Return to flip book view

پاداش احترام

Page 1

Page 2

Page 3

Y{Za¹YfuYY|yd¯]ÁdËZd§ZË{ÃYÂÌ]½ZmɬǣȽȤɬȼȼƑȝȚȤƾƪƄſȚ

Page 4

Page 5

 ÕY³Zb dZ¼Zf¿Y{Y{Za ÖY{ZaÖ]Á«Z¿Y{Za ¶»Z¯Y{Za ½Y^ÅÄ]d^¿½{Â]¶¼veº¯ Y|f«Y ´¼fc|« Öf»Â°uÕZÅc|«Ä]¹YfuY ÖZ¼fmY½Y^ÅÄ]¹YfuY Ã{Y¿Zy½Y^ÅÄ]¹YfuY Z̸¯½Y^ÅÄ]¹YfuY ¦Z»¹YfuY ½Z¨Ë{ºÅÄ]¹YfuY |ÀfÅZ»Y|f«YËįÖ¿Z¿MÄ]¹YfuY ½Z¯{¯Ä¿Zy{¹YfuY ¼Å –Ä¿Zy{¹YfuY ļÅÄ]¹YfuY Y|yÄ]¹YfuY\·Z»dƧdz¿¶§¹Á{¶§¹Â¶§¹ZÆq¶§ºnÀa¶§º¶§ºf¨Å¶§ºfÅ¶§ºÆ¿¶§ºÅ{¶§ºÅ{ZË¶§ºÅ{YÁ{¶§ºÅ{Ì¶§ºÅ{ZÆq¶§ºÅ{¿Za¶§ºÅ{¿Z¶§ºÅ|¨Å¶§ http://www.ktabkhaneh.com

Page 6

ÕY³ZbYÖ^¸«ªÌ¼Ö¿Y{|«Z],Ö»Zu¾ËeY{Z§Á,dÁ{¾ËfÆ],¼Å¾»ÕY]Âeį¹Y³Zb-YÌ·¾»Ä]Y|yÕÄË|ÅZf¬Ì¬uÂeÖfÅªZÁ½Z»½Y|¿§{Z»,d»|y{Z°¼Å¹Ë,¹Y{dfÁ{º¸WZ«ZÌ]ÖYÂeÕY]¾»ÁÖfÅÖ¼ÌÖÂyZ¼ÕļÅ-½{MÁ|¿Z°·Y,¾ÌfÁM,½ÂË{Y½Z»aZÆq{į¹°f»|ÌfÅºËY]ZyÖnÀ³½Ze¹Y|¯Å|ËYÃ{ÁM¾»Ö³|¿Ä]ZÀ¯{½{Â]|ÌÀ¯Ö»º¬ËÂe¾f¿Ác§Z»Ä]Á|ËY®Ë¾»Z]Y|ycÂ{¹Y{dÁ{YZ¼®e®e¢Ë{Ö]ÕY{Z§ÁÁdËZ¼uY-ÁM¹ZÌaÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕfÀÌ»ÕZYÁ½Y|À»Z¯,Z¼Z]ÃY¼ÅY|yd»|yÁz]c~·Z¼®e®eZ]ÕZ°¼Å¹Y³ZbZ¼ºËY{dÁ{YZ¼ÕļÅYÌ·Á¾»dYZzf§Y¹Z¿¾f¿µZn»,d§dË{Á|v»-½ZÆmY{Z»d»|y½ZfÁ{ZÅZ̸¯{d»|yÁd^vÕY]½ZecÂ{Y|Å{Ö¼¿¾»Ä]YZ¼ÕļÅYY|yÄ¿YY{Z§ÁįY½Z»{ZyÁ½Z¿Z^Z¼ÕļÅ¹°f»½ZfËZÅ¿Y¨À¯Á¹Y{dÁ{,|ÌÀ¯Ö»d»|yY|yįÖ»Z¤ÌaÄ]½ZeÁZ]ÁZÅªËÂeÕY]-½Âe¦·ÁÁfÀËÁ¹Ze¹Y³Zb,ÄfyÁ§Y]¾»\¸«{YÌ]Ö·Áº¿ÂÀ¼»,ÃÁa¾ËY{ÂeÕZfYËÁcZÆ»Y-ZfÌYeÕ³¹Y³ZbcYdËZ¼uYÌqļÅ®¼¯Á¹Z¤Ìa¾ËYY½ZedËZ¼uÕY]-½Z¼ËY¹Ô¯cYZf¿Y½Y|À»Z¯Ö»Z¼e|ÌfÅÕZ°¼ÅÕY]Ì¿Ö]ÖÅÁ³Z¼¹Y³Zb½Zed^v»aÁÕYħu|À¿YÂeÖ»Ŀ´qcZ¼¸¯¹Y³Zb¹|¿ÁY|yYÄ¿Z«{Z,ļÅYeºÆ»ZmÄ],ÕYÃ{Y{¹Zn¿Yd»Â«Á¾»ÕY]įÖËZÅZ¯Ö»Z¼eYÄfËZÕ°edÌ¿ºÀf¨³ÕYZËį¹Y{dÁ{|«½MYÂe.|¿ÁMTom Winters Rolf Zetterson Gary Terashita 

Page 7

¹YfuYY{Za

Page 8

dz¿¶§dZ¼Zf¿Y{Y{ZaÖ·ÁÃ|wÂÀ»º°ËÁdÌ]½«{įdYÕ{°¸¼Äq³,¹YfuYYÕËÂe,ZÅº¸Ì§{{Y{YZ»¾fzÌ´¿Y]ÖËZ¿YÂe½ZÀr¼Å»Âƨ»½Z¼qY®YÁ{Ì´¿Y]Y½Z³|ÀÀÌ]¹YfuY|¿YÂeÖ»ZjËYÁdZn½Z¿ZÅ½YÁ{¹Z¼e{Y~³ÌiZe{Y§YÖ³|¿ÕÄ·Z»{ZÕZm½ZË|¬eÖËZÅY¾ÌÀqYZ»dYÃ{Â]½Z·ÂYÁm¹YfuYį|Å{Ö»įÖ»Âƨ».dZn¯Z»ÕÃ»ÁÖ³|¿{¹YfuYÕZmÖ·ÁºÌÀ¯Ö»dYÃ|Ä^Ë£Z»¶¿ÕY],|Z]ÕZm½Z»Ö³|¿{|¿YÂeÖ»ºÀÌ^]Y|y½Yfy{Á½YaÖ³|¿Ä]Y¹YfuYd³Z]ºÅYÂyÖ»¾¼{¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]ÁdY|yY½{¯d§ZË{ÕY]ÕÁÕ|̸¯¾ËYY{ZaZ]¹YfuYYÖ«YÁ¹YfuYc|«mÄ]{Y{ÌqļÅ,Z»ÕZÅ½Zm|ÌÀ¯d§ZË{Y½MZ¼|À¯Ö»ÁMY|yįÖY{Za-dYÃY¼ÅYºÌ{Y{YZ¼Ö³|¿½{¼¿Z]ac|«,¹YfuY½Zee®Ë{¿Y|y\¸«Ä]į|ÌfÅÕ¨½{¯Z£MµZu{Z¼ªËZ¬u¾ËYįºÀ¯Ö»Z{dY¹YfuY¶]Z«Är¿MÅÕÃ|ÀÀË§M|À¯Ö»|Å{Y«ÌiPedveY½ZeÖ³|¿,ÖZYÁÖ¸¼Ö¸°Ä]Ã|¦¯ÕZÀuÂË,¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]|¿YÄf§³Y§Z¼YeË{YZÅ{¾ËYÕZÌ]|Ë¿Ö»|̯PeZ]µÂµZ¼¯Ä]ÖY{ZaÄ°¸],|ÌÅ|¿{Z]]Y{ÂyZ¯¼iį|ÌZ]ÂÅÄ]|ÌÀ¯d§ZË{ZÀuÂË¹Á{,Ö³|¿µZ|Ä]\Ë«ÕYÄ]neYÃ{Z¨fYZ]į{Â]Õ{»ÌaZÀuÂË Z»Z¯¼iZÅÄz¿Ö]{ 

