Return to flip book view

ای پدر ما

Page 1

¸ÐÅWÅçÅsKcÆTrÅ/HVGRVVLHUGHOD%LEOH1RWUH3HUH1291RTÏaçÅ¸äÅtLÑaHÆTÐÅuTC¸stKÐÅTÏaçÅTÏaçÅuTaH_CTÏaçÅTÏaçÅ

Page 2

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬saH¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬TÏaçÅçTÍpIæÍ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬pNyÅcÅuLçTÍæTÏaçÅÒÏaæuN¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬âtÏetçTsTÏÏͬ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬cNDpNTÅÏÍ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬TLtpN#ÅÏÍTÏaçÅçTÍÈTKJ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ÍTÑa>Ht>ãT¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬aTNtÈtIJ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ÍtåÍctêåÍÅÏŬ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬åaTsÐæcÅÅÏT>ßTGäT¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬f>ÅÏT>çT>Ôc¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ÏæTN>fT>ÐÀÏÍÅÏT>¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬åÍuTÏcc>ÐÅsIJWcM³´¯¯¯²¯²¯³¯·°¯°¯°°°²°³°µ°¶±®¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬T>NJ>Ïaæͬ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬nNaMÏÍÏaçÅa¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬çÐæcÅçT>åT>aÍnKEçÅcuTWÅÍÍT¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬nNaMÏÍÏaçÅa¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬âTÅÏÍÏaçÅa±±±³±¶²®²®²¯ www.ktabkhaneh.com

Page 3

saHÅÏæÅu>N>sst>äÀªäÍc>>T>ÍÅÏÏa>æT>Ïa>>çÅçT>ÍäÍÏæÀUc>säÀÐÅfNuuÍtÏÍsT>ÍÈTKJ>¬WÅÈæTGÏT>æÍªÍcuTÍæatuorÎÏÍæåast>ÀæÅsaTÏÍÅÏTMÀuTE>aÅtáÍtÏÍaLLuuÅagcçÅcÅÏÏaêåc>MæÏaqÅsuTKJc}ÍTÈÏt~äÀÏÍsW>NÈT>t>G>çÏæÀÍT>TM>LªäÍc>T>ÍTÅ¬a>dN>ÀuqæÍtucÐÅcâÍÐÅsWÅçÏTGsIJ>ªauuHJuDGéTçcŪac>N>}äT>sG>æua>T>ac>N>usK>@c>UJ>ÐÅsuT>K>JãT>K>aL>T>T>ÏÍÅÏT>M>>ÀsçÅsK>>@>äT>>K>ªÑa>>H>ÅËæÏÏÍÐT>>æa>t>>äT>N>>æÏT>I>>À¬aæÏæcªÍÏæÀuäÅÏtsuN>çTÍât>ªÑaH>ÆT>ÐÅuTÐÅc>çTÆT>>çcÐÅWK>rÅËæÏsÐæcÅãTpNyÅc>ÅuLçTÍÏÍäÀÁa>ÐÅuLEªWÅåa>sT}sæ_c@>ÅÏTÏaçÅçT>ÍÈTK>JooÆT>rÅ¬ÍÐT>uÍtt>TÏͬÍÐTuicäTNNÈTNc%æuNuaÐªÑaHÆT³TÏaçÅçTÍpIæÍT>WN>E>>t>c>>}>ÍT>>Ña>H>u>T>c>ÐÅÏÏÍs>ÅÏT>Ïa>çÅçT>>ÍT>êsK>>3DWWHUQRVWHU4sTäÅÏaªqNTLuut>sÍtusGTåaÅtuåæc¬aL>cbÅÏäÀÐÅça>ÅæêsKcªöÏdçT>TN>Je¬aL>GudN>Tt>æWÅu>pN#ÅÐÅs>c>cT>ÍrÅsa>L>N>kJ>CãÍc>ÐÅçÏTK>T>ÅÏäT>>ÏT>W>>N>a>>¬WÅåÍÅÍsyÅÏÅÍt>>pN>#ÅÏÍÅÏäÀÐÅçc>>}>ÍpI>>¬qNT.ÐTÀaæÅaçTÍÐÅsKcæÍrÅsTHg@?ÏcÕtCTTLÅÏÍTtæupN#Å4ác@ÈTC~ÅçaÅæ6ªác>@ÈT>C~ÅrÅoKT>äÅtuÈÏt~ra>¬aÅåaTÅaÅåa>@çÏT>uN>äTÐc>éTL>NT>ÍrÅ6éT>EC>¬ÍcçÐÅÍc>åÏTæÍÅÏ´¸¯¯Tt¸´uªÏaçÅªuTKÀÏÍsTÏaçÅªÍTÑaHtãTªÍTÑaHtãT¬aTNtuTÍTªaTNtÈtIJWÅäTKÀÏÍsäTLtåÍÅÏŬÍtåÍcdN4ÐcªÅÏTsÅÐæÏäTªÅÏTßTGäTªåaTsÐæÏcªåaTsÐæcÅdNTsÅcÐfÅÏTäTTLæsäTLfÅÏTçTÔcæaÅåÍcçaTssÅÏuTsK¬qN@uÅÏÍtäÅazcdNTqN@u¬ÏÅÍs}ÏæÍstæÐÅÅÏTæÏæTNfTÐÀÏÍÅÏTæ¬åÍuTÏccÐÅsIJTÏaçÅTÏaçÅ www.ktabkhaneh.com www.ktabkhaneh.com

Page 4

¬aTuXpTäÀËc¹WÅåaåaÅtÏasÅasuTCÅaÅ«¹ÅaTsCÅÏÏÍ§TLKT¦æÐÏÀæÍe«¬äTaLLTÍçÅcWÅtÏÍæ«sæWÅa>>>>çT>>>W>Åt>>>s>Õt>>>c>>>>ªT>>>æÐÏÀ4>>>>æÅsW>Åst>>>p>T>>>æa>ÏæÀuc>c>>T>ÈT>T>>N>>ÅçsÐÅUJ>>ÅT>çT>T>>Í¬T>çT>W>Åt>ªÍÐTåÍÏæÀcÅÏÈTTNÅrÅaÅtcÅdNÅa¬atuqdNTäTKs¬ÍtaÅtstUTäT0ÅcuuTzÅât~ÅsWÅÏæÀUE>¹ÍÏÅÍcÏÍTt>6sW>çc>@>NUTC>éKu>6ßb>ÅÏa>æÅa>d>t>æc>>A>>>çT>ÍÐÅu>T>sI>ss>>>ÅÍÐT>>ÅÏÍt>T>>t>WÅåÍt.syÅÏÅsJ>K¶ÏÍÅÏÍtt>çTÈÍT>Eæåa>ÅÏæcÅÏTÍ6>u¬a>T.¬ÍÏÅÍuTzÅUJC±uTLÅTæaLuäTNsJK²ÏÍÅÏTMÀTtsuTÏÍÏÍçÍt>M>>ÓT>ËC>>~ÅT>>a>T>>uÏa>>sÆT>C>>sÅÏu>>K>>>u>>¬WÅåaÀæÅp>N#ÅÏÍs>c>åÍd>N>suC>~ÅªWÅåÍc>åÅc>KäT>K>ÀuN>E>K>çÅc>ÅÏfJ>N#ÅæÅs>ÅcW>N>ÏæÀU>E>äÅa>L>×tzt>rÅs>>ÅÅÏÅaåÍÅÏÅªTÍsÅÍÅÏÍ¬Ít>sTpN>I@>äT0Åaa>äTÍtM>ÐÅsWtÅa>Èt>I>J>>äa>ÀWÅt>ÏÍææÅãT>>åÏT>ÏÍÅÏp>çæÐÏÀæÍsåÍt>>.UJ>TsCÅÏÏÍçÅsJKTst>æÍÏtÏÍÅÏfTLK4t>ãT#Åc¬aÍuiäTT>ÏÍÅÏÍt>uT>zÅUJ>Csu>e¬WÅåÍc>äT>T>sc>cÐÅuT>ϬWÅåÍÏæÀTÍÐÅaLcµTtpN#ÅÏÍqMsIæÍäÀæÍÏÅÍaNPÐæÏcêsKJcªäTWÅtÏÍsstcWKÏÍTtsÅcaL>uWÅtÏÍÅÏsÅÐæÏäTT>MLu>suTÏÍaÍuWN>tKÅÏTÔc>rÍT>.êåüÅæWÅt>ÏÍ4>æÍÏÍT>t¬WÅs>ÅÐæÏçTÍªT>ÍrÅçÐTãtMG>sfTaLÅt>éTKÅæaT>.urd}TäT>TLêåüÅæTÅϬÍcaLÅtuWÅåÍTÅTéTäTÍtMÍdsåüÅæaæÅa_N_N>>T>WÅác>>@>T>T>>N>J>êsK>4>sT>Ïa>çÅçT>Í6>Åc>Ð¸a>T>>uäT>T>>Åa>§uT>>t>sGR[D¦âpN>J>>$æa>æÅa>uT>>M>WÍÏÍ4>$çÅa>rÅ¬Wt>äÀÐÅÍT>ÅaÅT>âæÈÏa>æÈt>IJ>ÐÅuI>ÏÍsT>>Ïa>çÅçT>>ÍÐÅut>>pH>ÏÍæu>>ÏT>K>>uçT>>s>t>>åaTçTs§°¸¶¦WNNsT>ÍTHÅuLEªuN>çTstrcu0a¬WÅscÈP@uNkÅtu@TNÆÅÍÀÐÅsÍtuWTÍcUtAäTGHÅuTçÅÏtÐÅeÅÏ_NrÅªoNtTub4À¸aÍu>ÏÅcT>Ïa>çÅçT>ÍäT>T>ÏÍæfN>@>çT>ÍÐÅeÅÏäÀuM>>L>¿dÅa>a>N>>K>æ_N>>äT>>>æc>çT>>NJ>ÏÍ¬¬¬åÍuT>Ïc>c>ÐÅÅÏT>æÐÏÀoTM>L>Åa>Èt>IJ>sÍc>N>uäT>T>ãÅrÅT>TÍ¬W>TÍpK>I>¬WÅåaÐTÀÅaÈtIJªåÍt.ËTÅÅÏäÀuNsuTÐÐÅsIJWNuKNJEçTÍoäTN>Ítåt>N>sWÅs>GM>u>NçT>ÍÏÍsÅÏuK>NJ>EªÏT>}>pN#Åc>sdN>æfÅÍc>T>såt>c>c>ÒÅsD>t>ÏÍu>Nu>pN>#ÅÏÍ¬a>L>u¶TÏaçÅTÏaçÅ

