇ ÊUMÇ U«Æ.bMÐ v —U tÐ «— ÈdJ Ë vŽ«e²½«∏µbOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 86

t «dÇ∫œ—«b?½ œułË ʬ —œ È« t³?zUý êO?¼ U?« XÝ« v½UL?ł ”«u?Š tÐU?A t XU?¹ vÝ— XÝœ ”«uŠ tO?K? UЗbÄ bM½U vBý b½«ÅÁbOÝ— XO½UŠË— tÐ t ʬ töš Ë t²U¹ bŠË Ábý Á—– Á—–¨Ábý dONDð Ë v½Ë—œ UN½¬qU œU?L?²Ž« U?Шb½« Áb?ý 5?% ‰u?Ý— ÈU?MŠu?¹ U?Ð ◊U³?ð—« —œ Ë« Èd?OE?½ÅvÐ ÈU?¼Åt²ýu?½ t 'RQDWLHQ0ROODWdÐ tH?ýUJ? t XÝ« U?ÝU?Š« s¹« U?ÐÆœ—«œ —«d Êœd? fŠ Ë ÊbO?M?ý¨X¹ƒ— qÐU «— œu?š tL?Kò∫b?¹u?½ÅvbMM?Åv XU¹—œ Ë ‰U?³I²?Ý« «— ʬ t XÝ« v¼«— s¹« Ë XAÖ —U?Jý¬ ÊU½¬ d?Ð v¼ô« vÖb½“ ˨b?ý d¼Uþ ÊU?½«“« vJ¹ Ë œuý v ÊUO?ÐUO?Ž œułË —œ «bš UÐ X—U?A ÊUO?Ð È«dШt XÝ« vŠ ÊU?Г 5MÇ 7?Ð —UJÐ ©ÆÆÆ®Æ圗«œ —«d 7U¹ sð oDM —œ ËÆXÝ« v¹UMŠu¹ UO¼ô« ’Uš ÁułËv Áb¼U?A 5?MÇ Ë«¨XÝ« Áœu?/ sýË— v½U?dŽ rO?EŽ XM?Ý Á«d?L¼ tÐ Êó¹—Ë« t XÝ« vU?šÅÈ tD?I½ s¹«ÊULA?Ç Uð¨b?U½Åv vF?«Ë —u½ «— œu?š Ë«Æb¹¬ v—œ ÕË— ”«u?Š “« p¹ d¼ Ÿu?{u —u? tШU?OŽ òt b?MsžË— Ë dDŽ «— Ë« 5MÇ r¼ ªœu?ý ÁbOAÇ b?¹UÐ t v½UÖb½“ ÊU½¨œu?ý ÁbOMý b?¹UÐ t vöŪbM sýË— «— ÕË—”d²Ýœ —œ Ë f* qÐU? t²U¹ sð t XÝ« È« tL?K Ë«Æœuý X?dÝ Ê¬ ¡UA?M dD?Ž “« ÕË— Uð¨b½U?/Åv q³MÝÆåbM XU¹—œ «— v½UÖb½“ qF b½«u²Ð ±vF«Ë ÊU½« Uð XÝ«f¹b È UM?Šu¹ qO$« “« œu?š È tUÝ— —œ ÊuǨt²?šUMý v «— Êó¹—Ë« È t²?ýu½ s¹« f¹b? 5²Ýu?Ö¬b¹UýU« øXÝ« t½U~OÐ U¼ c “« ÕË— t XÝ« ʬ¨býUÐ «—«œ «— œuš «c rł „«—œ« tÇ ÊUMÇò∫b¹u½Åv 5MÇÈ t¹U?Ýd?¹“ Âœ¬ vM?Ðò∫Áb?¬ 5?M??Ç ±∞≠∏∫≥∂ d?O?«e? —œ «d?Ç fÄ b??ýU?Ð t²?ý«b?½ «— œu?š «c? ÕË— t?Ç ÊU?M?Ç«d¹“Æ+Uýu½Åv? «— ÊUA¹« œu?š ÈU¼Å‘uš d?N½ “«Æb½uýÅv? »«œUý uðÅÈ t½U?š vÐdÇ “«Æb½d?ÐÅv ÁUMÄ u?ð ÈU¼Å‰UÐÆåb¹œ rO¼«uš «— —u½ uð —u½ —œ ËÆXÝ« UOŠ È tLAÇ uð œe½ tt b½—«œÅv/ «Ë— Èœ«d?¹« ßßôuL?F Ë« œ—u? —œ t f¹b ”u?OÝU?M~?¹« ÊuÇ vB?ý t r?OM?OÐ v Ë— s¹« “«œöO —œ U¹ 7U?¹ sð X³ÝUM?—œ b¼«uÐ œu?š Ê«ËdOÄ “«¨býU?Ð qzU vÞ«d« vU?I U«—œ« Ë UÝU?Š« È«dÐs¹« ËÆå«— v¼ô« s¹dO?ý Ë v¼UM²?U½ nD? s¹«¨vzUA?Ç Ë vzU¹u?Ð fŠ È tKO?ÝË tÐ b¹u?³Ð Ë b?M ”U?Š«òU?OŽp¹—Uð Vý¨v³OK ÈUMŠu¹ f¹b jÝuð Uð Ábý uŽœ U«—œ« Ë UÝUŠ« vULð XÝ« È« vMž d²—« tÇv «Ë— œuš tÐ t —UO?Ð È—d{ÆÆÆ tÐd& —œ v½U?ŠË— U«—œ« Ë UÝU?Š« tÐ 7šUMA?½ —b °b¹U?²Ð «— ÊU1«—UO?Ð .«dÐò∫b?¼œ v œUN?ý œœdÖ v “U?Ð œuš v½U?ŠË— vÖb½“ “U?ž¬ tÐ ÊuÇ ö¹Ë¬œ “d?ð t t½uÖ ÊU?L¼¨.—«œÆåb¹œ Ê«uð v r¼ v½ULł ÊULAÇ ÊËbÐ «— v¹U¼eOÇ t Âuý ʬ dJM Uð XÝ« ÁœuÐ Âuý‰b “« l«Ë—œ t ʬ ÈUł tÐÆb?½“u¬Åv U tÐ «— ÈœU?¹“ VUD ◊U³?ð—« s¹« —œ ”bI ÈU?¼Åf¹bMð ÊU?ýUI½ÈU¼ÅXŽUݨt²U?¹ vK& ÈUO?Ž výUI½ È«dÐ ‰U?¦ —uÞ tÐ f½U?½— bNŽ ÊUýU?I½ÅÈ t½uÖ tÐ b½d?O~Ð ÁdN?Ð v½U½«∏∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 87

ÁdNÇ t XÝË— s¹« “«¨œuý tÞUŠ« Ë« È ÁdNÇ “« ÕË— ÊULA?Ç t²¼¬ Uð¨b½œd v oLFð Ë« —œ ÊË—œ “« v½ôuÞÆœ—«œ v½UŠË— —UOÐ XUŠ XÝ« v½U½« —UOÐ t ‰UŠ 5Ž—œ ”bI ÈU¼ÅÊuJ¹¬f¹b 5²Ýu?Ö¬ÆbM½U?Ý— È—U¹ b½Ë«bš U?Ð bŠË tÐ «— U VO?ðdð 5L¼ t?Ð bM½«uðÅv vŠË— U?«—œ« ÂULðÈ tÐd?& vI??O?œ —u?Þ t?Ð È t²?ýu?½ s?¹«Æb?¼œÅv œU??N?ý t½u?Ö s?¹« œu?š &RQIHVVLRQV »U?²? “« È«Åt²??ýu?½ —œÊœ—ˬ ÊU1« “« q³? œu?š t «— v½U??H½ È tÐd?&®b?¼œÅv e?O?Lð v½U?ŠË— ”«u?Š È tÐd?& “« «— v½U?H?½ ”«u?Šs¹« tÐ øXý«œ r¼«uš XÝËœ «— ÈeOÇ tÇ uð 7ý«œ XÝËœ UШU¹«bš Á¬®bÝdÄÅv œuš “« Ë«©° œuÐ Áœu/ tÐd&t½ ˨býUÐ bML?ý“—« +UÖb¹œ dЫdÐ —œ t XÝ« È—u?½ tdł t½¨Ê¬ v½U XUD U?²Š t½ Ë XO½ v½U?Lł v¹U³¹“t½ U¼dDŽ t½¨U¼ qÖ ‘uš ÈuÐ t½¨XÝ« ʬ , Ë d¹“ ÈU¼«b UÐ v½UŠË— ÈU¼œËdÝ t½ ˨XÝ« vM¹dOý ÈU¼ÅtLG½œu??łu??Ð Êb??O??A?? ‘u??ž¬ t?Ð È«d??Ð t XÝ« v½U??L?????ł ÈU??C??Ž« t½ ËÆq???Ž t½ vM??O??“ È Áb??zU??? t½¨U??łÅt¹Ëœ«p¹ Ë« t vU?Š —œ Ë©ÆÆƮ—«œ v XÝËœ «— «b?š Êu?Ç X?O?½ U?N?M?¹« “« p¹ êO?¼ 7?ý«œ XÝËœ t½Æb?½«ÅÁb?¬È—u?½ s¹«Æ—«œ v XÝËœ «— «b?š Êu??Ç t XÝ« v½b?O?A??d?Ð —œ ˨ÂU?F?Þ p?¹¨d?D?Ž p¹¨«b? p?¹¨XÝ« —u?½êO¼ t XÝ« bŽUB² rŠË— È«dÐ È—u½ t v¹Uł ʬ¨XÝ« +Ë—œ ÊU½« ÊbOA ‘už¬ tШÈdDŽ¨vz«b¨XÝ«t œË«dð v v¹U¼dDŽ¨œdÐÅv/ ÊUO “« «— ʬ ÊU“ t XÝ« v¹U¼ÅtLG½ t vzUł¨œ“UÝ v/ œËb× «— È« Ád²ÖÈd?O?Ý t XÝ« v¹U?¼Å‘u?ž¬ r¼ Ë œu?ýÅv/ ÂU?L?ð l?Ë U?Ð XË êO?¼ t XÝ« vU?F?Þ Ë¨b?M??«d?ÄÅv/ «— U?N?½¬ œU?ÐÆ—«œÅv XÝËœ «— b½Ë«bš ÊuǨ—«œÅv XÝËœ t «— tÇ Ê¬¨XÝ« s¹«Æœd¹cÄÅv/È Ábý t²d¹cÄ dO³Fð tÐUMÐ rO¼«uš v/ rL?B —uÞ tÐ t v½U“¨ ÷uŽ—œ t¨œd ÊUA½dÞUš vÐuš tÐ b¹UЗUO?Ð b?½«uð v ʬ V«u?Ž .b?MÐ —U? tÐ «— œuš ÕË— ”«u?Š¨œ—«œ oK?Fð b?½Ë«bš tÐ t v¹U?¼ e?OÇ ”u?OÝU?M~?¹«U nÞ«uŽ È tLAÇd?Ý t œœdÖ v “UÐ œd v²?¼ ‚ULŽ« tÐ t œ—«œ œu?łË vð—UAÐeO?Çd¼ “« q³ÆbýU?Ð 5~MÝb½Ë«b?š tÐ U? oAŽ ËÆXU?¹b?¼«u?½ oI?% —UA?Ð s¹« ʬ —œ e?Öd¼ t? XÝ« v¼UÖ¬œu?šU?½ dO?L?{ ÈU¼ tA?¹—ËÆœœdÖbײ? UO?Ž—œ X½«uð b?¼«u½ e?Öd¼ U XO?Bý Ë— s¹« “«Æb?½U b¼«u?š vUÐ v½öI?Ž È tKŠd —œ U?NMð‰UŠ ʬ —œ œ—«œ oKFð b½Ë«bš tÐ ÊUdÝ t vUŠ —œ¨.dOÖÅv —«d? v¹«bł—œ œuš sÞUÐ UÐ t²Ý«ušU½ —uÞ tÐ UËÿU( tÐ tÇ œ—«œdÐ —œ t ÈeO~½« tFłU v−¹U²½ UШX— b¼«uš Èd?~¹œ ÈU¼eOÇ ÈuÝ tÐ ÃUO²Š« ÈË— “« ÊUL³KvF«Ë —UNÞ XLÝ tÐ «— U UN?Mð v½UŠË— U«—œ« ‰u% .d¹cá?Ð b¹UШÂU$« dÝÆv½UŠË— ÿU( tÐ tÇ Ë v½«Ë—Áœu/ Á—Uý« ʬ tÐ Õu{Ë tÐ U?¼Å‰ež ‰ež “« œu?š È tUÝ— —œ Êó¹—Ë« t t½uÖ ÊU?L¼ œ“UÝÅv Êu?LM¼— ÊU?LÝ«uŠdÐ rO½«u?ðÅv t²?¼¬ rOM? ed?L²? «— œuš nK?²? ”«uŠ U?OŽ œu?łË —œ ÊuÇ t b?MÅv ÊU?A½ d?ÞUš Ë«ÆXÝ«`O?{u?ð tÐ t «d?Ç∫b?ýU?ÐÅv Èœ«—« rE?M? „U??« ‘Ë— “« “« d?ŁR? —U? s¹« ËÆrO?z¬ o?¹U? v½U??H?½ ÈU?¼ÅtÝu?ÝË∏∑bOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 88

Èd~¹œ e?OÇ d?¼ È Áb¼U?A “« d?~¹œ b?ýUÐ —b?Ä ÈU²?J¹ d?Ä ‰öł Ë Âö ‰öł X¹Ë— tÐ —œU? rAÇ tÇ ÊU?MÇòË«tÐ t v²Ýœ Ë∫bO³?KÞ b¼«u?½ «— v½UÖb½“ v¼ô« Âö ËöŠ e?ł vö êO¼ Èd~¹œ ‘u?Ö Ë œ“—ËÅv XF½U2ÊuÇ Ë∫œ“U?O?Ð XÝœ XÝ« ÁbM?M?Jý Ë v?½U t «— tÇ d?¼ XÝ«u?š b¼«u??½ b?ýUÐ t²?U?¹ ”UL?ð v½U?Öb?½“ È tLK?tÐ —œU fÄ s¹« “« d?~?¹œ Ábý ‰“U?½ ÊU?Lݬ “« t v½U?½ Ë Xýu?Ö býU?Ð Áb?OA?Ç «— v½U?Öb½“ È tL?K? rFÞ¨ÊU?ГrFÞ XÝ« —œU? ÊU½ s¹« Êu?Ç XÝ«u?š b¼«u?½ «— Èd?~¹œ ÂU?F?Þ êO¼ ˨b?ý b¼«u?½ Èd?~?¹œ eO?Ç êO¼ Êb?OA?ÇÆåœd³Ð c ÈeOÇ d¼ “« Ë œdO~Ð œuš tÐ «— ÈeOÇ tL¼ È ÁeË« ÁbOýu½ Ë Áœ—uš «— UL?ý —b ʬ s È«bš È«ò∫XÝ« Áœd Á—Uý« Õu{Ë tÐ 0DULH1RHO t t½uÖ ÊUL¼°åÁb¹œdÖ s vFO³Þ —uFý b½Ë«bš tÁb?O?Ýd?½ g¹u?š È t²?Ý«u?š X¹U?N??½ tÐ “u?M?¼ °.«ÅÁœd? ‘u?«d? Ë U?¼— t XÝ« v?ðb? «— tłË“ ‰U?Š 5?Ž—œ∫bMÅvÅ te“ œuš œe½ œd v Áb¼UA È—«bOÐ —œ U³¹“ v¹U¹Ë— ÊuÇ ËÆ XÝ«¤w¹»Ò¬aCca±Rt²ý«œ œu?š“« Ud?Š s¹« —œ qL?Ž —UJ?²?Ы t XO?½ Ë« t .u?ýÅv tłu²? d?~¹œ —U?ÐÆœ—ˬ t½Uš v t?Ð «dÁœdá?Ý g¹uš »u?³×? XÝœ tÐ ‰U?L Ë ÂU?Lð «— œu?š Êu?M« Áœu?Ð È√— œuš Ë —U?²? 5?MÇ ‰U?Š tÐ Uð d?Ö«ÆXÝ«ÆbM g²¹«b¼ v²ËUI êO¼ ÊËbÐ Ë« U𠜗«cÖÅv Ë XÝ«v²U?O{ —œ t¨oA?Ž v²? È t½Uš¨©Áœ—ˬ t½U?š v tÐ «d®b?MÅvÅ X¹«b?¼ «— Ë« œuš È t½U?š —œ »u³?×błË uð “«òUł ʬ —œ Ëåb¹œÅv ÁUýœUÄ ÈU¼ÅtK?−Š —œò«— œuš¨»U² È tbI —œ tÐu³?×¨ÁœdáÝ dÝ Ê«bÐ ÈbÐ«Ë åtK?−?ŠòåÁœ—ˬ t½U?š v tÐ «d?ò∫b?¹u?ÖÅv t½U?M?O?Ð l«Ë v²??U?Š tÐ U?ł s¹« —œÆ©¥∫±®åœd? rO?¼«u?š ÈœU?ý Ë@M¼d »U² È tLłdð o³Þ¨rOUMÐåf³×ò«— ʬ rO?½«uðÅv U Ë bM¹uÖÅv sÝ eOÇ p¹ “« Ëœ d¼åÁbJOò˨œuýÅv v¹«d¹cÄ »«dý Uł ʬ —œ t XÝ« v?½ULNO —ôUð t XÝ« åÁb?JOòÈ tLłdð %HWKD\\DLQÆdÐË—X³ž— Ë qO gDŽ —œ UNM?ð t½ Ë œuýÅv ÁœdÐ tÐu³×? t XÝUł ʬ —œÆrOMÅv Áb¼U?A «d tÐ «— VKD s¹«»«dý tÐ «— tM?A?ð ÊU?³?¨f³×? s¹« —œ Ë« ◊d?H? v~?MA?ð¨5X\VEURHFNÈ t²H?Ö tÐ U?M?ÐÆU?¹ƒ— Ë »«u?š rUŽ —œ U?¹tÐ «— Ë« œ«œ Á“Uł«¨b?O?A?Ç VOÝ X?š—œ d¹“ —œ «— oA?Ž È Áu?O? œuš ÃË“ œe?½ t ʬ “« fĨb?½U?Ý—Åv Áb?O?³K?ÞÁ«dL¼ tÐ∫b?ýu½Åv «— —ˬd?JÝ »«d?ý ÊuM?« Ë XA?½ ÈeO d?Ý dÐ Ë« —U?M —œ ÁU?Ö Ê¬ œ—«œ t½«Ë— œuš È tK?−Š ©µ∫±∂ e®åXÝ« s È tÝU Ë XL VOB½ b½Ë«bšò∫b¹u~Ð b½«uð v dO«eX??½ ÁU?~?½ —œ t ʬ “« f?Ä °b?M? vÞ »u?³?×?? tÐ Êb?O?Ý— È«d?Ð b?¹U??Ð tłË“ «— È«Åt¼«d?O?Ð tÇ v?²?Ý«— tÐÊuM?«¨b?O?A?Ç Ê¬ È Áu?O? “« fĨb?O?—¬ ʬ s« Ë d?N? dÄ È t?¹UÝ d?¹“ —œ ÁU?Ö Ê¬ b?ý U?³?¹“ VO?Ý Xš—œ »c?ł∏∏t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 89

œU¹ ʬ “« 7KHRGRUHWGH&\U tå·U?“ Vý ‰U?ËòÁb?O?ýu?½ Ë« Á«d?L?¼ t XÝ« vЫd?ý È tU?O?Ä “« X?d?Ýœ—«Ë U b¹u½ v Ë«¨©XÝ« »«dý ‘œU/ t®Êuš Ë©XÝ« ÁuO ʬ œU?/ t®»u³× sð ÊbOAÇ UÐò∫bMÅvÆå.uý v ·U“ Vý XKË∫t²šUÝ È—Uł «— XOÐ s¹« tłË“ ÊU³ dÐ ÊuM« rOKý—Ë« qO$«¤w¹bFĕ`RÓCÓÒ_9ÒÁd?z«œ ÈU?¼ »U?²? È«d?ÐÆb?M?ýU?Ð t²?ý«œ d?E??½ ‚U?H?ð« d?O?š« È tL?łd?ð d?Ð b?½«Åt²???½«u?²?½ “u?M?¼ s¹d??H? È tL?¼“« È—UO??Ð Ë— s¹« “«ÆXÝ« Áœu?Ð œU?/ Ë vU?E?½ g—œ¨rK?Ž vM?F? tÐ GHJKHOÈ tL?K È t?O?Ë« ÂuN?H?¨·—U?F?*«t bOýU?Ð t²ý«œ t?łuðåœuÐ X?³× s? dÝ ÈôUÐ ÈË rK?Žò∫b½—«œ d?E½ ‚U?Hð« d?ÐË— ·—UF?*« Ádz«œ U?Ð s¹d?H—œ t½«bM?“ËdO?Ä Ë v½U³?O²?AĨv¼«d?L¼ «— Ë«¨b?ýUÐÅv? Ë« ÃË“ t ÁuN?¹ tÐ X³×? qOz«d?Ý« Âu vM?F?¹ tłË“ È«dÐÆ Âu ÂULð b½uOÄ dÐ XÝ« ÈœU/ 5MÇ r¼¨bM v XEU× ÈË “« U¼œd³½ È tOK dЫdÐtÐ t X½¬ ÁdOž Ë %X]\ Ë GH9DX[¨%HD -RXRQ —bÄ È t²HÖ tÐ XÝ« œ—«Ë tL?łdð s¹« dÐ t Èœ«d?¹« UNM𗜠t Áœu?Ð vU?E?½ ÈœU?/ U??¹ Ë t²?ý«œd?Ð —œ «— g—œ Âu?N?H?? t²?ýc?Ö—œ GHJKHO È tL?K? l«Ë —œ b?Ý— v d?E?½tJ?K?Ð œ—«b?½ d??Ð —œ «— vM?F? p¹ e??Öd?¼ U?N?M??ðÆÆÆ qO?$« d?ÝU??ðd?Ý —œÆXÝ« t²?ý«b??½ «— Âu?N?H? s?¹« e?Öd?¼ qO??$«-RXRQ —bÄ t «— tÇ Ê¬Æ©býU?ÐÅv VHEDRWK ·œ«d²? 'HJKDOLP®ÆXÝ« ÁœuÐ gð—« U?¹ Ë ÂU?E?½ —œ d?H?½¨ÊuA?—U?O??Ð ¬ tÐ —b?Ä vM?O?ðô È tU?Ý— —œ ËÆåb?ýU?ÐÅv o?A?Ž s d?Ыd?Ð —œ Ë« gð—« Ëò∫Áœd? tL?łd?ð tL?K? t?Ð tL?K?ʬò å(WH[HUFLWXVHMXVFRQWUDPHHVWDPRUò∫åbýUÐÅv f¹b? ÂË—˛ Ë ÊUMð U²?H¼ »U²? dO?Hð tÐ p¹œe½«— ås b{òÂuNH pý ÊËb?ШbM²?ł X½UF²Ý« ʬ “« 5REHUW Ë 'KRUPH—U³łôUÐ tåXÝ« s “« dð«d t°XÝ« oAŽ ÊUL¼ s tOKŽ dÐ Ë« gð—«∫œ—«œtÐò »u³?×? jÝu?ð t t½u?Ö ÊUL?¼ÆrO?ÐU?¹Åv —œ «— vK?³ 7? Ëœ ÊU?O? sýË— È« tDЫ— Á—U?Ð p¹ U?ł s¹« —œoAŽ ÂUłÆb²«Åv UDš tÐ Ë œe?GÅv ʬ ÊbOýu½ UÐ t œœdÖÅv Ê«Ë«d? »«dý È«b tłË“¨åÁbý Áœ—ˬ t½UOtÐ ÃË“ ÁU?Öb?¹œ Ë Âöò∫X?Ý« Áœd? „—œ vÐu?š tÐ «— V?K?D? s¹« f?¹b? œ—U?½d?ÐÆX?Ý« vM?O?~??M?Ý —U?Ð g¹«d??Љ«RÝ Ë« “« «— v²? s¹« q?Oœ g½U?¼«dL?¼ Êu?Ç t XÝ« È—U?ÖÅv Ê“ v¹u?Ö t t²šËd?« d?Ð «— tÐu³?×? È—bÆåbOýUÐ Áb¬ »«dý f³× “« ÊuÇ vFO³Þ XÝ« Èd« v² t b¼œÅv aÝUÄ bMMÅvXÝ« Áœd „—œ «— ‰ee²? Ë t²AÖd?Ý vŠË— XUŠ s¹« vÐuš tÐ t v?³OK ÈU?MŠu¹ f¹b? pý ÊËbÐ U«“«¨t½U?š rš f³?×? œu?łË “«— —œò∫b?¹u?Ö v¨b?¼œÅv? XÝœ ÊU??½« tÐ oA?Ž¨tU?O?Ä Ê«Ë«d? Êb??O?ýu?½ “« fÄ t∏πbOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 90

Ë œuÐ Áb½U?/ .«dÐ výu¼ d?~¹œ¨rO?EŽ Xýœ s¹« ÊUO? —œ¨Âb¬ ÊËdO?Ð Uł ʬ “« Êu?Ç Ë ÂbOÝu?½ g¹uš »u³?×t½uÖ s¹« t b?¼œÅv `O?{uð v?³O?K? ÈUM?Šu¹ f?¹b Ë— s¹« “«ÆÆÆ åÂœ«œ XÝœ “« Âœd?Åv ‰U?³½œ t «— È«Åt?KÖd??Ý “«Åªb??ýu???½Åv v¹«b???š g½«œ Ë XL???J??Š “« ‚U???O??²???ý« U??ЩÆÆÆ®b???ýu??½Åv? œu??š È«b???š “« t vŠË—ò∫XÝ«ÁU~½ «— ʬ È ÁdÞU?š Ë býu½Åv ʬ XO?Ыcł Ë «c “«¨«d?ÞUš UЪb?ýu½Åv «— d¹c?áœ Ë VO−?Ž vIAŽ¨Áœ«—«výu?«d?? tÐ «— ÕË—¨Áb??O?ýu??½ U??ł ʬ —œ Êu?ǨXÝ« «b??š Èô«Ë XL??J?Š ʬ “« v?½b?O??ýu?½ s?¹« Ë©ÆÆÆ®œ—«œ v—œ UO½œ s¹« “« g²?šUMý Ë Ë« t²?ýcÖ g½«œ È tOK? tb¹¬Åv ‘dE?½ tÐÆb½«ušÅv? «d UO?½œ s¹« UOze?ł vULðÆåXÝ« ÁœuÐ i× XUNł¨v¼UÖ¬ s¹« dЫdÐt²?½«u²?½ Èd³?UO?Ä êO¼ «b?¹bN?ð Ë v³?Ož nðU?¼ êO¼ t vzU?Ë vÐ Ê“ ËÆœuÐ Ë« —b? È«—˨d?š¬ —œ oAŽtOKŽ vAð—« Ë ÕöÝ êO¼ t Ë«¨œ—UáÝÅv œuš »u³× vUFð —b X³× tÐ «— œuš ÈUł ÊuM« —«cÖ dOŁQð œuÐUNMð U?¼ gð—« È«bš åXÝ« oA?Ž —«eЫ¨s tOK?Ž Ë« gð—«òÆœuš oAŽ ô« b?¹U/ œdš «— Ë« b?½«u²Ð U?ð t²ý«b½ Ë«oAŽ ʬÆb?½bM?Ð v —U?JÐ U?¼ tE?Žu všd?Ð UÐ X?uN?Ý tÐ È—UO??Ð t¨X«bŽ È tA?O?ð¨—bM?ð ʬƜ—«œ ÕöÝ p¹ÆbÝdÐ ◊«d« tÐ oAŽ —œ b¹¬Åv U VK È—U¹ tЫbšÆXÝ«UÐ Áu?N?¹ È t²ýd? ÊU?O œd?³?½ ÊUL?¼¨b?ýUÐ Õd?D? dN?d?Ä Ë rŠ— vÐ ‰UŠ 5?Ž —œ¨vF?«Ë Èœd³?½ tÇ U?ł s¹« —œtLłdð U t DPRUHODQJXHR∫bM v tU½ Ë«∫XÝ« ʬ 5³ vÐuš tÐ tłË“ È tU½¨©≥≤≠≤µ∫≥≤ bOÄ®»uIF¹—œ©b½U?Ýd?Ð «— oA?Žå“« —U?LO?ÐòËåÁœ—u?š X?J?ýòÂuN?H? t ʬ “« gO?Ä®©Â« Áb?ý oA?Ž “« ÕËd−?®rO?M?Åv—«b¹U?ÄU?½ Ë t²?AÖd?Ý U?N?M?ð Ë«Æœ—uš v/u?K?ð u?K?ð v²? “« U?N?Mð t?łË“ÆXÝ« vL?š“ ÂuN?H? tÐ KDODWK Èd³?Ž ÊUГȫ ÁœUF?« ‚—U?š 5?% U?Ð Á—UÐ s¹« —œ [Y Êd ÊU?L?K?? ÈU?d?Ž “« vJ?¹Æœ—«œ Èd?¹c?ÄU½ ÂU?O?²?« rš“ “«ÆX?O?½ÆXÝ« ö²³ ʬ tÐ eO½ U¼Å‰ež ‰ež È tÐu³×åbÐU¹Åv/ œu³NÐ eÖd¼ œ—«œ ÂU½ UOŽ g¹—ULOÐ t ʬò∫b¹uÖÅv∫b³KDÐ pL b¹UÐ vLš “ Ë t²AÖÅr֨ʫœdÖdÝP=¹Fb7U:/ÓCl¿Ra±R¤wP¼CѼCClD=a±RÒtÇ tÐ ÈbOU?½ s¹« —œ øb³?KÞÅv Ë« “« «— v³?O−Ž ÈU?¼Ë—«œ 5M?Ç Ë bMÅv ”U?L²?« 5MÇ «— v? tÇ Ë« U«XÝ« oAŽ ʬ¨È—¬°Áœ—ˬ @Mð tÐ «— Ë« Èd¹cÄU½ —uBð —u?Þ tÐ t XÝ« vBý ÊUL¼ ÈuÝ tÐøÁœ—ˬ Ë— vË« tÐ Á—UÐËœ ÊUł Uð bMÅv UŽœ «— Ë« r¼ ‡ bMÅv ‘—«œ t×¹dł Ë b¼œÅv ‘—«“¬¨t²ý«œ «Ë ÊU¹c¼ tÐ «— Ë« t ‡Uð¨býuM?Ð Ë« v²? ÂUł “« d~?¹œ —UÐ Ë bA?âÐ Ë« È ÁuO “« d?~¹œ —UÐ U?ð b¼«ušÅv? Ë« “«ÆbM g²?¹ULŠ Ë b?AÐt²HÖ tÐ Êu?ÇÆbÐU?¹ v œuš Âô¬ dÐ vL?Šd o¹d?Þ s¹« “« UNM?ð tÐu³?×¨b¹¬ @M?ð tÐ U¼ ‘—u?¹ bý “« d~?¹œ —UÐπ∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 91

«— Ë« t ʬ U?N?M??ð t b?½«œÅv Ë«òÆb??ÐU?¹ v ÊU?—œ o?A?Ž U?Ð U??N?M?ð oA??Ž È—U?L?O??Ш7KHUHVHGHSHQMDQW-HVXVÆåbýUÐÅv g½U—œ tÐ —œU t²šUÝ ÕËd−Âö UÐ Áb?O?ýu? v³?O?K? ÈU?M?Šu?¹ f¹b?¨bA??ÐÅv U?H?ý ‰U?Š 5?Ž —œ Ë b?½“Åv rš“ t vI?A?Ž v~?½U?ÖËœv/¨bÐU¹Åv UHý ⁄«œ ÊUL¼ UÐ U?NM𠜗ˬÅv œułuÐ oAŽ “« t²š«bÖ s¼¬ t v?Lš“ò∫œ“«œdáРʬ Õdý tÐ ÁbMÐu⁄«œ —U?Ð d?¼ Êu??ÇÆb?¼œ v U?H??ý t XÝ« ⁄«œ ÊU?L??¼ U?ШÁœ«œ U??H?ý t œu?šÆb??ÐU?¹ œu?³??N?Ð Èd??~?¹œ rŠd? U??Ð b?½«u?ðvL?š“ «— Ë« t —b?? d?¼ o¹d??Þ s¹« “« Ë b?M??Åv œU?−??¹« «— Èd?ð ¯—e?Ð rš“¨b??M?Åv f?* «— oA?Ž rš“¨oA??ŽÁbMdý d²AOÐ t XÝ« v½U“ ʬ rUݨœ—«œÅv XÝËœ t ʬ ÊuǨb¼œÅv g¹UHý Ë œuýÅv vLŠd¨œ“UÝÅvÂULð Ë œu?ý dð ¯—e?Ð rš“ tJ½¬ U?ð XÝ« 7ý«c?Ö rš“ ÈË— rš“ ˨XÝ« vÖbM?dý¨oAŽ o?¹dÞ “« UH?ý Ë∫Ábý°åÁbý œU−¹« È«ÅÁbM¼œ UHý XÝbÐ t vLš“¨v—U³ rš“ tÇ Á¬ ©ÆÆÆ®œuý ÁbOýuÄ oAŽ rš“ “« ÕË—∫œuýÅv Èu ‰UŠ 5Ž —œ Ë ÕËd− ʬ “« tÐu³× t v—U³ rš“°b¹“UÝ Á“Uð U¼ÅVOÝ tÐ «d Ë bO¼œ X¹uIð gLA ÈU¼ ’d tÐ «d¨bOM r²¹ULŠ t Áœ—ˬ dÐ tU½ Ë«tÐ ÊUA¹« t ʬ UÐòbOA?ÐÅv œuš ÈU?¼ÅXÐ tÐ oÐUÝ ÈUË vÐ —U?¹ t v¹UN?½¬ ·öšdÐ gLA? ÈU¼Å’d7 È t«œ« t t½u?Ö ÊUL¼Æ©±∫≥ u¼®åb?½—«œÅv XÝËœ «— gLA? ÈU¼ ’d? Ë bM?ýUÐÅv? q¹Ud?Ož ÊU?¹«bšXš—œ ÊUL?¼ “« U¼ VO?Ý t vUŠ —œ Áœd? X¹«b?¼ «— Ë« ÃË“ Uł ʬ tÐ t XÝ« t½U?š v¨»«d?ý b¼œÅv ÊU?A½È—Uł oAŽ “« t vЫdý v²? “« fÄÆbMÅv ‰ËU?Mð ʬ È ÁuO “« Ë t²?A½ ‘«Åt¹U?Ý d¹“ —œ Ë« t XÝ« v³OÝÁœ«œ Ë« tÐ t v¹Ë—«œ ʬ 5~?MÝ ÈU?¼ÅtÐd?{ d¹“ —œ tÐu?³?×¨œ—«œ oK?Fð oA?Ž tÐ t U?¼ÅÁuO? ʬ Êœ—u?š “« Ë Ábý∫b½«—Åv ÊUГ tÐ «— tKLł s¹« ÊuÇ bMÅv ÷«d²Ž« Ë« t œd —uBð b¹U³½ fÄÆbÐU¹ v U$ Ë« ˨b½«¤w_»C:=\/¼±`a±R¼v/ ÁuJ?ý ʬ “« t b?M?Åv Xý«œd?Ð 5M?Ç v³?O?K? ÈUM?Šu?¹ f¹b?b?U½Åv XŠ«d?ł s¹« “« tÇ ÊU?M?Ç fÄœuÐ b¼«uš d?²AO?Ð eO½ ‘œe?L²Ýœ b?ýUÐ dðÅ5?~dý ‚u?AF —b? d¼ ÊuǨX?O½ ÊôU½ XŠ«d?ł s¹« “« Ë«ò°bMrš“ «d¹“∫b?A?J?Ð «— Ë« X³?U?Ž U?ð Áœu?L?M½ Ãö?Ž «— ʬ Áœd œ—«Ë Ë« VK? d?Ð vL?š“ t œ—«œ Áu?J?ý s¹« “« Ë« U?«b?¼«u??½ v{«— «— vŠË— b?M??¼b?½ 7?A? tÐ «— h??ý d?Ö« t b?M?ýU?ÐÅv? Ÿu?³?D? Ë XU?D??d?Ä ÊU?M?Ç oA?Ž ÈU??¼Ë« dÐ t XÝuð “« rš“ s¹« t«dÇ vAÐÅv/ UHý «— VK s¹« «dÇ∫b¹uÖÅv tÐu³× XNł s¹« “« Ë©ÆÆÆ®Xý«œåøÈdÐÅv/ œu?š U?Ð È« Áœu?З t «— tÇ Ê¬ Ë Èœd? g¹U?¼— ‰U?Š s¹« —œ «d?Ç Èœu?З «— r³?K Êu?Ç ËøÁb?ý œ—«Ë«— ʬ «dǨȜd? gM?O?~?d?ý oA?Ž “« Ë Èœ“ rš“ «— VK? Êu?ÇÅ∫b?ýU?Ð Áb?¬d?Ð 5?M?Ç ·d?Š s¹« “« v¹u?Ö©ÆÆÆ®π±bOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 92

vÖd ʬ ÃöŽ XÝ« oAŽ È—ULOÐ —œ rš“ s¹« XKŽ t vzUł ʬ “« ËøvAÅv «— Ë« oAŽ “« Ë vMÅv/ ÊU—œÆå©ÆÆÆ®bÝ—Åv «d oAŽ vÄ “« t XÝ«+$'(:,-&+È t²?H??Ö tÐÆœ—u??šÅv rA??Ç tÐ v½U??d??Ž U??O?Ðœ« —œ V?K?ž« b??ýU??Ð oA??Ž rš“ t Ÿu??{u? s?¹«5~MÝ rš“ Ë©ÆÆÆ®XÝ« ʬ ÈU¼ rA?š¨b¹U/Åv s¹dOý oA?Ž —œ t tÇ Ê¬ò r¼œeOÝ Êd ·—UŽ GC$19(56XÝ« ʬ s¹d?O??ý vK??ð ʬ r?J?×? ÈU??¼ÅtÐd?{©ÆÆÆ®XÝU?? —b? ʬ “« Áu?J??ý©ÆÆÆ® XÝ« ʬ vK?« r¼d?? ʬÈb²Ý Ë œ«œ 5MÇ ÈU¼ÅtB?ž “« “Ë— d¼ ÊUNł t v¹Uł —œ v²?Š åbMÅv d²Ö—e?Ð «— U ÈU¼ rš“ ʬ vKð ËÆÆƮȜUý s?¹« VO?A½ Ë “«d? vÐu?š tÐ X?Ý« t²?¹“ v? r¼b?H¼ Êd? —œ t U??O?Ž Èd?O?Ö sð tÐ vL?? .d?¨b?U?½Åv+«œ v/ ò∫b¹uÖ våUHODWLRQò œuš ◊U³ð—« Õd?ý »U² —œ Ë« XÝ« Áœd „—œ vÐu?š tÐ «— XŠ«dł “« výU½Êœd?/ “«ò∫t²?H??Ö 5?M?Ç U??²?Š ö¹Ë¬œ “d??ðÆå.d?ÐÅv c? Ë .u??ýÅv Ê«u?ðU??½ rO?A?Åv œ—œ r?O?¹u?~??Ð t½u?~?Ç t?tÐ «— f¹b v³K “«d v~²HOý s¹« v−ON —uÞ tÐ ÊU½dÐ ÂU½ tÐ %DURTXHÈ Á—Ëœ s¹dJ²³ “« vJ¹ ˪åœdOÅvÈU¼ÅÁu È t²?ýd¨v?Oݬ fO?½«d? t ʬ “« dð—«c?Ö dO?ŁQð v¹U¼År?š“ U«ÆÁbO?A?Ð v~½«œËU?ł qU v~?²H?Oý“« tDI?½ s¹« —œøœu?Ð Ábý »u?KB? U?O?Ž qJ?ý tÐ t œd Áb?¼U?A œu?š v¹U?¼UÄ Ë ÊU?²Ýœ d?Щ$O9(51(®Ê—u¬«— ʬ —U??Ð 5??²??????½ t XÝU???ł s¹« —œÆœu??ýÅv “U??ž¬ ÊU??²??Ý«œ Ÿu???{u?? vK??« È t²??J??½ t? XÝU??¼Å‰e??ž ‰e??žÊUMÇò∫rO?M v Áb?¼UA «— ʬ vŽu?{u j?Ð 5²?½ Êó¹—Ë« œe?½ —œ —UÐ 5?Ë« È«dÐ t —u?Þ ÊUL¼Æ.u?MýÅvp¹ œd? p¹¨rO?M? ÊU?OÐ d?³?U?O?Ä ÊU??Ð Êu?Ç Ë¨b?ýU?Ð t²?šu?Ý «b?š Âö oA?Ž tÐ ÈU?Ë “« È“Ë— b?M?Ç Èœd? tÇ„ËU½ “« h?ý p¹ È“Ë— d?Ö« ªb?M? XU¹—œ «— s?¹dO?ý rš“ ʬ¨Ÿu?³?D X?Š«dł ʬåœu?š È—U?O?²š« d?O?ðò“Ë—eO?Ç Ë œ—ˬ ÊU?Г tÐ Èd~?¹œ e?OÇ b?¼«u?½ Ë b?M? tU½ ‚U?O?²?ý« “« Vý Ë `³ t Èb?Š tÐ œ—«œ d?Ð rš“ t½U?IýU?ŽbýUÐ t²ý«b½ Èd~¹œ t²Ý«uš Ë b?ýUÐ t²ý«b½ «— Èd~¹œ eOÇ êO?¼ ÊbO³KÞ ‚UO²ý« Ë b?½«bÐ U¹ Ë œuMAÐ «— Èd~¹œåÆXÝ« t²AÖ ÕËd− oAŽ “« t b¹u~Ð v²Ý«— tÐ b½«uð v hý s¹«∫bMýUÐ t²ý«b½ Ë« “« dOž ÈbO« Ë—œ t½u~?Ç Ë« t b?M? tłu?² «— U? ˨œ“U?Ý ÊU?¹U/ v?Ðuš tÐ «— Êó¹—Ë« r?OE?Ž ÕË—¨tK?L?ł b?MÇ s¹« t b?¹U?ýt½UIýUŽ —bIÇ Ë XÝU³¹“ tÇò∫bÐU?¹ v jKð œušdÐ d~¹œ —UÐ U¼Å‰e?ž ‰ež XOÐ s¹« UÐ œuš ÂËœ È tEŽu »U²uð U?«¨XÝ« vM?O?“ U?U?O²?ý« “« Èd?~?¹œ ʬ Ë XÝ« v½U??H?½ oA?Ž —UŁ¬ “« s¹« °.u?ý vL?š“ oA?Ž “« U?ð XÝ«v «bš ʬ g ÊU?L? t v¹U?³?¹“ ÊUJ?O?Ä tШ—U?á?Ð V?²?M? ÊU?JO?Ä tÐ «— œu?łË Ë “U?Ý tM?¼dÐ «— X¹U?¼ «b?½«œuš gd?ð —œ t²šU?Ý vKI?O d?O?ð «dò∫ XÝ« t²?HÖ v³?½ ¡UO?Fý« t?Ð œuš¨ ÊU?JO?Ä t ʬ tÐ —Uá?Ð ‘u?Ö ËÆbýU?Ð5?L??¼ “« U?N??½¬ d??~?Æt?²?A??Ö ÕËd??−? d??O??ð s¹« “« t Ë« XÝ« X??³??ýu?š tÇ ©ÆÆÆ®©≤∫¥π‘«®åÁœu??/ vH????t vUŠ —œ¨XšuÝÅv?/ ÊË—œ “« U VK U?¹¬ò∫bM?²H?Ö v Ë Áœd u?~²H?Ö r¼—Ëœ tÐ t b½œu?Ð ÁbA?½ vLš“¨rš“qO$« rOUFð “« v dÖ« Ë ªœuý XŠ«—U½ U ÊUMÝ “« v “Ëd« dÖ« Ë øœdÅv “UÐ «— ”bI »U² Á«— ÊUOπ≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 93

v/ ‚U³?D?½« Ë« œ—u —œ tK?L?ł 5L?¼ b?¹U?ý « Ábý ÕËd?−? oAŽ “«∫b?¹u?~Ð b?½«u?ð v ˨œu?ý v Áœ—“¬ ”bI?å° XÝ« rK d« s¹« t vzU$¬ “« .bMÐ —U tÐ «— b¹Uý tLK «dÇ U«øbÐU¹Ë« ÈU¼Årš“ t¨.œu?Ð Áœd? œU?Ž ”b?I »U?²? —œ Áu?N¹ È t?łË“¨qOz«d?Ý« Âu? È tU?½ Ë e?−Ž tÐ ‰U?Š tÐU?𗜠«— tłË“ Ë— s¹« “« Áœu?Ð Ë« ÈU?¼Åv¹U?ËÅvÐ Ë U??½“ V³?Ý tÐ d?²?A?O??Ð U?ł ʬ U?ð U?¼Årš“ s¹«ÆXý«œ Èd?~??¹œ V³?Ýuð XÐd?{ Ë d?¹c?ÄU?½ ÃöŽ u?ð XŠ«d?łòÁb?¬ v³?½ UO?—« »U?²?—œ Êu?Ǩ.«ÅÁœd? Áb?¼U?A —U?L?O?Ð Ë nF?{ XU?ŠvðœU?¹“ V³?Ý tаXÝ« d?¹c?ÄU?½ ÃöŽ u?𠜗œøv?¹U?/Åv œU?¹d? œu?š XŠ«d?ł È Á—U?Зœ «d?ÇÆÆÆ b?ýU??ÐÅv pK?N?ÊUL? ÊU?L?¼ ÊU?²?Ýœ “« “Ëd?« U?«Æ©±µ≠±≤∫≥∞—«®å«ÅÁœd? u?ð tÐ «— U?¼—U s?¹« X½U?¼UM?Ö d?¦? Ë X½U?O?B?Ž«— ÊUL ©“Ëd« fJŽ tЮ tO?½Ëœ u~¹d~¹ t²ýu?½ tÐ ËåbýUÐÅv/ dOð ÊUL?¼ V³Ý tÐ s¹« ˨XÝ« Ábý ÕËd−tÐ Ë©ÆÆÆ®b¹U?²?ÝÅv Áœd? X¹«b?¼ Ë« VK? ·dÞ tÐ XÝ—œ «— ÊU?J?O?Ä t s¹« “« b?M?Åv 5?% ʬ Xœ È«d?Г« UO?Š¨v¹U?³¹“ Ë s¹d?O?ý XŠ«dł È« ©ÆÆÆ®t²?U?¹ Á«— Uł ʬ tÐ e?O?½ ÊUL? Áœd? XÐU?« ʬ tÐ ÊUJ?O?Ä t v³K?Æåœuý ÁœuAÖ dOð È tÐd{ “« t È—œ bM½U XÝ—œ¨œ—«œ ÊU¹dł ʬ ÊË—œ—œ «— g¹uš È tÐu³× ÊuÇ øbýUÐ t²AÖ »UðÅv?Ð tÐd{ s¹« “« œuš È tÐu½ tÐ »u³× t XÝ« t½u~Ç U««— Ë«Æœuý p¹œe½ Ë« tÐ Uð œuý v ÈdáÝ È« tE( UNMðƜ˗ Ëd e−Ž —œ¨oAŽ ÈU¼ÅtÐd{ “« œuš ÊULAÇ qÐUI&+$57(56 ÈU?O?K? vU?L?ý »—œ d?Ð t t½u?Ö ÊU?L?¼ XÝ« g³?þ«u? Ë b?M?Åv g«—¬¨b?A?Åv ‘u?ž¬ —œ∫bMÅv tU½ v¼ô« œUFÝ UÐ tłË“Æt²dÖ —«d UOŽ ‘už¬ —œ Âœ¬ dCŠ¨rOMÅv Áb¼UAF±`RR¼»¹UrmF¹¤wP/lc¾b¬»¹±RU±»F¹Òd??L??¼ ÊU?²??Ýœ Ë b?½Ë«b??š ÊU?²??ÝœÆd?ÖÅ‘“«u?½ Ë b??M?L??ð—b? v²??Ýœ U?аÁœd?? U?¼— Ë« ‘u??ž¬ —œ «— œu?š Êu?Ç°XÝË« oýUŽ È«bš È Á—UÐËœ XdŠÆœd?Ð v «— Ë« œuš UÐ t v²Ýœ Ë ÁbO?A ‘už¬ tÐ «— Ë« t v²ÝœÆXÝË«XÝœ UÐ t v?UŠ—œ œ—«œÅv ÁU?~?½ Ë« d?Ý gá?Ç XÝœ U?Ð b?MÅv qL?Ž œu?š b?½“d? È«d?Ð È—œU t t?½uÖ ÊU?L?¼dð @Mð výuž¬ s—œ tłË“ t b¹¬ ‘uš «— «bš Uð¨bM? v tŁUG²Ý« Êó¹—Ë«òÆbAÅv ‘už¬ —œ «— Ë« g²Ý«—g²Ý«— XÝœ U?Ð Ë XÝ« s d?Ý d?¹“ —œ gá?Ç XÝœò∫.u~?Ð +«u?²?Ð œuš tÐu?½ tÐ s Ë b?M? ”U?Š« «— ÃË“ “«ÆåbAÅv ‘už¬ «d«— rOKý—Ë« Ê«d?²šœ t½«d?B Ë b?¼œ v dÝ «— “«Ë¬ ÂU?Lð v¹U?NM?ð tÐ »u³?×Æb?MÅv XŠ«d?²Ý« Êu?M« tłË“ÆbO½«eO~MO½ dÐ Ë bMMJ½ —«bOÐ «— Ë« »u³× Uð b¼œÅv r_¹lc_±RĕjÓCb¬ÒCαSa±»C:ĔĒ_=9Ĕ»Ò±бR¹Ó±¡¤wP=±S=i;=RÒP=;8»±P=P±b¾¹bC±R²bĕaπ≥bOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 94

È«u½ Êu?Ç X?¹« t½«d?ŽU?ý Ë vM?²?ý«œ XÝËœ tL?ðU?š Êu?Ç t ʬ t½ d?~ Áb?ý ÊU?O?Ð ÃË“ Èu?Ý t XO?Ð s¹«Ë nF{ V³?Ý Ê¬ “« Ë œuÐ Áb?ý t²?AÖd?Ý Ë X? vUš 7? “« t ʬ Êu?M«øvI?OÝu? tF?D 5?²??½ v½U¹U?ÄÆb½eÐ r¼ dÐ «— Ë« g«—¬ b¹U³½ eOÇ êO¼ÆÁbOЫuš œuš »u³× —UM —œ Ë«Æt²— »«uš tÐ ÊuM«¨œdÅvÅ gžÁœ—ˬ s¹dH“« È—UOÐ Èu?Ý “«¨b½uýÅv tO³Að »«u?š ÈU³¹“ ÈuM½ tÐ t «d×? ÈU¼u¼¬ Ë U¼Å‰«ež r& XÝËœ U½«u?O?Š s¹«¨býU?ÐÅv 5?D?K? ÊU?¼UO?Ö œU?/ sÝu?Ý Ë fÖd½ qÖ t? t½uÖ ÊU?L?¼ t ʬ t½ d?~ÆÁb?ýÈ ÁbM?¹U/ t½U?I?ýUŽ kH? Ë «—u?Bð —œ ‰«e?ž Ë u?¼¬¨Ê«d~?¹œ ÊU?OÐ tÐ t ʬ t½ d?~? “UÐÆb?½« 5?MÇ e?O?½ vM²?ý«œ‰«ež q¦¨‘U?Ð —Ëd? g¹uš v½«u?ł Ê“ “«ò∫Áb¬ ‰U?¦« »U?² —œ t t½u?Ö ÊUL?¼¨bM?ýUÐ Ê“ v¹U?³¹“ Ë XU?DÆ©±π∫µ Y«®åqOLł Èu¼¬ Ë »u³×vU??Ð 7?? `?D??Ý d??Ð U??? ÁU??~??½ t? b??Ý— v d??E???½ tШœ—«œ œu??łË t? v½«Ë«d?? «d???O??³??F???ð tÐ tłu??ðU???Ð È—U??ÐÁœu?Ð t½U?I?ýU?Ž «—U?ý« U?N?M?ð U?¼Åt²?H?Ö s?¹« “« —u?E?M? .u?ý tłu?²? U?𠜗«œ œu?łË ÈœU?¹“ q«u?Ž l«Ë—œÆb??½U?ÅvXÝ« ÁœuÐ vK v?LO¼U?H ÃU?²M?²Ý« —œ —U?Ð d¼ Ë Ábý —«d?Jð tK?Lł s¹« —U?ÐËœ U¼Å‰e?ž ‰ež —œ t ʬ X?½¨XÝ«XOÐ s¹« t œu/ ÿU( b?¹UÐ ÁUÖ Ê¬ËÆbýU?ÐÅv ‰Ë« XOÐ —œ vF«Ë È töšU?ł s¹«—œ ’uBÐÆ©¥∫∏≠µ∫≥®XÝœ tÐ Ë— s¹« “« «— œu?š XO?L?¼« ÊU?J? s¹«Æœu?ý v “U?ž¬ Áu?J?ýU?Ð —U?O??Ð È« tŁU?G?²?Ý« U?Ð Á«d?L?¼ È« tK?L?ł U?ÐtL?K??¨—«d??J??ð —œ vN??~?½«ËÆÆÆ Xýc??Ö ÊU??M???Ý s?¹« “« vÖœU??Ý tÐ Ê«u?ðÅv?/¨år¼œÅv r?? «— U??L?ýòÆœ—ˬÅv?tłuð vРʬ tÐ X³½ Ê«uð v/ t XÝ« È—«d« Áb½—«œdÐ —œåbO½«eO~MO½dÐ Ë bOMJ½ —«bOÐòÆXÝ« Êœd—«bOÐÆbýUÐÅv U¼Å‰ež ‰ež X½ È t¹¬ È tKLł s¹dš¬¨ÈbOK È tKLł s¹« t rOÐU¹Åv —œ vÐuš tÐÆb½Us¹«ÆbM? U?OŠ« «— «d?ÞUš “« v?šdÐ b?½«uð v?/¨œuý v —«d?J?ð 5M?Ç Uu?? tL?K s¹« t v²?Ë s¹«d?ÐUM?аrOKý—Ë« È« eO~½«dÐ «— 7A¹ušò∫XÝ« Áb¬ v³½ UOFý« »U² —œ Êœ—ˬ ÊU1« Ë XAÖ“UÐ È«dÐ t XÝ« vEHv−OÖd?Ý È tÝU œ—œ Ë ÈbO?ýu½ «— Ë« VC?ž È tÝU b½Ë«b?š XÝœ “« t È«°eO?šdШt²?O~?½« dÐ «— 7A?¹uš—œ¨U¼Å‰e?ž ‰ež »U?²? —œ t t½u?Ö ÊUL?¼ v³?½ UO?F?ý« œe½ —œ ËÆ©±∑∫µ±‘«®åÈbO?U?ý¬ tð Uð «— ʬ¨Áb?O?ýu½ «—v²? v³?½ UO?F?ý« »U²? —œ b?MÇ d?¼Æœu?ýÅv —«d?Jð Á—U?ÐËœ åu?ý —«bO?ÐòÈ tK?Lł s¹« t X?Ý«dJ?Ý »u?Ç—UN?ÇÆÁb¬ oAŽ ʬ V³Ý tÐ U¼Å‰ež ‰ež —œ t vUŠ —œ XÝ« rAš “« výU½XOF?u?¨Ê«d³?U?OÄ ÊU?O? —œ tÇ Ë U?¼Å‰ež ‰e?ž —œ tÇø.« t²?U?O½¨.œu?Ð gU?³?½œ tÐ t ÈbO?K? ÊuM?« r¼ U?¹¬UÐ UN?½¬ ÊUO? “« všdÐ t vU?Š —œÆXÝ« t²A?~½ “U?Ð «bš œe½ Îö?U t XÝ« qO?z«dÝ« Âu XÝ« v?J¹ ÁUÖb?O³?FðÁuN?¹Æb?½œu?Ð œU%« Ë ÊU?1« tÐ XA?Ö“U?Ð tÐ œœd? Ë ‰œ Ëœ Á—«uL?¼ Ÿu?L?−? —œ U«¨b?½œ—ˬ ÊU?1« Ê«Ë«d? ‚UO?²?ý«t v½U“ UðòÆ©∏∫∑u¼®åXÝ« ÁbA½ ÁbO½«œdÖdÐ t XÝ« v½U?½ ’d .«d«ò∫XHÖ 5MÇ È—«œ 7A¹uš ÊËbÐt½ U¹ È—¬ aÝUÄ U?ð XÝ« qÞUÐ Ë ıu?Ä «dJ?Hð ‰U³?½œ Ë bM?Åv v¦³?Ž v¹ułÅt½U?NÐ v¼ô« b½u?OÄ È«d?Ð U È Áœ«—«π¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 95

«d¹“ ª.—«œd?Ð ÂU?Ö oA?Ž œe?½ tÐ U?ݬ ‰u?ž ÈU?¼ÅÂb? UÐ v?½«uðÅv/ ˨r?O½U?ÅvÅ v?UÐ vœu? È tK?Šd? —œ U?¨b?¼œÁ— ÊU??œu???š ‰U???³??½b???Ð ÊU???M???Ç r¼ U??? ˨XÝ« hU???šU???½ “u???M??¼ Áb???¬ XÝœ t?Ð ÈöÞ Ë Áb???½«“u?????½ “u???M???¼ gð¬s¹« Uð X?Ý« ÁbO?Ýd?½ v~?²??Ä Ë ⁄u?K?Ð tÐ “uM?¼ Ë«Æœu?ý v d?¼U?þ t XÝ« tłË“ v½u?M? XU?Š s¹«Æå.—U?á?ÝÅvÈdOÖÅrOL?Bð È«dÐ “u?M¼ U«¨œ—«œ XÝËœ œU?¹“ ‚UO²?ý« UÐ «— »u³?× Ë« pý ÊËbÐÆb?M –U?ð« «— vzUN½ rO?LBðtÐ Ë« È t²Ý«u?šÆœ—«b½ «— ʬ v²? qL% È«d?Ð vU —b? U«¨Áb?Oýu?½ —UO?Ð oA?Ž ÂUł “« Ë«Æœ—«b?½ vÖœU¬ÆXO½ gUO²ý« È Á“«b½«Áœ«œ —«d? X¹U?M?Ž Ë nD? œ—u? «— Ë« b?Š s?¹« U?ð U?¼ÅnF?{ rž—ÅvK?Ž¨b??½Ë«b?š t b?½U?Åv/ vU?Ð V−??F?ð ÈU?łtÐ Ë tÐd?&ÅvÐ —U?O??Ð œ«d?« tÐ «— vU?D?« 5?M?Ç v~?½—œ êO?¼ ÊËb?Ð b?½Ë«b?š t ÁœU?²?« ‚U?H?ð« —U?O??Шl«Ë—œÆXÝ«t¨Â—ˬ v œU¹ tÐ dH½ p¹ò ö¹Ë¬ “dð È t²?HÖ tÐÆbýUÐ ÊU?ý“UO½ t ÈbŠ “« d²?AOШbýUÐ t²?ý«œ v½«“—« ÊU½UÖ—“UÐhý È«d?Ð —uÞ 5?L¼ Ë©ÆÆÆ®œu?/Åv sJ2U?½ .«dÐ ‘—u?Bð t œd? ‘—U¦?½ vðËdŁ ÊU?MÇ “Ë— tÝ vÞ b?½Ë«bšrMÅv œU¹ Ëœ s¹« “« s©ÆÆÆ®b½œuÐ Ê«uł UN½¬ ÈËœ d¼ÆXÝ« t²?ý«œ v½«“—« ÁU tÝ b —œ «— nD ÊUL¼ Èd~¹œtÐ b½Ë«b?š t XÝ« ʬ Êœ«œ ÊU?A½ VU?D s?¹« 7ýu?½ “« —uE?M?¨Âd³?Ð ÂU?½ «— d~?¹œ È—UO??Ð +«uðÅv t vU?Š —œqzU U?M?¦?²?Ý« Èœ«bF?ð È«d?Ð b?M?Ç d¼¨b?M?ýU?Ð Áœd? Xbš Ë« tÐ U?¼Å‰U?Ý t b?M?ÅvÅ XL?Šd «— œu?š nD? v½U??ʬ œuš Áb?M?M? ·«d?²?Ž« “« Ë«ÆbM?Åv qI?½ «— œu?š œU?N?ý s¹« œu?š È tU?½ÅvÖb½“ »U?²? —œ ö¹Ë¬ “d?ðÆåœu?ýÅvg¹U?O?½ ÂU?~M?¼ t?Ð t v¼ô« —«u?½« ‘u?¼b? ÊU?M?Ç t ‡ b?M? v œU?¹ œu?Ð vG?U?ÐU?½ —U?O??Ð Ë v½U?ŠË— Ê«u?ł t ÂU?~?M?¼U?Ð s tÐ »U?D?š s È Áb??M?M? ·«d?²?Ž«òÆb??¹œÅv ‰U?L? È tł—œ s¹d??ðôU?Ð —œ «— Ë« tœu?Ð Áb?ý Áœd? v? XU?¹—œ«— œuš “uM¼ r²?— gOÄ b½Ë«bš ·U?D« —œ —b d?¼ U«©ÆƮ“UÝ ÁœU¬ b?¹UÐ «— œuš s¹« “« fÄ t vÝb v?²ÝdÝt ʬ ÈôUÐ —U?O?Ð bŠ —œ U?²Š¨X?O½ U?Žœ ÈU¼ X³?¼u U?NM?ð s¹« t²³?«Æår²U?¹Åv tÐd&ÅvÐ X?{U¹— Ë vzU?Ý—UÄ —œÆrO³KDÐÅ «bš “« «— eOÇ tL¼ œuš “« výuÄ rAÇ —œ t XÝ« vIKD —UE²½« sJO¨XÝ« v½UÖb½“ XÝ«b d~½UA½œUNý tÐ «— U?¼ X« È tOK d?š¬ XOÐ s¹« —œ ËÆœd³?Ð gOÄ qO−?Fð UÐ «— È—U? Uð X?O½ «bš ‘Ë— —œ U?NMðqO−Fð tÐ —«œ«Ë «— Ë« eÖd¼¨œbMÐ —UJÐ œuš È tłË“ VK d?ЫdÐ —œ È—U³ł« U𠜗«œÅv/ dÐ vb eÖd¼Å∫b³KÞÅvv r? «— Ë« Ê«d?~?¹œ d?Ыd?Ð —œ Ë ‚«d??D?L?Þd?Ä v²?U??ŠU?ÐÆb?ýU?Ð Ë« XA?Öd?Ð —œ X?ŽU?Ý p¹ È«d?Ð U?²?Š b?M??Åv/r¼ dÐË— @?M¼d? b?M?½U? tÇ ÊU?M?Ç ‘œu?š tÐ l«Ë —œ vM?F?¹år¼œ v r? «d?× ÈU?¼u?¼¬ Ë U?¼ ‰«e?ž tÐòb?¼œ(ORKH «— U¼Åg?ð—« b½Ë«b?š ËD\\DORWVHKDRWrO?ÐU?¹—œ «— Èd?³?Ž ÊU?Г —œ u?¼¬ Ë ‰«e?ž ÊU?O? È—U?J?ý¬ v¹«u?½r¼ —«bOÐ U¹ »«uš t ʬ¨t½«œ«“¬ È—«bOШb?½«œ v ÂeK «— œuš¨b½UÅv d?E²M v¹U³O?Jý UÐ »u³×Æ6HEDRWK∫ DKDEDKb½UÅv vUÐ Ë«å»u³×òÊUMÇ_=9Ĕ»Ò±бR¹wP=±S=i;=RÒP=;8»±P=P±b¾¹bC±R²bĕπµbOF³ð Ê«—Ëœ ÊU²“

Page 96

Ó¹SC»C<¤¢¤∫tÐu³×¨XÝ« s »u³× “«Ë¬Æb¹¬Åv Ê«eOš U¼Åqð dÐ Ë ÊU²ł U¼ÅÁu dÐ pM¹«ÆXÝu¼¬ È tâÐ U¹ ‰«ež bM½U s »u³× ¨ÁœU²¹« U —«b¹œ VIŽ —œ Ë« pM¹«œd~½Åv U¼ÅÁd−MÄ “«Æœ“UÝÅv ÊU¹U/ «— 7A¹uš U¼ÅtJ³ý “« Ë∫XHÖ¨Áœd »UDš «d s »u³× s ÈU³¹“ È«Ë s È tÐu³× È«òÆUOÐ Ë eOšdÐt²ýcÖ ÊU²“ pM¹« «d¹“ÆXÝ« t²— Ábý ÂULð Ê«—UÐ Ë Ë ÁbOÝ— ÊU(« ÊU“ Ë Ábý d¼Uþ 5“ dÐ U¼ qÖÆœuýÅv ÁbOMý U X¹ôË —œ t²šU “«Ë¬Æb½UÝ—Åv «— œuš È ÁuO dO$« Xš—œÆb¼œÅv ‘uš È t×¹«—¨Áœ—ˬ qÖ U¼u Ë°UOÐ Ë eOšdÐ s¨v¹U³¹“ È«Ë s È tÐu³× È« ÈU¼ @MÝ d²Ý —œ Ë Ád ÈU¼ ·UJý —œ t s dðu³ È«ULMÐ s tÐ «— œuš È ÁdNǨv²¼ «—Uš

Page 97

Ê«uMAÐ s tÐ «— “«Ë¬ ËÆXÝ« ULMýuš «ÅÁdNÇ Ë c¹c u𠓫ˬ t «d¹“¤²bĕÆb¹dO~Ð U È«dÐ bMMÅvÅ »«dš «— U¼ÅÊU²Uð t «— pÇu ÈU¼Å‰UGý¨U¼Å‰UGýÆXÝ« Áœ—ˬ qÖ U ÈU¼ÅÊU²Uð t «d¹“¤abĕÆr²¼ ÈË Ê¬ “« s Ë XÝ« s ʬ “« ,u³×Æb½«dÇÅv U¼ sÝuÝ ÊUO —œ¨œe¹d~Ð U¼Åt¹UÝ Ëœ“uÐ “Ë— rO½ Uð Ë œdÖdÐ s »u³× È«Æ‘UÐ dðUÐ ÈU¼ÅÁu dÐ u¼¬ ÏtâÐ U¹ ‰«ež bM½UÆÂbO³KÞ œ—«œÅv XÝËœ +Uł t «— Ë« œuš d²Ð —œ ÁU~½U³ý°r²UO½ U« Âœd u−²ł «— Ë« ¨t²AÖ dNý Ÿ—«uý Ë U¼ÅtÇu —œ t²ÝUšdÐ Êô« r²HÖÆbO³KÞ r¼«uš œ—«œÅv XÝËœ +Uł t «— Ë« °r²UO½ Ë Âœd u−²ł «— Ë«ÆbM²U¹ «d bMMÅv ‘œdÖ dNý —œ t v½UOÇ pOAåøb¹«ÅÁb¹œ «d ÊUł »u³× U¹¬ ò∫t r²HÖ t ÂœuÐ t²d½ gOÄ Ê«bMÇ ÊUA¹« “«Ær²U¹ œ—«œÅv XÝËœ +Uł t «— Ë«œuš —œU È t½Uš tÐ Uð ÂœdJ½ U¼—¨t²dÖ «— Ë« ËÆÂœ—ˬ—œ g¹uš È Áb«Ë È Ád−Š tРˤ²bĕÆr¼œÅv r «d× ÈU¼u¼¬ Ë U¼ ‰«ež tÐ «— ULý¨rOKý—Ë« Ê«d²šœ È«ÆbO½«eO~MO dÐ Ë bOMJ —«bOÐ b¼«u½ ‘œuš Uð «d »u³×ÈœeU½ —UNÐπ∑

Page 98

Ó¹SC»C<—œ U«Æt²d¹cÄ —u ÊU?ÖbAœ ÊUO ‰UË t œË—Åv —u?Bð 5MÇ U¼Å‰ež ‰e?ž UOЫ “« p¹ d¼ ÊU¹UÄ —œt²?d?Ö d?Ý “« Èb?F?Ð ‰U?Ë È«d?Ð u−?²??ł Ë —U?E?²?½«¨‚U?O?²?ý« Ë ‚u?ý d?~?¹œ —U?Ð t .u?ýÅv? tłu?²? Èb?F?Ð XO?ÐÈu−?²?ł Ë ‰U?Ë ÊU¼«u?š Ë .«Åt²?ý«b½d?Ð —U?E²?½« “« XÝœ e?Öd¼¨œ—«œ t«œ« vÖb?½“ s¹« t v«œU? ÊuÇÆÁb?ývÖb½“ dOOGð “« U¹ b?ýUÐ t²ý«œ t«œ« d~¹œ ‰ež tÐ ve?ž “« Uð býUÐ t²ý«œ XOF?«Ë tÇ ÊUMǨ‰UË ËÆ.b½Ë«bšbM?½U XÝ—œ¨.Ë—Åv gO?Ä ÊUM?Ç r¼ U?¼Å‰ež ‰e?ž —œÆœœdÖÅvÅ qU? b?½Ë«bš u?JK? —œ UN?Mð¨b?ýU?Ð ÊU1« —œvÐ Ë bâOÄÅv êOÄ—U —uÞ tÐ œuš s¹“U?ž¬ È tDI½ œdÖdÐ —UÐ d¼ Ë rOýU?Ð Áœd vÞ ÊU²¼u —œ t v¼«— tJ¹—UЗœ fO½Ëœ —u~¹dÖÆ.uýÅv p¹œe?½ tK tÐ vL ‰UŠ 5Ž —œ ËÆb?ýUÐ t²d¹cÄ —u? vu% êO¼ Ϋd¼Uþ t ʬ‰ež È tHK s¹« —œ t¨œ“u¬Åv U œdš t?Ð ÊULOKÝ o¹dÞ “« b½Ë«bšò∫b?¹u½Åv 5MÇ œuš È tEŽu?LMO²½åÆbU$«Åv ‰UL tÐ tKŠd tÐ tKŠd œuF¨U¼Å‰ežF±`²bĕ¼±Ò¬¢¤P¬lcбS=C^RÒÐCCÑbR];±£¤F±b¬ÓatCαSP;C`²bĕd?³?š «— Ë« Êb?¬¨XÝœ —Ëœ È« tD?I?½ Ë —Ëœ “«Æb?½“Åv œU?¹d? ‚U?O?²?ý« U?Ð t?łË“¨å°XÝ« s »u?³?×? “«Ë¬òqI??½ 5??M??Ç «u??Š Ë Âœ¬ “«Æœu??M??A??Ð «— g¹«b??? t ʬ “« q³??¨b??ÝU??M??ýÅv? «— Ë« Ê«e??O??š ÈU??¼ÅÂb?? tÐÆb??¼œÅvÅrO?½ Êb¹“Ë ÂU~?M¼ —œ t b?½bO?Mý «— b?½Ë«bš “«Ë¬òÆb½œ«œÅv hO?Að g?¹U¼ÅÂb “« «— b?½Ë«bš Êb?¬¨ÁbýÆ©∏∫≥bOÄ®åbO«dšÅv ⁄UÐ —œ —UNÐÊ«e?O?š U?¼ qð d?Ð Ë ÊU??²??ł U?¼ Áu? d?Ð Ë«ÆX??O?½ Êb?O?«d??š —u? tÐ U?¼Å‰e?ž ‰e?ž »u??³?×? ÈU?¼ÅÂb? U??«åbM?²?¼ ‘œdÖ«œd?Ö U¼ÅÁu? t rO?Ký—Ë«òÆb½« t²?dÖ «d? «— rO?Ký—Ë« ·«d?Þ« pý ÊËbÐ t v¹U?¼ Áu?Æb¹¬Åv‘œe½ tÐ »u?³?× b?¹Uý U?¹¬ b?MO?³?Ð Uð œd?Åv u?−²??ł U¼ÅÁu? —œ t œu?Ð U¼ÅÁU?¨v½«d?~½ “« tłË“Æ©≤∫±≤µ e?®U?«Æ©±∫±≤± e?®åb??¹¬Åv s X½U??Ž« U??ł ʬ “« t¨Â“«d??«Åv d??Ð U?¼ÅÁu?? Èu??Ý tÐ «— œu??š ÊU?L??A??ÇòÆb?¹¬ÅvXÐUŁ U¼ÅÁu È tK d?Ð b½Ë«bš È t½Uš Áuòv³½ UOF?ý« È t²HÖ tÐ t¨b¹¬Åv Ë« œe?½ dðÅlO— È«ÅtDI?½ “« »u³×Ë« òbMÅv „dð «— œuš ÈbЫ ÁU~²U« ÊuÇ ËÆ©≤∫≤ ‘«®åb¹œdÖ b¼«uš t²ý«d« dÐ U¼Åqð ‚u Ë bý b¼«uš

Page 99

È t½«d “« głËdšÆbMÅv ÈœUý Ê«bO? —œ Êb¹Ëœ “« Ê«uKNÄ q¦ ËÆb¹¬Åv ÊËd?OÐ œuš È tK−Š “« œU«œ q¦Æ©∑≠∂∫±π e®åXO½ —u² gð—«dŠ “« eOÇ êO¼ ËÆd~¹œ È t½«d tÐ Uð ‘—«b Ë XÝ« ÊULÝ¬È t²?H?Ö tÐÆb?M?ýU?ÐÅv X³?×? ÈU?¼ÅÂb?? s¹« t «d?Ç ÊU?B?— Ë l¹d?Ý v¹U?¼ÅÂb? U?Шb??Ý—Åv Á«— “« 5?M?Ç Ë«»u³× tÐ U?𠜗«œ È«ÅtK−Ž tÇÆœ—«œÅv dÐ e?Oš Ë bN?łÅv Ë œËœÅv¨å°b½eÐ Âb t ʬ U?ð tÐ bNł vò Êó¹—Ë«5MÇ qŠ«d È tL¼ —œ Ë« t ʬ t?½ d~ Êó¹—ËU¹ t²H?Ö tÐ U«Æœ—«b½ œułË vF?½U êO¼ ‘dЫd?Ð —œÆbÝdÐ g¹uš«— Ë« U?¹¬¨b?½“Åv ‚—Ë «— Ê«d?³?U?O?Ä È tU?Ý— ˨b?½«u?šÅv «— ”b?I? »U?²? “Ëd?«ò t?łË“ Êu?Ç øb?M?Åv qL?Žtâ?Ð b?M?½U t? b?M?Åv r?−? 5?M?Ç «— Ë« åøb?¹¬Åv g¹u?Ý tÐ t b?ÐU?¹Åv/ ◊u?D?š ÈË— d?Ð Ê«e?O?š Ë ÊU?²??łUÐ «— —UA?Ð È Áœó t XÝ« XN?ł ʬ “« Ë« qO−F?ð l«Ë—œÆXÝU³?¹“ Ë Ê«eO?š Ë p³Ý Ë œ«“¬ Ë« b?M½U? tÐ∫u¼¬dÐ XÝU?³?¹“ tÇò∫XÝ« Áœud? v³?½ ¡U?O?F?ý« Á—U?Ð s¹« —œ t b?M?A v? «— ‘—UE?²?½« b?Š s¹« U?ð t œ—ˬÅv œu?š‘«®åbM?Åv «b?½ «— U?$ Ë b?¼œÅv —U?A?Ð «dO?š tÐ Ë b?M?Åv «b?½ «— v²?öÝ t d?A?³? ÈU¼ÅÈU?Ä U?¼ÅÁu?Æ©∑∫µ≤È“«Ë¬ VÝUM s¹« tÐ v³OK ÈU?MŠu¹ f¹bÆt²ý«œ«Ë tK−?Ž tÐ «— Ë« oAŽ¨œ—ˬÅv/ »Uð d~¹œ ˨œËœÅv Ë«tU½ ÊuÇ Ë XÝ« ‘dL¼ Êbý vLš“ b¼Uý t «dÇÆœu?ýÅv d¼Uþ vLš“ Ê“uÖ U¼ÅÁu È tK ÈË—dÐò∫Áœ«œ dÝ‘“«u½ Áœ«œ 5Jð «— Ë« Ë bÐU²?ýÅv ÈË œe½ tÐ fÄ©ÆÆÆ®t²AÖ ÃËd− oA?Ž V³Ý tÐ eO½ Ë«¨œuMýÅv «— Ë« ÈÊuÇ eO?½ s¨È«Åt²AÖ ÕËd?− oAŽ “« Êu?Ç Âd?L¼¨Á¬ò©ÆÆÆ®Áœ—ˬ ÊUГ tÐ «— tK?Lł s¹« v¹u?Ö Ë©ÆÆÆ®bMÅvÆå«Åt²AÖ ÕËd− uð rš“ “«¨v½“uÖ—œ v³O?−?Ž “dÞ tÐ Ë« t œu?ýÅv tłu?²? ÊUN?ÖU?½¨œuM?ýÅv —Ëœ “« «b?²?Ы Áu “«d? d?Ð «— ÃË“ ÈU¼ÅÂb? tłË“ °œ—«b½ œułË Ëœ ʬ ÊUO È«ÅtKU êO¼ ËÆœ—«œ —«d ‘—UMĒѹC±C»±P¹D7»¹Ò±];±¹RilcClÑR;k¼±£¤w¹¼ClcÐCCĥ±»ĝ/bCla8Ĕ¼±ÒtA?O?Ä È—«œÅ7?A?¹u?š ÊU??M?Ç Áb?O?Ý— t Êu?M??« Ë Áœ«œ ÊU?A?½ œu?š “« vð—b? ÊU??M?Ç —U?A?Ð tÐ Êb?O?Ý— È«d??Ðœd~½Åv U¼ÅÁd−MÄ “«ÆœuýÅv p¹œe?½ t²¼¬ fáÝ Ë t²dÖ —«d vMO?A½ VIŽ —u tÐ —«u¹œ XAÄ —œ Ë«ÆÁœdODPRXFKDUDp³Ý ÈU¼ÅtJ?³ý “« vF«Ë oýU?Ž ÊuÇ r¼ Ë«ÆÁb?¬ r¼«d g¹«dÐ œË—Ë ÊU?J« býU?Ð s¾L?D UðU¼ÅÁu t rOEŽ —b s¹« ÊU?O vAŠU ËUH?ð Uł s¹« —œÆœ—«œ dE½ d¹“ «— tuA?F XdŠ s¹dð pÇu ELHKππÈœeU½ —UNÐ

Page 100

g¼U~½ t v ÈuÝ “« s vÖb½“ tÐ X³½ Ê«Ë«d XdŠ UÐ Á«dL?¼ Ë vMðËd d³ Ë Áb¹œ —u½ —œ ‰U³J³Ý «—U¼ oAŽ vd?Ö ÂUL?ðÆb¹UA?~Ð «— rŠË— È tâ?¹—œ rJ% Ë —Ë“ tÐ b?¼«ušÅv/ e?Öd¼ Ë bM?Åv tMš— s —œ t²?¼¬Uð œuý Èd?áÝ Êd? s¹bM?Ç v²?¹UÐÅv?¨b¹uÖÅv? ÈœuM?Aš UÐ f?¹b È t½d?¹«Æt½Ud?²×? ŸuC?š vUL?ð UÐ Á«d?L¼UÐ «bš sÝ Uð XýcÖ v b¹UÐ eO½ v½ôuÞ v¹U¼Å‰UÝ Ë¨œd¹cáÐ «— t²U¹ sð È tLK b½«u²Ð œuš œułË —œ ÊU½«t²¼¬ »u?³× U?ð XO½ U?¼Å‰ež ‰ež t²?Ý«uš eO?Ç UNM?ð s¹« U¹¬ÆbÐU?¹ v²Ð«d U? rł UÐ Ë œd?O~Ð u?š U XO½U?½«øœuý p¹œe½œ—U?½d?Ð È t²??H?Ö tÐÆb?¼U??Åv/ Èe?O??Ç tÐu?³?×?? “«¨Ë« Èu?Ý “« vK?L??Ž Ë Xd?Š d??¼¨ÃË“ Èu?Ý tÐ Ë« Âb? d??¼d?E?½ d??¹“ «— Ë« Xd?Š s¹d??ð pÇu? Ë b?ýU??ÐÅv ÃË“ Êb?¬ d??E?²?M?? t½«—u?³?¨v?H?¹d?þ ÊU??1« tÇ U?Ð Ë«¨f¹b??“« Ë« UdŠ “« p¹ êO¼ÆbM?Åv X³× Ë bM v ÁU?~½¨b¹¬Åv Ë« œe½ œuýÅv? p¹œe½ bÐU²ýÅv Ë«ÆÆÆœ—«œt b½«œÅv Ë b½“Åv ”b?Š «— Ë« Êb¬ tÐu³?×¨t²d?Ö —«d —«u¹œ XA?Ä dÖ« U?²Š©ÆÆÆ®b½U?Åv/ —Ëœ tłË“ dE½∫bMÅv X³× Ë« UÐ v½UŠË— d³ s¹« ‘«œUÄ ”UÄ tÐ ÊuM« ËÆœd~½Åv «— Ë« Ë U¼ Ád−MÄ XAÄ “«¤w¤F6pѹR²C2±R`²bĕË Ábý ÁdOÇ U¼«b È tL¼ dÐ g¹«b¨bM X³× t²¼¬ r¼ —b d¼¨v³OK ÈUMŠu¹ f¹b È t²ýu½ tÐòË«ÆåXÝ« v½Ë—œ Ë bMLð—b ÈeO~½« XH~ý —uDÐ Ë« È«b t «dÇÆbÐU¹Åv jKð ÊUNł s¹« ÈU¼«Ë¬ vULð dÐ∫b¹uÖÅv¤wC=ÒS=R`cC¼Ó±Ò`ÓabĕÓ±Ë eOšdÐò∫nŽUC È«b½¨Ábý töš »u³× È t½«dB È t²Ý«uš s¹« —œ ÊU½« “« «bš È t²Ý«uš vULðvzU³¹“ÆoAŽ Ë v¹U³¹“ås v¹U?³¹“ È«Ë s È tÐu³× È«ò∫Ábý Á«d?L¼ t½UIýUŽ XuD?Ž “« dÄ vö UÐ t åUOÐå—UOýu¼ È tłË“òΫd?¼UþÆåUOÐ Ë eO?šdÐò∫b¹uÖÅv »u?³×ÆÁbý U?³¹“ tÇ 7ý«œ XÝËœ s¹« V³?Ý tÐ tÐu³× Ëœ—«œ t v½«Ë«d vŠ v?Ð œułË UÐ b?¼œ hO?Að «— g¹u?š dL?¼ v−¹—b?ð ÈU¼ÅÂb? œuÐ t²?½«uð U?ł s¹« Uð ttÐ t v¹«b ÊUL¼åb¹UOÐ Ë œeO?šdÐòUð b¼«ušÅv Ë« “« tłË“ fL²K È«b? °XÝ« ÁœdJ½ ÈœU¹“ XdŠ “uM¼ÈË— êO¼ tÐ »u³?× U«Æ©±¥∫∑ u®å°eOšdÐò∫œeOšdÐ œu?š —UÐ ¯d »«u?š “« Uð b¼œÅv —u?²Ýœ Ê“ ÁuO?Ð dÄœuš È t²Ý«uš UШUO?Ðò b¹uÖÅv UNM?ð Ë«ÆbýUÐ Ë« —U —œ È—U³?ł« b¼«uš v/ ËÆbM qO?L% «— œuš b¼«ušÅv/Èd?« t½u??Ö êO?¼¨XÝ« u??Žœ p¹ s¹« åœu?š È t?²?Ý«u?š t?Ð tJ?K??Ш“U?O??½ U?¹ Ë d?ŁQ??ð ÈË— “« t½¨U?O??Ð U?ł s?¹« tб∞∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 101

qLŽ tÐ œu?š 5?²??½ œd?ÖU?ý Ëœ “« È“Ë— t vðu?Žœ ÊUL?¼ÆåËd?Ðòt ʬ t½ ËåU?O?Ðò∫b¹u?ÖÅv »u?³?×ÆX?O?½Æ©≥π∫± u¹®å°b¹d~MÐ Ë b¹UOШb¹UOÐò∫œ—ˬÅvsA?ł d?~?¹œ p¹ U?Ð «— —U?N?Ð U?ð XN?ł ʬ “« U?N?M?ð øb??M?Åv u?Žœ t½«d?B? 5?M?Ç V³?Ý tÇ tÐ »u??³?×? U?«tÐ œË—˨©¥∫±≥ ÃËdš®åd?B? “« ÃËd?š ÊU?“¨U³?¹“ œe?U?½ qB?¨oA?Ž qB?¨‰UÝ qB? s¹d?ðU?³?¹“ ò∫b?½dO?~?Ðv¹U³?¹“ ÊUL?¼¨5D?K? —UN?Ð v¹U³?¹“Æ©±π∫¥ lýu?¹®vF«Ë œu?u b?uð “Ë— e?OšU?²Ý— b?OŽ ÊU?“¨œuŽu? 5“d?Ý∫t vUŠ —œÆXÝ« Ábý U¼— Áb½«—cÖ t v½ôuÞ ÊU²“ “« v²Ý tÐ v¹uÖ t¨XÝ« »u³× œeU½¤wF±a»ÒÑPĔÏC:б»CÒaĔQpÐC¼];±±R¼Æb½«ušÅv »u³× ¤w¹bĔlcÑP=;ĔCFÒ»¹aC¼±Ò¬ÒÑP=»ÐC'±ÐC¼ÒÑPĔRCě¼RC^p¤P¹lc¾bÓaĕ±»ѹ»Ò¬^pCbÒPC»lc±»¹bÓÑb=R=#±F»¹Ábý Xšd Ë Áœu?¬ »«uš ÕË— d?~½U?OÐ t v½UL?¼ÆÁbO?Ý— ÊU¹U?Ä tÐ XÝ« tÐd& Ë b?OF³?ð ʬ “« t v½U²?“gOÐ Ë r? —UN?ÐÆœu?ýÅv “U?ž¬ »u?³?×? Êb¬ U?Ð t oA?Ž —U?N?Ð ªÊœ—ˬ ÊU?1« Ë u?½ qB?¨—UN?Ð pM?¹«Æb?ýU?ÐÅvÈ«bš v½ôuÞ —U?NÐÆbÐU?¹Åv t«œ« eO?½ ÊU²?ÐUð U?ð vÖb½“dÝ U?Ð Ë XÝ« t ÁU U?ð t¹u½«˛ ÁU “« t ȗˬ XH?~ý‘Ëd??H?? «— 5??D????K?? t v¹U??¼ÅqÖ 5??²???????½ Á«d??L??¼∫rO??M??Åv Áb??¼U??A?? U??ł tL???¼ —œ „U??M??ÐU??ð «— Ë« °oýU??Žªb½«ÅÁœ—ˬ qÖ t v¹U¼ÅÁuO Ë dO?$« ÊU²š—œ Á«dL¼åb?½“UÝ v ÊU¹U/ «— œuš U¼ÅqÖ 5?“ ÈË— dÐò∫b½«Åt²šUÝË dO$« Xš—œÆ圓UÝ v ÁbM«dÄ «— œuš ‘uš t×¹«— u Xš—œ Ë Áœ—ˬ «— œuš È ÁuO 5²½ dO$« Xš—œ—œ Ë bMMÅv XA ÊUO¹U?²ÝË—¨5DK 5?“dÝ —œ t bM²¼ v²?š—œ Ëœ UN½¬Æb½«ÅÁœdJ½ »U?²½« vUHð« «— ut½UMO?Ð p¹—UÐ vz«b?½ ÊuÇ U?ł s¹« —œÆ©µ∫µ œUÄ ‡±®ÂdO?Ö Â«—¬ v½UL?OK?Ý `K Ê«—Ëœ XŽU?Ý —œ UN½¬ È t¹U?Ý d¹“Ê«—bÄÆr²U¹ ÊUÐUOÐ —œ U¼—u~½« q¦ «— qOz«dÝ«ò∫œuý v d¼Uþ Áœ—uš b½uOÄ «d× tÐ t vIAŽ 5²½ tÐ t«— ÊUÖb?½d?Ä “«Ë¬ 5²??½ È«b? d?~¹œ ËÆ©±∞∫π lýu¼®åÂb?¹œ gL?Ýu? È«b²?Ы —œ d?O$« d?Ðu?½ q¦? «— UL?ý—œ b½Ë«bš åœuýÅv Áb?OMý U?¼dðu³ “«Ë¬ È«b?ò∫ÈdL Ë t²?šU∫bMýU?ÐÅv oAŽ ÊUÖb?½dÄ t²³?« t .uMýÅvÆ©∏∫±∂‚eŠ®åoAŽ ÊU“¨œuÐ Ë« ÊU“ò∫Áœud ‰UOeŠ »U²Ë ÊUÖb½dÄ “«Ë¬ U¼ÅÁ—œ Ë U?¼ÅÁu ÈU¼ÅqÖ∫b½« t²?ÝuOÄ r¼ tÐ 5M?Ç s¹« XIKš ÂULð¨tÐu?³× È—«bO?Ð ÂU~M¼ tÐÊU½« Xýu½dÝ UÐ d?ý Ë dOš —œ ÊUNł vUL?ð¨b½uýÅv Áb¹œ U¼ÅXNÐU?A s¹« t²ÝuOÄ qO?$« —œÆU¼ ÊU½« —UFý«ÈuÝ tÐ qOz«d?Ý« Âu XA?Ö“UÐUÐU?«ÆÁbO?Ý— «d U¼—U?š Ë U¼ÅmO?ð Ê«—Ëœ ÊuM«¨tO?Ë« ÁUM?Ö “« fÄÆœ—ušÅv b½u?OÄÈœułu êO¼ò&ODXGHOÈ t²HÖ tÐÆœd?OÖÅv œu?š tÐ «— Ê«—UN?Ð ÈœUý Ë @½— e?OÇ tL¼ œu?š v½«uł È tO?Ë« oAŽÆåb¹U/ »cł œuš tÐ «— oAŽ Uð býUÐ ÁbOÝd½ «d «bš UÐ Ë« X—UA ÊU“ ÊuM« t XO½±∞±ÈœeU½ —UNÐ

Page 102

U 5“ÆåU 5“ ÈË— dÐò∫b¹uÖÅv Ë«¨XÝ« Áb?M¼œ ÊUJð »u³× ÊUГ “« ʬ Êb?OMý ßßUUš t È« tLKs¹« f¹b œ—U?½dÐÆ.—«œ 5?“dÝ p¹ U? fÄ s¹« “«ÆbýU?ÐÅv Ë« ‰U 5?MÇ r¼¨XU?¹ sð ÂU~?M¼ tÐ Ë« Êb?¬ UÐÊUM?Ç UÐ ËÆb?¹uÖÅv s?Ý 5“ “« v½U?L?ݬ ÃË“ d~?¹œ —UÐ È«d?Ð ÊuM?«ò∫XÝ« Áœd „—œ vÐu?š tÐ «— Ÿu?{uÈ«bš Êu?Ç t XÝ« vÖ—e?Ð XU?D? —b?I?Ç©ÆÆÆ®vMO?“ XÝ« Èœu?łu? v¹u?Ö t b?¹u?ÖÅv sÝ Ê¬ “« v?²U?D?Ë v¼«dL?¼ “« sÝ tJ?KШb?½—«b½ XO?JU? “« v½U?A½ êO?¼ Âö s¹«åU 5?“ dÐò©ÆÆÆ®U? 5“∫b?¹u?~Ð ÊU?Lݬs¹« «dÇÆb¹u?ÖÅv sÝ Ê¬ “« œu?š sÞË ÊuÇ Ë b?M v/ œu?š pK ÊuÇ «— U? 5“ ÈU?Žœ«©ÆÆÆ®XÝ« v²Ý˜ʬ dШoUš bM½U tÐ ªbMÅv XuJŠ Ë« dÐ b½Ë«b?š ÊuÇ©ÆÆÆ®œ—«œ ʬ “« «— g¹uš rł Ë dL¼øbýU³½ —uÞÆXÝ« p¹dý Ë« UÐ ÃË“ bM½U b½«—Åv rJŠÁœd —«dJð «— tKLł s¹« Á—UÐËœ®bMÅv/ u?Žœ tŁUG²Ý« XUŠ UЫ— œuš »u³×? UNMð¨»u³×¨œułË s¹« UÐdÐ b½d³Ð c v?MODK —U?NÐ s¹« —œ Ë« ‚UHð« tÐ ©XÝ« ÊU?¹U/ eO½ ±≥˱∞ ÈU¼Åt¹¬ —œ t¨åU?OÐ Ë eOšdÐòXÝ«bM ÊU¹U/ «— œuš È Ád?NÇ dOšQð vÐ U?ð b¼«ušÅv Ë« “« U«ÆXÝUN?½¬ XKË Ë oAŽ 5“dÝ t 5?DK 5“∫œ“UÝ —UJý¬ «— g¹«b ËĒc±»CÓC.;R»¹ÒÑRjÓCËC8Ĕ»¹a`RbÓ±бb;/`a±»´±¼±Ò¬ÒC:;`a±»¹bÓÑR<m¤wF±C:;Ĕb´±lÑR<mÒQQb¼±Ò¬aR¼ÃË“ È«b ÊbOM?ý ÊU¼«uš È—UA?UÄUÐ t œuÐ t?łË“ Ë qOz«dÝ« Âu s¹«¨”b?I ÈU¼Åt²ýu?½ “« tDI½ s¹« —œd?O?«e? È Áb?M??¹u?½ËÆ©±∏∫≥≥ÃËd?š®åv¹U?L?M?Ð «— œu?š ‰öł t ʬ vŽb?²?? ò∫XH??Ö b?½Ë«b?š tÐ U?Ýu?¨œu?ÐÈË—ÆbO³KÞ r¼«u?š b½Ë«bš «— uð ÈË— vK?ÐåbO³K?DÐ «d ÈË—ò∫©È« t²H?Ö t®b¹uÖÅv uð tÐ s ‰œò∫b¹«e«Åvʬ “« ÃË“ .uM?ýÅv t XÝ« ʬ œ—«œ vÖ“Uð U?¼Å‰e?ž ‰ež —œ t tÇ Ê¬Æ©π≠∏∫≤∑ e®åÊU?ýuá? s “« «— œušœuš ÊUJ —œ t ʬ ÈUł tÐ ËÆb½U?¹ULMÐ Ë« tÐ «— g¹«b U?¹ ÁdNÇ Uð bM?Åv ”UL²« bU?½ v g¹uš dðu³ ttÐ œdOÖÅv rOLB?ð t½«dB Ë«©U¼ÅÁd? ÈU¼ÅÁdHŠ „UM?uš Ë ÊUÝdð dðu?³ bM½U®œË— Ëd? œuš —œ b½U0 vUÐuJ?Ý d?~?¹œ Ë œ—ˬ œuš Èu?Ý tÐ «— Ë« tJ?K?Ð œdO?~?½d?Ð Ë« “« «— ‘«ÅÁdN?Ç d?~?¹œ ˨œœdÖ “U?Ð œu?š d?L?¼ Èu?ÝvUÐ t½Uš —œ „d%ÅvÐòd~?¹œ tłË“∫rO¹uÖ v Êó¹—Ë« Âö“« X½UF?²Ý« UÐ ËÆb¼œÅv aÝU?Ä Ë« È«b½ tÐ Ë bMJ½—uÞ tÐÆrO?½U?Åv t²??Ð Ë vU?Ð œuš —œ È—U?H?ýU?Ä UÐ —b?I?ÇÆåb?¹U?OÐ Ë« ‰U?³?I?²Ý« tÐ U?ð Áb?¬ ÊËd?O?Ð tJK?ШÁb?½U?/ÂuNH —œ ÎöU vUÝ≠Ëœ fO½«d f¹b °rO²UN?ý r tÇ t²ÝuOÄ °XÝ« “ô vMðËd È«dÐ r¼ 5L¼ ·—UF²±∞≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 103

©ÆÆÆ®s ÈU³¹“ —UO?Ðdðu³? Ȭ ÊËdOÐ œuš“«¨e?OšdШb¹u?ÖÅv ÃË“ò∫bM v dO?Hð ÊuÇ Áb?ý œ—«Ë t²ýu½ s¹«Ë UOШrM? v X¹UýU?Lð U?ł ʬ “« t UO?Ð U¼ÅÁd−?MÄ s¹« ÈË— tШÈd?~M?Ð dðÅsýË— «d? Uð¨s e?¹eŽ Ë »u³?×¨U?OÐÈeO¬d?OI% —u?Þ tÐ Uð XAÖ t?½«d¹Ë È«Åt½Uš Êu?Ç s rł t ÂU~?M¼ ʬ¨s U?ýULð Âœu?łË ·UJý “« «d? VKÆåULMÐ s tÐ «— «ÅÁdNÇ Ë UOÐÆXAÖ Ê«d¹Ë VOK Xš—œ —u tÐt XÝ« v¼U~¼UMĨr¼ t XÝ« Ád? ·UJý¨XÝ« XOL¼« e?zUŠ¨vUÝ Ëœ fO½«d? dOHð —œ t tÇ Ê¬ tÐ Ë bÐU²ýÅv ÊËdOРʬ “« t XÝ« tłË“ ÈuKNÄ —œ Ë t²šUÝ vH? «— œuš Uł ʬ —œ „d% vÐ Ë ÊUÝdð dðu³ÁU~¼UMÄ @MÝ rš Ë êOÄ —œ t XÝ« Áœd XU¹—œ 5MÇ tAOL?¼ v½UdŽ sN—UOÐ XMÝ —œÆœË—Åv gU³I²Ý«Ê¬ òœ—«œ —«d U?O?Ž ÊbÐ ÊË—œ t œu?ýÅv vIO?L?Ž Ë ·—˛ —UO?Ð —U?ž œ—«Ë œuš d?I×? ÊË—œ “« t tłË“ b?¹błœ—U????½d?????Ð È t?²?????H?????Ö tÐ t?Æ©≥¥∫±π u????¹®åX?ÝË« VK????? r?š“ ʬ Ëò¨©¥∫±µ Êd???? ‡±®åX?ÝU????? È Ád??????????œu??N??A?? Ë« Êb??Ð ÊË—œ “« t œd??³??½ vÄ Ë« VK?? “«— tÐ U??¼År?š“ s¹« ÊU??O?? “« Ê«u??ðÅv l«Ë —œ t½u??~??Çò∫f?¹b??ÈU¼ÅÁd? ÈôU?Ð Uð U?ò∫rO½U?0 vU?Ð U¼Årš“ s¹« ÊË—œ U?ð bM?Åv u?Žœ U “« v³?OK? ÈUM?Šu¹ f¹b?ÆåXݫʬ “«¨œuý ʬ »cł Uð œuý œ—«Ë dðœË“ b¼«u?šÅv ÕË— t XÝUł ʬ —œÆ.Ë—Åv ôUÐ ÊUNMÄ —UO?Ð v~MÝ rOEŽv ÊU?N?M?Ä œu??š »u?³?×?? VK? —œ Ë b?¼œ v «— U??¼“«— XšU?M?ý Ë« tÐ t? b?¹U?O?Ð ‰u??% oA?Ž ÊË—œ Ë œu?ý X??qš«œ U¼—Už ÈU¼—«u¹œ “« Ë œu?ý U¼ @MÝ ÈU¼ÅÁdH?Š œ—«Ë Uð b¼«ušÅv Ë« “« »u?³× U¼Å‰ež ‰e?ž »U² —œÆœuýÆåœuý“« ˨XÝ« b¹b?ý —UO?Ð t½U?I?ýUŽ ‚U?O²?ý« t XÝË« —œ °b¼œ v ÂU?$« «— —U? s¹« È« t½U?L²?K s?( tÇ UÐt v¹«b½ °s d?ðu³?¨s ÈU³?¹“¨s »u³?×Å∫X?Ý« œuN?A ÎöU? d« s¹« b?¼œÅv œuš »u?³×? tÐ t v¹U?¼ ÂU½fÄÆœ—«œ s¹dO?ý È«b ÊbO?Mý Ë Ád?NÇ v¹U?³¹“ Êb?¹œ —œ t È«ÅtK−?Ž¨œuýÅv Áb?OM?ý UO?Ð Ë eO?šdÐ tK?Lł Á«d?L¼-U?š¨gö?ł ⁄Ëd?ò∫t XÝ« ʬ È«d?Шœu??ý U??³?¹“ U?? È«b? —œ —b??Ä È«b??¨«b?š È tL??K?? Ê«u?ðÅv t?½u?~??Ç˨ULMÐ s tÐ «— œuš È ÁdNÇò∫b¹uÖÅv Ë«øbýUÐ U? È ÁdNÇ v¹U³¹“ “« dŁQ² t½u~Ç ©≥∫± d³Ž®åÁœuÐ ‘d¼uł åÆÆÆÊ«uMAÐ s tÐ «— “«Ë¬“« «— dOBÐ Ë« È t²?Ý«ušÆbýUÐ b¹œd?ð Ë tN³ýÅvÐ b?¹UÐ býUÐ —«ËÅt½«u?¹œ Ë rOEŽ t ʬ È«dÐ »u?³× oAŽv½«b½“ œu?š œułË ÈU?¼bM?Ð —œ Êu?Ç XÝ« ÊUÝd?ð Ë Ë— r —UO??Ð “uM?¼ Ë b½«œÅv «— s¹«¨Ë« È tłË“Æt²?d?~½ Ë«—œÆ©±±∫∑ u¼®åX?Ý« rN?ÅvÐ ‰œ ÁœU?Ý d?ðu³? b?M?½U?òbM? v tO?³?A?ð «— Ë« Á—U?Ð s¹« —œ v³?½ lýu?¼ «d?¹“ÆXÝ«bM?³?K?Þ v pL Ë b?½Ë—Åv —u?ý¬ Èu?Ý tÐ Ë b?M½«u?šÅv «— d?B? t b?MÅv t?¹U?I? «— qO?z«dÝ« Âu? t vU?ŠU??O??Ž È t²?Ý«u??š tÐ »u?³??×? t È«ÅÁœU?Ý Ê«d??ðu?³?? Êu?ÇÆœËd?Ð g?O?Ä œu?š »u??³?×? Èu??Ý tÐ b?¹U??Ð t vU?Š—œ±∞≥ÈœeU½ —UNÐ

Page 104

r¼ Ë býU?Ð Ê«“uÝ Ë Âd?Ö Uð Áb?O?Ýd½ v~?²?Ä tÐ “u?M¼ Ë« oA?Ž¨©±∂∫±∞ X®XÝ« œu?NA? eO?½ Ë« vÖœU?ݨÁœuÐ∫b¼œÅv —«d dDš dЫdÐ —œ «— Ë« ÊuÇ XÝË— 5L¼ “« eO½ ÃË“ ”dð ËÆXÝ« ÁbMMJý Ë nOF{ ÊUMÇPR=i`Ó±RP;;lc²±R±»ClÐCCa±»]mbÓClÎC5ĔĒClÎC5Ĕ¤wP±lѹ»Ò¬^pCÓClÐCCa±R¼—uH?M? ÊU?~?¹U??L?¼ s¹« ÂU?L?ð¨v?¹—Uð ÿU?( tÐ «— s?¹« øbM?²??¼ v½U?? tÇ »d?? pÇu? ÈU?¼Å‰U?G?ý s¹«tШrOKý—Ë« v½«d¹Ë “« fÄÆb½«ÅÁœd ÁœUH²?Ý« ¡uÝ qOz«dÝ« vMÐbOF³?ð “« X«–— UÐ t .dOÖÅv dE½ —œ «— pÇu—œÆb½uý d?I²?¨Xý«b½ oK?Fð UN?½¬ tÐ t vMO“ —œ U?ð b½b?¬ 5“dÝ s¹« tÐ b?M²?½«uð t v½U?¨Ã«—Uð b?BÁuò∫bMÅv bO?¹Qð «— ʬ UO—« vz«d? »U² Ë Ábý t²?ýu½ vKU? XÝdN UN?½¬ È Á—UЗœ©±∑∫≤∞®tOM¦?ð »U²Áb¼U?A U?Ð dO?«e »U?² È Áb?M?¹u½Æ©±∏∫µ UO?—«®åbM?MÅv ‘œd?Ö Ê¬ —œ ÊU¼U?ÐË— Ë bý Ê«d?¹Ë t ÊuO?N«— ʬ «d× ‘uŠË Ë bMMÅv Ê«d¹Ë «— ʬ q~Mł ÈU¼“«dÖòœ—ˬÅv dÐ tU½ Ábý Ê«d¹Ë ÊuM« t v¹u Xš—œfĨœdOÖ —u qU —uÞ tÐ XAÖ“UЗœ fÄ qOz«dÝ« œb− ÈUMÐ t ʬ È«dÐÆ©±¥≠±≥∫∏∞ e®åb½dÇÅvÆrO½«dШb½«ÅÁœd Ê«d¹Ë «— u ÊU²š—œ t «— ÁuN¹ pÇu ÈU¼Å‰UGý s¹« «b²Ð« t XÝ« rN—uÞ ÊUL?¼ÆXÝU “« p¹ d¼ v½U?Öb½“¨5D?K? 5“dÝ È Á“«b?½« ÊUL¼ tÐ 6DEDRWKb½Ë«bš ÊU?²?Uð U«v v½«d?¹Ë t½u?Ö tL?¼ tÐ ÈœU?¹“ ÊU¼U?ÐË— Ë U?¼Å‰U?G?ý¨U?N?½¬ Êb?ý —«œÅÁu?O Ë U?¼ÅÊU?²??U?ð Êœ—ˬ qÖ ÊU?“ —œ tU ÊËdÐ Ë ÊË—œ “« sL?ýœ Ê«—«e¼ 5M?Ç r¼¨bMM?Åv ‰ËUM?ð ʬ ÈU¼Åtýuš “« Ë Áœd? ‰U1UÄ «— ÊU?¼UO?Ö¨b½“«œdÄ—œ “uM¼ oAŽ t vU~M¼ tÐ ’uBš tШbMM vMJý—U ʬ —œ Ë b½—«œdÐ ÊUO “« «— b½Ë«bš ‰ULŽ« bM¼«uš v»«d?š «— ÊU?²???U?ð t? «— pÇu? ÈU??¼Å‰U?G?ý¨ U??¼Å‰U?G??ýòÆXÝ« Áb?A?½ Èu?? ʬ ÈU?¼ÅtA??¹— Ë t²?d??~?½ ÈU??Ä Ê¬—UJ« È Á—UЗœ s¹«ò∫b?¹uÖÅv Ë b¼œÅv j?Ð «— t²HÖ s¹« v³?OK ÈU?MŠu¹ f¹b?Æåb¹dO~?Ð U È«dÐ b?MMÅvg«—¬ Ë c? ˨œ—«œÅv «Ë u??š— tÐ «— ÕË— ʬ vÖb??½“ d??Ý Ë X«d?þ t? XÝ« ÈœU?¹“ U??d??Š Ë —U?L??ýÅvÐUN?½¬ È«d?Ð Ë b½—u?šÅv d?Š ÊË—œ g«—¬ “« t XÝ« v?¹U¼u?¹œ qU?ý s¹« 5M?Ç r¼Æb?½eÐ r¼ d?Ð «— ʬ ÊË—œÁUÐË— «— UN?½¬ Ê«uðÅv t v¹U?¼eOÇ v~?L¼ Ë XÝ« vzU?¼ XAŠË¨vzU¼ ”d?ð Ë U¼ v«—¬U?½ Ë U¼ XŽUH?ý d~½U?A½d¹“ v¼œ—UÐ ÊU“ —œ «— U¼ÅÊU²Uð Ë U¼ qÖ È–u Ë pÐUÇ pÇu U½«uOŠ s¹« t —uÞ ÊUL¼ÆbýUÐ v bOU½fO½Ëœ —u~¹d?Ö È t²HÖ tÐåÆb?MMÅv qL?Ž t½uÖ 5L?¼ —UJ Ë È–u ÈU?¼u¹œ¨b½“U?ÝÅv œuÐU½ Ë t œu?š ÈU¼UÄv d?Шe?O?~??½« X— U?«¨È–u? p?Çu? ÈU?¼U?ÐË—«— U??N?½¬ ˨b?M??ýU?Ð v/ e?O??~?½« XA?ŠË œu??š tÐ 5?Ð U?N??½¬ U?N?M?ð“u?M??¼ U??N?½¬ò v?U?Ý Ëœ fO????½«d?? È t²??H?Ö tÐÆœu??/ t³??ÝU??×?? tÐu?³??×?? Áb??M?M??J??ý ÁU??Öb?¹œ “«b??¹U??Ð U?«Æœd??L??ý±∞¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 105

b¼«uš qJA UN½¬ 7dÖ ÊU“ ʬ —œ UNMð t½ bO½U0 dE²M ÊuǨbOýU³½ ÊUA½bý ¯—eÐ dE²M U«¨b½«ÅpÇuÆåb½« t²šUÝ œuÐU½ «— eOÇ tL¼ UN½¬ d~¹œ b¹dO~Ð «— UN½¬ bO¼«uÐ ÊuÇ U« Ë œuÐtÐ t ʬ ÊËbÐ t XÝ« ÿuH× Ë s1« œu?š dL¼ œe½ —œ Ë bM?OÐÅv XOM« —œ «— œuš È—b? tÐ tÐu³× U«ÊuM«¨b¼œ «d ‘uÖ œuš dL¼ ÈU¼—«bA¼ tÐ œU¹“ t ʬ vÐ býUÐ Ê«d~½Ë pÇu ÈU¼Å‰UGý “« d~¹œ vð—u∫XÝË« ‘už¬ —œ Êbý U¼— Ë« È t²Ý«uš UNMð_ÓÒЬ¼±`ÒF±`Ь¼±Ģbĕò¤wP±RmlcCl`bÐC=»¹s¹«¨Áœ«œ tOJð œuš »u?³× dÐ «— ‘«ÅÁd?NÇ∫b¹uÖÅv Ë« ÊU?Г “« 5MÇ tE( s¹« —œ v³?OK ÈU?MŠu¹ f¹bUł ʬ—œ Ë Âœu?Ð ÁœU²??¹« Xd?ŠÅvÐ «Uł ʬ¨t²?ýu?½ “UÐ 7KHUHVHGH/LVLHX[ t XÝË« OD0RQWHHÈ tUÝ— —œÂULð U?¼ÅsÝuÝ ÊUO? —œ ˨œuÐ Áœd? U¼— «— œuš Ë œu?Ð t²— ÊUO? “« .«dÐ e?OÇ tL¼ÆÂœu?Ð Áœu/ ‘u«d? «— œušs¹« U?N?M?ð tÐu?³?×??¨år²??¼ ÈË Ê¬ “« s Ë XÝ« s ʬ “« ,u??³?×?òåÆÂœu?Ð Áœ«œ XÝœ “« «— œu?š ÈU?¼Åv?½«d?~?½qU œU%« —œ t XÝ« v²?³ýuš gÐ ÈœU?ý “«Ë¬ s¹« Ë« ÊU¼œ —œÆbM —«d?Jð Ë b¹u~?Ð b½«uð v «— öLłbýU?Ð v »u?³?× Ë s ÕË— ÊU?O? t²?Ýu?OĨXK?Ë s¹«ò 0DULHGH/C,1&$51$7,21È t²H?Ö tÐÆœu?ýÅv«bš tÐ oAŽ XH?Ö Ê«uðÅv ˨XÝ« oAŽ —œ oA?Ž “« XÝ« vÞuK?°XÝ« rOEŽ tÇ XK?Ë s¹« «b½Ë«bš©ÆÆÆ®ÊUГ “« U?¼—U?Ð t XÝ« XK?Ë È tK?L?ł ÊUL?¼ s¹«Æår²??¼ ÈË Ê¬ “« s Ë XÝ« s ʬ “« ,u?³?×òÅ∫b?ýU?Ð vs¹«¨©≥≥∫≥± —«ª≤∏∫≥∂ ‚eŠ®åœu?Ð bM?¼«uš s Âu? ÊUA?¹« Ë œuÐ r¼«u?š ÊUA?¹« È«bš sò∫.uMýÅv? d³U?OÄX³× ÊU?OÐ È«d?Ð UO?ŽÆbM v? —«dJð Ë œb?MÐ v —U?JÐ tłË“ t XÝ« vzuýU?½“ X³×? ÂuN?H tÐ d~?¹œ —UÐ tÊ«bMHÝuÖ Ë rÝUM?ýÅv «— œuš Ê«bMHÝuÖ sò∫bM v ÁœUH²?Ý« ÂuNH Ë —U²?šUÝ 5L¼ “« ÈË U?Ð œuš ÊUJ¹œe½Æ©≤≥∫±∑ªµ∂∫∂≠¥∫±µ u¹®åbMÝUMýÅv «d ss¹« —œ ÈdO?Ðb?ð d?¼ t XÝ« ʬ ËòÂö Âu?N?H? “« t¨t½ôu?−?Ž r v¹U?¹ƒ—¨XÝ« »u?³?× ÈU?¹ƒ— d?~?¹œ s¹«®XÝ« t²??ý«œ XÝËœ «— Ë« —U??Ð 5??²???????½ È«d??Ð «— Ë« t XÝË« t «d??Ç åÆX?Ý« ‘d????L??¼ d??ÞU??š tÐ XK???Ëv²³ýuš È«dÐ 5L¼¨œ—«œ oKFð Ë« tÐ eO½ tłË“ Á“«b½« 5L¼ tÐ Ë œ—«œ oKFð tłË“ tÐ «b²Ð« Ë« ÊuǨ©±π∫¥u¹±6XODPLWD¨bO?M? ÁU?~½ 7KHRWLPH∫b?¹u?½Åv Á—UÐ s¹« —œ v?UÝËœ fO??½«d f¹b?Æb?Ý—Åv d?E½ tÐ vU? Ë«◊dý tÐ „—UÄ —œ tÇ g³K? —œ tÇ býUÐ Uł d?¼ vMF¹¨œuýÅv v{«— XÝË« U?Ð »u³×? b½«bÐ t s¹« “« f¹bs¹« ËÆXÝ« Áœu??ݬ Ë Â«—¬ Ë XŠ«—¨6XODPLWH5?M??Ç s?¹« Èd??~??¹œ ÈU??łd??¼ Ë œu??š °XÝU??−?? Ë« b??½«b??Ð t ʬ±∞µÈœeU½ —UNÐ