Page 9

¹YfuYY{ZadÆmÄ],{Â]Äf§ZËÖfzÄ]įYÖeÌ]ÁYd¿Ö»YÖeZ¼¸¯¾ÌÀq{Y{µZ¬f¿YZ»Á»Yd¨À»Ö³|¿Z]ÖzYÁY¹{»į{Â]Äf§ZËd{ÕYÄ^e»Ä]ZÀuÂË{Ä¿YY{Z§ÁÖ³|¿Z]įÖfÌ«Â»½Z¼Å|Àf¿Y{Ö»d¯]aÁÖ¿ÓÂY½M¾»įc«Á½ZÀ̼YYÕYÄm{|ËMÖ»d{Ä]ÖzcÂ{Õ{Y§Y¾ÌÀqįÖ»Z´ÀÅ¼¿YÂyÖ»Ö³]{Z»ZËÖ³]|at»{ÂÖ»Ã|ÌÀd¼°u,|À˳Ö»¾z½Z¿M¹YÃ|ZÀM{Y§Y¾ËYYÕYÃ|Z]Äf~³µZlÀaÁdÌ]{ÕYĸu» Ä] Á |¿YÃ{¯ Ä]ne Ö]Ây Ä] Y Ö³|¿ į |ÀfÅ Ö¿Y̨Ö¿YZ]ÄÀƯ¾ÌÀq|¿´¿Ö»Ä¿ZÅZ³MÖÅZ´¿Z]Äf~³Ä]į|¿YÃ|ÌÄÄ]Zm¾ËY{į|¿YÃ|Ì¿ZµZ¼¯Ä]{Ây{YZyÖeZ¨Ä¼n»ºËY{aÖ»½M{»Y½Zd«ÁÁ|¿Y{aÖ»ÖÂ»Å¶YÁª¼Ä]½Z¿M,dz¿|Àq{,¹Á{|ÀÀ¯Ö¼¿¦¸eÕYÄÌZuÁd̼ÅYÖ]¶ËZ»Ä]¾fyY{a{Ã{Z¨fYÁ[Zzf¿YįÖeZ¼¸¯,¹Â|¿ÁMÖ»½Z]Ä]YºÌÖ»Âƨ»,ļ¸¯dY~§Z¿,|ÀÀ¯Ö»dYÖÆ]Z»cZ¼¸¯YeZ]aZÌ],|¿]Ö»Z¯Ä]Z^eYÕY]Är¿M,ÖeÁZ¨e¾ÌÀq{Z]{]Ö»Z¯Ä]Ö§Z¯ÕÄÀÌÌaÁÄ]ne|«Z§Õ{§į°¨e,ÕYÄ]neZ]½YZ]ÄÀƯ¾ÌÀqÕĸ¼mÁ{ZË®ËZÆÀe]ÃZ»|ÀqÖÅZ³ºÀ¯Ö»¥´Ö»Âƨ»µÂÕZÀuÂËįºÌÀ¯ÂeºÌ¿YÂeÖ»¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]sÁYÄf§ZË¹ZÆ·YcZ¼¸¯¾ËY]ZÅµZ«YÁ{{Y~³Ö»½ZÌ»{Z»Z]Yd§ZË{ÃZeÖeZ¨Z°»½ZÀr¼Å,cZ¼¸¯¾Ì¼ÅªËYÁ¹YÃ{¯ª¼e|¬·YºÌÀ¯Ö]YËZÅĸ¼mYÖ°ËZ]Å|ÌËZÌ]ºÀ¯Ö»|ÌÅ|¿d{YY½ZegYÌ»ªËÂeYZ»®e®eZÀuÂË|Ë´À]½Ze{ÂyÄ]|À¯Ö»Z£M¾ÌÀqÁYºÌZ]ÃZ³MÁºÌËZ»ZÌ]Y{Ây,ºÌÀ¯¶»Pe½Z»¾fËÂy{į|À¯Ö»,{Y~³Ö»½ZÌ»{Z»Z]Är¿M|Å{½Z¿ZedÅÕ|̯PeeZ¼¸¯{|ËZ]{̳Y«ª¼eÁnÀ{»0Ô»Z¯Ä°¸]{ÂÄfZ´¿YÃ{Z|ËZ^¿¾ËYºÌÅ|¿d{YYºËYÃ{¯Z¯ËY]Är¿MZeºÌZ]ÄfY{¶»Z¯ÄmÂe

