Return to flip book view

پیام مکاشفه

Page 1

ÂUOÄtHýUJò«ﺪﺷ هدﻮﺸﮔ نﺎﻤﺳآ ﻪﻛ مﺪﻳدكﺎﻜﻠﻳو ﻞﻜﻳﺎﻣرود ،سﻼﻜﻴﻧ ﺖﻨﺳ ىﺎﺴﻴﻠﻛ ﻖﺑﺎﺳ نﺎﺒﺷنﺎﺘﺴﻠﮕﻧا مﺎﻫ

Page 2

ﺮﺗ بﺎﺘﻛ ﻦﻳازا ﺖﺳا ىاﻪﻤﺟThe Message of Revelation“I saw heaven opened”by : Michael Wilcockformer Vicar of St. Nicholas’ Church, DurhamvK tbItÇU³¹œ ∫ b¬—œÅgOÄ∏≠±∫±ÁœdÄÏ ∫ ‰Ë« ≤≤∫≥≠π∫±ÁœdÄÏ ∫ ÂËœ ±∫∏≠±∫¥ÁœdÄÏ ∫ ÂuÝ ±∏∫±±≠≤∫∏ÁœdÄÏ ∫ —UNÇ ¥∫±µ≠±π∫±±ÁœdÄÏ ∫ r−MÄ ≤±∫±∂≠µ∫±µÁœdÄÏ ∫ rAý ±∞∫±π≠±∫±∑ÁœdÄÏ ∫ r²H¼ ∏∫≤±≠±±∫±πÁœdÄÏ ∫ r²A¼ ±π∫≤≤≠π∫≤± ∫ ÁdšR≤±≠≤∞∫≤≤ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊUNł —œ UOKÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UOK ÈUN$—ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UO½œ tÐ —«bA¼ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ a¹—Uð g¹U/ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ UO½œ «“U−ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ qÐUÐ tAŠUÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ a¹—Uð È«—ËU g¹U/ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ”ËdŽ rOKý—Ë«ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ¥µ∑≤∞µ±∏∑±≤∞±µ∑±∑≥≤∞¥≤≥∂≤∂±ﺮﻬﻓﺐﻟﺎﻄﻣ ﺖﺳwww.masihian.comCopyright © 2006ebrahimahmadiniaÊUNł —u½ «—UA²½« http://www.ktabkhaneh.com

Page 3

tÇU³¹œs?¹d?š¬ Ë s?O?L?A?ý Ë X?B?ý ¨tHýUJ »U² UÐ ”bIÅ»U² ÊUÖbM½«uš d¦«Æb?½—«œ È—«eOÐ ‰UŠ sOŽ —œ Ë ÈbMÅtöŽ “« vUŠ È«ÅtDЫ— ¨”bIÅ»U² gÐt?L?K? “« d?U?F? ÈU?O?½œ „—œ t?Ð t?łu?ð UÐÏ’U?š Âu?N?H? s?O?M?â?L?¼ Ë åt?H?ýU?J?ò tF«œ r¼ È“«— d¼ bM½U Ë XÝ« —«dÝ« Ë U¼“«— “« uK2 »U² s¹« ¨Ê¬ vÝbIÅ»U²UM¾LD ÆtЖUł r¼ Ë œ—«œÎ¨Â—«œ ÁbNŽ tÐ «— ÊUA¹« v½U³ý t vzUOK —œ s ÊU²ÝËœ t?LK p¹ v²Šò 7HÖ UÐ «— œuš XO½U³BŽ r¼ÏË bMMÅv ÊUOÐ å°rLNÅv/ «— ʬ s?¹« å°r?¹“«b?M?O?Рʬ tÐ v¼U~½ XÝ« d²NÐò ∫bMMÅv —UNþ« ÈËUJ−M ÈË— “« r¼ö?³? t? v?ðU?FUD UÐ Á«dL¼ ¨t½UÖËœ gM«ËÎÁœd? t?½U?¹u?~AOÄ u³½ Ÿu{u ÈË— tÐ d−M ¨r²ý«œ tHýUJ »U² —œ œuš vK³ oLFð “« t vM¹dOý «dÞUš eO½ Ë ÂœuÐÆbý tz«—« ÊUL¹UOK UKł —œ t b¹œdÖ vðULOKFð tŽuL−v?Žu?{u ¨ÊUÖbMM Xdý È«dÐ UKł tŽuL− s¹« œ—ËU²Ýœ “« dE½Å·dvUU½ Ë v¹UÝ—U½ ¨bÝ—Åv vIOLŽ Ë Èbł hý d¼ dE½ tÐ ‰Ë« ÁU~½ ÊUL¼ —œ to?L?Žò ¨t?F?U?D? Ë o?O?I?% U?¼Åt?²?H?¼ “« b?F?Ð v?²Š t ÂbOLN u½ “« °XÝ« ʬ ÊœuÐÁœ“ tłdOý tHýUJ ÈU¹—œ tÐ U åÆÂœuÐ t²— t XÝ« vzUł “« d²AOÐ —UOÐ Ÿu{uÈ—U s¹d²L rMÅv ”UŠ« ÊuM« vË r¹œ“Åv UÄ Ë XÝœ jI U d¦« vË r¹œuÐr?OM ‘öð t XÝ« s¹« ¨œ«œ ÂU$« Ê«uðÅv vzU—˛ sOMÇ UÐ tNł«u ÂU~M¼ —œ tÆr¹dO~Ð œU¹ «— Êœd UMý—Ëœ t?O?Ë« v?¼UHý lÐUM “« dŁ« s¹« b¹Uý ÆXÝ« výöð ÊUMÇ qUŠ »U² s¹«r²ý«œ dE½ —œ t XÝ« ʬ d« s¹« qOœ ÆbýUÐ t²ý«œ åvÐU²ò XUŠ d²AOÐ Ë Ábý—œ t?E?Žu? È«d?Ð v?ÐU?²? U?ð “«œdáÐ vLOKFð UKł —œ Y×Ð œ—u qzU tÐ d²AOÐvK tbI”bIÅ»U²ò Ê«uMŽ X% È«ÅtŽuL− —œ t XÝ« vzUNÐU² tKLł “« »U² s¹«¨oO²ŽÅbNŽ ”UÝ« dÐ dOHð tŽuL− tÝ qUý Ë t²U¹ —UA²½« åb¹uÖÅv sÝ “Ëd«t?Ð v?K« vÖó¹Ë tÝ tŽuL− d¼ —œ ÆXÝ« vÝbIÅ»U² vK rO¼UH Ë b¹błÅbNŽ∫XÝ« Ábý t²dÖ dE½ —œ d¹“ Õdý”bIÅ»U² Êu² oOœ dOHð ¿“Ëd« vÖb½“ UÐ Êu² ʬ Êœ«œ ◊U³ð—« ¿ÆÈ“Ëd« Ë rNÅqÐU ÊUГ tРʬ ÊUOÐ ¿U?×?O?łdð ¨dOHð ·b¼ t «dÇ ¨bOU½ åÈdOHðò Ê«uðÅv/ «— UNÐU² s¹« t²³«Îåv?ŽU?ł—«ò Èd?Ł« d?²?AOÐ s¹«dÐUMÐ Ë Ê¬ Êœd ÈœdЗU Uð XÝ« 7 Êœu/ ·UHýÈ«d?Ð b?ýu?Åv t XÝ« vzU¼—U²HÖ Ÿu½ ʬ bU d~¹œ ÈuÝ “« ÆåvÐœ«ò Uð XÝ«q¼« È«dÐ UNMð t½ «— ”bIÅ»U² Êu² ‰UŠ sOŽ —œ Ë býUÐ rNÅqÐU dUF ÈUO½œÆb¼œ —«d eO½ ÈœUŽ Âœd ”d²Ýœ —œ tJKÐ sr¼ “uM¼ «bš t b½—ËUÐ s¹« dÐ v~L¼ tŽuL− s¹« Ê«—U²Ý«d¹Ë Ë ÊUHR X¾O¼ö?³? t?â?½¬ ‰öš —œÎb?ý— Ë v?²?ö?Ý ¨v?Öb?½“ È«d?Ð Ë b?¹u?ÖÅv? s??Ý Áœd ÊUOÐ —œ ËÅ≠ v½U²ÝUÐ Âö —œ ÕË— t⽬ tÐ Êœ«œ «d ‘uÖ “« d²AOÐ ÈeOÇ êO¼ ÊUO×OÆXO½ È—Ëd{ ¨Áœd ·uAJ «bš ≠Å È“Ëd« ‰UŠ sOŽÊ«—U²Ý«d¹Ë X¾O¼dOðu p¬U²Ý« ÊUł‰UÐbOð „—œ

Page 4

Ë v?I?O?I?% Èd?Ł« n?O?Q?ð v?Žb? œu?łË s?¹« UÐ bMÇ d¼ ¨r¹uMÐ UOK Êu³¹dð XAÄp?ðÅp?ð “U?²?2 Ë ÊU?Aš—œ XOHO t Ábý gýu ‰UŠ sOŽ —œ Ær²O½ vBBðX?Ý« v?B?B??ð t Á“«b½« ÊUL¼ tÐ tHýUJ »U² Æœuý ÊU¹U/ tHýUJ U×Ht?Ðd?& “« v?A??Ð X??¹U?ÐÅv? t «dÇ ¨X¼ eO½ UOK ÈœUŽ Ê«—«b½UL¹« tÐ oKF²u ÂeK² t È«ÅtÐd& ¨býUÐ UOK Áb½“ÒtÐ tHýUJ o¹UIŠ ÆXÝ« dJHð Ë qOð ÁË q?O??ð “« —U?ýd?Ý v?M?¼– b?M?“U?O?½ U?N?½¬ „—œ È«dÐ t bM²¼ vðUŽu{u v²Ý«—v¼u³½« Á«dL¼ tÐ UNu³LÝ Ë U¼œU/ rEMU½ XdŠ o¹dÞ “« t vI¹UIŠ ¨rO²¼ —UJ²Ð«Ë r?N? v?~?²?H?Oý Æb½«ÅÁbý ÊUOÐ U È«dÐ uÐ Ë Áe v²Š Ë XUÐ ¨@½— ¨vIOÝu “«“« œ«b?F?ð t?Ç U?« ¨X?Ý« v?Ö—e?Ð t?O?D?Ž t?²?³?« ¨«b?š Âö? „—œ È«d?Ð ÊU??½« —u?FýÁu ¨ÊUO×OÏt —ËUÐ s¹« dÐ øb½«ÅÁœd —UN `O tÐ Xbš È«dÐ «— œuš qOð e?Öd?¼ «— U?M?Šu?¹ ¯—e?Ð ÈU?¹ƒ— œb?−? g¹U²Ý Ë 7šUMý t XÝ« ÈeOÇ t²J½ s¹«Æœ—«cÖÅv/ ÂUU½„UJK¹Ë qJ¹U∏≠±∫±b¬—œÅgOÄ“Ëd« ÈUO½œ UÐ tHýUJ »U² ◊U³ð—«tÐ UMŠu¹ Ë ©±∫¥ tHýUJ® åU/ œuF U−M¹« tÐò ∫b¹uÖÅv eO¬Å—«dÝ« È«bv½«bMÇ qO ÊUO×O “« È—UOÐ t œ—«cÖÅv Âb È—Ëœ Ë V¹dž ÊUMÇ ÈUNMO“dÝv?zU?¼Åt?D?O?Š ôU?Ý— Ë U?¼Åq?O?$« Æb?½—«b?½ Ë« Á«d?L?¼ t?Ð U?N?½¬ —œ d?HÝ Ë dOÝ È«dÐÈUN²½« —œ eO~½«ÅdOŠ »U² s¹« U¹¬ U« ¨bM²¼ dðÅvM²U¹ÅXÝœ Ë dðÅÁbýÅt²šUMývÖb½“ vz«dÖÅqLŽ UÐ vÞU³ð—« êO¼ t XÝ« Èd~¹œ ÈUO½œ tÐ oKF² ¨”bIÅ»U²øœ—«b½ r²OÐ Êd —œUOK —œ vJÇu ÁËdÖ dÞUš tÐ t½ t XÝ« vŽb «b²Ð« ÊUL¼ “« tHýUJ »U²t?½U“ tÐ dB×M t½ Ë Ábý t²ýu½ tL¼ È«dÐ tJKÐÏ—œ U?OK tРʬ »UDš tJKÐ œuš v?½U?M??Ý r?¼ “Ëd« ¨”bIÅ»U² Êu² d¹UÝ bM½UL¼ »U² s¹« ÆXÝ« ÊËd ÂU9Æœ—«œ 7HÖ È«dÐÊ«uMŽ —œ ◊U³ð—« tÐ Á—Uý« ©n«t bý nOQð vBý XNł tÐ ©ÊôuÝ— ‰ULŽ« Ë qO$«® Uu ÈbKł Ëœ a¹—Uðr¹—«b½ Èb¹œdð œułË s¹« UÐ ¨©±∫± ‰ULŽ« ª≥∫± Uu® bU½Åv fKOu¾ð «— Ë« Uut?L?¼ tÐ »UDš Xýu½ fKOu¾ð È«dÐ Uu t⽬ tÏU¼ÅÊ«—Ëœ vU9 —œ ÊUÖbM½«uš bM²¹“Åv ÂË— È—uð«dá« —œ t vUš ÊUO×O tÐ »UDš eO½ fuÄ ÈU¼ÅtU½ ÆXÝ«Æœ—«œ œdЗU eO½ U È«dÐ ¨Xýu½ ÊUA¹« È«dÐ Ë« t⽬ U dE½ —œ vË b½bý t²ýu½UuB U¼Åt²ýu½ s¹«Îb½b¬—œ d¹d% t²ý— tÐ ÈœöO ‰Ë« Êd ÊUÖbM½«uš XNł tÐ b¬—œ gOÄ∂

Page 5

b¬—œ gOÄ∏πtHýUJ ÂUOÄÊUO×O È«dÐ Á“«b½« ÊUL¼ tÐ t rOMÅv/ b¹œdð t²J½ s¹« ‘d¹cÄ —œ eÖd¼ U vËb¹błÅbNŽ ÈUNAÐ d~¹œ v²¹UÐ d²AOÐ —bIÇ ÆbM²¼ UA~¼«— Ë Áb½“u¬ r¼ “Ëd«ÆrO½«bÐ “Ëd« ÈUO½œ tÐ ◊uÐd XÝ« ÊUO×O ÂuLŽ tÐ »UDš t «—Âu?L?Ž t?Ð »U?D?š t? X?Ý« s?¹« d?~?½U?O?Ð œu?š ©≥≠±∫±® tHýUJ »U² Ê«uMŽÊUœUš tÐ «bš t XÝ« `O vOŽ tHýUJ »U² s¹« ÆXÝ« Ábý t²ýu½ ÊUO×Os È«dÐ »U² s¹« fÄ ¨rýUÐ «bš ÊUœUš “« vJ¹ eO½ s dÖ« Æœ«œ œuš ÊUÖbMÐ ËÂuA½ œuš UРʬ VUD sOÐ v½«bMÇ ◊U³ð—« tłu² ‰Ë« ÁU~½ —œ dÖ« v²Š Ë X¼ eO½nþu «— œuš fÄ ÆbMÅv/ œU−¹« ÈdOOGð êO¼ Áœ«œ —«d VÞU eO½ «d tJM¹« —œÁb?M¹u½ t «— v²dÐ Uð —«œ ÁU~½ Ë +«uÐ «— ʬ t rMOÐÅvÏÁœ«œ ÁbŽË s tРʬ Æ,UOÐ XÝ«UO% gÐ —œ ◊U³ð—« tÐ Á—Uý« ©»`O ÊUœUš ÂuLŽ tÐ »UDš Ë« ÂUOÄ t b¹uÖÅv s¹“Už¬ U¹¬ —œ UMŠu¹ tÇdÖU?u?B? Ë« »UDš t bMÅv Á—Uý« ©∏≠¥∫±® UO% gÐ —œ vË ¨XÝ«Ît?Ð ÈU¼ÅtU½ “« d²AOÐ —UOÐ ¨ÁœU²Ýd U¼UOK s¹« È«dÐ t⽬ Ë XÝ« UOݬ —œ UOK XH¼È«Åt?U?½ ÈËU?Š »U?²? ÂU?9 ÆX?Ý« Áb?ý t?²ýu½ ≥ Ë ≤ ÈUNÐUÐ —œ t XÝ« v¼UðuXÝ« Ábý d– t¹¬ s¹dš¬ —œ eO½ U¼ÅtU½ ÂuÝd v½U¹UÄ —U³Ž Ë t²ýu½ Ë« t XÝ«sOMâL¼ Ë ©`O vOŽ ÊUœUš tЮ Ê«uMŽ —œ —uc »UDš s¹«dÐUMÐ Æ©≤±∫≤≤®sO³ÞU ÈUN½«uMŽ d~½UOÐ ¨©bM²¼ UOݬ —œ t vzUOK XH¼ tЮ UO% gÐ —œÊUO×O “« v¼ËdÖ tÐ »UDš Ë tU½ qJý tÐ ¨t²ýu½ UMŠu¹ t⽬ ÆbM²¼ tHýUJ vKÆX?Ý« ÊU?O?×?O? ÂU9 È«dÐ e¹U9 ÊËbÐ Ë ÂUŽ vUOÄ l«Ë —œ vË ¨XÝ« ‰Ë« ÊdË »u?I?F?¹ ¨f?u?Ä ¨”dDÄ ÈU¼ÅtU½ n¹œ— —œ «— »U² s¹« ¨tHýUJ ÊU¹UÄ Ë “Už¬tK¼Ë —œ t b¼œÅv —«d «œuN¹Ïb½bý t²ýu½ tOË« ÈUOK XOF{Ë UÐ ◊U³ð—« —œ ‰Ë« UOK È«dÐ «bš X¹«b¼ tÐ `O ÊôuÝ— t bM²¼ vI¹UIŠ ÈËUŠ ‰UŠ sOŽ —œ U«t?²?ý— t?Ð v½UJ Ë ÊU“ d¼ —œÏt?L?O?L?{ U?M?Šu¹ tHýUJ Æb½œ—ˬ—œ d¹d% Ït?ŽuL− —œ tJKÐ ¨bM¼œÅv qOJAð «— b¹błÅbNŽ r¼ UÐ t XO½ vzU¼ÅtU½ŠIOIX ¬šd¹s ËNL²d¹s ¬½NU vÅÐUýb∫ ½UtżUÈ ¹uŠMU Ðt KOU¼UÈ ¬ÝOU «“ łUFOX ½Ut Ðt —ËOUʪŽEL?X ½U?t Ðt? «?OU?Ê Ë U—Ðd?œ —ÝUt? ¹FI?u» ¹U? ½Ut? Ðt K?OL?uÊ Ðd?šu—œ«—½b? ˼LU½Mb œ¹~d —ÝUô ŽNbÅłb¹b dÐu◊ Ðt œ½OUÈ «dË“ ¼²MbÆÁœdÄ —œ ◊U³ð—« tÐ Á—Uý« ©ÃÏs¹“Už¬ U²U−ŽÎÁœdÄ tÐ v¼U~½ Ë rOMÅv „dð «— ©∏≠±∫±® tbI ÏtU½Åg¹U/ s¹« ‰Ë« `?O?? t vzUł ¨r¹“«b½«Åv ¯—eÐt?Ð «— U??O?K? XH¼ tÐ œuš ÈU¼ÅtU½ Áœd ÂUO —œ ∫—«œ u?ð d?Ð v?L? Y?×Ðò ∫b¹uÖÅv fUždÄ ÈUOK tÐ ÆbMÅv t²J¹œ UMŠu¹ÈU??O?K? tÐ Æ©±¥∫≤® åbM²¼ pL² ÂUFKÐ rOKFð tÐ t È—«œ «— vUý« U$¬Æ©≤∞∫≤® åv¼œÅv Á«— «— ÂU½ qЫe¹« Ê“ ʬ t —«œ uð dÐ v¦×Ðò ∫b¹uÖÅv «dOðUOÞør¹“u¬Åv ÈeOÇ tÇ UŽUł—« Ë «—Uý« s¹« “«ôUL²Š« Ë vÝu ÊU“ —œÎjKž rOUFð UÐ ÂUFKÐ t œuÐ œöO “« q³ r¼œeOÝ Êd —œ vUÐ œuš u tÐ “uM¼ rOUFð ÊUL¼ bFÐ Êd ÁœeOÝ ÆœdÅv Á«dLÖ «— «bš Âu œušt œuÐ œöO “« gOÄ rN½ Êd —œ ÆbOAÅv v¼«dLÖ tÐ fUždÄ —œ «— «bš ÂuË œuÐtJK ¨qЫe¹«ÏbBN½ vË ¨œ—ˬ œułË tÐ qOz«dÝ«ÅvMÐ È«dÐ vNÐUA qJA ¨»UŠ¬ ÁbMM Á«dLÖ rOKFð ÊUL¼ UÐ UNMð t½ ¨«dOðUOÞ —œ bFÐ ‰UÝÏœuš tJKÐ rO²¼ ËdÐË— Ë« ÆrOMOÐÅv g¹UN³¹d vU9 UÐ «— Ë«Á—U?ÐËœ r??& Ë Èd?O?ÖÅs?ð “« t½ `O t²³«Ïs??Ý u?~?« p?¹ —«dJð “« tJKÐ Ë« ¨v??O?Ž t?E?Žu? ∫X?Ý« U¼—«dJð t½uÖÅs¹« “« —UýdÝ ”bIÅ»U² a¹—Uð Æb¹uÖÅvV?O?K? d?Ð v??O?Ž Êb?ý b?MKÐ Ë ©t«œ« Ë ≥π∫±≤ v²® XÝ« f½u¹ Èu~« —«dJð

Page 6

b?O?L?F?ð v?O×¹ Æ©±¥Å∫≥ UMŠu¹® XÝ« vÝu tKOÝË tÐ v$dÐ —U 7ý«d«dÐ bM½UU?²?I?O?I?Š v?M?F p¹ tÐ tJKÐ XÝ« v³½ ÈUOK¹« tO³ý UNMð t½ ÁbM¼œÎv?³?½ ÈUOK¹« ÊUL¼ Æ©±¥∫±± v²® X¹“Åv vO×¹ “« gOÄ UN½d t XÝ«ÈËU?Š ¨b?M?Åv? Èd?Ыd?Ð o?O?²ŽÅbNŽ UРʬ ‘—U~½ p³Ý t ÊUO½«d³Ž tÐ tUÝ—“« t? åb?¹u?M?A?Ð «— Ë« “«Ë¬ ÆÆÆ“Ëd?«ò ¨b?½Ë«b?š ÂU?OÄ s¹« ∫XÝ« È—UOÐ ÈUNU¦t Xý«œ È—Ëd{ Ë È—u XUŠ Á“«b½« ÊUL¼ tÐ Ë« È«dÐ ¨œuýÅv ÊUOÐ œË«œ ÊUГœË«œ “« q³ ‰UÝ bBOÝ vÝu Ê«dUF Ë œË«œ “« bFÐ ‰UÝ —«e¼ v½«d³Ž ÊUO×O¨r¹œdÖdÐ dðÅVIŽ tÐ r¼ “UÐ tÇ ÊUMÇ Æ©±∞∫¥≠∑∫≥ ÊUO½«d³Ž® b½œuÐ ÁbOMý «— ʬŽNbÈ t šb« ÐU «Ðd«¼Or ÐX Ðd«È U ½Oe œ«—«È ¼LUÊ b— Ë «²b«— «ÝX ®Ž³d«½OUÊ∂∫≥±≠∏±©Æ œ— œË—ðd¹s ½IDt ðU—¹a ÐAd Ðuœ t ¼UÐOq ÐU dÐU½v t Ðt šb« Öc—«½Ob«¹LUÊ šuœ —« «Ðd«“ /uœ¨ Ëv «Ë Š²v «dË“ ¼r òÐFb «“ dœÊ ¼Mu“ Ýs vÅÖu¹b宎³d?«½OUʱ±∫¥©Æ œ—ÝX? ¼LU?Ê Þu— t œ— ¼d? ½Kv? «ðHU‚ v?Å«²b?¨ Ë²v ½H?u– ËðQŁOd ýd«—ÅÐU— ÐKFUÂ Ë «¹e«Ðq −bœ«Î þU¼d vÅýuœ¨ šb« œ— —ŠLX ÐOJd«Ê šu¹g¨ŠIU¹o Ðe—¯ $U —« ðJd«— vÅMb t ò¼d ³` ðU“Á vÅýu½bå ®d«Łv≥∫≥≤©Æ‘d?²??Ö ‰U?Š ÊU?“ t?Ð «— t?²?ýc?Ö ‰UF« s¹« v½UF s¹d²KU b¹UÐ U s¹«dÐUMЫ— Ë« “«Ë¬ ÆÆÆ“Ëd?« ∫b?¹u?ÖÅv? ”bI« ÕË—ò ∑∫≥ —œ ÊUO½«d³Ž ÂUOÄ X¹—u ÆrO¼œ—«dJð —UÐ XH¼ tHýUJ »U² ≥ Ë ≤ »UÐ —œ t XÝ« v½Ud UÐ oÐUD åb¹uMAЗœ t? v?Žu?{u? åÆb?¹u?ÖÅv? t?Ç U?¼UOK tÐ ÕË— t b¹uMAÐ pM¹«ò ∫XÝ« ÁbýU?M?Šu?¹ Ê«—Ëœ v?½U?ŠË— ÈU?O?½œ o?¹UIŠ ÊUL¼ Á—UÐËœ ÊUOÐ ¨rO²¼ ËdÐË— ʬ UÐ U−M¹«ÊU?L?¼ t?Ð e?O?½ U? —U?Ö“Ë— —œ b?¹œdðÅvÐ Ë Xý«œ œułË eO½ qЫe¹« ÊU“ —œ t XÝ«Áb?ŽË ÆX?Ý« t½uÖϪ≥∫±® b?ÐU?¹Åv? ÊU?¹U?Ä Ë “U?ž¬ ʬ U?Ð t?H?ýU?J? »U² t v²dÐ tL¼ È«dÐ ©∑∫≤≤ÏtÐ Ë bM½«ušÅv «— ʬ Á“Ëd« t v½U È«dÐ v²Š ¨XÝ« UN½U½« ÆbMMÅv qLŽ ʬ rOUFðrN bUOÄ p¹ ©œU²³½ ÈdOÖÅt−O²½ tÐ ¨—u s¹« —œÎÆrOÝ—Åv vLN t? œu?ýÅv? Õd?D? v?ÝU?Ý« g?Ýd?Ä t?Ý ¨r?O?Ýd?Ð ÂËœ t?¹¬ t?Ð tJM¹« “« q³ v²ŠÊ«u?M?Ž ÆX?Ý« Áœd? ‰u?G?A? œu?š t?Ð «— s?¹d??H? Ë s?¹b?I?²?M? d?– Ë d?J? Á—«u?L¼ v???½U??½u??¹ ÊU??Г —œ® åt??H??ýU??J??òapokalypsist??? X??Ý« s??¹« d??~??½U??O??Ð U??N??M??ð ©U?Ð ◊U?³?ð—« —œ t?J?K?Ð ¨XÝ« `O vOŽ tÐ ◊uÐd ¯—eÐ o¹UIŠ “« åÈ—«œdÐÅÁœdÄòÆœuýÅv ÁbOU½ È«ÅtHýUJ UOÐœ« t býUÐÅv œuN¹ vM¹œ UOÐœ« “« vUš p³ÝtÐ «— gÐU² t t²ý«œ dE½ —œ Á“«b½« tÇ Uð UMŠu¹ t œuýÅv ÕdD ‰«RÝ s¹« ‰UŠ“« q?³? Áb?M?½«uš s¹«dÐUMÐ Ë b½dO~Ð dE½ —œ åÈ«ÅtHýUJò —UŁ¬ “« È«Åt½u/ Ê«uMŽt?FUDÏU?ð b?ýU?Ð t?²?ý«œ v¼UÖ¬ È«ÅtHýUJ UOÐœ« “« X¹UÐÅv bŠ tÇ Uð dŁ« s¹« Ë« U¹¬ ∫œœdÖÅvdÐ UMŠu¹ œuš tÐ ÂËœ ‰«RÝ øœ—ˬ XÝœ tРʬ “« vKU „—œ b½«u²ÐUF«ËΨXÝ« tUÝ— tÝ Ë qOłU½« “« vJ¹ ÁbM¹u½ Ë ÈbГ dÄ ¨‰uÝ— ÈUMŠu¹ ÊUL¼ hý l«Ë —œ tHýUJ ÁbM¹u½ Ë œ—«œ vÝUÝ« ôUJý« v²MÝ ÁUÖb¹œ s¹« tJM¹« U¹—œ ÂuÝ ‰«RÝ øXÝ« t²ý«œ Ë« ÊuâL¼ È—«b²« Ë ÁœuÐ ÂUML¼ Ë« UÐ t XÝ« Èd~¹œU?¹¬ ÆX?Ý« Áb?ý t?²?ýu?½ U?N?½¬ t?Ð »U?D?š tHýUJ »U² t XÝ« åv½UœUšò œ—uU?I?O?œ U?N½¬ tJM¹« 7½«œÎ¨Áœu?Ð t?Ç ÊU?½¬ ÈU?¼“U?O?½ Ë j¹«dý Ë b½«ÅÁœuÐ v½U tÇ øœu/ b¼«u½ tHýUJ »U² d²AOÐ rN —œ vJLôU?Lł« tbI —œ qO³ s¹« “« vðô«RÝ t Ÿu{u s¹«Îs¹« tÐ ¨b½«ÅÁbý vÝ—dÐ tK¼Ë —œ ÁbM½«uš v²Ë Æb½—«b½ v½«bMÇ XOL¼« t XO½ vMFÏʬ t ÈeOÇ UÐ ‰Ë« Ë v¼UÖ¬ dÖ«ò ∫b¹u~Ð œuš UÐ XÝ« sJ2 œuýÅv ËdÐË— b½«œÅv tHýUJ ÂUNЫ «—s?¹« ¨r?²?ý«œ ÊU½u¹ tHK U¹ ÂË— a¹—Uð U¹ œuN¹ UOÐœ« —œ Èd²AOÐ vBBð g½«œ«d¹“ ¨XÝ« ÁbMMÅÁ«dLÖ dJHð “dÞ s¹« s dE½ tÐ åÆb½býÅv —UJý¬ s dÐ —«dÝ«—U?O??Ð tAOL¼ ¨bMýUÐ eN− vzUNBBð Ë UNA½«œ sOMÇ tÐ t «bš ÊUœUš œ«bFðb¬—œ gOı∞±±tHýUJ ÂUOÄ

Page 7

—œ ≠Å©≤∂∫± ÊUO²½d ‰Ë«® b½«ÅÁbA½ uŽœ È—UOÐ ÊULOJŠÅ≠ œuÐ bM¼«uš „b½«—œ Ë XÝ« «bš ÊUœUš ÂU9 tÐ »UDš ¨r¹b¹œ t —uÞ ÊUL¼ tHýUJ ÂUOÄ t vUŠt? b?ýU?Ð s?¹« b?¹U?Ð t?H?ýUJ vÝUÝ« ‘“—« s¹«dÐUMÐ Æœ—«b½ œułË Èe¹U9 êO¼ ʬÆbMýUРʬ „—œ tÐ —œU pOœU¬ hBð 7ý«œ ÊËbÐ ÊUO×Or¹—ULAÐ eOÇU½ «— vÝbIÅ»U² U²IOI% Ë UFUD t XO½ vMF ʬ tÐ s¹«”b?I?Å»U?² tFUD ÆbýUÐÅv/ r¼ vz«dÖœdš UÐ X¹b{ “« qOK& ‰UŠ sOŽ —œ Ëb?O?Q?ð v²¹UÐ U« XÝ« v×O tA¹b½« Ë dJ U½UJ« vU9 “« ÁœUH²Ý« ÂeK²t“ô sOË« t œu/Ï“« UMŠu¹ œuš t ÊUL¼ ¨XÝ« g½«œ ¨¯—eÐ —«dÝ« s¹« „—œ È«dÐ Æ©π\≤∫± tHýUJ® vOŽ œUNý Ë «bš Âö g½«œ vMF¹ œuÐ —«œ—ušdРʬd?~?M?ýË— U?N?Mð ¨bMM oLFð Ë oOI% UMŠu¹ tHýUJ —œ bM¼«ušÅv t v½U d¦«ÕË— Ë ÊU?A?½U?²?Ýœ —œ ”b?I?Å»U?²? ∫b?ýUÐ œUNý ʬ Ë Âö ʬ v²¹UÐ ÊUA¼«—Ë v?ý«u?Š dÐ ÈœUI²½« UFUD Ë v³½Uł ÈU¼ÅvzUMýË— UÐ t½ ÆÊUA¹UN³K —œ ”bI«s?¹« Ê«Ëd?¼—ò t? ÊU??½« Á«— d?Ð v?½«—u?½ ÈU?¼u?ðdÄ s¹« ed9 UÐ tJKÐ p¹—Uð ◊UI½Æ©∏∫≥µ UOFý«® åb¹œdÖ bM¼«u½ Á«dLÖ bMýUÐ q¼Uł r¼ dÖ« o¹dÞ©≥≠±∫±® Ê«uMŽ ≠±±ﻪﻔﺷﺎﻜﻣرﻮﻣا ﺎﺗ داد وا ﻪﺑ اﺪﺧ ﻪﻛ ﺢﻴﺴﻣ ﻰﺴﻴﻋ ر ىﻊﻗاو دوز ﺪﻳﺎﺑﻰﻣ ﻪﻛ ازﺎـﺳ ﺮﻫﺎﻇ دﻮﺧ نﺎﻣﻼﻏ ﺮﺑ ،دﻮﺷﺮـﻓ ﻪﻠﻴﺳو ﻪﺑ و دﻪـﺘﺷﺮﻓ دﻮﺧ ر نآ ،هدﺎﺘﺳا ،ﺎـﻨـﺣﻮـﻳ دﻮـﺧ مﻼﻏ ﺮﺑ دﻮﳕ ﺮﻫﺎﻇ≤ﻪـﺑ و اﺪـﺧ مﻼـﻛ ﻪﺑ داد ﻰﻫاﻮﮔ ﻪﻛرﻮﻣا رد ﺢﻴﺴﻣ ﻰﺴﻴﻋ تدﺎﻬﺷ.دﻮﺑ هﺪﻳد ﻪﻛ ى≥ر تﻮﺒﻧ ﻦﻳا مﻼﻛ ﻪﻛ ﻰﻧﺎﻧآ و ﺪﻧاﻮﺧﻰﻣ ﻪﻛ ﻰﺴﻛ لﺎﺣ ﻪﺑ ﺎﺷﻮﺧﺪﻧﻮﻨﺷﻰﻣ ار ﻪـﭽﻧآ ورادﻰـﻣ هﺎـﮕـﻧ ،ﺖﺳا بﻮﺘﻜﻣ ﻦﻳا رد اﺰـﻧ ﺖﻗو ﻪﻛ نﻮﭼ ،ﺪﻧﻚـﻳد.ﺖﺳاtHýUJ t½ tHýUJ s¹«ÏtHýUJ tJKÐ UMŠu¹ ÏU?d UMŠu¹ t XÝ« `O vOŽ Ît?LAÇdÝ v²Š ¨XÝ« ʬ d~²¹«Ë—ÏX?U¹—œ —bÄ “« «— ʬ ÈË tJKÐ XO½ vOŽ ʬ Æ©X?Ý« Áœu/ Á—Uý« Ÿu{u s¹« tÐ U¼—UÐ UMŠu¹ qO$« t —uÞ ÊUL¼® XÝ« ÁœdË ÁbM¹u½ tÐ ÁU~½¬ ¨t²ýd tÐ fáÝ ¨dÄ tÐ —bÄ “« tKŠd ZMÄ vÞ —œ tHýUJ s¹«œU?N?ý Ë «b?š Âö? Ê«u?M?Ž tÐ ÂU9 XŠ«d UÐ Ë Ábý qI²M ÁbM½«uš tÐ ÂU$«dÝ—œ v²Ë UMŠu¹ t XÝ« s¹« d~½UOÐ U−M¹« —œ —U³Ž s¹« ÆœuýÅv ÂöŽ« `O vOŽÁd¹ełÏt?Ð t½ eO½ π t¹¬ —œ d~¹œ ÈuÝ “« ÆXÝ« ÁœuÐ vzU¼eOÇ tÇ b¼Uý œuÐ fLDÄ ö?³? «b?š Æb?M?Åv? Á—U?ý« f?LDÄ Ád¹eł tÐ UMŠu¹ Êb¬ XKŽ tÐ tJKÐ ·b¼ÎË« U?Ð IŠ tÐ eO½ `O Ë Áœd X³×Òt œuÐ XKŽ s¹bÐ s¹« Ë œuÐ Áœ«œ œUNý Âö XO½Ut bM —UJ½« «— v×O tÐd& s¹« X½«uðÅv/ ‰UŠ sOŽ —œ Ë X¹UÐÅv/ UMŠu¹«— œU?N?ý Ë Âö? d?~?¹œ —U?Ð X??¹U?ÐÅv? Ë« ‰U?Š Ë ÆX?Ý« Áb?ý ÁœU²Ýd bOF³ð tÐd?¹U?Ý b?M?½U?L?¼ ¨vC²I ÊU“ —œ Uð «bš ÈuÝ “« vF«Ë vUOÄ vMF¹ b¹U/ XU¹—œp¹ tÐ Æ©≥ t¹¬® œuý Áb½«uš vzUOK UKł —œ bMKÐ È«b tÐ ¨”bI UUN«v×O ÊUL¹« ÊUL¼ —«dJð UNMð tJKÐ ¨XO½ È«ÅÁ“Uð Ÿu{u t XHÖ Ê«uðÅv vMFÈU¼u~« «bš t œuÐ b¼«uš È—UÐ s¹dš¬ s¹« vË ÆXÝ« t²ý«œ gOÄ “« Ë« t XÝ«v?¼u?J?ý Ë dOE½ÅvÐ vð—b UÐ «— —U s¹« b¼«ušÅv Ë« Ë bMÅv —«dJð «— XIOIŠÆb¼œ ÂU$« v½bA½ ‘u«dXÝ «— tHýUJ »U² œ—u —œ åt½U¹«dÖÅÁbM¹¬ò ÈUN¼UÖb¹œ ”UÝ« U¹¬ s¹«UFD ÆbMMÅvÎtłuð vË œ“«œdÄÅv œuýÅv l«Ë ÁbM¹¬ —œ t⽬ tÐ d²AOÐ »U² s¹« s?¹« Æb?ý Áœ«œ ÊU?A?½ U?M?Šu?¹ t?Ð åœu?ý l«Ë Ȝ˓ tÐ b¹UÐÅv t È—u«ò t bOMt?½«d?¼U? v?ð—u? t?Ð t? Áb?ý t²dÖ XO×O q³U È«ÅtHýUJ UOÐœ« “« —U³ŽÂU¹« —œò t œuÐ vF¹UË œ—u —œ bý Áœ«œ ‰UO½«œ tÐ t È«ÅtHýUJ ÆXÝ« t²U¹ dOOGð“U?ž¬ U?Ð t? œu?Ð b?I?²?F? t?O?Ë« ÈUOK U« ¨©≤∏∫≤ ‰UO½«œ® åbý b¼«uš l«Ë dš¬b¬—œ gOı≤±≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 8

ö?L?Ž ¨X?O?×?O Ê«—ËœÎÆ©≤¥∫≥ ª±∂∫≤ ‰U?L?Ž«® X?Ý« Áb?ý ŸËd?ý e?O?½ dš¬ ÂU¹« s¹«dÐUMÐ Ë œu/ tLłdð eO½ åÊUNÖU½ò Ê«uðÅv «— åœË“ò tLK t XÝ« s¹« XOF«Ët?Ð ¨b?M?¼œ ÈË— v?ðu?³?½ l¹UË s¹« v²Ë t œu/ „—œ ÂuNH s¹« tÐ «— ʬ Ê«uðÅvbFÐ Èb¹b ÈUNðb UN½¬ ŸuË ÊU“ ŸËdý XÝ« sJ2 vË ¨b½uýÅv l«Ë XŽdÝoI% “Ëd« tÐ Uð tHýUJ »U² rEŽ« XL ÁUÖb¹œ s¹« “« ÆbýUÐ UMŠu¹ Ê«—Ëœ “«—U?O??Ð åÊU?N?ÖU?½ò t?L?K? ‚ö?Þ« ¨± t?¹¬ Âu?NH tÐ tłuð UÐ ‰UŠ d¼ tÐ ÆXÝ« t²UO½U?F?D? ¨X?Ý«b?O?Ä t¹¬ œUH “« t —uÞ Ê¬ Ë bÝ—Åv dE½ tÐ vFO³ÞdOžÎÁb?M¹¬ tÐ Ï—Ëœ «— åœuý l«Ë œË“ b¹UÐÅv t t⽬ò —U³Ž UMŠu¹ t rO½«bÐ v²Ë ÆbMÅv/ Á—Uý«¨XÝ« Áœd åbý b¼«uš l«Ë dš¬ ÂU¹« —œ t⽬ò ‰UO½«œ »U² —U³Ž s¹« s¹e~¹UłU?³¹dIð Ÿu{uÎö?³? t vF¹UË vMF¹ ¨œuýÅv fJŽdРΗ˜ È«ÅÁb?M¹¬ tÐ UN½¬ ŸuË s?¹« t?Ð f?Ä ¨XÝ« Ábý qI²M Ÿuu«ÅV¹d d{UŠ ÊU“ tÐ ÊuM« ¨œuÐ Ábý tUŠ«åÆXÝ« p¹œe½ XËò t XHÖ Ê«uðÅv vMFʬ tÐ ◊uÐd l¹UË ÂU9 Ë ÊU“ ÊU¹UÄ —uEM U¹¬ øÈeOÇ tÇ XË bOÝdÄ Ê«uðÅvdš¬ ÊU“ tÐ ÂU$«dÝ t XÝ« v«u² UUHð« “« È«ÅtŽuL− “Už¬ ÊU“ U¹¬ øXÝ«Ÿu?u?«ÅV?¹d? Ë X??Ý ÈU?¼U?H?ł Ë ö?J?A? “« È«ÅÁ—UÄ ÊU“ U¹¬ øœuýÅv vN²MU?¹ Ÿu?u?«ÅV?¹d? œ—u? —œ øb?¼œÅv? d?³?š d?š¬ ÊU“ “« gOÄUAOÄ vŽu½ tÐ t XÝ«ÆXÝ« ÁbA½ t²HÖ UMŠu¹ tÐ ÈeOÇ êO¼ ¨—u« s¹« ÊœuÐ È—utÇ ¨XHÖÅv sÝ dš¬ ÊU“ l¹UË “« ‰UO½«œ v²Ë t rOM Á—Uý« XÝ« t²¹Uý—œ ∫b¹œ dB½bu³½ t XÝ« vzU¹ƒ— “« X³× U−M¹« —œ ÆXý«œ s¼– —œ vzU¼eOÇ“« t? «— ÊU?N?ł ÈU?N?²MDKÝ v«uð ¨rOEŽ È«ÅtL− VU —œ qÐUÐ ÁUýœUÄ ¨U¹ƒ— ʬb¼œÅv `O{uð dB½bu³½ È«dÐ ‰UO½«œ Æœu/ Áb¼UA œuýÅv ŸËdý Ë« œuš XMDKÝdÐ œuA½ q¹«“ œUÐü«bЫ Uð t «— v²MDKÝ UN½ULݬ È«bšò ÊU¼UýœUÄ s¹« ÂU¹« —œ tÆ©¥¥∫≤ ‰UO½«œ® åœu/ b¼«uš UÄU?Ð «b?š u?J?K vzUÄÅdÐ ÆXÝ« Ábý ŸËdý dš¬ ÂU¹« t bMOÐÅv UMŠu¹ ÊuM« Ëb¼«uš »uKG Áœd œdš «— UN²MDKÝ vU9ò t ÁbŽË s¹« Ë Ábý ŸËdý `O Êb¬—œ g?O?Ä “« ©¥¥∫≤ ‰U?O?½«œ® åb?½U? b?¼«u?š —«u?²?Ý« œU?Ðü«bЫ Uð ‘œuš Ë XšUÝË X?Ý« v−¹—bð Èb½Ë— tJKÐ Ê«d×Ð t½ ¨U¼ÅÁbŽË oI% ÆXÝ« 7U¹ oI% ·dýœuš t rOMO³Ð œuš rAÇ UÐ rO½«uðÅv eO½ U t býUÐÅv b “«—œ tJKÐ v½UNÖU½ t½v??zU??N??½ È“Ëd??O?Ä U?ð ©±∞∫±≤® u?J?K? v?zU?Äd?Ð “« ¨q?O?$« d?B?Ž ÂU?9 b?½Ë— s?¹«v²dŠ ¨bM²¼ b½Ë— s¹« ÃË« d~½UOÐ t l¹UË s¹« «d¹“ ¨œdOÖÅvdЗœ «— ©±µ∫±±®åd?š¬ ÂU¹«ò œ—u —œ gOÄ “« ‰UO½«œ t ÈeOÇ dÖ« ÆXý«œ bM¼«uš ”uLK Ë l¹dÝv²Ý«— tÐ fÄ ¨b¼œÅv ÊUA½ UMŠu¹ tÐ tDÝ«ËÅvÐ ÊuM« t²ýd t býUÐ v½UL¼ ¨b¹œÈU?¼U??O?K tÐ vMF¹ œuš bBI tÐ Ë« tU½ tJM¹« i× tÐ åÆXÝ« p¹œe½ XËòŸu?Ë ‰U?Š —œ Êu?M?« r?¼ —u?« s?¹«ò ∫b?M?¹u?~?Ð X??½«uð bM¼«uš ÊU½¬ ¨bÝdÐ UOݬs?¹«d?ÐU?M?Ð Ë b?M?Åv VKł œuš tÐ «— ÁbM½«uš tłuð tAOL¼ v²¹—u sOMÇ åÆbM²¼œU?C?ð d?Ð v?M?³? œułu XOF«Ë ¨rOMÅv vÖb½“ Êd s¹« —œ t U È«dÐ b½«uðÅvÆb¹U/ —UJý¬ «— U b½Ë«bš uJK Ë ÊUNł s¹« ÈUN²uJŠ sOЩ∏≠¥∫±® UO% ≠≤¥.ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺎﻴﺳآ رد ﻪﻛ ﻰﻳﺎﺴﻴﻠﻛ ﺖﻔﻫ ﻪﺑ ،ﺎﻨﺣﻮﻳحور ﺖﻔﻫ زا و ﺪﻳآﻰﻣ و دﻮﺑ و ﺖﺴﻫ ﻪﻛ وا زا دﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺮﺑ ﻰﺘﻣﻼﺳ و ﺾﻴﻓ ،ﺪـﻨـﺘـﺴـﻫ ىو ﺖـﺨﺗ ﺶﻴﭘ ﻪﻛµو ﻦـﻴـﻣا ﺪـﻫﺎـﺷ ﻪـﻛ ﺢـﻴـﺴﻣ ﻰﺴﻴﻋ زا وزﺖﺴﺨﻧﺮﻣ زا هدادر و نﺎﮔ.ﺖﺳا نﺎﻬﺟ نﺎﻫﺎﺷدﺎﭘ ﺲﻴﺋر وا ﺮﻣر ﺎﻣ ﻪﻛ ار ﺎﻣ و ﺪﻳﺎﳕﻰﻣ ﺖﺒﺤﻣ ا،ﺖﺴﺷ دﻮﺧ نﻮﺧ ﻪﺑ ﺎﻣ نﺎﻫﺎﻨﮔ زا ا∂ر ﺎﻣ وﺰـﻧ ار وا ،ﺖـﺧﺎـﺳ ﻪـﻨـﻬـﻛ و نﺎﻫﺎﺷدﺎﭘ دﻮﺧ رﺪﭘ و اﺪﺧ دو لﻼﺟ ا .ﻦﻴﻣآ ،دﺎﺑﻵاﺪﺑا ﺎﺗ دﺎﺑ ﻰﻳﺎﻧاﻮﺗ∑ﺮﺑا ﺎﺑ ﻚﻨﻳار وا ﻰﻤﺸﭼ ﺮﻫ و ﺪﻳآﻰﻣ ﺎﻫﺪﻫاﻮﺧ اb¬—œ gOı¥±µtHýUJ ÂUOÄ

Page 9

ر وا ﻪﻛ ﻰﻧﺎﻧآ و ﺪﻳدﺰﻴﻧ از هﺮﺑ نﺎﻬﺟ ىﺎﻬﺘﻣا ﻰﻣﺎﲤ و ﺪﻧد.ﺪﻴﻟﺎﻧ ﺪﻨﻫاﻮﺧ ىو ىا.ﻦﻴﻣآ !ﻰﻠﺑ∏ﺖﺴﻫ ﻪﻛ اﺪﺧ ﺪﻧواﺪﺧ نآ ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ «،ﺮﺧآ و لوا ،ءﺎﻳ و ﻟا ﻢﺘﺴﻫ ﻦﻣ».قﻼﻃﻻا ﻞﻠﻋ ردﺎﻗ ،ﺪﻳآﻰﻣ و دﻮﺑ وt? U?O?ݬ —œ U?OK Áœ q«bŠ ¨Xýu½Åv «— tHýUJ »U² UMŠu¹ t v½U“ —œvK¹ôœ X¹UÐÅv Ë« s¹«dÐUMÐ ¨œuÐ Ábý qOJAð œuÐ ÂË— È—uð«dá« ÈUN½U²Ý« “« vJ¹U?H?²?« t?²?J?½ s¹« d– tÐ UNMð U−M¹« —œ ÆbýUÐ t²ý«œ UOK XH¼ s¹« »U²½« È«dÐË« ÂU?O?Ä t? b?M?²¼ s¹« d~½UOÐ UN½¬ »UDš VOðdð Ë U¼UOK œ«bFð r¼ t rOMÅvœb?Ž s?¹œU/ vMF tÐ bFÐ U×H —œ t²³« ÆXÝ« vK —u tÐ UOK tÐ »UDšrO¼«uš UOݬ ÈU¼UOK vzUO«dGł VOðdð U¹ ÈbLŽ Ê—UIð Ÿu{u tÐ sOMâL¼ Ë XH¼ÆXš«œdÄb¹błÅbNŽ ÈU¼ÅtU½ d¦« —œ t bMÅv “Už¬ Ȝ˗œ Ë ÂöÝ UÐ «— œuš »U² UMŠu¹v?Öœd²Ö È«—«œ Ë« dE½ œ—u ÊUÖbM½«uš œ«bFð t U$¬ “« vË ¨œ—ušÅv rAÇ tÐÁuJý Ë XLEŽ eO½ tU½ ÊUÖbM²Ýd œ—u —œ Ë« nOuð XNł s¹bÐ ¨XÝ« vUš”bI«ÅÕË— Ë dÄ Ë —bÄ ¨”bI YOK¦ð “« v²öÝ Ë iO U−M¹« —œ Æœ—«œ vUšÆœuýÅv d– VOðdð tÐ XO¼u« hý tÝ d¼ ÂU½ Ë b¹¬ÅvdÐ ±¥∫≥ ÃËdš —œ t XÝ« vN« ÂU½ ÊUL¼ tÐUA ¨—bÄ È«bš “« UMŠu¹ nOuðÆXÝ« UMŠu¹ VO−Ž ÊUOÐ “dÞ V½«uł “« všdÐ ÁbM¼œ ÊUA½ Ë b¹œdÖ —UJý¬ vÝuULý dÐ v²öÝ Ë iOò ∫b¹uÖÅv v²Ë ¨vK« ÊUГ —œ ULK VOdð tÐ tłuð UÐqOœ s¹« tÐ b¹Uý s¹« Ë bMÅv/ X¹UŽ— «— v½U½u¹ ÊUГ —u²Ýœ v²Š åÆÆÆË« “« œUЉUF« ÂU9 qŽU t v ¨b½«œÅv È«ÅtKLł d¼ qŽU «— «bš Á—«uL¼ UMŠu¹ t býUÐÁdDOÝ X% XË êO¼ Ë XÝ«ÏUÐ UMŠu¹ tHýUJ —œ ÆœdOÖÅv/ —«d ÈeOÇ U¹ v Áœ«—« d?O?O?G?ð Âb?Žò ±∑∫∂ ÊU?O½«d³Ž —œ t vŽu{u œ—u —œ ÈœU¹“ UHOuðÏåË« t?Ð Æb½—«œ ‚u œ—u tÐ X³½ Èd²AOÐ XŠ«d t bý rO¼«uš ËdÐË— Ábý ÁbOU½s?J?2 Ë œu?ýÅv? »u??×? v?×?D?Ý vŽu{u ÊUГ —u²Ýœ X¹UŽ— ÂbŽ ¨XNł d¼—œ t²HN½ oOLŽ o¹UIŠ t «dÇ ¨býUÐ Ë« ÈU¼U¹ƒ— dOÖÅfH½ v«uð XKŽ tÐ UNMð XÝ«t?Ð «— Èd?O?E?½ÅvÐ v½UŠË— ÊUГ —u²Ýœ Ë XÝ« È—UÖ“UÝU½ Ë iUMð d¼ “« vUš ʬƜ—ˬÅv œułËœ— Ë«l¨ —ËÕ t ÄOg ðX «ÝX¨ œ— d?e «u¼OX łUÈ œ«—œ Ë «ËÝX tŠIU?¹o ŽL?Oo? šb« —« vÅœ«½b? ®«Ë‰ d½²?OUÊ ≤∫∞±©Æ —ƒ¹U?È ¹uŠM?U «Ë —« Ðt? ¬Êb” ¬ÝL?U½v? vÅÐdœ t? šOLt? ¹Nu?œ¹UÊ ÝU¹t? Ë /u½t?Å«È «“ ¬Ê Ðuœ ®Ž³d?«½OU?Ê∏∫µ© Ë «Š²L?UôÎ ðd?ðOV žO?dÅŽU?œÈ ð¦KO?Y œ— «¹M?−U ®Äb?—¨ —ËÕ Ë Äd?© ÐU Þd?Õb” “OM?v DUÐI?X vÅMb?¨ łUzv t ðU?Ðu ŽNb œ— b?”Å«ôb«” ÐOU½~?dðX šb«¨ Çd?«žb«Ê ¼HXÅýUšt œ— b” ½AU?½tÏ —ËÕÅ«Ib”± Ë cÐ×v t œ—×s b” Ðuœ Ðt ¼Ld«Á U¼s Ë dÐU½v¨ ¼d œË ½AU½tÏ U— ÐU“šd¹b $UÅÐgO` «ÝXÆnOuð ¨XÝË« È—u²Ýœ ÈUDš sOË« “« vJ¹ ÈËUŠ ¨—bÄ “« UMŠu¹ nOuð dÖ«ÕË— p?¹ v?M?F? t?Ð åÕË— X?H?¼ò U?¹¬ ∫XÝË« —«dÝ« sOË« “« vJ¹ ÈËUŠ eO½ ÕË—t½U~¹ «– ÊUL¼ vMF¹Ïd~½UOÐ l«Ë —œ UOK XH¼ t —uÞ ÊUL¼ ¨XÝ« ”bI«ÅÕË— UOK XH¼ —œ ÕË— ÊUJ¹ —uCŠ d~½UOÐ tJM¹« U¹ øXÝ« åUOKò t½U~¹ XIOIŠs?¹« —œ ø©≤∫±± U?O?F?ý«® X?Ý« ÕË— t?½U~²H¼ ÈU¹UDŽ ÂuNH t‡Ð U¹ ø©∂∫µ® XÝ«t Ábý Áœ«œ —«bA¼ U tÐ vU —b tÐ vË œ—«b½ œułË vFD »«uł êO¼ ’uBšÆXO½ ÊUݬ Ê«bMÇ ¨tHýUJ Ábý qH ÈU¼—œ ÊœuAÖ È«dÐ vzU¼bOK 7U¹±≠ ±∫¥ —« ÐU ¥∫µª µ∫∂ Ë “d¹U ¥∫±≠µ\∞± IU¹t MOb∫ Çd«žNU Ω ÇALUÊ Ω —ËÕżUƫݲH?UœÁ /Uœ¹s? «“ Çd«žNU? œ— ±∫≤±\∞≤ ý³U¼X? “¹UœÈ Ðt ¼L?Os ¬¹U? œ«—œ¨ œ— «¹M−U? «“—ËÕ ׳X v ýuœ Ë œ— ¬$U Js “OMv —ËÕ ®«Ë‰ d½²OUÊ ≥∫∂±© ðBu¹d ýbÁ «ÝXÆb¬—œ gOı∂±∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 10

—œ nOuð s¹« tA¹— ÆXÝ« Ábý tz«—« dÄ È«bš œ—u —œ nOuð s¹dðÅqUË s¼U ¨v³½ t½UÖÅtÝ ÂUI UÐ «— Ë« t œœdÖÅvdÐ ≥∑\≤∑∫∏π —ue tÐ ¨oO²ŽÅbNŽU?O?N?« Ë œd?O?ÖÅv? œu?š t?Ð v?M?O?“ X?UŠ YOK¦ð U−M¹« —œ ÆbMÅv d¹uBð ÁUýœUÄv??OŽ ÆœuýÅv ‰bÐ ©∂ t¹¬ Ë µ t¹¬ ÂËœ XL® g¹U²Ý tÐ ©µ t¹¬ ‰Ë« XL® Á˛«Ë® b¼œ œUNý U$ qO$« tÐ Uð b¬ ÊUNł tÐ t XÝ« È«Åv³½ `Omartyss?¹« Ë ©Êb?ý b?O?N?ý vMF tÐ r¼ Ë XÝ« Êœ«œ œUNý vMF tÐ r¼ v½U½u¹ ÊUГ —œv?½U?Ðd? «— œu?š t? XÝ« vM¼U Ë« ÆXÝ« U XNł tÐ eO¬ÅX³× XŽUÞ« Ë rOKð«bš Ê«b½“d tOIÐ È«dÐ È«ÅÁ“Uð vÖb½“ Uð XÝUšdÐ ÊUÖœd “« fáÝ Ë œd Ë œdö?U? Ë v?Ýb?I?Å»U² È«ÅÁ—UF²Ý« ¨åË« Êuš tÐ Êbý t²ýò ÆbM UONÎt²d¹cÄ œ«“¬ò t?Ð —U?³?Ž s?¹« t?L?łd?ð U« ¨rOMOÐÅv ±¥∫∑ —œ ‰U¦ Ê«uMŽ tÐ t XÝ« Ábý—ˬœU¹ tJKÐ œ—«œ ”bIÅ»U² —œ Èd²AOÐ tÐUA œ—«u UNMð t½ åË« Êuš jÝuð ÊbýÁd?Ð `?Ж v?MF¹ ÃËdš tF«ËÏ—œ ÆX?Ý« d?B? —U?Ý« “« qOz«dÝ«ÅvMÐ vzU¼— Ë `B ÊuM« Ë« ÆXÝ« U pðÅpð È«dÐ t bý UON Èd²Ö—eÐ —UOÐ vzU¼— Ë U$ U²−KłvzU¼— —UÝ« bO “« qOz«dÝ« Ê«uMŽ tÐ eO½ Ë Ábý ‰UF² ÊU¼UýœUÄ ÁUýœUÄ Ê«uMŽ tÐs?¹«d?ÐU?MÐ ¨©∂∫±π ÃËdš ª±∞\π∫µ tHýUJ® býUÐ «bš ÊUM¼U uJK Uð t²U¹t?²?HÖ ‘œuš t —uÞ ÊUL¼ Ë Æœ—«œ —«d U tL¼ ”d²Ýœ —œ Ë« uJK —œ X«dývðu³½ d¹uBð Ëœ t œuÐ vOŽ tJKÐ UMŠu¹ t½ t «dÇ ¨XAÖ b¼«uš “UÐ È“Ë— ¨œuÐr¼ UÐ ‘«ÅÁ—UÐËœ XFł— UÐ ◊U³ð—« —œ «— UN²« ÊbOU½ Ë dЫ UÐ Êb¬ vMF¹ ¨oO²ŽÅbNŽd?Ð «— Ë« t? v?½U?½¬ Æ©≥∞∫≤¥ v?²? ª±∞∫±≤ U?¹d?“ ª±≥∫∑ ‰U?O?½«œ® b?MÅv lLłÊœ«œ X?Ýœ “« d?ÞU?š t?Ð Ë XšUMý bM¼«uš «— Ë« ÂU$«dÝ b½œd »uJO VOKË å¡U¹ Ë n«ò Ê«uMŽ tÐ «— ÈË t Ë« Âu vË ÆXdÖ bM¼«uš -U U$ Xd—U? ÊU?Ý s?¹b?Ð Ë b?½U? b?M?¼«uš ‘—UE²½« —œ bMÝUMýÅv eOÇ tL¼ ÈUN²½« Ë «b²Ð«Æbý b¼«uš qOLJð Ë« gÐÅU$tU½ —œ t XÝ« oKD —œU È«bšÏv²öÝ Ë iO ¨b¹¬Åv ‰U³½œ tÐ t ÈbMKÐ v?²¹UÐ U Ë vÖœ“ÅXNÐ Ë dO% t½ ¨v²öÝ Ë iO Æb²ÝdÅv œuš ÊUœUš dÐ «—«— tU½ s¹« ÆrO½«uÐ XÝË« XdÐ Á«— tÐ rAÇ t —UE²½« “« uK2 È«ÅtOŠË— UÐ «— ʬr?¼ U?Ð t? U?O?% Ë Ê«u?M?Ž ÈU?N?²L “« bFÐ Ë œu/ rOEMð g¹U/ —u tÐ b¹UÐÆœuýÅv ŸËdý g¹U/ Ë œË—Åv ôUÐ ÁœdÄ ¨bM¼œÅv qOJAð «— ʬ tbIb¬—œ gOı∏±πtHýUJ ÂUOÄ

Page 11

≤≤∫≥≠π∫±ÁœdÄω˫ ÊUNł —œ UOKb½uýÅv t²J¹œ tU½ XH¼U¼u~« —«dJðÁœdÄÏÈU?¼Åt?U?½ t XÝ« Áb½“ `O “« ÈeO~½«ÅXH~ý ÈU¹ƒ— ¨g¹U/ s¹“Už¬ t?OIÐ t²³« Ë bMÅv t²J¹œ UMŠu¹ tÐ ¨UOݬ —œ UOK XH¼ tÐ »UDš «— È«Åt½UÖ«błôULł« ÆXÝ« Ábý t²ýu½ U¼UOK ʬ È«dÐ eO½ »U²ÎtU½ XH¼ s¹« œUH vÝ—dÐ tÐ ÆrOM tłuð ʬ ÊUOÐ v~½u~Ç tÐ «b²Ð« Ær¹“«œdÄÅvö³ÎtHýUJ »U² —œ oO²ŽÅbNŽ ÈU¼u~« —«dJð tÐ —U²H~AOÄ —œ töš —uÞ tÐ ÊU?O?×?O?? v?¹U??O?K? v?Öb?½“ —œ q?Ыe?¹« Ë ÂU?F?K?Ð U?L?O?KFð t U$¬ ¨r¹œd Á—Uý«¨œË—Åv? d?ðôU?Ð Áœd?Ä t ÊUMâL¼ ¨ÊuM« Æb¼œÅv ÊUA½ «— œuš Á—UÐËœ b¹błÅbNŽs?¹« d?ÝU?ðd?Ý —œ ¨X?Ý« t?²?H?N?½ v?²?L?EŽ Ë UMž tÇ vzU¼—«dJð sOMÇ —œ t rOMOÐÅvÆœuýÅv d~¹œ vzu~« „«ËóÄ u~« d¼ ¨vÐœ« UŽUM “« dÄ ÈdFý bM½UL¼ tM×Æb½UÅv ô«Ë ÈdFý tÐ XIOIŠ —œtU½ d¼ ÆbM²¼ „—œ qÐU ¨vLKŽ tMO“ÅgOÄ êO¼ ÊËbÐ UN«ËóÄ s¹« “« všdÐ ÁœdÄ È«b²Ð« —œ —uc vK nOuð “« vAÐ t œuýÅv “Už¬ `O “« vHOuð UÐÁuOý Ë qJý —œ U¼ÅtU½ ÂU9 ÆbMÅv —«dJð «—ÏÊ«uMŽ UÐ ∫bM²¼ r¼ tÐUA ‘—U~½ vzUNUOÄ Ë t²ýcÖ Á—UЗœ vð«—U³Ž ÈËUŠ Ë œuýÅv ŸËdý ÁbM²Ýd ÂU½ Ë sO³ÞUÁb?¼U?A? X?I?O?I?Š —œ Æœd?¹c?ÄÅv? t?9U?š È«ÅÁbŽË Ë ÊUd UÐ Ë XÝUN½¬ tÐ »UDšÏ—U²šUÝ —œ XÝ« ÁœdÄ q dðÅÁœd²Ö @M¼¬Å»d{ »Uð“UÐ t t½U~²H¼ v~M¼¬Å»d{s?O?M?Ç œ—«b?½ bB UMŠu¹ bMÇ d¼® XO½ qJA Ê«bMÇ U¼ÅtU½ s¹« d²AOÐ vÝUÝ«tÐ ©±® ∫XÝ« sOMÇ ‰Ë« tU½ b½Ë— ¨‰U¦ Ê«uMŽ tÐ Æ©bM¹dUOÐ ÁbM½«uš —œ vÝUŠ«“« ©≥® ∫b?¹u?ÖÅv? œ—«œ X?Ýœ t?Ð «— Á—U?²?Ý X?H?¼ t? Ë« ©≤® f?« —œ ÊUO×OuMAÐ ©∂® ¨s tÐuð fÄ ©µ® ¨r²¼ ÁUÖ¬ uð bÐ qLŽ “« eO½ Ë ©¥® uð pO½ ‰ULŽ«Æœ—uš b¼«uš UOŠ Xš—œ “« œuý “ËdOÄ t d¼ ©∑® ªb¹uÖÅv tÇ ÕË— tÈdðÅoOLŽ ÈUN«ËóÄ ¨bM²¼ UMý¬ ”bIÅ»U² ÈUN²L d¹UÝ UÐ t v½UÖbM½«uštHýUJ ÈbFÐ ÈU¼ÅtM× —œ ¨Ábý Áœ«œ “ËdOÄ hý tÐ t v¹U¼ÅÁbŽË Æb½uMýÅv©±±∫≤® v½UŁ u “« v¹U¼— ¨≤≤ »UÐ —œ ©∑∫≤® UOŠ Xš—œ ∫b½«ÅÁbý —«dJð eO½sOAOÄ tÝbIÅV² —œ q³ “« `O d¹uBð Ædš¬ v« VOðdð sOL¼ tÐ Ë ≤∞ »UÐ —œË ©≥≠≤∫π fd® bOAš—œ vK& Áu dÐ t XÝ« v½UL¼ `O ‰öł Ë Ábý d¼Uþö?³? Ë« œu?š ¨b?ýUÐ ‰uÝ— ÈUMŠu¹ ÊUL¼ tHýUJ »U² ÁbM¹u½ d֫Ηœ È«Åt?áð dÐ ÆbMOÐÅv fLDÄ —œ È«Åtáð dÐ ÊuM« t ÁœuÐ v¼uJýUÐ vK& ÊUL¼ dÖÅÁ—UE½ sODK¨—U?O??Ð ÈU?N?Ь È«b Ë U½d “«Ë¬® b¼œÅvÅÈË— `O vK& sOŠ —œ t vðUUHð«oO²ŽÅbNŽ —œ vN« ÈU¼—uNþ —œ t XÝ« v½UL¼ ©vKIO !dÐ Ë ÁbMMÅÁdOš ÈbOHÝV?I? Æ©∑∫± ‰U?O?e?Š ªπ∫∑ ‰U?O½«œ ª≤∫¥≥ ‰UOeŠ ª±∂∫±π ÃËdš® Xý«œ œułË»U² “« XL s¹« —œ eO½ ©µ∫±∞ ª±≥∫∑ ‰UO½«œ® Ë« vK nOuð Ë ÊU½« dÄÆXÝ« Áb¬ tHýUJÆb?½uýÅv —«dJð t bM²O½ «—U³Ž Ë ULK UNMð t rOMOÐÅv rOM Xœ dÖ«ÈU¼—«bA¼ UÐ XNł bMÇ “« ¨b¼œÅv œuš ÈU¼UOK tÐ U−M¹« —œ `O t È—«bA¼ö¦® bMÅv XIÐUD v² qO$« ≤¥ »UÐ —œ g½«œdÖUý tÐ Ë«Îv² Ë ¥∫≤ tHýUJ r¼«uš gULŽ« VŠ dÐ «— ULý “« p¹ d¼ò t Ÿu{u s¹« Èbł ÂöŽ« Æ©±≤∫≤¥XÝ« Ë« ÊôuÝ— r¼ Ë å`O d¹cÄU½ÅdOOGð ÊUdò r¼ ¨©≤≥∫≤® 圫œ≤ÆÆ≤∂≠±¥∫≤ »uIF¹ ª∂∫≤ ÊUOË— bOM Ÿuł— ≠≤≤±tHýUJ ÂUOÄ

Page 12

œ«b?F?ð ¨b?O?M? U?N?²?L?? d?¹UÝ —œ Èd~¹œ tÐUA œ—«u Èu−²ł tÐ ŸËdý v²Ë“« dO«e ÊUÖbM¹«dÝ t XÝ« È—«eЫ —«dJð ÆXU¹ bO¼«uš v½«Ë«d Ë tłuð qÐUd?~?¹œ j?š t?Ð j?š p?¹ “« t? Èe?O?Ç ∫bMAÐÅv @M¼¬ œuš ÈU¼dFý tРʬ o¹dÞb?½Ë«b?š ʬ “« ʬ Èd?Ä Ë s?O?“ò ÆX?Ý« ”U??Š« t?J?K?Ð «b t½ ¨bÐU¹Åv „«ËóÄdÐ «— ʬ Ë œUN½ U¼U¹—œ dÐ «— ʬ ”UÝ« Ë« t «d¹“ ¨Ê¬ ÊUMUÝ Ë ÊuJ lЗ ¨XÝ«u? U?O?³?½« Âö? t?Ð —«d?J?ð Æ©≤\±∫≤¥ —u?e?® åb?O?½«œdÖ XÐUŁ U¼dN½Ò∫b?¼œÅv —UNÇ Ë tÝ V³Ý tÐ ÆÆÆoAœ dOBIð —UNÇ Ë tÝ V³Ý tÐ ∫b¹uÖÅv sOMÇ b½Ë«bšòe?ž dOBIðÒåb?O?½«œd?Ö r?¼«u?½dÐ «— g²ÐuIŽ ¨—u dOBIð —UNÇ Ë tÝ V³Ý tÐ ÆÆÆÁa¹—Uð ÈU¼u~« U¹ 埫u½«ò tÐ ◊uÐd ”UOI s¹d²Ö—eÐ —œ Æ©π\∂ \≥∫± ”uUŽ®tAI½ “« vAÐ `DÝ d¼ —œ t r¹—ušÅvdÐ vÖ—eÐ ÈUN½u²Ý tÐ ¨vÝbIÅ»U²Ïq ÆrOMOÐÅv ÊUO½«d³Ž tÐ tU½ —œ tłË s¹d²NÐ tÐ «— Ÿu{u s¹« Ë bM¼œÅv ÊUA½ «— UMÐ«—U³Ž vMF¹ rOMOÐÅv «— ÊUL²šUÝ tAI½ “« vAÐ eO½ pÇu ÈU¼dł¬ —œ sOMâL¼U³Už t vJÇuÎÆb½«ÅÁb½U ÊUNMÄ U¼ÅtLłdð gË— XAÄ —œ býUÐ tK¾ s¹« qŠ bOK b½«uðÅv t X¼ È«Åt¹¬ ¨Uu qO$« —œ ‰U¦ È«dз«b?¼« “« v?J?¹ Æœ—«œ œu?łË ”b?I?Å»U?²? —œ È—«d?J?ð ÈU¼u~« tL¼ s¹« «dÇ tÁ“«b?½« t?Ç U?ð ”b?I?Å»U?² b¼œ ÊUA½ t XÝ« s¹« ¨r¹b¹œ t —uÞ ÊUL¼ ¨—«dJðr¼ UMŠu¹ ÊU“ —œ ¨Áœ«œ ÈË— ÂUFKÐ Ê«—Ëœ —œ t vUHð« dÖ« Æœ—«œ VÝUMð Ë oÐUDðl?«Ë e?O?½ U dÐ œ—«œ ÊUJ« r¼ “Ëd« t b¼œÅv —«bA¼ U tÐ ¨b¼œ ÈË— b½«uðÅv∫rO½«ušÅv ±µ∫≤≤ Uu qO$« —œ Æœ—«œ eO½ Èd~¹œ ·b¼ ¨s¹« dÐ ÁËöŽ —«dJð ÆœuýU?Ðò ∫X?Ý« s?¹« t?²?ýu?½ v½U½u¹ ÊUГ tÐ Uu t⽬ vË år²ý«œ X¹UN½ vÐ ‚UO²ý«ò∫œ—«œ œu?łË v?ð—U?³?Ž s?O?M?Ç t?O?³ý eO½ ≥∞∫≥± g¹«bOÄ —œ åÆÂœuÐ ‚U²A ¨‚UO²ý«X?³?ž— ¨X?³?ž— U?Ðò Èd?³?Ž ÊU?Г —œ Áb?ý t?L?łd?ð åv²ý«œ ÂU9 v²³ž—ò t vð—U³ŽU¼—UÐ Èd³Ž oO²ŽÅbNŽ ÈË— “« v½U½u¹ b¹błÅbNŽ —œ —«dJð t½uÖÅs¹« ÆXÝ« åv²ý«œoO²ŽÅbNŽ —œ bOQð ÊUOÐ È«dÐ ‰uLF výË— ¨—U s¹« t «dÇ ¨XÝ« t²dÖ —uvMF¹ —«dJð Ë XÝ« ʬ dÐ bOQð vMF tÐ Ÿu{u p¹ Êœd ÊUOÐ —UÐ Ëœ ÆXÝ« ÁœuÐÆ—U²HÖ Êœd t²łdÐÈ«dÐ Ë« ÂUOÄ Æb¼œÅv ÂU$« «— —U s¹« Vðd —uÞ tÐ œuš ”bI Âö —œ «bšUÝUÝ« dAÐÎ« ¨býUÐÅv U$ Áœó U½UL¼ t XÝ« vJ¹ Òp¹ ·d tÐ t b½«œÅv U—«d?J?ð «— ʬ V?ðd? ÊU??½« t?Рʬ r?O?N?H?ð d?ÞUš tÐ Ë XO½ vU gUOÄ ÂöŽ« —UÐÁb?M??¹u?½ Æb?MÅvÏ«— s?¹« —U?Ð Ëœ Ë X?Ý« t?²?H?Ö —U?Ð p?¹ «b?šò ∫b?¹u?ÖÅv dO«e Uð b¹œ ÊUJ¹ vUOÄ UÐ U« nK² »«uš Ëœ ÊuŽd Æ©±±∫∂≤ —ue® å«ÅÁbOMýËœ œuš Ê«œdÖUý tÐ `O Æ©≥≤∫¥± g¹«bOÄ® œuý s¾LD ʬ —U³²Ž« Ë X× “«b?¼b?Ð ÊU?½¬ t?Ð v?u?B??Ð r?O?KFð U𠜫œ ÊUA½ ÊUJ¹ vUOÄ UÐ U« t½UÖ«bł Áe−FÁ—U?Ð b?M?Ç Êb?OÐu “« ·b¼ Æ©±≤≠µ∫±∂ v²®ÏÈU?ł —œ «— ʬ t? X?Ý« s¹« aO ÆbMM Ëd —dIt?z«—« «— œu?š r?O?U?F?ð ‘Ë— s?O?L?¼ “« ÁœU?H?²?Ý« U?Ð e?O½ ”bIÅV² tOIÐ —œ «bšÈd¹cÄU½ÅÃöŽ “dÞ tÐ ÊU½« s¼– Ë dJ Æœ—«œ r¼ vÐuš qOœ —U s¹« È«dÐ Ë b¼œÅvv²¹UÐ fÄ Æœ—c~Ð eO½ jO× jš “« v²Š b¼«ušÅv Ë œ—«œ ed “« e¹dÖ tÐ q¹U9U?Šö?D?« Ë b½«œdÖ“UÐ Èed ¯—eÐ o¹UIŠ tÐ «— Ë«Îʬ «b?š Æœu?/ edL² «— Ë« v?¼U?Ö ¨Èœ«b? v?Šd?Þ U?Ð v¼UÖ ¨Áœu/ rOÝdð ÊU½« È«dÐ U¼—UÐ Ë U¼—UÐ «— o¹UIŠôUL²Š« «bš s¹«dÐUMÐ Æ@½— dÄ vzuÅrK UÐ v¼UÖ Ë p¹˛U UÐ d²AOÐ UOzeł È«—«œÎ¨býU³½ È«ÅÁbMMÅl½U qOœ t v½U“ Uð ÆXÝ« Áœ«œ ÂU$« tHýUJ —œ «— È—U sOMÇX?Ý« ʬ ÊU?O?Ð v?Ä —œ »U?²? s?¹« t v²IOIŠ t œu/ œ— «— ‰ôb²Ý« s¹« Ê«uðÅv/U? t?Ð U−M¹« —œ t⽬ d~¹œ —U³Ž tÐ ÆÁbM¼œ ‘d²Ö Uð XÝ« ÁbMM b¹bAð d²AOÐö?³? t? X?Ý« Èd¹uBð ÈeO¬Å@½— tO³ý d²AOÐ ¨Ábý Áœ«œ ÊUA½Î«— ʬ tOË« ÕdÞ ÆbýUÐ Ábý ÁbOA tOË« d¹uBð ÈË— Èb¹bł výUI½ tJM¹« Uð r¹œuÐ Áb¹œÊUNł —œ UOK ∫‰Ë« ÁœdÄ≤≤≤≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 13

ÁœdÄ ©±ÏªœË—Åv —UM ‰Ë« ©≤∞≠π∫±® XÝ« edL² `O dÐ UOKπﺮﺑ ﻪﻛ ﺎﻨﺣﻮﻳ ،ﻦﻣﻰﺴﻴﻋ رد ﺮﺒﺻ و تﻮﻜﻠﻣ و ﺖﺒﻴﺼﻣ رد ﻚﻳﺮﺷ و ﺎﻤﺷ رداﺮﻳﺰﺟ رد ﺢﻴﺴﻣ ﻰﺴﻴﻋ تدﺎﻬﺷ و اﺪﺧ مﻼﻛ ﺖﻬﺟ ﻪﺑ ،ﻢﺘﺴﻫ ﺢﻴﺴﻣىاه .مﺪـﺷ ﺲـﻤﻄﭘ ﻪﺑ ﻰﻤﺴﻣ±∞ﺐـﻘﻋ زا و مﺪﺷ حور رد ﺪﻧواﺪﺧ زور رد وزاوآ دﻮﺧ ،مﺪﻴﻨﺷ رﻮﺻ ىاﺪﺻ نﻮﭼ ﺪﻨﻠﺑ ى±±و ـﻟا ﻦﻣ» :ﺖﻔﮔﻰﻣ ﻪﻛر نآ و ﺲﻳﻮﻨﺑ ﻰﺑﺎﺘﻛ رد ﻰﻨﻴﺑﻰﻣ ﻪﭽﻧآ .ﻢﺘﺴﻫ ﺮﺧآ و لوا و ءﺎﻳﺖﻔﻫ ﻪﺑ اﺮـﻴـﻤـﺳا و ﺲـﺴـﻓا ﻪـﺑ ﻰﻨﻌﻳ ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺎﻴﺳآ رد ﻪﻛ ﻰﺋﺎﺴﻴﻠﻛﺮـﭘ و ﺎﻧو ﺲﻣﺎﻏﺮﻴﺗﺎﻴﻃرﺎﺳ و ادﻮﺋﻻ و ﻪﻴﻔﻟدﻼﻴﻓ و سدﺮﻔﺑ ﻪﻴﻛِ«.ﺖﺳ±≤ﺮﺑ ور ﺲﭘﺮﮔزاوآ نآ ﺎﺗ مﺪﻴﻧادر ىﺮﮕﻨﺑ دﻮﳕﻰﻣ ﻢﻠﻜﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ ﻪﻛ ا،مﺮـﮔ ور نﻮﭼ وﺮـﭼ ﺖـﻔﻫ ،مﺪﻴﻧاد ،مﺪـﻳد ﻼﻃ ناﺪﻏا±≥ﺖـﻔﻫ نﺎﻴﻣ رد وﺮﭼر نﺎـﺴﻧا ﺮﺴﭘ ﻪﻴﺒﺷ ،ناﺪﻏار ﻪﻛ اﺮﺑ رد ﺪﻨﻠﺑ ىادىو ﻪـﻨﻴﺳ ﺮﺑ و ﺖﺷاد ،دﻮـﺑ ﻪﺘﺴﺑ ﻼﻃ ىﺪﻨﺑﺮﻤﻛ±¥ﺮـﺑ ﻞـﺜﻣ ،ﻢﺸﭘ نﻮﭼ ﺪﻴﻔﺳ وا ىﻮﻣ و ﺮﺳ وفﻪﻠﻌﺷ ﻞﺜﻣ وا نﺎﻤﺸﭼ و دﻮﺑ ﺪﻴﻔﺳ ،ﺶﺗآ ±µﺮﺑ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺶﻳﺎﻬﻳﺎﭘ وﻪﻛ ﻰﻠﻘﻴﺻ ﱋرﻮﻛ رد ،رﺎـﻴـﺴـﺑ ىﺎـﻬﺑآ ىاﺪﺻ ﻞﺜﻣ وا زاوآ و ،دﻮﺷ هﺪﻴﺑﺎﺗ ه±∂ﺖـﺳد رد وررﺎـﺘﺳ ﺖﻔﻫ دﻮﺧ ﺖﺳاﺮـﻴﺸﻤﺷ ﺶﻧﺎﻫد زا و ﺖﺷاد هﻪﻣد ود ىنوﺮـﻴﺑ ﺰﻴﺗ ﺮﻬﭼ و ﺪﻣآﻰﻣﻮﻗ رد ﻪﻛ دﻮﺑ بﺎﺘﻓآ نﻮﭼ شاهّ.ﺪﺑﺎﺗﻰﻣ ﺶﺗر وا نﻮﭼ و١٧ﺮﻣ ﻞﺜﻣ مﺪﻳد ار ﺖﺳد و مدﺎﺘﻓا ﺶﻳﺎﻬﻳﺎﭘ ﺶﻴﭘ هددﻮﺧ ﺖﺳارﺮـﺗ» :ﺖﻔﮔ ،هدﺎﻬﻧ ﻦﻣ ﺮﺑ از و ﺮـﺧآ و لوا ﻢﺘﺴﻫ ﻦﻣ !شﺎﺒﻣ نﺎﺳ ،هﺪﻧ±∏وﺮﻣز دﺎﺑﻵاﺪﺑا ﺎﺗ ﻚﻨﻳا و مﺪﺷ هدتاﻮﻣا ﻢﻟﺎﻋ و تﻮﻣ ىﺎﻫﺪﻴﻠﻛ و ﻢﺘﺴﻫ هﺪﻧﺰﻧ .ﺖﺳا ﻦﻣ د±πﺰﻴﭼ ﺲﻳﻮﻨﺑ ﺲﭘر ﻰﺋﺎﻫﺰﻴﭼ و ىﺪﻳد ﻪﻛ اﺪﻨﺘﺴﻫ ﻪﻛ ﻰﺋﺎﻫﺰﻴﭼ ور ﻰﺋﺎﻫ ،ﺪﺷ ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﻦﻳا زا ﺪﻌﺑ ﻪﻛ ا≤∞ﺮﺳّرﺎﺘﺳ ﺖﻔﻫ ر ىاهرد ﻪﻛ ار ﺖﺳدﺮﭼ ﺖﻔﻫ و ىﺪﻳد ﻦﻣ ﺖﺳار ﻼﻃ ناﺪﻏارﺎﺘﺳ ﺖﻔﻫ ﺎﻣا .اﺮﻓ ،هنﺎﮕﺘﺷﺮﭼ ﺖﻔﻫ و ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺎﺴﻴﻠﻛ ﺖﻔﻫ«.ﺪﻨﺷﺎﺑﻰﻣ ﺎﺴﻴﻠﻛ ﺖﻔﻫ ،ناﺪﻏاt?J?½¬ “« d?²?A?O?Ð f?L?D?Ä t?Ð Ë« b?O?F³ð ¨bOMý «— —u È«b UMŠu¹ t È“Ë— UðË U?N?¼u? Æb¬Åv dE½ tÐ Ë« ÈUN$— —œ X«dý ¨býUÐ vOŽ uJK —œ X«dý«— vd~œ ”UŠ« t½uÖ d¼ t œuÐ ÁbMM Áœd« Ë @M²œ vzUC fLDÄ ÈU¼—Už“Ë— ʬ —œ v?Ë œu?Ð åf?L?D?Ä —œò v?½U?L??ł d?E?½ “« t?Çd?Ö« U?M?Šu?¹ U« ÆXAÅv’uBÐÈË— »uIF¹ È«dÐ q³ UN½d t —uÞ ÊUL¼ Ë œuÐ eO½ åÕË— —œò ¨b½Ë«bš U?²?I?O?I?Š g?¹«d?Ð bOF³ð všö~MÝ ÊUÐUOÐ ¨œuÐ Áœ«œÎÁ“«Ë—œ Ït?Ð «b? Æb¹œdÖ ÊULݬ f?L?DÄ È«Åt½«d²¹b Ád¹eł “«b½«ÅrAÇ ÆXAÖdРʬ ÈuÝ tÐ f¹b Ë b¬—œ sÝÁœuAÖ t½uÖÅd~¹œ v²IOIŠ “« vzU¹ƒ— Ë« ÈË— gOÄ —œ Ë b¹œdÖ u× Ë« dÝ XAÄ —œÆbýö?Þ Ê«b?ž«d?Ç X?H?¼ “« È«ÅtIKŠ ¨œd VKł œuš tÐ «— g¼U~½ t ÈeOÇ sOË«U??O?K? X?H?¼ v?M?F? tÐ Ê«bž«dÇ XH¼ ¨œuýÅv t²HÖ tKUöÐ t —uÞ ÊUL¼ ÆœuÐÊU?O?á?OKO bM½U v½u² o¹dÞ “« Ê«uðÅv ¨≤∞ t¹¬ 7dÖ dE½ —œ ÊËbÐ v²Š ÆXÝ«Á—U²Ý bM½U t v½U½¬ ∫b¹uÖÅv fuÄ ÆXU¹ XÝœ v²ý«œdÐ sOMÇ tÐ ±∂\±µ∫≤s?¹«d?ÐU?M?Ð Æb?½“«d?«Åv?d?Ð «— U?O?Š Âö t bM²¼ v½U ¨bMAš—œÅv ÊUNł —œe?O?½ g?½«œd?ÖUý tÐ «— Ê«uMŽ sOL¼ ¨©±≤∫∏ UMŠu¹® XÝ« ÊUNł —u½ œuš t `OÆ©±¥∫µ v²® b¼œÅvt?ýu?š d?~?¹œ Âu?N?H?Ïd??O???H?ð ÆX?Ý« d?ðÅq?J?A? v?L? ÊU?Ö—U?²?Ý v?M?F?¹ v?½«—u?½ tÐ UN½¬ åÕË—ò U¹ UN½¬ ·dÞ “« Ê«—ˬÅÂUOÄ U¹ U¼UOK Ê«d³¼— Ê«uMŽ tÐ åÊU~²ýdòÈ«ÅÁb¹bŽ öJA “ËdÐ YŽUÐ ¨dUF ÈUO½œ ÁUÖb¹œ “« UH Ë XOBý ÂuNHÆr¹dO~Ð dE½ —œ «— tLK Èd¼Uþ ‘“—« t býUÐ s¹« Á«— s¹dðÅÁœUÝ b¹Uý ÆœuýÅvÈU?¼Åt?²?ýu?½ —œ U?N?M?ð t?½ Ë® b?¼œ ÊUA½ b¼«ušÅv ”bIÅ»U² t bÝ—Åv dE½ tÐl?«u?ł r?¼ Ë ©±µ∫±≤ ‰U?L?Ž« ª±∞∫±∏ v?²?® œ«d?« p?ðÅp?ð r¼ t ©È«ÅtHýUJ`DÝ —œ tM¹d —u tÐ È«åt²ýdò bM½«uðÅv p¹ d¼ ¨©±∫±≤ ª±≥∫±∞ ‰UO½«œ®ÊUNł —œ UOK ∫‰Ë« ÁœdÄ≤¥≤µtHýUJ ÂUOÄ

Page 14

ÆbMÅv ‚b eO½ U¼UOK È«dÐ ÈeOÇ sOMÇ —u s¹« —œ Ë bMýUÐ t²ý«œ v½ULݬÂU?O?Ä Æb?M?²??¼ Èd?~¹œ d~½UOÐ Ë ·dF p¹ d¼ ¨Ë« ÈUOK Ë t²ýd —u d¼ tÐ⁄«dÇ Ë Á—U²Ý Ë ¨œuýÅv »UDš UN½¬ tÐ U¹ Ë« tÐ Èe¹U9 Ë iOF³ð êO¼ ÊËbÐ `OÆbM¼œÅv —u½ ÊUNł tÐ nK² ‘Ë— Ëœ tÐ«ÒÆœ“UÐÅv @½— bOý—uš rOEŽ gAš—œ —uCŠ —œ ÊULݬ Ë sO“ „b½« —u½ UtM× s¹«Ïå`O vOŽ U ÁbM¼œÅU$ Ë rOEŽ È«bš ‰öłò ŸUFA«ÅX% ¨s¹“Už¬ b?½«u?ðÅv?/ Ë« e?ł v?? t? r?O?½«œÅv? ±∏ t?¹¬ “« Ë œd?O?ÖÅv —«d ©±≥∫≤ fDOð®Æ©±∑ t¹¬® bý d¼Uþ UMŠu¹ ÊUÖb¹œ gOÄ —œ ÈdOÖÅfH½ ÁdEM t v²Ý«— tÐ ÆbýUÐUM¾LD UMŠu¹Î‰UO½«œ Ë ‰UOeŠ t v½UГ “« ÁœUH²Ý« UÐ Ë« ÆbMOÐÅv «bš ÊuâL¼ «— Ë« Ë œd?ÐÅv? —U?J?Ð Ë« È«d?Ð «— v?N« UH ÊUL¼ ¨b½œdÐÅv —UJÐ «bš nOuð È«dÐÁb?¹œ «— —b?Ä ¨b?¹œ «d t d¼ò ∫XHÖ t XÝ« π∫±¥ UMŠu¹ —œ vOŽ Âö —ˬœU¹t?H?ýU?J? ÂU?9 d?Ð t? X?Ý« vŽu{u `O X¹ed ¨bFÐ tÐ tDI½ s¹« “« åÆXÝ«ÆXÝË« UÐ ◊U³ð—« Áu×½ tÐ t²Ð«Ë eOÇ tL¼ Ë œuýÅv UdHLJŠs?O?Ë« Æœ“U?Ý s?ýË— ÊU?L?¹«d?Ð «— v?³?O?−?Ž Ÿu?{u U−M¹« —œ b½«uðÅv t²J½ s¹«Ê«b?ž«d?Ç ÊU?L?¼ ÊU?L?ÖÅv?Ð œu?ýÅv? —œU?³?²? s?¼– t?Ð Ê«b?ž«d?Ç X?H?¼ “« t? Èe?O?Çv¹U¹ƒ— UMŠu¹ bM½U r¼ vÝu ÆXý«œ —«d vÝu tLOš —œ t XÝ« È«ÅtšUýÅXH¼X?Ý« Áb?¹œ U?¹ƒ— —œ «— t?⽬ sOŽ bý t²HÖ Ë« tРʬ —œ t b¹œ v½UŠË— XOF«Ë “«t¹UÄ dÐ t «— Ê«bž«dÇ XH¼ œuÐ Ábý ‰u× Ë« tÐ t È«ÅtHOþË VŠ eO½ Ë« Ë œ“UÐd?¼ b?MÅv d– UMŠu¹ t vzUN½«bž«dÇ œułË s¹« UÐ ÆXšUÝ bM²ý«œ —«d ÈbŠ«Ë«b? d?¼ t? X?Ý« s?¹« —u?E?M? b?¹U?ý Æb?M?²ý«œ —«d t½UÖ«bł È«Åt¹UÄ ÈË— dÐ p¹bM²¼ ÊUNł —UM Ë týuÖ —œ t v×O l«uł vMF¹ ¨XÝ« ÊUNł —œ UOK ÁbM¹U/ÁU~¹Uł —œ UOK U« Æ©µ∫≤ tHýUJ® b½—«œ —«d ÈœuÐU½ v²Š Ë «Ëe½« ÷dF —œ ËÆX?Ý« Áb?ý e?d?L?²? `?O?? v??O?Ž dÐ t «dÇ ¨XÝ« d¹cÄU½ÅUM Ë bײ ¨v½ULݬl?L?ł `?O?? ÊU?²?Ýœ —œ U?¼ÅÁ—U²Ý vË b½«ÅÁbý ÁbM«dÄ sO“ dÝ«dÝ —œ UN½«bž«dÇÆb½«Åt²AÖÆb?ýU?Ð t?²?ý«œ ‚«b?B? b?M?²??¼ Ë« Âu t v½U ÂU9 È«dÐ v²¹UÐ Ë— s¹« “«—U?J?ý¬ e?O?½ U?M?Šu?¹ d?Ð ¨X?Ý« ÁU?Ö¬ ʬ “« `?O?? t? È—«b?¹UÄ Ë v¼UýœUÄ Ë XLŠ“U²IOIŠ eO½ U dÖ« Ë œuýÅvÎrO¼«uš rONÝ vzU¼ÅtÐd& sOMÇ —œ ¨rO²¼ Ë« Ê«—UDIL¼ v?K?LŽ t−O²½ Æœd rO¼«uš XMDKÝ ÕË— —œ U« ¨bOA rO¼«uš !— fLDÄ —œ Æbýu?ðd?Ä —œ «— !— ¨b?¼œ ÊU?A?½ U? t?Ð t? X?Ý« s¹« œ—«œ dE½ ʬ tÐ tHýUJ »U² tt?«œ« v?²?Š ÆrOM „—œ XMDKÝÏÁœdÄ ÏU?U9 t ‰Ë« ÎÁœd?Ä U𠜗cÖÅv ÊUNł s¹« —œ Ïö? t? r²A¼ÎÊU?O?×?O?? Æb?ýUÐÅv ·b¼ sOL¼ Xbš —œ ¨XÝ« ÁbM¹¬ tÐ ◊uÐd “« v?ðô«R?Ý t?A?O?L¼ U« ¨bMÝUMýÅv vÐuš tÐ bMMÅv vÖb½“ ʬ —œ t «— vzUO½œ—b s¹« «dÇ ¨œË—Åv U− tÐ ¨XOÇ UO½œ s¹« “« ·b¼ t œuýÅv ÕdD qO³ s¹«v?U? j?I? øb?½«bÐ «— —u« s¹« b½«uðÅv t½u~Ç Ë bMÅv —U²— Ë« UÐ t½UÝuN«uÐs?¹« —œ Æb?ÐU?¹—œ «— ÊU?N?ł s?¹« o?¹U?I?Š U?ð b?ýU?Ð ◊U³ð—« —œ d~¹œ ÈUO½œ ʬ UÐ XÝ«UUHð« vF«Ë vMF ¨œ—«œ œułË a¹—Uð —œ vb¼ Ë tAI½ t œuýÅv tłu² —uÊU?¹U?Ä ÊU?N?ł s?¹« t?½u?~?Ç Ë œ—«œ —«d? ʬ ÈU?− —œ t b½«œÅv ¨bMÅv „—œ «—uÝ p¹ “« t XÝ« È«ÅtâOU bM½UL¼ UO½œ ¯—eÐ tAI½ t bÐU¹Åv—œ Ë« ÆbÐU¹Åvg¹U¼Åt²ý— ¨XÝ« UMý¬ d²AOÐ Ë« È«dÐ t d~¹œ ÈuÝ “« Ë œ—«œ ÁbOMð r¼ —œ ÈœuÄ Ë —Uðt? —u?Þ ÊU?L?¼ «— U??O?K? t œdOÖÅv œU¹ s¹«dÐUMÐ ÆXÝ« ÁœuÝd Ë t²OÖ r¼ “«p¹—Uð ÈUO½œ —UM Ë týuÖ —œ t v¹UN½«bž«dÇ ¨b¹U/ „—œ œuš s¼– —œ bMOÐÅv«d¼Uþ tÇ dÖ« v²Š ¨bMMÅv v½UA«—u½ UÎeO½ Ë bM²¼ výuUš b¹bNð ÷dF —œ “« È«Åtýuš ¨Áœ«œ ÊUA½ `O t —uÞ ÊUL¼ UOK t bÝ—Åv „«—œ« s¹« tÐ tJM¹«tÐ tłuð UÐ Ë« Æb½—«œ —«d ÊUý—UÖb¹d¬ÅÊU²Ýœ —œ t XÝ« v½«—u½ tAOL¼ ÊUÖ—U²Ý—œ b½«uðÅv ªœuý tł«u UN²LŠ“ Ë UN$— UÐ XÝ« —œU œ—«œ uJK “« t v²šUMýÊUNł —œ UOK ∫‰Ë« ÁœdÄ≤∂≤∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 15

ÆX?Ý« Áb?ý —«u?²?Ý« r?J?×? È«ÅÁd?? dÐ Ë« ÊUOMÐ t «dÇ ¨b²¹UÐ UN½UuÞ qÐUI·b?¼ t²J½ sOL¼ Ë œuýÅv t½«—u³ qL% Ë È—«b¹UÄ tÐ d−M åXMDKÝ Ë !—òÆXÝ« tHýUJ »U² vK«©∑≠±∫≤® f« ÈUOK tÐ ∫‰Ë« tU½ ©≤±ﺮـﻓ ﻪﺑ»ﻪﺘﺷا رد ﺎـﺴﻴﻠﻛ َﻓَﺴُر ﻦـﻳا ﻪـﻛ ﺲﻳﻮﻨﺑ ﺲﺖـﻔـﻫ ﻪﻛ وا ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ارﺎﺘﺳر هر ﺖﺳد ﻪﺑ اراد دﻮﺧ ﺖﺳاﺮﭼ ﺖﻔﻫ نﺎﻴﻣ رد و دﺮﺧﻰﻣ ﻼﻃ ناﺪﻏا.ﺪﻣا≤ر ﻮﺗ لﺎﻤﻋا ﱎادﻰﻣﻘﺸﻣ و اّر ﻮﺗ ﺮﺒﺻ و ﺖﻤﺤﺘﻣ ﻪﻜﻨﻳا و اّﺮﺷا ﻞﻰﻧاﻮﺗﻰﳕ رار ﻰﻧﺎﻧآ و ﺪﺷر دﻮﺧ ﻪﻛ ار ازآ ﺪﻨﺘﺴﻴﻧ و ﺪﻨﻧاﻮﺧﻰﻣ نﻻﻮﺳر نﺎﺸﻳا و ىدﻮﻣا ،ﻰﺘﻓﺎﻳ ﻮﮕﻏورد≥راد ﺮﺒﺻ وﻤﲢ ﻦﻣ ﻢﺳا ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ و ىّﺮﻛ ﻞﻪﺘﺴﺧ و ىد.ﻰﺘﺸﮕﻧ¥راد ﻮﺗ ﺮﺑ ﻰﺜﺤﺑ ﻦﻜﻟﺒﺤﻣ ﻪﻛ مّر دﻮﺧ ﻦﻴﺘﺴﺨﻧ ﺖﺮﺗ اﺮﻛ ك.ىاهدµر ﺖـﺴﺨﻧ لﺎﻤﻋا و ﻦﻛ ﻪﺑﻮﺗ و ىاهدﺎﺘﻓا ﺎﺠﻛ زا ﻪﻛ رآ ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ ﺲﭘﻪﺑ اﻻا و روآ ﻞـﻤﻋّﺰﻧ ىدوز ﻪﺑ ﺮـﭼ و ﻢـﻳآﻰﻣ ﻮﺗ در ﺖﻧاﺪﻏاﻞـﻘـﻧ ﺶﻧﺎﻜﻣ زا اا ﻢـﻨﻛﻰﻣ .ﻰـﻨـﻜﻧ ﻪﺑﻮﺗ ﺮﮔ∂ر ﻦـﻳا ﻦﻜﻟراد اﻧ لﺎـﻤﻋا ﻪﻛ ىِﻘُر نﺎـﻳوﻻﻮاراد ﻦﻤﺷدﺮﻔﻧ ﺎﻬﻧآ زا ﺰﻴﻧ ﻦﻣ ﻪﻜﻧﺎﻨﭼ ،ىراد ت.م∑راد شﻮﮔ ﻪﻜﻧآﺐﻟﺎﻏ ﻪﻛ ﺮﻫ :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﻪﭼ ﺎﻫﺎﺴﻴﻠﻛ ﻪﺑ حور ﻪﻛ دﻮﻨﺸﺑ در ﻦـﻳا وا ﻪـﺑ ،ﺪﻳآرد زا ﻪـﻛ ﺪـﻴـﺸﺨﺑ ﻢﻫاﻮﺧ اﻂـﺳو رد ﻪـﻛ ﻰـﺗﺎـﻴﺣ ﺖﺧﺮﻓرﻮﺨﺑ ﺖﺳاﺪﺧ سود«.دtU½ sOË« t bOMý Ë« v²Ë ¨bMýUÐ XÝ—œ UMŠu¹ Á—UЗœ œułu ÈUN²¹«Ë— dÖ«UL²Š XÝ« f« ÈUOK È«dÐ tU½ XH¼ “«Î«dÇ ¨œuÐ t²U¹ g¹«e« g³K ÊUÐd{ UOK ʬ nIÝ« ÈœU¹“ ÈUNUÝ ÈË sOI¹ tÐ V¹d ‰UL²Š« tÐ ¨vuLŽ —ËUÐ o³Þ t»Uð“UÐ b½«uðÅv UOK gM Ë XOBý ¨œË—Åv —UE²½« t —uÞ ÊUL¼ ÆXÝ« ÁœuЉu?Ý—ò v?M?F?¹ Áb?ý d?– U?M?Šu¹ È«dÐ b¹błÅbNŽ —œ t È«Åt³Mł Ëœ ÆbýUРʬ d³¼—Ëœ s?¹« ÆX?Ý« Áb?ý X?¹«Ë— ÊU?²?Ý«œ Ëœ —œ åb?Ž— d??Äò ‰U?Š s?O?Ž —œ Ë åX?³?×?f« ÈUOK —œ g²bš ÈUNUÝ sOÄ«Ë —œ UMŠu¹ XU« tÐ tłuð UÐ t X¹«Ë—“« uÝ p¹ “« ∫b¼œÅv ÊUA½ «— ÈË VI Ëœ ʬ d~¹œ —UÐ V−Fð ‰UL UÐ Ábý t²ýu½Ë bMÅv È—«œœuš t²ý«œ —uCŠ —«cÖÅXŽbÐ å”u²M¹dÝò t vHIÝ d¹“ ÊœU²¹«t Ë« Ë bMÅv töš È«ÅtKLł p¹ È«ÅtEŽu —œ «— œuš ÂUOÄ vU9 d~¹œ ÈuÝ “«d~¹bJ¹ U¼ÅtâÐò ∫œdÅv —«dJð vzUOK tKł d¼ —œ «— ʬ ¨œuÐ vUMN X¹UN½ —œt XHÖ Ê«uðÅv ÊUO« tÐ tU½ Ë ÊôuÝ— ‰ULŽ« »U² tÐ UMÐ åÆbOM X³× «——u?N?A? ÆX?Ý« Áœu?Ð d?O?ž Ë X?³?×? ¨f?« —œ tOË« ÈUOK vK« tBA Ëœ¨b½b½«ušÅv UOݬ ÊU²Ý« ÂU9 ådNý —œUò U¹ ådNý Êöò «— f« dNý t XÝ«bM UŽœ« ‘«Åvð—UAÐ Ë v½U³ý X³«d dÞUš tÐ X½«uðÅv U$¬ ÈUOK s¹«dÐUMÐX?³?×?ò “« X??½«u?ðÅv? f?u?Ä q?Oœ sOL¼ tÐ Ë XÝ« ÊU²Ý« ʬ —œU ÈUOK ttL¼ tÐ ›f« ÈUOK¤ÏÆ©±µ∫± ÊUO«® b¹u~Ð sÝ åsOÝbI t²ýcÖ ÊU“ ʬ “« ‰UÝ s¹bMÇ œd ŸËdý «— tHýUJ »U² 7ýu½ UMŠu¹ v²ËÆXÝ« d¹cÄU½ÅÊU¹UÄ Ê¬ dOž t v²Ý«— tÐ øXÝ« t½u~Ç UOK XOF{Ë ÊuM« ÆœuÐU?u?B Ë gKL% Ë d³ ¨UN²IA ¨‰ULŽ«Î`?O× rOUFð tÐ X³½ ‘«ÅÈ—«œUË t?łË êO¼ tÐ U« ¨bMÅv qL% «— UN²IA v½UœUý UÐ bMÇ d¼ ÆXÝ« sO% qÐUsOžË—œ ÊôuÝ— “« tÇ ¨býUÐ Ê«d¹dý V½Uł “« tÇ ¨X— b¼«u½ jKž rOUFð —UÐ d¹“U?u?B ËÎÊU?¹ËôuI½ “« ≥t?Ð t?O?U?D?½« n?I?Ý« ”u?OðUM~¹« t È«ÅtU½ ”UÝ« dÐ Æt?Ð ¨œ—«b½ UMŠu¹ vÖb½“ ÈUNUÝ s¹dš¬ UÐ v½«bMÇ v½U“ tKU Ë t²ýu½ ÊUO«ê?O?¼ t? Áb?ý Áœu?“¬ Ë XOÐdð qO$« —œ ÊUMÇ f« ÈUOK t bM¼œÅv d³š Ë«È«d?Ð È«ÅÁb?½u?Mý U$¬ Ê«—«b½UL¹« ÊUO —œ t²½«u²½ —«cÖÅXŽbÐ ÈU¼Åtd “« p¹«bFÐ ≠≥ÎÆXš«œdÄ rO¼«uš UN½¬ tÐ œuýÅv ÁœdÐ rÝ« ÊU¹ËôuI½ “« Á—UÐËœ ±µ∫≤ —œ t v²Ë ÊUNł —œ UOK ∫‰Ë« ÁœdÄ≤∏≤πtHýUJ ÂUOÄ

Page 16

—«bA¼ ¨g½«d³¼«— UÐ fuÄ Uö s¹dš¬ —œ t vzUOK ÊUL¼ ¨bÐUOÐ œuš b¹UIŽö?U «— Ë«ÎX?d?Ö Èbł ¥ÊU?½¬ ÈU?N?O?½«d?~?½ œ—«b?½ b?B? tłË êO¼ tÐ `O ÂUOÄ Æ—b ʬ b½Ë«bš Âu vU9 b¼«ušÅv tJKÐ œ—ULAÐ eOÇU½ «— v²Ý—œ Ë vUÄ Á—UЗœ∫bM¹u~Ð Ábý «bÅr¼ dO«e ÁbM¹«dÝ UÐ t½u~Ç Ë XË tÇ bM½«bÐ t bMýUÐ —UOýu¼—u?e?® åøb?½—«œÅv? d?H?½ «— u?ð t? v?½U?½¬ “« —«œÅv?/ d?H?½ U¹¬ b½Ë«bš È«òÆ©≤±∫±≥π“« «— œuš X³× Xý«œ XIOIŠ È«dÐ t vðdOž Ë ‚UO²ý« —œ f« ÈUOK U«œu?ýÅv? ‘“—« v?Ð v?²KOC d¼ ¨Ê¬ ÊËbÐ t v²OHOò ¨œuÐ Áœ«œ XÝœµÊU¹Uý åÆö?LŽ t vzUOK “« dš¬ Ë ‰Ë« tU½ —œ jI ¨tU½ XH¼ s¹« sOÐ —œ t XÝ« tłuðΨb¹bNð s¹« qOœ ¨œ—u Ëœ d¼ —œ Ë ¨œuýÅv X³× t²dÖ —«d v½«d¹Ë b¹bN𠜗uX?³?×?ò ∫b?¹u?ÖÅv? `?O?? ÆX?Ý« t?½U?U?²?A Ë qU È—«œUË ÂbŽ vMF¹ ÈœdœÊU?¹Ëôu?I?½ ‰U?L?Ž« “«ò ¨sJ dO³Fð bÐ «d sÝ åÆÈ«ÅÁœd „dð «— œuš sO²½¨rMÅv sO% «— uð dOž s åÆ—«œ dH½ UN½¬ “« eO½ s tJ½UMÇ ¨v²¼ dHM²Æœ—«œ v~²Ð X²³× tÐ UOK Ê«uMŽ tÐ uð ÈUIÐ «d¹“ øXÝ« t²— U− X²³× U«v¼Uðu s¹« tÐ b¹UÐ ÊUO×O ÂU9 ÆXÝ« sJ2 —UOÐ r¼ Á“Ëd« È—uB ÊUMÇÊUA½ åXIOIŠ È«dÐ —Ëôœò ÈU¬ gI½ —œ «— œuš t v½U½¬ ¨bMM ·«d²Ž« —uB Ë`?O?? ÆbMýUÐ eO½ 剜 U¹—œò ÈU¬ X¹UÐÅv t bMMÅv ‘u«d vË bM¼œÅvdÐ ÁËöŽ Ë b¼œÅv ÊUA½ åv²Ý«— È«dÐ —uOžò X¾O¼ —œ «— œuš ¨ÊU½¬ tÐ X³½ eO½tL¼ U« «— È—UOýu¼ Ë —b s¹«Ï«— ʬ Ë XÝË« ÊU²Ýœ —œ t XÝ« vzUOK UNM¹« «— v?zU?D?š d?¼ t? œ—«œ v?M?O?Ðe?O?ð ÊU?L?A?Ç sOMÇ r¼ Ë« Æ©± t¹¬® bMÅv XEU×eO½ Ë« ÆbÐU¹Åv UOK œuš —œ tJKÐ ÊËdOÐ —œ t½ «— UDš Ë jKž ‰ULŽ« s¹« U« bMOÐÅvUOK œuš bMÅv v½«d¹Ë tÐ b¹bNð t vð—«dý U« œd b¼«u½ qL% «— —«dýÆbMJ½ tÐuð dÖ« ¨XÝ«sOÐ “« r¼ UÐ dNý Ë UOK Æbý t²ý«œdÐ g½UJ “« v²Ý«— tÐ Ê«bž«dÇ sOË« ËÝU?¹«ò ÂU?½ t?Ð XÝ« v½UJ Áb½U vUÐ t⽬ Ë bM²—Óå„uK∂v?ð—u tÐ ÂU½ s¹« Ë Áb?ŽË r?¼ “u?M?¼ œu?łË s¹« UÐ ÆXÝ« UMŠu¹ —ˬœU¹ tJKÐ f« —ˬœU¹ t½ eO¬Åt¹UMωULŽ« ÈuÝ tÐ Ë b½«ÅÁœU²« U− “« b½—«œ dÞUš tÐ t v½U½¬ È«dÐ ”Ëœd —œ vÖb½“« ÆX?Ý« v?U?Ð œu?š u? t?Ð b?½œdÖÅvdÐ œuš tOË« X³× ËÒÈU??O?K? b¹—«c~Ð Uu³½ dÖ«ò Æb½«bÐ «— s¹« X³×ÅvÐÒtL¼ Ë —«dÝ« lOLł Ë rýUÐ t²ý«œ Ï+«bÐ «— rKŽ êO¼ rýUÐ t²ý«b½ X³× Ë rM qI½ «— UN¼u t ÈbŠ tÐ rýUÐ t²ý«œ qU ÊUL¹« ËÆ©≤∫±≥ ÊUO²½d ‰Ë«® år²¼©±±≠∏∫≤® U½dOLÝ« ÈUOK tÐ ∫ÂËœ tU½ ©≥∏ﺮﻓ ﻪﺑ و»ﻪﺘﺷﺮﻴﻤﺳا رد ﺎﺴﻴﻠﻛ ر ﻦﻳا ﻪﻛ ﺲﻳﻮﻨﺑ ﺎﻧﺮﺧآ و لوا نآ ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ اﺮﻣ ﻪﻛز و ﺪﺷ هد.ﺖﺸﮔ هﺪﻧπﺮﺗ ﻰﺴﻠﻔﻣ و ﻰﮕﻨﺗ و لﺎﻤﻋار ﻰﻧﺎﻧآ ﺮﻔﻛ و ﻰﺘﺴﻫ ﺪﻨﻤﺘﻟود ﻦﻜﻟ ،ﱎادﻰﻣ اار دﻮﺧ ﻪﻛﻪﺴﻴﻨﻛ زا ﻪﻜﻠﺑ ﺪﻨﺘﺴﻴﻧ و ﺪﻨﻳﻮﮔﻰﻣ دﻮﻬﻳ ا.ﺪﻨﻧﺎﻄﻴﺷ ±∞ز نآ زاﺮﺘﻣ ﺪﻴﺸﻛ ﻰﻫاﻮﺧ ﻪﻛ ﻰﺗﺎﻤﺣر ﺎﻤﺷ زا ﻰﻀﻌﺑ ﺲﻴﻠﺑا ﻚﻨﻳا !ساز ردﺮـﻛ ﻪـﺑﺮـﲡ ﺎﺗ ﺖﺧاﺪﻧا ﺪﻫاﻮﺧ ناﺪﻧز زور هد تﺪـﻣ و ﺪـﻳﻮﺷ هدﺖﻤﺣÝU¹« ≠∂Ó —U³Ž “« t „uKbagios theologos¨Áb?ý t²dÖ åÊ«bON« f¹bò vMF tÐ f?¹b?I?ð U?M?Šu?¹ ÂU?½ t?Ð Ë b?ý t?²?šU?Ý U?$¬ —œ r?Aý Ë r−MÄ Êd —œ t XÝ« vzUOK ÂU½Æb¹œdÖÆπ∫∂ ÊU?O?« tÐ tU½ ¨”uOðUM~¹« ª±∑≠≥∫µ ÊUO« ª≥±≠≤∏∫≤∞ ‰ULŽ« ≠¥t?Ð U?¹ ÆÆÆX?Ý« `?O?? t?Ð X³½ X³× U¹¬ X³× “« —uEM t XO½ ÂuKF U−M¹« —œ ≠µ—œ «— œ—u tÝ d¼ t XÝ« s¹« dOHð s¹d²NÐ ÆÊU½« tÐ X³½ vK —uÞ tÐ U¹ ÆÆÆd~¹bL¼Ær¹dO~Ð dE½ÊUNł —œ UOK ∫‰Ë« ÁœdÄ≥∞≥±tHýUJ ÂUOÄ

Page 17

ر تﺎﻴﺣ جﺎﺗ ﺎﺗ شﺎﺑ ﻦﻴﻣا گﺮﻣ ﻪﺑ ﺎﺗ ﻦﻜﻟ .ﺪﻴﺸﻛ ﺪﻴﻫاﻮﺧ.ﻢﻫد ﻮﺗ ﻪﺑ ا±±راد شﻮﮔ ﻪﻜﻧآﺮﻫ :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﻪﭼ ﺎﻫﺎﺴﻴﻠﻛ ﻪﺑ حور ﻪﻛ دﻮﻨﺸﺑ دﺐﻟﺎﻏ ﻪﻛ«.ﺖﻓﺎﻳ ﺪﻫاﻮﺨﻧ رﺮﺿ ﻰﻧﺎﺛ تﻮﻣ زا ﺪﻳآÂUOÄ Uð rOýUÐ t²ý«œ vðUŽöÞ« gOÄ “« U½dOLÝ« œ—u —œ t XO½ s¹« tÐ È“UO½d~MýË— —UOÐ Ÿu{u s¹« 7½«œ œułË s¹« UÐ vË ¨rOM „—œ «— U$¬ ÈUOK tÐp¹ vzU³¹“ v²Ý«— tÐ ¨œdÅv XÐU— f« UÐ t dNý s¹« vzU³¹“ t œuÐ b¼«ušÈ«Åt½«d¹Ë eł Êd tÝ Uð Ë Ábý Ê«d¹Ë sN ÈU½dOLÝ« gOÄ ‰UÝ bB²H¼ ÆœuÐ eOšU²Ý—t²ÝUšdÐ ÊUÖœd “« t œuÐ ÈdNý l«Ë —œ ¨UMŠu¹ ÊU“ ÈU½dOLÝ« dNý Æœu³½ gOÐtDI½ —œ XÝ—œ ÆœuÐÏU½dOLÝ« ¨b½býÅv ÁbOU½ f« È—UÖ“Ë— t vzUN²ýœ qÐUI t?O?d?ð v?zU?O?ݬ ¯—e?Ð d?N?ý sOËœ ¨dO“« ÂU½ tÐ Á“Ëd« t œu/ ·dAOÄ ÈbŠ tÐÆbM tÐd& «— ÈeOšU²Ý— X¹UÐÅveO½ dNý s¹« ÈUOK ÆXÝ«ÊU?A?½ «— v?? b?ýÅv? Áb?¹œ d?N?ý s?¹« ÈU??OK “«b½«ÅrAÇ —œ t ÈeOÇ sOË«UMOI¹ XOF{Ë s¹« ÆXÝ« u tÐ ·dA v²Š Ë !— —œ t œ«œÅvÎv½UO×O È«dÐ VIŽ tÐ b¹UÐ U¹¬ Æœ—«œdЗœ ÈbMLý“—« ÈUNÝ—œ bMMÅv vÖb½“ v²UŠ sOMÇ —œ tÈ«d?Ð U??O?K? øb?Ðu?JÐ «— U t½Uš —œ «œd t rOýUÐ vzUHł vÄ —œ tJM¹« Uð r¹œdÖdÐs?O?M?Ç e?O?½ U? œ—u? —œ Ë œ“u?U?O?Ð È—UOÐ ÈUNÝ—œ b¹UÐ v²OF{Ë sOMÇ —œ vÖb½“ÊU?L?¼ ¨b?¼œÅv? t?9U?š Ê«—Ëœ s¹« tÐ UMŠu¹ dE½ —œ t vÖ—eÐ ÈUN$— «d¹“ ÆXÝ«U?³ðd «bš Âu ÈU¼ÅtÐd& —œ t XÝ«Îd?¼ t XÝ« v½Uײ« s¹« Ë ÆœuýÅv —«dJð Áœ«—« ‰UŠ sOŽ —œ vË XÝ« d¹dý —U bMÇÏÆX¼ eO½ «bš UuB XdÖÅv —u U½dOLÝ« —œ t vzU¼UHłÎ—«uÖU½ Ë aKð XNł s¹« “« «bš Âu Èœ«ó½ dE½ “« ÊU½¬ Æb½œuÐ ÊU¹œuN¹ vK× tFUł UN½¬ ¯—eÐ sLýœ t œuÐt? U?$¬ “« Ë ©≤∏∫≤ ÊU?O?Ë—® œu?³?½ —uÞ s¹« XIOIŠ —œ vË ¨b½býÅv »u×X³½ XIOIŠ —œ ¨b½b½UÝ—Åv UHł Ë« tÐ Xbš Èd¼Uþ gýuÄ —œ «— «bš ÈUOKt? œu?Ð ÊU?¹œu?N?¹ ÈœU?B?²?« —U?A? b¹Uý Æ©≤∫±∂ UMŠu¹® b½b¹“—ËÅv dH «bš tÐU?Ð «— ÊU?O?×?O?? t? œu?Ð ÊU?½¬ e?O¬«d²« UUNð« Ë b½UA dI Ë v~Mð tÐ «— UOKÆ©XÝ« uÖ«d²« Ë Ê“ÅXLNð vMF tÐ åÊUDOýò Ë® œdÅv ËdÐË— ¯d Ë Ê«b½“·u?A?J «— „UMÝdð ÈU/—Ëœ s¹« t `O «d¹“ b½—«œ Èu ‰œ ÊUO×O U«b?½Ë«b?š ÆX?Ý« Áœu?Ð U?½d?O?L?Ý« ÈU?¼Åt?Ðd?& d?O?Ö—œ e?O?½ œu?š t? X?Ý« ÊU?L?¼ Áœd«— ÊU½¬ eOšU²Ý— Ë åXAÖ Áb½“ Ë bý Áœdò ÊUýdNý bM½UL¼ U½dOLÝ« Ê«—«b½UL¹«Ë ÁœU²¹« ÊUDOý ÊU¹œuN¹ s¹« XAÄ —œ ÆXÝ« Èu sLýœ ÆXÝ« Áœd X½UL{ eO½ÊUDOý È«—Ë —œ vË Æ©¥¥≠≥≥∫∏ UMŠu¹® XÝ« ÊUDOý tJKÐ rO¼«dЫ t½ ÊU½¬ —bÄU?²?¹U?N½ t XÝË« Ë ÁœU²¹« «bš eO½ÎÈU?N?Ý—œ “« v?J¹ dÖ« Æœ—«œ jKð eOÇ tL¼ dÐ t? X?Ý« s?¹« d?~?¹œ ¯—e?Ð ”—œ ¨X?Ý« v?L?²Š v²OF«Ë !— t býUÐ s¹« ¯—eÐd~¹œ å“Ë— Áœò !— Ê«—Ëœ ÊU¹UÄ U½dOLÝ« Ê«—«b½UL¹« È«dÐ ÆXÝ« v½U¹UÄ «— UN$—r?¼œ“U¹ “Ë— «bš vzuJO½ Ë XLŠ— “« ∫œuÐ b¼«uš p¹œe½ —UOÐ È«ÅÁbM¹¬ —œ vMF¹XÝœ t XO½ vMF s¹« tÐ «bš jKð ÆXU¹ b¼«uš ÊU¹UÄ v$— d¼ Ë b¬ b¼«ušÁb?ŽË b¹błÅbNŽ ÈUł êO¼ —œ ÆœbMÐÅv v$— Ë œ—œ Ë —«dý d¼ È«dÐ «— ÊUDOýb¼«u½ r¼ ÃUð ¨VOK ÊËbÐ v²Ý«— tÐ Ë ÁbA½ Áœ«œ vÖb½“ s¹« —œ !— “« vzU¼—¯d? q?L?×?²? X?Ý« s?J?2 v?²?Š b?M?Ç d¼ UOK t Áœu/ sOLCð «bš vË ÆœuÐœu?š t? f?uÄ s¹«dÐUMÐ ÆbOAÇ b¼«u½ «— v½UŠË— ¯d eÖd¼ vË œuý v½ULł«— !— UÐ tNł«u ÊU“ —œ vF«Ë v×O ”UŠ« ¨œuÐ t²šu¬ «— rN ”—œ Ëœ s¹«Ê¬ t?Ð X?³??½ d?{UŠ ÊU“ ÈU¼œ—œ t +«œÅv sOI¹ «d¹“ò ∫bMÅv ÊUOÐ t½uÖ s¹«Æ©±∏∫∏ ÊUOË—® åXÝ« êO¼ bý b¼«uš d¼Uþ U —œ t vöłb½U0 sO« tJKÐ bÝd²Ð b¹U³½ t XÝ« s¹« ÈËUŠ U½dOLÝ« ÈUOK tÐ tU½ fÄÆœd~MÐ oKD —œU È«bš tÐ ¨Ê¬ È«—ËU tÐ tJKÐ d{UŠ ÈUN$— tÐ t½ ËÊUNł —œ UOK ∫‰Ë« ÁœdÄ≥≤≥≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 18

UždÄ ÈUOK tÐ ∫ÂuÝ tU½ ©¥Ô©±∑≠±≤∫≤® f±≤ﺮﻓ ﻪﺑ و»ﻪـﺘﺷﭘ رد ىﺎﺴﻴﻠﻛ َﺮـﻣﺎﻏُر ﻦـﻳا ﻪﻛ ﺲﻳﻮﻨﺑ ﺲﻪـﻛ وا ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ اﻪﻣد ود ﺮﻴﺸﻤﺷر ﺰﻴﺗ راد ا.د≥±اﻋﻤﺎل و ﻣﺴﻜﻦ ﺗﻮ را ﻣﻰداﱎ ﻛﻪ ﺗﺨﺖ ﺷﻴﻄﺎن در آﳒﺎﺳﺖ و اﺳﻢ ﻣﺮاﻣﺤﻜﻢ دارى و اﻳﻤﺎن ﻣﺮا اﻧﻜﺎر ﻧﻨﻤﻮدى، ﻧﻪ ﻫﻢ در اﻳّﺎﻣﻰ ﻛﻪ اَﻧﻄﻴﭙﺎسِ ﺷﻬﻴﺪِاﻣﻴﻦِ ﻣﻦ در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ در ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺖ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ.±¥راد ﻮﺗ ﺮﺑ ﻰﻤﻛ ﺚﺤﺑ ﻦﻜﻟر ﻰﺻﺎﺨﺷا ﺎﳒآ رد ﻪﻛ مراد اﺴﻤﺘﻣ ﻪﻛ ىّﺪﻨﻜر قﻻﺎﺑ ﻪﻛ مﺎﻌﻠﺑ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻪﺑر رد ﻪﻛ ﺖﺧﻮﻣآ اﺮﺳاﻰﻨﺑ هامدﺎﺼﻣ ﻰﮕﻨﺳ ﻞﻴﺋازاﺪﻨﻴﺑر ﺎـﻬﺘﺑ ىﺎﻫﻰﻧﺎﺑﺮﻗ ﺎﺗ درﻮﺨﺑ از و ﺪﻧ .ﺪـﻨﻨﻛ ﺎﻧ±µر ﻰـﻧﺎﺴﻛ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ وارادﻢﻴﻠﻌﺗ ﻪﻛ ىِر نﺎﻳوﻻﻮﻘﻧ ﺮﻳﺬﭘ ا.ﺪﻧاﻪﺘﻓ±∂ﻻا و ﻦـﻛ ﻪﺑﻮﺗ ﺲﭘّﺰﻧ ىدوز ﻪﺑ ﺎـﺑ دﻮـﺧ نﺎﺑز ﺮﻴﺸﻤﺷ ﻪﺑ و ﻢﻳآﻰﻣ ﻮﺗ دﺮﻛ ﻢﻫاﻮﺧ ﮓﻨﺟ نﺎﺸﻳا.د±∑راد شﻮـﮔ ﻪﻜﻧآﻪـﻜـﻧآ و :ﺪـﻳﻮـﮔﻰـﻣ ﻪﭼ ﺎﻫﺎﺴﻴﻠﻛ ﻪﺑ حور ﻪﻛ دﻮﻨﺸﺑ دﻣ زا ،ﺪﻳآ ﺐﻟﺎﻏَﻦِّﻢﻫاﻮﺧ وا ﻪﺑ ﺪﻴﻔﺳ ﻰﮕﻨﺳ و داد ﻢﻫاﻮﺧ ىو ﻪﺑ ﻰﻔﺨﻣ ﺮﻣ ﺪﻳﺪﺟ ﻰﻤﺳا ﮓﻨﺳ نآ ﺮﺑ ﻪﻛ ﺪﻴﺸﺨﺑر نآ ىﺪﺣا ﻪﻛ ﺖﺳا مﻮﻗﺪﻧادﻰﳕ ار نآ ﻪﻜﻧآ ﺰﺟ«.ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﻓﺎﻳ اUždÄ ¨rO½«bÐ UOݬ „—u¹uO½ «— f« dÖ«Ô—b t «d¹“ œuРʬ 7~Mý«Ë fÈUNMOz¬ È«dÐ v²uJŠ b³F s¹dðÅvL¹b ÁËöŽ tÐ ÆœuÐ dI² U$¬ —œ ÂË— È—uð«dá«åÊUDOý Xðò —U³Ž “« `O —uEM ÆœuÐ Ábý t²šUÝ U$¬ —œ —uð«dá« g²ÝdÄÊUO×O t bMÅv bOQð vðöJA dÐ ¨býU³½ Á«uš Ë býUÐ b³F s¹« tÐ Á—Uý« Á«ušU?ždÄÔÊU?D?O?ý ¨U?½d?O?L?Ý« ÊU?O?×O ·öšdÐ ¨ÊU½¬ dE½ —œ Æb½œuÐ ËdÐË— ʬ UÐ fUdÎXÝœ XMOÞÅbÐ ÊU¹œuN¹ “« v¼ËdÖ o¹dÞ “« t XO½ vzuÖ«d²« Ë Ê“ÅXLNð s¹« ‚«bB Uð œuýÅv d¼Uþ åÊUNł s¹« fOz—ò Ê«uMŽ tÐ tJKÐ b½“Åv —«dý tÐt?U½ —œ UMŠu¹ t⽬ ‚«bB eO½ Ë ©≥∞∫±¥ UMŠu¹® œœdÖ UMŠu¹ qO$« —U³ŽÏ‰Ë« s?L?ýœ s?¹d?²?Ö—e?Ð Ë« l?«Ë —œ Æ©±µ∫≤ U?M?Šu?¹ ‰Ë«® X?ýu?½ åU?O½œò œ—u —œ œušUždÄ ÈUOKÔÆXÝ« fÁœ«œ ÈU?ł œu?š —œ «— v?²uJŠ öOJAð eO½ Ë U¼œUN½ d¹UÝ ÈUNð—b dNý s¹«U?žd?Ä rOEŽ t½UÐU² ÆœuÐÔÁœ«œ ʬ t?Ð åX?Ýu?Ä cžUò vMF tÐ vU½ dNý t® fÁ—«œ« ¨©œu?ÐÏ”u??z“ b??³??F?? Ë Ê¬ v??Ýu?M?O?U?ł ÊU?M?¼U? U?Ð d?N?ý ʬ —œ U?H?ý ·Ëd?F? È«ÅtFUłò U¹—Ëd{ “« t UNM¹« tL¼ ¨Xý«œ —«d dNý dÐ vłUð ÊuÇ t ÁbM¼œÅU$UłUO²Š« s¹« dÐ ÁËöŽ Ë b½œdÅv UON «— ÕË— Ë rł Ë s¼– ÈU¼“UO½ ¨b½œuÐ åU¹uÄÁœdÄ —œ ¨o¹dÞ sOL¼ tЮ ÆXý«œ «— œuš ’Uš ÈUł eO½ vË— XU¹« p¹ vuLŽÏ“« v?J?³?Ý U?ð b?½b?½u?O?ÄÅv? v?M?O?“ g?ŠË t?Ð U?¹—œ “« vAŠË t b¹œ rO¼«uš —UNÇb?¹U?Ð U?« Æb?M?¹U?/ t?{d?Ž UN½U½« tÐ «— «bš uJK “« ×Uš vË —UÖb½U vÖb½“U?M?Šu?¹ Èb?F?Ð U?H?ýUJ dÐ 7ł vAOÄ ÆœuAÐ ÊU²Ý«œ s¹« XÐu½ Uð rO½U0 dE²MUMOI¹ÎÆ©œuýÅv UN½¬ ÊbOLN ÁU³²ý« Vłu šö?t?¨ ýOD?U?Ê «“ Þd?¹o? AU?—¼U?È łU?F?t? žOd?Å?O?×?v U?— v?ÅM?b?Æ «Ë łHU?vÅ—ÝU½bª —$NU?zv t Ðd «ÝLOd½U šu?«¼b ¬b¨ «“ ÄOg Ðd ÄdžUÔf ¬b?Á Ë Šb«q¹Jv «“ «¹LU½b?«—«Ê ¬$U ýNOb ýbÁ «ÝX ®¬¹t ≥±©Æ «Ë d¹V? vÅœ¼bª ½Iuô˹U½vt œ— «?f œ¹b?¹r œ— «¹M−?U ½O?e ŠC?u— œ«—½b Ë ¼d? ÇMb? ŽLöÎ ÇO?eÈ œ— u?—œ ¬½NU/vÅœ«½Or¨ Ëv? ðFKOLU ¬½NU þU?¼d«Î «“ ½uŸ ðFKOLU? ÐKFU «ÝX t b¼U? ÝU‰ ³qu šb« —« Ðt ÖMUÁ AU½b ®«Žb«œ ±≥∫∂±ª µ≤∫±≠≥©Æ ¼d œË ÖMUÁ cu— œ— ¬¹t ¥±®šu—œÊ dÐU½v? вNU Ë “½U© 2Js? «ÝX ŽLöÎ Ë«l ýbÁ ÐU?ýMbÆ «¹s œË ÖMUÁ t œ—“UÊ ÐKFU —ËÈ œ«œ½b¨ œ— KOUÈ ŽNbÅłb¹b ½Oe œËÐU—Á þU¼d ýb½b ®«Ë‰ d½²OUÊ µË ∏©Æ —«¼v t Ðt «¹s œË ÖMUÁ š²r vÅýuœ ½uŽv ËÝuÝt «ÝX t œ— ¼d œË—«½v /u½tœ½OUÅÄdݲv «ÝX∫ òÇt {d—È œ«—œø ¼Lt ¬Ê —« «$U vÅœ¼Mb¨ Çd« ðu ½JMvøåÊUNł —œ UOK ∫‰Ë« ÁœdÄ≥¥≥µtHýUJ ÂUOÄ

