Return to flip book view

آشنایی با ایمان کلیسا - قسمت اول - مسیحیت چیست؟

Page 1

∫U"OK# ÊU1« dÐ ‘d~½ ±∞ øX"O# «bš≠±”bI) »U²#≠≤rKŽ Ë ÊU1«≠≥ Ê«d³)UOÄ≠¥øX"O# U"OŽ≠µ qO$« —UNÇ ≠∂ X0U¹ sð “«—≠Σ ”bI4« ÕË— ≠∏U"OK# ≠πU"OK# X¹—u)U)≠±∞U!OK" ÊU1« UÐ v¹UMý¬ø X"OÇ XO×O") ∫‰Ë« ÈdÝ www.ktabkhaneh.com

Page 2

¨XÝ«ÅÁbý tONð bM?ýUÐÅv% 5¹¬ s¹« XšUMý V(U?Þ t* Èœ«d+« tÐ XO×O?-% v+dF% —uE?M%ÅtÐ t* U¼ÅtÖdÐ s¹«’uB/Ð v¼UÖb¹œ pO(u?ðU* ÊUO×O-% t* Èœ—«u?% —œ U%« ÆbM*Åv% ÊUOÐ «— ÊU?O×O-% „d²A?% ÁbOIŽ ÎUÝUÝ«Æœ“«œdÄÅv% ÁUÖb¹œ ʬ v+dF% tÐ ¨b½—«œ∫ÅÁœUH²Ý« È Áu×½Ÿu{u% Áœ dÐ qL²A% ‰Ë« È tŽuL−% ¨VO?ðdð s¹bÐ ¨XÝ« v×O-% ÊU1« “« ’Uš v²I?OIŠ d~½UOÐ ¨tÖdÐ d¼ÕË—¨X+U¹ sð“«— ¨qO?$« —U?N?ǨøX-O?* v-?O?Ž¨Ê«d³?%U?OĨrK?ŽË ÊU?1«¨”b?I%Å»U?²?*¨øX-?O* «b?š∫XÝ«∫b½«ÅÁbý È—«cÖÅt¹UÄ UM³% tÝ s¹« dÐ v~L¼ ¨U¼ÅÁËeł s¹«ÆU-OK* X¹—u%U% ¨U-OK*¨”bI(«¨.uMýÅv% U% Ë œuýÅv% t²HÖ XIOIŠ s¹« Á—UЗœ U% ·«dÞ« t* tÇ Ê¬ ‡¨bM¹uÖÅv% ÊUO×O-% ÎôuLF% t* tÇ Ê¬ ‡ÆbMM*Åv% vÖb½“ ¨Ád%“Ë— vÖb½“ —œ Ábý ÕdD% Ÿu{u% UÐ ◊U³ð—« —œ ÊUO×O-% t* t½uÖÅʬ ‡U¹ ”b?I?%Å»U²?* “« Îôu?LF?% t* b?M²?-?¼ vLN?% ÈU?¼Å7?% q%Uý ¨Ÿu?{u?% UÐ ◊U?³?ð—« —œ U¼ÅtÖd?Ð ÂU?Lð 5?M?Ç r¼Ê¬ 9«—Uý« Ë vÝbI?%Å»U²* 9U?ŽöÞ« ¨bM½«b?Ð d²A?OÐ bM?¼«u/Ð v½U?-* tÇ ÊUM?Ç ¨b½«ÅÁbýÅt²?+dÖ 9U¹«Ë—“«ÆbýUÐÅv% bOH% ÊUA¹« È«dÐÆXÝ« œułu) X¹UÝ —œ ÁbýÅÁœdÐ ÂU½ U¼ÅtÖdÐ s¹« —œ U¼Åʬ “« t# v³²# tOK#v¼ËdÖ È tF4UD) È t)U½dÐ È Áu×½ ”bI(«ÅÕË— ‰Ëe½ VKÞ Ë UŽœ ∫±ÁËdÖ œ«d+« “« vJ¹ jÝuð dE½œ—u% 7% Xz«d: ∫≤9uJÝ ∫≥Æb¹U/Åv% ÂöŽ« XÝ« t²+U¹ 7% “« t* «— v²³¦% 9UJ½ h/ýd¼ ∫¥Æb¹U/Åv% ÕdD% 7% UÐ ◊U³ð—« —œ «— œuš 9ô«uÝ h/ýd¼ ∫µ Æb¹U/Åv% ÊUOÐ «— œuš “Ëd%« vÖb½“ UÐ 7% ◊U³ð—« h/ýd¼ ∫∂

Page 3

øX"O# «bšÆ©¥∫∂ÅtOM¦ð ® åXÝ« bŠ«Ë È«bš ¨U% È«bš ¨b½Ë«bšòÆ©±± ∫∏∂ —u%e%® rÝUMAÐ «— uð ÂU½ÅUð “UÝ bŠ«Ë «d% VK: ›ÆÆƤb½Ë«bš È«òË« ÊUL?¼ ¨XÝ« —bÄ ‘u?ſ¬ —œ t* È«Åt½U~?¹ d-?Ä ÆXÝ« Áb¹b?½ v-?*ÅeÖd?¼Å«—Å«bšòÆ©±∏∫±ÅUMŠu¹ ® åœd* d¼Uþ «—ÆÆÆbM¹uÖÅv) U¼ÅvCFÐ tÇ Ê¬Æb½«ÅÁœu/ Ÿ«d²š« «— Ë« ¨Êœd* XOM%« ”U-Š« È«dÐ t* uÝdð Ë nOF{ ÊU%œd% dJ+ —œ eł tÐ ÆÆÆ ∫œ—«b½ œułË «bš ¿ÆX-O½ Ë« “« dðôUÐ ÈeOÇ ÆÆÆXÝUH*œuš Ë« ÆXÝ« gM¹d+¬ ÁUýœUÄ ÊU-½«v-* tÇ Ë «dÇ XÝ« b?Š«Ë dÖ« fÄ XÝ« X³×?% «bš ÂbO?Mý eO?½ Ë XÝ« bŠ«Ë «bš t* Âb?OMý ∫rLNHÐ +«uð v/ ¿ øbM*Åv% X³×% «—ÆXÝ« vH/% f*d¼ œułË oLŽ —œ X¹UN½ÅvÐ gDŽ Ë X¹bЫ tÐ qO%ÆÆÆXÝ« “«— dÝ«dÝ ÆÆÆ ∫b½«œÅv/ v*+ ¿ÆXÝ«bš ʬ Ë ∫œ—«œ œułË U, ‚u-U, v*+ ¨È—¬ ¿—œU: ÆrO²-¼ Ë« ʬ “« U% Ë XÝ« Áb¹d+¬ «— U% 5MÇ r¼ Ë UN?½¬ «bš Æb½«ÅÁb%UO½ œułËÅtÐ œuš Èœuš tÐ 5%“ Ë ÊULݬÆrO³KÞÅv% pL* tÐ dDš ÂU~M¼ tÐ «— Ë« U% ¨XÝ« ÊUÐdN% vKOš Ë t½U~¹ ¨oKD%«— U¼ÅÈb?Ð Ë œ«œ b¼«u?š ‘«œUÄ «— U?¼ÅvJO?½ ¨È—Ë«œ “Ë— —œ ÆbM?*Åv% v¹U?LM?¼«— g½«d³?%UO?Ä jÝuð t?Ð «— U¼ÅÊU?-½« Ë«Æœd* b¼«uš 9«“U−%Ë« “«— v.Ë ¨rO¹U?/Åv% gA?/?Ð VK?Þ Ë« “« Ë rO?¹uÖÅv% g?ÝUá?Ý Ë rO?M?*Åv% g¹U?O½ Ë« t?Ð ¨.—«œ ‰u³?: «— Ë« vÖ—e?Ð U?%ÆXÝ« vM²šUMýU½ÆÆÆÅbM¹uÖÅv) ÊUO×O") tÇ Ê¬ Ë v½b?¹œ ÈU?¼e?OÇ Ë 5?)“ Ë ÊU?L?ݬ o4U?š ¨o?K?D) —œU?< ¨t?½U?~?¹ È«bš t?Ð ÊU?O?×O?"?) ‡‡±Æb½—«œ ÊU1« v½b¹œU½ÆXÝ« „d²A% ¨b½—«œ ÊU1« t½U~¹ È«bš tÐ t* v½U-* ÂULð —œ ¨XNł s¹« “« ¨XÝUN½¬ vÖb½“ ”UÝ« ¨ÊU1« s¹«“« t* ÁbMÐ ·öšdÐ ËÆb½—«œ ÊU1« XÝ« Ê«uðdÄ —bÄ t* ¨U²J¹ È«b?š tÐ ÊUA½U1« Ë 5¹¬ o³Þ ÊUO×O-% l:«Ë—œ U%«ÆXÝ« X³×% “« dÄ Ë« ÊuÇÆbMÝ«d¼Åv/ Ê«uðdÄ È«bš “« ÊUA¹« bÝdðÅv% œuš »UЗ«Æb½«ÅÁœd?*Åv% bO?*Q?ð «bš v~?½U?~¹ tÐ Xý«œ ë˗ U?łÅtL?¼ —œ t* U¼ÅX?Ð g²Ýd?Ä dÞU?š tÐ Ê«d³?,U?OÄ ¨U¼ Êd: vÞ ¿ tÐ qO?% U??Ð v²??:Ë U?¹ ¨b??²?Ýd??á?Ð «— ‰u??Ä Ë «b??š ‰U?Š 5??Ž —œ b?½«u??ðÅv/ ÊU??-?½« t* b??M?*Åv?% ÂöŽ« v²?:Ë e??O??½ U?-??O?Ž±Ø± U"OK# ÊU1« UÐ v¹UMý¬

Page 4

¨bM*Åv% Á“—U?³% U?N½¬ UÐ t?* XÝ« ÊU-½« VK?: XÐ U¼ s¹« È tL?¼ t* ÆÆÆË v³K?Þ 9dN?ý ¨v³KÞÅ9—b?: ¨v½«—c~?ýušÆœ—«œ v% dÐ ÂUÖ 5AOÄ Ê«d³%UOÄ dO-% —œv(Ë ¨œuÐ ‰œUF²% Ë sðËd+ t* s¹« tÐ rKŽ UÐ ¨Ë« Æb%U?½Åv% œuš —bÄ ¨Èbł vM( UÐ «— «bš Ɯ˗Åv% dð«d+ U*OŽ v(Ë ¿Ë« sJO?( ÆÁbý v¼ô« v½U?-½« t½ Ë ¨«b?š —U?M* —œ v%Ëœ È«b?š bM?½U% tÐ t½ ¨b?½«œ v% åb?Š«Ëò «bš U?Ð ‰“« “« «— œuš©b¹u?ÖÅv% f¹b?: ÈU?M?Šu?¹ qO?$« t* ÊUM?Ç ¨Ë« s3Ý ¨Ë« Âö+ bM?½U?%® ‘—b?Ä —U?M?* —œ ¨‰“« “« t* b?M?*Åv% bO?*Q?ð9UOŠ U?%ÅtÐ Ë ¨t²?+dÖ Áb?NŽÅtÐ «— U?% XO½U?-½« ¨Áb?ý ÊU-?½« ÊuÇ t* ÁœU?²Ýd?+ U% œe?½ «— Ë« —bÄ Ë XÝ« t²?ý«œ œułËÆbA/Ð 9U$ ¨«bš ÕË— ¨”bI(« ÕË— X³¼u% UÐ «— U% Ë b¼bÐ «— œuš b¹błbO?¹Qð «— XI?O?IŠ s¹« e?O?½ ÈË eO?šU?²Ý— ÎU?Bu?B/?% Ë Áb%¬ «b?š V½U?ł “« Ë« t* b½œ«œ ÊU?A?½ Ë« 9«e−?F?% ¨Ë« —«b²?:«ÆbM*Åv%Ë d?"??Ä ¨—b?Ä ¨«b??š t# b??½—«œ ÊU?1« Ë b??½—«œ U??0Ë Ë« tÐ ÊU?O??×??O?"??) ¨U??"?O??Ž ÊU??)“ “« ‡‡Å≤ÆXÝ« ”bI4«ÅÕË—‰u³: qÐU: YOK¦?ð “«— Ë bŠ«Ë È«bš “«— býUÐ U¼ ÊU?-½« q¦% «bš dÖ« Ë ÆXÝ« bŠ«Ë È«bš p¹ Ë« ¨s¹« œułË UÐ ¿tAOL¼ ¨U?N½¬ s¹dðb?ײ% Ë bM?M*Åv% dO?OGð U?N½¬ ¨bM²?-O½ q%U?* UN½¬ Êu?Ç œuÐ bM¼«u?/½ vJ¹ e?Öd¼ ÊU-½« t?Ý ÆX-O½ÆXÝ« d²AOÐ ÊU-½« —uBð bŠ “« g²LEŽ Ë X-O½ U¼ ÊU-½« q¦% «bš v(Ë ÆbÝdÐ œUCð tÐ Ë œuAÐ «bł œ—«œ ÊUJ%«vMF% s¹« tÐ ¨X-O½ U²J¹ «bš ÆXÝ« v¼«ušœuš ÊËbÐ Ë —UýdÝ v(UL* tJKÐ ¨ X-O½ oKD% 9—b: jI+ Ë« ÈËdO½ ¿Æ.e¹d~Ð Ë rOÝd²Ð Ë« “« t* r(Uþ Ë —U³ł ÁUýœUÄ p¹ q¦% „U½dDš Ë býUÐ «e−% Ë UNMð v¹uÖ t*vÖb½“ Ë Áb½“ «bš¨ s¹«dÐU?MÐ býUÐ v% qÐU?I²% Ë „d²?A% X*dŠ —œ X³×% U?%« XÝ« v½œd% ¨ÈËeM% Ë U?NMð h/ýÆXÝ« g/Г« q³: Ë ‰“« “« «b?š tJ?KÐ œ—«œ ÃU?O?²Š« U?% tÐ «b?š 9—uB s¹« —œ Êu?Ç b?M*Åv?% X³×?% «— U?% ÊuÇ t½ XÝ« X³?×?% «bšÆ©∏∫¥ UMŠu¹Å‰Ë«® œd* ÂöŽ« `O-% È U-OŽ “«— dÐ oLFð “« bFÐ UMŠu¹ t*Å—uÞÅÊUL¼ ¨XÝ« X³×% r¼ Ë vJ¹ r¼ gM¹d+¬Ë bŠ«Ë ¨‰U?L* s¹« Æœu?š q%U* ÈU?DŽ ¨t?³½U?łËœ ¨·UH?ý ¨Èu: v²?³×?% rO?%U½Åv% X³×, U% t* X-?¼ ÈeO?Ç «bš —œË ‰œ p¹ UN½¬ò t* b?M¹uÖÅv% b?½—«œ œU%« r¼ UÐ t* d?H½ tÝ U¹ Ëœ È Á—U?Зœ v¼UÖ vMO?%“ ÈUO½œ —œ ÆX?Ý« r-IM?%dOſ Æåb½—«œ ÊUł p¹bM¹uÖÅv% ÊUO?×O-% ÆbM²*?¼ bŠ«Ë È«bš p¹ ”bI?.«ÅÕË— Ë ¨d*Ä ¨—bÄ ∫XÝ« oKD% XIO?IŠ p¹ s¹« «bš —œ v(ËÆXÝ« YOK¦ð «bš t*Æœ—«œ vÐU-ŠÅvÐ Z¹U²½ ¨Ád%“Ë— vÖb½“ —œ ¨ÊU1« s¹«ÆÆÆbMýu#Åv) ʬ ÂU$« —œ ÊUO×O") tÇ Ê¬Æ©±±∫∏∂—u%e%Å„Æ—®ÅbM*Åv% ‰uײ% «— UN½¬ t²+—Åt²+— ¨Áb¹eÖ UMJÝUN½¬ —œ t* ”bI(«ÅÕË—ÆbA/ÐÅv% ÂUN(« «— ÊUA¹« qLŽ Ë g¹UO½ ¨vÖb½“ ÂULð —œ«bš tÐ ÊU1«

Page 5

g¹UO½ ‡‡±ÆbýUÐ Á«dL¼ oOLŽ v%«d²Š« UÐ tAOL¼ b¹UÐ ÊUýœU¹“ —UO-Ð œUL²Ž« ¨bMM* vÖb½“ ÊUA½U1« oÐUD% ÎUF:«Ë dÖ«∫bMM*Åv% UŽœ ÊUO×O-% ¨Áœ«œ rOKFð ÊUA¹« tÐ U-OŽ t*Å—uÞÅÊUL¼¨v½ULݬ —œ t* U% —bÄ È«òuð ÂU½ œuý f¹bIðuð v¹«Ëd½U%d+ b¹UOÐ uð XÝ«uš œUÐ Ê«Ë—ÆXÝ« ÊULݬ —œ t* ÊUMÇ 5%“ ÈË—Áœ U%ÅtÐ “Ëd%« ¨ «— U% t½«“Ë— ÊU½ ʬ «— U% ÊU¼UMÖ ÈUA/³Ð«— œuš ÊU½u¹b% rOA/ÐÅv% eO½ U% t* ÊUMÇ—ËUO% tÝuÝË —œ «— U% ËÁœ v¹U¼— d¹dý “« «— U% tJKЉöł Ë 9—b: Ë v¹«Ëd½U%d+ «d¹“Æ©±≥≠π∫∂ v²%®Æ5%¬ åÆXÝuð ʬ “« bЫ tÐ UðqLŽ ‡‡≤—bÄÅtÐ t* bM?*Åv% 9uŽœ Ë b?¼œÅv% X-¼ d?-Ä U²?J¹ t* Ë« —œ Èb½“d- VK: ¨ÊUO?×O?-% tÐ g¹U?O½ s¹« rO?KF?ðÅUÐU-?OŽbM*Åv% 9uŽœ 5MÇ r¼ Ë bM½«bÐ œuš —bÄ «— «bš bM½«u²Ð t* bM¹UA/³Ð b½bý vLš“ ‘—U²+— jÝuð dÖ« œuš vMO%“ÆbM*Åv% UDŽ eO½ «— È—œ«dÐ VK: 5MâL¼ Ëb½uý X³×% “« dÄ È—bÄ œuš Ê«b½“d+ tÐ X³-½ t½u~Ç t*X³?×??, «— «b?š t+ b??¹u?Ö v*??+ ÆÆÆd?Ö«ò ÆXÝ« ÊU?%d?+ s?¹d?²?Ö—e??Ð ¨«b?š X³??×?% t* 5??M?Ç r¼ ¨È—œ«d??Ð X³?×??% ËÆ©≤∞∫¥ÅUMŠu¹ ‰Ë«® åXÝ« u~ſË—œ ¨bM+ 8dH½ œuš —œ«dÐ “« Ë .U/Åv,U?ł tÐ «— Ë« 5??,«d??- Ë rO??¹U??/Åv, X³??×??, «— «b?š Êu??Ç rO??¹U??/Åv, X³??×??, «— «b?š Ê«b??½“d??- t+ rO??½«œÅv, s¹« “«òÆ©≤∫µÅÅUMŠu¹ ‰Ë« ® å.—ˬÅv,Ÿu?½d?¼ t* s¹« q?O?(œ tÐ e?O??½ Ë ¨t½U?~??¹ È«b?š tÐ 7??ý«œ ÊU?1« qO?(œ tÐ Ë t?½U?ÖËœ X³?×??% s¹« tÐ X³??-?½ È—«œU?+Ë U??ÐÆb½bOÝ— 9œUNý tÐ ÊUO×O-% “« ÈœU¹“ È ÁbŽ ¨b½œd* œ— «— v²ÝdÄÅXДbI)Å»U²# Âö#eOÇ tL¼ Ë« ¨b²Ýd+Åv% s% ÂU½ tÐ «— Ë« —bÄ t* ¨”bI(«ÅÕË— vMF¹ ¨l+«b% ʬ U%«ò ∫XHÖ Ê«œdÖUý tÐ U-OŽ ¨¯d% “« q³: vL*Æ©≤∂∫±¥ÅUMŠu¹ ® 圗ˬ b¼«uš ÊUðœU¹ tÐ ¨r²HÖ ULý tÐ s% tÇ Ê¬ d¼ Ë Xšu%¬ b¼«uš ULý tÐ «—

Page 6

∫dð oOLŽ tF4UD) È«dÐ ∫d²AOÐ oLðË tF4UD) È«dÐ ”b:« YOK¦ð “«— ¿ «bš —uCŠ¿ ¨U-OŽ bOLFð ∫≤ qB+ ≤ g/Ð åÁb½“ È«bšò¿ «bš È—«œU+Ë ¿U-OŽ vK& ∫ ≥ qB+ ≤ g/Ð Æb¹u~Ð s/Ý œuš “« U% UÐ b½«uðÅv% «bš UNMðÆrOM* XÝ«uš—œ «— ‘—u½ ¨vMðËd+ÅË 9uJÝ UÐ∂ Ë µ∫¥≤ »u¹« ª∏≠±∫±∂ ¨∏≠≤∫πÅf<d) qO$« ∫v¼ËdÖ tF4UD) XNł 7)ô«Ë Ë l0—« b½Ë«bš¨r(UŽ Èô«Ë Ë l+—« È« ‡±øœuÐ b½«uð uð È t²-¹Uý Èd~¹œ ÂU½ tÇøbO¹«dÝ b½«uð «— uð tLG½ «b*¨XÝ« ełUŽ uð ÊUOÐ “« v%ö* d¼œdOÖ dЗœ «— uð „«—œ« Ë rN+ «b*øbM*Åv/ „—œ «— uð È—uFý Ë rN+ êO¼ t*¨v¹UO½ nOBuð tÐ t* v¹uð UNMð ‡≤Æv¹uð ‘«ÅtLAÇdÝ XÝ« vM²HÖ tÇ Ê¬¨XšUMý Ê«u²½ t* v¹uð UNMðÆv¹uð “Uſ¬dÝ «— tA¹b½« d¼¨b½—«œ ”UáÝ «— uð 5:uK/% lOLłÆÂö*ÅvÐ t* UN½¬ tÇ Ë bM¹U¹uÖ t* UN½¬ tǨbMN½Åv% ׫ «— uð 9«œułu% lOLł ‡≥Æb½«ÅtA¹b½« b:U+ t* v¹UN½¬ tÇ Ë bMM*Åv% dJ+ t* v¹UN½¬ tÇÆb¹¬Åv% uð ÈuÝ tÐ ÊU~L¼ ÊUG+ Ë t(U½ Ë Ë“—¬ ÊUNłÆXÝ« Ê«Ë— uð ÈuÝ tÐ Ë ¨œ—«œ ”UL²(« «— u𠨜ułË ÂULð¨X-½«œ uð “« ÊUNł “«— t* ʬd¼Æb½«ušÅv% uð ÁU~AOÄ tÐ 9uJÝ È t½«dðXÝ« s*UÝ uð —œ jI+ ¨XÝ« d¹cÄUIÐ tÇ Ê¬d¼ ‡¥bÐU¹Åv% ÂU$«dÝ uð —œ ¨r(UŽ X*dŠ Ë g³Mł v¹uð U²J¹ Ë 9UMzU* È tL¼ bBI% uðv¹«bš uð ¨ÂÓ«uð s% t½ ¨v¹uð s% rÝ«Ævð«œułu% tL¼ t½ ¨ÈËeM% Ë œdHM% Èœułu% t½ uðørO¼œ ÂU½ tÇ «— uð v³I( Ê«—«e¼ È t²-¹Uý t* u𠇵Ɯ«œ ÂU½ Ê«u²½ t* v¹uð jI+t²+UJý «— dNáÝ ÈU¼dЫ ¨v½ULݬ ÕË— 5%«b*øb½«œdÖ —UJý¬ «— uð “«— Ëv¹ô«Ë Ë l+—« t* uð È« U%d+ rŠdð U% dÐ ‡∂øb½«uš Ê«uðÅv% d~¹œ v%U½ tÐ «— uð t½u~Ç

Page 7

©Biblia®”bI)Å»U²#RoCoCo, GalEphPhi, ColThesThes, TimTimTit, PhilHe' !!!= f(uÄ ÈU¼ t%U½ VOðdðUð Ë ÆXÝ«b?š d?-Ä ¨`?O-?% ÊU?L¼ U?-?O?Ž t* b¹—ˬ ÊU?1« U?ð b?ý t²ýu?½ U?¼Ås¹« U?%«òÆ©≥±∫≤∞ÅUMŠu¹® åbOýUÐÅt²ý«œ 9UOŠ Ë« ÂU½ —œ ¨ÊU1«ÅUÐU%ÅÆXÝ« t²?ýu½ «—U?¼Ås¹« Ë b¼œÅv% 9œU?N?ý U¼e?OÇ s¹« d?Ð t* XÝ« È œdÖU?ý s¹«òÆ©≤¥∫≤± UMŠu¹® åÆXÝ« XÝ«— Ë« 9œUNý t* rO½«œÅv%ÆÆÆbM¹uÖÅv) U¼ÅvCFÐ tÇ Ê¬ÆXÝ«Åt²+U¹ ‰UI²½« U% tÐ tÝbI%ÅV²* È tDÝ«Ë tÐ g%ö* Ë t²HÖ s/Ý «bš ¿øb½—«b½ »U²* p¹ ¨ÊU½ULK*, ¨ÊUO×O*, ¨ÊU¹œuN¹ «dÇ s¹«dÐUMÐ ¿øXÝ« `O×B Ê«uMŽ s¹« Á“«b½« tÇ Uð U%« ÆbM%U½Åv% å»U²* q¼« òeO½ «— ÊUO×O-% ¨ÊU¹œuN¹ bM½UL¼®¨qO?(œ s¹« tÐ ÆXÝ« t²??šU?Ý —U?J??ý¬ «— œu?š Ë t²?H??Ö s/?Ý ©Biblia® ”b?I?%Å»U?²?* —œ «b?š ¨ÊU?O?×?O??*?, È«d?Ð ¿ÆXÝU¼Åʬ ”bI, »U²+ ¨©Biblia= UNÐU²*øœ—«œ ÊU¹œuN¹ ”bI%Å»U²* UÐ v:d+ tÇÆœd* vŠË Ë« tÐ «— 9«—uð 9b% s¹« —œ b½Ë«bš Ë X+— UMOÝ Áu* tÐ “Ë— t½U³ý qNÇ 9b% tÐ vÝu%ÆbMM*Åv% —U²+— t½«œ«“¬ bŠ “« gOÐ ¨”bI%Å»U²*ÅUÐ ÊUO×O*, ¿Æb½—«œ ÁbýÅn¹d% tÝbI%ÅV²* ¨ÊUO×O-% Ë ÊU¹œuN¹ ¿Æœ—«œ v:öš«dOſ ÈU¼ÅXL-: ”bI%Å»U²* ¿ÆÆÆbM¹uÖÅv) ÊUO×O") tÇ Ê¬Æœ«œ ÈUł Áb½“ X¹«Ë— p¹ —œ b¹UÐ «— ”bI) »U²# ‡‡±“« b?F?Ð Áœd?* oL?F?ð tÐd?& s¹« d?Ð ÊU?%“ ‰u??Þ —œ Ë b?M?²?ý«œ tÐd?& Ë« 9U?$ qL?Ž Ë «b?š œu?łË “« «b?²?Ы ¨œu??N?¹ Âu?:Æb½œ—ˬ —œ d¹d% È t²ý— ÅtÐ «— 9U¹«Ë— s¹« rO¹u~Ð d²NÐ U¹ XMÝ s¹«¨ ‰UÝ ÊUO(UÝ—œ UBuB/% Ë bM²-¹d~½ ò U?-OŽ X¹—u%Q% ‰uÞ —œ t*ÅÈeOÇ Ê¬ È Á—UЗœ ”bI?(« ÕË— ‰Ëe½ “« bFÐ U-OK* 5MÇ r¼—œ © ± ∫± UMŠu¹ ‰Ë« ® å9UOŠ È tLK* È Á—UЗœ b½œd* f* ÊUA¹U?¼ÅXÝœ Ë b½œd* UýULð eOšU²Ý— Ë ¯d% ÊU%“Æb½b%¬ —œ d¹d%ÅÈ t²ý— tÐ 9U¹«Ë— s¹« ‰UÝ s¹bMÇ “« bFÐ t* b½œu/ ÂöŽ« 9œUNý —œ Ë b½œd* ȗˬœU¹ “U/±Ø≤ U"OK# ÊU1« UÐ v¹UMý¬

Page 8

ÆXÝ« Ábý ÂU$« ”bI(« ÕË— —u½ —œ U¼Åt²ýu½ Ë 9U¹«Ë— oLFð Ë 9UOÐd& s¹« tL¼ t* XÝ« d*–ÅtР“ôÆbýUÐÅv% U-OK* ÊU1« Ë XMÝ qOB« Ë rN% È t½UA½ ”bI% »U²* ¨s¹«dÐ UMÐË t²+d?Ö ÈUł 5?ÝbI?% Ë Êôu¾?-?% pL* U?Ð U-?OK?* ”bI?% XM?Ý s¹« ÊU¹d?ł —œ t* bM?ýu*Åv?% ÊUO?×O?-% e?O½ “Ëd?%«ÆbMM* X*dŠ©Å±Σ≠±µ∫≥ ª≤∞ ∫ ± ”dDÄ ÂËœ ® åÆbýUÐ v/ h/ý dO-H𠜗u% »U²* 9u³½ êO¼ ò «d¹“XÝ« ʬ e+d, U*OŽ t+ vÐU²+ ‡‡≤Âu: Áb½“ X¹«Ë— —œ b?¹UÐ Á—«u?L¼ t* «bš Âö* È tK?: —œ ÆXÝ«bš È Áb?½“ Âö* s¹« ”√— —œ U-O?Ž ¨ÊUO?×O-?% È«dÐÆœuý X+U¹—œ b½Ë«bš¥∂ ∫ µ UMŠu¹® XÝ« t²ýu½ s% È Á—UЗœ vÝu?% ¤bMMOÐÅv% „—«bð «— U*OŽ Êb%¬ ¨”bI,Å»U²+ Êu²% s¹dðÅv1b:ÆbM¼œÅv% `O{uð Ë bMM*Åv% X¹«Ë— «— Ë« Êb%¬ ¨b¹bł bNŽ Ë › ©Æ©±≥∫±πÅtHýUJ% ª±∫±UMŠu¹® XÝ« å«bš Âö+ò U-OŽ”bI, »U²+ p¹ ‡‡≥»U²+ ÆXÝ« v³¼c, »U²?+ p¹ tJKÐ ¨býUÐ ÊUNł —«d?Ý« `O{uð g+b¼ t* X*O½ vLKŽ »U²+ p¹ ”bI%Å»U²*°XÝ« qFH(UÐ Á—«uL¼ t* ÈbNŽ ¨g%u: Ë «bš 5ÐU% ÈbNŽ∫œdOÖÅv% —«d: v×O-% v³¼c% vÖb½“ e*d% —œ ”bI,Å»U²+ ¨qO(œ s¹« tШ‘«Åt½«“Ë— g¹UO½ e*d% —œ ¿¨g²OÐdð Ë rOKFð e*d% —œ ¿¨ÂU¹« ÂULð —œ nK²/% 9UOÐd& Ë vÖb½“ e*d% —œ ¿U-OK* 5¹¬ Ë v×O-% 9UŽULł e*d% —œ ¿°XÝ« vÖb½“ »U²+ ”bI%Å»U²*t½U3ÐU²+ bM½U, vÐU²+ ‡‡¥∫Ábý t²?ýu?½ U?-?O?Ž “« q³?: t* ʬ »U²?* ¥∂ ªXÝ« »U?²?* Σ≥ q%U?ý XI?O?I?Š —œ ©v½U?½u¹ tÐ ¨U?¼ »U?²?* Ω Biblia®Æb½«Åt²+dÖ ÂU½ b¹błÅbNŽ ∫Ábý t²ýu½ U-OŽ “« bFÐ t* »U²* ≤Σ Ë b½—«œ ÂU½ ©ÊU¹œuN¹ ”bI%Å»U²*® oO²ŽbNŽ∫ÊuÖU½uÖ ÈU¼ »U²* “« XÝ« È«ÅtŽuL−% ”bI%Å»U²* ¿ªXÝ« Ábý t²ýu½ `O-% ÈU-OŽ “« bFÐ Êd: p¹ Uð `O-% ÈU-OŽ “« q³: Êd: t½ “« ∫X)b< dE½ “« ‡‡v½U½u¹ ¨v%«—¬ ¨Èd³Ž ∫ÊUГ dE½ “« ‡‡d¼ Ë XÝ« ÁUðu* ÈU¼ÅX¹UJŠ ¨U¼Åt%U½ ¨U¼Åg¹U?O½ ¨—UFý« ¨‰U¦%« ¨XF¹dý ¨v/¹—Uð X¹«Ë— ∫vÐœ« p³Ý dE½ “« ‡‡ÆbMO³Ð «— v½uÖU½uÖ s¹« v¹UNMð tÐ ¨b½«uðÅv% v¼UÖ¬ È ÁbM½«ušÆbM½«œÅv% tLK* vF:«Ë ÈUMF% tÐ «— »U²* ʬ v²Š Ë ¨»U²* p¹ «— ʬ ÊUO×O-% ¨s¹« œułË UÐ ¿