Page 10

dZ¼Zf¿Y{Y{ZaY,ºËYÃ|Ì¯d¼uËY]įYÄr¿MdY¾°¼»,dYÃ|ÀÅ{ZÌÅÖ¼¯ºÌÅ|]d{,|¯Ö» l¿ YÄ» ½{¯ ̼e ÕY] ÕÁZ¯ |ÌÀ¯ Âe¿Z»įÖËZÅw¸¯ÁZÅ²ÀYYZyZe|À¯Ö»Z¯ÁÕZ»³{ÕY]Á|¿Ö»ºzY¾Ì»ÃZ³½M|¿Y{³Za{ÂÖ»µÂv»|Ì·ÂeYËY¾ËfÆ]|À¯Ö»Ö,ÖZa~]Ya|À¯Ö»Ã{Z»MÖZa~]Ä¿YÂmZÅ~]|À¯Ö»ÕZÌ]MÁ¾ÌmÁ,|Å{Ö»{¯-|À¯ZÌÆ»YÄ»ÕY]Z»Y|Å{Ö»Ä»Y{YcYZyÁcZ§MYÄ»dZ¨uZ]YZ¯ÁYÁ|À¿Ö»{{³Ö»ºÌ¸eÁ{ÂÖ»ÄfyµÂv»dY{]YÌaÄf¨Å|ÀqZÆÀe|Å{Ö»d{YYµÂv»¹Z¼e,Z¯½ZËZa{YÕZ´¿Y¶Æ¶Ì·{Ä]ZÆÀe¶¼·Y°½{Y{½Z¿{,|ÀÌ]Ö»YyÁ{ÂÀÖ»Y½Z§Â^yÖf«ÁdYµÂv»¹Z¼e½{Y{d{Y,ÖÅZ^fY¾ÌÀqÕZÆ]|À¯Ö»µZ¼ÅYª¬veYÌa,ÖÅZe¯¶Ì·{Ä]¬§]ZÀ»ÁZ¯ÁµÂa,d«ÁÃY|¿YÄq.{ÁÖ»|ÅÄ]¥Y|ÅYÄ]ZÆÀeÁÃ{¯Ôef¯ÕZÀ]ÕY]ZÅµZįÕmZe{»{Ö¿ZËZaºÅZ].ÂÄqÃ{Âyd°½ZËZa{ÃZ^fYºÌ¼e|Àq¶Ì·{ºÌ¼eÕÄv·{d¼uÁZ¯Ád¨À»,ÓZ]{»Á{Å{Z^¨Y½ZËZaÄ]YZ»Z¼ËY{,Y|y¹Ô¯¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]|¿YÄf§|ÅÄ],d{Z¿Õ̳,Zf»|¿Z¼]Y|ËZa½ZËZaÄ]ZeįÅ|À¯Ö»ªËÂe|À»ÁÌaÄ]ZÆÀe,ºËYÃ|®ËtÌ»{įÁ½MYÌ¿Á«»,½ZÌ¿Y^ºËY{ÃZ´¿YÂfYyMÄ]ZeY{Ây¾ËZ£M½ZÀ̼YįÖYÁY,|Å{¹Zn¿YyMÄ]ZeY»dYÂyÁ|ËM\·Z£įÅºÅZ]ÁÄ»Y{YcÂ¾Ì¼ÅÄ]ÁĨZ°»|Ìz]ºÅYÂyY|f«YZÅ¹Â«]dY d»Z¬fY Á{ Ä°¸] dÌ¿ d Á{ ÕĬ]Z» dÌvÌ» |]ZËÖ»½ZËZaÄ]Ö´¿Â´qÄ°¸]|ËMÖ¼¿[ZuÄ]Ĭ]Z»¾ËYZ£MÖ´¿Â´q,¾ËY]ZÀ]ºÌÀ¯Ö»¾ÌÌe½Z¼ËZÅ[Zzf¿YZ]Y½{]½ZËZaÄ]Ŀ´qdYºÆ»½M½{]ºÌÅ{Ö»¹Zn¿Y,ÃYµÂ{½Z»¥Y|ÅYÁZÅ´·YZY]YZÅ[Zzf¿YÁ

Page 11

¹YfuYY{ZaZd¿cZv·YÕZ¯dYÂyÖ»ÁY,½Z¼¿YaYÖ°ËÖ³|¿ÕZÅ{Y|ËÁYÖ°Ë{ÁY¹{¯Ö»ZuY¾»Ád¿Y{Ö»Y»¿¹{Â^¿ª§Y»¾»į|Å{¹Zn¿YÕÃ|Æ][Zzf¿Ya,{Ì´]ºÌ¼e{Ây|¿YÂf]įdYÃ|ÌÖÀÄ]dÁY{ÂyÕÃZ]{b|À¯Ö»¶¼ºeÂ»¥Ôy]ÁYįºf§ZË{½Z»~³Z]YºÅYÂyÖ»Z»Y,{Â]ÂeÕÃ|Æ][Zzf¿Yºf¨³ºË{¯d^vYºÌ¼e¹Z^4u¹Z¿Ä]{Â]Ö¿YÂmÃZ{ZaÕÌ´]Ö{ZeºÀ¯Ã{Z¨fYd§¾ËYs»Y½Zf{Ë¥YÕYÄfYÂy,YÖÅZ{ZaÁYaÖ¯|¿Y¾Ì´À¡ÂËÁdzÖ³|À]½ÓYÂeZ»YdyZdzYZ»¡ÂËÂe|aį|{¯ºÌÅYÂyd»|yYÂeÁZ®^,{ZÆ¿Z»]c|aįYºÌ¼e½|ÌÀÕY]Á|ÀqYaįd¨³¹{»Ä]½YÂmÃZ{ZaÕÂÃ|À]Y¹Â«¾ËYÁ»Y³Y|Àf¨³ÁYÄ]|a½YÁZ»|¿{³Z]Z¿Z¼Å,Ö˳½ZËYÄ]°̿½ZÀzÁÖÅ{[YÂm,Ã{¼¿d»|yY½ZËYÁ½ZÅZ{ZaµÁY{Â]|ÀÅYÂyÂeÕÃ|À]cZ«ÁYÕÄ̼ÅY½ZcÂ»½YÂmÃZ{ZaÖ·Á{Â]ÕYÄ¿Z¼Ì°uÁ[ÂycÂ»ÂeÄ]į¹Â«¾ËYÄ]|Àf¨³½Z¿Md§¿ZfÁ{¡YÄ]Á{¯{Z»ÕY]Y½MÂeÁdYÄfyZ¾Ì´ÀYZ»¡ÂËc|aį|¿YÄf¨³,Ã{¯dYed¨¸¯¹|a¼¯Y¾»®q¯d´¿Y´]¾ÌÀq½ZËYÄ],Z®^ºÅYÂyÃ{ZËYZ¼¡ÂË¾»Z»Y,dYÃ{ZÆ¿Z¼]¾Ì´À¡ÂË¹|aµZuÁZÅ[¬Ä]YZ¼¾»Z»Y,{¼¿Ö»ÄÌ^ÀeZÅÄ¿ZËZeÄ]YZ¼¹|a|Ì¿Y{³Á{¼¿ºÅYÂyÄÌ^ÀeZ^¨YÕYÄnÌf¿Á{¯¶¼¿ZfÁ{cÂ»Ä]¹Z^u½YÂmÃZ|ÌZaºÅY,{Â]ÄfzËÖa½Z¼Ì¸|aįÕYÖÅZ{Za{ÁMd{Ä][Zzf¿Y®Ë|Y|m½MYÄ̼ÅÕY]¶ÌËYY^Ã{YÁ{Y^Ã{Á|¹Z¼eËZÆ]½Y³Ö³|¿¹Z¼ed¼Ì«Ä],|]Á¹Z^uÃ{YÅZ0ÓZ¼fuYºË{³Z]Äf~³Ä]ZÌ]ºf¨³¹aÄ]b|¿{Â]Ã{¯{YYxËZ»ZËÁ½Z¼Ì¸ÕZÅcÂ»ZÅµZ¿ZfÁ{ÕZÅÄf¨³Ä]Ä¿Z̨z»,«ÕZÅ©ZeY{ZËÁ[Y½|Ì¿¹Z´ÀÅ|ËZ°§¾ÌÀq|ËZ|¿|Ë|ÀyÖ»Ö¼Ë|«ÁÄ¿Z¬¼uYÕZÅcÂ»½YÂÀÄ]½ZËY