Page 19

»U²½« «— vJ¹ UHł U¹ V¹d —«dý Ëœ sOÐ “« t bMÅv —u³− «— UOK UO½œtFUł «d¹“ ÆbMÏ“d?Þ tÐ bMMJ½ v¼«dL¼ ʬ UÐ t v½U dÐ dOÖÅÊUݬ œUOMÐ XÝ sOL¼ ÈuÝ ÊUA¹« Á«dL¼ ULý t bM²¼ V−F² s¹« —œò ÆœdOÖÅv XÝ v³O−ŽÆ©¥∫¥ ”d?D?Ä ‰Ë«® åb?M?¼œÅv? ÂU?M?ýœ «— U?L?ý Ë b?O?ÐU?²?ýÅv/ výUÐË« Ë ·«dÝ«t½Uš—UL Ë Ê«b½“ tÐ «— ÊU½« bM½«uðÅv r¼ “uM¼ åUN²UDÐò dNý ÈUA~œ ÈUN½UÐUOšÁ“Ë— Áœ vz«Ëd½Ud ÊUL¼ Ê«—Ëœ s¹« v²Ý«— tÐ Æb¹“UÐÅv U¹ b¹dÐÅv U¹ ¨bM½UAJÐÏ«d¼Uþ å”UáOD½«ò ÆœuÐ ‘—UE²½« —œ U½dOLÝ« t XO½ XAŠËÎÈUOK uCŽ UNMð UždÄÔUOK ʬ “« `O bO−9 Ë n¹dFð Ê«uðÅv t½u~Ç vË Æbý bONý t œuÐ fåÈœuLM½ —UJ½« bONý ”UáOD½« ÂU¹« —œ v²Š «d ÊUL¹«ò t tKLł s¹« øœu/ tOłuð «—UuB tÝuÝË v~AOL¼ œułË d~½UOÐ vML{ —uÞ tÐÎÆXÝ« ”UáOD½« Ê«—Ëœ —œ d?ÞU?š sOL¼ tÐ Ë XÝ« UN½¬ —b “« dð«d tÝuÝË t bMMÅv dJ U¼ÅvCFÐs?O?Ð e?¹U?9 Ë œu?ýÅv? œU?−¹« tÝuÝË UÐ v²ý¬ Ë v~½dL¼ ÆbMMÅv vUš «— Ê«bO“« g?O?Ð ◊U?³C½« Ë œuýÅv œU¹“ bŠ “« gOÐ È—UÐœdÐ ¨œ“UÐÅv @½— UO½œ Ë UOKU?žd?Ä —u?B?ò ÆbÐU¹Åv g¼U bŠÔt?DI½ —œ XÝ—œ fÏ—«d? f??« —uB qÐUI åÆvzU³OJýU½ ÁUMÖ Ë È—UÐœdÐ ÁUMÖ sOÐ dDšÅvÐ Á«— XÝ« p¹—UÐ tÇ Ë ¨œ—«œ—b ÆbM¼œ fÄ `O tÐ «— œuš »UŠ b¹UР«b d¼ X¹UN½ —œ ¨œułË s¹« UЗœ UNMð tJKÐ œ—«œ —«d ÊUNł s¹« ÊULUŠ t½ Ë ÂË— ÊU¹«Ëd½Ud XÝœ —œ t½ dOALýdOALý vMF Ëœ tÐ dOALý s¹« Ë Æ©±≤ t¹¬® XÝË« XÝœp¹ “« t XÝ« È—Ë«œ tÐ «— Ê«d¹dý d~¹œ ·dÞ “« Ë ©±≤∫¥ ÊUO½«d³Ž® œ“UÝÅv sýË— «— XIOIŠ ·dÞbM²¼ UOK “« t v½U b{ dÐ v²Š «— ʬ Ë ©¥∫±≥ ÊUOË—® b½UÝ—Åv «“U−Æ©±∂ t¹¬® œdÐÅv —UJÐ bMMÅv/ tÐuð ËÆX?Ý« Áb?ý Áœ«œ È«ÅÁb?ŽË ¨b?M?¹¬Åv? V?U?žË b?M?M?Åv tÐuð t v½U tÐ vËUuB ÁbŽË s¹« „—œÎÊUݬ Ê«bMÇ œuýÅv X³× åbOHÝ v~MÝò “« t U$¬ —œ t U$¬ “« Æ©±∑ t¹¬® XÝ« Ábý œUNMAOÄ Á—UÐ s¹« —œ ÈœU¹“ ÈU¼dOHð Ë XO½sò Êœ—uš Ë UN²Ð v½UÐd Êœ—uš “« 7Ò—œ qOz«dÝ«ÅvMÐ Âu È«dÐ «— ʬ «bš t å—œ q?Jý lÐd @MÝ vŽu½ œdЗU tÐ Á—Uý« b¹Uý ¨œuýÅv X³× bO½«—UÐ «d×“« v?u?L?Ž v×¹dHð ÈU¼ÅtU½dÐ È«dÐ ÈœË—Ë jOKÐ Ê«uMŽ tÐ t býUÐ ÊU²ÝUÐ ÈUO½œÁbŽË s¹«dÐUMÐ ÆbýÅv ÁœUH²Ý« ʬÏtKLł t ÈbЫ UOŠ ÏbýUÐÅv ‰Ë« tU½ Ëœ v½U¹UÄ «— œuš t XÝ« v½UO×O t²¹Uý t Ábý —«dJð d~¹œ vðUŠöD« UÐ eO½ U−M¹« —œœ«d« s¹« “« `O ÆbM¼œÅv/ oO³Dð UN²Ð v½UÐd ÈUN²UO{ Ë UO½œ s¹« ÈUN¹œUý UÐœuš l«Ë —œ t v½ULݬ XUO{ vIOIŠ ÈUNðc —œ Uð Áœu/ uŽœ vuBš —uÞ tÐs? X?ÝË« Ë åX?Ý« v?K?Ð Ë« —œ t?L?¼ «b?š ÈU?¼ÅÁb?ŽËò «d?¹“ ÆbMM Xdý XÝË«ÒÆ©≥µ≠≥±∫∂ UMŠu¹ ª≤∞∫± ÊUO²½d ÂËœ® v½ULݬ ÊU½ Ë vIOIŠ©≤π≠±∏∫≤® «dOðUOÞ ÈUOK tÐ ∫—UNÇ tU½ ©µ±∏ﺮـﻓ ﻪﺑ و»ﻪﺘﺷﺮﻴﺗﺎﻴﻃ رد ىﺎﺴﻴﻠﻛ ر ﻦﻳا ﻪﻛ ﺲﻳﻮﻨﺑ ااﺪﺧ ﺮﺴﭘ ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ اﻪﻠﻌﺷ نﻮﭼ وا نﺎﻤﺸﭼ ﻪﻛﺮﺑ نﻮﭼ وا ىﺎﻫىﺎﭘ و ﺶﺗآ .ﺖﺳا ﻰﻠﻘﻴﺻ ﱋ±πﺒﺤﻣ و لﺎﻤﻋاّر ﻮﺗ ﺮﺒﺻ و نﺎﻤﻳا و ﺖﻣﺪﺧ و ﺖلﺎﻤﻋا ﻪﻜﻨﻳا و ﱎادﻰﻣ اوا زا ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻮﺗ ﺮﺧآّ.ﺖﺳا ل≤∞راد ﻮﺗ ﺮﺑ ﻰﺜﺤﺑ ﻦﻜﻟز نآ ﻪﻛ مﺰﻳا نر ﻰﻣﺎﻧ ﻞﺑار ادﻮﺧ ﻪﻛ ﻰﻫدﻰﻣ هارﻴﺒﻧ اّﺪﻨﺑ و ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﻪﺮﻣ نﺎﮔﺮﻣ ﻪﻛ ﺪﻨﻛﻰﻣ اﻮﻏا ،هداد ﻢﻴﻠﻌﺗ از ﺐﻜﺗو ﺎﻧرﻮﺧ .ﺪـﻧﻮـﺸـﺑ ﺎـﻬﺘﺑ ىﺎﻫﻰﻧﺎﺑﺮﻗ ند≤±ﺎـﻣا ،ﺪـﻨـﻛ ﻪﺑﻮﺗ ﺎﺗ مداد ﺖﻠﻬﻣ وا ﻪﺑ وز زا ﺪﻫاﻮﺧﻰﳕ.ﺪﻨﻛ ﻪﺑﻮﺗ دﻮﺧ ىﺎﻧ≤≤ر وا ﻚـﻨﻳاﺮـﺘـﺴﺑ ﺮﺑ ازاﺪﻧاﻰﻣ ىر ﻰـﻧﺎﻧآ و مز وا ﺎـﺑ ﻪﻛ اﻪـﺑ ،ﺪـﻨـﻨﻛﻰﻣ ﺎﻧﺮـﮔﻰـﻣ ﻼﺘﺒﻣ ﺖﺨﺳ ﻰﺘﺒﻴﺼﻣا ﱎاد ،ﺪـﻨـﻨﻜﻧ ﻪﺑﻮﺗ دﻮﺧ لﺎﻤﻋا زا ﺮﮔ≤≥ور شدﻻوار ﻢﻫاﻮﺧ ﻞﺘﻗ ﻪﺑ اﻪﻤﻫ هﺎﮕﻧآ .ﺪﻴﻧﺎﺳﻪﻛ ﺖﺴﻧاد ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﺎﻫﺎﺴﻴﻠﻛ ÊUNł —œ UOK ∫‰Ë« ÁœdÄ≥∂≥∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 20

t? v?ðU?O?H?A? o?³Þ Æb½—«œ vHK² ÈU¼dOHð åÊUDOý ÈUNILŽò —U³Ž “« s¹dH ≠∑œu?łË È—U?& Ë v?H?M? ÈU?¼Ås?L?$« ÈœU?¹“ œ«b?Fð «dOðUOÞ pÇu dNý —œ t²dÖ —uuCŽ ¨Ábý Á—Uý« ≤∞ t¹¬ —œ t v½«błË öJA rž—ÅvKŽ ÊUO×O “« È—UOÐ Ë t²ý«œt½U²ÝdÄÅXÐ ÈUN²UO{ s¹« ¨åqЫe¹«ò t b½«ÅÁbOIŽ s¹« dÐ vCFÐ s¹«dÐUMÐ Æb½«ÅÁœuÐ UN½¬È«ÅÁ“«b½« tÐ ÕË— —œ b¹UÐ ÊUO×O t œ«œÅv rOKFð vË X½«œÅv v½UDOý ÈU¼ÅtÝuÝË «—œ—«œ œułË r¼ ÊUJ« s¹« ‰UŠ d¼ tÐ ÆbMÐU¹—œ «— åÊUDOý ÈUNILŽò bM½«u²Ð t b½uý Èu`?O?? Ë bOU½Åv åoOLŽ —u«ò œuš t býUÐ ÁœuÐ ÈeOÇ ÊUL¼ UNMð qЫe¹« ULOKFð t—œ ¨XO½ d³²F b¼«uý tÐ bM² bMÇ d¼ dš¬ ÁUÖb¹œ ÆXÝ« Áœ“ UN½¬ dÐ v½UDOý VÇÅdÐÆœdOÖÅv —«d Y×Ð œ—u U−M¹«هﺪﻨﻨﻛنﺎﺤﺘﻣا ﻢﻨﻣﺮﮕﺟ ر ﺎﻤﺷ زا ﻰﻜﻳ ﺮﻫ و بﻮﻠﻗ و ﺎﻫﺶﻟﺎﻤﻋا ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ا .داد ﻢﻫاﻮﺧ≤¥ﺪـﻧﺎـﻣﻰﻗﺎﺑ ﻦﻜﻟر ﺎﻤﺷ نﺎﮔﺮـﻴﺗﺎﻴﻃ رد ﻪﻛ اﻦـﻳا و ﺪﻴﺘﺴﻫ ار ﻢﻴﻠﻌﺗﺮﻳﺬﭙﻧ ار نﺎﻄﻴﺷ ىﺎﻫﻖﻤﻋ و ﺪﻳاﻪﺘﻓ،ﺪﻳاهﺪﻴﻤﻬﻔﻧ ﺪﻨﻳﻮﮔﻰﻣ ﻪﻛ نﺎﻨﭼ اﺮﮕﻳد رﺎﺑراﺬﮔﻰﳕ ﺎﻤﺷ ﺮﺑ ى ،م≤µنﺪﻣآ مﺎﮕﻨﻫ ﺎﺗ ﺪﻳراد ﻪﭽﻧآ ﻪﺑ ﻪﻜﻧآ ﺰﺟﺴﲤ ﻦﻣُ.ﺪﻴﻳﻮﺟ ﻚ≤∂ﺮﻣ لﺎﻤﻋا و ﺪﻳآ ﺐﻟﺎﻏ ﻪﻛ ﺮﻫ وراد هﺎﮕﻧ مﺎﳒا ﺎﺗ ار وا ،درﺪﻗ ﺎﻬﺘﻣا ﺮﺑ ات ﺪـﻴﺸﺨﺑ ﻢﻫاﻮﺧ≤∑ر نﺎـﺸﻳا ﺎﺗﺮـﻤـﻜﺣ ﻦﻴﻨﻫآ ىﺎﺼﻋ ﻪﺑ اﻞـﺜـﻣ و ﺪﻨﻛ ﻰﻧازﻮﻛزﻮـﻛ ىﺎﻫهﺮـﺧ ﺮﮔهدﻮـﺧ رﺪـﭘ زا ﺰـﻴـﻧ ﻦـﻣ ﻪـﻛ نﺎﻨﭼ ،ﺪﺷ ﺪﻨﻫاﻮﺧ د .ماﻪـﺘﻓﺎﻳ≤∏رﺎـﺘﺳ وا ﻪﺑ وهر ﺢﺒﺻ راد شﻮـﮔ ﻪـﻜـﻧآ٢٩ .ﺪﻴﺸﺨﺑ ﻢﻫاﻮﺧ اد.ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﻪﭼ ﺎﻫﺎﺴﻴﻠﻛ ﻪﺑ حور ﻪﻛ دﻮﻨﺸﺑ¼LU½Mb ¬½ât œ— KOUÈ ÄdžUÔf vÅÖc—œ ÖMU¼UÊ KOUÈ ÞOUðOd« ½Oe Uœ «šövË Ädݲg вNU «ÝXÆ vÅðu«Ê ¼r œ— «¹M−U Ë ¼r œ— ¬$U ËuŸ «u— žOd«šöv Ë ÄdݲgвNU —« Š²Lv œ«½X¨ ¼d ÇMb MEu— “½UÈ —ËŠU½v ½Oe ¼X t u šb« žU³UÎ dðJV¬Ê ýbÁÅ«½b?Æ ²U?»ÅIb” œ— «¹s? ÐU—Á «Ý²?FU—ÁÅ«È œ«—œ Ðb?¹s F?Mv t? šb«È ŠI?OIv?ýu¼d? «Ýd«zO?q «ÝX Ë šb?«¹UÊ œ—ËžO?s UÝI?UÊÅ«Ë ®«—O?U ≥ª ŠeO?U‰ ∂±ª ¼u?ýl ≤ ËžOdÁ©Æ «¹e«Ðq U½Mb ÐKFU¨ œ— œ«Ý²UÊ ŽNbÅŽ²Oo¨ ÐO~U½tÅ«È Ðuœ t ŽdË” šb« —« d¹HXðU Ðt «Ë šOU½X Mb ®«Ë‰ ÄUœýU¼UÊ ∂±∫±≥ª œË ÄUœýU¼UÊ π∫≤≤©ÆÊU?O?×?O?? t?O?KŽ ÊUDOý Æœ—«œ œułË v¹UNðËUHð XOF{Ë Ëœ s¹« sOÐ ‰UŠ d¼ÅtÐbMÅv ÁœUH²Ý« UO½œ ÈU¼—UA “« ¨b½œuÐ fUždÄ —œ t v½U bM½U vzUHł X%Ë b?ý— t?Ð Uł d¼ U« ¨©≤∫±≤ ÊUOË—® åb¼œ Uł —Ë“ tÐ œuš VU —œò «— ÊU½¬ Uðs?¹d?²?A?O?Ð b?½«u?ðÅv? t? b?½«œÅv? ÊUDOý ¨©±π t¹¬® œuýÅv Á—Uý« UOK vzU½«u𗜠s¹«dÐUMÐ ÆbM œ—«Ë v½Ë—œ XOuL “« tJKÐ v½ËdOÐ ÈU¼—UA “« t½ «— UÐd{vðu³½ gI½ r¼ Ë œdOÖÅv œuš tÐ «— qЫe¹« v½UDOý XO¼U r¼ vMOF Ê“ ¨«dOðUOÞ∫X?Ý« «b?š ·d?Þ “« b?M?Åv? U?Žœ« t? b¹U/Åv È—u« rOKFð tÐ ŸËdý Ë ¨«— ÂUFKЂU²A —UOÐ ¨Áb½“ Ë Èu ÈUOK s¹« ÈUCŽ« “« všdÐ t Èb¹bł åoOLŽ —u«òbMýUÐÅv ʬ 7½«œ∑Æb?MÅv œu/«Ëò t œdÅv rN² «— vKÝË ÊUł oŠU½ tÐ ¨dKðUÐ nIÝ« bMÇ d¼s?O?M?Ç e?O?½ È—U?O??Ð v?Ë åœ—«œ ”b?I« ÕË— “« È«ÅÁœUF«Å‚—Uš UHýUJ Ë U¹UDŽö?³? ”b?I?Å»U?²? t? È—u?« “« ÊUA¹« t ÂU~M¼ ʬ Ë b½«ÅÁœd œu/«Ëηu?AJ Æb½b¬—œ —U “« åvUMu¼ ÈU¼eOÇò v²Ý«— tÐ ÊUýÅUHýUJ ¨bM²dÖ tKU Áœu/ÁbMM Á«dLÖ È«bÏÆœuýÅv ÁbOMý ÊUýÅÈœUŽdOž v½UŠË— U½U−O¼ sOŠ —œ ÊU½¬  ÊUł ¨vM¹œ UŠö« XCN½ ÂdÖÅUdÖ —œ t —uÞ ÊUL¼œu/ UŽœ« d²½u—œ ÊbOdUF ÊU½«uł ¨«bš Ê«b½“d vz«dÖÅÊU—¬ t —uÞ ÊUL¼ ÆXÝ« åœuŽu `Oò tt?? b??M??²???¼ œu?M?ýu?šU?½ s?¹« “« v?×?O?? s?¹b?«Ë ¨b?M?Åv? u?Žœ È—«œU?Ë t?Ð «—„d?ð «— È—b?Ä t?½U?š Ë t?²???Ö «— vÖœ«u½Uš jЫ˗ b½uýÅv o¹uAð ÊUA½«b½“dœuš —œU Ë Ë —bÄò Ë åXO½ s “« dOž Èd~¹œ ÊU¹«bšò qO³ “« v½UMÝ ÆbMMÊ«d?³?U?O?Ä e?O?~?½«ÅÊU?−?O¼ ÈU¼UŽœ« UÐ „Ëd² vz«dÖÅXMÝ Ê«uMŽ tÐ åU/ «d²Š« «—ÆœuýÅv t¹UI b¹błÊUNł —œ UOK ∫‰Ë« ÁœdÄ≥∏≥πtHýUJ ÂUOÄ

Page 21

—U?E?²?½« “« —Ëœ v?zU?¼«b? s?O?M?Ç Êb?O?M?ý ¨Áb½“ ÈUOK d¼ —œ t Ÿu{u s¹«Á“U?ł« U?N?½¬ t?Ð Êœu?“¬ ÊËb?Ð t? b?ýUÐ s¹« È«dÐ vNOłuð b½«uðÅv/ eÖd¼ ¨XO½dðb¹bý ‘«ÅÈ—Ë«œ X³½ ÊUL¼ tÐ býUÐ tłu𠜗u Á“«b½« d¼ UOK Æœ«œ XOUFbM½UL¼ ¨b¹¬Åv ʬ œe½ ÁbMM ‰Ub~ ÈUNb Ë cU½ ÊULAÇ UÐ `O ÆœuÐ b¼«ušbOý—uš È«bš ¨uuĬ “« dðÅ„UMu¼ —UOÐ ¨©±∂∫±® bÐUðÅv gðu —œ t »U²¬œËUÅv «— UOK ‰œ Ë dJ Ë« ‰öł ÆœuÐ —uNA «dOðUOÞ —œ ‘b³F t ÊU²ÝdÄÅXÐt «— v½U Ë« Æ©∂∫±π —ue ª≤≥ t¹¬® åXO½ —u² gð—«dŠ “« eOÇ êO¼ò ËU?M?O?I?¹ X?ýu?½d?Ý s?¹« Ë b?M?Åv? ¯d Ë !— tÐ b¹bNð bMMÅv/ tÐuðÎv?u?NH tÐ ≤±\≤∞ U¹¬ —œ t⽬ dOE½® œuÐ b¼«uš v½ULł vuNH tÐ ‰UŠ sOŽ —œ Ë v½UŠË—t?²?ý«œd?Ð ÊU?A?¹U?N?$— t? b?¼œÅv? Áb?ŽË bMM tÐuð t v½U½¬ tÐ vË Æ©XÝ« Áb¬≤∑ t¹¬ Æœ«œ b¼«uš —UAÐ `O tÐ t bý b¼«uš v¼uJýUÐ ÈUOK Ë bý b¼«ušÊU?Г Ëœ d¼ —œ t¹¬ s¹« ‰Ë« XL ªXÝ« Èd³Ž ÊUГ —œ π∫≤ —ue v½U½u¹ ‰œUFv?Ðu?š t?Ð ¨Áb?¬ U?−?M?¹« —œ t? v?³?O?−?Ž Èb?M?ÐÅtKLł vË œ—«œ uKNÄÅËœ Ë rN³ v²UŠtÐ ≤ —ue —œ t åUN²« dÐ —«b²«ò «d¹“ ÆXÝ« qO$« rOKFð t³½UłÅËœ dOŁQð d~½UOЫb?š u?J?K? Êu?½U? Âö?Ž« X?Nł tÐ —«b²« Ábý Áœ«œ UOK tÐ ≤∑ t¹¬ —œ Ë `O¨œd?¹c?á?Ð «— ʬ t? d?¼ v?Ë ¨XÝ« ÈœuÐU½ tÐ ÂuJ× œd¹cá½ «— ʬ t v ÆXÝ«Æ©¥∑∫≤¥ U?u? ª≤≥∫≤∞ U?M?Šu?¹ ª±∂≠±µ∫≤ ÊU?O?²?½d ÂËœ® Xý«œ b¼«uš UOŠbýUÐ ÊUNł s¹« p¹—Uð Vý —œ qO$« vzUMýË— t vzUOK tÐ `O ¨s¹« dÐ ÁËöŽÁ—U?²?Ý Ê«u?M?Ž tÐ «— œušÏÁb?M?Aš—œ Ït? È«ÅÁ—U?²?Ý ¨©±∂∫≤≤® b?¼œÅv? Áb?ŽË `³ v?zU?M?ýË— —œ ⁄«d?Ç —u?½ t? ÂU?~M¼ ʬ XÝ« Âb׳ ÊbOÝ—«d d¹cÄU½—UJ½« t½UA½Æbý b¼«uš u× v½«œËUł “Ë—œ—UÝ ÈUOK tÐ ∫r−MÄ tU½ ≠∂©∂≠±∫≥® ”±ﺮﻓ ﻪﺑ و»ﻪﺘﺷرﺎﺳ رد ىﺎﺴﻴﻠﻛ ر ﻦﻳا ﻪﻛ ﺲﻳﻮﻨﺑ سدﺖﻔﻫ ﻪﻛ وا ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ارﺎـﺘﺳ ﺖﻔﻫ و اﺪﺧ حورر هراد ار ﻮـﺗ لﺎﻤﻋا .دراد مﺎﻧ ﻪﻛ ﱎادﻰﻣ اﻪـﻛ ىزﺮﻣ ﻰﻟو ىاهﺪﻧ.ﻰﺘﺴﻫ هد≤ر ﻰﻘﺑﺎﻣ و ﻮﺷ راﺪﻴﺑﺰﻧ ﻪﻛ اﺮﻳز ﺎﳕ راﻮﺘﺳا ،ﺖﺳا ﺎﻨﻓ ﻪﺑ ﻚﻳدﻞﻤﻋ ﭻﻴﻫ ﻪﻛ ار ﻮﺗ .ﻢـﺘـﻓﺎـﻴﻧ ﻞﻣﺎﻛ اﺪﺧ رﻮﻀﺣ رد ا≥و ىاﻪـﺘـﻓﺎـﻳ ﻪﻧﻮﮕﭼ روآ دﺎﻳ ﻪﺑ ﺲﭘﺮﻳز ﺎﳕ ﻪﺑﻮﺗ و ﻦﻛ ﻆﻔﺣ و ىاهﺪﻴﻨﺷزد ﺪﻨﻧﺎﻣ ،ﻰﺷﺎﺒﻧ راﺪﻴﺑ هﺎﮔ ﺮﻫ اﻮﺗ ﺮﺑ د .ﺪـﺷ ﻰـﻫاﻮـﺨـﻧ ﻊـﻠﻄﻣ ﻮﺗ ﺮﺑ ﻦﻣ نﺪﻣآ ﺖﻋﺎﺳ زا و ﺪﻣآ ﻢﻫاﻮﺧ¥رد ﻦـﻜﻟرﺎﺳدِراد ﺪﻨﭼ ىﺎﻬﻤﺳا سر دﻮﺧ سﺎﺒﻟ ﻪﻛ ىسﺎﺒﻟ رد و ﺪﻧاﻪﺘﺧﺎﺴﻧ ﺲﳒ اﺮﺧ ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﻦﻣ ﺎﺑ ﺪﻴﻔﺳﺮﻳز ﺪﻴﻣا.ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻖﺤﺘﺴﻣ ﻪﻛ اµﻪﻣﺎﺟ ﻪﺑ ﺪﻳآ ﺐﻟﺎﻏ ﻪﻛ ﺮﻫر وا ﻢـﺳا و ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﺲﺒﻠﻣ ﺪﻴﻔﺳ ﺮﺘﻓد زا ارﺪﭘ رﻮﻀﺣ رد ىو مﺎﻧ ﻪﺑ ﻪﻜﻠﺑ ﺖﺧﺎﺳ ﻢﻫاﻮﺨﻧ ﻮﺤﻣ تﺎﻴﺣﺮﻓ و منﺎﮕﺘﺷﺮﻗا وا .دﻮﳕ ﻢﻫاﻮﺧ را∂راد شﻮﮔ ﻪﻜﻧآﻪـﭼ ﺎﻫﺎﺴﻴﻠﻛ ﻪﺑ حور ﻪﻛ دﻮﻨﺸﺑ د«.ﺪﻳﻮﮔﻰﻣö³ t v¹U¼UOK ÂU9 —œÎË ÊU¼UMÖ rždOKŽ ¨b½«Åt²dÖ —«d `O »UDš œ—u e?O?Ç t?Ç t?Ð ”œ—U?Ý —œ vË ÆbMOÐÅv eO½ ÈœU¹“ ÈUNOÐuš ÈË b½—«œ t vð«dOBI𨔜—UÝ ÈUOK åvÐušò UNMð ÆeOÇ êO¼ l«Ë—œ øbM Á—Uý« b½«uðÅv vMO%ÅqÐUœ—u —œ `O È√— Æœ—«b½ vÝUÝ« Ë t¹UÄ êO¼ XIOIŠ —œ t XÝ« ʬ »uš dNýÁœd? v?²?Ý«— t?Ð v?Ë Áb?½“ ÂU?½ t?Ð ∫X?Ý« ÁU?ðu? È«ÅÁbMM Ê«d¹Ë “dÞ tÐ UOK s¹«ÆXÝ«tÐ «— ʬ UO½œ t XO½ —uÞ Ê¬ ”œ—UÝ ÈUOK °rOMJ½ ÁU³²ý« ”œ—UÝ œ—u —œ—œ Æb?M?½«b?Ð Áb?½“ «— ʬ r?¼ U?¼U??O?K? d¹UÝ b¹Uý v²Š Ë bMO³Ð Áœd vzUOK rAÇt? b?¼œÅv? —«b?A?¼ Ë« t?Ð Ë åuý —«bOÐò b¹uÖÅv ʬ tÐ `O t U$¬ “« XIOIŠÊUNł —œ UOK ∫‰Ë« ÁœdÄ¥∞¥±tHýUJ ÂUOÄ

Page 22

XOF{Ë “« UOK ʬ t bÝ—Åv dE½ tÐ sOMÇ ¨bMÅv È—Ë«œ «— ʬ Ë b¹¬Åv ÊUNÖU½¨b?M?½«œÅv ou Ë ‰UF ¨Áb½“ vzUOK «— ʬ tL¼ ÆXÝ« Áœu³½ ÁUÖ¬ œuš v½UŠË—X?I?ÐU?D? œ—«œ d?E?½ —œ `?O? t vzU¼—UOF UÐ UOK s¹« ‰ULŽ« °`O eł tÐ tL¼UF«Ë gULŽ« “« «b êO¼ ¨bMÅv/ÎvM³ `O b¹bNð Æ©≤ t¹¬® XO½ åqUò ÂU?9 r?žd?O?K?Ž t? X?Ý« q?O?œ s?¹« tÐ ¨bMÅv/ —«d« «bš —uCŠ —œ «— Ë« tJM¹« dÐÆ©≥≤∫±∞ v² ªµ t¹¬® XÝ« ÁœdJ½ —«d« Ë« tÐ l«Ë —œ ¨g¹U¼—UU??O?K? ʬ œu?š “« «b?J?â?O?¼ ¨—«d?« —œ —u?B? t?½ Ë Êœu?Ð q?U? —œ —u?B? t?½v×O vÖb½“ åXOKUò ÂuNH t r¹—ˬ œU¹ tÐ v²Ë U« ÆXO½ dðeO~½«dÐÅV−FðÈU??O?K? “« `?O?? t? œd? r?O?¼«u?š „—œ d²NÐ ÆÆÆœuÐ tÇ U½dOLÝ« ÊUO×O È«dШX?O?M?« —œ X?ý«œ —«d? ʬ —œ t? Èd?N?ý b?M?½U?L?¼ U??OK ∫b¼«ušÅv tÇ ”œ—UÝtÐ UOK s¹« ÆœuÐ ÊU« —œ XŽbÐ U¹ UHł “« Ë œdÅv vÖb½“ vK³Mð Ë v~²HOýœušË v??Öœu??ݬ d??Ð v??M??²??³? v?²?ÝU?O?Ý “« ÈËd?O?Ä U?Ð ¨—U?O?ŽÅÂU?9 ‚U?O?²?ý« Ë d?O?ž ÈU?łÆbM È—Ëœ v²IA Ë v²Ý d¼ “« t X½«œÅv œuš tHOþË ¨È—UÅtEU×ÈU?¼e?O?Ç ÆœuÐ gðdNý ¨UOK ʬ X³¦ “UO²« UNMð rO¹u~Ð t XO½ t½UHBMʬ —œ ÈdH½ bMÇ Æ©≤ t¹¬® b½«ÅÁœd/ Ë b½—«œ v½UłÅtLO½ “uM¼ t X¼ Ë« —œ vb½«“« vð«dÞUš ¨tL¼ “« dðôUÐ Ë ©¥ t¹¬® XÝ« ÁbA½ —«œ tJ ÊUA²«bŽ “uM¼ t bM²¼åÈ«ÅÁbOMý Ë È«Åt²U¹ t½u~Çò ∫œ—«œ œułË qO$« tÐ UN½¬ gM«Ë sOË« v~½u~ÇU?N?Mð dÖ« åÆÊœuÐ tÇò “« t½ ¨XÝ« åÊœuÐ t½u~Çò “« X³× U−M¹« —œ Æ©≥ t¹¬®Ë v?½U?L?O?A?Ä ÕË— v?M?F?¹ ¨œ—ˬ X?Ýœ tÐ Á—UÐËœ «— åÊœuÐ t½u~Çò ʬ X½«uðÅv—œ t bMÅv b¹bNð `O ¨—u s¹« dOž —œ °Xý«œ ‰Ë« ÈU¼“Ë— ʬ t ÈbNFð°Vý —œ œ“œ bM½U ªb¬ b¼«uš Ë« È—Ë«œ tÐ v½UNÖU½ Ë ÁdE²MdOž È—«b¹œÁ—Uý« ¥¥≠≥∂∫≤¥ v² bM½UL¼ b½«uðÅv U−M¹« —œ ¨œuš Êb¬ “« `O nOuðt?Ð Á—U?ý« t? X?Ý« d?ðÅÈu? ‰U?L?²?Š« s?¹« v?Ë ¨b?ýUÐ dš¬ ÊU“ —œ ÈË XAÖ“UÐ tÐÊU?L?¼ U?Ð `?O?? vzUN½ Êb¬ t œuÐ —ËUÐ s¹« dÐ UMŠu¹ ÆbýUÐ Ÿuu«ÅV¹d vNO³M𔜗UÝ ÈUOK tÐd& ÆXdÖ b¼«uš —u dðÅœËb× È—«b¹œ —œ vË XOFÞU—«d Âu−¼ œ—u ÁU~âO¼ t Xý«œ —«d dNý ʬ —œ t œuÐ b¼«uš È«ÅtFK bM½UL¼t½UOH UOKLŽ vÞ —UÐ s¹bMÇ vË b¬Åv dE½ tÐ d¹cÄU½dOð bMÇ d¼ Ë Xd~½Æbý dOð ÊË—œ “«ê?O?¼ U?−?M?¹« —œ ÆX?Ý« —U?D?š« v?Žu?½ ÈËU?Š ¨Áb¬ ZMÄ t¹¬ —œ t È«ÅÁbŽË v²ŠÊU?O?×?O? ‘«œUÄ Ê«uMŽ tÐ U¼ÅtU½ d¹UÝ —œ t vöł Ë —b Ë uJK “« Èd–”œ—UÝ Ê«bM“ËdOÄ tÐ `O t È«ÅÁbŽË UNMð ÆXÝ« ÁbUO½ ÊUO tÐ ¨Ábý d– “ËdOÄtUł Ë bý b¼«u½ u× UOŠ d²œ “« UN½¬ ÂU½ t XÝ« s¹« b¼œÅvÏX«bŽ bOHÝ b?M?¼«u?š t?²d¹cÄ «bš —uCŠ —œ tJM¹« vMF¹ dðÅÁœUÝ ÊUOÐ tÐ ÆbOýuÄ bM¼«uš «— Ë«°œdO~Ð ÊU½¬ “« tL¹dł Ê«uMŽ tÐ r¼ «— ʬ t XÝ« qL²× bMÇ d¼ ÆbýUFD ¨bM UA« Ë bMO³Ð «— ”œ—UÝ È—U²dÖ Ë qJA b½«uðÅv `O UNMð dÖ«ÎXÝË« UNMð ÆbMÅv t XÝ« È—U ÊUL¼ s¹« Ë b¹¬dРʬ fÄ “« b½«uðÅv Ë« UNMðU¼UOK t²ýd œU/ t «— U¼ÅÁ—U²Ý v²Ë åÆœ—«œ Á—U²Ý XH¼ Ë «bš ÕË— XH¼ò tX?H?¼ Æb?¹¬ œu?łË t?Ð XÝ« sJ2 XUŠ Ëœ ¨œ—ˬÅv r¼ UÐ «— ÕË— XH¼ Ë bM²¼Ë— s¹« “« Ë ©∂∫µ® b½UÅv/ ÊUNMÄ UN½¬ “« ÈeOÇ êO¼ t bM²¼ «bš ÊULAÇ ¨ÕË——b? t?½U?A?½ s?¹« d?Ð ÁËö?Ž Ë œu?ýÅv? Áb?O?M?ý Èd?OÖÅXÝ Ë Xœ ÂUOÄ t XÝ«r?¼ `?O?? ¨d?N?ý XH¼ ʬ ÂU9 bM½U eO½ ”œ—UÝ —œ ∫bM²¼ eO½ «bš gÐÅUOŠs¹« b½«uðÅv Ë« Æœ—«œ œuš ÊU²Ýœ —œ «— gÐÅUOŠ ÕË— r¼ Ë bM“UO½ ÈU¼UOKU?O?Š «— U?N½¬ tJKÐ b¼œÅv hOAð «— ÊUA¹U¼œ—œ UNMð t½ ¨bM lLł r¼ UÐ «— Ëœ¨œ—ˬ œU?¹ tÐ ”œ—UÝ ÈUOK dÖ« t rOýUÐ s¾LD rO½«uðÅv Ë ÆbAÐÅv Á—UÐËœÆbO½UÝ— b¼«uš ÂU$« tÐ g¹«dÐ «— œuš ÈU¼ÅÁbŽË eO½ Ë« ¨bM tÐuð Ë œuý —«bOÐÊUNł —œ UOK ∫‰Ë« ÁœdÄ¥≤¥≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 23

©±≥≠∑∫≥® tOHœöO ÈUOK tÐ ∫rAý tU½ ≠∑∑ﺮﻓ ﻪﺑ و»ﻪﺘﺷر ﻦﻳا ﻪﻛ ﺲﻳﻮﻨﺑ ﻪﻴﻔﻟدﻼﻴﻓ رد ىﺎﺴﻴﻠﻛ سوﺪﻗ نآ ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ار دواد ﺪﻴﻠﻛ ﻪﻛ ﻖﺣ وراد او ﺖﺴﺑ ﺪﻫاﻮﺨﻧ ﺲﻛﭻﻴﻫ و ﺪﻳﺎﺸﮔﻰﻣ ﻪﻛ د.دﻮﺸﮔ ﺪﻫاﻮﺨﻧ ﺲﻛﭻﻴﻫ و دﺪﻨﺑﻰﻣ∏ر ﻮـﺗ لﺎﻤﻋارد ﻚـﻨﻳا .ﱎادﻰﻣ اراﺬـﮔ ﻮﺗ ىور ﺶﻴﭘ هدﺎﺸﮔ ىﻪﻛ ماهدر نآ ﻰﺴﻛﺮﻳز ،ﺖﺴﺑ ﺪﻧاﻮﺘﻧ اراد ﻰـﺗﻮﻗ كﺪﻧا اﺮﻣ مﻼﻛ و ىﺮﻛ ﻆﻔﺣ ا،هدﺮﻣ ﻢﺳا.ىدﻮﻤﻨﻧ رﺎﻜﻧا اπر ﻰـﻧﺎﻧآ ﻢﻫدﻰﻣ ﻚﻨﻳار دﻮـﺧ ﻪـﻛ نﺎﻄﻴﺷ ﻪﺴﻴﻨﻛ زا او ﺪـﻨـﻣﺎﻧﻰﻣ دﻮﻬﻳ ار نﺎـﺸـﻳا ﻚـﻨﻳا .ﺪﻨﻳﻮﮔﻰﻣ غورد ﻪﻜﻠﺑ ﺪﻨﺘﺴﻴﻧﻪـﻛ دﻮﳕ ﻢﻫاﻮﺧ رﻮﺒﺠﻣ ار ﻮﺗ ﻦﻣ ﻪﻛ ﺪﻨﻧاﺪﺑ و ﺪﻨﻨﻛ هﺪﺠﺳ ﻮﺗ ىﺎﻬﻳﺎﭘ ﺶﻴﭘ و ﺪﻨﻳﺎﻴﺑ.ماهدﻮﳕ ﺖﺒﺤﻣ ا±∞ﺮـﻣ ﺮـﺒﺻ مﻼﻛ ﻪﻛ نﻮﭼر ﻮـﺗ ﺰـﻴﻧ ﻦﻣ ،ىدﻮﳕ ﻆﻔﺣ اﻢـﻫاﻮـﺧ ظﻮﻔﺤﻣ اﻰـﻣﺎـﲤ ﺎـﺗ ﺪـﻣآ ﺪﻫاﻮﺧ نﻮﻜﺴﻣ ﻊﺑر مﺎﲤ ﺮﺑ ﻪﻛ نﺎﺤﺘﻣا ﺖﻋﺎﺳ زا ،ﺖﺷادﺎﺳز نﺎﻨﻛر ﻦﻴﻣزﺎﻴﺑ ا .ﺪﻳﺎﻣ±±راد ﻪﭽﻧآ ﺲﭘ ،ﻢﻳآﻰﻣ ىدوز ﻪﺑﻦﻛ ﻆﻔﺣ ىر ﻮﺗ جﺎﺗ ﻰﺴﻛ ادﺎﺒﻣﺮﻴﮕﺑ ا.د±≤ر وا ،ﺪﻳآ ﺐﻟﺎﻏ ﻪﻛ ﺮﻫو ﺖﺧﺎﺳ ﻢﻫاﻮﺧ ﻰﻧﻮﺘﺳ دﻮﺧ ىاﺪﺧ ﻞﻜﻴﻫ رد اﺮﻫ ﺮﮕﻳدر ﺪـﻫاﻮﺨﻧ نوﺮﻴﺑ ﺰﮔر دﻮـﺧ ىاﺪﺧ مﺎﻧ و ﺖﻓىاﺪـﺧ ﺮﻬﺷ مﺎﻧ و اروا ﻰـﻨﻌﻳ دﻮﺧر ﺪـﻳﺪـﺟ ﻢﻴﻠﺷزﺎـﻧ ﻦـﻣ ىاﺪـﺧ ﺐﻧﺎﺟ زا نﺎﻤﺳآ زا ﻪﻛ الر دﻮـﺧ ﺪﻳﺪﺟ مﺎﻧ و دﻮﺷﻰﻣ .ﺖﺷﻮﻧ ﻢﻫاﻮﺧ ىو ﺮﺑ ا±≥راد شﻮـﮔ ﻪﻜﻧآد«.ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﻪﭼ ﺎﻫﺎﺴﻴﻠﻛ ﻪﺑ حور ﻪﻛ دﻮﻨﺸﺑÈd?O?B?I?ð ê?O?¼ ʬ —œ `?O?? t? X?Ý« v¹UOK UNMð tOHœöO ¨U½dOLÝ« “« dOžœu?łË d?ÞU?š t?Ð t½ ¨œ—«œ œułË Ë« Âö —œ t ÈdOÖÅXÝ Ë ÈbMð ÂU9 ÆbÐU¹Åv/ÊU?“ «d?¹“ ÆX?Ý« U?N?²OF«Ë UÐ tNł«u XNł tÐ tJKÐ ¨UOK ʬ —œ dOBIð Ë ÁU³²ý«—UE²½« —œ ÁU³²ý« tÐ UMŠu¹ t v¹UN½ ¯—eÐ »«cŽ ʬ t½ t²³« ¨XÝ« p¹œe½ ÊUײ«d?Ð t? ÊU?×?²« XŽUÝò Ê«uðÅv/ t vK× ÈU¼UHł všdÐ t½ Ë œuРʬ È—u ŸuËÂU9 “« Èd¹uBð t dL² v½Uײ« tJKÐ ¨œu/ vIKð åb¬ b¼«uš ÊuJ lЗ ÂU9UuB Ë UNA¹U“¬ÎUÐ tNł«u È«dÐ vð—b ÊUMÇ Ê¬ UOK Ë XÝ« ÊUײ« s¹dš¬ Æœ—«b½ Ê¬Ë b?MÅv o¹uAð «— UOK vË œ—ULýÅv/ pÇu «— öJA bMÇ d¼ `OôUL²Š« Ë® UN²HU UÐ UOK Æb¼Åv vd~œ Ë« tÐÎË bý b¼«uš tł«u UN²OIu ©Áœ«—«ÏÆb¹U/ XO³¦ð «— UN²d Ë b¹¬ VUž UN²¹b{ dÐ t XÝ« s¹« dÐ `O t?ł«u? ©π∫≤® åÊU?D?O?ý t??O?M?ò X¹b{ UÐ t dE½ s¹« “« tOHœöO ÈUOK—œ t bM²¼ v½U tOHœöO ÈUOK ÊUMLýœ ÆXÝ« U½dOLÝ« ÈUOK tO³ý ÁbýtLK “« UN½¬ nOuð È«dÐ U−M¹«ÏsOžË—œ ÊU¹œuN¹ s¹« ÆXÝ« Ábý ÁœUH²Ý« å⁄Ë—œò Ê«u?M?Ž t?Ð `?O?? ¨q?ÐUI —œ vË bM²¼ «bš ”bI Âu t bMMÅv UŽœ« oŠU½ tÐÁ—Uý« oO²ŽÅbNŽ ÈUNðu³½ tÐ Ë« Æ©∑\π U¹¬® b¹uÖÅv sÝ vIOIŠ ”Ëb t½U~¹tOIÐ Ë XdÖ bM¼«uš —«d bOzQð Ë X¹ULŠ œ—u È“Ë— «bš Âu t½u~Ç t bMÅvoI% t b¹uÖÅv UOK tÐ Ë« Æœ—ˬ bM¼«uš œËd rOEFð dÝ ÊU½¬ qÐUI —œ UN½U½«—u³− ÊU½¬ ∫bMMÅv —uBð tOHœöO ÊU¹œuN¹ t XÝ« ÈeOÇ fJŽdÐ UNðu³½ s¹«åÆ«ÅÁœu/ X³× «dð s tò bM½«bÐ Ë åbMM Áb−Ý uð ÈUN¹UÄ gOÄò bý bM¼«ušÆœ—«œ UH²« Ë tłuð UN½¬ tÐ b½Ë«bš «d¹“ b½—«œ Èu ‰œ ÊUO×O«—dJ UMŠu¹Îs¹« U𠜗ˬÅv r¼ —UM œuš tHýUJ —œ «— vðu³½ ÈU¼Åt²ýu½ d~¹œ À«d?O? ¨q?O?z«d?Ý«Åv?M?Ð t?Ð o?O?²?ŽÅb?NŽ ÈU¼ÅÁbŽË Ë «“UO²« t b¼œ rOKFð «— t²J½Ë t?O?H?œö?O? ÈU??O?K? t?Ð t?U?½ s?O?L¼ —œ ‰U¦ Ê«uMŽ tÐ ÆXÝ« Ábý `O ÈUOKb?O?Kò vMF ÈdO~OÄ ÆrOMÅv Áb¼UA «— Á“u¬ s¹« ¨Ê¬ vÝbIÅ»U² tMO“ÅfÄU?¹U?M? Ë «—U?ý« r?O?½«u?ðÅv? U? Ë b?½UÝ—Åv v³½ ÈUOFý« »U² tÐ «— U ¨åœË«œ—œ åb?O?K?ò Á˛«Ë Ær?O?M? «b?O?Ä t?H?ýU?J? Âu?Ý »U?Ð —œ «— U?O?F?ý« »U?²? “« v?½«Ë«dÊUNł —œ UOK ∫‰Ë« ÁœdÄ¥¥¥µtHýUJ ÂUOÄ

Page 24

«ýFO?UÅ≤≤∫≤≤ Ðt? ¼Ld«Á «¹s? ËŽbÁ t ò«O?UO?rå KO?bÅœ«— Ë ½Uþd? šU½t? šu«¼b ýb?¨œ«—«È ¼LUÊ «²b«—È «ÝX t œ— «¹M−U Ðt O` œ«œÁ ýbÁ «ÝX t Ð~AU¹b Ë Ð³MbœÆ«U ÝR«‰ «¹s «ÝX t Çt ÇOe —« гMbœ ¹U Ð~AU¹bø —«Á Ë—Ëœ Ðt šU½t œ«Ëœ —«ø Ë Ðt ÇtMEu—ø «ýFOU vÅÖu¹b∫ œ—Ë«“ÁżU ÖAuœÁ ýbÁÅ«½b òðU «X ŽUœ‰ t «U?½X ÁU~½ «——œò r?O?U?O?« t —uÞ ÊUL¼ XÝ—œ fáÝ Æ©≤∫≤∂ UOFý«® åb½uý qš«œ b½—«œÅvb?¼«u?š ‰öł vÝd‡ œu‡š —b‡Ä Ê«b‡½U‡š È«d‡Ð Ë Ábý t²šËœ aO q¦ rJ× ÈUłt½Ušò —œ ¨V¹dž ÊU½UL¹«Åu½ Ë Ê«dOIŠ ¨ÊUHOF{ tÐ b½Ë«bš ¨©≤≥∫≤≤® åbýÏœuš e?O½ UN²« Æ©µ∫µ∂® 圫œ b¼«uš vLÝ« Ë È—UÖœU¹ g¹uš ÈU¼—«u¹œ ÊË—b½« —œ ËbM½UÝ—Åv r²Ý «— uð t v½U½¬ Ëò ©±±∫∂∞® bý bM¼«uš qš«œ t½UMðËd XŽUÞ« —œn? œe?½ b?M?¹U?/Åv? X?½U?¼« «— u?ð t? v?½U?½¬ l?O?Lł Ë b¬ bM¼«uš uð œe½ Ábý ršÆ©≤≥\≤≤∫¥π b?O?M? Ÿu?ł— ª±¥∫∂∞ U?O?F?ý«® åœu?/ b?M?¼«u?š Áb?−?Ý u?ð ÈUN¹UÄdNý ¨uJK ¨œË«œ t½Uš tÐ œË—Ë vÄ —œ nK² ÈU¼ÅÁb¹« UÐ U¼ÅÁËdÖ ÂU9 s¹«dÐUMÐbM²¼ «bš b³F Ë∏b½Ë«bš ÆrOM ÈdO~OÄ Âb tÐ Âb «— ÈbFÐ UUHð« rO½«uðÅv ÆÈ« ULý dÐ È«Ëò® bMÅv ÂuJ× «— ÊU¹œuN¹ vÞ«d« vz«dÖÅÊu½U ¨`O vOŽ U—œ t —UU¹— ÊUO¹d Ë ÊU³ðUœuš «d¹“ b¹bMÐÅv Âœd ÈË— tÐ «— ÊULݬ uJK Ë ©±≥∫≤≥ v² åb¹uýÅv l½U ‰ušœ “« «— ÊUÖb½uý qš«œ Ë b¹uýÅv/ ʬ qš«œÈU¼bOKò® œ—UáÝÅv vuÝ— ÈUOK tÐ t²dÖ Ë« “« «— U¼ÅÁ“«Ë—œ v½U³N~½ —«b²«È«dÐ g½«—U¹ Ë ”dDÄ t−O²½ —œ Æ©±π∫±∂ v² å—UáÝÅv uð tÐ «— ÊULݬ uJKÊU¹dUÝ tJKÐ ÊU¹œuN¹ UNMð t½ t b½bý Èœd tÐ dB×M “UO²« sOMÇ È«—«œ —UÐ sOË«s?¹b?Ð Æ©±∞\∏ ª≤ ÈU?NÐUÐ ‰ULŽ«® b½d¹cáÐ uJK vLz«œ X¹uCŽ tÐ «— UN²« Ët?O?K o¹dÞÏe?d?L?²? v?×?O?? ÊU?L?¹« —œ åÊu?²Ý Ë b³F ¨dNý ¨—œ ¨bOKò rO¼UH oO²ŽÅbNŽ ÈU¼ÅÁbŽË œ—u —œ —uc ÈU¼Åv½uÖdÖœ ”UÝ« Ÿu{u sOL¼ Ë b½uýÅvÆ©π t¹¬® å«ÅÁœu/ X³× «— uð sò t X½«œ bM¼«uš ÊU¹œuN¹ ÆœœdÖÅvt?A¹— d« s¹«Ït?Ð Æœu?ýÅv? ʬ t?Ð UOK ‚UIײݫ ÂbŽ rždOKŽ t XÝ« vðUH²« Ë« Âö eO½ UN½¬ «d¹“ ©bMÅv kHŠ U¹® œ—«œÅv ÁU~½ «— œuš Âu `O ¨vMF p¹tOHœöO ÈUOK o¹uAð Ë vd~œ Ë ©±∞ t¹¬® ©bMMÅv kHŠ U¹® b½—«œÅv ÁU~½ «——«œU?Ë Ë« t?Ð t? X?Ý« v?½U?? ÂU?9 o?¹u?A?ð X?IOIŠ —œ ¨U½dOLÝ« ÈUOK bM½UL¼Âö “« ÊU½¬ ∫œœdÖÅvdÐ VIŽ tÐ s¹« “« d²AOÐ U¼Å‰uKF Ë qKŽ ÁdO$“ U« ÆbM½UÅvr²š U−M¹« tÐ Ÿu{u Æœu/Åv X³× «— UN½¬ «b²Ð« “« Ë« t «d¹“ bMMÅv XŽUÞ« Ë«s¹« ÊU½¬ tÐ X³½ ÈË eO¬ÅX³× tłuð vzUN½ t−O²½ ∫bÐU¹Åv t«œ« tJKÐ œuýÅv/uÅrò ÈUOK s¹« t œuÐ b¼«ušÒrOKý—Ë« b³F —œ d¹cÄU½Åg³Mł v½u²Ý bM½U ¨å tÝ UOK s¹« Æ©±≤ t¹¬® bý b¼«uš —«u²Ý« v½ULݬԨXý«œ b¼«uš œuš dÐ «— dNÁb?ŽË Æ«b?š d??Ä tÐ oKFð dN Èdš¬ Ë «bš dNý tÐ Èd~¹œ ¨«bš tÐ oKFð dN vJ¹Ïs?¹« ¨b?M?¼U?Ö¬ œu?š ÈU¼Åv²Ý Ë UNHF{ “« ÁËb½« Ë œ—œ UÐ t v½U½¬ tÐ `O oOœÆb½—«œ oKFð Ë« tÐ X¹UN½ —œ t XÝ«œuš tÐ b¹œdð ¨bMýUÐ —UÐœdÐ ¨bBI tÐ ÊbOÝ— ÊU“ Uð bMÅv uŽœ «— ÊU½¬—œò ¨”bIÅ»U² “« Èd~¹œ Êu² —œ ÆbMM Xbš Ë bM¼b½ Á«—d~½UOÐ ¨åÁœuAÖ d¼ ¨r¹b¹œ t —uÞ ÊUL¼ Ë ©±≤∫≤ ÊUO²½d ÂËœ ªπ∫±∂ ÊUO²½d ‰Ë«® XÝ« Xd¨Ê¬ “« t? v?¼«— e?O?½ Ë ¨X?Ý« Á“U?ð r?O?K?ý—Ë« t?Ð œË—Ë s?O?L?Cð ¨Ê¬ ‰Ë« vMF bMÇ°b?M?½«œd?Öd?Ð ÈË— ÊU?D?O?ý b?³?F? “« t? v?½U¹œuN¹ v²Š ¨b½uýÅv œ—«Ë r¼ Ê«d~¹œUN²¹b{ t `O vOŽ ÊUL¼ «d¹“ ¨œuýÅv Áœ«œ nŽUC vd~œ ÊU½¬ tÐ s¹«dÐUMÐf?J?â?O?¼ Ë Áœu?A?Ö «— —œ Ë« Æœ«œ b?¼«u?š g¹«e« «— UN²d ¨bMJýÅv r¼ —œ «—v²bš —œ «— œuš —b „b½« Ë b½—«œ Èu ‰œ d~¹œ —UÐ ÆœbM³Ð «— ʬ b½«uðÅv/Æb½dOÖ —UJÐ ÁœUN½ ÊUA¹« ÈË— gOÄ `O tUMŠu¹ b¼œÅv Á“Uł« t œ“UÝÅv j³ðd ±∫¥ UÐ «— ∏∫≥ åÁœuAÖ —œò Ÿu{u t²J½ s¹« ≠∏ÆU$ “« U−M¹« —œ Ë XÝ« tHýUJ “« sÝ U$¬ —œ Æœuý «bš —uCŠ Ë ËdLK œ—«ËÊUNł —œ UOK ∫‰Ë« ÁœdÄ¥∂¥∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 25

©≤≤≠±¥∫≥® tOœuzô ÈUOK tÐ ∫r²H¼ tU½ ≠∏±¥ﺮﻓ ﻪﺑ وﻪﺘﺷدﻮـﺋﻻ رد ىﺎﺴﻴﻠﻛ ر ﻦـﻳا ﻪﻛ ﺲﻳﻮﻨﺑ ﻪﻴﻛو ﻦـﻴﻣآ ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ا.ﺖﺳاﺪﺧ ﺖﻘﻠﺧ ىاﺪﺘﺑا ﻪﻛ ﻖﻳﺪﺻ و ﻦﻴﻣا ﺪﻫﺎﺷ±µر ﻮﺗ لﺎﻤﻋاﺮﺳ ﻪﻧ ﻪﻛ ﱎادﻰﻣ اﺮﮔ ﻪﻧ و دﺮﺳ ﻪﻛ شﺎﻛ .ﻰﺘﺴﻫ مىدﻮﺑ دﺮﮔ ﺎﻳ.م∂±ﻟﻬﺬا ﭼﻮن ﻓﺎﺗﺮ ﻫﺴﺘﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻪ ﮔﺮم و ﻧﻪ ﺳﺮد، ﺗﻮ را از دﻫﺎن ﺧﻮد ﻗﻰﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد. ∑±زﻳﺮا ﻣﻰﮔﻮﻳﻰ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ و دوﻟﺖ اﻧﺪوﺧﺘﻪام و ﺑﻪﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﻴﺴﺘﻢ و ﳕﻰداﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﻣﺴﻜﻴﻦ ﻫﺴﺘﻰ وﻓﻘﻴﺮ و ﻛﻮر و ﻋﺮﻳﺎن. ∏±ﺗﻮ را ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ زر ﻣﺼﻔﺎى ﺑﻪ آﺗﺶ رااز ﻣﻦ ﺑﺨﺮى ﺗﺎ دوﻟﺘﻤﻨﺪ ﺷﻮى، و رﺧﺖ ﺳﻔﻴﺪ را ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﺷﻮى و ﻧﻨﮓﻋﺮﻳﺎﻧﻰ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﻮد، و ﺳﺮﻣﻪ را ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ ﻳﺎﺑﻰ.π±ﻫﺮ ﻛﻪ را ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻣﻰدارم، ﺗﻮﺑﻴﺦ و ﺗﺎدﻳﺐ ﻣﻰﳕﺎﻳﻢ. ﭘﺲ ﻏﻴﻮر ﺷﻮو ﺗﻮﺑﻪ ﳕﺎ. ∞≤اﻳﻨﻚ ﺑﺮ در اﻳﺴﺘﺎده ﻣﻰﻛﻮﰈ؛ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ آواز ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮد ودر را ﺑﺎز ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﻧﺰد او درﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و ﺑﺎ وى ﺷﺎم ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد و اوﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ.≤±ر ﻦـﻳا ،ﺪـﻳآ ﺐﻟﺎﻏ ﻪﻛ نآﻦـﻣ ﺎـﺑ ﻦـﻣ ﺖـﺨﺗ ﺮﺑ ﻪﻛ داد ﻢﻫاﻮﺧ ىو ﻪﺑ ا .ﻢﺘﺴﺸﻧ وا ﺖﺨﺗ ﺮﺑ دﻮﺧ رﺪﭘ ﺎﺑ و ﻢﺘﻓﺎﻳ ﻪﺒﻠﻏ ﻦﻣ ﻪﻛ نﺎﻨﭼ ،ﺪﻨﻴﺸﻨﺑ≤≤ﺮﻫراد شﻮﮔ ﻪﻛ«.ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﻪﭼ ﺎﻫﺎﺴﻴﻠﻛ ﻪﺑ حور ﻪﻛ دﻮﻨﺸﺑ دt?U½ s¹« UÐ tDЫ— —œ VUł v¹—Uð ÈU¼ÅtMO“ “« —UýdÝ vÝUMýÅÊU²ÝUÐ g½«œvUš Ÿu½ bOuð dÞUš tÐ sOMâL¼ Ë œuÐ vłU½ Ë È—«œÅp½UÐ ed tOœuzô ÆXÝ«“« t? Ȝ˗ d?ÞU?š t?Ð e?O?½ Ë ©±∏ t?¹¬ b?O?M? Ÿu?ł—® œu?Ð —u?N?A? —U?O??Ð åt?d?Ýò«— È—ULAOÐ Ê«—ULOÐ Ë œuÐ Ábý qOJAð v½bF œ«u “« —UýdÝ Ë ÂdÖ »¬ ÈU¼ÅtLAÇ»UDš `O bMð ÊUMÝ s¹«dÐUMÐ Æ©±∂ t¹¬ bOM Ÿuł—® œdÅv VKł œuš ÈuÝ tÐôU?L?²?Š« ¨t?Oœuzô ÈUOK tÐÎê?O?¼ ÊËb?Ð v?²Š U« ÆXÝ« Áœ“ r¼ dÐ «— ʬ g«—¬ ÁU³²ý« —UÇœ ʬ dÐ `O È—Ë«œ œ—u —œ b¹U³½ ¨UOK ʬ ÈU¼ÅtMO“ÅgOÄ “« v²šUMý—œ b½«uðÅv rJŠ s¹« “« dðÅ„UMu¼ ÈeOÇ tÇ å°ÂdÖ U¹ ÈœuÐ œdÝ t ‘Uò ∫r¹uýʬ —œ œd?Ý v?²?O?×?O?? t?Ð v?²Š b½Ë«bš t ¨býUÐ t²ý«œ œułË UOK j¹«dý œ—uøbýUÐ v{«—X?O?F?{Ë U?Ð V?K?ž« UOK XOF{Ë UOݬ —œ t r¹b¹œ vK³ ÈU¼ÅtU½ vÝ—dÐ —œXUŠ s¹« tOœuzô —œ œułË s¹« UÐ ÆœdÅv XIÐUD Xý«œ —«d ʬ —œ t ÈdNý∫X?Ý« Áb?ý d?¹u?B?ð d?N?ý “« v?¼U?O?Ý u?O?ðU?~?½ —u tÐ UOK Æœ—ušÅv/ rAÇ tÐqOJAð „UýuÄ ÊUÖbMM bOuð Ë ÊUJýeÄ ¨Ê«—«œÅt¹UdÝ «— dNý t²łdÐ Ê«b½ËdNýb½«Åt²½«u²½ ÊU½¬ ÆbM²¼ åÊU¹dŽ Ë —u ¨dOIò v²A UOK ÈUCŽ« vË bM¼œÅvtLAÇdÝ Ê«uMŽ tÐ «— `O tÏÆbMÝUMAÐ vF«Ë ÈU¹ƒ— Ë XLEŽ ¨ËdŁ d¼ ʬ —œ b?½«u?ðÅv? U??OK t XÝ« v²OF{Ë s¹dðbÐ tOœuzô ÈUOK ÊœuÐ ÂdË°XÝ« dðÅrOšË Xý«œ vÖb½“ “« vzuÝ—u t ”œ—UÝ ÈUOK “« v²Š Ë œuý ‚džö?U? d?E?½ t?O?œu?zô ÈUOK —œ X³¦ t²J½ UNMðÎd?Ý«d?Ý ‰U?Š sOŽ —œ vË bŽU l«Ë —œ vË ¨œ—«œ eOÇ tL¼ t bMÅv UŽœ« Ë« Æœ—«œ œuš œ—u —œ t XÝ« v¼U³²ý«X?H?¼ `O b¹uÖÅv t rOM ‘u«d «— ±∂∫± tHýUJ dÖ« Ë ¨œ—«b½ ÈeOÇ êO¼—U?Çœ UOK s¹« XO¼U Ë XU« tÐ X³½ œuÐ sJ2 ¨œ—«œ œuš ÊU²Ýœ —œ Á—U²Ý«— U? b?½«u?ðÅv? r?¼ “U?Ð U??OK s¹« œ—u —œ `O `¹d dE½ U¹¬ fÄ Ær¹uý b¹œdðÈ«dÐ tOœuzô ÈUOK œ—u —œ `O ÈdOÖÅt−O²½ ‘d¹cÄ b¹Uý øbM Áœ“ÅXH~ýåÆr?M?Åv? v œuš ÊU¼œ “« «— uðò ∫b¹uÖÅv ±∂ t¹¬ —œ t U$¬ ¨býUÐ qJA UË ¨œuýÅv È—Uł XÝ« vIOIŠ Ë sO« b¼Uý Ë sO¬ t Ë« ÊUГ “« ÊUMÝ s¹« vËÁd?“ —œ Ë« ÂöÏb?½Ë«b?š È—«e?O?Ð “« t? X?Ý« „U?M?u?¼ ”b?I Êu² “« gРʬ ÆbM¹uÖÅv sÝ ©¥∫≤ —ue® Ë« È«eN²Ý« Ë ©±∞∫πµ —ue®ÊUNł —œ UOK ∫‰Ë« ÁœdÄ¥∏¥πtHýUJ ÂUOÄ

Page 26

`O t XOF«Ë s¹« œuš Æœ—«œ Xd r¼ “uM¼ tOœuzô ÈUOK œułË s¹« UЩ±π t¹¬® œ—«œ XÝËœ «— Ë« “uM¼ t XÝ« ʬ ÁbM¼œ ÊUA½ bMÅv g½“dÝ «— ʬs?¹« U?Ð œu?/ b?¼«u?š œ— «— Ë« v?K? tÐ bMJ½ tÐuð dÖ« tJM¹« dÐ vM³ `O b¹bNð ËÆb¹¬Åv—œ ‰œUFð XUŠ tÐ œu/ b¼«uš XO³¦ð «— gUI ¨tÐuð —u —œ t ÁbŽË©¡UAM U¹® «b²Ð« Ê«uMŽ tÐ «— œuš ±¥ t¹¬ —œ ¨XÐÅÁdOð ÈUOK s¹« dÞUš tÐ `OULOI² XÝ« —œU t v ¨bMÅv vdF «bš XIKšÎÊU¹UÄÅvÐ Ãd Ë Ãd¼ oLŽ tÐ ö?³? t —uÞ ÊUL¼ ¨œ“UÐ u½ “« «— ʬ Ë bM –uH½ tOœuzô ÈUOKÎt²šUÝ «— UO½œ ÆœuЫ— vN« —«b²« b½«uðÅv/ eOÇ êO¼ °XÝ« ÊU²Ý«œ ÃË« s¹« Ë ∫bM tÐuð dÖ« vËUON «— tdÝ Ë „UýuÄ ¨ËdŁ Ÿu½ d¼ b½«uðÅv `O UNMð Æb¼œ —«d ŸUFA«ÅX%Ë« œU?NMAOÄ bMÅv X×OB½ «— ÊUOœuzô t XÝ« ÂË«b vðuŽœ Ë« È«b Æœ“UÝ—œ Ë« —«b?²?« Æb?½“Åv? «b? Ë b?Ðu?Åv —œ dÐ ¨b²¹«Åv ¨b¹¬Åv Ë« Æb½d¹cáÐ «—gOÄ UNðb UOK ʬ t XÝ« v²IOIŠ s¹« Ë Ábý `¹dBð åXIKš È«b²Ð«ò —U³Žœu?Ð Áb?O?Ý— e?O?½ ÊU½¬ XÝœ tÐ ¨ÊUOu tÐ fuÄ tU½ t ÊU“ ʬ “« ªœuÐ t²šu¬XÝ« s¹« Ábý ÕdD UOKÅs¹«ÅÈ«dÐ t v«RÝ U« Æ©±∂∫¥ ª±∏≠±µ∫± ÊUOu®ÂdË ÃöŽ UNMð t «dÇ øœ«œ b¼«uš œË—Ë Á“Uł« `O tÐ Ë œuAÖ b¼«uš «— —œ U¹¬ tÆXÝ« ÁœU²¹« dE²M —œ dÐ t XÝ« Èb½Ë«bš œb− ‘d¹cÄ ¨ÊœuÐpðÅpð tÐ Ë« »UDš øb½UÅv d `O XÝ«uš—œ qÐUI —œ r¼ “UÐ UOK U¹¬ÊUO×O pð pð ‘—uEM åv dÖ«ò b¹uÖÅv v²Ë «d¹“ ¨XÝ« UOK ÈUCŽ«—u tÐ —«b½UL¹« hý ¨bMJ½ —«bA¼ s¹« tÐ vNłuð UOK XOK dÖ« v²Š ÆXÝ«t?Ðuð tÐ bO« “« È«Åt½UA½ ¨tOœuzô ÈUOK —œ t v½U ÂU9 tÐ Æb½«uðÅv Èœdv¼U~¹Uł ∫XÝ« Áœ«œ ÁbŽË «— UNý«œUÄ s¹d²¼uJýUÐ ¨≤±\≤∞ U¹¬ —œ ¨býUÐ UN½¬ —œ°v½ULݬ Xð dÐ v½UJ Ë vN« XUO{ —œ±∫∏≠±∫¥ÁœdÄÏÂËœ UOK ÈUN$—b½uýÅv ÁœuAÖ dN XH¼œ«bŽ« vMFÁœdÄ —œÏg¹UNÝ—œ “uœ Ë »uš vLKF bM½U t½u~Ç ”bIÅ»U² t r¹b¹œ ‰Ë« ö?U «— ʬ Uð bMÅv —«dJð nK² ÈU¼ÅÁuOý tÐ U¼—UÐ Ë U¼—UÐ «—ÎÆœ“u?UOÐ U tÐ ÊU?A?½ v?²??¹U?Ð d?²?A?OÐ tÇ d¼ —«dJð fÄ ¨býUРʬ XOL¼« t½UA½ ÈeOÇ —«dJð dÖ«ÆbýUÐ vÝ—œ d¼ d²AOÐ XOL¼« ÁbM¼œÁœd?Ä —œ d?J?H?ð “d?Þ s¹« ÈdO~OÄÏö?J?A? v?C?F?Ð —UÇœ «— U ‰UŠ d¼ tÐ ¨ÂËœ ’U?š ÁU?Öb?¹œ p?¹ “« U?¼—«d?J?ð s¹« t½u~Ç »U² s¹« —œ rOMO³Ð ‰UŠ Æœd b¼«ušÈU?¼u?~?« “« g?O?Ð v?²?Š Èœb?Ž ÈU?¼u?~« t bÝ—Åv dE½ tÐ sOMÇ Æb½—«œ XOL¼«—œ «d?Ç t? b?O?ýU?Ð Áœd? V?−Fð XÝ« sJ2 Æb½«ÅÁbý —«dJð Èd¹uBð U¹ v½U²Ý«œÆb½«ÅÁbý d– v¹UðÅXH¼ ÈU¼ÅÁËdÖ —œ UNŠË— Ë ÊUÖ—U²Ý ¨UNž«dÇ ¨U¼UOK ¨‰Ë« ÁœdĉU?Ð g?ý «b? d¼ t —«b½Uł —UNÇ Ë dOÄ —UNÇ Ë XOÐ UÐ UNMð t½ eO½ ÂËœ ÁœdÄ —œd?N? X?H?¼ U?Ð È—U?u?Þ Ë ⁄«d?Ç X?H¼ “« Èd~¹œ ÁËdÖ tJKÐ ¨r¹uýÅv tł«u b½—«œt?Ð t?Ç ¨œ«b?Ž« d?~?¹œ “« v?Ö—e?Ð t?Žu?L?−? U?Ð œu?š v?Ý—d?Ð t«œ« —œ Ë œuýÅv Áb¹œÁd?“Ë— v?Öb?½“ —œ U? Ær?¹u?ýÅv ËdÐË— Vd tÇ Ë ÁœUÝ —uÏœ«b?Ž« s?OÐ œuš ôuLF t È—U¬Îö¦® åøœ«bFð tÇò dOE½ vðô«RÝ aÝUÄ —œ Ηœ d{UŠ dH½ ±∞∞∞ b?M?²??¼ ·d? ‘—U?L?ý “« d?O?ž Èe?O?Ç d~½UOÐ t s¹œU/ œ«bŽ« Ë bM¹¬Åv ©tKłÊUNł —œ UOK ∫‰Ë« Áœdĵ∞

Page 27

ö¦®ÎtHýUJ »U² —œ —uc œ«bŽ« Ær¹uýÅv qzU e¹U9 ©œU¹“ vMF tÐ —UÐ ±∞∞∞ œ«b?F?ð 7??½«œ “« X?Ý« s?J2 bMÇ d¼ ¨b½—«œ È—U¬ Ë vý—ULý ÂuNH —b½ tÐœ—u —œ XOF{Ë s¹« Ær¹uý bMÅÁdNÐ v½UŠË— ÁUÖb¹œ “« UNUÐ Ë Ê«—«b½Uł Ë Ê«dOÄ“« v?A?¹U?/ q?J?ý t?Ð U?$ È«d?Ð «b?š t?A?I?½ t? U?$¬ ¨bMÅv/ ‚b oO²ŽÅbNŽr?¹—«œ —U?E²½« t Èu×½ tÐ ¨œuýÅv ‰U³½œ qOz«dÝ«ÅvMÐ v¹—Uð Ë vKLŽ ÈU¼ÅtÐd&v¹—Uð rJ× b¼«uý “« vAÐ Ê«uMŽ tÐ b½—«œ vý—ULý t³Mł t oO²ŽÅbNŽ —œ œ«bŽ«Áb¹œdÖ qU eO½ «bš tAI½ ¨ÁbOÝ— ‰UL tÐ ÊU“ t ÊuM« vË ÆbMýUÐ Ábý d–«d?O?ŁQ?ð Ë v?½U?ŠË— Âu?N?H? œu?š Èd?¹u?B?ð ÊU?Г ÈU?M?ž U?Ð t?H?ýU?J? »U² Ë XÝ«t³Mł tJ½¬ “« gOÐ ¨ÂU—« Ë œ«bŽ« vÐU² sOMÇ —œ ÆbMÅv ÊUOÐ «— ʬ ‰uLýÅÊUNłÈU?¼u?~« s¹« t XÝ«bOÄ Õu{Ë tÐ Ë b½—«œ s¹œU/ t³Mł ¨bMýUÐ t²ý«œ vý—ULýsOMÇ ÁœUH²Ý« ¨œuÐÅv s¹« “« dOž dÖ« t «dÇ b½—«œ ÈœU¹“ XOL¼« ¨s¹œU/ ÈœbŽÆXý«œÅv/ vð—Ëd{ Ë tOłuð êO¼ UN½¬ “« œU¹“—œ t?²?ýd —UNÇ Âb¹œò øœœdÖÅvdÐ UN½¬ vMF tÐ œ«bŽ« s¹« œ—u —œ U qJAtýuÖ —UNÇÏvÝUŠ« eO½ U ¨©±∫∑® åb½—«œÅv“UÐ «— sO“ œUÐ —UNÇ ¨ÁœU²¹« sO“ ÈUNÐU² —œ u−²ł UÐ bM¼«ušÅv t rOMÅv «bOÄ ÊUГ tÐ UMý¬U½ ÊUOł—Uš bM½UL¼—«dJð Vðd —uÞ tÐ »U² s¹« —œ UMŠu¹ t⽬ dOE½ vðULK vMF tÐ UG @M¼dUL²Š U UMŠu¹ dE½ tÐ t XÝ«bOÄ sOMÇ Æb½d³Ð vÄ bMÅvÎË« t «— vzU¼eOÇ b¹UÐ ÆrOM „—œ t²U¹—œU?ÝU?Ý« «— t?H?ýU?J? Ë t?²ý«cÖ dð«d s¹« “« «— UÄ t b½«ÅÁœuÐ v½«dHÎv?zU?LF ÁbŽË tHýUJ œuš ÆbýUÐ XÝ—œ b½«uðÅv/ Xý«œdÐ s¹« vË ¨b½«Åt²½«œ v{U¹——«e?Ы U?N?M?ð Ë b¹U/ —UJý¬ v×O sðËd ÊUÖbM½«uš dÐ «— œuš —«dÝ« t b¼œÅv—œ v?B?B??ð g?½«œ t?½ Ë v?{U?¹— ⁄u?³?½ t?½ ¨—«dÝ« s¹« tÐ ÊœdÐ vÄ È«dÐ “UO½ œ—u“« t? r?O?ýUÐ Vþ«u b¹UÐ s¹«dÐUMÐ ÆXÝ« åœUNýò Ë åÂöò UNMð tJKÐ ¨a¹—UðÁ—UÐ —œ «bš t⽬Ïs¹« tÐ ¨‰U¦ Ê«uMŽ tÐ Ær¹Ëd½ dð«d t²HÖ U tÐ ÂU—« Ë œ«bŽ« ÂuNH ·dF ¨¥∫∑ —œ ±¥¥\∞∞∞ œbŽ bMMÅv ‰ôb²Ý« všdÐ t bOM tłuð ÈbMÐÅlLł≥ ¨”bIÅV² o³Þ dÐ t bM¹uÖÅv ÊU½¬ ÆXÝ« `O ÈUOK Ê«—«b½UL¹« vU9ʬ o¹dÞ “« «bš t UOK vMF¹ ≥™¥Ω±≤ Ë UO½œ U¹ gM¹d¬ œU/ ¥ ¨XÝ«bš œbŽO??K??U?? v??M?F?¹ ±∞ Ë U??O?K? q? v?M?F?¹ ±≤™±≤Ω±¥¥ ªb?M?Åv? —U? U?O?½œ —œÒªX?Ω±¥¥\∞∞∞ ¨Èb?F?Ð t?Ý X?O?K?U vMF¹ ≥ Ê«uð tÐ ±∞ U¹ ±∞™±∞™±∞Ω±∞∞∞Æʬ XOKU —œ UOK vU9 vMF¹ ¨©±≤™±≤® ™ ©±∞™±∞™±∞®v?²?Ë ÆX?Ý« ËU?H?²? U?N?½¬ vF«Ë dOHð UÐ ‰UŠ d¼ tÐ ¨vzU¼UŽœ« sOMÇ —UNþ«b?¹U?ý ør?O?Ýd?á?Ð «— ʬ q?O?œ r?¹—«œ o?Š ¨åX?Ý« v?M?F? Ê«b?Ð s?¹«ò ∫œu?ýÅv t²HÖvË b½«bÐ “U− «— ‚u Y×Ð ’uBš —œ s¹dH U«b« “« všdÐ ”bIÅ»U²œbŽ b¹UÐ «dÇ ød~¹œ vMF ≥´¥ Ë b¼œÅv vMF p¹ ≥™¥ b¹uÖÅv U tÐ U− —œÈU¼ÅåÁœò “« p¹ «b øfJŽdÐ t½ Ë ¨tÝ Ê«uð tÐ ±∞ œbŽ Ë bÝdÐ ≤ Ê«uð tÐ ±≤ÈUN½Ud ¨dB ÈU¹öÐ øXÝ« XOKU È«dÇ Ë ÊuÇ vÐ œU/ ”bIÅ»U² —œ ×bMt?½U?A?½ q?O?$« —œ —u?c ÊUO«cł Ë qOz«dÝ« VKÞÅt¹e& q¹U³ ¨oO²ŽÅbNŽÏtÇ d¼ t½UA½ bMýUÐÏ°bM²O½ XOKU t?M?O?“ t?Ð U?M?Ð d?Ö« t XÝ« s¹« rOzu~Ð t½UœU rO½«uðÅv t ÈeOÇ UNMðϨ7 Ud ¨býUÐ UOK q d~½UOÐ ±¥¥\∞∞∞ œbŽÎ◊U³ð—« jÝuð t²³« t XÝ« ÈdOHð X¹uIð ”bIÅ»U² vÝUÝ« ÈU¼ÅÁb¹« všdÐ Ë ©±∞ Ë ¥ \≥® œ«bŽ« “« vCFÐ sOÐÆœuýÅvÁœd?Ä —œ t? r¹“«œdÄÅv ÈœbŽ tÝ vÝ—dÐ tÐ qU ◊UO²Š« UÐ U−M¹« —œ s¹«dÐUMÐtÐ t b½uýÅv qzU UN½¬ È«dÐ vLO¼UH ”bIÅV² U¹¬ rOMO³Ð Uð b½«ÅÁbý d– ÂËœÆdOš U¹ rOÝdÐ œ—«œ dE½ —œ U È«dÐ tHýUJ ÁbM¹u½ t vLOUFð „—œUOK ÈUN$— ∫ÂËœ Áœdĵ≤µ≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 28

©¥∫¥® —UNÇ Ë XOÐ ©n«sOL¼ Áb¬ ÊUO tÐ Èd– —UNÇ Ë XOÐ œbŽ “« t ”bIÅ»U² —œ vzUł UNMðbM²¼ «bš Xð œdÖ«œdÖ t v½«dOÄ œ—u —œ t XÝ« tHýUJ »U² ¥ »UÐ —œ UłXÝ« Ábý Á—Uý« œbŽ s¹« tÐ —UÐ gý±U³ðd Áœ“«Ëœ œbŽ ‰UŠ d¼ tÐ ÆÎ Ë Ábý —«dJðÁœ“«Ëœò Ë åq?O?z«d?Ý«Åv?M?Ð j?³?Ý Áœ“«Ëœò —ˬœU?¹ t?J?M?¹« eł bMÅv/ U tÐ vJLdÐ ‰uÝ—Ò«— «bš dNý 7 s¹« —œ Æb½«ÅÁb¬ ±¥≠±≤∫≤± —œ r¼ ‚UHð« tÐ t XÝ« åÁʬ ÈU¼—«u¹œ dÐ Ë åqOz«dÝ«ÅvMÐ j³Ý Áœ“«Ëœò ÂU½ ¨Ê¬ ÈU¼ÅÁ“«Ë—œ dÐ t rOMOÐÅvdÐ ‰uÝ— Áœ“«Ëœò ÂU½Ò◊U³ð—« r¼ UÐ dE½ s¹« “« åÁœ“«Ëœò Ëœ s¹« ÆXÝ« Ábý pŠ åÁÆXÝ« Ábý UMÐ ÊU½¬ dÐ VOðdð tÐ b¹błÅbNŽ Ë oO²ŽÅbNŽ —œ «bš Âu t b½—«œÁœd?Ð ÂU?½ åÊ«d?O?Äò Ê«u?M?Ž U?Ð dH½ —UNÇ Ë XOÐ s¹« ¨œ—«u ÂU9 —œ t U$¬ “«UuLŽ tLK s¹« tJM¹« tÐ dE½ Ë b½«ÅÁbýÎv v²Ý tÐ ¨XÝ« UOK Ê«d³¼— vMF tÐ ÊU?“ —œ t?Ç Ë `?O?? “« q?³? t?Ç ¨«b?š ÈU?OK q ·dF ÊU½¬ t Xd¹cÄ Ê«uðÆbMýUÐ `OU?ð U?OK t «dÇ ¨œ—«b½ ÈœU¹“ Ê«—«bdÞ UOK œU/ Ê«uMŽ tÐ œbŽ s¹« dOHðb?¼«u??½ ÊU?L?ݬ —œ «b?š —uCŠ —œ ¨dÝ dÐ ÃUð Ë bOHÝ tUł UÐ È—Ë«œ “Ë— “« bFÐUOK ¨tKŠd s¹« —œ Ë œuýÅv Á—Uý« “Ë— ʬ tÐ »U² dš«Ë« —œ t U$¬ “« Ë XA½Ê«u?ðÅv? s?¹«d?ÐU?M?Ð ¨X?Ý« @?M?ł ‰UŠ —œ sO“ dÐ ÊUMÇ r¼ tJKÐ ÁbA½ “ËdOÄ “uM¼œ«d?¹« s?¹« Æb?M²¼ v½ULݬ «œułu d~¹œ U¹ ÊU~²ýd d~½UOÐ åÊ«dOÄò t XHÖtÐ tJKÐ XÝ« vLJ× ”UÝ« È«—«œ t dÞUš s¹« tÐ t½ œ—«œ «— Êbý ÕdD ‘“—«t?²??łd?Ð «— t?H?ýU?J? ‘—U~½ ÊU“ vÐœ« —U²šUÝ tÐ ◊uÐd r¼UHðÅ¡uÝ t qOœ s¹«tÐ b¹Uý Ábý Áœ«œ ÊUA½ UMŠu¹ tÐ t vF¹UË VOðdð t Xý«œ tłuð b¹UÐ Æœ“UÝÅvö« œ—«u všdÐ —œ v²Š Ë býU³½ v¹—Uð ŸuË VOðdðÎv¹—Uð VOðdð “« b½«uðÅv/ U?«e?« åÊ«d?OÄò —u d¼ —œ ÆbM ÈËdOÄΓ« Æb?M?²??O?½ bM“ËdOÄ ÈUOK d~½UOÐ åv?½U?L?ݬ ÈU?N?¹U?łò —œ b?M?Ç d?¼ U??O?K? Ê«uMŽ tÐ U t r¹“u¬Åv ∂∫≤ ÊUO«“« ‰UŠ sOŽ —œ vË rO²¼ sO“ ÈË— dÐ @Mł ‰UŠ —œ ©v½UŠË— XOF«Ë —œ vMF¹®U?I?O?œ ∂≠µ∫± t?H?ýU?J —œ r¼ UMŠu¹ œuš Ær¹«Åt²A½ `O UÐ q³Οu?{u s¹« tÐ ÆXÝ« Áœu/ Á—Uý«©µ∫¥® XH¼ ©»fJŽ dÐÂU½ åXH¼ò œbŽ “« U¼—UÐ ”bIÅ»U² dÝ«dÝ —œ ¨—UNÇ Ë XOÐ œbŽ —U³Ž bM½U XÝ—œ ¨XÝ« XOKU œU/ XH¼ œbŽ ¨XMÝ o³Þ dÐ ÆXÝ« Ábý ÁœdÐt?Ð Ê«u?ðÅv ÆXÝ« UO½œ ÈUNÝu½UO« ÂU9 tÐ dHÝ vMF tÐ t åU¹—œ XH¼ ÊœuLOÄòv?Ý—d?Ð v?Ë ¨b?ýU?Ð t?¹d?E?½ s?¹« b¹R t œu/ Á—Uý« ”bIÅ»U² “« ‰U¦ s¹bMÇU?uLŽ ¨”bIÅ»U² —œ ×bM ÈU¼åXH¼ò oOœÎÁb?M³¹d ÈU¼ÅÁb¹« “ËdÐ Vłu ÆœuýÅvUuB v¹UðÅXH¼ ÈU¼Åt²Ýœ vË œ—ušÅv rAÇ tÐ Uł tL¼ XH¼ œbŽ bMÇ d¼ÎU¼“Ë— ∫b½«Åt²— —UJÐ bMMÅv nOuð «— oO²ŽÅbNŽ v³¼c ÈU¼ÅsOz¬ t v½u² —œtÐ U¼—UÐ Ë U¼—UÐ ¨Êuš Ë sžË— Ë »¬ ÊbOýUÄ ¨v½UÐd U½«uOŠ Ë UN×Ðc ¨UNUÝ ËrO½«œÅv «— s¹« UNMð vË ÁbA½ t²HÖ —U s¹« qOœ Æb½«ÅÁbý d– vzUðÅXH¼ —uÈ“U?Ð œu?š o?U?š U?Ð Ë« ◊U³ð—« Ë dAÐ vÝUÝ« ÈUN²OUF —œ vLN gI½ œbŽ s¹« t‘d²Ö eO½ ÊU½« vŽUL²ł« jЫ˗ tÐ V¼c tDOŠ “« œbŽ sOL¼ œdЗU ÆbMÅvtA¹— XH¼ œbŽ ∫XÝ« t²U¹Ïs¹« “« Ë XÝ« bMÖuÝ È«œ« È«dÐ Èd³Ž Á˛«Ë s¹d²LN —œ ÁËöŽ tÐ Æœ—«œ —«d XH¼ ”bI œbŽ ”UÝ« dÐ ÊU½« Ëœ sOÐ qÐUI² œUL²Ž« Ë—g?M?¹d?¬ È«d?Ð «b?š —U? ∫r?¹uýÅv ËdÐË— œbŽ s¹« UÐ g¹«bOÄ »U² t×H sOË«t?½UÖ—UNÇ Ë XOÐ UI³Þ ≠±Ït? X?Ý« dOHð s¹« b¹R ©≤¥ »UÐ a¹—«uð ‰Ë«® ÊUM¼U ÁbM¹U/ dOÄ —UNÇ Ë XOÐÏÆbMMÅv g²ÝdÄ b³F —œ «— Ë« t bM²¼ «bš Âu UOK ÈUN$— ∫ÂËœ Áœdĵ¥µµtHýUJ ÂUOÄ

Page 29

ö³ Ær²H¼ “Ë— —œ v«—¬ Ë “Ë— gý —œ ÊUNłÎt½u~Ç t r¹bý Ÿu{u s¹« tłu² ¨œË—Åv? s?O?Ð “« Z?¹—b?ð t?Ð a?¹—U?ð v×DÝ È«b Ë dÝ t —uÞ ÊUL¼ ¨tHýUJ —œÆœuýÅv “«b½«ÅsOMÞ t½U~²H¼ @M¼¬Å»d{ ÊUL¼ UÐ X¹bЫ vIOÝuÆX?Ý« s?O?M?Ç t? r?O?½«œÅv? «— s¹« UNMð Ë ÁbA½ t²HÖ eO½ d« s¹« qOœ r¼ “UÐ Ë—œ t XO½ „œu ʬ UNMð Æb½—«œ —U Ë dÝ XH¼ UÐ tL¼ ŸUL²ł« Ë s¹œ ¨gM¹d¬t?J?K?Ð ¨X?Ý« ëu?« d?¹U?Ý “« d?²?Ö—e?Ð Ãu? s?O?L?²?H?¼ U¹¬ t bMO³Ð Uð ÁœU²¹« qŠUÝU?L?F? s¹« “« tUœuš ÈUN²uJŠ —œ Ê«—«bL²ÝUOÝ Ë U¼ÅÁU~A¹U“¬ —œ Ê«bMLA½«œs?¹« t?Ð X?³??½ Èe?O?¬—«d?Ý« g?M?«Ë s?O?M?Ç b¹UÐ ÊU½« l³Þ «dÇ t bM²¼ dOײXŠ«d²Ý« Ø—U È«dÐ vzu~« d¼ qÐUI —œ t U$¬ Uð ¨b¼œ ÊUA½ t½U~²H¼ U½UÝu½X?¼ s¹« ‰UL²Š« U¹¬ Æb¼œÅv ÊUA½ XËUI býUÐ Á“Ë— XH¼ ÁbŽU “« ×Uš tt?½UA½ tJKÐ åXOU9ò d~½UOÐ t½ åXH¼ò tÏ‘œdÖ È«—Ë —œ øbýUРʬ å«–ò t rOÝ—Åv t−O²½ s¹« tÐ vK« r²¹— p¹ —«u²Ý« ÈUNUÖ È«—Ë —œ Ë vIOÝu ÈUN²½d~½UOÐ XIOIŠ —œ UOݬ ÈUOK XH¼ dÖ« åÆrOMOÐÅv t XÝ« sOL¼ —u« XFO³Þòv?F?«Ë ÈU??O?K? ·d?F? d?²?A?O?Ð t? XÝ« qOœ s¹« tÐ bM²¼ ÂUŽ —u tÐ UOKd?N XH¼ ¨bM¼œÅv ÊUA½ «— UOK XOF«Ë ¨tU½ XH¼ dÖ« Ë UOK q Uð bM²¼t ÂUł XH¼ Ë U½d XH¼ œ—u —œ XÝ« sOMâL¼ ÆbM²¼ UO½œ XOF«Ë d~½UOÐ eO½t½UA½ÏÆbM²¼ Ë« U¼ÅÈ—Ë«œ XOF«Ë fáÝ Ë «bš ÈU¼—«bA¼ XOF«Ë œ— «¹s? u?— ¼Oê? ÝR?«‰ Ë «¹d?«œÈ «“ ¹u?ŠMU? /v?Åðu?«Ê ÖdX? t? Öu?¹U? Ðtu—ðv ÝUš²~v¨ ²UÐv 2Ku «“ ¼HXżU ½uý²t «ÝXÆ ¼LUÊ Þu— t œ—«ÂŽu¹UÊöÝOp «½~K²UÊ ŽUœ œ«ý²Mb ²UÐNUÈ šuœ —« Ðt u— «ýFU— ÐvÅUOt ÄMZ¼−Uzv ÐMu¹?Mb¨ Ë ½Oe ýFd«È d«½uÈ t? œË ÐO²vżUÈ UOtÅœ«— ýg ¼−U?zvvŽuý²Mb¨ «¹s UOtżUÈ ¼HX? ¼−Uzv ²U» JUýHt ½Oe {d»Å¬¼M@ Þ³OFvb«È šb«ÝXÆ Š²v œ— ×MtżUzv «“ JUýHt t Ðt d«ŠX Ðt «łe«È dŽvðIOr ½AbÁ Ðt? šuÐv vÅðu«Ê œ¹b t HNu «“ Þd¹o ðI?OrÅÐMbÈżUÈ ¼H²~U½tÐN²d Ah vÅýuœÆ©±∫∑ ª∂∫¥® —UNÇ ©ÃË —ULýÅXA~½« Áb¬ ”bIÅ»U² —œ å—UNÇ Ë XOÐò bŽ t vðUFœ œ«bFðvUL²Š« s¹œU/ vMF Ê«uðÅv t¹UI s¹« “« ÆXÝ« œU¹“ —UOÐ åXH¼ò œbŽ œ—u —œÆbMÅv ‚d Ÿu{u å—UNÇò œbŽ œ—u —œ vË Æœu/ „—œ tłË s¹d²NÐ tÐ «— UN½¬‰Ë« ¨œ—«œ œu?łË q?J?A? Ëœ ’u?B?š s?¹« —œ v?Ë X?Ý« œU?¹“ U?N?½¬ œ«b?F?ð bMÇ d¼“« tJM¹« ÂËœ Ë bM²¼ vý—ULý pO«b Ë s¹œU/ pO«b t t²J½ s¹« 7½«œÆr¹“uUOÐ XÝ« —«d ÈeOÇ tÇ s¹œU/ ÁËdÖÐtÅŽMu«Ê ¦U?‰ òÐe ÇNU— ýUŒå œ— —ƒ¹UÈ œ«½OU‰ ®∏∫∏© —« œ— ½Ed Ð~?Od¹bÆýUŒÅ¼U œ— «¹M−U ¹FMv ÄUœýU¼U½v t łU½AOs «ÝJMb— ýb½b¨ «U ¬¹U «¹s òÇNU—åłe «¹s òÇNU— ÄUœýUÁå FMv œ¹~dÈ ½b«—œø ¹U —ƒ¹UÈ ÄDd” œ— «ŽLU‰ ∞±∫±±¨—ƒ¹UÈ ÝHdÁÅ«È t Ðt ÇNU— Öuýt Ð?²t ýbÁ «“ ¬ÝLUÊ Ðd “Os ¬Ë¹e«Ê Ðuœ Ë œ—¬Ê «“ ¼d łU½u— Šd«Â ÖuýX Ëłuœ œ«ýXÆ ÝHdÁ ½AU½tÏ œ½OUÈ «²NU «ÝX¨ «U ¬¹UÇNU— Öuýt¨ Þ³o ðHOd Ðdšv Hd¹s¨ /Uœ œ½OU «ÝX ¹U dUÎ Ðt «¹s œOq t«¦d ÝHd?ÁżU ÇNU—ÅÖuýt ¼?²Mbø ÇMOs òÇN?U—å¼Uzv Lp “¹U?œÈ Ðt ðHOd Ëœ—„ ¬½NU œ— ²U» JUýHt /vÅMb Ë ÐU¹b FMv ¬Ê —« œ— łUÈ œ¹~dÈ ł²−uMOrÆÆbM¹¬Åv tM× ÈË— tÐ U−M¹« —œ —UÐ sOË« È«dÐ tHýUJ ÈU¼å—UNÇò s¹d²LNË v?K?« X?Nł —UNÇ tÐ UMÐ ÆXÝ« UO½œ —uEM bMýU³½ tÇ Ë bMýUÐ s¹œU/ tÇ UNM¹«U tL¼ ‰u³ œ—u Ë Áb¬ ÊUO tÐ sÝ UN½¬ “« ”bIÅ»U² —œ t ÊULݬ œUÐ —UNÇÆrOMÅv vÖb½“ ʬ —œ t XÝ« vzUO½œ ·dF —UNÇ t r¹—«b½ Èb¹œdð ¨X¼ eO½UOK ÈUN$— ∫ÂËœ Áœdĵ∂µ∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 30

U?²FO³ÞΨb?½—«œÅv? ÁU?~½ «— U¼œUÐ Ë b½«ÅÁœU²¹« sO“ týuÖ —UNÇ —œ t v½U~²ýd Æ©±∫∑® XÝ« —UNÇ eO½ ÊU½¬ œ«bFðÐU «¹s ðuOn ¬¹U ÐU¹²v ¼LOs HNu —« œ— u—œ òÇNU— ułuœ “½bÁå cu— œ—¥∫∂ Ðác¹d¹r?ø œ— «¹s u— ½U ¬½NU ÐO?A²d Ðt U L?p šu«¼b dœ ðU ðF?b«œýUÊÆý³Ot ¼LOs òułuœ« “½bÁå —« ŠeOU‰ ½³v œ— «ËOs —ƒ¹UÈ ŠOdÅ«½~Oe šuœ AU¼bÁdœ ®Še?OU?‰ ÐU» ±© Ë ¼d? ÇMb? ułu?œ«ðv ÐU? ýg ÐU?‰¨ Ýd«O?s —ƒ¹U?È «ýFO?U —«ðb«Žv vÅMMb ®«ýFOU ÐU» ∂© «U «¦d? ðuOHNUzv t «—«zt ýbÁ¨ ÐU ułuœ«ðv tŠeOU?‰ œ— —ƒ¹UÈ šuœ œ¹bÁ Ðu?œ Ë œ— łUÈ œ¹~dÈ ¬½N?U —« dËÐOUÊ ½U?ObÁ ®ŠeO?U‰∞±∫∞≤© ¼Lu?«½v œ«—½bÆ dËÐOU?Ê ²U»ÅIb” ÐU? ðBu¹dÈ t «“ ¬½NU? Ðt u—ÐâtżUÈ šáKtÅ«È t œ«—«È ÐU‰ Ë u—ðv Öuý²Uu «—«zt vÅýuœ ðHUË ÐOU— œ«—½bÆdËÐOUÊ ułuœ« Äd ¼O³X Ë ¼uMUv ¼²Mb t ½AU½tżUÈ UÐq —ƒ¹X ŠCu— šb«vÅÐUýMbÆ ÐMUÐd«¹s Ë²v vÅšu?«½Or t šb«Ë½b òÐd dËÐv Ýu«—ýbÁ ÄdË«“ /uœ ËÐd? ÐUN?U?È ÐUœ ÞO?d?«Ê dœå ®e?u?— ∏±∫∞±©¨ «—ð³U?Þv? ÐOs? ÇN?U— u?łu?œ “½bÁ œ—JU?ýHt? ¥∫∂ Ë ÇNU— ÐU?œ œ— JUýH?t ∑∫± A?U¼bÁ v?ÅMOr?Æ Uœ«Â t? Ðt ¹Uœ œ«ý²?tÐUýOr Þ³O?FX œ— Ë«l ÝUš²U— ÐOJd«½v? «ÝX t «“ ŽLq ÐvÅËHtÏ šb« ŠdX? œ«—œ¨vÅðu«Ê «¹s ułuœ« dËÐv —« òÞ³OFXå ÐMUOrÆ œ— ¼d u—¨ dËÐOUÊ —« vÅðu«ÊÐOU?½~d ÇO?eÈ œ«½X? t Äu?f —Ýu‰ ¬Ê —« òu?Ò ÝdbÈ Ë «u?¼OX šb?« «“ ŠOs¬d?¹Mg? ŽUr? t Ðt? ËÝOK?t U?—¼UÈ «Ë N?LO?b?Á Ë œ¹bÁ v?Åýuœå ®—ËO?UÊ ±∫∞≤©vÅšu«½bÆ ýU¹b ÇNdÁżUÈ ¬½UÊ ®JUýHt ¥∫∑ª ŠeOU‰ ±∫∞±© ½AUÊÅœ¼MbÁÏ ³d¹Uzv¨b—¨ ŠJLX Ë ŽELX šb« Ë ÇALUÊ ÐOALU—ýUÊ ÐOU½~d ½EU— œOo Ë ÐvÅËHt«Ë Ðd 9Uv? ÐANU?È šKIX ÐU?ýMbÆ Äf ÐN?²d «ÝX t? ðFb«œýUÊ ÇN?U— ÐUýb ðU? ÐUÇNU— łNX «Kv Ë ÇNU— ÖuýtÏ “Os DUÐIX œ«ý²t ÐUýMb Ë Ðt «¹s šUÞd /Uœ öšb« ¼²Mb ¼LUÊ Þu— t ÐOX Ë ÇNU?— ÄOd /Uœ KOUÈ šb« v ÐUýMbÆ∫œuýÅv ÁœuAÖ ÂËœ ÁœdÄ ≠±©±¥∫µ≠±∫¥® XÝ« XIKš ed `O١:٤ﺎﻧ ﻪﻛ مﺪﻳد ﻦﻳا زا ﺪﻌﺑزاورد هﺎﮔنآ و ﺖـﺳا هﺪﺷ زﺎﺑ نﺎﻤﺳآ رد ىاهر لوا زاوآﺮﻛ نﻮﭼ ﻪﻛ مدﻮﺑ هﺪﻴﻨﺷ ﻪﻛ اﺮﮕﻳد ،ﺖﻔﮔﻰﻣ ﻦﺨﺳ ﻦﻣ ﺎﺑ ﺎﻧرﺎﺑرﻮﻣا ﺎﺗ ﺎﳕ دﻮﻌﺻ ﺎﺠﻨﻳا ﻪﺑ» :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ هر ىدﻮﺷ ﻊﻗاو ﺪﻳﺎﺑ ﻦﻳا زا ﺪﻌﺑ ﻪﻛ ا«.ﻢﻳﺎﻤﻨﺑ ﻮﺗ ﻪﺑ٢نآ ﺮﺑ و ﺖﺳا ﻢﺋﺎﻗ نﺎﻤﺳآ رد ﻰﺘﺨﺗ ﻪﻛ مﺪﻳد و مﺪﺷ حور رد رﻮﻔﻟاﻰﻓ .ىاهﺪﻨﻨﻴﺸﻧ ﺖﺨﺗ≥رﻮـﺻ رد ،هﺪﻨﻨﻴﺸﻧ نآ وﻖﻴﻘﻋ و ﻢﺸﻳ ﮓﻨﺳ ﺪﻨﻧﺎﻣ ،تﺰـﻗسﻮﻗ و ﺖﺳاﺮﮔ رد ﻰﺣز ﻪـﺑ ﺖـﻫﺎـﺒﺷ ﺮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺨﺗ دﺮﻣراد د د¥وﺮﮔادﺮﮔرﺎﻬﭼ و ﺖﺴﻴﺑ ﺎﻬﺘﺨﺗ نآ ﺮﺑ و ؛ﺖﺳا ﺖﺨﺗ رﺎﻬﭼ و ﺖﺴﻴﺑ ،ﺖﺨﺗ دراد ﺮﺑ رد ﺪﻴﻔﺳ ىاﻪﻣﺎﺟ ﻪﻛ ﺮﻴﭘىﺎـﻬﺟﺎﺗ نﺎﺸﻳا ﺮﺳ ﺮﺑ و مﺪﻳد ﻪﺘﺴﺸﻧ ﺪﻧ .ﻦﻳرزµﺮﺑ ،ﺖﺨﺗ زا ور و ﺎﻫاﺪﺻ و ﺎﻬﻗﺮﺑ ﺎﻫﺪﻋﺮـﭼ ﺖﻔﻫ و ؛ﺪﻳآﻰﻣﻦﻴﺸﺗآ غا .ﺪـﻨـﺷﺎـﺑﻰـﻣ اﺪﺧ حور ﺖﻔﻫ ﻪﻛ ﻪﺘﺧوﺮﻓا ﺖﺨﺗ ﺶﻴﭘ∂،ﺖـﺨﺗ ﺶﻴﭘ رد وﺮـﮔ و ﺖـﺨـﺗ نﺎـﻴـﻣ رد و رﻮﻠﺑ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻪﺸﻴﺷ زا ﻰﻳﺎﻳردادﺮـﮔرﺎـﻬﭼ ﺖﺨﺗ د .ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺮﭘ نﺎﻤﺸﭼ ﻪﺑ ﺲﭘ و ﺶﻴﭘ زا ﻪﻛ ناﻮﻴﺣ∑ﺮﻴﺷ ﺪﻨﻧﺎﻣ لوا ناﻮﻴﺣ ورﻮـﺻ مﻮـﺳ ناﻮـﻴﺣ و ؛ﻪﻟﺎﺳﻮﮔ ﺪﻨﻧﺎﻣ مود ناﻮﻴﺣ و ؛دﻮﺑنﺎـﺴـﻧا ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻰﺗرﺎﻬﭼ ناﻮﻴﺣ و ؛ﺖﺷادﺮﭘ بﺎﻘﻋ ﺪﻨﻧﺎﻣ م.هﺪﻧ∏راد لﺎﺑ ﺶﺷ ﺎﻬﻧآ زا ﻰﻜﻳ ﺮﻫ ﻪﻛ ناﻮﻴﺣ رﺎﻬﭼ نآ وﺮﮔ ،دادﺮﮔنورد و دسوﺪﻗ سوﺪﻗ» ﱳﻔﮔ زا ﺪﻨﺘﺴﻳاﻰﳕ زﺎﺑ زورﻪﻧﺎﺒﺷ و ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺮﭘ نﺎﻤﺸﭼ ﻪﺑ «.ﺪﻳآﻰﻣ و ﺖﺴﻫ و دﻮﺑ ﻪﻛ ﻖﻠﻄﻣ ردﺎﻗ ىاﺪﺧ ﺪﻧواﺪﺧ ،سوﺪﻗπنآ نﻮﭼ وز دﺎﺑﻵاﺪﺑا ﺎﺗ ﻪﻛ ﻰﻨﻴﺸﻧﺖﺨﺗ نآ ﻪﺑ سﺎﭙﺳ و ﻢﻳﺮﻜﺗ و لﻼﺟ تﺎﻧاﻮﻴﺣهﺪﻧ ،ﺪـﻨﻧاﻮﺧﻰﻣ ﺖﺳا±∞نآ رﻮـﻀـﺣ رد ﺪﻨﺘﻓاﻰﻣ ﺮﻴﭘ رﺎﻬﭼ و ﺖﺴﻴﺑ نآ هﺎﮕﻧآر وا و ﻦﻴﺸﻧ ﺖﺨﺗز دﺎﺑﻵاﺪﺑا ﺎﺗ ﻪﻛ اىﺎﻬﺟﺎﺗ و ﺪﻨﻨﻛﻰﻣ تدﺎﺒﻋ ﺖﺳا هﺪﻧUOK ÈUN$— ∫ÂËœ Áœdĵ∏µπtHýUJ ÂUOÄ

Page 31

ر دﻮﺧ :ﺪـﻨـﻳﻮـﮔﻰﻣ ،ﻪﺘﺧاﺪﻧا ﺖﺨﺗ ﺶﻴﭘ ا±±ﻪـﻛ ﻰـﻘﺤﺘﺴﻣ ،ﺪﻧواﺪﺧ ىا»ا و لﻼﺟﺮﻛر تﻮﻗ و ماﺮﻳز ،ﻰﺑﺎﻴﺑ اﻪﻤﻫ ﻮﺗ ﻪﻛ ار تادﻮﺟﻮﻣ و ىاهﺪﻳﺮﻓآ ارا ﺾﺤﻣهدا«.ﺪﻧﺪﺷ هﺪﻳﺮﻓآ و ﺪﻧدﻮﺑ ﻮﺗ ±∫µر ﺖـﺳد ﺮﺑ مﺪﻳد ور ﻰـﺑﺎﺘﻛ ،ﻦﻴﺸﻧﺖﺨﺗ ﺖﺳازا ﺖـﺳا بﻮﺘﻜﻣ ﻪﻛ ا .ﺮـﻬﻣ ﺖﻔﻫ ﻪﺑ مﻮﺘﺨﻣ و نوﺮﻴﺑ و نورد≤ﺮﻓ ور ىﻮﻗ ىاﻪﺘﺷﻪﺑ ﻪﻛ مﺪﻳد ار بﺎـﺘـﻛ ﻪـﻜﻨﻳا ﻖﺤﺘﺴﻣ ﺖﺴﻴﻛ» ﻪﻛ ﺪﻨﻛﻰﻣ اﺪﻧ ﺪﻨﻠﺑ زاوآو ﺪـﻳﺎﺸﮕﺑ اﺮﻬﻣر ﺶـﻳﺎﻫﺮﺑ اراد «؟د≥ز رد و نﺎـﻤـﺳآ رد ﺲﻜﭽﻴﻫ وزﺮﻳز رد و ﻦﻴﻣﻦـﻴﻣر بﺎـﺘـﻛ نآ ﺖـﺴـﻧاﻮﺘﻧ .ﺪـﻨـﻛ ﺮـﻈـﻧ نآ ﺮـﺑ ﺎـﻳ ﺪـﻨﻛ زﺎﺑ ا¥تﺪـﺷ ﻪـﺑ ﻦﻣ وﺮﻳز ﻢﺘﺴﻳﺮﮔﻰﻣﻪﺘﺴﻳﺎﺷ ﻪﻛ ﺲﻜﭽﻴﻫ اﺎﻳ نآ نﺪﻧاﻮﺧ ﺎﻳ بﺎﺘﻛ ندﻮﺸﮔ ﺮﻛ ﺮﻈﻧ .ﺪﺸﻧ ﺖﻓﺎﻳ ،ﺪﺷﺎﺑ نآ ﺮﺑ ندµﺮﻴﭘ نآ زا ﻰﻜﻳ و:ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﻦﻣ ﻪﺑ ناﺮـﻴـﺷ نآ ﻚـﻨﻳا !شﺎﺒﻣ نﺎﻳﺮﮔ»ﻪـﺸـﻳر و ادﻮﻬﻳ ﻂﺒﺳ زا ﻪﻛ ى،ﺖـﺳا دواد ﺮـﻬﻣ ﺖﻔﻫ و بﺎﺘﻛ ﺎﺗ ﺖﺳا هﺪﻣآ ﺐﻟﺎﻏر ش «.ﺪﻳﺎﺸﮕﺑ ا∂نﺎﻴﻣ رد مﺪﻳد وﺮـﻴـﭘ ﻂـﺳو رد و ناﻮﻴﺣ رﺎﻬﭼ و ﺖﺨﺗﺮﺑ ،ناهدﺎـﺘـﺴﻳا هﺪﺷ ﺢﺑذ نﻮﭼ ىاهراد ﻢﺸﭼ ﺖﻔﻫ و خﺎﺷ ﺖﻔﻫ و ﺖﺳاﻰﻣﺎﲤ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﻨﻳاﺪﺧ حور ﺖﻔﻫ ﻪﻛ دﺮﻓ نﺎﻬﺟ .ﺪﻧﻮﺷﻰﻣ هدﺎﺘﺳ∑ر بﺎﺘﻛ و ﺪﻣآ ﺲﭘر ﺖﺳد زا اﻦﻴﺸﻧﺖﺨﺗ ﺖﺳاﺮﮔ.ﺖﺳا ﻪﺘﻓ∏ر بﺎﺘﻛ نﻮﭼ وﺮﮔ اﺮﺑ رﻮﻀﺣ ﻪﺑ ﺮﻴﭘ رﺎﻬﭼ و ﺖﺴﻴﺑ و ناﻮﻴﺣ رﺎﻬﭼ نآ ،ﺖﻓهراد رﻮﺨﺑ زا ﺮﭘ ﻦﻳرز ىﺎﻫﻪﺳﺎﻛ و ﻰﻄﺑﺮﺑ نﺎﺸﻳا زا ﻰﻜﻳ ﺮﻫ و ﺪﻧدﺎﺘﻓاﻪﻛ ﺪﻧ .ﺖﺳا ﻦﻴﺳﺪﻘﻣ ىﺎﻫﺎﻋدπﺮﺳﻰﻣ ﺪﻳﺪﺟ ىدوﺮﺳ وﻖﺤﺘﺴﻣ» :ﺪﻨﻳﻮﮔﻰﻣ و ﺪﻨﻳاﺮﮔﺮﻬﻣ ندﻮﺸﮔ و بﺎﺘﻛ ﱳﻓﺮﻳز ﻰﺘﺴﻫ ﺶﻳﺎﻫﺮﻣ و ىﺪﺷ ﺢﺑذ ﻪﻛ ار نﺎﻣداﺮﺑ ىﺪـﻳﺮـﺧ ﺖـﻣا و مﻮـﻗ و نﺎـﺑز و ﻪﻠﻴﺒﻗ ﺮﻫ زا دﻮﺧ نﻮﺧ ﻪﺑ اﺪﺧ ىا±∞ور نﺎـﺸﻳاﺮﺑ از ﺮـﺑ و ﻰـﺘـﺧﺎـﺳ ﻪﻨﻬﻛ و نﺎﻫﺎﺷدﺎﭘ ﺎﻣ ىاﺪﺧ ىاﺖـﻨـﻄﻠﺳ ﻦﻴﻣﺮﻛ ﺪﻨﻫاﻮﺧ«.د±±ﺮـﻓ ىاﺪﺻ مﺪﻴﻨﺷ و مﺪﻳد ور رﺎـﻴﺴﺑ نﺎﮕﺘﺷﺮـﮔ ﻪﻛ اادﺮﮔو ﺖﺨﺗ دﺮـﻴﭘ و تﺎﻧاﻮﻴﺣروﺮـﻛ نﺎﺸﻳا دﺪﻋ و ﺪﻧدﻮﺑ ناﺰﻫ و روﺮﻛ ﺎﻫراﺰﻫ نا؛دﻮـﺑ را±≤ﺮـﺑ ﺖـﺳا ﻖـﺤـﺘﺴﻣ» :ﺪﻨﻳﻮﮔﻰﻣ ﺪﻨﻠﺑ زاوآ ﻪﺑ ﻪﻛو تﻮـﻗ ﻪﻛ هﺪﺷ ﺢﺑذ ها و ﻰﻳﺎﻧاﻮﺗ و ﺖﻤﻜﺣ و ﺖﻟودﺮﻛﺮﺑ و لﻼﺟ و مار ﺖﻛ«.ﺪﺑﺎﻴﺑ ا±≥ر ﻰـﻗﻮﻠﺨﻣ ﺮﻫ وز ﺮﺑ و نﺎﻤﺳآ رد ﻪﻛ ازﺮـﻳز و ﻦﻴﻣو ﺖﺳﺎﻳرد رد و ﻦﻴﻣﺮﺑ و ﻦﻴﺸﻧ ﺖﺨﺗ» :ﺪﻨﻳﻮﮔﻰﻣ ﻪﻛ مﺪﻴﻨﺷ ،ﺪﺷﺎﺑﻰﻣ ﺎﻬﻧآ رد ﻪﭽﻧآر هﺮﺑ او ﺖﻛ«!ﻦﻴﻣآ» :ﺪﻨﺘﻔﮔ ناﻮﻴﺣ رﺎﻬﭼ و١٤ «.دﺎﺑﻵاﺪﺑا ﺎﺗ دﺎﺑ ﻰﻳﺎﻧاﻮﺗ و لﻼﺟ و ﻢﻳﺮﻜﺗﺮﻴﭘ نآ ورد ىور ﻪﺑ نا.ﺪﻧدﻮﳕ هﺪﺠﺳ و ﺪﻧدﺎﺘﻓاÊœuAÖ tÐ ∂ »UÐ Uð vË ¨XÝ« ©±∫µ® Ábý dN È—UuÞ UÐ tDЫ— —œ ÂËœ ÁœdÄt?Ð —U s¹« ÂU$« È«dÐ UMŠu¹ Ë œuý ÁœU¬ tM× b¹UÐ «b²Ð« ÆbOÝ— rO¼«u½ U¼dNÆœ—«œ “UO½ qU »UÐ Ëœt¹¬ —œ —U³Ž Ëœ tÐ b¹UÐ «b²Ð« ¨r¹“«œdáÐ Ë« «b¼UA vÝ—dÐ tÐ tJM¹« “« q³tK¼Ë —œ XÝ« sJ2 t⽬ “« UN½¬ vMF t rOM tłuð ©±Å∫¥® ‰Ë«Ï¨b¹¬ dE½ tÐ ‰Ë« ÆXÝ« dðÅqJAs¹« ”bIÅ»U² øXOÇ bMÅv ÁU~½ ʬ —œ UMŠu¹ t ÈåÊULݬò tJM¹« ‰Ë«Ë bMMÅv “«ËdÄ Ê¬ —œ ÊUÖb½dÄ t v¹UC ©±® ∫œdÐÅv —UJÐ vMF Ëœ tÐ «— tLKvŽu½ ʬ “« ±∫¥ —œ UMŠu¹ œuF U« ÆbMAš—œÅv ʬ —œ ÊUÖ—U²Ý t vzUC ©≤®p¹ t È«ÅtÐd& bM½UL¼ Ë« Æœ«œ ÂU$« Ê«u²Ð v¹UC tMOHÝ UÐ U¹ ÊuUÐ UÐ t XO½ÊUJ t åÂuÝ ÊULݬò tÐ ©≤∫±≤ ÊUO²½d ÂËœ® œuÐ ÁœU²« ‚UHð« fuÄ È«dÐ —UÐt?L?K ÆœuýÅv ÁœdÐ ôUÐ XÝ«bš —uCŠÏe?O?½ d~¹œ vMF tÝ b½«uðÅv v²Š ÊULݬ r?¼ t? ‰U?L? ÁU?~?¹U?ł ©≥® ∫X?Ý« d¹“ v½UF “« vJ¹ tÐ U−M¹« —œ U¹¬ ÆbýUÐ t²ý«œ“« “« fÄ t —u« qU ÂUE²½« ©¥® U¹ ¨œ—«œ œułË U qUU½ ÈUO½œ —UM —œ ÊuM«v½ULݬ ÈUN¹Ułò ©µ® U¹ ¨b¹¬Åv œułË tÐ ÊUNł s¹« 7— sOÐtÐ tU½ —œ —uc åUOK ÈUN$— ∫ÂËœ ÁœdÄ∂∞∂±tHýUJ ÂUOÄ

Page 32

¨XÝ« v½UŠË— XIOIŠ ÈUC tJKÐ ¨—«dý “« vUš v½UJ t½ —uEM t ÊUO«øœœdÖÅv —UJý¬ —«dý Ë vzuJO½ vF«Ë XO¼U Ë œuýÅv t²ý«œdÐ UNÐUI½ t vzUłÈ«dÐ Ë XÝ« sO“ dÐ “uM¼ t v¹UOK Ë v½uM XIKš UMŠu¹ ÈU¹ƒ— —œ t U$¬ “«vMF s¹dðÅqL²× ¨œ—«œ —uCŠ ©±≥\±∞\∏∫µ® býUÐ UŽœ —œ b¹UÐ «bš UÐ ◊U³ð—«tM¹eÖ bÝ—Åv dE½ tÐ ÊULݬÏÆbýUÐ r−MÄ bFÐ t È—u«ò ∫bMÅv sýË— «— ±∫¥ t¹¬ —œ Èd~¹œ rN³ —U³Ž ¨t²J½ s¹«åÁb?M?¹¬ò t?Ð o?K?F?² —u« s¹« t XÝ«bOÄ Õu{Ë tÐ t²³« åÆœuý l«Ë b¹UÐ s¹« “«a?¹—U?ð q? U?¹ XÝ« UMŠu¹ œuš vÖb½“ —œ p¹œe½ È«ÅÁbM¹¬ —uEM U¹¬ vË ÆbM²¼ÁbM¹¬ÏÁbM¹¬ v²Š U¹ øUOK ÏtÐ ÊuMUð UNðu³½ s¹« “« «bJâO¼ tJM¹« tÐ tłuð UÐ ¨U øXÝ« t²UO½ oI% qU —u åœd¹Uò ÂU½ tÐ s¹dH “« vJ¹ d~MýË— ÁUÖb¹œ(Caird)„—œ tÐ ÈœU¹“ pL v?z«b? UÐ UMŠu¹ò t XÝ« bI²F ÈË ÆbMÅv tHýUJ »U² ÈUNÐUÐ s¹« `O×ÆÆÆœu?ýÅv? —U?C?Š« v?¼b?½U?d? œU?²Ý ‰d²M ed tÐ œuMýÅv ±∫¥ tHýUJ —œ tp?Çu? ÈUNLÇdÄ “« v¼u³½« ¨UN½¬ ÈË— dÐ t tAI½ “« ÁbOýuÄ ÈU¼—«u¹œ UÐ vUÞ«t?½U?A?½ p?¹ d?¼ U?N?LÇdÄ Ë XÝ« @Mł ÊU“ ÆÆÆœ—«œ —«dÏX?% v?U?E?½ ÈU¼bŠ«Ë dOOGð tJM¹« U¹ ∫býUÐ t²ý«œ vMF Ëœ XÝ« sJ2 UNLÇdÄ XdŠ ÆbMýUÐÅv ÊUdXIÐUD U$¬ UUHð« UÐ b¹UÐ U¼ÅtAI½ Ë t²dÖ —u @Mł Ê«bO —œ vðôu% Ëe?O?½ U?N?LÇdÄ Ë Ábý —œU Ê«“UÐdÝ XdŠ œ—u —œ v½Ud tJM¹« U¹ ¨bMýUÐ t²ý«œ«— U?$¬ ¨Áb?M?M? ÈËd?A?O?Ä ÈU?¼b?Š«Ë X?Ý« —«d? t b½uý Áœ«œ —«d vzUł —œ b¹UÐtÐ ¨b½—«œ œułË UMŠu¹ ÈU¹ƒ— —œ t È«ÅÁbOâOÄ Ë VO−Ž ÈU¼œU/ ÆÆÆbMM ·dBðtM¹d t bMýUÐÅv ÊU²Ý«œ s¹« ÈUNLÇdÄ tÐU¦ÏsOMâL¼ ÆbM²¼ vMO“ —u« Èd¹uBð ‚UHð« t⽬® vHOuð U¹ ©b²HOÐ ‚UHð« XÝ« —«d t⽬® Èd¹dIð v²UŠ XÝ« sJ2åÆbMýUÐ t²ý«œ ©ÁœU²«åÁbM¹¬ —u«ò eł vuNH êO¼ åb½uýÅv l«Ë s¹« “« bFÐ t È—u«ò —U³Žt? vÝUO —œ dÖ« Ë Æœ—«b½ U¹ƒ— ŸËdý “« bFÐ v²Š U¹ bFÐ tÐ UMŠu¹ ÈU¹ƒ— “« vMF¹—œ e?O?½ Ë —u« ŸuË v~½u~Ç ¨tHýUJ tAI½ ÈË— ÈUNLÇdÄ ¨Áœ«œ ÂU$« åœd¹UòÁu×½ ‰UŠ sOŽÏ¨©bM²¼ t²J½ sOL¼ d~½UOÐ b¼«uý Ë® b¼œÅv ÊUA½ «— UN½¬ XdAOÄ Ud UNMð t½ ¨b½uýÅv “Už¬ U−M¹« —œ t v¹U¼U¹ƒ— fÄÎtU½dÐ ÏtJKÐ v~Mł UOKLŽ ÆbM²¼ —UOŽ ÂU9 @Mł p¹ “« v½ULݬ È«ÅtAI½öLŽ UMŠu¹ rOMO³Ð ôUŠÎÆXÝ« ÁœuÐ vzU¼eOÇ tÇ b¼Uý Ë ‰U?F?²? È«b?š t? Áb?ý e?d?L?² v²ð dÐ eOÇ d¼ “« q³ tHýUJ —UNÇ »UÐÁ˛«Ë U−M¹« —œ åedL²ò tLK b¹Uý ÆXÝ« t²A½ ʬ dÐ ÈbЫϫdÇ býU³½ v×O× Áb¼UA tÏÈe?OÇ tÇ ÁbMMÅÁdOš ÁuJý ʬ ed —œ t Ÿu{u s¹« oOœ Ë `{«Ë X??Ý Ê¬ Êb?¹œ Ë b?O?ý—u?š t?Ð Êœd ÁU~½ bMÇ d¼ ÆXÝ« —«uýœ —UOÐ œ—«œ —«dÊb?¹œ q?ÐU vÐuš tÐ œ“UÝÅv —uM Ë bÐUðÅv ʬ dÐ bOý—uš t vzUO½œ vË XÝ«œułuò —UNÇ ¨XÝ« —uKÐ “« v¹U¹—œ Ë t²šËd« ⁄«dÇ XH¼ ¨Xð gOÄ —œ ÆbýUÐÅvådOÄò —UNÇ Ë XOÐ ÈUN²ð ¨ÊU½¬ œdÖ«œdÖ Ë b½«ÅÁœU²¹« Xð ·«dÞ« —œ åÁb½“Æb½—«œ —«d«³²t A?U¼b« ¹uŠMU ÐO?g «“ «¹s ÐuœÁ «ÝXÆ ¬½Jt? Ðd ðX ½A²?t¨ ułuœ«“½bÁ Ë —½~Os LU½v t ðX —« «ŠUÞt dœÁ /vÅðu«½Mb Ž−U¹V —ƒ¹UÈ ŠeOU‰ ½³v—« «“ ÇAr œ‰ «Ë œË— ÝU“½b ®ŠeOU‰ ÐU» ±©Æ —½~OsÅLUÊ ¹Uœ¬Ë— Öcý²tÅ«È ÐOU—œË— ¹FMv —Ë“¼UÈ ðuUÊ ½uÕ «ÝX ®ÄOb«¹g π∫≤±© Ë —Žb ËÐd‚ ½Oe ¹Uœ¬Ë— JUýHtšb« Ðd? uÁ ÝOM?U «ÝX ®šd?Ëà π±∫∂±©Æ œ— ¬$U òœ—¹Uzv?å Ëłuœ œ«ýX ®Šu?÷Ðd$O?s Ðe—Öv t? Ðd«È d«Ýr? ý²Au?È c¼³v? «Ý²HUœÁ v?Åýb© Ë ½Oe? Çd«žb«½v¼HXÅýUšt œ— F³b «Ë—ýKOr ®šdËà µ≤∫±≥ Ðt ÐFbª œË ðu«—¹a ¥∫≤≠∂©Æ ¹uŠMU œ——ƒ¹UÈ šuœ ŽöËÁ Ðd «¹s þu«¼d Ž−OV Ë ÐUýJuÁ¨ Š²LUÎ ²ułt HNu œ—˽v ¬½NU ¹FMvUOK ÈUN$— ∫ÂËœ ÁœdÄ∂≤∂≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 33

ŽELX¨ —ŠLX¨ łö‰¨ ÄUv Ë b— šb« ½Oe ýbÁ «ÝXÆ «¹s ðBu¹d œ—Ë«l ðdO³v«“ ÐOU—È «“ ðB?U˹d ŽNbÅŽ²Oo œ— u?—œ ŠIU¹o «Nv «ÝX Ë šb« —« Ðt? ŽMu«Ê š‡Uo‡UzMU ‡t ýU?¹²t ݲU¹g Ë ðJd¹r 9U ułuœ« «ÝX? Fdv vÅMb ®¥∫±±©9Uv? ułuœ« %X? dU½d?Ë«zv K?uU½t? «Ë ¼²M?b Ë Ðt ¼L?Os œO?q «ÝX? t œ——ƒ¹UÈ ¹uŠMU ðX šb« de¹X œ«—œ Ë «Ë‰ «“ ¼Lt œ¹bÁ vÅýuœ ®¥∫≤©ÆÐU» ÄM−r ÐU Ë«—œ dœÊ œ—«Â ŽNbÅłb¹b œ— ðUÐKuÈ ŽNbÅŽ²Oo¨ —ƒ¹U —« Ðj vÅœ¼bÆ«MuÊ ŽOv O`¨ Äd šb« Ðt ËÝj ×Mt vŬ¹b ðU ÞuU— —« Ð~Odœ Ë Nd¼U¹g —«Ð~AU¹bÆ «Ë ½AU½tżUÈ ŽEL?X ýOdÅU½Mb šuœ —« Ðd šu¹g œ«—œ¨ ¼HX ýUŒ Ë ¼HXÇAr? t «Ë —« Ðt? ¼O¾X? òb— šb?« Ë ŠJLX? šb«å ®«Ë‰ d?½²OU?Ê ±∫¥≤© ½AUÊvÅœ¼M?b Ë ½Oe? ½AU½t?żUÈ dËðM?v ÐdÁ ¹F?Mv “šLN?Uzv t? œ— łö‰ ÐvÅÄU?¹U½g ¼M?u“œ¹bÁ vÅýu½b Ë «Ë —« ýU¹²t Ädݲg Ë ðJd¹r vÅMbÆ Ödœ«Ödœ «Ë ½t ðMNU ÄOd«Ê ËÇNU— łU½b«— ŠKIt “œÁÅ«½b¨ ÐKJt œ— ÄOd«uÊ ¬½UÊ dý²~UÊ ÐOALU—È ½Oe «¹²UœÁÅ«½bË ÄAX Ýd ¬½NU 9Uv šKIX Ðt ݲU¹g Ë 9−Ob šb« AGu‰ «ÝXÆ«bš ÈUO½œ Ë «bš Âu ·dF ¨—«b½Uł —UNÇ Ë Ê«dOÄ t rOMÅv ÷d —uÞ s¹«g?¹«b?O?Ä® b?¹œdÖ ÊuFK ÊU½« Êbý XMF ÊU“ “« t ÈœU ÈUO½œ ÊUL¼ ÆbM²¼UO½œ s¹«dÐUMÐ Æ©≤±≠±π∫∏ ÊUOË—® œuýÅv —U~²Ý— ¨ÊU½« È—U~²Ý— UÐ ©±∑∫≥©±±∫¥® o?U?š U?N?M?ð t?½ U?N?½¬ È«d?Ð «bš Ë œb½uOÄÅv UOK tÐ «bš g¹U²Ý —œ eO½œËd?Ý “« v?²?Š ÊU?½¬ œËd?Ý Æ©±∞≠π∫µ® X?Ý« g??ÐÅU?$ Ë Áb?M?¼œÅt?¹b? t?J?KÐd?Ðò b?M?Ç d?¼ ÊU~²ýd t «dÇ XÝ« d²¼uJýUÐ eO½ ÊU~²ýdÒU?Ð ¨bM¹U²ÝÅv «— åÁÆbMÝUMýÅv åÁUýœUÄ Ê«uMŽ tÐ tJKÐ ÁbM¼œÅU$ `O Ê«uMŽ tÐ t½ «— Ë«ò œułË s¹«t?z«—« œ—u? s?¹« —œ ÈœbF² ÈU¼dOHð øXOÇ œ—«œ dN XH¼ t È—UuÞ U«Ë b?¹U?A?~?Ð «— ʬ U?ð r?O?M d³ t býUÐ s¹« »«uł s¹dðÅvIDM b¹Uý ªXÝ« Ábý«—u? µ »U?Ð —œ b?ýU?Ð t?Ç d?¼ —U?u?Þ v?M?F U« °XOÇ t b¹œ rO¼«uš fáÝÎ s¹«ÈË U?¹¬ øX??O?Ç Ád?Ð j?Ýuð —UuÞ ÊœuAÖ ÂuNH t œuýÅv —œU³² s¼– tÐ ‰«RÝ¥ t?¹¬ —œ U?M?Šu?¹ Èb?O?«U?½ Ë t?¹d?Ö “« t? —u?Þ ÊU?L?¼® U¹ œ«œ ÊUA½ «— ʬ U¹u²×b½«ÅÁœd Á—Uý« t²J½ s¹« tÐ s¹dH “« È—UOÐ øœ«œ ÂU$« Èd²LN —U ©b¹¬ÅvdÐÁbM¼œÅt¹b ¯d tÏ©π∫µ® b¹U/Åv U¼dN ÊœuAÖ t²¹Uý «— Ë« t XÝ« `O l¹UË t bMMÅv ‰ôb²Ý« ¨¯—eÐ Èœ—ËU²Ýœ Ê«uMŽ tÐ VOK 7dÖ dE½ —œ UÐ ËUd Ë« gI½ Ë bM²¼ `O ¯—eÐ —U vMF p¹ tÐ eO½ ∂ »UÐ —œ ×bMÎÊUA½ —œ l?¹U?Ë “« È—«œd?ÐÅÁœd?Ä «— `?O?? —U? d?Ö« ÆX?O½ UN½¬ 7šUÝ ·uAJ Ë Êœ«œbýUÐ —U s¹« ÊUOÐ È«dÐ ‘Ë— s¹d²NÐ µ »UÐ ÊUГ b¹Uý rO½«bÐ åvN« rE½ ÊË—œòU? t?Ð `?O? t XO½ È“UO½ ÆXÝ« Áœu/ `¹dAð Ë `O{uð eO½ «— UN½¬ ÈË t «dÇv?u?N?H? Ë ·b?¼ ö?J?A dÖ« vË XÝ« U¼Åv²Ý Ë öJA “« dÄ UO½œ b¹u~ÐÆrO²¼ a¹—Uð “« ÈË dOHð bM“UO½ b½—«œvÅðu«Ê «¹s Jd —« ÐU «ðHUv t œ— “½bÖv “OMv O` —ËÈ œ«œ dð³j ÝUšX¨ ¬Ê¼M~?U t? œ— ¬žU“ —ÝU?²g ®ÇM?UÊ t? «¹M−?U œ— ¬žU“ J?UýH?tÅ«‘© œ— ¹p? —Ë“ ÝÓ³ÓX?òË«—œ MO?t? ýbåÆ ¬$U? œ— ŠCu— łL?l A?U¹a? u òÐd«È ðö?Ë ÐdšU?ÝXÆ ¬½~U?Á×OHt «ýFOUÈ ½³v —« Ðt «Ë œ«œ½bå ®uU ¥∫∂±≠∑±©Æ ²Mv t šu«½b œ— u—œ %Io½IAt šb« Ðd?«È «½UÊ œ— ýh šuœ‘ Ðuœ¨ ÇMU?Ê t «“ ³q œ— ŽNbÅŽ²Oo? ÖH²t ýbÁÐuœÆ ÄUÝa FLUÈ “½bÖv —« ðMNU œ— O` BKu» vÅðu«Ê ¹UX¨ ½t dý²~UÊ ò¬ÝLUÊ娽t «½?U½NUÈ ò—ËÈ “O?så¨ ½t FK?LUÊ œË—«Ê b?¹r Ë Š²v ?v òœ— “¹d “Os?å ¼Oêb«Â /vÅðu«½Mb ÄUÝa ¬Ê —« Ðb¼M?b ¹U ðAd¹` MMb ÐKJt ðMNU «“ òýOd? ¹Nuœ«å¨ ò—¹Atœ«Ëœå¨ ¹NuœÈÅ«È «¼q ½UdÁ t œ— ŽOs ŠU‰ òÐdÁ šb«å «ÝX ÐdvŬ¹bÆÁb?¼U?A dÖ« fÄϨb?ýU?³?½ Áb?M?M?Åq œU¹“ ÊUL¹«dÐ tM× ÂU9 vÝbM¼ ÕdÞ d?¼ “« t? X?Ý« e?d?*«b?×?²? d¹«Ëœ “« È«ÅtŽuL− ¨tM× q t r¹uýÅv tłu²¨Ád?¹«œ e?d? —œ Ë Áb?ý Áb?O?A ed ÈuÝ tÐ g¹U²Ý “« vŽUFý ¨d¹«Ëœ ÈË— tDI½UOK ÈUN$— ∫ÂËœ ÁœdÄ∂¥∂µtHýUJ ÂUOÄ

Page 34

öU vŠöÝ Ë œ—«œ dÝ dÐ vðËUH² —UOÐ ÃUð Ë« ≠≤ÎvË ¨bMÅv qLŠ œuš UÐ ËUH² t¹UI býU³½ ‚u dOHð o³Þ Ë« X¹u¼ dÖ«Ï7HÖ eO½ Ë œ—«b½ v½«bMÇ XOL¼« œ—«u s¹« ʬ “« v?J?¹ b?½«u?ðÅv?/ f?Ä ¨b?¹U?A?ÖÅv «— U¼dN t býUÐ È«ÅÁdÐ ÊUL¼ `O dÖ« tJM¹««— bŠ«Ë XOF«Ë p¹ nK² ÈUNAI½ Ɯ˗Åv/ —ULAÐ Èbł Èœ«d¹« ¨býUÐ r¼ —«uÝ —UNÇö?³? ‰U?¦? Ê«u?M?Ž tÐ Æœu/ nOuð œU/ p¹ UÐ UNMð Ê«u²½ b¹UýÎX?Ý«— XÝœ t r¹b¹œ œd?O?ÖÅv? —«d? e?O?½ U?M?Šu?¹ d?Ý d?Ð ¨œ—«œÅv? ÁU?~?½ «— Á—U?²?Ý X?H¼ t ÊU“ ÊUL¼ —œ `OÆ©±∑\±∂∫±®ÁœdÄ —œ fÄ ÆrOMOÐÅv ‘—bÄ Xð —UM «— `OÏÁœU²¹« UN½«bž«dÇ ÊUO —œ Ë« ‰Ë« tM× VOðdð «dÇ tJM¹« XKŽ ÆXý«œ b¼«uš —uCŠ g¹U/ dÝUðdÝ —œ s¹«dÐUMÐ ËXL s¹« tÐ ‰UŠ Æbý b¼«uš sýË— g¹U/ ÂË«bð UÐ Á«dL¼ ¨XÝ« rN —b s¹«Ær¹“«œdÄÅv dN XH¼ È«—«œ —UuÞ Êbý ÁœuAÖ tÐ vMF¹ tM× “«©≤≠±∫∂® È“ËdOÄ ∫‰Ë« dN ≠≤±ﺮﺑ نﻮﭼ مﺪﻳد ور ﺮﻬﻣ ﺖﻔﻫ نآ زا ﻰﻜﻳ هنآ زا ﻰﻜﻳ مﺪﻴﻨﺷ و ؛دﻮﺸﮔ ار ﻞﺜﻣ ﻰﻳاﺪﺻ ﻪﺑ ناﻮﻴﺣ رﺎﻬﭼ «!(ﻦﻴﺒﺑ و) ﺎﻴﺑ» :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﺪﻋ≤ﻪﻛ مﺪﻳد وﺎﻧراﻮﺳ ﻪﻛ ﺪﻴﻔﺳ ﻰﺒﺳا هﺎﮔراد ﻰﻧﺎﻤﻛ شنوﺮﻴﺑ و ﺪﺷ هداد وﺪﺑ ﻰﺟﺎﺗ و د.ﺪﻳﺎﳕ ﻪﺒﻠﻏ ﺎﺗ و هﺪﻨﻨﻛ ﻪﺒﻠﻏ ،ﺪﻣآ —U?N?Ç Êœu?A?Ö “« bFÐ t vzU¼U¹ƒ—Ô‰œ —œ È«Åt?Žu?L?−? b?M½U bM¹¬Åv ‰Ë« dN«bFÐ ÆbM²¼ j³ðd r¼ UÐ „d²A ÈU¼ÅvÖó¹Ë Èœ«bFð o¹dÞ “« ¨d~¹œ tŽuL−ÎtÐ öF vË Xš«œdÄ rO¼«uš Ud²A s¹«ÎÆr¹“«œdáÐ U¼U¹ƒ— “« p¹ d¼ —œ e¹U9 ÁułË tÐ “« Ë b¹¬Åv ±π »UÐ —œ U¼bFÐ t È«ÅtM× UÐ «— ÂËœ t¹¬ ¨s¹dH “« È—UOÐ≤∫∂ b??M??½U?? e??O??½ ±±∫±π —œ Æb??M?½«œÅv? j?³?ðd? q?O?łU?½« —œ Êu?²? v?šd?Ð U?Ð U?$¬ÁU?ýœU?Ä ±π »U?Ð —œ t? œu?ýÅv? d?¼U?þ b?OHÝ v³Ý« dÐ —«uÝ —«œÅÃUð È«ÅÁbMMÅt³KžÆ`O vOŽ eł XO½ v Ë« Ë Ábý ÁbOU½ «bš tLK Ë »UЗô«Å»— ¨ÊU¼UýœUÄb?M?½«œÅv? `?O vOŽ «— ≤∫∂ —œ —uc —«uÝ U¼dOHð vCFÐ fÄ≤r?OÝdáÐ dÖ« ÆÊu?²? Ë ±∞∫±≥ f?d? t?Ð ¨b?M?Åv? t?Ç „U?M?u?¼ —«u?Ý —U?N?Ç s¹« ÊUO —œ `OU?N?M?ð t½ ÊU“ ‰uÞ —œ b¹uÖÅv t r¹uýÅv Áœ«œ ŸUł—« qOłU½« d~¹œ —œ ʬ È“«ue?O?½ bM“ËdOÄ qO$« ‘d²Ö —UE²½« —œ ÊUeL¼ tJKÐ —«dý ‘d²Ö dE²M b¹UÐÆrOýUÐbýUÐ ‰Ë« —«uÝ X¹u¼ vzUÝUMý È«dÐ È«ÅÁbMMÅl½U qOœ b½«uðÅv r¼ t²J½ s¹««bFÐ ÆbýU³½ ÁbMMÅl½U U¼ÅvCFÐ dE½ tÐ r¼ ËÎ ÆXš«œdÄ rO¼«uš Ÿu{u s¹« tÐ d²AOÐs¹« ¨b¹U/ d– œuš »U² —œ t b¹œÅv —u³− «— œuš UMŠu¹ t vLN —UOÐ œ—uÆœ—«œ ‰U³½œ tÐ È“ËdOÄ vŽu½ ‰Ë« dN Êbý ÁœuAÖ t XÝ«©¥≠≥∫∂® @Mł ∫ÂËœ dN ≠≥≥ر مود ﺮﻬﻣ نﻮﭼ ور مود ناﻮﻴﺣ ،دﻮﺸﮔ او) ﺎﻴﺑ» :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﻪﻛ مﺪﻴﻨﺷ ا !«(ﻦـﻴﺒﺑ¥راﻮـﺳ و ﺪـﻣآ نوﺮﻴﺑ نﻮﮕﺸﺗآ ،ﺮﮕﻳد ﻰﺒﺳا ور شهداد ﻰـﻳﺎﻧاﻮﺗ ار ﻰﺘﻣﻼﺳ ﻪﻛ دﻮﺑ هﺪﺷز زا اﺮﺑ ﻦﻴﻣرادر ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺗ و دىو ﻪﺑ و ؛ﺪﻨﺸﻜﺑ اﺮﻴﺸﻤﺷ.ﺪﺷ هداد گرﺰﺑ ىb?½«u?ðÅv? ÂËœ —«u?Ý U?¹¬ ¨b?ýU?Ð b?M“ËdOÄ qO$« Ë `O ¨‰Ë« —«uÝ VÝ« dÖ«—œ t býUÐ UN½U½« sOÐ tdHð œU/ U¹ ¨t½ULBš vð—«dý Ê«uMŽ tÐ ÈuO½œ @Mł œU/t½UA½ U¹ ¨©≥∂≠≥¥∫±∞ v²® b²«Åv ‚UHð« qO$« ‘d¹cÄ ÂbŽ U¹ ‘d¹cÄ t−O²½Ê¬ ÈU?ł t?Ð U?¹¬ ¨X??O?½ `?O?? ‰Ë« —«u?Ý d?Ö« d?~¹œ ÈuÝ “« øUOK dÐ UO½œ ÈUHłøbýUРʬ XAŠË r& eO½ ÂËœ —«uÝ Ë @Mł X³O¼ dNE b½«uðÅvœ— —«ÐDt ÐU 9Uv «¹s œ¹bÖU¼NU vÅðu«Ê Ðt ýu«¼b ²U»ÅIbÝv Ë «“ łLKt ¼LOs¬¹tÏ ¥ «Ý²MUœ /uœÆ Ðt ŽMu«Ê ¦U‰ œ— ðdłLt œOo «¹s ¬¹t vÅðu«Ê Fq òA7å —« ÐtòBUÐv dœÊå ðGOOd œ«œ Ë KLtÏ òýLAOdå ½Oe vÅðu«½b Ðt FMv U—œ dÐU½v ÐUýbÆÐt ¼d ŠU‰ Qu—¹X Ýu«— œË «¹s «ÝX t? K` Ë Ýö²v —« «“ —ËÈ “Os Ðdœ«—œÆUOK ÈUN$— ∫ÂËœ ÁœdÄ∂∂∂∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 35

«Öd ¹p ÐU— œ¹~d ÐJu?ýOr «“ œ¹b ¹uŠMU Ðt ×Mt ½~UÁ MO?r¨ 2Js «ÝX Ž−U²UÎ ÐU«¹s ÖH²t ²IUŽb ýu¹r t «¹s —ƒ¹U –«ðUÎ —ƒ¹UÈ ðUr Ë łM@ «ÝXÆ©∂≠µ∫∂® œu³L ∫ÂuÝ dN ≠¥µر مﻮﺳ ﺮﻬﻣ نﻮﭼ ور مﻮﺳ ناﻮﻴﺣ ،دﻮﺸﮔ او) ﺎﻴﺑ» :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﻪﻛ مﺪﻴﻨﺷ اراﻮﺳ ﻪﻛ هﺎﻴﺳ ﻰﺒﺳا ﻚﻨﻳا مﺪﻳد و «!(ﻦﻴﺒﺑﺮﺗ شراد دﻮﺧ ﺖﺳد ﻪﺑ ﻰﻳوزا.د∂زاوآ ،ناﻮﻴﺣ رﺎﻬﭼ نﺎﻴﻣ زا ور ىﻚﻳ ﺖﺸﻫ ﻚﻳ» :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﻪﻛ مﺪﻴﻨﺷ اﺮـﺷ و ﻦﻏور ﻪﺑ و رﺎﻨﻳد ﻚﻳ ﻪﺑ ﻮﺟ ﻚﻳ ﺖﺸﻫ ﻪﺳ و رﺎﻨﻳد ﻚﻳ ﻪﺑ مﺪﻨﮔباﺮﻣ رﺮﺿ«.نﺎﺳn?O?u?ð t?Ð UN²LO Ë U¼œeL²Ýœ ¨U¼ÅÁ“«b½« Ë Ê«“Ë« tÐ Á—Uý« UÐ t ÂuÝ ÈU¹ƒ—ÃU?²?×?¹U œu³L “« tJKÐ b¹bý vD× “« t½ l«Ë—œ ¨œ“«œdÄÅv ÈœUB²« v²OF{Ës?¹« —u?E?M? vË b½—«b½ v½«bMÇ vMF U È«dÐ —UM¹œ Ë XA¼Åp¹ Æb¹uÖÅv sÝÁd?Oł p¹ò ∫XÝ«ÏÁd?Oł tÝ Ë “Ë— p¹ œeL²Ýœ È«dÐ ÂbMÖ Ïp?¹ œeL²Ýœ È«dÐ uł sOMÇ °—U “Ë— p¹ œeL²Ýœ XLO tÐ vN²M œ—«œ œułË ©ÂbMÖ® »uš È«cž Æ“Ë—Ë œu?š ©u?ł® t?½«d?O?I? È«c?ž U?Ð b?½«u?²?Ð t? b?ý b?¼«u?š ‰U?×?ýu?š —U?O??Ð vBýq×M¹ô ÊUMâL¼ „UýuÄ Ë sJ tM¹e¼ œułË s¹« UÐ vË bM dOÝ «— ‘«ÅÁœ«u½Ušö« t r¼ »«dý Ë sžË— tONð åÆb½UÅv vUÐÎ vzU¼ôU sOMÇ Á«uš ÆXO½ —ËbIv²Š t bMýUÐ v½«—c~ýuš Ë qL& t½UA½ “Ëd« ÈUO½œ —œ s¹UáUý Ë —U¹ËUš bM½UÁdHÝ gÐÅXM¹“ ÊUMâL¼ UN½U“ s¹dðÅXÝ —œÏËeł Âö« s¹« Á«uš ¨bM²¼ ¡UOMž« «bOÄ Ê«bMÇ Ëœ ‘“—« vz«cž œ«u d~¹œ œu³L ÂU~M¼ tÐ t bMýUÐ vÝUÝ« ÃU²×¹UÆq?U? v?D?×? U?ð X?Ý« v?³??½ v?²?Ý œU/ ÂuÝ —«uÝ ¨XUŠ Ëœ d¼ —œ ÆbMMÅvË ÈœU?B?²?« ¯—eÐ qJA p¹ d~½UOÐ q«bŠ Ábý nOuð U−M¹« —œ t vD¹«dýÆXÝ« v²AOF ‰œUFð ÂbŽ©∏≠∑∫∂® ¯d ∫—UNÇ dN ≠µ∑رﺎـﻬﭼ ﺮﻬﻣ نﻮﭼ ور مرﺎﻬﭼ ناﻮﻴﺣ ،دﻮﺸﮔ ار م:ﺪـﻳﻮﮔﻰﻣ ﻪﻛ مﺪﻴﻨﺷ ا «!(ﻦﻴﺒﺑ و) ﺎﻴﺑ»∏رز ﻰﺒﺳا ﻚﻨﻳا ﻪﻛ مﺪﻳد وﻪﻛ هﺪﺷ راﻮﺳ نآ ﺮﺑ ﻰﺴﻛ و دﺮﺑ رﺎﻴﺘﺧا ود نآ ﻪﺑ و ؛ﺪﻳآﻰﻣ وا ﺐﻘﻋ زا تاﻮﻣا ﻢﻟﺎﻋ و ﺖﺳا تﻮﻣ وا ﻢﺳاز ﻊـﺑر ﻚﻳز شﻮـﺣو ﺎـﺑ و تﻮـﻣ و ﻂـﺤـﻗ و ﺮﻴﺸﻤﺷ ﻪﺑ ﺎﺗ ﺪﺷ هداد ﻦﻴﻣﻦـﻴﻣ.ﺪﻨﺸﻜﺑö?U Ë« „UMu¼ ÊU¼«dL¼ Ë Â—UNÇ —«uÝ vMFÎd?N ÈUN~Mł —œ ÆXÝ« sýË— t?²?H?Ö s??Ý @?M?ł v?M?F?¹ XKŽ “« U$¬ —œ vË bM²A «— d~¹bJ¹ UN½U½« eO½ ˜Ưd vMF¹ ʬ bUOÄ “« U−M¹« —œ Ë œuýÅv¯—eÐ X³OB sO²½ ‰Ë« ÁU~½ —œ ¨sO“ ÈË— XOFLł —UNÇ p¹ Êbý œuÐU½‰«œ t ÁbA½ t²HÖ ÈeOÇ êO¼ t r¹uýÅv tłu² d²AOÐ Xœ UÐ vË bÝ—Åv dE½ tÐt?L?¼ ¨t?²?ýc?Ö e?O?Ç d?¼ “« Æœ—«œ q?I?²?? Ë «e?−? v²UŠ tF«Ë s¹« t býUÐ s¹« dÐs?¹« Áb?¬ 7? s?¹« —œ t?â?½¬ v?U?L?²Š« ÂuNH Ë b½dOÅv È“Ë— œË“ U¹ d¹œ UN½U½«U¼Å@Mł dOE½ vŁœ«uŠ “« výU½ bŠ “« gOÐ U¼Å¯d s¹« “« È—UOÐ œ«bFð t XÝ«ÆbM²¼ qO³ s¹« “« vzUNð—«dý Ë U¼ÅvD× Ë©±±≠π∫∂® «bš Ê«b¼Uý !— ∫r−MÄ dN ≠∂πو ﭼﻮن ﻣﻬﺮ ﭘﻨﺠـﻢ را ﮔﺸﻮد، در زﻳﺮ ﻣﺬﺑﺢ دﻳﺪم ﻧﻔﻮس آﻧﺎـﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮاىﻛﻼم ﺧﺪا و ﺷﻬـﺎدﺗﻰ ﻛﻪ داﺷﺘﻨـﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪـه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ∞±ﻛﻪ ﺑﻪ آواز ﺑﻠـﻨﺪﺻﺪا ﻛﺮده، ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ. »اى ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺪوس و ﺣﻖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻰ اﻧﺼﺎف ﳕﻰﳕﺎﻳﻰو اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﻣﺎ را از ﺳﺎﻛﻨﺎن زﻣﻴﻦ ﳕﻰ ﻛﺸﻰ؟« ±±و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻜﻰ از اﻳﺸﺎنﺟﺎﻣﻪاى ﺳﻔﻴﺪ داده ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺪﻛﻰ دﻳﮕﺮ آراﻣﻰ ﳕﺎﻳﻨﺪﺗﺎ ﻋﺪد ﻫﻤﻘﻄﺎران ﻛﻪ ﻣﺜﻞ اﻳﺸﺎن ﻛﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﲤﺎم ﺷﻮد.UOK ÈUN$— ∫ÂËœ ÁœdÄ∂∏∂πtHýUJ ÂUOÄ

