Return to flip book view

‎⁨ اسناد و مباحثی درباره تاریخ کلیسای شرق- جلد دوم⁩

Page 1

v¦ŠU³ Ë œUMÝ«Á—UЗœ‚dý ÈUO?K a¹—UðÂËœ bKłvUŽ `DÝ  www.ktabkhaneh.com

Page 2

Uł—bM XÝdN¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬saHàcÏÍuTcWNN¸âæÅpA¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ÏTG}@N¬¬¬¬ÑÏTçÏtÅcÅÏÍWNNæcN4>TLäTÐÏÍãæÏçTNJ§¯¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬uc>>>æçd>>>c>>>>çT>>>N>>>ÀÏÍàc>>>>çT>>>>>>N>>>J>>>>uÏT>>>@>>>>çÅs>>>N>>>T>>>>E>>>§°¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬çdcçTNÀiN>ÏÍàcWNN§±¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬äT>>>Ït>>>çc>>>>t>>>c>>>>M>>>ÏÍu>>>>esE>>>ÅÊ§²¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬çdcçTNÀçTNÍÏÍWN>NcNêT§³¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬àc>>çT>>>>>N>>>J>>ât>>>F>>>áÏT>>c>>>T>>Ñt>>>I>>>N>>t>>>T>>ªãæÑsJ>>ÅU>M>>§´¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬àcäTcTæuTceaÏÅqTªT>ÅcNÏTçÏt}c§µ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬àc>>>çT>>>>>>N>>>J>>>äÍt>>>uT>>>M>>> ¸ãæÍpA>>¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬eÅçÅÏtÍauTÐÏÅ¸ãtpA¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬saH>§mŬ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬eÅuÏTãtMGÐÅàcçÏtÀçTNJáÏÍ§Æ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬eÅTu}LTKÐÅuT.ÏæÍ§Ê¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬çcN>sN>§Í¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ÏTmTæåTÅçÏÅb}TªçÏtCçTNJ¸ãÏTMpA¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬äTGHÅkKác@>sNTN¸qLpA¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬WNNWLuTaE¸q@pA¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬TNttpÅÏæÍtæàcçTNJ¸qGpA¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ÅaÐÅäTaLcæäTNNçÅcuÅcÅãT¸q@pA³··¯®¯·°¶±·²¶³µ´³µ²¯®°¯®°¯®±¯®¶¯¯¯¯¯²¯°´¯±®¯±²¯²®

Page 3

tbIÂUO²« XNł tРȗˬœU¹ssbTMÀ×tæÐÅTMTsuÍÅtækTæ½WNTNJ`ÏTêsETCÐÅßaut>Åc>WÍsÅÏT>M>>ÀT>p>c>Ååæs>ªa>L>T>s>ÅÍr>T>a>L>Åt>uu>T>>ÏÅäT.TT>Ns>ÀÐÅc>KMeuH>TH>aT>T>NJ>æ_N>ÐÅÏÍÏtÏÍTÀ½a>TåÍc>æåaLL>ÏÅÍs>cçT>ÍÅaæÏuc>WN>csT>TÀªåæs½qN>Åaa>L>ÅÍuäTN>ÏÍæTM>ÍÏÍÈcG>ÅÍT>T>-ÏT>>utÅc>s-ÅåÍT>Mc>W@sÅÏu>TK>TM>½ÍtÏæsJEäTKEÅtÏÍTÈTNc%æuaÐåTæqNÅÍuÅÏÈÅêtrÅÆÅtàcÏÍÓTÏtsTçÅc`ÏTWTL>e¸WÅsb`ÏT>êsTÍut>sWÅçÅstsczT>äTÐcÅe¬W>ÅçÏæczqN>>>äÀa>T>suE>T>æãt>MG>áÏÍd>N>æäT>Ít>WT>L>¬+TWÍftrc~TEáÏÍæÍtWTLs*Åtu.ªqTL@ÅÏ`ÏTÒtÅckT>æÐÅÍa>uTÀsqN>LaN>Ts>IrÅc>qNÅt>usaH>rÅÏÍ¬ÍÏÅÍWNKÅasTåaãæÅaêsdLsTçTT>NJçÅcqN>äÀcÀçTMT>ÏÍätLÅsçÅåÏÅdªkÅæÏÍ×TKÅ¬atuÆtäæcrÅÈTA@ÐÅsWÅáTÍÏÍÏTNuETæutuKÐaL>TWÏÍªa>L>ÑT>ÅpTqÐt>LÈT>ÅcrÅæåaËæc>éT>HN>KTsÅca>LuÍT>>ÅuT>ÅuT>ÍçTM>JK>E>ÅeIs>N>ÏÍæs>T>NãT>N>ÅÆt>s¬WÅåaáTTuEKêåcTÐÅWÅåTÀÍtTéTTsTMÀêåaLL4NEçTådN}ÅWNãTNÅutÅcWNf@utÅcaÅt>T>aL>ÒtÅc>ÅÏÒc>UNJ>~WT>udN>T>ÏÐÅe-c>ÈcB>TÀWÅc>åÍc>ãT>>N>äÀÏt>ÍÅÍåÐT>>ÅçæsrÅT>½a>>L>@>>>>ÅÏçæäT>a>>L>L>ãt>>I>>sa>>L>>>WT>>>ÏÍÅÏåa>>Ðã>4>>>>>>>>>>rÅæa>>>@>>>>>ãT>>N>>>>>ÅÅÏÒÅåc>>>T>>>nN>>K>>>½ÍTTKcuãTNÅqNÅtTqNTåTÀatuTMJ>KEÅeIucUtsuTÅcÐÅaTTÈÏaTsæaÍ4IÅÏT>uTÀTWÅÏÍTæÅ¸qNLUJÈT>NoTÐÅÅÏTMÀ³

Page 4

´ÏÍäÅÏTK>NæÅc>Ha>LT>KÅÏÈT>ÅcrÅu>>TÏT>rÅçÅcT>Å¬aa>äaN>@>ÐÅsuTMÏTKNæTMG>EzsæqNTL@ÅÏÍtaT>e¬qNÍçæäT@ËtzæspN#ŬaTáT>ÍÏÍuTÀæßÅc>ÅrÅc>ÅuªqN>LßÅc>Å-ÅåÍcÉÏÅsÍt>êsb>ÐÅsIJ>qNÅa>ÅÏÍt×T>K>ÅuHN>H`ÏT>sWN>äÀÐÅcáT>cC>dN>NkÅæÏͪuÅæuT>>N>>>kÅæÏÍsâÀåa>>>ÅæçÅsT>>>>>Åu>>ÏT>>>ª-ÐT>>>>u>T>>êæÏÍt>>>çÅc>>äÀ6>ÅÍT>¬WÅmJ>>>çT>>M>c>N>ÏÍd>N>ærc>>T>c>N>H>$ª×T>K>>>ÅÏÍÏæc>êsK>@>c>suTÀT>ÏÍªäTKÅÏt>AÏÍåa>LÀçÅc>uTuT>T>Nd>Næsb>ÍÏtÏÍuT>TêæÏÐÅqNÅtusçctA>ÅcÐkÅtcTTWT>ÏÏÍæu}TuTN>ÍÏÍª-cucªäÀÐÅ×TÍçÅc>æWÅåaL>LI>sN>ÏÍæ4>æÏÍªd>NÀàÅc>ÅqNÍWÍsäT>Ít¬¬¬qNLuTLÒÏæÍsçaLJçTÏÅtÍªÏTIÅäTKuÍtMNæutåÐÅaÅsUJçÅc>åÅtªçÏÅd>cI>çÅcåÅt>ªqNT>sÅÍÍT>sÅÏÍtês>ba>TeT>ooçÅc>s>>À¬äÅc>}>ÍT>T>äT>>Ít>T>äÍc>u>>ÀçÅc>T>ªÅa>ÐÅf>@>>ãTN>ÅuL>E>äÍÏæÀÍTs¬WÅWN>K>ÅdyT>T×T>K>ÅÏÍqäÅc>}ÍçÅc>WÅuH>NH>ÒÍÏtÏÍT>äÀæT>rÅssÅæT>I>ÅæÏçT>M>>>ÅcT>T>uE>K>d>N>æuA>>äÅaæêsGnqNÅtTªqNTfÅÏÀäæÏÍÐÅT-ÏæÀÍTsaT¬WNÕTÏÅu-ÅåaNLWÅåa>N>>@>>>ÅÏT>Åa>>sst>>äÀÅÏäa>N>>@>>>T>>ª-t>u>>äT>>pN>#ŬqNJ>uÅÏäÀqN>ÅtuÅÏT>ÏaçÅu>NåÅcK>sÏTc>sst>äTKªqN>ÅaUN>sT>M>ÀäÍÅÍäT>@çÅc>6>T>uT>ÅtæäT>K>T>Åc>ÐÅäaåT>ÀuL>E>çÏæÀÍT>¬äT0TTNJæuTÅÈTTKÅêåaLÍÈT#æäT0TMTÒsTcA>äTÅa>NMÅrc>Ïd>ÐÅuI<YHV&RQJDUÏT}L>tÅuT>æÏÏaoÍdqsaÅåa>scGÏT>Íâdd>uÏTuÏÍsÅÏuT>TN>JTåÍt>.ÏTN>uæÏÍfÅÏÀTaÍçÏTuEKdNæu>AÈÅcTêsNGAçÅc>ÅÏTaÅtuÍÐT¸-ÍcÍT$ÅæuäTæsTsWÅÍuÍtæçÍTNLäTÏÍutæçæTIÅæÏutT>TNJçÅcæãÍcçÅcÒTçÅæaäT>K>ÐÅuT>>ÅçTM>N>aN>>N>ægyTH>T>ÍÏæÀuÍtæsäT>@>ÅçÅc>ÅÏäTI>rÅçÅcçÅsJNæÒTçÅa>LpWÅåacq>LäTNT>WbTsÅÏuÍtäÅÏæÍác>>>@>>ât>>~ÅÐÅçc>>N>>D>>us>L>N>>>>L>>s>uT>>ÏÍW>>I>>sK>>rÅWJ>>äÍt>>.ræÏWÅÍuÍtæaTpTWÏT@ÑTÅWÅturI>>1WH>>>N>>H>>æÏT>>>>>>>ÅW>T>>M>>ÏÍs>WÅu>>ÏT>>>äÀæÍÏÅÍÍt>>æäT>>ÏÍæs>J>>N>>æsaH

Page 5

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅg@>ÅÏäÅc>}ÍåT>}>TsWÅäÀu>ÏT>4L>a>TN>kÅæÏÍ¬WÅåa>çÏÅbsT>sNtæsyc>¹TM>æTG>çæÏsäÍts>suTÏÍªa>TT.uT>cÅÏWH>NHæa>LuTsCÅÏÏÍTWNTÐÅuEÅæuT>ÀsWÅçÅsTLNåTtuT>ÍtdNæftçdcrÅc}LæÏuÏTçTÍÅaæÏ¬ÍÐT>uÒt@FÅÏsNrÅsäa>NÏåÅÏdNæc}aIsaÍuT>sÅÏäT>I>ÅrÅkNæÑT>N>H>ÏÍWNE>Åæc>u>ÏTÒc>}>¬a>L>>äT>L>äÀâTæaÅåÍt>_Nuc>oêscDæc>NäæaT>çÅÏtÐÅfNçT>TNJ>qNÅaWcæÅuL>TçT>NJ>aL>sWÅ`ÏT4K>it¬a>uÏtA>strÅTM>assTLÍÅcÅãT>cÎTÅÏäT.TL>qNÅtu4L>K¬-ÅåÍcm@ÅÏ§a>LJÏÍçcM¦ÒæÏäÅÐÅÍcscD>ÐÅuIsÅÏuÏt>cDW>ÅcM>¬qNyT>.puyT>N>JIÅ4>êåa¸qLcÎWdNuÏTWÅuTK>ÅçcuÐÅu>TÏæuEÅæoN>IGut>fnH>$ªuÏTu>TÀUsaÅt>uuTL>@ÅæÏc>DêsC>HÐÅçæT>IÅæÏqJ>sWN>çÏTäT>KsWT>usÍÏÅÍÏÅc>qJ>>rÅÈÅÐÅt>ssÅÏçæT>>I>ÅæÏâT>>>ãT>>K>Wa>>T>T>>>L>>ÅÏÍ¬¬ÍÏæÀWͪWJ>WT>L>>äÀit>sçd>>N>}>>ÅWG>}>q>>N>T>>I>ÍÏt>æÍc>>ÏÍ¸qL>uçÏæÀÍT>>ÐÅÅÏÍtäT>>ÅÍÏt>æÍc>ÏÍ¹Ít>uuÏc>WÍT>a>Íuc>N>NF>ÅÏÍt>t>WN>E>zæsªWÅåÍcuuLN}LçæcqM>ÏtsäÀÐÅfNTsÍÐTuÍÅÐÀçÅsbWÍÏÍäÀ6cåaMcçÅcdNæÍam@çÅcÒcTssIJçÏTItÅccTsWT>L>>s-ÅåÍt>>a>>T>T>>ÏT>>T>>>ÅÏrÅÏÍ¬a>>T>c>>âT>>K>s>ÅÏäÀT>uT>>ÀWT>>M>>æqNJE>ÈÏt~s`ÏTqÐT>TL>ÅÏÍ¬ÍÐTuÍÅÐÀsb>uLN}>LÐÅÅÏäT>ÅªuÏT¬ÍtucTTçÍÅÐÀÏÅdÅæpKsCNªWNc¸Ítcs-ÏæÀuÍTsÅÏuNãªsaHrÅäTTÏÍÍÏæÀaÅtTKÍTsqGTKsÅÏsÀÑaHÅËæÏ§°µ«°´¸¯²TLt¦¬qÍuTKsÅÏÍtuªãÏÅbuTKçÅcuWTçTNJêåcTÑaHÅËæϬaT.çÏæÀÍTæÅsÅÏåaãÅãªkTæÏÍTTMÀspN#ÅtcÏÍsuET>æªÍt×TKÅêsc%cT>cÏÍæÍtuaÐâtÏÍËcCäT0TNJ`ÏTWTLiHäTNNTçÅce¬aLÅaãª-Åsc}µ

Page 6

¶st}Åa>ÍÏæÀuäTÍT>ssWÅÑaHÅËæÏt>cÏÍäÀÏÍnK>EsI>JªWN>ãTN>ÅqN>Åt>uÈÏt~rÅÏÍ¬W>ÅsG>r>TT>ätT>t>ÈTN>c>%ækTæit>WT>ÏÍÍt>uçÏT>åÍc>ãT>N>Æt>J>AäÀÐÅs>ÅÏu@>ÅÏÀæ-c>b>>ÅÏäT>0T>M>KÐæÅãTN>ÏÍät>L>ÅqÐÅT>-Ååa>Æt>J>A>æÅT>T>ÏT>äT>K>ÏT>ât>ÏÍsT>ªqN>yT>.¬-tuÀæ_J~rÅäTÍTæäÅÏæÀãTNqNÅtuÈÏt~rÅÏÍ¬qNyT.uaÐåÍÅÍs'TAÍtT_NuNêsCÅæsÅÏTÅa§¯¶¸³äTNcãæͦ¬WÅåÍcTsÅÏs'TAWaæsaH

Page 7

‚dý —œ v½U¹dÝ XO×O—U²H~AOį·¶³c>>T>>>ÏÍ6((5,ãc>ÅÏT>uT>>N>J>I>Å4>ÈT>H>N>H>$s>t>suT>}>L>rÅcT>L¬ãa>pyTs>tuÏT>rÏæT@>åæcÏÍWt>B>ÏT>Åsa>ÍceN>Pª§ÈTN>M>ÅçÅc>>ÍsÏÍçÅÏÅͦäT>L>t>ÏT>àT>>ÅqD>ÅmH>ÅÆT>L>N>T>suT>}>L>ÐÅuTÐÅcÍÏt>ÏÍuÅcL>aL>TÍt>.ÈtÍåaL>ÐÅ6((5,rÏæT@s>NK>eNyÏsTq>Tq>L>FÅÏW~c>ªÏT>>ÅÑT>ÅrK>zªqÍsyÅÏÅuT>cçT>>NJ>ês>ÏT>¬-T.pKÍtsGNæÆcFÐÅçÍcäT>LÈÅcT>ÐÅª¯·¶´ÑÏTÏÍTuÅc>LrÅsyÅÏÅãT}>Lsutsa>Ícuua>ÐWL>rÅÏÍÍtsuÍc>Ídàc>WN>N>ÍÏt>ÏÍ4ÐäTN>>N>ÏæT>@>æ_~TäÅt>L>ssÅÏÍt>WN>t>>W>Tur>ÅcT>L>¬ãÍt>mÅæçT>N>J>ês>>ÏTÐÅuT>ÐÅc>su>äÅt>L>ssI>J>äTÍt>ÉÅc>N>ÍÏt>ÏÍuT>c¬ãÍt.uáÏÍaLucNGYLsIäTatLçÅcÅÏuTcÐÅçÍTÐçTMT>sauÕtc>uTHNH>$çÅsLNÐsÏt>bçTM>NÅcL>stK>éT>~t>A>>>ªàc>u>T>c>W>N>>N>>>ês>>>ÏT>u>L>E>ãÍt>>åÍc>äÀßc>>~ÅÏÍt>c>K>>çÏæÀÍTT>§¯åÏT>K>uÅcL>>¦ÈT>J>rÅ¬çd>c>çT>NÀÏÍäÀuÏT>@>çT>M>N>T>EqL>äcÏÍÑÏT>Wc>WWt>IsC>J>W$àcçT>N>J>eNP>êåÏT>ÏÍuTI>ÏÅcåÏTÅÍÏtuTcWNNÐÅfrÅuÏT@>çTMNTEÓTuææaÐTÀçT>N>ÀuÏT>@>çT>åÐt>>êåÏT>ÏÍ§³T>°çT>åÏT>K>¦ça>E>>çT>M>N>Åc>L>>ÏÍ¬W>c>ÈÅcN>T>sÍtst>äÍt>.dc>K>>TâT>4>ÏÍæaX>uC>æäæc>ÏÍçdc>æ¬aåÍÅÍqNJ>Eu>Nc>NéT>TuC>N>ÏÍuN>uaÐçT>sL>ÐÅucªpTH>ÐÅÍtåÅÏÏÍÅÏÏæÍÏæTWN>NqMäT>aLT>.ÐÅuI§´åÏTKuÅc>L¦åc>TsqÍd>Näc>ÏÍåÏT>æÍpT>ÏæÍouÐÅeæ-Ít>.âT>>Írc>M>LÅ4>T>rI>s§µåÏTK>¦uÅcL>>rcÀT>TuÅc>L>X>ÍÏt×t>zt>¬qN>@ÐT>sT>NÏæT>êåaL>T>.æu>T>c>çT>>N>J>`ÏT>äT>)T>rc>qM>ÐÅuI>êåÏT>ÏÍsa>N>Ïça>L>kK>æÅu>ÏT>çT>s>t>>sÍt>qÍd>N>äc>>äT>K>ÏÍÆc>uT>c>>ea>ÏÅWN>>N>>>¬aæÏuÏTKsdNÏæÍÏæTÏÍàcuTcWNNsÕtcfÅÍÐÅçÅsLNL6((5,eNTÍc}T4æÅÏÍªäT)ÀöcÏTåT}@ÅÍªsT?T}GæcÍ·‰Ë« qB

Page 8

¯®±dO³ 5²½U²M ÊU“ —œ ÂË— ÈUOKË”—U È—uð«dá« —œ XO×OÈÏaæÍªçÍNâæÅäc>ÏÍÕTH>cTs4>C>JÐÅWN>N>Òc>çÅa>ÅÏÍÐÅäTNT>TT>¦ÈÏTçÏt>ÅcÅæ§e>ÅdNT>aE>¦ãæÏçÏtÅc>ÅuL>EuTN>öÏduLKÍ¬a>ÍtåÍT>Åc>}aI>pTH>ÏÍsTN>ÏæTæoÍdÏæT>ÏÍ§ãtäc>pÅæÅæÍrÅ4TÐc¬ÍTMsHCLrÅ`ÏTc>åaLL4NEçcNPaE>TMcTæÍrÅêsLcÍnTCucH>Ïts«auuÅcNN>FÒtÍäT>ÐuÏÍaLc«UNÏçÏt>ÅcÅsN>T>æWb>>uut>L>sN>>c>uc>WK>>>ÐÅsÍt>çÐæc>>ÅsÏt>uc>Ðc>>T>ÈT>t>>T>>sWN>E>>zærÅ¬Íc>uqN>>>H>äÀäT>>ÐuT>c>>êsL>I>T>>ÅÏrc>M>>L>Å4>æoÍd>ÏæT>>u}>ÏT>>>I>>sT>a>>E>ªWÅÍsÅÍÅq>>G>äc>>âæÅêsK>N>>ÏÍäT>T>>K>J>>>¬aNT#ÅÆÅcÅsCJW$uÏdaaçÏtÅcÅpNI@æsTNÏæTsuæWTuÅau}>Lcæu>TNc>DÐÅÅÏTN>ÍæÍrÅscÑÏT>«ãæÏÐcTæ×æc>4>C>J>ÐÅsu>N>ÈÏT>@>ÅcÐa>@>WN>N>>åÅÏcc>uE>T>sæNd>N>ÅÏÈÅc>ÍæÏàc>s>H>C>L>ªÍt>s>>T>Òc>>>>T>æÏÅæut>T>>ÀªsÏt>Æc>ªc>A>>kÅæÈÅcÍæÏßc>äÀWÏÍs§sNc>ÆtL>ÏÍut>LT>ÏæŦTÍÅc>M¬a>ÍÏt>ÏÍçcM>spa>ãt>äcäT>TT>æWc>bÅÏWN>>N>ãæÍäcT>c>Åa>ªÍtåa>`ÏTÏtM>@ÆT>çÅc>cÅ¸a>ÍÅÍupNI>@äT>N>N>ÅÏäÀsLI>rc>@N>sa«ÍÏÅÍÏÅc>âÅQ>>c>ÐåÐæc>>ÅäÀW>>~a>>L>c>>«-t>>pT>u>>ÏT>>uT>>ÅpN>>ÏÅa~¬a>LT>åÍcua>ÐsJ>ÍàcsH>CL>ÏÍãæÍäc>âæÅsKN>ÐÅWT>uäT>N>N>pÆtLÏÍçÐæcÅÍÅaFàcÏÍ4@mH>ÅraLsãtäcpÅæÅÏÍªaEâTçÏtÅc>Åæc>KJ>nKÏÍÑÏT>YNJ>âTK>uÅt>ÏÍdN>æÈÅcæsJ>ÍçTÍæÏuuIitsoT14ÅtÆTÏÍçc}ÍåÏTÅ¬qNLuÍÏtcªäTÐäÀÑÏTåÐTÅrÅTsåa>c@>L>ãtäc>çÅaÅÏÍT>ÍÅpÅäÅaM>NÅªäT>ìÍÏT>äÅÍcTÐÅTÏÍt>ÀuIÍd>ÏÍäTÐäÀÏÍsäT>t>ãÍcäT>NÏÍäT>N>N>Ít>æssaÍuÅϬ-cuaÅåÍcuuaÐutLäTTFÅâTKWKÏÍàcÏÍuTcWNN

Page 9

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅæutçTM>NT>cWT>KT>éTaK>ÑÏTçÏt>Åc>ÅÏÍWN>NÒc>>rÅcT>LäÅtL>säTN>ÏT>suT>NT>tæu>cçT>MN>T>cit>d>NçÍæa>T>æuÅcÅsL>I>ÈÏt~aÍÅÍu>ótàc>ßcsãæÏåa>âTF>ÅéT>tçÐcu>ÅtÐÅu}>LçÅc>ŬWcuãæÏçÏtÅcÅsC>JW$WN>NT>çÍaE>ÈTMÐÅÑÏT>êsCJW$WN>N>ÏÍsqLuåÏTÅÏtM>@uÅcÅqNI>ªÈTÅcÅaL>TuA>siH¬ÍtÈæTG>¬ÍÏtuq@>suTt>êsG>JÐÅçc>NPÈÏa>sãÏTM>äcpÅæÅÏÍÒÅu>TNM>ÅÏTÀuæÍÏÅb}uT>æÅçTs>tcçc>NPÑt>ÏÀÈTN>MÅcc>ÆcÏÍÍt>tÈT>TTNJäÅÏaçÅcsuÏt>~sªrcMLÅ4äTÍtM>ÈTNMÅTuTT>cNÏÍÔtÏÍTMÏTæäTNæÏåÏÅÍÅW>$äTNN>uaÐWNEzæTÅ¬a>ÍcªÍtsTL>TÆcÏÍäTN>N>ªT>M>ÏTÏt>4K>æäT>NæÏæc>KJ>ÏÍ¸Íts>T>HpT>s>LoÏÍpÅa>uNcNäT>ÅcKIkTæu>NcNsL>IäTNÏÍubu>NJÅäÅtLsW>TudNsIrÅÏÍuTÅWÅåTÀçÏtÅcÅæÍcäÅaN>MÐÅTNJ`ÏT¬aLLuaЬWÅsÅÍÍtæÈTNydÏÍu@TÈTÅsqNLWÍaTUNHEW$uKÏÏtsÑÏTçÏtÅcÅÏÍäTNN>ãÏTMäcâæÅsKNTéTcHÏÅÐÀæWÎÅ¬a>Ít>>WI>J>1c>T>c>ÏÍäÀçÅc>ÅæäT>T>åT>äT>c>ÐÅu>T>ÏÅÐÀæÏÍWIJ>1çÅæcT>c>¬WÅÍuJ>ês>Lc>@>N>äTÐäÀÑÏT>çÏt>Åc>ÅÏÍäTN>>N>âTKÅuTcäT>ÀsIJWÅaÏÅc>TäÀæTrÅÏÍäTN>NooÈÍTM>äTcäTNÅc>ÅaL>KÏa>Ubu>@ÏÐ4>À¬aa>uu@>ÏÐ4ÀäT>aL>T.åT>uæåTuTT>äTT>ÍT>4æÅuÅæc>Tc>W$ãt>äcÏÍÍt>ÈTN>a>a%ÐÅa>Es>ÍtWNE>tU>æäT>KT>äaæc>eT>ÐÅÅÏuN>äT>0Ås>N>ÏÍæa>ÍcT>tI>¬WTãæcÑÏTÏÍåasTLWNKÏsæutTrÍqLêsÍÏÍªÑtN>ÍÏtÅc>ÅäTÐÐÅ¬ÍtÈæTG>éTWN>EzæãæÏçÏtÅc>ÅÏÍTÍtçÏtÅcÅæcKJãTKÏÍÅÏäTNNa>ÍcuuEéTAäTÅæcTcªãtäcÏTNTÐæÏäÀÏÍãæÏçÏtÅcÅÏÍäÅaN>MÍÅaEæaLLÍtT>sTKÏuÏÅÐÀæUNHE4LäTÐÏÍsWNUEçTrÅcTL¬ÍtÑÏTæcKJÏÍäTNTcÍÅaEÐÅc@Næc>K>J>sua>L>T>L>çt>>>>ÏÍÆc>äT>N>>N>>ªãæÏçÏt>Åc>>ÅÏÍuT>ÏÅÐÀæWÎÅT>Ít>>WG>T>>>ÏÍãæÏW>c>Ws>K>T>>ÈÏa>¬a>>L>T>>åÍc>>Èc>T>>M>äT>>T>åT>>aÅt>>sa>T>çt>äT>L>sa>L>sN>I>u~T>Ub>N>cW>Åt>u.äT>N>>N>>ubuCNÏÍTMNæÏæcKJêsCNÏÍäTN>N¬aT.ÏTMÈaÐÅÏÍÏÍÅÏWNN¯¯

Page 10

¯°sÍt>tU>Åb>uI>Íd>ænN>G>JçÅc>T>M>ãT>K>Ít>æT>sa>Íc>uua>ÐäT0ÅãT#Åcsçt>sÍtäÅt>TWTMÏÍæÍa>EçTÈÏt>~séTtK>ªc}aI>4T>L>WNKÅc>ÏTN>äaæc>¬aTçÏt>ÅcÅ"T>WÅtu>äTÍtu>N¬ÍTMçTcãæÏçÏtÅcÅçTNJ`ÏTÏÍuGCsCHWNscNäTN>NWT>zÏUJæut&Ís×æc>4>T>LsuT}>LãÏTM>äcÐT>ÀÏÍäÀTsÍtuTÍcçc>TiÅccNN>FÐÅcÅcçd>NçæÏTªÍt.ÍtçÏt>ÅcÅÏÍÏÍäÀÐÅa>E>>sWN>>>N>>>4>>À¬a>>L>>>ÅÍÏÅc>u>T>L>>äÀçT>ÏÅÐÀæW>ÎÅW$kt>>utT>æuKÏUb>säapa>c>N>ÏÍæÍts>Tu~T>çcc>ãæÏçÏtÅc>ŬÍts>c>ÏÅc>fT>M>N>æÏÍuE>N>æÈÅc>N>N>FW>$WÏufN>suT>N>ÏÅa>ÅsLªuTNWNKTæT>NJ?LT}LÕT>ÏÅåÅcKsucWcWN>NçÐæcN`ÏT>c>>M>áÏÍçÅc>¬WÅãÏT>M>äc>ÏÍgT>m>C>sC>H>äÀÏt>M>@>æmT>B>TNJoÍdÕTÏÅäÀuæÏTAÅÏtsuTªÑÏTÏÍçaEäæcÏÍWNN¬qNLçÏæÀÍTÅÏeÅdN«ãæÏçÏtÅcÅÏÍæÅäTLN@Tæ4TLäTÐÏÍWæÍæçtBÍtuNäTT>0Åqc}ÍäPqWNN>säaæcsNÏÍ4>TLçÅæcTc>ÏÅa>ÅãTK>TæÍt>uL>CJW>dLT>ÏtÅc>Å¬WÏu.ÏT>KsT>N>JÐÅÐæÏäÀsT>çÅæc>T>>c>Ít>>ss>>>c>WN>>E>ÅærÅ¬a>>n>J>>T>>N>>J>sãæÏW>æÍsCHäÀäT>ÅÍÐÅs>Loi>HÍcu>ßÅcÅu>N>äT0ÅsçÏt>Åc>ÅWcWTÍt>kT>L>c>TsWæÍs>WÅrÅc}>Íês>L>¬WÅãæÏçT>>NJ>`ÏT>ÏÍmC>dNÏt@>çTN>JçÅæcT>cÏt@çÅæc>TcäÅt>LsÏtÅc>Å¬ÍcuçÏT>IKT>NJsWT>>uWN>>E>Åær>ÅÏÍÅÏÍt>äT>>N>>rc>>nN>>K>a>>a>>éT>>WN>>E>zærÅ¬a>>uJ>A>c>spa>>>eäÀÐÅÒÅu>L>C>J>>Wd>L>ãT>K>T>>äÀçÅæc>T>c>æçÏt>Åc>>>Ååc>t>ªuT>N>ÈT>N>M>>ÅÐÅça>a>WÅÍc>4>L>¬a>>u>N>>ÈT>N>M>>ÅÏÍuT>ŬWTug@åaLÀÏÍÅÏeÅdN«ãæÏçÏtÅcÅÏÍutTæuKÏçTNJÐÅÍt4>T>>LöÏd>c}>@T>æc>~TE>s4C>J>ÏÍscA>NmH>ÅÑtN>ÐæÅäÅtLs4>T>L6>ccD>ÏÍTsÍt>æÅqæWÅÍu~TÏÅa>ÅuTNM>ÅåTa>ÍçT>N>ÍÏÍUT>L>uT>}>T>Ït>Åc>>ÅæçÏt>Åc>>ÅsªæÅWN>@>ÏÅd>ÅæÅa>åa>d>c>ÅÏuN>Ït>Åc>ÅæcK>JÑt>NÐæÅ¬a>N>@>nH$æåa>æÆtÏT>ÏÍuMÅut>I>Ít>æc>I>G>>rÅªÍT>H>>>ÅrÅeÏÍ¬WÅa>>L>uÈT>#åa>>L>ÀäÅÏæÍçT>åa>>ænH>$TÅ¬WÅåaÐæcNTNÍrÅäTTÏÅcÍtd>NTÏæöcÏÍaæÅa_NsWÅÍa>æÅa>äÅÏÅa>>T>0ÅuL>>E>äT>>N>>>N>>>æÍt>UT>>WI>J>>1ÏÍu>c>>WsuT>>ÐT>àcÏÍuTcWNN

Page 11

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅrÅªaL>ÅÍÏÅc>ÏÅÐÀæWÎÅW$u>cWçT>NÍäT>KT>it>ªäTa>LÐæc>N¬WÅsÏ4ÐÅÍTBrÅät>LÅTÅ¬ªWÅÍuTML>uT4ÐçæÏÏÍ_N>çÐæcNçdNªa>cåt>J_N>çÐæcN>Ítåa>uN>oLÅsãæÏa>LK>ÏaçÏtÅc>ÅÏÍÑt>>N>>ÐæÅ¬Ít>>>åa>>W>ÂÏpT>>sK>>>çÅc>>ät>>>L>>ÅÍt>>>ÐÅÏÈÏt>>~säT>>>ÐäÀT>>s>sÅaêåaææq>NÅcÅT>saÍuÑa>HÆT>WL>çT>ÅÏÏÍÅÏuN>çÏt>ÅcÅæåaænTCTs>CÅÏÏÍâtÏetcN>GÐÅWÅt>uTLÅÏÍæÅ¬a>u×æcæÅæ¬¬¬aÆt>>>W>Åa>æÅçÅc>æÍÏæÀäT>0ÅÅas>qN>Åc>Å¸a>L>çæc>N>äÀnH>$sÍÅÍÈÏT@qNÅcÅsÍcKaÅtâÍTäT0ÅÐÅÅÏT>MÅÅasaÍfNätÆTçÏtÅcÅÏÍuMÅåa>ærÅ¬§¶«´¸±äTN¦WT>aLÅtWc>tÐÅTMÅkN>KäT>0ÅÏÍåa>T>L>ác>>@>uÍT>>>çt>sÅÏT>M>ÀæWT>M>>J>>ãT>K>pT>su>N>>>¬WÅåaNÏnH$saLuWÅaT>i>c>>æut>T>>æuK>ÏçT>>>N>>J>sãæÏçÏt>>Åc>>ÅäæÏÍÏÍW>N>>N>>>pa>>>cÏÍuTaTNéT>LNHãæÏçTÐcçtäÀäT>NNçÅcªc>ÀäTÐsÕtcçTcN>Gc>D>ÐÅÒÅuT>N>ÈÏa>æu>N>>Ït>>Åc>>ÅåÅc>K>su>N>>çÏt>Åc>>>Åc>Å¬WÅÍÐÅÊÏTÏÍsuTN>N>êåÏTÏÍeªÍt>qMa>rÅTäT>ÐcÀsÕtc>çTM>Ta>ÍÏtÅc>>Åc>Å½WG>äÅt>usa>Íc>uua>ÐWc>WãÅtÅäT>N>ÏÍuM>Åæc>K>J>T>çæêsC>ÅÏªÍt>u>N>>çT>>N>J>êåa>L>T>>.rc>uT>æ_N>>c>t>A>ãæÏu>N>>>ua>ÐW>c>WäT>>T>>åT>ês>C>J>>W$æäT>>Åæc>>T>c>>c>>T>×T>>>>ÅsuT>>N>>>N>>>½ÍtÈÏt~ssaÍcusÍtrÅãæÏuNçÏt>ÅcÅÏÍuTNÈT>NMÅcbT>dcçTaT>NÐÅuIpT>c>N>æça>K>>E>c>N>sc>>G>rÅa>L>c>ªa>>Íc>WN>>N>>>ÏÍuT>I>ÍT>>>ÅXT>oçTM>N>}>>ÅææiÅæÏãTK>é>sÍt>pI>ra>ßTI>rÅ¬Ít>uÀgN>@>4L>Åc>ÐªaL>kC>ÑÏT>«ãæÏçTM>Ït>Åc>Åçt>æÍÏÍÅÏuT>N>J>ut>KäT>ÐT>çÏtÅc>ÅäæÏÍÏÍT>N>Ju>¬aT>s>ÅÍÍtæW>Åtuu>s>ét~ÅuT>ÐTæWÅÍucãTuTNJ>UÅcsJJc>uLuTÐT>4LpNI@>åÅÏÏÍÐtLãæÏWNEÅæÈÏt~²³¯âTsäæa>TuTMçÅÏt4ÏT>MÐÅpTuNI>@4LÍttuN>WNJÅTÕT>ÏÅÏÍnNKuT>IªãÏTMäcÏÍéÅa>ETÅ¬Wc}>ÍtsÏtæa>ÍcÍT>ÅauÆt>ãæÏÏtÅc>ÅrKÍsÑÏT>äTTåT>æcKJ>ÏÍW>Åt>>uuT>>M>T>>K>4>>L>¬a>>L>L>>kC>>ÅÏÆc>çT>>>N>>J>T>>ÑT>K>>st>c>>a>>a>Ït>Åc>>ÅuT>N>M>ÅçÅæWN>E>t>¬a>>L>oc>$ÅÏäT>T>åT>uT>K>a>æçÍT>K>>>Åu¯±

Page 12

¯²ÏtÅcÅsÍcuu>ÅaÅÏçcNsN>rÅcdT>ÒÅuNçÏt>ÅcÅæuN>uTæäTMäTNNãT>KâtéTAuN>çTNJêåaLT.rc>NTäÅtLsãæÏsuT>>ÍÅªa>>Íc>>u>ua>>ÐæÅu>>N>>>>>çÏt>>Åc>>>>ÅÐÅÊÏT>>s>WÅuT>>M>>Àu>>>rÅâTcs>¬ÍtåÍca>NP>äÀcWÅc>~sÑÏTäT>TåT>ÏtB>ÏÍ4T>>Lnªa>L>Ts>ÅÍu>T>ÍäTÍt>sI>ÀäæaäÅc>ÅäT>N>N>>sÍtT>L>EäÅa>s>IÑÏT>æc>K>J>äæÏÍÏÍãæÏçÏt>>Åc>>ÅuT>N>W>T>K>ÏÍÅÏÍt>ªÆc>u>T>N>M>Åa>T>>H>açÅs>c>æqM×t>zt>àcÏÍäT>N>N>åa>LÀ`ÏT>çÅcWN>E>zærÅæaL>T>WNEzærÅaaÏt>ÑÏTäTN>NæaÍcäÀçT>aTNst>ÑÏTWæÍÅcЬaLTsÅÍcDaÏÍÅÏáTcCæåÐTäcâæÅsKNÏÍÑÏTäTTåTªãæÏçÏtÅcÅÏÍTNJWNKÏæçÏÅccÐÅeÏT4æÅrÅ¬ÍÅÍäT>@fL>ÅæÍtu>NçT>TÏÏÅÐÀæWÎÅäT>cÏæa~T>ãÏTM>WæÍituK>ÏÏtsäTN>N>ut>KÏÅÐÀæWÎÅsÍt>ÑÏTçT>N>J`ÏT>ÏÍçæÏdN>q>L>äc>âæÅsK>N>ÏÍçc>T>t>äT>ÐÈa>Tça>E>çT>T>G>¬a>uâTK>ŬaÍÅÍc>uL>>>ua>T>>ÐT>äæa>éäT>ÐäÀT>sÑÏT>W>N>>N>>ªåÏæÍrÅâÏÍêåcÅÍÍT>@>Íæa¬ÍÅÍp>NI>@Ít>sÓt>A>uT>N>JªÍt>uT>N>JUÅc>sJ>J>a>aa>uåaÅtäÅc>CsqD>ÅäTG>HÅcD>W$uT>NJ>êsNTfÏÍu>GHÅãTHsÑtINtTäÅt>LTåT@LTW>TªätGN«sNtJ>qDÅmHÅæaaÍtuTGH>ÅçÅÏtpATàc>çTNJ>äTÐTrÅ¬aÍc>ÆtALT>NJW>TÏâTäTK>ÏÍ¬Ítåa>ÍcpN>I@>äÅcÅW>T>ªätG>N«sN>tJ>ÏÍ²¯®âTÏÍsÏÍ4ÍT>ÆTA>ÅqÅc>pN>ÐÅäÀÈTN>ydT>uT>NJ>ua>ÐsæÏæuTÅ4>Åtæc>4>T>UÅc>ÏÍuT>æÏWa>ÏT>>>T>ªT>M>ÀpK>ÏT>N>>Åmc>E>>æuT>UÅc>ÏÍÑÏTçÏtÅc>ÅÏÍu>TM>c>@N>4L>T¬a>ÏÅcc>æUtA>äT@>N@>çÏÅb}>ÍÓTuTNJ4ÅtæUÅc>sJJåÅcKsa>æpTuTNJªq>LäcçÅaÅâHÅrÅUN>ccs¬ÍT>MÍtæs>~csTãæÏçÏt>ÅcÅçT>ÐcÐÅÊÏTÏÍÍt>ÐÅÍtçTÑtIN>tTTß>ÅãT}LÏÍÑÏT>äTGHÅsau.äÀÐÅkT>uTÅßcuuE>cäÅt>LsæWÅÍÏÅc>ÆcÏÍT>Ðcçt>äÀÏÍssNT>CÅáÏT>cT>çTNJäTGH>ÅçÅÏt4æÍitdNäTI>ÅrÅuTÅ¬aLt#çÏTa>usTLÐÅÊÏT>>uE>>c>>s×t>>>ÏnÅÏt>>rÅÅc>>ÐW>Ï4>>ÐÅ²°²âT>>ÏÍàc>>uT>>c>>>pHrI>1acTpåÅÏrÅT>àcçT>NJ¬WTL>@WNKÏsÅÏÍt>çTNJ>àcÏÍuTcWNN

Page 13

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅäÅtL>sÅÏÍt>äÅtL>Ñt>IN>t>T>aE>uT>ÐáaÅiH>æÍt>åa>§äÅÍcÍt>¦ÍTKÅæuT>GÍtÐÅuTN>ÅÏäÀuTsÍÅÍc>NNFáÏT>cT«ÑtI>NtTmT>B¬Ít.uHJÍtsäTÐT>åÐTçT>N>Ja>åÏT>ÅäÀsTÏÍs²¯®âT>säTG>H>ÅkK>4æÅÏÍçTNJuTMçTÅÏt4æÅ«§±¶¯¦sNLCLC>æ§±°³¦sNHNsTÍTHÅàcêsTäæaÑÏTçÏt>ÅcÅçT>N>JrÅcT>L¬Ít>.âtÅÏXN>J>ÆTÏÍ«uN>Ït>ÅcÅâT4ÏÍsu>T>ªWcb>ÅÏçÅåÐtÀÈT>T>YT>uT>N>ÅTpJ>Est>}>NÏTàc>çT>N>Jq>Läc>c>ÅæÅÏÍ¬ÍtåÍc>4>NE>ÅÏãæÏçÏtÅc>>ÅÏÍT>N>J`ÏT>çÅÏtÏÍÏTrÅT>Å¬ÍÅÍäT@fL>ÅæÆcÏÍçÅåÐtÀpyT>Wc>@Nc>ÅcÏÍc}>ÍæÍcçc>Nkzt>TM>NæÏuK>ÏÈTN>M>ÅsNJ>àcªa>ÏÅdc>²¶´âTss>äTG>HÅçÏtÅc>>ÅçT>>NJ>ÐÅe>ÅuT>M>çÅÏt>ÏÍsÅÏÑt>Ït>C>uT>L>_N>>åT>aͬWcbÍtåaÊÅcÅçT>NJ>eNP>¦qL>äc>âÏÍàcçT>N>J`ÏT>ÏÍT>aT>NrÅæÍc>s>ÅuT>M>YT>>>äÅt>L>>säÅt>uÅÏ§Ñt>Ït>>C>>uT>>L>_N>>>åT>a>ÍÒc>>b>æàc>äT@N@çT>åÐtæuGHÅåÐt>oÍT$Å¬Ít.cN>GàcWN>NÍtÏÍWc@>NWtN×tæsuTäTKTÑÏTçÏtÅc>ÅäæÏÍÏÍuTNJác@äTÐToÏÍsdNuÏT>cT>UÅcsJ>J>äTÐäÀÏÍusuT>ªÍtåÍÅÍçæÏãæÏæc>KJ>ÏÍsät>>K>äÅt>uÅÏq>L>äc>pÅæÅÏÍàc>çT>>N>J>uT>c>rÅc>T>L>¬Ít>åa>ÀÍt>æ¬Ít.áÏÍäTÐäÀãæÏçÏtÅcÅÏÍTNJTsTHpTuc@NqLäccÅæÅÏÍàc>çTNJ>itÑtÏtC>uTL_N>uKÏÒcb>uuTaÍåa>LT>.sNL>CLC>áÏT>cTÑt>ÏtC>¬Wc>}ÈÏt~u>JuÍT>ÀäæaäTNÐÅæÍtscsK>@csNTC>ÅÏtM@sÏauTL>_NWLÐÅsÍtuT>NMÅrÅcTL¬ÍtcIÍdÑÏTäT>NNssKÐÅãæÏçÏtÅcÅÏÍuTN>MÅqMdÅcãTKÍtæÑÏT«ãæÏçÐcuÅtÏÍu>sNTCÅuT>L_NäTa>LT.sÍt>uÍTAßcäÀsuTÀsaL>cuÏÅc>TGÍÏt>eaÏÅWNK>TitåT>cæaL>ÅÍeaÏÅÏtÅc>ÅæcKJ>ÐÅÊÏTTM>ÏTWNK>TW$æcKJ>ÏÍÅÏÍtaT>HsÏÐc>u~TÈcMsTÍÅÏÍTMÏTêsÏasqçÅåÏT>ÅaTTLÅÏÍ¬aÍÅÍuÊÅæÏÍtuTªWÅÍÏÅc>ãæÏçÏtÅc>ÅæcK>JÐÅÊÏTsT>ÍÅßæcE>cM¬qN>LI>WÅÍuTL_N>ÐÅWaT>æaÍqNJ>EÅÏÍt>çTåaÅW>ÅtÑT>ÅaLT>uA>s¬aL×TÍªãæÏçTNJÐÅÑtÏtCÊÅcÅÐÅaEuªsNTCů³

Page 14

¯´äcÏÍÑÏTçT>N>J`ÏT>Wc@>NqN>Åtu¸ÍÏÅÍÍt>ædN>çc}>ÍcD>sCH>TÅÏt>M>æãæÏçÏt>Åc>>ÅÏÍãÏT>M>äc>d>N>}>Åc>>fT>kT>æsW>>u@>L>>ÅæÅÏq>L>aÍtc>dTÑÏT>äTN>N¬qN>LcN>GuT>NÈTN>MÅêåaÅT>ãæÏuKÏçT>NJiHæac>N}>cD>ÏÍÅÏÍtçÅæcT>c§uT>Nc>DÐÅqM>pTT>ŦsTKA>fLÅæÍtnækTL>WtæÅc>sad>c}>uT}K>ÏÅÐÀæWÎÅÐÅaL>>ÅtuuT>}LÅaÆcuKÏçTNJÐÅÅÏÍtsÍtrÅTMÀçÅcrI>1påÅÏTML¬aLT.aNPWTÍsaL>LWT>ÍtåT>ÍTsa>LGt>aÍc>uÑT>ÅÑÏTäT>NN>¬a>ÐTÏÍªÏT>ÅrÅsãÏÅÍ4H>r¬ÍÏÅa>rKÍãæÏçT>>NJ>Tu>Åc>sæNsu>N>ãæÏÏÍÆcçT>NJ>ÐÅÅÏÍtéT>T>MsT>MÀÍt>çÅcs>TäT>ÐTu>T>NJW>c@>N¬WÅÍcN}K@u@HÍt.ãÅpHuT>a>ÍÅa>>>ÅäT>>K>ÐÅàc>çT>>>N>>J>sW>>N>uL>>E>ra>>éÅÏT>>>Åàt>c>N>>>G>>äTG>H>ÅÐÅucsq>NL>Òt>Åca>T>>¬WÅsÅa>Æc>çT>N>J>sNJ>sÅc>sÍT>Wc²¯®âT>sät>G>N>«sN>t>JäT>G>H>ÅçÅÏt>ÏÍdN>ãæÏêsT>>KçT>4>Ðc>¬aLLucEÑÏTçTNJsÅÏÆc×æc@ät>TÍÏÅtÐÅucaLÅtTaÍtåÍcçtæÍäTN>N>4T>çÅsLiÅæÏ4>LpN>ÍssqNLÒt>Åca>TÏt>4KäÅt>L>>s>Ít>>äT>>N>>>N>>>>ÐÅW>>>Åt>>uäT>>T>>åT>>sÍt>>q>>L>>äc>>ÏÍu>>ªÐc>>WÅuTÍtÈtsâTcsWH>NHrÅ¬aLåÍTG>ÅTMNæÏsuTNäT>TÏãTNÍtsÓt>A>UÅcsJ>J>T>pH>uT>N>J>TM>ÏTWN>KT>W$äTN>>N>säÍÏæÀWa_N~åÅÏçÏT4LãT#ÅTàcäTN>NsWÅaN¬aÍt.eNPrÅ¬a>Íc>uâT>>ÍpK>$pT>u>N>J>ÅäÅt>L>sÅÏÍt>>Ía>>WN>æc>@>æWN>T>H>äÅtuªÍcuâT>H>ÅÍt>æcKJ>ÏÍpH>uT>NJ>eNP>ÐÅåTÍTs>ÅÏ×tztçT>N>J>âc>>L>W$Ít>åÍÅÍäT>@>su>b>u>N>J>ÅsW>>WN>r>ÐÅçÅsT>@>WÅÍcuæÍãaàcçTNJªqLäccÅæÅÏÍsuT}L¬Ít.uHJWNrKÍæaLc@N>ãæÏäTNN>ÐÅÅÏÍtsJ~TÑtÏt>CuTL_N>uKÏÒcbT>TäTÅæc>T>c>âT>>H>>ÅÍÏt>ªÍÐT>Åa>T>M>ÀÐÅd>N>çÅåÐt>ÀåT>a>ÍÏÍÅÏÍt>rÅc>T>L>ÅÏÍtæc>KJ>ÏÍuN>>WN>JÅq>NK>Ar>ÅsäTT>åT>ÍTÐst>¬Wc>ÏÅcÑÏT>4KÏÍs%DERZDLçætT>áÏT>c>T>«Ñt>I>N>tT>Wt>c>ÏÍÅÏT>I>ÀäÅt>uÐÅeÍtÍtçTNJÏÍçÏtCuTL_NmTéKsæÅ¬aÍWÐuåÏæÍaÅts>Å¬aNÏpsäT>TåTita>qMTM>NæÏÐÅWTKæu>æÍssIÀ¬ÍtåaÀcÆcÏtÅcÅTÕTÏÅÍa~ÏÍçætTsaLÍuäT@áÏÅaæàcÏÍuTcWNN

Page 15

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅ`ÏTÏÍqMuJ>TäÅtLs>ÅÏfLÅææuJ>åÐÏT4T>êsCÅÏqNÅt>urÅcTL>sÍtu@LÅæÍTÅàTGÅàcWNNÏÍsÀ¸qNÍgN@ËtzæsàcWNNuTMÒcb>u¬fTcC>uTNÈTN>MÅTÆcÏÍuK>ÏçTNJ>uJåÐÏT>ÅÏçÏtÅcÅçTNJuL>ÍWÅÏsNJçÅåÐtÀåTaÍæÏrÅÐÅæçÏtC>uTL_NÏÍäaT>uT>çÅc>uT>N>kTL>Ót>A>ÏÍçÏæc>zu@>LÅæÐÅfN>çd>N>äÅt>u.¬WÅÍäTcWWNKTW$çTNÍÍÅaÏÅÒc>bpN>ÍsàcçT>N>J>s-cb>ÅÏåa>NH>rÅuÍTs>aT>esÈTTG>ÅrÅÐÅc}>ÍçctA>`ÏTsI>Ja>ÊÅcÅpN>~ÅWNN>ÐÅçÏt>CæTNJ>åÏTÏÍÒÅuTN>MÅaTH>æuTNÈT>NMÅTÍt>ãæÏpN~ÅçT>NJ¬aÍuT>ªaK>Eäæa>aL>cãæÏçT>N>JWH>NH>ÏÍ¬ÍtåÍÏæÀÍt>æsÅÏßTI>rÅÏtÅc>ŬaLcbÅÏÑtÏtCuTL_NäÀêsNÏÍsWÅbÏTLÅÏÑÏTäTNNÐcîàcæÆc>ÏÍq>LæãÏTM>äæcçT>N>J`ÏT>ÏÍTÏÍåa>äÅtL>ÉÍÅtqN>H>Ít>ÓT>çT>uæT>f>æÍsÅÏWN>>N>>sa>kC>Ït>sÑÏT>«ãæÏfæauLNTLcAËC~ÅsêåÏæÍÍÏÅæWN>NsacÏdf¬Ít.æaTuTuN>cNäTÅcKI>êsCJW$ÍtäÀßcEàc>çTNJsäÀc>It¬WÅåaTuTuLNTLcAÐÅÊÏTdNÐæcÅsTäÅtLsäÀÐÅaLÅtuæaÍtåTÀÆcTg@ÈæTGrÅÐÅàcäTNNâTäÅt>LsrÅc>TL>¬aL>LåÍT>G>ÅÍtuc>çT>NJ>uLÍWÅÏæWT>~ÅcuJ>NÍÏÍçÍN¶®®âT>Íæa>ÏÍàc>çT>>N>JáÏT>c>T>«Ñt>I>Nt>T>âæÅÑt>yT>t>K>NãT>>W>I>>J>>>1ÏÍa>>L>>>ua>>N>>>P>>s>Ït>>Æc>>>ÏÍçÅsE>>t>>>~sÆT>>>C>>çÅsT>>>æuL>ÍW>ÅÏ4>T>>u>>Åd>>c>>æa>T>>uT>>åÍÏt>>>>WÍæ_N>>>~u>L>ÍWÅÏrÅÏÍÑaH>ät>ÏsÅÏWH>N>H>a>ÏÅæc>ÐÅçd>NT>¬a>T>N>Ít>æsT>sT>ÍT>H>ÅÏÍT>Å¬-Ít>K>L>sT>zÅäÀsT>åÍc>I>qa>ÅåÍÏÅb>ÉÅc>N>sT>çÅc>äT>M>ÐÅf>ÏÅcäTKTrÅmCÍÏtscæaaÅÏuqITKcuNäTKTTKWIJ1Òc>b>sÏt>>>ÅÏãÍc>æäT>@>N>@>ªpN>~ÅÏÅa>T>0ÅsæÏÅb>Wa>sªWc>uÈÏt~T>KÍd>sTÍT>H>ÅÏÍuTT>zÅT>ßbuT>rÅcT>L¬a>Ícu>äTÀåT>aÍÅÏsÀæa>ÍÏÑtN>T>>Lit>ÍtåÍc>aN>Pc>N>4>T>>Ls>À¬WÅsc>¬ÍcÍÏæÅ4@TÍtscbÑtNTLÅÏTNJ`ÏTÏÍÍttÈTTcæÍuTaEsqLæãÏTMäcÐÅUNcraäTÅæcTcWtIW$TNJ>`ÏTæuNWIJ1ÏÍTN>J`ÏT¸qNÍgN@¯µ

Page 16

¯¶éT~tAT>NJua>ÐçTM@>ãTKcéT>cHsÍtuK>MÈæTGrÅ¬u>NcN>ÈÏT@>¬ÍÏÅb>c>N>P>WN>>N>çT>N>ÍÐÅWK>>æÍc>ÏÍuÏT>@>çT>M>N>T>E>`ÏT>c>uÏaÅcÐa>ÀuÏTK>suTN>utzt>äTÐäÀÏÍeÅd>N«ãæÏçT>N>Ju>NuN>¬Ít>ÏtÅc>ÅÍt>sIJ>áÏTc>Ts>WÅÍÏÅcuÏT>@çT>M>NT>EW@>ÏÍsrÅÈTÅçÅc¬auÆt>äTIæaÅæutzt>äÍÏæÀÏÍWNETW$æäÍcçTMN>TEªãÏT>MäcÏÍÆtÅÍÐc>ÏÍTMt>}dæäTN>ÏÍÈÏT@WÅuT>iHsI>äÍcuNæq@>äcÏÍåTNçTÏÍàc>âTKæâTKác>pTäTN>ÏÍuÏT@WÏÍ¬-ÏæÀÍTsÅÏcAutLçTÐcÏÍçÏtÅcÅáTcCäT}TKªTNtãÍceÅd>N>«ãæÏçÏt>>Åc>>ÅçT>Ðc>>ÐÅÊÏT>u>çc>>}>ÍuK>ÏçT>>T>>N>>J>ªäÀÐÅa>E>>äTNÏÍæ§utN>ÅTaE¦ãt>ÀçÏtÅc>ÅÏÍsJK>LªÍÏæÀccfT>MNæUc>4çTNJit>çdcæucçTæÏÅäÍc>uNu¬sN>æÏÏÍàcçTæÅit>c>b>Åàt>ÍÏÅt>ÏÍæu>T>N>WN>K>T>çæc>>N>T>æÍt>åÅc>K>u>T>N>kT>L>T>>¬aÅcÅoÅcäTTÍTãT#ÅT>N>JÍt>itàc>çT>N>JuÏT>@çT>M>NT>EªÈT>Åa>ÅrÅTs>TH>ÏÍçTM>NHt>ÐÅWÅt>uqNH>c>NÏt>siHàcçT>N>JÈTæÅuT>æWcuêåc>d>>s>ÏÍÓT>>Ït>ss>J>>>>rÅ¬a>>L>åÍT>>G>>>ÅÍt>u>T>N>>WN>K>>T>u>T>D>>Òcq@äccÅæÅÏÍÑÏTêsCJâÏÍWÅtuWNNsuTªäTcsuT}>L>ªaE>äc>æÍÍæa§ät>>NÍæÏçÅÏæT>uÅt>¦cM>L>Å¿ÅÏæTÏÍd>N>æaT>ÈÏT@>kG>sÅÏÑÏT>äT>N>@>ÏÐÈÏa>æaÍc>ßc>A>ÅÏuÅt>rÅäT>KJ>>ÆÅc>ÅuKÏoKNàcuTcuÏT@>çTMNTETÅ¬ÍT>ÅàTGÅaLTÆtJ>FuN¬ÍtKL>sc%ÅÏÈÏa>æÏæÐÐÅåÍTG>ÅTäÍc>uN>æÍcI>WTÏÍWæÍßc>ÐÅWNKT>UTÐÅçÅsÅÏa>HoK>NWT>ÏÍäæaæuTM>LséK>àcçT>NJ>sTMLsTN>JrÅÈÏT@ÍtærÅT¬ÍT>ÅTNÀuT>MäTÍÅãTKcÅc>ÏÍªuTNuN>kÅtsI>Jªa>NÏT>HcÀàc>ÏÍÅct>tåc>dæäT>c>åcd>sÏÍr0¬aÀÍtæs>dN4>ÏÍæçdc>çTN>ÀÏÍªäT>æaL>ÏÍÏTT>pTÏÍT>N>JrÅæaÍcpauCæäæcÏÍTNJrcåÍc>ssÍt.aÏäTLäÀàcçTNJ¬-ÐÅÍcuäÀsaEâtAÏÍsWÅutztrÅàcÏÍuTcWNN

Page 17

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅ≤‚dý ÈUOK vð—UAÐ ÈUN²OUFvdý Ë Èed ÈUOݬ —œsÅÏuC>æäæc>ÏÍuÏT>@>çT>N>J>rc>n>td>N>ÀÏT>>>ÅUH>T>>N>J>`ÏT>ªäTNTT>äÅÏæÍÏÍÑÏTW>TªätG>N«sNt>JWdc>sàcuTcçT>NJ>uTçTGJW>TªÍÅaFsÑtINt>T«áÏTcTq@äc>ãæÍsKNÏÍ¬aÍuÍÅaFæÍt.äT>IpHa>ÍtsTN>ÏæTæoÍdÏæT>ÏÍäTKJ>aaäT>ÅcKI>scTc>ÏÍWN>N>çTCæäæc>`ÏTÏÍsa>ÍcuT>NJ>uÏT@>çTM>NT>Ed>c¬ÍtcNDuäTMsTÏÍæät>NÍæÏ4T>TNÀêåÏT>ªucuT>cuÏT@>çTM>NT>EuJ~ÅsH>CLåÅcKsutL>çcN>æÆtLÏÍT>NTK>NçTåtªàc>ÏÍ4pÅtªÆc>ÏÍâÅÏÀæTNÀUJÏÍåÍc>ÏTN>åÍæarÅ¬ÍtâT>KÏÍâTIT>êsTÏÍæÒTJ>êsTÏÍæcK>J>TåÐæc>ÅT>MT>T>N>ædN>>J~T>çT>åÏÍæTÅc>>~ªT>WÍªTM>T>>t>T4>æ§äT>>>>t>>F>nJ>>çÏt>M>>K>¦äT>>>>>t>F>>ª§?T>N>>4>æW>>pT>>¦4>ut>>L>¬ÍÏÅÍnTCçÍTÐÍæaT§äTIÐÅæäTÅdéT~tA¦çcNÆtLçTMÏtMKàcæsTNçTNÀçTMLN>ÐcÏÍÎtGs×æcsNæÅäæcäTKÐÅuT>cWNNÏÍäT>t>>ãÍc>>äT>>N>>ÏÍ«-a>>Íé>>ss>t>äT>>K>>«ãt>>äc>>pÅæÅÏÍ¬Ít>>åÍt>>.ªaN>GçT>Mt>äTN>ÏÍWN>N>a>Eäc>sæaÅs>ÅÍÍt>æuTN>N>c>M>LÅ¿ÅÏæT>¬WÅsÅÍÏtBsTÍæÏäTKpÅtÏÍªçdcçTNÀP@LTutnTL>sÑÏT>çÏt>Åc>>ÅÐÅsuT>>it>uT>sN>æÅçT>ÐæÏäÀÏÍWN>>N>>çT4>@>m>H>Årc>uc>äT>G>H>Åit>c>qD>L>ÈÏt>~suæa>c>uåT>L>c>}>ÍcH>T>a>Es>æc4>@>mH>ÅÓT>Ïts¬W>TuÒc>>>àc>uTc>çT>>N>JuTcçT>MÏT>@×æcsC>HsªÍt>ätN>ÆtL>u}Lc>dc>æaÍcqD>ÅmHÅät>N>ÐÅWN>>N>ªsC>H>rÅÐÅ¬a>Íc>pa>ãÅÐÅp>sN>æÅçT>åa>ÏÍuc>sÅÏÍtåÅÏæa>NÏa>Lc>KæÅÏT>çT>cM>sT#ÀÐÅæc>ML>Å¿ÅÏæTsæWÏc>ÅcWIJ>1rÅsâT>KÐÅsác>ãÅt>Å4L>qæ§äT>N>ÅcŦut>äT>aF>sL>Içt>c>N>>>ÐÅeäT>K>J>>äT>c>I>>@>q>@>äc>ÏÍsuT>}>L>>¬Ít>@>a>Ít>åÍc>sJ>K>¯·

Page 18

°®ÏÍcuTKuÅtÏÍuªnTLçÏT>NÏÍªaÍcÎtGcM>LÅ¿ÅÏæTsªsTNÏæT¬aaæcæÏuNkÅtT§TÏÍcN¦ätNÍæÏçÅÏæTçc>Ïª§¶°±«µ¶®¦Ít>áÏT>c>T>«Ñt>I>N>t>T>âæÅÑt>yT>t>K>N>äÅÏæÍrÅÏͬÍcufNÈÏaTÅÏÍtçTNJuÏT@çTMNT>EãTKscbTu}æäÅtcs>G>uT>>G>H>ÅæäT>>>ÅÏêåÏT>ÏÍT>M>N>>T>c>uÏT>>@>`ÏT>ÏÍÏT>>4>æÅçÅc>æÅäT>ÐÏÍrc>ÏæÍTc>D>ÍÏt>çT>åÐt>såa>åÍT>ÀuÏT>@>ÏT>çÅc>éT>~t>A>sÍt>uuTTq@>cÅåÍTcN>éÅcTr>c@rÅ¬a>auåÍTc>àcçT4Ðc>4sT#ÀÐÅæçdcçT>NÀsäaNÏçÅc>uTcæuÅcÅÏT>%åÅÏsÅÏßæcEææÅÏT>ªæc>çT>c>M>q@>c>ÅåÍT>uc>Æt>L>f>ÏÍ¬a>L>>c>ufN>ÏÍÍt>otÈTTKÏæÍÏæTçtsåÍTrÅÍÅaÅÏÍÍtuÏtA¬aÍtkÅæaLcK¬aaÍcsTNçTNÀutãÅtÅäTNÏÍsNæÅuÏT@>çTMT}TspauNÏT%ÏÍc>N>T>àc>ÏÍ-ÏT>sT>ÍæÏåÐt>ÐÅT>ÐæÏäÀÏÍàc>uT>c>ÈÏT>@>nc>r>a>¬aNÏácçTÏtFÅ4ÐcÏÍäTÏtäTTNsæWbq@cÅåÍTuTKcNæaaN>ÏW4Ðc>sª-ÏTWÍncÐÅu>tLc>NÆT>ÅT>uTcrc>@>-tLuuTN>N>êåÏTÏÍqMæq@>äæcÏÍ¸aL>cbÅÏWN>N>TuBET>#ÀÏͬaÅåÍcuuaÐ4æaLutLçÐcsHCLÏÍÑæaLÅÍæÏâTKÏÍsÏÍåÍT>ÅÏæÍçÅsNT>ÏÍàcuT>cWN>N>qM>dc>ÐÅuIãT>}L>rÅÏÍTÅsJJ>WT>ªt?TN>ÏtM@>ÍtÍT?L>csstäT>K¬Ítåa>eNPàc>ÍÏÅæçÍN´±³âTÏÍuTc>UÅÏ4æÅªWÅåas>t4ÏÍ?Tu>TÍTuT}L>æWcÏÅc>ÏtÅc>Åg>stÍÏtWN>N>T>rÅÏÍ¬Ítåa>cMrŬaÍcTtI4>ÏÍuNkÅtaa>NÏ4ssTNÏæTÐÅçc>@NäTN>NsçT>c>ÍäÀsA>>@>sÍt>uL>N>@>c>ÍÈÏt>~séT>T>Å4>ÏÍWN>>N>>T>ÐæÏäÀÏÍp~ÅÏÍT>c>ÍrÅT>>Åa>Ít>>åa>T>c>>Ït>@>ÐÅuE>>N>æçT>>M>@>>>ÏÍsÍt>uÅæÅc>>uÏT@åÐtrÅ¬aÍt>4utsLI>ÐÅuÅÏÅaT0ÅäæaéT>cHæuÅcÅT>uTcÏÍq@>c>ÅåÍT>suT>s>ÅÍÍÅa>>Å?Åæät>c>M>T>Æc>ßc>sÏæÍÏæT>ÐÅãÅtÅªaE>sqGäc>ÐÅrÅcTL>¬aNÏu-ÏT>ÍæÏWÍsÆcßcsÍt>cN>ÆcÐÅàcuTcWNNcNPW$§rcT>æWuTÅªTÏtFŦçdcçTNÀ¬aLÅÍÏÅcàcÐÅÏt4KæÍT>Ås>T}>N>äTÍÅT>WG>T>s4>ÏtÅc>>ÅsuT}>L>ªqMäc>iÅæÅÏÍT>ÅÊÅcÅTªâTWæÍÐÅfNçÅs>ÏTÐÅeª4ÏÍWNNæÍcc>NNF×TzæÅàcÏÍuTcWNN

Page 19

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅçÏaªäT>Ð4K>ÏÍéT>c>H¬a>a>aT>åÏT>I>sçÏtÅc>>ÅÐÅucäT>>ÅÏãTK>âtÅsæÏTuÅÍt>aafL>ÅæpNÍsW>uTÅäTN>ÏÍWNN>ªÆcÏÍc>ÏæÍÏæÍÏæTæsTNçTNÀWNN`ÏTÏÍåÏæÍ4æÅäTTc}T@mCÕTHrÅ¬ÍTM¬aLWNN>äTKãÅæasq>ÏtsÍtrcçc>@NWN>HtTu>såÏæÍ4æÍçTuTcuÏT>@çTM>NTEc>ÅÏÍaaWNH>tTÅ¬Ít>icsTN>çTNÀÏÍuJ>çc>>ÏW$sL>I>rÅu>T>N>ÈÏa>æât>F>«ác>>ut>ãÅt>Åät>a>éT>a>>K>àc>çdcçT>NÀuJ>ÅÍçTM>ÅÏÐÅsuT>ÅÏéTK>Åd>NæuT>cäT>TÏÐT>¬ÍtT>Mt>FäT0ÅqM>äÅcN>GªW>æ4>ÏÍuN>ÈÏT>@>âtÅÐÅa>Eu>ªa>ÍcuåÍT>G>ÅÐcoÍd>¦âT>I>TsT>ÏÍÆt>L>sHC>L>ÏÍT>MÀ¬a>Ít>qÍÐT>äcpÅæÅÏÍu>N>>æaLLuN>ÅÏWcâtF>«ácãtåÍÅdTa>ant§äT>tFæsNæÏuJ>EqNDæaauc$uÏT@WNHt>rÅ¬aÍcWNEÍtçÅæcTcÐÅd>Nãtc@Ndcât>FäT>dN>}L>qÍdN>äcpÅæÅÏÍ¬ÍÅÍuc>æçdc>çTNÀÏÍWN>N>sªäTÐäÀÏÍs>ÍÅÍÏÅcâT>I>T>êsT>ÏÍÆt>L>ÏÍsN>T>4>K>ÏÍWÏÍÅÏÍt>ÈÏa>ãT}LäÀÏÍÅc>Ð¬ÍtWN>Nq>I>êsEJ>ªWcäau>NÐÅa>EâTW>æÍåauNTM>ÀåÍÅdTsdNr0T>sJNÏÍsIJ>WcãtäTNÏÍT>MLsWNN>«ácpT>rÅ¬Ít>sT>Òc>dN>ÈÅcæÅæWN>cpT>äT>NÏÍéT>K>ÅæÍtaÏâT>ÏÍçÏtÅc>Ås>æa>aa>>äT>dN>}L>Tsa>Ítu>JT>4>æÅâtF>TM>tF>ÈÏad>cÏÍuK>MäT>aT>cÅa>ÅäT>KÐÅrÅc>TL>¬aÍÅÍpN>I@>ÅÏâtF>àcuT>c>çT>>N>JäT>0ÅäÅæc>N>æåa>u>N>ãÅt>ÅrÅæd>sa>Íc>uua>ÐpT>>u>N>>>äT>ÍÅd>T>>ÐÅuc>a>E>s>äT>d>N>}>>L>äT>ÐÐÅâT>4>>K>ÏÍ¬a>Ít>4@T>rcÏtM>@¬a>ÍcÊÅæÍÐÅöÏdçT>äTT>WcsJN>ÐÅéT>~tA>ªÏtbãæccÐÅÅÏÍtutIc>HqÍdNäcãæÍsKN>ÏÍªöÏdäTçNtªäTd>N}LåÅÏc}ÍÏTTMt>Fit4_¬ÍÅÍcN>NF§rI¦lNT>TsâTITêsT>ÏÍÆtLÏÍuLNäTTÍTsJJWNKTW$äÀsÏTâæÅåÏæÍãTKÅÐÅaEWNNçÅcÅÏÆt>>sT>N>ÏæT>êsT>}>N>äÅÏÅaT>0ÅrÍc>}>ÍWN>>N>>ät>LÅT>Å¬Ít>.ÐT>?T>sHuLEçdcçTNÀâtF«ácsLIÐÅuÍc4ÏÍäÀäTaLT.sIJau.¬aÍtçÏtÅcÅsKTcªaN@>ãTIÅÅÏçd>cçTNÀWN>NçTsT>dNÆcÏÍTM>tFÈTt>utLsNTÏÍdNæc>MLÅ¿ÅÏæTÏÍuN>kÅtÐÅucªTu@cI>@âÏÍaL°¯

Page 20

°°uJ>Ït>sT>Å¬a>L>>Ï4>ÐÅäT>@>T>c>M>çÍt>T>æuÅc>æãT>>}>L>sät>>N>ÍæÏÏÍ4TÆcÏÍrcMLÅ4ÐÅuENænTLcsTMtFÈÏaW$uNçTNJW$¬W@>T>t>I>>a>L>>ÅÍs>uT>ÏÐT>ÈÍT>>>c>æa>Íc>>uuÅc>K>I>>àc>kÅt4TuT>ÏÅÕtCdN>æq@cÅêåÍTWN>LÅaLKÏa>çÏtÅcÅrÅWT>KÏÍ¬Ítåa>4>K>B>ÏæÍÆc>ÏÍÍÅa>F>ÏÍTM>ÀuÏT>c>T>c>H>æÏæÍÏæT>ÏÍu>N>àcuTc>çTN>Ja>adÅc>§rI¦lNT>T>TaL>cKÐÅq@>cÅåÍT>ÍÅaÅcH>ÐÅut>çÅåc>N#ÐrÅc>T>L>¬a>ÍcT>t>I>c}>ÍÏT>u>N>ÈÏT>@>æÍc>aϪaåa>N@>åÏT>ãTK>ât>ÏÍÍÏÐçTÏÍT>ät>N>ÍæÏÐÅuG>H>ÅcÅæÍæqD>ÅäT>GH>ÅçÅc¬auåÏÅÍÅaÍtaLKÏTNWNNsWsuTKTitsçÅåÏTæqÍd>N>äæc>>ªuÏT>@>åa>>L>L>ÏÅæa>N>>ÅæåÍc>>>>WN>T>E>>sK>äÀT>àc>>çT>>N>>J>æuTc>WN>N>oÍdsC>ÅÏÐÅuT>M>ÅæÏ¬ÍtäÀ`ÏT>ÏÍÒtuÅÏæÍqÍÏT>MçÅsTÅçTMTÅÍÈÏt~sÆcÏÍsÅcapÅtTuâtF«ácäTÅæcTcsêåÏTÏÍçÅsT>Åªs>Åc>apT>ÏÍu>NJ>~äT>t>}>LçT>4Ðc>ÏÍ¬Ít>åaN>ÏÏTDÅÏÍÏTNàtæÏtTsÍtTMTÐccuNåTÍTªTLt`NËC~ÅÏæTÏÍãÅsN>J>æa>T>NÏæÍàc>ÐÅqN>D>çcI>@>T>W>Tus>ªaÍt>æÅäa>ÀÏÍæÍtsHNBÏÍWuNJ~äT>t}LçTæÐÏÀÆTÐTsT>ÅrÅ¬a}LoÍd¬aNÏu.cDsWNEÅæÐÅÏæÍuÅÏTDÅ4LäTÐäÀãæÍsKNu¬Wc>ÍtsÈæT>GéT>u@c>`ÏTcN>ªßT~æÅr>ÅãTKT>ÍtäTTs4æçd>cçTNÀÏÍàcçT>NJuÏT@>çTMNH>tãTKqÍÏTM>äc¬aaaTuJssÍaLÐÅaEWNNæaNϯ±´¶âTÏÍ¬WTuTÀsäÅtuÅÏuTMTçÍtTæâtÅ4LçcTpÍæaåaLI>ÅäæcN?LN>uLNsJ>Jit4ÏÍäÅt>âtFuTÍT>sJJçÍ>NÐÅuTu@LÅæªÍtsTsÅÍÅâTa~ÐÅfNssT>}NäTÅæcTcWtIÐÅeâtF«ácäT>Íc¬auuLN>cNÍcc>cN}L>ÅÍäT}T}>NsWc>GLæçÏÅdN>åÅcKæaa4>ácsÏt>ªaÍtåaÀT>#ÀsTMtF>äTÐÏÍsçdcçT>NÀÏT¬aÊÅcÅd>NWNN>äT0ÅªaÍt>4ÏÍWNN>äTaL>T.säTÍcr>ÅTÍTMâtÅsæÏ4ÏÍWNNsÍtÏT4æÍrÅª?TsJJçNÅÐÅeâæÅsaT.uTäÀÐÅçÅåc>TNæaa>aTéTäT>L4ÐÅWN>NÏT>rÅTÅ4>æÅäÅt>>L>sÅÏäT>>Àªa>E>>âT>>W>æÍÐÅfN>>ÏÍ4>>sT>M>>>æÐüäa>>N>ÏÐÅe>¬aÍcuåT}4ÏÍäTNNàcÏÍuTcWNN