Page 106

Xd?ŠÅ t ʬ vÐ œ—«œÅv ÁU??~?½ »«u??š XU?Š —œ «— ʬ ÈU??¼ ‘“—« Ë ÕË— ÂU?L??ð t XÝ« XŠ«— ÊU?M??Ç g«—¬Æåb½eÐ dÝ Ë« “« vKLŽ s¹d²JÇuËv½U³ýò∫b¹uÖÅv »u³?×ÆXÝ« vU g¹«dÐ 5L¼ l«Ë—œ Ë œ—«œ oK?Fð Ë« tÐ d²AO?ШXÝË« Á«dL¼ »u³×sAł s?ÝuÝ ÈU?¼ qÖ “« v?ýd Êu?Ç 5?D??K?Æb?ýU?Ð v œu?š 5?“d?Ý ÊU?O—œ d?~?¹œ —U?Ð åU?¼ÅsÝu?Ý ÊU?O? —œË ÃË“ g¹U?ݬ X?ðÆ©±∫≤®år²??¼ U?¼ÅÈœ«Ë sÝu??Ý s∫XH?ÖÅv »u?³?×?ò∫XÝ« Áb?ý q?Ö “« d?Ä Ë œd?O?ÖÅv«— Èd~?¹œ Ë ÂbO?U½ åtL?F½ò «— vJ?¹ åU¹d?“ »U?² @M?¼¬ r¼ò Ë ånDò XU?Š —œ qOz«d?Ý« ÊU?³ý Ë Ω tłË“Ë« È ÁbM«d?Ä Ê«bM?HÝuÖÆœu?ýÅv ÊU¹U?/ Ë« È tKÖ¨ÊUA?¹uš ÊU?O —œ “Ëd« ˨©∑∫±± U?¹d“®åÂœU?N½ ÂU½ ‰U?³Š«— oOL?Ž g«—¬ tłË“¨œu?š »u?³×? œu?łË —œ 5D??K? 5“d?Ý Ë U?¼ÅsÝu?Ý ÊUO? —œ b?M?²?¼ g¼«d?L¼ Êu?M?«ÆbMÅv tÐd&∫œd vMF «— ÈbFÐ ÊU¹dÖ öLł s¹« Ê«uðÅv t½u~ÇĒ¹SRiClaCÒ¹¼b¼Ò»_=CÒ¹RpRĒ`²bĕÓ±¡¤w¾CRCÓClÑbRb¬ÓatCαSP;Cs ʬ “« s »u?³?×ò∫X?HÖÅv? gO?Ä È«ÅtE?( t Èœd? ÊU?L¼ å°œd?Öd?Ðò∫b?½e?Ð œU?¹d? b?½«u?ðÅv t½u?~?ÇU??¼Å‰e??ž ‰e??ž —œ vM??²??? tÐ l«Ë —œÆb??¼œÅv/ 7?? —œ ·ö?²??š« “« ÊU??A??½ s¹« U???¹¬ år²????¼ ÈË Ê¬ “« s Ë X?Ý«XOJ?U Ë oK?D XŠ«d?²Ý« ÊU?“ÆXÝ« œuN?A —U?O?Рʬ ÈœUý Ë rž —œ v½U?ŠË— È tÐd?& ʬ —œ t .“«œdÄÅv«— œuš Ë býUÐÅv U³ŁÅvÐ Ë Áb?MMJý¨nOF{ r¼ t?łË“ t «dǨXO½ v½UÖb½“ s¹« ʬ “«¨»u?³× XAÖdÐÅvÐÈ«ÅtE( Ë —ËÅtKFý È« tE?( ‡ bMÅv œU¹ ʬ “« XÝËd?Ä t t½uÖ ÊUL¼¨åÁœd?áÝ œuš vHÞU?Ž ÈU¼Åv½«dÝu¼ò tÐêO¼ U? ËÆœuý U?¼— Ë« XÝœ tÐ ÎöU œ—«c?Ö v/ œuš tÐu?½ tÐ ÃË“ t eO?½ XN?ł s¹« “« U« ‡ a¹ Êu?Ç œdÝ d?~¹œU?? XO???J??U??? —œ tÇ Ë U?? —U???O??²???š« —œ tǨ Xý«œ ÁU???~??½ —Ë“ tÐ Ê«u???ðÅv/ «— Ë«Æ.—«b??½ Ë« d???Ð È«ÅtÞU???Š« t½u??Ö«— g²³Ož v~M²œ¨œuš —œ rO½«u²Ð Uð¨b¼dÐ ÊU/U²Ýœ “« È«ÅÁdE?²M dOž XUŠ UÐ Uð XÝ« »uKD eO½ v¼UÖÆbýUÐv¹Uł —œ tÇ ÊUM?Ç©ÆÆÆ®b½U¹U?/Åv «— œuš d~?¹œ —UÐ Êbý b?¹bÄU?½ UÐò°XÝ« v~½U?ÖËœ ÊUL¼ s¹«ÆrO?M b?¹bAðÆ圓UÝ v rOKð «— œuš t XÝ« œuš “« výuÄ rAÇ XUŠ —œ Ë ªbMÅv —UJý¬ U dÐ «— g¹U¼“«— œuý vHt b?Ý—Åv d?E½ t?Ðò∫b?¹u?½Åv “U?Ð «— v¼ô« oA?Ž ÈU?¼ È“U?Ð vM?O?Ð n¹d?þ U?Ð *XLODXPHGHVW7KLHUU\ U¼— œuš ‚u?AF ÊU?²Ýœ ÊU?O «— œuš tE?( d¼ —œ Ë XÝ« ÊU?−O¼d?Ä vIA?Ž¨XÝ« È“UÐ ‰UŠ —œ tłË“ U?Ð ÁUÖ ÃË“Ë œuýÅv —Ëœ vL?z«œ —uÞ tÐ Ë œu?ýÅv ×Uš v¼U?ÖÆb?M rO?K?ð «— œuš È“U?Ð ”u¼ d?Ý “« d~?¹œ —UÐ U?ð b?MÅvË« Uð t²AÖ“UÐ tAOL¼ È«dÐ v¹uÖ Ë œœdÖÅv “UÐ ÁU?ÖÆX— b¼«u½ ÁUÖ êO¼ d~¹œ t vð—u tÐ œœdÖÅv “UÐ ÁUÖ±∞∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 107

t½uÖ s¹« Uð bMÅv ÁU?~½ Ád−M?Ä “« Ë ÁœU²¹« —«u¹œ XA?Ä —œ eO½ d~¹œ v?¼UÖÆbM uŽœ s¹d?Oý ÈU¼ÅtÝuÐ tÐ «—Ë« —Ëœ “« dÖ ‘“«u½ È« Ád?NÇ UÐ qU? t½ U« b?½U¹U/ v? «— œuš È ÁdN?Ç È˨œeO~?½«dÐ «— ‚u?AF ”u?¼ Ë qOb¹bÄU?½ Ë bM? v U¼— «— Ë« Áœd? sýË— ‚uA?F VK? —œ t vAð¬ U?Ð fáÝ U?«Æb½«u?šÅv «d Ë Áœd? uŽœ «—ÁU~?½ Ábý U?Ä e¹d?Ö t «— Ë« XO?½ —œU? ÊuÇ tłË“ÆrO?MÅv/ gÝU??Š« Ë .uM?ýÅv/¨rOM?OÐÅv?/ «— Ë«Æœuý vÈ ÁbM¹u½Æå‘U?Ð dðUÐ ÈU¼ÅÁu d?Ð u¼¬ È tâÐ U¹ ‰«ež b?M½U¨œdÖdÐò∫œœd?Ö “UÐ ÁUÖ tÖ Uð bM?Åv ”UL²« œ—«œË XÝ« uð È tM?Að s ÊU?łÆb?O³?KÞ r¼«u?š «— u?ð d×?Ý —œ¨v²?¼ s È«b?š uð È«òbM?Åv te“ d?O?«e »U?²Æ©≤∫∂≥®å»¬ÅvÐ È tMAð pAš 5“ —œÆuð ‚U²A ÂbłÈ«ÅtÐd& d?~?½U?A?½ t¨XÝË« VK? œUN?ý U?¼Å‰e?ž ‰ež »U?²? d?Ð f¹b? œ—U½d?Р—U?N?Ç Ë œU?²H?¼ È tE?Žu?s¹« ÈU¼“«— “« «d v tÇòÆ»u³× È t³d²dO?ž ÈU¼Å7— Ë U ÊbOÝ— “«¨Ê¬ ÈU¼b¬ Ë X— “« XÝ« oOLŽb½Ë«bš œuš t«bš È tLKÆÆÆ œ—ˬÅv d³š «bš È tLK ÈU¼b¬ Ë X— “« Ëøœ“UÝÅv ÁUÖ¬ v½UNÖU½ «dOOGðb¹UÐ »UOž ÂU~M¼ —œ fÄ b¹uÖÅv „dð «— ʬ œuš È t²Ý«uš tÐ UMÐ Ë Áb¬ ÕË— ÈuÝ tÐ býUÐÅv ÕË— dL¼ Ë“UÐ t v½U“ Uð bý —Ëœ «b?š È tLK—UÐ d?¼©ÆÆÆ®rO½eÐ g¹«b œu?ýÅv —Ëœ t È«ÅtE( “« Ë rOýUÐ ‘«ÅvÄ —œb¹Uý åœdÖdÐò¨b?½eÐ œU¹d t²Ýu?OÄ v¹uÖ XÝ« tHË ÊËbÐ Ë b?²2 t œ—«œ t²Ý«uš Ë «b? p¹ UNMð ÕË—¨œœdÖtÐ ÁœU²?« ‚UH?ð« ÁU?ÖÆbM? È—«œ ÁU?~½ d?²N?Ð Ë b?M³?D?KÐ “U?Ð ‚UO?²?ý« UÐ «— Ë« U?ð XÝ« Áb?ý hA? Ϋb?LF?ð ÃË“ tË« tÐ U?ð XN?ł ʬ “« tJ??K?Ð b?ýU?Ð t²??ý«œ vL?O?L?B??ð 5?M?Ç t ʬ È«d?Ð t½¨b??ýU?Ð Áœd? ÂöŽ« «— œu??š 7?— ⁄Ë—œÁU~½ «— Ë« 7?— ÂU~M?¼ tÐ b¼«u?šÅv »u³×?ÆÆÆ åbÝ—Åv ÊU¹U?Ä tÐ “Ë— t «dÇ ÊU?0 U UÐ —Ëd?Ý È«ò bM¹u?~Ð`³? Âœ “« «— ÕË— Ë«Æœœd?ÖÅv “U??Ð Ë œË—Åv Á«u?š ‰œ tÐ Ë«Æb??M?½e??Ð g¹«b? XÝ« V¹U??ž t v½U?“ Ë b??½—«b?Ð5L?¼ t?Ð s rM?Åv ·«d?²?Ž« qQ?ð ÊËb?ÐÆÆÆb?M?Åv g¹U?“¬ «— Ë« œu?š v½U?N?ÖU?½ »U?O?ž U?Ð Ë b?M?Åv U?ö«— œË—Ë s¹« b?ý q?š«œ Âœu?łË —œ Êu??Ç ËÆœU??²??« ‚U?H??ð« .«d??Ð —U??Ð s¹« Ë Âœd? U??ö «— «b??š È tL??K?? o¹d??Þv¹uÖ gO?Ä r²?½«u?ð «— g½b¬ v²?Š¨Âœd ”U??Š« vÐuš tÐ «— ‘—u?CŠ t? —ˬÅv dÞU?š tÐÆÂœdJ?½ ”U?Š«ÊuM« «— głËdš XöŽ bMÇ d¼©ÆÆÆ®ÂuAÐ tłu² «— głËdš Ë Êb?¬ “« oOœ v½UA½ r²½«u²½ eÖd¼ U«¨rMbM sýË— «— r³?K —UÐ d?¼ ÊuÇ Ë œœdÖ “U?Ð Ë« t ÂU~?M¼ ʬ Uð¨XÝ« 5?~Lž Èd?¹cÄU½ qL?%—uÞ tÐ rŠË— ªÂ—«œtłË“ t vM?( ÊUL?¼ U?Ш+“Åv «b? «— Ë« v½U?œuš —u?Þ tШ«ÅÁb?½“ t v½U?“ U?ðÆœ—«œ g½b?¬ “« ÊUA?½ ʬ tr¼«uš œU¹d? ‘«ÅvÄ —œ ËÆXÐ r¼«u?š —UJ?Ð «— s( 5L?¼ bM —«d? r²Ýœ “« t —U?Ð d¼ Ëå°œd?ÖdÐò∫ÁœdÐ —U?JЗuÞ ÊUL¼ v²Ý«— Ë nD dÝ “« œœdÖ “UÐ Uð rMÅv ”UL²« «— Ë«©ÆÆÆ®XÝË« ‚U²A r³K —bIÇ r¼œ ÊUA½ U𠜓g½UL?A?ÇÆœ—«œ X¼U?³?ý u?¼¬ tâ?Ð Ë ‰«ež t?Ð .«dÐ s¹« “«Æ“Ëd?¹d?Ä Ë “Ëd?¹œ b?M?½U¨œ—«œ Ê«b?Ð Á—U?ý« ‘œu?łË tÆb½“Åv Xł u¼¬ tâÐ bM½U Ë XÝ« v«ež bM½U±∞∑ÈœeU½ —UNÐ

Page 108

s »u³?×? t œu?Ð t²H?Ö Ë— s¹« “« œœd?Ö “U?Ð g¹u?Ý tÐ u¼¬ t?âÐ U?¹ ‰«e?ž b?M½U? Ë« U?ð XÝ«u?šÅvÅ »u³?×?òt bMÅv ÊU?A½ dÞU?š ÈbM¹U?ýuš UÐ &ODYGHOÆœuÐ dðU?Ð U¼ÅÁu d?Ð t ÂU~?M¼ s¼¬ XÝu¼¬ tâ?Ð Ë ‰«ež b?M½U—uÞ tÐ t t½uÖ ÊUL¼¨«— g½œuÐ v½UNÖU½ Ë «— Ë« dJHð∫bMMÅv rOÝdð vÐuš tÐ «— »u³× d¹uBð U½«uOŠ s¹«ÆåbMÅv —«d Ë —uNþ tÐ rOLBð v½UNÖU½ÊUO? “« «— vJ?¹—U?ð Ë œ“uÐ Âœ `?³ rO??½ t ʬ “« gO?Ä œœd?Ö “UÐ Ë« »u?³?×? U?ð bM?Åv ”U?L?²?« »u³?×?È«dÐÆbÝd?Ð Ë« tÐ ‰UË XŽU?Ý ÂU~M?¼ —œ Uð XÝ« g½b?¬ dE?²M t?½UU²?A Ë«¨b?Oý—uš Ÿu?KÞ “« gO?Äò œ—«œdЫ— ‚«b?B?? ÊU??L??¼ v½U?d??Ž vÖb??½“ —œ tÇ Ë U??¼Å‰e??ž ‰e??ž —œ tÇ s¹« ˨XÝ« ʬ œU??/ vJ??¹—U??ð tÆ·U?“ V?ýX?O?Ð —œ t t½u?Ö ÊU?L?¼®Áb?½U? t²??Ð Ë« œu?łË d?Ð ÕË— t «d?Ç »u?³?×? »U?O?žÆXÝ« »U?O?ž ÂU?~?M?¼ VýÆœ—«œX?O?Ð b?M?½U?®XÝ« Áb?ý —Ëœ Ë« “« tÐu?³?×? ‰u?% Ë X— gO?Ä È«d?Ð »u?³?×? b?¹U??ý U?¹©œu?ýÅv Áb?¹œ —U?N?ÇœU?/ Vý Ë— s¹« “«Æœu??łË ‚U?L??Ž« —œ XÝË« v½U?N??M?Ä —u??C?Š XÝ« qB??²? »u??×?³? œu??łË tÐ t Vý U??«©Â˜ȫ∫bM qL?% b¼«ušÅv/ Ë« ÊËb?Ð «— È«ÅtE( Ë b?¼«ušÅv «— Ë« tÐu?³× œu?łË ÂULð “«¨XÝ« ·U?“ Ë XKËå°œe¹d~Ð U¼Åt¹UÝ Ë œ“uÐ “Ë— rO½ Uð Ë œœdÖdÐ s »u³×Vý ÊUL?¼¨œ—ˬÅv œU?¹ tÐ «— œu?š «dÞU?š X?½ Vý t?Ðu³?×?¨ÊUM??Ý s¹« È«—Ë “« t b?Ý—Åv dE?½ tÐÊUO “« dOÖÅtL¼ gð¬ bM½U¨b½Ë«bš Ë œuÐ Áœd rOIð «— ÊUO½UÐd rO¼«dЫƩ≤±≠±∫±µ bOÄ®ÃË“ UÐ Ë« XKËt ÊuON ÈU¼Åtáð vM?F¹ œœdÖ “UÐ ‰UË ÈU¼Åtá?ð dÐ eO½ VA« Áu?N¹ °»ušÆœuÐ Áb½«“uÝ «— tL?¼ Ë« t²ýcÖ UN½¬b¹U/ qO−?Fð eO½ »u?³× °œuý vF?D ‰UË U𠜜d?Ö “UÐ vÖb½“ VK? tаb½«Åt²HÖ „d?ð «— ʬ XÝ« v½U“ d¹œÆU¼ÅÁu dÐ ‰«ež Ëu¼¬ bM½U0 bÝdÐ oAŽ ‰UË tÐ Uð∫bM v uJÝ ÃË“ Ë °œuÐ t²AÖ b¹bÄU½ tAOL¼ È«dÐ ÃË“ U«ÏP=9¹»±¹lcFÒ¹ġCa±»Ò±¹bR»¹ÑCiCĔò_C=C±ϹRb±»Ò±Ēa/pR<Ĕû±bĔÒClamb»¹aCRÐ±_6pP=9_±b¹»±¹lcFÒ¹ġCa±»Ò±¤w_C=C±ϹRb±»Ò±Áe???³???Ý “« U???? X????ðò∫œ“Åv œU???¹d???? t½U????œU???ý ÊU???M????Ç t ʬ “« f?Ä Áb???ý œU???−????¹« Ë« œe???½ Èd????O???O????G???ð tÇË rMÅv ‚dž «— œuš »«u?š Xð Vý vULð ò∫b¹uÖÅv dO?«e ÁbM?¹«dÝ UÐ Á«d?L¼ ÊuM?« r¼Æ©∂∫±®å°býUб∞∏t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 109

U«¨œuÐ ÊUA¹œeU½ Vý —œ t XO½ v½UL¼ d~¹œ Xð ʬƩ∑∫∂ e®å“UÝÅv dð U¼ pý« tÐ «— g¹uš d²ÐÊUł t «— Ë« œuš d²Зœ ÁU~½U³ýòÆXO½ ʬ È«dÐ vLŠd Ë bâOÄÅv œuš tÐ Ë« t XÝ« v³ð Ë È—ULOÐ XðåÆÆÆ ÂbO³KÞ œ—«œÅv XÝËœvHD ÊUMÇ t Ë« »u³×¨œ—«œ oK?Fð Ë« tÐ tAOL¼ È«dÐ œdÅv dJ? t v½U“¨œuÐ Ë« ‰U È“Ë— t »u³×t²¹d?Ö t½ULŠ—ÅvÐ ËÆÁb?ý tłuðÅvÐ g¹U?¼ÅtU½ tÐ Ë«Æœu?MýÅv/ «— g¹«b U?²Š ÊuM?«¨XU¹Åv Ë« È«b —œÊU???¹U????/ t²????šU???Ý —U????²????d???Ö «— œu????š ʬ tÐ t?łË“ t È«Åt?K???L????ł 5???~????L????ž ÈU???¼ t?¹¬ s¹« —œ —U????Ð —U???N????ÇÆXÝ««— Èd~?¹œ È Áb?MM? ”u?¹Q È tK?L?ł výöð d?¼ UРʬ —«d?J?ð —œ tå°XA?Ö r¼«uš s ¨r²?A?Ö¨r²?AÖò∫œu?ýÅvnD? Ë v¹U??³?¹“ vU??L?ð Ë« Á«d??L?¼ Ëòb???¹u??½Åv *XLOODXPHGH6W7KLHUU\ Ë«Æår²?U??O?½«— Ë« Ëò∫œu??M?ýÅvc¹«c? Ë U¼ÅvM?¹dO?ý ÂUL?ð Ë XÝ« t²?— U¼ÅËöŠ È Áb?M?¹u½ÆXÝ« t²?— ÊU?O “« U?¼ÅÊU²?U?ð Ë U¼ qÖ v?½UŠË—œUL?²?Ž« Ë« Á«dL?¼ Ë b?½« t²— »u?³?×?ÆÆÆ ÈU¼ Áu?O? v½«Ë«d¨U?¼ÅÊU?²?U?ð Èu?ШU¼ qÖ ÈœU?ý¨b?½«Åt²?— Ë« Á«dL?¼v¹UNMð Ë XÝ« t²— eO½ b½Ë«bš UÐ Ë« X¼U³ý X³¼u Ë Ë—U?³¹“ ʬ¨«b XUD ˨ÁdNÇ v¹U³¹“¨dðu³ ªt½U²ÝËœt²??Ð Ád?? ·U?J?ýÆXÝ« Áb?½U? vU?Ð vzU?³??¹“ U?L?ý V¹d? ‰œ ʬ È«d?Р˨d?ðu?³? È«d?Ð U?¼ tU?½ªtÐu?³??×? È«d?ÐåÆÆÆÁb½U/ g¹«dÐ v³K¨œ—«b½ v¼U~¼UMÄ dðu³ d~¹œÆœuýÅv t²dÖ U¼—«u¹œ Œ«—uݨœuýÅvœe?½ ’u??B?š tÐ ”b??I? »U??²? v?ÝU?Ý« ÈU??¼ ÃË“ “«¨œ—«œ —«d? X¹«Ë— e??d? —œ t? å7?U??¹ ‡ 7?A??Öò ÃË“—œ òb¹u½ v ¨bÝUMýÅv “UÐ v²LŠ“ êO¼ÅvÐ Uł s¹« —œ «— Ë« v—«uý t qOz«dÝ« Âu b½“d s¹«ÆXÝ« Ê«d³UOÄoAŽ «—œ g¹U/ rUŽ∫œuý v/ Áb¹œ XÝ« Ábý Áœ—ˬ Uł s¹«—œ t vŠu{Ë 5MÇU?Ð vKO$« UHýUJ tDI½ êO¼Á—UÐËœ Ë bMM?Åv rÖ «— d~¹œ r¼¨b?M½“Åv «b Ë b?M³K?ÞÅv «— d~¹œ p¹ ‚uA?F Ë oýUŽ tA?OL¼ È«d?ÐÆbýUÐÅv«— v¹UN?Mð¨ÊU?“ êO¼ —œ7ROHGH dN?ý Ê«b½“ —œ v³?O?K ÈU?M?Šu¹ f¹b?Æåb?MA?Åv ‘u?ž¬ —œ ˨bM?¹uł v “U?ÐqQð vÐ Ë« Ë XÝ« t²?¹dÖ t È—«œ XÝËœ »UO?ž¨œuÐ ÁœdJ?½ ”UŠ« œu?š f³× —œ »u?³× »U?Ož ÊU“ b?M½UÆ.uMý v “UÐ Èd¹cÄU½ ÊU¹UÄ —uÞ tÐ «— ‰ež XOÐ s¹« Ë å°XÝ« Vý U«ò¨œœdÖÅv gU³½œ tÐÈU?ł “«ò® Áb?ý b?M?K?Ð ÈU?ł “« Ë«Æœu?ý «Ëd?ÄÅv?Ð Ë ◊U?O?²?Š«ÅvÐ U?ð Áb?ý V³?Ý t?Ðu?³?×? v½«d?~?½ U?Р«u?ð 7??A?Ö—œ UN?Mð Ë«Æ©±∞∫≤®å°e?Ošd?Ðòb?M ”U?L²?« t X?O½ vU? «b? UN?Mð∫b?¹u?ÖÅv rLB? È«b? UЩår²?Ý«ušd?Ђuý t½u?Ö s¹«∫œ—c?ÖÅvÅ d?Ný ÈU?N?½UÐU?O?š “« Ë s¹œU?O “« œ—«b?½ œu?š “« v½«d~?½ êO?¼¨b?²«Åv Á«— V?ý È t½UO?t²ý«œ ‰U³½bÐ b½«uð v t ÈdDš U²Š œ—«œ v²OL¼« tÇ Ê«d~¹œ dE½ g¹«dÐ U«Æœ“UÝÅvÅ ÊU¹U/ tL¼ È«dÐ «— œušs¹«ÆœËU v «— týuÖd¼ Ë “UÐ s¹œUO —œ t —u?Þ ÊUL¼¨œ—cÖÅvÅ p¹—UÐ Ë @Mð ÈU?¼ÅtÇ—«“UÐ ÊUO “« Ë« °býUЫ— Ë« XO½ —œU U¼ ÊU?½« dNý¨XÝ« t²UO?½ “UÐ ÁbO³KÞ œu?š ÈU¼UŽœ Vð —œ «— t ʬ Ë«ÆXÝ« t−O²?½ÅvÐ u−²łXÝ« v¹Uł —œ UN?Mð Ë«Æb?½«œdÖ“U?Ð «— Ë« Uð X?O½ Èe?OÇ êO?¼ fJâO?¼ Ë XO?½ «Uł ʬ U?ł s¹« t½ Ë«Æb½«œd?Ö “Uб∞πÈœeU½ —UNÐ

Page 110

Ë« eO?½ —u?Þ 5?L?¼ t s?¹« ˨XÝ« t½U?*U?þ s¹« tœ—ˬÅv d?Ð tU?½¨ö¹Ë¬ œ “d?ð —b?I?Çd?¼Æb?ÐU?¹Åv “U?Ð «— œu?š tU«ÆbýUÐ t²?ý«œ —uCŠ «b?š b¹UÐ U?E( s¹« —œ q«ô t s¹« Ë œ“«œdá?Ð UŽœ tÐ Uð Áb?½U/ v½U “ Ë XÝ« —U?²dÖXO½ vU? ÊU²¹«d?Ð s¹« U¹¬ øtÇ d~?¹œ s È«bšòÆXÝ« tÐu³?× qL% “« d?²AO?Ð s¹« °Áb¹eÖ u?JÝ Ë t²— Ë«Âd{UŠ¨rMÅv? qL% t XÝUL?ý tÐ X³× d?ÞUš tÐ UN?Mð t v¹Uł¨b?¹« Áœd U¼— ÁËb?½« dÄ ÊUN?ł s¹« —œ «d Uð,«u?Ш—u??Ð b¹U?Ð U?ł s¹«¨œu?ýÅv UL?ý œu?łË “« Êœd?Ð c “« l?½U e?O?Ç tL?¼ t v¹U?ł¨rM vÖb?½“ U?ł ʬ —œvÐuš tÐ ULý¨«b½Ë«b?šÆørMÅ qL% ULý X³?× V³Ý tÐ «— eOÇ tL?¼¨rýUÐ t²ý«œ ◊U³ð—« ÊU?Nł UÐ Ë rM —U&œuš b¹UÐ Âd³?Ð c ULý “« +«uðÅv t È—œU?½ UE( —œ U¹¬Æb?ýUÐÅv s È«dÐ dł“ s¹d²?Ö—eÐ s¹« t bO½«œÅv«— ÈeOÇ 5?MÇ b¹—«œ s È«d?Ð t vIAŽ t½u?~Ç øb¼œÅv X¹U?{— ULý XL?Š— t½u~?Ç øb¹“UÝ ÊU?NMÄ s “« «——Ë j½UL¼ rM? ÊUNM?Ä UL?ý “« «— œuš Uð Xý«œ œu?łË ÊUJ« s¹« .«d?Ð dÖ« rM?Åv dJ «b?½Ë«bš øbM?Åv qL%bO²¼ s Á«dL¼ ULýÆÂœdÅv/ qL% «— ÈeOÇ 5MÇ e?Öd¼ rMÅv —uBðÆb¹«Åt²ý«œ ÊUNMÄ s “« «— œuš ULý tXÝ« v tÐ X½U¼« d« s¹« rMÅv ”U?L²« ULý “«∫X?O½ d¹cÄ qL% s¹«¨«b?½Ë«bšÆb¹dÖ Á—UE?½ tAOL¼ «d Ë °bMÅv tKÖ 5MÇ 0DGUH XË tÇ åÆœ—«œ v XÝËœ «— ULý 5MÇ s¹« tÊUГ d?Ð Âö p?¹ U?NM?ð t?Ðu³?×?©ÊU?N?ł ÂU?L?ð “« Ë rO?K?ý—Ë« “«®d?N?ý ÂU?L?ð —œ œu?š —«Ë t½«u?¹œ Èu?−?²??ł —œ—œ —UÐ —UNÇÆœ—«b½ Ë« È«dÐ vM¹e~¹U?ł ˨bU½Åv/ Èd~¹œ ÂU½ êO¼ UÐ «— Ë«Æ圗«œÅv XÝËœ +Uł t ʬò∫œ—«œv ÊUO?Ð «— Ë« VK È t²?O?Ö r¼“« œu?łË È tHÞU?Ž Ë dN? ÂUL?ð t b½u?ý v —«dJ?ð UL?K s¹« t¹¬ —U?NÇ s¹«U??O?Ž ‰U?³?½œ tÐ t È—œU? v?½«d?~?½ U?¼Å‰e?ž ‰e?ž “« XL?? s?¹« —œ VK?ž« t XU?¹—œ vÐu?š tÐ Ê«u??ðÅvÆb?½—«œÈ tÐu³?×? t Ë«Æœœd?Ö v vŽ«b?ðU??O?K Ê«—b?Ä jÝu?ð¨b?ÐU?¹“U?Ð «— Ë« rO?K?ý—Ë« ÈU¼Åt?Çu —œ b?¹U?ý U?𠜜d?ÖÅv«— uð t²?A?Ö „U?ML?ž s Ë —b?Ä pM?¹«øÈœd? 5M?Ç U? U?Ð «d?Ç b½“d? È«ò∫b¹u?ÖÅv “Ë— s¹« —œ XÝ« v?F«ËÆ©¥∏∫≤ u®å.œdÅv u−²łd?N?ý —Ëœ t Vý ÊU?½U?³??N?~?½ “«Æb?M?Åv ‰«R??Ý Ê«—c?~?¼— “«¨b?¹u?łÅv «—U??¼Åtýu?Ö È tL?¼ ÊU?M??Ç r¼ tłË“∫b½œdÖÅvÅĒ_C=C±ϹRb±»Ò±P;C±RP;;lc¾¹RpR<Ĕ»¹acC=ml]=/¤w©P±lÑP¹±RÐC²bĕC¬¤_6pv v³?½ ¡U?O?F?ý« »U??²?—œ b?½Ë«b?š t b??M?²??¼ v½U??? ÊU?L?¼ U?¹¬ øb?M?²???¼ v½U?? tÇ ÊU??O?ÇÅpO?A? s¹«b?M?¼«u??½ u?J?Ý tA?O?L?¼ Vý d?¼ Ë “Ë— d?¼ t «Åt²?ýU?L?Ö u?ð ÈU?¼—U?B?Š d?Ð ÊU?½U??ÐÅÁb?¹œ rO?K?ý—Ë« È«ò∫b¹u?Ö±±∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 111

ÈU¼ÅÊUÐUOš œdÖÅVý ÂU~M¼ tÐ t býUÐ tLUŠ —b ÊUOÇÅpOA qUý s¹« r¼ b¹Uýø©∑≠∂∫∂≤ ‘«®åœdË vLŠdð êO?¼ Ë« tÐ X³½Æb?MÅv/ XU¹—œ U?N½¬ “« vÝU?Ä tÐu³×?¨XÝ« rK t t?Ç Ê¬øb½œdÖÅv X?²¹UÄ‘d??L?¼ “« ’U?š vL?zöŽ Ë Áœ«œ —«d? ‰«R?Ý œ—u? «— U?N?½¬ t XH?Ö b?¹U?ÐÆb?½—«b?½ vN?łu?ð êO??¼Ë XO?L?¼« êO?¼s( UÐ 3DXO&ODXGHO Uð Áb?ý V³?Ý tK?L?ł s¹«åøb?¹«ÅÁb?¹œ «d? ÊU?ł »u?³?×? U¹¬ò∫X?Ý« Áœu/ ÊU?O?Ð ÊU?A?¹«d?Ы— œuš V−F?ð dðÅgO?Ä f¹b œ—U½d?ÐÆåøXÝ« vUE?²½« —uQ? p¹ “« v«RÝ tÇ s¹«ò∫b?M ÊUO?Ð ÈeO?¬d?Lð‰«u??Ý圗«œ g²??ÝËœ t? ʬò“« tÐu??³??×???¨b??M??²???šU??M??ýÅv «— Ë« —U???J??«¨ÊU??½U???³??N??~???½ v¹u??Öò∫œu??Ð Áœd??? ÂöŽ«t vU½ “« dO?ž¨býU?Ð t²ý«œ vU?½ b½«u?ð v Ê«d~?¹œ È«dÐ »u?³× t½u?~Ç U?«Æå°œ—«b½ vU?½ Ë« v¹uÖÆb?MÅvøbÝUMýÅv ʬ UÐ «— Ë« tÐu³×È tÐu³?×? 7?AÖ «d?¹“¨rO?¼b?Ð œu?š tÐ «— XŠ«d?²Ý« X?LŠ“ vL? )HXLOOHW ÈU¬ Ït½u?Ö tÐ t X?Ý« VÝU?MeOšU²Ý— b?OŽ “Ë— `³ —œUO?Ž vUš —«e dÝd?Ð tOb− .dd?~¹œ 7AÖ Ë rO?Ký—Ë« ÈU¼ ÊUÐUO?š—œ U¼Å‰ež ‰ežÊ¬ —œ »U²¬ “uM?¼ t XÝ« ÈdNý ÊU?L¼ —œ¨—«ËÅt½«u¹œ Ë t½ôu?−Ž¨t½UI?ýUŽ 7A?Ö ÊUL¼ s¹«Æœ—«œ œu?łË v²Ð«dË« +«œÅv/ò∫œuýÅv ÁbOÝdÄ fd¼ “« t vULðU½ öLł ÊUL¼¨U¼ pý« ÊUL¼¨»«dD{« ÊUL¼∫ÁœdJ½ ŸuKÞtM× Ëœ s¹« XЫd X?½«uð v d~Æ©±µ≠±≥∫≤∞ u¹®åb½«Åt²ý«cÖ U?− «— Ë« u~Ðò¨åb?½«Åt²ý«cÖ U− «—øb½U0 ÊUNMÄ ‰uÝ— ÈUMŠu¹ È«dÐt ʬ bM½U XÝ—œ tÐu³×¨Áœ«b½ UMJÝ «— »u³×¨dNýÆbM¼œ aÝUÄ tłË“ tÐ bM½«uðÅv/ dNý ÊUOÇÅpOA‰«R?Ý d?N?ý v½U?³?N??~?½ s¹—u?Q? “« jI??¨b?½“Åv tÝd?Ä d?N?ý ÈU??¼ÅtK?×? Ë U?¼ÅtÇu?? ÊU?O? “« b?ýU?Ð œu?š ‚U??ð« —œ∫bÐU¹ “UÐ «— Ë« tÐu³× U𠜗c~Ð U¼eOÇ È—UOÐ “« b¹UÐ »u³×ÆbM½UÝdÐ œuš »u³× tÐ «— Ë« b¹Uý Uð¨bMÅvϹbaRU=kбP;mÐC/±¼±ò¤w_C¹»±¹lcFÒ¹ġCa±»Ò±abM½«uðÅv/©ÊUOÇ pO?A®UOK 5?u¾ t½ Ë U¼ÅÊU?½« t½¨UO½œ t½ÆÆÆ åÂœuÐ t²d½ g?OÄ Ê«bMÇ ÊUA¹« “«òœU?−?¹« q?U? Xýc??Ö —œ t Èe?O??¬ “«— —u?C??ŠÆrýU?Ð e??O?Ç t?L?¼ È«—Ë b??¹U?ÐÆÆÆ b??M?¹u?Ö“U??Ð «— »u?³??×? —u??C?Š“« œuš »U² —œ t t½uÖ ÊUL¼ U?¼Å‰ež ‰ež “« œuš dOH?ð —œ fO½Ëœ —u~¹dÖ Èd¹cÄU?½ v~²š —uÞ tÐÆœuýÅvs¹« —œ ”bI »U?² t vL?OK?FðòÅ∫œœd?Ö v “UÐ vF?«Ë XO½U?ŠË— vK« Ÿu?{u tÐ ¨b?M v qI?½ UÝu? vÖb½“Ë« Èu−?²??ł —œ t²?Ýu?O?Ä b?¹U?ШXÝ«b?š U?ö ÊU?¼«u?š t? d?¼∫XÝ« 5?M?Ç s d?E?½ tÐÅt²?ý«œ v½«“—« U?d?Ð U?łp¹ UNM?ð©ÆÆƮ˫ ÈuÝ tÐ XÝ« È« t²?ÝuO?Ä XdŠ¨Ë« È Ád?NÇ d?Ð oLF?ðÆbM? Áb¼UA? g¹uš »u?KD? Uð¨b?ýUб±±ÈœeU½ —UNÐ

Page 112

t t⽬ È«—Ë v²Š¨t²ÝuO?Ä 7AÖ ©ÆÆÆ®XÝ« ÈdJH?ð d¼ gÐÅvUFð t œ—«œ œu?łË vð—b tÐ ÊbOÝ— È«dÐ Á«—Æå.«Åt²U¹ ÊuMUð_CFĔ±¹lcFÒ¹ġCa±»Ò±v¹Uł —œ Ë« œuš œułË —œ v«¨Áœu?³½ U− êO?¼ Ë« l«Ë —œ ÊuÇÆb½« t²H?~½ “UÐ «— s¹« øXÝ« t²?U¹ U− «— Ë«e?O?½ t²??Ýu?O?Ä Ë XÝ« sU??Ý œu?š œu?łË “« ×U??š —œ t s¹« t½ Ë b?ýU??Ð v/ œu?š œu??łË ‚U?L?Ž« —œ e??ł t XÝ«tłË“¨œË— Ëd t²ÝuO?Ä v³KÞ—œ ʬ ‚U?LŽ« tÐ ÊuÇ s¹«d?ÐUMШXÝ« gŠË— —œ Ë«Æœ—«œ X½u?JÝ Uł ʬ —œ »u?³×È«dÐòv³OK ÈUMŠu¹ f¹b È t²?HÖ tÐÆbýUÐ sJ2 g¹«dÐ t —b ʬ¨bÐUO?Ð «— œuš »u³× X³UŽ b½«uð v—œßßUÝUÝ«¨”bI« ÕË— Ë —b?Ä UÐ b½uO?Ä —œ «bš È tLK¨XÝ« d?O v½UÖb½“ s¹« —œ t v¹U?ł Uð ÃË“ s¹« 7U¹Ë— s¹« “« Ë bÐU?¹“U?Ð t½UI?ýU?Ž Èb½u?O?Ä —œ «— Ë« b¹U?Ð ÕË— fÄÆÁb?ý vH? U?ł ʬ —œ t XÝ« vU?Ð ÕË— ‚UL?Ž«Ë t½UIýUŽ È« tDЫ—¨Uł ʬ —œ Ë œb½uO?áÐ œuš œułË ‚ULŽ« —œ ˨b¹«œeÐÅ XI?Kš rUŽ È tL¼ “« «— œuš È t²Ý«uš«b?š tÐ t?Ð Ë— œu?š FRQIHVVLRQV »U?²?? —œ f¹b? 5??²?Ýu??֬˗ s¹« “«©ÆÆÆ®b??M? —«d??d?Ð «b??š U?Ð ”U???Š« d??Ä—œ¨r²AÖÅv jKž tÐ œuš “« ÊËdOÐ —œ t «d?Ǩr²UO½ ÂœułË “« ×Uš ÈUł ZO¼ —œ «— U?Lý¨«b½Ë«bšò∫b¹UdÅv5?Š —œ 5?J?U?Ý Ë— s¹« “«¨X?Ý« Áb?ý vH?? ÕË— —œ b??½Ë«b?š¨s¹«d?ÐU?M??Ð åÆÆÆb?¹œu?Ð +Ë—œ —œ U?L?ý t v?U?ŠÆåøÈ«ÅÁbý vH U− XÝËœ È«òbM¹u~Ð b¹UÐ 7AÖË XK??ŽÅvÐÆœ“U??ÝÅv «b??¹u??¼ «— œu??š¨œu???Ð Áb??ý rÖ »u??³??×?? È“u??d?? —u??Þ tÐ Ë ÊU??N???ÖU??½ t t½u??Ö ÊU??L??¼œU¹d? b?½«u?ðÅv Êu?Ç X?Ý« X?³?ýu?š —b?I?Ç ÊuM?« U?«Æœ«“¬ Ë —U?²?? ÎöU?¨v?¹UÝU?M?ý q?ÐU? v½U?A?½ÅvШqO?œtÐÆXÝ« œd tÐ dB?×M? Ë b¹b?ł t²ÝuO?Ä 7U?¹ s¹« t «dǨår²?U¹ “U?Ðò∫b¹uÖÅv/ tłË“ å°r?²U¹ «— Ë«ò∫b?½eÐt²?A??~??½ “U?Ð XË ê?O?¼ v¹u??ÖÆXÝ« t²??H??N?½ ‰U??Š ÊU??“ —œ Èb?Ы v½b??¬—œ Ë« Êb??¬ò 5X\VEURHFNÈ t²??H?Ö5²½ ‡ U?MŠu¹ qO$« “« tD?I½ ZMÄ —œ ‡ b½œd?ÖÅv “UÐ d~¹œ p?¹ ÈbЫ v«uð —œ t XÝ« È«ÅtLK?¨7U¹ÆåœuÐÊU??O?? —œ d??~??¹œ p¹ U??Ð U????O??Ž U??Ð «— œu??š —«b??¹œ ßßU??d??²??A??¨b??½«ÅÁb??¬ U??N??½¬ “« f?Ä t È—U??O????Ð Ë Ê«œd??ÖU??ýÆårO²U¹ «— Ë« Uò∫b½—«cÖÅv∫œuý —Ëœ ‘œe½ “« Ë« t œ—«cÖÅv/ d~¹œ tÐu³× ¨t²U¹ «— œuš »u³× ÊuÇ ÊuM« °Á¬¤wϹR8C»ĒaRp±»Ò±—UOÐ t «dÇÆb?MÅv UŽœ« —uÞ s?¹« q«ôÆbMÅv/ U¼— t²?dÖ t «— ʬ Ë∫bMÅv/ U?¼—¨œuÐ t²U¹ t «— ʬ«— Ë« —Ë“ tÐ qÝuð U?Ð rOM? —u?Bð b?¹Uý °œ—«œ œu?š 7?dÖ “« ÊU?MO?L?Þ« Ë —Ëdž rO?MO?ÐÅv Êu?Ç XÝ« tłuð VU?ł±±≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 113

Ë« b¼«uš v U?NMð ê?O¼øb¼œ v Áb?ŽË œuš tÐ «— Èe?OÇ tÇ l«Ë—œ øœ—«œ «— Ë« œuš qO? tÐ eO?½ ÊuM« Ë °t²?dÖ∫œd³Ð œuš —œU È t½Uš tÐ «—ϹR8C»ĒaRp±»Ò±¹bÓ»¹CÓaCaCwϹ»Ò¬»¹UbÓÑP±ÒÓÑRaÒtłË“ s¹«¨bOM tłuð »uš¨7KHRWLPHò∫XÝ« Áœ—ˬ błË tÐ «— vUÝËœ fO½«d f¹b VUD s¹« ÂULðtÐ t bMÅv —uBð Ë«¨oAŽ È ÁœdÐb?M½U¨œ—«bÐ ÁU~½ œuš ÊU?d X% «— œuš »u³× t½u~?Ç bA¹b½«Åv UNMðÁ—UЗœÅ vL t½UIýUŽ ÈU¼“UO½ dOŁQð X% Ë« —UJ«©ÆÆÆ®œd³Ð ‘—œU œe½ tÐ «— »u³× b½«uðÅv œuš È t²Ý«ušÆåbMÅv ÈË— ÁœU¹“ œuš »u³× ÈË« —«d« U¹¬ U«ÆXÝ« „—œ qÐU ÎöU U È«dШbýUÐ UNMð œuš »u³× UÐ b¼«ušÅv ÊuM« tÐu³× t s¹«—œòr¼ ʬ œuý tK?−Š œ—«ËË« U?Ðb?¼«u?Ð Ë« “« t v¹U?ł Uð¨b?¹U?LM?Ð t½UšU?²?Ö t v¹U?ł U?ðøXÝ« “ô bŠ s¹« U?ðÆåøœuš È Áb«Ë È Ád−Šò —œ Ë å‘—œUÅÈ t½Uš“« t qOz«dÝ« È tłË“ È t?²Ý«uš ÂU?Lð Ë∫œ—«œ œu?šdÐ «— qOz«d?Ý« Âu ÂU?½ tłË“ t rOM? ‘u«d? b¹U³?½ U«XÝ« g¼UÖœ«“ Ë »u³×? 5“dÝ t býU?ÐÅv rOKý—Ë« 7?U¹ “UÐ Ábý b?OF³ð œu?š dL¼ Áu?N¹ b³F? “«Ë —uAtШåœu?š È Áb?«Ë È Ád??−?Š —œòb?³??F? 5???¹b? XO??ÝËb? tШœu?š b??³?F? t?Ð Ë« b?M?O??ÐÅv ˨å—œU?ÅÈ t½U??šò‡ÆXÝ« t²AÖ“UÐ býUÐ v Ë« È tłË“ Ë ÁUýœUÄ t g¹uš v½UÖb½“ È tLAÇdÝ˫Ɯ˗ v d?ð«d? Ë« t²??Ý«u?š l«Ë—œÆrO??M?O?³??Ð «— Ë« XA?Ö“U??Ð œu?š Âu? Áu??³?½« ÊU?O?? —œ U?ð X?O??½ vU? U??«—UÐ U?ð b?M? v¹U?L?M¼«—åg¹u?š È Áb?«Ë È Ád?−?ŠòtÐ œ—«œÅv XÝËœ g½U?ł t ʬ¨«— œu?š »u?³×? b?¼«u?šÅvÁ—UÐËœ Èb?uð d?~¹œ —U?Ð œu?š È Áb«Ë —œ Ë« jÝu?ð Ë œu?ý t²?Ð Ë« È tHD?½ d?~¹œ—U?Ъœuý b?u?² Ë« jÝu?ð d~?¹œ—UÐ b¹UШbÝdÐ vF?«Ë bŠË tÐ Ë« UÐ b¹UÐ œ“U?Ý œuš ʬ “« «— Ë« t ʬ È«dÐ bMÅv ”U?Š« vÐuš tÐ Ë«ÆbÐU¹Ë« tÐ t²??Ð«Ë «— œu?š v½U?Öb?½“ tJ?K?Шb?½“ b?½u?O?Ä Ë« U?Ð «— œu?š v½U?Öb?½“ U?N?M?ð t?½Æb?ÐU?¹ b?u?ð Ë« œu?łË —œ d?~?¹œvMF¹åÊULݬ “« ÈbuðòåXU¹ Á—UÐËœ buðòb¹UШXÝ« t²ý«œ ÊUOÐ ”u1œuIO½ tÐ UOŽ t —uÞ ÊUL¼Æb½«bÐt½u??Ö s¹« s¹u???½ b??N??Ž s¹« ÃË“ Êu???ÇÆb??ýU??Ð Ë« È tłË“ r?¼ Ë Ë« d??²??šœ r¼ t? È—u??Þ tÐÆ©≥∫≥ u??¹®Ë« œu???š “«UOŽ œuš ÃË“ “U?Ð œułË “« UO?K buð t t?½uÖ ÊUL¼¨Âœ¬ È«d?Ð «uŠ œułË bM½U?¨XÝ« tłË“ Ë d²šœ¨Ê“¨XÝ«Æ©≥∑≠≥¥∫±π u¹® œœdÖÅv UON VOKdб±≥ÈœeU½ —UNÐ

Page 114

»u³×? œułË —œ ˨býU?³½ œu?š d~¹œ tłË“ t? Ë“—¬ Ë bO« s¹« U?Ð∫bÝ—Åv ÊU?¹UÄ tÐ ‰ež 5?Ëœ Uł s¹« —œtÐu³?× ÈU?¼Åt²?Ý«uš t U?N?O¼ U?«Æ©≤∞∫≤ öž® œud? ÊU?OÞöž tÐ fu?Ä d?CŠ t t½u?Ö ÊU?L¼¨b?ýUÐ œu?š°bMÅv XdŠ Ë« v³K ÊU1« “« dðÅl¹dÝĒ_=9Ĕ»Ò±бR¹Ó±Ē_¹lc_±RĕjÓCb¬ÒCαSa±»C:Ĕ¤wP=;8»±P=P±b¾¹bC±R²bĕaœu/ —uBð t½uÖ s¹« Ê«uðÅv U«ÆXÝ« tłË“ »«uš X¹UŽ— tÐ uŽœ∫b?ÐU¹Åv ÊU¹UÄ ‰ež 5²½ t½uÖ s¹«œułË tÐ 7U?¹ vUFð b?łË —œ ‰UËò∫XÝ« Áœd d?O³F?ð v—«uý t t½uÖ ÊU?L¼ÆbýU?Ð XKË »«uš —u?EM tt½UIýUŽ XKË t XÝ« ʬ d?~½UA½¨œuýÅv Áb?OMý »u³×? ÊUГ “« —UÐ tÝ t ‰ež s¹« t½UH?ÝQ² U«Æåb¹¬Åvœuš ÃË“ UÐ bŠË ÊU?¼«uš Ë Áb½U?¹U/ «— œuš tÐu?³× t XÝ« t½U?IýUŽ Ë t½UL?OL —U?OШt²?³«Æt²A?~½ qUÊ«uðU?½ r?ł U?«¨œ—«œ —b? d?J?H?ðò∫b¹u?ÖÅv U??O?Ž °XÝ« Áb?M?M?J?ý Ë n¹d?þ —U?O?Ð “u?M?¼ Ë« U?«Æåb?ýU?ÐÅv“«dЫ t?½UL?O?L? rO?½«œÅv «— s?Ý s¹« ËÆårA??ÐÅv u?ð tÐ «— +U?łò∫b?M?Åv ÷«d?²?Ž« 6LPRQ3LHUUHÆåXÝ«tÐ tłË“ oAŽ t XÝU?¼ ‰e?ž ‰ež ÊU?¹U?Ä —œ UN?M?ðÆÆÆ b¹¬Åv gO?Ä tÇ t rO?½«œÅv bF?Ð vb?½« U« ªXÝ« t²?ý«œÆœœdÖÅv dðÅoOLŽ Ë œË—Åv gOĨtKŠd tÐ tKŠdÆœœdÖÅv “ËdOÄ qU —uÞÂULð b?¹UÐ b½«œÅv »u?š Ë«Æb¼œÅv/ ÊUA?½ œuš “« v~K?uŠ r Ë V−F?ð s¹d²J?Çu eO?½ —UÐ s¹«¨»u?³×Ë«ÆbýUÐ v/ ÊU²?ÐUð¨Êœu?Ð U³¹“ È«d?Ð —UNÐ t b½«œÅv? Ë«ÆbMdÝ XO?½UŠË— Ë Êœ—ˬ ÊU1« È«d?Ð «— v½UÖb½“ÆåbO½«eO~½U½dÐ Ë bOMJ½ —«bOÐ b¼«u½ ‘œuš Uð «d »u³×ò∫œ—«œ v XÝËœ t œ—«œ «— v d³±±¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 115

ÎCjÒÐCCÏbÎS¤¤wÐC±R:ĒP¬lcRÐCC=¼±¹Ò¹ÓClÐb^aF=`±©F±R24бRC´CR2Óa:aÒ»bÒÛRaÒĒF±ÐC:=9бһF];±P;ĔClcЬ˱R±a^=g±R±б»C¼±»CF0ĔaP;ѹb¼¬.;ÒaRpR=/:ĔÐC/±ci:F±aU±»RĒDĔËbDa]RR=/:ĔFCÐC;²bm¼±UbÓ±Rc±Ò»FÑCĔ¹CkÐC:=9ĒFCбb»±¼±¾±lcRÒ¼±±»U67ÒÑR7¼±±»lUClÐb¹bÌR4_=9Ĕ»Ò±бR¹FĕaU2ÒÒĒP=;=a±»ÑCĔ¹CkÐC:=9ÒP=¬ÐÒR=Ðb=<jбR¹Ó±ÓÒacÒR¼Ò»»¹¾»¹CacCC¹C<ÓÒRR±»ЬU¹Ó¹CĔ¼Ò»»¹Ò²bĕĒ`ÓabĕÓ±cC¼b];±ĒcC¼b];±F±RbÐC:/m^bZRF/k¼±FC:/mÒP±lÑP=±b¹C49ÑbDCRaFCSÓa9p^FClÓbÒP;ĔCÑP¬RĝĔ¼±aÑPR_/kбP;6bpÓa9p^FClбP¹

Page 116

PĔC¹±¼C_c8C<¬»¹ÒÑP=±¼ÏbC<¬ci:ÒF±^=:FC¹ÒSRaĔ»^FClDF±»C±ÓÑ»CkPCbZRD7»¹FCla7=7ĔÒĒF±ÑPĔC;aC·F<aaF±¹Ò±¹¶R^F¹RpF±бSÒ¬ÐCCĔÓCRra:c;4Rr»±SЬ»¹ÒPĔClcb¬ϬbatÒ¹^FCkÒ¹ĒPRmlcCl`bÐC=»¹a¹SRiClaCÒ¹¼b¼Ò»_=CF»_±b»P;^aÒÛRÑbaĒ`ÓabĕÓ±PĔClcC¼bcC:F=c=b»¹½ÒRÓ±ÐC;¼±`CC=C=ÐC;¼±`CÐbRÒR=;ĔÓa9¼±aC±Ēa9¼±Ri;Cl.;9kÓClÑb¼±ÒCR=ĔÓClѼC5¼±`½ÒRR±bÓ±Ó¹b»F¹RpÓCP;йRp¼±c8aÒFC:/m¼±c8a±RιF±QQ»C=amFClFĕ`½ÒRÒR±bÓ±F±Rb8=»C=am²±RĔ¼±FClFĕĒCR2Z=:¼±FCR2ÓbÒĒ`½ÒRÓ±PC8mlc±»^bÓClDF±R=ĔÒ^bÐC¼R¼F±ÐC;Ób^FCÓbÒF±ÑPĔacC`½ÒRÒR±b±±∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 117

F±ÏbZ;Ò^67a:/ma=6ÓClÑb=CC»C±ÐCFClÎC<ÑP¼²¬ÓaRÒCÄCÓa:/mF±Ó»CÐC;¼±acCR<Ò¤abĕC=²b;¹CÓ±ÒS=RÎC:Ĕ¹CÓ±¹bĔR/;UCR2C¼»b`ÄCR¹»b±»¹bÓa=6ÓÑb=ÒPC=¹bÄCa`²bĕ¤²bĕĒ`½ÒRÒR±bÓ±ÏP¬¹bÄCaÏP=mĤCR2C±»¹bRϹ»bUb^C±»¹b^ÓaCĔÏP=ĔbUbR=ĔC±»¹b²±RĔP=CĔC=ÓR=aÒP=Ĕb;б»CÓ±ÒP»bÐCÒ¹Ó±‰UË ÊU²ÐUð±±∑

Page 118

ÎCjÒÐCC—œ fO½Ëœ —u~¹dÖ UÐ t v ʬ È«dÐÆb?M v hA U¼Å‰ež ‰ež ÊUO? “« «— vM¹u½ “Už¬dݨ‰ež 5uÝÊ«uðÅv t½u?~Çò∫b?¹u?½Åv œuš È tE?Žu 5?LA?ý —œ Ë« l«Ë—œ ≠XÝ« „UM?Lž tÐu?³×? XdŠ Èb?M d?ЫdÐv¼«— “uM¼ Ë©ÆÆÆ®ÁbA½ qzU½ œuš È t²Ý«uš tÐ “uM¼ ÕË—¨t½UIýUŽ œuF XUŠ —œ ÊuǨb½U vUÐ rž “« È—UŽ“«°b½« t²?ý«b½d?Ð r¼ «— X??½ Âb “u?M¼ t? v½U? bM?½U? XÝ—œ¨XÝ« vU?Ð ‰UL? tÐ qO?½ È«dÐ v½ôu?Þ fÐÊUMÇ Ê¬ X?½«uðÅv/ ÁœuL?OÄ tłË“ t v¼«— rš Ë êO?Ä t¨œ«œ aÝUÄ —U?ł UÐ —u~?¹dÖ Á«d?L¼ Ê«uðÅv Ë— s¹«tDI½ Áœu/ 5AOÄ È tKŠd ·d? t v½U“ ËòÁœuLOÄ «— Á«— “« È—UOШÂb tÐ Âb? U²Š Ë«ÆbýUÐ eO¬ r¼uð r¼ÆåXÝ« ÁœuÐ Ë« œuF dÐ Èb¬—œ gOÄ t ÊUMÇ r¼åô«Ë v²IOIŠ tÐ ÊbOÝ— È«dÐ Ë« s¹“Už¬ ÈP¬lcRÐCC=¼±¹Ò¹ÓClÐb^aF=`±Æ¤w©F±R24бRC´CR2Óa:aÒ»bÒÛRaÒË t²?¼¬ t? h— p¹ b?M?½U? XÝ—œ XÝ« Áœu?Ð e?O?~½« —u?ý Ë b?M?ð ÂËœ ‰e?ž XO?Ð 5?²???½ t —b? ÊU?L?¼ÆrO½¬ b¼Uý ÂuÝ XOÐ “Už¬ —œ t vMO¹¬ vLÝ«d ÈU¼ÅÂUÖ U¹ Ë býUÐ 5~MÝUÐ U¦?Mš vB?ý dOL?{ ÂuNH? UÐ tåøX?O s¹«ò∫œuýÅv Áœd?²Ö U? ÈË— gOÄ —«cÖ d?OŁQð È“«b?½« rAÇq¦ v½u?²ÝåøU?ł ʬ —œ XO?ò∫rO½«u?Ð «— ʬ b?¹UÐ 5?MÇ t .—u?šÅv dÐ 5REHUW Ë -RXRQ¨'KRUPH dO³?FðÊu²?Ý s¹« È tK?U? Ë È—Ëœ t XHÖ b?¹U?Ð U?«ÆœuýÅv Áb?¹œ o« “«b?½« rA?Ç —œ ÊUÐU?O?Ð ‚UL?Ž« “« Âu?K?FU?½ œËœÊU¹«dL?¼ ÁËdÖÆbM?M ‰«RÝ Áb?ý t²HN?½ ʬ —œ t È“«— Ë XFO³Þ U?Ð ◊U³ð—« —œ U?¼ÅXK ÊU¹«d?L¼ U?ð Ábý V³ÝÆbMMOÐ v ÁuN¹ “«— dЫdÐ —œ «— œuš U¼ XKv œU−¹«¨«b?š —uNþ dЫd?Ð —œ ÊUOœ¬ VK? “« Á—«uL¼ t v?«RÝ∫XÝË« s¹« t b¼œ v ÊU?A½ eO?Ç tL¼ «d¹“˪©¥∫±∂ ÃËdš®åøXOÇ Ê¬ò∫bM²HÖ v UN½¬ b?M²dÖ —«d UM “«— dЫdÐ —œ ÊUÐU?OÐ —œ t v½U¹d³Ž bM½U¨œuýÊ«—Ëœ ÊuÇ r¼ Áu?N¹ e?O?½ “Ëd«¨È—¬Æ©≥∫≥ ÃËd?š®œd?Åv œuš “« —Ë tK?F?ý È tKF?ýd?ЫdÐ —œ U?Ýu? t v«RÝ U?¹—œ œuŽu 5?“dÝ Èu?Ý tÐ g¹uš Âu? Á«dL¼ ÊU?ÐUO?Ð ‚UL?Ž« “« ˫Ɯ˗Åv gOÄ g¹u?š Âu ”√— —œ ÃËdš d?HÝXÝ« ÊuLM¼— «— œuš Âu©rO²¼ œuF ‰UŠ —œ rOK?ý—Ë« XLÝ tÐ t²ÝuOĨqO$« U¹«Ë— o³Þ®XÝ« œuF ‰UŠ“« v½u??²?Ý —œò Áb??ý t?²?H??Ö U??¼Å‰e??ž ‰e??ž —œ¨©≤±∫±≥ ÃËd??š®œËœ “« v½u??²??Ý —œ vzd??U??½ tÇ vzd?? —u??Þ tÐ t?Ç

Page 119

XdÖ Ëd? œËœ «— U?MO?Ý Áu? vUL?ðò∫XÝU?šdÐ œËœ¨b?N?Ž Êbý t?²?Ð “« q³? Áu Èu?Ý “« t —u?Þ ÊUL?¼¨åœËœ‰e??e??²?? X??Ý Áu?? vU???L??ð Ë b??ýÅv ôU??Ð Á—u?? œËœ q¦?? ‘œËœ Ë œd??? ‰Ëe??½ ʬ d??Ð g𬠗œ b??½Ë«b??š «d??¹“©¥∫∂ ‘«®b¹œÅv œËœ “« d?Ä «— b?³F?¨ÂU?N« ‰Ëe?½ “Ë— —œ v³?½ UO?F?ý« t t½u?Ö ÊUL?¼Æ©±∏∫±π ÃËd?š®åb¹œd?ÖUN?½¬ Á«d?L?¼ U?«Æåœu?Ž Ë Òdò∫œu?ýÅv ÁœU?H?²?Ý« b?³?F v³?¼c? rÝ«d? XN?łÎU?I?O?œ t v¹U?¼dD?Ž¨5?Ö¬d?D?Ž Ȝ˜Âu ÁU?ýœU?Ä ‰U?Š 5?Ž —œ t? ʬ œu?łË U?F?A?F?A?ð ʬ tå—Ëœ 5?“d?Ý ÈU?¼d?D?ŽòX?¼ e?O?½ Èd?~?¹œ ÈU?¼d?D?ŽÆœuýÅv Áb¹œ¨åUł tL¼ È«—Ë “«ò XÝ« t½U~OÐ ÈU¼ÅXK ÂULð ÁUýœUÄ Ë XÝ« g¹ušÆœd X¹Ë— Ê«uðÅv/ «— Ë« œułË t XÝ« XOL¼« ezUŠ¡¤wF±ÐC:=9бһF];±Áb¼UA l«Ë—œ t? XO½ Ë« œu?š s¹« ˨åXÝË« Ê«Ë— Xðò s¹«ÆbM?Åv ÂöŽ« t XÝ« ÊU¹«d?L¼ ÁËdÖÊU¼«dL¼ tÐ U?¼Å‰ež ‰ež Èd?³Ž ÊUГ —œ t b?½«ÅÁœd Áb¼UA? È« t½UMO?Ð „“U½ —uÞ tÐ -RXRQ Ë %XGGHÆrOMÅvÊUL?¼∫åb?ýU?Ð Ë« ·«dÞ«òt? s¹« t½ ËåXÝË« X?ð ÂuN?H? tÐòt©g½U?O?«d?Þ«®XÝ« Áœ«œ «— ÊU?dN? VI? Ë«ÁuN¹ v¹dU½ —b¨ÁU~¹Uł ʬ —œ t¨bM²—Åv gO?ÄåXLŠ— Xðò·«dÞ« —œ qOz«dÝ« vMÐ ÊUO¼UáÝ t t½uÖÆœuÐ Ábý ÊUNMÄÂu? —U?³?²?Ž«d?Ä ÁU??ýœU?Ä œu?łË qO?œ tÐ U??N?M?ð¨Áb?ý —«d?J??ð X¹«Ë— s¹« —œ —U?Ð tÝ r¼ ʬ ÊU?L??O?K?Ý ÂU?½ tÇ ÊU?M??ÇË ÊU¼UýœUÄ dOÝ —œ r¼ œË— v uKł tÐ g¹uš Ê«—U¹ ÊUO? —œ 5MÇ s¹« t vBý ʬ ÊuǨbýUÐÅv/ qOz«dÝ«`K È Áœ«e¼Uý t¨býUÐÅv œË«œ 5²Ý«— d?Ä U ÊUO “« ÈbŠ« ÊuÇ eO½ Ë b?½Ë«bš bM½U Ê«—œ«dÐ dOÝ —œ r¼v²Ý«— tÐ U¹¬¨b?ÝdÄÅv fO½Ëœ —u?~¹dÖ t t½u?Ö ÊUL¼ÆXÝ« e?O½ ÊUL?OKÝ ÂU½ v?EH« X% Âu?NH t t²?dÖ VIœułË —œ t¨XÝ« d~¹œ v½UL?OKÝ Ë«¨t½ÆÆÆ øÁbý b?u² l³A²?Ð “« t XÝ« ÊULOK?Ý ÊUL¼ ÂœuBI? vMÅv —uBðÁUýœUÄ Ë«ª©≤∫∑d?³Ž®X?Ý« v²öÝ ÁU?ýœUÄ Ë« ÂU?½ª©≥∫±ÂË—®t²U?¹ bu?ð œË«œ q½“« e?O½ Ë«ÆÁb?ý vMF? vJ¹ s¹«gA½«œ tÐ t Ë«©¥∞∫≤∑ª∂±∫≤∂ª±∏∫±∂ X?®«bš b?³?F? fÝR©±≥∫±≤ª¥π∫± u?¹®XÝ« qO?z«d?Ý« 5²?Ý«—ÁuN?¹ t X?Ý« v¼U?ýœUÄ Ë«ò ©∂∫±¥ u?¹®XÝ« X?IO?I?Š¨©≤¥∫± Êd? ‡±®XÝ« g½«œ œu?š œu?łË X?O?½ v²?¹U?N?½«— `K tJ?½¬ò¨b?M? v¼«— g¹uš 5?“d?Ý Èu?Ý tÐ t½«b?M“Ëd?O?Ä Ë bM? Èd?³?¼— «— g¹uš X?K U?ð œu?Ð ÁœU²?Ýd?b½Ë«bšò∫b¹uÖÅv ÊuON tÐ t XÝË« bMÅv ÊöŽ« «— È—U~²Ý—¨œ—ˬÅv ÊUG—« tÐ v²³ýuš¨b¼œÅv b¹u½—œ Ë« dN?ý ÈU¼ÅÁ“«Ë—œ Ëò È“Ëd?O?Ä Ë `K ÁU?ýœU?Ä XÝ« vF«Ë ÊU?L?OK?Ý Ë«Æ©∑∫µ≤ ‘«®å°bM?Åv Xu?JŠ u?ðÁUýœU?Ä s¹«°œu?ý qš«œ ‰öł ÁUýœU?Ä U?ð b?¹“«d«d?Ð Èb?Ы ÈU¼—œ È«ò åb?M?J¹—U?Ð Ë @M?ð —UO??Ð Ë« vÐU?Od?ý “Ë—Æ©±∞≠∑∫≤¥ e®åÁöÝ XÝË« ‰öł ÁUýœUÄ u¹U³ ÁuN¹ÆXO ‰öł±±π‰UË ÊU²ÐUð

Page 120

tÐ gu ÊU½UdN t¨U×O ÁUýœU?Ä ‡ œ—«œ bŠ«Ë ʬ —œ XO½U½« Ë Èb½Ë«bš “« ÊUA½ v²Ý«— tÐ t XÝË«∫b½b¬ d{UŠ Ë«å‘dŽòË Xð —ËœF±ÐC:=9бһF];±P;ĔClcЬ˱R±a^=g±R±б»C¼±»CF0ĔaP;ѹb¼¬.;ÒaRpR=/:ĔÐC/±ci:¡¤wF±aU±»RDĔËbDa]RR=/:Ĕt v½UdN XBýÆbM²?¼ ÁUýœUÄ X³O¼ dÄ gð—« UN½¬Æb?M²O½ ÁbMM b?¹bNð ÈU¼ —b “« dOœ Ê«œd s¹«œË«œ dÄ Xb?š —œ UN½¬ÆbM?Åv X¹«b¼ «— U?N½¬ t bM?²¼ v? ʬ ‘“—« œU/ b½«ÅÁœ«œ qO?JAð «— gð—« s¹«Ë „d¹“åd?×?³?²?òv?½«œd U?N?½¬Æb?½«Åt?²?U¹år?O?K?F?ðòt½«—u?³? Ë v½ôu?Þ vðb?¨b?½—«œ —«d? Ë« h?ý —U?M? —œ ËVý vJ¹—Uð Ë XLK?þ ÈU¼ËdO½ d?ЫdÐ —œ p¹ d¼ ËÆb½—«œ e?OLð Ë pO?JHð —b t v½«œd?¨b½«Åt²AÖ È—U?OA¼bMÅv dO~KUž t²ÝuOÄ gð«b¹bNð t©ÊUDOý®X?LKþ È Áœ«e¼Uý dЫdÐ —œ ’uBš tÐ ‡ b½«Åt²AÖ eN− XÝ—œ b¹U?Ð t b¼œ v rO?K?Fð 5?MÇ U?N½¬ U?Ð ◊U?³ð—« —œ ÊU?O??« tÐ eO?½ fuÄ d?C?Š tåt²?Ð dL? d?Ð dO?AL?ýò‡Æ©±∑≠±∞∫∂f«®bMýUÐ ÁœU¬ Ë eN−åULKþ ÈUO½œòdЫdÐʬ ÊbOU?½ È«dÐ e?O½ qO?zuL?Ý ÂËœ »U²? —œ ÂU½ 5?L¼ “«¨bM? v vdF?å—U³?łòÂU½ U?Ð «— UN?½¬ U¼Å‰e?ž ‰ež5EU?× U?«Æ©≥π≠∏∫≤≥ uL?ÝŇ≤®XÝ« Áœd œU?¹ b½«ÅÁœ«œÅv q?OJ?Að «— œË«œ kU?× gð—« t —U?³ł sð vÝ°bM²¼ @Mł tÐ Áœu“¬ —U³ł sð XBý UN½¬∫býUÐÅv œË«œ “« dðÅÁu³½« dЫdÐ Ëœ¨Áb¬ Á“Uð ÊULOKÝ Ê¬¨œË«œ dÄXð ÁU?Ö Ê¬∫XÝ« Áb?ý ÊUN?MÄ d?D?Ž Ë œËœ “« v½u²?Ý —œ rO?ýUÐÅv «d?×? “« g½b¬ b?¼U?ý «b²?Ы —œ t ʬX?ð d?Ð Ë œu?š d?B? ÊË—œ pM??¹«¨b?½—«œ —U?E?½ Ë« d?Ð g½U?½U??³?N?~?½ Ë œ—c?ÖÅv d?N??ý ÈU?¼ÅÁ“«Ë—œ “« Ë« Ê«Ë—tÐ UN½¬ ÊUO —œ¨Á«— Xö Ë dł“ v½ôuÞ Ê«—Ëœ “« fÄÆÁbý ÁœUN½ Ë« dÐ ÁUýœUÄ VI ˪bMOA½Åv œuš v¼UýœUÄÆœœdÖÅv q¹U½ œuš ÁuJý Ë ‰öłFCÐC;²bm¼±ĝ/bÓ±Rc±Ò»FĒÑCĔ¹CkÐC:=9òFCбb»±¼±±»¾±lcRÒ¼±±»U67ÒÑR7¼±±»UClÐb£¤w¹bÌR4_=9Ĕ»Ò±бR¹FĕaU2ÒÒUÐ «— ʬ »U² 5?Lłd²? “« È—UOÐ t vU?Š —œ¨.«ÅÁœd tLłd?ð dÐË— ÈU¬ dO?³Fð tÐ «—åX?ðòXG U“« XÝ« ÈdO?³F?ð Ë dO?H?ð s¹«¨œu?ýÅv tEŠö t t½u?Ö ÊU?L¼Æb?½« Áb½«œd?ÖdÐ åÁU?~¹U?łò¨åÊ«Ë— X?ðò ÂU½±≤∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 121

ÊUL?O?K?Ýò ʬ d?Ð tåöÞ “« vH?I?ÝòU?Ð Ád?I?½ “« g¹U?¼ÅÊu?²?Ý Ë XÝ« Ê«u?ž—« “« ‘«ÅvÝd? t v²?Š«— vb?M?gÐ s¹« —œ UNMð t DSSLU\RQÈ tLK ªXÝ« XMD?KÝ Xð Ë ÁU?~¹Uł U?BA? UNM¹«¨b?MOA?½Åv åÁUýœUÄË v¼ô« X??ðòb??ýU??ÐÅv X??ð s¹« ’U??š XF??O??³??Þ d??ÖU??M??O??ÐË Áb??M??M? U??I??« X?Ý« Áb?ý ÁœU??H??²??Ý« »U??²?? “«ËU?H?ð t?½u?Ö s¹«Æ©∑∫¥µ e??® Áb?ý œU?¹ v?¹U?×?O??? ÁU??ýœU?Ä È«d??Рʬ ¥µ —u?e?? —œ t t½u?Ö ÊU??L?¼¨åÈb??ЫœułË «d× —cÖ ÊU“ —œ ÁuN¹ dI×? tLOš Ë b½œuРʬ œdÖ tÐ Ê«—U³ł gOÄ t?E( bMÇ ÊUL¼ tåXðòÊUOdÐ pM¹« r¼ t Ë« v¼U?ýœUÄ X?ð ˨©∂∫∑ uLÝŇ≤® å«ÅÁœd ‘œdÖ sJ? Ë tL?Oš —œ t ÂU?~M¼ ʬò¨œ—«œÆXÝ« t²dÖ ÈUł Ê¬Ë XLEŽ “« dOž Èe?OÇ êO¼ ËÆXÝ« Áœu/ VKł œu?š tÐ —UOÐ «— U?¼Å‰ežÅ‰ež È ÁbM?¹u½ È tłuð¨Xð s¹«È«ÅtKLł UN²ð s¹« åÂœd Áb¼UA ¡öŽ« výdŽ d?Ð t²A½ «— b½Ë«bš sòÆXÝ« ÁbA½ rOÝdð ʬ X¹UN½ÅvÐ ‰öłÊ¬ —œ t rO?K?ý—Ë« b?³?F?? 5?L?¼ d?Ш©¥≠±∫∂‘«®åXÝ« Áb?¹œ «— ÁU?ýœU?Äòœ—«œÅv ÊU?O?Ð v³??½ U?O??F?ý« t XÝ«È«dÐ Uł s¹« —œ Ë Ábý t²?šUÝ Ê¬ “« ÊU?¹b ”Ëb —U?²Ýœ t Ê«už—« Ë ÊU?M³ ÈUN?ÐÅÊ«dÖ ÈU¼Å»u?Ç ¨ÁdI½¨öÞ‰öł Ë oKD? —b? qO?K?& È«d?Ð XÝ« v³?¼c ÈœËd?Ý d?~?½U?¹U?/ œuš ¨t²?— —U?J?Ð U?¼Å‰e?ž ‰ež ÁU?ýœU?Ä X?ðÃUŽ “« vÖ—eÐ Xð ÁUýœUÄ ÊULOK?Ýò XÝ« Áb¬ ÊU¼UýœUÄ »U² —œÆbýUÐÅv qO?z«dÝ« Âu dL¼ t v¼UýœUÄ≠±∏∫±∞œU??Ä ‡±®œu??Ð Áb???A??½ t²???šU??Ý s?¹« q¦?? XJ???K??2 ê?O??¼ —œÆÆÆ b??O???½U??ýu???Ä hU??š —“ t?Ð «— ʬ Ë XšU??ݜ˫œ vF«Ë d?Ä tÐ U?¹¬Æœ—ušÅv/ «— a¹—U?ð ÊUL?OK?Ý Xð d?Š êO?¼ t œ—«œ v²?ð U¼Å‰e?ž ‰ež ÁU?ýœUÄÆ©≤∞u®åXý«œ b¼«uš v½«“—« Ë« tÐ «— ‘—bÄ œË«œ Xð b½Ë«bšò .d dCŠ tÐ Áœó“Ë— —œ t ÁbA½ Áœ«œ ÁbŽËÆÁbý Á—Uý« Ê«bÐ Uu »U² —œ t XÝ« UOŽ v¼UýœUÄ “« —œU½ b¼«uý “« s¹«Æ©≥≤∫±tÐ ò∫XHÖ s b½Ë«bš tÐ Áu?N¹ò∫XÝ« Ábý t²?ýu½ t ÊUM?Ç XÝ« «bš Êu¹b? UNMð¨s¹u?½ ÊULO?Kݨ˫ Xð%- e®å°œu?Ð b?¼«uš t?AO?L?¼ Ë bЫ È«d?Ð b?½Ë«b?š ÈuÝ “« u?ð Xðòª©±∫±±∞ e®å5A?MÐ s XÝ«— XÝœËÆb½«œÅv/ v? “« «— ʬÆåÁœd? U?MÐ v²??ð œu?š È«dÐ Ë«ò¨Áœd? b?O?Qð U?¼Å‰e?ž ‰e?ž »U²? Ë— s¹« “«Æ©∑∫¥µ'KRUPHåÁbý ‚dF rOKý—Ë« Ê«d²šœ X³× UÐ t v½«už—« Xðòs¹« È«dÐ ÈœUý Ë vMðËd UШÂu p¹ q‚e?Š®b??ýU?ÐÅv q?O?z«d??Ý«åÊ«d?²??šœòËåd??²?J??Çu?òÈU??¼ XK?? ÂU?L??ð d??Ł« d?~??¹œ vM???Ý tÐ t -RXRQ72%ÆbM qLŽ v¹U×O ÁUýœUÄ XuJŠ È«dЫbš Á«dL¼ Uð Ábý t²HÖ ÊU½« tÐ 5MÇÆ©¥∂∫±¥bM qO−Fð b¹UÐ ÊuON Âu¨t .uMý v r?OKý—Ë« Ê«d²šœ ÈuÝ “« eO½ U t XÝU¼ ÊU½« q È«dÐ s¹« Ë∫bMÝUMý“UÐ «— ÁUýœUÄ v½UNł XMDKÝ U𨠜uý ×Uš œuš dNý “« Uð±≤±‰UË ÊU²ÐUð

Page 122

ĒP=;=a±»ÑCĔ¹CkÐC:=9ÒP=¬ÐÒR=Ðb=<jбR¹Ó±ÓÒcÒR¼Ò»»¹¾»¹CacCC¤w¹C<ÓÒRR±»ЬU¹Ó¹CĔ¼Ò»»¹ÒË XLEŽ ÂULð —œ «— œuš¨»u³× t t²dÖ —«d U¼Å‰ež ‰ež ed —œ XÝ—œ t XÝ« ÂuÝ XOÐ s¹« —œ UNMðg¹u??š —«œÅXÝËœ V?K?? rU??Š¨ÁU???ýœU??Ä U???N??M??ð¨‰e???ž 5??²???????½ Ë tb???I?? —œÆœ“U??ÝÅv ÊU???¹U??/ g¹u???š ‰öłœu????š Ád?????H?????Ý —œ ÁU?????ýœU?????Äòt v?U????Š —œ©¥∫±®©åœ—ˬ œu?????š ÈU?????¼ÅtK?????−?????Š t?Ð «d???? ÁU?????ýœU?????Äò®b?????ýU?????ÐÅvtKNK¼ UÐ rOK?ý—Ë« ”bI dNý Èu?Ý “« bMÝUMýÅv ÁU?ýœUÄ «— Ë«¨ÂuÝ ‰ež —œ Uł s¹« —œ U?«Æ©±≤∫±®åbMOA½ÅvÂU½ UÐ U?¼Å‰ež ‰e?ž “« XL s¹« —œ U?NM?ð Ë UN?Mð t UN?½U?½« dNý Ë «b?š dN?ý¨bM?N½Åv ‘dÝ d?Ð ÃUð¨5?% ËUð b?½Ë«b?š pM¹«ò∫XÝ« t²H?Ö “U?Ð v³½ U?O?Fý« t t½u?Ö ÊU?L¼ tÐ t½U?¼U?ý È—uN?þ —œ¨XÝ« Áb?ý vdF? Êu?ON?d²?šœ È«ò∫b?¹u?ÖÅv rO?I?²?? —u?Þ t?Ð œu?š »U?²? —œ U?¹d?“ ˪©±±∫∂≤ ‘«®åXÝ« Áœd? ÊöŽ« 5?“ ÈUB?«VŠU Ë ‰œUŽ Ë«¨b¹¬Åv uð œe½ uð ÁUýœUÄ pM¹«ÆÁbÐ v½UœUý “«Ë¬ rOKý—Ë« d²šœ È« Ë U/ błË —UOÐ ÊuONÆ©π∫π „“®åbýUÐ v rOKŠ Ë U$v¹«bš ÂöUÐœuš d?Ný —œ U¼Å‰ež ‰e?ž ÁUýœUÄ ÊbO?Ý— ÂU~M¼ tÐ «— Âœd? lLł ÈœUý Ë błË Ê«u?ðÅv t½u~ÇqU rO?K?ý—Ë« tÐ U?OŽ È t?½«bM?“ËdO?Ä œË—Ë ÂU?~M?¼ tÐ vM?ýË— Ë Õu{Ë tÐ U?M?Šu¹ t¨œd? o³?DM? v³?½ ÈU¹d?“rO?K??ý—Ë« tÐ U???O??Ž t b?½b??O??M?ý b??½œu?Ð Áb??¬ b??O?Ž È«d??Ð t È—U?O????Ð ÁËd?Ö Êu??Ç “Ë— ʬ È«œd?òøXÝ« Áœd?—œ¨b¼œÅv ÊU?A½ r?OK?ý—Ë« dN?ý 5?L¼ —œ «— œu?š Áu?JýU?Ð Êb?¬¨dN?ý tÐ ÊbO?Ý—«d? “« fÄ eO?½ U?O?Ž¨åb¹¬ÅvË b½b¬ ÊËdOÐ Ë« ‰U?³I²Ý« UÐ t²?dÖ «— q½ ÈU¼ÅtšUýòbMU½Åv ÁUýœUÄ «— Ë« —U?Ð 5²½ È«dÐ U?NMð t ÈdNýÊËdO?Ð ÊuO?N? Ê«d²?šœ È«ÆÆÆb¹¬Åv b?½Ë«b?š rÝ« tÐ t qOz«d?Ý« ÁU?ýœUÄ œU?Ð „—U³? U?½UF?O?ýu¼ b?½œdÅv «b?½Æ©±¥≠±≥∫±≤ u¹®åb¬ tbOMO³Ð «— ÁUýœUÄ bO¹¬ÁUýœUÄ ÊUL?OKÝòb?¹u½Åv t v¹U?ł —œ¨ œ—«b½ œułË U?¼Å‰ež ‰ež È ÁbM?¹u½ Èu?Ý “« vU³D?½« ÂbŽ êO¼ ËË« dÝ dÐ «— ÃU?ð ÁUýœUÄ —œU?ò t t½UN?Ð s¹« UШ圗«œ Á«dL?¼¨ÁœUN?½ Ë« dÝ dР똓« “Ë— —œ ‘—œU? t «— vłUðtÐ œË«œ vF«Ë d?Ĩs¹u½ ÊU?LOK?Ý t «dÇÆ圗«b?½ Ë« 똓« rÝ«d tÐ vD?З È—«cÖ ÃU?ð rÝ«d ˨XÝ« ÁœUN?M½t²?ý«œ œu?łË U??O??Ž È«d?Ð vM?ð —œU? p¹ U?N??M?ð tÇ ÊU?M?Çò f¹b?? “Ëd?³?¬ È t²?H?Ö t?ÐÆXÝU? b?½“d? t v²??Ý«—ÁbOAÐ U? tÐ ÈdÄ Ë ÁbO?z«“ ÈbË U È«dÐ t«d¹“òåb½—ˬ œułuÐ «— U?OŽ b½—œU ÊU1« ”U?Ý« dÐ tL¼¨býUÐdÐ Ë eOÇ tL¼ d?Ý «— Ë« œuÐ b¼«uš U XO?½U½« d?L¼ Ë«¨b¹bł bN?Žòs¹« ÈuÝ “« ‰UŠ 5Ž—œÆ©µ∫π ‘«®åbýÊUA?½ t¥µ —ue? —œÆb?½œUN?½ Ë« d?Ý dÐ ÃU?ð g¹u?š ÁUýœU?Ä Êu?Ç Ë¨©≤≤∫± f«®ÊUA?½dÐ œu?łË ÂU?Lð XÝU?¹—±≤≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 123

s¹dðU?³?¹“ò¨œd?O?ÖÅv sA?ł e?O?½ ʬ «— U? œ«ó½ ÁUýœU?Ä È—«c?Ö ÃU?ð “Ë—¨XÝ« Áb?ý t²?šU?M?ý U? dРʬ v?¹UO?×?O??Æ©±∂≠±≥∫∏ª∑≠≥∫¥µ e® b½dOÖÅv sAł «— Ë« 똓« rÝ«d t ÊU“ r¼ å«— ÊU½« b½“dË bMOA?½Åv œuš Xð dÝ d?ШœuýÅv qš«œ œuš dB? —œ ËÆXÝ« Ábý œ—«Ë g¹uš dN?ý tÐ ÁUýœUÄ ÊU?LOKÝË Ábý t²?šU?M?ý v¼UýœU?Ä ÈœU?ý¨åË« VK? ÈœU?ý —œò XÝ« eO?Ç tL?¼ Ë«Æb?N?½Åv dÝ d?Ð «— v¼U?ýœU?Ä ÊUA?½ ÃU?ðÁUýœUÄ Ê¬ —œ t È«ÅtEŽu¨rO¼œÅv «d? ‘uÖ Ë« È—«c~łUð ÊU“ È tE?Žu tÐ U ÊuM«ÆXÝ« »u?³× ÈdL¼tÐ Ë« È tEŽu2ULð .« Áb½U V−F𗜠U t ÈœułË UШU«Æœ“UÝÅv XO³¦ð g¹uš Âu dÐ «— œuš oKD —bv bO?−?L?ð X¹U?N½ÅvÐ «— œu?š »u?³?×? ʬ —œ t¨XÝ« oA?Ž “«dЫ¨b?ýU?Ð t²?ý«œ Xu?J?Š “« ÊUA?½ t ʬ ÈU?łÆœ—«œ —uCŠ Ë« VK —œ t²ÝuOÄ t v Ê«œdÖdÝ È tÐcł “« vež¨bMĒ`ÓabĕÓ±cC¼b];±cC¼b];±F±RbÐC:/m^bZRF/k¼±FC:/mÒP±lÑP=±b¹C49ÑbDCRaF±CSÓa9p^FCbÒĒP;ĔCÑP¬RĝĔ¼±aÑPR_/kбP;6bpa9p^FClбP¹PĔC¹±¼C_c8C<¬»¹ÒÑP=g±¼ÏbC<¬ci:ÒF±^=:FC¹ÒSRaĔ»^FClDF±»C±ÓÑ»CkP;CbZRD7»¹FCla7=7ĔÒF±¹Ò±¹¶R^F¹RpF±ÑPĔC;aC·F<aaF±бSÒ¬ÐCCĔÓCRra:c;4Rr»±SЬ»¹Ò¤wPRmlcCl`bÐC=»¹aPĔCb¬ÏbÓatÒ¹^FCkÒ¹Òd~ È«ÅtE?Žu êO¼ oA?Ž ÁUýœU?Ä ÊuÇÆœ—«b½ XM?DKÝ ÈU?Žœ« œuš oA?Ž eł f êO¼ tÐ U?¼Å‰ež ‰ež ÁU?ýœUÄœ—«b½ vö êO¼¨dJHð ê?O¼¨ÊU¼UýœUÄ d¹U?Ý ÊUO —œ ÈeO~?½« XH~ý ÁUýœUÄÆb?½«— v/ ÊUГ tÐ oAŽ È tEŽuÆbM 5% œ—«œ v XÝËœ t «— f ʬ vzU³¹“ b¼«uÐ t ʬ d~e?O??~??½« X?H??~?ý ÈË d??E??½ —œ Ë« e??O??Ç tL??¼ t? «d??Ç œu??ýÅv/ “U??ž¬ vB????A?? È tD??I??½ êO??¼ “« Ë« g¹U??²??ÝU³?¹“ uð pM?¹«¨v¹U?³¹“ u?ð pM¹«ò œd?~?½Åv Ë« ÁœUÝ b?ŠË —œ oK?D v¹U?³¹“ s¹« t?Ð v½ôuÞ vðb? Ë«Æb¹U?/Åv±≤≥‰UË ÊU²ÐUð

Page 124

s¹« tAOL?¼Å∫bMÅv “U?ž¬ 5MÇ t?²ÝuO?Ä »u³×? ËÆbM v —«d?Jð rz«œ jI? t ÈœU¹dÆås »u?³× È« v²?¼U¼Å‰ež ‰ež —œ t³ðd t½ tKLł s¹« Ë å°v²¼ U³¹“ uð pM¹«ò∫œuš »u³× dЫdÐ —œ XÝË« qLF« fJŽ 5²½Áœu?d? v³??½ U?O??F?ý« »U??²? —œ Áu?N??¹ t t½u??Ö ÊU?L?¼Æ©∑∫∑ª¥∫∂ª∑≠±∫¥ª±≥¨±∞∫≤ª±µ∫±®Æœu??ýÅv —«d?J??ð‘«®å‘U?Ð «— g?¹u??š È«b?š ÈœU??ý V?³?Ý e??O??½ u??𨜜d??ÖÅv ÃË“ ÈœU??ý V³??Ý tłË“ t? t½u??Ö ÊU?L??¼ò∫XÝ«tÐ UN?Mð Ë« v¹U?³?¹“ t rO½«œÅv vÐËŒ tÐø©±≤∫¥µ e®åb?ý Ë« v¹U³?¹“ »cł ÁU?ýœUÄò¥µ —u?e —œ Ëø©µ∫∂≤bý l¹Uý U¼ X« ÊUO —œ XOzU?³¹“ V³Ý tÐ uð Á“«Ë¬ò∫Áb¬ ‰UO?eŠ »U² —œ t t½u~½U?L¼ XÝ« »u³× V³Ý—œ t s¹« “« tłË“ e?O?½ XK?Ž 5?L¼ t?ÐÆ©±¥∫±∂ ‚eŠ®b?ý qU? Âœu?Ð ÁœU?N?½ u?ð d?Ð t s ‰U?L?ł “« v¹U?³?¹“ ʬÁU³?²?ý« —œ X?ݨd?O?š U?¹ b?ýU?Ð oA?Ž s¹« È t²??¹U?ý U¹ ˨ b?ýU?Ð b?¹œd?ð Ë pý —œ g¹u?š XO?Ðu?³?×? È tł—œ—œ X?½ “Ë— ÊUL?¼ “« t XÝË« ”bI? È ÁdN?Ç Ë »u³?× tÐ g²?¼U³?ý ʬ “« Ë« v¹U³?¹“ ÂUL?ð ÊuǨb?ýUÐÅvÆœdO~Ð ÈUł d²AOÐ Ë« œułË —œ “Ë— tÐ “Ë— Uð b¼«uš v Ë XAÖ X³Ł Ë« œułËUNMð¨U?OŽ vM?²ý«œ XÝËœ È ÁdNÇò∫œu?Ð Áœd „—œ vÐuš tÐ «— U?¼Å‰ež ‰ež t¹¬ s¹« 7KHUHVHGH/LVLHX[œułË s ÕË— —œ 7?¹d?~½ U?Ð Uð¨œu?ý X³Ł s —œ u?ð v¼ô« œułË U?ð —«c~?ШbM?Åv dO??ð «— r³K? t v¹U?³¹“ÆåvM 5% «— œušUOze?ł Êœd u?Ö“UÐ “« d~?¹œ¨t²d?Ö —«d qU v¹U?³¹“ b?łË È tÐcł XU?Š —œ ÃË“¨X½ tK?ŠË —œ ÊuÇr−? «— 5?D?K? 5“d?Ý Ê¬ —œ t¨b?M? v “Už¬ Ád?N?Ç ÈôUÐ “« «b?²?ЫÆb?¼œ v/ Á«— œuš tÐ v~?²??š v¹U³?¹“ÈU?¼ÅÁd??Ð ÊU??²????¼u?? ÁU??O??Ý ÈU??¼ÅtU??že??Шb?O??H??Ý Ê«d??ðu??³?? “«Ëd??Ä∫œ—«œ «— v~??½— ÈU??¼ÅnO??Þ Ÿu??M??ð t b??M??ÅvÆÆÆ dNý bMKÐ È ÁdNÇ Ë¨—U½« ed ÈU¼ÅÁuO¨U¼—uš¬tłu?ð 5?L?¼ t¨œu?ýÅv/ t²?ÝU? ʬ v?Öb?M?A?š—œ “« Áb?½U?ýu?Ä «— ‘d?Ý t È—œU?Ç œu?łË U?Ð t? Ë« ÊU?L?A?Çv½UÐdN? Ë XOuB?F¨vÖb?½“dݨXdŠ¨r?O½«œÅv vÐuš tÐ t v½U?LA?ÇÆÁœu/ VKł œu?š tÐ UN?ðb «— »u³?×t v½«uOÖÆb?MÝ—Åv dE½ tÐ gŠu?² vL Ë« ”uM?Ь ÊuÇ ÁUOÝ ÈU?¼uÆbýUÐÅv Ê«d?ðu³ ÊUL?AÇ ÊuÇ r¼ ʬd?Ð «— ÊU?ÐU?O?Ð ÁU??O?Ý ÈU?¼ÅtU?že??Ð t t½u?Ö ÊU?L?¼¨b??½«ÅÁœU?²?« g¹U?¼Åt½U??ý d?Ð t²??Ð v?¹U?¼ÅfO?Ö —u? tÐ X?Ý«—ÆbM¹¬Åv 5¹UÄ “U½ Ë tLýd UÐ U¼ÅÁ—œ “« t¨rOMOÐÅv œUFKł ÈU¼ÅÁuvýUA?Ð Ë Ê«bM?š È Ád?NÇ U?¼Å‰ež ‰e?ž È tÐu?³×? t b¹U?Ю˫ b?OH?Ý ÊUA?š—œ ÈU?¼ÅÊ«b½œ Ë Á—U?ÐËœ ÈœUC?ðË œUý —U?O??Ð b?ýU?ÐÅv ÊUÄu?Ç rO?½«œ v t ÃË“ ËÆ©°rO?M? Áb?¼U?A? «— g¹U?¼ÅÊ«b½œ t?½uÖ s¹« U?ð b?ýU?Ð t²?ý«œÁb¼UA “« U¹¬∫b?½“Åv bM³ e?O½ Ë«¨©°œuýÅv XU¹ qO?$« —œ Ê«Ë«d t —uÞ ÊUL¼®∫XÝ« u?ÖÅtcÐ Ë Áb½“dÝd~?¹œ p¹ —UM? —œ ÊU?Aš—œ tL?¼ Ë Ábý ×U?š »¬ “« v¹U?¼ÅÁdÐ t œu?ýÅv r?− 5?M?Ç Ë« rEM? ÈU¼ÅÊ«b?½œ ȱ≤¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 125

dFý ÊU?Г tÐ «— Ÿu{u? s¹« ˨býUÐÅv r?EM Ë iI?½ÅvÐ ÎöU tÐu?³×? ÈU¼ÅÊ«b½œ s¹«d?ÐUM?ШbMýU?Ð t²d?Ö —«d°.«Åt²U¹—œÁ—Ëœ ʬ ÈU¼ÅvKOz«dÝ« È«dÐÆÁb?ý t²HN½ vIO?œ Ë eO¬eMÞ È«Åt²J?½¨‰Ë« dE½ ·öšdÐ vKO?¦Lð q¹ULý s¹« —œt œuN¹ sN XMÝ —œÆ.ełUŽ ʬ XU¹—œ “« Á“Ëd« t œu/ v ·UHý Ë `{«Ë «b¼UA t½uÖ s¹« “« È—UOÐd¹“«d?Ý œU?F?Kł ÈU?¼ÅÁu? “« t v~?½— ÁUO?Ý ÈU?¼ÅtU?že?Ð ‰U¦? —œ ÅÁœu?/ tF?UD? fO?½Ëœ —u?~?¹dÖ «— ʬ “« vA??Ð5“dÝ “« œUFK?ł ÈU¼ÅÁu “« «— UN½¬ “u?M¼ ÊUÄuÇ »uI?F¹ÆœuýÅv Áb¼UA? t½U~OÐ ÈU¼ XK? “« ÈœU/¨b½uýÅvt v¹U¼ÅÁd?Ð ·öš d?Ð Æ©≤≥≠≤±∫≥± bO?Ä® XÝ« ÁœdJ?½ X¹«b?¼ b½Ë«b?š œu?Žu 5?“dÝ t?Ð t¹—uÝ È t½U?~?OÐôUÐ Áu “« rE½ UÐ U¼ÅÁdÐ fJŽ tÐ Ë b½uýÅv d¹“«dÝ Áu “« rEM?U½ U¼ÅtUžeЮb½œdÖÅv “UÐ ÂULŠ “« Ábý t²ýd¼® XÝ« tÇ—UÄ p¹ Ë b?ײ qO?z«dÝ« ÂuN?H tÐ t¨b½«ÅÁœd? tO³A?ð tÐu³×? ÈU¼ Ê«b½œ tÐ «— U?N½¬ Ë©°b½Ë—ÅvUÐ «— UN?½¬ t g¹u?š ÊUÄu?Ç Ë d³?¼— dE?½ d¹“ —œ©XÝ« Áb?½U/ ÂËd?× ʬ “« «b? êO¼ Ë œ—«œ «— œu?š XHł p¹Æ©≤≥ e® œdÐÅv U¼ »¬ ÈuÝ tÐ g«—¬rO?¼«u?š t½u?Ö s¹« «— ÂËœ È t?¹¬ rO?½«u??Ð «— v½«d??³?Ž ÊU?Г “« vE?H??« X% v²?¹«Ë— rO?ýU??Ð t²?Ý«u?š tÇ ÊU??M?ÇjIÝ g¹U?¼ÅtâÐ p?¹ êO¼¨b?½œdÖÅv “U?Ð —u?A?Ь “« t XÝ« v¹U?¼ÅÁdÐ b?M½U? tÐ »u?³×? ÈU¼ÅÊ«b?½œòÅ∫b½«u?š—uÞ tÐ bŠË È tU tРʬ —œ t U?¼Å‰ež ‰ež 7 —œ åb½—ˬÅv U?O½œ tÐ uKËœ ÈU?¼ÅtâР«b d¼ Ë œuýÅv/Ábý Áb½«uš XÝ« —«œ—UÐ «— È« ÁdÐ t²Ýu?OÄ t È—œU XH UÐ tÐu³×? t XU¹—œ Ê«uðÅv Ábý Á—Uý« È—UJý¬—œ U “« t«dÇ œu/ b?M¼«uš v²?ý¬ t½«—œ«dÐ eO?½ È“Ë— U«¨b½u?ýÅv rOI?ð t²Ýœ Ëœ tÐ “Ëd« ‚U?IA½« “« fÄ tÆb½« t²U¹ buð býUÐ qOz«dÝ« t ÈbŠ«Ëå@½— e?d? È t²?ý— Êu?Ç v½U?³?òœu?ý v Ád?N?Ç v~?M?¼¬ r¼ œ—«Ë b?¹b?ł @½— U?¼ÅV È tL?K? U?Ð ÊU?“ r¼ÊU“ r¼ b¹UÐÆåbÝu³Ð œuš ÊU¼œ ÈU?¼ÅtÝuÐ tÐ «dòÅ∫bMÅv te“ »u³×? tÝuÐ “« fÄ tbI “Už¬ —œ tÐu³×»u³?×? ÊU?³? v½«u?ž—« @½— tÐ Ë ÅÁœd? XU?¹—œ vý«œU?Ä Ë« Êu?M?« t¨Xý«œ ÊU?Ž–« 5?M?Ç fO?½Ëœ —u?~?¹d?Ö U?Ы— œuš ÈU¼ V b¹—«c?~Ðò∫b¹uÖÅv t rO?ÐU²AÐ &DWKHULQHGH6LHQQH uŽœ tÐ b¹UÐ U ˨ÅÁb?ý œuš 5½ušÊ¬ “« v½u?š Ë t²?ÝU?šd??Ð XL?Š— gð¬ ʬ “« t XÝ« v½U??¼œ Ë« ÈU?¼Årš“ ªb?¹—«c?~??Ð b?½Ë«b?š d??Ä ÈU??¼ÅÊ«— d?ÐÆåb¹uAÐ «— U ÈU¼ r²Ý ÈU¼Årš“ Uð XÝ« È—Uł—ue? “« ÁbM?¹u?½ tÆåU?³¹“ ÿU?H« U?Ðòv½U?¼œ rO¹u?~Ð d?ð oO?œ U¹¨b?MÅv rO?Ýd?ð «— åv¹U³?¹“ ÊU¼œòU?¼ VÆ©≤∫¥µ e?®å.u??Ö v ÁU??ýœU?Ä È Á—U??Ð —œ «— œu??š U??A?½«Æb??ýu??ł v u??J?O??½ Âö tÐ s? ‰œòt²?d??Ö ÂU??N??«Å¥µt²??ý«œ d?Ý d??Ð vÝËd??Ž “Ë— U??ð b??¹U??Ð t v“U??½—u??ð XA??Ä —œ r¼ ʬ¨b??½u?ýÅv? t²??š«b?Ö g?𬠓« Ë« ÈU??¼Åt½u??Ö±≤µ‰UË ÊU²ÐUð

Page 126

býU?ÐÅv tÐu³?× È Áu?O e?O?½ —U½«¨XÝ« »u?³×? È ÁuO? t VO?Ý ÊuÇ r¼¨—U?½« È Á—UÄ Ëœ b?M½U? XÝ—œ¨b?ýUÐÈœbF² d¹ËU?Bð U¼Å‰ež ‰ež —œ ‡ b?MýUÐÅv —Ëb ËœdÖ t È«ÅÁu?O Ëœ oAŽ È ÁuO ˜Ʃ≤∫∏ª∑∫∂ª±≥≠≥∫¥®tÐu³× Ë »u³× v¹U?³¹“ —bIÇ Ë ‡ Ábý t²dÖd?Ð qU œU/ —Ëb ‰UJý« “« t œ—«œ œułË t?Ðu³× Ë »u³× “«ÆbMýUÐÅv å◊U³ð—« —œòd~¹bJ¹ UÐÁdÐ Ë tU?že?Шdðu?³?®XÝ« —U?Jý¬ œu?ýÅv Áb?¹œ vJ?ÐUÇ Ë Xd?Š ʬ —œ t »«c?ł Ë U?³¹“ È Ád?N?Ç b?MÇd?¼œË«œ ÃdÐ∫XÝ« ÁœU²¹« —Ëd?ž UÐ t vłdÐ bM?½U¨XÝ« —«u²Ý« Ë rJ?× Ë b¹U/Åv bM?Lð—b t Ë« ÊœdÖ Ë©ÆÆÆXÐUÐ s¹« “« Ë« dL¼ ˨X?¼ eO½ Èu¨XÝU³?¹“ tÐu³× t —b ÊU?L¼ ÊuÇ °XÝ« v²MD?KÝ vłdÐ v²Ý«— tÐ tÈu U d?NýòÅ∫b?¹uÖÅv t rO?½«ušÅv «— U?¼Å‰ež “«Ë¬ 5?“dÝ —œ “Ë— ʬ —œ ò¡U?OF?ý« t²H?Ö tÐÆbU?ÐÅv œuš tШb?²?K?žÅv Ë XÝ« Ê«e?¹Ë¬ g½œd?Ö d?Ð t?½U?œU?ý t Ë« ‚«d?Ð b?M?Ð Êœd?Ö t X?H?Ö Ê«u?ðÅv ËÆ©±∫≤∂‘«®åXÝ«vMЗu?Ož Ê«—u?A?×K?ݨbýU?ÐÅv »u?³×? ‚öš r?& d~?½U?A½ U?¼Åt½UA?½ s¹« ÏtL?¼øœ—ˬÅv œU¹ t?Ð «— Ê«—uA?×K?ÝeO½ —Ëœ “« ˨b?MýUÐÅv U?UE²?½« Ë rE½ œU/ e?O½ `K ÊU?“ —œ¨b½«ÅÁœU²?¹« dN?ý È Á“«Ë—œ œdÖ dÐ t? qOz«dÝ««— U¼ Êd g¹U?Ýd ʬ b?M½U Ë œ—c?ÖÅv ÂUU?½ «— sLýœ öLŠ t? U³¹“ Ë Èu? ÃdÐÆb?½œdÖ v «d²?Š« Vłu‰ËU?á?Ç “« —Ëœ t v?²??¼ Èu?? Ãd?Ð Êu?Ç u??ðòÅ∫Áb?¬ *HUWUXGHYRQ/HIRUW “« È« ÁœËd?Ý —œÅ∫b?M??J?ý v r¼—œ“U??Ð «— qO??z«d??Ý« Âu?? ‰öł Ë XL??E??Ž¨åœË«œ Ãd??Ðò —œ U????O??K?? Ê«—b??Ä t? t½u??Ö ÊU??L??¼ÆåÈd??ÐÅv d????Ð ÊU??“r?ł v?F?«Ë Êœd??ÖWXUULVGDYLGLFDe?O??½ Ád??U??Ð .d??¨XÝ« Áb??ý tO??³??A??ð ʬ tÐ tÐu??³??×?? ˨b??½«Åt²??šU??M??ýÆœ“UÝÅv qB² Ë« ÈUCŽ« È tOIÐ tÐ «—åUOŽòdÝ t¨eO¬“«—t «dÇÆb¼UJÐ `K vF«Ë 5MÞ “« b?¹U³½ t½«—uA×KÝ gOÐ Ë r X?UŠ¨vUÝËœ v½«d f¹b È t²HÖ tÐ VI?Ž tÐ «— U??¼Å@M??ł Ë ÊU??O?¼U??á??Ý Ë¨b?ýU??ÐÅv VK??Þ `K?? Ÿu?L??−?? —œ Ë XÝu??−?~??M?ł Ë r?łU?N?? Ë« —b?? d?¼òÆåb¼œÅv t«œ« «— ÈbM½UÅvÐ “«Ë¬ ÊUMÇ r¼¨b½UA½ÅvtÐu³×? È ÁdNÇ rO?Ýdð¨b?M v¹U/ —b? t ʬ ÈUł tÐ g«—¬ Ë XL?Š— “« dÄ È«ÅÁdN?Ç dÐ d~?¹œ v¹uÝ “«tÐ «b²Ð« —œåb?½dÇÅv U?¼ÅsÝuÝ ÊU?O —œ t b?ýUÐÅv u?¼¬ Â√uð È tâÐ Ëœ q?¦òʬ ÈU¼ÅtM?OÝ t œd?OÖ v ÊU?¹UÄt XÝU?OK? s¹« f¹b? 5²?Ýu?Ö ¬ È t²ýu?½ tÐòÅ∫œ—«œ »u³?×? È—Ë—UÐ tÐ Á—U?ý« VK?D s¹« t b?Ý—Åv dE?½b¹U³½ «— È—Ë—U?Ð —uBð bM?Ç d¼ÆåbJ?2Åv U¼“«— È tOK d?Oý “« ËÆbMýU?Ð v ”bI »U?² bNŽ Ëœ ÈU?¼ÅtMOÝÈ—œ«dÐ œU?/ ¨d?Ыd?Ð ÈU?¼ÅtM?O?ݨU?ł s¹« —œ Æb?M? v «b?O?Ä vM?F? U?ł s¹« —œ b?ŠË œU?N?½¨Xý«œ —Ëb?Ð ÊU?¼–« “««bł d~?¹œ p¹ “« ÊuM« r¼ t qO?z«dÝ« Âu?¨b½«ÅÁbý b?u² —œU? p¹ “« t býU?ÐÅv «œuN¹Ë qO?z«dÝ« XMD?KÝd~¹œ —UÐ UN½¬ ÊuM« r¼ÆXÝ« ÁœU²« ‚UH?ð« π≥± ‰UÝ —œ ÂUF³Š— Ê«—Ëœ ‚UIA½« “« fÄ l«Ë s¹« t Ë b½«ÅÁbý±≤∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 127