Page 36

∫bMÅv VKł r−MÄ dN UÐ j³ðd l¹UË tÐ «— U tłuð —U³Ž tÝ tKŠd s¹« —œt? v?½«b?O?N?ý Æ©∑∫¥ ÊU?¹Ëô® œu?Ð Áb?ý t?²¹— UNO½UÐd Êuš å`Ðc d¹“ —œòsJ2 ©±±∫±∑ ÊU¹Ëô åXÝ« Êuš —œ bł ÊUłò t «d¹“® b½«ÅÁœ«œ «— œuš ÊUłt½UA½ XÝ«Ïb½«ÅÁbOA !— `O dÞUš tÐ nK² ÈUNI¹dÞ tÐ t bMýUÐ v½U ÂU9 UU9 ¨v~²ýcÖ œuš “« Ë È—«œUË sOMÇ ËÎÆXÝ« «bš ‰u³I v½UÐd t?Ð t?½ —U?³?Ž s?¹« ÆX?Ý« t?H?ýU?J? »U?² —œ vM vŠöD« åsO“ ÊUMUÝò—œ U?O?½œ v?½u?M? r?E½ —œò t XÝ« v½U vMF tÐ tJKÐ vK —uÞ tÐ X¹dAÐ vMFvÖb½“ «bš œUNý Ë Âö —œ t v½U fJŽdÐ XÝ—œ ¨åb½dÐÅv dÐ œuš ‰eMb?O?H?Ý Ë ÁU?O?Ý «— e?O?Ç t?L¼ bMÅv vÖb½“ åÈËULÝ rE½ò —œ t UMŠu¹ ÆbMMÅvv?D?ÝË b?Š ¨©≥∞∫±≤ v?²?® åX?Ý« s? b?{ d?Ð ¨X?O½ s UÐ t d¼ò ÆbMOÐÅvÊUMUÝ U¹ ©≤∞∫≥ ÊUOáKO® bM²¼ ÊULݬ Ê«b½ËdNý U¹ UN½U½« ÂU9 Ë œ—«b½ œułËÆsO“t⽬ tÐ tłuð UÐ Ë ådO~Ð «— U Êuš ÂUI²½«ò ∫bM½“Åv œU¹d «bš Ê«b¼Uý Õ«Ë—«ö?³Îs?O?“ ÊU?M?U?Ý «d?¹“ ¨X?Ý« `?O?×? t?J?KÐ tłu UNMð t½ ÊUýœU¹d ¨Ábý t²HÖ t?Ð t?½ Ê«b?O?N?ý œU?¹d Ë b½«ÅÁbý v½œuAÐU½ ÈUNð—«dý VJðd t bM²¼ v½UÆXÝ« X«bŽ È«dł« È«dÐ t½UdÞÅvÐ vUO²ý« tJKÐ vBý tMO dÞUš©±∑≠±≤∫∂® v½UNÖU½ ôu% ∫rAý dN ≠∑±≤ر ﻢـﺸﺷ ﺮﻬﻣ نﻮﭼ وز ﻪـﻛ مﺪﻳد ،دﻮﺸﮔ اﺰـﻟو ﺪـﺷ ﻊﻗاو ﻢﻴﻈﻋ ىاﻪﻟﺮﮔ هﺎﻴﺳ ﻰﻤﺸﭘ سﻼﭘ نﻮﭼ بﺎﺘﻓآ ؛ﺖﺸﮔ نﻮﺧ نﻮﭼ هﺎﻣ مﺎﲤ و ﺪﻳد±≥ورﺎﺘﺳز ﺮﺑ نﺎﻤﺳآ نﺎﮔرد ﺪﻨﻧﺎﻣ ،ﺪﻨﺘﺨﻳروﺮﻓ ﻦﻴﻣﺮﻴﳒا ﺖﺧﺖﺨﺳ دﺎﺑ زا ﻪﻛ ىﺮﺣ ﻪﺑرﺎﻧ ىﺎﻫهﻮﻴﻣ ؛هﺪﻣآ ﺖﻛر دﻮﺧ س .ﺪﻧﺎﺸﻓاﻰﻣ ا±¥رﺎﻣﻮﻃ نﻮﭼ نﺎﻤﺳآ وىﺮـﺑ ﺎـﺟ زا ،هﺪﺷ هﺪﻴﭽﻴﭘﺮـﻳﺰـﺟ و هﻮﻛ ﺮﻫ و ﺪﺷ هدﻞـﻘـﺘﻨﻣ دﻮﺧ نﺎﻜﻣ زا ه .ﺖـﺸﮔ±µز نﺎـﻫﺎﺷدﺎﭘ ورﺰـﺑ و ﻦـﻴﻣرﻻﺎـﺳﻪﭙﺳ و نﺎﮔو ناﺪـﻨـﻤﺘﻟود و نارﺎﺒﺟزآ و مﻼﻏ ﺮﻫ و نار دﻮﺧ دارﺎـﻐﻣ رد اﺮﺨﺻ و ﺎﻫهنﺎﻬﻨﭘ ﺎﻬﻫﻮﻛ ىﺎﻫهﺮﻛ .ﺪﻧد±∂ﺮﺨﺻ و ﺎﻬﻫﻮﻛ ﻪﺑ ور ﺎﻣ و ﺪﻴﺘﻔﻴﺑ ﺎﻣ ﺮﺑ» ﻪﻛ ﺪﻨﻳﻮﮔﻰﻣ ﺎﻫهﻰﻔﺨﻣ اﺮﺑ ﺐﻀﻏ زا و ﻦﻴﺸﻧﺖﺨﺗ نآ ىور زا ﺪﻳزﺎﺳ ؛ه±∑ﺮﻳزوا ﺐﻀﻏ ﻢﻴﻈﻋ زور ار«؟دﺎﺘﺴﻳا ﺪﻧاﻮﺗﻰﻣ ﻪﻛ ﺖﺴﻴﻛ و ﺖﺳا هﺪﻴﺳÈË— “« UË« v¼UÖ s¹dH ÆrOÝ—Åv vM¾LD nDŽ tDI½ tÐ ÁdšôUÐ U−M¹« —œv?b?½« U?Ð v?Ë b?M?½«œÅv? r?¼ ·œ«d?²? «— œU?C² ÈU¼ÅÁb¹« ¨vA¹b½«ÅÂeł Ë VBFðU?−?M?¹« —œ U?« Æœ—«b?½ œu?łË Á—U?Ð s?¹« —œ v?²?¹b?M?Ý ê?O?¼ t bý b¼«uš ÂuKF dJHðl?¹U?Ë Á—UЗœ vÝbIÅ»U² œbF² UŽUł—« Æœu/ 7 “« jKž v²ý«œdÐ Ê«uðÅv/Ë fd ±≥ »UЮ b½«ÅÁbý d– eO½ `O vOŽ bML¼uJý tÐUDš —œ ¨XL s¹«Ë sO“ tÐ `O XAÖ“UÐ nOuð tÐ t vzUł ¨©UNKO$« d~¹œ —œ ʬ È“«u Êu²Ád?NÇ “« 7ý«œdÐ ÁœdÄÏv «bš ö?LŽ «— tF«Ë ʬ ¨±∑ t¹¬ Æœ“«œdÄΓ˗ò Ê«uMŽ tÐ ÆXÝ« Áœd n¹dFð åË« VCž rOEŽU?F?«Ë ʬ d?¹U?E?½ Ë b?O?ý—uš Êbý p¹—Uð ¨te“ U¹¬ t ‰«RÝ s¹« Êœd ÕdDΟu?{u? q?« “« ·«d?×?½« Y?ŽU?Ð ¨œ—«œ È—U?F?²?Ý« v?uNH UNMð U¹ œ«œ b¼«uš ÈË—Áb?ý t?²?šU?M?ý ÈU?O½œ gÐÅÊU¹UÄ ¨“Ë— ʬ ÆœuýÅvÏÊU?O?½«d?³?Ž® œu?Ð b¼«uš v½uM ÆbýUРʬ q³LÝ XÝ« sJ2 dAÐ ÊU¹UÄ eO½ Ë UN½UAJN Ë «d ÊU¹UÄ ¨©≤∂∫±≤«— UN½¬ „d²A ÈU¼ÅvÖó¹Ë tJKÐ e¹U9 ÁułË t½ Ë r¹œdÖdÐ ‰Ë« dN —UNÇ tÐ ‰UŠÆrOMÅv vÝ—dЫœb?−? b?¹U?ý U?¼dN „d²A Èu~«Î ¨‰Ë« —«u?Ý t? œ“«b?M?OÐ dJ s¹« tÐ «— UUðbLŽ vIKð “dÞ s¹« ÆXÝ« `O vOŽÎbýUÐÅv ±±∫±π —œ UMŠu¹ ÈU¹ƒ— dÐ vJ² Ë ≥ \≤ ÈU¼dN n¹œ— —œ d²AOÐ ‰Ë« dN vMF tJKÐ ¨XO½ s¹« ‰Ë« dN vMF vËbFÐ »UÐ ÁœeOÝ —œ UMŠu¹ t v¹U¹ƒ— Uð XÝ« d²J¹œe½ UN½¬ tÐ —UOÐ t býUÐÅv ¥UOK ÈUN$— ∫ÂËœ ÁœdÄ∑∞∑±tHýUJ ÂUOÄ

Page 37

—«u?Ý “uM¼ UMŠu¹ dÖ« vË ÆXÝ« Áb¹b½ “uM¼ UMŠu¹ œuš t vzU¹ƒ— ¨Áb¹œ tHýUJ—U?N?Ç ÈË r?O?M? ÷d? t? X??O?½ dðÅvFO³Þ U¹¬ ¨b½«œÅv/ vOŽ «— bOHÝ VÝ« dÐøbÝUMýÅv v½UDOý ÈUNð—b Ê«uMŽ tÐ «— rAý »UÐ —«uÝÁ“U?ł« U?N?½¬ t?Ð t? X?Ý« «b?š s?¹« ¨r?O?½«b?Ð v?½UDOý ÈUNð—b «— UN½¬ dÖ« v²Šª±≤∫± »u¹« bOM Ÿuł—® åbý Áœ«œ vzU½«uð «b d¼ tÐò ∫XÝ« Áœ«œ “Uð Ë XšUðœu?Ð Áb?ý Áœ«œ Ë« t?Ð —bÄ jÝuð eO½ `O —b t œuý t²HÖ XÝ« sJ2 Æ©∂∫≤Á“U?ł« “« d?ð«d? —U?O??Ð ¨b?ý Áœ«œ `O tÐ t È«ÅtODŽ vË ©±∏Å∫≤∏ v²®Ï·d tLK t vUŠ —œ ¨XÝ«Ï—«uÝ t XÝ« s¹« d~½UOÐ ∏≠±∫∂ —œ åbý Áœ«œò È—«dJð tÐ sOMÇ s¹«dÐUMÐ Æb½«Åt²ý«œ r¼ d~¹œ —«uÝ tÝ t ÁœuÐ vð«—UO²š« ÊUL¼ È«—«œ ‰Ë«t½UA½ ‰Ë« —«uÝ t bÝ—Åv dE½ÏÆ`O bM“ËdOÄ qO$« t½ Ë XÝ« v½UDOý vð—b d?¼ s?O?Ð t?J?K?Ð ‰Ë« ÈU¹ƒ— —UNÇ sOÐ t½ —UÐ s¹« Ë® U¼U¹ƒ— „d²A tłË sOuÝö³ t XÝ« qO$« “« vM² UÐ UN½¬ ◊U³ð—« ©U¹ƒ— gýα≥ »UÐ vMF¹ r¹œd Á—Uý« U?u?B Ÿu{u s¹« Æ©≤± »UÐ Uu ∫≤¥ »UÐ v² Ω® fd qO$«Ît?¹UI UÐ Ït½Ïb¼«uš tłuð qÐU d²AOÐ tHýUJ “« »UÐ sOL¼ UÐ XÝ« tOIÐ “«Åd²KU t v² Á—Uý« XUŠ Ëœ d¼ —œ «d¹“ ¨rOM V−Fð b¹U³½ XL Ëœ s¹« tÐUAð “« ÆœuÐÏtÐ UN½¬ Ád?Ð U?−M¹« —œ Ë b¹uÖÅv sÝ vOŽ U$¬ —œ ÆXÝ« bŠ«Ë Ÿu{u p¹ Ë dH½ p¹bMÅv ·uAJ «— ÁbM¹¬ œ—u —œ vðUJ½ `O ¨Ëœ d¼ —œ Æb¹UAÖÅv «— œuš »U²ʬ t?Ð ÈË t? v?²IOIŠ ¨©µ∫±® åXÝ« sO« b¼Uýò Ë« ÊuÇ Æ©≥∫≤¥ v² ª±∫¥®tÐ 7 Ëœ d¼ ÆXO½ s¹« eł ÈeOÇ r¼ XIOIŠ Ë býUÐ —«b¹UÄ b¹UÐ ¨b¼œÅv œUNýv² Ω ±∑≠±≤∫∂® b½«ÅÁbý j³ðd r¼ tÐ rAý dN l¹UË —œ v×{«Ë —UOÐ —ugÐ UÐ ¥ Ë ≥ \≤ ÈU¼dN l¹UË ◊U³ð—« œ—u —œ ‰UŠ sOŽ —œ vË ©≥∞≠≤π∫≤¥È—u?Þ «— 7? t?łË ê?O?¼ t?Ð b?¹U?³?½ l?«Ë —œ Æœ—«b?½ œułË vKJA êO¼ qO$« vK³bŠ«Ë vŽu{u UNMð t½ XUŠ Ëœ d¼ —œ `O t býUÐ tK¾ s¹« d~½UOÐ t b½UâOÄt?³? Ëœ b?M?½U? »UÐ Ëœ s¹« ÆXÝ« ÁœdÐ —UJРʬ `O{uð È«dÐ «— bŠ«Ë v³Oðdð tJKШY×Ð œ—u Ÿu{u ¨È“«uð s¹« ”UÝ« dÐ ÆbM²¼ j³ðd r¼ UÐ tDI½ tÐ tDI½ ¨é¹“‰Ë« d?N? —œ —u?c? —«u?Ý t? b?M?“Ëd?O?Ä q?O?$« t?½ X?Ý« ∂∫≤¥ v² vMO“ @MłÈU¼dN tÐ ◊uÐd öJA ÊUL¼ ∏≠∑∫≤¥ v² tÐ ◊uÐd öJA ÆXÝ« ʬ ·dF¨g¹UN$— rždOKŽ t ©±≤≠π∫≤¥ v²® Áb¹œÅ!— ÈUOK ªXÝ« —UNÇ Ë ÂuÝ ¨ÂËœY׳ —œ ©±¥≠±≥∫≤¥ v²® b¼œÅv œuš —b²I b½Ë«bš tÐ d¹cÄU½ÅnË vðœUNýÁ—U?ý« r?O?K?ý—Ë« ◊u?I?Ý t?Ð t? ≤∏≠±µ∫≤¥ v?² “« ÆXÝ« Ábý nOuð r−MÄ dNt?F?«Ë býÅv t²ýu½ tHýUJ ∂ »UÐ ÈUNðu³½ t vU~M¼ «d¹“ ¨r¹—cÖÅv bMÅvÏr?Aý dN tÐ ◊uÐd t ≥∞ Ë ≤π U¹¬ tÐ s¹«dÐUMÐ Ë œuÐ Áœ«œ ÈË— rOKý—Ë« ◊uIÝr¹“«œdÄÅv ¨œuýÅv≥Æg¹U/ “« tM× s¹« vK vMF vÝ—dÐ tÐ ¨v² qO$« ≤¥ »UÐ 7dÖ dE½ —œ UÐUN~Młò ∫¯d Ë vD× ¨t³Kž Ë @Mł øœ—«œÅdЗœ «— ÈeOÇ tÇ ÁbM¹¬ Ær¹“«œdÄÅv“ô tL¼ s¹« ŸuË t «d¹“ ¨b¹uA½ »dDC —UN½“ ÆbOMý bO¼«uš «— UN~Mł —U³š« ËX?ËU?I? v²JK2 UÐ v²JK2 Ë vu UÐ vu «d¹“ ÆXO½ “uM¼ UN²½« sJO ¨XÝ«tL¼ U« Æb¹¬ b¹bÄ UN¹Uł —œ U¼Åte“ Ë U¼UÐË Ë U¼ÅvD× Ë œu/ bM¼«ušÏ“Už¬ UNM¹« U?³?U?ž t vL¼UHðÅ¡uÝ tÐ tłuð UÐ Æ©∏≠∂∫≤¥® åXÝ« Á“ ÈU¼œ—œÎ—U³Ž œ—u —œ ¨b½—«bMÄÅv dš¬ ÊU“ È«dÐ vMOÐÅgOÄ «— ʬ Ë œ—«œ œułË ¨åUN~Mł —U³š« Ë UN~MłòU?I?O?œ `?O?? —u?E?M? t? b?M?Åv bOQð vÐuš tÐ —U³Ž s¹« œušÎÁœu?³?½ Èe?OÇ tÇ ¨b?M²«Åv ‚UHð« —UNÇ Uð ‰Ë« ÈU¼dN ÊœuAÖ vÞ —œ t vUM²AŠË l¹UË ÆXÝ«UOK ÈUN$— ∫ÂËœ ÁœdÄ∑≤∑≥tHýUJ ÂUOÄÁb?M?¹u½ ¨ÈbГ dÄ ¨v²MÝ ÁUÖb¹œ ”UÝ« dÐ ≠≥ÏÁbM¹u½ Ë Â—UNÇ qO$« Ïp?¹ tHýUJ U?M?Šu?¹ t?⽬ ÆXÝ« dŁu tO{d s¹« U³Ł« —œ tHýUJ ∂ »UÐ Ë v² ≤¥ »UÐ ÆXÝ« dH½—œò Êu?M?« Áœ—ËU?O?½ œu?š q?O?$« —œ v?H?K?²?? q¹ôœ tÐ Ë bOMý Êu²¹“ Áu —œ årł —œòÈ«dÐ Æb½U−M~Ð œuš tHýUJ —œ Uð Áœd —«dJð vA¹U/ vð—u tÐ «— ʬ Ë bMOÐÅv åÕË—ÆbOM Ÿuł—Å∏µ t×H tÐ 7 Ëœ s¹« sOÐ d²AOÐ t¹UI

Page 38

`O XAÖ“UÐ ÈU¼Åt½UA½ XÝ« sJ2 bMMÅv vÖb½“ ÊU“ ʬ —œ t v½U È«dÐÆbM²¼ a¹—Uð vuLF l¹UË XIOIŠ —œ vË ¨©≥∫≤¥ v²® b½uý —uBð dš¬ ÊU“ Ëb?M?¼«u?š ÊU?M?â?L?¼ Ë b?½“U?ðÅv? s?O?“ d?Ð “Ëd?« tÐ Uð XË ÊUL¼ “« —«uÝ —UNÇ Ê¬ÆXšUðe?O?½ «— U?¼d?N? Êœu?A?Ö ÂU~M¼ —œ Áb½“ œułu —UNÇ œU¹d b½«uðÅv `O{uð s¹«v?Žu?½ “« d?ð«d? v?ð«œu?łu? Ê«u?M?Ž tÐ Ê«uOŠ —UNÇ U¼dOHð všdÐ —œ Æb¹U/ `¹dAðË U?O?Ðò ∫b?M?¹u?ÖÅv? «dÇ Ë ø«dÇ vË Æb½«ÅÁbý ÕdD Ê«—«uÝ œ—u —œ v¼UÖ¬ÅgOÄ—œ b?M?K?Ð v?½U?J? t?Ð U?¹ƒ— —œ q?³? “« Ë« t? «dÇ XO½ UMŠu¹ UN½¬ VÞU øåsO³ÐÊ«—«uÝ UN½¬ Æ©±∫¥® œ—«œ dE½ d¹“ «— tM× vU9 U$¬ “« t Ábý ÁœdÐ ôUÐ ÊULݬôU?L?²?Š« Ê«—«u?Ý Ê¬ t? r?O?ýUÐ t²ý«œ dÞUš tÐ dÖ« «d¹“ bMMÅv/ «b eO½ «—ÎœU/ u?Žœ t? X?d?¹c?Ä Ê«u?ðÅv? v?²??Ý t?Ð ¨b?M?²¼ «bš ‚uK ÈUO½œ vMF¹ XFO³Þö« Ê«—«uÝ “« dH½ tÝ —u d¼ —œ ÆbMM œuÐU½ «— UO½œ s¹« Uð b½«ÅÁbýÎåbM¹¬Åv/ò øbM½“Åv «b «— v tÇ Áb½“ œułu —UNÇ Ê¬ fÄ Æb½uýÅv Áb¹œ —Ëœ “« UNMð tJKÐœU?¹d? ÆX?Ý« t?½U?U?²?A? v?zË“—¬ r?¼ Ë Áb?ý Áœ«œ Áb?ŽË r¼ g½b¬ t X¼ vb½Ë«bš È« ¨UOÐ ÆsO¬ åÆr¹¬Åv Ȝ˓ tÐ s ¨vKÐò ∫b¹uMAÐ «— ≤∞∫≤≤ —œ —ucv?½U?½u?¹ Á˛«Ë å°b¹¬Åv pM¹« ÆsO¬ò ∫bO¼œ «d ‘uÖ ∑≠∂∫± „«ËóÄ tÐ °vOŽœU?¹d? ÊU?L?¼ U?−?M?¹« —œ ¨Áb?¬ tHýUJ dš¬ Ë ‰Ë« ÈUNÐUÐ —œ tÁb?½“ œu?łu —UNÇ œU¹d “« gOÄ t XÝ«Ë «bš Âu r¼ Æb¹¬Åv ÁU~½UÐd d¹“ ÈUN½Uł åøv tÐ Uðò ÊUOË—® b‡½U‡¼d‡Ð ÊUA¹U‡N$— “« «— ÊU½¬ Uð bM²¼ `O Êb¬ ‚U²A «bš XIKš r¼Æ©≤≤≠±π∫∏X?Ýœ U? t?Ð t vÝUŠ« sOË« ¨b¹UAÖÅv «— a¹—Uð »U² ÁdÐ tJM¹« i× tÐœuš ÈUOK U¹¬ ¨œ—«œ qU jKð ÊUNł dÐ Ë« dÖ« ÆXÝ« Áb¹œÅ!— ÈUO½œ ¨b¼œÅv—UNÇò ÊUL¼ œułË UÐ v³½ ‰UOeŠ U¹¬ øbMÅv XEU× g¹uAðdÄ ÊUNł s¹« —œ «—b?M?¼«u?š v?¹U?¼— U?N½¬ “« Ê«—«b½UL¹« t b¼œÅv/ ÁbŽË ¨∏ t¹¬ q¦ åb¹bý È—Ë«œ‰«RÝ s¹« tÐ ©±≤≠π∫≤¥ v² Ω® r−MÄ dN aÝUÄ ø©≤≤≠≤±∫±¥ ‰UOeŠ® XU¹v½U ¨v½ËdOÐ Ë v½Ë—œ öLŠ Ë ÁbA½ ·UF UN²³OB s¹« “« UOK ∫XÝ« vHMd?Dš tÐ «bš œUNý Ë Âö dÞUš tÐ «— œuš vÖb½“ v²Š eOÇ tL¼ b½«ÅÁœU¬ t «—ö« U¹¬ øbOA b¼«uš ‰uÞ —bIÇ s¹« vË Æœd b¼«uš hA ¨b½“«bMOÐÎÁ—Ëœ ÏvHM r¼ ‰«RÝ s¹« aÝUÄ øXÝ« Ábý —dI UO½œ s¹« —œ «bš Âu ÈUN$— È«dÐ vMOF!— `O dÞUš tÐ t v½«b¼Uý —ULý Êbý qOLJð Ë UO½œ s¹« ÈUN²½« —œ UNMð ∫XÝ«¨d~¹œ —U³Ž tÐ Æ©±± t¹¬® bOÝ— b¼«uš«d ÊUÖbMMÅUHł “« ÂUI²½« “Ë— ¨bMAÅvX?A?Ö“U?Ð Ë U?M?Šu?¹ ÈU?¹ƒ— s?O?Ð v?½U?“ t?K?U —œ Ë XU¹ b¼«uš ‘d²Ö —«dýUuB Ë UO½œ È«dÐ ©≥∞\≤π\±¥∫≤¥ v² Ω rAý dN® vOŽÎ!— UOK È«dÐ t?Ð «— a?¹—U?ð q “« vHK² V½«uł ¨r−MÄ Uð ‰Ë« ÈU¼dN ÆXý«œ b¼«uš Á«dL¼ tÐÆœuÐ b¼«uš a¹—Uð gÐÅÊU¹UÄ t XÝ« È“Ë— d~½UOÐ rAý dN Ë bMAÅv d¹uBðs?O?M?Ç U?Ð ¨„U?M?u?¼ l?¹U?Ë s?¹« t?Ð ◊uÐd tM× «dÇ t rOLNHÐ rO½«uðÅv ‰UŠÈU?N?²?³?O?B? s?¹« t? b?ý Áœ«œ ÊU?A?½ UMŠu¹ tÐ ∂ »UÐ —œ ÆXÝ« Ábý ÊUOÐ vðUOzełt œ“«b½«Åv dJ s¹« tÐ «— UN½U½« t œdOÖÅvdЗœ «— a¹—Uð dÝ«dÝ ÊUMÇ v«u²ÊU?« —œ U?N?½¬ ö?L?Š “« eO½ UOK v²Š ÆbM²¼ ‰d²M qÐUÅdOž —«dý ÈU¼ËdO½∫b?M?¹u?~?Ð t bM²HOÐ tÝuÝË s¹« —œ XÝ« sJ2 eO½ ÊUO×O t ÈbŠ tÐ ¨XO½—œ ÊU?²??K?~?½« b?O«U½ Âœd t —uÞ ÊUL¼ å°bM²¼ »«uš —œ g½U~²ýd Ë «bšòË ¥ ÈUNÐUÐ Èd¼Uþ —U²šUÝ s¹«dÐUMÐ ÆbM²HÖÅv ÊUHO²Ý« XMDKÝ Ãd Ë Ãd¼ Ê«—Ëœt vzUł ¨XÝ« U —UJ« dÐ Ë« o¹dÞ “« Ë UMŠu¹ —UJ« dÐ È—«cÖdOŁQð ÈU²Ý«— —œ µ—u?Þ t?Ð t?J?KÐ ©‰Ë« ÁœdÄ® UOK v½Ë—œ —u« —œ UNMð t½ ÆXÝ« t²HN½ vF«Ë —bjKð eOÇ tL¼ dÐ X¹UN½ —œ t XÝË« Æœ—«œ —«d ed —œ `O ¨UO½œ s¹« —œ vKÆXÝ« t²A½ XMDKÝ Xð dÐ ÊuM« r¼ «bš Æœ—«œUOK ÈUN$— ∫ÂËœ ÁœdÄ∑¥∑µtHýUJ ÂUOÄ

Page 39

’U?š ÈU?¼ÅÁ“u?¬ ∑ »U?Ð ¨X?I?O?I?Š s?¹« “« ÊU?O×O 7šUÝ s¾LD —uEM tÐÁœd? ÊU?O?Ð ·U?H?ý Ë sýË— vð—u tÐ «— UN½¬ Ë t²dÖ «— µ Ë ¥ ÈUNÐUÐ —œ —ucôU?L²Š« Ê«—«b½UL¹« bMÇ d¼ ∫XÝ«ÎöLŽ l«Ë—œ Ë Îb?½uýÅv v²u ÈUN$— dOÖ—œ Æbý b¼«u½ —«œÅtýbš eÖd¼ UN½¬ ÈbЫ XOM« vË©±∑≠±∫∑® XÝ« d¹cÄU½UM UOK ≠∏±و ﺑﻌﺪ از آن دﻳﺪم ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺷﺘﻪ، ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ زﻣﻴﻦ اﻳﺴﺘﺎده، ﭼﻬﺎر ﺑﺎدزﻣﻴﻦ را ﺑﺎزﻣﻰدارﻧﺪـ ﺗﺎ ﺑﺎد ﺑﺮ زﻣﻴﻦ و ﺑﺮ درﻳﺎ و ﺑﺮ ﻫﻴـﭻ درﺧﺖ ﻧﻮزد. ≤وﻓﺮﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮى دﻳﺪم ﻛﻪ از ﻣﻄﻠﻊ آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻻ ﻣﻰآﻳﺪ و ﻣﻬﺮ ﺧﺪاى زﻧﺪه رادارد. و ﺑﻪ آن ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﻛﻪ ﺑﺪﻳﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ و درﻳﺎ راﺿﺮر رﺳﺎﻧﻨﺪ، ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺪا ﻛﺮده، ≥ﻣﻰـﮔﻮﻳﺪ: »ﻫﻴﭻ ﺿﺮرى ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ودرﻳﺎ و درﺧﺘﺎن ﻣﺮﺳﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاى ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﻴﺸـﺎﻧﻰ اﻳﺸﺎن ﻣﻬﺮزﻧﻴﻢ.«¥ﺪـﺷ ﺮﻬﻣ دﺪﻋ ور نﺎﮔﺮـﺳاﻰﻨﺑ طﺎﺒﺳا ﻊﻴﻤﺟ زا ﻪﻛ مﺪﻴﻨﺷ او ﺪـﺻ ،ﻞﻴﺋاﺰﻫ رﺎﻬﭼ و ﻞﻬﭼ .ﺪﻧﺪﺷ ﺮﻬﻣ راµزاود ادﻮﻬﻳ ﻂﺒﺳ زا وﺰﻫ هدزا و ؛ﺪﻧﺪﺷ ﺮﻬﻣ رار ﻂﺒﺳزاود ﻦـﻴﺑواﺰﻫ هدزاود دﺎﺟ ﻂﺒﺳ زا و ؛راﺰﻫ هد ؛را∂ا ﻂـﺒﺳ زا وَﺮﻴﺷزاودﺰﻫ هدزاود ﻢﻴﻟﺎﺘﻔﻧ ﻂﺒﺳ زا و ؛راﺰﻫ هزاود ﻰﺴﻨﻣ ﻂﺒﺳ زا و ؛راﺰﻫ هد؛را∑زاود نﻮﻌﻤﺷ ﻂﺒﺳ زا وﺰﻫ هدزاود ىوﻻ ﻂﺒﺳ زا و ؛راﺰﻫ هدﻂﺒﺳ زا و ؛راﺎـﺴﻳزاود رﺎﻛﺰﻫ هد ؛را∏زاود نﻮـﻟﻮـﺑز ﻂﺒﺳ زاﺰﻫ هدـﺳﻮﻳ ﻂﺒﺳ زا و ؛رازاودﺰﻫ هدزاود ﻦﻴﻣﺎﻴﻨﺑ ﻂﺒﺳ زا و ؛راﺰﻫ هد.ﺪﻧﺪﺷ ﺮﻬﻣ راπر نﺎـﺸـﻳا ﺲﻛ ﭻﻴﻫ ﻪﻛ ﻢﻴﻈﻋ ﻰﻫوﺮﮔ ﻚﻨﻳا ﻪﻛ مﺪﻳد ﻦﻳا زا ﺪﻌﺑ واﺮﻤﺷ ﺪﻧاﻮﺘﻧﻣا ﺮﻫ زا ،دّرﻮﻀﺣ رد و ﺖﺨﺗ ﺶﻴﭘ رد نﺎﺑز و مﻮﻗ و ﻪﻠﻴﺒﻗ و ﺖﺮﺑّرآ ﺪﻴﻔﺳ ىﺎﻫﻪﻣﺎﺟ ﻪﺑ هﺮﮔ ﺖﺳد ﻪﺑ ﻞﺨﻧ ىﺎﻫﻪﺧﺎﺷ و ﻪﺘﺳاﺪﻧاهدﺎﺘﺴﻳا ،ﻪﺘﻓ±∞ﺮـﻛ اﺪـﻧ ﺪﻨﻠﺑ زاوآ ﻪﺑ ور ﺎـﻣ ىاﺪـﺧ ،تﺎﳒ» :ﺪﻨﻳﻮﮔﻰﻣ ،هدﺖـﺨﺗ ﺮﺑ ﻪﻛ اﺮﺑ و ﺖﺳا ﻪﺘﺴﺸﻧّر ه«.ﺖﺳا ا±±ﺮﻓ ﻊﻴﻤﺟ وﺮﮔ رد نﺎﮕﺘﺷﺮﻴﭘ و ﺖﺨﺗ د.ﺪﻧدﻮﺑ هدﺎﺘﺴﻳا ناﻮﻴﺣ رﺎﻬﭼ و نار اﺪـﺧ ،هدﺎـﺘﻓا رد ىور ﻪﺑ ﺖﺨﺗ ﺶﻴﭘ رد وﺮـﻛ هﺪﺠﺳ ا ﺪـﻧد±≤:ﺪـﻨﺘﻔﮔ وﺮـﺑ !ﻦﻴﻣآ»ا و سﺎـﭙـﺳ و ﺖـﻤﻜﺣ و لﻼﺟ و ﺖﻛﺮـﻛﻮﻗ و ماّ،ﻰـﻳﺎﻧاﻮﺗ و تر ﺎﻣ ىاﺪﺧ«.ﻦﻴﻣآ .دﺎﺑﻵاﺪﺑا ﺎﺗ دﺎﺑ ا±≥ﺮﻴﭘ زا ﻰﻜﻳ وﺟﻮﺘﻣ ناّو ﺪﻨﻧﺎﻴﻛ نﺎﺷﻮﭘﺪﻴﻔﺳ ﻦﻳا» :ﺖﻔﮔ ﻦﻣ ﻪﺑ ،هﺪﺷ ﻪ «؟ﺪﻧاهﺪﻣآ ﺎﺠﻛ زا±¥ر وا ﻦـﻣﺮﻣ «!ﻰﻧادﻰﻣ ﻮﺗ اﺪﻧواﺪﺧ» :ﻢﺘﻔﮔ ا:ﺖـﻔﮔ ادﻮﺧ سﺎﺒﻟ و ﺪﻨﻳآﻰﻣ نوﺮﻴﺑ ﺖﺨﺳ باﺬﻋ زا ﻪﻛ ﺪﻨﺷﺎﺑﻰﻣ ﻰﻧﺎﺴﻛ نﺎﺸﻳا»رﺮﺑ نﻮﺧ ﻪﺑ اّﺮـﻛ ﻮﺷ و ﺖﺴﺷ ه .ﺪـﻧاهدﻮﳕ ﺪﻴﻔﺳ ،هد±µﺶـﻴﭘ ﺖﻬﺟ ﻦﻳا زار ىو وا ﻞﻜﻴﻫ رد زورﻪﻧﺎﺒﺷ و ﺪﻨﻳاﺪﺧ ﺖﺨﺗ ىورنآ و ﺪﻨﻨﻛﻰﻣ ﺖﻣﺪﺧ اﻪـﻤﻴﺧ ،ﻦﻴﺸﻧﺖﺨﺗر دﻮﺧ .ﺖـﺷاد ﺪﻫاﻮﺧ ﺎﭘﺮﺑ نﺎﺸﻳا ﺮﺑ ا±∂ﺮﻫ ﺮﮕﻳد وﺰﮔﺮﮔﺮﮔ ﭻﻴﻫ و بﺎﺘﻓآ و ﺪﺷ ﺪﻨﻫاﻮﺨﻧ ﻪﻨﺸﺗ و ﻪﻨﺳر ﺪﻫاﻮﺨﻧ نﺎﺸﻳا ﺮﺑ ﺎﻣ.ﺪﻴﺳ±∑ﺮـﻳزﺮﺑ اّﻪـﺑ و دﻮـﺑ ﺪـﻫاﻮـﺧ نﺎـﺸـﻳا نﺎـﺒﺷ ،ﺖﺳا ﺖﺨﺗ نﺎﻴﻣ رد ﻪﻛ ىاهر نﺎﺸﻳا ،تﺎﻴﺣ بآ ىﺎﻫﻪﻤﺸﭼر ار ﻰﻜﺷا ﺮﻫ اﺪﺧ و ؛دﻮﳕ ﺪﻫاﻮﺧ ﻰﻳﺎﻤﻨﻫاانﺎﻤﺸﭼ زاِﺎﭘ نﺎﺸﻳا ﺮﻛ ﺪﻫاﻮﺧ ك«.د©≥≠± U¹¬® øbÝ—Åv«d Êœ“ dN ÊU“ XË tÇ ©n«öLŽ U¹¬ ÆbÝ—Åv«d ∑ »UÐ l¹UË ¨∂ »UÐ l¹UË “« bFÐ vMF¹ åʬ “« bFÐòÎtÐ U?I?O?œ l?¹U?Ë n?O?u?ð —œ UMŠu¹ È—U²ýu½ VOðdð t —uBð s¹« øXÝ« t½uÖ sOL¼Î‰U?¦? t?Ð U?−?M?¹« —œ Ë X?Ý« vU½dDš —uBð XÝ« ÁbM¹¬ —œ UN½¬ ŸuË VOðdð ÊUL¼ÆrMÅv Á—Uý« dDš s¹« œ—u —œ È«Åt²łdÐUOK ÈUN$— ∫ÂËœ ÁœdÄ∑∂∑∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 40

U?M?O?I?¹ t œ“«œdÄÅv vzU¼eOÇ nOuð tÐ ∂ »UÐÎ åb?M?½UÝ—Åv —d{ sO“ tÐòs?O?“ tÐ È—d{ “uM¼ t rOÝ—Åv v¹U¹ƒ— tÐ åʬ “« bFÐò —U³Ž UÐ U−M¹« —œ vËt«œ« XÝ« sJ2 ∑ »UÐ Æ©≥∫∑® XÝ« ÁbOÝd½ÏvË ¨býUÐ ∂ »UÐ —œ UMŠu¹ ÈU¹ƒ— t?«œ« —œ t bÝ—Åv/ dE½ tÐÏs?¹« v?Ä —œ 7 œuš ÆbýUÐ l¹UË Êbý vKLŽ VOðdð v?«u?ð v?Žu?½ —œ t? b?¹u?~?Ð Ë b?M? «b?O?Ä »U?Ð Ëœ s?O?Ð v?H?¹dþ ÈUNðËUHð t XO½UOK ʬ “« bFÐ Ë ©∂ »UЮ bý b¼«uš !— qLײ X¹dAÐ «b²Ð« ¨l¹UË eO¬—«dÝ«v?MF¹ ÈdAÐ dOž XIKš ÈUN$— t œuÐ b¼«uš ʬ “« fÄ UNMð Ë b¹œdÖ b¼«uš dNr?A?ý »U?Ð g??ÐÅÊU?¹UÄ t rAý dN «d¹“ ¨bOÝ— b¼«ušÅ«d ÊU²š—œ Ë U¹—œ ¨sO“◊uÐd l¹UË Ë XÝ« ÁœdÄ s¹« „—œ qÐU œ—«u s¹dðʼnuu«ÅqNÝ “« vJ¹ ¨XÝ«Æb?Ý—Åv ÊU¹UÄ tÐ eO½ ÊUNł a¹—Uð ¨Ê¬ UÐ t b¼œÅv gýuÄ «— `O XAÖ“UÐ tÐt œuÐ b¼«u½ vMO“ l«Ë—œ ¨œuÐ b¼«u½ sO“ È«dÐ È—d{ êO¼ d~¹œ ʬ “« bFÐÆbÝdРʬ tÐ È—d{“« bFÐò b¹uÖÅv/ UMŠu¹ Ær¹œdÖdÐ ±∫∑ sýË— Ë ÁœUÝ 7 tÐ r¹—u³− s¹«dÐUMÐsO“ dÐ U¼öÐ ŸuË fáÝ Ë «bš ÊUÖbMÐ Êbý dN XÐu½ ¨»U² dN gý ÊœuAÖö³ U åÆÆÆÂb¹œ dN gý ÊœuAÖ “« bFÐò b¹uÖÅv tJKÐ åbÝ—ÅvÎb?¼Uý U¼—UÐ Á—UÐËœ ŸuË Ë r¹«ÅÁœuÐ UMŠu¹ tłuð Êu½U dOOGðÏV?łu b¹U³½ U−M¹« —œ Ÿu{u s¹« ÊU¹“ Ë —d{ XIOIŠ —œ ¨œuýÅv —UJý¬ dN gý s¹« jÝuð t⽬ ÆœœdÖ U V−Fð„U?M?²?A?ŠË Ê«—«u?Ý Ê¬ œU/ Ë œuýÅv œ—«Ë sO“ tÐ t XÝ« ÈdOÖ«d Ë „UMu¼Áb?½d?Ä ¨b?ÐU?¹Åv g¹«e« tłuð oLŽ ∑ »UÐ —œ ÆbM²¼Ïd?²?J¹œe½ «bš tÐ U ÈU¹ƒ— È«dÐ Ê«—«uÝ Ê¬ tÐ «bš “u− tÐ vML{ È«ÅÁ—Uý« Ë —«uÝ —UNÇ t vzUł Ë œuýÅvb½—«œ «— sO“ V¹dð —b t åœUÐò —UNÇ UÐ ÊuM« ¨œuýÅv ÕdD “Uð Ë XšUðv ËdÐË— v¼U~½ s¹« ÆbM²¼ «bš t²ýd —UNÇ ÊUd d¹“ t ËUHð s¹« UÐ ¨r¹uýo?¹d?Þ “« U?¹d?“ u?³?½ —œ —u?c ÈU¼U¹ƒ— XIÐUD Ë XÝ« XOF«Ë ÊUL¼ tÐ Á“UðÁbMM bO¹Q𠨩µ≠±∫∂ U¹d“® «bš œUÐ —UNÇ UÐ t³Ý«Å—UNÇ ÈU¼ÅtЫ—« 7šUÝ j³ðds?¹« t²dÖ —«d tłuð Êu½U —œ U−M¹« —œ t Èd~¹œ XIOIŠ U« ÆXÝ« Ÿu{u s¹«d?N? «bš ÈUOK t œ“UÝÅv s¾LD «— U U¼œUÐ Ë Ê«—«uÝ dÐ «bš jKð t XÝ«ÆXÝ« Ábý r¼«d Ê«—«uÝ “Uð Ë XšUð “« q³ ʬ XOM« Ë ÁbýtÐ f³K œdò tÐ t U$¬ ¨œ—«œ —«d ‰UOeŠ π »UÐ —œ oO²ŽÅbNŽ —œ 7 tÐUAÁbMM Ê«d¹Ë gýò tJ½¬ “« q³ bý t²HÖ åÊU²ÏÊ«d¹Ë œuš rAš —œ «— ʬ ådNý ¨b¹błÅbNŽ —œ Æ©¥≠± U¹¬® åb½—«c~Ð v½UA½ «bš —«œUË Âu v½UAOÄ dÐò ¨bMMʬ ÆX?Ý« Áœu?/ `?¹d?A?ð b?F?Ð t?Ð ±≥∫± ÊU?O???« —œ «— Ÿu?{u s¹« ‰uÝ— fuÄÆrO²AÖ dN œuŽu ”bI«ÅÕË— UÐ ¨r¹œ—ˬ ÊUL¹« `O tÐ —UÐ sOË« È«dÐ t ÂU~M¼⁄«œ ÈU¼œUÐ tJ½¬ “« q³ s¹«dÐUMÐ Æb¹œdÖ sOLCð U ÈbЫ XOM« bFÐ tÐ tE( ʬ “«Æb½œuÐ Ábý dN UN½¬ —b dЫdÐ —œ «bš ÊUÖbMÐ ¨bMM Êb¹“Ë tÐ ŸËdý Ê«“uÝ ËUOK vË bMMÅv “Uð Ë XšUð tÐ ŸËdý œuš d~½«d¹Ë X¹—uQ È«dł« —œ Ê«—«uÝÆXÝ« Ábý d¹cÄU½UM q³ “«©±≤≠¥ U¹¬® øb½uýÅv dN v½U tÇ ©»—uc dH½ ±¥¥\∞∞∞ ʬ ÆXÝ« t²dÖ —u U¹¬ s¹« ÈË— ÈœU¹“ ÈUN¦×Ðt?Ç Ë b?M?²??¼ v?½U?? t?Ç π t?¹¬ —œ ‘—U?L?ý q?ÐU?Åd?O?ž r?OEŽ ÁËdÖ Ê¬ Ë ¥ t¹¬ —œX?U?Š b?Ý—Åv? d?E?½ t?Ð «b?²?Ы —œ t?â?½¬ “« d?²?L? t?²?J½ s¹« øb½—«œ r¼ UÐ vÞU³ð—«ê?O?¼ U? Æb?M?²??¼ «b?š ÊU?ÖbMÐ ¨ÊUÖbýÅdN t r¹b½«uš ≥ t¹¬ —œ Æœ—«œ t½uÖULFt?L¼ ¨«bš ÊUÖbMÐ Ær¹uý qzU X¹œËb× UNM¹« È«dÐ t r¹—«b½ vKOœÏ—œ tÇ ÊU½¬ bOM Ÿuł—® b½«ÅÁbý dN «bš —«b½UL¹« Âu vU9 ¨b¹błÅbNŽ —œ tÇ Ë oO²ŽÅbNŽbM½UL¼ ÂUOÄ s¹« ¨rOýUÐ «bš ÊUÖbMÐ dÖ« Æ©bFÐ tÐ ±≥∫± ÊUO« ª±±∫¥ ÊUOË—Ær¹«ÅÁbý dN eO½ U Ë ©±∫±® X¼ eO½ U È«dÐ ¨«bš ÊUÖbMÐ vU9UOK ÈUN$— ∫ÂËœ ÁœdÄ∑∏∑πtHýUJ ÂUOÄ

Page 41

vKOz«dÝ« ±¥¥\∞∞∞ UNMð ÊUÖbýdN œ«bFð ¥ t¹¬ —œ «dÇ fÄ —u s¹« —œÁbý ÕdD œ—u s¹« —œ È—Ëd{dOž Ë t¹UÄÅvÐ ÈU¼ÅtO{d È—UOÐ øXÝ« Ábý d–dÖ« Ær¹«ÅÁbý eO½ —uN2 ¨rO²¼ «bš ÊUÖbMÐ dÖ« t XÝ« s¹« rK XIOIŠ ÆXÝ«v?Ðu?š t?Ð t? v?U?Š —œ ¨XÝ« dH½ ±¥¥\∞∞∞ «bš ÊUÖbMÐ U œ«bFð t Ábý t²HÖôUL²Š« ‚u œbŽ s¹«dÐUMÐ ¨XÝ« UN½uOKO dÐ ÊËe« ÊUœ«bFð rO½«œÅvÎd~¹œ vJ¹ ÁuOý l«ËÅ—œ Ë XÝ« tHýUJ »U² s¹œU/ œ«bŽ« “«ÏÈd~¹œ vMF êO¼ ʬ œdЗU d?²?A?O?Ð t? v?³?ðd? b?Š “« gOÐ œ«bŽ« t²Ýœ bM½UL¼ ¨bMÅv/ vŽ«bð «— s¹« “« dOžtKŠd —œ Ævý—ULý Uð b½—«œ s¹œU/ XUŠÏ±¥¥\∞∞∞ ʬ Ëeł «— œuš U dÖ« ¨bFÐ dÐ ¨rO²¼ œuN¹ÅdOž vMF¹ UN²« “« U d²AOÐ t vUŠ —œ ¨rOMÅv »u× vKOz«dÝ«U??O?K? t?Ð «— q?O?z«d?Ý« «“U?O?²?« Ë s?¹ËUMŽ t XÝ« b¹błÅbNŽ —dI rOKFð ”UÝ«ö³ «— ʬ Y×Ð Ë b¼œÅvÎr¹œd ÕdD π∫≥ —œ ¥tÐ Ê«—«b½UL¹« U oOœ «bFð dÖ« Æu?—ðv Ž−?OV? –d? ýbÁ Ðt? ½×?uÈ t? «“ ¼d ݳ?j?¨ Çt Ðe?—¯ Ë Çt? uÇp?¨ ðMN?U?∞∞∞\≤± ½Hd Ob ýbÁ Ë ÇMUÊ Çt Ðb«½Or t «¹s NdÝX «Ý³U◊ œ— ¼Oê łUÈ œ¹~dÈ«“ ²U»ÅIb” ½OUbÁ Ë Š²v ¹Jv «“ ¬½NU ®Ý³j œ«Ê© Ðt Kv Šc· ýbÁ Ë łUÈ ¬Ê—« ¹Jv «“ d“½b«Ê ¹uÝn Öd²t Ë šuœ ¹uÝn ¼r –d ýbÁ¨ œ— «¹s u— ðFb«œ U«¹LU½b«—«Ê Ðt —Ëýv žOdÅýLU—ýv ×Uݳt ýbÁ «ÝXÆ «U «Öd «¹s ðuOn¨ ò/uœ«—åKOU ÐUýb ÐU¹b ¬Ê —« Ðác¹d¹rÆ «¹s /uœ«— U½Mb ¼d /uœ«— œ¹~dÈ «“ ½uŽv œX Ë×X? Ðt ½H?l œ¹~?dÈ ÇA?rÅÄu?ýv v?ÅMb¨ œ—ÝX? ¼LU?Ê Þu— t? œ— ½IA?tżU? Ðd«È½AUÊ œ«œÊ ¹p MDIt¨ UKtżUÈ Ë«Fv —« ½Uœ¹bÁ vÅÖOd½bÆË XHÖ Ê«uðÅv tÇ π t¹¬ —œ bOHÝ ÈU¼ÅtUł tÐ t²Ý«—¬ rOEŽ ÁËdÖ Ê¬ œ—u —œr?¼ U?Ð v?d? ê?O?¼ Ë b?M²¼ vJ¹ Ëœ d¼ øb½—«œ dH½ ±¥¥\∞∞∞ ʬ UÐ vÞU³ð—« tÇUFD bMýUÐ tÇ d¼ ‘uÄÅbOHÝ —ULýÅvÐ ÁËdÖ Ê¬ «d¹“ ¨b½—«b½ÎbM²¼ «bš ÊUÖbMÐ Ábý dN dÖ« Ë ©≥ t¹¬® bM²¼ eO½ Ábý dN pý ÊËbÐ ¨bMýUÐ «bš ÊUÖbMÐ dÖ« ËÁd?“ —œ ¨b?M?ýUÐÏX?Ý« s?J?2 t?½u?~?Ç v?Ë Æ©¥ t?¹¬® b?M?²¼ dH½ ±¥¥\∞∞∞ ʬ UN²K tL¼ “« t býUÐ vLOEŽ ÁËdÖ ÊUL¼ bM²¼ vKOz«dÝ« tL¼ t ÈœËb× œ«bFðÊULݬ “« vz«b bOMý Ë« t⽬ Ær¹—«cÖÅv UMŠu¹ ÈUł tÐ «— œuš Á—UÐËœ øb½«ÅÁb¬Ê«—Ëœ —œ —U?Ð s?¹b?M?Ç ∫œd?Åv? Âö?Ž« «— œu?š Âu “« «bš È—ULýdÝ t−O²½ t œuÐX????¹U??ÐÅv?? ÊU?½¬ ©∑≠±∫≤ U?u?® `?O?? Êb?¬ ÊU?“ —œ d?~?¹œ —U?Ð Ë o?O?²?ŽÅb?N?ŽÈ—U?L?ýd?Ý «— ÊU?½¬ «b?š œu?š U?−?M?¹« —œ v?Ë åb?½b?ýÅv? Áœd?L?ý Ë b½œU²¹«Åvòs¹« UÐ vË býUÐ s¹œU/ ÈœbŽ XÝ« sJ2 bMÇ d¼ È—ULýdÝ s¹« t−O²½ ÆbMÅvv?²?® œ—U?L?A?Ð «— U? d?Ý ÈU?‡?¼u? b?‡?½«u?‡?ðÅv‡ «bš d‡Ö« ÆXÝ« åœbŽò p¹ œułËbÝUMýÅv «— œuš sOIKF² b½Ë«bš øœ—«œ È—U tÇ Ë« È«dÐ U¼dÝ ÊœdLý ¨©≥∞∫±∞UÐ «— UN½¬ q œ«bFð «bš t œuÐ s¹« bOMý UMŠu¹ t⽬ Ë ©±π∫≤ ”uzUðuLOð ÂËœ®œ«b?F?ð b?¹œÅv? U?MŠu¹ t⽬ d~¹œ ÈuÝ “« ÆbMÅv ÂöŽ« ±¥¥\∞∞∞ s¹œU/ œbŽ—œ ¨Á—U?Ð s?¹« —œ v?Ýb?I?Å»U?²? „—«b? Ë b?¼«u?ý vÝ—dÐ —œ f¹—u ÂU½ tÐ ÈdH ≠¥»uIF¹® bOU½ åqOz«dÝ« j³Ý Áœ“«Ëœò «— UOK Ê«uðÅvò ∫b‡¹uÖÅv ¥∫∑ tHýUJ dOHðôU?L²Š« Ë ©≥∞ª≤≤ Uu ª≤∏∫±π v² „Æ— ª±∫±Î”d?DÄ t ÁœuÐ dJHð sOL¼ ”UÝ« dÐ tU½ÏÊU¹œuN¹ ¨ÊUO×O Æ©±∫± ”dDÄ ‰Ë«® XÝ« t²ýu½ åÊUÖbM«dÄò tÐ »UDš «— œuš Æ©±∂∫∂ ÊU?O?Þö?ž® b?½«ÅÁb?ý ÁbOU½ å«bš qOz«dÝ«ò ¨UOK Ë ©≤π∫≤ ÊUOË—® vIOIŠU??O?K? «— U?N?½¬ ÈU?ł Êu?M?« Ë Áœ«œ X?Ýœ “« «— œuš XOŽu{u sN qOz«dÝ« ÊUÖbM«dÄÂu?ò t? X?Ý« UOK ‰UŠ Æ©±¥\±±∫± ÊUO« „Æ— ªπ∫≤ ”dDÄ ‰Ë«® XÝ« t²dÖË ©≤π∫≥ ÊU?O?Þö?ž® år?O?¼«d?Ы q??½ò Ë `?O? tÐ oKF² ¨©±¥∫≤ fDOð® «bš å’Ušv È—UOÐ ÆœuýÅv ÁbOU½ ©≥∫≥ ÊUOáKO® åtM²šò ‰Ë«® åv½ULł qOz«dÝ«ò t bM¹uÖt?Ð tHýUJ »U² —œ eO½ UMŠu¹ ÆbMÅv Xôœ åv½UŠË— qOz«dÝ«ò dÐ ©±∏∫±∞ ÊUO²½dtOM “« tJKÐ bM²O½ Ë bM¹uÖÅv œuN¹ «— œušò t bMÅv X³× v½U “« ‘Ë— sOL¼ÊU?O?×?O?? v?½U?ŠË— ‰e?M? Ê«uMŽ tÐ «— b¹bł rOKý—Ë« Ë« Æ©π∫≥ „Æ— ªπ∫≤® åbM½UDOýj?³?Ý Áœ“«Ëœ ÈU?N?U?½ ¨Ê¬ ÈU?¼ÅÁ“«Ë—œ d?Ð t vLOKý—Ë« ÊUL¼ ¨©ÁdOž Ë ≤∫≤±® œd~½ÅvåÆ©±≤∫≤±® XÝ« Ábý t²ýu½ qOz«dÝ«UOK ÈUN$— ∫ÂËœ ÁœdÄ∏∞∏±tHýUJ ÂUOÄ

Page 42

—ULýÅvÐ Ë rOEŽ v¼ËdÖ ¨ÈdAÐ ÁUÖb¹œ “« vË Ábý t²šUMý «bš È«dÐ t œuÐ ÈdO¦b?M?²??¼ Ë« Âu Ë åvKOz«dÝ«ò tL¼ «bš dE½ “« ¨VOðdð sOL¼ tÐ ÆbýÅv »u×ÆbMMUÝ ÊULݬ d¹“ t bM²¼ vzUN²K ÂU9 “« ¨ÈdAÐ ÁUÖb¹œ “« vËg?I?½ ÈU?H?¹« ‰U?Š —œ t?M?×? d?Ð t? v?½U?~?AOÄÅdM¼ ÁËdÖ ¨—UÐ sOuÝ È«dÐ ‰UŠµ Ë ¥ ÈUNÐUÐ Ê«uOŠ —UNÇ Ë Ê«dOÄ ¨ÊU~²ýd ÁËdÖ t r¹b¹œ ÆbMÅv dOOGð bM²¼t²ýd —UNÇ tÐ «— œuš ÈUł eO½ —«uÝ —UNÇ ÆbMMÅv “UÐ ∂ »UÐ Ê«—«uÝ È«dÐ «— Á«—g¹U/ Ê«d~¹“UÐ “« d~¹œ v¼ËdÖ UÐ ±≤\±±∫∑ —œ ‰UŠ Ë bM¼œÅv ±∞≠±∫∑ —œ œUÐUÐ ÊU½¬ v¹UN½ Ë vFD vzU¼— t «bš Âu ÆbM²¼ tM× dÖ“Už¬ t r¹uýÅv ËdÐË—t½ Ë ©π∫∂® ÁU~½UÐd d¹“ sOÝbI Áœ— —œ t½ U−M¹« —œ ¨Ábý sOLCð ÊUýÅÊbý dNÁd“ —œÏXOÐ o¹dÞ “« d~¹œ —UÐ tJKÐ ©π\¥∫∑® ÈdH½ ±¥¥\∞∞∞ rOEŽ ÁËdÖ Ê¬ Æb½uýÅv vdF b½bý d¼Uþ tM× dÐ ¥∫¥ tHýUJ —œ —UÐ sOË« t ÈdOÄ —UNÇ Ëv³Oݬ ¨dN ÊUL¼ jÝuð v¹UN½ Ë vFD U$ “« q³ Xý«b½ ÊUJ« t «bš ÈUO½œt? È«ÅÁb?½“ œu?łu? —U?N?Ç UÐ ¨©œuÐ Ê«dOÄ U$ tÐ ‰uu UO½œ U$ ÊuÇ® bMO³Ðt?²?ýd? Ê«—«e?¼ p?M?¹« Ë ÆX?Ý« Áb?ý v?d?F? ¨b?½b?¬ t?M× dÐ ∂∫¥ —œ —UÐ sOË«ÏÆbM¹¬Åv tM× ÈË— tÐ d~¹œ —UÐ ¨b½bý Áb¹œ ±±∫µ —œ —UÐ sOË« t eO½ dÖÅÁ—UE½U?$ Ë b?O?z«d?Ý b?M¼«uš «— Ë« È“ËdOÄ È—ULAOÐ XŽULłò ∫vKÝË e—UÇ dO³Fð tÐt?¹¬ —œ t U$ œËdÝ ÊUL¼ vMF¹ åœu/ bM¼«uš ÂöŽ« «— `O vOŽ ¨U ÁUýœUÄ«— «b?š ¨X?I?K?š v?U?9 t? r?OMOÐÅv dðÅlOÝË È“«b½«ÅrAÇ —œ U−M¹« —œ Ë Áb¬ ±∞ÆbMMÅv g²ÝdÄ ÊËd vÞ —œ gULŽ« ÂU9 È«dÐÂU?½ ¨v?½U?L?ݬ X?ŽULł q UÐ Ë »dI ÊU~²ýd Ë pzö vU9 UÐ s¹«dÐUMÐò∫r?O?¹u?ÖÅv? Ë r?O?M?Åv? g?¹U?²?Ý «d?ð Ë r?OMÅv g²ÝdÄ Ë rOzU²ÝÅv «— uð ‰öłdÄuK2 uð ‰öł “« sO“ Ë ÊULݬ ¨UMzU È«bš b½Ë«bš ¨”Ëb ¨”Ëb ¨”Ëb©v½UЗ ÈUAŽ tU½“U/® åsO¬ ƉUF² b½Ë«bš È« œUÐ uð dÐ ‰öł ¨XÝ«©±∑≠±≥ U¹¬® øXOÇ Êœd dN qOœ ©ÃÁb?M¹U/Ï—u?C?Š X?K?Ž f?á?Ý Ë b?MÅv ‰«RÝ ÊUýuÄbOHÝ œ—u —œ «b²Ð« Ê«dOÄ »«c?Ž “« t? b?M?ýU?ÐÅv? v?½U?? ÊU?A?¹«ò ∫b?¼œÅv `O{uð Xð gOÄ —œ «— ÊU½¬Æb½«ÅÁœu/ bOHÝ ¨Áœd uý Ë Xý ÁdÐ Êuš tÐ «— œuš ”U³ Ë bM¹¬Åv ÊËdOÐ XÝÆ©±µ≠±¥ U¹¬® åbM¹«bš Xð ÈË— gOÄ XNł s¹« “«t?½U?A?½ b?O?HÝ ÈU¼ÅtUł t b½«ÅÁbOIŽ s¹« dÐ È«ÅÁbŽ s¹«dÐUMÐÏt? XÝ« v½U È«ÅÁb?Ž Æb?½«ÅÁb?ý v?½U?L??ł !— q?L?ײ ÊUA½UL¹« dÞUš tÐ q«bŠ U¹ Ábý t²A—œ t? X?Ý« v?U?š t?F?«Ë åb?¹b?ý !—ò U?¹ åXÝ »«cŽò t bM¹uÖÅv d~¹œbMMÅv dðœËb× r¼ s¹« “« «— œ«d« s¹« œ«bFð Ë— s¹« “« Ë b²«Åv ‚UHð« ÁbM¹¬µÆÊËdOÐ XÝ »«cŽ “« t bMýUÐÅv v½U ÊUA¹«ò —U³Ž ¨ÁUÖb¹œ Ëœ d¼ “« t²³«iUMð åbM²¼ «bš ÊUÖbMÐ tL¼ l«Ë—œ rOEŽ ÁËdÖ Ê¬ò t dOHð s¹« UÐ åbM¹¬ÅvÆœ—«œ‚u? —U?³Ž vË ¨r¹—«œ —U Ë dÝ È«ÅÁbOâOÄ Ÿu{u UÐ tJM¹« rždOKŽ s¹«dÐUMÐvzU¼ÅvÖó¹Ë tÇ øb½«Åt²A½ «bš Xð gOÄ —œ ÊU½¬ «dÇ ÆXÝ« Áœd sýË— «— ʬVłu rN XIOIŠ Ëœ øb½«Åt²U¹ «— U$¬ —œ —uCŠ v~²¹Uý t œ—«œ œułË UN½¬ —œÁd?Ð Êu?š —œ «— œu?š ÈU?¼Åt?U?ł t?JM¹« ‰Ë« ∫XÝ« Ábý «bš ÁU~AOÄ —œ ÊU½¬ —uCŠÁd?“ —œ v?? ÆåbM¹¬Åv ÊËdOÐò XÝ »«cŽ “« tJM¹« d~¹œ Ë åb½«Åt²ýòÏʬ t?JÅvÐ vÖb½“ Ë Ábý „UÄ ‘œu¬ÅÁUMÖ tMN vÖb½“ “« t œuýÅv »u× lLłÏÈ«ÅtÐd& Ë œ“UÝ ‘Ëb «— ʬ b½«uðÅv/ v$— êO¼ t t²AÖ UDŽ Ë« tÐ Èb¹błÆœuÐ b¼«uš —«b¹UÄUOK ÈUN$— ∫ÂËœ ÁœdÄ∏≤∏≥tHýUJ ÂUOĵ≠ «Öd Ð~uzOr «Ý²HUœÁ ¹uŠMU «“ òŠd· ðFd¹n FOså ÐOA²d ÐOUÊ Ë«FtÅ«È šU’ «ÝX ®¦qŽc«» ÝX cu— œ— ∑∫¥±© ðU ¹p œ¹bÖUÁ Kv ®¦öÎ Ý²vżUzv t Ðd«È 9U O×OUÊËłuœ œ«—œª —Æ„ ±∫πª «ŽLU‰ ¥±∫≤≤©¨ d«ðd «“ ½~U—‘ Ë łLKtÅÐMbÈ ¹uŠMU —²tÅ«¹rÆ

Page 43

—œ ÊU?~?²?U?¹ XdÐ ‰öł tÐ UNMð t½ò ±∑ v« ±≥ U¹¬ —œ —uc ÈU¹ƒ— «d¹“v Á—Uý« bM²¼ ÊUNł s¹« —œ ÊuM« r¼ t v½UO×O vÖb½“ tÐ tJKÐ ÊULݬ ÆbM«— å`?O?? ÈU?N?²?½«Åv?Ð X?Ëœò “« v?b?½« ¨U?O?½œ s?¹« —œ d?z«“ Ê«u?M?Ž tÐ t v ËX?I?OIŠ —œ åøb½«bÐ ‰uIFdOž «— u³½ Âö XÝ« sJ2 t½u~Ç ¨Áœu/ XU¹—œt?½U?O? —œ «b?š Âu? t? X?Ý« s?¹« tM× s¹« vK« t²J½Ï—œ v?Öb?½“ s?¹« öJA bMMÅv ÈœUý ”UŠ« d²AOÐ ÊULݬ —œ t²U¹ ‰öł ÈUNŠË—ò ∫œdÐÅv dÐ XOM«—œ t?½ ¨«b?š b³F —œ t XÝ« vÖb½“ s¹« —œ ÊuM« r¼ Ë Uł sOL¼ —œ åÆXOM« Uð v?ł—Uš s×(hieron) ”b? ÊË—b½« —œ tJKÐ (naos)b?½Ë«b?š ÆbMMÅv Xbš b³F Ë tLOš Æ©±µ t¹¬® XÝ« Áœd²Ö ÊU½¬ dÐ vMO“ vÖb½“ sOL¼ —œ «— œuš tLOšË« Âu? s?J?? p?M?¹« ¨Áb?ý n?Ouð «bš —uCŠ ÊUJ Ê«uMŽ tÐ oO²ŽÅbNŽ —œ t∫XÝ« ÊUA¹« ʬ “« π± —ue ÈU¼ÅÁbŽË Ë b½«ÅÁbý¨XÝ« t²A½ vKŽ« dCŠ d²Ý —œ tJ½¬t¹UÝ d¹“ÏÆœuÐ b¼«uš sUÝ oKD —œU bOÝdð v¼«u½ Vý —œ vuš “«¨œdÄÅv “Ë— —œ t ÈdOð “« t½ Ëb«dšÅv vJ¹—Uð —œ t v¹UÐË “« t½ Ë©∂\µ\±∫π± —ue® ÆbMÅv œU dNþ XË t v½uŽUÞ “« t½ ËË U?¼Åv?²??Ý “« «— ÊUO×O «bÅêO¼ ¨∑ »UÐ tHýUJ t½ Ë π± —ue t½ t²³«ÈU?N?$— d?~?½U?O?Ð t? —U?NÇ Uð ‰Ë« ÈU¼dN ‰U³½œ tÐ Æb½«ÅÁœdJ½ vM¦² öJA!— qLײ b¹UÐ eO½ UOK bMÅv ȗˬœU¹ U tÐ t b¹¬Åv r−MÄ dN ¨b½œuÐ UO½œË !— “« È—«d? Á«— ê?O?¼ b?M?J?½ Âö?Ž« «— U?O?½œ ÊU?¹U?Ä r?A?ý dN t v½U“ Uð Ë œuýdOŁQð v½ËdOÐ ÈUN$— “« t b½—«œ v½Ë—œ XOM« vŽu½ ÊUO×O vË ÆXO½ v²ÝXÝ« b½Ë«bš »u³× t v œ—«b½ ÊUJ«ò ∫b¹uÖÅv åÊuOłdáÝ«ò Æœd¹cÄÅv/eO¬—«dÝ« vI¹dÞ tÐ tJKÐ XO½ È—ULOÐ Ë« È«dÐ È—ULOÐ Æœuý ö²³ È—ULOÐ êO¼ tÐË« È“«d?«d?Ý Y?ŽU?Ð d?O?I?% ¨œ“U?ÝÅv? b?M9ËdŁ «— Ë« —d{ ÆXÝ« vzuJO½ g¹«dÐU?Ð ËU?H² —UOÐ ÈdŽUý ¨„ËdÐ dÄË— åÆXÝ« XFHM g¹«dÐ ¯d Ë œuýÅvÁbM¹«dÝÏ∫XÝ« Áœd fJFM v²Ý—œ tÐ «— ÂuNH s¹« t ÁœËdÝ ÈdFý ¨dO«e œuÐ b¼«uš s ÊU¹UÄ XOM«ªXÝ« t²AÖ `K ¯d ÈU¼bMdð qÐUI —œ eO¬—«dÝ« vI¹dÞ tÐ tªb½«ÅÁœU²« ÊUOœ¬ t U$¬ ¨t²— sOÐ “« v²OM« d¼ t U$¬ —œ XOM«ÆœuÐ bM¼«uš tAOL¼ “« dðÅsL¹« ¨b½dO0 «uMOÐ ÈU¼ÅtšUý s¹« dÖ« Ë©±∫∏® åoKD uJÝò ∫r²H¼ dN ≠∏±ر ﻢـﺘﻔﻫ ﺮﻬﻣ نﻮﭼ ونﺎـﻤـﺳآ رد ﺖـﻋﺎﺳ ﻢﻴﻧ ﻪﺑ ﺐﻳﺮﻗ ﻰﺷﻮﻣﺎﺧ ،دﻮﺸﮔ ا.ﺪﺷ ﻊﻗاوUMŠu¹ ÈU¼U¹ƒ— bUOÄ t rO²šu¬ bMÇ d¼ Ë XÝ« a¹—Uð gÐÅÊU¹UÄ ¨rAý dNœułË s¹« UÐ ¨rOMJ½ dOHð Ábý d¹uBð UN½¬ —œ t vF¹UË v¹—Uð bUOÄ Ê«uMŽ tÐ «—t?²?ý«œ d?E?½ b? «— a?¹—U?ð ÊU?¹U?Ä “« b?F?Ð l¹UË “« dOž ÈeOÇ ¨r²H¼ dN tJM¹« —uBðuJÝ Ë výuUš ¨œuýÅv ÁœuAÖ r²H¼ dN v²Ë ‰UŠ d¼ tÐ ÆXÝ« qJA ¨býUÐÁœd?Ä “« U dOHð t vðuJÝ ¨œdOÖÅv«d «— Uł tL¼Ï—œ «d¹“ ÆbMÅv bO¹Qð «— ÂËœ tÐd& tÇ UÐ UO½œ s¹« —œ UOK t œ“UÝÅv ·uAJ UMŠu¹ dÐ `O ÁœdÄ s¹« vzU¼U²FO³Þ ¨œuýÅv l«Ë a¹—Uð ÊU¹UÄ “« bFÐ t⽬ œ—u —œ s¹«dÐUMÐ Æbý b¼«uš ËdÐË—Îv?Ë ¨b?¹¬Åv? t? X?Ý« Èd?~¹œ ÈUO½œ d~½UOÐ r²H¼ dN Æb¹uÖÅv/ ÈeOÇ U−M¹« —œUð r¹“uUOÐ b¹UÐ sL{ —œ ÆXÝ« Ábý ‰uu bFÐ ÁœdÄ tÐ ¨Ê¬ tÐ ◊uÐd UHýUJË U?N?¹—U?L?OÐ “« UOK t œ—«b½ vð—Ëd{ êO¼ XÝ« v²Ý Ë !— —œ UO½œ t v½U“Xð dÐ «bš t r¹—«œ ÊUMOLÞ« œułË s¹« UÐ vË Æœuý UM¦²Ý« ÊU½« ‰uLF ÈUN$—UOK ÈUN$— ∫ÂËœ ÁœdÄ∏¥∏µtHýUJ ÂUOÄ

Page 44

ÆXÝ« d¹cÄU½UM Ë« Âu Ë ÁœU²¹« UMzU vU9 ed —œ `O ¨t²A½ XMDKÝXŽUÝ rO½ ¨X¹bЫ Ë a¹—Uð dEM “« ÆœuýÅv ÀœUŠ výuUš XŽUÝ rO½ s¹«dÐUMШX?Ý« ÊU?¹d?ł —œ Áœd?Ä ÈË— t? v?A?¹U/ ÁUÖb¹œ “« vË ¨b¹¬Åv/ »UŠ tÐ ÈeOÇÁœdÄ dÐ ÂuÝ ÁœdÄ ŸËdý “« q³ b½«uðÅv UMŠu¹ ʬ vÞ —œ t XÝ« v½ôuÞ È«ÅtHËÆbM oLFð ÂËœUOK ÈUN$— ∫ÂËœ ÁœdÄ∏∂±∏∫±±≠≤∫∏ÁœdÄÏÂuÝ UO½œ tÐ —«bA¼b½uýÅv t²š«u½ U½d XH¼l¹UË qKðÊb?¹œ “« b?F?Ð U?M?Šu¹ ¨d~¹œ —U³Ž tÐ Ë ÆbÝ—Åv U¼U½d XÐu½ ¨U¼dN “« bFÐX?H?¼ Æœ—«œ ‚d? g?O?Ä t?K?Šd? U?Ð t È«ÅtKŠd ¨œuMýÅv «— U¼U½d È«b ¨U¼dNtM× dÐ t bM²¼ ÈbFÐ Ê«d~¹“UÐ ¨“«u½ÅU½d t²ýdÏU¹¬ Æb½uýÅv d¼Uþ tHýUJ t?½UA½ ÊU½¬ÏU?¹¬ t? ‰«R?Ý s?¹« t?Ð øb¼œÅv ÈË— a¹—Uð —œ t bM²¼ ÈbFÐ Àœ«uŠ ö?³ XÝ« v¹—Uð VOðdð ÊUL¼ tHýUJ VOðdðÎr?O¼«ušÅv dÖ« vË ¨r¹œ«œ »«uł ÆrOzU/ —Ëd «— ʬ d~¹œ —UÐ v²¹UÐ ¨rOM „—œ «— ÂuÝ Ë ÂËœ ÁœdÄ sOÐ ◊U³ð—«ÊU?N?ł ÊU?¹U?Ä —œ `?O?? X?A?Ö“U?Ð “« n?O?uð Ëœ t¹UI ¨U Y×Ð ŸËdý tDI½b?F?Ð t?Ð ≤π∫≤¥ v?²?® Êu?²?¹“ Áu ÈË— tÐUDš —œ `O œuš nOuð vJ¹ ÆXÝ«©X?Ý« —u?E?M? s?¹« È«d?Ð 7? s?¹d?ðÅV?ÝUM±t?H?ýU?J? —œ t? v?H?O?uð Èd~¹œ Ë tHýUJ qKð Ÿu{u rO¼«ušÅv U−M¹« —œ ÆXÝ« Áb¬ ©rAý dN ¨±∑≠±≤∫∂®ÆXÝ« Áb¬ v² qO$« —œ t XÝ« v³Oðd𠜗u s¹« —œ U „ö Ë rOM vÝ—dÐ «—d?¹“ —«d? t?Ð g?¹U?/ VOðdð t rOMÅv ŸËdý ±∑≠±≤∫∂ tHýUJ UÐ s¹«dÐUMÐXŽUÝ rO½ ¨r²H¼ dN ©≥® ¨UOK ÈbЫ XOM« ÈU¹ƒ— ©≤® ¨rAý dN ©±® ∫XÝ«t?L¼ t²³« ≠±Ïv? Á—U?ý« å`?O?? XAÖ“UÐò tÐ 7 s¹« t b½—«b½ ÁbOIŽ s¹dH ÆbMv?²? v?K? d?¹u?B?ð t? X?Ý« ÁU?Öb?¹œ s?¹« ”U?Ý« d?Ð Áb?ý t?z«—« »U?² s¹« —œ t ÈdOHðÆbýUÐ s¹« “« dOž ÈeOÇ b½«uðÅv/ t XÝ« ‰uLýÅÊUNł Ë vzUN½ ÊUMÇ ≥±≠≤π∫≤¥

Page 45

—œ t r¹b¹œ øXÝ« t½u~Ç v¹—Uð VOðdð U« ÆU½d XH¼ ©¥® ¨výuUš Ë uJÝðdðOV ×O` ðU—¹v¨ dŠKt ®≤© ³q «“ dŠKt ®±© vŬ¹b¨ Ëv «¹s œOq /vÅýuœt Ð~u?¹Or dŠK?t ÝuÂ Ë ÇNU?— ½Oe ðdðO?V šuœ —« —ŽU¹X? ½JdœÁÅ«½bÆ œ— Ë«l Ë²?v¹p ÐU— «q òÐU“ÖAX Ðt ŽIVå —« łUzv ÐJU— Ðdœ¹r /vÅðu«½Or «JUÊ U—Ðdœ ¬Ê—« œ— u«—œ œ¹~d «½JU— MOrÆ Äf ðdðOV Ë ðu«v d½U¼U Ç~u½t «ÝXøË UO½œ ÊU¹UÄ t tDI½ ÊUL¼ “« ¨v² qO$« ≤µ Ë ≤¥ ÈUNÐUÐ “« 7dÖ pL UÐt?Ð t?½ «— œu?š t?łuð ÆrOMÅv ŸËdý ©bFÐ U¹¬ Ë ≤π∫≤¥ v²® XÝ« `O —uNþ«bFÐ ÈË sÝ o³Þ t⽬ tÐ tJKÐ `O ÈbFÐ ÊUMÝÎ ÆrOMÅv ·uDF b¼œÅv ÈË—©≥∞∫≤µ≠≥≤∫≤¥® œ—ˬÅv ÊUГ dÐ ÈœbF² ÈU¼—«bA¼ œuš sÝ t«œ« —œ ÈËÆ©¥∂≠≥±∫≤µ v?²?® b¹¬Åv X¹bЫ fáÝ Ë È—Ë«œ ¨l¹UË v«uð ÁUÖb¹œ “« vËÆœd «bOÄ U¼U½d È«dÐ v³ÝUM ÈUł ʬ —œ b¹UÐ Ë XÝ« sOL¼ `O vK« tAI½øb½uýÅv t²š«u½ `O —uNþ “« bFÐ U¼U½d U¹¬ ©n«v?²? s?O?Ð v?½U?“ t?K?U? ê?O?¼ e?O?½ Ë ÁbA½ U¼U½d “« Èd– êO¼ v² qO$« —œÆrO½U−M~Рʬ —œ «— UN½¬ rO½«u²Ð t œ—«b½ œułË ©È—Ë«œ® ≥±∫≤µ Ë ©—uNþ® ≥∞∫≤¥’U?B?²?š« œu?š t?Ð «— t?H?ýU?J? »UÐ —UNÇ ¨g¹U/ “« È«ÅÁbOâOÄ tM× sOMÇ dÖ«øœ«œ b¼«uš ÈË— È—Ë«œ Ë —uNþ sOÐU t XÝ« vF¹UË d~½UOÐ v²Ý«— tÐ U¹¬ ¨Áœ«œt?A?I?½ —œ Ÿu?{u? s?¹« t?Ð È«ÅÁ—Uý« êO¼ `O t bÝ—Åv VO−Ž dE½ tÐ t²J½ s¹«v³¹dž Ë VO−Ž ôu% UÐ `O —uNþ ¨tL¼ “« d²LN U« øXÝ« ÁœdJ½ œuš vK«XÝ« v½ULݬ «dł« Êbý ‘uUš r¼ vJ¹ ÊUO ʬ “« t XÝ« Á«dL¼≤¨bOý—uš dÖ« ƨXÝ« sJ2 t½u~Ç ¨b½uýÅv ‘uUš rAý dN ÊœuAÖ ÂU~M¼ —œ ÊUÖ—U²Ý Ë ÁU«bFÐÎU?d? ©±≤∫∏® U?½d sO—UNÇ 7š«u½ UÐ Î U?N?½¬ —u½ ÂuÝ p¹ Êbý p¹—Uð UÐUMŠu¹ ÈU¹Ë— —œ tÇdÖ ¨U¼U½d t r¹dOÖÅv t−O²½ fÄ øœdOÖÅ«d «— sO“ vJ¹—UðÆbMýUÐ U¼dN VUF² bM½«uðÅv/ v¹—Uð v«uð dE½ “« vË ¨bM¹¬Åv U¼dN “« bFÐøbM²¼ `O —uNþ UÐ ÊUeL¼ U¼U½d U¹¬ ©»t?LOL{ Ë r²H¼ dN UÐ ÊUeL¼ Èu×½ tÐ U¼U½d U¹¬Ï≤¥ »UÐ øbM²¼ rAý dN t? r¹—ˬÅv œU¹ tÐ d~¹œ —UÐ ÁËöŽ tÐ ¨bMÅv/ Ÿu{u s¹« tÐ È«ÅÁ—Uý« êO¼ v²Ë v?K× v½«d¹Ë s¹«dÐUMÐ ÆXÝ« Á«dL¼ UO½œ vK ÈœuÐU½ UÐ `O XAÖ“UÐ U$¬ —œÊ¬ “« b?F?Ð r?¼ Ë `?O?? X?A?Ö“UÐ ÊU“ —œ r¼ bM²¼ ʬ dÖÅÂöŽ« U¼U½d t vzełÆœ—«b½ vUš f½U&ôuLF t²dÖ —u výuUš œ—u —œ t vzUN¦×ÐÎvË ¨bM²O½ v³Uł ÈUN¦×Ð ≤π∫≤¥ v?²? t?«œ« —œ `O t XIOIŠ s¹« ÆU−M¹« —œ t½≥t È«ÅtF«Ë d¼ d– “« ÊU?L¼ «d¹“ ¨œ—«œ ÈœU¹“ XOL¼« Áœd È—«œœuš ¨býUÐ U¼U½d 7š«u½ l¹UË tÐUA»«uł ÈËUŠ Ë ÁbM¹¬ È«dÐ `O vK« tAI½ ¨v² ≤µ Ë ≤¥ »UÐ Ábý t²HÖ t —uÞs¹« XË tÇò ∫b½œuÐ ÁbOÝdÄ ≥∫≤¥ —œ «b²Ð« ÊU½¬ ÆœuÐ g½«œdÖUý ‰«RÝ Ëœ tР˫ʬ t?Ð ≤∫≤¥ v?²? —œ `?O?? t? r?O?K?ý—Ë« v½«d¹Ë vMF¹® åøbý bM¼«uš l«Ë —u«U?M?Šu?¹ v?²?Ë t? «d?Ç ¨X?Ý« Áb?A?½ ʬ “« Èd?– ê?O?¼ t?H?ýUJ —œ vË Áœd Á—Uý«ö?³? X?ýu?½Åv «— tHýUJÎt?½U?A?½ò t?JM¹« ÂËœ ‰«RÝ Ë ©œuÐ Áœ«œ ÈË— ÏË u?ð Êb¬ tKLł sOË« “« Ê«uðÅv «— `O qBH Ë qU »«uł åøXOÇ rUŽ ÈUCI½«ÏtРʬ ÁbM¹¬ ¨U¼Åvzu~AOÄ ¨UNðu³½ åÆbMJ½ Á«dLÖ «— ULý v —UN½“ò ∫œu/ „—œ vÐušÁ«d?L?Ö Ë V?¹d?ž Ë V?O−Ž UO{d bý— È«dÐ lOÝË È«ÅtMO“ p¹ d¼ UO½œ ÊU¹UÄ ËÊUA½ t²dÖ —u tHýUJ œ—u —œ t vHK² ÈU¼dOH𠜫bFð UNMð ÆXÝ« ÁbMM≤≠ JUýHt ∂∫≤±≠∑± Ω ²v ¥≤∫π≤\∞≥ Ω œË ÄDd” ≥∫∞± Ω Ž³d«½OUÊ ≤±∫∂≤\∑≤ÆôUL²Š« eł ≥±∫≤¥ v² ¯—eÐ ÈU½d ≠≥ÎêO¼ ¨©bFÐ tÐ ±µ∫±± tHýUJ® r²H¼ ÈU½d UÐ Æœ—«b½ tHýUJ ÈU¼U½d UÐ vÞU³ð—«UO½œ tÐ —«bA¼ ∫ÂuÝ ÁœdÄ∏∏∏πtHýUJ ÂUOÄ

Page 46

ÁbM¼œÏdOHð s¹bMÇ ¨XIOIŠ tÐ ÊËdI dOHð d¼ UÐ ÆXÝ« UO{d Ÿu½ s¹« bý— t?−O²½ —œ åÆbMJ½ Á«dLÖ «— ULý v —UN½“ò s¹«dÐUMÐ œuýÅv d¼Uþ ÁbMMÅÁ«dLÖ¨X?Ý« Áœd? ÊU?O?Ð v?²? q?O$« —œ v½ôuÞ »UÐ Ëœ —œ «— œuš t½«—b²I rOKFð `O’uBš s¹« —œ v¼«dLÖ “« Ê«œdÖUý XEU× È«dÐ XÝ«bOÄ vMýË— tÐ t vLOKFðÆXÝ« Ábý tz«—«Êb?ý ÁœËe?« V?łu? t? Áb?M?¹¬ œ—u —œ È“«œdÄÅtO{d t½uÖd¼ “« v²¹UÐ fÄb¹UÐ ÆrOM È—«œœuš Ábý tz«—« U−M¹« —œ t vKU ÕdÞ dÐ ÃöF«ÅVF öJAsOÐU «— tHýUJ »UÐ —UNÇ t XÝ« s¹« vÄ —œ ‰U¦ Ê«uMŽ tÐ t «— ÈdOHð Ÿu½ d¼Áb?¹œ UÐ b¼œ —«d v² qO$« —U³Ž ËœÏÈd?O?Hð sOMÇ v²Ý—œU½ —œ Ær¹d~MÐ pý t?H?ýU?J? —œ È«Åt?M?«œÅd?Ä ÈU?N?ðu?³?½ t vM¹dH ÆXO½ È«ÅtN³ý Ë pý êO¼ ÈUłrOKFð XIOIŠ —œ ¨œuýÅv/ «bOÄ v² ≤µ Ë ≤¥ »UÐ Ëœ —œ UN½¬ ‰œUF t bMÐU¹ÅvÈË rOKFð t bM¹uÖÅv vML{ —uÞ tÐ Áœ«œ —«d œUI²½« œ—u «— v² qO$« —œ `OÈU¼UDš “« «— œuš Ê«œdÖUý t²½«u²½ Ë« Ë Ábý tz«—« bÐ tJM¹« q«bŠ U¹ b¬—UU½Æœ—«œ t~½ ÊuB ÁbM¹¬Êu?²?¹“ Áu? d?Ð `O tÐUDš “« XL «b —œ «— U¼U½d tK¾ ¨nË s¹« UÐøb½U−MÖ Ê«uðÅvøbM²¼ `O —uNþ “« q³ U¼U½d U¹¬ ©Ãt??¹U?I UÐ Ë bMýUÐÅv o³DM rAý dN “« q³ l¹UË UÐ U¼U½d —u s¹« —œ«d¼Uþ U¼dN Ë U¼U½dÎ◊UI½ r¼ t bÝ—Åv dE½ tÐ ÆœuýÅv sýË— UŽœ« s¹« X× öJA Æb½—«œ Á—Uý« tŽuL− Ëœ s¹« sOÐ È“«uð tÐ UN½¬ e¹U9 ÁułË r¼ Ë „«d²ý«t½ ¨p¹ d¼ ‰Ë« XL —UNÇ —œ ÆbM²¼ tO³ý b½«ÅÁbý ÊUOÐ Ëœ d¼ —œ t vzUN$— ËË r¹—«œ —U Ë dÝ bŠ«Ë XOF{Ë p¹ œbF² V½«uł UÐ d²AOÐ tJKÐ l¹UË qKð UÐÆœuýÅv t²š«œdÄ ÊU½« v½Ë—œ XO¼U tÐ v½ËdOÐ öJA ÕdÞ UÐ ¨r−MÄ XL —œÆb½«ÅÁbOA d¹uBð tÐ «— UN½¬ ÈU¼bUOÄ Ë v¹UN½ ÈU¹öÐ všdÐ ¨r²H¼ Ë rAý ÈUN²LÊU?A?½ r?−?M?Ä ÈU?½d? Ë ©π∫∂® ÊU?O?×?O? ÈUN$— d~½UOÐ rAý dN t U$¬ “«r?¼ U?Ð v?²?N?ÐU?A? U?¼d?N? Ë U¼U½d ¨©¥∫π® XÝ« ÊU½UL¹«ÅvÐ ÈUO½œ ÈUN$— ÁbM¼œt?O?I?Ð œ—u? —œ Áb?ý Áœ«œ ÊU?A?½ Èb?FÐ VUD —œ t —uÞ ÊUL¼ t²J½ s¹« Ë b½—«b½ÊUL¼ ª±≥∫∏® åsO“ ÊUMUÝò b{ dÐ dš¬ ÈU½d tÝ ÆbMÅv ‚b eO½ U¼U½dvMýË— tÐ ¨rAý Uð ‰Ë« ÈU¼U½d “« výU½ ÈU¹öÐ Æb½uýÅv t²š«u½ ©±∞∫∂ ÕöD«≥∫𠪱≤\π≠∑∫∏® œU²Ýd dB ÊUL¹«ÅvÐ Âœd dÐ «bš t bM²¼ v¹U¹öÐ —ˬœU¹b½«ÅÁbý d– U¼U½d tÐ ◊uÐd ÈU¼U¹ƒ— —œ t vzUN½U½« Æ©±∞ v« ∑ »UÐ ÃËdš ËbMMÅv/ tÐuð U¹öРʬ rždOKŽ U¹ b½uýÅv œuÐU½ U¹öÐ s¹« jÝuð U¹ dB vU¼« bM½Up‡¹ ¨œuýÅv ÂöŽ« r²H¼ ÈU½d 7š«u½ UÐ t `O uJK Êb¬ Æ©≤±\≤∞∫π®v?/ t?Ðu?ð t? v?½U?½U?L?¹«Åv?Ð È«dÐ UNMð t ©±¥∫±±® XÝ« åÈ«Ëò ‚«b?B? b?MMöLŽ ¨ÁœdÄ Ëœ sOÐ ËUHð s¹« Æœ—«œÎËœ l«Ë—œ ¨bMÅv o¹bBð «— UN½¬ v~Ç—UáJ¹ åUO½œò® bý b¼«uš v²Ý Ë !— qLײ vK —uÞ tÐ UO½œ ÆbM²¼ tJÝ p¹ ÈË—ÁœdÄ s¹« Ë ©œuýÅv qUý eO½ «— UOK ¨XIKš ÁUÖb¹œ “«Ï!— sOMâL¼ ÆXÝ« ÂËœ ©ÈdAÐ s¹œÅvÐ tFUł ∫d~¹œ vuNH tЮ åUO½œò dÐ vN« ’Uš ·b¼ o³Þ v²Ý ËÁœdÄ s¹« Ë b¬ b¼«ušÏÆXÝ« ÂuÝ b?¼œÅv? ÊUA½ U¼dN Êbý ÁœuAÖ ÆbM²¼ È“«u r¼ UÐ vð—U³Ž tÐ ÁœdÄ Ëœ s¹«s?¹« —œ Ë œ«œ b?¼«u?š ÈË— a?¹—U?ð ‰u?Þ —œ v?ðU?UHð« tÇ `O XAÖ“UÐ ÊU“ Uð tUuB U²Ý«—ÎU¼U½d ÆXÝ« Ábý Á—Uý« œuý qLײ v²¹UÐ UOK t vzUN$— tÐ X?A?Ö“U?Ð ÊU?“ Uð t bM²¼ vF¹UË d~½UOÐ eO½ Ë b½uýÅv “Už¬ tDI½ ÊUL¼ “« tt?łu?ð Æb?M?¼œÅv? —«b?A?¼ ÊU?L?¹«Åv?Ð ÈU?O?½œ tÐ ¨b²«Åv ‚UHð« a¹—Uð ‰uÞ —œ `Ov?²? —œ `?O?? X?A?Ö“U?Ð n?O?uð UÐ t«œ« —œ Êu²¹“ Áu dÐ `O tÐUDš t bOMUO½œ tÐ —«bA¼ ∫ÂuÝ ÁœdÄπ∞π±tHýUJ ÂUOÄ

Page 47

v½U tÐ —UDš« ÈËUŠ v½ôuÞ vM² UÐ t bMÅv bOzQð «— t²J½ s¹« ≥±≠≤π∫≤¥ÆbMMÅv vÖb½“ XAÖ“UÐ “« q³ Ê«—Ëœ —œ t XÝ«l?ÐU?ð t?½u~Ç ‘—U~½ p³Ý s¹« t rOMO³Ð rO½«uðÅv ¨r¹d~MÐ VIŽ tÐ tÇ ÊUMÇÆr¹œd X³× ʬ œ—u —œ ‰Ë« ÁœdÄ UÐ tDЫ— —œ t XÝ« åÈ—«dJð ÈU¼u~«ò q«q?? —œ l??«Ë —œ Ë t??H??ýU??J?? »U??²? —œ t?½u?~?Ç q?« s?¹« t? t?²?J?½ s?¹« „—œ U?ÐÊ—U?Ið Ë È“«uð tРʬ q¹b³ð Ë ‘d²Ö “« b¹U³½ ¨œ—«œ È—u× vAI½ ”bIÅ»U² sOMÇ t b¹œ rO¼«uš uKł tÐ v¼U~½ UÐ Ær¹uý Áœ“ÅXH~ý U¼ÅtM× ÂU9 sOГOMtżUzvÐt ¼LOs Þd¹o ÐU—¼U Ë ÐU—¼U Äuýg œ«œÁ vÅýuœÆ ¼d ×MtÅ«È t ÄU¹UÊ vŹUÐb¨ ÐUœ½³U‰ dœÊ —œ ÄUÈ ðU—¹a ðU ÄU¹UÊ Ë Š²v UË—«È ¬Ê vÅÐOMOr t /U¹g Ðt ¼LUÊ ½IDt¬žU“ ÐdvÅÖdœœ Ë ¼LUÊ œË—Á —« −bœ«Î œ— ×Mt ÐFb AU¼bÁ vÅMOrÆÈdJ V²J Ëœ g¹«bOÄ Vłu tHýUJ œ—u —œ ËUH² ÈU¼dOHð s¹« œułËÊU¹«dÖÅa¹—Uð Æb½uýÅv ÁbOU½ åv¹«dÖÅÁbM¹¬ò Ë åv¹«dÖÅa¹—Uðò t Ábý —«bdÞdÄÁ—Ëœ ÂU?9 t? X?Ý« v?F?¹U?Ë ¡eł tÐ ¡eł X¹«Ë— tHýUJ t b½«ÅÁbOIŽ s¹« dÐÏs?OÐ U³¹dIð ¨UMŠu¹ ÁUÖb¹œ “« ∫œdOÖÅvdЗœ «— ÈË XAÖ“UÐ Uð `O —uNþ sOË«ÎvU9 s?¹« d?Ð e?O?½ ÊU?¹«d?ÖÅÁb?M?¹¬ ÆX?Ý« Áb?ý t²ýu½ gOÄ “« a¹—Uð vU9 U¹ U¼Åv¹u~AOÄʬ ÈUNðu³½ oI% t U$¬ “« vË ¨XÝ« vðu³½ vÐU² d²AOÐ tHýUJ t b½«ÅÁbOIŽX?L?? “Ëd?« v?²?Š t? b½—ËUÐ s¹« dÐ ¨b½«ÅÁœd „—œ vEHK«ÅX% vð—u tÐ «—ÈU¼ÅtM× VOðdð b½—«œ q¹U9 ÈdOHð V²J Ëœ s¹« ÆXÝ« ÁbA½ oI× UN½¬ rEŽ«‰U?¦? Ê«u?M?Ž t?Ð ¨b?M?½«b?Ð r?¼ œ«b?²?« —œ Áb?ý t?²?ýu?½ t vð—u ÊUL¼ tÐ «— »U²l¹UË ¨bM¹¬Åv U¼ÅdN “« bFÐ U¼U½d ¨»U² œuš —œ ÊuÇ t XÝ« s¹« dÐ ÊUý—uBðU?IOœ eO½ UN½¬ tÐ ◊uÐdÎ ÆbM¼œÅv ÈË— VOðdð ÊUL¼ tÐU«e« r¹b¹œ t —uÞ ÊUL¼ vËÎtHýUJ »U² “« U Xz«d ÆXO½ —u s¹« tÐ ÈË— “« Ê«uðÅv/ «— tHýUJ nK² ÈUNAÐ vMF¹ ¨XÝ« Èd~¹œ ÁUÖb¹œ ”UÝ« dÐU?¹ Áb?M?½«u?š Æœu?/ d?O??Hð —«dJð —u tÐ tÇ Ë v«uð —u tÐ tÇ dšQð Ë ÂbIðt?Ð Á«u?š ¨b?M ÈdOÖÅrOLBð Èd~¹œ ÈU¼ÅtMO“ ”UÝ« dÐ b¹UÐ tHýUJ »U² dHÈd~¹œ vzuÖ“UÐ U¹ —«dJð vJ¹ tJM¹« Á«uš ¨bMýUÐ r¼ ‰U³½œ tÐ l¹UË t vMF s¹«È“«u Êu² Ë »U² v½Ë—œ b¼«uý “« vK —uÞ tÐ Ê«uðÅv «— vLOLBð sOMÇ ÆbýUÐs?¹« Æœu?/ –U?ð« Êu²¹“ Áu dÐ vOŽ tÐUDš dOE½ ”bIÅ»U² ÈUN²L d¹UÝ —œœ—ˬÅv œułË tÐ ”bIÅ»U² ÈUNAÐ vU9 È«dÐ s¾LD vÐuÇ—UNÇ Êu² t½uÖÆb½dOÖ —«d rNÅqÐU Ë ‰uIF v³Oðdð Ë rE½ —œ r¼ UÐ UðÁœdÄ ≠±ÏœuýÅv ÁœuAÖ ÂuÝ ©∂≠≤∫∏® œuMýÅv «— œuš Âu œU¹d «bš≤ﺮﻓ ﺖﻔﻫ مﺪﻳد ور ﻪﺘﺷﺖﻔﻫ نﺎﺸﻳا ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﻧاهدﺎﺘﺴﻳا اﺪﺧ رﻮﻀﺣ رد ﻪﻛ اﺮﻛ.ﺪﺷ هداد ﺎﻧ≥ﺮﻓ وﺰﻧ ،هﺪﻣآ ﺮﮕﻳد ىاﻪﺘﺷﺮﻤﺠﻣ ﺎﺑ دﺎﺘﺴﻳﺎﺑ ﺢﺑﺬﻣ دوﺪﺑ رﺎﻴﺴﺑ رﻮﺨﺑ و ﻼﻃ ىر نآ ﺎﺗ ﺪﺷ هدادﺖﺨﺗ ﺶﻴﭘ ﻪﻛ ﻼﻃ ﺢﺑﺬﻣ ﺮﺑ ،ﻦﻴﺳﺪﻘﻣ ﻊﻴﻤﺟ ىﺎﻫﺎﻋد ﻪﺑ ا ،ﺪﻫﺪﺑ ﺖﺳا¥ﺮﻓ ﺖﺳد زا ،رﻮﺨﺑ دود ورﻮـﻀﺣ رد ﻦﻴﺳﺪﻘﻣ ىﺎﻫﺎﻋد ﺎﺑ ﻪﺘﺷر ﻻﺎﺑ اﺪﺧ .ﺖﻓµﺮﻓ نآ ﺲﭘر ﺮﻤﺠﻣ ﻪﺘﺷﺮﮔ ار نآ ﺢﺑﺬﻣ ﺶﺗآ زا ،ﻪﺘﻓﺮﻛ ﺮﭘ ادز ىﻮﺳ ﻪﺑ ور و ﺎﻫاﺪﺻ و ﺖﺧاﺪﻧا ﻦﻴﻣﺮﺑ و ﺎﻫﺪﻋز و ﺎﻬﻗﺰﻟﺮﮔ ثدﺎﺣ ﻪﻟ.ﺪﻳد∂ﺮﻓ ﺖﻔﻫ وﺮﻛ ﺖﻔﻫ ﻪﻛ ىاﻪﺘﺷر ﺎﻧر دﻮﺧ ﺪﻨﺘﺷاد ا.ﺪﻧدﻮﳕ ﱳﺧاﻮﻧ ﺪﻌﺘﺴﻣ اÈ«ò ∫XÝ« ÁbOz«dÝ ÊuLC s¹« UÐ ÈdFý vOK~½« ”UŠ« dÄ dŽUý Ê«œ ÊUł—œ ÈË t? XO½ vJý å°bObÐ œuš ÈU¼U½d dÐ sO“ týuÖ —UNÇ —œ ¨ÊU~²ýd—œ t? v?ðU?O?Ы —œ Ë X?ý«œ s?¼– —œ «— tHýUJ “« tM× s¹« œuš dFý 7ýu½ sOŠb½eOšÅvdÐ ÊUÖœd ʬ È«b tÐ t U½d s¹dš¬ tÐ b¹¬Åv t«œ«¥ÆbMÅv Á—Uý« Ʊ∂∫¥ ÊUOJO½uUð ‰Ë« ªµ≤∫±µ ÊUO²½d ‰Ë« ª≥±∫≤¥ v² ≠¥UO½œ tÐ —«bA¼ ∫ÂuÝ ÁœdÄπ≤π≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 48

œ—u? —œ t?½«—U~½«ÅÁœUÝ Ë t½ôu−Ž dOHð Ë ËUC “« «— U ”bIÅ»U² œuš vËt?½U?A?½ X?Ý« s?J?2 U?¼U?½d? È«b? Æœ—«œÅv —cŠdÐ U¼U½d s¹«ÏåȗˬœU¹ò “Ë— ¨©≥¥∫± ÊU¼UýœUÄ ‰Ë«® È—«c~łUð U¹ ¨©¥∫∂ lýu¹® È“ËdOÄ U¹ ¨©≤¥∫≤≥ ÊU¹Ëô®ÁbOMý tHýUJ ‰Ë« »UÐ —œ t vLOEŽ —u È«b ÆbýUÐ ©µ∫¥ UO—«® —«bA¼ U¹X?Ý« ÊU?Öb?½“ 7?A? œ—u? —œ t?J?KÐ œ—«b½ ÊUÖœd 7O~½«dÐ tÐ vDЗ ¨œuýÅv“« p?¹ d?¼ Ê«u²Ð t œ—«b½ œułË s¹« dÐ ‰«œ ∏ »UÐ —œ ÈeOÇ êO¼ Æ©±∑\±∞∫±®’uBš s¹« —œ È—Ë«œ b¹UÐ eO½ U Ë œu/ j³ðd tM× s¹« ÈU½d tÐ «— ‚u rO¼UHÆrOM ‰uu bFÐ tÐ «—t?N?³?ý Ë p?ý µ Uð ≥ U¹¬ —uÐ Ë `Ðc œ—u —œÏËœ s?¹« Æœ—«œ œu?łË Èd²L dN v²Ë Æb½«ÅÁœ—ˬ œułË tÐ «— ʬ “« q³ tM× Ë tM× s¹« sOÐ v~²ÝuOÄ vŽu½eO½ U−M¹« —œ ÆœuÐ È—Uł ʬ “« sOÝbI Êuš t r¹b¹œ «— v×Ðc ¨bý ÁœuAÖ r−MĨrOKý—Ë« b³F —œ Ɯ˗Åv ôUÐ ÊULݬ tРʬ “« sOÝbI ÈUŽœ t rOMOÐÅv v×ÐcVKž« ”bIÅV² —œ t —uÞ ÊUL¼ ¨b½œuÐ «bł r¼ “« —uÐ `Ðc Ë v½UÐd `Ðcv?H?K?²?? ÈU?¼—«e?Ы Ë U?LK ¨v½ULݬ XIOIŠ t½U~¹ nOuð È«dÐ œuýÅv Áb¹œ`?Ðc? p?¹ j?I? UN½ULݬ —œ vË ¨œuý Áœ«œ ÊUA½ ʬ V½«uł ÂU9 Uð œË—Åv —UJÐö?³? «— Ÿu?{u s¹« Æb¼œÅv ÈUł œuš —œ «— vMO“ `Ðc Ëœ d¼ t œ—«œ œułËΗœ v½UÐd vJ¹ ∫r¹œd vÝ—dÐ v½UÐd Ÿu½ Ëœ ed9 Ê«uMŽ tÐ r−MÄ dN ÊœuAÖ Y׳t½UA½ t vzu³ýuš œËœ `Ðc s¹« “« ‰UŠ ÆÊU½¬ ÈU¼UŽœ Èd~¹œ Ë sOÝbI ÈUN½UłœeOšÅvdÐ XÝ« «bš Âu ÈU¼UŽœµtK¼Ë —œ b¹Uý œ—«œ œułË U−M¹« —œ t vÞU³ð—« ÆÏv?U?Ð Èb?¹œd?ð Ë p?ý ê?O?¼ ÈU?ł d?¹“ t?²J½ tÝ tÐ tłuð U« býU³½ Êb¹œ qÐU ‰Ë«U?ð ‰Ë« ÈU?¼U?½d? t?Ð t?łu?ð U?Ð eO½ Ë® r²H¼ Uð r−MÄ ÈU¼U½d tJM¹« ‰Ë« Æœ—«cÖÅv/ÊbOÝ—«d t rOMJ½ ‘u«d Ë bMMÅv ‰“U½ åsO“ ÊUMUÝò dÐ vzU¼öÐ ©Â—UNÇt v²«bŽ ¨œuÐ åsO“ ÊUMUÝò sOL¼ tÐ X³½ X«bŽ È«dł« dÞUš tÐ U¼öÐ s¹«ÈU¼öÐ tJM¹« ÂËœ Æb½œdÅv UŽœ ʬ oI% È«dÐ sOÝbI ¨r−MÄ dN ÊœuAÖ ÂU~M¼tbI eO½ Ë dB ÈU¹öÐ —ˬœU¹ r−MÄ Uð ‰Ë« ÈU¼U½d tÐ ◊uÐdÏ—œ l¹UË Ê¬ ÁuJýUÐ b?½d?B? —œ t? «— œu?š Âu? X?³?O?B? tM¹¬ d¼ ∫XHÖ b½Ë«bšò ∫bM²¼ ∑∫≥ ÃËdšÊUA¹« Uð Âœd ‰Ëe½ Ë ÆÆÆÂbOMý ÊUA¹« Ê«—UdÝ XÝœ “« «— ÊUA¹« tŁUG²Ý« Ë Âb¹œsO“ dРʬ “« gð¬ t È—uÐ `Ðc tJM¹« ÂuÝ åÆr¼œ vöš ÊU¹dB XÝœ “« «—Ɯ˗Åv ôUÐ ÊULݬ tÐ U¼UŽœ ʬ “« t XÝ« ÊUL¼ ¨œuýÅv È—UłÆbýUÐ —Ëœ ÊUO×O ‰uLF ÈU¼ÅtÐd& “« ÈœËbŠ Uð tK¾ s¹« XÝ« sJ2 ‰UŠÁœdÄ —œÏb?M?Ç d?¼ ¨b?ý b?¼«u?š !— qLײ t œuýÅv t²HÖ UOK tÐ bOQð UÐ ÂËœ s¹« vMðËd UÐ b¼«ušÅv/ UOK U« ÆXÝ« b¹œdð qÐUdOž ʬ ÈbЫ Ë vzUN½ XOM«r?OM —uBð b¹U³½ ÆbMÅv ÂUI²½« ÈU{UIð œuš ÊUÖbMMÅUHł È«dÐ Ë œd¹cáÐ «— !—U?d? X?Ý«u?š—œ s¹« tΨX??Ý U?E?( ʬ —U?A? X?% t? XÝ« v½U½« ÈUŽœ Áœ«œ X?Ýœ “« ÊU?Öb?M?M?U?H?ł È«d?Ð U?Žœ t?Ð b?½Ë«bš ÊUd œ—u —œ «— œuš dOBÐv?I?¹d?Þ t?Ð Ë œu?M?ýÅv? «— U?¼U?Žœ s?¹« «b?š t? r?O?M?OÐÅv ÂuÝ ÁœdÄ —œ fáÝ ÆXÝ«ÆbMÅv XÐUł« «— UN½¬ dOÖ«d Ë „UMu¼ÁœdÄ œ—«Ë U Á«dL¼ aÝUÄÅvÐ ‰«RÝ Ëœ s¹«dÐUMÐÏvMF tÐ U¼U½d U¹¬ ∫œuýÅv ÂuÝ ©Ê«œÅ—uЮ dL− U¹¬ Ë øbM²¼ Èd~¹œ eOÇ U¹ ¯d ¨vÖb½“ ¨«“U− ¨È“ËdOÄUF«ËÎ øbM UŽœ UO½œ dÐ öÐ Êbý ‰“U½ È«dÐ v²¹UÐ «bš Âu t XÝ« vMF s¹« tЩ∑∫∏® sO“ ÈöÐ ∫‰Ë« ÈU½d ≠≤∑و ﭼﻮن اوﻟﻰ ﺑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﮕﺮگ و آﺗﺶ ﺑﺎ ﺧﻮن آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪه، واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻪﺳﻮى زﻣﻴﻦ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺛﻠﺚ درﺧﺘﺎن ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻫﺮ ﮔﻴﺎه ﺳﺒﺰ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪ.ö³ vË ÁœdJ½ hA «— UŽœ Ë —uÐ sOÐ ◊U³ð—« v~½u~Ç ≥ t¹¬ v½U½u¹ 7 ≠µÎ∏∫µ —œ ÆXÝ« Èd~¹œ œU/ vJ¹ t Ábý Áœ«œ ÊUA½UO½œ tÐ —«bA¼ ∫ÂuÝ ÁœdÄπ¥∏µtHýUJ ÂUOÄ

Page 49

ÁœdÄ Ê«—«uÝÏv?²??¹U?Ð «— UN½¬ t rO²d¹cÄ s¹«dÐUMÐ ¨b½œuÐ —uBð qÐUdOž ÂËœ œuýÅv ÁbOU½ -« dBŽ t dBŽ s¹« —œ ¨ÁbM½«“uÝ ¯d~ð —uBð U« ÆX½«œ s¹œU/t?½ «— ʬ t? b?¹U?O?Ð œu?łË t?Ð ÊU½« È«dÐ tÝuÝË s¹« b¹Uý Ë XO½ XÝ Ê«bMÇœu?łË t?Ð ”U?Ý« s?¹« d?Ð Èb?M?Ç U?O?{d? Æb?½«b?Ð r?K? XOF«Ë p¹ tJKÐ q³LÝtJM¹« d~¹œ ¨œuÐ t²šUMýU½ r¼œ“u½ Êd “« q³ Âœd È«dÐ -« tJM¹« vJ¹ ∫b½«ÅÁb¬öLŽ ‚UHð« s¹« v²ËÎ s¹« tJM¹« ÂuÝ ¨œuÐ b¼«uš a¹—Uð ÊU¹UÄ “« È«Åt½UA½ b¼œ ÈË—a¹—Uð ÊU¹UÄ tÐ ÁdšôUÐ tJM¹« ÂU$«dÝ Ë Áœ«œ ÈË— U Ê«—Ëœ —œ —UÐ sOË« È«dÐ ‚UHð«t?¹U?Ä d?Ð l?«Ë—œ ‰ôb?²?Ý« s¹« Ær¹«ÅÁbý p¹œe½Ï—«d? d?A?Ð v?U?J?ýu Ë ÈËUJ−M U?³?U?ž U?N?½U½« Æœ—«œÎ¨b?½œ«œÅv? ÈË— U?N?½¬ ÊU?“ —œ t? «— Èd?O?D?š l¹UË “« všdÐ ∫bM²½«œÅv ÊU“ dš¬ dÐ ‰«œ È«Åt½UA½ «— UN½¬ Ë b½œdÅv u³½ ʬ U¹ s¹« tÐ V²MÊ«—Ëœ ÈU?N?Ðu?ý¬ ¨Èœö?O? ±∞∞∞ “U?ÝÅXýu½dÝ ‰UÝ ¨r−MÄ Êd —œ U¼dÐdÐ Âu−¼”—«b ÊU¹u−A½«œ “« vCFÐ p¹ d¼ ±∑¥µ ‰UÝ —œ Êu³O te“ ¨UOK UŠö««— u?³½ Èu tÐ u oI% ÂU$«dÝ d~¹œ ôUŠò t Xš«b½« dJ s¹« tÐ «— vðUON«ÈUN¹dOÖÅt−O²½ “« «bÅêO¼ vË åÆXÝ« p¹œe½ È—Ë«œ “Ë— ÁdšôUÐ ‰UŠ ¨rOMOÐÅvÆbUO½Å—œ »¬ “« XÝ—œ ≠ÅbM²ý«œ s¼– —œ t vuNH tÐ q«bŠÅ≠ ÊU½¬XËUI v9« Ê«—U³0 tÐ UNÖd~ð s¹« dOHð tÝuÝË qÐUI —œ eO½ U XNł s¹bÐUF«Ë dÖ« ©±® ∫r¹—«œ dOHð s¹« “« È—«œœuš È«dÐ r¼ d~¹œ qOœ Ëœ t²³« Ë rOMÅvÎÁœdÄ t r¹d¹cáÐÏÊUMUÝ dÐ «bš Âu ÈU¼UŽœ »«uł —œ t XÝ« v¹U¼öÐ d~½UOÐ ÂuÝ tKŠd sOË« t b¹¬Åv VO−Ž —UOÐ dE½ tÐ ¨œuýÅv ‰“U½ sO“ d¹dýÏUð U¼öÐ s¹« t?²?ýc?Ö q??½ X?B?ý Ë býUÐ ÁœU²« dOšQð tÐ r²OÐ Êd jÝ«Ë«Ïö?Рʬ “« Ê«d¹dý “uM¼ vEHK«ÅX% dOHð o³Þ t ÈbFÐ ÈU¼öÐ “« dE½Å·d® bMýUÐ Áb½U ÊuB‰Ë« ÈU?½d? Z?M?Ä ¨r?O?½«b?Ð ÂËœ Áœd?Ä È“«u? «— ÂuÝ ÁœdÄ dÖ« ©≤® Æ©b½«ÅÁbA½ ‰“U½XO½ sOOFð qÐU UN½¬ a¹—Uð t bM²¼ vF¹UË d~½UOÐ t XÝ« ‰Ë« dN ZMÄ tÐUAʬ oI% ÊUJ« tE( d¼ t XÝ« È—uÞ ÊUNł XOF{Ë t XÝ« —ËUÐ s¹« dÐ vËt bM²¼ v½«d¹Ë Ÿu½ d¼ œU/ Êuš Ë g𬠨¯d~ð ¨ÁUÖb¹œ s¹« o³Þ Æœ—«œ œułËÆb½“UÝ œuÐU½ bMÅv vÖb½“ ʬ dÐ ÊU½« t «— vMO“ XÝ« sJ2 ÊU“ d¼©π\∏∫∏® U¹—œ ÈöÐ ∫ÂËœ ÈU½d ≠≥∏ﺮﻓ وﺎـﻧ ﻪـﻛ ﺖﺧاﻮﻨﺑ مود ﻪﺘﺷﻪـﺘـﺧوﺮﻓا ﺶﺗآ ﻪﺑ ،گرﺰﺑ ﻰﻫﻮﻛ لﺎﺜﻣ هﺎﮔﺮـﮔ نﻮـﺧﺎـﻳرد ﺚـﻠـﺛ و ﺪﺷ هﺪﻨﻜﻓا ﺎﻳرد ﻪﺑ ،هﺪﺷ ،ﺪﻳدπتﺎـﻗﻮـﻠـﺨﻣ ﺚﻠﺛ وﺮﲟ ،ﺪﻨﺘﺷاد نﺎﺟ ﻪﻛ ﻰﺋﺎﻳردﺮﮔ هﺎﺒﺗ ﺎﻫﻰﺘﺸﻛ ﺚﻠﺛ و ﺪﻧد.ﺪﻳد≠≤∞∫∑ ÃËd?š® œ“«b?½«Åv? d?B? Èö?Ð s?O?Ë« œU?¹ tÐ «— U ¨ÂËœ ÈU½d «dŁ«ÃËd?š® b?M?Åv? v?Ž«bð «— öÐ sOL²H¼ eO½ ‰Ë« ÈU½d «dŁ« t —uÞ ÊUL¼ ¨©≤µsJ2 vzU¹—œ «œułu 7— sOÐ “« ¨Ê¬ ‰U³½œ tÐ Ë U¼U¹—œ Êbý dÄ Æ©≤∂≠≤¥∫πt³Mł XÝ«Ït−O²½ —œ t vðUb bM½UL¼ ¨býUÐ U Êu«dOÄ jO× vЫdš “« Èd~¹œ Á—U?ý« Æb?ý œ—«Ë s?O?“ d?Ð ‰Ë« ÈU½d 7š«u½ÏU?¼Åv?²?A? Êb?ý œu?ÐU½ tÐ ’uB ¨œuÐ ÊU½« X¹“ jO× b{ dÐ öÐ sOË« t vUŠ —œ t býUÐ vMF s¹« tÐ b¹Uýb¹błÅbNŽ Ê«—Ëœ —œ «d¹“ ¨œ«œ ÈË— dAÐ È—U& ÈUN²OUF ÈœuÐU½ È«dÐ öÐ sOËœÁb?O?U?½ åÂË— t?ÇU?¹—œò t?½«d²¹b ÈU¹—œ Ë XÝ« t½«d²¹b ÈU¹—œ åU¹—œò “« —uEMÆœuÐ ÂË— È—uð«dá« È—U& ÈUN¼«— vöð q× t býÅvX?Ý« p?O?ðU?«—œ X?¹U?N?½ÅvÐ ¨pKN Ë „UMu¼ «dŁ« s¹« “« tKUŠ «dO³Fð¨XO½ gOÐ È«Åt½U« U dE½ —œ fO²½öð¬ Á—U ÷«dI½« ÆXO½ —uBð qÐUdOž vËt?F?«Ë ʬ t?Ð d²J¹œe½ ‰UÝ —«e¼ Ëœ œËbŠ U tÐ X³½ t tHýUJ ÊUÖbM½«uš vËb?M?²?ý«œ s?¹« “« d?O?ž È—uBð b½œuÐ „UMu¼∂t?Ð t?½ œu?š ÊU?“ —œ tF«Ë ʬ b¹Uý Æ—œ t? Áœu?Ð Á˛« ÈU?¹—œ —œ å«dðò v½UAÅgð¬ Ád¹eł —U−H½« “« výU½ ‚UHð« s¹« b¹Uý ≠∂ÆXÝuOÄ ŸuË tÐ œöO “« gOÄ r¼œe½Uý Êd œËbŠUO½œ tÐ —«bA¼ ∫ÂuÝ ÁœdÄπ∂π∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 50

—œ «— —u?Bð s¹« Ë býUÐ Ábý j³{ v¹—Uð v²OF«Ë —u tÐ tJKÐ t½U« Ê«uMŽdÐ ÁËöŽ °b²«ÅvÅËd U¹—œ tÐ Ê«“uÝ rOEŽ Áu p¹ t½u~Ç t Áœ—ˬ œułË tÐ UN½¬Ÿö?Þ« Èœö?O? ∑π ‰U?Ý —œ åË“Ëò ÊU?AÅg𬠗U−H½« “« tHýUJ ÊUÖbM½«uš ¨Ê¬ÊUÖbM½«uš “« È—UOÐ ¨‚UHð« ʬ t rOzu~Ð dÖ« býU³½ È“«œdáUOš b¹Uý s¹« Ë bM²ý«œtM× s¹« rOUFð “« t²łdÐ È«Åt½u/ Ê«uMŽ tÐ «— ʬ Ë œ«œ —«d dOŁQð X% «— UMŠu¹t?K?L?ł “« U?O?½œ ÊU?¹œu?N?¹ ÂU?9 Èœö?O? ∑∞ ‰U?Ý —œ t?J?M?¹« d~¹œ Æb½«Åt²dÖ dE½ —œ«bš ”bI dNý vË— ÊUO¼UáÝ t b½bOMý È—ËUÐU½ ‰UL —œ —U³ðÅÈœuN¹ ÊUO×OÂu ÈU¼UŽœ œU/ ¨X—Åv ôUÐ ÊULݬ tÐ rOKý—Ë« “« t Ȝ˜ Æb½«ÅÁœd —Už «—∫œuÐ «bšb½«ÅÁœ“ g𬠫— uð ”bÆÆÆb½«ÅÁœd XdŠÅvÐ sO“ tÐ Uð «— uð ÂU½ sJ Ëœd b¼«uš Xö v tÐ Uð sLýœ ¨«bš È«Æ©±∞\∑∫∑¥ —ue® øœu/ b¼«uš X½U¼« «— uð ÂU½ bЫ Uð rBš U¹¬ Ëa?K?ð Ád?ÞUš t vUÝ t½Å≠ bFÐ ‰UÝ t½ t Ȝ˜‘u?«d? eÖd¼ rOKý—Ë« ◊uIÝ ÆœuÐ UŽœ ʬ XÐUł« È—UOÐ dE½ —œ bý bMKÐ ÂuO½ôud¼ Ë váLÄ “« ≠ÅœuÐ ÁbA½©±±≠±∞∫∏® U¼dN½ ÈöÐ ∫ÂuÝ ÈU½d ≠¥±∞ﺮـﻓ نﻮﭼ وﺎـﻧ ،ﺖـﺧاﻮﻧ مﻮﺳ ﻪﺘﺷرﺎـﺘـﺳ هﺎﮔﺮـﭼ نﻮـﭼ ،ﻢﻴﻈﻋ ىاهﻰﻏاﺮﻬﻧ ﺚﻠﺛ ﺮﺑ و ﺪﻣآ دوﺮﻓ نﺎﻤﺳآ زا هﺪﺷ ﻪﺘﺧوﺮﻓا دﺎﺘﻓا بآ ىﺎﻫﻪﻤﺸﭼ و ﺎﻫ±±ورﺎﺘﺳ نآ ﻢﺳار هﺖﺸﮔ لﺪﺒﻣ ﻦﻴﺘﻨﺴﻓا ﻪﺑ ﺎﻬﺑآ ﺚﻠﺛ و ،ﺪﻨﻧاﻮﺧﻰﻣ ﻦﻴﺘﻨﺴﻓا اﺮﻣ وﺮﻣ دﻮﺑ هﺪﺷ ﺦﻠﺗ ﻪﻛ ﻰﺋﺎﻬﺑآ زا رﺎﻴﺴﺑ نﺎﻣد.ﺪﻧدö?« t?M× s¹« Êœ—ˬ—œ —uBð tÐÎÊd? ÊU?œd dÖ« vË ÆXO½ È«ÅÁœUÝ —U Á—U?ý« Ë b?M?²ý«œ vzUMý¬ ÂËœ ÈU½d sOAð¬ Áu bM½U ÈeOÇ UÐ ÈœöO ‰Ë«ÏÈU½d —œ Èœ—u? b?¹U?ý ¨X??O?½ s?¼– “« —Ëœ U? Êd? ÊUœd È«dÐ Ê«“uÝ ¯d~ð tÐ ‰Ë«Á—U²Ý UÐ «— ʬ t b²« ‚UHð« ÁbM¹¬ ÈUNK½ÏUOÐœ« ÆbMM t¹UI ÂuÝ ÈU½d Ê«“uÝ —Ëœ dE½ “« «— vŁœ«uŠ sOMÇ ŸuË ÊUJ« ¨œuš s¹“Už¬ ÈU¼“Ë— —œ v²Š vKOð vLKŽt?²?ýu½ åÁ—U²Ýò ÁUðu ÊU²Ý«œ Ëb½«Åt²ý«b½Ïs?¹« q?U v½«d¹Ë Uð eO½ eË Ævł Æı« Ɯ˗Åv gOÄ UO½œvEHK«ÅX% vð—u tÐ U¼U¹ƒ— s¹« oI% —UE²½« —œ tâ½UMÇ UNHOuð s¹« ÂU9 UÐÈU?¼U?¹ƒ— v?K?« t?²?J½ Æœ«œ rO¼«uš XÝœ “« «— UN½¬ vK« rOKFð pý ÊËbÐ rOýUÐU?M?O?I?¹ Ë ÊU??½« ‰d?²M “« ×Uš t vF¹UË dŁ« —œ t XÝ« s¹« UMŠu¹Îv?N?« ÈQAM Ÿu?Ë t?Ð b?MÅv vÖb½“ ʬ —œ ÊU½« t vzUO½œ È«dÐ vUM²AŠË UUHð« ¨b½—«œU?N½¬ “« t d¼ t−O²½ —œ Ë® b½“Åv «— s¹dOý ÈUNЬ «bš ¨œ—u s¹« —œ Æœb½uOÄÅvbýUÐ vFO³Þ lÐUM «bN½« “« ÈœU/ b½«uðÅv tF«Ë s¹« Ë ©œuýÅv ÂuL ¨býuMÐÆb½“UÝÅv sJ2 «— vUš Ád s¹« ÈË— dÐ ÊU½« vÖb½“ t©±≤∫∏® ÊULݬ ÈöÐ ∫—UNÇ ÈU½d ≠µ±≤ﺮﻓ ورﺎـﻬﭼ ﻪﺘﺷرﺎـﺘـﺳ ﺚـﻠـﺛ و هﺎـﻣ ﺚﻠﺛ و بﺎﺘﻓآ ﺚﻠﺛ ﻪﺑ و ﺖﺧاﻮﻨﺑ منﺎﮔر ﻪﻣﺪﺻﺮـﮔ ﻚـﻳرﺎﺗ ﺎﻬﻧآ ﺚﻠﺛ ﺎﺗ ﺪﻴﺳﻦـﻴـﻨـﭽﻤﻫ ﺐﺷ ﺚﻠﺛ و زور ﺚﻠﺛ و ﺪﻳد.ﺪﺷ رﻮﻧﻰﺑ—u?B?ð “« d?ðÅX??Ý V?ý Ë “Ë— ‰u?Þ —œ œu?š —u?½ Âu?ÝÅp?¹ U?Ð È«ÅÁ—U²Ý —uBðœu?š Ë ÁU? ¨b?O?ý—u?š “« d?O?ž Èe?OÇ «— ʬ dÖ« v²Š ÆXÝ« ◊uIÝ ‰UŠ —œ È«ÅÁ—U²ÝÁb?¼U?A —œ ÈdOOGð U¹¬ ¨rOMOÐÅv ÊUý—u½ o¹dÞ “« «— UN½¬ t rOM ÷d ÊUÖ—U²ÝÏt−O²½ UN½¬ÏÁu×½ ÏU?¹ ·u Ë ·uš tO³ý ÈeOÇ øXO½ sO“ tÐ ÊUý—u½ ÊbOÝ— œu?ý V?łu? t? s?O“ XdŠ —œ vÝUÝ« ÈdOOGð U¹ øsý ÈUN½UuÞ U¹ U¼dЫ r«dðÁU vJ¹—Uð —œ ÈdOŁQð Ÿu{u s¹« bMÇ d¼ ¨œdOÖ«d ÂË«b vJ¹—Uð «— ʬ ÂuÝ p¹UO½œ tÐ —«bA¼ ∫ÂuÝ ÁœdÄπ∏ππtHýUJ ÂUOÄ

Page 51

—Ëœ Èd?L?ŁÅv?Ð ÈU?¼Åt?O?{d? s?OMÇ “« «— U ”bIÅV² vÝ—dÐ øœ—«b½ ÊUÖ—U²Ý Ë‚uU l¹UË Æb½—«b½ «e−F rO½UJ tÐ È«ÅtöŽ êO¼ ”bIÅV² «d¹“ œ“UÝÅvÆb½—«œ —U åø«dÇò Ë åøv tÇò UÐ tJKÐ åøt½u~Çò UÐ t½ ”bIÅ»U² vFO³Þ«œb− —UNÇ ÈU½dÎbMÅv ·uDF ÃËdš »U² tÐ «— U tłuð ∑XOL¼« t vzUł ¨U?I?O?œ b?ý œ—«Ë dB dÐ t vzU¼öÐÎv?~?½u?~?Ç b?M?²½«uðÅv/ Âœd t œuÐ s¹« —œ ÃËd?š® X?Ý« «b?š —U? t? b?½œd?Åv? o?¹b?B?ð —U?ÇU?½ t?Ð Ë b?M?L?NHÐ «— UN½¬ ŸuËÆ©±∏\∑∫∏‰Ë« g?Ð œ—u —œ «— œuš ÈU¼ÅÈdOÖÅt−O²½ øbMÅv —UJÇ U−M¹« —œ «bš fÄÁœdÄÏË U?¹—œ d?Ð ¨Ê¬ ÊU?¼U?O?Ö Ë s?O?“ dÐ vUMu¼ Ub ÆrOM vÝ—dÐ r¼ UÐ ÂuÝ d?Ð ¨X?Ý« Èe?O?Ç d?¼ Êb?¹œ q?O?œ t È—u½ dÐ ¨Âœd v½bOUý¬ ÈUNЬ dÐ ¨U¼Åv²At?½ U?b? s?¹« v?Ë Æœu?ýÅv? œ—«Ë ÊU?½¬ v?zUMOÐ Ë lÐUM ¨—U& ¨vÖb½“ jO×—u?E?M? t?Ð t?½ U?¼U½d bÝ—Åv dE½ tÐ t È—uÞ XÝ« ©åYKŁò® vzeł tJKÐ qUrUÝ ÊUł UN½U½« d¦« b¼œÅv Á“Uł« «bš Æb½uýÅv t²š«u½ —UDš« È«dÐ tJKÐ dHOÆœuýÅv Áœ«œ tÐuð Xd UN½¬ tÐ Ë bMýUÐ ÁUMÖ tOKŽ dÐ «bš rAš b¼Uý ¨b½dÐ —œ tÐÂuÝ ÁœdÄ ÈUNO²ÐbÐ t r¹uýÅv ËdÐË— iUM² d¼Uþ tÐ XOF«Ë s¹« UÐ s¹«dÐUMÐUF«ËΗU²Ý«uš ¨Áb¹œÅ!— ÈUOK t r¹b¹œ U¼dN Y׳ —œ ÆXÝ« «bš v½UÐdN “« ÆbMÅv XLŠ— d¹dý ÈUO½œ dÐ «bš t bM¼œÅv ÊUA½ U¼U½d U« ¨œuÐ X«bŽ È«dł«v?Ë ¨©≤±≠≤∞∫π® b?M?Åv?/ t?Ðu?ð l«ËÅ—œ Ë b¹U/Åv œ— «— «bš ÈUDŽ s¹« UO½œË X?K?H?ž “« «— U?N?½U??½« U?ð œd?J½ ÁœUH²Ý« œuš —b ÂU9 “« «bš t rOzu~½ eÖd¼s?O??% ʬ X?OKU È“Ë— t vMO“ v½«d¹Ë Uð «bš t «dÇ ¨œ“UÝ —«bOÐ Èd³šÅvÐÆX— gOÄ XO~½«dÐ «— «bš©±≥∫∏® œuÐ b¼«uš r¼ Èd~¹œ ÈU¼U½d t b½«bÐ UO½œ ≠∂±≥ر ﻰﺑﺎﻘﻋ وﺮﭘﻰﻣ نﺎﻤﺳآ ﻂﺳو رد ﻪﻛ مﺪﻴﻨﺷ و مﺪﻳد اﺪﻨﻠﺑ زاوآ ﻪﺑ و دﺎـﺳ ﺮـﺑ ىاو ،ىاو ،ىاو» :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣز نﺎـﻨﻛﺮـﮕـﻳد ىﺎـﻫاﺪﺻ ﺐﺒﺳ ﻪﺑ ،ﻦﻴﻣﺮﻛﺮﻓ ﻪﺳ نآ ىﺎﻧزاﻮﻨﺑ ﺪﻳﺎﺑﻰﻣ ﻪﻛ ﻪﺘﺷ«.ﺪﻧ·u?D?F? ÃËd?š d?H?Ý Ë tM× s¹« sOÐ ◊U³ð—« tÐ ÊUÖbM½«uš tłuð t vUŠ —œd?Ðò œu?š Âu? Êœ«œ U?$ U?Ð «b?š t? b?ýUÐ Ÿu{u s¹« —ˬœU¹ b¹Uý »UIŽ ¨ÁbýÂU?$« t?Ð d?š¬ t?Ð U?ð «— ÊU?¹d?B? —«d?ý Èœu?ÐU?½ ¨©¥∫±π ÃËd?š® å»UIŽ ÈUNUЫ— —u??ýô Ë »U?I?Ž ¨Êu?²? v?šd?Ð —œ ”b?IÅ»U² ¨d~¹œ ÈuÝ “« ÆXÝ« Áb½UÝ—¨b¼œÅv d³š —«uÖU½ UUHð« “« t Áb½dÄ s¹« Ë ©≤∏∫≤¥ v² „Æ—® b½«œÅv vJ¹Æb?M?Åv? “«Ëd?Ä U?N?½U??½« ¯d? ‰U?Š —œ ÈU?N?½b?Ð œdÖ dÐ t býUÐ È—uýô b¹UýUM¾LDÎË X?Ý« Ÿu½ ÊUL¼ “« eO½ b¹uÖÅv sO“ ÊUMUÝ tÐ »UDš t vzU¼åÈ«Ëò dÐ È«Ëò ∫œ«œ X³½ qOKł ÈU¼dNý tÐ X³½ `O vOŽ t XÝ« vð—«dý bM½UL¼XAÖ d¼Uþ ULý —œ t vð«e−F dÖ« «d¹“ ¨«bO XOÐ È« uð dÐ È«Ë °s¹“—uš È« uðÆÆÆb½œu/Åv tÐuð d²Uš Ë ”öÄ —œ vðb tM¹¬ d¼ ¨býÅv d¼Uþ ÊËbO Ë —u —œ«d¹“ bý v¼«uš Êu~½dÝ rMNł tÐ ¨È«Åt²ý«d« dÝ pK tÐ Uð t °ÂuŠU½ dH È« uð Ëv?U?Ð “Ëd« Uð tM¹¬ d¼ ¨býÅv d¼Uþ ÂËbÝ —œ b¬ b¹bÄ uð —œ t vð«e−F ÁUÖd¼—UJ½« ¨œ—ˬÅv œuš UÐ «— ÈœuÐU½ Á—«uL¼ t v¼UMÖ Æ©≤¥≠≤±∫±± v²® åb½UÅvÆb½«œÅv «bš ‰ULŽ« «— UN½¬ sðËd ‰œ t XÝ« vzU¼eOÇ tÐ aÝUÄ ÂbŽ Ë ÈbLŽœ— ½u«š²t ýbÊ ÇNU— d½UÈ «Ë‰¨ «½U½NU Ðt šUÞd Ðö¼Uzv t Ðd ×Oj “½bÖOAUÊË«—œ vÅýu?œ Ðt u?— žOd?Å²?IO?r ²?×L?q —! v?Åýu½b? Ëv «“ ¬$U? t ¼M?u“ ðu?Ðt½Jd?œÁÅ«½b UÐI?v d?½U¼U Ðt? Þu— ²?IOr? ¬½UÊ —« %X? ðQŁOd? d«— vÅœ¼M?bÆ šb« Ðd?«È¬ýJU— ÝU?š7 U¼OX Ë«F?v ýd«— ¼LU?Ê —Ëýv —« ÐJU— vÅÖO?dœ t œ— u—œ «¹u»ÐJU— ÐX ðU U¼OX Ë«Fv ýh ŽUœ‰ —« ¬ýJU— /U¹b ®«¹u» ±∫∏≠≤±ª ≤∫≥≠∑©ÆU?I?O?œ d?B? ÈU?¹ö?Ð “« «b?Åê?O¼ UÐ ÂuÝ ÈU½d ÆbFÐ U¹¬ Ë ≤±∫±∞ ÃËdš ≠∑Îo?ÐUDð ÆbFÐ tÐ ≤≥∫∑ ÃËdš tÐ bOM Ÿuł— œ—u s¹« —œ vË œ—«b½UO½œ tÐ —«bA¼ ∫ÂuÝ Áœdı∞∞±∞±tHýUJ ÂUOÄ

Page 52

©±≤≠±∫π® »«cŽ ∫r−MÄ ÈU½d ≠∑±ﺮﻓ نﻮﭼ وﻪﺘﺷرﺎﺘﺳ ،ﺖﺧاﻮﻧ ﻢﺠﻨﭘ ر ىاهز ﺮﺑ ﻪﻛ مﺪﻳد او دﻮﺑ هدﺎﺘﻓا ﻦﻴﻣ .ﺪﺷ هداد وﺪﺑ ﻪﻳوﺎﻫ هﺎﭼ ﺪﻴﻠﻛ≤ر ﻪﻳوﺎﻫ هﺎﭼ ودود نﻮﭼ ىدود و دﺎﺸﮔ ارﻮﻨﺗ .ﺖﺸﮔ ﻚﻳرﺎﺗ هﺎﭼ دود زا اﻮﻫ و بﺎﺘﻓآ و ﺪﻣآ ﻻﺎﺑ هﺎﭼ زا ﻢﻴﻈﻋ ى≥وز ﻪﺑ ﺎﻫﺦﻠﻣ ،دود نﺎﻴﻣ زاﺮﺑ ﻦﻴﻣز ىﺎﻬﺑﺮﻘﻋ تﻮﻗ نﻮﭼ ﻰﺗﻮﻗ ﺎﻬﻧآ ﻪﺑ و ﺪﻧﺪﻣآﻦﻴﻣ ﺪﺷ هداد¥ﺮـﻧ رﺮﺿ ﻪﻛ ﺪﺷ ﻪﺘﻔﮔ نﺎﺸﻳﺪﺑ وز هﺎﻴﮔ ﻪﺑ ﻪﻧ ﺪﻨﻧﺎﺳﻪـﺑ ﻪﻧ و ﻦﻴﻣﺰﺒﺳ ﭻﻴﻫرد ﻪﺑ ﻪﻧ و ىﺮﻣ نآ ﻪﺑ ﻪﻜﻠﺑ ،ﻰﺘﺧر اﺪﺧ ﺮﻬﻣ ﻪﻛ ﻰﻧﺎﻣدﻰﻧﺎﺸﻴﭘ ﺮﺑ اراﺪﻧ دﻮﺧ .ﺪﻧµر نﺎﺸﻳا ﻪﻛ ﺪﺷ هداد ﺎﻬﻧآ ﻪﺑ وهﺎﻣ ﺞﻨﭘ تﺪﻣ ﺎﺗ ﻪﻜﻠﺑ ﺪﻨﺸﻜﻧ اراﺪﺑ بﺬﻌﻣﺮﻘﻋ ﺖﻳذا ﻞﺜﻣ ﺎﻬﻧآ ﺖﻳذا و ﺪﻧر ﻰﺴﻛ ﻪﻛ ﻰﺘﻗو ،دﻮﺑ بﺶـﻴﻧ از .ﺪﻧ∂ﺮﻣ ،مﺎﻳا نآ رد وﺮﻛ ﺪﻨﻫاﻮﺧ تﻮﻣ ﺐﻠﻃ مدر نآ و دﺖﻓﺎﻳ ﺪﻨﻫاﻮﺨﻧ ا .ﺖـﺨـﻳﺮـﮔ ﺪـﻫاﻮـﺧ نﺎـﺸـﻳا زا تﻮـﻣ ﺎﻣا ،ﺖﺷاد ﺪﻨﻫاﻮﺧ تﻮﻣ ىﺎﻨﲤ و∑ورﻮﺻرآ ﻰﺒﺳا نﻮﭼ ﺎﻫﺦﻠﻣ تﺮﺑ هﺪﺷ ﻪﺘﺳاﻞﺜﻣ نﺎﺸﻳا ﺮﺳ ﺮﺑ و دﻮﺑ ﮓﻨﺟ ىاﺮـﻬـﭼ و ،ﻼﻃ ﻪﻴﺒﺷ ىﺎﻬﺟﺎﺗرﻮـﺻ ﻪﻴﺒﺷ نﺎﺸﻳا ىﺎﻫه .دﻮـﺑ نﺎﺴﻧا ت∏ﻰﺋﻮﻣ وز ىﻮـﻣ نﻮﭼ ﺪﻨﺘﺷادﺮـﻴـﺷ ىﺎـﻬـﻧاﺪﻧد ﺪﻨﻧﺎﻣ نﺎﺸﻳﺎﻬﻧاﺪﻧد و ،نﺎﻧ .دﻮـﺑ ناπوىاﺪﺻ ﻞﺜﻣ ،نﺎﺸﻳا ىﺎﻬﻟﺎﺑ ىاﺪﺻ و ﻦﻴﻨﻫآ ىﺎﻬﻨﺷﻮﺟ نﻮﭼ ،ﺪﻨﺘﺷاد ﺎﻬﻨﺷﻮﺟرازﺎـﺗﻰـﻤـﻫ ﮓﻨﺟ ﻪﺑ ﻪﻛ رﺎﻴﺴﺑ ىﺎﻬﺒﺳا ىﺎﻫﻪﺑا .ﺪﻧ±∞ﺎـﺑ ﺎﻬﺑﺮﻘﻋ نﻮﭼ ﺎﻬﻣد ود رد و ؛ﺪﻨﺘﺷاد ﺎﻬﺸﻴﻧُرﺪﻗ ﺎﻬﻧآ مﺮﻣ هﺎﻣ ﺞﻨﭘ تﺪﻣ ﺎﺗ ﻪﻛ دﻮﺑ تر مدﺖﻳذا ا .ﺪﻨﻳﺎﳕ±±ﺮﺒﻋ رد ﻪﻛ ﺖﺳا ﻪﻳوﺎﻬﻟاﻚﻠﻣ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺷاد ﻰﻫﺎﺷدﺎﭘ ،دﻮﺧ ﺮﺑ وﻰﻧاا ﻪﺑَر وا ﻰﻧﺎﻧﻮﻳ رد و ﺖﺳا ﻰﻤﺴﻣ نوﺪﺑ.ﺪﻨﻧاﻮﺧ نﻮﻴﻠﭘا ا±≤.ﺪﻳآﻰﻣ ﻦﻳا زا ﺪﻌﺑ ﺮﮕﻳد ىاو ود ﻚﻨﻳا .ﺖﺳا ﻪﺘﺷﺬﮔ ىاو ﻚﻳtÐ «— r−MÄ ÈU½d l¹UË bM½«uðÅv vEHK«ÅX% dOHð Ê«ËdOÄ s¹dðÅvÞ«d« UNM𗜠UMŠu¹ «— t⽬ t bMýUÐ s¹« —UE²½« —œ Ë bMM dOHð Ë „—œ ʬ Èd¼Uþ —u—œ v?Ö—e?Ð Ád?H?Š b?O?M? ÷d? Æb?MMO³Ð vF«Ë vÖb½“ —œ eO½ ÊU½¬ Áb¹œ œuš ÈU¹Ë—vzU¼ÅaK sO“ ÊË—œ “« Ë b¹¬Åv ôUÐ œËœ ʬ “« Ë Ábý œU−¹« sO“ `DÝ “« v²LÁbA½ Áb¹œ U¹—œ Ë sO“ —œ UN½¬ dOE½ eÖd¼ t œ—ˬÅv ÊËdOÐ œuš UÐ «— t¦'«ÅrOEŽ¨ÊU¼UýœUÄ ÊuÇ dÝ dÐ ÃUð ¨VÝ« ÊuâL¼ v²³O¼ ¨»dIŽ gO½ bM½U vAO½ UÐ ∫XÝ«dÝ UÐ t ‰UÐ È«—«œ ¨Á—“ “« vAýuÄ UÐ ¨dOý ÈUN½«b½œ ¨ÊU½“ Èu ¨ÊU½« —u UÐX¹—uQ —œ Ë bMMÅv tKLŠ Âœd tÐ ÊU¼UOÖ ÈUł tÐ Ë bM²dŠ —œ ÁbMM d È«b Ë—UE²½« “« «— U ”bIÅV² ÆbM¼œ hOAð ÊUO×OdOž “« «— ÊUO×O b½—œU œušbM²¼ vb½« œ«d« Æœ—«œÅv —cŠdÐ vEHK«ÅX% —u tÐ vðu³½ sOMÇ oI% È«dÐËœ s¹« sOÐ e¹U9 b¹UÐ U vË bMMÅv —UJ½« «— UNðu³½ “« vCFÐ Èu tÐ u oI% tË vKIŽ dE½ “« UN½¬ oI% ÊUJ« ¨hOAð s¹« —UOF ÆrO¼œ hOAð «— u³½ Ÿu½XO½ dAÐ vM¼–∏œuýÅv Vłu u³½ Ÿu{u “« ”bIÅ»U² qOK% Ë t¹e& tJKÐ —u?Þ t?Ð s?¹« “« g?O?Ä Ær?O?ÝU?Mý“UÐ r¼ “« «— vF«Ë ÈUNðu³½ Ë È—UF²Ý« ÈUNðu³½ t¨r?−?M?Ä U?ð ‰Ë« ÈU¼dN bM½U q«bŠ r−MÄ Uð ‰Ë« ÈU¼U½d t r¹œd Á—Uý« qBHË U¼—UÐ ÈœUL² ÊËd vÞ —œ t bM²¼ vzU¼eOÇ d~½UOÐ Ë bM²¼ s¹œU/ ÈUNðu³½Æb½«Åt²ÝuOÄ XIOIŠ tÐ U¼—UÐU?Ð t?D?Ы— —œ t? —u?Þ ÊU?L¼ ¨a¹—Uð —œ tFO³D«Å¡«—ËU l¹UË Êœ«œ ÈË— œ—u —œåøv tÇò tJKÐ býUÐ åøt½u~Çò b¹U³½ ÊU½« ‰«RÝ ¨r¹œd Á—Uý« —UNÇ ÈU½dÊUJ« vð«œułu sOMÇ t½u~Ç t XO½ s¹« U¼ÅaK œ—u —œ rN t²J½ Æåø«dÇò Ës?¹« ‰œU?F? t oO²ŽÅbNŽ “« v½u² ’uBš —œ ÆXÝ« UN½¬ vMF tJKÐ b½—«œ œułË∫b¹uÖÅv ∂ t¹¬ œ—u —œ 圗u«Ëò Æb½«ÅÁœd ‰ôb²Ý« o¹dÞ sOL¼ tÐ s¹dH “« È«ÅÁbŽ ≠∏U?I?O?œ ¯d? “« —uEMòÎôU?L?²?Š«ò ∫b?¹u?ÖÅv? µ t?¹¬ œ—u? —œ åÆXÝ« ¯d ÊUL¼ ÎtÐ ÆÆÆÁ—Ëœ p?¹ ÆÆÆv?E?H?K«ÅX% —uÏÈU?¼Åa?K? t?½ò ∫b?¹u?ÖÅv? ∑ t?¹¬ œ—u —œ ¨åt¼U ZMÄ v½U“ Uð vEHK«ÅX% dOHð Ë „—œ ÆåsOÞUOý rłUN ÈUN¼ËdÖ “« ÈœU/ tJKÐ vuLFvz«dÖœU/ ʬ È«—Ë —œ Ë b½U0 Ê«uðU½ È«ÅtK¾ qŠ —œ ÊU½« s¼– Ë dJ t œ—«œ —bÁ“Uł«ÏÆbÐU¹Åv vzU/œuš UO½œ tÐ —«bA¼ ∫ÂuÝ Áœdı∞≤±∞≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 53