Page 9

v,UN.« »U²+ p¹ ‡‡ÅµÆb½«ÅÁbý t²ýu½ «bš ÂUN.« X% ¨b½—«œ ÈUł t½U~¹ »U²+ s¹« —œ t* v³²* ÂULð ÊUO×O-%œUI²Ž« tГ« bM²ý«œ ÊU1« t* v½«d³%UOÄ ¨b½«ÅÁb?ý t²ýu½ U¼ ÊU-½« jÝuð V²* s¹« tJKÐ býUÐ t²ýu½ «— UN½¬ «bš t+ s¹« t½ ¿Æb½«ÅÁbý 9uŽœ ¨bM* vÖb½“ bNŽ tÐ UN½¬ UÐ XÝ«ušÅv% «bš t* v%u: ÊUO% “« ¨«bš ·dÞÂUN.« Ë Áb¹œdÖ —Ë—UÐ ¨Ábý —uM?%¨ Áœ—ˬ —œ ‘—U~½ tÐ «— ʬœuš vB/?ý ⁄u³½ UÐ p¹ d¼ t* ÊU?ÖbM-¹u½ s¹« v(Ë ¿5Ž —œ U¼Åt²?ýu½ s¹« ∫bM?M*Åv% X¹«Ë— ÊU?A%u: a¹—U?ð —œ «— «bš bN?Ž UN½¬ ¨VO?ðdð s¹« tÐ ÆXÝ« «bš ÕË— “« t²-U¹ ÆbM²-¼ «bš Âö+ Ë ÊU*½« Âö+ ‰UŠÆÆÆbMýu#Åv) ʬ ÂU$« —œ ÊUO×O") tÇ Ê¬“« ÆbML?NHÐ «— ʬ ÕË— U?ð tJKÐ ¨b?½“U-Ð XF?¹dý p¹ ʬ “« t* s¹« t½ ÆbMM+ „—œ «— «bš Âö+ bMýu?*Åv% UN½¬ ‡±b?¹u?ÖÅv% ÊU?A?¹« tÐ “Ëd?,« «b?š t* «— tÇ Ê¬ ¨U?N?½¬ ¨XÝ« Áb?%¬ ”b?I?, »U?²?+ —œ t* v1b?: ÈU?¼—U??²?H?Ö s¹« È«—Ë»U²?* s¹« —œ t* v¹U?¼ ÊU?-?½« v½U?1« È tÐd?& tÐ ¨VO?ðdð s¹b?Ð Ë Æb?½d?ÐÅv% vÄ Ê¬ ÈU?M?F% t?Ð Ë bM?M?*Åv% X+U?¹—œ—Ë—UÐ Ë —uM% «— UN½¬ È tÐd?& b½«uðÅv% .b: È tÐd& s¹« —u?DÇ ¨bM½«bÐ Uð b?Mýu*Åv% UN½¬ Æb½b?½uOÄÅv% ¨b½«ÅÁb%¬Æœ“UÝÆœuýÅv% «bš “Ëd,« È Áb½“ Âö* UN½¬ È«dÐ ¨œuý oLFð ʬ dÐ XÝ—œ t* vÞdý tÐ ¨”bI,Å»U²+ Âö*ÈUMF?) ¨7) œuš ÈU?MF) ∫œd* dO?-H?ð tKŠd?% tÝ —œ Ê«uðÅv% «— 7?% d¼ ”b?I%Å»U?²* nK?²/?% ÈUM?F% d?Ð oLF?ð XNłÆ7) Áb½“ Ë v½UŠË— ÈUMF) ¨7) q)U#«— v%uNH% tÇ ÊUÖbM?-¹u½ t* rOM* „—œ b¹U?Ð 5BB/²% pL?* UÐœ—«œ vBUš XOL¼« t* «— ∫7) œuš ÈUMF)Å∫n4«ªœd* sýË— b¹UÐ «— œ—u% Ëœ ¨s¹«dÐUMÐ Æb½“UÝ qI²M% ʬ 7% ÊUÖbM½«uš tÐ «— ÈeOÇ tÇ Ë bMM*ÅÊUOÐ b½«Åt²Ý«ušÅv%ÁËdÖ U¹ ’U/ý« ÈU¼Å‰«u¾Ý X(UŠ ÂËœ ªÁœu/ ÁœUH²Ý« t* vý—U~?½ p³Ý UÐ Á«dL¼ ¨ÁbM-¹u½ dJ+ “dÞ Ë X(UŠ ‰Ë«ÆÁbM-¹u½ dE½ œ—u%U?Ð ◊U?³?ð—« —œ «— ʬ b?¹U?Ð s¹«d?ÐU?M?Ð ¨t²?+d?ÖÅv?% U?ł tÝb?I?%ÅV²?* q* —œ Áb?ý ÂU?N?(« v?M?²?% d?¼ ∫7) q?)U# ÈU?M?F?) ∫»XÝ« t²HN½ `O?-% ÈU-?OŽ “«— —œ q%U* ÈU?MF% s¹« t*Ås¹« tÐ rK?Ž UÐ ¨”bI?%Å»U²* nK²?/% ÈU¼ÅŸu?{u% Ë 9UŠöB«U% Æ©≥≤≠±≥∫≤¥U:u(® œd*Åv% dO-Hð Ê«d?³%UOÄ tL¼ Ë 9«—uð —u½ —œ ‘eOšU?²Ý— Ë ¯d% È—u×% ‚UHð« Ë« œuš «d¹“ÆÁœd* eOšU²Ý— Ë t²+dÖ sð Âö* ʬ ¨`O-% Ê«œdÖUý vMF¹ ¨f* ʬ q¼« tJKÐ ¨rO²-O½ »U²* q¼«ÂuNH?% ©±≥∫±∂UM?Šu¹® b?½UÝ—Åv% q%U?* XIO?IŠ tÐ «— U-?OK?* t* vÝbI?(«ÅÕË— —u½ —œ ∫7) Áb½“ Ë v½UŠË— ÈU?MF)∫ÃÂu?: nK?²?/?% 9U?O?Ðd?& Ë 9U?:U?H?ð« Á«— “« t* v¹«b?š «d?¹“ ¨U?% “Ëd?%« vÖb?½“ U?Ð ◊U?³?ð—« —œ œd?*Å„—œ b??¹U?Ð «— vM?²?%¨fÄ ÆbM?*Åv% X³×?B ÊU%œu?š ÊbL?ð Ë @M?¼d+ Ë 9U?:UH?ð« Á«— “« eO?½ “Ëd%« ¨Áœu?/ —UJ?ý¬ «— œuš Âö*¨Áb?¹e?ÖdÐ7% —u½ —œ U% “Ëd%« vÖb½“ Ë dJ+ “dÞ «d¹“ ÆrOM* „—œ Ë ÁbOMý «— ”bI%Å»U²* UÐ ◊U³ð—« —œ b¹UÐ vKF+ s/Ý s¹«Æbý b¼«uš „—œ d²NÐÆb½uýÅv) p¹dý ”bI)Å»U²# —œ UN½¬ ‡‡≤ÆbM¼œÅv% ‘uÖ ”bI%Å»U²* tÐ ¨U-OK* —œ ¨ŸUL²ł« —œ ¨ÊUA½«—œ«dÐ UÐ ÎôuLF%Æb½“UÝ fJFM, œuš VK: —œ «— ʬ Ë bMÐU¹—œ «— g¹UMF% Uð bM½«ušÅv% X:œ UÐ «— ʬ ¨v¹UNMð —œ VKſ« ¨5MÇ r¼

Page 10

Æb½—ˬÅv)—œ qLŽ tÐ «— ”bI) »U²# UN½¬ ‡‡≥t* «d% —bÄ È Áœ«—« t* ʬ tJKÐ ¨œœdÖ ÊU?Lݬ 9uJK% qš«œ b¹u?Ö b½Ë«bš ¨b½Ë«bš «d% t* d?¼ t½ò ∫b¹uÖÅv% U-OŽÆ©≤±∫ΣÅv²% ® 圗ˬ Uł tÐ XÝ« ÊULݬ —œÂö* UÐ U?𠜫œ d?OO?G?ð «— œuš vÖb?½“ b?¹UÐ Æœ—ˬ—œ qL?Ž tÐ «— ʬ b?¹U?Ð ¨”bI?% »U?²* Âö* —œ Êb?ý p¹d?ý “« bF?ÐÆbý @M¼¬ r¼ «bš”bI) »U²# Âö#«— ʬ ¨Áœd* »«d?O?Ý «— 5?%“ Uð tJ?K?Ð œœd?ÖÅv/dÐ U?ł ʬ tÐ Ë œ—U?ÐÅv% ÊU?L?ݬ “« ·dÐ Ë Ê«—U?Ð t* ÊU?M?Çò ∫b½Ë«b?š Âö*œe½ ¨œuÐ b¼«uš œœdÖ —œU?B +U¼œ “« t* s% Âö* ÊUMÇ r¼ ¨bA?/ÐÅv% ÊU½ «— Áb½—uš Ë r/ð «— d?Ö“dÐ Ë ¨œ“UÝ bM%Ëd?Ð Ë —Ë—UÐb?¼«u?š Ê«d?%U?* ÂœU??²?Ýd?+ «— ʬ tÇ Ê¬ È«d??Ð Ë œ—ˬ b?¼«u?š U?ł tÐ r?²?Ý«u?š t* «— tÇ Ê¬ tJ??K?Ð ¨XA?Öd??Ð b?¼«u?/?½ d??L?ŁÅvÐ s%Æ©±±≠±∞∫µµÅ¡UOFý«® Æåb¹œdÖ∫ d²AOÐ oLFð Ë tF4UD) È «dÐ UNÐU²# “« v²"O4 Æ.b: bNŽ v/¹—Uð l¹U:Ë È tM×B¿ Æ ©vLOKFð ÈUNÐU²* tŽuL−%® b½Ë«bš Âu: bO%«¿”bI% »U²* “« v¹U¼ÅÁ˛«Ë¿∫dðÅoOLŽ È tF4UD) È«dÐ ørO½«u/Ð «— oO²Ž bNŽ t½u~Ç¿ ørO½«u/Ð «— b¹bł bNŽ t½u~Ç¿Æ”bI% »U²* tF(UD% È«dÐ vðU%bI% YŠU³%¿ Æ ”bI%Å»U²* “« s¹—“ ÈU¼ ¯dÐ¿Æ ‰«ÏuÝ ±∞± tÐ aÝUÄ¿Æ Áb½“ ÂUGOÄ p¹ ¨XMÝ ¿ Æv½U¹dÝ XMÝ —œ ”bI%Å»U²*¿ÆÂËœ Ë ‰Ë« bKł ¨U% ÊU1« v/¹—Uð ÈU¼ÅtA¹—¿≥¥≠≤±∫± f<d) ∫v¼ËdÖ È tF4UD) XNł 7)

Page 11

rKŽË ÊU1«È tL¼ ÈË— dÐ ÎU³¹dIð«— gDK-ð¨s+ Ë rKŽ pL*ÅtÐ ÊU-½«¨Á“Ëd%«òÊU³N~½¨U-OK* ›ÆÆƤ bM*Åv% dðÅlOÝË rz«œ Ë XÝ«ÅÁœd²-Ö XFO³ÞtL¼ 9UOÐd&ÅtÐ «— tHýUJ% —u½ b¼«ušÅv%›ÆÆƤv¼ô«ÅÂö* X½U%«åœ“UÝ sýË— «— t²+dÖ gOÄ —œ X¹dAÐ t* v¼«— Uð bM* t+U{«Æ©ÂËœ ÊUJOð«Ë ÊUHIÝ« È«—uý®êO¼ ¨rýUÐ t²ý«b½ X³×% Ë›ÆÆƤ +«bÐ «— r(UŽ tL¼ Ë —«dÝ« lOLł Ë rýUÐ t²ý«œ 9u³½ dÖ«òÆ©≤∫±≥ÊUO²½d:ʼn˫®Åår²-¼ÆÆÆbM¹uÖÅv) U¼ÅvCFÐ tÇ Ê¬«— Âœd% v:d?ð ÈuK?ł ªXÝ« X+dA?OÄ Ë rK?Ž È«dÐ vF?½U% s¹œÅ¿ ÆœdOÖÅv%—œU?: Ȝ˓ÅtÐ Âu?K?Ž Êu?ǨX?Ý«ÅÁb?ý È«ÅÁœu?N?O?Ð e??O?Ç ÊU?1«Å¿ ÆbMM* qŠ «— 9ô«uÝ Ë 9öJA% È tL¼b½uýÅv%Ë vF:«Ë b?ML?A½«œ p¹ ‰U?Š 5Ž —œ¨v-?* XÝ« sJ2 d?OſÅ¿ ÆbýUÐ —«œ ÊU1« v×O-% p¹t* b½«ÅÁbý ‚dſ œu?š 9UIO?I% —œ ÊUM?ǨʫbMLA?½«œ vCFпÆbM?M*Åv/ d?J?+ Èd~?¹œ e?OÇ tÐ Ë XÝ« v+U?* ÊU?A¹«d?Ð 5?L¼ Æœ—«b½ v¹Uł d~¹œ ÊU1«¨ÊUA³K: —œ ÆXÝ« Áœd* ÂöŽ« vŠË 9—uBÅtÐ «— ʬ «bš Îö³:¨bMM*Åv% nA* rKŽ È tDÝ«ËÅtÐ U¼ÅÊU-½« t* tÇ Ê¬Å¿Æ©—u²ÝUÄ® bM*Åv% p¹œe½ «bšÅtÐ «— ÊU-½« ¨œU¹“ rKŽ ¨bM*Åv% —Ëœ «bš “««— ÊU-½«¨ r* rKŽÅ¿±Ø≥ U"OK# ÊU1« UÐ v¹UMý¬ÊU*½« ¯—eÐ ÈU¼Å‰«uÝøb¹¬Åv% U−* “« UO½œørOM*Åv% vÖb½“ U% «dÇ øœ—œ «dǨdý «dÇøX-¼ tÇ ¯d% “« bFÐørOM* qLŽ d²NÐ UO½œ s¹« —œ t½u~Ç øX-O* «bš Ë ÆbM?²-?¼ d?¹cÄU?½ÅÊU?¹UÄ ÊU?-?½« VK: —œ 9ô«u?Ý s¹«

Page 12

ÆÆÆÅbM¹uÖÅv) ÊUO×O") tÇ Ê¬¨Âb:ÅtÐ Âb: Ë XÝ« rÞöðdÄ —UO-ШrKŽ Ë ÊU1« 5Ð jЫ˗ a¹—UðÆXÝ« v×O-% ÊU1«¨ÊU1« “« U% —uEM%¨Uł s¹« —œ Ɯ˗Åv% uKł qÐUI²% r¼UHð Ë È—UJL¼ UÐ Á«dL¼XOF<«Ë nK²>) ÈU¼œdJ¹Ë— ‡±vJ²?% qI?Ž dÐ e?OÇ d?¼ “« q³?: rKŽ ÆXÝ« ʬ q?OJ?Að v~?½u?~Ç Èu?−?²-?ł Ë UO?½œ ·U?A²?*« È«d?Ð ÊU-?½« ‘öð¨rKŽtÐ tAOL¼¨s¹« œułË UÐÆœ—«œÅv% dÐ Uݬʼnuſ ÈU¼ÅÂb: rKŽ ¨Á“Ëd%«ÆœuýÅv% výU½ Uł s¹« “« ʬ X:œ Ë X¹bł Ë XÝ«tÇ d¼Æb¼œÅv% ÊUA½ vM?²+UO½ XÝœ Ë ÁbO?âOÄ d²A?OÐ Ë d²A?OÐ «— œuš¨XIOI?Š ÊuǨbM*Åv% œ—ušd?Ð v¹U¼ÅX¹œËb×%“« gOÐ b¹UÐ r(UŽ¨Á“Ëd%«ÆbM?*Åv% nA* d²AOÐ b½«œÅv/ “u?M¼ t* «— tÇ Ê¬ XLEŽ¨b½«œÅv% «— Èd²?AOÐ ÈU¼eOÇ rKŽ ÆbýUÐ l{«u²% Ë sðËd+ tAOL¼v¹UN?½ ÈU?M?F?% Ë vÖb?½“ Ë ¯d?% —«d?Ý« “«b?¼«ušÅv?% «bš t* t?Ç Ê¬ U𠜗«œ «b?š tÐ ÊU?-?½« t* XÝ« ÈœU?L?²?Ž«¨ÊU1«d¼ “« q³:¨œ—«cÖÅv% «d²Š« vI?DM% v~Ç—UÄ p¹ Ë X¹b?ł tÐ t* ‰UŠÅ5Ž —œ¨ÊU1«Æœd¹cá?Ð Áœó% Ê«uMŽÅtÐ «— v²-¼Uð Áb?%¬ t?* XÝ« Áb?½“ Âö* s¹« U?-?O?Ž¨ÊU?O?×?O?-?% È«d?ÐÆXÝ« Âö* s¹« tÐ 7?H?Ö »«u?ł Ë «b?š Âö* v¹«d?¹c?Ĩe?O?ÇqIŽ ‰Ë« È tł—œ —œ œ—ˬÅv% X*dŠ tÐ «— ÊU?1« t* tÇ Ê¬ Æb¼bÐ v²?-¼ tÐ Èb?¹bł ÈUM?F% Ë bM?* ÷uŽ «— vÖb½“ ÆXÝ« X³×% tJKШX-O½sJ2 ÈU¼œUCðұlÞU?I?% ÂUL?ð d?Ð œ—«œ U?ŽœU?A?%«b?:« X¹b?ł È tD?Ý«Ë tШr?K?Ž t* v²?:˨b?½u?ý výU?½ rK?Ž “« XÝ« sJ?2 U?¼œU?C?ð s¹«vÖb½“¨VOðdðÅs¹bаb?¼œ aÝUÄ dAÐ ¯—e?Ð 9ô«uÝ tÐ b½«uðÅv% t* XÝ« b?MLA½«œ U?NMð v¹uÖ ¨b?½«dÐ rJŠ vÖb½“ÆœuýÅv% œËb×% Ád/-% v²Š U¹ t½U*œu*¨ÁœuNOÐ ÈeOÇ tÐ ÊU1« Ë v½UŠË—«bš t* tÇ Ê¬ bO¹Qð UNM?ð¨v²-¼ tÐ Êœ«œ vMF%Åt½UN?ÐÅtÐ ÊU1« dÖ«¨œuý výU½ ÊU1« “« b½«u?ðÅv% v¹U¼œUCð¨fJŽ dШœuA?½ d−?M% ÊU?1« bO?¹Q?ð tÐ t* vLK?Ž ‘öð d¼¨ ÁU?Öb?¹œ s¹« “«ÆbýU?Ð t²ý«œ —U?E?²½« rK?Ž “« «— XÝ« Áœd* ·u?AJ?%ÆÊU1« X%bš —œ d~% œ—«b½ È—U³²Ž« rKŽÆbÝ—Åv% dE½ tÐ ÁU³²ý« Ë ÁœuNOÐÈUDŽ Èd~?¹œ Ë XÝ« v½U-½« vJ?¹¨œ—«œ 9ËUHð qO?(œ UÐ ÊU1«òÆb?M²-?O½ r¼ VO:— tłË êO?¼ tÐ ÊU1« Ë rKŽ l:«Ë —œÆ©∂∞≤ È t×HB 9«dJHð »U²*¨ ‰UJÝUÄ® åXÝ«bšqÐUI²) ÈUMſ ‡≤v²šU?Mý Îö¦?%ÆbM?* pL* Èd?~¹œ XO?I+u?%ÅtÐ p¹ d¼ Ë b?MýU?Ð r¼ ÁUÖ tO?Jð ‰Ë« È tł—œ —œ b?M½«u?ðÅv% rK?Ž Ë ÊU1«Ê¬ “« Ë rOL?NH?Ð d²?NÐ «— ”b?I% »U?²?* ÂUO?Äb¼œÅv% Á“U?ł«¨5%“ ‚d?A% @M?¼d?+ Ë a¹—Uð¨v1b?: ÈU¼ ÊU?Г “« oOL?ŽË« 9UIOI% ‚uA% b½«uðÅv%¨U¼ÅÊU-½«¨g½«—œ«dÐ È«dÐ v×O-% Ê«œÅvFO³Þ p¹—uý dÄ È t:öŽ 5MÇ r¼ÆrOM* t¹cFð ÆœuAÐ 9U+UA²*« XŽdÝ YŽUÐ Ë býUÐ5ſË—œ ÈU¼ÅoK?D% Ë v²?ÝdÄ XÐ “« «— r?KŽ b½«u?ðÅv% ÊU1«Æb?M* „U?Ä 9U+«d?š Ë ÁU³?²ý« “« «— ÊU?1« b½«u?ðÅv% rKŽò Æ©ÂËœ qÄ ‡ Ê«˛ ÛUÄ® b½d³Ð dðÅlOÝË v¹UO½œÅtÐ «— Èd~¹œ bM½«uðÅv% «b* d¼ ›ÆÆƤ b¹«œeЉ«uÝ tÐ Uð b?MM*Åv% pL?* «— ÊU-½« œu?š o¹dÞ tÐ p¹ d¼Æb?MM* X%b?š ÊU-½« tÐb?½—«œ tHOþË r?¼ UÐ Ëœ d¼¨Áó¹ËÅtÐÂU$« «— pO?²½˛ È—UJ?²Ýœ s?¹« +«uðÅv% s%ò∫b?¹uÖÅv% b?ML?A½«œÆb?¼bÐ »«u?ł vÖb½“ vM?F% vM?F¹ gO?²-?¼ ¯—eШbM*Åv% “«—œ XÝœ s% Èu?ÝÅtÐ t* «bÖ s¹« t* Âb?I²F?%ò∫b¹uÖÅv% v×?O-?%åøÊ«uMŽ tÇÅtÐørM?JÐ b¹U?Ð U¹¬ v(˨r¼œåøœ—«œ v¹UMF% tÇ s% È«dÐ Ë Ë« È«dÐ s¹«ø—bIÇ ËÅør¼bÐ ÈeOÇ Ë« tÐ b¹UÐ U¹¬ v(˨XÝ«bš b½“d+

Page 13

«— g¹œ«“¬ Ë œdO~Ð rOLBð¨œdO~Ð XÝœÅtÐ «— gOÖb?½“ Uð bM*Åv% X¹«b¼ «— ÊU-½«¨œuš Ÿu½ÅtÐ p¹ d¼ qŽ Ë ÊU1«œuš vÖb?½“ Á—U?Зœ b?¹U?Ð ‘œ«“¬ Ê«błË —œ f?* d¼¨Ëœ d?¼ Á«u?š U?¹b?ML?A?½«œ Á«u?š¨s%R?% Á«u?š h/ýÆb?M?* tÐd?& ÆœdO~Ð rOLBðÆÆÆbMýu#Åv) ʬ ÂU$« —œ ÊUO×O") tÇ Ê¬g¹«bOÄ® å5%“ d?Ð Êbý jK-?% È«dÐ XÝ« v¼«— Ë« È«dÐ òÆb?M*Åv% ¯—eÐ «— ÊU?-½«¨7-?½«œ d²N?Ð È«dÐ ‘öð d¼Ë t:öŽ Ë œ«bF?²Ý« X³?-?½ÅtШ‚UO?²ý« U?Ð tJ?KШb?MM?J?½ dO?I% «— rK?Ž —U* U?N?Mð t½b?½«ÅÁbý 9u?Žœ ÊU?O×?O-?% Æ©≤∏∫±«bš 9u?JK?% È«d?Ð rN% Ë n¹d?ý È—U?* «— vLK?Ž —U?* b¹U?Ð ÊU?A½U?1« ÊUL?¼ œU?M²?Ý« tÐÆb?½“«œdá?Рʬ tШÊU?ýÅv¹U½«u?ð Æb½«Åv×O-% t* bM²-¼ vÖ—eÐ Ê«bMLA½«œ¨t²ýcÖ bM½UL¼¨Á“Ëd%«ÆbM½«bÐÈ tÐd& p¹ vF?O³Þ ÊU?¹dł —œ «— ÊU?1« Ë b½—U?LA?Ð Âd²×?% «— rKŽ v³?-½ ‰öI?²Ý«b?½«ÅÁbý 9u?Žœ U¼Åʬ¨tL?¼ s¹« UÐ7ý«œ Âd²×% UÐ —«b½U1« Ë XÝ« v%«e(« tL?¼ È«dÐ vLKŽ ‘Ë—ÆbMMJ½ È—U* XÝœ «— Z¹U?²½ t* bM¼b½ X(Ušœ vLKŽÆœ—«œÅv% t~½ «— œuš «d²Š«¨—«œÅÊU1« dOſ p¹ Á“«b½« tШʬ oO:œ¨œ“«b½«Åv% ÁdÞU/?% tÐ «— gM¹d+¬ v¹U?³¹“ Ë kHŠ¨d?AÐ X%dŠ Ë XL?EŽ¨Ê«bM?LA½«œ 9U+U?A²*« t* —U?Ð d¼¨÷uŽ —œp¹ »u?Ç—U?N?Ç —œ¨ÊU?O?×?O?-?% vC?F?Ð VO?ðd?ðÅs¹b??ÐÆb?M?M?* t{d?Ž Ê«b?M?L?A?½«œ tÐ «— œu?š 9ô«u?Ý b?¹U?Ð ÊU?O?×?O?-?%¨b½—«œ Áb?N?ŽÅtÐ rN?% vA?I½ U?ł s¹« —œ U?¼ÅʬÆb?½—«œ oK?Fð v:öš«ÅÈ t?²O?L?*ÅtШXK?% p¹ U?¹ tID?M?% p¹¨ÊU?²?Ý—UL?O?Ð ÆbM¼œÅv% 9œUNý¨œuš bO%« Ë œuš ÊU1« “«¨bMM* qOL% «— œuš dE½ t*Ås¹« ÊËbÐp¹ XLE?Ž Ë ÁuJ?ý qÐUI?% —œ Îö¦%¨r?KŽ g¹U?²Ý qÐU?: 9U+U?A²?*« qÐU?I% —œ t* b?½«ÅÁbý 9u?Žœ ÎUBu?Bš ÊU?O×?O-?%‰U×ýuš¨Â«cł q¦% X/?Ý ÈU¼ÅÈ—ULOÐ eO?~½« »U−Ž« ÊU%—œ qÐU?I% —œ U¹ œuýÅv% Áb¹œ ÛuJ?-Kð È«—Ë “« t* Á—U²ÝÊœ«œ v²?ý¬¨X³?×?% U?Ð XI?O?I?Š Êœ«œ v²?ý¬ Ë 7?ý«œ XÝËœ È«d?ШXI?O?I?Š —U?Ł¬ t*b?M?½«b?Ð b??¹U?Ð ÊU?O?×?O?-?%Æb?½u?ý Æb½«ÅÁb%¬ œułË tШ«bš Ë U¼ÅÊU-½«ÆbMN½ ׫ È—«e~ÝUáÝ 9—uBÅtÐ —bÄ È«bš XLÝÅtÐ «— rKŽ ‘öð t* XÝ« ÊUO×O-% È tHOþË s¹« ÊU1« Âö#œułË UÐ t* rO²-?¼ s¾LD% U% v(Ë ÆX?Ý« ÊU-½« tÐ ÈœUNM?AOÄ ÈU¼ÅXO(U?F+ ÊUO% —œ ¨U?¼ÅXO(UF+ s¹dðU?³¹“ “« vJ¹ rKŽ“«¨v½U-?½« v²?-¼ Ë ÊU?N?ł v¹U?N½ ÈU?M?F%Æb?M?* qŠ «— qzU?-%ÅÈ tL?¼ X-?½«u?ð b¼«u?/?½ eÖd?¼ Ë b?½«u?ðÅv/¨g²L?E?ŽÈ—U²?+— Âe?K?²?-?% Èd?AÐ d?¼ Èb?Ð U?¹ vÐu?š Èu?ÝÅtÐ q¹U?L?ð t* rO?²?-?¼ s¾?LD?% 5?M?Ç r¼ U?%ÆXÝ« ×U?š rK?Ž ”d?²?Ýœ—œ Ë vLKŽ o¹UIŠ Èu?−²-ł —œ e?OÇ êO¼ t* rOM?*Åv% dJ+ 5M?Ç r¼ U%Ɯ˗Åv% dð«d+ vL?KŽ ÕdÞ “« t* XÝ« v½UŠË—“« U% XšU?Mý¨s¹« d?Ð ÁËöŽÆX-?O½ ÊU?N?ł s¹« dÐ v×?O-?% Xý«œd?Ð p¹ UÐ d?¹U?G%¨œ—ˬÅv% Á«d?L¼ tÐ r?KŽ t* v−?¹U²?½“« dðÅlOÝË tÇ d¼ Èb¹œ U%ÅtÐ t* rKŽÆrO?ÝUMAÐ dðÅoOLŽ «— v½U?ŠË— qzU-% ÈU¼Åt³Mł vCF?Ð oLŽUðb¼œÅv% Á“Uł«¨rKŽXšUMýòÆ©v×?O-?% Ê«bM?LA?½«œ œU%« tO%ö?Ž«® œ—«œÅv%«Ë v×O?-% “«— “« ÈdðÅoO?LŽ „—œ tÐ «— U?%¨b¼œÅv% ÊU?NłœU¹œ“« U?Ð Á“—U?³?% X?N?ł Èd²?N?Ð ÈU?¼Å»«u?ł¨b?¼œÅv% Á“U?ł«¨X?šU?M?ý s¹«ÆXÝ« d?A?Ð Êb?ýœ«“¬ “« vL?N?% ¡e?ł¨vL?K?Ž¨U¼Åʬ X%dŠ Ë U¼ÅÊU?-½« 5Р«d?²Š«¨U¼ÅÊU?-½« v~²?-³L¼ÅtШXšU?Mý s¹«∫rOÐU?OÐ v~M?ÝdÖ Ë dI?+ 5MÇ r¼¨XO?FLłv¼ô« È tHýU?J?% U?ÐË œ—«œÅv% dÐ Áœd?Ä ÊU?-½« Ë ÊU?N?ł XI?OI?Š “«œu?š Ÿu?½ —œ 5M?Ç r¼ XšU?M?ý s¹«ÆbM?*Åv% pL?* Æ©È—Ë« ÈU-OK* È Á“uŠ vHIÝ« Á—ËUA% lL−%® œ“UÝ sýË—¨a¹—Uð —œ «— v¼ô« ÕdÞ Uð œuýÅv% Á«dL¼