Page 5

uTKNJEåÐæÏæTÍªsa>~uLEWÍtMÆtp~ÅsÍÏt>ÏÍczTWNEK¬§¯¶«¯¸´¦aÍuaL@aÅuäTÀaNLIpTÏÅcIÅsÅaLT¸atuTÍÍÏtÏÍæÅuNe¬acN}äTÅaÐÅaLÅt>usÅÏsäÀaLÅtuÈTKJÏÅcITËt>zæs¬a>>ÍuqN>>J>E>>äT>>@>Ås>ÅÏäÍc>T>>ÍªÏT>r>ÅÐÅçc>N>>t>J>>çÅc>>sc>ÏÅcåt>c>uN>sDt>êsT>NÏÍéT>HN>ÍT>ÏaçÅçT>ÍsaÍäÅt>u¬ÍÏÅÍçTuNqNJEdcÏÍéTHNÍuLEªäÅÍc>T>srÅc>uL>>åa>ÀT>Ísa>H>ÏÍåT>t>>u>ÅæÏT>t>pN>#ÅÏÍa>L>T>K>sa>Åt>>uæÅÐÅäT>@>ÅÐÅuI>ea>>L>L>N>uT>ÍâT>ÏÍÅÏu>>N>ÊT>>>u>N>äÅÍc>T>åæc>¬§¯¸¯¯¦ÍÐt>T>N>Ít>äÅÍc>T>suT>ÍuN>>aTuäT@T>Íe¬atsNc>}aIsc>@NscT>aÍtÓTuTÍâTÏÍÅÏæÅåTNsaLca>TªsT}cäÀªäT>ÏæcçTÍaLTK¬qNLNu.fÅÍcTTTÍWNK>NK>~ªaT>åaåÍÅÍsuT>ÐcÏÍæW>TL>csqN>JE>æTÍrÅÏÍÍæÏæsÅÏTæÅ¬aÍuäT@ªaT>urÏaÅÏæÅsuTÅÏuNçæÐÏÀæͦWæÅpE>>G>>T>a>>T>>æÅsuÅa>>ªa>>T>>.uÈt>>ÍÅa>>ua>>Ь§ÅaçÅcæÅaÐÅåasÅtÈtÍæÅsäT>K>T>T>N>ÅæäT>äÍc>>æÅasäT>L>N>K>ÅsÅÏTãT>#Åc>¬§qNLuÍtçÅcsuTzTHs¦aT.uÏa«TÅæ¯³¸¶ãæÏ¹±´¸¯²c>6>uL>E>a>>a>a>M>6>sÏÍu>>N>r>ÐÅuN>äÅÍc>T>u>G>}>câÅÍÍt>rÅ¬WÅåa>jG>uÅÏÀäT>Ðs´¸²·¸aT>uäÀT>ÅÏÍt>ÏaªáÍt>sWÅçÅåüÅæT>ìÅ¬a>Tuçær>TTåÍÅÍÏÅcsETCÍÏtçÍtMätÏÍÅÏåüÅærÅÍcÏTsuT)ÀcGoÏTN>ãTrÅT>Åaäa>ÅtªçÍt>Mc>IG>cD>sCH>ÐÅ¸ÍcN>usN>WÅæÍcsc>A>>L>ªrt>éTc>ÅrÅ¬Ít>ÏæT>pT>c>NæsT>ÍÅuªuT>Ít>Ts>uÍt>a>L>T>K>æsT>K>N>K>~4>L>åÍt>.ÈÁc>u>N>sWÅa>L>T>uãT}LäTKÐÅ¬atrÅaTÑcäæaæuÍTTaturÒÏaäÀÐÅÅaäÍc>ÆTC>çÅcu>NsT>ÅêåüÅæsaãt>JE>uI>Nuæ¬aLuÏTIÀÅÏæÅTÒÍT$ÅÑTÅªÍcuåÍTGž¾¾TTçÅªÏaçÅ«Tů®TÏaçÅTÏaçÅ

Page 6

pNyÅcÅuLçTÍæTÏaçŸTÏaçÅçTÍ6soÍd6aLTÅæuTKÀÏÍsTÏaçÅpN>yÅc>>Åæa>>T>L>>@>>ÅÏT>q>N>Åc>>Åsc>>Åu>>>T>>Ïa>>t>s>u>ÏÍs>âÐÅÐÅtãTæuTuææTÏaªåtMçÅtTÅÍÏæTNTsÅÏT§ÆtHE¦¬§¯´¸´±ÒŦaTuÏÍsäT>Ïa>>it>>pN>>yÅc>>ÅuL>>ãT>>K>çT>>ÑT>>K>>>ÅæT>>T>>Ísa>>T>>¬ÍtÆTWÅTäTKÀçÅaªTaæÅa>æÅsÅcÐTKL>aNK>åaÐÈÅÍttãT>KcÅcÏÍÅÏæŬ§²¸¯±t¦WTÏaæTçÅªTÏaçÅ¬¬¬uÅÍuÅÐÏÅTcÅÏWKÏTåTÍTçÅæTÏaçÅt¬rqÏTcqNÏçÅªWHGÏaÍTÑaHtãTÏÍÅÏäÀT>K>æWÅåa>>Wc>uT>>WÅäT>N>>ÏÍsÅÏÍt>qN>>D>qÅat>uåt>M>a>æÅa>æÍt>.qÅt>ea>H>a>Ås>TW>KA>uT>M>ÀäT>N>WÅÍaLÅt>TWÅåTäÀãa>åÍceaH>TKÏÍäT>@ÅcD>ssuLN¬§°±¸±´àd¦qåtMrs¬Ít>pN>J>%æea>H>WÅåa>c>Àft>êåÍÅÏÅssu>T>M>ÏÍæÅqN>D>ãT>sa>T>a>L>Åt>>ÅÏt>åÐæÏc>>4>a>>H>æWÅÑæa>>t>ãT>>æu>>>Ñæa>t>>fL>c>ÀäT>M>ÏÍÅÏt>ãT>T>çÅs>>>t>áÏT>>>>çÅa>ªa>æÅa>¬Ít>>¬aLLueaHÅÏäÀrcäTKÀÏÍsÏtäTKqNLueaH¯¯aTNtÈtIJaLçÍTäTKÀ¬¬¬WÅscWLCJaæÅaaLt}TWÅäTNÏÍaæÅa>ÏtB>sÍt.a>LÅt>*c>p}L>äT>ÏÍãTK>¬¬¬ÍÍcÏæc>>4ÐçÏæÅÍßTA>ÅTÅÏät>I>kÏa>ÀuäTM>çÏæÅÍçÅcÅc>Ð¹a>ÀusÅcÐ¬§¯±«¯®¸·´d¦ÍtWTÅTÅÏTMaæÍcaÅtäÅa>>T>>ãT>>K>>ãT>>ÅÏÍæT>>K>>ãT>>ÅÏÍÍæÐçÍæÐs>ÅÏf>>L>>C>>J>>sa>>T>>>¬ÍÐTÏÅccpNyÅcÅuL¬qNtÏTDÅÏÍTÅcÐT.WLCJTcÍtåT}TÐÅªTåTÍTçÅ¬ÍcuÅt>WL>CJ>ÍT>ÅaÅT>ätL>ÅÐÅ½Íc>uÅtW>LC>Jät>N>M~c>uÅaæÅa¬¬¬T>.çÏæÅÍæWLC>JTc>WKÏæW>Tt>TM>LætÅa>æÅa¬çÏÅÍuWæÍÅÏWÅaæßTAÅsuTÍTçÅuáÏTtÍtåÍcdN4ÐcWÅäTKÀÏÍsäTLtêåÍÅÏÅÆTÏTtÏÍ-ÀuoLÅqGåT>}À¬¬¬uÅaWÏsaæuTcÏÍãÏÅÍuWÏrçÅaçÅtêåÍÅÏÅäÍÏæÀTsÏÍªW>ÅåastrêåÏTÏͬ§·«´¸²®d¦WÅrâÍäæÏaÅÏÍtWEcæÍt>>ÈÅÏt>>sÅÏT>>>çT>>ãa>>>sWc>>ÏÅc>>>rÅc>>t>>>êåÍÅÏÅªÅa>>æÅa>>>¬çÐTWTIÅaLçTÅÏTæçtätKLÏåaTsÐæcÅÅÏTßTGäTâÍæ¬¬¬ÍÏæÀuäæc>>N>>4>>ÐÐÅÅÏäT>>æäT>>>>ÅWa>>çÅc>>ÅÏT>>åd>>>>¬§¯³«¯²¸¯®²d¦aÅÍcuçtäTsÅÏäTÅftWKc>æmCsÅÏäT>ÍcªuL>ucN>W>TÅÏäÅÏÅaT>t¯°TÏaçÅTÏaçÅ

Page 7

ÍÅÐÀÅÏÅcÅæuÍuT>GÅÏäÅÏTK>Nªu>äT>ÍT>ÅuTªuÍud>NT>ϽWtaLTusäÅÏÍTÏæcçÅ¬çÐTuTÅÏT¬ÐTáÏTTçÅcÅÏäÀÈtAãTKæâTrÅTçÅaÅaæÅa¬äÅÍcÆÅcNÍtuINqN@uÅÏÍtäÅÏÅazcdNTsäTLfÅÏTçTÔc¬at>åÍt>@>WT>ÍÏÍd>Nt>äT>T>LT>f>>ÅÏWT>æÍÈT>T>>ÅUJÏÍa>Åt>ust>}>a>T>s>c>q@>çc>}ÍsW>>uA>>säT>L>WÍÍtÈTTÅçÅcÍÏÅa>qcÍt×tLKcsäT>Å½aTÍtçTG§²«°¸°¶uL¦ÍÏÅÍucTÍssTKLT>nÏÍuGCTåT>ÍTçÅª-ÏTIT>Lsf>ÅÏTªTÏaçÅæåa>Ðc>Àst>ªÅa>æÅa>¬çÅåa>>Ðc>Àæåa>L>T>@>>T>>M>L>t>æ-ÏT>T>C>>T>¬uáÏTçÅåaLT@åÍuTÏccÐÅÅÏTsIJÏæTNfTÐÀÏÍÅÏTææWÐssÀc>ÐÅa>æÅa>sÅcÍÅÍàt>åT>L>sÅca>æÅa>¸t}>oTæÅsÅc>åÍt>.åÅcK>Åc>aæÅa>t}>¬a>TuÏæÍW>ÅaL>>T¬§¯°«¯¯¸¯³uL¦½aLaÅtusÏTITLªÐT>>?L>æÏT>T>>st>ææåT>>>>ÅªåT>L>ÈÏa>qN>>J>>ÅÏT>Åa>>æÅa>¬ÍtiJTcccspTKÏÅb}WTcTs¬ÒTätKL>ÏåÐÏTrÅÏÍÅÏTærIGN>cDTuÅtucªa>æÅa>¬çÏÍT>f>uT>>Ït>sÅc>åÍuT>ÏT>>rÅÐÅ?ÏÍuÅÏT>¬uáÏTtªpNyÅcÅuLåaLÍÈT#¯±ÒÏaæuNâtÏetçTsTÏÏÍÏa>æÅãT>sut>>ª§s>c>²°¦a>>T>uÏa>ÅÏÅa>>UJ>Åât>>Ïet>ÅÏäTN>N>æ§s>c¯µ¦a>TuÅa>c>Tc>d>NÅÏu>N>ªet¬WŬaLuÆTC§sc¯±¦ÅaäÅaÐcTäÅc_NuNÏaçÅcsçÅåÍ¬WÅ_N>>uN>Ïa>dN>c>ÐÅpÅa>ªet>c>DÐÅÈtsÅacWNæaËæÏUsæ¬¬¬ÍtcTsCÅÏÏÍÍÏÅÍäTNæÏ4>sC>ÅÏsU>J>Ået>¬§²«±¸¯ãæϦäT>>Íc>WT>N>>ÐÅa>Íc>ßæc>>E>ÅÏÍtæÅâT>çÅc¬a>LuåÏT>ÅuN>dN>TÏsd>NæuM>ÅçaÐc>«ÏaçÅaæ_NuN¬¬¬UT>ÐÅâtÏ¸aLuucE>strÅäTNçÅcc>>u>>N>>sWH>N>>H>r>Å¬§¯¸¯¦a>N>>Åd>N>>c>äT>>Íc>ÐÅÅÏæÅsÏa>>rÅÏa>¬ÍÏT>>>>>öc>ÈÏa>>sÅÏæÅÒÏa>Åc>>ÐªWÅåa>>WT>WÅa>>¬WTcTÍtcÍtæÏÍÅÏÈTNéÅæaªÈTNP@LTÏaãæϦa>ÏT>N>>>äÅÏÍÅc>>ÐÅåÍÅÐW>>>spa>>>nc>>ra>c>>>T>>Ŭ§¯¶¸°eŦ-ÏÅÍât>ÍËæÏoÏÍÏa>Íd>>æÍc>æÅsJ>>N>æs¬§°·¸¶ÏÍÓtAsÅÏTÏaÅaæ_Nu>NaæÅaÈÅÏTsGæuetrÅutÍcuÏT>sfTsT>ÏãTK>ÏÍéT>cHªuc>âÅtÅæãWK>ÅÏsT@uÅÏTdNfT>sTÏsÅÍÅÏÍ¬ÍtåÍÅÍaTsWÅçÅåÍ4æů²TÏaçÅTÏaçÅ