≠±≤∫±∞ ÃËdš —œ U¼ÅaK ÈöÐ Ë XÝ« ‚œU t²J½ sOL¼ bM²¼ tHýUJ “« 7s¹« fÄ Æœu/ „—œ vEHK«ÅX% —u tÐ b¹U³½ eO½ «— ≤ Ë ± ÈUNÐUÐ qOzu¹ Ë ≤∞Ád?H?Š “« U?N?½¬ Æb?ÐU?¹Åv?“U?Ð «— œu?š vF«Ë ÂuNH v½UŠË— ÁUÖb¹œ “« vML¹d¼« ÁUáÝUÐ åÁœd ◊uIÝ Á—U²Ýò œ—ušdÐ “« t È«ÅÁdHŠ ¨bM¹¬Åv ÊËdOÐ ¯d ÁU~¹Uł vMF¹ª±∏∫±∞ U?u?® X?Ý« ÊU?D?Oý Á—U²Ý ʬ “« —uEM pý ÊËbÐ t Ábý œU−¹« sO“U¼ÅaK Êb¬ b¹bÄ Æœ«œ «— ʬ ÂU$« —b ÊUDOý tÐ «bš Ë ©±≤∫±¥ UOFý« „Æ—öLŽÎÊU?A?¹Ë— Ë d?Ý “« t ÊU½¬ ∫XÝ« —UJý¬ ÊUýdOŁQð vË ¨XO½ nOuð qÐU ÊU?“ t? Èu?×?½ t?Ð b?M?¼œÅv »«cŽ ‰UÝ nB½ œËbŠ «— ÊUOœ¬ ¨œ—UÐÅv XAŠË„U½œ—œ È—b tÐ ÊUA¹UNAO½ Ë œuÐ b¼«uš g«—¬ ÊU“ “« d²L vb½« !— Ë v²ÝÆbMÅv ¯d ÈË“—¬ ÊU½« t XÝ«ÂU9 ¨b½uý !— qLײ o¹dÞ s¹« tÐ ÊU½UL¹«ÅvÐ ÁUÖd¼ t XÝ« s¹« U dOHð„—U³ ÂËb dE²M t ÈbŠ tÐ b¼œÅv »«cŽ «— ÊU½¬ t UN¹—ULOÐ ÊuÖU½uÖ ‰UJý«¨U¼ÅvM«U½ Ë UN²uBš ¨÷«d« ¨se ÈU¼œ—œ ¨bM ’öš «— UN½¬ Uð bMýUÐ ¯dôU?L?²?Š« t? t?¹ËU?¼ t?²?ýd? ÊU?d? X?% t bM²¼ r−MÄ ÈU½d ÈU¼ÅaK tL¼Îœu?š v½U½UL¹«ÅvÐ dÐ È«Ë sOË« Ë r−MÄ ÈU½d —UDš« XÝ« s¹« Æb½—«œ —«d XÝ« ÊUDOýÆb½—«b½ v½UAOÄ dÐ «— «bš dN t©≤±≠±≥∫π® v½«d¹Ë ∫rAý ÈU½d ≠∏±≥ﺮﻓ وﻪـﺘﺷﺎـﻧ ﻪـﻛ ﺖـﺧاﻮﻨﺑ ﻢﺸﺷ زاوآ هﺎﮔﺢـﺑﺬـﻣ خﺎـﺷ رﺎﻬﭼ نﺎﻴﻣ زا ى مﺪـﻴـﻨـﺷ ﺖﺳاﺪﺧ رﻮﻀﺣ رد ﻪﻛ ﻰﺋﻼﻃ±¥ﺮـﻓ نآ ﻪﺑ ﻪﻛﻪـﺘﺷﻪﻛ ﻢﺸﺷ ﺮـﻛ ﺐﺣﺎﺻﺮـﻓ رﺎـﻬـﭼ نآ» :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ دﻮﺑ ﺎﻧر ﻪﺘﺷﺮـﻓ ﻢـﻴـﻈﻋ ﺮﻬﻧ ﺮﺑ ﻪﻛ اتا «.ﻦﻛ صﻼﺧ ،ﺪﻧاﻪﺘﺴﺑ±µﺮﻓ رﺎﻬﭼ نآ ﺲﭘﺮﺑ ﻪﻛ ﻪﺘﺷهﺎﻣ و زور و ﺖﻋﺎﺳ ىاﺮﻣ ﺚﻠﺛ ﻪﻜﻨﻳا ﺎﺗ ﺪﻧاهﺪﺷ ﺎﻴﻬﻣ ﻦﻴﻌﻣ لﺎﺳ ور مد.ﺪﻨﺘﻓﺎﻳ ﻰﺻﻼﺧ ،ﺪﻨﺸﻜﺑ ا±∂راﻮﺳ دﻮﻨﺟ دﺪﻋ وﺰﻫ ﺖﺴﻳود ،ناﺰﻫ رار نﺎﺸﻳا دﺪﻋ ﻪﻛ دﻮﺑ را.مﺪﻴﻨﺷ ا±∑راﻮﺳ و نﺎﺒﺳا رﻮﻃ ﻦﻳا ﻪﺑ ور نﺎﺸﻳا ناىﺎـﻬﻨﺷﻮﺟ ﻪﻛ مﺪﻳد ﺎﻳؤر رد اراد ﻰـﺘـﻳﺮﺒﻛ و ﻰﻧﻮﳒﺎﻤﺳآ و ﻦﻴﺸﺗآﺮـﺳ و ﺪﻧﺮـﻴـﺷ ﺮﺳ نﻮﭼ نﺎﺒﺳا ىﺎﻫنا .ﺪﻳآﻰﻣ نوﺮﻴﺑ ﺖﻳﺮﺒﻛ و دود و ﺶﺗآ نﺎﺸﻧﺎﻫد زا و ﺖﺳا±∏ﻼﺑ ﻪﺳ ﻦﻳا زاﺮـﺑ نﺎﺸﻧﺎﻫد زا ﻪﻛ ﺖﻳﺮﺒﻛ و دود و ﺶﺗآ ﻰﻨﻌﻳﺮﻣ ﺚﻠﺛ ،ﺪﻳآﻰﻣﻼﻫ مدك .ﺪـﻧﺪﺷ±πﺮﻳزرﺪـﻗ ﻪﻛ اﺮـﻳز ،ﺖـﺳا نﺎـﺸﻳا مد و نﺎﻫد رد نﺎﺒﺳا تﻪﻛ ارﺎﻣ نﻮﭼ ﺎﻬﻧآ ىﺎﻬﻣدﺮﺳ ﻪﻛ ﺖﺳﺎﻫراد ﺎﻫ.ﺪﻨﻨﻛﻰﻣ ﺖﻳذا ﺎﻬﻧآ ﻪﺑ و د≤∞ﺮﻣ ﺮﻳﺎﺳ ودﻮـﺧ ىﺎﻬﺘﺳد لﺎﻤﻋا زا ،ﺪﻨﺘﺸﮕﻧ ﻪﺘﺸﻛ ﺎﻳﻼﺑ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻪﻛ مدﺮﻜﻧ ﻪﺑﻮﺗﺮﻘﻧ و ﻼﻃ ىﺎﻬﺘﺑ و ﺎﻫﻮﻳد تدﺎﺒﻋ ﻪﻜﻧآ ﺎﺗ ﺪﻧدﺮﺑ و هبﻮﭼ و ﮓﻨﺳ و ﱋرﺮﺧ و نﺪﻴﻨﺷ و نﺪﻳد ﺖﻗﺎﻃ ﻪﻛ اراﺪﻧ نﺪﻴﻣاﺮﺗ ،ﺪﻧ ؛ﺪﻨﻨﻛ ك≤±ﺎﻬﻠﺘﻗ زا وودﺎﺟ وز و ﺎﻬﻳﺮﮔزد و ﺎﻧﺮﻜﻧ ﻪﺑﻮﺗ دﻮﺧ ىﺎﻬﻳد.ﺪﻧدÊUMUÝ tÐ —UDš« s¹dš¬ rAý ÈU½d vË ¨œuý t²š«u½ t Áb½U r²H¼ ÈU½d “uM¼≠±µ∫±±® œuÐ b¼«uš d¹œ vKOš d~¹œ ¨œuýÅv t²š«u½ r²H¼ ÈU½d v²Ë ÆXÝ« sO“ÊU??½« q??½ Âu?ÝÅp?¹ Æ©±∏\±µ U?¹¬® X?Ý« ¯d? r?A?ý ÈU½d —UDš« Æ©±∏Æ©XÝ« ÁbA½ bO XŠ«d tÐ —uEM s¹« bMÇ d¼® bMM tÐuð tOIÐ Uð œuýÅv œuÐU½s?¹œU?/ tJKÐ vEHK«ÅX% vMF tÐ t½ tM× tOIÐ bM½U VON ÂUE½ Á—«uÝ s¹«∫XÝ« Áœ«b½ ÈË— È«ÅÁœd²Ö v½«d¹Ë sOMÇ tÐUA ¨a¹—Uð “« È«ÅÁ—Ëœ êO¼ —œ ÆbM²¼—uNþ d~¹œ ÈuÝ “« Ë ©≤∞ t¹¬® ÊUNł VUž V¼c Ê«uMŽ tÐ v²ÝdÄÅXÐ uÝÅp¹ “«tKLŠ t½UOAŠË s¹dNM«ÅsOÐ “« t —U tO³ý vœ Ë sOAð¬ vH½ UÐ VÝ« ÊuOKO ≤∞∞œU?/ «— åÊU?³Ý« ÊU¼œò t œu/ dOHð È—uÞ b¹U³½ tłË êO¼ tÐ «— 7 s¹« ÆbMMt½ Ë œu/ ÷d qO³ s¹« “« vzU¼eOÇ Ë sJ«ÅV0 œU/ «— åÊU³Ý«ÅÂœò Ë ÅqKt½UšœË—ò tJM¹«ÏtL¼ t «— å«d ωœUF ¨b¹¬Åv ÊËdOÐ U$¬ “« v~Mł «Ëœ« s¹« s¹« vU9 ¨vEHK«ÅX% dOHð ÆX½«œ Èd~¹œ v½UDOý tDI½ d¼ U¹ sOÇ U¹ tOÝË—UO½œ tÐ —«bA¼ ∫ÂuÝ Áœdı∞¥±∞µtHýUJ ÂUOÄ

Page 54

s?¹« Æb?¼œÅv? t?«uŠ bÝ—Åv dE½ tÐ v½œdJ½—ËUÐ t p¹œe½ È«ÅÁbM¹¬ tÐ «— gÐv½U È«dР«b êO¼ Æb¼œÅv —«d U v½uM Ê«—Ëœ —œ «— ʬ ¨rOu³LÝÅt³ý Ÿu½ÁbM½«uš t²ýcÖ ‰UÝ —«e¼ Ëœ vÞ tÏÆXÝ« t²ý«b½ vuNH sOMÇ ¨b½«ÅÁœuÐ tHýUJ t?L?¼ b¹U³½ °dOšÏs?O?²?Ý«— v?z«dÖœU/ tJKÐ ¨Xý«bMÄ ·d vz«dÖœU/ «— UN½¬ ‰“U?½ «b?š sOAð¬ aÝUÄ Ë X— ôUÐ `Ðc “« UOK ÈU¼UŽœ ∫±≥ t¹¬ Æ”bIÅ»U²—œ ÁUMÖ tOKŽ «bš rAš d~öŽ« U¼U½d tOIÐ bM½U rAý ÈU½d Æ©µ≠≥∫∏® b¹œdÖX?«b?Ž Ë b?½U?Åv?/ «“U− ÊËbÐ —«dý t XÝ« g¹uš Âu ÈU¼UŽœ tÐ aÝUÄv½«d¹Ë b¹bN𠨔bIÅ»U² v¹—Uð U¹«Ë— d¦« —œÅ ∫±¥ t¹¬ ÆœuýÅv UdHLJŠUðbLŽÎbM½U —uý¬ò œöO “« q³ r²A¼ Êd “« Ë XÝ« ÁœuÐ «d Ë tKłœ tIDM “« —œ s?U?Ý ÈU?¼d?Ðd?Ð s?¹« “« e?O?½ ÊU?O?Ë— v?²?Š åÆb?¬Åv Ê«bMHÝuÖ qž¬ dÐ ¯dÖv?ÝU?Š« sOMÇ t œu³½ È—uð«dá« UNMð ÂË— Ë ¨b½œuÐ „UMLOÐ œuš vdý ÈU¼“dsOMUÝ XÝœ tÐ ¯d Ë v½«d¹Ë œ—u —œ «bš —UDš« s¹d²LN Ë s¹dš¬ fÄ ÆXý«œ—œ ¨b?M?²??¼ V?¹d??ð Ë v?½«d?¹Ë —uQ t v½U~²ýd ∫±∂\±µ U¹¬ ÆXÝ« «dt?AI½ ådH XŽUÝòÏ—U?LAOÐ ÈU¼ËdO½ ÊU½¬ UÐ Ë bý bM¼«uš U¼— Ë« ÊUd tÐ «bš UIOœ b¼œ ÈË— t È—U²A Ë ¯d d¼ ÆœuÐ b¼«ušÎÈË— «bš ÊU“ Ë tAI½ ”UÝ« dÐ Æœ«œ b¼«ušd~¹œ —U³Ž tÐ U¹ ÆULOÄ«u¼ t½ Ë bM²¼ p½Uð t½ ¨rAý ÈU½d —œ ¯d Ê«—«uÝÈU?¼—U?−?H?½« ¨t¹cGðÅ¡uÝ ¨È«ÅÁœUł Àœ«uŠ ¨UN½UÞdÝ tJKÐ ULOÄ«u¼ Ë p½Uð UNMð t½t?O?I?Ð œu?łË s?¹« UÐ ÆbM²¼ Ê«bM*UÝ ÈU¼Åt½Uš —œ t½U³KÞË«œ ÈUNÖd Ë v²¹—ËdðX?Ýœ œu?š v?²?Ýd?ÄÅX?Ð “« åb?½«ÅÁœd?Ð —œ t?Ð r?U?Ý ÊU?ł U?¹ö?Ð s?¹« “« t?ò U?N?½U?½««bš “« dOž Èd~¹œ ÈU¼eOÇ «— œuš vÖb½“ X¹ed Ë bMMÅv/ tÐuð Ë b½—«œÅv/dÐv?Öœu?¬ —U?³?š« ÊU?½¬ Æb?M?¼œÅv? —«d? ¨b¹¬Åv ʬ ‰U³½œ tÐ d¹eÖU½ t vzUNð—«dý U¹—UNÇ t b½d¹cÄÅv/ Ë b½uMýÅv «— —u Ê«—«bL²ÝUOÝ Ë lÐUM g¼U ¨Â—u𠨫u¼œu?š U?N²½« —œ ÆXÝ« Êbý t²š«u½ ‰UŠ —œ «bš ‰Ë« ÈU½dU?N?²³OB s¹« —UÇœ ÊU½¬ ∫œu?ýÅv? U?Ýd?ÅX?U?Þ vЫcŽ tÐ q¹b³ð ÊUA¹«dÐ vÖb½“ ¨nK² q¹ôœ tÐ Ë Ábýt v½U“ v²Š Æœd bM¼«u½ tÐuð vË ¨Ábý t²š«u½ r−MÄ ÈU½d ¨b½«Åt²— U¼ÅaK7?A? È«d?Ð Ê«—«uÝ Ë bMM XdŠ rAý ÈU½d Êbý t²š«u½ UÐ «d ÈU¼Åt²ýdU?«e?« t?½ Ë U?N?O?½«d?¹Ë Ÿ«u?½« t?ÐÅ≠ Ê«d?¼uý Ë ÊU½“ ¨ÊU~²Ð U¹ ÊU²ÝËœÎ≠Å@?M?ł —œ UN¹œUý —œ «bšò Æœd b¼«u½ tÐuð eO½ œuš Ê«e¹eŽ È«dÐ -U ÂU~M¼ —œ b½uý t½«Ë—åÆb?AÅv œU¹d U !— Ë œ—œ ÂU~M¼ —œ vË b¹uÖÅv sÝ «u$ tÐ U Ê«błË UÐb¼«u½ U È«dÐ ÈbO« êO¼ d~¹œ ¨r¹uMA½ «— -U ÊU“ ÈU¼œ—œ sOMÞ dÄ œU¹d dÖ«ÆœuЩ∑≠±∫±∞® U½d s¹dš¬ vMF ≠π±ﺮﻓ مﺪﻳد وﻪﺘﺷروز ﺮﮕﻳد روآر ىزﺎﻧ نﺎﻤﺳآ زا ﻪﻛ اﺮﺑا ﻪﻛ دﻮﺷﻰﻣ لرد ىراد ﺮﺑﺰـﻗ سﻮﻗ و ،دﺮـﺳ ﺮﺑ ﻰﺣﺮﻬﭼ و شﻞـﺜـﻣ ﺶـﻳﺎﻬﻳﺎﭘ و بﺎﺘﻓآ ﻞﺜﻣ شاه .ﺶـﺗآ ىﺎﻬﻧﻮﺘﺳ≤راد هدﻮـﺸﮔ ىاﻪﭽﺑﺎﺘﻛ دﻮﺧ ﺖﺳد رد ور ىﺎﭘ و دﺖﺳار دﻮﺧر دﻮﺧ ﭗﭼ ىﺎﭘ و ﺎﻳرد ﺮﺑ از ﺮﺑ ا ؛دﺎﻬﻧ ﻦﻴﻣ≥ﺮﻏ نﻮﭼ ،ﺪﻨﻠﺑ زاوآ ﻪﺑ وشﺮـﻛ اﺪـﺻ ﺮﻴﺷﺮـﻛ اﺪﺻ نﻮﭼ و ؛در ﺖـﻔﻫ ،دﻦـﺨـﺳ دﻮـﺧ ىﺎـﻫاﺪﺻ ﻪﺑ ﺪﻋ .ﺪﻨﺘﻔﮔ¥ر ﺖﻔﻫ نﻮﭼ وهﺎﮕﻧآ .ﻢﺴﻳﻮﻨﺑ ﻪﻛ مﺪﺷ ﺮﺿﺎﺣ ،ﺪﻨﺘﻔﮔ ﻦﺨﺳ ﺪﻋزاوآر ﺖﻔﻫ ﻪﭽﻧآ» :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﻪﻛ مﺪﻴﻨﺷ نﺎﻤﺳآ زا ىو ﻦﻛ ﺮﻬﻣ ﺪﻨﺘﻔﮔ ﺪﻋر ﺎﻬﻧآ«.ﺲﻳﻮﻨﻣ اµﺮﻓ نآ وز و ﺎﻳرد ﺮﺑ ﻪﻛ ىاﻪﺘﺷر ﺖﺳد ،مﺪﻳد هدﺎﺘﺴﻳا ﻦﻴﻣر دﻮﺧ ﺖﺳاﻪﺑ اﺮﻛ ﺪﻨﻠﺑ نﺎﻤﺳآ ىﻮﺳ ،هد∂رﻮﺧ ﻢﺴﻗز دﺎﺑﻵاﺪﺑا ﺎﺗ ﻪﻛ وا ﻪﺑ دﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﻧر ﻪﭽﻧآ و نﺎﻤﺳآز و ﺖﺳا نآ رد ﻪﻛ ار ﻪﭽﻧآ و ﻦﻴﻣﺎﻳرد و ﺖﺳا نآ رد ﻪﻛ ار ﻪﭽﻧآ وز ﻦﻳا زا ﺪﻌﺑ» ﻪﻛ ﺪﻳﺮﻓآ ﺖﺳا نآ رد ﻪﻛ ا ،دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺨﻧ ﻰﻧﺎﻣ∑ﻪﻜﻠﺑUO½œ tÐ —«bA¼ ∫ÂuÝ Áœdı∞∂±∞∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 55

ﺮﻓ ىاﺪﺻ مﺎﻳا ردﻪﺘﺷﺮﻛ نﻮﭼ ،ﻢﺘﻔﻫ ر ﺎﻧزاﻮﻨﺑ ﺪﻳﺎﺑﻰﻣ اﺮﺳ ،دّمﺎﲤا ﻪﺑ اﺪﺧ ر ﺪﻫاﻮﺧﺪﻨﺑ ﻪﻛ نﺎﻨﭼ ،ﺪﻴﺳر ﺎﻴﺒﻧا دﻮﺧ نﺎﮔرﺎﺸﺑ ا«.داد تXH¼ gÐÅbO« ÂUOÄ «b²Ð« ¨bM ÂöŽ« «— r²H¼ ÈU½d X¹UÐÅv t È«Åt²ýdÁœ«œ UMŠu¹ tÐ vUš tHýUJ b¹UÐ «dÇ t rOM V−Fð b¹Uý ÆbMÅv ÊUOÐ «— bŽ—t vzU¹Ë— Æœ“U½ —UJý¬ g½UÖbM½«uš È«dÐ «— ʬ t bM¼«uÐ Ë« “« fáÝ Ë œuýÈ«Åt²ýd ¨bMÅv ÂöŽ« «— d³š t È«Åt²ýd Ë tłuð qÐU —UOÐ bMOÐÅv U−M¹« —œÁb?¹« ¨t?²?ýd? s?¹« ÆX?Ý« ‰Ë« »U?Ð —œ `O X¼U³ý tÐ ÂUIÅô«ËÏt? «— v?ÝUÝ«ÅvÐ @?M?Ç 7?š«u?½ ‰u?G?A? v?«—¬ t?Ð t? b?M?²??¼ v?¦?½R «œułu ÊU~²ýd ʬ o³ÞU?¼b?Ž— t? «— t?â?½¬ U?M?Šu?¹ Æb¹«œ“Åv ÊU¼–« “« tAOL¼ È«dÐ Ë —UÐ p¹ ¨bMýUÐÅvÊUO²½d ÂËœ —œ ‰uÝ— fuÄ tÐd& bM½UL¼ vË bOLN Ë bOMý Õu{Ë tÐ bM²HÖÅvÆœu/ ‘U «— ʬ X¹UÐÅv/ ¥∫±≤Æb??ýU??Ð X??Ý—œU??½ U??¼b?Ž— Âö? œ—u? —œ U? U?O?Ýb?Š X?Ý« s?J?2 r?¼ “u?M?¼ôU?L?²?Š« œ—u? s?¹« tÐ ”bIÅ»U² —œ 7 s¹d²J¹œe½Ît? v?zUł ¨XÝ« ≤π —ue XLEŽ ¨bŽ— ÆXÝ« Ábý Á—Uý« ʬ tÐ —UÐ XH¼ Ë Ábý ÁbOU½ åb½Ë«bš “«Ë¬ò bŽ—UFOLł Ë« qJO¼ —œò Uð bMÅv ÂöŽ« «— «bš —«b²« ËΗue® åbMM d– «— ‰öł “« v?²?Š Áœ«œ sO“ ÊUMUÝ tÐ œuš œ—u —œ «bš t vðUHýUJ b¹Uý fÄ Æ©π∫≤πÈeOÇ ÊUO×O t býU³½ XÝ—œ b¹Uý ÆbýUÐ dðÅlUł b−MÖÅv U „«—œ« —œ t⽬—U?A?Ð È«d?Ð œu?š X?O?u?¾?? “« «œU?³? bM½«bÐ «— UO½œ tÐ «bš œbF² ÈU¼—UDš« “«ÆbMAJÐ XÝœ qO$«UN²½« ʬ Ë XÝ« r²H¼ ÈU½d «bš r¹uIð —œ ÈbFÐ tF«Ë ¨býUÐ tÇ d¼ ‰UŠ d¼ tÐd?Ýò Á˛«Ë œd?ЗU? ¨b?¹œ r?O?¼«uš t —uÞ ÊUL¼ ÆœuÐ b¼«ušÒÊU?A?½ b¹błÅbNŽ —œ åd?Ýò t b¼œÅvÒö?U? t? «b?š œu?š t?Ð ◊uÐd XIOIŠò vMF tÐ å«bš ηu?A?J U?Ð ÊU??½« t?(U?B? v?~?½u~Ç t È«ÅÁœó ¨qO$« vMF¹ tJKÐ ¨XO½ åbýUÐ ÁbA½bMÅv ÊUOÐ «— `O vOŽ o¹dÞ “« «bšπÊUL¼ ¨∑ t¹¬ —œ åÊœ«œ —UAÐò qF ÆevengelisenÈU?½d? Êb?ý t?²?š«u½ UÐ qO$« Ê«—Ëœ Ë XÝ« ©qO$« Êœd tEŽu® ÆbOÝ— b¼«uš ÂU9« tÐ r²H¼Ë b?Ý—Åv? d?š¬ t?Ð ÊU?“ s?¹« v?M?F?¹ åœu?Ð b?¼«u??½ v½U“ s¹« “« bFÐò —U³ŽtLłdð bMÇ d¼ ¨œdOÖÅv «— ʬ ÈUł X¹bЫÏb¼«u½ dOšQð êO¼ d~¹œò tÐ —U³Ž s¹« Èœ—u? t?Ð t?J?M?¹« ‰Ë« ∫X?Ý« t?²?H?N?½ —uEM Ëœ tKLł s¹« —œ ÆXÝ« dðÅ`O× åœuÐvMF¹ oO²ŽÅbNŽ È«ÅtHýUJ ÈUNÐU² s¹d²Ö—eÐ “« vJ¹ Ë tHýUJ »U² sOÐ tÐUAsOÐ t ÈœU¹“ ÈUN²¼U³ý ÊUO —œ Æœ“UÝÅv sýË— «— ʬ Ë Áœd Á—Uý« ‰UO½«œ »U²Ád?O?š t?²?ýd t XÝ« åoKD —œU tÐ rò ÊUL¼ vJ¹ ¨œ—«œ œułË »U² Ëœ s¹«t œuýÅv t²HÖ ‰UO½«œ tÐ ÆbMÅv «œ« åV¹U−Ž s¹« ÊU¹UÄò œ—u —œ vNÐUA ÁbMMÆ©∂∫±≤ ªµ∫±∞ ‰U?O?½«œ® œ—c?~Ð ÊU“ nB½ Ë ÊU“ tÝ b¹UÐ ÊUNł ÊU¹UÄ “« q³s?O?A?O?Ä t?H?ýU?J? t vUŠ —œ ÆœuÐ b¼«u½ ÈdOšQð êO¼ UMŠu¹ È«dÐ qÐUI —œ vËtHýUJ‡ ¨XÝ« —Ëœ “uM¼ ÊU“ ÊU¹UÄ Ë œd~½Åv tK¾ tÐ v¹—Uð Èb¹œ U‡Ð ©‰UO½«œ®Æb¼œÅv —«d U ÈË— gOÄ vÖb½“ È—u “«b½«ÅrAÇ “« vAÐ ÊuâL¼ «— ÊU¹UÄ ¨dOš«Ë bŠ «bš d³ bMÅv ȗˬœU¹ U tÐ t XÝ« v½U³ý —U³Ž s¹« ·b¼ sOËœt?½U?A?½ U?½d? gý Êbý t²š«u½ Æœ—«œ È“dÏ«b?š t? X?Ý« v?M?J2 ÈUN²d ÂU9 —b? “d? Ê«u?M?Ž t?Ð t?½ U?N?²?d? s?¹« Ë b?¼œÅv? —«d ÊU½« —UO²š« —œ tÐuð È«dÐX?Ýœ “« «— ʬ qLŽ —œ t XÝ« tÐuð È«dÐ ÊU½« vzU½«uð d~½UOÐ tJKÐ «bš qL%d?²?A?O?Ð ÈU?N?²?d? Êœ«œ È«dÐ vzUł êO¼ d~¹œ t r¹«ÅÁbOÝ— È«ÅtKŠd tÐ Æb¼œÅvd?~?¹œ t? t?²?šU?Ý d?¹c?ÄU?½Å–u?H?½ Ë X??Ý «— œuš ÈbŠ tÐ ÊU½« «d¹“ ¨œ—«b½ œułËÈU½d Êbý t²š«u½ —œ t œ—ušÅv r t²ýd t XÝU−M¹« Ë Æœ—«b½ tÐuð ÊUJ«ÆœuÐ b¼«u½ ÈdOšQð d~¹œ r²H¼Æ∂≠¥∫≥ ÊUO« ª±∫≤ ÊUO²½d ‰Ë« ≠πUO½œ tÐ —«bA¼ ∫ÂuÝ Áœdı∞∏±∞πtHýUJ ÂUOÄ

Page 56

©±¥∫±±≠∏∫±∞® XÝ« ÁœdJ½ tÐuð UO½œ “uM¼ ≠±∞∏∫±∞زاوآ نآ وﺮـﻣ ﻪـﻛ مﺪـﻴـﻨـﺷ ﺮﮕﻳد رﺎﺑ ،مدﻮﺑ هﺪﻴﻨﺷ نﺎﻤﺳآ زا ﻪﻛ ىاﺮﻛ بﺎﻄﺧﻪﭽﺑﺎﺘﻛ و وﺮﺑ» :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ،هدر هدﺎﺸﮔ ﺮﻓ ﺖﺳد زا اﺮﺑ ﻪﻛ ىاﻪﺘﺷز و ﺎﻳرد «.ﺮـﻴﮕﺑ ﺖﺳا هدﺎﺘﺴﻳا ﻦﻴﻣπﺰﻧ ﻪﺑ ﺲﭘﺮﻓ در ﻪﺘﺷﻢﺘﻔﮔ ىو ﻪﺑ ،ﻪﺘﻓر ﻪﭽﺑﺎﺘﻛ ﻪﻛﺮﻣ وا .ﺪﻫﺪﺑ ﻦﻣ ﻪﺑ ار ﺖﻧورﺪﻧا ﻪﻛ رﻮﺨﺑ و ﺮﻴﮕﺑ» :ﺖﻔﮔ اﺦﻠﺗ ا «.دﻮـﺑ ﺪـﻫاﻮـﺧ ﻦـﻳﺮـﻴﺷ ﻞﺴﻋ نﻮﭼ ﺖﻧﺎﻫد رد ﻦﻜﻟ ،دﻮﳕ ﺪﻫاﻮﺧ±∞ﺲﭘر ﻪﭽﺑﺎﺘﻛﺮﻓ ﺖﺳد زا اﺮﮔ ﻪﺘﺷرﻮﺧ ،ﻪﺘﻓﻦﻳﺮﻴﺷ ﻞﺴﻋ ﻞﺜﻣ ﱎﺎﻫد رد ﻪﻛ مدرﻮﺧ نﻮﭼ ﻰﻟو ،دﻮﺑﺮﮔ ﺦﻠﺗ ﱎورد ،مدﻮﺑ هدﺮﻣ و١١ .ﺪﻳدﺪﻳﺎﺑﻰﻣ» ﻪﻛ ﺖﻔﮔ ار رﺎﻴﺴﺑ نﺎﻫﺎﺷدﺎﭘ و ﺎﻬﻧﺎﺑز و ﺎﻬﺘﻣا و ماﻮﻗا ﻮﺗ«.ﻰﻨﻛ تﻮﺒﻧ ا±∫±±ﺮﻣ و ﺪﺷ هداد ﻦﻣ ﻪﺑ ﺎﺼﻋ ﻞﺜﻣ ىاﻰﻧ وﺮﺑ» :ﺖﻔﮔ او اﺪﺧ سﺪﻗ و ﺰﻴﺧر ﻰﻧﺎﻧآ و ﺢﺑﺬﻣ .ﺎـﳕ ﺶﻳﺎﻤﻴﭘ ﺪﻨﻨﻛﻰﻣ تدﺎﺒﻋ نآ رد ﻪﻛ ا≤جرﺎﺧ ﻦﺤﺻ ور سﺪﻗر نآ و زاﺪﻧا نوﺮﻴﺑ اﺮﻳز ﺎﻤﻴﭙﻣ اﺮﻬﺷ و ﺖﺳا هﺪﺷ هداد ﺎﻬﺘﻣا ﻪﺑ ﻪﻛ ار سﺪﻘﻣ.دﻮﳕ ﺪﻨﻫاﻮﺧ لﺎﻤﻳﺎﭘ هﺎﻣ ود و ﻞﻬﭼ ا≥ﺮـﻛ ﺮـﺑ رد سﻼـﭘ ﻪـﻛ داد ﻢـﻫاﻮﺧ دﻮﺧ ﺪﻫﺎﺷ ود ﻪﺑ وﺰـﻫ تﺪﻣ ،هدو را «.ﺪـﻨـﻳﺎـﳕ تﻮـﺒـﻧ زور ﺖﺼﺷ و ﺖﺴﻳود¥رد ود ﺪـﻨـﻧﺎﻨﻳاود و نﻮـﺘـﻳز ﺖﺧﺮﭼز ﺪﻧواﺪﺧ رﻮﻀﺣ رد ﻪﻛ ناﺪﻏا .ﺪﻧاهدﺎﺘﺴﻳا ﻦﻴﻣµا وﺪﻫاﻮﺨﺑ ﻰﺴﻛ ﺮﮔر ﺖـﻳذا نﺎـﺸﻳﺪﺑر نﺎـﺸـﻳا نﺎـﻨـﻤـﺷد ،هﺪـﺷ رﺪﺑ نﺎﺸﻧﺎﻫد زا ﻰﺸﺗآ ،ﺪﻧﺎﺳاﺮﻴﮔﻰﻣوﺮﻓﺮﻫ و ؛دراد نﺎﺸﻳا ﺖﻳذا ﺪﺼﻗ ﻪﻛ.دﻮﺷ ﻪﺘﺸﻛ ﺪﻳﺎﺑ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳﺪﺑ ،د∂رﺪـﻗ ﺎﻬﻨﻳاراد نﺎﻤﺳآ ﱳﺴﺑ ﻪﺑ تتﻮـﺒﻧ مﺎﻳا رد ﺎﺗ ﺪﻧِرﺎـﺑ نﺎﺸﻳا رﺎﺒﻧ ناو درﺪﻗراد ﺎـﻬـﺑآ ﺮﺑ تر ﺎـﻬـﻧآ ﻪﻛ ﺪﻧر نﺎـﻬـﺟ و ﺪـﻨـﻳﺎﳕ ﻞﻳﺪﺒﺗ نﻮﺧ ﻪﺑ اﺮﻫ اهﺎـﮔزﺎﺳ ﻼﺘﺒﻣ ﺎﻳﻼﺑ عاﻮﻧا ﻪﺑ ،ﺪﻨﻫاﻮﺨﺑ.ﺪﻧ∑ر دﻮﺧ تدﺎﻬﺷ نﻮﭼ ور مﺎﲤا ﻪﺑ اﺮﺑ ﻪﻳوﺎﻫ زا ﻪﻛ ﺶﺣو نآ ،ﺪﻨﻧﺎﺳ،ﺪﻳآﻰﻣﺮـﻛ ﮓـﻨﺟ نﺎﺸﻳا ﺎﺑر نﺎـﺸـﻳا و ﺖﻓﺎﻳ ﺪﻫاﻮﺧ ﻪﺒﻠﻏ ،هد ﺖـﺸﻛ ﺪﻫاﻮﺧ ا∏ومﺎﻋ عرﺎﺷ رد نﺎﺸﻳا ىﺎﻬﻧﺪﺑِموﺪﺳ ﻪﺑ ،ﻰﻧﺎﺣور ﻰﻨﻌﻣ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻢﻴﻈﻋ ﺮﻬﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ،ﺖﺸﮔ بﻮﻠﺼﻣ ﺰﻴﻧ نﺎﺸﻳا ﺪﻧواﺪﺧ ﻪﻛ ﻰﺋﺎﺟ ،ﺖﺳا ﻰﻤﺴﻣ ﺮﺼﻣ و .ﺪﻧﺎﻣπر نﺎﺸﻳا ىﺎﻬﻧﺪﺑ ،ﺎﻬﺘﻣا و ﺎﻬﻧﺎﺑز و ﻞﻳﺎﺒﻗ و ماﻮﻗا زا ﻰﻫوﺮﮔ وزور ﻪﺳ ارﺎـﻈﻧ ﻢﻴﻧ وزﺎـﺟا و ﺪـﻨﻨﻛﻰﻣ هر نﺎـﺸـﻳا ىﺎـﻬـﻧﺪﺑ ﻪﻛ ﺪﻨﻫدﻰﳕ تﺮـﺒﻗ ﻪﺑ ارﺎـﭙﺳ .ﺪﻧ±∞ﺎﺳ وز نﺎـﻨﻛﺰـﻧ و ﺪـﻨـﻨـﻛﻰﻣ ىدﺎﺷ و ﻰﺷﻮﺧ نﺎﺸﻳا ﺮﺑ ﻦﻴﻣدﺮﻓ ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﺎﻳاﺪﻫ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳﺎﺳ ﻰﺒﻧ ود ﻦﻳا ﻪﻛ ور نآ زا ،دﺎﺘﺳز نﺎﻨﻛﻦﻴﻣر.ﺪﻨﺘﺧﺎﺳ بﺬﻌﻣ ا±±رد نﺎﺸﻳﺪﺑ اﺪﺧ زا تﺎﻴﺣ حور ،ﻢﻴﻧ و زور ﻪﺳ زا ﺪﻌﺑ وىﺎﻬﻳﺎﭘ ﺮﺑ ﻪﻛ ﺪﻣآﺪﻨﻨﻴﺑ و ﺪﻧدﺎﺘﺴﻳا دﻮﺧر نﺎﺸﻳا نﺎﮔﺮﮔوﺮﻓ ﻢﻴﻈﻋ ﻰﻓﻮﺧ ا .ﺖﻓ±≤زاوآ وىﺲﭘ «.ﺪﻴﺋﺎﳕ دﻮﻌﺻ ﺎﺠﻨﻳا ﻪﺑ» :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ نﺎﺸﻳﺪﺑ ﻪﻛ ﺪﻧﺪﻴﻨﺷ نﺎﻤﺳآ زا ﺪﻨﻠﺑر نﺎـﺸﻳا نﺎﺸﻧﺎﻨﻤﺷد و ﺪﻧﺪﺷ ﻻﺎﺑ نﺎﻤﺳآ ﻪﺑ ،ﺮﺑا رد .ﺪﻧﺪﻳد ا±≥نﺎﻤﻫ رد وز ،ﺖﻋﺎﺳﺰﻟﺮﮔ مﺪﻬﻨﻣ ﺮﻬﺷ زا ﻚﻳ هد ﻪﻛ ﺖﺸﮔ ثدﺎﺣ ﻢﻴﻈﻋ ىاﻪﻟو ﺪﻳدﺰﻫ ﺖﻔﻫز زا ﺮﻔﻧ راﺰﻟﻼﻫ ﻪﻟﺪﻧﺎﻣ ﻰﻗﺎﺑ و ﺪﻧﺪﺷ كﺮﺗ نﺎﮔىاﺪﺧ ،ﻪﺘﺸﮔ نﺎﺳر نﺎﻤﺳآﺮﻛ ﺪﻴﺠﲤ ا.ﺪﻧد±¥ىاوِرد مود ىاو ﻚﻨﻳا .ﺖﺳا ﻪﺘﺷﺬﮔِ.ﺪﻳآﻰﻣ ىدوز ﻪﺑ مﻮﺳ ©±∞≠∏∫±∞® s¹dOý Ë aKð —UuÞ ©n«Èu ‰UL²Š« tÐ t œ—«œ XÝœ —œ È—UuÞ XÝ« `O X¼U³ý tÐ t È«Åt²ýdU𠜗uÐ «— ʬ Uł—bM t œuýÅv t²HÖ UMŠu¹ tÐ «d¹“ ¨XÝ« `O ÊUMÝ ÈËUŠË Æ©≥∫≥≠∏∫≤ ‰U?O?e?Š® b?ý Áœ«œ È«Åt?Ðd& sOMÇ eO½ v³½ ‰UOeŠ tÐ ÆbM u³½—UOÐ ÊUA¹«dÐ qO$« rFÞ sOË« t bMMÅv bOzQð «— Ëœ s¹« œUNý ÊUO×O tL¼ª±∞∫±π —ue® XÝ« t²J½ sOL¼ b¹R eO½ sOÝbI ÂU9 tÐd& Ë XÝ« ÁœuÐ s¹dOýÂö?Ž« ÊU?L?¹«Åv?Ð ÈU?O?½œ t?Ð «— q?O$« t XÝ« vU~M¼ ʬ vKð U« Æ©±∞≥∫±±πUO½œ tÐ —«bA¼ ∫ÂuÝ Áœdı±∞±±±tHýUJ ÂUOÄ

Page 57

bMMÅv/ tÐuð t v½U È«dÐ rMNł Ë VCž Ë «bš UÐ v~½U~OÐ “« «d¹“ ¨bMMÅvÆb¹uÖÅv sÝʬ Âu?N?H? t? œ“U?ÝÅv? s?ýË— ±± t?¹¬ ¨b?ýU?Ð t?Ç d?¼ 7? s?¹« ÂU?O?Ä U?O?ze?łÆXÝ« t²š«b½« t¹UÝ eO½ ÈbFÐ XL Ëœ dÐ Ÿu{u s¹« ÆXÝ« ‰uLýÅÊUNł©≤≠±∫±±® Ábý XdŠÅvÐ Ë ”bI dNý ©»UðbLŽ ÂuÝ tM×Îd– UOK UÐ tDЫ— —œ eO½ Èœ—«u vË ¨XÝ« UO½œ tÐ ◊uÐd ö³ t r²H¼ dN UРʬ ◊U³ð—« tÐ Ê«uðÅv œ—u s¹« —œ t ÁbýÎÆœu/ Á—Uý« bý d– sOLCð v²OM« ¨UO½œ s¹« —œ g¹UN$— vU9 rž—ÅvKŽ UOK t rOMOÐÅv eO½ U−M¹« —œÆœ—«œ Ábýv?²?Ë «d?¹“ œu?/ d?O??Hð vEHK«ÅX% vð—u tÐ «— b³F Ê«uðÅv/ 7 s¹« —œÆÆÆœuÐ t²ýcÖ rOKý—Ë« b³F v½«d¹Ë “« ‰UÝ s¹bMÇ Xýu½Åv «— œuš tHýUJ UMŠu¹¨åœu?ý X?E?U?×?ò ʬ “« U?ð åU?/ g?¹U?L?O?Äò «— b?³?F? t? b?ý t?²?H?Ö Ë« t?Ð v²ËUFD tHýUJ ÊUÖbM½«ušÎÈ«ÅtM× sOMÇ Æb½œdÅv Xý«œdРʬ “« È—UF²Ý« vuNH U³Už Ë Xý«œ œdЗU vuÝ— ÈUOK rOKFð —œ Á—«uL¼ÎX¹œuN¹ rO¼UH Ë UŠöD« Æ©±∂∫≥ ÊUO²½d ‰Ë«® å«bš b³Fò —U³Ž ¨‰U¦ È«d‡Ð ¨œdÐÅv —U tÐ œuš È«dÐ «—dNý t vUŠ —œ XÝ« UOK vMF tÐ b³F ¨œuýÅv ◊uÐd U¹ƒ— s¹« tÐ t U$¬ UðtÐ œ—«œ œułË ±±∫±∞ Ë 7 s¹« sOÐ t v~M¼UL¼ —œ UMŠu¹ ÆbýUÐÅv UO½œ d~½UOÐÊ«u?M?Ž t?Рʬ “« t?J?K?Ð œd?~?½Åv?/ v?zU?O?«d?G?ł œËb?× b¹œ “« «— rOKý—Ë« tłË êO¼Æb¹uÖÅv sÝ v½UNł ÈœU/—œ «— «bš ¨b½«ÅÁbý dN t v½U rOMOÐÅv ∑ Ë ∂ ÈU¼dN sOÐ tKU —œ fÄ b³F(naos)∂ ÈU¼U½d sOÐU eO½ U−M¹« —œ ÆbMMÅv Xbš v½Ë—œ ”b vMF¹ Ë« «bFÐ t v½Ë—œ ”b —œ «bš Âu t rOMÅv Áb¼UA ∑ ËÎXÝ—œ® œuýÅv g¹ULOÄ d?¼ ¨b?M?²?¼ XOM« —œ ©b½«ÅÁbý ‘—ULý Ê«d~UGý« œ«bFð ¥∫∑ —œ t —uÞ ÊUL¼Æb?½«ÅÁœd? ‰U?Gý« «— b³F v½ËdOÐ s× tJKÐ ”bI dNý UNMð t½ ÊU½UL¹«ÅvÐ bMÇt?L¼ «bš t XÝ« s¹« d~½UOÐ ‘—ULý Ë g¹ULOÄ s¹«ÏË b?ÝUMýÅv «— Ê«—«b½UL¹« ÆbM²¼ sL¹« Ë« X¹ULŠ ÁUMÄ —œ s¹«dÐUMЩ±¥≠≥∫±±® UO½œ —b Ë Âö —b ©Ãs?¹« v?E?H?K?«ÅX?% o?I?% —U?E?²½« —œ t bM²¼ Ë ÁœuÐ v½U s¹dH ÊUO —œÈ«ÅÁb?M?¹¬ —œ t?²??łd?Ð b?¼U?ý Ëœ s?¹« t?E?Žu? Æb?MýUÐÅv »U² tOIÐ bM½UL¼ gÐr?O?½ Ë ‰U?Ý t?Ý b? t? bý b¼«uš ŸËdý rOKý—Ë« —œ Èu ‰UL²Š« tÐ ¨hAU½eOšU²Ý— tÐ ©tL¼ V−Fð ‰UL —œ® fáÝ Ë œUNý tÐ ÂU$«dÝ Ë bOA b¼«uš ‰uÞÆb¹œdÖ b¼«uš d−M dNý —œ Ãd Ë Ãd¼ eO½ Ë ÊU½¬ ÈœUý ˱±∫±∞ ÂU?O?Ä Ë s?¹œU?/ ≤ Ë ± U?¹¬ —œ —u?c? d?N?ý Ë b?³?F? d?Ö« ‰U?Š d?¼ t?Ðv?u?N?H? e?O?½ X?L?? s?¹« t? b?Ý—Åv dE½ tÐ ÈœU¹“ œËbŠ Uð ¨býUÐ ‰uLýÅÊUNłU?u?B?? ¨b?ýU?Ð t²ý«œ s¹œU/Ît?E?Žu? ÊU?“ t?JM¹« ÏU?Ð v?J?¹œe?½ ◊U?³ð—« Ê«b¼Uý vz«dÖœU/ UÐ åÊ«bž«dÇò VI eO½ Ë œ—«œ ©≤ t¹¬ UÐ ≥ t¹¬® XL s¹dš¬ vz«dÖœU/tM×ÏÆœ—«œ v½«uL¼ ©≤∞∫± UÐ ¥ t¹¬® ‰Ë« ∫XÝ« oLFð qÐU d¹“ «œUNMAOÄ s¹«dÐUMÐUO½œ s¹« —œ UOK ¨bMMÅv ÊUOÐ sO“ ÊUMUÝ È«dÐ «— «bš XIOIŠ t Ê«b¼Uýs?¹d?O?ý ÊU?A?¹«d?Ð q?O?$« t? v?½U ¨XÝdÄÅXÐ ÈUN²K ÊUO —œ «bš Âu ¨bM²¼«bš ”b t vÝb ¨XÝ« aKð ÊUA¹«dÐ t bMMÅv vÖb½“ v½U sOÐ —œ Ë XÝ«Ábý XdŠÅvÐ eO½ b³F v½ËdOÐ s× tJKÐ dNý UNMð t½ t vUŠ —œ ¨b½UÅv vUÐœ—u? —œ Æb?M?¼œ ÊUA½ «— œuš ÂUOÄ ÁuJý Uð b½uýÅv f³K ”UÐd tÐ ÊU½¬ ÆXÝ«U?Ð U?« ¨œ—«œ œu?łË v?H?K?²? ÈU¼dOHð ¨ÁœuÐ dH½ Ëœ Ê«b¼Uý s¹« œ«bFð «dÇ tJM¹«UO½œ tÐ —«bA¼ ∫ÂuÝ Áœdı±≤±±≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 58

Ëœ ʬ Èu? ‰UL²Š« tÐ ¨bM¼œÅv ÂU$« ∂ Ë µ U¹¬ —œ t vÖ—eÐ ÈU¼—U tÐ tłuðË vÝu vMF¹ b½œuÐ Ë« ‰öł b¼Uý ¨Áu dÐ `O vK& ÂU~M¼ —œ t bM²¼ ÈdH½”UO«±∞ôUL²Š« Ë UOK q œUNý œU/ ¨Ëœ s¹« ÆÎœUNý ʬ ÊUMOLÞ« Ë v²Ý—œ oŠ f Ëœ œUNýò tJM¹« dÐ vM³ œ—«œ œułË vK« ”bIÅ»U² —œ «d¹“ bM²¼bM½U ¨b½d¹cÄU½ÅvýuUš ÊU½¬ ¨ÁËöŽ tÐ Æ©∏∫± ‰ULŽ« „Æ— ª±∑∫∏ UMŠu¹® åXÝ«U?L?O?I?² t b¹œ v³½ ÈU¹d“ t vž«dÇÎq?Ë Áb?½“ Êu?²¹“ ÊU²š—œ sžË— l³M tÐ t —uÞ ÊUL¼ œd È“«—œÅXÝœ UN½¬ tÐ Ê«uðÅv/ Æ©µ≠≤∫¥ U¹d“ ª¥ t¹¬® œuÐ ÁbýË !— qLײ Èœd —u tÐ UOK ÈUCŽ« XÝ« sJ2 bMÇ d¼ ¨UOK XOK tЫbš —b “« vzU¼Åt½UA½ Ë œu/ »uKG Ê«uðÅv/ «— UN½¬ Æ©µ t¹¬® b½uý XLŠ“r?žd?O?K?Ž Æ©∂ t?¹¬® b?M?¼œÅv? ÊU?A?½ œu?š “« b?½œ«œ ÂU$« ”UO« Ë vÝu t⽬ dOE½tKLł “« Ë bM²¼ VO−Ž Ë Èu U¼Åt½UA½ s¹« tJM¹«ÏÈU¼ÅÁ—Ëœ tÐ Ê«uðÅv V¹U−Ž s¹« ¨bMýUÐ s¹œU/ Á«uš Ë vF«Ë Á«uš t œu/ Á—Uý« U¼öÐ Ë Èe¹d½uš Ë vUÝÅpAšXÝ« ”bI«ÅÕË— “« rNK «bš Ê«b¼Uý ÈUNðu³½ Ë U¼UŽœ s¹« uÝ p¹ “« t U$¬ “«Ê«u?š«d? U?Ð t?D?Ы— —œ Ë U?−?M?¹« —œ ¨b?½«ÅÁb?ý —U?J?½« ÊU??½« j?Ýuð d~¹œ ÈuÝ “« ËÈUN²¹—uQ d¦« —œ t vzU¼Åv²Ý tKLł “« ÆbM²O½ eO¬ÅXOIu ¨tÐuðÅ tÐ vuLŽ”UÝ« dÐ t œu/ Á—Uý« ÈœuN¹ u³½ s¹« tÐ Ê«uðÅv ¨œuýÅv Áb¹œ ”UO« Ë vÝuÊU?½« X¹«b¼ ¨ÊU½¬ XUÝ— t b½œuÐ Èd~¹œ ”UO« Ë vÝu dE²M œuN¹ XK ʬUðbLŽ U¼Åvzu~AOÄ Ê¬ t XÝ« ÁœuÐ È—Ë«œ “Ë— “« q³ «bš “« XŽUÞ« tÐÎvOŽ —œ Ë X?U?¹ t?«œ« ÊUO×O jÝuð œUNý ʬ Ë œd «bOÄ oI% ÁbM¼œ bOLFð vO×¹ Ës¹« Ë tÐuð ÈuÝ tÐ UN½U½« uŽœ tÐ ÊUA¹« —UÐÅ—«d ÂeŽ tÐ XÝ« È«ÅÁ—Uý« tAOL¼t vzUNÐ d¼ tÐ ¨b½U/ vUÐ v²d Ë œ—c~Ð XË tJM¹« “« q³ XÝ X¹—uUÆœuý ÂU$« b¹UÐ býUШrOM »UŠ “Ë— ≥∞ «— ÁU dÖ« t bMMÅv tEŽu “Ë— ±≤∂∞ b Ê«b¼Uýs?¹« Æ©≤ t?¹¬® b?½«ÅÁœd? t?E?Žu UN²« jÝuð «bš dNý ‰UGý« vÞ —œ ÁU ¥≤ b`?O —U²HÖ ”UÝ« dÐ åUN²« vF«Ë ÊU“ò «d¹“ býUÐ vF«Ë b½«uðÅv/ r¼ tM×≠≤∞∫≤± Uu® bý ŸËdý ÈœöO ∑∞ ‰UÝ —œ ÊUOË— tKOÝuÐ rOKý—Ë« ‰UGý« ÊU“ “«ÊU“ ʬ —œ Áb¬ ±≥ v« ≥ U¹¬ —œ t⽬ bM½U Àœ«uŠ ʬ vF«Ë ÈU¼bUOÄ Ë ©≤¥¯—eÐ öJA UÐ «— U åXÝ« ÁU Ëœ Ë qNÇ UN²« ÊU“ò tJM¹« 7HÖ Æbý l«Ëv?MF tÐ ÁU Ëœ Ë qNÇò tJM¹« 7HÖ ¨d~¹œ ÈuÝ “« ÆbMÅv dOÖ—œ È—Ëd{dOž ËÁ—˜όdÝ VOK bM½U eO½ ¥≤ œbŽ Ë œ“UÝÅv ÁbOâOÄ öU «— tK¾ åXÝ« UN²« ‰uÞ ÊUOÐ È«dÐ Á«— s¹d²¼Uðu vMF¹ ¨œuýÅv œU/ p¹ tÐ q¹b³ð t²Jý VOK U¹œuš œUNý «bš Âu vMF¹ åÂœdò vË ¨UO½œ dÐ ÊU½UL¹«ÅvÐ U¹ UN²« XuJŠ ÊU“Á—Ëœ s¹« —œ «—ÏÆbMMÅv kHŠ v½U“ Á—Ëœ ¨œUNý ©rO½ Ë ‰UÝ tÝ® ÁU Ëœ Ë qNÇ “« bFÐÏ©rO½ Ë “Ë— tÝ® v¼Uðu «d¼Uþ tÎtÝ »Uð“UÐ «— Á—Ëœ s¹« dÖ« b¹Uý Æb¹¬Åv ¨XÝ« UOK XJý tÐ ◊uÐd XÝuOÄ ŸuË tÐ Ë« XUÝ— ‰UÝ tÝ ‰U³½œ tÐ t rOM ÷d UOK —œ `O u “Ë—UIOœ «d¹“ ¨býU³½ È“«œdÄʼnUOšÎ¨bý t²A Ë bOA !— U$¬ —œ vOŽ t ÈdNý tÐ —«d vuLŽ b¹œ ÷dF —œ ʬ vU¼« XOF{Ë t ÈdNý Æ©∏ t¹¬® XÝ« Ábý Á—Uý«Ê¬ —œ b½«uðÅv/ dNý ʬ ÆbýUÐ vF«Ë b½«uðÅv/ U¼U¹ƒ— d¹UÝ bM½U eO½ ¨Ábý Áœ«œf?Ä ¨X?Ý« È—U?F²Ý« dB Ë ÂËbÝ ÊUOÐ dÖ« Ë býUÐ dB Ë ÂËbÝ dNý Ëœ ¨bŠ«Ëd?¼ —œ °d?O?š øb?ýU?³½ È—UF²Ý« åXAÖ »uKB eO½ ÊUA¹« b½Ë«bš t vzUłò «dÇå‰UÝ rO½ Ë tÝò ʬ —œ “uM¼ t rOLNÅv ¨œuýÅv tEŽu qO$« t ÊUNł ÈU−rO½«œÅv ¨œËdÐ Uł ʬ —œ UOK ÈœuÐU½ —uBð t rOýUÐ vzUł d¼ Ë rOMÅv vÖb½“—œ Ë ÂËbÝ ÊUL¼ ‘œU ÈöŽ« bŠ —œ t r¹«ÅÁbý `O ÁU~K² ¨rOKý—Ë« œ—«Ë tÆXÝ« dB ¨‘«Åv½UA¹dÄ ÈöŽ« bŠÆ±∞∫±±≠±∑∫∑ ÃËdš ª±∫±∑ ÊU¼UýœUÄ ‰Ë« ª±∞∫± ÊU¼UýœUÄ ÂËœ ª¥∫π fd ≠±∞UO½œ tÐ —«bA¼ ∫ÂuÝ Áœdı±¥±±µtHýUJ ÂUOÄ

Page 59

r?¼d?Ð Ë r?¼—œ v?b?½« ¨U?N?½U?“ “« ”b?I?Å»U?²? ÊUOÐ t bÝ—Åv dE½ tÐ sOMǨa¹—Uð ÊU¹UÄ vF«Ë tE( —œ Æ©XÝ« tHýUJ —œ ʬ t½u/ sOË« œ—u s¹« Ë® XÝ«¨U?ł t?L?¼ —œ U??O?K —uCŠ Ë œ“«d«Åv b UOK qÐUI —œ È«ÅÁœUF«Å‚u XOF{Ëå‘—uýò Ê«uMŽ UÐ XUŠ ʬ “« fuÄ ÆbMÅv vŽ«bð «— åÁbý ‚džò p¹ XUŠË ©≥∫≤ÊU?O?J?O?½uUð ÂËœ® XÝUš b¼«ušdÐ åd¹dý œdò tOŠU½ “« t bMÅv œU¹Áœu?/ Á—U?ý« åt?Ðc? Ê«d?³?U?OÄò Ê«uMŽ UÐ XUŠ ʬ tÐ ≤¥\±±∫≤¥ v² —œ `O»UÐ —œ t åvAŠËò tKLł “« ¨bOMý rO¼«uš «— XÝœ s¹« “« Èd²AOÐ œ—«u ÆXÝ«ÈUN²½« —œ Ë œuÐ bM¼«uš ÁUðu qŠ«d s¹« vË Æ©∑ t¹¬® œd“Už¬ «— @Mł ¨r²OЫœb?− UOK ¨Ê¬Ît?Ð e?O?½ ÊUNł Ë ¨bM Uö «— b½Ë«bš Uð XÝUš b¼«uš UÄ tÐ v?A?¹U?²?Ý t?½ ¨X?š«œd?Ä b?¼«u?š œu?š o?Uš g¹U²Ý tÐ ÂU$«dÝ œuš XNÐ —œ —UÇU½gÐÅt−O²½ U¼—UDš« «d¹“ ¨—U³ł« Ë Á«d« tÐ vA¹U²Ý tJKÐ ¨oAŽ ÈË— “« Ë t²Ý«ušÅ‰œtM× Æœ—«b½ œułË ¨b¹œ bM¼«u½ d~¹œ t ÊU½¬ “« dð—u vzUMOÐU½ ÆœuÐ bM¼«u½t?M?×? ÆX?U?¹ b?¼«u½ ‰«Ë“ vË b¹œ b¼«uš —«“¬ UOK t½u~Ç t œ«œ ÊUA½ ˜Ɯd b¼«u½ tÐuð vË bý b¼«uš Áœ«œ —UDš« UO½œ tÐ t½u~Ç t b¼œÅv ÊUA½ ÂuÝ©±∏≠±µ∫±±® XO½ d~¹œ UO½œ ∫r²H¼ ÈU½d ≠±±µ±و ﻓﺮﺷﺘـﻪاى ﺑﻨﻮـاﺧﺖ ﻛﻪ ﻧﺎـﮔﺎه ﺻﺪاﻫﺎـى ﺑﻠﻨﺪـ در آﺳﻤﺎن واﻗﻊـ ﺷﺪ ﻛﻪـﻣﻰﮔﻔﺘﻨـﺪ: »ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﻬﺎـن از آنِ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ و ﻣﺴﻴﺢ او ﺷﺪ و ﺗﺎـ اﺑﺪاﻵﺑﺎدﺣﻜﻤﺮاﻧﻰـ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.« ∂±و آن ﺑﻴﺴﺖـ و ﭼﻬﺎر ﭘﻴﺮ ﻛﻪ در ﺣﻀـﻮر ﺧﺪا ﺑﺮﺗﺨﺘﻬﺎى ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻪ روى دراﻓﺘﺎده، ﺧﺪا را ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ∑±و ﮔﻔﺘﻨﺪ:»ﺗﻮ را ﺷﻜﺮ ﻣﻰـﻛﻨﻴﻢ اى ﺧﺪاوﻧﺪ، ﺧﺪاى ﻗﺎدر ﻣﻄـﻠﻖ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ و ﺑﻮدى،زﻳﺮا ﻛﻪ ﻗﻮت ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻰ. ∏±و اﻣﺘﻬﺎﺧﺸﻤﻨﺎك ﺷﺪﻧﺪ و ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪ و وﻗﺖ ﻣﺮدﮔﺎن رﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﻳﺸﺎنداورى ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺒﻴﺎ و ﻣﻘﺪﺳﺎن و ﺗﺮﺳﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎم ﺧﻮد راﭼﻪ ﻛﻮﭼﻚ و ﭼﻪ ﺑﺰرگ اﺟﺮت دﻫﻰ و ﻣﻔﺴﺪان زﻣﻴﻦ را ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮداﻧﻰ.« r²H¼ ÈU½d Êbý t²š«u½ UÐparousiaÆXÝ« ÁbOÝ— «d ©`O XAÖ“UÐ ÊU“® ÈË XAÖ“UÐ sOË« UÐ tDЫ— —œ vOŽ È“ËdOÄ “« bMÇ v³½«uł ”bIÅ»U² tÇdÖ±±¨vzUN½ `² œ—u —œ XL s¹« nOuð t XO½ vJý vË ÁbOA d¹uBð tÐ «—XMDKÝ “« åÁuKł s¹d²FUł Ë s¹dš¬ò “« XÝ« —U³Ž ʬ Ë ¨XÝË« Èu½UŁ XFł—«bš±≤ÆË Ábý ÁbOU½ åÈ«Ëò t XÝ« v¼uJýdÄ ‚UHð« UÐ tDЫ— —œ ÂuÝ tM× ÂuNHUO½œ ÊU½UL¹«ÅvÐ tÐ —UDš« ÈËUŠ tM× dÝ«dÝ Æ©±¥∫±±® rOM V−Fð s¹« “« b¹U³½ÈU?½d ÁU~½¬ ¨býUÐ ÁœdJ½ tÐuð ‰Ë« ÈU½d gý “« bFÐ “uM¼ UO½œ tâ½UMÇ Ë XÝ«Èe?¹d?Ö Ê¬ “« Ë XÝ« åÈ«Ëò s¹dš¬ s¹« Ë Æœ—ˬÅv œuš UÐ «— vF«Ë ÈöÐ ¨r²H¼d¹dý ÊUMUÝ Ë sO“ dÐ «bš —b t b½œu/ XÐUŁ —UNÇ Uð ‰Ë« ÈU¼U½d ÆXO½b?MMÅv XÐUŁ t bM²¼ d~¹œ åÈ«Ëò tÝ r²H¼ Uð r−MÄ ÈU¼U½d ¨XÝ« rUŠ ʬ©sO“ ÊUMUÝ® UN½¬ tÐ b½«uðÅv t vð—b¨XÝ« Ábý i¹uHð UN½¬ tÐ «bš —bv² ¨X³OB s¹d²Ö—eÐ ÂU$«dÝ Ë® X¹UN½ —œ Ë bM œuÐU½ «— UN½¬ Ë b½UÝdÐ tbÆbM XMF «— UN½¬ ©≤∏∫±∞XÝ« sJ2 tJM¹« v¼«Ë bO« ÆrO½«“u½ b½«ÅÁœdJ½ tÐuð t v½U½¬ dÐ ‰œ ÁœuNOÐU?Ð r?¼ Ë ”b?I?Å»U?²? U?Ð r?¼ ¨b?¼bÐ UN½¬ tÐ ¯d “« bFÐ Èd~¹œ Xd b½Ë«bšv?Öb?½“ ÈU?N²d ¨XÝ« ÊUײ« È«dÐ vK× vÖb½“ s¹« dÖ« Æœ—«œ UUM oDMÆbFÐ tÐ ±∫≤∞ tHýUJ `O{uð eO½ Ë ª±¥∫≤ ÊUOu ª≥±∫±≤ UMŠu¹ ‰U¦ Ê«uMŽ tÐ ≠±±ÈU½d t b¹uÖÅv Ë Áœ«œ —«d r¼ qÐUI —œ «— ¥∫± Ë ±∑ t¹¬ —œ «bš Ê«uMŽ œd¹U ≠±≤Êu?Ç œ—«b?½ œu?łË È«ÅÁb?M?¹¬ d?~?¹œò «d?¹“ ¨b?MÅv ÂöŽ« «— ÊU“ ÊU¹UÄ pý ÊËbÐ r²H¼åÆXÝ« Ábý ·cŠ «bš ÂU½ ÊUL¼ —œ ÁbM¹¬UO½œ tÐ —«bA¼ ∫ÂuÝ Áœdı±∂±±∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 60

Uð b½Ë«bš t rOMOÐÅv eO½ Ë œ—«œ œułË ‰UL bŠ tÐ v½U½« d¼ ÈË“—¬ oÐUD eO½t²ÝUšdÐ ÊUœd ¨b½uMA½ «— UO³½« Ë vÝu UN½¬ dÖ« Æb¼œÅv —«bA¼ UN½¬ tÐ bŠ tÇÂU?~M¼ ¨b½uA½ «— U½d gý —UDš« dÖ« ÆbMM l½U «— ÊUA¹« bM½«uðÅv/ eO½ d³ “«q¹U9 ÊU“ ʬ —œ «d¹“ Æœd bM¼«u½ tÐuð eO½ r²H¼ ÈU½d jÝuð v~½«œËUł ÂöŽ«bM rKþ “UÐ ¨XÝ« rUþ t d¼ò ÆXÝ« t²dÖ —«d È—U~²Ý— È«—ËU —œ ÊUA¹UNœt d¼ Ë bM X«bŽ “UÐ XÝ« ‰œUŽ t d¼ Ë b½U0 YO³š “UÐ XÝ« YO³š t d¼ ËÆ©±±∫≤≤ tHýUJ® åœuAÐ ”bI “UÐ XÝ« ”bIÈ«dÐ Êœd UŽœ “« «— U «bš Æbý bM¼«uš l«Ë UOK ÈUŽœ tÐ aÝUÄ —œ —u« s¹«U?M?K?Ž t? v?¼ËdÖ Ê¬ “« ¨Áœu/ lM vUš œ«d« tO³MðÎË b?½«ÅÁœU?²?¹« «bš qÐUI —œ d¹dý —UOÐ XÝ« sJ2 t v½U ¨rO½«œÅv t⽬ Ær¹—«b½ ÊU½¬ “« vKU XšUMýb?½u?ýÅv œeU½ «bš iO “« ÁbMMÅÁdOš vý«œUÄ È«dÐ ¨fuÄ bM½U ¨bM¹¬ dE½ tÐsJ2 ¨bM²¼ ÊULݬ ÊUMUÝ bÝ—Åv dE½ tÐ t v½U Ë ©±µ∫± ”ËUðuLOð ‰Ë«®vzU¹UDŽ Uð rOM UŽœ b¹UÐ U« Æ©±≥∫±± ÊUO²½d ÂËœ® bMýUÐ rMNł ÊUÖœU²Ýd XÝ«qÐUdOž —«dý dÖ« rOM UŽœ b¹UÐ Ë ¨b¼œ ‘—ËdÄ U —œ ¨r¹«Åt²U¹ b½Ë«bš “« t «—Xý«cÖ b¹U³½ «— d¹dý hýò «d¹“ b½U/ vUÐ «“U− ÊËbÐ ¨œ—«œ œułË v²AÖdÐÊ«d¹dý XÝ—œU½ ÈU¼—U bUOÄ b¹UÐ tJKÐ ¨býUÐ v{«— öU œuš ÈUNð—«dý “« tUð rOM UŽœ b¹UÐ åÆbý b¼«uš “ËdOÄ XIOIŠ œË“ U¹ d¹œ t ÆÆÆœ«œ ÊUA½ UN½¬ tÐ «—°X³× d¦«bŠ UÐ °X«bŽ d¦«bŠ ∫bý b¼«uš È—Uł X«bŽ Ë ¨œuý È—Uł X«bŽÆ©±∞∫∏µ —ue® åb½«ÅÁbOÝuÐ «— d~¹bJ¹ v²öÝ Ë X«bŽò b½Ë«bš tAI½ —œ «d¹“U??O?K? œU?/ t? d?O?Ä —U?N?Ç Ë X?OÐ ¨bÐU¹ oI% X«bŽ X¹UN½ —œ t ÂU~M¼ ʬ ËÆœd bM¼«uš g²ÝdÄ «— «bš Ë œ“ bM¼«uš u½«“ sO“ tÐ ¨bM²¼øœ—u??Ð X??J?ý —«d?ý Ë œu?ý “Ëd?O?Ä X?I?O?IŠ t XÝ« rN ÊUL¹«dÐ —bIÇt½U“ s¹« —œ t XÝ« vzU/Å”bIÏqÝu² X½uAš Ë rAš tÐ r¼ “UÐ ¨—«dý “« dÄ « Ær?¹uýÒt?Ð U? È«—c?Ö ÁU?~?½ “« d?²?AOÐ —bIÇ ¨ÂuÝ tM× ÈUN²½uAš “« U dH½ UÂb?Ž v?M?F?¹ Ë« ‰U?L?Ž« Ë ÊU?D?O?ý “« d?H?½ ÂbŽ øXÝ« vÖb½“ ÁUOÝ Ë bOHÝ j¹«dý∫r¹dÐÅv ÊU¹UÄ tÐ «— tM× s¹« vKÝË e—UÇ “« ÈdFý UÐ Æ«bš qOK& È«dÐ v½«d~½¨r²¼ vIOIŠ v¼U~½ VUÞ s—«b¹UÄ Ë œd tÐ dB×M v²¹Už¨œ—u½ ‘eG U¼Å‘«œUÄ Ë tOÝœ UÐ tÆuð rOEŽ ÂU½ Ë uð tÐ v¼U~½b½«uðÅv ‚U²A v½U½« UNMðœb½uOáÐ uð ÈbЫ ‰öł tÐr²šu¬ t ÊUMÇ Ê¬ ¨»U½ vUO²ý«Æ«— uð ÈU¼ÅvzU³¹“ Êœu²ÝUO½œ tÐ —«bA¼ ∫ÂuÝ Áœdı±∏±±πtHýUJ ÂUOÄ

Page 61

¥∫±µ≠±π∫±±ÁœdÄÏ—UNÇ a¹—Uð g¹U/v½UNO gJLA “« U¹ƒ— XH¼g¹U/ qOK% Ë t¹e&sOË« UÐ eO½ ÂËœ ÁœdÄ Ë œuýÅv ŸËdý r¼œ“U¹ »UÐ t¹¬ s¹dš¬ UР—UNÇ ÁœdÄ fÄd?ÞUš tÐ «— tHýUJ »U² ÈUNÐUÐ VOðdð Ê«uðÅv t½u~Ç Æbý ÂU9 r²A¼ »UÐ t¹¬ÈU¼ÅtM× Ë U¼ÅÁœdÄ tÐ tHýUJ »U² ÈbMÐÅrOIð øœ«œ dOOGð U¼ÅtM× Êœ«œ VOðdðøXÝ« t²dÖ —«d vÝUÝ« tÇ dÐ nK²ÝR«‰ šuÐv «ÝX∫ «łU“Á œ¼Ob ½X «“ ðIOrÅÐMbÈ ÐU»Å¼UÈ ²U» JUýHt ýdËŸMOrÆ ðIOrÅÐMbÈ ÐUÐNUÈ JUýHt œ— «q Ðt u— Mu½v ½³uœÁ Ë Ðt ŽöËÁ «¹s ²U»¹Jv «“ ²U?ÐNUzv ÐuœÁ t ułV «¹−?Uœ AJöðv œ— œ—„ ŽNb?Åłb¹b vÅýbÁ «ÝXÆ²U» JUýHt œ—Ë«l ò«“ 7 ôðOs ²U»ÅIb” dÐu◊ Ðt «Ë«zq dËÊ ËÝDv «Ý²d«ÃýbÁ Ë dðV dœÊ ¬Ê Ðt u— ÐUÐNU Ë ¬¹tżU¨ ÐbËÊ ýp ðNOöðv d«¼r /uœÁ t¬Ê —« Ðt u— ²UÐv dłl ½AUÊ œ«œÁ «ÝXÆå «¹s ½Ed¹t «“ łN²v vÅðu«½b Cd ÐUýbË ÐU¹b «“ ¬Ê Ðád¼Oe¹rÆ &e¹t Ë %KOq ×O` «¹s ²U»¨ Ðd «ÝU” u{uŸ «Kv ¬Ê ËÞ³OF²UÎ ½Uýv «“ DUFt Ë %IOo œ— «¹s ²U» «ÝXÆŸËdý tDI½ ©n«t?²?ý«œ d?E?½ b? —œ b?¹U?Ð «— XIOIŠ Ëœ ¨tHýUJ vFO³Þ ÈbMÐÅrOIð tÐ tłuð UЩU?¹ƒ—® v?M?OÐÅv t⽬ò ∫XÝ« U¹ƒ— tJM¹« Èd~¹œ Ë XÝ« tU½ tJM¹« vJ¹ ÆrOýUÐÆ©±±∫±® å©tU½® f¹uMÐË bOÝ— UOݬ ÈU¼UOK “« vJ¹ tÐ È«ÅtU½ Ær¹“«œdáÐ tU½ ‘—U~½ b½Ë— tÐ «b²Ð«ÆbýUÐÅv ≥∫± tHýUJ ÂuNH s¹« Ë bý Áb½«uš UOK ÈUCŽ« È«dÐ bMKÐ È«b UÐUNł vCFÐ —œ ËUH² „b½« v²ŽULł “« býUÐ Èd¹uBð gM¹d¬ b¹UÐ U gýuÈ—U?²?ýu?½ Ë Èd?J? j?š t?Ð d?²?J?¹œe?½ —UOÐ Èd¹uBð ∫r¹—«œ oKFð ʬ tÐ U t⽬ “««— t?H?ýU?J? d?¹c?á?œ ÈU¼ÅtLG½ œuš ÊUł ‘uÖ UÐ b½—œU œ«d« ʬ “« vCFÐ ÆUMŠu¹”bIÅ»U² t v½U È«dÐ d²AOÐ ¨È«ÅtHýUJ ‘—U~½ p³Ý ÈdOÖ—UJÐ Æb½d¹cáÐË U?$ “« È«Åt?½ö?U?Ž „—œ V?łu? Ë X?Ý« Ÿu?³?D? Ë Áb?½“ b?M?M?Åv? t?FUD «—dOHð ÁbMMÅq¹bFðtU½ ÏÈU¼Åv~²Hý¬ Ë r¼œ“u½ Êd —UÖ“UÝU½ ‚UOÝ Ë p³Ý tÐ UMŠu¹ Áb?M?½«u?š Ë ¨b?ýU?ÐÅv? U?M?Šu?¹ ÈU?¼ÅtU½ —UJý¬ÏÈ«d?Ð «— ʬ b?ýU?Ð —œU? b?¹UÐ »uš g½UÖb½uMý Ë UMŠu¹ tÐ t XÝ« vuB XdÐ s¹« Ë® bA³Ð ÊUł g½UÖb½uMý—U²šUÝ „—œ Á«— tLO½ —œ U ¨v²dÐ sOMÇ UÐË ©≥∫± tHýUJ ∫XÝ« Ábý Áœ«œ ÁbŽËÆrO²¼ tHýUJ vKÁd“ —œ b¹Uý U ÆXÝ« åU¹ƒ—ò d~¹œ d– qÐU XIOIŠÏv²Ë t rOýUÐ v½U Ë t??½U??³??ý È—u?šd?Ä “« v?ýU?½ «— Ë« ÊU?M??Ý ¨b?¹u?ÖÅv? s??Ý g?¹U?¼U?¹ƒ— “« v??t?Ð `?O?? t?K?O?ÝË t?Ð t? v?zU?¼U?¹ƒ— t? X??O?½ 7?H?Ö t?Р“ô Ær?O?½«b?Ð Áb?MMÅqÁd“ —œ eÖd¼ b¹œdÖ ·uAJ g½«œdÖUýÏ—œ Ë b½uýÅv/ »u× U¼U¹ƒ— t½uÖÅs¹« ö¦ t rOM —uBð XO½ “ô U¼U¹ƒ— t½uÖÅs¹« œ—uΗœ tOHœöO —œ vJÇu ÁËdÖ t? v?ö? d?¼ t?Ð X?œ UÐ Ë b½œuÐ Ábý lLł v t½Uš —œ ©±∞∫±® b½Ë«bš “Ë—‚U?O?²?ý« UÐ ÊU½¬ ¨tKLł d¼ Êbý ÂU9 ÂU~M¼ —œ Ë b½œdáÝÅv ‘uÖ býÅv Áb½«uš«bFÐ UMŠu¹ åøbý tÇ bFÐò ∫bM²HÖÅvÎøb¹œ ÈeOÇ tÇ ∫r¹“«œdáÐ tHýUJ »U² qOK% Ë t¹e& tÐ r¹«ÅÁbOýu œuš dJ —œ ‰«RÝ s¹« UЫbFÐòÎt½ôu−Ž ÈUNKOK% vË Ábý »U² s¹« “« vHK² ÈUNKOK% Ë t¹e& åøb¹œ tÇ ±≤±tHýUJ ÂUOÄ

Page 62

«d¦« v×DÝ ËÎË @½— r¼ t½UUJýu Ë oOœ vKOš ÈUNKOK% Ë b½«ÅÁœu³½ —UÖb½U s¹« UÐ «— œuš dOHð r¹—«b½ bB U Æb½«Åt²dÖ «— t½UÐU² —U³ž Ë ⁄«dÇ sžË— ÈuÐœuš ÊUГ “« X³¦ Ë oOœ ÈdOHð s¹«dÐUMÐ ¨rOM ŸËdý ÈdOHð vÝUÐËd¬ p³Ý∫b½bOÝdÄ t tHýUJ sðËd ÊUÖb½uMý sOË« ÈU{UIð tÐ aÝUÄ —œ Ë rO¼œÅv tz«—«hUšU½ ÈUNud ”UÝ« dÐ Ë vŽuMB ÈU¼dOHð “« åøb¹œ tÇ UMŠu¹ ʬ “« bFÐòt?HýUJ »U² 7 “« «dłU q« tÐ Ë rOMÅv eO¼dÄ ÊUœuš vL— ÈU¼—«œu/ ËÆr¹“«œdÄÅvU¹ƒ— qOK% Ë t¹e& ©»ÆœuýÅv —UJý¬ v³Uł XIOIŠ ¨rO½«ušÅv «— tHýUJ »U² o¹dÞ s¹« tÐ v²ËV?ðd? s?¹« Ë b?M?²??¼ b¬ Ë X— —œ È—ULAOÐ ÊU~AOÄdM¼ UMŠu¹ ÈU¹ƒ— tM× —œ«d¦« U« Æb¼œÅv ÈË—Î÷u?Ž g¹U/ ÈUN²OBý UNMð t½ t b¹¬Åv gOÄ Èœ—u býUÐ ÁœU²« Ëd ÁœdÄ tJM¹« q¦ XÝ—œ ¨œuýÅv ÷uŽ eO½ tM× tJKÐ ¨b½uýÅvö?U? t?M?×? ¨Ê¬ œb?− 7— ôUÐ UÐ fáÝ ËÎq?¦? v?²?Š U?¹ ¨œuý —UJý¬ Èb¹bł ÆbýUÐ Ábý t²šËœ vðËUH² tM× tÐ ÊUNÖU½ UMŠu¹ ÁU~½ tJM¹«Ê¬ —œ øb?¹œ «— Èe?O?Ç t?Ç f?L?D?Ä Ád?¹e?ł —œ ¨±≤∫± t?H?ýUJ ”UÝ« dÐ UMŠu¹rKJð Ë« UÐ t «— v U𠜜dÖÅvdÐ Ë œuMýÅv œuš dÝ XAÄ “« ÈbMKÐ “«Ë¬ ÊUJöU È«ÅÁdEM œuš dÝ XAÄ —œ Ë bMO³Ð Áœu/Îv?MF¹ ¨bMÅv Áb¼UA «— ËUH² ‰Ë« t?M?× —œ eOÇ êO¼ ÆœuÐ Ábý ·uAJ Ë« dÐ t tU½ g¹U/ ‰Ë« tM× ÊUL¼`O ¨uJÝ Ê¬ —œ t sOAð¬ vðuJÝ °·d~ý vzU¹ƒ— ÆXÝ« ÁbA½ ÷uŽ‰öł ÆbMÅv t²J¹œ UMŠu¹ tÐ «— œuš tU½ XH¼ ¨t²U¹UMŠu¹ tÐ å«bò Ë åœuýÅv ÁœuAÖ ÊULݬ —œ È«ÅÁ“«Ë—œò tM× dš¬ —œ fáÝÈ“«b½«ÅrAÇ ÆœuýÅv ŸËdý ÂËœ tM× Ë ©±∫¥® åU/ œuF U−M¹« tÐò ∫bMÅv d«Ë t²dÖ —«d åÁdÐ Xðò ÁdEM s¹« ed —œ ÆœuýÅv ÁœuAÖ Ë« ÈË— gOÄ b¹błÈœU¹“ UOKLŽ Ë ôUI²½« Ë qI½ tM× s¹« —œ ÆXÝ« Áœ“ tIKŠ ‘œdÖ dÐ Õe ”ud?Ð d?O?Ä —UNÇ Ë XOÐ Ë® «œułu ÂU9 ¨tM× XL p¹ —œ ÆœuýÅv Áb¼UAt½UA½ tÐ ¨Xð œdÖÏÊ«—«uÝ ¨tM× d~¹œ ·dÞ —œ ¨bMMÅv g¹U²Ý «— ÁdÐ ©UOK þU¼d? vÅýu?½b Ë œ½OU? Ë KO?U —« œ— ¼r? vÅu?ÐMb? ®«¹Mp Ðt? ½Ed? vÅ—Ýb t? ¬½NU?ýNOb«Ê “¹d cÐ` vÅÐUýMb©Æ œ— Þd· œ¹~d¨ KOU ®Ë «¹Mp «½³u¼v ÐOALU—© ³q«“ Ë“¹bÊ Þu?UÊ —$N?U¨ N?d v?Åýu½bÆ «U? ÐU Ëłu?œ «¹s —X? Ë ¬b¼U? œ— ×M?t¨×Mt ¼Mu“ ¼LUÊ ×Mt «Ë‰ «ÝX t ¹uŠMU ¬Ê —« œ— ½IDt «Ëà œ¹bÁ «ÝX ®¥∫±\≤©ÆÁœu?A?Ö È—œ t? r?OMÅv Áb¼UA d~¹œ XOFu tÝ ¨g¹U/ q tÐ v¼U~½ —œt?½U?A?½ ʬ Ë b?M?Åv? v?zU?L?M?¼«— Èb?¹bł “«b½«ÅrAÇ tÐ «— UMŠu¹ Ë œuýÅvÏV?Oðdð ÁœdÄ È«dÐ tM×Ϫ©±π∫±±® ÊULݬ —œ «bš b³F tÐ È«ÅÁ“«Ë—œ «b²Ð« ÆXÝ« b¹bł t‡Ð È—œ fáÝ Ë ©µ∫±µ® ÊULݬ —œ œUNý ”b tLOš ÈuÝ tÐ È«ÅÁ“«Ë—œ fáÝ“U?Ðò »U?²? s?¹« ÈU?ł —U?NÇ —œ s¹«dÐUMÐ Æ©±±∫±π® œuýÅv ÁœuAÖ ÊULݬ œu‡‡št½UA½ åÊbýϨœdOÖÅv —u qU qOK% Ë t¹e& v²Ë ÆXÝ« b¹bł ÁœdÄ ŸËdý Æ∑ Ë µ \¥ \≤ ∫b½dOÖÅv —«d d¹“ XOÐdð tÐ U¼ÅtM×È—œ U?$¬ —œ ∫œu?ýÅv? ŸËd?ý t?½U?A?½ Ëœ U?Ð t? r?¹œd?ÖÅv?dÐ ÂËœ tM× tÐ ‰UŠ—U?³?Ž ≥≠±∫±∑ —œ ÂËœ —U?Ð È«d?Ð ¨d?š¬ —œ Ë œu?Ð Áb?M?MÅuŽœ vz«b Ë ÁœuAÖ—œ ÂuÝ —UÐ È«dÐ Ë åœdÐ ÊUÐUOÐ tÐ ÕË— —œ «d ÆÆÆfáÝò ÆÆÆœuýÅv ÁbOMý åUOÐòÁU?Öb¹œ Á—UÐËœ U−M¹« åÆœdÐ vÖ—eÐ Áu tÐ œuš UÐ «d fÄò ÆÆÆåUOÐò ±∞\π∫≤±“Už¬ U−M¹« ÆœuýÅv ÷uŽ bý Á—Uý« Ê«bÐ t U¼—œ åÊbý “UÐò tKŠd bM½U UMŠu¹ÆbMýUÐÅv ∏ Ë ∂ Á—ULý l¹UË qUý t XÝ« d~¹œ tM× Ëœt vzUł UNMð Æb½uýÅv —«dJð eO½ l¹UË Ê¬ —œ åU¼—UÐ XH¼ò ʬ VOðdð s¹bÐv?MF¹ XÝ« ≤∫∏ tHýUJ ¨XO½ Á«dL¼ Êbý ÁœuAÖ vŽu½ UÐ vzUðÅXH¼ ÈU¼Åt²Ýœa¹—Uð g¹U/ ∫—UNÇ Áœdı≤≤±≤≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 63

ÈËU?? U?¼U?½d? œ«b?F?ð Êu?Ç Æb½uýÅv d¼Uþ U½d XH¼ ¨—UÐ sOË« È«dÐ t vzUłtHýUJ “« U qOK% Ë t¹e& —œ ¨bM²¼ ʬ d¹UE½ Ë UNž«dÇ ¨U¼dN ¨U¼ÅtU½ œ«bFð¨t½UÖ«bł È«ÅtM× —u tÐ «— U¼U½d ÊUMOLÞ« UÐ rO½«uðÅv ¨tU½Åg¹U/ —u tÐÆrOzU/ »u× œ—«u d¹UÝ bM½Ud~¹œ b¼«uý ©Ãt?łu?𠜗u b¹UÐ ±π∫±± tHýUJ —œ t²J½ Ëœ ¨qOK% Ë t¹e& s¹« UÐ tDЫ— —œÈb?M?ÐÅr?O??I?ð s¹« ÆœuýÅv —UJý¬ ÊULݬ —œ t bNŽ uÐUð d– vJ¹ ∫œdOÖ —«dU?¼U?³?²?ý« œu?ýÅv? ”U??Š« s?O?MÇ t XÝ« tHýUJ v²MÝÎË Áb?¬ ±± »UÐ dš¬ —œ qOLJð bNŽ uÐUð —uNþ —œ U½d XH¼ b¹UÐ «dÇ t œuýÅv ‰«RÝ s¹« ÕdÞ Vłu±π∫±± tHýUJ ¨œ«œ b¼«uš ÊUA½ ÈbFÐ tM× tFUD t —uÞ ÊUL¼ øbýUÐ ÁbýœuýÅv eO¬ÅULF ¨rOM —uBð ÂuÝ tM× ÊU¹UÄ Ê«uMŽ tÐ «— ʬ dÖ« t XÝ« Èœ—uu?ÐU?ð —u?N?þ UÐ ÆXÝ« Áb¬ —UNÇ tM× tbI Ê«uMŽ tÐ t rOMOÐÅv U−M¹« —œ ËÁb?M?¼œ ÊU?A?½ ¨v?½U?L?ݬ b?³?F Êbý “UÐ ¨tM× s¹« —œ bNŽÏt?¹¬ s?¹« t XÝ« s¹« Ʊ± »UÐ ÊU¹UÄ t½ ¨býUÐÅv ±≤ »UÐ ŸËdý½J²t œË u{uŸ —Žb Ë Ðd‚ Ë “et Ë ð~d¯ «ÝX t ÐU þNu— ðUÐu ŽNb ¼Ld«ÁýbÁÅ«½bÆ ðdO³v «“ «¹s Äb¹bÁżU ¹U ¹Jv «“ ¬½NU¨ ÇNU— ÐU— œ— JUýHt œ¹bÁ vÅýuœ®¥∫µª ∏∫µª ±±∫𱪠∂±∫∏±© t ÖU?¼v «ËU? ÇU—Çu?» łb¹b?È Ðd«È &e¹t? Ë%KOq łb«ÖU½t? —« ðAJOq vÅœ¼MbÆ œ— JUýHt? ∂±∫∏± —Žb Ë Ðd‚ œOIUÎ Ðt ŽMu«ÊËU¹l ŠUKt «“ łU ¼H²r œ— ¹Jv «“ ×MtżU —Œ vÅœ¼b Ëv «Öd &e¹t Ë %KOq Uœ—ÝX ÐUýb¨ œ— Ýt u—œ œ¹~d¨ ½uŽv ½AU½t ÐUô —7 ÄdœÁ Ðd«È ýdËŸ ×Mt łb¹bvÅÐUýMbÆ ¬¹U 2Js «ÝX ÇMOs ÄMb«ýX t &dÐt ¹uŠMU¨ U?½Mb &dÐt v «ÝXt œ— (E?U ¬šd ¹p /U?¹g Ë«—œ ÝUs v?Åýuœ ðU œ— łUÈ šu?œ ÐMAO?Mb Ë ²u?łtvÅýuœ t? «ðHUU —ËÈ ×Mt? Ðd«È «Ë «—ð³U◊ öv? Ë —½~v Ë Šd²v? šuœ —« «“œÝX? œ«œÁÅ«½bø ¹U? ýU?¹b M?BH?U?½tÅðd? «¹s? «ÝX t? «“ šu?œ Ðád?ÝOr? ¬¹U? b«È —Žb?ÄOgÅœ—¬bÈ Ðd«È ÐUô —7 ÄdœÁ Ë ¬žU“ ×MtżUÈ œËÂ Ë ÝuÂ Ë ÇNU— «ÝXøU¼ÅÈdOÖÅt−O²½ ©œôU?L?ł« ¨v?A?¹U?/ Õd?Þ s?¹« œ—u? —œ œ—«œ ÊU?J?« t? vðUO{d ÂU9ÎÁœd? d– Ær¹œu/ Á—Uý« »U² “Už¬ —œ t XÝ« vŠdÞ qLJ ¨rOýUÐtbI ≠ ±∫±‰Ë« tM× ∫bMÅv X³× Ë« UÐ v tÇ bMO³Ð U𠜜dÖÅvdÐ UMŠu¹ ≠ ±≤∫±—œ v²Ë ≠ ±∫¥tDI½ tÐ UMŠu¹ ¨åUOÐò ∫b¹uÖÅv vz«b Ë œuýÅv ÁœuAÖ ÊULݬ ∫‚d?Ð Ë b?Ž— ∫bM Áb¼UA «— v½ULݬ ÁœËb× ÂU9 ¨U$¬ “« t œË—Åv vłË«ÂËœ tM×ÂuÝ tM× ∫‚dÐ Ë bŽ— ∫b½uýÅv d¼Uþ U¼U½d UÐ ÊU~²ýd ≠ ≤∫∏—UNÇ tM× ∫‚dÐË bŽ— ∫œuýÅv “UÐ ÊULݬ —œ «bš ”b ≠ ±π∫±±r−MÄ tM× ∫œuýÅv ÁœuAÖ œUNý tLOš ”b ≠ µ∫±µrAý tM× ∫œuýÅv ÁœdÐ ÊUÐUOÐ tÐ UMŠu¹ ÆåUOÐò b¹uÖÅv È«Åt²ýd ≠ ±∫±∑r²H¼ tM× ∫œuýÅv ÁœuAÖ ÊULݬ ≠ ±±∫±πr²A¼ tM× ∫œuýÅv ÁœdÐ ÊU²¼u tÐ UMŠu¹ ÆåUOÐò b¹uÖÅv È«Åt²ýd ≠ π∫≤±tOU²²š« ≠ ≤∞∫≤≤tM× s¹« qOK% ©Å‡¼dÐ U−M¹« —œ ÆrOM ÁœUH²Ý« ‘Ë— sOL¼ “« v²¹UÐ dOš« tM× qOK% Ë t¹e& —œvzULM¼«— «— U t œ—«b½ œułË vUš vý—ULý VOðdð U¼U½d Ë U¼dN ¨U¼ÅtU½ ·öša¹—Uð g¹U/ ∫—UNÇ Áœdı≤¥±≤µtHýUJ ÂUOÄ

Page 64

t?M?×? n?K?²?? ÈU?N?²?L?? —œ vUš «—U³Ž t r¹uýÅv tłu² ÷uŽ —œ ÆbM—œ U? ‘Ë— Æb?½“U?ÝÅv? r?¼«d? «— b?O?H qOK% Ë t¹e& ÊUJ« t b½uýÅv —«dJð∫rOÝdÄÅv vÖœUÝ tÐ d~¹œ —UÐ tJKÐ XO½ U¼Å‰ud tÐ vJ² Ë vŽuMB výË— U−M¹««bFÐ UMŠu¹òÎåøb¹œ «— ÈeOÇ tÇ “« ¨r?¹“«œd?áÐ UN½¬ tÐ b¹UÐ t r¹—«œ Ë— gOÄ —œ «— tHýUJ »UÐ tÝ “« d²AOÐ UÁœu?A?Ö U?ð œu?ýÅv? ŸËd?ý —U?N?Ç t?M?×? t vzUł ¨±π∫±± —œ b³F Êbý ÁœuAÖt?KU s¹« —œ ÆœuýÅv ŸËdý r−MÄ tM× t µ∫±µ —œ œUNý tLOš ”b Êbý åÊb¹œò È«dÐ v½U½u¹ Á˛«Ë åÆb¹œò UMŠu¹ t r¹œdÖÅv ÈeOÇ ‰U³½œ tÐideinbýUÐÅv d~¹œ o¹dÞ Ë åÂb¹œ s Ëò vMF¹ dðʼn˫b² tI¹dÞ tÐ ∫œË—Åv —UJÐ qJý Ëœ —œ ËËò ® XÝ« Êb¹œ qF Èd« XUŠ åd~MÐò t «d¹“ åÆÂb¹œ Ë r²¹d~½ s Ëò vMF¹ôUL²Š« t b½—«œ œułË r¼ Èd~¹œ «—U³Ž Æ©åÂb¹œ Ë Âœd ÁU~½ sÎULOIð t½UA½ åÂb?O?M?ý s?ò Ë ©±∫±≤® åb?ý d¼Uþ rOEŽ v²öŽ Ëò ‰U¦ È«dÐ ¨bM²¼ b¹błU?I?O?œ «— œu?š v?Ý—d?Ð Ë r?¹—«c?~?Ð —U?M «— UNM¹« dÖ« vË ¨©±≥∫±¥ ª±∞∫±≤®Îd?Ð ÆrOÝ—Åv t−O²½ s¹« tÐ ¨rOM edL² ‚u tKLł Ëœ ”UÝ«åÂb¹œ «— gŠË p¹ò ±∫±≥åÂb¹œ «— Èd~¹œ gŠËò ±±∫±≥å«— ÁdÐ Âb¹œ Ë Âœd ÁU~½ò ±∫±¥åÂb¹œ «— d~¹œ t²ýdËò ∂∫±¥å«— bOHÝ ÈdЫ Âb¹œ Ë Âœd ÁU~½ò ±¥∫±¥åÂb¹œ «— Èd~¹œ rOEŽ XöŽò ±∫±µåtAOý “« vzU¹—œ ÆÆÆÂb¹œò ≤∫±µt¹e& tÐ XO½ “ô Ë r¹«Åt²dÖ UFD vÝ—dÐ “« t XÝ« v³Uł t−O²½ s¹« Ëp¹ —œ «— Ë« ÊUÖb½uMý Ë ÂUOÄ ÁbM½«uš U t «dÇ ¨rO½eÐ XÝœ vŽuMB ÈUNKOK% Ëb?M?½«b?Ð b?M?U?²?A? U?N?½¬ ÆrOMÅv r− œuš gOÄ —œ UOݬ —œ vzUOK vzUL¼œdÖ«bFÐ UMŠu¹òΫ— ÊUÖb½uMý tłuð Uð bMÅv YJ È«ÅtE( tU½ ÁbM½«uš åøb¹œ tÇ È«b? UÐ U¹Ë— XH¼ “« p¹ d¼ œ—u —œ «— UMŠu¹ s¹“Už¬ —U³Ž fáÝ Ë œeO~½«dÐåÆÂb¹œ s Ëò ∫b½«ušÅv bMKÐÁœdÄ ≠±Ï©±π∫±±® «bš bNŽ ¨ÁœdÄ XAÄ ∫œuýÅv ÁœuAÖ Â—UNÇ ±πﻪـﻣﺎﻧﺪﻬﻋ تﻮﺑﺎﺗ و ﺖﺸﮔ حﻮﺘﻔﻣ نﺎﻤﺳآ رد اﺪﺧ سﺪﻗ ووا سﺪﻗ رد وا ﺮﺑ و ﺪﺷ ﺮﻫﺎﻇر و ﺎﻫاﺪﺻ و ﺎﻬﻗز و ﺎﻫﺪﻋﺰﻟ.ﺪﺷ ثدﺎﺣ ﻰﻤﻴﻈﻋ گﺮﮕﺗ و ﺎﻫﻪﻟ«d¼Uþ ULK všdÐ vÝ—dÐ tÐ XÝ« “ô ¨Â—UNÇ tM× ÂuNH „—œ È«dÐÎUMý¬ Ë —«dý Ë @Mł q× t «dÇ ¨XO½ ‰UL ÁU~¹Uł U−M¹« —œ åÊULݬò Ær¹“«œdáÐË ÂËœ tM× ÊULݬ ÊUL¼ b¹UÐÅv tM× s¹« —œ ÊULݬ ÆXÝ« vML¹d¼« ÈU¼ËdO½åb³Fò sOMâL¼ ÆbýUÐ v½UŠË— ÈU¼ÅXOF«Ë ÁœËb× vMF¹ ±≤∫∂ ÊUO« ÊULݬt ÊUMÇ Ê¬ vUš ”bI ÊUJ tÐ Á—Uý« t²³« Ë XÝ« «bš vF«Ë ÁU~¹Uł ÂuNH tÐULÝ—ÎUMzU Ë gM¹d¬ dÝ«dÝ tÐ Á—Uý« tJKÐ ¨XO½ b½œuÐ Áœ«œ ’UB²š« Ë« tÐ v?U?9ò ∫b?ýU³½ ʬ —œ «bš t œ—«b½ œułË v½UJ v½UŠË— ÁUÖb¹œ “« «d¹“ ¨XÝ«Æ©±∞≠∑∫±≥π ªπ∫≤π —ue ª≥≠±∫∂ UOFý«® åXÝË« ‰ö‡ł “« d‡‡Ä sO‡“œ— u—œ ðUÐu ŽNb¨ «Š²OUà Ðt ðu{O` ÐOA²dÈ œ— «¹M−U ½b«—¹r¨Å“¹d« ½AU½tÏ ŽNb ¹Uðu«o šb« Ðd«È $U u šu¹g «“ œÝX œýLMUÊ ¬½NU «ÝXÆ ¼LâMOs —Žb Ë Ðd‚ Ë“OsÅd“Á Ë ÞuUÊ FLuôÎ œ— ²U»ÅIb” Ðt ŽMu«Ê ½AU½t ŠCu— šb« Ë «ŽLU‰ «Ë Ðt U—ÐdœÁ v?Åýu½b±Æ J?s «Ë ¬Ê ÇMUÊ t? œ— u—œ F³b? «Ë ׳X? vÅýuœ ½AU?½tÅ«È «“t bOÝ—Åv dE½ tÐ sOMÇ d²AOÄ Æ±¥≠∑∫±∏ —ue ª±∏≠±∂∫±π ÃËdš bOM Ÿuł— ≠±t¹¬ “« výU½ ÁbMM Á«dLÖ XOF{Ë b¹Uý Ë bMýUÐ ÊUNł ÊU¹UÄ È«dÐ v¹U¼Åt½UA½ ‚u œ—«ut½UA½ tJ½¬ “« d²AOÐ ‚u œ—«u t t²ý«œ«Ë ÷d s¹« dÐ «— È«ÅÁbŽ ¨»UÐ s¹« ÊU¹UÄ —œ ±πÆbM²¼ ÊU¹UÄ t½UA½ ¨bMýUÐ ŸËdýa¹—Uð g¹U/ ∫—UNÇ Áœdı≤∂±≤∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 65

ŠCu— ¼LOA~v «ËÝX¨ ¹FMv ½t œ— ÝHd ÐKJt œ— ŠCd «ÝX¨ ¬Ê ÇMUÊ t šb«È œ—ËžOsÐFq Ë²v ÄOdË«½g šu«Ý²U— ŠCu— «Ë œ— uÁ dq Ðuœ½b¨ žU¹V Ðuœ≤Æ «“ «Ð²b« ðUMuʨšb« «“ –« šuœ¨ «ŽLU‰ šuœÅ Ë «¹MJt «Ë òšb«È —ŠOr Ë —zu· «ÝXÆÆÆ OJs ÖMUÁ —«¼dÖe ÐvÅÝe« ½u«¼b Öc«ýXå ®šdËà ¥≥∫∂≠∑© Ðt U «ÞLOMUÊ œ«œÁ «ÝX?Æ šb« œ—«¹s ×Mt Ë œ— Þv ¼HX —ƒ¹U «“ ALJANUÈ ONU½v¨ ÖuýtżUzv ÇMb «“ Ðd½Ut ŽLKvšuœ —« œ— —«ÐDt ÐU $U u šuœ Ë ½UÐuœ dœÊ œýLMUÊ ½AUÊ vÅœ¼bÆdÐ g¹U²Ýò —U³Ž œ—u —œ «— g½U²ÝËœ “« vJ¹ dE½ —U~« ÂU½ tÐ È«ÅÁbM¹u½Ë« a?ÝUÄ “« Ë bÝdÄÅv å”uO²½Ëdł ÈU¹ƒ—ò œuš »U² —œ åsOOKŽÅvKŽ« —œ ‰UF²t rM dJ vÖ—eÐ ÈU¼—œ œ—u —œ œ—«œÅv«Ë «d —U³Ž s¹«ò ∫œuýÅv c ‚džv?½U?L?ݬ v?IOÝu UÐ Á«dL¼ «bš b³F ¯—eÐ ÈU¼—œ pM¹« åÆb½uýÅv t²Ð Ë “UÐÆœuýÅv “Už¬ —UNÇ tM× Ë b½uýÅv ÁœuAÖ©∂≠±∫±≤® U¼ÅXOBý ≠≤±ز :ﺪﺷ ﺮﻫﺎﻇ نﺎﻤﺳآ رد ﻢﻴﻈﻋ ﻰﺘﻣﻼﻋ ور بﺎﺘﻓآ ﻪﻛ ﻰﻧراد ﺮﺑ رد اهﺎﻣ و دﺮﺳ ﺮﺑ و ﺶﻳﺎﻬﻳﺎﭘ ﺮﻳززاود زا ﻰﺟﺎﺗ شرﺎﺘﺳ هد ،ﺖﺳا ه≤رد زا ،هدﻮﺑ ﱳﺴﺑآ ودزز باﺬﻋ و هﺮﺑ دﺎﻳﺮﻓ نﺪﻴﺋاروآﻰﻣ.د≥ژا ﻚـﻨﻳا ﻪﻛ ﺪﻣآ ﺪﻳﺪﭘ نﺎﻤﺳآ رد ﺮﮕﻳد ﻰﺘﻣﻼﻋ ونﻮـﮕﺸﺗآ گرﺰﺑ ىﺎﻫدر وا ﻪﻛﺮﺳ ﺮﺑ و دﻮﺑ خﺎﺷ هد و ﺮﺳ ﺖﻔﻫ ا ؛ﺮﺴﻓا ﺖﻔﻫ ﺶﻳﺎﻫ¥ﺚﻠﺛ ﺶﻣد ورﺎﺘﺳر نﺎﻤﺳآ نﺎﮔر ﺎﻬﻧآ ،هﺪﻴﺸﻛ از ﺮﺑ اژا و ﺖﺨﻳر ﻦﻴﻣز نآ ﺶﻴﭘ ﺎﻫدﻪﻛ نزﻰﻣﺰﺑ نﻮﭼ ﺎﺗ دﺎﺘﺴﻳﺎﺑ ﺪﻴﺋازﺮﻓ ﺪﻳار وا ﺪﻧ.ﺪﻌﻠﺒﺑ اµر ىاﻪـﻨـﻳﺮﻧ ﺮﺴﭘ ﺲﭘز اﻪـﻤـﻫ ﻪﻛ ﺪﻴﺋاز ىﺎـﻬﺘﻣا ر ﻦـﻴﻣﻦـﻴـﻨـﻫآ ىﺎﺼﻋ ﻪﺑ اﺮﻤﻜﺣﺮﻛ ﺪﻫاﻮﺧ ﻰﻧازﺮﻓ و ؛دﺰﻧ ﻪﺑ شﺪﻧ.ﺪﺷ هدﻮﺑر وا ﺖﺨﺗ و اﺪﺧ د∂ز وﺮـﻓ نﺎﺑﺎﻴﺑ ﻪﺑ نﺮﻛ راﺮـﺑ ﻰـﻧﺎﻜﻣ ﺎﳒآ رد ﻪﻛ دهﺪـﺷ ﺎﻴﻬﻣ اﺪﺧ زا ىو ىار وا ﺎﺗ ﺖﺳاﺰﻫ تﺪﻣ اروﺮﭙﺑ زور ﺖﺼﺷ و ﺖﺴﻳود و را.ﺪﻧs¹« tÐ d²AOÐ ¨g¹U/ —UNÇ tM× øbM²¼ v½U tÇ g¹U/ ÈU¼d²«—U s¹«Ê“ p¹ t½ bM²¼ s¹œU/ åÈU¼Åt½UA½ò ¨U¼œ˛« Ë Ê“ ÆXÝ« t²š«œdÄ XOBý bMÇv?M?F?¹ Âu?Ý XOBý Æb½—«œ ÈdðÅoOLŽ ÂuNH tJKÐ ¨vF«Ë ÈU¼œ˛« p¹ U¹ vF«ËÆXÝ« ÊU½« tÐ Á—Uý« l«Ë—œ tJKÐ XO½ åt½UA½ò tM× s¹« —œ ¨tâÐË« ∫œd rO¼«uš X³× ÁbM½“ XLNð Ë d¹dý —U ʬ ¨U¼œ˛« œ—u —œ rN½ t¹¬ —œdÐ tJKÐ XO½ qIŽ ”UÝ« dÐ Ë« XÝU¹— °XÝ« dÖ«už« ©sLýœ U¹® åÊUDOýò ÊUL¼v?¼U?ýœU?Ä ÈU?¼ÅÃU?𠨉˫ t¹¬ —œ Ê“ ÃUð fJŽdÐ Ë« ÈUNłUð Ë XÝ« —b ”UÝ«vMF¹ å—«œÅÃUð dÝ XH¼ò ¨bMýUÐÅv È—Ëd{ È—u« d~½UOÐ XH¼ œbŽ dÖ« ÆXÝ«UMŠu¹ ª∂∫¥ Uu® XÝË« v¼UýœUÄ —b ”UÝ« dÐ ¨b¼œÅv ÂU$« «— t⽬ ÊUDOýÆbýUÐ ÊUNł —œ Ë« —b ‘d²Ö t½UA½ b¹Uý Ë« ŒUý Áœ Ë ©≥∞∫±¥“« È—U?O??Ð d?O?ÞU?Ý« —œ t v½«uOŠ ¨XÝ« j³ðd —U U¹ U¼œ˛« UÐ Ë« pý ÊËbÐÈU¼ÅXOF«Ë d~½UOÐ ¨oO²ŽÅbNŽ Êu² “« È—UOÐ —œ Ë Ábý Á—Uý« Ê«bÐ v½U²ÝUÐ qKÁb?¹« p¹ ÆXÝ« ©ÊU¹œuN¹® ÊUO½«d³Ž È«dÐ vM¹œÏt?Ð Á—Uý« «— —U s¹« vLKŽ ·d ÈU¼dÝ UÐ vzU¼œ˛« ¨b½«œÅv/ ¨©@MN½ Ω ÊUðU¹u® Áb¬ ±¥≠±≥∫∑¥ —ue —œ t⽬t?M?¹d?¹œ s?L?ýœ v?M?F?¹ d?B? “« X?Ý« ÈœU?/ ¨U?−?M?¹« —œ UMŠu¹ ÈU¼œ˛« bM½U œbF²t?H?ýUJ —œ Ë Ábý ÁœUH²Ý« eO½ ≥≤ Ë ≤π ÈUNÐUÐ ‰UOeŠ —œ œU/ s¹« “« ÆqOz«dÝ«t?łu?²? ¨ÂuÝ tM× —Ëd UÐ Ë s¹« “« gOÄ ÆXÝ« Ábý jK ÈdJHð tÐ q¹b³ð eO½d?N?ý Ë ÃËd?š »U?²? ÈU?¹ö?Ð ¨U?¼U½d “« výU½ ÈU¹öÐ t vzUł ¨r¹bý ‚u tK¾s?O?M?â?L?¼ Æ©∏∫±±® b?MÅv vŽ«bð «— býÅv ÁbOU½ ådBò t «bš Âu sLýœt? ÊUMÇ Ê¬® Ê“ ¨XÝ« dB ¨U¼œ˛« ÆtM× s¹« rAý t¹¬ vMF tÐ XÝ« È«ÅÁ—Uý«v½UJ tÐ t½ ¨XÝ« Èd~¹œ åÃËdšò ÊUÐUOÐ tÐ Ê“ ʬ —«d ÆqOz«dÝ« ¨©b¹œ rO¼«ušÆ≤∑∫±∏ ÊU¼UýœUÄ ‰Ë« ≠≤a¹—Uð g¹U/ ∫—UNÇ Áœdı≤∏±≤πtHýUJ ÂUOÄ

Page 66

¨XÝ« rUŠ vz«bš XþUHŠ t vzUł Ë s« v½UJ tÐ tJKÐ ¨býUÐ !— Ë v²Ý tÁ“Ë— ±≤∂∞ dHÝ ÊU¹UÄ UðÏÂu dHÝ t½UÖËœ Ë qNÇ qŠ«d bM½U ¨ÁUËœ Ë qNÇ ‡ Ë« ÆbÝ—Åv œuŽu sO“dÝ tÐ ÂU$«dÝ Uð ≥≥ »UÐ œ«bŽ« »U² —œ qOz«dÝ«b?¼«u?š v½«dLJŠ UN²« ÂU9 dÐ Ë« t Ábý t²HÖ v²Ý—œ tÐ eO½ „œu œ—u —œ—ue® b½«ÅÁbý “ËdOÄ t v½UO×O ÂU9 È«dÐ XÝ« È«ÅÁbŽË ¨v½U¹UÄ sOMÇ Æœu/«bš tÐ t²Ð«Ë t b½—ˬÅv XÝœ tÐ v o¹dÞ “« «—uš È“ËdOÄ UN½¬ vË Æ©∂∫≤Á—Uý« t²— sÝ Ê¬ “« —UOÐ b¹błÅbNŽ —œ t π≠∑∫≤ —ue —œ tOË« u³½ ÆXÝ«ÆXÝË« tłu² «b²Ð« “« ÊUDOý dH½ ÆXÝ« `O vOŽ Âö tЄœu v½«dLJŠ È«dÐ È«ÅtMO“ UNMð t½ —ue s¹« t b½bI²F s¹dH “« vCFЉ˫ XL —œ Ë« buð tÐ Á—Uý« sOMâL¼ tJKÐ ©π∫≤ —ue Ω® µ t¹¬ ÂËœ XL —œULÝ— Ë« t v²Ë ∑∫≤ —ue Ω® µ t¹¬ÎÆbýUÐÅv ©bý ÁbOU½ «bš dÄ ¨œuš ‰öł —œ œu?F? Ë b?u?ð t?Ð Á—Uý« µ t¹¬ —œ åbý ÁœuЗò Ë åbOz«“ò «—U³Ž —u s¹« —œtÐ Á—Uý« ¨Áb¬ ¥∫± ÊUOË— —œ vMýË— tÐ t ÊUMÇ Ê¬ tJKÐ ¨œ—«b½ ÊULݬ tÐ `Ot?â?Ð ¨—u?Ðe? „œu? t? U?$¬ “« Æb?ýU?ÐÅv? ÊU?Lݬ tÐ `O œuF Ë eOšU²Ý—ÏÊ“ ®«Ýd«zO?q© IV? Öd²t? Ë ½t Äd? šb«¨ Ž³U— ò“«zO?bÊå Ðt ½E?d vÅ—Ýb? ÐOA²?d ÐtFMv ðub «½U½v «Ë œ— ÐOXÅ(r ÐUýbÆ œ— ¼d œË u—œ¨ ¬¹t µ Öe¹Mg Ž−O³v «ÝXÆœ— ðHOd «šOd¨ ÝMv «“ —ÝUX¨ d¯ Ë —ݲUšOe ŽOv O` Ðt OUÊ ½OUbÁ «ÝXÆŠIU¹o Nr œ— «¹s ²Bd Ž³U—ðMb «“ ðub Ë —ݲUšOe ¹FMv ½IDtÅ«È t Äd Ðt ÇM@«˛œ¼U «²Uœ Ë ½IDtÅ«È t Ýd«$U «“ ÇM~U‰ «˛œ¼U Ðd«È ¼LOAt Öd¹X≥Æt½ Ë XO½ vOŽÅvF«Ë —œU år¹dò Ë« ∫bý Áœ«œ “ô `O{uð Ê“ ʬ tÐ lł«—g?¹«b?O?Ä® œu?Ð —U ¯—eÐ sLýœ Ë« q½ t v ¨å«uŠò vMF¹ r¹d ¯—eÐ ÁbłÖ Ê«—œU? ÂU?9 t?Ð Á—Uý« v²Š t½ Ë ©±µ∫≥Ót?Ð «— Ë« d?Ö« Æd?H?½ Ëœ ʬ s?OÐ Ábý Áb¹eÁbý t²Ý«—¬ Á—U²Ý Áœ“«Ëœ Ë ÁU Ë »U²¬ ÁuJý —œ Ë« ¨r¹dO~Ð dE½ —œ t½UA½ —uÂU?9 d?~?½U?¹U?/ Ë ©±±≠π∫≥∑ g?¹«bOÄ —œ nÝu¹®ÅoO²ŽÅbNŽ ÈU¹ƒ— UÐ ‰œUF tt?«œ« v?Öb?½“ t?Ð `?O?? œu?F? “« b?FÐ v²Š Ë« tJM¹« d²LN ÆXÝ« qOz«dÝ« q¹U³v?M?F?¹ ¨b?½U?Åv Áb½“ tF«Ë ʬ “« bFÐ å“Ë— XBý Ë X¹Ëœ Ë “«e¼ò Ë b¼œÅvU??O?K? œU?/ X?I?OIŠ —œ Ë« Æ`O Êb¬ sOËœ Ë sOË« sOÐ v¹—Uð v½U“ tKUr??ł V??Š t?Ð `?O?? ÊUA¹« “« Ë bM½UA¹« ʬ “« Ê«—bÄ tò sN qOz«dÝ« ∫XÝ«tÇdÖ ¨œË—Åv —bÄ ÈuÝ tÐ pM¹« t v ¨b¹bł qOz«dÝ« Ë ©µ∫π ÊUOË—® åb¬ö?³? t?â?½¬ b?M?½U? «d?¹“ ¨bMÅv/ U¼— XLŠ“ ÊËbÐ «— UOKÎÈU?¼Åt?½U?A½ Ê«uMŽ tÐ ”UO« Ë vÝu vMF¹ bý œU¹ «bš ÈUOK¥«bOÄ ÊUNł ÊUÐUOÐ —œ v½UJ eO½ Ê“ ʬ ¨ÆXÝ« Ábý UON b½Ë«bš jÝu𠨜—«œ “ô t⽬ Ë s« v½UJ ¨bMÅv©±∂≠∑∫±≤® tAI½ ≠≥∑ﺮـﻓ و ﻞـﻴﺋﺎﻜﻴﻣ :ﺪﺷ ﮓﻨﺟ نﺎﻤﺳآ رد وژا ﺎـﺑ ﺶﻧﺎﮕﺘﺷﺮـﻛ ﮓﻨﺟ ﺎﻫدو ﺪﻧدژاﺮﻓ و ﺎﻫدﺮـﻛ ﮓـﻨﺟ ﺶﻧﺎﮕﺘﺷ ،ﺪﻧد∏نﺎـﺸـﻳا ىﺎـﺟ ﻪﻜﻠﺑ ﺪﻨﺘﻓﺎﻴﻧ ﻪﺒﻠﻏ ﻰﻟو .ﺪـﺸﻧ ﺖﻓﺎﻳ نﺎﻤﺳآ رد ﺮﮕﻳدπژا ورﺎﻣ نآ ﻰﻨﻌﻳ ،ﺪﺷ ﻪﺘﺧاﺪﻧا گرﺰﺑ ىﺎﻫدﻤـﺴـﻣ نﺎـﻄـﻴـﺷ و ﺲﻴﻠﺑا ﻪﺑ ﻪﻛ ﻰﻤﻳﺪﻗّر نﻮـﻜـﺴـﻣ ﻊﺑر مﺎﲤ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻰاز ﺮﺑ وا .ﺪﺒﻳﺮﻓﻰﻣﺮﻓ و ﺪﺷ ﻪﺘﺧاﺪﻧا ﻦﻴﻣ.ﺪﻧﺪﺷ ﻪﺘﺧاﺪﻧا ىو ﺎﺑ ﺶﻧﺎﮕﺘﺷ±∞زاوآ وا» :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﻪﻛ مﺪﻴﻨﺷ نﺎﻤﺳآ رد ﺪﻨﻠﺑ ىﻮﻗ و تﺎﳒ نﻮﻨﻛّو تﺖﻨﻄﻠﺳِرﺪﻗ و ﺎﻣ ىاﺪﺧ ﺮﻳز ﺪﺷ ﺮﻫﺎﻇ وا ﺢﻴﺴﻣ تﺪﻣ نآ ﻪﻛ اّﻰﻋِﺮﺑ رداناﺮـﻳز ﻪـﺑ ،ﺪـﻨـﻛﻰـﻣ ىﻮـﻋد نﺎﺸﻳا ﺮﺑ ﺎﻣ ىاﺪﺧ رﻮﻀﺣ رد زور ﻪﻧﺎﺒﺷ ﻪﻛ ﺎﻣ«u?« UOuBš “« vJ¹ ∫b¹u½Åv åvOŽ ÈU¼Åq¦ò »U² —œ ¨”UOdł rO«uł ≠≥Ëœ s?¹« s?O?Ð U?O?ze?ł t?Ð È«ÅÁ—U?ý« tJM¹« ÊËbÐ XÝ« ÊU²Ý«œ ÊU¹UÄ Ë “Už¬ dÐ tOJð vUÝÆbMÅv Á—Uý« ÊôuÝ— ‰ULŽ« Ë qOłU½« —œ œ—u s¹« “« ÈœU¹“ ÈU¼Åt½u/ tÐ Ë« ÆbMM tKŠds? U?Ð vÝu ≠¥ÒÁu? —œ »¬ Ë ÊU?½ U?Ð ”U?O?« ª©±∂∫±± ÃËd?š® UMOÝ ÊUÐUOÐ —œ v½ULݬ Æ©±π »UÐ ÊU¼UýœUÄ ‰Ë«® V¹—uŠa¹—Uð g¹U/ ∫—UNÇ Áœdı≥∞±≥±tHýUJ ÂUOÄ

Page 67

.ﺪﺷ هﺪﻨﻜﻓا±±ﺮﺑ نﻮﺧ ﺖﻃﺎﺳو ﻪﺑ نﺎﺸﻳا وّوا ﺮـﺑ دﻮﺧ تدﺎﻬﺷ مﻼﻛ و هر دﻮﺧ نﺎﺟ و ﺪﻧﺪﻣآ ﺐﻟﺎﻏ .ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ﺖﺳود ا±≤و ﺎﻬﻧﺎﻤﺳآ ىا ﺖﻬﺟ ﻦﻳا زاﺎﺳز ﺮـﺑ ىاو ؛ﺪـﻴﺷﺎﺑ دﺎﺷ ﺎﻬﻧآ نﺎﻨﻛﺮﻳز ﺎﻳرد و ﻦﻴﻣﺰـﻧ ﻪﺑ ﺲﻴﻠﺑا ﻪﻛ اﺎﻤﺷ دز ﻪﻛ ﺪﻧادﻰﻣ نﻮﭼ ،ﻢﻴﻈﻋ ﻢﺸﺧ ﺎﺑ ﺖﺳا هﺪﺷ دوﺮﻓراد ﻞﻴﻠﻗ ﻰﻧﺎﻣ«.د≥±و ﭼﻮن اژدﻫﺎ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ اﻓﻜﻨﺪه ﺷﺪ، ﺑﺮ آن زن ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺮﻳﻨﻪ رازاﺋﻴﺪه ﺑﻮد، ﺟﻔﺎ ﻛﺮد. ¥±و دو ﺑﺎل ﻋﻘﺎب ﺑﺰرگ ﺑﻪ زن داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎـﺑﺎن ﺑﻪﻣﻜﺎن ﺧﻮد ﭘﺮواز ﻛﻨﺪ، ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ او را از ﻧﻈﺮ آن ﻣﺎر، زﻣﺎﻧﻰ و دو زﻣﺎن و ﻧﺼزﻣﺎن ﭘﺮورش ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ. µ±و ﻣﺎر از دﻫﺎن ﺧﻮد در ﻋﻘﺐ زن، آﺑﻰ ﭼﻮن رودىرﻳﺨﺖ ﺗﺎ ﺳﻴﻞ او را ﻓﺮو ﮔﻴﺮد و زﻣﻴﻦ زن را ﺣﻤـﺎﻳﺖ ﻛﺮد ∂±و زﻣﻴﻦ دﻫﺎنﺧﻮد را ﮔﺸﺎده آن رود را ﻛﻪ اژدﻫﺎ از دﻫﺎن ﺧﻮد رﻳﺨﺖ، ﻓﺮو ﺑﺮد.tLO½ Ë ‰UÝ tÝ ÊU¹UÄ t‡ bOýU‡Ð t²ý«œ dÞUš tÐÏöLŽ ¨©∂ t¹¬® ÊUÐUOÐ —œ UOK —œ Ë XÝ« ÊU“ vF«Ë ÊU¹UÄ —œ XÝ—œ t rO½ Ë “Ë— tÝ Ê¬ UÐË XÝ« a¹—Uð ÊU¹Uį—eÐ tF«Ë Æœ—«œ ËUHð ¨b½uýÅv ‘u‡Uš UOK Ê«b¼Uý t bÝ—Åv dE½ tРʬU¹¬ t½ôu−Ž t U È«dÐ XÝ« È—«bA¼ s¹« Ë býUÐÅv å`O XAÖ“UÐò ÈbFШr?O?M? ÷d? sOMÇÅs¹« dÖ« ÆrOMJ½ —uBð ∂ Uð ± U¹¬ rOI² bUOÄ «— ±∂ v« ∑ôUL²Š« `O XAÖ“UÐ Ë rO½ Ë ‰UÝ tÝ ‰öš —œ t XÝ« ÂuNH s¹bÐÎtÝ ÊU¹UÄ —œ Ábý —«ddÐ «bš uJK Ë Áœ—uš XJý U¼œ˛« ¨t²dÖ —u v~Mł ¨rO½ Ë “Ë—Ê“ ¨X?Ý« v?M?O?“ ÈU?¼ÅÊU?¹“ Q?A?M? Ë Áœd?J?½ g?Ëd “uM¼ U¼œ˛« rAš vË ÆXÝ«‰U?O?½«œ b?O?M? Ÿu?ł—® ÊU?“ n?B?½ Ë ÊU“ tÝ È«dÐ Ë ¨œe¹dÖÅv ÊUÐUOÐ t‡Ð Á—UÐËœÊU‡¹U‡Ä —œ Àœ«u‡Š s‡¹« ÂU‡9 ÆœuýÅv XEU× ÊUDOý v‡zu‡łÅtMO “« d~¹œ ©∑∫±≤±¥ t?¹¬ t?Ð v?²Ë vË ÆbM²«Åv ‚UHð« a¹—Uð vF«Ë ÊU‡¹U‡Ä —œ vMF‡¹ ¨rO½Ë “Ë— tÝUð bM²«Åv ‚UHð« ∂ t¹¬ —œ t XÝ« vF¹UË tO³ý t¹¬ s¹« —œ ×bM l¹UË ¨rOÝ—ÅvU²³½ pM¹« ÆXÝ« ∂ t¹¬ —«dJð ±¥ t¹¬ t œ“«b½«Åv pý tÐ «— U t U$¬ÎsýË— “« v²L ≠ÅbOQð ¨—«dJ𠨉˫ tÐ Á—UÐËœ Ë Á—UÐËœ XAÖdÐÅ≠ výË— sOMÇ t XÝ«‚u ‘Ë— œdJKLŽ vÝ—dÐ tÐ ‰UŠ bO¼œ Á“Uł« ÆXÝ« tHýUJ »U² ÈU¼ÅvÖbOâOÄÆr¹“«œdáÐ XL s¹« —œ¨`O vMF¹ „œu ∫r¹—«œ dÞUš tÐ «— ∂≠± U¹¬ ÈU¼ÅXOBý ‰Ë« tł—œ —œV?U? —œ `?O?? v??O?Ž œu?F “« fÄ Ë bý Áœ«“ `O Ë« “« t qOz«dÝ« vMF¹ Ê“v?²?Ë ¨X?Ý« „œu ÈœuÐU½ ‰U³½œ tÐ t U¼œ˛« ÂU$« dÝ Ë XU¹ t«œ« Ë« ÈUOKt¹¬ “« t³ðd Ëœ pM¹« ÆbMÅv UOK tłu² «— œuš rAš ¨b½UÅv rOIŽ g¹U¼ÅtAI½d?¼Uþ tHýUJ —œ —UÐ sOË« È«dÐ t «bš »dI t²ýd qOzUJO ÆrOMÅv ŸËdý ∑—U?ò ÊU?L?¼ ¨U?¼œ˛« Ë XÝ« qOz«dÝ« v½ULݬ l«b ≤±∫±∞ ‰UO½«œ o³Þ ¨œuýÅvdE½ “« d~¹œ Áb¹d¬ d¼ “« dðÅsN ¨sN —U ʬ “Ëd«® tM¹d¹œ —U ÊUL¼ ¨åv½U²ÝUÐÈö?Ž« b?Š t?Ð ÈdÖ«už« —b Ë —«dý Ë vMłbÐ —œ t XÝ« vd¹“ Ë —«dýÁb?¬ ¥ t?¹¬ —œ t? X?Ý« v?A?JLA ÊUL¼ ∑ t¹¬ —œ gJLA Æ©XÝ« ÁbOÝ— œuš¨»dI t²ýd Ëœ sOÐ gJLA ÆbMÝ—Åv dE½ tÐ ËUH² r¼ UÐ ÂuNH oLŽ —œ vËs?OÐ gJLA Ë å—Uò Ë å«uŠò sOÐ gJLA “« XÝ« —U³Ž ¨—«dý Ë vJO½åb½“dò t È“Ë— Uð ¨qOz«dÝ« a¹—Uð dÝ«dÝ —œ å—Uò »UIŽ« Ë å«uŠò Ê«b½“dt½U%U XdAOÄ b½Ë— Ë œuýÅv bu² tâÐ fáÝ Æ©¥∫¥ ª±∂∫≥ ÊUOÞöž® b¹UOШbM ‰ee² «— ʬ U¼œ˛« tOŠU½ “« v³Oݬ tJM¹« ÊËbÐ ¨ÊULݬ tÐ 7— Uð buð “« Ë«t?Ð s?¹« Ë Æ©X?Ý« ‘œu?š »U?²½« tÐ Ë ‘œuš —UO²š« —œ eO½ Ë« ¯d® œ—«œ t«œ«v¼UýœUÄ Xð dÐ `O t œuýÅv jUÝ v²Ë ÊUDOý ÆXÝ« U¼œ˛« XJý vMFbÝ—Åv «d `O —«b²« Ë «bš uJK ÊU“ Ë bMOA½ÅvµÂu bFÐ tÐ ÊU“ ʬ “« Æ«b?š u?J?K œ—u —œ X³× Ʊ∏∫≤∏ ª≤∏∫±≤ v² ª≥±∫±≤ UMŠu¹ ª±∏∫±∞ Uu ≠µt? X?Ý« v?½U?“ t?Ð Á—U?ý« t?J?K?Ð X??O?½ `?O?? Êb?¬ sOË« vMF tÐ ±∞∫±≤ tHýUJ —œtÐ ±µ∫±± tHýUJ ÆœuýÅv dI² vMO“ uJK ÈUł tÐ qU —uÞ tÐ v½ULݬ uJKÆbMMÅv Á—Uý« `O Êb¬ sOË« tÐ ±∞∫±≤ Ë `O XAÖ“UÐa¹—Uð g¹U/ ∫—UNÇ Áœdı≥≤±≥≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 68

¨t²U¹ t³Kž U¼œ˛« dÐ ÁdÐ Êuš u UÐ t bM UŽœ« b½«uðÅv ©UOK® b¹bł qOz«dÝ«v½U½¬ dÐ XO½ ’UB êO¼ fÄò ∫bý U¼œ˛« UUNð« ÂU9 tL¹dł qLײ ÁdÐ «d¹“X?O?L?¼«Åv?Ð U?N?½¬ È«d?Ð ¯d? v?²Š Ë Æ©±∫∏ ÊUOË—® åbM²¼ vOŽ `O —œ tt¹¬® œ—ˬÅv ‘œuš ÈuÝ tÐ ÊU~²ýd ‰UÐ dÐ «— UN½¬ b½Ë«bš Æ©±± t¹¬® œuýÅvÈ«d?Ð ÊU?D?O?ý t? v?Ðö?O?Ý Æb?M?²??¼ s?L?¹« «bš UÐ ÊUÐUOÐ —œ Ë ©¥∫±π ÃËdš ª±¥Áb¬ ‰UOeŠ u³½ —œ t ÊUMÇ Ê¬ ¨dB —b œU/Å≠ t²Ð bO« ʬ tÐ UN½¬ ÈœuÐU½Æ©±≤∫±µ ÃËdš ª±∂≠±µ U¹¬® œuýÅv pAš UN½¬ dÞUš tÐ ¨XÝ«d?E?½ t?Ð ±∂≠∑ U?¹¬ “« dð«dłUdÄ vMOÇ tbI vŽu½ ∂≠± U¹¬ XÝ« sJ2fJŽdÐ «— œ—u s¹« ‰UŠ d¼ tÐ ÆXÝ« Áœd È“«œdÄů—eÐ «— U¼ÅXOBý t bM¹¬tÐ dB×M È—u« ¨U¹ƒ— XH¼ t œdÐ rO¼«uš vÄ Â—UNÇ tM× —Ëd UÐ «d¹“ rOMÅv“« v?½U?²?Ý«œ U?¹ vK³ l¹UË bUOÄ ¨Áb¬ U¹¬ s¹« —œ t vAJLA ÆbMýUÐÅv œdÆbMýUÐÅv UHýUJ tOIÐ “« v²L tJKÐ ¨bM²O½ ÈœUŽ ÈU¼ÅgJLA¨ÊU?Öb?M?½«u?š U?ð b?M? r??−? «— o?¹U?I?Š t XÝ« s¹« dÐ tHýUJ »U² ”UÝ«¨bMMÅv vÖb½“ t vŽUL²ł« d¼ —œ Ë ÊU“ d¼ —œ Ë ÊUJ d¼ —œ «— ʬ vF«Ë ‘“—«öU —uÞ tÐ sOMâL¼ tM× s¹« —œ ÆbMÐUOÐ œuš ÈU¼ÅtÐd& —œÎ≠± U¹¬ vœUBð œöO “« gOÄ ÊËd‡ l¹U‡Ë ÈËUŠ t‡ vðU¹¬ qUý bM²¼ v½U²Ý«œ ÁbM¼œ qOJAð ∂Á—Ëœ Ë ©¥≠±®Ït?¹¬® X?Ý« œö?O? “« b?FÐ l¹UË Ë ©µ t¹¬® `O vÖb½“ tUÝ ≥∞ vKLŽ tAI½ ÆXÝ« U¼ÅXOBýÅX¹u¼ sOOFð “« v²L vÖœUÝ tÐ U¼ÅÁ—Ëœ s¹« Æ©∂Ê«ËdOÄ Ë Ê«—u½Uł “« sÝ tJKÐ ¨XÝ« a¹—Uð bU ¨XL s¹« d²AOÐ ËÁËdÖ Ë ÁdÐ ÆX?Ý« È—U?ł È«Åt?½U?“ Ë Èd?BŽ d¼ —œ œ—«u s¹« ÂU9 Ë ¨Áb¬ ÊU~²ýd vzUðÅtÝs¹dš¬ œ—u —œ t —uÞ ÊUL¼ ¨bMÅv Á—Uý« ÁbM¹¬ tÐ UMŠu¹ ¨dš¬ ÈU¹ƒ— tÝ —œ UNMðÆXÝ« Áœu/ qLŽ U½d s¹dš¬ Ë dN©±∑∫±≤® b¬—œÅgOÄ ≠¥±∑ژا وز ﺮﺑ ﺎﻫدر،هدﻮﳕ ﺐﻀﻏ نﺪﻧﺎﻣﻰﻗﺎﺑ ﺎﺑ ﺎﺗ ﺖﻓمﺎﻜﺣا ﻪﻛ وا ﺖﻳرذ نﺎﮔر اﺪﺧر ﻰﺴﻴﻋ تدﺎﻬﺷ و ﺪﻨﻨﻛﻰﻣ ﻆﻔﺣ ارادﻰﻣ هﺎﮕﻧ ا.ﺪﻨﻛ ﮓﻨﺟ ،ﺪﻧ«Öd «Ýd«zOq vÅðu«½b ò¼Ldå ÐUýb¨ Çd« ½²u«½b òUœ—å ÐUýbø «U «Öd Çt «¹sœË ðFd¹n œ— u— «Ë Bb«‚ ÄOb« vÅMb?¨ Ëv ðBu— ¬Ê Ðt u— ¼LeUÊ AJq«ÝXÆ «Öd «Ë —« ¼LdÈ ðBu— MOr t O` ÐU «Ë «“œË«Ã dœÁ¨ œ— «¹s u— HNuÂu šb« —« ÄOb« vÅMb Ë «Öd «Ë —« Uœ—È ðBu— MOr t O` «“ «Ë “«œÁ ýbÁ¨ HNu«ł²LUŸ u šb« —« vŹUÐb ¹FMv HNuv «ý²d«v ÐOs ¬Ê œË ŠUX t Ðt ułV ¬Ê¼d ¹p? «“ U vÅðu?«½Or ²?FK?o Ðt ¬Ê «ł²?LUŸ ÐU?ýOr Ë Ðb?¹s ËÝOK?t ÐU ?O`? œ— “dÁòÐIO?t d“½b«Ê «Ëå ×?u» ýu¹r?Æ ÐU «Ý²HU?œÁ «“ ¼d œË Ë«˛Á ®¼Ld? Ë Uœ—© Ðd«È«Ýd«zOq œ— ¹pÅ×Mt¨ U ¹p ÐU— «Ë—ýKOr ŽdË” ®±≤∫π≠∞±© Ë œ¹~d ЇU—Å‡d“½‡b«Ê«Ë—ýKOr ¼²Or Ë ò«Ë ‡Uœ— ‡U vÅýuœå ®žöÞOUÊ ¥∫∂≤≠∑≤ª «ýFOU ¥µ∫±ª ∂∂∫∏©Æ«˛œ¼U ½O?d˼U?È šuœ —« Ðd ŽK?Ot?ÅU u òö?Â Ë ýNU?œå ÐOZ? vÅM?bÆ ½²O?−t «¹s?ALJg ONU½v¨ u{uŸ ¼HX —ƒ¹UÈ «¹s ×Mt «ÝX t Ðt ¬Ê šu«¼Or Ädœ«šXÆ©π≠±∫±≥® U¹—œ “« vAŠË ∫‰Ë« ÈU¹ƒ— ≠µ±و او ﺑﺮ رﻳﮓ درﻳﺎ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮـد. و دﻳﺪم وﺣﺸﻰ از درﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ دهﺷﺎخ و ﻫﻔﺖ ﺳﺮ دارد و ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻬﺎﻳﺶ ده اﻓﺴﺮ و ﺑﺮ ﺳﺮﻫﺎﻳﺶ ﻧﺎﻣﻬﺎى ﻛﻔﺮ اﺳﺖ.≤ر ﺶﺣو نآ وﺮـﺧ ىﺎـﭘ ﻞـﺜﻣ ﺶﻳﺎﻬﻳﺎﭘ و دﻮﺑ ﮓﻨﻠﭘ ﺪﻨﻧﺎﻣ ،مﺪﻳد ﻪﻛ او سژا و .ﺮﻴﺷ نﺎﻫد ﻞﺜﻣ ﺶﻧﺎﻫدﻰﻤﻴﻈﻋ تﻮﻗ و دﻮﺧ ﺖﺨﺗ و ﺶﻳﻮﺧ تﻮﻗ ﺎﻫد.داد ىو ﻪﺑ≥ﺮـﺳ زا ﻰﻜﻳ ور ﺶﻳﺎﻫز نآ زا و ﺪـﺷ ﻪـﺘـﺸﻛ تﻮﻣ ﻪﺑ ﺎﺗ ﻪﻛ مﺪﻳد اﻢﺧﺮﻴﺣ رد ﺶﺣو ﻦﻳا ﻰﭘ رد نﺎﻬﺟ ﻰﻣﺎﲤ و ﺖﻓﺎﻳ ﺎﻔﺷ ﻚﻠﻬﻣ .ﺪﻧدﺎﺘﻓا ت¥نآ وa¹—Uð g¹U/ ∫—UNÇ Áœdı≥¥±≥µtHýUJ ÂUOÄ