Page 21

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLŪuÅÍt>4>À¬Ít>s>ÏWN>>N>>WÍÐÅéT>d>N>çd>c>çT>N>ÀªâT>4>K>ÏÍçTNÀuc>çTM>@>ÏÍÅÏâtF>«ácãt>ant>éT>TMªäÀuT>×téT>~tA>ÏÍucçTæÏÅdN>æÍt4Ðc>ucuÅtrT>çTMt>F¬aLÆb>ÍtssTN>qÍd>Näc>c>ÅæÅÏÍÑÏT>çT>M>t>F>sçÏT>äT>K>ªa>L>c>b>ÅÏãÅq>ÍdT>äc>¬aÍÅÍãT#ÅsTN>ÏæT>ÏÍãÅçÐæc>N4>æÍqI>ÏÍsÑÏT>çT>Mt>F>äa>äT>KJ>>ÐÅeÏÍàc>çT>>>N>>J>ªa>>uÆt>>>>>q>>G>äc>>ÏÍäT>>K>J>>>ÆÅc>>ÅçT>>M>Ðæc>>N>ÐÅeäTG>HÅçT>c>HæW@>mNE>zæçæd>LÍt>uJ>~ÅrtÏÍc>@>N>scrc>M>LÅ4>ÈÏaâtÅÐÅeÅæd>ÅrÅ¬aÍT>ÅÅaÍtçT>NJd>cÐÅuGH>ÅçTåÐtæqD>ÅiÅÏsq@cÅåÍTÍÅaÅÏÍaÀæW>Ïæac@NqÐTT>MtFsÏTI>æa¬aÍckCÍtÆcæàcçdc>çT>N>ÀÏÍçÅåa>L>@>ät>T>qÍÏT>M>äc>ãt>sÍc>ÅæÅÏÍT>M>L>Åc>åæätTrÅ¬aNÏdNTæÏÅsäc4KiÅæÅÏÍsWTÒctcsæakTuÅæÅcÐÅsäTL>ÍtåÍc>ØæcqfN>ÐÅfNsT>NçT>NÀÏÍÅÏWN>N>ªc>NÅcáÏÅaæÈTÏÅd¬W>ÅaNçc>NÆt>LÏÍäTÐäÀsnJ>Eu>NçT>c?L>rKÍæUAE>äTKJ>ª?LÏt>KNc>äÅcæçTu@c>I@ÍÏt>ÏÍuÅæÅcuÏT>Íæa>ÏÍWN>>>N>>pT>>çÍt>T>X>T>sWÅWÍÏÍ?N>>lííÅæÅêåt>æäT>>N>>N>>>T>sàc>çT>>>N>J>>¬a>ät>>>N>ÍæÏàc>æs>T>N>çT>>N>ÀÏÍçÍN>¯²®®çT>>M>T>Ít>çÅc>æÍt>uC>æäæc>ÏÍT>>>N>J>rc>>>Ïd>Ít>qD>ÅäT>G>>H>Åc>H>ÐÅçÅåc>N>>#ÐssoéTcHªauÆt>mJãÅtÅÐÅÏTK>@NäÅÏÅaT0ÅTuTM>uTNJåaäTM>LrcM>LÅ4>âTKåÍT>ÅÏæÍçTM>T>tÏÍsT>MÏtÀot>çT>NJ¬WTâdLÍt`ÏT>ÐÅãt>>>æpT>uJ>A>suc>æçd>>c>çT>N>ÀÏÍàc>çT>>N>J>ÈÏT>@>TMNHtdNæàcuTc>çTNJÕTCÅæWc@NÏÍc>tpÅtuÏcªWTNJàcçTN>JÕTC>ÅuÏTpÍÐÅÅa>¬ÍÐTuc>TÀTçÅc>ÅÏäÀçTuTT>æÏÍÏÍTçTNJ>suJI@¬qN>LåÏTÅdNu>JÅÍpÍsqNÅtua>åÏTÅTÏÍscH>sJ>~T>Åc>Ða>uuT>äÀuÏT>@>åÐt>Òc>>>ÐÅÍt>æc>æÏäÀT>rc>ML>Å4>ÏÅdsÍæa>WÏuÏT>K>@>çd>cçT>N>ÀÐc>sät>>NÍæÏT>sJ>ÍÏÍuÏT>c>T>rÅäÍtKN>çÅc¬Ítc>t>JNÏÅd>fÍæadN>§rI¦lN>TT>TT#ÀÐÅæc>t>JNs¬ÍtãÐWæT>MT>kN>æçTM>ÍæT>M>T>t>äT>NÐÅæT>NÀåÏT>ât>ÏÍsJ~T>°±

Page 22

°²ÏÍuÏTcT>«ÑtI>NtT>ÐÅ4ÏÍt>?Tuu>Ns>t?L>âT>äÅtLcDsuTNÅcFkÅt¬ÍtsTÈTæsNäÀ6tÐÅpTMasÍcuãTÍÅaFsIJÍtåÍÏæTNÍtæsÅÏstNqsçÅsETuN>WNJÅÅcÐaaNÏucÏdÏæT>L>M>êåÏT>rÅc>T>>c>ÏÍsÍt>åa>pN>I>>@>Íc>æot>kÅt>çÍT>>ÐÍÅa>E>ÐÅæÈæTG>éTãÅtÅÐÅuc>æçdc>çTNÀäT>NN>ªrÅc>åææaÍtåa>LÅc>t}ÅtåaNNWNEzærÅsWWTuTNJçcÏæaÍtmJçTMTÐT¬aTÅÏäTGHÅæqDÅäT>GHÅªq@æq>LäæcÏÍàcçT>NJäT>GHÅçTÅÏt>4æÅ«ÑtI>N>t>T>c>HÏÍÏT>oâT>ÏT>M>c>säT>GH>ÅçT>ÅÏt>ÏÍÍt>s>Tm>tÏͦçÅsNT>çT>åÐtqD>ÅäT>GH>Ås>Å¬a>L>LWc>a>upNI>@>áÏTc>T>ÍÏtÏÍsT>TW>TuÔt>ÏÍTÅªa>Ít>ßTE>sGN>ærÅÐÅª§åÍT>ÅÏæÍoT1aa>äTG>HÅUA>¬aL>ÍÒÏÅd>áÏTc>T«Ñt>IN>tT>sÍt>uT>NJ>çTåÐt>çTM>N>æQ>Uc>a>auG>HÅçT>åÐtuT>c>uJÏt>sæuTçT>åÐtçÅc>TMÀäTcW$uÅtÏÍqDÅäTGHÅêåaaNPWNt>æÏÅaÅÐÅu@éTTªTMÀ¬ÍtaNPáÏTcT«Ñt>INtTÍtitW>TuaaäTGH>ÅçÏÅb}Í¬Ít4>L>¬Ít>>>uÅd>>ÅçÅsN>T>çT>>c>H>>qD>ÅäT>G>>H>ÅÍÏt>>ÏÍåa>T>rÅâT>>c>sÏT>N>>u}>>>>Åæãa>Ut>ªÍt>åa>åÍÅÍu>T>N>Åc>F>WN>>E>zæÑT>Åc>suT>Åd>>¬aucæçdcçTNÀÏÍqDÅäTGHÅÏÅÍsLÅÍc>H>rc>>åÍT>>>ÅÏæÍu>T>>Æc>ÏÍáÏT>c>>T>c>>H>4>T>>nN>K>>ça>t>>N>kÅæÏÍatNrÅ¬WÅÍÍtæaÍtmJ>çTMTÐæãÅtÅÐÅäÀäÅÏÅa>T0ÅsuKDÅmHÅçT>åÐt>äÀÏÍu@>>T>N>>4>ÀäT>Ð4>>L>qæÏæÍÏæT>>qD>ÅäT>>G>H>ÅçÏÅb>>}>>>ÍÏͬaucåtJåÍTÅÏæÍuTNJªWT>uuÅd>ÅÅÏT>>N>J>4>Åt>uc>ÐÅWN>T>E>s>uT>sJ>~T>ãT>K>Ít>æT>u¦qD>ÅäTG>HÅÍt>sÍt.ua>N>Pp~ÅrÅc>s@N>Kàc>uTc>çT>N>J«ÑtI>Nt>T>Ítit>T>u>T>ÍÏÅtãT>K>ÏÍ§çÅsNT>çT>cH>qD>ÅäTG>H>ÅçÅÏÅÍsuKD>ÅäTG>HÅrÅc>TL>¬at>çÏÅb}>ÍæÅWH>ÅtT>pÅaT>áÏTc>TçÏÅb>}>>>ÍåÍT>>ÅÏæÍu>G>H>Åc>>ÅæÍçÅc>rc>>M>L>Å4>>ÏÍæa>Ít>>åæàt>H>>æT>Åd>ÏæTÐÅWtNcÅuªaLL4KBÅÏuÏTcTc>HTatNaLÅtuaauucæçdcçT>NÀÏÍT>NJua>TÐTçÅc>×tztrÅaT>N¬aL>@u.ÐT>ÏæÍTuTcsIJaau.ÆT>ÅutäTNN>ÐÅéTTãTHuT>ätNTæÏsÍtrÅäTN>Næa>u.âTK>ÅcbT>ßTC>EÅÏts>âTcsWN>EzærÅ¬a>ÍtuÅcÅàcÏÍuTcWNN

Page 23

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅTNJuTæÏUÅcsJJÏÍTÏTN>UÅcÐÅu}@NKÈÏt~sçdcçTNÀãtsJÅUMäÅtLTTaEsucçT>NÀÐÅuÅÏuaÐÏÍsäTLªaÍtÏæÍssJJ>éTa>KTÅ¬-t>usÅtT>TL>>ÅrÅTaN>ÏuÏTc>T«Ñt>INt>TãT>HsrÅæWc>uÈP>@>sT>}>N>>WN>J>ÐÅÏæT>ÏÍuT>Ët>C>ÏÍT>>N>>J>uT>æÏUÅc>çTN>Àu>tãÅt>ÅçÅc>ªÍt>Æc>ÏÍÏÍT>çT>>N>J>T>sC>ÅÏåa>L>L>4>K>B>suT>ÏͬaTuTsT}NäTLKc4TUÅcÏÍut4ÍTdNæçdcäTÐuL>E>uÏT@>åÐt>ærcM>L>Å4ÏÍT>N>J>dc>a>tN>æsC>ÅÏc}>Íßc>ÐÅsuTÍc×t>L>WNA>æuæ¬ÍtsææÍçÅÏÅÍd>NT>NJ>ác@>u@T>N4ÀÑTI>E>ÅuÅt>äÀÏÍuT>>N>J>×t>L>>ÈT>N>ÍÅÏÍa>Ítàc>uT>c>ÈÏT>@>UT>>æäTÐs§àc>çT>T>>N>J>c>Ta>L>T>K>¦àc>uT>c>çT>N>J>sT>#ÀÐÅ¬WT>uÐÅuT>M>@>>s>K>c>T>ÍÏÅb>uãÅc>>>Åa>Ít>åa>>u>N>>suÅt>>Åut>?L>c>>çTM>T>Ðss¦uc>æçdc>çT>NÀäT>N>>N>uÍÅÍT>L>ÅdN>æÍt>uTc>ÈT>N>ÍÅÏÍàcuTcçT>NJäÍtuT>MWJA§aÍt>åastuL>NTçÏtFÅªça>FäTÐqÏæÍÏæT>uTc>çT>T>N>JÏÍu>T>Å¬WÅbufT>.sÅÏuC>æäæcâTAÅçT>MÅÏÐÅuI>ÏTrÅ¬WÅÍWN>ÏÅut>çTMT>Ðcu@>TN>4ÀæÈT>NMÅãTK>ÍtæT>¬Ít>ÆcÏÍÏÍT>çT>N>JT>ftL>>WTK>æåÍT>ÅÏæÍuÏT>@êåÐt>u@T>N4>ÀäTÐuT>cäT>Ðªaa>upyT>ut?L>cæäT>ÐçÅcs>uÅÐTN>ÅULÈTECêåÏTÏÍsuTsDt¬Ítu@c>qÅcçTM@rcKMçÅcpÅaTÅªÍt>áÏÍpT>ut>äÅÏÅa>T>0ÅçÅc>a>uÍÅc>ÅuJ>>äT>ÐsÑa>H>ÆT>>ÐÅWM>uT>Íæc>æuT>>N>J>>-t>H>U>c>u@>>c>çT>>M>L>N>ÀçæT>sut>>æU>>¬aÍtåastuTcäTÐsªaÍt4æçdcçTNÀÓTçTsL@IÈÏt>~suÅd>Åæác>>>@>u@>T>>N>4>ÀäT>Ðc>Ít>>çÏT>@>T>ÏÍàc>>çT>>N>J>>eÅdNçTNJuÏT@çTMNTEsTH¬ÍtÈæTGàcçTTNJcTÐÅçÅscsfTN>4>ÀçÏÅdc>sçÏT>ÅÅa>>ÅäTK>ÐÅsæÅãÅt>ÅäTN>ÏÍäT>ÐäTK>ÏÍãT#ÅÅÏqÅcr>ÅÍtuJ>äTÐsæa>L>ÅaÍt>ÏÍTçT>N>JÏÍYÅÏuT>täTÐçT>N>ÀãÅt>ÅäT>N>ÏÍÍt>uT>c>u@>T>N>4>ÀäT>ÐT>sàc>çT>>N>J>T>ªa>ÍÅÍuãæÏoNtT>çT>NJ>sÍÐÅaÅuu>NEzæÍT>sÅÏTÍc>uWNT>Euc>æçdc¬Ít_ÏÅTæÏÅuJçTMTÐãTKc4äTÐsWÅÍÆcÏÍ°³

Page 24

°´4K>B>WM>ÏÍsÏT>rÅãT>#ÅÏÍÅÏàc>uT>c>çT>>N>J>nyqN>Åt>>a>TrÅTÅ¬qN>L>áÏÍåÍtuÏT>c>Tc>H>Tàc>uG>HÅêåc>ÅÍrc>åÍT>ÅÏæÍu>at>N>ÏÍuTc>äTÐ¬WÅåÍt>WIJ>1äÀÍtÏÍu}>T}>NpJ>ÐÅuIâT>4ÏÍat>NuT>ÐªuC>æäæc>ÏÍÆc>ÐÅuT>M>@>>ÏÍ4>äT>ÐaL>T>K>W>ÏÍçdc>çT>N>ÀäTÐssçd>c>çT>N>ÀuN>>çT>s>t?L>ÏÍsäT>L>ªÍt>ãÍcçÅc>sT>}>N>gTÈTÅÍtæTsàcpÅácUÅÏäÀÐÅTåaståTÅÐÅcîuTc¬ÍtuåaT@ªaÍcáÏTcT«ÑtINtTuTcäTÐÐÅÍtat>N>ncÐÅæÍt>ut>çTM>>T>æp~Åt>sÕt>cæu>TN>Åc>FpI>@>rÅuT>ÅÐÅéT>>>T>çÍÅc>ÅÆT>>A>>Ås>J>K>ÐÅuT>>M>ÏæÍÏæT>>æsT>N>ÏæT>>4>sT>>æÍçÅcfTN4>ÀÏÍác@äT>ÐojGdN>æqDÅäTGH>ÅçTcHçÅc>rcMLÅ4>c}ÍuIdNçd>cçTNÀÏÍäTÍÅuJWN>Ezæ¬WcuÈÏt~pI@>rÅcsJ¬WÏuÏTK@uTcäTNNÈI@ÐÅÒçdc>çT>NÀmJ>>pT>>æãÅtÅu}>>qçÅc>sa>ÍtçÏT>N>äT>ÍÅÏÍ¬aÍt>sH>CL>rÅÏÍWN>N>>äTa>LT>.TM>L>àcuT>cäT>N>N>æa>Íc>ueaÏŦàcçTTNJcT>äTNNåÏTÏÍuCæäæc>äÅÏæÍ4æçdcçTNÀçT>N>J>uÏT>@>çT>M>N>T>E>åÏT>ÏÍÏt>4>K>æ§ÑæÏea>ÏÅªuL>ÏÅªÆcu>Tc>çTMæcrÅäT>NÏÍ¬qNÅÍuuT>dNÏæÍÏæTÏÍrI>NÅc>äTÅÏnc>ÐÅ4uMtpT>ÏTKsÍt>uyTN>JTM>Læcnt>sKÐÅàcuT>cçT>NJªu>NUÅb>T>s>T>H>ÏÍu>N>>>åæc>rc>nt>rÅT>Å¬WÅÍu>t>sL>I>ÐÅÏÅa>T>0ÅUÅbT>uKyÅÍWT>ÏpNÍssÍt>ot>ÏTN>WN>JÅoT>ML>àcu>N>c>Nªa>>Ít>>åÍc>>>Ît>>G>>T>>>N>>ÀäæÏÍss>sT>>}>>>N>>UÅb>>>T>>4>>L>>>qæÏæÍÏæT>>ut>>>dÅcÏÍéT~tA>ªTNÀåÏT>cTcÏÍ¬aT>WÍçcN}K>@çÐæcNsW>Åtu.äT>N>>N>>>ªât>F>çÏt>Åc>>>ÅuT>N>>d>Åc>ÏÍd>N>>æq@>c>ÅåÍT>åÅÏc>>uT>ÏÐT>4ÏͦæäTTKJªT>çtTªTuÅÍtªT>u@ÏÐToÍdçÏÅt>KÏÍWTurÅãTK¬a>LL>uaÐtyT>æÑtN>tGL>4ÀäÅæc>NT§çd>cçT>NÀnTL>ucæsIJaÍcuÍæa>ÅÏutãÅtÅäT>NÏÍWNN>ÏT@>ÅTMLsT>sGJT>UÅb¬aLÍÎt>Gçdc>çTNÀWN>N>äæÏÍssTN>GÅÏÍt>aT>HÐÅuca>antqNT>TªâtF>«ácãÅtÅäT>NÏÍTMT>DæUÅb>rÅãTKrc>utsLN>ÐrÅÏͬÍcqNÅtW~ÍÏtrÅÏÍéAGaEpAÏÍ¬Ít.uTGÅÅÏuJ~ÅfHsÍtçTM>N>T>EsqN>L>sta>T>ªucæçd>c>çTN>ÀÏÍWN>N>>`ÏTuÏc>T>àcÏÍuTcWNN

Page 25

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅàcuTcWNN¬ÍÏt>WIfTMNH>tpNÍsiHàcçT>NJuÏT@ÏÍÏÍTçT>>N>J>ss>>ÅæéT>æuæÏÍuyd>ªWÅÍÍt>æÏæÍÏæT>ÏÍsuT>ÐT>ÅÏqNKArÅnNÍçT>MNÏcÐÅeuÏTc>TcHTÀqN>ÅÍu.¬aTuTrcM>LÅ4uÏt~sÍtToÍd>atN>ÏÍåÍTÅÏæÍkÅtçÏÅa>T}éT>KÅ¬cN>TÍtsc>çTNÀÏÍWNN>ÒtçTÐæÏÏÍsqNLÏÅcÅa>T¬ÍtåapNK$s>ÅtTéTÐÅqN>Åtu>ät>açÏÅa>T>ÏT>N>>çT>WN>H>t>Ut>u}>>>ÅæWT>rÅçd>c>rÅs«a>ÍqN>>Åt>ça>E>>X>ÏÍsst>>äT>K>«q>N>ÍgN>>>@>Ít>kT>>L>nc>>ÅÏTGÍtæpH>éTuÏt~sÍtWÍttçÅc>uTNÈÏaäÀÐtLWN>NæoÍd>a>t>N>T>>iH>ÏæÍÏæT>u>b>i>N>>áT>c>C>ÈÅc>>N>P>c>Åc>ÏÍ¬WÅa>>ÒÅåÏTÏÍésça>tN>æÍäÀncÐÅrcM>LÅ4>ÏÍÏÍTçT>NJ>TqDL>çTM>TKuTcutWNJÅÐÅçÍÅcÅæfTN4ÀÏÍuTcác>@äTÐuLE-ÍcW~¬Ít.çÏÅaTæWæTHauuTæÏUÅcsJJuTËtCÏÍsçc>N>Åa>4>L>u>sÍt>àc>uT>c>ÈÏT>@>`ÏT>ÏÍçÍüÅc>ut>rÅT>ÅæaeI>c>WÏÍa>L>×TÍWc>>ÅÈÅc>N>Pc>Åc>ÏÍu>N>WN>J>ÅÐÅW>T>u¸ÍtsTcNNFTMÀçaLÍtçÅcuJ~ÅiÅc>suTÏÍaÍccEcÕTCÅXT4T>c>}>Íq@>c>ÅåÍT>ÏÍWN>L>Åªât>F>çÏt>Åc>>ÅuT>æcÐÅa>E>sãT>}>L>äÀqDÅäTGHÅçT>cHæáÏTc>TcHsC>ÅÏäÀpNÍssuJ~ÅiÅcÐÅuI>¦au.aEdNæTÏÅÐÀæWÎÅæÈI>@cÅc§uJ~ÅÕc¦suT>Ðæ§ÍtÏÅccàcÏÍuTcçTNJuT>NçæcN?LÏtKN>çTMN@cI@>æÑÏTçTMtFäaäT>KJÐŬamNEBrcMLÅ4ÏÍàcsTNÏæTÏÍÏÍT>çTNJ>ÐÅçdcçTN>ÀÏÍuN>kÅtªuJyT>4LcT>sdcÐÅTM>ÀâHÅc>uLça>Adc>ätæaL>Ï4ÐÅéT>TMåa>çædLæÅa>WcÍtsçc@NWcçÍtTrÅWÅaÍtærcMLÅ4ÏÍàcçTNJ°µ

Page 26

°¶≥Èed ÈUOݬ jO× —œ ‚dý XO×OçÅåÍTc>ÒÏÅdçdc>çTNÀÏÍàc>äTN>NêåÏT>ÏÍTkTL>rcK>MÐÅuI>ÍcrÅ¬Ít>åÍcäa>Íçdc>çTNÀÐÅq>ÍdN>äciÅæÅÏÍsWÅ4>ÐÆcF>ÐÅuaÐÐÅc>NÅc>ækT>uGN>~ts>Ítáæc>æÏpÅãTN>J>æãTsrI>>N>Åcu>ÅϬaÍusyÅÏÅTsuNkÅtäÀÏÍåcÐæÏÏÍs§äTt>FutLW>TÏtT>äæÅcMuI>ÍdÏͦãæcåcsc>GÏÍçæTäÅt>uT>ML>ÅÏäÀsa>æcæÏu>N>>N>T>Ítât>F>öÏdçT>äT>cH>äT>ÐäÀot>sE>T>>äÀßÅc>Åu>N>>>c>N>>çT>N>ÍqN>>D>Wc>>>ÅsC>ÅæssÕ>>ÅåüÅæçTM>N>T>Esss>tN>äæa>uN>N>>sÍt.m>cE>Ítåa>ÀÍt>æsuN>>uTcçT>N>JÏÍçÏT>N>ÍÅcÅT>sçÅsT>æÍçTM>TK>qcN>JãT>NJ>æ¬ÍtuÏT>@ÍÏt>ÏÍæÅ¬W>ÅåÍÅÍãT>>#ÅnN>>ÍéT>>>>>>>>æ_zÅæuæT>>B>>uJ>>Ït>>sªW>ÅÍàc>>äÅaÐc>æäÅc>K>sçÍTÐs>tT>MÀa>t>uác>uN>>kÅtut>ät>NT>æÏæ¬ÍtäT0ÅcT>aLÅd>GNÍt>Èæcca>ÏÅÍpTKc>@N>Uraæa>LLuÍt>pyT>æpN>#ÅsIÀÍt>æT>ªa>LÍuqN>J>EÅÏât>F>ßÅcÅäÅc>>suT>ÀrÅcT>L>TÅÏT>MÀªÍt>uÅÍT>æåTL>ÐÅcua>ÐpNÍsT>ÅªaÐt>ÀuTM>ÀsÅÏäT0ÅrIN>Åc>uÅÏUT>ÐÅçaaçÍT>H>Å4L¬¬¬a>ÐTusT>}N>uN>äT0ÅçTT>åa>L>L>s>>çT>M>c>T>>æuÏÅæÀÒc>b>sÅÏæÅÒÅuT>>ÏãTD>ÈÅÏc>H>srÅãTKT>¬WN>ÏæÀUE>ÍcuÏt>sT>NçT>NÀr@>çTM>TTN>ÏÍusL>ccUT>ãÍcrÅuÅçT>Ít>KsW>>UÅÏãTN>JæçT>ÍTH>ÅÐÅs>ÀªßT~æÅsuÏT@>çT>M>N>TE>ssãa>æT>MÀäÍt>T>GÍt>êåÏT>ÏÍçæÈT>N>zta>T>.urIN>ÅcUÅÏrÅit>TÏTæT>ÏTsWÅäTÍt>uN>äT0ÅYæc>ÏtDL>çT>N>J>Ít>sÅÏäÅaH>rÅsI>L>ÅÏÍãT>N>J>æsWN>c>b>sãÐ¬WÅåa>åÏT>Åd>N>çÅs>c>äæÏÍçT>>M>a>>æX>u>>Åc>Ð¬ÍÏÅÍna>>Íu.W>>>àc>>uT>c>>ÈTÅaÅs>N>çdc>çTN>ÀuN>kÅt>sÍcN>}åa>ÍTÅÏWN>EÅærÅa>Åtu.ÒÐÅÍT>H>>ÅT>>ãT>N>J>ærÅc>>T>L>¬WÅåÍt>>àc>çT>>N>J>>uÏT>@>c>>b>T>u}>>>>äTNNÍt>sÅÏuÏT@mEzrÅu>ÏÍsÍtuAkTL>çÅcpTäT@>N@àcÏÍuTcWNN

Page 27

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅWEG>L>4>L>T>ÀsqN>LâÅQ>u>>T>Ít>ærÅT¬a>ÍuW>>çd>c>çT>NÀ¬cNTWÅåÍtTMÀuÏT@azuTGÍtãTKuJ~ÅpNÍkÅæÏÍuJsÅÏçdcçTNÀçTNJ`ÏTÐÅåÏæÍäTKäTNNéTKÅáæcæÏpÅãTNJæäcpÅæÅÏÍâTI>TêsTÏÍÆt>LÏÍkÅæWc>uTÅäT>NÏÍuÏT@>çTWN>HtT>ÏÍàcuTcçT>NJ>uÏT@çT>MN>TEåÏæÍrÅÏÍ¬WÅåa>ÍÍtåaÐTÀqÍÐT>çdcçTN>ÀÏÍÈÏT@`ÏTÏÍåÏæÍ4>æÍrÅ¬aNÏÍt>uEÅæÊæÅssTNçT>NÀsC>ÅÏT>>äÅt>>uuJ>>>êåÏæÍT>>s>>T>>H>ÏÍa>>×æc>>çÍN>>ãæÍêåÏÅd>p>ÅæÅÐÅsÅÏçT>N>ÀÍt>ÏÍ¸Ít>.g>@>ât>F>«ác>ut>sL>I>T>çÏT>A>>>ÅéT>>c>H>æoÍd>¬a>ÐT>Àât>F>äT>Åc>K>I>sC>J>W$4>ÏÍÏt>4>K>æWc>>sJ>N>>ÐÅsçd>c>äTuÅæcT>cW$4ÏÍÍt>uAÈT>Nc>%TaE>sÍaLçd>Næçtt>tÏT>çTcMÐÅçÏT>NÏÍsaL>uäTNçæ¬ÍcpT>ÅÏãTNJ>æmN~tªçNt>öÏdæa>Ít>ât>F>«ác>sK>T>sH>>snJ>E>>u}>K>såa>æc>æÏu>T>N>>N>>T>4>éTutuT>ÅÐÅÍtâtK>EcN>ÏTN>TuLN>çÅcsÍtW@>cçTM>@ÏcT>s¬aÅåÍtdTKcNT>W$saÍÅÍäT>@ªTu>LNçd>N>sT}N>eßcât>F«ác>sLIuåTaÍ4>L_NztsWÅaL4>LäÅtaT¬a>ÅscÏÅcuN>ÈÏT@ÐÅsTMÀÍtÓTsTATÈÅÍT>HÅÏÍªçdcçTNÀpT>rÅubêsLNÐeÏÍæuaÐuTKqNTT>çTNÍÏÍ¬WÅsGMÍt>ÏÅÍs@ÏéTHNKqN>TTçTuæçÅcçaa>Msc>zTs@>NKäT>L0c>ÅæccËÅæÏÅÐÅÑc>sCJ>W$äT>ÅâTKÅæåT>Ïât>>>>c>>æÍT>T>>äT>T>æW>ÅÍÏÅc>a>Ít>>åc>ÐæÏua>>Ðsst>>st>c>>osubnyãTKqN>TTçTNÍÏÍrÅcT>L¬auÆtãt>ãTKusIÀäæa>ª4ÐçæÏc>uaÐÈ>I@>ãTK>TsJ>T>HuL>EÍt>åaßt>C>EsJ>>q>N>TT>çT>N>ÍÏÍkÅæÏÍ¬a>T>.q>Nc>äT>>Åöc>ÐÅeçT>N>ÍÐÅ_zÅæçc>t>A>ÏÍnNÍçÅåa>ÅsI>Àäæaªa>LW>>~uÅÍæT>W@M>êåÏT>ÏÍWÅt>uäT>ÅuN>t>ÅäÅt>LsÅÏäÅÍæT>W@>M>rÅa>L>>Åt>uc>Åu¬a>T>s>ÅÍåÏT>rÅçTMÍÏæÍÏÍuNt>ÅqÐTªaLLq>§mJpT>ÏÍmJuTÅT>¦uAÐÅaL>c>ªaÍc>u.syÅÏÅWN>tÅr>ÅÐÅçct>A>NãÍc>¬a>TuuT>s>T>LT>çTst>ÐÅUNc4>Ks¬aL>ÅÍuT>WåcÐæÏuaÐc>It>äTÅaçÏT>N>T>Ub>N>T>M>t>F>s-c>uuqÍd>N>>äc>uL>ÏÅÌÏt>ªs>L>pÅÑt>Åc>N>çÅaÍt>æsrÅÐÅTÅ¬a>Íc>ucÎÅÏÅa>ãTéT>>cT>ÅaL>>Åau~T>f>c°·

Page 28

±®ÍtsæT>sªa>aÅt>uÅa>ÅÏçc}>ÍeT>aÍc>uçÏÅd>}T>>ÅÏöÏdaa>M>c>uT>æÏåT>a>ÍÐÅa>L>>>Åt>u.çd>c>çT>N>ÀãÅt>Å¬qN>ÅÍu.çd>N>T>M>ÀUTäÀWNTTãtMGÏÍ4TNæc>cËÅæÏÅçTåæcitäTÅuaÐuKyÅÍÏÍÅÏW@Måa>æsçÅåÐtÀu>TÈT#åÐt>Àst}>Na>Íts>Åt>TM>À¬at«ácutsLI>ªrÅcTL¬aÏæÀÍt>æsaaÈI>@ãTKçÅÏæÏÍåaL>ÀuaÐsÕtc>pyT>>aL>>Åt>ussT>}>N>çTåÐt>ÀãT>Ks>W>çd>cçT>N>Àât>FâtF«ác>ãtæÏrÅÐÅæa>Ítc>bc>NP>ÏTN>a>LÍ_N>ztéT>HN>ÍÅÏåaL>ÀuaÐT#ÀÍÏÅæsçÅsT}>NUÅb>ÐÅaL>ÅaÍt>ub>ÆtÏTÏÍsÅÏuT>dN>ãTK>qNTTÐÅTa>tpyTuæTGsT}>NUÅbäTNÏÍsI>ÀäæaªaLca>ÍtåaWuTNIcuLuTaÍçd>cçTNÀutãÍcpNÍ4Ks¬aÏÅÍcWÍqNMcIGÐcrÅÏÍdNât>FöÏdçTMTæaL>ÅÍÍtWIJ1ÐÅÊÏTUÅbsuTÐæÏ4L>ÏÍ¸at>ut}L>öÏdäTçT>MNT>KMN>êåÏTÏÍUÅÏãTN>Jæ¬aÍt>ÅÏæÅãTæa>L>Luf>TN>æÅçÅc>æaL>ÀuÍt>çT>sTT>u>N>äT>@>N@>Åa>>Åe¬aLLuÅÏÏT4KæaLÀuäTKJätNTæÏTMÀ6ÏÐÅe¬aLÍuWcÈæTGæuHNHäT>0ÅsJ¬aL>Lu4LdNT>MÀæaLÀuWcWäT>LTäÀПWÅa>u>N>K>Åst>>N>ât>F>äÅÏÅa>T>0ÅçÅc>u>>c>WæuL>ÍWÅÏ4>ãTKqNTGæÈTTNsWæÅuJãÅcÅT>ãÁtÑcW@ÏÍçdTKæÈæTG4LUÅÏsWNÓtJ>çæÏÐÅTÅåÍT>uÅc>Åt}L>öÏdäT>¬auaa>TUÅb>ªåÍÅÍTsWÍoÏÍÈæTG>çTM>@}>ÅÅasstäT>Ksa>LurI>NÅc>äT>d>N>}>L>äT>ÐÐÅªât>F>öÏd>çT>M>T>¬a>ÍuuæT>G>>çT>M>ÅÏd>N>T>M>T>>Ås>çÏtÅc>Å4>Åt>st>K>ÏÍÅÏäÀsa>Ítu>b>çTçÏT>Íc>4L>UÅc>åÏÅtK>äÀsÅÏuTNät>TWN>Et>éTK>ÏrÅcT>LæÍt>.WN>TT>?tæÅãT>sÍtuTUÅbãTKsaÍuäTc§äTKJäTaLtkTLn¦äTdN}L¬ÍÅÍÅÏäTcrÅçæ¬aLTsÅaçcc>äÅc}ÍcTMÀÐÅãÅaNæat>åÍcKãcæuÅcÅÏäT>ÍÅuT>KäT>ÅÏæäT>}>>N>cæÅ¹WÅåÍÅÍÅa>çÍt>Lt>cT>s4L>Tt>}L>¬WÅÍu>ÅaÍd>kNG>ÅÏäTÀæWÅÍuW>æÍæÍcK>uãc>TMNÅÍtæäTTKJªäTNNªauWÅcæâTKÅuKÏÏtssuTNIsNæÏsâT>4>ÏÍæÍt>.Èt>öÏdäT>ÏT>ÏÍÏÍãT>N>J>æÏt>B>T>uL>ÍçÅs>T>>sÅÏs>>Åa>T>>.ØÅd>T>a>L>W>T>Åçc>}>Íse>c>sÍÅÍÏÅa>@>äT>>a>L>L>Wc>>ÏÅcäTKJçÍcWTÅÍÏtãTNJæsuT>}LÏTo¬ÍtaÅtöcçæÈÅÐTàcÏÍuTcWNN

Page 29

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅäTLsÅÏÍc>äÀcÅÅcÐW>ÅÍåT}äT>MLÅÏÅc>TäÀWT>æc>~TçæWc>¬aÍcusNLÈasTaL@uÅÏæÅTªaÍcucN}ÍucÍtqN>TTçT>NÍÏÍuT>NIrÅÐÅsçd>cçTN>ÀÏÍsT}N>UÅbäTN>ÏÍÏÍubuTNIrÅsàc>çTNJitsWÅÍÏtB>dNWNNªa>LusT#ÀTaLÍt¬auucEWÅÍuÍtÏczsqækGsqÅÏçdcçTNÀæaLWNT>EutsL>IäTN>ÏÍdNÀWN>HtÏt>sÍts>ÅtàcuT>cÈÏT@>4KoK>ssN>ÏÍæÍÏæÀÏÍu>N>4ÀspT>éT>cH>TpTÏt>sÅÏuJT>uNkÅt¬aLÎtG4äæÏÍsÍtsÅtc>}ÍÏTWNNªâtF«ácÍÅcÅaLcK>cMÐÅsçÅåcN>#ÐªaaqDÅäT>GHÅçT>cHuTÅçT>sTâtF«ác>WN>N>Òc>>ÊæÅåa>L>ÍäT@>æWÅÍsÅÍÅàc>ÏÍ§rI>¦lNT>äT>TÆc>ÏÍÅÏuNHt4LsIÀÍt>æTutubuTNI>¬ÍtçÍNâæÅåÏÅdäTTÐÅec>>@>N>çT>M>>N>H>t>åÅÏc>c>>uE>T>Ít>T>ÅªÍt>s>T>Ïæa>H>>uÏT>@>çT>ÏT>çÅc>ãÅæçtTªuÅÍtsJKÐÅUÅbcTéTENuT>NIrÅÅcÐªÍtåaWNNWT>M>>ÏÍsa>Ít>>åa>uT>>c>C>>çT>>>ÏæåÍc>Ît>>G>çd>>c>çT>>N>ÀäæÏÍssÅÏÅcst>ÍÏtåÐÅa>ÅäTK>sdN>aÍÅÍÏÅc>Ítåc>CN>W$ÏæÍÏæTÏÍÅÏWN>N>¬ÍÅÍuäÅÏÅaT>0Åit>sc>D>rÅsÍtr>Åçdc>çT>N>ÀuT>N>I>s>N>rc>oJ>M>åa>ÅoäÅt>L>su>T>>N>I>rÅ¬a>>åÍÏæÀd>N>u>N>>>kÅt>äæÏÍsât>>F>«ác>säa>æc>>ÐÅfN>>Åc>ÐÍt>>ÏT>>I>ÀÍt>>çÍt>>su>>N>>>ÏÅa>T>>0Åc>>çÅc>uT>>ŬÍtUTaÍcuuaÐäÀÏÍäTNNsuTN>ÍcæWÅÍuTLÀäÀTWNNÏÍu>çd>c>çT>>N>Àu>N>>>kÅt>sqN>>L>çÏæÀÍT>Ít>s>T>ÏT>æT>ÏT>>u>>T>WNT>TéTa>KuC>NÏÍot>åcd>çÍÅaEÐÅfN>çdN>ÍtuTN>TçTÐæÏäTÅåæs¬aL>TÑTK>ÏÍäÀTéTKyÅÍÍt>åcÐæÏuaÐÏÍW>TusaÍt>sÅtåÍTÅÏæÍuÅtäÀÏÍÍtuÏT@ÈTÅaÅÏÍàc>çTNJcÅaLuUET>N>J>æÍÏæÀWÍsut>ÍÅcÅäÍÅÍa>N>K>ET>çc>T>WN>Ht>ÐÅc>>@N>çd>N>a>TçT>s>N>>ÍãT>K>>sT>E>>T>æa>L>>u>N>>>çc>>nN>K>>uL>E>>sÅÏãÍc>a>>T>s>>>Åt>WK>>ÐsrÅsa>>L>>>uÑT>>>>ÅäT>>>>ÅâT>>c>>s¬ÍÏÅÍc>>äT>>>N>>ÐÅÅÏu>>N>>>>c>>N>>äÍÏæÀäT>0ÅåÏT>ÏÍsuT>}>L>ªa>T>çc>T>WN>H>t>oÐÅfN>çd>N>s>>Åt>u_bÏÍÐT>NÍÏt>pTææÑT>KoT>åÅc>KfN>@oiH>sqNÅt>uT>M>cæaÍa>N>K>E>ÅÏäTT>0Åt>ãT>K>sÍtåa>åÍÅÍÏt>>ÍæÅsæa>åÍT>c>T>M>ÀçÅc±¯

Page 30

±°ÖT'ÐÅsILÅÍtæT¬ÍÐtTN>TMÀsÅÏåÐæÏäÅÏæÍÕTBÅæqDæuT>NJqÅcaÅtuuÅacNåT>ÅoÅÏqNT>TéTA@>ÏæÍÆcÏÍÏÍTçTNJ>çcDa>T>çT>d>N>s>Wa>æf>c>çÅc>>c>c>äT>L>0c>>Åc>N>ÅÅÏåa>ÅrÅäÅæc>>N>æaÅåaÏÅccfTNæçÏÅÍåÐæÏWKÐäæasåÍt>ÀUÅbsäT}ÅæªTMÀW$äTL>>K>äÀÏæÍàcåÐt>T>ÅªW>ÅÍuäT>L0c>ÅäT>a>L>c>uÍT>sT>¬WÅÍÏÅcqNTTsNæÏcNPuETL>ncÐÅqNÅt>uÅÏuN>kÅtêåcÐæÏua>ÐcsNæÏrÅc>NPWE>æÍÏtÅÏTMÀUÅÏãTN>JæsÅÏåcÐæÏua>ÐmJÉÍÅt>¬qNTÏÍ-ÏÅÍWÍÏÍsçT>ÅÏt>4>Åt>ãT>K>sÍt>.s~u>J>ÑT>>ÅrÅÏÍäÅt>uÍt>åÍÅÍÏÅc>s>t>ÏÍßÅcÅu>N>cN>iN>ÈÅcN>PÐÅT>N>JWT>G>çÅcäT>T>rcM>LÅ4>uGH>ÅåÍc×tL1sT>ETàc>uTcçT>NJ¬a>TuTuT>TuCæäæcçd>cçTN>À¹§³¶³æ³³²äTG>H>ÅçTÅÏt>¦Íc>N>}ÈÏt>~äT>N>N>>c>NT>uÅæÍÐÅN>sÍt>st>c>T>ÅÏÍt>>WG>T>>>T>>N>J>>§q@>äc>çT>ÅÏt>>c>T>æ²¯®âT>çÅÏt>>ÏͦçT>>N>>J>§´µ´âT>ÏͦæÍt>>åÍc>ãÅq>>J>æçc>>}>t>>>Åªçc>æÍT>>ªçc>N>>}>T>ãÅuN>4a>ÍÏtÏÍu>cWÐÅuTÈÅc>NP>TÅÏÍtW>GT>rcM>LÅ4äÀÐÅkTp>T>Mc>ÐÅrc>ML>Å4>ÏÍÏÍTçT>N>J>itT>WN>tL>1rÅT>Å¬WÅͬÍt@ÅcÅuCæäæcçdcçTNÀÏÍâTKÅrÅsa@aLc}cD>ÏÍsæNsâtF«ácäTN>NªuNcN>TÊÅæÍÐÅTsCÅÏÏͬaT>T>M>ÀÊÅæÍÐÅsN>J>uE>T>a>Åt>uu>N>>c>N>æu>N>äT>0Å4>T>ÈæT>G>sÏTN>>ªu>bçT>M>æT>GÍt>æT>uÅc>ÅçTåÍÅt>T>ÏÍT>MÅæÍÐÅst>rÅçT>st>.rÅÏÍªçdcçTNÀÏÍubuTNIçTNÍÏÍsÍtÏTIÀÍtsÍtrÅæWÅuÅdÅNs>rÅäæaªaa>TuÏÅÍT>æÍtUb>sßcæÍc>Tut>TÐst>ÐÅuTåÍÅdTöÏdäTåÍÅtTÏÍäTÐÐÅuBE¬aTsÅÍÍtæäT0ÅcNNFçÅcÅÏçÏÅÍÍtæd>TK>äÅa>H4>K>¬aÍt>u>N>pT>>cT>ÐÅT>Wcu>N>sJ>N>çTN>ÀÏÍuN>>çTåÍÅt>TäÅc>>Tu>N>c>NäÅc>>ÍsWTuT>}>LäÅt>usqLuåÏTÅäÀuN>äTK>TTÈt>}íÅsJN>sâTçÅc>¬aÍcÊÅæÍÐÅçdc>Tât>K>E>Ït>ssJ>N>rÅäÅc>>¬a>Ít>rT>t?Åt>sT>ÍæÏuT>K>çT>L>ÅÏÍåasäTdN}LÍtTsçÍÅÍÏÅcUc>öÏdäTuLCJåÍÅtTÐÅuÅcÍ4L>T>Å¬W>ÅÍsÅÍÅT>M>t>F>Wt>I>äÅÏæÍãT>K>ÏÍqÏrÅæa>Íc>uÊÅæÍÐÅÍt>hHÏÍåasTLçTst.rcMçdcçTN>ÀêsKTêsHÏÍuCJçTMÅæÍÐÅàcÏÍuTcWNN

Page 31

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLŬaÍt.uuM>tuäÀsqc4>TÈTH>ÓTÅsªa>L>uTN>J4Åt>ÊÅæÍÐÅäTc>WTäT>N>N>ªäTÏtc>MÏÍa>t>uÍtÒÏÅd>ÏÍttt>ÏTcÈT>æÐÍa>E>ÈÏt>~ssu>c>äTN>>N>>uc>T>u>UÅÏãT>N>J>ææa>Íc>uÊÅæÍÐÅuÅcÅçTåÍÅt>TÈT>tÏU>cæât>FçÏt>Åc>ÅÏÍÍtt>ÈÅÍTU>¬ÍtTLÀaÍtåÍcWÅtäTcWätÅæçc>æÍTªuTÏsNJrcMLÅ4çT>NJÈKusC>J>W$sÍt>>äT>N>L>>N>@>N>>ÏæT>rÅÏÍât>F>>«ác>äT>N>>>N>>s>Ít>äÀÐÅkT>pçÅc>q>N>T>T>suT>M>J>åÅÏsäÍc>åT>>L>ÐÅæa>L>T>.uT>Ít>ËÅæÏÅæ4>T>N>WHNHcWÅtuust}æ¬aÏÅÍcWÍÍcusyÅÏÅçtNÍuaÐÈBEs@ÏuEN>àt>çTæcN>cN>ÏÍuC>N>ÐÅsaLoâT>KÅst>rÅÈÏæczTæaÍcujGTM>KJ×ÅtÅTÅÏÍt>çdcçTNÀäT>NNu>éTEN>½WcuçTM>tT>çcN>}T>sæa>ÐÅaL>NsÅÍÐÍu>T}>åaL>ÀsaL>>TuÏÅÍÅæÅÏT>äTT>ÅÏcNÅdÐÅuTÀsa>ÍÅÍuãT#ÅuTÏÍÅÏâTKÅrÅT>MÀTÅªaÍtâtF>@uæÍTrÅæaÍt>äÅÍcçæÏqçcæÍT>ÐÅäTN>N>aaÅt>uuæÍTçTÍÏæçT>s4ÏÍsucuTcfN>@ocKit>ªÏTÏÍÏÍãTNJæWT>ÅuÏÍ×tzt¬a>åÍÏÅb>fT>.sÍt>åÍT>>ÅãÅÍst>}>L>öÏd>äT>Ít>äÍc>æÍT>çÅc>Ò>çdcçTNÀuN>kÅtÏÍst}saL>rÅêåaLÍäT@qTÈTN>ydrÅãTKsT>WÍça>N>Gu>>d>K>æaa>çÍT>$Åsc>}>aI>T>q>NT>T>æu>N>äT>0Åöc>ÐÅeÈT>N>sÕt>c>sÅÏT>d>N>c>çT>ÏæT>W>>Åt>uu>N>>äT>0Å¬a>Ít>ÈTN>ÏÍåT>ÏÍt>ÏÍT>Ít>u>C>çT>M>>L>êsJ>N>æsq>N>TT>æa>L>T>zÏÅÅÏäT>>ÅcÀçT>ÐæÏÐÅãT>N>J>æit>ssÍT>æÍ¬a>T>.4>P>ÅÏc>C>Ôc>E>ÏÍéT>K>yÅÍçtN>ͬa>L>>>c>}>a>I>pK>I>uL>E>>4>K>séT>H>N>Íåa>ÒÏÅd>a>ÏÅÑT>K>oua>>ÐäT>T>âT>>>ÍsfT>>>æÍªa>ÅÏb>u>ÅÏfN>a>Ðc>>ÀçT>ÐæÏÍc>r>ÅsuT>}>>L>ÓTçÍcrcGÐÅuT>ÅÏçÏTKNéT>TMæÅæaL>nNH$ÅÏçÏTKN>WJTaÍT>cWcÅÏÏT>K>N>rc>G>çTss>aÍc>uÑT>K>>ÅæÅÐÅu>T>éÅa>E>sÍÅÍgN>>@pçÏaªa>EÐæÏTÅ¬WÅçt>NÍua>ÐÈI@åÏÅÍÅT>sCÅÏÏÍsÍTr>Å¬aÍWÅuNsÍÅÍäT@çtNÍÈTNçtäÀsåT}TçæªaÏÅÑTKrÅöcÐÅÈT#ænT>T>TK>sãÏÅÍäT>0År¸Ít>.ßÅc>ÅrI>>N>Åc>UÅÏçT>M>ÍÏÍæsåÏTæÍut>KWT>N>ÐæÏÏÍöcÐÅeÅÏäÀæÍÅÍÈT>NrssW>ÅrêåaL>ͬÍÅÍaÅtr4ÅtªaL>cusK@>cÈæTG>éTub>ês@ÏæÍÐÅpKæäT>0ÅsuT±±

Page 32

±²ÏÍuc>WæcG>c~T>LT>sàcuT>cçT>N>J-a>uGH>ÅçTÅÏt>uKÏåÅÏccrI>NÅcUÅÏ¬a>uåÍÏÅbÏTLsa>ÍtmTu>N4a>qÅccT>M>ÅW>tT>T>uT>Tãt>ÏU>c>sÍÏt>cçc>>sçd>cçT>N>ÀÏÍÍt>cN>K>>cN>¦eN>t>æWt>çÏÅaH>äÀçæÏæÍt>åa>åaT>t>a>LJ>çT>M>tçæÏmN~tsÏT>NU>ETãTN>Jæ¬Ítåa>åÍÅÍÏÅcsT>ÈTæÍcçÅc>§äTÍTåa>¬ÍtsTaNKEçæaLGuæÅêåÏTÏÍsÀnsaLusTzÅÍtêsÍÏtæcNWæçTMNTKMNÏÍuTÅu@HaåÏTÅäÀsTÏÍseNtsT>M>t>F>>Òc>}>ÏÍ¬a>uÆt>>>>Ña>H>çÅs>T>t>âT>4>>ÏÍæWÅÍT>M>t>F>>éTçÏT>>ÏªuN>>c}>ÍçT>scäÅÏÅa>T>0ÅcT>T>sT>H>ÏÍqN>ÅtueN>t>äTN>NÍÅa>E¬qNT>NàcçT>NJ>âtF«ác>äTN>Nu>buMt>uÐÅÏTIÀrÅ¬ÍtcKçd>cçTNÀutäT>NN>ÐÅTäÀæTMNT>tªTMæÏsJK>ÐÅuÏTWutcG>ÅÏäÀäaNtæåÍc>dNcäT>cWÑaHsT>trÅÐÅéTTK>ÍÅcÅuTc>çT>>NJ>ât>F>«ácäÅÏÅa>T>0ÅªpT>HÏÍ¬a>Ít>.uuH>Ju>N>>äT>0ÅsTu>çc>A>L>ÅÏeN>tT>M>ÀÅc>Ðªa>L>Åa>u>N>c>N>ut>ÍÅc>ÅT>uæTG>àc>4æÅus-cuu-ÏÅÍWÍÏÍsuE>TLÐÅ¬a>Ítscb>äÀuLNÀçTM>NæuT>ÍT>>Ít>>çT>>M>>>ÅäT>>N>>ÏÍªqÍÐT>>äc>>çÅa>>>ÅÏÍW>c>ãt>>u>>N>>>>åÍÅd>>T>ÐÅeæÍÅÍuÏÅcsaHUæUN>J~cÅcÏÍét>KEÅÏäÀcNsWÅÍÓt>AUc¬aNtuÍtäTÅc>KTeæÍt.ueaHUN>J~TÅÏäÀu@TNçÅÍÅs-tusÅtàcuTcçTNJ>ÐÅuT@N@TªaEqN>æäcæÍªãTNJæÒÏÅd¬a>Ít>uL>N>>ÀqÅc>ât>E>>@>UÅb>c>>T>äT>a>L>>T>.åÅc>K>>sÍt>çT>äÅÍÏt>>>T>ÅÏaN>G>çT>äT>ÍT>ãT>K>ªa>a>uåÏT>M>r>@>çÏÅd>cât>F>@>T>M>t>F>su>T>}>L>¬aaN>Tu4>ÐsÅÏåÐTeNt>eæa>Ít.uea>HÅÏTM>ÀåÍcçÏæÀkK>TªÍtu>N>äT>0ÅsW>cG>ÐÅçÍT.uÏT>äTN>N>c>DÏÍseN>t4>KÏTN>>ãæc>åc>ÏÍT>MÀçT>>N>J>ÏÍæÍt>åa>4>éT>ât>F>«ác>ãt>WN>N>>ÐÅÅÏ×tztrÅ¬a>uåÍÅÍÏÅcöÏd>äTÏÍT>ÏÍsçÏtsa>usÅÍuÅc>äT¸ÍtåaÍÍtq@>sÅÏqÅcrÅçÐæÏsqNÅÍurI>NÅcUÅÏçT>stc>>K>ÏT>L>ÏÍæÅæa>>ÍÏæÀåa>4>d>u>>I>K>N>fÅc>æ¬¬¬a>>T>>N>J>ÍÏÅæöÏd>>æs c>æaåÍÏæÀsTt>e¬¬¬_bc>ÅcÏÍªW@>äÀçæÏÍt§uN>¦sc>Ít>çT>M>>ÍÏÍçcãT>suT>ÏÍæÅc>>K>åTäÀ¬e>Nt>æ¬¬¬d>c>ÆÅc>æÅæaaÅt>Íæca>LJ>çÅa~Tu>}KäT>@N>@ªÍt>.WcçT>zTHæÍÐt>ÅÐªÍtàcÏÍuTcWNN

Page 33

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅæ¬¬¬aåÍÏæÀÅb¬¬¬aÍtåaW>éTcHTM>Àu}Kuæ¬¬¬aN>tÅÏäÀãTKc>ÏÅt>Ít>W>éT>>*T>rÅsuT>}>L>>¬a>Íc>çc>>UT>>ÅÏÐæÏst>ra>¬a>ÏæÍT>>#ÀÐÅæÅæa>ÍÐu>åc>E>>æa>>a>Åt>>uÍæc>>äT>@>>N>>@>ªa>>Ít>>sI>ÏÍdNäT@N>@sæ¬¬¬Íc4Ld>NæÅæaÀÍtuN>æÅÏÍTsäTc>ÍaEsL@>I¬¬¬aaWu}KsÍÅÍÆæc@sªaÍt>ÐT>ÍtßÅc>ÅçT>N>ÍcÅc>ÏÍa>rÅT>suN>>ât>F«ác>kÅt>åÏTÅsst>äT>K>«æåÍcÎt>G>çd>c>çTN>ÀssUÅb>c>T>cN>P>W$uT>ÀÏÅcªa>ÍtåÍc>Ít>uTT>ãÍc>uT>N>I4>KÐÅÍt>uÏT>@çT>M>N>Ht>ÏÍ«a>ÏæTuN>çTc>?L>çæÏcuÅÍtçT>ÍT.äa>ÍÐÅaT>rÅcT>L¬aL>cuåÏTÏÍsucäTN>N>äTNÏÍqTÏT>NfN>@oäaÍÐÅT>qNLUE>ÏæÍubuT>NIÐÅÏÅbc>NPçÅst.T>¬qNT.ÈcN>ÍtrKC>ÍaçcNr>åaÅãT>s>çÅåÍÅd>>T>>¸-t>>usÅt>>qÍd>>N>>äc>>c>>ÅæÅÏÍÍt>>qT>>ãT>>}>>L>>äÀÏÍs6ncÐÅÍtuNuÅcÅåÍÅtTäÀÐÅçtB>æÈt}ÅsJNqTseNÏteN>Ït>åÍÅd>>T>¬Ít>>åa>a>>>>öÏd>>äT>u>>L>C>>J>åÍÅt>>T>T>ut>>T>Ða>>t>N>>u>N>s>ÍcW>TW>H>NH>ÏÍWÅÍn>J>EäÀs>sçÅsc>c>N>NF>ÐÅe>éT~t>A>>TÍtåafN@dNÍtæsTWNcæa>tàcuTcçTNJÏÍæÅ¬WÅuEÅæs-RKQRI0RQWH&RUYLQRtL>æÏts>t>pÅäTªrI>>N>Åc>UÅÏitsr>Å4>Àsa>§rI>>¦lN>T>>>T>ÏÍãæÏoN>t>>T>çT>>>N>J>qD>>ÅmH>Å4>æÅa>>E>ua>W>>T>ÏÍæa>Íc>çÏÅb>>}>>ÍuT>K>s4>q>Ïn>e>æa>æc>o>N>t>T>ÅaNp>âTåT>LÍæa>äÀåaTK>NT>ÏTÀsÍTM>TL>oNtT>uT>NJÍt>otÏÍeNÏt¬Íc>uoK4>qÅcçTÐT>.ÏÍÅÏtL>æÏts>tpÅäTçæ¬a>çcNPçdcçT>NÀàcÏÍuLET>#ÀÏÍsÍtuLN?Lc>àt@æsGN>âT4scªÑtNtGL4ÀÐÅÏTIÀuTKÏÍçæ¬WÅÍsNcæTÈTHcßc}ÍaE>>ÑÏÅaæa>T>E>WTÏt>>ÍªÍt>æÅgu>N>>äT0ÅçÅc>u>N>ÏkÅæÏÍrÅsnJE>>uT>ñT>UNc>d>NæÍt>æc>KJ>ÏÍÑt>Nt>G>L4>ÀäÅæc>Nsn>JE>¬ÍÅÍÅÏ4ÀÏÍu>bu>t>Ku>T>N>I>4>L>sqN>T>ÏÍqN>Åt>ueN>Ït>åÍÅd>T>st>.ÐÅpNI@çÅcåaTæqDçæÏÐÅãÍcäÍcuNsWÅtu.çdcçTNÀuÅtçTM>>NT>E>T>MT>ÐrÅÏÍsuT>}>L¬Ít>c>L>uK>ÏçT>N>J>oa>LT>K>çdN>çÍÅaæÏéT>E>N>a>L>ÆbWN>>N>sÅÏçÅsJ>N>qT>aunt>uT>cuÏT>@>fNäÍÏæÀäT0ÅçÅcst.WÅtupÅaqTÅcÐaÀuÆTsåÍTEÅàÏT±³

Page 34

±´uÏT>@>çT>>M>>>N>T>E>>uæ4>T>>uJ>~ÅÈæT>>G>âT>c>>s¬ÍÏÅb>}>>Ít>ãt>çæÏçdc>çTN>ÀÏÍ¸WÅÏT>IÀéT>c>}ÍÕT>Hæçd>c>çTN>ÀÏÍu>N>çTT>>NJ>W>T>uàc>çT>>N>J>¬-t>L>u.ÏæÐspt>>T>ãÍc>äa>u>N>>êåÏT>ÏÍçd>N>sªuT>NsK>T>ÈÏa>it>ãÍc>äÍc>u>N>çÅc>u>Åa>K>@>st>}>>Näæa>äTcD>cÐutK>ub>uTN>IkT>âcL>æWTK>cTssuI>tåT>}Tæqa>L>>Åt>uöÏd>çT>M>T>Æt>ÏT>rÅÏÍ¬a>T>kT>WÅÍÏT>N>>ÅÏÍöÏdsfNæqd>N>T>MÀÐÅuB>E>æaL>ÍÏÅc>WT>Kæst>ÍÏt>ÅÏUÅbu>cfN>sNJ>TWN>>N>kGsuK>N>KA>sæNs>×tzt>rÅTÅ¬a>a>aL>KWN>>N>Ít>sWÅa>WN>K>ÅäÅa>L>rÅc>T>>L>¬Ít>>uT>T>4>ÀsN>J>u>>æUÅb>c>T>WN>N>¬sTa>L>Ts>Ta>N>KE>t}>Lçæ4>@>TT>átN>aL>T>KöÏd>çTM>TuKÏçTNJsaLÅÍÈTGÅuNäT0ÅssuÏdçTMToKTWÅtitsÍtßÅc>ÅiN>TÍt>sTa>NK>EsátN>öÏdäT>uæÍt>pa¬aTuTÏTÐTÍtsTpIcNÅcuTT4ÀpNÍqN>Åt>T>-ÅåÍc>ÎtG>çdc>çT>NÀu>b>çTN>ÍnK>suT>åÐÅaÅsT>T>L>ÅÏÍa>T>¬qNT>ÏÍÅÏât>F>«ác>äTN>>N>>äTN>ÏÍuÏT>@>fM>äÅa>HuJ>~ŬWÅåÍtËcC>dN>uJWE>GL>ådN}>ÅÍÐuÑarI>N>ÅcUÅÏsÏt>äTK¸ÍtçdcçTNÀÏÍÍttsNæÏÏæÍÏæTÏÍäTN>NuTGÍtçÅcuJ~ÅpNÍTÅÅÏUÅb>ãT>K>sd>N>ÀWN>>H>t>WN>T>E>êåÐT>ÅuT>>T>4>ÀÏÍu>b>uT>>N>>I>ËæÏêåÏT>ÏÍÍt>êsA>>@>åT>a>ÍWN>>>N>>ÍÏÅb>}>sÍt>äÀÐÅc>çt>ÏT>N>>>T>ÅªÍÅÍuuL>çT>ÍÅçd>c>çTN>ÀäT>N>>N>äT>N>ÏÍrÅc>TL>¬a>L>jG>ÅÏÍt>uLÍWT>~Åc}ÍÏToäÅt>uÅÏscDr>Å¬WÏ4ÐÅuLÍWÅÏæWT>~ÅcuL>WNN>ÐÅuIÐÅàc>uT>cäT>@N>@>ÈÍTN>êåÏT>ÏÍrI>N>Åc>UÅÏªãT>NJ>æÈTD>T>æÅsÅÏäT0Ådc>Wa>äT@>N@>rÅ¸Ít.aN>PäÀT>çT>ÅuN>cN>äÅc>K×tN>äT>@>N@>rÅ¬¬¬a>Ít>åÍcI>nt>@>aN>K>E6>c>çÅc>ÅÏçæTåÍÅa>qN>J>EäæcNßÐÅsK>NTsãa>ÍcN@K>ÏTMT>#ÀÏÍÅcÐaL>Lu.ãtI>ÅÏçcæÍT>cc>}>ÍçT>æÍÐÅææÅçT>çt>J>ÏÍu>I>ªäÐäÀc>>çT>ÏÍT>M>ÀÐÅu>I>æa>ÍtÐÅaT>sãa>Íc>>>T>ÐÅc>çÅåc>HuÅa>E>K>4>L>q¬çÍæÏæÏÍ4>c>ÏÍãÅa>àcÏÍuTcWNN

Page 35

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅTc>T>çæÏæaÍt>s>æÀÏÅtÍsÅÏäÀæÍt>åaåa>ÍÐÍäT>MÏÍuT>N>JuTd>N>4>L>sa>L>Íu.qN>J>E>dc>T>M>L>sT>M>@>N@>rÅ¬WÅÍÏÅc>åT>N>u}>L>¬WÅáÏÍpT¬aLÍuqNJEåÍÅÍãT#ÅÅÏTÏTrÅdNÍtsIJaLuTCNÏÍÅÏWNN>aL>Åt>äT@N>@rÅsaL>ât>WÅtu.rI>N>ÅcUÅÏsTMNyÅÍtªäTTKJ>äÀTçTÅöÏdäTu>æ¬aLÍäT@uÏÍsUÅb>cTcÅcÏÍuAGut>äTN>NªaL>LsT>qTUb>åÏTÏÍTÍc>ÏTBÅÅÏäTN>N>æpT>ÈÅÏT>M>Åu>c>ãT>N>J>>æÏæc>rÅÏÍ¬a>Íc>>syÅÏÅa>E>s>fL>c>ÀÐÅÈT>>#`ÏT>çÏæÅÍæ_NW@ÐTåÏTÏÍuTC4Lqæ_NÍt>E~ædNTÏåÐtÀÏÍÏtTÅÏæÅTMÀåcTsÍc>ÅaNçcM>cDutäTN>NêåÏTÏÍuT>}LæÅ¬ÍcÅaN>cÀuJ~Ååa>L>T>.rÅc>T>L¬a>Íc>ÆT>>Åu>b>ÈT>>T>çÅc>âæÅçt>}>L>äÅt>L>s¬Ít4ÐÆcFÐÅuÅÏTNÀäTÍÅTTMrÅÏÍWNNWÅÍçdcçTNÀu>bçTNÍÏÍuTN>IÍt.äÅtuÅÏÈTN>ydrÅãTKäÅtuÍÏt>rÅÏÍrcD>s¬ÍtÏT>c>uÅtrÅut>ãÍcu>N>äT0ÅçÅc>s¬Ít.åÏTÅsIssssæçcDÖT>'sssÍtu>buæTG>uutäÅt>LNsuT>NI>rÅ«¯Ubu>TÐÏÅs>N>>qÏt>4>K>¬a>Ts>c>sK>@>c>uT>L>@>Åa>ÐÅuJK>ÖT>'ÏÍubuTNI>¬ÍtuTNÈÏaça>LsÐÅÊÏTæuAçÅsJ>äÅtLsÐÅqN>Åt>uÅÏrÅ¬W>N>>äÀçÐæc>ÅuL>E>suT>>>N>I>ªuC>æäæc>çd>>c>çT>N>ÀUÅbãTKncÐÅWc6c>sªçÏÅaLÍpNÍssqNTÏÍöÏd>äTÍtscDÒcbæsuLEssIJ>uæTGuuLEssuT>NIãtMG>rÅÏÍ¬WÅÍàTNŬWÅcNÅcubuTNIsqNTsÅÍstuTçdcçTNÀäTNN6ccDÏÍT«°nNC>ÒæÏuLE>åa4>NE>pÐÅuÏT@>ÒæÏutc>}T>NªÍt>ÕTH>ÅäÀaT>NsæuNäT0Åât~ÅÍÏtÏÍçÅsTcÐåÍTEÅàtçÏTNtsuTEåTaÍ4L¬ÍtuæTG>uçT>M>>Íæa>æÈT>T>IÅåÏT>ÏÍa>Åt>T>ÍÏÅÍÐT>N>uT>NM>ÅçT>ÈÏa>d>NrÅÏÍ¬aL>tu.çd>Ns>CÅÏrÅÏÍÍt>tkT>Læa>T>.ÈæTB>pK$pT>u>bçTN>ÀÏÍàc>uT>c>çT>>N>J>u>N>>kÅt>äTN>ÏÍuL>ÍÕT>H>>ÅæuT>>N>I>sC>ÅÏTWNyæÐüitsàTCÅTåÅcKubuTNIÏtM@st.TuCæäæcçdc±µ

Page 36

±¶¬ÍtÈæTGéTªauâTKÅ4ÏÍqaGäcpÅæÅÏÍrfTaTNãT>KTub>uTNI>suTÀæWNçæÏÐÅTNÀu>täTNN>«±ubcNÅcWTc}TNuTNIrÅ¬aÍtscbÅÏäÀåTÀÍtTsIJaÍÅÍu.c>>uL>ÍnN>K>æd>N>ÀÏÅc>ÅW>N>ÐÅuT>çT>B>4>L>ÏÍW>N>>N>>æÍt>Ït>@>ÏÍsÍtuTÏTutTNÀâtF«ácäTNNäTNÏÍåcÐæÏuaÐsA@¬ÍcuUÅÏªãTN>Jæs>ÀãT>K¬W>I>uÅÏu>N>äT0Åu>L>çTåÍæa>>ÈTæÅuT>saL>umN>~tc>}>aI>T>äTÍÅÕT>H>ÅfÐc>pT>êåaa>äÅt>LsrI>>N>Åc>æuTÏTÏÍuaÐsIJªÈÏT>@çÅcsTJWÅÏçÅåt>NsæÍtuæTGuc>}TN4>T>åÍæa>>ªçd>>c>çT>N>ÀÏÍçÏÅa>L>>Í×t>rÅ¬Ít>äÀnN>K>>ãt>M>G>sçÏÅa>>L>ÍçdcçTNÀÏÍucWN>NrÅcTLæWT>uÒt@FÅÏäTÍÅcTæWN>NçT>M>ÅÏsI>ÀÐÅp>u>ªÍt>.a>ÏÏÍT>àc>>uT>c>çT>>N>J>T>sT>}>N>>uÏt>~s¬aÍcçædLâtF«ácäTNNæÍtkCrcMLÅ4æàcuTc4TÕTÏÅçTNJ>ãÐçTådN>}Åc}>ÍÏæÍÏæTäTN>Na>pTÅædÅrÅsuT>}LT>ÅÕTHÅÏT@W$æaÍÅÍWÍÐÅÍtuNäT0ÅpN~Åc~TLjGçÅcÅÏÍtÏÍTa~ÐÅc>K¬a>L>Ts>JTM>ÀcT>NÀc>}ÍäT>ÍÅãT#Åcæa>L>Ï4ÐÅfN>ÐÅfNåÏTÏÍçd>N>c>}ÍªqÍÏT>M>äc>cÅæÅÏÍªçd>c>çT>NÀÐÅãT>N>J>æÏÅaÍÐÅa>E>âT>ÏÍªçdcçTNÀÏÍubuTNIrÅcTL>¬-tLu.àcçTNJåÍTÅÏæÍkÅt4>ÀWT>>K>ÍÏt>u>T>>N>>I>rÅ¬Ít>>uÏÅa>a>>qM>u>J>T>äÅt>>L>sT>>>N>>J>`ÏT>>âtF«ácãÅtÅäTNÏÍÅÏàcuTcçTNJuÏT@ÈTÅaÅssutqNTTÕTH>ÅçTA>ÏÍäÀ6Ï4>ÐÅUtæÍc>WÅÏT>MÀu>N>äT0ÅÍta>Lsªrc>D>suC>æäæc>çT>N>ÀÏÍu>>b>uT>>N>I>rÅ¬a>>çd>c>çT>N>ÀÏÍäT>ÍŬaTuçdcçTNÀÏÍTNJuJ`ÏTÏÍpTrcKMàcÏÍuTcWNN

Page 37

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTL¥ÊU—uð Èd¹u dNý —œ v×O tFUł-Ít.äÀuTÏTæçÏÅaLÍæçdcçTNÀÏÍWN>NsuT}ªuJXÏÍcT>T>qçc>}>ÍÍÏt>c>T>Å¬WÅÍÏÅc>uT>T>4>ÀÎt>G>W$s>t}>s>-aÍæÅÏT×t>ztrÅÏÍnK>E>¬WÅÍÍtæuÍÅ_C>ÏÍuL>Ec>uK>ÏuC>ÏÍUÅbÍæÏåÐtuT>KWK>>ÏÍkÅæäTÏt>çct>c>MÏÍàc>çT>N>JäT>N>N>çt>suÍÅuT>>T>ÏT>ÀçÍT>ÐÏT>N>>ÍÅa>E>m@>pN>ÍssuT>I>ªa>L>uWÅa>-ÏT>¬WÅåaÏtM@çtTæuÅÍt4ÀsnJEéÅcÅkTL¬qL>åÏTÅUT>äTI>rÅÏÍWN>N>åÏTÏÍuT>NJ>sÅa>ÅÏÍ*ÅÍuãÐæ§çaF>¦uÅcÅªu>Tc>çTM>T>ÐsuÍÅÍTL>ÅæuT>T>ÏT>ÀéT>T>sCÅÏrÅÏÍT>ªÊÏTÐÅuÏÅdN>TæaÅåa>ÅaNp>rÅÏÍsaL>§çÏt>FŦäT>Tuc>UÅÏãT>N>J>>æa>L>>T>K>4>>ÐÆc>F>ÐÅÏT>>N>t>>çÅåa>L>L>>a>ÍÐT>m>N>~t>ÈÏt>>~ssuJÏtsdNÍtsuTcçTNJ4Ït>ÐÅuEcTåÏTÅsæ-ÏÅÍrINÅcÏTÀæÍTLÅªâTcs¬aL>ÅaTÏÍtÀçÅÏæTÏÍàcnTL>êåÏTÏÍuLæÏêåaÅN¬qNÍsyÅÏÅÒæaaLcçctAaÐTuÏÍTÅÏTuTTéTa>KçÅsL>IäT>N>ÏÍub>u>NJ>ÅäTN>N>>ªÏæÍÏæTc>Tc>p>äTÏt>ÏÍcMâT>KÏÍTM>ÀdcÍT>ÐâTK>ÅsæaÍÅÍupNI>@ÅÏçtT>çÍæaTæuyÅÍt>äTÌTuIÍdÏÍT>äÀÏÍÅcÐ¬ÍtkÅæäTäT>NäTt>sLÅÍÏÍäTÏtuT>TUc>ÈasçT>ÏÅtÍäT>NÏÍu>N>ÈT>NÍÅåa>TuT>ÏTÀc>@>Nªât>FöÏd>äTÏtäT>N>N¬a>ÅåaÅa>Na>TuN>c>ÍoçTsÅc>ÍtuÏtA>såaçT>ÏT>A>ÐÅäæc>N>ÏÍªWÅÍsJ>~T>äT>Ït>c>M>T>çÏa>>sc>}>ÍuJ>>ÏÍpÅa>sÍtçÏÅtÍçTuT>HTuIt>çTNJ>TäÀÏÍ¬aÅåÍtc>Ht>tcMu>cÅÏäT>Ït>çT>>N>J>>`ÏT>ÏÍWT>êsC>>H>rÅ¬a>N>ÏuçÍN>>·®®âT>säÀWa>äæc4>TéÅÍæa>çÅåÏæÍsæÍÅÍsEt>åaÀWÍsu>ÍÅáÏÅaÑT>ÅcäÅt>urÅÈTE>C>ÐÅuB>Es>-cN>}>åa>ÍTÅÏäT>I>ÅrÅqN>Åt>u.¬aN>ÏqÍÏT>M>æqM>åÍÏæÀT#Àsc>}ÍçT>TÐÅsI>Jåa>@s>ta>ÅåaWT>suTäT>KÏÍÈT>NÍÅÏt>F>ÅuT>ÍT>>sJ>>J>>ÐÅçÅåÏæÍséÅÍæa>äÅt>u>ÅÏäT>Ït>ÏÍWN>>>N>>¬a>>Ååa>±·

Page 38

²®âtF>çÏt>Åc>>ÅiJ>>äÅÏæÍsÅÍÅÏÍe>æ¯°³®T>¶³®âT>ÐÅsW>ÅÍi>c>¬ÍtåaTuTut×tL>ÐÅu@>äTÏt>äTN>N>sa>LÍuäT>@ËtzæsÏt>buÍÅÍT>LÅßt@IÏT>ÀsT#ÀÐÅ¬aÍÅÍupN>I@ÅÏçd>cçTN>Àu}Lc>dcrÅÏÍÍtt>ªaÅåast>§çÏtFŦäT>TucäT>ÐscKçÏÅa>HsæçaF>äTÐséTaK>aÅæuTÐÏÅoTÅÏ§ác>æuÅcŦWNJÅåæc>æÍcÐÅäTNN>ÏtBqN>ÅtuäÍÏæÀäT>0ÅÐÅeªuc>çT>N>ÀWN>>N>>>ßc>E>suT>ÏÍrÅc>T>>L>¬qN>L>uÏc>ÏÍsst>äT>K>«Ít>>ât>F>«ác>sL>>I>uT>ÅÏt>sªq>ÍÐT>äc>pÅæÅÏÍWc>çaF>äTN>Åc>ÅiJ>W$qäT>Ït>çct>c>MÏÍWN>>N>«a>uåaÍãæc>åc>ræqäÅÏÅaT0ÅätÍÏÅæT>MÀçaFäTÐÏÍu>NçTåüÅæÐÅuBE>æåÍtäTÐsqNLçcNsN>çaFätiJ>ÐÅqNÅtu.âTrÅT¬Ítåa>ÍtäTÐácäTNNu@TN4ÀuKÏäTÐÅcÐåÍtuÅc>ÅcNãÍcuu@TN4ÀäTÐçaFæåaÀWÍsäT>Ït>ÏÍdN>äTÐrÅs>Æt>IuÍÅÏT>À¬WÅåÍt>uTc>äT>ÏtÏÍàcuTcçTNJuK>ÏäTÐsWÅäÀc}T@uTÏas>TMÀu@TNuæâT>c>s¬W>Ås>c>>uÏÅc>åÍT>>G>>ÅÍÏt>>d>N>>çd>c>>çT>N>ÀãÅt>>ÅçÍT>>>qÅc>pTÏtsutæuJçT>MTÐWÅaNäT>ÏtutäTN>NätÍTG>ÐÅsäTLÐÅUL>ÈTEC>ÐÅçÅstK>TT#ÀÏÍ¬a>Ítåa@s>ÅbÏT>LuT>NJqÅc>ÐÅÅÏTMNÅc>ÅpÅas-tusÅt>çaFäTÐsuT>NJ>-tHUc>ÑaHÆT>kÅtÏÍÍt>t>s>L>æÍrÅ¬WÅåÍÅÍuçÏT>Ít>çÍT>>qÅcÐÅu>K>>áÏÍÏÍåÍTGÅc>ÏÅc~ÅæTsK>csJ>NæsutçT>MTÐÒÏæc>uLEçd>cçTN>ÀuN>sA>@>«-aÍé>sst>äT>K«f>TN>4>ÀuKÏäT>ÐäÅt>L>suTc>äT>ÐÐÅÏÍaLc>KÐÅåÏT>cTc>ÏÍuKD>ÅmHÅcÅæÍÐÅçÅåc>N#ÐT>àcuTc>çT>NJ¬ÍtàcÏÍ§rI¦lNTäTTÆcUÅcsJ>J>c>DÐÅäT>Ït>uN>>WTK>u}>>ÅæêåÏTÏÍªßT>~æÅrÅãT>KT>ÏÍÅcÐsÅaÍt>æçctsH>CLrÅÏÍuK>DÅmHÅãTH>¬-ÅåaNL>@çdNuT>NJ>sHCLrÅT>sCÅÏÏÍuTªàcuT>cçTN>JÏÍuKD>ÅmHÅcÅæÍuKÏWc>M¬-tL>u.qD>ÅmH>ÅkTmH>ÅT>uJ>m>HÅåÏT>ÏÍu>JC>4>L>K>æqN>T>u.ÏÍcÏtM>@d>ÅcÐÅuI>kTäT>ÏtäT>N>N>sqNd>ÑaqN>ÅtuiH>rÅcT>LçÅÏÅÍqÍdN>äcãæÍsK>NÏÍsu>Tªàc>ÏÍuTkT>aT>ªåÍt>Ítu}>T>KäcÏÍpÅa>sÆcÏÍusT>ÍæÏÏTL>ÏÍlN>TÅc>MkT>aT>u>TåÍt>mHÅàcÏÍuTcWNN