Page 12

dZ¼Zf¿Y{Y{Za¨uºfÅ|ÆÌ·ÁÖf«ÁZeY¹{Ây»YM{Â]¹Z^u{ÖqÂa{¯ºÅYÂz¿³ĸ]YÕZÅ{»Ìa¾ËYÄ]¹ÂÃZ{ZaÖf«ÁZ»YºÀ¯Ö»½YÂÀÄ]¹Z^uÕY]xËZ»d¼°u¾f§Ë~a{ÖÅZe¯Á½{¯{ÕÁZ¯¾ËYį{¯Ö¼¿Âe³ÅÁYZ»YdY|¿Ö§Y³ÕZÆ],|ÆÌ·Á{{³ª¼uY,{Y|ÀaÖ»ºÌ°uY{ÂyįZm½MYÁ{Â¹Z¼e¿ZmÕZÆ]Ä]Õ´·Y|«Z§,|ÌY§ÁYÖ³|¿{Zd¿ÕÄv·įÖ»Z´ÀÅcZv·Z»ÕļÅÖ³|¿{¹{Y{Ä»Y{Yb{Â]Ä¿Ó{Z¶¼ÕY]¹Ó[Zf¯½{¯Z]ÕÃZmYįÖËZÅ½Â»MÄÌ^{Y{{ÂmÁÕZd¿ºËYÃ|½Zvf»YZÅZ]½MYÌaºÌ¿Y{Ö¼¿įÖ·Zu{,ºËY{YÖËZÆ],Z]¾ËYÁÖÀ°¿¶¼¾»cÂ»Ä]įÖf§³ºÌ¼eÂe¹aÖÅYÂyY«Zd¿ÕÄv·{į|Ì|ÅYÂyÕÁZ»YÖfyY{b¿,ÖZ]Ã{¯Ã{Z»MÄ¿Z¼Ì°ucÂ»YÕÁÌaÕY]Y{Ây0Ô^«³Yd§³{¯ÖÅYÂyd§ZË{±]ÖY{ZaÁ{Y{ÖÅYÂy¹Zn¿YY½MÖ¿ZMÄ]{ZË¶ÌËYY½Y|¿§ºÌÀ¯Ö]Y´Ë{Ö·Zj»ÁºË~´]¹aYÃ{¯{YMcZYYY½Z¿MY|y|ÀÀ¯dZYY|y¹Ô¯Yį|¿{Â]Äf§´¿Ö˳{Y»Ö]{|¿{¯Ö»ÖfZYZ¿ÁdËZ°\e»ZÅ½MÖ·Á{Â]½Z¿M]ÕÌiPepÌÅÖ˳´Ë{Õ{Y»{Á{Â]|¿Y½ZZf§ÕZÆ]d§³Ö»¶°½Z¿M{ÕZf§ÖË´·Y,|¿Á¾ËY{µZu¾ËYZ]dY|¿ÂZmÃ{YÁ{|ÌY§½ZËY]Zd¿ÕÄv·¹Zn¿Y|¿|Ã{Zf§½ZÀ¯Ä],{Â]Ã{Y{½ZËYÄ]Y|yįÖÀÌ»Ö]ÕY]Y½Z¿M¹Â«¹Z¼eÁ|Àf³Z]Ì»MðÁÖ¨À»ÖY³Z]½ZÂZm½ZËY]Z]¾ËYÖ·Á-|¿{¯dËZ°Ä]ÁÄf~³|À¿Z»ÁÃ{¼¿ÕÁÌaÃYÁM½Z¼YÁ|¿|¿{YÁÃ|Á¾Ì»Ä]³Å|¹Z¼e½Y³d{YY|¿{Â]Ã{¯ÔeËY]įÖ·Âv»¹Z¼eÄv·®Ë{|¿{Â]½M|Àf¿YÂeÖ»įÕ{ÂmÁZ]dY|¿{ÂmÁ½ZÕY]Ö¿Y^mÁ|¿{Y{Â½Z¼Å,|¿Â{YÁ|Àf¿YÂf¿³ÅÖ·Á|ÀÀÌ^]ºqÄ]Y¾Ì»aÕZÅ¶¿¾ÌÀr¼ÅÁ{Ây¼¹Z¼eÕY]Y¶ÌËYY^Ã{¹Z^uį{Y{d{Y,{ÂyY0Z§|ËZ^¿Z»dÅ½YÌaÁ½Z¿YÂmÕY]ºÆ»Ö{,\·Z»¾ËY{Öf¼°u¶°¾Ë|]ºÌZÀ]YÁY\¸«ºËY{ZÌ¿Ä°¸]ºÌÀ¯dZYYY|y½YÂÀÄ]ZÅ½MÄ]Ád§ZËºÌÅYÂy{,dÁYÕZÅcÂ»a{įY