Page 69

ژار ﺎﻫدرﺪﻗ ﻪﻛ اﺮﭘ ،دﻮﺑ هداد ﺶﺣو ﻪﺑ تﺮﻛ ﺶﺘﺳر ﺶﺣو و ﺪﻧدهﺪﺠﺳ اﺮﻛﮓﻨﺟ ﺪﻧاﻮﺗﻰﻣ ىو ﺎﺑ ﻪﻛ ﺖﺴﻴﻛ و ﺶﺣو ﻞﺜﻣ ﺖﺴﻴﻛ» ﻪﻛ ﺪﻨﺘﻔﮔ ،هد«؟ﺪﻨﻛµرﺪﻗ و ؛ﺪﻨﻛﻰﻣ ﻢﻠﻜﺗ ﺮﻔﻛ و ﺮﺒﻛ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﺷ هداد ﻰﻧﺎﻫد ىو ﻪﺑ ووا ﻪﺑ ﻰﺗ .ﺪﻨﻛ ﻞﻤﻋ هﺎﻣ ود و ﻞﻬﭼ تﺪﻣ ﻪﻛ ﺪﺷ ﺎﻄﻋ∂ر دﻮﺧ نﺎﻫد ﺲﭘﺮﻔﻛ ﻪﺑ اﺎﻫﻪﻤﻴﺧ و وا ﻢﺳا ﺮﺑ ﺎﺗ دﻮﺸﮔ اﺪﺧ ﺮﺑﻪﻨﻜﺳ و وا  .ﺪﻳﻮﮔ ﺮﻔﻛ نﺎﻤﺳآ ∑ﻪﺑ وﺮﺑ ﻂﻠﺴﺗ و ؛ﺪﺑﺎﻳ ﻪﺒﻠﻏ نﺎﺸﻳا ﺮﺑ و ﺪﻨﻛ ﮓﻨﺟ ﻦﻴﺳﺪﻘﻣ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺪﺷ هداد ىو .ﺪﺷ ﺎﻄﻋ وﺪﺑ ،ﺖﻣا و نﺎﺑز و مﻮﻗ و ﻪﻠﻴﺒﻗ ﺮﻫ∏ﺎﺳ ﻊﻴﻤﺟ وﺰﺟ ،نﺎﻬﺟ نﺎﻨﻛﺮﺑ تﺎﻴﺣ ﺮﺘﻓد رد نﺎﺸﻳا ىﺎﻬﻣﺎﻧ ﻪﻛ ﻰﻧﺎﻧآدﻮﺑ هﺪﺷ ﺢﺑذ ﻢﻟﺎﻋ ىﺎﻨﺑ زا ﻪﻛ هر وا ،ﺖﺳا بﻮﺘﻜﻣﺮﭘ ﺪﻨﻫاﻮﺧ ا.ﺪﻴﺘﺳπاراد شﻮﮔ ﻰﺴﻛ ﺮﮔا .دﻮﻨﺸﺑ دﺮﻴﺳا ﻪﺑ ﺪﻳﺎﳕ ﺮﻴﺳا ﻰﺴﻛ ﺮﮔو ،دور ىاﺮـﮔ ﻪـﺘﺸﻛ ﺮﻴﺸﻤﺷ ﻪﺑ وا ﺪﻳﺎﺑﻰﻣ ،ﺪﻨﻛ ﻞﺘﻗ ﺮﻴﺸﻤﺷ ﻪﺑ ﻰﺴﻛ ﺮﮔرد .دد.ﻦﻴﺳﺪﻘﻣ نﺎﻤﻳا و ﺮﺒﺻ ﺖﺳﺎﺠﻨﻳاœUAÖ V−Fð “« U ÊULAÇ ¨tM× tÐ nOuð qÐUdOž Ê«—u½Uł œË—Ë i× tÐU?N?½¬ d?O??H?ð t?Ð Ê«u?ðÅv? È«Åt?²?d?A?O?Ä tO{d tÇ UÐ t b½UÅv qÖ —œ qIŽ ÈUÄ Ë‰U?Š d¼ tÐ øb½—«œdÐ —œ tHýUJ ÊUÖbM½«uš È«dÐ vuNH tÇ U¹¬ s¹« ÆXš«œdÄ“« dð«d vH¹dFð UN½¬ ÆXý«bMÄ È«ÅtHýUJ p³Ý “« ×Uš Ë ÁœuNOÐ «— UN½¬ œuýÅv/U?Рʬ d?Ð ÁËö?Ž Æb?M?¼œÅv?/ t?z«—« r?¹—«œ ÊU?A?¹U?¼ÅŒU?ý Ë Ê«—u½Uł œ—u —œ U t⽬¨b?M?ýU?Ð t?²?ý«œ ”b?I?Å»U?²? “« v?U „—œ XL s¹« ÊUÖbM½«uš tJM¹« ÷d»U?²? ’u?B??Ð Ë oO²ŽÅbNŽ È«ÅtHýUJ ÈU¼ÅXL tłu² —UO²š«ÅvÐ ÊUý—UJ«pý ÊËbÐ ¨bM½«ušÅv U¹—œ “« «— gŠË 7ÝUšdÐ tJM¹« i× tÐ ÆœuýÅv ‰UO½«œ«d?O?š« t? X?Ý« v?zU?¼œ˛« tO³ý tK¾ s¹«ò ∫XHÖ bM¼«uš d~¹bJ¹ tÐÎʬ X?³× Æ©≤ Ë ± U¹¬® åXÝ« ‰UO½«œ ÈU¼U¹ƒ— “« vJ¹ tO³ý sOMâL¼ Ë œuÐ Ábý«¹Mp «˛œ¼UÈ ¼HX Ýd Ë œÁ ýUŒ¨ /U¹U½~d ¼?²v b—9Mb šu¹g «ÝXÆ /Uœb—żUzv «ÝX t «“ šb« ¹U²t¨ ¼LUÊ b— DKItÅ«È t ýODUÊ ¬—“ËÈ ¬Ê —« œ—šuœ vÅÄdË—«½bÆ Ë łU½u—«Ê ²U» œ«½OU‰ ÐU» ∑¨ ŽLöÎ ½AU½tÏ ÇNU— ÄUœýUÁ Ðe—¯ ¹U«ád«ðu—È Ðe—¯ Ë ½Oe /Uœ b— “½bÖv ¼²MbÆ œ— ŠIOIX òb—żUÈ Ðe—¯åÐN²d¹s Ž³U—ðv «ÝX t vÅðu«½Or œ— u—œ ¬½NU ÐJU— гd¹rÆ ÐMUÐd«¹s Ë²v łU½u—È —«Ðt U ½A?UÊ vÅœ¼Mb t? b— ¬Ê ½Uýv «“ ðu«½Uzv? Ë ½Hu– «Ë ½OX?¨ ÐKJt Ðt šU?ÞdŠJLd«½v «ËÝX ®¹FMv ðUÃ Ë ½Or ðUłg© Ë œ«—«È 9U b—żUÈ Mb—à œ— ÐU» ∑œ«½OU‰ Ë «²b«— «Ë łNUÊ ýLu‰ «ÝX ®¬¹t ∑©¨ «Ë —« U½uÊ Ë b— ÝOUÝv vÅÐOMOr¨Çt œ— ÝD` łNU½v Ë Çt œ— ÝD` Au—Ȩ “¹d« œ— ½NU¹X MEu— ¹uŠMU «ád«ðu—È —ËÂÐuœÁ¨ Ëv 9U? ½KNUÈ ?O×v ÐU u?«—œ AUÐt ¬Ê ¬ýMU? ¼²MbÆ Ž³?U— òËŠAv «“œ—¹Uå¨ ÐN²d¹s ðFd¹n òb—żUzv t ¼Xå œ— —ËOUÊ ≥±∫± vÅÐUýbÆøb?½«ÅÁb?ý Áœ«œ VOðdð b½Ë«bš jÝuð U¼ÅXËœ t t²H~½ U tÐ fuÄ d~ vËvML¹d¼« ÊUMÇÅʬ Ë ¨býUÐ ÊUDOý “« výU½ XËœ ʬ —b XÝ« sJ2 t½u~Ç fÄø©≥∫±≤ ª≤\± U¹¬® býUÐ Ábý n¹dFð sOMÇ Ê¬ “Už¬ t býUÐåX??O?½ «b?š “« e?ł v?ð—b? t? «d?¹“ò ∫b¹uÖÅv XÝ—œ eO½ fuÄ XIOIŠ —œÊUDOý ÆXÝ« Áb¹d¬ «— UN½U½« v²uJŠ ÊU“UÝ t XÝ« «bš ∫©±∫±≥ ÊUOË—®È«dÐ «bš t⽬ “« UO½œ ÁUýœUÄ ¨XÝ« Áb½—«œ “UÐ jI ÊUDOý ¨Áb¹dUO½ «— eOÇ êO¼ÁœU?H?²?Ý« Ë« t?Ð r?²?Ý Êœ—ˬ œ—«Ë È«d?Ð È—«e?Ы Ê«u?M?Ž t?Ð ¨Áb?¹d?¬ ÊU?½« È—ËÅÁdNÐÂeK² ÊUDOý vdð ÆbýUÐ —«ddÐ Êu½U Ë rE½ t XÝ« s¹« b½Ë«bš Áœ«—« ÆbMÅvX?u?J?Š ÊU?Г —œ «— d?H? Ë« ÆX?Ý« t?½«—U?J?L?²Ý ÈU¼ÅÂUE½ Ë »d sO½«u œułËÊËbÐ XOFÐUð ÈU{UIð UÐ Ë å°r²¼ «bš sò ∫œuý vŽb t vzUł U𠨜—«cÖÅvÁdÐ »U² —œ ÊUAU½ t v½U dOE½ Èœ«d« “« ◊dý Ë bOÏt XÝ« »u²J vÖb½“ d?¼ t?Ð œ«d?« s?¹« Æb?M?Åv? —b? ‰U?L?Ž« ¨b?½—«b?½ o?KFð fJâO¼ tÐ `O tÐ eła¹—Uð g¹U/ ∫—UNÇ Áœdı≥∂±≥∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 70

ÂUłd d¼ qÐUI —œ Ë bM²¼ «bš Êu½U Ë rE½ ÁbMM bOzQð Ë vUŠ býUÐ t v²LOåƜ˗ Èd?O?Ý« t?Ð ¨b?¹U?/ d?O?Ý« v dÖ«ò ∫b½uýÅv XEU× È«Åt½«dÖÅ»udÝv?M?F?¹ s?¹« ¨X?d?Ö b?M¼«u½ XÝœ tÐ dOALý ÊUDOý XOLUŠ ÷«dI½« È«dÐ UN½¬œd bM¼«uš œU³Ž ÊULUŠ bÐUF —œ t½ UN½¬ Æ©±∞ t¹¬® åsOÝbI ÊUL¹« Ë d³òË ½t œ— u—œ ËÞsÅÄdݲv œ«œ Ýs šu«¼Mb œ«œ Ë ½t òÐdX NU½²v —« Ðd«È ŠULOXżUšu«¼Mb ÞK³Ob t DUÐo OKAUÊ ýu½bÆå ¬½NU Šo «½²IUœ —« Ðd«È šuœ ŠHk vÅœ«—½bË ¼Lâ?MO?s Šo? ðA?Oh Ë ðF?OO?s d?“ ÐOs? «ŽLU?v t Ðt? Šo Ë %X? ½Ed? šb«Ë½b?vÅÐUýMb Ë «ŽLU‰ ½UAdËŽv t Ðt ½UŠo Ë Ðt ½U šb« «$U œ«œÁ vÅýu½bÆÈU¼dH ø©≥ t¹¬® rOzu~Ð tÇ bÐU¹Åv UHý t È«ÅÁbMA rš“ ʬ UÐ tDЫ— —œ U«býUÐÅv ÊU¼UýœUÄ vz«bš ÈUŽœ« ÂuNH tÐ —UBŽ« ÂU9 —œ eO½ Ë ÊU“ ʬ —œ ågŠËòÊbý Áb½“ Ë Êœdò vMF¹ s¹« ËtÐ Á—Uý« XÝ« sJ2 tK¾ s¹« ÆU¼ÅXOLUŠ ʬ åœuýÅv Áb½“ ¯d “« bFÐ åÊËd½ò —uð«dá« t býUÐ ÊU“ ʬ —œ Áœd²Ö —ËUÐ s¹«q?zU?? s?¹« U?« Æ©g?½U?M?O?A?½U?ł “« v?J?¹ V?U? —œ tJKÐ ‘œuš X¾O¼ —œ t½ dÖ«®Áb?¼U?A? Èd?B?Ž d¼ —œ XÝUOÝ Á“uŠ —œ t U½U¹dł vCFÐ “« bM²¼ vzU¼Åt½u/—œ v?Ë ¨œ—u?šÅv? X??J?ý ÊU?N?ł ◊U?I?½ “« È«ÅÁ—U?Ä —œ v²O½uL Áb¹« Æb½uýÅvË v½«œËUł Ë« ÈU¼—ËUÐ t XÝ« s¾LD Ë bMÅv bMKÐ dÝ ÊUNł “« Èd~¹œ XLV?U? —œ Áb?¹« s?¹« v?ÝU?O?Ý V?O?— X?Ë ÊU?L?¼ —œ X?Ý—œ Ë X?Ý« i× XIOIŠÁb?A?½ Êu?~?½d?Ý v?Ë býUÐ Ábý @½dL Áb¹« s¹« b¹Uý ÆbMÅv bMKÐdÝ rOýUÊUL¹« U¼ÅpK d¹UÝ “« d²AOÐ b¹Uý t «duœ Ë ‰«d³O ÈU¼ÅpK v²Š ÆXÝ«vF«Ë Á«ušÅÈœ«“¬ d¼ °b½«ÅÁœUN½ ågŠËò dÐ œuš eOšU²Ý— “U−Ž« o¹dÞ “« «— ÊU½«Áb?O?Ýu?Ä d?³? —œ ©v?ýËdÅÁœdÐ XÝdÝ nU® åÊË«dÐ ÊUłò ÊbÐ t b½«œÅvœ—«b½ vÝdð pKN rš“ s¹« ÆXÝ« Èœ«“¬ ÂuNH Ê«d~½ ÊUMâL¼ Ë« ÕË— vË ÁbýVOðdð s¹bÐ Ë œuýÅv/ »uJM XO½U½« ÕË— Ë vÝ«duœ Ë vJO½ fŠ t ÊuÇv~½u~Ç b¼Uý f tL¼ Æ©≥ t¹¬® bMMÅv XOFÐUð «— gŠË dOŠ UÐ ÊUNł vU9ÊU?ýb?O« X¹UN½ —œ t v½U ÂU9 ÆXÝ« åXÐò s¹« ÈU¼dÝ Êbý Áb½“ Ë ÊœdtÇ Ë ÊUOÐ —œ tÇ ¨b½—«b½ v½U½« öOJAð È«ÅÁ—UÄ eł ÈbO« Ë XÝ« ÁdÐ Êuš eł¨»dž “Ëd« Áb½UÅvUÐ XO×O —œ v²Š °tKÐ ªb½«ÅÁœ«œ eO¬dH ÂU½ «bš tÐ UMF —œt? È«ÅÁb?M?M¹d¬ ¨œuýÅv UŽ«d Ë« ÁbMM¹d¬ “« d²AOÐ ÊU½« ÕË— vJO½ Ë ‘“—«ÆXÝ« g²ÝdÄ Ë ÊUL¹« ¨œU³Ž ÁbM³¹“—œ t È«ÅtFUł ÈUN¬ÅÁb¹« “« œUI²½« Ë œ—«u s¹« ÕdÞ UÐ XÝ« sJ2 r¼ UOKXÝ« œ«d oË dÐ eOÇ tL¼ bM²HÖ åqFÐò ÈUO³½« ÆbMO³Ð tb ¨bMÅv vÖb½“ ʬÁdHÝ dÝ dÐ ËÏU¼U³²ý« Ë U¼Åv½UUÐU½ tÐ XŠ«d UÐ ”UO« U« Æb½œ—uš ÂUý tJK V¼c p¹ ÁbM¹U/ t½ œuÐ ”UO« Ë« vË Æb½œd bOF³ð ÊUÐUOÐ tÐ «— Ë« Ë œd Á—Uý«Æœd È—«b¹UÄ vIOIŠ ÈUOK ÈUIÐ È«dÐ t vLÝ—b?ò sOÝbI UÐ t Ábý Áœ«œ Á“Uł« —u½Uł tÐ øœ—«œ t«œ« —bIÇ Á—Ëœ s¹« Ës× Ë «bš dNý ¨Ê¬ vÞ —œ t årO½ Ë ‰UÝ tÝò ÊUL¼ vMF¹ åbM @Mł ÁU ¥≤t?Ð t?K?L?Š r?žd?O?K?Ž U??O?K? t? vUŠ —œ ¨œuýÅv UN²« ÈUN¹UÄ ‰Ub~ b³F v½ËdOÐb¼œÅv t«œ« œuš tEŽu tÐ Ë b½UÅv Áb½“ ©∑ t¹¬® g¹UCŽ«∂a¹—Uð dÝ«dÝ —œ ÆÈU?¼ÅX?u?J?Š b?¼U?ý ÊU?O?×?O?? Ë ¨b?ý b?M?¼«u?š ‰U?F? v?zU?¹—œ «œu?łu ¨UOKÆœ«œ bM¼«uš qJý «— UN½¬ t½«“Ë— gJLA t œuÐ bM¼«uš È«Åt½uÖU¼œ˛«©±∑≠±±∫±≥® sO“ “« vAŠË ∫ÂËœ ÈU¹ƒ— ≠∂±±ﺮـﮕـﻳد ﺶﺣو مﺪﻳد ور ىز زا ﻪـﻛ اﻞـﺜـﻣ خﺎـﺷ ود و ﺪـﻳآﻰﻣ ﻻﺎﺑ ﻦﻴﻣﺮﺑ ىﺎﻬﺧﺎﺷژا ﺪﻨﻧﺎﻣ و ﺖﺷاد ه ؛دﻮﳕﻰﻣ ﻢﻠﻜﺗ ﺎﻫد±≤رﺪﻗ مﺎﲤ ﺎﺑ وﺶﺣو تtEŽu b¼Uý Ëœ Ë ©±¥\∂∫±≤® b½UÅv Áb½“ ÊUÐUOÐ —œ Ê“ ¨rO½ Ë ‰UÝ tÝ b tÐ ≠∂Æ©≥∫±±® bMMÅva¹—Uð g¹U/ ∫—UNÇ Áœdı≥∏±≥πtHýUJ ÂUOÄ

Page 71

ز و ﺪﻨﻛﻰﻣ ﻞﻤﻋ ىو رﻮﻀﺣ رد ،ﺖﺴﺨﻧﻪﻨﻜﺳ و ﻦﻴﻣر نآ رادﻰﻣاو ﻦﻳا ﺮﺑ ادر ﺖﺴﺨﻧ ﺶﺣو ﻪﻛز زا ﻪﻛ اﺮﭙﺑ ،ﺖﻓﺎﻳ ﺎﻔﺷ ﻚﻠﻬﻣ ﻢﺧ .ﺪﻨﺘﺳ±≥ﺰﺠﻌﻣ وتاروآﻰﻣ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ ﻪﻤﻴﻈﻋر ﺶﺗآ ﺎﺗ دﺮﻣ رﻮﻀﺣ رد نﺎﻤﺳآ زا ﺰﻴﻧ از ﻪﺑ مدﻦﻴﻣروآ دوﺮﻓ.د±¥ﺎﺳ وز نﺎﻨﻛر ﻦﻴﻣﺮﻤﮔ اﺰﺠﻌﻣ نآ ﻪﺑ ،ﺪﻨﻛﻰﻣ هاﺪﺷ هداد ىو ﻪﺑ ﻪﻛ ﻰﺗار ﺎﻬﻧآ ﻪﻛﺎﺳ ﻪﺑ و ﺪﻳﺎﻤﻨﺑ ﺶﺣو رﻮﻀﺣ رد از نﺎﻨﻛرﻮﺻ ﻪﻛ ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﻦﻴﻣﻰﺗررﻮﺧ زا ﺪﻌﺑ ﻪﻛ ﺶﺣو نآ زا از ندزﺎﺴﺑ ،دﻮﳕ ﺖﺴﻳز ﺮﻴﺸﻤﺷ ﻢﺧ .ﺪﻧ±µورﻮﺻ نآ ﻪﻛ ﺪﺷ هداد ىو ﻪﺑر ﺶﺣو ترﻮﺻ ﻪﻛ ﺎﺗ ﺪﺸﺨﺑ حور اﺶﺣو ترﻮـﺻ ﻪـﻛ ﺮـﻫ ﻪﻛ ﺪﻨﻛ نﺎﻨﭼ و ﺪﻳﻮﮔ ﻦﺨﺳر ﺶـﺣو تﺮﭘ ا،ﺪـﻨﻜﻧ ﺶﺘﺳﺮﮔ ﻪﺘﺸﻛ .دد±∂ر ﻪﻤﻫ وزآ و مﻼﻏ و ﺮﻴﻘﻓ و ﺪﻨﻤﺘﻟود و ﺮﻴﻐﺻ و ﺮﻴﺒﻛ زا ادارادﻰﻣاو ﻦﻳا ﺮﺑر ﺖﺳد ﺮﺑ ﻪﻛ دراﺬﮔ ﻰﻧﺎﺸﻧ دﻮﺧ ﻰﻧﺎﺸﻴﭘ ﺮﺑ ﺎﻳ ﺖﺳا .ﺪﻧ±∑وﺮـﻛ ﺪﻧاﻮﺘﻧ شوﺮﻓ و ﺪﻳﺮﺧ ﺲﻛ ﭻﻴﻫ ﻪﻜﻨﻳاﻰـﻨﻌﻳ نﺎﺸﻧ ﻪﻛ ﻰﺴﻛ ﺰﺟ ،در ﺶﺣو ﻢﺳا دﺪﻋ ﺎﻳ ﻢﺳا.ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ا¬¹U ±± «v? ≥±¨ A?BU? ËŠg “O?Mv? —« ÐOU?Ê vÅM?bÆ ýU?šNU?¹g ý³O?týUšNUÈ ÐdÁ «ÝX Ëv b«¹g ý³Ot «˛œ¼U Ë œ— ŠCu— ËŠg œ—¹Uzv «¹²UœÁ «ÝX¨½AU½t œ¹~dÈ «“ «OU” t œ— ŠCu— šb« «¹²UœÁ Ðuœ ®«Ë‰ ÄUœýU¼UÊ ∑±∫±© Ë M²Ed«Ë«d šb« Ðuœ ðU ¬Ê —« «ÞUŽX MbÆ «¹s? ułuœ¨ œ— —«ÐDt ÐU ÝOLUÈ c¼³v “½bÖv«½UÊ œ— U— «ÝX Ë F−e«ðv ½Oe «$U vÅœ¼b¨ ½EOd ¬Ë—œÊ ¬ðg «“ ¬ÝLUÊ ®−bœ«Î—łuŸ MOb Ðt ÐU» ∏± «Ë‰ ÄUœýU¼UÊ œ— u—œ «OU”©Æ ¼rŽu«zv þNu— O` Öu½t ËÄOU ýODU½vÅ«‘ Ë IU ÄOU³dÈÅ«‘ Ë ðuOtÅ«‘ Ðt Ädݲg ËŠg «Ë‰ Ë «$U «u—Ý×d¬Oe¨ —ËÈ ¼r —²t Ðt ðFd¹n òc¼V œ—ËžOså M−d vÅýu½bÆ —«ÐDt «½UÊ ÐU«½?UÊ Ë «½?U?Ê ÐU šb?« œ— ½I?At? «“v? šb«Ë½b?¨ ðb?˹s? ýbÁ «ÝX?Æ u?łuœ œ—¹U?zv?«½×d«· ýODU½v łUFt «ÝX Ë ułuœ “OMv «½×d«· ýODU½v KOUÆXÝ« s¹« ¨tKÐò∫ XÝ« t²HÖ Ë Áœd Á—Uý« Èœ—u sOMÇ tÐ UMŠu¹ ¨bFÐ UN½d «dÇÈU?¼—U? ‰U?L?Ž« U?Ð Ë v?I?¹d?Þ t?Ð t? b?ýU?Ð v?³¼c Ë« —uEM b¹Uý å°vMO“ gŠËË g?²?Ýd?Ä ÈU?ł t?Ð t? b?M?Åv? o?¹u?Að «— Âœd ¨©±¥≠±≤ U¹¬® tFO³D«Å‚uUd?E?½ t?Ð p?M?¹« Ë Æb?½—«c?~?Ð v?½U??½« X?O?L?UŠ —UO²š« —œ «— œuš ¨«bš “« XŽUÞ«œU?C?²? X?I?O?I?Š —œ Ë n?K?² V¼c Ëœ vð«– t½UA½ sOË« œ—«u s¹« t bÝ—Åv‚u?A? Ë b?½—«œ tÝU p¹ —œ XÝœ XOLUŠ UÐ t vzU¼UOK uÝ p¹ “« ÆbMýUÐÈu?Ý “« Ë b?M?ýU?ÐÅv? v?³?O?K? ÈU?¼Å@Mł p³Ý tÐ v²ÝdÄ sNO dÐ vM²³ v²ÝUOÝU?¹ U?O?ö?š« tÐ È«ÅÁbMMÅÁ«dLÖ ÈbMÐÅÈUÄ t åUN½u—uò bM½U vzU¼Åtd d~¹œœU−¹« UÐ «— bNF²dOž œ«d« t b½—«œ ÈeO~½«Å»U−Ž« —UJ²AÄ åÁuN¹ Ê«b¼Uýò q¦VKł œuš tÐ ¨býU³½ ÈeOÇ êO¼ ÁbM¹¬ —œ ¨XÝ« sJ2 tJM¹« œ—u —œ dOŠ Ë pýÆbMMÅv«d?Ç øœuýÅv XU¹ U− ¨býUÐ U¼ÅÁb¹bÄ s¹« “« v³Odð t vMO“ vAŠË vËv³¼c ÈU¼Å@¼ËdÖ Ë bM¼œÅv/ ÂU$« Áe−F vF«Ë Ë t²U¹ —«dI²Ý« ÈU¼UOK tÈ«ÅÁ—UÄ Ë bM²O½ qzU XOLUŠ È«dÐ v²OL¼« s¹d²JÇu eO½ È«ÅtOýUŠ ÈU¼Åtd ËÊ«uðÅv ÊU¹dł s¹« »Uð“UÐ —œ ‰UŠ Ë ÆbMMÅv vH½ «— XOLUŠ —b v²Š UN½¬ “«‚u? t?³?M?ł Ëœ d?¼ —«œu?/ b?ýU?³?½ v?I?OIŠ ÈUOK t vzUOK d¼ t œu/ Áb¼UAÁbOIŽ Z¹Ëdð s¹« Ë ¨bMÅv Z¹Ëdð «— vzU¹—œ gŠË g²ÝdÄ ¨UOK Ÿu½ s¹« ÆXÝ«U«e«ÎtÐ «— U$ t XÝ« ÊU½« Êœu/ o¹uAð tJKÐ ¨XO½ v²ÝdÄÅsNO o¹dÞ “« “« «bł åÁuN¹ Ê«b¼Uýò Æb¹u−Ð v½U½« ÈU¼År²OÝ —œ ¨`O —œ «bš iO ÈUłÁbMM Z¹Ëdð ¨Ábý t²šUMý v²uJŠ r²OÝ Ÿu½ d¼ tÐ œuš v~²Ð«Ë ÂbŽ t½uÖ d¼Æœ«œÅv ÂU$« sO²½U²M ÈUOK t⽬ bM½U XÝ—œ ¨bMýUÐÅv sOžË—œ XOFÐUð s¹«U???O??K??L??Ž ÊU??L??¼ “« X??Ý« —U??³??Ž v??M??¹œ Áb??O??I??Ž “« U??N??½¬ „—œ d??~??¹œ Èu??Ý “«vzU$¬ ¨XÝ« Ábý —UJý¬ t½U~OÐ ÈU¼Åtd VU —œ Ë UOK —œ t È«ÅtFO³D«Å‚uUa¹—Uð g¹U/ ∫—UNÇ Áœdı¥∞±¥±tHýUJ ÂUOÄ

Page 72

«b?F?Ð t?ÎË —u?ý Ë U?H?¹d?A?ð V?U? —œ U?ݬÅÁe?−?F? v?d?~?œ U?¹ U?H?ý X?Ý« s?J2 v?Ð b?¹u?ÖÅv? s??Ý g?ŠË v?²?Ë d?~?¹œ v?ö tÐ ÆbM —uNþ v³¼c ÈU¼ÅÊU−O¼XÝ« eO~½«ÅÊU−O¼ —UOÐ V¼c s¹«ò t œ—«œÅv«Ë tA¹b½« s¹« tÐ «— ÊU½« —UO²š«Áœd? v?d?F? s? t?Ð t? r?M? v?L?²??O?Ý t?Ð b?N?F² b¹UÐ «— œuš ¨U$ È«dÐ s ËåÆXÝ«È˛uuzb¹« t s¹u½ ÁUÖb¹œ “« Ë XÝ« œËb× —UOÐ ÂËœ gŠË n¹dFð —œ V¼c¨v³¼c “« rŽ« vŽUL²ł« —U²šUÝ Ÿu½ d¼ qOJAð XNł «— “ô ÈUC œuýÅv ÁbOU½t vzUł —œ ÆXÝ« åÂUOÄò ÂËœ gŠË Æœ—ˬÅv r¼«d «bš “« «bł vHK Ë vÝUOÝtÐ Ë t²ýcÖ tÐ «— U tłuð ÊUÝÅs¹bÐ Ë b½«ušÅv tÐc d³UOÄ «— Ë« ≤∞∫±π tHýUJr?¹d?O?ÖÅv? t? vUOÄ ¨b¼œÅv ŸUł—« tOM¦ð dHÝ —œ sOžË—œ u³½ tÐ ◊uÐd XLÈ˛u?u?zb?¹« Ÿu?½ d?¼ t?Ð «— œu?š b?½«u?ðÅv? ‘«Åv?³?¼c? ÊUГ pL tÐ t XÝ« s¹«X¹¬ Ë œeOšdÐ ULý ÊUO “« »«uš ÁbMMOÐ U¹ È«Åv³½ uð ÊUO —œ dÖ«ò ∫b¹U/ qOL%d³š «— uð ʬ “« t œuý l«Ë Áe−F U¹ X¹¬ ʬ Ë œ“UÝ d¼Uþ ULý È«dÐ È«ÅÁe−F U¹¨r?O?M? œU?³?Ž «— U?N?½¬ Ë r?O?zU?/ ÈËdOÄ vÝUMýÅv/ t «— dOž ÊU¹«bš XHÖ ¨Áœ«œÊUײ« «— ULý ¨ULý È«bš ÁuN¹ t «d¹“ ¨uMA «— »«uš ÁbMMOÐ U¹ v³½ ʬ ÊUMÝX?³× œuš ÊUł vU9 Ë ‰œ vU9 tÐ «— œuš È«bš ÁuN¹ U¹¬ t b½«bÐ Uð bMÅvÆ©≥≠±∫±≥ tOM¦ð® åøbOzU/ÅvÈU?¼ÅÂU?O?Ä U?Ð ©X?Ý« år?²??OÝò ÊUL¼ t ‰Ë« gŠË “«® ågŠË d¹uBðò vË«d¼Uþ t bMÅv UI« sOMÇ ¨‘«ÅÁbMM «už«ÎœuýÅv œuÐU½ ʬ tÐ UJð« ÊËbÐ ÊU½« t½UA½ ”bI«ÅÕË— È«bOÄU½ dN t ÊUMÇ Ê¬ Ë ¨©±µ t¹¬®ÏÊUœUš dÐ vz«bš XOJU t XÝ« v½U ÁbMM bOzQð ¨gŠË “ud XöŽ s¹«dÐUMÐ ¨©≥∫∑® XÝ« g¹ušÁdÐ v½UDOý ÈU¼ÅÂUOÄ t XÝ« s¹« Æb½«Åt²šËd åXOLUŠò tÐ «— œušÏsOMÇ »–U ÆXÝ« t½«dÖ«už«vÖb½“ ¨Ë« vF«ËÅt½UA½ Æœ—«œ UN½U½« U$ È«dÐ vzU¼Åt½UA½ r¼ vF«Ë ÁdÐ vËbMÅv Á—Uý« ʬ tÐ t vF«Ë U$ Ë XÝ« g¹uš ÈUOK —œ `O ÈUݬÅÁe−Fv?M?O?“ g?ŠË ÊU?L?¼ È«b? d?~?¹œ ÈU?¼År?²OÝ Ë U¼Åt½UA½ ÂU9 ÆXÝ« Áb½“ `OÆbM²¼±∏∫±≥ gŠË œbŽ ≠∑±∏راد ﻢـﻬﻓ ﻪﻛ ﺮﻫ ﺲﭘ .ﺖﺳا ﺖﻤﻜﺣ ﺎﺠﻨﻳا ردر ﺶﺣو دﺪﻋ درﺎﻤﺸﺑ ا،دﺮﻳز.ﺖﺳا ﺶﺷ و ﺖﺼﺷ و ﺪﺼﺸﺷ شدﺪﻋ و ﺖﺳا نﺎﺴﻧا دﺪﻋ ﻪﻛ ا¨ÁbMM Á«dLÖ Ë tЖUłÅdÄ tK¾ s¹« tÐ 7š«œdÄ øXOÇ ågŠË œbŽò “« —uEM—uð«dá« åÊËd½ò tÐ ◊uÐd b½«Åt²HÖ È«ÅÁbŽ ÆXÝ« Áœd ÁUOÝ «— È—ULAOÐ U×HÂË— dBO tÐ vK —uDÐ U¹ 7Ýuœ U¹ ôu~OU tÐ ◊uÐd b½bI²F všdÐ Ë XÝ« ÂË—ÈU¼ÅXOF«Ë ”UÝ« dÐ d²AOÐ t d~¹œ œbF² ÈU¼ÅqŠ Á«— U¹ ¨XÝ« ÂË— È—uð«dá« U¹”U?Ý« d?Ð b?−?Ы ‘—U?L?ý r?²??O?Ý Æb?½uýÅv ÊUOÐ sOðô sOMâL¼ Ë Èd³Ž Ë vË—v?ý“—« È«—«œ n?K?²? ÈU¼ÅÂU½ ·ËdŠ s¹«dÐUMÐ Ë XÝ« U³H« ·ËdŠ ÈœbŽ ‘“—«ö?¦? U?ð œd lLł r¼ UÐ «— UN½¬ Ê«uðÅv t XÝ« ÈœbŽÎÈ«d?Ð ∫b?OÝ— ∂∂∂ œbŽ tÐ Èœb?Ž ‘“—« ‰U?¦QSRNRN·Ëd?Š t?Ð ©Èd?³?Ž ÊU?Г t?Ð åÊËd?½ d?B?O?ò k?HKð® ÆœuýÅv ∂∂∂Ω±∞∞´∂∞´≤∞∞ Ë µ∞´≤∞∞´∂´µ∞ b−ЫUÝUÝ« «d¹“ ¨XÝ« ÁU³²ý« U¼ÅaÝUÄ s¹« ÂU9 t XÝ« s¹« U Y×ÐÎœuš jKž ‰«RÝ åg?ŠËò È«d?Ð t?J?K?Ð v?u?B??Ð ÊU“UÝ Ë hý ÊUOÐ È«dÐ t½ œbŽ s¹« ÆXÝ«ÆXÝ« t²— —UJÐÊU?L?¼ “« v?U?Š ¨œ«b?Ž« v?MF vÝ—dÐ tРʬ ’UB²š« Ë dOHð Êœu/ —uB×t?×?¹«— U? t? X?Ý« ⁄«d?Ç s?žË— d?c?«Å‚u ÈuÐÏ«d?O?š« «— ʬ Î≤\±∫∏ t?H?ýU?J “« VOdð r¼ UÐ tKLł p¹ —œ UNMð È«ÅÁbMM Á«dLÖ —uDÐ U¼ÅtLłdð vCFÐ —œ t r¹bOzuÐa¹—Uð g¹U/ ∫—UNÇ Áœdı¥≤±¥≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 73

ÂeOðuMáO¼ v½ULAÇ UÐ Ë t²A½ eO XAÄ —œ v²H½ ⁄«dÇ ÈU¬ U vL¹b oO— Æb½«ÅÁbý›ÁdФ t v²Ëò ∫b½«ušÅv sOMÇ Ë XÝ« t²šËœ rAÇ vÄUÇ U×H s¹« tÐ ÁbýXH¼ Âb¹œ Ë bý l«Ë ÊULݬ —œ XŽUÝ rO½ tÐ V¹d výuUš ¨œuAÖ «— r²H¼ dNŸËdý Ë« åÆbý Áœ«œ U½d XH¼ ÊUA¹« tÐ t b½«ÅÁœU²¹« «bš —uCŠ —œ t «— t²ýdU?¹ b?M?Åv r²H¼ dN Êbý t²Jý “« bFÐ U¼U½d l¹dÝ Êb¬ v~½u~Ç ‘—«eÖ tÐʬ ¨v?ýu?U?š X?ŽU?Ý r?O?½ b? —œ b?¹U?ý t?J?M?¹« Ë Ê¬ —œ Êœu?Ð q?Uý v²Š tJM¹«UMŠu¹ «— t⽬ œuÐ ÁbOýu Ë« dÖ« ÆÊUMÇ Ë sOMÇ Ë b½«ÅÁbý lLł “«u½ÅU½d ÊU~²ýdÊU?O×O t ÊUMÇ Ê¬ «— Ÿu{u U¹ bMO³Ð ¨b¹œt?−O²½ ¨œuMAÐ b½bOMý UOK XH¼ sOL²H¼ UÐ fáÝ ËÅb½bý ÁœuAÖ dN XH¼ ÆœuÐÅv ËUH² ‰UŠ d¼ tÐ Áb¬ XÝbÐUM¾LD UMŠu¹ ¨ÁUðu b s¹« —œ ¨bý “Už¬ výuUš XŽUÝ rO½ ¨dNÎt⽬ œ—u —œ ôUL²Š« ÆXÝ« ÁœdÅv dJ ¨ÁbOMý Ë Áb¹œÎUÐ Ë« tU½ t vU~M¼ —œ È—u« sOMÇ tKł —œ bMKÐ È«bÏÁbM½«uš t v½U“ Ë Ábý l«Ë ¨býÅv ¨Áb½«uš UOݬ ÈU¼UOK “« výU½ uJÝ U¹ výuUš ¨XÝ« Áb½«ušÅv «— r²H¼ dN Êbý ÁœuAÖ tF«Ë ¨tU½t?Ð q× ʬ —œ r²H¼ »UÐ ÁuJý —œ ÊU½¬ Êbý ‚dž Ë UOK —œ d{UŠ lLł uJÝb?½Ë«b?š d?~?¹œ “Ë— p?¹ t?Ð «— U?¼U?½d? Ÿu?{u? X?Ý« d?²NÐ fÄ ÆbýUÐ Áb¬ œułËqÐU dOž g¹«dÐ tLłdð Ë dOHð tJM¹« ÷d tЮ v²H½ ⁄«dÇ ÈU¬ vË ÆrOM ‰uuË uJÝ XŽUÝ rO½ t XÝU−M¹« —œ Ë ¨bMÅv X¹«Ë— qFł tÐ ŸËdý ©býUÐ rNXOL¼« ezUŠ ‘dOHð ÊUÖbM½«uš Ë Ë« È«dÐ ¨≤\±∫∏ U¹¬ qU bŠ —œ ÊbOA¹b½«ÆœuýÅv v½«Ë«d±∏∫±≥ tHýUJ tÐ vL¹b oO— s¹« p³Ý tÐ rO¼«ušÅv eO½ U È«ÅtE( È«dÐåX??Ý« ÊU????½« œb??Ž t?? «d??¹“ò —U?³?Ž t?Ð È—U? s?O?M?Ç ÂU?$« “« q?³? Ær?¹“«œd?á?ÐvKOK% Ë t¹e& —œ Ë v½UŠË— o¹UIŠ “« vCFÐ `¹dAð ÂU~M¼ —œ fuÄ Ær¹“«œdÄÅvÁœd? ÁœU?H?²?Ý« —U?³?Ž s?¹« “« —U?Ð s?¹b?M?Ç ¨X?Ý« v½U½« ÈU¼ÅtÐd& “« Áb¬dÐ tXÝ«∑«dOš« Ë ÆÎt?Ð 7?š«œd?Ä ÂU~M¼ —œ «— È—U sOMÇ eO½ UMŠu¹ t r¹œd Áb¼UA “« v?OŽ ÆXÝ« UOK ÈUIÐ œ—«u ʬ “« vJ¹ ÆXÝ« Áœ«œ ÂU$« U¼ÅÁ—ULý Ë UN½U“t? X?Ý« v?Žu{u ¨ÈË Êb¬ sOËœ Ë sOË« sOÐ v½U“ tKU t œuÐ t²HÖ gOÄŸö?Þ« f?J?â?O¼ XŽUÝ Ë “Ë— ʬ “« U« Ëò ∫b½«œÅv/ «— ʬ «bš “« dOž fJâO¼“« ∫XHÖ ÊUA¹bÐò Æ©≥∂∫≤¥ v²® åfÐ Ë s —bÄ eł ÊULݬ tJzö v²Š œ—«b½åbO½«bÐ XÝ« t²ý«œ ÁU~½ œuš —b —œ —bÄ t «— vðUË« Ë UN½U“ t XO½ ULýt?D?O?Š —œ Ë X?Ý« v?N?« —«d?Ý« Ëe?ł U?NUÝ s¹« vF«Ë œ«bFð Æ©∑∫± ‰ULŽ«®Ïg½«œ e— vŽu½ ‚u œbŽ ¨tHýUJ ÊUÖbM½«uš È«dÐ œułË s¹« UÐ ÆœdOÖÅv/ —«d ÊU½«s?J?2 s?OMÇ r¼ ÆUOK dLŽ ‰uÞ Ω “Ë—±≤∂∞ Ω ÁU ¥≤ Ω rO½ Ë ‰UÝ tÝ ∫XÝ«dÖ« ÆXÝ« `O XUÝ— Ê«—Ëœ tÐUA t «dÇ ¨býUÐ t²¹Uý ÊU½« tÐ Á—Uý« XÝ«t?K?U? —œ v?M?F¹ ¨ÁœU²« ‚UHð« rO½ Ë ‰UÝ tÝ s¹« vÞ —œ t XÝ« Èœ—u tÐ Á—Uý«v?U?Ž È«Åt?½u?/ ¨r?O?½ Ë ‰UÝ tÝ U¹ åÈb½« Ë ‰UÝ tÝò fÄ ¨œuF Ë bOLFð v½U“X?F?ł— ÊU?“ —œ U??O?K? œuF Ë XÝUJODMÄ —œ UOK bOLFð sOÐ ÊU“ ÊUOÐ È«dÐbýUÐÅv `O∏Æ∫X?Ý« v?z«b?š Èe?— ÊU?½¬ v?F?«Ë œ«b?F?ð ¨X?Ý« «b?š Âu? œ«b?F?ð ¨d?~?¹œ ‰U?¦U¼UOK ÂU9 v²Ë Ë ¨©±π∫≤ ”ËUðuLOð ÂËœ® åbÝUMýÅv «— œuš ÊU b½Ë«bšòXuNÝ È«dÐ vË ¨©π∫∑® b½œuÐ È—ULAOÐ XOFLł l«Ë —œ ¨bý Áœ«œ ÊUA½ UMŠu¹ tÐÆ©¥∫∑® XÝ« Ábý ‚öÞ« ÁbŽ ʬ tÐ ±¥¥[∞∞∞ Èe— œbŽ ¨tHýUJ tFUD Ë —UƱµ∫≥ ÊU?O?Þöž ª≥≤∫±µ ª∏∫π ÊUO²½d ‰Ë« ª±π∫∂ ªµ∫≥ ÊUOË— ≠∑X?Ý« vUJAš È«dÐ b¹bł bNŽ —œ —uc ÊU“ ‰uÞ sOMâL¼ rO½ Ë ‰UÝ tÝ b ≠∏©ÁU ¥≤® Á—Ëœ s¹« Ë ©±∑∫µ »uIF¹ ª≤µ∫¥ Uu® œuÐ v³½ ”UO« u³½ Ë UŽœ t−O²½ tv?Ýu? Èd?³¼— X% qOz«dÝ« vÖ—«Ë¬ ‰UÝ ¥≤ tÐ Á—Uý« b¹Uý r¹œd Á—Uý« t —uÞ ÊUL¼Æ©≥≥ »UÐ œ«bŽ«® býUÐa¹—Uð g¹U/ ∫—UNÇ Áœdı¥¥±¥µtHýUJ ÂUOÄ

Page 74

v?½U?L?ݬ d?N?ý —«u?¹œ t? v?²?Ë ¨œu?ýÅv? X?U?¹ ±∑∫≤± tHýUJ —œ ÂuÝ ‰U¦ôU?L?²?Š«® œuÐ Ÿ«—– ±¥¥ ʬ —«bI Ë bý ÈdOÖÅÁ“«b½«Ît?½ X?Ý« XU{ tÐ Á—Uý« d?Ð «d?¹“ œu?/ ÊU?O?Ð åÊU??½« Ÿ«—–ò —U?³?Ž —œ Ê«u?ðÅv? UNMð «— œ—u s¹« Æ©ÈbMKÐÈœU?F?Ы È«—«œ v?½U?L?ݬ r?O?K?ý—Ë« Ë U?OK ÈUCŽ« q œ«bFð Ë sO“ ÈUIÐ ¨fJŽÈd?O?Ö Á“«b?½« v?Žu?½ s?¹«d?ÐU?M?Ð Æb?M?ýU?Ð sOLð qÐU v½U½« —U³Ž —œ t bM²O½U?I?O?œ t? r?O?A?JÐ d¹uBð tÐ «— È—u« ¨Ê¬ pL tÐ Uð Ábý Áœ«œ U tÐ vMO“ÎqÐU ÆbM²O½ sOLðÊU??½« d?J? ·«d?×?½« V?łu d~¹œ vI¹dÞ d¼ tÐ ¨Ë« œbŽ Ë gŠË tÐ 7š«œdÄtEŽu ¨Ê“ XþUHŠ® Ábý Áœ«œ d¹ËUBð UÐ UOK ÆœuýÅvÏrOKý—Ë« dOð ¨Ê«b¼Uý V¼c‡ ÆXÝ« Ábý È“«œdÄÅœU/ ©rO½ Ë ‰UÝ tÝ® ’uB œbŽ p¹ Ë ©UN²« jÝuðÁbý È“«œdÄœU/ ©∂∂∂® œbŽ p¹ Ë ©vzU‡¹—œ gŠË® d¹uBð p¹ U‡Ð eO½ sOžË—œt½UA½ UNMð tJKÐ XO½ ÂË— Ë ôu~OU Ë ÊËd½ vMF tÐ ∂∂∂ œbŽ ÆXÝ«ÏgŠË ʬ ÆXÝ« sOžË—œ V¼c vMF¹UIOœ s¹« ËÎtHýUJ ¨v²H½ ⁄«dÇ ÈU¬ v²Ë vË Æb¹uÖÅv UMŠu¹ t XÝ« ÊUL¼ Ë øXÝ« t¹¬ p¹ jI s¹« U¹¬ ∫b¹uÖÅv œuš tÐ ¨b½«ušÅv ÁU~½ p¹ —œ «— ±∏∫±≥XLJŠ U−M¹« —œò ∫bMÅv œU−¹« Èd~¹œ qJA Ë b¹U/Åv t¹¬ q dOHð tÐ ŸËdý¨X?Ý« ÊU??½« œb?Ž t? «d?¹“ œ—U?L?A?Ð «— g?ŠË œb?Ž ¨œ—«œ r?N? t? d?¼ f?Ä ÆXÝ«7 —œ tKLł s¹dš¬ “« q³ ÈUU v²Š® åÆXÝ« gý Ë XBý Ë bBAý ‘œbŽ«— t¹¬ tL¼ Ë« Æ©XÝ« tKLł Ëœ qUý t¹¬ t b¼œÅv ÊUA½ s¹« Ë XÝ« tDI½ v½U½u¹Á—U?ý« t?Ð tłuð UÐÏb?½«œÅv? “ô f?Ä ªœ—«b?M?ÄÅv? U?L?F p¹ ¨∂∂∂ œbŽ tÐ rOI² ÆœuýÅv «dłU tOIÐ Ë ÊËd½ Y×Ð œ—«Ë t½«du s¹«dÐUMÐ ¨œ—ˬ —œ —U “« «— ʬ È—uÞX?Ý« t?²?HÖ tJKÐ åb¹u~Ð «— gŠË œbŽ vMF ¨œ—«œ rN t d¼ò t²H~½ UMŠu¹ vËUÐ «— tKLł ‰Ë« XL ‰«uÝ aÝUÄ Ë« åÆbM qŠ «— gŠË œbŽ ¨œ—«œ rN t d¼ò—œ «— ULF s¹« Ë œ—«bMÄÅv tKLł ÂËœ XL ¨©v½U½u¹ —œ® ʬ “« bFÐ tDI½ tÐ tłuðs?¹« a?ÝU?Ä Ë øœ«œ ÊU?A?½ «— s?OžË—œ V¼c Ê«uðÅv ÈœbŽ tÇ UÐ ∫œ—«œ ÈË— gOÄÆ∂∂∂ œbŽ UÐ ∫XÝ«ôU?L?²?Š« t?â?½¬ ”U?Ý« dÐ t¹¬ “« ÈdOHð r¼ U bO¼œ Á“Uł«ÎÊU?Öb?½uMý ‘uÖ tÐ åÆb?M? qŠ «— gŠË œbŽ ¨œ—«œ rN t d¼ fÄò ∫rOýUÐ t²ý«œ Ábý Áb½«uš tOË«n?¹d?F?ð U??O?K? dLŽ Ë UOK œU/ «— ʬ gOÄ —œ t⽬ dOE½ Èe— ¨åÊU½«ò œbŽb?M?¼«u?šÅv? v?Ë b?M?²??O?½ vF«Ë t È—u«ò ©±® ørO½eÐ b¹UÐ vÝbŠ tÇ Ær¹œdÂuNH U¹¬ ¨býUÐ ‰UL tÐ Á—Uý« b¹Uý s¹« dOE½ ÈœbŽå ©≤® åøbMM ÁuKł vF«Ë¨œuýÅv Áœ«œ ÊUA½ ∑ œbŽ UÐ XIOIŠ œUOMÐ dÖ«ò ©≥® åøXÝ« Áb½UÝ— «— —uEM ¨t¹¬s¹« b¹Uýò ©¥® åøXHÖ b¹UÐ tÇ sOžË—œ V¼c Êœ«œ ÊUA½ È«dÐ ∂ œbŽ œ—u —œöLŽ gŠË t «d¹“ ¨býUÐ dðÅt²¹UýΨb¼œÅv XÝœ “« «— œuš t½UA½ gULŽ« tOK —œ UIOœ b¹Uý åÆXÝ« ∂∂∂ tJKÐ XO½ ∂ Áœd Á—Uý« UMŠu¹ t ÈœbŽÎvðUOÝbŠ sOMÇ tHýUJ —œ s¹œU/ œdЗU tÐ tłuð UÐ t¹¬ s¹« UÐ Èœ—ušdÐ sOMÇ vË Æb½uA½ ÕdDÆb¼œÅv “«ËdÄ U¹ƒ— rUŽ tÐ «— åv²H½ ⁄«dÇò ÈU¬ t U$¬ U𠨜—«œ t«œ«©µ≠±∫±¥® g½«ËdOÄ Ë ÁdÐ ∫ÂuÝ ÈU¹ƒ— ≠∏±ﺮﺑ ﻚﻨﻳا ﻪﻛ مﺪﻳد وّﻞﻬﭼ و ﺪﺻ ىو ﺎﺑ و ﺖﺳا هدﺎﺘﺴﻳا نﻮﻴﻬﺻ هﻮﻛ ﺮﺑ ،هﺰـﻫ رﺎﻬﭼ ور وا رﺪـﭘ ﻢـﺳا و وا ﻢـﺳا ﻪﻛ ﺮﻔﻧ راﺮـﻣ دﻮـﺧ ﻰـﻧﺎﺸﻴﭘ ﺮﺑ امﻮﻗرادﻰﻣ.ﺪﻧ≤زاوآ ور زاوآ ﺪﻨﻧﺎﻣ و رﺎﻴﺴﺑ ىﺎﻬﺑآ زاوآ ﻞﺜﻣ ،مﺪﻴﻨﺷ نﺎﻤﺳآ زا ى؛ﻢﻴﻈﻋ ﺪﻋزاوآ نآ وزاﻮـﻧﻂـﺑﺮﺑ زاوآ ﺪﻨﻧﺎﻣ ،مﺪﻴﻨﺷ ﻪﻛ ىر دﻮـﺧ ىﺎﻬﻄﺑﺮﺑ ﻪﻛ دﻮﺑ ناازاﻮـﻨﺑ .ﺪـﻧ≥ﺮـﻴـﭘ و ناﻮـﻴـﺣ رﺎـﻬـﭼ و ﺖﺨﺗ رﻮﻀﺣ رد وﺪـﻳﺪﺟ ىدوﺮﺳ ،ناﺮﺳﻰﻣر دوﺮﺳ نآ ﺖﺴﻧاﻮﺘﻧ ﺲﻛ ﭻﻴﻫ و ﺪﻨﻳازﻮﻣﺎﻴﺑ اﻞﻬﭼ و ﺪﺻ نآ ﺰﺟ ،دa¹—Uð g¹U/ ∫—UNÇ Áœdı¥∂±¥∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 75

ﺰﻫ رﺎﻬﭼ و .ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ هﺪﻳﺮﺧ نﺎﻬﺟ زا ﻪﻛ را¥ز ﺎﺑ ﻪﻛ ﻰﻧﺎﻧآ ﺪﻨﻧﺎﻨﻳاهدﻮﻟآ نﺎﻧﺮﻳز ،ﺪﻧﺪﺸﻧﺎﺑ ﻪﻛ اﺮﻛﺮﺑ ﻪﻛ ﺪﻨﻧﺎﻧآ و ؛ﺪﻨﺘﺴﻫ هّر هﺖﻌﺑﺎﺘﻣ دورﻰﻣ ﺎﺠﻛ ﺮﻫ اﺮﻣ نﺎﻴﻣ زا و ﺪﻨﻨﻛﻰﻣﺮﺑ ﺮﺑﻮﻧ ﺎﺗ ﺪﻧاهﺪﺷ هﺪﻳﺮﺧ مدﺮﺑ و اﺪﺧ ىاّ .ﺪﻨﺷﺎﺑ هµونﺎﻫد ردِﺮﻳز ،ﺪﺸﻧ ﺖﻓﺎﻳ ﻰﻏورد نﺎﺸﻳا .ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺐﻴﻋﻰﺑ ﻪﻛ اÊ«dU rAš Æœ“«b½«Åv œË«œ ÂËœ —ue œU¹ tÐ Á—UÐËœ «— U ÂuÝ ÈU¹ƒ— XOFuX?Ë ÆXÝ« Ábý ÊUOÐ t½uÖÅs¹« ¨«bš XOLUŠ ÊbMJ« —ËbÐ —œ ÊUAKÞUÐ XO½ Ë”b?I? Áu? d?Р«ÅÁœd? V?B?½ «— œu?š ÁUýœUÄ s Ëò ∫b¹—ˬ dÞUš tÐ t XÝ« ʬ˫ œd?Ö«œd?Ö g?u? Ë ÁœU?²??¹« Êu?O?N? Áu? ÈË— d?Ð Ë« s?¹«d?ÐUMÐ åÆÊuON ¨œušv?K? ÁU~½ ÂuNH —œ ÆXÝ« «bš Âu vU9 vMF¹ UOK ¨±¥¥[∞∞∞ œbŽ ÆbM²¼Èd?~?¹œ ÈU?N?¹d?O?ÖÅt?−?O?²?½ t?Ð «— U? t? œ—«b?½ œułË XL s¹« —œ ÈeOÇ ¨tHýUJ—U~²Ý— t bM²¼ v½U ¨b½«ÅÁbý È—«c~U½ «bš Ë `O ÈUNU½ UÐ UN½¬ Æb½UAJÐU?N?½¬ v?U?Ä Ë b?M²¼ ÁdUÐ XIOIŠ —œ UN½¬ ¨b½«Åt²dÖ «d «— gAÐ œËdÝ Ë ÁbýbM²¼ `O Ê«œdÖUý U¹ Ê«ËdOÄ UN½¬ ÆbMýUÐÅv «bš sOÝbI t XÝ« s¹« t½UA½ÈËd?O?Ä «— Ád?Ð å«b?š dNýò “« t vzUN½¬ ÆXÝ« Áb¹Ë—œ `O t È«ÅÁdLŁ sOË« Ë·d×M XuJŠ “« Ë bMuGA vzU¹—œ gŠË g¹U²Ý tÐ t v½U½¬ fJŽdÐ ¨bMMÅvÆbM½UDOýt?½U?A?½ j?I ±¥¥\∞∞∞ œbŽ tJM¹« dÐ ‰«œ U−M¹« —œ ÈeOÇ êO¼ÏU?OK È“ËdOÄ t?Ð U?¹ƒ— Ëœ s?¹« ÆÁb?M?¹¬ t?½ Ë XÝ« t²ýcÖ ÈUO½œ tÐ Á—Uý« t½ Ë ¨œ—«b½ œułË býUÐV?Oðdð ÊUL¼ tÐ «— ÂuÝ ÈU¹ƒ— b¹UÐ U Ë b½«Åt²š«œdÄ ÊU“ s¹« Ë UO½œ s¹« nOuðöU U¹ƒ— s¹« ÆrOýUÐ t²ý«œ œuš d~¹œ ÈU¼UŽœ« È«dÐ vKOœ tJM¹« d~ ¨rOM ÁU~½ÎUÐ ÊœuÐ t ÊUMÇ Ê¬ ¨¯d Ë vÖb½“ ¨VOŽ vÐ ÈUOK Á—UЗœ ”bIÅ»U² ÊUOÐ UЗu?C?Š t?J?K?Ð X??O?½ v?M?O?“ v²OFu tÇ dÖ« ¨œ—«œ v½«uL¼ ÊuON Áu —œ «bšÆ©≤¥≠≤∞∫¥ UMŠu¹ ª∂∫≤ ÊUO« ª≤≤∫±≤ ÊUO½«d³Ž® XÝ« XIOIŠ v½UŠË—Ð×Y œ— u—œ ÐUdÁ ÐuœÊ ∞∞∞\¥¥± ½Hd¨ u—œÈ žOd {dË—È «ÝXÆ Ë ¬Ê ½OeU½Mb ¼Lt ÇOe œ— JUýHt ŠUX −U“È œ«—œ¨ ÐBu’ Ë²v t vÅÐOMOr ²U»ÅIb”«—“‘ šUv Ðd«È &dœ Ë ðMNUzv «½UÊ Uzq ½OX Ë AU—„ œ— «“œË«Ã —« ݲuœÁ«ÝXπÆ u—œ œ¹~dÈ «“ ÐOUÊ «{b«œ∫ O`¨ ¬½ât —« ýd¹FX œ— u—œ d«ŽU Ë«b¹sÖH²?t ðBb?¹o dœÁ «ÝX?¨ Ëv «¹Mp? Ðt U v?ÅÖu¹b¨ «Öd? vÅšu«¼O?r «Ë —« ²U?ÐFXMOr¨ ÐU¹b Äb— Ë Uœ— šuœ —« œýLs Ðb«—¹r∞±Æ Ëv U HNu ÝMUÊ Ðt þU¼d ²CUœO?` —« vÅœ«½Or?¨ ׳X Ðt? Ë«b¹s¨ ¬Ê Þu—È t? O` d?UÊ œ«œÁ «ÝX œ— IU?ÂIU¹t ÐU ŽAo Ðt «Ë ÐU¹b Ðt ¦UÐt ½Hd ÐUýbÆ Ðt ¼LUÊ ðdðOV œ— «¼LOX Ë {dË—ŠOUðv ¾Kt «“œË«Ã Ë ðAJOq “½bÖv œË½Hd ÖH²t «ÝX∫ ýh ÐU¹b Äb— Ë Uœ—‘—« ðd„ Mb Ë Ðt ¼Ld‘ ÐáOu½bœ ®²v π±∫≥≠∂© Ë Ýáf œ— ¬¹t ÇNU— vÅÖu¹b∫¬½NUzv t ÐdÁ —« ²?UÐFX vÅMMb ²FNb? Ë Ke Ðt ½IAt —ËŠU½v šb« ¼²?MbÆ ÇMUÊË«Ð²~vÅ«È t UÐq IU¹t ÐU ¼Oê Ë«Ð²~v ułuœ œ— łNUÊ ½³UýbÆ©±≥≠∂∫±¥® —UDš« Ë VCž ¨XLŠ— ÊU~²ýd ∫—UNÇ ÈU¹ƒ— ≠π∑ﺮﻓ ور ﺮﮕﻳد ىاﻪﺘﺷﻞـﻴﳒا و ﺪﻨﻛﻰﻣ زاوﺮﭘ نﺎﻤﺳآ ﻂﺳو رد ﻪﻛ مﺪﻳد ار ﻰـﻧادوﺎﺟراد اﺎﺳ ﺎﺗ دز نﺎـﻨﻛر ﻦﻴﻣمﻮـﻗ و نﺎـﺑز و ﻪﻠﻴﺒﻗ و ﺖﻣا ﺮﻫ زا ارﺎـﺸﺑ ،ﺪﻫد ت∑ﺮـﺘـﺑ اﺪـﺧ زا» :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﺪﻨﻠﺑ زاوآ ﻪﺑ ور وا و ﺪـﻴﺳﺪـﻴﺠﲤ اﺮﻳز ،ﺪﻴﺋﺎﳕز ﻪﻛ ارواد نﺎﻣر وا ىر وا ﺲﭘ .ﺖﺳا هﺪﻴﺳز و نﺎﻤﺳآ ﻪﻛ اﻦﻴﻣر بآ ىﺎﻫﻪﻤﺸﭼ و ﺎﻳرد وﺮﭘ ،ﺪﻳﺮﻓآ ا«.ﺪﻴﻨﻛ ﺶﺘﺳ∏ﺮﻓ وزا ﻪﻛ ﻢﻴﻈﻋ ﻞﺑﺎﺑ ﺪﺷ مﺪﻬﻨﻣ» :ﺖﻔﮔ ،هﺪﻣآ وا ﺐﻘﻋ زا ﺮﮕﻳد ىاﻪﺘﺷز ﺐﻀﻏ ﺮﻤﺧر ﺎﻬﺘﻣا ﻊﻴﻤﺟ ،دﻮﺧ ىﺎﻧ«.ﺪﻴﻧﺎﺷﻮﻧ اÆ¥∫±≥ ÊU?O?½«d³Ž ª≥≥≠≤≤∫µ ÊUO« ª≤¥≠±∏∫≤ g¹«bOÄ bOM Ÿuł— ≠πÆ≤∂∫±¥ Uu ªπ∫∑ fd ≠±∞a¹—Uð g¹U/ ∫—UNÇ Áœdı¥∏±¥πtHýUJ ÂUOÄ

Page 76

πﺮﻓ وﻪﺘﺷا» :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﺪﻨﻠﺑ زاوآ ﻪﺑ هﺪﻣآ ود ﻦﻳا ﺐﻘﻋ زا مﻮﺳ ﻰﺴﻛ ﺮﮔرﻮﺻ و ﺶﺣور وا تﺮﭘ ار وا نﺎﺸﻧ و ﺪﻨﻛ ﺶﺘﺳدﻮﺧ ﺖﺳد ﺎﻳ ﻰﻧﺎﺸﻴﭘ ﺮﺑ اﺮﻳﺬﭘ ،د±∞ﺰﻴﻧ واﻪﻟﺎﻴﭘ رد ﻪﻛ اﺪﺧ ﺐﻀﻏ ﺮﻤﺧ زاﻪﺘﺨﻴﻣآ ﺶﻐﻴﺑ ىو ﻢﺸﺧ ﺰﻧ رد و ،ﺪﻴﺷﻮﻧ ﺪﻫاﻮﺧ ،ﺖﺳا هﺪﺷﺮـﻓ دﺮﺑ رﻮﻀﺣ رد و سﺪﻘﻣ نﺎﮕﺘﺷﻪﺑ ،ه ،ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ بﺬﻌﻣ ﺖﻳﺮﺒﻛ و ﺶﺗآ±±ﻻﺎﺑ دﺎﺑﻵاﺪﺑا ﺎﺗ نﺎﺸﻳا باﺬﻋ دود ورﻮﺻ و ﺶﺣو ﻪﻛ ﻰﻧﺎﻧآ ﺲﭘ .دورﻰﻣر وا تﺮﭘ اﺮﻫ و ﺪﻨﻨﻛﻰﻣ ﺶﺘﺳنﺎﺸﻧ ﻪﻛر وا ﻢﺳاﺮﻳﺬﭘ ارآ زور ﻪﻧﺎﺒﺷ ،دراﺪﻧ ﻰﻣا «.ﺪﻧ±≤ﻦﻴﺳﺪﻘﻣ ﺮﺒﺻ ﺖﺳﺎﺠﻨﻳا ردر ﻰﺴﻴﻋ نﺎﻤﻳا و اﺪﺧ مﺎﻜﺣا ﻪﻛ .ﺪﻨﻳﺎﳕﻰﻣ ﻆﻔﺣ ا±≥زاوآ ور ىنﺎﻤﺳآ زا اا زا ﻪﻛ ﺲﻳﻮﻨﺑ» :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﻪﻛ مﺪﻴﻨﺷﺮﻣ ﺪﻨﻟﺎﺤﺷﻮﺧ نﻮﻨﻛدرد ﻪﻛ ﻰﻧﺎﮔﺮﻴﻣﻰﻣ ﺪﻧواﺪﺧز زا ﺎﺗ ،ﻰﻠﺑ :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ حور و «ﺪﻧرآ دﻮﺧ تﺎﻤﺣو ﺪـﻨﺑﺎﻳ ﻰﻣارﻰﻣ نﺎﺸﻳا ﺐﻘﻋ زا نﺎﺸﻳا لﺎﻤﻋا«!ﺪﺳÊUDOý XuJŠ X% t œuýÅv Áœ«œ g¹U/ UO½œ “« v²L ¨U¼U¹ƒ— vÝ—dÐ UÐt ÂËœ ÈU¹ƒ— Ë XÝ« vŽUL²ł« r²OÝ t ‰Ë« ÈU¹ƒ— “« XÝ« —U³Ž ʬ Ë ¨XÝ«Áb?M?¼œ ÊUA½ ‰Ë« ÈU¹ƒ— fJŽdÐ ÂuÝ ÈU¹ƒ— ÆXÝ« vM¹œ r²OÝÏ«b?š Âu ÈUCŽ« —UNÇ ÈU¹ƒ— t ©ÂËœ ÈU¹ƒ— UÐ tDЫ— —œ® rOýUÐ t²ý«œ —UE²½« b¹UÐ s¹«dÐUMÐ ¨XÝ«ÂUGOÄ vMF¹ Âö t²ýd ∫rOÐU¹Åv —œ t⽬ XÝ« s¹« Ë ÆbýUÐ UN½¬ ÂUOÄ Áb½dOÖdЗœÆXÝ« t³Mł tÝ È«—«œ ÂUGOÄ Ë ÁbM¼œ∫b?¼œÅv? —U?A?Ð «— ©Áœó?® q?O?$« Ë« Æb?¹u?ÖÅv sÝ XLŠ— “« ‰Ë« t²ýdÁ—UЗœ vzuJO½ ÁœóÏU?IKD ʬ Ë «bš UÐ `O× tDЫ— È—«ddРΨXÝ« vÝUÝ« Áœó œd tEŽu sð¬ Ë Ád² Ê«dU È«dÐ ‰uÝ— fuÄ t⽬ “« dðÅvÝUÝ« vÐ v²Š±±Æ»«dš «bš UÐ ‘«ÅtDЫ— tJM¹« “« q³ åÂœ¬ò tÐ ÊbŽ ⁄UÐ —œ t XÝ« È«ÅÁœó ʬ ËU?Ð v??O?Ž ¨Ê¬ o?¹d?Þ “« t? X?Ý« È«Åt?H?ýU?J? ¨Áœó? U?¹ qO$« Ë ¨bý tEŽu œuýåÆXU¹ v¼«uš U$ Ë s sOMÇÅs¹«ò ∫œdÅv t¦ŠU³ ≤∏∫±∞ Uu —œ vM¹œ Ê«d³¼—ÂuNH Ë dš¬ Ë ‰Ë« ¨œuš ‰œUŽ oUš Ê«uMŽ tÐ «— «bšò ∫XÝ« s¹« ÂUOÄ XL sOË«åÆbý b¼«uš uJO½ uð È«dÐ eOÇ tL¼ Ë ”UMAÐ œuš vÖb½“Á—U?ý« q?ÐU?Ð t?Ð Ë« Æb?¹u?ÖÅv «— gKOœ ÂËœ t²ýd Ë XO½ uJO½ eOÇ tL¼ vË‘œuš ÈUł —œ Ë b¼œÅv ’UB²š« œuš tÐ «— qU tM× p¹ sOL¼ t bMÅvöUÎÈd¹uBð r¼ qÐUÐ t œuý t²HÖ U−M¹« —œ XÝ« vU Æœ«œ rO¼«uš Õdý «— ʬ s¹« ÂUOÄ ÆXÝ« Áb¹—uý «bš tOKŽ dÐ t vzUO½œ vUE½ ¨XÝ« vzU¹—œ gŠË “« d~¹œ—œ «— ÊU??½« Ë Áœd? Áœu?¬ «— U?N?²?K? ÂU?9 ÊU?O?K?ÐU?Ð d?¹d?ý ÕË— t? XÝ« s¹« t²ýdtÐ ÂuJ× g¹ËdO½ ÂU9 UÐ vË ¨XÝ« Áœd Ê«uðU½ ‰Ë« t²ýd Áœó Ë ÂUOÄ tÐ gM«ËÆXÝ« v½«d¹Ëg?ŠË Ád?“ —œ t? v½U ∫XÝ« Èd~¹œ eO¬ÅtKÐUI ÂUOÄ qUŠ eO½ ÂuÝ t²ýdåb?O?ýu?½ b?M?¼«u?š «— «bš VCž ÂUłò Ë b½«Åp¹dý Ë« Xýu½dÝ —œ ¨bMýUÐ qÐUÐÀ—«Ë Ë œ—«œ X?«d?ý Ë« X?ýu?½d?Ý —œ ¨X?Ý« `O UÐ t v Æ©±±≠π U¹¬®Æ©±≥\±≤ U¹¬® bý b¼«uš v½«œËUł UOŠËò ∫XÝ« sOMÇ Áœ«œ vMO“ gŠË Ë ÊU¹u~žË—œ tÐ «bš t vMJý Ê«b½œ aÝUÄÆ©∏∫±∂ UMŠu¹® åœu/ b¼«uš ÂeK È—Ë«œ Ë X«bŽ Ë ÁUMÖ tÐ «— ÊUNł b¹¬ Ë« ÊuǨ‰Ë« ÈU¹ƒ— tÝ bM½U —UNÇ ÈU¹ƒ— ÂuNH t rO½eÐ ”bŠ dÖ« XÝ« dðʼnuIF —UOÐÈ« Á—U?ý« bMÝ—Åv dE½ tÐ t vð—U³Ž Ëœ ¨XÝ« XO×O a¹—Uð vK l¹UË `¹dAðÊU?O?Ð r?K?? v?²?I?OIŠ Ê«uMŽ tÐ «— UN½¬ Ê«uðÅv Ë bMýUÐ ÁbM¹¬ ÈU¼“Ë— “« vCFÐ tÐœu/±≤Æt?M?×? s?¹« —œ t? b?M?²??¼ v?F?¹U?Ë ©∏ t¹¬® qÐUÐ ◊uIÝ Ë ©∑ t¹¬® È—Ë«œ XŽUÝ ≠±≤qÐUÐ Ë ©≥±∫±≤ ª±π∫≥ UMŠu¹® œ—«œ —uCŠ pM¹« È—Ë«œ vË ¨bMýUÐÅv ÁbM¹¬ tÐ ‰uuåb½—«b½ v«—¬ “Ë—Åt½U³ý UN½¬ ÆÆÆbOA b¼«uš »«cŽ ÆÆÆeO½ Ë« Ëò XÝ« Ábý jUÝ q³ “«Æ©±±\±∞ U¹¬®Æ±∑∫±¥ ‰ULŽ« ≠±±a¹—Uð g¹U/ ∫—UNÇ Áœdıµ∞±µ±tHýUJ ÂUOÄ

Page 77

œu?š g?J?L?A —œ —b —UNÇ s¹« ¨årO½ Ë ‰UÝ tÝò s¹« b ÂU9 —œ «d¹“@MÝ v tÇò Ê«uMŽ X% œuš »U² —œ Êu¹—u p½«d Æbý bM¼«uš œËb×vzU¼ÅÁ—Uý« œ—u s¹« —œ ¨åv½UŠË— Ÿö{ô«ÅÈ“«u²ò ÂU½ UÐ vAÐ —œ Ë åøbO½UDKž «—t?Ð U?¹ X?u?J?Š t?ýuÖ p¹ —œ ÆrOMÅv qI½ U−M¹« —œ «— ʬ “« vzU¼Åt½u/ t œ—«œtJ½UMÇ Ê¬ ¨v½U½« vÝUOÝ Ë vŽUL²ł« öOJAð ∫œ—«œ —«d åÂUE½ò d~¹œ —U³ŽÈ«dÐ Xbš s¹d²NÐ vD¹«dý d¼ —œ t ÈbMËdO½ öOJAð UÐ ¨XÝ« U¼œ˛« t²Ý«ušÊ¬ tÐ Ë XÝ« ÂUE½ ʬ È«dÐ vNOłuð t U¼ÅÈ˛uuzb¹« d~¹œ týuÖ —œ ÆXÝË« ÈUIШåU?N?²?«ò d?~?¹œ t?ýu?Ö —œ Ë XÝ« Áœ«œ v½UŠË— È«u² Ë v³¼c t³ý ÈuÐ Ë @½—‰Ë«® œ—«œ œu?łË «e?−? Ë ”b?I? X?« p?¹ ÆX?Ý« ÊU?D?Oý jKð X% t vzUO½œt?ýu?Ö —œ ÆX?Ý« ÊU?~?²?U?¹ÅU?$ X?ŽU?L?ł Ë «b?š ÈUOK ÊUL¼ t ©π∫≤ ”dDÄX?I?O?I?Š Áœó? ¨X?ÝU?O?½œ ÈU?¼œ˛« v?ðUOŠ ÈËdO½ t U¼ÅÈ˛uuzb¹« fJŽdÐ ¨Â—UNÇÊUNł s¹« —œ t vUHð« d¼ ÆXÝ« Áœd ◊UA½ UÐ Ë Áb½“dÝ «— «bš ÈUOK t XÝ«Èu?Ý —œ Ëd?O½ Ëœ Ë uÝ p¹ —œ ËdO½Ëœ ¨XÝ« U¼ËdO½ gJLA “« v²L b²«ÅvUN½¬ Ë XÝU¼ËdO½ ʬ ÁU~²ÝUš t œUC² UŽUL²ł« iOI½ Ë b{ ÈU¼bUOÄ ∫d~¹œÆb½«ÅÁœd r− «—ÁœdÄ ≠±∞Ï©≤∞≠±¥∫±¥® vzUN½ Ë—œ ∫r−MÄ ±¥ﺮﺑا ﻚﻨﻳا ﻪﻛ مﺪﻳد ونﺎﺴﻧا ﺮﺴﭘ ﻞﺜﻣ ﻰﺴﻛ ،ﺮﺑا ﺮﺑ و ﺪﻣآ ﺪﻳﺪﭘ ﺪﻴﻔﺳ ىراد ﻼﻃ زا ﻰﺟﺎﺗ ﻪﻛ ﻪﺘﺴﺸﻧ.ﺖﺳا ﺰﻴﺗ ﻰﺳاد ﺶﺘﺳد رد و د±µﺮﻓ وﺮـﺑا نآ ﺪﻨﻠﺑ زاوآ ﻪﺑ ،هﺪﻣآ نوﺮﻴﺑ سﺪﻗ زا ﺮﮕﻳد ىاﻪﺘﺷر ﻦﻴﺸﻧاﺪﻧ ار دﻮـﺧ ساد» ﻪـﻛ ﺪﻨﻛﻰﻣﺮـﻳز ،ﻦـﻛ ورد و روﺎﻴﺑ ﺶﻴﭘ ادﺎـﺼﺣ مﺎﮕﻨﻫ ارز ﻞـﺻﺎﺣ و هﺪﻴﺳ «.ﺖﺳا هﺪﺷ ﻚﺸﺧ ﻦﻴﻣ±∂ﺮـﺑا ور دﻮﺧ ساد ﻦﻴﺸﻧﺮﺑ ازروآ ﻦﻴﻣز و د.ﺪﺷ هﺪﻳورد ﻦﻴﻣ±∑ﺮﻓ وﺰـﻴـﻧ وا و ﺪـﻣآ نوﺮـﻴﺑ ،ﺖﺳا نﺎﻤﺳآ رد ﻪﻛ ﻰﺳﺪﻗ زا ﺮﮕﻳد ىاﻪﺘﺷ.ﺖﺷاد ﺰﻴﺗ ﻰﺳاد±∏ﺮﻓ وزاوآ ﻪﺑ ،هﺪﺷ نوﺮﻴﺑ ﺢﺑﺬﻣ زا ،ﺖﺳا ﻂﻠﺴﻣ ﺶﺗآ ﺮﺑ ﻪﻛ ﺮﮕﻳد ىاﻪﺘﺷر ﺰﻴﺗ ساد ﺐﺣﺎﺻ ،هداد رد اﺪﻧ ﺪﻨﻠﺑر دﻮﺧ ﺰﻴﺗ ساد» :ﺖﻔﮔ او روآ ﺶﻴﭘ از ﻮـﻣ ىﺎﻫﻪﺷﻮﺧر ﻦﻴﻣﺮﻳز ،ﻦﻴﭽﺑ ارﻮـﮕﻧا ار ﺶﻳﺎﻫ «.ﺖﺳا هﺪﻴﺳ±πنآ ﺲﭘﺮﻓر دﻮﺧ ساد ﻪﺘﺷز ﺮﺑ اروآ ﻦﻴﻣز ىﺎﻫﻮﻣ و در ﻦﻴﻣر نآ هﺪﻴﭼ اﭼ رد اَﺮﺧُﺖﺸِ .ﺖﺨﻳر اﺪﺧ ﺐﻀﻏ ﻢﻴﻈﻋ≤∞ﺮﭼ ور ﺖﺸﺧﺮـﺸﻔﻴﺑ ﺎﭘ ﻪﺑ ﺮﻬﺷ نوﺮﻴﺑ او ﺪﻧدﺮﭼ زا نﻮﺧﺰـﻫ ﺖﻓﺎﺴﻣ ﻪﺑ نﺎﺒﺳا ﻦﻫد ﻪﺑ ﺎﺗ ﺖﺸﺧﺮـﭘ ﺮﻴﺗ ﺪﺼﺸﺷ و رابﺎﺗرﺎﺟ.ﺪﺷ ى«— ÊôœUŽ Ë Ê«d¹dý t œuýÅv «eŽ« t²ýd v²Ë åÆXÝ« p¹œe½ Ë—œ qBò—uc —u½Uł —UNÇ t vzUł ¨‰Ë« ÈU¹ƒ— fJŽ dÐ ¨©≥π\≥∞∫±≥ v²® bM Ë—œsOÐ «— Ë—œ r−MÄ ÈU¹ƒ— ¨b½uýÅv r«d² X¾O¼ p¹ —œ ‰UO½«œ »U² r²H¼ »UÐ —œÆË—œ X?Ë Âö?Ž« È«d?Ð d?H?½ Ëœ Ë Ë—œ È«d?Ð d?H½ Ëœ ∫bMÅv rOIð XOBý —UNÇÁ«— Ë «b?š V?Cž ·dþ —œ —u~½« ÊœdA È«dÐ b½«ÅÁbý —dI t —u~½« ÊUÖb½Ë—œb¼«uš Êuš ÂULŠ dÝ«dÝ sO“ ¨—«dý Ë—œ XÝ« s¹« ÆÊuš rOEŽ ÊU¹dł È“«b½««— ÊU?F?M? È«“«—œ v?M?F? ¨q?O? ≤∞∞ d?ЫdÐ ÈbŠ«Ë ¨»UðdÄ dOð ±∂∞∞ b¹Uý® býʬ —œ «d¹“ b½UÅv rUÝ dNý tÇdÖ ¨©l³ýdÐ Uð Ê«œ “« ¨q¹U ≤∞∞ vMF¹ ¨b¼œÅvË—œ ¨U?¼Åq?O?$« Ê“«u?ð ”U?Ý« d?Ð Æ©±≤\±±∫±≥ ÊU?O?½«d?³?Ž® XO½ ¨Áœu¬ v½UJU?{d? ¨d~¹œÎôu?L?F? Ë—œ o?O?²?ŽÅb?N?Ž —œ t?Ç d?Ö «d¹“ ¨X«bŽ Ë—œ vMF¹ ÂbMÖ Ë—œ Γ« Ë ¨u?ł Ë “d?¼ n?KŽ ȗˬ lLł “« X³× `O jI ¨XÝ« d¹dý È—Ë«œ q³Lݨd?ÖË—œ Ëœ “« p?¹ d?¼ ÆX?Ý« Áœu?/ ©¥∑\≤¥∫±≥ v?²?® »uš v¼U Ë bÐ v¼Ut?Çd?Ö ¨r?O?M?Åv? ÷d? `?O «— Ë« U t® XÝ« åÊU½« dÄ tO³ýò t v½¬ v²ŠÆbM²¼ b½Ë«bš Á“Uł« dE²M —U ŸËdý “« q³ ¨©bM²O½ o«u s¹dH “« È«ÅÁbŽa¹—Uð g¹U/ ∫—UNÇ Áœdıµ≤±µ≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 78

ÊULݬ —œ ÊU~²ýd t½ Æœ—«b½ ŸöÞ« f êO¼ —bÄ “« dOž XŽUÝ Ë “Ë— ʬ “« vËòÆ©≥≤∫±≥ fd® år¼ dÄ t½ËdÐ Ë ÊULݬ “« åÊU½« dÄ tO³ýò v ¨‰UO½«œ »U² ∑ »UÐ —œ t —uÞ ÊUL¼gJLA s¹« —œ Ë« —uNþ ¨œ—«c~Ð ÊUDOý XOLUŠ dÐ v½U¹UÄ tDI½ Uð b¬ sOzUÄ U¼dЫgJLA ¨rO½ Ë ‰UÝ tÝ s¹« ÂU9 —œ t «d¹“ ¨vF«Ë Uð XÝ« ÁbM³¹d È—uNþ vzUO½œ—œ Ë åÁdÐò Ê«ËdOÄ Ë ågŠËò Ê«ËdOÄ vMF¹ ∫XU¹ b¼«uš t«œ« t²Ýœ Ëœ s¹« sOÐv?M?F¹ ¨vzUN½ Êb¹Ë—œ —œ U¼ÅgJLA s¹« Ë ÆËœ ʬ ‘d¹cÄ œ—u ÈU¼ÅV²J sOÐÈu?Ý “« U?$ È«d?Ð q?O?z«d?Ý« v?ÖœU?¬ Ë u?Ý p¹ “« ÊU¹—uLŽ ÊU¼UMÖ ÊU¹UÄ ÊU“Æ©≤∂∫±± ÊUOË— ª±∂∫±µ g¹«bOÄ® bÐU¹Åv t9Uš d~¹œ©±∫±µ® r−MÄ tM× Èd~½ÅgOÄ ∫rAý ÈU¹ƒ— ≠±±±ﺮﻓ ﺖﻔﻫ ﻪﻛ مﺪﻳد نﺎﻤﺳآ رد ﻰﺒﻴﺠﻋ و ﻢﻴﻈﻋ ﺮﮕﻳد ﺖﻣﻼﻋ وﻪﻛ ﻪﺘﺷراد ﻰﺋﻼﺑﺮﻳز ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻦﻳﺮﺧآ ﻪﻛ ﺪﻧر مﺎﳒا ﻪﺑ ﻰﻬﻟا ﺐﻀﻏ ﺎﻬﻧآ ﻪﺑ ﻪﻛ اهﺪﻴﺳ.ﺖﺳا«— tHýUJ ÈbFÐ XL vK« VKD ¨b½uýÅv È—Uł ÂUł XH¼ “« t vzU¼öГ« r?−?M?Ä Áœd?Ä U?¹¬ t? s?¹« ʬ Ë œu?ýÅv? Õd?D? v?«R?Ý U−M¹« —œ ÆbM¼œÅv qOJAðt?M?×? ÈU?C —œ “uM¼ U¹ œuýÅv ŸËdý ±∫±µÏ—«d? v??¹—U?ð g?¹U/ vMF¹ —UNÇ øXÝ« t²dÖÁœd?Ä s?¹« f?Ä ¨œu?ýÅv? ŸËdý ±∫±µ “« b¹bł XL t býUÐ s¹« aÝUÄ dÖ«Ë ÁU?Öb?¹œ v?L?Ý— Âö?Ž« ÊËb?Ð r?−?M?Ä Áœd?Ä ©±® ÆX?Ý« V?O−Ž œ—u s¹bMÇ qUý—u µ∫±µ —œ ÁUÖb¹œ Êbý ÷uŽ v²Ë ©≤® ÆXÝ« Ábý ŸËdý tM× i¹uFðÈU?ł t?Р—U?N?Ç t?M?×? ©≥® ÆX??O?½ b?¹b?ł t?M× ·dF XOF{Ë s¹« ¨œdOÖÅvÁœdÄ tJM¹« ÷d t‡Ð ©¥® ÆbÐU¹Åv ÊU¹UÄ U¹ƒ— ZMÄ —œ ¨œuý U¼— U¹ƒ— XH¼ —œ tJM¹«t?O?³?ý v?²?U?Š —u? s¹« —œ ¨©¥≠≤∫±µ® býUÐ Ábý “Už¬ È“ËdOÄ œËdÝ UÐ r−MÄs?O?Ë« s?O?Ð v?U½U œËdÝ s¹« tJM¹« —uBð ©µ® ÆÊU²Ý«œ “Už¬ Uð XÝ« ÊU²Ý«œ ÃË«ÊU½¬ vF«Ë —uNþ Ë bMOÐÅv ¨±∫±µ —œ öÐ qUŠ ÊU~²ýd “« UMŠu¹ dÐ t È«ÅÁdEMÆXÝ« qJA ¨býUÐ µ∫±µ —œU?UNЫ s¹« ÂU9 ¨býUÐ Ábý ŸËdý µ∫±µ “« b¹bł tM× dÖ« d~¹œ ÈuÝ “«r?²?H?¼ Ë rAý ÈU¹ƒ— ·dF ≤∫±µ Ë ±∫±µ —œ åÂb¹œò —U³Ž Æb½uýÅv ·dÞdÐÁœdÄ ÃË« tDI½ ¨©¥≠≤∫±µ Ê«“«u½ÅjÐdЮ r²H¼ ÈU¹ƒ— ÆXÝ« —UNÇ ÁœdÄ —œ UMŠu¹Ïr−MÄ tM× ·dF ¨åbý ÁœuAÖ ÊULݬ —œ œUNý tLOš ”bò —U³Ž Ë Â—UNÇt XÝ« Èœ—u ¨XÝ« bFÐ tM× Èd~½ÅgOÄ rAý ÈU¹ƒ— «dÇ tJM¹« XKŽ ÆXÝ«Æbý b¼«uš sýË— t«œ« —œ —œ©¥≠≤∫±µ® È“ËdOÄ œËdÝ ∫r²H¼ ÈU¹ƒ— ≠±≤≤ﻪﺸﻴﺷ زا ﻰﺋﺎﻳرد لﺎﺜﻣ مﺪﻳد ور ﻰﻧﺎﺴﻛ و ﺶﺗآ ﻪﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﺶﺣو ﺮﺑ ﻪﻛ ارﻮﺻ وو هدﺎـﺘـﺴـﻳا ﻪـﺸـﻴـﺷ ىﺎﻳرد ﺮﺑ ،ﺪﻨﺑﺎﻳﻰﻣ ﻪﺒﻠﻏ وا ﻢﺳا دﺪﻋ و وا تر اﺪﺧ ىﺎﻬﻄﺑﺮﺑﺮﮔ ﺖﺳد ﻪﺑ ا،ﻪﺘﻓ≥هﺪﻨﺑ ﻰﺳﻮﻣ دوﺮﺳﺮﺑ دوﺮﺳ و اﺪﺧ ر هو ﻢﻴﻈﻋ» :ﺪﻨﻳﻮﮔﻰﻣ و ﺪﻨﻧاﻮﺧﻰﻣ اﺖﺳا ﻖﺣ و لﺪﻋ !ﻖﻠﻄﻣ ردﺎﻗ ىاﺪﺧ ﺪﻧواﺪﺧ ىا ﻮﺗ لﺎﻤﻋا ﺖﺳا ﺐﻴﺠﻋر !ﺎﻬﺘﻣا هﺎﺷدﺎﭘ ىا ﻮﺗ ىﺎﻫها¥ﺮﺘﻧ ﻮﺗ زا ﻪﻛ ﺖﺴﻴﻛﺖﺴﻴﻛ و اﺪﻧواﺪﺧ ،ﺪﺳر ﻮﺗ مﺎﻧ ﻪﻛﺮـﻳز ؟ﺪﻳﺎﻤﻨﻧ ﺪﻴﺠﲤ اﺎـﻬـﺘﻣا ﻊﻴﻤﺟ و ﻰﺘﺴﻫ سوﺪﻗ ﺎﻬﻨﺗ ﻮﺗ ﻪﻛ اﺮﭘ ﻮﺗ رﻮﻀﺣ رد ،هﺪﻣآﺮﻛ ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﺶﺘﺳﺮﻳز ،دﺮﮔ ﺮﻫﺎﻇ ﻮﺗ مﺎﻜﺣا ﻪﻛ اهﺪﻳد«!ﺖﺳاË ÃËd?š d?H?Ý ±µ bML¼uJý »UÐ —œ vË« Æœ—«œ œËdÝ Ëœ oO²ŽÅbNŽ —œ vÝu—U?N? ÈöŽ« bŠ —œ t XÝ« È“ËdOÄ œËdÝ ¨ÂËœ œËdÝ Æ≥≤ »UÐ tOM¦ð —œ vËœa¹—Uð g¹U/ ∫—UNÇ Áœdıµ¥±µµtHýUJ ÂUOÄ

Page 79

Âu?N?H? —œ v?Ë ¨X?Ý« œËb?×? g?ð«—U?ý« —œ t?ÇdÖ ¨‰Ë« œËdÝ ÆXÝ« Ábý ÁœËdÝ∫œuýÅv “Už¬ sOMÇ ±∫±µ ÃËdš —œ Ë XÝ« vðu³½ oOLŽ ÂuNH È«—«œ œuš vF«ËqO– «— dB ¨b½Ë«bš åÆXÝ« Ábý dHE ‰öł UÐ t «d¹“ +«ušÅv œËdÝ «— ÁuN¹òd¼ ¨ÈœUL² ÊËd vÞ —œ «— vzU¼— s¹« ÁdÞUš r¼ qOz«dÝ« Ë ¨bO½U¼— «— qOz«dÝ« ËÄò —œ Ë ÆXý«œÅv ÁU~½ ÁdÐ v½UÐd UÐ `B bOŽ —œ ‰UÝÔÊbý v½UÐd UÐ ¨åÊU“ ÈdÁdÐÏË v?Ýu? œËd?Ý Æb?ý Ê«d¹Ë eO½ sO²Ý«— dB Ë U¼— eO½ sO²Ý«— qOz«dÝ« ¨rEŽ« ¨Áb?ý ÂU?$« ÃËdš dHÝ —œ vF«Ë vzU¼— t rOM —uBð dÖ« ÆXÝ« vJ¹ ÁdÐ œËdݨ`O tKOÝuÐ v½UŠË— vzU¼— rOzu~Ð t XÝ« s¹« XIOIŠ Ær¹«ÅÁbý ÁU³²ý« VJðdv??¹—U?ð ‘—«e?Ö p?¹ j?I? ÃËdš dHÝ —œ vzU¼— t vUŠ —œ ¨XÝ« vF«Ë vzU¼—ÆœuÐ a¹—Uð tM× —œ œuš q³ U œËdÝ “« È«Åt½UA½ ¨ÂËœ œËdÝ ÆXÝ«öU ¨bý Á—Uý« ʬ tÐ ©g½«ËdOÄ Ë ÁdЮ ÂuÝ ÈU¹ƒ— œ—u —œ tJ½UMÇ Ê¬ÎsJ2 ¨Áb?M?¹¬ bO« UNMð t½ Ë v½uM j¹«dý “« vJŽ —u tÐ U¼U¹ƒ— Ÿu½ s¹« t XÝ«—dI ‘eOšU²Ý— Ë ¯d Ë vMO“ vÖb½“ “« ¨Ë« Âu Ë `O È“ËdOÄ Æb½uý —uBðU?ð ‰Ë« ÈU?¼U?¹ƒ— —œ «— v??¹—U?ð g?¹U?/ t? ÊU?“ ʬ “« ¨s?¹« œułË UÐ ÆXÝ« Ábý—u tÐ r²H¼ ÈU¹ƒ— —uBð ¨r¹œuÐ b¼Uý r−MÄ ÈU¹ƒ— —œ «— a¹—Uð ÊU¹UÄ Ë Â—UNÇågŠËò vzUN½ XJý Ë `O XFł— “« bFÐ Ë a¹—Uð È«—ËU —œ t⽬ “« È«ÅÁdEMåu?ð “Ëd?O?Ä ÈU??O?K?ò œu?š v?½UŠË— ÁœËdÝ —œ vKÝË e—UÇ ÆXÝ« dðÅvFO³Þ t²HN½∫XÝ« ÁœËdÝ sOMǨÊUDOý Ë ÁUMÖ UÐ U ÊUNłÆœ—cÖÅv vÖœuNOÐ tÐ U¼ÅÁeO²Ý ÈU¼ÅÂUÖ d¹“ —œ¨rOMJý r¼ —œ «— UN½¬ rO½«uðÅv uð UÐÆrOz«dÐ «— vÝu œËdÝ Ëa¹—Uð g¹U/ ∫—UNÇ Áœdıµ∂≤±∫±∂≠µ∫±µÁœdÄÏUO½œ «“U− ∫r−MÄ b½uýÅv vUš U¼ÅÂUłg¹U/ v~Ç—UáJ¹ö³ÎÁœdÄ ©qOK% Ë t¹e& —œ® «dÇ t ±∫±µ UÐ tDЫ— —œ Ë œ—u s¹« —œ Ï“« r−MÄ ‰«R?Ý s?¹« v?Ë Ær?¹œd? Y?×?Ð ¨XÝ« Ábý “Už¬ µ∫±µ “« tJKÐ ÁbA½ ŸËdý ±∫±µÈU¼Åt²ýd “« Èd~½ÅgOÄ vŽu½ b¹UÐ ¨býUÐ sOMÇ dÖ« ø«dÇ ∫XÝ« Áb½U vUÐ “uM¼ÁœdÄ —œ öÐ qUŠÏÁœdÄ ÊU¹UÄ “« q³ Ë r−MÄ ÏÆbýUÐ t²dÖ —u ¨±∫±µ —œ —UNÇ Ëœ tJKÐ ¨XÝ« Èœd tÐ dB×M j¹«dý tJM¹« t½ Ë XO½ sýË— t×U s¹« qOœt?F«ËÏ—œ «— X?U?Š s?¹« Êb?¬ œu?łË tÐ v~½u~Ç t œ—«œ œułË UN½¬ sOÐ —œ tÐUA ÆbMÅv sýË— UMŠu¹ ÈU¼U¹ƒ—U¼Åt½u/ ©n«sOË« «b d¼ o¹dÞ s¹bÐ ¨Ê¬ d¹dý tM¹d Ë «bš ”bI dNý ¨qÐUÐ Ë rOKý—Ë«ö?U? v?ð—u? t?Ð ∏∫±¥ —œ —U?Ð s?OË« È«dÐ qÐUÐ ÂU½ ÆbM¼bO ÊUA½ «— œuš —uNþΗœ t vÖ—eÐ ÈËdO½ —UNÇ “« vJ¹ ÆœuýÅv Áb¹œ —UNÇ tM× jÝË —œ ÁdE²MdOžU¹ È˛uuzb¹« «— ʬ U t XÝ« Èœ—u ¨rOýUÐÅv ʬ UÐ gJLA —œ ¨—UÖ“Ë— s¹«ÁœdÄ Â—UNÇ ÈU¹ƒ— —œ t rOU½Åv v×O ÊUL¹« V²JϨiO ÂUOÄ —u tР—UNÇ ◊u?IÝ ÂöŽ« ¨t½UÖ tÝ ÂUGOÄ s¹« ÂËœ XL ÆXÝ« Ábý töš —UDš« Ë «“U−«“U?−? d?Ö« åÆb?O?½Uýu½ «— UN²« lOLł œuš ÈU½“ dLš “«ò t XÝ« ¯—eÐ qÐUÐ

Page 80

ÁœdÄ —œ t «— vzUNð«“U− vMF ¨qÐUÐÏÈœ—u s¹dðÅtO³ý ¨b½UÝ—Åv ¨Ábý d– —UNÇ ÆbýUÐ gŠË Ëœ ʬ “« vJ¹ t bÝ—Åv dE½ tÐ ¨rOM «bOÄ qÐUÐ È«dÐ rO½«uðÅv tË v?zU?N½ ÈU¼ÅX³OB t vzUł ¨r−MÄ ÁœdÄ ÊU¹UÄ —œ Ë ±π∫±∂ —œ œ—u sOËœ¨b?M?MÅv ◊uIÝ UN²« ÈU¼dNý t ÊUMâL¼ ÆXÝ« Áb¬ ¨Ábý `¹dAð a¹—Uð ÊU¹UÄÆœ—ˬÅv œU¹ tÐ «— qÐUÐ b½Ë«bš ∫œuýÅv t²Jý r¼ —œ eO½ årOEŽ dNýòÁœd?Ä Æb?¹¬Åv? œu?š tÐ qÐUÐ t XÝ« dOš« dcð Ëœ s¹« “« bFÐÏt?Ð d?Ý«dÝ rAý Æb¼œÅv ÊUA½ «— ʬ ◊uIÝ Ë œ—«œ ’UB²š« qÐUÐÁœdÄ ÊU¹UÄ —œÏsOA½Uł ¨XÝ« qÐUÐ qÐUI tDI½ —œ t ÈdNý vMF¹ rOKý—Ë« ¨rAý Áœd?Ä ÊU?¹U?Ä —œ Á—UÐËœ Ë Æ©∑∫±π® œuýÅv ʬÏÈu?Ý “« a?¹—U?‡?ð È«—ËU?‡ —œ Ë r²H¼ Áœd?Ä Èd?~?½Åg?O?Ä Ê«u?M?Ž t?Ð ¨œ—u? Ëœ d¼ ©≤∫≤±® b¹¬Åv œËd ÊULݬ “« Ë «b‡šÆXÝ« t²U¹ ’UB²š« rOKý—Ë« tÐ dÝ«dÝ eO½ ÁœdÄ Ê¬ t XÝ« r²A¼¨Ê¬ Ÿu?{u? Ë v?M?F? X?Ý« s?J?2 b?M?Çd¼ ¨‘Ë— s¹« UÐ XÝ« È«ÅtFD s¹« Ëö³ t bMýUÐ vzöÐ ÊU~²ýdΨb½œuÐ Áœ«œ ’UB²š« œuš tÐ «— qU tM× p¹ ÁœdÄ dš¬ —œ pM¹« vËÏtÐ ◊uÐd vF«Ë tM× tJM¹« “« q³ ¨b½«ÅÁbý d¼Uþ —UNÇ ÁœdÄ vMF¹ ÊU½¬ÏÆœuý ÁœuAÖ r−MÄ UN¹dOÖÅt−O²½ ©»¨t?H?ýU?J? v?ÝU?Ý« V?O?ðd?ð t? X?Ý« t?¹dE½ s¹« bOzQð dÐ qOœ ¨‚u UEŠöt?«œ« ¨œuýÅv g¹U/ v~Ç—UáJ¹ Vłu t⽬ Ë XO½ v¹—UðÏ—œ ÆXO½ l¹UË ÁœdÄ ÊU¹UÄ —œ Æœd b¼«uš ◊uIÝ t bý t²HÖ qÐUÐ tР—UNÇ ÁœdÄ ÊU¹UÄÏqÐUÐ ¨r−MÄ Áœd?Ä È«b?²?Ы —œ Æœu?ýÅv? t?²??Jý r¼ —œ fáÝ Ë œuýÅv «bš ÂUI²½« tłu²Ïr?Aý «œb−Îb¼œÅv ÊUA½ —UÐ d¼ “« dðÅsýË— s¹« Ë ÆrO²¼ ◊UA½ UÐ Ë Áb½“ vKÐUÐ b¼Uý v??¹—U?ð r?E?½ o³Þ dÐ tłËÅêO¼ tÐ ¨bMOÐÅv UMŠu¹ t —uÞ Ê¬ ¨U¼ÅtM× VOðdð tr?¼«d? «— g?¹U?/ v?~?²?ÝuOÄ ÊUJ« t Èd~¹œ eOÇ d¼ ÆXO½ bMOÐÅv t vF¹UËÆXO½ ÊU²Ý«œ rOI² t−O²½ ¨œ—ˬUÐ «— UN½¬ tDЫ— dÖ« t ÊUMÇ ¨XÝ« s¹« “«dðÅt½Ud¹“ vKOš U¼ÅtM× v~M¼UL¼»uKD t−O²½ tÐ ¨rOM ÈdO~OÄ bý Á—Uý« Ê«bÐ t È«Åt½UÖÅtÝ œ—«u tÐ tłuð UÐ Ë r¼Æ©rOKý—Ë« Ë qÐUÐ ¨U¼öÐ qUŠ ÈU¼Åt²ýd® bOÝ— rO¼«ušÈU¹ƒ— —UNÇ ÆœuýÅv ◊uÐd a¹—Uð v~AOL¼ Ë v½UŠË— gJLA tР—UNÇ ÁœdÄÁbMM `¹dAð t ‰Ë«ÏqOLJð r−MÄ ÈU¹ƒ— UÐ b¹UÐÅv ¨bMýUÐÅv dÖÅÁeO²Ý ÈËdO½ —UNÇ ÁbM¼œÅÊUA½ t œuýÏt«œ« Á“Uł« Ë XÝ« «bš vzUN½ ‰d²M ÏÆb¼œÅv/ «— U¼ÅgJLA g½UHU UÐ vzUN½ œ—ušdÐ Ë« qLŽ Ë œuýÅv qLŽ œ—«Ë «bš ¨bÝdÐ Ë—œ ÊU“ v²ËÁU?MÖ t XÝ« vz«bš tJKÐ XO½ å÷UO Ë rOŠ—ò vz«bš UNMð Ë« «d¹“ ¨býUÐÅvÆbMÅv tO³Mð «— d¹dý t XÝ« vz«bš Ë« Æ©∑\∂∫≥¥ ÃËdš® œ—«cÖÅv/ «eÝ vÐ «—Ÿu?{u? Ë Áb?ý Èe¹—ÅÕdÞ Â—UNÇ ÁœdÄ “« bFÐ l¹UË È«dÐ t XÝ« È«ÅtMO“ s¹« ËÁœdÄ vK«ÏÆb¼œÅv qOJAð «— r−MÄ AUÐt «¹s u{uŸ Ðd«È ÐUÐq Ë«l vÅýuœ¨ «ł²LUŸ Ë KHtÅ«È t ÐU œË òËŠgå½A?UÊ œ«œÁ v?Åýuœ¨ «u?—È ¼²?Mb? t œ— u?l I?²C?v òÐU?Ðq?å ½UO?bÁ v?Åýu½b?ÆŠIOI²v t œ— ýdËŸ −U“« ÐUÐq ½NH²t¨ LX «ÝUÝv ÄOU O×OX «ÝX t ¬Ê½Oe ¹Jv «“ ½Od?˼Uzv «ÝX t ÐU «Ë Ðt UHX? ÐdšUݲt «ÝX ®ÄdœÁ ÇNU—¨ —ƒ¹UÈÇNU—婮 Ë²v t —ƒ¹UÈ dý²~UÊ Ðö œ— ¼LUÊ ÄdœÁ¨ Ýd«Ýd ×Mt —« Ðt šuœ «š²BU’vÅœ¼b?¨ œ— ¬$U ÐUÐq þU?¼d vÅýu?œ t ¬UœÖv U?q Ðd«È −?U“« —« œ«—œ ®ÄdœÁÄM?−r?¨ łU ¼H?²r?© Ë Ýáf? Ë²v? Ðt «¹s? Þd¹o? Fd?v v?Åýuœ¨ Ðt? Þu— ýU?¹²?tÅ«Èœ«Ë—È vÅýuœ Ë «¹s dŠKt ½Oe Ýd«Ýd ×Mt —« Ðt šuœ «š²BU’ vÅœ¼bÆœ—u —œ tM× tO½UOÐ s¹dš¬ Ë XÝ« qÐUÐ Êbý Ê«d¹Ë d¹ËUBð ÈËUŠ rAý ÁœdÄr²H¼ tM× Æ©r²H¼ —U²HÖ ‡ rAý ÁœdÄ® býUÐÅv rOKý—Ë« ”bI dNý ¨Ê¬ sOA½UłUO½œ «“U− ∫r−MÄ Áœdıµ∏±µπtHýUJ ÂUOÄ

Page 81

¨ÁU?Öb?¹œ ʬ “« Æb?ÐU?¹Åv t«œ« åa¹—Uð g¹U/ò tÐ ◊uÐd VUD ”uz— —«dJð UÐÁœd?Ä® œu?ýÅv? d?¼Uþ g¹U/ ÃË« —œ rOKý—Ë«ÏÁœd?Ä —œ t?â?½¬ Æ©r?²H¼ ÈU¹ƒ— ¨XH¼ U?¼œ˛« Ë q?ÐU?Ð Æa?¹—U?ð Ë ÊU?“ È«—ËU? —œ b?M²¼ È—u« ¨œuýÅv Áœ«œ ÊUA½ r²A¼X?L?? Æœu?ýÅv? “Už¬ “Ë— Ë bÝ—Åv ÊU¹UÄ tÐ Vý ¨b½uýÅv b¹bÄU½ U¹ƒ— bM½U∫bMýUÐÅv X¹bЫ ÁbMMÅÁdOš “«b½«ÅrAÇ “« v³Odð t½U~²H¼ ÈU¼ÅtM× ÂU9 “« r²H¼UMŠu¹ ÁU~½ U« åbMO³Ð b½«uðÅv ÊU½« t X¼ t⽬ “« dð«d ÁbM¹¬ tÐ s ÁU~½òd?N?ý r?O?K?ý—Ë« ¨b?¹œ t?â?½¬ Ë X?Ý« v??O?K?~½« dŽUý ÊuOMð “« dð«d vÐ ÁbM¹¬ tÐÁœd?Ä ÂU9 t œuÐ ”bIÏt?Ð v?C?²?I ÊU“ —œ Ë b¼œÅv ’UB²š« œuš tÐ «— r²A¼ ÆXš«œdÄ rO¼«uš ʬ ÕdýÁœdÄ ≠±Ï¨ÁœdÄ XAÄ ∫r−MÄ ©±∫±∂≠µ∫±µ® «bš e¹dÖ qÐU dOž rAšµو ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ دﻳﺪـم ﻛﻪ ﻗﺪس ﺧﻴﻤﻪ ﺷﻬﺎـدت در آﺳﻤﺎن ﮔﺸﻮده ﺷﺪ، ∂وﻫﻔﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﻛﻪ ﻫﻔﺖ ﺑﻼ داﺷﺘﻨﺪ، ﻛﺘﺎﻧﻰ ﭘﺎك و روﺷﻦ درﺑﺮ ﻛﺮده و ﻛﻤﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ زرّﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ، ﺑﻴﺮون آﻣﺪﻧﺪ. ∑و ﻳﻜﻰ از آن ﭼﻬﺎر ﺣﻴﻮان، ﺑﻪآن ﻫﻔﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ، ﻫﻔﺖ ﭘﻴﺎﻟﻪ زرﻳﻦ داد، ﭘﺮ از ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺗﺎ اﺑﺪاﻵﺑﺎد زﻧﺪهاﺳﺖ. ∏و ﻗﺪس از ﺟﻼل ﺧﺪا و ﻗﻮّت او ﭘُﺮ دود ﮔﺮدﻳﺪ. πو ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﻼى آنﻫﻔﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﳒﺎم ﻧﺮﺳﻴﺪ، ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺪس درآﻳﺪ.±∫∂زاوآ وﺮﻓ ﺖﻔﻫ نآ ﻪﺑ سﺪﻗ نﺎﻴﻣ زا ﻪﻛ مﺪﻴﻨﺷ ﺪﻨﻠﺑ ىﻪﻛ ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﻪﺘﺷﻪﻟﺎﻴﭘ ﺖﻔﻫ ،ﺪﻳوﺮﺑ»ر اﺪﺧ ﺐﻀﻏ ز ﺮﺑ ا«.ﺪﻳﺰﻳﺮﺑ ﻦﻴﻣÁœdÄ “Už¬ —œ t Èb³FϨœuýÅv ÁœuAÖ Á—UÐËœ eO½ U−M¹« —œ ¨bý ÁœuAÖ Â—UNÇ b³F Ëœ œułË ÂuNH tÐ s¹« Ë XO½ b³F ÊUL¼ Áb¬ tM× s¹« —œ t Èb³F v˨býUÐÅv b½Ë«bš X½uJÝ ÁU~¹Uł ÂuNH tAOL¼ b³F tÇdÖ tJKÐ ¨XO½ t½UÖ«błtL¼ —œ «bš ¨vMF p¹ —œ Æb½—«œ œułË «bš åsJò œ—u —œ vðËUH² rO¼UH U«ôU?Ð Áœd?Ä v?²?Ë Ë b?A?Åv? d?¹u?B?ð t?Ð «— v?½U?N?ł È«ÅÁe?O²Ý —UNÇ ÁœdÄ ÆX¼ Uł∫œ—«œ È«ÅÁœd²Ö —UOÐ vMF t œuýÅv Áœ«œ ÊUA½ «bš b³F “« È«ÅÁdEM œË—ÅvÈU¼ÅÊUJ —œ t Áœ«œ ÁbŽË «bš ¨vM¹œ ÂuNH tÐ Æ«bš gM¹d¬ dÝ«dÝ “« È—«œu/—œò ∫œuÐ åtLOšò ÊUJ s¹« ¨vÝu —UÖ“Ë— —œ ÆbMÅv Uö ÊU½« UÐ vUšÁœd?Ä Æ©¥≥∫≤π ÃËd?š® år?MÅv Uö «— qOz«dÝ«ÅvMÐ U$¬ÏÁu?×½ tÐ r−MÄ Ïs¹« ¨œu?ýÅv?/ t?²?H?Ö s??Ý UNMð åb³Fò “« U−M¹« —œ s¹«dÐUMÐ ÆXÝ« t²š«œdÄ Uöt²ýd XH¼ Uð œuýÅv ÁœuAÖ Ë œ—«œ vUš ÂuNH t œË—Åv sÝ Èb³F “« tJKÐÆb½uý tM× œ—«Ë U¼öÐ qUŠÁbýÅv t²šUMý åŸUL²ł« tLOšò U¹ åœUNý sJò Ê«uMFÐ åtLOšò ¨«b²Ð« “«b¼œÅv v¼«uÖ tLOš t XÝ« s¹« ‰Ë« Ê«uMŽ vMF Æ©∑∫≥≥ ª≤±∫≥∏ ÃËdš® XÝ«UuB Ë «bš XO¼U Ë «bš —uCŠ tÐÎXbš È«dÐ ÊU¹Ëô tKO³ Æ«bš XOÝËb X?½u?J?Ý Ê¬ ·«d?Þ« —œ Ë b?MýUÐ tLOš Vþ«u t b½œuÐ Ábý Áb¹eÖdÐ ’uBtLOš œUNý sJ ·«dÞ« tÐ ÊU¹Ëô Ë œuý t²A b¹¬ p¹œe½ t v³¹džò ∫bMM“« œ«d? Æ©µ≥\µ±∫± œ«b?Ž«® åœu?ý q?O?z«d?Ý« vMÐ XŽULł dÐ VCž «œU³ ¨bM½“ö?L?Ž t?Çd?Ö ¨«b?š ÁU?~¹Uł vMF¹ ¨ÂËœ Ê«uMŽÎ—u?C?Š Êb?¹œ ¨X??¼ UłÅtL¼ —œ «bš X?dÖ«d «— ʬ ”b tLOš vzUÄdÐ “Ë— sO²½ “« t vAð¬ Ë œËœ Êu²Ý ÆXÝË«Áœ«œ —«d «bš t œuÐ v½UJ ʬ Ë ÆXÝË« —uCŠ „—œ ÂuNH tÐ ¨©±µ∫π œ«bŽ«®Ê¬ —œ Ë« t³½Uł tL¼ —uCŠ Ë Ë« XO¼U vË ÆbM Uö gu UÐ U$¬ —œ Uð œuÐ∫œuÐ tLOš ÊË—œ tJKÐ ¨œu³½ tLOš ÈË— dÐ UNMð dЫ ∫œuÐ ÿuH× v½UJ d¼ —œ Ë bŠ«Ë—uCŠ sOË« —œ Æ©≥µ\≥¥∫¥∞ ÃËdš® åœuÐ t²šUÝ dÄ «— sJ ¨b½Ë«bš ‰öłòÂöÅr¼ Ë— —œ Ë— Ë« UÐ UMOÝ Áu —œ t vÝu v²Š ¨œuš Âu ÊUO —œ «bš ‰öł dÄœuý tLOš œ—«Ë X½«u²½ ¨œuÐ Ábý±ÆƵ≠±∫∂ UOFý« ª±∞∫∏ ÊU¼UýœUÄ ‰Ë« bOM Ÿuł— ªbFÐ tÐ ≥¥∫¥∞ ÃËdš ≠±UO½œ «“U− ∫r−MÄ Áœdı∂∞±∂±tHýUJ ÂUOÄ

Page 82

œ— ÄdœÁ ÄM−r JUýHt ½Oe bËÝOX šb«¨ ðdÝMU„ «ÝXÆ ðd” ×Mt —« Ädv ÝU“œ Ëv? ½t ¬Ê ¼O³X Ë «Š²?d«v t uÝv? Ë ÝKOLUÊ Ë «ýF?OU œ— ¼M~U? ÄdýbÊ šOLt «“ ŠCu— łö‰ šb« «ŠU” dœ½b¨ ÐKJt ðdÝv ½UýMUš²tÆ «¹s łuÒ¨½Uýv «“ ŠCu— dý²~UÊ ÝHObÄu‘ Ë łUÂżUzv «ÝX t œ— œÝX œ«—½bÆ ŽKOdžrðU—¹Jv D?KIv t ŠJL?HdU ýbÁ¨ ŠCu?— ¬½NU šOdÁ MM?bÁ «ÝXÆ U½Mb ŠC?u—šb«Ë½býUÊ œ— JUýHt ±∫≥±¨ ½u—È «“ šu?œ vÅðUÐU½Mb t v /vÅðu«½b Ðt¬Ê ½u— ½eœ¹p ýuœ∫ ½u—È t šb« œ— ¬Ê ÝUs «ÝX ®«Ë‰ ðOLuðUË” ∂∫∂±©Æò½u—È žO?d UÐq? %Lq œ— Šb? Ë «½b«“ÁåÆ œýLM?UÊ O?` Uœ— Ðt? %Lq ÇM?UʽOJv Ë šKuv ½O²MbÆË X?Ý« Áb?½“ t?A?OL¼ È«dÐ t XÝ« vz«bš VCž “« uK2 ¨ÊU~²ýd ÈUNUłs¹« Ë Æ©≥±∫±∞ ÊUO½«d³Ž® åXÝ« „UM²AŠË —UOÐ Áb½“ È«bš XÝœ tÐ ÊœU²«òÊU?¹U?Ä U?N?½¬ U?Ðd?{ U?Ð U vJ¹eO vÖb½“ XÝ« sJ2 tÇdÖ t XÝ« vMF Ê«bÐU¼ÅtÐd{ ÆXU¹ b¼«uš t«œ« È«Åtýbš s¹d²JÇu ÊËbÐ b½Ë«bš UOŠ vË bÐU¹—œ pM¹« «bš ÆbMMOA½Åv Ëd U¼—U³ž ¨b½uýÅv sýË— U¼ÅvJ¹—Uð ¨b½uýÅv ÈdáÝU?ÐËU?M?²? Áœ“ÅÂU?Ýd?Ý ÈU?O?½œ ÆX?Ý« ÁœU?²??¹« Áb½“ UL¹öU½ s¹« ÂU9 XAÄÎt?Ð Ë— —œ ÁU~½¬ Ë bÝ—Åv ÂU$« tÐ U —U Ë bMÅv gËd vÖb½“ V𠨜˗Åv qOK%“«ò Ær?O?M? «bOÄ Ë« —œ «— `K Uð XÝU$¬ pM¹« «bš U« rOA¹b½«Åv `K tÐ dš¬U?L?ý t?Ð t?J?K?Ð ¨b?OýU³ ÊUÝdð bMMJÐ s¹« “« d²AOÐ b½—«b½ —b t rł ÊöðUtÐ t œ—«œ —b ¨7A “« bFÐ t bOÝd²Ð Ë« “« ÆbOÝdð b¹UÐ t “« r¼œÅv ÊUA½“« v²Ë ¨XÝ« vL¹b Ë „UM²AŠË v½U²Ý«œ s¹« Æ©µ≠¥∫±≤ Uu® åbMJHOÐ rMNłÊU?ðÅs« ÈUł Uð «— ULý r¼ ʬ bOMÅv fŠ ¨b¹e¹dÖÅv ʬ “« Ë bOÝdðÅv ÈeOÇXOò ∫XLŠ— È“Uð t½ ¨È—Ë«œ È“Uð ¨XÝ« åÊULݬ È“Uðò s¹« ÆbMÅv VOIFðÆ©±¥∫≥≥ UOFý«® åøb¹œdÖ b¼«uš sUÝ v½«œËUł ÈU¼—U½ —œ t U “«qOz«dÝ«ÅvMÐ t⽬ bM½U °Ê«bMÇ XH¼ ∫Áb½“ Ë ”bI È«bš tO³Mð XÝ« sOMÇt vð—u —œ qOz«dÝ« vMÐ U« ©±≤∫∑π —ue® œuý ‰“U½ Ê«dU dÐ b½œd U{UIð©±∏∫≤∂ ÊU?¹Ëô® b?½b?ýÅv? b?¹b?N?ð U?¼öРʬ tÐ ¨b½œdÅv/ XŽUÞ« «— b½Ë«bšÊUÖ—U²Ýò ÊuÇ Ë b½bO³KÞ b½Ë«bš “« «“U− Ê«bMÇ XH¼ Ê«dU È«dÐ UN½¬ «d¹“È«d?Ð È—«e?Ы r?¼ XFO³Þ Æ©≤∞∫µ Ê«—Ë«œ® åb½œd @Mł «dOÝ UÐ œuš ‰“UM “«b¼œÅv qJý «— U¼öÐ Ÿ«u½« ¨Áb½“ —u½Uł —UNÇ “« vJ¹ ÆXÝ« b½Ë«bš rAš È«dł«XIKš ¨«bš t rOMOÐÅv ±∑∫µ XLJŠ »U² —œ ÆbMMÅv ‰“U½ «— ʬ ÊU~²ýd ËÆbMÅv eN− g½UMLýœ tO³Mð È«dÐ «— œuš©≤∫±∂® sO“ v½«d¹Ë ∫‰Ë« ÂUł ≠≤≤ر ﻰﻟوا ور دﻮﺧ ﻪﻟﺎﻴﭘ ،ﻪﺘﻓز ﺮﺑ از ﻞﻣد و ﺖﺨﻳر ﻦﻴﻣﺮﻣ ﺮﺑ ﺪﺑ و ﺖﺷﻪﻛ ﻰﻧﺎﻣدراد ﺶﺣو نﺎﺸﻧرﻮﺻ و ﺪﻧر وا تﺮﭘﻰﻣ ا.ﺪﻣآ نوﺮﻴﺑ ،ﺪﻨﺘﺳtFOKÞ ¨U¼U½dÏb½œuÐ v½U½¬ È«dÐ Èd²NÐ d³š qUý sOMÇ r¼ Ë vFDI öJA ÈU?¹ö?Ð Æb?½œuÐ b½Ë«bš —UDš« ¨U¼U½d ʬ Æb½«ÅÁœdÐ —bÐ rUÝ ÊUł U¹öРʬ “« tÆXÝ« t²— XÝœ “« tÐuð Xd «d¹“ ¨bM²¼ vK tJKÐ vFDI t½ U¼ÅÂUł “« tKUŠåg?ŠËò ÊU?ÖbM²ÝdÄ Ê«uMŽ tÐ b½«ÅÁbA½ dN ÁdÐ Ê«ËdOÄ Ê«uMŽ tÐ t v½U ÂU9t?L?¼ ¨b?½uýÅv ÊUA½Ï—U?D?š« d?~?¹œ s?¹« Æb?½u?ýÅv ö²³ öÐ tÐ UN½¬ YKŁ t½ ¨UN½¬ ÆXÝ« «“U− tJKÐ XO½qOzuLÝ ‰Ë« »U² µ »UÐ —œ «— ”Ëb È«bš V½Uł “« öÐ ‰Ëe½ vL¹b t½u/Ë b?ý Áœu?З ÊU?O?M?O?D??K jÝuð qOz«dÝ« bNŽ uÐUð t U$¬ —œ ∫rOMO³Ð rO½«uðÅvÁœdÐ U$¬ tÐ uÐUð t ¨bý vMODK ÈU¼dNý dO~M«œ tF«Ë s¹« bUOÄ t vzU¼öЗËd “« pM¹« U ÆXÝ« XL s¹« “« vMýË— ‰U¦ oO²ŽÅbNŽ —œ ‚u »UÐ ÆbýÅvXł tÐ œËbý« “« bNŽ uÐUð ‰UI²½« Ë qI½ t−O²½ —œ t výd²Ö tÐ Ë— ÈU¼öÐÒ“« Ë UO½œ «“U− ∫r−MÄ Áœdı∂≤±∂≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 83

XłÒ«— ÊU²Ý«œ ‘uš ÊU¹UÄ t «d¹“ rOÝ«d¼Åv/ ¨bý ‰“U½ ÊUOMODK dÐ ÊËdIŽ tÐ Ë— gOÄ —œ t vF¹UË œ—u —œ œuÐ È—UDš« teM tÐ UN½¬ È«dÐ rš“ ÈöÐ ÆrO½«œÅvgOÐ »UÐ s¹« ÆXÝ« @½— ÁdOð È«ÅÁdEM t²— r¼ ÈË— ¨tHýUJ ±∂ »UÐ ÆbM²ý«œvM³ ¨XÝ« t²š«œdÄ dB ÈU¼öÐ tÐ ¨býUÐ ÊUOMODK ÈU¼öÐ ÁbMM uÖ“UÐ tJ½¬ “«¨b½bý œuÐU½ œuš lu tÐ ¨b½œd sO~MÝ «— œuš VK dB ÊUO½uŽd v²Ë tJM¹« dÐb½dOÖÅv ÁbOMA½ «— U¼—UDš« UN½¬ Æb½—«œ gOÄ —œ eO½ gŠË ÊUÖbM²ÝdÄ t v²ýu½dÝÆbMýUÐ œuš —U²— s¹« ÈU¼bUOÄ dE²M b¹UÐ XNł s¹bÐ Ë©≥∫±∂® U¼U¹—œ v½«d¹Ë ∫ÂËœ ÂUł ≠≥≥ر دﻮـﺧ ﻪﻟﺎﻴﭘ ﻦﻴﻣود وﺮـﻣ نﻮـﺧ ﻞـﺜﻣ نﻮﺧ ﻪﺑ نآ ﻪﻛ ﺖﺨﻳر ﺎﻳرد ﻪﺑ اهدز ﺲﻔﻧ ﺮﻫ و ﺖﺸﮔ لﺪﺒﻣﺰﻴﭼ زا هﺪﻧﺮﲟ ،دﻮﺑ ﺎﻳرد رد ﻪﻛ ﻰﺋﺎﻫ.د¨r?¹Ë—Åv? g?O?Ä t? ÊU?M?â?L?¼ ÆX?Ý« U?¹—œ œ—u? —œ ÂËœ ÈU?½d? bM½U ÂËœ ÂUł‰UŠ s¹« UÐ ¨XÝ« ËUH² U¼U½d «dŁ« UÐ UNUł «dŁ« tÇdÖ t r¹uýÅv tłu²¨bMMOÐÅv tb ÊULݬ Ë U¼Åt½UšœË— ¨U¹—œ ¨sO“ ÆbM²¼ r¼ È“«u ¨tM× Ëœ s¹«Æb½UÅv/ vUÐ vzUO½œ dš¬ —œ Ë bÝ—Åv«d ÈœuÐU½ ÊU“ ÁU~½¬ Ë »«cŽ XÐu½ fáÝÈöÐ sOË« ÁbMM vŽ«bð ¨b¹¬Åv ÂËœ ÈU½d Ë ÂËœ ÂUł —œ U¼U¹—œ dÝ dÐ t⽬öLŽ ÂËœ ÂUł qUŠ ÆXÝ« dBΨÂËœ ÈU?½d fJŽ dÐ t «dÇ ¨XÝ« bM¹UýušU½ ULOI² ¨b½e¹—Åv UNUł “« t vzU¼öÐ ÆvFDI t½ XÝ« vK U¼Åv½«d¹ËÎX¹—u tÐ Ë ◊uIÝ dÐ vM³ U¼U½d ÈU¼—UDš« tO³ý Ë rOI² dOž UN½¬ ¨b½—«cÖÅv dŁ« vÖb½“ dÐU?ð b?½«ÅÁb?¬ t½Uš tÐ ÊU½« ÊU¼UMÖ ÆbM²O½ X¹“ jO× Êbý Ê«d¹Ë U¹ ÈœUB²«ÆbMM tðu²OЩ∑≠¥∫±∂® U¼Åt½UšœË— v½«d¹Ë ∫ÂuÝ ÂUł ≠¥¥ر دﻮـﺧ ﻪـﻟﺎﻴﭘ ﻦﻴﻣﻮﺳ وﺮـﻬﻧ رد ا.ﺪـﺷ نﻮـﺧ و ﺖﺨﻳر بآ ىﺎﻫﻪﻤﺸﭼ و ﺎﻫµﺮﻓوﻪﺘﺷر ﺎﻬﺑآ ىا ،ىدﻮـﺑ و ﻰﺘﺴﻫ ﻪﻛ ﻮﺗ ﻰﻟدﺎﻋ» :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﻪﻛ مﺪﻴﻨﺷ اﺮﻳز ،سوﺪﻗﺮﻛ ﻢﻜﺣ ﻦﻴﻨﭼ ﻪﻛ ا ،ىد∂ر ﺎﻴﺒﻧا و ﻦﻴﺳﺪﻘﻣ نﻮﺧ ﻪﻛ نﻮﭼاﺮـﻳز ﺪـﻨـﺷﻮـﻨـﺑ ﻪﻛ ىداد نﻮﺧ نﺎﺸﻳﺪﺑ و ﺪﻨﺘﺨﻳر «.ﺪـﻧاﻖـﺤﺘﺴﻣ ﻪﻛ ا∑وﻮﺗ ىﺎﻬﻳرواد ،ﻖﻠﻄﻣ ردﺎﻗ ىاﺪﺧ ،ﺪﻧواﺪﺧ ىا» :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ﺢﺑﺬﻣ ﻪﻛ مﺪﻴﻨﺷ«.ﺖﺳا لﺪﻋ و ﻖﺣXÝœ —œ «— ÂuÝ ÂUł t È«Åt²ýd t bÝ—Åv dE½ tÐ sOMÇ XL s¹« ÂuNH “«¨bý Áb¼UA tJ½UMÇ Ê¬ ÆXO½ UNЬ t²ýd vMF¹ ÂËœ ÂUł qUŠ t²ýd ÊUL¼ ¨œ—«œt?²?ýd? s?OMâL¼ Ë ©≤∞∫±® U¼UOK œU/ —u tÐ ÊU~²ýdϪ±∫∑® g?ð¬ Ë œUÐ Ë b½«ÅÁbý d¼Uþ qOz«dÝ« Âu œU/ —u tÐ eO½ »dI t²ýd qOzUJO Ë ©±∏∫±¥Ë U?¼Åt?½U?šœË— v?½U?ŠË— œU?/ ¨ÂuÝ ÂUł qUŠ t²ýd t XÝ« qL²× eO½ U−M¹« —œVUł ¨ÂuÝ ÂUł qÐUI —œ Ë« qLF«ÅfJŽ ¨býUÐ sOMÇ dÖ« ÆbýUÐ UO½œ ÈU¼ÅtLAÇÁb?M?M? Ê«d?¹Ë ¨U?¼ÅÂU?ł d?¹U?Ý ÊuÇ ÂuÝ ÂUł U¹u²× b¹uÖÅv t «d¹“ XÝ« tłuðUd tJKÐ ¨XO½Îö³ Æb½Ë«bš X«bŽ Êœ«œ ÊUA½ XNł —œ XÝ« vKLF« fJŽ ÎX?F?O?³?Þ ÈU?¼œU?/ t åÁb½“ Ê«—u½Ułò ʬ “« vJ¹ jÝuð U¼ÅÂUł X½ t rO²HÖ¨b?ýU?Ð X?F?O?³?Þ œu?š “« v?ýU?½ U?¼ö?Ð ‰Ëe½ dÖ« fÄ Æbý Áœ«œ ÊU~²ýd tÐ bM²¼—œ t «— t⽬ Uð ÁœUN½ œuš oUš —UO²š« —œ «— œuš XFO³Þ t XÝ« s¹« ÁbM¼œ ÊUA½Æb¼œ ÂU$« ʬ œ—u —œ œ—«œ œuš X«bŽ tU½dÐÁœdÄ —œ «— å`Ðcò —uCŠ s¹dš¬ÏsOÝbI t ÊU“ ʬ ¨r¹b¹œ r−MÄ dN Ë ÂËœ ¨sOÝbI ÈUŽœ tÐ «bš aÝUÄ XL sOË« Æb½œ—ˬdÐ v¼«u½uš œU¹d U$¬ “« —u$—aÝUÄ pM¹« vË ÆÊUNł tO³Mð t½ ¨œuÐ ÂuÝ ÁœdÄ —œ U¼U½d o¹dÞ “« ÊUNł tÐ —UDš«¨s¹«dÐUMÐ ÆXÝ« ÁbOÝ—Å«d vF«Ë ÂUI²½« ÊU“ Ë Ábý qOLJð sOÝbI ÈUŽœ tÐ «bšUO½œ «“U− ∫r−MÄ Áœdı∂¥±∂µtHýUJ ÂUOÄ

Page 84

·U?B?½« Ë X?«b?Ž Áb?M?M? b?OzQð Ë «bš ÈUOK ¨«bš ÈUO½œ ·dF U¼U½d È«bÆXÝ«bš ÊUMLýœ È«dÐ «“U− “ô Ê«eO ÁbMM sOOFð Ë «bš©π≠∏∫±∂® ÊULݬ v½«d¹Ë ∫—UNÇ ÂUł ≠µ∏رﺎﻬﭼ وﻪﻟﺎﻴﭘ ،ﻦﻴﻣر دﻮﺧ ﺮﻣ ﻪﻛ ﺪﺷ هداد نآ ﻪﺑ و ؛ﺖﺨﻳر بﺎﺘﻓآ ﺮﺑ ار مدازﻮﺴﺑ ﺶﺗآ ﻪﺑ .ﺪﻧاπﺮـﻣ وﺮﺣ ﻪﺑ مدرانآ ﻢـﺳا ﻪﺑ و ﺪﻧﺪﺷ ﻪﺘﺧﻮﺳ ﺪﻳﺪﺷ ترﺪﻗ ﺎﻳﻼﺑ ﻦﻳا ﺮﺑ ﻪﻛ اﺪﺧراد تﺮﻜﻧ ﻪﺑﻮﺗ و ﺪﻨﺘﻔﮔ ﺮﻔﻛ ،در وا ﺎﺗ ﺪﻧدﺪﻴﺠﲤ ا.ﺪﻨﻳﺎﳕbŠ —œ pM¹« ¨b½œdJ½ tÐuð bOý—uš —u½ Êbý p¹—Uð ÊU“ —œ t v½«—UJ¼UMÖU−M¹« —œ Ë b½b½U qUž Ë b½b¹œ U$¬ —œ Æb½uýÅv tO³Mð ¨bOý—uš —«dŠ ÈöŽ««bš —uCŠ ÊU“ ʬ —œ Æbý bM¼«uš ËdÐË— tO³Mð UÐ Ë œuýÅv/ UN½¬ tÐ vJL d~¹œt?łu?²? p?M?¹« Æ‘d?¹c?Ä t?½ X?d?Ö —«d? v?²?d?Š v?Ð œ—u vË ¨bý Áœ«œ hOA𗜠U?¼U?½d? Ë UNUł œdJKLŽ ∫r¹uýÅv ÂuÝ Ë r−MÄ tM× vŠ«dÞ —œ vzU¼ÅX¼U³ýÈU?¼Åv?½«d?¹Ë ¨U?¼U?½d? —uNþ UÐ t «d¹“ ¨ËUH² UN½¬ bUOÄ vË XÝ« tÐUA d¼UþÆXÝ« «“U− ¨vK ÈU¼Åv½«d¹Ë U¼ÅÂUł —uNþ UÐ Ë —UDš« Ê«uMŽ tÐ vFDIÊbO½U−MÖ ¨rOM ÈdO~OÄ tHýUJ ÈU¼ÅtM× VOðdð ”UÝ« dÐ «— ÈdOHð jš dÖ««bFÐ t vF¹UË bUOÄ Ê«uMŽ tÐ ÂUł XH¼Î’uBÐ ¨XÝ« sJ2 dOž ¨bM²«Åv ‚UHð« X??O?½ v??¹—U?ð U?¼ÅtM× sOÐ ◊U³ð—« Æb½uýÅv l«Ë —UNÇ tM× —œ t vF¹UËUł d¼ Æ©dN XH¼® rO²¼ ÊUNł v½«d¹Ë b¼Uý U¼—UÐ Ë U¼—UÐ ÆXÝ« vôb²Ý« tJKÐtO³Mð ÊËbÐ ÊUÖbMM —«“¬ t bMÅv —UDš« b½Ë«bš ¨œuýÅv ·b¼ ÊœdÐ !— t¨œuýÅv tł«u vzUM²Ž« vÐ UÐ b½Ë«bš ÈU¼—UDš« ÁUÖd¼ Ë ©U¼U½d® b½uýÅv/ U¼—Æœu/ b¼«uš ‰ULŽ« ÊUd− œ—u —œ «— œuš «“U− Ë«©±±≠±∞∫±∂® »«cŽ ∫r−MÄ ÂUł ≠∂±∞ر دﻮﺧ ﻪﻟﺎﻴﭘ ،ﻦﻴﻤﺠﻨﭘ وﺖﺸﮔﻚﻳرﺎﺗ وا ﺖﻜﻠﳑ و ﺖﺨﻳر ﺶﺣو ﺖﺨﺗ ﺮﺑ ار دﻮﺧ ىﺎﻬﻧﺎﺑز ورد زا ا ،ﺪﻧﺪﻳﺰﮔﻰﻣ د±±رد ﺐﺒﺳ ﻪﺑ نﺎﻤﺳآ ىاﺪﺧ ﻪﺑ وﺎﻫدﺮﻜﻧ ﻪﺑﻮﺗ دﻮﺧ لﺎﻤﻋا زا و ﺪﻨﺘﻔﮔﻰﻣ ﺮﻔﻛ ،دﻮﺧ ىﺎﻬﻠﻣد و.ﺪﻧدÁœdÄ d¼ —œÏÁb?M?¼œ ÊUA½ ¨tM× d¼ XL sOL−MÄ ¨bFÐ tÐ U¼dN “« ¨g¹U/ ϨXJý qLײ ÊUNł UNMð t½ ÆbýUÐÅv åtJKÐ UNMð t½ò q¦ vAâOÄ —U³Ž p¹∫œu?Ð b?¼«u??½ ·UF U¼öÐ s¹« “« eO½ UOK tJKÐ bý b¼«uš ¯d Ë Ÿ«e½ ¨vD×“« UNMð t½ b½Ë«bš ¨ÁUMÖ dDš œ—u —œ ÊU½« tÐ —UDš« sOŠ —œ Ær−MÄ dN XÝ« s¹«vÖb½“ aK bM½U t v{«d« UÐ tJKÐ —UJ« Ë lÐUM ¨—U& ¨X¹“ jO× o¹dÞt½ Ær−MÄ ÈU½d XÝ« sOMÇÅs¹« ∫œu/ b¼«uš «b« ¨œułÅv «— —UJ¼UMÖ vuBš¨b?M?ýU?ÐÅv? a?¹—U?ð —œ v?½U?N?O? gJLA —U —œ ¯—eÐ v½UŠË— ÈËdO½ —UNÇ UNMð‚u VOðdð Ær−MÄ ÈU¹ƒ— XÝ« sOMÇÅs¹« ∫XÝ« b½Ë«bš XÝœ —œ Áb½dÐ ¯dÐ tJKÐb½«ÅÁœdJ½ tÐuð t «— vzUN½¬ UNMðÅt½ b½Ë«bš ÆbMÅv «bOÄ ‚«bB r−MÄ ÂUł œ—u —œÂU?$« U?N?M¹« “« d²AOÐ È—U tJKÐ ¨bMÅv tO³Mð gð¬ Ë »¬ ¨U¹—œ Ë sO“ o¹dÞ “«‰ö?²š« —UÇœ v½U½« vÖb½“ rE½ dÝ«dÝ ¨œuýÅv t²¹— r−MÄ ÂUł v²Ë Æb¼œÅvÆœuýÅv rUŠ sO“ dÐ vJ¹—Uð ¨dB dÐ Áœ—«Ë ÈöÐ sOLN½ bM½U Ë ¨œuýÅvÆœuýÅv Áb¹œ d²L r−MÄ ÂUł dOE½ vUM²AŠË —UOÐ Èœ—u ¨tHýUJ »U² —œÊU½« vŽUL²ł« —U²šUÝ tÐ ÊUDOý ÆXÝ« ÊUDOý vÝUÝ« tÐd{ œU/ ågŠË Xðòs¹« t−O²½ Ë ÆXÝ« Áœu/ ·d×M «— ʬ Ë Áœ—ˬ Âu−¼ b½Ë«bš tAI½ sOË« Ê«uMŽ tÐs?¹« Ë ÆX?Ý« b?½Ë«b?š “« q?I² vzUO½œ Ë v½U½« Ë vŽUL²ł« È—U²šUÝ ¨·«d×½«ÆX?Ý« U??O?K? v?M?F?¹ v?z«bš ‡ vŽUL²ł« —U²šUÝ tM¹d ¨v½UDOý ‡ vŽUL²ł« —U²šUÝÈËdO½ —UNÇ “« vJ¹ ªXÝ« ågŠËò XuJŠ dI ¨`O uJK fJŽ dÐ U−M¹«dÄ È“ËdOÄ Ë XOF{Ë s¹« “ËdÐ œd− tÐ Æ—UNÇ tM× v½UNO gJLA —œ ¯—eÐUO½œ «“U− ∫r−MÄ Áœdı∂∂±∂∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 85