Page 39

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅæÍrÅÏÍuTæÏUÅc>sJ>>J>pNI>@>äT>ÐTÅ¬WÅåÍt>qD>ÅmH>Åc>HqÍÏT>M>UÅcsJ>J>ãT>DÏÍäT>ÏtWN>E>zæåÏTÏÍT>Ñasa>ÍuäT>@Ët>zæsd>ciÅæÅÏÍqÏtFÅuTÍTåÏæÍuÅcÐªWÅÍTKÅpTcNasTTNJuTæϬaÏuäTTsçÍNqÍdNäcéT>qNLqN>cäTÏt>ÏÍàcuTc>äTNN>ÐÅqNÅt>usçctA>rÅcTL>uT>äT>Ït>Ít>ÏÍs>Ít>uçÍT>L>ÅäÀsÍæa>>>T>fÅÍæa>T>>uuT>gT>åÏTÏÍuTIçæTTÅªaLÍ`TÅÏTÈÅQãTKaLÅtu.TstrÅ¬aÅåaTaLÍuäT>@ÍTL>ÅrÅ¬aL>u>Nc>NuC>NÏÍu>Not>sET>WNEzæ¬aÍcu4NEuNcNWcÅituNWNJÅuaÐcNst}sÏTIÀa>ÅsÅÍÏÅc>uÏTpÅt>cN>PW$åÐÅa>ÅsTäT>ÏtäT>NN>sI>LÅUäT>NÏÍÅc>ÐaL>uWÍ×t>ztrÅc>ËtzæsäT>Ïtu>N>ÈT>NÍÅ¬WÅsÍÏÅÍÍtæuTcßæcT>qçÅstUsLN>ÐÏÍuNcN>äTaL>täÅæÅcÈTNM>ÅåÏTÏÍçt>TæuÅÍtät>uB>EäT>NÏÍæ¬ÍÏÅÍuN>çÅåa>L>tsåÏTÅÅÏ6æÍrÅqNÅturÅc>TL¬Ítåa>ÍcræaäTN>Ni>tsåaWTuL>it>>>ßÅc>>ÅçT>>>N>>>ÍsN>>>æÏs6>>>t>>>N>>>çÅc>>W>N>>J>>>Åo>WN>>>ÆT>>ÐT>>>äÅt>>>L>>>s¬qNLcNGÍtçTWÏT@p~ÅÏÍT>ªu>>N>>>ät>>>Ót>A>ÏÍ¬a>>L>>>>iN>>>s>s>>>ÅæâT>>>æÍrÅT>ÅUÅbuJåÐÏT>ÆTÐTÍÏtÏÍÍT>LÅrÅTÀqNÅa>sqNsJ>rÅsaL>KuN>ät>suT>ÐT¬c>NT>aL>tuçd>NÈT>NM>ÅcßÅc>ÅÏÍaL>KÏaU>NÏ`TâÅQ>rÅsgTÏt>sqN>ÅtuiH>aL>Tåa>@>c@>L>pTÏt>säT>ÏtTs4äT>N>N>åÐÅaÅsäT>ÏtäT>N>N>s-c>uqNÅt>uuJÏt>s¬qNÍTÈT>C>~Åc>NP>W$a>L>>Ðu?T>uT>ÍTs>J>J>Wt>IäT>ÐÏÍqM>äc>uÅcN>P>s-ÐtÀu>sNæÅäÅÏæÍäÀuL>N>u>N>ÈT>NÍÅÐÅ¬a>ÅåÍt>s>T}>N>aT>H>ÏÍÅÏÈT>N>ÍÅäÀu>ÅÏss>>>Åt>uT>a>E>ss>>ÅÍÍt>æT>M>N>ÅÍt>UT>ÐÅéT>>a>K>WTÏÍam@>TäTÐÏÍT>aEsuT>4ÆcÏÍ?Åt>ätÏÍÍtsT>T>¬aÏÅÍut}>T>a>LÐT>N>äTÏt>äTN>>N>ät>c>sT}>N>ub>iN>ÈÅc>N>PsJ>>ätäT>KsET>CäTK>ÑTÅcæmJ>çT>åtNsäÅt>uÅÏ`TrÅT>ÅªWÅuÏcÈæT>G>éTçT>sLN>ÐÏÍsT>L>6ÏÍuT>NM>ÅÓTc>AL>ocN>G>¬ÍÅÍçTåaI@ÅÍ4TXÏt>DLrÅçÅc¬ÍÍccL>dNuGJYT>saÅtuÍt²¯

Page 40

²°¬aLTÐTådN}ÅaÅtuubãtJæTNJ`ÏT4TuæcäæÏÍXªmJÏÍub>ÈTE>TC>ÍT>ÅªWT>IK>NJ>qNÅt>eT>c>ÍãTsåa>L>äÅÏTI>KÐÅuI>çTN>ÀÏÍu>N>c>NäT>ÍÅ`ÏT>êsET>C>mæÅÏÍtu>aÐsäT>)ÀÏÍråT>}@>ÅÍéT~tAæa>TLuutsÅÏçd>cçTNÀçtT>æuÅÍtçT4ÀªåÍt>.çdcËcC>äT>@>ÅsuT>Is>¬WÅaL>sàc>WN>>N>>æäTÍÅrÅ4>T>ÕT>>ÏÅs¬qNLstaLLuUÅbsWu@LÅækÅæÏÍªäTÏtÏÍçaFäTNNäTNÏÍsÍtusGåaTuTÈT>ECT>äÅtuÅÏTÍÅrÅ¬a>uåaÍäTÀßÅc>ÅçTNÍÏÍu>NcN>ãtcäT>Ïtu>N>ÈTN>ÍÅÏÍsÏtäT>KsÍt>.WTeN>ÏìtîâT>KÅ6ÐÅ6ªÆTrÅÐÅuKÏÍçaFsTÅ¬ÍtåasKcuTcsNæÅsÐÅåÍtçT>M>>ÐÅuI>suT>c>6>>suT>ÏÍ¸a>L>upa>E>ÓT>>çÅåt>N>sÅÏuT>c>sMÅªTT>TÅÏäÀça>Fs>ªaL>uåÏTÅäÀÓT>qÅcÎäæaäT>c>WWTIKNJc>ÍsÏtäTKæÍt>åasTLT>#ÀuÅÍtiNÏÍsaT>uçaLâTrÅÐÅ¬WÅscÈÏt~âaæXßaTÅÏTIÀãTrÅäÍædÅÍÏÅÍÏÅc~Åæua>Å×T>Íss>çdc>çT>N>ÀäT>N>>N>>äT>NÏÍs>-cN>}>s>N>>qN>Åt>uÏTÀÏÍrÅæWÅsÅÍÍtæäTÍÅcTTWGT>æWNNÐÅ×TÍÏÍâaæXT>éT>suT>>ªåa>Íc>>eI>E>L>a>Ås>ÅÍq>M>çT>M>>N>t>>>>suT>Åa>N>M>ÅuÍŬaLÅÍsJ~T-aÍésuTTçTNÍÏÍåÍTäÅÏÅaT0ÅubÈÅÍTHŪçd>c>>çT>N>>Àçt>T>>4>>ÀÍÏt>ÏÍnH>>>>rÅÈT>H>>N>>H>$ÑT>>Åc>rÅc>>åæd>N>T>>Ïc>T>M>Àês>Åc>A>a>N>P>êåÏT>ÏÍÅÏäT>N>>>N>>ua>«uT>ÍåT>>a>ÍqN>Åt>u4LKæeNÏtâTKÅÏtbsÏÍsÏt>äTKªqNLNöcÐÅeuTKäÅtL>ça>F>äT>Ðsät>E>K>ÐÅåa>TuT>ÏT>ÀæT>>ÏT>ÐÅåa>T>uT>ÏTÀÏÍuNäT>0ÅcaNT>TsaÏÅÍáÅc>ÅqTsIr>ÅÏÍätrÅãTK>¬WÅåaätrÅs¬aÐÏæuWG>Tu>csTæÍ×t>cTªqd>NæËæÏWTN>ÍÏtÏÍÏÍua«uTÍßasqN>LsTzÅÅÏ§çÏtF>ŦucuN>ätqNÅtuça>FÏT>ÀÆT>>UT>C>sst>T>¬WÅÈæT>>G>>T>M>À×t>zt>a>L>c>WÅÍt>M>@>>T>M>ÀÏÍÍÅÐtçTNÐÅ4Ðàc@pÅqNIsÏÅaÍåÏTÏÍuTMÅæÏçæTsäTNtÅÏåÏTGÆTrÅsÅ«WÅÏaLíæcíªttÈTsæÍÅªÐÅuTÅaTq'WNãt>M>G>sT>M>L>Åa>ÍqN>Åt>éÅa>E>sÏt>äT>K>æ«a>Åd>ÅuäT>N>t>>çT>Åa>s>d>N>¬aÅåacNGua«uTÍàcÏÍuTcWNN

Page 41

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅÍT>sa>s>>G>åa>a>r>ÅåÏT>ÏÍuJ>ÈÏt>~s>T>ÏÍÅÏs>Àa>>T>T>>L>>ÅÏÍT>ÅsWÅÕT>ÏÅÏÍTM>ÀTsut>T>tçT>sLN>ÐUc>a>ÅtusçÅåa>aª-ÏæÀsq>nÅtäT>ÍÅÈTE>TC>ÍT>ÅTq>rsI>rÅÏÍ¬Ítc>N>GÈæT>G>âTI>ŬaLt}r>ÏTNWÅc~æËt>zæsätrÅÍtuXTsÍÏÅÍÍt>æçÅsLNÐçTNÀTäTÏt>ÍtubiN>ªWÅuNät>ätÅcNu>biNªsL>NÐrÅcDsa>êtæçtÏT>N>äTN>N>WNEt>sLN>ÐrÅÏÍ¬cåÍc>ut>MGsçd>caTHT>ÈasªuTK>dNT>ÏcaN>PTåÏTÅÍÏt>uN>ÍTLÅÅcÐ¬a>ÏusETsa>ÏÅÍuäTNät>rÅåæs¬WÅÍTB>ÏÍçtTæuÅÍt>ÈæTG>éTäT>L>ÏÍ¬WT>>ud>T>K>>>c>çt>>ÏT>N>>>äT>ÍÅÐÅÅÏÍt>Ët>zæs>äT>Ït>u>>N>>pT>H>>ÏÍg>>WN>>E>>zæÐÅa>L>>Åt>>u×t>>rÅÐÅut>>>>ªçÅsÅc>>WT>>ÏWN>E>>zæaLT>.sJKmT>ÈT>NMÅsT>ª§uT0ÅsE>Åancs¦a>LL>×TÍuÏTÈÅc>NPncÐÅc>_zÅæÏT>N>æÓT>ÏtsäÅt>uÅÏçc>ÀrÅ¬§ua>sT>>ncÐŦÍcsçTÅaêåÏT>ÏÍçcN>GçæTsÍÅÍäT@>äTNt>ÏTÀuT>Tuc6>cçtçaNP§uJÏtsçdcçTNÀT¦äT>ÏtubçTNÍÏÍ¬aTuqNIrÅUc>¬ÍæÏuäT>ÅÍÍt>ÈKÐÅc>ÅcÏT>N>sÍÏÅÍÍt>æTÅa>cN>>GrŬaÍtæÅWEN>æWcuTÐÏÅÏt>DLsaa>-aHpG_>NssuTÅa>6fNÐÅåT>ÍT>äÅt>L>sUN>cs>ÅÏÍtªåÏT>G>T>c>æÏa>LT>ªp>H>T>çæÅc>Ðât>ÅÏTÅa>rÅêsK>pGT>Å¬Ít>.aÅt>ÏTI>ÀUN>T>ªÅa>c>Tªåa>4>NE>æÅa>c>>>ª§äT>¸u>c>6>>n>¦åT>>ÍT>ät>>>K>>ÅÏÍt>ÏT>>rÅT>æa>>L>uaæÅasWÅuLEäÅaçdcçTNÀãtM>GÏÍrÅæ¬ÍÐTucTUN4Lqs§äT>ªÅa>>c>>>¦ÆT>>H>>ÅrÅuT>>K>>nc>åa>>ÏÅÍsT>>}>>sa>>L>uW>T>u>>N>>ÆTHÅrÅäÍÅÍWTæªWæÅaL>TLuÍtßÅcÅuN>cNçTNÍÐÅäTN>NWtHçd>cçTN>ÀÏÍuN>cNçT>ML>TWG>TÏÍÅÏÍt>åTaÍª_N>Íts6ÏÍªW>qUN>>srÅÈT>ÅæåÏT>G>p>HT>_N>>ªrÅc>åææ¬aL>L>uçæÆTCsaLuuc>EncåaL>ÍÈT#æUNTM>LäÅtLsÅÏÍt>åÏTÅÍÏtÅÍtsÅÏræT>LrÅæa>LL>uuaÐçd>cçT>NÀçT>NÍÏÍsWÅuT>at>Ls¬aLÍuWuLE>Íc>c>N>>G>ÅÏät>rÅäÀsst>T>äÅt>usWÅçÅsL>N>Ðrc>>K>M>rÅTÅ¬aÅåa>åaÅtæa>Åsc>pIäÀÏÍsuC>NÏÍuc>æçaF>uN>ät>WJsät>rÅ¬aÍçc}>ÍÈæTG>éTsLN>ÐÏÍuT>ÅÏät4>KâT4>ÏͲ±

Page 42

²²uLEäT>ÍtuN>WLçT>ÅÏÏÍâæÅêsÏÍÏÍaÍt>uN>P@L>TuÏÅasI>ÀÍTsÅÏs>IrÅu>T>T>LÅÏÍ¬a>L>ÅÍÏÅcàc>uTc>çT>NJ>WLçT>ÅÏÏÍuÍÅÍTL>ÅT>a>Ååa>ÀWÍsäT>Ït>ÏÍsc>b>Åàt>u>N>>ät>>sqN>T>sÅÍæÒÏT}äTÏtätÅcÐªaLÈæTGéTa>ÏÅÍçc@NWas4äTNNs«uTcsNæÅçT>st.ÐÅqNH>cNT>qNH>ÈÏt~ssIJ>aL>NuJ~ÅmNT>¬aÅåan@«ÍÅÐÀÏTNuÅÍccsæsKcÈÏt~sÏÍÅÏÍtut>L>pI>T>sÍÐÑa>äÅtu>äTN>t>>ÏT>ÀÆT>Ót>A>ÏÍçaF>uL>ÐÅsÅÏÅÍT>æc>@>N>âTK>>ÅsTåÍÏæÀWÍsuT>>Tác>Ít>ts>>sÍt.staTTÅ¬ÍtsTsEtuT>csNæÅst.ÐÅÍtstssåÍt.çæcNæÅfLÅææpGWE>NfT>ÐÀßaTqN>IäÅÍcçT>ÅacN>GuL>EqM>çcAL>ÆTÏÍÈÏTrÅ¬ÍtåasTzÅuTcsNæÅst.sræTLrÅãTKpHcÅcÏÍÍÏÅÍÏÅcTs>W@ÏÍéÅcT>äÀäTÅÍãcsst>TsªÆtH>EpN#ÅuG>c$çaa>d>N>kÅæÏÍåaL>L>pN>K>IÍT>M>L>@N>rÅT>äT>Ït6>ªâT>c>s¬ÍÏÅa>ÍtæsTYLÏTuTc>ÆT¬ÍÏÅÍutçÅs>ÏTTÅaÐÅäÀc>NGÅc>ÐªWN4NEUNäÅt>LsÅÏpGdNÍÍc>uÐT§q@äcpÅæÅT¦q>LäcsäÀ`ÏTåÍÅÍäT@>cíÍT>.T>uT>cuT>>TWL>U>cT>>LÅÏÍs«a>L>Nup>ÐÅåa>dN>äauT>K>çT>MÏT>K>NÐÅåa>LÍÈT>#äT>KqT>åaL>ÍÈT>#aÅÍus«åa>4Ks¬ÍtusTL>aaaMÏÍåaåÍÅÍçT>TGÐÅæÅsstäTK>ªÍtaÅtc}ÅäT>ÅÍÏÍTÍÅc>Mäau>N>sTÅÏÍ×t>ztrÅãÏTM>äcpÅæÅÏÍpI>æÅsåaåa>ÍrÅÏÍuN>uMÅâæd>åauÅa>uN>TæÅçT>MÏT}>sTæåT>ÍToÐÅÅÏäÀåTÍTT>aTN>TÍÅssÍt>åaWÅt>ÏÍæÅÐÅæåÍtcåd>Eu>N>itæa>cuÅÏ§Ñt>yÍT¦çÅÍÀÍtât>ÏuN>¬aÍT>GÊpTc>NçÏT>KN>uT>cW>L>ÏÍ×tzt>r>Å¬aT>u>aN>K>E>e>æuT>K>>çT>G>c>}>>åc>^T>æÅÏTLÏÍåa>çdÏsTc>éT>cHUæu>NäT>0ÅTa>TuåaÐäT>LK>WN>N¬aæÏfNsqTsCÅÏÏÍsa>ÏÅÍÅÏÍtçTéT>EN>qät>rÅuu>N>WLÆtÏT>ÏÍåÏTÏÍäÀäT>ÅÍT>¦ätE>Kr>MÏT>~À¬aT>uTM>T>ÅuT>K>dN>T>ÏsJ>>sscÈP@eaÑcCâT>KÅuGc$ÆTÐÅ§äTÍc>ÐÅÍcoäaÅdNcsÍt>_>N>>>ss>>Àæåa>>T>>L>ÈT>>N>>yd>T>>uT>>>>ÅÍÈÏt>>~suÅd>>>E>>4>>L>>T>ÅÏäÅÏTKN¬¬¬aæÏusuT}>LaNLsDt>¬¬¬aæcTNsÍt>cfÅÍcTàcÏÍuTcWNN

Page 43

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLŬaNT.ÊÅc>ÅÅÏäTL0cÅæªa>NÍTGÅÏT>MNÅdªa>NLåa>ÐÅÏäTÍcªaN>@TG>rÅsT>uaÐq>c>Åc>ÐªWÅÏT>I>ÀT>>ÏT>ÏTÀÆT>>ÏÍWJ>æsT>M>4>K>§çdcçT>NÀÏÍuÏT>@ÈTN>JK>qMd>c¦æcuG>HÅåc>ÅÍãÏTM>äcÏÍsmHÅrÅÐÅsÍtÏÅÍåd>N}>ÅÍtu>N>c>NiN>it>s>Åt>u.ªÍtåÍc>eN>PÅÏÏTMÐÅesÍÏÅÍc>ÅÏT>ÏT4a>æöcåÏT>ÏÍdN>}ÅWG}>äT>ÅÍsNæÅst>.ÍtuGHÅêåc>ÅÍsuTMöcÐæÏT>c}ÍâTåÍd>TçÅcTa>ÀäæcNÍtc>ÐÅÐæϬÍÍccrÅcTL>ªacN>uÏÅcuG>J>çTM>tÏTÏÍäT>dK>äTÏtu>N>sT@ät>sätrÅs6c}çÅcÆt>ÏTo¬Ít.cNGmJ>àcsÅÏTMÀäÅtuæua>ÅWNT>sWÅäÀªaL>TußÅc>ÅuN>c>Nu>bçT>NÍT>sCÅÏÏÍäÀcçd>c>çT>N>Àçt>T>æuÅÍt>çT>4>ÀÍÏt>ÏÍ4>A>A>>>it>æçÅs>T>>çT>N>J>ÍT>L>ÅäT>Ït>ÐÅu>N>>ät>>äT>K>çÅc>çc>}>ÍÆt>ÏT>M>¬Ít>ua>N>P>rÅÐÅãÅac¬aLäTÍtuNçTMLsu}ÅæÏÍsaTuàcuTcWÅaäT>Ït>ÏÍWN>>N>>uæT>sC>ÅÏÏÍÍt>ÓTc>N>>G>çt>sÅÏT>qN>T>G¬aLuæuTKdNTÏ¸aLuçaLkKstrÅWTIKNJcÍâæÅãtMGUcÏÍçaF«u>TcW>TKäT>0ÅåtN>rÅÏÍªçÍTæuT>K>çTN>ÍaN>Pàc>raTM>Ït>C>>WN>N>>s-c>N>}c>D>ÏÍc>ÅªÍt>u_zÅæªåa>aN>P>çd>c>çTN>ÀT>Å«¬WÅÈæT>G>>s>I>4>K>ÏÍWÏÍçt>T>æuÅÍt>a>T>H>ÐÅ§àc>uT>c>¦s~rÅaTu§WN>NpN~ÅWL>ÍtiÅcsåT>}T¦c}>ÍãtMGsst>Tra>æuT>K>>d>N>T>>Ïs¸qN>L>Ë~ÅÈÏt>~ra>äÀçc>N>s>N>>WK>>ÏÍÅÏcDÏÍcÅWÅ_zÅææªÍt>uaNP>åtNra>ªçÍTæuTK>çTNÍa>NPsJN>æÏÍu§TMÀßÅc>ÅUÅbæTåa>Åsstäæa¦àc>uTcäT>NN>s-cN}>¬aÍtåÍTÅÍtucuTcçTNJuNWLÏÍqsIrÅuÅtqàTGÅsc>NGæÍc>ÅcÐaLurd>}TÅÏc}>ÍcNG>ªätÏÍcN>GosW>NrÅÏtDL>mTBsNTæ¬aLÍuTsuTNçTNÀu>bçTNÍäTNÏÍuNotWNJÅWNE>zæsJÍÏtÏ͸qNLqNcÅÏcÐfHqNÅtusTæÍÆtÏTMUcmTBcNGÐÅuTc>ÏÍT>T>N>J>çTM>>LÏÍéT>äT>Ït>ÏÍäTÐác>æça>Fo>tsE>T>«¯uTcäTÐêsJNæs>TÅªåÍtÏæÍÏTNkÅæÏÍT>MÀuTNJ>dc¬aLT>uÍtàcTªUÅbc>TUT>Wc>ÅpNÍs¬s>ÅÍÏtB>T#ÀÏÍu@>TN>qÅcÏÍác>@²³

Page 44

²´ÏÍÒÐTTsqNLÅa>NutuN>ätÏÍc>}ÍUÅbât~ÅÐÅuH>NGJqN>Åtu.ãtMG>ÏÍuJÏt>säTÏt>ÐÅTät>¬aT>åaãT>#ÅTM>ÀuN>pN~ÅWL>ÍÏt¬aLTuàceaÏÅçTNJuaÏÅsaL>>uT>N>MÅçT>åa>ÅßcÓT>Ït>suN>>WLrÅc>~T>LuB>E>«°4ÀsaTuÓtA>rÅÏÍªaÅåÍtuN>êsETätÅc>NçTNÍa>LKÏaêåaL>T.TM>L>äÅt>Lsu>¦a>T>uÍT>B>c>~T>L4>L>T>ut>¬Ít>åÏT>Åçt>Tæu>ÅÍtçTN>ÍÏÍT>a>Ts>ÅÍçc>}>Í4>L>sTN>çT>N>ÀçT>NÍÏÍ§uD>G>J>ÅW$çT>sK>cTsWÅäTÏt>uN>ÈTNÍÅÐÅut>äÀÏtD>L¬TM>ÀsNæÅçTst>.uDGJ>ÅW$4Lp~ÅÏÍTMÀcÅu>ªqNLucN>GWNNÐÅua>ÅsNTÍäÅtL>sÅÏTMÀät>rÅsaÍt>åÍcáÏÍÏt>rÅäTÏt>äTN>N>T>ÀTÅ¬a>Ås>Åaqu@>ÅcÏTÀaL>TK>ut¬q>Nt}>äTL>NKÅT>qNÅt>u.ªsTa>L>uT@>Åc4>LçÅÏÅÍäTÍÅcT>TÍÏt>cÏÍWN>N>fLÅæéT>HN>ÍäÅtu.ÅÏät>EK>ÏTÀæT>ÏT¬Ít.uTÐÏÅsTNçTNÀiNÏÍWNNÐÅ×T>ÍÏÍuaÅæstXuT>äTÏtätuBEéT>KJ«±äT>N>rÅÏÍ¬a>>Ååa>ræa>fÅc>>æWN>rÅT>>éÅa>K>æa>ÏÅÍÍt>>çd>c>çT>>N>ÀçTN>ÍTWT>ÏÏt>DL>sªäÀua>æXfÅc>TäT>N>t>ÏT>ÀÆT>aT>usWÅÏT>I>ÀÏtÀÏÍu>MÅp>GÈT>K>J>4>L>ÐÅ¬qN>T>.Ït>D>L>ßÅc>Åu>N>c>N>¸qrsJsa>LuaN>PÏTsqNI>ÍcsçTÅa>ãTKpH>TÍÅÐtuN>ÈT>#æUN>>>oªq>>>>rsJ>«§äT>>¦Åæc>>T>c>>oªq>>>rsJ>>«Åa>c>>>çdNXÍÏt>aac>AL«-Ååa>ÍâTsTsäT>LK>TÅ¬q>rsJ«åaL>ÍåÍT>G>>Åa>L>usyÅÏÅWN>>N>>WL>>s>Àd>u>J>C>N>ÐÅæªW>N>6>4>>L>d>åÍtu>T>c>WN>>N>>WL>ÏÍåa>s>T>L>çc>A>L>UN>>UH>u>¬a>T>.u.âTKÅçaFêsÏÍsäTLªâaæXÏÍçaac~TLÐÅåÍTGÅÐÅTÅ¬WÅÐÅåÍTG>ÅT>L>ÅÏÍåÐTc>AL>¬WÅåÍt.×T>L>ÅªåaçÏÅÍc>åcM>T>MÀÐÅeN>ÏtsN>æÅêst>.ÏÍäÀçÅc>sÅÏa>T>u>N>tÅT>W>ÅäÀuG>L>ãtM>G>su>ÅÍt>TT>T>cÅc>ÏÍsA>>@>ÏTN>>u@>L>ÅærÅ¬aÍäT>@>ÍÏÅa>Ít>æu>TL>>ãT>N>uTc>¬WÅßÅcÅubWcÅuJåÐÏTâT>>K>>ÅÐÅT>>ÏÍåa>>c>>Îst>>.s-c>>N>>}>>s>>N>>>>q>N>>Åt>>uT>>M>>N>>Ïc>>rÅÐÅ«²WÅqM>çÅsL>N>ÐrÅæ¬åa>WT>ªåÍt>åa>ÀÍt>æssp>>äT>K>ÏÍeN>Ït>4LaÀuÍtæssçctA¬äT>ÏtçÍÅæÏÍWNNêsETÐÅçc>tAçTLçÅcàcÏÍuTcWNN

Page 45

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅuL>WL>>oÐÅU>>>L>>çÍT>>L>ÅâT>>E>c>>N>ÈÏt>>~ssªot>>êsE>>T>o¸W>ÅçTNÀc>qTWN>EzæÏÍa>ÏucD>ssªçc~T>LT>¦sÅÍÏT>NÅÏÍÅÏu>TN>Jsc%TâTEçÅsETdNæª§åÍÅÍuãT#Åu«uaÅçÅstsÈTNTÍçdcWNEÅæsI>JªÍtut>äTÐsuTc>sNæÅ`>ÐÅsKcT>MLsuT>ÅtTæu>TNM>ŬäTÏtÏÍTMÀuJEWNEzæsstTuNäT0ÅsäaN@ÏÍuN>ot>êsE>TrÅsW>a>T>éT>>çÅs>cD>qNÅt>uéT>>N>«³uTNMÅçT_C4LÅcÐªÍcaNPåÐÅaÅÐÅfNäÅtu.rÅc¬qNLTLäTÏtÐÅãTNJærIN>ÅcUÅÏsÏtäÀªWN>çdcçTNÀÏÍuc>WNNsA>@T>Å¬WÅåa>N>@>c>t>A>s>ÏæÍÏæT>ÏÍªãæc>åc>ÏÍçd>c>çT>N>ÀÏÍu>>N>>ãÅt>ÅuÍÅáÏÅaæãTNJæÒÏÅdÅcÐªqNLsTHc>}aITÅÏkÅtrÅéTEÅæqNÅtu.suTÏÍ¬aLL>umN~tÅÏçdc>çTNÀÏÍWN>ÐÅuæTG>éT_CäT>ÏtsuEÅtÏÍªqNæÏsæÏuÍÅätêåaWN>ãcÏÍuKÏÈTNMÅTTäTÏtÏÍc>T>N>¬qN>>>>sÅt>a>>M>E>>æÏÅa>L>>ÍªåÍT>uÍc>T>T>>ªa>L>uÒÏÅd>ãT>>N>J>æTªqNLUçæÐÅuT>ÅTMÀåcÐæÏÈTN>êåÏTÏÍqNÅtsÍÏÅa>Ítæ4åÍcsstäTK¬-ÐtTN>äTÏtÏÍåÍTãÍcrÅäTN>ÏÍaMEæçÏÅaLÍÈT>NJ%êåÏTÏÍÈTN>M>Åq>N>ÅÍu§uT>c>WN>>N>>`ÏT>ÐÅäæc>N>u>¦uJ>Ït>sT>>N>J>`ÏT>ÐŬaLuæTGéTçTdNãÍcrÅuJKçÏÅaLÍæTNJuKÏÍÏtcsTT>äT>ÏtÏÍrTäTN>N>çTéT>uTÐÏÅT>aTT>ªrÅcTL>æqNL>Ït>DL>s>T>ÏÍÅÏT#ÀçÍT>ÍÅc>ÅêåcÐæÏu>aÐêåt>q>NÅt>u.Åc>ÐªqNL>ÅcÐªcNNFsæpaE-tur¬qNT.pa>EÅÏctArÅaTçÐæÏéTKÅubcIGT>sCÅÏÏÍpÅaczTâTÏÍäT>ÏtäTNN>ÐÅTçTéT>uTÐÏŬaTaÅtTcTqÍÏTMTqMäæc4TçdcçTNÀÏÍäTNNäÀ²µ

Page 46

²¶µÈed ÈUOݬ ÈUO½œ —œ XO×O dOŁQðßÅcÅubçTNÍTçdcçTNÀäTNNiÅæÏÍÏtÏÍsbçTM×tztuaÐÏÍäTNNWÏT@sctuT}T¬ÍtuNkÅtcäÀcNPæTMÀT#ÀÏÍÅÏWNNWNEzæc>}ÍÏToaÀÏÍfNäÅtLsªçd>cçTNÀ?Lcæ¬qNT.uÏæcoT1ÏÍ§ÑÏT>æuT>cãÍc>¦àc>uTc>çT>N>JçÅs>TN>ÏæTäT>a>LT>.«¯UTÏÍÅÏTM>ÀT¬aL>ÅÍÏtB>ÍtT>tIT>#ÀÏÍWNN>suT>ÐTsTN>çTNÀa>L>>ÅÍWN>T>E>ÏæÍàc>uK>D>>ÅmH>ÅçT>åÐt>ÏÍa>T>usut>ÏT>>rc>@>>çÏT%dÅcÏÍsqNTuq@cÅåÍTÍÅaÅÏÍuTTÏÐTäÅtLsdNæªqNLNu¬aÏÅÍWtIª4TaLcKÐÅutåÅÏrÅÏÍqMäT}T>}N>Ubçd>cçT>NÀÏÍWN>N>ªÍÅcÅrÅut>WNJ>ÅP@>Lsst>T«°ÐÅuTT>0Åt>äT>N>>N>¬Ít>.Ît>G>éT>H>NK>ut>ãÅt>ÅäT>N>ÏÍsI>J>ªaT>.uT>Æc>TqÍÐT>äcpÅæÅÐÅsa>Ítât>F«ác>mJ>pT>ÐÅéT>aK>æTM>N>ªT>Ma>Fæçdc>çT>N>ÀÏÍWN>>N>>åa>KäT>a>L>T>.qÍÏT>M>äc>c>ÅæÅÏÍWN>N>>ât>ÅÍtâtF«áccAL>rÅpNÍs¬aaÀuÏTK>sTMtFsCJ>W$4ÏÍ4LquÏÍÏæÍÏæTçtsäÀÒc>>sÏT>ÏÍÅÏÍtuT>tI>çTÐæÏWN>N>s¬Ícsc%çÍNãæÍêåÏÅdsâæÅêåÏÅdÐÅÏbåÏæÍäÍÏæÀäT0ÅcpK@sâtF>«ácãÅtÅäTNÏÍuÏT@>çTMNHtãT>KÍtæT«±`ÏTât>ãTK>ÏÍçdc>çTN>ÀÏÍWN>N>ªÍtqöÏd>äT>êåÍÅtT>çTB>Åuu>N>>kÅt>sçÍt>æT>¬a>T>uT>ot>u>N>J>Åsn>J>E>>u>b>äÅt>L>sÍt>ÏTNçcÅdTNÀêåÏTkNæêåcÏÍæaLÅÍÍtæcqMdÅcÐÅuBEÏÍçcÏd¬aLÅÍsJ~Tc}aIÐÅÏTNsaÍtåÍÏæÀÍtæsÅÏotmN>EzçÅåüÅæçd>c>çT>N>ÀçT>N>ÍrÅWN>~t>A>mN>~t>çÅc>u}>T>a>L«²ÏÍäTÏtÏÍuT>)ÀuT@>ÅWN>sqNT>ÏÍWHNH>rÅÐÅqNÅt>uÅÏrÅ¬WÅäTÐåa>G>såa>s>t>ÍT>L>ÅÐÅçÏT>N>>rM>ÏT>Àm@>snt>ªc>zTäc>pÅæÅÐÅçÅåÍc×tLêåaLÍäT>@ÍÅaÅrÅ¬aätTtçT>GÅÏTMæWNT>æmJàcÏÍuTcWNN

Page 47

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅuTT>4>ÀêsC>N>ÏÍªçd>cçT>N>ÀuÅt>rÅÏÍÅc>Ð¬a>L>>u>b>æçÍÅãÅt>Åc}>a>I>T>Æc>ÐÅæàc>ÐÅuG>>J>çT>M>T>DæU>ÅbãT>K>«-a>ÍsäT>L>«ut>êsK>T>WT>ÏÏÍæãÅæçt>T>ªuÅÍt>ªt>yT>ªÑt>N>t>G>L>çT>4>À¸a>Íc>u¬WNNTMLÅÏÍuN>WNJ>ÅaaM>saÍuäT>@T>sËtzæsc}>ÍÏToçc>}ÐT>rÅÍTsW>ÅuT¬a>uâT>K>ÅäÀc>ßÅc>ÅçT>N>ÍÐÅsÍt>uÅæÅcÈÅc>N>P>ês>N>>ªäT0ÅæåÍc>Ît>G>çd>c>çT>N>ÀWN>>N>>ÏÍnN>K>a>sT>uT>T>4>Às-ÏæÀst>a>T>c>}>Íuc>ÐÅ¬Ít>åÍÅÍÏÅc>cN>P>W$ÅÏu>N>>ÍÅc>ÅçÏÅa>L>Íæa>ME>¬ÍtåÍTMcNPçdcçTNÀäaKæãÍccÍtêstsdNuTcWNNsqNTåaÍT>äÅt>uWK>ÐsÅÏàcuT>c>WN>N>>WL>cN>P>uT>L>äTÐc>D>ÐÅTsstäTK>¬ÍtåaTuT>utäTN>NäTN>ÏÍTNJu>TcäTÐÅcÐªW>cäTÐäÅt>L>sÈæT>G>uJ>>çT>sM>Òc>b>sàcu>Tc>çT>>NJ>-Ååa>Íät>LT>M>ÀÓt>A>>ÍÏt>rÅÏÍ¬WÅa>çÅsÍt>uT>c>äT>ÐçT>su@>T>N>qÅc>¬aL>Åa>4Ðàc>@çT>T>NJ>cT>suT>T>ÅªaÍt>ãæÏ4>çT>NJ>aL>TK>åcÅÍæu>N>>kÅt>rc>åÍT>>ÅÏæÍ4>Tq>Mu>T>ÏÅu@>T>N>ác>>@>äTÐéÅc>T>çTN>ÀÏÍåa>ÍÏÅæuTc>äT>ÐrÅcT>L>¬au>uHJ>rc>ML>Å4>ÏÍkÅæuÏT>cT>êåaLL4KB>æubçTM>NTEãTKd>cÏÍâTEÍtærÅªsT>}NçcAL>çdcæÏtB>rÅ¬aT>uTçd>cçT>N>ÀäTN>N>c>Æcu>}L>cçT>M>LuK>yÅÍc>NP>st>gT>çÐc>suJÏt>sut>äT>N>N>>sWH>NH>rÅpN>ÍsuT>cc>N>P>sHCLäÀçÏæÍWsuTc>äTÐfÅÍ¬WÅÍWNKÅaauÍtuT>NJäTÐÑt>ÏÍÈÏt>F>æÅæc>>K>J>ÏÍ¬a>uc>>?ÏæÆÀqrc>M>>L>Å4>ÏÍT>>>N>J>d>c>>ÐÅeNÏtåÍÅd>TäTN>N>äÅtL>sésuÍc>äTNÏÍªt>?ÅtsT>ÍæÏuTK>aL>T>iHæu>cäT>Ðssåa>m@>uN>>c>?L>ra>L>aåÏT>ÅT>M>ÀssT>ÏÍuI>Íd>ÏÍªÆc>ÏÍäT>ÐäT>KÏÍs>uT>ÏÍªa>Ååa>s>t>uT>c>ÈÏT>>çTs>t>?L>ut>äT>N>>N>>§äT>>>Åd>¦çÐæcÅçT>ÀT>)ÀsN>T>ÏÍât>oN>@>ŬaÍts>t>äTÍt>ucäT>ÐsotéT>>u>K>æuTc>äTÐsçÏT>KuT>N>JêsT>}>N>äTÐsWÅäÀåa>L>ÍäT>@rÅæÍt>>iJ>äæaåa>åÍT>G>ÅuT>c>¬WcuÏÅcåÍTGÅÍÏtçÍTqÅcÐÅÊÏTÏÍuÏÅccN>PW$uKT>ÈTKJ>TÅÏuJ>çTMT>ÐuTc>äTÐªÏTI>ÀpÍssÕtcâæÅêsÏÍÏÍc>NPrÅs>Å¬Ít.u>NuT>cWLn>cÅÏTM>ÀæÍÅͲ·

Page 48

³®TåÅc>K>åTÀÍt>T>Ït>säTN>t>it>sÍt>T>N>JÏt>Åæu>N>ÈT>N>M>ÅçTåüÅæ§äÀXQ>¦æT>L>0TM>T>4>À¸a>L>T>uT>üÅæªÍt>åa>s>c>b>a>a>Ub>sN>>>æT>t>>H>>>N>ÅªT>>>>N>t>>æc>>>pN>>>ÐÅuT>>H>Åæ§ÏÅa>>T>0ŦT>>>T>>0T>>M>ÓTäÅaL>sæâæÅa>çTåüÅæu>Ít>ucäT>ÐÏÍutäT>ÍcT>Å¬§fN@>¦ÏÍucçT>s>t>?L>ÏÍqD>L>Ït>sT>sa>Ít>sÏb>ÅÏ§c>>¦Åc>>a>L>TßcscÏæÍçÏaªÈÏt>FæÅçTc>?LÏÍ4Lqæât>oN@ÅsTÏÍuI>ÍdÅÏ§àcWN>N>uTcW>LTM>LÅT>æ¦uTcc>~TL>äÀ4L>q¬qNTu>àc@uNcNçTM>tFrÅcTL¬ÍæÏucÅc>uNotkÅtêåÍæa>ÐÅsqNTuæ§mH>ÅsÆT>C>¦T>N>ìÏT>a>L>T>uT>c>u>L>ÆT>H>ÅÐÅåÍT>G>>Ås×æc>d>N>sÏqäTaLT.ÍÏtÏÍÅÏTMÀéTMT@æªaÍt.§UÅÏTfN@sÆTC¦äTïÏöÏdäT>äTÐÏÍ¬a>L>cÏT>sa>Ítåa>Ààcss>ãæÏ4oN>tT>çT>N>JâtF>ãt>såas>G>T>sÍt>sT>a>N>KE>d>NÒÍt>æäT>N>N>>WæÍsát>NTc>}>a>I>TÍÏt>c>ÏÍsa>L>>ÅÍÈÍT§u>N>>äÅÏÅa>T>0ÅiH>sæ¦uJ>Ïts¬aLt}§aæÅaçÅªWc¦çÏTáÏTuTcäTNNácÐÅåÍTGŪ-ÐÅaL>NUT>L>uT>ÅÐÅuLUT>Cc>åT>tuT>}a>T>4L>qsLN>ÐrÅÏÍT>M>}>L>rÅÐÅ¬a>Ååa>s>t>ut>äT>N>>N>>çT>>c>>?L>c>suT>M>Àc>éT>a>K>æucuLçT>MTqàc>uTcçT>NJ>âtF«ácçT>BÅs-ÐtT>NqNÅt>uãcs>éT>E>N>>c>N>ÅçT>M>T>ªa>L>ÅÍÍt>c>ÅÏu>N>>êåa>uc>E>éÅa>a>çT>M>Tq>ÏͦuNãT>ÐÅuTN>cUT>LçT>MTrÅäT>NÏÍT>MTrc>sc>¬TM>ÀuTcªt>@>a>>>a>>L>T>>K>ªa>>L>>>>àc>>uT>c>>êsA>>>@>§t>>@>Åàc>>uT>c>>jG>>J>uTL>uTÅspa>s§ÍTNÅãT>T¦ub>çTåüÅææªt@>cTªt@>NTL>ª§ÏtMTuJ%¦TÍª§eKc¦ÅaJ¸aL>TÍtåaàcuTcçTNJÏÍÏÅaT0ÅäÅÏÍÅcÐÅçdcçTNÀÏÍuTMT4L¬åcNæ§áTaNdNTϦTTNçTM@ÏÍTÏTæTÏTdN§åaäÅtLuTÅåæcrcÀ¦æÍtåasTLÆcÏÍuTÅpI>4>K>s¬Ít>åaåa>N>L>ªuT>N>J>-t>H>U>cfT>N>qÅc>mJ>>séT>E>N>>d>N>T>rÅÏÍæªa>uåÍT>G>>ÅÍT>Ðs-a>æa>aa>M>ÐÅua>H>ÆT>>¬WcuÏÅcåÍTGÅÍÏtuTcpIÉÅcNsutÍÅcÅsTcªTNÍãTKÏÍÅcÐaT>ÍcscALaTçÅåaa4Lçc~TLãTKTaäÅtLTrÅÏÍâTcs>sIrÅ¬aÍuÌÏaÅåapÅÍWNN¬aTåaÀÆTsWÅbucNPçdcçTNÀãÍccsuTcWNNÐÅàcÏÍuTcWNN

Page 49

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅÏæTÏÍu>Tc>äT>N>>N>>it>su>L>çÏT>K>`ÏT>ÐÅa>T>d>N>T>ªrÅc>T>L>a>åÍÏæÀçd>c>çT>N>Àsu>>N>>rc>@>>it>>æåa>uåÍT>G>>ÅsT>N>>æoÍd>äT@>Ët>zæsât>oN@>ÅsT>ÏÍuÅt>ÏÍTc>>?L>çTs>t>¬qN>L>cD>ßc>~uåa>ÍÏÅæÆc>ÐÅWL>T>ác>ut>?L>c>WL>ÐÅçc>~T>L>ss>a>L>ÍuWLU>c>ÅÏöc`ÏT>T>#ÀÏÍutäT>N>N>éÅc>A>L>uT>æéTa>K>¬aÅåÍc>Òt>âT>T>æa>N>@>uât>âT>åÍÐÅæÍsÈT>>Åt>N>åÏæÍc>c>ÅÍçd>c>çT>N>Àc>>>ÅçæÏÏÍT>Å¬a>>Íc>u>ãÅªÍt>st>>ÅüiÅæÅÏÍt>>âT>ÐT>>Àæªa>u>×æc>sqNTuÅÏäTNtJäÅÏæÍUcucçÏT>K`ÏTªrÅcåæªTc?Ld>N>ÅÏs>>G>ãT>>rÅc>éT>>T>B>ÈT>>æÅuT>æW>Åc>>>>ÅâæÅÐÅäÀa>a>>âT>×æc>TåaarÅ¬åaWÅÍcuTNJ-tHUcsL@IÍæcâæÅêsJKÐÅsqNLNucÅæÍãÍc>c>ucuT>c>çT>N>Ju@>T>Nua>Ðc>NP>ªsa>L>ÍuäT@>Ët>zæs¬WÅåÍtasTäÀucÏÍÅÏuTsJ>K>æTåüÅæuB>E>-aÍsÏt>äT>Ku@>T>NqÅc>ÏÍuT>cäT>ÐåÍT>G>>ÅçÅc>>ut>}>Ås>âT>4>ÏÍuT>>c>çT>>G>>Å¬Íc>ÍÏÅæäT>N>>>N>>>ut>äT>ÐÏÍæªaåÍÏæÀuTcäT>ÐåÅcKsd>NtJ}>ÅcÅäTÐÅc>Ðªapa>cåÍc>Ïtsi>Hs>uæWc>ÏÅc>åÍTG>>ÅÍÏt>àc>uT>c>uÏT>@>d>c>oÍd>iN>äTNNrÅcTL¬uJäTÐsätÍÏtÏÍqÏt4KsIJuTcätÏÍâtKEucæuT>cçT>st>?L>c>ÅÏÍtJ>}Åc>ÅÐÅât>oN>@ÅsT>ÏÍêåÐtÏÍséÅcALTMÀçTst?LsÏæÍÏæTÏÍÈtFæÅãÍc¬aÍcåÍTGÅäTÐácÏÍÅÏsæÏ4K>æ¬aL>t>udN>uTc>çT>GÅT>ÅÏTM>ÀªÍtåa>s>tuc>äTÐuJuN>sTT>ÍTLÅÏÍäÅt>udNçdc>çTNÀWN>NçTs>NÓtA>s>t>uT>c>t>>J>}>Åc>>Åss>a>ÏÅÍÍt>æça>F>æuc>ät>>>u>¬Ít>.Åa>N>>ÅÏÍtuT>Åtª4>ÐÆc>Fu}>L>cWL>êåa>LT>.uTc>äT>ÐsJN>æra>¬aÅåa>äT@WTÏçÅc>çdcçTN>ÀÏÍc}ÍuT>GÅßæcT>uN>ãÅtÅäTNÏÍpÅa>¬ÍcqNÅtXåÏTrÅÏÍqÐTéÅaEsÍÅÍuTcWN>NcN>PÐÅçc}Íês>LsÅÏTuJ>äTÐÏÍuÍÅáÏÅaWÍt>tçT>>N>J>sçÍt>æT>¬Ít>s>>c>åa>ÍT>a>T>>sa>>L>uWÅa>çd>c>çT>N>Àc>>âT4>ÏÍªWÅb>ua>N>P>u@>T>N>äTÐäÅt>L>suT>c>c>ét>~Åuc>uT>cdN>çd>c>çT>N>ÀãÅt>ÅÏÍuJ>>mJ>>>çTM>T>ÐsJ>N>æsu>N>>äT>0ÅqN>J>E>çÅc>WNK>ÅÓtA>ÏÍÆcÏÍ4>çT>N>JÏT>ÏT>WÅsT>@s>Gr>Å¬WÅÍuÍTÀ³¯

Page 50

³°qMsuc>çTM>NT>csa>rÅTÍt>paE>aT>uæu@T>Nác>@>äTÐoçTM>T>Ðsæ4>Ðàc>@ÏÍu>N>>ÈT>N>ÍÅoft>uÏT@>ÈT>Åa>ÅuÏÍªÍt>ÍTL>ÅitäÅt>uuJ>Irc>M>sÅÏuÏT>@çT>M>¬aÏæÀÍt>æsT#ÀmJ>>äT@çd>cçT>NÍWN>EzæT>sCÅÏÏÍa>L>T>uJE>XÐÅÊÏT>suLN>uN>ät>>c>pK>>@>sWÅÍÅÏÒÍt>u>>N>>ut>ÈT>N>ÍÅd>N>çd>c>>çT>N>ÀT>Å¬ÍÅÍäTÏtÏÍäTNN>êsETTsC>ÅÏÏÍsäTLKªÍt§çÏt>FŦuTTuc>æçaFÐÅmJ>>×t>æÍqN>ÅtuT>M>ÀÈT>tzt>Ía>>uÏc>æät>äÀsst>T>¬-a>Íst>K>>ÈÏt>~ssa>ÏÅÍÍt>æu>a>H>ÆT>>ät>>éæÅ¬qN>L>uT>>T>L>ÅÏÈT>N>ÍÅåÍTG>>ÅTM>ÀÐÅuT>c>fTN>uJ>ÆtÏT>äæÏÍÏÍçÍT>>qÅcÏÍU>>L>ÈTE>C>aÏÅÍÍtæuJäT>ÐÏÍutéTNT>¬aÍÏÅcUTÅÏåÍT>ÍÅcÅaÅt>TåauaÍtätrÅæ¬aa>TÏuçÍTqÅcÐÅÊÏTu>äTNtsÅÏWN>NêåaÅsäT0ÅçÅsT>N>ÏæT>æoÍd>ÏæT>uT>cçT>M>>L>T>ÅÏçdc>çT>N>ÀäÅÏÅa>T>0ÅsÏÍªuG>c>>$ÈT>>N>>ÍÅÏÍsäT>>L>>>K>>ªa>L>>>>T>>uT>>L>ÀçÏÅÍrÍæu>a>Ðªu>>N>>>>äÅÏa>ÈK>>¦$SRSKWKHJPDWD3DWUXPªät>Ï4>>Åt>æÅa>>M>âT>>K>ÅæT>>sT>>>ÅçdcçTNÀäTN>NsWNÏæÀUE>¬aauWTTstc>TÏÍæ§Åc~säT>Ít>`ÏT>ÏÍWÍÏæÍçT>N>ÍÐÅÅÏåd>N>}>Åra>L>uÍÅÍT>L>Å4>L>Ît>G>W$snJ>E>>çd>c>çT>N>Àu>N>>çT>M>>L>T>a>Ít>s>c>b>äT>Ít>çT>c>N>>G>äæÏÍçdcçT>NÀäT>N>NäT>NÏÍåa>at>éÅa>aWL>4L¬a>LT>.nJÅÏäT>ÍtÏÍqÍd>N>äc>>iÅæÅÏÍçæªåa>ÒÏÅd>>uL>ÏÅåa>>L>>t>>6HPSDGÍT>>K>>N>it>>åaÀqN>I>ÍcsÏæÍÏæT>ÏÍT>Mt>}>TWI>J>1ÐÅsWt>Ñc>åT>ÍTsçÅsT>ÍÏtéTHNKT>MÀêåcMcæTA>æaÍcÍtrMN>sq'WNÐÅÅÏuNäT>0ÅsaÍt?LçæÏc>qN>I>Íc>sÐÅçc>t>A>4>Lk>ÅæÏÍ¬WÅÈt>}T>äT>N>>N>>ãÅc>ŬWÅåaWTäT4sNTÏÍäTÐqéTcHçcs~ÏtsaTusaLuWÅaäT>0TMNÏcuTMsL>sÅÏTctArÅÍtM@çd>cçTN>ÀáÏÅaæÍTL>ÅæuTL>äTT>çTMÏT>GÐÅ¬aL>IÅçcD>äÀsaLÅÍÍtæçdcçTNÀçTC>æäæcäTNNäTNÏÍuTM>NTHæcæTAsWÅc>æT>A>>äÀ¬a>a>>u.æÏsæÏäÀT>u>>b>ua>>ÐÏÍàc>ÏÍT>>>N>J>>äÀäÅæc>N>>sc>N>P>§u>N>>ÈT>t>zt>çÅÏæ¦êåa>L>ÍäT>@>uC>æäæc>çd>c>çT>N>>ÀÏÍu>N>>ÏÍ«aÍcug>@c>LÈæT>G>éTçT>M>LituJ>Ïtss«Æc>u}L>csLN>ÐrÅÏÍdN>c>}Í4>AA>>sqL>åÏTÅ*Åt>uiH>T>LÅÏÍ¬WÅu>ÅtäÀàcÏÍuTcWNN

Page 51

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅÏæÀÍT§·®®âT>ÍæaÐŦäT>ÏtçÍÅæÏÍu>N>çÏÅtÍçT>M>NT>Hsa>ÏÅÍnÅtçTM>>L>ÐÅçÅsH>N>JçT>M>N>æÏÍæa>L>>WN>>N>>pÅæÅæeÅd>N>sNæÅçT>st>.T>Å¬a>L>T>>uÈæT>G>>é>T>a>L>>>>UT>T>>>L>ÅÏÍsuL>N>>æuÅc>Å«æa>L>>çc>L>TaÍtÆc>ÐÅuTcäTN>NT>MNT>HrÅäTaÏæÀa>aTÀsqN>ÅÍu.sTGP>ÏÍÆc?LcWLsTa>ÍtscbÅÏÆcÎt>GTäÀäTNtsçd>cçTNÀÐŬaLÍsÅÍÅäTÍtuÅtÏÍuàcuÏÍ¸qN>>L>>ça>>L>>kK>>ÈÏt>>~rÅsÅÏåa>>s>yÅÏÅät>>L>>T>>ÈT>N>>yd>>q>N>>Åt>>uâTI>ÅsæéT>H>N>K>ÆcW>N>N>>ÐÅu}>L>cc>~T>L>uB>E>uT>c>uÏT@>ÈT>Åa>ÅçTN>Àut>çT>M>>L>pa>E>Ut>åÍc>Ît>Gu>tu>N>>êsL>I>ua>ÐÏÍmJ>>>êåaa>oÍt>êst>sçdc>çT>NÀu>ÏT@>êåÐt>s>LrÅÏÍ¬Ít>åa>äTÀçd>c>âT4ÏÍuTÀrÅTÅ¬a>LuaNP>ÅÏuNÈÏT>@êåÍc>æåasTL>éTÐÅÍæa>çÅsC>N>TÆc>ÐÅWN>>N>u}>L>cc>N>P>ãTK>sWÅrÅåa>L>L>uÅaªäTЦåa>s>G>é>çT>s>L>ÐÅãÅa>N>¬WÅsC>ÅÏÏÍçd>c>çT>N>ÀäT>N>N>>mNEzÆtÏT§c>Læ?LcªT>GÅªuTÐcPæãa>HªUTLuT>ÅªçÏT}åüÅæTÏÍsçÏtäTKsuNÈKçÍæaEæ¬WI>@ÅÏçdcçTNÀWNNsæNsåTaÍrÅTWGTçÅcsÏuÏTsuNcNçTMtFitacÎçTNÍ4TaTÀ¸s>qNLËcC_c~Ït>sÅÏâÅQrÅaTrÅcTL>¬WNuTNTÀ½åÍtÏtpTcNuTcWNNu}Lc>ÈÅcNPçÅcuNcNæuNçdc>çTN>ÀçT>NÍÏÍu>N>k>ÅtÐÅäæc>N>ÏÍuÅcN>P>4L>ÐÅT>äÀÏÍçÅsT@>éT>>çT>sC>Nsu>>T>uUTÈÅQ>rÅsÆÅt>çt>>>ÏÍ½sÅa>Ít>æg>G>çT>åÍæa>>rÅs-c>N>}>c>D>ÏÍa>T>u4>L>q¬-t>ÍÏÅæåa>@>nN>H>$ÐÅ4H>H>oK>aL>ÐTN>rÅc>TL>æ¬a>ÏÅÍÏÅcT>N>J>ês>ÏT>æcK>JçÅÏæÏÍåa>@>ubÈT>ET>CæuT>LäT>ÐçTsL>NÐÏÍkÅc>oKT>sãÏÅÍÏæT¬qN>>ÊÏT¬WTWÍuTsäÅtußæcsqNÅÍu¬WÅTÅt>çdcçT>NÀçTG>ÅpTIês>ÏTÏÍuTL>äTÐÏÍçÏtFÅiÐÅWÏuÏT>sâtFçÏt>ÅcÅÈÅc>ÏÍuKÏÏtssut>FsNuTciséTçÏtFÅiät¬WÅåa>n@LqÍÏTMæqÍdNäæcséT>K>N>H>>>u>>T>uçÏt>F>Åßæc>sa>Ít>åa>N>Ïs>N>>rÅs4>H>>H>>ªWÅçÅsNäÅtLsÅÏrÅæ§àcuTcßæcéT~tA¦aLTsÅæuTcßæcÍÏtÏÍçÅsD'¬aÍtsccDÏÍçdcçTNÀÏÍàcuTcuÏT@çTMNTEÐų±

Page 52

³²ÏÍu}L>c>ÈT>NçÅc>§t>>TçT>>GÅs>JK>>L>äÀçTsT>T>¦ut>FçT>>G>ÅWNK>ÅaäÀrd}TczTcAÏÍÑæÏoNJcNçT>GÅßæcsuTÐTªçdcçTNÀuN>>sC>NÐÅc>Åc>ÏTN>>àc>uTc>WN>>N>c>a>TukÅæÏÍr>Å¬qN@>a>L>NsW>s>TH>J>K>>êsc>D>rÅc>ÅæÅrÅuK>J>ÈT>H>N>H>$TÅªa>T>s>ÅÍc>N>P>ÒÍt>a>rÅT>uT>c>çT>>G>>ÅT>çÏt>F>ÅisC>ÅÏsqN>>ÅÍuæåÍc>4>ÐÅÅÏpT>>ÍtcÍæÏÍT>sCÅÏ§çÏtFÅæuT>c¦qMçT>GÅæÍcsCÅÏÅcÐåÍt>qNH>uTcßæcÐÅçÏt>FÅßæc¬a>uÆt>åÍÅÐÏÍÅcæsKsC>ÅÏc@>NsIJ>çtJ>}Åc>>ÅsªuÅÏÀcu0a>çT>G>ÅÐÅ§ça>FWT>æT¦T>M>ÀªaÍt>pH>>su}>>Åæq>>N>åÏT>ÏÍfÅÍrÅ¬a>Ít>åan>@>s>c>s@>ÏäÀÐÅd>N>uT>cssçÍtæTªaÅsÅÍuKMçdcçTNÀçTGÅpTI`ÏTÏÍâTcsc}aIªäTÍt>ÏæÍÏæT>äT>N>>N>>¬-Ít>åÍÐÑa>s>b>ÏÍT>sgT>c>>Ku>Ït~åÍTGÅuTcçtJ}ÅcÅÐÅiHæa>ÍcuræaÍtutäTÐsÅÏÍtätqÍdNäcÏÍsuT}L¬çÏtFÅçTGÅÐÅéÅcÅæçaFÐÅ4LqsIJªaÍt.u.§qÅÏäTÐÅaÅÏͦÅÏirÅªÍt>aaçÏtÅc>ÅêåÏÅÍÅçÅcäaK>c>KçTMt>F«ácu>N>ÍÅc>Åªa>Íc>ât>Ït>FÅäa>K>>c>@>N>uæåaÀÏÍsC>J>W$ãÍc>ÐÅpTut>IÈT>ÏÍrcTsT>Mt>FsCJ>W$åÍt.Wc>aæÏrÅÏÍdN>âtF>çTN>ÀçT>>G>ÅsçÍt>æT>¬a>uäÀpT>d>N>æc>K>J>äÍc>åÏÅÍÅmT>æsªa>aÈTN>ÏÍuKM>fH>àcäT>N>N>>ªÍt>uT>crc>@>ipA>ÉÅc>Nçd>c>ÅÏäÀæstçÏtFÅäTÐsâtFäTK>TWaÏÍTMÀ¬aÍt.uTG>ÅTNÀu}LcqÍdNäcsK>NÏÍãTNJ>ærIN>ÅcUÅÏ¬aÍÅÍuqN>JEsE>TÍÅtuWc>ÅsuNäT>NtãT>KéT>cHÅÏT>MÀisaÍt>TÏtF>ÅéTaKât>FçTM>N@L>ªatußÅcÅäÅcsatuu>NfN@raLêåÏT>ÏÍucêåaLt4K>¬aaÅtäTN>N>rÅÐÅuBE>uTÅ¬a>ÍÅÍuÒÐtÀÅÏöÏdäT>uL>CJ>êåÍÅtT>ÐÅâtFqMçTT>ÏÍäTN>N>WÅc>rÅ¬aL>åa>sT>LT>çÅcçdc>çTN>ÀÏÍqM¬aÍc}t>aT>sÅb>çTsÍtÐÅuT>ÍÏsrÅÐÅp`ÏTât>ÏÍu}Lc>qNH>s>N>TMÀÒÏT>}ÒæÏuæsI>JäT>Ítsçd>cçT>NÀçTs>tWÍTstuTæÏÅ«æaL>uTLäTÐÏÍnH>rTeT¬Ít>TäÀÏÍuN>ÈÏT@ªçÏt>F>Åid>>N>uT>æäÀÈT>>H>>@>>T>ât>F>>isa>L>>uUJ>WH>>N>H>rÅs>ÅÏsÐÅªqÏT>L>ÏÍçÍt>>K>ÅÏT>c>>C>æa>L>>uqN>D>L>>çÍt>K>ÈÏt>>~sÅÏßæc>kÅæÏÍsTuL>N>u}>L>cçT>N>ÍÏÍäÅt>u.ÅÏrÅsN>æÅêst>.¬aÍuÏÅc>ªWÅÏsWÅÏÐÅeIWMÏÍÅÏT>cC>uæaL>tuçÍt>KçT>cCÏÍpI>4K>sàcÏÍuTcWNN

Page 53

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅÅÏ§WÅÏsÐŦÏtFÅ«âtFçTcCqNDLsN>æÅêst.¬WTªaLLuqNDLÏÍÅÏÍtÍTLÅéTtKTMNTckÅæÏÍ¬WTàcäTNNuTciÏÍiHäÅtussÍÏÅÍÍtæuT>c>st>?L>raL>T>ÅªaL>t>u.4>TsT>ÐÅçT>cC>ât>oN>@>>ÅsT>ÏÍuÅt>>ÏÍåa>åÏT>ÅçT>>c>>?>L>¸a>Ååa>>s>t>ÈÏt>>~rÅÏÍuTcçÍæa>TæuL>NÏt>M@u>}LçT>L4>Lqæ§qÍÏT>MæqÍd>Näæc¦cât>FÒÏT>}åt>N¬sT>NÏæT>ÏÍuTc>sN>ra>Læ§q>@äc>¦t>?TuæTM>tF>äT>NÏÍu>N>çT>M>N@>L>êåÏTÏÍT>fÅÍT>aT>uuT>cês>NæÅêst>.n>qMrÅ«aT>nTCéT>HN>ÍàcçT>NJÏÍu@>TNäT>ÐäÅtL>suTcäT>ÐÏtBkÅtÐÅäæcNçdc>çTNÀcåÍc>çTNÍÏÍuT>cWNN>cNPÏÍuTL>äTЬWÅuNÅÏÍtÈTcDéÅaasWTIKNJitT>âÅQsut}TÏÍÈTNMÅqJqMªåaNTÏñTsçd>cçTNÀcL>ÏÍuTLÅÍtT>uTL_Ni>ÅæÏTsCÅÏÏÍÐÅuTMN>THÏÍUN>J~ÍT.ÐÅãÅa>åÍTG>ÅTsCÅÏÏÍÍt>sTHÏÍæÅ¬WÅåa>åÍÅÍcÍçTsT¬WÅåÍcXWÆcÏÍqÍÐÅæÍTqÍÐTäcsEt~oÏÍÅÍtåÍTGÅÏÍTMNÅÍtsaÐuÑaæÅ¬WNsCÅÏÏÍT×tzt>TéTKNHWTIKNJTM>N>ÅÍt>ÅÏW>N>>N>>pN>~ÅçT>åa>ÅÅc>Ðªa>ÅåÍt>çt>T>4>Àc>N>P>W$UN>J>~ÐÅçTNÍÏÍsªu>ÅccT>«uc>sTæÍu>TL_N>UT>ÏÍcÅa>L>cb>uc>TÀutMGÏÍT>Å¬auszcªWÅÍÏÅc>çtTsE>TcN>PW$çdc>çTNÀub>ÏÍutKEÈÅaT@ÐÅçÅst.äÅtL>säÅtuÅÏUbnNGJêåaa4>LcåÍcc>N>P>c>}>a>I>c>>mJ>>>äT>ÍÅçd>c>çT>>N>Àu>b>×t>L>çT>N>>ÍÏÍsWc>c>D>aLLuaÐqÏTLÏÍçÅsH>CLÏÍaTuTM>ÀäÅæcNsuTÐéT~tA>ªaÏÅbusÍtuT>>NI>sN>æÏæut>uTT>4>ÀäÀÓTu>æas>G>é>säTL>sÍtæäT>I>ÅrÅªuJ>WN>E>zærÅsst>T>¬a>uUt>ÅÏu>b>nN>G>J>×t>sK>ãTMÅÍt>uN>äT}T>KÐÅUN>J~ÐÅåÍTG>ÅÏÍªçdc>çTNÀçt>T4>ÀsÍÏÅÍçd>c>çT>N>ÀäT>N>>N>>it>UN>J>~WspN>ÍrÅs>éT>~t>A>>ªa>T>s>c>sUNJ~ÈÏt>~saL>äÍcÐÅçÏT>NçT>st.ÏÍsäT>LåÍtãÅc>ÅÍÏt>éÅaa>ÏtA>qN>>mt§u>bp>Ís¦cÅrÅc>TL>¬qN>LN>uåa>ÀWÍsTM>ÏTG>ÐÅaTuªåÍt>çtT>4ÀqN>H>cN>PW$uÅÍt>çTM>NTH>ÏÍUNJ>~ÍT.sqN>T.äTÍÅnNGJåaarÅsqNH>cNçdcçT>NÀäTNNpÅas>qNTsÅÍst¬aÅåÍcoK³³

Page 54

³´u>b>çT>N>ÍÏÍäT>N>>N>>ÈÅc>N>P>êåÏT>ÏÍqN>Åt>u.ÈT>H>N>H>$uJ>E>W>N>E>zæÏÍsTc>ÅÏÍt>fÅÍsqNT>ÏÅæa>NÅq>NÅt>uT>ÅªqNt>}>c>@>Nu>J>CÍt>ßÅc>ÅpÅaa>Tuc>fWT>zÏçÅs>N>UuÏÍæqN>ÍÒc>>cqI>uT>N>LäT>ÅÏ¬-ÏæÀÍTsäÀât>ÅÐÅeçdc>çTN>ÀWN>N>ÉÅc>NsÅÏT>MN>ÅÍtsÏÍæª§rI>>¦lN>>>T>>äT>>>uI>>Íd>>>ÏÍäT>>N>>>>>N>>>>>sæc>>>>>êsE>>t>>>~oÏÍsuÅÍt>>>sc>ÅÏàcu>Tc>4>a>ÐÅuIc>t>Aa>a>dT>L>Iuc>4ÏÍ?>Åtät>TåÅcKuL>NuN>ÈTNÍÅÐÅ6ra>LkÅæÏÍæªaÍt.c>NGÅt>TÍtäÅtL>sÅÍtÏÅd>çTÏT>ÏÍÍtÏt>M@>êsT>T>ÏÍÅÏuÅÍtc>NP>@L>Tc>}ÍçT>s>t¬aÍÅÍçTWNT>EÏÍu>N>uT>cÏt>B¬a>TÏuu>JçT>Mc>Ns>N>sÅÏT>TX>ÏÍÅÏTMÀT¬a>T.uTu}L>cYTäæa>çdcçTN>ÀçTNÍçÅcuÏT>@êåÍc>ÅÏcÀêsLrÅrêåa>NHs¬qN>TuTM>ÀßÅcÅçTN>ÍæçdcçT>NÀuN>æcKJ>uæÏÍçTNÀutäTNNcuT>ccNPÅcÐ¬Ít.ÍÅaKJ>cUTæcqMaTuçT>>sÅc>>æçÍÅa>>E>>d>>s>d>>N>>N>>æW>Ï4>>ÐÅäT>>N>>>>N>>>>>rÅäa>>a>>a>>T>>T>>>ÏÍT>NJ>s>ÏT>ÐÅkÅæÏÍsâÅQ>rÅs`T>ÏÍ¬aT>.uT>äÀÐÅuT>LäT>T>äÀ6c>c>DÏÍT>qN>Åtu>iHªåa>T>T>çd>Ns>çdc>çT>NÀÏÍuC>æäæc>çÅÏæÏÍçdcçTNÀçTNÍÏÍTMÀÑTÅcsÅtuuTcWNNsuTtztsqNÍÏÅcrÅcÅÏÔcaT¬qNt>`TaLpKÍtuN>kÅtçTåÍæaÆÅtäTI>Åac>ToNT>K>NuT>}T>TaÅåa>@uÏc>Íttk>TLsK>éEªWÅÍÏT>D>>ÅT>>N>J>`ÏT>ÐÅäÅt>uÅÏc>>@>N>çT>M>Åt>T>Å¬q>N>a>ÅÏÈÅQ>ãT>K>TsuT>¬qNT>çdc>çTNÀÈT>tztÏÍçc>@N>ÈTH>NH$YT>cD>La>TusªÍÐT>uÏÅæa>>N>Ååa>>L>ÀÏÍçc>>>@>>N>YT>>>ât>>A>çÅc>>ÅÏT>åa>>ÀWÍsät>>L>cL`ÏTæçdcçT>NÀuTLäTÐªUb>`ÏTTTN>J`ÏTçÏTIK>ÐÅaTuäÀWLæuT>c>WN>N>WN>K>ÅêåÏTÏÍuT>M>qIÏT>D>ÅÏÍÐt>LT>¬a>ÀWÍsYT>>sT>c>ªâTc>s>ª4r>ÅÏÍ¬qN>>>çd>cçT>N>ÀÏÍäa>K>æ?L>c>çÅc>sàcÏÍuT>cçT>N>JqM>uÏT>@äÅÏæÍsqN>t}>aT>uåa>ÀWÍsätL>TuTÍÏstNäÍÏÅbäæaçdcçTNÀuÅtÏÍªaNÏÍtäTTspäcYLWÏ4ÐÅàcÏÍuTcWNN

Page 55

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅ∂ÂuÝ tK«ÅVN¹‚dý ÈUOK ‰uG „—U¹dðUÄ≠”uJOuðUÍæÏaÍÅa>F>ÏÍÍtc>H>ÏÍâæÅçT>ÍáT>c>T>«ÑtI>N>tT>¯°¶¯sÏt>°²ÏÍsIÀpNÍsÆT>ÅrÅTÅ¬a>uÆT>ÅæÅçÅcuLN>@TW>TuæWGÈTN>a>a>áÏT>c>T>äÅt>L>ssçÍc>¬Ít>st>>UT>Ít>s>c>sJ>~T>T>>N>>J>WL>ÐÅuTc>çT>NJ>WN>TæÏd>cªrc>ML>Å4>pÅuTc>çÍcªsJ>ÅUM>aåa>dc>çc}>ÍsEÅæN>æÍtçd>cçT>NÀât>F«ác>ãtÐÅuL>NçÍc>sIJ>¬Ít>ªàcuTMuT>NJspa>àcuTc>çTN>JsaÍäT@>uLæÏrÅsWÅt>u.¬WÅåaÏæTWN>N`ÏT>ÏÍÅÏaa>uÅÏæÍª¯°¶¯âTÏÍs>cUT>ÆT>ÅrÅäT0ÅÐÅecntæãæÍåÏæÍäT>KrÅ¬ÍcuÐT>ªqMäcÏÍäÀât>ÅÐÅaEªÏæÍàcçTNJsuT}LªÍtqÍÐTäcpÅæÅÏÍâTITsTÏÍÆtLÏÍTMcäÍÏæÀ¬a>çd>c>çT>N>Àât>F>«ác>ãÅt>Åut>êsL>I>äT>N>sc>>@>N>sc>Ît>G>>snt>qÍd>Näc>pÅæÅÏÍs>Íts>T>Òc>>>çÍÅc>ÅäT>N>ÏÍu>äT>ÐäÀÏÍWN>>N>sªaLT>âtFçÏtÅc>ÅaÏçd>cs>TaÍt>åaa>äTd>N}L>êsCJW$ãtMG>rÅÏÍ¬aÍc>p~TÑT>K_N>WT>ÍTqäT>ÍtöÏd>çTMT>sçÏtçTåÍÅtTæöÏdäTåÍÅtT4>TÊÅæÍÐÅuLEÍtåÏTæÍaNP>aTsIocWcu>N>qT>ÏÍT>ÏÍqN>uJ>G>äÅtL>ssäT>dN>}>L¬u>N>>ßÅcÅpT>>d>N>çT>>ÅfL>N>@>T>æc>>æÍc>ÊÅæÍÐÅãt>rÅÐÅçÅåÍÅd>T>T>ªÍt>s>T>ÒÏæc>sátNT>MÀc>¬Ít>.ÊÅæÍÐÅWNc>sJN>ÐÅu>N>çcK>Tst>4K>éTK>Åäæaª6@Wc>ÐÅeªÍtscaNK>EeæqNJE>uNu@N@>cDW$ÅÏäTN>>N>T>u>>~q>ÓTÏt>sªuT>T>4Àu>b>uT>>NI>6>c>c>DÏͬÍÅÍu_NcaÍtâtF>uæÍËtC>rcTÏÍuN>äT0Åêåa>LT.suT>åÍÅdTäTN>ÏÍqNpG>sÍtWc>qTåÍÅÐcÅt>æÅ¬Ít.ÍT>WcpÅuT>tÏt>ÐÅaT>uäÅÏæÍÏÍæÍt.p>Hça>ÐcsÅÏ§ÍÅÍc>NN>Fd>N>}L>sÅÏÍtãT>Ta>Es¦4>t>K³µ