“« t u¼¬ tâÐ ËœÆXÝ« t²dÖ qJý `O v?¼UýœUÄ Êb¬ UÐ t bŠ«Ë v²MD?KÝ —u tШb½«ÅÁbOÝ— bŠË tÐÁœd v²ý¬ d?~¹œ p¹ U?Ð U¼ÅsÝuÝ XM?DK?Ý q× —œ ˨b½Ë—Åv «d?Ç tÐ r¼ Á«dL?¼ t b½«ÅÁb?ý bu²? —œU p¹‰UO?eŠ È t?²ýu?½ —œ t t½u?Ö ÊUL?¼Æb?½«ÅÁbý b?u?² d?Ыd?Ð —uÞ tÐ U?ł ʬ —œ t 5?D?K? 5“d?Ý —œ vM?F¹¨b?½«Ëœ ʬÆÆÆ »uIF¹ f?¹uMÐ d~?¹œ vÐuÇ tJ?ð dÐ ËÆÆÆ «œuN?¹ f¹uMРʬ d?Ð —«œdÐ vÐuÇ tJ?ð œud Áu?N¹ fÄò∫Áb¬ÊU?O? “« «— qO?z«d?Ý« d??Ä sò∫œu?d? 5?M?Ç «b?š b?½Ë«b?š Ë b?½œd?Ö vJ?¹ U?ð Ë s p¹œe?½ r?¼ tÐ «— »u?Ç tJ?ðb??Š«Ë v²???K?? U???¼Åʬ “«ÆÆÆ +«u??šÅv? «d?? ◊U???I??½ È tL???¼ “« «— U??N???½¬ÆÆÆ rM???¹e??ÖÅv d???Ð b??½«Åt?²??— t v?¹U??¼ÅXK???œuÐ b?¼«u??½ v~?²?Ýœ Ëœ UN?½¬ ÊU?O? —œ d?~?¹œ ËÆœd b?¼«u?š Xu?J?Š U?N?½¬ È tL¼ d?Ð b?Š«Ë v¼U?ýœU?ÄÆ“U?ÝÅvåÆÆÆœuÐ b¼«uš UN½¬ È t½U~¹ ÊU³ý Ë«¨œd b¼«uš XuJŠ UN½¬ dÐ œË«œ s —ËdÝÆÆÆ—œ XMLK —U?²HÖ t½u?~Ç t rOM?Åv V−Fð .“«b?½UOÐ »u?³× 5?²?½ d¹uB?ð dÐ ÈdE?½ rO¼«uÐ t?Ç ÊUMÇÈœU?¹“ ‘“—« “« U?¼År?A?Ǩ”b?I?? ÈU?¼ q¹U??L?ý—œ t —u??Þ 5?L??¼ U?ł s¹«—œÆœd??O?Ö v —«d?? XI?O??I?Š U??Ð ◊U?³??ð—«ÁœU?A??Ö Ë t?²???łd??Ð t?²?Ýu??O??Ä U??¼ q¹U??L??ý ÊU??L??A??Ç å—u??½ Êu??½U?? Ë XO??U??H??ý s¹d??²??A??O??Ð q×??ò b??½—«œ—u??šd??ÐU¼Å‰ež ‰e?ž —œ t®åXÝ« v?½ È t²ý— b?M½U? XÝ—œ œ—«b½åv~?²?łdÐ êO?¼òfJŽ tÐ U?N½¬ ÊU?¼œÆbM?¹U/ÅvUNMð ‡ b½«ÅÁb¹eÖ uJÝ ÊbOMý —UE²½« —œ ÁdNÇ ÂU?Lð t «dÇ bM¹U/Åv åeOÇU½ —UOÐò‘uÖÆ©Ábý Á—Uý« Ê«bÐÆ©ÁbUO½ ÊUO tÐ vö tÐu³× ÈU¼Å‘uÖ d¹uBð “« U¼Å‰ež ‰ež —œ®ÆœuMýÅv t XÝ« ÕË— ªbÐU¹Åv ‰UL UNMð œuš tÐu³× È ÁdNÇ —œ »u³× t t½uÖ ÊUL¼¨‰UŠd¼—œĒ`ÓabĕÓ±PĔClcC¼bcC:¡¤wF=c=b»¹vŽu½ s¹« XH?Ö Ê«u?ðÅvÆrO?½«u?Ð ∂ È Á—U?L?ý È t¹¬ ÂU~?A?O?Ä «— ∑È Á—UL?ýÅÈ t¹¬b?¹U?Ð t bÝ—Åv? dE?½ tÐp¹ d¼ t ʬ “« fÄ Æ©.œu?Рʬ b¼U?ý ±≥ ≠±∞∫≤ t¹¬ —œ t t½uÖ ÊU?L¼®b?ýUÐÅv ©±∫¥®È t¹¬ tÐ XA?Ö“UÐv tł«u t½U?~?¹ v¹U³?¹“ d¹u?B?ð XOU?Lð U?Ð d?~¹œ —U?Ð »u?³×?¨œu/ rO?Ýd?ð «— œuš È tÐu?³?×ÅÈ Ád?NÇ Áu?łË “«Ë« t b¹uÖÅv g¹u?š »u³?× È Áb?¼UA “« U?NM?ð¨dš¬ —œ ËÆb?½eÐ Èd~?¹œ ·dŠ b?¼«uš v/ v²?Ý«— tÐ Ë«Æœuý—œ 5MÇ ÆåoA?Ž X¹UN?½ÅvÐ —œ g¹«—¬ Ë hI½ÅvÐòœ—«b?½ ·dŠ s¹« ÊUO?Ð “« v¹UЫ êO?¼ Ë oKD? ÈU³¹“¨XÝU?³¹“oKD XOF?«Ë —œ t XÝ«bš È tÐu³?× UNM?ð t XÝ« Áœ«œ X³½ Ád?UÐ .d tÐ «— ‰ež s?¹« UOK? t rOÐU¹ÅvÈ t¹dE½ tÐ vNłu?ð b¹UÐ b¹¬Åv ÊU?O tÐ vdF? U¼Å‰ež ‰ež ÏtÐu?³× “« t v½U?“ t²ÝuOÄ b?¹UÐÆbýUÐ v t²?¹Uý±≤∑‰UË ÊU²ÐUð

Page 128

tЪXÝ« Áb?ý t²?H??Ö e?O?½ U???O?K?? tÐ vu?L?ý ÊU??N?ł —u? tÐ Ÿu??{u? 5?L??¼ò∫.“«b?½U?O??Ð ,VDDFGH/C(WRLOHX³½ U “« p¹ d?¼ tÐ t È—uÞ®v—UF?²U½ —uÞ tÐ Ë∫.d? dCŠ “«©œdH?Ð dB×?M vð—u tÐ vMF?¹®’uBšt½U?ÖËœ d?¼U?þ—œ¨U??O?K? Ë ÕË—ò∫b?¹u?Ö v v¼ô« vŠË Âœ —œ 3DXO&ODXGHOÆåU¼ ÊU??½« ÕË— tЩœu?ýÅv Áœ«œoKD ÈU¼ @½— UР˨Ábý oOHKð Ë ÂUžœ« d~¹œ p¹ —œ U¼—UÐ Ë U¼—UÐ Ë« ÈU¼ÅÁdNÇ t¨tuAF p¹¨b½bŠ«Ë vËÆåbAš—œÅv vUÄ—UE?²½« p¹ U?N?Mð Ë« VK?—œ¨býU?Ð t²?ý«œ s¹« “« gOÐ —U?E²?½« b?½«uðÅv/ d?~¹œ »u?³?×¨œu?š œułË XU?Š—œ°ÁbOÝ— «d ‰UË ÊU“ ÊuM«ÆbýUÐ ‰UË r¼ ʬ t XÝ« vUÐ¹SRiClaCÒ¹¼b_=C¤wF»_±b»P;Ò^ÒÛRÑbaœuš ‚UO²ý« È«dÐ Ê«uðÅv/ d?~¹œ »u³× øœu/ XUI?²Ý« oKD 5MÇ s¹« v¹U³?¹“ dЫdЗœ Ê«uðÅv t½u~ÇË °Vý 5L¼ —œ¨Vý ÊUL¼ “« tKÐòÆœe¹d~?Ð U¼Åt¹UÝ Uð Ë `³ rO½ Êb?¹“Ë “« gOÄÆbM qL% s¹« “« dðÅgOÐb¹U?ÐÆ©±∑∫≤® œ“UÝ È—U?ł ÊUГ tÐ œu?š œu?Ð ÁœËdÝ ÂËœ ‰e?ž —œ tÐu³?× t «— v?½UM?Ý U?𠜗«œ tK−?Ž Ë« Êu?M«ÁU~²U« tåb?³F Ïtáð ÈË— d?Ð œuý o×K Ë« tÐ ÊuO?N Áu—œË¨œdO?~Ð ÈUł œuš »u³?× VK —œ @½—œ ÊËbÐUÐ t²ÝuOÄ Ëåœe?Oš vdÐ œuŽ Ë d? —UÐ »u³×? dNý s¹« sDÐ “«¨t²?ÝuOÄ —uÞ tРʬ ÊU?O “« t býUÐ v Ëœ Ê¬Ë rLB —b?IÇ ‡ åX— r¼«u?š œuŽ Ïtá?ð Ë Òd Áu? tÐ sò∫b¹u?ÖÅv Ë«Æ©∂∫≥®XÝ«ÅÁbý t²?ýdÝ »u³?× —u?CŠt v¼u ʬ tÐ Uð ≠©µ±∫π u?®°œuý o×?K rOK?ý—Ë« œuš »u?³× tÐ U?ð È« tK−?Ž tÇ XÝË« Âö—œ vKO−?Fð tÇÊUL¼¨Èd?³Ž UL?K È“UШb?ýUÐ b?³F ÊU?L¼ Òd Áu? t b¹UÐÆ©±∑∫≤®b?ÝdÐ Áb?OU½åœU?%« Áuò Ë« È tÐu³?×Áu tåU?¹—u?òÆbM? XÐU?Ł «— Ÿu{u? s¹« U?ð XÝ« vUåU?¹—u?òË ådòÊU?O? Áb¬ 72% V² —œ t? t½uÖ‡≤®œuÐÅv b³F À«bŠ« q×¨U¹«Ë— o³?Þ Ë¨bM v½UÐd v²¹UÐÅvå«— ‚U?×Ý«òUł ʬ —œ Ë býUÐÅv rO¼«dЫƜ˫dðÅv œuŽ Ë d U$¬ “« Ë©±∫≥ «uðqðË Òd ÈU¼Åtáð tÐòÂö s¹« dO³Fð t b½«ÅÁbý tłu²¨fO½Ëœ —u~¹dÖ Ë Êó¹—Ë« ÊuÇ UOK Ê«—bÄ “« všdÐo×?K?? g¹u?š ¯d?? —œ «— U?N??½¬ «b?²??Ы t b??½“Åv «b? «— U??N?½¬ t? XÝ« b?½Ë«b??š “«Ë¬åX— r¼«u??š —b?M?? Ë—œ b½«uðÅv/ v t «dÇò∫©Òd œU/®b?MýUÐ t²ý«œ Ë« XO¼u« “« vL?NÝ Uð¨©≥π∫±πUMŠu¹ Ò—œd œU?/ UЮbMO³ÐÆ圜dÖ Áb½“ œuŽ XO¼u« —œ UM Òd V³Ý tÐ t ʬ d~ bÐU¹ r& s œułËÊU“ —œ U?ð b?M? tK?−?Ž Ë« tÐ Êb?O?Ý— È«d?Ð b?¹U?Ð e?O?½ Ë« È tÐu?³?×? fÄÆå°X— r¼«u?šòb?¹u?ÖÅv »u?³?×?ÆåbÐU¹ v¹U¼— Ë œe¹d~Ð U¼Åv~²ЫËÅÏtL¼ “« b¹UаbýUÐ Uł ʬ œuŽu±≤∏t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 129

Ē½ÒRÓ±lÐC;¼±`CC=C=ÐC;¼±`CĒÐbRÒS=;ĔÓa9¼±aC±Óa9¼±¢¤wRi;Cl.;9kÓClÑb¼±ÒCR=ĔÓClÑ»C5¼±5?M?Ç «— »u?³?×? ‘«Åv¹U?³?¹“ t ʬ b?¹U?Ð t X?Ý« v²?N?ł tÇ “« »U?²?ý s¹« t XU?¹—œ Ê«u??²?Ð U?−? “« «c?øb¹UOÐ ÊUM³ “« XHÖÅv sÝ Ë« “« È«Åt½UIýUŽ s( ÊUMÇ UÐ Ë œuÐ XšUÝ ‘u¼bË œuš 5?Ð ÊUM?Ç r¼ b?¹U³?½¨œ—«œ g³K? Ë ÊU?LA?Ç —œ È—u?CŠ 5?MÇ t Ë« È tÐu?³?× t XÝ« XN?ł ʬ “«¨©±∂∫≤®år²¼ ÈË Ê¬ “« s Ë XÝ« s ʬ “« »u?³×?ò∫t œuš t²?HÖ s¹« rž—ÅvKŽ ËÆœ—«c?~Ð tK?U »u³?×„dð œuš ÊULAÇ Ë VK “« «— Ë« »u³×?òÆbýUÐ v ÈË UÐ »u³× t —uÞ ÊU?L¼ XO½ Ë« UÐ tÐu³×¨l«Ë —œ5MÇ s¹« °XÝ« qJA —UÇœ —bIÇ »u³× tÐ ÊbOÝ— È«dШtÐu?³× U«Æœ—«œ —uCŠ Ë« —UM—œ tAOL¼ÅªbM v/XŽU?Ý —œ ËÆbM?O?ÐÅv «— Ë«¨åXÝ« —ËœòË« “« ‘d??Ä t v½U?“ U?²?Š —b?Ä t rO?½«u?šÅv ·d?B? d??Ä X¹«Ë——œ vMO“dÝ —œò t ÁUÖ Ê¬ U²Š ÁœdJ?½ „dð «— œuš ·dB d?Ä eÖd¼ l«Ë —œ «d¹“∫œ—«œ —u?CŠ Uł ʬ —œ XAÖ“UÐË d³ ÊUL¼ UÐåÂœu?³½ uð UÐ s U?«¨ÈœuÐ s UÐ uð¨bM? v ·«d²Ž« 5²Ýu?Ö¬òÆ©±µ u®œdÐÅv dÐåXÝœ —Ëœœuš œe?½ t²Ýu?OÄ Ë∫œ—«œÅv g²?ÝËœ t XÝ« v? ʬ XAÖ“U?Ð dE?²M? t²?ÝuO?Ä U¼Å‰e?ž ‰ež »u?³×?¨—bÄ q?L%Æå°UOÐ ÊUM³ “« s UÐ Ë ÊUM³ “« s UÐ UOÐò∫bMJ« b¼«u½ v¹«bł UN½¬ ÊUO eOÇ êO¼ t bMÅv —«dJðqOz«dÝ« d?ЫdÐ —œ ‰UŠ 5?Ž —œ Ë XÝ« v¹U³¹“ œU?/ qO$« —œ t²Ýu?OÄ t ÊUM?³ÆXA?Ö“UÐ ÊUM?³ “« U³?¹“ œeU½vMO“dÝ —œ ÊUMÇ r¼ tÐu³×¨—uA s¹dðU³¹“¨v¹U³¹“ œułË UÐ t b¼œÅv ÊUA½ Uł s¹« —œ ˨XÝ« v³¹dž —uAXÝ«ÅÁœd «bł »u³× “« «— Ë«¨Èb?MKÐ ÈU¼ÅÁuÆœuýÅv l«Ë b?¹bN𠜗u t²ÝuO?Ä t−O²½ —œ ˨œ—«œ —«d V¹džÈU?¼ÅÁU??ÐË—ò“« U?²??Š©∂∫µ —«®åU?¼Å@?M?K??Ä Ë U?¼d??O??ýòb?½« Áœd?? tÞU?Š« v?U?L??ý 5?“d??Ý ÊU??M?L??ýœ U?ł ʬ —œ te??O??~???½« d??H??½ —U???O????Ð t b???M??ýU??Ð v? Ë« &KDQDQHHQH ÊU??~??¹U?????L??¼ t?¨©±µ∫≤® d??ðÅ„U??½d???D??šåpÇu???»U???²??? —œ Êu???Ç U???¼Å‰e???ž ‰e????ž —œ Ë Æ©µ∫µ∑ e???Æ72%®åXÝ« Ê«d???O???ý ÊU???O??? —œ s? ÊU???łòÆb???M???¹U???/Åv?ò∫Ábý t²HN½ ÊU?DOý „UM?²A¼œ È ÁdNǨs?Lýœ È tN½ULŠ—ÅvÐ »U?I½ XAÄ —œ t œd ◊U?³M²Ý« Ê«u?ðÅv¨dO«eÆ©≤∫±≥ UJ®ådOý ÊU¼œ q¦ g½U¼œ Ë ”dš ÈUÄ q¦ g¹U¼UÄ Ë œuÐ @MKÄ bM½U Âb¹œ t «— gŠË ʬ«— Ë« t²ýcÖ È«b½ U¹¬ øœuý o×K œuš »u³× tÐ b¼«ušÅv g¹u?š —b dÐ tOJð UÐ UNMð tÐu³× t½u~ÇÁUÖ¬ g¹u?š ÈU¼Ån?F{ tÐ Ë« “« d?²?NШ»u?³×? U?«ø©¥∫±® å°gJÐ œu?š ‰U?³½œ tÐ «d?òÅ∫b?¹uÖÅv t Áb?O?MA?½s UÐ ÊUM³ “«ÆUOÐ s Á«dL¼ b¹uÖÅv Ë« tÐ Ë— s¹«“«Æ©µ∫±µ u¹® åXO½ È—U ÂU$« tÐ —œU Ë« vÐòÆbýUÐÅv±≤π‰UË ÊU²ÐUð

Page 130

t ¥µ —ue —œ°œ“UÝ v ÊU?¹U/ ÁbMM?ÅVOždð «— œu?š —bIÇ Ëò°b¬ v¼«u?š s UÐ ÊUM?³ “« s È tÐu³×?¨UOÐÈ Á—Uý« ÂuÝ XO?Ð s¹« dÐ Ë Áb?ý t²ýU~?½ U¼Å‰e?ž ‰ež »U²? “« dðu?Kł ‰UÝ qN?Ç Uð vÝ 7RXUD\—bÄ dE?½ tÐ UMÐÊU?M??³?? —u??A?? ÊU??L??¼ßßU??B????A??® t «— —u?? d??N??ý¨b??M?? „d??ð «— œu??š —u??A?? b??¹U??Ð e??O??½ tłË“¨œ—«œ Ê«Ë«d??ÁUýœU?Ä U?ðÆÆÆ s ‘u?«d? «— —b?Ä È t½U?š Ë Âu?Æ—«œ «d? «—œu?š ‘u?Ö Ë 5?³ÐË u?M?A?Ð d?²?šœ È«ò©°b?ýU?ÐÅvËÆb¹u?Ö v 5?MÇ Ë« t?Ð v²M?D?K?Ý f¹u½ —u?e?¨©±≥≠±±∫¥µ e®å—u?Åd?N?ý d²?šœÆÆÆ œu?A?Ðuð ‰U?L?ł ‚U²?A?—«d ÁUýœUÄ —UM? —œ ‰UŠ 5Ž—œ tÐu³×? U¼Å‰ež ‰ež —œ ÊuÇ ¥µÈ Á—U?Lý —ue —œ t XÝ« tłuð V?Uł —UOб∞®XÝ« t²??A?½ d?O?Ë« ÊU?²?š—œ d?¹“ —œ t XÝu?ð È Áb?¹e?Öd?Шu?ð XÝ«— XL?Ý —œ¨U?¼ tÐu?³?×? ÊU?O? “«®œ—«œÁUýœU?Ä dB? œe½ tÐ U?ð b½œ—ˬ sA?ł Ë œËdÝ U?Ð «— Ë«òÁb?ý t²H?Ö d²?AO?Ä«d¹“ XÝ« —Ëœ Ë« “« ‰U?Š ÊU?L¼—œ Ë©t¹¬t XO½ ÁUýœUÄ d¹“Ë s¹« U¼Å‰e?ž ‰ež —œ¨Uł s¹« —œ U«Æt²Ý«uš ÊUL?¼ Ë XOFu ÊUL¼Æ©±∂≠±µU¹¬®åœË——«b²ÝËœ t XÝ« »u?³×? œuš s¹«Æœuý o×?K œu?š dL?¼ tÐ U𠜗«œÅv «Ëåœu?š 5“d?Ý „dð tÐò«— tÐu³?×býUÐ Ë« dHL¼ Á«— s¹« —œ Uð œË— Ë« XF¹UA tÐ eO½ œuš tJ?KÐ œuý o×K Ë« tÐ UNMð t½ t t²šUÝ VOždð «— œušÆœuý “ËdOÄ Ë« ÊUMLýœ È tOK dÐ ËÈU¼UÄ d?¹“ —œ °‘UÐ vÝd?ð Ë UЫ êO?¼ÅvÐ vMF?¹ å°“«b½U?OÐ d?¹“ «— X½UL?AÇò∫b?Ýd²?Ð tÐu³?× U?𠜗«b½ vK?OœUN½¬ “« È—U tǨrýUÐ uð —U?M —œ s ÊuÇÆX½UML?ýœ ÊUL¼¨d~MÐ «— v?½«bK ÈU¼Å@MKÄ Ë È—u?ý¬ ÈU¼dOý œuštÇÆb?½«ÅÁœd? tL?łd?ð «—72% »U?²? tL?K? tÐ tL?K? -RXRQ&KRXUDTXL¨©å°U?O?Ð s U?Шs U?Ðò®øb?¹¬Åv d?ÐXÝ« È«ÅtKLł ÊUL¼ s¹«ås UÐò°XÝ« t²HN?½ tKLł s¹« —«dJð —œ VOždð Ë tŁU?G²Ý« UÐ Â√uð ‰UŠ 5Ž—œ È—«d«UOFý«¨ÊuŽbł¨lýu¹¨UÝu∫œ“UÝ VOžd?ð «— œuš Ê«—«c~²bš Uð œbMÐÅv —UJ?Ð ”bI »U² —œ t²ÝuOÄ ÁuN¹ tU?L??ý U??Ð “Ë— d??¼ sò∫Áœ—ˬ ÊU?Г tÐ e??O??½ U????O??Ž «— tK??L?ł s¹«¨åœu??Ð r¼«u??š U??L??ý U??Ð sòÆÆÆ v³??½ U??O?—«¨v?³?½XÝU U?Ð t v¹«bš¨åÁb?M?¼œ U$òÆ©≤∑∫±¥ X®år²?¼ s s¹« bO?Ýd?ðÅv «dÇò ª©≤∞∫≤∏ X®år²¼»u³?×?å°U?O?Ð s U?ШU?O?Ð s U?Ðòø©±¥∫∑ ‘«® ÁœU?N?½ `O?? dÐ œu?š b?½Ë«b?š t X?O?½ vU?½ ÊU?L?¼ s¹« d?~?ÊUMLýœ “« ”d?ð t v¹U¼b?Ý vULð “« t ʬ “« fÄ ËørM? qL% «— uð vœËœ s¹« b?¹UÐ —bI?Ç °UOШb?¹UdÅvÆœb½uOáÐ g¹uš bMLð—b XÝËœ tÐ X½«uð Ë«¨b¬ ozU œuÐ Áœ—ˬ œułuÐ tÐu³× dЫdÐ —œdð gO?Ä vL? Êu?Ç t ʬ ÈU?ł tÐ U?«ÆœuýÅv È—U?ł »u?³?×? ÈU¼ÅV d?Ð ÈœU?ý “« t XÝ« ÈœËd?Ý s¹« ËÈ“«Ë¬ ‡ býU?Ð v Ë« UÐ »u?³?× t t½u?Ö ÊUL?¼ XÝË« U?Ð tÐu³?×? ÊuÇ “«Ë¬ Êu?M«¨b?ýUÐ Ë« 5??% œËdÝ U?NM?ðÆ —«ËÅt½«u¹œ vUO²ý« “« dÄ Ë t½U²±≥∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 131

Ē`½ÒRÒR±bÓ±FC:/m¼±c8a±RιĒ£¤wÓ¹b»F¹RpÓCP;йRp¼±c8aÒÊU−?O?¼ Ë©∑≠±∫¥®tÐu³?×? e?O~?½« 5??% ÊUO?Ð 5?²??½ ÊU?O¨e?M?Þ U²?Š vÖb?½“d?Ý ÊUO? È—U?O?Ð ËU?H?ðåXÝ« Ë« ÁU~½ p¹ UN?MðòbýU?ÐÅv/ oÐUÝ ÊULA?Ç d~¹œ U?¼ rAÇ Ê¬Æœ—«œ œułË Ábý ÊU?OÐ pM¹« r¼ t v½U?NMÄtL¼¨b½«u?šÅv g¹ušåœeU?½ò«— Ë« ÊuM«¨b?Aš—œÅv t XÝË« b?M³½œd?Ö b¹—«Ëd È t½«œ p?¹ gAš—œ ÊuÇÆœ“UÝÅv dŁQ² «— »u³× ÎUIOLŽ¨œ—«œ oKFð tÐu³× tÐ t tÇ d¼ Ë« œułË —œ eOÇU¼Å‰ež ‰e?ž —œ u½ È«ÅÁ˛«ËÆb?Ý—Åv dE?½ tÐ ÁbM?¼œ ÊUJð vL? X?½ È tKŠË —œ t XÝ« È«ÅÁ˛«Ëåœe?U½ò«dÇ XÝ« ÁbM¼œ ÊUJð ’uBÐ t È«ÅÁ˛«ËÆbOM?ý rO¼«u½ «— ʬ d~¹œ Ë Ábý —«dJð gÐ s¹« —œ —UÐ gý ttÐ t t²dÖ —«d ÁœU?H²Ý« œ—u &DOODK XG t XO½ vJ?ý¨U«°býUÐ v/ ÈœeU?½ ÁbŽË —UE²?½«—œ tÐu³× tÆbýUÐÅvåœeU½ò ÂuNHXÝËœ Ë Áœu²Ý ÈeO~½« XH~ý —uÞ tÐ t ʬ È«dÐ «b²Ð«Æœ—«œ ÂuNH Ëœ tLK s¹« U«¨XÝ« œeU½ Ë« ÎULKr¼«d Ë« qU ‰UË j¹«dý Uð býUÐ oKF² Ë« tÐ »u³× t ÁbOÝd½ È«Åtł—œ tÐ tÐu³× “uM¼¨býUÐ v vM²ý«œ`O?{u?ð fu??Ä Ë Æ©≥≠±∫¥®XÝË« »U?−?Š gýu??Ä —œ ÊU?M?Ç r¼ U?« b??ýU?Ð ÊU?A?š—œ ‘«ÅÁd??N?Ç —b? d?¼ ËÆb??¹¬v b¹bÄU½ t XÝ« UOŽ œu?łË —œ ÊuÇ bý b¼«u½ t²?ý«œdÐ eO½ eÖd¼ Ë b?½UÅv vUÐ »U−Š s¹« ò∫b¼œÅvs¹« ÁuJýdÄ »U−Š °s gULð v¼«u?Ð ÊuÇò∫œ—ˬÅv dÐ tU½ v³OK ÈUM?Šu¹ f¹b ÊuÇ r¼ tÐu³×ÆåœuýÆb¹¬Åv r¼«d¨‰UË ÊU“ ÂU~M¼ ʬ Ë å°s Á—UÄ «— —«b¹œÁœU?H??²?Ý« vM??O?Ö¬d??N? ÿU??H??« tÇ “« »u?³??×?¨åœe??U?½òÈ t?L?K?? Èd?O??Ö—U?J??Ð —œ t œu?/ ”U????Š« b?¹U??Ð U?«t «d?Ç b?½e?Ð «b? «— qO?z«d?Ý« Âu? U?ð t²??ý«œ XÝËœ «b?š U?ł s¹«—œ Êu?Ç r¼ ”b?I? »U?²? —œ VK??ž«Æb?M?ÅvÈ«dÐ b½Ë«bš¨‘œe?U½ È«dÐ »u?³× ‚uý Ë —u?ý —œòÆXÝ« t²Ð ÂU?½ 5L¼ UÐ ‰U?Ë bNŽ Ë« U?Ð s¹« “« dðÅgOÄʬ eO½ lýu?¼ »U² —œ ËÆXÝ« Áœd?Ð —UJÐ Ë« È«d?Ð v³½ U?OFý« »U?² —œ U¼—U?Ð «— sÝ s¹« å°b¹¬Åv? błË tÐ u𗜠«— uð∫“U?ÝÅv g¹uš œe?U?½ v²Ý—œ Ë ‰b?Ž UÐ «— u?ð °b?Ы Uð œu?Ð v¼«uš s œe?U?½ uðò∫Áœd —«d?Jð U?¼—UÐ «—«— ÁuN?¹ U?ðÆÈ—«œU?Ë —œÆ“U?ÝÅv g¹u?š œe?U?½ X³?×? Ë oA?Ž —œ «— u?ð∫“U?ÝÅv g¹u?š œe?U?½ X³?×? Ë oA?Žd¼òÆœu?d? œ«d¹« œu?Ð vá?ÝË— Ë tA?ŠU t d?u?ł tÐ »U?Dš Áu?N?¹ «— ÊU?M?Ý s¹« ËÆ©≤≤≠≤±∫≤ u¼®åvÝU?M?AÐdЫdÐ —œ U« åXÝ« Áœd 똓« d~?¹œ —UÐ p¹ t v½“ t½ Ë XÝ« ÁdUÐ Èd²?šœ ÂuNH tÐ œeU?½ È tLK t bMÇÆbý b¼«uš “Už¬ u½ “« XýcÖ UÐ eOÇ tL¼ t «dÇ œ—«b½ œułË v¹UËÅvÐ “« ÈdŁ« XLŠ— dÄ oAŽ±≥±‰UË ÊU²ÐUð

Page 132

d¼ “« qI² öU t¨b¹U?/ v œuš bM½U vÐ X³×? Ë s¹u½ —U²— È tłu² öU? «d 5MÇ s¹«¨b½Ë«bš”bI »U² d?š¬ —œ t t½uÖ ÊUL¼¨Áb?½U vUÐ Ë« œeU½ t²?ÝuOÄ t v ʬ È«d?ШXÝ« ÁœuÐ t²ýcÖ —œ tÇ Ê¬È«dÐ Áu?N¹ oA?ŽÆ©π∫≤± UJ?®å+U¹U?L?MÐ u?ð tÐ «— ÁdÐ d?L?¼ Ë œe?U½ Uð U?OÐò∫b¹œ rO?¼«uš U?MŠu?¹ È tHýU?J —œuðòÆbýU?ÐÅv hUš Ë —«dŠd?Ä Ë« bM?½U t XÝ« ÊU−?O¼dÄ Ë Ê«u?ł ÈœeU?½ Ê«—Ëœ “« oAŽ t²Ýu?OÄ ‘d?L¼ÆåtAOL¼ È«dÐÆÆÆ œd r¼«uš œeU½ œuš UÐ «—«dòÅ∫b¹u?ÖÅv/ »u³×? d~? °—«Ë t½«u¹œ ÎöU U?«¨eO?~½« XH~?ý vIAŽ∫œËe?« —U?ł UÐ v²Ý«— tÐ b?¹UлU² —œ ÊUOÐ È Áu×½ s¹«øb¹uÖ v sÝ 5MÇ t XÝ« XL?JŠdÄ È tLK ÊUL¼ s¹« U¹¬ åÈ“UÝÅv ‘u¼b—œ U«Æ©±±∫¥u¼®åbO½«dÄ ‘dÝ “« ‘u?¼¨Ë« v−OÖ Ë v²òbM ÊUOÐ «— qO?z«dÝ« v~½«u¹œ U?ð¨Áb¬ eO½ lýu¼e®¥µ —ue ÁUýœUÄ bM½U Ábý œuš »u³× »Ëc− UNMð t½ l«Ë—œÆÁbý t½«u¹œ t XÝ« »u³× œuš Uł s¹«ÊUOÐ Ë« ÊU?O«dÞ« t U?OŽ b?M½U tÐ∫Áb?ý t²A?ÖdÝ g¹uš ‚U?O²ý« —u?ý Á«— —œ g¹uš œUN?ý o³Þ ˪©±≤∫¥µs ËÆÁb½«u?š t½«u?¹œ «— Ë« eO?½ œËd?O¼ t? Xýu½ b?¼«u?š ö¹Ë¬œ “dð Æ©≤±∫≥ d?®åÁb?ýœu?š vÐòÅ∫b½«Åt²?ý«œÅvÆåœuÐ t½«u¹œ oAŽ Ë«ò1LFRODV&DEDVLODVÈ t²HÖ tаœuÐ t½«u¹œ U »u³×ÆXÝË« tÐUA ÂdE½ eO½t½ ËÆXÝ« vU ÁU?~½ p?¹ UN?MðÆX?O?½ “UO?½ ÈœU¹“‘öð¨tłË“ ≠œeU?½ œe½ v~?²A?Öd?Ý 5M?Ç œU−?¹« È«dÐoAŽ X³¼u? Ë dŁ« s¹d²?JÇu¨ÊU?A½ s¹d?ð pÇu¨Ë« bM?³½œdÖ “« b?¹—«Ëd p¹ gA?š—œ tJKШÁU?~½ p¹ UN?MðÆbM¹¬ v r¼œdÖ È—«cÖ ‘“—« qÐUdOž Ë t½U~¹ oAŽ —ËUš —œ ÊuÇ b¹—«Ëd t½«œ s¹d²JÇu ÊuÇœułË U?N?½¬ ÊUO? vI?O?LŽ b?½u?O?Ä t b¼œÅv ÊU?A?½¨œd?Åv »UD?š œu?š XÝËœ «— g¹u?š œeU?½ t vU?Š —œË oK?D? XF?O?³?Þ t v³?d? ÂU?½åœe?U?½ Ë d?¼«u?šòœd?Åv »U?D?š g¹u?šåd?¼«u?šò«— Ë« d?Ö« —Ë j½U?L?¼Æœ—«b?½tò»u³× UÐ ‰UË Ë ÈœeU½ oAŽÆœuРʬ b¼Uý v—«uý t t½uÖ ÊUL¼ XšUÝÅv ödÐ «— oAŽ s¹« VO−ŽqU?? XU???¹ sð Âu??N??H??? U??Ðåœe??U???½ ‡ d??¼«u??šòÈ t?L??K?? .u???~??Ð d??ðÅsýË—ÆåÁb???ý “«d??Ы Ë« U??Ð È—œ«d???Ð ”U??Ý«bMýUÐÅv d~¹œ p¹ UÐ UN½¬ ÊuÇ f¹b œ—U½dÐ dE½ —œÆœuÐ b¼«uš Ë« d¼«uš È teM tÐ ÁUÖ Ê¬òtÐu³×¨œuýÅvÆåXÝ« vJ¹ ÕË— —œ Ë« UÐ tłË“ s¹« ˨b½«—bÄ p¹ “« fÄ∫b¹UdÅv 5MÇ XNÐUA s¹« v² —œ t XÝ« ÁU~½¬ ÃË“ ËĒ`½ÒRÒR±bÓ±F±PQ»C=amFClFĕĒF±Rb8=»C=am²±RĔ¼±FClFĕÆ©±∞∫¥CR2Z=:¼±FCR2ÓbÒ±≥≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 133

«— Âö s¹« UNMð Ë« ËÆ©≤∫±®åXÝ« d?ðuJO?½ eO½ »«d?ý “« uð oAŽò∫œu?Ð t²HÖ 5M?Ç ‰ež “Už¬ —œ tÐu?³× ËÈU¼ÅÊU?A?½ Ë U?¼Å‘“«u?½Æœd?ÐÅv d??Ð v²?U?Š 5?MÇ —œ e?O?½ »u?³?×?¨oA?Ž t½«u?¹œ¨oA?Ž X?Æb?½«—Åv/ ÊU?Г tÐtU???{« t t½u???Ö ÊU???L???¼ÆÁœd?? X???? «— Ë« t XÝ« vЫd???ý Êu???Ç Ë« œe???U???½ ‡ d??¼«u???š©o?A??Ž® e???O???¬ÅX³???×???5“ ÂULð ÈU¼dD?Ž¨Ê«Ë«d ÈU¼uÐ X g¹uš È tÐu?½ tÐ eO½Ë«¨©≥∫±®åœ—«œ ‘uš ÈuÐ uð ÈU?¼dDŽòbMÅvÆåXÝuð dDŽ¨‘uš ÈU¼uÐ “« gOÐò∫bMÅv Ë« ‚UAM²Ý« —œ t XÝ« Ábý«b?²?Ы U?N?½¬Æb?M?¼œÅv ÊU?A?½ «— Ë« vF?«Ë XF?O?³?Þ b??M?M?Åv Á—U?ý« tÐu?³?×? tÐ Êu?Ç U?¼Å‰e?ž ‰e?ž —œ¨U?¼d??D?ŽUÐ ‡åb¼œÅv «— ÊUM³ dDŽ uð s¼«dOÄ ÈU¼uÐò‡ œeOšÅv d?Ð Ë« s¼«dOÄ “« t v¹U¼dDŽ∫tÐu³× XOЫcł¨bM¹uÖÅvœułË “« ÎUIOLŽ t ÈdDŽÆ©∑∫±¥ u¼®XÝ« Áœd ÊUOÐ v³½ lýu¼ »U² —œ ÃË“ t —uÞ ÊUL¼ ‡ ËUH² ÈU¼dDŽv½UŠË— Âu?N?H? t v¹U?¼d?D?Ž U?«ÆXÝ« Áb?ý ·d ÊU?N?ł ÈU?¼d?D?Ž vU?Lð ʬ —œ Ë œe?O?šÅvd?Ð tÐu?³?×? v½Ë—œœU???−???¹« ÕË— Ë ÁœU??? ÊU????O??? Èb???½u????O???ĨU???N????½¬ X«d???þ j?Ýu???ð t «d????Ç∫b???¼œÅv ÊU????A???½ «— Ê«Ë«d??? X?O???Ыc???ł—u êO¼ »u³×? VK dРʬ ”UJF?½« t vUŠ —œ b½« s¹d¬ v²?¨b½« tłË“ v¹U³¹“d?~½UOШU¼d?DŽ¨bMÅvÒd DORHV —jŽ∫b½—«œ vMO¹¬ Ë ”bI? ‘“—« U¼Å‰ež ‰ež —œ U?¼dDŽ¨»u³×?ÅÊ uÇ tÐu³×? t ʬdš¬Æœ—«b½ ÈœUb½uýÅv ÁbOU½ U¼dDŽ b³F¨ÁU~½UÐd t ʬ b?M½U∫XÝ« t²— —UJÐ v³¼c rÝ«d Áó¹Ë qO$« —œ t²ÝuOÄ œuŽ ËÈU?¼d?D?Ž Ë— s¹« “«Æ©≥∫∏ U?J?®åœu?ýÅv d?¼U?þ ÊU???¹b? ÈU?Žœ U?Ð b?½Ë«b?š d?Ыd?Ð —œ œu?Ž ·d?þ —œòt?²?ýd? ËgOÐò¨býUÐÅv b³F —c½ v½UÐd d¼ “« g?OРʬ ‘“—« Ë œ“uÝÅv oAŽ “« t²¼¬ t XÝ« vŠË— œU/ »u³×å°XÝuð ÈuШÈdDŽ d¼ “«v XÝËœ t «— v ʬ XFO³Þ dOŁQð t bM v bO¹Q?ð «— dOHð s¹« œ—«œ v ÊUOÐ ßß«bFÐ t »u³× Âö∫XÝ« vMOz¬ Ë v½UŠË— tJKÐ býUÐ v/ v½ULł UNMð t½ Ë« dÐ œ—«œĒ`½ÒRÓ±PC8mlc±»^bÓClDĒF±R=ĔÒ^bÐC¼R¼¤wF±ÐC;Ób^FCÓbÒv¹U¼dD?Ž Ë »«dý v²? t b¼œ v œUN?ý Ê«bÐ s¹« ‡ b¹«e?«Åv dOý rF?Þ tÐ qŽ ËöŠ ‡ d?Oý Ë qŽv²?? ʬƜ—«œ œu?¬År¼Ë d?O?ŁQ?ð Ë b?M??¹d?¬Åv ÊU?−?O?¼ t X?O??½ È«ÅÁœU? ʬ d?¼u?ł “«¨Áb?ý ‘U? tÐu?³?×?? “« tt «dÇÅ∫b?M?Åv ‰U?I?²?½« Ë« —œ tÐu?³?×? Âö d?¼ Ë œułË ÂU?L?ð t XÝ« vA?«—¬ Ë vM?¹d?O?ý —œ t XÝ« vL?O?E?Ž±≥≥‰UË ÊU²ÐUð

Page 134

U?ð¨b?ýU?Ð r¼ »c?ł qU? —u?Þ tÐ Ë œu?ý vJ?¹ u??ð Âö U?Ð b?½Ë«b?š Âö t b?¹U?ÐÆåXÝu?ð ÊU?Г d??O?ý Ë q?Žò‚e?Š®œu?/ ”U???Š« b?O?F?K??ÐÅv «— ”b?I? »U?²?? t vU?Š —œ ‰U??O?e?Š t b?ÐU??O?Ð «— q?Ž rF??Þ Ê¬ —œ »u?³?×??s¹d???O????ý s ÊU????¼œ tÐ u????ð Âö —b????I????Çòœu???ýÅv? d???O????«e??? È Áb????M???????¹u????½ Õ«e??? Y?ŽU???Ð t? È«ÅtK????L???ł©≥∫≥≠œe??U???½òU??Ð U???ð œd???O??ÖÅv? XÝb??Ð «— Âö? È t²???ý— œu??š »u???³??×??? U???ł s¹« —œ Æ©±∞≥∫±±πe???®åb??¹U???/Åv—b?I?ǨXO?u?H?Þ Ê«—Ëœ d?O?ý U?Ð XL?J?Š q?ŽÆXÝË« ÊU?Г d?¹“ —œ d?O?ý Ë »«d?ýÆb?¹¬ s??Ý tÐ g¹u?šåd?¼«u?š‘uU?š d?Ö«U?²Š s È«d?Ð u?ð l«Ë —œ ËÆ,U?¹Åv—œ u?ð Âö “« t XÝ« Èe?OÇ s¹«¨b?½« mU?Ð ‰U?Š 5?Ž —œ t²?ÄU?½ ø©∏∫≥ ÃËdš®åXÝ« È—Uł dOý Ë bNý ʬ —œ tòv²¼ œuŽu vF«Ë 5“dÝ výUÐs¹« »u³×¨œuý v V³?Ý Ë« È«dÐ tE(d¼ —œ t v²? Ë ËöŠ¨ÈœUý “« dð«d t«d?Ç °s¹« “« gOÐ U²ŠË býU?Ð t²?ý«œ oK?F?ð Ë« tШb?ýU?Ð Ë« ‰U? qQð v?Ð œ—«œ v g²?ÝËœ t f ʬ U?ð∫b¼œ v? Ë« tÐ «— —œU½ “U?O?²?«Æb¼bÐ hOBð Ë Áœd nË Ë« tÐ «— œuš¨Ábý bNF² Ë« tÐ ßß«dB×M¨býUÐ Ë« ‰U UNMðĒ`½ÒRÒR±bF±ÑPĔacC¤wF±ÏbZ;Ò^67Óa:/mÈd~?¹œ ÊËbÐ vJ?¹ s¹«Æb½«Åj³?ðd r¼ tÐ Ë d?~¹œ p¹ —U?M —œ t²?ÝuO?Ä tL?AÇ Ë ⁄U?Ð ¨”bI? ÈU¼ t²?ýu½ —œt¨tÐu³?×? VK? —œ¨oAŽ ÊU?ýËd?š ÈU?¼ »¬ È tLA?ÇÆœ—ˬÅv b?¹b?Ä «— tâžU?Ð v¹U?³?¹“¨tLA?ÇÆœ—«b?½ vu?NH?bO?« ʬ tÐ qO?z«d?Ý« vM?Ð È tłË“ t Èd?¼U?þ —u ÊU?L?¼ tÐ b?M?Åv œU?−¹« «— Ë« v?Öb½“ ⁄U?Ð v¹U?³?¹“ Ë ‰öłœuÐ v¼«uš vžUÐ ÊUÐ eO½ uð¨vLOI² —uÞ tЪ©±≤∫≥± —«® åœuÐ b¼«uš »¬ “« dÄ ⁄UÐ ÊUÐ U¼Åʬ ÕË—ò∫t²ÐÆåœuýÅv/ ÂULð eÖd¼ ʬ ÈU¼ »¬ Ë XÝ« È—Uł ʬ —œ U¼dN½ t»U??²?? X?????½ g??Ð —œ ‡ gM???¹d??¬ ÊU??²??Ýu???Ð∫Áb??ý —«d??J??ð ”b??I??? »U??²?? ÂU??L???ð —œ ÊU??²??Ýu??Ð Ÿu???{u??È Áœ«e¼Uý¨e?OšU?²Ý— bO?Ž `³ —œ tO?b−? .d tÐ Ë œuýÅv Áœd?áÝ „U?š tÐ U?OŽ ʬ —œ t v½U²?ÝuÐ∫gM?¹d¬Ë ‰ež 5u?Ý ÊUO? —œ tÐu³×? ⁄UÐ∫tH?ýUJ »U?² d?š¬ gÐ b?¹bł ÈUO?½œ ÊU²?ÝuÐ∫œuýÅv d?¼Uþ Ë« v½U?Öb½“l«Ë g¹U²?Ý œ—u v½U?²Ýu?Ð ÊuÇ tÐu?³×? —UÐ ZM?Ä È«dÐÆÆÆ ”b?I »U?² Ë U?¼Å‰ež ‰e?ž »U²? ÈU¼Åg?Ð ÂU?LðÆ©±∫µ≠±≤∫¥®bÝ—Åv È“ËdOÄ tÐ vÖb½“ —cÐ ÊUJ ʬ —œ Ë œuýÅvÁ“Uł« »u?³×? UN?MðÆœ—«œ oK?Fð d?H½ p¹ Ëœ d?¼ tLA?Ç VŠU ˨⁄U?Ð VŠU t t²?J?½ s¹« 7d?Ö dE?½ —œ UЄdð -UOŠ »¬ tL?AÇ t «dòbM ÁuJ?ý ‘dL¼ 7?— “« t t²ýcÖ ÊU?“ ʬ d~¹œ ËÆœ—«œ «— Uł ʬ tÐ œË—˱≥¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 135

ʬ XË Æ©±≥∫≤ —«®åœ—«b½ ÁU?~?½ «— »¬ t t²?J?ý ÈU?¼Å÷u?Š vMF?¹ b?½«ÅÁb?M U?¼Å÷u?Š œu?š È«dÐ Ë Áœu?/XAÖ Uł ʬ —œ v¹UNMð tÐ Uð Xý«œ b¼«uš «— —œ bOK Ë« UNMðÆœuý ÁœuAÖ »u³× ÈË— dÐ ⁄UÐ ÈU¼—œ t ÁbOÝ—qš«œ ʬ “« f êO¼ Ë œuA?½ ÁœuAÖ ËÆb½U?0 t²Зœ s¹«òœuÐ Áœud v³?½ ‰UOe?Š t t½uÖ ÊUL?¼¨bM —«cÖ Ë`O? U?Ð ◊U?³?ð—« —œ ËÆ©≤∫¥¥ ‚eŠ®åb?½U?0 t²??Ð «c?N? Áb?ý qš«œ ʬ “« qO?z«d?Ý« È«b?š Áu?N?¹ t «d?¹“ œu?A?½œbM³Ð Êu?Ç Ë XÐ b¼«u?½ ÈbŠ« b¹UA?~Ð ÊuÇ Ë œUN?½ r¼«uš ÈË ‘Ëœ dÐ «— œË«œ È t½U?š bOKò∫Ábý t²ýu½t²??Ð —œ ʬ Êu??Ç b?O??ýu?½ b??¼«u??½ ⁄U??Ð È tL?A??Ç “«¨Ë« e?ł f êO??¼Æ©≤≤∫≤≤ ‘«®åœU?A?Ö b??¼«u???½ Èb?Š«ÆårMÅv È—«bÝUÄ Ê¬ “« Vý Uð `³ s¨œuý œ—«Ë v¨t ʬ ”dð “«ò œuÐ Áœud ÁuN¹ÆbýUЗu?D?Ð U?N?M?ð tb?ýU?Ð oA?Ž vzU?M?¦?²?Ý« X?U?Š d?ÖÅÊU?A?½ U?ð Áb?ý ÁœU?H?²?Ý« t²??Ð XG? ¨‰e?ž Ëœ s¹« —œ¨—U?Ð t?Ýt ʬ tÐ òv—«u???ý È t²???H???Ö tÐÆ»u???³???×??? tÐ qU??? Ë oK???D??? Êœd???á???Ý d??ݨœ—«œ o?K??F???ð «b???š tÐ È—U???B???×???½«t vÆåt²?½«œ »u³×? tÐ oKF²? «— ʬ ÂUOÄ t t½U?d× —U?OÐ b?MÝ bM?½U XÝ« ÁbO?A —UB?Š¨—uN2¨t²?ÐœeU½ d?¼uý p¹ tÐ «— U?Lýò∫b?¹uÖ v ÊU?O²½d? tÐ fuÄ d?CŠ t Á Êu?~½U?L¼ œ—«œ oK?Fð œuš d?L?¼ tÐ UN?MðÆ©≤∫±± Êd ‡≤®åXšUÝ r¼«uš∫.uMAÐ «— Èd¹UG Âö 5MǨrO½«ušÅv »u³× ÊU¼œ “« «— Âö s¹« t ʬ “« fÄ Ê«uðÅv t½u~Ç U«C»C±ÐCFClÎC<F±^;ÒÐCÒa=6ÓClÑb=Cěm»±¹ÒcÒбR6¼Ò^;a=6ÓCR2Z=:C¹bÒRÒ»P;ÐC»¹ñb±CÑP¼²¬ÓaRÒClÄCÓa:/m¤wF±Ó»CÐC;¼±acCR<Ò◊U³ð—« —œ ʬ ˨rOÐU?¹ v U¼Å‰ež UO?Ы “« p¹ d¼ —œ t XÝU¼Å‰e?ž ‰ež È ÁbMM?dOG²? tłË v~½UÖËœ s¹«oKF?ð 5?“ 5M?U?Ý È tO?K tÐ b?Š«Ë ʬ —œ t XÝ« Áœu?/ nË œu?š ÃË“ tÐ öU«— œu?š t XÝ«ÅtÐu?³?× U?ÐUOЫ s¹« ÂuN?H È Ád²?Ö l«Ë —œ t XÝ« t½uÖ s¹« ‡ å—uN?2 È tLAÇò¨åt²?Ð ⁄UÐò ‡ XÝ« t½uÖ s¹« Æœ—«œÈU?¼“d? “« d?ð—Ëœ—U??O??Ð t b??½u?ý v b?u?²?? v½«b?½“d? ʬ —œ t? XÝ« È« åt²??Ð ⁄U??Ðò—œÆœu?ý v h?A??n«Ë «— v³½ UOF?ý« b½Ë«bš t t½u?Ö ÊUL¼¨Áœd tÞU?Þ« «— 5“ ˨b½uý v? ÁbM«dÄ ÊU?Nł ◊UI½ ÈU?B«Uð¨Ê¬ÊU²Ý—U½« òqOz«dÝ« —uA “« ÊU½¬ UNMð t½ t rO½«uš v lýu¼ »U² —œ ËÆåÁbý dA²M g¹U¼ÅtšUýòœuÐ t²šUݱ≥µ‰UË ÊU²ÐUð

Page 136

tÐ e?O?½d?D?Ž s?¹« 5?M?Ç r¼ U?«Æ©∑∫¥±u?¼®åb?½« ÁœU??F?« ‚—U?š l«Ë—œ t v?¹U?¼ÅÁu?O?? U?Ðò¨åb?½“U??ÝÅv v²?A??N?ÐœbŽ t ‡ ©s1 Ë ÊU²Ðd?Ž¨bM¼®ÊuÇ ÈU?¼Å5“dÝbM?«dÄ v «— t½U~O?Р«u« tÐ oKF²? Ë XÝœ—Ëœ ÈU¼—uA«— ʬ v¹U¼d?DŽ t t?²?Ð vžUÐÆ »u?³?× —«Ë Èd?Ä Ë Èe?— ⁄UÐ —œ v¹U?¼ dD?Ž ‡ °b?Ý— v XH¼ q?U œb?Ž tÐUN?½¬fÄ Uð Áœd »cł È—ULýÅvÐ ÈU¼dDŽ œuš —œ ˨t²dÖ dÐ —œ «— 5“ q t bÝUMý v 5DK 5“dÝ UNMðt t½uÖ ÊU?L¼¨œ“UÝ 5?Ö¬dD?Ž«— ÊUN?ł o¹öš UL?ð Ë b²?ÝdH?Ð ÊUN?ł ◊UI?½ UB?« tÐ dð »u?KD v?ð—u tÐ s¹« “«XOÐ —œ veM—œ q³MÝ “« vKÞ— ÆXÝ« t²— —UJÐ Uł s¹« —œ UNMð gU½ Ë œuýÅv Áœd²Ö Uł tL¼ —œ q³LÝ dDŽtРʬ “« bFÐ U?ð Áœ—ˬ œdÖ «— 5?“ ÈU¼ t²?Ý«uš vU?Lð œuš —œ ¨«b?š ÕË— t XÝ« t½uÖ s?¹«Æ©≥∫±≤ u¹®UO?MŽ Æb½œdÖ Á“Uð Ë t²U¹ —b ÊUNł vULð ʬ “« t Áœ—ˬ—œ È—«e~ÝUáÝ —u⁄U?Ð U?N?M?ð t½ t¨œœd?ÖÅv ‰b?³?? åU?¼ ⁄U?Ð È tL?A?ÇòtÐ t .d?~??½Åv «—åt²??Ð È tL?A?Çòʬ ÊU?M??Ç r¼ U? ËÁbý q¹b³ð åÊUýËdš »¬ “« È« tLAÇòtÐ t býUÐ v eO½ U¼ XK È tL¼ ÈU¼Å⁄UÐ tJKÐ býUÐ v tłË“ v½Ë—œt t½u?Ö ÊU?L?¼ °Ê«Ë— Ë ÊU?ýËd?š ÈU?¼Å»¬ œ«“¬ ÊU?¹d?ł Ë ÁU?Ç p¹ oL?Ž ÂU?L?ð U?Ðåœu??ýÅv d?¹“«d?Ý ÊU?M?³?ò “« ËË t²AÖ r?IM U?ł ʬ “« ˨bM »«d?OÝ «— ⁄UÐ U?ð b¬ ÊËdO?Ð ÊbŽ “« ÈdN?½ò gM¹d¬ X¹«Ë— —œ XA?NÐ ÈU¼œË—»u³?× v~?M?Að l— q×? U?NM?ð¨tL?AǨ©±∞∫≤ b?O?Ä®bM?ýu½ v? o¹öš È tOK? »¬ ʬ “« t åb?½uýÅv ×U?šÆb½U v/ “UÐ ÊœuÐ t²Ð “« ÁUÖ êO¼«d¹“¨œuýÅv Áœd²Ö rUŽ ÂULð tÐ t¨XO½È—Uł —uN2 È tLAÇ Ê¬ “« t œ—«œ t²Ð ÈU¼Å⁄UÐ tÐ Á—Uý« ËÆXÝU¹uÖ —UOÐ ±µ≠±≤∫¥ ÈU¼ÅXOÐ VOdðʬ ÊUýËdš ëu« t b¹¬Åv ÊU?O tÐ ⁄UÐ “« vH¹dF?ð býUÐÅv ʬ t«œ« t ©±¥≠±≥®U¹¬ —œ ˨©±≤∫¥®XÝ«d¹U?G? ‰U?¦« »U?²? ÈU?¼Åt²?HÖ U?Ð b?½«u?ðÅv/ d?~¹œ U?¼Å‰e?ž ‰e?ž ÂöÆ©±µ∫¥®œ—«œ È«ÅtL?AÇ Ë XÝ« t?²Ýu?O?Äb¼«u?š ÊËd?O?Ð u?ð ÈU¼ÅÈu?ł Æg¹u?š È tL?A?Ç “« «— È—Uł ÈU?¼d?N?½ Ë ‘u?M?Ð œuš l³?M? “« «— »¬ò∫býU?Ð t²?ý«œuð È tLA?ÇÆuð U?Ð ÊU³¹d?ž ʬ “« t½ ˨œuÐ b?¼«uš v¹UN?Mð tÐ œu?š ʬ “« ˨ÂUŽ Ÿ—«u?ý —œ »¬ ÈU¼dN?½ ˨X¹— Æ©±∑≠±µ∫µ Y«®åbýUÐ „—U³ÂULð dÐ Ë« È—Ë—UÐ U« œ—«œ oKFð Ë« tÐ UN?Mð ‘dL¼ bMÇ d¼ ËÆbýU?Ð v/ »u³× ”UŠ« —u d¼—œ U«e¹d³ œu?š ÈU¼Å»¬ “« «— rUŽ ÂU?Lð ˨bM? Åv XdŠ ÊUýËd?š Ë œ«“¬ —u tÐ t²?Ð È tLAÇÆXÝ« “U?Ð ÊUNłr¼œÅv Ë« tÐ s t? vЬ “« t v?? s?J??O??ò∫b??¼œ v b??¹u??½ Èd???U??Ý Ê“ tÐ U????O??Ž t t?½u??Ö ÊU??L??¼¨œ“U??ÝÅvv½«œËU?ł U?O?Š U??ð t œœd?Ö vЬ tL??A?Ç Ë« —œ r¼œÅv Ë« tÐ t vЬ ʬ t?J?K?Шb?ý b??¼«u??½ tM?A??ð Ϋb?Ы¨b?ýu?M??ÐvÖb½“ «bš tÐ qU rOKð UÐ t¨v½UN?MÄ —UOÐ Ë eO¬—«dÝ« —UO?Ð ÕË— —uÞ 5L¼ fÄÆ©±¥∫¥ u¹®åbýułÅvÆ©≥∏∫∑ u¹®åbý b¼«uš È—Uł Áb½“ »¬ ÈU¼dN½ Ë« sDÐ “«ò¨œ—«œ v ÊUOÐ 5MÇ bM v±≥∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 137

—œ vÖœu?ݬ ‡ œd?Åv oL?F?ð ≠tL?A?Ç Ë ⁄U?Ð≠U?O?Ы s?¹« ÈË— d?Ð t vU?Š —œ¨f¹b? $PHGHHGH/DXVDQQHÈU¼—U?A?Ь ʬ t ÊU?ýËdš ÈU?¼ »¬ ÁU?Ǩv½U?ŠË— ÈU?¼ ⁄UÐ È tL?A?Çò∫b?¼œÅv X³?½ Ád?U?Ð .d? tÐ «— t¹¬ s¹«U?ð ˨œu?ýÅv d?¹“«d??Ý b?M?²??¼ g?«d?Þ« t U?¼ÅXK? v?U?L?ð U?ð Êu??N?O? ÈU?¼ÅÁu? “« Ë X?Ý« È—U?ł ÊU?M?³? v?¼ô«Æåb½«ÅÁbý e¹d³ ÊULݬ XLŠ— “« t v¹U¼Åt½UšœË—¨`K ÈU¼œË—¨œ—UáÝÅv Á«— ÊU²Ýœ—ËœpL rU?Ž v¹U?³?¹“ Ë b?ý— tÐ t —U?ýdÝ ÈU?¼ »¬ Êb?ý È—U?ł¨b?Š«Ë ʬ —œ ÁuO? Ë d?D?Ž Ë qÖ ßßU?UL?ð Êœu?ÐÊUГ ÊuM« tÐu?³×Æb?MMÅv r¼«d? «— tłË“ v²³?ýuš Ë b½œd?ÖÅv »u³×? ÈœUý V³Ý b?Š«Ë ʬ —œ Ë bMÅvb¼«ušÅv eO½ Ë«¨t½U~¹ v¹U³¹“ÆœuýÅv XdÝ œuš dL¼ “« ‰ež 5uÝ s¹« —œ —UÐ 5²½ È«dÐ Ë b¹UAÖÅv∫œuý ÂUžœ« Ë« œułË —œ Ë œ—UáÐ dLŽ Ë« ÈuÝ “« ˨býUÐ t²ý«œ oKFð Ë« tÐ UNMð »u³× È t²Ý«uš tÐ UMÐC=Ē²b;¹CÓ±ÒS=RĒÎC:Ĕ¹CÓ±¹bĔR/;UCR2C¼b`ÄCR¤w¹»b±»¹bÓa=6ÓÑb=ÒPC=¹bÄCa`²bĕs?ÝåË« ⁄U?ÐòËås ⁄U??Ðò“« tK?L?ł p¹ —œ Ë œ“U??Ý È—U?ł ÊU?Г d??Ð b?½«u?ðÅv «— U??¼ ·d?Š s¹« ÂU?L??ð¨tłË“t²ý«œ oKF?ð Ë« tÐ d²?AO?Ð tÇ d¼ ËÆXÝË« ʬ “« ÊuÇ œ—«œ o?KFð ÈË tÐ Ë«ÆXÝ« vJ?¹ Ëœ d¼ œu?BI? ÊuǨb¹u?~ÐœušÅvÐ œuš “« Ábý q×?LCÎöU? ‘—uCŠ —œ t XÝ« ʬ Ë« È t²?Ý«ušÆXý«œ b¼«u?š oKFð ‘œu?š tÐ býUÐÆœuýgJL? tÐ U?N?½¬ U?ð¨bM?Åv XÝ«u?š —œ vÐu?M?ł Ë vUL?ý œU?ШU?¼œU?Ð È tL¼ “« Ë«¨vðö?Lł 5?M?Ç d?¹uB?ð U?ÐoKFð ʬ tÐ t v¹U¼dDŽ È tL¼ U³¹“ ⁄UÐ —œ Uð ‡ bMÅv/ vðËUHð ʬ ÂdÖ Ë œdÝ ‡ b½“uÐ Ë« ⁄UÐ ÈË— dР˨bMÐU²AÐ◊U³?M²?Ý« v«—uý t? XÝ« vðöLł s¹«Æb?½“u?Ð UN?Mð U?¼œUÐ °b?ÐU?¹ XÝœ œuš »u?³×? VK? tÐ Uð b?M Áb?½“ œ—«œÈU¼ÅÁu? “« t œdÝ ÈœU?Ð ‘“«u?½ X% Ë« v¹U³?¹“ Uð b?¼«u?šÅv tÐu³?×ò∫œ“u?Ð Âd?Ö œUÐ tÇ Ë œd?Ý œUÐ t?ǨÁœd«— Ë« ⁄U?Ð b??¹U?Ð U??N?½¬Æb??³??K?ÞÅv e??O??½ «— ÊU?²???Ðd??Ž ÊU??ÐU?O??Ð Âd?Ö œU??Ð ‘“«u?½ b??Š«Ë ʬ —œ Ë b??ýU?Ð Áb??¬ vU??L?ý»u³×? ‰UË tÐ U?ð bM?A?Ð gðU$ v¹U?NM?ð “« ˨b½d?O~?Ð œuš tÐ «— ʬ ÈU?¼dD?Ž¨bM?M Á“U?ð «— gH?½¨bM?ÐËdÐqLŽ v½U?Ðd? d?ЫdÐ —œ t? t t½uÖ ÊU?L?¼ Ë b?M? fHM?ð «— Ë« v¹U?³?¹“ b?¹UÐ œU?Ð Êu?Ç ©ÆÆÆ® œu?ý ÁœuA?Ö Á«— œu?š¨ÂdÖ œUÐ U¹ g¹U?“¬ Ë dł“¨t²?Ð a¹ œUÐÆåbU?$«Åv oAŽ XšUM?ý tÐ t¨Ê¬ c¹c ÈU¼ÅÁu?O “« œ—u?ШbMÅvt «— U¼d?D?Ž vU?Lð b?½«u?²Ð U?³?¹“ ⁄U?Ð Uð œu?ýÅv V³?ݨv½U?Öb½“ fH?½¨b?½Ë«b?š ÕË—¨oAŽ U?Ð 5?J?ð Ë ÈœU?ýÆb½UAHOÐ œ—«œ —UE²½« »u³×±≥∑‰UË ÊU²ÐUð

Page 138

vö UЫ— ʬ t œu?Ð Ábý —uB?² «— Âd?Ö œUÐb?Mœu?Ý «dŁ« U?NMð ¨v³?OK? ÈUM?Šu¹ f¹b? bÝ—Åv d?E½ tÐÂU½ $XVWHUÆÆÆ “uÐ s ⁄U?Ð —œ U?OШs —«b?O?Ð «— oAŽ¨”u?³?Ž È« UO?Ðò b?½«ušÅv$XVWHU ”u³?Ž œUШU?³?¹“ —UO?ÐÊU??¼U??O??Ö u??/ Ë b??ý— V³??Ý Ë XÝ« v½«—U??Ð d??Ä Ë Ÿu??³??D?? œU??Р˨œ“ËÅv U??I??¹d?? “« v?K??—u??Þ tÐ t XÝ« ÈœU??Ðœ—ˬÅv œU¹ tÐ «— ”bI« ÕË— ¨œUÐ s¹« “« ÕË—ÆbM½UAÅv «— œuš ÈU¼dDŽ Ë Ábý t²HJý ʬ “« U¼ qÖÆœœdÖÅvÁb??½“d??Ý Ë —«b??O??Ð Ë q?F??²??A?? «— ʬ¨œ“U???ÝÅv —Ë—U??Ð «— ʬ œU??Ð s?¹« Êu??Ç t «d??Ç b???M??Åv —«b??O???Ð «— oA??Ž tÈU¼d?DŽ Ë b?½Uu?JýÅv «— u?JO?½ UH? ÈU¼Åtu?Jý Ë œ“ËÅv qÖ d?Ä ⁄UÐ d?Ð œuš ”b?I? ÕË— UÐ œU?Шœ“UÝÅvÆåb½U¹U/Åv «— v¹U³¹“ UN½¬ ÊË—œ “« Ë Áœd “UÐ «— U¼ÅZMÖ¨b½U¹U/Åv «— ÕË— ËdŁ¨‰UL t²łdÐ UHUð ʬ eO¬“«— ÈU¼dDŽ¨býUÐ hA ʬ dÐ œUÐ «dOŁQð Uð œuý tOHBð ÁdD tÐ ÁdD ⁄UÐ Uð XO½ vU U« ÁdH?Ý dÝ ÁU?ýœU?Ä ÊuÇòÆb?¬Åvd?Ð tłË“ “« s¹« “« gOÄ —U? s¹« t —u?Þ ÊU?L¼ œu?ýÅv b?ŽUB?² »u?³?× VK?Ë œ—«c~Ð ⁄U?Ð tÐ Âb œu?š »u³×? v²?¹UÐÅv Êu?M«Æ©±≤∫±®åb¼œÅv «— œu?š ÈuÐ s q³?MÝÆb?MOA?½Åv œušb¹c ÈU¼ÅÁu?O ˨bM?OâÐ «— U?N½¬ t b¹U?Шb¹U/Åv/ v?U UN?KÖ ÊbOzu?Ð UNM?ð ˨œœdÖ VŠU? Ë sUÝ Uł ʬ —œ∫bM Áe «— ʬPC=¹bÄCa`²bĕ¤w¹»b±»¹bÓa=6ÓÑb=Ò.bIð v tÇ tÐ «— U¼ÅÁu?O s¹«Æb³KÞÅv «— È—U?OÐ —Uł U?LK s¹« È«œ«¨fO½Ëœ —u~?¹dÖ È t²HÖ tГ« dðÅgO?Ä »u?³×? °Ábý t?²H?N?½ U¼ÅvÐu?š È tL?¼ Ë« —œ t f ʬ È«dÐøÁœd? d?{UŠ «c?ž v? tÇ È«dÐ Áœd?eO?½ ÊuM?«« U?«Æåb¹¬Åv ‘u?š s ÊU?¼œ tРʬ È ÁuO?ò∫XH?ÖÅv Ë œuÐ Áb?O?AÇ VO?Ý Xš—œ ÈU?¼ÅÁuO? “« s¹«—uCŠ ”bI« ÕË— —b?IÇ rOMOÐÅvÆœu?ýÅv .bIð ÊU³?žUÐ tÐ t Ábý vLF?Þ ‘uš Ë U³¹“ È«ÅÁuO? tÐ q¹b³ð œuš»¬ ʬ —œ tÆXÝ« ”bI« ÕË— ⁄UÐ t v²Ý«— tÐ Ë« °bMÅv ÂöŽ« ‰ež “« gÐ s¹« —œ tÐu³× ÕË— —œ «— œušÕË— È t²?łd?Ð UH?¨U?¼d?DŽ¨b?½“Åv Ÿu?³?D Ë Èu? ÈœU?¼œU?Ð Uł ʬ —œ Ë XÝ« È—U?ł ”b?I?« ÕË— ÊUýËd?štÐ fu?Ä d?C?Š t XÝ« 5??M?Ç Ë b?ý b?M?¼«u?š Áb??O?Ç ”b?I?« ÕË— ÈU?¼ÅÁu?O? ˨b??½“U?ÝÅv d?D?F? «— ”b?I??«Æ©≤≤∫µ öž®býUÐÅv oAŽ È ÁuO 5²½ UN½¬¨tL¼ ÊUO “« t bMÅv ÂöŽ« ÊUOÞöžêO¼ Ë«åÂbý œ—«Ë œuš ⁄UÐ tÐ sòb¼œÅv t«œ« tKUöÐ »u³×Æåœuý œ—«Ë Ë« Uðò∫bMÅv ÂöŽ« tÐu³×Ë« ö¹Ë¬œ “d²¹ t²HÖ tÐ ËÆÁœd —U¦½ «— ‘œułË ÂULð Ë« bMÅv .bIð «— ‘œuš t vŠË— dЫdÐ —œÆb½U/ dE²Mt ʬòU??O??Ž È t²??H?Ö tШb??M?Åv U??D?Ž« œu??š Áb?M??A??Ð t?Ð «— ‘œu?łË Ë« b??M? qL??% s¹« “« gO?Ð b??½«u?ðÅv/±≥∏t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 139

åXdÖ rO¼«uš sJ ÈË œe½ Áb¬ Ë« ÈuÝ tÐ ËÆXý«œ b¼«uš XÝËœ «— Ë« —bĨœ—«œÅv XÝËœ«dÆ ©≤≥∫±¥ u¹®Ē`½ÒRÒR±bÓ±ÏP¬¹bÄCaÏP=mĤCR2C±»¹bRϹ»bUb^C±»¹b^ÓaCĔ¤wÏP=ĔbUbR=ĔC±»¹b²±RĔXÝËœ t ʬ tÐ œuš v½UÖb½“ ÈU?DŽ« “« výU½ vðËdŁ ¨b?ÝUMAÐ «— t¹b?¼ s¹« ‘“—« vULð »u³?× t b¹UЫ—d sòÆrýu½Åv¨Â—ušÅv¨rMO?ÇÅv sÅ∫XÝ« sýË— È« t²Ý«uš¨Ë« ‚«dDL?Þ dÄ Ë vLÝ— È t²Ý«uš¨œ—«œÅvœuš dO?ý “« t 5M?Ç r¼ rýu½Åv ,«d?ý “«¨«— œuš ÈU¼—u?½ Ë Â—ušÅv «— œu?š qŽ s∫«— œu?š dDŽ Ë rM?OÇÅvtÐu³× tÐ dL?Ž ÈUDŽ« UÐ »u³?×¨b½«Åt²dÖ —«d? d~¹œ p¹ —UM —œ Ëœ tÐ Ëœ t t½U?Ö gý v½UOÐ —œ årýu½ÅvtÇ Ê¬ d¼Å∫bM Åv ÂULA²?Ý« bM²¼ –uH½UÐ ÈU?¼dDŽ t tÇ Ê¬ “« UO½œ s¹« —œ ˨bA?ÐÅvUMF œuš tШg¹uš Èb???ýU???ÐÅv œu???łË s¹d???¬ v?²?????? Ë Õd???H??? ʬ Êb???O???ýu???½ tÇ Ê¬ d???¼ Ë œ—u???šÅv? XÝ« Ÿu???³???D??? Ë s¹d???O???ý t?UÄ«d?Ý Ë«¨dO?ý Ë »«dý Ë q?Ž¨q³M?Ý qÞ— Ë d? dD?ŽÆbM?Åv qU «— Ë« ÈU?¼Åt²?Ý«uš ÂU?Lð tÐu?³×?¨býu?½ÅvÆbýUÐÅv v²ßßUULð Ë «—«uÖ Ë dDŽ≠œeU?½≠d?¼«uš¨⁄U?Ð∫b?½«œ v œu?š ʬ “« t Èœ—u XA?¼ s¹« —œ qU? pL? s¹« —œ XÝ« ÈœU?ý —bI?Ç ËUÐ Áœd vFÝ Êó¹—Ë« ʬ “« t ÁbOÝ— «d 똓« rÝ«d? ÊU“ ÊuM«°s s¹dý Ë »«dý¨—u?½uðdĨqŽ¨dDŽ≠dv¹«cž tÇ UÐ fĨb?¹uÖÅvòÅ∫b?M vdF? UN?Ð Ê«dÖ È«Åt¹cž« tÐ «— ”b?I »U?² q¹UC? Âö eO?¬ eMÞ vM?ÝÂU??F???Þ “« ʬ vÄ —œ tL???¼ fá???Ý Ë œu???Ð b??¼«u???š «c???ž gO???Ä `K??? ¨s¹«d???ÐU??M???Ðøb???O??¼œÅv? ÂU??ý «— ÊU???½U???L??N???O???U«ÆbM?ýu½Åv VK? vUÄ Ë d?«Ë vðc “« e?O½ d?Ýœ »UÐ s ˨b?ý bM?¼«uš t¹c?Gð nD? Ë XLŠ—¨d?³¨vM?ðËdÆ圗«œ oKFð oAŽ tÐ v½ULNO vK« gÐÊUL¼ÆXÝ« Ábý .bIð œuš »u³× tÐ tÐu³× ÈuÝ “«¨rOÐU¹ v qO$« —œ¨U t ʬ fJŽ tÐ v½ULNO s¹«UÄ dÐ c¹«c? “« v²UO{ U?¼ Âu È tL¼ È«d?Ð Áu s¹« —œ u¹U?³ ÁuN¹ò∫rO½«ušÅv v³?½ UOFý« »U?² —œ t t½uÖË Æ©∂∫≤µ ‘«®åUHBÅÈ tMN ÈU¼Å»«d?ý “« Ë eG dÄ c¹«c Ë tM?N ÈU¼Å»«dý “« v²UO?{ vMF¹ Æœu/ b¼«uš«— ÊUA?¹« œu?š ÈU¼Åvýu?š d?N?½ “«Æb½u?ýÅv »«œU?ý uð È t?½Uš vÐd?Ç “« U?N½¬ «d?¹“ò∫Áb¬ e?O?½ dO?«e? »U?² —œ±≥π‰UË ÊU²ÐUð

Page 140

Ë bÝUM?ýÅv «— v½ULN?O ÈœUý U?ł s¹« —œ tÐu³×?ÆXÝ« qU U?ł s¹« —œ ȗˬu½ U«Æ©π∫≥∂ e®åv½Uýu½ÅvÂœuÐ V¹džÆb¹œu/ ,«d?OÝ ÂœuÐ tMAðÆb?¹œ«œ ÂUFÞ «d Âœu?Ð tMÝdÖ ÊuÇ «d¹“ò∫b¹u~Ð œuš »u?³× tÐ b½«uðÅvÆ©≥µ∫≤µ X® åb¹œ«œ ÊUł «dÁœd? g1b?I?ð t?łË“ t «— vÝËd?Ž q×?? ÈU?¼ »—œ È tO?K?? Ëøœe?O?šÅvd??Ð e?O? d?Ý “« Êu??M?« r¼ «d?Ç U??« øb¼œ v “«Ë¬ bMKÐ È«b UÐ «— VO−Ž v½ULNO s¹« Ë b½“Åv œU¹d ÊËdOÐ tÐ œuš Ë øb¹UAÖÅvP»bÐCÒ¹Ó±¤wP=CĔC=ÓR=aÒP=Ĕb;б»CÓ±Òs¹œU?O È t?L¼ —œ v?¼ô« XL?JŠ f?Ĩb¹U?O?Ð∫œe?O?šÅv d?Ð ”b?I? »U?²? ‚U?L?Ž« “« u?Žœ s¹« t rO?½«œÅvlOLł È«ò∫b¹«e«Åv —u?Þ 5L¼ ËÆ©µ∫π Y«®åb¹—u?Ð s È«c?ž “« Ë b?O¹U?OÐò∫b¹U?OÐ U?ł s¹«b½“ v œU?¹dÊUL¼ s¹«Æ©≤≠±∫µµ ‘«®åb¹—u?Ð Ë b?¹d?Ð Ë bO?¹UO?Ð b?¹—«b½ Ád?I½ t U?Lý tL?¼ Ë b?O¹U?OÐ U?NЬ œe?½ ÊU~?MA?ðËÆœuýÅv Ë« œuš eO Ë« —«b²?ÝËœ eO ÊuM U«ÆÁœd? “Už¬ u½ “« Uł s¹« —œ U¼Å‰ež ‰e?ž »u³× t XÝ« vðuŽœ.b?I?ð Ë« tÐ t È«c?ž¨b??M?Åv u?Žœ «— g¹u??š ÊU?²?ÝËœ Êu?M?«¨œu??Ð Áb?ý u?Žœ Ë« Èu?Ý “« t s?A?ł s¹« —œ.bI?ð œu?š t XÝ« v¹«c?ž Ë∫Ábý ÷u?Ž Êu?M« ‡ œu?Ð U?¼ÅÁu?O È tO?K? Ë »«dO?ý d?O?ý¨qŽ qU?ý t ‡ œd?Åvåœu?ýÅv tÇ ÁËd?Ö s¹« È«d?Ð “« s?¹« sJ?O?Ë œ—«œ v¼U? Ëœ Ë u??ł ÊU?½ ZM?Ä t XÝ« Èd???Ä U?−?M?¹« —œòÅ∫b??M?ÅvË b¹—u?Ð s¹« “« ULý tL?¼òb¹u?ÖÅv t²A?½ œuš ÊU²?ÝËœ —UM? —œ t vU~M?¼ ÂUý s¹dš¬ —œ Êu?Ç Ë ©π∫∂u¹®Æ©≤∏≠≤∂∫≤∂ X® åbOýuMÐœuÐ Ë« È tÐu?³?× t? ʬ Ë Ê«œd È tL?¼ Ë ÊU?²ÝËœ È t?L¼Æœu?Ð Áœd? uŽœ œu?š ÊU?½U?LN?O? vUL?ð t «d?ÇË b½œuÐ t²?A½ eO p¹ d?Ý dÐ Á“Uð UN½¬ÆX?ý«œ oKFð U¼ÅÁu?OÅÈ tOK Ë« tÐ —u?N2 Ë t²Ш5?~MÝ Ë 5²? —UOÐ˨bM?Åv X?L? Ê«d?~?¹œ U?Ð «— œu?š œu?łË tÐu?³?×?Å∫Ë« Êu?Ç r¼¨b?½œd?Åv XL?? d?~?¹œ p¹ U?Ð «— e?O?Ç tL?¼‡ ‰e??ž d???š¬ È tK??L???ł —œ ‡ b??¹u???ÖÅv œd???Åv »U??D???š s È tÐu???³??×??? Ë s XÝËœ «— Ë« t? »u??³???×?? Êu???M??«XÝ« UOK —uBð s¹« t XO½ —uÞ s¹« U¹¬Æb½«Åt²A?Ö Ë« »u³× Ë« È t½U~¹ œułË —œ tL¼ ås ÈU¼ÅtÐu³×òøbM v lLł œuš œdÖ «— U¼ ÊU½« È tL¼ Ë býUÐÅvUOŽ È tłË“ t»«dý v²Š œuýÅv/ t²ÝU eÖd¼ ÊU½ Ë b½dOÖÅv ÈUł U¼ XK È tL¼ œuýÅv œd²Ö t vÝËdŽ eO dÝ dЗb??I??ÇÆb???½u??ý X??? tÐ t?J??K???Ð t²??ýu???M??½ U???N??M???ð t XÝ« »u???³??×?? È t?²??Ý«u???š t «d??ÇÆX?Ý« È—U??ł —u???Ë tÐœ«bFð U?NM?ð ˨bM?Åv ‰ËUM?ð «— «cž U?NMð VK?ž«¨oAŽ XU?O{ —œ¨b?¹uÖÅv v?Oݬ fO?½«d? f¹b°—U?łÆb½uýÅv X d²L U«å—uË Ë c UÐòb½uý X Ë bMýuMÐ »«dý “« b½d{UŠ ÈœËbF±¥∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 141

U¼ ÊULݬ uJKòœuýÅv ÂULð ÂuNH dÄ ÎöU ÂuÝ Ït¹¬ Ë b½«ÅÁbý uŽœ tL¼ tłË“ Ë ÃË“ XUO{ s¹« —œ»dž Ë ‚d?ýò“« Ë« ˪©≤∫≤≤ X®å œ«œ VOðd?ð ‘d?Ä È«d?Ð vÝËd?Ž ÈU¼ v½U?L?NO? t XÝ« v¼U?ýœUÄb?M?½U rMOÐÅv Uł s¹« —œ Æ©≤π∫±≥ u® bM? Xdý ÊUL?ݬ uJK? XUO{ s¹« —œ U?ð »uM?ł Ë ‰ULý “« b?¬ b¼«ušÊU¼œ “« t œ—«œ XO?½U?½« Èu?Ý “« vÝU?Äås ÊU?Ðu³?×¨b?¹u?ý X¨ÊU?²ÝËœ b?¹—u?Ð Ë b?OU?ýU?OÐò kH? tXHÖ «d eO½ Ë b½«ÅÁbý u?Žœ ÁdÐ ÕUJ½ ÂeÐ tÐ t v½U½¬ ‰UŠ tÐ U?ýuš f¹uMÐ XHÖ «d òœuýÅv ÁbOMý UMŠu¹ÆÅ©π∫±π UJ®å«bš XÝ«— Âö XÝ« s¹« t±¥±‰UË ÊU²ÐUð

Page 142

ÐCCÐCbÏ»C<mÎS¤¤¤abĕF±»±P=_¹C±_²±b»¹`¤PbpcÒPbc±»»¹aF±`²bĕ¼±Ò¬`R±bÓ±`¼C`Ó±R¼±`lÓa9CÓ±ÒÏRbÒ`ÓabĕÓ±wF±RkDĔ´CĕĔR¼±ĤCû¼Ò_;Ĕ¼±`Ra±R¼©_Ĕbr±»ЬabimÏP;±»¹bF»©ĤCĥěRm±»C<¬abim_Ĕ±»¹bÓClÓCkFC^±¹»¹¸±»b¼±±»UbF¹`²bĕP¬U;aÓÒÓ±RĤC/±ÒĒ_;¼C¹b²bĕF<aѱ»»¹C_CR`P=8m^6Óa¹RcCjRÛĤCF/i±¼±ÒRÛ_¹¼±ÒĒϹR¼C¹b²bĕF<a¹ba»ÑP=±¹RpÒ»ĢbĕC±¹bÑPĔ»P`¼±ÐCF6plc`Ò±Ðbm_C=ÒϹRb±»Ò±¹±PĢ±bÒÏP±b±»Ò±ĒP;C±RP;;lc¾¹RpR<Ĕ»¹aÐC=t8=/P;C·ÒRÒP¹SP;Rp`¼±±RZRC»C0ÓClÐClÑP¹_=¹lc_±»C:Ĕ_=9Ĕ»Ò±бR¹Ó±

Page 143

P=bp±»ÓÒP=C=±R²bĕRp±a_\/WR`a¤ÐC±R:ĒÐC¼`RC¼Ó±¹»±¹ÓRRamÐCbĕRC¼±b²bĕÐCbĕRCR±»b²bĕÒ©c¹lc_ě;m±»CaF±F9=1am¤²bĕĒF±ÏC¸RÒP=6`²bĕF±ÑPĔaĔ±R±C»±SRÒF±VCÓÒ±RÑP=t=k_aUCû¼ÒF±ÏCÑC=²±RP;CÒĒF±²¬ÓCR<¹SбRbĒUC:/mĒÑPĔaĔR=ĔCa/¹bÓaCa:/m»¹ÒĒÐC9atC^UC»C»PĔClcěC»ÓCla/kÒF±Cl`bUClDP8mlccCjRC<¬¼±aĒFÓCla79UC<¹PĔCU7;PR¼aaF±ËC6Ĕ¶CÒ±RÒ¹bZjR¹»¼´bCaaRRÓClÐbĒUCÌCÊU²ÐUð ÊUuÞ±¥≥

Page 144

ĒÑPĔT=C²C»¼ÓClaCkRÐC;^UC:=F±ÑPSpR¹±¼¬ÓC¹ÒRP;CÒ`R=Ĕ»C=Ò±ÐC¹F±`RbRÒ±ÏC:ÒĒ`²bĕF±`±`»CF±`±Ò_=9Ĕ»Ò±бR¹Ó±¤ÐC±R:ĒF±a»Cb²bĕ©ÐC¼`RC¼Ó±ĒF±ѹbĥabCb²bĕ©_=92bC±»Ò±C¤abĕUbÄCa`²bĕĒF±ÑPĔ¹ÒRÐC9ÓClatC¹SÒP;=tCl`bÒP±Rt´CC»¹C¹b²bĕЬ¼±`F±`Ь¼±ĢbĕÒP±Rmlc±»a9pCl`bÐC=»¹±¥¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 145

ÐCCÐCbÈ«ÅtK? tРʬ U?Ð ËÆb?ÐU¹ t?LðU?š Âu?Ý ‰e?ž —œ v²??¹U?ÐÅv œu?Ð t½U?I?ýU?Ž v½U?²?Ý«œ U?N?M?ð U?¼Å‰e?ž ‰e?ž tÇ ÊU?M?Çt½u?Öd?¼ t œu??Ð t²?šU?Ý È«Åt?¹b?¼ «— œu?š œu?łË¨t?Ðu?³?×??Æœu?Ð sJ?2U??½ ʬ “« Êb?¬ 5?¹U??Ä —U?Ð s¹« t rO??Ý—ÅvÁb½«uš «d g¹uš 똓« œUN?ý tÐ «— UO½œ vULð Ë œuÐ t²?šUMý «— Ë« »u³×ÆX?ý«b½ ÊUJ« ʬ “« XAÖ“UЗ«bOÐ «— Ë« tÐu³?× b¼«u?šÅv rOKý—Ë« Ê«d²?šœ “« »u³×? t Áb¬ œułË tÐ b?NŽ s¹« ÂuÝ ‰ež —œ ÂU?$«dÝÆœuÐÆbMMJ½ÊUГ “« «— s¹« ËÆ—U?OA?¼ tL?O½ U?¹ Ë »«u?š tLO?½ U?¹ bÝ—Åv œu?¬ »«u?š dE?½ tР—U?NÇ ‰e?ž È t½U?²Ý¬ —œ «c?∫.uMýÅv ‘œuš¤wF±»±P=_¹C±_²±b»¹`òX«b Ë œułË ÂULð “« t «dÇ XO½ ʬ dÐ Èb¹œdð êO?¼ Ë XÝ« rK U dÐ Ë« oAŽ X«b Ë XLOLOs¹« Ë œd?O?ÖÅv —«d?? b?¹b?N?ð ÷d??F? —œ oK?D? o?A?Ž t XÝ« vÖb?½“ ÈU??N?Ð tÐ U?N??M?ð¨Áœd?á?Ý Ã«Ëœ“« s¹« t?Ð sðb¹UÐÆbýU?Ð Ábý ‰uײ? —UO?Ð ÊU“ ʬ “« tłË“ dÖ« U²?Š¨œuýÅv Áb¼U?A ‰ež ‰Ë« XOÐ Ëœ —œ vÐu?š tÐ Ÿu{uœu?š ÃË“ tÐ oA?Ž —œ Îö?U? “u?M??¼¨b?ýU?Ð lK??D? œu?š œu??łË “« t ʬÅvШvÖb?½“ vK??L?Ž XO??F?«Ë ÿU?( “« XH??ÖÊUA½d?ÞUš v—«uý t? t½uÖ ÊUL?¼ÆXO?½ rLB Ë« “u?M¼ U?« b½—UO?Ð ‘«Åv³?K ÈU¼Åtd?ł È t²Ý«u?šÆt²ÝuO?á½t²H?Ö Á—UРʬ —œ g¹ô¬ÅvÐ v½U?Г UÐ v³?½ U?OF?ý« 圗«œ œułË vC?I½ ʬ —œ U?« XÝU³?¹“ Ë »U½¨”U?*«ò∫b?MÅvÆ圗«œ tU{« »¬ ‘œułË —œ¨uð »«dý s¹d²NÐò∫œuÐÆbýUÐÅv oAŽ lO— È tFK “« XKŽÅvÐ ‰«Ë“ d~½U¹U/ tÆåXÝ« —«bOÐ r³K U«¨,«ušÅv sò b¹uÖÅv tÐu³×ËÆr²??¼ u?ð ‚U?²?A? œu?š ÊU?ł tÐ ÁU?~?½U?³?ýÆXÝ« ‚U?²?A? u?ð d?– Ë u??ð rÝ« tÐ U? ÊU?łò∫Áœud? v?³½ U?O?F?ý«U U?𠜗«cÖÅv?/ —UN?Ç ‰e?ž È«u²?×? t½UH?ÝQ?²Æ©π∫≤∂ ‘«®Æår³K?ÞÅv «— uð +Ë—œ —œ œu?š ÕË— tÐ Ê«œ«b?UÐÎöU “uM?¼ l«Ë —œ Ë« VK¨d¹U?G d?OÐUF?ð œułË UШt½ÆrO?M d?OH?ð XNł ÊUL?¼—œ «— tÐu³?× Âö ÂuN?H rO½«u?²ÐÊ«bÐ Uu t U?OŽ vK?& È tM× d?Ð ËÆXÝ« È—«bOÐ Ë »«u?š —œ “uM¼ÆXO?½ ÁUÖ¬ ÎöU “u?M¼ ˨ÁbA?½ —«bOÐ

Page 146

XÝ« È—«bOÐ Ë »«uš XU?Š 5L¼ —œÆ©≥≤∫π u?® åbý —«bO?Ð fÄ œuЗ —œ »«uš «— Ë«ò b½U?Åv Áœd Á—Uý«ÆœuýÅv ÁUÖ¬ tKUöÐ g³K ËÆœuMýÅv «— œuš ‚Uð« —œ dÐ UÐd{ È«b »u³× t¤wPblc±»»¹aF±`²bĕ¼±Ò¬5L¼ ˨XÝ« —œ «—¬ È«b? tJK?ШXO?½ U¼Åtá?ð dÐ Ë« œU?ý ÈU¼Å‘d?Ä Ë Áœ“ »U²?ý ÈU¼ÅÂb? d~?¹œ “Ëd« Ëʬ tÐu³?× —œ d?Ð t XÝË« UN?M?ð ˨bÐU?¹ —uC?Š ÁdE?²M?d?Ož t½u?Ö s¹« b½«u?ðÅv UN?M?ð t XÝË«ÆbM?Åv X¹UH?ÆbÐu v œuš ’Uš —u tÐ ‰UŠ 5Ž—œ Ë Â«—¬ —b∫œdÐÅv dÐ Vý vJ¹—Uð —œ ÊËdOÐ Ë« ÊuM« U«`R±bÓ±`¼C`Ó±R¼±¤w`Óa9CÓ±ÒÏRbÒ`ÓabĕÓ±ÂULð L È«b U?Ð t vA?Ð tÝ U?L?K d?š¬ UÐ U?N?½¬ È tOU? t¨.u?MA?Ð «— ‰e?ž s¹« Èd³?Ž ÊU?Г tÐ t b¹U?ГUÐ «— —œ Ë b?ÐU?²A?Ð tłË“ b?¹U?Ð fÄ å°s “U?ÐòÆ©bÝ—Åv ‘u?Ö tÐ L ·dŠ È«b? —U?Ð XH?¼®bO?M?ý¨b½u?ýÅvtÐd?{ u?ð »—œ d??Ð U?¼ÅXK?? È tL?¼ »u??³?×?? Êu?M??«òÅ∫œ—«œ U?Žb?²??Ý« 5?M??Ç f¹b? œ—U??½d?Ð t—u??Þ ÊU?L??¼¨b?M?ÊUO? —œ d~?¹œ —UÐ U?ð œdÅv —u?³−? «— uð Ë X—Åv U?ł ʬ “« vMÅv @½—œ u?ð t lu? 5L?¼ —œ °Á¬Æb½“Åv»u³×¨bMÅv “U?Ð Ë« dÐ @½—œÅvÐ «— —œ t ÊuM« ËÆåvzu?−Ð œ—«œ v XÝËœ uð VK t f ʬ ÈU¼ pý«Ë«ÅvF«Ë ÈU?¼ ÂU½ t v¹U?¼ÅÂU½¨«— g³?K e?¹eŽ —U?O?Ð Ë d~?ý“«u½ —U?O?Ð v¹U¼ÅÂU?½¨ÁœUN?½ Ë« dÐ «— v¹U?³¹“ ÈU?¼ÅÂU½È tK?U¨Âd?ðu?³?¨s X?ÝËœ¨Âd¼«u?šò∫œu?ý v —«d?J?ð —U?ЗU?N?Ç t Èe?O?¬ÅX³?×? vJ?K? U?H? U?Ð Ë b?M?²??¼œuš XU¹ sð V³Ý tÐ s Ë v²¼ s d¼«uš uð t V³Ý ʬ “«¨ÿUH?« s¹« “« p¹ d¼ dÐ ÊbOAÐ oLFð UÐÆås“«¨r¼œÅv œU?N?ý u?ð tШr²?ý«œÅv XÝËœ «— u?ðòÆÂœd? œ«b?L?K? œu?š Èb?Ы v²?ÝËœ «— u?ð¨+b?ý V?²?M? U?Ð ËÁU??~???½ p¹ Ë ÕË— p?¹ ‰œ p¹ s U???Ð t «d???Ç +«u???šÅv g¹u???š d???ðu??³??? «— u???𠪩±≥∫≥± —«® Èb???Ы vI???A??ŽÆå«Åt²ý Ë f¹bIð œuš Êuš UÐ t g¹ô¬ Ë iI½ÅvШs È tKU v¹uð¨È—«œv ÊU??Г tÐ d??????L??ðÅvÐ «— tK??L???ł s¹« ˨tK??Ð ø.u??M??ýÅv XÝ—œ U??¹¬¨s? È tK??U??ò∫b??¹u??Ö v »u??³??×??tÐ UN?½¬ U¹¬ øË« È«d?Ð XÝ« Èd~?¹œ eO?Ç tÇ »u³?×Æœ—ˬ ÊU?O tÐ s?Ý œuš oA?Ž¨nF{ “« t ʬ ÊËb?Шb½«—UШÈd~?¹œ “« fÄ vJ?¹¨œ—ˬÅv ÊUГ tÐ v¹U?¼ÅÂU½ tÇò¨b?¹uÖÅv tÇ &ODXGHOøœd¹cá?Ð «— ʬ øbM?Ý—Åv o«uðd?¼«u?š∫t .u?ýÅv tłu??²? v²?H?~??ý Ë @½—œ U?Ð .—u??Ð ÊU??J?ð ÈU?ł “« rO?½«u??²?Ð t ʬÅvШe?O?¬ÅX?³?×? v²?U??Š±¥∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 147

tÐ s¹« U¹¬ øtÇ d~?¹œ fÄÆœdO?ÖÅv œuš tÐ vF?«Ë —u ÊU?œułË —œ s È tKU? Ë s dðu?³¨s XÝËœ¨sÆåøÊUœuš ÎUF«Ë øXÝ« ÊUœuš —uEM v²Ý«—»u³?×?¨b?ýU?ÐÅv/ vU? b¼œÅv X?³?½ Ë« tÐ t v¹U?¼ÅÂU?½ ÂU?L?ð U?Ð Ë« ȫˬ Ë —œ n¹dþ È«b? v¹u?Ö U?«∫œ—ˬ rŠ— tÐ œuš nF{ “« «— Ë« býuÅv_;Ĕ¼±`Ra±R¼¤wF±RkDĔ´CĕĔR¼±ĤCû¼ÒU«¨œuýÅv/ d¼Uþ ÈbM?Lð—b hý bM?½U Ë«ÆÁœU²¹« vJ?¹—Uð Ë UdÝ —œ¨—œ XAÄ —œ nO?F{ È«ÅtuAFË ÂU?L?ð —b? U?Ð U?ł s?¹« —œ t v½U?“ b?M?½U?? t½ ËÆXÝ« —Ëd?Ý Ë »U?З« t v¹U??ł ʬ “« t½∫g¼«u?š Ë U?M?L??ð U?Ðt v¹U¼Å”U?³? UÐ b?¹ËœÅv g¹u?Ý tÐ Ë« U?«∫Xý«b½ «— Ë« œe?½ —œ Êœ“ u?½«“ —b tÐu?³?× Ë b?¹ËœÅv Áu?Jýd?ÄbýUÐ b½«uðÅv eO½ tÐu³× È ÁdNÇ t Áœ—uš dÝ È—«e~²?bš È ÁdNÇ UÐÆœuÐ dðeO~½«ÅX— Ë ”—bM tMN tL¼tÐ ËÆbýU?Ð s¹d?ðÅX?³?ýu?š Ë s¹d?ðb?M?L?ðËd?Ł U? ÊUO? “« d?Ö« v²?Š¨b?½«u?šÅv rŠd?ð tÐ «— Ë«¨b?M?Åv U?M?L?ð Ë« Ëœuš t X¼ e?O½ s¹d?ðdO?I ‰U?Š 5Ž—œ¨b¼œ v X?ÐUł« ‰UL?bŠ tÐ t XÝË«¨XÝ« s¹d?ðbM?LðËd?Ł t v²Ý«—XÝ« pÇu?? —U???O?????Ð l«Ë —œ ‰U??Š 5???Ž —œ ˨XÝ« rO???E??Ž Ë ¯—e???Ð —U??O?????Ð Ë« ËÆœœd??Ö v/ l?½U?? ÁU???Ö êO??¼Ê¬ tÐ V t d?¼ Ë XÝ« ÊU?¹U?ÄU??½ È tL?A?Ç Ë Áb?½“ »¬ Ë« ËÆåb?M?Åv p?Çu? t²?Ýu?O?Ä «— ÊU??½« ¨o?A?ŽòÊu?ÇË« U«ª©≥∏∫∑ u¹® åXÝ« È—Uł Áb?½“Å»¬ ÈU¼d?N½ Ë« È tM?OÝ —œò t Xý«œ b¼«uš «— t?Ðd& s¹« bM? p¹œe½åÁbÐ »¬ s tÐò∫bMÅv ”UL²« Ë t²šU?Ý l— «— œuš v~MAð ¨ÁbOýu?½ »¬ “« t XÝ« ÈdOI ʬ ‰UŠ 5Ž —œÂu?N??H??d??Ä v?ðöL??ł U??Ð f¹b?? 5??²??Ýu??Ö¬ t —u??Þ ÊU??L??¼ÆXÝ« t?M??A??ð œu??š t XÝ« È«ÅtL??A??Ç Ë«Æ©∑∫¥ u?¹®t v b?M?½U¨XÝU?M?ž Ë ËdŁ —œ Ë« ˨b?ýU?Ð ÁbM?M? XU¹—œ t v? b?M?½U¨XÝ« b?M?“UO?½ Ë«ò∫b?¹Ud?ÅvÆåb¼œ ‘«œUÄÊUL?¼¨åXÝ« vD?×? Ë —uË œU?/ t XÝ« 3HQLD Ë 3RURV d?Ä oA?ŽòÆoA?Ž v~?½UÖËœ XÝ« t½u?Ö s¹« ËË rM?³ý «d?D? œU?/ U?ł s¹«—œ v~?½U?ÖËœÆXÝ« Áœd? Ê«u?M?Ž «— Ÿu?{u? s¹« XU?O?{ »U?²? —œ Êu?Þö« t½u?ÖtÐ t²?Ýu?OÄ ”b?I? »U?²? —œ rM?³?ý åXÝ« d?Ä Vý U?×?ýd?ð “« .U?¼ n“ Ë rM?³?ý “« Âd?Ýò∫XÝ« Vý «d?D?œËd ÊuON ÈU?¼ÅÁu dÐ tÆXÝ« Êud?Š rM³ý q¦ò∫±≥≥ È Á—ULý —ue —œ Êu?Ç œœdÖÅv “UÐ UŽœ Ë XdÐËœ—« œd???Ö«œd???Ö rM???³???ý Êœ«b???U????ÐòÆ©≥∫±≥≥ e???® XÝ« Áœu???d??? «— œu???š X?d???Ð b???½Ë«b???š t «d????¹“Æb???¹¬ÅvU¼ÅÊULݬ¨5RUDWHFDHOLGHVXSHUnò∫bOA?Åv «— UO?Ž —UE²?½« t 5“ rM³?ý ÊuÇÆ©±≥∫±∂ÃËdš®åXA½±¥∑ÊU²ÐUð ÊUuÞ

Page 148

ÊuÇ sòÅ∫œdÅv/ »UDš v³?½ lýu¼ tÐ «— VK?D s¹« œuš b½Ë«b?š U¹¬ Ë Æ©∏∫¥µ ‘«®°bM?«dáÐ «— œu?š rM³ýdÄ rM?³ý “« »u?³×? d?Ý t½uÖ s¹« Æ©∂∫±¥ u¼®åb?M¹Ë—Åv U?¼ÅsÝuÝ Ê¬ —œ t¨rýUÐÅv qO?z«d?Ý« È«dÐ vL?M?³ýÆÁbýÁbý fO?š Vý U?×ýd?ð “« +«u?O?Ö∫XÝ« Áb?ý fOš e?O?½ Vý U×?ýd?ð “« Ë« Ê«u?O?Ö¨rM³?ý Á«d?L¼ U?«‚dŽ ÏÁdD¨b?M¼œÅv b¹u?½ «dD s¹« Êb¬ b?OÝ— v dE?½ tÐ Ë b¹¬ v dÐ Xö Ë Vý Ê«—U?Ð “« t vð«dDò»«u?š tÐ g½U??²?ÝËœ t? vU?Š —œ¨b??½u?ýÅv? È—U?ł v½U??L?O???²??ł Vý —œ »u??³?×?? v½U??A?O??Ä “« t XÝ« Êu??š ËXÝ«ušÅv Ë«òÅ∫ÁœU²¹« —œ XAÄ —œ t b¹U?/Åv È«ÅÁ—UâOÐ ÈbJ² Êu?Ç U¼Å‰ež ‰ež tłË“ t½uÖ s¹«¨b½«Åt²—ÆåXd¹cÄ «— —UIŠ s¹« Ë— s¹« “« ªœ—«œÅv XÝËœ «— U —«ËÅt½«u¹œ t œ“UÝ bŽUI² «— U»U??D???š œu??š È tK???U?? Ë œ—«œÅv? XÝËœ Ë« t ʬ b???½U??ÝU???M??ýÅv «— œu???š œu??łË »u???³??×???°U??N???O??¼ U???«XÝ« —ˬÅnÝQ?ð —b?I?Ǩe?O?~??½« X— —b?I?Ç œd?ÐÅv d???Ð œu?š ·—œ l{ XI?O?I?Š —œ t? XÝ« tÐu?³?×?¨b?M??Åv∫œuýÅv Áœ«œ ÈeO¬ X³× È«b½ 5MÇ tÐ t vÝUÄ©_Ĕbr±»ЬabimÏP;±»¹bF»¤w©ĤCĥěRm±»C<¬abim_Ĕ±»¹bÓCCkXš— øb¼œ ÂU?$« sJ?2U?½ Èe?O?Ç Ë v½U?½« ‚u? vA?ýu? U?ð Ábý X?Ý«uš—œ Ë« “« t X?HÖ Ê«u?ð v/ U?¹¬tKLł s¹« tÐ b¹U?Ð °XÝUMFÅvаX?¼ +«uð “« ×Uš s¹«ør¼œ —«d vÖœu?¬ ÷dF —œ «— .U¼U?Ä Ë rýuáÐ «— œušåÆÆÆøt½u~Ç øt½u~Çò∫œd tłuð È—«dJðr²?Š —u?Þ t?Ð tK?L?ł s?¹« 7?H?ÖÆr?O?ýU?Ð t²??ý«b?½ ÁU??M?Ö œU?/ “«¨s?¹« “« d?ðÅsýË— ÈœU?/ q?O?$« ÂU?L??ð —œ b?¹U??ývL∫tłË“ v?¹UËÅvÐÆb?ýU?Ð tłu?ð “« È—U?Ž Ë p³?Ý Ê¬ ÈUM?F? ‰Ë« ÁU?~?½ —œ ÊuÇ b?ýU?Ð v tU?{«Ëe?O¬Åt?GU?³?XË °Â«ÅÁœd 5OFð t XO½ v²Ë —œ eÖd¼ øb¼œÅv/ d³š Ë b¹¬Åv d¹œ t²ÝuOÄ Ë« «dÇ®Æv²Š«—U½ vL¨vK³Mð«— ÁUMÖ t½uÖ s¹« ËÆœ—«b½ v²OL¼« bMÇ d¼¨ÁœU« vL¨bMM ”UL²« Ë« “« œ—«œ XÝËœ vL b¹UýÆ©°XÝË« œušËÆXÝ« vFLł È t¹dE½ lÐUð t ÊUœuš U?LOIð Ë ‰UJý« UШrO?−MÝÅv œuš vöš« Ë v²šUMýÅÊ«Ë— „—œ UÐVIŽ Ë dO?šQð —u tÐ t½ ËÆÁœd? —U¦?½ Ë« t vIAŽ “« ÊU?M²« —u? tÐ t½ ËÆœ—«b½ b?½Ë«bš tÐ vÞU³?ð—« êO¼ÈUł “« U?𠜗«œÅv —UN?þ« tłË“ t vK?¹ôœ d?¼ l«Ë —œÆt³ÝU?×?ÅvÐ Ábý qO?L?% oAŽ V³?Ý tÐ t ÊU?½¬ vÖb½U?«— ʬ XFO?³Þ Ë ÁU?M?Ö —UÐ b?½«uðÅv d?²?NШb?Ý—Åv oD?M “« È—U?Ž Ë ÁœuN?O?Ð dE?½ tШbM?J?½ “UÐ «— »—œ Ë œe?Oše?ÐXÝËœ ʬ ˨œ—«œ œułË ÁUMÖ p¹ U?NMð ˨XÝ« oA?Ž œuš b½Ë«b?š t «dÇÆb¼œ ÊUA?½ «— v¹UËÅvÐ Ë bM? uÖ“UÐÆåÁb½U dE²M t vIAŽ ÈuÝ tÐ »—œ ÊœuAÖ “« ŸUM²« —uÞ 5L¼ XÝ« 7ý«b½±¥∏t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 149