Page 13

¹YfuYY{ZaZËÁ|a\¸«³Å¹Z^u½YÂm|ÆÌ·ÁdË´¿ºÌÅYÂz¿½Â¿Z«|ÀÀÌ^]|Àf¿YÂf¿³ÅÌ¿½Z̸ÌËYY¾ÌÌa¶¿{°¿{Y¿YÁZ»YÌqļÅa,{Â]|uÄqZe½Z¿MÕY]^¸«ÖË°̿Á{¯ÄqY|yį|¿{Y{d{YÖËZÅĿ¼¿Y|y¹Ô¯{ºËY|¿ZÌ]Ä°´Ë{ÕÁ½MÄ]ÖÅZ´¿|ÌËZÌ]ÓZuÕ̳ºÌ¼eÕY]{Ây{YÖË´·YÁ|¿YÄfË´¿Y|y\¸«Ä]{Y§YįdÅÄ]ÁZd¿ÁÃfÀ»Ì£cZv·Z]Öf«Á|¿YÃ{Y{|Ä¿Z¼Ì°u|¿{¼¿d§ZË{±]ÖY{ZaÁ|¿{Y{½Z¿d{Ö¸¼·Y°,|¿|Á{Ây{įdY¾ËY,ºËYÃ{¯Z¯ËY]Är¿M½{Y|¿d{Y5ÃY¾ËeÃ{ZÖËZÅdÌ«Â»Z]ÃÁÅºÌÅ{¶°Y|ycÂ»Ä]¹YfuYÕY]ÖË´·YÁºË´À]Äf~³Ä]į|»M|ÅYÂyÕÁºËÂÖ»ÁÄ]Á[Zzf¿YÕY]{Ây{Äq½ZÀqZ»YdYÃ{Â]Zd¿ZÅ½MY®Ë¹Y|¯ºÌ]ZË{Y{ZabÁ{¼¿ºÌÅYÂyµZ^¿{Y½MÄ̼Å,ºÌÅ{¶°ÖÅÓYÖË´·Y{¯ºÌÅYÂyd§ZË{Y½Z»ZÅY{Za{ÕY]ÁºÌÖ»ZÀuÂËÕÄ»Z¿{Õ|]ÕÄf°¿Ä],\Ìee¾ËYÄ]]Y{ÂyZ¯¼iį|ÌZ]ÂÅÄ]ºÌÀ¯Ö»Á»YÄËM¹Z¼e,eÃ{Z|ÌÀ¯d§ZË{µZ¼¯Ä]ÖY{ZaÄ°¸],|ÌÅ|¿{Z]¾ËY|Ì¿YÂz]Y½ZÌ¿Y^dYÃ|ÀÅ{Y{ZaY|yį|ÌÀ¯d«{{Y{dÁ{ÁY«YÁ{ºÌÅ{Zm½Z¼ËZÅ\¸«{0Z¬Ì¼|ËZ]įdYÖf¬Ì¬u¾»,f»¹Y]YÕY.|Ì¿ZZÀºÌÅY]YÄ]Y{ÂyĿ´qÁY|Å{Y{ZaįËY|ÌaÂeºÌZÌ]mYÁ,ºfÅÂeb»»ÕYÖ§»ÄqÕYÁºfÅÂeºÌZÌ]Y{Za¾»d¨³ÁY|˳Ö»ºÌÖY{ZaZÅ½M¨u{µ|,Ö»Z¼eÄ]Á,dYªu|¿ÁY|y¾Ì¿Y«{¿,¹ÁMÖ»]{ZË§µZf»ÕY|y{¿ºÌ¿YÂyÖ»»»{dY|¿ZÖ»¹Zn¿YÄ]¾»ÕY]Y{Â¬»įÖËY|y¹Z¬»{|Å{Y{ZaY¿Y|¿§{Y{dÁ{ÁdYÃ|ÀÅ{Y{ZaY|yÖ»Z´ÀÅ¹Y{dÁ{¹YÃ{¯{Y©ZÌfY¾ËYYÖz],aZÆq5|a½Z¼qÁ¹´À]ZÅ½MÄ],|¿YÄf§ZËY{ZaÁ|¿YÃ{Y{¹Zn¿Yd{[Zzf¿Yį

Page 14

dZ¼Zf¿Y{Y{ZaºÀÌ^],|y{Ö»dËZZ]įY½ZdYÖf¼°uÖ],¸£Zf§Ä]½{Y{Y{Zaį¹YÄf§³{ZË{ÂmÁ¾ËYZ],|À]ZËd{½Y|]|¿YÄf¿YÂf¿ZË|¿Y|¿Yf«ZÌ·įÕ{Y§YÄ]½{Y{Y{ZaZ]dYÖ]ÂyÌqÃÌ´¿Yį¾ËYµZuÁ|ÌÀ¯Ö»½YËÁYÃÌ´¿Yc|«{|¿YÄf¿YÂeZÅµZµÂ{Z»Y¹Y{½ZfÁ{į|À¿Y{Ö»º¿YadÁ{0Z¬Ì¼YZ»®e®eY|ydÅcÁZ¨e¾»d^v»Ád¬§Y»¾Ì]į|ÀÀ¯Ä̼ÅįdÌ¿ZÀ»½Y|]0Z»Á·¾ËYÖ·Á,dY¶»Z¯ÁYd^v»Á{Y{į|Å{Ö»Y{ZaÖ¿Z¯Ä]Y|ydYª§Y»Z»ÕZÅ[Zzf¿YZËZÅZ¯Z]|¿^]Z¯Ä]YËZÅcÂ»ª¼eÖf«Á|ÌÀ¯d§ZË{µZ¼¯Ä]ÖY{Za|˳Ö»ZÀuÂËį|ÌÀ¯ÄmÂe¶»Z¯Y{Za³Yį¹{¯°§¹|¯¼f»¶»Z¯Õļ¸¯ÕÁ,¹{¯Ö»{ZËÄ]{Y{{ÂmÁÌ¿Y{ZaYdÌ»Áv»ZfuZË«Z¿Y{Zaa,dÅÌ]ª¼eZ]cZn¿Ä¿ÁºÌÀ¯Ö»d^vY{Za{»{į|ÌZ]ÄfY{|À¯Ö»Âm{»Á{Ä]ZÀuÂËįºf§ZË{e¾ÌÀqZ»,ÕM|˳Ö»·ÂadYtÌ»ZÌÕÁY{dzeÖ·ÁYºË̳µÀ»|¿ÁY|y{¿,Äfmd]£½|]YºÌÅ{Ö»tÌmeÁºÌ»´·{|À¯Ö¼¿ÃZYdË]¹Z¼eÄ]·ÂaįºÌ¿Y{Ö»0Z«½ZÌf¿«¹Á{{ÁÖ¼¿|¿ÁY|y{¿,|À¯Ö»d]£½|]YÕY|¿Z¼ËYÌ£įÖ»Z´ÀÅ½Âqd¬Ì¬uÖ·Á|]¿Ä]Ä¿Z¼uÖ]dY¾°¼»d§|ÅYÂyºÀÆmÄ]Ä°¸]cZn¿Y½MZe,°],|À¯cÁZ«Y½MZe|»ZÌ¿Z»ÕZÌ¿{Ä]ZÌdY|z],{Â]ÄfyÁ§Õ|]Y±»Ä]YZ»į¹{MÕĸÌÁÄ]½MYÌaZÌ¿{tÌ»ÕZÌįÕ{Y§YZÆÀe|Ì¿YÂz]YZÀuÂË{Â]Ã|ÕÁY{Yad¿YÂe|ÀÅYÂy|ÀÀ¯Ö»d§ZË{,ÁYÄ]½ZÖ³|¿¶»Z¯ºÌ¸eZ]Y|¿Á]|¿ÁY|y{¿½ZÖ¯Zy½|]e|Å{Ö»Ä»Y{Y¾ÌÀqY½YY|¿Z¼ËYÄ]{ÂyÕÄf¨³·Âa,ºË]Ä]½MYd]£{ÃYÂyÁºÌZ]ÄfY{µÀ»½|]{ÃYÂya]Y]{|ËZ]Z»ÕļÅYËºËZ{ÂÀyYÁYįºËYÃ{Y{Y«¥|ÅY¾ËYįÕ|]ZË[ÂyµZ¼Y]ZÀ]¯ÅZe,ºËÂZutÌ»ÕÁY{|À»|]ZËY,dYÃ{¯{Ây½|]{d¿Â°¹ZËY{