Page 56

³¶fHÒc>tãT>}L>ÍæÐöcpN>Ís¬Ít>.ÊÅæÍÐÅçtt>æÅãÏTM>c>TäT>dN>}>LsæÅTÅªa>åÍÅÍæÅsu>LC>J>åÍÅtT>u>tI>UÅc>sJ>J>ÐÅäæcN>ÏÍu>NK>ÅqsC>J>äÅÏæÍÏÍçæ¬Íc>>fN>ÐÅÅÏÍt>>çT>s>>Åt>sWÅÍu>>J>åT>u>T>åÐÅa>ÅeæªaLUÒÏÍTæöÏdäTÍtÏTLÏÍÅÏutIãtãTHWÅtátNçttÒc>tsJ>J>çÅcÅÏÊT>æWa>ntéT>T>MUJåT>äÐátN>öcÐÅöÏd>çT>M>T>UN>>c>sçN>t>æt>>}>L>çT>ãT>sæÅäÅc>>>ÐÅT>æÍ¬ÍÏæÀWÍsâtFçÏt>ÅcÅuÅc>KI>êsJJ>4>uT>§äTt>¦tTM>À4t>æaaÍt>u>b>WL>sÈa>>ãT>K>ÏÍu>N>>>Wc>*T>åÍÅd>T>T>Å¬a>>Íc>ÑÏT>ÏÍsNTÏÍçÅsccÐÅäT>NNÐÅæÍc>uWTÏuN>çÅsTcæÅ¬aTa>LçTc>ÏÐa>L>T>>ªa>Ít>åÍc>>c>Åu>>ªÍt>.uW>>Åt>ãæc>åc>>ÏÍu>L>C>>J>uÅc>K>>I>*TåÍÅd>T>¬a>Ít>s>cÈÏT>ÅsäT>>>M>ÏÍÅÏæÅTM>t>F>seÏT>pÅçt>>ÅcfTæca>HÍÏtæWT>ÈcMÍtuc>uTcçT>NJ>ÐÅäæcNÏÍuçÍæd>ÏÍçæc>~T>>E>>æea>>ÏÅuT>>c>>sçc>>>>E>>ÅrÅsßæc>>E>>T>Åc>>>>N>>ÏT>>çÏt>>}>c>>¬TLJ§sIJ¦a>LTKªÍtuKN>K~æàÍT~uN>æÅ¸WcÏÅcÍtucrcM>LÅ4gäT>ÐÍÅäTN>ÏÍrcÅ¸Ít>åaN>Åc4>L>ÓtA>çc>TæÅsãÅc>ÅÏÍq¬ÍÏÅÍçcc>ÏT>N>>äÅÍc>ÍÅc>äTÐÍÅ>sWG>qÅt>ªqLN>æÅp>ÅÏçc>}>ÍâæÅsKNÐÅa>Eua>LÅÍuu>ÅcÅÏçæÍTquT>tÏt>ucuT>cäTT>0ÅuTHct>AãÍcäTÐrÅÏÍ¬çæöc>ÐÅeâTaAI>éTcH>uLEªqÍÏTM>äcäÅa>Ðc>¬a>Íc>UA>4>uc>WK>>ÏÍt>>T>çT>T>>N>J>ÐÅuI>ÏÍÅÏÒÅåa>æçNtªt>¦æÅcs¬a>Ít.çæcN>ÍtÏÍTäT>0ÅÐÅçÍæaTuT>tÏt>ÏT>>ÏW>G>T>>äT>>>N>>s>W>>>T>Åa>>Íc>I>ßÅc>>>ÅW>>N>>>séT>K>>Ï§t>}>>L>cs4>ÏÍçN>t>Wa>ÏÍsuT>}>Ld>N>æpÅt>t>tÏT>säT>L>ªa>Ít>.udN>c>}>Íu>N>>çT>åÍÅdT>uc>äT>ÀçT>åÍÅt>T>ÏÍ¬WÅåÍt>.ÒÏÅd>Íc>uÍtæpNÍs¬a>LT>NuT>tÏt>aL>TKuc>MT>WNKÅãÅa>Nssc>ªaÍtÏÍÑÏTãæÍäTWI>J1uäT>ÅcK>IªâtF>ut>IêsJ>JÏÍu>Nc>~TLrÅtªäT4æÍrÅ¬aÍÅÍu_N>cÏÅcmCÍÏt>ÅÏäTNN>ÍtæcKJ>ÏÍÅaÅcÍT>TÀæÅc>c>KæÍc>ÆT>Åçc>KsÅÏWcsJ>N>ÐÅu.TåÍÅd>TÍt¬ÍteÅdNÏtÅcÅq@pNyTINÏæÍàcÏÍÅÏÍt>ræsrÅÐÅa>E>qÍd>N>äc>c>ÅæÅÏÍsÍt>çÍcçT>N>ÍrÅec¬aÆT>>ÅàcuT>cçT>N>JáT>cT>«ÑtI>Nt>TäÅt>LsÍt>sG>ácàcÏÍuTcWNN

Page 57

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅsT>>>ÍæÏÑt>>âT>>>K>>>ÏÍ?T>>>t>>>c>>>M>>>ÏÍ¯°²²²³ÏÍ§æÅu>>N>>>>>>uJ>>>~ÅqŦrÅÐÅecåÍÅt>T>¬a>ÀTN>ÍsÈt>}æÅs>JN>>uN>>äT>ÅcK>I>W>T>t>?ÅtÏÍÅÏÍts>T>äÅte>c>T>Å¬Ítàc>u>T>cçT>>N>J>a>ÏÅÑT>K>ÒÏa>æsJ>N>>ÅÏàcßcsÐæÏåÍdT>sJ~TæÅßa>rÅT¬ÍtUÅÏT>ÍcácÈt>}æÅæcK>JçÏTÏÍ4>@st>çaÅÐäÅt>LssT>t~äT>ÏÍtc>r>çÅsJN>qsT>Ícuecpr>ÅÏÍ¬ÍatN>Ít>åad>WtI>§rI¦lN>T>ToÍd>çTMT>>tÏÍaLcqNK>AUÅÏæÍsrÅTªÍcuaÐÍT>ÐçTMTÍtuT>æÏÏaWÅaW$âTÐÅsäÀTçNtäTÐÏÍc>GrÅ¬aæc4C>JÑaH4Ðc>suÏTÐcGsÅcÐWÅa>uÐT>äÅt>L>Nsçc>G>4>Ls>@H>¬a>ãT>#ÅÍcuu>ÅcK>I>¯°´®uTTêåÍTÍÅaÅÏÍÆcs4ÐÅÍtåÅÏcÏÍTNÀåÏTÐÅs@NKÏT%çTMÅæÏTra¬aÍc>uÏt>Ítåa4>KB>âtFÈT>TH>itäÀÏÍcG>WNL>Åsq@cÅcG>sÅÍÅsntT>Åa>aN>ÏrcM>L>Å4sçc>C>Näæa>æÅÍT>Åæec>ÈÏt~cMdcaTu.TMÀæÍtáTcCTMtFæcKJçtäÀÏÍWNEzæÅcÐªaa@ÍtçÏt>Åc>>>>ÅÏÍuÏT>Ðc>>G>>rÅÏÍT>>M>ÀçæÐÏÀÍÏt>>ßa>>ªa>L>>L>>N>>>ÅÏqN>>J>ÏæÅÑa>>H>>¬aÍtÑcÍÏÍãT#ÅçÅcçc}ÍmTæÅcÐªçcAçTMtJTÍÏtstÍt>åaNÏuÏT>cT«Ñt>INt>TsåÐT¯°´³d>NTÏÍsâæÅçT>ÍsHæàc>uTc>çT>NJ>sTæÍçT>at>Nsst>TsT>}N>çTM>ÅÏäÍt>åÍTG>ÅsNMcN>ÏÍTNJ>åaÆT>Åçac>ÏitTMÀÅa>ÅÏÍrÅcT>L¬ÍtTM>tFqT>ÏÍuTWN>E>t>æÍÐÅc>ÅçÅaa>T>e>æa>aãæÍäT>it>ÆT>A>ÅsT>a>N>P>c¯°¶®âTÏÍa>TuT>ÍáÏTc>T«Ñt>INt>Tsªa>aÍcÏæÍÏæT>çT>NJäÅtLscNT>t~äTÏ§Ítåa>NÏÍtçT>NJçÏÅaT>ÐcÀsãT}L>äÀÏͦÍcuäÅtL>säÅt>ecæÆT>A>ÅÏæÍÏæT>ÏÍu>N>kÅt>çÅc>påaL>L>aÍÐT>sJÅUMaaãTæaeaH§WÅ4ÏtDL¦?ÅææçTTcHqDÅmHÅÅaÅÏÍÅcÐªa>cb>ÅÏaaU>ALaL>Åt>TM>ÀÐÅãÅaNT>Å¬WcÍt>sÅÏpKsWE>T1ät>>NsN>TÏÍÏT>Wt>@çT>Mc>N>ÏÍæÈT>Åit>TM>ÀcH>ÐÅc6ÏÐÅ§¯°¶¯¦aEâT>sÏtÏÍTÍáÏTc>T«ÑtINt>TöcéTT>MæªaÀ¬ÍÏæÀpKsWET1àcsTMÀçæÍÍt>>åa>>ÆT>>>>>>>Å4>>>uT>>>>>N>>J>>êsN>>>T>>uK>>>D>>ÅmH>>>ÅskÅæÏÍss>J>>ÅUM>>>aL>>c>¯°¶¯c>Åt>ÏÍæÅ¬Ít>ãTr>ÅT4>t>æU>L>áÏT>c>T>«ÑtI>N>t>TuT>Ðãt>sJ>ÅUM>¬a>L>jG>âT>fæu>éT>H>N>ÍçÅc>ÅÏäÀW>T>uæW>@>³·

Page 58

´®WæaLÅÍuL>KÍãÅTTMtF>ÐtLsÍtåaàcuT>cçTNJáÏT>cT4@Tæ§ãæÍäTt¦töÏdäTc¬aaÐÏæuWGuNãÅtÅsiH>rÅæªWÅàc>uT>>c>äT>N>>>N>>c>>>ÏWæÍÍt>sÍÅÍäT>@>éT>>A>>T>T>>ÀÆT>ÅÐÅÍt>uTN>ÏÅa>ÅãT>KT>TT>À¬Ít>æÅT>çÍÅæutu>}>qpN>ÍsuT>Tc>H>ÏÍÅÏuLN>@>Wsåt>I>TqÅc>êsL>dd>N>ÍtæÍc>WT>KsJ>ÅUM>ÅÏpNJ%æÏTÅ×tsKât>FqT¬ÍtscåaMsät>GN«sNtJcM>ÏÍTNJªa>L>>p>K>öÏd>>äT>>ãT>>ÏÍT>>ÍÅÍÏÅa>>>>ÅæÅsæÍÏæÀpK>>sât>>F>>áÏT>>c>>T>>ÐÅaLTÅ¬Ít>.htGçæsÅÏuT>NJ>ßÅaÅçÅcTM>TNT>çÏæÀkKêsGNæ4>LK>ÐÅuT>>sT>>@>>a>>>E>>âT>>æÍuæªWb>>>ÏÍæÅuT>>sJ>>ÅU>M>>ÆT>>>>>>ÅÐÅe>åT>>åÍÅdTêåtæäTtcsªçæ4@TæTTÀÏÍÅc¬aÏÅaaåaLÀçTMÏTccÅÏÑINuNãTæsTaNKEWNtGÏÍªÍtuTtÏtªWcÏtb*TæÅWtI>¬W@>ãtt>äT>aK>Åsæa>Åcb>ÅÏãÅT>a>EªÍt>s>cÍt>¬Ít>öÏd>>çT>>M>>T>>æc>>K>>J>>ÏÍäT>N>>>>N>>>>sN>>J>>c>>sT>>>>æÍc>>N>ãÅa>>Å4>>æÅêsT>>@>>WTGTaEæaåaLI>ÅäÅaÐsåToÐÅfNãÅcÅÍÏtáTcT>«ÑtINtTæas>@>¯°¶²âTÏÍäT>a>KÅæªW@>c>åÏTæÍk>zæTÅ¬W@>ÍÅÐÀäT>ÏÍTçæ4@>TWÅÍWG>äT>N>N>sW>>ÒÏaa>LT>sät>ÏÅãTsT>T>Àc>ÏæT>ÏÍãÅÈÏa>äÍc>4>>ÐÅçÅc>sT>>J>>åT>çÅs@>H>U>N>H>E>ÏÍät>ÏÅ¬a>>Íc>äT>t>æÅöÏd>Ïa>>c>}>@>>§¯°´®âT>ÏͦäÀÐÅp>äc>>kÏo¬Ít>oÍd>>pK4CJÏÍçcAátJTäTTKJituNâtFopuaTcW$¬Ítæc>æÏrK>ÍrÅT>ãæÍÏTçÅc>Wc>qN>K>Aät>ÏÅæÍt>åa>u>W>I>uNJ~äTt}LÐÅTÍcuErÅcTLæÍtqNJÏæÅÑaHcMu@cI@rÅßasÅcaçTÏÍçTåÏT>LÏÍÍtuTÍåT}T>rcÀÏÍTMtJ>TitäTÐrÅÏÍs¬ÍcN}oKaÍtÏT@W$âæÅÒÐÅeãæÍÏTçÅc>¦T>æÏÅÏÍät>ÏÅåa>ÅçÅcW>T>usçÅåÍT>>cit>ªa>>J>>C>WT>K>>ÓT>Ït>sãæÏñT>>æu>N>>>äT>K>T>>ÐÅª§¯°¶³âT>ÏÍuTæÏÏaTt~äTÏæÅ¬ÍtåaÍTM>L@NæucEãæÍäTsáÏTcT>«ÑtINtT¯°¶µâTÏÍäT>ÅcK>àTG>ÅsT>Ítåa>ÏtP>sÍt>ãÅc>ÅÍÏtçÍc>æsJ>ÅUM«ÑtI>N>t>T>ßc>ÐÅæT>æÏÅäT>Åc>K>I>çÅc>äT>ßc>ÐÅTÅa>æT>sT>T>åÅc>K>¬ÍÍcãÐTñTçÅcáÏTcTåÏæÍäTK>ÐÅt>tt>ÏT>ÒÏÅd>TçÍæa>T>Æc>sÒcG>ÐÅT>t>~äTÏÒÏÅd>àcÏÍuTcWNN

Page 59

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅÏæÍàcÏÍ4UcçTNÍäa>ÍÐÅsdNæÐÅçÅsT}N>aLTK¬ÍÏÅÍWH>TCuTÐT>ÅÏäÀæa>>ÅuÈc>N>s>4>ÐÆc>F>äa>ÍÐÅd>N>T>>t>~äT>ÏÍt>åÍT>>ÅÈc>>N>sÏt>äT>K>ÅÏsT>}>N>çT>åüÅææuT>Åsa>L>N>u>ÏæÍàc>ÐÅu>N>>çÍc>äT>K>@>sÏTN>Ít>åÅÏcÏÍsW>ÅuæåÍc>utt>tÏT>sa>T>Nuu>c>ÐcsÏÍ4>açT>åaT>uTæÑa>HçT>TsT>ÍÏÅÍstc>K>ÍtuT>NÈÅÏt>ͬuTæÏÅäTNNæcKJªeÅdNçÏtÅc>ÅWT>ªsNLCL>CÐÅæªÍt>åÅÏÏÍâToÐÅfNTt>~äTÏTÐæÏäÀÏÍsªsÅc>ucÆtL>æeÏTªãæÏÏÍäÀucWN>N>dcTT>NT>ÅpIitsiHæTI>LsT}N>rÅTsKÏÍ¬Íca>ÍÐTÍtTMN>NJ}ÅsC>JW$ÏÅcãæÏÏÍñTÏÅaÅÐÅäæcNsuTNJitWN>NsÍÅÍuäT@ÍtçcTªa>L>>c>b>ãÅc>>ÅT>>ÅÏT>t>~äT>ÏT>sK>¬Ít>s>>T>Òc>>>çT>M>L>>N>Ðc>T>WÅÍÑINªåaÆTÅéÅaañTdNæäTJ}>ÅæsÅcäTTÍTTeÅdNÏtÅcÅsu>N>H>t>st>N>c>G>rÅsWG>a>T>äT>uT>D>åüæc>T>sC>ÅÏÏÍT>Å¬ãÏT>M>utsÍT>$ÅrÅ¬ÍÏt>WI>WN>N>çT>N>ÍæTM>t>FöÏd>ÍT$Å¬ÍÏæT>N>åÅcK>`ÏT>çÅc>äÀYT>>ãTK>T>oÍd>ÏæT>ÏÍÅÏu>b>æuT>N>WN>E>zæW>Åt>u6ÅÍ_ÏÅTsCÅÏÏÍT>MtFÍtuT>MqNKAs>JKrªaÍcN>NFWNN>æãÅàcsäÍcszc>çÅcUTL>u@LÅæ4>ÐÆcFÍt>spNÍcs¬r>ÍäÀTrÅdNuNJ>~äTt}>LªWTÈTæäT>ätÏÅsuæ¯°·¯âTäTK>ÏÍæªWÅa¬aÍÅÍWÍÐÅÍtTMtJTcÅcÏÍäTÀåT}TrcÀsÅÏtÀqsN>>uÆcsT>t>~äTÏc>G>äÀÍæa>uL>EsT>>NJ>`ÏT>sst>TT>ÅäT>ÐäÀT>sa>T>L>>Àu>N>>çT>>>N>J>T>ãæÏçÏÅÍÅäT>>ÐT>äÀit>sÅc>ÐªÍt>>>çÅsNT>CÅsN>ÅàcuT>cçT>N>J>ÐÅTt>~äTÏ¬Ít>åas>TL>uKM>Ðc>säÅtLsæÅT>TÅªÍtuæÏçT>MIN>tTc>DÏÍkÅæÏÍsªÍc>IUbI>ÅÏ§çÏtC>¦szcTTÏTsÅÏucuTcfTNWTåÐTÅæÅ¬a@ÍÏtcÏÅdWao¬Ít.WTÏÍñT>çTM>ÍÐÅÅÏãTæäTæÍc>WcT>MNæÏÐT>.ÏÍÍtæªaL>áÏTc>T«Ñt>IN>t>TçÅc>uTçT>Åa>TÅÏuT>cUÅÏãÏT>M>ÑIN>ãT#Åc>ÅÏÍtuÏTcTuccTÍÅÍuÏÅaÅæÅssÍtuTsNTNoçæTsJKrT>Ít>u>Åa>ÅrÅ¬ÍT>>>c>e>àc>sa>>T>.âT>>K>Å4>Ðàc>>@>äÅa>>Ðc>sK>>c>a>ñT>u>bÏÅa>>ÅW$oN>tT>çT>N>J>TÅÏ4>Ðàc@>ÈæT>G>çT>T>N>JsÅÏÍtsNÅæÍÅÍäT@>fLÅæãÅaÅrÅsãt>sJÅUMaE>âTåÍdT¬a>ÐT´¯

Page 60

´°cÅÏT>IÀäT>I>Åac>T>æaN>T>tuuJ>çT>sJK>T>ÅÏsTÅc>UA>EÈT>>ÅrÅ¬WÅÍâTÏÅãæÏsªÍt.uaNPTsK>ÏÍäTNNcãæÏñT>ÏÅaÅæçccàcuTTçTNJuLeGsÍTKÅåaLÍäT@ªãæÏsáÏTcTêsTÏÍÈKçTNJ>ÈTcD>åaLÍäT@>ÈTcD>rÅqNLÏt>As-ÏÅanTÍt>ærÅT¬Ít>uK>ÏÍT>$ÅâT>c>>s¬WÅsÏt>æäT>>>>L>ÏÅªr>c>M>L>Å4>>ªäT>>æa>L>>çÏt>C>>ªÍtubut>uÅcKI>cNÅêsÍÏÍáÏT>cT«ÑtI>NtT>ätWc}ÈÏt>~¬ÍtäTcsWÍc}Í×tÐÅuJTT§¯°·³âTT¦tTNªät>ÏÅ4@TæÏÍÅcæätÏÅuÅcK>IäTÐÏÍsJÅUMÏÍT>ÏT>suT>sÍt>æât>F>W>æÍÏÍæÅÏÅa>>Å¬Ít>Ít>uÏT>c>T>ÏÅa>>ÅÊæÅÏÍêåÐÅaÅäT>Ks>ãtc>äTT>T>Àc>æÍsÍÅÍuäT>@ÅÏT>I>ÀWcÏÅc>çæÏT>N>ÅÍtÍÅaFcMÏÍÐt>LTNJ>uKÏdc¬aL>ÅÍªWGäTN>NsWTM>ÀÏasGNJp>æTMt>Fitc>MßcA>ÐÅesäTNT>nTc>AÏÍáÏTc>TcH>æÏTÏÍu}T>K>ÏÍsÍÅÍu_Nc>sJÅUM>ÍtT>Å¬Ítåa>åÍÅÍâTH>ÅäTN>N>sçT>N>JæÍc>M>rÅÏÍæÅ¬Íc>uua>ÐsÅcÏÍUJ>Åæa>T>äT>T>ÏÎÀÏÍT>Mt>F>¬Ít.uuÅcbTäÀÏÍfTæÍæäTÐÅæÍtsTaauT}tITöÏdÏaöc>¬WÅb>WT>æsæÏçÍæd>æÅçT>N>J>WN>E>zææáÏT>cT>WN>E>t>¬ÍtsJÅUMçÅcu>scz¯°·²âTÏÍT>t~äTÏÒÅuKN>K~WæÍæuTæÏÏÅa>ÅsãÅT>M>ÀÏÍæa>×æc>öÏd>çT>M>Tæc>K>J>ÏÍuT>M>Ït>a>E>âToãÅæÍuTaLWÅt>iHæaTæÅ4>@TæaN>ÏpstTN>JîöÏdäT¬a>NÏæ§fTN>LN>@N>ãT>Ka>LT>K¦W>@öÏd>äTäÅÐT>ãTs>ätÏÅc>éT>T>M>æÍÏæTN>sÈcG>ÐÅt>J1æa>L>>cåc>M>åÐT>WNE>t>ÐÅÑÏTäT>K>J>ãÍc>¬ÍÏæÀãÅéT>K>ÏäTTK>J>¬aaÏæs>JKa>Ítåa>åÍÅÍ_Nc>äTTK>J>cäTÐäÀT>suTN>N>cH>æaÍc>a>T>spa>T>åÍt>.äÅcæÅÏT>T>N>J>ªaL>@>ÅÏçÏT>N>äT>N>N>çÏT>Ïa>áÏT>c>T«Ñt>I>N>t>TÍt>T>T>ÏT>æa>ÍÅÍÏÅcÈÏT>ÍÏt>ÅÏáÏT>c>T¬aÍcÈÏTsÅÏæÅçTNJâÅtÅåÍt.W@>ug>@>éT>>T>M>åa>L>Àc>N>>suT>}>L>ªqÍd>N>äc>c>ÀçT>M>T>rÅÏÍÅÏÍtuÏTcTçTMTÐÅuK>NÐÅfNÐtLæÅsaLuLN>fNWÅtu.sJÅUMcNçTMtFu>sáÏTcT«ÑtIN>tTâTcsutÈa>rÅçÅc¬åÍcIuW$çT>>N>>J>oe>N>yÏu>>>T>u>a>Ít>s>>ÅÍÐd>E>>s>b>>ÏÍÅÏæÅqu>N>>>§TMÀêsK>scŦT>Mt>FöÏdWc>Å¬Ít>UNH>EW$suT>N>JªauUN>J~àcÏÍuTcWNN

Page 61

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅuJiH>rÅäTT>KJ>ÏT>Wt@âT>KÅsN>Jc>æªaÍt>scb>ÅÏãÅäTÐäÀÏÍÏT>ÏsåaäT>K>J>oLÅsöÏd>äT>sÍtæÅçT>>NJ>æáÏTc>T>çÅcçd>NT>âT>tÏÍT>àT>GÅa>LâT>c>s¬aÍsÅÍÅçæT>Ít>sT>æÍu>æãÅc>ÅTãÁt>uÏdsEt~çTLWÅtuæÅªÍÅÍçæÏsJÅUM>uaÐoÏTãæÍsKNäÀÏÍåaLLpNÏÅcMÏÍd>Nçc}>ÍsEt~æªÍt>åadN>M%çaLK>æÍssaL>ãTKsÅc>ÏÍÅÏÐÅsTNÏæTÏÍTNJªuJÏts¬W@äÅcæäTT>KJitæaNTçcÍsWTÈÏTæsJ>K>ÍÏt>ÈÅc>ssa>pa>>çÍÅc>ÅçT>N>J>sa>E>s¯±®®âT>Íæa>sæÍtåaL>TLæçÏÅc>UJÅsa>uÏTc>TçT>NJàc>çT>NJ¬a>L>cuÏÅcfN>a>Ðc>ÀÐæÏT>áÏT>c>T>«Ñt>I>N>t>T>¬s>>b>a>L>T>K>æäT>K>T>_N>c>ÍÏt>rc>À¬a>>uWT>>K>öÏd>>äT>>åÍÅt>T>>WN>>r>>ÐÅc>çT>>B>Åi>t>sT>>N>>G>>>sªaÀÍt>æst>T>&ÅãTsät>ÏÅc>çt>ÐÅsJÅUM>uaÐÏÍW>uÍÏt>c¬ÍtáÏTc>TäT>KM>NUJ>ÅäÅtåÍÅd>TäÅt>Ls>æÍts>Ta>NK>EáÏTc>Ti>tÈcGc>}Í§aE>s¯±®²âTÐŦöÏd>äTäÅtL>sæÍÏæÀçæÏãÅsdN>tT>&ÅÍÏtÏÍsst>äT>K>s>Å¬Íc>I>äT>M>LÍt>nT>u>N>>ÏÅaT>0ÅäT>>æÍÐÅÅÏÍtÆT>A>>ÅçÅc>ÅÏöÏd>äT>êsT>a>N>>P>qt>>T>&ÅªÍt>qÏæÅäT>N>>L>N>@>N>ãT>K>ua>ÐaL>Tc>}ÍæÅT>Å¬Ít.ÏÍT>~ªÍtuÍt>äÅÏæÍuTæÏÏa>ªáÏT>cT>«ÑtI>Nt>TsWc>>b>çÍc>>T>>äT>>L>ÅÏæÅçÐæÏ¬W>Åa>W>>>>áÏT>>c>>T>s>W>>>s>>b>>äTæÍiH>¬ÍæcÈT>söÏdäT>ÏTÏÍsd>cc>}ÍWc>qNK>AsJ>ÅUM¬aLcb¯±¯¯âTÏÍdcÏÍãÅcÅTqÐtLÅÏæÅöÏdäTåÍÅtTÏÍæÅu0aöÏdäT>¯±¯´âTÏÍæÅ4>@T>Ta>EsÅÏt>T>&Åc>aN>Et>Ådc>áÏTc>TæåadçÏæÍçtNÍuaÐÐÅÍt>cKcÀâTYL>ÏÍsJÅUMÅcÐªÍcI>ÈTa¯³ÏÍàcçTNJ>áÏTcT«ÑtI>NtT¬Ítåa>TNÍáÏTsÅcÏÍÍt>êsEt~ÏͬaÍcáTssÅcsEt~ÏÍÅÏæÅæWbÏÍ¯±¯µcÅtWTskÅæÏÍÍÅÍãT#ÅÍt>çT>NJçÅc>æT>NJ>ÏÍsuTÏTãT>KT>sJÅUM>ÈTNMÅ`ÏTÏÍsÍtäTNLN@NÐÅsÍäÀÐÅcqæÅ¬aNcöÏdáÏTcTocsäT>)T>ÐÅåaäÀß>c¬a>Íc>}a>Ít>åa>NÏÈc>M>säÀÈT>NÍÅæuT>c>ÏtsiHÏæÍÏæTÐÅâtFáÏTcTrÅªaÍts>@àcuTcuÏTcTucsJÅUMTÅ¬WÅÍuTLÀÍt>çTNJÈTNM>Åæu@TNqÅcæuTc>äTÐTgTsÍtçÍÅcÅrcucêåa>LT.TM>LàcuTc>çTNJãT>KÏÍsuAäÅt>LssJÅUMuÏTcTutäTÐ¬WTWNKÅÍtåa>åadcuTæÏçcÏäÅtLs´±

Page 62

´²çT>N>J>`ÏTc>D>ÐÅWT>uÒc>>öÏd>äT>W@>ÐÅfNWt>I>äT>ÐÏÍsÈÏaÐÅW@>csC>HÏÍÍt>çTN>JÑÁÏÏÍãt>sJÅU>M¬WÅWN>KÅçÅÏÅÍàc>ÅÏTmH>ÅæqD>ÅäTG>HÅÏT>YL>æÍT>G>æÅuÏTc>T>äTÐÏÍ¬WÅÍÏÅc>ÕtH>söÏduTNJc>ÏæÅsWÅrÅêåaLÍäT@ÍarÅsªÍt.çÏÅb>}ÍæeaH4æäTæaLÆtLTÆcÏÍqNJÏæÅæÑt>cÐÅsuGHÅcÅæÍçÍÅaETåÍtæcK>JÏÍäT>TK>J>ÈcG>ÐÅsÍtuT>N>Jc>>ÏsJÅUM>TÅ¬s>ÅÍÒc>àc>ÏÍaEéT>TM>æsJÅUM>öcÐÅaE>âTa~o>Íæa¬aN>@ ÏæÍÏÍöÏdçT>MT>éT>c>HuC>æäæc>uÏT>@çT>>N>Jrc>>K>M?L>Ït>K>NsT>K>ÏuçT>MN>@>c>I@>ÐÅ4ÏÍsÏÍT>çT>N>JÐÅät>N>çÅÏæT>ÏÍqàcÏÍu>N>kÅt>¬a>Íca>aT>åaÍâTsT>sstäT>Kæa>aa>aTs>@Åa>ªWÅÍÏÅcÏT>@W$rc>MLÅsäT>æaL>ÏÍât>ÏçTt>äTN>>N>iH>ªâtF>çÏtÅc>>Åäau>ÐÅeª-ÅTÅ¬aL>T/uT>ªsTN>ÏæTäT>N>N>ÐÅÍtçÅædÅqc>NJ>saÍt>çtuT>êåÐÅaÅçT>M>T>ÐT>çÏT>N>>ãÅt>ÅWN>T>æÏd>c>s>>b>ÏÍsªrc>M>L>Å4>ÏÍàc>çT>>N>J>>ÏÍæÅæd>ÅÏÍc>>H>>>>u>>Ít>>t>>sæÍæÏæc>>Ít>>äæÏÍsa>>Ït>>>>>>ªÍt>>mJ>>>>>>ªàcuTcçTN>J¬aÍsÅÍÅrcMLÅ4>âTKÏÍäTÍc>åÍTÅÏæÍçTMT>täT>N>>N>>>ot>sE>T>äÅt>>L>sªuC>æäæc>>ÏÍäT>@>ÏÍæut>u>>ÏT>ÐÅeÒt>Åc>çÅåc>T>c>W>@>ÏÍqÐt>L>T>ÅWÅb>>ça>a>äÅÏæÍsãa>çÏt>ÀsææÅWa>>sm>ææ_N>>>>sçÏÅÍT>>æàt>>>@>>a>>Åt>>usÍÏÅÍçT>>>c>>ua>>@>>¬aTçÐæcÅêscÏÅcmCÍÏtçTTNJàcÏÍuTcWNN

Page 63

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅ∑U¹«d³O¼Å—UÐ È—u~¹dÖ‚dý ÊU¹dU Ë v½U¹dÝ fbð—« rUŽuG>H>>Å×T>E>>@>ÅW$qÍd>>N>äc>>ÏÍ§ut>>H>E>>¦ea>ÏÅuT>>c>çT>>>N>>J>`>ÏT>TÅc>>N>ÏTuT>c>jG>Js>Tçc>>E>ÅrÅUH>Tc>>@>NsWÅÍÏÅc>a>L>K>@ÅÍTLtçæuNãT¬WÅåaaÅtdN>qNI'ÅrÅæÊcGÅtÅssÍtÏtM@säæÏT>ÒÏa>>suT>>ªÍt>T>>N>J>>ÈÅc>Æc>>ÏÍkÅæsN>>c>M>>Òa>t>>p>>æ¬auÆtÎtGTæÏtM@uIdÍtÏTçÍtMuNfNÍtäÅÏæÍæaÀTNÍs¯°°´cTæ¯°°³cÅ4TuÅcrÅcäTNtJâcL>W$ÅaÅsçæåTÍÅÐcM¬ÍtpI>@æcÍÏÍcuÅÏæÍÐÅu@kÅæTMtJTeæcAäTNtÅÏaHçÏtÅcÅsoÍdçÐcsNTÏÍWÅÍÏÅcçTMTÏÍ¬aÍtoÍdÏæTÏÍu>NJ~äTt}L>uLETMIÅcut>äTLKÍsÍtçc}ÍÐÅa>EuIÅÏT>MIÅc>çTåT}>Taa>ntTM>tJT>qÍdNäc>ãÏTMsÍTWÅt§T>Ltrt>såaN>TMI>Åc4Ðc>¦sNTCÅåÐt>iHæaL>LßcA>4Ðc>äÀÆtL>ÏÍsut>c>4Ðc>äÀÐÅa>EsÍæÍ¬a>T.W>æTH>¯°´¶âTT>uI>Íd>êsC>ÅÏÏÍss>N>H>N>J>sL>ÅÏÅu>T>ÍT>iH>éT>T>M>>ªÍc>Õt>H>d>N>WÅÍÏÅc>>¬aTuTÍtåaÀÍtæs¯¯·¶âTÏÍuNJ~äTt}LWtIW$çTMLNÐcuÏa>äæÅc>H>@>>N>ªäÅt>çT>L>t>>ua>ÐÏÍmC>sC>>H>4>æÅU>âT>>c>sæoÍdÏæTÏÍçaaéTuTNcALÈÏt>~ssÍtçdcçTNÀÐÅuTDTæaÍcãtäTNtJçTMLNÐcsâtFäTcI@¯°²±âTÏÍ¬acTsTNçÅcäÀÐÅT>L>tÏa>sc>M>rÅÏÍfÅÏÀæ_J>~äÅÏæÍssNs>HC>L>säa>NÏÍtãT}LÍæÐÈT>KNJE>rÅÏÍ¬aÍÅÍsKTÍt>åÍcåÍTGÅÍt>cnNK>ÈTKNJ>E4LqæTNJäÅÏaæsaHUätc>NGåÏTÏÍÅÏÍtuTÅfÅÍTLtssäæÏTåÍÅt>T>ªaN>ÏÍt>äTT>s_J>~äÅÏæÍsuT>}>L¬Wt>ÀWT>åÏT>ÏÍkTpN>Íra>LT>Å¬aL>L>ácÅÏÍt>ÈI>@ÏÍsc>rt>saÍT>>ÅcI>rÅaÏTKNTMÀåaTcªaaÀT#Àsc}ÍÏTT>MtFsuT}L¬auTMÀÈcTMæÅåÍÅtT>æäæÏT>sÍt>rÅÐÅe¬a>N>>J>oKs>ÅÏçÅsN>ÏtM>@>od>æ¬aaTMIÅcsCJW$sNTCÅcMÏÍWtIæTMtFæcKJÐÅÏÅcsnt´³

Page 64

´´u~T>WN>K>>ÅäæÏT>uÀua>>ÐçÅc>Wt>I>>p>äÅt>>L>sc>M>>rÅÆT>>>>ÅsÍtãæÍÑtNTL}ÅuTceaÏÅáÏT>cTWtIpäTÐäÀÏÍÅcÐªWÅÍäa>UÅÏçÅc>Ít>ßa>ÏÍÅÏæÅæa>>sN>pÅäÅt>çT>>L>t>st>>?>ÏÍuæaÐÏÍuaÐc>TsÅÏTN>ÍWÅaaA>sæNsT>LtpK>rÅT¬Ít>.aNP>uTN>JUÅcsJ>JÏÍÈT>ÏÍrcTsÍt>E~u>JåTsI>JaL>TÏuLN>@stoÈaT>L>trÅc>T>L¬a>ÅÏæc>ucÏÍÍt>uc>Íp>TäT>>ÅÏçÅciH>sÅÏseæa>d>WTÅW>>T>stÏÍæÍc>ÏT>N>ÅuL>N>@st>a>ÅÐäÅtL>sâT>WÏutcãTsTMIÅccMsÍtçTM>ÍcTqÐÅuIT¬ÍÅÍsÅÍÅÍtÈTETCæÅWÅtusWtNçÏtC>ÍTÅosub>aTHßÅÍt>æTT#ÀÏÍæªsG>>>>J>>>T>>ÅÏf>N>>A>>$æÅrÅc>>>åæ¬a>>Íq>N>>J>>E>>>UæäT>>N>>>ænC>>rÏÍÅϬÍt.pNKIuKJÈTtztæuTLcÅåcÅÍçÅcmHÅäÅtLsÍtsTWNktäÀÏÍsTLt¯°²´cT¯²ÏÍWL>U>>c>>æa>çÏÅb>>}>>>ÍsN>>ÒÅuJ>>>r>t>uI>>Íd>>ÏÍÑt>t>>uG>>H>ÅT>s4>T>uG>H>Åêåc>ÅÍsa>E>âT>¬a>åÍÅÍçÏt>}>c>a>a>>ãT>æÅsfT>>N>J>¬apHLWÅauÅaLsJ~TÑttsstäTKæWbÏÍãæÍÑtN>TL}ÅuTcea>ÏÅáÏTcT¯°³°âTÏÍÍÏtuLN@TsaäÀÐÅkTWTÏªåÍTÅàTGÅÆcuTcçTNJ`ÏTÏÍTÏTqNæÍsT>N>J>æaa>åa>dc>áÏTc>T>æÍUra>¬Ít>ÆT>>ÅäT}>Kât>>ÅÏuIUT>ªUJ>åT>æäÅtmH>ÅçÏt>}>câÅt>Åæ×T>zæÅrÅÏÍ¬W@>qN>H>çÅcÅÏftuTÅt4L>qæuTNJW>TNÏÍÅÏÍtÍÅaE>ÅËtzæsæWcÐÅuI>t>çÅÏt>>t>B>>çÏt>}>>c>¬WÅb>>fT>.sUT>>L>WæÏÍkzt>>c>N>>N>F>>uÏTc>TãT>HÐÅc>ÅçÅc>ÅÏsNmH>ÅÑt>N>NæÍsÍt>T>t~ÏT>cÍÏÍäT>GH>ÅccÍçÏasqÍdT>çTLtªc}>ÍáÏTcTsN>JæcNãTK>Tçæ¬ÍtåÍcÆT>ŬÍt.up>KÍt>åa>ÆT>>>ÅT>N>J>qD>Åf>WT>K>T>æc>>ÏduÅÏt>it>ÏÍTNJucfÏÍuTceaÏÅWNJÅcÏuLEªäTcTéqÍdTçTLt¬aÍtàc>çÏtC>çTN>JkTäÀäT>NN>Wc>ÅsÍtÑÏT>éTHT>çTML>NÐcáÏT>c>T>ÆT>A>>ÅçÅc>u>t>I>êsT>a>N>P>ªáÏT>c>T>rÅT>W>a>zÏÍçÏt>}>c>WarÅÔtsæÍÏæÀWÍs§Ítãt>cäTÐäÀsäTLât>T¦ÅÏÑtN>NtÍáÏTcTsuT}LsJ~T>TÅ¬apHLUJc>qMuGHÅåcÅÍs¯°³±âTÏÍsÅÏÍtçÏÅÍTædN>çÏt}c>ªWcÏÅcT>NJ>çcMuÍÏts>ÏsÏÑtN>Nt>ÍàcÏÍuTcWNN

Page 65

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅéT>TM>suT}>L¬Ít>@>åaN>@4>TsæÅåÅc>K>sáÏTc>TÕt>HT>TÍÅÍc>N>NF>æÅáÏTcTsÅÏÍt>çÏt}c>ªaNÏp>s¯°´¯âTÏÍWTN>ãTMÅsÑt>NNt>ÍsÍtåÍcWN~æªWb>ÏÍ¯°´±âTÏÍsáÏTcT>rÅ¬ÍtåÍcoÍdT>Lt¬ÍtÆtALÍtåaTuT¯°³¶âTÐÅæÅcHsäTcTãTHsUJmHÅÏÍäTL>ÏÅæcKJÏÍäT>GHÅÐÅuÅÏt>ªaEâTÏÍa>aáÏTcT>ÆTÅçÅc>a>a>>áÏT>c>>T>¬WÅÍÏt>>B>d>>N>>çÏt>}>>c>mH>>ÅäÀÏÍsa>>pN>I>>@>sN>>H>>N>J>>äT>>L>ÏÅW>T>eN>c>M>ÏÍa>EÐæÏa>L>Ít>äT>G>HÅT>sÍt>ãt>Ñt>N>TL>}>ÅT>M>ÀWÏu>ÏT>D>>>ÅsçÏt>äT>>K>æa>>L>ÆT>>>>ÅÅÏàc>>äT>c>T>>T>Íc>>×T>K>>>ÅæWcI>äT>cT>çÏÅb}>>Í¬a>ad>c>ãT>HrÅsÅÏs>TpM>éÅÍæa>çÏt>}c>¯·`ÏTÏÍ§äTLÏÅåTÍTÏt>BT¦eNÏÍ-cÈcBçT>NJÏÍ4Ðàc@¬aãT#Å¯°´²stÅüUJÅTM>ÀÅcÐÍt>uT>cT>NWt>Ip>aa>çTMa>WcI>otc>MçÏt}c¬a>LLWTÅp~t>âTKçTM>T>tÏÍuÏTsE>t~ÏÍaÍÅÍu_Nc>TM>>ÍÏæÍÏÍTN>J>ÈÅcçÅÏæÏÍ¬Ít>.Ït>T>Ðc>ÐÅc}>ÍÏT>oæWÏT>#ÀsdN>ÍÅaFßcAÐÅercMLÅ4æÑÏTçTMLNÐccsÍtâtFöÏdçTMTæcKJsöÏdçTMTæcKJ>¬aÍcuuÅcKI¯°³¶âT>ÏÍäTKJsGN>JrcÀpæsW>>>-a>Íé>>sst>>äT>K>>Wc>uc>>ÏÍd>N>>ÅÏäT>c>>T>4>>@>m>H>Åc>>H>WNrT>sJÅUM>áÏTcT>«ÑtIN>tT>ubÏÅa>ÅäT>ÐâæÅsKNÐÅäT>N>NÏÍp~tÏÍTÏTsstäTK>¬aLÅÍÍtæÐtL>çÅsHCLÈI@T>ÅÍcuÏTϬaauÏæsJKÍt>uNäT>NÏsäTT>KJÍt>åÍÅÍçæÏäTcTc>Hu}T>KscªÍcjG>uÏTsE>t~ÏÍÅÏÍt>uKÏcH>çÏt}c>ÈI@>äÀÍtæTT>ÅæÅ¬a>L>>c>G>>WI>J>>1mJ>>>>>ÕT>H>>sst>>>mT>>æãT>>#ÅçÅc>éÅc>>>ÅÍt>>Ït>>>>ÆtÀÏÍuGHÅaLäaTuTTMTpNÍssÍtöÏduGHÅåÐtTWTuÅÏçaaäTGHÅWT>uªauTLÀÍtåaçÍT>ÐuKDuÏTÍTMtF>ÈTtTÏTmTærÅ¬aLTæWÍTNJçÅcÅÏçaaçTMTKTæaT.çÏÅb}Íçæ¬a>T>>ÏæÍut>>ua>çÅc>>Ít>>êsE>>t>~ÐÅsW>T>uÏt>>>>>ÅÏæÅT>>ÏT>>æÍt>åa>a>ÅÏÍt>uT>>æÏc>>ÏâT>WA>>Èa>ssuT>>T>>uK>Ïc>H>ªWc>>I>TÏT¬ÍcTc>åTæÍÈaçÅcT#ÀÏÍÅÏÍt>cHaaäT>cT¬ÍtåÍcI>ÒtÅcÏÍTMtFu@cI@ÏÍæÍtsGNJuJåtITWTsÍÅaFÏÍåTraLÏTcæc>>M>>rÅÏÍ¬a>>>d>>WT>>ÅÍt>>>åa>>Ísa>>~åÍc>>>>>>>Ït>>>sæÈa>>s¯°³¶âT>>>´µ

Page 66

´¶¬Ít.ËTÅaaçTNJÍtuTceaÏÅäTNNçÅcçÏt}cWTKitétKE>fTcGÏÍæasT>ÆtaaäT>cTsaNT>çcÍuTciJçTNJdcªÍÅaFÏÍu¬WcuÏÅcâTHÅÍÏtmEæçÍTTdNàcçTM>NTcsIJ>eaÏÅäÅÏÅaT0ÅiHsÅc>ÐÍtcK>ãÍcâTH>ÅªàcqàcçT>NJáÏT>cT«Ñt>INt>Tæa>ÍcuâT>HÅçÍT>ÐçÍTTäT>cTÐÅqçcÏâTWNuÏÍçÏt}>c¬WÅbuãÅcÅeaÏÅuT>ccÏsÍtsJÅUMæâæÅçT>ÍªãæÍçT>N>T¦Ít>àcuTc>áTc>T«Ñt>IN>tTsåÏæÍsÅÏsTÅc>UAE>ÈT>ÅsrÅäæa>ªWÅÍsT>æÍaÀæWÏT>MÀT>æ§ãt>çÅsT>>ÏÍæÅsäT>>L>>ªÍc>>N>>}>>åa>>ÍT>>Ít>>g>T>>äT>>c>>T>>d>>F>>ÏÍuT>>åÐÅa>>Ås¬WÅstâæÅçTÍáÏTcT«ÑtINtTsÆTCsTÅcUAEeªeaÏÅuTcçTN>JucWK¸qN>LçaLkKst>rÅÅÏWNEzæqNÅtugTÍtmTæáÏÍpN>ÍssÍtåÍcÅaN>uTæÏçcÏc>}ÍÏTªuKD>uTMTÐÅçT>N>J>TT>M>ÀsC>ÅÏÏÍea>ÏÅçTuT>c>sæÍc>Wt>H>àcÏÍÅÏÍt>çT>>NJ>æÍt>¬aN@rtçÏÅaÅâtFäTKTæàc§çÏtC¦äÅtL>sªa>N>T>ÏuãT>#ÅsÒÅuG>H>Åc>HÏÍÅÏÍt>mT>æsuT>ÏÍäT>c>T>pNÍ¬a>ÍcáÏT>cT>cD>W$c>ÏdçT>N>JpyT>c>Tpãc>cut>KE>c>ÏâTÏTM¬ÍtftrtÈÏT>ÐçÅcæÅÍtçTzTHÆcsçÏt>}câæÅWEÅcTÅ¬aÏT>KNu>sT>#ÀÏÍæWÏsNH>NJÏÍeN>TÆc>säTcT>äÅtL>saEpNÍs4L>KsIJ>ªçÏt}cÍt>çÏTKN>cTsiH>sÍtät}a>ÈcT>rÅcN>ÏÍTt>~ÏTc>ÍpyT>TsC>ÅÏÏÍáÏTc>TuÅc>}ÐÅçÏt>}c>¬T>NJ>ÈI>@ÏÍaEâT>YLÍt>Ït>åÏT>æÍäTc>Tß>ÅrÅpçÅc¬a>ÍcçcD>ßÅçÏt>}>c>ÐÅ¯°¶°âT>>c>ÅæÅÏÍãt>s>>c>¬Íæc>Æc>>sãæÍÏT>çÅc>¯°µ±âT>áÏTcT>çÏTK>Nc>>ÏTLs>UNäÅt>Lssu>T}L>ªaT>NÆc>sTa>ÈtÍæmT>æçÅÏææÅçT>uT>Åt>ÐÅuT>L>Ïa>sd>L>sÈt>ÍrÅ¬a>åa>Åt>Åc>Ít>Wc>kT>Æc>ÏÍÈ>Å4>L>>qæäT>>>ÐT>Å¬Ít>çæuT>>>N>J>çT>M>>N>æQ>>>WTLsdLsÈtÍrÅ¬Ít>ÏTÐTT#ÀÐÅæÅäaTÏæÍYT>æaT#Àsodsa~äT>c>TäÅtL>sÍt>àt>HÏÍéT>>TM>æÅT>ÅªÍt>çæuId>uT>Åt>sT>c>>WNÍt>æTæa>pNI@>äTG>HÅÐÅuÅt>stáÏT>cT>WbÏÍÐÅe¬a>ÍuæÍtT>>N>Jät>T>hT>L>ÅÏT>I>ÀãÅa>ÅrÅ¬Ít>.4N>E>ÅÏa>açc>>ÏäT>c>TsâTc>sçÏt>}>c>¬aL>>>ÅÍuWæuK>ÅÏäÀãT#ÅpN>Íåa>L>L>WcäT>G>H>ÅàcÏÍuTcWNN

Page 67

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅ4ÐÆcF>çTMG>HÅa>T¬aL>uHJ>sTKA>uJK>äÅtLs>ÅÏäÀWÅÍnÍtqMçÅcäTcT¬aLucEáÏTcTäÅtLsÅÏÍtÍÏÅÍcDÏÍæÅsaaNcurÅÐÅÏtArÅÐÅTaäÀqNJ>éTTM>TÅªÍcIWHÅtÆc>qNKATuK>ÏÏtsua¬WÅåa>åÍÏtc>c>T>uT>H>s6>T>N>¿T>H>ÏÅpN>ÍsæÅsa>L>ÆT>L>ÅäÅc>}>ÍuÏTc>Têåc>ÅÍÆcçT>M>LN>ÐcÏÍT>>NJ>ÏT>LT>iÅc>sWTÏT>I>ÀªeIc>ua>T>>ÐT>>çÅc>çÍT>>ÐÒss>T>WA>>éÅÍæa>>çÍc>>çÅc>çÅsÎT>>st>>N>>¬ÍÏÅaåÍt.ÍtuGHÅåcÅÍpyTãTHssIJªWÅaçÅsuTc>eaÏÅçTNJçc>ÏsªçÏt}ckÅæÏÍÍÏtåÍc>pyTTsu>cçÅcrÅæÍt>uzÅÏuTNJ>UÅcsJ>JÏÍuæÍWcc>sÍt>>rÅäTc>T>ÓTês¬Ít>ÏT>I>ÀWÅÍuT>LÀçÏt>}>c>sfÅÏÀæÈtIÏÍæa>Ts>ÅÍfTÀsI>Jªa>TpåaT>cuG>HÅUA>LãÅÏÀT>äTKWÏÍrÅæ¬a>tL>ÆTÈt>IÏÍæaL>N@L>fTMT>äTN>ÏÍÍtåc>ÏÍÏt>4>>K>>æât>>F>>äT>>K>T>>säT>>>>T>>ÏÎÀWI>>J>>1ÏÍW>>Åt>>uæÅsÍt>>çd>>N>çÏt}c>¬aTN>aL>ÅÍÅÏÍtçT>MT>}t>IdN>àcuT>cáTc>T«Ñt>INt>TWtIsÅccMÏÍÍtsE>t~ÏÍæaT@uUHsÅÏÍt>WTuW~cåTcæÍt>>>åÍc>>>>×æc>>>u>Åt>>>äÅæÅÐÅs>ÍÅÍus>ÅÍÅuT>>>>ÏT>>>s>T>>>r>ÅÏÍ¬a>>>d>>>>uçÍædTÅcNÏTãT>sÅcÏÍÒÅsEt~ÈtI>ÏÍ¬aTcãTKÅsÅÏT>MÀWÅtuçTÅcNÏTu}LcWN>KÅ¬aÍuÈÍTMrÅcuTcÈTN>ÍÅ`ÏTæWTÏTŬÍÅÍÏÅc×TE@ÅW$äTcTäÅtLsÅÏæÅçTÍÏæTÍaLK@ÅÍàcuTcçTTNJ>ÕtHÐÅpçÏaæc}ÍÏTuT>cWNNçæäTÐÏÍåÏæÍrÅÏÍ¬ÍÏæÀÏÍqD>>sÅÏÍt>>äc>r>a>L>>ÉÅc>>N>>uC>>æäæc>c>>ÅæÅÏÍÆc>>æªWÅÍtuTceaÏÅçT>NJßcEâæÅsJæÏÍT>ÅcNÏTªuTceTÏgTÍtÏTÀuÏT>KEÅåcÅÍa>EpNÍssIJ>uÍÅçTMÏæÀt>pNÍscK>ÅÏÍtæäT>>T>äT>t>ÉÅc>>N>ãT>K>ÐÅWÅÍc>T>>ÅÏÍt>uT>c>WN>>>N>>WL>æÅ¬ÍÐT>>uuTtçTMLÐÅqTMÀsäTKJÆÅc>ÅÈTHNH$TÅÏäÀæåÍcçaLkKæs~äTÐfÅÍcTÅcNÏTTMLäÀãTK6cÅcT¬ÍÐTuicaÍtåÍcWÅÍcfNÏÍÅÏÍtäTÐUæuTLäT>ÐªuGJªubÈT>tztãTK¬a>iJÍtsdN>çÍÅa>Euæu>L>uT>cséÅc>>ÅsÍÅÍÏÅcu>ÏcæX>ÍÏt>ÆT>uÐÅnc>æa>Ít>åas>t>Ít>åaÍc>âa>>uTc>äT>N>N>>ut>äT>Ðssuc¬Íc4duTcNcTÅÏÍtÏTÀÆÅcÅÒæÏ´·

Page 68

µ®æq@oÍc>ÆT>>ªWKI>åa>NI>ÆT>>ãTsu>TM>T>T>Åc>>NÏT>çÏt}>cäTÐÏÍÏT4æÅçÅc>æÅuGJ>qN>stCÏÅuT>tßtJ>NsÅÏc}>ÍçTst>uBEßtJN>uJ~ÅÏTÀTÅc>NÏTÏTrÅãT#ÅT¬Íc-a>HÍtsT>Òca>rÅTuTcÐÅuÅc>N>>P>pT>>sÍt>åa>>T>L>>ÀT>M>>ÀT>W>L>äÀÏÍsI>>J>ªÍt>>åÍc>I>>sE>T>>C>ÅÏuT>>t>cæÅæÍt>§¯®±±öc>¦TL>N>rÅªÆc>ßt>J>N>çtC>ÏÅæÅçt>C>ÏÅ¬Ítqu>tÅt>ãTKÏÍTÅcN>ÏT¬Ít.çæcNd>NçæçTstqD>ÐÅusWÅÍsNIa>äÀTTLNrÅuTsKcpTsJKrsÒÏTÀitsIJÍÅasyÅÏÅuETuGJqNÍtuGJÏTÀqJ>ÏÍ6>>WÅc>çÅc>sÍÏæÀÍt>æsÅÏuT>c>çÏT>}>åüÅæªÍt>uc>uG>>J>ät>>ÐÅaäÀT>T>MN>T>c>æÆÅcÅ4>T>uæÏÍu}>>Åæo¬Ít>Wb>pTc>N>ÍtäT>Ðuc>çTåüÅæT>M>Àªa>a>Åt>uÆÅc>ÅÆT>ÏÅsN>æÅäÅÏæÍÏÍÅÏuT>c>äT>N>>N>>sWÅÍÍt>æâæÅåÏÅdcÅæÅÐÅæÍc>cN>NF×T>zæÅ4rÅÏÍT>Å¬aÍt>åÍÏæÀÍtæsÆÅc>ÅçÅcuG>J¬acN>}u@>NuTL>äTÐæuG>J>XTÏÍÍt>uTc>äTTÏÅÐÅa>>ÅtäTK>J>ÆÅcŬWtuTcäTÐa>ÅtæÏtÍêåÏT>ÏÍªsbÏÍTMN>TccT>aLTTÅc>NÏTrÅcTLÐÅéTçaLWJ>IÅÏÍWÅÍÏTæcX>rÅTsÏÅt>ÅÆTsãtt>æÅÆTTŬÍt.çæcNÆÅcÅsNæÅst.êsT>a>L>äÅa>E>>K>ãT>suT>>>T>Åc>>N>ÏT>ÈT>N>M>ÅsÕt>c>pA>G>c>Å4>æÅpHäTc>TåÐtsUJ>uGH>ÅåÐtÐÅss>tuT>ÐÏÍéTK>ÅsÍt>åT}>Tc>çTNJ>uTKN>JEq>NãTK>ßcEsWÅÈT>NMÅåa>déTE>ÅærÅ¬ÍcuäTI>ÅcÐªåaqNDLsTHH>çÅåtNssWÅäÀuKJêåÍcãt>MGÏÍuTceaÏÅqN>H>T>äT>N>L>pA>åÍÐÅæÍsc>ÅrÅ¬ÍÏÅÍÏÅcs>LN>ÐÏÍqt>C>ÏÅu>T>>L>ÅÏÍWE>N>>>ªuJ>>Ït>sçc>>@>fÅÍa>>L>T>>K>çÅåÐt>>ÀÈT>t>>zt>ãT>>K>T>>såa>ªÑa>H>>çT>>ÐÅÏæWT>>M>>ªäT>}>>>>c>>ªçc>N>>rªÅa>>åÐt>>ÀªäT>>M>N>>rcÀªäT>Ícd>NT>ÏªWt>cæÍÅÐÀåÍÅÏÅªa>LÍc>eGª4>TN>s¦äT>T>äTN>T>tuE>N>>ãtJ>ãT>KT>Åc>N>ÏT>¬ÍÏÅÍÏTæc>W@>M>æçÏæÅÍqJ>éT>~t>A>>ªÆÅc>Åq>J>d>N>æ§a>Ít>åa>s>>c>b>uT>c>sN>>æÅäT>Åa>N>M>Åit>åadsJN>æraæåÍt>.ãTÍÅu>bkN>æmNrÅäæÏÍsÅÏT>MÀäT>ÅaN>ÅcF>äÀuE>ÅæãtM>G>sÍt>äT>ÐfÅÍßÏT>E>)Ååc>ÅÍsåa>N>@>>WE>æÅÏÍt>ÈT>N>MŬÍt.paÍtuÏTE)ÅåcÅÍqrÅsWÅTÐÅÏêsÅd>æcNÏTuTNMÅöÏdcÅ4æÍÐTc>ÅrÅÏÍ¬WÅåa>s>t¯°µ¶ÈæÅæ¯°µµc>>T>Í4T>åT>aL>uÏÍsàcÏÍuTcWNN

Page 69

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅTTK>ÔcE>sUæTN>ÅcF>ªuTL>åÏT>uEN>ãt>JÐÅÅÏÍt>uLêsL>N>LqT¬aaænNaMÐÅöÏd>çÏTTTçcNG>ÆtÏTäæÏÍÏTrÅTÅªÍÏÅbusJNæra>TaT>.uÑaHÆT>uJK>cN>GßamæÅÏÍt>fÅÍçÏT4L>ªÑa>H>ÆT>>>c>N>>>G>ªät>>>a>H>>çæT>iH>s>sa>ÍsyÅÏÅuT>>>Ít>äT>>@>N>@>>ssaT>u>äÅaH>åaL>LäÅc>>4L>qsIJ>ªaT>u>t?L>cæçÏT>}`ÏT>¬auÑTÅsaHUcNGçÅcTMÀÈÏæczUc>sÏT>ÏÐcêåÏTÏÍW>tuT>kc>öÏdÆT>rÅÐÅeT>ÅcN>ÏTuÅd>äT>K>J>>a>ÅÐçT>åa>Åc>N>P>W$4>L>qæ4>Ðàc>@>äT>N>>N>>a>ÐWL>êåÍt>ssÍt>rÅ(WKLFRQÐÅWN>æÏt>D>L>¬Ít>åa>s>c>ãT>M>Å§¯¯¯¯öc>¦äÅtL>W$ªUTL>ÈÅc>NN>FT>äÀÐÅçÅåaq>Bs>æÍt>åÍÅÍäÅÏÅaT>0ÅkNæuÅU>rÅÐÅuJ>>ßa>¬Ít>mæäT>>>ÅÏçÅc>ÓT>Ït>sc>>t>>ÆT>>ÏÍWEc4ÅtWNKÅÐÅåæsTÅcNÏTTÅªÍtãÍcÏÍÈTNÅWNEzæÍtMu0açTÅÏt>mJ>ÈTKN>KAªrÅsst>T¬WÅÍuT>ÀTN>JêåcÐæÏua>ЬÍt.çÏæÀkKÅÏT>NJ>TsCÅÏÏÍçt>NÍ4Åt>4LqæuT>ceaÏÅçT>NJ>4Åt>s>t>K>>äT>ÐäÀÐÅWT>Èc>M>T>uT>K>L>ÅÏÆT>>ãT>ssst>K>>rŬWÅåÍtuTceaÏÅçTNJutHÆTaT>sÅÍÒÍtçT>NJ>ÐÅcÅcÏTN>çcN>PaT>uâTcssc>ÅrÅçT>ÐæÏrc>>ÀT>æÍc>>×æc>¯°µ³âT>>ÏÍæÅsÍt>çc>>>E>>ÅrÅ`ÏT>Ït>>M>@>>¬ÍÅÍsÅÍÅäÀ6tsfTNækTæsJJ>ÈTÅãTKÐÅÍtu>ÏTE)ÅåcÅÍaN>@âtâTåÍÐÅfN>sÏTÆT>>rÅãT>>ÅmN>~t>>kT>æåT>>t>äÅt>L>>W$¬T>Åc>>>N>>ÏT>äT>ÐÐÅu>>ÏT>ÏÍ¬ÍtgÅÏt>sT>N>J>`ÏT>æuJÏt>säT>M>ÐÅuJT>s>>ÏTçæT>`ÏT>TT>NJæäT>M`ÏTÆT>ÐÅÅÏÍt>UTCUJ>ÅWÅt>uäTcT>rÅçÏæÀkKåas>t§¯¯··ÈT>æ¦cN>pN>yTI>NuT>c>eaÏÅáÏT>cT>its¯¯·´¬ÍtåÍt.åÍT>G>ÅÍtçT>N>Ju>ÏT>cu0a>ÈTN>ÍÅÐÅÍtst>sdN>æÅsªÍtsÅÏäÀæÍÅÍcN>N>Fé>TÅÏpN>yT>IN>`ÏÅt>ÆT>åa>ça>L>âæa`ÏT>T>Åc>N>ÏT>æÍÅÍiuc>uTc>WLêåÏT>ÏÍuÏT>u>TC>TæªÍt>.pa>çÏÅÍsÅÍÅËcÍtåÍt.çÏæÀkKsÅcÏÍÍtsTTÏÍæÅsuÏTæÆcªuTcáÏÅaãTKpTÍtuTceaÏÅuÏTÈTNÍÅuTKçæTsöÏdcÅrÅ¬ÍædÅäÀsÅÏæÍTÅÏÍtst}uTcea>ÏÅçTNJsaÍuäT@>ËtzæsæÍtWKsµ¯

Page 70

µ°`ÏTrÅWK4æÅ¬aLNuàcÏÍäTcTæÆcÏÍáÏTcTuLEªÍt¿dãæÍWK¬WÅâtF>öÏdçTMTuÅc>KITfL>cÀÐÅgT`ÏTT>sCÅÏÏÍsÅÍÅÏÍæªÍtu×æc>nN>aM>ÏÍqDÅäT>LT>Ts>WÅT>NJ>`ÏTT>sCÅÏÏÍse>æa>L>>uX>s>N>T>C>>ÅmH>Å4>æÅæät>>Ïc>>Ïªe>a>Ñc>C>>åÏT>ÏÍ4t>¬ÍÐÅÍc>uT>Åc>N>ÏT>c~T>E>a>M>sT>uT>c>ea>ÏÅçT>MÏT>c>T>sJ>>J>æWNTKÏÍàc>WNN>ÏÍsåamææÅÍt>àcuGH>ÅæcKJ>`ÏTsWK>çTáÏTcT«ÑtINtTsÏTçæTsWÅâtÏçTtuÏT@âTKÅÍtÐTÀÍt>äT>ÐsT>àc>>ea>ÏÅuT>>c>çT>M>T>>c>T>4>>L>qæàc>uT>>c>çT>>>N>J>çæuaÐËc>TãT>ÅmN~t>ªT>Åc>NÏT>uÏT>cÅU>ra>¬WÅåaL>t>æÅÐÅaE>ÅÏæÅÏTäT>aL>t>cT>¬aÏuäT>TsªæÅÍt>ÈTN>c>ÀÐæÏTéT>c>H¬aÍÅÍsÅÍÅsÍraLçÅciH>sªa>a>Åt>uH>>J>kT>çc>Åçæ`ÏT>ÆT>>>sW>ÅÍuT>Åc>>>N>ÏT>âæÅWK>>sa>Íc>ÏÅc>~ÅæÅssÅc>äT>K>J>>ãÍc>¬æÅÍt>çT>>N>J>çT>B>Åit>nN>CçÏa>æucäT>ÐsqäÀªa>t>Lc>}ÍÏT>ÅÏ§ub>cN>`ÏT>¦ÍtÆT>s~`ÏTaaäÅt>LW$TaE>ÆTrÅ¬ÍtäT>KJäT>aLÅtT>åaåÍÅͬac@Lc}ÍÏTTsJJåaaLÐtLªÍtåÍcuLNfNæÅsstäÀTÅcNÏTitsÍtçcÅrcÀrÅnÐÅuE>N>æmN>>säT>c>T>>¬a>N>ÏãT>K>Ås>Ít>åa>T>uT>>Òc>K>ÐÅçÅs>>G>aÅt>ÏÍ¯°¶´âTÏÍsÍt>åÍc>uLN>fN>uTL>c>ÅÈT>T>>sJN>æsªWÅÍWÅauaÈÏamE>zTuK>uÅÏTs¬Ít>åa×æcâTrÅåÐT>æWbªc>b>T>u}>>>>äT>c>T>¬W>t>N>WH>N>>H>sT>Åªa>Àc>>D>sst>H>E>>Ña>rÅT>çÏTK>N>ÐæÏsÐÅc>>K>ÐÅesÅc>ÏÍ¯°¶´sN>yæü°·UÏÍæc>>N>ÏT>çÏt>}>c>äT>c>>T>rÅc>>I>>N>u>>N>>>çT>>sc>ãT>>K>ÐÅäÅÏÅa>>T>>0ÅÐÅut>m~¬W>b>Ïͬa>Íc>>sÏa>sÅc>>ÏÍæÅÍt>çT>>>N>>J>ÏÍ4>>a>çÅc>>ÅÏÏt>M>>@>u>T>c>>ea>ÏÅTT#ÀÏÍæapKuÏTcÍÏÍTM>TcTuLåT}ÅÏÀsTa>EæÅaåaTuT¬aÍÅÏTÅcNÏTåcHäÅtuÐæcÅsäTNNÅcÐa>?ÏqçÍædäTcTäÅtLsT>ÅcNÏTçÏt}c>çTÍÏæTÍÏÍãtK>c>DsuT>}>L>àcuT>c>çT>N>J>äÅÏÅaT>0Å4>Lqæu>Tc>ea>ÏÅçTT>NJ>sæaL>c>ÏÅcÏÅÐÀæUN>HE>ÍÏtªW@>cäT>N>N>sNJ>cT>Mt>Fæc>KJ>¬aÍc_c@ésstäTKªauÅcÅuTMNHErÅÏÍäTÀàcÏÍuTcWNN

Page 71

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅuqaEçTMJ>uÏÍÅcÐaTuTT>ÅcNÏTuÍÅÏTÀTNJÕtHÍtæTeaÏÅçT>N>JÈT>NçT>s>LãT>KÏÍT>Åc>NÏT>çÏt>}c>¬a@>WTæÅ_C>ÏÍÐÅesJ~T¬Ít.s~ÅÏuTc>ÉÅcNãTKÅc>ÐaTukcqÐtL>uTcÍtqT>#ÀäT>N>N>>ut>äTÐäT>ÐäÀÏÍsuc>äT>Ðsçæc>ÅÐÅu>K>fc>ÏÍuTceaÏÅ«ubçTsTTÏÍuJ~Åuyd>åaLÍpNI@rÅæasKcit>sW>ÅÏt>M>>@>çT>>Åc>>>N>ÏT>>4>K>rÅ¬W>ÅåÍt>äÀÐÅa>E>>äæc>ãT>>K>uUT>ÏT>N>>>æåÍc>>>X>>T>ÅÏ4>H>H>>>4>ÐÆc>F>ÏÍÍt>>uÍÅöÏd>ÍÏæT>>>ͬÍt.TLÀuTcçTNJ`ÏTsETCæuTcÈTETC6\ULDF&KULVWLDQLW\LQ WKH(DVWE\ :ROIJDQJ+DJH¸b>>>>>>>>>>>>êT>>>>>>>>>>>>6((5,3XEOLFDWLRQ.HUDOD,QGLDµ±

Page 72

µ²∫‚dý ÈUOK ÊœuÐ v½UNłøœuÐ vÝ—UÄ XO×O ¨vÝ—UÄ t½u~ÇcDÐÅàcçTN>J¬ÍtuæÏcNWN>N×trc>ÏdaTuÏTWN>NçÏtÅc>>ÅuKÏçT>>N>JäÅt>L>suT>L>>ÅçÍÏÅt>dsÅc>ÐÍt>ÑÏT>uT>N>JçÅÏtåÍÐTÏÍu>TT>äTT>ÍTsu@>HWM>sT>NJ>¬Ítåa>sT>LäT>NT>TcDÐÅæ¬Ít>uÏTuT>Nc>DÐÅa>Ít.TG>ÅçÍNµµ³T>²¯®âTÐÅäT>GH>ÅäÀçTÐc>sTÅWÅÍÒc>>äTN>TT>çÏtÅc>>ÅêsLM>ÏÍscÅc>ÐdN>uTN>ÅcF>ÕtcWNtiÅcssuTTæsNtTêsJc>ÏÍiHàcçTNJ¬au.ÍæasWÅrÅêåaL>ÍäT@>ut>äTN>ÏTêåa>ÐÏt>BrÅÍt>æT¬Ít>uÏT>au¬aÍcpaäTMuÏT@çTNJrcntsàcçTNJÅcTÅaLTåÍtuT>cãÅtÅÐÅTN>JÏÍäTNN>WcÅÍtuÏtA>sçÍtæTäÍtuTMçÅcçaTäÅtLs¬WÅÍuTMæutaLubuTÐàcçTNJãÅtÅs>Ít>.c>ÎäÅt>uÅÏÍÏt>rÅéT>K>>ÅäÀuT>t>I>çT>ÐæÏÏÍàc>çT>>N>JrÅÏÍ¬aÍÅÍupNI@ÑÏT>Ït@ÏÍÅÏuNWN>JÅrcÏTIÀærc>qMuÏTTssÀÐÅÏTNaÅtuåa>uNåÐTäTNÅcÅfH>sÍÏæÀqNÅtpNÍuÏcuÅc>ÅçT>M>T>ÐsçÏt>C>>>ät>>m@>¬a>T>>åÍt>c>gT>åa>uÏt>A>>âT>sçÏTAÅäTÐuTc>saLuWTÅÏTIÀ§a>auÏTTªçaF>ªsTNuÏT¦àcçTNJêåÍTEÅàtWNH>tÐÅu@ªkÅæÏÍ¬ÍtÑÏTçTNJ>ÏÍqNJEæu@TNrÅ¬WÅåa>n>>@>>uJ>>>çT>>M>T>>ÐT>u>>N>>>f>>c>äÍÅÍn>æçÅc>äÀØt>>>ÐÅÏÍTMNÅaJæT>MÏtÀçÍTqÅcæÍc>ÏÍäÅtuÅÏäÍcutcQÏt>sîÍÅaEÅÍtH>GfT>NoÐÅuT>M>K>äÀÏÍsªÍt>.åaT>@§_N>>uJ%¦uT>GN>ÅaN>ÐæϬÍtuÏÅcIÐæcÅ4KTæjGuÏTêåasTT>>N>J>`ÏT>uJ>~ÅäT>csW>Tf>TpN>ÍrÅsÑÏT>çT>>N>J>WN>KÅpÅÑtN>täTÐT>äÅtuÅÏsJ>rÅ¬sÅÍd>cKT>æÏÅçTN>JcéT>aKÐæc>ÅsæWtÅÏuT>NJ>`ÏT4>æÅsªÍt.âT>Í§çÍN±±·Íæa>ÈTæ¦sc>AN>`ÏTÑt>N>tsÍÏÅÍuãÅáæc4>T>¬WÅÍÈc>MT>N>J>`ÏTÏa>uÅcNsNÏÍæscåaÍTpTutIÏÍãæÏçÏtÅcÅàcßcsÅÏTNJsÅÍçæäTL>N@>Tc>sTÎtçÎt>GÍT>MçT>cT>NJ>ês>ÏTâaÐÅÑt>N>tsÂËœ qB

Page 73

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅçÅsT>Åc>>ÕÅc>ÅÐc>s>T>åa>U>t>æªc>>zT>âT>ÏÍs>æ-a>a>M>>ÏÍsªWŬaT>uYÅÏéT>t>Kd>N>åÐæcÅsªa>L>Ït>MT>>NJ>`ÏT>ÏÍçd>cçT>æÏÅåT>a>ÍuTc>æ§ÑÏT>æãæÏçT>M>ÏtÅc>>Ŧuc>uT>cW>N>N>>uL>NK>>ÍÅa>E>WNK>ÅêåaL>>tÏtJ>N>äT¬-c>N>}c>D>ÏÍÅÏãÅsNæÅäÅÏæÍât>ÏÍæp>§uÏT>¦ucçÍT>ÐÍÅa>E>>sa>E>>sq>G>>äc>ÐÅÏT>>4>æÅçÅc>s>a>L>u>åÏT>ÅT>>>N>J>>`ÏT>Wc>>Åa>Íc>uua>ÐT>>N>ÀmJ>>>çT>M>>>K>>ÏÍuT>c>æçÏt>C>>>çT>T>>N>J>ÍÏÅÍÍtæTr>ÅÏÍqMuT>ÍÅ¬aL>N>uTæÏÅÏT>ÐÅc>}ÍÐæc>ÅäTM>ÏÍäTN>N>c>>@>>N>UÅc>s>uT>æÏÅäT>N>>>N>>>ÐÅT>M>>ÀäT>T>0Åt>>æuT>c>>äT>N>>>N>>>ÍÅa>E>sWÏÍçÏt}>câæT>4K>s>TL>uTc>äT>N>N>suÏT>stãa>¬aT>uÐÅc>@N>ªaÍt>uN>åæc>rcc>N>TM>Àq@äc>ÐÅp¸ÍÏÅÍU>EçT>a>TutcD>ÐÅàcçT>NJ>æÏæTL>MuÏT>@sCN>çÏasæ¬T>MNC>æT>ML>NªTM>NT>toªu>>ÏT>>ÓT>>>iÅc>>W$u>>>ªsWÅÍÍt>>æäT>>>I>>ÅrÅsÍt>>ÈæT>>>G>>>>âTÏÍÏT>o×t>zt>rÅ¬Íc>N>}>åaM>sÅÏT>>N>J>çc>ÏuÅc>Åc>N>T>uT>c>cN>êåÐt>ÐÅât>F>ÞÞác>oªãt>sJ>ÅU>ÏT>s>uT>}>L>ªÍT>>ÅàT>G>ÅçÍN>¯°¶¯¬aÆTÅáÏTcTÞÞÑtINtTçÅæãTHs4uTNJÏÍ¬çÐæcÅäÅcÅÐÅÈæT>GéT>WÅuLNÐc>TÏt>DLÑÏT>qNtuu>ææÍÏÍsauàÅuL>NÐcsäT>NT>TäT>ÐÏÍÑÏTªqNt>}a>TuJ>W>~æäT>>>>>T>F>>ÅÐÅu>>K>>>ªçÐæc>>ÅàÅc>æ¬W>ÅÍÏÅc>sJ>>ÍÍæÏuc>>æuc>>ßc>¬aupTÅÏ§çæÏtc>NTK>ÍT$ÅuTæcÐÅp>¦¯sNæÏäT>TÏÎÀÏt4>KçÏtÅc>ÅÏÍ4Ðc>×tæÍ4>TT>MÏT>ªäTN>TT>äÅÏæÍÐÅÍtt>áÏÅaU>cäÅcÅÆcÏÍsçÍtæTàÅc¬$QLUDQäÅcÅcNæªäÅcÅ¸aaupT>dTKÍtàÅcªcJ>îÅqJM>JæU>c¬a>uÆt>äÅc>ÅÐÅu@>kÅæÏÍÍÏÅÍÏÅcçÐæc>ÅuT>L>s@>ÏrŦa>>T>u×T>G>ÏÅq>4>Ðc>uL>E>s>æWÅuÏT>uT>kÅæÏÍçÅcàÅc>×T>G>ÏÅq4>Ðc>åÍc>st>c>J>îÅsst>äT>K>¬§W>N>r>K>C>äÅa>L>ÐÅuK>>iH>sàÅc>sWÅäÀêåa>LÍäT>@>rÅ¬åÍt>T>MÀæc>K>J>UJäT>N>T>T>uEÅæucÐcÈÅcÍæÏrÅc>TL¬WÅåÍtçÏtÅc>ÅrÅUJsIJÑÏT>çÏtÅcŵ³YNJ>T>ÏdçT>ÏÍÐÅ§a>Ít>äÅcÅuc>âT>K>ãÅtÅT>M>ÏT>¦ÈÏTçÏt>Åc>ÅªäT>N>T>TçÏt>Åc>ÅÐÅp>«¯TMNæÏª§ÍNÐÅaE°°²TÍNÐÅp¯²¯ÐŦTMÏTäÅÏæÍuÏÍ¬WÅÍsÅÍÅsJÍTäTT>FÅÐÅæÑÏTÏÅÐÀæUNHE>W$äTN>N>ãæÏçÏtÅc>ÅÏÍsuTÏÍ¬a>aT>MNT>t4>@TT>MNc>uJ~ÅäT>LKÍäÅt>Ls¬aÍtÍÅÐÀuNHEstcÐÅéTcHÍtçÏtÅcÅÏÍTMÏT¬aÍt