È t²?ýcÖ t?½uÖ s?¹«ÆåÂb¹“—Ë o?AŽ u?ð tÐ d?¹œòÅ∫b??¹u?½ v œu?š &RQIHVVLRQV »U²? —œ f¹b? 5?²?Ýu֬˨XÝ« d?ðÅv½«—u?½ oA??Ž È Ád?N?Ǩœu??ý nA? v¹U??³?¹“ s¹« d?ð p¹œe??½ tÇ d?¼Æb?M?? v töš «— œu?š ÈU??ËÅvÐtÇ U¼ ‰ež ‰ež ÏÁbM¹u½¨b?MÅv UH¹« gI½ tłË“ t v½«Ë— «—œ s¹« —œ t rOMO?ÐÅvÆdðÅ5~MÝ Ê¬ “« Êb½«œdÖË—v¹UËÅvÐ vK?O?$« X¹«Ë— È t«œ« —œ Ë Âu?Ý ‰ež —œ¨v?ÝËdŽ È ÁœU?F?« ‚u r?Ý«d “« fÄ∫b?¹u?~?Ð XÝ« t²Ý«u?šÁb¹“—Ë —œU³? È—UU?½“ tÐ Ábý e?¹d³ v?²³×? t½uÖ tL?¼ “« t tłË“ Ë ‡ XÝ« È—U U?½“ ʬ vF«Ë ÂU?½ t oAŽt²d½ ÈË œe½ tÐ œuš »u³× È Á—U?ý« UÐÆb½U0 vUÐ Vý vJ¹—U𗜠t Áœ«œ `O?łdð Ábý —«bOÐ t s¹« œułË UÐÆv¹ułÅt½UN?Ð UÐ ÁU?~½¬ ËÆXÝ« Áb?½U vU?Ð œuš X?ð —œ XdŠ vÐ Ë ¨ XÝ« t²?ý«b½ Ë« —«b?¹œ tÐ È« tK−?Ž êO¼ Ë«— œuš t½u?Ö s¹«åørýuá?Ð «— ʬ t½u~?Ç Âœ—ˬ ÊËdO?Ð sð“««— œuš s¼«d?OÄòÆœu?/ œuš v?¼UM?Ö vÐ U³?Ł« —œ vFÝvÐ U?³?Ł« —œ vF?Ý œu?š È tO?Ë« ÁU?M?Ö »U?J?ð—« fÄ e?O?½ U?N?½¬ t ¨Áœd? vd?F? œu?š tO?Ë« s¹b?«Ë nK?š b?½“d?œu???š v~???M???¼d????Ð È tłu???²??? e????O???½ U???N???½« åb???ý v? Áœu???A???Ö ÊU???A???½U????L???Çòt v?U???Š —œ b???½œu???/ œu???š v?¼U???M???ÖXÐ Ë« dÐ «— »—œ Ë œ«œ `Ołdð œuÐ Áb¹eÖdÐ «—Ë« bŠ s¹« Uð «—Ë« t v ʬ tÐ «— œuš tłË“Æ©∑∫≥bOÄ®b½býË«ò¨5MÇ r¼ Æ©±±∫± u¹® åbM²?d¹cá½ «— Ë« g½UUš U?« b¬ œuš ÊUUš œe½ Ë«ò∫b¹uÖÅv f¹b È UMŠu¹ÆÆ©≤∫µ≥ ‘«® årOýUÐ Ë« ‚U²A t œ—«b½ ÈdEM .d~½Åv «— Ë« ÊuÇ Ë býUÐÅv vULł t½ Ë vð—u t½ «—œ“Åv «b «— tÐu³× t½U?L²K U?¹ œ“Åv »—œ ÁUÖ t Ë« U«Æb¼œÅv t«œ« œuš ‘öð tÐ Áœ—u?šdݨ»u³×vdŠ t ʬÅvÐ ÊuM« U« œd? v ÁœUH²Ý« ÈeO?¬ X³× —UO?Ð ÿUH« “«¨œ—ˬ XÝœ tÐ «— œuš —«b?²ÝËœ VK UðÆœ“UÝÅv qš«œ —œ Œ«—uÝ “« «— g¹uš XÝœ¨œuš È t²Ý«uš ‘Ëdš Ë ‘uł —œ bM tU{«±»UbF¹`²bĕ¤wFC^±¹»¹¸±»b¼±XÝ« qzU? È—U?O??Р«d?²?Š« ËÆœu?ýÅv/ œ—«Ë U?«Æb?M? “U?Ð —Ë“ tÐ «— »—œ XÝ«u?šÅv t½«d?³?ÅvÐ »u?³?×?tÐ b¼«ušÅv/ U«¨œ—«œ «— Êbý œ—«Ë Ê«uð bMÇ d¼òf¹b “Ëd³¬ È t²HÖ tÐÆœuš —«b²ÝËœ t½«œ«“¬ rOLBð È«dБ—œ tÐ U?OŽ t v? ‰U?Š tÐ Uýu?šÆÆÆ bM? qL?Ž œuš »u?³×? È t²?Ý«uš ·öš b?¼«ušÅv/Æœu?ý qš«œ —Ë“ÃË“ ÊuÇ t ʬ ”dð “«ÆÆÆ Áœ «d? ‘uÖ XÝ« œË—Ë tÐ q¹U Ë b?½“Åv »—œ t v ʬ È«b½ tÐ U?«ÆbÐuÅvÆåbýUÐ t²ý«b½ 7— È«u¼ ¨t²Ð »—œ qÐUI —œ¨b¬ÊU²Ý«œ s¹« “« «— œu?š ”UŠ«¨v³?OK? ÈUMŠu?¹ f¹b ËÆœ—Uá?ÝÅv Á— Ë œ—cÖÅv Ë« fĨÁb?½U t²?Ð t½Uš∫t²ý«œ ÊUOÐ 5MÇ pÇu ÊU³ý È ÁbM¼œ ÊUJð dFý —œ±¥πÊU²ÐUð ÊUuÞ

Page 150

Ɯ˗ v Áœ—ušdÝ Ë ÊËe×¨ pÇu v½U³ý¨Áb½U/ vA«—¬ Ë výuš d~¹œ Ë« È«dÐ ¨bA¹b½« vœuš ÊU³ý tÐ tHË vÐÆrž “« ÁbM¬ v³KUÐÆÁb½U$— «—Ë« oAŽ t s¹« “« b¹dÖ v/¨œ—œ s¹« “« XO½ !— œË“ÆXO½Uł ʬ Ë« œ—œ U«Æb½“ v d−Mš «— g³K œ—œ s¹« bMÇd¼XÝ« Ábý U¼— t bA¹b½« v ÊuÇ b¹dÖ v Ë« U«¨XÝ« Êbý U¼— dJ 5L¼ “« vN~½«ËÆXÝ« 5~¼Ëb½«¨g¹uš ÈU³¹“ ÊU³ý È«dÐ t œuý 5¼uð Ë« tÐ XÝœ —Ëœ vMO“dÝ —œ U𠜗«cÖ vb¹uÖ v rž “« ÁbM¬ v³K UЫ Ábý t²š œuš vU³«bÐ s¹« “« ¨Áœd g¹U¼— oAŽ¨g³K “« —Ëœ t¨œd³Ð c s —uCŠ “« b¼«uš v/ d~¹œ Ë«°Áœd U¼— oAŽ ÊeŠ UÐ «— r³KœË— v ‰UÐ v²š—œ “« t²¼¬¨dðd¹œ v½U“ ÁUÖ Ê¬¨b¹UAÖ v «— œuš Ê«Ë“UР˨œdO v¨b½« t²Ð «—Ë« t vUŠ —œ Ærž “« Áœ—“¬ v³KUбµ∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 151

“u?M?¼¨ÁœU??N?½ Ë« d?Ð t Ÿu??³?D? Ë —b?? Ê«d?Ö 5?M??Ç v¹U?¼ÅÂU??½¨Ë« »u?³?×?? È«b?¨—œ tÐ Áb?O??Ðu? ÅÈ tÐd??{t v²Ýœ È Áb¼UA “« g³K¨t²ÝU½dÐ —«bœ ÊuM« t —uÞ ÊUL¼¨b½—ˬ—œ Ë« v²šd “« «— tÐu³× t²½«u²½U«Æb?ÐU¹ Á«— Ë« vÖb?½“ ÊË—œ tÐ bO?ýu?Åv t v²Ýœ¨XÝ« «—¬U?½ b?MÅv öI?ð ¨—œ Êœd “U?Ð È«d?Ð È« tE(Ë X1ö UÐ Á«dL¼ gK?LF« fJŽËb?¼œÅv/ ÊUA½ œu?š “« v½«uð¨bML?ð—b¨5MÇ v²?Ýœ t XÝ« t½u~Ç s¹«øXÝ« vd½FC^±¹»¹¸±»b¼±±»UbF¹`²bĕ¤wP¬U;ÓÒÓ±RĤC/±Òdð Èu? «— tKL?ł ÂuN?H? UL?K s¹« Èd?O?Ö—UJ?Шg¹UA?Š« tÐ g³?K tÐ XÝ« È«ÅtÐd?{ÆÁbý V?KI?M tÐu?³×?‰œ ÈU¼ÅÁœdĨs ÈU?AŠ« s ÈU?AŠ«ò∫Ábý œuš Âu? v¹U?ËÅvÐ t¾Þu?ð v½UÐd? —u ÊU?L¼ tÐ U?O—«Æb?½UÝ—ÅvÆ©±π∫¥ —«®åbý t²HÝ œ—œ “« sĒ_;¼C¹b²bĕF<a±»»¹C_CR`cCjRĤCF/i±¼±ÒR_¹¼±Ò¤wP=8m^6Óa¹R«— vÖb½“ t½ôU?Ð p³?ݨ»u?³×? ÊU?²?Ýœ °v½bA?½ „U?Ĩ»u³?×? ÈU?Ä ÈUł°v½b?A?½ „U?Ĩ»u³?×? XöŽ‰u??K??×??? Èd??D??Ž ‰U???Š 5??Ž —œ t d???Æb??ýU???Рʬ d??D??Ž t?Ð t²??A???ž¬ tA??O???L??¼ È«d??Ð U???O??Š U??ð¨b???M?? v f?*Ë ŸuCš d?Ä r¼ —b d?¼ ʬ UÐ ”U?Lð t b¼œ ÊU?A½ XÝ« —œU? Ë œ—«œ —uC?Š »u³?× ÕË— —œ t²Ýu?OĨb?ýUÐÅvs¹dð nOD? U¹ Ë ‰uK?× t —u?Þ ÊUL¼¨b?M tÞUŠ« «— v½U?Öb½“ sÞU?Ð Uð XÝ« —œU¨b?ýUÐ l¹dÝ Ë «b?ËdÝÅvлu³×ò XH?Ö v Ë« °XšUMýÅv “UÐ «— d? dDŽ vÐu?š tÐ tÐu³×Æb?ÐU¹ –uH½ ·U?M« È tL¼ —œ b½«u?ð v dDŽ«— œuš t ÈdD?Ž¨fO½Ëœ —u~?¹dÖ È t²?HÖ tÐÆåbЫu?š v s ÈU¼ÅtM?OÝ ÊUO? —œ tÆXÝ« d È tK³?Þ q¦¨s—UŁ¬ ÂU?L?ð œuš—œ t? ÈdD?Ž ·d?þ b?M½U? tЫ— XI?K?š ÂUL?ð t XÝ« b?½Ë«b?š dD?Ž¨b?¼œÅv X³??½ »u³?×? tÐt²Ýu?OÄ t¨tÐu?³?× È«d?Ð Èd?DŽÆœœd?Ö v ÊU¹U?/ U? dÐ t XÝ« vð«e?−?F ʬ ÊË—œ “« Ë Áœd? kHŠ «— g¹u?šÈbMðUÐ t «dÇÆœ—«œ Ë« X³O?ž “« ‘«d)œ v½UA½¨—œ ÁdO~?²Ýœ ÈË— dÐ ÊuM« U« ªb?¼œÅv œUNý «— Ë« —uCŠË«ÆXÝ« 5Ö¬dDŽ È« t½UA?½ bM½U t Áb½U?/ Ë« “« È«ÅÁdÞUš eł d~?¹œ ÆÁbý V¹Už »u³×? t œuý v tłu²∫XÝ« t²¹dÖ œuš±µ±ÊU²ÐUð ÊUuÞ

Page 152

ĒϹR¼C¹b²bĕF<a¹ba»ĒÑP=±¹RpÒ»ĢbĕC±¤w¹bÑPĔ»P`¼±ÐCF6plc`Ò±Ðbmv dÖ«Æ,uÅv ÁœU²¹« —œ dÐ pM¹«òœuýÅv t²HÖ tOËœô —U~½« qNÝ ÈUOK tÐ t XÝ« È«ÅtKLł s¹«ås U???Ð e??O???½ Ë« Ë œ—u???š r¼«u???š ÂU???ý ÈË U???Ð Ë b???¬ r¼«u???š —œ Ë« œe???½ tÐ b???M??? “U???Ð «— —œ Ë œu??M???A???Ð «d??? “«Ë¬œeU½Æb½U? dE²M? t½«—u³ÆbO?Ðu —œ tÐ t½«—u³?ÆXdÖ —«d —œ —UM? —œ ÂULð vMðËd? UÐÆb¬ Ë«Æ©≤∞∫≥UJ®ÆbA½ œ—«Ë »u³× ËÆ©Ábý È—Uł g½UГ dÐ tKLł s¹« —UÐËœ® œdJ½ “UÐ «— —œ Ë« U«ÆbOMý «— Ë« È«b¨U³¹““«Ë¬ œdÐ v dÝ tÐ vJ¹—U𗜠gŠË— “uM¼ t ±¥ Êd? ÈbM¼ v—UŽ t½u~Ç t XÝ« Áb?M¼œ ÊUJð Ë VO−Ž∫ÁœdáÝ tÐu³× œ—œ tÐ «— œušÆb¬ rU³½œ tÐ Ë«¨œuÐ p¹—Uð v³ýÆœuÐ 5~MÝ v¹U¼dЫ —U²dÖ ÊULݬÆb¬ÅUNMð ÁœUł s¹« “« Ë«¨œuÐ Ábý fOš Ê«—UÐ d¹“ —œ ÂœuÐ +U²ÝËœ —UM —œ Uł ʬ s¨ÂœdÅv È“UÐ UMFÅvÐ ÈU¼ È“UÐ »U³Ý« UÐr²U²A½ ‘“«uAOÄ tÐÆœU²¹« ÊU²š—œ d¹“ Ë b¬ Ë«Æœd v fOš «—Ë« ÊUMÇ r¼ Ê«—UЗUÐ s¹« ˨œu?AÖb?¼«uš «— —œ Èd?~¹œ È tÐu?³×?¨b?ÐuJ?Ð —œ tÐ —UÐ s¹« »u?³×? ÊuǨf¹b? œ—U½d?Ð d?E½ —œ—œ X³?ýu?š È ÁdU?Ð È«¨.d È«òf?¹b œ—U?½d?Ð È t²H?Ö tÐÆb?ý b¼«u?š Áœu?AÖ Ë«d?Ð ßßöU? Ë tKU?öÐ ¨—œoU?š tÐ «— «ÅtM??O?Ý Ë X¹U?{— ÈË—“« «— œu??š ÊU?³?¨U??A?~?Ð ÊU??1« ÈË— tÐ «— œu?š VK?? ¨‰öłd?Ä È tE??( s¹«s¨œe?O??šd?Ð ÈU??ł “« tK?U??öÐ b?¹U??Ð .d? Ë b??½“Åv tÐd?{ U??¼ÅXK? È t?L?¼ »u??³?×?¨—œ X?A?Ä Êu??M?«Æ—U?á???ÐÆåXÝ« Vł«Ë s dÐ uð È Áœ«—«¨b½Ë«bš —«c~²bš¨Â«uð —«c~²bšÊ¬ “«¨»u³×ò t bÝ—Åv dE?½ tÐ VO−Ž ʬ —uBð t «d¹“ œd? ÊUA½dÞUš Xý—œ vD?š UÐ ÊuM« r¼ b¹UÐ5?M??Ç U??¹¬Æu?J??Ý —œ¨Xý«œ v?/ ÊU?O??Ð v²??¹U??{—U?½ ê?O?¼ Ë Èœ«d??¹« êO??¼¨÷«d??²??Ž« êO?¼ t? vU??Š —œ X— U?ł±µ≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 153

‰œ »u³× rQð¨vM?¹dH½ Ë sF tǨȫ t½«—«uÖ—e?Ð XO½U³BŽ tÇøXÝ« ÈœU?Ž È« Áœ«bœ È t²¹U?ý vKLF«ÅfJŽ‰ež U« °ÂUłdU½ vIAŽ œU¹d È«b∫XÝ« Áb½U ÈU?ł Uł s¹« —œ ÈdDÝ XÝ« vN¹bÐøœdÅv ‰U³½œ «— t²JýÊ“ UÐ tN?ł«u —œ U?O?Ž bM?½UÆb?ýUÐÅv/ ÈœU?Ž È« Áœ«bœ U?¼ ‰ež ‰e?ž »u³?×∫X?O½ ÁœU?Ý ÈdF?ý UN?Mð U?¼Å‰ežvK& “« bFÐ “Ë— Ê«œd?ÖUý —UM? —œ U¹ v“ œe½ —œ U¹¨tA?ŠU Ê“ U¹ Êu?FLý È t½U?š —œ U¹¨ Á—UbÐ Ê“ U?¹ ÈdUÝtÐ È«ÅÁœdš s¹d²JÇu »u³× eÖd¼ÆÆÆ œuš È Ábý rÖ b½“d XAÖ“UÐ “« fÄ —bÄ X¹UJŠ ÊuÇ U¹¨eOšU²Ý—Ë« vÖbMMJý Ë nF{ “« vL¼uð êO¼ ßßULK?ÆbMÅv/ œ—«Ë U¼Å‰ež ‰ež dÝ«dÝ —œ œ—«œ v XÝËœ t v ʬtÐ —œU t ÈeOÇÆœ—«b½ Ë« tÐ X³½ ÈœUI²½« v½UOÐ U¹ X¹błUÐ eO½ eÖd¼ U«ÆXÝ« !— —œ Ë« v¹UË vÐ “«Æœ—«b½‘—«b??O??Ðò∫ œd???~??½Åv «— ʬ U??N???M??ð∫b??ýU???Ð v 5??M???Ç XÝ« »«u??š—œ Ë« t? v½U??“ r¼ ʬ¨b???ýU??Ð v g½U???O??ÐÆXuDŽ Ë d³ X¹UN½ÅvÐ “« vöÆåb¼«u½ ‘œuš Uð bOMJ½ ‘—«bOШbOMJ½XAÄ “« XŽdÝ tШœ«œÅv ÊUA½ ‚U²A «— œu?š bŠ s¹« Uð t »u³× t½u~?Ç t bOÝdÄ œuš “« Ê«uðÅv¨«c—ˬ nÝQ?ð È“U?Ð tÐ XÝ« v?ÝU?Ä Ë t²??Ð —U? tÐ œu?š È tÐu?½ tÐ t? XÝ« Èœd?~?ý s¹« U?¹¬ œu?ýÅv b?¹b?ÄU?½ —œvðËUHðÅvÐ 5~?MÝ »«uš “« œuš »u?³× Êœu/ —«b?OÐ È«dÐ t½UI?ýUŽ v¹«u$ UÐ t ʬ “« fÄ l?«Ë —œ øtÐu³×vF«Ë ‰UL tÐ U?ð b¼œ t«œ« Ë« —UN?Þ tÐ œ—«œ ‰U³½œ tÐ t v*Qð Ë œu?š X³Ož U?Ð b¼«ušÅv ÊuM?« œu/ «b«ÁUÖ Ê¬ .—ušÅvd?Рʬ UÐ ÂËœ ‰e?ž vÄ —œ t býU?ÐÅv ÃË“ ÈœUŽ È—U?²— s ¡eł s¹«Æb?¹¬ q¹U½ b?ŠË Ë oAŽÆœe¹d~Ð 5MÇ s¹« tv½UÖb?½“ s¹« —œ Ë« v¹«—«œ UN?Mð t »u?³×? e¹d?Ö t œuýÅv tłu?² t?Ðu³?×åÊb?ý —bÐ ÊU?łòUð fÄ Ê¬ “««b²?Ы “« v½U?½« È t²?Ý«uš¨t? XÝË« XNł —œ Ë «b?š œU?FЫ —œò¨b?M?Åv ȗˬœU¹ 1LFRODV&DEDVLODVÆXÝ«œUý «— U rUŽ s¹« —œ eOÇ êO¼ Ë— s¹« “«ÆXÝ« Áœ«œ ÈUł œuš —œ «— «b?š¨œuš t rOEŽ È« t³Fł ÊuÇ Ábý ÁœU¬ øX¹“ Ë« ÊËbÐ Ê«uðÅv t½u~ÇÆbMÅv/ v{«— Ë¤w¹bÑPĔ»P`¼±ÐCF6pc`Ò±Ðbms¹«ÆbýU?Ð t²?ý«œ vN?łuð !— Ë V?ý È Ud?Ý tÐ t ʬ vÐ œu?ý v t½«Ë— gU?³?½œ tШÊU?½“ fH½ —«Ë t½«u?¹œÆXÝ« ÁœuNOÐ ÈË ULŠ“ ÂULðU«Æb¼œ v œUNý g¹uš oAŽ XLEŽ tÐ œuš nF{ —œ t XÝ« t½uÖ_C=ÒϹRb±»Ò±¤w¹±PĢ±bÒÏP±b±»Ò±±µ≥ÊU²ÐUð ÊUuÞ

Page 154

œU¹d vNð v¹UC —œ Uð Ábý ÂuJ× ÊuM«¨Xý«cÖ »«ułÅvÐ œ“ «b½ «— Ë« t v¹«b gOÄ È«ÅtE( t ʬ˫ Êbý ÊUNMÄ Ë Áœd uJ?Ý «bš t «dÇ °býUÐ v/ t½U¹u?ł ÂUI²½« vKLŽ s¹«Æ«bš X³?Ož¨«bš uJÝÆœ—ˬdÐË« Ê«uð ‰UL? ÂULð —œ Ë b?ÐU²?AÐ Ë« ÈuÝ tÐ b?½«u²?Ð XÝ« ‚U²A? Ë b¹uł v? «— Ë« t v³K U?ð XÝ« XNł ʬ “«ÆbýUÐ «d¹cÄ «—v «— Ë« ÊuǨÃË“ò∫X?Ý« Áœd ÊU?A?½d?ÞU?š vÐu?š tÐ «— Ÿu?{u? s¹« vK?« 7? —œ d?O³? —u?~?¹d?Ö f¹b?tłË“ ˪œœd~Ð Ë« ‰U³?½œ tÐ È« Á“Uð —«dŠ Ë —uý U?Ð b½«u²Ð tłË“¨Ë« 7?UO½ UÐ t s¹« U?ð¨œuý v ÊUNM?Ä bM¹ułb½«u²Ð t ʬ Ë b¹«eUOÐ «bš “« «— Ë« XOdþ Ë XUO b½«u²Ð dOšQð s¹« Uð ÁœU²« dOšQð tÐ œuš 7AÖ s¹« —œ eO½ÆåbÐUOШt²AÖ v gU³½œ tÐ t «— tÇ Ê¬ ßßUULð b½«u²Ð È“Ë——œ UШb¹œ «b?šò∫Áœd ÊU?OÐ 35(0,(5((3,75(GHVDLQW-HDQ¨»U² —œ «— d?E½ ÊU?L¼ f¹b? 5²?Ýu֬˫¨ÕË— vÖœd²Ö U?Ð ËÆœ“UÝ v ÅÁœd²?Ö «— ÕË—¨Êœu/ ‚U²A? UÐÆb¼œÅv g¹«e« «— ‚U?O²ý«¨7ý«c?Ö —UE²½«ÆåÆrOzU“UOÐ «— œuš ‚UO²ý« UÐ∫XÝ« 5MÇ U vÖb½“©ÆÆÆ®bM v ‘d¹cÄ bM/«uð «—«—©vŠË—®‚UO²ý« È tKFý U¼Åc ÊUO 7š«b½« tKU UÐ «bšò∫b¹uÖÅv fO½Ëœ —«uÖ ÈdÖ t t½uÖ ÊUL¼Ê«uðÅv t È—u?Þòb?ÐU?¹ g¹«e?« e?O?½ ÈœUý¨—«d?Š s¹« v½Ëe? U?Ð U?ð¨—«d?Š U?Шb¼œ v g?¹«e« —«d?Š U?Ð t XÝ« ʬ «b?š Êb¹œ v?²Ý«d?Ð t XÝU?ł s¹«Ë©ÆÆÆ®XÝË« ÈU?N?²?½«ÅvÐ Èu?−?²??ł Âu?NH? tÐ «b?š 7?U?¹ XH?ÖÆå©ÆÆÆ®œuý u−²ł ÈbЫ —uDÐ b¹UÐ «bš©ÆÆÆ®.uA½ dOÝ Ë« ‚UO²ý« “« eÖd¼Ê«uðÅv t XÝ« f¹b œ—U?½dÐ œe½ —œ¨b?½«ÅÁbý t²ýU?~½ U¼Åt²?ýu½ s¹« t¨v½Ud?Ž È tM¹d¹œ XM?Ý —œ b¹UýÊU?O?—œ «— t²??H?Ö s¹«¨œu??š Ê«—œ«d?Ð tÐ t? ÂU?~?M??¼ ʬ¨XU?¹ d??ðÅvB???ý Ë d?ð v½U???½« v½U??O?Ð U??Ð «— Ÿu?{u? s?¹«ÊU??¹U??/ È«ÅÁ—–¨vM?? u??−??²????ł rz«œ È t?½U??³??ý ÈU??¼Åg¹U??O??½ Ë U??Žœ v?Þ —œ Êu??Ç «— b??½Ë«b??š Âöò∫œ—«c??ÖÅv«— Ë« vM??Åv? —u??B???ð ÊU??M???O???L??Þ« U???Ð t È«ÅtE???( —œ ÊU??N???ÖU???½¨Ê«Ë«d?? ÈU???¼Åpý« Ë —U??? XA???Ä U??Шœœd???ÖÅvvÄ —œ »U?²?ý U?Ð Ë œe??¹—Åv pý« g¹«d?Ð t b??¹¬ f ʬ p¹œe?½ d??~?¹œ —U?Ð p¹ Êu??Ç ËÆœe?¹d?ÖÅv¨È«Åt²??U?¹ÁU??~??½ b??M??Зœ tA??O??L??¼ È«d??Ð «— Ë« Ê«u??ðÅv?/ U??«¨œd??ÐÅv !— t²??d??Ö —«d?? —U??Ý« —œ t? s¹« “« vðb??¨XÝË«ÆåœuýÅv b¹bÄU½ Ë œe¹dÖÅv »U²ý UÐ d~¹œ È«ÅtE( —œ t «dÇÅ∫Xý«œs¹« U?ÐÆb?ýU?Ð v e?O?½ XK?Ë ‰e?ž¨XÝË« gD?Ž Ë«b?š È u?−?²??ł ‰e?ž t? Á“«b?½« ÊU?L?¼ tÐ U?¼Å‰e?ž ‰e?ž qO$« ÊU?Öb?M?¹u?½ Ë Ê«d³?U?OÄ œe?½ 5?MÇ s¹«¨ Áb?¬ o²?A? tLK? Ëœ s¹«¨ÂËœ ‰e?ž “Už¬ “« t t?½uÖ ÊU?L?¼¨ÊUO?ÐË d?³? s¹« U?Ð t b?M?²??¼ È« Áb?Ž tÇ U?«Æ7?U?¹ ‡ 7?A?Ö∫XÝ« tL?K?Ëœ s¹« Êu?¼d? ßßö?U? Ë«∫XÝ« b?M?L?ý“—«tÐ t ‘Ë—UÐ vЗ È Áu?½¨È“Ë—Æt²?ý«œ ÊU?OÐ «— Ÿu?{u? s¹« d?ÐuÐ 5?ð—U? øb?MýU?ÐÅv «b?š Èu?−²??ł—œ ÊU?−O?¼±µ¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 155

ŸU?M?²?« 7?A?Ö “« Ë« Èu?u?Çu? XÝËœ U?«¨Áœd? ÊU??N?M?Ä «— œu?š¨œu?Ð ‰u?G?A? œu?š XÝËœ U?Ð pý U??Ð .U? È“U?Ðv½UL?A?Ç U?Ð ‘Ë—UÐ v?З U«Æb?M? v tK?Ö œu?š ¯—eÐ —b?Ä œe?½ ÊU?M t?¹dÖ „œu?Ɯ˗Åv U?ł ʬ “« Ë œ“—ËÅvÆåb¹¬Åv/ s Èu−²ł tÐ v U« ÂuýÅv vH s¨b¹uÖÅv «— 5L¼ «bšò∫œ—ˬÅvdÐ œU¹dœu¬ pý«ÊUMÇò∫œ—«œ v ÊUOÐ vÖb?½U—œ dO?«e Áb?M¹u?½ t XÝ« ÊUL?¼ b½UÝ— v ‘u?Ö tÐ ÊuM?« t tÐu³×? ÏtU½u???ð È«d???Ð b???¹b???ý ‚U???O???²???ý« s ÊU???ł «b???š È« ÊU???M???Ç r¼Æœ—«œ ‚U???O???²???ý« b???ý »¬ ÈU???¼d???N???½ È«d???Ð u???¼¬ t?∫œ—«œ v ÊUOÐ 5MÇ v³OK ÈUMŠu¹ f¹b¨v½UŠË— ‰ež¨X½ XOÐ s¹« dO³Fð “«Æ©±∫¥≤e®åœ—«œ ¨È«Åt²AÖ ÊUNMÄ U− —œ XÝËœ È«øv²ý«cÖ .UNMð ¯uÝ s¹« —œœe¹dÖÅv t v¹u¼¬ ÊuÇÆv²šUÝ ÁbMJ«dÝ «d¨Âœ—ˬdÐ œU¹d uð ‰U³½œ tаȜuÐ t²¹dÖ uð U«dŁQð Ë ÁUMÖ ”UŠ« tÐ êO¼ Ë«ÆœœdÖÅv t½U³ý rOK?ý—Ë« ÈU¼ÅÊUÐUOš —œ U¼Å‰ež ‰ež È tłË“ —u 5L¼ tÐs¹« XNł “« Êb?OU?½ °ÂœuÐ t½«u?¹œ —bI?Ç °Â«ÅÁœd? tÇ Á¬ b¹u?~Ð t .u?MýÅv/ «— Ë« È tU?½ È«b?Æb¼œÅv/ sð“U?Ð Ë« 7?ý«œ XÝËœ “« È« tE?( b?½«u?ð v/ t XÝ« v? ʬ gO??Ä —œ Êœd? U?¼— «— œu?š d?~?¹œ —U?ШX?J?ýÁb¹œ d?O?Ö—œ d~?¹œ —U?Ð ËÆ.œd?ÖÅv vK³? È Áb?O?B —œ U?¼ ‰e?ž È tłË“ 5?Að¬ oA?Ž È tłu?²? t½uÖ s?¹«Æb½U?0∫œuýÅv dNý ÊU½UÐĒP;C±RP;;lc¾¹RpR<Ĕ»¹aÐC=m]=/P;C·ÒRÒP¹SC»C0ÓClÐClÑP¹¡¤wP;Rp`¼±±RZRÁœdJ½ tłu?ð êO¼ Ë« tÐ Ë b?½œuÐ Áœ«b½ «— gЫu?ł Ë œuÐ Áœd? ‰«RÝ UN?½¬ “« dðÅgO?Ä t v½UO?Ç pOA ÊU?L¼Áœd ÕËd− qOœÅvÐ «— Ë« ËÆb?ýUÐ Áœd UN?½¬ “« v«RÝ t ʬÅvÐ bM²?¹«Åv ‘dЫdÐ —œ U?N½¬¨©≥≠≤∫≥® b½œuÐd?N??ý ¨U??¼Å‰e?ž ‰e??ž —œ t XÝ« 5??M??ÇÆb?½«ÅÁœ—ˬ—œ «— g?¹U?¼Å”U??³?? Ë Áœd? v?L?š“ «— Ë«¨b??M??½“Åv gJ??²?? Ëv dÐ g«—¬—œ t rOKý—Ë«dNý UÐ XÝ« ÈœUCð t œ“UÝÅv ö dÐ «— œu?š È ÁdNÇ U X½uAš dNý¨U¼ÅÊU½«±µµÊU²ÐUð ÊUuÞ

Page 156

Ë rKþ d?N?ý —œ t «d¹“ò∫bM? v ÊU?A?½d?ÞUš ÁËb?½« U?Ð d?O«e?ÅÏÁb?M??¹u½ÆXÝ« ÁU?ýœU?Ä »u?³?× U?ł ʬ —œ Ë œd?ÐÊUO —œ U¼œU?ÆbýUÐÅv g½U?O —œ XIA —«d?ý ËÆbMMÅv ‘œd?Ö g¹U¼—UBŠ d?Ð Vý “Ë—Æ«ÅÁb¹œ @MłÆ©±≤≠±±∫µµ e®åXÝ« ÈËË XLÝ d?¼ tÐ ÕË— Ë œuýÅv ÁœËe?« b½Ë«b?š “« È—Ëœ !— tÐ U¼ÅÊU?½« v²??ÝdÝ Ë ËU?Iý —u? s¹bÐÊU³O²AO?Ä Ë uÖÅX×OB½ Ë b?MýUÐ vJL X—Åv —u?Bð t ÊU½¬ÆbÐU¹Åv/ vM?OJð êO¼ œœd?~Ð ÊuM« t v¹uÝ“« t²Ý«u?š œu?š tÐu³?×? Uł ʬ —œ t? ÂËœ ‰ež ·öšd?Ð XH?Ö b¹U?Ð b?M?MÅv pL? œ—œ s¹« g¹«e?« tШb?MýU?Ðv³Ož œułË t «dÇ œ«œÅv t«œ« œuš Èu−²ł Ë Á«— tÐ Ë« ©Ê«œd~³ý®ÊUMLýœ œułË UÐ Ë œuÐ ÁbA½ —Ëœ »u³×bM?ÅÁd?NÐ Ë« È—U?¹ Ë pL? “« d?~?¹œ ÁbO?½«œd?Ö ÈË— »u³?×? tÐ œu?š Êu?Ç U−?M?¹« —œ U« ≠b?¬Åv gJ?L? tÐ Ë«t²HÖ g¹u?š dL?¼ aÝUÄ —œ s¹« “« gOÄÆb?½“UÝÅv vN?ð Ë Áœ—“¬ «— Ë« tAOL?¼ ÊuÇ r¼ ÊUM?Lýœ ÂU?LðË œuýÅv/œu?¬ b?M??A?O?½ e?M?ÞÆb?¼b?Ð «— œu?š »u?³?×? aÝU?Ä X?½«u?ðÅv/ t½u?~?M?¹« ËÆ©≥∫µ®åÂb??M? «— œu?š Xš—ò¨œu?ÐXÝ«ušÅv/ t ÊU“ ʬ tÐ býUÐ vðd³Ž Uð¨bMM —bÐ sð “« —Ë“ tÐ «— Ë« ”U³ Ê«œd~³ý t XÝ« ʬ t½ULŠ—ÅvÐÆ©≥∑≠≥∂∫±∂‚eŠ®œuý d{UŠ g¹uš »u³× œe½ Ë bM sð tÐ tUł ¨—œ ÊœuAÖ È«dÐtÐu³× œe?½ —œ t XdAO?Ä s¹dðÅrN Ë s¹d?²Ö—eШ—«b¹œ s¹« —œ t r?OMÅv tEŠö vÐu?š tÐ 5MÇ r¼ U?NMðv ¡U?I?ð—« t XÝË« oA??Ž ¨Ë« Áb?ý V¹c?J??ð v¹U?ËÅvÐ XN?ł—œ Ë XM??×? —U?Ðd?¹“ —œ Ê«e??O? tÇ tÐ Áb?ý œU??−?¹«v/ ‘u?Ö tÐ Ë« “« È«ÅÁu?J??ý êO?¼ÆXÝ« Áb?½U?? ËU?H?ðÅvÐ U?¼ÅX?1öU?½ tO?K?? d?Ыd?Ð —œ b?Ý—Åv? d?E?½ tÐÆb?ÐU??¹ÈU?¼—U?²?— È t?O?K? t b??Ý—Åv d?E?M??Шb?A?¹b??½«Åv œu?š »u?³??×? tÐ U?N??M?𨜗«b?½ œu??š È«d?Ð Èd?J?? êO?¼Æb?Ý—tÐ t²ýcÖ ÊuÇ ÊuM«Æœ—«b½ Ë«ÅÈ t½UIýUŽ Èu−²ł tÐ ÊbO?AÐ u ¡eł È«Åt−O²½ œuýÅv Ë« UÐ t v²¹UýU½∫UNMð tJKÐÆXO½ UN½¬ rŠdð U¹ È—U¹ vÄ —œ œœdÖ“UШrOKý—Ë« Ê«d²šœ¨œuš ÊU²ÝËœ ÈuÝĒ_=9Ĕ»Ò±бR¹Ó±_¹lc_±»C:ĔĒP=C=±R²bĕRp±a¢¤w_\/WR`aP=bp±»ÓÒœuš t v«œU? Uð b?MM?J½ —«b?OÐ «— t?Ðu³?× U?ð œdÅv XÝ«u?š—œ UN?½¬ “« »u?³×? dðÅgO?Ä t v¹UI?— ÊUL?¼Êbý —«b?OÐ È Áb?M¼œ ÊU?A½ t¨b?½u?MýÅv «— t½U?L?²K? Âö ÊU?L¼ tłË“ “« U?N½¬ Êu?M«¨©µ∫≥≠∑∫≤® b?¼«u?½Ê¬ “« t ÈbŠUð∫œœdÖ v œu?š »u³× ‰U³?½œ tÐ Ë XÝ« g¹uš v¹UËÅvÐ “« X«b?½ XUŠ —œ Ë« ÊuM«ÆXÝË«±µ∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 157

tÐ b½«uðÅv t½u?~Ç∫Áœd gd?ð bý v »u?× tÐ Ë« v½UÖb?½ “ tJ½¬Æår²?¼ oAŽ i¹d? sòÅ∫Ábý i¹d“« ÊuÇòb¹uÖ v tÐu³?×¨v³OK? ÈUMŠu¹ f¹b? È t²HÖ tÐ UM?ÐøbM kHŠ «— œu?š v²öÝ Ë b¼œ t«œ« vÖb½“åÆÂdÐ v dÐ u ‰UŠ—œ Ë i¹d rž “« Ë Â—u$— bO¹u~Ð Ë« tÐ bOMO³Ð «— s¹dð »u³× v²³JO½ dÝv½«uðU?½ Ë nF?{ t vU?Š vÐÆœu?Ð t²?ý«œ ÁU?~?½ œuš ‚U?ð« —œ «— Ë« gO?Ä XŽU?Ýb?M?Ç “« t ËU?H²? vH?F?{»u?³?×?? Èu?−??²???ł tÐ t½ôU?F?? «— Ë« oA?Ž -U?? vU??Š vÐÆXÝ« oA?Ž —œ ◊«d??« g²?K??Ž tJ??K?Ð Áœu?³??½ ʬ V³?ݨbÐ ‰UFH?½«Æœ—«œ œułË v¼ô« v¹uJO?½ Ë bÐ vðËUH?ðÅvÐ ÊUO ËUH?ð t .« Áœd ÊUO?Ð vÐuÐ Uł s¹« —œÆÁb?½UAË tłuð È Áb?M?½«e?O~?½«d?Ð Ë œ—«œ ÊU?J¹œe?½ Ë «b?š tÐ Á«—¨ »u?š ‰U?FH?½«Å¨fJ?Ž tÐ∫XÝ« —«b? œu?š Ë —u×? œu?šÆXÝ« t½uÖ tL¼ ÊUŠ«tÇ Ë« tÐÆÆÆ bO?¹u~?Ð Ë« tÐò¨œd ÊU?A½ d?ÞUš«— tK?Lł s¹« «— —ˬ rQ?ð ËeO?~½« XH?~ý d?O?ŁQð 5?Mâ?L¼ b?¹UÐÊuÇÆbM? X³×? Ë« UÐ ÎU?LO?I²? b?½«uð v U?NMð U?«ÆÆÆb¹u?~Ð 5?MÇ Ë« U?ð b¼«u?šÅv tÐu³?× åøXH?Ö bO?¼«ušUö «— »u³× ‚UHð« VŠdÐ tÇ ÊUMÇ rOKý—Ë« Ê«d?²šœ °t½Æb½UÝdÐ Ë« tÐ vUOÄ Èd~¹œ o¹dÞ “« b½«uðÅv/Ë XÝË« v²Š«—U½ d~½U?A½ vÐuš tÐ Ë«ÅÈ ÁdNÇÅ∫b?M¼bÐ œUNý Ë« ‰U?Š “« UNMðÆbM?MJ½ Ë« “« vu qI½ ê?O¼¨bMMÆåXÝ« oAŽ i¹d¨XÝ« i¹d È—«œÅv XÝËœ «— t ʬ¨«b½Ë«bšòÆXÝ« oAŽ rž V³Ý tÐ v²Š«—U½ s¹«∫XÝ« ÁbMM XŠ«—U½ d²AOÐ rOKý—Ë« Ê«d²šœ qLF« fJŽĒÐC¼`RC¼Ó±©¹»±¹ÓRRamÐCbĕRC¼±b²bĕÐCbĕRCR±»b²bĕÒ£¤w©c¹lc_ě;m±»CaF±F9=1amUN½¬ ÈU¼ÅtÐd{ t ʬ U?Ð U«Æb½—«œÅv/ “«dЫ «— vðË«b?Ž t½uÖ êO¼ ÊUO?Ç pOA fJŽ dШrO?Ký—Ë« Ê«d²šœ—œ t v²Ý«— tÐ fO½Ëœ —uÖ ÈdÖ È t²H?Ö tÐ Ë ¨býUÐÅv ÁbM¼œ —«“¬ vU? —b tÐ ÊUAAO½¨b?ýUÐÅv/ ”u×ÊuÇ s »u³?×ò t²?ý«œ ÊUO?Ð dðÅgOÄ ÃË“ t? t½uÖ ÊUL?¼¨XÐ —U?JÐ U?N½¬ È«dÐ «— åm?Oðò Ê«uM?Ž b¹U?Ð Uł s¹«ÆåXÝU¼—Uš ÊUO sÝuÝtÐ ou? “uM?¼ t XÝ« v½U?? ”U??Š« d?ÖÅÊU?OШrO?K?ý—Ë« Ê«d?²?šœ e?O?~½«ÅV?−F?𠉫R?Ý s¹« t XH?Ö b?¹U?ÐUð Ë« X³O?ž UÐ Ë b?MM? Uö «— Ë« vÖb?½“ —œ b½«u?²Ð t b?MM?Åv —uB?ð v²?Ý tÐ Ë b½« Áb?A½ »u?³×? —«b¹œ“« qÐUI ·dÞ t Èb?Š Uð¨œuý l«Ë X³×? Ë oAŽ œ—u 5?MÇ b½«uðÅv ÃË“ s¹« U?¹¬Æb½“UÝ ‘dŁQ?² bŠ s¹«±µ∑ÊU²ÐUð ÊUuÞ

Page 158

“« d²?AO?Ð ÈeO?Ç tÇ u?ð »u³?×ò øœ—«b?½ vU?¦ 5?“ ÈË— d?Ð t XÝ« vÐu³?× Ë« U?¹¬ øœu?ý —u$— Ë —U?LO?Рʬ—uE?M b?¹UýÆb?MM?Åv —«dJ?ð rOK?ý—Ë« Ê«d²?šœ —UÐ Ëœ “ « gO?Ð «— tKL?ł s¹« åøÊU½“ s¹d?ðU?³¹“ È« œ—«œ s¹d?¹UÝtÐ bO?F³?ð —œ t «— qOz«d?Ý« vMÐ Âu? ¨b½« t²?Ýœ ʬ “« rOK?ý—Ë« Ê«d²?šœ t XÝdÄ XÐ ÈU?¼ÅXK? t XÝ« v«RÝ“Ë— vUL?ð ò∫b?M?Åv —«dJ?ð «— ʬ œu?š ÈU?¼Åt²ýu?½ —œ v²?Š«—U?½ UÐ d?O?«e?ÅÏÁbM??¹u?½¨b¼œ v —«“¬ œd?ÐÅv d?Ý øb½uýÅv/ l«Ë »UDš œ—u 5MÇ ÊuM« r¼ UOŽ Ê«œdÖUý U«Æ©¥∫¥≤ e®ÅåXÝU− uð È«bš ò∫bM²HÖÅveO~?½«ÅV−Fð —«u?½« t bMýU?Ð t²ý«œ v?Š b½—œU U?NMð rO?Ký—Ë« Ê«d?²šœ¨»u³?× rUŠ Ë Á“«b?½«ÅvÐ oAŽ “«s¹d?ðU??³??¹“ È«ò∫b?M??¹u??ÖÅv U??N?½¬ÆX?Ý« oA?Ž ÎU??U??L??ð t b?¹¬Åv? v? Èu??Ý “« Êu??Ç t²??šU?Ý Ád??O??š «— U??N?½¬ ʬt «— v ʬ b½«uð v t Ë«¨býUÐ t½U~¹ ÎUF«Ë »u?³× t b¹UÐ býUÐ eO½ eO?~½« dŠ tKLł s¹« b¹Uý¨ÊU½“V³?Ý Ë« oA?Ž t f ʬ¨È« t½U??« t½ Ë b??ýU?Ð d?ðd?Ð Èœu?łË t b?¹U?ÐÆœ“U?Ý U?³?¹“ È« t?½U?~?¹ œ—«œ v XÝËœÆ圜dÖ v tł—œ s¹« Uð vzUuJý Ë UOŠ—«ËÅt½«u¹œ «— ÃË“ t b¼œÅv aÝUÄ jI¨t²O?Ö ÊUMŽ tłË“¨b½«ÅÁbý t²O~?½«dÐ 5MÇ t rOKý—Ë« Ê«d²šœt f ʬ “« g³K bŠ vÐ œ—«c~?Ð Uð œdOÖÅv —«d Ë Â«—¬ v½U?“ UNMð »u³?× X³Ož bŠÅvÐ r?Qð —œÆb¹U²ÝÅvtOK “« ÕË— ‚U?LŽ« vzU¼— Ë ‘«Åv?¹U³¹“ b?O−L?ð¨Ë« g¹«dÝ Ë Õb?¨Ë« “« X³×Æb?¹¬ sÝ tÐ œ—«œ v XÝËœÆbýUÐ ‚«dDLÞ ÊËbÐ b½«uð v/ »u³× oAŽ UNMð ÊuM« ¨t²dÖ«d «— Ë« t v²³× Ë g¹U²Ý ÈĒF±ÏC¸RÒP=6`²bĕò¤wF±ÑPĔaĔ±R±C»±SRÒ»u³?× t t½u?Ö ÊU?L¼¨ rO?¹U?/ r& vA?Ð Õd? XU?Š UÐ «— Ë« È Ád?N?Ç ◊uD?š “« p¹ d¼ t ʬ “« gO?ÄË« “« rO??K???ý—Ë« Ê«d??²???šœÆrO???ýU??Ð Ë« œu???łË ÂU??L???ð oL???F??ð¨v?~??²???H??O???ý—œ «b??²???Ы b??¹U???Шœu???Ð Áœ«œ ÂU??$« Ë« È«d???Г« Ë«ò°œ—«b½ ÊU?J« f ê?O¼ U?Ð È«ÅtK?ÐUI? êO?¼ l«Ë —œ U«Åøœ—«œ Ê«d?~?¹œ dÐ È“U?O²?« tÇ »u?³×?¨b?MÝd?ÄÅvt b?¹u?½Åv Á—UÐ s¹« —œ (LVHQEHUJ °tL¼ ÊU?O “« XH?Ö Ê«u?ð v vMF?¹ å°œuý v t?²šU?Mý d?H½ —«e?¼ Áœ ÊU?OqÐU?d?O?ž Ë Ê«d??~?¹œ “« ËU?H?²?? Ë t²?ý«b?½ U?²??L?¼ ÊU?N?ł—œ t v?? vM?F?¹©f¹b??® TXDGRFKÈ tO?Ë« Âu?N?H?ßßöU »u?³?×ÆåXÝ« t½U?~?¹ËU²?L?¼ÅvÐ UO?½œ —œ t XÝ« v? f¹b? U¹ TXDGRFKòs¹«dÐU?MÐÆb?ýU?Ð UB?I½«ÁU?O?ÝòU?« b?ýU?Ð U?³?¹“ tÇ ÊU?M?ǨåÊU?½“ s¹d?ðU?³?¹“òb?¹«ÅÁb?½«u?š qO?z«d?Ý« Ê«d?²?šœ t ʬÆXÝU?²?L?¼ v?Ð Ë t½U?~?¹UÐ X¹b?{ —œ s¹« ˨t²?šu?Ý »U?²¬ —œ ‘—U??š—¨XÝ« ÁU?OÝ g?²Ýu?Ä t b?¼œÅv œU?N?ý œuš¨tK?ÐÆXÝ«ÅåÂU?∫XÝ« Ë« d~½UOÐ —UOÐ tKLł s¹« l«Ë —œ¨tKÐÆXÝ« »u³× ÂU ŒdÝ Ë bOHÝÅÈ ÁdNDZµ∏t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 159

¤wF±ÏC¸RÒP=6`²bĕ‰Ë« »U²? —œ —U?³Ž s?¹« ËÆXÝË« —œ v¹U³?¹“ Ë vÖb?½“d?Ý Ë v½«uł Ë v?²Ý—b?M?ð rzöŽ vU?Lð t? ʬ vMF?¹‰ež »u?³×?ÆXÝ« Áœu?ÐÅåÂU b?OH?Ýò Ë« t Áb?¬ 5M?Ç e?O½ qO$« v½U?~L?¼ È tLłd?ð —œ œËË«œ È Á—UЗœ qO?zu?LÝ—u½©VDK®bO?HÝò —U?³Ž Ë« È Ád?NÇ ÊU?OÐ —œÆ©¥≤∫±∑≠±≤∫±∂∑ u?LÝ ‡±® XÝ« 5?MÇ e?O½ œË«œ d?ĨU?¼Å‰ežu®åXý«œ È«ÅÁbMA?š—œ ÈbOHÝ Ë«òb?ý ÊUAš—œ Ë bO?HÝ vK& ÊU“ —œ U?OŽ È«œ— t t½u?Ö ÊUL¼ÆXÝ« Áb¬vUL?ð oA?Ž Ë —u?½Æœ“U?ÝÅv ÊU¹U?/ «— oA?Ž @½— tDGRPed? u?K?Q?ð d?Ä všd?Ý UÐ XÝ« Á«d?L?¼ t ©≤π∫πvÐuš tÐ fO?½Ëœ —uÖ Èd?Ö¨œ—«œ «— XU¹ sð ÊU?OÐ t U?¼Åt½UA?½ —œ U«ÆË« ‰öł —«u?½« XÝ« 5M?Ç °XÝË« œułËt —u?Þ ÊUL?¼Æt²?U?¹ sð È tL?K? vM?ðËd? Ë ‰öł ÂU?L?ðÆXÝ« 5?M?Ǩ˫ Êu?š všd?Ý Ë XÝu?Ä Èb?O?H?Ý∫t²?U?¹—œ“« Ë œuý v ÊU¹U/ tÐu³?× d~A?¹U²Ý “«Ë¬ Ud?Ð 5MÇ«b²Ð« “« ¨b?M v oLFð ʬd?Ð f¹b È UMŠu?¹ t t²ÝuOÄÆœuýÅv ·uAJ U dÐ tÐu³× eO~½« g¹U²Ý —U²HÖ “Už¬UШœuý —UJý¬ »u³× oOœ Ë qU È ÁdN?Ç Uð b¼œ v Á“Uł« tłË“¨v¹«dOÖ Ë XOЫcł¨ tbI s¹« “« fĉež a?ÝU?Ä œu?š t ±∂≠±∞∫µ®œu?Ð t²??Ð —U?J?Ð Âu?Ý ‰e?ž —œ Ë« È Ád?N?Ç ÊU?O?Ð È«d?Ð »u?³?×? t vJ?³?Ý ÊU?L?¼ÊU?O?Ð Ë« d??L?¼ t t½u?Ö ÊU?L?¼ .d?³?Ð tÐu?³?×? È Ád?N?Ç ◊u?D?š tÐ vÄ U?ð œu?Ð d?ðÅÊU??ݬ U?« Æ©b?ýU?ÐÅv ±µ≠±∫¥ °rOÝUMý “UÐ tÐu³× d¹uBð —œ «— »u³× t ʬ Uð¨t²ý«œÅvtÐ tłË“ øXÝ« vz«d?Ö lM?B?ð vŽu??½ d?²?A?O?Ð t XÝ« È«Åt½U?U??J?ýu? Ë nO?D? È“U?Ý œU?/ V³?Ý t?Ð s¹« U?¹¬Á—UÐËœ Ë fJFM Ë« rł —œ 5“dÝ s¹« v¹U³¹“ vULð t XHÖ b?¹UÐ∫œuÐ Ábý nOuð 5DK —uA —utœd? —uB?ð d?ÐË— ÈU?¬ Á«d?L?¼ Ê«u?ð v U?¹¬ÆXÝU?³?¹“ 5?“d?Ý s¹« rO?K?« Ë Âu?Ð vU?L?ð Êu?Ç Ë«ÆÁb?ý È“U?ÝqO$« —œ t t½u?Ö ÊU?L?¼ øbýU?Ð Áb?ý rO?Ýd?ð rOK?ý—Ë« b?³?F b?M?½U? œ—«œ œuš tÐu?³?×? ÈuÝ “« ÃË“ t È—u?B?ðtÐu³?×? ø©≤±∫≤ u¹®åX?HÖÅv s?Ý œu?š r?ł ”b È Á—U?Зœ Ë« sJ?O?ò∫Ábý œU?¹ U??OŽ d?C?Š “« U?MŠu?¹Ë U?¼Å@M??Ý Ë «e??K??¨ÃU?Ž Ë ö?Þ t XÝ« vN??¹b?Ð øb??ÐU??¹ v b??³??F? ‰öł—œ «— œu??š ÃË“ v¹U??³??¹“ ÊU??ÝÅs¹b??Ðl«Ë—œ œ—«œ Á—Uý« U?N?½¬ tÐ œu?š »u?³×? rO?Ýd?ð È«d?Ð t²Ýu?O?Ä t ÊU?M?³ d? ’u?B?š tШXL?O? Ê«dÖ ÈU?¼Å»u?ÇÆXÝ« t²—Åv —U tÐ b³F 5zeð È«dÐ Ê«Ë«d XOL¼« UÐ t ÁœuÐ È—«eЫtÐ v²?Ý«d?Ð Ábý r?O?Ýdð Ë« »U?O?ž —œ t¨»u?³?×? d?¹u?B?ð t½U?~?¹ s¹« —œ U?¹¬ t b?O?Ýd?Ä œu?š “« Ê«u?ðÅv U?«ÊU?A?½ U? tЫ— Ë« U?ð b?ýu??Åv/ l«Ë —œ tłË“¨œ—«œÅv XÝËœ tÐu?³??×? t ʬÆXÝ« Áb?ý t²?š«œd??Ä Â« XO?F?«ËXL?E?Ž nO?u?ð tÐ —œU? v? tÇ ò — XM?L?K? È t²?H?Ö tÐøœu?Ð b?¼«u?š —U? s?¹« ÂU?$« tÐ —œU? t½u?~?ÇÆb?¼œœu/ X?J?ý ”U?Š« U?³ È tJ?K?¨ÊU?LO?K?Ý ‰öł Ë XLJ?Š ÂU?L?ð dЫd?Ð —œ t ÊU?MÇ r¼ åøX?Ý« ʬ v¹U³?¹“±µπÊU²ÐUð ÊUuÞ

Page 160

U¼ ‰ež ‰e?ž È tÐu³?× t½u?~Ǩ©µ∫±∞®åX— XÝœ “« g³KòÁb¬ ÊU¼U?ýœUÄ ‰Ë« »U?² —œ t —u?Þ ÊUL¼Ë“« dð ¯—eÐ ò t «d?Ç bMOÐ v? t²— n “« «— œuš Ê«u?ð eO½ Ë« b?MÅv X³×? g¹uš ÁUýœU?Ä v¹U³¹“ “« U?NMðb¹—«Ëd? t½U~?¹ Ë XÝ« v²?L?O È– ZM?Ö Ë« t b?½«œÅv UN?M?ð ø©¥≤∫±≤ X®åœ—«œ —uC?Š Uł s?¹« —œ ÊUL?OK?Ýt XÝ« vzU³¹“ ÈU¼e?OÇ ÂUL?ð¨UNÐÅÊ«d?Ö ÈU¼Å»uÇ v²?LO ÈU¼Å@M?Ý Ë «eK¨ÃU?Ž¨«cÆbýU?ÐÅv Ë« v½UÖb½“t½U~¹ ßßöU ‰öł tÐ È« ÁœËdÝ Ê«u²Ð ʬ UÐ Uð¨býUÐÅv eO?~½« »U−Ž« Ë È«Åt½U«¨dOE½ r¨Áœu/ ¡«b¼« rUŽœuš È tHýU?J »U²? —œ UM?Šu¹ t XÝ« 5M?Ç s¹«Æ5“ ÂU?Lð ÊU?Ð XÝË« VK t½U?~¹ t ʬ tШœd —«e?ÖdÐv nOuð U¼œU/ È tMO−MÖ ‚UL?Ž« ÈdOÖ—UJÐ UÐ «— U¼ ‰ež ‰ež tÐu³×?¨t²A½ XðdÐ t ʬ nOuð È«dÐ ÆbM¤wVCÓĒF±VCÓ¼±¾R—œ tłË“ t b¹UШbýU?Ð öÞ “« ‘dÝ Uð X?O½ vU v¹u?ÖÆÁb¬ »u³?× nOu?𗜠öÞ È tLK —U?Ð —UNÇdE½ tÐÆåhU?š ÈöÞ ÊUÐòb?¹«eHO?Р˨bÝUM?AÐ U?¼ÅÁdNÇÅÈ tL?¼ “« dð«d Ë d?ð dÐ «— Ë« È ÁdN?Ç v½«uðU½ X¹U?N½dÐ rOKý—Ë« b³?F ‚ULŽ« —œ t ÊU?¹b f¹b ÊuÇ r¼«— gÐu³?× dÝ ¨U¼ ‰ež ‰ež È Áb?M¹«dݨdÐË— ÈU¬ÊULO?KÝ ÈUݬÅÁe?−F? XÝœ tРʬ ÈöÞ Ë býUÐ v Áu?N¹ X½u?JÝ q× t¨t?²dÖ —«d? b³F? ”√— —œ Ë œdÐÅvÈU¼dO$“ »«d× ÈË— gO?Ä Ë bO½UýuÄ hUš —“ tÐ «— t½U?š qš«œ ÊULOKÝ fÄòÆbM v nOuð Ábý Áœ—ˬÈöÞ “« —uEM? U«ÆbýU?Ð t²ý«œ ÊU?J« ÈeO?Ç 5M?Ç b¹UýÆ©≤∞∫∂ œUÄұ®åbO?½UýuÄ öÞ tÐ «— ʬ Ë b?OA öÞqU ÊUN?ł s¹« —œ ʬ v¹U³¹“ t ˛U?O¬ ÊËbШhU?š vMF¹¨å»U?½ ÈöÞòËÆXÝ««bš Xd?ÐdÄ œułË vM?F¹ »U½5MÇ t²Ýu?OÄ ¨b½œu?Ð öÞ oýUŽ ÊUMÇ tU?¼ q¹ULý ÊU?ýUI½ ÊuÇ XÝ« X?Ý«b ÊUOÐ —U?Ð tÝ “« È« t½UA½¨XÝ«Æb½« Áœd ”UŠ«ÑP=t=k_aUCû¼¤wF±ÏCÑC=²±RP;CÒÁbý l«Ë ʬ ”√— —œ t q½ Xš—œ ÈU¼ ¯dÐ b?M½UÆXÝ« ÊUA¹d?Ä Ë« È ÁdNÇ ·«dÞ« —œ »u?³× ÈU¼uU?ł s¹« —œ U?«¨œ«œÅv œU?N?ý tÐu?³??×? ÈU?¼u? “« s¹« “« gO?Ĩʬ È t½U?~??¹ ÂU? ÁU?O?Ý Ë b?M?K?Ð ÈU?¼ÅtI??K?ŠÆXÝ«¨Ábý t²?d?Ö q?½ “« t v¹U?N?½ Èd?¹ËU?B?ð dÐ ÃË“ ÈU?¼u? t b?M? v —u?B?ð d?ÐË— ÈU?¬Å°Ábý ÊU?O?Ð d?ðÅrE?M?f¹b d?Ð t XÝ« o?OL?Ž XL?K?þ Ë vJ?¹—U?ð œU?/åÁU?O?Ýò@½—ÆXÝ« ÊU?¹b? f¹b? vK?š«œ È Á“«Ë—œ 5?ze?ð±∂∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 161

X¼ eO?½ «bš œułË ÊœuÐ v?¹dU½ d?~½UOÐ ÁU?OÝ @½— t Xý«œ d?E½—œ Uu?B b?¹UÐ U«ÆXÝ« Z¹«— ÊU?¹bÆœdOÖÅv —«d Ë« ÁuJý dÄ ‰öł ÊUAš—œ ÈöÞ —UM —œ tĒF±²¬ÓCR<¹SбRbĒUC:/mĒÑPĔaĔR=ĔC¤wa/¹blÓaC_/m»¹Òt bMÅv ʬ œUFЫ vULð —œ tłË“ È ÁdN?Ç ÈUýULð tÐ uŽœ «— U¨œuš vMO?ÐeOð Ë —UN UÐ dÐË— ÈU¬5MÇ r¼ÆXÝ« ÁœuÐ b³?F qš«œ UMOze?ð s¹dðÅÁbLŽ “« vJ¹ Ê«d?ðu³ÆbýUÐÅv b?³F vMOze?ð ’Uš ÁułË qUýX¼U³ý @½— v¹öÞ È U¹—œ tÐ tb?ýUÐ ÁœuÐ b?³F qš«œ ÈU³?¹“ È tâ{uŠ Ë U?¼ ÷uŠ qUý U¼ »¬ vÖœd?²ÖÊU??O??Ð 5??M??Ç s?¹« «— U??N??ÐU??A???ð b??½«u??²??Ð U???ð XÝ« d??ŽU??ý X?Ýœ —œ s¹« U??« °œ—«œ u??łË ÊU???J??« s¹« “U??ÐÆt²???U??¹ÁœuÐ Ë« œuš ÊUL?AÇ ÊuÇ t v½U?LAÇ ªÁœd? v Á—Uý« tÐu³?× ÊUL?AÇ tÐ »u³?× t ÁœuÐ vU?½¨Ê«dðu³?ÆbMt½U?œu?? XO??u??B?F?? Ë v¹U??M??ýË— d?~??½U??A??½ ˨b?½«ÅÁb??¬ ÊU??“År¼ d??O?ý Ë »¬Æœ“U??ÝÅv sýË— «— ÕË— Ë XÝ«nOu?ð v~?½—Åp¹ œU?/ t v?½UL?ݬ Ë ‰ô“ d?¹ËU?B?ð s¹«¨»¬ Ë d?O?ý¨Ê«d?ðu?³?Æb?MýU?ÐÅv »u?³?×? ÊU?L?A?ÇÅÈ«d¹“òÆbMýUÐ v »u³× ÊU?LAÇ ÊË—œ nD Ë g«—¬ d~½UA?½ t œ—«œ Á«dL¼ v²1ö Ë Ë«dÞ¨XÝ« v½bA½r¼«u?š Ë« tÐ —U??ýd?Ý d??N?½ b??M?½U?? «— U??¼ X« ‰öł Ë d?N??½ q¦?? «— v²?öÝ s? pM?¹« b??¹u?ÖÅv 5??M?Ç b??½Ë«b?št²H?Ö tÐ t? XÝ« ÁœuÐ ÊU?N?ł —u?½ t v? ÁU?~?½ XO?U?H?ý ˨Êu?JݨU?—˛¨v²?Ý«— tÐÆ©±≤∫∂∂ ‘«® åb?O?½U?Ý—tÐ «d Ë«ò XÝ« ÊUÐUð —u½ “« “U?Ð bM UýU?Lð «— 5¹UÄ d?Ö« U²Š UO?Ž ÊULAÇ 7KHUHVHGH/C(1)$17-(686È«— g¼U~?½ t vUŠ —œ s? œeU?½ ÁU~?½ “« t È—u?½¨rMO?³Ð +«u?ðÅv/ u?ÝÅr È—u½ ¡e?ł e?OÇ êO?¼ t È«Åt½Ušœd?ÝÆåbMÅv vK& t²š«b½« d¹“Ê«dðu³? UÐ g²?NÐU?A —œ »u?³× Èd?ÖÅ—u —œ vA?I½¨ Ád?Ð Ë tUže?Ð d¹ËUB?ð t XšUÝ ÊU?A½d?ÞUš b?¹UÐÆʬ ÊU³ý Ë Ê«bMHÝuÖ È tKÖ UШXÝ« tÐu³× tÐ oKF² d¹ËUBð s¹«Æœ—«b½ĒÐC9ÓatC^UC»C»PĔClcěC»ÓCla/kÒ¤wP8mlccCjRC<±¼±aFCl`bUClDUÐ ◊U³ð—« —œ g¹u?š œUŽ tÐ UMÐ &ODXGHOÆrOýUÐ œuš UO?ÝbŠ Ë d¹ËUBð ‘U?JM vÄ —œ b¹U?³½ eO½ Uł s¹«tÐ XHÖ b¹U?Ðò∫b¹u½Åv Ë« b?MÅv —œušd?Ð ÈbMð tШb?MýUÐÅv Áb?OâO?Ä Ë 5~M?Ý dOÝU?Hð ‰U³½œ t?Ð t v½U±∂±ÊU²ÐUð ÊUuÞ

Page 162

«— œuš Uð bMÝ«d¼ —œ ÊU~²ýd t v¹UłÆÆÆb½“«œdÄÅv tHýUJ tÐ œuš 5~MÝ X“ ÈU¼ÅgH UÐ oLŠ« œ«d«d¹ËU?B?ð Êb?¹œ tÐ «— U U?¼ ‰e?ž ‰e?ž¨dU?F? d?Fý —œ Âe?O?U?z——u?Ý V²J? Êb?ý —U?Jý¬ “« gO?Ä åÆÆÆb?M?½U?¹UL?M?ÐË g¹Uݬ “UÝÅtM?O“¨b?MÅv tO?Jð ʬ dÐ tłË“ —u? ÊuÇ ÃË“ ÈU?¼Åt½uÖ t—u?Þ ÊUL¼ b?½«ÅÁœ«œ œUŽ vŠË—v åŒd??Ý v½U??L????¹— Êu??Çò t t?Ðu??³??×?? ÊU??³?? ÊU????Ð t½ øU??¼ÅV? Ë åø5??Ö¬d??D??Ž Áœu??ð Ëœ Êu??Ç XÝ« c??“UÐ tLO½ ÈU¼Å¯d³KÖ U¼ V sÝuÝ “« Ë œuÐ Áœd tO³?Að ʬ tÐ «— œuš t ÂU ŒdÝ ÈU¼ÅsÝuÝ ÊuÇ tJKШbMýUÐd ʬ “« t XÝ« v¹U¼ÅsÝuÝ Ë« ÊU³òb½U v vUÐ —œ t½U²Ý¬ —œ »u?³× 7— t œuý v bŽUB² ÈdDŽ ʬʫb¹ËUł Ë g?Ð c r?FÞ d?~½UA?½ b¹¬Åv? XÝbÐ hU?š d “« t vM?žË— Ë dD?ŽÆåœuýÅv ëd?²?Ý« hUšt½uÖ ÊUL?¼∫b½U?¹U/Åv «— »u?³×? ÊU³? d~¹œ È«ÅtE?( —œ Ë Ábý œ—«Ë ÕË— ÈU?—˛ dÐ t b?ýUÐÅv ”b?I« ÕË—Ë bOœ U?OŠ ÕË— ÈË vM?OÐ —œ Ë Xýd?Ð 5?“ „Uš “« «— Âœ¬ fÄ b?½Ë«bšò∫Ábý œU?¹ ÊU?½« gM?¹d¬ “« tË bOœ œu?š ÊôuÝ—dÐ Ë«ò∫bMÅv qL?Ž U?OK? bu?ð ÂU~M?¼—œ t t½uÖ ÊU?L¼Æ©∑∫≤ bOÄ®åb?ý Áb½“ fH½ Âœ¬s¹dOý È tÝu?Ð s¹« —U²Ý«u?š tłË“ ¨X½ ‰e?ž ÊUL¼ “«Æ©≤≤∫≤∞ u¹®åbO?ýUÐ «d?¹cÄ «— ”bI?« ÕË—ò∫XHÖÆåbÝu³Ð œuš ÊU³ tÐ «dò∫œuÐ Áœd XU¹—œ tłË“ ÊU³ “« t œuÐ ”bI« ÕË—PĔCU7;PR¼aaFÓCla79UClF¹¤w¹bZjR¹»¼´bCaaF±ËC6Ĕ¶CÒ±RÒʬ bMKÐ Êu²Ý Ëœ t bý bM?¼«uš tłu² bMýUÐÅv rOK?ý—Ë« b³F Ë »u³× ÊUO? vðUNÐUAð vÄ —œ t v¹UN½¬vÖb¬dÐ t ʬ sNÄ È t¹UÄ Ë¨býUÐÅv ÊU?¹b f¹b vKš«œ »—œ Ë b½«ÅÁbý l«Ë éÇ Ë XÝ«— XLÝ —œ td?O???H?ð s¹« vL?? b?¹U?ýÆb??M?½“Åv ‰U?¦?? ʬ tÐ «— tłË“ rJ?ý Ë Ê«Ë“U??Р˨Áb?ý t²??šU?Ý ÃU?Ž “« œ—«œ È—«Ë Ád??¹«œs¹« Èd¹c?ÄU½ nË nF?ý U?Ð t býU?ÐÅv tłË“ È t½U?A¹b?½« ÁœU?Ý ÊUO?Ш ÃUŽ Ë Ê«Ë“U?Ð ÈöÞÆb?¹UL?MÐ vÞ«d?«ÁbMMOA½ ʬò∫b¹u½Åv œu?š È tHýUJ »U² —œ U¼bFÐ t U?MŠu¹ È t½uÖ tÐ XÝ—œÆœ“UÝÅv Ê«uMŽ «— öLłUJ®åœ—«œ œd“ tÐ X¼U³ý dEM tÐ t Xð œdÖ —œ vŠe ”u Ë XÝ« oOIŽ Ë rA¹ @MÝ bM½U ¨—u —œ¨dŁR —UO?Ð ‰UOe?Š »U² vÝUM?ý«bš —œ b¹Uý t œ—ˬÅv? ÊUO tÐ sÝ gO?ýdð ÈU¼ @MÝ “« tÐu?³×Æ©≥∫¥ÆÁbý t²šUÝ gOýdð v¹öÞ ÈU¼Å@MÝ Ë błdГ “« ÁuN¹ È tЫ—« ÈU¼ÅŒdÇ∫býUÐRRÓClÐbUClÌCÐC;^UC:=ĒÑPĔT=C²C»¼ÓClaCka¤wF±ÑPSpR¹±¼¬ÓCÒRP;CÒ±∂≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 163

fáÝ b½U¹U?/Åv «— Ë« Ê«uO?Ö ÈU¼ÅtIK?Š t½UUJýu? t Ábý “Už¬ d?Ý È tOŠU½ “«¨»u?³× È ÁdN?Ç ◊uDšÊu?M?«ÆÁb??O?A? ÊU??O? tÐ «— Ë« rJ??ý Ë Ê«Ë“U?Ð t«œ« —œ ÁU??Ö Ê¬ Ë t²?š«œd??Ä Ë« ÊU?³?¨U??¼Åt½u?Ö¨ÊU??L?A?Ç nË t?Ðt²?ý«œ«Ë 5??% t?Ð «— tłË“ ˨Áb?ý fO?ÝU??ð »U?½—“ ÈU?¼Åt¹U??Ä d?Ð d?d?? ÈU?¼ÅÊu?²?Ý Êu??Ç t XÝ« g¹U?¼Å‚U??ÝU¼ÅXK ÊU?½Ud?N UÐ v²?NÐU?A êO?¼ »u³×?Æœ—«œ v¹U³?¹“ “« sÝ Á“«b?½« ÊUL¼ tРʬ —b? dÄ ÊU?OÐ s(ÆXÝ«»u³×? b½«u?ðÅv/ eOÇ êO?¼ÆåœË—Åv/ Á«— t «— v¹U¼Å‚U?Ýò t ‰UO?½«œ bM?½U Áb¬ ©∑∫±±µ e?® —œ t œ—«b½Á—u —œ t vK?I?O? !d?Ð Êu?Ç g¹U¼U?ÄòÅ∫tHýU?J? »U?²? È t²H?Ö tÐ∫XÝ« È«ÅÁd??Ý Êu?Ç Ë«Æœ“U?Ý VK?IM? «—bM?½U?∫b?M? tO?J?ð Ë« d?Ð XÝ« —œU? d?ÞU?š ÊU?MO?L?Þ« ‰U?L? U?Ð t b?½«œÅv tÐu?³?×? Æ©±µ∫± UJ?®åœu?ý Áb?O?ÐU?ðÆœuýÅv/ rš eÖd¼ Ë«¨b½«Åt²dÖ —«d v¹öÞ ÈU¼Åt¹UÄ dÐ t dd “« v¹U¼ÅÊu²ÝÁœ«œ X³?½ U¼ @½— t?Ð t rOM? “UÐ U?ł s¹« —œ «— v¦?׳? X?O½ b?Ð rO?¼œ t«œ« «— Y×Ð s¹« t ʬ “« g?OÄËœ tÆœu³ œd“ vЬ Ë ÁUOݨv¹öÞ¨Œdݨb?OHݨ@½— ZMÄÆœ—«œ ÈdŁR gI?½ »u³× È“UÝ —u —œ ˨ÁbýU?M?ý ʬ —œ t XÝ« Èd?O?ý¨XÝ« Ê«d??ðu?³? ÊU??Ð g½U?L??A?ǨXÝ« b?O?H?Ý s »u??³?×?®b?O?H?Ý Ê¬ vK??« @½——U tÐ rOI?²? —uÞ tÐ —U?Ð ZMĨöÞÆXÝ« v¹öÞ ¨t¹U?Ä @½— Ë©XÝ« s¹dd? ÈU¼ÅÊu?²Ý ˨ÃUŽ Êu?Ç ªbM?MÅvt¨bMýUÐÅv XO¼u?« ÈU¼Å@½— v¹öÞ Ë bOHÝ @½— Ëœ s¹« ©XÝ« @½— v¹öÞ t¨b?łdГ @MÝ®ÆÁbý ÁœdÐe?O?šU??²?Ý— t U???O?Ž b??O?H?Ý ‘u??Ä sð®b?M??M? v œU??¹ ”b?I? »U??²? Êu?Ç Ê¬ “« t?½«—«œU?Ë U?¼ q¹U??L?ý ÊU??ýU?I?½t U?¼U?Ä Ë Ë“U?Шd?Ý ÈU¼œU?/ —œ U?¼ ‰e?ž ‰e?ž —œ ö?Þ ©XÝË« v¹«b?š ÊU?A?½ t ‰öł Ë d? ÁU?ýœU?Ä ÈöÞ¨t²?U?¹ÆbýUÐÅv »u³× Èd¹cÄ dOOGð Ë oKD —b¨XÝ« dJHð d¹uBð¡eł ¡eł t Ë« v?¹U³¹“ “« ‰u?LA?½UN?ł Èd¹u?Bð¨t²?AÖ È«Åtb?I ÃË“ g¹U?²Ý —œ lU?ł v½UO?Ð t t½uÖ ÊU?L¼tÇåXÝ« ÊUM?³ ÊuÇòË« ÃË“Æb?½UÅv n?u² tÐu?³×? È tEŽu? dš¬ —œ d?~¹œ —U?Ð bM?Åv 5?% «— ‘œułËv²MDKÝ ËdÝ ÊU²š—œ ’uBš tШvKOz«dÝ« Èœd dE½ tDI½ “« ÊUM³ d¹cÄU½ dЫdÐ ‰öł Ë eŽøs¹« “« gOÐ vMÝÊUL¼ XšUMý“U?Ð Ê«uðÅv å—«e¼ U¼ÅÁœò ÊU?O «— Ë«Æœ—«œ jKð ÊU?²š—œ d¹UÝ d?Ð Ë Ábý Áœd²?Ö U¼ÅÁu dÐ t ʬtÐ t t²H?ÖÅv töš —uÞ tÐ Ë t²?ý«bM?ÄÅv VOž—Åv?Ð «— Ë« Ë t²ý«œÅv —U?Nþ« tÐu?³×? U¼ ‰e?ž È«b²?Ы —œ t½uÖv???M???Ю å«ÅÁb???ý Ád??O???Ç ÊU???M???³??? d???Шœ«“¬ Ëd???Ý Êu???ÇòÆXÝ« t½U???~???¹ ÊU???N???ł —œ¨Ë« XL???E???Ž Ë v?Ö—e??Ð X?K???ŽXš—œ¨U?«Æb?M??ýU?ÐÅv »u??³?×? tÐ »u??B?M? X?š—œ Ëœ U?¼ ‰e?ž ‰e??ž —œ VO?Ý Xš—œ Ë Ëd??Ý Xš—œÆ©±≥∫≤¥Xš—œ¨býU?ÐÅv ÊU?½« b?½“d s¹d?ðU³?¹“ Ë XO?½U?½« œU/¨‘c?¹c? È ÁuO?Ë Ê¬ ÈU¼Åq?Ö v¹U³?¹“ ÿU( tШVO?ÝÊUO —œ v¹U³¹“ ÿU( tÐ »u?³× dÖ« ËÆbý Áœ«œ X³?½«bš tÐ ÈdðdÐ Ë ‚uH?ð Ë dOE½ÅvÐ ŸUH?ð—« ÿU( tÐ eO½ ËdÝœuš XO¼u« UÐ tDЫ— —œ Èd~¹œ Xš—œ UÐ b½«uð v/ ËdÝ Xš—œ ÊuÇ U«¨åb½UÅv VOÝ Xš—œ tÐò U¼ÅÊU½«ÆåÁb½U VOž—ÅvÐ Ë«òÆœdOÖ —«d t¹UI œ—u±∂≥ÊU²ÐUð ÊUuÞ

Page 164

»u?³?×? vzU?³??¹“ “« XÝ« d?ð »«c?ł Ë d?ð—b? Ê«d??Ö Ë« È«d?Ð t b?¹«e?« v t?Ðu?³?×? Ë t²?U??¹ ÊU?¹U?Ä d?¹u?B??ðÆœuMý v Ë« “« t XÝ« vö∫XÝË«¤wF±`RbRÒ±ÏC:Ò`R=Ĕ»C=Ò±ÐC¹e®Å åX?Ý« s¹d?Oý t?Ç s ‚«c? tÐ u?ð ÂöòÆ©±∂∫±®ås »u?³?× È« v?²?¼ s¹d?O?ý Ë U?³?¹“ u?ð pM?¹«òʬ ÊU?O??Ð tÐ È«ÅÁœËd??Ý —u?? tÐ U??²??Š ˨t²??ý«œ «— Êb?¹œ —u??B??ð d??Ö« U??²?Š¨ÊU??½U??ł ÊU??ł v¹U??³?¹“Æ ©±∞≥∫±±πÊUN?M?Ä b?½Ë«b?š u?ð È—¬òÆbO?A??Ð XO?M?O?Ž Ê«u?ðÅv/ «— ʬ d?¼u?ł t œ—«œ v ÊU?OÐ «— v?Uš v?¹U³?¹“¨Áb?O?ýu?Èd²AOÐ È tÐd&¨U¼dDŽ —u tШv²ý«œÅv ÊUOÐ t½uÖ «u$ ¨ÊË—œ “« t v½UMÝ U«Æ©±µ∫¥µ ‘«® åv²¼ÊUMÝò¨È—¬Æb¹U/Åv d~ý“«u½ Ë Ÿu³D —UOШb¹uÖÅv sÝ Ë« VK tM“« t«bš Âö s¹«¨l«Ë —œ ∫t²U¹Æ©¥∂∫∑ u¹®å°XÝ« t²H~½ sÝ hý s¹« q¦ v eÖd¼ò Ë åXÝ« s¹dOý —UOÐ Ë«∫XHÖ r¼«uš fÄ øb½—ˬ ÊUO tÐ sÝ Ë« È ÁdNÇ ◊uDš “« b¹UÐ “UÐ rOKý—Ë« Ê«d²šœ U¹¬ ¤wF±`RbRÒ±ÏC:aÝUÄ —œ Ë« Ë øXO uð »u?³× b½bO?ÝdÄ Ë« “« ”bI È tłË“ ÊU¼«d?L¼ ¨vUÝËœ fO½«d? dE½ tDI½ “«s¹«©ÆÆÆ®öÞ “« ‘dݨÂU ŒdÝ Ë bOHÝ g¹ULO?Ý∫Áœu/ nOuð ÊUA¹« dÐ «— v¹U³?¹“ ‰UL s¹« UOzeł vULð»užd Ë« ÂUL?ðò∫Áœu/ nOuð U?−J¹ «— ʬÅÈ tL?¼¨t²ý«œ ÊUOÐ ¡e?ł tÐ ¡eł ÊUA?¹«dÐ «— oKD v¹U?³¹“ s¹« t½uÖÃË“ t bÝ— v dE½ tШœ—«b½ œu?łË s¹« “« d²NÐ v¼«u?Ö êO¼øb¹«eU?OÐ b¹UÐ «— ÈeO?Ç tÇ d~¹œÆÆÆ åXÝ« s¹dðvd?F? «— Ë« —U?Ð 5??²????½ tłË“ «d?¹“¨t½u?Ö “«— ‰U??Š 5?Ž —œ Ë ‚«d?D?L??Þ d?Ä t XÝ« ¨«b??š œu?š U?¼ ‰e?ž ‰e??žÕË— ʬ o¹d??Þ “« t XÝ« v½U??d??Ž ÈU??¼“«— ÊU??Г ¨ÊU?Г ªX?Ý« s¹œU??/ ÎöU?? v½U??O??Ð b??Ý—Åv d??E??½ tÐÆÁœu??/tDÝ«Ë tÐ UÆbM nO?uð ÊU½« p¹ ÊuÇ «— Ë« b?¼«uš v/ U« œ—«œ vAI½ t?Ç Ë« È«dÐ «bš b¹u~?Ð Uð ÁbOýuÆbM v nOuð Ë« t «— tÇ Ê¬ årOMOÐ vòßßöU ÃË“XÝ« vM²UO½ XÝœ ÈœułË Ë«ò fO½Ëœ —uÖ ÈdÖ È t²ýu½ tÐ øbM nOuð «— Ë« XÝ« —œU Ë« t½u~Ç U«Ë« rOÝUMý v t tÇ Ê¬ “« e?OÇ êO¼òÆ圓U?¹ XÝœ Ë« tÐ býuÅv —œ t Èœu?łË ÊUL¼ ªt²A?Ö Ë« ‘u¼b tË t²ÝuOÄ©ÆÆÆ®býUÐÅv/ Ë« UÐ v²NÐUA È«—«œ —u¨rAǨœUFЫ¨@½— Ë qJý êO¼ ªœ“UÝ v/ —UJý¬ UdÐ «—«— vðUL?K t?łË“©ÆÆÆ®XÝ« Ê«e¹d?Ö bM?¹u?łÅv «— Ë« t v½U? ”d?²Ýœ “« Îö?U Ë«¨vA?¹U?/ t½uÖ d?¼ “« dð«d?—b s¹« bU¨ÊUГ p¹ ULK? vHOuð Ê«uð U«©ÆÆÆ®œ“«œdá?Ð v½bA½ ÊUOÐ s¹« ÊUO?Ð tÐ b½«u²Ð t b¹ułÅv±∂¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 165

—u?B?ð v¹U?¼ÅÁ˛«Ë¨Âœ“Åv «b?? r²?Ý«u?šÅv t v?U?½ tÐ «— Ë«Å∫b?¹u?ÖÅv t?łË“ t XÝË— s¹« “«Æb?ýU?ÐÅv? ÊU?O?Ðt t½u?Ö ÊU??L?¼©ÆƜ˗Åv nO??u?ð s¹« “« d??ð«d? Ë« U??«¨XÝ« Èb?Ы œU??F?Ý d?¹c??ÄU?½ nO??u?ð ÊU??O?Ð t Âœd??Ë«ÆXÝ« vM?²?U?O?½ X?Ýœ Á—«u?L?¼ t b?¼œÅv œU?N??ý Ë b?M?Åv «b? Èœb?F??²? ÈU?¼ÅÂU?½ U?Ð «— «b??š ¯—e?М˫œÈ« °U b?½Ë«b?š Á¬ò∫œu?²?Ý «— ʬ Ê«u?ðÅv U?«¨XÝ« XšU?M?ý qÐU? d?O?ž 5?“ ÈË— d?Ыb?š ÂU?½ b?¼œÅv œU?N?ý å°XÝU³¹“ tÇ 5“ ÈË— uð ÂU½¨«bšdL?ŁÅvÐ b?Š tÇ U?ð ‘öð s¹« t t²?U?¹—œ ¨Áœu?Ð ”U?Š —U?O??Ð tÐu?³?× v½Ë—œ ȫˬ t?Ð t f¹b? 5²?Ýu?Ö¬5??????“ ÈU???????¼Åv?¹U??????³???????¹“ È t?O???????K?????? “« d???????ð«d??????? t? XÝ« v?U???????O???????š p¹ s?¹«ò∫b???????¹u??????ÖÅv? Ë«¨X?Ý« Áœu??????ÐÊU~²ýd v¹U³¹“ U¼ÅÁ—U²Ý v¹U³¹“¨ÁU Ë »U²¬ v¹U³¹“¨ÊULݬ ˨U¹—œ v¹U³¹“¨U¼U²ÝË—¨»uǨÁdI½¨öÞ∫býUÐÅvtÐ —œU œuš Ê«uð bŠ —œ ÊU?ГÆXÝU¼Åv¹U³¹“ s¹« tL?¼ dNE Ë Q?AM œuš t «d?Ç eOÇ tL¼ “« d?ð«d v¹U³¹“©ÆÆÆ®öÞ U¹¨»«dý «— ʬ rO½«uðÅv¨XO½ ʬ È«dÐ vU½ «— v¹U?³¹“ s¹«©ÆÆÆ®°bÐU¹Åv —œ ©VK®«— vIÐU∫XÝ« ÊUOÐeO½ «b?š ÂU½ U?²ŠòÆXÝ« «b?š UN?Mð Ë« ÂU?½ ÊuÇ b½U?Åv vUÐ ÂU?½ÅvÐ Ë Y³Ž .—«c?~Рʬ d?Ð t vLÝ« d?¼¨rOU?MÐd¼ t «dÇÆt²ý«œ ÊU?OÐ XUN?ý UШf¹b 5?²Ý˲ ¨ 5²?ÝuÖ¬ “« q³ Êd? Ëœ «— sÝ s¹«ÆXO?½ Ë« vF«Ë ÂU½Ë« ÈU?¼ÅÂU??½ pU?? Ë b??½Ë«b?š¨oU??š¨«b??š¨—b??Ä ÈU?¼ÅÂU??½ÆÁb??ý —U??Çœ Êu?M??ł tÐ XÝ«b??š Ë« ÂU??½ t²??ý«b??M?Ä fUÐ t vEH tJ?KÐ XO½ vF?«Ë vU½¨«bš ÂU½¨b?½«ÅÁbý t²ý«bM?Ä Ë« ‰ULŽ« dŁ« —œ Ë j¹«d?ý tÐ UMÐ tJ?KÐ býUÐÅv/ÆåbAÐÅv UMF g¹uš p¹œe½ «— Ë« œułË ÈœËbŠ Uð ÊU½« ʬfŠ UШUN?MðÆb?¹uÖÅv/ Èe?OÇ œu?š ÊU½Uł ÊU?ł “« Ë rOÐU?¹—œ «— ÈeO?Ç U𠜗«cÖÅv?/ U¼ ‰ež ‰e?ž È tÐu³?×s¹«ò (OLVDEHWKGHODWULQLWHÈ t²HÖ tÐÆb¹uÖÅv sÝ Ë Áœd tÞUŠ« œuš —œ «— U t½U?IýUŽ vA²ÝdÄ Ë vIOLŽÈ t²HÖ tÐÆåXÝ« Ábý rš oA?Ž XLEŽ Ë —b¨v¹U?³¹“ —UÐ d¹“ t XÝ« È«Åt?½UIýUŽ È tÐc?ł Ë XNÐ g²ÝdÄUð «— U? Ë« ‰U?F?²? œu?łË ©ÆÆÆ® XÝË« Èœu?łË qJ?ý s¹d?ðU?³?¹“ ¨d¹c?ÄU?½ –u?H?½ È«ÅtÞ—Ë ò +DGHZLMFKG$QYHUV åÆÆÆœ“UÝÅv —ËÅtÞuž ‚ULŽ«¥`»CF±`±ÒĒ`²bĕF±`±¤w_=9Ĕ»Ò±бR¹Ó±sŠ Êu?Ç t XÝ« È“ËdO?Ä œËdݨb?ýUÐ »u?³×? ÈU¼Åt?²H?Ö ÈbM?ÐÅlLł Ë töš¨tK?Lł s?¹« t ʬ “« gOÄœdÅv «b?½ ÊU?½¬ tÐ «— g¹u?š X³?½ »u?³?×? t rO?Ký—Ë« Ê«d?²?šœ ÊU?O È tD?Ы—¨t²?³?«Æb?½«—Åv ÊUГ tÐ ÂU?²?šœuš œu?B?I b?¹U?ýÆb?M½«œd?Ö “U?Ð «— Ë« È ÁbA?L?Ö b?½—œU ßßöL?Ž Êu?M?« UN?½¬ b?¹Uý¨X?U¹—œ vÐu?š tÐ Ê«u?ðÅv/±∂µÊU²ÐUð ÊUuÞ

Page 166

«— œuš ÈU?I?— ÊU?NÖU?½ Êu?Ç ËÆXÝ« t²?šËœ rA?Ç «b?OÄU?½ vI?« tР˨Áb?ý œU?¹ rO?Ký—Ë« Ê«d?²?šœ ÂU?½ tÐ t XÝË«U?N?M?ð s¹«ò-RXRQ —b?Ä È t²?H?Ö tÐ °s ÃË“ XÝ« 5??M?Ç ¨s »u?³?×? X?Ý« 5?M?Çò∫b?½“Åv œU?¹d? Ë b??ÐU?¹Åv«— Ë« t³ðd? ≤µ t vU?Š —œ b?M?Åv »U?D?š Âd?L?¼ «— œu?š »u?³?×?¨tÐu?³×?¨U?¼Å‰e?ž ‰e?ž —œ t XÝ« Èœ—u?s?Ý Èe??O??¬Åp¹d??% XU??Š U??Ð Ë« b??Ý—Åv ‘u??Ö tÐ t XÝ« v³??K??Þ Á“—U??³?? È«b?ÆÁœd?? »U??D??š »u??³??×?Ê«d~¹œ “« dðdÐ ÈeOÇ tÇ u?ð »u³×®b½«ÅÁœd v¹U?M²Ž«ÅvÐ Ë« tÐ rOKý—Ë« Ê«d²?šœ t v¹Uł ʬ “« b¹Uý°b¹uÖÅvs d?L¼ Ë« »u?šøbO?½«bÐ b?O?¼«ušÅv ÎU?F«Ë∫b?¼œÅv aÝUÄ t½«—Ëd?G? eO?¬ÅÊuM?ł È«ÅÁœËdÝ —œ tÐu?³?×©øœ—«œb¼«u?š©s d?¼u?ý vM?F¹®v?A¹« «d? “Ë— ʬ —œ t ò∫b?¹u?ÖÅv b?š Ë°rM?Åv/ tU?{« Èd~?¹œ ·d?Š s Ë°XÝ«u????ð d?????¼u?????ý X?Ý« u????¹U?????³????? Áu?????N?????¹ gL?????Ý« t? u????ð È Áb?????M?????M?????¹d?????¬ t «d?????¹“òª©±∏∫≤u?????¼®åb?????½«u?????šË«¨bM ÊUOÐ XÝ« 5“ ÊUÐu³× s¹dðe¹eŽ ÊUO t «— bNŽ s¹« dðÅsýË— b½«uðÅv/ »u³×ª©±∏∫≤u¼®åXÝ«Æås d¼uý XÝ« 5MÇ s »u³× XÝ« 5MÇò åXÝË« dL¼ t½U~¹ ts¹« òb¹uÖÅv Ë«¨b?M –uH?½ tÐu³?× œËdÝ ÊË—œ tÐ v—«u?ý “« d²?NÐbM?²½«u?²½ È“Ëd?« s¹dH? “« p¹ êO¼Ë b¹œ Ê«uðÅv/ «— ʬ b¹uÖÅv «bš t XÝ« qOz«dÝ« Âu g¹UO½ Ë UŽœ ÊUL¼ ÊUMÇ Ë åXÝ«bOÄU½ —uCŠ ȫˬv½bÐ Ë t²Jý v³K U?ШtuAFòÆ©µ∫¥∂ª±∏∫¥∞ ‘«® œd r− d?~¹œ ÈU¼ÅXÐ ÊuÇ Ê«uðÅv/ «— Ë« È ÁdNÇU?ð r¼œ ÈU?¼ t¹¬Æœ“U?¹ XÝœ Ê«b??Ð Ê«u?ðÅv/ Ë XÝË« ÊË—œ t Èœu?łË ‰e?ž¨b??¹«d?ÝÅv «— výu?U?š ‰e?ž¨t?²?u?ÁUýœU?Ä tÐ qO?z«d?Ý« Âu œËd?Ý∫vM?²?UO?½ XÝœ È Áœ«e?¼Uý t?Ð t½UI?ýU?Ž XÝ« È«Åt¹b? »U²? r−?M?Ä qB r¼œe?½U?ý—œ U²?ŠÆb¼œÅv d?Ý «— Áb?ý vH½ oA?Ž È Áe?−F? t XÝ« È“Ëd?OÄ œËd?Ý pM?¹«¨«eŽ rÝ«d? ÈU?ł tÐ ËÆœuš V¹U?žrł ‘œułË —œ¨ÁbOÝuÐ t È«ÅÁdNÇÆXÝ« s¹dðU³¹“ Ë t½U~¹ Ë« X³Ož v²Š¨œ—«œ oKFð ÈË tÐ ÎUULð¨X³Ož XUŠXÝ« d{UŠ Ë V¹Už t XÝ« vBý tJKÐ XO½ ÊU½« p¹ —uEM d~¹œÆ©ÆÆÆ®XÝ« ÁœuÐ oKD v¹U³¹“ Ë t²U¹U¼ÅqÖ¨U¼dDŽ¨ÊU²š—œ¨»¬¨5“¨dUMŽ ÊUÖb½dĨU?¼Å@Mݨ«eK¨U¼Å@½—∫Ábý tO³Að q¦ ≤≤Æb²ÝdÄÅv Ë« Ëv²OUz——u?Ý dJHð s¹«Æb?½«œÅv œuš ‚uAF? «— Ë« qOz«dÝ« d²?šœ t XÝ« v½U½« tÐ tO?³Að È«dÐ U?NM¹« È tL¼ Ët «dÇÆXÝ« g¹U?AÖ qÐU?dO?ž t ÁœU?N½ U?N½¬ ÈË— gO?Ä È“«— tJK?Ð Áœ«œ —«d? ÂUN?Ы —œ «— s¹d?H ÂU?Lð U?NM?ð t½t¨XÝ« V¹Už È Áœ«e¼Uý¨»u?KB d?L¼ Ë«∫XÝ« “d ÊËbÐ oA?Ž Ë Ábý Áœ—ˬ rUŽ œUF?Ы —œ Uł s¹« —œ ÊU½«v dO?O?Gð «— Ë« ÁËb?½« ʬ ÈU?ݬ Áe−?F? XUŠ U?Ð ÊU?1« U?«ÆÁb½U?A?½ «eŽ Ë Êe?Š —œ «— rU?Ž vUL?ð Ë Ë« g²?³?Ož U?ÐÆåbMMÅv nOuð ʬ UÐ «— œuš V¹Už È Áœ«e¼Uý qOz«dÝ« Ê«d²šœ t tÐcł XUŠ —œ XÝ« vŠb Ë«Æb¼œ«— —UN?Ç Êd *UHJRLUHGH1D]LDQ]H f¹b tÐ »u?B?M d?F?ý s¹« U¹¬ ◊u?D?š s¹« 7ýU?~?½ UÐ v?«—«uýøXšUMýÅv±∂∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 167

¨eOÇ tL¼ “« dð«d¨uð È«©ÆÆÆ®øœd œU¹ Ê«uðÅv uð “« t XÝ« ÈdFý UNMð s¹«øœ—«œ«— uð ÊUOÐ ÊUГ È«ÅÁœËdÝ tÇÆXO½ ʬ tÐ —œU vö êO¼ÆÈd¹cÄU½ nË uð©ÆÆÆ® Èd¹cÄU½ XšUMý uð©ÆÆÆ®v êO¼ Ë v tL¼ uðø3UMÐ «— uð t½u~Ç U«¨È—«œ U¼ÅÂU½ uðb½«uš Ê«uðÅv/ êO¼ t «— uð ÈeOÇ tL¼ “« dð«d t uð È«øœËdÝ uð “« Ê«uðÅv tÇd¹cÄU½dO?OGð Ë oKD? v¹U³¹“ ÊuÇ U?¼Å‰ež ‰ež —œ »u³?× d¹cÄU½ n?Ouð v¹U³¹“ s?¹« t XHÖ Ê«uðÅv/ U¹¬tUžeÐË ÁdШdðu³ bM½U¨býUÐÅv ‘uł Ë VMł dÄ Ë „dײ Ë« v¹U³¹“ t tÐu³× UÐ XNÐUA —œ øÁbý ÁœËdÝtÐu³× v¹U³¹“ t?¹UI —œ ˨œ—«œ 5D?K 5“dÝ @½—U~?½— v½U ÈU¼ qÖ tÐ X¼U³ý gO?¹U³¹“¨Ë« 5“dÝ Ès¹« —œ ËÆXÝ« oKD Ë sUÝ v¹U³?¹“ œ—«œ ʬ nË —œ vFÝ »u³× t U?¼Å‰ež ‰ež “« gÐ s¹« —œ fJŽ tÐt²HÖ tÐÆb?½—«œ «— d¹cÄU½ d?OOG?ð rJŠ ÊUN?ł s¹« —œ td »uÇ Ë v?²LO «e?K Ë öÞ tÐ tÐu?³× XO?׳—« tDЫ—Ë«ò «— Ë« t v? ʬÆXÝ« —«u?²?Ý« Ë X?Ý vN?½Åv Âb? tJ?½¬ Èu?Ý tÐò∫f¹b? 5?²?Ýu?Ö¬ È t½«d?~?M?ýË— ÈœułË —œ¨bMÅv/ d?OOG?ð Ë œ—«œ œułË tAOL?¼¨XÝ« d¹cÄU?½ dOO?Gð t v²Ý«— tÐ Ë« ÊuǨb?MMÅv »U?Dš åX¼ÆåXÝ« b¹ËUł ÊuÇ bM v/ ◊uIÝÆXÝ« oKD ÊuÇ bM v/ X— gOÄ Ë«ÆXO½ Èd¹cÄUM eOÇ êO¼ Ë«Ábý Áœ«œ XO×?ł—« t XO?½ Ê“ v¹U³?¹“ “« X³×? Uł s¹« —œ¨v³?¼cd?Ož È t½U?IýU?Ž ÈU¼ÅœËd?Ý fJŽ tЉež ÃË“ —œò b?¹u?ÖÅv t Xd?Ö Áœdš $QGUH&KRXUDTXL È“Ëd« d?E½d?Ð Ê«u?ðÅv/ Ë Áb?ý bO?−?Lð ßßU?ðb?LŽÆ圗«œ «— ‰Ë« ÂUI Ê“ œułË¨U¼Å‰ežÊUГ Êu?M?«¨b?½—«œ «d? ‘u?ÖåV¹U?ž œu?łË ‰ežòt?Ð rO?Ký—Ë« Ê«d?²?šœ qQ?ð Ë @½—œÅvШoK?D? vðu?J?Ý —œ©øœ—«œ Ê«d?~?¹œ “« gO?Ð Èe??O?Ç tÇ u?ð »u?³??×?®¨b?¹œd?ð Ë pý ÊËb??Шd???L??ðÅvÐ Ë V−?F?ðÅv?ÐÆb?M?¹U?A?ÖÅv?Ë« ‰U³½œ tÐ tÐu?³× Á«d?L¼ tJK?Ð bMÝd?ÄÅv/ Ë« “« d~¹œ¨b?½«ÅÁbý VKI?M UN?½¬ ÁœËdÝ s¹« UÐ t X?U¹—œ Ê«uðÅv∫b½—UáÝÅv Á—±∂∑ÊU²ÐUð ÊUuÞ

Page 168

ĒF±a»Cb²bĕ©ÐC¼`RC¼Ó±ĒF±ѹbĥabCb²bĕ¤w_=92bC±»Ò±Cs¹«ÆrOMÅv œ—ušdÐ tÐu?³× UÐ tNł«u? —œ »u³× oAŽ v¹«d?OÖ Ë vK& UÐ d~?¹œ —UÐ »U² “« gÐ s¹« —œdOŁQ?ð X% ÊU½¬Æb?½bý l?«Ë dOŁQ?ð X% ÊuM?« b½b?OÝ—Åv d?E½ tÐ ËU?HðÅv?Ð Ë dÖÅtK?OŠ gO?Ä v²ŽU?Ý t ÊU½“t²Ý«u?š ÊU½¬ “« b?¹Uý Ë b?M²?dÖ —«d? bM?²šU?M?ýÅv åÊU½“ s¹d?ðU³?¹“ò ÊuÇ «— Ë« t ʬ g¹U?²Ý Ë «b?¨v¹U?³¹““« v½«d~?½ ‰œ UÐ Êu?M«Æb?½u?ý l«Ë X³×? Ë d?N œ—u? Ë« ÈuÝ “« Ë b?MýU?Ð Xý«œ XÝËœ «— d?L?¼ ʬ U?ð œuýË Êœd ‰«RÝ —UÐËœ XKŽ Ÿu{u 5L¼¨Áœd »U²½« e¹dÖ ÂU~M¼ —œ t ÈdO “« bMMÅv ‰«RÝ »u³× 7—X¹«b?¼ »u??³?×?? Èu??Ý tÐ ÊU?½¬ ÈU??¼Åt²??Ý«u?š ÂU??L?ð Êu??M??« r¼Æb?¼œÅv ÊU??A??½ «— »u?³??×? ÂU??½ Êb??O?U??½ —U?ÐËœ“« t vð—u ÊUL¼ tШbMM?Åv »UDš »u³× «— Ë« e?O½ ÊU½¬ åøuÝ Â«b tÐ øXÝ« t²?— U− Ë«ò øU−∫ÁbýtÐ t½U?¼«u?šd??O?š pL? XÝ«u??š tÐ rO?M?O??ÐÅv t —u?Þ ÊU?L??¼ ÊU?½¬ U?ÝU???Š« ÊU?O?K?ž s?¹«¨b?½«Åt²?šu??¬ tÐu?³?×?b¬—œ gOÄ —œ tÐu³×? t t½uÖ ÊUL¼ÆbM?Åv X¹«b¼ «— ÊU½¬ t XÝ« »u³?× XÝ«ušÆbýUÐÅv? ÊUA½«d¼«ušË« ÈUI— ÊuM?«¨©¥∫±®å°.ËbÐ uð VI?Ž —œ Uð gJ?Ð «dòå.œd~Ð g?U³½œ tÐ r¼ U?Ðò∫t²ý«œ v —UN?þ« »U²°bMM v¼«dL¼ «— Ë« Uð b½«ÅÁœU¬ Ë b½«ÅÁbOÝ— «d ‘“«Ë¬ ‰U³½œ tÐÈU¼ÅÊU?“ È tL¼ —«e?¼ Áœ U¼“Ë— ʬ —œò∫b?¹uÖÅv 5?MÇ u?¹U³? Áu?N¹ò∫Áœu?³½ U?¹d“ v¹u?~A?OÄ tÐ U?M?Ð U¹¬«d?¹“ rO?¹¬Åv? U?L?ý Á«d??L?¼ XH??Ö b?M?¼«u??š Áb?ý b??M?¼«u?š p??L?²?? Áœ“ @M?Ç Èœu??N?¹ h??ý s«œ tÐ U?¼ X«Ë ÂœÅr¼ ÈU??O?K? Ë oA?Ž b?ŠË Âu?¨qO?z«d?Ý« d?O?Ö tL?¼ oA?ŽÆ©≤≥∫∏ „—®åX?ÝU?L?ý U?Ð «b?š t .«ÅÁb?O?M?ýÊUNMÄ ◊UI?½ È Áb¼UA tÐ —œU? g½«—U¹ t ÃË“ v¹U³?¹“¨dL¼ È Áb?¼UA UÐ fO?½Ëœ —uÖ ÈdÖ È t²H?Ö tÐ∫dL¼v bO?¹Qð f?uÄ d?CŠ Ë©±∏∫± u?¹®åÁb?¹b½ «—Ë« f êO?¼ t XÝ« v? Ë«ò∫t «d?Ç bM?½¬ v½b?A½ „—œ Ëd{U?Š œuš œe?½ tÐ «— b?O−? ÈU?O?K U?𨩱∂∫∂ u?LO?𠇱® åb?ýUÐ v/ ʬ Áb?¼U?A tÐ —œU? f êO?¼ò t bM?Ë« œułË —œ ÈcU½ —uÞ tÐ tłË“ ÊU²Ý˜Ʃ≤∑∫µ f«®åb?ýUÐ t²ý«b½ ʬ q¦ eO?Ç êO¼ U¹ 5Ç Ë tJ t œ“UÝ—œ «— ʬ ÊbOAš—œ¨bM½«uðU½ »U²¬ È Áb¼UA “« Êu?Ç t v½U È t½uÖ tÐ∫bMMOÐÅv XÝ« ÊUNMÄ t tÇ Ê¬ d¼åÆbM?M?OÐÅv «— X«b?Ž b?O?ý—uš¨b?ýU?Ð U?O?K t „U?M?ÐU?ð È tMO?¹¬ s¹« È Áb?¼UA? U?Ð t½u?Ö s¹«Æb½d?~?½Åv »¬Ë« “uM¼ t t²Ýœ ʬ È«dÐ bMýUÐ Ë« È ÁdNÇ “« È«ÅtMM¹¬ Ë« Ê«—«b²ÝËœ Áœd UDŽ« t v²LŠd UÐ býUÐ «bš bMÄÆb½«ÅÁœuLM½ nA «—±∂∏t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 169