‰U?G?ý« åg?ŠËò j?Ýu?ð ÁU?~?½¬ Ë dI² uJK —œ v¼UýœUÄ Xð ¨U¼œ˛« XLŠ“Æœ—«œ t«œ« ‘UA²ž« Ë œuýÅv t²¹— r−MÄ ÂUł fáÝ ¨œuýÅvt?F?U?ł UÐ tKÐUI tÐ v³ON “dÞ tÐ «bšÏË Ë« q?ÐU?I —œ t œeOšÅvdÐ vz«bšÅvÐ ÈUO½œ VK —œ vIOIŠ È«bš b¼Uý t ‰UO½«œ »U² ÆXÝ« Áœd rKŽ b Ë« ÈUOKt?½U?“ eO¬dHÏp?U?2 d?Ð ‰U?F?²? d?CŠò t XÝ« ÂUOÄ s¹« “« —UýdÝ ¨œuÐ œuš ¨±∑∫¥ ‰U?O?½«œ® åb?¼œÅv? b?¼«u?šÅv? t d¼ tÐ «— ʬ Ë bMÅv v½«dLJŠ ÊUOœ¬t?½U?A?½ t bMOÐÅv «— È«ÅtL− b½Ë«bš Æ©≥≤\≤µÏX?Ý« ¯—eÐ ÈU¼ÅÈ—uð«dá« t?Ð åÁb?¹œd?Ö v?½U?²?ÐUð sdš ÁU q¦ò Ë œuýÅv t²Jý d²JÇu UFD tÐ tåq?ÐU?Ðò ÁU?ýœUÄ ådB½bu³½ò t vLOEŽ Xš—œ Æ©≥µ∫≤ ‰UO½«œ® œe¹—Åv sO“ÁœdLý dBAKÐ XuJŠ ¨©±¥∫¥ ∫‰UO½«œ® XÝ« ÁœU²« sO“ tÐ Ë Ábý lD ¨XÝ«¨b?M?O?ÐÅv? Ê«—u?½U?ł “« v?zU¼U¹ƒ— Ë« Æ©≤∂∫µ ‰UO½«œ® XÝ« ÁbOÝ— UN²½« tÐ Ë Ábý“« X?O?L?U?Š ÂU?$«d?Ý Ë b?M?²¼ bMËdO½ Ë rOEŽ t tHýUJ åÈU¼ÅgŠËò bM½UÆ©±≤∫∑ ‰UO½«œ® œuýÅv VKÝ UN½¬Æb½œdÖÅv/dÐ «bš ÈuÝ tÐ VOðdð s¹« tÐ ¨b½—«œ œuš dÐ «— gŠË ÊUA½ t vzUN½¬t vzUN½¬ vË ÆbM¹uÖÅv dH «bš tÐ Ë bMAÅv »«cŽ v«—¬ tÐ t²— r¼ ÈË— UN½¬l?«Ë Èu?O?½œ r?E½ 7¹—Ëd “« bFÐ t «— t⽬ ¨b½«ÅÁbý —uN2 ÁdÐ Ê«ËdOÄ dN UÐu?ðÅÂU?½ò ∫bMMÅv UŽœ b½UÅv “UÐ XdŠ “« sOýU v²Ë Ë ¨bM½«œÅv bý b¼«ušÁœ«—« ¨b¹UOÐ uð uJK ¨œUÐ ”bIÏÁœd? eO½ sO“ dÐ XÝ« ÊULݬ —œ t ÊUMÇ uð åÆœuý©±∂≠±≤∫±∂® v½«d¹Ë ∫rAý ÂUł ≠∑±≤ﻪﻟﺎﻴﭘ ،ﻦﻴﻤﺸﺷ ور دﻮﺧ ﺮﻓ ﻢﻴﻈﻋ ﺮﻬﻧ ﺮﺑ ار ﺎﺗ ﺪﻴﻜﺸﺧ ﺶﺑآ و ﺖﺨﻳر تاهاﺮﺸﻣ زا ﻪﻛ ﻰﻧﺎﻫﺎﺷدﺎﭘ .دﻮﺷ ﺎﻴﻬﻣ ،ﺪﻨﻳآﻰﻣ بﺎﺘﻓآ ق±≥نﺎﻫد زا ﻪﻛ مﺪﻳد وژازو نﻮﭼ ﺚﻴﺒﺧ حور ﻪﺳ ،بذﺎﻛ ﻰﺒﻧ نﺎﻫد زا و ﺶﺣو نﺎﻫد زا و ﺎﻫدﺎﻬﻏ .ﺪـﻨﻳآﻰﻣ نوﺮﻴﺑ±¥ﺮـﻳزﺰـﺠـﻌـﻣ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺎﻫﻮﻳد حاورا ﺎﻬﻧآ ﻪﻛ اﺮـﻫﺎﻇ تازﺎﺳﻰﻣر نﺎـﺸـﻳا ﺎـﺗ ﺪﻨﻨﻛﻰﻣ جوﺮﺧ نﻮﻜﺴﻣ ﻊﺑر مﺎﲤ نﺎﻫﺎﺷدﺎﭘ ﺮﺑ و ﺪﻧاﺮﺑﺮﻓ ﻖﻠﻄﻣ ردﺎﻗ ىاﺪﺧ ﻢﻴﻈﻋ زور نآ ﮓﻨﺟ ىاروآ ﻢﻫا.ﺪﻧ±µزد نﻮـﭼ ﻚﻨﻳا»،هﺪـﺷ راﺪـﻴﺑ ﻪﻛ ﻰﺴﻛ لﺎﺣ ﻪﺑ ﺎﺤﺷﻮﺧ !ﻢﻳآﻰﻣ درر دﻮﺧ ﺖﺧراد هﺎﮕﻧ ار نﺎﻳﺮﻋ ادﺎﺒﻣ ،در و دور هار وا ﻰﺋاﻮﺳ«.ﺪﻨﻨﻴﺒﺑ ا±∂ر نﺎﺸﻳا ور نآ ﻪﻛ ﻰﻌﺿﻮﻣ ﻪﺑ اﺮﺒﻋ رد ارﺎﺣ ﻰﻧا،ﺪﻨﻧاﻮﺧﻰﻣ نوﺪﺠﻣﺮﻓروآ ﻢﻫا.ﺪﻧدÁœ«œ ÈU¼ÅaÝUÄ Ë œ“UÝÅv ËdÐË— qJA s¹bMÇ UÐ «— U tHýUJ “« XL s¹«t?Ð t?²?— r?¼ ÈË— v?Ë b?M²¼ vÐd& Èœ—«u tÇdÖ ÆbMýU³½ ÁbMMÅl½U b¹Uý ÁbýÁd“ —œ bÝ—Åv dE½ÏÆb½«ÅÁœu³½ rN qÐU ÊuMUð t bM²¼ vKzU b½uýÅv “Už¬ U¼Åv½«d¹Ë U$¬ “« t XÝ« È«ÅtIDM «d t rO½«œÅv ∫±≤ t¹¬ÊU¼UýœUÄ ¨rAý ÈU½d Ê«—«uÝ ÁËdÖ bM½U rOMÅv ÷d Æ©rAý ÈU½d ¨ÂuÝ ÁœdÄ®t?½U?A½ ‚dýÏ—u? U?¼Ëd?O?½ s?¹« œ—«œ ‰U?L?²?Š« t bMÇd¼ ¨bMýUÐ »d ÈU¼ËdO½ ¨ÊU½« È«dÐ ÁUÖ—cÖ œU−¹« —uEM tÐ UNЬ Êbý pAš Æb½dO~Ð œuš tÐ vF«Ë tÐd&XÝ« ”bIÅ»U² vðu³½ Ë v¹—Uð Ë vuLF ÊU²Ý«œ≤ÆUO½œ œU/ eO½ ågŠËò Ë XÝ« ÊUDOý œU/ ©—U U¹® U¼œ˛« t rO½«œÅv ∫±≥ t¹¬¨»–U? d?³?L?G?O?Ä t? r?O?M?Åv? ÷d? Ʃ—U?NÇ ÁœdÄ® XÝ« «bš ÊËbÐ ÈU¼ÅÂUE½ U¹±¥∫±≥ tHýUJ sOÐ t¹UI UÐ tO{d s¹« Ë XÝ« vMO“ Èœułu Ë ÂËœ ågŠËò¨⁄“Ë VU —œ t½UÖÅtÝ YO³š Õ«Ë—« s¹« Êbý ÂUN« XKŽ ÆœuýÅv bOzQð ≤∞∫±π Ët½U“ ‘d~½ tРʬ Ë Áœ«œ tz«—« UMŠu¹ t XÝ« vKOœ pý ÊËbÐÏœœdÖÅvdÐ oO²ŽÅbNŽ ÆbM²ý«bMÄÅv gM¹d¬ „UÄU½ t½u/ «— ©tžUЗu® ⁄“Ë tƱ∂\±µ∫±± UOFý« ª∏∫≤ ÊU¼UýœUÄ ÂËœ ª≤≥∫¥ ª±∂∫≥ lýu¹ ª≤±∫±¥ ÃËdš ≠≤UO½œ «“U− ∫r−MÄ Áœdı∂∏±∂πtHýUJ ÂUOÄ

Page 86

ÊU?¼U?ýœU?Ä b?Ý—Åv? d?E?½ tÐ ±¥ t¹¬ ÊU¼UýœUÄ ∫b½UÅv vUÐ t Èd~¹œ ‰«RÝt?½U?A?½ q?«b?Š U¹ bMýUÐ qOz«dÝ«Ïr?O?½«u?ðÅv? U?¹¬ X?Ý« sOMÇ dÖ« vË ¨U¼ÅXuJŠ å‚dý ÊU¼UýœUÄò b¹U³½ «dÇ ør¹—«bMáÐ È—UF²Ý« eO½ «— ±≤ t¹¬ —œ ÊU¼UýœUÄ —U³Ž—œ® “U?Ð Ë øb?½e?O?šÅv?d?Ð v?zU?O?ݬ ÈU¼—uA “« t bMýUÐ vF«Ë vÝUOÝ ÈU¼ËdO½v?zU?¼Å«“U?−? Áb?M?M? `¹dAð UNUł t r¹bOLN ©q³ ÈU¼ÅtM× qOK% Ë t¹e&«d?L?²?? ¨g?¹U?¼—U?D?š« “« s?O“ ÊUœd dL² XKHž ÂU~M¼ tÐ «bš t bM²¼ÎtÐ r?O?EŽ “Ë— ʬ ¨ÊU“ ÊU¹UÄ tÐ ‰uu rAý ÂUł «“U− «dÇ fÄ ¨b²ÝdÅv sO“©±µ Ë ±¥ U?¹¬® œ“œ b?M½U `O ÁdE²MdOž XAÖ“UÐ ÊU“ Ë oKD —œU È«bšÈd?²?u?K?O? b?M?Ç —œ t?á?ð s?¹« øX?OÇ åÊËb−Å—UŠò ÂuNH eO½ Ë øXÝ« Áb¹œdÖÈU?¼ÅÁ«d?¼U?ý s?¹d?²?L?N? l?ÞU?I?ð q× dÐ jK Ë åUHOŠò v½uM dNý vdý »uMł—«d t½UO—ËUš v¹—Uð ÈU¼Å@Mł “« È—UOÐ ŸuË q× sOMâL¼ Ë ÊU²ÝUÐ ÈUO½œ—U?OÐ ÂuNH s¹« UÐ ¨r²OÐ Êd È«ÅtHýUJ ≠ vLKŽ ÈU¼Åt½U« ÊUÖbM¹u½ Æœ—«œs?¹d²Ö—eÐ Ë b½—«œ —U Ë dÝ¨e?Ë Ævł Æı« vMF¹ vKOð vLKŽ ÊU¹«dÝÅÊU²Ý«œ s¹« È“«œdÄÅÊU²Ý«œ s¹« ”UÝ« dÐ U¹¬ ÆåÊËbÖU—¬ ÈU¹ƒ—ò Ê«uMŽ X% t²ýu½ v½U²Ý«œd?O??H?ð øX?Ýu?O?Ä b?¼«uš ŸuË tÐ v½UNł @Mł s¹dš¬ åvðdš¬ YŠU³ò œ—u —œÆbýUÐÅv tHýUJ »U² ‰Ë«b² v½UF —œ vU tÐd& 7ý«œ ÂeK² ‚u œ—«ušUv ýbÊ łU ÄM−r¨ ¬žU“ ðM³Ot U½v «ÝX t ¼Mu“ ðuÐt ½JdœÁÅ«½b Ë ÐU «ž²AU‘œ— łu«l Ë —¼U? ýbÊ ½Er łUF?t «“ M²d‰ «½?UÊ ýdËŸ vÅýuœÆ œ— ýd?ËŸ ŠJuXòËŠgå ¼LtÏ «u— Ðt «½b«“Á Uv šd«» Ë œ—¼r —¹²t ýbÁ Ë Ë²v UýOs A²U— «ËýdËŸ Ðt? U— v?ÅMb?¨ «Ë{UŸ Ð?OU?— šd«»Åðd v?ÅýuœÆ łU? ýAr?¨¹FM?v łU? ÐFb ˬšd¹s łU ðM³Ot šb«Ë½b t œ— ¬Ê IUb šb« Ë ýODUÊ Ðt u— ¼uMUv ÐU ¹Jb¹~dAUÐNX œ«—½bÆ AU¼bÁÏ M×d· ýbÊ łu«l ðuÝj ýODUÊ ÖOZ MMbÁ «ÝX¨ ýODUÊvÅÖu¹b∫ ò«Öd ½²u«+ ÐOg «“ «¹s ÐU“œ«—½bÁ ÐUýr¨ ˹d«Ê vÅMrÆå Ë «¹s «ÝX t«Ë Ë òËŠgå Ë ÄOG?L³d œ—ËžOs¨ òÄU?œýU¼UÊ “Oså —« %X ðQ?ŁOd d«— vÅœ¼Mb? ËÞuv /vÅAb t uo vÅýu½b ðFUœ‰ ½UÄU¹b«—È Ðt ½U òK`å —« œ— ¬ýH²t ÐU“«—A²U— œËÞdt ŠHk MMbÆ Ëu— ðKO×U łM~v¨ —˛Á «—ðgżU Ë dœÊ «½UÊżU¨ ½tIj «Žu«Ê Ë «½BU—ýU?Ê ÐKJt ¼LtÏ ¬½NU¨ “¹d« t d?½UÈ ýAr¨ ¬šd¹s «šDU— ÐuœÁ td¯ —« œ— ÄOg ÄUÈ ¬½NU ½NUœÁ «ÝXÆ łU ýAr¨ ¬šd¹s −U“« «ÝX t d¯ —«Ðd ¬½NU vŬ˗œÆ Ëv Ë²v ýODUÊ vÅÖu¹b∫ òs ˹d«Ê šu«¼r dœå¨ šb« vÅÖu¹bòÇMOs s°å ½OX ýODUÊ ðuÝj b— šb« ŠLU¹X vÅýuœ Ë šb«¨ œ«Ë—È ýODUÊ—« ÄO~OdÈ vÅMbÆ Ë ½²O−t «¹s «ÝX∫ ¬—UÖbËÊƬ—UÖbËÊ ¼LâMOs Ðt FMUÈ ÄU¹UÊ «ÝX¨ Ë²v ò¬Ê —Ë“ ŽEOr šb«È Uœ— DKoåv?Ŭ¹b∫ b?—żUÈ łN?U?Ê ½UÖN?UÊ šu?œ —« ÐU? «—ÐU» šu?œ t? «Ë —« «½JU?— dœÁÅ«½b?¨u«łt vÅÐOMMb Ë «¹s —˹U—Ëzv ÐMUÐd ö «Ë œ— ¬¹t µ± JUýHt¨ Ðt Þu— žOdM²EdÁÅ«Èšu«¼b ¬b Ë ¬Ê łM@¨ ¬šd¹s łM@ šu«¼b Ðuœ∫ Žc«»Å¼UÈ łU ÄM−r ÐU ˹d«½v łUÂýAr? «œ«t vŹU?Ðb¨ U½Mb? þKL²?v t œ— ýV? «ËOs ŽOb? B` Ðd? Bd d?Ëœ ¬b ËM−?d Ðt? u ýb?Æ Ëv ÖdÇt? «ýU—ÁÏ «ÝU?Ýv łU? ýAr Ðt? —Ë“ ¬šd «ÝX?¨ «U ½³?U¹bd«u?‘ MOr t? ¼dÖUÁ ˹d«½v? Ðd ÖMU¼J?U—«Ê ðuÐt ½J?dœÁ Ë«—œ vÅýu?œ¨ Ðd«È ¬½UÊHNu ò—Ë“ ¬šdå —« œ«—œ¨ ¹FMv ÄU¹UÊ œ½OU¹AUÊ Ë ¬šd¹s u«łNt ¬½NU ÐU O`¨ vt ¼LOAt U½Mb œ“œ¨ ÐvÅš³d vŬ¹b¨ Ë²v t «½UÊ ¼Oê «½²EU—‘ —« ½b«—œÆ©≤±≠±∑∫±∂® XO½ UO½œ d~¹œ ∫r²H¼ ÂUł ≠∏±∑ﻪﻟﺎﻴﭘ ،ﻦﻴﻤﺘﻔﻫ ور دﻮﺧ زاوآ و ﺖﺨﻳر اﻮﻫ ﺮﺑ انﺎﻤﺳآ سﺪﻗ نﺎﻴﻣ زا ﺪﻨﻠﺑ ى «!ﺪﺷ مﺎﲤ» ﻪﻛ ﺖﻔﮔ ،هﺪﻣآ رﺪﺑ ﺖﺨﺗ زا±∏ﺮﺑ ور و ﺎﻫاﺪﺻ و ﺎﻬﻗثدﺎﺣ ﺎﻫﺪﻋﺮﮔز و ﺪـﻳدﺰﻟﺮـﺑ نﺎـﺴـﻧا ﺶـﻨﻳﺮﻓآ ﻦﻴﺣ زا ﻪﻛ نﺎﻨﭼ نآ ﺪﺷ ﻢﻴﻈﻋ ىاﻪﻟزز ﻦﻴﻣﺰﻟ.دﻮﺑ هﺪﺸﻧ ﺖﻤﻈﻋ و تﺪﺷ ﻦﻳا ﻪﺑ ىاﻪﻟUO½œ «“U− ∫r−MÄ Áœdı∑∞±∑±tHýUJ ÂUOÄ

Page 87

±πﺮﺧ ﺎﻬﺘﻣا ناﺪﻠﺑ و ﺖﺸﮔ ﻢﺴﻘﻨﻣ ﻢﺴﻗ ﻪﺳ ﻪﺑ گرﺰﺑ ﺮﻬﺷ وﻞﺑﺎﺑ و ﺪﺷ باﺧ ﻪـﻟﺎﻴﭘ ﺎـﺗ ﺪـﻣآ دﺎﻳ ﻪﺑ اﺪـﺧ رﻮﻀﺣ رد گرﺰﺑَر دﻮﺧ ﻢﺸﺧ دﻮـﻟآ ﺐﻀﻏ ﺮﻤا.ﺪﻫد وﺪﺑ≤∞ﺮﻳﺰﺟ ﺮﻫ وﺎﻳﻮﮔ ﻪﻛ گرﺰﺑ گﺮـﮕﺗ و٢١ ،ﺖﺸﮔ بﺎﻳﺎﻧ ﺎﻬﻫﻮﻛ و ﺖﺨﻳﺮﮔ هزو ﻪﺑﺮـﻣ ﺮـﺑ نﺎـﻤﺳآ زا ،دﻮﺑ ﻦﻣ ﻚﻳ نﺮــﻣ و ﺪـﻳرﺎﺑ مدﻪـﻣﺪـﺻ ﺐﺒﺳ ﻪﺑ مدر اﺪﺧ ،گﺮﮕﺗﺮﻳز ﺪﻨﺘﻔﮔ ﺮﻔﻛ ا.دﻮﺑ ﺖﺨﺳ ﺖﻳﺎﻬﻧﻰﺑ شاﻪﻣﺪﺻ ﻪﻛ اtM× —œ t XÝ« —UNÇ Ë ÂuÝ ¨ÂËœ ÈU¼ÅtM× tbI “« v²L ‚dÐ Ë bŽ—“« È«Åt?½U?A?½ Ê«uMŽ tÐ Èd~¹œ ÈU¼ÅXL —œ eO½ te“ ÆbÝ—Åv œuš ÃË« tÐ r−MÄdOš« ‚dÐ Ë bŽ— s¹« “« vË Æ©rAý ÈU½d Ë rAý dN® XÝ« Ábý l«Ë «bš —uCŠŸu{u Ë XÝ« Áb¹œ dAÐ ÊuMUð t‡ Ábý Áœd‡Ð ÂU½ ‚dÐ Ë bŽ— s¹d²Ö—eÐ Ê«uMŽ tЊ u?³½Ô∫X?Ý« Áb?¬ e?O?½ ≤∑≠≤∂∫±≤ ÊU?O?½«d?³?Ž —œ t býUÐÅv ©∂∫≤® v³½ v−e?O?½ «— ÊU?L?ݬ t?J?KÐ sO“ jI t½ d~¹œ t³ðd p¹ t XÝ« Áœ«œ ÁbŽË Êô« sJòdÐ t œ—«œ È«ÅÁbM³Mł d¼ ÈœuÐU½ tÐ Á—Uý« åd~¹œ t³ðdò —U³Ž åÆbO½U³Mł r¼«ušË XO½ ÁbM³Mł t⽬ d¼ sOMâL¼ Ë Ábý t²šUÝ Ë« XÝœ tÐ t⽬ d¼ Ë XÝ« sO“Ë bMÅv »Ë—Uł «— a¹—Uð Ë ÊU“ ¨r²H¼ ÂUł Êbý vUš ÆÁbý t²šUÝ dAÐ XÝœ tÐÈUN¼u Ë U¼ÅÁd¹eł UNMðÅt½ ¨b¹¬Åv “Ë— ʬ v²Ë Æb¼œÅv —«d «— X¹bЫ ʬ ÈUł tÐV?łu? Ë X?Ýœ t?²?šU?Ý t? U?¼ÅÊb?9 ¨U?¼d?N?ý t?J?K?Ð ¨b?½uýÅv b¹bÄU½ «bš sO“pý ÊËbÐ t 寗eÐ dNýò Æb½uýÅv Ê«d¹Ë bMýUÐÅv dAÐ vML¹d¼« «—U²«b?½Ë«b?š œU?¹ —œ e?O?½ U?$¬ ¨X?Ý« v?½U?D?Oý ÈU¼—U²šUÝ ÂU9 q³LÝ ¨XÝ« åqÐUÐò‘u?«d? «— e?OÇ tL¼ «bšò ∫b¹uÖÅv œuš gOÄ —œ pM¹« t ÈdNý ¨b½U b¼«ušÈU−K ¨¯d~ðò ∫œuýÅv œdš ¨«bš rAš ÊUuÞ —œ ©±±∫±∞ —ue® åXÝ« Áœd— b¼«uš «— ⁄Ë—œÔÈËUŠ rAý ÂUł Æ©±∑∫≤∏ UOFý«® åœdÐ b¼«uš «— d²Ý UNЬ Ë XÆvK È“UUÄ ÈËUŠ r²H¼ ÂUł Ë XÝ« ÈdÝ«dÝ v½«d¹ËUO½œ «“U− ∫r−MÄ Áœdı∑≤±∞∫±π≠±∫±∑tAŠU ∫rAý ÁœdÄÏqÐUÐ X«bŽ Âö XH¼U¼œU/ n¹dFðÁœdÄϨbýUÐÅv tHýUJ »U² ÈU¼ÅXL s¹dðÅÁœUÝ “« vJ¹ t ‰UŠ sOŽ —œ rAý Ë „—œ b?O« UÐ b¼«uÐ t È«ÅÁbM½«uš ÆX¼ eO½ ʬ ÈUNAÐ s¹dðÅrN³ “« vJ¹UUHð« t ʬ s¹œU/ ÊUГ n¹dFðÎgýu ¨œ“«œdáРʬ tÐ Áb¬ d²AOÐ XL s¹« —œ «— vzUNЬò ∫rOMOÐÅv ±µ∫±∑ —œ t n¹œ— s¹« —œ ÈeOÇ „—œ ÆbMÅv È«ÅÁœuNOÐU?¼ÅÊU?Г Ë U?N?²?« Ë U?¼ÅXŽULł Ë UNu ¨XÝ« t²A½ tAŠU t vzU$¬ ¨Èb¹œ tÈUO½œò UÐ U¼Ån¹dFð s¹« t bý dJM Ê«uðÅv/ vË ¨XÝ« qJA —UOÐ åbMýUÐÅvÈ«d?Ð Æœu?ýÅv? Èd?~?¹œ ÈU?L?F? “Ëd?Ð V?łu? tK¾ s¹« Ë b½«ÅÁœ—uš ÁdÖ åvF«Ët?á?ð X?H?¼ ¨d?Ý X?H?¼ò v?M?F?¹ π t?¹¬ t? X?Ý« s?¹« “« v?U?Š U?¼d?OHð všdÐ ∫‰U¦È«—«œ t ÈdNý ∫XÝ« ÂË— œU/ t XÝ« È—u½Uł U¹ ågŠËò tÐ Á—Uý« åbMýUÐÅv¨bMýUÐÅv ÂË— Ê«—uð«dá« ¨±∞ t¹¬ —œ —uc ÁUýœUÄ XH¼ sOMâL¼ Ë ÆXÝ« táð XH¼“« tÇdÖÅ≠ ¨vðUOÝbŠ sOMÇ «dÇ t b½—«œ œułË vK¹ôœ U« ÆfDOð Uð f²ÝuÖ« “«a?ÝU?Ä t?Ð «d?¹“ Æb?M?ýU?³?½ Áb?M?M? l?½U? XÝ« sJ2 ≠Åb½—«œ XOF«Ë dE½ tDI½ p¹Æœ“«œdÄÅv/ ¨b½«ÅÁb½U t²HÖU½ ÊU½« dJ È«ËU —œ t vUš ô«RÝœ—«œ œułË UMŠu¹ ‘—U~½ ÁuOý —œ t vðôUJý« ©n«d?Ð X??Ý t?H?ýU?J? v?K?³ ÈU¼ÅgÐ tFUD vÞ —œ t U¼Å‰«RÝ Ê¬ “« œ—u Ëœ—Ëd? U?Ð Ë b?½Ë—Åv? sOÐÅÁ—– d¹“ rAý tM× —œ pM¹« ¨b½«ÅÁœuÐ —«cÖÅdŁ« ÁbM½«ušÆXU¹ «— UN½¬ aÝUÄ Ê«uðÅv ¨U¼ÅgРʬ d~¹œ

Page 88

øb½«ÅÁbM«dÄ tL¼ s¹« hOAð Ë eOO9 ÈU¼“d! «dÇ ≠±ÈU¹ƒ— ÈU¼ÅvÖó¹Ë sOÐ —œ Á—U??²??Ý X??H?¼ Ë Ê«b?ž«d?Ç X?H?¼ t?Ð ÁU?~?½ s?O?Ë« —œ Áb?M?½«u?š ¨‰Ë« Áœd?Ä —œ `?O??œ—«u ʬ ÆbAÅv/ ‰uÞ œU¹“ Ë« pý vË ¨œuýÅv tł«u ULF UÐ ©±∂\±≤∫±®`?¹d?A?ð ¨b?M?Åv? t?²?J?¹œ U?M?Šu?¹ t?Ð «— t?U?½ X?H¼ t È«Åt²ýd tKOÝË tÐ tKUöÐdÝò ∫b½uýÅvÒöÞ Ê«bž«dÇ XH¼ Ë Èb¹œ s XÝ«— XÝœ —œ t «— Á—U²Ý XH¼ U??O?K? X?H¼ ¨Ê«bž«dÇ XH¼ Ë bM²¼ UOK XH¼ ÊU~²ýd ¨Á—U²Ý XH¼ U« Æ«—t⽬ dOE½ ¨t½uÖ t²ýd ÈdOHð dÖ« œuÐÅv gÐbO« —bIÇ Æ©≤∞∫±® åbMýUÐÅvd?Ý °t?²?ýd? È« ∫b?ýÅv? t?z«—« t?H?ýU?J? »U?²? ÂU9 tÐUA œ—«u —œ ¨b¬ ‚u —œÒs? Ë ¨vÖb½“ Xš—œÒU? È«d?Ð «— b?³?F? Êu²Ý Ë œË«œ bOK Ë bOHÝ @MÝ Ë ÊUNMÄ XÝ«uš—œ eO½ ÂËœ ÁœdÄ —œ Ɖ˫ ÁœdÄ tÐ ◊uÐd bM²¼ Èœ—«u UNM¹« Á“Uð Ë Æs ÊUOÐd??Ý °t??²?ýd? È« ∫œu?ýÅv? —«d?J?ð U?ÒË Ê«—«u??Ý Ë —u??N?2 —U?u?Þ Ë Áb?½“ Ê«—u?½U?ł Æs ÊUOÐ U È«dÐ «— ÂËœ ÁœdÄ —œ dH½ ±¥¥\∞∞∞«b?F?Ð ¨X?I?O?I?Š s?¹« t?Ð Á—U?ý« UÐ vËΓ« b?F?Ð Æåʬ Ωs?¹«ò t? œu?ýÅv? sýË— X?H?¼ò ∫X?Ý« Áb?¬ µ∫¥ —œ t½UÖ«bł œ—u p¹ ≤∞∫± —œ U¼ÅÊ«bž«dÇ Ë U¼ÅÁ—U²Ýʬ v?M?F? t?® åb?M?ýU?ÐÅv? «b?š ÕË— X?H?¼ t? t?²?šËd?« X?ð gOÄ sOAð¬ ⁄«dǨb?½u?ýÅv? ŸËdý U×O{uð fáÝ Ë ©XÝ« Èd~¹œ ÈULF œuš sOAð¬ ÈU¼Å⁄«dÇÁœd?Ä —œ —U?L?A?O?Ð ÈU?¼ÅÁËd?Ö “« È«ÅÁ—U?J —«“UÐ pL UÐ t vðU×O{uðÏʬÅ≠ r?Aý Æb½uýÅv vLEMU½ È—U²ýu½ p³Ý dOÖ—œ ≠År¹œd Á—Uý« tJ½UMÇg??Ð X?¹U?{— ¨v?K?O?¦?9d?O?ž Ë t?½U?¹«dÖÅl«Ë ‘Ë— s¹« ¨œuýÅv Áb¼UA ‰UŠÊ¬ —œ t? b??¹u?M?Ð È«ÅÁ—u?DÝ« U¹ qO¦9 býUÐ t²dÖ rOLBð ÁbM¹u½ Á«uš ÆXO½«b?L?FðÎU?¹ œ—«c?~?Ð Áb?M?½«u?š Áb?N?Ž t?Ð «— ʬ `?¹d?A?ð Ë b?M?J½ `¹dAð «— ÈœU/ êO¼ U?M?¾LD vË ÆbM tU{« gÐU² dš¬ tÐ t½U~OÐ ÊUÖ˛«Ë “« v²ÝdNÎÁœu?³½ —uÞ s¹« ÆXÝ« vUHð« výË— s¹« Ë XÝ«≤≠ Çd« «¹s 9¦OqżU ½UÄU¹b«—½bø ðFd¹n ½X «“ Çd«žb«ÊżU Ë Ý²U—ÁżU Ðt HNuÂKOU¼U Ë dý²~UÊ ¬½NU¨ ½IDt ¬žU“È «ÝX Ðd«È Ðd«½~O²t ýbÊ ðHJd¨ “¹d« «ŽDUÈŽMu«Ê òKOUå Ðt òÇd«žb«Êå ÐU d÷ «¹M?Jt ¹Jv /Uœ¹s «ÝX Ë œ¹~dÈ Ë«Fv¨Äf Çd« —ƒ¹UÈ IbUðv ÄdœÁÏ «Ë‰ ðBu¹d −U“È «“ KOU —« ½AUÊ vÅœ¼b ®±∫≤±©¨œ— ŠUv t œ— «Ëà ×Mt¨ O` Ðt ðBu¹d Ë«FvÅ«‘ «ýU—Á vÅMb ®≥∫≤≤©øULF ÈU¼ÅqŠÅÁ«— tÐ 7š«œdÄ ©»ÕdÞ Ê¬ XÝ« sJ2 b¹œ ÈUDš dŁ« —œ ¨UNMð ÕdÞ p¹ tÐ U ÁU~½ Ÿu½ tÐ tłuð UÐbM½«uðÅv VOðdð s¹bÐ r¼ tHýUJ »U² ÈU¼œU/ Æœuý d¼Uþ nK² XUŠ Ëœ —œöJA všdÐ “ËdÐ XÝ« sJ2 Æb½dOÖ —«d vÝ—dÐ œ—u ËUH² ÈU¼ÅÁUÖb¹œ “«t? b?ýU?Ð v?u?NH „—œ ÂbŽ Ë U v×DÝ ÁU~½ “« výU½ vÖœUÝ tÐ ¨»U² s¹« —œrOM sýË— œuš È«dÐ «— œ—u s¹« X½ bO¼œ Á“Uł« ÆXÝ« ʬ ÈUI« vÄ —œ UMŠu¹tLK “« —uEM tÏÝò dÒtÐ œuÐ rO¼«uš —œU —u ʬ —œ Ë ¨XOÇ ©µ∫±∑ —œ® ås¼– tÐ åU¼ÅX¹u¼ sOOFðò ÕöD« tÐ s¹« vÞ —œ b¼«ušÅv UMŠu¹ t⽬ tÐ v½UݬÆr¹d³Ð vÄ ¨b¹U/ UI« UÝò tLK t b¼œÅv ÊUA½ b¹błÅbNŽ —œ l¹dÝ tFUD p¹ ≠±dÒvuLF ÂuNH —œ ¨åÝ ÆXÝ« ÁbA½ ÁœdÐ —U tÐ åULFò vMF tÐ œušdÒ¨XÝ« v½UNMÄ vŽu{u l«Ë—œ ÂuNH tÐ U¼ÅqŠÅÁ«— Ë U¼bOK všdÐ pL UÐ rO½«u²Ð t åv½UNMÄò ÊUMÇÅʬ t½ vËU?×?Ołdð tJKÐ ¨r¹d³Ð vÄ Ê¬ÎÁb?ý ·u?A?J ULý dÐ tÇ ¨XÝ« i× XIOIŠ p¹ ¨t? v?? È«d?Ð Æb?OýUÐ ÁbOLNH½ U¹ bOýUÐ ÁbOLN «— ʬ tÇ Ë býUÐ ÁbA½ U¹ býUÐʬ “« ÁU?Öd?¼ v?Ë ¨b?½U?Åv?/ v?UÐ å“«—ò —u tÐ eÖd¼ ¨œuý ʬ œ—«Ë b¼«uÐÝò Æb?½U?Åv? v?U?Ð ÁœuAÖU½ È“«— ÊUMâL¼ ¨œuý ÁbOA XÝœd?Òb?¹błÅbNŽ —œ åÝò ÆX?Ý« ÁœUAÖdÝ È“«— ÊUO×O È«dÐdÒ∂≠≥∫≥ ÊUO« —œ ʬ “« t å`O tAŠU ∫rAý ÁœdÄÏqÐUÐ ±∑¥±∑µtHýUJ ÂUOÄ

Page 89

pM¹« vË Áb½U Âu²J åUN²« d¹UÝ Âœd È«dÐò t XÝ« v²IOIŠ Ábý t²HÖ sÝtÐ «— ʬ fuÄ t ¨åXÝ« t²AÖ ·uAJ ÕË— tÐ Ë« ÈUO³½« Ë ”bI ÊôuÝ— dÐò«dB²ò ÊUO«ÎÁbŽË —œ UN²«ò vMF¹ tKLł p¹ —œ ÆXÝ« åt²ýu½ Ï`O vOŽ Ë f??u??Ä È«d??Ð Æ«b??š r??¹b?? Âu?? ¨ÊU??¹œu??N?¹ U?N?½¬ Á«d?L?¼ t?Ð Ë åÆb?M?²??¼ p?¹d?ýÆXO½ “«— s¹«d~¹œ ¨g½UÖbM½«ušÁ˛«Ë r¹d¹cáÐ t XÝ« ÁœUÝ ÊuM«ÏdÝò Ò«— œuš vÝbIÅ»U² ’uB vMF å»U² tFUD —œ ÆÈ«ÅtU½“Ë— ôUI Ë vOKÄ ÈUN½U²Ý«œ UÐ ËUH² vuNH ¨œ—«œÝò t? œu?ýÅv? h?A tHýUJ VO−Žd?Òʬ t?×?H? d¼ —œ ¨U b¹bł gMOÐ —œ åt ÊU“ ʬ ¨œ«œ XÝœ “« «— gMOÐ s¹« œuýÅv vÖœUÝ tÐ sOMâL¼ Ë œuýÅv XU¹ÝòdÒÝò “« ¨UMŠu¹ —uEM rO½«œÅv tÇdÖ s¹«dÐUMÐ ÆrO½«uÐ åULFò «— UMŠu¹ ådÒ¨åœu?š È«d?Ð d?¹“ o?¹d?Þ t?Ð «— ≤∞∫± t? X?Ý« s?¹« U? g?¹«d?Ö v?Ë ¨XO½ åULFòdÝ œ—u —œò ∫rO½«uÐÒq?ŠÅΩ® b?M²¼ UOK XH¼ UN½¬ ¨Ê«bž«dÇ XH¼ ©ULFΩ® t?²?d?Ö ÂU?$« U?¼ÅtLłdð všdÐ dOŁUð X% XÝ« sJ2 tÇdÖ g¹«dÖ s¹« åÆ©ULFÆXO½ UMŠu¹ dE½ —uEM vË býUЫb?F?Ð t?â½UMÇ ≠≤ÎU?d? ≤∞∫± t?H?ýU?J? ÁU?Öb?¹œ ¨œd rO¼«uš Áb¼UA Îv?¼UÖb¹œ s??Ý v?½«b?ž«d?Ç U?¹ œU/ œ—u —œ t²ýd U¹ UMŠu¹ ¨œuÐ sOMÇ dÖ« ÆXO½ vHOuðt?F?UD tÐ ŸËdý v²Ë t XÝ« s¹« ÆXÝ« vF«Ë åÈUOKò ·dF t bM²HÖÅvôUL²Š« ¨b¹¬ œułË tÐ vL¼UHðÅ¡uÝ XÝ« sJ2 ¨rOMÅvÎ’Uš g¹«dÖ Ê¬ “« výU½ Ýò t U¼ÅtLłdð “«dÒbýUÐÅv ©XO½ `O× rO½«œÅv t® ULF vMF tÐÅ≤∞ t¹¬ 圗u? —œ t?²ýd v²Ë vË ÆXÝ« ULF aÝUÄ t¹¬ ʬ —œ åU¼UOK Ω UN½«bž«dÇò ËËœ ʬ “« v?J?¹ t? X??O?½ s?¹« ‘—uEM ¨b¹uÖÅv sÝ åUOKò Ë åÊ«bž«dÇòËœ U−M¹« —œ t XÝ« s¹« t²ýd —uEM ÆœU/ ʬ XÝ—œ ÂuNH Èd~¹œ Ë XÝ« œU/ÆËUH² ÈU¼ÅÁUÖb¹œ “« ÊUJ¹ v²OF«Ë ¨bMýUÐÅv j³ðd r¼ UÐ t b½—«œ œułË œ—uøœ—«œ œułË rO²dÖ t È«Åt−O²½ “« dðôUÐ vNOłuð tÇ ¨v{d ÊUMÇ È«dДËd?Ž U?ð U?O?Ðò ∫X?Ý« Áœd? œU?N?M?A?O?Ä U??OK È«dÐ d~¹œ œU/ Ëœ eO½ ≤± »UÐ圫œ ÊU?A?½ s? t?Ð «— r?O?K?ý—Ë« ”bI dNý ›Ë«¤ Ë r¼œ ÊUA½ uð tÐ «— ÁdÐ tŠuJMŸU??L??²?ł« l?«Ë —œ U??O?K? «d?¹“ øb?M?ýU?ÐÅv? œU?/ r?¼ U?N?½¬ U?¹¬ v?Ë Æ©±∞\π∫≤±®U?M?¾?LD Ë bM¼œÅv qOJAð «— ådNýò t XÝ« lUM*« „d²A Ê«b½ËdNýÎÈe?OÇ Ë Ê“ sOÐ tDЫ— t U$¬ ¨µ »UÐ ÊUO« tÐ tłuð UÐ ÁËöŽ tÐ ÆXÝ« œU/ “« dð«dœuýÅv rÖ—œdÝ ÁbM½«uš ¨œuýÅv Áœ«œ ÊUA½ UOK Ë `O sOÐ tDЫ— bM½U d¼uýt?½u?/ò p?O?«b tÏË q?« p?O?«b? ¨X?Ý« åX?ýu?½Ë—ò p?¹ «b Ë åtOË« ÈU¼Å똓« ÂU9 t XÝ« tOË« t½u/ UOK Ë `O 똓« dÖ« ÆXÝ« ‰bÐ pO«bÁU?Öb?¹œ “« t? b?¹u?~?Ð b?½«u?ðÅv? v tÇ ¨XÝ« ʬ “« v~½dL Xýu½Ë— v½U½«Ë åd?N?ýò b?M?½U? t —uBð s¹« UÐ ¨býUÐ vF«Ë ¨å”ËdŽò œ—«b½ ÊUJ« v½ULݬøXO½ f* qÐU åUOKòÐt ÐU» ±± ÐdÖdœ¹r t «“ ýNd Ðe—¯ œ¹~dÈ Ýs vÅÖu¹b¨ ýNdÈ t œË ýU¼bšb« œ— ¬Ê uŽEt vÅMMb¨ A²t vÅýu½b Ë Ýáf œËÐU—Á “½bÁ vÅýu½bÆ Ë ¬Ê òÐtFM?v —ËŠU?½v Ðt Ýb?Ë ËBd? Lv? «ÝXå ˼L?âMO?s J?U½v «ÝX? t òœ— ¬$U?šb«Ë½býUÊ BKu» ýbå ®±±∫∏©Æ ŠU‰ Ë«FOX ½NH²t œ— Ë—«È «¹s ½UNUÈ −U“ÈÇOXø Ðd «ÝU” ½²O−tÅÖOdÈ ³Kv¨ ¬½NU ÐDu— «Žr /Uœ œ½OUÈ šBrŬuœ vÅÐUýMb¨«U ¼Lâ?MOs vÅðu?«½Mb JUÊżU?È łGd«OUzv? ÐUýMb t ¼d? b«Â œ— “UÊ šuœ ×q?«ł²LUŽU œýLMUÊ šb« ÐuœÁÅ«½bÆ «Öd ÐU łUÐ−Uzv ˹dÖu‰Å¼U¨ /Uœ¼U —« ðAd¹` MOr¨ÐU» ±± JUýH?t vÅÖu¹b t òÝbËÂå ¹F?Mv œ½OU¨ Ëv ÐU» π± ÄO?b«¹g vÅÖu¹bòœ½OUå¨ ¹FMv òÝbËÂåÆ b«Â ¹p Ë«Fv «ÝX Ë b«Op −U“Èø»«d?ý Ë v?I?O?I?Š ÊU?½ Ê«u?M?Ž t?Ð `?O tÐ UMŠu¹ qO$« Á—Uý« —œ vzUN½ qŠ Á«—d?Ý«d?Ý —œ åX?IOIŠò tLK Æ©±∫±µ ª≥≤∫∂ UMŠu¹® œuýÅv XU¹ ÁdOž Ë vIOIŠtAŠU ∫rAý ÁœdÄÏqÐUÐ ±∑∂±∑∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 90

v?? U?N?M?ð Ë« t? X?Ý« s?¹« —œ `O ÊœuÐ ÊU½ XOF«Ë «d¹“ Ábý —uK³² U Y×Ðt?Ð «— d?š¬ t?M?×? p?M?¹« Æb?M? ŸUM« «— ÊU½« vF«Ë v~MÝdÖ b½«uðÅv t XÝ«p¹ eO ÈË— —œ ÆXÝ« t²A½ ÂUý eO XAÄ —œ `O °»uš —UOÐ ∫rOAJÐ d¹uBðb?¹U?ý øX?Ý« È“U?−? ÊU?½ p?O?«b Ë vF«Ë ÊU½ pO«b Æœ—«œ —«d ÊU½ ’ds?¹« ≥≤∫∂ —œ UMŠu¹ ÁdE²MdOž aÝUÄ vË ÆXÝ« ÁœUÝ ‰«RÝ s¹« aÝUÄ rOM —uBðs¹dðÅhUš —œ åÊœuÐ ÊU½ò XOHO °TOý t½ XÝ« åhýò vF«Ë ÊU½ t XÝ«’d? tÐ oKF² vz«bš ÁUÖb¹œ “« Ë ÂËœ tł—œ —œ Ë ¨XÝ« `O tÐ oKF² ʬ œu/Æ똓« È“«œdÄœU/ œ—u —œ XÝ« sOMÇÅs¹« Ë Æœ—«œ —«d eO ÈË— dÐ t XÝ« v½U½œ—«œ vML{ Xôœ Ÿu{u s¹« øb½UÝ—Åv «— ÈeOÇ tÇ ÆXÝ« œU/ å”ËdŽò dÖ«È—«œdÐÅt½ v½U½« ÈU¼Å똓« ÂU9 ʬ “« t XÝ« vF«Ë ”ËdŽ UOK tJM¹« dÐvF«Ë ”ËdŽ ÊUL¼ ¨bMOÐÅv tHýUJ ≤± »UÐ —œ UMŠu¹ t vÝËdŽ Ë ªXÝ« Ábý∏∫±± —œ U?M?Šu¹ t⽬ ¨XÝ« UO½œ œU/ ÂËbÝ dÖ« ¨Ê¬ tÐUA Ë ÆÈ“U− t½ Ë XÝ«◊u? t XO½ v½U²ÝUÐ dNý p¹ åXOF«Ëò t «d¹“ XÝ« vF«Ë ÂËbÝ ¨bMOÐÅvU?d? t?JKÐ ¨X¹“Åv ʬ —œÎt? X?Ý« v?½U?N?ł r²OÝ ¨XOF«Ë ÆXÝ« œU/ p¹ ÆXÝ« ʬ “« Èd¹uBð ÂËbݨb?M?²??¼ U?¼UOK œU/ U¼ÅÊ«bž«dÇ dÖ« øXHÖ b¹UÐ tÇ vK« n¹dF𠜗u —œb?M?ýUÐÅv v½ULݬ tOË« t½u/ vMF¹ vF«Ë ÈU¼ÅÊ«bž«dÇ œd Áb¼UA UMŠu¹ t⽬b?½«ÅÁb?ý È—«œdÐ t½ UN½¬ “« vMO“ vF«Ë ÈUN½«bž«dÇ vU9 t±œ—u? s¹« Ë ÆU? Æåb?M?²??¼ U?¼U??OK ¨U¼ÅÊ«bž«dÇò ≤∞∫± tHýUJ ÂËœ dOHð —œ t b½UÝ—ÅvËœ s?¹« t?J?M?¹« ÊU?O?Ð v?Ë ¨r?¹—«b?½ ‘«ÅvF«Ë ÊUOÐ —œ pOu³LÝ —U³Ž “« vH¹dFðÆXÝ« vzU−ÐUł qÐU vÖœUÝ tÐ ¨bM²¼ vF«Ë ÈËU —uÞ tÐ Ëœ d¼ t —U³ŽvuLF öJA qŠ ©Ãö³ t vHK² ÈU¼ÅÕdÞ XšUMý —œ vðUOÝbŠ sOMÇ t b¹œ rO¼«uš Ȝ˓ tÐÎÆXÝ« dŁR ¨r¹œd Á—Uý« Ê«bЗœ Y×Ð d²Ð Ê«uMŽ tÐ «— ±∏\±µ \±≤≠π∫±∑ tHýUJ dOE½ vðU¹¬ t «œUÆr¹uýÅv V−F² qOœ Ëœ tÐ ¨È«ÅÁ—Uý« ÊUГ vF«Ë vMF `¹dAð —œ ¨r¹dOÖÅv dE½p¹ v²Š —b½ tÐ U¼ÅXL d¹UÝ —œ vË Áb¬ n¹dFð gý ZMÄ U−M¹« —œ «dÇ ©±®“« v½U−²U½ VOdð ÊUMÇ UMŠu¹ «dÇ ©≤® øXÝ« Ábý tz«—« rN³ r¼ ʬ Ë n¹dFðs¹« “« «— œuš v²Ë øXÝ« t²O¬ r¼ UÐ XH½ Ë »¬ bM½U ¨«— U¼œU/ Ë U¼ÅXOF«ËU?¼— ¨X?Ý« X?I?O?I?Š È«d?Ð È—U?O?F? ¨r?O?M?Åv? vÖb½“ ʬ —œ t vzUO½œ t tA¹b½«X?O?F?«Ë d?²?L? Ë b?M?²?¼ f* qÐU d²L v½UŠË— ÈUO½œ o¹UIŠ tJM¹« Ë rOMÅvÊUOÐ «— U¼Å‰œUF tJKÐ Áœ«b½ tz«—« vH¹dFð UMŠu¹ t rOM Áb¼UA rO½«uðÅv ¨b½—«œ¨r?O?L?N?H?½ «— åg?¹U?¼ÅÊ«b?ž«dÇò vMF U t XO½ s¹« Ê«d~½ UMŠu¹ ÆXÝ« ÁœdÁ—UЗœ Èœ—«u ÊUOÐ `¹dAð Ë« v½«d~½ÏË XOÐ Ë UOK Ë dNý ”ËdŽ Ë UN½«bž«dÇ p?L? U?Ð «— U?N?½¬ v?½U?F? t býUÐÅv —ULAOÐ ÁËdÖ Ë ±¥¥\∞∞∞ r— Ë dOÄ —UNÇd~¹bJ¹ UÐ œ—«u s¹« ◊U³ð—« dO —œ «— U Ë rO²šu¬ ”bIÅ»U² ÈU¼ÅXL d¹UÝÆbMÅv U¼— tÐUA œ—«u “« nK² dOÐUFð ËÁœdÄ öJA qŠ ©œÏrAý “« È—U?O?Ð rO¼œ Èdð rAý ÁœdÄ —œ vuB öJA tÐ «— dOHð s¹« dÖ«Æbý bM¼«uš qŠ UN½¬tAŠU ∫rAý ÁœdÄÏqÐUÐ ±∑∏±∑πtHýUJ ÂUOÄË XÝ« ÁUýœUÄ b½Ë«bšò ∫b¹u½Åv åXuJŠò È“«œdÄœU/ œ—u —œ ê½dð ÆvÝ Æ—¬ ≠±t?Ð X?¹—U?Ž —u?Þ t?Ð «— Ê«u?M?Ž s?¹« t?J?K?Ð t?²?d?~?½ X¹—UŽ sO“ ÊU¼UýœUÄ “« «— œuš Ê«uMŽÈU¼ÅXÝU¹— ÂU9 ʬ Vłu tÐ t vLE½ tJKÐ UN½¬ Ê«uMŽ UNMð t½ Ë XÝ« Áœ«œ sO“ ÊU¼UýœUÄË U?NO³Mð ¨UN½¬ —«u²Ý« sO«d ¨UN½¬ t½ôœUŽ sO½«u UÐ sO“ ÈË— ÈU¼ÅXuJŠ Ë vF«Ëe?O?Ç t?L?¼ d?Ð t? X?Ý« Ë« X?u?J?Š “« Ë X?ÝË« “« ¨U?N?½¬ X?³?O?¼ Ë Áu?Jý ¨UN½¬ UI¹uAðªX?Ý« v?F?«Ë d?²?A?O?Ð t?J?KÐ XO½ vKO¦9 v½UOÐ å«bš uJKò s¹«dÐUMÐ ÆXÝ« Áœd²ÖÆbM²¼ Ë« vF«Ë XuJŠ “« È«Åt¹UÝ Ë vKO¦9 sO“ ÊU¼UýœUÄ Ë UN²uJŠ vMF¹

Page 91

ÁU?ýœU?Ä X?H?¼ Ë b?M?ýUÐÅv Áu XH¼ ¨dÝ XH¼ s¹«ò ∫bOM tłuð ‰U¦ p¹ tÐÈU??¼d??Ý t?? œu?ýÅv? œU?H?²?? ʬ “« v?M?F? s?¹« ôu?L?F? Æ©±∞≠π∫±∑® åb?M?²??¼dðÅÁœUÝ® XÝ« vzUO«dGł XOF«Ë È«dÐ ÈœU/ Ábý —«uÝ Ê¬ ÈË— Ê“ t ÈågŠËòv¹—Uð ÈU¼ÅXOF«Ë œU/ Ábý l«Ë t ÊUMÇ Ê¬ sOMâL¼ Ë ©ÂË— táð XH¼ ∫rOzu~ÐX?H?¼ t?Ð r?O?½«u?ðÅv? v?²Ýœdð vL Ë gýu È—b UÐ ¨XO½ ÁœUÝ g½UOЮ XÝ«Æ©b−MÖÅv/ dOHð s¹« —œ t ¨rOM Á—Uý« ÂË— v«u² —uð«dá«Ëv? «Öd «Ý²?bô‰ U? œ—ÝX ÐU?ýb¨ «¹s? Ðt «D?öÕ ðu?{O`? vÅÐU?¹b Ðt? Þd¹I?vUöÎ −e« ðHOd ýuœÆ «Ë‰¨ łU½u— ¼HX Ýd œ— ≥±∫± —« Ðt ŽMu«Ê œ½OUÈ ÐbËÊ šb«Ë «˛œ¼UÈ ¼H?X Ýd œ— ≤±∫≥ —« ÄU?œýUÁ łNUÊ ¹F?Mv ýO?DUÊ d?÷ vÅMO?rÆ ¹Jv? ¹Uðd?O³?v «“ ¬½N?U¨ d?{UÎ łU?½u—È «ÝX? t U?ŠAt?Ï ÐU?Ðq œ— ∑±∫≥ Ýu?«— Ðd ¬Ê «ÝX?ÆÝáf ò¼HXå —« Ðt ŽMu«Ê HNu ˳uœÈ «ýOU ÄOAMNUœ vÅMOr Ë œ— «DöÕ łb¹b«“ ¬$U t «“ ò¼HX ÝÓdå ׳X vÅýuœ¨ ÐMUÐd«¹s «Ë —« /Uœ b— ðBu— vÅMOrÆ«— ”b?I?Å»U?²? t v È«dÐ ¨©UN¼u Ω U¼dÝ® tœUF s¹« ÂËœ —U³Ž v˨Èd?³?Ž ÊU?Г —œ UN¼u ÂuNH „—œ È«dÐ XO½ È“UO½ ÆXÝ« ÁbMM ZOÖ Áb½«u½∫X?Ý« —b? œU?/ ¨Áu? Æb?¼œÅv? «— U? aÝUÄ œË«œ dO«e »U² ¨r¹uý —Ëœ œU¹“l?³?M? Ë œU‡/ Ë ©≤≠±∫±≤± ª∂≠±∫≤ “ue® XÝ« b‡½Ë«b‡š ”bI Áu ÊuONt XÝ« s¹« b½Ë«bš XLEŽ ÊUOÐ ÈUN¼«— “« vJ¹ Æ©≤≠±∫±≤± ª∑∫≥∞® —b‡œuýÅv t²šËd« b½Ë«bš rAš v²Ë Æ©¥∫∑∂® åÈdðÅrOEŽ UN¼u “« v²Š uðò rOzu~ÐÆ©∑≠¥∫±±¥ ª∑∫±∏® b½“dÅv U¼ÅÁu v²ŠΩ U??¼ÅÁu?? Ω U??¼d??Ý® t??œU??F?? s?¹« Âu?Ý —U?³?Ž t?J?M?¹« 7?H?Ö ¨q?« s?¹« ÈË—¨býUÐÅv ÂË— Ê«—uð«dá« qKð UÐ tDЫ— —œ v²OF«Ë ‚u `¹dAð —œ ¨©ÊU¼UýœUÄÁb¹« “« vUŠ v²Ý—œ tÐ b½«uðÅv sOMâL¼ Ë XO½ —UE²½« “« —ËœÏåv¼UýœUÄò vF«Ë ÆåÁUýœUÄò ÂU½ tÐ È—u²Ýœ rÝ« p¹ Uð ÁUýœUÄ XH¼ UÐ È«ÅtKKÝ U¹ býUÐt?A?ŠU t ‘uÄed ågŠËò v²Ë ¨fáÝÏU?M?Šu¹ tÐ ¨XÝ« —«uÝ Ê¬ dÐ qÐUÐ ÈU?¼Å@?½— Ë U?¼ÅX?M?D?O?ý ÂU?9 U?Ð ÁUýœUÄ Ë fOz— ÈU¼ÅÁ—U~½« ¨œuýÅv Áœ«œ ÊUA½©ÈU¼Åtáð U¹® vIOIŠ ÈUN¼u œ—u —œ vM²HÖ Æb½dOÖÅv qJý Ë« s¼– —œ ÊUýÅvzUO½œÊ«Ë«d? Áœd?Ä s?¹« ÂËœ X?L? —œ ¨b½«ÅÁœd XMDKÝ U$¬ —œ t v½«—uð«dá« Ë ÂË—«— o¹UIŠ s¹« Ë UMŠu¹ ÈU¼U¹ƒ— sOÐ v²MÝ ◊U³ð—« rO¼«ušÅv/ tłË êO¼ tÐ U ÆXÝ«q?B?²? r?¼ t?Ð «— ÁU?ýœU?Ä Ë Áu ÈU¼ÅÁ—U~½« ¨eOÇd¼ “« t²ýcÖ U¼U¹ƒ— s¹« ¨rOMJAÐÝò ÆrOA¹bMOÐ ‚u Y×Ð tÐ ¨eOÇd¼ “« q³ vË b½“UÝÅvdÒøXOÇ qÐUÐ åÁ—UЗœ —U²HÖ sOË« ∫œuýÅv ÁœuAÖ rAý ÁœdÄ ≠±Ï©∂≠±∫±∑® qÐUÐ ±ﺮـﻓ ﺖـﻔﻫ نآ زا ﻰﻜﻳ ور ﻪـﻟﺎـﻴﭘ ﺖﻔﻫ ﻪﻛ ىاﻪﺘﺷﻦـﻣ ﻪـﺑ و ﺪﻣآ ،ﺪﻨﺘﺷاد اﺮﻛ بﺎﻄﺧﻪـﺸـﺣﺎﻓ نآ ىﺎﻀﻗ ﺎﺗ ﺎﻴﺑ» :ﺖﻔﮔ ،هدر گرﺰﺑ رﺎـﻴﺴﺑ ىﺎﻬﺑآ ﺮﺑ ﻪﻛ ا ،ﻢـﻫد نﺎـﺸﻧ ﻮﺗ ﻪﺑ ﺖﺳا ﻪﺘﺴﺸﻧ≤ز وا ﺎـﺑ نﺎـﻬﺟ نﺎﻫﺎﺷدﺎﭘ ﻪﻛﺮـﻛ ﺎﻧو ﺪﻧدﺎﺳز نﺎﻨﻛﺧ زا ،ﻦﻴﻣَز ﺮﻤ«.ﺪﻧﺪﺷ ﺖﺴﻣ وا ىﺎﻧ≥ﺮﻣ ﺲﭘﺮﺑ نﺎﺑﺎﻴﺑ ﻪﺑ حور رد از و در ﻰﻧﺮﻗ ﺶﺣو ﺮﺑ مﺪﻳد اﺰﻣهﺪﺷ راﻮﺳ ى .ﺖـﺷاد خﺎـﺷ هد و ﺮـﺳ ﺖـﻔـﻫ و دﻮـﺑ ﺮـﭘ ﺮﻔﻛ ىﺎﻬﻣﺎﻧ زا ﻪﻛ¥ز نآ وﻪـﺑ ،نراﺮـﻗ و ﻰﻧاﻮﻏىاﻪـﻟﺎـﻴـﭘ و ﻦﻳﺰﻣ ﺪﻳراوﺮﻣ و ﺮﻫاﻮﺟ و ﻼﻃ ﻪﺑ و دﻮﺑ ﺲﺒﻠﻣ ﺰﻣز تﺎـﺳﺎـﳒ و ﺚـﺋﺎـﺒـﺧ زا ﺮـﭘ دﻮـﺧ ﺖﺳد ﻪﺑ ﻦﻳرز .ﺖـﺷاد دﻮـﺧ ىﺎﻧµﺮﺑ وﺮـﻣ ﻢـﺳا ﻦﻳا شاﻰﻧﺎﺸﻴﭘﺳ» :دﻮـﺑ مﻮﻗّﺮِو ﺶـﺣاﻮـﻓ ردﺎﻣ و ﻢﻴﻈﻋ ﻞﺑﺎﺑ و «.ﺎـﻴـﻧد ﺚﺋﺎﺒﺧ∂ز نآ ور ننﻮـﺧ زا و ﻦـﻴـﺳﺪـﻘﻣ نﻮﺧ زا ﺖﺴﻣ ،مﺪﻳد ا.مدﻮﳕ ﺐﺠﻌﺗ ﺖﻳﺎﻬﻧﻰﺑ وا نﺪﻳد زا و ﻰﺴﻴﻋ ىاﺪﻬﺷÄOg «“ «¹s œË ÐU— «“ ÐUÐq ½U ÐdœÁ ýbÁ «ÝX¨ ¹Jv œ— ¥±∫∏ Ë œ¹~dÈ œ— ∂±∫π±Æ«ËOs ÐU?— œ— ÄdœÁÏ ÇNU—¨ ¬$U t œ— u?—œ ALJg O?NU½v Ýs? ÖH²t ýbÆ œ— ¬$Uœ¹b¹r t J?²V ýODUÊ ułV? ðFUv ½EU ÐvÅšb?«È «˛œ¼U œ— uFO²v? I²b—«½t Ë œ—tAŠU ∫rAý ÁœdÄÏqÐUÐ ±∏∞±∏±tHýUJ ÂUOÄ

Page 92

{b?¹X ÐU? J²?V šb?«zv? Ë «$Oq? łUËœ«½v? v?ÅÐUýb?Æ «U ¬Ê ÇM?UÊ t? Äu?f —Ýu?‰vÅÖu¹b∫ òšOUô Ë ¼d ÐKMbÈ —« t šuœ —« Ðt šö· FdX šb« vÅ«d«“œ¨ Їt “¹‡dvÅ«JMOrå ®œË d½²OUÊ ∞±∫¥\µ©Æ ÝOLUÈ «¹s ÄOU «$Oq œ— Ž³U— òMNb ýb¨MNb ýb¨ ÐUÐq ŽEOr°å Ðt ðBu¹d AObÁ ýbÁ «ÝX ®JUýHt ∏±∫≤©ÆÐU— œË œ— Äd?œÁ ÄM−r¨ œ— šU?v ýbÊ łUÂżU?È «½²IU šb?« Ðt «Ëà šuœ vÅ—Ýb?Æ9bÊżU? ®ýNd? «²N?U© ýd?ËŸ Ðt ²?öýv? ýbÊ v?ÅMM?b “¹d?« òýNd? Ðe—¯å /u?½tÏŠULOX Ë ½EU ÐvÅšb«zv ²öýv vÅýuœÆ Ë «¹M−UÝX t ½UvÅýu —« vÅýMu¹r¨“¹d« ¬½ât Ë«l vÅýuœ «¹s «ÝX t òšb« ÐUÐq Ðe—¯ —« Ðt ¹Uœ vŬ˗œÆå ¼LâMOs½t ðMNU ½Uv ýu —« vÅýMu¹r¨ ÐKJt ²ułt vÅýu¹r t «¹s ½U ÐOU½~d Ë ½AU½t ÇOXË «¹s ¾Kt ÐOU— NLv «ÝX t 9U ÄdœÁÏ ÄM−r /U¹g Ðt ¬Ê «š²BU’ œ«œÁ vÅýuœÆÂU9 È«—Ë —œ vË ÆıuÄ U« ‚dÐ Ë ‚—“dÄ vöł Ë ÁuJý “« Èd¹uBð øXO Ë«åvAŠËò œu¬ dH ÈUNU½ “« ÆXÝ« 寗eÐ tAŠUò p¹ UNMð Ë« ¨U¼ÅÈd~½u« s¹«t?L?K? “« U?−?M?¹« —œ ÆXÝ« Ê“ ʬ tÐ oKF² å—UU½“ò ÂU½ ¨XÝ« —«uÝ Ê¬ dÐ Ê“ tϨʬ —«dJð —UÐ d¼ UÐ Ë Áœd —«dJð «— ʬ —UÐ ZMÄ UMŠu¹ t œuýÅv X³× åU½“ò—u« ¨tHýUJ t rOM —uBð sOMÇ b¹U³½ ÆXÝ« t²š«b½« ʬ sHŽ Áe dÐ v½U¼œ »¬ÆXÝ« Áœd ÂuJ× ÁUMÖ s¹dðbÐ Ê«uMŽ tÐ «— vöš«dOž vMłt?A?ŠU nU ÈULOÝ r²A¼ ÁœdÄ —œÏÁd?Ð dL¼ Ë ”ËdŽ ¨rOKý—Ë« —œ «— qÐUÐ `O× ◊U³ð—« U$¬ —œ Æ«bš dNý ¨UOK “« XÝ« —U³Ž t ©π∫≤±® b¹œ rO¼«ušÆË« Âu Ë `O sOÐ v½UŠË— œU%« ∫XÝ« dðô«Ë fÐ vÞU³ð—« “« Èd¹uBð ¨Ã«Ëœ“«ö³ t ÊUMÇ Ê¬ ¨œu/ «už« «— sO“ Âœd ʬ vÞ —œ qÐUÐ t vzU½“ ¨t½UA½ ÊUL¼ UÐÎÁœdÄ —œÏœuÐ «bš ÈUł tÐ U¼œ˛« g²ÝdÄ tJKÐ i× vMł ÁUMÖ t½ ¨r‡¹b‡¹œ —U‡NÇ åXO½ ÈË —œ —b‡Ä X³×‡ ¨œ—«œ XÝËœ «— UO½œ v dÖ« «d¹“ò Æ©±≤\±±∫±≥®Æ©±µ∫≤ UMŠu‡¹ ‰Ë«®åX?Ý« —cÖ —œ ʬ «uNý Ë UO½œò ∫b¹uÖÅv œuš ‰Ë« tU½ —œ UMŠu¹ t ÊUMÇ“« q?I?²?? vŽUL²ł« ÈU¼ÅqJAð ¨v½UŠË— ÁUÖb¹œ “« åUO½œò Æ©±∑∫≤ UMŠu¹ ‰Ë«®Áœd?Ä —œ t? X?Ý« «b?šÏË« g?ŠË Ë åq?ÐU?Ðò U?Ð U?−?M?¹« —œ Ë åU?¼Åg?ŠËò U?Р—UNÇ —œ ‰Ë« —U?²?H?Ö ÆX?Ý« ÈœU? ÈUO½œ —œ eOÇ d¼ “« dð—«b¹UÄU½ t XÝ« Ábý Áb½U¹U/‰U?Š d¼ tÐ ¨qÐUÐ œ—u≤t?łuð Æb¼œÅv ÊUA½ œuš ‰öł Ë —b ÃË« —œ «— qÐUÐ ¨Ê¬ —œ v?zU?O?«d?G?ł v?²OF«Ë qÐUÐ ÈU¼dN½ ∫XÝ« v²LEŽ Ë –uH½ tÇ È«—«œ t bOMXÝ« v½U²ÝUÐ dNý≥—œ UN½¬ vMF Ë Ábý ÁœUH²Ý« œU/ Ê«uMŽ tÐ UN½¬ “« U−M¹« —œ vË «— ÊU?A?½U?¼U?ýœUÄ Ë sO“ ÊUMUÝ Ë Ábý bMKÐ UN²« ÂU9 dÐ Ë« ÆXÝ« Áb¬ ±µ t¹¬ÈU?½«u?ð Ë —U?L?A?O?Ð ÁËd?Ö Ê¬ dÖ« Æ©±∏\≤\± U¹¬® œ—«œ œuš —b jKð X%“« r?O?½«u?ðÅv? t?½u?~Ç U ÊuÇ vHOF{ œ«d« ¨b½œ—uš «— Ë« ÈU¼dJ V¹d UN½U½«Æ©≥ t¹¬® XÝ« d¹dý —bIÇ Ë« t rOMÅv Áb¼UA fáÝ ørOýUÐ sL¹« Ë« ÈU‡¼d‡J©≥∫±≤® U¼œ˛« ÈU¼ÅŒUý Ë U¼dÝ UÐ XÝ« Èœułu‡ ¨bMÅv X¹ULŠ «— Ë« t‡ vð—bÆ©±∫±≥® b¹¬Åv U¹—œ “« tb?O?M Áb¼UA Ë bOzUOÐ pM¹« ÆX¼ eO½ —uHM œuýÅv g²ÝdÄ tJ½UMÇ Ê¬ Ë«Ë« t œ“«œdÄÅv Èd¹dý œułu nOuð tÐ tÅvU~M¼ «d¹“ XÝ« ÁbM³¹d —bIÇ ttJM¹« “« q³ «— vœÅÁœUÝ d¼ ¨©¥ t¹¬® Ë« ÈËœUł Ë Êu« UNMð ¨bMÅv X¹ULŠ «—„UMÝdð Ë« XOЫcł s¹« «d¹“ ¨œ“UÝÅv œuš Êu²H ¨bM tłuð d¹dý œułu ʬ tÐÆXÝ« l«œ ¨býUÐ »–Uł tJ½¬ “« gOÐ Ë« t b¼œÅv ÊUA½ U tÐ UMŠu¹ vË ÆXÝ«XÝ« `O vIOIŠ Ê«b¼Uý dÐ g¹d¼Uþ È“ËdOÄ ¨œuýÅv Ë« v²dÝ Vłu t⽬tAŠU ∫rAý ÁœdÄÏqÐUÐ ±∏≤±∏≥tHýUJ ÂUOÄt?M?×? ʬ v?Ë XÝ« ÈdBÐ Ë vFLÝ UMŠu¹ tHýUJ ¨Â—UNÇ ÁœdÄ bM½U eO½ U−M¹« —œ ≠≤UðbLŽÎU³¹dIð U−M¹« —œ t vUŠ —œ ¨XÝ« U¼U¹ƒ— “« È«ÅtŽuL− ÎÁbOMý UMŠu¹ t⽬ œ—u —œ Ær¹«ÅÁbOU½ å—U²HÖ XH¼ò «— ʬ t ÈeOÇ vMF¹ ¨œuýÅv X³× XݫƱ∫±≥∑ —ue ≠≥

Page 93

«— X?I?OIŠ t v½U ÂU9 jÝuð Ë« tJM¹« d~¹œ Ë ©∂ t¹¬® XÝ« dHM² ÊU½¬ “« tUMŠu¹ v²Š ¨XÝ« t½UILŠ« È—U ¨Ë« 7dÖ r XÝœ ÆœuýÅv Áb½«— bMMÅv kHŠÆ©≥∫±≥® XÝ« Ábý dOŠ —UÇœ ågŠËò s¹« “« sO“ ÊUMUÝ bM½U eO½“« v?U?¦ò ÊUÐUOÐ Ë b¼œ œUNý tM× s¹« dÐ Uð œuýÅv ÁœdÐ ÊUÐUOÐ tÐ UMŠu¹ÊUÐUOÐ “« ÆXÝ« Êb9 ÁUÖb¹œ “« “U²2 È«Åt²Ýœ Ê«uMŽ tÐ ÊUO×O v~AOL¼ j¹«dýåøXOÇ UN½¬ XOF«Ë t bMMO³Ð vMýË— tÐ «— U¼ÅÊb9 bM½«uðÅv ÊUO×O t XÝ«ÊUMÝ Ë bMMOÐÅv œuš vF«Ë ÂuNH tÐ «— v²ÝdÄUO½œ t «bš ÊUœUš ‰UŠ tÐ Uýušd?E?½b —œ åÁ“d¼ Ê“ò s¹dðÅÁ“d¼ s¹« œ—u —œ ∑\µ ÈUNÐUÐ ‰U¦« —œ «— rOJŠ œdÈ—Ëœ qÐUÐ tAŠU “« Ë bMÝd²Ð ¨bMýUÐ dHM² vË bMM dOŠ b½dOÖÅv«d Ë b½—«œÆbM¹U/Ý ∫ÂËœ —U²HÖ ≠≤dÒ©±∏≠∑∫±∑® qÐUÐ ∑ﺮﻓ وﺮﻣ ﻪﺘﺷﺮﭼ» :ﺖﻔﮔ اﺮـﺳ ﻦﻣ ؟ىﺪﺷ ﺐﺠﻌﺘﻣ اّز ر ﺶﺣو نآ و نﻪﻛ اراد خﺎﺷ هد و ﺮﺳ ﺖﻔﻫ.ﻢﻳﺎﳕﻰﻣ نﺎﻴﺑ ﻮﺗ ﻪﺑ ،ﺖﺳوا ﻞﻣﺎﺣ ﻪﻛ د∏ﺮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﻪﻳوﺎﻫ زا و ﺖﺴﻴﻧ و دﻮﺑ ،ىﺪﻳد ﻪﻛ ﺶﺣو نآﻼﻫ ﻪﺑ و ﺪﻣآﺖﻛر ﺪﻫاﻮﺧﺎﺳ و ؛ﺖﻓز نﺎﻨﻛرد ﻢﻟﺎﻋ ىﺎﻨﺑ زا نﺎﺸﻳا ىﺎﻬﻣﺎﻧ ﻪﻛ ﻰﻧﺎﻧآ ﺰﺟ ،ﻦﻴﻣﺮﻣ تﺎﻴﺣ ﺮﺘﻓدﺮﻴﺣ رد ،ﺖﺳا مﻮﻗﻪﻛ ﺶﺣو نآ نﺪﻳد زا دﺎﺘﻓا ﺪﻨﻫاﻮﺧ ت.ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﺮﻫﺎﻇ و ﺖﺴﻴﻧ و دﻮﺑπراد ﺖﻤﻜﺣ ﻪﻛ ﻰﻨﻫذ ﺖﺳﺎﺠﻨﻳاﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑﻰﻣ هﻮﻛ ﺖﻔﻫ ،ﺮﺳ ﺖﻔﻫ ﻦﻳا .دز؛ﺖﺳا ﻪﺘﺴﺸﻧ ﺎﻬﻧآ ﺮﺑ ن±∞ﺮﮕﻳد و ﺖﺴﻫ ﻰﻜﻳ و ﺪﻧاهدﺎﺘﻓا ﺞﻨﭘ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ هﺎﺷدﺎﭘ ﺖﻔﻫ وزﻮﻨﻫ ىﺪـﻧا ﺪـﻳﺎـﺑﻰﻣ ﺪﻳآ نﻮﭼ و ﺖﺳا هﺪﻣﺎﻴﻧ .ﺪـﻧﺎﲟ ﻰﻛ±±و دﻮـﺑ ﻪﻛ ﺶﺣو نآ وﻼﻫ ﻪﺑ و ﺖﺳا ﺖﻔﻫ نآ زا و ﺖﺳا ﻦﻴﻤﺘﺸﻫ ،ﺖﺴﻴﻧ.دورﻰﻣ ﺖﻛ±≤ﺪﻧاﻪﺘﻓﺎﻴﻧ ﺖﻨﻄﻠﺳ زﻮﻨﻫ ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ هﺎﺷدﺎﭘ هد ،ىﺪﻳد ﻪﻛ خﺎﺷ هد نآ ورﺪﻗ نﺎﻫﺎﺷدﺎﭘ نﻮﭼ ﺶﺣو ﺎﺑ ﺖﻋﺎﺳ ﻚﻳ ﻪﻜﻠﺑ .ﺪﻨﺑﺎﻳﻰﻣ ت±≥ر ﻚﻳ ﺎﻬﻨﻳاىارادرﺪـﻗ و تﻮﻗ و ﺪﻧر دﻮﺧ ت .ﺪـﻨـﻫدﻰﻣ ﺶﺣو ﻪﺑ ا±¥ﺮـﺑ ﺎﺑ نﺎﺸﻳاﮓـﻨﺟ هﺮـﺑ و دﻮﳕ ﺪﻨﻫاﻮﺧﺮـﻳز ،ﺪﻣآ ﺪﻫاﻮﺧ ﺐﻟﺎﻏ نﺎﺸﻳا ﺮﺑ هر وا ﻪﻛ او بﺎﺑرﻻابو هﺪـﺷ هﺪـﻧاﻮـﺧ ﻪـﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ ىو ﺎﺑ ﻪﻛ ﺰﻴﻧ ﻰﻧﺎﻧآ و ﺖﺳا نﺎﻫﺎﺷدﺎﭘ هﺎﺷدﺎﭘﺮﺑ«.ﺪﻨﻨﻴﻣا و هﺪﻳﺰﮔ±µﺮﻣ وﺎﻬﻣﻮﻗ ،ﺖﺳا ﻪﺘﺴﺸﻧ ﻪﺸﺣﺎﻓ ﻪﻛ ﻰﺋﺎﳒآ ،ىﺪﻳد ﻪﻛ ﻰﺋﺎﻬﺑآ» :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ا.ﺪﺷﺎﺑﻰﻣ ﺎﻫنﺎﺑز و ﺎﻬﺘﻣا و ﺎﻫﺖﻋﺎﻤﺟ و±∂ر ﻪﺸﺣﺎﻓ ﺎﻬﻨﻳا ،ﺶﺣو و ىﺪﻳد ﻪﻛ خﺎﺷ هد ﺎﻣا وﺖﺷاد ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﻦﻤﺷد ار وا ور ﺶﺘﺷﻮﮔ و دﻮﳕ ﺪﻨﻫاﻮﺧ نﺎﻳﺮﻋ و اﻮﻨﻴﺑ ارﻮﺧ ﺪﻨﻫاﻮﺧ اروا و دﻪﺑ ازﻮﺳ ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﺶﺗآ ،ﺪﻴﻧا±∑ﺮﻳزرا ﻪﻛ ﺖﺳا هدﺎﻬﻧ نﺎﺸﻳا لد رد اﺪﺧ اهداوا ررآ ﺎﺠﺑ ار ﻚﻳ و ﺪﻧر دﻮﺧ ﺖﻨﻄﻠﺳ هﺪﺷ ىااﺪﺧ مﻼﻛ ﺎﺗ ﺪﻨﻫﺪﺑ ﺶﺣو ﻪﺑ ا.دﻮﺷ مﺎﲤ∏±و زﻧﻰ ﻛﻪ دﻳﺪى، آن ﺷﻬﺮ ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.«Ý sò tKLł t bOýUÐ t²ý«œ dÞUš tÐdÒtÐ år¹U/Åv uð tÐ «— gŠË ʬ Ë Ê“ ʬ ¨bÝ—Åv dE½ tÐ ‰Ë« ÁU~½ —œ t⽬ ÆXO½ år¼œÅv uð tÐ «— ULF bOK sò vMFπ U¹¬ —œ ×bM ÈU¼Ån¹dFð ÆXÝ« ULF s¹« qŠ È«dÐ VÝUM bOK v²A œułËs?¹« vË XÝ« Áœd r¼«d U È«dÐ È«ÅÁ“«b½« Uð «— qÐUÐ ÈULF qŠ ÊUJ« ±∏ v«qÐUÐ “« Èd¹uBð Ë« tJKÐ ¨œ—«œ «— ʬ ÂU$« bB býUÐ t²HÖ t²ýd t XO½ Èœ—uÂö? v?F?«Ë Âu?N?H? ¨r?O?M?O?A½Åv ʬ ÈUýU9 tÐ v²Ë t b½«d²ÖÅv U qÐUI —œÆrOLNÅv «— t²ýdÝò “« X³× U−M¹« —œdÒ—«dÝ«ò t½ ¨XÝ« åd¹uBð p¹ —œ UN½¬ ªgŠË Ë Ê“ åqÐUÐò —œ «d¹“ ¨XO½ ÁœUÝ ÊUA½œd pOJHð Ë b½«ÅÁbý VOdð r¼ UÐ¨gÐ s¹« åtAŠU ∫rAý ÁœdÄÏqÐUÐ ±∏¥±∏µtHýUJ ÂUOÄ

Page 94

d?¹U?Ý —œ åq?ÐUÐò n¹dFð tÐ t rOÝ—Åv ʬ aÝUÄ tÐ vð—u —œ t X¼ vAÝdÄÆrOÐU¹ XÝœ tHýUJ ÈU¼U¹ƒ—Áœd?Ä v?zU?¹—œ gŠË ‰œUF Ë« U¹¬ÏœU?/ «— g?ŠË ʬ U? ø©±∫±≥® XÝ« —UNÇ v½U½« UŽUL²ł« “« vzUO½œ ¨r¹œd ÷d åUO½œòUO½œ ʬ v²Ë Ë ¨«bš “« qI² V?C?ž ÂUł Uð œuýÅv ÁœU¬ qÐUÐ t r¹uMýÅv ¨œuýÅv jUÝ r−MÄ ÁœdÄ ÊU¹UÄ —œÁœd?Ä® b?ý r?O?¼«uš tłu² vC²I lu —œ ʬ dÐ ÁËöŽ Æ©±π∫±∂® býuMÐ «— «bšœdOÖÅv —«d qÐUÐ ÈUł tÐ rOKý—Ë« vMF¹ ¨œuýÅv tAŠU sOA½Uł ”ËdŽ t ©r²A¼ôU?L?²Š« r¼ qÐUÐ ¨œuýÅv UOK U¹ «bš ŸUL²ł« œU/ rOKý—Ë« v²Ë ËΟUL²ł« œU/ ÆœœdÖÅv UO½œ œU/ vMF¹ ¨«bš “« qI² d¹dýœd t¹UI vMO“ gŠË vMF¹ —UNÇ ÁœdÄ ÂËœ gŠË UÐ «— Ë« Ê«uðÅv sOMâL¼Ë v?d?Ž —U?²?šU?Ý ‰Ë« g?ŠË Ær?O?½«œÅv? s?OžË—œ V¼c œU/ «— ʬ t ©±±∫±≥®p?¹œe?½ X?¼U?³?ý tłu² XÝ« sJ2 ¨t¹UI s¹« pL UÐ ÆXÝ« ÂUOÄ ÂËœ gŠË¨©≥∫±∑ ª±∫±≥® r¹uAÐ bMÅv qLŠ œuš XAÄ dÐ «— Ê“ t vAŠË Ë ‰Ë« gŠËt?½«d?Ö«u?ž« Ë Áb?M?³?¹d? ¨b¼œÅv ÂU$« Ê“ t⽬ dOE½ ÂËœ gŠË ‰ULŽ« t vUŠ —œÆ©±∏\¥\≤∫±∑ ª±∑≠±≤∫±≥® XÝ«ýU¹b «¹s? ½uŸ «ÐNU¨ œO?q Ðd «¹s «œŽU? ÐUýb t “Ê Ë ËŠg? «—žu«½vÅÄu‘¨¹p òÝdÒå A²d„ vÅÐUýMbÆ ¬½NU ÐU¹b «“ œ—¹ât ŠIOI²v dV Ðd—Ýv ýu½bt Ðt ¼d ŠU‰ ðdO³v «“ ËŠgżUÈ Äd?œÁ ÇNU— vÅÐUýbÆ ¹uŠMU ÇOe¼Uzv «“ ¬ÊHNu œ—„ dœÁ «ÝX¨ ½t «“ Þd¹Iv t Ðd«¹g ðAd¹` ýbÁ ÐKJt «“ Þd¹o 9deJd šuœ —ËÈ «¹s ¾Kt «“ —«¼N?UÈ ²KnÆ ¹uŠMU œ— «¹s d«Šq AUÐt œ—ÖOd?ýbÁ “¹d« Ë²v ŠIOIX ¬ÝLU½v ÄdœÁÏ œË œ— «ÐFUœ U½u½v ²Kn Ðt «Ë /U¹U½bÁvÅýu?œ¨ ¹p ÐU— ÇNU?— òÝu«—å —« vÅÐO?Mb Ë ÐU?— œ¹~d ÇNU?— òÐUœå —« Ë ÝU¹d?u«—œÆË« t?łu?ð t?D?I?½ ∫œu?ýÅv? ‘u?ÄÅv½«už—« gŠË tÐ ·uDF UMŠu¹ tłuð ¨X½t?KLł s¹« U− —œ ∫©∏ t¹¬® œ—«œ ÁbNŽ dÐ t XÝ« È—U tJKÐ XO½ gŠË —uNþÏÁœdÄ —œ —UÐ ‰Ë« ør¹œuÐ Áb¹œ «— åb¹¬Åv Ë XO½ ¨œuÐòÏsò ∫`O `¹dAð —œ ‰Ë« Æ©±∏\±∑∫±® år²¼ Áb½“ œUÐô«bЫ Uð pM¹« Ë Âbý Áœd Ë Áb½“ Ë dš¬ Ë ‰Ë« r²¼r?š“ ʬ UÐ vzU¹—œ gŠË t U$¬ ¨Â—UNÇ ÁœdÄ —œ tF«Ë ʬ v½UDOý qFł ¨ÂËœ —UÐÆ©≥∫±≥® œu?ýÅv? Áb½“ bFÐ Ë œdOÅv rš“ ʬ “« fáÝ Ë œuýÅv d¼Uþ gJKNÁœdÄ —œ r¼ d~¹œ —UÐ p¹ ÆrOMOÐÅv rAý ÁœdÄ sOL¼ —œ «— ʬ ¨ÂuÝ —UÐÏ«— ʬ r²H¼ XÝ« bMЗœ t «d¹“ ¨rOMOÐÅv/ ÁbM¹uÖ p¹ ÂUI —œ «— ÊUDOý t U$¬ ¨b¹œ rO¼«ušÊUL¼ UÐ eO½ tM× s¹« gŠË U¹¬ t XÝU−M¹« —œ eO~½«ÅY×Ð t²J½ Æ©≥≠±∫≤∞®s?¹dð p¹œe½ øXÝ« ‰UFdOž ¨XÝ« —b bU r²H¼ tM× —œ ÊUDOý t Èb¹œŸu?½ b?¹U?ý ˨b?ýUÐÅv ≥∫±≥ tHýUJ ¨r¹—«œ Ë— gOÄ —œ t Ÿu{u s¹« tÐ ‰œUF¨vÖb½“® ‚u t½UÖ tÝ œ—u ÆXÝ« t¹¬ ʬ “« vHOuð ¨eOšU²Ý— Ë ¯d ¨vÖb½“t?Ð —œU? U?N?½¬ Æœ—«œÅv?«Ë V?−?F?ð t?Ð U?−?M¹« —œ «— sO“ ÊUMUÝ ¨©eOšU²Ý— ¨¯dÐ Êb¹œÔÐ X?IOIŠ —œ t v½«œËUł bFÔt ÊUMÇ Ê¬ «d¹“ ∫bMýUÐÅv/ ¨XÝ« —UNÇ bF—œ ¨b?M?Åv? v?Öb?½“ t?A?OL¼ È«dÐ pM¹« Ë XÝUšdÐ Á—UÐËœ Ë œd Ë X¹“ `OË œ«“¬ œuš ‰Uâ¼UOÝ “« ‰UÝ —«e¼ “« bFÐ Ë« «d¹“ bMÅv/ «bOÄ ‚«bB gŠË œ—us¹« “« åXÝ« »u²J ÁdÐ UOŠ d²œò —œ ÊUAU½ t v½U ÆœuýÅv œuÐU½ fáÝÊ«d?ŠU?Ý b?M?½U? ÊU?D?Oý ÈU¼Å—b ‰UŠ d¼ tÐ t bM½«œÅv UN½¬ ÆbM¼UÖ¬ XOF{Ëbý b¼«uš “ËdOÄ Ë« ÂU$«dÝ Ë œuýÅv qÞUÐ «bš —b UÐ dB¥Æ∫b¹uÖÅv t XÝU−M¹« Ë œuýÅv dÝ XH¼ œułu tÐ ·uDF UMŠu¹ tłuð fáÝ—œ vJ¹ ¨bMýUÐÅv —b œU/ Ëœ d¼ Æ©π t¹¬® XÝ« åÁu XH¼ò ‰U¦ œułu s¹«tAŠU ∫rAý ÁœdÄÏqÐUÐ ±∏∂±∏∑tHýUJ ÂUOÄƱπ≠±∏∫∏ ª≤≤∫∑ ÃËdš ≠¥

Page 95

ÂUJײݫ Ë Â«Ëœ X¾O¼ —œ Èd~¹œ Ë —b Ë Èd³¼— X¾O¼µ«— ʬ t ÈdOHð —œ ÆÁb?M?M? —U?J?ý¬ v?ÖœUÝ tÐ ÁUÖb¹œ i¹uFð s¹« ¨rOMÅv ÈdO~OÄÏåg?ŠËò —b ¨U È«dÐ sOMâL¼ Ë tOË« ÊUÖbM½«uš È«dÐ œ—u Ëœ d¼ Ë XÝ« Èd~¹œ ÈULOÝ X%¨býUÐ r¼ ÂuNH s¹« —œ Á«uš vË XÝ« ÂË— vFO³Þ œU/ t XÝ« Áu XH¼ tÐ Á—Uý«t?áð XH¼ Ê«uMŽ tÐ dÝ XH¼ —u½Uł d¹uBð tÐ Êœd ÁU~½ ÆXÝ« “UÐ ‰«RÝ È«dÐ Á«—È«—ËU UNMð t½ ¨rOJŠ vM¼– ÆbMÅv ÊUNMÄ «— U¼U¹ƒ— oOLŽ o¹UIŠ “« v²L ¨ÂË—“« t? «— ©—b?® v?zU?N?½ XOF«Ë Ë ©ÂUJײݫ® Áu tJKÐ ©vzU½«uð® åXÝU¹—òÂË— t XIOIŠ s¹« —œ ÆœËUÅv ¨b½«ÅÁbý r& œułu Ëœ s¹« —œ nK² ÈUN¼«—È«ÅÁ—Uý« sOMâL¼ Ë XO½ vJý Ábý UMÐ táð XH¼ dÐ t XÝ« ÈdNý vF«Ë tO³AðbMÅv «bOÄ ÂuNH v²Ë XIOIŠ s¹« Æœ—«b½ ÂË— ÊœdLý eOÇU½ Ë ÊœuÐ VÝUMU½ tÐtK rOMÅv Áb¼UA tÏvJ¹óð«d²Ý« ‘“—« È«—«œ ¨a¹—Uð q³U ÈU¼Åt½U“ “« UN¼u È«—«œ ÈœbŽ Ê«uMŽ tÐ åXH¼ò œbŽ dÖ« Ë b½«ÅÁœuÐ ÊU½« —«dI²Ý« ÁU~¹Uł Ê«uMŽ tÐË v?zU?¹ƒ— dNý t XO½ —ˬ V−Fð fÄ ¨Áœd tA¹— ÊU½« qIFð —œ Èe— ‘“—«ÆbMýUÐ vJ¹ ÁUÖb¹œ s¹« —œ vF«Ë dNýg?ŠË v??¹—U?ðÅX?O?F?u Ê«uMŽ tÐ VKž« ©±±≠±∞ U¹¬® —u½Uł ÂuÝ ÈULOÝX?O?F?u œ—u —œ bÝ—Åv dE½ tÐ π t¹¬ t vI¹dÞ ÊUL¼ tÐ ¨XÝ« Ábý ÁœdÐ —UJÐt²dÖ dE½ —œ ÂË— v«u² —uð«dá« XH¼ Ê«uMŽ tÐ ÁUýœUÄ XH¼ ÆbýUРʬ vzUO«dGłt?Ç q?U?ý X??O? t?O?I?Ð Ë X?Ý« v?? t?Ç ‰Ë« —u?ð«dá« rO²½«œÅv dÖ« Ë b½«ÅÁbýsOLAý XuJŠ ÊU“ —œ «— UMŠu¹ ÈU¹ƒ— vML{ a¹—Uð rO²½«uðÅv ¨XÝ« v½Uåœd¹Uò t È—uÞ Ê¬ Ë t²d~½ —u œ—u s¹« —œ vI«uð °rOM sOOFð —uð«dá«Êd? —œ U?M?Šu?¹ t?HýUJ ÊUÖbM½«uš rOM —uBð t œ—«b½ œułË vKOœò ∫b¹u½Åvs¹bÐ b¹Uý ¨bMýUÐ ÁœuÐ U “« Èd²NÐ j¹«dý —œ —uð«dá« XH¼ X¹u¼ sOOFð —œ ¨‰Ë«ÈU?¹ƒ— —œ ÷Ëd?H? ÁdO$“ p¹ åÆr¹«ÅÁœuÐ ULF qŠ jKž Á«— ‰U³½œ tÐ r¼ U XNłÊ«—uð«dá« tKKÝ —UNÇ ·dF t ©≤ »UÐ ‰UO½«œ® XÝ« Ábý d– r¼ ådB½bu³½ò¨býUÐ Ábý ŸËdý qOz«dÝ« a¹—Uð È«b²Ð« “« XO s¹« dÖ« Ë ¨XÝ« ÂË— Uð qÐUÐ “«¨rAý n¹œ— —œ tJKÐ XO½ —UNÇ n¹œ— —œ ÂË— Ë b½«ÅÂbI qÐUÐ dÐ —uý¬ Ë dBÆb½—«œ —«d r²H¼ n¹œ— —œ ©bMýUÐ tÇd¼® vË— ÈU¼ÅtKKÝ ËvzU¼Åt½u/ UÐ o³DM «bš XOA —œ XÝ« sJ2 v¹—Uð o¹UIŠ s¹« tJM¹« d~¹œX?ýu?½Ë— d?Ð Âb?I? v?K?« t?½u?/ t?AOL¼ q¦ vË bMÅv `¹dAð t²ýd t bMýUÐvF«Ë vMF ¨åÈ—«b¹UÄò œU/ åÁuò Ë XÝ« åvzU½«uðò vMF tÐ ådÝò dÖ« ÆXÝ«U?Ð b?½«Åt?²??½«u?ðÅv? v?½d? d¼ ÊUO×O Ë XÝ« vÝUOÝ —b ¨t½U~²H¼ ÊU¼UýœUÄʬ “« U?ð Z?M?Ä t? b?M?M? v?Ý—d?Ð «— Èu?O?½œ ÈU?¼ÅX?u?J?Š v?«uð ¨t²ýcÖ tÐ v¼U~½t?® b?M?ÝU?M?A?Ð «— œu?š ÊU“ rUŠ —b Ë ©±∞ t¹¬® b½«ÅÁbý jUÝ U¼ÅXuJŠU²FO³Þ Ë ©t¹¬ ÊUL¼ ¨åXÝ« vJ¹òÎÊU¹UÄ Uð tLUŠ —b ʬ t b½«Åt²ý«œ —UE²½« r?²?H¼ XOLUŠ t vUŠ —œ rAý XOLUŠ vMF¹® býUÐ t²ý«œ t«œ« ÊUýœuš dBŽÆ©t¹¬ ÊUL¼ ¨XÝ« „b½« ʬ ÈUIÐ Ë ÁbUO½ “uM¼7?d?Ö d?E?½ —œ U?Ð b?¹uÖÅv Ë bMÅv —UJý¬ «— d~¹œ œU/ Ëœ Áœ“U¹ t¹¬ fáÝœu?š È«d?Ð È«Åt?²??¹U?ý d?¹u?B?ð U? ¨ÊU?¼U?ýœUÄ Ê«uMŽ tÐ gŠË ÈU¼dÝ«b?O?Ä gŠË ʬ “« Ë X?Ý« s?O?L?²?A?¼ ¨Ê¬ò ∫X?Ý« ÁU?ýœU?Ä p¹ ‘œuš eO½ ʬ Ë r¹«ÅÁœdX?H¼ gŠË ¨bM²¼ U¼—uð«dá« ¨UN½¬ dÖ« ÆXÝ« Ÿu½ ÊUL¼ “« d~¹œ vJ¹ Ë« vMF¹ åXÝ«åfOz—ò fJŽdÐ «d¹“ ¨œuýÅv l«Ë bOH U−M¹« —œ ÁUýœUÄ œU/ ÆXÝ« —uð«dá« r¼Ë d?OG² ÈU¼ÅXd ÈUI« dÞUš tÐ «— ÁUýœUÄ XH¼ s¹« b½«uðÅv UMŠu¹ ¨åÁuò ËÆbM XÝdN v«u² —u tÐ ¨gŠË vzUN½ «“U−tAŠU ∫rAý ÁœdÄÏqÐUÐ ±∏∏±∏πtHýUJ ÂUOÄ® ʬ sOðô ‰œUF “« t XO½ vzU¼ÅÁ˛«Ë tÐ Á—Uý« ådÝò «d¹“ ≠µcaput¨v½Uu v½UF tÐ —œ åv?“« ‰U?³?łò —U?³?Ž U?Ð b?O?M? t?¹UI ÆbýUÐ Áb¬ Áu ÊUOÐ È«dÐ ©fOz— ¨ÁœddÝÆ©∂∫≥ ‚uI³Š ª±µ∫≥≥ tOM¦ð ª≤∂∫¥π g¹«bOÄ® oO²ŽÅbNŽ

Page 96

vÝbIÅ»U² œU/ U−M¹« —œ t œuýÅv U¼ÅŒUý tÐ ·uDF UMŠu¹ tłuð ∫—UNÇU??¼ÅÁu?? t??K??U?ö?Ð U?¼d?Ý t? U?$¬ “« Æ©±¥≠±≤ U?¹¬® X?Ý« —b? “« Èd?~?¹œt?łuð UÐ ¨XH¼ Ë Áœ gI½ Æb½œdÖÅv ÊU¼UýœUÄ ¨U¼ÅŒUý tE( ÊUL¼ —œ ¨b½uýÅvÁ—Ëœ Ë h?A ÁbM¹¬ tÐÏ—œ ÁU?ðu —UOÐ È«ÅtKŠd® bMÅv ‚d ¨XOLUŠ ÁUðu Ê«Ë«d tHýUJ »U² —œ UN½¬ t½u/ t vM¹œU/ ÈUNUÝ Ë U¼ÅÁU ¨U¼Åt²H¼ UÐ t¹UI¨Ád??Ð j??Ýu??ð ÊU??ýÅv??zU??N?½ X??J?ý Ë åg?ŠËò “« U?N?½¬ Ê«Ë«d? X?¹U?L?Š Æ©X?Ý«ÆXš«œdÄ rO¼«uš ʬ tÐ ±∑≠±∂ U¹¬ UÐ tDЫ— —œ t bM²¼ Èd~¹œ UOuBšX?H?¼ ¨d?Ý X?H?¼ œu?łu? ¨‘uÄ v½«už—« gŠË® ÁUÖb¹œ —UNÇ s¹« ÈbMÐÅt²Ýœd~¹œ ÁUÖb¹œ tÝ UÐ ¨t²ýd ÊUMÝ “« XL sOË« qOJAð È«dÐ ©ŒUýÅÁœ ¨ÁUýœUÄÆœ“«b½«Åv t²ýcÖ ÈU¼ÅtM× —œ tÐUA ÈU¼ÅÈbMÐÅt²Ýœ œU¹ tÐ «— U ¨XHÖ rO¼«uš tÝ “« ¨œuš Á—Uý« sOL−MÄ UÐ t²ýddÒXÝ« åÊ“ò Ë ågŠËò ÈUÄ d¹“ —œ t vzUNЬ ʬ ¨U¼ÅXK “« ÈdO¦ ÁËdÖ —u tÐ œ—«u s¹« `¹dAð Æ©±µ t¹¬® b¹uÖÅv sÝÆXdÖ —«d vÝ—dÐ œ—u ¨rOMOÐÅv ±≤∫±∑ UOFý« —œ t ÊUMÇ“« Èd~½ÅgOÄ p¹ ¨©±∑≠±∂ U¹¬® XÝ« ÁbM¹¬ tÐ Èd~¹œ ÁU~½ ¨rAý tKŠd«— Ë« Ë œe?O?šÅv?d?Ð Ê“ b?{ t?Ð ågŠËò ŒUý Áœ Æ—«dý ÈU¼ÅtIKŠ Êbý t²Öv?Ë ø—u?D?Ç U?F?«Ë åøb?M?Åv? ÊËd?OÐ «— ÊUDOý ¨ÊUDOý t½u~Çò ÆbMÅv œuÐU½œu?š f?H?½ U?Ð ÊU?D?O?ý d?Ö«ò «d?¹“ ∫X?Ý« Áœ«œ «— ‰«R?Ý s?¹« a?ÝUÄ U b½Ë«bš Âöfd® 圜dÖÅv „ö¼ tJKÐ ¨b½U rzU b½«uðÅv/ Ë« œuý rIM Ë b¹U/ XËUIvðu³½ ÈU¼ÅXL d¹UÝ pL tÐ ¨U¼œUCð s¹« d²AOÐ Êbý sýË— UÐ Æ©≤∂≠≤≥∫≥©±≤ t¹¬® —c֜˓ Ë —«b¹UÄU½ v½UDOý ÈU¼Å—b —uNþ UÐ tDЫ— —œ ”bIÅ»U²U?Ð U?N?½¬ v¹—Uð ◊U³ð—« v²Š t ©±≥ t¹¬® ågŠËò tÐ œuš ÈU¼Å—b i¹uHð ËË b?½uýÅv —UJý¬ sOM¼¬ ÈU¼ÅXÝœ ¨©±∂ t¹¬® bý b¼«uš —UJ½« sOžË—œ V¼côuLF tJ½UMÇ Ê¬ ÆbMýUÐ sOKL ÈU¼ÅgJ²Ýœ —œ t XO½ È“UO½ d~¹œ —UÐ s¹«ÎÊ«œd? Ë b½uýÅv ÈËeM dJHMýË— Ê«œd ¨œuýÅv l«Ë UO½œ ÈU¼Å»öI½« d¦« —œt? b?½UÝ—Åv U$¬ tÐ «— U åŒUýÅÁœò ÁUðu gI½ Æb½dOÖÅv «— UN½¬ ÈUł e¹d½ušjÝuð UN½¬ XJý nOuð ¨Ê¬ —UM —œ Æ©±∑ t¹¬® XÝ« Ábý qOLJð «bš tAI½Ê«u?ðÅv? l«Ë —œ Æ©±∂≠±±∫±π ª±¥ t¹¬® XÝ« `O vzUN½ È“ËdOÄ bM½U ¨ÁdÐÁb¬ ±≥≠∑∫±± tHýUJ —œ XÝœ s¹« “« È«ÅtF«Ë “« È«Åt¹UM U−M¹« —œ t bOLNt²ý«œdÐ ÊUDOý ÁdNÇ “« »UI½ t XÝ« v²Ë ¨XÝ« rOEŽ ‘—uý XË tJM¹« ÆXÝ«—bò tÐ tOJð UÐ Ê“ ¨œuýÅv dJM Ë« UÐ «— œuš vK³ ÊULOÄ ågŠËò ÆœuýÅv`?O?? t? ÊU?M?Ç Ê¬ v?Ë Æb?M?Åv? „d?ð «— œu?š ÈU?¼Åt?OÝœ Ë UJ¹d% åt½U“«— @?Ý ¨@?Ý t? v?²?Ë ¨‚u?ʼnu? q?I?½ t?Ð tłuð UÐ Ë d~¹œ vö tÐ Ë b¹uÖÅv¨åb?¹U?/ X?ËU?I? œu?š f?H?½ U?Ð ÊU?D?O?ý d?Ö«ò ∫X?Ý« Áb?ý rOšË ŸU{Ë« ¨œ—uÐv²Š tJM¹« d~¹œ Ë XÝ« gÐÅvKð vö s¹« Ë åœœdÖÅv „ö¼ò t XÝU$¬Æ©±∑ t¹¬® XO½ b½Ë«bš tAI½ “« ×Uš åŒUý Áœò gI½Ë« vuNH tÇ —œ Æ©±∏ t¹¬® œuýÅv åÊ“ò tÐ ·uDF t²ýd ÁU~½ ¨dš¬ —œ Ën¹dFð —UNÇ ÁœdÄ ÈU¼ÅågŠËò “« vJ¹ —œ Ë« dÖ« øXÝ« vzUO½œ ¯—eÐ dNý ÊUL¼X?O?³?¦ð ÂËœ ågŠËò UÐ Z¹—bð tÐ «— Ê“ X¹u¼ ¨ÁœdÄ s¹« —œ t²ýd ÊUOÐ ¨œuýÅvU−M¹« —œ —UNÇ tM× ‰Ë« ågŠËò t vUŠ —œ ÆsOžË—œ V¼c —œ vMF¹ ¨bMÅvÆåV²Jò Ê“ Ë XÝ« å·dŽò gŠË ÆœuýÅv d¼Uþ ‘uÄed gŠË —u tЗœ œuš tOłuð “« “UO½ÅvÐ bMÅv Áœ«—« ‘«Åv½U¹UÄ UE( —œ ågŠËò tÇdÖ vMF¹a¹—Uð ÈU¼ÅÁ—Ëœ d²AOÐ È«dÐ vË ¨©±∂ t¹¬® bM Õö« «— œuš ¨vM¹œ V²J p¹U¼Å—b Ë bMÅv X¹«b¼ «— ÈuO½œ ÈU¼Å—b ¨«bš ÊËbÐ v½UDOý V²J ¨ÊU½«Ë ågŠËò dÐ Ê“ ¨tHýUJ ÈU¼—U²HÖ —œ Æb½uýÅv jK ÊU½«dÐ œuš tÐu½ tÐ eO½Æœ—«œ öO²Ý« —UOÐ ÈUNЬ dÐ ågŠËòtAŠU ∫rAý ÁœdÄÏqÐUÐ ±π∞±π±tHýUJ ÂUOÄ

Page 97

©≥≠±∫±∏® qÐUÐ ◊uIÝ ∫ÂuÝ —U²HÖ ≠≥±ﺮﻓ مﺪﻳد نآ زا ﺪﻌﺑزﺎـﻧ نﺎﻤﺳآ زا ﺮﮕﻳد ىاﻪﺘﺷرﺪﻗ ﻪﻛ ﺪﺷ لﻢﻴﻈﻋ تز و ﺖﺷاد .ﺪـﺷ رﻮﻨﻣ وا لﻼﺟ ﻪﺑ ﻦﻴﻣ≤روز زاوآ ﻪﺑ وﺮﻛ اﺪﻧ روآ:ﺖﻔﮔ ،هدحور ﺮﻫ ذﻼﻣ و ﺎﻫﻮﻳد ﻦﻜﺴﻣ وا و !ﻢﻴﻈﻋ ﻞﺑﺎﺑ ﺪﺷ مﺪﻬﻨﻣ ،ﺪﺷ مﺪﻬﻨﻣ»ﺎـﭘﺎـﻧ غﺮﻣ ﺮﻫ ذﻼﻣ و ﺚﻴﺒﺧﺮﮔ هوﺮﻜﻣ و ك !ﺖـﺳا هﺪﻳد≥ﺮﻳزﺧ زا ﻪﻛ اَﺮﻤز دﻮﻟآﺐﻀﻏﻪﻤﻫ وا ىﺎﻧز ىو ﺎﺑ نﺎﻬﺟ نﺎﻫﺎﺷدﺎﭘ و ﺪﻧا هﺪﻴﺷﻮﻧ ﺎﻬﺘﻣا ﺮﻛ ﺎﻧﺪﻧاهدﺮﺜﻛ زا نﺎﻬﺟ رﺎﲡ وﺮﮔ ﺪﻨﻤﺘﻟود وا ﻰﺷﺎﻴﻋ ت«!ﺪﻧاهﺪﻳدÝò U?Ð Á«dL¼ t²ýd sOË«d?Òq?ÐU?I —œ «— Ë« fáÝ Ë bý tł«u UMŠu¹ UÐ qÐUÐ å—«uÝ Ê¬ dÐ t åv½“ò Ë ågŠËò qUý Èd~¹œ “« fÄ vJ¹ t œ«œ —«d Èd¹ËUBðrOýUÐ ÁbOLNH½ U¹ rOýUÐ ÁbOLN «— t²ýd v½ôuÞ v½«dMÝ ÂuNH XÝ« sJ2 ÆœuÐʬ “« t? È«ÅÁb?M?½«u?š ør?¹«ÅÁb?OLN «— ʬ —œ t²HN½ b¹bNð U¹¬ vË ¨©±∏≠∑∫±∑®—œ åÊU???D???O???ý —b???ò ÆX???Ý« Áb???O???L???N???H???½ «— Ë« ¨b??ýU??Ð Áb??O??Ýd??²??½ åg??ŠËòÊU?D?O?ý “« n?O?u?ð s?¹« U?Ð t¹UI —œ t½U²ÝdÄÅÊUDOý ÈU¼ÅÈ“«œdÄÅt½U«¨v?F«Ë vœ«d² t Áb¹ËU «— È«ÅÁ—UF²Ý« ÈU¼Å@M¼d ÂU9Åt²ýd ÆXÝ« ·d bOKIð p¹eO½ «— ʬ √dł Æb¼œ X³½ ågŠËò tÐ «— ʬ Ë bM «bOÄ ågŠËò —b È«dÐd?Ыd?Ð —œ X?Ý« s?J?2 Ær?¹dO~Ð r XÝœ «— åÊ“ò ÁbMM bŽUI² ÁdNÇ t r¹—«b½ÊUA½ Á«d« v²Š Ë vðËUHðÅvÐ —u tÐ «— œuš gM«Ë ¥∫±∑ —œ Ê“ tÐcł Ë Êu«v?Öb?½“ —œ ¨q?L?Ž —œ v?Ë Ær?¹—«œ —U?E?²?½« œu?š “« t? X?Ý« vAM«Ë s¹« «d¹“ rO¼œÆb?M?ýU?ÐÅv? v?U?M?Ýd?ð X?OЫcł È«—«œ ¨öÞ ÈUNUł Ë qL Ë b¹—«Ëd ¨Ád“Ë—ÁU?~?½ Êu« t «— È«ÅÁb½dÄ Xýu½dÝ U Ë XÝ« »«cł UO½œ ÂUOÄ ¨XÝ« Èu UO½œÆrO½«œÅv XÝ« Ábý —Ut?²?ýd? Æœu?ý t²Jý ÈdðU½«uð Ë d²Ö—eÐ È«b UÐ b¹UÐ rKÞ s¹« XNł s¹bÐU?ð ¨q?ÐU?Ð “« d?ðÅÁb?MMÅuŽœ vz«b Ë dðÅ„UMÐUð vöł UÐ ¨b¹¬Åv ÊULݬ “« ÂËœbMÅv sOLCð «— U ÈUIÐ ¨vzUN½ ◊uIÝ —œ t «— «bš ÂUOÄ vðUOŠ XL ʬ Á—UÐËœq?ÐU?Ð d?Ð «b?š X?A~½« UÐ t XÝ« vUOÄ s¹« Ë Æ©∏∫±¥ bOM Ÿuł—® b¹U/ ÂöŽ«ÁbO½UÝ— UN²½« tÐ «— ʬ Ë ÁœdLý «— uð XMDKÝ «bšò ∫XÝ« Ábý t²ýu½ a¹—Uð vF«Ë“« Á«uš Ë Èœ«b³²Ý« ÈU¼ÅXOLUŠ vÐudÝ o¹dÞ “« Á«uš Æ©≤∂∫µ ‰UO½«œ® åXÝ«d?ÞU?š t?Ð Ë b?M?¹¬Åv? o?zU? t?K?Šd? ʬ d?Ð ÊUO×O t È—«œÅt¹UdÝ ◊UD×½« o¹dÞÈU?¼ÅÁu?ò È“«œd?ÄœU?/ ÈU?¼Åg?¹U?/ ¨åÊ“ò t?½ Ë ågŠËò t½ t Xý«œ bM¼«ušt?D?K?Ý ÊU?“ p?¹ t?J?M?¹« Ë b?M²O½ ‰«e¹ô —b È«—«œ åv½«œËUłÏt?Ð U?N?½¬ v½UNł »«u?š “« «— h??ý t? t½U³ý ”uÐU p¹ “« d²AOÐ tÅv½U“ ¨X— b¼«uš «dINÆœuÐ b¼«u½ ¨bO½«dÄ b¼«uš©≤∞≠¥∫±∏® qÐUÐ È—Ë«œ ∫—UNÇ —U²HÖ ≠¥¥وا نﺎﻴﻣ زا ﻦﻣ مﻮﻗ ىا» :ﺖﻔﮔﻰﻣ ﻪﻛ مﺪﻴﻨﺷ نﺎﻤﺳآ زا ﺮﮕﻳد ﻰﺋاﺪﺻ وﺮـﻬـﺑ ﺶـﻳﺎـﻫﻼﺑ زا ،هﺪﺷ ﻚﻳﺮﺷ ﺶﻧﺎﻫﺎﻨﮔ رد ادﺎﺒﻣ ،ﺪﻴﺋآ نوﺮﻴﺑ.ﺪﻳﻮﺷ ﺪﻨﻣهµﺮﻳزر ﻚﻠﻓ ﻪﺑ ﺎﺗ ﺶﻧﺎﻫﺎﻨﮔ ار ﺶـﻳﺎﻫﻢﻠﻇ اﺪﺧ و هﺪﻴﺳروآ دﺎﻳ ﻪﺑ ا.ﺖﺳا هد∂ر وﺪﺑر ﻪﭽﻧآ ﺪﻴﻨﻛ درﺎﻛ ﺐﺴﺣ ﻪﺑ و ﺖﺳا هداد وا ﻪﻛ اناﺪﻨﭼ ود ﺶﻳﺎﻫﺰﺟ وﺪﺑر وا ،ﺖﺳا ﻪﺘﺨﻴﻣآ وا ﻪﻛ ىاﻪﻟﺎﻴﭘ رد و ﺪﻴﻫد ا.ﺪﻳﺰﻴﻣﺎﻴﺑ ناﺪﻨﭼ ود ا∑زاﺪﻧا ﻪﺑر ﱳﺸﻳﻮﺧ ﻪﻛ ىاهﺮﻛ ﺪﻴﺠﲤ اباﺬﻋ رﺪﻗ نآ ﻪﺑ ،دﻮﳕ ﻰﺷﺎﻴﻋ و دﺮﻳز ،ﺪﻴﻫد وﺪﺑ ﰎﺎﻣ واماﻪﺘﺴﺸﻧ ﻪﻜﻠﻣ مﺎﻘﻣ ﻪﺑ :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ دﻮﺧ لد رد ﻪﻛﺮﻫ ﰎﺎﻣ و ﻢﺘﺴﻴﻧ هﻮﻴﺑ و .ﺪﻳد ﻢﻫاﻮﺨﻧ ﺰﮔ∏و ﰎﺎﻣ و گﺮﻣ زا وا ىﺎﻳﻼﺑ اﺬﻬﻟﺮﻳز ،ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﻪﺘﺧﻮﺳ ﺶﺗآ ﻪﺑ و ﺪﻣآ ﺪﻫاﻮﺧ زور ﻚﻳ رد ﻂﺤﻗروز ﻪﻛ اروآرواد وا ﺮﺑ ﻪﻛ ﻰﺋاﺪﺧ ﺪﻧواﺪﺧ ،ﺖﺳا.ﺪﻨﻛﻰﻣ ىπز وا ﺎﺑ ﻪﻛ ﺎﻴﻧد نﺎﻫﺎﺷدﺎﭘ هﺎﮕﻧآدود نﻮﭼ ،ﺪﻧدﻮﳕ ﻰﺷﺎﻴﻋ و ﺎﻧِر وا ﱳﺧﻮﺳ اﺮـﻛ ﺪـﻨـﻫاﻮـﺧ ﰎﺎﻣ و ﻪﻳﺮﮔ ،ﺪﻨﻨﻴﺑ ،د±∞،هدﺎـﺘـﺴﻳا رود ﺶﺑاﺬﻋ فﻮﺧ زا وtAŠU ∫rAý ÁœdÄÏqÐUÐ ±π≤±π≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 98

هﺪﻠﺑ ،ﻞﺑﺎﺑ ىا ،ﻢﻴﻈﻋ ﺮﻬﺷ ىا ،ىاوىاو :ﺖﻔﮔ ﺪﻨﻫاﻮﺧروز ﺮﻳز روآرد ﻪﻛ ا!ﺪﻣآ ﻮﺗ ﺖﺑﻮﻘﻋ ﺖﻋﺎﺳ ﻚﻳ±±ﺮـﺑ نﺎﻬﺟ رﺎﲡ وﺮـﻳز ،دﻮـﳕ ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﰎﺎﻣ و ﻪﻳﺮﮔ وا ىاﺲـﭘ ﻦﻳا زا ﻪﻛ ار نﺎﺸﻳا ﺖﻋﺎﻀﺑﺮﺧﻰﳕ ﻰﺴﻛ ا .د±≤ﺮﻘﻧ و ﻼﻃ ﺖﻋﺎﻀﺑﺪﻳراوﺮﻣ و ﺮﻫاﻮﺟ و هزﺎﻧ نﺎﺘﻛ ورا و كﺮﻗ و ﻢﺸﻳﺮﺑا و ﻰﻧاﻮﻏﻗ دﻮﻋ و ﺰﻣُرﺎﻤﺮﻇ ﺮﻫ و ىو جﺎﻋ فﺮﮔ بﻮﭼ فوﺮﻇﺮﻣ و ﻦﻫآ و ﺲﻣ و ﺎﻬﺒﻧا ﺮﻣ±≥راد وﺎﻫىﻮﺒﺷﻮﺧ و ﺎﻣﺎﻤﺣ و ﻰﻨﻴﭼﺮـﺷ و رﺪﻨﻛ و ﺮﻣ ورآ و ﻦﻏور و باﻣ دَﺪﻴِر و مﺪـﻨﮔ و هو ﺎـﻫﻪﻠﮔ و ﺎﻫﻪﻣرا و نﺎﺒﺳاﺮﻣ سﻮﻔﻧ و دﺎﺴﺟا و ﺎﻫﻪﺑا .مد±¥ﻮﺗ زا ﻮﺗ ﺲﻔﻧ تﻮﻬﺷ ﻞﺻﺎﺣ وﺮﮔ دﻮﺑﺎﻧ ﻮﺗ زا ﻦﺷور و ﻪﺑﺮﻓ ﺰﻴﭼ ﺮﻫ و ﺪﺷ ﻢﮔر ﺎﻬﻧآ ﺮﮕﻳد و ﺪﻳدﻰﻫاﻮﺨﻧ ا .ﺖﻓﺎﻳ±µﺮﺟﺎﺗ وﺰﻴﭼ ﻦﻳا ناﺮﺗ زا ،ﺪﻧاهﺪﺷ ﺪﻨﻤﺘﻟود ىو زا ﻪﻛ ﺎﻫﺶﺑاﺬﻋ س نﺎـﻨـﻛﰎﺎﻣ و نﺎﻳﺮﮔ ،هدﺎﺘﺴﻳا رود±∂ﺮـﻬﺷ ىا ،ىاو ،ىاو :ﺖﻔﮔ ﺪﻨﻫاﻮﺧرا و نﺎﺘﻛ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻢﻴﻈﻋﺮﻗ و ﻰﻧاﻮﻏو ﺮﻫاﻮﺟ و ﻼﻃ ﻪﺑ و ىدﻮﺑﻰﻣ ﺲﺒﻠﻣ ﺰﻣﺮﻳز ،ﻦﻳﺰﻣ ﺪﻳراوﺮﻣﺮﺧ ﻢﻴﻈﻋ ﺖﻟود رﺪﻗ ﻦﻳا ﺖﻋﺎﺳ ﻚﻳ رد ا.ﺪﺷ با±∑ﻪﻛ ﺮﻫ و نﺎﺣﻼﻣ و ﺪﻨﺷﺎﺑﻰﻣ ﺎﻬﻴﺘﺸﻛ ﺮﺑ ﻪﻛ ﻰﺘﻋﺎﻤﺟ ﻞﻛ و اﺪﺧﺎﻧ ﺮﻫ و ،هدﺎـﺘـﺴـﻳا رود ﺪـﻨـﻛﻰﻣ ﺎﻳرد ﻞﻐﺷ±∏ود نﻮﭼِر نآ ﱳـﺧﻮﺳ د،ﺪـﻧﺪﻳد ادﺎﻳﺮﻓ !گرﺰﺑ ﺮﻬﺷ ﻦﻳا ﻞﺜﻣ ﺖﺳا ﺮﻬﺷ ماﺪﻛ :ﺪﻨﺘﻔﮔ نﺎﻨﻛ±πﺎﺧ وﺮﺳ ﺮﺑ كﺮﺑ دﺎﻳﺮﻓ نﺎﻨﻛﰎﺎﻣ و نﺎﻳﺮﮔ ،ﻪﺘﺨﻳر دﻮﺧروآنآ ﺮﺑ ىاو ،ىاو :ﺪﻨﺘﻔﮔ ﻰﻣ ،هدوا ﺲـﻳﺎـﻔـﻧ زا ،دﻮـﺑ ﻰﺘﺸﻛ ﺐﺣﺎﺻ ﺎﻳرد رد ﻪﻛ ﺮﻫ نآ زا ﻪﻛ ﻢﻴﻈﻋ ﺮﻬﺷﺮﮔ ﺪﻨﻤﺘﻟودﺮﻳو ﺖﻋﺎﺳ ﻚﻳ رد ﻪﻛ ﺪﻳد.ﺖﺸﮔ نا≤∞ر و نﺎـﺳﺪـﻘـﻣ و نﺎﻤﺳآ ىا ﺲﭘﺮـﻳز ﺪـﻴـﻨﻛ ىدﺎﺷ ﺎﻴﺒﻧا و نﻻﻮﺳاﺪـﺧ ار ﺎﻤﺷ مﺎﻘﺘﻧا«.ﺖﺳا هﺪﻴﺸﻛ وا زا اU?¹ U?¼Åv?½«b?K? ÊU?¹U?Ä t?½U?A?½ ¨œö?O? “« q?³? µ≥π ‰U?Ý —œ v¹—Uð qÐUÐ ◊uIÝÆb?ýU?ÐÅv? oO²ŽÅbNŽ ÈU¼Åu³½ “« È—UOÐ Ÿu{u t XÝ« qÐUÐ s¹u½ È—uð«dá«qÐUÐ œ—u —œ v½ULݬ È«b½ sO—UNÇUUHð« s¹« ‰œUF ÆœuýÅv fJFM “ud ≤ »UÐ ‚uI³Š Ë µ± Ë µ∞ ÈUNÐUÐ UO—« Ë ¥∑ Ë ±¥ \±≥ ÈUNÐUÐ UOFý« »U² —œ «—∫r?O?M?Åv? «b?OÄ «— tHýUJ ±∏ »UÐ ÈU¼ÅÕdÞ “« È—UOÐ ¨Êu² ʬ —œ ÆrO½«ušÅvË Ë« —«dý ¨b³¹dÅv «— U¼ÅXK ʬ UÐ t vzöÞ ÂUł ¨qÐUÐ v½«—cÖÅ‘uš Ë dÈdÝ«dÝ v½«d¹Ë ¨Ë« sOAð¬ Ë v½UNÖU½ v½«d¹Ë ¨XÝU¼Å—«dý ʬ vC²I t vNO³MðË« ÊU¼UMÖ ‰uLA t «bš Âu tÐ —«bA¼ Ë b½«Åt²Ð bO« Ë« tÐ t v½U XAŠË ËÆb½uA½ Ë« «“U− ˬ¹tÅ«È Ž−OV œ— ¹Jv «“ «¹s ½³użU¨ ÐUÐq —« òuÁ d»å ½UObÁ «ÝX ®«—OU±µ∫µ≤© Ë Ðt U ¹Uœ¬Ë—È vÅMb? t œ— KLdË ¹p J²V —eÈ ¼²O?r¨ “¹d« ÐUÐqËÝOlÅðd¹s Ýd“Os œ— OUÊ Ýd“OsżU Ðuœ Ë de ¬Ê ÇMUÊ t «—OU œ— ¬Ê ¬¹t vÅÖu¹bòœ— MU— ¬ÐNUÈ ÐO?U—å d«— œ«ýX ®«—OU ±µ∫≥±©Æ ýF³U —Ëœ d« U½M?b —Ëœ¬uœ—¹U Ë —Ëœ ¬—½ub ®œ— «¹²UOU©¨ —ý²t —ý²t Ðuœ½b Ë «¹s Ë{FOX ½AU½tÏ KXżUÈÐO?U—È «ÝX t ÐU?Ðq Ðd ¬½NU? ŠJuX v?ÅdœÁ «ÝXÆ «“ Ýu?È œ¹~d¨ —Ë Ðd —ËȼHX ðát d«— œ«ýX Ë «¹s «ýU—ÁÅ«È Ðt b— ¬Ê Ë ®þU¼d«Î© ÄU¹b«—È «ád«ðu—È ¬Ê«ÝXÆ Ë²v ½³użUÈ ÐOA²dÈ œ— ÐU»Å¼UÈ ∑≤ÅË ∏≤ Še?OU‰ vÅÐOMOr t AUÐNXd«Ë«½v ÐU ÐU?» ∏± JUýHt œ— u—œ ýNd œ¹~?dÈ Ðt ½U u— œ«—½b¨ ½³U¹b? ²F−Výu¹r?Æ u— Ðe?—Ö²d¹s? ÐMb— b?¹²d?«½tÅ«È œ— K?DO?s «ÝX “¹d?« «ád«ðu?—È &U—ðv?u—¨ BuUÎ /UœÄdœ«“È MUݳv Ðd«È ÝOLUÈ Ýu òœ½OUå Ðuœ ¹FMv ½FLX d«Ë«½v®¬¹U ≤±≠≥±©Æ òUŠAtå šuœ Ðe?—Ö²d «“ ¼d ýNdÈ «ÝXÆ ðátżUÈ —˨ ½N?d¼UÈÐUÐq?¨ œ—¹U¼UÈ u?— Ðd«È ðFd¹H?v —Ëýs «“ òU?ŠAtå ÐJ?U— Öd²t? ýbÁÅ«½bÆ «U? «ËŽUœ« Ë —Ýu łu«l «½U½v Ë Ë«FO²v d«ÝuÈ ¼LtÏ ¬½NU «ÝXÆÆb½Ë—Åv Á˛— ÊU½« ÊULAÇ qÐUI —œ “Ë— d¼ ¨Á“d¼ Ê“ ‚dÐ Ë ‚—“ ¨—u —U&U?¼ÅXK ÂU9 Ë« Æb½—«œ Ë« tÐ Èd²AOÐ ‚UO²ý« UOMž« Ë bM²¼ Ë« ‚U²A ÊU²ÝœÅ@MðtAŠU ∫rAý ÁœdÄÏqÐUÐ ±π¥±πµtHýUJ ÂUOÄ

Page 99

b ÂU9 Èd¹uBð —œ ¨‘œuš vF«Ë ÂuNH —œ «— Ë« ¨«bš Âu vË b¼œÅv V¹d «——UNÇ t¹¬ È«b½ tJM¹« i× tÐ Ë XÝ« qÐUÐ Ë ÂË— —u t bM½«œÅv UN½¬ ÆbMOÐÅvbý Áb½«uš«d ʬ “« ◊u t ÂËbÝ ¨b¼œÅv ÊUA½ UN½¬ tÐ «— Èd¹dý dNý —UÐ d~¹œÆ©π t?¹¬® b?M?M?OÐÅv å«— Ë« 7šuÝ œËœò œuš “«b½«ÅrAÇ —œ ª©±≤∫±π g¹«bOÄ®bMMÅv „—œ vU Á“«b½« tÐ Ë vMýË— tÐ «— —UDš« ÂuNH ¨ÈuO½œ ◊u fJŽdÐ ÊU½¬Æ©≤∞ t¹¬® bMM ÈœUý Ë« È—Ë«œ —œ Ë åbM¹¬ ÊËdOÐ Ë« “«ò Uð©≤¥≠≤±∫±∏® qÐUÐ ÈUM ∫r−MÄ —U²HÖ ≠µ≤±ﺮﻓ ﻚﻳ وﻪـﺘﺷﺮـﮔ گرﺰـﺑ ىﺎﻴﺳآ ﮓﻨﺳ نﻮﭼ ﻰﮕﻨﺳ روآ روز ﺎـﻳرد ﻪﺑ ،ﻪﺘﻓﺪـﻫاﻮـﺧ مﺪـﻬـﻨـﻣ گرﺰـﺑ ﻞﺑﺎﺑ ﺮﻬﺷ ،ﻪﻣﺪﺻ ﻚﻳ ﻪﺑ ﻦﻴﻨﭼ» :ﺖﻔﮔ و ﺖﺧاﺪﻧاﺮﮔﺮﻫ ﺮﮕﻳد و ﺪﻳد .ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺨﻧ ﺖﻓﺎﻳ ﺰﮔ≤≤زﻂـﺑﺮﺑ تﻮﺻ وو نﺎﻴﻨﻐﻣ و نﺎﻧزﻰﻧﺮﻛ و نﺎﻧزاﻮﻧﺎﻧﺮﮕﺘﻌﻨﺻ ﭻﻴﻫ و ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺨﻧ هﺪﻴﻨﺷ ﻮﺗ رد ﻦﻳا زا ﺪﻌﺑ ناهﺪﻴﻨﺷ ﻮﺗ رد ﺎﻴﺳآ ىاﺪﺻ زﺎﺑ و ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺨﻧ اﺪﻴﭘ ﺮﮕﻳد ﻮﺗ رد ﻰﺘﻋﺎﻨﺻ ﺮﻫ زاﺮﮔ ﺪﻫاﻮﺨﻧ ،ﺪﻳد≤≥ﺮﭼ رﻮﻧ وو سوﺮﻋ زاوآ و ﺪﻴﺑﺎﺗ ﺪﻫاﻮﺨﻧ ﺮﮕﻳد ﻮﺗ رد غاﺮﻳز ﺖﺸﮔ ﺪﻫاﻮﺨﻧ هﺪﻴﻨﺷ ﻮﺗ رد زﺎﺑ دﺎﻣادا ﻮﺗ رﺎﲡ ﻪﻛ اﺪﻧدﻮﺑ نﺎﻬﺟ ﺮﺑﺎﻛودﺎـﺟ زا وﺮﮔﺮـﻤـﮔ ﺎـﻬـﺘـﻣا ﻊﻴﻤﺟ ﻮﺗ ى .ﺪـﻧﺪﺷ ها≤¥و ﺎـﻴـﺒﻧا نﻮﺧ ،نآ رد وز ىور نﻻﻮﺘﻘﻣ مﺎﲤ و ﻦﻴﺳﺪﻘﻣ«.ﺪﺷ ﺖﻓﺎﻳ ﻦﻴﻣÁœu?ð ÊœU?²?« È«b? q?¦ t UNЬ tLNL¼ÏËd? ¨X?Ý« U?¹—œ t?Ð @MÝ “« vLOEŽ tLNL¼ s¹« dOŁQð X% X¼ tÇ d¼ ÆœuýÅv rUŠ oKD uJÝ Ë bMOA½ÅvÏV¹dž —U? ÊU?¹U?Ä ÊU?“ t? ÁU?Ö Ê¬ ¨t?H?ýU?J? »U?²? —œ t? È«Åt?L?N?L?¼ ¨b?½d?O?ÖÅv? —«d?¨r?¹u?ýÅv? p?¹œe?½ q?ÐU?Ð ÈU?M ÊU“ tÐ v²Ë pM¹« Ë Ábý Áœ«œ ÁbŽË bÝ—Åv«dd?Ð „U?MÝdð vðuJÝ ¨b½uýÅv ‘uUš dNý ÈUNž«dÇ ÆœuýÅv UdHLJŠ uJݨU?N?¼U?Ö—U? b?²?2 tLNL¼ ¨U¼Åt½Uš t½UœUý ‰U Ë qO d~¹œ ¨bMJ«Åv t¹UÝ dNýv?zu?Ö Ë ¨œË—Åv? »¬ d?¹“ rOEŽ @MÝ ÆbMÝ—Åv/ ‘u~Ð v½U½« jЫ˗ ÈU¼«u$ÆXÝ« t²ý«b½ œułË ÈdAÐ Êb9 eÖd¼9¦O?q ÝM?@ ŽEO?r¨ ðu?n —˽b? FLu?v “½b?Öv¨ ÄU¹U?Ê œ«œš‡u?«¼‡v š‡?uÊýNb« «ÝX?¨ ¬Ê ÇMUÊ t œ— «—OU? ®±µ∫≥∂ª µ≤∫∞±ª ±µ∫π¥© Ë ¼LâMOs œËJ?UýH?tÏ J?²u?» œ— «$Oq?żU ®²?v? ¥≤∫∑≥≠≤¥ª ≥≤∫π≤≠π≥© vÅšu?«½Or?ƽ³u «Ë‰ œ«—«È «¼LOX ˹óÁÅ«È «ÝX∫ UðKv t «—OU «Ë —« ²Nr vÅMb¨ ÐUÐq«ÝX «U ¬½ât ŽOv ²Nr vÅMb¨ «Ë—ýKOr «ÝXÆ ¹uŠMU¨ «¹s ½U —« ®òŽdË”å¹U ýNd šb«© Ðd«È łU½AOs UŠAt ÐJU— ÐdœÁ Ë «“ ÐJU— ÐdœÊ «¹s ŽMu«Ê œ— «¹M−UË œ— ÐU» ±± šuœœ«—È vÅMb¨ ¬$U t ׳X «“ JU½v vÅMb t ŽOv œ—¬Ê BK?u» ýb?Á «ÝXÆ Ëv? «¹Mp? «¹s J?UÊ ≠Å«Ë—ýKO?r N?Mt?Å≠ ¾?u‰ d¯šUœU?Ê šb« «ÝXÆ Ðb?¹s FM?v t ÄM?−LO?s ýNd? ÐFb «“ ÐUÐq?¨ —ËÂ Ë u—¨ œ—þNu— UŠAt ¹JU½Mb Ë «¹Mp Ðd«È ÐU— œ¹~d «ýU—Á vÅýuœ t «Ë ŠIOIX —ËŠU½vÐe—Ö²dÈ «“ 9U ¬½NUÝXÆ©µ≠±∫±π® qÐUÐ È—Ë«œ œËdÝ ∫rAý —U²HÖ ≠∂±زاوآ نﻮـﭼ مﺪﻴﻨﺷ نآ زا ﺪﻌﺑ وﻪـﻛ نﺎﻤﺳآ رد ﺮﻴﺜﻛ ﻰﻫوﺮﮔ زا ﺪﻨﻠﺑ ىا و لﻼﺟ و تﺎﳒ!هﺎﻳﻮﻠﻠﻫ» :ﺪﻨﺘﻔﮔﻰﻣﺮﻛ،ﺖﺳا ﺎﻣ ىاﺪﺧ نآ زا تﻮﻗ و ما≤ﺮﻳزر وا مﺎﻜﺣا ﻪﻛ ارواد ﻪﻛ نﻮﭼ ،ﺖﺳا لﺪﻋ و ﺖﺳاﻪﺸﺣﺎﻓ ﺮﺑ دﻮﳕ ىر نﺎﻬﺟ ﻪﻛ گرﺰﺑز ﻪﺑ اﺮﮔﻰﻣ ﺪﺳﺎﻓ دﻮﺧ ىﺎﻧﺪﻨﺑ نﻮﺧ مﺎﻘﺘﻧا و ﺪﻴﻧادنﺎﮔر دﻮﺧ.ﺪﻴﺸﻛ وا ﺖﺳد زا ا≥«!دورﻰﻣ ﻻﺎﺑ دﺎﺑﻵاﺪﺑا ﺎﺗ شدود و ،هﺎﻳﻮﻠﻠﻫ» :ﺪﻨﺘﻔﮔ ﺮﮕﻳد رﺎﺑ و¥رد ىور ﻪﺑ ناﻮﻴﺣ رﺎﻬﭼ و ﺮﻴﭘ رﺎﻬﭼ و ﺖﺴﻴﺑ نآ ور ﻰﺋاﺪﺧ ،هدﺎﺘﻓاﺮﺑ ﻪﻛ ا «!هﺎﻳﻮﻠﻠﻫ ،ﻦﻴﻣآ» :ﺪﻨﺘﻔﮔ و ﺪﻧدﻮﳕ هﺪﺠﺳ ﺖﺳا ﻪﺘﺴﺸﻧ ﺖﺨﺗµزاوآ وزا ىtAŠU ∫rAý ÁœdÄÏqÐUÐ ±π∂±π∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 100

ر ﺎـﻣ ىاﺪﺧ ﺪﻴﺋﺎﳕ ﺪﻤﺣ» :ﺖﻔﮔ ،هﺪﻣآ نوﺮﻴﺑ ﺖﺨﺗﺪﻨﺑ ﻰﻣﺎﲤ ىا او وا نﺎﮔﺮﺗﺪﻨﺳﺮﻴﻐﺻ ﻪﭼ و ﺮﻴﺒﻛ ﻪﭼ وا نﺎﮔ«!≤≤∫±∏ —œ t? X?Ý« v?ðu?J?Ý f?J?Žd?Ð ådO¦ v¼Ëd‡Ö “« bMK‡Ð È“«Ë¬ Êu‡Çòp?M?¹« «d?¹“ ¨œu?ýÅv? Áb?O?Mý —Ëœ È«ÅtKU “« ÂuKFU½ vz«b ÆœuýÅv UdHLJŠÁœdÄ Ê¬ —œ ‰b~MÝ Ê«—«uÝ ÈU¹ƒ— Ær¹«Åt²AÖdÐ ÂËœ ÁœdÄ v½«œËUł d¹uBð tÐ Á—UÐËœv?²?Ý—œ t?Žu?L?−? —œ «— U?N?½¬ UMŠu¹ t b½œuÐ qL% qÐUdOž —b ʬ ©rAý »UЮÊULݬ ËdLK vMF¹ vz«bš rE½ ‰Ë« ¨s¹«dÐUMÐ ÆœuÐ Áœ«b½ —«d U tÐ Êœ«œ ÊUA½ È«dЫ— «bš Uð b½œuÐ Ábý »uBM vMOÞUOý ÊUMÇ ËdLK ʬ —œ t bý Áœ«œ ÊUA½ Ë« tШb?O?H? Ë d?B?²?? v?zU?/ÅgOÄ —œ Ë U−M¹« —œ fÄ Æ©µ Ë ¥ ÈU¼Å»UЮ bM¼œ ‰öłqÐUÐ‘Ëdš Ë ‘uł —œ ʬ È«—ËU —œ v½UŠË— o¹UIŠ t rOMOÐÅv «d —œ «— UO—« qÐUÐ t XÝ«qÐUÐ v²Š ‰UŠ vË ÆXÝ« ÁœuРʬ r& Êd Ëœ U¹ p¹ È«dÐ UMŠu¹ Ud v½UŠË—ÎtÐ v½ULݬ ÈUO½œ “« È—ULAOÐ œ«bFð t XÝ« tM× —œ È«ÅtAOÄdM¼ ¨œb?½u?O?ÄÅv ŸuË tÐ U ÈUO½œ vMF¹ pÇu tM× s¹« —œ t⽬ ÆbMMÅv ÁU~½ Ë«Æb½«ÅÁœU²¹« «bš Xð gOÄ —œ t XÝ« ÊUÖb½uMý rOEŽ ÁËdÖ Ê¬ qOK& “« t²ÝUšdЫœb?−Ηœ «— «b?š b?O?¼œ Á“U?ł« Æœd?O?Ö —«d? ÁœU?H?²?Ý« œ—u —«œu/ XÝ« sJ2 g?M?¹d¬ vMF¹ UOK ¨Ê¬ qš«œ —œ Ë rOM —uBð Ë« tOË« gM¹d¬ vMF¹ sO“ ed—œ vJ¹ ¨bMýUÐÅv ed*«bײ Ád¹«œ Ëœ bM½U Ëœ s¹« Æ‘«ÅÁ—UÐËœ buð —œ b¹błs¹« Ë œuýÅv ŸËdý pÇu Ád¹«œ “« ʬ ‰d²M È«dÐ ÊUDOý —b ÆÈd~¹œ qš«œb?M?½U? ¨—«d?ý t?{d?Ž ¨ÂU?O?Ä p?¹ ¨œu?ýÅv? —U?Jý¬ «b —u tÐ vzU/Å—btÐ ¨„«—uš È«dÐ uJO½ò ∫Xý«œ t{dŽ «uŠ tÐ ÊbŽ ⁄UÐ —œ ÁuO VU —œ —U t⽬Áœó s¹« dOÖÅÊ«b½œ tLI Ë ©∂∫≥ g¹«bOÄ® å«e«Åg½«œ Ë U/ ‘uš dE½Ï¨v½UDOý t?U?½dÐ tLI s¹« —œ ÆXÝ« qÐUÐ tAŠUÏÁd?¹«œ —œ «b?š ÊUœUš ÈœuÐU½ “« Ë« t½UÖËœ U$ iO UÐ ôUÐ “« «bš vË ÆXÝ« t²HN½ vł—Uš Ád¹«œ —œ sO“ v½«d¹Ë Ë vKš«œ“« d?ðô«Ë f?Ð v?ð—b? Ë ‰ö?ł U?Ð Æb?¹¬Åv? s?O?zU?Ä g?¹uš ÈUO½œ Ë g¹uš ÈUOKË œu?ýÅv? Ê«d?¹Ë ÂU?$«d?Ý œu?š ¨d?~½«d¹Ë qÐUÐ ¨XÝ« È—Ë«œ ¨«bš ÊUMÝ °qÐUÐÁU~AOÄ —œ ÊUÖbMMOÐ È—«eÖdJý ÃË« Æbý bM¼«uš sL¹« tAOL¼ È«dÐ UO½œ Ë UOK“« t v½U½¬ ÊUÖbM¹U/ “« q«bŠ tJKÐ ¨Áu³½« v¼ËdÖ V½Uł “« t½ dÖ« ¨‰öł XðÈUOK ÁbM¹U/ t Ê«dOÄ ¨XO½ —ˬÅV−Fð ¨b½«ÅÁbý bMÅÁdNÐ «bš È—Ë«œ lUMÆbM²¼ UO½œ ÁbM¹U/ t Ê«uOŠ —UNÇ Ë «bš©∏≠∂∫±π® qÐUÐ sOA½Uł ∫r²H¼ —U²HÖ ≠∑∂ﺮﻓ ىﺎﻬﺑآ زاوآ نﻮﭼ و ﺮﻴﺜﻛ ﻰﻌﻤﺟ زاوآ نﻮﭼ مﺪﻴﻨﺷ وزاوآ نﻮﭼ و ناوارﺮﻳز ،هﺎﻳﻮﻠﻠﻫ» :ﺪﻨﺘﻔﮔﻰﻣ ﻪﻛ ﺪﻳﺪﺷ ىﺎﻫﺪﻋ،ﻖﻠﻄﻣ ردﺎﻗ ﺎﻣ ىاﺪﺧ ﺪﻧواﺪﺧ اﺮﮔ ﺖﻨﻄﻠﺳ !ﺖﺳا ﻪﺘﻓ∑ر وا و ﻢﻴﺋﺎﳕ ﺪﺟو و ىدﺎﺷﺮﻳز ﻢﻴﻨﻛ ﺪﻴﺠﲤ اﻪﻛ اﺮﺑ حﺎﻜﻧر هر دﻮـﺧ وا سوﺮﻋ و ﺖﺳا هﺪﻴﺳ .ﺖـﺳا ﻪﺘﺧﺎﺳ ﺮﺿﺎﺣ ا∏وا ﻪﺑ وﺎﭘ نﺎﺘﻛ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪﺷ هدادر دﻮﺧ ﻦﺷور و كﺮـﻳز «ﺪﻧﺎﺷﻮﭙﺑ انﺎﺘﻛ نآ ﻪﻛ ا.ﺖﺳا ﻦﻴﺳﺪﻘﻣ ىﺎﻬﺘﻟاﺪﻋÆœdÐÅv a¹—Uð ÈUN²½« tÐ «— U ¨tM× d¼ ÈU¼ÅgÐ s¹dš¬ bM½U eO½ r²H¼ gЫdB×M ÁœdÄ s¹«Î—œ r²H¼ —U²HÖ t U$¬ “« vË ¨býUÐÅv «bš ÊËbÐ ÈUO½œ œ—u —œ —U?E?²?½« X?Ý« s?J2 «— X¹bЫ “« vzULOÝ tÇ ¨bMÅv X³× ÊUNł v²O½ œ—u—«d? Ë« s?OA½Uł Ë qÐUÐ VO— —œ ¨U ‰«RÝ aÝUÄ ør¹“«œdáРʬ tÐ t rOýUÐ t²ý«œÆbÝ—Åv ”ËdŽ XÐu½ tAŠU “« bFÐ Æœ—«œd²AOÐ ¨Ábý —dI XÝ« —«uÝ Ê¬ dÐ t v½«uOŠ Ë tAŠU sOÐ vðËUHð t U$¬ “«vUŠ —œ XÝ« ·dŽ —u tÐ «bšÅvÐ ŸUL²ł« œU/ vËœ t bÝ—Åv dE½ tÐ sOMÇr& ”ËdŽ t bÝ—Åv dE½ tÐ sOMÇ ‰UŠ d¼ tÐ ÆXÝ« ÂUOÄ U¹ V²J œU/ vË« te?O?½ ”Ëd?Ž ¨b?ýU?³?½ v?½U?N?ł d?Ö« t U$¬ “« ¨‚u ÂuNH Ëœ œU%« “« XÝ« vzUNMðtAŠU ∫rAý ÁœdÄÏqÐUÐ ±π∏±ππtHýUJ ÂUOÄ