Page 14

∫d²AOÐ oLFðË tF4UD) È«dÐƉ˫ »UÐ øb¹uÖÅv% tÇ g¹«bOÄ »U²* Å¿ ÆÅ”bI%Å»U²* È Á—UЗœ ‰«RÝ ±∞± tÐ aÝUÄÅ¿ Æv×O-% »«ułÅ¿ ∫ÂËœ ÊUJOð«Ë ÊUHIÝ« lL−)rE½ Ëœò t* œ—«œ v% ÂöŽ« ¨Ëœ ÊUJOð«Ë ÊUHIÝ« È«—uý lL−% 5(Ë« rO(UFð ȗˬœU¹ UÐ ¨”bI% È«—uý s¹«òn(U/% U-OK* ßßUF:«Ë tJM¹« Ë ¨oDM% rE½ Ë ÊU1« rE½ vMF¹ ¨bMýUÐ v% «e−% d~¹œ p¹ “« t* œ—«œ œułË åX+dF%s¹«ò ¨s¹«dÐUMÐ ªåbýUÐ v/ ¨tÞuÐd% ÈU¼ tMO%“ —œ ’Uš ÈU¼ ‘Ë— Ë ‰uB« UÐ v½U-½« ÂuKŽ Ë U¼dM¼ “« ÁœUH²Ý«òv% —«d: bO*Q𠜗u% «— ÂuKŽ ‰öI²Ý« ßßUBuB/% Ë @M¼d+ oŠdÐ ‰öI²Ý« Ë åbÝUMý v% XOLÝ— tÐ «— Èœ«“¬ oŠ Æåb¼œ©ÂuÝ ·«dÖ«—UÄ µπ Á—ULý ¨“Ëd%« ÈUO½œ —œ U-OK* ¨Ëœ ÊUJOð«Ë lL−%®

Page 15

Ê«d³)UOÄt²?H??Ö s/??Ý Ê«d??³??%U?O??Ä È tD??Ý«ËÅtÐ t* ”b??I??(« ÕË—ÅtÐ ÆÆÆ.—«œ ÊU??1« U?%òÆ©v×O-% ÊU1« Êu½U:® åXÝ«s/?Ý «b?š V½U?ł “« ”b?I?(«ÅÕË— –u?H?½ X% ÊU?O?%œ¬ t?J?K?Ð ¨b?A?½ Áœ—ˬ ÊU?-?½« Áœ«—« tÐ ÁU?ÖÅêO?¼ vŠË «d?¹“òÆ©≤±∫± ”dDÄŇ≤® åbM²HÖÆÆÆbM¹uÖÅv) U¼ÅvCFÐ tÇ Ê¬Æœ—«b½ ÃUO²Š« g¹uš Èœ«“¬ Ë oDM% eł È—u½ tÐ œuš vÖb½“ X¹«b¼ È«dÐ ÊU-½« øb½—«œ È«ÅÁb¹U+ tÇ Ê«d³%UOÄ ¿vŠu(ÅÁœU?Ý Ë ‰UH?ſ« ÈœU¹“ —«b?I% ’u?Bš s¹« —œ Æb?½—«œ d³?š Áb?M¹¬ “« b?MM?*Åv% UŽœ« t* b?M²?-¼ v½U?-?* Ê«d³?%UO?Ä ¿l³Þ X+UD( Ë XOÝU-Š ¨vMÞUÐ „«—œ« q¦%® vFO³Þ ÈU¼Åv¹U½«uð È t−?O²½ U¼Åv¹u~AOÄ “« vCFÐ dÖ« v²Š XÝ« t²HN½ÆbMýUÐ ©ÆÆÆ ÁœUF(«Å‚u+¨p³Ý ÿU?( “«® b?M?²?-?¼ v½U?-?½« b?Š “« gO?Ð ¨b½«ÅÁb?ýÅÁœ«œ X³?-?½ Ê«d?³?%U?O?ÄÅtÐ ”b?I?%Å»U²?* —œ t* v¹U?¼ V²?* ¿ÆrOM* ‰u³: «bš ·dÞ “« Ábý vŠË «— U¼Å»U²* ʬ rO½«u²Ð Uð ©ÆÆÆ d¹ËUBðtÐ b¹U?Ð Ë b?½«ÅÁb%¬ Èd?~?¹œ “« fÄ “« vJ?¹ t½U~?¹ v²?¹—u?%Q% U?Ð ¨Ê«d?~¹œ Ë v?Ýu% ¨rO?¼«d?Ы ¨Õu½ b?M?½U?% v½«d³?%U?OÄ ¿Æœd* ÈËdOÄ «— Ë« Ë œ«œ ‘uÖ U¼Åʬ s¹dš¬ÆbM²-¼ ÊUA¹« ʬ “« UNMð ¨vIOIŠ Ê«d³%UOÄ t* bMM*Åv% UŽœ« œuš È«Åt:d+ 9U³BFð qO(œÅtÐ ÊUO×O-% Ë ÊU¹œuN¹ ¿ÆbM¼bÐ Âœd%ÅtÐ «bš ·dÞ “« v%UOÄ b½—«œ UŽœ« U¼ÅvCFÐ eO½ “Ëd%« ¿ÆÆÆbM¹uÖÅv) ÊUO×O") tÇ Ê¬bNŽÅÊU)œUš ≠±Áu* —œ œuš —uNþ “« bFÐ ÎUBuBš ¨«bš ÆbMM* ÂöŽ« Âœd% ÊUO% —œ «— Ë« Âö* U?ð b½«ÅÁbý ÁœU²Ýd+ Ë 9uŽœ «bš V½Uł “« Ê«d³%UOÄo¹uAð Ë œuš È Áœ«—« Êb½UÝUMý eO½ Ë U¼ÅÁbŽË ÊU?OÐ È«dÐ «— œuš Âö* ¨œd* »U/²½« œuš È«dÐ «— vÝu% bM?½U% v¹U¼ÅÊU-½« ¨UMOÝ—œ b¹U?Ð d³?L?GO?Ä œuýÅv% —U?J?ý¬ Áb¹e?ÖdÐ Âu?: 9U?OÐd?& Á«— “« «bš “«— t* U?ł ʬ “« Æœd?* ÂUN?(« U¼Åʬ V?K: —œ ¨È—«œU?+ËÅtÐ Âœd%9UOÐd& UÐ ◊U³ð—« —œ t²ýcÖ 9U?OÐd& —u½ —œ «— XÝ« t²HN½ U¼Åʬ —œ t* v½UŠË— ÂU?OÄ Ë vMF% Áœu/ oLFð vKF?+ vÖb½“ 9U:UHð««— oO²ŽbNŽ t½u~Çò »U²?*ÅtÐ bOM* Ÿuł— ª©±π≠¥∫± UO%—« ®åøvM?OÐÅv% tÇ UO%—« È« ò®¨Áœ hO/Að b½Ë«b?š —u½ —œ Ë t²ýcÖX¹«b¼ 9U$ ÈuÝÅtÐ «— U¼ÅÊU-½« Uð bMM*Åv% ÂöŽ« Ë Áœ«œ hO/Að «— a¹—Uð —œ «bš —uCŠ¨ Ê«d³%UOÄ Æ©≥Σ È t×HB årO½«u/ÐÊUA¹« Æ©Σ∫≤∞ÅU?O%—«® åÂb?ý t²H?¹d+ fÄ ¨v²?H¹d?+ «d% ¨b?½Ë«bš È«ò ∫b?M²-?¼ p¹œe½ —U?O-?Ð b½Ë«b?šÅtÐ ¨qO(œ 5?L¼ÅtÐ Æb?MM?*œuš Âu?: È«d?Ð ¨ÊU?-?½« d?-Ä È« ¨«— u?ð s%ò ∫œu?%d?+ ‰U?O?:e?ŠÅtÐ «b?š ÆbM?J?¹œe?½ —U?O?-Ð e?O?½ œu?š Âu?:ÅtÐ Vý ÊU?½U?³?N~?½ b?M?½U?L?¼Æ©Σ∫≥≥ ‰UO:eŠ® åÈ“UÝ t³M²% s% V½Uł “« «— ÊUA¹« ¨ÁbOMý +U¼œ “« «— Âö* Uð «ÅÁœu/ 5OFð v½UÐÅÁb¹œÅtбإ U"OK# ÊU1« UÐ v¹UMý¬

Page 16

U¼ÅÊU"½«ÅtÐ «bšÅX³×) v−¹—bð tHýUJ) ‡≤Uð œU²Ýd+ v½«d³%UOÄ vÄÅ—œÅvÄ Ë« ÆbMýUÐ Ë« t²-³(œ t* œ—ˬ b¼«uš œu?łËÅtÐ v%u: Ë« q-½ “« t* œ«œ ÁbŽË rO¼«dЫ tÐ «bš ¿¯—eÐ Ê«œd% s¹« ÊU?O% —œ vÝu% Æb?MM*Åv¹U?LM¼«— ¨9U?$ —œ È—«ËbO%«ÅtÐ ¨ÊU?A¹UM?F% dÄ —U?²+— Ë Âö* tDÝ«ËÅtÐ «— Âu?: s¹«“« fÄ ÆXÝ«ÅÁœd* ȗˬÅlL?ł ÊU%d?+ Áœ tÐ XŽUÞ« —œ «— œu?š Âu: «b?š ¨Ë« tD?Ý«ËÅtÐ ªœ—«œ œd+ÅtÐ d?B×?M% v¼U?~¹U?ł ¨«b?šË ¨bMAJÐ XÝœ 5ſË—œ ÊU¹«bš “« U¼ÅÊU-½« Uð b½býÅÁœU²Ýd+ È—UO-?Ð Ë ¨‰UO:eŠ ¨UO%—Ó« ¨UOÓFý« ¨lÓýu¼ ¨”u%UŽ ¨UOK¹« ¨Ë«ÆbMýU?ÐÅt²?ý«œ g%«—¬ Ë XLŠ— —U?E²?½« Ë« “« UN?Mð ¨Ë« U?Ð dðÅoO?LŽ tÇ d?¼ ÈœU%« —œ Ë b?½—Uá?-Ð U?²J?¹ È«bšÅtÐ U?NM?ð «— œuš9UOŠ Ë t²šUÝ ÊuÖdÖœ «— œuš vÖb½“ Ë b½uý lKD, œuš ÊU¼UMÖ “« Uð bMM*Åv% o¹uAð Ë Áœ«œ —«bA¼ U¼ÅÊU-½«ÅtÐ Ê«d³%UOÄÂöŽ« «— `O*?, ¨ÁbM?¼œÅ9U?$ Êb%¬ Ë b?M?¼œÅv% È—«Ëb?O%« U?¼ÅʬÅtÐ ¨vN?(« X³?×% Êœu?/ vK?−?²% U?Ð Æb?M?ýUÐÅt²?ý«œ Ê«œËU?ł‰œ dÐ «— ʬ Ë œU?N?½År¼«u?š ÊU?A?¹« sÞU?Ð —œ «— œuš X?F¹d?ýò ÂU?~?M?¼ ʬ —œ ∫b?¼œÅv% Áb?ŽË UO?%—Ó« ÊU?Г “« «b?š Æ bM?M?+Åv,«d% ¯—e?Ð Ë pÇu* “« ÊU?A¹« lO?L?ł ÆÆÆ œuÐÅb?M¼«u?š s% Âu?: ÊUA?¹« Ë œuÐÅr¼«u?š ÊU?A¹« È«b?š s% Ë Xýu½År¼«u?š ÊU?A¹«Æ©≥¥≠≥≥∫≥± UO%—Ó«® 圗ˬ r¼«u/½ œU¹ÅtÐ d~¹œ «— ÊUA¹« ÁUMÖ Ë b¹“d%¬År¼«uš «— ÊUA¹« ÊUOBŽ t* ÊuÇ XšUMýbM¼«uš—œ tJM¹« tÐ rK?Ž UÐ XÝ« vJ?¹ «bš bM?M*ÅÂöŽ« jI?+ t* X-O½ s¹« v²?ÝdÄÅU?²J¹ t* b?½œd*Å„—œ r*År* Ê«—«b?½U1« fÄU?Žœ Ë Áœd??* „U??Ä Èu??O?½œ ·«b??¼« Ë vÖb??M??*«d??Ä Ÿu?½ d??¼ “« «— ÊU??A??(œ tJ??K?Ð œ—«œ œu??łË vH??K??²??/??% ÈU?N??²??Ð ÊU??A?³??K??: Æ©≤∂∫Σ≥ ¨±≤∫µ± ¨∏∫≤ΣbOM* Ÿuł—Ū±±∫∏∂—u%e%®ÅårÝUMAÐ «— uð t* “UÝ vJ¹ «d% VK:òÅ∫bMM*Åv%¨≤≤∫≥ ‰ULŽ« ª±π≠±µ∫±∏ tOM¦ð®ÅXÝ« tLK* Èô«Ë ÂuNH%ÅtÐ d³%UOÄ Ê¬ Ë« ∫XÝ«ÅU*OŽ ¨œuŽu%Å`O-% s¹« ¨ÊUO×O-% È«dÐ ¿U:u?(®ÅXÝ« Áb?OÝ— oI?%ÅtÐ Áb?ŽË Ë« Êb%¬ U?Ð t* b?M*Åv% Âö?Ž« Ë ©≤˱∫± ÊUO?½«d?³Ž ª¥∞∫Σ ¨±¥∫∂ ¨≤±∫± U?M?Šu¹ ª≥Σ∫Σ“« dð«d- —UO-?Ð vB/?ýÅU-?OŽ ¨l:«Ë —œ ÆåXÝ« p?¹œe½ «bš 9u?JK?%ò t* bM?*Åv% ÂöŽ« œuš ‰U?LŽ« Ë —U?²H?Ö UÐ Ë« Æ©≤±∫¥U¼ÅÊU?-?½« ÊUO?% —œ «b?š —uC?Š ¨©`O?-%®ÅÁb?ý `-?% Îö%U* ”b?I?(«ÅÕË— jÝu?ð Ë œ—«œ ÂU½ qO?zu?½UL?Ž t* Ë« U?ЮÅ∫XÝ« d³?,U?OÄÈ«Åt½«d³%UOÄ qL?Ž ÊUL¼ —œ ¨gÖd% “« q³?: Vý —œ Ë« œuš ÆXÝ«ÅÁbOÝ— XOL?OLBÅtÐ ÊU-?½« VK: oLŽ —œ Ë ÁbOÝ— 9U?³ŁÅtÐË b¹d?O?~?Ðò ∫X?H?Ö Ë œ«œ ÊUA?¹«Åt?Ð «— t(U?O?Ä Ë œd?*ÅÁ—U?Ä «— ÊU?½ Ë« Æœd?* vK?−?²?% «—Åg²?³?×?% ¨œu?Ð g½U?²?ÝËœ U?Ð d?š¬ ÂU?ý t*©≤∞∫≤≤ U:u(® åÆÆÆ XÝ« b¹błÅbNŽ Ït(UOÄ s¹«ò ©≤Σ≠≤∂∫≤∂ v²%® åbOýuMÐ s¹« “« ULý ÏtL¼ ›ÆÆƤÅb¹—u/ÐÁbý t²HÖ eOÇ tL¼ v½ULݬ —bÄ “«— Á—UЗœÅ∫b½—«b½ d³%UOÄÅtÐ È“UO½ d~¹œ «bš b¹bł Áœ«—« XšUMý È«dÐ U¼ÅÊU-½« ¨s¹« “« bFÐ ¿`O-% s¹«d?ÐUMÐ œd?ÐÅvÄ Ê¬ ‚ULŽ« tÐ b?¹UÐŨÁbý ÂU?N(« “«— ÂU?Lð v-O?Ž jÝuð dÖ« U?%« ÆXÝ« d-ÄÅU?²J¹ œu?š t* v-O?Ž jÝuð °XÝ«t²+U¹ÅbOLFð d¼ Ë U-OK* ¨”bI(«ÅÕË— UÐ Á«dL¼ Ë ©±≥∫±∂UMŠu¹®Ååb½UÝ—Åb¼«uš q%U* XIOIŠÅtÐ «— ULý ”bI(«ÅÕË—òÅ∫Áœ«œ ‰u:X¹—u%Q?% s¹« U?-?O?K?* Ë b?MM?* ÂöŽ« U?¼ÅXK?% ÂU?L?ðÅtÐ «b?š 7?šUM?ý Ë `K?B ¨X(«b?Ž 9«d?L?Ł tL?¼ U?Ð «— ÁœUF?(«Å‚—U?š X³?×?% s¹«©≤≥≠≤±∫≤∞UM?Šu¹®Åœ“U?Ý ·u?AJ?% XÝ« s*U?Ý U¼Åʬ —œ «b?š ÕË— t* v¹U?¼ÅÊU?-½«ÅtÐ X³?-?½ «— `O-?%Å9U?$ Ë “«— t½«d³?%U?OÄÆåb¹¬Åv% b½Ë«bšòÅ∫b½“Åv% œU¹d+ Áœd* ÂöŽ« «— dAÐ a¹—Uð ·b¼ Ë ÁbM¹¬ t½uÖd³%UOÄ U-OK* 5MâL¼Ê«d³)UOÄÅtÐ Êœ«œÅ‘uÖ ‡≥∫bM½“Åv%Å·dŠÅU¼ÅʬÅq?¦%ÅËÅbMM*Åv%Å”U?-Š«ÅU¼ÅʬÅq¦%ÅËÅb?½«ÅÁbýÅÁb¹eÖd?Ð œušÅXK%ÅÊUO?%Å“«Åt*ÅbM²-?¼Åv½U-*ÅÊ«d³?%UOÄÁœ«—« Ád%“Ë— 9U:UHð« —œ ÊUA¹U¼ÅÈ—«ËbO%« Ë 9«“—U³% ÊUO% —œ ¨ÊUA½UMÞuL¼ vÖb½“ —œ Uð Áœd* »U/²½« «— U¼Åʬ «bšÂö+ Ë ÊU*?½«ÅÂö+ ‰UŠ 5?Ž —œ Ê«d³?%U?OÄ Âö?* qO(œ 5?L?¼ÅtÐ ÆbM?½U?ÝdÐ U?¼Åʬ tÐ «— «b?š ÂUO?Ä ¨Áœ«œ hO?/A?ð «— «b?št* œd?O?ÖÅv% œU??¹ œ—«œ åÊb?O?M??ý È«d?Ð ‘u?Ö Ë Êb??¹œ È«d?Ð rA?Ç t* v?-?*ò Æœu?ý d?O??-?H?ð b??¹U?Ð Ë— s¹« “« Ë XÝ«bšÆbÝUMAÐ ÊUA¹U¼ÅÁuO% “« «— vIOIŠ Ê«d³%UOÄË b½UÝd?Ð U% ÊU?%“ Âœd% ‘u?ÖÅtÐ «— .b: Ê«d?³%UO?Ä ÂUO?Ä ÊUM?âL?¼ eO?½ Á“Ëd%« t* X-M?¹« U*O?K+ ÈU¼ÅXO?(ËÏu-?% “« vJ¹Æ©≤µ≠≤≥∫≤¥Åª≤∞≠±µ∫Σv²%®ÅÆrO¼b½Å‘uÖ 5ſË—œ Ê«d³%UOÄÅtÐ b¼œ —«bA¼

Page 17

ÆÆÆbMýu#Åv) ʬ ÂU$« —œ ÊUO×O") tÇ Ê¬ÎUBu?B?š Æb?M?M*Åv?% oLF?ð U?¼Åʬ 9u?³?½ d?Ð Ë bM?½«u?šÅv% «— ”b?I?%Å»U?²?* vðu³?½ ÈU?¼Å»U?²?* r¼ “u?M?¼ ÊUO?×?O?-?% ¿Ê«d³%UOÄ V²*ÅtÐ «— U% ÎU³(Uſ b¹błbNŽ ÈU¼Å»U²* ÆÆÆU¹d*“ ¨U?JO% ¨lýu¹ ¨”u%UŽ ¨‰UO:eŠ ¨UO%—« ¨UOFý« ÈU¼Å»U²*ÊUA?½ ¨b½U?Ý—Åv% ÂU$«ÅtÐ «— Ê«d?³%U?OÄ ÈU?¼Åt²H?Ö t*Åv-?* Ê«uM?ŽÅtÐ «— `O-?% qOłU?½« ÊuÇ b?M¼œÅv% Ÿu?ł— oO²?Žb?NŽÆbM¼œÅv%UO½œ —œ ”bI?(«ÅÕË— qLŽ UÐ b?M½«u²?Ð Uð bM?¼œÅhO/A?ð «— åÊU%“ ÈU¼Åt½U?A½ò bM?M*Åv% vFÝ ÊU?O×O?-% U-?OK* —œ ¿Âö* Ë g¹UA/Ð UÐ Á«dL¼ ¨«bš d{UŠ tA?OL¼ X³×% 5MÇ r¼ Ë U% ÊU%“ ÈU¼œ—œ ‰U?ŠÅ5Ž —œ U¼Åʬ ÆbMM*ÅÈ—UJL¼ÆbMM*Åv% ÂöŽ« Ë Áœd* nA* «— ‰UF+ Ë Áb½“ Á—«uL¼ 9U$“u?M?¼ b?½«Åt²?+U?¹ b?O?L?F?ð ”b?I?(«ÅÕË— —œ t?* ÊU?O?×?O?-?% ¿ª≤Σ∫±± ‰U??L??Ž«® b??½—«œ t½«d??³??%U???O??Ä È«ÅtH??O??þË vŽu???½ÅtÐÊU???O???-????-???+« ª≥Σ∫±¥ ¨≤∏∫±≤ ÊU???O????²???½d????:≠± ª±∞∫≤±ÁbM?¹¬ XNł v¹U?¼ÅÁbŽË ÊU?O?MO?AO?Ä q¦?% bM?Ç d¼ Æ ©±±∫¥`O-%ÅÈU?-O?K* —œ «— U?¼Åʬ oI% sJ?O( bM?M*Åv/ ÂöŽ« «—b½“d?+ Èô«Ë ÂUI?% U¼ÅÊU?-½« tÐ b?¹UÐ tA?OL?¼ Æb?M½U?¹U/Åv%ÊU-½« t* œu/ ȗˬœU¹ U?¼ÅʬÅtÐ Ë œd* ÂöŽ« «— ÊœuÐÅ«bš“« t* È«ÅtLK?* d?¼ÅtÐ tJK?Ð b?M*Åv% X-?¹“ ÊU?½ i×% t½òqI½ ≥∫∏ÅtO?M?¦?ð “« t* ¥∫¥ v²?%® 圜d?Ö —œU?B «bš ÊU?¼œÈb?Ы v?Öb??½“ tÐ ÊU??O??%œ¬ t* œ«œ d??*c??ð Ë ©b??M??*Åv% ‰u??:vÖb½“ jÝuð ’Uš 9—uBÅt?Ð ÊUO×O-?% Æb½«ÅÁbý 9uŽœÂöŽ« «— b???½Ë«b???š ‰ö?łd???Ä Êb???%¬ Ë s¹u????½ XI???K???š œu????š ÆbM¹U/Åv%bOH)ÅAUŽöÞ«ørO½«ušÅv) Ê«d³)UOÄÅtÐ lł«— ”bI)Å»U²# “« v½u²)ÅtÇ —œÆbOM* Ÿuł— tOM¦ð Ë œ«bŽ« ¨ÃËdš ÈU¼Å»U²*ÅtÐ vÝu% È Á—UЗœ ¿ÆbO½«u/Ð «— ©UOK¹« È Á—UЗœ Îö¦%® ÊU¼UýœUÄ Ë qOzuLÝ ÈU¼Å»U²* ¨ÈbFÐ Ê«d³%UOÄ œ—u% —œ ¿ÆœuýÅv% X+U¹ d~¹œ d³%UOÄ Áœ“«Ëœ Ë ‰UO:eŠ ¨UO%—« ¨UOFý« ÈU¼Å»U²* —œ Ê«d³%UOÄ 9U%UN(« “« È«ÅtŽuL−% ¿È«bšÅtÐ v¹U+ËÅvÐ vM?F¹ v²Ýd?ÄÅXÐ Îö¦%® bO?ýUÐ 9UL?K*ÅvšdÐ Èd?¹uBð ÈU?MF% Ë v/?¹—Uð rO¼U?H% Ë U¼Åt?¹UM* tłu², Æ©ÆÆÆXÝ« Ábý ÁbO%U½ U½“ ¨rOŠ— Ë U²J¹s¹—“ ÈU¼Å¯dÐò »U²* d{UŠ ‰UŠÅ—œ ¨”bI?%Å»U²* ÈU¼ÅtLłdð všdÐ ÈU¼ÅX?ý«œœU¹ Ë U¼Åt%bI% ¨qO(œ 5L¼ÅtÐ ¿ÆbýUÐÅv% bOH% œ—u% s¹« —œ ¨årO½«u/Ð «— oO²ŽÅbNŽ t½u~ÇòÅ5MâL¼ Ë å”bI% »U²* “«ÈU?M?F??%ÅtÐ d?³??%U?O??Ä È Á˛«Ë v½U?½u??¹ ÊU?Г —œåb???½“Åv% ·d???Š g?O???Ä “«ò t*Åv½U????-???½«“« Ë «b??š gO??Ä —œ t*Åv?½U??-??½« r¼ v?M??F??¹gOÄ t?*Åʬ r¼ Ë b½“Åv?% ·dŠ Ë« V?½Uł¨gOÄ “« t?* v-?* U¹ b?½“Åv% ·d?Š Âœd?%ÆbýUÐÅv% ÁbM¹¬ “« d³š —ˬÅÂUOÄXÝ« Èd????³???Ž v?1b???: È Á˛«Ë (v³???½® Nabi9uŽœ «bš È tDÝ«ËÅtÐ t* v-*ò ÈUMF%ÅtÐU¹ b¼œ ÂU$« Ë« È«dÐ «— v²¹—u%Q% Uð åÁbýÆbM?* 9uŽœ «b?š Èu?ÝÅtÐ «— Âœd% t* v-?*

Page 18

ÆÆÆ d²AOÐ oLFðË tF4UD) È«dÐÆb½Ë«bš Âu:ÅbO%«≠Æ.b:ÅbNŽ v/¹—Uð l¹U:Ë tM×B≠ÆÂËœ ÈUOFý« Ë ‰UO:eŠ ¨lAO(« Ë UOK¹« ¨UO%—« ¨UOFý« ¨»u¹« ÈU¼Å»U²* dO-Hð≠Æ«bš Ê«œd%≠Æ”bI%Å»U²* È Á—UЗœ ‰«uÝ ±∞±≠∫dðÅoOLŽ È tF4UD) È«dÐrO½«u/Ð «— oO²ŽÅbNŽ t½u~Ç ≠‰Ë« bKł ¨v×O-% ÊU1« v/¹—Uð ÈU¼ÅtA¹— ≠”bI%Å»U²* s¹Ò—“ ÈU¼Å¯dÐ≠Æå”bI(«ÅÕË— ¨≤Ø∏òŪå”bI%Å»U²* ¨±Ø≤òŪåøX-O* U-OŽ ¨±ØµòÅ∫ÈU¼ÅtÖdÐ tÐ „Æ—≠øœuÐ Ê«d³)UOÄ “« vJ¹ U"OŽ U¹¬¨b½b¹œ ¨œuÐ Ábý —œUB U-OŽ “« t* «— t½UA½ s¹« ¨ÊU%œd% ÊuÇò Æs¹u½ ÈUÝu% vMF¹ œuÐ d³%UOÄ Ê¬ ¨ÊU¹œuN¹ È ÁbOIŽ o³Þ °dOš ¿≠±Σ∫±∏tOM¦ð ª≤¥≠≤≤∫≥‰ULŽ« ª¥∞∫Σ ª±∏∫±Æ„Æ— ª±¥∫∂UMŠu¹® åÆb¹UOÐ ÊUNł —œ b¹UÐ t* XÝ« d³%UOÄ Ê¬ t²³(« s¹«ò ∫bM²HÖÆ©±πUMŠu¹Æ„Æ—® åÆs% È«bš È« Ë s% b½Ë«bš È« ò ∫XÝ«bš d-Ä U²J¹ Ë« ª`O-% eOšU²Ý— “« bFÐ ÎUBuB/% ¨Ê«œdÖUý È«dÐ U%«¿Æ©±Σ≠±∂∫±∂v²% ª∂π≠∂∏∫∂ ª≥±≠≤∏∫≤∞“« dOſ X-O* —bÄ t½ Ë ¨—bÄ eł X-O* d-Ä t* bÝUMýÅv/ f* êO¼ Ë ªXÝ« ÁœdáÝ s%ÅtÐ —bÄ «— eOÇ tL¼ò ∫U-OŽ œuš bO*Uð o³Þ ¿Æ©µπ≠µ∂∫∏ ª±∞≠∏∫±¥UMŠu¹ ª∂¥≠∂≥∫≤∂v²% ª≤≤∫±∞U:u(® åÆœ“UÝ ·uAJ% Ë« È«dÐ b¼«u/Ð «— d-Ä f*d¼ Ë ¨d-ÄqÞUÐ «— UO³½« n×B U¹ 9«—uð Uð «ÅÁb%¬ t* ¨b¹d³% ÊULÖò ∫býUÐÅv% UO³½ô« -Uš Ë« Ë ÁbOÝ— ‰UL* tÐ Ë« —œ 9u³½ ÂULð ¨s¹«dÐUMп©≤∏∫±πUMŠu¹ ª¥¥∫≤¥ ¨≥±∫±∏U:u(Æ„Æ— ª±Σ∫µv²%® åÆ+UÝ— ÂULð« tÐ Uð tJKÐ .U/ qÞUÐ Uð «ÅÁb%UO½ Æ“UÝåÆÆÆœ—«b½ r¼ «— —bÄ bM* —UJ½« «— d-Ä t* v-*ò ∫b½d¹cáÐ ÈdðÅq%U* d³%UOÄ Ê«uMŽÅtÐ «— v-* bM½«uð v/ ÊUO×O-% ¨U-OŽ “« bFпƩ≤¥ ¨ ±±∫≤¥ ª±∂≠±µ∫Σv²% ª≥≠±∫¥ ª≤≥≠≤≤∫≤UMŠu¹≠± Æ„Æ—®t* ÂU¹« s¹« —œ ¨œu/ rK?Jð U?% Ê«—bÄ UÐ U?O³?½« XÞUÝËÅtÐ nK?²/% ÈU?¼Åo¹dÞ Ëœb?F²% ÂU?-:« tÐ nK?Ý ÂU¹« —œ t* «b?šò ∫t−O²?½ —œ ¿t* ªb¹d+¬ «— U¼ r(UŽ Ë« tK?OÝËÅtÐ Ë œ«œ —«d: 9«œułu?% lOLł À—«Ë «— Ë« t* bý rK?J²% œuš d-?Ä tDÝ«ËÅtÐ U%ÅtÐ býU?Ð v% dš¬ ÊU%“¨bO?½U?Ý— ÂUL?ð« tÐ «— ÊU?¼U?M?Ö 9—UN?Þ Êu?Ç ¨Áœu?Ð 9«œułu?% tL?¼ q%U?Š œuš 9u?: tL?K?* tÐ Ë ¨Áœu?Ð ‘d¼u?ł -U?š Ë g(öł ⁄Ëd?+À«dO?%ÅtÐ ÊUA?¹« “« dðů—e?Ð vLÝ« t*Åʬ —«b?I?% tÐ ¨b¹œd?Ö qC+« ÊU?~²?ýd+ “« Ë ¨X?-A?MÐ 5?OK?Ž vKŽ« —œ U?¹d³?* XÝ«— XÝœÅtÐÆ©¥≠±∫±ÊUO½«d³ŽÅ® åÆœuÐ t²+U¹