Page 15

¹YfuYY{Za½ZÌf¿«¹Á{½M{d§³|ÅYÂyY«tÌ»ÕÁY{dzeÃZ´Ìa{ÕY|¿Z¼ËYÅºÌÅYÂyY{ZaÖÀÌ»ÃZe¯¼{½Z»{°¸¼ª]Z»Z»Y¹Y|¯ÅÁ½Z»Ö´fËZ\u]Z»Y¹Y|¯ÅºÌ¿YÂyÖ»´Ë{ÕYļme{d§³Öf¯ÔÅZÌ½Ây½Âq||ÀÅYÂz¿ÕÁY{Z»½ZÅZÀ³d§ZËºÌÅYÂyYm½YÂÀÄ]įÖ·Z¼YZyÄ]Z»Ã{¼¿ÃZ¨¯,dYÃZÀ³ÕÄnÌf¿įYZfuÁZ°§Y,Zf¨³,Y{¯d§³ºÌÅYÂyY{Za,ºËYÃ{Y{¹Zn¿Y Y|¿Z¼ËYZY]įÖ¿Z§ÕZÅÌq||ÅYÂyÖ]ÁY¹Ô¯¿{½Z¼ËZÅÃÌ´¿Y,dY½MÕÄnÌf¿į,||ÅYÂy{Â]Z¿,ºËYÄfyZY½Z»Ö³|¿ZÅ½M½ZÌf¿«µÁY|¿Z»|ÅYÂyY|ËZaÕ|]YY{ZaZ]Ö¿Z§Ì£ÕZÅÌqÁ|Ì¿YÂz]YįYÖËZÅÌqÕļÅ½{Y{d{Y|¿YÂeÖ»Y{ZaZeÕÃ{Á|v»Ö·Ád§ZËºÌÅYÂycZn¿{ÂyÄq³,ºÌÀ¯³Y{̳]{ºËYÃ{Y{¹Zn¿Y¹Z¼e,ºË̳Y{Za³YÁ|Z]Ã{¯Â^eM½ZÌ»YįÖ¯½Âr¼ÅÁYZÀ¯{|]YZeÁ{¯ºÌÅYÂyÖtÌ»ZÌÖÅZ{ZakÁY{YÌ»|Ì¿YÂz]YĨZ°»Á½ZÌf¿«µÁY{Â]ºÌÅYÂydÌÁÕY]Ö·Zj»|¿YÂeÖ»Ö·ÁYdYÃ{f³ZÌ]ÄÌu¾ËY0ZÀX¼»Y{ZaÁ,¶»Z¯Y{ZadÌ«Â»ÕY]Ö¿Z°»ÕyMÁ,|Z]Y{Za½Á|]{ÂÖ»Ã|Ì»Z¿Ö¿Y{ÁZmÕÁY{,ÕÁY{¾ËYÁ{¾ËY¾Ì]Z»ÖËZm«Z¿ZËsÔY,Ì̤e´Ë{įdZÀ»¾Ë|]Á|Ì¿YÂz]Y½ZÌ¿Y^\̸Z]{Ây]¿{Z»ºÌ¼e¾ËY]ZÀ]{Â]|ÅYÂz¿,º°u½M{Ö¸Ë|^edZ»Õ|]YÃZ´ËZmÕÃ|ÀÀ¯¾ÌÌe,ZÌ,ºË̳Ö»Ìa½Z»Ö¸§Ö³|¿{½YY|¿Z¼ËYZ»įÖÁµZuÅÄ]dY¾ËYÄ¿Z¼Ì°uÁ¾ËYYdZ»ÕÃ|ÀËMÖ³|¿Ö´¿Â´qÕÃ|ÀÀ¯¾ÌÌedzÁZ°faZ],Y{ZaÁÖ¿Y{ÁZmÕÁY{ÕÃZ]{Y|yÕÄf¨³Ä]į¦ÌÂetÌ»{ÖËY|f]Y̸ּe½YÂÀÄ]ÖÅZ³M¾ËYºÌÀ¯ÄmÂeÖ¯ÄfY~³mÄ]mZ¼cÔÌve¹Z¼eÕÄËZa,ÖËY|f]Y½YÁ{{dYÃ|ÁÖZË,¾f¿,½|¿YÂy|À¿Z»,{ÂÖ»½Á|]|Ì¿YÂz]{ÃZ´¿Y{ZË½ZfÌ]{{į|ÌÀ¯Âe|Ì¿YÂeÖ»dY¾°¼»Ì£.|ÌZ]Äfy»MYªË¨eÁ¼mÁ¾f¿,½|¿YÂyį½M

Page 16

dZ¼Zf¿Y{Y{Za½Á|]Y½ZÖvÌ»Ö³|¿|ÀÀ¯Ö»Ö½YY|¿Z¼ËYYÕZÌ]į½MµZuÄ·P»¾ËYd̼ÅYÁcÁ|¿Z]tÌ»ÖËY|f]YºÌ·Ze¾ËYYÖÅZ³MmY¶°»¾ËYįºËÂÀ]YdË|]YZ]ÄfzÌ´¿Y][Zf¯dY{½M]Y»{ZÆÀÌa[Zf¯¾ËY¶¼°»½YÂÀÄ]Y[Zf¯½M¾»Á|À¯Ö»tËemÄ]ºÀ¯Ö»ÖÀÌ»Ö³|¿Á{Y{ZaÕÃ|ÁÕÃ|¿Y{]{ÖÅÓYÕÄ¬¿įºË{Y{tÌÂe|Ì |ÅYÂy Z» Ä] ºÅ ÖÀÌ» Ö³|¿ { ½M cZ¯] Ö·Á dY ÕÁY{ÕY]ÕY|ÀË{Z»Y,dYÕYÃ|ËZ§|¿YY½|]dÌ]eÄq³YYËºÌ¿YÂyÖ»YÃ|ÀËMcZÌuºÅ,|Å{Ö»Ã|ÁYµZuÖ³|¿ºÅÁ,{Y{Ã|ËZ§ÌqļÅÂWZe¼ÌeµÁYcÂ»¹Zn¿YZyÄ],Ã|ÀËMÁµZu{Z»Ä]|ÅYÂyÖ»Ö¿Z¼M|a|ÅYÂyY{ZaYm¾Ì»]µ{Z{»Ã|Äf¨³Z»Ä]|Å{Y{ZaËZÅ¾ÌÀr¼ÅÌ¿ÖÀÌ»Ö³|¿{Ä°¸]½Z¼M{¬§Ä¿µZj»Yd§ZËdY½ZËZZaY{ZaÖfz]®Ì¿Z»Y,{Â]|ÅYÂy½YZ°ÆÀ³Öa{Ô]|ËÂ»Äf¨Ë§,¾»Ë5½Y{Y]|˳Ö»|̯PeZ][¬Ë,µZj»YÕZÅ¿|aYÃ|µZ¿,dÓZ]Y¶»Z¯ÕZËZÅÁ°̿z]Å[¬Ëֿ³³{YÖZ¿ÕÄËZÄ¿ÁdYÕÌ̤eÄ¿ÁY{į½Z¼MÁY ,|ÌÅ|¿ d^¿ Y|y Ä] Y Öf Á Õ|] dY|y \¿Zm Y ÖË°̿Zm¾Ì¼ÅYZ»eZ¯]Z]įdY¾ËYY|ydYÂydYÖË°̿ÕÃ|Àz]Äf¨³Z»Ä]{Y|¿ÃY¼ÅÄ]|]\«YÂÁYÕZÅY{Za|Å{d¯]ÓZu¾Ì¼ÅÁ|ËY§YÖ¼¿½MZ]Ì¿Öf¼uÁYÁ,{ZÖ»|À¼f·Á{,|¿ÁY|yd¯]Ã|{į½MZ»Y,d§ZË|ÅYÂy½YÁY§d¯]¾Ì»YzÌ¿ÁµZj»Y½Z¼ÅZÌ]d¯]µZj»Y|¿Z»|ÅYÂz¿YÖ],|]ZfÖ»cÁiÖadY¶»Z¯Y{ZaZ»ÕY]Ã|ÀËM³Yį¹{¯°§,µÂÕZÀuÂË¹Ô¯{ª¼eÕÄ»Y{YZ]Ö³|¿{a,{Y{ÃY¼ÅÄ]Y{ZaYdÌ»Áv»ZËÁ«Z¿,¶»Z¯Y{Za½Z¼ËY]Â»¾ËYZÌÖ³|¿Á»Z]dY¾°¼»ÕÌq¾ÌÀqºÅÖÀÌ»Õ{Y§Y,dË]Z]YÖËÁZËÁ{Á¾Ì»]ÁYÖ³|¿{{ÂÖ»cZ^iY