Ë XAÖ s¹« “« ȗˬÅV−?Fð —u?Þ tÐ tłË“¨bM?MÅv? ‰«RÝ t²?— t ÈdO? “« ‚U?O²?ý« UÐ Êu?M?« t v½U½¬ “«∫b¼œÅv aÝUÄ t²dÖ Â«—¬ œuš —«cÖĒUbÄCa`²bĕĒF±ÑPĔ¹ÒRÐC9ÓClatC¹SÒ¤wP;=tCl`bÒP±Rt´CC»¹CË« t b½«Åt²šUÝ tłu² «— tłË“¨b?MMÅv ‰«RÝ t v¹U¼ÅXK≠XÝ« rO?Ký—Ë« Ê«d²šœ ô«RÝ s¹« t v¹uÖʬ —œ ÈeO¬“«— —u?Þ tÐ t Ë« —uC?Š “« «— U Ê«d?~¹œ VKž«ÆX?O½ Ë« VK? ÊË—œ “« dO?ž v¹Uł êO?¼ U« t²?¹dÖtÐ ÈbO?«U½ U?Ð Ë b½“Åv «b? «— Ë« ‚uA?F t vðU?Ë« ÏtL¼ —œ »u?³×?ÆbM?½“UÝÅv —U?Jý¬ U? dÐ .d?ÐÅv dÝ tÐt rO?½«œÅv U? ËÆt²?d?Ö —«d? g«—¬ U?Ð g¹u?š —«b?²?ÝËœ VK? —œÆX?Ý« t²?d?½ È—Ëœ ÈU?ł œœd?ÖÅv Ë« ‰U?³?½œË« ‰U?³??½œ t?Ð b?¹U??Ð t? XÝ« tD??I??½ ÊU??L??¼ —œ tA??O??L??¼Æ©±∫µ®œ—«b?½ œu??š X?ÝËœ ÕË— e??ł È«Åtâ??žU??Ð »u?³??×??—œ ÊuM«¨s pÇu? 5½“U½ d?²šœ bO?½«bÐ «— s¹«ò∫b?MÅv te“ &ODXGHO U ‘uÖ —œ t t½u?Ö ÊUL?¼Æœœd~Ðt v—U³ ¡vý s¹«©ÆÆÆ®Áb?Ð ‘uÖÆt²?dÖ ÈU?ł Èœu/ —Ëd? bŠ s¹« U?ð Ë« t ÃUŽ ÃdÐ s?¹« “« vJ¹—Uð ÏtD?I½fÄ òÆå°b½œd?ÖÅv fŠÅvÐ X³?K? UÐ tN?ł«u? —œ t½U?œu X½U?³? Ë t²A?Ö ÂU? Œd?Ý «ÅÁdN?Ç Ê¬ È Áb?¼UA? “«ÆåÂbMÐdÐ Xš— XO½ U$¬ Ë« t v½UJ “« Uð¨vÐU¹—œ «— ʬ Uð¨Èuý œ—«Ë r³K ÊË—œ tШXÝ« vU¤wF±ÑPĔ¹ÒRÄCa`²bĕœËd ÂuNH tÐ qOz«dÝ« —œåÊb¬ œËdòÈ tLKÆÁb¬ œËd Ë«¨bÐU¹ v —œ tłË“ ÊuM« t ÈeOÇ ÊUL¼ s¹«XÝ« v²MDKÝ Ã—“ Êb¬ œËd ÂuNH tÐ ÎU?IOLŽ¨U«ÆbýUÐÅv 5DK? 5“dÝ ÈuÝ tÐ b³F Ë rOKý—Ë« “« Êb¬t²?A??Ö “U?Ð Ë« Èu?Ý t?Ð ‘œu?łË ÂU??L?ð U?Ð ¨Áœu??Ð U?Ë vÐ Ë« t?Ð tË«d?O??I? Ë pÇu?? È tÐu?³??×? VK?? Èu?Ý tÐ t?œËd ⁄U?Ð tÐ s »u³?×òÂu?N?H tÐ tb?M¹u?Ö våt²?Ð ⁄U?Ðòʬ tÐ ÁUÖ t? ÈeO?Ç Ê¬ ÈuÝ tÐ Êb?¬ 5¹U?ÄÆXý«t XÝ« ÊË—œd?¹c?ÄU?½ nË t²?U?¹ 5?J??𠓫ˬ¨ XÝ« Èd?ð d?Ð ‚«d?D?L?Þ d?Ä “«Ë¬ tK?U?öÐÆb?ýU?Ð våÁb?¬‚UL?Ž« —œ b?½«u²?Ð œd? v .dJ?ð vM?²U?O?½ XÝœ Êu?Ç «—Ë« t ʬ¨bM? —u?Bð b?½«u?ðÅv t½u~?ÇÆœu?ý v Áb?OM?ýv t b?ýU?Ð f¹b? 7?ÝuÖ« e?O?~?½« XH?~?ý È t²?H?Ö —u? tÐ ‰U?Š 5?Ž —œ b?½«u?²?Ð Ëø œd?O?Ö ÈU?ł Ë« v²??¼7XDXWHPHUDVLQWHULRULQWLR®ÆåXÝ« ‘œułË È tDI½ s¹dð öŽ« —œ ÊËdOÐ “«Ë s¹dð ·—˛ —œ ÊË—œ“«ò∫b¹uÖÆ©PRPHRHWVXSHULRUVXPPRPHR±∂πÊU²ÐUð ÊUuÞ

Page 170

ʬ®XÝ« 5M?Ç r¼¨Áœ«œ ÈU?ł ‘e?O?¬ “«— ‚U?L?Ž« —œ «—Ë« ÃË“¨b?ýU?Ðd?O?IŠ Ë œd?šË« v²??¼ ⁄U?Ð t —b? d?¼»U?O?L? «— ʬ »u?³?×? tœ“U?Ý v b??ŽU?B?²? œu?š “« t ʬ t½©œ—«œ d?D?F?? ÊU?¼U?O?Ö “« d?Ä v¹U?¼ 5?“ t v?žU?Ðt²???H???Ö t?Ð «d???¹“¨ Áb???ý rO????I??? U???ł ʬ —œ ÃË“ t? XÝ« ʬ XK???Ž t?Ð tJ???K????Щ±µ≠±≤∫¥® œu???/ v œ«b???L????K???«— «bš t XÝ«b?š ËÆœd?¹cÄ v? «— U rO?¹¬ v Ë« Èu?Ý tÐ Êu?ǨXÝU œu?łË ‚U?LŽ« —œ «b?šò5X\VEURHFNÈÆåbM v Á—UE½Êb?O?½«d?Ç È«d?Ðòt? «d?¹“¨Áb?½U?/ „d??% vÐ r¼ »u?³?×??¨Êu?J?Ý d?Ä ÕË— ‚U??L?Ž« —œ Êb?ý sU?Ý È«d??Ð b¹UÐ U«ÆXÝ« «u²× dÄ tK?Lł s¹«ÆÁb¬ g¹uÝ tÐ t XÝ« åsÝuÝ qÖ ÊbOÇòËåU?¼Å⁄UÐ —œ g¹uš Ê«bMHÝuÖË å⁄UÐò«b²Ð«ÆÁbý Áb½U−MÖ ·—UF?²U½ v³UD XOÐ 5—UNÇ d?š¬ —œ t rOýUÐ t²ý«œ tłuð t²J½ s¹« tÐ dðÅgOÄ—u tÐ —UÐ 5Ë« Èd?³Ž ÊUГ —œå⁄UÐò È tL?K s¹« dÐ ÁËöŽÆÁbý —«d?Jð Á—UÐËœ t åsÝu?Ýò È tLK fáÝÈU??¬ /DELEOHGH-HUXVDOHP —œ d???š¬ —œ ËÆÁb???ý Áœd???Ð —U???J???Ð lL???ł —u??? tÐ r¼ ÂËœ —U???Ð È«d???Ð ¨œe???H???XÝ« åȗˬÅlLłòÂu?NH? tÐ d?²A?OÐ tåU?¼ÅsÝu?Ý ÊbO?ÇòtÐ «—åsÝuÝ Êb?OÇòÈ t?KL?ł v²?¹UÐ v?¨dÐË—ÆÂÆœuýÅv/ ÁœdÐ —UJÐ qF s¹« qÖ ÊbOÇ È«dÐ t½«d ÊUГ —œ t œd³Ð—UJÐÈ« tÐd& d~M?¹U/ ‰uLýÅÊUN?ł œUFЫ —œ d~?¹œ —UР˨œË— v ÊUO “« U?CUMð s?¹« rOM Xœ dÖ«¨l«Ë —œ tÐ b½«u?ðÅv/ l«Ë —œ «b?šÆbM?Åv tÐd?&«— ʬ tÐu?³×? t¨œd? Ê«uM?Ž vB?ý Ë ·—U?F?²?U½ Ê«u?ð v t XÝ«Ë Ë« œułË —œ t ʬÅv?Шœuý 圗«Ëò Ë« ÕË— ‚U?L?Ž« tР˨b?M? —«d?d?Ð ◊U?³?ð—« g¹u?š »u³?×? U?Ð p¹œe?½ —u?ÞÕu{Ë tÐ UMŠu¹ »U² —œ UO?Ž t t½uÖ ÊUL¼¨b¹U/ qU «— œu?š vÝUÝ« dŁ« Ë«eO¬“«— ÈU¼Å⁄UÐ —œ —œ Ë« jÝu𗜠bMdH²? t «— «bš Ê«b½“d U?ð tJKШUN?Mð È tHzUÞ Ê¬ Á«— —œ t½ò¨b?½uý bײ U?¼ÅÊU½«Uðb?MÅv ÊUOÐ «— ʬƩµ≤∫±± u¹®åbM lLł vJ¹qO$« —œË U?¼Å‰e?ž ‰ež —œ b?Š«Ë ʬ —œ ÊU?³ýË ÊU?³?žUШrO?M?Åv Áb¼U?A? Uł s?¹« —œ t XÝ« ÈeO?Ç Ê¬ s¹«u¹®œ—U?~?½«Åv ÊU?³?žU?Ð ÈU?ł tÐ —«œ vM?F? È« t½u?Ö tÐ «— t²?U¹ e?O?šU?²?Ý— ÈU??O?Ž¨tO?b−? .d? t U?ł ʬ U?M?Šu?¹⁄UÐ s¹« —œ ʬ o¹dÞ “« t²ÝuOĨœuÐ Ábý ÊUNMÄ g¹uš È Áœ«bœ ⁄UÐ oOLŽ ÈU—˛ —œ »u³×¨©±≤∫±∞ª±µ∫≤∞Ë t²d?Ö dÐ —œ «— U?¼ÅÊU?½« È tL?¼ ÊuǨb?½« t²?Ð lL?ł«— ⁄U?Ð È tLK? XN?ł s¹« “«ÆbM? v qL?Ž v½UN?ł rOE?ŽtÐ åg¹uš ⁄UÐò “« »u³× È tKLł¨ÂuÝ XOÐ —œ t½uÖ s¹«Æb?ýUÐ v tÐu³× t å⁄UÐòœdH È tLK ʬ “« fÄË« Xý«œ bB t tOb− .d? tÐ Ë— t²U¹ eOšU²?Ý— ÈUOŽ d~ Æb?ÐU¹Åv dOOG𩱵∫¥®åU?¼Å⁄UÐ È tLAÇdÝòÆ©±∑∫≤∞u¹ ®åt²— +«—œ«dÐ œe½ tJKÐ ¨sJ f* «dò∫b¹uÖ v/ ¨œ—«œ ÁU~½ ⁄UÐ ‚ULŽ« —œ œuš œe½ «—sUÝ ‘œułË —œ t v? ʬ È U¼ÅX³?× Ë —UJ?« ÂUL?ð œuš œułË —œ v½U?³ý Êu?Ç »u³×?¨s¹« dÐ ÁËöŽ t v e?O?½ g¹u?š ÊË—œ “« ˨åœdÐ v U?¼ÅsÝu?Ý 5?Ð «dÇ tÐ «— t?KÖ Ë«òÁœ—ˬ r¼ œd?Ö Ë b?×?² U?ł p¹ XÝ«±∑∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 171

sÝuÝ È tOK? Uð Ë« o¹d?Þ “«Ë tÐu³?× UÐ ¨b?M v qL?Ž g³M?ł ÊUL?¼ UÐ Ë« ¨b½«œd?Ö v b×?² œ—«œ v XÝËœU?O?Ž È t²?H?Ö tÐ t «d?ÇÆÅÁœd u?Žœ v~?Ç—U?Ä p¹ Ë b?ŠË tÐ «— U?¼ÅXK? È tL?¼ vMF?¹¨¨åœ—ˬ r¼ œd?Öò U?¼tKÖ p¹ Ë bOMý bM?¼«uš «d “«Ë¬ Ë Â—ËUOÐ eO½ «— U?N½¬ b¹UÐÆbM²?O½ qž¬ s¹« “« t X¼ d~?¹œ Ê«bMHÝuÖ «dòÆ©±∂∫±∞ u¹®åbý bM¼«uš ÊU³ý p¹ Ë˪©»≠n«≤∫∂® XÝ« tÐu³×? tÐ »UDš U?NMð¨ XO?Ð Ëœ d¼∫bM?Åv bO¹U?ð «— Ÿu{u s¹« Ÿd?B s¹« XUÐU¼ ÊU?½« U?Ð ◊U?³ð—« —œ t? XOÐ Ëœ t vð—u? tÐÆ©≥∫∂® XÝ« t½U?~?¹ tÐu³?×? tÐ »UD?š d?~¹œ —U?Ð U?N½¬ s¹d?š¬‰ež¨XO?Ð dš¬ —œe?O?½ —uÞ 5?L?¼Æt²d?Ö ÈU?ł tÐu³?×? UÐ ◊U?³?ð—« —œ v¹U¼ XO?Ð ÊË—œ Õu?{Ë tЩ≤∫∂® býU?ÐÅvÈ« ÆÂb¬ œu?š ⁄U?Ð t?Ð ¨s ”Ëd?Ž Ë d?¼«u?š È«ò∫b?½« t²?d?Ö ÈU?ł t XÝ« tÐu?³?×? œu?łË —œ U?¼Å»u?³?×?¨Âu?ÝÆ©±∫µ®åbOUýUOÐ ÈdOÝ tÐ Ë bOýuMÐ Ê«—U¹ È« Ë b¹—uÐ ÊU²ÝËœ—œU U?N?M?ð¨tłË“ ˨tL?¼ tÐ X³?½ vA?¹U?A?Ö Ë œU?%« —œ U«¨b?ÐU?¹Åv g¹u?š VK? ‚UL?Ž« —œ «— œu?š ÃË“ Ë«∫bMÅv te“ t½UIýUŽ XÝ«F±`Ь¼±ĢbĕÒ¹b²bĕЬ¼±`¤wP±Rmlc±»a9pCl`bÐC=»¹Ê¬ “« ‰UL? Ë ÂUL?ð t tKL?ł s¹« —«dJ?ð —œ tÐu³?× È—U?A U?Ä s¹«Æ XÝË« Ê«œdÖd?Ð XOÐ È t?OU?bM?½U s¹«t¨býUÐ v/ »u³?× —Ëœ —UO?Ð È t²ýcÖ ÊœËœ“ gb¼ e?O¬ “«— È« t½uÖ tÐ tA?OL¼ È«dÐU?¹¬¨XÝ« »u³×Ë« ÃË“øœd³?Ð œU?¹ “« «— ʬ È Ád?ÞU?š “Ë— p¹ XÝ« —œU? t½u?~ÇøX?Ý« ʬ eO?~?½« Êe?Š —ˬ œU?¹ Ë« d?Oš« ◊u?I?ÝË« tÐ ‘d¼uý È“Ë—ÆœuÐ tAŠU Ë Á—UbÐ ÈdL¼¨Xý«œ ÂU½ duł eO½ Ë«¨bM »UDš lýu¹ «— œuš XÝ«ušÅvË bO²?O½ s XK? ULýòÅ∫ʬ sýË— Âu?NH tª©¥∫≤u?¼® år²O?½ Ë« d¼uý s Ë X?O½ s Ê“ d?~¹œ Ë«ò∫XHÖÆ©¥∫≤u¼®årýUÐÅv/ ULý È«bš d~¹œ st t½uÖ ÊUL¼¨býU?Ð Ë« ʬ “«b¼«uš v UNM?ð Ë« “Ëd«Æb½bý l«Ë —ËœÅÈ« t²ýc?Ö —œ VUD s¹« È tL¼ U«oOœ qLF« fJŽ Ë aÝUÄ ÊuÇÆåXÝ« s ʬ “« ,u³× Ë œuš »u³× ʬ “«ò È tKLł ¨œ—«œ oKFð Ë« tÐ ÃË“t U¼ ‰e?ž ‰e?ž ÃË“ t½u?Ö s¹«Æt²ýc?Ö ‚öÞ Ë v¹«b?ł gŠu? —U?³Ž d?Ыd?Ð —œ¨XÝ« t²?U¹ “U?Ð b?N?Ž¨—uýd?Ä ËÊuÇ ¨Áb?M??¹u?½ vŠË Ë d?J?H?ð —œ Ë œ—«u? všd?Ð —œ b?Ý—Åv d?E?½ tÐ býU?ÐÅv t?Ðu³?×? Ë »u?³?×? qU?ý Êu?M?«ÆbýUÐÅv t²ýcÖ duł Ë lýu¹ ÂUłdbÐ ÃË“ ÏÈ tM½UÖËœ XOBýœUCðË XÝ« s ʬ “« s »u³?×ò∫b?¹uÖÅv/ t²?ýcÖ b?M½U? tÐu³?× t .u?ýÅv tłu?² d?~¹œ—U?Шs¹«dÐ ÁËöŽ d{UŠ ‰UŠ —œ «— UN½¬ qÐUI²? oAŽ b½«u²Ð Uð¨Áœ“ r¼ dÐ «— —U³?Ž È«eł« VOðdð Ë« ©±∂∫≤® å»u³× ʬ “« s±∑±ÊU²ÐUð ÊUuÞ

Page 172

»u³?× È“—Ë oA?Ž —œ “U?ž¬ “« t t½uÖ ÊU?L¼Æœ—«œ oK?F?ð Ë« tÐ eO?½ tÐu?³×?¨XÝË« ʬ “« ÃË“ ÊuÇÆb?¼œ ÊU?A½Ë« È töŽUðò∫œ—«bÐ XÝËœ d?« È«b²?Ы —œ «— Ë« Uð b?M v U{U?Ið œu?š È tÐu½ tÐe?O½ ÊuM?«¨œuÐÅv Âb? gOÄœeU?½ v?O?K?~½« ÊU?Г tÐ Èd?F?ý —œ åøXÝ« ‚u?AF? v? tÇ U? ÊU?O? “«ò®¨býU?³?½ »u?³?× È töŽ “« d?²?L?ÃË“ Ê«eO ÊUL¼ tÐ XO½ —œU tłË“¨f¹b œ—U½dÐ n¹dþ v−MÝ t²J½ tÐ UMÐ U«Æ©bMÅv ‰«RÝ 5MÇ ÊU²Ý«œÊ¬ ËUH?ðÆb?M?M?Åv/ ‘Ë«d?ð ‚u?K?? Ë oU?š¨tłË“ Ë ÃË“ Âö Ë ÕË— “« Ê«e?O? p¹ tÐ U?¼ »¬òÆœ“—u?Ð oA?ŽÈU¼ÅX¹œËb?×? ÿU?( tШœ—«b?Ð XÝËœ d?²L? ‚u?K? t?Ç ÊUM?ǨU?«©ÆÆÆ®XÝ« »¬ È tL?A?Ç Ë tM?Að Âœ¬ ÊU??ÐÆåXý«œ b¼«u½ œułË Ë« oAŽ —œ v²ÝU¨œ—«bÐ XÝËœ œułË ÂULð UÐ dÖ« U«¨XÝ« ‘œułËUШt²U¹ tLðUš ʬ È t¹UÄ d?Р—UNÇ ‰ež t¨XÝ« —«œUË Ë —«b¹U?Ä 5MÇ tÐu³×¨.uM?AÐ ÁdUÐ .d ÊU¼œ “«Ë v½U?NO? œU?F?Ы vÐu?š tÐ3DXO&ODXGHO¨t²?ý«œ œu?łË U?¼ ‰e?ž ‰e?ž —œ È«b?²?Ы —œ t Èe?O?~?½« Êe?Š “U?ž¬ œu?łËs ¨t¹dU?½ U?ð Êb?Ž “«¨r²?¼ vžU?Ð sòb?M¹u?ÖÅv 5?M?Ç ÁdU?Ð .d? Ë tÐu³?×?òÆXÝ« t²?U¹—œ «— ʬ v?B?ýdÐ Áb?¬ œd?Ö r²?¼ ʬ ÈU?¼ÅsÝu?Ý È tL?¼ s¨r¼œÅv aÝU?Ä Ê¬ È—U?Öb?½U È«d?Ð ⁄U?Ð s¹« È t²?Ý«u?š tÐ t²Ýu?O?Ät¹c?G??ð s È Áœd??Ö“« t²??Ýu??O??Ä ”b??I?« ÕË— t? v¹U?ł ʬ¨¯—e??Ð ¯d??Ð qÖ p¹ U??N??M??ð ÈË— d??Ð ŒU?ý p?¹ ÈË—œdÖ È«d?Ð «— U?¼ ÊU??½« ÂU?L?ð t r²??¼ v? ‘u?ž¬ —œ sÆË« ʬ “« s Ë XÝ« s ʬ “« s »u?³?×?Æb?M?Åvp¹ tÐ «— tÐu³×Å «—U³Ž È t²?Ö È«eł« b½«u²?Ð —UN ÈdŽUý v²?¹UÐÅvÆbM t¹cG?ð UN½¬ fH½ “« Uð «ÅÁœ—ˬXO½U½« ÂULð Ë« “« t vUÄ È ÁdUШXÝ« È«Åt?²Hš È«uMOÐ Ê“ Ë« dFý “Už¬ —œ Êu?Ç t½uÖ s¹«¨b¼œ b½uOÄ d~¹œÆbMJO UDŽ« b½Ë«bš tÐ «—d« s¹« eO½ »u³?× È«dÐ ËÆœ—«œ œułË ‰ež dš¬ Ë ‰Ë« ÊU?O ¯—eÐ ËUHð s?¹« t XO½ tÐu³×? È«dÐ UNMðt œuÐ v²ÝœÅvNð œd Ë«¨Â—U?NÇ ‰ež “Už¬ —œÆœuýÅv/ ‰u?ײ Ë« ‘œułË ‚UL?Ž« —œ t v½U“ U²Š¨XÝ« ‚œUU³?¹“ t r?¼ —b d?¼ «— ‘d?O?E?½ Èd?¹u?B?ð êO?¼ t XÝ« È«ÅÁœ«e?¼U?ý Ë«¨d?š¬ —œÆœd?Åv v¹«b?Ö Vý Ë U?d?Ý —œjÝuð t vOz— ÊUO®∫rOMÅv Áb¼UA eO½ ÂuÝ ‰ež —œ «— vðËUHð 5MÇ dðÅgOÄÆbýUÐ d~½UOÐ b½«uð v/ býUÐv∫b??M??½«u??šÅv ÊU??¹«d????L??¼ò Áb?¬ U??$¬ t?Ð q¹u??Þ v¼«— vÞ “« fÄ ÊU??ÐU??O??Ð “« Ë Áb??ý tÞU??Š« g¹u??š Ê«—U??¹È«eł« È tłu²?LO¹uÖÆb?²«Åv ‚U?Hð« 5L¼ U?ł s¹«ÆXÝ« t²?A½ œuš ”Ëd?Ž È tK−Š —œ ÁU?ýœUÄ Ë©åøXÝU$¬Â—UN?Ç ‰ež —œ t? t½uÖ ÊU?L?¼¨rQðd?Ĩ—«c?~²?b?š vÝËb È Ád?N?Ç∫rOýU?ÐÅv Ë« t½U?~¹ È Ád?N?Ç ËUH?²? 5M?ÇÆrO²¼ ʬ b¼Uý eOšU²Ý—bOŽ XNЫdÄ t²U¹ eOšU²Ý— ‰öł dÄ È ÁdNÇ —œ Ë rOMOÐÅv lýu¹±∑≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 173

ClÑb=S=Ck_;kÎS¤¢¤^0²bĕĒcC¼_=9Ĕ»Ò±P;CÒ^=:ajR^bĒ`²bĕÓ±cD=<Ē»±¹lÌP=ÓCR8/^ÒĒб¹RpR`¼±±»FC:/mF±ÑPĔDC`RC<¬±R¼F±CSa9^FClÓbP;ĔCÑP=±b¹C49ÑbDCRaĒF±бP;6bpÓa9pP;CFClбP¹P;ĔCÑP¬RĝĔ¼±aĒÑP=g±¼ÏbC<¬ci:ÒPĔC¹±¼C_c8C<¬»¹ÒbZRD7»¹FCla7=7ĔF±»C±ÓÑ»CkP;CP;»C:ĔlcÐCpS=ĔÒ¹Òa4¹C/Òa89F0ĔF±c8`Óa9CÒ`RbC±ĒUb»¹CÓaCiÒ±PĔClc¹bÑP±ÒÑ»CÒP;6paĒÑP¹±»Ò±бR¹P¹bĥ·P±»Ò±ÒP;RiÒ±RCa4ÒCla89ÐC±R:

Page 174

©P/»¹lcNj^aF=`±ĒRC²C¬^Ò^=:ÑCP;CÒF±D=<»±¹lÌP=R8/P;CÒĒÏPĔ¹ÒR¼bÐC»¹ÄCaÏRi;±»Ó¹±ÒÓClÓSCĒѹ»Ò¬ab8ĔbC¬a_;=ÒF±ѹR^p»C±ÒĒÏbĔF69aЬlcFC²±¹C;=:ÓCla±R^±RġCÑCpCaÐC±R:Ē¹RpRF=ĠbĔÓ±¹RpRĒ¹RpRĤRi;bRC¹RpRabĕ©c;=lcamF=ĠbĔ»¹R8/Ò¹^6ĕ^ÐC±R:ĒûRĔ¹RR¹Ó±F±C¼»C=amě94»¹FCÓCkĒPĔClcC»b¼^FCб»ÓCla79PĔCRplF6jF¹F4;jaĒF±»ÒPÓaC^bËCPĔC_Ь»¹¶ÒSĘ²±RĔaĒF±ÏP;pÓѹbĒbR:PĔCѹRaC±±»ЬCl`baF±αSatÒ¹^bÐCkÒ¹±∑¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 175

Ē¶C¶R^bйRpÐb/ÓClaR^FC:/mÒ_=»F=ÓѼ±Ò»¹¹SĒF±ÐC;¶R^bc;=PĔClcËR/\/¹ÓbaaĒ^R^bR´RĒF±бb»±^´RÓbÒPĔClcR=±UCÑR»¹ÑCĔ¹CkÒabĕĒ`R=Ĕ»C=amÒC¼»C=amĒabĕÓ±cC´QDaĒCRF»¹P;CbFC`±PĔClc»bi±ÓClaĔb^FClÐCkÒĒÑP¬RCRF»¹aa_6pFRp_±b±»UClaCĔĒ»bi±ÓClaĔb^FCÐCkÒPĔCClD=^bT6ÓbÒĒ`R<²±RĔP;CbÐC¹ÒĒ¹Ò»ÒRFėaaĢbĕÓ±R¹¼C_98±»ÐCi6ÓClDÒ²bĕĒ_¹b²bĕЬ¼±`F±`RÓÒÌC=Ĕ±ÒĒĤÒ»ÐÒR±Rĕja`²bĕÓ±C=ĤbĔ`C´C¹»¹ÒĒĤÒRClÐCCa¹Ò¼NjÒU¼ ÁuO eO¹Uı∑µ

Page 176

ĒѹR^p»bi±C¬a_=;=ÒPĔCѹ±¹^pC»C±Òѹb/pUCl^pÒ¹±¹_±bba±»¹bFĕCЬ»¹ĒP¹lc±»¹bÓbClÑC=pR<_RCÓC»¹¹SĒFa;<ÒѼCT=6ÓÑb=ϱlѹRZ:`²bĕÓ±bÓ±R±»C<¬a`»¹±R^a¾CĒÓ¹blcP=8±R»¹CÓClÐCkaĒ_ClcÐÒR=±»bÐbmCP;Clcĥ±b»±RÒÏP=blc±»bĒϹRlcÓR»±»bĒϹ»Ò¬lc»¹Ï»¹CaCaÒÓ¹±¹lc_=94±RC¶ÒSĘ²±RĔCÏP=CĔblcba±»¹b»C±R=0ÒĒ¹blc`RR¼Ò±ymF¹P=/lc¾b¬»¹±RU±»F¹Òabĕ_=9Ĕ»Ò±бR¹Ó±lĒ_¹lc_±»C:ĔĒP±b¾¹bC±R²bĕaP=±S=i;=RÒP=;8»±P=±∑∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 177

ClÑb=S=Ck5Ž —œ tÐu?³×?Å∫b¹uÖÅv? t bý Á«d?L¼ v—«u?ý UÐ b?¹UШb?ýUÐÅv e?O½ ʬ s¹d?š¬ t b¹b?ł ‰ež t½U?²Ý¬ —œvIK𫗠ʬ b¹U?Ð t XÝ« —u s¹« tÐ t b?Ý— v dE½ tÐ —uÞ s?¹«ÆXÝ«åÈd~¹œ —uł Ë ÊU?J¹òd?E½ tÐ ‰UŠªœ—«œÅv “«dЫ «— œuš v~?²H?Oý Ë töŽ œu?š »u³?× tÐ X³?½ p¹ tÐ t vM?F Ê«bШXÝ« åÊU?J?¹ò Ë«ÆœddÐ Á«— d?Ý “« Ë« tÐ Êb?OÝ— È«d?Ð «— l½«u?ÅÏtL?¼ ÁœUF?« ‚u? v²?ýcÖ ÊU?L?¼UÐ Ë ªœ“—ËÅv oA?Ž Ë« tÐ —u?ý ÊU?L¼U?ÐË v¹UËÅvÐ Êu?“¬ Ë rQ?ð qL?% Ë u?−?²?ł Êu?“¬—œ t «d?ǨåXÝ« Èd?~?¹œ —u?łòË« ‰UŠ 5?Ž —œ¨U?«Æœ—«œÅv»u³?×? œe?½ —œ U?N?M?ð Ë« oA?Ž t b?½«œÅv ˨XÝ« ÁU?Ö¬ œu?š ÈU?¼ÅnF?{ tÐ Êu?M?«Åt²?šU?Ý —Ë—U?Ð «— Ë« X?J?ýÆbÐU¹ v XOFDË Èu Ë« fJŽ tÐÆrOMÅv/ Áb¼U?A «— v²Ou¾?ÅvÐ Ë ‘eG¨nF{ “« ÈdŁ« êO¼ d?~¹œ ¨r−MÄ ‰ež s¹« —œÆœuÐ ÁbOÝd½ ʬ tÐ eÖd¼ tbÐU¹ v XÝœ v½Ë—œ v²³¼u tÐ ÁbOÝ— bŠË tÐ Ë Ábýdð oOLŽĒ^=:ajR^bĒ`²bĕÓ±òĒC¼_=9Ĕ»Ò±P;CÒ¤wcD=<»±¹lÌP=ÓCR8/^Òœuš —uÞ tШ.—«œ ⁄«dÝ Ë« “« t t½uÖ ÊUL¼ ¨bÝ— v Á«— “« ÈeO?¬—«dÝ« —uÞ tШr−MÄ ‰ež “Už¬dÝ —œ ÃË“Ë« dF?ý¨XK?Ž Ë tO?UÅvÐòb?M? v Áb?¼U?A¨+DGHZLMFK$PYHUV t¨œuýÅv tM?×? œ—«Ë tb?I?ÅvÐ Ë ‘ułs¹«ÆÁbý X dÝ g¹uš »u³× vzU³¹“ “« t bM v X³× v½U“eO½¨ ‰uLF —uÞ tÐ ËÆåXÝ«—uÞ s¹«—œÁb??¬ ÃË“ ÊU???³??d???Ð tłË“ v¹U???³???¹“ Õb??¨.« Áœd??? Á—U??ý« ʬ t?Ð d??ð gO???Ä t U???¼Å‰e??ž ‰e???ž —œ —U???Ð t½ Ÿu??{u???tÐu³?× v?¹U³?¹“ ÊuÇ U?« å°v¹U?³¹“ t?Ç uðòÆ©∑∫∑ª¥∫∂ª∑∫¥ª»±∫¥ª±≥∫≤ª±∞∫≤ª»±µ∫±ªn«±µ∫±®XÝ«rJײ? d?Ný Ëœ tÐ tJK?ШbM?Åv/ tO³?Að —UN?Ð ÂU~?M¼ tШ5D?K? gMO?“dÝ tÐ «— Ë« d~?¹œ°XÝ« Ábý —«u?²Ý«Ê«—Ëœ —œ vÐuM?ł Ë vU?Lý X?²?¹UÄ t Èd?N?ý Ëœ vMF?¹ ªt²?U¹ XN?ÐU?A ʬ tÐ Êu?M?« t XÝ« rO?Ký—Ë«Ë td?ðÈuÝ tÐ Ë« ‰U?L Ë ÂU?Lð XA?Ö“UÐ t¨tłË“ È«d?ШqOz«d?Ý« È«dÐ XÝ« È«ÅÁb?ŽË ʬ ËÆ©π≥±®b½« Áœu?Ð ‚UI?A½«Ëœ Ë« ÂU½ tÐ Êu?M« t t½u?Ö ÊU?L¼¨b?M¹¬Åv? r¼œdÖ U?N½¬Æb?¹œd?Ö d~?¹œ r¼ ÈuÝ t?Ð t½«—œ«dÐ XA?Ö“UÐ V³?Ý ÃË“v²ý¬ »u?M?ł Ë ‰U?L?ý¨«œuN?¹Ë qO?z«d?Ý«¨rO?K?ý—Ë« Ë tdðÆb?½b?ý tÇ—U?Ä p¹ rO?K?ý—Ë« Ë td?ð r¼ nU? d?N?ý

Page 178

¯—e?Ð È t²?Ý«u?š ʬ t b?¬ b??¼«u?š gO?Ä e?O?½ œU??%« ÊU?“¨‰U?Š ÊU?“ v~?²??Ýœ Ëœ È tÐd?& “« fÄÆb?M?M??Åvs¹« t²Ýu?OÄÆb?ýUÐÅv? U?OK? È t²Ý«u?š s¹d?²Ö—e?Ð “Ëd« t—u?Þ ÊU?L¼¨b?ýUÐÅv b?O?F³?ð Ê«—Ëœ “« fÄ qOz«d?Ý«fuá¹ t²HÖ tÐÆœu?ýÅv oI× eO?½ Ê«—œ«dÐ ‰U˨b½Ë«b?š UÐ qË Ë bŠË —œ t U¼Å‰e?ž ‰ež UÐ —œU³²? dJHðÆ©±¥≠±≥∫≤ f«®åXšUÝ ÂbNM œuÐ ÊUO —œ t «— v¹«bł —«u¹œ XÝU ÊUO `K t XÝË« ò‰uÝ—5MÇ Ád?UÝ d?Ný “« d?²AO?Ð t vUŠ —œ XÝ« vU?Lý È tI?DM? X²?¹UÄ tÆbý Á—U?ý« tdðd?Ný tÐ «d?Ç U«d~¹œ ËÆ©±∑∫±¥ œUÄ ‡±®XÝ« ÁœuÐ Ád?UÝ “« q³ qOz«dÝ« X?²¹UÄ 5²?½ tdð ÊuÇ «b²?ЫøX—Åv —UE²½«tO³A?ð tÐu³?× tÐ «— Ë« ·—UF?² —u?Þ tÐ bM²?½«u?ðÅv/ Ë œuÐ tMO? Ë iGÐ —U?Çœ qOz«dÝ« t?Ð X³½ Ád?UÝ t ʬÁœ—uš bM?ÖuÝ b?½Ë«bš t t½u?Ö ÊUL?¼Æås È Ábý t²?d¹c?Ä Ë s ÈœUýò Âu?NH? tÐ tdð t ʬ d?š¬ Ë °bM?M‰U?Ë 5??“d?Ý Ë s Èœu??M?A??š «— u?ð tJ??K?Ð ªb??½«u??š b?M??¼«u???½ Êe?Š Ë Áb??ý U?¼— 5??“d?Ý «— u??ð d?~??¹œòÆœu?ÐÆåbOU½bM¼«uš/D)RQ È t²HÖ tÐÆbýU?Ð v rOKý—Ë« Êu?Ç å»«cłòË tdð ÊuÇ åU?³¹“òÈ tłË“ÆrOK?ý—Ë« Ë tdð Á«dL¼v³K? UÐ Æb?½U?Åv rOK?ý—Ë« tÐ U?NM?ð¨tÐu?³×? nD Ë XO?Ыc?ł XNł “«åXÝË« v¹U?³?¹“ “« gOÐ Ë« nD?ò WDLQHË g¹bMKÐ —œ U³¹“ò∫bM¼œ v œUNý t²J?½ s¹« tÐ dO«e ÂUL?ðßßU³¹dIð °Áœu?Ð tłu𠜗u t²ÝuO?Ä rOKý—Ë« —UýdÝe® °rUŽ È«bš¨b½Ë«bš È«Æu?ð ÈU¼ÅsJ XÝ«d¹c?Ä ‰œ tÇòª©¥∏ e®ÊuON Áu XÝ« ÊU?Nł vULð ÈœUýÆ©∏∑ —ue®å»uIF¹ ÈU¼ÅsJ lOLł “« d²AOШœ—«œÅv XÝËœ «— ÊuON Á“«Ë—œ b½Ë«bšòª©∏¥tÐ XÝ« Ábý tO?³?Að rO?K?ý—Ë« Ë td?ð廫cłò Ë åU?³?¹“ò dN?ý Ëœ tÐ tÐu?³×? t X?O?½ v²H?~?ý êO¼ ÈU?łVO?N? —«œÅ‚b?O?Ð ÈU?¼d?J?A?? q¦? Ëò∫©b?ýU?ÐÅv/ ʬ ·c?Š tÐ È“U??O?½®Áb?ýœU?¹ ʬ “« d?ð—Ëœ vL? t ʬ t?½U?N?Ðt vUŠ —œ dO«e? È ÁbM?¹u½ÆX¼ e?O½åVON?òU«¨býUÐ XŠöd?Ä Ë Ë U³¹“ ÎU?F«Ë tłË“ tÇ ÊUM?Ç Ë åv²¼ŸU?œ œu?š “« X?Ý sL?ýœ È tK?L?Š v?ÞU?O?²?Š« vÐ d?Ыd?Ð —œ t XÝ« Áœd?³??½ œU?¹ “« Áb?ý d?N?ý v¹U?³?¹“ È t²?H??O?ýg¹U¼—UB?Š tÐ «— œuš ‰œÆb?¹—UL?AÐ «— g¹U?¼ÅÃdÐ Ë b?O«d?Ð Ë« œdÖ«œd?Ö Ë bO?M ·«u?Þ «— ÊuO?Nò¨bMÅvœË«œ ÃdÐ q¦ X½œdÖò∫œuÐ t²H?Ö ÂuÝ ‰ež —œ »u³×Æ©±¥≠±≥∫¥∏ e®å°bOM qQð g¹U¼d?B —œ ËÆbONMÐXÝ« Ê«e?¹Ë¬ ÊU?ŽU??−?ý ÈU?¼d??á?Ý ÏtL?¼ vM??F?¹ d?á??Ý —«e?¼ s¹« —œ ËÆXÝ« Áb??ý U?M?Ð t½U??š ÕöÝ XN?ł tÐ t? XÝ«XJý v¹U³¹“¨È«ÅÁœu?²Ý 5MÇ v¹U³?¹“ «d¹“ °bM tK?LŠ Ê«bÐ t f ʬ býUÐ ŒU?²Ö —UO?Шt−O²½—œÆ©¥∫¥®X% œuš ÃË“ t XHÖ Ê«uð v/ d~ b½«uš rO¼«u?š s¹« “« fÄ t tÇ Ê¬¨s¹«dÐ ÁËöŽÆbýUÐ v eO½ Èd¹cÄU½øXÝ« t²dÖ —«d ʬ dOŁQð±∑∏t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 179

Ēб¹RpR`¼±±»FC:/m¤wF±ÑPĔDC`RC<¬±R¼„UMÝdð XNł ʬ “« Ë« ÏtÐu³?×Æœ—«œÅv «Ë ÈœU¹d 5MÇ tÐ «— Ë« t X?O½ g¹uš »u³×? “« ”dð ÎULKv/ sÝ g¹u?š ÃË“ È Á—UЗœ 5?MÇ ‰Ë« ‰e?ž —œ U¹¬Æb?ýU?ÐÅv d¹c?ÄU½ qL?% Ë« X³×? ÈU?dÖ t «—Ë« XÝ«oAŽ b¹b?ý —b s¹« d?ЫdЗœ ÃË“ —UÐ s¹«ø©¥∫≤®åb?¹U/Åv oA?Ž “« dĨs dЫd?Ð —œ Ë« ÊU¹d?JAò øb?¹uÖXÝU?? “« d?ðÅv?L?š“ Ë n?O?F??{ —U??O????Ð Ë« l«Ë —œ oA??Ž È“U??Ð —œÆb??M??Åv nF??{ ”U????Š« g¹u??š È Áœ«b?œ °bM³KÞ v @Mł tÐ «d vMF¹¨åXÝ« Ábý VUž s dÐ UN½¬ «d¹“ò åÊ«œdÖdÐ s “« «— X½ULAÇòd¼ ‡ b½—«b½ «— «—¬ Ë ÊU?ÐdN Ê«d?ðu³ —u? g½ULA?Ç Ë Áb½U ÕöÝÅvÐ g¹u?š È tÐu³×? dЫdÐ —œ ÃË“t È “ËdOÄ Ë XÐödÄ v¹U?³¹“ “« ÁbM¬ U?« ‡ åXÝ« »¬ ÈU¼dN½ œe?½ Ê«dðu³ g½U?LAÇò œuÐ t²?HÖ Ë« tÐ bMÇU???O??Ž X?U??¹ sð —œ .d?? —U????ł tÐ °tÐu??³??×?? È t½U??I??ýU??Ž ÂU??I??²??½«Æœd?? vÖœU??²????¹« Ê«u??ðÅv/ ʬ d??Ыd??Ð —œuð dÐ «— œuš rUð d?Ä ÈU¼Årš“ ÊUL¼ ˨Âd?O~Ð ÂUI²?½« uð “« b¹UШv¼œÅv «Åt−?MJý 5M?Ç t oAŽ¨Á¬òÅ∫b¹uÖÅvå°ÂdO~Ð ÂUI²½« b¹UÐ t XÝ« 5MÇ ¨Èuý bMœ—œ eO½ uð Uð “UÝ È—UłÂu?Ý ‰e??ž d??¹u??B??ð ÊU??L??¼ s¹« Ϋd??¼U?þÆb??¹¬Åvd??Ð t?łË“ d?L??²???? Ë t²????O??~??½«d?Ð ”U????Š« “« vŠb?? 5??M??ÇÁbO?M?ý d?ðb¹b?ý Ë d?ðÅ5?~M?Ý v¹U?³?¹“ s¹«¨—«u?²Ý« o?AŽ d?O?ŁQ?ð X%ò v—«u?ý È t²H?Ö tÐ t Æ©±∫¥®b?ýU?ÐÅvÆåœuýÅvF±CSa9p^FCbP;ĔCÑP=±b¹C49ÑbDCRaF±бP;6bpa9p^FClбP¹P;ĔCÑP¬RĝĔ¼±a¡¤wF±»C±lÓÑ»CkP;CbZRD7»¹FCla7=Ĕʬ ÈU??¼Åt?U??že???Ð Êu???Ç ÁU??O???Ý ÈU???¼u???∫vðËU???H??²??? ÈU???¼Å@½— nO???Þ tÇÆr?O???Ý— v Âu???Ý ‰e??ž d???¹ËU???B??ð t?Зœ U¼ ‰e?ž ‰e?ž È—U?AU?Ä s¹« “« ‰U?Š 5?Ž —œÆrE?M? vH —œ v~?L?¼ Ë b?O?HÝ ÈU?¼ÅÁd?Ð Êu?Ç U?¼ÅÊ«b½œ¨5?“d?ÝUÐ oÐUD t«dÇ ª©≤∫¥®b?MÅv tO³A?ð v¼UMÖÅvÐ ÈU¼ÅÁd?Ð tÐ «— tÐu³× ÈU?¼ÅÊ«b½œ t½u~Ç t rO?ýUÐ v V−FðeOÇ tL¼ t bMýUÐÅv vLŠ—ÅvÐ Ë Áb½—œ Ê«u?OŠ È t½UA½ tAOL¼ U¼ÅÊ«b?½œ¨dO«e —œ ’uBš tÐ vKO$« X¹«Ë—tÐ t œuý v —ˬœU?¹ «— v«—¬ ÈU¼ÅÁd?Ð tÐu?³×? ÈU¼ÅÊ«b?½œ ¨fJŽ tÐU?«Æb?MF?KÐÅv Ë Áœd? Á—UÄ U?¼ÅÊ«b?½œ UÐ «—±∑πU¼ ÁuO eO¹UÄ

Page 180

êO¼ U?¼ t½uÖ vzU?³¹“ “« »U?−Š d?¹“ —œ Ë b½« Áb?¬dÐ „U?Ä Ë ÁeM? vUL?Š “« t b½—«œ oK?Fð U?O?Ž ÊUÐd?N ÊU?³ýÁUOÝÆbM½UÅv —U?½« È Á—UÄ tÐ ÂuÝ ‰ež —œ t¨b?MAš—œÅv ÊUMÇ r¼ ld?Ð XAÄ —œ Ë« ÈU¼ÅtIOI?ý ˨ÁbA½ t²ÝUUNMð U¼Å‰ež ‰e?ž —œ öÞÆœ—«b½ È—uCŠ v¹öÞ @½— rOM?OÐÅv sJOÆbM?ýUÐÅv tÐu³× ÈU?¼Å@½—¨ŒdÝ Ë bOHÝÆXÝ« »u³× ʬ“«Uð °bM v —«dJð «— œuš ÊU?MÝ —UOÐ bÝ—Åv d?E½ tШbMÅv g¹uš È Áœ«bœ “« »u?³× t vA¹U²Ý—œÊUL?¼ ° œ—«b?½ œu?łË bM? v ÂöŽ« t tÇ Ê¬ —œ vÖ“U?ð êO?¼Æb?M?ýUÐ v¨ÊU??J?¹ gO?ÐUL?¨d?¹ËU?Bð¨ Âu?Ý ‰e?žÆ XÝ« v~AOL¼ ȫˬv b?¹b& Á—U?ÐËœ U?Žu?{u? ÊU?L?¼ pý vÐÆœu?ýÅv t²?H?Ö “U?Ð «—U?³?Ž ËU?H?²?ßßöU? vM?(U?Ð b?M?Ç d?¼eO~½«dÐ 5% —UOÐ tœu/ Áb?¼UA ʬ —œ «— —«dJð Ê«uð v vMÝ tÐÆËUH?² v~M¼¬ »d{ UÐ bMÇd¼¨œuýÁb½U XUÝ Ë«¨œœdÖ “UÐ œuÐ —u³− »u³× Ë œuÐ Ábý t²Ð Ë« ÈË— dÐ t È—œ dЫdÐ —œ t ÂU~M¼ ʬ “«ÆXÝ«Xý«cÖÅvÆœdJ½Åv/ v²¹UJý êO?¼ ˨œuÐ Áb½«d½ ÊUГ d³?OA½“dÝ êO¼ bFÐ tÐ ÂU?~M¼ ʬ “« Ë ÊU“ ʬ Uð Ë«ÆœuÐÊU¹U?Ä —uÞ tÐ Ë œu?Ð t²?¹dÖ b?ý tÐ tÐu?³×?ÆbÐU?¹ XÝœ œuš v~?½«u?¹œ È tÞ—Ë tÐ vzUN?Mð tÐ œu?š »u³?×? Uð“« È—uBð qÐU?dO?ž qOK% œ—«Ë¨œu?³½ Ë« U?Ð X³×? tÐ —œU d~?¹œ ÊuÇ ËÆœd?Åv ‰«RÝ Ë u?ł Ë Xł Èd¹c?ÄU½Ë« ÊuM«ÆœuÐ t²U¹ dÞUšœ oKFð Ë« tÐ t²?ýcÖ “« dð t²HOý œuš ÕË— ÂULð UÐ ‰U?L Ë ÂULð d~¹œ —UÐÆbý œuš ÃË“Æœ—«œ —uCŠ Ë« ⁄UÐ ‚ULŽ«—œ tAOL¼ t¨œuÐ t²U¹“UÐ «—p¹ tÐ d~¹œ —UÐ ÊuÇ »u³× Âö U«ÆXÝ« s ʬ “« ,u³× Ë œuš »u³× ʬ “« sòÅ∫œdÅv te“ Ë« tÐu³× “« È«Åt¹U?M¨ vA½“dÝ êO?¼ »u³× pý ÊËb?ÐøœuÐ tAOL?¼ ÊUÐ d~?¹œ —UÐ U¹¬¨b½b?¹“ËÅv oAŽ d~¹œ øœËdÝÅv g¹«dÐ t œuÐ t½«dð ÊUL¼ “UÐ U¹¬ U«ÆXšUMýÅv vÐuš tÐ «— Ë« tÐu³×ÆœdÅv/s¹d??ð pÇu?? t ʬÅvÐÆœu??Ð v?ÝËd??Ž “«Ë¬Æb??¬Åv“U??Ð g¹u??Ý tÐ ÃË“ œU??ý “«Ë¬ t²??ýc??Ö ÊU?????Ð Êu??M??« Ët½UIýU?Ž v²? UÐ ÂuÝ ‰e?ž —œ t «— t½«dð ÊU?L¼ »u³?×¨b¼«u?Ð Ë« “« v×?O{uð Ë b?¹UL?MÐ t²ýc?Ö tÐ È«ÅÁ—Uý«t²½«uð vÖœu ÊËbÐ U²?Š ËÆXÝ« ÁœdJ½ dOOGð Èe?OÇ t b½ULNÅv Ë« tÐ VOðd?ð s¹bÐÆœdÅv —«dJð¨œËdÝÅvË« tÐ «— vdŠ 5MÇ ‰UŠ tÐ UðËÆXÝ« td?ð Ë rOKý—Ë« rJ× ÈU¼dN?ý ÊuÇ U³¹“ Ë rJ× t b?½ULNHÐ Ë« tÐ œuÐœułu?Ð «— dJ?Hð s¹« ‘d?L?¼ È«dÐ t È—u?Þ tШœuÐ gËe?½ Ë ‰uË« ÊU?“ “« dðÅrJ?×¨v²?Ý«— tÐ ËÆœu?Ð t²H?~½ÆÆÆåv²¼ VON —«œÅ‚bOÐ ÈU¼dJA q¦ò∫b¹u~Ð Ë« tÐ t œ—ˬ vÁ—U?ÐËœ sýË— vM?O??M?Þ Ë b?M?K??Ð È«b? U?Ð t XÝ« vI??A?Ž “«Ë¬¨Ë« È«d?Ð ¨Xýc??Ö °e?O?~?½«ÅXH??~?ý »u?³?×??t½ÆtOI?Ð ÊU?O XÝ« V?²?M ˨X?Ý« åt½U~?¹ò Ë« t b?M ÊU?A?½dÞU?š œu?š —«bœ tÐ b?¹U?Ð e?O½ Êu?M?«¨b½«u?šÅv±∏∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 181

tÐ t ÆbýU?Ð v©≤∫≤®åU¼—U?š ÊU?O —œ sÝu?Ý t ÊUM?Çò œu?Ð Áœd te?“ všuý U?Ð g¹«d?Ð t È“Ë— ʬ ÊuÇÈd?ðd?Ð “« «b?ł¨Ë« VK? —œ È« t½U??~?¹¨Xý«œ XO?L?¼« ÎU??F?«Ë g¹«d?Ð Ë« U?N?M??ðÆœu?Ðd?~?¹œ ÊU?½“ U?Ð t??¹U?I? Âu?N?H??ÆÊU½“ d~¹œ dЫdÐ —œË« v¹U³¹“ d¹cÄU½—UJ½«Ÿu{u s¹« —œ t¨Ê«d~¹œ 5M?Ç r¼¨U¼ÅtJK s¹dðô«Ë Ë s¹d?ðdONý¨s¹dðU?³¹“ l«Ë—œ œuÐ dðÅ`ł—« tL¼ “« Ë«Æœu³½ Èb¹œdð êO¼ ÈUłĒa4¹C/Òa89F0ĔDODPRWKP;Ñ»C:ĔcÐCpS=ĔÒ¹F±c8`a9CÒ`RbC±Ub»¹CÓaCiÒ±£¢¤wPĔClc¹bÓÑP±ÒÓÑ»CÒË vÖ—eÐ œU/ t²ÝuOÄ ¨oO²Ž bNŽ —œ t¨Áœ—ˬ œU¹ tÐ «— ÊULO?KÝ È«dÝÅÂdŠ¨U¼Å‰ež ‰ež È ÁbO½«dÝb¹œdðÅvÐbBOÝ Ë u?½UÐ Ê“ bB²?H¼ «— Ë«ò Ábý Áœ—ˬ ÊU?¼Uý »U² —œ 5?MÇÆXšUÝÅv ÊU?¹U/ «— ÁUýœUÄ —b? XLEŽÁuJý Ë XLE?Ž —œ t XÝ« ʬ¨bMÅv? ÊUA½dÞU?š U¼Å‰ež ‰e?ž ÃË“ t vuNH? U«Æ©≥∫±± œUÄұ®åœu?Ð tF²tœuÐ Áœ«œ ÈUł «—åÈ —ULýÅvÐ Ê«uł Ê«d²šœ Ë dL¼ œU²A¼ Ë tJK XBýòg¹uš—UЗœ —œ ÁUýœUĨœuš vdýtKU¨ s d?ðu³ U«ò¨©±∑≠±≤∫≤d?²Ý«®åË« »u³?× g¹«dÐ œu?Ð t½U~¹ ßßöU?¨t½U~¹òd?²Ý« »U²? È t²HÖ tÐv²?M??D?K??Ý vU??I? tÐ «— Èd???L??¼ Ë vÖœd??Ð j¹«d?ý “« tË«òf?O?½Ëœ —u??Ö Èd?Ö È t²??H?Ö t?ÐÆå°XÝ« vJ?¹ s? ÈvKU d?ðu³? Ë«¨bM XU?¹—œ «— ”bI?« ÕË— t²?½«uð vUÄ Ë Èœ«“¬ È t?DÝ«Ë tÐ t XÝ« Ë«¨t²?šUÝ s¹e~?¹UłÆås È tKU Ë s dðu³ t½U~¹ò∫b¹uÖ v ÊuÇ b½d~½ v Ë« tÐ ÃË“ t XÝ«XÐUŁ È—«œUË UÐ »u³×¨œdÅv dO?Ý« È—ULýÅvÐ ÊU½“ v¹U³¹“ d×Ý oA?Ž—œ «— g³K t ÊULOKÝ ·öš dЗœ tÐu?³?×? Æœ—«œÅv XÝËœ “Ëd?¹œ “« gO?Ð “Ëd?« «— ‘d??L?¼ d?~?¹œ d?ÞU?š oK?F?ðÅvÐ Ë o?K?D? —u?B?Ð g¹u?šs¹d?ðÅ»u?žd? Ë« ÂU?L?ðÆÆÆ X?Ý« Áb?ý t²?ý«d?« U?¼—«e?¼ d??Ð Ë«ò∫œu?Ð t²?H?Ö Xý«b?M??ÄÅv Áb?A?L?Ö «— Ë« t v²??ŽU?ÝkH????Š “« t¨qO????z«d????Ý« È«u????M????A???Ð ·Ëd????F???? œËd????Ý tÐ XÝ« v?«ËóÄ Èb????¹œd????ð ÊËb????Ð ¨©±µ≠±∞∫µ®åXÝ«vUL?ð Ë ÊUł vU?Lð tÐ «— œu?š È«bš Áu?N?¹ fÄÆXÝ« bŠ«Ë Áu?N¹ U? È«bš Áu?N¹ u?MA?Ð qO?z«dÝ« È«ò∫œËdÝÅv—œ Èd~¹œ ÈU?ł —œ ˨XÝ« qU Ë t½U?~¹ tÐu?³× g¹«d?Ð —uÞ s¹« fÄ Æ©µ≠¥∫∂ Yð®åU/ X³×? œuš u”bI vu? X¹«bš Áu?N¹ È«d?Ð uð t «d¹“ò∫œuÐ Áœd rO?NHð Ë« t?Ð t²ýcÖ“«d?ð .ö vM(U?Ð tOM¦?ð »U²? ÊUL¼±∏±U¼ ÁuO eO¹UÄ

Page 182

Ë« œuš È«dÐ ’uB? Âu b½«Å5“ ÈË— d?Ð t v¹U¼ÅÂu lO?Lł “« Uð XÝ« Áb¹e?ÖdÐ «— uð X¹«bš Áu?N¹ ¨v²¼Æ©∏≠∂∫∑ Yð®åvýUÐÊUÖeOýËœ¨tGO¨tJKòÅ∫Ë« pÇu? Ê«d¼«uš bM²¼ Uł s¹« —œ 5?“ ÈU¼ÅXK È tL¼ t XÝ« —uÞ 5L¼tL¼ tÐ t ʬ “« fÄ »u?³?× U?«Æb?½—«œ —uC?Š U?ł ʬ —œ bM?ýU?Ð t²ý«œ »u?³?× U?Ð t v²?³?½ d?¼ tÐ å—UL?ýÅvÐÊ«d??¼«u??š È tL??¼ ÊU??O?? —œ¨X¹d??A??Ð —œU?? “«ÆÈ«Åt?½U??~??¹ u??ð ¨b??M?? v— «d??J??ð œu??š ÏtłË“ t?Ð È«d??Шt²????¹d??~??½“« dðd?ШtÐu³?×¨b?uð “« t½U?~¹ øXÝ« t½u?~Ç ‘d?L?¼ VK È«d?Ð fÄÆv²?¼ Á—U²? Ë t½U?~?¹ Èd²?šœ¨g¹ušÊ«d?²?šœ È tL?¼ “« d?ðd?Ð Êu?Ç Ë b?½«ÅÁb?¹e?Öd?Ð «— Ë« t tâ?½¬ “« d?ðd?Ð t½U?~?¹ vu?K??ÆXÝË« ÈU?¼Åt?M?¹e?Ö È tL?¼XÝË« dL?¼ÅÈ t½U~?¹ oAŽ t?JKÐ b?ýUÐÅv/ ‘«Åv¹U?³¹“ XK?Ž tÐ UN?Mð¨ÊU?Nł ÊU?½“ d¹U?Ý “« dðd?Ð Ë býU?Ð ‘—œU«— uð s Ë ÈœuÐ Âd?J Ë UN?ÐÅÊ«dÖ s d?E½ —œ t ÊuÇò∫œdÅv ÊUA?½dÞU?š v³½ UO?Fý« »U?² —œ t —u?Þ ÊUL¼Æ©¥∫¥≥® år²ý«œÅv XÝËœeO½ eÖd¼ ËÆœdÐ v/ œU¹ “« U¼ ‰ež ‰ež —œ «— »u³× UOЫ s¹« È ÁdÞUš qOz«dÝ « Âu a¹—Uð ‰uÞ —œ eÖd¼‰ež s( UÐ Á“«b½« tÇ U?ð ÂU~M?¼d¹œ œËdÝ s¹« Âu?NH t t½uÖ ÊU?L¼ œ“UÝ v/ nu?² Ë« tÐ «— œuš iO? ¡UDŽ«∫XÝ« p¹œe½ U¼ ‰ežÊU²š—œ È tL¼ ¨5“ ÈU¼Åq~Mł È tL¼ ÊUO “«ÆÈ«ÅÁb¹eÖ «— t½U~¹ „Uð s¹« rUŽ 5ŠU¹— È tL¼ ÊUO “« ÆÈ«ÅÁb¹eÖ œuš È«dÐ «— sÝuÝ p¹ UNMð¨XIKš ÊUÖb½dÄ vULð ÊUO “«°È«ÅÁœd »UDš ås dðu³ò «— vJ¹ UNMð«— È—«e~ÝUá?Ý 5z¬ XOÐ s¹«—œ t XÝU? pð pð Ë XÝ« X¹dA?Ð ÏtL¼ Ë eO½ U?OK? ¨qOz«dÝ« Âu? Á«dL¼(OL]DEHWKGHODWULQLWHt t½u??Ö ÊU??L??¼ œ—«œ v XÝËœ œu??š V??²??M?? d?N?? “« «— U?? t f? ʬ tÐ X³????½Æ圗«bÐ XÝËœ UN½¬ “« d²AOÐ «— uð —«c~Ðò∫XÝ« Áœd ÊUA½dÞUšU¼Å‰ež ‰ež Ê«uł ÊUGUÐu½ ÊuÇ b¹U³½Ë¨œ«œ t½U~¹ vÝUÄ t½U~¹ vIAŽ UÐ b¹UÐ t½U~¹ oAŽ s¹« dЫdÐ —œ UNMðpý vÐ t¨œd?Ð ÊU??L?Ö ÊU??A?ðU??O?ŠË— tÐ Ê«u??ðÅv t b?½“ v ”b??Š vU?ÝËœ f?O??½«d?? f¹b? È t?²?H?Ö t?Ð ttÐ b½—«œÅv r?ON?Ý oA?Ž s¹« —œ e?O?½ «— d?~¹œ ÈU?¼e?O?Ç È—U?O?Ð U?« b?½—«œÅv XÝËœ VK? rO?L “« «— »u?³?×?”bI »U²¨œdÐÅv c? v¼ô« ÕË— “« “uM¼ ¯—eÐ ÁUýœUÄ ÊU?LOKÝ ÊuÇò vUÝËœ fO?½«d f¹b È t²ýu½±∏≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 183

X³×? nË «— È—U?LýÅvÐ ÊU?Öe?OýËœ Ë ÊU?½“ U?ð Xý«œ «— Á“U?ł« s¹« t½U“ ʬ —œ Ë«¨œËd?Ý v «— U?¼ ‰ež ‰e?žË tL¼ È tKU Ë« »u³?× t½U~¹ t Êu?ÇÆbMýUÐÅv «—«œ «— vðËU?H² UB?² Ë j¹«dý t b?ýUÐ t²ý«œ g¹ušË« Ë dÞUŠ s¹bÐ bM²?ý«œÅv/ «— XÐU— Ê«uð Ë« UÐ Ê«d~?¹œ t Xý«œ œułË pð Ë VO−Ž Èdðu³? ÊuÇ dOE½ rb½œuÐ qC?Hðd?Ä Ë È—U²?« Ê«u½U?Ð ‰Ë« ÂUI —œ d?~¹œ Èu?½UÐ XBý¨ÁU?Ö Ê¬ÆbO?U½Åv XO?*uý g¹uš ÂU?½ UÐ «—ÈUł ÁU?ýœU?Ä ÏtK?−?Š —œ U?« b?½œu?³?½ tJ?K? t d?~?¹œ Èu?½UÐ œU?²?A?¼ ÊU?½¬d?Ð ÁËöŽ ªb?½b?O?U?½ v tJ?K? «— ÊU?½¬ tn —œ t —U?L??ýÅvÐ v½U??Öe??O?ýËœ Ë Ê«d??²?šœ¨ÊU??¹U?Ä —œ Ë ªb??½œu??Ð Ë« p¹œe?½ ÊU??Ðu??³?×?? Ë Âd?²??×?? Ë b?M??²?ý«œ‰ež —œ «— U?¼ ÊU?ł s¹« V³?Ý s¹« tÐÆÆÆ b?M?²?—Åv ÊU?O? “« VO?ðd?ð d?¼ tÐ t b?½býÅv? v½U?½¬ s¹e~?¹U?ł¨—U?E?²?½««— Ë«¨ÊU?A?ŠË— v½U?œU?ý Ë ‘“d?¬ È«d?Ð b??½b?O?M?ý «— ÃË“ Èu?Ð Ë ÂU?½ Êu?Ç t¨b??½«ÅÁb?O?U?½ ÊU?Öe?O?ýËœ U??¼Å‰e?žÊ«uł Ê«d²?šœ t t½uÖ ÊU?L¼ «cÆb?½œuÐ »«œU?ý Ë Ê«uł ÊU½u?Ç t vF«Ë vI?AŽ U?ШbM²?ý«œÅv XÝËœ t½UI?ýUŽË ÊUýÅtöŽ œ—u ÈU?¼b³?½œdÖ Ë b?M³?²Ýœ UÐ Ë b?MýU?Ð t²ý«œ Èd?¼uý t vð—u?—œbM?ÐU¹—œ «— œuš d?¼uý b?MK?¹Ur¼ pÇu? ÊU?Öb?½dÄ U?Ð Ë b?M?¹¬ Êu?M?ł tÐ b?M?B?d?Рʬ U?Ð b?M?M? v È“U?Ð b?½—«œ XÝËœ —«ËÅt½«u?¹œ t ÊU?ý—ËU?¹pý vÐ tÐd& vÐ Ë Ê«uł œ«d?« s¹« bMM? —U²— ÅÈ“U?ÐÅ»U³Ý« Êu?Ç U¼Å»U−?MÝ U¼Å@ÝÅtu?ð UÐ Ë b½u?ý X³×«— Èd~¹œ —ULýÅvÐ t²Ý«uš œuš ÈU¼ÅvdÖdÝ Ë U?×¹dHð ʬ Á«dL¼ U« Ë b½—«œÅv XÝËœ «— œuš ”bI ÃË“Ë« UÐ tÇ b½«ÅÈ“UÐ ÂdÖdÝ ÊUMÇ r¼ U«¨b½“—ËÅv oAŽ Ë« tÐ eOÇ d¼ “« d²AOÐ t vð—u tÐ b½—«œ v XÝËœ eO½åÆÆÆË« œułË ÊËbÐ tÇ ËË XÝœ fJŽ d?Ð ÊU?½¬ °XÝ« ÁbA?½ X³?× t?½U²??³ýu?š Èd?~¹œ È t½u?Ö tÐ U?¼ ‰ež ‰e?ž Ê«u?ł Ê«d²?šœ “«t ʬ “« fÄ t b½«ÅÁœ«œ ÊU?A?½ Ë b½«ÅÁœ«œ «d? ‘u?Ö »u³?×? qOK?& ȫˬ tÐ u?JÝ —œ «b?²?ЫÆbM?ýU?Ð v“U³?œX³× dO ¨ÊULÖ tÐ åÆÆÆ uð ÈU¼ÅÊ«b½œ Ë Ê«uOÖ¨uð ÊULAÇò∫b¹uÖ v Áœ«œ —«d »UDš «— tł—“ ULOI²tF² œU²A¼ Ë tJK XBýò XÝ« t²HÖ Ë Áœ«œ —«d b¼Uý «— ÊU½¬ v~L¼ ÁËdÖ tÐ »UDš Ë Áœ«œ dOOGð «— t½UIýUŽË« ÈU¼ÅX³× tÐ UM?²Ž«ÅvÐ ÊU½¬ bM?Ç d¼ÆXÝ« vJ¹ s È tKU Ë s d?ðu³ U«¨b?M²¼ Á—UL?ýÅvÐ ÊUÖeOýËœ Ës¹« “« 5“ ÈU?¼ÅXK È tL?¼ ÊU½“ s¹« v~?L¼Æb?M²?ý«b½ Ë« tÐ vðœU??Š êO¼ d?ðÅÊ«uł Ê«d?²šœ Ë b?½œ«œ ‘uÖ «—Æåb½b¹œÅv Áœ—ˬdÐ «— œuš ÈU¼Ë“—¬ Ë bO« Ë« œułË —œ ˨b½œuÐ œuMAš œuš bý—« d²šœ X¹UMŽ Ë nDP;6paĒÑP¹±»Ò±бR¹£¤wP¹bĥ·P±»Ò±ÒP;RiÒ±RCla4¹C/Òa89Õb? «— Ë« ÊU??N?ł È t?L?¼ tJ??K??Шœd?O??ÖÅv —«d?? g¹U??²?Ý Ë X¹U??M??Ž œ—u? œu??š ÃË“ XÝœ tÐ U??N??M?ð t½ t?łË“rOK?ý—Ë« nFý È t¹U? uðò∫bý ÁœUN?½ ׫ œuš Âu? ÈuÝ “« 5?MÇ œu?š È“ËdOÄ “Ë— —œ t?¹œuN¹ Êu?ǨbM?¹U/Åv±∏≥U¼ ÁuO eO¹UÄ

Page 184

t XO½ rOKý—Ë« X?K UNMðÆ©π∫±µ t¹œuN¹®å°v¹U q½ ¯—e?Ð œU/ uð¨°vKO?z«dÝ« ¯—eÐ È tKNK?¼ uð°v²¼ÈU¼ÅXK? È tL?¼ vz«Ë¬ r¼ l«Ë—œ tJ?K?Ð∫b?¹u?Ö v ‘U?ÐœUý «— Ë« Ë b?ÐU?²?ýÅv U?¼ ‰e?ž ‰ež È tłË“ “«u?A?O?Ä tÐÁ“«Ë¬ Ëò∫rOýUÐ v v³½ ‰U?OeŠ œe?½ ÁuN¹ Âö oI?% b¼Uý t t½uÖ ÊU?L¼¨ .uM?ý v Uł s¹« —œ t XÝ« 5“.d dCŠ tÐ »UDš œËdÝ È tbI —œ ËÆ©±¥∫±∂ ‚eŠ®åb?ý l¹Uý U¼ X« ÊUO —œ XOzU³¹“ V³Ý tÐ uð ÈÆåbOU½ bM¼«uš X³ýuš «d U¼ X« È tL¼ Áb¬¨åbýUÐ v iO “« —UýdÝ t ʬdÐò0D[7KXUL Ë Áœd —uBð Ád?UÐ .d tÐ vA¹U?²Ý ÊuÇ «— U¼ ‰e?ž ‰ež Âö s¹«¨vUÝËœ fO?½«d f¹bÈ t²?ýu?½ t?Ð Ë åÁœd? X¹«b??¼ XO?łË“ XO??F?{Ë tÐ È—œU?? XO?F??{Ë “«ò «— Ë« ‘d???Ä t XÝ« t²?H??Ö e?O??½ DQË« t «dÇ∫b¹¬ qzU½ œuš »u³× oAŽ Èô«Ë tKŠd tÐ t²½«uð U?NMð U Èu½UÐ ”bI —UOÐ .d l«Ë—œ vUÝËœË∫b½—«œ «— tâž«“ Ë ⁄ö ÂU½ —«Ë«eÝ UNMð Ë« dЫdÐ —œ Ê«dðu³ d~¹œ t XÝ« X³× —œ t½U~¹ dðu³ t½U~¹ ÊUMLJ øXÝ« ÁœuÐ U³¹“ v²Ý«— tÐ U¹¬ ÁdUÐ .dò∫rOA¹b½UOÐ bý v ‰«u¾Ý 1HYHUV —œ Ë«“« t œU½dÐ aÝUÄ tÐ ÊuÇË« œb− —«b?¹œ È«dÐ b?¹d{U?Š b¹d?~M?Ð «— Ë« —UÐ p¹ Êu?Ç t XÝU³?¹“ È—b tÐ Ë«°Á¬ ‡ b?¼œ v aÝUÄ œU?½dÐÆåbOM —U¦½ ÊUłv t«œ« ‰ež s¹« —œ Áb?¬ t²?U¹ „d?³ð Ë t½U?~?¹ tÐ X³?½ U?¼ X« È tOK? ÈuÝ “« t? v½UN?ł g¹U²?Ý s(∫bÐU¹©P/»¹lcNj^aF=`±RC²C¬^Ò^=:ÑCP;CÒ£¤w©F±D=<»±¹lÌP=R8/P;CÒdÄ X¹«Ë— —œ ÊuÇ uÝ p¹ “«ÆXÝ«å—uNþò XUŠ—œ tAO?L¼ œœdÖÅv “UÐ œuš dL¼ ÈuÝ tÐ t È«ÅtłË“g¹uš Ê«—U¹ ÊULAÇ dЫdÐ —œ d²AOÐ U«¨œuý v bMKÐ vMOzUÄ —UOÐ È t³ðd “« Ë b¹¬ÅÅv XÝœ—Ëœ “« Ë«¨Ãd)ËrÅr Uð œu?ý v d?¼U?þ Ë«¨rOM? œU?¹ œu?ý v Áb¹œ o« —œ t? È« Á—U²?Ý U?¹ oK? “« t —uÞ ÊU?L?¼ œu?ý v d¼U?þvÖbMAš—œ Ë oK ÊuǨXÝ« eO~½«ÅXH~ý Ë u½Ë«ÆbM qOL% Èd¹cÄU½ qL% —uÞ tЫ— œuš œułË Ë bM bý—Vý È tJK?¨œ—«œ œu?š ÃË« È tDI?½ —œ «— b?Oý—u?š ÁuJ?ýd?Ä XLE?Ž t ÊU?MÇ r¼ V?ý ÊUL?ݬ —œ ÁU Êu?Ç ¨Ê¬«b²Ð«¨rO?¼œ `O{u?ð «— ʬ XO½«—u?½ XdA?OÄ qŠ«d? Uð bM? v pL —u?½ gÐUð nK?²? qŠ«dÆ“Ë— È tJ?KËtÐu³× È Ád?NÇ dÐ tb?ýUÐ v “ËdO?Ä »U²¬ Êu?Ç dš¬—œ ˨ ÁU ÊuÇ Áb?MAš—œ ÁU?Ö Ê¬¨XÝ« oK ÊuÇ »u?³×Æ ©≤≥∫≤± UJ®åœ“UÝÅv —uM «— ʬ «bš ‰öłòbAš—œ v±∏¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 185

“« dE½ tР˪DFLHVRUGLQDWDåXÝ« —«œÅ‚bO?Ð dJ?A? VON?òœU/ —ˬœU?¹ b?Oý—u?š bM?“Ëd?OÄ U?FA?F?AðdJ?A s¹« —«b?Ná?ݨ«bš¨œ—«b?MÄÅv u?¹U?³ Áu?N¹ gð—« «— ÊU?Ö—U²?Ý È tuE?M? t Áb¬d?Ð vKO?$« sN XM?ÝœU¹ U?N?½¬ ÊU?¹d?J?A? È tL?¼ Ë 5?“ ËU?¼ ÊU?L?ݬåXI?K?šòÊb¬ b?¹b?Ä “« e?O?½ gM?¹d?¬ »U?²? È Áb?M??¹u?½ÆXÝ«t²ÝuOÄ t XÝ«Åb½Ë«bš ‰«e¹ô —b rEM g𗫨—«œ ÊU1« vKOz«dÝ« dE½ —œ¨ÊUÖ—U²ÝÆ©≤≠±∫≤ bOÄ®bMÅv—Ë«œ®åb?½œd?? @M?ł œu??š ‰“U??M? “« ÊU??Ö—U?²??Ýò∫b?½«u?šÅv? 5?M?Ç Á—u??Ðœ Ë b?M??M?Åv Xd??Š Ë« ÊU?d?? X%v d??Ð «— ÊU?Ö—U??²??Ý È tL??¼ d????Š Ë XÝ« Áu??J??ýd??Ä Ë U??³??¹“ U??¼Å‰e??ž ‰e??ž È tÐu??³??×? ‰U??Š 5??Ž —œÆ©≤∞∫µvJ¹—U?ð dÐ »U?²¬ Êu?Ç Ë¨œ“U?Ý ÁbM?«dÄ «— ÊU?ML?ýœ ÈU¼Ëd?O?½ È tOK? U𠜗«œ «— —b? s¹« tÐu?³×?Æb½«e?O~?½«tH?ýUJ? »U?²? —œ t t½u?Ö ÊU?L?¼¨Áœd? g³?O?N? 5?M?Ç t XÝË« v¹U?³?¹“ vÖb?M?A?š—œ s¹« ËÆœœd?Ö VU?ž VýÆ©±≤ UJ®bý “ËdOÄ U¼œ˛« dÐ t v½“¨b½«ÅÁœ—ˬʓ¨b½« Ábý ‘dÝ ÃUð ÊUÖ—U²Ý Ë XÝË« ÈU?¼ÅÂb d¹“ —œ eO½ ÁU Áœd tÞU?Š« «— Ë« bOý—uš t —uÞ ÊUL¼Ê¬ Á«dL?¼ Ë œuýÅv/ œd?š XI?Kš Áb?¼UA? “«¨dO?«e? »U²? —œ ÊuÇ e?O½ U?¼Å‰e?ž ‰ež È tÐu?³×?¨tH?ýUJ? »U²?u?ð t v½U??Ö—U??²?Ý Ë ÁU?? tР˨XÝu??ð ÈU?¼ÅXA??~??½« XF?M?? t rM??Åv ÁU?~??½ u??ð ÊU?L??ݬ tÐ Êu??Çò∫b?¹«d?ÝÅv5DK? UNM?ð Ë œd~½Åv «— ÊU?Nł ÂULð¨tÐu?³×Æ ©∏ e®åøȗˬ œU¹ tÐ «— Ë« t X?OÇ ÊU?½« fĨȫÅÁb¹d¬v½ULݬ tÇ rUŽ s¹« tÐ Ë« t v²?Ý«— tШU¹ÆœbM³Ð Xb?š tÐdL Ë bM? qOK& «— ʬ Uð¨bM? v/ X¹UH g¹«dÐ7HLOKDUGGH&KDU —bÄ t t½u?Ö ÊU?L¼ÆXÝ« v²?M?DK?Ý ÃU?ð oײ?? v¼ô« È tł—œ tШb?ÐU¹ oK?F?ð vMO?“ tÇ Ë—u½¨ÁbýdÄ »¬ UÐ ‘œułË l«Ë—œ b¹—«Ëd ÊuǨåXÝ« rUŽ b?¹—«Ëd Ë«ò∫b¹Ud v ÁdUÐ .d È Á—UÐ —œGLQÈ—Uł f¹b œ—U?½dÐ ÊU?Г dÐ t²?½«œ —UF?ý«¨tÐu³?× —u?ýdÄ ÈU¹ƒ— s?¹« dЫdÐ —œÆœ—«œ d?Ð —œ «d*U?Ž ÈËœUł ÂU?Lð ËÈ ÁdNÇ —œ ÊuM«ò∫œuý v —UJý¬ Ë« d?Ð XANÐ È ÁœËdÝ 5Ëœ Ë vÝ —œ¨U Èu½U?Ð ÁdUÐ .d ÊuÇ b½uýÅv«— ÁdNÇ s¹« sÆœ«œ b¼«uš «— U?OŽ È Áb¼UA? —b uð tÐ Ë« —u½ t «dÇ∫XÝ« d?ðÅp¹œe½ uð tÐ t d~?MÐ UOŽbýUÐ t²?ý«œ X¼U³?ý «bš d¹u?Bð tÐ t «— Èœu?MAš 5?MÇ e?Öd¼ t v²?³ýu?š “« uK2 5?MÇ È«ÅÁd?NǨr²U?¹ “UЩÆÆÆ® ÁbA½ Áb¹d¬ vuK êO¼ t ô«Ë Ë Ÿu?CšdÄ 5MǨuð dÄ œôË«d?²šœ Ë —œU¨ÁdUШÁ¬ ©ÆÆƮœuÐ Áb¹b½U È«dЩÆÆÆ®XÝ« Ê«“Ëd oAŽ gð¬ uð È tM?OÝ —œ©ÆÆÆ®vAÐÅv È—«uÖ—eÐ «— U? v½U½« œułË t v¹uð s¹«Æåv²LŠ— ÃË« È tFOKÞ uðÊËbÐ øÊUNł ÈU¼ X« Ë rOKý—Ë« Ê«d²šœ UÐ XÝ«bÅr¼ v tÇ øb¹uÖÅv sÝ ÈbFÐ ‰ež —œ v tÇ∫b¹u~Ð b½«u²Ð t XO½ Ë« “« dOž tÐ v ËÆXÝ« »u³× ʬ pý±∏µU¼ ÁuO eO¹UÄ

Page 186

ÏPĔ¹ÒR¼bÐC»¹ÄCaĒÏRi;±»Ó¹±ÒÓClÓSCĒѹ»Ò¬ab8ĔbC¬a_;=Ò¤wF±ѹR^p»C±ÒÈuÝ tÐ t ÃË“ ÈU?¼ÅÂb¨b?¼œÅv aÝUÄ œU?C?² vM?( UÐ Áb?¬ Ë« ÈuÝ tÐ «—U?O?Ý ‘œdÖ“« t È«ÅtłË“ tÐœuÐ ÁbOÝd½ ÈbMKÐ tÐ bŠ s¹« Uð tłË“ e?Öd¼Æ©≤∫∂®åb¬ œËd œuš ⁄UÐ tÐòƜ˗Åv œËd Ë« ⁄UÐ tÐ 5MÇ r¼ Ë«ÆÁb¬ 5zUÄ bŠ s¹« Uð Ë« ÈuÝ tÐ ÃË“ t ʬ UðtÐ »u³?×? ‰Ëe?½ U?Ð XÝ« ÈËU?¨XL?E?Ž ÊU?L?ݬ —œ Áœ«bœ —u?N?þ∫œu?/ Áb?¼UA? vÐu?š tÐ «— ʬ v—«u?ý ÆXÝ« «bš Êbý ÊU½« XNł tÐUNMð ÊU½« XO¼u«ÆË« È t²U¹ “UÐ 5“dÝÈ t½U~¹ È tłË“ v½U?½« j¹«dý tÐ t »u³?×¨U¼ÅX« ÊU?¹«dL?¼ —uýdÄ —U?²HÖ dЫd?Ð —œ dÞUš s¹b?Ð b¹UýåÂb?ý œËd? “u?ł ÊU?²?š—œ ⁄U?Ð tÐòb?Ý«d?¼Åv œ—«œ ‰U?³?½œ tÐ t v²?? Ë Ë« tÐ v?J?¹œe?½ “« «b?²?Ы XÝ« ÁU?Ö¬œu?štłË“ UBA “« t XÝ« d~¹œ p¹ tÐ »¬ Ë ⁄UÐ v~²Ð œU/ bMÅv bý— »uÞd vMO“ —œ t “uł Xš—œÁbý —«d?J?ð Á—UÐËœåÁb?¼U?A òÈ tL?K?ÆåXÝ« Áb?¼UA? Ê«d?~½ Ë Áb?ý œËd? ⁄UÐ t?Ð tłË“òÆ©±≤∫¥® býU?ÐÅvt s¹« ˨Áb¬ ozU? ÊU?²?“ dÐ t½«b?M?“ËdO?Ä vF?D —u?Þ tÐ tłË“ t s¹« Ë b?½« Ábý XO?³?¦ð È —U?NÐ .öŽ «d?¹“d¹“ —œ “uł ÊU²š—œ ⁄UÐ —œ dÖ« ªbýUÐ «d¹cÄ «— Ë« b½«uðÅv Ë XÝ« —U?OA¼ Ë —«bOÐ tAOL¼ È«dÐ —UÐ s¹« ‘dL¼s¹« —œ °XÝ« ÁbO?Ý— vÐuš tРʬ È Ëœd?Ö nOD? È ÁuO? Êu?M« œu?Ð ÂËUI? Ë rO?{ —UO?Ð v½U?“ t È« t²?Ýuć u Xš—œ dÖœuÐU½ pÇu ÈU¼ÅÁUÐË— ¨Áb¬—œ dðÅgOÄ t t½uÖ ÊUL¼ ‡ œuýÅv ”UŠ« 5MÇ U¼ ‰ež ‰ež XOЫ— ʬ ÈU¼ÅÊU?A?½Å È tOK?ÆXÝ« œu?š tÐu?³×? Êb?ý —«u²?Ý« Ë qU?Jð Ë b?ý— Ê«d?~?½ ÃË“ bŠ tÇ U?ð t ©±µ∫≤®ÁbOýuÄ t È—U½« ÊU²š—œò Ë åbM v tuJý t u? Xš—œò¨b½« t²ÝUšdÐ tåÁ“Uð ÈU¼Åt½«ułò∫œ—«œ dE½ d¹“Æåb½« Ábý qÖ “«b½Ë«bšò∫XÝ« Áb?¬ Ábý 5²?½ ÁU?MÖ VJðd? ÊU½« t ʬ fÄ tK?UöÐ gM?¹d¬ »U²? ÂuÝ qB —œUł ʬ —œ ˨Ábý œËd œuš ⁄UÐ tÐ »u³× t X?O½ tKLł 5L¼ dOH?ð s¹« U¹¬Æ圓Åv Âb ÂU~M¼ `³¨⁄UÐ —œ⁄U?Ð s¹« —œ ¨X?O?½ nu??ð ‰U?−? d?~?¹œ «— U??¼Åtu?J?ý t b?Ý—Åv d??E?½ tÐ ËøXÝ« t²?H??J?ýu?½ ÈU?¼ÅqÖ ÁU?M??Ä —œbMN½Åv ׫ «— Ë« È tÐu?³×¨U¼ÅX« t vU?Š—œ¨bM XËUI? œuš v½Ë—œ fŠ dЫdÐ —œb?½«uð v t XÝ«U³¹“∫bMMÅv d¹bIð ˱∏∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 187

ġCÑCpCaÏbĔF69aЬlc¤wFC²±¹C;=:ÓCla±R^±Rt «dÇÆb?M½«u?šÅv d?¹cÄU?½ÅnOu?ð «— ʬ «b? p¹ U¼Åt²?ýu½ÆXÝU?¼Å‰e?ž ‰ež vK?« dO??Hð b?OK?¨t¹¬ s¹«Áb?ý ʬd??Ð È—U?O????Ð ÈU?¼ t?²?ýu??½ “U??ÐË ÊU?L??Ö Ë ”b??Š t XÝË— s¹«¨b??N?½ v? —U?M?? tÐ «— U??¼ÅX¹«Ë— È tO??K?tЫd?ŽòÊb?½«u?šU?Ð t Áb?ý v³?O?K?? ÈU?M?Šu?¹ f¹b? Èu?Ý “« U?³?¹“ —U?O??Ð Èd??O??H?ð V³?Ý s¹« t b?M?Çd?¼ÆX?Ý«U¹¬ÆXÝ« Ábý ”U?³²«7XUQD\ —bÄ ÈuÝ “« —UO?Ð —uý U?Ð ßß«dOš« Ë U?~Ë Ë tMO?²Má?Ý ÈuÝ “« tå »«œUM?OLŽÈ«dÐò t fO½Ëœ —u?Ö ÈdÖ È t²ýu?½ —œ t XÝ« ʬ ȗˬœU¹ ÈU?łøœUN½ È—U?M tÐ b?¹UÐÅv «— dO?ÝUHð È t?OKd?E??½ tÐ @M?¼¬ r¼U??½åU??¼Å‰e?ž ‰e??žòU?Ð œ—u??šd?Ð —œ e??O?Ç êO??¼¨b?½« œU??N?½ Èd??³?Ž ÊU??Г Èd?O??ÖœU?¹ t?Ð ‰œ t v½U?½¬tÐ U𠜗«œ «— ‘“—« s¹«¨Ábý XO³¦ð rOKý—Ë« qO$« ‰Ë« È t½—œ dÐË— ÈU¬ ÈuÝ “« t vÝbŠÆåbÝ—Åv/Æœd Ê«uMŽ«— ʬ Ê«uðÅv t XÝ« —u s¹bÐ ËÆœuý Áœ«œ X³½ ‰ež ÂULð Ë tKLł s¹« vuNHtOK ÊU¹«dL¼ ʬdЫdÐ —œ ˨XÝ« Áb½U vUÐ tЖUł “« dÄ t²ÝuOÄ »u³× ÊULAÇ dЫdÐ —œ t tłË“ d¹uBðË« —UÖb½U —UN?Ð —u d¹uBð —U?−H½« Uł tL?¼ ⁄UЗœ tłË“¨b½« t²dÖ s?Ał ÈeO~½« XH?~ý —uÞ tÐ U¼ X« ÈÈd¹c?ÄU?½ qQ?ð —u?Þ tÐ Ë —«ËÅt½«u?¹œ t t²?ý«cÖ d?O?ŁQ?ð Ë« VK? dÐ v?ðbý ÊU?M?Ç U?Ð U?ł s¹« d¹u?B?ð¨XÝ« Áb?¹œ «—Ë œb½uOáÐ g¹uš È tłË“ VK Ë g¹uš X« VK tÐ t½«bM“Ëd?OÄ Uð Áb½UA tЫdŽ XLÝ tÐ «— œuš t½«d³ÅvÐt ”dá½ êO¼¨œd³Ð œuš UÐ «— uð oAŽ ÊuÇ òv³OK ÈU?MŠu¹ f¹b È t²HÖ tÐÆb½U0 vUÐ U$¬ —œ tAOL¼ È«dÐXOÐ “U?ž¬dÝ åÂu?ý XH?²K? t ʬÅvÐò—U?³ŽÆåb?ýU?ÐÅv »u³?×? XOF?{Ë Ë XU?Š s¹« Ë œË— v uÝ Â«b? tПUœ œuš “« ʬ dЫdÐ —œ XO½ —œU t XÝ« »u?³× ‰d²M qÐUd?Ož Ë ÊUNÖU½ ÊU−O¼ d?~½UOÐ t býUÐÅv ‰ežÆ©π∫¥® åÈœuЗ «d ‰œò∫XÝ« t²HÖ œuš È Áœ«bœ tÐ —UÐËœ ‰UŠ tÐUð Ë bMqL% Ë« —U?E²?½« t «dǨXÝ« Áb?OA? XÝœ tÐu?³×? Õb “« —U?Ð p¹ t XÝ« ÂuÝ ‰e?ž —œ UN?M?ð¨»u³?× øX—Åv gOÄ bM —U?OÐ tÐu?³× ‰U?Ë È«dÐ t«dÇ Xý«œ —u?CŠ Ë« VK —œ t²?ÝuOÄ ÊuÇ ¨œu?Ð t²AÖ d?¹cÄU½s¹«Æ©∏∫¥®åUO?Ð ÊUM?³? “« s UШÊU?M?³ “« s U?ÐòÅ∫œu?Ð t²d?½ Ë« “«u?AO?Ä tÐ d?ðÅÂUL?ð tÇ d?¼ bý U?Ð «b?²Ð« —œ U?¹¬tłË“ XL??Ý tÐ «— Ë« t XÝ« Áb??M?u??ð Ë b??ý U?Ð t? d?ð e??O??~?½« Êe??Š v²??U??Š U?Ð —U??Ð s¹« XÝ« Xd??Š ÊU??L?¼d¼ œuÐ Áb¬ Ë« ÈuÝ tÐ XŽdÝ tÐ bý ÈdáÝ ‘«Åv¹UËÅvÐ Ê«—Ëœ t ʬ fÄ 5I¹ —uÞ tÐ eO½ tÐu³×Æb½UAÅvtOK rž— tÐ Ë« nF{ ˨‰UË È«dÐ U¼ÅÂb s?¹dš¬ U«ÆœuÐ Ábý œdš ‘œułË ÂUL?ð Ë t²— qOK% Ë« —b bMÇtÐu³?× t v¼«—¨b?ÝdÐ tK? tÐ U?ð œuÐ Áb?½U vU?Ð Á«— “« È—«bI? “u?M¼Æb?O½U?Ý—Åv/ bB?I tÐ «— Ë«¨U?¼Å‘öð ÈÁ—UÐËœ vðu?Žœ dE?²?M t ʬÅvÐÆ©±∏∫≥±—«®åÂœdÖ“U?Ð Uð Ê«œd?Öd?Ð «dò∫bM? vÞ X½«u?ðÅv/ Ë« œu?łË ÊËbб∏∑U¼ ÁuO eO¹UÄ

Page 188

b¼«ušÅv/ U²?Š b¼œ v/ X¹U{— Êœ“ ÂUÖ tÐË«Æb?MÅv XdŠ Ë« “« dðÅg?OÄ Ë Ábý tЫdŽ d?Ð —«uÝ ÃË“¨b½U0qO?$« “« ÈË È tL?łd?ð 5??²???½ —œ d??ÐË— ÈU?¬ È t²?H??Ö tÐ œu?ý tЫd?Ž d??Ð —«u?Ý b?¹U?ÐÆœËb??Ð Ë« ‰U?³?I?²?Ý« t?ЉU?O??e??Š »U??²?? —œ t t½u??Ö ÊU??L??¼ÆXÝ« d??³??¼— p¹ b??M??½U?? ËåÊU??Öœ«e?¼U??ý Êu??ÇË«òt b??¹u??Ö v¨rO??K??ý—Ë«Æ©≤¥∫≥¥ ‚eŠ® åœuÐ b¼«uš Áœ«e¼Uý ÊU½¬ ÊUO —œ œË«œ s —«e~²bšò∫Áb¬òÊu??M??« «— t ʬ œu???š È tÐu??½ tÐ t½«d???³??ÅvÐ b???½u??ýÅv œ—œ r¼ »u??³???×?? U??Ð Êu???Ç U??¼ÅX« ÊU??¹«d?????L??¼fuÄ ÊUMÝ t v¹uÖÆb¹U/ v v¹u?Ö aÝUÄ tÐ —«œ«Ë «—Ë« œ—«œ »u³× t vÐU²ý ÊU?L¼ UÐ bU½ÅvåXO*uýË Â—Ë¬ XÝbÐ «— ʬ b¹Uý tJ?KÐ rýuÅv ʬ vÄ —œ vËò∫XÝ« t²HÖ “UÐ d?ðÅgOÄ «— b¹u?ÖÅv ÊUOáO?KO tÐ t «—°œuý ·d ULý nŽUC XdŠ t b¹UШȗ¬Æ©±≥≠±≤∫≥ v®åœ—ˬ XÝbÐ «d eO½ ʬĒF=ĠbĔÓ±Ē¹RpRĒ¹RpR¤¡ĤRi;bRC¹RpR“« vJ¹¨XÝ« tÐu³?× tÐ ÊU¹«d?L¼ Èu?Ý “« t³ðd —U?NÇ UN?Mð Ábý —«d?Jð t½«dB? 5MÇ tå X?AÖ“UÐòs¹«VKXEÊUA½œ—ˬ ÊU1« 5MÇ r¼ Ë bMMÅv œU¹ «bš ÈuÝ tÐ œuš XA?Ö“UÐ “« t XÝ« Ê«d³UOÄ ÈbOK ULKUð XÝUË vÐ È tÐu³× tÐ b?MÖuÝ —u tÐ t²H?Ö s¹« t »U² d~¹œ ÈU?¼ÅgÐ ·öšdШœułË s¹« UÐÆ XÝ«“« t tŁU?G?²?Ý« —u? t?Ð tłË“ “« XÝ« vðu?ŽœÆœœd?Ö“U?Ð œu??š ÃË“ Èu?Ý tÐ Ë t²?ý«œd?Ð XÝœ v?zU?Ë vÐ s¹« “«“« t v?ÝU?Ä UÐ Ë« U?ð b?½« XK?Ë È t½«d?³?ÅvÐ —U?E?²?½« —œ œu?š t œd?O?Ö v —u? U?¼ÅX« ÊU?¹«d??L?¼ Èu?ÝœU¹ e?O½ œu?š Ê œ—ˬ ÊU?1« XUŠ “« Ê«u?ðÅv t²?³«Æb?¼œ aÝU?ĨbýU?Ð v/ d?²L? ÃË“ È t²?Ý«uš d?O?E½ r b?ýÆbýUÐ v ö¹Ë¬œ “dð t½U—UŽ ÃËdŽ ÈU¼ÅÂb s¹dš¬ —u tÐ b¼œ v tLK s¹« tÐ t vuNH UÐ U«¨œdtÐu³× XAÖ“UÐ —œ U¼ X« VK t XÝ« vb?¼ ÊUL¼ bMÅv XO³¦ð «— åXA?Ö“UÐò tKLł ÂuNH t t⽬«Å5?% uð —u?ýd?Ä oAŽ —œ Ë .d?~?MÐ «— u?ð t¨È—¬ °å.d?~M?Ð «— u?ð Uð œd?Ö “U?ШœdÖ “U?Ðò∫œ—«œ «— ‘—U?E²?½«Uð¨œd?ÖdÐÆvzU?/ kHŠ b?¹U?Ð œuš oK?D X¹U?H Âb?Ž d?ЫdÐ —œ t²?ÝuO?Ä b¹U?Ð t v¹U?−Ð Ë XÝ—œ U?ÝU?Š«¨rOM?v²Ý—œ t?Ð «— VKD? s¹« 7KHUHVHGH/C(1)$17-HVXV ʬ ÈœUý “« °.u?ý Áœ“ XH?~?ý Ë rO?M? Á“U?ð Áb?¹œÈuÝ “« t? XÝ« Èd?OE?½Åv?Ð “«Ë¬ tÇò∫b?¹u?M?Ð 5?M?Ç U?¼ ‰e?ž ‰e?ž XO?Ð s¹« È Á—U?Зœ ‘d?¼«u?š tÐ U?ð t²?U?¹—œv v~²?Ý«—¬ Ë Áu?J?ý “« vN?ð «— œuš t —b? ʬ .d?~?M?Ð «— d~?¹œ p¹ rO?²?ý«b?½ √dł U?²?Š °b?¹¬ v U? d?L?¼Æåœd~MÐ dÞUš ⁄«d UÐ «— U b¼«ušÅv Ë b½“Åv «b «— U UOŽ rO²U¹U?¼Å‰e??ž ‰e??ž —œ —U??ÐËœÆb??½U?Ý—Åv? «— g??Ð s¹« b??ŠË Ë Âu?N??H?? Áb??ý Áœ«œ tÐu??³??×?? tÐ t Èb??¹b??ł ÂU?½‰ež® X?ÝułÅ`?K ÁU?ýœU?Ä ÊU?L?O?K?Ý d??L?¼ t Ë«¨b?½«ÅÁb?OU?½ åu?łÅ`K?ò vM?F?¹ åXO?*u?ýò «— Ë« ÊU?¹«d??L?¼±∏∏t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 189

È t²?H?Ö tÐÆœd?³?Ð c? Ë« g«—¬ Ë `K? “« Ë b?ýU?Ð t²?ý«œ œu?šd?Ð «— Ë« ÂU?½ XÝ« vF?O?³?Þ ¨©∑∫≥ VKDORP∫ÂuÝË Â«—¬ vMF¹ 6XODPLWH eO½ Ë« tłË“¨Ábý ÁbO?U½ ułÅ`K ÊU?LOKÝ Ë Â«—¬ Áb?M¼œ U$ ÊuÇ ¨vU?ÝËœ fO½«dÆb½«ÅÁbOU½ `K d²šœœœdÖÅvdÐ Ë« ÈuÝ tÐ Ë œuýÅv dðÅp¹œe½ œu?š ÃË“ tÐ b¼œ Á“Uł« Ë« tÐ dLŽ t v«œU U?ð tÐu³× tÇ ÊUMÇ“« gÐ s¹« «d?¹“ XÝ« Áœd „—œ ßßU?IO?LŽ tÐ «— U?¼Å‰ež ‰e?ž È t×H? s¹«¨v—«u?ýÆb½U?¹UL?MÐ Ë« tÐ «— œu?š UðŒdÝ qÖ ¨sÝuݨÊU¹œU?¨VO−Ž Ë U?³¹“ Ë ÂU tO?Ý »u³×? ‰UŠ tÐ Uðò∫bM? v dO?Hð t½uÖ s¹« «— U?¼ ‰ež ‰ež»¬ ÁU???????Ǩ⁄U????????Ð Ït?L????????A????????Ǩ—U???????Ý t?L????????A????????Ǩ—u????????B????????×??????? ⁄U????????Ш„U????????Ĩd????????ðu????????³???????¨5????????“ ‚U????????L????????Ž«t½uÖ XOÐ “« gO?ÐÆœu/Åv bOý—uš ÁU? Ë ÁU~Ä ÊuÇ r¼¨X³?ON¨eO?~½«ÅXH~ý¨tK?U¨d¼«uš¨œe?U½¨ÊUýËdšÊU¹UÄ “« fÄ X³UŽ pM¹« ËÆb?MÅv nOuð t½UIýU?Ž ÊU−O¼ —œ «— Ë« v¹U³¹“ t Áb?ý Áœ«œ X³½ Ë« tÐ d¹uBð«— Ë« ‰U?Ë Ït½U?—U??Ž X¹U?N??½ÅvÐ —œ¨ÈË Á—U?ÐËœ XK??Ë s¹«—œÆœu?ýÅv ÊU??¹U?/ Ë« vF??«Ë ÂU?½ b??O?F?³??ð È tF?łU??`K œU/ Ë«©ÆÆÆ®b?MÅv q¹b³?ð `K XLE?Ž Ë Áb½“ È ÁdN?Ç tÐ «— tÐu³×?¨oAŽ©ÆÆÆ®b?½«ÅÁbOU?½©XO*uý®fu?Ä t²??H?Ö tÐ t b??M? 5???% È—«c??ÖËd? ÊËb??Ð «— ʬ œ—«œ tK?−??Ž U?¼ÅX« ÊU??¹«d???L?¼ tÆX?Ý« b?M??“Ëd?O?ÄÆ©≤¥∫π Êdұ®åœdÐÅv «— ÂUF½« dH½ p¹ sJ b½ËœÅv tL¼ b½ËœÅv Ê«bO —œ t ÊU½¬ bO½«œÅv/ U¹¬ò‰uÝ—ÊË“u? v²?d?Š—œ tÐu?³??×? t XÝ« vB?— e?O?~??½«d?×?Ý È Ád?E?M?¨b??ýU?Ð Êb?¹Ëœ È tM?×? t ʬ “« g?O?Ð ÁËdÖ Ê«uł ÊU½“ “« vJ?¹ t¨b¹UL?MÐ s¹dþU½ tÐ «— ʬ b?ýu v ÁËdÖ d?³¼— ˨bMM? v 5% tL?¼ t Èb¹bł∫b½«eO~½« v dÐ —ËdÝ Ë sAł tÐ «— UCŽ« È tOIÐ ÊUNÖU½Ēc;=lcamF=ĠbĔ»¹¤¡w©R8/Ò¹^6ĕ^Ë ÊUNł Ê«d²šœ vULð Êb¹œ “« d~¹œ —UÐ Uð bMÅ«œ« «— tKLł s¹« œuš¨tłË“ t ʬ “« gOÐ XHÖ Ê«u²Ð b¹Uýs¹« UNM?ðÆbM? 5?% «— È t½U~?¹ v¹U³?¹“ t½U~?¹ 5“ ÈU¼ X?« ÊU¹«d?L¼ Ë œu?ý œuM?Aš 5?“ ÈË— ÈU¼ÅX« å°dJA Ëœ qH×ò∫b¹U/Åv VO−Ž tKLłqOz«d?Ý« «b?²Ð« Ë« t b?½«b?½ Ë t²ý«œ —Ëœ d?E?½ “« «— tÐu?³×? t XÝ« VO?−Ž v? È«d?Ð UN?M?ð tK?Lł s¹« U?«tLKÆbMýUÐ v «œuN¹Ë qOz«dݫŠʬdJA Ëœ¨bý rOIð tKO³ Ëœ tÐ Êbý«bł “« bFÐ qO¹«dÝ« Ë Ábý v ÁbOU½Ëœ qH× q¦ vMOÐÅv tÇ XO*uý —œ®œd dO³Fð dJA ÂuNH tÐ Ê«uðÅv «—0$+$1$<,0vMF¹ ÊU¹«dL¼ È“Ëd« t «— qO?z«d?Ý«¨bM?OÐ v «— Áb?ýd?O??ð bŠË tÐ “U?O?½ d~?¹œ—UÐ p?¹¨U¼ ‰e?ž ‰ež È Áb?½—U?~½Æ©øpA?±∏πU¼ ÁuO eO¹UÄ

Page 190

ÁËdÖËœ tÐ nU? d?J?A Ëœ Ë Áb?ý vJ¹ Âu?Ëœ¨XÝ« Áœ—ˬ XÝb?Ð «— œuš b?ŠË d~?¹œ —U?Ð p¹ Ábý rO??Iðt ʬ tÐ »UDš¨»u?³×? Uł s¹« —œ tåÁœd v?²ý¬ Ë `Kò6XODPLWH ÂU½Æb½« Ábý ‰b?³ ÁbM?B— ÊU¹«d?L¼Ë `K Ë©sL?ýœ ÊU?¹dJ?A?® @M?ł —cÖ “«ªb?M? v rO?J% «— d?O?H?ð s¹« d?~?¹œ —UÐ Áœd? «œ« t²?ý«œ v XÝËœÁœd??? «œ« «— Âu???N???H??? s?¹« vÐu???š tÐ v?—«u???ý¨-RXRQ —b???Ä È t²???H???Ö t?ЩÁb???M???M??? h— ÊU???¹«d???????L???¼® v²???ý¬ÈU¼œUCð rEM Ë —uýdÄ bŠË ÂuNH tÐ t bMM v oLFð «— h— @M¼¬ tÐu³× œułË —œ ÊU¹«dL¼ò∫XÝ«oA?Ž u?ðd?Ä —œ ‡ rO??E?Ž vz«b?ł Ë b?O??F?³?ð Ê«—Ëœ ÈU?¼ v²???ÝU?Ð ‡ È“Ëd?¹œ ÊU?M??L?ýœ d?J?A?? ËœÆXÝ« t²?U?¹ v²??ý¬«— ʬ XOuLý t v½ULݬ h— qH× —œ t¨b¼œ v v²ý¬ «— U¼œUCð¨oAŽ ©ÆÆÆ®bMM v t(UB bM“ËdOÄ5M?Ç XI?Kš ÊU?L?A?Ç dЫd?Ð —œ t b?¹U?Ð ©ÆÆÆ®t²šU?Ý fJ?F?M œu?š œb?−? XKË Ë b?O?F?³ð “« XA?Ö“U?Ð “« fÄÁb¹d?¬ “UÐ oA?Ž bŠË —œ b?M“Ëd?OÄ ÃË“ d?¹uB?ð dÐ t œœd?Ö v{«— rUŽ v²?ý¬ oLF?ð “« b½«u?²?Рʬ Uð b?¹UL?MЗœ «— t²U¹ v²?ý¬ dJ?A Ëœ œuš ÏtM?OÝ Ë VK? —œ ÊUMÇ r¼ XO?*uý ©ÆÆÆ® d?JA Ëœ @M?ł t½ Ë h—¨È—¬ÆÁbýåÆt²dÖdÐ —œ œušÅv½ULݬ h— @M¼¬ »d{oOL?Ž ÈU?¹ƒ—°b?½u?ýÅv ÊU?¹U/ ÊU?M? h— oýU?Ž ÃË“ ËœÅÏt½u?Ö tÐ v¹U?ݬÅÁe?−?F —u?Þ tÐ sL?ýœ qH?×? ËœÊU?M?O?L?Þ« t U?¼ÅX« b?ŠË È«d?Ð XO??½U??½« s¹d?¹œ ÈU?¹ƒ—∫t²?U?¹ ‚U?I??A?½« ÊU?O?×?O?? VK? —œ vz«d??Ö b?ŠËrQð —œ ÊuÇ b¬ v œU?¹ tÐ «— U¼ ‰ež ‰ež U?OЫ s¹«¨ÂËœ Êd b?ONý V¼«— ”uO?ÝUM~¹«Æb?ÐU¹ oI% È“Ë—œ—«œUÐ Uð b¹u?ý ‰b³ ÊU¹«d?L¼ ÁËd?Ö p¹ tÐ ULý “« p¹d¼ t b?¹UÐò∫Xýu½ v ÊU?O« tÐ b?ŠË È«dÐ g¹uš‰UL? U?Ð U?«Æåb?O?½«uš “U?Ð `O?? ÈU??O?Ž ÈuÝ “«¨d??Ä tÐ —b?Ä “« b?ŠË —œ «— «b?š +d?ð UL?ý v~?½U?~?¹ oI?%tÐ 7KHUHVHGH/C(1)$17-HVXV∫b?M?½U?0 vU?Ð d?~?¹œ p¹ —U?M? —œ b?¹U?Ð `K?B? d?J??A? Ë h— ÁËd?Ö nÝQ?ðÆå`K ÈdJA —œ 5~M¼¬ v¹«dL¼ øbOMOÐÅv tÇ tłË“ œułËò∫Xýu½ v œuš d¼«ušË œuýÅv ÁbO?Mý “«Ë¬ Á«dL?¼ t ÈbMK?Ð XOÐ —œ Ë°.d~?½Åv/ «— h— UNM?ð U¼Å‰e?ž ‰ež È tÐu³?× œułË —œXÝ v¹U?³?¹“ Êb?¹œ “« t rO?MO?ÐÅv «— U?¼ X« VK? b?M?Åv Èd³?¼— «— ʬ vK?³?Þ Ë XÝ« Á«d?L¼ U?¼ÅÊœ“ n U?Ð∫b½«ÅÁbý —u×ĒûRĔ¹RR¹Ó±FC¼»C=amě94»¹FCÓCkPĔClcC»b¼^FClб»ÓCla79PĔCRplF4;jF¹F6ja±π∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 191

F±»ÒPÓaC^bËCPĔC_Ь»¹¶ÒSĘ²±RĔaF±ÏP;pÓѹbbR¤¡wP±lѹRaC±±»ЬCl`baʬ tÐ s¼– g¹uAð U?Ð t ʬ “« gOÄ U?N½¬ ÂuN?H U«Æb?M¹¬ v v½U?H½ Ë —U?łdÄ ‰Ë« d?E½ —œ d¹ËU?Bð s¹«tÐ Áœd œU¹ ʬ “««bš t t½uÖ ÊU?L¼ œuš v½UO?Ð XOF«Ë —œ ˨b½«ÅsýË— Ë „U?Ä ÊU½¬ÆXÝ« Èd~¹œ eO?Ç .d~MГ« v¹U¼ g?Ð “« r¼ d?Ö« XÝ« 5?MÇ r¼¨‰U?O?eŠ ≤≥˱∂ »U?Ð —œ 5?M?Ç r¼ UO?—« U?¹ lýu?¹ »U²? —œ ‰U?¦ —u?Þ5~?dý Áœd? oKš b?½Ë«bš t tÇ Ê¬ “« ê?O¼ «b?š È tLK?ÆÆÆrOM? qI?½ Uł s¹« —œ rO?¼«u?½ «— gM¹d?¬ »U?²bM v n¹d?Fð tłË“ nOH?Ž v¹U³¹“ “« «b?š¨tLK ʬ U?Ð t v¼ô« Âö¨ fO½Ëœ —u~?¹dÖ È t²H?Ö tÐÆbýUÐ v/Æb½« Ábý ‰b³ v½UŠË— v¹U¼ÅÊU½« tÐ Ë b½« XO½ULł “« È—UŽ t XÝ« v½U È t½uÖ tÐÈ ÁdNÇ t?Ð Z¹—bð tÐ U?ðœuý v ŸËd?ý Ë« ÈU¼U?Ä “« vFO?³Þ —uÞ t?Ð tÐu³?× s¹u?½ g¹U²?Ý t XÝË« h— UÐ5“dÝ p¹ vULð t Ábý ÊU¹U/ Ê“ p¹ v¹U³¹“ dðÅÂUL?ð tÇ d¼ Ë t²¼¬ t½uÖ s¹«Æœb½uOáÐ Ë« t½U¼Uý v½«—u½Æœuý vN?²M? Ë«ÅdÝ tÐË b?ÐU?¹ qUJ?ð s¹« Uð∫X?ÝË« rł Êœd? UM?Ð gýu—œ .« Áb?¹œ t—u?Þ ÊUL?¼ rUŽ q? UðÁœd ÊUO?Ð ÊUO??« tÐ fuÄ d?CŠ t «— U?O?Ž rł ÈU?MÐ s¹«¨œu?ý v qU ‰e?ž XOÐU?Ð Á«dL?¼ tłË“ rłœułuÐ «— v?OŽ X?OU?Lð ÊU“ X?ýcÖ t¨rO?¼œ qJý «— qU? ÊU?½«ÆÆÆUð rO?ÝdРʬ tÐ È“Ë— U? v~L?¼ UðÆÆÆp¹ Ë bŠË tÐ Ë« r?ł t .b½u?OÄÅv U?O?Ž vMF?¹ býU?Ð v dÝ t f ʬ Èu?Ý tÐ rł b?ý— UÐÆÆÆœ—ˬ vÈ«dÐ XÝ« È«Åtb?I? bŠË Ë ‰u?% s¹« —œ U?¼Å‰ež ‰e?ž È tÐu?³?×Æ©±∂≠±µ¨±≥∫¥ f«® Áb?O?Ý— v~Ç—U?ÄÆUOK ‰u% Ë bý—Ēě94»¹FCCkûRĔ¹RR¹Ó±¤¡wF±C¼»C=amʬ XdŠ d?¼ t XÝ« Áb?½“ Èœu?łu? tJK?Шb?ýU?ÐÅv/ ʬ“« v?¹bM?ð U?N?M?ð U¼ ‰e?ž ‰e?ž È tÐu?³?× v¹U?³?¹“å°Áœ«e¼U?ý d?²šœò Êu?Ç .u?M?ý v «— Ë« —«ËÅtJ?K 5?K?F?½ Êœ—uš rN?Ð È«b?ÆXÝ« h— ÊË“u? Xd?Š ÊU?ÐÈ«d?Ð t XÝ« È«ÅÁœ«e?¼U?ý È tD?Ý«Ë t?Ð tJ?K?ШÁb?A?½ Áœ«œ Ë« tÐ h— V?ÝU?M?ð È tD?Ý«Ë tÐ U?ł s¹« —œ t? v³?I?Ë« t býUÐ v vIU?š¨býUÐÅv eO?½ ‘dL¼ t Ë« »u?³× ÁUýœU?ĨÁbý g¹uš È tЫdŽ d?Ð —«uݨ˫ tÐ ÊbOÝ—êO¼Æ©µ¥∫µ u¼®åX¼ e?O½ u?ð d?L¼ Áb¹d?¬ «— uð t ʬò∫Áb¬ lýu?¹ »U²? —œ t È«Åt½uÖ tÐ XÝ« ‘d?²šœ±π±U¼ ÁuO eO¹UÄ