Page 19

øX"O# U"OŽdÐ U?L?ý t* «— U?-?O?Ž s¹« «b?š t*Åb?M?½«bÐ 5?I?¹ tÐ v~?K?L?ł ¨qO?z«d?Ý« Âu?: fÄò5(Ë«¤©≥∂∫≤ÅÊôuÝ— ‰U?LŽ«®åXÝ« t²šU?ÝÅ`O-% Ë b?½Ë«bš ¨b¹b?OA*ÅV?OKB›”dDÄ 9œUNýÆÆÆbM¹uÖÅv) U¼ÅvCFÐ tÇ Ê¬Æb½œdJ½ ‰u³: «— Ë« Âö* g%u: t* ÁœuÐ Èd³%UOÄ U-OŽ¿ Ê«d³%UOÄ t* v×O-% vMF¹ ¨œuÐ ÊU¹œuN¹ `OýU% ¨U-OŽ ¿Æb½œuÐÅÁœd* ÂöŽ« 5AOÄtEŽu% «— vM²+UO½ÅXÝœ v½U%—¬ Ë œuÐ 5ÐU¹Ë— p¹ U-OŽ ¿5%«d+ ÂU$«ÅË ÊU~²ýd+ s¹œ XO×O-% l:«Ë —œ Æœd*Åv% ÆbýUÐÅv% sJ2 dOſ Ë —«uýœ —UO-Рʬb½Ë«bš `O-% Ë tK(«ÅÕË— v²Š Ë œuÐ ¯—eÐ Èd³LGOÄ U-OŽ¿ Ë býÅt²A* t*b½œd*Å—uBð g½«œdÖUý ÊuÇ Ë býÅÁbO%U½ ÆXÝ«bš d-Ä Ë« t* b½œd* ÂöŽ« jKſÅtÐ œd* eOšU²Ý—øXÝ« Ábý „—œ nK²/% ÈU¼Åt½uÖÅtÐ t* X-O* U-OŽ s¹«¨b½«ÅÁœd*ÅX¹«Ë— U% È«dЫ— Ë« ÂUOÄ Ë vÖb½“ t* v¹U¼Åʬ jÝuðÆb½bO%U½Åå”u²*¹d+òU¹å`OýU,ò«— Ë« ËÅb½«ÅÁœuÐ g½«œdÖUý±Øµ U"OK# ÊU1« UÐ v¹UMý¬`O?ýU??%ÅÈd?³??Ž tÐ Ë ”u?²?*??¹d?+Åv½U?½u??¹ÅtÐ t* `O?*?,sſË— t* XÝ« v-?* ÈU?M?F?%ÅtÐ .b?:b?N?Ž —œ ¨b?M?¹u?ÖÅv%ÊUÖœU²Ýd?+ È t½UA½ s¹« Ë b?MýUÐÅt²?/¹— ‘dÝ dÐ ”b?I%«— Ë« «bš t* X?Ý« v-* `?O-?% b?¹b?łb?N?Ž —œ ÆXÝ«b?š—b??Ä È«b??š “« Ë ¨b??¼œ 9U???$ «— ÊU??%œd??% U??ð ÁœU???²??Ýd??+ÆXÝ« Ábý `-% Ë« jÝuð Ë Áœd* X+U¹—œ «— ”bI(«ÅÕË——œ Èd??????~???????¹œ n?K???????²??????/???????% s?¹ËU???????M???????Ž Ë »U??????I???????(««¨ÊU?-?½«d?-?ÄŨqO?zu?½U?L?Ž∫q¦?%ÅÁb?ýÅÁœ«œÅU?-?O?ŽÅtÐÅqO?$«ÆÁdOſ Ë «bš d-Ä ¨œË«œ d-Äd?-??Ä u?-??O??Ž rÝ« “« ¨Áb??%¬ ʬd?: —œ t* U??-??O?Ž ÂU??½tÐ «— œu????š vÖœ«“ÅX-????/????½ oŠ t?* ‚U???×????Ý« ¯—e????Ю XšËd???+ ”b????Ž ‘¬ ÷u???ŽÅ—œ »u???I????F???¹ ‘—œ«d????ÐU??¹u??Ö ÆX?Ý« Áb??ý t²???+d??Ö ¨©≥±≠≥∞Å∫≤µ g¹«b???O??Äb½œ«œ X³?-?½ U?-?OŽÅtÐ «— rÝ« s?¹« d/?-?L?ðÅtÐ ÊU?¹œuN?¹ÁuNÓ¹ò vMF?%ÅtÐ býUÐÅv% Ÿu?-OŽ ¨U?-OŽ `O?×B rÝ« U%« Æ©≤±∫± v²% ®« ¨åb¼œÅv% 9U$t* b½œd*Å—«dJ?ð «— `O-% VI?( —b:Åʬ U-O?Ž ÊU²ÝËœÆb½bO%U½ÅÊUO×O-%ÅU¹Åå`O-%ÅÊU%œd%ò«— U¼Åʬ œË“ vKOšÈuK?NÄ ÊU?Г —œ t* bM?²+d?Ö åÈ—UB?½ò Ê«uM?Ž eO?½ vCF?ÐÆbýÅv% t²HÖ UÝdð U¼ÅʬÅtÐ

Page 20

ÆÆÆbM¹uÖÅv) ÊUO×O") tÇ Ê¬XÝ« Áb½“ U"OŽ ‡‡±Ë g½U²?ÝËœ ¨‘—œU?% d?Ыd?Ð —œ ¨œd?á?Ý ÊUł œu?ÐÅÁb?¹œd?Ö »u?J?/?O?% VOK?B ÈË— t*Åv?¹UłÅ—œ tF?L?ł “Ë— p¹ ¨U?-?O?Žg½U²ÝËœÅtÐ «— œuš ¨“Ë—ÅÊUL¼ ÆœuÐ v(Uš Ë« d³: ¨t³M?AJ¹ `³B ÆœdáÝ «bšÅtÐ «— gŠË— Ë X+U¹ 9U+Ë Ë« ÆÊ«d~¹œ°œuÐ Ë« œuš ÎUF:«Ë Æb½œ—uš ÂUFÞ Ë« UÐ Ë b½b¹œ «— g¹U¼Årš“ ¨b½œd* f* «— Ë« ÊbÐ U¼Åʬ Æœd* —UJý¬ÈUCI?½« Uð Á“Ë— d?¼ s% pM¹« Ë ›ÆÆƤ XÝ« Ábý Áœ«œ s%Åt?Ð ¨5%“ dÐ Ë ÊU?Lݬ —œ 9—b?: v%ULðò ∫XH?Ö U¼Åʬ tÐ Æ©≤∞≠±∏∫≤∏Åv²% ® rýUÐÅv% ULý Á«dL¼ r(UŽË t²AÖ “Ëd?OÄ ¯d?% dÐ ©Åœd?% Á—UÐËœ t* X-?O½Å—–U?FK?¹« ÊbýÅÁb½“ q?¦% Ë« eO?šU²?Ý—Å®Ås¹«dÐU?MÐ XÝ« t²?ÝUšd?Ð U-?OŽøøøøÆbýUÐÅv% vF:«Ë 9UOŠ È tLAÇdÝ Ë ÊUÖœd% Ë ÊUÖb½“ b½Ë«bšÆbMM*Åv% ÂöŽ« U¼ÅÊU-½« È tL¼ÅtÐ ·dÞ s¹«ÅtÐ gOÄ Êd: X-OÐ “« ÊUO×O-% t*ÅXÝ« vLOEŽ 9—UAÐ s¹«øX"O# U"OŽÅ‡‡≤tÐ UN?Mð ¨Ë« —œ U?-O?Ž Ë œuÐ Ád?*UÐ ¨.d?% ¨‘—œU% Ë Xý«b?½ v½U-?½« —bÄ Ë« Æœu?Ð t½uÖ“«— U?-O?Ž b(u?𠨫b?²Ð« ÊU?L¼ “«Æ©≤∏≠≤∂∫± U:u( ® X+U¹Åb(uð ”bI(«ÅÕË— 9—b: Ë «bš È Áœ«—«ÊË—œ “« «— Ë« Ë býUÐ vLOLB —UO-Ð Ë« UÐ t* v-* q¦% ∫XH?ÖÅv% s/Ý vBUš 9—uBÅtÐ «bš “« VKſ« U-OŽ sJO(Ë œd*Åv% »UD?š —bÄ «— «b?š ÆœuM?ýÅv% Ë bM?OÐÅv% «— Ë« v¹u?Ö t* XHÖÅv% s/?Ý «bš U?Ð ÊUMÇ g¹U?O½ —œ Æb?ÝUM?AГ« —bÄ tL?K* ÈU?łÅtÐ U?%« Æ ©≤≤∫±ΣÅUM?Šu?¹ ® årO²?-¼ p?¹ U% Ë ÆÆÆu?ð —œ s% Ë v²-?¼ s% —œ —b?Ä È« uðò ∫XH?ÖÅv%Æ©∂∫¥ÅÊUOÞöſ ª±µ∫∏ÅÊUO%Ë— ª≥∂∫±¥Åf:d%® œd*Åv% ÁœUH²Ý« åUЫò XOLOLB “« dÄ VI(VO³Š d?-Ä XÝ« s¹«ò ∫b?M*Åv% ÂöŽ« å —b?Ä ò È«bš ¨Ë« vK?& ÂU~M?¼ Ë U-?OŽ b?OLF?ð ÂU~?M¼ÅtÐ ¨—U?ÐËœ ¨qO$« —œÆ©µ∫±Σ¨±Σ∫≥v²% ® å°b¹uMAÐ «— Ë« ÆÂœuMAš Ë« “« t* s%øbM* „—œ b½«ÅÁœ«œ X³-½ «bšÅtÐ t* ¨«— d-Ä U¹ —bÄ 9ULK* b½«uðÅv% v-* tÇb¼«ušÅv% Ë XÝ« ÁU?Ö¬ ʬ “« U-?OŽ t* ¨«b?š “«— ¨X-¼ È“«— U?ł s¹« —œ Æb¹u?ÖÅv% «— 9ULK?* s¹« «bš¨ ‰U?ŠÅs¹« UÐX³?×% Ë v?Öb?½“ “« v¹Ëd?O?½ g¹U?¼ÅÁe−?F?% —œ Ë ¨‘—U?²?+— —œ tJ?K?Ð 9U?L?K?* —œ U?N?M?ð t½ Æœ“U?Ý ÁU?Ö¬ ʬ “« e?O?½ «— U?%Æb¹¬Åv% ÊU-½« È«—ËU% “« t* œuýÅv% ”U-Š«œe½ ‰“« “« t* XÝ« ©å«bšÅd?-Äò®Å«bš Âö* Ë« t* b?½œd* „—œ Z¹—bðÅtÐ Ê«œd?ÖUý ¨U-?OŽ ‰öłdÄ e?OšU²?Ý— “« bFЩøX-O* «bš ¨±Ø±È Á—ULý tÖdШ „Æ—® ÆbM%UMÐ b½Ë«bš «— Ë« b½œd* ŸËdý Ë XÝ« t²ý«œ œułË —bÄU"OŽ X¹—u)Q) ‡‡≥Æ©±∞∫±∞ÅUMŠu¹ ® åbMM*ÅqBUŠ dðœU¹“ «—Åʬ Ë bMÐU¹ 9UOŠ ©U¼ÅÊU-½«® ÊUA¹« UðÅÂb%¬Ås%òÅ∫XÝ«Åt²HÖÅË«Åœušt½ò ∫XHÖÅv% Ë« ÆœuýÅv% Áb¹œ Ê«—UJ?¼UMÖ Ë ÊUJ?Çu* Ë ÊUÖ—Uâ?OÐÅtÐ X³-½ gLO?EŽ X³×% ¨Ë« ‰U?LŽ« ÂULð —œ ¿9uŽœ tÐu?ðÅtÐ «— Ê«—U?J¼U?M?Ö tJK?Ð «— ÊôœU?Ž Uð «ÅÁb?%U?O?½ ›ÆÆƤ b½—«œ VO?³?ÞÅtÐ ÃUO?²?Š« ÊUC?¹d?% tJK?Ð ÊU?²?Ý—bM?ðÆ©±≥≠±≤∫πÅ v²% ® åÆ.U/

Page 21

øX-OÇ v*UÄ U%« Æb½œd?*Åv% ÂuJ×% f$ Ë „UÄU½ v?B/ý Ê«uMŽÅtÐ «— U-?OŽ¨ ÊUO-¹d+ ÂU?½ÅtÐ ÊU¹œuN¹ “«ÅÈ«Åt:d+Æ©±µ∫±ÅfDOðÅ ª¥±≠≥Σ∫±±ÅU:u( ª±π∫ΣÅf:d% ª≤∂∫≤≥Åv²% ®UÐ Â√uð È«ÅtD?Ы— ∫bMM?* —«d:dÐ Èb?¹bł È tDЫ— Ë« U?Ð Ë bM¹¬—œ «b?š UÐ v²ý¬ —œ “« t* b?M*Åv% œUN?MAO?Ä tL¼ÅtÐ Ë« ¿ÆX¹dAÐ Ë «bš ÊUO% b¹błbNŽ p¹ ¨Èb½“d+ ‡Å—bÄ X³×% Ë œUL²Ž«b¹bł Âu: p¹ U¼ÅÊU-½« ÂULð “« b¼«ušÅv% ÆbM+Åv, t{dŽ «— —bÄ X³×% Ë g¹UA/Ð v½U*½« d¼ÅtÐ eO½ “Ëd,« Ë« ¿Æœ—«b½ œułË vŽUL²ł« 9UI³Þ U¹ ÊUГ Ë œ«ó½ iOF³ð êO¼ ʬ —œ t* Ê«d¼«uš Ë Ê«—œ«dÐ “« v%u: ¨œ“U-ÐÆÆÆbMýu#Åv) ʬ ÂU$« —œ ÊUO×O") tÇ Ê¬‘u?Ö Ë« Âö* tÐ Ë b?M?¹u?ÖÅv% s/?Ý Ë« U?Ð ¨XÝU?¼Åʬ U?Ð Á—«u?L?¼ Ë« t?* b?M?½«œÅv% ∫b?½u?ýÅv, Á«d?L?¼ U?*?O?ŽÅU?Ð U?¼Åʬ ¿Æ©≤¥ ¨ ∂ ∫≤ UMŠu¹ ‰Ë« Áª ≥π≠≥∏∫±Å UMŠu¹ ® ÆbM½U0 Ë« UÐ tAOL¼ Uð b½œdÖÅv% rOK-ð Ë« Èd³¼— tÐ Ë bM¼œÅv%—œ s% Ë b½U% v% s% —œ t*Åʬ ¨U¼ÅtšUý ULý Ë r²-?¼ „Uð s%ò ∫œuÐ t²HÖ U-OŽ ÆbMM+Åv, g¹UO½ U*OŽ UÐ ÊUO×O*, ¿UÐ býUÐ v% d-Ä U²?J¹ t* Ë« 9ULK* UÐ ¨b?M²-¼ U-O?Ž Èd³¼— X% ÊuÇ ÊUO×?O-% Ƶ∫±µUMŠu¹®å—ˬ v% U?O-Ð ÁuO%Ë««ÆåÆÆÆU% —bÄ È«ò ∫bM¹uÖÅv% Ë bMM*Åv% g¹UO½ Ë«—u½ÅUÐ t* œuýÅv% YŽUÐ 5L¼ÅÆbMM+Åv, oL?Fð ʬ dÐ Ë b?M½«ušÅv, «— qO?$« U*OK?+ Ë ÊôuÝ— XMÝ ÊU?¹dł —œ U¼Åʬ ¿ÆbMÐU¹—œ «— Ë« ÂUOÄ Ë bMÝUMAÐ «— U-OŽ h/ý U-OK*Å—œÅ”bI(« ÕË—X³×% «— ULý s% t*ÅÊUM?Ç bO¹U/ X³×?% «— d~¹œ p¹ò ∫œuÐÅt²H?Ö U¼Åʬ tÐ U-OŽ ÆbMM+Åv, qLŽ U?*OŽ UÐ ÊUO?×O*, ¿”bI?(«ÅÕË— U%« Æb?ýUÐÅv% sJ?2dO?ſ tJK?Ð X-?O½ÅX/?Ý —UJ?¼UM?Ö ÈU¼ÅÊU?-½« È«d?Ð v¼ô« X³?×% s¹« t²?³(« Æ åÂœu?/d?Ыd?Ð —œ «— U?-?O?Ž —U?²??+— b?M?ýu?*Åv% ÊU?O??×?O?-?% Æ©≤Σ∫±∏ÅU?:u?( ® XÝ« v?¼ô« X³?×?% ÊU?L?¼ œu?š t?* Áb?ý Áœ«œ U?%ÅtÐÂU?L?ð v¼U?ÖÅv²?Š U??¼Åʬ t* œu?ýÅv% Vłu?% 9u??Žœ s¹« Æb?M?M?*ÅÈËd?O??Ä«d?I?+ Ë ÊU?J?Çu?* d??Ыd?Ð —œ U?Bu?B?š ¨U?¼ÅÊU??-?½«vÖb½“ tÐ ¨VOðd?ð s¹bÐ t* XÝ« U-?OŽ s¹« ÆbM¼b?Ð ¨—«œÅÊU1«dO?ſ Ë —«œÅÊU1« ¨Ê«bM?%œ—œÅtÐ X%bš —œ «— ÊUA?OÖb½“›ÆXÝ« t²+dÖ ÁbNŽÅtÐ «— U% XO½U-½« Ë« ÊuÇ ∫U¼ÅÊU-½« È tL¼ ¤ Æb¼œÅv% t%«œ« ¨U¼ÅÊU-½« È tL¼ È«dЫbš X³×% —œÆb½uý Ë« tO³ý ¨‘d?²Ö—eÐ —œ«dÐÅtÐ È—œ«d?Ð bM½U% U𠜓U?ÝÅv% ‰uײ% Ë œ«“¬ b½d¹cÄÅv, «— U*?OŽ t+ «— v¹U¼Åʬ tL¼ Å¿t*Åvð—«dý d?Ð «— gŠË— Ë U-?O?Ž È“ËdO?Ä tL¼ Ë œu?ýÅv% —U?Jý¬ «b?š —u½ —œ Ë œd?¹cÄÅv% ÊU?¹U?Ä qLŽ s¹« ¨d?š¬ “Ë— —œlLł `O-% —œ U-OK* È—U?JL¼ÅUÐ ”bI(«ÅÕË— jÝuð 9U?:uK/% ÂULð ‰öłdÄ “Ë— ʬ —œ Æb?¹œ bM¼«uš ¨X-¼ 5%“ ÈË—Æ ©±∞∫±ÅÊUO--+« ® XHÖ bM¼«uš ”UáÝ «— «bš Ábý”bI)Å»U²# Âö#V¹U−Ž Ë 9«e−F?% UÐ «bš t*ÅœuÐ Èœd% Èd?BU½ ÈU-OŽÅ¨b?O¼UÖ¬ œuš t*ÅÊUM?Ç ∫b¹uMA?Ð «— s¹« ¨qOz«dÝ« Âu: È«ò«bš v½«œ gOÄ Ë X?OA% d?Ð UM?Ð œd% ʬ Æœ«œ 9œU?Ný g²O?½UI?Š dÐ ¨XšU?Ý d¼U?þ ULý ÊU?O% —œ Ë« XÝœ tÐ t* v?ðU¹¬ ˨ÁbO½U¼— ¯d% ÈU¼œ—œ “« «— Ë« «bš v(ËÆbO?²A* ¨ÁbOA* g³O?KB dÐ ÊUM¹œÅvÐ XÝœÅtÐÅULý Ë býÅÁœd?* rOK-ð ULýÅtÐÆ©≤¥≠≤≤∫≤ÅÊôuÝ— ‰ULŽ«® 圗«œ ÁU~½ œuš ‰U~MÇ —œ «— Ë« b½«u²Ð ¯d% œuÐ ‰U×% «d¹“ ¨b½«eOšdÐ

Page 22

∫d²AOÐ oLFð Ë tF.UD, È«dÐ`O-% qO$« ¿øX-O* U-OŽ ¿U% ÁbM¼œ 9U$ U-OŽ vÖb½“¿eOšU²Ý— “« vM/Ý ¿©Ê«u¹œ œdHK¹Ë ∫ÁbM-¹u½® `O-% h/ý ¿ÈdBU½ ÈU-OŽ ¿› b¹bł bNŽ ¤ ÂËœ bKł ¨U% ÊU1« v/¹—Uð ÈU¼ tA¹—¿ÆbMýUÐÅv, œułu, Ábý ÁœdÐ ÂU½ U¼ tÖdÐ XL*: s¹« —œ U¼ ʬ “« t+ v¹U¼Å»U²+ ÂUL𿱱≠±∫±f<d) ∫v¼ËdÖ tF4UD) XNł 7)∫b¹bł bNŽ —œ U"OŽ v)UÝ« “« vCFÐƱΣ∫±≥≤—u%e%ª±∂≠±≤∫ΣqO¹uLÝ≠≤ª±∂∫πqO¹uLÝ≠±ª≤≤≠≤∞∫±∂v²%ª ±≥∫ ∂ UMŠu¹∫ `O") Æ≥∫µµUOFý«ª±∂≠±≤∫ΣqO¹uLÝ≠≤ªΣ∫≥tHýUJ%ª≥∂≠≥µ∫±≤ª±∞∫±±ª¥Σ∫±∞f:d%∫œËË«œ d"Ä Æ±≥ªΣ‰UO½«œª±∫≤‰UO:eŠª±≥∫±tHýUJ%ª≥∞∫≤¥∫≤±¨±≥∫±∂ª≤∞∫∏v²%∫ÊU"½« d"Ä ÆΣ∫µ≥UOFý«ª±≥¨µ∫±≤ÃËdšªπ≠Σ∫±πª±Σ∫Σª±≥≠±≤¨∏¨µ∫µtHýUJ%ªµ≠¥∫≥UMŠu¹≠±ª≤π∫±UMŠu¹∫ÁdРƵ∫≤µ—u%e%ª¥≤∫¥UMŠu¹ª±≤∫¥‰ULŽ«ª≤±∫±v²%∫ÁbM¼œ AU$ ≠±∫¥πª¥≠±∫¥≤U??O??F???ý«ª≤µ≠≤≤„≤”Ëd??D???Ä≠±ª≤±≠±∏∫±≤v²???%ª≥¥∫∏ª≤µ∫¥‰U??L???Ž«ª∂π∫±U??:u???(∫ÂœU??š Ƶ≥≠±≥∫≤µª±±≠¥∫µ∞ª∂Æ¥≤∫≤πÃËdšª≤∏≠±∫πª≤∞∫∂ÊUO½«d³Ž∫¯—eÐ s¼U# Ʊ±∞—u%e%ª∏¨≤∫±µg¹«bOĪ≤≤¨≤±¨≤∞tHýUJ%ª≤∏∫±∞UMŠu¹ª≥∂∫≤‰ULŽ«∫b½Ë«bš ≠≤ª≤≥≠≤≤∫¥ÃËd??????šª¥≠±∫±ÊU??????O??????½«d??????³??????Žª±∏≠±∂∫≥U??????M??????Šu??????¹ª∂π∫≤≤¯≤≤∫±∞U??????:u??????(∫«b?????š d??????"?????Ä Æ±±∫≤lýu¼ª±¥∫ΣqO¹uLÝ—Ë«œ¨år²-¼ s%ò¨9UOŠ ÊU?½¨œU%«œ¨uJO½ ÊU?³ý ¨tLAÇdݨ—u?½ ¨Á«—¨9UOŠ Ë eOšU?Ý—¨©«bš s/Ý®U¹ Âö*∫ÁdOſË Æ©ÆÆÆË ≥≠≤tHýUJ% „Æ—®”Ëb:¨å5%«òʬ¨b¼Uý¨dš¬ Ë ‰Ë«¨U¹Ë n(«¨‰œUŽ

Page 23

qO$« —UNÇbO?A?/?Ð «— ©qO$«® Áœó% Âö?Ž« —«b²?:« g½ôu?Ý—ÅtÐ v²?O?Ö b½Ë«b?šòʬ U%ÅtÐ «bš ÏÁœ«—« o?³Þ bF?ÐÆb½œd?* ÂöŽ« ÎU¼U?Hý ‰Ë« «— Áœó% s¹« ÆÆÆU?% ÊU?1« Êu?²?Ý Ë t¹U??Ä U?ð b?M?²??šU?Ý qI?²?M??% ”b?I?% ÈU?¼Åt²??ýu?½ —œ «—Æ©ÈœöO% ÂËœ Êd: —œ ÊuO( nIÝ« ”u½d¹«®åbýUÐÆÆÆbM¹uÖÅv) U¼ÅvCFÐ tÇ Ê¬b??ý t²??J??¹œ `O??-??%ÅÈU??-???O??ŽÅtÐ ”b??I??(«ÅÕË— jÝu??ð q?O??$« ¿Æbý t²J¹œ qOz«d³ł jÝuð ʬd: t*—uÞÅÊUL¼ÆX+dÖ qJý U-OK* fáÝ b%¬ ‰Ë« qO$« ¿œu?łË vL??Ý— qO??$« —U??N??Ç “« d??O?ſÅt?Ð Èd?~??¹œ ÈU??¼ÅqO??$« ¿t²?ý«c??Ö —U?M??* «d?Ç øb??M?²??-?¼ U??−?* U??¼ÅqO?$« s?¹«Æb?½«Åt²??ý«œøb½«ÅÁbýi:UMð `O-% ÈU¼ÅX³×B ʬ —œ t* X-¼ qO$« —UNÇ dÖ«Å ¿U-?OŽ qO?$« p¹Å«b?* øXÝ« «b?* vIO?I?Š qO$« fÄ ¨œ—«œøXÝ«øœu³½ v+U* vJ¹ U¹¬ øœ—«œ œułË qO$« —UNÇ «dÇÅ ¿ÆÆÆ bM¹uÖÅv) ÊUO×O") tÇ Ê¬t½U~¹ v)UOÄ ‡±h/ý œu?š vM?F?¹∫b?M?¹U/Åv% ÂöŽ« «— b?Š«Ë È Áœó% p¹ j?I+ tL?¼ ¨vL?Ý— qO?$« —U?N?Ç s¹« v½u?ÖU½u?ÖÅtÐ tłu?ð U?ÐË b½Ë«bš «— Ë« Ë b?½«eO?šdÐ «— Ë« «b?š U%« b?ýÅt²A?* VO?KB ÈË— Ë œd?* vÖb½“ Êœd?*ÅvJO?½ UÐ U?% ÊUO?% —œ t* U-?OŽv½U-?½« d¼ Ë« —œÆœ“U?ÝÅv% —UJ?ý¬ ÊU-?½« d¼ÅtÐ «— g²?³?×% Ë« —œ «b?š Ë XÝ«bš »u?³×?% d-?Ä U²?J¹ Ë« Æœd?* `O?-%Æb½œdÖÅv% «bš Ê«b½“d+ bOLFð “«— jÝuð ÊUO×O?-% ¨Ë« —œ ÆbÐU¹—œ «— vF:«Ë v½UÖb½“ Ë 9U$ Ë gA/Ð b½«uðÅv%±Ø∂ U"OK# ÊU1« UÐ v¹UMý¬Áœó, Ë qO$«b¹¬Åv% v½U?½u¹ “« åevangelionòqO$« È Á˛«ËË ‘u????š ¨»u????š v?M????F????%Åt?Ðåevòg/????Ð Ëœ “« ËÁb??ý t²???šU??ݨd??³???š ¨ÂU??O???Ä vM??F???%ÅtÐ åangeliaò ÆXÝ«qO??$«¨ÊU???%“ ʬ ÊU??O???½U??½u??¹ ‰Ë«b???²??% ÊU???Г —œ ‡±U?¹ œ«“u?½ p¹b?(u??ð ∫ö¦?%¨œu?Ð ‘u??š d?³?š vM??F?%ÅtÐ ÆÁUýœUÄtł—œ —œ¨qO$« È Á˛«Ë¨tO(Ë« ÊUO×O-% ÊUГ —œ ‡≤XÝ« g%UO?Ä Ë ‘—u?CŠ¨U?-O?Ž œu?š d~?½U?A½ ‰Ë«Åt²???+d??Ö d???E???½—œ«b??š V?½U??ł “« Áœó?% Ê«u??M???ŽÅtÐ t?*Á˛«Ë s¹« eO½ b¹b?łÅbNŽ —œ vMF?% 5L¼ÅtШœuýÅv%»U²*Å—U?NÇ È«d?Ð Á˛«Ë s¹«U¼b?FÐÆœu?ýÅv% ÁœUH?²Ý«Áœó% Ë b???M???¹u???ÖÅv% s?/???Ý U???-???O???Ž “« t* p?Çu???*Á—UЗœ U% —u?EM%¨U?ł s¹« —œÆbý ÁœU?H²?Ý«¨bM¼œÅv% ÆXÝU¼Å»U²* s¹«Èd~¹œ ÈU¼ÅqO$« ¨vLÝ— qO$« —UNÇ —UM* —œ ‡≥Æb½u?ýÅv% Áb?O%U?½ vK?Fł v¼U?Ö t* b?½—«œ œułË r¼