Page 74

µ´êsTsuTÐÞÞäTÐuTc>êåÍæaÏÍåÍc>uTÍÅTrÅÏÍ¬åÍtÑÏTçÏt>ÅcÅæÞÞaåÍTM>WÅÍÒc>ÈÅcæsJ>Í4T>suLN>ÐcªuTK>rcM>LÅ4>ÏÍäÀærTÍÀäTÐuT>cuÅt>pTuT>Krc>ML>Å4¬aÀÍt>æsßÅcÅçT>ML>NÐc¬aupTÅÏçÐæcÅàÅcÐÅuENæWK4ÐcrÅ¬ÍtryæcíŪTa>ªÑÏT>çTM>T>ÅÏÍäT>N>N>>WÍt>ts§çÍN>°°°ÈT>æ¦äT>ÅÍÏT>ÏÍsNT>C>ÅcN>>¦äT>N>æÏazc>Ít>çTM>}>LÏÍÏt>T>¬ÍÏÅÍåÏTÅT>N>ÏTæäT>T>çÅcÅäÅt>Ls>ÅÏäTÐuT>t>uN>>çTM>æc>ÐÅçÍTÐÍÅa>E>§çÍN°´®æ°³´ªÑÏTçTMLNÐcÏÍÅÏu}L-TLrÅæaÅÏäæcNTcMcTæsNTCÅÐÅu}LUt>×t>>zt>>rÅªçÅÐt>`ÏÅt>>ÆT>>>n>>c>¬ÍÅÍWt>>I>>pT>æÒt>>ªÈÏT>>æaÀÍtæsuTcæuTtçTNJæÍ§ÑÏT¦ÏÍcNÍÏìÅtÏÏÍªTäÀÏÍsaÍc¬aÑÏTÏÍWNNuTÒtæWcXTªutçTÐcqcNJçTNJêåaLLg@sWÅuTNJçÅåüÅæut~ÅÏtsÑÏTçTNJêåüÅæW$ÑÏTçÏtÅcÅÏÍªÏÅÐÀæUNHEÐÅuTMÅÏæÍÍt>æTsªaTuucuTcTuT>NÅc>FuG>N~t>êåüÅæouÏT>WN>N>¬aÍc>Tt>I>äTN>TT>WtI>aL>åTLäT>NTT>uTÍTÏÍéT>TM>sucuTc>äTNtH>EcsWÅçÅs>HCLäÍc>oN>I>G>çÅc>>Ít>çÍt>suÏT>>êåüÅæ¬a>L>I>ÅusT>>pI>4>K>s>d>N>åÍTGÅÍÏtaÍtåa>æcWNNsW@>ÏÐUbÐÅéÅcÅsuNut>äTNÅcÅuTc>äT>ÐséT>aK>u>b>qN>TE>æfT>N>4ÀsuT>ÏÍªkÅæÏÍ¬Wc>uÏÅc>áæc¬Ít>u>ÏT>äT>ÐWN>>N>>ut>uI>K>äT>ÐuÅt>çÏT>N>>çÅc>ªa>T>uT>æaäTNNçÅcuKMäTNêsJN>æYÏasuÏTäTNTTäTÐÏÍsatuWN>N>>rÅc>TL>¬WÅÍÍt>æäT>ÐrÅÏÍWN>N>>ÐÅçÅåÍc>>ÈT>N>ÍÅuT>ÐaÍt>Ït>T>N>JÏÍäT>N>N>uT>TçÏt>Åc>ÅÏÍæÍtsT>Ða>Luc>uTc>¬acNÏTsÅÏuæTGéTçTMTЬWÅÑÏTçÏtÅcÅäæÏÍÏÍWNNêåaKaT4æÅuÏTqNIÈTÅcÀÑÏTÏÍuÅa>>ÅçT>N>J>WLçÅc>s>>cça>T>ãcÅs>åaât>pH>4L>>K>ãæÏÐÅpHçTN>JoäÅtLsÅÏÑÏTçT>NJsuJTI>aæÏsuTÏÍ¬WÅpI>çc>N>P>T>M>ÀÉÅc>>N>ªÍÏÅÍnJ>E>ãc>ÅæÈT>Åc>ÀÐÅa>>E>äÅÏæÍsÍÏæÀÐT>Ít>s¬ÍTMuÏTWNNcrTæåaLÍÏÍc>}>a>I>T>q>yÅÍÏt>sªsN>æÅWN>>>N>>çT>N>ÍÏÍc>>c>ÈÏa>æÍªÑÏT>æãæÏàcçTNJäÍtuTM

Page 75

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLŬWÅÍfHd>N>ub>çc>NÏÍr>ÅcäÍÐrÅÍÏÍuT>N>çcN>ÏÍrÅ¬a>Ít?>LæWTuTNêsLªaãæÏçÏtÅcÅuKÏUbãÏTMäcÏÍsuT}LWNNäTN>N>çÅcªoL>Å¬WcÍt>sub>çtæ?ÏÅÏT>IÀc>cçT>MÏa>WTÏpT>>4L>q>æuK>ÏUb>c>WT>K>æªÏÅÐÀæUN>H>E>4>Tâæa>T>ªuæÏc>N>Ítåas>TLW@>ÏÐUbäÅtL>ssÑÏTuT>TUb>¬ÍtWcÏÍu>æÍæåaÍcTLuÅu}T>æÍêsTcuÏTucT>IrÅ¬ÍcuWTÏWN>NTÑaH>âÀåa>ÅäÅtL>soN>ÏÅÍcªoN>ÏT>>GªoN>ÏÅa>LÏT>E>suL>Ït>sÏÍªÑÏT>uK>ÏUb>äÅt>L>s>ªuT>N>WN>E>ÅæÏÍW@>>ÏÐUb>T>Å¬Ít>s>>Åæ¬ÍcupKÍtÑaHâÀåaÅrÅßcéTäTNNTÏTϬaN>ÏÈÏaÊæÅs§çÍN>°µ°«°²¯¦âæÅÏtT>WTK>W$W@ÏÐUb>uTN>IT>êåaKßa>saÍc>ÕtJ>äÀTd>NäTN>t>UbsuÏT>WNN>¬Ít.ãÅa>Åeæs>L>IÅÏuÏT>c>T>N>uTªöÏd>rT>cN>ÏT¬a>Íc>pa>itäT>N>>N>>êåÍc>>UN>H>E>æÏÅÐÀÐÅçÍæa>TW>NÅc>ÅãT>H>T>uT>K>ÅWd>L>ãa>K>suæÏêåÍÅÐßÅc>ÅªÅc>a>>T>u>¬Ít>.uWT>>K>Ñt>>UA>E>>>4>ÍT>¬aT.ät>AÏÅÐÀæUN>HE>rÅÐÅdN>Ít§çÍN>°·±«°µ´¦ãæÍåTãÅc>Mu>N>¬WÅaÅåÅÏsÅÏÑÏTÏÍäTNNÏÅÐÀæUNHE4æÅsÍtrTcNÏTrÅéTKÅcNÍÏÅªçæäT>LN>@TäT>ÐÏÍæãæÍÏtT>WtIäÅÏæÍsN>HuÏÅÐÀæUN>HE>rÅæÍc>Íd>Wt>I>ÏÍ¬WT>sÅÍÅd>N>ª§±¶¶«±··¦ãÏT>M>ãÅc>M>æ§±µ·«±¶±¦ãæÍuN>kT>L¬a>Ít.upK>$ÅÏäTN>N>çÍN>²²®âTT>æ§±··«²°¯¦âæŬaÅåÍtÅÏÍcÍdkÅæÏÍTsaÍuäT@>ÑÏTYNJ>ÏÍáÏTêåcdÏÍu>Nc>WApÅa>m@ÅÏcWArÅ¬aTuäTT>äÅcÅÏÍäTNNçtÏt>BaêtçÍN°³®âTçÅåc>>~ÏÍ«ÍÏÅÍÏÅc>>rc>>>pT>H>>ÏÍæc>M>>t>oÍd>>sçÅåc>d>>ÞÞáÏT>ÏÍçÍtKçT>Mt>ÏÍqÐtL>uTcçT>stW>ÍÐÅçÏTÀ¬aÍt>åÍccG>uTc>äTN>N>sat>uçÅsNzc>ÏÍtt>ÈÏÅtÅÍÏt>uq@su>N>ÏtrÅÏÍc>>>K>>u>>@>>ÏÐUA>>E>>>äT>>L>>T>>ÈT>T>>@>>>>ÅsW>>>>spN>>ÍrÅsÅÏåc>>d>>rÅÍT>>ÅçæT>kÅæÏÍa>L>Åt>uc>>WA>rÅ¬a>Ít>åÍc>ÆT>>>ÅWÅc>b>UN>ÀW@ÏÐUbsaaçaEísªrTc>NÏTÏÅÐÀæUNHEêsN>ÏÍsaLTuÅaM¬aas@ªÍt.u.pK$äÅcÅÏÍÅÏuNÏNsÍcpaubsÅÏäÀæÍÅ͵µ

Page 76

µ¶s§±±µÈT>æ¦4>>>T>>>>L>ª§çÍN>>±¯®«±µ·¦ãæÍÏt>T>Wt>>I>äT>ÐÏÍçÍN±°³âTÏͦaãæÏçÏtÅcÅuKÏUbWNN¬WTfÅcWNNÐÅesTGP>¬§Ít>sNHN>çÅÏtÏÍªãc>Årtª4>NA>cMêåa>LT>.ÆtHE>mHÅãæÏuT>N>äæÅc>H>@>N>sÑÏT>äT>N>>N>>ªu>N>>çÏt>@>sãæÏçÏt>Åc>>Åpa>>sÑÏTäTNN¬ÍÅÍÏÅcçcâd>dWNEtÏÍuÅÏTMÀc>ÅrÅ¬aaÍcparaoLÅaLÅÍÏÅcçcbUNÀWNEtÏÍubWNJÅäÅtLsäTÐäTKÐÅ4TLWbÏÍÐÅeâTs¬ÍtqsNtäæarÅæªaausTLrKͬa×æcÑÏTÏÍäTNNsNJcÏÅÐÀæUNHE±±µâTÏÍÏTMÅT>NJ>ÏT}`ÏT>4æÅäÅt>Ls4T>L>êsTLN>aÐÆTÏÍÑt>N>t_N>êsJ>sçÏT>KuÍÅc>Åæa>L>ÅÍÍt>æÑÏT>ÏÍçÏT>N>çT>T>N>J>sÍÏÅÍu¬aÍtstNcr¿t>ÐÅçÅåÍc>ãæÏçÏt>Åc>>Åäa>u>N>æW>N>N>>s4>>T>>>LäÍÏæÀäT>0Åæ×æc±±·âTÏÍsuÏdÏÅÐÀæUNH>EuTcsªaL>IÅÑÏTäTNN>±³®®®éÅÍæaÏÍéTaKäT>NN>êåÍc>UNHE¦¬a>aWTsKT>aEâT>pMuLEãæÍÏt>TöcT>¬§aLÅÍurKÍsäaNTÏçÏTsátI@ÅÏäTNNÅcÐau×æcTM}LäTЪÑÏTäTN>N>ÐÅuB>Eit>TM>NæÏssÐÅc>ÅÏÍÕÅcÅpN>ÍsWNE>zærÅÅaãtatu4LuÏTqNI¬W>ÅÍÏtrÅÏÍçaTÈTÅcÀ¬acqNæÏtD>L>¦åa>Íc>Wcr>ÅêsJN>æsWÅçÍc>ÏT>D>>ÅÏÍWN>Ht>æªa>Ås>T>Wc>Ts>Ïæc>Fæc>c>çÍc>çT>M>it>sÅÏçc>}>@>sE>T>T>Åª§WÅ4>>T>>>L>aÅtÐæcNÛãæÏÙçÏtÅcÅ¬aLuaaMåaçÏæÀkKª§ÏtT¦åÍcmutc>}>@>ÐÅæÅäT>c>}>@>æa>ÀuÍt>ÈÏa>T>WÅu>N>fT>suT>c>M>Åc>ÐªÍt>¬ÍcaLÅtWTKçÏtÅcÅÏÍäÀuæaÏÅåT}T¬aTuaLdNÑÏTWNNäæÏÍÏÍTNJÒcçTL>tãT>suA>k>ÅæÏÍ¬aN>ÏucD>sr>K>CsN>HN>êsN>ÅsÒÅu}>>ÅæÆT>ÏÍÑt>N>t>¦åÍtsN>H>NçÅÏt>ÏÍÑÏT>êåaL>T>.çÍN>±°³âTÏÍuÏT>Wc>ÅÏt>ÏÍuÏT>mH>Åo>u>sa>L>uåÏT>Å4>>>T>>>L>êsT>>L>N>a>ÐãTKTÍc>ÒçTÀÏTT>TmHÅsNt>JçÅÏtÏÍçÍN>±²³âTÏÍ¬§WÅÍÅÏæÅËcrÅÑÏTäTGH>ÅTÅ¬ÍÏæÀÏÍÍtWNKT>W$ÅÏäTNÏTæc>KJçTT>NJ¬aÐÅcÅçaaWæTHÒtcM4EÅaçtÐÅéT~tAæaÍcKdNTàcçTNJäÍtuTM

Page 77

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅÞÞsN>t>>J>ÏÍuK>>ÏÏt>sÑÏT>>çT>>>N>J>ª§²¯®¦àT>>>ÅÏT>>çÅÏt>ÏÍT>>a>E>>ÈÅcêsTÍæÏßcæÍÏÍtJæÍcMæÍrÅ¬aÍcTcÑÏTWtIWTätGNçÏÅdcåÐT>Åsªa×æc>âæÅÍcÍd>åTÍT>çÅcu@>TN>TÅÏt>rÅ¬aL>ÅÍÏÅcuK>ÏÏt>sÅÏt>rÅ¬Ít>åÍt>.mC>ÐÅc>ÅT>M>>N>J>Åc>T>æäT>N>>N>>su>æåÍÅÍäæÏÍÏÍoNsN>T>fÐÅÅÏtrÅuK>ÏÍT>LÅÏÍ¬Wc>b>ÅÏsNH>N>sNÅäT>ÅåÍd>T>ÐÅu>N>äîc>î}>îaL>æt>yü¬åa>åÍcãT>äT>N>T>TçÏt>Åc>>ÅÆcu>ÅtpÅasÅÏWNrÅrsåÍc>sNMçdcçT>NÀæäTNT>TäÅcÅÏÍåau>NrÅÐÅuBE¬§çdcçTN>À¦uæcNäÅcÅuÅtçT>MLªãÅåÍÅÍiäT>ÅåaNYLæWNçæTpÎâæa¬aLuGHÅcÅæÍsNHæåÍtuTNJçTåÐtTMTÅãTT>M>ÀÐÅW@>ÏÐês>EÏÍâæÅÏt>T>ês>N>ÏÍsW>ÅäTN>T>T>çÏtÅc>>ÅÐÅäT>>ŬaÅåaåÍÅÍäT@WÏÍßæcTåauNçTMTÅ¬åaåÍc∫ÊUO½UÝUÝ ”—UÄ —œ Ábý v×O ÈUN½U²Ý«utLkcÑÏTÞÞ¯§ucÆtL¦ÈÏTÞÞ°äTÐtÞÞ±uckcäT@NÞÞ²äTÏtÀÞÞ³äTcNÍÏÅÍtÞÞ´§äTc¦äTTcÞÞµuTKkc§äTTÏÎÀ¦äTÍTÏæÍÀÞÞ¶§âTK¦äTLÏÅÞÞ·§ucâTK¦äÅÐæcNÞÞ¯®äT}NÞÞ¯¯äÅÏÀÞÞ¯°äT}TÞÞ¯±ÏTÏÅtI@cîåTÞÞ¯²äTcÞÞ¯³µ·

Page 78

¶®uckcæcÞÞ¯´§àc¦ÈÅcÞÞ¯µcMcììÅcM@TtÞÞ¯¶äTcÞÞ¯·ucÆtL§äTN¦äTÞÞ°®äTcÞÞ°¯äÅcIÞÞ°°äÅÍÏTÞÞ°±aLÞÞ°²äæÐTÞÞ°³uæcNäÅcÅaLcKÞÞ°´§çdcçTNÀ¦ÅÏTÞÞ°µäTaFíÞÞ°¶ ∫ÊUO½UÝUÝ ÊU“ —œ ”—UÄ ÏÁbý v×O ÈUN½U²Ý«àT>>>>>ÅÏT>>>çÅÏt>>ÏÍàc>>>çT>>>>>N>>>J>>>ÏÍsN>>>æÅuT>>>>>N>>>J>>>äT>>>>>Åf¸áÏa>>ãT>K>ßc>E>T>M>T>>ÅrÅ¬a>a>s>>c>b>uG>H>Åc>ÅæÍäÅt>L>séT>K>>Ï§çÍN>²¯®¦ätTÏÍ¬a>L>NäT>ÐäÀÏÍäTNT>TçÏtÅc>ÅçT>ÐcäæÏÍ4@>uN>çTM>@ÑÏTÐÅWÍÏæÍuÅtäTGH>ÅsaÍt.çÏÅæaNÅÏT>MÅåÍc×TKÅäT>GHÅª°¯åaÎT>ÅÈTKN>KAc>McììÅuÅt>ÐÅukÅæÏÍsÅaW>NæsTHÐÏWNcÅdÐÅuTNJÞÞuTNÅcFuL>NÐTÏÍÏTAÅsÅÏuÅtrÅãTK¬a>tÅcbÅÏÅÏtit¬Ít.qNÅtuÏcaÀuuÏÍsvÐuMł lÐd©vÐdž »uMł®¬ÍtåakÅæutLkcucuÅtÏÍäTÐuTtæäTÐuTcäÅcÅÈTTKÅuÏT>äT>>ÅÏçÅc>>çÅsE>t>~qJ>>ÍpÅçT>L>t>>äÀÏÍsWÅuT>>>Å∫”—UÄ ‡‡‡±åaÍccÎuGHÅêåÐtäÅt>Ls²¯®çÅÏtÏÍÑÏT¬Ít.eNP>q@äcÏÍäTÐàcçTNJäÍtuTM

Page 79

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅW>>>T>ªc>>>>>Åc>M>>§ÑÏT>ª_N>>>~uÏT>>¦ÑÏT>u>c>Æt>>L>äT>>>ÅÏÍ¬WŪc>>>Åc>M>¬Ít>åa>pa>>>uG>H>Åêåc>ÅÍos²°²âT>>ÏÍäT>N>T>T>uT>>>>T>äÀÏÍ§c>N>>ÍÏÅÞÞa>>N>>T>À¦uT>ÍT>>êsJ>>>>J>>fÀªu>>@>>ÏÐWN>>T>æÏd>>c>>äÅt>>L>s>æ²¯³çTM>T4>T¬Ít>UH>JçÏt>Åc>ÅuIüt>t>yaÅUJ>sªauçÏÅa>M>}âTÏÍçTT>ÏTçÅÏtÏÍT>Å¬aÍcpa>uT>NJ>êåÐtosÑÏTçÍN>²°®sTM>Ït>C>>ät>N>N>T>äÀÐÅsªÍt>§c>M>@>ϦcN>ÍÏÅÞÞt>Ïc>M>äÀêåa>Kc>M>²·µêåcÅÍoçÍ>N³²²âT>ÐÅÑÏT>WT>ÅÏÍeN>êåc>d>¬a>uWÅa>äT>æa>L>¬aÍcgTuGHÅkÅæuc>Æt>L>äT>>>ÅÏÍ§äT>M>G>>~ÅªäT>M>>~ÅªäT>T>>>¦T>Åa>T>>>Å∫—UÄ ‡‡≤¬WÅåaåÏTÅäÀs§³°²¦t@ÍÅÍÏTçÅÏtÏÍæåaÍckc>ÏÍ¬§åa>u>c>E>uT>>>N>>J>êåÐt>äÅt>>L>s²¯®çÅÏt>Ïͦ∫ÊU?²?Ý“u??š ≠≥s§sÅÐt>WN>¸uT>c>s¦äT>>Ðt>äT>>>ÅªäT>N>T>T>äT>ÐÏÍäÅc>Åuc>Æt>L>T>>a>>E>>¦T>>WN>>ªäÀêåa>>K>>c>>M>>¬Ít>>Ït>>M>>@>>§Òt>>ªãÅªäT>>N>>ÏT>>¦T>>T>>N>>t>>¬ÍtäTNTTÐÅpuGHÅêåÐt§ÏtTçaLÏt>4>K>>ªa>Íc>p>a>>u>G>H>ÅêåÐt>>os²¯®âT>ÏÍÒt>>uT>>>T>W>>>T>êåcÅÍo¬ÍtäTÅàcÏÍåaKçcMsdcMÅÏæ§ÏtTÞÞcMäÅÏîŦäÅÍÍTÏT¬aeNPªäTÐtäTÅçaEdc§ÐÅtŦcNÍÏÅÍdccMÏÍdNuGHÅvÐdž lÐdªuT$pTÏÍ§sÅÍÏtBuT>NJêåÐtäÅtLs²¯®çÅÏtÏͦ ∫ÊUAO ‡‡‡¥cMs>WÅÍuGH>ÅêåcÅÍÏT>Muc>äT>ÅrÅ¬çÐæcÅàÅc>ÏÍåcA>ßÅcÅuÅt>¬ÍtäÀêåaKcMäT@NÈÅc-apTÏÍ§sÅÍÏtB>uTNJêåÐt>äÅtLs²¯®çÅÏtÏͦ∫ÊU²Ý—uý¬ ‡‡Åµªauåa>ÅtÏtÀ§s>TÏìÅWN>¸uTc>s¦äT>ÏtÀuc>äT>ÅªçÐæcÅàÅc>æT>M>N>>Åc>ÅäT>>N>T>>T>äÅÏæÍÏÍ¬åÍt>k>ÅæâT>K>W>K>>ÏÍk>ÅæÏÍu>ÏT>>Ït>Àsc>>mH>Åàc>çT>>N>J>Ñt>I>N>t>T>¬a>L>>T>L>uäÅc>ÅUJ>äÅt>L>s>ÅÏäT>>Ït>ÀÏTI@êsNTmHÅ¬uTT4uTÐcHæutIcMªÍtätGNÞÞsNtJ¬ÍcupKãTHqyTäÅtLsäT>Å§s>ÅÍÏt>BuT>>N>JêåÐt>äÅt>L>s²¯®çÅÏtÏͦ∫ÊUÖd?O?ýœ—«œu?½ ‡‡Å∂¶¯

Page 80

¶°æsJ>>Í4>>T>äT>>>>Ït>>ÀâT>>K>>ÏÍ§sT>>c>>WN>>uT>>c>>s¦äT>>c>>N>>ÍÏÅÍt>>uc>>átcäÀêåa>KcM>æWÅÍÏÅcäT>T>ÏÎÀçTMT>t>æÏtot>çTsT>ÍæÏpTÅÏÏæÐÀcMuGH>ÅêåÐtéTKÅæÏt>TÐæcNuGH>ÅêåÐtuTNJ>êåÐtrÅ¬ÍtçÍN>²¯®æ±²±4>T>éT>K>>>ÅT>ÅåÍt>rT>>ÍÀäT>>ÅÐÅuyd>?>N>ÅÏT>¬a>u¬ÍtåauaTÐTåæäTÅäÅtLsàÅcâT>K>ÏÍ§s>ÅÍÏt>Bu>T>N>J>êåÐt>äÅtL>s²¯®çÅÏt>Ïͦ∫sÐU¹œ¬4>T>>ªsJ>>ÍêsT>>ÍæÏàc>>ÏÍ§ÆT>>a>>î¸uT>>c>s>¦rT>>ÍÀuT>>T>>WT>>ÅçÐæc>ÅäTN>ÏTêåÏæÍc>ÅæÅÐÅsu>N>êsET>o¬WÅÍÏÅc>otæöÏd>ÆÅÐçT>ÍæϬÍt§pNÏŦÏÀcMrTÍÀWTÅêåaKcM¬ÍtsTäTÐT4TãæÍÆTt@NÑtINtTit§sÅaWNuTcs¦uTNJêåÐt ¨Ê«uU¼¬ÍtçÐæcÅuTÀTªutLçTaêsNTpTæ¬aÍceNP´°¶«´²±çTMT§sÅÍÏtBuTNJ>êåÐtäÅtLs²¯®çÅÏtÏͦ∫©ÊU²ÐdŽ® ÊU²?¹UÐdŽ ‡‡Å∑WN>uT>c>>s¦äT>>>>T>c>äT>>N>T>T>u>c>äT>>Åªr>c>M>L>Å4>>4>Ðc>âT>>K>ÏÍÏÍ¬a>ÀuÏT>K>sd>N>äÀêåa>K>c>M>4>>>N>A>ªãc>Årt>c>M>sÍt>k>Åæª§sT>c>ÏÍåaLLçc>ÏêsEt~sÍt>åakÅæöÏdsE>t~dÅäT>tÏÍªäÀuI>Íd¬ÍtuÏTWN∫vULý lÐd§âTK¦¬WÅÍmHÅopÅasuTKuTÅ ∫©ÊU−¹UЗ–¬® ÊUÖœUЗ˜¬ ‡‡Å∏§ucâTK¦¬ÍtsÅæuGHÅêåcÅÍNs¸4ÏÀÞÞ·¬ÍtsÅæuGHÅêåcÅÍNs¸äÅÐæcNÞÞ¯®¬ÍtsÅæuGHÅêåcÅÍNs¸äT}NÞÞ¯¯¬ÍtsÅæuGHÅêåcÅÍNs¸äÅÏÀÞÞ¯°¬ÍtsÅæuGHÅêåcÅÍNs¸äT}TÞÞ¯±ª§äT>c>>¦ÏT>ÏÅt>I>@>c>uT>K>WT>ÅÏÍªqJ>ÍçÏd>êsN>T>ÏÍ ∫—UÖ—«u?J?A?¹d?ÄÏÍæªÍccGÑÏTÏÍäìüÏìÅsTaEçæ¬Ít.eNPsEt~raLqJÍpÅçTLtäTT>>ÏçÅc>çc>}>ÍæäT>ÐuT>c>äT>>ÅÏçÅc>uI>ªÍt>.T>Ls>Et>~æÍd>N>T>äÀàcçTNJäÍtuTM

Page 81

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅÏtBäTÅÍÏTêåÍÏæcWÍÍcTÑtNJNª§TÏt@4ÅtÆT¦ÏÍ¬äTÐuÏTäTN>ÏÍT>äÅcÅt>¸WÅåÍc>a>NP>äT>tÏÍd>N>æäN>uIÍd>ÏÍÅÏäT>N>N>>ua>ÐÑÏT>ÏÍsuT>M>Àæa>L>L>u.ut>T>ÐäT>}>T>}>N>T>ªT>M>N>T>t>æT>M>N>>N>×TäTt>}LäÅtLssT>MNN¬aL>T.u.ÊÅæÍÐÅuÏTäÅc>ÍTdNaL>LuuÅtÏÍäT>K>J>ÍuT>ÅT>åÅcK>æa>Ít>äN>rT>ut>äTÍc>ªa>a>u4>>$¬aÍcuuaÐÏdçTÏÍutLçTåÏTLuTtªsTÐÏWN¸uTcs¦uÅÏcMÏÍåT§çdcçT>a¦uTKäTÅ ∫ÁU ‡‡±¥¬aTuuGHÅêåcÅÍçÅÏÅÍ§åaåÏTÅäÀsª§²¯®¦àTÅÏTçÅÏtÏÍsÏÍWN>N>§¶°±ÈTæ¦Ñt>tK>Ni>tåaâT>ÏÅsT>nc> ∫ÊUÖdÖ ‡‡±µ¬ÍtåaÏÅcc§uTTçTNTcN¦äTc∫vdý lÐd§àc¦ÑÏTÏÍuH>K>Ïtsàc>çT>>NJ>sÍt>ÏT>IÀªçÍN>²°²çÅÏt>êåÏTÏÍT>ŬÍtsTÒcaÍtu@ÏÐéTaKsuÅtäæÏÍsucæuTNçÅÏtÏÍ¬a>uT>N>J>êåÐts>pa>²°®æ²¯³çT>MT>4>T>æc ∫Ëd ‡‡±∂uGH>ÅucêåÐt>äÅtL>sçÐæcÅäT>ÅcâT>KÏÍªæc>ucäT>ÅªT>TN>ÏT³³²ÏÍdN>çÍN±±²âT>ÐÅª-a>ãTÅÐÅu>sa>ÏucD>ssuT>ÏÍªåaäÅt>LæäT>>>ÏT>>>>sT>>äÀÐÅu>>N>>>r>c>@>>>>¬WÅs>>ÅÍÍt>>æu>>N>>>>mH>>ÅT>äÀ¬aÅsÏcMLÅ¿ÅÏæToäÅtL>sÈÅc>ucäT>>Å³¶³çÅÏtÏÍ¸§çÐæc>ÅäT>>T>FŦ «d¼ ‡‡±∑¬§ÍtåauGHÅ²°²âTÏͦåacÎuKDÅmHÅucêåcÅÍæ¬WÅçÐæcÅäTÅcÐÅuKåac>ÎdNàTÅÏTçÅÏtÏÍs∫dNýdÓÐÓ«¬åÍtäÀdc§ÏtT@N¦ÏtTtîcMçTN>Jc>N>ÏÍuÏT>çÅsNT>ªäT>ÏT>¦äTt>ucäT>Å∫dNA?½Uýu? ‡‡±∏cMÏÍuGHÅêåcÅÍo¬ÍtåauNãæÍäcÏÍaTuæãtäcÏÍ§TÏÍtÀ¬aeNP³µ´âTsªäTÅrÅÏÍªcNÍÏÅÞÞÈTNT§ucÆtL¦¶±

Page 82

¶²ª§ÑÏT>>¦ÑÏT>>ÏÍc>>>N>>ÍÏÅt>>Ïq>D>>ÅmH>>Åät>>>E>>K>>>sçÅsT>>ÏÍ∫ÊU??d?? ‡‡±πÐÅçÏTNsaLuWTI§çÍN´³·«´²¶¦ãtÆTt@>NçÏtCÑtINtTaÅåaæcãÅsÆÅcÅitÏÅÐÀæUNHEãaÍtæTªäTcæÑÏTÏÍäTNN¬aLTäTÅÏÍTMTNTWÅÍcÐÅTâT¦t@ÍÅÍÏTçÅÏtÏÍªäTªucÆt>LäTÅ¸§äTN¦ ÊU²−Ý ‡‡≤∞¬WÅÍÏtBmHÅæÍT§²°²¬ÍtsÅæuGHÅêåcÅÍNs¸äTcÞÞ°¯¬ÍtsÅæuGHÅêåcÅÍNs¸äÅcIÞÞ°°¬ÍtLsÅæuGHÅêåcÅÍNs¸äÅÍÏTÞÞ°±aL>ÆcpT>ÏÍäT>æaL>ÏÍTL>cuÅc>ÅÏT%q@>äc>ÏÍ∫ÊU²?ÝËbM?¼ ‡‡≤¥o¬aÍtÑÏTuKD>ÅmHÅêåcÅÍÏÅaÅW$T>#ÀäTNN>¬aLT>sCJuæÏÍstq@>äcâæÅêsKN>uÏÍWtJ>tIa>LÅÑTK>tãTsçc>AÍc}>TM>UÅÏoªaæÏupGJsuT>ªÍtuåaNT>§ÏTT¦sT>suLNÐcÏÍsÍt>åaäTN>NsWT>ÏÍ4LqÑT>Kt¦¬ÍÏÅÍÍt>æÑÏTÏÍåaçÏÅb>}ÍmH>ÅÏÍäT>>æa>L>>uG>H>ÅãT>>H>¬§a>Ååa>d>>uL>I>Åc>>t>t>æäN>>c>Åd>ÏÍÑÏT>¬WT¿THÏÅqDÅmHÅsµ°¶Tµ¯²4TçTMTsGcÅdäÀs>sWÅuLNÐcpT>äæÐTucÆtL>äTÅ∫ÊË“U ‡‡≤µäæÐT¬WÅÍsEt~srcæäTcàcéª§sÅcCWN¸uTcÏͦÍtu¬apauKDÅmHÅêåcÅÍs´µ´âTÏÍdN©Èed ÈUOݬ® v½ËdOÐ Ê«d¹«¬åÍtçÏtCäTÅoaLcK∫bMdLÝ ≠≤∂¬åÍtsÅæuGHÅêåcÅÍNs¸cTÞÞ°µçÏt>Åc>>ÅäæÏÍÏÍuÏT>@>çT>M>ÊæÅßc>E>ça>F>WN>>N>>> ∫ÊU?¹b?G?Ý ‡‡Å≤∏æTMN>TGäT>NÏÍuN>rc@>dNàc>ÏÍatuçÅc>ÍÏTÏ¬åÍtäT>NTT>ÏÍäTN>Nêåa>LÅdc>NPs>WcsN>äÅturÅc>TL>ªaL>TuTT>0ÅtäT>aF¬ÍtuåaT@TsKÏÍäTNTTçÏtÅcÅcÅæŬåa>uåÍÅÍÈÏT>@>T>M>ÀÏÍsåa>g>@>uT>T>äT>>Ååa>>N>Íæa>éT>E>K>àcçTNJäÍtuTM

Page 83

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅçTNÀncÐÅæªa>ÍtsT>åÅÏdNäTN>TTçTÐc>çÅÏæsçÏtC>uÏT@WN>4>uL>E>äT>ÐäÀêåa>s>>T>L>çT>N>ÍçT>M>>>ÅséT>>T>M>æs>>Ïàc>ßc>sçd>c>pN>I>@>>ÅÏÑÏT>çÏt>>Åc>>>ÅçT>M>T>>>Åa>>~ÏÍW@>æWA>>T>M>>T>>>ÅrÅ¬a>a>N>>ϬaÅåÍÅÍumH>Åc>H>åÍªq>G>>äc>iÅæÅÏÍÆÅc>Åãt>>ÐÅp>>ªuT>T>êsJ>>J>>Õt>H>T>çÐæcÅàÅcsuTÏÍatuáæc¬WÅÍÍtæuG>HÅcHfæÍtæuKDÅT>¬¬¬WT>sÅÍÅã>ÅÏt>M>pÅæÅT>>WN>>>N>>su>>c>WÐÅf>Åc>ªÍÏÅÍÏÅc>cDÐÅséTKJTÅªÍtKNuædcNäÅÏÅaT0ÅÍÅaEcDÐÅÑÏTçTNJªãÅÏtM4T>äÅcÅêsL>IWc>ÅsÍt>uåÍÐÑa¬uÏT>@çT>M>UNH>Eæça>LK>tçÏt>C>>ÌÏt>ªäT>K>N>J>çÏT>¬a>L>T>åa>æc>ãÅsçÍN>·³®T>¶³®çT>M>T>æUNH>EpN>ÍsqÍäcc>ÅæÅÏÍäÅcÅÏÍT>MÏt>C>ÐÅçÏT>N>saL>uÒÏÅduT>>tuÅt>ÏÍâT>cs¬a>a>æcãÅsWN>T>æÏêsH>ÏÍÍT>Ít>ææÏÅÐÀãÅ¬aLÎt>GäN>æqJÍsW>ÅtãÅT>aN>@ât>c}>ÍäcæÍÍæa>âTK¬aÍcpTutJuTÍTêsJJçÏÅccTTMÏTäÍÏæÀ∫”—UÄ ÈUOK ‰öI²Ý« Ë UN¹—uD½ U¦ŠU³åTaÍæaçÏtCªÑÏTçTNJ§²µ¯ÈTæ¦çTÏTÐÅaEªqLäcÏͲ°¶âT>ÏÍsÑt>Ït>>C>>¬Wc>>b>uT>L>>_N>>ÏÍÅÏ§Wd>>N>t>ͦÈÅÎÞÞæÍgTWEN>æÍTÅÍt>go_N>sÍÅÍuqNJ>EÍtåa>eÅdN>áÏTcT>c>ÅsäT>>L>>ªa>a>>T>>uT>>qÐÅÅa>>ÈÅÎT>WE>>N>>>>æÍrÅ¬WÅÍuT>>>Åæu>M>ŬÍt>>>WKHRWRNRVÅa>ÏÍT>>-c>>W>G>>a>T>>ªq>N>>t>>}>>r>>u>>ÏÍsqN>>Åt>>>>åÍTEÅàtfÅæcNæÑtÏtCçÅcrÅ¬ÍcuÍÏÅÏc@çTNWNtÅÑtÏtCÏÍÈÅÎæÍsrÅcuLÒcbTßTCEÅÍTHÅÏÍssÏaLIÅpÅpcN¬Ítãt¬a>ÐÏæuWG>T>>>Ñt>Ït>C>>>T>Èa>T>a>>Ít>åa>a>>>>a>t>ãT>>}>L>s_N>>>eÅd>N>>a>>Åt>>W$¬a>>Íc>c>>N>>G>>I>§çÍ>N>²±¯¦e>>ÅçÅÏt>>ÏÍÑt>>Ït>C>>>>TMNÏTWtIW$uT}>TL4NAÏÍTM>À¬aaTÍÅÐÅÏÅcsÏtT>MÏtCÏÅÐÀæUNHEÍtæTçÏtCçTNJÅcÐªÍtåa>åÍÅÍpIcNNFucrÅ¬aLTæ6>ÅÍÏÅc>sT>K>'ÅW$4>T>WT>çc>N>>s@>N>K>æa>T>t>I>ÑÏT>ÏÍçÏÅæÍŬÍtKNÅÏÏÅÐÀæUNHE¶³

Page 84

¶´åa>L>@>>q>N>I>$ÅÏæÅªÍt>pT>>Ñt>Ït>C>>çÅc>>çÍT>ÐÒÐÏÅæWN>K>ÅçT>>ÏT>uT>L>u¬W>Åßæc>E>Ña>H>>ÅËæÏ?L>séT>>t>K>æa>>L>Åt>uq>>N>T>Ït>>C>>pÅÏæÍt>ªÏæÍtyÍ¸u>bqJ>E>sêåÏTÏÍçÅsD>tÏÍçT>ÏTi>tÑt>ÏtC>Td>c>ÑÏT>äT>N>N>>T>Å¬WÅs>c>ÏÅc>×T>ÍÍÏtªÑt>Ït>C>>æT>N>t>>t>itsÍtçÅåaLLcNH$UHrÅ¬aÍÅaçÏtCUHäTÍtsutKnÅtc@NÑÏTäTN>N¬ÍtåasccD>ÏÍWdNtÍäTNN>uTKçÅcTMd>NtLeaÏÅoäÅtLsÑtÏt>CsæaÍt§T>Ntt>pÅÏæÍtäÅæcN>¦äÅÏæÍt¬ÍtåaÏTÏæÅTuÅauTsaÍcuåT}rÅ¬aÍt.u>çÏÅÍÍtqÅTÑt>ÏtC>såÏT>ÅÐÅÑÏTäT>N>N>uJÏt>s¬au>åÍÅÍW>>æÅsu>L>Ït>ssÍt>uT>T>>>ÅäÀçÏæÀÍT>ÐÅÐÅc>>ÅpN>ÍsãTsÑtÏtC>ÆTuT>cêsKc>¬ÍtÏTIÅpT>cNÑtÏt>Cc>NPrÅÍtæT>ªâT>c>>s¬ÍT>M>>çt>çc>>N>P>>§´°¶ÈT>>æ¦c>N>>>çT>>T>c>>+HUDNOHLGHVa>N>>J>Åc>>çTT>snJ>E>ÐT>N>ÅrÅ¬Ít>àc>çT>N>Jêåa>K>äÅaN>M>ÅäÅtL>N>sÑtÏt>C>uTL_NkÅæÏÍTMÏTçÅcçTTuTL_NatuÈTaeNÏtN¬WÅêåÏTÏÍsÍÏÅÍãTÍT$ÅÆTÏÍuTL_NÏÍçTTêåaKêsT>Ï¬ÍtTMÀçTNJêåüÅæoçÏt>C>>>>êåüÅæqÐt>L>>çÐæc>>ÅÈT>E>>T>C>>ÏÍ¬a>>T>u_>N>>>ÏÍÈÅÎæÍt>@>a>>ÏT>âT>>Ït>sçÍN>¯´®·âT>ÏÍ¬WÅçÏT>>K>d>N>T>sæu>J>WÅÏÏÍÈáÏT>>>c>M>ÏÍÅÏÏT>rÅæÅ¬Íc>qN>D>L>ÅÏçÏt>C>>ea>ÏÅêsN>>ÅTÅcäÅtLTçÅsTÏªq@äcÏÍpTMc¬ÍÅÍãT#ÅáÏTçÏtCçTNJåÍcqND>LaL>TuçÏt>C>ÅÏTÅc>æª-ÅåÍcÅa>TM>Nc>ÐÅÅÏäT>ÍtT>MN>c¬aLuÍTTMÏtCTÐÅÍt4LQêsETsåÏTÅÏÍåaLt6rÅÏÍ¬Ít¬a>L>>>ÅÍÑÏT>äT>>N>>>N>>ÐÅu>>c>c>>suE>>C>æâT>E>>uM>t>>uT>äT>>T>ÍT>>ãTsÍT>>c>>³³°âT>ÏÍ¬aÍt>.ust>mJ>>>çT>ÅÏtsuT>T>äT>T>ÍT>saNPçÅcÑt>INtTäÅt>LTÅÏÍtcD>ÍÏtçÅaaT>§³µ·«³±¯¦âæÅæcsaäÀÏT>Åtæc>§³µ´¦âTN>dÏTçÅÏt>ÏÍ¬Ít.pN>K$³³²âTçÅÏt>æc>çÍN´®·âT>ÏÍ¬Ít>cÎæÅãT>uEK>>ÍfT>NÏÍªfT>N>qÅcuÏÍauTA>ÏTN>Ítåa@ÆT>ÅæÅçÅa>aTsrÅÐÅ§´°¶«³·¯Wt>I¦ãæÍäæaWt>ÏtsÅÏäT>NN>êsE>TéO>sªÍc×t>L1ÅÏça>EÈT>T>Åst>cæªq@>äc>c>ÅæÅÏÍ¬Ít>>.uF>J>ÅÏ-c>>$rÅåT>ÍT>öc>>srÅT>ÍÏÅb>>Wc>c>uT}ÅÏÀæc>mHÅ´³¯âT>ÏÍ¬aa>ÍcWN>KÅdyT>ÈÅcææc>WN>N>sETàcçTNJäÍtuTM

Page 85

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅæT>N>J>4>T>sC>ÅÏT>Å¬Ít>.Åa>ÅÍt>åa>a>A>¿t>fT>ssãt>Íc>Íd>çÅc>ÐÅfNæåas>?LÐÅsÑÏTäT>NN>¬ÍtåcT>cæfL>cs@NK>WæͬaÍt.âTHÅätGNÏÍÆc4$TÐÅpçTMcTaÍtsÅÍcÈTNTaáÏÅa>æªÍt>.uçÏÅd>c>ÅÏÍt>çT>ÅÏt>çc>ÑÏT>çT>>>N>J>∫”—U?Ä ÈU?¼«—u?ýÐÅWÅçaL>såa>NÏT>WÍs4>Ðàc@>çÅÏtãT>sçÅs>tÏÍT>M>ÀêåÏTÏÍc>ÅæÅÏÍut>K>N>Ñt>I>N>t>T>ÅÏ`ÏT>ÆT>>rÅ¬uT>T>äÅc>ÅÏÍWN>>>N>>ês>>ÏT>T>T>¬åÍc>uua>>ÐãÏT>M>äc>ÏÍsÍt>T>>T>ãT>suA>>>ÑÏT>ät>G>>>N>ÞÞsN>t>J>nJC>ät>T>Íc>ÒT>T>suT>}>L>æÍt>Òt>mH>ÅsWÅÍd>J>T>ãTsu>GT>>çÅcTTÒ¬aåa>ÅÏuGHÅaL>ÐÅÍÐTqTfÅÏT>IKææÅcÅÏuG>HÅçTN>J¬aNT#ÅWIsÑÏTaçTNJsÑÏTçTTNJpaæäaN@qNI$eN>P>çÍN>²¯®âT>ÏÍÍt>>çÅÏt>4>æÅÏÍÅÏÒÍt>éT>K>>ÏÑÏT>çT>>N>J>äcpÅæÅTpK>ÏÍ¬§Ít×tL>1ãT¿ÏÍuN>fTN>çÍN²®·âTT>¦Ít.cÅæÍsu}>>>Åæst>N>ÞÞÍt>uT>T>çÏT>>>Ítp>NÍsÞÞÑÏT>çT>>N>J>qL>WÅÍÍtærÅazcçÏt>oâTcs¦¬WÅaªsNT>CÅsuªÆcuT>NJÏÍæaÍc>usyÅÏÅÅÏäÀuCæäæc>snJ>E>ucuT>cäT>aL>>tÐÅuB>EssN>T>C>ÅuÏT>c>T>êåc>ÅÍÏÅa>>ÅW$u>T>Ðät>G>>N>ÞÞsN>t>J>c>H>s>a>uT>ÍÅäÀ¬ÍtåaÏtJqL>æãÏTMäæcÏÍuc4ÅdN>ÏÍTNJuÏTcT>ÏTT¬§åÍtçÍN²¯®âTÏÍsÑÏTçTNJutKçÅÏt4æÅÏÍäÅtuÅÏeÅdNcNPæçÅceÅdNçÏt>ÅcÅcN>GTæÏT>sakÅæuT}>LrÅ¬Ít.åaT>@ªaÏÅdc>ÞÞsNt>JªäT>N>TT>W>T>çt>sªÑÏTæãæÏçT>M>ÏtÅc>>Å4T>_J>~ÈÅcÅb>¬ÍÐTåÅcKÆcçTNJaÅtTdNÅÏÑÏTçTNJTÍcWcªätGNWÍsÅÏâæÅÍc>Íd>ÑÏT>åT>ÍT>WT>K>>a>nt>T>æÏT>ªut>Åc>T>r>ÅÏÍêsN>T>N>it>¬Ít>.ÏT>s×æc>åT>g>it>ÅÏt>sa>>t>u>áæc>¬ÍÏæÀäÅtLseÅd>NçT>N>JcN>G¬a>aåa>ÅtÅcW>T>sæÅæcK>JäTG>HÅªu>LC>JÅÏt¬àTÅÏTÛqDÅmH>ÅÙÑtINtTT>åÅcKªÍt.pKÅÏtÏÍác>@eNyÏÅcÅÆc>ÏÍss>ÀTnT>C>ÅÏÐT.qÅc>æfT>N>4ÀªT>>NJ>êåÐt>ÀsÅÏ4Åt>uÅcKI¬Ít.p>HdNÅÏsN>HNêsNT>NÐÅut¬ÍcUtA>ªÍt.u?LOK>auÍT>ÅÅÏuI>@>aÍt>uG>H>Åc>Hra>L>çÅÏÅÍsuT>H>ÏÍcM>c>ÏÍmH>Åo¬aL>>ÅÍÏtB>T>oÏÍuÏTæu>Tc>ªuT>tu>N>>êsLI>uT>ÅcÐÍt>åÍc>åTÏtBsuKÏuTÏT>UNcàTÅÏTæT>æÏTªsNæÅÈTJÐÅa>EÐæÏraL¶µ

Page 86

¶¶çÅcéT>K>ÅÞÞc>}>T@>rÅ¬a>Ít.×T>K>>ÅæÅÏtB>ÏÍÑÏT>äTG>H>ÅãTK>ªa>ÍÅÍÅϬÍtWtIæTNJ4TåaqNDLêsCÅÏÞÞÏT4æÅæsJ>ÅUM>ªaa>Ñt>I>N>t>T>WT>ÏW$ªçÍN>²°®âT>ÏÍçc>}>ÍçÅÏt>êåaL>T.äÀÏÍs²°²çÅÏt>ÏÍTÅ¬a>ÍcÏÅd>c>eÅdN>çÏtÅc>ÅÐÅçc>}>ÍcN>GÏÍ¬WcÏÅcUtAÍÏtÑÏTçTN>JpTçÏTÍtWÅaÏt>BdNeÅdNçTåüÅæT>²°²çÅÏtäT>ÐsN>TC>ÅæsÏa>LI>ÅªãæÏuc>Cc>H>saL>T>KT>rÅcÅæÍÐÅäæc>N>ÏÍÅÏÍt>ft>u>t>T>çÍÅÐÀÏÍÑÏTçT>>N>J>¬Ít>s>>N>Àuc>C>¬ÍÅÍÏÅcqNJÏæÅæsNTCÅªsÏaLIÅªsNLCLCªãæÏucCçTMTÐsrÅÈTÅçÅc∫ø‚dý ÈUOK vA?¹UO½ rÝ«d —œ ”—UÄ vuÐ ÈU?N½UГuc>uT>c>åaK>Ït>ss>ªs>ÅÍÏt>Bu>ÏT>WN>>N>ÏÍp>N~ÅçÍÅ>æut>rcKM>utçTM>NÏTsÍÏÅÍÍt>æäTIÅrÅT>À½WÅWÍÏÍçaÅt>sªåÍtuTMkÅæÏÍæmJ>ãÅtÅTTtI>uTNJuT>ÐsªàcçTNJ>ÏÍÅÏWNJÅÏÍutäTN>ÅcÅÐÅuM>tpTÍÅa>Esa>LÍuäT@>aÅt>½aÍÅÍupNI>@åÍt>äTÐsqJÍpÅçT>Lt>uaÐäÅÏæÍÏÍ×tztrÅ¬a>ÅsÅÍÏt>BÑÏTçT>N>JÍtucuT>ceaoqJ>ÍpÅçTLt>¬åaåÍÏÅbfT>.sutsuT>cçTt>pÎËc>¬Ícuua>Ðuc>ÑÏTÏÍæWÅÍnJ>E>q>@æq>G>äæcssäT>Ðs>ÅÏÐT>>.a>>T>>T>>ÀsrÅêåÏT>>ÏÍäüÏÅÏÍäT>>>>ÅÏäT>>N>>sWÅçc>>D>>ß>>ŬWÅåÍÅÍçæÏªuÏTTÍt.ÅcÅuTcªaÍt.XÐT>.qÅcêåÏTÏÍc}>aITäT>ÐuÏTæuTcäÅÏÍÅc>oLÅãTKa>TqN>Luua>ÐÑÏTæc>KJÏÍsrÅs>stTT>aL>G>TMN>ÏTæTäÅÏaa>L>GuTM>TÐuT>csuT>ÏÍqNÅt>äTÍt>äTÐsÅÏÐT>.ÅcÅäTÍtäTÐsÅÏÐT.qÅc>aTqTpNÍrÅsæaÅåÍt>äTÐuTcaTst}sqNÅÍu.Tåæs¬ÍTMTLÅÏsEt~suäÀcTsªqNL¬aÅtÐT.uÏTäTÐsæÍcãÅÏÀÅÏäÅÏÍÅcsc>ÊæÅcDß>Åast>suT}L>TLt>ÏTßcÐÅçÅsG>T>I>ÏÍäÀÐÅe¬Ít>.fT>N>Åa>ÏtB>sn>NK>uT>>ÅT>rÅpTHÏÍsTÍæÏßcäÀÏÍc}>ÍçÅsEt~TMÀçÅca>sGæÅsÅaæuI>>ÏÍäT>>>T>>Ðu>ÏT>>ÏÅb>>>}>>¬a>>>L>>T>>>sT>>@>>>éT>>>c>>D>>>c>>ÐÅsÐT>>>>>WÏÍc}>ÍçÅsE>t~æÅU>ra>¬a>LL>ua>Ðçc>}ÍÏÍäT>T>ÐuTc>àcçTNJäÍtuTM

Page 87

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅraæa>Íc>ua>ÐäÀÏÍäTÐuT>c>äÅÏÍÅc>æªWT>uJ>êsE>t>~a>LT>¬apäÅÏÍÅcäTNßÅUNcÍtæsqM>äc>ÑÏTÏÍs>uN>>ÈTN>ÍÅÏt>ÏÍéT>~tA>>ªWÅuT_>Nzt>rÅÐÅst>pT>u@>>>ÐÅWÅu>T>I>ªa>>T>s>ÅÍWN>E>>Åæs>T>L>äT>>>ÅÍrÅ¬a>ÀrÅêsÏTêåÏTÏÍstrÅÐÅaa>êsETCo¬ÑÏTçTNJ>äæÏÍÏÍutäTNÅcÅTL>sEt>~raL>TäÀÏÍæÍc>c>GÑÏT>ÏÍäüÏÅsTL>t¸a>Íu_N>ztUJ>CsrÅT>>ÍÅÍÓT>>A>>>ÅäT>>ÐuT>>c>>äT>>>>ÅÏæT>>M>ÏT>>sÅÏT>>M>>L>>ÅÐÅÍa>>æÍ¸Ít>>.Ít>æT>¬a>t>@>>sT>}>N>>uT>ÐÏÍÐT>.qÅc>>çÅc>ÅsÏt>>>>kÅt>rÅÐÅãÅa>>N>uaÐêåÏTÏÍuTcÈTNÍÅgçÅsTÅæãæÅaaÏæcPæãaHÏÍuKÏÍc¬ÍÏÅa>Ít>>æâT>Ëc>>rÅu>>ÏT>ÑT>>ÅsäÍt>.o>çÅc>uJ>>N>ÍN>>ª4>>>a>>åaNÅcWNNssa>LTsÅÍÍtæÑÏTutuMt>pTÍÅaEaTukÅæÏÍâæÅÍcÍd>ÐÅÑt>NæÍt>>ãæÏÏtÅc>>ÅßcÐÅu>L>CJ>çÅc>Gªq>L>äcÏÍ¬a>Ít>rÅcÅc>ÏÍåT>æ¬a>LÍÅÐÀäÅa>ÐÐÅÅÏÑT>K>oTa>Ít>.T>a>Å§²°¯«±··¦äTN@ÏÐc}ÍæÅsaNarsÅÏäTL>NKÅrÅæÅÍtiWÍT¸ÍÅÍ`TTzTHªTKWÅtÏÍsTLªaT4LcÅ¬ÍÏæÀaÅtÏÍÍtäT0ÅsÑÏTÏÍÅÏçc@Nêåa>T>E>>ÏÍsÍt>uK>>ÏiÅc>ÐÅuI>>rÅ¬WT>qÅt>>ÍÅÐÀc>N>#Ðæp>ÐÅÅÏæÅTB>Ås§³±¯«³µ·¦âæÅæc>>Wt>I>äT>ÐÏÍsªÍt>åa>åaN>T>>L>³´¯_J>~ub>lN>J>u>æaT>s>ÅÍÍt>æUb>çÍÅÐÀsaåÍT>M>rÅc>T>LäÀÏÍæa>N>ÏlNJ>sÍt>çTM>LN>ÐcÏÍsÍt>×tL>1TM>N>@ÏÐqæäT>N>N>qçÅc¬Ít>@ãT>#ŬaÐÅÍcæªaÍtu@ÏÐuTÅçÅÏÅÍuNäT0ÅtçÍÅaEqLäcÏÍrtKÀncäcÍæaÏÍ¬WÅutäTNÅcÅU>bcNNFÏÍÑÏTçT>NJWNHt>cçaTrÅsTMN>@ÏÐÎt>G¬Íts>Tc>NNF>uN>ÍTN>ÅsäTNÅc>ÅqMçTM>L@>ÐÅuBEªq>Lª§³®¯«²·¶WtI>¦UTT>ªÑÏTåT>ÍTsÍt>çÍTE>ÅäTL>ÏÍÑÏTçT>N>JWNNêsETäæÏÍTMN@ÏÐÊÅæÍÐÅãt>ÏçÅcÅpI@êåÏTÏÍTaÅtÅcÅÏuÅÏtsuTÏ4ÐÅåÍtq@>äcÏÍuKMêsJ>×tztrÅsrÅ¬aLLc>DâÍTrÅssu@>>ÏÍåa>>s>t>§³³°ÈT>æ¦çT>ÀÏT>>it>uT>>N>J>>4>Åt>êåÏT>ÏÍçTMN>täÍÏæÀäT0ÅêåÏT>ÏÍçc>@Np>Í¬WÅÍtM@>Ítåa>åÍÅÍgNA>×tzt>t@>c>TáÏT>c>T>çÍN>³·³âTÏÍ¬Ít>uWT>c>}Íät>T>t>ÍTL>ÅÏÍäÅc>Ŷ·

Page 88

·®ÆTn>c¬a>T.T>CfT>NÏÍçÍÅÐÀäTN>N>sT>aL>UNcÅÏæc>W>Åt¬aaæcWNNsuÏTßÅcÅÐÅçÏT>NUNcrÅêsNÏÍt@cTêsTLNaÐqu>T>u×t>zt>rÅ¬Ít>åa>u>N>âæÅæc>>äÅc>>ÐÅuI>u>rÅÐÅp>itT>M>N>>@>ÏÐu>bâT>E>lN>J>>¬a>TåÍc>äÅc>}>ÅÏu>@>ÏÐäT>LT>qæåT>ÍT>ÑÏTæsN>LC>L>C>4T>sçÍN>³´°_J~êsT>L>H>ÅtT>uTN>pN>ÍsTM>Ït>C>¬WTsKTaÍcaHELuTKÅåæc>o¦aÍtsTæÍÏÅa>ÅWTNo>âtK@ÑÏT>ÏÍäTNN>ÏÍéTA>>@>uæÍrÅæªåa>L>ÅcçT>åæc>æWæÍ¸a>L>>ÅÍuTN>ÏÅa>>Åk>L>æÍsæÍt>§u>L>C>J>¦æuT>N>>ÏÅa>>ÅÑÏT>Wt>I>¬§Ít>>uT>>N>J>uT>0ÅkÅt>>ÍÏt>êsdL>sªT>M>N>B>E>çÅc>WN>>N>säÍÏæÀäT>0Å¬åa>L>Åc>çT>M>æc>ÏÅa>ÅWN>>N>>äTNNsWÑÏT4rÅcTL¬Ít>ÆcWNNsWuTæÏçÏÅÍTæçaaMrÅÅÍTaL>ÅÍW@æTÅaÍtátI@ãæÏqD>ÅrKÍäÅÏÅacäÅtLsrr>a>>uWK>>Ðsa>>T>uyd>>çT>L>>>>>ÅæÍuI>>T>>¬a>T>>T>M>>ÀçÅc>ça>>sWTNsc>TDT>äTN>NÐÅçÏTN>rÅÍtæT>¬Ít.uHJ>ua>KÅÏäTN>NÒäT>Ðât>ÏÍTM>À¬a>L>>ÅÍc>T>M>N>æÏT>sT>>æÍÈT>T>>ÅÐÅc>ÅsÍt>ua>ÐÅÏÑÏT4W>TKc>}ÍÏT>æaÐT>åaL>ÅcÅÏuT>Nr¿t>cÅrÅT>aÍc¬aLT.UsW>ÅÏT>IÀÑÏT>äTN>>N>ÐÅuB>Esa>ÍuäT>@sÍÏÅÍÍt>æça>ÅtãT>sªu>@>ÏÐÐÅåÍÏæÀäT>0Åt>oªq@>äc>ÏÍ¬a>Ít>ÏÅÍT>æäT>N>T>T>Wt>I>ÏÍTMÏT>cÏk>ÅæÏÍæÅ¬aÆtA>LãæÏsN>Jcu@>c}>@ÏÍâÅcüäÅt>LsÏt>}cs§±±·«±µ·¦äTNNsNJ>cåÍcÏÅÐÀæUNH>EuÏÍ¬ÍtTMNæÏsN>Jc?LãTsu>N>çÏT>ÏÍoÍÅÍÌÏ§±¯®«±µ·uÅcK>I>¦ãæÍÏtT>WtI>äT>ÐÏÍs@aNM>oöcsæÍt.stéÅaE>uæaäÅÍcçæÏWN>NÐÅÅaÅÍÅÐT>@íãæÍÏtT>çÅcu>TN>sWÅt>ÏÅc~ÅT>a>Ícu6>@>çÅcÅÏæÅsuT>}>L¬a>ÅcçTzTHo¬ãÅåÍtÏÅÍTætÏa>sdNætss@NKr¸ätK>BrÅsacGsIJWT>NpN>ÍssÍÅÐT>@sa>LLãÅT>sKÏÍäT>NÏT>TÏÅb>}¸rWTÅTÅ¬Ít>us>@a>L>ÏT>IÅÅÏÅa>a>@c>zT>æÍt>uN>>oæÅspN>ÍrÅs¬ÍtWJsçÏÅÍTæpTéTÅdÅWtIsçÏÅÍTærÅsÍtsTzÅaTuÅÏtÐÅaÍÅÍuäT@>WtI>stUJ>çÅcÑÏT>äTN>N>suäÅdN>àcçTNJäÍtuTM

Page 89

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅuM>ÅhN>i>t>ssãæÍÒæÏt>äÅt>>L>sâæÅæc>>>ÐÅäÀÏÍsÍt>uåa>>ÍsG>ÑÏT>äT>N>>N>sª³µ´çÅÏt>¯²ät>T>ÏÍ¬åa>åÍc>ãTåa>Íc>WD>T>>T>a>æÅa>ÐÅåt>I>c>>æÅæuT>ÍT>rÅçT>>T>>N>J>ãT>>K>ÏÍsWT>>Ít>>åa>mHÅTqDÅmH>ÅN¬ÍtåÍcãT>fTNãT}>LsÈTTL>ÏÍªäTTåTªæc>W$æuG>H>ÅêåÐt>çT>T>>>N>J>ÐÅoc>>ÏÍÅÏät>T>rÅsÍÏÅa>ÏÅa>>>Åa>rÅT>saLÏufN>aäÀTÑÏT>äTNN>suT}>Lu¬ÍcN>}åaÍT>fNæQ>WÍsÏÅÐÀæUNHEªa>ÐTßccäTN>NçÏÅÍT>æsWÅÏWLC>JçTML>¿t¬WÅÍuÅæuJåÐÏTsÅÏäTNNêsETWbuæUAEäTFÅÏàcçTN>Jutu>NçTM>NJ>ÅutP@L>êåÏTÏÍÍtÈT>ÅÐÅçÏTNT>utäTT0ÅtÓTÏtsÞÞutçTåÍÏæÀäT0ÅtTMÀÏÍsªäÅaNMâTm~æÐÅ7KH$FWVRI6KLULQÆTÏÍ¬-ÅåÍt.Ua>LLuuT.ÍtuA>TÐcsÞÞuÅcŪWaLNJ>ærcNªäÀäT>TcM>ÐÅræÍst}sÍt>uåÍÅÍËc§rcNâTKŦuN>äT>0ÅpNÍsÅÏæÅ¬Ít>u@>ÏÐçÏÍTæÏa>c>Írc>N¬a>LÏuÈÍT>MsâæÅæcTWaLNJ¬a>aNTÏÈÍTMssNt>JÏÍ³³·sÏtÏÍæåÍt.WÅÍÐTÐÅuB>>E>>it>>âÅc>>>ürÅ¬Ít>>åÍt>>.ÊÅæÍÐÅu>>>@>>ÏÐâÅc>>üoT>>æW>ÅÍW>>>>W@ÏÐrÍsa@czTsrÅÐÅeªÍtåaæcWNNs?LuNäTNÅaÐåaTcsçÍt>æTæÍt.ÆT>ÅÅÏÈÍTMæÅ¬a>LÅaÅöc>êsEJsÅÏæÅÍÍc>ÐTÏÍÍtåa>åÍT>c>çdN>À_J~W>ÏtP>seÏtÏt>Åc>Åçt>ÐÅsÑt>tt>>ÏÀçaNM>dN>WaL>N¬a>aN>TÏÈÍT>Ms³·¯âT>ÏÍÅÏæÅªÍt.WTÍäT>crŬaÏæÀucTsÅÏæÅqÐtLäTNÅcÅsÍtuLCJêåÍÅtTÐÅÍtæäTN>TTÑÏT>ÏÍÏÅÐÀæUNH>E×tæÍsq>Nt}>aTu>JÏtsªrÅc>TL>âTKÅãæÏsN>Jc>?LkÅtÏÍsÍt>çÅåÍc>ÏÅÐÀæUN>HE×t>4æÅ¬WÅs>ÅÍäTN>N>ÐÅçÏT>N>gTça>LK>éTK>ÅuT>ÏÅÐÀæUNH>E4>Lác>¬a>uf@êåaLÅcçTMÅÏæÍÏÍu¬ÍtäÀuNÏtÅcÅæçÏtÅcÅWNNsäÅcÅäTF>u>LK>Ía>Ít>æÏsæÏäÀT>ÑÏT>äT>N>>N>>sça>çc>C>ªu>L>C>J>W>>æÏÅÐÀæUN>H>>E>>¸WÅÍâT>>>Ís>ÅÏÏÅÐÀæUN>H>>E>>ÐÅãæÍ×t>>uL>K>>ÍrÅ¬Ít>>u>>@>>ÏÐÏÍÅaMc>Ts>aL>uåÏTÅáæc>4>T>¬äTF>itu>@ÏÐéT>HT>äTN>N>pNI>@TçT>åÍÅtT>ÐÅçTM>N>@ÏÐÅÏT>MÀWc>Åsa>ÍtçÍÅc>ÅäTN>TT>äTÐöcseæåÍt.ÍcÅÏTMÀäTFsauUsETÏÍTMÀWNKÅæaÍÅÍu·¯

Page 90

·°ãT#ÅTªaÍÏæÀufNÍtçÅcÍtäTNNÅÏTM>NHErÅÐÅuBE¬aÐTãtI¬u@ÏÐçTåaI@ÀUcsJKLTMc}ÅcææsÅÍcGLâTKÅaÍtåaNÅcqNTÏtCssnTçTMN@ÏÐªuKyÅÍÈÅaaMæTÏT@qcNJçTÀÏTäT>T0Åt>×trÅÐÅuI>¬aL>TWÍT>N>Jçc>ÏãT>Hsu>aL>>ÅtuæÅ¬ÍcÏTNçT>M#ÏæÅTÅ¬aN>ÏutINt>TãTHsçÍN³²®âT>ÏÍsÍtâæÅTNJ4ÅtcNN>FâtÐÅæÅ¬aaÅtÅcäT>FçÅÏtÏtBs³²¯«³²°âTÏÍÅÏkL>Ít>Ub>çÅc>lN>J>>ÐÅÅÏäT>N>>N>a>@>c>zT>æÍc>çÏÅÍÍt>ÊÅæÍÐÅÍÏt>ÏÍæÅTÅªaÍc>uÅaÐäT>T>ÏÎÀçTT>æÏÐÅuI>ÏÍâTWG>ÅÏæÅpNÍr>Ås¬aL>çc>Ïªçc>>Ïc>}>Í×t>¬ÍÅÍsÅÍÅÑÏT>çT>N>J>c>Ít>çc>>ÏsäT>L>>KT>äÀÐÅmtãTsçÏtCaÅÐÑaHäÅÍc×trÅÐÅuI¬ÍtÑaHÍcTsÅaÅЬÍtu@ÏÐÑTLcêåÍÅtToÐÅæTÅÐTÏÍWNT>Ï¬a>uÑT>Åu>N>ua>ÐçT>sL>ãTK>ÏÍu>@ÏÐiN>>ÏT@>4>>>æüÏt>Åc>>>Åu>>d>>N>t>>L>a>>zWT>>N>ês>>N>>>ÏÍsªT>>M>>>d>>N>t>>L>ÍæÏæÐÅÑÏT>>c>D>ÐŦ¬Íc>>uåc>M>a>>a>uåa>ÅÏÑÏT>>uc>âT>>K>ÐÅ§³¯¶«³°µuÅc>K>>I>¦sNT>CÅT>iÅæÏ6ÅÍs>qG>äcc>ÅæÅTT>M>d>Nt>La>L>TK>TM>Nt>HE>uT>N>JÐcs>ªu>LC>J>ÏT>ÏÍÏÍ§³±¯«³µ·uÅc>K>I>¦âæÅæc>>ªu>>ÏÍ¬§a>ÍÅÍsÅÍÅaÍt.u×TÍÍtkztÐÅTMÏtCÈTTMÅsÆÅtÏÍs>TMdNtLitutJCÅÏTM>d>Nt>L>aT>aE>srÅÐÅT>MÏt>C>sÍc>ãÅæc>¬WcÏÅc>c>NP>W$¬aLLTLaLpTsTNJæsEt~ÍÅaEcTaÏÅb}ÍÅÐÀÐÅæåÍt.gTçcNNF>uÏTWNNWN>~tAâTcsªq>LäccÅæÅÏÍçÅcuJ>pT>Kês>N>ÏÍçÍæa>TpT>I>aæÏrÅrt>KÀc>D>s¬aÏæÍuT>ML>TN>J`ÏTÏÍÓT>Wc@N>rÅsÍÏÅaÍt>æuINéT>c>H¬Ítq>NTÏt>CW@>ÏÐÏÍs@>>Ïa>>t>æa>>ÐÅsW>>ÅÍuÅc>>ÅäT>N>>>N>>>>çT>M>>I>>K>ät>>a>a>>T>>ÅÏrÅÐÅuTäTNäÅt>LsÅÏqN>TÏtC>TMÀsÍt>uENéT>æªaL>ÅÍäTNTT>saTªT>MN>ÅcÅoK>rÅ¬aL>T.uHJ>ÍtåÍc>ÍtÆæb>ÅÏT>MÀsaa>qNJ>EaÏçÅc>ÅÏiÅcrc>M>äTd>KªuT>ÍTsJ>J>WTÅªÑÏT>WTÅÐÅÓT>ÏtsuN>N>ªÍÏæÀÍt>æsuÅca>ÅÐazéT>~tA>æªuÅc>ÅÓTÏt>suN>N>uN«çÍtMc~TLêsCJW$ÈasssÅaÅÐÅÏT>IÀæuJ~ÅWNN4@TæÏÅd>c>>T>>t>>~ÏT>>it>>çÍN>>²¶²âT>>ÏÍsT>>WN>>Ít>>L>N>>ÏÍ¬a>>Íc>>ªÍt>>àcçTNJäÍtuTM

Page 91

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅrÅÏTI>Àa>NP>äÅa>HpN>ÍsT>ÅÍtÌt>>LW>Åt>uuÅcÅæd>Åªa>uc>c>WL>t>>F>>çÅc>ÐT>>ÏT>>çÅsJ>N>>æspa>>>>²¶´âT>ÏÍáT>>ÀÏT>>Ít>L>>N>>ª×t>zt>>æa>T>.WG>T>>äæa>T>>N>J>äæÏÍÏÍãÅa>ÅrÅ¬a>T>M>Ït>C>>>äT>N>ÏÍuÅc>Åæd>ÅaT>us@N>K>àcçT>N>J>éÅÏT>Å¬WcãT>#ÅäÀsN>Jc>çÏTN>>uæÏÍçTM>>æTH>¬aTätqÍÅcÅçTMÅæÍÐÅÏÍäTNTTãtÏmTêåcÅÍÐÅÑÏTÏÍàc>çT>NJ>ªqLäc>uÏÍ∫t½UO ”—U?Ä —œ v×O? UO?Ðœ«¬u>b>T>WÅÍuT>N>>ês>L>c>>@>>N>uÅa>rÅpÍ¬a>Åa>s>N>T>C>ÅuÏT>c>T>>¬aTsTNÑÏTÏÍuNutÈTNÍÅÊæÅaTqLäcsWNÏæÀUE§Ña>H>ÆT>>>ÐÅuT>s>K>c>ÐÅÅa>>¦ÑÏT>ÏÍåa>s>>T>L>>u>N>>>6>4>>æÅscÅrÅªÍt>åa>qN>DL>uT>c>äTÐsp>~ÅÏÍsÍtu>N>>ÈTN>M>ÅÐÅçÅs~asKc§²·´ÈTæªÅaNÀmHÅªÑt>NTÀ¦áTÀÑtINt>TituÏTäTÐu¬aÍc-aH§²··«³±¯æ²¶¶«²·µuÅcKI¦âæÅÍTªÑÏTåTÍTsæäTÅÏtTsTNÑÏTäTÐsæÅêstTMLsªWTuTÏÍäÅtuÅÏrÅssN¬§aÍ_NztÏtTçÅcÅÏÍtqNTEsÏtDLraéTKŦÍtqLäccÅæÅÏÍTTmHÅäTÐÏÍéT~tA>ª-aÏTNuTÐÏÍaturtKÀÍttät>uTN>Ksst>TTÅ¬a>ÀÍtæsuÏTu>N>ÈTNÍÅT>aÀpKsuT>MçÏt>Åc>>ÅäæÏÍâT>c>s>¬W>N>âT>I>ÅÐÅu>T>ut>zt>4>L>>ÈT>>ÅªuÏT>ÈT>>N>ÍÅÏÍrcqMªâTÏts¬aLTåÍtutäTNNÐÅçÅsEsaÏucDsTMÏTäTNTTÏÍsªåÍt§´°¶ÈTæ¦cN>çTTªãÅÈTt>ÐÅpTM>JÑÏTäT>NN>äTNÏÍÍcçTTsat>uÑtææ¬Ít.uuc>cäÅcÅÏÍÅÏçÏtC>çTN>JãæÍæc>uÅcKI¬¬¬¬WÅÍc4>NAÏÍUpN>A$se>æWÅÍWTÏÍuÏT>äTÐsuKN>TE>ÅaÅåÍÅÍqNJEÅÏWNNãTNa>TuucuTcäTNN>sÍÏæÀupNÍpNÅÏTtÆtHEÅÏrÅa>NP>sW>Åua>æÅ¬aL>T>åÍc>c>@>>L>äT>>æa>LÏÍ4>L>>K>æÑÏT>ãT>K>ÏÍæTTmHÅsa>tuçÍN>²µ®âTÍæaÏÍçæ¬WTçÅÐt`ÏÅtÆTÏÍäÅtuäTÐÐÅæs>t>uuÏTäT>ÐsÅÏÍt>çTÍæc>æT>M@>T>Nªu>b>ÈTH>c>NÍÏìÅt>ÏpÅ4>L>>K>æÅ¬åÍt>.usK>c>d>N>§WÅsT>>N>uÏT>ªçt>J>M>äT>ÐÏt>D>L>¦uÏT>su>T>t>sÅÏTMÀÐÅuTsæsKc>ÅÏTNttpÅÏæÍt>æÑtcpÅÏæÍtyÍuMÅÈTÏpÅTT>äTa>L>tÐÅuB>E¦¬WÅåÍt>.âTÏÅäT>æa>Lsæ§sÅc>CWN>¦TÏÍc>Åd·±

Page 92

·²ÑI>N¬§a>ÅåÍc>åT>>>Ås>>Ðuq>L>äc>âæÅêsK>N>ÏÍsT>T>Ñt>I>N>t>T>T>ÅÏÐÅc>N>uÏTÏÍuGJ>ÏTÀÐÅc>NpÅTT>satuçæWÅc>nNÍçÏasJ>rÅÏÍdT>NJæçÅcæªXQLDWDTM>TæPHPUHTsDtPDGUDVHTÍæcpTsÍt.qN>DL¬ÍtåaÍcTLuTcçTMaçTLcsÅTMLÅãTK¬aTuu@TNqÅcÏÍåÍTGÅÏÍuT>NJ>dc>æuKD>ÅmHÅWT>Åos§cM>@Ϧc>NÍÏìÅt>Ïu>LC>Jc>MkT>4>@>mH>Å¯¶çÅÏÅÍæöÏd>u>T>Åspa>>äT>ÐWb>T>Ít>ÑÏT>W>T>ÅUs>Wcs>N>>äÅt>uªÈT>ÅrÅçT>L>>cs>ÍÏÅÍÏæTc>d>>Ñæc>¬a>äcãæÍêsK>NÏÍ¬a>T>åasK>c>uTN>uÏT>äTÐsäT>ÐäÀÏÍu>T>usa>Hc>T>æªT>N>>t>>t>ÏæÍt>>ÏT>ÀÐÅuT>sK>c>>ªÐÅc>N>pÅT>T>ªãT>H>ÅæqJ>E>q>L>cd>¬ÍÅÍãT#ÅÍtuÏT>utês>MsuTc>äTÐÐÅªT>NJ>ss>ÅæäTaL>t¬åÍtåa>sKc>äTÐäÀÏÍsa>HU>s-tr>KC>qN>Åt>aT>Ta>tuÑÏTçTNJsçÍtæT>ªsWÅÏTIÀrÅcTL¸a>LuçcNsNpN>ÅÏTtrÅÏÍWN>N>qN>JE>êsJN>ææäT>ÐªåÍcuåÍT>G>Åu@>TN>äTÐäÅt>L>suTc>ÐŬWÅåÍtuÏTäTÐTNJäTÐçÅtW$ÑÏT>utês>MÏÍu>N>ÈTNÍÅÐÅçÅsT>T>ÒrÅc>ÅÏÍjGÑÏTçTNJÏÍÈTNÍÅæfTNÏÍuJ~ÅäTÐäÅtLsÅÏÍtåT}TsªuTcÆT>>ÐÅsäT>>L>ªa>T>>uT>ÑÏT>çT>>>N>J>>äT>ÐuT>>c>¬a>ÀÍt>>æsªÍt>åÍt>.TM>Lssa>Ít>utäT>NÏT>Åa>MÐÅçÏT>N>¬WÅÏT>IÀÑÏTçÅa>MâT>KÅs>N>>ÏÍ¬a>L>>c>b>d>N>ÅÏ§W>ÅuT>c>Ït>D>L>¦u>N>>äT>>ÐsI>J>u>N>>äT>0ÅäTGHÅmNPutTcÅæÍ¬aTuTuÏTîuNÈTNÍÅrÅÐÅuydÏTNçÏÅaH¬aLTuuÏTuÍÅÒrÅcuTLÅçaTªätEKæWítNqDŬÍÍcuÐT>çÍN>q>L>äc>spÅa>Ña>H>ÆT>>ÐÅsT>N>uÏT>çT>sK>c>çTMT>Ðs_N>ÈTK>NJ>EsÍca>NP>sNL>CL>CáÏT>cT>ª§±·¯¦ãt>ædc>äTÈÏæÍt>qL>äc>ÏÍ¬WÅåas>Kc>u@>d>NæuÏT>æça>Lªçc>A>ªuTc>äTK>ÀÐÅsäÅtL>rÅsÅÏuN>ät>ÏçTs>täT>NÏT>sWtÑæc>NpÅ¬aLÅÍuuÅcaÅåaâÐTsNMu@T>NqÅcÏÍåÍTG>ÅÏtDL>séTKÅÑa>HÆTuÏT>êsNæÅçTsK>cuÏTäT>ÐsÍt>t>ÑaH>ÆT>ês>>T>ML>¦äT>Ïtc>N>Åd>ÆT>ÐÅrÅ¬Ít>åa>àcçTNJäÍtuTM