Page 192

‰ež ÈU− ê?O¼ —œ »u³×? Ë ÁUýœUÄ Y½R? t rO½«œÅv vÐu?š tÐÆb½«ÅÁœdJ?½ »UDš tJ?K «— tłË“ d~?¹œ ÈU−°XÝ« t²d½ —UJÐ U¼Å‰ežÊUÐ qU Ë U³¹“ È« vM×M qJý UÐ t XÝ« Áœu/ VKł œuš tÐ «— ÁbM¹u½ tłuð Ë« ÈU¼ÅÊ«—¨U¼UÄ “« fÄË X«dþ 5M?Ç dÐË— ÈU¬ È t²?HÖ tШÁb?Oý«d²?½ «— ʬ ÈdÖ—“ êO?¼ ÊuMU?ð t qU È«ÅtI?KŠ U¹ —Ëb? vdþœuB?I? U?H?O?Š qŠUÝ Ë Á—U?M? ÎôU?L?²?Š« Ë œ—«b½ œu?łË 5?D??K? d?þUM? tÐ tÐu?³?×? œu?łË tO?³A?ð È«d?Ð v²?O?ÝU??ŠÆXÝ« ÁœuÐ ÁbM¹«dÝÁbý Ë« rJý Ë ·U½ qUý ÊuM?«¨œ—«œ t«œ« qO$« vö vÖœUÝ UÐ ÊUMÇ r¼ t?Ðu³× œułË dO?Hð Ë tO³Að∫XÝ«F±»ÒPÓaC^bËC¥PĔC_Ь»¹¶ÒSĘ²±RĔaF±ÏP;pÓѹbbRÒ¤¡wPĔCѹRaC±±»ЬCl`bas¹« tÐ 2VW\Á«dL¼ tÐ-RXRQÆÆÆ rO½«ušÅvå·U½ò«— tLK s¹« rOKý—Ë« qO$«Ò2VW\ ¨'KRUPH UÐ ÂUÖ r¼ t «d¹“¨X?O?½¨býU?Ð t²?ý«œ œu?łË ·U½ È tL?K? eł t?Ð Èd~?¹œ Âu?NH? t s¹« ‰U?L?²Š« tb?M? v Á—Uý« t?U?‚eŠ®X?Ý« Ábý Áœd?Ð —U? tÐ · U?½ b?M?Ð Êœd? h?A? È«d?Ð tłË“ È tL?K? ‰U?O?e?Š X¹«Ë— —œ Èd?³?Ž ÊU?Г—œ—œËbM? v r?− «— vЫd?ý ÂUł U?¹ ÊU?AH?A?ð¬ È t½U¼œ tłË“ ·U?½ œu?łË —œ U¼Å‰e?ž ‰e?ž È ÁbM?¹u?½ Æ©¥∫±∂ÆXÝ« t²½«œ vJ¹ ÂbMÖ ¯—eÐ sdš UÐ «— rJý ÊœuÐ —Ëb œuš —uBðÂbMÖ Ë »«d?ý 5“d?Ý 5D?KÆb?M vM?F «— tÐu?³×? È—Ë—UÐ ÁbO?ýu —U?³Ž s¹« U?Ð t bÝ— v d?E½ tÐ ©µ≠¥∫∂≤® lýu¹ÅÈ t²?HÖ tÐÆ©≥≤∫±∏ œUÄŇ≤®å—u?~½« Ë ÊU?½ 5“d?ݨÁ“Uð »«d?ý t¹U? dO?Lš 5?“dÝò XÝ«—œ »«dý Ë ÊU½ v¹UM¦²Ý« —u?Þ tÐ t —Ë—UÐ vMO“dÝ Ë œuýÅv b?u² `O UO?Ž ʬ —œ t t²U¹ ‰UË 5“dÝsŠ t «d¹“ò∫Áœud 5M?Ç eO½ U?¹d“ ËÆ©≤¥∫≤ ‰u¹®Áb?ý Áœ—ˬ qO¹u?¹ —œ t t½uÖ ÊUL?¼ œœdÖÅv XU¹ ʬtÇ Ê¬Æ©±∑∫π®åXšUÝ b¼«uš Âdš «— ÊUÖeOýËœ —u~½« dOBŽ Ë ÊU½«uł ÂbMÖÆXÝ« rOEŽ —b tÇ Ë« v¹U³¹“ Ë≤ u¹®œ“UÝÅv —U?Jý¬ XÝ« «d×? —œ ÊU½d?O¦J?ð Ë vÝËdŽ Vý —œ »«dý v?½«Ë«d t U?OŽ ÈU¼ t½U?A½—œ t «—Âb?M?Ö sd??šòË廫d?ý ÂU??łòœU?/ t tłË“ Ë ÃË“ XK??Ë Xd?ШqO??z«d?Ý« 5??“d?Ý d?O??E?½ÅvÐ È—Ë—U??ÐÆ©∂≠v½U?¹U??Ä »«d?ý È«d??Рʬ —œ tò »«d?ý ÂU??łÆÁb?ý Áœ«œ X³???½ Õu??{Ë tÐ tłË“ rJ??ý Ë ·U?½ tÐ Ëœ d??¼ ËåXÝ«±π≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 193

t —uÞ 5?L¼ ˨b?ýU³?½ ʬ dÐ v½U?¹UÄ d?~¹œ U?𠜫œ —u²?Ýœ U?OŽ ©b?ý ÂUL?ð »«dý tU?½U —œ Êu?Ç r¼ ® åX?O½ÆbýUÐÅv È—Ë—UÐ s¹« d¹cÄU½ ÊU¹UÄ XOFO³Þ d~½UOÐ XdÐ —U³ŽËœ s¹«¨œu/«— —U s¹« åÂbMÖ sdšòÈ«dÐÂbMÖ È Áœuð Ë« dÐ t t½uÖ ÊUL?¼¨býUÐ v/ v½ULł Q?AM êO¼ tÐu³− È—Ë—U?Ð s¹« U¼Å‰ež ‰ež È t²HÖ tЫ— v½UL??ł Ë ÈœU? tO?³?Að 5?M?Ç U?¼ ‰e?Ž ‰ežd?~?¹œ ÈU?ł êO?¼ —œÆb?ýUÐ Áœd? tÞU?Š« «— ʬ U?¼ÅsÝu?Ý t XÝ«œbF?²? Ë t½U?¹«d?Ö l«Ë dO?ÝU?H?ð 5?MÇ t½U?I?ýU?Ž vðU?OЫ —œ ‰U?¦? —u?Þ tÐÆ X?O?½ ʬ tÐ È«ÅÁ—Uý« ê?O¼Ë rO?M?O?ÐÅv/ÈUł êO¼Æœ«œ X³?½ ÆrO?MOÐ v¨b?ýUÐ t²?ý«œ v½U½« XO?F{Ë —œ œu?š ÃË““« X½«uðÅv tłË“ t v½«b?½“d“«Æ.uMý v/ tłË“ ÊU¼œ “« XKË s¹« “««— vd²A b½“d 7ý«œ »U²‘œuš ÊU½¬ oAŽ ÁU?~²Ý«u?š ò U¼Å‰ež ‰e?ž »U² —œ *HUOHPDQÈ t²HÖ tÐ t œd ◊U?³M²?Ý« 5MÇ Ê«uðÅv—Ë—UÐ ·b?¼ ÃË“ s?¹« «d?¹“ œu?ýÅv/ b?u?²? ʬ “« Èb?½“d? êO?¼ ªœ—«b?½ «— oA?Ž ¡e?ł vb?¼ Ëœ ʬ oA?ŽË XÝ«q¹b?³?ð v?½U??½« Èœu??łu? tÐ Ë« Á«d??L?¼ U??ð b?M?Åv? g¹U?²??Ý «— Ê“ œd?¨XÝ« qU?? oA?Ž s¹«Æb??½—«b?½ «— Êb??ý‰e?ž ‰u??Þ —œ fJ??Ž tÐ t t½u??Ö ÊU?L??¼©ÆÆÆ® XÝ« œ«—U??½u?O??ÐöI??½« oA?Ž œU??/ U??¼Å‰e?ž ‰e??ž åË— s¹« “«òÆœu??ýÊU²¹dð Ë Ëe¹« ÊU²Ý«œ ·öš dÐÆb?MMÅv UH?¹« tÐu³× Ë »u?³× ÏtDЫ— —œ vA?I½ tÇ Ê«d~¹œ .œd? Áb¼UAêO?¼ —œ e?Öd?¼ tÐu?³??×?¨œ—«b?½ œu?łËU?N??½¬ ·«d?Þ« rU?Ž t È—u?Þ¨b??½«ÅÁb?½“ d?~?¹œ p¹ œu?łË d??ÞU?š tÐ U?N?M?ð t?ÃË“ t t½uÖ ÊUL¼ª©ÆÆÆ¥≠≥∫±®bMÅv/ ‘u«d ‰UË s¹« tÐ 7ÝuOÄ È«dÐ «— œuš Ê«—U¹ Ë U¼ÅX« È«ÅtE(å°b¹u?ý X? Ë ÊU?²?ÝËœ È« b?O?U?ýU?O?Ð Ë b?¹—u??ÐòÅ∫b?½«œÅv ÊU?L?N? Ë p¹d?ý XK?Ë s¹« —œ «— Ê«œd? ÏtL?¼oAŽ ‰UË Ë« ÁU~²Ý«u?š Ë bAš—œÅv v¹UNMð tÐ (URVò∫U¼Å‰ež ‰ež »U?² —œ t XHÖ Ê«uðÅv/ fÄÆ©±∫µ®vA?I?½ ʬ —œ b?M?½«u?ð v/ Ê«b?½“d? ’u?B??Ð Ê«d?~?¹œ ˨å©ÆÆÆ®XÝU?H?œu?š (URV Ë ª©ÆÆÆ®ªXÝ« „d?²A?ÆbMýUÐ t²ý«œœU¹“ «— q?½ Ë b?¹u?ý —Ë—U?Ðò∫b?¹d?¬ «— œd? Ë Ê“ Êu?Ç XÝ« «b?š È t²?Ý«u?š ·öšd?Ð s¹« t rO?M? tU?{«vЗ ˨býUÐÅv ”b?I »U² ÊU?d 5²?½ -RV\(LVHQEHUJ È t²HÖ tÐ Êb?ý —«œÅtâÐÆ©≤∏∫± bOÄ® åb?OMÆbMMÅv vIKð vÝUÝ« —UOÐ «— ʬ ÈœuN¹ ÈU¼Ë v½ULł ÁU~²Ý«uš ÊuÇ U« ªXÝ« Ábý ÁœuAÖ UO½œ Ë rUŽ vULð dÐ l«Ë —œ tÐu³× Ë »u³× ÊUO oAŽË tÐu³?×? rJý U?Ð ◊U?³ð—« —œ t È—Ë—U?Ð ªXÝ« vF?«Ë —UO??Ð Ë UN?½¬ d?E½ —œ ÊU?½¬ oA?Ž È—Ë—UШœ—«b?½ v½U?H?½ÂUL?ð ÈU?ł ÈU?ł —œ t XÝ« v?F«Ë v?½UŠË— È—Ë—U?Ð s?¹« ÊUM?Ç U?N?M?ðÆXÝ« Áb?ý ‰u?³?L?Ý »«d?ý Ë Âb?M?Ö Xd?лU?²? È t²??ýu?½ tÐÆXÝ« Áœu??/ b?½“d?? VŠU?U?ݬÅÁe??−?F?? —u?Þ tЫ— —Ë—U?ÐU??½ ÊU?½“ «b??š qO?z«d??Ý« vM?Ð a¹—U??ðt ÁdUŽ È«ò∫b¹uÖ vLO³½ ¡UO?Fý«ª©±±≥ e®åb½“d „UMŠd —œU Ë œ“U?ÝÅv 5A½ t½Uš «— œ«“U½ Ê“òdO«e±π≥U¼ ÁuO eO¹UÄ

Page 194

Ê“ Ê«dÄ b¹uÖÅv b½Ë«bš «d¹“°—ˬdÐ œU¹d Ë U/ +dð bMKÐ —ËUÐ È« ÁbOAJ½ Á“ œ—œ t È« °«dÝ tÐ È« ÁbOz«e½ÈUOK? t ʬ È«dÐ ÊUOÞö?ž tÐ tU½ —œ fuÄ dC?Š ˪©±∫µ¥‘«®åb½«ÅÁœU¹“ tŠu?JM Ê“ Ê«d?Ä “« fJOÐÆ©≤∑≠≤∂∫¥ öž® b¹uÖ v œbMÐ —UJÐ «— ʬ UOŽœu?łË ʬ —œ U?¼Åq?½ È«d??Ð v²?¹œËb?×? êO??¼ Ë XÝ« Xd?Ðd?Ĩœu??š Èd?¼U?þ ÈË—U?ÐU?½ œu??łË U?Ð Ád?U?Ð oA??ŽÁœ«œ X³?½ »«d?ý Ë Âb?M?Ö tÐ «— È—Ë—UÐ s?¹« U¼ ‰e?ž ‰e?ž g?Ð —œ t XÝ« Âu?N?Hd?Ä —U?O??Ð U È«d?Ð ËÆœ—«b?½È tE?Žu? s?¹d?š¬ —œÆXÝ Ë« d???L?¼ t? XÝU???O?K? Ë Âu?? U?Ð U???O?Ž ‰U??Ë ”b?I?? ÈU?¼Å‰u??³?M?Ý Ëœ d??¼ tb?½«È t²H?Ö ÊuÇ —U?³Ž s¹« t åX?¹“ r¼«u?š UL?ý —œ s Ë bO?½U0 vU?Ð s —œò∫Áœu?d U?O?Ž œuš vE?U?Š«bš«— œuš Ë Âu? ÊU?O q?ÐUI?²? œU%«¨Èe?O?~?½« XH~?ý —U?³?Ž UÐ t ʬ “« f?Ä tKU?öÐ ËÆb?¹U?/Åv U¼Å‰e?ž ‰e?žÆ©µ∫±µ u¹®åœ—ˬÅv —UOÐ ÁuO Ë« —œ s Ë b½UÅv s —œ t ʬò bM v Ê«uMŽqU XKË —œ t¨t²?dÖdÐ —œ «— U?¼ ÊU½« È tL?¼ UO?Ž ÊUOÐ —œ U?« XÝ« ʬ Ê«b½“d? v²KË d?¼ÅÈ ÁdLŁÂbMÖ œU/ Uł ʬ —œ ˨bÐU¹Åv oI% v½UЗ ÈUAŽ—œ t tłË“ ‡ UOK È—Ë—UШÕË— È—Ë—UÐÆb½œdÐÅv dÐ Ë« UÐʬ oAŽ 5A?ð¬ ÈU¼ÅtK?Fý »U?² —œ v³O?K ÈU?MŠu?¹ f¹b Êu?Ç r¼ ¨œ—U~½«Åv t?Ðu³×? rJý Êu?Ç «— »«dý ËÆåœË— v —U tÐ UOŠ ÊU½ È«dРʬ ÈU¼ týuš t vbMÖ È t²ÝœòÅ∫œuÐ „—œ vÐuš tЫ—XOÐ Ëœ s¹«“« bF?Ð tKUöÐ t XÝ« X?O½UŠË— Ë v½U?Г ÈUAŽ “«b?½« rAÇUł s¹« —œ t X?Ý« tłuð qÐU Ë∫rO½«uš v «—¤¡wF±αSϱbÓatÒ¹^bÐCkÒ¹—œU t ¨b?ýUÐÅv «œu?N¹ U?Ð qOz«d?Ý« b½u?OÄ È tM?¹d¹œ ÈU?¹ƒ— œU/ .« Áœ—u?š dРʬ tÐ Êu?M U?ð t È d¹u?Bð—u? s¹b?Ð ©≥≠≤∫∂ªµ∫¥ª±∂∫≤®b?ÐU??¹ oI?% Âu? Ëœ b??ŠË d?~?¹œ —U?Ð U??ð b?M?ÐU?¹Åv “U??Ð «— œu?š „d?²?A??—uÞ tÐ ËÆœb?½u?O?Ä v r¼ tÐ b?ŠË “«— Ë v½UЗ ¡U?A?Ž “«— —œ Âb?MÖ Ë »«d?ý œU?/ tÐ U?ł s¹« —œ b?ŠË Ÿu{u?Æ©≤∂∫±∑ª≥±∫±≥ u¹®b½«ušÅv “UÐ «— ʬ ÊUA¹uš ÊUO —œ UOŽ ¨”bI Vý t³MA−MÄ —œ lDIM¹ôÈ—Ë—UÐ ÊUO? t½UÖ tÝ b?ŠË t²½«u?ð ¨f¹b 5?²ÝuÖ¬ ÈU?³¹“ —U?OÐ d?O?Hð 7d?Ö dE?½ —œ UÐ „UÐu? —bÄÊU¹U/ U¼ ‰ež ‰e?ž È tłË“ —œ Ë ÁdUÐ .d œułË —œ¨U?OK œu?łË —œ t¨œ“UÝ —UJý¬ «— v~½U?~¹ Ë vÖ ÁdUЗ˗UÐ vÖ Ád?U?Ð U?¹ —Ë—U?Ð È Ád?U?Ð ÊU?L¼ È Áb?¼U?A? “« f¹b? 5?²?Ýu?Ö¬¨U?O?K? Ë .d?ò∫ʬ Ë s¹«∫b?½u?ý vÊUœu UOK? tÇ ÊUMÇ ÁdUÐ —œU? Ëœ ÊUO tÐUAð t Áœu?/ hA Ë Áœd ÊUA?½ dÞUš d²A?OÐ Ë Ábý »Ëc−¡UCŽ« b½« Áb?ý lLł Uł tL?¼ “« t bM v ‰b?³ g¹uš Ê«b½“d? «— UN½¬ v~?L¼ œ—ˬ vUO?½œ tÐ «— È—ULý vбπ¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 195

È ÁbŽ È—Ë—U?ÐË býU?Ð ÈdO?¦ È Áb?Ž—œU t²?½«u?ð œu?š È—Ë—UÐ U?ÐeO?½ ÁdU?Ð .dªb?½« Ábý lL?ł bŠ«Ë Èd?J?OÄÆ圜dÖ v~½U~¹ Ë bŠË—œU¨ dO¦∫œuýÅv X¹«b¼ Ë« dÝ XLÝ tÐ t²¼¬ g¹uš ÊË“u ÈU¼ÅÂb UÐ tÐu³× œuF¤¡wF±¶C¶R^ĒbйRptÐu³×? g¹U²?Ý 5²??½ —œ t t½uÖ ÊU?L¼ ÁœdÐ Ëd? U¹ƒ— tÐ «— d?ŽUý Êœd?Ö ÂUJ?ײݫ Ë Èb?OH?ݨvÖbO?A¨b?½«ÅÁœu?Ð ‚d?ý U?¹ U?I?¹d??« —œ t v½U?? ʬ È«d?ÐÆÃU?Ž “« vłd??Ð Êu?Ç XU?D? “« d?Ä vð—b??¨©¥∫¥®XÝ« Áb?¬ÊœdÖ —œ vð—b tÇÆb?Ý— v eO?¬ tGU?³ vL? bM?MÅv qL?Š 5~?MÝ ·Ëdþ œu?š ÈU¼d?Ý dÐ t v½U?½“ d¹u?Bð°b½—«œ v²ŽUM tÇ ÊU½“ s¹« Ë œuý v d¼Uþ∫XÝU¼ÅrAÇ XÐu½Ðb/ÓClaR^bÐC:/m¤¡wF±_=»F=Óѹ¼±Ò»¹¹SU¼ ÷uŠ U¹ v³¼c ÈU¼ q¹U?Lý ÊuÇ ¯—eÐ Á“«b½« vÐ œuýÅv Ád?Oš Ë« ÊULAÇ ÈuÝ tÐ ÊU?ÅÁU~½ d~¹œ —UÐUÐ%DXGHODLUH Èu½«d dŽUý t©Èb?Ы vzUMýË— —œ s ¯—eÐ ÊULA?ÇÆ s ÊULAÇ® bM²?¼ v¹U¼ÅtÇU¹—œ U¹ Ë5M?Ç tÐu?³?×? ÕË— ˨XU?¹—œ «— ʬ ‚U?L?Ž« Ê«u?ðÅv t ‰ô“ Ë sýË— Ë ÊU?M?Ç U?«¨©ÁœËd?Ý «— ʬ v¹U?³?¹“ ÊU?ГbÝ—Åv dE½ tÐÆœ“UÝ v fJFM «— ÊULݬ ÂULð ʬ oLŽ Ë XOUHý t Èdðu³ ÊULAÇ vUÄÆb¹U/Åv ·UHýÁœ«œ XÝœ “« Xý«œÅv ÁU?~?½ Áb?Oýu?Ä «— Ë« ‰U?Š tÐU?ð t «— œu?š »U?−?Š tÐu?³?×? d?š¬ Ë Âu?Ý d?O??H?ð s¹« —œ tÈ t²HÖ tÐ UM?Ð rOI²? —uÞ tÐ Êu?M« t b½U?Åv «—¬ ÈdN½ ÈU¼Å»¬ b?M½U g½U?LAÇ Ëª©∑∫∂ª≥∫¥ª±∫¥®XÝ«Æ©±∏∫≥ Êd≤® býUÐÅv Ë« »u³× b½Ë«bš ÁuJýUÐ ÁdNǨÊUO²½d tÐ fuÄ dCŠË ÊUO½u?LŽ—ˬœU¹ U?¼ ÂU½ s¹«øbýU?Ð vUÄ “« v²?UŠ œuš t½u?ÖdFý XU?Š UÐ b?½«uð v rOÐ—Ë Êu?³AŠ ÈU?¼ÅÂU½—œ b½«u?ðÅv/ vNO?³A?ð 5M?Ç U?¹¬¨©≤∂∫≤±bŽ«ª≥∫¥π —«®b?½«ÅÁœuÐ d?HM?𠜗u ÊU?~?¹U?L¼ tÆb?ýUÐ v ÊU?OЫu?XÐ ÈU¼ÅX« tOK Ë qOz«dÝ« Âu t Áb¬ U¼Å‰ež ‰ež »U² —œ U¼—UÐ t½u?Ö s¹«øb¹ULMÐ eO¬Å5¼uð tÐu³× dE½ÊUL?¼—œ ßßU?³¹d?I?ð ‰u?Ý— U¹d?“ d?C?Š tÐ Áu?N¹Æb?½—«œ vL?N?Ý œuš È t½U?~?¹ È tÐu?³×? tÐ ÃË“ oA?Ž —œ XÝd?Äq¦ ‘œuš Ë œ—«œ oKFð U? È«bš tÐ eO½ Ë« bM?Ç d¼ÆXšUÝ r¼«uš lDI?M «— Ê UOMO?DK XL?AŠò Áœud ÊU“Æ©≤±ª±—Ë«œ Ábý qB² qOz«dÝ« tÐ t® ©∑∫π„“®åbý b¼«uš vÝu³¹ bM½U ÊËdIŽ Ë «œuN¹ —œ ÈdO«±πµU¼ ÁuO eO¹UÄ

Page 196

tÐ «— dŽUý t Êœd?Ö ÊuÇ∫Áb¬ 5?MÇ tÐu³?× `¹dA?ð —œ t XÝ« È« t³ðd t½U?~¹ s¹«ÆvMO?Ð Ë ÊULA?Ç ÊUOÆÃUŽ ÈU³¹“ ÃdÐ s¹« ÆXÝ« „UMÝdð Ë VON vłdРʬ ˨œdÐ v Ëd vłdЗœ U¹Ë—ĒF±ÐC;¶R^bc;=¤¡wPĔClcËR/\/¹Óbaa“« d²N?Юt²šU?Ý ÊU¹U?/ «— vłdÐ d?¹uB?ð pýÅvÐ t b?ýUÐÅv vłd?Ð —ˬœU¹¨Ád?NÇ t½U?O —œ vM?OÐ v~?²?łdÐv¹UO«dGł ÊUJ —œ s¹dH©°býUÐ v Ë« vMOÐ qJ?ý t Xý«œ —UE²½« tÐu³× È«dÐ 5MÇ Ê«uð v t½u~Ç s¹«oAœ ÈœuÖ dÐ œuš©Èd?² ≤∑∞∞®ŸUHð—« tÐ t qOz«d?Ý« —œ ©ÊudŠ® ‰U³ł tK?KÝÆb½—«œ d?E½ ‚UHð«œU/ s¹«v v²ÝdÝ —UO?Ð t È« t¹—uÝ sLýœ tOK?Ž Á“—U³ tÐ XÝ« vðuŽœ tłË“ È Ád?NÇ È t½UO —œ vMO?Шt²dÖ —«dÆœ—«b½ œułË vzU³¹“ ÊËbÐ —b tłË“ È«dÐ eÖd¼ ÊuÇ åÊUM³ ÃdÐò U«Æb¹U/‰ež “« tÐu?³?× d?¹uB?ð ˨©±±∫µ®œu?Ð Ábý “U?ž¬ d?Ý XLÝ “« —U?N?Ç ‰ež —œ »u?³?× d?¹u?Bð t vU?Š —œÆœœdÖÅv vN²M Ë« dÝ XLÝ tÐ g¹U¼UÄ tOŠU½ “« r−MÄ∫Ë« ÁuJýUÐ È—«c~łUð bM½U XÝ« ÊU¹U/ ÊuM«¨býUÐ dÝ t ÊbÐ v½U¹UÄ È tDI½ Ë X¹UN½Ē^R^bR´R¥F±бb»±^´RÓbÒPĔClcR=±UClÑR»¹ÑCĔ¹CkÒvÝuMЬ v¼U?OÝ —œ d?Ö« Ë b¹U/Åv t XÝ« b?M“Ëd?OÄ Ë Ułd?ÐUÄ 5?DK? 5“d?Ý “«ddÐ q?d d¹u?Bð s¹«—œ pýÅvÐ t XÝ« b?O?ý—u?š ÈU?¼—u?½ ʬ¨œuý v? d¼U?þ v½«u?ž—« Èu?úð©œU?F?K?ł ÈU?¼ÅtU?že?Ð Êu?Ǯ˫ ÈU?¼u?vð—u?¨ÁdN?Ç s?¹« “«¨bO?ý—u?šÆXÝ« Áœu?Ðåb?O?ý—u?š Êu?Ç r¼ Áb?M?A?š—œòœu?Ð Áb?ý Áœu?²?Ý t f ʬ ÈU?¼u?5MÇ Ë t²?¹d~½ tÐu³?× —u d?Ð «— bOý—uš gA?š—œ ÂULð X«dþ U?Ð eO½ &LDXGHOÆœ—ˬÅv œułuÐ t½UuKÆåbM ÂULA²Ý« «— bOý—uš È«u¼ g¹uš XLEŽ Ë ÁuJý —œ b½«u²Ð Uð bOÝ— «d tE( ʬò∫b¹u½ÅvÊuÇ b?¹Uý®ÆXÝ« Áœd? U¼— «— œu?š ʬ —œ t XÝ« È—uð Êu?Ç ÁU?ýœUÄ È«d?Ð tÐu³?× ÈU?³¹“Ë ÁU?OÝ Ê«u??OÖÆ©°bM v ÁuKł v½«už—« @½— tÐ g¼UOÝ ÈU¼ ÁdÞ t ÁœU²« «œ tРʬ —œ v¼UýœUÄ¤¡wPĔClcR=±UClÑR»¹ÑCĔ¹Ck±π∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 197

dO?Ý« ÊuŽd? È tЫd?Ž —œ «— Ë« U t œu?Ð ‰Ë« ‰e?ž È tÐu³?× ÊU?L?¼ÆbM?½«u?šÅv 5M?Ç «b p?¹ ÊU¹«d?L?¼t²ý«œ d?O?Ý« d?²?AO?Ð «— Ë« t ʬ È«d?Ð ËÆXÝ« g¹u?š È tÐu?³?×? v½«b½“¨Áb?ý v½«b?½“ v¼U?ýœU?Ä Êu?M«ÆrO?²?U?¹tAOL¼ÆbMÅv X¹UH? —U s¹« È«dÐ Ê«uOÖ p³?Ý ÈU¼ÅÁdÞÆXO½ rJ×? ÈU¼dO$“ Ë U¼bM?Ð tÐ È“UO½ bMýUÐË t²?A?Ö ÊU?A?¹d?Ä Ê¬ “« v³?O?K? ÈU?M?Šu¹ f?¹b? t½u?~?Ç ÆXÝ« vU? Ë« 7?ý«œ ÁU?~?½ d?O?Ý« È«d?Ð r—b? 5?L?¼Ê¬ —œ Ë Èb¹œ s ÊœdÖ dÐ «— ʬ©ÆÆÆ®bM “«Ëd?Ä s ÊœdÖ ÈË— dÐ t XÝ« vU u —Uð p¹ U?NMðò∫b¹u½ÅvtDÝ«Ë tÐ UNMð©ÆÆÆ®œuý v¹u —Uð d?OÝ« «bš¨XÝ« v½UœUý Ë 5% È t²?¹Uý —bIÇ °Á¬ ©ÆÆÆ®Èbý ”u³×‰u???Ý— ÈU???M???Šu???¹ t? t½u???Ö ÊU???L???¼ X?ý«œÅv XÝËœ «— U???? Ë X???¹d???~????½ U??? tÐ t X?ÝË« rO???E???Ž X?L???Š— Èt¨bMÅv/ “«ËdÄ U¼ÅÈb?MKÐ —œ U oA?Ž t «dÇ∫bý v/ U vM?O“ oAŽ dOÝ« v¹u? —Uð “«ËdÄ UЫb?š¨b¹UdÅvÁœd ‰Ëe½ Ë« oAŽ ÊuÇ U«Æœ—«œ —«d ÃË« dÄ ÈbMKÐ —œ bŠ s¹« Uð t œ“UÝ dO~²Ýœ «— v¼ô« È Áb½dÄ b½«u²Ð Ë«œuš Uð t²ý«cÖ XNł s¹« tÐ bN½ ׫ U X³× tÐ Ë bAÐ ö²Ž« Ë œe?O~½«dÐ «— U “«ËdÄ b½«u²Ð Ë œd~MÐ «— U UðdO?Ý« «— œu?š X?N?ł s¹« “« œu?Ð œu?M?ýu?š ʬ “« Ë Xý«œ X¹U?{— œu?šË«Æœœd?Ö “«Ëd?Ä 5?Š—œ u? —U?ð s¹« —U?²?d?Ö—U²d?Ö «— ÈbM?KÐ v²?MD?KÝ »U?IŽ b?½«u²?Ð bM? v “«ËdÄ 5?“ `DÝ r¼ t È«ÅÁb?½dÄ t XÝU?ł ʬ “«¨©ÆÆÆ®œdÆ圓UÝ dOÝ« «— œuš t²Ý«uš Ë Áb¬ 5zUÄ Ë« ÊuÇ t²³«¨bMœu?Ð U?½U?Ž« ȗˬ l?L?ł —u?Q? ±µ∑≤ ‰U??Ý —œ U??O??Ž Èd?O?Ö sð È t?F?u? —œ t v³??O?K? ÈU??M?Šu?¹ f¹b??∫XšUMý v «— œuÐ t²ýu½ Ë« Êb¬ “« q³ ‰UÝ t «— ö¹Ë¬œ“dðʼnež pýÅvÐv¼ô« f³× 5MÇ Â«ÅÁb½“ ʬ UÐ t vIAŽ “« Áœd ÂdOÝ« «— «bšÆt²šUÝ œ«“¬ «— r³K ËrMOÐÅv œuš dOÝ« «— «bš ÊuÇbMÅv œU−¹« s —œ v½U−O¼ fŠ ÊUMÇÆÂdOÅv «ÅÁœd/ t s¹« “« ʬ bý “« tœUL?²Ž« U?Ð vÖœUÝ tÐ œu?š Âö —œ Xý«œ töŽ »UI?Ž d?¹uB?ð tÐ bŠ s¹« t 7KHUHVHGH/C(1)$17-HVXVv “«ËdÄ U Êœd?Ö dÐ t v¹u? —Uð tÐ t ʬ fÄ Ê¬ “« t½u?~Çò∫b¹u?Ö v «bš XL?Š— dÄ oAŽ tÐ g¹u?š qUv½«b½“ —U²d?Ö v½ULݬ ‰«e?¹ô —b È« ÊU0 —U?²dÖ Ë d?OÝ«øbýU?Ð „UMÝ«d?¼ b½«uðÅv¨œu?ýÅv —U²d?Ö¨bM±π∑U¼ ÁuO eO¹UÄ

Page 198

ÆbMÅv tŁUG²Ý« Ë UŽœ 5MÇ g¹uš —ËdÝ tÐ Ë— UOK ËÆåÊU0 œuš ÈbЫbý tÐ ÊuÇ ËÆbM È—«œœu?š ʬ “« b½«uð v/ d~?¹œ Ë œd¹cÄ v «— ʬ XÝ« XÝ—œË Ábý —U²?dÖ ÁUýœUÄ∫œ“«œdÄÅv g¹uš —«b²ÝËœ qOK& tÐ v¹UNMð tÐ œuš t²AÖ ÊU¹«dL¼ s¹eÖ ÈUłCRF»¹P;CbFC¡¤¡wPĔClc»bi±ÓClaĔb^FCÐCkÒtÇ 7ý«œ XÝËœ ◊d? “«¨b?M te?“ œušÅ »u?³?× —«b?¹œ —œ b?¹UÐ «— vA?¹U?²Ý tÇ b?½«œÅv/ e?Öd¼ »u?³×?å°tÇ v¹U³¹“ —UOÐ tÇòÅ∫bM vMOÇ tbI 5MÇ t²ÝuOÄ b¹UаÁbý U³¹“ tÇ Êbý t²ý«œ XÝËœ ◊d “« Ábý U³¹“v/ g¹uš —«b?²ÝËœ tÐ Èd?E½ Ë œU?I²?½« êO¼ t²?Ý«b½ e?¹Uł Ë« tÐ Èœ«d?¹« eÖd?¼ ‰ež ÂU?Lð —œ t XÝ« tłu?ð qÐUªbM v/ È« tO?uð êO¼ Ë t²?ý«b½ g³O?ždð vŽu{u? êO¼ tÐ Ë bM? v/ Ë« tÐ «— v²×?OB½ êO?¼ eÖd¼ U?«¨bMrO??N??Ý g½œ«œ ÂU??$« —œ ‚U??H??ð« tÐ Ëœ ʬ t «— ve??Ž êO??¼ U??²??Š b??M?? v/ œU??N??M??A??O??Ä Ë« tÐ «— È—U?? êO??¼ U??²??ŠbM? v/ X?³×? Ë« U?Ð ÊU?“ êO?¼Æœ“—Ë v —œU?³? ʬ ÂU?$« —œ @½—œ vÐ Ë« b?½«œÅv vÐu?š tÐ Êu?Ǩb?M?ýU?ÐX³?½ Ë« tÐ œuš n?OD? oAŽ —u?ý s¹« —œ t v¹U?¼ÅÂU½ t?Ç ËÆb¹U?²?Ð U?¹ œ—«bÐ XÝËœ «— Ë« b?¼«u?Ð tJ?½¬ d~?“« dĨo?AŽ œu?š ÊU??ШXÝ« »«c?ł —b?I?ǨXÝU?³?¹“ tÇ Ë«¨b?M?Åv/ X¹U?H? Ë« È«d?Ð ÂU?½ p¹ e?Öd?¼ °b?¼œÅvt XÝ« Èb½“d Ë e¹eŽ Èb½“d .«d?Ð .«d«∫œuÐ Áœd ·«d²Ž« Ë« tÐ t³zU?ý vШUO—« »U² —œ °XÝ« ʬ c¹«c—«bOÐ vÝUŠ« tÇ r³K —œ Ë +«u?šÅv “UÐ «— gU½¨Â—ˬ v ÊUO tÐ sÝ Ë« “« t —UÐ d?¼ °bMÅv ÿuH× «dÆå—«œÅv XÝËœ «— Ë« È—¬ °Â—«œÅv XÝËœ «— Ë« °œuýÅv“« œ—«œ oKFð Ë« œu?š ÂU½¨b?¼œÅv oAŽ tÐ vU?½ 5M?Ç »u³?× t rO?A¹b½«Åv Êu?Ç å°c¹«c? È«¨oAŽ È«òg¹u??????šÅÈ Áœ«b???????œ œu??????łË —œ Ë X?Ý« œu??????M??????A???????š b??????Ы U??????ð t? XÝË« ˨b???????M??????Åv? œu??????šÅÏt?Ðu??????³??????×??????? ʬœ¬ vM?Ð U?Ð s ÈœU?ýò∫b?M?Åv ·«d?²?Ž« 5?M?Ç ‰U?¦?« »U?²? —œ Ë b?ÐU?¹Åv “U??Ð «— ‘œu?łËåÈU?¼Åc?òvU?L?ðöLł s¹« Êb½«u?š “«Æ©¥∫∂≤®åbý b?¼«uš —Ëd? u?ð “« ËòÁœ—ˬ UOF?ý« »U²? —œ ˨©≥±∫∏ Y«®åœuÐÅvs ÈœUý u?ðò∫.—ˬ ÊUГ t?Ð vuN?HU?½ ÈU?¼ ·dŠ &ODXGHO Á«dL?¼ rO?½«uð v U?N?Mð ËÆrO?½U?Åv uN?³? Ë UÆåXÝuð ÈœUý t Âuý v v uð Ê«Ë“UÐ ÊUO —œ eO½ s ˨v²¼CRF»¹P;CbFC`±¡¤¡wPĔClc»bi±ÓClaĔb^FClÐCkÒ±π∏t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 199

—ˬœU?¹ tłË“ XU?¨œu?ýÅv Áb?O?A? ÊU?L?ݬ XL?Ý tÐ Xd?Š p¹ U?Ð t? XÝ« aÝ«— Ë b?M?K?ШU?d?š Xš—œUdš Xš—œ ÂU½ qO$« ÊU½“ “« sð tÝÆœu?ýÅv Áb¹œ —UOÐ vd?ý dFý —œ Èd¹uBð 5?MÇÆbýUÐ v q½ Xš—œœU¹ tÐ «— U¼ÅtMOÝ Ê¬ dÐ Ê«e¹Ë¬ ÈU¼Åtýuš Ë XÝ« Ê“ œU/ t¨È—Ë—U?Ð Ë vzU³¹“ Xš—œÆ —UUð∫bM²ý«œ œuš dÐ «—Æb½—ˬÅvʬ ÈuÝ tÐ Uð b?ý —«bO?Ð ÈeO?¬ ÊuM?ł ‚uý Ë« —œ qQ?ðÅvÐ œ—ˬ ÊUГ tÐ «— U?dš Xš—œ ÂU?½ ÃË“ t v«œUÆœuý ÁbOAĒÑP¬RCRF»¹aa_6pÆ£¤¡wFRp_±b±»UClaCĔêO¼Æœ“ ”b?Š Ê«uð v «— »u?³?× Êœu?Ð rLB? Ê«u?ð v¨XdÖ r¼«u?š Ë Âb¬d?Ð s¨r²?HÖ s∫U?L?K —œtÐ qU ÊbO?Ý— È«dÐ vA?ýud¼Æœ—«œ “U?Ð «— Ë« XÐödÄ Èd?OÖ vÄ Ë ÏÁbM?uð Xd?Š s¹« —œ b½«uðÅv/ vF?½UtÐu³× XL?Ý tÐ t²ÝuO?Ä t v ʬ Ë XÝ« s¹dð o¹Uý¨s?¹d²Ö—eÐ Ë« t vU?Š—œÆœ—«œ v ‰Ëc³ œuš »u?³×dÐ Udš Xš—œ “«ò∫bM œu?F œuš tÐu³× Èu?Ý tÐ b¹UÐ t XÝË« —UÐ s¹«¨œuý v d?¹“«dÝ Ë« ÊU²ÝuÐ —œ œušÁœud b?½Ë«bšò∫œ—«b?MÄÅv œuš “« d?ðôUÐ «— g¹u?š È tÐu³?× t Áœd p?Çu Ë œdš «— Ë« ¨X³?×Æå.¬ vtÐÆœuš ÊUA¹uš ÊUO —œ U«¨r²¼ b½Ë«bš Ë —ËdÝ È—¬ Æå«Åt²dÖ —«d Ê«—«e~²bš ÊuÇ ULý ÊUO —œ ÊuM«v dE½ tÐÆÁb?ý ÁœËdÝ vM²?UO½ XÝœ Êu?Ç Â—UN?Ç ‰ež —œ tÐu³?× jÝuð t tÇ Ê¬ XÝ« —ˬ rQ?½ tÇ t v²Ý«—tÐ t XÝË« ÂU$« dÝÆbÐU¹ XÝœ œuš tÐu³× t?Ð Uð t²šUÝ bײ «— œuš Ê«uðË «u? vULð b¹UÐ ÊuM« t bÝ—Æb¹U/ v œuF oAŽ È tK“« t b½« Áœd? —u?B?ð ÁbM??¹u?½ ÈUd?Ž “« všd?Ð t .u?ý v tłu?² U?¼Å‰e?ž ‰e?ž “« g?Ð s¹« —œ oLF?ð U?ÐXÝË« tłË“ t «— XO½U?½« Ë U?OK¨V?OK Xš—œ d?Ð 7ÝU?šdÐ UÐ U?O?Ž t XÝ« oAŽ e?O¬ ÊuM?ł s( gOÄu?®å°b?¹¬ d???Ð t v²??Ë U?ð r²???¼ v~??M?ð —œ —U??O??Ð t?Ç Ë ,U?O?Ð t? X?¹b??O?L?F??ð «d? U??«òÆÁb?O?A?? ‘u?ž¬ —œ6DLQWH ERXUJÆå°+UA?Åv œuš Èu?Ý tÐ «— U¼ÅÊU?½« ÏtL?¼¨Âuý t²?ý«œdÐ 5?“ “« ÊuÇ ò∫5?MÇ r¼ ËÆ©µ∞∫±≤—œ UÐ býUÐÅv r¼œeOÝ Êd &LVWHUFLHQQHÈ td Ëeł Ë —U³ð v½U*¬ ÈUdŽ “« t f¹b 0HFKWLOGHGH0DGJHt¨œuÐ sAš Ë XÐö dÄ VOK? Ë« v¼UýœUÄ È tK−Šò∫b?¹u½Åv ‰ež ‰ež Ë qO$« “« g?Ð s¹« 7dÖ dE½“«ò∫t²ýU~½ «— XOÐ s¹« œuš —UFý« —œ eO½ ö¹Ë¬œ “dð f¹bË åÆÆÆb¬dРʬ “«d dÐ vÐu³× d¼ “« dðÅ‚U²A Ë«ÊUL¼ s¹«d?ÐUM?ÐÆåt²d?Ö —«d —UÐ Ê«d?Ö ÈUd?š Xš—œ ÈôUÐ t b?¹uÖÅv g¹u?š »u³×? tÐ tłË“ ¨VOK? “«d±ππU¼ ÁuO eO¹UÄ

Page 200

V³Ý Êu?M«¨œb?½uO?á?Ð œuš tłË“ tÐ Ë œu?ý tЫd?Ž dÐ —«u?Ý »u³?× b?¹œd?Ö V³Ý t È«Åt½U?U?²A? ÊU−?O¼ Ë —u?ýUÐ XÝ« rJ×? tÇ Ë nOD t?Ç VOK È«d?Ð tb¼œ v X³?½ ʬ tÐ «— œuš t vzU?dš Xš—œ ÈôU?Ð tÐ Uð Ábý∫v²dÝ ÊUMÇ UÐÆÆÆbAJÐ ‘už¬ —œ «— Ë« Uł ʬ —œ Uð¨œË— ôĒ»bi±ÓClaĔb^FCÐCkPĔCClD=^bT6ÓbÒĒ`R<²±RĔP;CbÐC¹£¤¡w¹Ò»ÒRFaaĢbĕÓ±RXdÝ bM½«uð v tL¼ “« d²?AOÐ t v«—œ« ’uBš tШÁbý —u?× XŽUÝ s¹«—œ »u³× „«—œ« È tL¼å°XÝ« s¹d²?NÐ »«d?ý ÊuÇ u?ð Âöò∫b½—«œ «— œu?š rNÝ e?O½ g¹U?¼Å‘uÖ U?«ÆXÝ« v¹U?AÇ Ë tU?ý«d¹“ b?½uýÂULð —Uł U?Ð fáÝÆb¹uÖ v 5?MÇ ÂuÝ ‰ež ÊU?¹UÄ —œ œuš tÐu³?× ÂeÐ —œ∫rýu½Åv «— œu?š dOý Ë »«dý st v½«œÅv U¹¬ ËÆXšU?Ý b?¼«uš ·d?Þ d?Ð «d v~?M?Að t XÝ« È—u?~?½« ÈU¼Åtýu?š X¹U?¼ ÊU²??Ä ò¨b¹u?Ö v øb¼œ v «— VOÝ È ÁbMM »uA ÈuÐ uð fH½ UNMð Ë uð ÊU¼œ Âœ UNMðtÇò t øb?M? v/ b?ŽU?B?²? «— VO?Ý ÈU?³?¹“ Xš—œ Ë oA?Ž È Áu?O? d?D?Ž t²?Ýu?O?Ĩ »u?³?×? f?H?½ t½u?~?Çg¹«dÐ œuš t½Uš rš “« vЫd?ý ÊuÇ bMýUÐ v/ —ˬd?JÝ Ë« ÃË“ È«dÐ Âö s¹« t½u~?ÇÆ©≥∫≤®åXÝ« ÁeLýušÈuÐ Ë« fH?½ tÇ ÊU?M?ÇÆ©¥≠≤∫±®åXÝ« »«d?ý “« dð s¹d?O?ý u?ð oA?Ž Ëò∫b½U?A?Ç v Ë« tР˨©¥∫≤®œ—ˬ vl«Ë—œ¨©±µ∫±® XÝ« Ê«dðu³? ÊuÇ e?O½ g½U?LA?ǨbýUÐÅv —ˬd?JÝ »«d?ý ÊuÇ gö Ë b?¼œÅv «— VOÝt²??šU??Ý qI??²??M? Ë« t?Ð «— b??M?ð »«d??ý Ë 5??Ö¬d??D??Ž fH??½¨ÊU??L??A??Ç t œ—«œ v~??²????Ð »u??³??×?? tÐ Ë« e??O??Ç tL??¼ËÆ©µ∫µ ÂË—®åXÝ« Ábý t²?¹— bý U?DŽ U tÐ t ”b?I« ÕË— tÐ U? ÈU¼Å‰œ —œ «b?š X³× t «d?¹“ò∫œuýÅvt²?šu?¬ «— Êb?¹“Ë oA?Ž U? tÐ t? XÝË« s¹«ò∫t²?ý«œ ÊU?O?Ð 5?M?Ç v?¹U?³?¹“ Âö U?Ð 6DLQW*XLOODXPHGX7KLHUU\tÐ U fáÝ Ë v²ý«œ XÝËœ «— U d« È«b²Ð« u?ð¨ XÝ« 5MǨȗ¬∫©ÆÆÆ®t²ý«œÅv XÝËœ «— U Ë« X½ ÊuÇ”b??I??« ÕË— œu??š t? XÝ« »u??š Ë pO???½ XÐö d??Ä ÊU???M??Çu??ð oA???Ž¨b??½Ë«b??š È« ©ÆÆÆ®.b???¹“—Ë oA??Ž u??ðÆåb½UAÅv œuš ÈuÝ tÐ «— eOÇ tL¼ Ë bAÐÅv «— œuš¨©ÆÆÆ®gÐ ÂUN« Ë ÁbM¼œ vŠË¨©ÆÆÆ®býUÐÅv∫œœdÖ v “UÐ uð ÈuÝ tÐ bMÅv X «— uð s ÈuÝ “« t vЫdý t½uÖ s¹«¨s »u³× È« ĒF±`R<²±RĔP;CbÐC¹¤¡w¹¼C_98±»ÐCi6ÓCDÒ¹Ò»ÒRFėaa≤∞∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 201

Âö¨s Âö¨ÊU??L??²?H??Ö s¹« —œ ˨œœd??ÖÅv “U??Ð u??ð Èu??Ý tÐ vF??O??³??Þ —u?Þ t?Ð b?¬ u??ð Èu??Ý “« t s Âö?ªÈ«Åt²?ý«œ XÝËœ «d? t vI?A?Ž ÊU?L?¼ “«¨Â«Åt?²?d?Ö u?ð “« t «— tÇ Ê¬ rA??ÐÅv¨ .u?ÖÅv? u?ð tРʬ —œ¨XÝu?ð“«ÆXÝU 5Ð rz«œ b? Ë —cł ÊuÇÆXÝ« u?ð fH½ ÊUL?¼ s fH½ dD?Ž¨XÝ« È—Uł uð ÊU?¼œ “« s ÊU¼œ »«dýÊUL?¼¨Â«ÅÁbO?Ыuš Êu?Ç ÂU~?M¼ Vý U?²?ŠÆXÝ« È—Uł u?ð VK tÐ s VK? “« ÎöÐU?I²? Ë s VK Èu?Ý tÐ uð V?KrON?Ý r¼ U?Ð Èb?Š«Ë oA?Ž ÈU?¹ƒ— —œ t v½U?½¬ b?M½U?¨U? 5?Ð vK?zU?Š êO¼ v?Ð Ë XÝ« bý Ë b?¬ —œ oA?Ž »«d?ýr¼—œ XÝu²?Ыd?ý ÊU?L¼ t s? »«dý t œu?ýÅv ‰œU?³?ð vЫdý “Ë— t?½U³?ý U?ŽUÝ ‰u?Þ vU?L?ð —œ U? 5ÐÆb?½«ÊUL¼ tШXÝu?ð ”bI« ÕË— ÊU?L¼ t s ÕË— Ë XÝuð d?DŽ¨s dD?Ž¨XÝuð fH?½ ÊUL¼ s fH?½¨Ábý ÂUžœ«—b?Ä Êu?ÇÆ©≤∑∫≥∂ ‚e??Š®år¼œÅv —«d? «— œu??š ÕË— U?L?ý œu??łË —œ sò∫È«ÅÁœ«œ «— ‘«ÅÁb?ŽË u??ð t —u?ÆåXÝ« »«dý œuš ”bI« ÕË— Ë Ê¬ ÏtUOÄ dÄ XÝ« —ˬdJÝ »«dý s¹« vUÝ∫œ—«b½ oKFð Ë« œuš tÐ ‘œułË U²Š ˨œ—«b½ œuš “« êO¼¨tÐu³×Ē_¹b²bĕЬ¼±`¤¡wF±`RÓÒÌC=Ĕ±ÒªbýUÐ t²ý«œ oKFð Èd~¹œ f tÐ v XO½ sJ?2 ÊuÇ ËÆXÝË« tÐ oKF²Æœ—«œ oKFð œuš »u³× tÐ Ë«d¼¨XšUÝ qI²M? 5“ ÈË— Èd~¹œ ÊU½« ê?O¼ tÐ Ê«uð v/ Ë œuý v/ «bł t X?¼ s œułË —œ ÈeOÇ ÊuÇÆbýUÐ s tÐ qB² t r¼ —bt bM v nA V−F?ð ‰UL —œ tłË“¨bMÅv? tÐd& »u³× tÐ «— œu?š oKFð tÐu³×? t ‰UŠ 5Ž —œ U«tKL?ł ÂËœ gÐ ßß«b?LF?ð Êu?Ç b½U?Ý— v «— ʬ ÂuN?H vÐu?š tÐ Ë« t XÝ« Èe?OÇ Ê¬ÆXÝ« t²?Ð«Ë Ë« t?Ð ÎöUÈdЫdÐ Ë qU r¼U?Hð¨ÊUO?Ð s¹« tåXÝ« s ʬ “« »u³×? Ë Â—«œ oKFð »u?³× tÐ sò∫b?¼œ v dOO?Gð «— œušs¹«“«ÆåXÝ« s dÐ ÈË ‚U?O?²ý«ò∫b?¹uÖÅv? Ë« ÊuM?« Áœ«œ b½u?O?Ä d~?¹œ p¹ tÐ «— U?N½¬ t X?Ý« vIA?Ž —œ UN?½¬«b²?Ы —œ oU?š t vð—u? ÊU?L?¼ tÐ tłË“ tÐ ÃË“ È tD?Ы— ʬƜ—«b?½ œu?š ÃË“ U?Ð «— vd?²A? vÖb?½“ Ë«¨—«d?uð dÐ Ë« Ë œuÐ b¼«uš d¼uý tÐ uð ‚U?O²ý« Ë Â—«cÖÅv uð ÊUO —œ X«bŽò∫XÝ« t²HÖ «bš¨XÝ« Áœd —«ddÐœ—«b½ ÈË dÐ vDKð êO¼ »u³×ÆÁbý l«Ë s¹« “« dOž ßßöU tłË“ È«dÐÆ©±∂∫≥ bOÄ®åœd b¼«uš v½«dLJŠs Èu??Ý tÐ u??ð ‚U???O??²??ý«ò∫b??¼œÅv ÊU???A??½ q¹U??L??ð œu???š È tÐu??³??×?? t?Ð t XÝË«ÆX???O??½ Ë« Èu??Ý “« —b??“« gÐ s¹« —œ —U?Ð p¹ U?N?Mð t²?³?« ‡ œuÐ Áœd? ÊU?O?Ð g¹«bO?Ä »U?²?—œ U¼ÅÃË“ ÊU?O?«bš t È«Åt?DЫ—Æåb?¹¬ÅvU¼ÅgI?½ÆXÝ« Áœu?/ «bO?Ä «— ʬ fJ?Ž —u? ÎöU Êu?M?« ‡ Áb?ý ÊUO?Ð `¹d? —u?Þ tÐ t XÝ« qO?$« vUL?ð≤∞±U¼ ÁuO eO¹UÄ

Page 202

”UL²«¨œ—«œ ‰U?Ë gDŽ t XÝ« ÃË“¨XÝ« ÊU¼«u?š ÃË“ Ë t²Ð«Ë ÃË“ b?¹błbNŽ vÝËd?Ž —œÆt²AÖ t½Ë—«ËfO??½Ëœ —u?~??¹d??Ö È t²??H??Ö tÐ ¨å'HXVVLWLWVLWLULòÆ©≤∏∫±πª∑∫¥ u?¹®åÊU??ýu??M??Ð «d??ÆÆÆ«ÅtM??A??ðò∫b??M?? vÆXÝ« s ÈU¼ÅgDŽ gDŽ —œ b½Ë«bš¨t½u~Ç Ëøb?¼œ aÝUÄ Ë« È t²?Ý«uš tÐ t½u?~Ç U?«ÆXÝ« gDŽ s¹« Êœd? »«dOÝ t?Ðu³×? È t²Ý«u?š È tL¼dŁQ?ð Ë b?¹b?Nð —«“¬ œ—u? t²?Ýu?O?Ä UN?½¬ oA?Ž t ÊU?N?ł s¹« —œ Êu?ÇÆœœdÖ @½— p?¹ Ë« UÐ ‰U?Ë b?ŠË s¹« —œg«—¬ —œ tAOL?¼ È«dРʬ —œ t œËdÐœu?š 5“dÝ tÐ ÁU?ýœUÄ Á«dL?¼ t ÁbOÝd?½ «d ʬ ÊU?“ U¹¬ øœuýÅv l«ËøbMÝdÐ ‰UË tÐĒ`²bĕÓ±ĒC=ĤÒRÐÒR=±RĕjaĤbĔ`C´C¹»¹Ò_;=ÒĤÒRClÐCCa¹Ò¼NjÒ¤¡wPĔCѹ±¹^pC»C±Òѹb/pUCl^pÒѹR^p»bi±C¬atÐ l«Ë—œÆb½«ušÅv 5?MÇ s¹« eOšU?²Ý— bO?Ž Ë X³Ý—œ ÈœuN?¹ sNœËdÝ/HNKDGRGL °s »u³×? È« UOÐ5“d?Ý “« ÃËdš È t²?Ý«u?š∫XU¹—œ «— b?O?³F?ð Ê«—Ëœ ÊU?Г ¨—UF?ý« Ë d?¹ËUB?ð fÄ “« U?ł s¹«—œ Ê«uðÅv vÐu?šÃ—U?š 5??“d?Ý “« Áu??N?¹ ÊU??d? t?Ð U?Ýu?? Ê«—Ëœ —œ Âu?òÆœu??Žu? 5??“d??Ý tÐ Êb?O??Ý— È«d?Ð b??O??³?F??ð Ë vÖœd?ÐÃËd?š®ßßb??½b?ý ×U??š Vý t½U??O?ßß —œ Æ©≥π∫±≤ ÃËd??š®ßßb??½b?ý ×U??š tK??−?Žßß U??Ð ª©¥≤∫±≤ ÃËd?š®b??½b??ýt½UŽU?−?ý 7?— s¹« tÐ t ʬ ”d?ð “« œu?/ qO?L?% v½ôu?Þ qŠ«d Ë d?Ð ÊU?O? Á«— Ë« d?Ð Áu?N¹ b?M?Çd?¼Æ©≤π∫±≤qU? Èœ«“¬¨©≤¥∫±¥ ÃËd?š®Èd?×?Ý ”U?Äßß —œ ÂU?$«d?Ý ËÆ©±∏∫±≥ ÃËd?š®Æb?½u?A?½ tÝu?ÝË 7?A?Öd?Ð È«d?Ы— d?¹ËU?B??ð 5?L??¼ Ë Âö 5??L?¼ U?¼Å‰e??ž ‰e?ž —U??F?ý« —œ ßßb??½œd? —u??³?Ž Œd??Ý ÈU?¹—œ “« Ë b??¹œd?Ö oI??×? XÝ«—œ Vý Á«— qŠ«dÆÆÆ sN 5“dÝ “« —«d¨ÁUÖ—c?Ö¨ÁUÖd×ݨVý¨ÃËdš å.uý ÊËd?OÐ «d× tÐò∫rOÐU¹Åv—œtÐ Ábý l«Ë b½Ë«bš ÈU¼ÅÊU²?Uð Ë Ê«Ë«d ÈU¼ÅÁuO ʬ —œ t œu?Žu 5“dÝ Ë u½ 5“d?Ý ·b¼ UÐ U¼U²ÝË—Æå.ËdÐ ÊU²Uðò‰UŠ tÐ Uð t «dÇ åUOÐò∫b¹uÖÅv —UÐ 5²?½ È«dÐ t XÝË« XÝ« Ábý ÂUÖ gOÄ dHÝ È«dÐ tÐu³× “Ëd«t .œuÐ Áb?OM?ý «— Âö s¹« b?½bM?J« v 5?M?Þ «— Ë« sÝ t ÊU?¹«d?L?¼ Ë »u³?× ÊU?Г “« U?¼—UÐ Ë U?¼—UÐ U?È«¨s »u³×? È«òÆb½d?³Ð c? —UN?Ð “« Uð œd?Åv uŽœ »u³?× d?ðÅgOÄ ËÆ©±∫∑ª∏∫¥ª±≥≠±∞∫≤® åU?OÐò≤∞≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 203

ÈU³¹“ È« Ë s tÐu³× È«©ÆÆÆ® Ábý d¼Uþ 5?“ dÐ U¼ÅqÖ ©ÆÆÆ®t²ýcÖ ÊU²“ pM?¹«ÆUOÐ Ë eOšdÐ ¨s ÈU³¹“U« Áœd t½ô U¼ÅÁd?Ý ÊUO Èdðu³? ÊuÇ Ë XÝ« »«uš ÂdÖ “uM?¼ tÐu³× ÊuÇÆ©±≥≠±∞∫≤®åU?OÐ Ë eOšdÐ sÈ«dÐ t åU?ò ÏtL?K? —bI?Ç® b?ÐU?¹ v¹U¼— v?¹UN?M?ð “« Ë« Á«d?L¼ U?ð¨b?¹U?OÐ U?ð b?¼«u?šÅv œuš ÃË“ “« “Ëd?« pM?¹«v U?¨ßß .—c?Ö v U?ßß∫b?¹u?Ö v —U?Ð 5?²???½ È«d?Ð výu?A?G? Xýu?½d?Ý tǨœ—«œ v?Ö“U?ð Áb?¬ —U?Ð 5?²???½—œ¨býUÐ d?E²?M U²?ÝË— g«—¬ —œ Uð b?M v u?Žœ «— tÐu³?× t XÝË« ÊU?L¼° œ—«œ vLO?LB?ð tÇ “Ëd«Æ.Ë—`³?? ËÆÆÆ.—c??ÖÅv U??ò∫XÝ« ÂU??O?? “Ë— `³??¨ÃËd??š d??H??Ý Ë ÊU??N??ł s¹« Vý Ê«—c??Ö “« fĨd??N??ý Ït?½U?²??ݬÆå.Ë—Åvs¹« d~¹œ vMO“dÝ ÈuÝ tÐ Ë d~¹œ vłËdš dH?Ý ÈuÝ tÐ t ʬ t½ d~ ¨Ë« È t²ýcÖ ¯—eÐ È«dłU œU¹U«dN?ý tÐ ÊbO?Ý— ¯—eÐ È t?²Ý«u?š Ë« VK —œ d?~? øbM? v X¹«b¼ «— œu?š U?¼ ‰ež ‰e?ž tłË“ Ë« “« dðu?K?ł —UÐb¹UÐ d~¹œ U«Æs »u³?× +«œ v s¨bÐU¹ t«œ« vL b¹U?Ð ÃËdš dHÝ Vý t²³« øœuý v/ ÊU?¹U/ v²³ýuš—œ U²ÝË— —œ d~¹bJ¹ UÐ ©±≤∫±≥ ÂË—® åp¹œe½ `³ Ë XÝ« ÂU~M¼ d¹œ Vý XËò °.ËdШrOM “Už¬ «— dHÝ„d?²?A? d?N?ý t .u?ýÅv s¹u?½ rO?K?ý—Ë« œ—«Ë d?×?Ý ÂU?~?M??¼ tÐ Ë rO?½U?Åv d?E?²?M? Vý ÊU?¹U?Ä tШd?N??ý Ê«b?O?tÐ `³?òÆ©±∫±µ u?¹®Æå«ÅvF?«Ë ÊU??²??U?ð sò∫XH??Ö b?¼«u?š u?ð ÊU?²???U?ð 5?M?â?L?¼ s? ÊU?²??U?ð¨XÝU??Æå.Ë—Åv U¼ÅÊU²UðdOHð s¹dš¬ t Áœ—ˬ UNež ‰ež XOÐ s¹« È«dÐ œuš 5¹u¬ ”Uuð f¹b t œuÐ È dOHð Ë `O{uð s¹«“« gOÄ Ë« ÊU?M?Ý s¹d?š¬¨eO?½ tłË“ Âö s¹« t b?¹u?Ö v eO?½ vU?ÝËœ fO?½«d? f¹b ËÆXÝ« qO?$« “«Ë«tÐ ÊbOÝ— È«dÐ ÊuM« Ë t²HÖ sÝ b½Ë«bš “« —U?OÐ vÖb½“ ‰uÞ—œ t f ʬ ÊUГ “« v½UMݨXÝË« ¯d˨œ“Ëb?Ð ÊU?L??ݬ tÐ «— ÊU?L??A?Ç Ë b?M?? p¹œe?½ d??~?¹œ p¹ tÐ «— U??¼ÅXÝœ Êu?ÇòÆœ—«œ qO??−?F?ð u??J?K?? —œ Ë«t{dŽ t œu?Ð vö s¹dš¬ t b?½«u?šÅv “UÐ ÊU?−O?¼ Ë —uý «— U?¼ ‰e?ž ‰ež öL?ł s¹« bM? bM?K?Ð «— g¹«bÆå.uý œ—«Ë «d× tÐ Uð UOÐ s Á«dL¼¨s »u³× UOÐòÅ∫œd vXUÞ —UE²?½« ÊUL¼ Ë »U?²ý ÊUL?¼¨bÝ—Åv dE½ t?Ð ‰ež tÐu³×? œe½ t ÊUM?Ç s¹u¬ ”Uu?ð f¹b œe½ —œ—œ `³ Ë U?²ÝË— —œ Vý¨`³? Ë Vý ÊU?O∫XÝ« Áœd? œU−?¹« tÐu³?×? “«Ë¬ —œ «— v³O?−Ž œU?Cð vŽu?½ t U?Ýd‰ež¨ s?ðËd? È tłË“ XH?Ö Ê«u?ð vÆb?ýU?Ð v ÂU?O? “Ë— 5?M?Þ Êu?Ç t¨Xýc?Ö rO?¼«u?šò t s¹« Ë ÊU?²??U?ðv U??M??Šu??¹ È tH???ýU??J?? »U??²?? g???Ð s¹d??š¬ —œ U????O???K?? ‡ d????L??¼ tL???G??½ t b??½«u??š v? «— t½«d??ð 5??²???????½ÊËd vÞ t XÝ« È“«Ë¬ s¹«¨©ÆÆÆ®U?O?Ð s »u³?× È« ©≤∞∫≤≤ U?J?®°UO?Ð —ËdÝ È« ©0DUDQDWKD®∫býUÐÆ圜dÖ oI× t ʬ Uð Áœ«œ dÝ v«u²≤∞≥U¼ ÁuO eO¹UÄ

Page 204

s ⁄UÐ tÐòÆœ—«œ oKFð œuš »u³× tÐßßUULð t «dǨb?MÅv v²³ýuš ”UŠ« ÊUMÇ Ë«¨»U²ý s¹« rž— tÐË „UMÝd?ð v½U?²?“ êO¼ “« ”d?ð b¹U?³½Æœ—«b?½ œułË Èb¹œd?ð êO?¼ ÈUł s?Ý s¹« —œ t œd¹c?áÐ b?¹UÐ «— åU?OЫ— Ë« »u³?×? b?¹UÐÆb?½u?ý v/ t²??Ð e?Öd¼ t È«Åt?²H?J?ý ÈU?¼ÅqÖ U?³¹“ ⁄U?ÐÆb?ýU?Ð t²?ý«œ —c֜˓ È—U?N?Ð êO?¼ ¨UOаœd¹cáÐ tÐu³× Á«dL¼ĤÒRClÐCCa¹Ò¼NjÒѹR^p»bi±C¬_=;=Ò¤¡wPĔCѹ±¹^pC»C±Òѹb/pUCl^pÒv b?M??A?O??½ »u?³?×? v½«d?~??½ “«d?Ы tÐ t œd? —u?B??ð Ê«u?ð v¨b?M? v —«d??J?ð “U?Ð œu?š È tÐu?½ t?Ð tłË“qÖ—U½« Ë Áœ—ˬ tu?J?ý u U?¹¬ t rM?O³?Р˨Âd~?M?Ð «— Èœ«Ë ÈU¼ Èe?³?ÝUð Âb?ý œ—«Ë “uł ÊU?²?Š—œ ⁄UÐ tÐò∫¨b?½“U b¹œ v¼«uš uð òårMO³Ð b¹UÐò∫v²HÖÅv øv?MÅv qUŠ 5I¹ v²Ý«— tЗUÐ s¹« s »u³× Æ©±±∫∂®åÁœdÊU?²??š—œ Ë Áb??ý t²??H??J??ý U??¼ÅqÖ v²??Ý«— tÐ U??¹¬ ËÆX?Ý« Áœ«œ tu??J??ý ÊU?²????U??ð v²??Ý«— tÐ U??¹¬¨åb??¹œ rO??¼«u??šÁbM¹¬ ÂU?¹« —œò∫ÁbOÝ— «d? uð tÐu³?× È«dÐ Ê«d?³UO?Ä œuŽu? ÊU“ U¹¬ ˨åb?½«Åt²A?½ qÖ tÐ —U½« ÊU²?š—œò¨oAŽb¼«uš d?Ä ÁuO “« «— Êu?J? lЗ ÈË— ÊUA¹« Ë œ—ˬ b?¼«uš tu?Jý Ë tâ?Mž qOz«d?Ý« Ë œ“ b¼«u?š tA¹— »uI?F¹∫U− tШbOÝ— Á«—“« œuýÅv/ ÈdáÝ eO½ eÖd¼ t ÊU“ ʬ s »u³× È—¬Æ©∂∫≤∑ ‘«® åXšUÝ¤¡w¹±¹_±bba±»¹bFĕCЬ»¹sð .dÆb¹U/Åv Á“Uð Ë u½ ÎöU »u³× —UÐ d¼ t bMÇ d¼ÆÁœd UDŽ «—Åt¹b¼ s¹«Ë« tÐ tÐu³× U¼—UÐULKË« —U¦?½ «— r³?K sò∫b??¹u½Åv 5HODWLRQ ±∂≥≥ »U²? —œ Á—UÐ s¹« —œ¨©0DULHGHOLQFDUQDWLRQ®U?O?Ž vÐU¹VK ±∂≤∞ ‰UÝ “« U?¼—UÐ Ë U¼—U?Ð .d ¨b?¹u½Åv t²?HÖ s¹« b?O¹Qð —œ 'RP2XU\ eO½ 5M?Ç r¼Æåœu/ r¼«ušË« jЫ˗ t bM v V tE( s¹«—œ .d t XÝ« v²?šUMý X³¼u s¹« tBA? «cÆXÝ« Áœd —U¦½ «— œušœuM?A?š œ—«œ oK?F?ð b?½Ë«b?š tÐ b?M?Ð Ë b?O?ÅvÐ t s¹« “«Æœ—«œ t½U?~?¹ Ë t½U?L?O?L? v²?U?Š fÄ s¹« “« b?½Ë«b?š U?Ðœuš œułË t rO²¼ tłu² eO½ ÊuM«ÆÁbý ÁbM¬ U¼Å‰ež ‰ež È tÐu³× VK eO½ ÊuM« ÈœUý 5L¼ “« ËÆXÝ«UÐòÆXÝ« —UJý¬åË« VK »ËUMðò “« Ë XdÖ fÄ “UÐ «— ʬ Ê«uðÅv/ t ÈœułË¨bMÅv —U¦½ XAÖ“UÐ vÐ «—°Ábý —«dJð tK?Lł s¹« —UÐ s¹b?MÇ® v¼œ qÖ d~?¹œ qB —œÆårMÅv —U?¦½ «— œuš oA?Ž¨b¹uÖÅv œu?łË ÂULðqÖ tÐ t v½U²U?ðò∫ÊU²š—œ Ë ⁄U?Ð ÈU¼ÅqÖ¨ÊU²?Uð tuJ?ý ªXÝ« qÖ È tuJý “« dÄ U?OЫ s¹« “« p¹ d¼≤∞¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 205

ÊU“ ÊU²ÐU?ð —c֜˓ ÂU¹« —UN?Ð “« fÄ b½«ÅÁœ«œ tuJý t v?¹U¼—U½« åb½uýÅv t?²HJý t v¹U?¼ÅqÖò åt²A½∫bÝ— v «d ÃË“ UÐ ÈbЫ ÊU¹UÄÅvÐ Ê«—Ëœ Ë b½«ÅÁbOÝ— U¼ÅÁuO t XÝ« eO¹UÄ qB ÊbOÝ— «dP¹lc±»¹bÓbClÑC=pR<¤¡wFa;<ÒѼCT=6ÓÑb=_RCÓC»¹¹SÒÈd³?Ž ÊU?Г —œ®XÝ«åtH?ÞU?Ž Ë oA?Ž ZOO?N?ðòÈ t½U?ÖËœ XF?O?³Þ È«—«œ ÁU?O?Ö d?N?¨dÐË— ÈU?¬ È t²?H?Ö tÐÈ t½U??A???½ Ëœ d???¼ Ë©b??½u???ýÅv kH???K???ð —u?? p?¹ tÐ Ëœ d??¼ t?¨ oA???Ž ΩGRGCLP Ë ÁU??O???Ö d??N??? Ω GRGDCLPË œuý —Ë—UÐßßUð—Ëd?{ b¹UÐ ≠©≥∫∑® X?ÝU¼ÅX« VK —œ ÃË“ tÐ tłË“ tO?DŽ≠©±∂≠±¥∫≥∞ bO?Ä® b½«ÅÈ—Ë—UÐÈU¼œU/ Á“«b½« ÊUL¼ tРʬ vÄ —œ qUð vШÁœd œuš œuł Ë“« t oA?Ž s¹« UÐ ◊U³ð—« —œ pM¹« ËÆbMOA½ —UÐ tÐÁb?¹œ U??¼ÅÁu??O?? s¹d??²?N??Ð ÊU??1U??¼—œÅÈ t½U??²??ݬ —œò .b?¼U??ý «— ÁœU??F??« ‚u? ÈU??¼ Áu??O?? Ë U??N?½¬ X?K?Ë È—Ë—U??ÐtÐ XÝ« s¹d²NÐ t v¹U?¼ÅÁuO¨ÊU1U?¼ XÝœ —UM —œ U¼—œ È t½U?²Ý¬ —œÆUO½œ c?¹c ÈU¼ÅÁuO? È tL¼Æåb½uýÅvÆœ—«œ oKFð U v²ANÐ ⁄UÐFa;<ÒѼCT=6ÓÑb=_RCÓC»¹¹S¤¡wϱlѹRZ:`²bĕÓ±bÓ±R±»C<¬as¹« Âö s¹« fÄ “«¨u?ð jI ¨u?ð U?N?Mð È«d?Ð å«Åt²?ý«c?Ö —UM?ò‰U?Š 5Ž—œ v?MF?¹ å«ÅÁœd? lL?ł uð È«d?Ðòt½ÆbM?Åv ÊUO?Ð »u³?× tÐ œu?š œułË vU?Lð ¡U?DŽ« È«d?Ð «—œuš ÊU?¹UÄÅvÐ Êu?Ç È t²Ý«u?š tÐu³?× ¨ÁœU?Ý t½uÖt vðUŽUÝ U?²Š¨È—¬ ÆXÝ« Áœu?Ð —uÞ 5?L¼ «b?²Ð« ÊU?L¼ “« tJ?KÐ XÝ U?Mž Ë È—Ë—UÐ —œ Ë« “Ëd?« v½UÖb?½“ UN?MðqU vIAŽ qLŽ —œ Uł p¹ tL?¼ ¨b½œuÐ eO~½« Êe?Š Ë t¹U vÐ —UOШœuÐ t²?— XÝœ “« tAOL¼ È«dÐ t½uÖ s¹«XÝ« s¾LD Ë« t½uÖ s¹«ÆbM¼œÅv ÈUł ÁuO? b³Ý p¹ —œ t u½ ÈU¼ÅÁuO ÊuÇ tMN? ÈU¼ÅÁuOÆb½uý v Ê«d³łtÐ X½«uð v/ Êu?M Uð t tÇ Ê¬ ‡ œœd?ÖÅv ÊuÖdÖœ d~?¹œ —UÐ vÖb½“ Ë X¹«b?¼¨—«dJð d?~¹œ —UÐ e?OÇ tL¼ t °bM v UDŽ« ÃË“ tÐ «— œuš œułË “Ëd« t XÝ« s¹«≠bM ·«d²Ž« ʬv tłË“∫œuÐ t?²U?¹—œ «— tłË“ ÈU?¼ t²?H?Ö tłuð qÐU? vÖœd?²??Ö Ë vÖ“Uð v?Ðuš tÐ v³?O?K? ÈU?MŠu?¹ f¹b?©ÆÆÆ®œ—«c??~???Ð v?U??Ð œu???š È«d???Ð «— Èe???O???Ç t ʬ v?Ð XÝ« Áœd??? »u???³??×??? —U???¦???½ «— œu???š m¹—œ v?Ð t XH???Öv ◊u?Ðd? Ë« tÐ t X?O?½ vzU?¼e??O?Ç Ê¬ Xb?š—œ fÄ s¹« “« Ë« ÈU?¼Å—U?N? È tL?¼ Ë Ê«u??ð ÂU?L?ð¨r?ł¨ÕË—È« tHO?þË Ë¨XO?½ œu?š ÈU¼Åt²?Ý«u?š Ë lUM? ‰U³?½œ tÐ êO?¼ Ë«©ÆÆÆ®bM?ýU?Ð v Ë« d?L¼ X?bš —œ tJ?KШœu?ý—œ ‰U?Š tÐ U?ð t s r?ł Ë ÕË— ÈU?¼Å—b? È tL?¼∫b?¹u?~?Ð t X?Ý« ʬ b?M?½U?Æ—«b?½ È“—Ë oA?Ž ¡e?ł d?~?¹œ≤∞µU¼ ÁuO eO¹UÄ

Page 206

ÂU$« X³× UÐ «— U¼—U È tL¼ ©ÆÆƮ« Áœ«œ —«d oAŽ Xbš —œ ÊuM« Ábý ·d XOL¼«ÅvÐ qzU XbšUð bÝdÐ tKŠd s¹« tÐ t vŠË— bMLðœUFÝ©ÆÆÆ®býUÐ v oAŽ dÞUš tÐ rM v qL% t r¼ «— tÇd¼ Ë r¼œ vÂö s¹« ÃË“ tÐ b??½«u??²??Ð tłË“ t vzU??ł ªb??ýU??Ð Èœe??U?½ ÈU??¼Å‘u??š Ë c??¨oA??Ž “« u??K??2 ‘œu?łË È t?L??¼lLł u?ð È«dÐ «— tM?N Ë Á“U?ð fO?H½ È Áu?O r? d?¼ò∫b¹u?~Ð Ë« tÐ XÝU?¼ ‰e?ž ‰ež —œ t «— oA?Ž È t³¹U?ýÅvÐÈ tL¼ t 5M?Ç r¼ ¨býU?Ð rQðdÄ Ë X?Ý tÇ Ê¬ t XÝuðd?ÞUš tÐ s »u³?× È«∫b?¹u~Ð t v¹u?Ö¨å« ÁœdÆåÂd¹cÄ v «— U¼Åc Ë U¼ÅÈœUý‰ež v¹U?N?½ÅXL? ÂU?L?ð ÁU?~?½ p¹ —œ d{U?Š ‰U?Š—œ Ëøœd? @½—œ È«ÅtE?( Á«— t«œ« “« gOÄ Ê«u?ðÅv U?¹¬qÐU b½uO?Ä “« Ê«uð v t½u~Ç U?«øXÝ« t²dÖ —«d? U¼ ‰ež ‰ež r²?H¼ qB—œ t ʬøb?O½«—cÖ dE?½ “« «— r−MÄtÇ Ê¬¨XÝ« vJ¹ ÂUObOŽ eO¬e— ÂuNH? UÐ t Èb½uOÄÆbA½ dO~KU?ž Uł s¹« —œ Ábý d– UŽu{u tOK tłuðdO?Hð —œ t∫«b?²Ð« —œ v½U?З ¡UAŽ Ÿu?{uÆ XÝ« Áœu?/ nOu?ð «— ʬ vÐuš tÐ U?MŠu¹ q?O$« Uu?B? qO$«Xš—œ Á«dL?¼∫VO?K Ë VzU?B? ÈbF?Ð Ÿu?{uÆXÝ« b?ŠË Ë »«d?ý¨ÂbM?Ö¨rJ?ý ÈU¼œU?/ Áb?ý UI?« tÐu?³×?v~M?A?ð Ë vÖœdá?Ýd?Ý ÂUL?ð “« ʬ—œ t¨ßß XÝ« sd?Ð ÈË ‚UO?²?ý«ßß t œu?ý ʬdÐ b?¼«u?š v »u³?×? t vK?½Èu?K?N?Ä “« t vð¬ Ë Êu?š ∫VO?K? Ë VzU?B? Ÿu?{u?? U?Ð tD?Ы— —œÆb?M? v ÊU?O?Ð Ë« VzU?B? “« gO??Ä «— U??O?ŽUÐ e?O?šU?²Ý— Ÿu?{u? ÁU?Ö Ê¬ÆÁbý ÊU?O?Ð »«d?ý Ë d?DŽ¨Âœ œU?/ X%©≥¥∫±π u?¹® œu?ýÅv ×U?š Ë« È t²U?J?ýUÐ ÁUýœUÄ pK? “«b½« rAÇÆXÝ« ÊU?²Uð Ë U?²ÝË— —œ “Ë— tÐ Vý —cÖ Ÿu?{u Ë “Ë— Êb¬¨Vý 7d?Ö ÊU¹UÄÆÁbOÝ— ‰UL tÐ oAŽ —œ t²O¬ r¼ —œ eO¹UÄ Ë —UNÐ —œ ʬ ÈU¼ ÁuO Ë U¼ qÖ ÂULðtÐ qO½ È«dÐ Ë« Ê«uð Ë —b Ë t²?Ý«uš È tOK t »u?³× UÐ qU b?ŠË Uð v¼UýœUÄ ÁU~?¹Uł “« —cÖ U«U XOF?{Ë È«d¹cÄ b?¹UÐ 5J?O¨œuý o×?K U? tÐ UNM?ð t½ œuš Ë« Uðœu?ý v UO?N v½U“ s¹« ËÆb?ýUÐÅv tÐu³?×sð p¹ U UÐ UN?M𠨜uš —b?Ä ‰eM —œ Ë b?M X¹«b¼ «— U? Uð t²d?Ö ÁbNŽ dÐ «— U? v½U½« j¹«d?ý «d¹“¨býU?Ð eO½ÆœuýbŠ«ËtÐu³?× Êu?M« Ë XÝ« Áœd? bM?KÐ «— Ë« t XÝ« Èd?³U?OÄ ¯—e?Ð XdŠ @M?ðU~?Mð È t?«œ« —œ U¼ t²?HÖ s¹«∫b¹uÖ vĒ`»¹±R^a¾CÓ¹blcP=8±R»¹CÓClÐCka_ClcÐÒR=±»bÐbmC¤¢wP;Clcĥ±b»±RÒÏP=blc±»b≤∞∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 207

rOýUÐ v/ V−?F² r¼ œU¹“ l?«Ë—œÆbýUÐ —ˬ V−F?ð b½«uð v tK?Lł s¹« ‰U³? —œ U qLF?« fJŽ 5²?½ÊuM?« tÐu?³?×? b?Ý—Åv dE?½ tШ©±∂≠±∞∫µ®b?½U?ýu?Ä v/ «— Èe?O?Ç êO?¼ t XÝ« v²?³×? —U?N?þ« s¹« t «d?Ç—u ʬ—œ∫b?ýU?Ð ‘—œ«d?Ð býU?Ð v Ë« d??L?¼ dE?½ tÐ Ë œ—«œ v XÝËœ t? «— f ʬ t XÝ« ʬ —U?²Ý«u?š°bMJ½ «uÝ— «— Ë« v Ë bÝu³Ð t½«œ«“¬ X½«uð vv²?³?×? —U?N?þ« ÂU?Ž ¡ö —œ œu?š d??L?¼ tÐ tłË“ b?¼œÅv/ Á“U?ł« vd?ý Âu?Ý— o³?Þ¨%X]\ —bÄ È t²?ýu?½ tÐUð bMÅv Ë“—¬ tłË“ t XÝË— s¹« “«Æœd¹cÄ v dð XŠ«— —œ«dÐ Ë d¼«uš 5Ð «— «—UNþ« s¹« U«∫býUÐ t²ý«œt È«ÅtDI½ d?¼ —œ Ë œ—«bÐ XÝËœ «— Ë« t½«œ«“¬ b?½«u²Ð U?ð¨býUÐ Ë« —œ«d?Ð býU?Ð ‘dL?¼ t ʬ ÈUł tÐ »u³?×ÊUA?½ U tÐ U?ł s¹« Uð tÐu?³×? t .—«bÐ ÊU?Ž–« b¹U?Ð fÄòÆb¼œ ÊU?A½ Ë« tÐ «— œu?š È töŽ «d?¼UE?ð b¼«u?Ðv XÝËœ t b?ýUÐ f ʬ d?¼«u?š b?¼b?Ð `O?łdð t s?¹« Ë°b¼œ v XO?L?¼« Âu?L?Ž d?JH?ð tÐ b?Š tÇ U?ð t Áœ«œ“« ÈË ÊUM??Ý È tL?¼ ËÆb?ýU?Ð Áœd —u?D?š gM?¼– “« b?½«u?ð v/ U²?Š d?J?H?ð s¹«¨b?ýUÐ ‘d??L?¼ t ʬ U?𠜗«œÆXÝ«œUCð —œ d« s¹« UÐ ‰ež È«b²Ð«v Ë«ÆXÝ« t²ý«œ ÊU?OÐ «— X?HŽ qU? È t½u/ U?ł s¹« —œ Ê«u?ł Ê“ t b½«ÅÁb?OI?Ž s¹« d?Ð s¹d?H?“« všdÐÈ tDЫ— ¨'HOLW]FK È t²ýu?½ tÐò∫œ—«bÐ XÝËœ vM?«bU?Ä Ë XHŽ U?Ð œuš —œ«d?Ð ÊuÇ r¼ «— œu?š d?L¼ b?¼«ušv×O{uð 5MÇ U?«åbMýUÐ v U¼ ÃË“ ÊU?O b½uOÄ “« d?ð ÁbM¹UÄ Ë dðÅrJ?× Ë dð „UÄ ÊuǨ —œ«d?Ð Ë d¼«uš ÊUOtÐu³?× oA?Ž U?Ð ◊U³?ð—« —œ t t⽬ “« U?¼ ‰e?ž ‰ež ÂU?Lð —œ d?~¹œ —U?Ð b?MýU?Ð v b¹œd?ð qÐU? —UO?Ð t vU?Š—œÆ ʬ vIOIŠ Ë U³¹“ ÁułË —œ XÝ« ÈdL¼ X³× ¨Ábý ÊUOÐtÐÆœu?ý v —U?J?ý¬ U? È«dÐ ¨t?Ðu?³×? V?K “« t? XÝ« Èe?O?Ç rO?ÐU?¹Åv —œ U?ł s¹« —œ t «— tÇ Ê¬ l«Ë —œb??¼«u???š v tłË“ t? X???½¬ Ád??O???žË $QGUH&KRXUDTXL ¨)HXLOOHW —b??Ä Ë 5REHUWÆ0 Ë 3HUH-RXRQ È t²???H??ÖåÂd?¼«u?šò«—Ë« d?~??¹œ —U?Ð ZM?Ä œ—«œ v? XÝËœ «—Ë« t »u?³?×??Æb?ýU?Ð e??O?½ ‘—œ«d?Ð Ë Ë« È tłË“ ‰U??Š 5?Ž—œg¹u?š —œ«d??Ð «— œu??š d????L??¼ U?ð t?²?ý«b??½ √d??ł tÐu??³??×?? e?Öd??¼ U??«¨©±≤¨±∞≠π∫¥ª≤≠±∫µ® Áœd?? »U??D?šXÝËœ «— Ë«ÆXÝ« d?ðÅr Ë d??ðd?O??I?Š »u?³??×? d??Ыd?Ð —œ t s¹« “« X?Ý« n«ËË« t b?¼œÅv ÊU??A?½ s¹«Æb??U?M??ÐqU vð—Uł UШb?¼«ušÅv “Ëd« t «— tÇ Ê¬ «cÆ—«Ë t½«u¹œ 5?JLð UÐ U« XÝ« e?O~½« XH~ý s¹« Ë œ—«œÅvtÐ Ë« Èd?L?¼ È tDЫ— t X?O?½ vM?F Ê«b?Ð s¹« ËÆb?M X?ËUI? ʬ d?ЫdÐ —œ X?O?½ —œU Ë« X?³×? t XÝ«œ—U½d?Ð È t²?H?Ö tÐÆbýU?Ð Ë« —œ«d?Ð ‰U?Š 5Ž —œ ‘d??L?¼ t s¹« U«∫b?M? d?OO?G?ð t½«d?¼«u?š ÁœUÝ È tD?Ы— XU?ŠÆåbýUÐ t²ý«œ Ë« UÐ ÊUL¼ tÐ ÊUL¼ q«ô U¹ dЫdÐ È« tDЫ—òfÄ s¹“« b½«u²Ðb¹Uý ¨f¹b≤∞∑U¼ ÁuO eO¹UÄ

Page 208

œ—ˬ —œ g¹uš È Áb«Ë È Ád−?Š tÐ Ë œuš —œU È t½Uš tÐ «— Ë« XÝ«u?šÅv/¨©¥∫≥® ÈœeU½ Ê«—Ëœ —œ U¹¬tO³?ý ‘œu?š tÐ »u³?×? Uð b?¼«u?šÅv Ë«∫œ—«œ d?~¹œ —u?ł U?« UM?F? vÐ v¹U?¹ƒ— eO?½ Êu?M«øb?M? vÖb?½“ Ë« UÐ U?ð“«ò tJKÐ Á—UÐËœ Èbuð UNMð t½ÆbýUÐ t²ý«œ X¼U³ý Ë« tÐ eO½ »u³× sJO¨býUÐ tO³ý tłË“ tÐ Ë« UNMð t½ býUÐt nOuð s¹«UÐÆœuý bu?² tłË“ v½U½« œułËË«—œ Uð b?¹UÐ U«¨©≥∫≥ u¹® bÐU¹ g¹u?š v½UÖb½“ —œ åuJKXH~ý v²?UŠ U?Ð ‰UŠ 5Ž—œ Ë —U?ł U?Ð t¨Ë« ÊuÇ v?ÆXO½U?½« p¹ “« Ë œ«ó½ p¹ “« ÊU?J¹ v²?FO³?Þ UÐvÆbýUÐ Ábý t¹cGð v½U?½« X³× dOý ÊUL?¼ UÐ Uð ßßbýUÐ ÁbOJ? dOý s —œU ÊU²Äßß “« U?ð b¹uÖÅv eO~½«tL¼ —œ b½«u²Ð Ë U«—œ« “« —Ëœ Ë vM²U?O½ XÝœ t½uÖ ÊUL¼¨býUÐ Ë« b½Ë«b?š XHÖ Ê«u²Ð ·UË« ‰UL—œ tÆbýUÐ Ë« —œ«dÐ Ë rONÝ Ë« Xýu½dÝ Ë j¹«dý —œ ‰UŠqO??z«d?Ý« Âu?? a?¹—U?ð ÂU??L??ð ÊU??O??Ð s¹d??ð rJ??×?? Ë s¹d??ðU??³??¹“ t U??¼Å‰e??ž ‰e??ž ÈU?¼ t?¹¬ s¹« —œ t rO??½«œÅvÃË« tÐ «— U l«Ë—œ U¼ ‰e?ž ‰ež Xd?Š ÂULðÆX?Ý« ”u×? ÎöU `O? œËb×? U½Ë —u?ý dÄ —U?E²½«¨b?ýUÐÅvX³¼u? UÐ U?ð b¼«u?š v ”Ëb —U?O?Ð È «bš “« ”b?I« ÕË— vŠË U?Ð tÐu³?× ʬ—œ t b?OÝ—Åv Èd?³U?OÄ ÂU?IdL¼ Ë XÝ« oUš t v¹«bšb½Ë«bš∫Ë« UÐ v~½— r¼ Ë qU ÈdЫdÐ —œ býUÐ ‘—œ«dÐ œułË —œ Ë« ÃË“ g¹ušU¼ÅÊU½« d¹UÝ UÐ dЫdÐ Ë« b¹u~Ð ßßU²Š«d Ë« tÐ b?½«u²Ð Ë býUÐ ‘—œ«dÐ Êuš Ë XÝuÄ —œ eO½ ÊuM« ¨bNŽ —œ Ë«b?ÐU??¹Åv X¼U??³?ý œu??š È«b??š tÐ Êu??M?« Áb??ý oK??š t ʬƩ±∑∫≤∞ u?¹®å»U??O??Ð «— +«—œ«d?Ðò∫b??¹u??~?Ð Ë X?ÝÆbÐU¹ v X¼U³ý Ë« tÐ Ë bÐU¹Åv Ë« qJý r¼ Èd¼Uþ ÊuM« «bš ©≤∂∫±bOÄ®tLK? tÐ È« Á—Uý« êO?¼ U¼Å‰e?ž ‰e?ž “« gÐ s¹« —œ b?MÇ d?¼ v—«u?ý ÊuÇ Èœu?N¹ h?ý t XÝ« VO?−ŽÈ t²Ý«uš¨oAŽò Ë« t²?ýu½ tÐÆb¼œ v —«d? ʬ “« ÂULðU?½ “uM¼ È“«b½« rA?Ç —œ «— œuš bM? v/ «bš XU¹ sðbÝdÐ dð qU vðbŠË tÐ bM v œuš “« t vzUDŽ« ÃË« —œ b¼«uš v tÐu?³×ÆXÝ« oKD v½UL¼ eO~½« —uýv~½UÖËœ t½uÖ d?¼ b¼«ušÅv Ë«Æœ—ˬ œu?łuÐ »u³?× È«dÐ Èd¼«u?š 5MÇ r¼ Ë d?L¼¨‚uA?F¨»u³?× Ë« “« UðuN³ ÊUN?ÖU½ oAŽ È Ád?NÇ ÈË— —œË— Êb¹œ “« t tuA?F¨œušÅÈ t½UI?ýUŽ t¹Ë— ÈUN²?½« —œÆœ—«œdÐ ÊUO “« «——œ«dÐ ©ÆÆÆ®XÝ« v~½UÖËœ t½u?Ö d¼ tÐ Êœ«œ ÊU¹U?Ä —U²Ý«uš t b?M v tÐd& Êu?M« vIOL?Ž dŁQð ÊUM?Ç Ë t²AÖ68/$0,7(©ÆÆÆ®b½uý v o×K v½UdŽ ôœU³ Ë t½UI?ýUŽ výuž¬ r¼ —œ d~¹bJ¹ tÐ X¹bЫ —œ t d¼«uš Ë‚uAF UÐ Êbý vJ¹ —œ «— oKD œU%«¨œuš oAŽ oKD fŠ —œ œd¹cÄ v «— œuš œułË qU v²¹œdÖœ ÊuM«tM?¹d?¹« f¹b? rJ?×? Ë «u?²?×??d?Ä Âö tÐ tÐu?³?×? tÐ »u?³?×?? ‚U?Ë s¹« —œ∫rO?M?Åv tU?{« åÆœd?¹c?Ä v? œu?š¨s¹«dÐUMÐÆårOýUÐ rO²¼ t tÇ Ê¬ Uð¨b¹d¬ «— r²¼ t ÈeOÇ Ê¬ «bšò∫b¹u½Åv t .b½uOÄÅv≤∞∏t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 209

_ClcÐÒR=±»bÐbmC¤¢wP;Clcĥ±b»±RÒÏP=blcfÄò∫bM¹uÖÅv t b?Ý«dNÐ —U?H v¹«uÝ— “« U𠜗«b?½ È“UO½ d?~¹œ tłË“¨»u³×? È t½UIýU?Ž qOK& s¹« —œÊUOÐ ‘d¹cÄU½ÅnË v¹U³¹“ “« Èd¹uBð Ë« Ê«ËdOÄ tÐ Ê«uðÅv t½u~Çøœ—«œ X¼U³ý tÇ tÐåøXÝU− Ë« È«bš‰U?³?½œ tÐ b?¹U?/Åv Âu?N?H?U?½ gO?ÐËÅr t v?¹U?¼ÅtÐU?D?š —œ tłË“ X?O?½ rU?Ž Ëe?ł ʬ tO?³?ý t? Èd?¹u?B?ð øœd?È«ò∫bMÅv ÷«d?²Ž« vM?( UÐ dO?«e ÏÁb?M¹u?½ UÐ Á«d?L¼ t ʬ U?¹ ˪©±∂≠±∞∫µ®XÝ« œuš V¹Už È Áœ«e?¼Uý«dÇòª©±∞∫∑¥ e®åœu/ b¼«uš X½U¼« «— uð ÂU½ bЫ tÐ Uð rBš U¹¬ Ë œd b¼«uš Xö v tÐ Uð sLýœ¨«bšÆ©±∞∫∑π e® åøXÝU− «bš fÄ bM¹uÖ U¼ X«tÐ «— ʬ tÐu³?×åË« qJ?ý r¼ Èd¹u?B?ðòÁbý —U?Jý¬ Ë sýË— “Ë— —œ Ë« —œ«d?Ð Ë ÃË“ d¹u?Bð t? ÊuM?« U«ÊU??O??? —œ Ë«åøXÝU???−??? u???ð È«b???šò¨tb???¹b???O???Ýd??Ä v? s “«∫œ—«œÅv t{d???Ž g?¹u??š ÊU???¼«u???šb???Ð È tL???¼ÆbýUÐÅv qO¹u½ULŽ gU½ Ë °XÝ« —œ«dÐ t 5MÇ r¼¨XÝ« 5MÇ s È«bšÆXÝULýX¼U³ý s tÐßßöU fÄ s¹« “« uð È ÁdNǨbM Xö «d v t ʬÅvÐ +“ tÝuÐ uð dÐ +«uðÅv fÄ ò tJKШbýUÐ v/ ÈœU³Ž vŠöD« U¹ rN³ U¹ «—cÖ ”UŠ« UNMð .«dÐ årÝu³Ð«dðò.uÖ v ÊuÇ Ë¨Xý«œ b¼«ušË rOÐU¹ Á—UÐËœ Èbuð UÐ t È—uÞ tÐÆ©≤¥∫≤ bOÄ®å.uý ‰b?Ð bŠ«Ë vLł tÐ r¼ UÐò Uð XÝuð ‘už¬ vJ¹œe½ÆÈœdÖ ÊU½« s È tDÝ«Ë tÐ g¹uš È tÐu½ tÐ uð Ë rÝ— v¹«bš tÐ uð V³Ý tÐ œuš XKË —œs¹« “« t È«Åt½Uš¨œdÐÅv t½Uš tÐ «— Ë« «— œuš »u³?× “Ë— ʬ —œ¨tÐu³×¨v²³?ýuš fŠ Ë —Ëdž 5MÇ UÐÈœeU½ Ê«—Ëœ —œ t býUÐÅv/ —bÝ Ë œ«“¬ ËdÝ ÊU?²š—œ qK− È t½Uš ʬ d~?¹œÆœ—«œ oKFð UN½¬ ÈËœ d¼ tÐ fÄË Áe?³?Ý “« v²??ð U?Шv½U???½«¨d?I?×? —U?O??Ð È« t½U?š «b??²?Ы tJ?K?ШXý«œ v «Ë U?¹Ë— tÐ «— Ë« t?¨Áb?ý œU?¹ ʬ “«¨«b²Ð«Æ©±∂∫±ª±∫≤® XÝË« ÈU¼ÅXýœ sÝuÝ Ë fÖd½ ÈU¼ÅqÖĒϹRlcÓR»±»b¤¢wϹ»Ò¬lc»¹Ï»¹CÓaCaÒt½u??Ö êO??¼ »u??³??×??ÆÈ« t?½U??œu?? VO??−??Ž v?M??( U??ÐåÂœ—ˬÅv —œ t½U??š t?Ð Ë Èd??³??¼— «— u??ðòb??¹u??Ö v Ë«v X¹U?{— œu?łË ÂU?L?ðU??Ð t œ“ ”b?Š Ê«u?ð vÆœ“U?Ý nu??²? «— Ë« b?¼«u?šÅv/ U?²??ŠÆb?M?Åv/ Èd?O?ÖÅX??Ý“« ÊuM« t廫d?ý È t½Uš —œòb?M v¹UL?M¼«— g¹u?š ÈU¼ÅÁd?−Š tÐ «— tÐu³?× œu?Ð t²?½«uð ‰UŠ tÐ U?ð Ë«Æb¼œUÐ Ë ÂULð ÈœUý UÐ t bÝ—Åv «d? eO½ “Ë— ʬ¨È—¬ °œuý œ—«Ë ÂULð vMðËd?UÐ býuÅv¨œË—Åv U$«bÐ Ë« ÈuÝ≤∞πU¼ ÁuO eO¹UÄ

Page 210

Êu?L?M?¼— X?¹d?A?Ð Ë U???O?K? Ë g¹u??š Âu? qO?z«d??Ý« VK? —œ¨g¹u??š —œU? È t½U?š tÐ «— Ë« 5??~?M?Ý U??H?¹d?A?ðdL?¼ “Ëd« «— t ʬ¨Áb?ý V²M? ÊUN?ł s¹« tÐu³?× È—UO?Ð ÊU?O “« t XÝ« È«ÅtÐu?³× Ë« œu?š ÊuÇ∫b?ýUÐvJÇu qHÞ Ë« VK —œ ˨býUÐÅv Ë« —«c~?²bš UNMð t b½«œÅv X¼ e?O½ ‘—œ«dÐ Ë bMÅv »UDš g¹ušÆ ©±¥∫± u¹®åv²Ý«— Ë iO “« dÄ bý sUÝ U ÊUO Ë bý sð tLKò¨b½UÅv vUÐ¤¢wÓ¹±¹lc_=94±RC»u³?× t rO?MO?ÐÅv ÊuÇ r?OýU?Ð v Áœ“ XNÐ vL?¨U¼ XU?Ý— È tL?¼ ÊUO?¨dO?E½ vÐ XU?Ý— s¹« d?ЫdÐ —œrO??K??F??ð «d???ò∫XÝ« Áœd?? nË b??ýU???Ð ‘“u??¬ Ë rO??K???F??ð t 5??“ ÈË— d??Ð œu???š vÝU??Ý« X¹—u???Q?? tÐ «— œu??š—œ «— v½U½« X?³× Ë oA?Ž tÐ È« ÁœËdÝ U?NM?ð «— U¼Å‰e?ž ‰ež È t²?HÖ t v¼Ëd?Ö Ê¬¨XÝ« `{«ËdÄÆåÈœ«œÅvœ“uÝÅv u?N?ý g𬠗œ t v½“¨b?Ý—Åv dE?½ tÐ p×?C? tÇÆb?M²??¼ öL?ł s¹« ·cŠ ÊU?¼«u?š ¨b?MÐU?¹Åv—œ Ë XÝ« v½«d³Ž ÎöU tKL?ł s¹« ¨5ł—Ë« È t²HÖ tÐ °b?¼œ rOKFð «— Ë« U?ð b¼«ušÅv g¹uš »u³?× “« t½u~ÇÆb½—«œ Á—Uý« œ—u p¹ tÐ Ëœ d¼ Ë Áb¬ 5MÇ eO½ v½U½u¹ 7b½Ë«b?š È«ò∫rO½«u?šÅv ”b?I? »U?²? d?Ý«d?Ý —œ tÐu?³×? Áb?ý —«d?J?ð U?¼— U?Ð È tŁUG?²?Ý« aÝU?Ä —œ Êu?M?«rOKFð «d Ë Ê«œd?Ö pUÝ œuš v²Ý«dÐ «d?ÆÁbÐ rOKF?ð s tÐ «— g¹uš ÈU¼ÅÁ«— Ë “uUO?Ð s tÐ «— œuš ÈU¼Åo¹dÞË b½«œÅv g¹uš Âu È ÁbM¼œ r?OKFð UNM?ð «— œuš¨ »u³×Æ©µ≠¥∫≤µ e®åv²¼ s U$ È«bš uð «d¹“ÆÁœË œ«œ b¼«u??½ rO?KF?ð ‘—œ«d?Ð tÐ vB??ý Ë ‘«Åt¹U?L?¼ tÐ v? d?~¹œ —U?Ð ò∫b¹U?dÅv 5?M?Ç UO?—« »U?² —œb??M??¼«u??š «d?? ¯—e??Ð Ë œd??š —œ ÊU???A??¹« lL??ł b??¹u???ÖÅv b??½Ë«b??š «d??¹“ ”U??M???A??Ð «— b??½Ë«b??š XH??Ö b???¼«u????½X½«—«œdÐ “« uð ÊUO “« «— v³?½ ¨X¹«bš ÁuN¹ò∫b¹Ud v U?Ýu tÐ «bš tOM?¦ð »U² —œ Æ©≥¥∫≥±—«®åXšUMý≠±µ∫±∏ Yð®åXý«cÖ r¼«uš g½U¼œ tÐ «— œuš Âö ¨b¹uM?AÐ «— Ë« bO½«œdÖ b¼«uš Àu?F³ uð È«dÐ s q¦t 0DULHGH%HWKDQLH t XÝË— s¹« “«Æ©≤∫µ v½U½u¹ X®åœ«œ rOKFð «— ÊU?½¬ œuAÖ ÊU¼œ ÊuÇ fÄòÆ©±∏vdÖd?Ý U?N?Mð 5?M?â?L¼ ª©¥≤≠≥π∫±∞u?®œd?Åv gK?U?åË« Âöò ÊbO?M?ý Xý«œ —«d? œuš —Ëd?Ý —«u?ł —œdLŽ ÂULð r¼«u?š v¨«bš Âö È«¨ÈbЫ tLK? È«ò∫œuÐ b¼«uš b½Ë«b?š Âö ÊbOMý (OL]DEHWKGHOD7ULQLWHÆå“uUOÐ ULý “« «— eOÇ tL¼ Ë rýUÐ ‘uÖ UÄ«dÝ r¼«uš vÆrM ULý ÈÅt²HÖ ÊbOMý ·d «— g¹uš“« b¼«u?šÅv t vL?O?U?F?ð Ÿu½ t? ʬ XKŽ ËÆb?¼«u?šÅv/ È d?~?¹œ e?OÇ ê?O¼ U?¼ ‰e?ž ‰e?ž È tłË“¨ l«Ë—œ œu??łË Èd??~???¹œ Âö oA???Ž ‘“u??¬ ¡e??ł t? XÝ« ʬ b??M???Åv/ h??A??? «— b??M??? XU??¹—œ g?¹u??š »u??³???×??d~ÆåXÝ« v³¼c? rOUF?ð vULð È töš ¨oA?Žò¨b¹uÖ v b?Š«Ë v½UOÐ UÐ ¨vU?ÝËœ fO½«d? f¹bœ—«b½≤±∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 211

t r¼œÅv Á“Uð vLJŠ U?Lý tÐòt²ý«œ ‰Ëc?³ g½«œdÖUý tÐ t? býUÐÅv U?OŽ rOK?Fð t½U~¹ Ë U?NMð s¹« t ʬ t½5L¼ tÐÆbO¹U?/ X³× «— d~?¹œ p¹ eO½ UL?ý Uð Âœu/ X³×? «— ULý s t ÊUM?ǨbO¹U/ X³?× «— d~¹œ p¹rOKFð s¹«ø©≥µ≠≥¥∫±≥ u¹®åb?OýUÐ t²ý«œ «— d~?¹œ p¹ X³× dÖ« b?O²¼ s œdÖU?ý t bOLN b?M¼«uš tL¼VK ÈU—˛ —œ U?NM?ð «d¹“ ¨Êó¹—Ë« È t²?HÖ tÐ Êu?Ç ÆXU¹ “U?Ð Ê«uðÅv/ vÐU?² êO?¼ —œ Ë ”—œ ”ö êO¼ —œ «—ʬ ÂU?L??ð s¹«¨XÝË« ÃË“ t Áb??¹œ ‘“u?¬ b??½Ë«b??š Âö È tK?O??ÝË tÐ tłË“ ‡ U????O?K??ò∫t²??d?Ö —«d?? »u?³??×??Æåt²dÖ —«d ÁUýœUÄ È Ád−Š Ë ÁUý ÈU¼ÅtK−Š —œ t XÝ« v¹U¼eOÇÊU d?¹UÝ“« d²?AO?ÐË ¨XU¹ rOK?Fð ʬ —œ t œu?Ð v 5²??½¨ÁdUÐ .d? v³K? ÈU¼ Á“u¬ V²?J s¹« —œXŽU?Ý tÝ b? tÐ VO?K? VB?½ ÊU?J? —œ ò∫b???¹u?½ v Á—U?Ð s¹« —œ „U?Ðu?—b?Ä ÆXý«œ v¹«d?O??Ö Ë —U?J?²?A?Ä«d? «— v¹U?N?½ rO??K?F?ð g¹u?š b?½“d?? Èu?Ý “« .d?¨ œ«œ v qO?J??A?ð«— U??O?K??œU?O?M?Ð t v³??O?K? ÈU?Ä —œ v½ôu?Þt²??ýu???½ s¹« —œ vÐu??š t?Ð t XÝ« v³???K??D??? ¨œu??Ð qL???Ž tJ??K???Ð œu??³??½ ·d???Š U??N???M??ð ʬ —œ t v?L??O??U???F??ðÆXd???Öv/ UH²« 7¹dÖ tÐ UNMð¨œuÐ Ábý VB½ ʬ dÐ VOK t È« táð —œ .d U —œUò∫XÝ« Ábý ÊUOÐ&ODXGHOÈÂU ŒdÝ «—Ë« ÊuM«©ÆÆÆ®Xšu¬ «— v³?¼c rOUFð œuÐ Áb?ý È—«cÖ ÂU½ ‘œuš ÂU½ tÐ t U?OK ÈuÝ “« Ë«¨œdU½¬ ‘—œU ÈU?¼u½«“ d?Ð .d t t?Ç Ê¬ °œ“UÝ v «b?ł r¼ “« «— s¹bN?Ž t È« tH×? bM?½U¨rO?MO?Ð v v½«—u½ Ë“« fÄ t v¹U¼Åq½ ÂULð¨œuÐ t²dÖ ÈUł Ë« s¼–—œ UN½¬ rOUFð t œu?Ð Ê«d³UOÄ Ë UÝu ÈU¼—Uuð ÂULð Xšu¬È t²Ý«u?š¨qO?½«œ Ë ÊU?LO?K?Ý XL?J?Š Ë œË«œ¨rO¼«d?Ы b?M?ÖuÝÆœu?Ð t²?d?Ö ÈU?ł Ë« È tMO?Ý —œ¨b?½b?ý bu?²? Âœ¬uðdÄ d¹“ —œ U?¼eOÇ s¹« ÂU?Lð¨b½œu?Ð Œ“dÐ ËUŽœ ‰U?Š —œ t v¹U¼ÅXK vU?LðË ÁbM¼œ b?OLF?ð ÈUO×?¹ËUOK?¹« —uýdÄÆå bý v „—œ Ë XU¹ v dOBШbý „—œ¨XdÖ ÊUł Ë« VK—œ v¼ô« iO gÐ UOŠ∫b¼œÅv ‘“u¬ «— œuš eO¬“«— Ë UNÐ Ê«dÖ œułË ÎöÐUI² t »u³× rOUFð±»¹b»C±R=0Ò¶ÒSĘ²±RĔC¤¢wÏP=CĔblcbaÊ«u𗜠t¨t²š«b½« dE½ “« t XÝË« ÕË— “« vA?Ð Ë« U«°XÝ« ÁbOAÐ «— e?OÇ tL¼ t œuÐ —ËUÐ s¹« dÐ Ë«Uð rO?ÝU?M?AÐ «— ʬ U?ð b?AÅv? ‰uÞ ÈœU?¹“ ÈU?¼Åb? t XÝ« ÊUœu?łË ÈU?—˛ s¹d?š¬ s¹«∫b?A?³?Ð Uð œu?³?½ Ë«œe½ bO¹UO?Ðò∫b¹Ud v U?OŽ t t½u?Ö ÊUL¼Æ.uý —UÐd?Ä »u³× V?²J —œ U¼Å‰UÝ b?¹UÐÆ.“«œdáРʬ tÐ r?O½«u²ÐÃË“ VK —«dÝ« dÄ ÈU¼UC¨œ“u¬Åv V²J s¹« —œ tÐu³× t tÇ Ê¬Æ©≤µ∫±± X®åbOÐU¹ rOKFð s “« Ë st «— tÇ Ê¬¨bÐU¹Åv œu/ ʬ È Ád¼uł Ë Ábý —U?Jý¬ ‘œuš œułË —«dÝ«¨tÐd& 5?L¼ ÈUMŁ« —œ ˨býUÐÅv Ë«≤±±U¼ ÁuO eO¹UÄ