Page 24

qO$« —UNÇ≠≤ Ábý Áœ«œ X³-½ UMŠu¹ Ë U:u(¨ f:d% ¨v²% tÐ U¼ ʬÆb½—«œ ÈUł b?¹bł bNŽ È«b²Ð« —œ qO$« —UNǨ”bI% »U²*—œvJýeÄU?:u( ¨Áœu?Ð ”ËdD?Ä —UJL?¼Ë rOK?ý—Ë« q¼«¨ f:d%ªb?½œuÐ U?-OŽ Êôu?Ý— Áœ“«Ëœ ÁËdÖ “« U?MŠu?¹ Ë v²%ÆXÝ« Ë h/A% ÊUO×O?-% XOFLł X%b?š —œ Ê«—U~½ÅqO$« “« «b* d¼Æœd?*Åv% È—UJL¼ ‰uÝ— f(u?Ä UÐ t* ÁœuÐ v½U½u¹Ë¨t²ýu½ «— œuš qO?$«¨b½œuÐ —U?³ð ÈœuN¹ t* v½U?O×O?-% XNł¨v²%Æb?½œuÐ t½«d²?¹b% ÈUO½œ Êu?ÖU½uÖ ÈU?¼ÅjO×% —œÈ«dÐ ÂË— d?N?ý —œ¨f:d%ÆXÝ«ÅÁb?½U?Ý— ÂUL?ð«ÅtÐ «— qO?z«dÝ« Ê«d?³?%UO?Ä ÈU?¼Å9u³?½ U?-O?Ž t* b?M?*Åv% ȗˬœU¹ VK?ſ«gA/Ð ÂUOÄ dШU:u(ÆbMM* ÈËdOÄ U-OŽ “« Ábý XLO?: d¼ÅtÐ t*bM*Åv% 9uŽœ ÊU½¬ “« Ë b-¹u½Åv% Áb¹œUHł ÊUO×O-%ÁdšôU?Ð ËÆb?M?*Åv% v+d?F% e?O?½ «— U?-?OŽ vÖb?½“ ŸËd?ý¨5?M?Ç r¼ Ë«Æb?M*Åv% b?O?*Q?ð Áb?ý ÂöŽ« U¼ÅÊU?-?½« ÂU?L?ðÅtÐ t*UÐ bM²+d¹cá½ «— Ë« U¼ÅÊU-½« vMF¹¨bM*Åv% oLFð Xýc?Ö ‘œU²Ý« dÐ tÇ Ê¬ È Á—UЗœ Ë t²ýu½ «— U-OŽ ÊUM/ݨUMŠu¹ÆbýUÐÅv% UO½œ s¹« vIOIŠ vÖb½“ Ë —u½ Ë« t*Ås¹«ø«dǨbýUÐ Ábý d¼Uþ ‘—œU%ÅtÐ ‘eOšU²Ý— “« bFÐ `O-%ÅÈU-OŽ t* ÁbA½ d*– X:ËÅêO¼ qOłU½« —œtL¼ Ë Ábý dJH?²% œuš ‰œ —œ Ë ÁœuÐ ”b?I(«ÅÕË— “« dÄ gOÄ “« t*ò q%U* œd?ÖUý Ê«uMŽÅtÐ .d?% t*Ås¹« dÞUšÅtÐ U¹¬Æ©±π∫≤U:u(® åXý«œÅv%ÅÁU~½ g(œ —œ «— eOÇ«— UN½¬ Ê«u?ðÅv% s¹«dÐU?MШb?½—«œ ÈœU¹“ „d?²A?% V(UD% Êu?ǨbM?ýUÐÅv% ·Ëd?F% åd?OE?½ò qOłU?½« tÐ ‰Ë« qO$« tÝÊ«uðÅv%¨V?Oðd?ðÅs¹b?Ð t* X?ý«œ r¼ÅUÐ «— 7?% tݨb?¹œ p¹ —œ Ë X?ýu½ d?~?¹œ p¹ qÐU?I?% Êu?²?Ý tÝ —œ¨9«“«u?%ÅtÐ Æœd* „—œ «— U¼Åʬ 9U+ö²š« Ë U¼ÅXNÐUA%ÂUO?Ä Ë Áœó% ”bI?(«ÅÕË— —u½ U?Ð t*∫œ—«œd?Зœ «— vý“u%¬ œu?š s¹« Ë vJ¹ jI?+ t½¨ .—«œ qO?$« —UN?Ç U% t½U?²/?³?ýušt* XÝ« vF?O?³??Þ¨s¹«d?ÐU?M??ÐÆXÝ«ÅÁb?ý ⁄öЫ Ë tÐd??&¨X+U?¹—œ nK??²?/?% 9U?ŽU??L?²?ł«ËU??¼ÅÊU?-?½« È tD??Ý«ËÅtÐ U?-?O??ŽÁb¼U?A?% qÐU?: v½u?ÖU?½uÖ s¹« q?O$« —U?N?Ç —œ t*—u?ÞÅÊU?L¼ b?ýU?Ð t²?ý«œ ·ö²?š« œu?š qJ?ý —œ ÊU½¬ ÈU?¼Å9œU?N?ýÊUO×O?-%¨qO$« —U?NÇ ŸuMð —œËb?MM*Åv% qO?LJð «— d?~¹œ p¹ Ë Áœd* ÊUO?Ð «— XIOI?Š p¹ qLŽ —œ sJO?(ÆbýUÐÅv%ÆbMÐU¹Åv% —œ «— Áœó% XIOIŠ Ë X×B “« È«Åt½UA½U"OK# p¹ —œ qO$« —UNÇ ‡≥¨ÊU?%“ s¹« vÞ —œÆXÝ«Å Áb??ý vÞ ÊU?%“ ‰U?Ý XB??ý v(« vÝ qO?$« s?¹d?š¬ ‘—U?~?½ ËU??-?O?Ž X?¹—u?%Q?% 5?ÐU??%b???½œd???*Åv% q?I???²???M????% ÎU???¼U???H????ý¨b???½œu???ÐÅÁb????O???M???ý U????-???O???Ž Ê«œd????ÖU???ý “« t* «— v?ðU???¹«Ë— Ë U???¼ÅX?M???Ý ÊU???O????×???O???-????% Æ«— Ë« 9«e−F% Ë ‰ULŽ« Ë ÊUM/Ý 5MÇ r¼ÅËÅU-OŽÅeOšU²Ý—ÅËůd%ŨvÖb½“ÅvMF¹5?(Ë« —œ ”b?I?(«ÅÕË— —U??* 9b?% s¹« tJ?K??Шb?M?*År* «— qO??$« —U?N?Ç X×??B Ë ‘“—« t* X-?O??½ vÐU?−?Š¨tH??:Ë s¹«q%U* XI?O?I?ŠÅtÐ «— U?¼Åʬ ”bI?(«ÅÕË— Ë Áœu?/ „—œ d?ðÅoOL?Ž Ë d?²?NÐ «— U?-?O?Ž ÂU?OÄ U?ð XÝ« v×?O?-% ÈU?¼ÅXŽU?L?ł.uMýÅv% «— tO?(Ë« ÈU-O?K* s/Ý l:«Ë —œ rO?M*Åv% tF(U?D% «— qO$« v²?:Ë “Ëd%«¨s¹«d?ÐUMÐ Æ©≤∂∫±¥U?MŠu¹® b?½UÝdÐÆb¹uÖÅv% s/Ý XÝ« Áb½“ ÊUýÅÊUO% —œ t* Ë« XOLOLB È Á—UЗœ ËU-OŽ È Á—UЗœ t*bMýUÐÅv)U"OŽ È Áœó) È tLłdð¨qOłU½« ‡¥U-?OŽ ÂU?O?ÄÆX+— 5Ð “« U?N½¬ ÈU?¼Åv½U?~¹U?Ð Ë b½b?ý u?×% t²?+— t²?+—¨bM?²H?ÖÅv% s/?Ý v%«—¬ tÐ t* 9U?ŽUL?²ł« 5?(Ë« ÆœuýÅv% ◊uÐd% U¼ @M¼d+ ÂULð Ë U¼ XK% È tL¼ tÐ tJKШX-O½ Ë« ÊUГ Ë Ë« XK% tÐ h²/%.—«œ ”d²?Ýœ —œ t* vM?²% s¹d?²?1b: v(Ë rO?½«u?šÅv% È“Ëd?%« ÈU¼ÅÊU?Г “« vJ?¹ÅtÐ «— qOłU?½« È tL?łdð U?% Îôu?LF?%5L¼ÅtÐË ÆXHÖÅv% s/?Ý vMOD-?K+ v%«—¬¨œuš XK?% ÊUГÅtÐ U-O?Ž¨l:«Ë —œÆXÝ« tLłdð p¹ œuš Ë Áœu?Ð v½U½u¹ÅtÐ tÐ `O-% ÂUOÄ ”bI(«ÅÕË— —u½ uðdÄ —œ fáݨb½«Åt²?ýu½ «— U-OŽ —«œd* Ë —U²HÖ ¨5D-?K+ —œ tO(Ë« ÊUO×O-% eO½ ÊUГ

Page 25

Ë ÂUOÄb½«u²Ð f* d¼ Uð b?ýÅt²ýu½ v½U½u¹ÅtÐ qOłU½«U?¼Åʬ È«dÐÆbýÅqI²M% b½œd?*Åv% rKJð v½U½u¹ ÊUГÅtÐ t* Èœ«d+« ÆœuMAÐ ‘œuš ÊUГ vMF¹¨sýË— v½UГÅtÐ «— b½Ë«bš 9U$ È Áœó%”bI%Å»U²* bM½«u²Ð b¹UÐ U¼ÅXK% È tL¼¨s¹«dÐUMÐÆbM*Åv% —U* U¼ÅÊU-½« È tL¼ VK: —œ eO½ “Ëd%« ”bI(«ÅÕË— t²³(«È tL?¼ U?Ð Á«d?L?¼ Ë Áœd??* .b?I?ð U?-??O?K?*ÅtÐ «— ÊU?ýœu??š oL?F?ð Ë b?M??L?N?H?Ð Ë b?M??½«u?/?Ð ÊU?ýœu??š Êb?L?ð Ë ÊU?ГÅtÐ «—“« t* ÊUOÝu?−% ÊuÇ r¼Æ©±≥∫±∂U?MŠu¹®Åb?MÝdÐ q%U?* XIO?IŠÅtÐ ”bI?(«ÅÕË— jÝuð nK²?/% ÈU¼ÅX?%« Ê«—«b½U1«ÊbLð oL?Fð ’Uš ÈU?¼Å‘“—« b¹U?Ð eO½ U?¼ÅX%« Æ©±≥≠±∫≤v²%® b½œd?* .bI?ð `O-%ÅtЫ— œu?š ÈU¹«b¼ Áb?%¬ Ê«d¹«UN½¬ “« b?¹UÐ e?O½ ÈeO?Ç tJK?Ð b¼bÐ U?¼ÅX%« tÐ ÈeO?Ç b¹UÐ U?NM?ð t½ U-O?K* s¹«d?ÐUM?ÐÆbMM?* .bI?ð U-O?K*ÅtÐ «— ÊU?ýœušÆœd¹cáÐÆÆÆbMýu#Åv) ʬ ÂU$« —œ ÊUO×O") tÇ Ê¬Êœ—ˬ —œ qLŽÅtÐ ‡±ÊUL¼U?-OŽ t* b?¹—ˬ ÊU1« Uð b?ýÅt²ýu?½ —b:Ås¹« sJO?(ò∫b½«ÅÁb?A½Åt²ýu?½ .b: ÊU%“ Êb?½UÝU?Mý È«dÐ U?NMð¨qO?łU½« Æ©≥±∫≤∞ UMŠu¹® åbOýUÐÅt²ý«œ 9UOŠ Ë« ÂU½ —œ¨ÊU1« s¹« UÐ Uð Ë XÝ«bš d-Ĩ`O-%tÐd& ʬ “« Áœd?* U?Ä d?Ð œuš vÖb?½“ —œ «— U?¼Åʬ XI?O?IŠ Ë qO?łU?½« g/?Ð 9U?OŠ 9—b?: b?¹U?Ð ÊUO?×?O?-%¨s?¹«dÐU?M?Ð ÆbMýUÐ t²ý«œÆ©≥µ∫≥ f:d?%® åXÝ« —œU??, Ë Âd??¼«u???š Ë Â—œ«d??Ð Ë« œ—ˬÅv, U??łÅt?Ð «— «b??š XÝ«u??š f?+ d??¼ò∫œu??%d??+ÅU??-??O??Žb??¼œÅÁ“U???ł« b???¹U???Ð t²???+U???¹ b???O???L???F???ð “«— —œ t* s¹u???½Åb???(u???ð iO???+ jÝu???ð¨Á“Ë— d???¼¨v×???O???-???% d???¼¨VO???ðd???ðÅs¹b???ÐqLŽ s¹« t* bM*ÅqLŽ U-OŽ s/ÝË —U²+— o³Þ Ë œuý ‰uײ% U-OŽÅÂö* È tDÝ«ËÅtШg(ULŽ« Ë U¼Åt²Ý«ušÅ¨‘—UJ+« ÆbM%U½Åv% VK: v½uÖdÖœ Ë ‰u% «— oLFð Ë g¹UO½ ‡≤¨Xz«d: ÊU¹U?Ä —œªœuýÅv% ÂöŽ« Ë Xz«d?: qO$«¨t³?MAJ?¹ 5¹¬ È—«e?ÖdÐ —œ ÎU?BuB/?% g¹UO?½ È«dÐ U¼U?-O?K* —œb½Ë«b?š¨œU?Ð u?ð d?Ð ”U?á?ÝòÅ∫b?M?¼œÅv% »«u?ł ŸU?L?²?ł« Ë årO?M?*Å5?-?% «— «b?š Âö*ò∫b?¹u?ÖÅv% Âö* È ÅÁb?M?½«u?šÅ“« ×Uš ÆXÝ« `?O-?%¨e?O?Ç d?¼ “« q³?: «b?š Âö*U?¼Åʬ È«dÐ t?* bM?¼œÅv% 9œU?N?ý ÊU?O?×?O?-%¨V?Oðd?ðÅs¹b?ÐÆåU?-?O?ŽvÖb½“ ¨Áœd* —UýdÝ v-OŽ —U²+— Ë rO(UFð “« «— ÊUýdJ+ Ë VK: Uð Áœu/ oLFð U¼ÅXz«d: Á—UЗœ «œb−% U¼Åʬ¨U-OK*Êu?²?% Êb?½«u??šÅtÐ “Ë— d?¼«— v½ôu??Þ v½U?%“ b?½—«œ XÝËœ ÊU??O?×?O??-?% “« È—U?O?-??Ð Æb?½“U?Ý Êu??Öd?Öœ ÎU?I??O?L?Ž «— œu?šÆb½“UÝÅv% rJ×% «— v×O-% ŸUL²ł« œU%« ¨—U²+—Ås¹« UÐU¼Åʬ ÆbM½«—c~ÐÅqOłU½«Áœó) È tF4UD) ‡≥«— qOłU½« ÈU?¼ÅÊUГ Ë ”b?I%ÅÈU?¼Åt²ýu½ U?ð bM?M*Åv% ”b?I%ÅÊu²?%ÅÈ tF(U?D% n:Ë «— ÊU?ýÅvÖb½“ ÂU?Lð ÊUB?B/?²%9UŽöÞ« UÐ «— Êu²% s¹«¨ÁËdÖ —œ U?¹ UNM𠨜ušÅÈ tÐu½ÅtÐ U?ð b¼œÅv% Á“Uł« ÊUO×O?-%ÅtÐU¼Åʬ —U*Åt−O²?½ÆbMM* vÝ—dÐÆbMM* „—œ «— U-OŽ ÂUOÄ dðÅoOLŽ Uð Áœd* tF(UD% v+U*Áœó) ‰UI²½« Ë ÂöŽ« ‡¥»u³×% t* b?½UÝUM?AÐ U¼ÅÊU?-½« ÂULðÅtÐ t* X?Ý« rN% ¨œdOÖÅv%Å—«d?: qOłU½« 9—U?AÐ dO?ŁQð X% t* È«Åv×O?-% È«dÐU¼ÅvCF?Ð ÆbM?¹uÖÅv% Áœó% ÂöŽ« U¹ Z?¹Ëdð «— qLŽ s¹« ÆXÝ«ÅÁœd?*Å·uA?J% «— ʬ v-?OŽ t*—uÞÅÊU?L¼ Æb?M²-?¼ «bš ÆbMM* n:Ë Á«— s¹« —œ «— ÊUAOÖb½“ tL¼ Uð b½«ÅÁbýÅ9uŽœ t* bMM*Åv% ”U-Š«

Page 26

g¹UO½Ê¬ ÊôœUŽ Ë Ê«d?³?%UO?Ä —U?O?-Ðò ∫È«ÅÁœu?%d?+ œuš Êôu?Ý— Ë Ê«œd?ÖU?ý tÐ uð ¨U?% È«b?š Ë b?½Ë«bš È« ¨`O?-?% ÈU?-O?Ž È«®ÈU¼Å‘uÖÅtÐ Uýuš Ë bOMOÐÅv% «— ʬ t* ULý ÊUÖb¹œÅtÐ Uýuš U%« b½b¹b½ «—Åʬ v(Ë bMMO³Ð bM²ý«œ qO% bMMOÐÅv% t* «— ÈeOÇ5¹¬® Æ©rOM?* UÄdÐ œu?š vÖb½“ —œ «—Åʬ Ë Áb?OMý «— qO?$« ”bI%ÅÁœó% U?ð “U-?Рʬ —«Ë«eÝ «— U% Æåb?½uMýÅv% «— ʬ t* U?LýÆ©dB% —œ vD³: ÊUO×O-% v½UЗÅÈUAŽ∫d²AOÐ oLFðË tF4UD) È«dÐÆt½UÖ—UNÇ qOłU½« v/¹—Uð ÈU¼Å‘“—« È tLOL{∫U% È ÁbM¼œ 9U$ U-OŽ vÖb½“Å¿ ørO½«u/Ð «— b¹bł bNŽ t½u~ÇÅ¿ Æ”bI% »U²* È tF(UD% È«dÐ vðU%bI% YŠU³%Å¿ Æ”bI%Å»U²* È Á—UЗœ ‰«RÝ ±∞± tÐ aÝUÄÅ¿ øb¹uÖÅv% tÇ ©UMŠu¹ ¨U:u( ¨f:d%®Åv²% qO$«¿ ∫rOM* „—œ «— ”bI% »U²* —œ 9UŽUł—« ¨t½u~ÇÆÁbý t²ýu½ »U²* bKł qš«œ —œ nH/% 9—uB tÐ »U²* rÝ« ¨‰Ë« ƱtDI½ Ëœ Ë »UÐ È Á—ULý Æ≤t¹¬ È Á—ULý Æ≥u¹ ßßö¦?% ªœuý Áb?½«u?š ¨ÂËœ Ë ‰Ë« œbŽ 5?ÐU% U?¼ t¹¬ U?¹ U¼ »U?Ð b?¹UÐ t* XÝ« ʬ d?~?½UA?½ œbŽ Ëœ 5?ÐU?% ©≠®ÁdO?ð jš p¹Æœuý Áb½«uš ±≥ È t¹¬ ≤ »UÐ Uð ± È t¹¬ ± »UÐ “« t* vMF% s¹bÐ ±≥∫≤≠ ±∫±

Page 27

X0U¹ sð “«—Æ ©±¥¨±∫± UMŠu¹® åÆÆÆbý s*UÝ U% ÊUO%Ë b¹œdÖ sð s/Ý Ë ›ÆÆƤ œuÐ s/Ý «b²Ð« —œòÆÆÆbM¹uÖÅv) U¼ÅvCFÐ tÇ Ê¬Æbý U-OŽ Ë œd* ÊU-½« «— œuš «bš t* bM¹uÖÅv% bO*Qð tÐ ÊUO×O-%¿ ÆXÝ«bš XLEŽ UÐ d¹UG% s¹« øXÝ« sJ2 —uDÇ øb½U0 «bš ÊUMÇ r¼ Ë œuAÐ ÊU-½« b½«uðÅv% «bš —uDÇ ÆXÝ«bš ÎUF:«Ë Ë ÊU-½« ÎUF:«Ë U-OŽ t* bM¹uÖÅv% ÊUO×O-% ¿ °XÝ« ÁbA½ Áb¹œ eÖd¼ œuýÅv% «bš t* v½U-½« ÆXÝ«bš d-Ä U-OŽ t* bM¹uÖÅv% ÊUO×O-%¿ Ë b¹«“Åv% t½ Ë« ÆbýUÐ t²ý«œ d-Ä b½«uðÅv/ «bš v(Ë ÆXÝ« Ábý ÁbO¹«“ t½ÆÆÆbM¹uÖÅv) ÊUO×O") tÇ Ê¬”bI, »U²+ ÈU¼Åt²HÖ ‡≤«— «bšÅV½Uł “« È«ÅÁœU?²Ýd?+ vMF?¹ ©”u²-?¹d*® `O?-% p¹ Êb?%¬ ¨.b:Åb?NŽ V²?*¨`O-% b?(uð “« q³?: Êd: s¹b?MÇdÐ «— g%«—¬ Ë X(«bŽ U?ð b¹¬Åv% t* XÝ«b?š œuš ¨`O-?% UÐ t* b?M½U?Ý—Åv% 5MÇ U?¼Å9u³?½ vCFÐ Æb?½œd*Åv% ÂöŽ«bIH?ð «— UN?½¬ ¨ÁbO?³K?Þ «— g¹u?š Ê«bM?HÝuÖ Âœu?š s% ¨ÊU?¼ ∫b¹u?ÖÅv% 5M?Ç b½Ë«b?š ÆÆÆò ∫bM?* dI?²-?% 5%“ ÈË—ª±¥∫Σ ¡U??O??F??ý«® åb??½«u??š b??¼«u??š ©U??% U??Ð «b??š® qO??zu??½U??L??Ž «— Ë« ÂU??½ÆÆÆò Æ©±±∫≥¥ ‰U??O??:e??Š® åœu??/ r¼«u??š Æ©±¥∫≥UOMHB±ØΣ U"OK# ÊU1« UÐ v¹UMý¬5??????ðô “« t* ©X?+U??????¹Ås?ð® incarnationÈ Á˛«ËXG???( s¹«ÆXÝ« Êb????ý œ—«Ë sð —œ vM???F???% t?Шb???¹¬Åv%Ë «bš Ë« t* vMF% s¹bШœuýÅv% ÁœU?H²Ý« U-OŽœ—u%—œË t²+dÖ Áb?NŽÅtÐ «— U?% X¹dA?Ð «bš vM?F¹ XÝ« ÊU?-½«s/????Ý X+U????¹ sð “«— “« ÊU????O???×????O????-???%Æb????ý ÊU????-???½«v¼ô« XIO?IŠ p¹ tÐ Á—U?ý«¨“«— U?ł s¹« —œªbM?¹uÖÅv%UÐ “«— s¹« t²?³?(« ÆXÝ« ÊU-?½« „—œ “« d?ðôUÐ t* XÝ«Ë vzd?% œu?łË U??¹«b?š—u??N?þ È Á—U?Зœ t½U??-?+« Ÿu??½ d?¼nK?²??/?% ÊU??¹œ« —œ t* ÊU??-?½« 9—u??B tÐ «b??š v²?:u??%tÐŨ«— “«— s¹« «b??šÆœ—«œ œU??C???ð œu??ýÅv% Áb???¹œ VK??ſ«¨rOÝU?MA?Ð «— ʬ d²?AO?Ð tÇ d?¼Æœ“UÝ v% —U?Jý¬ v%«—¬Ê¬ “« d?²?A??O?Ð tÇd??¼ ËÆ.d?O?ÖÅv?% 9U?O?Š ʬ “« d??²?A??O?аrOÝUMýÅv% «— ʬ d²AOШ.dO~Ð 9UOŠ¨rOÝUMA?Ð «— ʬ d²A?OÐ tÇ d¼ ∫XHÖ Ê«u?ðÅv% 5MÇ r¼vLOL?B d²A?OÐ tÇ d¼ Ë .u?ýÅv% vLOL?B Ë« UÐ d²?AOаrO?????ÝU????M?????A????Ð «— Ë« r?O?????¼«u????šÅv?% d????²?????A?????O????Ш.u?????ýv3¹—Uð Èœd, ‡±“«ÅgO?Шr×??K??(« XO??Ð ·«d?Þ« —œ¨b??%¬ U??O?½œ tÐ 5??D??-?K??+ —œ U??-?O??ŽÊ¬ —œ Æd?B??O?: f²??Ýu?ÖË« X?M?D??K?Ý ÊU??%“ —œ ¨gO??Ä ‰U?Ý —«e??¼Ëœ vÖb?½“ Æœu??Ð U??¼Åv%Ë— È tD??K?Ý X% È«Åt?I?D??M??% 5?D??-??K?+ ÊU??%“ ¨vÐdſ ÈU?¼ÅXK?% X¹d?¦?*« t* œu?Ð rN?% —b?: ʬ e?O?%¬—«d?Ý« œd?% s¹« 5O?F?ð È«d?Ð v¹«b?³?% Ê«u?M?Ž tÐ «— Ë« b?(u?ð v?{d?+ a¹—U?ð¨ÈœË“ tÐ Æb½œd* »U/²½« ¨v/¹—Uð l¹U:Ë X³Ł Ë

Page 28

tÐ «— U% XO½U?-½« t* XÝ«b?š d-Ä Ë« ÆX?Ý« Ábý b(u?²% «b?š “« ÎU²I?OI?Š Ë Áb%¬ «bš œe?½ “« U-?OŽ¨qOłU?½« œUM?²Ý« tÐ7+dÖ “« ¨œË«œ d?-Ä nÝu?¹ È« ∫XHÖ ¨Áb?ý d¼Uþ nÝu?¹ dÐ »«u?š —œ b½Ë«b?š È t²ýd+ ÆÆÆò ∫XÝ« t?²+dÖ Áb?NŽ„Æ— ª≤±≠≤∞∫±Åv²?%® å XÝ« ”b?I?(«ÅÕË— “« ¨XÝ« t²?+d?Ö —«d?: ÈË —œ tÇ Ê¬ t?* «d?¹“ ¨”d?²?% .d?% g¹u?š Ê“Æ©≥µ≠≤∂∫±U:u(ÆXý«cÖ å b¼œÅv% 9U$ ÁuN¹ vMF% tÐ ò Ÿu-¹ «— g%U½ t* œ—ˬ UO½œÅtÐ È—uš¬Å—œ «— ‘d-Ä U²J¹ ¨Ád*UÐ .d%`O-?% œe½ Áb?ý 9u?Žœ v³O?−Ž —u?½ U?Ð b½Ë«b?š ·dÞ “« v?½«d¹« ÊU?OÝu?−?% 5%“Å‚d?A% “« ¨Ëœ »U?Ð v²?% qO$« o³?ÞÊ«dÖ v¹U¹«b¼ U¼ÅX%«Å9ËdŁ “« Ë ©Åb½œ«b?½ ÊUA½ vKLF(«ÅfJ?Ž ÊU¹œuN¹ t*Åv½U%“Å® b½œd?* Áb−Ý «— Ë« Áœd* »U²ýÊ«“d( u𠉜 Ë bO?Aš—œ v¼«u?š Ë b¹œ v¼«uš ÁU?Ö Ê¬ÅòÅ∫b¹uÖÅv% t* µ∫∂∞U?OFý« 9u?³½ o³Þ b?½œd* .bI?ð Ë« tÐ UNÐu?ð œe??½ÅU??¼ÅX%« X(Ëœ Ë b??ýÅb?¼«u??š Áb??O??½«œd?Ö u??ð Èu??ÝÅtÐ U??¹—œ Èd?~??½«u??ð t* «d??¹“ ¨b?¹œd??Ö b??¼«u??š lO??ÝË ¨Áb?ýÆåÆb%¬Åb¼«ušÁœd* oLFð «— `O?-% —U²?HÖ s¹dš¬ ¨q³:“« ¨ÊU?OÝu−?% X¹«Ë— s¹« —œ U¹¬ Xýu½ «— œu?š qO$« ÊU¹œuN?¹ È«dÐ t* v²%Ʃűπ∫≤∏v²%Å®ÅåÆÆÆb¹“UÝ œdÖUý «— U¼ÅX% « È tL¼ t²+— fÄÅòÅ∫œu%d+ t*ÊUA(œ —œ Êu?Ç ÆbM?¹¬Åv% Âœd% Áu?³½« eO?½ “Ëd%« Ë Áb?%¬ fÄ s¹« “« t* bM?²-?¼ v¹ U¼ÅX%« È tL?¼ dÐu½ ÊU?OÝu?−% fÄÆbMM*Åv% .bIð Ë« tÐ «— ÊUýœuš Ë bMÐU²ýÅv% `O-% ÈuÝ tÐ t* Ábý sýË— È—u½Ë œ—uš g½«œd?ÖU?ý U?Ð Ë œd?* —U* Ë«ÅÆXý«œ v(u?L?F?% —U?O-?Ð v½U?-?½« vÖb?½“ U-?O?Ž t* b?M?¹uÖÅv?% 5M?Ç r¼ qO?łU?½«U¼— «— œu?š ÈdÐÅ»u?Ç ÁUÖ—U?* Ë «— ÁdBU?½ vMF?¹ œuš È Áb?J¼œ ¨v~?(UÝ vÝ sÝ —œ Æœu?Ð ÊU-?½« ÎU²?IO?I?Š Ë« ÆbO?ýu½XŽUÝ —œ t* b%¬d?Ð »¬ “« Ϋ—u+ ¨X+U¹ b?OL?Fð ÊuÇ U?-OŽ U?%« ò ∫bÐU¹ b?OL?Fð Êœ—« œË— —œ vO×?¹ È tKOÝËÅtÐ U?ð œd*—œ ÊULݬ “« vÐUDš ÁUÖ Ê¬ Æb¹¬Åv% ÈË dÐ ¨Áœd* ‰Ëe½ Èdðu³* q¦% t* b¹œ «— «bš ÕË— Ë bý ÁœUAÖ ÈË dÐ ÊULݬvÖb½“ ¨‘—U²HÖ Ë ‰UL?Ž« È tDÝ«Ë tÐ U-OŽÆ©±Σ≠∫≥Åv²?%® å ÂœuMAš Ë« “« t* s% VO³?Š d-Ä XÝ« s¹« t* bOÝ— ÆXÝU¼ÅÊU-½« ÊUO% —œ d{UŠ È«bš t* œ“UÝ v% —UJý¬ ¨—cÖ bOŽ “Ë— —œ gM²ÝUšdÐ ’uBš tÐ Ëg¹uš Âu?: ÊUO?% —œ «bš ¨U-?OŽÅ—œ t?* rOM?OÐÅv% tA?OL?¼ ¨qO$« È t×?HB d?¼Å—œ 5M?Ç r¼ÅËÅÊôuÝ— 9œU?Ný ÂU?Lð —œÆbMM*Åv% “«dЫ Ë Áœd* oLFð “«— ʬ dÐ ÊU-¹u½ÅqO$« Ë bMM*Åv% tÐd& «— ʬ g½«œdÖUý ÆbM*Åv% qLŽÆ©≤π∫ΣUMŠu¹® å XÝ« ÁœU²Ýd+ «d% Ë« Ë r²-¼ Ë« “« t* «d¹“ rÝUMýÅv% «— —bÄ s% ò ∫œu%d+ U-OŽv½ôuÞ vILFð ‡≥UNMð t* bMM*Åv% ÂöŽ« ÊU?A½Uł XLO: tÐ UN?½¬ ¨bM²-¼ n(U/% g½U?¹«bš Ë ÊUO%Ë— V¼c% UШ‰Ë« Êd?: tÝ ÊUO×O-% ÆbM*Åv% vÖb½“ ‘—bÄ ¨«bš UÐ q%U* XOLOLB —œ U-OŽÅË œ—«œ œułË ¨5OKŽË öŽ«¨bŠ«Ë È«bš p¹XHÖ s/Ý U% UÐ œuš d-Ä È tD?Ý«Ë tÐ dš¬ ÈU¼ÅÊU%“ s¹« —œ ›ÆÆƤ «bš U%«ò ∫bM?¹uÖÅv% ¨”bI(«ÅÕË— v¹ULM¼«— tÐÆ©≤∫± ÊUO½«d³Ž® åb¹d+¬ «— ÊUNł Ë« È tDÝ«Ë tÐ Ë Xý«œ —dI% eOÇ tL¼ À—«Ë «— Ë« t* Èd-ÄX%u?J??Š b?O??~?M??łÅv% ÂË— U?Ð t?* 9—U?Ä È—u??ð«d?á??%« —œ U?%« œu??ýÅv% —«d?:d??Ð v%Ë— ÊU??L?*U??Š U?Ð `K??B ¨≥±≥ ‰U?Ý “«ÊËb-(U*—œ Ë tO?IO½ —œ ÊU?HIÝ« È«—u?ý® vLÝ— ÈU¼«—u?ý ÊU%“ —œ Æb½UÝ—Åv% U?Hł ÊUO?×O-?% tÐ 9bý tÐ ÊUO?½UÝUÝÊU-½« ÎU?²IO?IŠ Ë «b?š ÎU²I?OIŠ U?-O?Ž ∫t* ÊuLC?% s¹bÐ bM?M*Åv% “«d?Ы «— œuš v×O?-% ÊU?1« ÊUHI?Ý« ¨©¥µ± ‰UÝ —œ ÆbM¹U/ uÖ“UÐ v½U-½« ÊUГ tÐ «— U-OŽ XIOIŠ ¨b½«ÅÁœd* vFÝ UN½¬ ÆXÝ« ÆXÝ« ÈdAÐ qIŽ È«—ËU% Á—«uL¼ t*¨7+U¹ sð ¨XÝ« ¯—eÐ “«— p¹ XIOIŠ s¹«