Page 8

a>>æÅa>>oT>>M>>L>>æW>T>>êsK>>Ïa>>æÅæWÅa>>o>T>>M>>L>>ät>>>>K>>æÅc>>ªW>Åa>c>>>u>>N>suL>>E>äÅa>>T>¬Íc>>uÏT>s_>N>>>u>N>>ÅÏÍts>u>it>sqäÀæ-Ååa>æÅçT>åa>Åt>a>Ðc>uæqN>T>u.ÈTcæhNãTK¬§²¸¯¦ÍÅÍTÏaæÅa>åÍÅÏÅUsTäTTLçÅc¬WÅåaNÏTscncÐÅcoäÅtLsäÍcuaÐÅac>Åc>ÏÍqN>Åt>uUN>c>raæq>NÅa>äÅc>>æÅit>æc>T>T>aÅs>TN>ÅÏuaL>ËæÏsæÏäÀÐÅ¬qNÅa>Ïaoc>ÅcÏÍéT>H>NH>ÅÏÍtÏaçÅuLETìÅäÀTsaÅsTÅÏuaÅt>cËæÏsIJatäTcÐTsTuaÐ¬WNcoçTÍdäTNNçTÍ¬§¯³¸¶ãæϦqNLuÅa-ÅåÍcuaÐÐÅu~T×tsW>äTaNK>ETTªåa>ätcÍæÅTéT¬§²¸´ãæϦqNT.ÏTÏÈTNuÐTÏÍåÍcdNTÏ_NTTÅaäÅaÐc¬acNus@ÏÍTHÅæäT0Å4KÐÅâtÏetÈTÏTGäTÅtWKNcsæaLTLu.çc}ÍäTÅaäTÀªaLLuäTLNKÅÏasqTuHN>HäÅÏÍÅc>aLT>KäÅc>}Í6>ÅÍãc>Tæa>LTu>æÅäaTT>L«¯¦WÅdNcÐÅcTWªäTNNçÅcsKJoÏÍ¬aLLuuaÐÅÏäÀaTsuaÐâtãT>KçÅcWÅçÏTªu>NÏasäT0Å¬§¯±äc¬ÍcuaÐäÀTæWcbcNDpNTÅÏÍÏTIÅsæWÍtMcÅc>ÏÍWÅuNÏTIÅsÏa>äÅtLsÅaäaNTepN>T>>Ååa>L>Åt>>ªsK>rÅT>>¬oÍd>ÏæT>>UÅb>c>>Åc>ÏÍWÍt>M>>¯³uN>æa>ÅåaÅa>T>ÕT>ÏÅÐÅça>asJ>c>ÍÏÅæpNyÅc>ÅuL>saL>uÏÅccÅaTWÅWÍtMâaÅÐÅc>ÅcçÅsCÅÏsçaÐcÏaêsCÅÏdN¬WÅsTuNpNTÅss>ÀÐÅu>N>ÈT>>K>J>oN>I>>G>sWÅåÍc>WT>>T>c>pN>T>Åa>>H>ræÏ¬WÅåÍt>äTÀæpM>åT>Na>ÅsG>äT>@ÅÍc>TæäÅÏT>}>pN#ÅTWÅåa>ÀpN>T>ÅÏÍÏa>sK>J>sÅÏçÅs>c>¯µ®ãT>K>äÅt>u.sWŲ¸ÍcNuuædYÏaspNT>ÅÏÍÏasKJÏÅcI¬ÍÅÍW>uNs4HrÅ¬TLtÏÍsc¯®·æuÏÍsc>²°ªTtÏÍsc¯³ªecÏÍscstaÅs>tc>cÍÅÏäT>@J>N#ÅäÅÏT}>pN#ÅåÐÅa>Åcsa>LuWT>cÅuNuÅaÅsKJT>MLTMÀsaÏuc>DsTÅaÅsÅÍsKJ>rÅsçc@N¬aÅsTc@LåÍtäTatLUEXTsÅÏaturÏaaLTKÅaÐÅuNæÒÏÍTæÏaææÅ4uÅaÍT>ÅXTuN>ã4æÅTtpN#ÅÏÍsa>Ås>>Åa>c>}>Ít>uÅa>T>a>L>T>uçÅsC>ÅÏäa>ÀÍt>æsUt>T>K>>Ïa>>¸a>>t>>uu>>ÏÍ¬§²·¸°t>>¦qT>>Ít>>Ïa>>Ït>>ÅÏÍra>>T>>Ñt>M>Åt>T>c>}>t>>ÅuÅa>ÐÅu>N>¬§¶¸´W>¦a>ÅÍuÅÏT>K>ÈT>T>sCÅÏf>ÅaÐc>T>Ïa>ouI>Íd>sªoÍd>uÅa>T>Ta>L>d>uçÏæÍWTäT>K>ÀÏÍsa>T>çÏa>Tu>A>uT>a>T>Ub>¬¬a>LÍT>>ÅçT>L>>K>>æT>ÍWÅÏa>>sT>>äÀÐÅÅa>>¬sÅÏT>T>>Ïu@>>T>>.sæ§¯¸´W¦WÅäT>>K>>ÀÏÍsT>>>K>>Ïa>>åÍT>>ÐÏa>>H>>>¸a>>ÍuÒt>>ÅÏfÅÏÅÍäT>>>0Ŭ§¯¯¸µW¦aN@aÅtaLLuâÅQæÅÐÅsuTÀsÅÏtINçTdN¯´TÏaçÅTÏaçÅ

Page 9

sN>>L>ÅÏäÅÏT>I>T>L>sWÏuÏT>D>>ÅÅa>ÐÅÍt>M>>Ub>ÈT>G>T>I>ÏÍT>ea>>T>.sJ>>T>H>>ÏT>I>>Åc>>qT>WN>>L>Îr>ÅT>a>>Åt>u.u>>N>¬a>>T>>.äT@cçÏa>ÐÅåa@K>cWÅæÏ¬a>LuÍÏÅÏTMÀâT>ÅUTÏÍuT>DtW@cãT}LsæÍæÏäæcNsTÐÅf@>ccÍÏÅbusatur¬á¬Ï¦§¯³t¦ÍcNur@ÅÏf@ÐTäTTuubæc~TcrÅuNsqNÏçÅaªÍÐÅa>ÅuÏaçÅaÍTsÅÏTWÅæÏrŧ²°¬ÓsÏÅcqJæÏtÍÏtu>æäTNN>¬aLuq>fTKÅæÈTK>NJEÏÍÅÏæÅWÅåa>>L>t>>T>>K>>ÏÍT>>K>>Ïa>ËæÏs>a>>ÏæÀc>T>>sa>>T>>a>>L>>>>c>¬§°®¸¯®W¦uN¬aÍuäT@>ÅaTÅÏuNåÍT>EÅàtWNK>NK~ªÏaçÅçÅaçæÏäTKÀÏÍéTKyÅÍäT@ÅsIy¸atuåÍÅÍÏÅcäTItmÍÏÏÍÅÏÍtæ¬§°±¸¯®æ°°¸µÌæÏT¹¯®¸¯¶W¦aL>LN>uWÅäTK>ÀÏÍsÅcÏaÏasaÍu`Tçæsu>NaLuÏÅc>ÅuNsÅÏfT>0ÅÑcCuæTu>>N>¬§¯µ¸¯´W¦WÅåÍc>m@>t>c>ÅÏrÅWÅäT>K>ÀÏÍsruMÅ¯ÈtìÅ§ãÏa>¦ÍcGg>âæÅs§TKÏa>¦kKg>ãæÍÐÅ6bçÅsC>ÅÏu>a>âT>>äT>>K>>ÏÍæa>>ÍuäT>>@>ÅÏf>ÅÍc>T>>ãT>>K>>sW>>>>¬ÍtuÏarÅTTKuæuAaLuÆTCÏaÅÏÅauNãtM>Gc>ÍÏt>ssTr>ÅÏÍ¬aL>uÆT>CÏa>ÅÏÅaÈT>E>Ísu>NçÅ¸ÍcT>Íst>rÅÍt>.ÆT>>>ÅÅÏfÅÍc>T>uN>u>æ¬qN>L>uåÏT>ÅnTçÅa¬§°³¸¯°W¦¬¬¬qL>ufT>ÅÏt4>ÐæäTKÀo>TªÏaêsCÅÏTÍuTT>WK¬a>LuÏTI>ÀäTIt>cÅÏÈtI>JsWÅuÅa¯µaT>L>u.eN>ÅÏÏaÍÏÅÍuäT>N>st>rÅÅÏuN>æÅa>çT>K>u¬cdsçÅ¸aÍuäT@ÅÏu>NçaÐcsC>ÅÏTtpN>#ÅÏÍuNãrcÀnc>rÅÐÅT>>t>>¬§²´¸°±t>¦ãÏT>>>>ut>>çT>WÍs>ÅÏÍt>ËæÏÏa>>Ïa>êsC>>ÅÏêåa>L>>ÍäT>@>>sæÅã4>>æÅªu>N>>ua>>ÐäT>T>>ÏÍT>WÅt>>¬aÍäT@ÅÏWÅaæuNçTKuæçaÐcåa>c>Îec>pN>>#ÅÏÍsuT>K>N>>>>ÏÍu>N>åæa>>ÅæqP>WÅæÏÏͪTÅ¸åa>åÍT>G>ÅWÅåÍc>ÏT>su>N>suÅÏìÅêsK>J>äTK>ÐÅ§±´¸¯´¦åaÆT>C>Åa>ssuT>Ít>êåüÅærÅss>G>u>T)Àa>L>K>@>ÅÍo¬T>T>saN>Eæa>LL>u.åÍTG>ÅäT>@T>TÍÏÍåüÅærÅÐÅäT>ÍtM>¬Ítu>Nêåæc}>a>L>T>s>>ÅÍÅÏêåüÅærÅçc>N>ÏT>sÈÏT>>äT>N>>N>>sa>Ïuc>D>ÈÁcsWÅu>A>4>æÅu>N>¬aL>T>s>t>ÀÅÏäÀuN>Ít>ÐÅsrÅÐÅeéT>>K>>>ÅåüÅær>Å¬a>>t>r>>>sT>>Ít>>åüÅærÅit>>Åa>>T>>åÍt>>.æÅçTÍd>N>æ§°¯¸µW¹±°¸¯±c>¦u>N>äT>L>>ÏÍÏa>çÅËC>~Ŭ§²´ª±²¸°±t¹²°ª±·¸°´ª°´«°³¸¯¯W¦WÅåaÀÅÏÅaåa>æcçc>Ta>TsÍÏÅÍa>NP>ÍtK>JÑT>ÅæsTrÅªT>L@>NaTÅÏWToT>Í×æcÐÅfNäT@>ÅätNTæÏät>éT~tA>ÍcÆTCäÍtsca>LJåa>LÍäT@c>@N>sWÅuTNyd>TMLÅ¬a>aTuÏT>DÅÏÍÅaT>ÅÏÍtæÅ¬W>N>uN>ÒæÏrÅ¬æÅT>Tu>ÍÅtT>iÅæÏT>WÅa¬WÅÏTIÀéTäTuÍÅtTWæaÅÍucÅc¯¶TÏaçÅTÏaçÅ