Page 93

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅÏÍsªåapN>I@>cN>Åd>ÐÅsKc>oÐÅuTE>C>ÐÅs>rÅ¬WÅg@>§sT>NrÅ¬åaÀWÍsª4>äT>>cÏÍªäT>ÏtçÍT>ÀÏÍçÏt>C>sEt>~oçT>sÅcqLäcsäÀ`ÏT>sªåast>çtJMês>tNqsæuT>uT>TiscNÅd>äTÏt>cN>Åd>ÞÞaT>c>u0aWÅr>I1åa>ÍT>ês>sc>ÞÞÍÍcuc>ãÏT>MT>4>ÀéT>>A>>>>@>WN>>~t>>A>>¬a>>T>u¯±´«¯°¯æ¯¯¶ª··«·²çT>>Ït>>d>>çæT>>fT>N>4ÀÏÍåÍT>G>>ÅçÅc>s>>rÅ¸a>L>ua>N>P>äîc>î}>îa>Åæt>yüÅÏäÀu@>T>N>s~ÆT>oÏÍoLÅsu>L>TsWÅåÅc>Ku>TM>ÅÍcc>aL>Tæåa>s>t¬ÍÏÅÍWHTCåaWTçÏtCçTNJÏÍåaÈT>N>ÍÅÏÍsT>N>uÏT>äT>ÐsÑa>H>ÆT>>çT>s>K>c>êåÏT>ÏÍsT>Åa>ÈÅa>N>P>ãT>sq>M>äc>>ÐÅçc>>ÅÏÍéT>~t>>A>>>ªåa>>WT>>d>>N>T>>M>>N>>>@>>ÏÐua>>æçÅs>>T>>>ÐÅuT>c>çT>s>>c>éT>a>K>äÅc>ÅäT>N>>N>>¬oêåac>4>ÐÅÈT>>N>zt>YÅÏuJ>>äT>ÐÐÅu>>äÍÏæÀÍt>æsçÅc>WN>T>E>>T>Åa>Ít>uI>>Ña>H>ÆT>>¬aTåÍtäTNNuÏT@ÒÐÅuKuTuÐÅu>st>K>nJ>äÀæªÍÏÅÍÍt>æuÏT@>çT>M>4L>ÐÅqçc>}>ÍaÅt>¬WÅåÍtuÏTutäTÐsuNÈTNÍŬdNuT>st>?LsIJ>WÅÍÍtæuT>NÑÏTÏÍu>N>ÈTNÍÅoT>ML>scuJ>ÍäT>>æa>L>äT>N>>N>>it>çtJ>M>äT>ÐsuT>s>t>?L>Ít>æ4>L>qÏÍuT>c>çT>>N>J>ÏÍçt>J>M>äTÐs>çÅs>N>>T>UN>J>~o¬WÅuÏT>@>çT>M>UN>J>~ª×t>rÅÐÅçc>}>ÍUN>J>>~¬åa>WT>äT>>æa>L>ÏÍÅc>äT>>>ÅÏÍªãT>T>t>uI>Íd>ÏÍea>çT>t>åt>çT>>>N>J>Ït>M>@>UN>J>>~çÐT>sN>>sWÅÏt>I>>ÅæÅc>Õtcc>MíraL>¬åaçÏT>çtJM>uT>isÏtIÅæÅc>UNJ~¬a>TuÑìÏa>ìucäTÐsTM>ÀuÏTäTT>~çTMTsÍÏÅÍÍt>æuTTäTN>NåÏæÍÐÅa>Es¬åauTITMÀcutäTN>>N>>çÅc>çcq>Mu>ÍÅêsJN>æÏæc>sT>M>ÏT>a>E>sq>Läc>c>ÅæÅÐÅa>>t>uáæc>kÅæÏÍuÍÅæut>H>>ªu>b>>ÈT>>T>>>ÐÅät>>>uM>t>>pT>ÍÅa>E>>a>t>>usT>zÅsæÅ¬a>>a>¬aÅåaÍcÍtHGsuJ~ÅçTsÐÅsTNuÏTäTÐsaLuTsKcçÅcçdc>dN>uN>c>}ÍkÅt>ÑÏTçÏtÅc>ÅçT>ÐcÐÅäæc>NÏÍ ∫ÈbGÝ ÊU?O×?OspN#ÅÈÏT@äaTÏWM>uHcq@cÅêåÍT>¬aÍtåÍÅÍpNI@a>LcKcMÏÍT>MÏtC·³

Page 94

·´a>L>>ÅÍWt>I>çÏT>%åÅÏrÅÍÅa>>ÅÏÍsäT>N>ÏT>ÐÅçÍÅa>E>¬Ít>ÏæÍÏæT>>æsT>N>çT>N>ÀçT>sK>c>>sJ>K>>>L>¦u@>T>>N>ät>>¬Ít>>äÀêsK>c>ãd>>J>>>>pN>#ÅsÈÏT>@>>¬a>Ít>u>>N>>sK>cça>F>d>N>æçt>J>M>suT>c>äT>ÐÐÅT>>N>J>äÅÏa>çT>s>t>uB>E>æ§Ña>H>ÆT>>çTM>>N>T>E>c>âÅÍuÏT>äT>ÐÐÅåÍT>G>>Åa>t>usWÅrt>K>Àc>D>T>nT>C>rÅ¬a>a>oT#ÀäT>N>>N>a>Íc>äæa¬¬¬W>ÅsG>ÑÏT>WT>ÅÍÏtÏÍæÅW>TM>Ït>C>uÏT>@>äTÐäÀÏÍuNÈTN>ÍÅopTkNKsst>TæªaLÅÍu>tIsJJT>ác@äTЬWÅÍuÅdsWNKÅçdcçTNÀÏÍTMÏtCÈÏT@çÅcsaÍcnJ§uÏT¦ÏÍuTŦTT>aFTa>FsçÅsHC>LÏÍªuæcN>äÅcÅÏÍçÏtC>çTNJ>q@äcpÅæÅÐÅp>ÅaåaåaN>Tª§ät>Næät>NÍæÏæÍ4T>æªÅÏTâTK>WTTäÀÏÍçaF>uN>6Nd>csrÅUN>æ¬ÍtsT>ÏÅcHÅut>s¬WÅåa@sEt~çT>sÅcÏÍuN>`ÐÅçÅsT>T>ª4äT>c>ÏÍäTÏtçÍT>ÀÏÍêåaLÍäT>@ÍtT>MÅc>ÏTN>ssT>TrÅ¬åa>åÍÏæÀäæcN>áTcÐÐÅçÏt>CæuTc>äTÐséT>aK>ät>rÅ¬WT>#À4@>sE>t~êsE>TuK>Jæu>TæÏnTªåaus>tuTc>çtJ}>ÅcÅisu>Nça>FuJÏt>s¬aL>çaF>uT>c>ÏÍsuÅc>Åut>ÏÅÍÅa>~ßæc>6>c>c>ÏÍçÅc>WsäÍt>.sT>zÅÐÅq@äcça>FçT>sKc>pTät>rÅªÑaH>ÆT>êåÏTÏÍT>Å¬Ítu.WT>âTËc>êåÏT>ÏÍäÅæÅc>çT>s>t>äT>N>ÏÍ¬aÅåÍt>c>N>Åd>æet>ÈT>ÏªpN>T>ÅæÍeQ>sªa>T>uqJ>ÍpÅçT>L>t>ua>ÐËc>ça>F>äT>ÐsT>N>æÅæ4>>aâT>K>ÅÆT>>4>L>>>K>¬uÏT>>çc>}>ÍæuT>>c>uI>>ªWÅåÍt>ÑÏT>ÏÍsE>>t>~uN>kÅteQ>skÏT>uaÐæªãæÍÏt>TWt>IäT>ÐÏÍÑÏTçÅa>MâT>Ëc>>¬åa>>Íc>>m@>>4>äT>>>>>>c>ÏÍåÍt>>`J>>c>>M>>T>æªÏæÍÏæT>>T>>ÑÏT>>WNEzæêåÏTÏÍÅÏçÅåa>ÐÏÅÏTN>ÈTÅWTM>ÀuaÐËcsçÍt>æTªäÅaN>M¬ÍÐTuÒTTMÀuaÐdNæu}LcÞÞubçT>M>ÏT>G>ÐÅp>4>t>æ4>>æÍÏÍäT>Ït>çÍT>ÀsoÍd>∫b?¹b?ł vÝ—U?Ä —œ v×??O?? U?O??Ðœ«m@rtuÏT>æucªuTc>ªçaFçT>MTÐsWN>N>ÐÅuaÅät>TM>NT)ÀîuT>LäT>TrŬ¬¬sÍÏÅÍuÏTMÅd>TNJ>ædKN¬W>ÅsÅÍu@T>Ng@>çTÍÏæT>ÍsÅm@>rÅ¬åaæuTcçTMTÐÐÅÍtu@TNqÅcÏÍÅaÅÏÍuNêåaÀÍtæsåÐTkÅtsÍÏÅÍÍtæâTK>ÅéTTMæça>FÅaÅªmJ>uJçT>MTÐitÏæcssT>NuÏTæaÍc>uåÍTGÅsTN>uÏTàcçTNJäÍtuTM

Page 95

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅÐÅuT>>c>>>ÞÞuÏT>>>a>>>a>>êsK>>>c>>>oªc>>>c>>ÍT>>>qÍÐT>>>äc>>ÏÍ¬åa>>>rd>>>}>>>T>>a>>>a>>u>ÏT>>rcu0a>rÅ¬a>s>T>}>uTc>ça>F>ês>ÏÍuT>c>äT>Ðs¯²µª¯²´ª¯±°ª¯±¯c>N>Åd¬WÅaauÏTäTÐsuNÞÞçÍtMsaHUÐÅÍttsKcstaauÏTäT>ÐssuNçTst>ãTKÐÅsrcst>pTaT6T}`ÏT>ªåaTuT>ÍcscA>Ls>oÏÍs¬aT>uÏTäæcTÍåaäæcTÍ¬Ít>uçÏÅaM}eÅÏt>JÏÍ4Ït>êsTT>ÏÍæWÅçÍN¯³²µäÀçc>·³²âTs>Ta>E>æåasK>c>uTc>ÐÅut>HE>u@>N@>it>Åa>ÅuÏT>rÅÏÍ¬WÅåa>u>çc>>}>Íut>H>E>>fN>@>it>çÍ>N>¯³²µT>nT>C>>çc>K>qNDLªäæcT>ÍçTst.cTÐÅÈæTG>ªTMTÐÅu}LOKouÏTäæcTÍäæaª?LOKpN>#ÅoäÅtLsuÏTäæcTÍÐÅsaTcnNÍa>T¬åaÍcouÏTäæc>T>Í¬qNL>W>~ªäÀÐÅqNH>>êsKc>æäæc>TÍÍtsu}>Åæ¬åÍtcDÏtDLu@TNqÅcçÅcÍTÐâTKÅsæªWÅÏtLêsÍÏtqÐt>L>Ðæc>ÅT>a>a>uÏT>äT>Ðsu>N>>fT>N>ÐÅst>pT>çÅst>.oÐÅuTåcMTMNÅaJæTMÏtÀu@T>NqÅcàcçTNJäæÏÍÏÍ¬WÅåÍTGÅÏÍäÅtuÅÏåaTçTsçTsIrÅ¬aTuåaÍtH>GuÏTuNfTN4À¬WTUsKNÐT.æª§uJ%¦uTGNÅaNWNHtT>ÍtsÅt>uÏTWN>NsWÅÏTI>ÀªcA>ÏTNÒæT>rÅÐÅsåaâaÅÅc>ÍêsTÏoÏÍuÐTs¬a>ÍÈÏT@uÅcÅçT>MNtÐÅçÍÅa>Es¬aT>åÍtÍt>t>W@>ÏÐUbæuÏT>WN>N>>4T>u>T>ug>@u@>@>çTÍÏtcæTMTKêåÏTÏÍçÅsETC¸TMNÏTæçTÏTÆTÏÍWNtäTãTNJæÏÍuÏT>@>WN>>H>t>çÅc>>uM>N>t>>WÅrI>1f@>>rÅsÍÏæÀupN>Íu}>L>>c>quLÏÅäT>N>>N>ªuc>çT>M>NT>c>c>åæ¬aT>ÑÏT>ÏÍuc>uT>cWN>>N>uÏT@ßÅaÅçÅcÅÏTI>ÀsªaÍtåÍcsKc>aauÏTäTÐsÅÏsa>HUäTÐqÐTªÍt>uN>uÍÅäTÐÐtL>uÏTsuT>ÐÏÍsaÍuäT@>rÅ¬åÍt¬s>ÅÍÍcÏT>4>Ðàc>@>ÏÍuÏT>@>çT>M>>N>T>EÏÍæåa>uÆt>>>u>N>>ut>pÅa>c>>Åªs>ÅÍÍt>>æçc>}>Íu>ÏT>@>>gT>nT>>L>ÐÅc>>}>ÍçÍÅa>E>>suT>>ÏÍuL>N>>æuT>c>>u}>>L>Ët>>n>>c>¦4>>Ït>4>>K>æäN>>ªW>>ªäT>>>æa>L>>oqN>T>s>ÅÍc>>D>ÏÍÅÏ§åa>×æc>´±³âT>ÏÍpN>#Ås>ÈÏT>@>;LDQ+VLDQÈTNÍÅrÅcåæ¬WÅåÍtÏÅccuTNæaa>uÏTæuTc4TuTÐêsCÅÏ·µ

Page 96

·¶u>NE>t>æçÅsJ>N>æT>ssªÍÏÅÍÍt>æãÅäÅÏæÍÏÍuc>WN>>N>>ÐÅçÅåÍc>>>ÏÍsstäÀªa>ÍuuT>cu>N>çT>Mt>>Kpa>>æcN>NF>éT>K>ÅæâÍT>çÅc>¬åaWÅÍcWNyTMæãÅuLEªWNNÐÅaEäTÍÅvÝ—UÄ ÏÁbý œuIH v×O g¹UO½ “« vðUFDÅÏÍt>uc>>uT>c>>uÍÅêsL>>N>>>L>ÏÍuÏT>>u>>N>>>fT>N>>oÐÅsE>>C>ÏT>>M>ÐT>.æuT>G>>N>Åa>N>>ÐÅ6>¬åa>>Íc>sK>c>>Èt>N>æüÏT>>it>sÍÏÅÍÍt>>æ+XGUDãT>ÍÅuT>>c>>fT>>N>ÐÅ4>>oWÅÍc>>ÏÍsÈt>>N>æüÏT>>sK>>c>>¬WÅUsK>>N>>uL>sJ>K>>L>ªÈæT>G>>çTM>@>T>N>ÐÅWÅuT>E>C>çæT>suK>ND>L>äÅt>L>såa>Íc>¬åa>åÍÅÍW>>ãc>>Ås§éT>T>>>>ÅT>Ŧu>>L>Ït>ssÅÏÍt>>äÅt>L>såa>>s>T>L>>ªåaåaN>T>LuT>c6>ÏÍuÏTêsÀÏT>MäÀÏÍssT>ÐT>.qÅcrÅâT>ÍsuT>>c>>c>>>Íª-Åc>>ÅÏT>>it>>u>@>>T>>>Íæc>>çæT>>sW>ÅuT>>}>>>>>>~ÐT>.it>>äÀssN>>>>c>>>}>>ÍÍæc>>oäÀâT>>>>Ísæa>>T>>u>§åa>>@>>nN>>H>>$W>T>>~Ŧ¬çTÏTÏTcNÅdcåæ¬åaÀpÎÏÍcND>uéTpNrÅêsKc>æåasKc6æÍcçaTÞÞaa>uÏTêsM>oÏÍÞÞÈTEC>rÅªsTNu>ÏTÏÍicät>æäTÏt>ÐÅfNÑÏT>ut>äT>T>0Åt>äÀÏÍsªWÅuÅc>Åut>WN>>N>ÉÅc>N>ÐÅçc>}>ͬaÅåÍtucuTcçTNJaÍÏÍäÅc}ÍäTÐrÅTsaLuåÏT>ÅstNTÍÏÅæÍÅÏtc>æpNytTKÏT>mHÅÆTLNT>TcDâÍT>T6ªÍÏÅa>Ít>æuT>c>ÏÍc>}>ÍäTÐßæc>T>uL>>6>t>çÅcçÍÏÅa>T>>Åut>K>WH>Åt>N>¬åaåÍÅÍÏÅcsTHÏtDLsätæÍÏÍäÀêsKcæÅÏÍtuTcd~¹œ ÊUГ ·ËdŠ tÐ kHKð g¹U/ uO˲—U tLłdð¬ãÍcåT}NtcîÆ¸ãÍcåT}tcs§¯¦ÅÏtÑìÅçaìaÍ¸stNWNLÅsãaÍuTcìîìWtN¸ausWÅuçÅcTN@áTîrÍ¬_NáTrÍsçÏTIîçÏÅæcì¸åaªÏt§°¦uTäTÐuæcî¸ädÅcÅªÒæcGàcçTNJäÍtuTM

Page 97

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅçcî}îWÅÏåÅÏ¸cNfNWÅÏåÅϬÅÏTN@áTrÍ¬_NáTrÍãÏTæÍÅÏTN@¸qLducWæÍäÅtLsÅÏ_N§±¦¬ãÏÅÍåT}Nt}îÐÅÏ¸ãÏÅÍuåT}ÅÏuIN¬ãÏÅÐîÆåæaîÐtÐìÅ¸qLuuaÐÅaÏÍerЬÅÏTN@áTrÍ¬ÅÏ_NáTrÍçÅcìîæTïìÅîqÅîÆ¸cæÏaãTÏͧ²¦uÅÍTTaíHæÏîæ¸uTuaNKEtÑaHÅËæÏæuTcÑîaìt¸uuNoªeaçÅªt¬uT@IìTKìtîæ¬uÍu§½aNKE¦TstæaN>ÏñTsuTN>ÀuL>C>JrK>#ÅêsT>LT>ÏÍpâT>æÍssÀT>sKc>rŸåacNGpÎpIssECÏTMrÅT#ÀÏÍ¬ÍÏÅÍÈæTGçÏarÍ¬WÅs>>ÅæWN>N>>T>WN>L>Åsãa>Ír¸ãÍc>åT>}>ßc>c>sr§¯¦ªutuÅdT>tªuæc>utªçcut>ªçÏtut>§°¦¬WÅ_NrÍáT>¬q>_N>>WæÍr§±¦¬WÅ_N>rÍáT>rÍ¬uL>d>u.c>ÅÏWÅÏåÅÏt¬WÅ_N>>r>ÍáT>rÍ¬ãÏÅÍuc>åÅÏc>>ÐÅÅÏpI>@>>r¬a>T>c>>u.Åc>u>æ¸uNoªu>ÑaHt¬çÅsT>aNKEÑa>HÅËæÏæcæÏa>ãTst§²¦¬uT@uTctÐæÏªÍtuscr@>stÅüq@ÐæÏÏÍæWÅu>KMaN>uTGN>ÅªWNN>ÏÍçÍæc>ÏÍãc>Å¬Ít>uÏÅd>c>uc>WN>>N>>çT>M>>L>ãT>K>ÏÍse>K>>c>u>L>atstÅüq@ÐæÏÏÍÞÞWÅpTqfÍaÐæÏrÅÏÍ¸atuÈÍæÆTÏÍ_Na>NKE>ÏæÀÍTuT>GNÅªàc>çT>NJÏÍa>ÍuWMfsut>æçÍTt>æãÅc>ÅÏÍªW>T>M>Åc>_>N>>sG>T>I>ÏæÀÍT>ªÆcçT>>N>J>ÏÍæWÅäÍÏÅÍæÏÏ͸a>L>uW>>~äT>>N>t>>ÐÅãc>ÅÈÍæÆT>ÏÍc>}>>ÍçÍæc>ÏÍ¬äT>N>t>>p>N>J>%sÈÍT>äT>N>t>>¬a>L>>ÏæÍÅÏf>c>äÀêsJ>N>æs>T>Íc>a>N>P>ÅÏt>a>>t>ªfÀ¬aÍcfcÅÏtTMÀÞÞaLÅÍ§fÀ¦fcæÑÏTséTÅc~qNIäÅÍcªåasKc4oitsuTcfTN4ÀÏÍ··

Page 98

¯®®ÅÏqN>I>äÅÍc>>æÍT>>c>ÑÏT>>sÅÏçÅåÏT>>>æÅæ¸a>Ååa>Íc>Æt>>>L>W>@>ÏÐsäÅÍcæ¬ÍTÅÏTÐÅc>csäÀTªÍt.WÅaÍt>ÏtêsJNæsÅÏTM>Àæ¬aÅtÅceaHçTMN>0aHsªÅæäTT>ÍTäÅcåÍÐÅæÍ¸c>Ïæãc>uÅÍcªaaÀqN>IoÐÅçÏæÀWG}ÐcssuTÍTãÅcÅçÅcÏaLæÍtæ¬aÍtåÍÏæÀåaæa>Íc>ÐT>ÅÏÍt>êsL>N>>L>T>M>À¬Ít>åa>>a>t>>ªÍt>s>T>L>@>ÅÏæÅçÍc>såc>T>>ÈtT>MÀssªW@>ÏÐÍtqJ>EÐÅsst>äTK¬a>Ít.-a>HæÅsÅÏÍt>çTÅa>¬aÍtscÏtÍªÍtåÍcÈt>sW>>u@>LÅæéT>>Åc>~ÅÏäTN>t>>ÏÅa>ÍuN>>u0a>ÏT>N>çT>M>L>uTGNÅÐT.äÍcqyT¬aTåÍtÑÏTÏÍäÀP@LsaÏucDsæaÅÍuW@ÏÐÎtGstpTæuTMTêsczäÍccÅqçÅcuÅaÅqÐtLäÀuÏTÆtÏTÏͬÍÏæÀu.pKsuTcfTNÏÍuÏTUÏÍ¬§²±«°¯¸±¯sNL>¦utâdÐÅWÅçÅsJ>KqÅcrÅçÅc>ätTçÅcsªqG>r¸WÅåaÀ²¯æ²®¸±°sNL>6ªuÏT>êsÀ4æÅÐÅpsa>HâT>Ís¬Íc>qÅt>d>N>àc>aL>T>K>ÅÏÍt>c>N@>K>ês>rªÍt>qÅt>åa>Ðs@>NK>²°¸±°sNLªuÏT>sÀ4æÍÐÅaE>¬ÍtuâtpH²¯¸±°s>NLªuÏT>êsÀ4æÅätÏÍÅÏÍt>çT>c>N>r¸Íc>qÅt>qN>J>ÅÏÍt>äT>L>K>Íræ¸Ít>uåa>N>Åc>êsÀÐÅa>E>éT>>T>M>¬åa>åÍÅÍ²±¸±°sN>L>>>ªuÏT>ãt>sÀc>ÀÏÍ¬Ít>.qÅt>àc>äÀuaHÆTãtMG¬ÍtuÏÅcIutâdÏÍutcÀäTLªuÏTãÏTMäTNNÏÅÐÀæUNHEsWÅçÅsTLéTKÅrÅ¬WÅäTLKÍÐÅçcNãTHÅËtzæs¬WÅWNJÅoâtAÅÏTIÀuÏTfTN4ÀrÅªâTcÏÍ¬äTN@ÏÐitáT>rÍsåÏT>ÅÐÅäÅt>uÅÏT>M>ÅÍc>a>L>rÅÏÍu>>@>ÏÐuT>K>>Åc>A>L>oiªãæÍäÅÍca>L>ÏÍ6>rÅ¬W@ÏÐÆt>rÍpT>H>ÏÍªÍt>.ÕT>L>>Å_N>WÅÏuÅϦcNc>ÅÏ§uHN>HT>¦WÏÍåÅÏaT>4L>qÏt>su>Tuªãt>ÒÏTIÅÏÍsuWÅsTNuÏTu>@ÏÐêåaaNPäTNÐc>orÅ¬§çcN}NäT>>@>>æÅsÅÏWÅÏåÅÏqN>>I>>>ËæÏäÀªWÅrT>>§qN>>I>>>ËæϦ:DKPDQWK>>I>>sÅÏuäÀnTêåÍÅÏÅãT>#ÅTæaÅÍuÅÏnTêåÍÅÏÅæÅW>ÅÏåÅÏncÐÅ¬aÍuWNKÅçÅÏÅÍa>Åtuãt>iªãta>L¬Íca>ÅtãÅa>aÅtd>NT>ÏUt>äÅtLsÅÏäÀäÅt>ªÈtNæüÏTß>ccÅªaT>ÈÏTÏTM>rÅcN>GçÅcuTN>¬Ít.áÏÍu@ÏÐuLIäTKNçÅcutcàcçTNJäÍtuTM

Page 99

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅu0aÏTN>uL>rÅsÍtr>KCÈt>NæüÏT¬WÅÐT>sJ>6rÅ`ÏT>oäæaäT>T>L>ÑÏT>aT>4>L>c>Åª§ÍÏÅÍnJE>ãÅÐÅp>åÏæÍs¦a>T>ussNTÏtB>¬aÏÅÍÍcsc>ALéT>cHu>NKÅÈT>ECrÅsÍt>aLÅtnÅt>T>uT>N>uÏT>çT>s>>t>ÏÍsN>T>Ít>æc>uÅt>>st>N>¬WT>t>Ít>>âT>c>ccÍçÏaçÏÅb`ÏTçÅcçaNJpNÍo¬ÍÏÅaÍtæqMäcÐÅprtuÏTcE>ÐÅW>>~ÏÍsaÀuuT>M>G>~ÅêådK>qÍäc>êåa>L>t>ÐÅsN>TÍt>æÑT>Åc>a>T>uuÅt>d>ÏssN>>>sa>ÅæäÐæoÐÅu}>>K>ÏT>E>År>Åa>t>uuÏT>>uc>ÈT>N>Åsa>Ååa>pN>I>@>qD>L>çT>M>ÐæÐÅsc>>D>rÅÐÅT>M>À¬a>Ååa>UN>c>¬aLÈæTGucÈTNÅÐÅsNT6ÅapNÍsTÅaLMNm@qÍd>N>äcs>Õtc>ÅÏÍtÐÅçÅs>ÏÍÅÏuÏT>fTN>4Àc>uuT>uLÏtsÅÏÍtqNDL¬åÍcsNMÅÏÍtêåasTLçTsÐÅuNctI¬åÍcªæÅÏTIK>æ§çÍN´³·«´²·¦rT>ÍÀpÅãtÆTt>@N>áÏTcT>ÑtIN>tT>sucuTcWNT>æÏêsETCçÅcÅÏÍtubÒÐÏÅ¬åaåÍÅÍW>tNTîÅUÅÏÈT>N>M>ÅÈÏt>~ssÅÏÍtÐT.r>Å¬ÍÏÅÍÏÅc>ãæÍêsÏÍÏÍuÏT>çT>ÅÏt>sW>>säT>L>ªa>T>s>ÍÏt>uT>N>M>ÅÐÅc>u>H>N>H>uT>ÐT>>kÅæÏÍa>Åt>uåa>st>>c>æcstc>uc@>WÅrI1äTÅa>NMÅçT>stÍÏÅÍuÏT>MÅÕTN>ÅTc>tI>utKE4ÍTuTÀÐÅÏæÍÏTNWÅçdNrÅT>ÅaLsyÅÏÅÈTNMÅrÅÐÅcâasuTãTKcåaLLTLæq>NHcNPc}ÍßcÐÅu@>TNçTÍæc¬äÅÏÅaT0ÅæqNJ>E>ÏÍuÅa>J>çT>>N>J>ÏÍÅÏu@H>äT>K>uH>c>sæÍÏÅÍa>L>>T>M>ÀáÏÍsÏÍT>Ít>t>d>>N>ÅÏÍtuÅa>J>æçÏt>C>>>×Åt>Å¬-Ås>>ÅÍÆc>ÏÍT>ss>>ÅÍäT>t>n>¬WÅçÅs>t>>ÏÍÞÞa>>a>>uÏT>>ÐÅuÅÍc>>c>T>>ÞÞÈt>>N>>æüÏT>>sK>>c>ÐÅnN>>ÍuÏc>>aNÏaÅtñTsåaLtrÅÐÅuTHNH$7KH8QLYHUVDOLW\RIWKH&KXUFKRIWKH(DVW¸bêT>+RZ3HUVLDQZDV3HUVLDQ&KULVWLDQLW\"E\&KULVWRSKHU%XFN-RXUQDORI7KH$VV\ULDQ$FDGHPLF6RFLHW\9RO;1R¯®¯

Page 100

¯®°ø‚UH½ U¹ œ—ˬÅv œułËÅtÐ œU%« f« ©È«—uý® U¹¬f« È«—uý œb− vÐU¹“—«—uý¬ ‚dý ÈUOK ÁUÖb¹œtbI ©n«ác>>>>@>>>êsN>>T>>N>>>ãÏT>>M>>çT>>>>>ÍÏT>>áÏT>>>c>>T>>æãæÍp>äÅüñT>>suT>>>}>>L>>æàcçÏt>ÀçT>N>J>ªaÍc>T>BÅ¯··²c>>Åt¯¯`ÏT>ÏÍãÏÏÍÅÏuT>L>_N>êsTæÍçTM>L¿tqc>NJª_N>uNsäÅÏÅa>T0ÅTÅÏÍtÍT>$ÅoNtT>çTNJ>¬aÍt.aNPªÍtåa>ÀÍtæseÅçÅÏtÐÅÈæTG>çTcNGêsN>ÏÍssbsc>L>ssb>çT>M>>æc>qDÅWK>>saL>>ÅÍãÅáÏT>cT>qæñT>q¯¬WÅåÍtqTGQpN>ÍsW@ÏÅaancrÅÐÅsuT>Gæ¬¬¬ÍtåaTc>NGIªãÏÏÍäÅÏÅaT0ÅsáÏT>cT>ucE4>cb>ÍægT>uÏTêsT>CoÏÍñT>²±¯âTÏÍeÅçÅÏtitåaÍTÅuÅa¬¬¬sNTN§rŦWÅÍãÅéTKÏkÅæÏÍÕtcçTTNJcÏæÍcsNT>NrÅitsÍtÏTIÀ¬ÍcaÅt4ÐÅÅÏra>æa>ÍÅÍuäT>T>WN>>>N>>ÏÍuT>L>_N>>>u0a>ÏT>N>>ÈT>>>ÅÐÅuI>ssWÅuÅc>ãTN>ÅäÀuT>Mßa>saÍt>.uÐTÀÅÏça>æÏcQ>ÏtsUN>cU>>c>>sçÍt>>æT>>¬WÅåÍÏæÀãÅæÍª_N>>>>äa>>ªT>>>>N>J>>ÏÍâT>>¯³®®ÐÅf>N>ÏÅcX>ÍÏt>sNT>N>rÅit>eÅçÅÏt>×t>ztªçÏt>ÀæoN>t>TçT>T>N>J>it>>>>>>>>äÀäÅt>>>>>>>L>>>>>>>>ss>T>>>>>>>H>>>>>>>>r>ÅÏÍªåa>>>>>>>p>u>H>>>>>>>t>>>>>>>Ðc>>>>>>>>s>æs>>>>>>>>c>>>>>>>smCT>Ta>aÅt>ÒªåaÍc>ÍT>ML>@N>3UR2ULHQWH(FXPHQLFDO)RXGDWLRQ4TuiÅæÏsuT}Te>ÅçÅÏtsWàcçTT>NJçTcDsC>Hsb¬ÍtuÏcàcçTTNJæeaÏÅçTTNJcD>sC>H>æáÏÍT>åa>åÍT>ÀsT>H>rÅsWÅ°çÅåÏæT>u>T>M>îãt>M>G>rÅÏÍæoNtTçTNJ4uTL_Nác@sNTNª¯µ®sG~ªâæÅaJªàcçTNJ`ÏTsaNL×tÏ«¯ÏtÀàcçTNJàTN>ÅWNr>ËæÏÏÍeaÏÅçT>TN>JÐÅçÍÅa>EuT>L_N>ác>@sN>TN>çTBÅÐÅa>EsJ>~T«°aæÏÏÍaasNæÏrÅ¬aLÅÍÐÅc>ÅåÍtÏÅccàcçTNJa>zcTMcsuEztÍa>uÏcçÅcÅÏÍtra¬WTÆTÐTåÍtäTcÏÍ¯·¶³âT>ÐÅsªTTNJçÅsTNÏæT>çÅÏtæçÏtÀçTNJ4Tt>}GÂuÝ qB

Page 101

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅT>çc>>@>N>>u>ÀæqT>G>s>äÅt>>T>ÍÐT>r>æÏe>ÅsW>>ÅÏçÏt>>ÀçT>>N>J>>çÅÏtÐÅàcçTTNJuÏTáÏÍssTHrÅãæÍf¬aNÏeaÏÅçTTNJ¬WÅÑt>Ït>C>>s>W>>æÅÏT>>Ïæp>c>N>qN>J>E>>T>sC>ÅÏÏÍsÍÐÅÍc>>ue>ÅsçÏtÀæuCçTTN>J4TczTäTÐÈTN>MÅçTMc@N>sãtfÏÍeeaÏÅuC>çT>M>L>ærcM>LÅ4>ÞÞàcçT>N>J>uTL>_N>WL>4T>ßTI>¬WÅÍcqNÅtWÅåÍccIÏTÅÏçÏaLIÅÆf« v¹—Uð ÂuNH “« ‚dý È—uý¬ ÈUOK „—œ ©»çT>N>Jsr>Å¬ÍÍcræÏX>×æc>ÐÅp>aT>usÍÏÅÍÍt>æqM>ês>IæÍWceÅçÅÏt>sJK>LãæÏçÏt>Åc>ÅæcKJ>ÏÍuTM>çTÅÏtçT>M>ÏÍàcpyTæub>çTM>iHsT>ÅÏtrÅÏÍÅcÐªWÅu>ÏT×tzt>oÍt.u.äÅÏa¬a>uËc>C>d>NeÅd>N>çÏt>Åc>ÅäT>M>ÏÍu>I>J>1ÈTt>zt>sI>J>uTM>pyÍÐÅuI¬aÍtãæcÆc>ÏÍuTKÍc4LÏÍu>ÅcstcÐÅàcçT>NJÍÏt>äT>>ÐÏÍsWN>>E>ÅærÅp>N>Íss>Ít>çÅs>>Åt>>Ít>sJ>>~T>>×t>zt>>rÅçÅc>>ªÍtÆc>ÏÍeÅd>NçÏt>Åc>>ÅT?L>âT>ÏÍUJ>ÅàcÏÍÑÏT>çÏt>Åc>ÅªX>çTNJa>EseÅçÅÏt>pNI@ÐÅsWÅrÅc>}ÍqMWNE>Åæ¬Íts@ÍT>ÅÏtsc>}Íea>ÏÅçT>NJ>cT>oNt>TçT>N>JT>ÐæcÅsT>dc>àc>çÏtÀ¬aÅaÍæÍcTÍcbÅÏeÅçÅÏtéTKÏTa@oÍduKÏqIêåa>ÏæÀÍtæssnK>E>æÍcN>PW$e>ÅçÅÏt>êåÏTÏÍàc>çT>NJ>c>Dåæsât>c>êåÏT>ÏÍçÏt>ÀçT>>N>>J>r¿t>×t>zt>4>>æÅ¬s>ÅÍÏÅc>Ít>qÅÏt>êåÏT>>ÏÍäÀàt>T>pcNpKåt>×tzt4æÍ¬WÅs>crêsKJçÅa>ÏÍÈÅÎo¸pcNuTL>_N¬aÍt.ÍÏtcçæÈTKNJEæÑtÏtCTsaTueÅçÅÏtTåÅcKsÏaLIÅpů®±ÅÏsT>N>ÏæT>çT>T>>N>J>oN>>t>T>pN>T>äæÏÍÏÍàc>çT>>N>J>W>t>B>éT>K>Ï0(&&¯··³c>>>ÅÏÍU>au>Ït>As>Ít>rÅa>Ít>åÍc>ÍTH>>Åàc>çT>>N>J>ÈT>N>M>Åc>T>M>>a>ÏÅsrÅc>uJ>~ÅpyÍ¬Wc>b>¬ÍtåÍt.uTÐÏÅuGLça>ÍTÅÏeÅçÅÏtÅcÐWÅçÏÅd>Wac~TLçæTàc>çTNJuT>L_NãtLÅæÍæÈÅÎæÍuTL_N>pKEÅÏt>ÍÐÅçÏtÀçTNJ>êåÍTGÅp~TéT>aKÏÅdWac>~TLstrÅçÅcW>a>4K>T>¬W>ÅÍcN>P>u@>T>N>qÅc>ãT>#ÅÏÍrÅæåÍt>3DUVRSDWN>A>>oÏÍTQRPHçcT>nJE>æãÅc>ÅâT>4ÏÍæsN>TC>ÅpÅÑæÏt>æsÏaL>I>ÅpÅpcN>cuT>c>NG>Iªàc>ea>ÏŬWÅÍÍtæÏæÍtæÑtÏtCsW

Page 102

¯®²pcNscrêsKJªÅaÈÅÎoâtcuªåÍt>ÏT@>W$éT>æTL>>ÆcÏÍT>>NJ>æàcÏÍÑÏT>çT>N>J>4T>iÅæÏæqNTÏÀéT~tATMauBE>äaÀÍtæpNÍsrÅ¬eÅçÅÏtpNI@ÐÅpÎtG>ÆcÏÍuT>êåÐÅa>ÅsÒc}>æÍrÅ¬åÍt>äTN>æÏçT>ML>N>ÐcÏÍq>N>TÏT>L>Nt>ÀmTäÅæc>@N>çÏaL>IÅäÅÏaªt>oÐÅ¬at>uHJ>dN}>ÅåcT>T>aÍts>TuaN>Hât>~ÅêsEt>ÏÍÑT>u@>HäT>0ÅÐÅ×TÍT>æaÍt>uTM>ÏÅbW>a4>Lªc}>Íçt>ÐÅæ¬aÍt>.uT>G>ÅuTL>_N>>æÑaÅXN>J>>æcK>J>ÏÍsN>æÅçT>N>JéT~t>A>æãc>cuT>t>zt4>L>Td>NsN>T>CÅæT>N>Jrc>M>LÅ4>ÏÍàcäT>G>HÅßÅäT>Ðæs@>a>ÅÏÍU>ra>æªa>Ítq>N>T>ÏT>L>N>tÀa>a>M>äÅc>}>æst>Tsc>ªaÏæÀÏÍc>c$ês>ÏsÅÏuT>MçT>N>JÈT>KN>JE>a>LÅt>T>aÍÏæÀÍt>æsuªaÍt>åcT>@ÏÍåTæWT>ÏÏÍqTUJ>Ådc>æÍrÅ¬ÈæTG>uTN>MÅa>NPäTNÅÏçc>Nr>æÅaçT>ÐÅÏÐÅuMT>@uL>Ea>ÏÅÍaA>aN>ÏucD>ssuT}>LUI>c>sWH>NH>rÅsäÀqD>ÅWK>sa>ÀÍt>æsuT>År>ÅcT>L>¬aL>L>¬ÍtÕtcWcuÏTsÅÏuA@çTMÏT}åüÅææÈTNzcÐÅçÅsÍçcIæÍêåÏTÏÍuLc>MLÅ4>uL>ÈTNM>ÅsaM>Eàc>ÏÍÑÏTçT>NJ>äTÅa>NMÅsKJæ_c~æu>ÏTcN>Gcs>äTÀuGJ>Òc}c>utCÏÅcI>G¬aÍt>ÈÅÎTéT>A>@>ÅÏsKJ>çc>NrT>M>À¬ÍtåÍÏÅb>cN>P>WÅÍaN>P>ÑaH>ÆT>êsK>J>scA>L¬WÅÍa>NP>_N>Wc>@u>ÏTWN>E>Åæcsa>Ít.mN>~t>uTåüÅæc>a>N>P>Ït>D>L>s>ça>L>ât>c>T>çÏT>}>åüÅæ_>C>ÏÍçd>T>K>Òc>}>rÅÏÍu>Åd>ÅsÅÏutccrÅcT>LTMÀ¬ÍtæÍc>_NWc@>æWNtÅ_c~æuT>ÅWNEÅææTÍÅU>IÏÍäTÅa>NM>Å¬aL>>ÅÍÍæÍcÍt>.uuÅaÅÏäÀT>aN>PÈÅÎÍT>$Åc4>T>sT>T>>>æa>>Íc>ua>N>P>ÈÅÎc>äÍt>>pT>c>sN>T>C>ÅÏÍd>>N>æ4>>N>A>Æt>>>L>>ÈÅÎäÀT>>rÅsÅÏT>>M>>Àæa>>a>>upyT>>ÈæT>>G>çc>>@>>æuM>>ÅçT>>M>>>>>>>ÐÅÅÏÍtçT>åd>N>}ÅçÏT>N>>uTK>N>J>E>âtc>rÅW@>ÏÍÍt>t>nCL>¬a>L>>ÅÍuäT0ÅTaÍcuåÐÏTäÀsNJcÈcNTsªqNTÏTLNtÀubÈTcDTWaz±¬Ít.uUªaLLWDTeaÏÅÐÅÅÏäTÍtutÏeÅçÅÏtÍauTÐÏÅåÐÏT>çÏÅd>WarÅT>T>ÍtåÍc>Ït>>ÅÏàc>çT>N>J>äTÅa>N>MÅæT>M>NT>C>ÅÑtÏT>L>Nt>ÀT>Wa>z«±ÏÅcc>Åsa>Ítua>T>MÀªs>c>Ít>cÅÏuJ>T>TWc>@>s>crêsK>J>sæÅçT>ÍÅsÔÅc>ÅÏÍ¬a>LL>êscD>sa>Ít>uaT>M>Àåæs¬a>Ts>c>b>ÅÏuJT>Wc>@>aT>uÍt>t>T>I>Ít>p~TÈT>#WÅcDsiH>sIJ>åÍt>uEÅæc>@ou>NsWÅrÅêåa>LL>uÅaiH>_N>qäÍt>uMÅÐÅÑtÏT>LN>tÀäT>Åoæåaa>>aL>>Åtuçc>@æu>MÅpT>ÈÅÎæÍsaL>ÅÍa>NP>ªeIc>TM>À¬åa>Àu4L>

Page 103

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅÏÍsuT>ÏÍåÍt>ät>>N>t>>ÅÎt>G>W>$uM>t>p>T>ÏÅa>H>>sT>M>Ïa>>L>I>Åu>T>N>M>>ÅäT>Ðc>}>>Íuc>ÐÅsÅÍÏÅc>ua>H>ÆT>æªc>@>çÅcáÏÍpT>c>N>ªuTc>c>N>G>iJ>>W$eI>csN>T>C>ÅærcM>L>Å4>ÍÏtäT>ÐÈT>N>~t>A>T>sC>ÅÏÏÍªq>>>N>æÍ4>T>ÍÏtc>ÍT>>ÅU>t>åt>N>æÒc}>ÏÍß>>ÅrÅ¬WÅoaaNL>suT}L>rcML>Å4äTÅa>NMÅsN>ÏÍ²¬aªpT>HßcT>ßcoitåa>ÍÏTåÍTG>ÅWTcäTÍcÐÅT>æÍcíTaN>@ ÏæÅsrÅTªaa>tsKJ>çÅasÍÐÏæuÏÅc~ÅsÏaL>IÅpÅcGçcb>TqP>æçcb>Tc>NN>FäÍc>âÅQc>ÐsuLE>srÅsaÍc>cN>G>ÏtrÅT>MN>BE>¬aÍt>åaät>LD>ÐÅ¬åaÍc>ÏÅÍÅæ ÏæÍÏÍpK$T>æcN>NF>sT>s@>äTT>T>ªÐTÀÏt>MH>uEN>>ÏtsuM>ÅÈÅÎutªWÅéTK>ÅæåÍTM>çÏTLsÅÏçc>NrÏÍu>NWc@>WNK>ÅsaN>ÏucDsT>MÏa>LIÅuL>cM>LÅ4åT>aÍÏÍT>>>äÅt>>>L>>>W>N>>>~t>>>A>>>êåÏT>>>ÏÍÏT>>>>I>>>ÀuÅa>>>s>éT>>>>>>T>>>M>>>>rÅ¬a>>>ÅåÍt>>>.ÏT>>>>I>>>ÅÅÏæÅuæÏÍW>N>>>J>>>T>>>uTÅæsÏa>L>I>ÅãÍc>êsÍÏtÈa>ssçÅåüÅæªa>N>T>#ÅÑaH>êåc>T>çÅc>§7+(272.26Åa>³¬ÍtWÅÍÏÅcäTÀÎtGW$sçÏtÅcÅæcKJTÍtçcNÏÍÈa>Ææbs§_N>ÏÍÈÅÎæÍåaNHäÅæc>N¦WdNt>ÍäÅÏaÑtÏT>L>Nt>Às>À4>Tu>EÅæu>T>zÏT>stN>a>L>>Åt>u.a>ÍtÑt>ÏT>L>Nt>Àa>zËT>>L>çc>>>Ïs>ªsÏa>L>>I>>ÅáÏT>c>>T>ªp>c>N>>ÈT>K>>N>>J>E>>æÍt>åÍc>>WT>>K>êsKJês>crÈÅÎopc>Nât>c¬aL>LN>WÅÍåa>Mce>ÅÏÍÅÏÑtÏt>CiJspcN>sçÍtæTªa>TåÍtÑt>ÏTLN>tÀÐÅäÀP@>Lsa>ÏucDsÅa>¯®³çcN>s>N>>¬WÅáÏÍpT>ÍcoÏÍg>Tp~ÅæÍäT>ÐqWÍt>t>srÅuL>E>ªa>ÏæÀÍtæs>uEÅærÅTÍT$ÅÏÍWÅÍu.ÞÞa>TaæÆt>ÆT>ÅsÏÍTsÞÞuE>Åæçc@ËæÏo_N>cÅsÍt>rÅTMÀ¬aÍçæÏWÅtu.Wc@ÈT#ªWNtÅçÅÏtWGêsT>HsçÅsNT>CÅæçÅsÏaL>IÅuTL>_N4>TßÅÓt>AÏÍu>sucEçÅc>«²qÐTÅÏUIæÍrÅÐÅãÅa>cçcI>çcNWMåa>Lt>¬Ít×tÏ/HR'RQDOG'DYLVcÅuTMêsN>æÅuTL_N>ÏÍäTÅaN>MÅãTKa>Lät>ÅTtC>ÏÅÏÅacét~ÅT>Mt>JNãTK>säTL>K¬aLuÏT>IÀäTÅrÅst>}saÏÅÍrÅsN>tsÒæåÍc>×æccN>DpNT>ÅÐÅuNT>saL>sN>TCÅæc>NTd>NsÅÏÑttqNTGTÍÏÅÍÒæaLu×æcTLtÏTG}@NÏÍsKJTssÏaLIÅÏÅacTªWqÅa¬aLáÏÍÍcNurWÅÍÍæÍcUTL>cNäÅt>LsÅÏåüÅærÅªÍts>TqNJ>EsNT>CÅÏÍssNLC>LC>áÏTcT>ªÑtÏtC>«³uT>>êåÐÅa>>ÅsÅÏåüÅææÍc>>æÅ¸ÍÅÍu_N>>c>>ÅÏT>>a>>æÅa>>ÏÍT>>T>>&KULVWRNRV_N>>>ÏÍT>>êåüÅææÅæçcb>Tc>NN>F>ÓTÏt>sTÅa>c>N}>cÏÍÅÏuM>Åqæçc>@qæÅÈÅÎæÍc>aL>Åt>sW>ÅÍuåÍc>>¬Ícu.âÅQcÐÅÏæÅWNtÅçcbTqP

Page 104

¯®´qI>ÏÍT>M>N>c>æÑt>Ït>C>>c>D>ÏÍât>c>rÅæªÍÅÍuW>>Ñt>ÐT>T>ÀsÅÏäÀsÅÍaAsJ>KrÅitpcN>saÏucDs¬Ít>utcGäT>KaaÒc>bTÅªÍÏÅbaNPæÅçcNrÐÅeTaæÅa>gÏÍuMÅæçc@ÈÅÎäÍtuIcÐÅeÈÅÎæÍ_c>>~WN>>E>>>Åæc>>sT>>M>>N>>c>>>äT>>N>>ÏÍÅÏr¿t>>fÀÏT>>>rÅT>>æÅc>D>sÍT>$ÅÐÅesK>J>çÅa>ÈÅÎo>¬ÍÐrÅÍc>>@>N>a>L>>ÅÍa>>N>P>çc>N>rÏÍçt>sc}>aI>T>ÍT$ÅÏÍWE>N>æÍcT>osa>LuuÅa>sa>NÏu¬aLTåÍcs'TAÍtÈÅÎêåcteÅÏÍÑtÏtCÍÏtÏÍpcNÏTÏÏtMäÍt.ÏæÍßaTéTaKpcNTæÅuTL>_NXÏÍÑtÏtCÈcNæÍÏÍpcN>âtc>sÍc>uc>IÑt>ÏtC>>¬åÍtq>N>TÏT>L>Nt>ÀÐÅaa>ãc>opTc>N>éT>ut>c4>L>¬ÍÅÍa>Åt>W>Ñt>t>ÈÅÎsÅÏäT>ÅÞÞÅa>çT>M>#ÏcI>åæsæÅ¬WÅaÅÏt>êsNT>NÏÍT>æsaH>UÏÍçÅs@>ÏNÅc>ÐÍtât>stæªÍcaÏWK>IÏÍäÀÏÍÍT>ÅsÅÏçc@pN~ÅÈT>Nâtc>rÅsÍcucD>ÏÍa>N>@>>ÈT>#ÅÏWc>@>ãT>K>çc>Q>Ðc>srÅc>T>Læa>N>@> ÏæÍÏÍæa>çaE>ÉÍÅt>säT>L>æÍc>ÈæT>B>åT>>>ÅséT>>T>M>Ñt>Ït>C>>T>Å¬WÅs>c>}>æÍcu.lNJÍtát>I@äÀsÑtÏtC>sÅÏuaäÀpcNªa>LÍuÈÍTMÍÏts'TAçÏa>ÐÅeæãæÏaNP>ÍÏtWTMÏÍªn>NÍçTMN>ÏcÐÅeªæÅqNJ>E¬WcÏÅcsNTCÅuaNPäÅt>unN>ÍuÏc>ÐÅe>½Íc>WT>ÏÍsÍT>çÅs>K>T>>Ñt>Ït>C>>>T>ÀT>ÅæÍ4TçÐÅÍcåüÅæÏÍrÍTNLÈTÅÑTÅcÑtÏtCçTÍÅcÅsWcsNuªæaÍsK>TçcN>ÏÍsWÅt>uWTæWÅa>~¬WÅåÍtÏÅt>ÅUI>fTB>ÅäT>N>ÏÍT>Mc>çÅc>a>T>usuL>¿tæW>tA>ÐÅÅÏT>>N>JãT>K>ªc>>@N>fHÏÍpc>N>æa>ÀÍtæs>qcíçÅÏt>oªrÅçT>s¬ÍÐT>ÍÅÐÀa>L>pK$¬ÍcupKÑtÏtCçÅcuzTqæãtKEÅuaqs@NK>àcçT>NJ>itW@ãt>IæÅäÀÏÍse>ÅÏÍÑtÏt>CêsK>T>ÐÅÊÏTÏÍsWÅÍst>aT>u¬åa>ÍcuH>JsÍT>T>æutT>cN>uJK>äÅt>LsÈæTBrÅTdNeaÏÅ4HHa>LTKcbTsauHÅtT>çÍÅcÅàcçTNJçT>M>N>>J>åT>æuA>>>Wt>A>sÅÏe>Å`J>>æÒT>@>>Åc>t>æªa>ÅåÍt>>nÅt>eÅçÅÏtÍauTÐÏÅ

Page 105

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅÏÍ¯··°âTÏÍuæÏoNtT>äÅaNM>ÅetTåÏa>À¬aÅåÍÅÍW>pcNuT>NäTN>a>ÅåÍt>.mN>~t>àc>çT>N>J>äÅÏa>sçÅåt>N>äT>K>sÅÏa>æÏrÅçÅsT>H¸WÅ4LäÀês~s¬aLuât~Å_c@>çÏtÅc>ÅsÅÏuÅÏtpcN>sÍtrÅÍT>ÅàTG>ÅWNEÅæÏÍs>ÀcNNFr¿t>ÐÅåaåaNÅÐêåaN>HßÅNäæaÍt>åaÏTÅtÅÏäÀua>NHÍÏtÈTTMÅæÍtdNuTuzTäÀÏÍsÍcT>cuTÍÅÍutTcNÏtsæÅ¬ÍÅÍu>>ês>J>äÅt>L>sW>Åt>uiH>Ït>A>pN>ÍsåT>>ÍÅÍrÅ¬a>L>>c>}>ÏÅc>a>N>P>c>N>G>I>äÅt>L>s>çÍæd>X>s>J>r>ÅªrÅÍt>æT>uæ¬a>T>sK>>T>d>N>}>Åc>âÅQ>>qDÅmHÅazcc>@Næc@>NsçÏtÅcÅit>4Ðàc@äTG>HÅssçÅåÐtÀ¬WTuäTTªaÍÅÍuWaÐÏæuWtAÍtWT_N~áÏÍäÅaHWJ>ssuÏTpyT>4LsaLuÑT>ÅàcçT>NJÅÏuÏc>ænK>>E>>WÍÏÍpyT>>>p>WT>M>>ÏÍa>>ÀÍt>æs>c>}>>a>I>>ÐÅpT>>H>>>æÏTæåc>N>éÅaa>WÅÍc>rÅit>ss@>NK>e>ÅêåÏT>ÏÍTc>D>¬WT>rI1c>N>çÅÏt>p>N>>I>@>>T>>u>>>>T>>uß>>>ÅrÅçÅc>>uJ>>åÅÏst>>c>>kÅæÏÍ¬WÅåÍt>>uA>>>ãT>>H>WN>>E>>zæsÍÅÍ_N>>c>àc>>çT>>>N>>J>>æªÍT>>>Åunt>>E>s>äæa>>>T>¬aT.ÏÅbÅæÅasÅÏÑtÏtCaÀuÍÅa>E>sa>>Ut>ÍÅÍçæÏe>>ÅÏÍ²±±e>>æ²±¯âT>ÏÍss>>ÀYT>>>ÐÅfNsaLL>ÑTÅËtC>ãTKÐÅTNJ>rcML>Å4æsNTC>ÅpÅ4ÍTÐÅçcN>kÅtçts>dNu>cªaa>aN>E>TM>LÅÐÅçÏT>N>æªåaåÍÅÍÐT>N>ÅpcN>saäÅæcN>ÍÏt>ÏÍTÅ¬a>a>Íc>sÅæÏa>L>ÅÍçc>@>N>u>æÍWT>sÑÏTÏÍu>N>>ª§ÍtusTLTMNC>4@mHÅcHäÅtLsåÐæcÅsuT>¦sÏaLIÅÏÍpcNsÍca>NP>²³¯âT>ÏÍäæa>TçÅÏt>su>æéT~t>A>ªa>as>T}>Nd>N>TM>ÀæpcN>TMÀöÏd>äTc>MuG>TM>ÀcD>srÅ¬WÅÈÅÎæÍÏÍgo>_N>¬ÍtÑtÏtCcIGÐccÅcÏÍäaqNJ¬WcÏÅcàcçT>NJäT>ÅaNMÅât>ÍÏtäæa>TçÅÏtuTL>_Nât>cK\SRVWDVLVãT>sut>>uG>>>J>êåüÅæoW>E>N>>>æg>>4>T>âT>>c>s>T>Ås>ÅÍçc>@æuM>Åês>L>ÐÅUcs>uN>pT>WN>A>ªãt>LÅT>eN>T>t>>N¦¯®µ

Page 106

¯®¶gçÅcßÍÅc>äÅtLsãt>LÅåüÅæäæa>TçÅÏtÏÍ¬aåÍÅÍÏÅc>§åaåÍcÏT>suÏt>~4>LssÏa>L>I>ÅÏÍdsåüÅærÅäT>ÐäÀT>¬a>uåÍcÏT>säÀÍa>mc>E>sªuL>E>ra>ªãt>L>ÅÐÅT>M>Ïa>L>I>ÅåÍT>G>Åêåt>>p>H>¬Ít>åa>@>ãtLÅg>oäæa>T>ÏÍäTG>HÅsa>UtuT>L_N>ÏÍåÍT>G>ÅÏtD>Lssb>ÏÍssÀa>LT>Kàc>çT>N>JÏÍT>Å¬aL>La>NP>s>cr_N>ÏÍÅÏa>ÅæÈÅÎo¬auåÍTGÅQDWXUHWENTÈÅÎçÅcuÍÅcäÅtLsãtLÅÐÅåÍtsÈTN~tAãTKçÅÏÅÍsuJ×toÐÅuGN~tªÍtqJæåasTLêstHoÈÅÎ4L>oÐÅuE>Têst>.ãtL>Åc>}Íuc>ÐÅ¬a>Tu×t>äÀÏÍåa>åÍcÉÏÅÅÏãtLÅogsÍt>rÅcÏtA´¬ÈÅÎäÀuEÅæêåaLT.ªÍt>çÅåaÈTŵ¬WÅÈæTGÈÅÎäTKqNTÅcTÐÅçaLTuÐcssÍÏæÀuÍtæsât>>c>>sa>>Ut>>§u>T>>c>>ÏÍTQRPD¦ãt>>L>>ÅÐÅT>>L>>Àæut>>åÍT>>G>>>>ÅrÅÆÏÍÐÅuÅÏTæåT>>ÅocD>sTM>Nc>çÅcãt>LÅoªg>ouæa>TàcçTNJ>sN>ÏÍ¬pcNÈÅÎoâtc>äTKÍa>aNPçt>sWÅUHçTMtcÏÍãtLÅêåüÅæÐÅåÍTGÅÐÅsTTÏTNäæaTçÅÏtÐÅaEâT¯³®TsçÍtæT>¬a>ÐÏæÆTL>>ÅäT>GH>ÅkK>m>J>>ÍTL>ÅÏÍÍt>uT>L_N>>uK>ÏouLEªaÍÅÍuq>NJEu0a>çTMc>TÍtäT>tns4K>JEæäTG>HÅWc>ÅÏÍgoc>iHT>N>JuK>ÏçTsN>TNªâT>csªåa>ãtL>ÅÈÅÎæÍÏÍgÍt.ÐÅcÅãtLÅuLEßÅÍÏtêåüÅæÐÅåÍTGÅÐÅÅÏTIÀªaÐÏæaNPÈÅÎæͬWTcÅÏuæaTâtcÍÏtÏÍäTGHÅäTNÏÍåÍcãTMÅsJNæraæUNOD³ ≠UN¹—uý¬ vLÝ—dOž Èu~²HÖ ∫f« UÐ v~M¼UL¼ “« v¹U/—Ëœ ©ÃÐÅTM>Àçc>N>ãc>æpT>I>ÈÅÐÅt>séT>~tA>>e>ÅçÅÏt>ÈT>K>N>K>AâT>>ÍsssÀªWcÈÏt~²³¯âTÏÍäæa>TÏÍæ²±±âTÏÍsuT>s'TAnceÅçÅÏtÍauTÐÏŪq>o¸Ít>uäT>>ÅÏÍÞÞÈÅÎäÀêåc>t>RXVLDêåa>c>N>c>ÏÍ§ãt>L>ÅT>>eN>T>>t>>N>>¦K\SRVWDVLV«´TMÅÎcT>qNTÅTi>HæWÅaÈÅÎäTK>ÐÅqNTÅÐÅãÅa>NTuæTG>çÍæaEÏÍd>s¬æcNæËæÏªeGmN~t>uæc>NsæuæÏÍs>uÍTA>çT>M>>ãT>K>sT>zÅsãtL>ÅäÅt>Lsg>o¬WÅÍÈæT>G>Tæc>NæWN>>LªWt>?Ïªa>ªt?Ï¸T>M>T>ÅÏÍÞÞÈÅÎäT>KÐÅçc>}>ÍÐÅÅÏÈT>t>N>osa>u¬ÍÐTudTKTÍÅaEÅcTTçÅscÏÍÈÏTMªfÅÍéT~tAªWKI_CÐÅçÅst.äÅtL>siHsÍtupa>ÍtçÅc>stpT×t>ztosgnc>ÐÅÈTt>No«µænyªTMNTÅtéTzcTcDÏÍsqNTLuÅÏÑcCTetTgncÐÅ¬åa>åÍÅÍWENTMÀÐÅãÅac>WNAT>ÅªaL>sT@ÑcC>TetêåaeN>Tt>NWEN>¬aÏÅÍuæTG>çTÍÅaE>ŬWTMÀÍtsnJEéÅÏTAÅ

Page 107

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅos>ÅÍÏÅc>>Æc>æàc>>çT>>>N>J>>4>T>>uT>>L>_N>>>ß>>Åçd>c>>ês>>>ÏÍçT>NJ>äTÅa>NM>ÅåÐæcÅ¬a>Tuãt>LÅêåüÅæÐÅåÍT>G>ÅæcN>G>ÍÏtÏÍqT>G>¿tTåüÅæ6TræÏæçÐÅÍcåüÅæês@TLrÅçTMNaN>NTÍÏtcçÅcsTTÀàcåaÀÍtæssJ~T>aÅtàc>çTNJ>TªaLT>.uWNTE>uTL_N>çTMtc>æÏTD>ÅªâT4>ÏÍ¬ÍtÅcb>éTÅÏäæa>T>æåÍt.uTÐÏÅc>}ÍÏT>ÅÏeÅT>æT>M>>Ït>>ÀêåÏT>ÏÍÅÏÍt>>ÈæT>>B>>d>N>>ea>>ÏÅæoN>>t>>T>çT>>T>>>>N>J>>sW>ÏuÏÍTN>JçTM>êsA@>sWc@N>êådN}>ÅT¬aL>T.uTÐÏÅéÅÍa>TM>ÀçTT>NJWÏtPrÅªaÏÅÍucãac}aITuIÍdçÅcsuT}LÏÍæWÅczTäTÐäÍt.ÅaNâT>ÍsçÅsTK>NK~Ïtss>mJçT>TN>JÏÍäTÅaN>MÅÐÅçÍÅaE>sác@sN>TNçT>BÅåaÀWÍsês>Nrc>gTæ4æÅ¬a>åÍÅÍaÍtuJ>åÅÏrÅçÅcÈTaH>sNMsuTÏÍ¬Ít>çÏtÀæoNt>TçTT>NJ4T>uTL_N>sTNÏæTçTT>NJuTMçÅÏt>çTMcNÅçTM>TÏÍªÍtäTcÏÍu>ÏTêsEÅæçTT>>N>J>4T>ÍT>K>>ÅãaæqT>G>¿t>ÐÅuT>suT>I>dN>àc>ÏÅa>c>ÍTN>L>æ¬WÅåÍt>.c>uM>t>pT>ÏÅa>>H>sÅÏÍt>àc>ea>ÏÅçT>T>>>N>J>æàc>çÏt>ÀsWÅuN>r>u>ba>a>nKE>pN>ÍsT>t}>>GrÅnc>ÐÅsJ>~T>Wc@>N>¬aÅsÅÍÐÅcÅßcæÍcTWÅåÍt.ÒåÍcÉÏÅsÅÏkTWdNtÍuTL_NsÏtÀçTNJkTPLDSK\VLWHuTL_N>æpcNäÅæc>NªTM>NC>çÅcÅÏÍtuT>L_NäT>0ÅçÐT>ræÏæ_c>@>>a>æÏrÅ¬a>>ÅåÍc>4>L>>d>N>T>>M>Àæªa>L>>ræÏÅÏçÏa>L>I>>ů··²T¯··®çTM>TÏÍsT>NÏæT>çTÏt@>ÏÍéTa>KsÍt>åauK>yÅÍut}>GÐtLäÀa>NP>sÍt¯··³st>ÅüÏÍuJuH>Ått>}>GrÅÊT>cÅt¬W>ÅÍäTcäT0ÅpTH>uÏcÏÍªt}>GÏÍßccWN>rí¬WTN>JæÍcÈTÅa>ÅæcÏÍåÍÅÍäT>@>>ÍÏÅÍuäT>N>>fT>>N>T>>æWÅa>>~ËæÏÏÍÅÏäÀsçÐÅÍc>>åüÅææc>}>>a>I>>cäTGHÅkTÈÅa>NPæpTstaT>usTLHÅtrÅet>fNät¬ÍtuåÏTÅäÀçT>s>N>~tæn>N>ÍÈT>t>>s>sWÅÍæÐÐt>L>ÍÏæÀWÍsÅÏT>>N>J>æÍÅÏÅa>ßc>æÍc>T>>N>J>æÍ4>T>>uÀiÅæÏWN>E>zæT>sC>ÅÏÏÍªâT>>c>s¬qN>T>.åÍÏæÀÏÍÍT$Ås>ÅÏTM>ÀsäT>0ÅWN>J>T>Ía>>m@>ÏÍÅÏT>M>Àsa>L>t>uÑT>>sbkÅt>äÍc4>ÐÅÏtD>LsçÏT>cãT#ÅsÅÏÍt>rÅcT>LæªªWÅåÍÅÍçÏT>¬aLÅÍuaMEaLuçcNtJTMÀ4TpTWÏT@çÏÅccÐÅÐtLs¯®·

Page 108

¯¯®rÅÐÅudæÅuT>L>_N>æpc>N>gÍÏt>ÏÍàc>çT>N>JÈæT>B>êsJ>>ãT#Å0(&&itsuTM>TncÐÅªåÐT>çTMc>ræÏÏtÏÍ¬WÅåÍt>XçÅåtæpcNuTL_N4TçdTKWÅtàcçTNJäTaLT.WNªasuæÍT>uæÅ6>c>>b>rK>>zæa>t>pT>>WÅÍc>Ñt>Ït>>C>>T>s>J>T>H>s>æÅsäæêt>pcN>ÏTI>ÅW>uT>ÐÏÅrÅnNÍäÍÅÍäT>@Ït>DL>s¬a>L>ÅÍcWG>T>pÅÑæÏtæsÏa>L>I>ÅpÅpc>N>sa>Åsc>qN>K>A>c>ÅæÅrÅÏÍÏtÀçT>>N>J>ucq>ÅcçÅc>Å¶¬aL>ÅÍÅc>>åa>åÍÅÍW>>T>M>Àss>uT>c>N>G>IÐÅÅÏs>N>T>CŬWÅ¯··µâTÏÍàc>çT>N>J>äT>GH>Ååa>LÀk>K>sa>NP>ÏT>D>ÅÏÍÐt>L>uE>ÅæçT>N>J>eaÏÅäÅÏÅÍc>T>a>a>êsCÅÏr>ÅsäaN>@>>sE>tçÅc>ÒÏÍéT>T>B>a>zc>c>>N>G>>I>åÍÐÅæÍêåÏT>>ÏÍX>>æt>}>>>G>u>ÏÍsut>>>c>T>>>N>>J>rÅªàc>>u>p>âT>åÍ¬WÅåÍt>.nK>E>éT>H>N>Íåa>s>yÅÏÅT>M>ÀssC>ÅÏrÅÏÍÑt>Ït>C>>azc>p>c>N>it>T>c>N>G>I>sçÍt>æT>T>Å¬Ít>rI>1c>N>çÍT>M>L>@>N>4L>Ït>A>àc>çT>>N>J>ªÍt>T>M>Àit>åa>áÏÍuT>L>_N>>æªàc>äT>G>H>ÅªÑt>Ït>C>>æåÍt.sJ>aÍc>ãT#ÅÈÅa>NP>rÅäÀÏÍseÅß>ÅÍÏtpyT>c>WÅt>ÏÅæaN>Åæa>L>fT>Na>Åt>uiH>äT>Å¬a>T>N>pc>NÏT>I>ÅT>nÅt>çÅc>uTÅÏÍTªoÍd>çÅåa>L>ÀÏÍuT>>N>J>çT>M>L>ãT>K>ÐÅªuc>ea>ÏÅäÅÏÍÅc>sa>Tªu>ÏTq>TG>¿t>çÅÏæÏÍæs>ÅÍc>Ït>ÀçT>>N>J>a>L>T>Ku>MT>@>çT>M>a>a>L>T>ÏÅcaÏÅÍÑt>ÏtC>uT>L_N>TqÐt>LT>MÀsuJ>I@>stcT>æTM>ÏæÅÍ¿tªuTÐÏÅçÐæcÅäTH>Hitv>aÏÅuKN>JEäÅtL>såÐæcÅrcD>ssªacN}>¬WÅåapHæáÏÍçÅca>L>>>u>ÏT>çT>ÍÏæÀWÍäÀât>>ÍÏt>çT>sN>~t>qæt>}>G>Ít>qÅÏt}>G>rÅêsÅÍÅsÐT>Nàc>çT>N>J¬u>b>uT>TW>LæÍrÅ4>Tt>Ít>M>u}>>>K>ÐÅéT>~t>A>ÞÞa>T>.uâT>>H>>ÅuC>>äÅÏÍÅcW>Åc~ÐÅæa>L>uáÏÍrÅÏÍTMÀfÅÍnK>æWNT>suTM4>ÍT4A>A>ÐÅuBEêsÅa>LKt>¬ÍÏæÀaLÅtåtNçÏTNÈTNçÅcTMÀÅaêåÍÅÏÅs¬WÅåÍtcKcKpyTeÅçÅÏtÍauTÐÏÅãt>>~ÏÍT>>>M>>N>>>C>>>>>æT>>>M>>>Ït>>À4>>>T>>>T>>M>>>>>>>>u>ÏÍsN>>>T>>C>>>ÅpÅÑæÏt>>>uT>>>L>>>_N>>>>>æWN>>>A>>>>>«¶äÅÏÅÍcTÅÏTMÏtÀsuTK>ÅæuTÐªuta1çTM>N}ÅæTÅWc}>ÏÅcuÏcÍÏt$QED%LVKR\åuTM>çTM>NæÏT>æÏcT>TrÅu>bçT>sT>itT>MÀsuT>}L>æ«ÍÐTui>cÍt>uTc>eaÏÅäÀsÏaLIÅpÅpcNTåÅcKÅÏsNTCÅpÅÑæÏtãTTÍt.UNcÅÏTMÏtÀUÅcsJJÞÞaaWtH¬aLT.ßTEXÍÏtçTcNGIÐÅ

Page 109

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅÈdOÖÅt−O²½ ©œÅÏÈÅÎæÍÐÅÈÅÎoscTMNCsaÏTIÀTMÏtÀçÅct}GrÅitsaÏÅÍÈÅÎrÅêåa>LÍpN>I>@¿d>æÍgT>u}>>NÀqÏÍc>ÏÅc>~ÅTÅa>LL>ua>NP>uTp>TéT>æÏÍæåa>@>Õt>J>>ªãT>M>Åäæa>æÅWN>t>Åæ_N>Wc>@>suL>E>ra>áÏÍcÅæÅ4KTéT>HNÍÅcÐªÍtåa>LL4NE>àcçTNJ>çÅcuTÀ4L¬a>TudN>Ït>4>K>¬WÅåÍt>âæÅa>àc>çT>>N>J>ÏÍçÏaL>I>ÅuT>L>_N>>ÐÅuI>c>æÅWc@>srÅc>âÅÍÍt>WT>L>æ_N>>g>WN>Åa>æÏÍÅÏÍtäT>0ÅT>M>Ït>ÀçÅcsN>J>HçÅs>JN>æäÅt>LsT>a>Àu>s>iHsI>J>s>ÅauJ>H>>WÍt>t>d>cÑaHêåcTqÏÏÍçÏæÏTêsD'ÐÅªaLpKæÅfÈT#pKæsKJçÅaçcNræÍsrÅÏÍTMN>CT>TMÏt>À¬åaLL>aNP>iÅcT>TBT>4TuäT>ÐNäæaæu>N>WN>>T>>Åsr>Åæa>ÅåÍt>ua>>@>Åa>æa>>>>T>>Àåd>>E>ËT>>H>ãT>}>>L>ÏÍÈÅÎ×tztæÅ¬a>ÏÅÍnÅtÞÞÍÏÅÍnJE>c}>ÍgsææÅssÞÞWÅac>Wc>@äTK>¬WTuJ%çcNrêsD'ÏÍÅacgäTKÏÍæÅWc@¬WÅçcNrÍt>T>>B>ÅçÏt>>ÀæuC>>>çT>M>>ÏT>>c>T>>it>s>N>T>>N>et>>fN>>rÅsuT>>}>L>>cbTu>ÀéÈT>ÅpçÅcsWÅrÅc>NÅçt}>GÍÏæT>ÍsWGäÅt>uªWÅåÍt.`JaÏÅÍubÈæTGçTM>LsÅÏuTMÀ4TiÅæÏuÏTÏtssçÐÏTÐcsaT>uaaÀÍtæse>ÅÏÍsuEÅtrÅc>TL¬-ÅsÅÍc>aLJ>uTaTuuTåa@pt}GÏÍaaoc>æÍrÅ4T×tztoTÅ¬aLTfTæapyTäÀcWNHtTXæÅÏÅa>æWsaMEæc@>NnKEäæaäÅtu.suJ>>>>>>~Åm>c>>>>>>æÍ4>>>>>>T>>>>>>u>>>>>>N>>>>>>A>>>>>>>>>>>>ÍÏt>>>>>>c>>>>>>æq>T>>>>>>G>>>>>>¿t>>>>>>ªr>¿t>>>>>>rŬÍtaÅtåaLÀWc@NåÅÏasWÅÑtÏtCæpcNuTTXæcrÅÏÍgH>ss>a>T>>pT>àc>>çT>>>N>>J>c>>Åu>>sWÅrÅruA>>>ÈæT>>B>>TÍÏTut>ÅcsÅÏæÅaT>u.aLßÅc>Å·ÑtÏtC>uTL_N>pKEÅÏt>ͯ¯¯saÏÅÍåaN>H4L>qTMÀs>çÍtæTåÍt>eaÏÅÑtÏt>Cs>aÍuäT@>4HH>cN>ÅçTs>T«·æÅçTMÏTM>ÐÅcMÏT>N_N>sÑtÏtC>äT0ÅÞÞs>ÅaWHTC>_NsfT>0ÅTæÅuTL_N>q>NT>ÈÅÎæÍÍT>>$ÅäT>N>>ÏÍÍt>>>ÏæÀt>uÅa>>N>>M>ÅsæÅ¬Ít>>ea>ÏÅk>ÅæÏÍæÅäT>0Å¬Ít>>äÅa>N>>M>ÅoäÅt>>L>>sÐÅÍt>u>b>>nK>E>>4>ÏÍæÅ¬Ít>>>nÅt>a>ÏT>>T>M>ÀçæÏäæa>>>T>ÏÍT>>a>E>>sUT>L>çT>>M>a>>L>sH>>>¬Ít>.c>N>>G>çÅåa>L>ÍpN>J>H>ÈÏt>>~sÅÏçÅsÏa>L>I>ÅuT>L>_N>>>æªWc>åc>M>çÅsN>T>C>ÅuT>>L>_N>>nCL>çc>NÏT>sÏÍkÅæÏÍÑt>Ït>C>uT>L>_N>sät>K>B>rÅsÍÏÅÍÍtæçc>}>Í×æc>pNÍâT>c>sWÅtu.ßTCEÅpTcNuT>L_N6ÅÍTÑtÏtC>¬pcNkGsÍtçÏtTrÅæÍt>sTpTI¬ÍtäÍÅÍÏÅcTL}LÏÍÅÏÍtÑtÏtCãcíªÍtqNJÍcuÏTspcNsÈTNydæçÐÅÍcåüÅæÏÍÈÅcNNFs