Page 29

t²0U¹ ‰u% vÖb½“ p¹≠¥UÐ t²ý«œ X*—UA% Ë« UÐ b½«u²Ð ÊU-½« t* bM* v% vLOLBU¼ ÊU-½« UÐ «— œu/NAOL¼ È«dШoKD% —œU: È«bš¨U-OŽ—œX³×?% tJ?K?Ð œ—«b½ œu?łË b?M?*Åv% È—Ë«œ jI?+ Ë XÝUN?M?ð t* v¹«b?š s¹« qÐU?I?% —œ »«dD?{« Ë ”d?ð d?~¹œ ªb?ýU?ÐÈ tL?¼ ÆXÝË« Áœ«u?½U?š u??C?ŽËU?-?O??Ž —œ«d?Ð Êu?Ç XÝ« „d?³??²?% fÄ s¹« “« v½U?-??½« d?¼Æ©±/± gO+ „Æ—® XÝ«t* X-O?½ sJ?2 êO¼ò ∫b?½d?ЫdÐ `O?-% ÈU?-?OŽ —œ tL?¼ Æb?½«ÅÁbý „—U?³?²% U?¼Å5%“ ÂU?L?ð Ëb½«ÅÁb?ý 9u?Žœ U¼ÅXK?%ÊUOÞöſ® åbO?ýUÐÅv% p¹U-?OŽ `O-?% —œ ULý È tL¼ t* «d?¹“¨Ê“ t½ Ëœd% t½¨œ«“¬ t½ Âöſ t½ ¨v½U?½u¹ U¹ býU?Ð œuN¹ ÆÁbMM¹d+¬ qÐUI% —œ œ«“¬ È Áb¹d+¬ Æb½U%Åv% ÊU-½« ÊU-½«Ë¨«bš ¨«bš ¨s¹« œułË UÐÆ©≤∏∫≥ÆÆÆbMýu#Åv) ʬ ÂU$« —œ ÊUO×O") tÇ Ê¬Â—UNÇ Êd?: “« bOŽ s¹« Æb?½dOÖÅv% sA?ł «— ©t¹u½«˛ ∂ ‚d?ý —œ® d³%U?Ýœ ≤µ “Ë— ¨U-O?Ž b(uð “Ë— ¨öO?%ÅbO?Ž UN½¬ ‡±vIOI?Š bO?ý—uš t* U-?OŽ sA?ł UÐ «— åÅt²+U?O½ X-?Jý b?Oý—ušÅò v%Ë— sA?ł¨U-?OK* t* v/?¹—Uð “« ÆXÝ« ‰Ë«b?²%d??ÞU??šÅtÐ tJ??K??Ð Ád???ÞU??š p¹ X³??ÝU??M???%ÅtÐ t½¨«— sA??ł s?¹« ÊU??O??×??O??-??%Æb??½«ÅÁœd??* 5???A??½U??ł¨XÝ« X¹d??A???Ð ÂU??L??ð ÆbMM*Åv% —«eÖdÐ åÅU, UÐ «bš vMF¹ qOzu½ULŽÅòÅ—uCŠÂË«bð UN?½¬ —œ ÈdOÖÅsð “«— fÄÆb?½uýÅv%ÅÁœd?ÐÅËd+ ”bI?(«ÅÕË— Ë d-?Ä Ë —bÄ “«— —œ vMF?¹ b½dO?ÖÅv% bO?LFð U?N½¬ ‡≤s¹« Æ©±∫≥ UM?Šu¹ ±® b?½uýÅv% «b?š Ê«b½“d?+ UN?½¬¨—bÄ »u?³×?% Ë t½U~?¹ d-?ĨU-?OŽ b?NŽ tÐ Êb?ý œ—«Ë UÐÆb?ÐU¹Åv% Æœ“UÝÅv% ‰uײ% «— UN½¬ v²-¼ ÂULð Ë bM*Åv% ‰u¾-% «— UN½¬ qLŽÆbMM*Åv% vÖb½“ XÝ«bšÅr¼ÅË ÊU-½« r¼ t*¨U-OŽ UÐ ’UšÅXOLOLB p¹ —œ UN½¬¨ÊU1« È tDÝ«Ë tÐ ‡≥vÖb½“ v(Ëò ∫b?½u?ý œ—«Ë ¨bM?*Åv% ÊU?OÐ vÐu?š tÐ f¹b?: f(uÄ t* vÖb?½“ b?¹bł Ÿu?½ s¹« —œ¨b?MM?*Åv% vF?Ý UN?½¬Æ©≤∞∫≤ ÊUOÞöſ® åbM*Åv% vÖb½“ s% —œ `O-% tJKÐ ¨s¹« “« bFÐ s% t½ sJO( ¨rM*Åv%ËÅb?½d?~??¹œ p¹ qL??J?% U??Žœ Ë qL?ŽÅ«d??¹“¨b?M??M?*Åv/ ‘u??%«d?+ «— U??Žœ Ë qL?Ž U??N?½¬¨`?O?-??% U?Ðb??×?²?%¨V?O?ðd??ð s¹b?Ð ÆbM¼œÅv%ÅdLŁt²HÖ U-OŽ ÆbM?¼œÅv% t%«œ« «— ÊUÖbýÅœdÞ Ë Ê«dOI?+ tÐ X%bš ’uBš tШ˫ eO?%¬ X³×% ‰ULŽ« UN?½¬¨U-OŽ ‰U³½œ tÐX%bš Ë —uCŠ ŸuMð Æ©¥∞∫≤µ v²%® b¹«ÅÁœd* s% tÐ ¨b¹œd* s% s¹d²JÇu* Ê«—œ«dÐ s¹« “« vJ¹ tÐ tÇ Ê¬ò∫XÝ«È«dÐ s?¹«Æd?{U?Š d?B?Ž —œ «“d?ðÅ—œU?% Ë ÂËœÅqÄÅÊ«˛ÅÛU?Ä b?M?½U?% XÝ« —U?O?-?ШU?O?½œ —œ ÊU?O?×?O?-?% Èd?¹c?ÄÅXO?(u?¾?-?% Ë ÆXÝ« v%«e(« 7+U¹ sð “«— tÐ ÊUO×O-% È—«œU+ËÂULð V³Ý tÐ Ë bMÝUMýÅ“UÐ U?O½œ Ád%“Ë— vÖb½“ —œ¨«— `O-% ÕË— Uð bM?¹UA~Ð «— ÊUA(œÅrAÇ b¹U?Ð ÊUO×O-%ŨÁdšôUÐË b?M??¹u??Ö ”U??á??Ý «— —b?Ä È«b??š Ë b??½u??ý ÊU??%œU??ý œd?O??ÖÅv% 9—u??B d??-??Ä U??²??J?¹U??-??O??Ž È tD??Ý«Ë tÐ t* v³??¹U??−??Ž ÆåÅÆÆÆ”Ëb:Ũ”Ëb:Ũ”Ëb:∫bM¹«d-ДbI)Å»U²# Âö#«— Ë« ¨bM¹¬ r¼ÅUÐ t* ʬ “« q³?: ¨œuÐÅÁbý œe%U?½ nÝu¹ tÐ .d% ‘—œU?% ÊuÇ t* œuÐ 5M?Ç `O-%ÅÈU?-OŽ 9œôË U%«Åòœu/ Áœ«—« fĨb¹U/ 9d³Ž «— Ë« XÝ«u/½ Ë œuÐ `(UB œd% t*ÅÊuÇ nÝu¹ ‘d¼uý ËÆbM²+U¹ tK%UŠ ”bI(«ÅÕË— “«¨Ábý d¼Uþ ÈËÅdÐ »«uš —œ b½Ë«bš È t²ýd+ ÁUÖU½¨œd*Åv% dJHð U¼eOÇ s¹« —œ Ë« ÊuÇ U%«ÆbM*ÅU¼— v½UNMÄÅtÐ «— Ë« “« ¨XÝ«Åt²+dÖÅ—«d: ÈË —œ tÇ Ê¬ t* «d¹“ ¨”d²% .d% g¹uš Ê“ 7+dÖ “«¨œË«œ d-Ä nÝu¹ È«ÅòÅ∫XHÖ

Page 30

b¼«u?š ÊUA?½U?¼UM?Ö “««— g¹u?š Âu:Ë« t* «d?¹“¨œU?N½ v¼«u?š U?-O?Ž «— Ë« ÂU?½ t* bO?¹«“ b?¼«uš Èd?-?Ä Ë« ËÆXÝ« ”bI?(« ÕË—Èd-?Ä Áb?ý 7?-Ь Ád?*U?Ð pM?¹«òt* œœd?Ö ÂUL?ð œu?Ð t²?H?Ö v³½ ÊU?Г tÐ b?½Ë«b?š t* v%ö* U?ðb?ý l:«Ë tL¼ s?¹« ËåÆbO?½U?¼—Æ©≤≥≠±∏∫±X%®åÆXÝ«åU% UÐ «bšò vMF% tÐ t*åbO%U½ bM¼«uš qO¹u½ULŽ «— Ë«Ë bO¹«“ b¼«ušs¹u½ gM¹d0¬ “Uſ¬ v"OŽ b4uð°uð X³×% ÈU¼“«— b½« rOEŽ tÇ «bš ≠±Èœd* —UJý¬ «— X²³×% “«— ¨UO½œ gM¹d+¬ UÐ X-/½b½b½U/ —«œU+Ë Ê¬ tÐ «uŠ Ë Âœ¬ t* v²³×%¨Áœd* UOŠ« «— œuš X³×% ÈU¼“«— d-% uð U%«Áœu/ ÁœUH²Ý« ÁUMÖ q%«uŽ “«Æb½œdÖ U% 9U$ tKOÝË Uð...*œd* vâOÄdÝ uð ÂUJŠ« “« Âœ¬ 5²-/½ ¨«uŠ jÝuð ≠≤v-OŽ ÂËœ Âœ¬ ¨ÂuBF% Ád*UÐ jÝuð U%«œu/ UOŠ« v¼U³ð “« «— ÊU-½«bM²š«œdÄ ÊUÖ—U²Ý g²ÝdÄ tÐ œuš ÈUDš bO*Qð —œ ÊUOÝu−%v²šu%¬ ÊU½¬ tÐ «— œuš XIOIŠ ¨È« Á—U²Ý jÝuð U%«Èœd* —uNþ U% ÈUO½œ —œ ¨t²+dÖ ÁbNŽ tÐ «— ÊU-½« v½U+ dJOĨÁbý ÊU-½« !— Ë œ—œ VO³Þ ËÈbO½U¼— ¯d% ·u/% ÊU³¹dÖ “« «— dAаÓuð X³×% ÈU¼“«— b½« rOEŽ tÇ ¨«b½Ë«bš...*©œöO% t³MAJ¹ Vý 5%Ëœ œËdÝ v½«bK* È—uý¬ ÈU-OK* “«®∫d²AOÐ oLFð Ë tF4UD) È«dÐåøX-O* U-OŽòµÈ Á—ULýÅtÐ ¨‰Ë« ÈdÝ ÈÅtÖdÐ tÐ œuý Ÿuł—Å¿ øb¹uÖÅv%ÅtÇ U:u( qO$«Å¿ ÆqO$« o³Þ U-OŽ —œU% .d%Å¿

Page 31

”bI4«ÅÕË—å—«œ ÊU1« bA/?ÐÅv% 9UOŠ Ë XÝ« b½Ë«b?š t* ”bI(«ÅÕË— tÐ s% òÆ©tOIO½ Êu½U:®årO²-?¼ «bš Ê«b½“d?+ t* b¼œÅv% 9œUN?ý U% ÈU¼ÅÕË— d?Ð ÕË— ÊUL¼òÆ©±∂∫∏ÊUO%Ë—® ÆÆÆbM¹uÖÅv) U¼ÅvCFÐ tÇ Ê¬Æd~¹œ Èd³%UOÄ È Á—UЗœ tJKÐ œu³½ ”bI(«ÅÕË— È Á—UЗœ œd* ÂöŽ« `O-% t* ”u²K*«—UÄ Êb%¬ ÆX-O½ eOÇ êO¼ ÁœU% “« dOſÆœ—«b½ œułË ÕË—t* È«Åt²šUMýU½ ÈU¼ 9—b: U¹ XFO³Þ ÈU¼ËdO½ qÐUI% —œ ¿bMM*Åv% dJ+ È—UO-ÐÆbMÝdðÅv% U¼ ÊU-½«¨bMM*Åv% —uNþ Æ bO²ÝdÄ «— UN½¬ b¹UÐ t* bM²-¼ vŠ«Ë—«¨U¼ËdO½ s¹« È«—Ë —œ t* lH½ tÐ rOM* vFÝ b¹UÐÆbM²-¼ „U½dDš Ë bMLð—b: ¨Õ«Ë—« ¿Æb½uý VKł U%ÆbMýUÐÅv% U% ·«dÞ« —œ U¼ÅÁœd% Õ«Ë—« ¿ ÈeOÇ tL¼ UN½¬ tÐ lł«— v(Ë bMýUÐ t²ý«œ œułË b¹Uý ¨Õ«Ë—«ÆœuýÅv% t²HÖ ÆX-¹d~½ pý È Áb¹œ tÐ XÝ« vIDM% dOſ t* ÈeOÇ d¼ tÐ b¹UÐ ÆXÝ« Èd~¹œ d³%UOÄ È Á—UЗœ tJKÐ œu³½ ”bI(«ÅÕË— È Á—UЗœ œd* ÂöŽ« `O-% t* ”u²K*«—UÄ Êb%¬ ¿ÆÆÆbM¹uÖÅv) ÊUO×O") tÇ Ê¬“« ÊUO×O?-% v²:ËÆb?M¹uÖÅv% Õ«Ë—« U?N½¬ tÐ t* b½—«œ œU?I²Ž« vzd?%U½ vðU:u?K/% œu?łË tÐ Âœd% “« È—UO?-Ð ¨Á“Ëd%« ‡±—œ Uł s¹«ÆXÝË« X³×?% U¹ Ë Ë« 9—b?: U¹Ë«—u?CŠ U¹©‚u?K/?% p¹ t½ Ë® «bš —u?EM?%¨bM¹u?ÖÅv% s/Ý ”b?I(« ÕË— ÆrO²-¼ v×O-% È tHýUJ% Ë «bš “«— oLŽÁ“U?ð «— 5??%“ ÈË—ò Ë Áb??¹d??+¬ «— v?Öb??½“¨œu??š ÕË— U??¹ fH??½ È tD??Ý«ËÅtЫb??š t* Áb??ý X?¹«Ë—¨.b??: b??N??Ž —œ ‡≤tÐ «— ÊU-½«¨ÕË—ÆbM¹u~?Ð s/Ý «bš ÂU½ tÐUð b?¼œÅv% X%UNý Ê«d³%UO?Ä tÐ ÕË— s¹«Æ©≥∞∫±∞¥ —u%e%®åb½«œdÖÅv%s¹«Æœ“UÝÅv?% «bš p?¹dý Ë ÂœU?š«— Ë«Æb?¼œ ÂU?$« XH?~?ý ‰U?L?Ž«œu?ý —œU: U?ð b?M?*Åv% ‰u?×?²?%Ëœ—ˬÅv%—œ X*d?Š b?¼«u?š —«d?: `O??-?% d?Ð t* XÝ«åb??½Ë«b?š ”d?ð Ë X+d??F?% ÕË— Ë —«b?²?:« Ë 9—u??A?% ÕË— Ë rN?+ Ë XL??J?Š ÕË—ò±Ø∏ U"OK# ÊU1« UÐ v¹UMý¬vM??F??% fH??M??ð¨ÂÓœ t* Áb??ý o²??A??% È«ÅÁ˛«Ë “« ÕË— Æ.«ÅÁœd%¨rOA*Åv/ fH½ v²:ËÆb¼œÅv%«— XÝ« Ë« vÖb?½“ YŽU?Ð t* tÇ Ê¬ ¨ÊU?-?½«¨«b?²?Ы “«Ë XÝË« œu?š ¨e?O?Ç d¼ “« g?O?Ð tÇ Ê¬Æb?%U?½Åv% ÕË—XÝœ v(Ë vÝUÝ« tÇ Ê¬¨X+U¹ jK-?ð ʬ dÐ Ê«uðÅv/ ÆXÝ« vM²+UO½¨«bš vÖb?½“ ÈU?M?F?% tÐ «bš ÕË— ¨”b?I?% »U?²?* —œ

Page 32

åb?M?*Åv% q¹b?³?ð 5?²?ýu?Ö VK?: tЫ— v~?M?Ý VK?: t* XÝ« b?¹b?ł ÕË—ò s?¹«¨5?M?Ç r¼ Æ©≤∫±± ¡U?O?F?ý«® ÆX+d?ÖtÐ «— U% Ë b¹¬Åv% «bš ÈuÝ “«ÆbM?*Åv% ‰b³% t²+U¹ 9U?$ ÊU-½« p¹ tÐ «— ÁbALÖ ÊU?-½« p¹ Ë©≤∂∫≥∂ ‰UO:eŠ®Å°XÝ« ”bI(«ÅÕË— ¨«bš ÕË— s¹« ¨b½UA*Åv% «bš ÈuÝU-OŽ .d?% t* XÝË« 9—b: UÐÆbM?*Åv% vK&¨ÁbM¹«“ Ë Áb?MM¹d+¬ ÕË— p¹ 9—u?B tÐ ”bI(«ÅÕË—¨b?¹bł bNŽ —œ ‡≥¨œu(u% ʬ XN?ł ʬ “« Ë ª›ÆÆƤ b%¬ b?¼«uš u?ð dÐ ”b?I(« ÕË—ò ∫b?¹uÖÅv% .d?% tÐ t²ýd?+ qOz«d?³łÆœ—ˬ U?O½œÅtÐ «—ÕË— “« dÄ U-OŽ¨‘«ÅvMO%“ vÖb½“ ‰uÞ ÂULð —œ ËÆ©≥µ∫± U:u(® åbý b¼«uš Áb½«uš «bš d-Ä Ë bý b¼«uš ”bI%dÖ« «d¹“ XÝ« bOH% ULý È«dÐ s% 7+—ò ∫b¼œÅv% ÁbŽË g½«œdÖUý tÐ VOKB “« q³: ÆbM*Åv% Èd³¼— «— Ë« t* ÁbýÕË— vMF¹ ¨Ë« ÊuÇ ›ÆÆƤ r²Ýd+Åv% ULý œe½ «— Ë«¨ÂËdÐ dÖ« U%«Æb%¬ b¼«u?/½ ULý œe½ l+«b% vMF¹ ”u²K*«—UĨÂËd½XÝ« ÁbOM?ý tÇ Ê¬ tÐ tJ?KÐ bM?*Åv/ rKJ?ð œuš “« t* «d?¹“¨œd* b?¼«uš X¹«b?¼ v²Ý«— lO?Lł tÐ «— U?Lý¨b?¹¬ v²Ý«—«— ”bI(«ÅÕË— ¨—cÖ bOŽ Vý —œ ¨XÝUšdÐ ÊUÖœd% ÊUO?% “« t* 5L¼ Ë Æ©±≥≠Σ∫±∂ UMŠu¹® åXHÖ b¼«uš s/ÝÕË— s¹« Æ©≤≤∫≤∞ U?M?Šu?¹® åb?O??ÐU?O?Ð «— ”b?I?(« ÕË— ∫XH??Ö ÊU?A?¹« tÐ Ë b?O?%œ ÊU??½¬ d?Ðò ∫b?¼œÅv% g½«œd?ÖU??ý tÐœe½ «— Ë«¨t?²ÝU?šd?Ð ÈU?-?O?Ž t* XÝ« —b?Ä V½U?ł “« Ë XÝË«U?Ð Á—«u?L?¼ t*b?ýU?ÐÅv% —b?Ä ÕË— 5?M?Ç r¼ Ë XÝU?-?O?Ž Æ©≤∂∫±µ UMŠu¹® b²Ýd+Åv% g½«œdÖUývÖbM?A?š—œ UШt²?šU?Ý qI²?M?% «— Ë« `O?-% t* ”b?I?(«ÅÕË— ©ÅXÝUJ?O?DM?Ä b?OŽÅ®Åe?O?šU²?Ý— b?OŽ “«b?F?Ð “Ë— ÁU−?M?Ä ‡¥—«d?:¨b?½œu?Ð œU??%« Ë U?Žœ —œ t* Êôu??Ý— “« p¹ d?¼ d?Шt½u??Ö “«— vA?ð¬ qJ??ý tÐ Ë b?M?*Åv?% vK?−?²??% «— œu?š —u?C??ŠÊUГ t?Ð «— VK?D?%¨È«ÅÁb?½u?M?ýd?¼ Ëb?MM?*Åv?%«b?š XH?~?ý ÈU?¼—U?* ÂöŽ« tÐ ŸËd?ý Êôu?Ý—¨Ë« d?O?ŁQ?ð X%¨œd?O?ÖÅv%ÊUNł ◊UI½ s¹d?ð—Ëœ Uð «— U-O?Ž È Áœó% Ë b½Ë—Åv% ÊôuÝ—¨vÝUÝ« È tF?:«Ë s¹« “«bFÐÆbLN?+Åv% Ë œuMýÅv% ‘œušÂU$« «— œuÐ Áœ«œ ÂU?$« gOÖb?½“ ‰uÞ —œ U?-O?Ž t* v¹U¼Åt½U?A½¨œu?š È tÐu½ tÐ U?N½¬¨ÕË— ÈœU?ý —œ ÆbM?M* v% ÂöŽ«Êœ«œ XÝœ “« ÊËbÐ U?¼ÅvM?L?ýœ s¹d?ðbÐ qL?% Ë U?O?½œ s¹« Ê«b?ML?ð—b?: U?Ð t½UŽU?−?ý Êb?ý Ë— —œ Ë— vM?F¹∫b?M?¼œÅv%ŸUL?²ł« p¹ ¨”b?I(«ÅÕË— ÈËd?O½ X?%¨b½u?ýÅv% v×O?-% Ë b?M?M*Åv% ÈËd?OÄ U?N½¬ “« t* v¹U?N?½¬ È tL¼¨ÊU?A²?%UN?ý ÆœuýÅv% ÁbO%U½ U-OK* Ȝ˓ tÐ t* bMM*Åv% œU−¹« «— X*—UA% Ë g¹UO½¨v½U1«—œÆbM?M?*Åv% oL?F?ð¨XÝU?N½¬ v?½Ë—œ —u½ Ë 9—b?: t* ÕË— s¹« È Á—U?Зœ ÊU?O?×?O-?%¨U?-?O?K?* tO(Ë« ÊËd?: ÊU?L?¼ “« ‡µvÖb½“ Ë XÝ«b?š ¨œuš Ë XÝ« ÁœU?²Ýd?+ Ábý e?OšU²?Ý— ÈU-?OŽ jÝu?ð —bÄ t* X?Ý« v¼ô« vB/?ý Ë« t* bM?ÐU¹Åv%ÊU1« Êu½U?: t* bM?M*Åv% tBöš tK?Lł bM?Ç —œ «— “«— s¹«¨ÊU%“ ʬ ÊU?HI?Ý«Æœ“UÝÅv% qI²?M% Ê«—«b?½U1« tÐ «— v¼ô«ÊUL?¼ Ë« d-?Ä Ë —b?Ä UÐÆœu?ýÅv% —œUB d?-?Ä Ë —bÄ “« b?A/?ÐÅv% vÖb?½“ Ë XÝ« b½Ë«b?š ”b?I(«ÅÕË—ò ∫b?ý b¼«u?š Æ©≥∏±tMODMD-:¨tOIO½ Êu½U:® bM*Åv% X+U¹—œ «— ‰öł ÊUL¼ Ë g¹U²ÝÊUJ%« —u?½ p¹ q¦?% Ë XÝ« v×O?-% vÖb?½“ oLŽ Ë tL?AÇd?Ý 5M?Ç r¼¨”b:« YO?K¦?ð h/ý 5?%uݨ”b?I(«ÅÕË—l+«b?% Ê«u?M?Ž tÐ ”b?I?(«ÅÕË— 5?M??Ç r¼ÆrO?¼b?Ð hO?/?A?ð «— œË—Åv?% Ë« Èu?ÝÅtÐ t* v¼«— Ë U?-?O?Ž 9u?Žœ t?*b?¼œÅv%ÆbM?¼œ 9œUN?ý t²ÝU?šdÐ ÈU?-O?Ž tÐ b?M½«u?²Ð e?O½ ÊU?A¹« t* b?¼œÅv% 9—b: Ë b?¼œÅv% 9œU?Ný ÊU?A³?K: —œ¨ÊU?O×?O-?%¨Êœd* 9uŽœ vMF% tÐ kaleo Ábý qOJAð v½U½u?¹ È tLK* Ëœ “« XÝ« Áœd* ÁœUH?²Ý« U-OŽ t* ”u²?K*«—UÄ È tLK*Êu?Ç t* vM?F??% s¹b?Ð Æb?ý v?% Áœd?Ð —U?*ÅtÐ l?+«b?% qO?*Ë vM??F?% tÐU??-?O?Ž ÊU?%“ —œ t?L?K?* s¹« Ë œe??½ vM?F?% t?Ð paraÊUA³K: —œ ÊUA½U1« “« ”b?I(«ÅÕË— v(Ë bM½UÝ—Åv% UN½¬ t?Ð UHł 9U:Ë« vCFÐ bM¼œÅv?% 9œUNý `O-% tÐ Ê«—«b½U1«9œU?F?Ý©∏≠Σ∫±∂Ū≤Σ≠≤∂∫±µ ª≤∂¨±∂∫±¥ U?M?Šu??¹Å® œu?š ¯d?% b?Šd??Ý U?ð Ë U?H?ł ÊU??%“ —œ v²?Š b?M?*Åv?% ŸU?+œ ÆbMÐU¹Åv% «— vF:«Ë