Page 17

¹YfuYY{ZaÁ|¿{¯Ö¼¿d§ZË{pÌÅÕ{Y§Y,|¿{¯Ö»d§ZË{«Z¿Y{Zaį|¿{Â]|¿{¼¿Ö»d§ZË{¶»Z¯Y{ZaÕYÃ|½ZY{Za½|Z°MdÌÁÁºË´À]¹Y|¯ÅYÕYĿ¼¿Ä]|ÌËZÌ]|ÅYÂyÖ»Z»Y®ËÅÕY]ÁYįºÌ]ZË{YÖÅYZeºÌÀ¯Ö]Y

Page 18

¹Á{¶§ÖY{ZaÖ]Á«Z¿Y{ZaZf¿Yd«{Z]½Z¿M{Â]tÌ»ÂÆÕÃ|ÁZf¿Y{Ä¿Z«Zf»ÃZ¿Á»Y½ZÌvÌ»½Âr¼Å½Z¿M{Â]®Ë{¿ÁY½|»Mº»½Âq,|¿|Ì¯Ö»ºÌ¿YÂeÖ»d¨³ZÌ|¿{Â]Zf¿Y{,|¿YtÌ»ÕÄË¿Zid³Z]fÀ»įÄ¿Ö·ÁºÌZ]ÃZ³M,dZy|ÅYÂy]½MYįÖ¸¿Ì¿Á¶§º»Yº»Y½Z̸ÌËYYÖÅZ³MºÌÀ¯°§į{Y|¿̷ָ{afZÁÁYdYÃ{Â]Ö^ÌnÌqtÌ»½|»MµZÌ¿Y{{Â]Ã{Y{YºË¬e½Z¿MÄ],ËZÅÄf¿{Ö^¿µZÌ¿Y{|À]ZÌ]Y®q¯ÕZÌ|À¿YÂeÖ»Zn¯į|Àf¨³½Z¼Ì°uÄ]ÄÀ3Æ3¯ÕZQÁ|Ì¿YÂz]YZf»{ tÌ» į Ö»Z´ÀÅ Z»Y |ÀfY{ ^y ½Z» ½|ÌY§ Y ½ZËZ¿|¿{Y{½Z¿\ÌnÖ¸¼·Y°,{¯ÂÆ½Z¿ZÌ»]Y{Âyd{į½Mm,|Å{¹Zn¿YÕYÃn »pÌÅZn¿M{d¿YÂf¿ÁY|Ìz]Z¨YZÅ½MÁdY~³Z¼Ì]|Àq«»|ÌÀ¯ÄmÂe|Å{¹Zn¿YÕYÃn»pÌÅZm½M{d¿YÂf¿cZ¼¸¯Ä]¹{¯Ö»°§Á¹|Ö»duÁZq{ÄËM¾ËY½|¿YÂy¹Z´ÀÅ,ÌaZÅµZz»°]Ä°¸]|Å{¹Zn¿YÕYÃn»dYÂz¿ÁY|˳Ö¼¿,¾¯^Ä]¹ÓdYÂyÖ¼¿d¨³Ö»³Y|Å{¹Zn¿YÕYÃn»d¿YÂf¿ÁY|À¯Ö»d¿YÂf¿Z»Y,dYÃ{Â]Â¾ËYZÌÕÃ{YY½Âq,{Â^¿eÌ]ª¼eÕļme{|¿YÃ|ÁY¿Z»Ä°¸],ÄfY|¿Ö´f]ÁYÄ]įdY½MÕZÀ»Ä]