Page 10

TLtpN#ÅÏÍqqÅÏÅaqNÅtus>G~rcÀsTâæÅÐÅÑa>HÆTpêsE>TCTªsKJuLEu>NsÅcWÅWTL>rÅsJcrcÀT>LtpN#Å¬qN>TL@ÏÍuN>¬ÍÏÅÍuäT>N>äT>Åo>WNT>ÏÍÅÏäÀÅa>sWÅurc>Àc>ÅÏÍtæ§s>c>¯®·¦ÏaÅÏÅa>pN>T>ÅcT>ÐÅc>@>NT>L>tpN>#ÅÏT}p>N#ÅÏT>c>æÏaÈT>KJ>6T>fÅdÅrÅ¬§s>c±®¦a>TuuÅÏËæÏ¬WÅåas>cãT>MÅu>NÍt>äTL>ÐÅÈTK>JrÅæWÅãT>N>>ät>>T>>sa>>T>>K>>M>>G>>çæsT>>Íc>>WÅa>>pT>>u>>ÅÏs>ÅÏT>>L>t>>ÏTIÀÅÏÅauHNHãTqæÍtWtqÈTKJrÅituNæWTLŬWÅsTqNuIræÏaÏasäÍcåÏTÅÒÏtDLs@>NKéTcHa>turÍtÐÅuæuNWÅäÀráÅÏt>¸âT>çÅc>¬§s>c>¯µ¦WÅåÍT>>c>ÅÏæÅsa>T>usIJ>qL>u.çÏT>Ít>ÐÅ¹§±²¸²¦ãÏæÀpKsÅÏÍt>åa>L>>cfÅt>sTMLÅcÏaæWÅrTÍTcÅcsæÅ¬qLuqJIÍÅÍqNJEÅcãÏasÀãÏæÀuT>>>sÅÏæÅåa>>>a>>L>>>>>>çT>>>ÏT>>>s@>>>N>>K>>>rs>Åc>>ÐW>ÅåÍÏÅb>>>}>>¬§±®¸¯®¦qNoÏaær¬§°·«°¶¸¶¦æÅWTsrÅcqJTuD>TÅaêsTCÏÍãTrc>ÀäTcÏÍuNc>>ÅÏÍt>>>ÐÅÏ§¯¸¯±¦¬¬¬ÍæÏÏa>>>UT>>s>äT>>M>>>rÅÐÅT>>>WÅåa>>>N>>>ÏÏaÍde>N¹q>ÈT>Næu>ÅÏæåÅÏr¸ÍÐTuÏT>IÀfÅÍc>TaæÅaseNJNfÅts`TÏÍæÅ¬§´¸¯²¦aÀu.rsJNæsdsÈarÅÏÍeNJNçÅ¸at>uWÅuTÅÏTæåÍäT@TsÅÏÏa¬§¯®«¶¸¯²¦WÅåaÍÅÏÏa>aÍÅc>su>çÅsT>L@>ÅcT>ÀãÅåÍt>TK>T¯·TKÏaærÏaÍæaæÍäÀsTM>LÍÐTua>ÅÏcæÏa>snNKWGÅæeÅrŸa>T>ur>äT>>æÍÅÏäT>>@>Åu>>N>sWÅuT>>ÀpT>s>I>J>Ít>>u.rW>>ÏÍ¬ãÍt>.W>>ÅÏT>K>d>N>rÍt>.W>>Åc>Ïa>säT>L>q*TuæÅW>ÏÍæãÅsÅÍåT>}ÅÏÍt>ÏaãT>IÅrsäT>L¬¬¬aN>T/¬§¯®«·¸¯³¦aÅsT>LT>ML>ÅÏaçÅ¸a>TufaN>@ ÏÐÅfN>uN>çTÍrÅäÀT>a>N>T>T>L>qÅt>>æãa>N>T>T>L>äT>@>>ÅsÅÏt>qÅ¬çÍT>>c>Åc>>t>s¬§°´«°³¸¯µ¦qTäT@ÅÏÍdNræaTäT@ÅÏÍçÍt.rssusÅÏÅa>êåc>M>uL>E>a>N>T>T>L>T>äT>>ÅsÅÏÅa>uH>N>H>ãT>ªçc>N>rÅÏÍts>T}>c>>sÍt>.W>>Ïa>H>L>ÅÅÏäT>M>Åa>Åc>Ð¸Ïa>oäÅt>L>sCÅÏrÅsTMTÅäÍt.ÍÏÅæçÅcWrÅsrÅsc}¬§¯´¸±¦ÍÅÍrÏÍsu>>ÏÍÓt>AsÅa>äÍt>Ïa>½WÅçaÐc>æÏa>çT>K>ufÅÏÍÅc>>såÍc>>d>>N>>T>>>>ÏäÀsT>>#ÀT>>W>ÅÍt>>M>>@>>WÅs>>G>>M>>çc>>N>>ãæÏuT>>K>>>çÅa>>æÍt>>>çÅa>>æT>>>K>>Ïa>>>æÍt>>Ïa>>>Íd>>¸a>>>t>>u¬§¯µ¸°®¦¾¾¾°®TÏaçÅTÏaçÅ

Page 11

TÏaçÅçTÍÈTKJ¬¬¬ÍTÑaHtãTtãTêåÏTÅoçÅÏææaTuqN>JEoTãT>NåaÏÅÍcÏÍªãT>4Ðàc@ÏÍäTTàcãT>KéTH>NH¬aT>udNqÅåaÏÅÍg>WENc>äTNåÍTªrTÅãTæaLT>KÓTÅãT>æaL>NuL>åaTrÅÐÅÑa>HÆTæ¬aÏÅÍcÏÍÅÏuKNTGçaaqÅst>¸aLuçc>u#TNÓT>ÅçÏÅbãT>ÏÍUJÅªÅaT>äÀÐÅ¬§°¸´°ÒŦa>uÅt>uK>>a>ÍuÏÅc>ÅÏäÀa>æÅa>äT>Ís¬WdNiJ>æÏÅa>ÅäT@ªaT>uäÍÏæÀÍtæsutsäa>NTsuaæÅa>ãT>sW>>çÍt>M>kÅt>ÏÍsu~T>ãÅc>>Åªp~ÅrÅsst>ÌÅcNr¬aÍu_NztÅÏãTrÅjGJÐÅpNyÅcÅuLçÏÅÍÍtdNæaÏÅbäaNTsÈÍT¸saÍuÐÏaÅæaL>4LrÅ_NÐÅfN¯¶®âTÏÍsWT>>L>E>>ra>>æWÅa>>sãÅc>>>ÅWM>>srÅ¬§·¸°±¦r>I>Ñæa>>äÀÅaÍtsçÍæaªapyTçÍæa>æaÅaWTLçÅc>aTåÏÅtK¬aT.u4NEÅÏÏÍÅÏäÀTK>æWÅåa>Wc>uT>WÅäT>N>ÏÍsÅÏÍtq>ND>qÅat>uåt>M>a>æÅa>æÍt.q>Åtea>H>a>Ås>T>WK>A>uTM>ÀäT>N>WÅÍaL>ÅtT>WÅåTäÀãt>åÍceaH>TK>ÏÍäT@Åc>DssuL>NãtçÅc>Åasuæc>NæÈÏa>T>LÅÏÍ¬§°±¸±´àd>¦q>åt>MrsÅc>qÅrãt>rÅc>T>L>¬Ít>uåa>Íut>s>æÅqÅÏÍÍc>uÏT>sÍt>¬qråaLLqJIsaNKMaLÅtÐæÏäÀÏÍæWTLaLÅt°¯ÍTÑaHdN>N>KªäÍc>Åa>ãtM>G>sÑaH>ªWÅa>êsK>Jês@>Ïçc>äT>ÐÏÍæÅa>>sãÅc>>>>>ÅçæÐÏÀäT>>>N>>u>t>>sÅa>>>ãT>>Ña>>>H>>çæÐÏÀ¬W>ÅäÍÅÍT>>Åa>>M>>u.ÊÏÅÅÏÅa>>WN>>æa>>äT>>>>>Å¬WæÅçc>>c>>ât>>>>æuT>>T>>L>>Ñæaf>TK>ÅãT>K>ÏÍÅa>¬W>N>s>>ÅæäT>>ÅssæN>sæÅWN>æa>sÏtäTKacæaTÅÏæÅTaÍudNäTÅsÅÏäTIÅrÅæWÅtÐÅcNsuÅa¬WÅÑæatãTæuÑæat¸atuÍtMçTͬÑæaçÅaçÅuáÏTtÅaæÅa¬ÍÏÅaÍtæ¬WÅa>>N>>>ÒÅs>>N>>>>>sW>>>d>>>N>>uæÍçæÐÏÀ¹W>T>>æÐÏÀ4>>æÅr>ÅÑa>H>T>a>Åt>u>Åa>sÅc>W>N>äT>>>ÅÑc>>ÍÐÅÏæÍÅa>W>N>æa>¬§°¸¯·æ¦qÑæaT>KçÅaåt>MrsÅcÐa>NTÑaH>¬qNT¸åa>>äT>>>N>>>äT>>N>>>>>>>>>ÅssT>>>ÏÏÍsça>>>um>C>>s>WÅçÅåÏT>>>ÅT>>ÍÑa>H>>W>>>ÏÍæÅÏt>B>>ÏÍT>>a>d>>c>¬¬¬ÅÏT>>s¬¬¬Åa>ÍT>>áÏT>>>>>¬§²¸¯eŦqNT¬¬¬aTNtÈtIJÅauTÍTWÅãÐäÀãtM>GáÏÍçÅc>sat>urÅa>ÈtI>J>ÐÅUJÅªu>NÅcçæÐÏÀÏÍåÏÅtKpNyÅc>ÅuL¬Íc×tÏäT>ÐäÀÍtMêsETænN>aMsæÅitWtI6cWÍsææÅsÅa>LÐæcNäaÀæÅa>ÈtIJäaNÏ¬WÅåÍtåa>LL>ÑtP>UJÅÅÍt>MæpN>yÅcÅÏÍuT>ÍTsc>%TÅ¬a>L>ÏÍ¸aÅs>c>oKçc>}>ÍçTåÏT>E>ÅÐÅu>TÍT>rÅmN>~tçÅc>T>N>ÅÒÅ¹±·àd>¹°³ÏŦÍc>a>Åt>çÏæÅÍÅÏT>WÅãT>K>Åa>ªa>æÅa>ÐæÏ°°TÏaçÅTÏaçÅ

Page 12

¹µ«¯¸²o¦aæc>a>LÅt>a>æÅas>æåakK>ät>NM>~c>Tãt>¬§°²a>L>>ukK>>ÅÏÒÅsJ>su>T>>>ät>>>K>Åa>>¬§°¯«¯·¸´´ª²«°¸°ÒÅÒŦÍt>a>Åt>>T>G>~æ_J>>~ÐÅt>J>1åÏÅt>>K>fN>T>>ÍT>æa>L>>uWt>I>>ÍtÍÏÅæäÀsäÍÏæÀäT0ÅTaÅtuec§¯®«¯¸±³ª·«´¸·T>WÅc>æWÅ4>ÐãT>>K>åT>ÍT>Åa>>sa>L>L>>uãÅUJ>Åc>N>>Åd>çÏæÅÍsÅcÐ¬¬¬aN>ÍuTÍT>ÐÅæÀåTÍT>åtM>ÏtBs¸a>LuuT>ÍTuÅÏsÅÏTãt>æÍcaÅtçÏæÅÍßT>AÅTÅÏät>IkÏa>ÀuäTMuN¬çæâÏt>MæWÅÈT#æçÏæÅÍÅa>äaÀsN>¬§·«´¸·´d¦ÅaâT>K>ÅÐÅc>@>Na>T>.umN~t>fÅÍc>T>çÅcÅÏÅa>uT>ÍTu>æÍtÏtMuLEsÅaÈtIJÏtM>¬ÈTTGÅrÅäTcpTatur¬WÅaaTNçæÐÏÀuL>E>>WT>ÍçæÐÏÀ4>>æÅT>?>L>T>>}>L>>ÕT>>>ÏÅÏÍãæÍçæÐÏÀrÅUJ¬Åaâc>ÏtMªa>ÏÅÍaÅæ×tzt>oæÐÏÀæÍrÅ¬ÅaãT>ÑaHæu>>>>t>>çæÐÏÀd>N>>æWæÅuT>ÍT>>æâÏt>M>>çæÐÏÀÅa>Èt>>I>J>>¬äTÅÈT#äTT>cc>uT>æcN>sªÑæaæåT>ÍT>ÈÏt~sÍt>äÍÅÍäT@>T>ÅaâTE>Ðt>L>suT>æc>N>æa>æÏsæÏT>M>ÀTÍt>u>N>suT>æc>N>a>Íuatrc>ÀãtM>Gsa>LÍT>ÅÅÏåa>LÀäT>MaT>sÅaÈt>IJ>¬aL>Tusa>N>ÅÍu.Åc>>Ða>N>L>T>>Íåa>ÏÅa>N>æÏb>>c>¸a>T>uc>>c>çT>æc>N>>¬§±±¸¯±c¦ÍtuuWæäÀu>ÏT>kT>æÏÍd>N>>æÆt>J>ÏÅc>ÅÏÍÅa>WÂÏp>T>âT>K>Åa>~c>>>T>°±¬aT>.ÐT>ÀÅÏÒÏT>ãT>#Åc>Åa>sqN>T>uäT>ÐäÀçæÐÏÀÏÍT>¬qN>>>ÅÏfaÀqNÅtuTÅ¬qNÍãT>#ÅÅÏÏTrÅÍtåÍÅÏÅTqNÅt>WNrI1sLcsuTãTKÏTLÏÍäTaNÅWtHTªäaN@ÏTDÅT¹qNT.kc¬aLTuuÅÏsL@欬¬ÍtåÍctêåÍÅÏÅtêåÍÅÏÅäTK>uT>K>N>>ØT>ÏÍd>Nu>N>¹a>t>ur>ãtçæÐÏÀÐÅu>iH>¬§²°¸°´W¦Ít@WtêåÍÅÏÅsÀ¸ÍtsGÅÏÈTKJs>t>>b>T>>sI>>oçæÏc>sa>>L>>>>>uT>K>>J>ªT>>s>>G>rÅªrc>>D>>ÐÅrcÀrÅ¬Ít>@têåÍÅÏÅÏa>çÅãtJ>ET>ut>cçt>sfN¸a>Ååae>>t>>Àçt>s>æÅ¬åa>>T>>çT>s>+t>>>>>öÏd>>ÏÍT>>ÐÅsW>ÅuT>>F>>N>>ÅÏuNæãÍcÈtIçÅsD>'aLçÅc¬W@}>ÐTTäÀÐÅdcæWÏusKÏaçÅ¸WGåÍc>TÍæÍTÅÏÍçæÏsæÅãÍÏæÀÍT>suTKN>ØTÏÍTÅaNTÏÅaN¬aNÍÒtcÑTKÅæÏaÈtIsWÅrI1dN¬WTsGÅÏäT@ÅW@ÐTÏͪT>äT>>>>Å¬a>>T>Ïa>>êåÍÅÏÅa>>Åt>>u.öc>>T>>Å¬Ít>@>>t>>êåÍÅÏÅÏa>>¬WÅÈT#æÈTN>iHÅa>êåÍÅÏÅ¬ÅÏäTT>Luu>¬aL>@uÅÏc>}a>I¬§¯®¸¯®t¦a>L>T>.p~Tc>ÍT>ÐÅÏäÀæa>L>TÈT>N>äT>@ÅT>ãa>ÀrÐÅsIJ>uqT>uÏæc>cc>Íc>äÍcÐÅrT>À¸Ít>sG>c>@>NâT>Nd>æãÍcÈtI¬§°±¸¯¶àd¦aTåa>ÐåÍt.W@ÐTÍtÏTÏÐÅsrŬWÅuTåaÆtJAsuTLucsãÍÏæÀÍTs°²TÏaçÅTÏaçÅ