Page 33

t* b¼œÅv% 9œUN?ý U% ÈU¼ ÕË— d?Ð ÕË— ÊUL?¼òÆbMM?* g¹UO½ “Ë— d?¼ bM?½«uðÅv% UN?½¬ t* XÝ« ÕË— È tDÝ«Ë tÐ ‡∂ Æ©±∂≠±µ∫∏ÅÅÊUO%Ë—® rOM* «b½å —bÄ È«ò vMF¹å UЫò «— Ë« œ—«œÅv% “U−% «— U% Ë årO²-¼ «bš Ê«b½“d+b½“u%UOÐ U¼ ÊU?-½« tÐUð¨ÊUNł ÈU?B:« Uð býUР“ô dÖ« v²?Š b²Ýd+ v% «— ÊUO?×O-% t* XÝ« ÕË— ¨s¹« dÐ ÁËöŽ ‡Σ Æ`O-% È Áœó% XÝ« s¹«Æb¼œÅv% 9U$ Ë bM*Åv% X³×% «— tL¼ U-OŽ Ë XÝUN½¬ —bÄ «bš t*”bI) »U²# Âö#“« t* bOýUÐ —bÄ È ÁbŽË ʬ dE²M% tJKÐ b¹uA% «b?ł rOKý—Ë« “« t* œu%d+ sſb: «— ÊUA¹«¨bý lLł ÊUA¹« UÐ ÊuÇòrOKý—Ë« —œ¨œuÐ bO?¼«uš s% Ê«b¼Uý Ë X+U?¹ bO¼«uš 9u?:¨b¹¬Åv% ULý d?Ð ”bI(« ÕË— ÊuÇ Æ›ÆÆƤ b?¹«ÅÁbOMý s% Æ›ÆÆƤ ÊUNł ÈUB:« Uð Ë Ád%UÝ Ë t¹œuN¹ v%ULð ËÊULݬ “« b?¹bý œU?Ð Êb¹“Ë È«b?B ÊuÇ È“«Ë¬ ÁU?ÖU½ t?* ¨b½œuÐ U?ł p¹ —œ ‰œ p¹ tÐ ¨b?OÝ— XÝU?JO?DM?Ä ÊuÇ Ëd¼Uþ ÊUA?¹bÐ gð¬ ÈUN?½UГ q¦% Áb?ý r-IM?% ÈUN½UГ Ë XšU?Ý dÄ b½œu?Ð t²-A?½ U$¬ —œ t* «— t½Uš ʬ ÂU?Lð Ë b%¬ÕË— t* vŽu?½ tШnK?²?/?% ÈU?¼ ÊU?Г tШt²??A?Ö d?Ä ”b?I?(« ÕË— “« tL?¼ Ë X+d?Ö —«d?: ÊU?A?¹« “« vJ?¹ d?¼ d??Ð ¨t²?A?Ö¨bý b?M?K?Ð «b?B s?¹« Êu?Ç ›ÆÆƤ œu?N?¹ Âœd?% Æ›ÆÆƤ b?½œd?* ŸËd?ý 7H?Ö s?/?Ý tÐ ¨b?O?A?/?Ð kH?K?ð 9—b?: ÊU?A?¹b?ÐtÐ ¨Ábý V−?F²?% Ë 9uN?³% tL?¼ËÆbO?Mý ÊU?A¹« “« «— œu?š XG( f* d?¼ «d¹“¨b?½œU²?+« 9dO?Š —œ¨Ábý r¼«d?+ v¼ËdÖÆ›ÆÆƤ øbO%U$« b¼«uš U−* tÐ s¹« ÆÆÆ bM²-O½ vKOKł bM½“Åv% ·dŠ t* UNM¹« ÏtL¼ d~% ∫bM²HÖÅv% d~¹œ p¹¨rOKý—Ë« È tMJ?Ý lLł Ë œuN?¹ Ê«œd% È«ò∫XHÖ ÊUA?¹bШÁœd* bM?KÐ «— œuš “«Ë¬ ¨t²?ÝUšdÐ Áœ“U¹ ʬ U?Ð ”dDÄ fÄÂuÝ XŽUÝ t* «d¹“¨b¹dÐÅv% ÊULÖ UL?ý t*ÅÊUMÇ bM²-O½ X-?% UNM¹« t* «d¹“¨b¹dOÖ «d?+ «d% ÊUM/Ý Ë bO½«bÐ «— s¹«œuš ÕË— “« t* œuÐ b?¼«uš 5M?Çdš¬ ÂU?¹« —œ ¨b¹uÖÅv% «b?š t* XHÖ v³?½ qOzu?¹ t* XÝ« ÊUL¼ tJ?KÐ ¨XÝ« “Ë— “«∫b¹u?MA?Ð «— s/?Ý s¹«¨qO?z«dÝ« Ê«œd?% È«Æ›ÆÆƤ b?MM?* 9u?³½ U?L?ý Ê«d²?šœ Ë Ê«d?-Ä Ë X/?¹— r¼«u?š dA?Ð ÂU?Lð d?ШÁbO?A?* VO?K?B d?Ð Ê«—U?J?¼U?M?Ö XÝœÅtÐ U?L?ý ÆÆÆXA?Ö s¼d?³?% «b?š V½U?ł “« U?L?ý œe?½ t* Èœd?%¨Èd?BU?½ ÈU?-?O?ŽôUÐ «bš XÝ«— XÝœÅtÐ Êu?Ç fÄÆrO²-?¼ ʬ dÐ b?¼Uý U% È tL?¼ Ë bO½«e?Ošd?Ð «bš «—U-?OŽ ÊUL?¼ fÄ ›ÆÆƤbO²?A*t* «d¹“ ›ÆÆƤXÝ« t²?/¹—¨b?¹uM?ýÅv% Ë bO?MO?ÐÅv% ‰UŠ U?Lý t* «— s¹« t?²+U?¹ —bÄ “« «— œu?Žu% ”b?I(«ÅÕË—¨b?ý ÁœdÐÆ©≤¨±ÊôuÝ— ‰ULŽ«®åb½«—Ëœ t* vzUN½¬ È tL¼ Ë ULý Ê«b½“d+ Ë ULý È«dÐ XÝ« ÁbŽË s¹«∫d²AOÐ oLFðË tF4UD) È«dÐÆ”bI(«ÅÕË—¿Æ”bI(«ÅÕË— VKÞ —œ¿Æ”bI(«ÅÕË— “« È«Åt½UA½ Áb½“ »¬¿

Page 34

ÊU1« Êu½U<XÝ« AUOŠ È ÁbMA>ÐËb½Ë«bš t# ”bI4« ÕË— tÐ .—«œ ÊU1«U)Æœuý v) —œUC©d"ÄË®—bÄ “« t#¨XÝ« ÈË Ê¬ “« b½—«œ d"ÄË —bÄ t# g¹U²Ý Ë g²ÝdÄ ÊUL¼ Ë Æ©Êôu?Ý— ÊU?1« Êu??½U?<®ÆXÝ« Áœd??# rK?J??ð U?O??³?½« È tK??O?ÝË tÐ Ë U????/ sýË— «— U????) ÊU?????¼–« ¨Áb????M????M????¹d????0¬ ÕË— È«ÊU??L???ݬ “« vA??¹U???A???>??Ð ¨ÊU???ł «—¬ u??ð ÂU???½ È«vzu??ð XL???Š— Áb??½—«œ ¨vzu???ð XL??F??½ Áb???M??A??>???ÐU?/ Ad?N?) “« d??Ä U?¼ ‰œ¨U?) tÐ U?)d??0 U?D?Ž A—u??½UDŽ U)d0 UHC Ë `?KC ¨U) “ dÝ p¹ Ê«dÐ sLýœ d"?Ä d?Ð r¼ uð d?Ð .œd?Ö ¨œdÄ d?Ð ·—U?Ž tK?Lł U?ðœU?³?) Ab?ŠË d?Ð b?¹œd??𠨜U?Ð YO?K?¦?ð d??Ð b?O?−?L?ðU) ÈU¼ ‰œ s# —UýdÝ ¨7A¹uš nD4 Ë iO0 “«U?A?𬠨‰œ r¼d?) È« ¨ÊU?A?½ u?ð “« AU?O?Š Ë d??N?)U) —U?²?H?Ö s?# eG?) d?Ä ¨v?zu?ð XL?J?Š tL?A?Çd?Ý«œ“ tK?L??ł Xðu??< U?Ð ¨«d??H??F?{ d??¼ Ë v²??"??Ý d?¼öÐ Ë d????ý “« Áœu????ݬ ¨«d?????) výU????Ð d?????Ö« d????³????¼—U?Ý—U??Ä p¹U?J??¹ Ê«œd??Ö ¨d?³??) ÊU?)U??¼ ‰œ “ A—u?½U??L???z«œ «— ”b???I???4« ÕË— ¨œ«œ Ë ÈË— “« rO???¼«u??šÁbMM¹d0¬ ÕË— È«

Page 35

U"OK#b½œuÐ p¹d?ý r¼ÅUÐe?OÇ tL?¼ —œÅ›ÆÆƤ œuÐ ÊU?ł p¹ Ë ‰œ p¹ «— Ê«—«b½U?1« È tL¼òåb?½œd?*U?Žœ Ë ÊU?½ÅÊœd?*ÅÁ—U??Ä Ë X:U?+— Ë Êôu?Ý— “« 7?+U?¹ r?O?K?F?ð n:Ë «— œu?š ÊU??½¬©¥≤∫≤ª≥≤∫¥ ÊôuÝ— ‰ULŽ«®ÆÆÆbM¹uÖÅv) U¼ÅvCFÐ tÇ Ê¬ŸU?L??²??ł« XN??ł v½U??L??²?šU??Ý b??−??-?% q?¦?% ¨U?*??O??K??+¿ÆbýUÐÅv% Ê«—«b½U1«“« U-?O?K* øtÇ U?-?O?K* v(Ë °b?ýU?Ð ¨g%ö* Ë U?-O?Ž ¿ÆXÝ« Ábý ·d×M% œuÐ Áœd* h/A% U-OŽ t* v¼«—s¹b?M??Ç tJ??K??Ð ¨œ—«b??½ œu??łË b?Š«Ë ÈU??-??O??K??* p¹ ¿Æb½«ÅÁbý rO-Ið ÊUO×O-% Ë œ—«œ œułË U-OK*vÝUO?Ý 9—b?: p¹ e?O½ Ë v?(uÄ 9—b?: p¹ U?-?OK?* ¿ÈUN?~M?ł ÊU%“ —œ Ë U?DÝË ÊËd?: —œ ÎU?BuB?/% ¨XÝ« Æ v³OKB¨U??-??O??K???* ÈU??C??Ž« 5???Ð —œ t* œd??*Å·«d???²??Ž« b??¹U???Ð ¿Ë dI+ UÐ Á“—U³% È«dÐ g/ÐdL?Ł Ë bMLðËU/Ý ’U/ý«Æb½—«œ œułË v²(«bŽÅvÐÆœd* Y×?Ð V¼c?% È Á—UЗœ Ê«u?ðÅv% ÊU?O?×O?-?% UÐ ¿Ê«—«b½U?1« ¨VB?F?ð t½u?ÖÅêO¼ ÊËb?Ð b?M?½«u?ðÅv% UN?½¬ÆbM¹U/ „—œ «— nK²/% ÊU¹œ« ÆÆÆbM¹uÖÅv) ÊUO×O") tÇ Ê¬ v4uÝ— ¨pO4uðU# ¨”bI) ¨bŠ«Ë ÈU"OK# tÐ ÆÆÆ .—«œ ÊU1« U% ‡‡œdÖ vÝu% t* XÝ« Áb¹eÖdÐ Âu: È t%«œ« U-OK*¨VOðdð s¹« tÐ ÆXÝ« t²Ý«uš b¹błÅbNŽ Âu: Ê«uMŽ tЫ— U-OK* U-OŽ Æb½«ÅÁbý ȗˬœU¹ È—«œU+Ë tÐ Ê«d³%UOÄ È tDÝ«Ë tÐ tI+ËÅvÐ Ë œuÐ Áœ—ˬÆb½—«œÅv%dÐ ÂUÖ —bÄ ÈuÝ tÐ Ë Ábý lLł `O-% ÈU-OŽ —œ ”bI(«ÅÕË— jÝuð «d¹“ býUÐÅv% bŠ«Ë U-OK*±Øπ U"OK# ÊU1« UÐ v¹UMý¬åekklesiaòv½U?½u??¹ È tL??K?* “« U??-?O??K??* È tL?K??*9uŽœ t* XÝ« v½U?-?* ŸU?L²?ł«ò ÈU?M?F% tÐ Ë b?¹¬Åv% Æåb½«ÅÁbý∫œ—«œ vMF, bMÇ U*OK+¨ ÊUO×O-% È«dÐXŽU??L??ł ÈU??M??F???% tÐ XÝ« ’U???š rÝ« t* U???-??O??K???*Å¿“« «— œuš t* v½U-?* È tL¼ vMF?¹ÆbýUÐÅv% ÊUO×O*,Æb½«Åt²+U¹ bOLFð Ë bM½«œÅv% `O-% ʬ©ÆÆÆÊU²?-ðËd?Ä ¨pO?(u?ðU* ¨f*b?ð—«® È U?¼U-?O?K*Å¿r¼ “« a¹—U?ð ‰u?Þ —œ t* b?M??²?-?¼ v×?O?-??% v¹U?¼ ÁËd?ÖvHK²/?% ÈU¼ ÁUÖb¹œ U?-OK* È Á—U?Зœ Ë b½«ÅÁbý «błÆbM¼œÅv% tz«—«ÊUA?½ È«d?Ð U?-?O?K?* “« VK?ſ« ¨U?¼ÅpO?(u?ðU?* ÊU?O?%Å—œÅ¿ÆbM¹uÖÅv% s/Ý Ê¬ vLÝ— XOL*UŠ Êœ«œÈU?¼U?-?O?K?* X*—U?A??% “« qJ?A?²?% v½U?N?ł ÈU??-?O?K?*Å¿Æœ—«œ oÐUDðœuš ’Uš ÊbLð UР«b*d¼ t* vK×%

Page 36

ÊUO×O") Âu<ÆXÝ« v"OŽ Ê«œdÖUý Âu< ¨U"OK# ‡‡±¨b?M??¼b??Ð »«u??ł ÊU??A??½U?1« U??Ð Ë b??½—«c??Ö Ëd??Ö «— œu??š Èœ«“¬ t* s¹« “« q³??: ¨ÊU??O??×??O??-?% ∫Áb?ý Áb??½«u??š v,u??:¿«d%ò ∫XÝ« Áœd?* 9u?Žœ UN?½¬ “« ¨—b?Ä È«bš V½U?ł “« t* b?½«ÅÁb?OM?ý «— U?-O?Ž È«b?B UN?½¬ Æb?M²?-?¼ ÊU?ÖbýÅ9u?ŽœÆåbOzUOÐ s% ‰U³½œ tÐ ¨bOM* ÈËdOÄs¹« ¨bM*Åv% t{dŽ UN?½¬ tÐ «— Ê«œdÖUý vÖb½“ È t%U?½dÐ U-OŽ ∫bMM+ vÖb?½“ È—œ«dÐ —œ t+ b½«ÅÁb?ý 8uŽœ UN½¬ ¿X³×% «— U?Lý t* ÊU?MÇ r¼ b?O¹U?/ X³×?% «— d~?¹œ p¹ò ∫œuýÅv% tBöš åX³?×%ò ÊU?%d+ —œ U?NM?ð tAO?L¼ t%U?½dÐUð f¹b?: 5²?Ýu?Ö¬ “« ¨U-?O?K* ÊU?½U%d?N?: ÂUL?ð Ë Æ©∏∫≤≥Åv²?% ® åb¹—œ«d?Ð U?Lý lO?Lłò¨©±≤∫±µ U?M?Šu¹® åÂœu?/∫b½«Åt²HÖ ÊUýœuš ‘Ë— tÐ «— Âö* 5L¼ ¨«“dð —œU%ÊU????-????½« ʬ “« ¨vN????½Åv?% ‚Ëb????M????B —œ t?* výu????ÄÅs?ð ªXÝ«ÅtM?????Ýd????ÖÅÊU????-????½«Åʬœ«Å¨v?M????*Åv% Ád????O????š–Åt?*Åv½U????½ò5L¼ tÐ Ë Æœuý dOI% ÊU?-½« t* bM* qL% b½«uðÅv?/ U-OK* Ʃ—UNÇ Êd?: nIÝ« ‡Åf¹b:Åq¹“UЮÅåXÝ«ÅÈ«ÅtM¼dÐÆbM* Áœ—ˬdÐ «— U¼ÅÊU-½« vÝUÝ« 9UłUO²Š« t* t²-½«œ œuš È tHOþË tAOL¼ ¨qO(œÈ«dÐ «— È—U* d¼ ¨bO?%Uý¬Åv% t* v½U%“ tÇ Ë b?Oýu½Åv% t* v½U%“ tÇò ∫b?¹uÖÅv% f¹b: f(uÄ ¨«bš ‰öł È«dÐ ¿ÈUO½œ tÐ «— UO½œ Uð bMM* Á“—U³% tH:ËÅvÐ t* b½«ÅÁbý 9uŽœ ÎU²?IOIŠ ¨ÊUO×O-% Æ©≥±∫±∞Êd:≠±®åbOMJÐ «bš ‰öłÆbMM* q¹b³ð «bš È Áb¹bM-Ä v½UÐd: tÐ «— ʬ UðŨbMM* q¹b³ð È—œ«dÐË« X³×% tÐ Ë bM?¹u~Ð «— «b?š ”UáÝ ¨ÊUA?OÖb½“ ÂUL?ð È tDÝ«Ë tÐ t* XÝ« s¹« U-?OK* v%U?Lð Ë v×O-?% d¼ ·b¼ ÆbM¼œ 9œUNýU-O?K* t* vM?F% s¹« tÐ Æq* o³?Þ ∫vEH?K(«ÅX% ¨ Kat olonÈ tLK* ÈU?MF?% v½U½u¹ —œ !býUÐÅv% pO?(uðU* ¨U*O?K+Å¿«— U-OK* U-OŽ Æœ—«œÅv% t{dŽ v½U-½« ÈU¼ ‘“—« È tL¼ Ë U¼ ÊU-½« È tL¼ tÐ «— “«— s¹« Ë œ—«œ dЗœ «— «bš “«— ÂULðÈUNý“—« È tL¼ tKOÝË s¹« tÐ Ë b¹U/ ÂöŽ« «— `O-% ÈU-O?Ž —œ 9U$ È Áœó% Uð ÁœU²Ýd+ U¼ ÊbLð Ë U¼ X%« ÂULð tÐÆ©U-OK* X¹—u%Q% ∫ ≤ ÈdÝ “« ±∞È Á—ULý gO+ „Æ— ®ÆbMÐU¹ vK& Ë b½uý t²+dÖ ÁbNŽÅtÐ `O-% —œ UN½ bLð s¹« È9U?$ XN?ł `O?-?% VO?K?B —œ ÊU?O?×?O?-?% Á«— s¹« “« t?* ¨œu?ýÅv/ ÂU?$« —«“¬ Ë !— ÊËb?Ð VK?ſ« X¹—u?%Q?% s¹« t²?³?(«Æb½œdÖ rONÝ ÊUýœuš Ê«—œ«dÐ’Uš ÊbLð p¹ Ë bM?¼œ 9œUNý Ë« “«— tÐ Uð b?½«ÅÁbý lLł `O-?% —œ t* býUÐÅv% v½«—«b½U?1« ÁËdÖ vK×% ÈU?-OK* ¿ÊUOÐ “dÞ —œ Ë œu?š v³¼c% 5?¹¬ —œ ’Uš @½— p¹ vK×?% ÈU-O?K* d¼ s¹«d?ÐUMÐ Æœuý t²?+dÖ ÁbN?ŽÅtÐ Ë« —œ q×% s¹«ÈU¼U?-O?K* s¹« X*—U?A?% ÆXý«œ b¼«u?š XIÐU?D% XÝ« Áb?ý —«c?Ö«Ë Ê¬ tÐ t* v½bL?ð UÐ t* X?ý«œ b¼«u?š `O-?% “«— Æb¼œÅv% qOJAð «— pO(uðU* bŠ«Ë ÈU-OK* bMM*Åv% vÖb½“ d~¹œ r¼ qLJ% Ë œU%« —œ t* nK²/% vK×%jÝuð vK×% nK²/?% ÈU¼U-OK?*ÅÆbýUÐÅv% ÊuÖU½u?Ö r¼ Ë bŠ«Ë r¼ ”b:« È t½UÖÅtÝ “«— bM?½UL¼ U-O?K*¨ s¹«dÐUMÐ ¿—œ t* «— pO?(u?ðU?* b?Š«Ë ÈU?-?O?K?* “«— `O?-?% vÖb?½“ ÊU?¹d?ł Ë d?~?¹b?J?¹ X*—U?A?% U?Ð ”b?I?(«ÅÕË— 9—b?: Ë U?-?O?ŽÆb½“UÝÅv% —UJý¬ Ë vKLŽ œ—«œ œułË U¼U-OK* s¹« “« «b*d¼XÝ« ÂUE½ p¹ v½U"½« ÁUÖb¹œ “« Ë ¨ÊUýuł ”bI4«ÅÕË— “« U"OK# ‡‡≤Æb¼œÅv% t%«œ« «bš d-Ä Êbý ÊU-½« “«— tÐ ËÅbýU?ÐÅv% v½U-½« t-Ýu% ‰UŠ 5Ž —œ œuš t* XÝU-?OK*—«cÖÅÊUOMÐ «bšU?łd?¼ t* XÝ« ”b?I?(«ÅÕË— t³?:d?²?%d?O??ſ gýu?ł¨ s¹«d?ÐU?M?Ð ¨œd?O?ÖÅv% tL??A?Çd?Ý b?½Ë«b?š “« r¼ b?Š«Ë ʬ —œ U?-?O?K?*t* XÝ« È«Åt²+U¹ ÊU%“UÝ Ë Â«b²-% v½U-½« t-ÝÏu% r¼ Ë ¨b?M* tHš «— Ë« b½«uðÅv/ v½U-½« ÂUE½ Ë œ“ËÅv% b¼«ušÅv%ÆXÝ« ÁbOÝd½ ·b¼ tÐ “uM¼ v(Ë Áœd* X*dŠ t* XÝ« v½«Ë—U* fÄ b¼œ t%«œ« dš¬ “Ë— Uð œuš X¹—u%Q% tÐ b¹UÐvMF¹ ¨bMýUÐÅv% Ê«—«b½U1« XŽULł —œ ¯—eÐ ÊU³ý U²J¹ ¨`O-% —uCŠ “« È«Åt½UA½ t* ¨ÊUHIÝ« ∫ÊôËÏu*, È«—«œÅ¿¨UN?½¬ ÊUO?% —œ Ë ªbM?ýUÐ Ë« ÈU?-O?K* ÈU?¼ Êu²?Ý Ë U¼Åt¹U?Ä Uð œu?Ð Áœd* »U?/²?½« U-?OŽ t* Èœd?ÖUý Áœ“«Ëœ ÊU?MO?A½U?ł Ë ÆbM* lL?ł 9bŠË —œ «— tO?IÐ t* œ—«œ X¹—u?%Q% Ë ‡ÅåU¼d?ЫdÐ ÊU?O% —œ 5?(Ë«ò ‡ÅœuýÅv% ÁbO?%U½ ÛU?Ä t* — nIÝ«

Page 37

t* ÊU%œU?š Ë ÊUA?OA?* 5MÇ r?¼ÆbM?M* È—U?¹ ÊUA?²¹—u%Q?% —œ «— ÊUH?IÝ« ¨b?½—«œ tH?OþË t* ÊU?%œUš Ë ÊU?AO?A* e?O½ ËÆbýUÐÅv% v(uÝ— U-OK*¨ s¹«dÐUMÐ ¨bMM* È—U¹ ‘—U* —œ «— ÊUAHIÝ«b½—«œ tHOþËÆXÝ« X%bš p¹ ¨U¼Ås¹« tL¼ È tHOþË©≤ص tÖdÐÅtÐ „Æ—®bM%U½Åv% t½U~²H¼ ÈU¼“«— «— UN½¬ t* œ—«œ œułË vKB« “«— XH¼ ¨U¼ÅpO(uðU* È«dÐ ∫U¼“«— ¿ÆbM²-¼ s¹d²LN% v½UЗ ÈUAŽ Ë bOLFð ¨UN½¬ 5Ð —œ t*ÆbMM*Åv% qI²M% d~¹œ p¹ÅtÐ «b²Ð« “« ÊUO×O-% t* Ábý lLł ÊU1« Êu½U: —œ UN½¬ s¹d²LN% ∫U¼œUI²Ž« ¿Æb½Ë— `O-% ‰U³½œÅtÐ p¹œe½ “« Uð vŽUL²ł« Ë vB/ý vÖb½“ 7šUÝÅÊuÖdÖœ ¿ÆbM#Åv) qLŽ «bš ¨Ê¬ —œ t# XÝ« vŽUL²ł« U"OK# ≠≥åøXÝ« s*U?Ý U?L?ý —œ «b??š ÕË— Ë b?O?²?-??¼ «b?š qJ?O?¼ t* b??O?½«œÅv/ U?¹¬ò ∫b??¹u?ÖÅv% ÊU?O?²??½d?:ÅtÐ f¹b?:Åf(u??ÄÊUł Ë Áb¹e?Ö sJ-% ʬ —œ Ë b?ýUÐÅv% «bš ÊU?%d+ Ë 9—b: t* ”b?I(«ÅÕË— È tD?Ý«ËÅtÐ U-O?K* Æ©±∂∫≥ Êd:ʼn˫®Uð bM*Åv% qLŽ g¹UC?Ž« “« p¹ d¼ ÊË—œ “« ¨ÕË— s¹« ÆbýUÐÅv% «bš gM?¹d+¬ Ë `O-% ÈUMÐ s¹«d?ÐUMÐ ÆXÝ«Åt²+dÖX½UN* Ë Áb¹eÖdÐ È tKO³: ULýòÅ∫bM* q¹b³ð ”bI% Âu: p¹ ¨„d³²% Âu: p¹ 5MÇ r¼ Ë —œ«dÐ Âu: p¹ÅtÐ «— tL¼VO−Ž —u½ÅtÐ XLKþ “« «— ULý t* «— Ë« q¹UC+ Uð bO²?-¼ ¨býUÐ «bš ’Uš pK% t* v%u: Ë ”bI% X%« Ë t½U*uK%Æ©π∫≤ ”dDÄ≠±® åbM¹U/ ÂöŽ« ¨XÝ« Áb½«uš œušÊ¬ ÈUCŽ« Ϋœd+ Ë bO²-¼ `O-% ÊbÐ ULý U%«òÅ∫Ábý Áb½«uš `O-% r-ł ¨È«Åt½uÖ“«— —uÞ tÐ ¨U-OK* v²ŠÅ ¿U?Ð ¨ÊU??-?½« s¹d??²??J?Çu??* v²??Š Êu?Ç b??¼œÅv% X¹U??N?M??O??Ð vý“—« f* d??¼ÅtÐ s¹« Ë Æ©≤Σ∫±≤ Êd?:ʼn˫®åb??O??ýU?ÐÅv%Æœ—«œ X*dý `O-%ÅÈU-OŽ œuš vÖb½“ —œ ÊuÇ ŸUL²ł« vÖb½“ —œ ÎULOI²-% Ë XÝ« dЫdÐ d~¹œ ÈU¼ÅÊU-½«fÄ ÆbýUÐÅv% g(öłdÄ 7AÖdÐ —UE²½« —œ Ë `O-% ”ËdŽ U-OK* ¨œ—«b½ œuš —œ «— œuš X¹Uſ U-OK* ¨ ÁdšôUÐ ¿v²:Ë U-OK* ÆXÝ« X*dŠ —œ `O-% XAÖ“U?Ð “Ë— ¨dš¬ “Ë— ÈuÝÅtÐ vð—U¹“ ÈdHÝ —œ 5%“ ÈË— v½«Ë—U* 9—uBÅtÐËò ∫œ—Uá-Ð —bÄ XÝœÅtÐ «— eOÇ tL¼ Ë bM* dI²-% XIOIŠ —œ «— eOÇ tL¼ Ë t²AÖ“UÐ `O-% t* bÝ—Åv% œuš ·b¼ÅtÐtHýUJ%®ÅåXýc?Ö—œ ‰Ë« ÈU¼eO?Ç t* «d¹“ œu/ b¼«u?/½ Ë— d~?¹œ œ—œ Ë t(U½ Ë -U% Ë œu?Ð b¼«u/½ 9u?% s¹« “« bFÐÆœuÐ b¼«uš f* tL¼ —œ eOÇ tL¼ «bš ©¥∫≤±ÆÆÆbMýu#Åv) ʬ ÂU$« —œ ÊUO×O") tÇ Ê¬È«Åt²?+U?¹b?O?L?F?ð êO?¼ v(Ë Æœ«œ hO?/?A?ð U?-?O?K?* —œ «— œu??š XO?(u?¾?-?% Ë ÁU?~?¹U?ł Ê«u?ðÅv% nK?²?/?% ÈU?¼Åt½u?ÖÅt?Ð ¿ Æb½«bÐ XO(u¾-% vÐ ÁbMM*Å·dB% jI+ «— œuš b½«uðÅv/UO½œ —œ U"OK#U¼ÅÈœUý 5M?Ç r¼ ¨Ê«bM%œ—œ Ë Ê«dO?I+ ÎUBuB?š ¨ÊU%“ s¹« ÈU¼ÅÊU?-½« ÈU¼Åv½«d~?½ Ë U¼Årſ ¨U¼bO?%« Ë U¼ÅÈœUýU¼Åʬ pK?% —œ t* X-O?½ v½U?-½« ÎU?F?:«Ë eO?Ç êO¼ Ë ¨b?M?ýUÐÅv% `O?-% Ê«œd?ÖU?ý ÈU¼Åv½«d?~?½ Ë U¼Årſ ¨U?¼bO?%« ËÕË— È tDÝ«ËÅtÐ Ë b½«ÅÁbý lLł `O-% —œ t* Ábý UMÐ U¼ÅÊU-?½« UÐ ¨l:«Ë —œ ¨U¼Åʬ ŸUL²ł« ÆbýUÐ t²ý«b½ 5MÞŸUL²ł« ¨s¹«d?ÐUMÐ Æb?½—«œ œuš UÐ ¨bM?M* t{dŽ tL?¼ÅtÐ b¹UÐ t* «— 9U?$ ÂUOÄ Ë b½u?ýÅv% X¹«b¼ «bš 9u?JK%ÅtÐÆ©ÂËœ ÊUJOð«Ë È«—uý® b½«œÅv% g/¹—Uð Ë dAÐ Ÿu½ œ—bL¼ «— œuš ¨ÎU²IOIŠ ÊUO×O-%