Page 110

¯¯°äTcæÍu}>LO>KæÆÏT>Hêåa>LT>.ªdN>cÐÅsb>ªuæa>Tc>N>G¬a>tÅd>TéÅaasstäTKT¬aLÅÍäÀÐÅ×TÍsÒp>cNæÑtÏtCsWÅçcIcæåÍt.ÅaeÅuAÏTNçTMGT>ãtMGÐÅÅÏpcNcIGT-ÅåÍcÒ_N>>WN>A>>Èa>æêåa>L>L>äT>N>îäT>ÐÐÅåÍT>G>>ÅYæc>çÅc>æÅu>>a>ÏÅuÅc>}>Íc>@>N>çÅc>ÑtÏt>C>>uÅc>}>áÏÍÏtD>L>ssqN>T>.T>zTH>a>T>-ÐT>d>cK>>uª_N>u>MÅæçc>@>ês'T>A>pT>c>N>æpT>ÈÅÎåaL>L>äT>N>äT>ÐÐÅåÍT>G>ÅÐÅ-ÏÅÍTzTH>ªatÅd>TÅÏpc>NÍTu>qNÅtu>.säTL>KT¬Íc>NÈÏt>~¬-ÏÅÍcWÍÑtÏtCçÅcÍtutçÏÅd}Tæ4$ÐÅsÍt@sÅtTçT>T>>N>J>>ÐÅãÅa>N>T>>oN>t>T>çT>>>N>J>ßc>>ÐÅéT>K>Ïd>c>>àc>çT>>N>>J>uE>zt>e>ÅçÅÏt>uT>L>_N>>pK>E>ÅÏt>>>ÍT>sC>ÅÏÏÍT>a>@>Èt>Íea>ÏÅsJK>Lc~T>EuTM>çTMæäÏa>ÈTH>NH$Ït>ÏÍåÐæcÅTÅ¬a>T.ÏTN>ÅuKÏÊÏÅªáÏÍçÅc>uT>u>>~c>ª3UR2ULHQWH)RXGDWLRQàc>ÏÅa>c>ÍT>>N>L>çT>>M>çTMJ>KE>ÅÏtÍæuT>L_N>êåaÏT>IÅÈT>KN>JEêåÏT>æÍuÀWM>t}>GæªäÍT>MTÀsÍt>uâÅQàc>çÏtÀçT>N>JÐÅåÐæc>Åsu>ærÅcT>L¬åa>qÅcT>MÀpÎÈTI>êåÏT>ÏÍWÅãÐÆÅtäÍÅÍÐÅp>g>½àT>GT>ÍÏæÀuÍT>$Åe>ŬaT.nKEoaL>T>K>uK>ÏuT>ÐT>it>åa>qN>D>L>îuT>L>_N>>êsNT>N>c>sT>äÀÐÅÞÞ¯_NztpTcNÐÅÏ_NztçÅcWÅuätNNKoTªäTGHÅkKoªÅÏtÏÍT>d>c>ÈÅÏT>M>Åçc>>T>æT>M>L>ât>>c>N>sWN>>E>ÅærÅät>æa>æÅa>q>>%rrÅcT>L>ªaL>L>äTN>ÅÏÅa>çcN>rÐÅÏÈÅÎêåc>t>ÈTK>J>êsJN>æsÍt>a>LÅt>>ãÅcÅâTKÏÍæéTÅdÅeÅçÅÏtuTL_NçT>cDÏTMÅçÅtsqLucIÐÅæåÍtut>TsWÅuc>æuc>WLæÍc>ÐÅc>>EçT>cD>ÏTM>ÅÐÅuI>iH¬aLTuÏÅÍÏtcgTçÏTÅeÅçÅÏtT>WÅÍäÀcÅÏÏtÅc>ÅçÍN>²±¯âTÏÍsuTL>_NX>ÞÞ°ÏÍçc@æuM>ÅÈÅÎÍT$Åu}>t}êåÏT>ÏÍa1ÈT>T>pÏtD>LsªÍÏæÀqÍc>ÅÏçTNJªWTsÅÍÅÈaTqÐtLTMTçÅceÅçÅÏtqÐÅaEus_NÑT>ÅuT>L_N>>pI>@rÅêåÏT>ÏÍc>kT>çÅsN>>ât>Asãc>>çÐTN>uT>M>cI>rÅcT>L>¬aÀWÍsäæa>>TçÅÏt>ÏÍçÍN>²³¯âTsWT>M>ÏÍsªÍcÐÅäæaT>çÅÏtÏÍÅcÐÍÏÅÍuÏc>sÐTN>eÅçÅÏtu>bçÅt>sqL>uuIWNEÅæcWÅc~TuTMÅNäæasÅÏtäÀuTL_NpKEÅÏtÍnceÅçÅÏtÍauTÐÏÅ

Page 111

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅsaLuaNP>_NuN>TêåaLÍÈT#æa>æÅaæuTÅæuM>ÅÈÅÎæÍcäÍt¬åaNÏçcmcæcMpTIÏÍuc>Ït>>ssut>c>>æuT>>L>_N>>>mÏT>>E>sÓT>>uM>t>>âb>åÐæc>>ÅÞÞ±cÏÍuTcDÏTM>Å4LsTäÀÐÅæ¬WÅÐTN>scÏÅcaN>PÍÏtàcçT>NJÍt>uuT>T>a>æÅa>ut>>ÏækT>Ña>H>çT>>N>>J>oÐÅÆc>æàc>WL>æÍcDÏÍa>ÏÅÍác>@ua>æåÍt?L>OK>sÅÏuTc>DÏT>MÅãTK>sWÅçÏæczc>ªa>L>Íuu>>b>uæc>æu>T>æÏuT>L>u>>N>>WL>>osT>M>>ÀÅc>Ðª-c>N>}>>æÍt>rÎÏÍÈT>I>rÅT>>éT>>T>M>>¬Ít>ÓT>ÏT>>>>ÅæçÍc>WT>~ÅT>>çc>D>ÏT>M>>ÅcÅ¸-c>N>}s>N>>st>rÅsb>smC>T>qN>Åtus>TH>rÅçT>M>NÏc>ÑT>ÅcÑttt¦aWTKe>ÅçÅÏtÏÍpcNitsubçTc>DÏTMÅª4TTeÅÏÍäTGHÅcTæp>cNsçÅåtæ§åcNæcN>GIåÍÐÅæÍªÛÅaÏÍTÙsÍæa>>iH>e>Åât>>ês>J>>>c>Åæª-t>pyT>d>T>>K>a>Íc>ÏT>>ÏÑt>Ït>C>>äÅt>L>>sÅÏrÅa>>T>>T>>M>Ït>>ÀsqL>>uc>>I>>rÈÏt>>~rÅÏÍWÅuæÅ6>>c>>b>çTNJÅc>ÐªacN}c>DÏÍuTNJ>ÍT$ÅæuTMuÀçt>sWc@NçÅcu>~cª_N>äa>ªT>N>J>ÍT>$ÅXTs>uÅÏtäÅt>L>sÅÏe>ÅçÅÏt>aT>uàc>¬ÍcbÍtu'RHV(SKHVXV8QLWHRU'LYLGH"E\0DU%DZDL6RUR¸bêT-RXUQDORI7KH$VV\ULDQ$FDGHPLF6RFLHW\9RO;1R¯¯±

Page 112

¯¯²—UÐÅnÝUð Ë ÁU³²ý« È—«c~U½ ¨È—uD½ ÈUOKTqLäc>uTL_N>ÈTT>TNJ`>ÏTÐÅåÍcÏT>NáÏÍoU>crÅ¬aNÏåaLL>ÍtLtçÅs>Ns²³¯âTÏÍäæa>TçÅÏtitäT>0ÅmcEua>ÅÍÅa>E>i>H>¬a>L>>>c>b>Æc>4>>qæàc>uT>t>>§çT>>N>J>>¦qÅÏmc>E>mcE6>cbÐÅ§a>ÍuäT@>ßÅÍÏtc>tAs>çÏtäÀ¦UAE>çTM>Nc>u>T>æªu>>>c>ªWT>>K>ªuM>t>>uçæÏÐÅsªa>Íc>çÏÅÍÍt>>äT>0ÅÐÅÅÏt>çtÏÍæªTMÏtCuTNMÅmNçtoÏÍÍÅc>ÅrÅ¸uJêsTJuyÅaçTådN}ÅÍæÍc>ÅÏ§²±¯¦e>ÅçÅÏt>uæÅªÏÅd>W>a>æÍc>ÞÞÞÞa>Ít>T>>M>>d>N>t>>t>c>}>ÍçÅÏt>>uæÍæªÍc>>>uÆt>>>>>>>ÅÏWN>>>A>>>>æÍs>>>c>>r>_N>>>>>ÏÍæW>>ÅÍu>æÅuMÅWE>N>it>_N>>çc@>WE>N>sÍc>uT>ÍÅæs>ÅÍÍæÍc>ÅÏäæa>T>¬WÅåaåaNEJsWÅeLaWTMuÏtTIÏT>oçctA4LsWN>6GsuTNÅuÏÍU>ãT>>K>ÏÍk>ÅæÏÍsÍÏÅÍÏÅc>mT>>>u>>t>>`ÏT>WL>>ÏÍäÀçT>>s@>ÏçTNJêåüÅæssNrÅTªåÍt>UTÐæcÅsTnNaMÐÅT>NJêsÏTêåÏTÏÍÅÏÍt-a>ÏÍsåa>uT>>T>àc>çT>N>J>çÅc>çÍÏÅa>T>ÅåÏT>ÅsæçÏt>C>>çTNJ¸aÍu_Nc>ÍtçÅcçcpTUHåÐæc>ÅTÅªaNTuàcçT>NJrÅçÐæc>ÅçT>>B>>ÅsW>>>>u>c>>uT>>M>>L>s>çÅåÏT>Åsæ4>>L>>¬àc>>çÏt>ÀÍÏÅÍäÀäÍÅÍäT@suEsTHrÅsstäTKÞÞÞÞ4LqsIJªWÅãcçTNJ¬WÅåaLLåÅcKæUTLTÞÞÞêsCÅÏÍÏt>ÏÍuTL>_N>ÈT>T>pN>ÍssuyTM>NyÅa>W@ÏÍäT>ML>WN>EÅæssÀÐÅÍt>c>åa>N>>NÏT>N>>ªåa>Íc>ÍT>Ås>c>r_N>>ÏÍWN>t>ÅæWN>T>ÅàcçÏtÀçTNJsWÅ_N~éTsuTÏÍ¬aLuÍT>ML@NÏtdÏtTIÏTªÍtês>ts>dN>4>Ðàc>@>ea>ÏÅçT>T>>N>J>æªWc>b>>ÅÏe>ÅçÅÏtd>c>4LçÅcâtpTuJyÍãÅacªW>ÅÍÍæÍcÅÏäæaTçÅÏtçÅåÐtÀmcEÅÏt¦WÅau}çÅåÐtÀqNKAN>srÅªeÅçÅÏtÍÏtÏÍ¬aLÅÍçÏTàc>çT>>N>J>säÀât>K>E>c>N>pK>êåt>>ssI>J>§Íc>I>ãÅäT>0ÅÐÅu>G>c>E>N>çÅÏt¬ÍÏÅÍu}WÅåaÐÏæWGT>ÞÞÞuTuJyÍäæasæÞÞÞäÀsNJ>cs@NK—UNÇ qB

Page 113

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅssÀc>D>ÐÅsuT>ÏÍ¸Ítu>s>c>}>ÈæTG>>éT>uTa>ÍÐÅd>N>äæa>T>æçÅsNTCÅçT>MLäT>NuÀÅÏtrÅa>TLuTt>æ4çTN>JaÅtug>ÐÅªÍÏæÀäTFÏÅsuTL_NÈT>TÍÏæTÍæuTL_N>êåÏTÏÍÅÏçÅsÏaLIÅcuT>TêsC>HsÍt>sc>%TuT>êåÐÅaÅséT>KJ>äæa>T>ucêsÅc>>aåT>aÍsuT>}L>q>G>äc>T>sa>çc>>@>N>çT>M>>æc>Ut>sI>J>ªÍÏÅb>}>ÈT>>T>>WaÍtåaÀÍtæssÅÏuyTNJmJçTMTaÍcêtÐcsÆÅcÅÈTtmJ>>>çT>T>>N>J>ÏÍqÐt>L>åÐæc>Åsa>L>>>T>M>T>a>ÍrÅæ¬W>T>sÅÍÅWT>ªäT0ÅuæaT>mcEªÓTÏt>s¬ÍtunKET>MÀêåÏTÏÍsT>NÏæTÏÍuN>goæeNTtNWENopTæWTq%ÈÅÎæÍT_NatusÍtscbWT>æÍ4TåaL>LTzÏÅuCÅæa>äÅtLssrÅÐÅÏæÍÏTN>æÍtpN>ÍçÏT>>N>>¦Åc>>ÐÍt>>>uH>C>>L>s>ªa>uH>>J>uT>>c>N>>çÅs'T>A>>çÏT>N>>>it>>§s'T>>>A>>>sæ¦r>Åªa>>>L>>>uW>>>>>>~ÈÅÎæÍêåÏT>>>ÏÍg>>>>c>>>Åsª§a>>>ÍÏæÀu>oåaL>L>uÅa>rÅa>L>uW>~ãt>L>ÅoÐÅc>ÅæªWÅãt>L>ÅæÍêåaL>L>uÅa>it>T>>M>L>s>äT>0Åuæa>>>T>m>c>E>s>N>J>c>>äÍt>uH>>C>L>>c>N>>WK>M>>¬WÅÈÅÎsNTCÅpÅÑæÏt>aLTK>çÅsÏaLI>ÅuTL_N>uceaÏÅWL>äTÅaNM>ÅÑt>I>N>t>>T>a>L>T>>K>ªàc>çT>>>N>J>äT>>Åa>N>M>Åit>>4>L>qs>I>J>ªWc>ÈÏt>>~¸aLucDÏTMÅ4LrÅs§´°¶Þ²´¦ãæÍÆTtNsaÍt>s>T>ÏtÐWN>rÅT>a>a>ÀqÍcäæa>>T>çÅÏtÏÍs>uT>sc>uLE>T>smNE>zçÐÅÍc>sJK>pN>ÍsªuH>NH>äT>0ÅÐÅTÅa>L>LT>cåÏT>æÍÅÏäT>0ÅTæ¬aaÍáÏÅaçÏTNçÅcÅÏudF?LæaL>ÏsÅcNsªÍtåaeJqMTÅa>Ít>åÍc>jG>ÅÏuH>N>H>äT0ÅÈÅÎæÍs>ÏÅcÅT>ªäT>Ít>Ït>A>sªsçÍt>æÏÍ¬aTsÅa>ÅstæsÅÏmNEzäT>ÎÅsaÏucDsT>MÀãtLÅoât>csÏÅcÅT>M>Àãt>LÅoât>c>T>Åc>ÐªaÀÍt>æshT>L>oWN>EzærÅês>N>>åÍcWÅÏãt>LÅoT>M>ÀÈÅÎæÍTsuT>ÏÍªa>ÍcÆÅc>ÅÏÈÅÎæÍßtG>~ÐÅäÅÐcæªa>aÍåÍT>>ÅåÍTæÍkT>H>cÅÏÍt>TM>ÀrÅcT>L¬a>L>T.uÍÏTMÀªaL>tN>äÅÏÅd}>aÈTT>KÅsrÅÍt>æTTÅªa>aÏæÍua>ÏÅáÏT>ÏÍ¬aL>>Åa>çÅsT>Ít>çT>M>a>çÅc>suT>ÏÍªa>Ít>.T>L>qæa>ÍcÆÅc>qÑaHÆT>æWE>N>sstäT>KÅc>Ðª*ÅÍu.qNL>ÏtD>LÅÏTM>ÀaT>sM>ãÅa¯¯³

Page 114

¯¯´ÈÅÎoÏÍªTMLÅÏÍÅcÐªa>T/TcT>aÅtu.TM>ÀuTLåüÅæaLÍu>ÈÍTMãtL>ÅoÏÍçÏT>N>çT>M>ÅÎu>T>usrÅT>ÅªWT>äÅtuÅÏçÏT>N>ãt>L>Ŭåa@åaNLçdN4LqdcæåÍt_N~aLTæÍæÈÅÎæÍâtc¬àc>çT>NJ>Wc>ÅÍt6t>âtF>@ãæÍÆT>tN>suTÐçÏtäTK¦sçÍtæTªÍtåÍc>âtÅÏscr_N>ÏÍªgoTÅªãtLÅuLE>uT>t>ÏÍÍt>âÍTE>êsK>c>ÏÍuæT>G>éT>>>u>LE>ãt>L>Å§aÍq>NÅt>pÎÏÍsT>sC>ÅÏÏÍÆT>t>>N>sWÅçÅs>I>sT>rÅÏÍu>J>E>st>T>Å¬ÍÏÅÍeN>T>>t>>N>ªaNLuW~ÈÅÎæÍêåÏTÏÍT>KcÅ¸aLuËcCäæa>TmcEäÍtuHC>LcNdNÑæÏîtîu>TL_N>mNc>}ÍßcÏÍ¬a>TuãtL>ÅæÍêåaLL>uÅaéÅÏT>ÅrÅãt>>L>>>Åo>ÐÅX>>>rÐT>>>Àês>>>I>>>äÅt>>>L>>>sT>>>Åªa>>>L>>>uåÏT>>>Ås>>>>I>>>4>>K>>>s>¯¬aTuÈÅÎouLE>srÅªaNL>uW~ãt>LÅoÐÅTK>cÅ¸aL>u×æcÐÅiHsªa>L>>ÅÍÍtæuæT>G>>çTM>>ÅÍc>ªaa>Åt>ÏT>IÀpÎÏÍsçÏt>äT>K>¬§N\DQDuTcªSK\VLVuTt¦ÈÅÎêåüÅæÐÅ4LKsIJTQRPDãtLÅêåüÅæÏTæcq@>æqLäæc>ÏÍTN>Jês>ÏTT>suT}L>gsçc}>ÍêsI>uT>>M>>>çÅÏt>>>êåüÅæäÅÏæÍrÅÏÍsWÅr>Åa>>T>>>s>>>ÅÍc>>D>>>ÏÍa>>>T>>ÍÏÅÍÏÍsWÅuyÅÏtsIJªåÍt8QLYHUVDOuTMçÅÏtuLEsHFXPHQLFDOFRXQLOçÅÏtr>Åc>T>L>¬åa>uÏÅd>c>ãæÏçÏt>Åc>>Å§ut>I>>çT>N>Í¦RLNRXPHQHoæàÅcéT>cH¦ÑÏT>çÏtÅc>ÅÏÍÞÞÞàcçT>NJ>ÞÞÞ_NçT>N>JstÍÏt>uTMaT>s>c>äÀWT>L>sq>N>KA>T>a>E>T>>N>J>äÀsrÅc>}>ªåÍt>>§çÐæc>ÅäÅc>Ŭ§ÍTÅàTGÅÅÏtpNI@ÐÅaEâTYLæÍT@sNHNçÅÏtÍÏtÏÍsäTL¦sWÅãÐªäTÐäÀÏÍuæaTc>NçTTN>JçÅåÐtÀWNEzæc>MáÏÍçÅcêsT>sc>t>A>¬ÍÏÅb>ÏT>L>>ÅÏT>>N>J>`ÏT>ÏÍåa>åÍT>>a>ÐÅfN>uT>N>çT>M>>a>ua>ÏÅd>}>>>a>>Wd>N>>t>t>>æäæa>>T>>ªea>ÏÅäæa>>>T>>ªÏÅd>}>>>a>çÏt>>C>>>ª§Ít×tÏâæas¦Ít.rd}T>sT}GuaTÅÏT>MÀäÅtuæWÅÏTmêTszcc>Mäæa>T>çÅÏtÐÅa>EâT>°®®Íæaât>ÏÍaT>HÐÅuG>NT>suyT¬ÍÏÅÍsÅÍÅäÀc}ÍêstTuTL_NmNêstoÐÅsªqNLNuÅÏåaçÏtCçTNJÐÅW~sWÅÏTI>ÀaL>uHNHUb>qNTEÏÍçc>AÈN>A$çÅÏÅÍsuTçÅc>êstK«¯ÐÅgåT>c>Åc>Ð¬WÅeN>T>>t>N>oæÅsuT>ÏÍªWÅu>thT>L>_N>>osåÏT>ÅT>ÈÅÎæÍ¬at}rdNÈÅÎoÐÅéÅÏTÅuTuaLW~eNTtNo

Page 115

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅUC>>ÐÅs>åa>>åÍÅÍäT>>>@>>uH>>>ÅÈÏt>>~s>uT>>L>>>_N>>>>>mN>>>pÎâæa>>>ÏÍæWNt>Åçc>c>jG>çÅcäÅæÅc>àT>N>>ÅÐÅsªu}T>æÍc>äÀa>N>êTT>çÅsN>T>C>ŪäÀmT>Tªåa>Y>L_N>>ÏÍsc>Ít>cWN>T>ÅÑT>ÅcçÏT>}>ÏæÈT>#çcNkztWG¬çcN>rpTWNEÅæcæªWNÅa>æcaNêTTçÅsÏa>LIÅUCs§²æ±çT>>åÏT>>>K>>¦u>T>>N>>>st>>.æÍT>>>æª-ÅåÍt>>.u>yT>>T>>>L>>ÓT>>>Ït>>sÅÏäÀqMmNçÅsNTC>ÅçTMÅÏÍ¬WÅäT>0ÅÐÅuæaTmcE>åTaÍêåaL>ÍäT@ãa>c>>D>>sC>>H>>ÐÅsK>>ÐÅc>>T>>ª-t>>pyT>>d>>T>>K>>ãæÍæâæÅkzÅt>>4>>T>s>WÅsWÅuTÅéTmNc>}ÍçTM>ÅÏÍ¬sccÏÍÅÏT>MÏtC>kztsuTLN>KÅss¦µkzt>æ§WÅuc>ea>ÏÅçÐæc>ÅçT>N>J>snJ>E>>s¦´kzt>4>T>éTKyÅÍuceaÏÅitÅaÅäTKÐÅsuEztªÍÏÅÍnJE(XW\FKHVeNtpTÅÏæÍcsuL>WdNtt>sTäÀÐÅ¬-tpyTd>TK§WÅåaãtI>uc>ea>ÏÅkzt>iJ>uc>E>Ut>>UJ>Åæ¦ÍÐT>uqM>>ÅÏd>T>K>rÅÍt>uWdNt>LêåüÅæÐÅÏt>DL>rÅçÅcªÍtåÍT>G>Åçc}>ÍêåüÅæªÐÅsWÅqMª§Ít>uåa>>åÍT>>>G>>>>>Å§q>>>N>>>>>t>>>L>>T>>>äÍt>>>sT>>>@>>p>N>>Ís¦§u>ÅÎoªKHQRSK\VLWH¦¬§aLÍ_NcÅÏPLDSK\VLWHWdNTNaTäTÅcÓŦn>C>L>kzt>ãÅa>T>ça>N>J>ât>c>ãÅa>såa>çÅåÏT>Åâæa>>uL>N>yT>êsK>N>ÏÍT4>L>qæÈÅÎqT>T>_N>>ât>cc>ÅsÍt>uÏT>I>ÀsJ>~T>rÅÐÅªWÅiHÈÏt>~äÀÏÍª-ÏÅÍcea>ÏÅuTL>_N>ÏT>NE>äÅtL>sÅÏWÅÈÅÎqÏa>¬ÍtaÅtâtpTcNeNtkztuTLåüÅæWÅsGMuæTG>áÏÍÏÍuTL_N>êåÏTÏÍcDß>ÅpyÍÐÅuIªaåÏTÅqés>çÏtäTKuÏÍsu~TA>ÅçÏT>}>åüÅæTsC>ÅÏÏÍÓTês>I>ssTrÅÏÍ¬åa>uWÅÍc>çaN>JçT>åüÅæÐÅs¬ÍtuåÏTÅåauËcCuTL_NÈTTrÅçT>åüÅæªWÅåa>Íc>äT>N>Ít>äT>ÐX>ÍÏt>ÈT>N>M>ÅÐÅuT>t>ÓT>çT>åüÅæÏÍuæa>>T>m>c>E>¬¯¬3URVRSRQgæK\SRVWDVLVãtLÅÐÅa>ÍtÈÏT>ªsÅÍÏÅcÈT>T>sTNÏÍsça>NJÏÍàcçTNJitsäT0ÅêåÏTÏÍmJçTsNTNÏÍTåüÅærÅsqNTstéÅÏta>TTsCÅÏrÅÏÍutäTaL>t¬atu.WT>äÅæÅcåaÏÍT~q>GäcpyÅæÅTqL>äccÅæÅÐÅsTÍt>LNçcoÏÍWc@>æWN>tÅ4>T>êsCÅÏa>ÍÅÍu_N>cªa>Ås>t>uT>T>çT>sT>ÏsTM>ÀçT>L>>ÅsªuTc>äÍcÍæasWÅrÅ4uyTMLs×tztrÅ¬aLLäTNmJçTåüÅæÐÅåÍTGÅTÅÏs>cr_N¬WÅUTLTscÏÅcåÍTGÅÍÏtuæaTmcEÏÍsuTLåüÅæsuaÏÅÐÅuGcEc¯¯µ

Page 116

¯¯¶çÏtCçTNJ

Page 117

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLŪsc>ÏÅc>åÍTG>>ÅÍÏt§T>M>ÀuT>cçT>M>ÍTE>T>¦uTt>êåüÅæssuyT>u>¬°çÅcªâT>>ÏtsrÅc>T>L>¬aÅåÍc>áÏÍÅÏT>MÀÈæT>G>>çTåt>N>smJ>>ÍÅc>ÅÏtrÅ§SK\VLVuTt>êåüÅæâÍT>E¦ÈÅÎT>ª§N\DQDTT>N>êåüÅæªàcçT>>NJ>oçÅc¬WÅoÍdåctTRXVWLDTNÅsÏTNuLEÏÍsauáÏÍsc>cD>ÏÍeNT>t>>Nsc>I>ÍduL>EÏÍSK\VLVâTc>s§TM>d>Nt>L¦T>MN>ÅÎÍÏt>uT>L>_>N>>çT>sN>>T>N>ÏÍT>åüÅæs>çÅåt>>çÅc>áÏÍß>>ÅrÅ¬a>u¬WÅÍcÏÍuKMYTWcuÏÅcåÍTGÅÏÍeNT>>t>N>uTt>êåüÅæ¬ÍÏÅÍÍt>ædN>ut>êsI>ªãæÍês>I>rÅTsC>ÅÏÏÍ¬±ÅÏuLEÐÅçckN>æmNsåaucE>§ãtLÅªTQRPDTtLêsKJT>uTcäTÐÈÅÎTsCÅÏÏÍÅÏãt>LÅêåüÅæsuT>}Làc>çTN>J¬uT>têåüÅæTÍc>Nuc>ÏÍuTÏÍªaT>.uW~T>MÀãtL>ÅæÈÅÎæÍÐÅétKE>ªaÍuÏÅcåÍT>GÅÍÏt>ÐÅçÅst.TçÍcâToTtL>¸WÅçÍcq%aLTKçdN>uLEsãtLÅséÅÏTÅçÍcuJ%rÅTÅª§auáÏÍåas~Ït>ss@NKs¦WÅTTNoÏÍTtLæÍÐÅW>~àcçT>NJsuæªrÅc>TL¬WN>TTNT>qyTÞÞÞÞÍtâT>suT>>ÏÍªW>>N>>äÍt>>eN>>T>>>>t>>>>N>æÍu>L>>E>>srÅªa>>L>>us>>c>>r_N>>>>ÐÅuBE>sT>G>êT>>¬WÅ6HOIBH[LVWHQFHäÍtqyT>ÞÞÍt>uL>E>çÅÏÅÍeN>T>>t>N>Tt>L>su>La>T>æåÍcqM>>æ?L>c>@>N>uÅÏ×t>zt>rÅuyT>æÏÅ4K>c>uT>t>>s¦3DUVRSDäÀ§uJ>~ÅT>>¦çÍT>>N>L>>ÞÞêåüÅæsu>yt>ªa>>ÅåÍÅÍg>>uL>>E>ÅÏWNA>æÍÍtæàcçT>N>JsaÅåÍt>.uÅaUN>craæªåÍt>§3URVRSRQT>ÀsrŦq>>N>T>Ït>>C>>o>N>mc>>E>c>}>>ÍuÏT>>>ss>ÅÍÏæT>>_N>>ÏͪåÍÅÍuqc>Åu>æªWÅX>ÍÏt>ªåÍÅÍu>qN>J>E>ÅÏrÅéT>E>ÅæÍt>Ñt>Ït>C>>>¬§WÅqMÏTNçÏT}åüÅærÅÐÅçæÏtDL½WÅÍÏÅæ×tztsasTÑtÏtCrÅTÅªÍÏÅÍÏÅcuT>L_N>mNçÅsN>TCÅUC>ÏÍaÍcäæa>àcçT>NJ>ÐÅ_N>ÈæT>G>âT>KÅ4>N>Es>stäT>K>ÞÞÞÍÐTu.çÏt>C>ÅÏT>>N>JäÀ×t>zt>pa>>çÏt>C>>osÅÏæÅÞÞæÅçc>@>ÈÅÎT>ªæÅuM>ÅÈÅÎoL>>ÅÞÞt>>ñT>ßc>ÏÍsäTL>K>¬a>ÅåaN>TçÏt>C>ÅÏæÅuT>NM>ÅçT>M>4>G>T>cÅu>ªÍÐT>u.mT>Ta>L>ÒWÅrI1u>ÅÏWÍÏÅa>K>TN>oåÐæc>ÅuTN>WN>Ez毯·

Page 118

¯°®æqLäæc>ub>ÈT>T>ÏÍªaLãT>aW>Nt>KU>cTÅÏÍt>WN>TN>tc}ÍuA>qÅT>æÅäaN>TitsÅÏp>THßc>TÍc>uÒßcoq@>sªa>Ít>åa>ãt>>I>>çÏÅd>}>>>a>sÅÏT>I>ÀæéT>>L>J>äT>ÐäÀÏÍs>c>}>Íuæc>T>>êsKJªÍtåaãtI>²±¯âTÏÍeÅçÅÏtÏÍÑtÏt>Cät¬aT@>IuTaæc>N>sÅÏu>b>mT>>c>äÀit>sT>Ít>mN>>æWÅÏçÅåüÅæT>M>Ït>C>>¬ÍÏæÀåtsÍtçÅsNTCÅuTL_NWLuTL>_N>ÈT>T>äÅÏæÍrÅÏÍàc>çT>NJ>äT>aL>t>suT>}uA>c>ÅaÍc>uÍT>æÅÐÅÍT>ÐãÅc>ÅT>T>MÀsuT>t>äÅa>NM>ÅäÀsWT>ÏÍa>ÅtªÍÐÅa>L>N>pÅÏæÍt>>>>uL>>>E>>Ñt>>Ït>>C>>>>c>>>c>>N>>c>>~T>>E>>>c>>G>>osI>>>J>>ªW>>N>>Ñt>>>Ït>>C>>>>äT>ÐrÅ¬W>b>ÏÍe>>ÅçÅÏt>>pN>>I>>@>>ÐÅp>>²°¶âT>ÏÍsªW>T>>>N>>t>>>t>>ÈTNMÅcsWÅÑaHÆT>_NztæcNG>ÏÍæÅÒc}êåt4LqæuT>L_NstraÅÏàcçT>NJa>Åtg>cÅkÅæÏÍ¬ÍTMgT>çcNêTàc>çTNJ>¬rÏtCTaTLrÏæÍtÅÏäÀsÍtaÅtcUTLÏTNªaLuTÐÏÅdyTÏTNâæÅsJcÏÍ½WÅst}ÑtÏtCsWàcçTNJåTaÍªe´¯°T²¶´çT>M>T4>T>àc>çT>N>Jit>sÍt>L>NW@>uÏÍsWÅWN>K>ÅÐÅsuTÏÍªWÅåaÍc}cÎåa>sqÏTIçÅcu>ÑtÏtCãT>ªaÏÅdcuaÅÏæÅæåaÍT>çÅåÐtÀÈTt>ztêåÏT>ÏÍkcäÅtL>sWNE>traL>ÏÍÏæÍt>àcçTNJÏÍÑtÏtCsWNuLEäÅarÅ¬aÅåÍt.ucEeaÏÅÏæTçÅcc>}>Íc>G>æͦåa>ÍT>>T>M>ÀÐÅu@>T>N>>-t>H>ÏÍsuT>t>>qT>sÐÅuI>äÅt>L>>sÏÍc>G>srÅsåÏT>Årc>u0a>ÞÞWÅåÍt>>>ãÅc>>ÅÍÏt>§a>L>>>ÏæÍt>>æÏæÍt>ÍÏÍsçTÏTäÅaNMÅc>TitqTsrÅåÏTÏÍu>~TAÅÏtssãtD>LçÅsTÏåa>Ðt>ÀÏT>N>>kÅæÏÍsT>ÏrÅ¬Ít>>uWT>åa>åÍæc>s>b>ÏÍ³®®âT>Íæa>>æÏæÍt>ÍêåÏT>>ÏÍut>ÏT>>N>>>ÈT>ÅçT>>ÏT>sW>ÅÏT>I>>ÀsuT>ÏÍÅc>>ÐªWÅssÀª§åÍtæÅÏTNÅÏÍuTcçTsK>cÏÍs¦sÅÍÏæÍtÈTKNJ>E§éT~tA¦ÐÅuEÅæWTLNçTÏTÅÏTI>À¬WÅuJæqMÏTNat>uÑtÏtCåÏTÏÍWL>çÅc>ça>N>M>äÅt>L>sæÅês>T>ÏÏÍÑt>Ït>C>>æªs>Åa>Ñt>>Ït>C>>ÈT>K>N>J>E>ªÍtuåaÅÏa>NE>sçcA>ätc>itsÍt>ucTçÅsN>TC>ÅuTL>_N¬uTNMÅmTUIãT}@NªsÏaLIÅpÅpcNitªc}ÍusUJçT>M>@>T>Ns>ÐÅuIs>æÅãTT>a>Ut>Ñt>Ït>C>fH>ÐÅáÏÍ4>K>çÏtCçTNJ

Page 119

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅÅÏc}ÍfTNæͦÍÍci>caTuàcçT>NJåÍTGÅÍÏt>sÑaHÅËæÏâæd¬§aLÍuWTNttpÅÏæÍtsæâtÏçÏTdNæçÅÍÀsÏÅÐT>äÅt>L>T>sªåa>>T>uT>uT>c>>êsK>c>ÏÍÑt>Ït>C>>>ÐÅc>ÅokÅæÏÍsuT>ÐÏÍu>>b>ÈT>>c>D>ÐÅ×T>>ÍÈÏt>~sc>>ÅrÅ¬Ít>us>>T>L>>Ða>N>>J>Åc>>fTcD>saL>uTÍÅæÅc>ÅrÅÏÍ¬åas>tåÍc>ucs>aNE>ÏÍÑt>ÏtC>¬aÅåÍteNtmTsWÅuTÈTcDaLTKéTEÅæäcq>N>uL>E>ªåa>sK>c>uT>c>äT>Ðs³±·ÞÞ²®âT>ÏÍiH>c>ÅrÅåæsàc>>çT>>>>>>N>>J>>>sÍt>>>us>>>G>>>T>>>M>>ÀÏÍs>ªq>>>L>>äc>>>c>>>ÅæÅÍt>>L>>>N>>>æÍÐÅa>>>E>>¬åÍtscbÅÏqNTÏtC4LmJ>çTMæc>ÏÍÑtÏtC>ãTsqNÍgN>@sWÅãÐkÅæÏÍcsWÅäÅa>N>M>ÅoéT>a>KÑt>Ït>C>>¬a>Luq>>uæT>G>>éT>?ÏÆÀæsæÅàcçTNJÏÍsuTÏÍªaLuaNêTutpTcNaT_NÏÍu}TæÍkzts>ªÍtus>c>c>D>ÏÍçÅsN>T>C>ÅuT>L>_N>×t>zt>çÅc>ça>N>M>äÅtL>sKcuTcäTÐsuIdsæÅÏTÀÐÅsäTLªåÍtuÅc}ÍÏtæÅubnNÍÈæTG>éTWÅÍcæÍsW>ÅrÅÍt.sta>TsÀ¬Ít>uåaÍªa>Ítåa@>çÅåÐtÀcDÐÅàc>çTN>JsrÅÐÅuGJ>çT>MÅÍcT>åaUtÑt>ÏtC>ÐÅuN>çT>T>NJ>suTÏÍrÅc>T>L¬Ít>@WÅÈæT>G>uN>çT>T>N>Jc>TT>çÅcaLLNuªçÏtut>ztäÅtLsªÅÏäÀcNG>æÑtÏtCuTL_N>êsJÍtuÕtcuyT>NJ>uTMçt>}Gs>suyTTæiÏuéT>aKrÅàcçT>NJ>¬WÅdcuTåToÅaÏÍTsæª_NêåaLLpKª-cæÅÏÍtêåañTêsªäTâæTuÅaJfN@éTcHsuT}LqÍÐtäccÅæÅÏÍTìÅÈìa>JìêåüÅæªÍt>.u_N>>AÅÏuÅa>J>çT>NJ>ÏÍåÍT>G>ÅÍÏt>fTN>æÐT>.ÆT>T>ÍÏtTMNEtÐÅçÏTNÏÍaTu§ett¦ÅaêåaLLpKuLEssÅÏ<DOGDWDOODKDsçÍtæT¬aLLu.åÍTGÅçÅåüÅæ4LÐÅsàcçT>NJÈÍTßcªÍÅÍÏÅcåÍTGÅÊÅæÏq>L>äc>>T>åüÅærÅªÍt>.UN>>H>E>ãt>>äc>T>äÅt>u>ÅÏ-c>çÅc>et>>t>>UH>>êåüÅækG>>sÅÏäÀsÍt>>²°·âT>>ÏÍÑt>>Ït>>C>>>>Ït>>M>>@>>êsD>>t>>kÅæÏÍ¬W>Åa>>uÅa>>L>>çdNWTdNæåc>T@çÅcäÅt>ÅoåüÅærÅÐÅsªÍtsÅÍÍæÍcÑtt>c¯°¯

Page 120

¯°°u@T>NWL>ÏÍT>ìÅÈìaJ>ìêåüÅæäÅaH>sÍt>uåÍÐÑaUJ>Å¬a>L>c>bæÅäT>LK>ÍsaÐÅfN>ÅÏ×tzt>ªâT>csªrÅ¬ÍÏÅÍu}>>Ñt>ÏtC>>ÎtG>séT>KN>H>>àcçT>N>J>WÅåÍtÏtãæÏçÏtÅcÅçTÐcçtäÀÏÍàcçT>NJsWNEÅærÅÐÅæaLuåÍTsNMªÍtuÕtc-cÆTHÅssuyT>TÅÏÍtu@TNätçcN>ÏTsÏÍuTÅc~TLsÈTT>ÐÅa>ETqãæÏçÏt>Åc>ÅÏÍÑttt>êåüÅæät>åæs°¬aT.uut>q@a>LsWcssÅÏçÅåüÅæ4>Làc>çT>N>Jc>ÅÍta>ÅtÏæÀU>E>åÍt>YÅÏuTL>_N>äaNT>sqNLst>aTåæs¬Ít>@Åcb>åaÀÏÍTM>Àub4>GT>çÅcçÅsT@>äÅtLWc@çÅcÈT#Ëc>u}t}ÐÅçÅsN>TCÅáÏÍTu}>LOKÐÅTìÅÈìa>JìäÅtLT>-cWÅdcK_NWc@cscDrÅät¬WÅÏæÍséTWtN×tæs_NÍtæÏÍsêåüÅæªaåÍc>T>âÏÍsWc>@>ÈT>#c>u>T>KzäÅt>L>sªKRPRDVVXPSWXVÅÏÈT#ËcrÅçÎtG>ÈÏaWÅt>uW@ukÅæât>ÍÏtcÅTìÅÈìaJì¬aT.ÒæaÅcÐªWÅÈæT>G>éT>çÅsÏaL>IÅsc>D>ÐÅs>Åªc>@ÈT>#ËcÐÅáÏÍrÅåÍTMçc@iÅc>sWNtÅâædc>ªÅaçcNrpTWN>EÅæcaN>êTTäÀÏÍçcIÆt>ÏTæÍrÅ¬a>Tu.ÈT>#aT>NÏt>Ass>ÀsrÅsst>Tªåa>uT>L>_N>>>ÈæT>G>>ês>c>D>æÍT>Ít>u>p~T>st>}>>ÈT>#s×t>zt>r>ÅçÅc>äÀæWc@æWNtÅ4TdTKjGcÒa>NêTTuIäÀTsªÍÏÅÍoÍdÕTÏÅuL>>E>>>s¦ÞÞ3K\VLVÍt>>æoÏÍT>>>M>>ÀÍT>>>$Åa>>N>>>êT>>c>>>ÒÅuÅc>>>}>>T>>>çc>>}>>>ÍÈTEÍssgTc>tAoÏÍàc>çTNJ>êscD¬§Ít>áÏÍaTeNT>tN>strasKJçÅa>ÐÅrÅcTL¬aÀuÏÍfT>.sÍtuWTäÀu@TN>ätÏÍÅÏTêåÍcÕtHWTaÅtTåÍÅÍâdLWc@_CsÅÏÒÍtsÍtuW~ÐÅÛÅÏÍtWc@ÙæÅäTæcãTHÏÍæªaTcÍtWNtÅkNÏãTHsæaLTcÏÍs>ÅäT>æc>êåüÅæ¦WÅsT>i>c>ÒÍt>åtI>æâT>ÅÏT>æªs>cT>4N>E>rT>zTp>NG>äÅt>L>ssuA>uL>E>ÞÞåa>s>cÏT>ssK>J>u0a>uL>EåÐæc>ÅsK>J>>rÅsçÏt>äÀªåa>>s>c>äT>>æc>sÏæÐâT>>K>ÅT>s>rÅsÍt>u¬§aÍuuLEçÏtCçTNJçTMT>sg>sWÅuT¬a>Tåas>TL>u>Tu-cçÏT>>ÅÆTH>ÅåÏTÏÍãcÅuL>êstK>«°saLN>T>aL×t>ÏeK>cÐÅa>EêsEK>4æÍT>4æÅÏÍªáÏT>-c>ÍTc>ÎçÅcàcçT>N>Ju@>TNaÅåÍcuEsbÏÍäT>æcrc@>ÐÅuBEsuJIªW>NäTæcÞÞÞs>çÅsETéTECàc>çTNJ¬aLÍfT.ÅÏäÀ

Page 121

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLŬàcçTNJêsNæÅêsÏTsÅÏbuT}àcçT>NJ>êsNæÅpT>Iêåt>sÅÏbuT>}c>ÅÍta>Åta>LÍtkC>HrÅÏÍÏæÍtatÐÅçcÏæÍÏTNçTMTÐsTNJrÅ×æcsCHsrÅsstTª-ÐÅaLN¬ÍÍcucÑtÏtCT`ÏTpçÅc>T>uJ>~Åk>LÞÞÞÑt>N>t>s>t>T>N>J>`ÏT>ÆT>g>c>ÅrÅ¬WTaÅtàcçTNJêåÏTÏÍuJCNªaÅt>ÅÏÞÞÞ4TLÐÅpTNJêsNÏÍiHàcçTNJæWÅauÏTÍtæàcÏÍTNJsÍtpNÍrasÅ`ÏTsiHÑtNtspNÍrÅssIJaÀÍtæsqLäcuTL_NÈTTçÅÏæTÏÍsàcçT>NJ>rÅcT>LªWÅÍstãæÏçÏt>ÅcÅçT>ÐcäæÏÍÏÍT>NJ>sTGP>æ¬ÍtÏæÍæÅêsæst>ÐÅéTWÅÍÏÅcÑÏT>çÏtÅc>ÅucçT>ÐcuMtæåÍt.çæc>NÑtNt>ÐÅÐæcÅsTu>TNJ>çaEäT>t`ÏTÐÅçÏTN>¬aLÍu.äT@ãæÏçÏtÅcÅçTÐcÐÅäæcNÏÍsNæÅçTNJ`ÏTsãTMÅÐÅçÅsTÏÍaTuäÅcÅæàÅcåÐæcÅsTäÀÏÍT>NJêT@LsçÍtæTéTãæÍäc>c>ÅæÅÏÍÕTH>ÐÅuB>EÏÍWN>>N>sÍÏÅÍÍt>æâTK>>ÅrÅÍÏÅÍÏÅcãTu>buyT>Mæc>äÅtL>säTN>N>ÐÅãt>äcc>ÅæÅÏÍ¬Íts>TÏÅc>H>ÅqI>§st?>Lsto>ÏͦWÅuaªUA>Eu>ÍÏÐ.DUWLUcN>ÏTsåa>åÍc6>>ÅÍsT>>>sWÅãÏT>>>M>>>äc>>ÏÍi>H>>rÅâT>>>c>>>s¬a>>a>>>ÀÏÍÍT>>>N>>H>>>ÅW$sÆTÏÍéT~tAªqNLu×æcàcçTNJêåÏTÏÍuTcäTÐsäÅæÅcçTst¬äc>rÅc>>ÅæÅÐÅa>T>>ÈT>ÏÍÆT>>>æäc>>iÅæÅÐÅÈT>>Åc>ÀÐÅÈa>>>ÅæªÍtäT>N>TT>çÏt>Åc>ÅÏÍäT>N>>N>a>aÏÅÐÀæU>NH>E>aT>ãÏT>M>äciÅæÅaÍuäT@a>ÀÍtæsãæÍÏtTâT>KÅäTNT>cÏT>ÅsTaE>sÈÍTMÈTN>ÍÅT>T>>æÏÏÍqæT>c>M>ÏÍqäT>N>>N>>ÐÅçÅåÍc>>>éT>>>>WN>E>K>>äT>ÐrÅÏÍssæaLTuu~TçTM>Næc}T@åÏæÍrÅuT>NMÅçTst>¬aÅåÍcuuaÐçTÐcçt>æÍÏÍäTN>N>4>TçÍæa>uT>NÍÅÑTK>ÐæcÅsT>saÏuc>DrÅÑÏTÏÍu>N>çT>>NJ>çÅæd>ÅWNE>Åæc>}T>@>¬WÅsÅÍÍt>æçÏt>Åc>ÅæÍUt>A>>ÍÏt>u>K>ÏÏt>>ssN>>H>N>>çÅÏt>4>>Åt>²¯®âT>>Ít>>L>N>>äT>ÐT>>sWŬWc}ÏÅcàcçTNJäTNN4TpKEÅeIæpKäÀêsNæÍccNNFs×æciÅcqLäcÏÍöÏdêsÏa>ÎtG>çÅåÐtÀpT>I>cD>sCH>ÐÅÓTÏt>s¬a>TuÐc>çtæÍÏͯ°±

Page 122

¯°²ÏÅcãæÏçÏtÅc>ÅçTÐcäæÏÍÏÍsçÍt>æTTÍÅ¬aT>uqMÏTN>TÍÅu>bÅÏäÀãTs>Íc>Æb>Ít>sÑÏT>çÏt>Åc>>ÅÐÅt>>@>ÅÍçÏa>säÀêsÏa>ªWÅÍadcÅÏçÅsNTCÅuTL_Nu@>iTÍÅÏÍsÏarÅ¬aÍTMÑÏTêsÏaäT>ÐsT>N>>>t>>>t>>pÅÏæÍt>>ÏT>>ÀÐÅçÏT>N>>>sÍt>>²±®âT>ÏÍsÏa>>rÅÏÍæÏͦätÐÏt>Åc>Åªäæa>T>çÅÏtpN>I@>ÐÅaE>ªäc>cÅæÅÏÍ¬a>sKc>uT>cuTL_NáTcCåT}ÏæcäÅtLsÅÏTMÏTêsÏasWcqNKA§²¶·âTWÏÍª4N>AsÐcßc>äÀssÏarÅ4Ïa>rÅcTL>¬aL>pNCE>WdNt>ÍsÍt4NAÏÍuTNMÅêsÏarÅÎtGæãTHpNÍs¬aLÏÑÏTçÏtÅcÅäæÏÍÏÍçTN>JäÅa>NM>ÅrcqM>cD>ÏÍªas>TL>àcçT>N>JÏÍfT>KN>JEæÏæÍt>ÏT>ÀÏT>N>E>äÅt>L>ssÍt>ÏæÍt>>rÅª§WT>ÈT>æ´°¶âT>ÏÍs¦c>N>>çT>T>ªàc>ÞÞÞuT>>L>>_N>>>>mN>>çt>>äÀÏÍÞÞÞsst>>äT>>K>>s>Íc>u>pK>>u>>a>>ÏÅçÅc>>pKsN>TC>ÅpÅÑæÏtçÅc>ut>TÏT>NE>äÅtL>ssÏa>LI>ÅpÅpc>NÈT>KN>JE>¬Ít.unÅt>>çÅsN>>T>>C>ÅU>C>>ÐÅeÅd>>N>>çT>>>N>>J>>q@>>äc>>uÏÍs>rÅsst>>T>>³³±âTÏÍÅÏt>4>K>>L>ÏÍÅÏæÅçT>s>t>æÏæÍt>>éT>>T>M>æªa>ÏæÍuæa>>T>çTNJTubêsLiÅæÏÏÅcHÅçÅcÒstcsÍtÏæÀÈcNÍt.ãtIàcçTNJ>ÆÅcÅÈKqG>äcâæÅêsKNÏÍe>¬aTntT>åÏæÍrÅÏÍàcuÏTäTNTTêsC>JW$ésçÏTªÍcÅa>eÅdNçTNÍÐÅçc>cêtÐcsÅÏÍÏtu>N>çTT>N>Jc>Tit>éTK>DL>Ít`ÏT>âtÏÍàc>çT>NJ>¬ÍtrI>1ÐÅçÅåÏæÍÏÍªåÐæcÅ¬uMt>ucÅÏÍåT>æéÅaKÈT>æÅuBE>ªscÏÅc>cN>E¿t>Èc>T>M>T>>N>Åc>>>ÅæT>I>c>ÀªT>>æÏÅssT>N>>ÏæT>äT>N>>>N>>ÐÅçÍT>>ÐÍÅa>E>s`>ÏT>äÅÏÅaT0ÅÐÅuEÅt>âTcsªäÍtot>ÍtæTàcçÏt>ÀçTNJæa>ÅåÍt.srÅçÅc>>ÍÏÅÍÍt>>æc>>>Ïd>>çÐT>>N>>WÅåÍc>>f>>äT>>M>>_C>>ãT>K>>ÏÍÅÏÍt>>uEaTéTÅdÅsCÅÏrÅÏÍ¬ÍtsÅÍcåÅÏcÐÅsbçTcNE¿tæTMÏæÅÍfNäÀçTM>T>a>Ísd>N>æÅa>>ÅÐÅàc>çÏt>ÀçT>>N>J>uT>L>_N>>ÈT>K>N>J>E>sqN>L>sÅÏuTN>MÅça>NJ>çTåüÅææ¬uæa>>TçT>T>NJ>säÀncÐÅæ-ÐÅa>LN>uT>}sÅÏuTETåüÅærÅcsrÅçTsªq>NLáÏÍaLuáÏÍT>NJrÅsuÏt~¬qNT.pNK$aÅåÍÅÍTMÀsuTL_NçTMLcTäTaLtt}GæåaåaÅÏçÅstskÅæÏÍàcçÏtÀçTNJªcNÅuTMçt}GÏÍçÏtCçTNJ

Page 123

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅT>âæÅêsJ>æÏÍuæa>>T>ÞÞÞc>N>çT>>T>>N>J>T>oN>t>T>æe>a>ÏÅçT>T>>N>J>4>T>uBEªâT>cscÅæÅr>ÅÏÍ¬WÅsÅÍutF>@âÍ4>Ðàc@ea>ÏÅçTT>NJ>¬WÅscÈÏt~Tt}GrÅsàcçÏtÀçTNJäÍcpÅÍçÅcTÏTIÅçæçÏÅb}>ÍÏÍàcçÏt>ÀçTN>JuJ>EÑtI>Nt>Tit>sçÅsTC>uÏÍÅÏs>I>rÅåa>>ÊÏT>Ít>>nc>ÐÅçT>>>ÍÏT>ªa>Àp>K>s¯·µ´âT>ÏÍäa>>L>ÏÍæÅ¬WÅåaLLåÅcKÏTNæuHCLcNéTT>NJçÅcçÏtCUHsÍcËcC´³®ÐÅfNçÏa>¬Ít>uTt>oæÅªÍÏÅa>T>TuT>>ÏÅN>ÑtÏt>C>sWG>T>t>qD>ÅmH>Åæàc>>çT>>N>J>uC>æäæc>>öÏd>ÏÅd>}>t>T>ªt>>@>a>>p>âT>ÍtåÍt.åÏTÅsI4KsdN§4NA¦7KH1HVWRULDQ&KXUFK$/DPHQWDEOH0LVQRPHUE\63%URFN¸bêT%XOOHWLQRIWKH-RKQ5\ODQGV8QLYHUVLW\/LEUDU\RI0DQFKHVWHU9RO1R¯°³

Page 124

¯°´œU%« Z¹Ëdð XNł ÊUHIÝ« lL− „d²A tOöŽ«v½«bK pOuðU ÈUOK Ë —uý¬ ‚dý ÈUOK 5ÐUtbIäTa>LÅt>æ-ÅåÍc>ãÅâæÅaJ>àc>çT>N>J`ÏT>ÆT>ÏÍsÏt>äTK>éT>~t>A>>ªa>L>T>uÍT>$Åçt>sWc>âT>ÏÍT>T>>N>J>a>L>ÅÍu>d>N>d>d>ÐÅaE¬äÅcÅçTT>NJäTN>ÏÍ«ÏtÀàcçTN>JæoNtT>uÅaJçTN>JªÏtÀàcçTNJáÏTcTªãÏTMçTÍÏTæãæÍpäÅüñT4TÈTÈæÅqÍdTÏÍuTKÍcoÏÍTNJæÍrÅätª¯··²cÅtqÍÐTÏÍsÅÏT>åÍÅÍsyÅÏÅÅÏc>>ÐuK>>ÏæqM>>sN>T>>N>>æa>a>>N>Ïn>Åt>sqT>>¯··µuÏTäTÐsÅÏäÀêsKcs-c>GoLÅT¬aLT.uÈtÍc>JTçÍT$ŬqNÍsyÅÏÅäÅcÅäÅÏÅaT0ÅãTKsäT>Tàc>çT>N>J>ÐÅs>EæÍäT>GH>ÅT>ªÅaãt>æT>aæÅa>sWa>ÏÍÞÞ¯æTçÅc>äT>N>>N>äT>N>ÍT>$ÅsuT>N>ÍWM>sÅa>L>K>>ÅcÒs>qNL>uãÅfÅæcNÈa>æçÅcT>aæÅafT>N¬a>TugT>çÅsGN>æTçTT>N>JçÅcäTN>Nc>TT>çÏÍÅcæ_J~ÏÍp>TWÏT@>säaN>ÏçÅcnNK>uTN>ÅÐæcÅêåÍÅÏÅäÍÏæÀÏÍÅc>ÅsçÅc>>¬WÅåÍt>>.ÍT>>>ÅT>>ÏÍª_N>>>Ña>>H>>çT>>>N>>J>o>ÏÍsstc>çTT>N>JÏÍT>ªWNt>>ât>ÏÍT>ßan>cª_N>u>NT>aæÅa>¸¯µTL>t¦a>LT>uI>sKsu>NfT>N>uEÅæuL>Es-ÅåÍc>u×t>ztrÅÏÍÍT$ÅçÏÅc>c>çÅc>T>sst>äT>K>a>T>nH>$uJ>K>Ït>sa>Åt>u§°±T>°¯¬qNÍuãT#ÅÍtåasTLTác@äÅÏacsÏtäÀàcçTNJsstäTKÏt>ÀàcçT>NJæoN>tTçT>NJ4>TuTN>MÅut~ÅnÅt>ÞÞ°it>äT>I>N>>ÅæÏÍ¯··²c>>Åt>¯¯ÏÍær>æa>uT>L>_>N>>ác>>>@>êsN>T>N>>ÏÍT>B>ÅsãÏT>>M>0DU'LQNKDçT>>ÍÏT>áÏT>>c>T>æãæÍp>äÅüñT>ÆT>L>>>N>T>>æåÍcÐTÀÅÏt}GaæÏTåÍt>.ÏÅtKçÏtÀæuÅaJçTT>NJçÅcÅÏåÅÏªaNϬaLT.çÏTIKÍT$ÅsuTWÍWMÏÍr−MÄ qB

Page 125

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅãÏTMçTÍÏTÆTLNTªTçTTNJcÏæÍrÎÏÍådN}ÅæsNæÏäTKTÞÞ±cÅt>°·ÏÍÍtst>cçT>M>NT>0DU5DSKDHO,%LGDZLGaæÅaN>âæÅpyTÅÏÏTææt>}>>>>G>>a>>æÏu>K>>ÏÈT>>ouªT>>I>>c>>ÀäT>>}>>N>>@>>N>>ÏÍ6RXWKILHOGÏÍ¯··´Ít>çT>T>>>N>>J>ÐÅuÏT>>c>T>>ác>>@>>êsN>>ÅoÏÍæa>Ít>>.ÐT>ÀÅÏçÏT>I>>K>T>M>ÀäT>G>H>ÅÑa>H>kK>>çÅc>æsÅa>L>K>>>Åc>ßa>rÅWN>H>t>çÅc>T>a>L>>Åt>ÅÏTM>ÀÍtWT>KT>ªÍT$ÅsuT>WÍWM>Ts@>H_c>~äÍcst>Ït>ÏtD>Ls¬aLT.WtHÍt>çT>M>ÏT>c>T>çÅa>s>UJ>ãT>K>T>ªäT>G>H>>ÅÑa>H>kK>>æÍc>äÅÏa>>T>ÞÞ²rÅÏÍT>s-ÏÅÍuãÅæåÍÅÍäT>@>WÅa>æÅa>ÍtçÅa>WT>M>ÏÍsu@>L>ÅæÏÍsÏtäT>KÅÏT>M>ÀÍTM>L>@N>æ-tun>J>TM>Àsác>@>Wt>cçt>såÅÏÈTÅaÅT>Ura>¬qNT.u>aNP>pTÏt>såast>ÏtTM>Àác>@êsNŸ-ÅscbÍT$ÅsuTWÍWMÒÏÍÅÏpÎæäTtnÒÐtÀÏÍéT~tA>ªubÒÐtÀêsLN>ÐÏÍoÍdçÏTIK¸mÅstcuTKNJEUÍc@N¬u@TNUñTæçÐTåÍTÀWMÏÍçÏTIK¸ÆÈÏt~ÏÍæªWæc>Í«tTI>NêsNT>ÏÍuTN>JÒÐtÀçt>N>ÅeNP>¸ÊªäT@N>@WN>cÏt>DL>sªaL>Luua>ÐsET>æÍrÅçTB>ÅsTc>ÏÍrI1subÏÅÍsÅÍÅÒÐtÀt>NÅrÅ¬åa>LÀÏÍTNJ>æÍcÐÅäTtnæäT>TKåæ«ÈTNMÅuJêsTcäaN>TÏcKsçÅc¬ÍÅÍaÅtsyÅÏÅT>NJæÍc4ÍTTªa>ÏÅÍÍt>æäÀUE>s>uT>H>ÏÍªt>N>>>ÅrÅ«âd>L>ÏÍäÍt>.T>L>êsT>c>c>¬WTaÅtWÍuTMHÅtsoNtTçTMTÐTTæTMT}@ÅÍçÏÍTäTÐÐÅåÍT>GÅsN>tçÅcut>Kæác>@åTa>ÍoäÍcstc>¸Íu}LcçT>ÍÅaÏÏÍæu@TN>qÅcÏÍªuJqæoN>qÈÏt~sªuÅÏÀ¬TNJæÍcçÏT>I>K>>ÐÅuT>>N>äÅt>L>>suÐt>>ÀçT>åüæc>>æuT>>>çT>sT>>c>êsE>>t>¸å¬TNJæÍ4Tu}LcæuTNJäÏÅaT0ÅTMÀncÐÅsTsTcæTMNT>EcTÐÅçÅåÍcmNpNKI¸æàcçT>N>Jác>@>çTL>Ta>aL>ÅtåÍT>ÀuÅaJ>æçÏtÀçT>N>J>æÍcsuÅaêåÏæÍu>ÏÍT>N>J>æÍc>ÏÍsu~T>ÈTt>Ï×t>L>¸a>c>b>ÅÏäT>Ít>¯°µ

Page 126

¯°¶Íta>ÅtçÅsT>äT>Tàc>çT>NJ>pN>~ÅÉÅcN>ÈTN>~tA>¬åaN>ÏâTK>æsTL>çÅåÍæa>äæÏÍÏÍTâT>cs¬ÒrÅÏÍuG>CêsCH>æuTÐÏÅçÅc>aÏuTNJrÅäÅaÐcãT>KsäÀêåcMsuTLäÅtLsÅÏT>MtLªåanÅt¬WÅÍqNÅtcDÏÍätNN>Kos-ÏÅÍuãÅsJNær>aTªåanÅt>êsTcuTc>çÅcÞÞ³cáÏTcTæÍcitåaaN>PæÓTWdLUc-&8ÍT$ÅçÅcác@TäÀÐÅ¬at>uÆT>ÅcGfT>N>JcÐÅ«t>BåÍÐÅæÍÐÅpI@>ªaa>ÅtT>TçTNJæÍ4TçÏTIKçÅcuTÅæsT&&'uTL_Nác@êsNTNsêsN>KçÅc>aT>uudmÏT>E>Tut>~ÅÈTN>MÅsÕt>cÈÅQ>ãTK>ªa>TuæoNt>T>çT>>NJ>4>T>Ït>DL>ra>s0&7'uTN>M>ÅçT>M>>>WM>ác>@>¬aTÓTAÅåaÀÍtæsÏtÀàcçTNJÍtTªåaLÀsaNÅæÍT>KÅTäT0TM>JWÅaæsbssÅÏÍÅc>uT}TÞÞ´4>T>uJ>>E>pT>>H>>>ãÅc>>ÅæW>>>c>>ÅÏft>ÈÍT>>M>ÅÏT>>I>Às>>>ÅÍa>M>>E>>>ÅϪc}aIÏÍsqNT.uãÅéÅÍcGLæéTHªTrÅcTL¬-ÏÅÍu-aHäT0TTNJÑaHçTÐÅÏªutÏWTNäTKªqNLuuaÐäT>0TTNJÏÍÐæcÅsstäTKTsK>ÏÍÍt>äÅÏÅa>T>0Åæ4>ÍT>ÐÅT>ªrÅc>TL>¬qN>T>L>uÅÏu>N>>äÅa>TæçT>L>>>c>>ÅÏÍt>>iÅæÏæa>L>>L>>pK>äÅc>>Åt>æäÅÏÍÅc>>a>>L>T>>K>>sqN>L>>uÈt>>ÍÏÍÅÏuT>K>ÅWÅa>æsÅÏÍÅc>çc>Åc>ªu>N>>ât>~ÅåÍt>.T>L>u>N>u>Åtc>N>¬aLT.s@NÍtuTKÅæçÍcuaÐÈÍTMsªTN>JæÍcÏÍ_>Nu>NäTa>æÅasäT>0ÅÏÍUÅæÍT$ÅuT>TLT>ÞÞµÏTÅT>TuTN>MÅæu@T>Nác>@ÉÅcNÏÍÏt>4KæªqN>qN>MäÀÏÍTêsK>âTcsT>ªác>@?L>cæsL>N@>NäT>Kp>HTæT>N>J4>KJ>EæäÅÏa>äTKc>ÅÏåa>ÀÍt>æsuÅa>äÅÏæÍus>äT>0T>T>>N>J>>4>T>uE>ÅæÈT>>>ÅWÍt>t>ÈTN>TÍt>ãÍcsW>æc>}>aI>cÅc>ÏÍWÅa~Ït>D>LsªrÅc>TL>¬-cb>ustcåcÅbæt}GWMÅÏpÎât~ÅàTGÅsæåÍt.ãÅãÅcÅTÅÏÍtuTŬqNT.usÍÏÅÍÏæTàcçÏtÀçTNJsuTÏÍ¸mÅæuTæÏªuT>NM>Åªu@T>NÉÅc>NÏÍsst>äT>KuT>N>JWt>jG¸¯æªåaäTNTuÅÏÀ«uLcMLÅ4?LcÏÍdNæTuHæuLÎWNcäTGHÅkKác@sNÅ

Page 127

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅuÏÍéTK>yÅÍa>Tusa>L>>ut>~ÅuÅcK>I>«ÍtæçÍÅÐÀuT>T>L¸°æªatjGÍT$ÅçÅcâacÏÍæTt}GaæÏsWÅaHEuÅaJoNtTçTNJpI4KsªsrÅscD¸ÆÉÅc>N>>ÏÍsst>äÀT>>ÏÍåa>c>>ÎuT>>>N>J>>Wt>>jG>su>T>ÏÍ¸¯?L>c>>d>N>>æåa>>äT>N>>uH>>æuL>ÎWN>>c>>æuT>æÏªuT>>N>>M>Åªu@>>T>N>>Ítt>iÅc>T>ÉÅcN>äÀÒÐT>ªa>T>/ÖtG>>a>T>uuÅÏÀ«uL>cM>L>Å4>æu}LcæçÅsHCLãæÏÏÍñTcHTäÀpTWÏT@jG¸°ÍT$Åâa>c>ÏÍæt>}>>G>aæÏu>ÏÍsaT>uK>yÅÍæuT>Åât>~Åa>T>u¬aTÖtGåaÀWÍsäTG>HÅÑa>H>kK>æÍc>ªWÅg>@T>kzÅt>ÐÅucät>ªrÅc>TL>¸ÊæàcçÏtÀçT>N>J4>Tc>åÍc>çÏTI>KæUt>AÅÏc>@>Nêåc>ÅbsÐT>NãæÏÏÍñTcHæéTÁtTM>À4TªÏcHêåtN>æäTÐÏÍæªuÅaJoNtTçT>NJ¬ÍÏæÀÍtæsÍT$ÅuÅaJæçÏtÀçTTNJ4TTaT.usNtÅÏsçÏÅÍTæÏÍÍtuÏTçcsàc>çTNJsqN>ÏÅæaNÅsTK>NK~TÞÞ¶eT>ÏæuTK>Åu}>L>OK>ªuTæÏuÐT>çÅc>aT>çÏÅdÅæåa>WN>a>æÅaÒtçT>c>T>a>ÅdN>}>Åcc>}>ÍÏT>oÅÏTM>ÀæªÍt>äÅÏÅaT>0ÅäT>NÏÍu>}L>c>¬aTcTNÍêstÏTMsÅaãTâçÅcÅÏpN#Å4@>ÀçT>M>@T>N>T>T>qN>LuÈt>ÍÍt>äÅc>>ÍæäÅc>êsK>ÐÅT>ªrÅc>T>LÞÞ·ÏÍTªåcT-cuTN@itsªaLLfT>NuTNJpTÍT$ÅsuTWÍWMæçÅÍÀÏTªTt>ÏTªàc>ätÏWT>GæT>áÏT>ÏÍT>æ_N>uN>Ta>æÅa¬çÏTÏTrÅs-ÏÅÍuãÅªåa>>h>N>>G>>T>>sÑa>>H>>>ÅËæÏit>>suÏa>>T>>>T>>ÞÞ¯®aN>ª¯··µÈæÅqÍd>T`>ÏTÐÅªÍT>$ÅÍc>@>N>çÅc>äTG>H>ÅkK>ác>>@êsN>T>N>uÏTÍÅa>æÏrÅaN>PäÅtL>sT¬a>Tub>TT>NJ>æÍcçÅcªáÏT>>êåcTqNMuÍtuÅcáÏTcTæÍcçTTBÅæTMTcÐÏÍÅÏÍtçTMT¯°·

Page 128

¯±®XO×O XMÝ vUÝ œUFЫvdFÅÏçÍtMcA>LrÅ¬WÅuÏTÏT>IÅpTcN>WHNH>WNN>ÏÍWÍtMêsLN>ÐÐÅ¬aN>@a>Åa>TsN>æÅWN>N>uT>L>äTÐæu}>L>c«uT>K>Åªu>bÉÅc>N>ÏÍÈTN~tAc}ÍçtÐÅæªaLÅÍÍtæåaLLuTtæåauTtçTÏtTto×tJ>ÐÅp>uTc>N>uÅt>ÏÍcA>L>æÍrÅ4T>a>af>L¬åa>L>LuT>æuT>TãÏT>Mäc>ÐÅaE>uuT>çTM>L>NÐc>ÏÍfLT>Å¬ÍtuqM>Ïæc>sãt>äc4>T>ãæÅa>>ÍÏt>c>>rÅÏÍäT>N>>>N>>>uT>c>>T>uÅÏÀäT>>Ð¬a>T>uu>T>çÍæa>¬aTuTncuTÐÈÏt~sWNNuT?LcæWÍtMuT?LcTÅ¬WÅsT>uTNçt>æ?ÏäÀuyTæÏÅãtM>GsuTêåüÅæq>N>äcÏÍ`ÏT>-ÏÅa>ÒT>>¬ÍÏÅa>åüÅærÅÐÅT>>êåÍT>G>>>ÅÏÍçc>N>T>>N>c>>N>ÅåT>a>>ÍrÅTuÅtåÏT>æÍub>Tu}>Lc>ªuTN>«uTK>ÅÈT>TGÅÏt>ÏÍÅÏsNæÅWN>N>ätu>ÅtåÏT>æÍæÍa>çTcN>G>4L>sWÅmP>XT¬qN>yT.Ía>c>N>G¬WÅåaaLçÅåtNäÅc}@æÐÅuBEcDÏÍTNJäÅÏaXO×O vUÝ ¡UAMTMN>T¬W@c>TuTu>bäÅtL>sWNN>qNL>W~`>ÏTäTÐsc>ÅÐÅuNsNæÅêsE>T¬aÍtæcN>æTMNH>NLNªÆÅcÅªT>MÏtÀªTMN>ÅÏÀªäTNÅc>pTªTM>Ït>ÀªTM>N>ÅÏÀªåÍÅÍUb>cN>N>F>äTÍt>M>ªeÍæc>äT>Ít>M>ªeaÏÅäT>Ít>MåauT>t>fNæqT>M>æcrÅ¬Ít>åa>pNI>@>æcN>æT>MN>æÏªT>MN>T>tªT>M>ÏTéT¬ÍtåÍÏÅb>cN>Pd>Naa>ænN>aM>pI@>cu>äauTt>aæÏ¬a>ÍtçTM>Ta>ÍcÍt>cN>PsÍt>åauT>toL>ÅsuT>ãtÏæÆÅÍÀsÍt>uEN>¬ÍtuT>sL>NÐÏÍs@>NK>uT>tc>N>PÐÅuM>uT>çt¿d>T>Å¬aÍsÅÍÅWN>>N>åa>Íät>ÏåÍÐÅæÍäT>ÐÏÍu>uT>t>æu>T>c>I>G>4>T>uT>M>>@>L>UJ>ÅéT>>>N>>>¬auÏÅtK>_N>>pN#Åc>@>çÅc>ÅÏåÅÏÑÏTæãæÏçT>M>Ït>Åc>ÅÏÍçÍt>M>ÈTc>A>>ubsLN>ÐrÅÏTLÏÍªa>ÅåÍtçÍtMa>tãT}>LÐÅsNæÅäT>NN>cÅ¬WT>urAý qB

Page 129

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅäÅt>L>su>ÅÏÀäT>ÐÐÅåÍT>G>>>ÅuL>>E>ªWÅÍÍt>>æd>N>>uT>Ðác>>>@>s>L>N>ÐçÍt>>M>ÍÏtc>T>NJ>æs>NL>4T>éT>E>N>¬T>cA>ÏÍâæÅäcÏÍçÅs)T>I>äTÐrc>YÅϬc}aIÐÅæÍrÅÆTLÅpTcNæuÏauyÅaTªWÅÍÍtæXO×O Ït³Fý tÝçÍtM>äT>T>0Åa>a>æÏT>>WÍt>M>äT>N>>N>>ªäT>N>>N>>4>æÅãÏc>M>ÏÍu>qTa>c>T>âæÅäcâæÅêsK>N>ÏÍWN>N>>sT>cÏÍéT>>c>HW>NE>zærÅ¬a>Ít>WÍsÅÏcc>WN>E>tc>}>ÍçT>ca>L>T>ãæÏÏÍäTÐuT>t>kÅt>çÍædT>Å¬Ít>qTäTNNäT>NÏÍuÅÏÀuJçTMT>ÐæuT?LccNNF>rÅÐÅpT¬aÍÏæÀäT>ÐäÅt>L>suT>>t>äT>ÐuL>d>}>>T>s×æc>çÍN>¯·®âT>>Íæa>ÐÅ4>¬Ít>äTNNsN>æÅäTÐTÅ¬WÅaN0XUDWRULDQçTTHÐÅsäTLK>ªÍt.ãæÏÏÍu@TNséÅcÅæÅêsNæÅäÅæc>NæätÏæu>N¬ÍtuÅÏÀsIJ>ª4sæuTt>s4>ats>t>srÅÐÅppN>TÅ¬a>ÍcuW>~çÍt>MuÅÏÀæuJ>NJ>uÅÏÀäTÐTpN>T>ÅuTG>âT>H>ÅÐÅ¬a>a>usD>tsÏt>æ4>C>J>uÅÏÀuJ>çT>M>T>ÐspN#ÅpN>I@>uT>GêsJ>c>rÅ¬aN>@>âtsÍsÍæa>mJ>>×ÅtÅsT>M>Àcc>$¬Ít.uTÍÏTêåastpNTÅ×ÅtÅÏÍäÅtuÅÏäÀsªÍtuÅÏÀäTÐséTTâæÅäc>âæÅêsK>N>äÀut>Ïæp>N>~ÅªuyÅa>>ÅªsN>æÅu>ÅÏÀuT>ÉÅc>N>c>c>s>æTÍÅÏÍsuN>uTcTªuT>cTuN>uÅÏÀitéTa>KsqNLN>u½aÀ°®®âT>ÐÅp>T>M>ÀsT>>@>ot>çT>a>ÅæÏÍT>æT>>M>ÀuÅt>ærT>ÍÀª4>>>N>A>itäÀßÅc>ÅuÅt>æT>ÍÅuÅÏÀês>M>¬Ít>åa>åÍc>ÉÅc>Nsªa>a>Íc>T>t>I>pâæÅäcÏÍuÅÏÀuTÍÅuT>sMrÅ¬WT>pTIuÍÅäTÐssN>æÅäTNN>äTÐsÍt>t>ês>N>rc>u0a>¬WÅs>ÅÍÍtæªäÀÐÅp>u>a>TT>ªÍN>ÐÅçÍN>´âTs>Õtc>åa>Íc>m@>T>ÍÅçc>>t>J>N>µ³ÏÍoN>c>NÏÍs>uT>cÍæÏÏT>L>ÏÍª6HUULQrc>ÏÍsWÅçÍN>µ±âT>>snJ>E>>>ça>E>ês>N>>>¬WÅqJ>4>N>A>æTÍÅÏÍW>N>N>ut>ÏP>@>L¬WÅåa>WT>TÍÅu>IÍd>ÏÍsJ>ÍTM>L>ÅãT>KÏt>ÏÍ¬a>L>L>uWt>HÅÏs>cD>rÅd>N>ça>EÈT>ÅæÏæa>Åt>æåa>Íc¬ÍtåaÅtaTaLÅtuuTcãÅtsÅÏsÀsrÅ¬4æuT>tªu>N>uÅÏÀ¸qN>TusN>æÅäT>N>N>äTN>ÏÍäT>ÐsTWLrÅ¬aÍc>ÏTN>oKWN>N>ub>æuTæÏªu@>TNÉÅc>NçT>LÏÍäTЯ±¯