Page 13

ÍtåÍcdN4ÐcWÅäTKÀÏÍsäTLuT>ÍT>äÀÏÍsÐT>L>äæa>Åa>suT>WÅa>>Wt>I>p>äT>K>ÀæÅasN>J>cc>çT>æcN>4>ÐçæÏcsuT>ÏÍ§°¯«¯·¸¯®±d>¦aL>usTÈÏT>rÅsÍtaH>Eãt>äcÏÍrÏæÅ¬a>ÅåÍcqJa>fÅaÐcuTæÐÏÀªWÅUTL>aT>uÅaåÍÅÏÅæuTÍT>ªãTÍÏtÏÍsuæÐÏÀ¬aÅsTnH$4ÐÏÍuydÈÏt~ssÏÍsäT>L>¬¬¬u>T>K>ÀÏÍs>T>Ïa>çÅT>>WK>>>rÅÏÍäT>K>>ÀêsK>J>>Èt>ÍÅÏT>æWÅT>ÍçæÐÏÀsK>åa>c>>N>c>ÏÍ¸d>N>4>Ðc>>WÅäT>K>ÀdN4ÐTª-cuTÅÏTWÍsuTÏÍqNT.stäTKÀssaLu6ÏçÅcuæÐÏÀst>N¬a>T.uTÍT>äÀÏÍuTM>LsÅasÍt>uTTãaÀr¸WÅuT>uNçæÐÏÀäTK>iHæÍtu.åa>ÍcM>uTMs¬§²·¸¯°t¦WÅscÏÍäÅcÅqÅtuseãÐæcÅ4ÐÏÍu@À¬¬¬åaTsÐæcÅÅÏTßTGäTTßTGäTuÅæÅcæWÏT@ªáÅÏtªÅbsUJÅa>ÀuäTNsräTÐÅuæÈT>>N>>>uT>>>ÅçT>>>WN>>>E>>>Åæss~>¬¬¬åÐæÏæuC>>>>>>ªu}>>>L>>c>>>s>T>>àcs¸W>ÅåÍcÏT>I>ÀÅÏfK>N>T>G>ãT>K>ÐT>ÀäTK>ÐÅäT>¬qN>@>a>Åu4ÐâtA>æäT>ÅÏT>êåcK>äT¹§¯·¸±aN>¦ÍÏtuÅt>äTWN>T@>Nu>>æ¬Ít>>u>s>>G>>d>>>N>>Ña>>H>>>uT>>c>>ÐÅÏq>Åc>>ÏÍsÏt>>>äT>>K>>WÅWÏT@æäTK>NêsT@>sÆÅcæäTÍt>TaÀãÅc>ÅácçÅc>àaAN>IJªÍÅÍpNyÅcÅuLsÅÏuTKÀäTÅc~ÏÍÅaTaE¬§¯¶¸¯²aN¦ÍÏæÀÐæÏsÐæÏÅÏTL>ªÅaT>Å¬§¯´Êæc¦a>LL>kKÅÏäÀÍt>uT>TM>LsT>L°³åÍÅÍäT@ÅsäTåaæsuÅasäTÍTK>ÅdTMÀæÍÅÍupNyÅcÅuLsuT0ÅpKoÅaÐÅsÅÐæÏªäT>6ÅteªaL>Åaçc}Í4>KBÍtäÀaTsWÅäTÅæÅa4äTK>NêsT@ªÏTæÒêåcKrÅäT¬WŬaNJÅÏr>a>ÅÍc>uçt>ÅÏäT>>ÅâÍsu>T>ÐÅ§¯³¸¯®²¦fL>c>ÀÏt>d>¬WÅåÍÅÏÅæpHªrTãtMG>sUJ¸aNT>.WÍÈTKJãtM>Gs¬atuT>rÅÏÍäT>>e¬a>>ÍuäT>>@>>Åa>>T>ÅÏÒÅs>C>ÅÏT>>rÅÏÍäT>>>>ÅêåüÅærÅ¬Ítua>æÅT>æWÅaT>êsCÅÏÏÍsäÀçÅc>WÅuLT>áÅÏtsIJa>LW>ÐTM>LäTss>äTÅWÅa>ãäTrÅ½WÅãÅa>äT¬§±¸¶X¦ÍtÏÍT~aæÅaäTÍÐÅsucscåæWcoät>qÅÏäÀWÅtuÅas>WÅuJTsN>CäT¯±´Ït>d>äT>>T>sÏt>>äT>K>¬a>>a>Ít>>ÈT>t>>J>>êsK>>sÈT>c>>c>T>>TÅ¬WÅÍT>ÅaÅT>æÅWKÏsÅc>ÐaÍuçÐæÏÅÏc>@>sK¸a>tuaÏÅasuTTÅÏäÀTÍtu.pNÍWÅasNCäTssJrÅaNPÅÏÅap>K>sWT>s>c>æÅc>H>T>äT>qN>>H>eI>c>sI>J>qN>L>I>qN>>H>¸WG>a>L>>>b>uÒÏÍT>>pT>H>ÐÅs>çÍc>ssqN>>Åc>ÅªÍÐT>ur>I>1¬§¯¶aN¦aNÍWtHÅÏÍtçTâÍaNTNÐæcÅäTTÅÍcäTUJ½§Tt¦ÅÏÐæÏcäTT§u¦aNJÅÏÐæcÅäTaTTÀs@a>ÅÅÍc>ÅcÐa>N>T>ÅÍc>cI>s¸ÍÏÅÍhT>Lu>N>ÈTK>N>JE>æäT>L>TsÀrÅ¬§±²¸´W¦WÅuTÐæcÅçÅc>ÐæcÅçaÍc>aÅtÅÏÍt¬§°¯¸¯´Êæc¦au>çÏæÀkK_>~s_~sÍÐÅa>ÅurïÍTsÅÏ°´TÏaçÅTÏaçÅ

Page 14

æÏa>äT>L>>N>K>>ÅÏÍa>L>>Åt>u>pN>yÅc>>ÅuL>åÐÅa>>ÅspÅa>>u>N>>äÅÍc>T>>æÅaÈtI>JâæÅ¬ac>csÍt>åaæsW>ÏaçÏÅÍT>æÏÍæçaÐc¬§±±¸´W¦aaÅtadTKçÅcsKrÅsaNJCÅÏæÅWÅa¬¬¬fÅÏTçTMzcäTÅf@æÅaf@>¹ÍÏÅÍÏÅcc@çTÐT>NãæÍWtæÅÏÍf@aÅæWH>N>H>oçæÏæÍäT>Åf@>>sÅaf@>>ut>a>LÀuqÍc>¬aLfÅÏTÐÅu@c4ÀçTÍaturäTTLÐÅTtæÔcÐÅusTäÀÍtätTtqNT>GsKJcu>NäTÐÏÍkÅæÏÍ¬aLuåÍT>GÅ4têåüÅæÏÅtÍT>çÅcc>T4>KsæÍt>uÕtc>ÏT>>ÅsTçÅc>Ôc¬ÍÏÅÍÅÏpìì¬qN>T>ÏÍs>ÅÍäT>NL>N>C>J>çÅc>âæÅäc>ÏÍsK>JrÅs>ÅÏutM>G>WÅçT>>B>>>ÅêsK>>T>>>c>>G>>>os>>>ÅÍäT>>>I>>Åsa>>>ÍuäT>>>@>>qÏu>ÏT>>I>>>a>>¬§°³«°±¸¯¶W¦ÍtsæcusÒÅåÍÅtTUJ>æWÅåa>s>>T>L>ÏæÍçT>äT>>ÐÐÅÅa>sÔc>ªÍt>>M>äT>0ÅÏÍa>N>P>ÅÏs>G>>rÅçÍT>Ðc>N>Åd>>¹a>ÍupN>I>@>>ÅÏT>ÍuT>Å¿d>f@>>>æÅsWÅqïJ>s>>Å¬WÅqÏu>çÏTI>T>L>Åa>c>Åc>ÏÍäT>Å¬a>L>L>uÍtqÅcTsÅÏæÅsaÅtuÅaÐÅTÅaÍuuTcfTTLçÅcæäT>Åc>N>>æq@>cÍæßt>yÏæqN>ÏçÅa>sÅc>a>@>>§¯¯¸°³d>¦¬§´¸°²Êæc¦WTæT°µqN@udNTsäTLäÅæÅcaNPäTÅf@æÅaf@>4ÕTÏÅcªaEêsÀæÍÏÍuâT>>>sT>>>t>>>¸Ít>>>t>>>çT>>>ÈÍT>>>E>>>WK>>>>>>ÏÍÅa>>>>>>Å¬§¯³«¯²¸´¦ÍÏÅÍsutÍÏÍe>æª§µ¸³¦aa>ÅtåÍcqÏäT>@Åc>ÅcÐäT>aL>LqÏTâæÅsÏ¸ÍÏæÀupK>sa>EÏÍuT>cäaÅÏb>6Åa>ÅcNP>sçÅcUN>ÏT>N>åÏæÍäÀc>I>ÐcçÅc>s§°²«°±¸³¦T>._J>~ftÏÍÅc>qIsnc>äÅa>ÅcÐ¸ÍÏt>uq@>sÏÅa@>rÅc>ÏæÍuK>¬WÅåÍt×tztrÅéT>poãT#Åc>¬§°¸µ¦aaÅtqI>dNT>Kca>NLsÐÅÍtêst>saÅåa>N@>ÅÏft>Ísu>säTL>sÍÐTuræÏÅϬ§°³«°±¸¯¶¦WÅÍaÅtuHa@ÅÏçc}ÍUJÅÏÍtäÅÏÅazc¬WÅäT>ÅÏT>ÅXT>f@>¬WÅuEK>s>ÍuaÐêsÐf@>T>äT>>ÅT>>Å¬Íc>sc>>%ÅÏäÀéT>A>>a>>T>f@>>>ãt>M>>G>säÍc>uçÅc>>ÏaTaÅåaÈtÍæa>ÏÅÍWTaæÅasæaÅåa>åacÀÅapIsÏæTÐÅÈÏT>ªäa>N@>¬§²³¸³W¦a>täÅc>>WÅäTK>ÀÏÍsÅÏÍtæÍt>>çÅc>>>rt>>>ua>>>ÐäÍc>>>ÏæT>>ªW>ÅäÀs`T>>>æÈt>>>ÍrÅäÍc>>>WÏÍsÅÐæÏÈÏt>~sa>>T>d>N>>f@>>>sqN>K>>M>unc>>ra>ªäÅc>}>>ͬÍtåaNJäTaLTs¬¬¬ÏæTNfTÐÀÏÍÅÏT¬-tfT>ÐÀqNJ>ÏÅb>}§§ÐT>fT>ÐÀÍÏÅæÅÏT¦¦a>t>uuTt>6fTÐÀÅÏäT>>ÅÅa>sut>ÏæT>N>fT>ÐÀÏÍÅÏT>at>uu>tL>sK>c>°¶TÏaçÅTÏaçÅ