Page 212

Áb½U t²?Ð Ë« dÐ 7U¹ r?OKFð q³? Uð t¨XÝ« g³K? ÂuNH tÐ t å—U?½«bNýòU?¹ bU½Åvå5Ö¬d?DŽ »«dýò Ë«VK¨œuA?Ö«— g³K ÊU?NMÄ “«— Êu?ÇÆœ“«œdáРʬ tÐ b?½«uðÅv ÊU“ s¹« —œ U?NMð ˪©≤∑∫± d?®åÁ“Uð rOK?Fðò¨œuЗU½« bNý Ë 3Uý¬Åv u?ð tÐ «— 5Ö¬dDŽ »«dý fÄòÆœu?Ð Áb½U ÊUN?MÄ È—ULýÅvÐ ÈU¼ 5?Ç —œ t r²U¹ «— œušÆå«—rMOÐÅv ÊuM?« ˨œdáÝ Ê¬ tÐ «— œu?š v½ôuÞ vðb Ë t²?ÝUšdÐ œu?Ð Ê«œdÖdÝ U?¼Åb t Èu³?½ fH½ s¹« UÐ ∫b¼œÅv ÈUł »u³× ‘už¬ —œ qU d —œ «— œuš UNMð¨ v½«uðU½ Ë e−Ž UШtłË“ t¤¢wP=/lc¾b¬»¹±RU±»F¹Ò¹blc`RR¼Ò±ymF¹—œ «— Ë« g²Ý«— XÝœ Ê«dÅvÐ X³× UÐË bMÅv ”UŠ« ‘dÝ d¹“ —œ «— éÇ ÈË“UÐ ÈËdO½ UNMð¨tÐu³×Êu?ÇÆXÝ« v¼ô« ÈU?¼“«— d?Ý “« tJ?K?Ð Áœu?³?½ Ë« œ—œ d??Ä ÕË— VO?B?½ t²?ýc?Ö Êu?Ç g«—¬ s?¹«Æb?A?Åv ‘u?ž¬—œ Ë œ—«œÅv XÝËœ Ë« «— t ʬ bM?MJ?½ —«bOÐ U?ð b¼œÅv b?MÖu?Ý «— rOK?ý—Ë« Ê«d²?šœ —UÐ 5?uÝ È«d?Ð »u³?×∫bMÅv —«dJð Ë« È t²HÖ UÐ «— tÐu³× aÝUÄ ‰ež s¹dš¬Ē_=9Ĕ»Ò±бR¹Ó±¤¢wP=±S=i;=RÒP=;8»±P=P±b¾¹bC±R²bĕa_¹lc_±»C:ĔUł s¹« —œÆXÝ« ËUH²? —UO?Рʬ v¹UOIO?Ýu XUÐÆb?ýUÐÅv/ ÂuNH? ÊUL¼ tÐ t²?ýcÖ ‰ež bM?½U ‰ež s¹«U¼ÅXýœ ÈU¼ÅÊ“uÖ¨U¼ÅgOò¨t b¼œÅv ÊUA½ X«dþ U?Ð v—«uý °rOýUÐÅv ¯—eÐ vIOÝu ·ËdŠ n¹œ— —œ“UO½ «— ÈbMÖuÝ t½uÖ êO¼ t v½UM?OLÞ« ÊUMÇ Ábý dOð ‘œu?łË ÊUMÇ t «dǨb½—ušÅv/ rAÇ tÐ Uł s¹« —œdÖÅÊUA½Ë« ÃËd?Ž¨r−MÄ ‰ež —œ Êu?Ç ËÆXÝ« ËUH² Ë« vK?³ »«uš UÐ tÐu?³× »«uš s¹« t .u?ÖÅvÆåXO½ÆÁœd —U¦½ «— œuš Ë Ábý U¼— ÎöU t XÝ« ÕË— ÊuJÝ Ë oKD g«—¬≤±≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 213

R¬c^0ÏCR¡¤¢^0ÐC±R:ĒѹRa=8¹b²bĕRaF=`±©P¬lcR±Rĕj¼±²bĕĒ_=i±R±»bD=F»¹R¼P=±¼±»b´»¹CCЬ»¹aÆFRpѼ¹»¹bÓÑP±ÒCЬ»¹abĕĒF¹RģC^±R»±QiFÒ¼CRěi^ÒĒF±»Ò¬»Ò¼´b^\/a±RmPĔClcU=_aÒC^´R=ÒU¬ÓCla94ĔUCla94ĔF±Ñb<D=<ÒĒ¹RP±b¾bC±»Fĕ»C=ÓC²¬P=C/ÒRP±b±»ЬCl^=Ò

Page 214

R¬c^0∫bM v X¹«b¼ ʬ ÂUłd tÐ býUÐ v r−MÄ ‰ež t U¼ ‰ež ‰ež ÈUN²½« s¹« —œ t XÝU¼ÅX« vz«dL¼Ñ¹Ra=8¹b²bĕRaF=`±¤¢w©P¬lcR±Rĕj¼±tÐ —UÐ 5?²???½ È«d?ÐÆ.u?M?ýÅv «— U?¼ X« vz«d?L?¼ d?~?A?¹U?²?Ý È tK?NK?¼ È«b? Âu?Ý —U?Ð È«d?ÐU?ł s¹« —œt «— œuŽ Ë d Ë U¼dDŽ¨b½œd tE?Šö «— œËœ “« v½u²Ý¨ o« —œ ÊU¹«dL¼ t v½U?“ ÂuÝ ‰ež g¹UAÖ ÂU~M¼È«ÅÁ—U²Ý ÊuÇ tÐu³× v¹U³¹“ dЫdÐ —œ¨r−MÄ ‰e?ž —œ —UÐ 5Ëœ È«dÐ ªXdÖÅv dÐ —œ «— »u³× eO¬ “«— œułËÊuǨXÝ« U?³?¹“ ÁU? Êu?Ç d?×?Ý ÂU?~?M?¼ tÐ t X?O? ʬò∫b?½œËd?Ý ‘u¼b? ÊU?¹«d??L?¼ b?M? Ÿu?K?Þ o« —œ tUNMð t½ Ë »u³× œuš “« UN?Mð t½¨bý— ‰UŠ—œ ÈU¹ƒ— s¹« dЫdÐ —œ¨—UÐ 5u?Ý È«dШåøXÝ« ÁbMAš—œÅ bOý—ušXH~?ý —œ Ë b?ÝdÄ v? t XÝU¼ X?« vz«d?L?¼ ¨b?½« t²Ýu?O?Ä r¼ tÐ t¨ÊU?½¬ ”bI? ÃË“ “« tJ?K?ШtÐu?³×? “«X¼U³ý È«ÅtłË“ tÐ åøb¹¬ÅvdÐ «d× “« t XO ʬò∫Áœu/ œuš VKł «— tłuð —UÐ 5Ë« tÐu³× «d¹“ Áb½UœU%« s¹« —œ býUÐ t²U¹ X¹u¼ Ë« —œ Ë v~½U~¹ ÊuÇ Ë Áœ«œ tOJð Ë« dÐ Ë Ábý U¼— t²¼¬ ÃË“ œułË —œ t œ—«œåøb¹¬ÅvdÐ «d× “« Áœd tOJð œuš »u³× dÐ t XO s¹«òÅ∫bMMÅv 5% «— Ë« t XÝ« 5łË“ ÊUOœuš XK?Ë Vý —œ vzU?¼ ÃË“ Êu?ǨX³?×? ÃË« —œ Ë b?½uýÅv? p¹œe½ ‰e?ž s¹d?š¬ g?Ð s¹« —œ ¨Ëœ ʬ˨Áb?O?Ý— «d? Ád?Ð ‰U?Ë ÊU?“ Êu?M?«òb?½Ë— v g?O?Ä ”b?I? »U?²? g?Ð s¹d?š¬ —œ tłË“ Ë ÃË“Æb??M?½U?Åvt ÈdN?ý¨b½—«œÅv d?Ð ÂUÖ s¹ u?½ rO?Ký—Ë« Èu?Ý tÐ Ëœ ʬƩ∑∫±π UJ?®åXÝ« t²šU?Ý d?{UŠ «—œu?š Ë« ”ËdŽdNý s¹« Èu?Ý tÐ UN?Mð t «dǨb?M¹¬Åv d?Ð rOKý—Ë« Èu?Ý tÐ qO$« —œ t²?ÝuOÄÆœu?Ð b¼«u?š UN½¬ rz«œ ‰U?Ë q×Æb¬dÐ Ê«uðÅv t XÝ« s1 ‘uše¹Ëôœ ÊUMÝ —UOÐ tÇ ÃË“ t XÝ« v½UJ Ë ÃË“ ÈœeU½ q× qO$« —œ t Áb¬ «d× “« ”bI ÃË“œU%« È«d?Ð U?ð t²?šUÝ ÁœU?¬ «— Ë« Ë Áœu?/ —«b?O?Ð œuš oA?Ž ‰U?L? Èu?Ý tÐ Âb tÐ Âb?¨«— Ë« ˨t²?H?Ö tłË“ Ë tÐË œ—ˬ r¼«uš ÊU?ÐU?OÐ t?Ð t²H?¹d? «— Ë« pM?¹« s¹«dÐU?M?Ðò∫b?¹uÖ v lýu?¼ t t½u?Ö ÊU?L?¼ÆbýU?Ð ÁœU?¬ UN?½¬ qU?UÐ Ê«uðÅv/Æœu/ —U?²— 5M?Ç UNM?ð U¼ ‰ež ‰e?ž ‰uÞ —œ »u³?×Æ©±∂∫≤u¼®åXH?Ö r¼«uš Ë« tÐ e¹Ëôœ ÊU?MÝË« UÐ ÊU?ÐU?OÐ —œ U?¼—U?Ð Ë U¼—U?Ð t v½ôu?Þ ’U?š rO?UF?ð U?Ð t ʬ d~? b?O?Ý— qU ‰U?Ë tÐ «d?×? —œ «bš Ád?Ð

Page 215

dÐ t²??¼¬ Ë b?O?Ý— u?J?K? tÐ U?ð XH?Ö „d?ð «— «d×? b?¹U?Ð “Ë— p¹ t t½u?Ö ÊU?L?¼ÆXU?¹ XÝœ Áb?ý —«d?J?ðÈ t²HÖ o³?Þ¨ ”bI? »U²« sN? È t²ýu?½åøË« ÈË“UÐ dÐ t?OJðò¨b?½«uš 5?MÇ b¹U?ÐÆœ«œ tOJ?ð »u³×? ÈË“Uлu?³?×? VK? d?Ð tO?J??ðò Âu?N?H? tÐ tå»u?³?×?? d?Ð tO?J?ðò¨b?M?Åv ÊU?O??Ð Èd?~?¹œ —u?Þ «— Âu?N?H? s¹« 5??ł—Ë«œuš VK? —œ «— g¹u?š Ê«b?MH?Ýu?Ö Ë«ò¨Ábý œU?¹ qO?z«d?Ý« ÊU³?ý “« lýu?¼ »U?² —œ t t½u?Ö ÊU?L?¼ÆåbýU?ÐÅvU?O?Ž VK? d?Ð tò Áb?ý œU?¹ `O? ÂU?ý s¹d?š¬ —œ ‰u?Ý— È U?M?Šu¹ “« t? 5M?Ç r¼ ©±±∫¥∞u?¼®åb?¼œÅv ÈU?łÆåÁœ“ tOJð∫bMÅv bO¹Qð «— ʬ ÈœUý UÐ »u³×¨ÅÁbý ÁœuAÖ tAOL¼ È«dÐ g½ULAǨÁb¬ œuš tÐ ÎöU tłË“ —UÐ s¹«Ē_=i±R±»bD=F»¹R¼P=±¼±»b´»¹CCЬ»¹a¤¢wFRpѼ¹»¹±»bĒÑP±ÒCЬ»¹eÖd?¼ bM?Ç d¼ª©¥∫∏ª≤∫µªµ∫≥ª∑∫≤®Áb?O?ЫušœU?¹“ tÐu³?×?Æ.uM?ýÅv Uł s¹« —œ t X?Ý« ÃË“ È«b s¹«fÄ Ë t²dÖ XÝœ tÐ «— —U? È t²ý— œu?š ¨ÃË“Æ©¥∫±≤± e®åb½“Åv/ d?Ç Ë bЫušÅv/ qO?z«dÝ« ÊU?³žUÐòVOÝ Xš—œ d¹“òÆb?M —«bO?Ð «— Ë« VOÝ ÊU²?š—œ d¹“ —œ b?¼«ušÅv t²?¹d~½ «— Ë« Êb?OЫuš U?¼Åb t ʬ “«‰öł tÐU?ð bM? „d?ð b?ýU?Ð Ÿu?³?D? bM?Çd?¼ «— t¹U?Ý tÐu?³?×? U?ð b?Ý— v «d? tE?( ʬ «d¹“Æår²??O?~?½«d?Ð «— u?𫗠ʬ vOݬ fO½«d t XÝ« v¹U¼ÅÁU s¹d?š¬ Ë XÝ« t²U¹ eOšU²Ý— ÈU?OŽ ÊU“Æœuý œ—«Ë g¹uš »u³×ÆXÝ«ÅÁbOU½ åv¹öÞ ÁU 5Ä“UÐò—ˬ V−F?ð —U?O?Ð È—«b?O?ÐÆÕË— Ë VK? ÊUL?A?Ç Êb?ý v½«—u½ U?¹ ÊU?1« p¹—U?ð Vý “«¨—u½ tÐ t?¹UÝ“« —c?ÖvMO?“ Ë u½ v?½UL?ݬò‰uÝ— ÈU?M?Šu¹ È t²?H?Ö tÐÆXÝ« Áœ“ XH~?ý s¹u?½ gM¹d?¬ ÁU?Öd×?Ý d?Ð Ë« ÁU~?½ t tłË“bM v nA «— «bš ¯—eÐ ⁄UÐ ¨œuš .b ÊUJ “« tÐu³×¨åb½b¬dÐ «d× “«òÆ©±∫≤± UJ®år²U¹ b¹błte“ »u³×Æ©π∫≤ bOÄ®œ—«œ —«d? ʬ ed —œ Xš—œ ʬ g¹«bOÄ »U?² —œ t t½uÖ ÊUL¼¨vÖb½“ Xš—œ tXš—œò t V³Ý ʬ tÐ åVOÝ Xš—œ p¹œe½ —œòb¹uÖ v/ ËÆåÂœd —«bOÐ VOÝ Xš—œ d¹“ —œò ªbMÅvv³O?Ý Xš—œ ÊU?Ð Ê«u?ł Ê«œd? ÊUO? s »u?³×?ò∫œu?Ð t²?H~?½ Ë« tÐ tÐu?³×? U?¹¬ÆXÝ« t½U?~¹ »u?³?× åVO?Ýʬ t½ ËÆœ—«œ X¼U³?ý »u³?× tÐ Ë Áœ«œ Áu?O Ë qÖ t .b?¼Uý «— v³?OÝ Xš—œ ¨‰e?ž dš¬ —œ Ë ø©≤∫≥®åXÝ«Uð »u?³?×? t v¹U³?¹“ q?½¨©π∫∑®∫œËd?Ð ôU?Рʬ “« œuÐ t²?Ý«u?š »u?³?×¨tÐu?³?×? oAŽ —u?ý d?Ý “« t v²?š—œ—œ t XÝ« v³OÝ Xš—œ¨Áb¬d?Ð UNM?ð Ë tJ¹ ÊuM« t v²?š—œÆbAJ?Ð ‘už¬ tÐ «— ʬ XÝ«uš v ¯d ÂU?~M¼dš¬ v¹öÞ qB≤±µ

Page 216

tÐ ‰ež “« t¹¬ s¹« dOHð UШv?³OK ÈUMŠu¹ f¹b?ÆbýUÐÅv »u³× b?ML¼uJý XKË VO?K¨XANÐ ⁄UÐ VK—œ v¹¬ œuš tÐ v²?½«uð ˨œ«œ uð tÐ «— r²?Ýœ Uł Ê∫v²AÖ s d?L¼ u?ð VOÝ Xš—œ ÈUÄ —œò∫b?¹Ud v U?OŽÆåœuÐ t²dÖ —«d ËUC œ—u Uł ʬ —œ —œU t v½UJb?O?Ä®b?¬—œ m?O?ð ÈU?¼Åtðu??Ð Ë —«“—U?š 5?“d??Ý tÐ ÁU?M?Ö V?³?Ý tÐ t œu?Ð ⁄U??Ð 5?L?¼ —œ 5??“ 5?L?¼ ÈË— d??ÐlO?L?ł—œU?ò Âu?N?H? tÐ gU?½ t v?Öb?½“ X??½ —œU?¨«u?Š¨XšU?Ý b?u?²? «d?¨rM??N? —œU?U?ł ʬ —œ ËÆ©±∏∫≥Áœ—ˬd?????Ð «— œu?????š È t?łË“ È tM??????¹d?????¹œ ÈË“—¬ “Ëd?????« Âd???????????L?????¼¨©≤∞∫≥ b??????O?????Ä® b?????ýU??????ÐÅv åÊU??????Öb?????½“Âö ÊUL¼ tåÂœd? —«bOÐ «— u?ðòb¹uÖÅv Ë«Æ,U?¹ v Á—UÐËœ Èbu?ð Ë« œułË “« t s¹«¨©≤∫∏ª¥∫≥®œ“UÝÅvt uð È«ò∫XÝ« t²H?Ö “UÐ ÊU?O?« tÐ fuÄ d?CŠ t XÝ« ÂU?O b?OŽ ÂU¹« œËd?Ý d~?¹œ t býU?Ð eOšU?²Ý—Æ©±¥∫µ f«®åbAš—œ uð dÐ `O Uð eOšdÐ ÊUÖœd “« Ábý —«bOÐ ÁbOЫuš—œ v½UL?ł —œU? Ÿu{u?Æt²U?¹ oI% v½U?L?ł —œU “« t XÝ« ‰Ë«b?uð “« d?ðÅÁu?Jýd?Ä t¨Á—UÐËœ Èb?uðtłuð qÐU t «dÇ ¨œ“U?Ý ÊUA½ dÞUš «—©≥∫≥ u?¹®åv½ULݬ œb−? buðòUð b?ý ÊUOÐ »ËUM?² —u tÐ Uł s¹«ËÆ©µ¨≤≠±∫∏ªπ∫∂ª¥∫≥ª∂∫±®åÁœ—ˬ U?O?½œ tÐ «d?òœœd?Ö v ÊU?O??Ð —œU? ÂU?½ U?¼ ‰e?ž ‰e?ž ÂU??L?ð ‰u?Þ —œ XÝ«UN?Mð Ë tÐu?³×? ÈuÝ “« —U?Ð gý®œœdÖ v ÊU?OÐ v?UJ?ײ?Ý« 5M?Ç UÐ —œU? ÂU½ Êu?Ç d« s¹« t²?ýcÖ È Áb?¼U?AÊUO? tÐ tÐu?³?×? U¹ »u?³?×? —bÄ ÂU?½ e?Öd?¼¨©±±∫≥ Áb?ý œU¹ »u?³?×? —œU ‡ XÝ« t?łuð qÐU? œu?š t —U?Ð p¹v t «dǨXšU?Ý —UJ?ý¬ “uM?¼ b¹U³?½ «— ʬ eO?¬—«dÝ« ÂU?½ t t²ý«œ œu?łË —bÄ p¹ UN?Mð v¹u?ÖÆXÝ« ÁbU?O½Æ©≤∑∫±± X®åb½UÝUMAÐ «— Ë« b¼«ušÅv t XÝ« dÄ UNMð bÝUMýÅv/ «— —bÄòt È—«bO?Ð tÐ tłË“ Êb?OA?Ð ÊU?M?OL?Þ« È«d?Ð UN?Mð ʬ —œ t²?šU?Ý »UÐ «— U?¼ ‰e?ž ‰ež vzU?AÖ Ád?Ö¨ »u?³×?oAŽ vUŠ ‘u?š —œ t ÁœuÐ Áœd “Už¬ «— ‰e?ž eO½ Êu?M« Ë«ÆbýU?Ð v Ë« v¹UN½ Ë 5?²Ý«— Á—UÐËœ Èb?uð d²?AOÐ∫t ʬ t−O²½ Ë XÝ« Ábý qU Ë t²U¹ ‰u% Ë«ĒF¹RģC^±R¤¢w»±QiFÒ¼CRěi^ÒÊËd?O??Ð ÃË“ ÊU??¼œ “« «— öL??ł s¹« t œ—«b??½ ÊU?J??« l«Ë —œ t b??½«Åt²??H??Ö «b? p?¹ s¹b??I?²??M?? È tL??¼X¹Ë“UÐ d?Ð 5?~?½ q¦? Ë Xœ dÐ -U?š q¦? «d?ò∫œ—«œ Èd?²?NÐ œu?/ tłË“ ÊU?¼œ “« ʬ Êb?O?Mý l«Ë—œ Êu?Ǩb?¹¬ÕË— “« fuÄ —u? s¹« tÐÆb½U?Åv vU?Ð —«bœ ÈË“U?Ð Ë VK? dÐ Èd?¹cÄU?½ d?OO?Gð —u?Þ tÐ Ë« d?¹uB?ð¨å—«c~?Ð≠±≥∫± f«®œ«œ —«d? —«œ ÊU?1« VK? d?Ð —b?Ä t XÝ« »u??³?×? d??Ä d?¹u?B?ð Ë -U?š Ë« t b?¹u??Ö v ”b?I?«≤±∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 217

—UN?Ç Ë qNÇ v½U?AO?Ä dÐ t XÝ« È«ÅÁb?½“ d?N “« X³?× U?MŠu?¹ È tHýU?J? »U²? —œ ËÆ©≤≤∫± Êd≤ª≥∞∫¥7KHUHVHGH ÈUŽœ È«b¨U?³¹“ d?O?Hð¨oDM? 5L?¼ —œÆ©π≠≤∫µ UJ?®Ábý ÁœU?N½ b½Ë«b?š 5œU?š “« sð —«e¼Ud X¹UMŽ¨t²šUÝ Êu²H «— r³K t XO¹U³¹“ UNMð¨UOŽ v½œu²Ý È ÁdNÇòÅ∫b¹uÖÅv t .uMýÅv «— /LVLHX[ÆåÈd~MÐ œušdÐ výUÐ t²¹d~½ «d t ʬ vÐ v½«u²½ Uð —«c~Ð dŁ« s dÐ œuš v½UŠË— d¹uBð “« Ët bM? v ÊU?A½ d?ÞUš rOK?ý—Ë« qO$« b¹b?ł ÛUÇ t —u?Þ ÊU?L¼ qO?łU?½« tÐUA? ÈU¼Åt²?ýu?½ 7 —œ U?N?MðÁb?O??M??ý ‰e?ž s?¹d?š¬ —œ t X?Ý« tłË“ È«b??Æœd? U??H??²?« v?J?¹ s?¹« tÐ Ê«u?ðÅv?/ œu?łu?? d??O?ÝU??H??ð È tO??K??U?ÐÊU¹U?Ä Ê¬ U?Ð ‰e?ž vU?L?ð t Xu?ý d?Ä vz«b? U?Ð b?M“Ëd?O?Ä oA?Ž qO?K?& d?Ð XÝ« È«Åtb?I? œu?š t¨œu?ýÅvÆåÆÆÆ—«c~Ð Xœ dÐ -Uš q¦ «dò∫bÐU¹Åv tLðUš UŽœ p¹ UÐ t XÝ« È« tŁUG²Ý« —u Ë œdOÖÅvœuš “« t XÝ« g?¹uš ÃË“ “« s¾?L?D? ÊU?M?Ç Ë¨ ÁUÖ¬ ʬ j³?ðd? X«d?þ “« Ë ‰U?Ë ÃË« “« ÊU?MÇ t?Ðu³?×?—œ b¼œÅv/ Á“U?ł« eÖd?¼ Ë« dJ?H?ð ‰UŠ tL?¼ —œ t ‡ XÝ« —UN?Ç ‰ež ‘“«œd?Ä s¹« Ë ‡ œ—«b?½ «— v½UM?OL?Þ« 5?MÇv¹Uł êO¼ d dÄ È tE( s¹« —œ Ë« œułË —œ t²³«Æœuý ‰ee?ð —UÇœ ‘dJHð Ábý “ËdOÄ Ë« —œ t vIAŽ dЫdÐdÞU?š ÊUM?O?LÞ« ¨X³?¼u Ë oA?Ž —œ g¹u?š »u³?× j?Ýuð U?¹¬Æb½U?Åv/ vU?Ð pý Ë b¹œd?ð s¹d?²J?Çu È«d?ÐtÐ t²ýcÖ ÊUÐ eO?½ —UÐ s¹« tÐu³× t ʬ ÈUł tÐ U?«¨åør²O~½«dÐ «— u?ð VOÝ Xš—œ d¹“ —œòøÁœdJ½ qUŠdÐ t tłË“ v?MðËd? U?Ð Êu?M«Æås? ʬ “« »u³?×? Ë tÐu?³?× ʬ “« sò b?M? v te?“ t½U?I?ýUŽ b?¹¬ Ë« Èu?ÝtÐ ÊuM« Ë«Æå—«c?~Ð X¹Ë“UÐ d?Ð 5~½ q¦? Ë Xœ dÐ -Uš q¦? «dò∫œ—ˬÅvdÐ œU?¹d Áœd tO?Jð œuš »u?³×ʬ tH?ýU??J? »U?²?? —œ U?M??Šu?¹ t XÝ« v?? ʬ Êu??¹b?¨b?ÐU??¹ vU?F??ð Ë« È—«œU?Ë r¼ —b?? d?¼ b??½«œÅv vÐu??šÆ©±±∫±π UJ® ÁbOU½å—«œUËò«—XO½ ÈdN ‘—uEM ÎULKøåÆÆÆ—«c~Ð Xœ dÐ -U?š q¦ «dòøXOÇ tKLł s¹« “« ßßUIOœ Ë« œuBI U«ÊuÇ XÝ« dN? œuš tJ?KШb?ýUÐ d?N —U?Ł¬ Ë« dE?½ —œ t ʬ “« gOÄÆb?M¼œÅv —«d? Âu U?Ð vLÝ— Õu? d¹“ —œ t—œ XOJU? È t½UA½ Êu?Ç œuš Èd²?A~?½« 5~½ U?¹¨býUÐ Áœd? Ê«e¹Ë¬ ÊœdÖ “« ÊU?L?¹— UÐ t ÈeO?Ç U¹ vK¹U?Lý«— Ë« t XÝ« Èe?O?Ç Ë b?¼œÅv —«d? «— ʬ œu?š qL?Ž d?¼ d?¹“ —œ t XÝË« ÈU??C?« —U?Ł¬ s¹«ÆoO?²?Žb?N?Ž Ê«—˜Ɯuý «bł ʬ “« v½U“ êO¼ —œ b½«uð v/ vÞUO²Š« vÐ êO¼ vШʬ UÐ VUF² Ë œ“UÝ v bNF²ßßöU“« t rOK?ý—Ë« —œÆÁb¬ ÊUO? tÐ dN? d¹u?Bð “« s?Ý d~?¹œ —UÐ s¹b?MÇ ”b?I »U?²—œ U?¼ ‰ež ‰e?ž “« q³‘u«d «d? b½Ë«bš Ë Áœu?/ „dð «d? ÁuN¹ ò∫b¹uÖÅv Êu?ON? U«ò∫b?¼œÅv aÝUÄ Áu?N¹ bU?½ v ‘«Åv¹«bł‘u«d? ÊUM?¹«øb?¹UL?M½ r?Šdð g¹u?š rŠ— d?Ä d?Ð Áœd ‘u?«d? «— œuš —«u?š dO?ý È tâ?Ð Ê“ U¹¬ÆåXÝ« Áœd?ÁuN¹Æ©±¥∫¥π ‘«®åÂœu/ gI½ œuš ÈUN²Ýœ n dÐ «— uð pM¹«Æœu/ r¼«u½ ‘u«d «— uð s U« bMMÅv≤±∑dš¬ v¹öÞ qB

Page 218

v¹uÖÅv? uð t «— t?Ç Ê¬ t ʬ vM?F¹©≤≥∫≤ v−Š®åœu?Ð t²?ýU?~½ “U?Ð «— `O?? d¹u?B?ð qÐUÐ —“ d?Ð òÕu{Ë tÐ—Uł —œÆœ—«œ s¹« “« gO?Ð v¹UŽœ« U?¼ ‰ež ‰e?ž È tłË“ U«ÆXšU?Ý r¼«uš b?NF²? «— «bš Ë Â“U?Ý v oI×?²eO?½ Ë« œbŽ Ë Ë« œu?š tJK?Шœ“U?ÝÅv hA? «— ÃË“ d¹u?B?ð UN?Mð t½ t?¨býU?Ð dN? 5~?½ b?¼«ušÅv œu?š v³K?∫rOÐU¹Åv —œ «— Ë« —UE²½« vÐuš tÐ ËÆœuÐ b¼«uš œuš ÃË“ 5~½UNMð Ë« fÄ s¹« “«ÆX¼U¹ ÊœdÖdÐ Ê«e?¹Ë¬ U¹ b½U? b¼«uš vU?Ð Ë« XA~½«dÐ t²?ÝuOÄ Ë— s¹« “«¨b?ýUÐ v œuš ÃË“ d?N¨tłË“ ÊuÇt XÝ« d È tK³?Þ q¦ «d¨s »u?³×ò∫XH?ÖÅv t XÝ« v½U“ “« dðÅÊËe? ÈœUý s¹«ÆbýU?Ð v Ë« VK dЗœ eÖd¼ Ë« ËÆt²dÖ ÈUł tA?OL¼ È«dÐ fÄ s¹« “« »u³×? VK dÐÆ©±≥∫±®åbЫušÅv œu?š ÈU¼ÅtMOÝ ÊUO —œtL¼ —œ Ë œu?Ð b¼«u?š Ë« Á«d?L¼ U?ł tL?¼ Ë b½U?Åv/ ÊUN?M?Ä Ë« dÞU?š “« eÖd?¼Æb?MÅv/ gýu?«d? È«ÅtE( êO?¼Ë øbM? U?ł tÐUł t?²d?Ö —«d? ʬ —œ t v¼U?~¹U?ł “« «— Ë« XÝ« —œU? v? tÇÆb?MÅv v¼«d?L?¼ «— Ë« U?¼ ÊUJ?«— ‰ULŽ« È tL¼¨X¹d?AÐ a¹—Uð Ë XIK?š ÊUO “« b¼œ v ÂU?$« rUŽ —œ t vULŽ« ÂU?Lð¨œuÐ b¼«u?š Ë« dN ÊuÇv/ ÂU?$« vK?L??Ž êO?¼ Ë« d??~?¹œ tłË“ ÊËb??Ð ËÆb?ýU?ÐÅv r?O?N?Ý Ë« —U??Ł¬ È tL?¼ —œÆb??A??ÐÅv o?I?% Ë« Á«d?L??¼ÆbMýUÐÅv/ vKLŽ êO¼ —œ bNF² v¹UNMð tÐ d~¹œÆbM¼œ ÂU$« bM½«uð v d~¹œ p¹ UÐ jI «— U¼—U È tL¼Æb¼œuð ÂU½ÆXý«œ bM¼«uš ÂU½ p¹ Ë X¹u¼ p¹ ÊUA½ p¹ d~¹œ p¹ UÐ Ë— s¹« “«¨XÝ« Ë« dN ÊuÇ t ʬ dš¬tÐÆÈ—«œ oKF?ð s tÐ u?ð e?O?½ —uÞ ÊU?L?¼ —«œ oK?F?ð uð t?Ð t —uÞ ÊU?L?¼Æœu?Ð b?¼«uš u?ð ʬ “« s ÂU?½ Ë s ʬ “«dN? U?Ð «— Ë« —b?Ä b?¹u?ÖÅv U?M?Šu?¹ t f ʬ tÐ t²?šU?Ý s¹e? «— g¹u?š d?N?¨tÐu?³?×? t rM?O?ÐÅv Áu?O?ý 5?L?¼ÆXÝ« Ábý pŠ UOŽ X¹dAЗœ t¨v¹«bš Ë v½U½«¨t½UÖËœ ÈdN °©≤∑∫∂ u¹® t²šUÝ —uN2 g¹ušv½«uł ÂU~M?¼ ʬ —œ t `O XU?¹ sð È t³¼«— tÐ vL ¨ö?¹Ë¬ “dð ¨XO½U³?¼— ‰u« ÈdOÖ« d? È«b²Ð«—œ dE?½ tÐ VO?−Ž Èe?O?Ç g¹«dЫb?²?Ы¨bý tł«u? È«ÅtU?Ý Áœ È tâÐ d??Ä UÐ Xý«b?½ ‰U?Ý ≤∞≠±∏ “« gOÐ t œu?ÐbM?²?½«uðÅv? V¼«— ÊU²?ÝËœ Ë Áœ«u½U?š Ë Xý«œ Èd?²A?OÐ gd?½ vL? tFu? 5½«u? ÂU?~M?¼ ʬ —œÆbO?Ý— v/ÁbOÝd?½¨Xý«œ ÁbN?Ž tÐ t vðU?Šö« ÂU$« È tK?Šd tÐ “d?ð “uM?¼ bM?ýUÐ t²?ý«œ b¬ Ë X— tF?u —œ t½«œ«“¬tâÐ d?Ä s¹« U«¨åU?OŽ “dðòÅ∫œ«œ aÝU?Ä V−Fð U?Ð ≠øXOÇ u?ð ÂU½ò∫bO?ÝdÄ Ë« “« —u?ł È tâÐ d?Ä fÄÆœuÐʬ ·dŽ U?H¹d?Að o?ÐUD? t t½uÖ ÊU?L?¼ bM? ‰«u¾?Ý «— Ë« ÂU?½ —U?ł UÐ U?ð b¼œÅv? Á“Uł« œu?š tÐ t XO?å“dð ÈUO?ŽòÅ∫b¼œÅv aÝUÄ tâÐ d?Ä ≠øXOÇ u?ð ÂU½ò∫bOÝd?Ä tKUöÐ “dð¨Ë— s?¹« “«øÁœd v rJŠ ÊU“ÆdN p¹ Ë X¹u¼ p¹ “dð ÈUOŽ Ë UOŽ “dðÆœuýÅv b¹bÄU½ ˉe?ž “U?ž¬ —œ t ʬÆb?M?Åv ”U?L??²?« t XÝU?¼ ‰e?ž ‰e?ž t?łË“¨åÁœ ÈU?ł œu?š VK? d?Ð 5?~??½ Êu?Ç «d?òVK U?NM?ð¨e?O~?½« ÊeŠ g¹U?/ ÊU?¹UÄ —œ XÝ« »«u?š ÂdÖ¨œ—«œ b?¹œd?ð “uM?¼ t b¼œ v œU?N?ý v³K? tР—UN?Ç≤±∏t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 219

Ë« “uM¼ oA?Ž “« qOK?& UÐ t v³?K s¹« ‡ XÝ« s¾?LD? Ë —«œUË È—Ë¬ XH?~ý —u?Þ tÐ t²ý«œ g¼U?~½ t XÝË«‰UŠ 5Ž —œÆXÝ« ÁœuݬÅßßöU ʬ —œ Ë t²?U¹ Ë« —œ «— g¹uš vF«Ë ÁU~?eM t v ‡ ÁœdJ?½ »UDš ÂU½ UÐ «—VK dÐ ÈdNÆœd³Ð ÁdNÐ Ë« ÈË“UÐ ÈËd?O½ “« eO½ b½«uð v fĨbýUÐ d{U?Š œuš »u³× VK —œ b¼«uš v dÖ«ÊuǨÁœd „—œ «— tÐu³× ”UŠ« vÐuš tÐ 5REHUWGH/DQJHDF¨ s¹«dÐUMÐÆX¼ eO½ Ë« ÈË“UÐ dÐ t XÝË«ÕË— b¼«u??Ð Ë« Êu?ÇÆ.d?O?ÖÅv —U?O²?š« —œ «— Ë« —b? ÂU?L?ð¨rO?ÐU?¹Åv Á«— b?½Ë«bš VK? tÐ Êu?Çò∫b??¹u?½Åvt È«ÅtF«Ë s¹«Æb¼œ v ÂU$« «— qLŽ 5L¼ eO½ g¹uš ÈË“UÐ dШb¼œ ÈUł œuš VK —œ ÈdN ÊuÇ «— —«œUËÆåb½dO~Ð —UO²š« —œ «— «bš bMLð—b ÈËdO½ t b¼œÅv Œ— 5¹b v½UÖb½“ —œ VKž«5MÇ r¼ Ë« œu?łË —œ XO½ —œU? eOÇ êO?¼ d~¹œ t œ—«œ ÊU?MOL?Þ« t XÝ« `K Ë b?MLð—b? ÊUMÇ tÐu?³×tÐ +«œÅv ÊuÇòÆbM v/ «bł »u?³× “« «— Ë« t —uÞ 5?L¼¨œ“UÝ —Ëœ Ë« “« «— »u³?× Ë« œułË “« ×Uš —œ«— ʬ œ—U½dÐ f¹b? t býUÐ v½U?MOJ? d¹u?Bð “« dŁQ?² b?¼«uÐ t Ê ¬ÅvÐÆ©±≤∫± uLOðŇ≤®åÂœ—ˬ ÊU1« tbMÇd?¼ Ábý »u³?× ÈU?¼Åt²HÖ lÐU?ð ÎöU tÐu?³×¨b?¹uÖ v U?¼ ‰ež ‰ež U?Ð ◊U³?ð—« —œ œuš È tEŽu? s¹dš¬ —œêO¼ Xý«bM?Ä v t vUŠ —œ ¨b¹u?~Ð 5M?Ç œuš ÊU³?¼«— tÐ »UDš V¼«—&ODLUYDX[ t¨b¹U/ v —ˬ V?−Fð«ÅÁœ«œ ÊUA½ ULý tÐò∫f¹b œ—U½dÐ È t²?HÖ tÐÆb½—«b½ «— XLŠ— dÄ rOEŽ oA?Ž tÐ ÊœdáÝ dÝ —b “uM¼ p¹g¹uš ÁUÖbOF³?ð —œ¨b¹¬ —U²dÖ U¼Åc? «œ —œ Ë býUÐ g¹uš ÊU¼U?MÖ —œ dOÝ« ˨—UJ¼U?MÖ U²Š t vŠË— d¼ tt¨b?½« t²?ý«œ“U?Ð «— Ë« v¹U?¼ÅaO? ÊU??Ð U?¼Åv²?Š«—U?½ Ë !—Ë œ—œË¨XÝ« ”u?³??×? œu?š r?ł —œ Ë XÝ« v½«b?½“È t²?H?Ö tÐ d?š¬ XÝœ Ë œ“U?Ý v œu?ÐU??½ «— U?N?½¬ U?¼b?¹œd?ð¨b?¹U?Ýd? v «— ÊU??½¬ Èb?O?« U?½Ë b?½—U?U?D?š t²?Ýu??O?ÄÈb²2 ÈbO« U½ Ë œuš XOuJ×? œułË UÐ¨È œułËd¼¨.uÖ v åÆÆÆ bM½U v? V¹dž sLýœ —uA —œ¨d³UOÄuHŽ Ë XLŠ— b?O« UN?Mð t½¨b¹u?−Ð œuš —œ XL?Š— Ë ‘“d¬ ‘d¹c?Ä È«dÐ È« t½UN?Ð b½«uðÅv d?~¹œ —UÐ œ—«œ tbÝ«dN½ b½Ë «bš U?Ð bNŽ 7Ð “« t ʬ ◊d?ý tÐ∫býUÐ t²ý«œ q¹UL?ð «bš È tLK ‰UË tÐ tJ?KÐ býUÐ t²ý«œ «—bO?¼«u?šÆXÝ« oAŽ œu?š Ë«∫X?O½ ‚u?A?F p¹ U?N?M?ð ÃË“ t «dÇ©ÆÆÆ®b?½U?0 oAŽ —b? ⁄u?¹ —œ Ë« Á«dL?¼ ËÁb½«u?½ ÈeOÇ 5?MÇ ‰U?Š tÐ Uð s U«∫œd? bM¼«u?š bO?¹Qð «— ʬ všdÐ øb?ýUÐ v/ —U?²« s¹« U?¹¬åÈ—¬òXHÖÆåÆbýUÐ v X³× «bš t « Áb½«uš jIÆ«%RXWJR È tIDM —œ r¼œ“«Ëœ Êd —œ t V¼«— &ODLUYDX[ tÐU¹¨býUÐ v f¹b œ—U½dРʬ “« 7 s¹« U¹¬Ê«uðÅv øœ—«œ oKF?ð Áœ“u½ Êd —œ Èb?½Ud?½ dNý &DUPHOLWH v½UŠË— 7KHUHVHGH/LVLHX[ tÐ U¹ t²¹“Åv JRQHv r¼ XÝœ —œ XÝœ¨XLŠ— dÄ X?³× Ë d?¹cÄU½ ‰e?eð ÊU?1« ÊUL¼ —œ¨v½U?“ ËUH?ð œułË UÐ Ëœ d?¼ t XHÖÆbM¼œ≤±πdš¬ v¹öÞ qB

Page 220

t bM?M?Åv qU?Š dÞU?š ÊU?M?OL?Þ« œu?š —œ ÊU?MÇ oA?Ž tÐ Êœd?á?Ý dÝ U?Ð všd?Ð t b?¹¬Åv gO?Ä eO?½ v¼U?ÖÈe??O???Ç êO???¼ “« Ë r¼œÅv tO???J???ð «b??š t?Ðò∫b??M???¹u???ÖÅv Èe???O??¬ tM???F???Þ s( U???Ð U??¼ ‰e???ž ‰e???ž È tłË“ b??M???½U???—œ eO?½ Ë« œu?š U?²?Š vB?ý ê?O¼¨U?O?½œ s¹« —œ vF?½U? êO?¼ øb?M?Ýd²?Ð tÇ “« d?~?¹œÆ©±≤≠µ∫µ∂e?®årÝ«d?¼Åv/∫œuý l«Ë Á«— bÝ b½«uð v/ ÁœdáÝ Ê¬ tÐ «— œuš t vIAŽĒF±»Ò¬»Ò¼´b^Fĕa±R¼PĔClcU=_aÒC^´R=ÒF±Ñb<D=<ÒU¬ÓCla94ĔUCla94Ĕ¹RP±b¾bC±»Fĕ»C=ÓCl²¬¡¤¢wP=C/ÒRP±b±»ЬCl^=ÒÊU¹UÄ qQ?ðÅvÐ ÊuM« tÐu?³×¨åÆÆÆ—«c?~Ð Xœ dÐ -U?š q¦ò∫b½œd? qOK& «— o?AŽ bŠË t ʬ “« fÄs¹«¨åbO½UA½ Ëd b½«u²½ «— ʬ U¼ÅqOÝ Ë œd b½«u²½ ‘uUš «— X³× ÊUýËdš ÈUNЬò∫b¹«dÝÅv «— œuš oAŽu¹®å UL?ý —œ s Ë bO?½U0 s —œò∫XÝ« Áb?¬ vEU?Š«bš ÂU?~M?¼ tÐ eO½ U?O?Ž È tEŽu? s¹dš¬ —œ Ÿu?{u Ëœ Æ©≤≤∫±∂ u¹®åXdÖb¼«u½ «— ULý ÈœUý f êO¼ ò Ë©¥∫±µUO?½œ s¹« —œ t tÇ d¼ Ë« d?E?½ —œÆÆÆÆ U¼œË— Ë U?¼ÅqO?Ý t½ Ë ÊUÖœd? Ê«b½“ t½ Ë ¯d? t½¨b?¹uÖÅv tÐu?³?× l½U bM½«u?ð v/ U¼ X³O?B È tL¼ Ë Èb?Ð ÈU¼Å—b tL?¼ U¹ Ë ÊU½« tÇ b?ýUÐ b½«u?ð v Ë« oAŽ dÐ Èb?¹bNðU¼u¹œ ʬ —œ t .—ušÅv dÐ ôuO¼ d¹u?Bð UÐ åU¼Å»öOÝò Ë å¯—eÐ ÈU¼œË—ò ÊU?O ËUHð UÐÆœuMýÅv/ Ë« Á«—ÊU??N??ł ÈU???¼Å—b?? Âu??N???H?? t åÁb???ý t²??U??Ð r?¼—œò %HHPRWK Ë ågM??œœò /HYLDWKDQ b??M??M??Åv? vÖb??½“b¹b?ý “«d?Ы —œ tÐu³?×?Æb?½UÝ—Åv «— v?½UÖb?½“ s¹« —œ ÕË— XA?ŠË Ë ”d?ð œU/ U?¼Å»öO?Ý Ë »¬ Ë∫b?½«ÅvKH?ÝÆœuý l«Ë U oAŽ Á«— dÝ b½«uðÅv/ vð—b êO¼¨eOÇ êO¼ b¹uÖÅv œuš ÊU−O¼t¨b?½œd?ÖÅv/d?Рʬ “« ÊU?Öœd? t vM?O?“d?Ý Ê¬ t½ Ë XÝ« vU?M?Ýd?ð s?L?ýœ tå¯d? U?²?Šòb?¹u?ÖÅv Ë«eOšU²Ý— “«Ë¬ Áe−F? ÊuÇ «— ʬ f¹b fuÄ Ë ”dDÄ t d?O«e È ÁbM¹u?½ È t²HÖ ËÆœuýÅv Áb½«uš 6KHROË œd v?¼«u?½ „d?ð «u?« rU?Ž —œ «d? ÊU?ł «d?¹“ò∫b?½«u?šÅv d?~?¹œ —U?Ð b?ý U?Ð e?O?½ tÐu?³?×? ¨b?½—«b?M?ÄÅvt v²?Ý«— tÐòÆ©≥µ∫±≥≠≤∏≠≤µ∫≤ Ÿª¨±∞∫±∂ e?® åb?M??O?Ð «— œU??? t X?ý«c?Ö v¼«u???½ «— œu??š ”Ëb?ÊUÖ—eÐ ËÆœu³?½ dHþ Ê«u?ð Uł s¹« tÐ Uð ¯d d?Ð t v²Ý« — tÐÆ©µµ∫±µ Êd ‡±®åœuýÅv ÁbOFK?Ð dHþ —œ ¯dÁbOJAš ÈU¼ÅÊ«u²Ý«øbýUÐ v ¯d “« dðbMLð—b »u³× X³× U¹¬ÆbM½U v ełUŽ ʬ dЫdÐ —œ ÊUNł s¹«≤≤∞t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 221

‚e?Š®rM?Åv q¹b?³?ð ÊU?Öb??½“ “« Èd?J?A? tШb?½«ÅÁb?½U? vU??Ð «d?×? d?Ð @M?ł “« fÄ t «b?ł d??~?¹œ p¹ “« Ëvð—b êO¼ ˨åb?ý bM¼«u?½ œuÐU½òe?Öd¼ t bM?Åv ÊUA½ d?ÞUš U?OŽ¨Áœdá?Ý Ë« tÐ —bÄ t v½«bM?HÝuÖÆ©≥∑ÆXÝ« dðbMLð—b tL¼ “« t²ÝuOÄ oAŽ t «dÇÆ©≤∏∫±∞ u¹®bMÅv/ «bł Ë« ÊU²Ýœ ÊUO “« «— ÊU½¬X?J?ý oA?Ž d?Ыd?Ð —œ t XÝ« v½U?“ ʬ b?¹¬Åv gO?Ä ÊU?Öœ«b?œ ÊU?O? ¯d? “«u?~?²?H?Ö t v½U?“ U?N?M?ð5²ÝuÖ¬ f¹b ÊuÇ vBý t XÝ« dJHð s¹« —œÆÁœd rKŽb oAŽ dЫdÐ —œ t «dǨb½« Ábý rOKð Ë Áœ—ušÈ« Èe?O?~?½« 5??% s?Ý t?Ç∫¯d? Êu?Ç r¼ b?M?Ëd?O??½ oA?Ž È«ò∫b?¹u?~?Ð œu?š È tE??Žu? ÊU?O? —œ ÊU?−?O?¼U??ÐtÇ Ê«—œ«dÐ∫bÐU?¹ v vM?F eO?~½« XH?~ý tK?Lł s¹« —œ U?NM?ð oAŽ —b?ÆXÝ« Èu ¯d? ÊuÇ oA?Ž °Ê«—œ«dÐXËUI d?OAL?ý Ë U¼ÅqOݨU?¼ÅtKFý d?ЫdÐ —œ Ê«uðÅv∫b?O¼œ «d ‘u?Ö øœ—«œ XËUI Ê«u?ð ¯d d?ЫdÐ —œ vUNM?ð¨XO?½ Ë« “« dðb?ML?ð—b eO?Ç êO¼ øb?Ý—Åv «d ¯d? ÊuÇ Ë e?Öd¼ ÊU?¼UýœUÄ Ë Ê«—U?³ł d?ЫdÐ —œ U?«ÆœdÊ«—Ëœ ÏÁbM¹u?½Æ¯d ÊuÇ r¼ 9DOLGD XÝ« bM/«u?ð oAŽ t XHÖ Ê«u?ðÅvÆœ—«œ «— ʬ UÐ ÈdЫd?Ð Ê«uð oAŽ2PPLDYLQFLWDPRUHWQRVFHGDPXVÅ∫b?½—ˬÅv œU?¹ tÐ «—9LUJLOHV—U?F?ý« s¹« 0LODQ&DUWKDJH ÊU?²??ÝU?ÐÆ©.—UáÐ dÝ Ë« tÐ eO½ U XÝ« “ËdOÄ eOÇ tL¼ dÐ oAŽ® DPRULqQð È«ÅtE(ÅvÐ e?Öd¼ t XHÖ Ê«u?ð v¨.—ˬ ÊUO tÐ s?Ý t¹ËU¼ —c?ÖÅvÐ œUŠ “« rO?¼«ušÅv ÊuÇ ËÈ ÁbM??¹u?½¨©¥π∫∏π e?®åœuý U?¼— t¹ËU?¼ ‰U?~?M?Ç “« b?½«u?ðÅv v? tÇòb¼œÅv/ f?Ä ÁbO?F?K?Ð t «— tÇ Ê¬U¼—UÐ °XÝ« œu?Š v¹«bš ÁuN?¹øb¹u?MÐ tÇ »u³?× œUŠ d?ЫdÐ —œ bM?Åv tU½ Ë e−?Ž 5MÇ s¹« t d?O«eÊ«—Ëœ Uð UN?Mð¨3HUH7RXUQD\È t²H?Ö tÐÆ©µ∫≤∞ ÃËdš®år²¼ —u?Ož È«b?š¨ÁuN¹ sò∫+«ušÅv U¼Åt?²ýu½ —œË qO?z«d?Ý« Âu? tO?K??Ž d?Ð Ë g¹u?š Âu? v²??Ýd?ÄÅXÐ Ê«—Ëœ ÊU?¼U?M??Ö d?Ыd?Ð —œ Xýc?ÖÅvШv¼ô« œU???Š¨b?O?F?³??ð“U?Ð «— ʬ U?¼ ‰e?ž ‰e??ž —œ tÆœu?Ð qO??z«d?Ý« vM??Ð œ—u? —œ U?N??M?ð v¼ô« œU???ŠÆb?¬ v g³??M?ł tÐ Ë« È—U?U??½“ÆrOMÅv Áb¼UAÂUI²½« t r²¼ —uO?ž È«bš rýUÐÅv uð È«bš ÁuN¹ t sò∫b¼œÅv t«œ« 5MÇ ÃËdš »U² sN È t²ýu½U«Æ©≤∞∫µ ÃËd?š®åÂd?O?ÖÅv b?½—«œ sL?ýœ «d?? t v½U?½¬ “« —U?N?Ç Ë rO??Ý XA?Ä U?ð Ê«d??Ä “« «— t½«—b??Ä ÁU?M?ÖÈ t³Mł Ë b?ÐU¹Åv œu/ t½U?IýUŽ g¹U?/ —u tÐ —UÐ p¹ U?NMð¨U?¼ ‰ež ‰ež “« g?Ð s¹« —œ »u³×? œUŠU$ «— t?Ðu?³?× o?¹d?Þ s¹« “« b?¼«u?šÅv tJ?K?Ð X?O?½ ÊU?1«ÅvÐ X« U?Ð tł«u? d?~?¹œÆœ—«œ «— v²?³?¦? œU??Š—U?Ð s¹b?M?ǨrO?K?ý—Ë«¨r?O?K?ý—Ë« È« ò∫b?¹U?/Åv d?N?? d?Ä U??O?Ž Âö —œ t œU???Š Âu?N?H? fJ?Ž X?Ý—œÆb?¼œœuš ÈU¼Åtłuł Vþ«u?¨5²Ýu?Ö¬ È t²HÖ tÐ t vžd? œUŠÆ©≥∑∫≤≥ X®årM? lLł«— uð ÊU½“d? r²Ý«ušœU??Š°b??M?Åv XE??U?×?? œu?š ÈU?¼ ‰U??Ð d?¹“ —œ b???Š U?Ð «— ÊU??½¬ œu?ýÅv p¹œe??½ v~?Ý Êu??Ç Ë b?ýU?Ð v?≤≤±dš¬ v¹öÞ qB

Page 222

—bÄò∫b?¹u?ÖÅv? ¯d “« q?³? Vý —œ U??O?ŽÅ∫g¹u?š Ê«Ëd?¼— “« b?M?Åv X³?«d? Ë XÝ« Vþ«u? t¨t½U?I?ýU?ŽÂULð¨v¼ô« œU?ŠÆ©±≤∫±∑ u?¹®å«ÅÁœdJ?½ rÖ «— p¹ êO¼ «ÅÁœd X?³þ«u X?Ý È«ÅÁœdá?Ý s tÐ t v½U½¬Æb¼œÅv —«d tłË“ —UO²š« —œ ÃË“ t XÝ« vð—b U¼ ‰ež ‰ežªbMýUÐ v ågð¬ ÈU¼ tKFýò b¹¬ v ßß«bFÐ t È d¹uBð¤¢wF±Ñb<D=<ÒU¬ÓCla94ĔUCla94ĔdO?ð®ÊuÇ XH?Ö s?Ý ÁbM?¼œ —«“¬ Ë VO?N d?Ä oAŽ “« Ê«u?²?Ð t vd²?A? ÁU~?¹UłÆXÝ« t?²Ý«u?š ÊUL?¼ s¹«ågð¬ ÈU¼ÅtKF?ýò∫b¹u?Ö v Ë œd~½Åv U?ł s¹« —œ tÐu³?× t tÇ Ê¬ U«Æ©o?AŽ g𬠮ÊuÇ Ê«“u?Ý U¹ ©ÊUJ?OÄtÇ Ê¬ b½«“uÐ Ë bM œuÐU½ U?ð Áb¬ g¹uš »u³× ÈuÝ “« t¨bM?OÐÅvåoAŽ ÈU¼ÅtKFýò ÊuÇ «— ʬ t XÝ«t t½uÖ ÊUL¼ ¨býUÐ v g¹uš »u?³× œdÖ t XÝ« vAð¬ È tIKŠ Êu?Ç »u³× oAŽÆb¼œ v —«“¬ «— Ë« tÆ©µ∫≤ „“®å+“ tIKŠ ‘—Ëœ tÐ Uð œuÐ r¼«uš g𬠓« È—UBŠ ÊuÇ sò∫œuÐ Áœ«œ ÁbŽË U¹d“ »U² —œ ÁuN¹¤¢w,DKÑb<D=<ÓCla94Ĕ,$+ tÐ qu??ð Âu??N??H?? tÐË Áb??¬ e??O??½ U??¹u??K??K??¼ È tL??K?? —œ t? ,$+ È tL?K??Æb??¹u??ÖÅv 5??M?Ç t?Ðu?³??×??v½«œËUł Ád?? Áu?N?¹ ÁU¹ —œ t? ÊuÇòrO½«u?šÅv U?O?F?ý« —œ t býU?ÐÅv Áu?N?¹ È—U?C?²Š«ÅÈ rK? ,DKÆbýU?ÐÅvÁuN?¹ È tLK? U¼Å‰e?ž ‰ež —œ —U?Ð 5²??½ È«d?Ðø.—ušÅv/ tJ?¹ tKL?ł s¹« Êb?½«uš U?Ð U¹¬Æ©¥∫≤∂ ‘«®åXÝ«b³F¨ÃË“¨»UЗ«¨ÁU?ýœUĨÊU³ý œU?/ Ë« «d¹“¨ œ—«œ —uCŠ ÎU?Lł «bš t U?¼ ‰ež ‰ež »U²? —œÆœuýÅv ÊU¹U/¨œuÐ Áb½UýuÄ «— Ë« ÊuM Uð t vH¹d?þ »U−Š t½«dŽUý vMOÐ „“U½ UÐ Ê«u?ðÅv eO½ ÊuM« Ë XÝ« ÆÆÆ ÊU²Uð ËXÝËœ «— œuš Âu t?½UIýU?Ž t ÃË“¨ÁuN?¹∫b½U?¹U/ v «— œu?š ¨ÁuN?¹ vF«Ë Âu?NH? v½U¹U?Ä ‰ež —œ ≠ rO?½eÐ —U?MÆbýUÐÅv dFý s¹« ÈUMF UNM𨜗«œÅv·«dÞ« v¹U¹—œ ”u?½U ÊuÇ t œ—«œ —«d? »u³×? ÂU½ XÝU¼ ‰e?ž ‰ež vF«Ë b?OK t ,$+ÈU−¼ s¹« —œÈbM?³ U?Ð —Uu?Þ dš¬ —œ Ë t²ýU?~½ «—<RG+H ·dŠ Ëœ X«dþ U?Ð ‰ežÅÈ ÁbM?¹u?½°œ“UÝÅv sýË— «— œuštÐ tÆXÝ« v{«— eO½ r tШœ—«œÅv XÝËœ t ʬ ,QWHOOLJHQWLSDXFDÆt²šUÝ fJF?M «— œuš eO?¬bMšÅgO½vðb t XÝ« rOE?Ž oAŽ XöŽ s¹«ò∫œuý v v?KLŽ ‘œu?łË —œ t½«dÅvÐ oAŽ Ë« —u?EM %HUQDQRVÈ t²HÖÆåb½U0 XUÝ v½ôuÞʬ “« —UÐ Ê«—«e?¼ t½U?I?ýUŽ —U?F?ý« —œ Ë XÝ« Á«d?L?¼ oAŽ U?Ð Èd?A?Ð ÈU?¼ÅÊbL?ð È tL?¼ —œ gð¬ t rO?½«œÅvœU/ gð¬ t XÝ« tłu?ð ÊU¹U?ýÆ.—ušÅv d?РʬU¼ ‰e?ž U?Ð ‰ež “« XL? s¹« —œ U?NM?ð t¨Áb¬ ÊU?O? tÐ sÝ≤≤≤t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 223

XOÐ —œ UN?Mð XÝ« XÝUJ?ODM?Ä —œ 5MÇ r¼ qd? Ë V¹—uŠ vÝUM?ý«bš VðUJ?ÅÈ tL¼ —œ «b?š œd tÐ dB?×M °Áb¬ ÁuN¹ ÂU½ Á«dL¼ ʬ Ë œuýÅv «b¹u¼—UÐ 5²½ È«dÐ U¼ ‰ež ‰ež dš¬VO??N? È“u??Ý gð¬ s?¹« d??Ý d?Ð v?F?½U?? ê?O?¼ t? œ—«œ 5?I??¹ t?Ðu?³??×?? ¨oA??Ž gð¬¨ÕË— g?ð¬¨ÁU?¹ È t?K??F?ý∫b¹¬ œułuÐ b½«uðÅv/Ē¹RP±b¾bC±»Fĕ»C=ÓC²¬¡¤¢wP=C/ÒRP±b±»ЬCl^=ÒqOz«dÝ« vMÐ v¹u?ÖÆXÝ« XAŠË Ë ”dð È t½U?A½åÊUýËdš ÈU?¼Å»¬ò¨”bI »U?² UOÐœ« ÂU?Lð ‰uÞ —œXÝËœ «— U¹—œ Áb½U? vUÐ «d?× —œ v½ôu?Þ ÈU¼Åb? t vu °œd?ÐÅv/ œU¹ “« «— Õu?½ ÊUuð È Ád?ÞUš e?Öd¼Ê«u²?½ t v¹U?ł «Åt²?— Ëd? ·—˛ »öš —œÆXÝ« Áb?¬—œ s ÊUł tÐ U?¼ »¬ «d?¹“ÆÁœ U?$ «d? U¹«b?šò∫œ—«b½Æ ©≥∫∂π e®åb½UýuÄÅv «d qOÝ Ë Â«ÅÁb¬—œ oOLŽ ÈU¼Å»¬ tÐÆœU²¹«»U²? —œ v?O?ݬ fO?½«d? f¹b?øœ—«œ —«b?œ oA?Ž XM?× d?Ыd?Ð —œ vA?I?½ tÇ åÊU?ýËdš ÈU?¼Å»¬ò U?«Ê¬ œU¹œ“« —œ U²Š¨b½“UÝ ‘uUš «— oAŽ ÈU¼ÅtKFý bM½«uðÅv/ ÊUýËdš ÈU¼ »¬¨b¹u½Åv åÈb½Ë«bš oAŽòdI? ÊU?O? —œ oAŽÆb?½“U?Ý ‘u?U?š «— oAŽ ÈU?¼ÅtK?F?ý b?M½«u?ðÅv/ e?O?¬b?¹bN?ð Ë ÊU?ýËd?š ÈU¼ »¬ò∫b?½«d?ŁR?—œ œ—«œ XÝËœ ËÆœuýÅv œU?ý U¼ pý« ÊU?O? —œÆbÐU?¹Åv XLE?Ž¨dO?I?% Ë g× ÊU?O —œ ˨œœd?ÖÅv d?ðÅvMž¨·«dÞ« —œ Êu?Ç b?ÐU?¹Åv Xýc?Ö Ë XLŠ— —œ Á—U?ÐËœ Èb?u?ðÆb?ýUÐ t²?ý«b?½ vF?«b?dÖ«U?²?Š œu?ý U¼— X?O½U?I?ŠË XOUHý tÐ Uð œbMÐ Ëd rAÇ ÊUNł s¹« ÈU¼Åc tL?¼ “« XÝ« d{UŠÆbMOÐÅv «— «uMOÐ Ë bMœ—œ œ«d« g¹ušdł“ “«Æb?MÅv e?O¼d?Ä —c?֜˓ ÈU¼ÅÂU?I Ë vÖ—e?Ð “« Ë XÝ« È—u?A×?KÝ l«b? U?¼ @Mł —œ b?ÝdÐ ÊË—œ v?UÄÆåœuýÅv ÈdáÝ ‚uAF È«dÐ œuš ÈœuÐU½ Á«— —œ Ë« vF«Ë v½UÖb½“ ËÆœdÐÅv c ÊbOAbý t XÝU¼ ‰dž ‰ež d¹uBð s¹d?š¬ t½uÖ s¹«ÆbM½UA½ Ëd «— oA?Ž gð¬ bM½«uðÅv/ UݬÅqOÝ ÈU¼ »¬—ËÅtKF?ý d¹u?B?ðÆbM? v qOL?% «— œu?š XOÐ s¹d?š¬ U?ð vLU?Š Ë d¹c?ÄU?½ XËUI? —uÞ t?Ð ÊU¹U?Ä —œ Ë œdO?Ö vdÐ Uð Áb¬ 5“ dÐ t ʬò∫b¹u?Ö v «— XIOIŠ tb¹¬ v f ʬ ÊUГ “« t XÝ« Á«d?L¼ oAŽ UÐ ÊUNł ÊbýÆ©¥π∫±≤ u® åb½UA½ gð¬ Ê¬È tÞ—Ëòeł XO½ È«ÅtÞ—Ë êO?¼Æœ—«b½ œułË b½Ë«b?š È tÐu³×? È«dÐ „UMÝd?ð È«ÅtJKN Ë X?Jý êO¼UݬÅqO?Ý U¼ÅÊ«—U?Шb?½“uÐ U?¼œU?Ð t ʬ d~?¹œÆXL?Š— dÄ oA?Ž ÈU?N²?½«ÅÈ tޗ˨b?¹uÖÅv „U?Ðu? —bÄ tåÈ—b?Ä≠≤¥∫∑ X® Áb¬ UOŽ Âö—œ t t½uÖ ÊU?L¼ bMM Ád?U× «d v½UÖb½“ ËÅt?½Uš 5~LAš U?¼Å»öOݨb½—U³Ð≤≤≥dš¬ v¹öÞ qB

Page 224

b½«u?ðÅv/ vÐö?OÝ Ë ÊU?ýËd?š »¬ êO?¼¨Áb?ý U?M?Ð »u?³?× Ád??Ý d?Ð Êu?Ç XÝ« vM?« ÈU?ł —œ Ë«ÅÈ t½U?š ¨©≤∑tÐu³× g«—¬ —œ Ë t½U?¹uł `K t XÝ« ÈeO?¬b¹bNð ÊU?MÝ s¹« ËÆœ“UÝ œu?ÐU½ «— oAŽ œu?š Ë oAŽ È tKFýÆb¹uÖÅv “UÐ UO½œ tÐ »UDš œuš ‰ež s¹dš¬ —œUÐ ÊU?¹U?Ä —œ «— oA?Ž œËd?Ý ¨“«Ë¬ ÊU?L?¼ U?Ð t XÝ« fu?Ä d?C?Š v¹u?֨˫ —U³?Ž ”U?J?F?½« s¹d?š¬ —œ ËUÐ X³OB U¹¬ø œ“UÝ «bł `O X³× “« «— U t XOòb½«ušÅv “UÐ ÊUOË— r²A¼ qB —œ œuš s( ÊUL¼q¦ Ë t²A “Ë— ÂULð uð dÞUš tÐò t XÐu²J t ÊUMÇødOALý U¹ dDš U¹ v½U¹dŽ U¹ j× U¹ UHł U¹ v~M𠉜«— U t Ë« È tKO?ÝË tÐ rO²U?¹ dH½ ÁœU?¹“ bŠ “« —u« s¹« È tL?¼ —œ tJKÐåÆ.u?ýÅv ÁœdL?ý v×Ж Ê«bM?HÝuÖ‰UŠ ÈU¼eOÇ t½ Ë U¼Å—b t½ Ë U݃— t½ Ë ÊU~²ýd t½ Ë UOŠ t½ Ë u t½ t +«œÅv 5I¹ «d¹“Æœu/ X³×«bš X³× “« «— U t? Xý«œ b¼«uš —b d?~¹œ vuK? êO¼ t½ Ë v²Ä t½ Ë Èb?MKÐ t½ Ë ÁbM?¹¬ ÈU¼eOÇ t½ ËÆ©≥π≠≥µ∫∏ ÂË—®åœ“UÝ «bł XÝ« `O U b½Ë«bš —œ ttÐ 5?M??Ç ËÆœËd?Ý v? tłË“¨‰e?ž d??š¬ —œ t ÂË«b?? Ë —«d?Š d??Ä Âœ ÊU?L??¼¨XÝ« ‚u??ý Xd?Š ÊU??L??¼ s¹«œËdÝ UÐ «— ‰ež ÂU?Lð ˨©±∂≠±∞∫µ®œuÐ Áœu?/ Á—Uý« ʬ tÐ ‰e?ž È«b²Ð« —œ t b?ÐU¹Åv oKF?ð »u³×? b½Ë«bšÆœ“UÝÅv —UJý¬ XÝ« ¡ULÝ« È tL¼ “« dðôUÐ t «—åÁuN¹òÂU½ Ë œdÐÅv ÊU¹UÄ oAŽ≤≤¥t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 225

\/ÓC=8ĔRk»C3±eO~½« ÊdŠ g¹U/ ÊU¹UÄ —œ rÅr t XÝ« »U?½ Ë dJݨ—ˬ błË¨býÅv t²š«u½ œu?š È«dÐ UNMð t v~M¼¬ÆXÝ« dð ÁbMM dŁQ² tL¼ “« Ë œuýÅv ÊU¹U/«— vKŠ«d v²¹UÐ v U¼ ‰ež ‰ež È tÐu³×¨—«“u eO¬d×Ý uK È tFD 3DPLQRË7DPLQR “« d²AOÐÆb¹¬—œ oAŽ oKD ‰UË tÐ b½«u²ÐUð œdáÐ dÝ Â«—¬ vý“u¬ tÐ Ë bM vÞ «— vzU¼ Êu“¬ b½«—c~Ð dÝ XAÄÈ«d× —œ XIA UÐ «b²Ð«¨rOMOÐ v eO~?½« ÊeŠ È tM× b¬—œ gOÄ —œ «— Ë« t²šuÝ »U²¬ —œ È«ÅÁdNÇ UÐt «dǨbM? —U ÊU?~½U?~O?Ð ÈU¼ ÊU²?U?ð —œ Ë býU?ÐU¼ tK?Ö Vþ«u lO?D v²?UŠ UÐ b?¹UШb?M v ‘öð b?OF?³ð—œ ËÆœuÐ Ábý t²Ð sLýœ È tЫdŽ dÐ Ë« VÝ« ≠b¹U/ X³þ«u «— œuš ÊU²Uð X½«u²½ Ë œd vzUË vÐ œušXÝËœ «— Ë« t²Ýu?O?Ä ÈË t b½«œÅv Êu?Ǩb?M v ”U?L?²« b?M?KÐ È«b? U?Ð œuš »u?³?× “«¨œu?š ÁËb?½« ‚UL?Ž««— ÊU½¬ v²³ýuš “« —UýdÝ Èu~²HÖ 5²½ Uł s¹« —œÆœdÐ b¼«uš œuš UЫ—Ë« Ë bMÅv gMO% Ë œ—«œÅvÆX½ ‰ež∫.uMýÅvtÐÆbM —«b?OÐ »«uš v²?šd “« «— Ë« t²?½«u²?½ oAŽ —bd?Ä ‘—u¹ °XÝ« nO?F{ —UO?Ð “uM?¼ tÐu³×? U«Ë¨b¹¬Åv Ë« Èu?Ý tÐ U?¼ tK? “«d? “« °b?¼œ v ÂU?$« Ë« Êœu?/ —«b?O?Ð È«dÐ »u?³?×? t vzU?¼Ågýu? ÂU?L?ð rž—tÐ Uð b¼«ušÅv qQ?ð vÐ Ë b¼œÅv g½UA?½ «— ÊUA¹œeU?½ —ˬ XH~ý —UN?Р˨œ—«cÖÅv dÝ XAÄ «— l?½«u ÂULðU«ÆbM ZO?ONð «— Ë« X³?ž— Uð bM? gdð vðb XÝ«u?šÅv U²ŠÆb?ýUÐ t²ý«œ vA?¹uAð t ʬ vÐ œu?ý o×K Ë««Ë Ë« tÐ «— œuš dš¬ —œ ÊuÇ ËÆœ—«b½ Ë« ÈuÝ tÐ «— 5²Ý«— Êb¬ √dł “uM?¼ ÁdÝ È týuÖ —œ ÁbOÝ«d¼ dðu³‰ežÅ∫b½«Åt²?A½ „U?ð ÈU¼ÅqÖ 5?L —œ È—U?O?Ð ÈU¼Å⁄«“ Ë U?¼ÅÁUÐË— “u?M¼¨ XA?Ö“UÐ vÐ vð—u? tШœ—«cÖÅvÂËœv Ë t²ÝUš d?Ð «d× ÊË—œ “« —U?Ð s¹«ÆË bM v/ X?¹UŽ— «— eO?Ç êO¼ tÐu³?× ÈU³?¹“ VK tÐ Êb?OÝ— È«dÐdNý tÐ œUý vu ÊUO —œ ÁuJý UÐ Â√uð Ë vMðËd UÐ ‰UŠ 5Ž —œ ¨b¹U/ tÐd& «— ʬ XÝ XIOIŠ œuš b¼«ušÊ¬ UÐ «— œuš bN?Ž Ë œ“UÝÅv U?OŠ« «— œuš XM?DKÝ U?ł ʬ —œ Ë œuý v œ—«Ë Áœ—ˬ—œ œuš XK?Ë tÐ t ”bIt U¼b½uOÄ t —b d¼ °Á¬Æœ“UÝ v —«ddÐ d~¹œ—UШœ“UÝ v ‘u¼b «— Ë« ‘œuš ·«d²Ž« tÐ UMÐ gO¹U³¹“ tË« dš¬ œd³½ —œ b½«œÅv vÐuš tÐ Ë« —UM —œ œuš rz«œ —uCŠ rž— tШbýUÐ 5~MÝ b½—«œÅv —Ëœ tÐu³× “« «— Ë«Á«dL?¼¨Áœ—ˬ XÝœ tÐ v²??Ý U?Ð t ¯—e?Ð È“ËdO?Ä —ˬd?J?Ý ÈœU?ý s¹« —œ Ë °œ—ˬÅv XÝb?Ð tA?OL?¼ È«d?Ð «—

Page 226

v½UL?N?O? ‡ œ—«œ XÝœ —œ «— ʬ b?O?K? œu?š t Ê«—U?ÝÅtL?A?Ç —U?M? —œ ÊU?NM?Ä ÈU?¼Å⁄U?Ð —œ g¹u?š œe?U?½ Ë d?¼«u?šÆÂuÝ ‰ež∫œdOÖ v sAł b½«ÅÁbý uŽœ X¹dAÐ q ʬ —œ t «— œuš XKË ¯—eÐqU XOM« —œ t b½«œÅv tÐu³× Ë b?½«ÅÁbOÝ— ‰UË ÃË« tÐ ÊuM« t²ý«c?Ö ÊU¹UÄ tÐ Ë— oAŽ ÈU³¹“ ÏtBÈeO?ÇÆXÝ« Áb?A?½ Ád?OÇ œu?š v³?K? ‰e?e?ð dÐ “u?M?¼ b?M?Ç d¼ÆÁb?ý sð 5?¹Ë— ÊU?M?Lýœ d?Ыd?Ð —œ ËÆœd?Ð v d?Ý tÐrOEŽ È tÞ—Ë —œ b?Ýdð v t ʬ U?¹ øb¼bÐ XÝœ “« «— œu?š ‰öI²?Ý« bÝdð v ‡ œ—«“¬Åv? «— Ë« ÊË—œ ‚ULŽ«“«ÈU?D?šÆb?¼œ v/ aÝU??Ä Ë« È t½U??L?²?K?? È«b?½ tÐ Ë t²?— Ëd? œu??š —œ t²??¼¬ t XÝË— s?¹« “« øb?²?U?O?Ð oA??Ž„dð «— Ë« u?J?Ý —œ¨»u³?×?ÆÃöŽ vÐ Ë pý ÊËb?Ð È tJK?N?¨U?MF? “« vU?š v¹UËÅv?ШvMO?ÐÅgO?Ä qÐU?dO?žœœd?ÖÅv Ë« vÄ —œ —«ËÅt½«u??¹œ Êu?M?« ËÆœu?ý ʬ t?łu?²? U??ð œd?Ð v v½U?“ °X?Ý« Áœu?Ð t½«u?¹œ tÇ t?Ðu?³?×?ÆÁœd??d~¹œÆXAÖd?Ä Ë« ÈU¼œU¹d 5?MÞ “« ÁœuN?OШdNý U?«ÆXÝ« vÞUO²?Š« Ë X×KB t½u?Öd¼ tÐ UM?²Ž« vÐ t vUŠ—œeO¬ Êu?Mł g¹U?²Ý —œ¨b?¹u−?Ð v«ËóÄ d¼ —œ «— œu?š v²Š«—U?½ b½«u?²Ð t ʬ d?~ Áb?½U vU?Ð Ë« È«dÐ Èe?OÇ tÇt b?½«œÅv/ Á—U?â?O?Ð 5?J?? s¹« “u?M?¼ øœ“U?Ý v? d?O?×?²? «—Ë« ÊU?M?Ç r¼ t²?A?Ö rÖ t Èœu?łË U??Ð t È« Ád?N?Çt XÝË« v½UÖb½“ ⁄U?Ð uJÝ —œ Ë t²?dÖ ÈUł Ë« VK? ‚UL?Ž« —œ tJKÐ t²?d½ v²Ýœ—Ëœ È tD?I½ tÐ Ë« »u?³×Æ—UNÇ ‰ež∫bÐU¹ v “UÐ œuý —Ëœ b½«uð v/ t «— Ë« d¹uBð“«Ë¬ bM kHŠ «— oÐUÝ nD b½«uð v/ r¼ d?Ö« »u³×øœuÐ b¼«uš t²ýc?Ö ÊUÐ UN½¬ ÊUO u~?²HÖ U¹¬ UNMðË dðU³¹“ ¨s( 5L¼ UÐ oAŽ ÊuM« Ëøb½UÝ— v ‘uÖ tЩU¼ÅÂUÖ pÇu n¹œ—®ÊuÇ ÊeŠ Ë v~M²œ UÐ «— œuštÐu³× —UÝ« Ë XJ?ý “« fÄ ÁUÖ êO¼°œdOÖ v dÝ “«¨œu?Ð Áb¹eÖdÐ g¹uš XK?Ë “Ë— È«dÐ t dðÅÁuJýdÄÊË“u ÈU?d?Ö Ë¨‰U?Ë —U?N?Ð ÈU?³?¹“ È tL?G?½ tÐÆœu?Ð Áœd?J?½ b?O−?L?ð ÊU?L?ݬ ÈU?¼ÅÁ—U?²?Ý ÊU??Ð «— Ë«¨g¹u?š È«— 5“ t ÁbOÝ— Ë —UÐdÄ ÈU¼ÅÁuO Ë ÊUAš—œ eO¹UÄ UШDOOHJURPROWRYLYDFH¨s( UÐ ÊuM« t oAŽ ÊU²ÐUðÆr−MÄ ‰ež∫œdOÖÅv ÊU¹UÄ t²dÖ «dbM½«uðÅv/ Ê«Ë«d ÈU¼œË— Ë ÊU?ýËdš »öOÝ êO¼ ËÆœuýÅv/ Áb?¹œ pý« Ë v¹«bł Ë È—Ëœ “« ÈdŁ« d~¹œË Ábý bײ ÊUN?ł ÈU¼ÅX« tL¼ÆXÝ« Áœ—uš XJý e?O½ ¯d vMF¹ U?N½¬ sLýœ s¹dš¬ÆbMM? b¹bNð «— ÊU½¬p¹ d~¹œ t b½« Ábý pŠ VK p¹ dÐ ÂU?½ Ëœ ¨—«b¹UÄ ÈU³¹“ ÊUL?ݬ —œ UNMðÆb½«Åt²U¹ “U?Ð «— tÐu³× È ÁdNÇÆg¹UAÖ∫b½—«œ bŠ«Ë ÂU½t ÁœdÄ ZM?Ä qU?ý e?O~?½« Êe?Š g¹U?/ Ë b?ý oI×? d?ÐË— ÈU?¬ ÈbM?Ð rO??Ið U?Ð t ‰e?ž µ o¹d?Þ s¹« tÐt v½U½« ÈœUý Ë »UN²« “« d?Ä È«dłU∫b¹¬Åv —œ g¹U/ tÐ œd «dł« ÊU?Nł s¹« —œ ÁœdÄ p¹ —œ UNMð Ê«uðÅvÆb¹uł v qÝuð —«ËÅt½«u¹œ œuš b½Ë«bš oAŽ —œ bЫ È«dÐ≤≤∂t½UIýUŽ ÈU¼“«Ë¬

Page 227

s¹dðeO~½«ÅY×Ð “« vJ¹ pÇu »U² s¹«qOJ?Að «— ”b?I?Å»U²? ÈU?¼Åt²ýu?½ —œ qzU?ÏtŽu?L?−?? s¹« U?¹® t½U?I??ýU?Ž d?F??ý s¹« Æb?¼œÅvs¹« øbMÅv tÇ oO²?ŽÅbNŽ —œ ©t½UI?ýUŽ —UFý«tÐ jI?? ªœ—«œ v??M??ł v²??U??Š È«ÅÁ“«b??½« U??ð d??Ł«t½ tJ?M??¹« ÊËb??Ð ¨œ“«œd?ÄÅv? v½U?L????ł v¹U?³??¹“ªq¦ bOuð “« t½ Ë œ—ËUO?Ð ÊUOÅtÐ «bš “« sÝe?O??½ 5??D????K?? ÈU??O??«d??G??ł t?Ð vð«—U??ý« ÈËU??ŠUÐ ªÈ«ÅÁ—u?DÝ« ÈU?¼ÅÁ—«ËœU¹ tÐ v?²Š Ë b?ýUÐÅv‘œuš dOHð È«dÐ vM?ýË— bOK êO¼ ¨‰UŠ s¹««— ʬ v½U“ tÇ —œ v tÇ Æb¼œÅv/ XÝœ tÐË øbý t?²ýu?½ tÇ È«d?Ð ¨Ê¬ “« d?ðÅrN? øXýu?½t½u??~??Ç ¨t?²??d??Ö —«d??? sÔ½U?? —œ ÎU???œU??B??ð d???Ö«tÐ ¨œ—ˬ XÝœ tРʬ —œ «— ÁU~¹Uł s?¹« t²½«uð5??¹¬ —œ œu??š È«d??Ð v?A??I??½ U???¼b??F??Ð t? È—u??ÞøXU¹ œuN¹ `B ÈœU³ŽtL?¼ ʬ U?Ð «— »U?²? —U?²?šU??Ý XÝ« qJ?A?Ë d??¹ËU???B??ð Ë U???Žu??{u??? Ë U???¹¬ —œ —«d??J???ðjI «— ʬ vCFÐ ÆXšUÝ hA ¨U¼ÅXOFubM½«œÅv vÝËdŽ XU?O{ —UF?ý« “« È«ÅtŽuL−tÐ ◊u?Ðd?? ÎU??Ëe?? t½ vË t½U??I?ýU??Ž ÈU??¼“«Ë¬ td~?¹œ všdÐ ÆXÝ« Áœ—ˬ r¼ —U?M —œ «— 똓«ÈU?¼b?Š«Ë U?Ð b?M?M?Åv Áb?¼U??A? v³?O?ðd?ð ʬ —œvUL?ð —œ e?O?½ d~?¹œ vC?F?Ð ÆdðÅÁœd?²??Ö ÈdF?ýÆbMÐU¹Åv v~M¼UL¼ p¹ dFý s¹« Uð Áb¬ qLŽ tÐ t v¹UNýöð všdÐ rždOKŽvL U?¹ ÊUL?OK?Ý Ê«—Ëœ tÐ Uð «— ʬ ‘—U?~½Ê¬ p³??Ý Ë ÊU??Г ¨b???½d??³??Ð VI???Ž tРʬ “« fÄUN?Ý—U?Ä Ê«—Ëœ Ë b?Ý—Åv d?E½ t?Ð dšQ?²? ÎÎU?²?³?½Êd® v½U½u?¹ ÏÁ—Ëœ b¹U?ý v²Š U?¹ ©ÂƂŵ Êd®tKUöÐ b¹UÐ U« Æœ—ˬÅv dÞUš tÐ «— ©ÂÆ‚Å≥ULK »U?²½« —œ v¹«dÖÅsN? ÈœU¹“ œ«bFð tЫ— s¹« t œd????? t?łu?????ð öL?????ł —U?????²?????šU?????Ý Ët½UL?UŽ vÐœ« ‘Ë— ÏtD?Ý«Ë tÐ tA?OL?¼ Ê«uðÅv/‰e??žò »U??²?? —œ t È«Åt½u??Ö t?Ð Æœu??/ tO??łu??ð¨b?ýU?Ð Áb?ý t²??ýu?½ d?¹œ r¼ d?Ö« v²??Š åU?¼Å‰e?žoKF²? ÎôUL²?Š« ¨v½U²ÝU?Ð dUM?Ž ÈËUŠ Ê«uðÅveO½ Ë ¨©±±≠∂∫≥ ‰U¦? È«dЮ ÊUL?OKÝ ÔÁ—Ëœ tШdNý U¹ «d× tÐ ◊uÐd ÊuÖU½uÖ —UOÐ dUMŽ‰U?Š s¹« U?Ð Æb?ýU?Ð ¨«œu?N?¹ U?¹ v?U?L?ý qO?z«d?Ý«b?M?½U?L??¼ ∫X?O??½ ʬ ÏÁb?½—U?~??½ ÎÎU?F?D?? ÊU?L?O?K??Ý»U?²?? ¨XL??J?Š Ë tF??U??ł ¨‰U?¦??« ÈU??¼Å»U?²??≠± dÐ tO?Jð U?Ð «— œuš ‘—U?~?½ åU¼Å‰e?ž ‰ežòª±±¨π ¨∑∫≥ ªµ∫± «—U???????????ý«Ë ±≤∫µ œU????????????Ä5?²???½® X?Ý« Áœ«œ X³??½ Ë« tÐ ±≤ ¨±±∫∏ÊU?L?¼¤ ¨XÝ« vŽu?½ ÕöD?« p¹ d?~?½U?O?Ð t¹¬ª›ÂØå—UłU dM¼ò rO¹uÖÅv vÝ—U —œ t t½uÖœËd????Ý p¹ “« X?Ý« sJ????2 U????¹¬ ÂËœ Ït?²????ÝœÂu?Ý Ït²?Ýœ Ë ªb??ýU?Ð t²??U?¹ ÂU??N?« sN? v?ÝËd?Žt XÝ« d????« s¹« Êœ«œ ÊU????A???½ g?b???¼ U????¹¬¨åU??¼Å‰e??ž ‰e??žò »U??²?? o³??Þ vF??«Ë ÁU??ýœU??Äʬ ÂULC½« ’uBš —œ Æ©XO?½ a¹—Uð ÊULOKÝC<SÎS»C6i/=k

Page 228

UNež ‰ež —U²H~AOÄUÐ t t²?ý«œ œu?łË g¹uA?ð vŽu?½ ¨s½U tÐt²?ý«c?Ö —U?M? b??¹U?ý vK?O?¦?L??ð d?O??H?ð t?Ð qÝu?ðÊU?A??½ d??« s¹« ªXÝ« Áb??A?½ t²??ÝU?? U?« ¨Áb??ýtÇ d?¼ ¨Ê¬ ÏtO?Ë« ÈU?M?F? ‰U?Š d?¼ tÐ t b?¼œÅv—œ »U²? s¹« U?¹¬ Æœu?Ð Áb?ý rN?³? Ë —U?ð ¨býU?Ðs¹« bOzQ?ð øX—Åv —U t?Ð vÝËdŽ ÈUN?²U?O{—œ «— ʬ t rÝ— s¹« rž—ÅvKŽ ¨XÝ« —«uýœ d«—œ t³OI?Ž vÒÐÓ— Ë ¨b½œËdÝÅv v?²UO?{ ÈU¼—ôUðÂU?O?? r?Ý— s¹« tO??K??Ž ¨ÈœöO?? ‰Ë« Áb??Ý ÊU??¹U??ÄÈb?M??Ý ¨ÈœöO?? r−??M??Ä ÏÁb?Ý “« g?O?Ä U??ð Æœd??—œ œu?N?¹ `B? —œ ʬ ÈœU??³?Ž œd?ЗU? t?Ð ◊u?Ðd?s¹« U¹¬ ¨b?ýU?Ð tÇ d?¼ ʬ ÈU?M?F ÆX?O?½ XÝœ—œ U¹¬ vMF¹ ¨v³¼c d?Ož U¹ XÝ« ”bI ÁœËdÝU¹ ¨býUÐÅv œu?š XÝ—œ ÈUł —œ ”bI? »U²È«dÐ øœd?ÐÅv d?Ý tÐ Ê«œd?ÖdÝ X?UŠ —œ ʬ —œb½«ÅÁb?Oýu? Xœ UÐ ¨‰«Ïu?Ý s¹« tÐ v¹u?Ö aÝUÄÆb??M??¼œ hO????A??ð «— åU??¼Å‰e??ž ‰e??žò Âu???N??H??—U?N?Ç X?% Ê«u?ðÅv «— Êu??ÖU?½u??Ö ÈU?¼d??O???H?ðV?Š d??Ð t v¹U??¼d??O???H??𠨜d?? töš t²??ݜ˜ tÐ Ëœ Ê«u?ðÅv ¨ÊU?A½œu?Ð v?F«Ë U?¹ vK?O?¦?L?ðÆœd ÈbMÐ t²Ýœ‰Ë« Êd tÐ r XÝœ åvKO?¦L?ð dO?Hðò ©±d??F???ý s¹« v¹«u???Ý— “« Ë œœd???ÖÅv “U???Ð ÈœöO???U??Ë« VK??ž« t Èd??F???ý ¨œe??O??¼d??ÄÅv v?e??G??𗜠ÆXÝ« Áœ«œ —«“¬ «— ÊU??O??×??O???? Ë ÊU???¹œu??N??¹o¹d???Þ tÐ U???¹ d????²???šœ Ë d??????Ä j?Ы˗ ‘Ë— ¨s¹«—œ Æv½UdŽ o¹d?Þ tÐ U¹ œu?ýÅv dO?Hð v?¹—UðU?¹ ∫œœd??ÖÅv Õd?D?? ÊU??J?« Ëœ ¨X???½ œ—u??—œ d~¹œ vu U?Ð «bš Âu ÏtN?ł«u dÝ d?Ð «dłUÏtK?O?³?? Áœ ¨‰U?¦? È«d?Ю X?Ý« a¹—U?ð “« vF?D??I?‚U?²?A? t ÆÂÆ‚ År²??A?¼ Áb?Ý ÊU?¹U??Ä —œ vU?L?ý Ê«—œ«dÐ XuBš U?Ð vË b½œuÐ UO?eŠ UÐ œU%«È«d?Ð “U?Ð U?¹ ªb?½u?ýÅv tł«u? «œu??N?¹ vM?F?¹U¹ ª©t½U?~O?Ð ÈU¼ÅXK? UÐ qO?z«d?Ý« ÏtDЫ— ¨‰U?¦gu?? Ë b?½Ë«b??š ÊU??O?? tD??Ы— d??Ý d??Ð «d??łU??tÐ ÎÎö¦???® ’U??š vF???D??I??? —œ Á«u??š ¨b???ýU???Ðv‰uÞ ÂULð —œ Á«uš ¨©—UÝ« “« XAÖ“UÐ ÂU~M¼v²??Š U???¹ ¨qO???z«d??Ý« v?Öb??½“ “« ’U???š È«ÅÁ—ËœÁ«— Ëœ eO?½ v?½Ud?Ž d?O??H?ð ÆU??O?K? a¹—U?ð ÂU?L?ðt⽬ U?Ð t® XÝ« vF?L?ł vJ¹ ∫œ—«œÅv? t{dŽË ©b?ÐU?¹Åv vU?I?²?½« v²?U?Š Áb?ý t²?H?Ö Îö³? tË `O???? ¨qO??z«d??Ý« Ë «b??š tÐ œu??ýÅv ◊u??Ðd??Ë XÝ« Èœd Èd~¹œ ªX¹dAÐ Ë `O U¹ UOKU¹ ¨œ“UÝÅv j³ðd? œd p¹ UÐ «— `O? U¹ «bšUÐ «— ÊU?LO?K?Ý U¹ ¨.d? UÐ «— ”Ëb?I?«ÅÕË— v²ŠÊU??d???Ž s¹« t rO???M?? t?U??{« b???¹U??Ð ÆX?L??J???Š«bš Èu??Ð ÊU??½« ÃËd?Ž Êu?â?L?¼ U?¹ b?½«u?ðÅvåXU????O????{òoA????Ž Ït?I????¹d????Þ tЮ b????ÐU????¹ j????ÐtÐ ÊU1« dÐ vM²³ gM«Ë ÊuâL¼ U¹ ©ÊuÞö«ÆœuýÅv p¹œe½ ›ÊU½« tФ t v¹«bšqO¦Lð “« d?~¹œ vKJ?ýÅåÈœU³Ž dO?Hðò ©≤Èe??O???Ç åU???¼Å‰e???ž ‰e???žò ¨‘Ë— s?¹« —œ ªXÝ«—œ v²Ýd?ÄÅXÐ ÈœU³?Ž 5¹¬ p¹ ÏtL?łdð b?M½U?L¼v¹«bš —U?¦½ t œu?ýÅv t²?ý«bM?Ä p¹œe?½ —ËUš⁄«d??Ð ÊU??Öœd? r?U?Ž tÐ Ë œd??O?Åv t œu??ýÅvdN?E ∫œË—Åv @M?ł Ë oA?Ž ÏtN« ¨‘«ÅtÐu?³?×t XÝ« ¯—e?????Ð Ït?M????¼U????? Ë ÁU?????ýœU????Ä ¨Ëœ s?¹«Ë XÝ« XKË Ë œU%« œU?/ ÊUA?ÝbI 똓«‰U???Ýò ÂU???~???M????¼ tÐ È—Ë—U???Ð b???¹b????& V³???????v¹«uÝ— ¨U?M?F p¹ t?Ð eO?½ U?−M?¹«Æb?ýUÐÅv?Ååu½«d?¹“ Áb??ý t?²??ý«œÅd??Ð ÊU??O?? “« v??M??ł Ë ve??G??ðtJ?KÐ ¨œ—«b?½ œu?š —œ «— gb?¼ v?M?ł XK?ËÈU???O???³???½« ÆXÝ« v?³???¼c??? d???« p¹ X?b???š —œ b½«ÅÁœd? Á“—U³? œU³?Ž Ÿu½ s¹« tO?KŽ qO?z«dÝ«

Page 229

UNež ‰ež —U²H~AOÄ„“ ª±¥∫∏ ‚e?????????Š ª±∞∫±∑ ‘« Æ„Æ—®r²?H??¼ ÏÁb??Ý —œ ÈœU?³??Ž 5?¹¬ s?¹« U?« Æ©±±∫±≤qÐUI? —œ v?ÓMÓ vÖb?½U?A½ÅXÝœ ÏÁ—Ëœ —œ ÆÂÆ‚U?O?N?« U?Ð U?¼b?F?Ð Ë ¨Áb?ý rO?K?ý—Ë« œ—«Ë —u?ý¬sAł t —uD½UL¼ ¨t²dÖ ‚U³D½« œ—u qOz«dÝ«—«d œb− d?OH𠜗u? ådOD? ÊU½ò È“—ËUA`B? b??O??Ž v??¹—U??ð ÊU?1« d??~??½U?O??Ð U??ð Xd??ÖÆbýUЉežò vMł XOF«Ë åvA¹U/ dOHðò ©≥bÝdðÅv t t⽬ “« U« ¨œd?¹cÄÅv «— åU¼Å‰ežÊ¬ t qJ?ý s¹« tÐ ¨œe?O?¼dÄÅv? býU?Ð v¹«u?Ý—tÐ ‘Ë— s¹« Æœ“U???ÝÅv? qI???²???M??? U????/—Ëœ tÐ «—È«d?Ð »U??²?? s¹« t b??¼œ ÊU??A??½ tJ??½¬ —u?E??M??v½U?d?Ž d?O???H?ð tÐ È“U??O?½ b?ýU??³?½ `O?Ë tJ??M?¹«U?Ð d?²??A?O??Ð U?−??M?¹« —œ t b??¼œÅv ÊU?A??½ ¨œ—«b?½qzU???? U??Ð U???ð .—«œ —U??Ëd??Ý È—«œU??Ë ÏtÏU?????Ë „UÄ vI?A?Ž nO?u?ð tÐ ÊU??M?¹bÐ Ë ¨v?M?łtJK?Ð Ëœ t½ ¨s¹« dÐ ÊËe?« Æœ“«œdÄÅv t½U?œUt È—uÞ œ“UÝÅv tM×? œ—«Ë «— XOBý tÝÈd?Ä tÐ t rO?²??¼ ÊU?Äu?Ç Èd?²šœ «—œ b?¼U?ýÊU?L??O?K??Ý tJ??M?¹« rž—ÅvK??Ž XÝ« —«œU??Ë ÊU?Äu??Ǫœ—ˬ ÊËd?O?Ð Ë« XÝœ “« «— Èd?²??šœ b?¼«u?šÅvÈ«Åt½UF?ÞU —u?DÐ «— v½«u?Ný qO? VOðd?ð s¹bÐb½«uðÅv d?O?Hð ‘Ë— s¹« Æœ“U?ÝÅv —U³?²Ž« vÐt¹dE½ dUMŽ “« všdÐ ¨v²šUMýÅt½u/ vKJý tÐÆb¼œ —«d œb− œdЗU œ—u «— vKO¦Lð‰ežò »U?²Ååt½U?¹«dÖÅXF?O?³Þ d?O?Hðò ©¥Ë t½UIýU?Ž ÈU¼ÅtLG?½ “« È«ÅtŽuL−? «— åU¼Å‰ežtÐ «— ʬ b¹U?Ð t œ—U?~?½«Åv t½U?M?O?ÐÅl«Ë —U?O?ÐÈU¼ÅtŽuL− ÏÁuOý tÐ ¨Xý«œ ÁU~½ qJý 5L¼ vœd? ÈU??¼“«Ë¬ U??¹ ÊU??¹d?B?? ve??G??ð U?L??G??½o³?Þ d?Ð «— U?N?½¬ b?O?ýu? t?J?M?¹« U?¹ ¨»«d?Ž«Êd? d??š«Ë« U??ð t È—u??Ý vÝËd??Ž U?¼“«Ë¬ Õd??Þ¨œuÐ œuNA? ÊUM³ Ë Êœ—« ‚d?ý —œ “uM¼ r¼œ“u½ÈdŁ« jI? «— ʬ vC?FÐ Æb?O?A?Ð VO?ðd?ð Ë rE½`Ołuð È«dÐ ‰U¦ È«dЮ b½—«bMÄÅv v³¼cdOžgOÄ U$¬ Uð Ë ©ÊuŽd d²šœ UÐ ÊULOKÝ Ã«Ëœ“«·öš ÈU¼ÅÁœËd?Ý Ê«u?M?Ž tРʬ “« t b?½Ë—Åvs½U œ—«Ë ÁU?³?²ý« tÐ t? bM?¹u?ÖÅv s?Ý XHŽvöš« Âu??N??H??? “« d??~??¹œ È«ÅÁb??Ž ÆX?Ý« Áb??ýÁUÖ Ë b?M?¹uÖÅv? sÝ t½U?œU? Ë „U?Ä vI?AŽv²??Š«d??Ð ¨g¹U??/ U??¹ vÝU??M??ýÅt½u??/ ÏtD??Ý«Ë tÐÆœb½uOÄÅv bý ÕdÞ Îö³ t «— vF{«ut œUN½ÅgO?Ä Ê«uðÅv «— vL−?MÄ dO?Hð ©µ—«d? d??E??½ b? «— 5??A??O?Ä ÈU??¼d??O???H??ð d?U??M??Ž—U?N??þ« ¥ t¹d??E??½ ÊU??F??«b?? “« všd??Ð Æb??¼œÅvË ÊUГ “« v½U½« oAŽ ÏÁœËdÝ s¹« t b½—«œÅvb?N?Ž t v¹U?O?³?½« ¨œd?O?ÖÅv Ád?N?Ð U?O?³?½« ÊU?Ö˛«ËnO???u???ð 똓« Êu???â???L???¼ «— gu??? Ë «b???šÃ«Ëœ“« ÊU?Г d??O?ŁQ??ð d?~??¹œ È«ÅÁ—U??Ä ªb?½œd??Åvœ—u ÁœËd?Ý s¹« —œ «— ÊU?²?Ýd?ÄÅXÐ œe?½ ”bI?Ê«uðÅv d?~¹œ U?N?ł “« ÆbM?¼œÅv —«d b?O?Qð—u??c??? ÈU???¼Åt?¹d??E???½ ÁËd???Ö Ëœ t? œd??? tłu???ð∫b?½d?O?ÖÅv —«d? d?~?¹b?J?¹ qÐU?I? —œ 5?M?â?M?¹«Ë ”b??I?? «— tO???Ë« ÈU??M??F??? ≤ÅËű ÈU??¼Åt¹d???E??½UMF? s¹« tJM?¹« qOœ tÐ U?« ¨œ—U~?½«Åv vKO¦?LðtÐ .«ÅÁb??ý œËb???×??? jI?? U??? ¨Áb???ý ‘u??«d???¥ÅËÅ≥ ÈU¼Åt¹d?E?½ ªv³¼c?Åd?O?ž Ë vM?ł ÈU?M?FË bM½«œÅv v³?¼cÅd?Ož Ë vM?ł «— tOË« ÈU?MFtÐ qÝu?²? t? XÝU?M?F?? 5?L??¼ “« e?O?¼d??Ä È«d?Зuc oAŽ t X?¼ ÊUJ« Æb½u?ýÅv qO¦Lð¨b?ýU??Ð åv½U????½«ò vI??A??Ž åU??¼Å‰e??ž ‰e??žò—œ XšUM?ý Ë ªå”bI?ò r¼Ë åv?Młò r¼ vM?F¹

Page 230

UNež ‰ež —U²H~AOÄb½«uðÅv ¨t³M?ł Ëœ s¹« “« p¹ d¼ XÝ—œU½œuý v³¼c?dOž Xý«œd?Ð tÐ d−?M œ—u p¹ —œ—œ ÆvKO?¦?Lð Xý«œd?Ð tÐ d?−?M d?~?¹œ œ—u —œ ËoA?Ž nO??u?ð tÐåU??¼Å‰e?ž ‰e??žòŨtO?{d?? s¹«Èu?J?O?½ qF? —œ t vI?A??Ž ¨œ“«œd?ÄÅv v½U??½«vŽu½ v¹uÖ® býUÐÅv ‘œuš —œ gb¼ ¨vN«s¹« tÐ ª©b?ýU?ÐÅv? ≤¥≠≤≥∫≤ b?O?Ä d??Ð d?O???H?ðdUM?Ž ¨t½U¼U?Ö¬ gOÐ Ë r È«Åt½u?Ö tÐ ¨—uE?M똓« tÐ ◊u?Ðd? v²??Ýd?ÄÅXÐ ÈœU?³??Ž ÈU?N?M??O?¹¬ÎU?U??L?ð «— U??N??½¬ U?« œd??O??ÖÅv —U? t?Ð «— ”b?I??gI?½ t b?¼œ ÊU?A?½ U?ð b??M?Åv v¹«œ“ÅÁ—u?D?Ý«ÊULݬ tÐ v³¼c d?E½ “« «— 5“ t XO½‚u?K??? Ëœ œU?%« gA?I??½ tJ?K??Ð ¨œ“U?Ý qB??²?s¹« Ë ªt²?ýd??Ý qL??J? —u??B?Ð «b??š t XÝ«ö ª±∑≠±∂∫≤ Y«® «— qO« v½ULł oAŽ—œ Uð b?¹U?/Åv n?Ou?ð b?N?Ž ÊU?Г U?Ð ©±¥∫≤ÂUL?ð “« v¹u?~?« ¨gu tÐ X³??½ «b?š X³?×fuÄ t? t½u~?½U?L?¼ ¨œ“U?Ý vK?−?² «— U?¼ÅoA?ŽÆXÝ« t²???ý«œ ÊU??O???Ð ≤µ∫µ f??« —œ U???¼b??F???Зœ åU?¼Å‰e?ž ‰e?žò v½U??ŠË— Âu?N?H? ¨ÊU???M?¹b?ÐÆbýUÐÅv ʬ ÈuG ÂuNH