Page 130

¯±°aTuTÅ¬a>N@>atWN>N>êsTsWÏÍsu}>LcæuT>ÐªubêsT>srÅ¬Íc>ÉÏÅsÅÏWN>>>N>>>uT>a>E>>íuT>c>>T>äT>ÐuÅÏÀu>>N>>>sÍt>st>>¬ÍÅÍÏÅc>uÏc>ÍÏt>u>b>>T>u}>L>c>ªu>T>L>äT>ÐåT>a>ÍÐÅäÅt>>uÅÏ×t>zt>ÏÍs@ÏsWÅoN>J>K>æªçÅst.ªUT>L>ªsÅc>TuÅc>Nßc>Eu>N>uÅÏÀªuG>>>>J>>_c>>@>>çÅc>>>uT>>t>>êsT>>¬ÍÏÅÍu>a>>H>>ÆT>>>>ÏT>>I>>ÅæÈÅÏt>>A>>çT>>>N>>ÍuyTBæut>TuTN>Í4çTN>ÍTÅ¬ÍtåÍT>Åu>N>äT0ÅuLÎæoN>TK>Nc>sWÅuyÅc>Åæut>H>>çT>M>c>}>WN>>>N>>4>êsT>êsA>>>@>rÅc>T>L>¬Ít>>T>rÅc>T>L>¬4>a>H>>æT>N>æÅäT>ÐÐÅa>E>éT>~t>A>>>ªÍt>uoÍd>uH>>rÐÅt>¬qNLW~uNuyÅaÅÈTNMÅcçaEsÒc}ÐÅqNÅtubM²O½ vU t³Fý ËœÐÅuENæÍaE>æ×tL¬Ít>sÏT>IsæNs4>aHæäÅÏa>êåÏæÍÏÍWNN>sa>>Íc>u>Ít>>.Åæ4>æu>T>t>>çT>>sT>>U>J>Å¬W>Ås>>ÅÍÍt>>æÐT>ÀäT>>K>>æÍuT>t>àc>æ4>Æc>¬a>L>ÍusyÅÏÅu>>N>>ÈT>N>M>ÅsW>>>kT>çÅsc>D>uæu}L>cæuT>LäT>ÐªuÏT>cDÐÅ¬a>L>åa>LL>åÅcKçT>ÍÅrÅÐÅst.äæaÞÞäÀÐÅçÅs>E>c>ÞÞu>N>ÈT>N>M>Å¬WÅuT>c>àc>uEÅæàc>uyT>N>Åc>F>aÅt>uT>s>T>oæªÏÅÍWM>ªgT>ªäÐÅt>>T>ªcN>H>ÏT>N>>uc>uT>c>aE>TÅ¬ÍÏÅÍuTçTsLsäÍtcoÍdçÅcÅÏuyTÍÅc>uTcWNN¬aTuTcWN>NgTfH>ãÅæWNN>ªWÍtM4T>çTt}>GÏÍsTGP>åaN@ctAsUbäÀ4ÞÞuTt×ÅtÅäÅtL>sWNNéTT¬ÍÍcu.ÏTIÀrÅuEÅæctA>äaccN>HUtWN>Nça>EæÍéÅÏTA>ÅfT.4L¬Ít>uÍÏt>u>N>>>uÅÏÀu>b>ês>T>çÐT>ÐT>çÅc>>Ò×t>c>rÅc>>T>L>¬åa>U>b>¬WÅuTäÀuTc×tÐÅcKWNN4TuTt×t¬ÍtaÅtâTHÅçÅc>sWÅWN>>>N>>>êsT>>rc>>uyÅa>>>Åc>}>>T>@>u>>N>>>uÅÏÀês>>E>ÍÏtäÀêsN>æÏæuT>çcI>Õt>Cæu>tÏçT>s@>ÏªuaH>ÆT>u>ÍTcuKa>NP>¬WÅuaH>ÆT>pKêåtN>æcI>GÏÍéT>TÅrÅ¬WÅst>åaT@uTG>æWÍäÅaH¬ÍÏÅÍÍtæÈT>NMÅÏÍäÍcuH>æoNTK>NæWEN>êsTc>uTN>MÅcI>GêsÅc>TáÏÍc>ALrc>u~TA>ÅT>Å¬åaÍcuæuT>GkT>LÐÅåÍT>G>ÅæuN>ÞÞçÍt>MçTs>@Ï¬WÅsaH>UWNNWLuTaE

Page 131

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅuTc>êsTrÅc>}ÍçT>MN>æªuLc>MLÅ4>æçÍtM>ÑaH>ÆT>ÐÅÊÏT¬aLdNWT>pTIrT>ÍÀæ4N>AªsNT>CÅªTÍÅÏÍsu>bWNc>æqNJ>EdÅc>¬ÍtuÏTæucªçÍtMªuLcMLÅ4ªuTtªuTÈÅÍTHÅæTM}LcÆæÎ?ÍuTL>äTÐæu}>L>cÞÞuT>K>ÅÈT>K¬Ít>åÅc>Ka>Nt>sÍT>H>ÅTu>ÅÏÀêsLN>ÐÞÞçÍt>M>ác>>@>çT>s@>Ïæu>N>>uÅÏÀÐÅåÍT>G>>Å¬åÍt>sL>N>ÐÏÍT>#ÀÏÍs@>N>K>uN>>uÅÏÀÈT>N>M>ÅpT>I>ÏÍ¬a>L>ÍusyÅÏÅÍT>$Åut>ut>ÏçT>M>>Læu>N>>?Lc>¬a>L>uT>G>ÅuKM>fH>T>M>N>ÅÏÀæTM>Ít>M>çÅc>rcM>L>Å4>uT>>TÉÅc>N>çÍtM>ÉÅcN>äaÀÍt>tUt>aÍt>qNM>äÀÏÍTM>NÅÏÀæT>MÍt>Msu>Tut>KaæÏ¬aÍcÞÞåc>NæutÏTçT>ML>ªuGc$Uªu>TGÈTÅæÏªnN>aMÞÞÍt>sÅÏTM>ÀWN>N>uT>c>K>×t>äTÐ4>æuT>tu>N>kÅt>ÏÍäau>Tt>TÅÍt>>UTéu>N>>äTÐuÅÏÀkÅt>ÏÍça>æÏ4L>sçÍt>æT>¬ÍÏæÀÍtæåÍTMÍTN>LäTÐäT>KÏÍutÐc>sWNN>uT×t>orÅcTL>æÍtcÍéT>>TpÅa>äa>uT>t>æasT>sT>q>L>äcÏÍu>N>>uÅÏÀÈT>NM>Å¬Ít>åa>ÞÞçÍtMæuT>c>@N>æªaa>uTtc>K>ucçT>MN>Tc¬Ít>äÀâæêt>çÍæascI>Ídæaa>uTc>KæªuT>tc>@Nuc>çTM>NTc>¬aaT>uTu>N¬aaTuTuLNÅdNÉÅcNåT>a>ÍáÏÍçÅc>uc>>uT>c>êsE>T>>C>sÍt>uÏT>>I>Àªa>s>G>>ss>ÀÐÅçTêæÏuJ>~ÅäT>cqçæÏc>4>æuTt>ÈT>NM>Å¬WÅãÐÏT>N>u>N>ÈT>NM>ÅaL>WNN>WÏÍcäÅtçT>sTTM>ÀçæÍc¬aÏæÀu.Ít>æsÅÏWNN>ÈTNM>ÅæäTÐêsET>CrÅcT>L¬WÅuT>cæuÅÏÀªuN>ÞÞçÍtM>ªuTäÀêsL>ssrÅc}>a>Tu>N>>aÅt>u.u>N>ÈT>N>MÅ¬a>T>sKN>K>zoa>T>uT>cÍtçÍtsÅÏuN>ÈTNMÅuTc>ÈTNMÅäÍcÅa>¬aT4æuTt>ªuTcaLuÍæa7KH6HPLWLF'LPHQVLRQRI&KULVWLDQ7UDGLWLRQ¸bïTE\.RRQDPPDNNDO7KRPDNDWKDQDU7KH+$539RO;1R0DUFK-XO\¯±±

Page 132

¯±²UO²ÝuÄu q¼« —Ëœu¾ð Ë ‚dý ÈUOKu~²HÖ È«dÐ UN½¬ rO¼UH Ë Ë« ÈU¼Åt²ýu½ tÐ bNFðpÅÏæÍt«ÑaHÆTåÏT>ÏÍTcNGéT>~tA«Tst>sàcçTNJa>MEÏÍTM>ÏT>sÏa>suT>}>L>ªåÍÅÍq>L>äc>pyÅæÅÏÍs@>Ï0RSVXHVWLDTN>>t>>t>suT>t>ÐÅÅÏT>M>>ÀæªWc>b>ÍÏÅa>T>>>Åu>b>ät>>äÅt>>L>sÅÏÏæÍt>>ÏT>>ÀT>ÍÅTÅa>pN>CE>ÏT>osÏa>rÅ¬Ít>.åÍTG>>Åkc>ät>äÅt>L>sæsKc>uT>c>ÏÍÏTÀrÅÐÅåÍT>G>>ÅWLsa>a>äT>ÐT¬WT>fT>@>4>N>A>ÏÍåÏTæÍT>a>E>eNyÏ4>æÅçTÏT¬ÍÅÍs>ÅÍÅÑÏTçT>NJ>sWa>çÅcäÅt>4H>HçÐT>åÍTÀ¸Ít.ÍTsaHUçÅæcGaLTuTåüÅæTÏæÍtÐÅª4NAêsÏa¬¬¬qNTL4KJEqJEÅÏæÅsWTsªaÅåaNÏTLsæÅçTstêsLNLÐÅaÅs@uLsuTÀêsK¬aLtÀäÍt.cNGæÅçTcNGÐÅæ«qLW~WLITãÍtscÍTsªrÞÞqtÀæÅÐÅdNr¬ãÍt.UuTLªãêsETCTªdNræÅWTLncÐÅæªÍtsaHUsrçTKLÅÏæÅÈTETC¬qLáÏÍÅÏËæÏUTaNÅdNcÅcæÅæêåÏæÍÏÍäÀåT}TæåÍtXÍÏt×t>ztrcKMÑaH>ÆTcNG4>NAÏÍcTæd>ÅWtª4>N>AÏÍT>MT>ÅªçT>ÏTÒæÏÐÅçæcN>s¬ÍtsN>TÈN>A$çÅcuET>Læc>NG>ÐÅuTM>aäÅtL>sÏæÍt>çTcN>G>cTM>J>çÅcàcÏÍÕT>HsIJæÅçT>stsi>HsçÍTÐçÏÅÍT>ææu}>TM>À¬aÍcuåT>}6c>ãTM>ÅÏÍäÅÍc>rÅÐÅçÏT>N>>¬a>>L>>ÅÍÍt>åÍÏæÀÍt>æs>ÅÏT>M>ÀsæÅÍT>çÅc>>Ït>4>K>çÅæãTHsdNuB>EæaaÎtG>çÅÏÅÍmHÅæUÅÏªqJEªäÅt>LsàcçT>NJ¬aaNÏáÏTcT«ÑtINtTc>c>ÏÅa>>ÅãæÍêsN>L>C>L>C>>æäæa>>T>çÅÏt>4>T>s>J>~T>âT>a>~ouÏÍÏÍ¬aT>uT>Ít>çT>c>àcçT>>N>J>äæÏÍÏÍça>u>GT>>äæa>àc>ÏÍÏæÍt>auËcCÆcÏÍs>ÏæÍtåÏTÏÍuÅQs>Wu@L>ÅææuTTLäTÐäT>KsçÍN>²¶²âTÏÍu>tT>c>N>Ðc>ssäT>G>H>ÅkK>>oÏÍ¬a>N>ÏuÒt>sr²H¼ qB

Page 133

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅÍt>åa>T>c>4>>N>A>U>I>uT>æeQ>ªT>t>~ÏT>ª4>>N>A>qD>Åm>H>Åit>aL>>G>ur>fTs>t>æÏæÍt>>sNJ>c>sÅÏuT>>sa>Ícc>@>>LçÅs>NÅæaTuT>Tc>çTäÀsNÅªa>ÍÏTa>EsçÍt>æTkK>rÅ¬Ícuãt>I>ÏÍsrÅgN@>ÐÅe¬WcÏÅc>uÏTc>TÍt>LN>aNP>ÍÏt´®³âT>ÏÍéT>TMW>>>~ãc>>>>>æea>>Ïa>rÅsN>>J>>c>ÈÏÅc>>T>>c>c>>äÅÍc>m>J>>>>çT>>T>>sÅÍÅstrÅsN>ÅÞÞnsJæÌT>>äÅÍc>rÅaa>uTK>tÐÅa>EæÞÞa>ÅåÍc¸WTæWHNHqJErÅTåÍÐÅc>ÅsÍtUJæÅÍÅÏTIÀT>sTNGuc>ÅªrÅcTLÏÍ¬aT>.c>N>G>I>æWLE>ÅÏæÅWH>N>H>sa>T>ªat>Åd>T>ÅÏçæÑa>H>çT>st>ÈT>T>>ÅrÅÐÅÈa>T>æåÍc>>>Ðc>sàc>ÏÍçÅs>D>pT>Wc>>ÅsuT>ÏÍÏæÍtazÈTTÅ×t>JaÍtÏÅÍÏtcªæÅ4G>TæÏæÍtTsCÅÏÏÍªc>}TNåÍÅÍ`TT>M>ÏT>snJE>>çT>ML>N>Ðc>ÏÍªmT>WM>ÏÍuæÈa>äTK>T>ªÆc>æpTHçÅsJKTéTKJæÅÉÅcNTÏæÍtWNæcEæÈcMssJKstc¬au¬auåÍÅÍ`TÈaäTKT¬Ít>usL>>>~ÍÏÅæãt>>åt>H>>T>ÏT>>rÅæªc>}>>Íçc>A>>L>q@>>äc>q>>L>êsÍÏÍäaN>T>@>uc>c>çÅc>Ít>c>KuéT>>T>M>çT>M>ÏÍeÅd>N>Ït>Åc>ÅªäT>N>L>N>>æüdN}ÅX¯pA>sªçÏtÅcÅuT>KÏÍubÈa>æçÏÅccWM4>T>LæWNA>WNt>IÍÏt>ÏÍçÅs'TA>säaN>ÏcÅÏÍtçT>aN>ÅæÍcßb>ÅÏÅÏÏæÍtq>NTÏt>CæÍc>ÏÍT~çÅsN>Å³²²âTÏÍ¬ÍTM>ÏæÍt>çTst>«ÑtINtTãT>HsTÀÏTãTsçÍc>ÑÏTçTMLNÐc>ÏÍâT4KÏÍ¬Ít.ãt>IÍtÏÅÍÏt>cuÅÏÅa>ÅæWN>A>ÈÏaäT>LÐÅsÍt>åaåa>dc>uÏTc>TàcçT>>N>J>`ÏT>ÏÍáÏT>c>Trc>>Ïd>ÅÏæÅÆc>ÏÍsæàc>ÏÍsçÏT>N>>ssWkzÅtäa>cWT>éTKÅu>ÏTÈTTG>ÅrÅuTÐäÏTH>¬aL>ÅÍu¬aTuÕtcÐcßcæÍÏÍæÅÉÅcNæÏæÍt¯±³TÍÅpÅTÅæÑæcNpÅÈÏæÍtªTNttpÅÏæÍtsNJcsaÍtuLæTLTÈTTMÅpAsrÅ«¯æsÏaLIÅpÅpcNsN>JcÈÏæÍtÏTÀægWN>tITMÀÏÍªÍt>åaåÍÏæÀäTNLN>æüÏtÅcÅitÏͦçÏtC>äÅtL>suæa>T«azßc>çÅcT>ML>ÅãTK¬a>Ítåa>ÏTÅt>ÅÏÑÏTpÅçÏT>sT>ÅêsT4Tu>ÀçÅckTÕc>oäÅtLsT>MÀWNt>Iæª§a>aNTu>TMÏt>CuE>ÅæÏaÅÏæÅªÏæÍtÍÏt>¬ÍtåasccDÏÍuæaT«azåæcæTMNæaT

Page 134

¯±´cN>T>Gc>N>PW>$éÅaa>æÍt>.ueÏa>4>N>AÏÍé>sÍt>uH>H>T>ÀÏT>TMÀÐÅ×TÍæWÅcsmt>ÅÏÍtæÅ¬WÅÍÏÅcÏæÍt>ÏTÀcTæuaH>ÆTuÏTc>T>êsGN>æsrÅÐÅp>âT>W@ª³±°âT>ÏÍ¬W>ÅÍu4>GT>>cÅc>ÏÍÍt.cAæ4>CJsçc>GªTÍÅpÅÑT>tÍtÏTI>KåÅcK>sªaL×æcÅÏÍt>¬aT.cNGÏæÍtçTcNGÐÅåÍTGÅTÅÏsaHUTWTåÐTÅsÏaLIÅÏÍæÈTTM>ÀTÍcÒäT>NLN>æüsuTªa>LÏsN>LCL>CsT>rÅÐÅÑTt>ææÅs4T>LîâÀåaÅs>JcrÅÏÍ¬aT>.nt@ÏæÍt>äÍcãtI>sÅÏTMÀæåÍt>.äÅtL>sÑÏTçT>N>JT>ÍÏt>cæuc>EçÅc>ÒäÀÏÍsªeÅd>NçT>ÐcçÅÏæçÐÅÏÍWÍrÅc>Å¬WT>uÒc>>>Ít>>åa>ÍÅa>K>J>Ït>Åc>>ÅWN>>æêt>>æpI>@>çTML>NÐc>ÏÍsuT>NN>u>TNÈ>I@>ÍtuåÅc>KWN>Ht>Tuc>çÏtÅc>ÅåaãÅuÅÍc>ÍtÏÍâH>Å¬Wc>qWÍaT>ÅÏa>Ícuua>ÐäTN>TT>cDsæaÍc>æoÐÅsÍtpNÍrÅsçÍæa>T²°²âTÏÍàc>çTNJ>iterÅæ¬ÍtÆTL>ÅWÅåÅc>KÆcäT>N>N>TTM>ÀuTN>nysrÅäaN>ϬWc>uÈÏt>~uT>T>ãT>I>it>a>a>åT>îÏÅÐÀæUN>H>E>ut>Èa>o>ÐÅÏTNoKuÏTcT>ãTHsæÅÆTÅÐÅa>ETÀÏTssuTNWÅc>æçÏTNtçT>M>>>T>>Ísa>>T>åÍc>>ÏT>N>>t>äT>>ÐÐÅsc>>írÅÏÍÅÏæÅkC>>Ït>sa>>T>u>Íc>sÅÍaÅtuuT>KÅæuT>NUÅtsäÅc>ÅçTNJ>pyTÏÍeÅd>NçÏtÅc>ÅÍtpTpNÍc>sTæÍt.ucCÑT>ÅÍtgçÅc>ätaTTÀÏT>¬aT¬aàcãÐTæÍt.ácÅÏsNLCLCWcsªÍtæÏsæÏÏtÅcÅT³²²âT>>ÏÍsäT>>>G>>>H>>>ÅkK>>>>>oÏÍu>ÏT>>c>>>T>>>ãT>>>H>>sæÅÆT>>>>>>>>>ÅÐÅe×TK>ÅäT>GH>ÅæTÀÏT>ªapN>I>@§a>ÍcÏÍT>~äTN>LN>>æüêsNÅsuT>äTK>¦àcÏÍÏarÅsuKJEcN>GIçÅcÅÏÍtu@iÆc>ÏÍWcrÅcÅcÏÍåÍccH>uGHÅêåc>ÅÍpMÐÅêsTUt>ArcÀ¬a>Ít.4N>EÍtfT>æãÅcÅÍÏt>¸ÍÏÅÍuãÅkKrÅÏÍ§sTÏÅcHÅåÏTæÍT¦åÍÅÍsÅÍÅmHÅåa>N>æa>AN>it>suT0ÅÐÅÞÞàc>äT>GH>ÅãTK>ÞÞT>cN>G>sWÅçd>N>>ª-ÏÅÍÍt>WÅÏæ>ÏÍÍt>äT>>0ÅsßÅc>>>ÅÏÍÅÏäÀT>sªåa>>êsaH>Uc>>GæmH>ÅsªÅa>ÏÅa>æÍæs>TWc>æea>ÏæÍt>ÏTi>t¬åa4NEªåÍtuMÅÅÏàcçTNJéTKÏäT>NLNæüäTcc>ÅcÏÍpTHêsCHäÅtL>ssTUtArÅTNttpÅÏæÍtæàcçTNJ

Page 135

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅÏÍsäT>L>>K>ªÍÅÍÏÅc>äT>N>>L>N>>æüc>N>P>çT>Ðc>>ÐÅäæc>N>æÏæÍt>>ÐÅ×T>ÍãT>H>>ÏÍa>Åt>uªu>>b>ÈÅQ>>ÐÅÅa>éT>s>T>Ut>A>>rÅ¬æÅßÅa>ÅT>>uL>J>W>a>zcÅcÏÍuÏT>äTN>N>ÐÅWTG>ÏÍTMæÏc>Tc>mTBuæÏäÅt>LsrÅc>TLsstT>éT>~t>A>ªa>T>åÍt.pK>äT>ÀÍt>ræÏÍ6c>ÏÅc>rÍÏt>âTK>>ŬâæÅæcªÑÏTÏtÅcÅæ4æüçTcI@4TåaLÀæaaçTMtArÅTML>sªåaÍc>äTM>Låa>syÅÏÅT>LÅÏÍsçc>tA>W@ÏÍsuT>NYT>auÑT>Åàc>ÏÍæÅu>ÉÅcN>æÏæÍt>sW>sÅÏça>ME>æuEÅæW>quItäÅaLYTsçÅsTT>çTMHKEsåaÍTML>@NsIJWc}qWÍËC>~ÅsrÅçÅc>çÏT>>N>>sÍc>æÈT>>T>>ÅÕ>ÅrÅs>a>T>uÅÏa>L>>>Åa>¬Ít.sTzÅaLÅÍcGçT>NJ>cua>ÅcN>PpA>säÍt>.ãtI>çÅc>qNK>AãæÍ4>>T>L>ÐÅaE>ÏæÍtçTstæÍTsàc>çTNJçaLçT>æaMEcçcNP>NTÅªWÅÍÆcu>c>c>s+HQDQDT>T>L>ÆT>A>>ÅÐÅp>T>¬WÅa>æÅÉÅc>N>æT>N>>t>>t>pÅÍÅaçæÏÏæÍtåÍTEÅàtWNKÅsNJcçauJåÐÏT³µ®âTÏÍ4NAêsÏaÏTÀæaL>uHJ>átI>@ÅÏc>G>çcN>G>çTs>ta>TsaN>ÏsN>rÅs>TTL>éTaKqN>ÅÍuTTLÈT>cDêåÏTÏÍT>sÀsTäÀÐÅ¬a>Åa_ÏÅÅÏãtæd>cäÅü4ÐÅf>N>tI>>ÐÅaE>æÅçT>s>tÐÅçÏT>N>¦a>L>>çæäT>L>KÍçT>s>tÐÅæÅÈæTBsaÏucDs¬Ít.çÐTÐTWÍsÅÏçæÈTNMÅäÅtupI@§WÏÏæÍtuTLäTÅfÅÍÐÅçæuGLWÅÍcTÏæÍtuaHÆTçTcNGêåÏTÏÍÏÍuTN>çc>AL>ªæÅêåa>LÀWT>T>WHJ>ÐÅªäT>ÅÐÅc>>GáÏÍ¬a>T>åÍti>c>æÅçTc>N>>G>ÏÍäÅtu>ÅÏTM>>ÅÍc>st>rÅÆT>ÐT>æÍtsa>H>U>T>æÅÍÏt>cÈTcDTc>@NsaÏucDsc>@WNEzæåÏTÏÍT>TLÍtÈTcD>¬Ít.sDçÅÏt>§ÈT>c>>D>¦T>uT>>L>_N>>>êåÏT>ÏÍæÅÈT>>c>D>æa>>T>åÍt>nT>>C>4>>>t>À¬§ÍÏÅÍÕTÏÅÑæÏtäÅæcNTsÍt>åaqMsçÍt>æT¦ÍÏÅÍWHTCäæa>TÍÏÅaTÅuT>NMÅæçc>NGät>ÐÅçÍa>uTÐÏÅTWT>uãdJÅÏæÅ×tzt>rÅaÍt>ÏT>ÐT>æÅuA>ÈT>c>D>Ts>ut>T>T>M>ÀuLd>}>T>êåÏT>ÏÍæÍÏæÀpKs¬a@aLNáÏÍÏÍßTI>r>ÅçæÏcu>J>äÍcT>L>ÏÍq>MW>N>A>o>s>>Åt>uT>T>LªåÍæaçÅÏæÏÍÅÏæÅªçæUT>ÐÅÏæÍt>6ÅÍÍæÍc>TÅa>TÆc>æàc4T>¯±µ

Page 136

¯±¶³µ¶âTÏÍsäT>GH>ÅkK>ÏÍ¬ÍÅÍÏÅc>ªÍt>uÕtc>àcçT>>NJ>ssuT>Tmc>E>T>sÍÏæÀÍt>æsuT>L>_>N>>ßÅc>>ÅosuE>K>>äT>K>>ÞÞa>pN>I>@>ÈasaLÅÍc>GTsçÏTÏpN>ÍsæÅäÅæcNæTTLÞÞÍt>?LÀqTMNæa>T¬acNuÏÅcfÐcÍÏtazcªa>Ltu§ÏæÍt>¦æÅTÍt>WazÏÍTM>ÀsuJyT>cT>ÈÅÐÅtsTM>ÀW>~äÀuT>æÏuL>EsÍt>åÍc>sN>MáÏT>>>ÆtÅÆT>>çÅcc>>G>sçcN>>Gst>äÅÏT>sCT>F>ÐÅuI>its>ÅcT>D>æd>N>ÀsC>G>Ðc>ssuT>ªa>L>LuÐÅUTC>Ts>ÅÍcÅÏuE>TæËc>sIJ>aL>Íu.uN>KÅWH>NH>ssuTM>ÀÞÞåaªa>L>>Íui>>a>>L>>>>>>ÏæÍWH>>N>H>>ÐÅÏT>>N>>>>ssJ>>N>>æc>>I>T>>ãÁt>>æs>>T>>Ít>>ÞÞaTuÏTIÀWÅÕtc>TMÀssuTÀêsKçÅcW>HNHêsETC>ÐÅsçÏtäTKæcGsoÍdsdNÀcNGÈTKJÐÅWÅtJ1ªäÀÐÅotWKoçTMLÅcÐåÏTÏÍÆT>rÅutTÀa>Lt>}saÅs>ÅÍpTK>TMÀâT>csªaL>TuÆb>sÅÍuTTa>Lcb>ÅÏsCGrÅuT>tTTMÀæ½s>tLÅÏáÏT>ÆtÅåaLL>s>ÍÅcÅæT>s>äTÐäÀrÅcT>L¬a>Lt>}Åd>TsET>äTK>JE>ssaL>TÏÍªåÍthNäÅaÐcçÅcucÍtöcÏÍqæuaÐÏÍqsçÍcazcoLŬaLÒêåÏT>ÏÍX>æc>>iÅc>su>T>}>L>>T>a>>E>T>T>>L>u>>b>ÈT>c>>D>sçÍt>>æT>ÓTWN>t>I>rÅsWÅc>ÎpTÞÞa>Íc>ãtI>>aN>Åc>uJ>suT>L_>N>6>>ÅÍÍæÍc>>éT>~t>>A>>>fT>>s>t>>æÏæÍt>>>sW>>>T>>T>L>>ÏT>>>ÏÍÏt>ÏÍiH>>ÐÅÍTHÅçÅcuTàcçTNJÏÍc}ÍTÅ«ÍtàÍT~ªÆtÅêåÏTÏÍÏæÍtçTcNG¬WÅåaT.uTçÅsNTCÅÏarÅsaÏucD>sàcçT>N>JªÏæÍt>ÐÅ×T>Íut`ÏT>rÅsstT>T>æuzc>>çT>>M>G>>E>>zêåÏT>ÏÍa>>Åt>>u.c>}>>Ísåa>>æÅÐÅ×T>>Íc>N>>ÏÍäT>L>>uKJu>Mtu>TäÏaÈT>HN>H$¬a>ÍãT#Åu>æÅÏT>Àu>çTM>N}>>TWN>K>>Åæa>ÍÏÅc>>Ía>>>uT>ÐÏÅÍÏt>>ÅÏÏæÍt>>>g>>T>WÅåÍc>>ÒaÍt>åa>N>ÏäÀsäæa>>T>ÏÍs>uT>M>pN>J>$æsd>%sÅÏæÅçT>ÍÏæT>>ÍÑTÅäæa>§fNæq¦çT>Mc>Ns>NæÈT>ET>CrÅÏt>ÏÍ¬aÅa>ÕtcÏæÍtêåÏT>ÏÍXÏÍuÅc>äTMËæÏs>TWÅåaåÍT>ÀàcçT>NJ>TM>ÀaTÏæÍ4HHÍc>dNÐÅuÅdaL>æuT`JsuTÐT¬Íat>NÒÏTÀæTNttpÅÏæÍtæàcçTNJ

Page 137

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅTÈTHNH$rÅssWÅåÍTÀTNJ>ªaTsÅÍÅuÍåÍTTãÁtçtæÑcíæ¬ÍatNªaÍsyÅÏÅuKMaÅtsuTÅÏÐTN>>ÅrÅc>N>ÅçTM>T>uÏÍàc>çT>>NJ>sÞÞT>T>>N>Jc>T>T>t>}>G>×æc>såa>Ut>åÍt>åÅc>K>uT>M>çT>M>>ÏÍäÀçc>N>ÏÍT>sut>ÐÀÍt>æÞÞs>ÅÍÍÏtcÏÍçc@NÍTKÅæÍtÑTÅäTNNcTçTådN}ÅêåÏTÏÍçcKr¿tiÅæÏ6>>>ÅÍs>>>b>>ÏÍa>>>Ít>>>åa>>>Ut>>>sçÅsL>>>c>>>ÍÈT>>>>>ÅT>>>æT>>>M>>>ÀT>>rÅÏÍsÆc>>æàc>>>WN>>>K>>N>>K>>>~æsc>>>æÍuÍt>>@>>>¬a>>ÀÍt>>æs>ªÍt>>pI>>>@>>ÐÅÏÍWÍc>>}>a>>I>>çt>>såa>>qÅc>>ræuK>>D>>ÅuG>>H>>Ååc>>ÅÍit>>st>>}>>>>G>>ÏæÍWÅÏæc>>êåt>>N>>s>ÅÏÅæd>>ÅæªWÅæqæs>T>>L>>æc>>qâT>>>4>>ÏÍªa>>ÅåÍc>>s>J>>WÅsN>>æÏäÍÅÍWÍÐÅæW>I>>êsÅt>>sÈt>Ïæu>}>uc>>æa>>L>uqæÍtçÅc>qªWÅqTG>çt>>ÏÍT>N>J¬W>NqM>c}>ÍWTK>¬a>T.u¬ÍTuÅcæÅÍTscGçÅc7KH&KXUFKRIWKH(DVWDQG7KHRGRUHRI0RSVXHVWLD¸bíTE\&KRUELVKRS0-%LUQLH-RXUQDORI7KH$VV\ULDQ$FDGHPLF6RFLHW\9RO;1R¯±·

Page 138

¯²®v½«d¹« ÂU½å«bš “« ÊUÖbMÝdðò Ë ÊUO×O È«dÐçÅc>YÅÏuT>ÅÐÅuI>ªça>F>ær>t>uÏT>ªçt>J>M>ªuÅc>>ÅäT>ÐspÅaÏÍoªçtJ>M>ÏÍ¬åa>s>c>äa>N>cu>LE>sWDUVÑcuÅc>Åês@>ÏÐÅäT>N>>N>>ÞÞaLTuWUVTçaFÏÍæWDUVDTcrtuÏTÏÍªWDUVDNocÅÏuNçÅc>uÅc>>Åês@>ÏÐÅçc>>}>ÍãT>T>>M>T>>ÐrÅÏÍ¬åa>s>>c>sÏT>>ssT>>N>uÏT>>ÐÅsaÏÅÍÍtæucÈTKJiHTcêsKJTåÅc>KrtuÏTÏÍ¬ÍÏÅaÍtæäTNNc¬ÍÏÅÍÍtædNNUVW\QêsKJça>FÏÍsuTÏÍªa>LTuäT>NN>êåaL>LucE>sXêåÏTÏÍçÏT>G>}@>NÏÍÅÏäÀÈT>ÍÅc>æTc>êsKJ>sªGH0HQDVFH¦ÑTL>nËcrÅsÍt>uÕtc>çtJ>MäT>ÐssuTT>nTH>rÅ§aL>uËcC>TM>N>@ÏЪäTN@ÏÐrTªcN>ÏTêåÏTÏÍÏtM@ês>t?Lm@ÐÅpsçtJ>MätÏÍ¸WÅÏÍªåÍt§ockK¦äTTcêsKJäTNNçÅc>ãTTMLÍtåam@eNtcÏÍÏÍsubÏÅÐÀæUNHE>ËcspyTc>TäTNÏÍsc>NÏTêst?L>ÏÍsuTsKJ>rÅªÍÐÅÍc>uWc>ÈÏt>~äTN>T>T>uT>ÍTæc>K>J>ÏÍçÍN>ãtäc>c>ÅæÅÐÅÅacNÏTªaaÏÅÐÀæUNH>EpKsUÅbäT}>ÅæWNÏÍ¬Ítu.WTªäÅaccT>æ§äTNyT>Kc¦EOPQ\ª§aL>äTNyÅÍtéT>KÅs¦VPQ\æTMÍtMQRVHçcêsK>JT>nTC>ssKJ>4æÅ¬a>LuåÏT>ÅdN>NOVW\GQæQFO\sséT>>K>>>>ÅW>Å1D]RUDLRVâÍT>>E>>uT>>>t>>êsK>>>J>>æQDVUD\DT>>Åc>>A>>u>T>>c>>ªULsãæÍêsKJ¬åa@ÈT>Å×tztrÅW~TÅÍÏÅÍåÏTÅu>NêscoTªäTN>NTäTNNsªWÅNULVW\DQHäTNcuT>cêsKJæ&KULVWLDQRLêsKJçtJMãc¬ÍÏÅÍåÏTÅuNêsETÐÅçÅscucE>rÅsa>LuåÏT>ÅÑTL>sçÍt>æT¬qN>L>usEÅc>äT>Tc>êsKJ>sÅÏTI>ÀæŦWÅGDKHO$ODKDTÀpîìÍT>GDKODìÍuT>cêsK>J>T>nT>C>åÏT>Å°¸¯®ät>ÏâT>K>ÅssC>>ÅÏrÅÏÍæ§ÍÏÅÍc>D>ÏÍÅÏuG>~æsæÐÅT>M>>c>rŧÅaäTa>Lc>¦äTTc>äÅtL>sÅaÅÏÍu>N>äTÅÏiH>ÑTL>cDÏÍ¬a>LusäTN>N>äÍc>g@>çÅcåüÅærÅÐÅsÍt>çaE>êsJ>cÏÍæa>aug>@pH>ÅÏUN>ÅÏu>c>êsK>J>>sc>D>rÅÐÅ×T>>ÍÏÍÑT>L>¬a>>uåÍT>G>>>Åãt>K>Ït>>r²A¼ qB

Page 139

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅçTNÍsWÅu>NUÅÏäT>KUNÅÏ¬WÅäa>NcäÀuJ>~ÅuLEsa>LussNçÅscDsÍt>åÏTÅaTu¬a>LNuÅÏWN>NêåaLT>.4æÅæÅÏÍãÅçÍN¯·®®âTÏÍäT>NN>äÍÅÍäT>@çÅcáT>cêsK>JÐÅåÍTG>ÅêåÏT>ÏÍrÅÐÅçÅsKc>§uN>>UÅÏuLE>s¦uc>UNÅÏêåüÅæÍc>uäT>Ksáa>t>itcDsáTcsKJêåÏT>ÏÍnHæÍrÅÈTcD¬Ítåa>ÍTML@NWÅäÀçtJ>MêsKJæͦuTc>T>uTt>ÏÍsæçt>JM>ÏÍs¸a>Ïu.cD>sât>pT>pÎpyÍsrªucçT>T>N>JãT>Kit>T>aE>sÍÏæÀÍtæsÅÏWN>>N>çÐÅÍcåüÅæsu>TÐäaNcuL>EsçÅsKJsÍÏÅa>ÍtæçÅsT@N>ª§ascb>TMNÅc>ÅsJK>LsKJ>u>ªsC>ÅÏrÅÏÍ¬aT>s>ÏÏTs>UÅÏçÅcuI>N>LI>çÅåüÅæäÅt>L>sdc>çTT>>N>J>T>s>T>H>ÏÍ¬ÍÍc>c>ÎmT>>uJ>N>ÍäÅt>L>sa>Åt>u.UN>ÅÏuc>ÏÍ¬WÅåÍt>sT>}>N>æçÅåÏæÍçÅåa>a>ãÅÐÅp>äT>>>c>ÏÍWN>>N>>ªöÏd>ÍtæUN>ÅÏêåüÅææáTc>çt>JM>êåüÅæ4T>çÅsC>ÅÏsÍtåÍÐÑa>a>TukÅæaÀucbäTIÅc>DsTÅªåÍtçtJM>äTÐcNPW$kC>HrÅÏÍucäTÐæÍÏÅÍsªaT>a>ÅåÍcÍT>M>L>@N>ÑT>Læáa>t>ss>ÀeI>cÈT>K>JuT>E>pT>IsÏtsäT>N>N>êåac>Nc>ÏÍsçtJ>MêåüÅæêsK>c>ÏÍsWÅáÏÍpTc>}ÍukÅæÏÍ¬aÅåÍcÏT>säTÅÏÍÏt>ÏÍiHæåÍcÍæa>ÅÏäÀuLE>ÆÅcÅªåÍtu>Jc>I>r¬a>>s>G>>é>ssäÀT>>WÅc>ãT>>}>K>uT>>L>äT>>ÐpN>ÍT>s>N>zc>rÅêåÏTÏÍT>su>T>ÅÅcÐªa>T>ça>Åt>ÑT>Åc>ÑT>L>æáa>t>cD>s>qL>u.aLLu>ÍTML@>NTM>ÀsÅÏÈTKJ>uTE>pTIrÅ-ÏÅÍuc>çTT>NJçÐÅÍc>åüÅæ¬aLu.WTKTu>>bçT>M>æc>æäT>T>c>4>T>sqN>Åa>ÍæÍc>ÅÏäT>I>ÅrÅqN>Åt>u.T>çÅsCÅÏÍÏÅÍÍtæçtJMêsKJTsT@uTEæ?ÏTd>NTMTÐcTÏÍsuTMBMãÍcåÏTÅsst>äTK¬WÅçc>@N>uÏcaL>ÐTNäT>IÅrÅsrÅd>NæªWN>sK>>c>>rÅT>>Å¬WÅ>ìÍuT>>c>>ÏÍæ,D5H$çc>>>>ÏÍáT>>c>>çÅc>>ãÐêsK>>>c>>kÅæÏÍ§Ñc¦WDUVês@Ïa>ÍuäT@>s-ÏÅÍWÍÏÍuJN>ÍTÅc>ÐªW>NçÏT>N>ÅäÀÐÅsªcN>Åd>ÆT>çt>J>M>êsK>cÏÍ¸s>ÏÏT>sÑa>rÅT>?LO>K>uÏt>~srÅÐÅsåa>sK>c>çÅsK>J>T>°®¸¯±³Ït>d>ÏÍLUDvKDêsK>J>ªåa>T>uT>uT>E>C>sKJcNÅduTcêsK>cÏÍæÍtåasKcuTcÐÅ6>¬WÅåaÍcn@s@ϬåasKcGKOês@ÏÐÅuH@TLUDv¯²¯

Page 140

¯²°aL>>>uT>M>Àa>c>N>uÏÅc>T>ÈT>H>N>H$Æt>ÏT>äæÏÍÏÍsu>b>çT>M>æc>RvSKRERXPHQRLWRX7KHRXuT>>>t>>>s>æLUDvVKPLPT>>LUDvKDT>>>M>>>ÀsuÅc>>>>>>s>säæaRvSKRERXPHQRLêåüÅæªuAAuLEs¬aLtuRvVHERPHQRLWRX7KHRXTTM>N>T>c>ªÏtD>L>rÅçÅc>¬Ít>uWT>dN>§PHWXHQWHV4s¦WRX7KHRXÈTK>J>âTKÅÆT>§T>N>@¦uT>cês>KcÏÍ¬a>LL>åÍTG>ÅGKOWG~uG~æsæÐÅa>TuT>æÍc>G>ÈÏt>~ss«RSKRERXPHQRVêåüÅæêsK>c>çÅcT>M>L>sT>M>c>rÅªät>ÏçTM>cãT>K>êåÏTÏÍrÅs>qLuc>I>ræ¦4L>qsI>JÍt>us>c>ÏTskK>ÍcGÈÏt~d>NÍÏtrÅÏÍªRvVHERPHQRLêåüÅæÐÅåÍTGÅçÅc§W>ÅàÍT~sKJrŬkKTæäTÐÐÅ¬W>NLUDvKDrÅuÏTuL>EæÈÅÎêåÏT>ÏÍ_Nzt>çÅcu>TLçT>rÅT4H>HÐÅçÏT>N¯¶µµâT>ÏÍÅaäT>aLc>êåÏTÏÍçTc>îßæcEêsT>HñT>æçÍtM>kTL>ÐÅÈa>rÅÏÍdN>çÏTN>>aÅt>æpÍæªaÅåÍt>ãc>csJ>>rÅäTa>Lc>sWÅrÅYÅÏsc>D>¬aÅåÍt>.çÏæÀkKäT>T>0ÅuÐÅuæu>N>ÐÅuB>E>æaL>>ÅÍÍT>H>>ÅäT>Ít>M>çÅa>ssa>Ít>çÍt>M>c>N>ÏT>>ÐÅuÍc>Åa>qJT>T>ÅªqLX>éA>GÅÏsc>D>rÅ*Åtu.r¬a>Ít>.uWT>ÏdN>ÅÏ4Åc>Ña4HHcTæÏîÏtªåaTKNTçTst?LaÅtÑTÅcªs-T.aNPuaÐçÍ>NâæÅäc>ÏÍÑæÏt>G>t>uT>ÍT>ÏÍskÅt>uB>EçT>B>Åsa>ÅåÍÐcTcAL>oTÅªaÍtÞÞåac>ÎuLEsVHERPHQRLWRX7KHRXkÅæÏÍªaÍcuc>nÅt>éT>t>K>åÐæc>ÅsÍt>a>N>P>a>>T>u¬WÅÍÍt>æäT>Àêsc>ÏÍâT>4>ÏÍæªuJÏt>sT>M>>ÅçTN>ÍsÆT>C>ÍtÈT>F>N>J>ÏÍu>N>>êsN>æÅêsET>sWÅrÅäTNÏÍÍtçTM>NHt4>æÅssrÅæªåÍt.ÆTCÅÏäTa>LcÅaªiH>aTssçÍt>M>c>>N>4>æÅ§qÍÆT>>¦ät>ÏâT>K>>ÅÆT>>U>>c>¬a>T>åa>>N>ÏT>M>>À¬ÍtÅaäTaLcrÅÐÅuIaNÅcWNNäT>@>sWN>>N>>>ssuT>}>L>>T>M>æc>rÅçT>B>Ås>ÍÏÅÍÍt>æäT>I>ÅrÅuc>E>>Åa>>äT>a>>L>>c>äÅt>>L>s>ÅÏÍt>a>>a>>Æb>äÀçt>>su>>T>æa>>ÍÅÍäT0ÅT>MÀÏÍsuT>s>tc>>?LsuJ>Ôc>ÐÅÆTL>>ÅåTa>ÍrÅÐÅ¬a>Ít.uNaL>Åtu.æåÍtçÍtM>s@NKåaÍc>äTNPHWXHQVêsKJitãt>cgÏÍsWTs>t>?L>äÀqDÅWK>>s>ÅrÏt>D>L>¬aÏust>c>D>saL>T>¬WN>Ít>t>sK>JrÅT>d>sãt>c>gu>b>u}>>ÅæsçÅåÏT>ÅN>T>M>ÀuÅcÅãT

Page 141

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅÅaäTaLcsWN>EÅærÅsNæÅäÅÏæÍÏÍsÍtåÍÐÑasÍÏÅa>ÍtæuJNÍÏÍuÅc>N>N>F>a>Ít>s>t>N>T>M>>Àsu>T>åÍc>u}>>>>K>ÑT>>>Åu>N>>kÅt>T>ÞÞa>>t>>>us>>>T>>L>>>u>>>c>>>WiN>>>>>ÏÍT>>>M>>>ÀäÀêsJ>>N>>>æss>ÞÞT>>M>>>ÀçÏÅb>>}>>>T>>>oÏÍåam@>u0a>iT>ct>A>ouL>E>ªãtM>G>rÅÏÍ¬a>TåÍÏæÀÍt>æsaÅt>uåaçc>NWM>äTN>N>sN>Jc>äT>HH>ÐÅçÏT>N>cD>ÏÍsu0asÅc>uA>>u0a>>c>t>A>>rÅsc>D>>rÅÑT>Åc>>¬a>T>nK>>E>æc>I>>G>çÅc>u>t>zt>ÏÍsuAÐÅc}ÍçctAäÀÏTLÏÍæaÍuäT@ÅÏØÅocTåaÆtJAaopÎst?LuTHrÅcÐÏÍ¬WÅåaÆtJAcuLstçÅÍÅâT$OH[DPHQRVVHEHWH VHEHWDv7KHRQrÅäTIÅªsÏÏTs>uAAçÅåüÅæäÅtL>séÅÏcIVHEHWDv7KHRQÈTKJätrÅcŦa>ÅåÍt>æÅc>>KÍÏt>sÅÏuT>N>N>>uT>T>iåa>L>t>sÍÏÅÍÍt>æsTzÅa>T¬s>ÅÍc>DÏÍT>VHERPHQRvÐÅuIäÅt>L>s§aT>WÏÍkÅæÏÍc>N>G>äTL>N>KÅçÍt>M>çtG>c>ª4>æüÏt>M@>çt>}>G>ÏÍsaL>uåÏT>Å*$ORQsqLTÅ¬aLLu.WTÏÍtujGVRERPHQRvitsÅÏuKNTGäTN>NsaÍu¬aÅs>>ÅÍuÆt>L>qT>ÅÏåæcæÍrÅsa>ÍuäT>@Ít>çÍt>ss>TH>rÅuNçT>scãTK>ª4æüßcs>ÍÐTuÏTIÀt>}G>rÅÏÍc}ÍuÏT>¬aÅåÍtWÍtMãTIÅÈTÅcmT4æüÈasÐÅuT>M>>æc>>T>>M>ÀçT>>Ðc>>çÅÏæu>>æãæÏçÏt>>Åc>>>ÅäæÏÍmJ>>>>>o>T>1ÏÍÏÍsuTsaTuTªsJ>äÍt.ræÏçÅc¬aauWTÅa>äTaLcÓTst>aÍc>uua>ÐaL>>ÅÍuTN>êsC>ÅÏäTN>T>TuT>ÍT>TsuÅt>äÀua>>Ða>Ít>>Ðc>>quT>>ÍT>>äÀT>>sãæÏçÏt>>Åc>>>>ÅÐÅuT>>ÅÏÍT>>-ÏÅÍâæb>>>sTM>Åpa>äÀßa>sÍtM>uÏT@>WN>sÍtuÅt>rÅÐÅuIÏÍ¬a>ÍcuUbcNNFsrêåÏT>Å¬ÍÏæÀWÍsÅÏÍtWNHtrc>ÏdÍtÅaäT>aLcW$UJÅsuTÅªÍtWÍtMsu>cWÐÅrTÍÀæcKJcqTu>TÍTêsJJuTLWN>EtTrÅ¬WÅÍÏÅc>äTN@>ÏÐubÎtG>æcKJÏÍæäT>NÏTuÅcK>Irªa>T>u.a>T>M>ÀuT>t>I>XT>åÏæÍrÅs+DODNKDpyT>s6>ÅÍc>çÅc>uTC>~ÅsE>ÅærÅÐÅÍtm>N~t>ÏÍÑt>ÐæüsqLuåÏT>ÅWN>E>ÅærÅsiHTåÍcÏTsÅÏSURVWRQ7KHRQHQVHEHLDæWR7KHLRQVHEHLQªWRQ7KHRQVHEHLQaLTsÑtÐæüäTÅÍÏÍ¬aLræÏÅÏrTÍÀuLCJåÍÅtTuaÐaaêåtNæUb¯²±

Page 142

¯²²paÅaäTaLcsåaåÏTÅTMÀssuÍcªâæÅêsJcÏÍ¸åaåÏTÅsJcæÍÐÅ¬WÅåaÍcg@rTÍÀåTÍTäasLitãæÍêsJcsuTÏÍªatupyTd>TK>sJ>cæÍrÅ4>Td>N>æÅªåÍÅÍgNA>>PHWXHQWHVs-XYHQDOsçÏtC>¬atusLäÅÍcÅaäTaLcÐÅãæÍpÏÍiHªqæÅUcTÅ¬WÅsstäTKTÅªÍt.ÅaqÐÅaTuÅÏsJcæÍrÅaTTdNWNTncub>lNJ>çT>MæÏc>4L>qdT>KrÅªWÅÏT>IÀËt>zæsÑtÐæüäT>ÅÍÏÍäTLÐÅs§WÅqMTXçÅcrÅæ¦ÍtsTzÅa>Tu¬aLIÅuÏtäTÍtMWR7KHLRQVHEHLQmcEÐÅuKsÅtuäasLsWcsNäÅtuÑtÐæüçÅcÑtÐæüäTÐuTtÆT>ssTcDsstTªc}>Íus¬aÍpNI@ÅÏdNåa>sL>çTM>ÅséTK>ÅäÅtuÅÏÅa>äTa>LcUH>ªÍtåa>st>TMÀçÅcqäÀuAA>ãt>MG>TÅÏPHWXXQWWG~-XYHQDOsWÅÏTIÀ4>L>K¬ÍÅÍÅaäTaL>cçÅcqæÍc>uÏTsaÅåas>LsÅaäT>aLc>såÏTÅuTL>ÅêsE>ÅæouL>CJ>åÍÅtTUb>cN>NF>saÏuc>Ds¬aÅåa>@sL>sÍtæÅaäTaLcÐÅqMsETorTÍÀÏÍsqNdÑaqNÅtuTæªåÍt0HVLKD]HNDuTc`ÏÅtÆT>nc>saÏucD>sc}Íuc>ÐÅ¬WÅsÅͪrÅcTL¬aÅåÍtçÍtMÏT>ÐÅéÅcÅ§çÍNãæÍäc¦pNÏÅÏÍuN>êsNæÅäTGHÅåaa>t>ÈÅc>êsT>ÍæÏucpT>ÏÍc>L>ÏÍsªËÀt>ªq>LmH>ÅªâT>Ït>sæªaÍÏæÀçæÏWNNsT>äÀÏÍæÅêåÍÅtTæÍcÈcTMq>NJÏæÅsuÍtÏÍÍtWtI>êåa>K>pN>Í¬aL>L>uc>Gr>TÍÀsfL>a>ÅæT>T>aE>æÅsWT>4>K>ÐÅsÀÐÅ¬WÅåÍtT>äÀÏÍäÅæÅcäTÍt>MÏtB>oäæaªsHC>LrÅÏÍæÅêåÍÅt>TqNÅt>uWÅÏT>IÀT>çÅcT>Ït>@c>TÏÍäT>N>N>uT>F>NJ>>çTM>æÏæåÅÏÐÅsÅaäT>aL>cäT>N>ÏÍéT~t>A>çÍt>MkÅt>äæÏÍÏÍWN>N>s-c>N}>s>N>çÏtÅc>>ÅçTÐc>ÏÍçc>}ÍÕT>H>ÏÍsE>ÅærÅsrÅ4>L>K>¬WÅåÍt>stÍÏt>áÏÅa>n>>¬a>T>åÍÅÍçæÏäÀäæÏÍT>>æªäT>>>>L>>ÏÅæT>ÍÅÏÍâT>>>Ït>s>ªäÅc>ÅåaÏÅtK>WNN>çtsåÅÏWÍt>Mit>ÕTHrÅÏÍsÍÐÑa>äÅtuÍtt>uTMÀuLE¦ÅaäTaLcg@çÅåÏæÍçÅcéTKÅªpÍrÅsstT¬ÍtäTNÅc>ÅTsÅÏäT>NN>Wc>Å§aÍc>uÆTC>strÅÅÏTM>ÀsHC>LäT>LTs¬aÅåÍÅÍupNI@aÍtåÍt.ÏÅccÑTKGKOês@ÏÐÅsuTM>TTuT>cÏÍÅaäT>aLc>ªaåÍÅÍcb>ésst>äTKuÅcÅãT

Page 143

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLÅoâTc>ssªT>>N>@>ÏÍ×t>zt>rÅcça>T>sc>¬a>Ååa>g>@>aÅåa>Íc>n>@>ÏÍÍtçÍtsåüÅæÅc>ÐÍcÍT>KÅäÀc>äÅtusa>ÏucD>såaWTªWÅsK>c¬ÍÏÅÍçtçÅs@ÏaLÅÍâtÅÏäÀÅaäTaLcsÍtMubWLçT>åüÅæÐÅu>I>>uL>>E>>uÅc>>ÅçT>>M>>T>>ÐÏÍßc>>oÐÅs-Ååa>>ÍâT>>sT>>T>>Tar>ÅçÅcuJ>NÍc>}Íuc>ÐÅæWÅÅaäT>aL>cäT>N>N>êåaL>Lg>@ÅÏuNkÅtÐÅçÅåaKWKÅaäTaLcg@êåÏæÍouÏÍs-ÏÅͬWTcDÍÏtsuHTLÏÍpÅaªaÍÅÍupNI@ÐÅs-cN}cDÏÍÅÏuJI@>aTªqNLçcNs>NuÏcæÍrÅÐÅsrÅÐÅpaTHu>ÅcÅWN>NäÀWT>æTsuTÐÞÞuT>cÏÍsaÀua>aWNE>ÅærÅT>sÍÏÅa>>Ít>æäT>>N>>>N>>>çÅc>>uT>>N>ÞÞåÍc>>U>>ÅÏÍt>çT>>åüÅææu>>b>NT>M>NÅc>ÅçÐT>g>@rÅsÍÏÅÍâT>K>>Ås>Å¬a>T>ßÍÅc>äT>Tc>uL>E>rÅc>T>Å¬a>T>WT>~ÅçÅÏÅÍåT>a>ÍrÅÐÅæªa>>T>s>Åa>uÅÏÀäT>ÐÏÍuM>T>@>sçÅsKJÐÅåÍTG>ÅsWÅáÏÍpT¬aÀnyTäÅt>udNc}ÍuÏt>~spI@äÍc>g>>@>>çÅc>äT>>ÐuÅÏÀu>>N>>>c>>N>ês>L>I>>äT>N>>ÏÍåa>>n>@>>GKOês@>ÏÐÅsuT>ÏÍªåa>>s>c>b>>k>L>>rÅÐÅuÅc>ÅäT>>Ðit>æs>>ÏuÏT>s>äT>N>>>N>>>T>êsN>>zc>c>Å¬u>K>ÏÈÏt>~s>spÅa>ªa>>ÅåÍc>u.ÏT>>sÅÏäÀÍt>äT>>N>>>N>>>ÐÅçcÅN>WÅuN>éT>suTc>ÈTN>ÍÅÏÍÅcs×t>ztrÅªa>T_N>~¬ÍtaÅtáÏÍpTuTÀsÍÏÅaÍtæåüÅærÅçæÏÐÅçÏÅÍWTÅTrcDssÅÏuIÏTÐaNêsKcÐÅuKrTrÅÏ͸ãÏæÀuTKçÅcåÍÅÍãT#ÅÑTLÐÅçcÅuJ~Å6ÍcæåÍcÑt>TNÍrÅÏÍÅÏäTÅäÅa>ÐcªaÀu§_N¦æÅT>MÏt~rÅsTM>À¬a>LT>uäÍT>æÅaäT>a>Lc>ÅÏÍt>TM>À¬a>LuT>C>TM>ÀsÅÏÍt>ª§Xt¦ÅaäTaLcæÅaäTa>LcsÅÏTMÀæÅ¬aLTuäT>NNÅÏÍtåÍcpaXêt>äÍTæcb>äÍTª4>aª§cb¦Åa>äTaL>c¬aTuæçTsG>C¬a>t>upa>T>sÅÏæäT>>ÅÏsæåÍt.ác>ÅÏÍt>çTsT>T>MÀÆTHÅæTsG>CTMÀ¬äT>ÐÐÅäÅÍcæªäÅÍcÐÅäTÐªa>ÏÅÍulÏÍc}aI>ÐÅÅÏÍt¬aÏÅÍulÏÍTNÍÐÅÅÏÍtpäTTcêsKJsaL>×TÍÍtêscDrÅÐÅTåÍcpH>ÅÏÈÏTrÅÑTL¯²³

Page 144

¯²´u>N>äT>>ÅÏçÅc>ÓT>Ït>sÍæÏÏT>säT>N>>N>>äÍt.g>@>çÅc>srÅÐÅÅÏäÀuIÏTÐaNs§uLN¦0DQGDHDQsKJscDrÅUc¬ÍtuscÏTsäÍt.g>@>çÅc>éTa>K>ÈÏT>ÏÍåÍc>sK>c*RWWHVIXUFKWHUÅaäT>a>Lc>ÏÍÅcÐªaT>ãT>}K6>T_N>ztrÅsa>ÏucDs¬s>ÏÏTsu>N>äTÅÏsÅÍßÍÅcäTNN>TÅÏ§ÅaäTaLc¦*RWWHVIXUFKWHUdNcÐÅpÈÏTrÅsKJ>¬§a>t>@>a>TT>¦a>a>L>ÅtU>ÅÏãæÍêsJc>ÏÍiH>T>M>ÀsÍÏÅÍuÏT>M>ÅæÐÅsçÅsK>J>>ªWÅGDKDOLDêsK>J>>åa>sK>>c>>*RWWHVIXUFKWHUäÅt>L>s>srÏÅa>T>>sæ×ÅtÅäÀÐÅsªWÅßÍÅcGKOuTc>ês@ÏT>æåa>n@>GKOrÏÅaT>ês@ÏÏÍsaÏuc>DsrÅc>TL>¬åaÍc>n@>ÅaäT>aL>cäÍÅÍäT>@çÅc>uG~æ¬aTsT@äTTcçtJMêsKJuLETäTaLLg@ÐÅuIrÏÅaTÈTNÍÅÈT>ÅåaÍc>qN>D>L>rÏÅa>T>ÏT>>t>sçÅåt>>æäT>ÐêåÏT>ÏÍT>sT>äÀÐÅcssãÏÅÍÏæT>r¬qN>LåÍT>G>>ÅÈTN>yd>rÅÐÅqNÅt>uÕT>N>ÅT>ª-ÏÅau>HN>ÍÍcÏtAäÅtuçÏtÏÍ§¯¦¸a>TËcCaÅtusN>zcæÍiHÍÏtrÅÏÍªâTêsKJ>rÅÐÅçc}>Íãc>Tæ§äT>Tc>¦7DUVDNDQuDG>J>ÅW$êsKc>GDKDOLDêsKJ>sc}>ÍäTI>Å§°¦¬a>Tuât>pT>c>NéT>Ña>rÅrcD>sT>ÅªWÅuÅcÅÐÅåan>@>çÅsK>J>T>ÅÏäT>N>>N>>äT>ÐuÅÏÀêsL>I>uA>@>êåÏæÍÏÍsW>ÅrÅaÅt>us>ÅÍÍt>æuA>N>>@>4>L>sWN>E>ÅærÅæªa>Ít>.ug>@>GKO ês@ϬaTcêtçtJMêsKJÐÅåÍTGÅÏÍáÏÍpTçÅstsrc>âæÅa>>ÐÅu>I>uL>E>>ªrt>uÏT>æça>>F>ªçt>J>M>>ÏÍ¸çc>N>s>>N>>çÅc>>æ4ªuT>t>ªçc>>ÏÍsuT>ÏÍªWÅäT>aL>c>äT>N>>N>çÅc>ÈT>C>~Åsª§Åa>ãT>T>åÅc>K>s@>N>K>sT>ÅªUJ>ÅsT>@>uT>E>T>ªsT>@>ÈT>K>J>ªuT>c>æpäÅÏæÍÏÍªT>M>>ÅsuTÏÍªÍÏÅÍÓT>A>>Å§LUDvVKPLPT¦Åa>äT>aL>c>ÅÏTMÀ4ÅcÐÅuBEæaLÅÍäT0ÅäTÍtMçÅa>sªWNNÐTÀÐÅaEsJ~TÍtWNH>t4æÅu>NWT>ÍÈTFN>Js-ÏÅÍçÏT>IÀpNÍT>¬aÍt.uWT>ÏáÏaWN>TpN>Ís¦aÍc>pTça>Tp>NÍ4>Lq¬Ít>.UiN>rÅÏÍÅÏäT>N>>N>>uÅÏÀçT>s>M>ÐÅuI>ÏÍsa>ÍuäT>@>s-ÏÅÍÏT>N>>ÅÏÍ§uL>ÏÅa>T>¬atuåaNTÅaäTaLc§äTNÅcÅçTMTÐÏÍsstäTK¦uTtäTÐsäT>NN>sÈÅÏTÅÐÅuI>cÅ¬WÅÆTLÅpT>cNçc>NsN>uT>u>I>N>>éT>>K>>J>>>åÍt>>PHWXHQWHV4>äT>ÐsT>SKRERXPHQRvT>VHERPHQRvuÅcÅãT

Page 145

àcçTNJ`ÏTåÏTÏÍuTæÍTLŬaTåan@ÅaäT>aLcsWÍtMçÏÅb>}TÐÅqNH>ÏtssaTu.æªãÍcåÏTÅsuzcÍÏÅt>TWÅsT@áT>cçtJM>sKJÍÏtut>~ÅÏtsÐÅuÅc>ÅWN>>N>>>d>N>c>ÐÅs>b>>¬a>L>>>c>>>>E>äÀêåÏT>ÏÍpyÍäT>K>>rÅc>T>L>äÀÐÅÅÏÍt>u>b>çT>M>>L>æåÍt>äÀÐÅçÅs>E>s>s>c>¿T>@>L>uT>c>WN>>>N>>uTE>æãæÅa>cÍÏÅÍåÏT>Åoc>äÅtL>ÍT>ÐâTK>>ÅsªrÅcT>L>¬sÅÍWT>ÏÍaÍuÈÍT>M>WNE>ÅærÅssWÅuT>ÍÏrÅãÍc>åÏTÅsst>äT>KæÈT>K>JÏÍªåa>u>W>>>~u>Åc>>ÅäT>Ðo>T>u>ÅÏÀçT>M>>T>>ÐsT>>M>>ÀÏÍsu>I>T>>1ÏÍsêåÏæÍouÏÍäTN>N>ªoT>1rÅäæÏÍT>æÑÏTçÏt>Åc>ÅæäT>NT>IÅçT>Ðc¬aa>ug@>åüÅæuAA>ãt>MG>sÅaäT>aL>c>êåüÅæTªu>ÏTg>@äÅcTÅaäTaLcêåcÐÏÍéÍtäTÀÐÅçÏTNsåÍtpNÍäÅaaTrÅçÅcWÅçc>}ÍpN>ÍäTT>cãT>TäT>N>N>êsNK>særÅc>TL>¬aÅåÍt>T>MÀ§ãæÏçÏtÅc>>Åàc>çÐc>çT>M>L>NÐc>ÏÍæ¦T>M>N>Åc>Åæc>K>J>ÏÍsuK>I>>>iÅæÏWÅsÅÍÍtæVHERPHQRvÐÅuTMæcæsNæÅWNN4T7KH,UDQLDQ1DPHIRU&KULVWLDQDQG*RG)HDUHUV¸bïTE\6KORPR3LQHV¯²µ

Page 146

Ts@HçÍN²·µâTÏÍÑÏTçTNJ¸¯åÏTKs@H¯°T·äcÐÅsTNÏæTçTutHE¸mÅ°åÏTKs@H¯°T·äcÐÅsTNÏæTçTçÏtC¸Æ°åÏTKs@H§TçÏtC¦¯²äcTTNÀÏÍucWNN¸mÅ±åÏTKs@H§TWdNtt¦¯²äcTTNÀÏÍucWNN¸Æ±åÏTKs@H§TMNæaT¦¯²äcTTNÀÏÍucWNN¸Ê±åÏTKs@HâtFçÏtÅcÅÏÍãÏoNtTäTNN¸²åÏTKs@H

Page 147

çÍN²·µâTÏÍÑÏTçTNJ¯åÏTKs@HçTMtA4LKæq>LäcuTNMÅÈT@TL>stÏÍÑÏTpHçT>NJsacN>cDs4>L¬WTãT>IÅãæÏæu>TTçÏtÅc>ÅæÍ4uT>NsTæqL>äccÅæÅÏÍÑÏT>çTN>Jçt>ÐÅçÏtC>4ÀuKÏÒc>bsN>æÅ4>ÀªçÏT>>N>>äT>>a>L>>t>>sWH>N>>H>rÅæWc>>ÈÏt>~uT>N>>pͬaTNàtsJyT4aÅåÍt.cNGäÀuaÏÅçTLEÏÍÅÏÑÏTçÏtCÏÍ¬WÅçÏtC4ÀÒcbÐÅeuaÅÑÏT>çTNJåaLÍäT>@s@HrÅåÐæcÅTæåÍt>qMÏTN>saÍc>pNI>@äTG>HÅÐÅuEK>çÍN>²·µâTss@>H>rÅÏÍ¬-ÏÅÍuT>ÀkK>>>rÅÏÍåa>ãT>#ÅçT>uÅc>L>>æT>ÏT>ÐÅpkTÏÍsdNuTåÐt>sIJkKÏÍåaLL>WcuGHÅçTåÐtT>MLåÐt>pT>s@>H>rÅ¬a>Ååa>åÍÅÍäT>@>>a>ÅåÍt>.Wc>²·µâT>ÐÅa>E>æuTKNÏWNæ§ÆTaÆtLÏÍ%DUKLV¦eNc7DKDO¦p$uGHÅçTÅÏTMÀnNÍp>qNÅt>u.ÅcÐÍtu.§äT>LÏÅÆtL>ÏÍ%5DKLPDL¬qNLg@-0DUWLQ

Page 148

Page 149

¯°T·äcÐÅsTNÏæTçTutHEmÅ°åÏTKs@HçTNJ`ÏT>äÅtLTÍt>ÆTsKN>KzÏÍâæÅpNyT>NÆcuTc>áÏTcTäÅÏæÍc>ÅæÅT>>¶®®âT>>ÐÅu>G>H>>ÅçT>>åÐt>>æäT>>G>>H>>ÅÐÅu>>c>>M>>ut>>H>>E>>WcM4KsTcs@>HrÅÑTÅ¬aÍusyÅÏÅ¯¯··âTsÍt>uÏTcTW$sWÅuT4ÐcsÕtcÈTÅrÅsT#ÀÐÅ¬WÅåaÍcqNDLæuGHÅçTåÐt>ÐÅuBEªåÍt>§ucuGH>ÅçTåÐt¦uÏT>cTÈÏÅa~WtI4ÐcÏÍT>utHEeNyÏs¦Wc>}uGHÅc>åÐtkTsäTGH>ÅäÅtLq>ÍÐTäcãæÍs>KNÏÍs>mHÅc>rÅ¬aÅåa>@cÎ§Ít>ÑÏTnT>TcHdNäÀÐÅpçTåa>ÏÍÍt.WTÏÍÅÏáÏTcTÏTN>ÅãTåaLT.ÆTÏÍçc@>NÈTÅÍÏtrÅÏÍ¬ÍcupK>sNTCÅuÏT>cTÐÅpH>su>>>ÏT>>s>>>t>>a>>>L>>æ§¯°¶´«¯°°´¦çc>>>>>r>Ås>>t>>>T>>>>>N>>J>>>`ÏT>>>¬Ít>uåa>Íªa>ÅåÍÅÍÏÅc>åÍT>>G>>ÅÍÏt>4>>t>¬ãÅæuT>K>À¬ÑŬuutÈa>u>>Tu>suTÏÍa>Ååa>c>ÎÏTo>TM>L>çÍT>ÐçTM>T>I>ÍcáÏÍäÅt>uåaT>TsÈT>ÅÐÅâT>rÅT¬a>LT>åÍtmH>ÅçÅÏÅͬWÅÍÏÅcuTtIÊæÅÏÍuCæäæcÏÍutHE«uTcçTNJÒcsçTâTÏÍu>æÍt.qNI>$ÅÏÍtWNE>tuT>çTGJ>äÅÏæÍÏÍTN>JrÅTÆc>æàcÏÍäÀÒc>>sÍt>äÅÏæÍrÅÐÅaE>T>ML>¬WTsE>t>¯®®®ucutTÀfuGH>ÅçTåÐtÍÏtÏÍ×tztrÅæamt>uÅåÐÅaŬÍtuäTT.äT@adcKT,1DEH96FKRQEHUJ

Page 150

Page 151

¯°T·äcÐÅsTNÏæTçTçÏtCÆ°åÏTKs@HçTåÐtsÕt>ckT>LÐÅçÏt>C>uGH>ÅçTåÐt>4N>EçÅc>kTLW>NEzæstTuc>MæåÍtàcG>c@N>kTLªaT>ucaT>TTutHE>uGHŪ¶®®âTuLEs@HrÅ×æcçÅc¬-ÏÅa>WÍÏÍTMÀpåÏTÏÍuÏTuÅT>c>>ÑT>t>>çT>>s>t>>a>L>>T>>K>u>>N>>K>ÅÐÅÑæT>>t>K>>N>>áÏT>c>>T>>çT>sT>>çTMT>WNE>zæåÏTÏÍuT>ÅuH@>ÍçTN>JÅäÅc>CçT>M>ÅÍÍT¬a>ÏÅÍÏtcs>t>§uc>äT>Ðs¦àc>çT>M>>ÏT>c>T>`ÏT>ÆT>>¬a>L>>ÍuWÍs·®®`ÏTrÅ¬aTustc>äccÅæÅsÕtc>§qÍÐÅæÍäc¦äTKNJ>rÅçÏTäT>À¬a>Íc>pN>K>I>q>ÍÏT>M>äc>ÏÍäT>L>t>r>ÅÅt>N>J>~æu>rÅc>>K>it>ct>oKT>æTM>Àitsa>Ít.s>TzÅäÀsÈT>Nd>ÐÅçÏTK>@N>ÈTÅ¬Ít.qN>c>åÏæÍäÀçT>>N>J>ÐÅçc>M>c>t>A>äÅt>usN>çT>ÀÆT>¬aTu.²·µâT>ÏÍçÏtC>uGHÅçT>åÐtT>sCÅÏÏÍTK>NH>s@>HrÅsÏ4>ÐÅ¶®®âT>ÐÅp>æåaeN>T>a>Es²·µâT>ÐÅsçT>åÐt>ÐÅça>L>sH>>>T>sC>ÅÏÏÍ¬ÍÏÅÍÍt>æu>T>T>L>>>>Åa>L>c>>ªåa>@>çc>Îd>>N>a>ÅqMçTäc4åaãT#ÅçaL>sHsWGäÅtuuGHÅçT>åÐtuÏTÍt>æ¯°®®T>¶®®çT>M>T>Íæa>çT>åÐt>sW>N>äÀçT>L>E>s>qÍÐÅæÍæeNTqÍäcÐÅpsWÅuGHÅçTåÐtpTçaLsHrÅsIJsÅÍçaL>sH>rÅÏÍåaãT>#ÅsA>@r>ÅcT>L¬a>ÅsÏ4>ÐÅqÍÐTäc>ÏÍT¬WÅ¯®®®âT>ÐÅaE>T>p>uG>H>ÅåÐt>Ít>æa>N>T>c>>@>NæsJÍsH>C>L>ÏÍçÏt>C>çT>>N>JWN>E>zæsa>ÍuäT>@>uts>s@H>rÅYNJnT>LÏÍçcça>çTsa~¬åÍt>WTT>äÅÏæÍrÅuT>KÏÍÈÅcuG>H>>ÅçT>>åÐt>>æÍt>uÍÏÅæT>>çÏt>>C>>>su>c>Æt>>L>>YN>>J>ÏÍÑÏT>>¬aLaNWÍÐÅaEsqGäcÐÅnTLäÀÏÍutTt-0DUWLQ

Page 152

¯°T·äcÐÅsTNÏæTçTçÏtCÆ°

Page 153

¯²äcTTNÀÏÍucWNN§ÊªÆªmÅ¦±åÏTKs@HÐÅuJÏtsa>ÅåaåÍÅÍäT>@s@H>rÅÏÍsuTäT>IÏÍWN>N>ÏtB>sÕtc>áÏÅaäÅÏT}`ÏTªÆc>äTÅÍuÅcFª§äT>GHÅWcM>¦àcäTN>NuÏT>çTstækT>LkTLrÅnc¬aÅåaçÏæÀÍc§uÍÅåæs¦uTT>ÏTÀ4LKæucrcTªuL>NWÅÍÏÅcÍtuT>tIÊæÅÏÍqÍÏT>MTqÍÐÅæÍäc>ÏÍÏæÍÏæTæçdc>çTNÀWN>N>ªçÏtC>>çT>>N>J>t>~Å¬§a>Ååag>@>s@>H>çæÏc>äÀÐÅp>çT>M>c>sÕt>c>äÅÏæÍ¦¬äTNÐÅÅÏÍtçTN>JçTBÅWc>ÅªÏTÑÏTæuTc>ätNTæÏæ4F>JªäTTÏÐT>itsÆcuTcçT>NJTÅ¬Ít>.uçÏæÀkKaÍtuT>NÈÏa4cA>sÏTTæác>ãtÏÍTML>uÅa>TäT>N>Ns>uTÏÍa>T.U>çdc>çTN>ÀpJÍd>uN>Ht>WÅt>WKÐuLInTLäÀÏÍTtsuT>ÅÏitWNN¬a>LLÍTÅuTTN>JaLÅtucnT>LçTNJ>uÅcCåÐta>L¬aåÍcT>#ÀsuTDäÅÏæÍd>TäTNÅa>ÐncÐÅ4L>KæaL>ÅÍæaLcKª§¯²«¯±äc¦ÏtT>@NææcaÍtåa>aqTäTÍt>4§Tt¦çÏtC>§4¦4ª§¯±äc¦Èt}TænNT)Àª§¯²äc¦ÈTTæcFTª§¯±äc¦äTcçT>åÐt>¬4>æt>G>T>N>>>ª§¯±äc>¦Èt>}>æÅæ§çT>M>>T>¦4>ª§¯±äc>¦lN>T>>>T>æÍÏt>ÏÍ¬a>Ååa>>g>@>s>@>H>çæÏc>>sH>C>>L>oT>W>T>K>os>Õt>c>uÅc>>C>æuG>>H>ÅTdHL>NÏÍaTÈt>}TäÅcC>¸aTug@>TTåa@>4NE>TMÀcH>ssÏuTäTN>TæÏÑtINtT¬aLÅÍWtI§ÈÅc>âTKÏÍçÅsHCL¦ÍÅaFÏÍsJTN>mHÅæ§1LQJKVLD¦æaLITÏÍÅaÅ§ÍtsN>TCÅáÏTcTcDc>Ðs¦§5RPDJ\ULV¦ecNTæÏWNIJ>ª§¯±´¶âTÐÅ¦4>ÏÍ?L>N>sJ>J>T>WG>T>æuL>K>Í¬WÅÍWt>IÏt>T>@>N>ÏÍeuKyÅÍmN>E>B>pÅt?>LÏt>K>N>çTM>}>L>æTM>t>F>WtI>W$nT>L>çTM>T>äa>äTK>J>>ÐÅT#ÀÏÍuJ>ÏtsWN>N>>¯³äcÏÍsI>LÅT>aÍt>ÏæÍÏæT>æçdc>çTN>ÀÏÍWN>N>äTT>ÏÐT>it§äÀÐÅp>qa>T>¦ãÏTM>äc>ÐÅsäT>æa>L>ÏÍWN>N>T>M>L>¬WÏ4åÐtT#ÀÏÍ¬ÍÅÍsÅÍÅÍtÈT>NsÍtåa>NÅæÍs@ÏsH>CLäÀäT>NtÍd>ÏÍæsTÊÅæÏuT>cãÏçTNJsuTFcäÅcÏTKE>ÅÎtGW$TaMsaÍcpNI>@çÏtCçTNJsnJE>çÅqM>qÐt>LuT>>NJ>åÐt>rÅuJÅÍÈN>I>@§¯³··ªc>>TÍäT>G>HÅkK>>¦aÍc>n>Jàt6ÐÅuTM>K¬aÅåÍÅÍc>NNFÅÏÍt>uTNJc>HÏTraL>äÀsÏuTätN>TæÏ¸WÅ¬aÅåag@âÅtWTaÅåa@aNyTntkTLitsrÅTåÍtsNzcTMLs:+DJH

Page 154

Page 155

Page 156

Page 157