Page 15

¬WÅutHETscDrÅsÅsaLueNæÅ¬¬¬aL>usc%ÅcÅa>at}>aÅsc>%ÏÍäteNæa>@>u>ÅÏçæªÈt>M>u>>æa>>>Åusc>>%ÏÍec>¬a>>L>u.sc>>%ÅÏÏÍÅÏT>ÈÏT>>>>a>>Ïuc>>D>>såæs¬§¯²«¯±¸¯k¦ÍÐT>>us>>G>>c>>ÏæÍTÐÅÅÏu@TÐÀcsq>NÅtÅaÐÅT>åaäTNrÅçÅc>ÏæTNfTÐÀ¬aTuåTLæccÏtBäæauaÐoçTæÏrÅ¹ÍÐTfTÐÀæsc%d>N>sc>>%ãt>M>G>>sWÅåa>sK>>c>fT>>ÐÀT>rÅÏÍsuT>>t>êsK>J>>æÍÏÅÍuGLutM>GfTÐÀ¬Ítu>WTuLEæÍc>nNa>MÏÍæaTuc@N>sc%TÅa>Tcc>çÅtÅæåTLçt>säaåaN>@uLE>saÅtugssWÅuJI>@äT>Ksc>%ªäT>ÅoÏÍéÍÏÅÍW>utM>GäT>ÅäÀÐÅäa>ÀäæcN>çÅc>ÅÏæÅTæa>ÍuÅÏfT>WNJ>TÐæc>äT>IÅätuäT0ÅaT>TÍcäT>ÅÅÏqNÅcÅªãt>MGrÅsÅa>¬aLuoKT>¸a>L>uäT>>>>ÅÅÏpN>yÅc>ÅuL>>Åa>ÐT>¬§¯¸°°a>N>¦a>>T>æÅçÅc>æaL>T.uW>Ít>äTu>TK>æâÍuTK>sÅÏÍtçÅa>åtM>sa>ÅaeI>>c>>¬a>>ÏuuA>>T>>äT>>0Åsc>>N>>G>>I>>ÐÅes>Æt>>ÅT>§²¸¯±X>¦ÐÅÍt>>>>uåT>>>>>L>>>>sp>a>>>>>>>>>æåa>>>>N>>>>@>>>>>ça>>>>säT>>>>>>>>>>>>>Ås>uT>>>>>}>>>>L>>>>ÍcâTäÅtLsªçaçtsfÅcÐÅdNæÍæÏur§stæ¦fTÐÀÍÏtch>sspNyÅcÅu>LTæª§±a>N¦aa>âTGÅÏT>itsäÐæ¬aÍcäTNFÅacÅcÏÍÅc~ÏÍÈI@T°·uTKNÏÍuNËcuN>WNT>EçÅa>ÅäT>KÏÍcN>DpN>TÅsu>NfT>ÐÀÈTÅæÏWTuuÍÀsÅÏuT>ÅWNKÅªÒaN>KEÐÅesJ~TuL>EaLÍuêåÐÏT>>êsÅÍÅæa>T>/ÏÅÍT>æÒÏa>êåÍÅÏÅsT>a>>ÍãT>#ÅqÐT>æÍÅÍuãT>#ÅæËcçÅaÅÏÍ¬a>ÍuäT@a>ÍêsÅÍÅÅÏÅaÈtIJ>äaÀçÅcÒÅsÅÐæÏçc>N>sM>>æÆT>>>>ÅuT>K>N>>>>ØT>ÏÍçæ ÏæÍÏÍWÅæÏu>N>>ÈT>K>ÐoÍdÅÏäÀÏTNsöccÅcÏÍæÅ¬aÍuäT@ÅÏccsNJuNuTMªWÅrI1tÍdÏÍdNsK>ÏaªTÅ¸WÅÆcCB>æäTcaLuese>¬t>êåÍÅÏÅssI>J>r>fÅt>ssrI>N>äÅÏb>}>>rÐÅÅÏsT>N>rÅa>N>>>G>N>f>T>ÐÀÏÍT>a>>N>L>T>>Íæa>N>>T>ÏÅa>N>>¸a>t>>ufÅÍc>T>>ÅÏTKWÅtäTCNoLÅätE>KçÅ¸ÍtsTåTÀÅÏÑcCªuNÍt>@>mJ>>WT>0ÅT>ãÍc>>T>Ít>çÅc>>rrI>N>>a>L>âT>c>>ãa>L>ät>>aLuaLJ>ÅÏäTÅÍTc>söcT ÏªcC>cÅcÏÍ¬§±°«±¯¸°°t¦½aT>r>KC>fæc>NÐÅa>Åt>uu>sçÍcác>Åc>ÅcrçÅa>Ítp>WÏÍªa>T>.WT>G>ÅÏÏÅÍäT>0Åa>Åt>usWÅa>ÈÏa>TM>L>c}>TÅ¬a>ÐTuâd>d>ÅÏg>äT0Åsc>c>çTæc>NpT>HÏÍT>¹c>pK>æÑc>>c>>äT>0ÅçÐæc>>N>>ut>>ªÈT>c>>B>>T>>æäT>L>>N>>K>ÅT>>ãÁt>>çT>>ͽaTu.ÑaHÅËæϬ¬¬åÍuTÏccÐÅsIJpNK>I>ªåÍÅÍiW>>uÏT>T>ÅÏT>ÍrÅfÅt>ææÐÏÀrcÀªu>TÅ¬Ít>uÈÏÅcXT>ssÀãT>KÐÅªÅa>it>cc>ÐÅuTÏ¬a>Lu½suLEcc±®TÏaçÅTÏaçÅ

Page 16

½ÈÏÅcTccräT>CN>ÐÅÑa>HÆT>½a>L>Tug>oT>dN>oæÍc>TÀæua>oäÀÐÅfN>>T>ÅW>ÅÓT>ãT>o>d>N>>c>ÐÅfN>>sa>t>>u¬WÅäTÅæÅarKÍæÅ¬§´¸¯ÆtŦuTa>T>.ça>T>M>T>>ÅäT>N>ÏÍçÐÅa>Åsc>G>T>ÍÏÅÍuE>>sæc>N>rÅÍt>æäT>>Ð¬a>>ÍÏÅc>>Åa>>>çæÏÏÍæÏÅÏäT>>>>ÅÍÏÅÍuE>>>æÅsªWÅåa>>W>T>>W>N>>Åa>sÅÏuT>>>Åàt>>çæc>N>>rÅa>Åt>>uT>M>>L>çÅsT>>>ÅærÍT>>.r>a>>L>up>K>äÅsu>L>Íuïc>>ÐÅu>>et>Èc>>B>¬a>>L>m>c>E>>åÏTE>>ÅoK>sÅÏc>c>âT>K>ÅªfT>>ÅÏÍu>N>¬§µ¸°T>>«°¦a>t>uªãa>L>>äT>N>>ÏÍåa>>ÀfL>>K>Ía>>Ít>ÆÅt>>ÏÍãÍc>>ät>¸a>>Íu_N>>zt>>ÅÏäÀåaN>L>ÅÏÈt>I>J>sK>Js>u>§°³¸¯±W¦Wc>s>ÏÑT>c>a>T>>ÏuWÅåa>>s>T>>æÅâÍÏÍs>>Àæa>Àu>c>c>>a>N>>K>>M>G>>¬§¯·¸¯±W¦åÍuTÏÅÏTsGæusWÅrKÍou>NçÅc>æWNåÍT>ÏtAoT>ML>ccT§¯±ª¯¸²t>¦Åc>~ÏÍæÅT>äa>æÏsæÏäT>ÐÐÅ¬aL>uåÐÏT>>æÅsNJ>çTpI>ãTK>eÏÍÅÏæÅÏtB>§åÐÏT>¸uTt>äTÐs¦ÒÏT>B>ÅWTÅÏÑcCäÐÏÍT>su>sæÅ¬WTL>ÐTäÅt>uaN>@suT> Ïæças4>>}>>K>>@>>çT>>ÏÍc>>d>>N>>æ§±·¸²t>>¦a>>Ðu>UN>>M>>Ít>>åÍc>>çc>>>>>>ÅÏÏt#ÏäÐsW>ÅÍuæÅ¹§±·¸²c>¦Íc>æc>Ít>ÏÍÅÏnTW>Åt>u¬§¯´¸¯±t¦ÍtsâTäÀTâTåaNÈaäTCN±¯uæÏçTçÏTKNãTK>sÍtåakTÍtäÅc>~TEãTKaL>TKªuNæÅT>çÏT>K>N>rÅçT>G>çÅc>>æa>L>T>uáT>T>æc>c>>ËÅæÏÅpK>uÅæÏæÅÏt>rc>æ?L>ËæÏçÅ¸a>L>uÆT>C>ÅÏXN>>æáT>T>ËÅæÏÅ4>K>W@}>ÅsåTc>¬§°³¸·c¦t>@æÅpÅÍc>}ÍæçÀÏÍæÅÐÅqL>uqIt¦WÅåaÀT>KcäT>MT>ÅaÈtI>JsL>ÀcqLuäæc>NÅÏTt>ÍÅapT>uT>KÀÏa>sW>N>Ña>H>ÅËæÏsN>C>d>çd>N>uT>ÏrÅ¬§°®¸¯¯¬§¯±¸¯¯t¦aaªaLâÅQæÅÐÅscsÅÏäÀWž¾¾±°TÏaçÅTÏaçÅ