Page 231

ÆXÝ« EÊULOKÝ “« t DUNež ‰ež±Pb±RaPĔC°FbÝu³Ð g½U¼œ ÈU¼ÅtÝuÐ UÐ «d Ë«≤ d²šœÆXÝ« d²NÐ »«dý “« Guð oAŽ t «d¹“¨XÝ« u³ýuš tÇ uð HÈU¼dDŽ ¨È—¬≥ªœuýÅv gÄ t XÝ« ÈdDŽ uð IÂU½Æb½—«œÅv XÝËœ «— uð ¨JÊ«uł Ê«d²šœ t XÝË— s¹« “«°.ËbÐ XU³½œ tÐ Uð gJÐ «d¥ÆXÝ« Áœ—ˬ œuš ÈU¼—ôUð tÐ «d KÁUýœUĪLœd rO¼«uš ÈœUý Ë błË uð V³Ý tÐÆMœu²Ý rO¼«uš »«dý “« gOÐ «— uð oAŽÆb½—«œÅv XÝËœ v²Ý—œ tÐ «— uð X½«—«b²ÝËœÆåÁU~¹Uł s¹dðÅ”bIò vMF¹ ¨XÝ« t²— —U tÐ eO½ 唫bI«Å”bò ÕöD« —œ t vKOCHð v³Odð Æå‰ež s¹d²NÐò vMF¹ ≠D»U² s¹« Ʊ≤∫µ œUÄ≠± ”UÝ« dÐ vý—U~?½ XÝ« È«ÅtU{« ʬ t b¼œÅv ÊUA½ ¨XÝ« ËUH²? 7 vIÐU UÐ tKL?ł s¹« —U²šUÝ ≠EƱ∫∑ eO½ Ë ª±≤≠±±∫∏ ª±±¨π¨∑∫≥ ªµ∫± „Æ— ÆåeO¬Å`K ¨ułÅ`Kò vMF¹ ÊULOKÝ ÏÁœËdÝ s¹dðU³¹“ jI t½Æ©åg¹U¼ÅtÝuÐ s¹d²NÐ UÐò vMF¹® œ—«œ vKOCHð XUŠ ÊbOÝuÐ Ë tÝuÐ ULK —«dJð ≠F¨¥∫± „Æ— ¨‰U¦? È«dÐ ªXÝ« ‰Ë«b?² Èd?³?Ž ÊUГ —œ h?ý ÂËœ tÐ h?ý ÂuÝ “« ‰U?I²?½« ¨œd?OÖÅv —«d? VÞU? v? v²Ë ≠GÆYUŁ hý UÐ t½ b¹uÖÅv sÝ Ë« œuš UÐ dÄ ÏÁ—UЗœ d²šœ Ʊ≤ÆåsžË—ò ∫vEHK«ÅX% vMF ≠HårOKý—Ë«òÅv?²Š Ë ©ÊUL?OK?Ý® åuu?KýòË ¨©d?DŽ® åsL?ýòË ¨©ÂU½® årýò ÊU?O U?−M¹« —œ Æh?ý «– tÐ XÝ« È«ÅÁ—U?ý« ¨ÂU½ ≠IÆœuýÅv Áb¼UA ULK UÐ È“UЄƗ Æb?½«ÅÁb?A?½ —«œÅtâ?Ð “u?M?¼ U?« b?½u?ý b?½“d? VŠU? b?M?½«u?ðÅv? Ë b?½«ÅÁb?O?Ý— nO?K?J?ð sÝ tÐ t œd?−? U?¹ q?¼Q?²? Ê«d?²?šœ ≠JÆœ—ˬÅv »UŠ tÐ VO— «— ÊUA¹« gOÐ Ë r d²šœ Ʊπ∫≥∞ e ª≤∂∫∂∏ e ª±¥∫∑ ‘« ª∏∫≤ÃËdš ª¥≥∫≤¥bOÄ—œ t d²šœ ÆXÝ« Ábý ‚öÞ« ÊULOKÝ tÐ ±±Ëπ∫≥ —œ Ë ¨t²— —U tÐ »u³× dÄ tÐ Á—Uý« È«dÐ ∂∫∑ Ë ±≤∫± —œ åÁUýœUÄò ÂU½ ≠K—U tÐ ÊULOKÝ È«ddŠ È«dÐ π≠∏∫∂ —œ ÕöD« s¹« tJM¹« U?Ю ÁbA½ Áb½«uš åtJKòeÖd¼ ¨Ábý ÁbOU?½ åÁœ«e¼Uý d²šœò ∫∑¨©≤∫∑® åoAŽò U?¹ ©±∫π —œ Îö¦?® å—U?¹ò tJ?KÐ ¨©r?łd²?Øs¹ËU?M?Ž —œ t½ ¨7? œuš —œ® Áb?A?½ Áb?OU?½ e?O?½ åtÐu?³×?ò Ë ©t²?—ÆXÝ« Ábý Áb½«uš ©¥∫π® åd¼«ušòË ¨©∏∫¥® ådL¼òª±∞∫∂ ª∂¨µ¨≥∫≥ ª±µ∫≤ ª∏∫± „Æ— ∫œ—u??šÅv rA???Ç tÐ »U??²?? s?¹« —œ VK??ž« t œ—«œ v?×??¹u??K???ð ‰u?? qI??½ X?U??Š tK???L??ł s¹« ≠L—œ d²?šœ Ë b¹u?ÖÅv sÝ t X?Ý« d?Ä ¨U−?M¹« —œ Æb?MÅv “U?ž¬ «— vu? qI½ vu?d π∫∑ Ë ±∞∫≤ —œ U?« Ʊ¥ ¨π≠∏¨µ¨¥∫∏Îö¦ „Æ— ªtbI „Æ—® býUÐÅv bNŽ ÊUÖ˛«Ë Ëeł ¨t²— —U tÐ ÊUIýUŽ ÈuÝ “« U−M¹« —œ t vUF« Æb¼œÅv aÝU?Ä ÈbFÐ XOÐÆ©µ≠¥∫¥≥ ª≥≠≤∫πeÊ«uðÅv ¨Èd³?Ž qF Êœd? Õö« UÐ ÆåÊœd ‚U?AM?²Ý«ò ∫qF 5?L¼ “« Èd~?¹œ vMF? UÐ U¹ ªå.—ˬŜU?¹ tÐò ∫vEH?K«ÅX% vM?F ≠MÆ©±∞∫∑ ª¥∫≤ ª≤∫± eO½ Ë ±∫µ „Æ—® åÆÆÆUÐ .uý Xò ∫œd tLłdð 5MÇ s¹«ª±∞∫¥≥∫≤Ułª≤∫𑫪π∫≤µª±∞∫∂∂C<SÎS±

Page 232

UNež ‰ežµ∫±¨OrOKý—Ë« Ê«d²šœ È«µ¨r²¼ UÐdœ U« ¨NÁUOÝ s¨—«bO ÈU¼ÅtLOš ÊuâL¼ÆPULKÓÝ ÈU¼ÅÁœdÄ ÊuâL¼∫b¹d~M½ «ÅÁdOð @½— tÐ∂ÆXÝ«ÅÁb½«“uÝ »U²¬ «d¨RbM²dÖ rAš s dÐ Q—œU Ê«dĪbM²šUÝ UN½U²Uð ÊU³N~½ «dÆSÂœdJ½ v½U³N~½ «— Âœuš ÊU²Uð U«u~Ð s tÐ T+Uł »u³× È«∑¨ÈdÐÅv U− tÐ «dÇ È«dÐ «— «ÅtKÖ t¨v½UЫušÅv U− «— ʬ ¨dNþ XË tÐX½«—U¹ ÈU¼ÅtKÖ œe½ UðÆrýU³½ UÁ—«Ë¬ ÊuâL¼¨ÊU½“ ÊUO —œ s¹dðU³¹“ È«∏ ©ÊU½UÄuǮ˗ ÊËdOÐ tKÖ ÈUÄ œ— ‰U³½œ tÐ ¨v½«œÅv/ dÖ«ÆVÊ«dâÐ ÊU½UÄuÇ ÈU¼ÅtLOš p¹œe½ «— X¹U¼ÅtUžeÐ ËrMÅv tO³Að «— uð ¨s oAŽ È«π dÄÆWÊuŽd ÈU¼ÅtЫ—« ÊUO —œ v½U¹œU tÐÆXÝ« Áb¬ ∂ t¹¬ —œ t vHOuð tÐ „Æ— ªåÁUOÝ q½ “«ò t½ ¨XÝ« t²šuÝ å»U²¬ò—uEM ≠Nd²šœ t b¼œÅv ÊUA½ tJKÐ ¨b¼œÅv ÈË— rO?Ký—Ë« —œ ÎÎUËe «dłU XO½ U?MF Ê«bÐ s¹« ÆXÝ« ÈdNý ‘uÄpOý Ê«d?²šœ —uEM ≠O·öšdÐ ¨b½—«œ «— —UJOÐ ’Uý« bOHÝ v²ÝuÄ ¨v¹U?³¹“ ÈU¼—UOF o³Þ t ©≥∫± „Æ—® bÝdðÅv g¹uš ÊU³O— ÈU?¼dLð “«ÆXÝ« t²šuÝ ¨œ«“¬ È«u¼ —œ Êœd —U dŁ« —œ g²ÝuÄ t d²šœ s¹«Æb½—«œ Xôœ åv¹U³¹“≠v¼UOÝòÊUO œUCð tÐ ©ULKÝ ÈU¼ÅÁœdÄ Ë —«bO ÈU¼ÅtLOš® ÕöD« Ëœ s¹« ≠PÆXÝ« Ábý —«dJ𠵨≤∫∏ Ë π∫∂ Ë ±±¨¥∫≥—œ å—œUòÅÏtLK ≠Q«— t¹¬ s¹« ¨UM?F s¹« —œ Æb?ýUÐÅv e?O½ åÊœd? p¹d?% U¹ Êb?ý p¹d%ò vM?F tÐ å7?šËd?«òÅÏtLK? ¨vÝ—U b?M½U?L¼ Èd?³Ž —œ ≠R©ÆÂØXÝ« ”dá¹u qAO œUNMAOÄ Xý«œœU¹ s¹«® åÆb½«Åt²šUÝ ÁdOð «d @½— —œU Ê«dÄò ∫œd tLłdð 5MÇ s¹« Ê«uðÅv≠±±∫∏ ª±≥∫∑ ª±µ∫≤ ª±¥∫± „Æ—® XÝ« tÐu³× d²?šœ ·ËdF ÊU²?Uð ¨Ê¬ —œ t s¹œU/ ÈUMF? tÐ vF«Ë ÈUMF? “« ‰UI²½« ≠StÐ ¨©±≤∫¥® tL?AÇ t?Ð ¨©±¥∫≤ ªπ∫±® Ê«uO?Š tÐ ¨©≤≠±∫≤® qÖ t?Ð ¨©±≤∫¥® ⁄UÐ t?Ð XÝ« Ábý t?O³?A?ð 5?M?â?L?¼ d?²šœ Æ©±≤e? „Æ— ÆrO?M? Á—U?ý« g½b??Ð U?O?ze?ł tÐ ◊u?Ðd?? d?¹ËU?B?ð tÐ t X??O?½ ʬ ‰U?−? U?−?M??¹« —œ Æ©±∞∫∂® Vu? tÐ ¨©¥∫∂®d?N?ýƱ∫µ ‘« ª≥∫±≤∏Æå+Ułò ∫vEHK«ÅX% vMF ≠To³Þ® 圜dÖÅv ‰Ëò U¹ ©ÊœuÐ váÝË— Ït½UA?½ tÐ U¹ ¨œuš 7šUÝ ÊUN?MÄ È«dЮ b½UýuÄÅv «— œuš t œ—«œ Á—U?ý« v½“ tÐ tLK s¹« ≠UÆ©U¼Åt½ vCFÐv¹U¼Uł Ë ¨©∑∫±® XÝ« ÊU½UÄuÇ d¹UÝ “« qJA² U−M¹« —œ t ÊUÖbM¹«dÝ Ït²Ýœ vŽu½ ÊUMÝ “« ¨d²šœ ÊUГ “« ¨v×¹uKð ‰u qI½ ≠VË ±∫µ —œ Ϋd¼Uþ e?ł ¨XÝ« eO?¬ÅtMFÞ ÎU?³U?ž ©±∫∂® d~?¹œ Ê«d²šœ U?¹ ¨©π≠∏∫∏® Ê«—œ«dÐ ¨©±µ∫≤® —œU? “« XÝ« qJA?² d~?¹œ©±∫∑ —œ ÎôUL²Š«Æ≤π∫±∞ œUÄ≠± „Æ— Ƶ∫±—œ ULKÝ Ë —«bO ULK bM½U ¨qK− ÈU¼ÅtJU U¹ tЫ—« tÐ Á—Uý« È«dÐ vŽu½ XÝ« vŠöD« ≠Wª∑∫≤ª±±¨µ∫≥ª±∂¨∏∫µ¥∫∏∏∫∏¥≠±∫≥±∂∫≥∑bOĪt«œ« Ë ±∫≤∞u¹≤≤∫≥±—«ª±≥∫∂≥‘«π∫±πpŠ

Page 233

±∑∫±UNež ‰ež¨XÝ« U³¹“ tÇ ô¬ —u¹“ ÊUO —œ X¹U¼Åt½uÖ±∞°U¼bM³½œdÖ ÈU¼Ån¹œ— ÊUO —œ X½œdÖ ËöÞ ÈU¼bM³½œdÖ X¹«dб±ÆXšUÝ rO¼«uš È«ÅÁdI½ ÈUNu½ UШXbMOA½Åv œuš Xð dÐ ÁUýœUÄ ÊuDZ≤ d²šœÆb¼œÅv «— œuš Ït×¹«— s Yq³MÝXÝ« Òd È«ÅtO .«dÐ sZ»u³×±≥¨[b—¬Åv .U¼ÅtMOÝ ÊUO —œ tXÝUMŠ ÈU¼ÅtuJý “« È«Åtýuš .«dÐ s »u³×±¥Æ\ÈÒbÓłÅ5Ž ÈU¼ÅÊU²Uð ÊUO —œ°v²¼ U³¹“ tÇ ¨s »u³× È« ¨v²¼ U³¹“ tÇ uð±µ dÄÆXÝ« dðu³ X½ULAÇ ¨s »u³× È« ¨v²¼ U³¹“ tÇ uð±∂ d²šœÆ]vzUÐdœ v²Ý«— tЪXÝ« e³Ý U d²ÐXÝ« ËdÝ “« U Ït½Uš ÈU¼dOð±∑ÆDdÐuM “« U nIÝ Ë¨bMÅv tÞUŠ« «— ÃË“ t vM?Oe²?K tÐ U¹ ¨bM?Åv tÞUŠ« «— —U¼U?½ eO t v²?ð tÐ býUÐ È«ÅÁ—U?ý« XÝ« sJ2 t ÕöD« s¹« ≠X»cł Ë« dDŽ dŁ« —œ t? ¥∫± —œ —uc ÁUýœUÄ v?MF¹ ådÄòË b?ýUÐÅv åd²šœò œU?/ t XÝ« ±¥≠±≤∫¥ ⁄UÐ vMF? tÐ U−M¹« —œÆœË—Åv U$¬ tÐ ÁbýÈU¼œU/ U¼dDŽ ÆXÝ« t²—Åv —U tÐ ÈeOKUŠ vðœU³Ž rÝ«d —œ vMł ÏtÐcł È«dÐ Ë œuÐ ÊU²ÝËbM¼ “« gK« t u?³ýuš v¼UOÖ ≠YË ¨±≥∫¥ UMŠ ª∂∫¥ b¹Uý Ë µ¨±∫µ ª±¥∫¥ dÔ® XÝ« d²šœ Ë ©±≥∫µ dDŽ ª±≥∫µ ÊUKÐ ª±¥∫± UMŠ ±≥∫µ ª±≥∫± dÒ® d?Ä ÏtÐcłb¹Uý Ë ª±¥∫¥ —bM ª±¥∫¥ —œ œuŽ Ë 5?Ç—«œ Ë v½ Ë Ê«dHŽ“ Ë ªq³MÝ U−?M¹« —œ ª≤∫∏ dDŽ ª±∫µ ª±¥¨±∞∫¥ ÊUK?Ð ª±≤∫∑ b¹UýÆœuý Áœ«œ X³½ Ëœ d¼ tÐ b½«uðÅv ∂∫≥ —œ d Ë —bM ¨nK² ÈU¼ÅtLłdð —œ ª©±∫µ ª±±∫¥ qŽ 5MâL¼ Ë ∂∫¥gÐu³× oAŽ d?Ł« —œ Ë œdÅv tUÝ d¼ t v¹«bš ¨œd?Åv Á—Uý« ÈeOK?UŠ È«bš tÐ ÊUFM? —œ t tLK s¹« œdЗU? 5²½ ≠ZÆK `O{uð ¥∫± „Æ— ÆXAÖÅv “UÐ vÖb½“ tлu³×ò b?½«uðÅv ʬ qŽU ¨Èb?LŽ vUNЫ d?Ł« —œ U« ÆbM²?¹Ë¬Åv ÊœdÖ tÐ d?DŽ “« È«ÅtO? ʬ o³Þ t XÝ« vLÝ— tÐ Á—Uý« ≠[v¹UMF oO²Ž bNŽ —œ U?« ¨býÅv ◊uÐd ÈeOKU?Š vðœU³Ž rÝ«d tÐ Ë ©±∑∫∑ Y«® bMÅv p¹d% «— ”«u?Š dÔ ÆbýUÐ åsÆXÝ« Ábý Á—Uý« ÈdB v³¼cdOž veGð —UFý« —œ VKž« ÁœU s¹« tÐ ª©≤≥∫≥∞ ÃËdš® ` sžË— tONð È«dÐ eł œ—«b½ vðœU³Ž—U? tÐ ÊU?½“ XM?¹“ È«d?Рʬ q?J?ý È«Åtýu?š ÈU?N?K??Ö Æœu?Ð oA?Ž ÏtN?« Êb?ý p?¹œe?½ ÏÁb?½“U?Ý —U?J?ý¬ ÊU??F?M? —œ ¨U?M?Š c??U?½ Èu?Ð ≠\»dž —œ —«œÅVO?ý Ë —«ËÅÁd?¹«œ È«ÅtÞu×? qJ?ý tÐ t Èb?łÅ5Ž ÂU?½ tÐ b?O¹Ë—Åv «œu?N?¹ “« È«ÅtŠ«Ë —œ „Uð e?O?½ Ë UM?Š ÆX—ÅvÆ©≤∫≤¥ uLÝ≠±® býUÐÅv åtUžeÐ tLAÇò vMF tÐ ÈbłÅ5Ž ÆœuÐ vÝd²Ýœ qÐU U¼eÐ ÁœU È«dÐ Ë ¨œuÐ Áœd ÈU¹—œ“« vCF?Ð U?H? ÊU?FM? —œ ¨Áb?ý Áœ«œ X³??½ d²?šœ tÐ ∑∫∑ —œ Ϋb?F?Ð Ë d?Ä t?Ð U−?M?¹« —œ t ©XO?Ыc?ł Ë v¹U?³¹“® XH? Ëœ s¹« ≠]ÆœuÐ ÊU¹«bš—œ Uð t²?dÖ —u? XFO?³Þ —œ d?²AO?Ð ‰UL?²Š« tÐ U?ö s¹« U?« åÆËdÝ »u?Ç “« ÆÆÆË XÝ« “—« »uÇ “«ò ∫œd? tLłd?ð býÅv ≠DÆ≥∫≤ „Æ— ∫t½Uš p¹±∑∫±∞„“±≥∫µµ∫∑ ª¥∫¥ª±∞≠∏∫µ±¥∫∏‘«≤≠±∫≤¥uLÝ≠±ª∑∫¥ ª±¥∫≤∑∫∑ ªπ∫∂ ªπ∫µ±≤∫µ ª±∫¥

Page 234

UNež ‰ež±∫≤¨r²¼ åÊË—Uýò fÖd½ s±ÆEU¼ÅÁ—œ sÝuݨU¼—Uš ÊUO —œ vMÝuÝ ÊuÇ≤ dÄÆF Ê«d²šœ ÊUO —œ s »u³× XÝ« ÊUMâL¼¨q~Mł ÊU²š—œ ÊUO —œ v³OÝ Xš—œ ÊuÇ≥ d²šœ ÆGÊ«dÄ ÊUO —œ s »u³× XÝ« ÊUMâL¼¨Â«Åt²A½ ‘«Åt¹UÝ —œ v½UœUý UÐÆXÝ« s¹dOý s ÂU tÐ ‘«ÅÁuO ˨œ—ˬ t½UO tÐ «d Ë«¥ ÆXÝ« HåoAŽò ¨s dÐ Ë« rKŽ ˨bO¼œ X¹uIð gLA ÈU¼ÅvM¹dOý UÐ «dµ¨bOM Á“Uð VOÝ UÐ «dÆIrIAŽ —ULOÐ s t «dÇXÝ« s dÝ d¹“ Ë« éÇ ÈË“UÐ∂ÆœdOÖÅv ‘už¬ —œ «d Ë« XÝ«— ›ÈË“UФ ˨r¼œÅv bMÖuÝ «— ULý ¨rOKý—Ë« Ê«d²šœ È«∑ ©ødÄ®∫UN²ýœ Ê«u¼¬ tÐ U¹ UN«ež tÐ JbOMJ½ —«bOÐ U¹ bO½«eO~MOdÐ «— oAŽ°Kb¼«uÐ œuš tJ½¬ “« gOÄo¹UI?ý U¹ s?ÝuÝ vM?F?¹ ¨vËœ Ë býU?Ð Ê«d?HŽ“ U?¹ fÖd?½ XÝ« sJ2 vË« ªX?¼ v¹U?¼b¹œd?ð U?NK?Ö s¹« XO?¼U 5?O?F𠜗u? —œ ≠E@½— dÐ Uð býUÐ ‘dDŽ ÈË— dÐ d²?AOÐ bOQð tJM¹« d?~ ¨býUÐ sÝuÝ tÐ È«ÅÁ—Uý« b½«uðÅv/ t XÝ« Œd?Ý ±≥∫µ o³Þ ¨ÊULF½Æq—U »uMł —œ XÝ« vÖ—eÐ qŠUÝ Xýœ åÊË—Uýò Æœ—«œ œułË ŒdÝ sÝuÝ vŽu½ U« ªÊ¬Æµ¨≥∫± „Æ— ≠FÆtM¹d½ b?½“d ÈU?MF —œ d?Ä tÐ r¼ Ë b?ýUÐ t²ý«œ Á—U?ý« d?Ä vK ÈUM?F tÐ r¼ b?½«uðÅv d?Ä ÏtLK? ¨©ÂØvÝ—U b?M½U® Èd?³Ž —œ ≠GÊËbÐ Ë uÐÅvÐ ÊU²š—œ ÊUO —œ XÝ« v³OÝ Xš—œ ÊuâL¼ eO?½ ådÄò s¹« ¨œuÐ e¹UL² s¹d¹UÝ ÊUO —œ åd²?šœò s¹« t —uD½UL¼Æµ∫∏ „Æ— ÆÁUÐ ÏÁu ÈuI r¼ Ë r¼d r¼ ¨XÝ« „«—uš r¼ ©π∫∑ ªµ∫≤® VOÝ Æv«—uš ÏÁuOX d?~?¹b?J?¹ “« «— U?N?½¬ t XÝ« v½U?J? tJ?K?Ð ¨X?O?½ U?ÐËd?A? ÁU~?ýËd? ¨XÝ« åoA?Žò ʬ ÊU?A?½ U?¹ rÓK?ÓŽ t t½U??O? s¹« ≠HÆ©±∞∫¥ ª¥¨≤∫±® XÝ« t²ł XI³Ý ʬ “« oAŽ U« ¨©≤∫∏ ª±∞∫∑ ª±∫µ® XÝU¼Åc œU/ »«dý Ë ¨©¥∫± „Æ—® b½uýÅvt UNOM¹d?Oý s¹« Æ©≥∫≤ „Æ—® œb½uOÄÅv ¨œu?Ð ÁUÐ ÏÁu ÈuI? t v³OÝ tÐ ¨býUÐÅv Áœd?A gLA Èu? ‰UL²Š« tÐ t UN?OM¹dOý ≠Iå»u³?×?òÅoA?Ž vU?L?ð Ë« —œ t Ábý t²?ý«œ ÿu?H?×? Èd?²šœ È«d?Ð U?−?M?¹« —œ ¨býÅv .b?I?ð Èe?O?K?U?Š ÏtN?« tÐ ±∫≥ u?¼ o³?ÞÆb¼œÅv t«œ« «— t½UO d¹uBð ¨Ê«—UJ²bš v×¹uKð d¹uBð ÆœuýÅv töšÆ©∑∫∑ „Æ—® œdÐÅv —U tÐ ¨œ—«œ g²ÝËœ t f ʬ tÐ Á—Uý« È«dÐ ådÄò t XÝ« vŠöD« ¨vJK XH ÊËbÐ oAŽ ÏtLK ≠J¨b?M?Åv töš «— åd??Äò Ë åd?²?šœò ÊU?O? ÏtD??Ы— t È«Åtb?I? “« fÄ ¨Ê¬ —œ t b?Ý—Åv ÊU?¹U?Ä tÐ d??F?ý 5?²???½ U?−?M?¹« —œ ≠KË XHÖ t½u?~Ç Ë t²?ý«cÖ —«b?¹œ —«d Ë« UÐ Ë Áœd? Uö «— œu?š »u³?× t½u?~Ç t œ—«œÅv? ÊUOÐ U?¼d²?šœ d¹U?Ý È«dÐ åd?²šœòUÐ t ©býUÐ Áb?ý ‰u qI½ Ë« ÈuÝ “« Á«u?š ¨býUÐ vF?«Ë Á«uš b½«uðÅv t® Áœ«œ Œ— ʬ ‰U?³½œ tÐ qÐUI?² 5% d?Ð vM³ v¹uÖÆXÝ« ÁbOÝ— ÊU¹UÄ tÐ d~¹bJ¹ 7dÖ ‘už¬ —œ≤≠±∫≥µ‘«≤∞ ¨±π∫∑œUÄ≠±ª∂∫±¥u¼≤∏∫∂X±≤∫±‰u¹±∞∫∑ ª±∂∫µ±∞≠¥∫∂ ª±∞∫µª∑∫±∂‘«±π∫¥¥ ª±∏∫∑—«∏∫µ≥∫∏≠µ∫µ ª¥∫∏ ªµ∫≥π≤

Page 235

±¥∫≤UNež ‰ežÏb;Ĕlc±»¹b²bĕ°LÂuMýÅv «— œuš »u³× È«b∏ d²šœ¨b¹¬Åv t XÝË« pM¹«¨Ê«—U¼u dÐ ÊU²ł°U¼Åtáð dÐ Ê«eOš Ëb½UÅv ‰«ež tÐ s »u³×πÆÊ«uł Èu¼¬ tÐ U¹¨ÁœU²¹« U —«u¹œ XAÄ t XÝË« pM¹«¨œd~½Åv U¼ÅÁd−MÄ “«°MbMÅv ÁU~½ 5ÇdÄ ÊUO “« Ë∫XHÖ s tÐ Áœd “Už¬ sÝ s »u³×±∞eOšdÐ s »u³× È«ò ©dÄ®ÆUOÐ s ÈU³¹“ È« ˪t²ýcÖ ÊU²“ pM¹« «d¹“±±¨XÝ« t²— Ë ÁœU²¹« “UÐ Ê«—UШÅÁbý d¼Uþ 5“ dÐ UNKÖ±≤¨XÝ« ÁbOÝ— «d U¼Åt½«dð ÂU~M¼ªNbÝ—Åv ‘uÖ tÐ U X¹ôË —œ ÈdL “«Ë¬ËÁb½U¹Ë— «— œuš ‰U ÈU¼ÅÁuO dO$« Xš—œ±≥Æb½«ÅÁb½UA« «— œuš dDŽ ¨Áœ«œ qÖ UNUð ˨eOšdÐ s »u³× È«ÆUOÐ s ÈU³¹“ È«Ád ÈUNUJý —œ s dðu³ È«±¥Æ”d²Ýœ “« —Ëœ ÈUN¼UÖÅuKš —œ Ë ULMÐ s tÐ «— œuš ÏÁdNǪʫuMAÐ s tÐ «— œuš ȫˬ ËXÝ« d¹cáœ X¹«Ë¬ t «d¹“å°UÐdœ «ÅÁdNÇ ËÆXÝ« œuš t½Uš —œ UNMð åd²šœò ∫œuýÅv ÷uŽ tM× U−M¹« —œ ≠LÆœb½uOáÐ Ë« tÐ t½Uš “« ÊËdOÐ t b¼«ušÅv d²šœ “« U« ¨œ—«b½ vÝd²Ýœ t½«œ«“¬ åd²šœò Ït½Uš tÐ ådÄò ≠M ÁU?~?½ «— œu?š Êb?¬ ÊU?“ò È—«œU?Ë U?Ð Ë œœd?ÖÅv“U?Ð —U?N?Ð q¹«Ë« —œ Ë b?M?Åv d?łU?N? 5?D??K? “« ÊU?²??“ qB? —œ Èd?L? ≠N≤∫µt«œ« Ë ±≤∫∑±¥∫∑ ª±≤∫±

Page 236

UNež ‰ež±µ∫≤¨b¹dO~Ð U È«dÐ «— ÊU¼UÐË—±µ ©—œU®pÇu ÊU¼UÐË—¨bMMÅv Ê«d¹Ë «— UN½U²Uð t°OXÝ« Áœ—ˬ qÖ U ÈUNUð «d¹“¨Ë« ʬ “« s Ë XÝ« s ʬ “« ,u³×±∂ d²šœÆPb½«dÇÅv UNMÝuÝ ÊUO —œ t Ë«bbÐ “Ë— tJ½¬ “« gOı∑°RœdÖdÐ ¨Qb½e¹d~Ð U¼Åt¹UÝ Ë¨‘UÐ ‰«ež bM½U ¨s »u³× È«Ê«uł v¹u¼¬ bM½U U¹ÆSådðUÐò Ê«—U¼u dÐϱla¹»±¹lcFÒ¹_9a±»Ò±¨ÂU~M¼ Vý ¨œuš d²Ð dб d²šœªr²ł œ—«œÅv XÝËœ +Uł t «— v°Tr²UO½ vË r²ł «— Ë«t²ÝUšdÐ fÄ≤¨XAÖ r¼«uš dNý —œ¨U¼ÅÊ«bO —œ Ë U¼ÅtÇu —œªXł r¼«uš œ—«œÅv XÝËœ +Uł t «— Ë«°r²UO½ vË r²ł «— Ë«Æ©∑∫∏—«® 圗«œÅvqI½ b?MýU?ÐÅv g³«d? t «— v½U½¬ gM?«Ë ©¥∫± „Æ—® ÎU×?¹uK?𠨩±¥≠±∞∫≤® d?Ä ÊUM?Ý “« rO?I²? ‰u? qI½ “« fÄ d?²šœ ≠OÈ“UÐ Èd³Ž —œ U−M¹« —œ Æb²?ÝdÅv oýUŽ VOIFð tÐ «— Ê«—œ«d?Ð t «— —œU XÝ« d²NÐ U¹ ©π≠∏∫∏ ª∂∫±® Ê«—œ«dÐ vM?F¹ ¨bMÅvvJ¹ ÊœuÐ —«œ—UÐ ÏtA¹— UÐ å7šUÝ Ê«d¹Ëò ÏtA¹— Ë ¨XÝ« åUNš«—u?Ý ÊbMò vMF tÐ åÁUÐË—ò ÏtA¹— ∫œuýÅv Áb¼UA U?LK UÐÆ©∂∫±® býUÐ d²šœ œU/ b½«uðÅv „Uð ∫b¼œÅv v¹UMF tÇ d« s¹« t œd Áb¼UA Ê«uðÅv Æ©µ∫∏® XÝ«—œ ÕöD« 5L¼ Æ©µ∫¥® åÊb¹dÇò r¼ Ë ©∑∫±® b¼œ v?MF åÊb½«dÇò r¼ b½«uðÅv? ʬ ªÁbý t²ý«cÖ Î«bLŽ qF s?¹« ÈUMF ≠PÆXÝ« sÝuÝ p¹ åd²šœò±∫≤ —œ Æ≤∫∂ „Æ— 5MâL¼ °Ê«u¼¬ tâÐ È«dÐ µ∫¥ —œ Ë t²— —U tÐ ådÄò È«dÐ eO½ ≥∫∂Æ©±∞∫≤® XÝ« Áb¬ œË“ vKOš `³ dÄ ≠Q«— åÊb¬“U?Ðò U¹ å7?—ò ÈU?MF? b?½«uðÅv åœd?Öd?Ðò qF? ÆXÝ« rN³? ±µ∫≤ —œ —œU? ÊUM??Ý “« fÄ gÐu³?×? tÐ d²?šœ aÝU?Ä ≠Rd²šœ ÆXÝË« dE²M? d²šœ t bLN?HÐ b¹UÐ Ë« U« ¨œËd?Ð t b¹u~Ð gÐu³?× tÐ b¹UРΫd¼U?þ gM¹b«Ë —uCŠ —œ d?²šœ ÆbýUÐ t²ý«œÆbMLNHÐ Ê«d~¹œ tJM¹« ÊËbÐ œ—«cÖÅv —«d Ë« UЄƗ® b¹¬Åv åÊœd «błò U?¹ ¨åÊœd rOI?ðò U¹ ¨åÊœd rO?½Ëœò ÏtA¹— “« ådðUÐò ÏtL?K ÆXÝ« hA?U½ dðUÐ ÈU?N¼u q× ≠SÈU?N?¼u?ò «— d?ðU?Ð ÈU?N?¼u? d?Ö« Æ©rO?¼«d??Ы U?Ð b?N?Ž tÐ XÝ« È«ÅÁ—U?ý« s¹« ¨U?¼ÅvÒÐÓ— d?O???H?ð o³?Þ ª±π≠±∏∫≥¥ —« ª±∞∫±µ b?O?ÄÈUN¼u? —uEM? r¼ b¹Uý U?¹ ¨œ“UÝÅv «bł r¼ “« «— ÊU?½¬ t œe¹dÖÅv? v¹UN¼u? tÐ dÄ t .d?OÖÅv t−O?²½ ¨rO?M vMF? åv¹«błp¹ tÐ Á—Uý« UÐ U−M¹« —œÅ≠ÅÆ∂∫¥ —œ È“«u² ÂuNH „Æ— ∫b?½«ušÅv «d UN½¬ tÐ XAÖ“UÐ tÐ «— dÄ t XÝ« d²šœ ÏtM?OÝ ÏÁbý «błÆbÐU¹Åv tLðUš ÂËœ dFý ¨—«b¹œ —«d p¹ Ë v¹«bł bNŽ ÊUÖ˛«Ë ¨¥∫± bM½U ƉU?Oš p¹ U¹ XÝ« »«uš p¹ U¹ s¹« ÆXÝË« dE?²M ±∑∫≤ —«b¹œ —«d o³Þ åd?²šœò ¨“Ë— ÊUL¼ Vý ≠Tª¥∫±≥‚eŠª≥µ∫≥`½≥≤∫±≥uª±±∫∑ ª≥∫∂≤µ≠¥∫≤u¼∂∫¥±¥∫∏∑∫±ª±∫∂µ‘«ª±≥∫≤𗫪∂∫µ ªπ∫≤u¼ª≤∏∫±Y«∑∫∑X≥

Page 237

∏∫≥UNež ‰ež¨b½œ—ušdÐ s tÐ ÊU½U³N~½≥ÆUb½œdÖÅv dNý —œ t ÊU½¬åøb¹«ÅÁb¹œ œ—«œÅv XÝËœ +Uł t «—Ë« U¹¬òÂœuÐ t²ýc~½ ÊU½¬ “« “uM¼¥ªr²U¹ œ—«œÅv XÝËœ +Uł t «— Ë« tœd r¼«u½ g¹U¼— t²dÖ «— ˫“UÝ qš«œ —œU Ït½Uš tÐ «— Ë« UðÆVXÝ« Áœ«“ «d t f ʬ ‚Uð« tÐ Ë r¼œÅv bMÖuÝ «— ULý ¨rOKý—Ë« Ê«d²šœ È« µ ©ødÄ®∫UN²ýœ Ê«u¼¬ tÐ U¹ UN«ež tÐbOMJ½ —«bOÐ U¹ bO½«eO~MOdÐ «— oAŽ°b¼«uÐ œuš tJ½¬ “« gOÄb¹¬Åv dÐ «d× “« t XO s¹«∂©oýUŽ Ê«d²šœ® ¨WœËœ “« v½u²Ý ÊuâL¼—bM Ë ÒdÔ ÈuÐ UÐøXÊ«dłUð U¹dDŽ tL¼ ˨XÝ« ÊULOKÝ Ê«Ë— Xð pM¹«∑ d²šœbMMÅv tÞUŠ« «— ʬ ŸU−ý XBý t¨qOz«dÝ« ÊUŽU−ý ÊUO “«b½eN− dOALý tÐ v~L¼∏¨Áœu“¬ —U @Mł —œ ËÆXÝ« t²— —U tÐ d~¹œ —UÐpM¹« qLŽ s¹« Æœ—ˬ “UÐ U$¬ “« «— œuš »u?³× Uð bM?Åv ‰Ëe½ ÊUÖœd rUŽ tÐ t XÝ« ÊU?²ÝdÄÅXÐ ÏtN« —ˬœU¹ åd?²šœò—U²— ≠Ut b¼œÅv/ Á«— ‰œ tÐ Èb?¹œdð Ë« 7?U?¹ È«dÐ «d?¹“ ¨œ—«œÅv XÝËœ «— Ë« b?Š tÇ Uð t œu?ý ÊUO?Ð U?ð Ábý d?– dO?O?Gð U?Ð U−?M¹« —œÆ©∑∫± „Æ—® b¹œ rO¼«uš ∑∫µ —œ ʬ È“«u² gÐ —œ t uD½UL¼ ¨œ“«bMOÐ dDš tÐ «— œuš XO¦OŠÆbM 똓« Ë« UÐ Uð œd³Ð œuš Ït½Uš tÐ «— Ë« t XÝ« s¹« —uEM ÎôUL²Š« ≠VXð p¹ —œ «d?× ÊU?O “« t v/U?š Áœ«e¼U?ý U?Ð ÊUL?OK?Ý ÃËœ“« È«dÐ b?ýUÐ vÝËd?Ž sN —U?O?Ð œËd?Ý XÝ« sJ2 ±±≠∂∫≥ ≠W¨©¥∫±® býU?ÐÅv g¼U?ýœUÄ t œu?š »u?³×? tÐ åd?²?šœò ÈuÝ “« Êu?M?« s¹« ÆbÝ—Åv ¨œu?Ð ÁœU?²?Ýd g¹«d?Ð ÊU?LO?K?Ý t Ê«Ë—«dd?Š ÂUL?ð “« dðd?Ð eO?½ d²šœ t —u?D½U?L¼ ¨XÝ« ÊU?LO?KÝ “« d?ðdÐ t ©±≤≠±±∫∏® b?¹œ rO¼«uš Ë« ÏÁ—U?Зœ Ë ¨Ábý Áœ«œ X³?½Æ©±±≠∏∫∂® býUÐÅvÊËd —œ U?ÄË—« —œ UłÅt¹Ëœ« b?M?½U® œœd?ÖÅv »UO?L? Ë vuÐ d?O?ž ÈU¼ôU? tÐ ◊uÐd? t ¨åvð—U?& œdÖò ∫vE?H?K« X% vM?F? ≠X QAM? U¹dD?Ž d¦« ±¥∫¥ —œ ¨ÁËöŽ t?Ð ÆXÝ« Áb¬ ×Uš “« œd?Ö s¹« XÝ« s¹« dÐ —u?Bð ¨vÝËdŽ œËd?Ý —œ ¨l«Ë —œ Æ©t²ýcÖ∂∑∫≤¥ ª≤¥∫≤bOĵ¨≤∫∏ ªπ∫∂¥∫∏ ª∑∫≤ªµ∫∏ ª±∞∫∂∂∫±≤UJª±µ∫±∞œUÄ≠±ª¥∫±∑‚eŠªt«œ« Ë ±≥∫≤∑ª±∂∫≥U½≤∞∫±≥`½

Page 238

UNež ‰ežπ∫≥dL tÐ ‘dOALý p¹ d¼ÆYt½U³ý ”dð V³Ý tÐXÝ« t²šUÝ ZvJýu œuš È«dÐ ÁUýœUÄ ÊULOKÝπªÊUM³ ÈUNÐuÇ“«¨XÝ« t²šUÝ ÁdI½ “« «— g¹UN½u²Ý±∞¨öÞ “« «— gHIݨʫuž—« “« «— g²ð¨XÝ« t²Ý«—¬ rOKý—Ë« Ê«d²šœ X³× tÐ g½Ë—œ ˨rOKý—Ë« Ê«d²šœ È«±±¨bOMO³Ð «— ÁUýœUÄ ÊULOKÝ Ë bO¹¬ ÊËdOÐÁœ—«cÖ Ë« dÝ dÐ ‘—œU t vłUð UШ‘«ÅvÝËdŽ “Ë— —œÆ[gœ v½UœUý “Ë— —œ°\v²¼ U³¹“ tÇ ¨s »u³× v²¼ U³¹“ tÇ uð± dÄÆ] XÐU−Š XAÄ —œ bM½«dðu³ X½ULAÇXÝ« DU¼eÐ tKÖ ÊuâL¼ X¹U¼uÆbM¹¬Åv 5¹UÄ EœUFKł ÈUN¼u “« tÁb¹dÐ rAÄ ÈUNAO tKÖ ÊuÇ X¹UN½«b½œ≤ÆbM¹¬Åv dÐ uA²ý “« tb½—«œ U¼uKËœ v~L¼ÆFXO½ «“U½ p¹ êO¼ UN½¬ “« ËÆb½—«œ vł—Uš¨©∂∫∏ „Æ—® XÝ« ÊUÖœd rUŽ ”«d¼ “« ÊU¹«bš “« vJ¹ XAÖ“UÐ tÐ Á—U?ý« U¹ ¨býUÐÅv Vý —œ tUš UN¼«— vM«U½ U?¹ —uEM ≠YÆbýUÐ t²O¬ r¼ —œ XÝ« sJ2 eOÇ tÝ d¼ Æ∏≠∑∫≥ uÞ bM½U XÝ« vÝËdŽ Vý ‰uÞ —œ bOKÄ Õ«Ë—« “« XAŠË U¹“Ë— —œò U?ð t²??šU?Ý ÁU??ýœU?Ä t? XÝ« vzU??³?¹“ q×?? —u?E??M? ÎôU??L??²?Š« 7?? tÐ tłu??ð U?Ð vË X??O??½ sýË— œU?¹“ tL??K?? s¹« vM?F?? ≠ZÆbM vz«d¹cÄ Ê«uł d²šœ “« U$¬ —œ å‘«ÅvÝËdŽÆvÝUŠ« Ë vHÞUŽ vÖb½“ tÐ U𠜗«œ Á—Uý« œułË ÂULð vFD ed tÐ d²AOÐ ‰œ ≠[ÊU¹UÄ Uð t vÝËdŽ rÝ«d tÐ ◊uÐd rÝ—® b¼œÅv d?Ý 5% “«Ë¬ Ë bM v Uö 똓« È«dÐ «— œuš å+Uš Áœ«e?¼Uýò dÄ ≠\Ë XHÖ Æ±∂≠±∞∫µ ¨åd²šœò ÈuÝ “« åd?Äò Õb Ë ¨±∞≠≤∫∑ ª±∞≠¥∫∂ „Æ— 5MâL?¼ Æ©œuÐ ‰Ë«b² —œ “uM?¼ r¼œ“u½ ÊdÆœuÐ Áœd ÁœU¬ v¹UNA¹U²Ý 5MÇ È«dÐ «— Á«— ≥∫≤≠π∫± —œ œułu v¹uÖ—œ ”ËdŽ Æ≤µ≠≤≥∫≤∏ bOÄ ∫b?¼œÅv `O{uð «— »u?IF¹ ÁU?³²ý« d« s¹« Æ∂µ∫≤¥ b?OÄ ∫b½—ˬÅv d?¼uý œe½ »U?−Š UÐ «— ”ËdŽ ≠]ÅÆœ—«œÅvdÐ «— œuš »U−Š ·U“ ÏtK−Štz«—« qOœ s¹« tÐ r¼ d¹uBð s¹«® bM²¼ ÁUOÝ Ë e?Ð rAÄ “« å—«bO ÈU¼ÅtLOšò ʬ —œ t µ∫± „Æ— ÆbM¼UOÝ 5?“dÝ s¹« ÈU¼eÐ ≠DÆ©XÝ« ÁbýÆ‚u³¹ œË— vJ¹œe½ —œ Êœ—« œË— ‚dý —œ ≠E bOuð tÐ jI? fáÝ ªœuý Á—U?ý« UN½«b?½œ ÈbOHÝ t?Ð Uð œuýÅv t²H?Ö sÝ UN?AO ÏÁ—U?Зœ «b²Ð« ∫X?O½ r−M? Ábý tz«—« d¹u?Bð ≠Fªµ∫π±e±¥∫∂uÞ±π¨±∏∫±∞œUÄ≠±ª±∞∫∂±‘«µ≠≥∫∂≤±µ∫±µ∫∂ª¥∑¨≤±∫≥±bOı∫≥≤bŽ«∂∫∂¥

Page 239

∏∫¥UNež ‰ežed v½UL¹— ÊuÇ X½U³≥ÆXÝ« UÐdœ GX½U¼œ ËXÐU−Š fÄ —œ «Åt½uÖXÝ« H—U½« tJð ÊuǨXÝ« œË«œ ÃdÐ bM½U X½œdÖ¥ªXÝ« Ábý UMÐ IrzUMž È«dÐ t¨Ábý t²¹Ë¬ U$¬ —œ dáÝ —«e¼ÆJÊUŽU−ý ÈU¼dáÝ ÂULð¨XÝu¼¬ tâÐ Ëœ ÊuâL¼ «ÅtMOÝ Ëœµ¨‰«ež p¹ ÈU¼uKËœb½dÇÅv UNMÝuÝ ÊUO —œ tbbÐ “Ë— tJ½¬ “« gOÄ∂¨b½e¹d~Ð U¼Åt¹UÝ ËX— r¼«uš d —U¼u tÐ sÆK—bM t²AÄ tР˨s »u³× È« ¨v¹U³¹“ ÎUULð uð∑ÆXO½ vBI½ êO¼ uð —œ ˨ÊUM³ “« ¨s ”ËdŽ È« ¨s UÐ∏¨UOÐ ÊUM³ “« s UШs „dð «— åt½UÓ«òÅÔtK¨«— åÊudŠò Ë ådOMýòÅÏtK°L«— ÊU~MKÄ ÈUN¼u Ë Ê«dOý ÈU¼—UžÆœuý ÁbOA d¹uBð tÐ UN½«b½œ ÊœuÐ rEM tÐ Uð býUÐÅv ÊU√uð —uBÐ tAOL¼ t œuýÅv tłuð ‰cÐ UN½¬ q¦Ʊ±∫¥ „Æ— ÆXÝ« Ábý UMÐ å7HÖ sÝò ÏtA¹— dÐ ÕöD« s¹« ≠G—œ ÆXdÖ b¼«uš —«d? ÁœUH²Ý« œ—u? —uEM? 5L¼ È«dÐ ∑∫∂ —œ ¨t²?— —U tÐ t½uÖ nO?uð È«dРʬ “« È«ÅtJð U?−M¹« —œ t —U½« ≠HÆXÝ« t²— —U tÐ tMOÝ œU/ Ê«uMŽ tÐ ±≤∫∏ Ë ±≥∫∑ Ë ±±∫∂ Ë ±≥∫¥UÐ È“UÐ È«d?Ð XÝ« sJ2 vUÝ« s¹« ÆåœË«œ Ãd?Ðò bM?½U ¨býU?Ð vuKF?U½ ÊUJ? ÂU½ b?½«uðÅv tLK? s¹« ÆåÀuO?áKÓðò ∫Èd?³Ž —œ ≠IÏt²AÄ åqðò ÏÁbMM? vŽ«bð åÀuOáK?ðò ªbMýUÐÅv ·ËdŠ ÊU?L¼ È«—«œ Èd³Ž —œ å»u³?×ò Ë åœË«œò ∫bMýUÐ t²?— —U tÐ ULKÈ—UL?F? —œ vŠöD?« «— s¹« vC?F?Ð ÆbýU?Ð t²?ý«œ Á—U?ý« e?O?½ tMO?Ý tÐ vK?ÐU?Ð ÊU?Г tÐ b?½«u?ðÅv t È«ÅtL?K ¨b?ýU?ÐÅv vŽu?M?B?tÐ UN?U½ s¹« ÆXÝ« Áb?½U/ ÈU?ł dÐ ÈœU?¹ UN?½UJ? s¹« “« ÆXÝ« t²?—Åv —U tÐ v~?MÝ ÈU?¼Ån¹œ— nO?uð È«d?Ð t b½—«b?MÄÅvÆb½«ÅÁbý »U²½« ÊUýÅv×¹uKð rO¼UH XKŽÆXÝ« Ábý tO³Að `K ÊU“ —œ ÃdÐ v½Uu gÐ —Ëœ tÐ jš p¹ —œ U¼dáÝ Êbý ÁbOÇ tÐ t eK U¹ ‰uÄ ÈU¼ÅtJÝ “« ÈbM³½œdÖ ≠JtÐ «— ådò U¼ÅvCFÐ ø©±∑∫≤ „Æ—® b?ýUÐÅv 5Ö¬dD?Ž ÈU¼ÅtMOÝ œU?/ Áu Ëœ tJM¹« U?¹ ¨XÝ« t²— —U tÐ È“«uð U?−M¹« —œ U¹¬ ≠KÆ©±∫≥ «uð≠≤ ª≤∫≤≤ bOÄ® b½“UÝÅv p¹œe½ åU¹—uòÁU~½ò b½«uðÅv Èd³Ž —œ åÊœd „dðò qF ÆXÝ« Ábý Áœ—ˬ åUOÐò ¨åb¬ v¼«ušò ÈU−Ð ¨v1b ÈU?¼ÅtLłdð —œ ¨t¹¬ s¹« —œ ≠L vJ¹ ¨v½UFM È«ÅÁ—uDÝ« dFý p¹ o³Þ t bMýUÐÅv 5DK ‰ULý —œ l«Ë ÈUN¼u UNM¹«≠ Æ©∏∫≤≥ bŽ«® b¼œ vMF eO½ Êœdª≤∏∫≥∏bOı∏∫≤lýu¹∑∫∂ª±∞∫±µ∫∑±±≠±∞∫≤∑‘«¥∫∑±∑¨π∫≤±∂∫≤±∑∫≤±µ∫±≤∑≠≤µ∫µf«µ∫∑ªπ≠∏∫≥Yð≤≥∫µ«uð≠±ª∂∫µ—«

Page 240

UNež ‰ežπ∫¥¨s dL¼ Ë Ms d¼«uš È« È«ÅÁœuЗ «d ‰œ uðπ¨X¹UN¼U~½ “« vJ¹ UÐ UNMð ¨È«ÅÁœuЗ «d ‰œ uðÆNbM³½œdÖ ÈU¼ÅtIKŠ “« vJ¹ UÐ UNMð¨uð oAŽ XÝU³¹“ tDZ∞¨»«dý “« dðuJO½ ¨uð oAŽ XÝuJO½ tÇ°UN½UKÐ ÂULð “« d²AOÐ X¹U¼dDŽ Ït×¹«— ˨s ”ËdŽ È« ¨b½UJÇÅv «— qŽ X¹UN³±±¨OXÝ« dOýË qŽ X½UГ d¹“ÆXÝ« ÊUM³ Ït×¹«— ÊuÇ X¹U¼ÅtUł Ït×¹«— ˨s dL¼ Ë s d¼«uš È« ¨v²¼ t²Ð vžUÐ uð±≤¨t²Ð PvžUÐÆÁbý dN Ë „ô È«ÅtLAÇ—U½« ÊU²š—œ “« XÝ« Qv½U²ÔÐ X¹UNUN½±≥¨R«—«uÖ ÈU¼ÅÁuO UШq³MÝ Ë UMŠ¨Ê«dHŽ“ Ë q³Mݱ¥¨5Ç—«œ Ë v½¨—bM ÊU²š—œ ÂULð UÐœuŽ Ë dÔÆSUN½UKÐ s¹d²NÐ vULð UÐvAŠË Ê«uOŠ p¹ jÝuð Ë œ«b½ «d ‘uÖ Ë« ÈU¼—«bA¼ tÐ U« œËdÐ U$¬ tÐ —UJý È«dÐ Uð œd uŽœ «— œuš »u³×? ÏtN« ÊU¹«bš “«Æœe¹d~Ð UNM¹« ÏtL¼ “« Uð bMÅv «— œuš —U¹ »u³× ¨fJŽdÐ U−M¹« —œ Æbý t²AË® ÕöD« s¹« t? V³Ý s?¹« tÐ U¹ ¨b?ýU?Ð t²?d?Ö —u? ÈdB? 4?Ý d?O?ŁQð d?Ł« —œ XÝ« sJ?2 åd?¼«u?šò ÕöD?« “« ÁœUH?²?Ý« ≠MÊU¹—u?Š sN rÝ— p?¹ r¼ b¹U?ý U¹ ¨b?¼œÅv «— å»u?³×?ò U?¹ ¨ÅåXÝËœò U¹ ¨Ååt¹U?L?¼ò ÈU?MF? ©å—U?¹ò Ë å—œ«dÐò 5?Mâ?L?¼t²d¹cÄ Èd¼«uš tÐ d?¼uý ÈuÝ “« dÖ« d?L¼ ¨Ê¬ o³Þ t ©±≥∫±≤ bOÄ „Æ—® XÝ« t²U?¹ »Uð“UÐ eO½ rO?¼«dЫ a¹—Uð —œ t ÁœuÐƱ∫∏ „Æ— Ɯ˗Åv dðôUÐ ‘«Åv¹UC XOFu ¨œuýÆ©rKÞ Ë bÐ rAÇ „Æ—® ÈdÖËœUł ÂuÝ— tÐ XÝ« È«ÅÁ—Uý« ÎôUL²Š« ≠NÆ©±∞≥∫±±π ª±±∫±π e „Æ—® UNO½«dMÝ tÐ U¹ ©±∫µ 5MâL¼ ª≤∫± „Æ—® XÝ« tÝuÐ tÐ Á—Uý« U¹ —uEM ≠O—uEM? Æb½«ÅÁœd? ◊U³?M²?Ý« «— å⁄UÐò ÊU?L¼ v1b? ÈU¼ÅtL?łdð Æb?½«ÅÁœ—ˬ «— åtLA?Çò ÏtLK? ¨Åå⁄UÐò ÈU?−Ð vD?š Ït?½ všdÐ ≠PË« tÐ ±µ Ït¹¬ —œ d²šœ Æœ—«b?½ oKF?ð Ë« tÐ “uM¼ tJ?M¹« U?¹ ¨XÝ« dÄ Ê¬ tÐ oK?F²? jI d²?šœ ʬ tJM?¹« vMF¹ ¨XÝ« vB?ý pK?LðÆXHÖ b¼«uš aÝUÄÆœ—ušÅv/ rAÇ tÐ ≥≠≤ bOÄ —œ ªXÝ« Ábý ÊUГ s¹« œ—«Ë vÝ—U “« t t²— —U tÐ åf¹œdÓÄò ÏtLK ¨Èd³Ž q« —œ ≠QbMÅv Á—U?ý« ‘d²?šœ tÐ —bÄ t¹e?ON?ł tÐ t býU?Ð ULK? UÐ È“U?Ð p¹ b½«u?ðÅv åUN?UN½ò ÆXÝU?¼ÅtMO?Ý tÐ Á—Uý« —u?EM? b¹Uý ≠RtÐ «— œuš ÈUł v¹UC rO¼UH s¹« vULð Æ©µ≥∫≤¥ bOÄ® b¼œÅv Ê“ —bÄ tÐ œU«œ t È«Åt¹b¼ tÐ eO?½ å«—«uÖò Æ©±∂∫π œUÄ≠±®Æb¼œÅv gÐu³× tÐ d²šœ rOKð ·dB váÝË— Ê“ jÝuð U?¼dDŽ s¹« “« všdÐ ±∑∫∑ Y« —œ Æ©∂∫≥ „Æ—® b?M¹¬Åv XÝœ —Ëœ ÈUNM?O“dÝ “« ÊU¼UO?Ö s¹« d¦« ≠Sµ∫∂≤∫±≥∫µY«ª∏∫≥ÃËdš±∫µµ‘«ª≤∑∫≤∑bOĪπ∫¥µeª±∑∫∑Y«∑∫±¥u¼±∏≠±µ∫µY«∏∫≤`½ ªµ∫≤Uł±¥∫∑ ª±∂∫¥

Page 241

≥∫µUNež ‰ež¨UNžUÐ ÏtLADZµ d²šœÁb½“ »¬ ÁUÇ°œuýÅv È—Uł ÊUM³ “« t¨»uMł œUÐ È« UOÐ Ë ¨‰ULý œUÐ È« eOšdб∂∫“ÓuÐ s ⁄UÐ dаœuý dA²M ʬ ÈUN½UKÐ Uðœuý qš«œ œuš ⁄UÐ tÐ s »u³×°Tœ—uРʬ È«—«uÖ ÈU¼ÅÁuO “« ˨«ÅÁb¬ —œ œuš ⁄UÐ tÐ s± dĨs dL¼ Ë s d¼«uš È«¨Â«ÅÁbOÇ g¹uš ÊUKÐ UÐ «— œuš dÔ¨Â«ÅÁœ—uš g¹uš qŽ UÐ «— œuš qŽ Ït½UýÆU«ÅÁbOýu½ g¹uš dOý UÐ «— œuš »«dý¨Ê«—U¹ È« b¹—uÐ ÊUÖbM¹«dÝ ÁËdÖÆVb¹uý XdÝ oAŽ “« Ë bOýuMÐF±»±P=_¹C±Ϲb²±b`ÆWXÝ« —«bOÐ rœ U« ¨,«ušÅv s≤ ©d²šœ®°b½“Åv —œ Ë« °ÂuMýÅv «— œuš »u³×¨s —U¹ È« ¨s d¼«uš È« ¨s “UÐ .«dÐ ©dÄ®ªs ÏtKU È« ¨s dðu³ È«XÝ« rM³ý “« dÄ ÂdÝ t «d¹“ÆVý «dD “«dÄ .UNH“ ËørýuáÐ “UÐ «— ʬ t½u~Ç ∫«ÅÁbM «— œuš ÏtUł≥ ©d²šœ®øX“UÝ 5dÇ «— UN½¬ t½u~Ç ∫«Åt²ý «— œuš ÈUN¹UÄ—œ ÆXÝ« ÁœuÐ ÁUÐ X¹u?Ið ÈU¼Ë—«œ U?NM¹« b?¹Uý Æb½“U?ÝÅv 5Ö¬dD?Ž «— t½UuK? œU«œ ÈU¼ÅtU?ł ¨π∫¥µ e —œ tJO?UŠ —œ ¨b½u?ýÅvd~?½U?¹U?/ váÝË— Ê“ ªœ—«b?½ vU?ÄU?½ vÖb?½“ ÎUËe? Áœd?Ð —U? tÐ dD?Ž t v½“ Ë œË—Åv/ —U? tÐ È—U?U?½“ È«d?Ð jI d?D?Ž ¨t−?O?²½ ©¥∫± „Æ—® XÝ« åÁUýœUÄò p¹ ÎUF«Ë œU«œ ¨vN~½«Ë ÆXÝ« »uš ÈU¼eOÇ “« bÐ œdЗUÆœd³Ð c Ë« œułË “« Uð b¹UOÐ Ë« Ë œuý gÄ dÄ È«dÐ g¹U¼dDŽ t bO« s¹« UÐ b¹uÖÅv aÝUÄ d²šœ ÊuM« ≠TÆœdÐÅv l²Lð d²šœ œułË “« Ë b¹¬Åv dÄ ≠UtÐ t ©≤∫µ „Æ—® œu³?½ gOÐ ©È“«œdÄ ‰U?Oš p¹ U?¹® »«uš p¹ e?ł ÈeO?Ç gÐ s¹« ªb?Ý—Åv ÊU¹U?Ä tÐ U−?M¹« —œ d?Fý 5?uÝ ≠VË« ¨»«uš ÊU¹UÄ —œ Æ©±∫≥ „Æ—® œu?Ð Áœ«œ XÝœ Ë« tÐ ©±∑∫≤ „Æ—® œuÐ Uö q×? tÐ dÄ Êb¬ d?E²M? ÁœuNOÐ v²?Ë d²šœ t r¼ —UÐ p?¹ È«dÐ Ë ¨©∏∫± „Æ—® b?½«ÅÁb?ý b?ŽU? ÊU?A?¹« ‰U?Ë tÐ X³??½ ÂU$«d?Ý t œu?M?ýÅv «— ÊU?Öb?M¹«d?Ý ÁËd?Ö “«Ë¬±≥¨±≤∫≤U½±π∫≤∂bOı≥≠±≤∫±±¥∫∑ ª±≥∫¥∏∫≤≤∞∫≥UJª¥∞≠≥∂∫∂—Ë«œ∂∫±¥u¼µ

Page 242

UNež ‰ež¥∫µ¨Yœ—ˬ gOÄ tâ¹—œ “« «— œuš XÝœ ,u³×¥Æb¹“d Ë« V³Ý tÐ Z.UAŠ« ˨.UA~Ð ,u³× È«dÐ Uð r²ÝUšdÐ sµ¨qH ÈU¼Åt²Ýœ ÈË— dÐ ËbOJÇ d +U²Ýœ “«Æ[l¹U dÔ +U²A~½« “« ˨œuAÖ ,u³× È«dÐ ›«— —œ¤s∂°œuÐ Ábý b¹bÄÅU½ ¨t²— ¨,u³× U«\b¬Åv —œ tÐ s ÊUł ¨XHÖÅv sÝ Ë« ÊuǨr²UO½ Ë r²ł «— Ë«°XH~½ aÝUÄ «d Ë« Ë Âœ“ «b «— Ë«¨bM²U¹ «d ÊU½U³N~½∑ªb½œdÖÅv dNý —œ t ÊU½¬¨bM²šUÝ rŠËd− ¨b½œ“ «d ÊU½¬Æ]b½bMdÐ s “« «— .«œ— U¼Ë—UÐ ÊU½U³N~½∫r¼œÅv bMÖuÝ «— ULý ¨rOKý—Ë« Ê«d²šœ È«∏øœd bO¼«uš ÊUOÐ tÇ Ë« tÐÆrIAŽ —ULOÐ s tJM¹«øœ—«œ Èd~¹œ “« gOÐ eOÇ tÇ s »u³×π ÊUÖbM¹«dÝ ÁËdÖøÊU½“ ÊUO —œ s¹dðU³¹“ È«œ—«œ Ê«d~¹œ “« gOÐ ÈeOÇ tÇ uð »u³×øDv¼œÅv bMÖuÝ 5MÇ s¹« «— U tÆ¥∫± ◊uÐd `O{uð „Æ— ª©π∫± „Æ—® b½dÐÅv —U tÐ Ëœ d¼ È«dÐ lLł —uBÐ «— å—U¹ò ’uB ÕöD« ¨ÁbýÆXý«œ vz«eÐ XOL¼« UOK Ê«—bÄ Ë ÊU³¼«— œe½ t¹¬ s¹« åÆÆÆÂU~M¼ Vý ¨œuš d²Ð dÐò ±∫≥ „Æ— ≠WoAŽ U« ÆÈdÖÅÁuAŽ ÈË— “« Ë« 7ý«cÖ dE²M r¼ b¹Uý Ë ¨XÝ« Áœd d¹œ —bIM¹« dÄ tJM¹« “« rAš b¹Uý U¹ Âdý “« vUŠ v½UOÐ ≠XƜ˜Åv Ë« ‰U³½œ tÐ d²šœ ¨œuýÅv —Ëœ dÄ v²Ë Ë XÝ« dðbMËdO½ d²šœÆbM “UÐ —œ Œ«—uÝ “« g½U²A~½« Êb½«—cÖUÐ «— v½Ë—œ qH ÁbOýuÅv dÄ b¹Uý ≠YÆ©∑∫± U×O{uð „Æ—® b½—ˬÅv »UŠ tÐ eO½ ÊUł ÁU~¹Uł ÎU³Už «— Ê¬Ë XÝ« UÝUŠ« ÁU~¹Uł rJý ÈUAŠ« ≠ZÆbM “UÐ «b Ë dÝ ÊËbÐ «— qH tJ½¬ È«dÐ ≠[dÄ «d¹“ Âb?ý ‰UŠÅvÐò tJM¹« d?~¹œ Ë ¨årM Uö «— d?Ä Uð ÂË—Åv ÊËdO?Ðò tJM¹« vJ?¹ ªbýUÐ t²ý«œ vM?F Ëœ b½«uðÅv s¹« ≠\ÆåXÝ« t²—t«œ« Ë ±∫≥∑∫≤∑∫±µ∫≤±≥∫±±µ∫±

Page 243

±∂∫µUNež ‰ež¨XÝ« ÊuÖÅqF Ë ÁbMAš—œ s »u³×±∞ d²šœÆEœuýÅv e¹UL² —«e¼ Áœ ÊUO —œ¨XÝ« hUš Ë »U½ ÈöÞ “« ‘dݱ±¨XÝ« q½ ›ÈU¼Åtýuš¤ g¹UNH“ÆF⁄ö ÊuâL¼ ÁUOÝÊ«Ë— ÈUNЬ —UM —œ XÝ« Ê«dðu³ ÊuÇ g½ULADZ≤dOý —œ ÊUMÅÂULײݫ ÆGdN½ ÏÁ—UM —œ ÁbO—¬¨XÝ« ÊUKÐ ÈU¼ÅtâžUÐ ÊuâL¼ g¹U¼Åt½uÖ±≥ÆH5Ö¬dDŽ v¹U¼ÅtAOШXÝUNMÝuÝ g¹UN³ÆbM½UJÇÅv l¹U d tXÝ« IvzöÞ ÈU¼ÅtIKŠ g½«Ë“Uб¥ÆbýUÐ Ábý Áb½UA½ UN½¬ dÐ błdГ tÃUŽ “« XÝ« È«ÅtJð gLJýÆœu³ uU¹ “« ÁbOýuÄXÝ« bOHÝ dd ÈUN½u²Ý g¹UNUݱµÆbýUÐ t²dÖ —«d »U½ ÈöÞ ÈU¼Åt¹UÄ ÈË— dÐ t¨XÝ« ÊUM³ ÊuÇ ‘«ÅÁdNÇÆJ—bÝ ÊU²š—œ ÊuÇ hA¨vM¹dOý eł XO½ ÈeOÇ Ë« ÂU±∂°XÝU¼Åc Ë« —œ eOÇ tL¼ ˨s —U¹ XÝ« 5MÇ s¹« Ë ¨s »u³× XÝ« 5MÇ s¹«ÆrOKý—Ë« Ê«d²šœ È«qLŽ Æb?½œd? —U?²— gM?b?Ð Èd?²?šœ Êuâ?L?¼ Ë« U?Ð ÆœËdÐ ÊËd?O?Ð ¨t²?ÝUšd?Ð d?²??Ð “« XŽd?Ð b?½«u?²Ð U?ð b?O?ýuÄ «— «œ— s?¹« d²?šœ ≠]t XÝ« ÊU?²?Ýd?ÄÅXÐ ÏtN?« ʬ È«d??łU? —ˬœU?¹ tU?ł Êœd? —b?Ð sð “« Æb?M??²?ý«œ »«u?š —œ t XÝ« vK?L?Ž “« d?ðÅs?A?š ÊU?½U?³?N?~?½ÆXý«cÖÅv ÈUł dÐ «— È«ÅtUł ÊUÖœd rUŽ ÏÁ“«Ë—œ d¼ —œ X¹UÐÅvÆXÝ« eO¬ÅtMFÞ ÎUFD ‰«ÏuÝ s¹« ≠DX³½ Ë« tÐ È«ÅÁ—uDÝ« dUMŽ ¨UNO?½UFM È«bš tKLł “« ¨XÝ« dðdÐ Èd?~¹œ eOÇ d¼ “« ådÄò t b¼œ ÊUA?½ tJ½¬ È«dÐ åd²šœò ≠EÆb½UÅv vN« f¹bMð p¹ tÐ ådÄò ÆœdÐÅv —U tÐ œË«œ Ë åb³Fò tÐ vð«—Uý« ¨Ë« nOuð È«dÐ ‰UŠ 5Ž —œ Ë b¼œÅvÆbMýUÐÅv ÁUOÝ ¨q½ ÊU²š—œ “« všdÐ È«Åtýuš ÈU¼ÅÁuO ≠F È—Uł ©rAÇ ÈbO?HÝ dN?E® dOý ʬ —œ t ©pý«® »¬ —U?M —œ XÝ« rAÇ tO?³MŽ d?NE ¨ŸuM?² ÈUN~?½— UÐ v¹U¼d?Ä UÐ ådðu?³ò ≠Gª≤µ∫≤µbOı≤∫±∂uLÝ≠±ª¥∫≤ª≥∫±∏uLÝ≠≤≤∏∫∑Uł±µ∫±±∞∫±ª±≤∫±¥¥e±∏∫≤∂vMÐ≥∫≤

Page 244

UNež ‰ež±∫∂¨uð »u³× XÝ« t²— U−± ÁËdÖøÊU½“ ÊUO —œ s¹dðU³¹“ È« ÊUÖbM¹«dÝuð »u³× ÁœdáÝ Á— uÝ 5«b tÐørOM u−²ł «— Ë« uð UÐ t¨XÝ« Ábý œËd œuš ⁄UÐ tÐ s »u³×≤ d²šœ¨ÊUKÐ ÈU¼ÅtâžUÐ tÐKUNžUÐ —œ «dÇ È«dÐÆUNMÝuÝ ÊbOÇ È«dШXÝ« s ʬ “« ,u³× Ë r²¼ œuš »u³× ʬ “« s≥ÆLXÝ« «dÇ —œ UNMÝuÝ ÊUO —œ t Ë«`»CÓ±ĒcC¼b¨Måtdðò ÊuâL¼ ¨s —U¹ È« ¨v¹U³¹“ uð¥ dĨrOKý—Ë« ÊUÐ UÐdœÆU¼dJA ÊuâL¼ NX³O¼dĨʫœdÖdÐ s dЫdÐ “« «— œuš ÊULAǵ°œ“UÝÅv ÊUA¹dÄ «d «d¹“XÝ« ÁœU ÈU¼eÐ “« È«ÅtKÖ ÊUÐ uð Ê«uOÖÆb¹¬Åv œËd œUFKł “« tXÝUNAO “« È«ÅtKÖ X¹UN½«b½œ∂ªbM¹¬ÅvdÐ uA²ý “« tb½—«œ v¹U¼uKËœ v~L¼ÆXO½ «“U½ p¹ êO¼ UN½¬ “« Ë ÆXÝ«ÆX— b¼«uš —U tÐ åd²šœò È«dÐ ≤∫∂ —œ d¹uBð s¹« U« ÆXÝ« 5Ö¬dDŽ g¹— tÐ Á—Uý« ≠HÆœbMÐÅv «— œuš »u³× UN½¬ UÐ ÁUýœUÄ t bM²¼ bM³²Ýœ qJý tÐ ÎôUL²Š« vzU¼u~M« åvzöÞ ÈU¼ÅtIKŠò s¹« ≠IuÝ p¹ “« t XKŽ s¹« tÐ tJ?KÐ ¨—uÐ U?¹ XÝ« Èu bOH?Ý Ë« t XO½ V?³Ý s¹« tÐ ©åÁubO?HÝòÅΩ® åÊUM?³ò tÐ åd?Äò tO³A?ð ≠JÆœ—«œ v²AÄdÄ ÈU¼u d~¹œ ÈuÝ “« Ë XÝ« ÁbMAš—œÆXÝ« ⁄UÐ s¹dðÅvUŽ åd²šœò ≠KdÝ “« ¨»«u?š v¹u?łÅvA?O?Ä “« fÄ XO?F?«Ë Êu?âL?¼ «— d?F?ý 5?u?Ý Ÿu?{u t? ÈdF?ý ¨b?Ý—Åv ÊU?¹U?Ä tР—U?N?Ç d?Fý U?−?M?¹« —œ ≠LÆœdOÖÅvtÐ U?¹ ¨©≤¥≠≤≥∫±∂ œUÄ≠± „Æ—® œu?Ð X?²?¹U?Ä åtd?ðò t? XÝ« È«ÅÁ—Ëœ tÐ oK?F?²? »U?²? s¹« t œ—«œÅv/ ÊU?O?Ð ”U?O? s¹« ≠Mp¹ “« t¹UI s¹« U« ª©bý X²¹UÄ Î«bFÐ qOœ 5L¼ tÐ b¹Uý Ë ¨œuÐ Ábý œU¹“ —UOÐ dNý s¹« dNý ʬ v?Þ t® ÊULOKÝ ÏÁ—˜哫 ÊœdÐ cò vMF?¹ tLK È«ÅtA¹— ÈU?MF UÐ ¨d?~¹œ ÈuÝ “« Ë ªœeO?¼dÄÅv œuÐ —U?Ð Xö g²ýu½dÝ t Ád?UÝ tÐ Á—Uý« “« uÝ XÝ« sJ2 eO½ årO?Ký—Ë«ò ÆXÝ« d²šœ ÂU?½ tdð ≥≥∫≤∂ bŽ« —œ vN?~½«Ë ªåcò UÐ XÝ« ·œ«d?² tLK s¹« ∫b?MÅv È“Uб∫≥±∂≠±≤∫¥±≥∫µ±∂∫≤¥∫≤π∫¥±∫¥≤∫¥∂

Page 245

±±∫∂UNež ‰ež XÐU−Š fÄ —œ «Åt½uÖ∑ÆXÝ« —U½« tJð ÊuÇtJK XBý∏tFÓ²Ô œU²A¼ ËÆObM²¼ —ULAOÐ Ê«uł Ê«d²šœ ˨XÝ« t½U~¹ ¨s ÏtKU ¨s dðu³ ›U«¤π¨XÝ« g¹uš —œU Ït½U~¹ Ë«Æœ—ˬ UO½œ tÐ «— Ë« t XÝ« v½“ PÊU׳ԗ œ—u Ë«ÆQbM½«ušÅv ‘«Åt²−š ¨bMMOÐÅv «— Ë« t v½«d²šœÆRbMMÅv gA¹U²Ý eO½ U¼ÅtFÓ²Ô Ë U¼ÅtJK¨œuýÅv S—«b¹bÄ ÁU~Ä ÊuâL¼ t Èd²šœ ʬ XOò±∞©oýUŽ Ê«d²šœ®¨ÁU bM½U0 U³¹“¨bOý—uš ÊuâL¼ ÁbMAš—œåøU¼dJA ÊuâL¼ X³O¼ dĨ«ÅÁb¬ œËd ËœdÖ ÊU²š—œ ⁄UÐ tб±rMO³Ð «— TÁ—œ ÏÁ“Uð ÈU¼Åt½«uł UðÁœ“ t½«uł „Uð U¹¬ t rMO³Ð UðÆXÝ« Áœd qÖ —U½« ÊU²š—œ ËqF Ë ©±∞∫∏ ªvL?uý Ω±∫∑ ªÊU?LO?KÝ ÂU?½ Ω±∫± „Æ—® åv²öÝ Ë `K?ò “« XÝ« qJ?A²? t t²— —U? tÐ gM¹œU?/ ÂU?½ dÞU?Г« vJ¹ —œU? ÂU?½ Æå`K? ÏÁb?MM? ÊU?O?Ðò U?¹ å`K ÏÁb?½—ˬò ∫œu?Ð b?¼«u?š ʬ vMF? ¨—u?B?M?¹« —œ ªåÊœ«œ rOK?F?ð ¨Êœd? »U?ðdÄòÆbýUÐÅv åUýËd¹ò ≥≥∫±µ œUÄ≠≤ —œ ÊU¼UýœUÄÈUN?U½ U?Ð ”bI? 5“d?Ý ÈU¼d?Ný s?¹« bM?½U tJ?KÐ ¨oA?Ž Ë @Mł Ït?N« b?M½U? t½ ¨åX³O?¼dÄò r?¼ Ë XÝ« åU³?¹“ò r¼ åd²?šœò ≠NÆs¹œU/ÊULOKÝ “« d²NÐË dðdÐ Ë« ¨±≤≠±±∫∏ —œ eO½ Ë pM¹« ¨œu?ýÅv t²ýU~½« vJ¹ ÊULOKÝ tÐ »u³× t b?Ý—Åv dE½ tÐ ±±∫≥ —œ dÖ« ≠Ot .—«œ —U Ë d?Ý åÁbM?¹«e« ‘—U?Lý ÏÁu?Oýò U?Ð b¹U?ý U« ªœ—«œ œËb?× ÈœU?FЫ ≥∫±± œU?Ä≠± UÐ t?¹UI? —œ «d?dŠ s¹« ÆXÝ«—œ t åÊ«uł Ê«d²šœò ÆbMÅv «— q³ Á—Uý« œ—u œ«b?Fð Ê«d³ł å—ULAOÐò ÏtL?K ¨‰UŠdNÐ ªbýUÐÅv Èœ«bF?ð tÐ Á—Uý« ‘—uEMdE½ d?E²M? t bM?²¼ v½«d?²šœ d?²AO?Ð U¹ ¨b?MýUÐÅv 5?e²?K Ëeł U?¹ U−?M¹« —œ ¨bM?²ý«œ t½U?~âÐ vI?AŽ ÁU?ýœUÄ tÐ X³?½ ¥≠≥∫±Æ©±∑≠±≤∫≤ d²Ý« „Æ—® bMýUÐÅv «Ëd½Ud nDƱ∞∫∂ „Æ— ¨XÝ« ÊU׳— œ—u r¼ Ë åÁbMAš—œò r¼ Ë åhUšò r¼ ¨d²šœ ≠PÆ≤∏∫≥± Îö¦ „Æ— ªXÝ« åU¼Å‰U×ÐUýušò qF ÊUL¼ t²— —UJÐ qF Æ≤∫≤ Ë ≥∫± bM½U ¨bM²¼ åÊ«uł Ê«d²šœò —uEM ≠Q¨b¹U²?ÝÅv «— Ë« ‘—œU? jI t½ ¨VO?ðdð s¹« tÐ ÆXÝ« t²?— —U tÐ åU?¹uK?K¼ò —œ t XÝ« ÊU?L¼ ¨t?²— —U? tÐ t vKF? U−?M¹« —œ ≠R ¨b¹¬Åv ʬ ‰U³?½œ tÐ t vðU¹¬ ÆbM?¹UAÖÅv Ë« g¹U?²Ý tÐ V d?¹“ eO½ œu?Ð oAŽ ÊUA?BB?ð t —uNA? È«d?dŠ ÊU½“ s¹« tJ?KÐ≥∫¥∏∫≤Uł≥∫¥Y«ª∂∫≥ª±≤∫±¥‘«ª±∂∫≤∂vMб∫±≤UJ¥∫∂±≥∫∑

Page 246

UNež ‰ež±≤∫∂∫U +«œÅv/±≤ ©d²šœ®ÆÆÆVÆÆÆåWvLÓuýòd²šœ È« ¨œdÖ“UÐ ¨œdÖ“Uб ÁËdÖ°.d~MÐ uð tÐ U𠨜dÖ“UÐ ¨œdÖ“UÐ ÊUÖbM¹«dݨb¹d~½Åv «— åvLÓuýòd²šœ «dÇ dÄøXv¼ËdÖ Ëœ h— —œ ÊuâL¼¨›X¹¤UNbMÝ —œ uð ÈUN¹UÄ XÝU³¹“ tÇ≤°YÁœ«e¼Uý d²šœ È«¨XÝU¼bM³½œdÖ ÊuâL¼ X¹U¼uKNÄ ÈUM×½«ÆbMdM¼ XÝœ —UœdÖ XÝ« v{uŠ ZXU½≥Æb¬ b¼«u½ r ʬ —œ t¹Ëœ« tÐ t²O¬ ÏÁœUÐ tXÝ« ÂbMÖ ÏÁœuð XLJýÆbýUÐ Áœd ‘«ÅtÞUŠ« sÝuÝ t¨bM¹u¼¬ Ëœ ÊUÐ «ÅtMOÝ Ëœ¥Æ‰«ež p¹ ÊU√uðÆÊUA¹« —U²HÖ “« v×¹uKð vu qI½ÆœuýÅv nOuð tN« p¹ bM½UL¼ tJKÐ U¼ÅtJK “« dðdÐ UNMð t½ d²šœ ≠SË b¹¬Åv—œ XdŠ tРʬ —œ Ê«—UÐ ÊU?¹dł t XÝ« œË— d²?Ð vMF tÐ åÈœ«Ëò vÐd?Ž tLK Ë å‰U×?½ò Èd³Ž tLK? tLłdð åÁ—œò ≠T≠¥∫±∑œUÄ≠± „Æ—® b¹¬Åv—œ b¹bý ÊU?OGÞ —u tÐ Ê«—UÐ —U?³Ö— Ë ÊUuÞ ÊU?“—œ vË XÝ« pAš VKž« ÊU²?ÐUð qB —œÆ©≤±∫µ—Ë«œ ª±µ∫∂»u¹« ª∂«— Âœušò Ê«u?ðÅv UN?e?ž ‰ež »U?² d?ÝU?ðdÝ —œ tL?K s?¹« vMF? o³Þ ÆÂœu?š vM?F¹ b?½«œÅv/ s ÊU?ł ∫vEH?K«ÅX?% å+«œÅv/ò ≠UÆœd tLłdð årÝUMýÅv/d?Ä tÐ Á—Uý« X?O½ Âu?KF?® «d +U?ł ¨Â«Åt²?½«b?½ sò ∫býU?ÐÅv 5M?Ç ¨XÝ« Âu?NH?U½ ÎU?³¹d?Ið t t¹¬ s¹« Ït?LK? tÐ tLK? tLłd?ð ≠Vt²— —U tÐ »«œUM?OLŽ tÐUA? È«ÅtLK årH?¹dý Âuò È«dÐ ¨Èd?³Ž 7 —œ åÆXÝ« Áœ«œ —«d? rH¹dý Âu ÈU?¼ÅtЫ—« ©d²šœ U¹ XÝ««— ʬ Ê«uðÅv U¹ ¨b½«ÅÁœd? X³Ł 廫œUMO?ÒLŽò «— ʬ v½U½u¹ tL?łdð bMÇ ¨Áœd? X³Ł åV¹œU½≠vÒL?Žò «— ʬ vð—uÝU 7 ÆXÝ«tL¼ È«dÐ t bý qzU v¹UMF t¹¬ s¹« È«dÐ Ê«uð v/ ‰UŠdNÐ Æ©≥∫∂ uLÝ≠≤ ª±∫∑ uLÝ≠±® œd `O×Bð 廫œUM?OЫò —uBÐbM?¼«u?š r?H?¹d?ý Âu? ÈU?¼ÅtЫ—« ÈË— d?Ð «d? œu?š t r²??½«œÅv/ò ∫rO?M?Åv qI?½ «— tL?łd?ð b?M?Ç U?−?M?¹« —œ Æb?ýU?Ð ‘d?¹c?Ä qÐU?“« s Ït²Ý«uš ÊU?NÖU½ò ªåfO?z— Ê«uMŽ tÐ ¨XÝ« Áœd? —«uÝ 3u ÈU?¼ÅtЫ—« ÈË— dÐ «d ©°® s? oAŽ vË ¨+«œÅv/ò ªåœ—«cÖªåb½«— ÂbMLðËUÝ Âu ÈU¼ÅtЫ—« ÊUO tÐ «d +Uł Ït²Ý«uš ÆÆÆr²½«œÅv/ò ª©-RRQ® åXšUÐ n¹dý Âu È«dÐ È«ÅtЫ—« s5REHUW7RXUQD\ vM?F?¹ d??H? Ëœ ÆåÁœ«e?¼U??ý ÂU?I? —œ ¨Xš«b?½« 3u? ÈU?¼ÅtЫ—« ÈË— d?Ð «d?? ©°® oA?Ž U?« ¨ÆÆÆ+«œÅv/ò«— v~Mł ÈU¼ÅtЫ—« Ë bAÐÅv U$ —UÝ« “« «— gu «bš t bM?OÐÅv ÁbM¹u½® ¨‰UŠd¼ tÐò ∫bM¼œÅv tz«—« ÈdO?Hð 5MÇåÆbM “Už¬ «— ÊU“ dš¬ dBŽ t È“ËdOÄ ¨b½UÝ—Åv È“ËdOÄ tÐÆ©≥∫± œUÄ≠±® XÝ« ËUH² v/uý pAOЫ UÐ ª©±∞∫∏ Xý«œœU¹ Ë ÆÊULOKÝ „Æ—® ©`K vMF tЮ åÂöÝò ÏtA¹— “« ≠Wª≥∫≥≤bOÄ≤∂∫±≥lýu¹µ∫¥∑

Page 247

±∞∫∑UNež ‰ežÆ[ÃUŽ “« XÝ« vłdÐ ÊuâL¼ X½œdÖµ¨XÝ« \åÊu³AŠòÈU¼Åtâ{uŠ X½ULAÇÆ]årOÓÐÓ—ÅXÓÐ ÏÁ“«Ë—œòvJ¹œe½ —œ¨XÝ« ÊUM³ ÃdÐ ÊUÐ «ÅvMOÐÆDXÝ« 5L —œ oAœ ÈuÝ tÐ t XÝ« Eåqdò ÊuâL¼ uð ÈË— dÐ dÝ∂¨býUÐÅv FÊ«už—« bM½U0 dÝ Ã«u« ËÆXÝ« Ábý —U²dÖ Ê¬ GÈU¼Åt²UÐ tÐ ÁUýœUÄ p¹¨È—«œ È«ÅtÐcł tÇ Ë v¹U³¹“ tÇ∑°U¼Åc d²šœ È« ¨HoAŽ È«¨IXÝ« q½ Xš—œ tO³ý uð XU∏ÆU¼Åtýuš tO³ý X¹U¼ÅtMOÝ Ë¨b¬ r¼«ušdÐ q½ Xš—œ dÐ ∫«Åt²HÖπÆXdÖ r¼«uš «— ʬ ÈU¼ÅÁuO ÏÁœuð¨býUÐ —u~½« ÈU¼Åtýuš ÊuâL¼ X¹U¼ÅtMOÝ t ‘U °Á¬¨UN³OÝ dDŽ XH½ Ït×¹«—ÆÆÆJ»uš »«dý ÊuâL¼ XU ˱∞ÆXÝ« Áb½U vUÐ ÊU²ÝdÄÅXÐ ÏtN« v“— h— “« t XÝ« ÈeOÇ UNMð ¨býÅv «dł« dH½ Ëœ U¹ ÁËdÖ Ëœ jÝuð t vÝËdŽ h— s¹« ≠XnOu?ð ”b?I 5?“d?Ý ÈU?O«d?G?ł ”U?Ý« dÐ «— Ë« ÁU?Ö t ©π≠¥∫∂ „Æ—® œ—ˬÅv qL?Ž tÐ œu?š —U¹ “« Èb?¹b?ł 5?% d??Ä ≠YÆb¼œÅv t«œ« dÝ tÐ Uð Áœd ŸËdý UÄ “« —U s¹« È«dÐ Ë ¨bMÅv¨—U¼“ tÐ Á—Uý« X½«œ t½UÐœÏu? ÈœdЗU «— ʬ b¹UÐ ÆXÝ« h?AU½ ¨Ábý tL?łdð ¥∫±∂ ‚eŠ ”UÝ« dÐ t ÕöD?« s¹« vMF ≠ZpÇu ÈU?¼ÅtL??− —œ e?O?½ —u 5?L?¼ tÐ Ë œu?ýÅv nO?uð ‰ö¼ p¹ —u?B?Ð b?½«uð v t Êb?Ð “« vA??Ð ¨vKÝU?M?ð X¬ÆXÝ« Ábý d¹uBð ¨Ábý XU¹ p¹œe½ —ËUš —œ t ÊU¹dŽ ÊU½“«— ÈœUCð b¹Uý Ë XÝ« ÁœuÐ VUł bMÅv vŽ«bð t ÈbOHÝ dÞUÐ ÎUFD t ”UMýU½ XÝ« v½UJ eO½ åÃUŽ ÃdÐò Æ¥∫¥ „Æ— ≠[Æ©µ∫± „Æ—® ±µ∫µ —œ UÄ ‚UÝ Ë UÄ ÊUO œUCð bM½U ¨b¼œÅv tz«—« —u ÏÁdOð gÐ UÐÈd³Ž —œ t Ábý Áœ—ˬ XNł ʬ “« XÝ« sJ2 d¹uBð s¹« ÆœuýÅv Áb¹œ »¬ Ê“U “uM¼ U$¬ —œ t Êœ—« œË— ‚d?ý —œ ÈdNý ≠\ÆtLAÇ È«dÐ r¼ Ë œË—Åv —U tÐ rAÇ È«dÐ r¼ tLK ÊUL¼ÆåÁu³½« d²šœò ∫vEHK« X% ÈUMF ≠]ÆœuÐ t¹—uÝ ÊUO«—¬ X²¹UÄ oAœ ÆÈeOÇ ÊœuÐ “—UÐ Ë v~²łdÐ t½ Ë XÝU³¹“ VÝUMð d~½UOÐ tGU³ s¹« ≠Dt XÝ« Ábý tO³Að qd tÐ ådÝò pM¹« ¨b¹œdÖ tO³Að ÊU?M³ ÃdÐ tÐ vMOÐ Ë ¨bý tO³Að ÊuA³Š ÈU¼Åt?dÐ tÐ t ÊULAÇ “« fÄ ≠E@½— tÐ r¼ Ë ©∂∫± „Æ—® œ—«œ Á—Uý« pÇu ÊU²U?ð tÐ r¼ gU½ Ë t½«d²¹b tÐ ·d?A XÝ« v¼u UNM?ð Ë XÝ« dÝ qJý tÐÆ©∂∫∑ tU³½œ „Æ—® Èd~ł edÆʬ @½— tÐ Uð œuýÅv ‚öÞ« U¼u vÖbMAš—œ tÐ d²AOÐ Ë ¨b½UÅv v¼UOÝ tÐ ¨gHMÐ U¹ ed @½— s¹« ≠F±∞∫±ª≤∑∫≤±bŽ«¥∫±µ‘«∏∫¥±µ∫±¥bOĪ≤∂∫±πlýu¹≤∫≥µ‘«¥∫≤µÃËdš¥∫±±∂≠±µ∫±±π∫µY«≥∫≤±∫µ

Page 248

UNež ‰ež±±∫∑¨œË—Åv s »u³× ÈuÐ KrOI² Ë« ÆÆÆ d²šœÆLXÝ« È—Uł UN½«b½œ Ë ÊU³ ÈË— dÐ_¹b²bĕЬ¼±`¨r²¼ œuš »u³× ʬ “« s±± d²šœÆ›XÝ« Ê«Ë—¤ s dÐ Ë« ‚UO²ý« ˨s »u³× È« UOб≤¨X— rO¼«uš ÊËdOÐ «d× tÐÆb½«—cÖ rO¼«uš MU¼ÅÁbJ¼œ —œ «— Vý¨X— rO¼«uš UN½U²Uð tÐ œË“ `³±≥¨b½“Åv t½«uł „Uð t b¹œ rO¼«uš¨œuýÅv “UÐ UNKÖ U¹¬ªNb¼œÅv qÖ —U½« ÊU²š—œ U¹¬Æœ«œ r¼«uš uð tÐ «— œuš oAŽ U$¬ —œObM¼œÅv «— œuš Ït×¹«— UN¼UOÖ dN±¥ªbýUÐÅv U ÈU¼ÅÁ“«Ë—œ dÐ «—«uÖ ÈU¼ÅÁuO vULð ˨U¼ÅtMN Ë U¼ÅÁ“UðÆs »u³× È« ¨Â«Åt²ý«œ ÁU~½ uð È«dÐ «— UN½¬ÈœuÐ —œ«dÐ ÊuâL¼ .«dÐ ‘U±°ÈœuÐ ÁbOJ «— —œU ÈU¼ÅtMOÝ t¨ÂœdÅv Uö ÊËdOÐ —œ «— uð ›ÊuÇ ÁU~½¬¤¨PÂbOAÅv Xýuž¬ —œÆœdÅv/ dOI% «d f êO¼ ËÆb½UAÅv œuš ‰U³½œ tÐ «— Ë« t²Ð «— ÁUýœUÄ t bM²¼ ëu« bM½U t²UÐ ÈU¼u s¹« ≠GÆ∑∫≤ „Æ— ≠HbOÄ „Æ— ∫XÝ« U³¹“ tœuýÅv `¹d?Bð VKž« t X¼ eO?½ d²šœ ÂU½ s¹« U« ¨XÝ« q?½ Xš—œ vMF tÐ å—UUðò ÏtL?K Èd³Ž —œ ≠IÆ≤∑∫±¥ Ë ±∫±≥ uLÝ≠≤ ª∂∫≥∏Ábý Áœd?Lý d?ðdÐ Ë d?ЫdРʬ U?Ð ‘“«u?½ t vðc œU?/ Ê«uM?Ž tÐ »«d?ý œ—u —œ ª±∂˱≥∫µ ª±±∫¥ „Æ— ¨©ÂU?® tÝuÐ œ—u? —œ ≠JƱ∫µ ª±∞∫¥ ª¥∫≤ ª¥¨≤∫± „Æ— ¨XÝ«v²Š U¹ ¨œ—«œ ’UB?²š« »u³?× d?Ä tÐ t vЫdý tÐ U?¹ ¨bÐU¹Åv ÊU?¹dł v²Š«— tÐ »«d?ý t s¹« tÐ býUÐ t²?ý«œ Á—Uý« b½«u?ðÅv ≠KÆ»«dý s¹« —œ ÁUÐ X¹uIð XOUš tÐv¹U³¹“ tÐ ◊uÐd ÎUd Ë Ábý nOMBð dÄ ÈuÝ “« d²šœ Õb —œ ÎUÝUÝ« t ÈdFý ¨bAÐÅv ÊU¹UÄ dFý 5L−MÄ tÐ ŸdB Ëœ s¹« ≠LÆbýUÐÅv d²šœ v½ULł“« gOÄ t œËdÐ ÈdHÝ tÐ dÄ Á«dL¼ tÐ t XÝ« ‚U²A d²šœ Æ©±¥∫± „Æ—® œd tLłdð eO½ åUMŠ ÈUNK?Öò Ê«uðÅv «— tLK s¹« ≠M¥∫±ª±∂∫≤ª±∂∫≥bOÄ∑∫¥ª±∞∫≤±∑∫≤≤UJ±±∫∂≤∫±±∞∫≤∂Ëô±∂¨±≥∫¥±≥∫∑Y«¥

Page 249

∂∫∏UNež ‰ež¨ÂœdÐ v —œU t½Uš qš«œ «— uð ¨ÂœdÅv X¹«b¼ «— uð≤ªÈœ«œÅv rOKFð «d uð ›Ë¤¨+Uýu½Åv t¹Ëœ« tÐ t²O¬ t vЫdý “« «— uðÆ.U¼—U½« ÏÁ—UBŽ “«XÝ« s dÝ d¹“ Ë« éÇ ›ÈË“UФ≥Æœ—UAÅv ‘už¬ —œ «d g²Ý«— ›ÈË“UÐ¤Ë r¼œÅv bMÖuÝ «— ULý¥ ©ø dÄ®¨rOKý—Ë« Ê«d²šœ È« «— oAŽ bOMJ —«bOÐ °Á¬ ¨b¹eO~MO dÐ °Á¬°Qb¼«uÐ œuš tJ½¬ “« gOÄF±P;ÒR=âRP;C\/¨b¹¬Åv dÐ «d× “« t ›v¤ ʬ XOµ ÊUÖbM¹«dÝ ÁËdÖøXÝ« Áœd tOJð œuš »u³× dÐ t¨RÂœd «bOÄ «— uð VOÝ Xš—œ d¹“ —œ ©d²šœ®¨œ«eÐ «— uð —œU ¨U$¬ —œÆœ«eÐ «— u𠨜—ˬ UO½œ tÐ «— uð t ʬ ¨U$¬ —œ¨—«c~Ð œuš VK dÐ dN ÊuâL¼ «d∂ªSX¹Ë“UÐ ÈË— dÐ dN ÊuâL¼ å¯dò ÊUÐ XÝ« bMËdO½ åoAŽò«d¹“ ªTå‰u¾ýò ÊUÐ rŠ—ÅvÐ ¨fH½ È«u¼ ›Ë¤¨UXÝ« gð¬ ÈU¼ÅVð ʬ ÈU¼ÅVðÆbýUÐ vuLF ‘œdÖ p¹ÆeO½ d²šœ nOuð È«dÐ tJKÐ ¨XFO³Þ nOuð È«dÐ XÝ« È«ÅÁuOý jI t½ d¹ËUBð s¹« ≠NÊUJ?¹ å‘“«u½ò Ë å»u³?×ò ÏtA¹— U?Рʬ qF ÏtA?¹— Ë ¨©±∂≠±¥∫≥∞ bOÄ® œu?Ð —uNA? ‘dO¦?Jð XO?Uš tÐ t XÝ« v¼UO?Ö ≠OÆœ—«œ —«d dE½ b ±≥∫∑ d¹ËUBð Ït«œ« —œ gU½ eO½ Ë Ê¬ ÈU¼ÅÁuO qJý d²AOÐ U« ¨XÝ« Ÿu³DU½ l«Ë —œ ʬ ÈuÐ ÆXÝ«ÂU$« È—U ÂUŽ Ïö? —œ XÝ« “U− d?²šœ dÖ« Æb?ýUÐÅv t¹¬ È«b²?Ы —œ —uc ◊d?ý tÐ ◊uM ¨XÝ« vÞd?ý tłË —œ t ‰UF« s¹« ≠PÊUL?¼ —œ ¨œu?A?Ð Ë« d¼«u?š b?½«u?²Ð t b?M?Åv Ë“—¬ Ë« t Xd?Ö t−?²O?½ Ê«u?ðÅv ¨X?O?½ “U−? d?~?¹œ Èd?Ä U?Ð gU?$« t b¼œÆXÝ« Áb¬ π∫¥ `O{uð —œ t v¹UMFÆœdÐÅv ÊU¹UÄ tÐ «— rAý dFý tKLł s¹« Æb¹u~Ð Ë« tÐ dÄ œ—«œ —UE²½« d²šœ t t⽬ “« v×¹uKð XÝ« vu qI½ s¹« ≠Qt XUO? p¹ vÞ «— Ë« Ë X— ÊU?Öœd rU?Ž tÐ œu?š »u³?× Èu?−²??ł —œ t œ—ˬÅv œU¹ tÐ «— ÊU?²?ÝdÄÅXÐ ÏtN?« ʬ tK?Lł s¹« ≠RÆXdÖ —u ÊUA¹« vMł XKË ¨Ê¬ ‰U³½bÐ Ë œ—ˬ ôUÐ tÐ ¨œuÐ b¹bł Èbuð tO³ý¥∫≥±∫µ±≥∫¥∂∫≤∑∫≤∂∫≥≥∫≤ª±∏∫≥∏bOĪ∏∫≤±œUÄ≠±ª≤¥∫≤≤—«≤≥∫≤v−Šª±µ∫≤∏‘«ª±¥∫±≥u¼µ∫≤VŠ

Page 250

UNež ‰ež∑∫∏ÆVåÁU¹ò“« XÝ« È«ÅtKFý¨XO½ åoAŽò výuUš Ê«uð «— ¯—eÐ ÈUNЬ∑ÆWʬ œdÐ Ëd ›Ê«u𤫗 U¼œË— t½¨b¼bÐ åoAŽò È«dÐ «— ‘«Åt½Uš v¹«—«œ ÂULð v dÖ«ÆXXšUÝ b¼«u½ g³OB½ Èd~¹œ eOÇ dOI% eł .—«œ vJÇu d¼«uš U∏ Ê«—œ«dЪœ—«b½ tMOÝ “uM¼ trOM tÇ œuš d¼«uš È«dÐøYbM¹uÖ sÝ Ë« ÏÁ—UЗœ t È“Ë— —œ¨býUÐ Ë—UÐ Ë« dÖ«πªXšUÝ rO¼«uš È«ÅÁdI½ È«ÅÁd~M Ë« ÈË— dШbýUÐ Á“«Ë—œ dÖ«ÆZœu/ rO¼«uš VB½ —bÝ “« È«Åt²ð Ë« ÈË— dÐ r²¼ Ë—UÐ p¹ s±∞ d²šœª[bM¹UNłdÐ ÊUÐ .U¼ÅtMOÝ ËË« dE½ —œ ÁU~½¬Æ\býUÐ t²U¹ «— g«—¬ Ë `K t rýUÐÅv v ÊuâL¼d¹uB?ð s¹« ÆåË“UÐ ÈË— d?Ðò t½ U« ¨œœd?ÖÅv È“UÝUł d?²A?~½« p¹ —œ U?¹ œuýÅv t²?¹Ë¬ ÊœdÖ —Ëœ tÐ v½U?L?¹— jÝuð åd?NÔò ≠SdNÔ U?Ð t¹UI? Æ©≥∫∏ ª∂∫≤ „Æ—® XÝ« Áœ«œ tOJ?ð Ë« ÈË“UÐ dÐ d?²šœ t œ«œ `O{u?ð XOF?«Ë s¹« UÐ vÖœUÝ tÐ Ê«u?ðÅv «— dO?š««— ʬ dÄ Ë XÝË« tÐ oKF² v¹«—«œ s¹dðÅvBý ÊuâL?¼ «c ¨Ë« VK ÈË— dÐ ¨XÝ« t²¹Ë¬ dÄ dÐ d²?šœ ∫œ—«œ t½UÖËœ È«Åt³MłÆœ—«cÖÅv Ë« dÐ «— œuš dŁ« d²šœ tJ½¬ d~¹œ ªXý«œ b¼«uš Á«dL¼ tÐ tAOL¼—œ Æb¼œ ÊU?A½ «— oA?Ž ÈËdO?½ jI U?ð t²U?¹ qJý d?OO?Gð tJ?M¹« t XÝ« t²?HN?½ v½UF?M È«ÅÁ—u?DÝ« ö?Lł s¹« fÄ —œ ÎôU?L²?Š« ≠T ÆXÝ« dO~²Ý ¯d ÏÁ“«b½« tÐ bMÅv bOzÏUð tJKÐ ¨bAÐÅv U$ ¯d “« «— ÊU½« oAŽ t XO½ s¹« —uEM U−M¹«ÊUO½U?FM? ÈU¼ÅXÐ “« vJ?¹ ÂU½ sL{ —œ Ë œd? tLłd?ð åU¼ÅtK?Fýò Ê«u?ðÅv t ¥∏∫∑∏e ª≤¥∫≥≤Y𠪵∫≥VŠ „Æ— åU?¼ÅVðò ≠UÆXÝ« ÁœuÐtÇ t bM hA t býUÐ s¹« œdЗU s¹« “« —uEM b?¹Uý ÆbýUÐÅv »U² s¹« —œ ©ÁU¹ U¹ ÁuN¹® b½Ë«bš ÂU½ œd?ЗU t½U~¹ s¹« ≠Vd~½U?OÐ «b?š ÂU½ U?N½¬ —œ t ª±∞∫∏∞ ª±∂∫∂∏ ª∂∫≥∂ e? „Æ— ∫XÝUM?F b?¹bA?ð œuB?I r¼ b¹U?ý U¹ ¨XÝ« d?E½ b? vIA?Ž Ÿu½œU?Ä≠≤ ª≥∏∫±∏ œU?Ä≠± ª≥¨±∫±± b?Ž« Ë ¨XÝ« ©å«b?š ÈU?¼“—«ò® U?N?²?š—œ U?¹ ©å«b?š ÈU?N?¼u?ò® U?N?¼u? b?M?K?Ð —U?O??Ð ŸU?H?ð—«ÆXÝ« ‚dÐ Ë bŽ— d~½UOÐ «bš U¹ ÁuN¹ gð¬ UN½¬ —œ t ±∂∫± »u¹« ª±≤∫±ÁdO?Ç ¯d d?Ð oA?Ž t X?O½ s¹« —u?E?M Æb?½UÅv? —«b¹U?Ä åoA?Žò “UÐ ¨©Õu?½ ÊUu?Þ ÊU?Ю XA?ÖÅv “U?Ð tO?Ë« Ït' dÖ« v²?Š ≠W«— d~¹bJ¹ t «— œułu? Ëœ b½«uðÅv/ eOÇ ê?O¼ t XÝ« s¹« —uEM tJ?KÐ ªÁb¬ ÊU²Ýd?ÄÅXÐ ÈU¼ÅÁ—uDÝ« —œ tJ½U?MÇ ¨bý b¼«ušÆœ“UÝ «bł d~¹bJ¹ “« ¨b½—«œÅv XÝËœ t²Ý«uš «bš vIAŽ UÐÊuÇ ¨XÝ« oAŽ qU ‘“—« Êœ«œ ÊUA½ œuBI ¨XUŠ Ëœ d¼ —œ åøœd bM¼«uš dOI% «— Ë« U¹¬ò ∫œd tLłdð 5MÇ Ê«uðÅv U¹ ≠Xt½ ¨bMÅv h?ý VOB?½ «— d¼Uþ jI? t¹dN? U« Æœd?HÐ dB?×M? b¹—«Ëd Êu?âL?¼ ÈeOÇ ¨XÝ« sJ?2 Ït¹dN? s¹d²Ö—e?Ð —«Ë«eÝÆœuýÅv tU{« eO½ ‰uÄ v½«uðU½ ¨tOË« dUMŽ v½«uðU½ tÐ ÊUM¹bÐ Æ«— VK Ë« 똓« Ë ÊUýd¼«uš “« ŸUœ ÊUAAI½ t ©∂∫±® b¼œÅv qOJAð «— Ê«—œ«dÐ œ—ušdÐ œ—u —œ VIŽ tÐ XA?Ö“UÐ vŽu½ π≠∏∫∏ ≠Yª≤¥∫≥≤Yðª¥∫∑∂e∑∫µ»u¹«ª±∑∫±∏e≤∞∫∑∑≤∫¥≥‘«

Page 251

±¥∫∏UNež ‰ež¨]ÊuU¼≠qFÓÐ —œ Xý«œ v½U²Uð ÊULOKݱ± dĪœdáÝ ÊU½U³N~½ tÐ «— ÊU²Uð Ë«Æœ—ˬÅv ÁdI½ D›qJý¤ —«e¼ ¨‘«ÅÁuO È«dÐ ¨p¹d¼ªEXÝ« s œuš ʬ “« s ÊU²Uð±≤¨ÊULOKÝ È« uð È«dÐ ›qJý¤ —«e¼°F‘«ÅÁuO ÊU½U³N~½ È«dÐ X¹Ëœ ˨GvMUÝ UNžUÐ —œ t uð±≥ªHb½—UáÝÅv ‘uÖ uð È«b tÐ Ê«—U¹°IÂuMAÐ «— ʬ s t s ÊUMǨs »u³× È« ¨»U²Aб¥ ©d²šœ®‘UÐ v¹u¼¬ tâÐ U¹ ‰«ež tO³ý ËÆJÊUKÐ ÊU²š—œ Ê«—U¼u ÈË— dÐÆ©±≥ uLÝ≠≤ ª≥¥ ªµ∞∫≤¥ bOÄ „Æ—® býUÐÅv°œ—«b½ XÝËœÅÊ“ Ê«œd p¹d% eł ÈdOŁÏUð t ‚dÐ Ë ‚—“ dÄ `UB jÝuð U« ¨XÝË« kHŠ Ë d²šœ “« ŸUœ 5ÏUð —uEM ≠ZË V−F?ð XU?Š r¼ Ë XÝ« Èb?O?ÏU?ð r¼ d?Oš« ÕöD?« ªb?¼œÅv Ê«—œ«d?Ð ÊU?“ ʬ ‰ôb?²Ý« tÐ “Ëd?« d?²?šœ t XÝ« v?ÝU?Ä s¹« ≠[Æœ—«œ ‰«ÏuÝd?²?šœ ªXÝ« vÝU?Ý« ¨Áb?ý œU?N?M?A?O?Ä t v?¹U?M?F? åÆœ“U?ÝÅv r¼«d? «— g«—¬ Ë `K? t?ò ∫œu?ý tL?łd?ð e?O?½ 5?M?â?M?¹« Ê«u?ðÅv ≠\Ë ©±∫±® XÝ« åeO?¬Å`K?ò Ë« »u³?×? Æ©∏≠∂∫µ ª≥≠±∫≥® œuÐ g¹u?−?²?ł —œ —bI?½¬ t b?M v? Uö «— v? ÂU?$«dÝv«—¬ ¨XÝ« Áœ«œ v«—¬ «— Ë« t «— v œu?š ÏtÐu?½ tÐ eO?½ d?²šœ U?« Æ©±∫∑® åXÝ« t²U?¹ g«—¬ Ë `K?ò t XÝ« v? d²?šœÆbAÐÅvU−M¹« —œ ÆbMÅv Á—Uý« ÊULOKÝ È«ddŠ tÐ Ë býUÐÅv åËdŁ VŠUò U¹ åXOFLł VŠUò vMF tÐ ”UM?ýU½ ÊUJ s¹« ÂU½ ≠]Æb¹uÖÅv sÝ t XÝ« »u³×Ê“ —«e?¼ tÐ XÝ« È«ÅȗˬœU??¹ ÎôU??L?²??Š« qJ?ý —«e??¼ XO??F?«Ë “« —Ëœ r— ÆX?Ý« Âd?Ö ±±Øµ tœU??F? q?J?ý d??¼ Æ≤≥∫∑ ‘« „Æ— ≠DÆtÐu³× “« XÝ« Èd¹uBð ÊU²Uð «d¹“ ¨≥∫±± œUÄ≠± —œ —ucœuš ÊU²Uð ÊULOKÝ t œ—«œ —«d d?« s¹« qÐUI ÏtDI½ —œ —U³Ž s¹« Æ©±µ∫≤¥ bOÄ® 똓« X³ÝU?M tÐ È«dÐ XÝ« vŠöD« ≠EÆåœdáÝò Ê«d~¹œ tÐ «—tÇ .uýÅv tłu² ¨rO?¼œ ‚öÞ« «ddŠ tÐ «— d?¹uBð s¹« dÖ« ªœuýÅv r?OI𠜫d« ÊU?O t œ—ËUOÐ Èœu?Ý b¹UÐ ÊU²?Uð ÊœdáÝ ≠FË Ë« —U¹ ÊU?O qÐU?Ið t π≠∏∫∂ b?M½U?L?¼ ¨XÝ« Ábý Õd?D a¹—U?ð ÊUL?OK?Ý Ë »u?³×? ÊUO? qÐUI?ð Ë œUC?ð Æb?¬ b¼«u?š XÝœ tÐÆbýUÐÅv ‘œuš —œ oAŽ ·b¼ U« ªœË—Åv sÝ åœuÝò VU —œ Ë« “« Æ«— oAŽ t½ U« ¨œ—«œ v¹«ddŠ ÊULOKÝ ÆœuÐ «ddŠÆ©≤∫∂ ª±≤∫¥® ⁄UÐ s¹dðÅvUŽ U¼Uł vCFÐ Ë ©±∫≤® d~¹œ ÈU¼d²šœ ÊUO —œ XÝ« vKÖ d²šœ U¼Uł vCFÐ ≠Gtłu²? «— œu?š ÏtÐu³?×? b¼«u?šÅv d?Ä Æ∑∫± —œ Ê«—U?¹ XU?Š tÐ „Æ— ∫œuýÅv/ ÂU?$« vÐu?š bB? U?Ð ÎôUL?²?Š« Êœdá?Ý ‘u?Ö s¹« ≠H∂∫±