Page 101

t?D?I?½ t vI¹dÞ ÊUL¼ tÐ ¨XÝ« ågŠËò qÐUI tDI½ vMF tÐ s¹« Ë œuÐ b¼«u½ÆqÐUÐ tOKŽ rOKý—Ë« ∫XÝ« tAŠU qÐUIÂö? “« d?²?Ö—e?Ð v?ð—U?N? U?Ð ¨s?O??% “« ÈœU¹d ¨XÝ« tŁœUŠ tL¼ ¨dš¬ —U²HÖvÝËdŽ sAł vMF¹ ¨«bš ËdLK —uCŠ s¹dš¬ Æ”ËdŽ eO¬Å‚«dž« g¹U²Ý —œ ¨rAýfJŽdÐ ¨b¹¬Åv tM× tÐ dš¬ —œ ”ËdŽ t ÊU“ ʬ °bOM tłuð ÆË« ”ËdŽ UÐ ÁdÐöU tM× ¨XÝ« t²ýcÖ t⽬Ît?HýUJ bM¹UýušU½ »UÐ Ëœ «d¹“ ÆœuýÅv ÷uŽ ”U?³? œ—u?—œ v?Ë ¨Áb?ý Áœ«œ t?A?ŠU? Áu?J?ý Ë X?L?E?Ž t?Ð ’U?B²š« ¡eł tÐ ¡ełö?U ”ËdŽ ∫vÝËdŽÎs?ýË— Ë „UÄ ÊU²ò ∫XÝ« Ábý `¹dAð t¹¬ rO½ —œ Ë ÁœUÝ œu?š «— g?ÝU?³? Ë« ¨ÁU?Öb¹œ p¹ “«åÆXÝ« sOÝbI ÈU¼ÅX«bŽ ÊU² ʬ t «d¹“ÁUÖb¹œ “« Æ©±≤∫≤ ÊUOáOKO ª∑ t¹¬® XÝ« Áœ«œ ÂU$« «— œuš U$ —U Ë Áb¹œ tONðÊU?O?á?O?K?O? ª∏ t?¹¬® X?Ý« Áœu?Ð —U? —œ Ë« È«d?Ð «b?š «d?¹“ åÁb?ý Áœ«œ Ë« tÐò d~¹œ‰uÝ— fuÄ t XÝ« vUOÄ aMÝ “« Ë XÝ« ÈdðÅoOLŽ XIOIŠ ÂËœ ÁUÖb¹œ Æ©±≥∫≤Æb¹uÖÅv UOK Ë `O 똓« “« sÝ t U$¬ ¨©≤∑≠≤µ∫µ® œU²Ýd ÊUO« tÐÁœdÄ t qÐUÐ v½«d¹Ë r¼ ∫XÝ« «bš —U eOÇ tL¼ÏgM¹d¬ r¼ Ë t²š«œdÄ Ê¬ tÐ rAý ÆXÝ« Ábý t²š«œdÄ Ê¬ tÐ ÁœdÄ s¹dš¬ —œ t b¹bł rOKý—Ë«©±∞≠π∫±π® «bš XÝ«— Âö XÝ« s¹« ≠∏πﺮﻓ] وﺮـﻣ [ﻪﺘﺷﺰـﺑ ﻪـﺑ ﻪـﻛ ﻰﻧﺎﻧآ لﺎﺣ ﻪﺑ ﺎﺷﻮﺧ ،ﺲﻳﻮﻨﺑ» :ﺖﻔﮔ اﺮﺑ حﺎﻜﻧ مه«.ﺪﻧاهﺪﺷ تﻮﻋدﺮﻣ ﺰﻴﻧ ور مﻼﻛ ﺖﺳا ﻦﻳا» ﻪﻛ ﺖﻔﮔ ا«.اﺪﺧ ﺖﺳا∞±و ﻧﺰد ﭘﺎﻳﻬﺎﻳﺶ اﻓﺘﺎدم ﺗﺎ او را ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻢ و او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ: »زﻧﻬﺎر ﭼﻨﻴﻦﻧﻜﻨﻰ زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻢﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺑﺮادراﻧﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺎدت ﻋﻴﺴﻰرا دارﻧﺪ. ﺧﺪا را ﺳﺠﺪه ﻛﻦ« زﻳﺮا ﻛﻪ ﺷﻬﺎدت ﻋﻴﺴﻰ روح ﻧﺒﻮت اﺳﺖ.nOuð t —uÞ ÊUL¼ Æb¹«e«Åv rAý tM× tÐ vU(« v²ý«œœU¹ UMŠu¹ ‰UŠtbI s¹« ¨©∏∫±π® bÐU¹Åv t«œ« ”ËdŽ ÁUðu nOuð UÐ ¨tAŠU q¹uÞ Ë i¹dŽtÐ t XÝ« v½U 7U¹ XdÐ ÁUðu —U²HÖ UÐ qÐUIð —œ eO½ tAŠU ÊUOz«b -U dÐb½uýÅv uŽœ ÁdÐ vÝËdŽ sAł∂Æt?²?ýd ÊUL¼ ©π t¹¬® b¹uÖÅv sÝ UMŠu¹ UÐ pM¹« t v œuý t²HÖ tJM¹«Æb?ýU?ÐÅv? X?IOIŠ tÐ ÊËdI ¨Áœd `¹dAð «— ±∫±∑ tM× ¨«b²Ð« —œ t XÝ« È«g?¹U?²?Ý «— Ë« Ë b?²?H?O?Ð Ë« ÈUÄ gOÄ t Áœd ‘u«d UMŠu¹ vK³ tHýUJ —œ vËU?d tÇdÖ v²Š ¨bMÎr?N? —UOÐ t²³« œuš tÐu½ tÐ tK¾ s¹« Ë býUÐ ÁœuÐ t²ýd qÐU tK¾ s¹« ÆbMJ½ g²ÝdÄ «— Ë« t bMÅv ȗˬœU¹ Ë« tÐ t²ýd t «d¹“ XÝ«d?¼ Ær?¹—ˬ œU?¹ t?Ð Áb?¹œ U?M?Šu?¹ «— t?â?½¬ U?ð b?¼œÅv? X?d U tÐ «d¹“ XÝ« „—œtHýUJ s¹« eł Èd~¹œ tHýUJÏU³¹dIð dš¬ Îp¹ “« rAý ÁœdÄ Ë bMýUÐÅv „UMÝdð —b Ë qL& ÁbMM `¹dAð „UMÝdð —U²HÖ ZMÄ Æœ—«œ ‚uHð U¼ÅÁœdÄ ÂU9 dÐ XNł¨œ—«œ —«d? U? ÈË— g?O?Ä —œ t? åq?ÐU?Ðò v?Ë b?M?ýUÐÅv UO½œ —œ v½UDOý UOKLŽv?M?O?З˜ ‰U?½U “« dš¬ —U²HÖ Ëœ dE½ tDI½ Ë ÆXÝ« UM tÐ ÂuJ× t XÝ« ÈdNýÊ«d?ÖÅÁ—U?E?½ j?Ýu?ð «b?²?Ы —œ t? «— q?ÐU?Ð v?½«d?¹Ë X?L?E?Ž gOÄ Ë fÄ “« t XÝ«ÊU?N?M?Ä U?¼d?E½ “« eOÇ tL¼ pM¹« Ë ©rAý —U²HÖ® œuÐ Ábý ÁœdLý pÇu v½ULݬÈU?ł Æb?M?Åv? `?¹d?A?ð ©r?²?H?¼ —U?²?HÖ® XÝ« t²AÖ s¹e~¹Uł błË Ë ÈœUý Ë Ábý—U?Çœ ¨b?M?Åv? r?K?þ ÊU?N?ł d?Ð t? ÊU?D?O?ý r?OEŽ —b “« UMŠu¹ t XO½ V−Fð∫b¬ b¼«uš t⽬ XÝ« s¹« Ë ÆbýUÐ Ábý XAŠËøÈbý XÄ t½uÖÅs¹« «dÇòœuÐ ÁœuNOÐ uð ÈU¼ÅÈ“ËdOÄ Ë ‰öł Ë UŠu² ÂU9 U¹¬Á“«b½« s¹« Uð tÏåøÈbý ÁœdLý dOIŠ ∑tAŠU ∫rAý ÁœdÄÏqÐUÐ ≤∞∞≤∞±tHýUJ ÂUOÄg½«b½“d Ë Ê“ tÐ bOM Ÿuł— ¨vÝËdŽ sAł tÐ ÊUÖbýÅuŽœ Ë ”ËdŽ sOÐ e¹U9 UÐ ≠∂Ʊ∑∫±≤ —œÆdOáJý dŁ« —«eÝ ”uO˲ tU½Åg¹U/ “« ≠∑

Page 102

XO×O vK ÈU/—Ëœ v²¹UÐ ¨‘«ÅvF«Ë d¹uBð —œ qÐUÐ Êb¹œ È«dÐ Ë ªÈ—¬¨ÊU?M?O?L?Þ« s?OMÇ r¼ Ë VÝUMð “« «— v×O ”UŠ« v²¹UÐ Æœd t¹UI ʬ UÐ «—ÆbMÅv q¹bFð «— Ë« öJA ‘Ë— s¹« Æœu/ ÁœUŽ« Ë« ÈœUý Ë √dł ¨bO«d?Ð ¨r?O?MÅv ÁœUH²Ý« ©—U²HÖ ∑® tM× s¹« È«dÐ UN½¬ “« t È«Åt²łdÐ UJ½ÊU?M?Ç Ê¬ ¨b?MýUÐÅv U¼U¹ƒ— ÈUł tÐ U¼ÅtÐUDš “« v³Odð t bM{ËdH XIOIŠ s¹«X?Ý«— Âö? X?Ý« s?¹«ò ∫b?¹u?ÖÅv? Ë« Æb?M?Åv? Á—U?ý« Ê«b?Ð π t?¹¬ —œ t?²?ýd tÊU?Г “«ò t⽬ t býUÐ vÝUŠ« Ë XšUMý sOMÇ È«—«œ X¹UÐÅv UMŠu¹ åÆ«bšÈUÄ tÐ t ÁœuÐ XNł s¹bÐ Ë Áœu³½ «bš Âö “« d²L ÁbOMý åÊU~²ýd Ë UN½U½«ÆXÝ« Áœd g²ÝdÄ «— Ë« Ë ÁœU²« t²ýd«—u? ±∞ t?¹¬ dš¬ XL ÂuNH ‰UŠ d¼ tÐÎv?M?F? s¹bÐ U¹¬ ÆXO½ „—œ qÐU XÝ« vMF s¹bÐ U¹ åœuÐ b¼«uš vOŽ b¼Uý ¨œ—«œ u³½ ÕË— t vò t XÝ«d?²?A?O?Ð t? v?u?N?H? åøœd? b¼«uš u³½ b¼œÅv œUNý vOŽ tÐ t vò tt?Ð Ë b?−?M?ÖÅv d²AOÐ gÐ s¹« vuLŽ fŠ —œ t XÝ« ʬ ¨XÝ« ‘d¹cÄ qÐU“« v?²?L ‚u tKLł ÆXÝ« gÐ s¹« VÝUM d²AOÐ ÂËœ n¹dFð t bÝ—Åv dE½Áb?¬ U?¼Åt?L?łd?ð v?šd?Ð —œ t?J?½U?M?Ç Ê¬ t½UÖ«bł —UNþ« p¹ t½® XÝ« t²ýd aÝUÄt b¼«ušÅv UMŠu¹ “« Ë œuý l«Ë g²ÝdÄ œ—u t b¼œÅv/ Á“Uł« t²ýd Æ©XÝ«Æb?M?²?¼ ÈËU v×DÝ —œ b½Ë«bš ÊUœUš UN½¬ ÈËœ d¼ t b¼œ hOAð «— s¹«œu?š U?MŠu¹ vË Ábý UMŠu¹ XAŠË Vłu ¨t²ýd «—UNþ« t XÝ« s¹« XOF«ËÈ«d?Ð v?zU?¼e?O?Ç Ë b?M? u?³½ b½«uðÅv eO½ Ë« s¹«dÐUMÐ ¨œ—«œ «— `O œUNý eO½Æb½eO~½«Å»U−Ž« Á“«b½« ÊUL¼ tÐ t œ—«œ 7HÖU?M¾LD ørO²¼ Áœ“ XAŠË eO½ U U¹¬ ÆXÝ« U ÈË— gOÄ ÊuM« ÊUMÝ s¹«Î°«— U?M?Šu?¹ g?²?ÝdÄ »«uš b¹UÐ U t½ Ë œdÅv g¹U²Ý «— t²ýd X¹UÐÅv/ UMŠu¹g?¹u?š È«u?I?ð “« t? œ—«b?½ v?²?K?Ž ¨ÁœU?²?HO½ tÐd& —œ ÊuMUð t v vË °rOMO³ÐtAŠU ∫rAý ÁœdÄÏqÐUÐ ≤∞≤≤∞≥tHýUJ ÂUOÄs?O?MÇ —UÇœ —b½ tÐ r¹—«œ t È—uCŠ Âdý dÞUš tÐ UN½U½« U d¦« Æœuý —ËdG¨r?¹—«c?ÖÅv? Èu? U?½U?O?Рʬ ÷d?F? —œ «— œu?š v?²?Ë v?Ë Ær¹uýÅv È«ÅtÝuÝËÈœ—u? s?¹« Ë œu?ýÅv? r?š g²ÝdÄ tÐ U Èu½«“ ULK ʬ —UA d¹“ —œ ÁUÖ¬œušU½œU³Ž dÖ« vË rO²½«œÅv bOFÐ œuš “« «— ʬ v½U“ ÆrOA¹bMOÐ Ê«bÐ b¹UÐ t XÝ«b¼«uš »u× U X«bŽ ¨œ—«œ «— œU³Ž v~²¹Uý t býUÐ t⽬ tłu² U ‰uIFÆbý

Page 103

∏∫≤±≠±±∫±πÁœdÄÏa¹—Uð È«—ËU g¹U/ ∫r²H¼ vzUN½ o¹UIŠ “« U¹ƒ— XH¼Á—«e¼s?¹d?ðeO~½«ÅY×Ð “« vJ¹ UÐ rOzu~Ð d²NÐ U¹ s¹dðÅqJA “« vJ¹ UÐ ÁœdÄ s¹« —œt?Ð dOHð s¹« rOLFð UÐ bO½«uðÅv ULý Ær¹uýÅv ËdÐË— tHýUJ »U² ÈU¼ÅXL—«e?¼ò U?¹ Á—«e?¼ ÆbOÐUOÐ XÝœ Èb¹bł ÈU¼ÅÁb¹« tÐ ”bIÅ»U² ÈU¼ÅXL tOIÐa?¹—U?ð v?K? Õd?Þ —œ ʬ ÁU?~?¹Uł vË Áb¬ ∑≠≤∫≤∞ tHýUJ U¹¬ ÂU9 —œ å‰UÝvFDI výdÐ Æb½—«œ dOHð tÝ œ—u s¹« —œ Ê«dH ÆXÝ« rN qÐU d²L v×Ov?½U?J? Ë v?½U?“ i× qJA p¹ “« d²AOÐ «— ʬ ‰UŠ d¼ tÐ ¨åÁ—«e¼ò dOHð “«Ábý ÁbOâOÄ r¼ —œ vŽd ÈU¼ÅgÐ Ÿ«u½« UÐ Ÿu{u ¨XNł p¹ “« Æb¼œÅv ÊUA½XNł “« Ë œdOÖ —«d ÁœUH²Ý« œ—u lłd gÐ Ê«uMŽ tÐ U−M¹« —œ b½«uðÅv d²L Ët?O?I?Ð l?«Ë —œ Ë »U?²? t?O?I?Ð t?F?U?D? U?Ð åÁ—«e?¼ò —U?³?Ž “« d?H?½ p?¹ „—œ d~¹œr¼ r²OÐ »UÐ “« dOHð tÝ d¼ d~¹œ vö tÐ ÆœdOÖÅv/ —«d «Ëe½« —œ ”bIÅ»U²«bFÐ t È«ÅtA¹— r¼ Ë XÝ« È«ÅtšUýÎÆœd rO¼«uš Á—Uý« ʬ tÐ qJA ʬ UOzeł tÐ 7š«œdÄ ÊËbÐ qJA s¹« ÊUOÐ ¨UNOÖbOâOÄ ·cŠ UÐ v²ŠÁd??J?¹ «— ʬ t?Ð Êb?O?A¹b½« t XÝ« s¹« ¨Ê¬ Êœd ÁœUÝ È«dÐ Á«— s¹d²NÐ ÆXÝ«t?Ð Êu?ÖU?½u?Ö U?zUI« qOL% Vłu ¨r¹œd Á—Uý« “Už¬ —œ t «dÇ ¨r¹—«c~Ð —UMÆœuýÅv ÊU½« dJtK¾ ÈU¼ÅÁœ«œ ©n«q³ —UÐ p¹ q«bŠ ¨œuš ‰öł —œ `O XAÖ“UÐ t XÝ« s¹« dÐ o«uð ∫‰Ë«Æ±≤≠±±∫±π “« q³ tKUöÐ bM¹uÖÅv È«ÅÁbŽ Ë ÆXÝ« Ábý `¹dAð ≤∞ »UÐ “«ÆXÝ« Ábý `¹dAð sOAOÄ ÈU¼Å»UÐ d¹UÝ —œ býU³½ U$¬ —œ dÖ« v²Š U«s?O?ÞU?O?ý Ÿ«u?½« ʬ —œ t? œuýÅv ŸËdý b¹bł dBŽ nOuð UÐ ≤± »UÐ ∫ÂËœÆb½—«b½ œułË ≤∞ »UÐœËb× œuš ÈËdO½ —œ ÊUDOý ¨bM²«Åv ‚UHð« ≤∞ »UÐ l¹UË ÊUO s¹« —œ ∫ÂuÝ—œU ‰UÝ —«e¼ È«dÐ Ë ¨XÝ« Ábý sOOFð ‰Uâ¼UOÝ oLŽ tÐ Êbý »UðdÄ È«dÐ Ë ÁbýË «b?N?ý ¨È«ÅÁ—Ëœ s?O?M?Ç —œ «d?¹“ Æ©≥≠≤ U?¹¬® b?¼œ V¹d «— UN²« œuÐ b¼«u½Ê«u?M?Ž X?% t?K?Šd s¹« Ë bMMÅv XMDKÝ Ë vÖb½“ `O UÐ ¨—«b½UL¹« sOÝbIÊU?D?O?ý ¨t?K?Šd? s¹« ÊU¹UÄ —œ ÆXÝ« Áb¹œdÖ `¹dAð ©µ\¥ U¹¬® å‰Ë« XUOòÊË—œ tÐ fáÝ Ë ©π≠∑∫≤∞® b¼œ ÂU$« sOÝbI tÐ «— vzUN½ tKLŠ Uð œuýÅv U¼—Ë bMMÅv ÂUO ÊUÖœd tOIÐ ÁU~½¬ Æ©±∞≠π∫≤∞® œuýÅv œuÐU½ Ábý »UðdÄ gð¬¨u ¨»–U v³½ ¨gŠË ¨ÊUDOý UÐ Á«dL¼ Æ©±≥\±≤ \µ∫≤∞® b½uýÅv È—Ë«œÁbMJ« gð¬ÅtÇU¹—œ tÐ ¨XO½ »u²J UOŠ d²œ —œ UN½¬ ÂU½ t v½U½¬ ÂU9 Ë rMNłsýË— qKð Ë v«uð p¹ Æ©±µ\±¥ \±∞® XÝ« åv½UŁ uò s¹« Ë b½uýÅv—œ Ë sOŠ —œ ¨q³ “« ¨UN½¬ ŸuË ÊU“ ”UÝ« dÐ l¹UË «d¹“ ¨œuýÅv Áb¹œ U−M¹« —œö³ fÄ Æb½«ÅÁbý n¹œ— åÁ—«e¼ò ÊU¹UÄΗ«e¼ fáÝ ¨rO²¼ ÊUDOý —UÝ« —œ U ÂU?$«d?Ý Ë Ë« X??J?ý Ë ÊU?D?O?ý ‘—u?ý s?¹d?š¬ ÁU?~?½¬ Ë sOÝbI XuJŠ ‰UÝÆsOÞUOý ÂU9 ÈœuÐU½ Ë È—Ë«œÇNU—Â∫ ËU¹l ²?Fbœ œ¹~dÈ dÐu◊ Ðt ÝU¹d? LXżUÈ ŽNbÅłb¹b ¼²?Mb¨ÐAv? Ë ýU¹b 9Uv? ¬½NU dÐu?◊ Ðt “UÊ ¬šd v?ÅÐUýMb Ë Ðt? Þd¹Iv dÐu?◊ Ðtd{OtżU Ë ÄOUb¼U?È ÐU» ∞≤ JUýHt vÅÐUýMbÆ ¬½NU¨ ýUq Ö²d?‘ łNU½v≤∞µtHýUJ ÂUOÄ

Page 104

Êu½UÅvÐ œd Êb¬ ¨å¯—eÐ »«cŽò ‰Ëe½ U¹ 寗eÐ dHò ¨qOz«dÝ« U$ ¨qO$«`O Uö È«dÐ sOÝbI Êbý ÁœuЗ U¹ åv½UŠË— błËò ¨©‰Ułœ® `Ob{ U¹“« Ê«uðÅv t «— nK² Áb¹« tÝ ÆbMýUÐÅv ©±∑∫¥ ÊUOJO½uUð ‰Ë«® ÊULݬ —œ Á—«e¼ q³ÅU ÈU¼ÅÁUÖb¹œ ¨XšUÝ å‰“UÄò UFD s¹«(Premillennialist) ÊË—œ Ë Á—«e?¼(Amillennialist) Á—«e?¼ b?FÐU Ë (Postmillennialist) J?U?ýHt? —« ðA?JO?q?vÅœ¼M?bÆ œOq? «¹s ½U?ÂżU Ë²v? ¬ýJU— v?Åýu½b? t ¼d ¹p? «“ ¬½NU —« ðA?d¹`/UzOrÆÁ—«e¼ q³U ÁUÖb¹œ ©»UÝUÝ« tHýUJ XIOIŠ t œ—«œ —ËUÐ s¹« —œ tA¹— ÁUÖb¹œ s¹«Îv²IOIŠ ¨dE½ Ëœ “« s?¹« Ë b?¹¬Åv? X?Ýœ t?Рʬ Èd?¼U?þ ‘“—« “« t? vH¹dF𠨉˫ ÆXÝ« vEHK«ÅX%U«e« n¹dFðÎö¦ ¨býUÐÅv/ Áb¬ ʬ —œ t vMAš vþUH qUý Ît ÊUDOý —uBð s?J?2 v?Ë ÆX?Ý« Áb?ý ÁbOA bMÐ tÐ vM¼¬ vF«Ë ÈU¼dO$“ UÐ vLł X¾O¼ —œË ÊU?D?O?ý Êb?ý ÁbOA bMÐ —œ vMF¹ ¨býUÐ ‰UÝ —«e¼ vF«Ë ÂuNH vÐuš tÐ XÝ«—U?J?ý¬ vI¹dÞ tÐ sOÝbI —«b²« sOMâL¼ Ë ÊUDOý vÖ—UâOÐ ¨sOÝbI XOLUŠÆXÝ« Áb½U t²šUMýU½ ÊuM Uð t bý b¼«uš—U?²?d?Ö ¨v??¹—U?ð r?E?½ —œ Æœu?ýÅv? l?¹UË qKð Ë v«uð “« t vH¹dFð ¨ÂËœ≤∞ »U?Ð t?H?ýU?J? »U?²? r?E?½ —œ «d?¹“ ¨X?Ý« ÊU?“ qOLJð VUF² ÊUDOý Êbý—œ v?zU?ł U?N?Mð »UÐ s¹« t Ábý o«uð ÁUÖb¹œ s¹« —œ ÆbýUÐÅv ±π »UÐ VUF²Áb¹« t XÝ« ”bIÅ»U²ÏÆœuýÅv Áœ«œ rOKFð vMýË— tÐ ÊU“ qOLJð VUF² Á—«e¼ œd tÐ dB×M uË ¨l¹UË v«uð s¹« t XÝ« vMF s¹bÐ rE½ s¹« 7dÖ Èbł vËqO$« tÐ ‰U¦ È«dÐ ¨býUÐÅv Ábý tz«—« vULł« ÕdÞ bM½U È—U³²Ž« È«—«œ ¨býUÐö?³? t? È—u?« b?O?Q?ð Ê«u?M?Ž tÐ s¹«dÐUMÐ ÆbOM Ÿuł— ≤¥ »UÐ v²ÎU?L?O?KFð —œ p?¹ “« v?U?(« v?A??Ð t?J?K?Ð ÆbýUÐÅv/ dE½ œ—u ¨Áb¬ »UРʬ —œ `O vOŽÁœd?²??Ö X?L? s¹« ULOKFð ÆXÝ« Ábý ·cŠ U$¬ —œ t XÝ« ¯—eÐ XIOIŠÆedL² t½ ¨XÝ«ðF³?Od?«ðv t? «“ «¹s —¹A?tżU ŠU?q v?Åýuœ¨ «łL?UôÎ Ž³?U—ðMb? «“∫ ÐU“ÖA?XO` œ— b— Ë łö‰¨ ýODUÊ —« «“ 9U b—żU¹g ×dË vÅMb¨ —ݲUšOedœÖUÊ O×v Ë «Ý²Id«— KJu IbÝOs Ðd “OsÆ ýODUÊ ÐFb «“ ¼e«— ÝU‰¨ «““½b«Ê šuœ —¼U Ë þNu— vÅMb Ë ÐU— œ¹~d? Bb ½UÐuœÈ IbÝOs —« vÅ/U¹b¨Ëv ýJX vÅšu—œ Ë ½UÐuœ vÅýuœÆ Ýáf ½uÐX —ݲUšOe ÐIOt dœÖUÊ vÅ—ÝbË Ýáf ½uÐX œ«Ë—È œ— ÄO?A~UÁ ðX Ðe—¯ ÝHOb? d«vÅ—Ýb∫ ½UÐuœÈ ½NUzvýd¹d«Ê Ë ÝUš7 ¬ÝLU½v ½u Ë “OMv ½uÆ ËU¹Fv t œ— ÖdËÁ ÇNU—ÖU½t u‚ –dÖdœ¹b? ®Ë œ— ÝU¹d ?LX?żUÈ ŽNb?Åłb¹b¬b?ÁÅ«½b∫ þN?u— {bÅ?O`¨ Žc?«»¨—ÐU¹g©¨ FLuôÎ ÐU «¹s œ¹bÖUÁ u—œ ½Ed½b t ËuŸ ¬½NU ³q «“ þNu— ÄOdË“Mb«½t?O`? v?ÅÐUýb? Ë œ— Žu?÷ þNu?— O?`? ³q? «“ ¼e?«—Á ¬bÁ t? ½U? «¹s ÐO?M?g«ÝXÆÈ—U~½« ÁœUÝ ∫œuýÅv d−M dDš Ëœ tÐ U¼ÅvþUH tÐ 7š«œdÄ dÞUš tÐ ‚u Y×ÐÁ—UЗœ v½«Ë«d vzuÖÅ‚«dž« Vłu t²ýcÖ —œ tHýUJ dOHð —œÏvz«dÖÅÁ—«e¼ t⽬ (Chiliasm)È«Åt½«œdÐU½ —UE²½« sOMÇ œU−¹« Vłu Ë XÝ« Áb¹œdÖ ¨œuýÅv ÁbOU½ vÞ«d« œ—ušdÐ d~¹œ ÈuÝ “« Æœ—«œ ÈœU t³Mł dÝ«dÝ åsOÝbI XOLUŠò t ÁbýÈd~¹œ Ÿu½ tÐ b½«uðÅv v¹—Uð qBH —«œu/ p¹ —œ UN½¬ Êœ«œ—«d Ë t½UÐPÅq{Ub?F?ÐU? U?¹ q?³?U?Å»«c?Ž tJM¹« bM½U v½ôuÞ ÈU¼ÅY×Ð ∫œuý d−M vzuÖÅ‚«dž« “«ÁU~½ p¹ ¨åÁUðu ÊU“ò U¹ åUN²« ÊU“ò “« qBH ÈdOÖÅt−O²½ ¨ÁœuÐ åg¹UЗòvŽuMB ÊU−O¼ tÐ q¹b³ð ¨v×O vÖb½“ —œ «— ʬ vKLŽ rNÝ ¨»U² tÐ t½«d~½ÅÁbM¹¬d?−?M? b?¹b?ł v?M?¹œ ÂU?J?Š« l?{Ë t?Ð U?¼Åv?²?H?~?ý n?A? Á«— —œ g?ýu? U¹ bMÅva¹—Uð È«—ËU g¹U/ ∫r²H¼ ÁœdÄ≤∞∂≤∞∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 105

œuýÅv±ÊU?M?Ç ¨Áœ«œ ÁbŽË «— ÊU½« vLł t¹cGð ¨vz«dÖÅÁ—«e¼ Áb¹« t U$¬ “« ÆX?³?¦? ‘“—« v?Ë Æb?M? »«d?O?Ý «— q?ÞU?Ð ÈU?¼Åt?A¹b½« b½«uðÅv eO½ È—UJ²Ð« ÁutÇ tHýUJ »U² ÊœuÐ bOI Ë v~²Ð«Ë —UJ½« d{UŠ ÊU“ —œ Á—«e¼ q³ U gMOÐÆbýUÐÅv ‰Ë« Êd v¹—Uð j¹«dý —œ tÇ Ë UMŠu¹ vBý ÊUdŽ —œt býUÐ dðÅvL¹b œ«“¬ ÈU¼ÅtA¹b½« qÐUI —œ Èb¹bý gM«Ë gMOÐ s¹« b¹UýÈdJ jЫ˗ È—«ddÐ “« »UM²ł« È«dÐ Èe¹ËU²Ýœ «— tHýUJ »U² ÈdOÐUFð ÊUMÇ UÐt?Ð t?HýUJ »U² ÈË— t œuýÅv Vłu ÁUÖb¹œ s¹« vË Æb½œ«œ —«d Ê«d~¹œ UÐt½U“ È«dÐ ¨«bš ÈuÝ “« vUOÄ Ê«uMŽÏÆœd “UÐ »UŠ bM¹¬Åv t vzU¼ÅÊU“ Ë U Á—«e¼ ÊË—œ ÁUÖb¹œ ©Ãt?H?ýU?J? —œ X?I?O?I?Š Âu?N?H? “« n?K?² ÈU¼ÅXý«œdÐ “« t²ÝUšdÐ ÁUÖb¹œ s¹«dE½ —œ UN½¬ Èd¼Uþ ‘“—« ”UÝ« dÐ U¼bUOÄ Ë U×¹dAð gMOÐ s¹« o³Þ ÆbýUÐÅvU?×?O?łd?ðÅt?H?ýU?J? »U?²? —œ U?H?O?u?ð d?²?A?O?Ð s?¹«dÐUMÐ ¨œuýÅv/ t²dÖÎÈ“U?− Áb?ŽU? Ë ¨v?F«Ë Uð bM²¼ ©s¹œU/®ÏË t?²?d?Ö —«d? ʬ d?Ð UMŠu¹ È—U²ýu½ vuLŽ Ë bM²O½ vF«Ë ‰Uâ¼UOÝ Ë dO$“ ÆXý«œ —UE²½« b¹U³½ ʬ “« «— È—UF²Ý«dOž ÊUГôUL²Š«ÎrOLBð fáÝ Ë œu/ qQð b¹UÐ t²³« ÆbýU³½ vF«Ë r¼ å‰UÝ —«e¼ò b¹Uý v~½u~Ç `¹dAð tÐ fáÝ Ë bM²O½ pO«b Ë bM²¼ s¹œU/ pO«b t XdÖ¨XO½ vŽu{u Ábý œUð« rOLBð ¨býUÐ rOJŠ Áb½dOÖ rOLBð dÖ« ÆXš«œdÄ U¼œU/ÆbýUÐÅv ”bIÅ»U² ÈU¼ÅXL d¹UÝ UÐ t¹UI ”UÝ« dÐ tJKÐU×Ołdð ‘Ë— s¹«Î×bM ÈU¼ÅqKð Ë U¼bUOÄ Ê«uðÅv t XÝ« vI¹dÞ UNMð Á—«e?¼ò p?¹ t?Ð b?I²F Á—«e¼ q³U gMOÐ Æœu/ dOHð eO½ «— tHýUJ —œÏv?F«Ë å≤∞ »U?Ð ”U?Ý« d?Ð Ë t?łË ê?O?¼ tÐ ¨ÁbA½ d– d~¹œ ÈU− êO¼ —œ tÇdÖ t XÝ«dÐ ÈdJ —U²šUÝ vŽu½ s¹«dÐUMÐ ¨ÁbA½ bOzQð XÝ«ÅtO{d s¹« ÁU~²ÝUš t tHýUJXÝ« ʬ dÐ Ë XO½ —ËUÐ s¹« dÐ Á—«e¼ ÊË—œ gMOÐ ÆXÝ« vðu³½ ÈU¼ÅtÐcł ”UÝ«d?Ö« ¨r?O?M? —«d?Jð Á—UÐËœ® bM tOłuð Èd~¹œ ÈUN¼«— “« «— å‰UÝ —«e¼ò tKLł te?O?½ ”b?I?Å»U² UŽu{u tOIÐ dOH𠜗u —œ býuÅv Ë ©býUÐ rOJŠ ¨dHÆœdO~Ð —u t½ULOJŠ Èœ—ušdЫłU“Á œ¼O?b гO?MOr? ŠUq? «¹s —¹At?żU ÇO?Xø ŽNb?Åłb¹b I?j ¹p u?—œÐU“ÖAX O` —« vÅýMUÝb Ë ¬Ê Ž³U— «ÝX «“ ò—Ë“ šb«Ë½bå t œ— ¬Ê ¼LtÇOe ÄU¹U?Ê vŹUÐbÆ «Öd Çt òÄU?¹UÊå œ— ÐU» π± Ë Ýáf ò¼e«— ÝU‰å œ— ÐU?»∞≤ ðAd¹` ýbÁ¨ Š²v ÖdÇt ²FUV ¹Jb¹~d½b¨ vÅÐU¹X «“ ½Ed ðu«v ðU—¹v¨ò¼e«— ÝU‰å Ib Ðd òÄU¹UÊå ÐUýbÆ œ— ¹p ö¨ JUýHt ∞≤∫±≠∂¨ ÐU“ðU»¬Ê ËU¹l «ÝX?Æ «ÝU— ýODU?ʨ OUX «Ë‰ Ë ¼e«—Á¨ ¼L?~v ðA³?ONUðv ¼?²MbÐd«È ÐOUÊ ýd«¹j ŠU{d œ— «¹s łNUÊ Ë œË—ÁÅ«È «“ ðU—¹a¨ «“ ¬bÊ «Ë‰ ðU ÐU“ÖAXO` —« Äuýg vÅœ¼MbÆ ¼Mu“ ô“ «ÝX ýu—‘ ½NUzv ýODUÊ «$U Äc¹dœ t«¹s “O?Mt?Å«È Ðd«È ÝU¹d? ½³użU? Ë ËU¹F?v ½EO?d¨ Žc«» Ðe?—¯ Ë þNu?— œłU‰«ÝXÆ «¹s dŠKt ÐU ÐbË— «JMbÊ ýODUÊ Ë œ«Ë—È ÄU¹UÊ vÅÄc¹dœ t ½t ðMNU œ—JUýHt ∞≤∫π≠µ± ÐKJt œ— π±∫±≠±≤ ðAd¹` ýbÁ «ÝXÆ Ðd «ÝU” «¹s ÐOMg¨O?` ÐU“šu«¼b? ÖAX¨ šU—à «“ ¼d? ¼e«—ÁÅ«È Ë šU—à «“ ¼d ½u?Ÿ ðHOd?È t Ðd³M?UÈ ¬Ê u— Öd?²t «ÝX¨ ³?Mv Ðd? «¹MJt? ¦öÎ ¼e«— ÝU?‰ Ðd¼tÅ«È «“ ðU?—¹aO×OX «ÝX t? Ðt šUÞd e˽v šuÐv Ë ÐbÈ «“ ÝU¹d Ðd¼tżU?È ðU—¹v łb«ýbÁ «ÝXÆ«— iO «bš t bMÅv sýË— «— Áb¹« s¹« vÐuš tÐ π∫±π tHýUJ “« œ—Ëu«Ë dOHð ≠±ÊUÖbýÅuŽœ “« ÁdÐ ”ËdŽò ÆbMÅv UDŽ ÊU½« tÐ nK² ÈU¼ÅÁ—Ëœ Ë nK² ÈUNýË— tЫd?¼U?þ Ê“ ¨œu?ýÅv? Áœ«œ e?O9 vÝËdŽ ÊU“ —œ Ë«Îv?ÝËd?Ž ÊU?Öb?ýÅu?Žœ Ë XÝ« UOK ÂU?9 s?O?Ýb?I? t?L?¼ U?Ð «b?š t? ”U?Ý«Åv?Ð dJHð s¹« ÆbMýUÐÅv ÁbM¹¬ Ë t²ýcÖ sOÝbIU?I?Oœ —UBŽ«Î¨œd?O?ÖÅv? —«d? v?¹U??O?K? UON« VU —œ v²Ý tÐ ¨bMÅv qLŽ ÊUJ¹ åÆb½—«œ —«d l{u s¹« —œ Êu¹—«uŠ t qOœ s¹bÐ b¹Uýa¹—Uð È«—ËU g¹U/ ∫r²H¼ ÁœdÄ≤∞∏≤∞πtHýUJ ÂUOÄ

Page 106

l¹UË VU —œ vuB ÈU¼œU/ v²Ë t XÝ« s¹« —œ v¼UÖb¹œ sOMÇ dDšX?Ýœ “« «— œuš –uH½ t bMMÅv «bOÄ g¹«dÖ vzuÝ tÐ ¨b½uýÅv `¹dAð vuLFÆœœd?ÖÅv? @?½—År? ¨—U?E?²?½« Ë X?¹—u? Ë b?½u?ýÅv rN³ ”UŠ lÞUI ÆbM¼œÅvÈ«—ËU —œ t bM²¼ vI¹UIŠ vŽb t bMýUÐ t²ý«œ dÞUš tÐ b¹UÐ dJHð s¹« Ê«ËdOÄU?O?C?²?I? g?O?Ð Ë r? t?J?KÐ ¨bM²O½ rN³ v½UŠË— ÈU¼Åt³Mł ÆbMMOÐÅv UNO³AðÆUMŠu¹ ÈU¼U¹ƒ— ÊœddÄ È«dÐ ÈeOÇ Uð bM²¼ —«u²Ý« Ë »U½p¹ «b ÆXÝ« È«ÅÁ—«e¼ ÊË—œ gMOÐ ’uB ‘“—« “« vUŠ l«Ë —œ s¹«XÝ« UOK v½uM dBŽ l«Ë —œ t sOÝbI åv½UŠË—ò XOLUŠ ∫XÝ« dðÅvF«ËvFD Ë vF«Ë ¨ÂËœ XUŠ ø`O XFł— “« bFÐ sOÝbI vMO“ vF«Ë XOLUŠ U¹¨Ê«Ë«d t²U¹ÅXOuLŽ o¹UIŠ tÐ tłuð UÐ q³ XUŠ vË ÆXÝ« v×O bO« t¹U Ë“Ëd?« s?O?L¼ —œ tJKÐ ¨«œd Ë “Ëd¹œ —œ UNMð t½ ¨ÊUO×O ÈU¼ÅtÐd& UÐ vAJLAÆXÝ«Á—«e¼ bFÐÅU ÁUÖb¹œ ©œ«— U¼ÅÁUÖb¹œ s¹« “« p¹ d¼ t bOýUÐ —œU vU9 tÐ bO½«uðÅv/ t bOM ÷d¨È«ÅÁ—«e¼ ÊË—œ gMOÐ v½U“ ÕdÞ XuNÝ ¨l¹UË v¹—Uð VOðdð tÐ tłuð UÐ Æb¹d¹cáШb?Ý—Åv? ÊU?¹U?Ä t?Ð a?¹—Uð Ë œuýÅv œuÐU½ ÊUDOý t åb½Ë«bš “Ë—ò t½U~¹ ʬ UÐt? b?O?M?Åv fŠ ULý Æœ—«œ b¹błÅbNŽ dðÅ`{«Ë ÈU¼Åu³½ UÐ Èd²AOÐ v½«uL¼ÁœËe?« v?K?« Õd?Þ tÐ t XÝ« vðUI×K tO³ý vb½« tHýUJ »U² ÈUNOÖbOâOÄ“« È—«d?Jð U𠨩tJðÅqNÇ ·U( s¹« tÐ Ábý t²šËœ ¨vU{« UFD® bMýUÐ Ábý`?¹d?A?ð tÐ v²Ë Æ©vŠ«dÞ œ«b UÐ Ábý vŠ«dÞ È«ÅÁ—U~½«® nK² ULK —œ ʬd?ŁR? Âu?N?H? t?Ð vÐU¹ÅXÝœ bO« tÐ eO½ ULý ‰UŠ d¼ tÐ ¨rO²š«œdÄ åÁ—«e¼ò —U³ŽÊËd? ÂU9 ÊUO×O tÐd& bÝ—Åv dE½ tÐ t sOÝbI XuJŠ Ë ÊUDOý —UÝ«p¹œe½ qŠ«d ʬ t bO²ý«œ —UE²½« Æb¹«ÅÁbý «bÅr¼ Á—«e¼ q³U gMOÐ UÐ ¨býUÐÊU?D?O?ý —b? t?²ýcÖ ÈUN½U“ ÂU9 tÐ X³½ t È«ÅÁ—Ëœ ¨bMýUÐ a¹—Uð ÊU¹UÄ tЗœ —uBð tÐ t bO²¼ «dÖÅl«Ë —b ʬ ULý ÆbÐU¹Åv g¹«e« UOK —b Ë qOKIðtJKÐ vJ¹eO XUŠ —œ t½ dÖ« ¨sOÝbI 7A½ Xð tÐ Ë ÊUDOý Êbý ÁbOA bMÐÈ«ÅÁ—«e¼ ÊË—œ gMOÐ t åv½UŠË—ò rN³ XuJŠ Ë —UÝ« “« dðÅvN¹bÐ výË— tÐt?H?ýU?J? ≤∞ »U?Ð d?O??H?ð t?Ð t XÝ« vI¹dÞ s¹« dÖ« ÆbOM ÁU~½ ¨t²š«œdÄ Ê¬ tЗ«e¼ò —U³Ž UÐ ULý ÆbOýUÐÅv È«ÅÁ—«e¼ bFÐU tO{d lÐUð ULý fÄ ¨b¹«Åt²š«œdÄU?M?¾?L?D? v?Ë ¨È“U− r¼ Ë býUÐ vF«Ë r¼ XÝ« sJ2 t b¹«ÅÁbý tł«u å‰UÝÎÁ—Ëœ “« vUŠÏÈbÐ dÐ vÐuš ¨Á—Ëœ ʬ —œ t a¹—Uð tOIÐ “« e¹UL² ¨XÝ« vuB Ë ¨b?MMÅv töš åvŽUL²ł« XdAOÄò —U³Ž —œ «— ʬ È«ÅÁbŽ ÆœuýÅv “ËdOÄXdAOÄ ÈU¹uÖ t bM½«œÅv ”bIÅ»U² bOQð «— ʬ ¨dðÅt½U¹«dÖ l«Ë eO½ È«ÅÁbŽÊU?O?Ë—® X?Ý« d?ðôU?Ð U?ł—œ —œ œu?N?¹ v½uÖdÖœ UÐ Â√uð t XÝ« vÖ—eÐ v½UŠË—¨œuý vðœUNý UN²« lOLł dÐ Uð bý b¼«uš tEŽu rUŽ ÂU9 —œò qO$« Ë ©≤±∫±±a¹—Uð —œ œd tÐ dB×M ÃË« p¹ UNMð Æ©±¥∫≤¥ v²® åbOÝ— b¼«uš UN²½« ÁU~½¬Æb¹¬Åv Á—«e¼ “« bFÐ Ë XÝ« `O XAÖ“UÐ U½UL¼ t Xý«œ b¼«uš œułËh??ý d?¼ Èœu?M?ýu?š V?łu? ¨b?ýUÐ tÇ d¼ u³½ œ—u —œ gMOÐ s¹« ÁUÖb¹œvË ÆœdOÖÅv œuš —UO²š« —œ «— eOÇ tL¼ b½Ë«bš X¹UN½ —œ t «d¹“ XÝ« v×O“« «— Ë« Ë œuýÅv v×O hý d¼ È«dÐ Èd²AOÐ vMOÐÅ‘uš Vłu ¨ÂuÝ gMOÐÈ“Ëd?O?Ä d?Ð v?M³ «bš ÈU¼ÅÁbŽË dÐ gMOÐ s¹« t «d¹“ ¨œ—«œÅv “UÐ œuš XOu¾dDš ÆXÝ« edL² öJA “ËdÐ dÐ vM³ —ULýÅvÐ ÈU¼—UDš« dÐ sOMâL¼ Ë UOK«—UÇU½ eOÇ tL¼ tJM¹« tÐ X³½ œU¹“ ÊUMOLÞ«ÎœuýÅv Vłu ¨bÝ—Åv œuš X¹UN½ tÐ nOF{ Ë« —œ `O È—u Ê«uš«d “« X³«d ‚uý Ë œuý VKÞÅg¹Uݬ ÊU½« töL²× t⽬ ÆœœdÖÎt? X?Ý« s¹« ¨œuý t²HÖ È«ÅÁ—«e¼ bFÐU gMOÐ œ—u —œ b¹U³½ a¹—Uð È«—ËU g¹U/ ∫r²H¼ ÁœdÄ≤±∞±±≤tHýUJ ÂUOÄ

Page 107

—UAÐ gUÇ “« g¹UCŽ« ÂU9 t bMÅv UI« UOK “« Èd¹uBð g²UŠ s¹d²NÐ —œ«— vzöÞ dBŽ ¨b½œdÅv dJ t b½«ÅÁœuÐ v½UO×O ÆbM²¼ ÁUÖ¬ v½UNł Áœd²ÖåÁUOÝ Á—Uò ÈU¼ÅÁ“«Ë—œ Êbý ÁœuAÖ Ë r¼œ“u½ Êd t½«dÖ—ULF²Ý« XÝUOÝ ÃË« —œtIÐUÝ vÐ ‘d²Ö ËÏÆ©bÝ—Åv dE½ tÐ r¼ sOMÇ t® b½«ÅÁb¹œ XO×O Ë Êb9 lUM g?M?O?Ð ÈU?Ä œ— Áb?OÝ— U tÐ U¹—u²J¹Ë dBŽ “« t v½UŠË— ÈU¼œËdÝ “« È—UOÐ —œt?Ð U? ÁU?~?½ t? Áb?ý V?łu? U? Êd? v?Öd?O?ð ÆœuýÅv Áb¹œ È«ÅÁ—«e¼ bFÐU vF«ËV?łu b¹U³½ ‰¬ÅÁb¹« s¹« tÐ vÝd²Ýœ ÂbŽ U« ¨býUÐ t½U¹«dÖÅl«Ë d²AOÐ öJAÆrOAJÐ XÝœ ʬ “« vÖœUÝ tÐ t œuýt−O²½ ©Å‡¼v?½U?ŠË— ‘“—« È«—«œ t?½u?Ö s?¹b?Ð b?½«u?ðÅv ¨tHýUJ ≤∞ »UÐ “« ÈdOHð d¼ö?L?Ž U? t vý“—« ∫b½UÅv vUÐ v«RÝ vË ÆbýUÐΨr?O?²¼ ʬ „—œ tÐ q¹UL² vŽu{u s¹« ørOMÅv »U²½« «— «b ¨XUŠ tÝ Ê¬ `¹dAð tÐ tłuð UÐ øXOÇrOÝdáÐ œuš “« b¹UÐ UNMð t½ Ë r¹“«œdáРʬ È«ÅtA¹— vÝ—dÐ tÐ b¹UÐ d~¹œ —UÐ t XÝ«r¹«ÅÁbOLN vŠ tÇ UÐ Ær¹«ÅÁœd »U²½« «dÇ rOÝdáÐ tJKÐ ¨r¹«ÅÁœd »U²½« «— «bøXÝ« åvF«Ëò tHýUJ ≤∞ »UÐ vHOuð öLł Ë vULł« ÈU¼ÅtMO“ tÈU¼ÅXL tOIÐ ‘“«œdÄ t b¼œÅv ÊUA½ »U² s¹« ÁUÖb¹œ ¨nOu𠜗u —œ¨U?−?M?¹« —œ t?® v?u?« t?F?UD s¹« Z¹U²½ Ë býUÐ ÁœuÐ vu« b¹UÐÅv b¹błÅbNŽÊU?Г Êu?Ç v?½U?Г U?Ð v?²?U?Ý— ÈU??O?K t œ«œ b¼«uš ÊUA½ ©XO½ ʬ ÊUOÐ ‰U−«b¹bý v½UГ ∫XÝ« ÁœuÐ UMý¬ tHýUJ ≤∞ »UÐ È—U²HÖΫd¦« Ë s¹œU/ ΨVÝUMU½ U??¼œU??/ ÈU??M??F?? —œ t?O?Ë« ÊU?O?×?O?? t?â?½¬ ÆX?Ý« Áb?¬ ≤∞ »U?Ð —œ t?â?½¬ b?M?½U?tÐ tłuð UÐ ÆXÝ« tM× s¹« ÂuNH dOHð È«dÐ ÈœUNMAOÄ teM tÐ ¨b½bOA¹b½«Åvv?I¹dÞ tÐ b¹UÐÅv U« bMýUÐ œËb×U½ œË—Åv/ —uBð t »UÐ s¹« “« vzU¼ÅXLÊ«u?M?Ž t?Ð t?H?ýU?J? d?~¹œ —u ʬ —œ ¨b½uý ÁbO½U−MÖ l¹UË VOðdð U¹ ÕdÞ —œÊU?Г “« È—«d?J?ð Ê«u?M?Ž t?Ð b¹UРʬ ÈË— Ë ¨XO½ œuš tÐ rzU qI² vÐuÇ—UNÇ«d?O?š« t? œu?/ »UŠ vzU¼bUOÄ vUŽ Ë v~½—ÎË q?O?łU?½« s¹œU/dOž ULOKFð —œ ÊË—œ Èd?J? j?š U?Ð Á«d?L?¼ ¨d?O??H?ð t?−O²½ Ë— s¹« “« Ær¹œd Á—Uý« ʬ tÐ ôUÝ—t½ Ë VO−Ž t½ t v¼UÖb¹œ ÊUMÇ ¨o¹dÞ s¹« “« t XÝ« ʬ bO« ÆXÝ« È«ÅÁ—«e¼È«dÐ tHýUJ ULOKFð rO¼UH tKOÝË Ê«bÐ Uð œuý Áœu²Ý ¨XÝ« vÝbIÅ»U² dOžÆœuý ·uAJ U —UÖ“Ë— v½UŠË— “UO½ÁœdÄ ≠±ÏœuýÅv ÁœuAÖ r²H¼ ©±∂≠±±∫±π® v½ULݬ ÈU¼dJA Áb½Ud ∫‰Ë« ÈU¹ƒ— ±±ر نﺎﻤﺳآ مﺪﻳد وﺎﻧ و هدﻮﺸﮔ اراﻮﺳ ﻪﻛ ﺪﻴﻔﺳ ﻰﺒﺳا هﺎﮔﻖﺣ و ﻦﻴﻣا شراد مﺎﻧرواد لﺪﻋ ﻪﺑ و د ،ﺪـﻳﺎﳕﻰﻣ ﮓﻨﺟ و ى±≤ﻪـﻠـﻌﺷ نﻮﭼ ﺶﻧﺎﻤﺸﭼ وﺮﺳ ﺮﺑ و ﺶﺗآﺮﺴﻓا شﺮﻣ ﻰﻤﺳا و رﺎﻴﺴﺑ ىﺎﻫراد مﻮﻗﭻﻴﻫ شدﻮﺧ ﺰﺟ ﻪﻛ در نآ ﺲﻛ .ﺪﻧادﻰﳕ ا±≥راد ﺮﺑ رد دﻮﻟآنﻮﺧ ىاﻪﻣﺎﺟ ور وا مﺎﻧ و دﻪﻤﻠﻛ» ا.ﺪﻨﻧاﻮﺧﻰﻣ «اﺪﺧ±¥ﺮﻜﺸﻟ وﺎﭘ و ﺪﻴﻔﺳ نﺎﺘﻛ ﻪﺑ و ﺪﻴﻔﺳ ىﺎﻬﺒﺳا ﺮﺑ ،ﺪﻨﻧﺎﻤﺳآ رد ﻪﻛ ﻰﺋﺎﻫك.ﺪﻧﺪﻣآﻰﻣ وا ﺐﻘﻋ زا ﺲﺒﻠﻣ±µﺮﻴﺸﻤﺷ ﺶﻧﺎﻫد زا ور ﺎﻬﺘﻣا نآ ﻪﺑ ﺎﺗ ﺪﻳآﻰﻣ نوﺮﻴﺑ ﺰﻴﺗ ىﺰﺑ ار ﺎﻬﻧآ و ﺪﻧﻪﺑ اﺮﻤﻜﺣ ﻦﻴﻨﻫآ ىﺎﺼﻋﺮـﭼ وا و دﻮﳕ ﺪﻫاﻮﺧ ﻰﻧاﺧُﻢﺸﺧ و ﺐﻀﻏ ﺮﻤﺧ ﺖﺸر ﻖﻠﻄﻣ ردﺎﻗ ىاﺪﺧﺮـﺸﻓاﻰﻣ دﻮﺧ ىﺎﭘ ﺮﻳز ا .د±∂ر و سﺎﺒﻟ ﺮﺑ وﻰﻣﺎﻧ وا ناﺮﻣر و نﺎﻫﺎﺷدﺎﭘ هﺎﺷدﺎﭘ» ﻰﻨﻌﻳ ﺖﺳا مﻮﻗ«.بﺎﺑرﻻابÁœu?A?Ö ÊU?L?ݬ t? b?ý l?«Ëò ∫b?¹u?ÖÅv œuš »U² t¹¬ sOË« —œ v³½ ‰UOeŠÊULݬ Êbý ÁœuAÖ “« sÝ ”bIÅ»U² —œ v²Ë åÆÂb¹œ «— «bš ÈU¼U¹ƒ— Ëbýa¹—Uð È«—ËU g¹U/ ∫r²H¼ ÁœdÄ≤±≤≤±≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 108

Áœd?Ä ŸËd?ý Ë X?Ý« È«Åt?H?ýU?J? ÈU¹ƒ— “« È«Åt½UA½ ¨œuýÅvÏd?« s?¹« “« e?O?½ r²H¼ XÝ« bOHÝ VÝ« dÐ —«uÝ U−M¹« —œ t vBý sOÐ Èd¼Uþ X¼U³ý ÆXO½ vM¦²ÂU~M¼ —œ t Èœ—«u —œ t½ ¨©≤∫∂ tHýUJ® Ábý ÁœdÐ ÂU½ ÂËœ ÁœdÄ —œ t vBý ËÆXÝ« Ábý `¹dAð VÝUMU½ ¨tM× Ëœ ËUH² ÈU¼ÅXOFu —œ tJKÐ ∂ »UÐ `¹dAðeO½ »U² Ë XÝ« —uN2 »U² “« Áb¬ dÐ b¼œÅv ÊUA½ t rOMOÐÅv È—«uÝ U$¬ —œÆX?Ý« ÁœU?²¹« Ê«dÖÅÁ—UE½ rOEŽÅÁËdÖ jÝË —œ œuš ÁdÐ Ë ¨œ—«œ —«d ÁdÐ XÝœ —œv?uLF —«uÝ p¹ bŠ —œ g½UO«dÞ« ÁU~½ —œ ¨g¼uJý Ë tMLO¼ ÂU9 UÐ —«uÝ Ê¬d{UŠ g¹U/ tM× —œ œUÐœdÖ bM½U r¼ dOš« —«uÝ s¹« ‰UŠ d¼ tÐ ÆXÝ« Ábý ÊUOÐvN« —uCŠ «d¹“ ÆbMÅv —UýdÝ ¨œuš vN« —uCŠ UÐ «— tM× tKUöÐ Ë œuýÅvÆU¹ƒ— dš¬ Ë t½UO —œ ¨«b²Ð« —œ ¨œœdÖÅv ÂöŽ« tKŠd tÝ vÞ U−M¹« —œ Ë«t?U?Ý— s?O?Ë« Ë q?O?$« t?O?Ë« U?¹¬ —œ sOMâL¼ ©±≥ t¹¬® å«bš tLKò Ê«uMŽå»UЗô«Å»— Ë ÁUýœUÄò Ë ©±± t¹¬® åoŠ Ë sO«ò —U³Ž Ë œuýÅv XU¹ UMŠu¹s¹dš¬ —œ Èd~¹œ Ë sOË« —œ vJ¹ ¨b½«ÅÁb¬ tHýUJ sOAOÄ ÈU¼Å»UÐ —œ ¨©±∂ t¹¬®tÐ oKF² s¹ËUMŽ s¹« “« tÝ d¼ Æ©rAý tM× ±¥∫±∑ Ë ‰Ë« tM× ±¥∫≥® tM×œ—«u? ¨‰Ë« »U?Ð —œ `?O?? n?O?u?ð Ë U¹ƒ— s¹« sOÐ t¹UI Ë ¨XÝ« `O vOŽÆœ«œ b¼«uš ÊUA½ «— Èd²AOÐ tÐUA¨X??Ý« `??O???? X??¾??O??¼ —œ —«u??Ý Ê¬ Áb??M??M?? n?O?u?ð t? Èœ—«u? «“«u? t?ÐÊœdA Ë sOM¼¬ ÈUBŽ UÐ XuJŠ ¨Ë« Ê«ËdOÄ ÆXÝ« Áb¬ eO½ Èd~¹œ ÈU¼ÅȗˬœU¹šdÇÔªµ∫±≤ ª¥∫±¥® b?½«ÅÁb?ý d?¼U?þ e?O?½ —U?N?Ç ÁœdÄ —œ tL¼ ¨b½Ë«bš rAš XAtÐ «— `O “« v½b½U œU¹ tÐ Èd¹uBð Uð XÝ« —U —œ r¼ UÐ eOÇ tL¼ Æ©≤∞≠±π∫±¥ÆbM UI« s¼–¨r¹œdÖdÐ VIŽ tÐ rO½«uðÅv ÆXÝ« oO²ŽÅbNŽ lÐUM “« o²A ÊUMÝ s¹« d²AOЗœ ∂≠±∫∂≥ —œ UOFý« nOuð tÐ ¨Ábý ÁœuAÖ ÊULݬ “« ‰UOeŠ ÈU¹ƒ— È«—ËU tÐU?O?Fý« tÐ ¨Ábý œu¬ÅÊuš gÝU³ —u~½« XAšdÇ vUb~ dŁ« dÐ t vBý œ—usOM¼¬ ÈUBŽ UÐ «— ÊUNł Ë bMÅv È—Ë«œ X«bŽ UÐ t vBý œ—u —œ ¥≠≥∫±±œd?š s?O?M?¼¬ ÈUBŽ UÐ «— UN²« t vBý œ—u —œ π≠∏∫≤ —ue tÐ ¨b½“Åv œuš—«ËbO« vðu³½ U¹¬ ÆXÝ« dOÖÅXÝ —UOÐ vBý “« vUŠ d¹ËUBð s¹« ÂU9 ÆbMÅv—d{ s ”bI Áu vU9 —œò ∫œ—«œ œułË Áb¬ π∫±± UOFý« —œ t⽬ “« dðÅÁbMMq?¦? ¨œu?Ð b?¼«u?š d?Ä b?½Ë«b?š X?d?F? “« ÊU?N?ł t? «d¹“ ¨œd bM¼«u½ ÈœU ËsýË— ÊUOÐ —œ b½Ë«bš ÈuJO½ ÈU¹ƒ— r¼ “uM¼ U¹¬ øåb½UýuÄÅv «— U¹—œ t vzUNЬtH½ tÐ «— Ê«d¹dýòÏøXÝ« ÁbA½ —UJý¬ ¨©¥∫±± UOFý«® åXA b¼«uš œuš ÈUN³ Áœd??Ä t?Ð v?²?ËÏË v??½U??Ðd??N??ò v??M?F?¹ b?½Ë«b?š v?ð«– t?³?M?ł Ëœ ¨r?O?M?Åv? ÁU?~?½ ‰Ë« s??O??M??ÇÅr??¼ Ë ©≤≤∫±± ÊU??O?Ë—® X?Ý« X?¹Ë— q?ÐU? Õu?{Ë t?Ð Ë« åÈd?O?ÖÅX??ÝtHýUJ® b¼œÅv ‘«œUÄ «— tOHœöO ÈUOK t XÝ« oŠ Ë sO« s¹« t rOÐU¹Åv—œÆ©±¥∫≥ tHýUJ® bMÅv œdÞ «— tOœuzô ÈUOK Ë ©∑∫≥v?½U?“ ÈU?¼ÅX?O?F?u? —œ Ë b?M?²?ý«œÅv? v½U“ ÕdÞ tHýUJ ÈU¼Å»UÐ s¹« dÖ«`O t œuý dOHð sOMÇ œuÐ sJ2 ¨b½bO−MÖÅvœd³½ s¹dš¬ ÈuÝ tÐ bM“ËdOÄ œd?³?½ “« s?Ý U¼Å»UÐ s¹« —œ ‰UŠ d¼ tÐ t XÝ« dcð tР“ô Æœ“UðÅv gOÄ œušv½«dLJŠ UN½¬ dÐò® Ábý ÂËœ —ue tÐ t È«ÅÁ—Uý« “« dOž tÐ ÆXÝ« ÁbA½ ådš¬òs?¹« ÆX?Ý« Áb?U?O?½ U?¹¬ s?¹« —œ Áb?M?¹¬ t?Ð ◊uÐd qF p¹ v²Š ¨©åœu/ b¼«ušË« t? b?¹u?ÖÅv? t?J?K?Ð ¨X??O?½ b?¼œ ÂU?$« b?¼«u?šÅv? `?O? t⽬ “« vUŠ U¹¬ÁU?ýœU?Ä V?U? —œ¤ «— Ë« v?L?A?Ç d?¼ò t? X?Ý« ÊU?“ ‰U?L? —œ U?NMð Ë ÆåXOòÆ©∑∫± t?H?ýU?J?® åb?¹œ b?¼«u?š ›v½ULݬ ÈU¼dJA Áb½Ud Ë ‰œUŽ —Ë«œ ¨“ËdOÄÁbA½ d¼Uþ œuš vK« XO¼U “« ×Uš —œ ¨VOK ÈË— dÐ v²Š t½ Ë ÁU~âO¼ Ë« vËœ—«œÅv«Ë —ËUÐ s¹« dÐ «— U ¨”bIÅ»U² —œ ÁbMM Âd~œ UJ½ “« È—UOÐ ÆXÝ«s?¹« —œ v?²?Š ¨b?ýU?ÐÅv? e?O?½ U? q?Uý ÊU~²ýd dÐ ÁËöŽ t Ë« v½ULݬ gð—« ta¹—Uð È«—ËU g¹U/ ∫r²H¼ ÁœdÄ≤±¥≤±µtHýUJ ÂUOÄ

Page 109

Xð qÐUI U¼ÅÊU½« —UÖ“Ë— s¹« —œ v²Š tJM¹« Ë b~MłÅv ÊUDOý tOKŽ dÐ —UÖ“Ë—©±π∫≥ UMŠu¹ ª±≤∫∂ ª∂∫≤ ÊUO«® b½uýÅv È—Ë«œ Ë bM²¹«Åv È—Ë«œ≤Æ©±∏≠±∑∫±π® XÝ« vFD Ë« È“ËdOÄ ∫ÂËœ ÈU¹ƒ— ≠≤±∑ﺮﻓ مﺪﻳد ور ىاﻪﺘﺷﺮﻣ ﻰﻣﺎﲤ ﺪﻨﻠﺑ زاوآ ﻪﺑ ﻪﻛ هدﺎﺘﺴﻳا بﺎﺘﻓآ رد ار ﻰﻧﺎﻏاﺮـﻛ اﺪـﻧ ،ﺪـﻨﻨﻛﻰﻣ زاوﺮﭘ نﺎﻤﺳآ رد ﻪﻛﺖـﻬـﺟ ﻪـﺑ و ﺪﻴﺋﺎﻴﺑ» :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ،هدﺮﻓ اﺪﺧ ﻢﻴﻈﻋ ﺖﻓﺎﻴﺿ ﺪﻳﻮﺷ ﻢﻫا±∏ﺖﺷﻮﮔ و نﺎﻫﺎﺷدﺎﭘ ﺖﺷﻮﮔ ﺪﻳرﻮﺨﺑ ﺎﺗرﻻﺎﺳﻪﭙﺳرﺎـﺒﺟ ﺖﺷﻮﮔ و ناراﻮﺳ و ﺎﻬﺒﺳا ﺖﺷﻮﮔ و ناﺖـﺷﻮﮔ و ﺎﻬﻧآ نار نﺎﮕﻤﻫزآ ﻪﭼ ،ا«.ﺮﻴﺒﻛ ﻪﭼ و ﺮﻴﻐﺻ ﻪﭼ ،مﻼﻏ ﻪﭼ و داÁ—Uý«® åtLO½ Ë XŽUÝ p¹ výuUšò p¹ ÊËbÐ ¨tHýUJ tÐ ÊbOA¹b½« Ë dJHðs?J?2 —b?½ t?Ð ¨©X?d?Ö «d? `?O?? ¯d? ÊU“ —œ «— U²−Kł t È«ÅvýuUš tГ« «b? d?¼ —U?²?šU?Ý ÆÁœdÄ d¼ ÊU¹UÄ —œ tJKÐ dN XH¼ ÊU¹UÄ “« bFÐ UNMð t½ ¨XÝ«bMÇ Æœu/ b¼«uš uN³ «— ULý ¨Âö vF«Ë ÈUMF tÐ Ë XÝ« dOÖÅfH½ U¼ÅtM×ÁbMMÅuN³ —U²HÖ ∫rO²š«œdÄ rAý tM× œ—u —œ Y×Ð tÐ q³ t×HÏ∫vMF¹ r²H¼ ÈU?¼b?Ž— “«Ë¬ Êu?Ç Ë Ê«Ë«d? ÈU?N?Ь “«Ë¬ Êu?Ç Ë d?O?¦? v?FLł “«Ë¬ ÊuÇ ÂbOMý Ët?²?d?Ö X?M?D?K?Ý ¨o?K?D —œU ¨U È«bš b½Ë«bš «d¹“ U¹uKK¼ò bM²HÖÅv t b¹bý—œ «— ʬ b?ýu?J?Ð t v È«dÐ ¨l¹UË ÈbMÐÅt²Ýœ “« ÁœUH²Ý« UÐ ©∂∫±π® åXÝ«ÁbM¼œÅÊUA½ bM r− œuš s¼–ÏÆXÝ« v½ULݬ vIOÝu “« nOF{ vÐUð“UÐ ‰Ë« ÈU?¹ƒ— ÆX?Ý« Èu? Èd?¹uBð ÈËUŠ Ë Ábý edL² d²AOÐ r²H¼ ÁœdÄ pM¹«“« t?²?d?Öd?Ð t? åV?Ý« d?Ð —«u?Ýò X?¾?O?¼ —œ `?O? d¹uBð tÐ XÝ« vU(« vAÐVU —œ t v½U~²ýd ÂU9 ÈUł tÐ ÂËœ ÈU¹ƒ— —œ pM¹« Ë býUÐÅv ”bIÅ»U²bÝ—Åv dE½ tÐ sOMÇ ÆœuýÅv d¼Uþ t²ýd p¹ UNMð ¨b½œdÅv qLŽ ¨«bš Èu~MÝt?L?¼ tÏÁœU?²??¹« å»U?²?¬ò —œ v?J?¹ ʬ Ë b?½«ÅÁb?ý V?Odð vJ¹ —œ ÊU~²ýd ʬ u?Žœ Ë« ÂUOÄ ÆbMÐUðÅv Ë« dÐ Ê«“uÝ tDI½ p¹ —œ U¼—u½ ÂU9 t vK× —œ ¨XÝ«ÂuNH ÆbýUÐÅv «bš @Mł ÊU¹UÄ —œ ¨U¼—«œd XýuÖ XUO{ tÐ ÊULݬ ÊUÖb½dÄb?¹U?Ð Êu?M?« v?Ë ¨œ«œ r?O?¼«u?š —«d? v?Ý—dÐ œ—u bFÐ gÐ —œ «— œd³½ s¹dš¬ ʬÂËœ ÈU¼U¹ƒ— ¨œuýÅv «bš ÊUMLýœ vzUN½ ÈœuÐU½ tÐ Á—Uý« t vzUł Uð ¨rOM Á—Uý«‰Ë« ÈU?¹ƒ— —œ t? ©r?¹b?¹œ t?J?½U?M?Ç Ê¬® b?M?ýU?ÐÅv v¹—Uð vFł«d ÈËUŠ ÂuÝ Ë«b?F?Ð t? X?Ý« v?Žu?{u? s?¹« Æb½uýÅv/ XU¹ÎÂU?O?Ä U?« ÆX?š«œd?Ä rO¼«uš ʬ tÐ Áb?ý v?Š«d?Þ b?½Ë«b?š j?Ýu?ð @Mł s¹« bUOÄ t XÝ« s¹« åt²ýd p¹ò sýË——œ bM²d¹cá½ ‘dÄ vÝËdŽ XUO{ È«dÐ «— gðuŽœ t «— v½U Ë« pM¹« ÆXÝ«œu?Ð Áœd?²Ö «— œuš Ê«ušò t vUŠ e?O?ÇÅtL¼Ë Ábý t²A ÈU¼ÅÈ—«ËdÄ Ë Ê«ËUÖ Ëb½Ë«bš ÆbMÅv uŽœ ¯d XUO{ tÐ ©π∫±π tHýUJ ª¥≤∫≤≤ v²® åœuÐ ÁœU¬ÆXÝULý UРʬ »U²½« ¨Áb¹œ tONð «— eOÇ tL¼©≤±≠±π∫±π® ÊUMLýœ «“U− ∫ÂuÝ ÈU¹ƒ— ≠≥±πز نﺎﻫﺎﺷدﺎﭘ و ﺶﺣو مﺪﻳد وﺮﻜﺸﻟ و ﻦﻴﻣر نﺎﺸﻳا ىﺎﻫهﺪﺷ ﻊﻤﺟ ﻪﻛ ا .ﺪﻨﻨﻛ ﮓﻨﺟ وا ﺮﻜﺸﻟ و راﻮﺳﺐﺳا ﺎﺑ ﺎﺗ ﺪﻧدﻮﺑ≤∞ﺮﮔ ﺶﺣو وﻰﺒﻧ و ﺪﺷ رﺎﺘﻓﺰﺠﻌﻣ وا ﺶﻴﭘ ﻪﻛ ىو ﺎﺑ بذﺎﻛﺮﻛﻰﻣ ﺮﻫﺎﻇ تار ﻰﻧﺎﻧآ ﺎﻬﻧآ ﻪﺑ ﺎﺗ دنﺎﺸﻧ ﻪﻛ ار ﺶﺣوراد ارﻮﺻ و ﺪﻧر وا تﺮﭘﻰﻣ اﺮﻤﮔ ،ﺪﻨﺘﺳز ،ود ﺮﻫ ﻦﻳا .ﺪﻨﻛ هاﻪﺑ هﺪﻧﻪﭼﺎﻳردهﺪﺷ ﻪﺘﺧوﺮﻓا ﺶﺗآ  .ﺪﻧﺪﺷ ﻪﺘﺧاﺪﻧا ﺖﻳﺮﺒﻛ ﻪﺑ ≤±ﺮﻴﺸﻤﺷ ﻪﺑ نﺎﻴﻗﺎﺑ وىﺮـﻣ ﻰـﻣﺎـﲤ و ﺪـﻧﺪـﺷ ﻪـﺘـﺸﻛ ﺪﻣآﻰﻣ نوﺮﻴﺑ راﻮﺳﺐﺳا ﻦﻫد زا ﻪﻛزا نﺎﻏﺮﮔ ﺮﻴﺳ نﺎﺸﻳا ﺖﺷﻮﮔ.ﺪﻧﺪﻳدÁ“—U³ ÃË« b¼Uý U−M¹« —œÏ¨XšUðÅv eO½ ‰Ë« ÈU¹ƒ— —œ t vz«bš ¨rO²¼ «bš «— @?M?ł Ë b?½U?A?Åv ¨œuÐ Ábý —bI gOÄ “« t vzU$¬ tÐ «— œuš @Mł tM×Æb¹œdÖ ÊUOÐ ÂËœ ÈU¹ƒ— —œ ʬ ÕËdA t b¼œÅv ÊU¹UÄƱπ∫≥ UMŠu¹ ª±≤∫∂ ª∂∫≤ ÊUO« ≠≤a¹—Uð È«—ËU g¹U/ ∫r²H¼ ÁœdÄ≤±∂≤±∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 110

Áb¼UA tHýUJ t²ýcÖ ÈU¼ÅXL d¹UÝ UÐ vzU¼Åv~²Ð«Ë U−M¹« —œ ¨Ê¬ dÐ ÁËöŽr− d~¹œ —UÐ ¨åv½ULݬ ÈU¼dJA Áb½Udò X¾O¼ —œ `O t ÊUMÇ ÆœuýÅvs¹«dÐUMÐ Ær¹«ÅÁb¹œ ”bIÅ»U² ÈU¼ÅXL d¹UÝ —œ «— ʬ U¼—UÐ t Èœ—u ¨œuýÅvv³½ò Ë ågŠËò ¨bMýUÐÅv U È«dÐ UMý¬ vzU¼ÅÁdNÇ t vý—uý ÈU¼ËdO½ Ê«d³¼—UIOœ «— UN½¬ U ÆbM²¼ å»–UÎUÐ ≤∞ t¹¬ t¹UI UÐ vË ¨rOÝUMýÅv/ U¼ÅÂU½ ʬ tÐ sO“ ågŠËò Ë U¹—œ ågŠËò eł Èd~¹œ v Ëœ s¹« t rOMOÐÅv ±∏≠±±∫±≥e?O?½ Ë Æ—U?N?Ç t?M?× —œ v½UNO gJLA —œ vÖ—eÐ vML¹d¼« ÈËdO½ Ëœ ¨bM²O½j?Ýu?ð ågŠËò Ë åtAŠUò t U$¬ ¨rAý ÁœdÄ —œ nK² ÈU¼Å»UI½ —œ «— UN½¬t½UA½ t b½œ«œ ÊUA½ ÊUAULŽ«ÏÊ«—«œÅÊUNł Ë U¼Å—b Ë U¼ÅXÝU¹—ò È«dÐ Èd~¹œ q?‡?U?ý —U?‡?N?Ç Áœd?‡?Ä Ær¹œd Uö ¨bMýUÐÅv ©±≤∫∂ ÊUO«® åXLKþ s¹«vŽu{u sOMÇ ¨©≤∞≠±∑ \±±≠∏∫±¥® XÝ« ÊUDOý Èœu‡ÐU‡½ vMOÐÅgOÄ Ë —U‡Dš«tÝ dÐ «— œuš tłuð Ë Xš«œdÄ rO¼«uš ʬ tÐ U−M¹« —œ Ë t²U¹ Èdð eO½ rAý ÁœdÄ —œÆrOMÅv edL² t¹¬¨œuýÅv Áb¼UA ÆXÝ« vÝUO d²AOÐ U¹¬ s¹« d¹uBð ¨U¼Åu³½ “« È—UOÐ bM½UÁœd?Ä —œ «— q?U? »U?Ð p¹ t qÐUÐ ÈœuÐU½Ïp?¹ —œ ¨Áœ«œ ’U?B?²š« œuš tÐ rAý t?K?LłÏÁb?ý t?²?šËd?« g?ð¬ t?ÇU?¹—œ t?Ð Áb?½“ Ëœ d?¼ s?¹«ò® XÝ« Ábý edL² UNMð r¼ “« «— UN½¬ U−M¹« —œ t rO²¼ ÈœuÐU½ Ëœ b¼Uý ¨tKLł ʬ —œ Ë ©åb½bý t²š«b½«t?Ð åg?ŠËò Ë ©±∂∫±∑® œuýÅv œuÐU½ gŠË XÝœ tÐ tAŠU ∫rOMÅv pOJHðd??²?A?O?Ð t?ÐU?A? ¨U?N?½¬ 7?ýU?~?½« v?ÝU?O? ¨d?E?½ p?¹ “« v?Ë Æ©±¥∫±∑® Ád?Ð X?Ýœb½Ë«bš ÁbM¹¬ ÈU¼“Ë— tÐ oO²ŽÅbNŽ Ê«d³UOÄ v²Ë ÆXO½ oO²ŽÅbNŽ ÈU¼Åvzu~AOÄ«— p¹œe½ ÈU¼Åtáð Ë —Ëœ ÈU¼ÅtK sOÐ ËUHð bM²½«uðÅv/ tAOL¼ ¨b½œdÅv ÁU~½Ë ¨È—Ë«œ “Ë— Êœu?Ð —Ëœ tÐ œuÐ È«ÅÁ—Uý« UN½¬ ÈU¼Åvzu~AOÄ “« vCFÐ ÆbM¼œ eO9¨UMŠu¹ ÈU¼U¹ƒ— —œ t È«ÅÁbOâOÄ l¹UË Æb½«ÅÁbý l«Ë t p¹œe½ È—Ë«œ tÐ È«ÅÁ—UÄÈ«ÅÁ—UÄ t bM²O½ vðUUHð« “« v³Odð ‰UŠ d¼ tÐ ¨b½«ÅÁbý töš tKLł p¹ —œ UNMðUU9 UN½¬ Æp¹œe½ d~¹œ È«ÅÁ—UÄ Ë bMýUÐ t²ýcÖ UN½¬ “«ÎbMýUÐÅv dš¬ “Ë— tÐ ◊uÐd ¨bM²¼ ÊUDOý Êu½U lÐUð ÊUNł s¹« —œ œuš œdJKLŽ —œ »–U v³½ Ë gŠË t «d¹“ÊU?L?¼ s?¹« Ë X?Ý« a?¹—U?ð ÊU?¹U?Ä ÁU?~?½¬ ¨b½uýÅv ÁbMJ« gð¬ tÇU¹—œ tÐ v²Ë Ët?L?¼ò Ë« ÊU?~?²?ýd? ∫b?¹u?ÖÅv? U? tÐ vOŽ t XÝ« åv*UŽ s¹« X³UŽòÏ‘eG åXš«b½« bM¼«uš g𬠗uMð tÐ «— ÊUA¹« Ë œd bM¼«uš lLł «— Ê«—UbÐ Ë ÊUÖbM¼œÆ©¥≤≠¥∞ ∫±≥ v²®Á—Uý«ÏÁ—Uý« bM½U ¨ÁbM¹¬ tÐ ÂuÝ ÈU¹ƒ— ÏÈU¹ƒ— ¨XO½ ÁbM¹¬ tÐ t²ýcÖ ÈU¼U¹ƒ— t½Uš VŠU Ë —Ë«œ Ë ÁUýœUÄ tAOL¼ gL& “Ë— “« bFÐ `O ∫XÝ« rEMU½ ‰Ë«ÁUÖd¼ t XÝ« v²OF«Ë s¹« ∫XÝ« t³½UłËœ «—Uý« È«—«œ ¨ÂËœ ÈU¹ƒ— ÆXÝ« ÁœuÐÊUÖbýÅuŽœ t vUŠ —œ ¨XÝ« ÁœuÐ UM tÐ ÂuJ× t²ÝUšdÐ «bš b{ tÐ t vuKUuB ¨b½Ë«bš ·u XUO{ tÐΨÂuÝ ÈU¹ƒ— vË ÆXÝ« dš¬ ÊU“ tÐ Á—Uý« UIOœÎÆXÝ« Ábý l«Ë a¹—Uð dš¬ tDI½ —œ vzu~AOÄ ≤± t¹¬ Ë ÊUDOý vFO³D«Å‚uU ÈU¼Å—b ÈœuÐU½ vzu~AOÄ ¨≤∞ t¹¬t?¹¬® åÊUOUÐò t bÝ—Åv dE½ tÐ sOMÇ ¨qOœ Ëœ tÐ ÆXÝ« U¼ÅÊU½« tOIÐ ÈœuÐU½∫bMMÅv ÈËdOÄ «— »–U v³½ Ë gŠË t vzUN½U½« ¨sOÞUOý Uð bMýUÐ ÊU½« ©≤±ÈU??OK œuýÅv Áœ“ ”bŠ t v½U¹dJA ¨bM~MłÅv `O ÊU¹dJA b{ dÐ UN½¬s?¹« U?Ð n?U?? d?J?A? ʬ Ë b?M?ýUÐ ÊU~²ýd “« ÈdJA VU —œ `O Èu−~Mł—œ «— ʬ U t b½uýÅv œuÐU½ ¨b¹¬Åv ÊËdOÐ `O ÊU¼œ “« t ÈdOALý UÐ ¨t²Ýœt?½ ¨b?M?²??¼ ÊU??½« U?N½¬ Ë ©±≤∫¥ ÊUO½«d³Ž ª±∑∫∂ ÊUO«® r¹«ÅÁbOLN gUOÄö?³? t «dÇ v½UŠË— œułË p¹ÎÁb?ŽË U?N½¬ tÐ Ë ÆœuÐ Ábý Áœ«œ “ô —UDš« UN½¬ tÐ ÈU?¼d?J?A? q?š«œ —u? s?¹« —œ ¨b?M?ÐU?¹Åv? U?$ ¨b?MM tÐuð tâ½UMÇ Ábý Áœ«œ@Mł Ê«bO ÈU¼Åtýô Æb½œdÖÅv œuÐU½ bMM ‘—uý tâ½UMÇ vË b½uýÅv v½ULݬa¹—Uð È«—ËU g¹U/ ∫r²H¼ ÁœdÄ≤±∏≤±πtHýUJ ÂUOÄ

Page 111

X?Ý« v?K?O?¦?9 ¨b?M?Åv Á—UÄ «— ÊUOý—uý t ÈdOALý bM½U pý ÊËbÐ U−M¹« —œøœuÐ b¼«uš tÇ XOF«Ë ¨býUÐ sOMÇÅs¹« dÖ« vË©≥≠±∫≤∞® ÊUDOý ∫—UNÇ ÈU¹ƒ— ≠¥±ﺮﻓ مﺪﻳد ور ىاﻪﺘﺷزﺎﻧ نﺎﻤﺳآ زا ﻪﻛ ار ﻪﻳوﺎﻫ ﺪﻴﻠﻛ و دﻮﺷﻰﻣ لراد او دزﺮﻴﳒ.ﺖﺳا ىو ﺖﺳد ﺮﺑ گرﺰﺑ ى≤و اژدﻫﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎر ﻗﺪﻳﻢ را ﻛﻪ اﺑﻠﻴﺲ و ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻛﺮده، او راﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﺰار ﺳﺎل در ﺑﻨﺪ ﻧﻬﺎد. ≥و او را ﺑﻪ ﻫﺎوﻳﻪ اﻧﺪاﺧﺖ و در را ﺑﺮ او ﺑﺴﺘﻪ،ﻣﻬﺮ ﻛﺮد ﺗﺎ اﻣﺘﻬﺎ را دﻳﮕﺮ ﮔﻤﺮاه ﻧﻜﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪت ﻫﺰار ﺳﺎل ﺑﻪ اﳒﺎم رﺳﺪ؛ﺪﻧا ﺪﻳﺎﺑﻰﻣ نآ زا ﺪﻌﺑ و.ﺪﺑﺎﻳ ﻰﺻﻼﺧ ﻰﻛtbI —œ s¹« “« gOÄ ¨t²dÖ —u XL s¹« œ—u —œ t Èb¹bý ÈU¼ÅY×ÐωU?Ý —«e?¼ Âu?N?H? ¨r?O?M? n?¹d?F?ð U?−M¹« —œ rO¼«ušÅv t⽬ Æb½bý vÝ—dÐ tM×ÆœuýÅv Áb¹œ eO½ ”bIÅ»U² ÈU¼ÅXL tOIÐ —œ t XÝ« ÊUDOý —UÝ«U?M?¾?L?D? ¨d?« d?¼Uþ —œÎ¨Êu?¹e?¹u?K?ð ¨u?¹œ«— ÆX?Ý« Áb?O?Ýd?½ «d? åÁ—«e?¼ò “uM¼ ÊU?D?O?ý t? ©U?L?K? s?¹« U?Ð t?½ tÇdÖ® bMMÅv ȗˬœU¹ U tÐ “Ë— d¼ U¼ÅtU½“Ë—œuýÅv t²HÖ Ë« œ—u —œ t½u~Ç fÄ ÆbMÅv vÖb½“ sO“ Á—UOÝ —œ Ë XÝ« Áb½“XÝ« tF«Ë p¹ r& —UNÇ ÈU¹ƒ— “« —uEM øXÝ« bMÐ —œ vzUN²½«ÅvÐ ÁUÇ —œ tÆÂuÝ ÈU¹ƒ— —œ @Mł bM½U ¨œ—«œ —«d ÁbM¹¬ —œ “uM¼ tU??I?O?œ v?ËÎÈU??¼ÅX??L???? d?¹U?Ý Ë œu?ý t?²?H?Ö b?¼«u?šÅv? U?−?M?¹« —œ Èe?O?Ç t?Ç øbM¹uÖÅv tÇ Ê¬ œ—u —œ ”bIÅ»U²s?¹« d?Ð Èd?O??H?ð Á“«b?½« d¼ ÆXÝ« bMÐ —œ Ë —U²dÖ ÊUDOý ∫Ë« ‰ULŽ« ¨X½t²ý«œ œułË ÊUœuš ·«dÞ« ÈUO½œ ÊUOÐ —œ Á«uš Ë s¹dH t²ýu½ —œ Á«uš Ÿu{u—œ t XÝ« U−M¹« Ë b½—«b½ t²dÖ —u `O Âö UÐ t «— ÈdOHð ‘“—« ¨býUГ« Uð tÝ ÆrO²¼ ÊUDOý —UÝ« “« d~¹œ vÝbIÅ»U² vFłd b¼Uý `O ULOKFðœuš t½Ušò t b½«Åt²š«œdÄ åÕöÝ —œ ÁbOýuÄ Ë bM—Ë“ œdò nOuð tÐ U¼ÅqO$«v?²? ª≤∑∫≥ f?d? ª≤±∫±± U?u?® åb?ýU?Ð ÿu?H?×? g?«u?« U?𠜗«œÅv ÁU~½ «—åd?~?¹œ ȗˬ—Ë“ h??ýò —u?N?þ `?¹d?A?ð t?Ð Ë b?ÐU?¹Åv? t?«œ« ÊU²Ý«œ Æ©≤π∫±≤∫bM¹uÖÅv fd Ë v² ÆXÝ« ‰Ë« —ˬ—Ë“ œd ÈUNOz«—«œ ë—Uð Ë« —U t œ“«œdÄÅvÊuM« ÆbMÅv dOÝ« «— Ë« Ë åbÐU¹Åv t³Kž Ë« dÐò Ë œ—ˬÅv Âu−¼ Ë« dÐ ¨œ—«Ë Á“Uðb²«Åv ‚UHð« ÊUDOý È«dÐ t XÝ« vF¹UË `¹dAð ÊU²Ý«œ s¹« ·b¼ t rO½«œÅv‰Ë« Êb?¬ UÐ Æb²«Åv ‚UHð« Ë« È«dÐ år&ò Á—Ëœ vÞ —œ t vF¹UË sOMâL¼ ËUIOœ Uð bMJ« ÊËdOÐ «— d¹dý ÈU¼ÅÕË— Ë« Ë œuÐ Áb¬ «bš uJK ¨`OÎXO¼U u? ÂU9 «d¹“ ¨b¼œ ÊUA½«— ÊUDOýÒs?J?2 Æb?½uýÅv ”u³× Ë nOuð ÊUDOý «vUŠ —œ ¨bMÅv UI« U tÐ «— vuNH tÇ åÊbý ”u³×ò tLK rOÝdáÐ “uM¼ XÝ«ÕdÞ vË Æb¼œÅv t«œ« œuš ÈU¼—U tÐ ÂU9 Èœ«“¬ UÐ Ë« bÝ—Åv dE½ tÐ sOMÇ t¨Ê¬ ÂU?$« Ë vð—U³Ž ÊUMÇ t XO½ XIOIŠ s¹« tÐ Êœd XAÄ vMF tÐ ‰«RÝ s¹«ÆXÝ« Áœd j³ðd r¼ tÐ «— ≤∑∫≥ fd Ë ≤∫≤∞ tHýUJd?~?¹œ «— U?N?²?« U?ðò œu?ýÅv? Áb?M?J« ‰Uâ¼UOÝ tÐ Ë dOÝ« ÊUDOý ∫ÂËœ Ÿu{u“« “Ëd« v²Š Ë« tJM¹« 7HÖ XÝ« sJ2 Á—UÐËœ U−M¹« —œ Æ©≥∫≤∞® åbMJ½ Á«dLÖöU ¨XO½ Âœd V¹d tÐ —œU `O Êb¬ “« bFÐ U¹ Ábý lM UN²« Êœd Á«dLÖÎU?M?¾?L?D ∫bÝdÐ dE½ tÐ vF«ËdOžÎs?¹« U?¹¬ Ë b?¼œÅv? t«œ« ÊU½« V¹d tÐ “uM¼ Ë« Á—Ëœ t XÝ« vMF s¹bÐÏøXÝ« ÁbOÝd½ “uM¼ åÁ—«e¼ò UN½¬ ÆbOM tłuð ¨XÝ« Áb¬ ”bIÅ»U² tOIÐ —œ UN²« œ—u —œ t⽬ tÐ pM¹«b¼«uš b½Ë«bš œuŽu ÂœUš ¨UN½¬ —u½ Ë XU¹ bM¼«uš XdÐ rO¼«dЫ q½ o¹dÞ “««— Ë« ¨X?d?Ö ‘u?ž¬ —œ «— Ë« d?O?Ä Êu?F?L?ý ¨œu?Ð p?Çu È«ÅtâÐ `O v²Ë ÆœuШU?N?²?« d?Ð t?H?ýU?J? È«dÐ È—u½ ∫XÝ« «bš ÂœUš Ë rO¼«dЫ q½ ÊUL¼ t XšUMýa¹—Uð È«—ËU g¹U/ ∫r²H¼ ÁœdÄ≤≤∞≤≤±tHýUJ ÂUOÄ

Page 112

v?Öb?½“ ‰u?Þ —œ Æ©≥≤∫≤ U?u? ª∂∫¥π ª±∏∫≤≤ g?¹«b?O?Ä® q?O?z«d?Ý« ‰öł bM½UÈU¼ÅV¹d “« ÊU½« tÐ ÁbM¼œ—«bA¼ Èœd Ê«uMŽ tÐ «— Ë« rOJŠ Ê«œd ¨vOŽ vMO“dOE½ vzU¼Åq¦ —œ `O t³Mł s¹« Ë ©±≤≠±∫≤ v²® b½œuÐ Áœ«œ hOAð ÊUDOýÊUO½U½u¹ ŸUL²ł« Ë ©≤∏≠≤±∫±µ v²® v½UFM Ê“ ¨©±≥≠µ∫∏ v²® vË— výUГu¹—«dJð eO½ UOK vÖb½“ —œ vzU¼Åt½u/ ÊUMÇ ÆXÝ« Áb¹œdÖ —uK³² ©≤∞∫±≤ UMŠu¹®t b½b¹œ XÝUJODMÄ “Ë— —œ åpK d¹“ tH¹UÞ d¼ “« —«bM¹œ œuN¹ Âœdò ∫b½«ÅÁbýË ÊU?O?Ë— ¨ÊU?¹d?U?Ý ¨œu?š X?U?Ý— U?Ð Ë b?M?¹u?ÖÅv? s??Ý ÊU½¬ ÊUГ UÐ UN²« tL¼Æ©±π∫±± ªµ∫∏ ªµ∫≤ ‰ULŽ«® bMMÅv ‰uײ «— ÊUO½U½u¹b?¼«u?š t?E?Žu? U?N?²?« ÂU9 tÐ qO$« tJM¹« dÐ vM³ `O vzu~AOÄ tÐ tłuð UЫd¦« ¨býÎÈË X?F?ł— “« q³ v¼Uðu ÊU“ UNMð tKŠd ʬ t Ábý Xý«œdÐ sOMÇ ÁbM¼œ ÊUJð ÈUŽœ« d– tÐ pM¹« ÆœdOÖÅv —uÏt²HÖ t r¹“«œdÄÅv ‰uÝ— fuÄ U?³?¹dIð XÝ«ÎÊU?L?ݬ d?¹“ÅX?I?K?š v?U?9 tÐò qO$« ¨ÈœöO ‰Ë« Êd ÈU¼ÅtLO½ —œ ‰u?Ý— s?¹« Æ©≤≥∫± ÊUOu ª±∞∫±≥ fd ª±¥∫≤¥ v²® åXÝ« Ábý tEŽuʬ “« t? È«ÅÁœd?²??Ö —U?A?Ð °XÝ« `{«Ë øb¹u~Ð b¼«ušÅv «— ÈeOÇ tÇ `O—œ b¹—«c~Ð ÆbýUÐ Èœ«ó½ d¼ tÐ —UAÐ vKLŽ ÂuNH tÐ b½«uðÅv/ ¨b¹uÖÅv sÝ«¹M−U Ðt ðpÅðp «d«œ «¹s ½ó«œ¼U Jd ½JMOr° «U ¬½ât «ðHU‚ «²Uœ «¹s Ðuœ t «$OqŽKOdžr «¹MJt Ðd«È ¹Nuœ¹UÊ ×bËœ Ðuœ¨ Ëv Ðt Þu— Ö²dœÁÅ«È œ— œÝ²d” «²NU d«—ÖdXÆ «“ “UÊ ŽOv O` ðUMuÊ «$Oq ¹p óœÁ łNU½v ÐuœÁ¨ Ðt Þu—È t ³q «“ðub O` œ— ò“U½NUÈ łNUXå ®«ŽLU‰ ∑±∫∞≥© ÝUÐIt ½b«ý²t «ÝXÆö?U? d?O??H?ð s¹« bÝ—Åv dE½ tÐÎÁ—«e?¼ò t? b?ýU?Ð o?³?DM ”bIÅ»U² UÐ ÏåÊb?¬ U?ð U?N?²?« È—«b?N?~?½ t?Ð —œU? ÊU?DOý d~¹œ t XÝ« È«ÅÁ—Ëœ ≥∫≤∞ tHýUJ¨X?Ý« `?O?? —b? t?DOŠ —œ t Ë« bMÐ “« UN²« vzU¼— Ë g¹uš —UÝ« Ë `OUMŠu¹® ÊUO½U½u¹ UÐ `O Uö Ë ÊUDOý ◊uIÝ sOÐ ◊U³ð—« VOðdðÅs¹bÐ ÆbýUÐÅv/ÆœuýÅv d¹cÄÅtOłuð ±∏≠±∑∫±∞ Uu —œ —uc vð—UAÐ UOKLŽ Ë ©≥≤≠≤∞∫±≤Êœ«œ V¹d —œ ÊUDOý v½«uðU½ Ë œuýÅv v½uÖdÖœ —UÇœ UOK rOMOÐÅv ÊU“ d¼ —œÆœœdÖÅv ÂöŽ« u½ “« UN²«œ—«œ t«œ« “uM¼ ¨bý ŸËdý `O ‰Ë« Êb¬ UÐ U œUI²Ž« tÐ t å‰UÝ —«e¼ò ʬtEŽu ÊUNł —œ ÂuÝ ÁœdÄ Ê«b¼Uý ʬ vÞ —œ t vLO½ Ë ‰UÝ tÝ UÐ XÝ« ‰œUF ËÊ“ Ë b?MMÅvv?½U?“ ¨Á—Ëœ ʬ dš¬ —œ vË Æb½UÅv Áb½“ ÊUÐUOÐ —œ ¨Â—UNÇ ÁœdÄ vzU¼ÅX¹œËb× “« ÊUDOý åv¼Uðu b È«dÐò ÂuÝ t¹¬ o³Þ dÐ t bOÝ— b¼«ušÆœuýÅv œ«“¬ ¨Áœd qOL% Ë« dÐ UOK dBŽ tÁ—Ëœ ÊU¹UÄ vzU¼— UÐ ¨dOHð s¹«ÏÊUOÐ U¼ÅXL d¹UÝ Ë tHýUJ —œ t åÁ—«e¼ò Áœd?Ä —œ Æb?¹U?/Åv? b?OzQð ¨rOMÅv ÈdO~OÄ t «— ÈdOHð Ë œ—«œ v½«uL¼ ¨ÁbýÏt?E?Žu? rO½ Ë ‰UÝ tÝ b «— «bš Âö vF½U êO¼ ÊËbÐ t «bš b¼Uý Ëœ ¨ÂuÝt? r?¹b?¹œ —U?N?Ç Áœd?Ä —œ Æb?½u?ýÅv? ‘uUš rO½ Ë “Ë— tÝ b È«dÐ ¨bMMÅv«— qO¦9 s¹« tÇdÖ Ë œuýÅv Áb½“ gJKN rš“ dŁ« —œ Êœd “« bFÐ vzU¹—œ gŠËUOuBš “« vKO¦9 dÖ« ¨r¹œd ÷d ÊUDOý d¹dý ŸUL²ł« v~½«œËUł “« È«Åt½UA½—œ Ë r?A?ý Áœd?Ä —œ Ær?¹u?ý V−F² b¹U³½ ¨býUÐ eO½ ÊUDOý œuš X¹—uQ Ë ÈœdÝ XH¼ò t È«ÅtKŠdÓÁœò Êb¬ Uð XU¹ t«œ« tM× ¨bý Áœ«œ ÊUA½ UMŠu¹ tÐ ådt?Ð È«ÅÁ—U?ý« t? b?¹¬Åv? d?E?½ t?Ð s?O?M?Ç Ë X?Ý« Áb?M?¹¬ Âu?NH tÐ Ë« È«dÐ t åŒUýÁœdÄ —œ s¹«dÐUMÐ ÆbýUÐ ÊU“ ÊU¹UÄ —œ ÊUDOý UOŠ b¹b&ωUÝ —«e¼ ÊuÇò r²H¼ «— vzUN²« Ë œË— ÊËdOÐ Uð XU¹ b¼«uš vöš œuš Ê«b½“ “« ÊUDOý bÝ— ÂU$« tÐÆ©∏≠∑∫≤∞ tHýUJ® åbM Á«dLÖ ¨bM½UNł t¹Ë«“ —UNÇ —œ tœuýÅv ÂU$« `O XAÖ“UÐ “« q³ «— t⽬ ¨≤ »UÐ ÊUOJO½uUð ÂËœ —œ fuÄb½“d vMF¹ d¹dý œd ʬ Ë œuA½ l«Ë ‰Ë« ¨œ«b𗫠ʬ Uð t «d¹“ò ∫bMÅv `¹dAðv?z«b?š —b? p?M?¹« v?Ë Æ©≥ t?¹¬® åb¬ b¼«u½ “Ë— ʬ ¨œœd~½ d¼Uþ Xö¼a¹—Uð È«—ËU g¹U/ ∫r²H¼ ÁœdÄ≤≤≤≤≤≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 113

Ý Ê¬ò ÂU$«dÝ ¨vðUEŠö tÐ tÇdÖ ¨XÝË« ål½UòdÒåbMÅv qLŽ Êô« vM¹œÅvÐ qLŽò b¼Uý t³ðd Ëœ ÊUNł ¨œuýÅv ÂU9 U¼ÅX¹œËb× v²Ë U« Æ©∑≠∂ U¹¬®Æ©±∞≠π U?¹¬® œu?ýÅv? ås?O?J?U?¼ È«d?Ð v?²?Ý«—U½ Ë V¹d r d¼ tÐ Ë ÊUDOýs?¹œU?/ ÈU?¼Åu?³?½ U?Ð È«Åt?E?Šö? q?ÐU —uÞ tÐ ¨fuÄ s¹œU/dOž ÈU¼ÅvMOÐÅgOÄÁ—Uý« —uBð t È—uÞ tÐ ¨bMÅv «bOÄ XIÐUD¨tHýUJ ≤∞ »UÐÏtÐ gÐ Ëœ ʬ ÆœuýÅv qJA ¨nK² j¹«dý`?¹d?A?𠉜U?F? X?I?O?IŠ —œ t «— UOK dBŽ ÊU¹UÄ ¨ÊUOJO½uUð tÐ tUÝ— dÖ«Ë Á—«e?¼ s?O?Ð È«Åt?D?Ы— t?U?Ý— s?¹« ¨b?M?Åv `¹dAð ¨XÝ« Á—«e¼ ÊU¹UÄ “« tHýUJ`?O?? ‰ö?łdÄ XAÖ“UÐ ¨ÊU“ ʬ ¨b¹uÖÅv «d¹“ ¨bMÅv —«ddÐ `O XAÖ“UÐÂËœ —œ å—u?N?þ v?K?&ò —U?³?Ž Ê«u?ðÅv? t?Ç ÊU?M?Ç® åÊU?“ ‰U?L? v?K&ò ¨XÝ«ÊU?D?O?ý ÊU?OGÞ s¹dš¬ dÐ v½U¹UÄ tDI½ t ©œu/ tLłdð sOMÇ «— ∏∫≤ ÊUOJO½uUðt?D?I?½ ”b?I?Å»U?²? “« »U?Ð sOL¼ o³Þ dÐ ¨vC²I lu —œ sOMâL¼ Ë œ—«cÖÅvÆXý«cÖ b¼«uš ÊUDOý X¹œËb× å‰UÝ —«e¼ò dÐ v½U¹UÄv¹—Uð rE½ ÊUL¼ ¨UMŠu¹ jÝuð U¼U¹ƒ— XU¹—œ rE½ t œuýÅv sýË— d~¹œ —UÐtÐ «— U —UNÇ ÈU¹ƒ— fáÝ ¨œdÐÅv ÊU“ ÊU¹UÄ tÐ «— U ÂuÝ ÈU¹ƒ— ÆXO½ l¹UË—U?Ý« “« q?³? «— åg?ŠËò Èœu?ÐU?½ U?M?Šu?¹ t XIOIŠ s¹« Æb½UÝ—Åv “Už¬ tDI½t?Ð t? X?Ý« Èœ—u? s?¹« Ë œ—«b?½ v?A?I?½ U?U?Hð« ʬ vF«Ë rE½ —œ ¨Áb¹œ ÊUDOýh??A? ”b?I?Å»U?²? ÈU?¼ÅX?L? d¹UÝ tÐ tłuð UÐ U¹ƒ— d¼ rO¼UH „—œ tKOÝËÁ—«e?¼ ¨‰U?¦? È«dÐ ÆœœdÖÅvÏU?ł—b?M? U?Ð b?O?M? t??¹UI «— r−MÄ Ë Â—UNÇ ÈU¹ƒ— ²U» ŠeOU‰ ½³vÆ ½U ÐdœÊ «“ łuÃ Ë Ułuà Ðt b«Â ¹p «“ ÐU»Å¼UÈ ²U» ŠeOU‰dÐu◊ vÅýuœ ®∞≤∫∏©ø ÄOUb ËU¹l œ— ÐU» ∞≤ JUýHt¨ ýJX ýODUʨ —ݲUšOeIbÝOs Ðd«È ¼e«— ÝU‰ ŠULOX¨ ýu—‘ ŽKOt šb«Ë½b œ— ÐU“ÖAX ýODUÊ Ë ¬šd¹s½³d?œ¨ œ— ÐU» ±≤ ÐU «Ý²I?d«— «Ë—ýKOr? łb¹b «œ«t? vŹUÐbÆ ¬šd?¹s ÐU»Å¼UÈ ²?U»ŠeO?U‰ u«—œ N?Lv —« ½A?UÊ vÅœ¼M?b∫ ýJ?X ò«œËÂå Ë —ݲU?šOe «Ýd?«zOq Ðd?«È¬—«Av œ—«“b ®ÐU»Å¼UÈ µ≥ Ë ∑≥©¨ Ýáf ýu—‘ Ë ýJX òłuÃå ®ÐU»Å¼UÈ∏≥ Ë π≥© t ÐU —ƒ¹U?È «Ë—ýKOr łb¹b? «œ«t vŹUÐb ®ÐU»Å¼U?È ∞¥≠∏¥©Æ łUV«¹s «ÝX t œŽu Ðt łAs ŽdËÝv œ— —ƒ¹UÈ œË ®ÐU ðułt Ðt π±∫∑±¨ þU¼d«Î ³q«“ ÝIu◊ ýODUÊ Ë ¼e«—Á© AUÐt œŽu Ðt šu—œÊ «Ý²u«ÊżUÈ łuà «ÝX ®ŠeOU‰π≥∫∑±©¨ ÐF?b «“ ¬šd?¹s ýu?—‘ œ— —ƒ¹UÈ ÄM?−r?Æ ¹uŠM?U ®¹U? Še?OU?‰ ¹U ¼d? œË© œ—ÄU—ÁÅ«È «“ ½³uðNUÈ šuœ ðułNv Ðt ðdðOVÅðU—¹v ½b«ý²tÅ«½bÆ©±∞≠¥∫≤∞® UOK ∫r−MÄ ÈU¹ƒ— ≠µ¥مﺪﻳد و ﺪﺷ هداد ﺖﻣﻮﻜﺣ نﺎﺸﻳا ﻪﺑ و ﺪﻨﺘﺴﺸﻧ ﺎﻬﻧآ ﺮﺑ و مﺪﻳد ﺎﻬﺘﺨﺗ ور ﻰﻧﺎﻧآ سﻮﻔﻧو ﺪﻧﺪﺷ هﺪﻳﺮﺑ ﺮﺳ اﺪﺧ مﻼﻛ و ﻰﺴﻴﻋ تدﺎﻬﺷ ﺖﻬﺟ ﻪﺑ ﻪﻛ ار ﻰﻧﺎﻧآرﻮﺻ و ﺶﺣو ﻪﻛ ار ﺶﺗﺮﭘ اﺮﻜﻧ ﺶﺘﺳر وا نﺎﺸﻧ و ﺪﻧدو ﻰﻧﺎﺸﻴﭘ ﺮﺑ اﺮﻳﺬﭙﻧ دﻮﺧ ﺖﺳدز ﻪﻛ ﺪﻨﺘﻓﺰﻫ ﺢﻴﺴﻣ ﺎﺑ و ﺪﻧﺪﺷ هﺪﻧﺮﻛ ﺖﻨﻄﻠﺳ لﺎﺳ را.ﺪﻧدµﺮﻣ ﺮﻳﺎﺳ ودز نﺎﮔﺰﻫ ﺎﺗ ﺪﻧﺪﺸﻧ هﺪﻧر مﺎﲤا ﻪﺑ لﺎﺳ را.ﺪﻴﺳ .لوا ﺖﻣﺎﻴﻗ ﺖﺳا ﻦﻳا∂لوا ﺖﻣﺎﻴﻗ زا ﻪﻛ ﻰﺴﻛ ﺖﺳا سﺪﻘﻣ و لﺎﺤﺷﻮﺧراد ﻰﺘﻤﺴﻗراﺪـﻧ ﻂـﻠﺴﺗ ﻰﻧﺎﺛ تﻮﻣ ﺎﻬﻨﻳا ﺮﺑ .دﺢـﻴﺴﻣ و اﺪﺧ نﺎﻨﻫﺎﻛ ﻪﻜﻠﺑ دﺰﻫ و دﻮﺑ ﺪﻨﻫاﻮﺧﺮﻛ ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﺖﻨﻄﻠﺳ وا ﺎﺑ لﺎﺳ را.د∑ﺰﻫ نﻮﭼ ور مﺎﳒا ﻪﺑ لﺎﺳ راززا نﺎﻄﻴﺷ ،ﺪﺳﺪـﻫاﻮﺧ ﻰﺻﻼﺧ دﻮﺧ ناﺪﻧ ﺖﻓﺎﻳ∏ر ﻰﺋﺎﻬﺘﻣا و دور نوﺮﻴﺑ ﺎﺗز رﺎﻬﭼ رد ﻪﻛ او جﻮﺟ ﻰﻨﻌﻳ ،ﺪﻨﻧﺎﻬﺟ ﻪﻳوار جﻮـﺟﺎﻣﺮﻤﮔ ار نﺎـﺸـﻳا و ﺪﻨﻛ هاﺮـﻓ ﮓﻨﺟ ﺖﻬﺟ ﻪﺑ اروآ ﻢـﻫادﺪﻋ ﻪﻛ د.ﺖﺳﺎﻳرد ﮓﻳر نﻮﭼ نﺎﺸﻳاπﺮﻋ ﺮﺑ وﻪـﺻﺮﺑ نﺎﻬﺟ ﺮـﻜﺸﻟ ،هﺪﻣآﺪـﻘﻣ هﺎﮔّر بﻮـﺒﺤﻣ ﺮﻬﺷ و ﻦﻴﺳﺮـﺻﺎﺤﻣ اهﺮﻛ.ﺪﻧدa¹—Uð È«—ËU g¹U/ ∫r²H¼ ÁœdÄ≤≤¥≤≤µtHýUJ ÂUOÄ

Page 114

ر نﺎﺸﻳا ،ﻪﺘﺨﻳر وﺮﻓ نﺎﻤﺳآ زا اﺪﺧ ﺐﻧﺎﺟ زا ﺶﺗآ ﺲﭘ .ﺪﻴﻌﻠﺑ ا±∞ﺲﻴﻠﺑا ور نﺎﺸﻳا ﻪﻛﺮﻤﮔ اﻪﭼﺎﻳرد ﻪﺑ ،ﺪﻨﻛﻰﻣ هاﻰﺋﺎﺟ ،ﺪﺷ ﻪﺘﺧاﺪﻧا ﺖﻳﺮﺒﻛ و ﺶﺗآ باﺬـﻋ زور ﻪـﻧﺎـﺒـﺷ دﺎﺑﻵاﺪﺑا ﺎﺗ نﺎﺸﻳا و ؛ﺪﻨﺘﺴﻫ بذﺎﻛ ﻰﺒﻧ و ﺶﺣو ﻪﻛ.ﺪﻴﺸﻛ ﺪﻨﻫاﻮﺧÁœ«œ X?u?JŠ ÊUA¹«ò tÐ t vzUN½¬ vMF¹ ¨ÁËdÖ Ëœ sOÐ UMŠu¹ bÝ—Åv dE½ tÐt v½U½¬ Ë b½bý Áb¹dÐ dÝ «bš Âö Ë vOŽ œUNý XNł tÐ t vzUN½¬ò Ë åbýt?L?łd?ð —œ v?Ë ÆX?Ý« Áb?ý q?zU? ËUHð åb½œdJ½ g²ÝdÄ «— gð—u Ë gŠËÏd?²?AOÐ Xýu½ UMŠu¹ t⽬ åÆÂb¹œ sOMâL¼ò —U³Ž t½ Ë X¼ È«ÅtDI½ t½ v½U½u¹Áœ«œ UN½¬ tÐ È—Ë«œ Ë b½œuÐ t²A½ ʬ dÐ UN½¬ Ë® Âb¹œ U¼ÅXð Ëò ∫XÝ« s¹« tO³ýUN½¬ Ë b½œdJ½ g²ÝdÄ «— gŠË t v½U Ë ÊUÖbý Áb¹dÐdÝ ”uH½ Ë ¨©œuÐ Ábýt¹¬ —œ t bÝ—Åv dE½ tÐ sOMÇ d²AOÐ ¨XNł s¹« “« åÆb½œd XuJŠ Ë vÖb½“Ï¥ t ”bI ÊULUŠ ¨ÊUÖb½“ ÁËdÖ ∫b½«Åt²A½ ÁËdÖ p¹ UNMð È—Ë«œ ÈU¼ÅXð dÐÆ©≤≤∫∑ ‰UO½«œ® bM²d¹cá½ «— gŠË g²ÝdÄ U¹ b½bý !— qLײŠ²v ÐU ¬Ê ðu{O` ŠULOX ¼e«— ÝUt IbÝOs œ— —ƒ¹UÈ ÄM−r¨ œ— ½~UÁ «Ë‰¼LUÊ b— «Ýd«—¬O?e «ÝX t œ— ÐMb ýbÊ ¼e«— ÝUt? ýODUÊ œ— —ƒ¹UÈ ÇNU—ÂÆ«¹s —ƒ¹U ÐU òOUX «Ë‰å ýdËŸ vÅýuœ Ë «“ U½v ׳X vÅMb t Ðt šUÞdO` ÝdÐd¹bÁ ýb½b¨ ÐMUÐd«¹s uFOX ¬Ê d{UÎ œ½OUÈ UË—«È dœÖUÊ «ÝXÆœ— ¬Ê œ½OU ¬½UÊ Ðt u— òœ«Ë—å þU¼d vÅýu½b t b— KOU —« Ðd «½UÊ Ëdý²~UÊ cu— œ— «Ë‰ d½²OUÊ ∂∫≤≠≥ ðb«Žv vÅMb¨ Ë œ— ¼d œ½OUzv t d«—Öd²t ÐUýMb?¨ DL¾MUÎ «dÈ dÐu◊ Ðt ¬¹M?bÁ «ÝX Ë «¹Mp ¼LtÏ «¹s «u— ³q «“—ݲ?UšO?e K?v œ— ¬¹t? µ u?— vÅÖO?d½b?Æ ŠJu?X? Ib?ÝOs? «“ «¹s? œ¹bÖU?Á¨ÖdÇt þU¼d«Î L²v «“ ¬Ê ¼e«— ÝU‰ «ÝX ½t łUËœ«½v¨ Ëv œ— Ë«l šOKv œË— Ðt½Ed vÅ—ÝbÆÁb?M¼œ ÊUA½ bÝ—Åv dE½ tР—UNÇ ÈU¹ƒ— d~¹œ ÈuÝ “«Ït? býUÐ Ÿu{u s¹« t¹¬ dOHð U¹¬ rOÝdÄÅv v²Ë ÆbýUÐÅv UOK v½uM dBŽ “« Èd~¹œ œU/ åÁ—«e¼òUe« ∂ t¹¬ —œ ¥Îøb?¼œÅv? —«d U v½uM ÈU¼ÅtÐd& ÈUO½œ È«—Ë vzUO½œ —œ «— ʬ ö?U? UO½œ s¹« UŽu{u —œ ʬ „—œ Ë XÝ« vHM aÝUÄΗœ UMŠu¹ ÆXÝ« sJ2 VU —œ «bš Âu eO½ —UÖ“Ë— s¹« —œ U−M¹« t XÝ« t²HÖ sOMÇ U tÐ ∂∫± tHýUJ‰Ë« —œ e?O½ UOK ÁbM¹¬ —b œ—u —œ fuÄ ÆbMMÅv XMDKÝ tMN Ë ÊU¼UýœUÄUIOœ ¨XÝ« t²HÖ sÝ ≥≠≤∫∂ ÊUO²½dÎv~²¹Uý UOK b¼œ ÊUA½ t ·b¼ s¹« UÐ ö?U? Á«— ‰Ë« X?U?O? åÆœ—«œ «— ÊU?N?ł s?¹« t?Ð tÞuÐd —u« È—Ë«œòÎv?—œ q?ÐU tÐ ¯d “« —cÖ «— ʬ ¨U¼ÅXL “« È—UOÐ —œ b¹błÅbNŽ t⽬ tÐ Á—Uý« —œ XÝ«XÝ« Áœd nOuð v×O Á“Uð buð ’uBÐ ¨vÖb½“≥bM²¼ v½U sOÝbI Æb½«ÅÁœd t v½U sOÐ UMŠu¹ ¨¥ t¹¬ —œ b¹Uý Æb½—«œ—ušdÐ b¹bł vÖb½“ s¹« “« t`?O?? U?Ð U?N?½¬ ¨—u ʬ —œ v²Š vË Ábý qzU ËUHð ¨b½«ÅÁœd/ t v½U ËU «bš dÖ« ∫œË— —U tÐ b½«uðÅv ÂuNH ʬ tÐ eO½ µ t¹¬ ÆbMMÅv XuJŠ Ë vÖb½“t½ tÇdÖ«Å≠ dLŽ tOIÐ È«dÐ åœuš ÈU¼UDš —œ Áœdò ¨åœdÅv/ Áb½“ `O UÐò «—d??Ä “«Ë¬ U?Ð r?¼ Ê«d?¹d?ý v?²?Š t? È“Ë— U?ð r?¹b½UÅv vUÐ ≠Åv½«œËUł —u tÐbMMÅv ÂUO ÊU½«¥«bFÐ ÂËœ u œ—u —œ ÆÎÆœd rO¼«uš Y×Ð ±¥ t¹¬ vÝ—dÐ —œ X?uJŠ sOÝbI ʬ vÞ —œ t ‰UÝ —«e¼ ∫XÝ« µ Ë ¥ U¹¬ tÐUA eO½ ∑ t¹¬ÆbÐU¹Åv ÊU¹UÄ ÁbLŽ v~Mł UÐ ¨œdOÖÅv —«d g¹U“¬ ÷dF —œ ÊUDOý Ë bMMÅvt? b?ýUÐ t²ý«œ œułË XÝ« sJ2 @Mł p¹ UNMð U« b½«ÅËUH² UN½UJ Ë UNU½—œ åÊËb?−?Å—U?Šò —œ t? b?ýU?Ð v?~?M?ł ÊUL¼ b¹UÐ Ë vzUN½ r¼ Ë býUÐ v½UNł r¼b?M?¹¬Åv? r?¼ œd?Ö åÊu?J?? l?З ÂU?9 ÊU?¼U?ýœUÄò t U$¬ ¨bý l«Ë r−MÄ tM×Ʊ≤≠±±∫µ U?M?Šu¹ ‰Ë« ªµ∫≤ ÊUO« ª≤¥∫µ UMŠu¹ ≠≥Æ≤π≠≤∏∫µ UMŠu¹ ªµ∫≤ ÊUO« ≠¥a¹—Uð È«—ËU g¹U/ ∫r²H¼ ÁœdÄ≤≤∂≤≤∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 115

Èœ—u?šd?Ð ÊUL¼ b¹UÐ Ë ©±¥∫±∂® åoKD —œU È«bš rOEŽ @Mł “Ë— ʬ È«dÐòr?A?ý Áœd?Ä —œ ¨X?Ý« ÊU?¼U?ýœU?Ä ÁU?ýœU?Ä t? Ád?Ð Ë ŒUý Áœ ÊU¼UýœUÄ sOÐ t býUÐÁœdÄ s¹« ÂuÝ ÈU¹ƒ— —œ t býUÐ v~Mł ÊUL¼ b¹UÐ Æ©±¥∫±∑® XÝ« t²dÖ —uUð œd lLł «— ÊU½¬ ÈU¼dJA Ë sO“ ÊU¼UýœUÄ ¨gŠË t U$¬ ¨r¹œd Á—Uý« ʬ tÐœu?ÐU?½ œu?š ÊU?¹d?~?A? ÂU?9 U?Ð Ë b?M? @?M?ł ¨œu?Ð —«u?Ý bOHÝ VÝ« dÐ t v UÐt?Ð v?M?L?ýœ œ—u —œ t⽬ tÐ tłuð UÐ ¨a¹—Uð œd³½ s¹dš¬ Æ©≤±≠±π∫±π® œuýÅvË« tHýUJ —œ ¨bý t²HÖ ©≤∫≥∏® ‰UOeŠ u³½ —œ åÃułU sO“dÝ “« Ãułò ÂU½@?M?ł ”U?O?I? Ë t?ł—œ ∫b?ýU?Ð —b? b?M?Ç œU%« v²Š U¹ ’UšÅvð—b b½«uðÅv/—œ åsO“ ÈË— ÊU¼UýœUÄò lL& UNMð t½ dÐ vM³ U¹ƒ— vÖœd²Ö tÐ tłuð UÐ vzUN½“¹d ÄdÇr šb«¨ ÐKJt ò«²NUzv t œ— ÇNU— “«Ë¹t łNU½MbÆÆÆ Ë Žbœ «¹AUÊ ÇuÊ —¹@œ—¹UÝXå¨ «¹s d{Ot —« žOd2Js ÝUš²t «ÝXÆ ðułt MOb Ðt ŽLo FMUÈ ðdOVœË ðBu¹d? uÈ Ðd«È ÐOUÊ K?OU∫ œ— ðBu?¹d «Ë‰¨ ýNd ¬ÝL?U½v t ÄU¹t?Å—¹eÈ ýbÁ ËšOL?t ¬½U?½v t? œ— —ËÈ “Os? ÐO~?U½t? Ë žd¹V?Å«½b ®Ž³?d«½O?UÊ ±±∫πª ∞±∫≥±©Æ Ðt?«Ëłv t œ— ¬Ê ðd¹V œýLMUÊ ÐU œšUX šb« dË vŽAOMb ðułt MOb∫ ò¼M~Uvt ŽOv šb«Ë½b «“ ¬ÝLUÊ ÐU dý²~UÊ u šuœ þNu— šu«¼b /uœ œ— ¬ðg A²Fq宜Ë ðUu?½OJOU?Ê ±∫∑© Ë ðułt MOb? Ðt œ—łt ðM³O?Nv t œ— ½N?U¹X M−d?Ðt ÝIu◊½NUzv ýODUÊ šu«¼b ýb Ë «¹MJt ò¼LOAt Ë ¼LOAt —Ë“ Ë ýV Žc«» šu«¼b AObÆåXU¹ ‘d²Ö ‰UOeŠ —œ åÃułò ÂU½ ÆbMýUÐÅv vzUN½ ÈU¼ÅXOF«Ë UNM¹« «d¹“X?ŽU?Þ« «— `?O?? v??O?Ž ¨b?½Ë«b?š q?O?$« Ë b?M?ÝU?M?ýÅv?/ «— «b?š t? v½U½¬ò dÐ∫qOK% Ë t¹e& s¹dš¬ v~½u~Ç XÝ« s¹« Æ©∏∫± ÊUOJO½uUð ÂËœ® åbMMÅv/Ë X?Ý« Áb?½“ t?A?O?L?¼ È«d?Ð t? `?O?? ÆÊUDOý U¹ œ—«œ œułË `O U¹ jI dš¬ —œË« U?Ð t? v?½U?½¬ e?O?½ Ë œd?O?Åv? t?A?OL¼ È«dÐ t ÊUDOý Ë ¨bM²¼ Ë« UÐ t vzUN½¬Æœ—«œ t½«“Ë— Ë v~AOL¼ vÐU²½« ¨Ëœ ʬ sOÐ —œ ÊU½« Æb½dOÅv bM²¼©±µ≠±±∫±∞® vzUN½ È—Ë«œÅ∫rAý ÈU¹ƒ— ≠∂±±ر ﻰـﺴـﻛ و ﺪﻴﻔﺳ گرﺰﺑ ﻰﺘﺨﺗ مﺪﻳد وىو ىور زا ﻪـﻛ ﻪﺘﺴﺸﻧ نآ ﺮﺑ از و نﺎﻤﺳآﺮﺑ و ﺖﺨﻳﺮﮔ ﻦﻴﻣ.ﺪﺸﻧ ﺖﻓﺎﻳ ﻰﺋﺎﺟ ﺎﻬﻧآ ىا±≤ﺮﻣ ودر نﺎﮔﺮﺧ اﺮﺘﻓد و ؛ﺪﻧدﻮﺑ هدﺎﺘﺴﻳا ﺖﺨﺗ ﺶﻴﭘ ﻪﻛ مﺪﻳد گرﺰﺑ و دﺎﻫرﺮـﺘـﻓد ﺲﭘ .ﺪﻧدﻮﺸﮔ اﺮـﺑ و ﺖـﺳا تﺎـﻴـﺣ ﺮﺘﻓد ﻪﻛ ﺪﺷ هدﻮﺸﮔ ﺮﮕﻳد ىﺮﻣدرواد نﺎﮔﺮـﺘـﻓد رد ﻪـﭽﻧآ زا نﺎﺸﻳا لﺎﻤﻋا ﺐﺴﺣ ﻪﺑ ،ﺪﺷ ىبﻮـﺘﻜﻣ ﺎﻫ .ﺖﺳا±≥ﺮﻣ ﺎﻳرد ودر ﻰﻧﺎﮔتاﻮﻣا ﻢﻟﺎﻋ و تﻮﻣ و ؛داد زﺎﺑ ﺪﻧدﻮﺑ نآ رد ﻪﻛ اﺮﻣدر ﻰﻧﺎﮔاﻢﻜﺣ ﺶﻟﺎﻤﻋا ﺐﺴﺣ ﻪﺑ ﻰﻜﻳ ﺮﻫ و ؛ﺪﻧداد زﺎﺑ ﺪﻧدﻮﺑ ﺎﻬﻧآ رد ﻪﻛ.ﺖﻓﺎﻳ±¥ﻪﭼﺎﻳرد ﻪﺑ تاﻮﻣا ﻢﻟﺎﻋ و تﻮﻣ و،ﻰﻧﺎﺛ تﻮﻣ ﺖﺳا ﻦﻳا .ﺪﺷ ﻪﺘﺧاﺪﻧا ﺶﺗآ ﻪﭼﺎﻳرد ﻰﻨﻌﻳ .ﺶﺗآ ±µﺮﻫ وﻪﭼﺎﻳرد ﻪﺑ ،ﺪﺸﻧ ﺖﻓﺎﻳ بﻮﺘﻜﻣ تﺎﻴﺣ ﺮﺘﻓد رد ﻪﻛﺮﮔ هﺪﻨﻜﻓا ﺶﺗآ.ﺪﻳدÁœdÄ “« dðÅoOLŽ v×DÝ —œ tM× s¹« t r¹«ÅÁbOÝ— t−O²½ s¹« tÐ ÊuMUðϨ—UNÇ ÁœdÄ ÆXÝ« bR o¹UIŠ d~½U¹U/ÏË vJO½ ÈU¼ËdO½ ¨åa¹—Uð g¹U/ò qUý —UNÇ Áœd?Ä Æb?½œu?Ð r?O?N?Ý Ê¬ —œ U?¼Ëd?O?½ s?¹« t œuÐ v½UNO gJLA Ë ÈbÐÏt?Р—U?NÇ tMN ÊU“ „UJD« t−O²½ tKUŠ gJLA t «dÇ ¨œuÐ v¹—Uð qŠ«d «“«ut? v?½U?“ U?¹ b?¹b?ł ÊU“ UÐ åXÝ« ÊUNł s¹« rUŠò VUž ÊUDOý t v½U“ U¹`O —uNþ sOË« UÐ ¨‰u% Ë vÖ“Uð Ë býUÐÅv ¨XÝ« rUŠ ÊUNł dÐ «bš uJK¨e?O?½ Áœd?Ä s¹« ÆXÝ« sOLð qÐU U¼ÅÁ—Ëœ s¹« “« «bd¼ v¹—Uð ÊU“ Æbý “Už¬“Už¬ UÐ o³DM U−M¹« —œ å‰UÝ —«e¼ò ÊU¹UÄ Ë “Už¬ Ë bMÅv t{dŽ «— g¹U/ ÊUL¼ÆX?Ý« Áb?ý d?B?²?? e?OÇ tL¼ U« ÆXÝ« —UNÇ ÁœdÄ —œ å‰UÝ rO½ Ë tÝò ÊU¹UÄ ËtŽuL− Ë ±≤ »UÐ —œ `O r& v¹—Uð VOðdðÏ—œ ±¥ Ë ±≥ ÈUNÐUÐ ÈU¼ÅÁeO²Ý È«—ËUÅg¹U/ò “« ‰Ë« ÈU¹ƒ— ZMÄ ÆXÝ« Ábý töš tM× s¹« sAš —UOÐ œ—ušdÐa¹—Uð È«—ËU g¹U/ ∫r²H¼ ÁœdÄ≤≤∏≤≤πtHýUJ ÂUOÄ

Page 116

UOK eO½ Ë Ë« XJý Ë ÊUDOý Ë Ë« È“ËdOÄ Ë `O dÖÅÊU¹U/ vÖœUÝ tÐ åa¹—UðgÐ ¨Ê¬ dOE½ ÆœdOÖÅv —u ÈbÐ Ë vJO½ sOÐ @Mł Á—Ëœ ʬ —œ t býUÐÅvöU Ë XÝ« r²H¼ tM× tÐ ◊uÐdÎXH¼ œbŽ vMF œ—u —œ U dOš« ÈdOÖÅt−O²½ UÐ ÆXÝ« t²š«œdÄ vðUŽu{u ÊUMÇ tÐ tHýUJ r²H¼ ÁœdÄ tJM¹« vMF¹ ¨œ—«œ XIÐUDU³¹dIð ¨tM× s¹« rAý gÐΫd¦« ¨U¼ÅtM× vU9 rAý ÈU¼ÅgÐ bM½UL¼ ÎÊU?A?½ «— U?O?½œ ¯d? X?³?O?B? ¨r?A?ý d?N? ÆX?Ý« «dłU p¹ åÊU¹UÄò UÐ tDЫ— —œ—uNþ —UNÇ tM× —œ rAý ÈU¹ƒ— ¨XÝ« «bš —UDš« s¹dš¬ ¨rAý ÈU½d ¨b¼œÅvË ¨X?Ý« «b?š v?zU?N?½ «“U− ÁbM¼œ ÊUA½ rAý ÂUł ¨b¼œÅv ÊUA½ «— öÐ s¹dš¬ÆXÝ« qÐUÐ œ—u —œ UNMÝ s¹dš¬ ¨rAý —U²HÖt rOýUÐ t²ý«œ —UE²½« Ë rOM vŠ«dÞ «— ÈdJ jš Ëœ vöð tDI½ XÝ« sJ2ÂU?$«dÝ ¨XÝ« Áb¬ tM× Ëœ —œ X¹UN½ —œ t «— t⽬ ±µ≠±±∫±± tHýUJ —œt?O?I?Ð —œ t?â?½¬ d?O?E½ v½U¹UÄ Ë r²H¼ ÁœdÄ t−O²½ bM½U ¨ÈœUOMÐ XIOIŠ ¨b¹œ rO¼«ušÊU?AU½ t vzUN½¬ Xö¼ Ë ©±± t¹¬® XIKš rE½ ÊU¹UÄ ∫XÝ« Áb¬ rAý XLœuÐU½ t dš¬ sLýœò Ë ¯d —b ÊU¹UÄ Ë ©±µ t¹¬® ÁbA½ X³Ł UOŠ d²œ —œÂ“ô Ë ÈœUOMÐ Ë ¯—eÐ XIOIŠ s¹dš¬ Æ©≤∂∫±µ ÊUO²½d ‰Ë« ª±¥ t¹¬® åœuýÅvt?L?¼ t?Ð v?ÖbOÝ— ∫XÝ« È—Ë«œÏt?L?¼ «“U?− Ë U¼Å»UŠ Ïs?J?2 s?¹« Ë ÆÊ«d¹dý b?O?H?Ý X??ð ÁU?~?A?O?Ä —œ t? åv?½UÖœdò t bM sýË— «— ‰«RÝ s¹« aÝUÄ XÝ«UIOœ ¨b½«ÅÁœU²¹« ¯—eÐÎøbM²¼ v½U tÇ ÕË— —œ t?? v??½U????® X????½«œ v?½U?ŠË— ÊU?Öœd? Ê«u?ðÅv? v?ÖœU?Ý t?Ð «— U?N?½¬¨‰U?Ý —«e?¼ ÊU?¹U?Ä —œ ¨r?−?M?Ä ÈU?¹ƒ— “« U? d?O??H?ð ”U?Ý« dÐ t v½U ¨©b½«ÅÁœdÊU½« t b¼œÅv rOKFð ≤π≠≤¥∫µ UMŠu¹ —œ `O Æ©µ∫≤∞® b½eOšÅvdÐ Á—UÐËœqOJAð ¨gÐ s¹« ÂU9 åÆœuýÅv qI²M UOŠ tÐ u “«ò œuMAÐ «— Ë« Âö v²ËÁbOMý `O È«b pM¹« ÆbýUÐÅv rAý Ë r−MÄ ÈU¼U¹ƒ— dÐ `{«Ë ÈdOHð ÁbM¼œË« È«b t È«ÅÁœd d¼ vMF¹ ¨b¼œÅv ÊUÖœd tÐ «— ÈbЫ UOŠ ÁbŽË t œuýÅvå‰Ë« XUOò b½«uðÅv tKŠd s¹« Ë ©≤µ≠≤¥∫µ UMŠu¹® œœdÖÅv Áb½“ œuMAÐ «—vzUN½¬ ¨©≤π≠≤∏∫µ UMŠu¹® b½«eOšÅvdÐ «— ÊUÖœd ÂU9 ¨`O ÈbFÐ @½UÐ ÆbýUÐe?OšU²Ý—® b½œdÖÅvdÐ vÖb½“ tÐ Á—UÐËœ b½«ÅÁœd vË b½«Åt²U¹ v½UŠË— UOŠ t—UÐ s¹dš¬ Ë sOË« È«dÐ ¨b½eOšÅv/dÐ v½UŠË— ¯d “« eÖd¼ t vzUN½¬ Ë ©vÖb½“Ud r¼ ʬ Ë b½uýÅv t²O~½«dÐÎÆ©È—Ë«œ XUO® œuš «“U− qL% dÞUš tÐ UUM å‰Ë« XUOò UÐ t býUÐ åÂËœ XUOò XÝ« sJ2 qŠ«d s¹« “« p¹ d¼—œ U?N?½¬ b?¹U?ý v?²?Š Ë ©≤¥∫µ U?M?Šu?¹® È—Ë«œ “« sOÝbI Êbý ·UF dOE½ ¨œ—«œÈ—Ë«œ U?$U?L?¼ —œ U?N½¬ rOM dJ ‰UŠ ¨b½dO~½ —«d ¯—eÐ Ë bOHÝ Xð ÁU~AOĨb?M²¼ vJ¹ r−MÄ ÈU¹ƒ— ÊUÖœd UÐ rAý ÈU¹ƒ— ÊUÖœd XUŠ s¹« —œ ∫b½uýÅvÆÕË— —œ ÊUÖœd Ë Ê«d¹dý vMF¹¨b?ýU?Ð ÊU?Öœd? ÂU?9 q?U?ý r?A?ý ÈU¹ƒ— œ—«œ ‰UL²Š« t XÝ« s¹« d~¹œ oýU?¹ƒ— s?¹« Æb?M²¹«Åv È—Ë«œ Xð gOÄ —œ ÊUJ¹ —uÞ tÐ Ê«—UJ¼UMÖ Ë sOÝbI«—UNþ« UÐ ¨œuý Áb½«uš r−MÄ ÈU¹ƒ— “« qI² dÖ« Ë XÝ« È«ÅÁœUÝ ULK ÈËUŠtL¼ tJM¹« vMF¹ bMÅv XIÐUD fuÄÏÊUOË—® r¹uý d{UŠ «bš È—Ë«œ —œ b¹UÐ U tÐ È—Ë«œ ÁU~AOÄ —œ sOÝbI —uCŠ ÂbŽ r¼ “uM¼ Æ©±∞∫µ ÊUO²½d ÂËœ ª±∞∫±¥V?łu ¨UOŠ d²œ —œ UN½¬ ÂU½ ל t U$¬ “« ¨XÝ« qL²× ≤¥∫µ UMŠu¹ ÂuNHÆXÝ« Ábý Áœ«œ X³½ UN½¬ tÐ ÊU½« å‰ULŽ« d²œò —œ t œuýÅv vðUUNð« ‰UDЫX?Ý« œu?łu? ÂËœ ÁUÖb¹œ tÐ ÷«d²Ž« ÊUJ«µôU?L?²Š« ÁUÖb¹œ s¹« U« Ît?⽬ UÐ ö³ÎÆœu?ýÅv? b?O?zQ?ð ¨Áb?ý t²HÖ »U² vK ÕdÞ —œ XL s¹« XOFu œ—u —œ È—Ë«œ Á«u?š ¨b?ýU?Ð U?M?Šu?¹ d?J? —œ v?M?ýË— t?K?¾?? ¨XIOIŠ —œ å¯dò vMF Á«uš ≠µU?«e?« ±µ∫≤∞ t?H?ýUJ —uEM Á«uš Ë býUÐ È—Ë«œ bOHÝ Xð Ÿu{u “« «bł ÊUO×OÎÆXÝ« vUÐ «dÇ Ë ÊuÇ ÈUł ¨XÝ« »u²J UOŠ d²œ —œ ÊUAU½ t býUÐ v½UÖœd tL¼a¹—Uð È«—ËU g¹U/ ∫r²H¼ ÁœdÄ≤≥∞≤≥±tHýUJ ÂUOÄ