Page 38

œuš X*—UA% U?NM¹« ∫b½—«œ q¹U?Lð g²ÝdÄ tÐ Ë b?½dðÅ”U-Š «b?š —uCŠ tÐ ¨b½—«œ q¹U?Lð ÊU+dŽÅtÐ d?²AOÐ U?¼ÅvCFÐ9œUNý XN?ł nK²/?% ÈU¼ÅXO?(UF+ tÐ d?²A?OÐ ¨d~?¹œ vCFÐ Æb?MM?*Åv% «bOÄ oL?Fð Ë 9uJ?Ý —œ d²?AOÐ «b?š “«— UÐ «——œ d²?AO?Ð «b?š “«— UÐ «— œu?š X*—U?A% U?NM?¹« b?½—«œ q¹UL?ð X(«b?Ž XNł Á“—U?³?% U¹ «d?I?+ tÐ X%bš U?¹ U?-O?Ž tÐ Êœ«œÆbMM*Åv% «bOÄ ÊUŽuML¼ tÐ X³×% Ë X%bšÆÆÆÅrOM*Åv/ ‘u%«d+ÅbM²-¼ v×O-% ÊUýÅvÖœ«u½Uš XMÝ V³Ý tÐ ÎUBuBš t* «— v½UO×O-% ËYŽUÐ «— v¹U¼œ—u?šdÐ ¨v½u?ÖU½u?Ö s¹« ÆXÝ« Áœ—ˬ œułË tÐ v¹U?¼Åv½uÖU?½uÖ ÊUO?×O?-% ÊU?O% —œ eO?½ U-?OK?*Åa¹—Uð Å¿¨f½«eO?ЮŨf*b?ð—« ∫XÝ« Áb?%¬ œu?łË tÐ nK²?3?, ÈU?¼U?*?OK?+ Uł s¹« “« Ë Áœu?Ð e?O?%¬ÅX½u?A?š v¼U?Ö t* b½«ÅÁb?ýÆÆÆËÅpO(uðU* ¨vHIÝ« ¨ÊU²-ðËdÄ ¨©Å‚dý ¨vD³: ¨v½U¹dÝÈ«d?Ð vA?³?M?ł ¨U?% ÊU??%“ —œ ¨d?~?¹œ p¹ “« U?¼U?-??O?K?* s¹« vŽöÞ«ÅvÐ q:«b??Š U?¹ ¨gM?ð v½ôu?Þ È Á—Ëœ p¹ “« b??F?Зœ U¼U-?OK* œU?%« È«—uý XNł s¹« tÐ ÆU¼U*?OK+ œU?%« g³Mł ¨t²+dÖ qJ?ý U¼U-?OK* Êœd?* bײ?% Ë Êœd* p¹œe½t²H¼ t* XÝ« d*– qÐU: ÆbMM*Åv% U?H¹« «— vLN% gI½ U% ÈU¼U-?OK* X%bš —œ t½UO%—ËUš ÈU¼U?-OK* sL$« eO½ Ëu½˛U¼U-O?K* È tL¼ —œ v¹«e?-Ð XOL?¼« “« ¨©±Σ UMŠu?¹® `O-% ÈU?-OŽ b½Ë«b?š ÈUŽœ o³Þd?Ð ¨U¼U-?OK* œU?%« XNł UŽœÆXÝ« —«œ—ušdÐË ÆÆÆ ÅËbM¼ ¨«œuÐ ¨X¹œuN?¹ ¨ÂöÝ« q¦% ¯—eÐ V¼«c% 5ÐU?% p¹œe½ Ë qÐUI²% r¼U?Hð ÊU¹dł p¹ 5M?âL¼ ¨Á“Ëd%« ¿ ÆbM*Åv%Åœ— «— v³¼c% b¹UIŽ VKD% Ë ÊuLC% 7/O%¬—œ r¼ Ë v³¼c% @Mł r¼ U-OK* Æœ—«œ œułË v×O-% ÈU¼U-OK*”bI)Å»U²# Âö#åbO²?-¼ `O-?% ÊbÐ UL?ý ÆÆÆ«bš È t½Uš q¼« “« Ë b?O²-?¼ 5Ýb?I% sÞuL?¼ tJKÐ ¨b?O²-?O½ v³M?ł« Ë V¹dſ ò Æ©±∏∫±»uIF¹ªµ∫±∂ÊUO%Ë—®XÝ«ÅÁœd* .bIð «bšÅtÐ ÊUð—uA* t* ÈdÐu½ Ë ©±π∫≤ÅÊUO--+«®∫dðÅoOLŽ È tF4UD) È«dÐ ∫d²AOÐ oLFð Ë tF4UD) È«dÐ Å ©dJO½UÄ eOÖ—uOÖ® v½U¹dÝ XMÝ —œ U-OK* tO(Ë« ÈU¼U-OK*©—uý¬ ‚dý f*bð—« Ë pO(uðU* ÈU-OK*Å5ЮŜU%«ÅÈuÝÅtÐÅv%UÖ U-OK* ÈUN%UÖ 5²-/½ UOݬ pO(uðU* ÊUHIÝ« È«—uý —UNÇ Êd: ÊUO×O-% ∫U-OK* tFÝuð‚dý ÈU-OK* Á—UЗœ v¦ŠU³% Ë œUMÝ« ©f²Oý Æ— ÊUł® U-OK* “«—©ÊUOÞöſ Ë ÊUO%Ë— tÐ f(uÄ ÈU¼Åt%U½® tL¼ È«dÐ `O-% ÊUO×O-% ÊUO%—œ v³¼c% mOK³ð UOݬ —œ XO×O-% a¹—Uð ±∞ Ë Σ qB+ ∂ g/Ð Áb½“ È«bš≤∞≠π∫±∂ f<d) ∫v¼ËdÖ oLFð XNł 7)

Page 39

U"OK# X¹—u)Q)«— U?L?ýe?O?½ s%¨œU?²?Ýd?+ «d?% —b??Ä t*ÅÊU?M?Çò∫XH?Ö g½«œd?ÖU?ý t?Ð U?-?O?Žò«— ”bI(« ÕË— ò∫XHÖ ÊUA¹« tÐ Ë bO%œ ¨XHÖ «— s¹« ÊuÇ ËÆår²Ýd+Åv% Æ©≤≤≠≤±∫≤∞ UMŠu¹® åbOÐUOÐÆÆÆbM¹uÖÅv) U¼ÅvCFÐ tÇ Ê¬XÝ« „U??½d??D??š Êœ«œÅ9—U??A??Ð vM??¹œ d??¼ —œ ¿s¹« Ë Æœ—UL?ý v/ Âd?²×?% «— Âœd?% Èœ«“¬ ÊuÇÆX-O½ ‰u³: qÐU: r²-OÐ Êd: —œXNłÅtÐ d~%¨Â«ÅÁbA½ ÁœU²Ýd+ò ∫XHÖ U-OŽ ¿v²%® åqOz«d?Ý« Ê«b½Uš È ÁbA?LÖ Ê«bM?HÝuÖÆ©≤¥∫±µU¼—u?A* ÂU?Lð —œ b?M*Åv% vF?Ý U-?OK?* «dÇ fÄøœuý dI²-%“« Uð XÝU?-?OK?* d?OÐb?ð È Áu?Oý U?¹ pO?²?*Uð ¿jK-ð Ë œdO~?Ð «— ÊUA½UM%R?%¨d~¹œ ÈU¼ÅV¼c%ÆbM* rOJ% «— œušË XÝ« —ULF²Ý« UÐ tDЫ— —œ U?-OK* X¹—u%Q% ¿ ÆœËdÐ 5Ð “« —ULF²Ý« UÐ b¹UÐv½U-?* È tL¼ tÐ Ë b?M²?-¼ d?Ö—U¦?¹« s¹dA?³% ¿ ÆbMM*Åv% pL*¨b½—«œ qJA% t*e??O???ݬ d???N???ý —œ¨±π∏∂ ‰U??Ý d???³???²???*« ≤Σ “Ë—Êôu¾-?% “« sð ±≥∞¨ÂËœ qÄ ‡ Ê«˛ ÛUĨUO?(U²¹«r¼œd?Ö U??ð œd??* 9u?Žœ «— ÊU??N??ł V¼«c??% ÂU?L??ðÆb½dO~Ð Á“Ë— Ë bMM* g¹UO½ `KB È«dÐ Ë bM¹¬È«d?Ð ¨d?~?¹œ V¼«c?% U?Ð u?~?²??H?Öò ∫XH?Ö ÛU?ÄÆåXÝ« vÝUÝ« U-OK*±Ø±∞ U"OK# ÊU1« UÐ v¹UMý¬Æb²Ýd+Åv% «— v½U-* U¹ v-* t* v¹«bš UÐ œ—«œ ◊U³ð—« X¹—u%Q%œ«bFð bMM*Åv% ‘öð Ë bM²-¼ v²¹—u%Q% V¼«c% ÂULð ÎU³¹dIðYŽUÐ VKſ« Ÿu{u% s¹« ¨t½UH?ÝU²% ÆbMM?* œU¹“ «— ÊUA¹UCŽ« ÆXÝ« Ábý @MłÆrO¼œ hO3Að «— nK²3, 8ULK+ b¹UÐ Uł s¹« —œ«— Ë« t* b??M???*Åv% »U??/???²??½« «— vBU???/??ý« «b???š ∫X¹—u??,U??,ÆbMM* fJFM% «— Ë« —u½ Ë t²šUMý dðÅoOLŽÁœU²Ýd+ Ê«uM?ŽÅtÐ bM*Åv% v+dF?% «— ‘œuš t* XÝ« v-* ∫‰uÝ—U¹ v¹U¼Åt½UA½ Ë ÆÆÆU¹ rO?JŠ U¹ v³½ Ê«uMŽÅtÐ U?¹ «bš ·dÞ “« ÁbýÆb½—ˬ ÊU1« g%UOÄÅtÐ Âœd% t* b¼œÅv% vð«e−F%v%UOÄ «bš ·d?Þ “« œ—«œ ÊU1« t* XÝ« v-* qLŽ ∫8—UAÐÆb¼bÐ b¹UÐ Âœd%ÅtÐ «—ʬ ‘—U²?+— UÐ tJ?KÐ —U?²H?Ö UÐ jI?+ t½ t* XÝ« v-?* qLŽ ∫8œUNýg/Ä «— Ë« —u½ Ë Áœ«œ ÊUA½ b?¼bÐ Ë« tÐ XÝ«uš «bš t* XOL?OLBÆbM*q¹U??ÝË “« t* vB??/??ý ·d?Þ “« j?K?ſ Ë v?Þ«d?+« q?L?Ž ∫mO?K??³??ðÁbOIŽ U?ð bM*Åv% ÁœU?H²Ý« Ê«d?~¹œ ÈuO?½œ 9UłUO?²Š« U¹ v½U?-½« ÆbM* »cł œuš ÈuÝÅtÐ «— ’U/ý« Ë t²šUÝ qI²M% «— œušÊœd*Åg/?Ä U?Ð b?M?M?*Åv% gýu?* t* XÝ«Åv½U?-?* qL?Ž ∫Z¹Ëdð«— vBU/ý« ¨—Ë“ UÐ U¹ ÈeG% ÈuA²?-ý v²Š U¹ Ë q¹UÝË ÊU~¹«—Æb½uý ÊU½¬ ÁbOIŽ rOK-ð Uð bMM* —u³−%Ë U?-?O?Ž —U?²?+— b?{ d?Ð d?š¬ t²?J?½ Ëœ s¹« XÝ« sýË— t−?O?²?½ —œ‘Ë— Ëœ s¹« ÎU?F?³??Þ ÆX-?O?½ U??-?O?K?* r?O?K?F??ð U?Ð o+«u?% Ë Êôu??Ý—ÆœuýÅv% vM¹œ @Mł YŽUÐ Ë tLAÇdÝt* bMM*Åv% dJ?+ d²AOÐ Ë d?²AOШÊU?O×O-% ÎU?BuBš Ë ÊUM%R?% ¨Á“Ëd%« Æœuý ÂU$« d~¹œ V¼«c% tÐ œU¹“ «d²Š« Á«dL¼ tÐ b¹UÐ X¹—u%Q%

Page 40

ÆÆÆÅbM¹uÖÅv) ÊUO×O") tÇ Ê¬ ÆXÝ« v×O") vÖb½“ “« vzeł¨X¹—u)Q) ‡‡±Ê¬ “«ªbM* ÊU?NMÄ «— g½U?1« b½«u?ðÅv/ ¨œ—«œ ÊU1« t* v-?*Æb½U0 X*U?Ýb½«u?ðÅv/¨œ—«œ X³×% Ë oA?Ž t* v-*f(u??ÄÆb???¼œ 9œU???N??ý XÝË« v?Öb??½“ t?* «b??šÅtÐ œu???ýÅv% »c???ł U???¹u??Ö Ë b???A??š—œÅv?% ʬ U??Ð Ë œu???ýÅv% ‰u???×??²???%Ê«œdÖUý Æ©±∂∫π ÊUO²?½d:ʼn˫®åXÝ« ÁœU²+« 9—Ëd{ «d?% t* ÊuÇ X-O½ d?/+ «d%¨r¼œ 9—UAÐ ÁU?Ö d¼òÅ∫b¹uÖÅv%Áb¹œ tÇ Ê¬ t* X-O½ ʬ ÊUJ%« «— U%ò∫bM¹uÖÅv%¨bMM?*Åv% lM% U-OŽ È Á—UЗœ 7HÖ s/Ý “« «— U¼Åʬ t* v½U-* tÐÆ©≤∞∫¥ ‰ULŽ«®årO¹u~½ ¨.«ÅÁbOMý Ë Æœ—«œ ¡UAM) «bš —œ t# XÝ«Åvð—UAÐ X¹—u)Q) ‡≤«— Ë« b¼«ušÅv% t* d¼ÅtÐ XÝ« X³×% ÊuÇ eO½ «bš¨bM*Åv% dA²M% «— g¹U%dÖ Ë —u½ œušÅtÐ œuš gð¬ t*Å—uÞÅÊUL¼ ÆœuýÅv% vK−²%¨œd¹cáÐÈ tDÝ«ËÅtÐ v(ËÆœbMÐÅv% bNŽ Ë« UÐ Ë b½UÝUMýÅv% gO/¹—U?ð 9UOÐd& ‰uÞ —œ v%u:ÅtÐ «— œuš «bš¨oO²ŽÅbNŽ —œÅ¿ Æb½uý rONÝ Ë« vÖb½“ —œ Uð b¼œÅv% —«d: VÞU/% «— tL¼ ¨Âu: s¹«¨bM*Åv% —U?* “uM?¼ s% —bÄò∫b?M*Åv% v+d?F%¨b?%U½Åv% —b?Ä «— Ë« t*¨«bš È ÁœU?²Ýd+ «— œu?šU-?OŽ ¨b?¹bł b?NŽ —œÅ¿ÂU$« tJKШr²-O½Åœuš XÝ«uš ÂU$« vÄ —œ «d¹“¨›ÆÆƤ œd?* b½«uðÅv/ È—U* œuš “« d-ÄÆ›ÆÆƤ rM*Åv% —U* eO½ s% Æ©≥∞≠±Σ∫µ UMŠu¹® åÆ+U¼«uš «— œuš È ÁbM²Ýd+ XÝ«ušår²Ýd+Åv% «— ULý e?O½ s%¨œU²Ýd?+ «d% —bÄ t*Åt½uÖÅÊU?L¼ò∫œ—UáÝÅv% g½«œd?ÖUýÅtÐ U-O?Ž t* XÝ« v²¹—u%Q% s¹«Å¿ Æ©≤±∫≤∞ UMŠu¹® Æb¼œÅv% t%«œ« «— œuš 9U$ —U*¨U-OŽ¨U¼ÅÁ—U: “« p¹ d¼ —œ Ë U¼ÅÊd: ‰uÞ —œ t* XÝU¼Åʬ tDÝ«ËÅtШfÄ s¹« “«∫bM?*Åv% «dł« «— ʬ t* XÝ« ”b?I(«ÅÕË— È tD?Ý«ËÅtÐ ËÆbA?/?ÐÅv% ÂË«bð «— U?-O?Ž X¹—u%Q?%¨v×O?-% d?¼ X¹—u?%Q%ÈUB?:« U?ð ›ÆÆƤ rOK?ý—Ë« —œ ¨œu?Ð bO?¼«u?š s% Ê«b?¼Uý Ë X+U?¹ b?O?¼«uš 9u?:¨b?¹¬Åv% UL?ý d?Ð ”b?I(«ÅÕË— Êu?Çò Æ©∏∫± ‰ULŽ«® åÊUNł ÆXÝ« U-OK* X¹—u%Q% vKB« q%UŽ Ë v½Ë—œ œU²Ý«¨VOðdð s¹bШ”bI(«ÅÕË— ÆXÝU"OK# vKC« È tHOþË X¹—u)Q) ‡≥åb¹“U?Ý œdÖU?ý «— U?¼ÅX%« È tL¼ t²?+— fÄò ∫b?¼œÅv% X¹—u%Q?% U-?O?K* È Áb?M?¹¬ Êôu¾?-%¨œd?ÖU?ý Áœ“U¹ÅtÐ U?-O?ŽÅ¿ Æœ—«b½ X¹—u%Q% s¹« Êœ«œ ÂU$« ełÅtÐ È—U*¨U-OK*Æ©±π∫≤∏ v²%®‘dBU?F?% ÈU¼ÅÊU?-?½« ÈU¼b?O?%« Ë U¼Åv½«d?~?½ Ë U¼Å!— Ë U?¼ÅÈœU?ý rO-?I?ð¨U-?O?K* È tH?O?þË 5(Ë«¨U?-?O?Ž “« ÈËdO?ÄÅ¿—œ b½«u?²?Ð œu?š vÖb½“ jO?×?% —œ Ë ”b?I(«ÅÕË— ’U?š ÈU?¹U?D?Ž UÐ t* b?M?* «b?OÄ «— œu?š Á«— b?¹U?Ð v×?O-?% d?¼ÆXÝ«È tL¼«b?š t*Ås¹« tÐ o?¹dÞ s¹b?Р˨œ—«œd?Ð ÂU?Ö `K?B Ë X(«b?Ž XN?ł Êœd*ÅÁ“—U?³?% —œ¨Êœu?Ð œ—b?L¼ Ë Êœu?Ð —œ«d?ÐÆb¼œ 9œUNý¨bM*Åv% X³×% «— U¼ÅÊU-½«tLAÇdÝ `O-% eO?šU²Ý— “« ¨vÖb½“ ÈU¼ÅÊ«—u+ È tL?¼ t*Ås¹« ÊUOÐ vMF¹ XÝ« Âö* ÂöŽ«¨U-?OK* È tHOþË 5%˜ſœuýÅv% tBöš 9œUNý s¹« —œ X¹—u%Q% ¨XÝ« Áœd* ÷uŽ «— a¹—Uð ÈUMF% ÂULð t* bŠ«Ë ‚UHð« ʬ vMF¹¨b½dOÖÅv%Uð Á“Ë— d?¼ò ¨XÝ« Áb?½“ Ë«ÆbO?½«e?Ošd?Ð «— Ë«¨—c?Ö bO?Ž `³?B¨«bš Ë b?ý t²?A* V?OK?B ÈË— d?Ð ÈdBU?½ ÈU?-O?Ž t*`O-% —œ bM½«u²?Ð tL¼ Uð œd* ÂöŽ« tL¼ÅtÐ b¹U?Ð «— Áœó% s¹« fÄ Æ©≤∞∫≤∏ v²%® åbýUÐÅv% U% Á«d?L¼ ¨r(UŽ ÈUCI½«ÆbMÐU¹ vK& Ë« —œ Ë t²+U¹ vM¹u½ b(uð È«d?Ð d?J?A??ð ÆXÝ« Áb?ý ŸËd??ý `O?-?% e??O?šU?²??Ý— “« t* vM?¹u??½ vÖb?½“ X³??¼u?% È«d?ШXÝ«b??š “« d?J?A??ð¨U?-?O??K?* Âu?Ý È t?H?O?þË Å¿

Page 41

«bšÅtÐ «— g¹U²Ý s¹« b¹U?Ð v×O-% d¼ÆXÝ« Á«— —œ t?* dO~½UN?ł vOA%«—¬ È« dÐ Ë XÝ« Ábý t{d?Ž tL¼ÅtÐ t* bO%«åÆXÝU?L?ý v½U?ŠË— 9œU?³?Ž t* b?O?½—«c?~?Ð «b?š Áb?¹b?M?-?Ä Ë ”b?I?% Áb?½“ v½U?Ðd?: «— œu?š ÈU?¼ÅÊb?ÐòÆb?M?* t{d?ŽÆ ©±∫±≤ÅÅÊUO%Ë—®ÆXÝU¼ÅÊU"½« È tL¼ÅtÐ ◊uÐd) X¹—u)Q) ‡¥t{d?Ž «— s¹u??½ vÖb??½“ s¹«¨«b?š t?* XÝ« X¹d?A??Ð ÂU??L?ð È«d??Ð Êu?Ç œu??M??A?Ð «— 9—U??A?Ð s¹« t?* XÝ« f* d?¼ o?ŠÈ«bš b½Ë«bš t* d¼ vM?F¹¨b½«—Ëœ t* v¹U¼Åʬ tL?¼ Ë ULý Ê«b½“d?+ Ë ULý È«dÐ XÝ« Áb?ŽË s¹« t* «d¹“òÆbM*Åv% Æ©≥π∫≤ ‰ULŽ«® åb½«u/Ð «— Ë«¨U%ÊUO×?O-?% Ë XÝ« tL¼ oŠ s¹« Êu?Ç œuý ÂöŽ« ÊU?Ö—Uâ?OÐÅtÐ ’uB?šÅtÐ Ë tL¼Åt?Ð b¹UÐ U?-O?Ž È Áœó%¨qO(œ 5?L¼ÅtÐ ÆbM¼œ 9œUNý qO$« tÐ b½—«œ tHOþË Ë oŠ eO½«— œuš XMÝ Ë g¹UO½ Ë —U²?+— t* œ—«œ tHOþË vK×% ÈU?-OK* d¼ œu?ý d¹cÄÅÊUJ%« v½U?Nł X¹—u%U% s¹« t* s¹« È«dÐd~¹œ vK×% ÈU?¼U-OK?* UÐ X*—UA% Ë XO?LOLB —œ —U?* s¹« t²³(«Æœ“UÝ o³?DM% XÝ«ÅÁbý —«c?Ö«Ë Ë« tÐ t* v½bLð UÐÆœuý ÂU$« b¹UÐÆÆÆbMýu#Åv) ʬ ÂU$« —œ ÊUO×O") tÇ Ê¬ÆbMM# X#—UA)U¼ÅÊU"½« vÖb½“ —œ UN½¬ ‡±Ë X³×?%ÅtÐ ÃU?O?²?Š« t* v¹U?¼Åʬ tÐ œu?šÅÁd%“Ë— vÖb?½“ —œ U?ð b?½«ÅÁb?ý 9u?Žœ ÊUO?×?O?-?%¨gOÄ Êd?: X-?O?Ð “« gO?ÐÆœuýÅv% «bOÄ Èb¹bł 9«—UJ²Ð«¨Ê«—Ëœ d¼ —œÆbMM* X*—UA%¨b½—«œ X¹ULŠvÖbO?Ý—¨Áb½U%—œ ÊU?½«uł Ë ÊU?Öb½U?%—œ¨U¼ÅÊU?/UšÅvШÊU?O½«b?½“¨“b¹«¨Â«c?ł ÊU¹ö²?³%ÅtÐ U?¼—uA?* ÂUL?ð —œ U¼Åʬſ ÆbMM*Åv%¨v~M?ÝdÖ b?{d?Ð Ë bM?M*Åv% X*d?ý `K?B Ë X(«bŽ XN?ł¨ÊU?-½« Èœ«“¬ Ë X+d?AO?Ä È«d?Ð v¹U¼ÅXC?N½ —œ U?¼Åʬſ ÆbMM*Åv% Á“—U³% U¼ÅqJý ÂULð —œ @Mł Ë Èœ«uÝÅvÐ ÆbM²-¼ X³×% È«bš Ê«b¼Uý U¼Åʬ ¨VOðdð s¹bÐÅ¿ ÆbMM#Åv) ÂöŽ« «— U"OŽ AU$ È Áœó) U¼Åʬ ‡≤“« všdÐ ¨gO?Ä U?¼ÅÊd: “«Æb?M?M?*Åv% ÁœUH?²?Ý« sJ?2 vÞU³?ð—« È tK?O?ÝË d¼ Ë t²?ýu?½¨Âö* “« ÊU?O×?O?-%¨XN?ł s¹b?Ш9UŽUL?²ł« Ë U?¼Åt-Ýu?% —œ¨dL?Ž È tL¼ È«d?Ð U¹ vðb?% È«dШt²?+U¹Åb?OL?Fð U?¹ V¼«—¨gOA?* ¨Ê“ U¹ œd?% ¨ÊUO?×O?-%U¼ÅʬÆb½dO?ÖÅv% qJý UO½œ ÂU?Lð —œ¨v×O-?% b¹bł 9UŽU?L²ł«¨VOðd?ð s¹bÐÆb½uýÅv% b?NF²% U?-OK* X¹—u?%Q% È«dÐqLŽ s¹«¨d~¹œ V¼«c%ÅtÐ 7ý«cÖ Â«d?²Š« UÐ Ë bMM* ÂöŽ«¨f* d¼ @M?¼d+ Ë ÊUГ —œ «— 9U$ È Áœó%¨bM¼«ušÅv% ÆbM¼œ ÂU$« «—bMM#Åv) g¹UO½ U¼Åʬ ‡≥È Áœó% ÂöŽ« È«dÐ ‘ö?ð Ÿu½ d?¼ vF?D?: g/?Ð ÂU?N(«òt* ”b?I?(«ÅÕË— “« Ë œd?* U?Žœ b¹U?Ð 9U?$ È Áœó% ÂöŽ« È«d?ÐÊ«uł È t³¼«— p¹ t* XÝ« X¹—u%Q?%ÅtÐ t²ÝuO?Ä Ë Â“ô ÊUMÇ g¹U?O½ÆXÝ«uš pL*¨©rA?ý qÄ ÛUÄ®åXÝ« 9U$È tL¼Æb?O%U?½ œuš X¹—u?%Q% v?%UŠ «— Ë« U?-O?K*¨X+U?¹ 9U+Ë ‘d?¹œ —œ¨v~?(UÝ ≤¥ sÝ —œ t* u?¹eO?( q¼« “dð ÂU?½ÅtÐ ÆbM¼œ ÂU$« «— UO½œ lH½ÅtÐ —uýdÄ g¹UO½ X¹—u%Q% b¹UÐ ÊUO×O-%ÊU~M?Að 7+d?¹cÄ ’uB?šÅtÐ tL¼ È«dÐ Á“Ë— Ë 9u?JÝ —œ d¹œ —œ «— ÊU?ýÅvÖb½“ ÂUL?ð U¼Åt³¼«— U?¹ ÊU³?¼«— “« vCFÐÆbMM*Åv% tŁUG²Ý« Ë oLFð ¨È—«e~ÝUáÝ ÕË— —œ

Page 42

U"OK# vLÝ— rOKFðU-OK* X¹—u%Q% È Á—UЗœ¨ÂËœ qÄ Ê«˛ ÛUÄ È t%U½Âu: ÂULðÅtÐ «— ÊU%—¬ s¹« b?¹UÐ Ë rOM* kH?Š «— Ê«d~¹œÅtÐ ÊU1« ÈœU?ý Ë —u½ ⁄öЫ È t½ôuÝ— ‚uý¨œu?š —œ b¹UÐ U%òUÐ eO½ U¼Åʬ t* U?% d¼«uš Ë —œ«dÐ U¼ÅÊu?OKO% t* rO?M* dJ+ Ë rOýU?Ð t²ý«œ «—¬ vŠË— rO½«uðÅv/ U?%ÆrO¼œ ‘“u%¬ «bš5M?Ç r¼ ˨Ϋœd+ v×?O-?% d¼ È«d?ÐÆbM?M*Åv% vÖb?½“ «bš X?³×?%ÅtÐ X³-?½ XKH?ſ —œ¨b½«ÅÁb?ý b¹d?š “UÐ `O?-?% ÊuštAI½ÅtÐ Ë œuýÅv% ◊uÐd% U¼ÅÊU-½« ÈbЫ Xýu½dÝÅtÐ ÊuÇ ¨býUÐ ·b¼ 5(Ë« —œ b¹UÐ X¹—u%Q% ÁeO~½« ¨U-OK* È«dÐÆåb¼œÅv% aÝUÄ «bš v½ULŠ— Ë t½uÖ“«—È tL¼ËU¼ÅXK% È tL¼ÅtÐ gN?łuð Ë «— g½œuÐÅÁœUAÖ¨«—U?-OK* ÕË—¨œuš U?ÐË«ÆXÝ« åv½UNł —œ«dÐò¨v×?O-% b¼UýË 9U?%U?-?I?½« ¨U?¼“d?% È«—Ë “« Ë« ¨Ê«u?M?Ž s¹«U?ÐÆb?M?*Åv% qL?Š«— U?¼d?ðd?O?I?+ Ë U?¼d?²?J?Çu?* ’u?B?šÅt?Ш«— U?¼ÅÊU?-?½«vMF?¹ ¨XÝU?O?½œ —œ «b?š X³?×?% ÊU?A?½ Ë« ∫œ—c?ÖÅv% È˛u?(u?zb?¹« Ë vðU?I³?Þ 9U?+ö²?š« Ë U?¼œ«ó½ d?ÞU?šÅtÐ U?¼ÅiO?F?³?ðÆ©∏πÅËÅ∏∂ ÈU¼ Á—ULý ÁbM¼œÅ9U$ X¹—u%Q%® Æå“UO²%« ÊËbÐ Ë UM¦²Ý« ÊËbÐ X³×%”bI)Å»U²# Âö#«— U¼ÅX?%« È tL?¼¨t²?+— fÄÆXÝ« Áb?ý Áœ«œ s% tÐ 5?%“ Ë ÊU?L?ݬ —œ 9—b?: v%U?L?ðò ∫XH?Ö g½«œd?ÖU?ýÅtÐ U?-?O?Ž«— È—u%« È tL¼ t* b?O¼œ rOK?Fð «— ÊU?A¹« Ë bO?¼œ bOL?Fð ”bI?(« ÕË— Ë d-?Ä Ë—bÄ rÝ« tÐ «— ÊUA?¹« Ë b¹“UÝ œd?ÖUý Æ©≤∞≠±∏∫≤∏ v²%® årýUÐÅv% ULý Á«dL¼ r(UŽ ÈUCI½« Uð Á“Ë— d¼ s%¨pM¹«ÆbMM* kHŠ¨Â«ÅÁœd* rJŠ ULý tÐ t*∫d²AOÐ oLFðË t4UD) È«dÐ≤Ø∂¨åqO???$«ò ±Ø∂ÅÁ—U??L???ý ÂËœ Èd???Ý Ë åU???-??O???K???*ò ±Øπ Á—U???L???ýʼn˫ Èd??Ý È U???¼ÅtÖd???ÐÅt?Ð œu??ý Ÿu???ł—Å¿ ÆåX%bšò ≤ر∞¨åbOLFðòÆ ©‚dý pO(uðU* ÈU¼Å„—U¹dðUÄ v½U³ý t%U½® U-OK* “«—¿ U$¬ r¼ e?O?½ U?-O?K?* ¨X-?¼ «bš ÕË— t* v?zUł Ë œ—«œ œu?łË ”b?I(« ÕË— e?O?½ U?$UL?¼ X-?¼ U?-?OK?* t* vzU?ł òåÆ«bš iO+ ÂULð UÐ Á«dL¼ œ—«œ œułË©ÈœöO% ≤∞≤ ‰UÝ —œ bONý ÆÊuO( dNý nIÝ« Æ”u¾½d¹«®