Page 17

aLturTÏaÐÅTNJÏaæÍäTcN§WÅåaaNM°³¶âTssüTÏTmHŦgoçÅcTML>TTÍãT}>LsWÅWTKæutK>çTÍTçTͬqNoãt>ãTKT>TsÅcqN>LuTÍãt>ãTKçÅc>sIJqN>Lu.TÍsWÅtaÍuqN>JET>sÅÏu}T}>æÍT$ÅsªÍT$ÅÏæc>æ_J~çÅa¬¬¬WÅs>T>a>>>ÅÏT>ªÍt>>æÅsÏt>äT>K>a>L>T>ÍsK>>çÅc>ec>sdÅÏÍt>ça>ÅçTsT>ªÍÏæÀÍc>ÒÅsTÏÍÅÏfÅæc>N>sKs>uÅa¬aÍu.aLLuTÍqTkKÏÍsuTÀTÍst>rÅT>Ícb>usWÅßt>yÏæqNÏÏa>H>aæÅa>¬T>ÏaTÍÏÍsK>J>rÅÐÅÍc>u.ÈÁc>eN>T>äT>N>ÏÍ¬qN>T>LÏa>ÅÏæÅåÍc>äÅÏÍÅcT>Å¬a>T>.ÏT>rÅsnt>@>ÅÏT>a>æÅa>sÍt>ãÐæaL>åÍT>G>>ÅæÏT>Ïa>Td>N>Ta>æÅa>äaN>T>ÏaçÅc>sqN>T>sÅÍÍT>sa>T>dd>Åast>æa>L>ÍÏt>T>sWÅÏÅc>c>Å¬qNT>s>ÅÍÅÏÅa>äÅc>ÏÅÍc>qNTa>æÅaa>EaT>T¬qNT>ÍtäÅÏÍÅca>LÍÏt>aTâæÅ-c>NÏÅca>T>>>T>>ÏT>>>ÏæÏÅÍc>¬a>>L>>L>eäÀÏÍÅÏa>>æÅa>Ït>>B>>ãÍc>suJ>>>>¬¬¬aTËæÏÏTDÅßcÅaqNÅt>uTsWÅÏtD>LrÅsssÅt>rÅÍTÑaH>tãT¬aTeaH>TÏÍfTsqN>JuæÅÐÅsI>JÍtea>HTçT>ÍêsJNæsjG>s@>N>K>çÅc>ÅÏäÀ-Ååa>>ea>H>ªa>N>K>E>>it>sâT>qN>Åt>>uT>çTTCÐÅa>TTÅqNL>uTCÐæÏcsÅc>qNJu>ÐæÏcÅÏrÅæqNT.ÏtD>L>rÅçÅc>æ¬¬¬-t>áT>uK>yÅÍea>H>oit>Ít>äTT>L>æÍt>æÅWtM>Åäta>sÅÏuTN>æÅÏÑaH>rÅc}>T¬¬¬qN>tupt>TÍs¬qNT.jGqNTu±±3KLHUUH&KU\VRORJXHöttccNN§²³®âTsutªäæÅÏmHŦuTKÀÅÏTsrÅTÍtuLNÐÍt>ÅasrÅªWÅcUNçdNs½ÍÐT>oc>Ít>>WN>t>ÅÏÍÅÏT>>srÅT>Íc>>N>}>ÅÏT>>q>sr>Å½ÍÐT>at>>TK>a>NÏÍÍt>s½a>ÅdN>c>öcÐÅÅÏT>srÅT>Íc>N/Ít>srÅçÏÅaæcHkTÍt>s½aLaNt>ÍtäÅaÐcåcÐÏÍÅÏT>KsrÅTÍt½ÍtäTÏÅæTMLªÍÐTÍtäTÏÅæÅÏTKTÍtTKpa>ªWÅäTK>Às4>ÐÐÅâTH>Åua>ÐàTG>Årc>dN>}ÅÑÅc>éTL>N>HçÅ¬qNc>uT>ÍTsuæua>L>ãTH>ÐÅT>srÅæWN>tÅit>äT>ÅsTäÀa>Åt>uÅcÅÏT>WG>sT>äÀçtsa>N>TN>ot>äÅaÐc>¬WTÏaÅa¬ÍcuÅÏTäTKJftsTäÀaÍuàtÅÏTWeI>E>>L>>ÅÏæÅãT>>4>L>>äT>>0Åa>>~sqN>>L>>uÑT>>>ÅÅÏæÅéT>>L>>T>>sçÏa>>mCçt}>T>äTÍt>æãTK>saT>¬ÍÏÅÍufÅäTK>G>sªÍÐTuWæÍÅÏæÅaÅtus>Tâa>ÏasÏæÅÍÐÅÅÏÍtsæÅ¬Ñc>sæaT¬qNcæÅÐÅsaÅtu.æ-ÏÅa¾¾¾±²TÏaçÅTÏaçÅ

Page 18

nNaMÏÍÏaçÅaWEcråÍÅÐWærc>pNyÅcÅªa>tu4L>aæÅat}>ätcs¾¬§°±«°°¸²Êæc¦aT.ÈÍTÅcTrTÏÅcc-tutsæWÅÍtcs>upt>çÅaåtM>st}a>aÍTäÀÏÍsäT>TNÏÍ¾a>a>>N>ÏT>>rÅsT>>WÅÍuc>a>>N>>>ÏusåÅÏuT>>K>>ÏÍÅÏt>Íc>>uÅϬ§±¯¸¯X¦aT>.uUÍP>ÅÏÍt>c>Ïa>sçÏt>ssrc>IÍt>âÍÏÍe¾¬§³¸¶X¦WÅåÍcUÍPÅÏtWÅaåtMÍt>.ÏÅt>>>>Åæa>>c>>ÀÅÏt>>æÅW>>N>>t>>oT>>æÏa>>¬¬¬a>>æÅa>>T>>À¾¬§´¸±°X¦ÅÏÍtåa>L>L>c>ÀçÅaæçÍt>K>L>T>L>ÅÍt>.a>N>tÅÏt>sçÅåc>>~s¾¬§¯¶¸±°X¦çÍcÒtÅcTNŬ§¯²¸µtK«°¦ÍtaÅtcÅcæÅæÍtqÅtÏaÅÏæÅr¾c>A>ÐÅÅÏÍt>c>>>æq>ÅÍWæÍÅÏæÅÍt>>pG>pN>>yÅc>ÅsuT>}>>L>¾¬§¯¸¯¯t¦ãaÅtruÅt>ÏT>t>ªr>Ïa>çÅsÍc>uÅt>>>Åa>~Åc>a>E>>srÅÐÅT>À¾¬§²¸±ÏŦçÍt¬§¯·¸±ÏŦa>>uÅt>>>>a>>c>>c>>}>>>ÍrÐÅæa>>Åt>>uÅt>>Ïa>>>Åc>>¾±³dd>c>>-Åc>Å¬¬¬WÅråÍÅÐW>>-Åc>Åæq>pN>yÅc>ÅÏa>r¾¬§°®ª·¸±¯ÏŦWÅrÊTMÅaæTrÅÏTpNyÅc>ÅæaTL>@ÅÏT>qNÅcÅsc>Åu>TÏat>suÏÍs¾a>T>>uâÐÅÐÅt>ãT>>æu>>>T>>uææT>>Ïa>åt>>M>>çÅt>T>>ÅÍÏæT>N>>T>>s¬§¯´¸´±ÒŦTkN>Kæu>>TkT>~tæqN>>pîT>u>T>Ïat>a>æÅaçÅ¾¬§µ¸´²ÒŦqNTutçTWÍ×tLAÏar>cÅe>aT>.u>ãÅc>ÅÅÏft>çT>ÀãæÅÏÍt>Ïa>c>>¾ÈtT~åtM½WT>rWNqTÀrcÅæ½WT>rãÅcÅq¬§´¸¯¦aLuqJITKTe½WÅåa>c>T>N>ÅÏT>Åa>oT>À½W>N>Ïa>oÅÏT>kN>K>T>À¾¬§¯®¸°¦½-ÐÏæuWTNc}aIs¬¬¬ÅcWa>>ÅÏæÅsÒc>>>>c>>u>>säT>>L>>Ít>>.qÅt>>q>c>>äT>>@>>Åc>>¾¬§¯µ¸±¦aT.uqcaLuTÆTc}ͬ§¯¯¸°°d¦utrçÅaãÏÍTqI>ÐÅãasÅaÅtcqÏÐÅ¾¬§´¸´¶d¦ÍtÑæa>rI>ÏÍWÅaäTÐåt>NÏæÅÍæäT>KN>Ïa¾ÈT#êåc~ærçÅau>rÏatsa>ÅtaÅtÅc§ÍæÅͦæÅ¾¬§°µ¸¶·d¦rsÅÏftc>Ïa>pa>T.uUÍP>ÍÏÅÍWæÍÅÏsca>æÅa¾¬§¯°¸±XŦaTuÏæcæÅÐÅaN>Åc>äT>a>ÐsK>c>ÅcÏÍÅÏçæa>N>T>TL>@>ÅÏçæWK>DT>äÀÏÍ¾±´TÏaçÅTÏaçÅ

Page 19

¬§²¸¯±ÑT>N>t>¦WT>Ïa>T>äc>sK>çÅc>çæWT>a>æÅa>æÅa>çæÅc>ÐuÅÏTÏÍsTÅc>ÐaÍÏt>uÏÍÅÏTÏÍsWt>WN@r>ÅÏaçÅTÅ¾¬§±¸¯²WKI¦rKCuTMÅÏÊÅtÅÏÍæçÅåaN@T>Ï§äT>L>>¦äÀÏÅa>L>sÅÏruT>a>ÐªnJ>C>ÏÍT>æÏa>ªÅa>æÅa>¾¬§¯¸°±ÌÅcNr¦aLÐ4ÐcÅcäTLäÀsÏÅb}rIT>>c>>G>>>T>>C>>>uK>>@>>>Ìt>>Åc>>ªr>uT>>a>>>ÐçÅa>>æÏa>>>ªÅa>>æÅa>>¾¬§²¸°±ÌÅcNr¦srIác>ÅcW>N>AçT>ÐæÏÏÍãÍcÅÏÍt>çÅa>ªÏaªÅa>ãT¾äÀæÍcqÅt>fT>ÅÏtãT>åÏÅtK>q>eursäT>Lc>G>ÏTÐæϬ§¯®¸³¯ÌÅcNr¦ÍÅÍqÅtcuTÏÍÅϾ¾¾±µçTÍTsCÅÏÏÍçÐæcÅçTMTaÍTÏaçÅæÅssÅÏÍÅcu>ÏtPÍÏÅÍs}>ÍtÍd>TM>LÅÏsK>JÍt>pTsWN>tÅÏa>¬¬¬a>T>>@>d>>N>T>>>K>>uçc>>N>rrÅsÅÏæÅs>u>Ït>>P>ªÍt>>.ât>>>u>N>sa>L>T>.-a>H>äT>>@>Åa>Ðc>sa>ÏÅÍæÐÏÀra>ÅæsÅÏs>>ÀuT>K>ÀæsÅcN>Hua>ÐoÍÏÅæÅÏæÅsI>JÍt>KL>ÒÏaçÅc>çc>ÅÏæÅÅa>¹ÍÅaspN>ÍrÅs>s>>>Åæa>åa>>N>@>>d>>N>UN>>J>~c>>öc>T>>sÍt>>.c>ÍÏÍc>>qN>J>E>rÅ¬a>T>d>N>äÅÏÅÍäT>0ÅpT>Ít>s>c>c>D>ÏÍçæçÅc>sut>I>kaåaaocÅcÏÍåÏÅt>KuÍÀsÓtAs¬ÍÏÅÍÅÏpNA$ ÏÒÐÏÅrcÍÅÐÀâT4ÏÍæc>rckNC>çT.ÏæÍåaar>ÅæÍtuåÍÐUE¬aTucçTÍ½-ÏÅÍuÅÏTD>ÅsæÅäaNTÏa>T½WTçÅcçÏa>st}ÅaÏaÐÅÅÏäT>K>suT>ÀuT>K>çT>ÍuL>E>WÅuH>N>H>äÅc>çT>ÍªÏa>çŬWÅtuuNsaLÅtu¸aL>cua>E>æaL>ÍuäTa>Ðc>sçÅsasu>La>ÅæÒæÏTéT>K>ÏT>ÈÏt>~rÅÏÍ¬a>N>>T>uT>L>À¬¬¬ãc>>I>@>>¬¬¬½u>t>}>a>T>s>T>4åÏÅtK>a>æÍÅÍrÅ¬äÍÅÍsaT>WÅa>æÍÅÍ×toc>@>NäT>@ÅaNÅrÅsqN>LuuÅÍÏa>ÐÅcÅp>psW>T¬WÅåÍt>YÅÏTMJ>ÐÅscTrÅsTM>LsÅ¬a>LÍãT#ÅTâT>ÏÍÅÏÏT4K>qaEpsÐÅaE>æpp>TT>iÅæÏæWÅåÍÅÍWÍÐÅÅÏÍt>uLE>u}>b>ÍtTqN>@>>>ÅÏçdN>Ít>æãT>K>Ts>T>L>c>ÅT>ÅåaÀÏÍpI>rÅsäT>Ít>aLuWTÏÍÅÏsasuAæÍt>aÅtcI@suT>NÅc}ÍqNa¬aT.çÏÅd}TUJsÐÅæaLcI@sÅÍÅÐÀTÍtaÅtÍÅÐÀ±¶TÏaçÅTÏaçÅ