Page 117

ÊUNł ÊU¹UÄ Ÿu{u vMF¹ r²H¼ tM× “« vAÐ œułË œuýÅv nOuð ÈœUOMÐ t⽬U?I?Oœ Ë® È—Ë«œ ¨tM× ʬ ¨tJM¹« Âö ÊUł ÆXÝ« tM× ʬ XL sOLAý —œÎ—uBð ÁbM½«uš t XÝ« È—uÞ U¹ƒ— s¹« œdJKLŽ ÆbMÅv rOÝdð «— ©vzUN½ È—Ë«œÁbý ÁœUH²Ý« dðÅÁœUÝ ÈdOHð È«dÐ U¼Å@½— s¹dðÅÁb½“ Ë U¼ÅrK s¹dðÅsNÄ “« bMÅvt? v?U??ý« U?O?u?B?š t?Ð ¨Ê«Ë«d vÝ—dÐ UÐ rO½«u²Ð v²Š XÝ« sJ2 ÆXÝ«U?d? b?ý Áœ«œ ÊU?A?½ U?M?Šu?¹ t?Ð t ÈeOÇ b¹Uý ¨rOÐU¹ XÝœ åb½«ÅÁœdòÎv?²?IOIŠ Æ©≤∑∫π ÊUO½«d³Ž® bÝ—Åv È—Ë«œ XÐu½ ¯d “« bFÐ vMF¹ XÝ« oKDs¹d²LN U« ¨Ábý tU{« œ—u UNMðÁbý UMРʬ dÐ È—Ë«œ t XÝ« ÈœUOMÐ ¨Ê¬ t?Ð œu?ýÅv? È—Ë«œ ÊU?Öœd d‡Ðò fáÝ Ë b½uýÅv “U‡Ð U‡¼Å»UŠ d²œ ‰Ë« ÆXÝ«Êu½U o³Þ dÐ Æ©±≤∫≤∞® åXÝ« »u²J U‡¼d²œ —œ t‡â½¬ “« ÊUA¹« ‰ULŽ« VŠgULŽ« VŠ dÐ «— ULý “« vJ¹ d¼ò b¹uÖÅv `O ¨r¹b¹œ ‰Ë« ÁœdÄ —œ t ÈbO«Ê«b?Ð ÊU??½« Èb?Ы X?ýu?½d?Ý t? ÈœU?O?M?Рʬ t?Ð “u?M¼ Æ©≤≥∫≤® 圫œ r¼«uš «ełtÇU¹—œ tÐ ÊU½« Á«uš ¨œuý ÁœuAÖ vÖb½“ d²œ b¹UÐ «d¹“ ¨r¹«Åt²š«œdá½ XÝ« t²Ы˫d?¹“ ¨œu?A½ U¹ œuAÐ «bOÄ d²œ ʬ —œ ÊU½« ÂU½ Á«uš Ë ¨œuA½ U¹ œuý ÁbMJ« gð¬Ë XÝ« ÊU½« ‰ULŽ« o³Þ dÐ È—Ë«œ U−M¹« —œ ÆXO½ «bš È—Ë«œ “« Èe¹dÖ Á«— êO¼d?¼ Ë ©∏∫±≥® X?Ý« ÁdÐ tÐ oKF² UOŠ d²œ øv½U tÇ ‰ULŽ«Å∫XÝ« s¹« ‰«RÝ«— ÊU?A?½U?¼U?M?Ö ¨Ë« “« X?ŽU?Þ« ªX?Ý« Ë« t?Ð o?K?F?²? ¨b?ýU?Ð d²œ ʬ —œ gU½ fX?«b?Ž d?ÞU?š t?Ð s?O?MâL¼ ÊU½¬ ÆbMÅv f¹bIð «— UN½¬ ¨Ë« —b Ë b½UýuÄÅvÁd“ —œ ¨`OÏv½U Æb½œdÖÅv bMÅÁdNÐ X«bŽ ʬ “« Ë b½uýÅv »u× ÊôœUŽ t «“ ÖMU¼UÊ šu?œ ýdMbÁ ½O²Mb Ë łö‰ $U? —« ½ác¹d²tÅ«½b Ë ¼dÖe ½UA?UÊ œ—œ²d? ŠOU J?²u?» ½AbÁ¨ Žc?—È łe Žb«X? šu¹g ½b?«—½b Ë ¬Ê ¼r? Žc—È Uö?νUułt Ðd«È FU· ýbÊ «“ òu ŁU½vå ¹FMv dœÊ —ËÕ vÅÐUýbÆ ÐOU½Ot ¹uŠMU œ—∞≤∫∂ ŠUv? «“ «¹s «ÝX t? ðMNU u? «Ë‰ Ðd Ib?ÝOs b?— œ«—œ Ë ¬Ê ¼r d¯łL?U½v? «ÝXÆ òu ŁU?½vå Ðb?ËÊ ýp ¼LU?Ê u—œÈ «ÝX t? O?` ÐOU?Ê dœÁ«ÝX∫ ò«“ U?ðöÊ ł?r t U?œ— Ðt A7? —ËÕ /vÅÐU?ýMb¨ ÐO?r JM?Ob?¨ ÐKJt? «“ «ËвdÝOb t Uœ— «ÝX Ðd ¼ö„ dœÊ —ËÕ Ë łr —« ½Oe œ— łNMrå ®²v ∞±∫∏≤©Æ©∏≠±∫≤±® b¹bł dBŽ ∫r²H¼ ÈU¹ƒ— ≠∑±ز و ﺪﻳﺪﺟ ﻰﻧﺎﻤﺳآ مﺪﻳد وز و لوا نﺎﻤﺳآ ﻪﻛ نﻮﭼ ،ﺪﻳﺪﺟ ﻰﻨﻴﻣلوا ﻦﻴﻣرد.ﺪﺷﺎﺑﻰﳕ ﺮﮕﻳد ﺎﻳرد و ﺖﺷﺬﮔ≤روا سﺪﻘﻣ ﺮﻬﺷ ور ﺪﻳﺪﺟ ﻢﻴﻠﺷزﺎﻧ نﺎﻤﺳآ زا اﺪﺧ ﺐﻧﺎﺟ زا ﻪﻛ مﺪﻳد الﺮﺑ ﻪﻛ ﻰﺳوﺮﻋ نﻮﭼ هﺪﺷ ﺮﺿﺎﺣ ،دﻮﺷﻰﻣرآ دﻮﺧ ﺮﻫﻮﺷ ىا.ﺖﺳا ﻪﺘﺳا≥زاوآ وﻪﻤﻴﺧ ﻚﻨﻳا» :ﺖﻔﮔﻰﻣ ﻪﻛ مﺪﻴﻨﺷ نﺎﻤﺳآ زا ﺪﻨﻠﺑ ىنﺎﻴﻣدآ ﺎﺑ اﺪﺧ ﺎﺳ نﺎﺸﻳا ﺎﺑ و ﺖﺳاو دﻮـﺑ ﺪﻨﻫاﻮﺧ وا ىﺎﻫمﻮﻗ نﺎﺸﻳا و دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﻦﻛ.دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ نﺎﺸﻳا ىاﺪﺧ نﺎﺸﻳا ﺎﺑ اﺪﺧ دﻮﺧ¥ر ﻰـﻜﺷا ﺮﻫ اﺪﺧ وﺎـﭘ نﺎﺸﻳا نﺎﻤﺸﭼ زا اﺮﻛ ﺪﻫاﻮﺧ كنآ زا ﺪﻌﺑ و .درد و ﻪـﻟﺎـﻧ و ﰎﺎـﻣ و دﻮـﺑ ﺪﻫاﻮﺨﻧ تﻮﻣﺮـﻳز دﻮـﳕ ﺪـﻫاﻮـﺨﻧ ور ﺮﮕﻳد دﻪـﻛ اﺰﻴﭼرد لوا ىﺎﻫ «.ﺖﺷﺬﮔµر ﺰﻴﭼ ﻪﻤﻫ لﺎﳊا»:ﺖﻔﮔ ﻦﻴﺸﻧ ﺖﺨﺗ نآ وﻮﻧ ازﺎﺳﻰﻣ«.مﺮﻳز ،ﺲﻳﻮﻨﺑ»:ﺖﻔﮔ ور و ﻦﻴﻣا مﻼﻛ ﻦﻳا ﻪﻛ ا«.ﺖﺳا ﺖﺳا∂ﺮﻣ زﺎﺑ.ﻢﺘﺴﻫ ﺎﻬﺘﻧا و اﺪﺘﺑا و ءﺎﻳ و ﻟا ﻦﻣ !ﺪﺷ مﺎﲤ»:ﺖﻔﮔ اﻪﻤﺸﭼ زا ،ﺪﺷﺎﺑ ﻪﻨﺸﺗ ﻪﻛ ﺮﻫ ﻪﺑ ﻦﻣ .داد ﻢﻫاﻮﺧ ﺖﻔﻣ ،تﺎﻴﺣ بآ ∑ﻪﻛ ﺮﻫ وراو ،ﺪﻳآ ﺐﻟﺎﻏر وا و ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﺰﻴﭼ ﻪﻤﻫ ثﺮﻣ وا و دﻮﺑ ﻢﻫاﻮﺧ اﺪﺧ اﺮﺴﭘ ا .دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ∏ﺮﺗ ﻦﻜﻟﺪﻨﺳز و نﻼﺗﺎﻗ و نﺎﺜﻴﺒﺧ و نﺎﻧﺎﻤﻳاﻰﺑ و نﺎﮔو نﺎﻴﻧاودﺎﺟﺮﮔﺮـﭘﺖﺑ و ناﻪـﭼﺎـﻳرد رد نﺎﺸﻳا ﺐﻴﺼﻧ ،نﺎﻳﻮﮕﻏورد ﻊﻴﻤﺟ و نﺎﺘﺳهﺪﺷ ﻪﺘﺧوﺮﻓا«.ﻰﻧﺎﺛ تﻮﻣ ﺖﺳا ﻦﻳا .دﻮﺑ ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﺖﻳﺮﺒﻛ و ﺶﺗآ ﻪﺑ a¹—Uð È«—ËU g¹U/ ∫r²H¼ ÁœdÄ≤≥≤≤≥≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 118

åÊU?¹U?Äò v?Žu?½ t?Ð ¨Áœd?Ä d?¼ “« r?A?ý ÈU¼ÅXL ¨bÝ—Åv dE½ tÐ t U$¬ “«ÆbM²¼ åÊU¹UÄò È«—ËU —œ v¦×³ ¨bMÝ—Åv dE½ tÐ eO½ U¼ÅÁœdÄ r²H¼ XL t²š«œdÄv?MÝ® rAý ÁœdÄ Ë ©v½UNO gJLA ÈU¹ƒ—® —UNÇ ÁœdÄ ¨©U¼U½d® ÂuÝ ÁœdÄv??½U?L?ݬ ÈU?¼«b? Ë åX?¹b?Ыò U?Ð v?U?L?ł« ÁU?~?½ p?¹ —œ ¨©q?ÐU?Ð œ—u? —œ b?M?Ç—œ Æb?M?²??¼ j?³?ðd? ¨bMMÅv g¹U²Ý ‘—U ÊU¹UÄ dÞUš tÐ «— «bš t vzU¼ÅÁËdÖU?Ð Èd?²?L? —U? Ë d?Ý Ë X?Ý« ÊU??½« ÈU?O½œ vzU¼Å«“U− tÐ ◊uÐd t r−MÄ ÁœdÄ«bš Xð “« t vz«b UÐ XÝ« Á«dL¼ t r²H¼ ÂUł —œ vzUN½ v½«d¹Ë ¨œ—«œ X¹bЫÐdvÅšOeœ Ë vÅÖu¹b∫ ò¼Lt ÇOe Uq ýbÆå Š²Òv œ— ×Mt œË ÐU ÝJuðv t ÐFb«“ ÖAuœÁ ýbÊ Nd ¼H²r ŠJLHdU vÅýuœ¨ «¹s ½Er —ŽU¹X ýbÁ «ÝX¨ “¹d« «Öd 9UÂÐg?żUÈ ¼H?²r? ×M?tżU Ðt? «Ðb¹X? Ë ðMN?U Äd?œÁ œË Ðt AJ?ö “½b?Öv Äd?œ«š²t?ÐUýb¨ Þ³OF²UÎ Ë²v ýg Nd ðU—¹a ÐU“ vÅýu½b¨ ÇOeÈ Ðd«È ÖH7 ÐUv /vÅU½bÆ—œ pM¹« Ë œuýÅv Áœ«œ ÊUA½ È—U~²Ý— Ë ÁUMÖ ÈdÝ«dÝ g¹U/ r²H¼ ÁœdÄ —œU?−?M?¹« Æœu?ýÅv? X?Ýœ —Ëœ v?²?¹b?Ы tłu² tM× ÁU~½ ¨tM× s¹« gÐ sOL²H¼U?M?Šu?¹ «d?¹“ ¨œd? —u?B?ð vMO“ ÈUO½œ sOL¼ «— ʬ Ê«uðÅv Ë XÝ« Èb¹bł ÈUO½œp¹ —œ «— œuš U ‡ bM n¹dFð sO“ p¹ Ë ÊULݬ p¹ —U³Ž —œ «— ʬ b½«uðÅvåU?¹—œò Ë X?Ý« È«ÅtA¹— ‰u% p¹ s¹« vË ÆXU¹ rO¼«u½ v²¼ “«Åt½U~OÐ rE½dOÞUÝ« —œ Ë bMOÐÅv »uJM Ë œdœ ¨b½Ë«bš XuJŠ —œ «— œuš tÇd¼ œU/ vMF¹ÆXÝ« Ábý œuÐU½ dÝ«dÝ Ë Ábý qO¦9 Ãd Ë Ãd¼Å‰už ¨åUUOðò UÐ v½U²ÝUÐt?z«—« v?K?Š«d? “« v?N?łu?ð q?ÐU? ‰U?¦? ¨Ë— gOÄ tÐ v¼U~½ ÊUMÇ UÐ r²H¼ ÈU¹ƒ—«d?O?š« t b¼œÅvÎt?²?Ýu?O?Ä r?¼ t?Ð t?H?ýU?J? ÈU?¼ÅtJð ʬ jÝuð t ¨rO²š«œdÄ Ê¬ tРʬ «d¹“ ÆbMMÅv XdAOÄ Ë t²U¹ ‘d²Ö tM× tÐ tM× ʬ VUD Ë b½uýÅvÁœd?Ä ¨b¹œ rO¼«uš tJ½UMÇÏU?³¹dIð r²A¼ ÎË t?²dÖ «— tM× d¼ r²H¼ ÈU¼ÅgÐ ÂU9 b¼«uš t vzUO½œ —œ vÖb½“ “« Èd¹uBð “« qJA vË UNMð n¹dFð p¹ —œ «— UN½¬X?H?¼ È«—«œ t? Ëd?¼«— p?¹ “« U? t? b?½U?Åv? s?¹« q¦ ÆXÝ« Áœd VOdð ¨b¬Ád−MÄ p¹ vUÞ« d¼ —œ Ë r¹—c~Ð XÝ« ‚UÞ«Ïʬ —œ Ë rOMO³Ð «— X¹bЫ ÈuÝ tÐ “UÐ ÆrOMÅv ”UŠ« “UÐ ÈUC —œ «— œuš ¨r¹uýÅv ×Uš Ëd¼«— “« t tE(Æœu?ýÅv?/ ŸËdý π∫≤± tHýUJ Uð r²A¼ ÁœdÄ «d¹“ r¹«ÅÁbOÝd½ U$¬ tÐ “uM¼ Ur²A¼ ÁœdÄ ÆœuýÅv —UJý¬ ÊUL¹«dÐ ‚u tEŠö qÐU ÕdÞ ¨uKł tÐ v¼U~½ UÐ vËÆbOMOÐÅv «— Ëœ ʬ sOÐ X¼U³ý XË Ê¬ ¨bOM t¹UI r²H¼ —U²HÖ U¹ r²H¼ ÈU½d UÐ «—Æb½«ÅÁbý vŠ«dÞ tÐUA vŽu{u È«dÐ U¹uÖ t b½«ÅÊUMÇ r²H¼ —U²HÖ Ë r²H¼ ÈU½d«U ÄdœÁ ¼A²r —« ÐU —ƒ¹UÈ ¼H²r «¹s ×Mt IU¹t MOb Ë ðAUÐNv ÐOs ¬½NU /vÅÐOMObÆ«¹s ÄdœÁ ðu?OHv «ÝX?Æ ¬½NU ½t Ij? u{uŽv ¹J?UÊ ÐKJt? ðBu¹dÈ ¹J?U½MbÆ Ðt?ö?v œ¹~?d?¨ ÐA?v t? œ— ÄO?g —ËÈ U? d?«— œ«—œ¨ ¼r œ— ½E?r? Kv? šu?œ Ë ¼r œ—łezOU¨ ÄOg ½~dÈ ¬šd¹s ÄdœÁÏ /U¹g «ÝX t ²Bd«Î ¬Ê —« œ— «¹M−U vÅÖAUzOrÆåf¹—uò «—UNþ« UÐ XI«u ¨Ÿu{u Ëœ sOÐ ‰UBð« ÈU¼ÅtIKŠ tÐ ÊbOA¹b½«U?E?Šö? t?Žu?L?−? U?Ð «— œu?š »U?² ¨UMŠu¹ò ∫XÝ« t²HÖ t œ“UÝÅv qJA «—¨j?ЗÅv?Ð Ë X??Ý sOMÇÅs¹« vzU¼Åv~²ÝuOÄò U¹ åÆXÝ« Áœd ȗˬœdÖ ÊuÖU½uÖÊËb?Ð «— d?š¬ g??Ð s?¹« UMŠu¹ t b½«ÅÁbOIŽ s¹« dÐ Ê«dH “« È«ÅÁbŽ XIOIŠ —œåÆXÝ« Áœd U¼— œuš vzUN½ qJý —œ «— ʬ ¨bM Õö« tJM¹«t½bÐ “« Ábý XÐUŁ t v²L d¼ ¨qÐUI —œÏÁbM¼œ qOJAð Ë vK« ÏtHýUJ »U² —œ t⽬ sOÐ ◊U³ð—« tÐ Ë bý b¼«uš `¹dAð r²A¼ tM× tÐ 7š«œdÄ lu —œ ¨XÝ«Ær¹“«œdÄÅv ¨b¹œ rO¼«uš U$¬ —œ t⽬ Ë rOMOÐÅv U−M¹««bš dNý ∫ÂUN« sOË« ∫≤±≠±∞∫≤± Ω ±∫≤±«bš sJ ∫ÂUN« sOËœ ∫≤∑≠≤≤∫≤± Ω ≥∫≤±«bš ÈUO½œ ∫ÂUN« sOuÝ ∫µ≠±∫≤≤ Ω µ≠¥∫≤±«bš Âö ∫ÂUN« sO—UNÇ ∫±∞≠∂∫≤≤ Ω µ∫≤±«bš —U ∫ÂUN« sOL−MÄ ∫±µ≠±±∫≤≤ Ω ∂∫≤±«bš vzUN½ XdÐ ∫ÂUN« sOLAý ∫±∑≠±∂∫≤≤ Ω ∑≠∂∫≤±«bš vzUN½ XMF ∫ÂUN« sOL²H¼ ∫±π≠±∏∫≤≤ Ω ∏∫≤±a¹—Uð È«—ËU g¹U/ ∫r²H¼ ÁœdÄ≤≥¥≤≥µtHýUJ ÂUOÄ

Page 119

±π∫≤≤≠π∫≤±”ËdŽ rOKý—Ë« ∫r²A¼ ÁœdÄtHýUJ XH¼ÏvzUN½ ©π∫≤±® œuýÅv ÁœuAÖ r²A¼ ÁœdÄ ≠±d¹UÝ dOHð UÐ eO½ dOHð s¹« ¨U¼ÅÁœdÄ d¹UÝ “« r²A¼ ÁœdÄ sOÐ ÈU¼ÅËUHð kHŠ UÐU×Ołdð ‰Ë« t¹¬ “« Áœd²Ö ÈdO³Fð ∫XÝ« ËUH² vb½« sOAOÄ ÈU¼ÅtM×ÎtÐ «— ʬ Æb¼œÅv ÊUA½ ÁUðu ÈU¼ÅtUI —uﺮﻓ ﺖﻔﻫ نآ زا ﻰﻜﻳور ﻦﻳﺮﺧآ ىﻼﺑ ﺖﻔﻫ زا ﺮﭘ ﻪﻟﺎﻴﭘ ﺖﻔﻫ ﻪﻛ ﻪﺘﺷراد اﺪﻣآ ﺪﻧﺮﻣ وﺮﺑ ﻪﺣﻮﻜﻨﻣ سوﺮﻋ ﺎﺗ ﺎﻴﺑ» :ﺖﻔﮔ ﻪﺘﺧﺎﺳ ﺐﻃﺎﺨﻣ ار ه«.ﻢﻫد نﺎﺸﻧ ﻮﺗ ﻪﺑ اs¹dðÅÁœUÝ XÝ« sJ2 t ʬ ÊUOÐ —b “« ¨U−M¹« —œ U« °bOH Ë dB² È« t¹¬Ë b?O?M? t?łu?ð t?¹¬ s?¹« —œ Áb?ý d– hý Ëœ tÐ ÆrO¼UÖ¬ ¨býUÐ tHýUJ öLłÆb¹œ bO¼«uš „d% Ë ‰öł “« Èd¹uBð fáÝt²ýd ©n«ö?³?Î—u? t?Ð åX?Ýœ t?Ð ÂU?ł ÊU?~?²?ýd?ò t? r?¹œd? X?³?×? œ—u s¹« —œ ÊU~²ýd s¹« —uCŠ sOË« ÆbMMÅv kHŠ «— tHýUJ v~Ç—UáJ¹ t b½œuÐ ÈU¼Åt²ý—v²Ë t œuÐ r−MÄ ÁœdÄ b¬—œÅgOÄ U$¬ Ë œU²« ‚UHð« —UNÇ ÁœdÄ ¨rAý ÈU¹ƒ— —œ«— UMŠu¹ UN½¬ “« vJ¹ fáÝ ÆXU¹ ’UB²š« öÐ ÊU~²ýd tРʬ dÝ«dÝ ¨bý “Už¬t?AŠUò Uð œdÐ ÊUÐUOÐ tÐÏÁœdÄ åÏË® d~¹œ t²ýd pM¹« Ë ¨b¼œ ÊUA½ Ë« tÐ «— rAý tK tÐ «— Ë« ©t²ýd ÊUL¼ b¹UýÏs¹bÐ Ë b¼œ ÊUA½ Ë« tÐ «— ”ËdŽ Uð œdÐÅv v¼u ÆœuýÅv vdF r²A¼ ÁœdÄ VOðdðÕd?D? ¨©∏≠±∫∂® ÂËœ t?M?×? —œ åÁb½“ «œułuò œ—u—œ t v«RÝ ÊUL¼t²Ý«u½ ÁbM¹u½ U¹¬ ÆbMÅv «bOÄ ‚«bB eO½ åöÐ ÊU~²ýdò œ—u —œ œuÐ ÁbýÁœU?H?²?Ý« r?²?A?¼ Ë r?Aý ÈU¼ÅÁœdÄ vdF —œ åÊU¹«dÝÅtLG½ ÁËdÖò Ê«uMŽ tÐ UN½¬ “«p?¹ «d?Ç t? œ—«œ œu?łË v?K?O?œ U?¹¬ Ë øb?M?M? Âö?Ž« ¨XÝ« p¹œe½ «— t⽬ Uð bM“« p?¹ d?¼ —œ t?²¹Uý vzu~MÝ Ê«uMŽ tÐ Èd~¹œ fd¼ “« d²AOÐ åÂUł t²ýdòøœuý tOłuð U¼ÅÊUJ s¹«v½U“ ¨œuýÅv XU¹ ±∫±µ —œ ‚u ‰«RÝ aÝUÄ tÐ vÐUO²Ýœ È«dÐ qŠ Á«— p¹ÂU?ł —œ t? v?zU?¼ö?Ð Æb?M¹¬Åv tM× tÐ —UÐ sOË« È«dÐ XÝœ tÐ ÂUł ÊU~²ýd tÂU?$« t?Ð v?N« VCž UN½¬ tÐ t «d¹“ bM²¼ s¹dš¬ò —U³Ž —œ œ—ˬ bM¼«uš œuš‰Ë« ÁœdÄ ÈU¼ÅtU½ ÆXÝ« g¹U/ nDŽ tDI½ U−M¹« Ë Ábý nOuð åXÝ« ÁbOÝ—ÁœdÄ Æb½bý ÁœuAÖ ÊUNł —œ UOK j¹«dý UÐ tDЫ— —œÏ¨XÝ« vF«Ë “Už¬ p¹ ÂËœ Æb½uýÅv œ—«Ë ÊUNł Ë UOK dÐ t vðöJA ÈUA« XNł tÐ U¼dN Êbý t²JýÁœd?Ä ¨U¼U½dÏn?¹d?Fð œËb×U½ «— UN½¬ rO½«uðÅv Ë b½«ÅÁœd dÄ U¼—UDš« UÐ «— ÂuÝ Ë ¨«“U?−? U?¹ t?Ðu?ð U?¹ ¨b?½—«œÅv t{dŽ ÊU½« tÐ f½Uý Ëœ UNMð t t «dÇ rOMÁœdÄ ÈU¼U¹ƒ—ÏÆb?MMÅv “Už¬ U ÊULAÇ gOÄ —œ «— a¹—Uð v½UŠË— g¹U/ ¨Â—UNÇ “« Æœu?ýÅv? Áb?¹œ åÊbý “UÐò ÂuNH ¨ÁœdÄ U¹ tM× —UNÇ s¹« ÂU9 —œ XIOIŠ —œÁœdÄω˫ t?¹¬ Z?MÄ “« ÆœuýÅv U−ÐUł åÊbý t²Ðò UÐ ÂuNH s¹« bFÐ tÐ r−MÄ »UÐ —U?J?ý¬ v?½U?~?²?ýd? Ë œu?ýÅv? Áœu?A?Ö r?−MÄ ÁœdÄ tР—UNÇ ÁœdÄ “« È«ÅÁd−MÄ ¨±µ—uCŠ tKOÝË s¹bÐ Ë bM½UÝ—Åv ÂU$« tÐ «— «bš rAš œuš ÈU¼—U UÐ t b½uýÅv—œ «— Êu?J?? l?З Êb?ý Ê«d?¹Ë s?O?A?O?Ä ÈU?¼Åt?M?× v²Ë ÆbMMÅv XÐUŁ «— œušœu?ÐU?½ s?O?“ «b?š —U?D?š« o?¹dÞ “« fáÝ Ë ©ÂËœ ÁœdÄ® bM¼œÅv ÊUA½ sOF a¹—UðÁœdÄ —œ ¨©ÂuÝ ÁœdÄ® œuýÅvÏX¹dAÐ œ—u —œ t r−MÄ tÐ sO“ ¨XÝ« ÁœdJ½ tÐuð v?zU?N?½ ÊU?¹U?Ä Áb?M?M `¹dAð rAý ÁœdÄ VOðdð s¹bÐ ÆbÝ—Åv œuš X³OB X¹UN½≤≥∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 120

s¹« —œ Æœ—«œ ÊUDOý ÁdDOÝ ÊU¹UÄ tÐ dðÅoOLŽ v¼U~½ r²H¼ ÁœdÄ Ë XÝ« v½UNł rE½“« X?³?×? ¨XÝ« tO³Mð “« X³× tJKÐ rOMOÐÅv/ —UDš« “« Èd³š d~¹œ ¨ÁœdÄ tÝÆ“Už¬ t½ ¨XÝ« ÊU¹UÄ “« X³× ¨Êbý “UÐ t½ XÝ« Êbý t²ÐÈU¼ÅtM× pðÅpð sOÐU tłuð qÐU vÞU³ð—« ÁbM¼œ ÊUA½ g¹U/ vK ÊUL²šUÝt?«œ« d?~?¹œ g??Ð Ëœ ¨b?½«Åt²dÖ —«d t²Ýœ p¹ —œ gÐ —UNÇ ÆbýUÐÅv ʬÏʬ ÃË« Ë ÈdðdÐ XUŠ ¨j¹«dý d²AOÐ —œ t r²H¼ gÐ p¹ fáÝ Ë XÝ« gÐ —UNÇË ÁbOÝ— œuš ‘œdÖ ÈöŽ« bŠ tÐ t XÝ« È—uðu teM tÐ ¨b¼œÅv ÊUA½ «— œuš—œ ‰Ë« Áœd?Ä g?ý —œ t? «— v?A¹U/ r²H¼ ÁœdÄ vMF¹ Æœ—«œ Áb½œ i¹uFð tÐ ÃUO²Š«U ¨œuš XdŠ s¹dš¬ —œ Ë bMÅv ‰UGý« ‘œuš —uCŠ UÐ ¨bý «dł« a¹—Uð tM×«— È—u?« ÂU?$«d?Ý ¨X?H¼ œbŽ vUL²Š« vMF kHŠ UÐ ÆœdÐÅv a¹—Uð È«—ËU tÐ «—tL¼ ÁU~½¬ ∫b½—«œ XOF«Ë t œ“UÝÅv ·uAJÏjI t XÝ« s¹« “« vUŠ —U²HÖ ÆœœdÖ œuÐU½ Èd~¹œ Ë œuý “ËdOÄ b¹UÐ vJ¹ Ë ÊUDOý U¹ X¼ `OU¹`O×ÅqOK% Ë t¹e& s¹« dÖ« Ær¹uýÅv tł«u t½uÖULF ‰«RÝ bMÇ UÐ pM¹« U«UÐ tHýUJ t r¹œu³½ dE²M U¹¬ øbýUÐ t²ý«œ œułË vL²A¼ tM× b¹UÐ «dÇ ¨XÝ«t ∏ œbŽ “« ÈeO¬—«dÝ« ÂuNH ¨U¹¬ ‰UŠ Ë øbÝdÐ dš¬ tÐ tM× XH¼ —œ U¹ƒ— XH¼s?O?L?²?A?¼ Ê«u?MŽ tÐ gŠËò® Áœ«œ ÊUA½ U tÐ ±±∫±∑ —œ tHýUJ «— ʬ œ—u UNMðør¹«Åt²UO½ ¨©åÁUýœUÄgNł —œ t œ—«œ œułË ”bIÅ»U² —œ åXA¼ò vMF¹ t²łdÐ œbŽ p¹ °tKÐË«ÒôuLF t XNł s¹bÐ jI ¨œ—ušÅv XJý U dJ tÐ œuš tOÎÊ«uMŽ tÐ «— ʬ ÈU?¼ÅX?H?¼ Ær?OÝUMýÅv «— ʬ »uš vKOš vË r¹—«bMÄÅv/ ¨vF«Ë åXA¼ò p¹∂ UÐ È«Åt²H¼ ∫b¹—ˬ dÞUš tÐ vIO²ŽÅbNŽ Âd —œ U¼ÅåXH¼ò tOK ÊUO “« «— vN¹bÐÝ“Ë— ¨X?Š«d?²Ý« “Ë— p¹ UÐ Ábý t²Ý«—¬ ¨—U “Ë—Ó³Ót?Ð t?łuð UÐ ÆÊœuݬ XNł XÝ ¨g?¹«b?O?Ä dHÝ ‰Ë« »UÐÓ³Óg?M?¹d?¬ —U? —œ b?½Ë«b?š ÈœUOMÐ ÕdÞ Ê«uMŽ tÐ «— X”bIÅ»U² UHýUJ ed —œ vË Æ©≥∫≤≠±∫± g¹«bOÄ® rOMÅv Áb¼UA ÊUNł—œ ÆXÝ« Áœ«œ —«d œuš U$ —U —œ «— ʬ b½Ë«bš «d¹“ ¨XÝ« vÝd²Ýœ qÐU eO½dÐ tJKÐ vUš d³ —œ t½ ¨“uÐ `O t¹b —U t t²H¼ “Ë— sOLAýÅ ¨å”bI tFLłòt³Mý “Ë— p¹ —œ Ë Æ©≥∞∫±π UMŠu¹® åbý ÂU9ò ∫bOÝ— œuš ÃË« tÐ VOK ÈË—ÈbMËdO½ ‘öð ‰öł —œ åt²H¼ò ¨“Ë— sOL²H¼ vMF¹ ¨XÝ« ©X³Ý® g¹Uݬ “Ë— t©≥±∫±π UMŠu¹® åXÝ« vÖ—eÐ “Ë— X³Ýò œuN¹ r¹uIð —œ Æbý t²Ý«—¬ ¨X³× “«X³Ý “Ë— —œ «— Ë« eOšU²Ý— ¨`O Êu¹—«uŠ ÊuÇ U« °œuÐ —uÞ sOL¼ XIOIŠ —œ ËU?N?½¬ ¨©≤∑∫≤¥ U?u?® œu?Ð Èe?O?~?½« r?ž “Ë— U?N?½¬ È«d?Ð ¨b?½œu?Ð Áœd?J?½ v?MOÐÅgOÄÆbOÝ— ÂU9« tÐ U$ —U ¨“Ë— s¹« —œ t «dÇ ¨bMM ÈœUý X¹UÐÅvÊU?¹U?Ä Ê«u?M?Ž t?Ð “Ë— s?O?L²H¼ Æb½uý ÈdO~OÄ b¹UÐ t b½œuÐ vzU¼eOÇ t²³« U«Xý«œ —«d XF¹dý dÐ t oO²ŽÅbNŽ r²OÝ ÈdÝ«dÝ ÊU¹UÄ ¨œuÐ Ábý ÂöŽ« XF¹dý¨t?³?M?A?J?¹ U?« ¨X?Ý« t?²?d?Ö X?F?¹d?ý “« «— œuš —b t ÁUMÖ v½«dLJŠ ÊU¹UÄ Ë“« u tÐ ¨«bš dÄò Ê«uMŽ tÐ `O ÂöŽ« ∫bý ÂU$« Èd²Ö—eÐ —U ¨“Ë— sOL²A¼t?²?H?¼ “Ë— s?O?Ë« Æ©¥∫± ÊU?OË—® åÊUÖœd XUOÏ“Ë— s?O?Ë« X?I?OIŠ —œ ¨b¹bł È«—ËU? —œ t²HN½ ¨qBH sOMÇ vŠdÞ t XÝ« —ˬÅdOŠ vb½« ÆœuÐ b¹błÅbNŽåb¹bł ÈUO½œò «— ʬ `O t⽬ UÐ tDЫ— —œ ¨«bš ‘“d¬ UÐ Ábý qOLJð Ë XIKš»U?Ð s?¹d?š¬ —œ d?~?¹œ —U?Ð ¨b?U?½Åv? ©åb?¹b?ł q??½ò ¨≤∏∫±π v?² dO³Fð tÐ U¹®ÆœœdÖ —UJý¬ ”bIÅ»U²²U?»ÅIb” Ðd?«È ðAd?¹` ¬šd¹s? ×Mt? JUýH?t¨ Ðd½U?t Ðe?—Öv ðb«—„ œ¹b?Á“¹d« Ðd? «ÝU” JUýH?t ±≤∫∏¨ U ½t ðM?NU ýU?¼b ¼HX ×?Mt¨ ÐKJ?t ¼HX? ×Mt œ—¼HX Ðg vÅÐUýOr ¹FMv ÇNq Ë ½t —ƒ¹UÆ ¼Oê dœ ¹NuœÈ Ëłuœ ½b«—œ t Ðd«È ¹p(Et œ— ŽELX Žbœ òÇNq Ë ½tå Ë ¬½ât Ðt œ½³U‰ ¬Ê vŬ¹b¨ýp Mb∫ òÐd«È šuœ¼HX ݳX ÝUNU ÐALU—¨ ¹FMv ¼HX œ— ¼HX ÝU‰ Ë b ¼HX ݳX ÝUNU Ðd«È ðu”ËdŽ rOKý—Ë« ∫r²A¼ ÁœdÄ≤≥∏≤≥πtHýUJ ÂUOÄ

Page 121

ÇNq ˽t ÝU‰ šu«¼b ÐuœÆ Ë œ— —Ë“ œ¼r «“ UÁ ¼H²r¨ œ— —Ë“ HU—Á¨ d½UÈ ÐKMb ¬Ë«“—« Ð~dœ«Ê∫ œ— 9Uv “Os šuœ d½U —« Ð~dœ«Ê¨ ÝU‰ ÄM−U¼r —« ðIb¹f /UzOb Ë œ—“Os Ðd«È łLOl ÝUMU½g ¬“«œÈ —« «ŽöÊ MOb¨ «¹s Ðd«È ýLU ¹uÐOq šu«¼b Ðuœ ˼d f «“ ýLU Ðt ³OKt šuœ ÐdÖdœœå ®ô˹UÊ µ≤∫∏≠∞±©Æ ÐU —ÝObÊ ÝU‰ ¹uÐOq¨“UÊ ¬“«œÈ 9U? ÐdœÖUÊ ¹U žö?Uʨ &b¹b? «%Uœ šU½u?«œÖv¨ ł³d«Ê 9U? šDU¼U?ÈÖcý²t ýdËŸ vÅýuœÆ ¬Ê ò¼AXå t œ— Äv ¼HX vŬ¹b Ë ¬Ê òÄM−UÁå t Ðt œ½³U‰ò¼HX œ— ¼HXå vŬ¹b¨ /u½tżUzv «“ ¬žU“È Ädłö‰ ¼²MbÆUÝUÝ« vË ¨œ—ušÅv rAÇ tÐ U$¬ Ë U−M¹« —œ vðUö²š« œ—u s¹« —œ tÇdÖÔ—œ rAý gÐ d¼ —œ «— ÊUNł ÊU¹UÄ t tHýUJ ÈU¼ÅtM× —œ œuš vULł« ÕdÞ tMO“d¹cÄU½dOOGð ¨b¼œÅv ÊUA½ U¼ÅtM× r²H¼ gÐ d¼ —œ «— `O È“ËdOÄ Ë U¼ÅtM×d?Ð U?M?Ð ør?O?²??¼ r?²?A?¼ tM× p¹ b¼Uý ¨U¼ÅXH¼ “« bFÐ vb¼ tÇ UÐ fÄ ÆXÝ«a?ÝU?Ä åøœ—«œ U? ÊU?N?ł —œ vuNH tÇ s¹«ò rOÝdÄÅv v²Ë åœd¹Uò “« ÈdOHðX?Ý« È«ÅtuI vK —uÞ tÐ tJKÐ ¨œ—«b½ U ÊUNł —œ vuNH êO¼ ∫XÝ« s¹« oOœt½u/ p¹ —«dJð Æv½ULݬÏvUÞ« XH¼ ÊUL¼ ∫XÝ« È—Ëd{ U−M¹« —œ ÁbMMÅsýË— ö?³ tÎv?²?Ë Ë Áb?ý Áœu?A?Ö “U?Ð ÈUC tÐ Ád−MÄ p¹ ‚UÞ« XH¼ d¼ “« t rO²HÖ t? Êb?Ž ⁄U?Ð t?Ð ¨r?O?Ý—Åv? “U?Ð ÈU?C? t?Ð X?IOIŠ —œ rOMÅv „dð «— ‚UÞ« XH¼ÂËœ® åX?Ý« Áb?ý Á“U?ð e?O?Ç r?¼ p?M?¹« ¨X?ýc?Ö—œ t?MN ÈU¼eOÇò ∫XÝ« XANГ« v?J?¹ U?Ð r?²?A?¼ Áœd?Ä t? œu?Ð s?¹« d?ðÅt?²??¹U?ý t?²?— r?¼ ÈË— Ë Æ©±∑∫µ ÊU?O²½dd?²L Æœuý “Už¬ ¨bM¼œÅv b¹u½ «— «bš rAš ÊU¹UÄ Ë b½«ÅÂUł qUŠ t v½U~²ýdÊU?²?Ý«œ —œ f?O?zu? Æ”« Æv?Ý dOHð “« d²NÐ «— r²A¼ tM× vMF t²½«uð ÈdH∫bMAJÐ d¹uBð tÐ åœd³½ s¹dš¬ò vL¹b+«uðÅv/ t bM²¼ U³¹“ Ë rOEŽ È—b tÐ ¨b½uýÅv l«Ë ʬ “« bFÐ t È—u«òl?«Ë —œ ¨X?Ý« U?¼ÅÊU?²?Ý«œ ÂU?9 ÊU?¹U?Ä t?e?M? t?Ð U? È«d?Ð —u?« ʬ Ær¹uMÐ «— UN½¬È«d?Ð v?Ë ÆX?Ý« ełUŽ b¹¬Åv ʬ vÄ —œ t v½UœUý Ë vÖb½“ ʬ ÊUOÐ “« UÅÊUГdÝ«dÝ ÆXÝ« vF«Ë ÊU²Ý«œ p¹ È«dÐ Èd~¹œ “Už¬ ¨b½«ÅtKŠd ʬ b¼Uý t vzUN½¬Ë Ábý Áb¹œ—u½ r¼ —œ tL¼ ¨UO½—U½ —œ ÊUA¹U¼Åvzuł«dłU Ë UO½œ s¹« —œ UN½¬ vÖb½“t «— ¯—eÐ ÊU²Ý«œ p¹ ‰Ë« qB ¨ÂU$«dÝ pM¹« ÆœuÐ Ábý “Už¬ Á“Uð È«Åt×Ht«œ« tAOL¼ È«dÐ t b½œd ŸËdý ¨œu³½ g½b½«uš tÐ —œU ÊUNł s¹« —œ fJâO¼åÆXÝ« dðU³¹“ œuš sOAOÄ qB “« qB d¼ ¨Ê¬ —œ ∫œ—«œ”ËdŽ ©»v²ÐÅ‘uš ÈUN½Uł “« ”ËdŽ ¨bMÅv vdF «— v½ULݬ œUFÝ «b²Ð« t²ýdÆb½uýÅv —«œ—ušdÐ v½ULݬ UdÐ “« t b¹uÖÅvvzU¼eOÇ rOI²dOž —uÞ tÐ ¨rOMO³Ð «— t²ýd s¹« —UÐ sOË« tJM¹« “« q³ vb½«U?$¬ ¨b?½bA½ d¼Uþ tHýUJ ÈU¼ÅtLO½ Uð ÂUł ÈËUŠ ÊU~²ýd Ær¹bOMý Ë« œ—u —œXÝ—œ ¨“«œdÄœU/ —u tÐ r¼ Ë œU/ —u tÐ r¼ ¨”ËdŽ X¾O¼ —œ «— UN½¬ trOMOÐÅv ‰Ë« ÁœdÄ È«—ËU —œ±ÆÂuNHÁbM¼œ qOJAð å`O ”ËdŽò ÏtMO“ ÏU$¬ ¨XÝ« «dOðUOÞ ÈUOK tÐ tU½ O³½ ¨qЫe¹« “« ÈËdOÄ tÐ rN² «— Ë« `O tÒrOKFð «d ÊUÖbMÐò t b¹U/Åv »–U tÊU¼UMÖ ÂuNH v²Ý—œ tÐ b½«uðÅv —U s¹« Æ©≤∞∫≤ tHýUJ® åbMÅv «už« ¨Áœ«œåœUò —U³Ž ¨œuýÅv qЫe¹« œuš tłu² ÂUNð« v²Ë vË ÆbýUÐ t²ý«œ «— vMłôU?L?ł« ÆX?Ý« v?½UŠË— ÁUMÖ tÐ Á—Uý« ¨©≤≤≠≤±∫≤ tHýUJ®Îs¹« —œ ÂËœ »UÐ —œ ¨œuýÅv È—UU½“ tÐ rN² qOz«dÝ« ¨oO²ŽÅbNŽ —œ rOMOÐÅv v²Ë Ær¹œd X³× œ—uX?Ý« Áœd? «b?O?Ä tDЫ— œuš È«bš UР똓« o¹dÞ “« qЫe¹« t XÝ« qOœ s¹bÐu?N?¹ g?L?Ý« t? u?ð ÁbMM¹d¬ t «d¹“ò®ÒU?O?F?ý« åX?Ý« u?ð d?¼uý ¨XÝ« u¹U³ Á±≠ df ≤∫π±∫ ²v ≤≤∫≤≠¥ª ¹uŠMU ≥∫π≤ª œË d½²OUÊ ±±∫≤ª «OUÊ µ∫µ≤≠∏≤Æ”ËdŽ rOKý—Ë« ∫r²A¼ ÁœdÄ≤¥∞≤¥±tHýUJ ÂUOÄ

Page 122

«bš tÐ X³½ v½UL¹«ÅvÐ Ë vzUËÅvÐ Ê«uðÅv «— Ë« ÊU¼UMÖ ÂU9 s¹«dÐUMÐ Ë ©µ∫µ¥t²ý«œ œułË b½«uðÅv/ eO½ vzU½“ ¨býU³½ ÕdD vł«Ëœ“« dÖ« pM¹« Æœu/ nOuðÊUA½ ¨œuýÅv Áb¹œ ©v½UL¹«ÅvЮ vzUËÅvÐ ¨«dOðUOÞ ÈUOK —œ dÖ« s¹«dÐUMÐ ¨býUÐÁb?M¼œÏÁb?¹œd?Ö i?I?½ v?zU?ËÅv?Ð U?Ð t? ÁœuÐ vł«Ëœ“« ÊULOÄ gOÄ “« t XÝ« s¹« ÊU?Г “« Ë d~¹œ vö tÐ Æb½œuÐ Áœd 똓« `O UÐ UOK ʬ ÊUO×O ÆXÝ«“« È—U?O??Ð U×O{uð o³Þ dÐ “Ëd« t œuÐ b½Ë«bš ”ËdŽ ¨qOz«dÝ« ¨oO²ŽÅbNŽ¨Áœu?Ð Ê“ Ëœ «— «b?š t? v?M?F? s?¹bÐ t½ ÆbýUÐÅv UOK ÊUL¼ ¨b¹błÅbNŽ lł«dÆb?M?²??¼ å”ËdŽò p¹ È«dÐ ÂU½ Ëœ åUOKò Ë åqOz«dÝ«ò t vMF s¹bÐ tJKÐå—œUò “« Èd~¹œ ÈULOÝ Ë —UBŽ« ÂU9 —œ «bš Âu vMF¹ ”ËdŽ tJM¹« Âö ÁUðuÆXÝ« ∂≠±∫±≤ tHýUJ —œOF«Ë ¨Áb¬ ‰Ë« tM× —œ È“U− —uÞ tÐ ”ËdŽ œU/ t vU~M¼Ò«— vMO“ XOFu «d¹“ ¨XÝ« vIOIŠ ¨Áœd È“«œdÄœU/ tÒÈUOK XH¼ UÐ Ábý vdF® UOK XXÐU³Þ ¨tU½ XH¼ s¹« —œ t rO²šu¬ Æœ—«œ —«d ‰Ë« tM× tMO“ ÊUL¼ —œ ©vF«Ë—œ Ë« hOAð Ë ÆœuÐ Áœ«œ hOAð «— UOK åvF«Ëò XOFu pý ÊËbÐ ÆvN«v?Þ —œ t? œu?Ð v?F?«Ë ÈU?O?½œ —œ v?zU??O?K? l?«uł t½«“Ë— vÖb½“ vMF¹ `DÝ p¹ÈULMOÝ p¹ UÐ t¹UI —œ ¨tKŠd ʬ vË ÆœuÐ hOAð s¹dðÅqU l«Ë —œ ¨U¼ÅtU½vÝULŠ Ë vF«Ë ÈbFÐ tÝ—œ bOHÝ Ë ÁUOÝ ◊uDš “« vA¹U/ ¨œuÐ Ábý l«Ë t⽬ ʬ ‰uÝ— fuÄ t⽬ “« XÝ« œb —œ U tA¹b½« ÆœuÐ pÇu Ë œËb× tM× p¹X?Ýœ t?Ð v?u?N?H? ¨©±∏∫≥ ÊU?O«® bOU½ åoLŽ Ë ŸUHð—« Ë ‰uÞ Ë ÷dŽò «—t²HÖ v³½ ÈUOFý« t ÊUMÇ Ê¬ ¨bÐU¹Åv ‘d²Ö U ÈU¼U¹ƒ— ¨Ê¬ „—œ È«dÐ Ë œ—ˬd¼ t XÝ« s¹« XOF«Ë ÆœuýÅv ©±∑∫≥≥ UOFý«® åÊU¹UÄÅvÐ sO“ò bM½U ¨XÝ«Ê«uðÅv/ œułË s¹« UÐ ÆbMýUÐÅv 7šu¬ È«dÐ vKLŽ vÝ—œ ¨UHýUJ s¹« “« p¹Ád?N? Ë Œd?Ç t? œd —UJ½«ÏÁb?½œd?Ö Ë q?³Mð Ïʬ q?ÐU?I? —œ v?×?O? t½«“Ë— vÖb½“ Ë öJA UÐ ÊUO×O vL¹b Ë nOF{ ÈUOK ÆXÝ« Áb¬ ÁUðu rOEŽ g¹U/Ë åg??ŠËò U??¹u??Ö t?? œu??Ð Áb??ý —U??J?ý¬ È«Åt?M?×? ÊU?M?Ç —œ ¨œu?š ÈU?¼Åv?¼U?ðu?X?Ý« vŠ U−M¹« —œ Æb½œuÐ Áb¹œ“œ U$¬ “« «— tM× ÈU¼ÅsJ«Å—u½ åÊU~²ýdòÈuO½œ UŽu{u “« d²AOÐ Ë d²AOÐ tÇd¼ «— œuš tłuð XÝ« d²NÐ U È«dРʬ —œ tœuý ÁœËe« b¹UÐ Ë« ∫rOM edL² `O È—ËU~Mł Ë v½ULݬ l¹UË ÈË— Ë t²ý«œdÐÆbýUÐ eOÇ tL¼ —œ eOÇ tL¼ Ë« ¨ÊU¹UÄ —œ Uð r¹uý ÁbO¼U b¹UÐ U ËÆr¹ËdÐ r²A¼ tM× ‰U³I²Ý« tÐ Èd²AOÐ ‚UO²ý« UÐ bý b¼«uš Vłu ed9 s¹«t½ rOzu~½ ¨r¹Ë—Åv —u½ v½«œËUł ÈU¼ÅXOLUŠ XLÝ tÐ ÊU“ Ë UC ÈU¼“d “« UÈ«ÅÁb¹d¬ d¼ ÊULAÇ t vzUł ªXO½ U$¬ —œ v²ÝU s¹d²L v²Š tJKÐ ÊUDOý UNMðË« t?Ð U? t?M?×? ÆX??O?½ U?N?M?ð Ë« p?M?¹« ÆX?Ý« Áb?ý t?²?šËœ ÁdÐ t½U~¹ g¹U²Ý dÐrždOKŽ ¨UMý¬U½ —u½ s¹« U¹¬ ÆbMÅv È“UÐ «— ‰Ë« gI½ XIOIŠ —œ Ë t²U¹ ’UB²š«øXÝ« Áb½U UMý¬U½ ÊUMâL¼ ¨r¹œd vÝ—dÐ «— Ë« nK² ÈU¼ULOÝ tL¼ s¹« tJM¹«q?O?¦9 tÇ UÐ ÆULý Ë s vMF¹ `O ÈUOK pM¹« ¨åÁdÐ Ê“ ¨”ËdŽò pM¹«t?M?×? s?¹d?š¬ ÊU?L?¼ v?M?F?¹ ¨r?O?M? ÊU?O?Ð `?O? UÐ «— œuš tDЫ— rO½«uðÅv Èd~¹œÂö? t?K?OÝuÐ Ábý Áœ«œ qžò ∫b¼œÅv ÊUA½ ÁdÐ UÐ «— U 똓« t ”bIÅ»U²t?½U?“ s?¹« —œ U??OK býÅv »uš tÇ Æ©≤∑≠≤∂∫µ ÊUO«® åd¼UÞÏX?³×ÅvÐ ¨XÝ« Áb¬ ÁuJýdÄ ÈU¼U¹ƒ— —œ t ÊUMÇ Ê¬ «— œuš t²¹Uý X³O¼ ʬ X½«uðÅv«d¼Uþ t «— œuš vF«Ë —U²« Ë ‘“—« fáÝ Ë œdOÖ fÄ “UÐÎvÝËdŽ sAł ËdÖ —œ —œ t?J?M?¹« ÂU$« dÝ Ë ÆbÐU¹ “UÐ ¨býUÐÅv ‘«ÅvM²ý«œ XÝËœ dL¼ UÐ Ë« v½ULݬt?Ð t? U?$¬ “« Æb?ÐU?¹ “U?Ð «— œu?š vF«Ë ‘“—« Ë œdO~Ð rOLBð œuš XOF{Ë œ—uÆ©≥∫≥ UMŠu¹ ‰Ë«® XÝ« „UÄ t‡ ÊUMÇÅʬ ¨bý b¼«uš dONDð ¨t²Ð bO« `O”ËdŽ rOKý—Ë« ∫r²A¼ ÁœdÄ≤¥≤≤¥≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 123

tHýUJ ≠≤Ï©≤±≠±∞∫≤±® «bš dNý ∫‰Ë« ±∞ﺮﻣ هﺎﮕﻧآﺮﺑ ﺪﻨﻠﺑ گرﺰﺑ ﻰﻫﻮﻛ ﻪﺑ ،حور رد اﺪﻘﻣ ﺮﻬﺷ و دّروا سر ﻢﻴﻠﺷﻪﺑ ازﺎﻧ اﺪﺧ ﺐﻧﺎﺟ زا نﺎﻤﺳآ زا ﻪﻛ دﻮﳕ ﻦﻣ ،دﻮﺷﻰﻣ ل±±ر اﺪﺧ لﻼﺟ وراد ادرﻮﻧ وﺮﮔ ﺮﻫاﻮﺟ ﺪﻨﻧﺎﻣ ش.ﻦﻳرﻮﻠﺑ ﻢﺸﻳ نﻮﭼ ،ﺎﻬﺒﻧا±≤راﻮﻳد وراد ﺪـﻨـﻠﺑ و گرﺰﺑ ىزاود و دزاورد هدراد هزاورد ﺮـﺳ ﺮﺑ و دﺎـﻫهزاودﺮﻓ هدﺮـﻣ نﺎـﺸﻳا ﺮﺑ ﺎﻫﻢﺳا و ﻪﺘﺷزاود ىﺎـﻬـﻣﺎﻧ ﻪﻛ ﺖﺳا مﻮﻗﻂﺒﺳ هدﺮـﺳاﻰـﻨﺑ .ﺪـﺷﺎـﺑ ﻞﻴﺋا±≥ﺮـﺸﻣ زازاورد ﻪﺳ قزاورد ﻪـﺳ لﺎـﻤﺷ زا و هزا و هزاورد ﻪـﺳ بﻮﻨﺟﺮﻐﻣ زا و هزاورد ﻪﺳ ب .ه±¥زاود ﺮـﻬﺷ راﻮﻳد وسﺎﺳا هدرادزاود ﺎﻬﻧآ ﺮﺑ و دزاود ﻢﺳا هدر هدﺮﺑ لﻮﺳّ.ﺖﺳا ه±µﻠﻜﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺲﻛ نآ وّﺮﻛﻰﻣ ﻢزاورد و ﺮﻬﺷ ﺎﺗ ﺖﺷاد ﻼﻃ ﻰﻧ ،دﺶﻳﺎﻫهراﻮﻳد ور ش .ﺪﻳﺎﻤﻴﭙﺑ ا±∂ﺑﺮﻣ ﺮﻬﺷ وّﺮﻋ و لﻮﻃ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻊﺖﺳا ىوﺎﺴﻣ ﺶﺿر ﺮﻬﺷ وزاود ،هدﻮﻤﻴﭘ ﻰﻧ نآ ﻪﺑ اﺰﻫ هدﺮﭘ ﺮﻴﺗ راﺮﻋ و لﻮﻃ و ﺖﻓﺎﻳ بﺎﺗو ضﺮـﺑ شاىﺪﻨﻠﺑ .ﺖـﺳا ﺮﺑا±∑راﻮﻳد ور شرذ رﺎـﻬـﭼ و ﻞﻬﭼ و ﺪﺻ ا،دﻮـﻤﻴﭘ عارذ ﻖﻓاﻮﻣﺮﻓ ﻰﻨﻌﻳ ،نﺎﺴﻧا عا.ﻪﺘﺷ±∏ﻪـﺸـﻴﺷ نﻮﭼ ﺺﻟﺎﺧ رز زا ﺮﻬﺷ و دﻮﺑ ﻢﺸﻳ زا نآ راﻮﻳد ىﺎﻨﺑ وﻔﺼﻣ ّﻰ .دﻮﺑ±πراﻮﻳد دﺎﻴﻨﺑ وِﺮﮔ ﺮﻫاﻮﺟ عﻮﻧ ﺮﻫ ﻪﺑ ﺮﻬﺷ ﻳﺰﻣ ﺎﻬﺒﻧاّ،لوا دﺎﻴﻨﺑ ﻪﻛ دﻮﺑ ﻦرﺎـﻬـﭼ و ﺪـﻴـﻔـﺳ ﻖـﻴـﻘـﻋ ،مﻮﺳ و دﻮﺒﻛ تﻮﻗﺎﻳ ،مود و ﻢﺸﻳز ،مﺮﻣّ د≤∞وز ،ﻢﺘﻔﻫ و ﻖﻴﻘﻋ ،ﻢﺸﺷ و ﻰﻘﻴﻘﻋ عﺰﺟ ،ﻢﺠﻨﭘَﺑَﺮﺟَز ،ﻢﺘﺸﻫ و ﺪﺮﻣّﺳ دِﻰﻘﻠا ﻖـﻴـﻘـﻋ ،ﻢﻫد و زﺎﭘﻮﻃ ،ﻢﻬﻧ وَﻀﺧَزﺎـﻳ و ﺮزاود و ﻰـﻧﻮﳒﺎﻤﺳآ ،ﻢﻫد،ﻢـﻫد .دﻮـﺑ تﻮـﻗﺎﻳ≤±زاود وزاورد هدزاود ،هزاورد ﺮـﻫ ،دﻮـﺑ ﺪـﻳراوﺮﻣ هدﻚـﻳ زا هعرﺎﺷ و ﺪﻳراوﺮﻣِمﺎﻋ ِﻔﺷ ﻪﺸﻴﺷ نﻮﭼ ﺺﻟﺎﺧ رز زا ،ﺮﻬﺷ ّ.فﺎtÐd&Ï—œò t U$¬ ¨XÝ« v³½ ‰UOeŠ tÐd& bM½U XÝ—œ XL s¹« —œ UMŠu¹ ·dÞ tÐ t œ«œ —«d bMKÐ —UOÐ Áu dÐ «d Ë œ—ˬ qOz«dÝ« sO“ tÐ «d «bš U¼U¹ƒ—v?ÞU?³?ð—« b?¹U?ý X½ ÁU~½ —œ Æ©≤∫¥∞ ‰UOeŠ® åœuÐ dNý ÈUMÐ q¦ ʬ »uMłt? œu?ýÅv? —UJý¬ d²AOÐ tÐUAð s¹« ¨bFÐ XL —œ vË ¨býU³½ U¹ƒ— Ëœ s¹« sOÐr¼ Ë Æ©∂∞ »UÐ UOFý«® XÝ« b¹bł rOKý—Ë« “« v³½ ÈUOFý« ·ËdF ÈU¹ƒ— ÊUL¼t²Ý«—¬ «— UMŠu¹ dNý t vzUN³½«dÖ ÈU¼Å@MÝ sOÐ œd ÷d vÞU³ð—« Ê«uðÅv sOMDZ±∫µ¥ UOFý« Ë ©—u ÁUýœUÄ t²— XÝœ “« XLEŽ® ±≥∫≤∏ ‰UOeŠ «d¼«uł UÐfOz— åX«bŽ bMÐÅtMOÝò dÐ t vzU¼Å@MÝ® ±∑∫≤∏ ÃËdš Ë ©ÊuON È“UÝ“UЮ¨bMOÐÅv UMŠu¹ t Èd¹uBð Æ©b½œuÐ qOz«dÝ« q¹U³ ÂU½ tÐ ‘uIM Ë bM²ý«œ —«d tMN∫b½uýÅv —UJý¬ ¨dNý ʬ —u½ »Uð“UÐ —œ t U¼U¹ƒ— ʬ ÂU9 dUMŽ “« XÝ« È«ÅÁeO¬Æ‘«ÅvzU³¹“ Ë U¼ÅÁ“«b½« ¨g¹U¼ Á“«Ë—œ Ë U¼—«u¹œÈU?¼d?O??H?ð ¨U?M?Šu¹ v×¹dAð UOzeł Ë vÝbIÅ»U² ÈU¼ÅtœUF s¹« œ—u —œ« ÆXÝ« Ábý ÈœU¹“Òt v«RÝ s¹dðbOH rOMÅv ‰U³½œ U−M¹« —œ t vb¼ È«dÐ Ut?Ç Æʬ U?O?ze?ł t?½ X?Ý« t?H?ýU?J? Ÿu?{u UÐ tDЫ— —œ ¨r¹—ˬ ÊUГ tÐ rO½«uðÅvU?M?¾?L?D? ø«d?Ç Ë œ—«œ Ê«b?Ð v?Uš tłuð UMŠu¹ t X¼ dNý s¹« —œ ÈeOÇÎa?ÝUÄ U?Ð t? t?²?šU?Ý «— ʬ t?½u?~?Ç «b?š b?½«b?Ð X?Ý«u?šÅv? UMŠu¹ t XÝ« s¹« U ‰«RÝ∫X?Ý« t?²?U?¹ «— œu?š a?ÝU?Ä ¨r²H¼ tM× ÈUN²½« —œ r²A¼ tM× “« U v¼UÖ¬ÅgOÄåX?Ý« Áb?ý t?²?Ý«—¬ ¨œu?š d?¼u?ý È«dÐ t vÝËdŽ ÊuÇ Ábý d{UŠ ”bI dNýòvÖœUÝ tÐ ”ËdŽ Êbý d{UŠ ¨œuý ÁœUH²Ý« dNý vMF¹ ÈbFÐ œU/ “« dÖ« Æ©≤∫≤±®Êb?ý ÁœU¬ v~½u~Ç ÁbMM—UJý¬ Ë r²A¼ ÁœdÄ tHýUJ sOË« ∫XÝ« `¹dAð qÐUÆ똓« v½ULNO È«dÐ ”ËdŽ¨d?N?ý v?M?F?¹ ”Ëd?Ž t? bMýUÐ t²ý«œ dÞUš tÐ b¹UÐ v×O ÊUÖbM½«uš r¼ “UÐtL¼ ÆU “Ëd« ÈUOK ¨`O “Ëd« ÈUOK ∫XO½ `O ÈUOK “« dOž ÈeOÇÏU œu?š U? t?J?K?Ð r?O?²??O?½ d?ÖÅÁ—U?E?½ U?NMð U ÆrOMÅv ÁU~½ tM¹¬ tÐ U¹¬ s¹« o¹dÞ “«U? t?Ð t? Èd?N?ý Æ©π∫≥ ÊU?O?²?½d? ‰Ë«® r?O?²¼ å«bš —ULŽò U ÆrO²¼ g¹U/”ËdŽ rOKý—Ë« ∫r²A¼ ÁœdÄ≤¥¥≤¥µtHýUJ ÂUOÄ

Page 124

—œ Êu?M?« t⽬ ¨œuÐ rO¼«uš ʬ —œ ÂU$«dÝ t XÝ« ÈdNý ÊUL¼ Ábý Áœ«œ ÊUA½«dOš« «bš ¨U vMO“ ÈU¼ÅtÐd& —œ t⽬ Ë XÝ« åv½ULݬò `DÝ —œ U fŠÎÈ«dÐ tLK Æb½U¹U/Åv «— dNý —u½ Ë« Xð ÆXÝ« t²šUÝ Uradiance¨U¼ÅtLłdð všdÐ —œ Æ©±µ∫≤ ÊU?O?á?O?K?O?® ⁄«d?Ç U?¹ Á—U?²?Ý b?M½U ¨býUÐÅv å—u½ l³Mò vMF tÐ ôuLF¨œuý ÁœUH²Ý« vF«Ë ÂU½ p¹ “« gOÐ ULÅvÐ ÂU½ p¹ “« t býUÐ s¹« bB b¹UýrA¹ ÊuÇ ¨UN³½«dÖ d¼«ułò q¦ Uݬʼnuž ⁄«dÇ p¹ UÐ UNMð ÈdNý tJM¹« —uBð «d¹“«— Èd~¹œ eOÇ U¹¬ s¹« È«—Ë —œ U ‰UŠ d¼ tÐ ÆXÝ« qJA ¨œuý sýË— ås¹—uKÐU?M?¾LD Ë ©≤±\±∂ U¹¬® rOMOÐÅvÎo?¹dÞ “« ʬ d¹uBð t X¼ vuB —u½ ÊUL¼ ¨Ê¬ Ë œuýÅv UI« s¼– tÐ ‰Ë« tM× Ëœ ÈU¼ÅqFA Ë U¼ÅÁ—U²Ý ¨UNž«dÇ —u½‰Ë«® X?Ý« Áb?O?A?Ð vMýË— «— UO½œ —U²šUÝ ÂU9 Ë Ábý sUÝ t XÝ« «bš ÕË—Æ©±∑≠π∫≥ ª±≥≠π∫≤ ÊUO²½dʬ jÝË —œò œuš ÕË— UÐ t å«bšò “« Xð—U³Ž v½«œËUł dNý XO¼U sOË«r?O?K?ý—Ë« t?Ð ◊u?Ðd? ‰U?OeŠ Âö s¹dš¬ ¨o¹dÞ ÊUL¼ tÐ ¨©µ∫¥∂ —ue® åXÝ«u?N?¹® åX?ÝU$¬ «bšò b¹UÐ Ëd½ ¬ “« Ë« ÂU½ t XÝ« s¹« ¨œuš ÈU¹ƒ— —œ ‰öłdÄÒÁLýÒÆ©≥µ∫¥∏ ‰UOeŠ® býUÐ ©tÁ—U?ý« Ær?OMOÐÅv «— dNý ÈU¼ÅÈ—«u¹œ Ë U¼ÅÁ“«Ë—œ fáÝÏt¹¬® å”UÝ« Áœ“«Ëœò b?¹U?ý Æb?¹«e?«Åv ʬ tÐ «— È—Ëd{dOž ôUJý« Ë XÝ« ÁbMMÅÁ«dLÖ d²AOÐ ©±¥ÈU?/ b?M?½U? ¨b?½«Åt?²?šU?Ý bFÐ ÈU¼ÅÊd Ê«—ULF t⽬ dOE½ ¨Áb¹œ «— ÈdNý UMŠu¹t?F?K? vÐdžÏv?zU?ݬʼnu?ž ÈU?¼ÅÊu?²?Ý ¨Ê¬ q?U?Š ÈU?¼ÅÊu?²?Ý gý “« p¹ d¼ t eË U?¹ å”U?Ý«ò Ÿu?½ s?¹« “« d?ðb?M?K?Ð —b?½ tÐ ¨Ê¬ ÊUO —œ p¹ ÈU¼ÅÁ“«Ë—œ Ë bM²¼rOKý—Ë« ÈU¼ÅÁ“«Ë—œ Ë U¼—«u¹œ ÆbMýUÐÅv ÊuOÝ«b½u«d¼Uþ UMŠu¹ Ît²dÖ —«d È—uÞ ‡ t?ýu?Ö ¨—u? t?Ð «— ʬ ¨œd?Åv? ÁU?~?½ d?N?ý ·d?Þ d¼ tÐ v ÁUÖd¼ t b½œuÐÆXÝ« Áb¹œÅv ¨Êu²Ý ‡ týuÖ ‡ Á“«Ë—œ ‡ Êu²Ý ‡ Á“«Ë—œ ‡ Êu²Ý ‡ Á“«Ë—œ ‡ Êu²ÝŽöËÁ Ðd ¬Ê¨ ¼d? œ—Ë«“Á ½U ¹Jv «“ ³?U¹q ¹NuœÈ —« Ðd? šuœ œ«—œ Ë ¼d ݲu?Ê ½U¹Jv? «“ —ÝuôÊ O?`Æ −?LuŸ œË«“œÁ Ðt? ŽöËÁ œË«“œÁ¨ ŽbœÈ t? bżU? ³q œ—×Mt œËÂ Ë ¥≤ ÄOd ®¬½NU ŠKIt “œÁ Ðuœ½b Ðd Ödœ v t òU½Mb ¹Ar Ðuœå ¥∫≥© tFd· œÝ²t?żUzv «“ «¹bÁżUÈ dÐuÞt Ðu?œ½b —« AU¼bÁ dœ¹rÆ œ—Ë«“ÁżU Ë œ¹u?«—¼Ud{UÎ /Uœ ŠHUþX ýNd ¼²Mb Ë ¼r ÇMOs Ðt FMv —«Á œšu‰ Ðt ×bËœÁÏ ¬ÊÆ œ—Ë«“ÁżUœ— ¼d ÝL²v «“ ýNd ÐU“ ¼²Mb Ë ò«½U½NU «“ Ad‚ Ë Gd» Ë ýLU‰ Ë łMu»å Ðd«ÈÄOu?Ý7 Ðt? «Ðd«¼O?r Ë «Ý×?U‚ Ë ¹F?Iu?» «“ ¬$U Ë«—œ v?Åýu½b?Æ «²N?U Ë ¹N?uœ¹U?Ê œ—«Ë—ýKO?r ¬ÝLU½v? ®uU ≥±∫∏≤≠π≤© ²Ò×?b ýb½bÆ Ðd?«È v t Ë«—œ ò«Ýd?«zOqvÅýu?œå Ë v t? «¹LUÊ šu?œ —« Ðd ÐM?OUœ —Ýu?ôÊ ÐMU v?ŽNb ®«?OU?Ê ≤∫π±≠≤≤© «MOX «ÐbÈ Ëłuœ œ«—œÆ ¼Oê ÇOeÈ œ— šU—à «“ ¬Ê ×bËœÁ Ëłuœ ½b«—œÆÁœd?Ä —œ e?O?½ b?³?F? t?J½UMÇ Ê¬ ¨œuýÅv g¹ULOÄ dNý fáÝÏÈd?O?ÖÅÁ“«b½« ÂuÝ b½Ë«bš dE½ —œ pý ÊËbÐ dNý ʬ “« VłË d¼ t b¼œ ÊUA½Uð ©±∫±±® œuýÅvt? b?M?Åv? r??−? U? È«d?Ð «— v?³?¹d?ž qJý ÈdOÖÅÁ“«b½« s¹« ÆXÝ« Ábý »UŠt «dÇ ¨r¹d¹cáÐ «— ±± t¹¬ ÈUݬ d¼«uł —u½ XЫdž U𠜓UÝ —œU «— U XÝ« vUÁb?ý Áœ«œ ÊU?A?½ V?F?J? q?Jý —œ ¨œuý r− lÐd —u tÐ tJM¹« ÈUł tÐ dNýŸ«—“ ±¥¥ r?— Ë °X?Ý« q?¹U? ±µ∞∞ U?{d? ‘œU?F?Ы t? v?³?FJ r¼ ʬ Ë ¨XÝ«ôUL²Š«Îp¹ò —œ t ʬ ÈUݬʼnuž ÈU¼—«u¹œ ŸUHð—« t½ Ë XÝ« ʬ XU{ tÐ Á—Uý« U«e« ÂU—« s¹« ÆXÝ« Ábý ÊUOР埫—“ —UNÇ Ë qNÇ Ë bÎU¹ v½U½« ÈdOÖÅÁ“«b½« l?«Ë —œ t? b?M?²¼ vzU¼eOÇ v½U½« ÊUГ —œ «d¹“ ¨©±∑ t¹¬® bMýUÐÅv È«Åt²ýdÐ bMÇ ¨rOzu~Ð dðÅoOœ U¹ ¨bMýUÐÅv v½UŠË—Ôt ÊUMÇ Ê¬ s¹«dÐUMÐ ¨bMýUÐÅv ÈbFö?³ÎX??O?½ U? Ê«u?ð b?Š —œ ʬ vF«Ë sOLð r¹bý tłu² ≤U?M?Šu¹ È«dÐ —U U« Æ«— V?F?J œUFЫ ÂU9Ë« dÖ« «d¹“ ÆXÝ« t²HN½ Èd~¹œ rN r— È«Åt²ýd UO{U¹— —œ ≠≤Ʊ≤ ™ ±≤[∞∞∞ ©Ÿ«—“® Ω ±¥¥[∞∞∞ UÐ œuÐ ÈËU v¹UN½ r— ¨œdÅv ÈdOÖÅÁ“«b½«”ËdŽ rOKý—Ë« ∫r²A¼ ÁœdÄ≤¥∂≤¥∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 125

d?²?u?K?O? UÐ r¼ Ë d² UÐ r¼ VłË UÐ r¼ ¨b½«uðÅv Ë« vzöÞ ÈUBŽ ¨XO½ qJAÈU?¼d?J? ¨È«Åt²šUMý Ë È«ÅÁœu“¬ «dò ∫bM t³ÝU× «— U¼ÅŸUHð—« Ë ÷dŽ Ë ‰uÞÆ©≥≠±∫±≥∞ —ue® åÈ«Åt²½«œ «d ÈU¼Åo¹dÞ tL¼ Ë È«ÅÁb½«uš —Ëœ “« «d“« ÁbOýuÄ ÈU¼—«u¹œ ∫œuýÅv ÁbOA d¹uBð tÐ ¨Á“Uð rOKý—Ë« vzU³¹“ ¨ÂU$«dÝb?¹—«Ëd? p?¹ È«ÅÁ“«Ë—œ d?¼ ¨UN³½«dÖ ÈU¼Å@MÝ“U?Ð ÈU?¼U?C? Ë UN½UL²šUÝ ¨UNMð ¨v?¼u?J?ýdÄ gAš—œ sOMÇ UÐ Æ·UHý —uKÐ ÊuÇ Ë hUš —“ “« Ábý t²šUÝ ¨dNýÕË— —u½ ÆXÝ« Áœd ÁœU¬ åÁdÐ Ê“ ¨”ËdŽò È«dÐ «— œuš qU „—«bð b½Ë«bšÁb?ý v?K?−² ÊbÐ p¹ —œ XIOIŠ —œ Ë Áœd sýË— ÊË—œ “« «— Á“Uð rOKý—Ë« ¨«bšU?L?O?K?F?ð d?Ð Ábý UMÐ Ë qOz«dÝ« vMÐ j³Ý Áœ“«Ëœ tÐ oKF² t v½U ÂU9 ∫XÝ«Ë Áœu/ n¹dFð ¡eł tÐ ¡eł «— œuš ”ËdŽ b½Ë«bš ÆbMýUÐÅv `O ‰uÝ— Áœ“«Ëœs?J?2 eO½ «— v—«bð sOMÇ ÆXÝ« Áœd f³K U²L¼ÅvÐ vzU³¹“ “« vAýuÄ tÐ «— Ë«“« ¨rOÝUMAÐ «— UOK “Ëd« sOL¼ tJM¹« i× tÐ Ë rOM Áb¼UA UOK È«dÐ XÝ«œU?Ðô«b?Ы U?ð b?M?Åv? «b?š t⽬ò Ë XÝË« qLŽ UOK ¨ÊuÇ ¨rOMÅv dJAð «bšÁd?“ —œ Êu?M« t⽬ d¼ fJŽdÐ Æ©±¥∫≥ tFUł »U²® åb½U b¼«uš vUÐÏ—u« «— ”Ëd?Ž v?zU³¹“ dÖ« ÆbMýUÐ t²ý«œ b¹U³½ U sOÐ —œ vzUł d~¹œ ¨bM²O½ v½«œËUłœuš 똓« sAł tÐ «— U ¨ÈœU«œ ÊUJ —œ Uð b¹¬Åv t v²Ë ÁU~½¬ ¨r¹“«dUO½dÐøXý«œ rO¼«uš Ë« Êœd Áœu¬ È«dÐ vÝUÄ tÇ ¨bM uŽœ©≤∑≠≤≤∫≤±® «bš X½uJÝ ∫ÂËœ tHýUJ ≠≥≤≤ﺮﻳز مﺪﻳﺪﻧ سﺪﻗ ﭻﻴﻫ نآ رد وﺮﺑ و ﻖﻠﻄﻣ ردﺎﻗ ىاﺪﺧ ﺪﻧواﺪﺧ اسﺪﻗ ه.ﺖﺳا نآ≤≥راﺪﻧ جﺎﻴﺘﺣا ﺮﻬﺷ ور نآ هﺎﻣ ﺎﻳ بﺎﺘﻓآ ﻪﻛ دﺮﻳز ﺪﻫد ﻰﺋﺎﻨﺷور الﻼﺟ ﻪﻛ ار نآ اﺪﺧزﺎﺳﻰﻣ رﻮﻨﻣ اﺮﭼ و دﺮﺑ ﺶﻏا.ﺖﺳا ه≤¥رﻮﻧ رد ﺎﻬﺘﻣا وا و لﻼﺟ ،نﺎﻬﺟ نﺎﻫﺎﺷدﺎﭘ و دﻮﺑ ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﻚﻟﺎﺳ شﺮﻛمار دﻮﺧرد ﺪﻨﻫاﻮﺧ نآ ﻪﺑ اروآ .د≤µزاورد ودﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺨﻧ ﻪﺘﺴﺑ زور رد ﺶﻳﺎﻫهﺮﻳز .دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺨﻧ ﺎﳒآ رد ﺐﺷ ﻪﻛ ا≤∂ﺰﻋ و لﻼﺟ ور ﺎﻬﺘﻣا تﻞﺧاد نآ ﻪﺑ ا.ﺖﺧﺎﺳ ﺪﻨﻫاﻮﺧ≤∑ﺰﻴﭼ وﺎـﭘﺎﻧ ىﺮـﻣ ﻪﻛ ﻰﺴﻛ ﺎﻳ كز ﻞـﻤﻋ ﺐﻜﺗﺮـﻫ ،دﻮﺷ غورد ﺎﻳ ﺖﺷﺰﮔﺮﺑ تﺎﻴﺣ ﺮﺘﻓد رد ﻪﻛ ﻰﻧﺎﻧآ ﺮﮕﻣ ،ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺨﻧ نآ ﻞﺧاد.ﺪﻨﺑﻮﺘﻜﻣ ه`O³ð «— g¹uš ÈU¼ÅÁ“«Ë—œ Ë U$ «— œuš ÈU¼—UBŠò ∫b¹uÖÅv v³½ ÈUOFý«tÐUA ‰Ë« dE½ —œ ¨b¹bł rOKý—Ë« “« UMŠu¹ ÈU¹ƒ— Æ©±∏∫∂∞ UOFý«® åbOU½ v¼«uš»U?Ð Ë t?H?ýU?J? “« X?L?? s?¹« s?O?Ð ◊U?³?ð—« ¨X?Ý« v³½ ÈUOFý« Ë ‰UOeŠ ÈU¹ƒ—XÝ« tłuð qÐU UOFý« ∂∞ ÁuJýUÐ≥Æs?¹« ‰ö?š —œ t?â?½¬ øX??O?Ç U?¹¬ s?¹« “« —u?E?M rOÝdáÐ b¹UРʬ “« q³ vËvð«—UNþ« tJKÐ vÝbIÅ»U² lł«d “« È«ÅtJ³ý UNMð t½ ¨œuýÅv rONHð U tÐ U¹¬tHýUJ dÖ« ÆXÝ« ”bIÅ»U² ÈU¼ÅtO{d “« ÈuϨr²A¼ ÁœdÄ UHýUJ “« ‰Ë« ÆX?Ý« q?O?$« “« È«Åt?ö?š t?H?ýU?J? s?O?Ëœ ¨X?Ý« U??O?K? ŸU{Ë« “« È«Åtöštöš ¨s¹«dÐUMÐÏÂUOÄ qO$« «d¹“ ¨XÝ« Áœd sýË— «— tK¾ s¹« r²H¼ ÁœdÄ v½U¹UÄ X?Ý« v½«uMŽ s¹« Ë ¨b½«œdÖÅv “UÐ «bš UÐ ◊U³ð—« ÈuÝ tÐ «— ÊU½« t XÝ« «bšÁb?ŽË ÊU?L?¼ ¨œu?ýÅv? Áb¹œ eO½ U−M¹« —œ t ¨œuÐ Ábý Áœ«œ tHýUJ tÐ U$¬ —œ tÏË« ÈUNu ÊUA¹« Ë œuÐ b¼«uš sUÝ ÊUA¹« UÐ Ë XÝ« ÊUOœ¬ UÐ ¨«bš tLOš pM¹«òÆ©≥∫≤±® åœuÐ bM¼«uštHýUJ t XÝ« XNł s¹bÐÏt²š«œdÄ b³F Êœu³½ tÐ XIOIŠ —œ U¹ b³F tÐ ¨ÂËœ t?½u?/ bM½U œuN¹ b³F ¨XÝ«Ït?²?H?Ö «bš t œuÐ v½UJ ¨bNŽ uÐU𠨑«ÅvL¹b t?¹UI ±∫µ≤ UOFý« UÐ «—Å≤∑ t¹¬ eO½ Ë ±± \≥ \±π∫∂∞ UOFý« UÐ «— ≤∂≠≤≥ U¹¬ ≠≥ÆbOM”ËdŽ rOKý—Ë« ∫r²A¼ ÁœdÄ≤¥∏≤¥πtHýUJ ÂUOÄ

Page 126

ÊUA¹« ÊUO —œ Ë« bMLNHÐ Âu t v½UJ ¨bMÅv Uö «— œuš Âu ¨U$¬ —œ œuШv?½U?L?ݬ r?OKý—Ë« —œ Æ©≤≤∫≤µ ÃËdš ª±≥≠±±∫∂ ÊU¼UýœUÄ ‰Ë«® XÝ« sUÝd¼ —œ «bš ‰öł Æ«bš UÐ ÊœuÐ vMF¹ ¨dNý ÊË—œ ÊœuÐ «d¹“ ¨XO½ b³F tÐ vłUO²Š««d?Oš« ÆXÝ« Áœd –uH½ ʬ —UM Ë týuÖÎt?Ð dNý ÈUMÐ —œ t vzöÞ v²Š t r¹b¹œ t?L?¼ g?öł —œ UNMð t½ Ë ¨©≤± t¹¬® åXÝ« ·UHý tAOý ÊuÇ hUšò t²— —UqÐUI² –uH½ sOMÇ ÆœœdÖÅv —UJý¬ ʬ —u½ —œ eOÇ tL¼ tJKÐ ¨œuýÅv Áb¼UA eOÇvK« Ÿu{u Ë ·b¼ ¨—u½ —œ dNý ¨dNý —œ —u½ ¨g¹«bš Ë ÊU½« sOÐ ÈdÝ«dÝ ËÆXÝ« qO$«O³ t U¹¬ “« vJ¹ —œ ÆeO½ `O tJKÐ ¨«bš qO$« UNMð t½ °qO$« XÝ« s¹«ÒsÕdý tÐ ¨vN« —u½ UÐ ÁU Ë bOý—uš vzU−ÐUł œ—u —œ È«Åt¹¬ ¨XÝ« `O XO¼u«uN¹ t «d¹“ò ∫XÝ« Áb¬ d¹“ÒåÆœu?Ð b¼«uš uð vzU³¹“ X¹«bš Ë uð v½«œËUł —u½ Á¨d?N?ý —œ vzU−ÐUł ÊUOÐ È«dÐ vð«—U³Ž ÊUMÇ “« UMŠu¹ v²Ë vË Æ©±π∫∂∞ UOFý«®ÁdÐ gž«dÇ Ë œ“UÝÅv —uM «— ʬ ¨«bš ‰öł t «d¹“ò ∫b¹uÖÅv bMÅv ÁœUH²Ý«uN¹ò ÊUL¼ t bM²¼ vJ¹ ÁdÐ Ë «bš åÆXÝ«ÒåXÝ« ÊUNł —u½ò Ë« UNMð ¨XÝ« åÁÆ©±≤∫∏ UMŠu¹® bÐU¹Åv «— åUOŠ —u½ò bMÅv XFÐU² «— Ë« t v UNMð Ë∫b?¼œÅv ÊUA½ qO$« œ—u —œ «— ¯—eÐ XIOIŠ sOuÝ ¨åÊUNł —u½ò —U³Žt «dÇ ¨ÊU¹œuN¹ bM½U eO½ UN²« Æ©≤¥ t¹¬® åœuÐ bM¼«uš pUÝ ‘—u½ —œ UN²«òÁ“«Ë—œ ¨r?¹œd? Áb?¼UA t ÊUMÇ Ê¬ ÆXÝ« v½UNł ÂUOÄ p¹ qO$«ÏÈË— tÐ qO$« Æ–uH½ U¹ —b ¨‘u¼ ¨ËdŁ ¨œ«ó½ tÐ tłuð ÊËbÐ ¨XÝ« “UÐ tL¼d?N?ý Áu?J?ý —œ åU?N?²?« e?Ž Ë ‰ö?łò ÆX?Ý« ‰ö?łd?Ä qO$« ¨Â—UNÇ XIOIŠ¨b½uýÅv —UJý¬ U$¬ —œ i× ÈU¼ÅvzU³¹“ Ë i× o¹UIŠ ÂU9 ¨œuýÅv —UJý¬o¹UIŠ ÁU~¹Uł vMF¹ œ—«œ dE½ —œ ʬ È«dÐ ¨Ê¬ oUš t vKU œUOMÐ —œ ô«Ë Ë hUšÆvF«Ë“« «— ÊU??½« t ÈeOÇ UNMð ÆXÝ« U$ qO$« Ë ”bI qO$« ÊUL¼ ¨dš¬ —œ«— ÊU??½« t? Èe?O?Ç U?N?M?ð Ë ¨X?Ý« åÁU?M?Öò œ—«œÅv? “UÐ b½Ë«bš qÐUI —œ —uCŠÁd?Ð U?O?Š d?²œ —œ Ë« ÂU½ ל ¨b¹U/Åv b½Ë«bš qÐUI—œ —uCŠ t²¹UýÏv½UÐd È«d?Ð »u?K?B? `?O?? t?Ð ÊU?½« Á«uš ¨bM²¼ tJÝ p¹ ÈË— Ëœ UNM¹« ÆXÝ« Ábý∫œœd?Ö ÂËd?×? b?½Ë«b?š —u?C?Š “« Á«u?š Ë b?ýU?Ð q?u?²? œuš ÁUMÖ “« 7U¹ U$Æ©≤¥∫∏ UMŠu¹® åœd bO¼«uš œuš ÊU¼UMÖ —œ r²¼ s t bOMJ½ —ËUÐ dÖ« «d¹“ò—uK³² UMŠu¹ tHýUJ —œ Ë U−M¹« —œ ÂUOÄ s¹« Ë qO$« ÈdÝ«dÝ ÂUOÄ XÝ« sOMÇÆXÝ« ÁbýtHýUJ ≠¥Ï©µ≠±∫≤≤® UO½œ Êbý Á“Uð ∫ÂuÝ ±ﺮﻬﻧ ورد ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻦﻣ ﻪﺑ تﺎﻴﺣ بآ زا ىزا و رﻮﻠﺑ ﺪﻨﻧﺎﻣ ،دﻮﺑ هﺪﻨﺸﺧﺮـﺑ و اﺪﺧ ﺖﺨﺗرﺎﺟ ه .دﻮـﺷﻰﻣ ى≤ود ﺮـﻫ ﺮﺑ و نآ مﺎﻋ عرﺎﺷ ﻂﺳو رد ورﺎﻨﻛهرد ،ﺮﻬﻧ ر تﺎﻴﺣ ﺖﺧزاود ﻪﻛ اروآﻰﻣ هﻮﻴﻣ هدهﻮﻴﻣ هﺎﻣ ﺮﻫ ﻰﻨﻌﻳ ددﻮﺧ رﺮﺑ و ؛ﺪﻫدﻰﻣ ارد نآ ىﺎﻬﮔﺮﺑ ﺖﺧ.ﺪﺷﺎﺑﻰﻣ ﺎﻬﺘﻣا ىﺎﻔﺷ ىا≥ﺮـﺑ و اﺪﺧ ﺖﺨﺗ و دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺨﻧ ﺖﻨﻌﻟ ﭻﻴﻫ ﺮﮕﻳد وو دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ نآ رد هﺪﻨﺑر وا ﺶﻧﺎﮔ .دﻮـﳕ ﺪﻨﻫاﻮﺧ تدﺎﺒﻋ ا¥ﺮﻬﭼ وهر وا ﻢـﺳا و ﺪﻳد ﺪﻨﻫاﻮﺧ ا .دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ نﺎﺸﻳا ﻰﻧﺎﺸﻴﭘ ﺮﺑ ىوµﻪﺑ جﺎﻴﺘﺣا و دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺨﻧ ﺐﺷ ﺮﮕﻳد وﺮﭼراﺪﻧ بﺎﺘﻓآ رﻮﻧ و غاﺮﻳز ،ﺪﻧو ﺪﺸﺨﺑﻰﻣ ﻰﺋﺎﻨﺷور نﺎﺸﻳا ﺮﺑ اﺪﺧ ﺪﻧواﺪﺧ اﺮﻛ ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﺖﻨﻄﻠﺳ دﺎﺑﻵاﺪﺑا ﺎﺗ.دöU U−M¹« —œ ”bIÅ»U² dŁ«ÎtKOÝË tÐ UOŠ »¬ tLAÇdÝ ÆXÝ« ”u× sÞË Èöł “« q³ v³½ qOzu¹ ¨XÝ« Ábý vzu~AOÄ qOz«dÝ«ÅvMÐ ÈUO³½« “« dH½ tÝ“« b?F?Ð v?³?½ ÈU?¹d?“ Ë ©π≠±∫¥∑® s?ÞË Èö?ł s?O?Š —œ v?³?½ ‰U?OeŠ ¨©±∏∫≥®ÆbÐU¹Åv ÊU¹dł ÈeO¬“U−Ž« t½UšœË— ”bIÅ»U² ‰uÞ —œ Æ©∏∫±¥® sÞË Èöł”ËdŽ rOKý—Ë« ∫r²A¼ ÁœdÄ≤µ∞≤µ±tHýUJ ÂUOÄ

Page 127

≠±∫± —ue® bMÅv »«dOÝ «— oO²ŽÅbNŽ sOÝbI t½uÖ«bš vÖb½“ t½UšœË— s¹«nOuð ågÐÅvÖb½“ ÕË—ò U b½Ë«bš ÊUГ —œ ÊU¹dł s¹« Ë ©∏≠∑∫±∑ UO—« ª≥‰U?O?eŠ ÈU¹ƒ— Æ©≥π≠≥∑∫∑ ª±¥∫¥ UMŠu¹® œuýÅv ÂöŽ« Ë« jÝuð UNMð t Ábýt?½U?šœË— Ë X?š—œ q?Uý Ë XÝ« UMŠu¹ ÈU¹ƒ— tO³ý UOzeł vCFÐ —œ XIOIŠ —œb?¼«u?š v?«—u?š X?š—œ r?? d?¼ ·d?Þ Ê¬ Ë ·d?Þ s?¹« tÐ dN½ —UM dÐ Ëò ∫XÝ«ÁuO ÁU d¼ Ë œuÐ b¼«uš lDIM¹ô UN½¬ ÈU¼ÅÁuO Ë œuA½ ÁdóÄ UN½¬ ÈUNÖdÐ t bOzË— “« gЬ t «d¹“ œ—ˬ b¼«uš Á“UðÓIÓË „«—uš È«dÐ UN½¬ ÁuO Ë œuýÅv È—Uł ”bÆ©±≤∫¥∑ ‰UOeŠ® åœuÐ b¼«uš ÃöŽ XNł UN½¬ ÈUNÖdÐd?Ý«d?Ý t? t?²?ý— s¹« ÆXÝ« g¹«bOÄ vz«b²Ð« ÈU¼Å»UÐ —œ ʬ Ê“«uð s¹d²LNÁb?M?¼œ ÊU?A½ ¨ÁœuLOÄ «— ”bIÅ»U² gÐ gý Ë XBýÏt?H?ýUJ t XÝ« s¹« ÁœdÄ —œ ÊULݬ “« ÂuÝÏÆ”bIÅ»U² —œ gM¹d¬ tO{d “« XÝ« È«Åtöš ¨r²A¼ t «d¹“ò ∫“« œuÐ —U³Ž Ábý Áœ«œ ʬ tÐ r²H¼ ÁœdÄ dš¬ —œ gÐ s¹« —œ t v½«uMŽt?Ð t?M?×? Æ©µ≠¥∫≤±® å“UÝÅv u½ «— eOÇ tL¼ ‰U(« ¨XýcÖ —œ ‰Ë« ÈU¼eOÇ©≤∏∫±π v?²?® åÁ“U?ð g?¹«b?O?Äò X?I?O?I?Š —œ U?¹ åÁ“Uð ÈUO½œò «— ʬ `O t⽬j?Ýu?ð «— ÊU?N?ł g?M?¹d¬ v~½u~Ç ”bIÅ»U² »UÐ sOË« Æœ“«œdÄÅv ¨bU½Åv«— U?O?½œ X?I?K?š b¹b& v~½u~Ç ”bIÅ»U² »UÐ s¹dš¬ Ë Áœd `¹dAð b½Ë«bšVOdð p¹ ¨œuÐ b¼«uš t ÊUMÇÅʬ Ë œuÐ t ÊUMÇ Ê¬ gM¹d¬ ÆXÝ« Áœd `¹dAð¨œuýÅv È—Uł åÁdÐ Ë «bš Xð “«ò tLAÇdÝ t «d¹“ ¨XÝ« «bš vÖb½“ UÐ Ê«dJOÐË —b?Ä “« ÕË— t? b?OM tłuð U−M¹« —œ ÆbÐU¹Åv ÊU¹dł ¨åÂUŽ Ÿ—Uýò tÐ U$¬ “« Ë“« q³ Ë«ò ∫œ—«œÅv t~‡½ «— eOÇ tL¼ tJKÐ bM¹d¬Åv UNMð t½ dÄ b Ë XÝ« dÄË U¼Åt½UšœË— vMF¹ ¨©±∑∫± ÊUOu® 圗«œ ÂUO eOÇ tL¼ ÈË —œ Ë XÝ« eOÇ tL¼ÊU²š—œ©≤\± U¹¬® ÁbM¼œ ÁuO tAOL¼ Xš—œ Ë Áb½“ »¬ —u tÐ åg¹«bOÄò Æb½«ÅÁbý —«dJðÁœU?Ý d?¹u?B?ð t?Ð b?¹b?ł d?BMŽ Ëœ ¨v¹—Uð tÐd& dŁ« —œÏÁb?ý ÁœËe?« g¹«bOÄ «uŠ Ë XÝ« ÈdNý ÊU²ÝuÐ p¹ “« t²U¹ tFÝuð È—U²šUÝ ÊuM« ¨⁄UÐ ÈUł tÐ ∫XÝ«bł tÐ q¹b³ð b½Ë«bš tAI½ —œ ©≤∞∫≥ g¹«bOÄ® åÊUÖb½“ lOLł —œUòÒUŽUL²ł« ÁÁb?ý q?U? ÊU?D?O?ý ÈU?¼Åt?AI½ t XÝ« ʬ d~¹œ ‚d ÆXÝ« Áb¹œdÖ UN²« ¯—eÐV³Ý s¹bÐ Ë b½—«œ UHý tÐ “UO½ UN²« ¨Áb¬ ÊU½« œ«ó½ dÐ XMF t ÊU“ r¼ ÆXÝ«¨bý t²ý«œdÐ `O jÝuð XMF v²Ë vË ÆbýÅv b¹b& X¹UÐÅv tOË« XIKšÂu Ë ¨eOÇ tL¼ ed —œ Xð ∫býUÐ X¹UÐ t bý t⽬ Z¹—bð tÐ b¹bł gM¹d¬“Ë— —œ Ë b½« Ábý —uN2 Ë« ÂU½ UÐ Ë bMMÅv Xbš «— Ë« ¨bMMOÐÅv «— Ë« t «bšÆbMMÅv XMDKÝ Ë« UÐ v½«œËUł©±∞≠∂∫≤≤® œuýÅv cU½ «bš Âö ∫—UNÇ tHýUJ ≠µ∂ﺮﻣ ور و ﻦﻴﻣا مﻼﻛ ﻦﻳا» :ﺖﻔﮔ اﺎﻴﺒﻧا حاورا ىاﺪﺧ ﺪﻧواﺪﺧ و ﺖﺳا ﺖﺳاﺮﻓﻪﺘﺷر دﻮﺧ ﺮﻓ اﺪﻨﺑ ﻪﺑ ﺎﺗ دﺎﺘﺳر ﻪﭽﻧآ دﻮﺧ نﺎﮔ،دﻮﺷ ﻊﻗاو ﺪﻳﺎﺑﻰﻣ دوز ﻪﻛ ا .ﺪـﻫد نﺎﺸﻧ∑مﻼـﻛ ﻪـﻛ ﻰـﺴﻛ لﺎﺣ ﻪﺑ ﺎﺷﻮﺧ .ﻢﻳآﻰﻣ ىدوز ﻪﺑ ﻚﻨﻳا ور بﺎﺘﻛ ﻦﻳا تﻮﺒﻧراد هﺎﮕﻧ ا«.د∏و ﻣﻦ، ﻳﻮﺣﻨﺎ، اﻳﻦ اﻣﻮر را ﺷﻨﻴﺪم و دﻳﺪم و ﭼﻮن ﺷﻨﻴﺪم و دﻳﺪم، اﻓﺘﺎدمﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﭘﺎﻳﻬﺎى آن ﻓﺮﺷﺘﻪاى ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻮـر را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ﺳﺠﺪه ﻛﻨﻢ.πاو ﻣﺮا ﮔﻔﺖ: »زﻧﻬﺎر ﻧﻜﻨﻰ، زﻳﺮا ﻛﻪ ﻫﻢﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ اﻧﺒﻴﺎ ﻳﻌﻨﻰﺑﺮادراﻧﺖ و ﺑﺎ آﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻼم اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ. ﺧﺪا را ﺳﺠﺪه ﻛﻦ.«±∞ﺮﻣ ور بﺎﺘﻛ ﻦﻳا تﻮﺒﻧ مﻼﻛ» :ﺖﻔﮔ اﺮﻳز ﻦﻜﻣ ﺮﻬﻣ اﺰﻧ ﺖﻗو ﻪﻛ اﻚﻳد«.ﺖﺳاgÐ XH¼ “« p¹ d¼ `¹dAð È«dÐ U ÆXÝ« åtHýUJò ¨»U² s¹« vK Ê«uMŽÁœdÄ s¹dš¬Ï¨XL s¹« Ÿu{u ÊuM« Ë ¨r¹«ÅÁœd ÁœUH²Ý« Ê«uMŽ s¹« “« tU½ g¹U/ ”ËdŽ rOKý—Ë« ∫r²A¼ ÁœdÄ≤µ≤≤µ≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 128

tHýUJ vMF¹Ï—UJý¬ ÊU½« —u tÐ «— œuš ¨«bš t½u~Ç t tO{d s¹« Ë Â—UNÇ r²H¼ ÁœdÄ ÊU¹UÄ —œ t²Ð dÝ —uDÐ tO{d s¹« ÆXÝ« tHýUJ p¹ œuš tÐu½ tÐ ¨œu/Æ©µ∫≤±® å XÝ« XÝ«— Ë sO« Âö s¹« t «d¹“ ¨f¹uMÐò ∫XdÖ —«d Y×Ð œ—uÁb?O?J?Ç U−M¹« —œ ËÏË ‘“—« ¨Ÿu?{u? Ë ‘Ë— U?Ð t?D?Ы— —œ Ë œu?ýÅv —UJý¬ Âö Ær¹dOÖÅv œU¹ Èd²AOÐ ÈU¼eOÇ ¨‘œuš “« b½Ë«bš tHýUJ —U³²Ž«ÂU?O?Ä v?U?š Ë Áb?¹e?Öd?Ð ÈUN½U½« o¹dÞ “« t ÁœuÐ s¹« tAOL¼ b½Ë«bš ‘Ë—ÊU?O?½«d?³?Ž® `?O vOŽ ‘«Åt½U~¹ dÄ o¹dÞ “« öŽ« bŠ —œ Ë b¹U/ ⁄öЫ «— œušŸUL²ł«ò jÝuð ¨ÊUNł s¹« —œ Ë rł —œ `O b ÁUðu r& “« q³ U« Æ©≤∫±Æb?½œu?Ð Ë« Ê«d?³?U?O?Ä t åÊôuÝ— ‰öł dÄ ÁËdÖò o¹dÞ “« fáÝ Ë åUO³½« ÈuJO½©XÝ« t²ý«c~½ vUÐ Èb¹œdð t½uÖÅêO¼ ÈUł rAý t¹¬® b½Ë«bš È“UÝÅ‘Uœuš s¹«K?−² åÕ«Ë—« È«bšò —U³Ž —œÒ—œ «— «b?š —b t v½U Õ«Ë—« ∫XÝ« Ábý vXFO³Þ U¹ ÊUýœuš vF«Ë —UN Ë ÊUAš—œ gI½ vË Æb½«ÅÁœdÐ —UJÐ ÊUA³K Ë dJt? v?UOÄ t XÝ« s¹« XÝ« o«u𠜗u t⽬ ÆXÝ« —UJ½« qÐU dOž ÊUýÅv½U½«UIOœ ¨b½œuÐ gKUŠÎË œd —U²— UN½¬ Õ«Ë—« UÐ «bš UN½¬ o¹dÞ “« t b½œuÐ vI¹UIŠ U«e«ÎÆœuý ÂöŽ« X¹UÐÅv U?−?M¹« Ë åÆb½uý l«Ë œË“ b¹UÐÅv t «— È—u«ò ∫XÝ« s¹« ÊUAUOÄ Ÿu{uÁ˛«Ë ¨r¹b¹œ t U$¬ ¨XÝ« Ábý —UJý¬ »U² s¹« ŸËdý UÐ t XÝ« Èd~¹œ tIKŠÏ—œ “u??M??¼ ¨v??³??½ ‰U??O??½«œ ÊU??“ —œ t?? X??Ý« È—u?« t?Ð U? v?½¬ ÁU?~?½ “U?ž¬ ¨åœË“òÁd“Ϩ‰U?O?½«œ ÈU?¼Åu?³½ UÐ v²Š ”bIÅ»U² ‰uÞ —œ vË Æb½«ÅÁœuÐ —Ëœ È«ÅÁbM¹¬ÅÊu?M?« ¨X?I?O?I?Š —œ Ë ÈœËe?Ð b?¹U?Ð Èe?OÇ tÇ t ÁœuÐ s¹« tAOL¼ «bš vF«Ë ÂUOÄX?Ý« s?J?2 b?M?Åv? ÁœU?H?²?Ý« åœË“ò È«d?Ð UMŠu¹ t vzU¼ÅÁ˛«Ë «d¹“ ¨œuý ÂU$«Æb?½U?ÝdÐ eO½ «— ådOšQð ÊËbÐ Ë Á—UÐÅp¹ Ë XŽdÝ tÐò U¹ åUðu v½U“ —œò vMF«œd? È«d?Ð s? t?A?I?½ Ë r?A?¹b?½U?O?Ð t?Ç Ë r?M? —U?J?Ç “Ëd« t b¹uÖÅv s tÐ ÂUOÄX?½U?Ž« «— u?ð U?$ “Ë— —œ Ë Âœu?d? »U?−?²?? «— u?ð ‰u?³?I? X?Ë —œò ÆXOÇË« t U$¬ “« ∫XÝ« edL² dÄ dÐ vz«bš X¹—u s¹« Æ©≤∫∂ ÊUO²½d ÂËœ® åÂœds¹«dÐUMÐ ¨XÝ« Áb¹eÖdÐ Ê«d³UOÄ ÊUO —œ Ë tHýUJ —œ «bš ‘Ë— “« vUŽ È«Åt½u/ÆX?Ý« d??Ä X?A?Ö“U?Ð ¨œu?ýÅv? l?«Ë åÈœËeÐò t⽬ ÆXÝ« Ÿu{u VK œuš Ë«œu?ýÅv? «b?OÄ ≤≤∫±∂ ÊUO²½d ‰Ë« —œ `O ÈUOK ÈU¼UŽœ s¹dðÅvL¹b “« vJ¹»«u?ł Ëœ ¨X?Ý«u?š—œ s?¹« Æ©°U?O?Ð ¨U? b?½Ë«b?š® ∫X?Ý« —uNA åUðU½«—Uò tÐ tU?$ —u? t?Ð Ë« Êb?¬ sOMÇ r¼ Ë sO“ tÐ `O v½UNł XFł— ∫œ—«œ nK²ÆXÝ« XŽUÝ s¹« Ë —UÖ“Ë— s¹« —œ U tÐd& t åv²¹—uò —œ b½Ë«bš Ë ÁbM¼œX?šU?Mý Æb¼œÅv ÊUA½ «— «bš åvHAÅœušò ‘“—« œuš «– —œ Ÿu{u s¹«œuýÅv XdÐ Vłu ¨”bIÅ»U² vU9 Ë å»U² s¹« ÈU¼Åu³½ò o¹dÞ “« Ë«“« «— œu?š ¨b?½—«œÅv? t?~?½ «— Ë« Âö? t? v?zU?N½¬ tÐ t XÝ« s¹« tKUŠ XdÐ Ëʬ “« U?M?Šu?¹ q?O?$« —œ U¼—UÐ t å7ý«bN~½ò —U³Ž Æb½UÝUMýÅv vOŽ o¹dÞULOKFð U¹ XF¹dý åtÐ 7ý«œ tłuð ¨bNŽ tÐ ÈUË ¨XþUHŠò vMF tÐ Ábý ÁœUH²Ý«t?½ ¨t?HýUJ »U² Ë ”bIÅ»U² œU³Ž UÐ Â√uð tFUD Ë tłuð qUŠ ÆbýUÐÅvÆXÝ« vÖb½“ —œ v½UŠË— Êbý Áb½“ tJKÐ ¨U¼ vM²½«œ UÐ eG 7ýU³½«¨bý t²HÖ U−M¹« —œ t ÊUMÇ Ê¬ ¨UMŠu¹ tÐd& “« v³¹dž d¹uBð —œ ÂUOÄ s¹« ‘“—«¨r¹uMAÐ vz«b Ë r¹—«c~Ð UMŠu¹ ÈUł tÐ «— œuš d~¹œ —UÐ p¹ ÆXÝ« Ábý v¼«uÖ«d¼UþÎt? «d?¹“ ›v?M?J?½ Áb−ݤ «d —UN½“ r¹¬Åv ÈœËeÐò b¹uÖÅv t «b ÊUL¼ s?¹« U¹¬ Æ©±∂\±≤ \π \∑ U¹¬® år¹¬Åv ÈœËeÐ pM¹« Ë r²¼ uð UÐ XbšÅr¼«b?š `?O? tJM¹« U¹ øœu/ lM Êœu/ Áb−Ý “« «— UMŠu¹ t XÝ« È«Åt²ýd ÊUL¼dOOGð s¹dðÅÁbM¼œ ÊUJð ÈËUŠ r²A¼ tM× øœd¹cÄÅv «— È«ÅÁb−Ý ÊUMÇ t XÝ«ö?³ ÆXÝ« UMŠu¹ ÁUÖb¹œÎs?J?2 U−M¹« —œ vË ¨r¹«Åt²š«œdÄ Ê¬ tÐ œ—u s¹bMÇ —œ —u?½ e?d?9 t?D?I?½ s¹dš¬ ÁbMM —UJý¬ t tM× s¹« t rOýUÐ t²ý«œ —UE²½« XÝ«”ËdŽ rOKý—Ë« ∫r²A¼ ÁœdÄ≤µ¥≤µµtHýUJ ÂUOÄ

Page 129

bMMÅv X³× UMŠu¹ UÐ —UÐ d¼ t «— È«ÅÁbMMÅÁdOš ÈU¼ÅXOBý ¨býUÐÅv «bštÇdÖ ¨«bš Âö UÐ tDЫ— —œ ÆXÝ« qJA —UOÐ d« s¹« vË ¨rO¼œ hOAð r¼ “«pOJHð qÐUdOž ÊUA¹U¼ÅÂUOÄ vË ¨b½d~¹bJ¹ “« e¹UL² XOBý Ëœ `O Ë t²ýdt²HÖ U tÐ tHýUJ tOË« U¹¬ —œ t ÊUMÇ Ê¬ ÁuJýdÄ g¹U/ s¹« o¹dÞ “« ÆXÝ«t²ýd “« Ë bý Áœ«œ t²ýd tÐ `O “« Ë bý Áœ«œ `O tÐ «bš “« È«ÅtHýUJ ¨bý—«b?²?« È«Åt?K?Šd? d?¼ —œ t?J?½¬ ÊËb?Ð ¨b?ý Áœ«œ U tÐ UMŠu¹ “« Ë bý Áœ«œ UMŠu¹ tÐt²HÖ «bš t XÝ« ÊUL¼ ¨b¹uÖÅv UMŠu¹ t⽬ s¹«dÐUMÐ ¨bÐU¹ g¼U g¹b½Ë«bšXÝ« ”bIÅ»U² ÈdÝ«dÝ ÊœuÐ vUN« sN tO{d l«Ë —œ Áb¹« s¹« dOE½ ÆXÝ«b?B? t?Ð t?½ Ë Êœu?/ t?öš bB tÐ UMŠu¹ »U² t bMÅv bOzQð «— —ËUÐ s¹« ËÆXÝ« Ábý t²ýU~½ ¨”bIÅ»U² tÐ Êbý ÁœËe«©±µ≠±±∫≤≤® œuýÅv qOLJð «bš —U ∫r−MÄ tHýUJ ≠∂±±ﺮﻫ»ﺪﻧﺎﲟ ﺚﻴﺒﺧ زﺎﺑ ،ﺖﺳا ﺚﻴﺒﺧ ﻪﻛ ﺮﻫ و ﺪﻨﻛ ﻢﻠﻇ زﺎﺑ ،ﺖﺳا ﻢﻟﺎﻇ ﻪﻛسﺪـﻘـﻣ زﺎﺑ ،ﺖﺳا سﺪﻘﻣ ﻪﻛ ﺮﻫ و ﺪﻨﻛ ﺖﻟاﺪﻋ زﺎﺑ ،ﺖﺳا لدﺎﻋ ﻪﻛ ﺮﻫ و .دﻮﺸﺑ±≤ﺮﺟا و ﻢﻳآﻰﻣ ىدوز ﻪﺑ ﻚﻨﻳا ور ﻰﺴﻛ ﺮﻫ ﺎﺗ ﺖﺳا ﻦﻣ ﺎﺑ ﻦﻣ تاﺰﺟ ﺶﻟﺎﻤﻋا ﺐﺴﺣ ﻪﺑ .ﻢﻫد ا±≥ﺮﺧآ و لوا و ﺎﻬﺘﻧا و اﺪﺘﺑا و ءﺎﻳ و ﻟا ﻦﻣ .ﻢﺘﺴﻫ±¥ر ﻪﻛ ﻰﻧﺎﻧآ لﺎﺣ ﻪﺑ ﺎﺷﻮﺧر دﻮﺧ ىﺎﻬﺘﺧرد ﺮﺑ ﺎﺗ ﺪﻨﻳﻮﺷﻰﻣ اﺖﺧزاورد ﻪـﺑ و ﺪـﻨـﺑﺎـﻳ راﺪﺘﻗا تﺎﻴﺣرد ﺮـﻬﺷ ىﺎﻫه ،ﺪـﻨﻳآ±µﺮﻳزو نﺎـﮕـﺳ ﻪﻛ اودﺎﺟﺮﮔز و ناﺮﭘﺖﺑ و نﻼﺗﺎﻗ و نﺎﻴﻧاﺮﻫ و نﺎﺘﺳر غورد ﻪﻛراد ﺖﺳود او دروآ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ.ﺪﻨﺷﺎﺑﻰﻣ نوﺮﻴﺑ ،دU$ —U r¼ U²−Kł —œ ¨©≤≠±∫≤ g¹«bOÄ® bý ÂU9 gM¹d¬ —U ÊbŽ ⁄UÐ —œs¹« ÂU9 tÐ ∫b¹uÖÅv ”Ëœd —œ «bš È«b ÂU$«dÝ Æ©≥∞∫±π UMŠu¹® bý ÂU9È«Åtöš XÝ« U ÈË— gOÄ t vðU¹¬ Æ©∂∫≤±® åbý ÂU9ò ∫bOM tłuð qŠ«ds¹dš¬ qUý t ådš¬ —u«ò U¹ vðdš¬ YŠU³ œ—u —œ ”bIÅ»U² tO{d “« XÝ«s?ò 7?H?Ö UÐ t v ¨Ábý Áœ—ˬ `O tKOÝË tÐ Ë XÝ« gM¹d¬ “« «bš tO½UOÐÆbMÅv Á—Uý« ‘œuš XO¼u« t³Mł tÐ år²¼ UN²½« Ë «b²Ð« Ë ¡U¹ Ë n«¬¹t ±±¨ šö?t Ýd½u?ýX «½?UÊ «ÝX Ë v?Åðu«½b Ýt? HNu? œ«ý²t? ÐUýbÆ ¬¹t?≤≤∫±±¨ «½F?JU?Ýv ý³?O?t «½b?—“ œ«œÊ œ«—œ ®òÐb ÐU?‘å¨ òšu» ÐU?‘å© ¹U? ÖU¼v?ŠUX? &u¹e —« œ«—œ ®òv?Åðu«½v Ðb? ÐUývå ¹U? òvÅðu«½v? šu» ÐUýv?婨 Ëv œ—ŠIOIX¨ ÐU 7 ¹u½U½v JUýHt ÐOA²d Ðt HNu KLU ½eœ¹p vÅýu¹rÆ «“ «¹s ½IDt½Ed? ÐU» ≤≤ J?UýH?t ½Oe? œ— «—ð³U?◊ ÐU ÐU?» «Ë‰ ÄOb«¹g? vÅÐU?ýb Ë «“ ¬Ê —ËýMv?Öd?²?t? «ÝX?¨ “¹d?« «F?U?v? t? šb??«Ë½b? Ðt? “ÐU?Ê v?Ŭ˗œ œ— ¼d? œË ?L?X? A?U?Ðt?¹Jb?¹~d½b?Æ ¼LUÊ Þu— t? œ— ¬žU“¨ šb« ÖH?X ò—ËýMU?zv ÐUýbå Ë —ËýM?Uzv ýb?°ÐMUÐd«¹s œ— ¬šd ½Oe šb«Ë½b ÇMUÊ öv —« UÞFU½t Ë ¬d«½t ÐOUÊ šu«¼b dœ∫ òÐ~c«—«¹s ýh š³OY 0U½b Ë ¬Ê ýh Ib”å Ë «“ ¬Ê Äf «¹sÅÇMOs šu«¼b ýbÆ «¹sKL?U òŠU?v «“ ÄU?¹b«—È ÐO?U½O?t «ÝX?å t œ— ¬Ê ¼r? ½OJ?v Ë ¼r? ýd«— šu?œ —«šu«¼Mb ¹U?X Ë šu«¼b ¬b òË²v? t Žu÷ ýbÊ žOd2Js? šu«¼b Ðuœ¨ Ë²v t?œ¹~d dX? ÐOA²dÈ Ðd«È ðuÐt «“ ¹p? Ýu Ë d²v Ðd«È Hd «“ Ýu?È œ¹~d¨ œ«œÁ½u«¼b ýbÆå «Öd òÇMUÊ t dœÂ —« ¹J³U— dœÊ Ë ÐFb «“ ¬Ê łe« ¹U7 Id— «ÝX宎³d«½OU?Ê π∫∑≤© Ë ËuŸ œ«Ë—È œ— ¬šd Ë ÄOgŬÖU¼vżUzv? t œ— «¹s ÐOUÊ ¬šd «“U` ¹U ½UU` ÐuœÊ ¼LOA~v ¬bÁ¨ ½²O−t ¬Ê vÅýuœ t «“ ¹p Ýu U ¼Oê “OMtÅ«ÈÐd«È «ObË«— ÐuœÊ Ðt ýU½f œË ¹U “½bÁ ýbÊ −bœ ½b«—¹r Ë ÐU¹b œËœÝ²v “½bÖvMu½v —« Ðt ŽMu«Ê ðMNU dX Žu÷ d?œÊ œNUÈ šuœ Ðâ³OrÆ «“ ÝuÈ œ¹~d¨ «ÖdÐNAX —« Ðt œÝX ¬Ë—¹r ðd” «“ œÝX œ«œÊ ¬Ê —« ½b«ý²t ÐUýOrÆÁbM¼œ ÊUA½ Ë tO{d s¹« bR ±≤ t¹¬ÏULOI² ¨dš¬ ÊUOÐ ÆXÝ« vzUN½ quð ÎÊUL¼ l«Ë —œ åXÝ« Áœ«œ ÂU$« t «— t⽬ò «d¹“ ∫XÝ« U v½uM vÖb½“ tÐ ◊uÐd”ËdŽ rOKý—Ë« ∫r²A¼ ÁœdÄ≤µ∂≤µ∑tHýUJ ÂUOÄ

Page 130

Áœ«œ Á“Uł« t XÝ« vULŽ« ÊUL¼ò Ë åXÝ« Áœ«œ ÂU$« `O —œ t XÝ« vULŽ«òX?Ýœ t?Ð ÊU??½« U?N?½u?O?K? dE½ “« t tOË« gM¹d¬ åÆb¼œ ÂU$« U —œ `O XÝ«b¼«uš b¹b& Á—UÐËœ È—Ë«œ “Ë— —œ ¨b½«ÅÁb½U qUž ʬ “« U¹ Ábý ÁœdáÝ výu«dÆ“Už¬ t —uÞ ÊUL¼ Ë XÝ« ÊU¹UÄ Ë ‰Ë« t —uÞ ÊUL¼ ¨XÝ« dš¬ Ë« t «d¹“ ¨býv tÇ Ë œuýÅv sUÝ dNý —œ v tÇ t bM²¼ s¹« d~½UOÐ ±µ≠±¥ U¹¬dNý tÐ œË—Ë “« XÝ« t½«d¹dý ÊUAULŽ« Ë «– t v½U Æb½UÅv dNý ×Uš —œ«— Á“Uł« s¹« ¨bM²¼ «bš dNý tÐ œË—Ë tÐ “U− t vzUN½¬ vË ÆbMŽuM2 b½Ë«bšUN½¬ t XÝ« s¹« “« výU½ UN½¬ XdÐ ¨b½«ÅÁœdJ½ V œuš pO½ ‰ULŽ« o¹dÞ “«t²HÖ ±¥∫∑ —œ UMŠu¹ tÐ t —uÞ ÊUL¼ Ë åb½«ÅÁœd bOHÝò ¨b½«Åt²ý «— œuš ”U³¨`O VOK —œ ÊUÖÅbýÅ„UÄ Ê«uMŽ tÐ UN½¬ XšUMý Æåb½«Åt²ý ÁdÐ Êuš —œò býsOË« È«dÐ t⽬ Æb½uý bMÅÁdNÐ åUOŠ Xš—œ “«ò Uð b¼œÅv UN½¬ tÐ «— oŠ s¹«Ë ‚u —œ t⽬ Ë XÝ« vÝd²Ýœ qÐU b¹bł ÊU½« È«dÐ ÊuM« ¨bý ŸuM2 ÊU½««— œu?š XÝœ «œU³ò ∫XÝ« Ábý töš t¹¬ s¹« —œ ¨bý t²HÖ ±± t¹¬ UÐ tDЫ— —œÆ©≤≤∫≥ g¹«bOÄ® åb½U Áb½“ bЫ Uð Ë œ—uÐ t²dÖ eO½ UOŠ Xš—œ “« Ë bM “«—œ©±∑≠±∂∫≤≤® «bš vzUN½ XdÐ ∫rAý tHýUJ ≠∑±∂ﺮـﻓ ﻰﺴﻴﻋ ﻦﻣ»ﻪﺘﺷر دﻮﺧ ﺮﻓ ار ﺎـﻤﺷ ﺎﺗ مدﺎﺘﺳرﻮـﻣا ﻦﻳﺪﺑ ﺎﻫﺎﺴﻴﻠﻛ رد ارﺎﺘﺳ و دواد ﻞﺴﻧ و ﻪﺸﻳر ﻦﻣ .ﻢﻫد تدﺎﻬﺷهرد هﺪﻨﺸﺧ .ﻢﺘﺴﻫ ﺢﺒﺻ ±∑وﻪﻛ ﺮﻫ و «!ﺎﻴﺑ» :ﺪﻳﻮﮕﺑ دﻮﻨﺷﻰﻣ ﻪﻛ ﺮﻫ و «!ﺎﻴﺑ» :ﺪﻨﻳﻮﮔﻰﻣ سوﺮﻋ و حورراد ﺶﻫاﻮﺧ ﻪﻛ ﺮﻫ و ﺪﻳﺎﻴﺑ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻪﻨﺸﺗﺮﻴﮕﺑ ﺖﻤﻴﻗﻰﺑ تﺎﻴﺣ بآ زا ،د«.د¨g?M?¹d?¬ ¨q?O?$« ¨U??O?K tO{d tÐ töš —uÞ tÐ ÁœdÄ s¹« ‰Ë« XL ZMÄb?¹u?ÖÅv åÊuÝöÖò t ÊUMÇ Ê¬ »U² ÊU¹UÄ ÆXÝ« t²š«œdÄ dš¬ —u« Ë tHýUJp¹ ÃË« tÐ p¹œe½ v½uHLÝ “« v³Od𠨔bIÅ»U² È«dÐ vzUN½ È“ËdOÄ vŽu½òo?¹U?I?Š ÂU?9 r?A?ý X?L?? —œ Êu?M?« Ë åœ—Ë¬Åv U dÞUš tÐ «— ÁuJýdÄ vIOÝuœU?/ ¨q?O?z«dÝ« ÁUýœUÄ s¹d²Ö—eÐ œË«œ ÆXÝ« Ábý —uK³² t¹¬ Ëœ —œ ¨«bš tuAJdÄò UNMð t½ Ë« ÆXÝË« “« d²Ö—eÐ vÐ vOŽ vË ¨XÝ« qOz«dÝ« œUB²« Ë ‰öłsOMâL¼ Ë« ÆXÝ« b¹bł qOz«dÝ« ÁUýœUÄ Ë b½Ë«bš tJKÐ ¨XÝ« dO³ œË«œ d²Ö—eГ« q³ XIOIŠ —œ ¨XÝ« qOz«dÝ« åv½«œËUł —bÄò Ë« åbýUÐÅv eO½ œË«œ b½Ë«bšU?O?F?ý« ª¥±∫≤≤ v²® XÝ« eOÇ tL¼ “« q³ Ë« ¨œuÐ Ë« ¨býUÐ qOz«dÝ« —bÄ tJM¹«q½ Ë tA¹—ò ∫œuýÅv ÊUOÐ Âö Ëœ —œ Ë« Æ©±∑∫± ÊUOu ªµ∏∫∏ UMŠu¹ ª∂∫πdš¬ Ë ‰Ë« sOMâL¼ Ë XÝË« ʬ “« VI Ëœ d¼ ¨Ë« »UIŽ« r¼ Ë Ë« ÈUO½ r¼ ∫åœË«œÆXÝ« Áœd tÞUŠ« «— a¹—Uð dÝ«dÝ Ë« Æ©±≥ t¹¬® XÝ« ¡U¹ Ë n« ËÁ—U?²Ýò X¾O¼ —œ fáÝÏU? t?Ð Ë XÝ« v~½«œËUł ŸuKÞ ÈœUM å`³ ÊUAš—œ UÐ Ë ¨b¬ b¼«uš t XÝ« vzUO½œ —œ vIOIŠ vÖb½“ tbI vÖb½“ s¹« t b¹uÖÅvÊUA½ «— —b ¨b¼œÅv ÊUA½ «— X³× U tÐ ¨œUNý s¹« UÐ ‘«Åt²ýd ÊœU²Ýdœu?š ‚u?K? tÐ «— —u« s¹« b¼«ušÅv t b¼œÅv ÊUA½ «— «bš XLJŠ Ë b¼œÅvÆœ“UÝ —UJý¬t?Ð «— œu?š t?½ Ë v?~½«œËUł —œ t½ Ë b−MÖÅv ÊU“ —œ t½ ¨vz«bš XIOIŠ ÕdÞÊU?A?¹U?N?œ Ë X?Ý« Êb?O?M?ý ÁœU?¬ ÊU?A¹UNýuÖ t ÊU½¬ È«dÐ Ë œ—«œÅv ÂöŽ« Âœd≠ÅUOKÅ≠ ”ËdŽ ÆXÝ« «dł« qÐU tE( d¼ ¨XÝ« `O tÐ vzuÖb¬Å‘uš ÁœU¬ÊUOË—® bM UŽœ Áœ«œ rOKFð Ë« tÐ ÕË— «d¹“ b¹uÖÅv bUýuš œuš œU«œ tÐ t XÝ«Æ©≤∂∫∏tMAð ¨ÁbM½«uš U¹¬ÏU$ qOKł ÕdÞ —œ X«dý ‚U²A U¹¬ øXÝ« v²dÐ sOMÇ t?Ð Áb?M?½«uš t vð—u —œ ÆÊbOýu½ È«dÐ ÁœU¬ ¨XÝ« vÖb½“ »¬ s¹« øbýUÐÅvÆbMO³Ð „—«bð Ë« “« 7U¹ XdÐ Ë Ë« ÈuÝ tÐ Êb¬ UÐ «— `O —«b¹œ œuš rNÝ”ËdŽ rOKý—Ë« ∫r²A¼ ÁœdÄ≤µ∏≤µπtHýUJ ÂUOÄ

Page 131

©±π≠±∏∫≤≤® «bš v½UN½ XMF ∫r²H¼ tHýUJ ≠∏±∏ﺮﻳزر ﺲﻛ ﺮﻫ ار بﺎﺘﻛ ﻦﻳا تﻮﺒﻧ مﻼﻛ ﻪﻛ اﻢﻫدﻰﻣ تدﺎﻬﺷ ،دﻮﻨﺸﺑ اا ﻪﻛﺰﻔﻴﺑ ﺎﻬﻧآ ﺮﺑ ﻰﺴﻛ ﺮﮔر بﺎﺘﻛ ﻦﻳا رد بﻮﺘﻜﻣ ىﺎﻳﻼﺑ اﺪﺧ ،ﺪﻳاىو ﺮﺑ ا .دوﺰﻓا ﺪﻫاﻮﺧ±πﺮﻫ وﺰﻴﭼ تﻮﺒﻧ ﻦﻳا مﻼﻛ زا ﻰﺴﻛ هﺎﮔاﺪﺧ ،ﺪﻨﻛ ﻢﻛ ىر وا ﺐﻴﺼﻧرد زا اﺰـﻴـﭼ زا و سﺪﻘﻣ ﺮﻬﺷ زا و تﺎﻴﺣ ﺖﺧﻦﻳا رد ﻪﻛ ﻰﺋﺎﻫﺮﻛ ﺪﻫاﻮﺧ ﻊﻄﻘﻨﻣ ،ﺖﺳا ﻪﺘﺷﻮﻧ بﺎﺘﻛ.دUFD XÝ« UŽœ UÐ Â√uð tFUD t−O²½ t tHýUJ tÐ VK Ë dJ vÐUO²ÝœÎVłu Ÿu?½ d?¼ Æb?M?O?³?½ ÊU?ýœu?š v?×?D?Ý ‘“—« —œ «— U?¹¬ s¹« ÊU½« t bý b¼«uš ʬv?L?O?šË V?«u?Ž ”b?I?Å»U?² gÐ s¹dš¬ s¹« “« 7ÝU Ë ÊœËe« Ë È—UJ²ÝœÂU9 ©býUÐ Áœ«œ ÊUA½ U Xz«d ¨bÝ—Åv dE½ tÐ t ÊUMÇÅʬ® dÖ« «d¹“ Æœ—«œ dЗœUuB Ë »U² s¹« —œ ”bIÅ»U² UHýUJÎÁœdÄ s¹dš¬ s¹« —œ Ïtöš »U² r?O?M?Åv?/ X?zd?ł d?~?¹œ ¨b?ýU?Ð ±∑≠±∂ U¹¬ ÈË— ed9 d¦«bŠ Ë bMýUÐ Ábýq?O$« ‘œuš »U² s¹« t «d¹“ rOM ·cŠ ʬ “« ÈeOÇ U¹ rOz«eUOРʬ tÐ ÈeOÇʬ tÐ «bš Ë œuýÅv t²dÖ U “« vÖb½“ Ë ÁœËe« U¼öÐ b¹bNð —u ʬ —œ ÆXÝ««bš t⽬ t rOýUÐ ÊULÖ s¹« dÐ dÖ« «d¹“ Æb¼œÅv ÊUA½ b¹býÅqLF«ÅfJŽ ¨qLŽ“« vCFÐ t rOM —uBð dÖ« U¹ XO½ ÁbMMÅl½U U U$ È«dÐ ¨t²HÖ œuš »U² —œr?O?½«u?ðÅv? U?N?½¬ 7?d?Ö d?E?½ —œ ÊËb?Ð U? Ë b?M?²¼ vU{« «bš »U² —œ U«e«s?¹d?ðb?Ð —œ® tJKÐ ¨rO½«œÅv d²NÐ «bš “« r¹«ÅÁœd —«d« UNMð t½ fÄ ¨rOÐUOÐ U$qÐU ¨b½Ë«bš dE½ “« všU²Ö Ær¹«ÅÁœd XÐUŁ «— œuš ÈUŽœ« ¨œuš qLŽ UÐ ©XUŠv²MF ʬ Ë ”bI«ÅÕË— tOKŽ dÐ XÝ« v¼UMÖ t½«—u—u ÈdÝœuš U« ¨XÝ« gAÐÁb?ŽË ¨ÊU?ýœu?š ÈU¼ÅÁUÖb¹œ UРʬ oO³Dð XNł tÐ qO$« ÊUÖbM¼œ dOOGð dÐ t «——œ d?Ýœu?š Ë —u? ÊU?ÖbMM q¹b³ð s¹« t XÝ« vIOIŠ s¹dðÅ„UM²AŠË Ábý Áœ«œÆbMýUÐÅv g¹u−²ł≤±≠≤∞∫≤≤ÁdšRÅrO½«uðÅv r¼ ʬ ÊËbÐ t vÐU²ÁbM¹«e Ë ¯—eÐ X³× t rOýUÐ t²ý«œ dÞUš tÐ b¹UÐ ÊU¹UÄ —œòÏUNMð Ë b½Ë«bš ÁbM¼œ U$ÏÈ—ULAOÐ lUM œuš ¯d —œ Ë œd U dÞUš tÐ t v ¨`O vOŽ U œu/ —dI U È«dÐ «— ”bI “u— g¹uš X³× tIOŁË —œ Ë œ—ˬ XÝœ tÐ U È«dÐåÆUd¹cÄU½ ÊU¹UÄ vKð dÐ XÝ« t½«œËUł È—«bA¼ ¨œUN½ ÊUOMÐ ËsOMâL¼ Ë åv½UЗ ÈUAŽò rÝ«d œ—u —œ UOK vuLŽ ÈUŽœ »U² “« ‚u —U²HÖ“« XÝ« ÈdN Ë t½UA½ ¨tÐUA tIOŁË Ê«uMŽ tÐ `O jÝuð åbOLFðò È—«cÖÅÊUOMÐÂU$« «— rÝ«d s¹« ¨`O d«Ë« ‰U¦²« dÞUš tÐ U Æv×O vÖb½“ œ«b²« Ë “Už¬Æb?¹U?/ X?E?U?×? ¨t?²?HÖ Ë« tÐ g¹U¬ «— t⽬ ¨UOK XÝ« “ô t «dÇ ¨r¼œÅv∑∫≥ UMŠu¹ —œ t XO½ Èåb¹UÐò ʬ Ÿu½ “« åb¹UÐò s¹« t rO¼UÖ¬ vÐuš tÐ ÊuM«v?ðU?O?Š «e?« p¹ b¹bł buð ≠ÅåÆb¹œdÖ œuu u½ dÝ “« ULý b¹UÐòÅ≠ XÝ« Áb¬X?K?H?ž t?łu?²? Èb?¹bNð sOMÇ ÆrO²¼ UM tÐ ÂuJ× ¨b¹bł buð ÊËbÐ U Ë XÝ«`O «— œ—u s¹« Ë œuýÅv/ ©bOLFð Ë v½UЗ ÈUAŽ® ‚u rÝ«d ÂU$« “« ÊUÖbMMt?Ð Êb¬ò tÐ t²Ð«Ë XÝ« vŽu{u b¹ËUł vÖb½“ t XÝ« Áœ«œ `O{uð vÐuš tÐÂö ÊbOMý ¨Ë« ÈuÝ tÐ Êb¬ ¨U$ Á«— ªv³¼c rÝ«d 7ý«œÅt~½ t½ Ë åË« ÈuÝv½Ë—œ —«d« p¹ ÊUL¹« —UNþ« tÇdÖ U« ÆXÝ« Ë« tÐ ÊUL¹« Ë ÁUMÖ “« XAÖ“UÐ ¨Ë«Èd¼Uþ kHŠ vË ¨bMýUÐÅv ◊uIÝ U¹ UIÐ tÐ ÂuJ× X¹UN½ —œ t XÝ« vzUN½Uł “«Ë Êœd tÐuð Æb½Ë«bš «—u²Ýœ “« XŽUÞ« XNł —œ XÝ« È«ÅtuI ¨v³¼c rÝ«d”ËdŽ rOKý—Ë« ∫r²A¼ ÁœdÄ≤∂∞

Page 132

r?Ý«d ÂU$« Ë bOLFð 7dÖ ¨XÝ« v«e« Ë XÝ« åb¹UÐò tÐ oKF² Êœ—ˬ ÊUL¹«ÆXÝ« tHOþË ÂU$« dE½ tDI½ “« Èd~¹œ åb¹UÐò ¨v½UЗ ÈUAŽt?H?ýU?J? »U?²? t?Ð f?Š ÊU?L?¼ U?Ð «— vzU³¹“ —U³Ž sOMÇ XÝ« sJ2 X³×œuýÅv Áœ«œ ÊUA½ ÊUMÇÅʬ ¨»U² s¹« “« U ÈU¼dOHð “« È—UOÐ —œ ÆrOzU/ ‚öÞ«d¹UÝ —œ t XÝ« vd~ý XIOIŠ t½ Ë XO½ È«ÅÁ“Uð ÂUOÄ ÈËUŠ U³¹“ —U³Ž s¹« ts?¹d?š¬ ≤∞ t?¹¬ “« v?ýU½ œdЗU s¹« ÆbýU³½ ”d²Ýœ —œ ”bIÅ»U² ÈU¼ÅXLʬ Âu?N?H? t? ÊU?M?Ç Ê¬ ¨åX?Ý« b?¼U?ý —u?« s?¹« d?Ð t? Ë«ò ∫X?Ý« t?H?ýUJ »UÐt¹¬ —œ ¨`O vOŽ tÐUA Âö ÊUL¼ ¨XÝ« hAÏœUNýò vMF¹ ¨‰Ë« »UÐ ÂËœ Áœd? b?O?zQ?ð v?K?ŽU? q?LJ p¹ —u tÐ «— ‚u —U³Ž vMF¹ ¨býUÐÅv åvOŽÁbý Áœ—ˬ `O jÝuð jI œUNý t XÝ« s¹« “« vUŠ å“«ò tLK vMF¹ ‡ XÝ«œUNý ʬ tÐ vOŽ t Èœ—«u ÆbýUÐ Áœ«œ œUNý Ë« dÐ Èd~¹œ hý tJM¹« t½ ËXÝ« vUOÄ »U² vU9 t Ábý —UJý¬ U dÐ ÆbMýUÐÅv tHýUJ o¹UIŠ ¨b¼œÅvf?á?Ý Ë Áb?ý r?O?N?H?ð t?²?ýd? t?Ð Ë« jÝuð Ë Ábý Áœ«œ ådÄò tÐ å—bÄò jÝuð tª≤≠±∫±® X?Ý« Áœu?/ Âö?Ž« U??O?K? t?Ð «— ʬ e?O?½ U?M?Šu¹ Ë UMŠu¹ tÐ t²ýd jÝuðœU?N?ý Ë «b?š Âö? ¨r?¹œd? Áb?¼UA tbI tFUD —œ t ÊUMÇ Ê¬ vË Æ©∂∫≤≤Æ©≤∫±® bý Áœ«œ ÊUA½ UMŠu¹ tÐ fLDÄ —œ t œu³½ vÖ—eÐ g¹U/ vK« XKŽ ¨`OUðbLŽ fLDÄ —œ UMŠu¹ —uCŠ vK« XKŽÎ“« t ¨œuÐ œUNý Ë Âö tÐ Ë« È—«œUË V?ý —œ `?O?? v??OŽ t ÊU“ ÊUL¼ “« l«Ë —œ ÆœuÐ Áb¹œdÖ ·uAJ Ë« dÐ gOÄ∫X?H?Ö s?O?M?Ç g½«œdÖUý UÐ tDЫ— —œ å—bÄò —uCŠ —œ œuš ÈUŽœ —œ Ë `B bOŽ“« b?F?Ð t?â?½¬ Ë ©∏∫±∑ U?M?Šu?¹® åÂœd?áÝ ÊUA¹bÐ ¨ÈœdáÝ s tÐ t vö «d¹“òt⽬ “« d²AOÐ ¨bM²šu¬ XÝUJODMÄ —œ ”bI«ÅÕË— ‰Ëe½ “« bFÐ Ë `O eOšU²Ý—ê?O?¼ Æ©≤∂∫±¥ U?M?Šu?¹ ª¥∏≠¥¥∫≤¥ U?u?® œu?³?½ ¨X?šu?¬ UN½¬ tÐ «b²Ð«—œ `OÈU¼ÅtLO½ —œ ÂË— ÈU¼ÅsO“dÝ ÂU9 —œ qO$« tJM¹« dÐ vM³ b¹błÅbNŽ —œ È«ÅÁ—Uý«Ë Âö vMF¹ œ—«b½ œułË býUÐ t²ý«c~½ Uł tÐ ÈdOŁQð Ë býUÐ Ábý tEŽu ‰Ë« Êd¨Ëœ ʬ sOÐ tHË Ë Æbý Áb½U¹U/ Ë« tÐ œËdÐ fLDÄ tÐ UMŠu¹ tJ½¬ “« gOÄ ¨œUNýÆbM qOLJð «— ʬ œuš tHýUJ UÐ œu/ Áœ«—« b½Ë«bš t œuÐ Èœ—uö??U? t?H?ýU?J? ¨d?E?½ ʬ “« t? X?H?Ö Ê«u?ðÅv?Ît??Ð v?½œËe?« Ë v?U?(« »U?²? tUÝ— Uð g¹«bOÄ dHÝ “« ¨pÇu Ë ¯—eÐ »U² ZMÄ Ë XBý ÆXÝ« ”bIÅ»U²rAý Ë XBý »U² fÄ ÆbMýUÐÅv ÊUNł U$ È«dÐ vU —UAÐ ÈËUŠ ¨«œuN¹øXÝ« Ábý ÁœËe« ʬ tÐ —uEM tÇ tÐt? œu?Ð Èe?O?Ç «d?¹“ Æb?¼œÅv? «— U? ‰«R?Ý a?ÝUÄ œUNý Ë Âö ¨—U³Ž ÊUL¼«dOš«ÎtL¼ t œuÐ Èœ—u sOMâL¼ Ë œuÐ ÁœdÐ vÄ Ê«bÐ UMŠu¹ Ïg¹U/ —œ Á—UÐËœ «— ʬ U¼Åt½u/ —«dJð s¹d²Ö—eÐ Ë s¹dš¬ Ë« rOEŽ ÈU¹ƒ— Æœ«œ ÊUA½ fLDÄ —œ g¹uš ZONœu?łË U?−?M?¹« —œ t?łu?ð q?ÐU? È—U?Ö“U?ÝU?½ ‰U?L²Š« t œË—Åv —uBð sOMÇ s¹« ÆœuÐÁbý qOLJð tHýUJ ¨rOÝdÄÅv v²Ë ∫býUÐ t²ý«œÏÊUOÐ tÐ “UO½ b¹UÐ «dÇ b½Ë«bš ʬ U?Ð t?â?½¬ U?Ð t¹UI —œ XÝ« sJ2 U ‰«RÝ aÝUÄ ¨býUÐ t²ý«œ vzUN½ Ë Á—UÐËœrO½«œÅv U Ær¹«ÅÁbý t²ý œuš ÊU¼UMÖ “« t rO½«œÅv U Æœuý XU¹ ¨r¹œd “Už¬v?½«œËUł UOŠ À—«Ë rO¼«ušÅv dÖ« ÆXÝ« “ô U t½«“Ë— dONDð È«dÐ VOK tʬ t?ÐU?A? åb?¹U?Ðò s?¹« Ær?O?M? „—œ «— 7?U?¹ åÁ—UÐËœ buðò ÂËe åb¹UÐò r¹uýr?Ý«d ʬ ÂU$« ÊËbÐ ¨XÝ« Áb¬ v³¼c rÝ«d È«dł« œ—u —œ t XO½ Èb¹UÐ`O t åX³× t¹bò s¹« tÐ b¼«ušÅv t XO U« ÆrOÐU¹ U$ rO½«uðÅv eO½ON g¹U/ s¹« o¹dÞ “«Ò«dOš« t vI¹UIŠ ZÎr¹œdÐ vÄ Ê¬ tÐ tHýUJ tFUD vÞ —œ X?³?×? t?¹b?ò eO½ œuš tHýUJ øbM XAÄ XÝ« Áœd ·uAJ U tÐ «— ʬ Ë« Ër¹«Åt²½«u²½ t «— t⽬ tHýUJ ªœu/ qOB% «— U$ œuýÅv eO½ ʬ ÊËbÐ åÆXÝ«vË ÆbMÅv/ ·uAJ U tÐ ¨rOÐU¹ XÝœ Ê«bÐ ”bIÅ»U² ÈU¼ÅXL d¹UÝ —œÊbOAÐ XŽdÝ XNł ¨XÝ« Áœ«œ U tÐ vKOð rÝ«d p¹ —u tÐ «— ʬ vOŽÁdšR≤∂≤≤∂≥tHýUJ ÂUOÄ

Page 133

UDŽ« U tÐ b½Ë«bš iO VU —œ t U$ Áœó È«dÐ ¨ÊUł 7šËd«dÐ Ë i³½ tÐÆXÝ« Áb¹œdÖ©≤±≠≤∞∫≤≤® ÁbM¹u½ dš¬ Âö≤∞.ﻦـﻴﻣآ «!ﻢﻳآﻰﻣ ىدوﺰﺑ ،ﻪﻠﺑ» :ﺪﻳﻮﮔﻰﻣ ،ﺖﺳا ﺪﻫﺎﺷ رﻮﻣا ﻦﻳا ﺮﺑ ﻪﻛ وا !ﻰـﺴﻴﻋ ﺪﻧواﺪﺧ ىا ،ﺎﻴﺑ≤±ﻪـﻤﻫ ﺎﺑ ﺢﻴﺴﻣ ﻰﺴﻴﻋ ﺎﻣ ﺪﻧواﺪﺧ ﺾﻴﻓ.دﺎﺑ ﺎﻤﺷ .ﻦﻴﻣآdE½ tÐ sOMÇ ¨UO½œ ÂU9 —œ «bš ÊUœd Ë sOÝbI ÂU9 È«dÐ iO XÝ«uš—œ UÐÆ©”b?I?Å»U?²? dÝ«dÝ tJKÐ ¨tHýUJ UNMð t½® œuý t²Ð »U² b¹UÐ t bÝ—ÅvË« t œ—ˬÅv U œU¹ tÐ t t³½Uł tÝ ÂUOÄ p¹ Ë b½Ë«bš ÈUOŽ “« vzUN½ Èd¹uBðÆ©∏∫±≥ ÊUO½«d³Ž® å XÝ« ÊUL¼ œUÐü«bЫ Uð Ë “Ëd« Ë “Ëd¹œòU?M?Šu?¹ t?â?½¬ X?O?½U?I?Š tÐ Ë ©±¥∫≥ ªµ∫±® XÝ« åsO« b¼Uýò Ë« tJM¹« ‰Ë««— ÂU?O?Ä d?Ý«d?Ý r?¹œd? Áb?¼U?A? t? ÊUMÇÅʬ tKOÝË Ê«bÐ Ë b¼œÅv œUNý ¨Áb¹œ¨X?Ý« b?¹błÅbNŽ —œ t²U¹ ‰öł Ë oO²ŽÅbNŽ tÐ vJ² t vö ¨b¹U/Åv cOHMðÐ tÔÐ Ë XF¹dý t¹UÝ —œ ʬ —Ëœ bFÔtL¼ dÐ ∫XÝ« qO$« UÐ Ábý —uM ʬ p¹œe½ bFÏtHýUJ UÐ vMF¹ Æb¼œÅv œUNý Ë« å—u« s¹«òÏË t²Ð ”bIÅ»U² VK UMŠu¹ ÆvOŽ œUNý Ë «bš Âö ¨œuýÅv qOLJðv?½U?œU?ý U?Ð U??O?K Ë Áœ«œ ‰u «— s¹« Ë« ¨b¹¬Åv t XÝ« v Ë« tJM¹« ÂËœb¼«uš Ȝ˓ tÐ ¨œu/ ÂöŽ« —Ëœ t²ýcÖ —œ «— U$ ÂUOÄ t Ë« ÆXÝË« Êb¬ dE²MÊULݬ —œ ÊUA¹U¼Åt½Uš tÐ «— œuš sOÝbI Ë œu/ b¼«uš qOLJð «— œuš —U Ë b¬ÆœdÐ b¼«ušÁb?M?¼œ Ë« ‰UŠ sOŽ —œÏÁb?½“ —b? ÈU?DŽ« UÐ Ë XÝ« iO Ïg?O?Ä “« t vUOÄ È—«b?¹U?Ä Ë ÈœU?ý U?N?½¬ t?Ð ¨X?ÝË« Ê«d?E²M ÈË— gOÄ —œ t ÈbO« Ë œu/ ÂöŽ«È«dÐ Ë bAÐÅv ËdO½ Ê«—«b½UL¹« tÐ vÖb½“ XÝ UE( —œ iO ʬ ÆbAÐÅvtHýUJò ÂU9 tJKÐ ¨tHýUJ »UÐ ≤≤ s¹« UNMð t½ t bM ÁœU¬ «— œuš t v½U½« d¼tHýUJò ÆXÝ« vÝd²Ýœ qÐU ¨œd¹cáÐ ‰œ Ë ÊUł UÐ «— å`O vOŽÏ`O vOŽ d?¼U?þ œu?š ÊU?ö?ž d?Ð ¨œu?ý l?«Ë œË“ b?¹U?ÐÅv t È—u« U𠜫œ Ë« tÐ b½Ë«bš tÆ©≥\±∫± tHýUJ® åb½«ušÅv t v ‰UŠ tÐ Uýuš Æœ“UÝÁdšR≤∂¥≤∂µtHýUJ ÂUOÄ