Page 20

ÕTÏÅ4>LoäTI>ÅäÍÏæÀÍTsªÏa>oäÅtLs6>Gr>ÅaTTsæÅsWÅnTHrÅssÅæéTTÅaäaN>TÏaéTLKC¬WÅuJTÒÍtãtuL>Ea>LuaN>tÅÏut>sWæÅªåacÀÅÏT>ªåaN>@ÈT>NÅaÈÏasaL>TuãtMG>uTÐnTH>rÅêsKsaÏucD>ssÅ¬ÅÏT>rÅÐÅ¬qN>T>>.áÏÍäT>}>ÅÏÈÏt>>~sT>WK>>E>rÅãT>K>>äa>N>@>>>ÏÍÅÏäTIÅsNÏÍæWÅåÍÅÍçÍÅÐÀäTÅsWK>EcIçÅcÅasqNTuÏÍ¬WÅåaäTÅWÍqNJäTMÏÍÅaÏtBpK>>ÐT>>a>>t>}>>c>>I>>fT>>W>K>>E>çÅc>>ÅÏÅa>>äT>>>>Ås>>T>>L>>u>>çcN>N>Fa>@>uWt>æÈT>N>äT>ÅsÅa>äÀits>çcb>T>W@ÐT>rI1eI>su>Íc>N>u.ãT>H>>ÅäT>ÅuT>L>@>nÐÅÅa>¬Íc>aÅt>>WÅrI>>1âT>>4>>ÏÍT>>Å¬ÍÏT>>>>>u>t>Åc>>s>ÅÏT>>rÅãT>>K>>Åa>W>ÅÍtÉÏÅæÅÏæÅÅasÍt>@çc>äÀc}>ÍæaT>pNJH>dN>äT>Åu}>T¬WÅaæäTÅsLrÅs6TåÅÏutsTÏaçÅçTÍ¬ÍtsT¾¾¾±·nKEçÅcuTMÅÍÍTnNaMÏÍÏaçÅaÏÅcsE>TC>ÍÏtÅÏäÀp>sG>~aL>snN>a>MÏÍÏa>çÅasT>HÏÍTåa>N>T>Ïa>T>M>ÀÏÍÅa>sÅÏnN>a>M>ät>>ãT>K>a>N>>Åt>T>K>-ÍÅÍçTÍuT>s@ÏäT>IÅçÏT>gT>rÅ¬aN>LN>>ÅÏÍtåa>sN>@Ïa>os¬ÍÐTurI1-aaMÏÍÅÏTÏaçÅéTKNHÍtæÅsuTM@sETCsÑaHÆTÏÍÅaäÍtÏa×tztdNçc>}ÍÈÏt~sa>Åtuc>ÅrÅWHNH>¬Ítu.Íæa>at>urpN>yÅc>ÅuL>ÐÅÑa>>H>ÆT>>m>J>>>U>>su>æâT>>>çÅc>ªÍt>_c>>@>¬aLturÅaäÅaÐcTäÅcaLTK¸aNLstnNaMÏÍÏaçÅaçtJTs¬aNT.qNHåæcæÍsÅÏTâtpHÅaÅÏÍåaåaNTÏaÅasTäÀ«åasN@ÏaosÅasTäÀ«¬aNLqNHåæcssÅÏät§åaåaNTÏaÅa¦âæÅåæcTsCÅÏÏÍ¾§½UãÅaÏͦåaNTÏaÅÏ6@tÅasTäÀ«aTuÏaÅÏÅaäTÅsTäÀ«¬aLuTÍÏaÏtBsäTÅsTäÀ«½WNTâtpHrÅÐÅãÅacÏÍc¾osss>Ååa>c>ÎnN>>aM>ÐÅWK>>sÏÍuM>ÅäÍt>Ïa>×tzt>uÅÏTÅTML>¦WÅåa@åÍcæÅÐÅuT>ÈÅÏtÏÍsWÅÍât>aT¬åÐÅaÅãÅa>ÏÍ¬§°±«°°¸²Êæc>âT>>äÅt>L>såa>c>>äÅt>L>spN>yÅc>ÅuL>s²®TÏaçÅTÏaçÅ

Page 21

½Ítu.åaÍäÍtÏa×tztWKIWKãÅaæTNÅU¸aÅåaåÍÅÍiÏÏaçÅa>sJsÈT>tztãÅa>TâtpHrÅÏÍ¾½¬¬¬WÅaæuTæuªWªTæªqNJEªäTKNªWHJàtpyTÍÏtÏÍnKEàtpyTÍÏtÏÍfcaLäT>N>ça>ÈÏt>~sn>N>>a>M>ÏÍÅa>>äÍt>Ïa>×t>zt>>T>K>c>D>s>T>À½WÅåaåÍtsâT>K>ÅrÅTK>c>Ds½WÅåa>@>âTK>ÅäÀ_N>ztæäT>N>ÏÍTÀ½WÅÏar>ÅäÅt>ust>}>½a>ÍuäT>@>ÅÏÍt>UN>c>ssuM>ÅçÏa>¾ÏÍuc@>Nst}>NT>À½Íc_c>@sJK>aLÏÍÅÏpN>yÅcÅuL>çÅaäÍt½aNLNuTNÅUTÈÅÏtÐÅÏaçÅaÐÅ6GråtN½a>>>>L>>>>>Íu>ÈÍT>>>>>M>>>>>uT>>>>>æÏÈT>>>>>N>>>>>c>>>>>%s>sT>>>>>M>>>>>t>>>>>p>H>>>>>rÅ¾½WÅuIaLtuT>MtpHrÅssÀT>uMÅçÏaåÏTÏÍTK>åaNHTÀWæÍ½TMÀÐÅucTTÍÏÅÍWHTCTMt>pHrÅãTKTTKåaNHTÀ½aNÅdGNÅÏçcIÐcsT½aNLßbÅÏåaNHãÅaaNÅÍâTÅÏÍÏaçÅaÅÏTM>Àæa>t>uÍt>p>ÐÅfT>a>t>L>qN>JE>Ït>D>L>sUJ>Åªu>N>uN>äT>G>T>>T>äÅÍc>TÐÅs>WÅrI>1äTa>t>L>rÅ¸a>Íu_N>zt>sG>MäÀÏÍsut>MG>uL>Epì>ìÊæÅsCH>sÅÏäT>ÀWÅpTu>N¬a>L>T¬aTsÅÍäTÀTçccKcçTt}GTaÍàtWŲ¯sIJªaL>tu.rÏaçÅa>ÐÅåTNcN>DpNTÅçT>MJ>WHNHÏÍsr>uL>NÐÏa>oÐÅs>rÅT>WÅåa>åÍcãT>æÅÐÅªp>äT>T>ÏÍT>c>>>p>s>E>T>>C>ÐÅf>N>¬WT>>L>>ÐT>æÅÏÍÅÏÅa>>äÅt>u>sa>ÀuäT>>N>>¬qNÍuÏÅcsETCÍÏtaÏÅÍÅÏuææÍrÅsuTpªåa@KWÅåaåÍcãTéTc~ÏaçÅaÐÅ«¯ÆT>>>Àp>>Ít>Ïa>>Èt>>I>>J>ÏÍäÍT>>åT>>äÀ¸T>ÑT>>c>>p>>ÏÍ¾¬§²±¸¯±W¦aaLÅtäT@ÏÍrÅWÅäT>K>>ÀÏÍsT>K>>Ïa>êåÍÅÏÅ4>>L>>>K>¸åa>>@>K>>åc>p>>ÏÍ¾¬§¯²¸¯¶W¦ÍÍcáäTItrÅÐÅuIsWNpKT>K>Td>N>ruT>KÀÏa>Ït>4K>s¸qÏuÏT>I>ap>ÏÍ¾¬§±³¸¯¶W¦a@âÍÐÅÅÏÍtÏÍÅcTKÐÅuIccÅÍt.aÅtÅÏÑaHÅËæÏT>KuT>KÀÏa>cÍTÐs>ca>L¸YK>WæÍpÏÍ¾¬§¯±¸¯¯t¦aT.âÅQæÅÐÅscsÍÅÍaÅt¬aÅåÍÅÍçT>Ít>ÏÍÅÏçÏæÅÍÐÅuT>.ÏæÍâT>>ÅrÅãT>K>st>}>a>NL>N>>âTÅrÅÏÍu>N¬aL>TuäÅÏÅÍäT0Åua>ÐæTN>JT>sCÅÏÏÍTM>ÀãTKTÏa>çÅçT>ÍçTWÅt>ÏÍÐÅoãÅa>½aL>uÈt>ÍssÅÏäÅÍc>T½aNLNuâTÅrÅÏÍÅÏaLturuLNÐçÏaÐÅsuTp«°«°¶¸°¯W¦aÍuÍÏÆÅt>sçc>>æat>uuJ>sçc>p>¾½aL>uuÅa>T>K>rÎÏÍÅÏT>Ïa>çÅçTÍWÅt>ÏÍãÅa>±¯sÀ¬§±°c}Íp>æÍÏÍéÎ¬aNL>WÍÆtWÅåa>ÀprÅÏÍsçÅåc>T@s²°TÏaçÅTÏaçÅ

Page 22

uN4T>TMJ>rÅÏÍ¸ÍtqNÅtuMT>@ÈÅcT@a>TupN#ÅÏͽaLTuuTs¬§¯¶«·¸°®t>>¹¯¯«¯¸¯°c>>>¹²²«±±¸°¯W¦f>c>>äT>>>T>>>>>>T>>>p>>>åÐÅaÅäTKs¸§upN#ÅÏÍÓtA>s¦WÅsGMsTLæÍprÅÏÍsÅÍst¬§²±¸°¯W¦aLc>DÍÏtdNäTT>TWÅcDÍÏtcs¬WÅåamN~tst}>¯±¸°®Ttæ´¸¯°ecpN#ÅÏÍc>saNTÏÍÅÏscD4KäÅtu.TÀ½aÍu._N>ÍÏtÏÍuKNJEéÅæaprÅTÀ½ÍÅÍdNçaEpÍÏtÅÏçaN>P>äT>K>¬§°³«¯³¸¯²t>¹¯²«¯¸°°W¦uæc>r@>p>¾¬WÅÍcÍÏtÏÍupN#ÅÏÍuJpsÍÏÅÍaL>T>.uqN>c>ÅÏÈT#`>ÏTÐÅuH>N>ÍËc>p>srÅsa>N>ÍäT@>ftæÅa>4ça>M>§uN>A>åæc>c>¦TWN>A>sc>ÏÍuÏT>s¬ÍtumN~t§±°«¯¯¸¯³T>>>>>>t>>>>>>>¦W>H>>>>>>G>>>>>>>c>>>>>>>Ïa>>>>>>æåa>>>>>>>@>>>>>>>K>>>>>>c>>>>>>>>>>>>>>p>>>>>>>«±aLTdNprÅ¹aLTuuTsuN4TsaNTsÅÍstÅÏÏaÏT>>Ï¬a>Ååa>q>>ÏÍÅc>æÍ¬aT>uÓT>ÍÏt>ouJ>>p>æÍmN~t>ÅÏãÅa>cçÍÅÐÀsW>>fÅc>Å¬a>N>Ls>T>HãÅa>c>sW>pN>#ÅqM>ÈT>G>N>>P>ÐÅuI>p>r>Å½ÍÏÅÍuc>ÅÏâæÅãa>u>s¬a>>N>T>.W@>ÐT>ÐÅÅÏæÅçÍT>æåa>>@>K>c>>s>W>>Ïa>WH>>G>sÅc>a>>T>u«¯¸¯·t¦uÐT>éÅÏÈT>Nc>%rÅéT>A>uN>¬a>ÍuäT@>ÏTI>T>LåÍt@ÅÏäÀÍtuaÐTuN>sÅÏÅaÈtIJªprÅ¬WÅsÅÍ§¯®¬aLuWTIªWŲ±sN«²suT>M>J>4>sC>ÅÏss>WÅpM>ÏT>N>T>Ïa>çÅçT>ÍÏÍc>I>G>T>rÅ¬-cuæÅäÅa>ÐcäTK>uLE>fÅÏÅaT0ÅæÏa>äTN>iÅæÏæ-aÅtÏaåÍÅÏÅäaÀÏÍÅcÅsæÅa>ÈtIJäa>ÀçÅcsuÅt>ÏÍTÅÏ×tztqNHc>}aI>TæaL>LWTÏÍTa>LuszcÍt>äT~Tssu@>@æ¬qNTuÏÍaLT.²²TÏaçÅTÏaçÅ