Page 19

¹YfuYY{ZadYÃ||̯PefÆ]Ö¸°Ä]AMPdY|¿Y½{¯Ãn»½Z°»YÁY¹Zn¿YÃZ¿{ÕYÃn»pÌÅd¿YÂf¿ZÌYqdY¾ËYZ»µYRÃ{Y{¹Zn¿Y´Ë{ÕZÅÆ{Ö¼ÌcYn»ÁY.|ÁY¿Z»ÌqÄq.|Å{Ã{»Á|½Z»Yy½ZƳZ¿²À·,|Z]YÂÀZ¿ÕZÅ³,|ZÀÌ]¯{Â],d§³¹Zn¿YÄr¿M¹Z¼eYÃ|d^iÕZÅĿ¼¿ZÆÀeZÅ¾ËYÁ|Ë{³Ã|¿ZÅ{{ÁZÅ»Y¿Y¹Z¼eÁYįÃ|Y³¶Ìn¿Y{ZÅZ]|ÀZ]Ö»Æ½M{Yq.dY{{ÂmÁZm½M{ÖeÁZ¨f»ÌqÄqa{Y{Z¨Yd§ZËËcZËM{,ÃZ¿¹{»cZ¼¸¯{Z»xZa.|Àf§ZËZ¨¨¿|ÀqZÆÀe{ÂÖ»Z]ÕZÌ]dyY{aÄÌÀ¯{½{Y{ºÌ¸eÄ],|ÌY§cZ^Á½ÂqZÅ¾ËYÕļÅ{»¾ËY|Àf¨³Ö»ZÅ½M|¿|d¨´{ÁY½ZÀz½|ÌÀ¾ËYÁ.Ã|ZÁYÄ]įdYÖf¼°uÄq¾ËY.dYÃ{¯\¯Zn¯YY.dÌ¿Zn¿½MÁY´».{ÂÖ»¹Zn¿YÁYd{Ä]įdYÖeYn»Äq½YÅYÂy´».dÌ¿½Â¼ÁY{ÂÆË,ZÂË,[¬Ë{Y]ÁºË»a´»ZÌ|»M|ÀaZ¿½Z¿{a.|ÀÀ¯Ö¼¿Ö³|¿Z»½ZÌ»{,Zm¾ËYÁY½ZËÂy½ZÌ»{Á{ÂyZË{{m|Z^¿d»uÖ]Ö^¿d¨³½ZË|]ËÂyÕÄ¿Zy{Á«»,{Â]Ã|±]½M{įÕÆÄ]ZÌºÌÀÌ^]|ÌËZÌ].{Zf§YÖ«Z¨eYÄq¹{»|¿{Â]Ã|»MºÅ{³cZ^Á{įd§Y|y¹Â«{¿Ád³Z]|¿YÂyYËcZËMÁdZy]ZÌ½ZƳZ¿į|¿{Â]Ã|¼mÄÌÀ¯{Z«Â·Ã{¯t»Y»YË,dY¾»]|¿ÁY|ysÁ½Z³Ä]ZÀMÖeZ¼¸¯dYÃ{Zf§YÖ«Z¨eYÄqį|Àf§ZË{dÌ¼m¾ËeÖ¸YYÖ°ËįZÌY[Zf¯{YcZËM¾ËYZÅZ]½Z¿M{Â]Ã|Ì|À¿Z»|¿{Â]Ã|ÌÀ,{¯Ö»d^vtÌ»½|»MÕÃZ]{į{Â]ÖËZÅ[Zf¯YÖ¿Z6]ÕZ{ZËZÅµZuÄ]ZÂyÁ{Ìy]Ö¯ÃÁ»YįdY½M||ÅYÂyd^vÄqY½MYaį|̼ƧºÌÅYÂyZ»Á|¿YÂz]YÖËZÅZeÃ{Zf§Y»ÁºÅ{cZ]Y½Y̬§Ze{Y{Ä»Y{YZÌºz]ÖËZÅY½Z³|Ë|¼fÁ,ºÀ¯¹ÔY½ZËZÀÌ]Z¿Ä]YÖËZÀÌ]Á½YÌYÄ]

Page 20

ÖY{ZaÖ]Á«Z¿Y{Za®Ë¬§Zm¾ËYÄ]ZeZ«Â·ºËZ¼¿¹ÔYY|¿ÁY|y¦·µZÁÁ½YÂmÕÆ¼Å,Ä]neZ]Ö6]ÕZmÄ]Yq{Â]ÆÖ·ZÅY¾Å}{µYÂYZ»ÂZÌ|n¨À»\¼]½ZƳZ¿Z»Y.|¿YÂyÖ»YcZËM¾ËY½Z»ZyÕÄ»Zm,|Ë{Y{Ö»Y§³½Y|]įÖ»Z´ÀÅ,Äf¿¾ËYÁ»Yd¨³Ád]ÄËM|ÌÂa¶¼,{Â]Ã{Y{¹Zn¿YZÅÆ´Ë{{įÖ^ÌnÁºÌÕZÅZ¯Yb{]½ZËZaÄ]Y¾zÖeÂ^¿Ö»ZÌaZ]Ád¨³¾zįd¨³Ö»d{0Z«YÁ.|¿|ÌÀÖ»d{ZËM.d¨³Ö»dY.ÄqµZ¼¯Z]¹{»ĸ]Y®v»Äq.dYZÌYcÂ^¿{¿{»zdYZÌ¾ËY|¿{¯{Ây½Á{{ÖeZ¼¸¯¾ÌÀq¾f¨³Ä]ÁÖ¿Z¼ËYÖ].ijÖ»Öq.ÄÀ¯Ö»Z¯ÖqÃY{ZÌ¿{Âe¾»aÖÔ°¼Å½ÁYÄ·Zv»d¨³Ö»Õ{Z»įºÌÀ¯Âeº¿YÂeÖ»Ã{Â]cYÂeÕÄ|»ÂeÕZ^¼Å¾Ì»ZÌÀ]Z]|¿Y¾»ÕÄËZ¼ÅYÃ{Y¿Zy|ÀÀ¯Ö»ħZYÖ]{Â]\Å į Á ÕÌ» ½ÁY |ÀfY{ eÃZeÖeYZy 0ÓZ¼fuY½Y´Ë{ÃZn¿a½ÁYdyZÁ½Â»ZÅÖ·|ÀdyZ,ºËÂyÖ»Y~£Á{.Ä̯ÄÀ¯Ö»°§.ÄqÖÀËdY¾»]|¿ÁY|ysÁÕZ]µZ^e§¾»aZ]ÁYºË{¯Ö»YfY¾ÌÀqZ»ÃÁ»Y|ËZª]Z»½Z¿M|¿YÂyÖ»{ÖZËÔ¯®Ë{¹fy{Z]ZË{¯Ö»ÕËÂeÁYY,|ÀfY{½ZtÌ»½|»MÕÃZ]{ªÌf|ÆcZËMYįÖ¯{ZÌYYÕ´Ë{ÕZÀMd¼«|¿{Â]ÄfyZÖÀÅ}Á{]dÀ¸Á|Ã|Ìz]Z»Ä]ÕaÁÃ|ÌËYÕ|·ÁZ»ÕY]įYËÁÁÕ|»|aÁË|«ÕY|yÁÌ»Á\ÌnÁYºYÁ{Â]|ÅYÂyÁYÁ{ÁY{Ö¯]YÁYÖf»ÔÁdÀ¸Ö«e||ÅYÂyÃ|¿YÂyÖf»Ô{Z]ÓY|]YZe½ÓYYd·Y|Á¥Z¿YÄ]Y½MZe{Â]|ÅYÂz¿ZÆf¿YÕÁd°¸¼»]{ÁM|ÅYÂyZmÄ]Y¾ËYcÂËZ^ÃÂÆËcÌ£|ËZ¼¿YÂfYÁd]ZiZÌY©Â§Ö¸°Ä]ºÅį|¿{Â]±]ÖÅZ{ZaÂÆfÀ»ÁY½ZËÆ¼ÅdÄ]Y½Z¿MįÖ¯±]ÖËZ³Â¯ºÅÁ|Z]Z¿Y{ÖÌ^

Page 21

¹YfuYY{Zadze|ËZ]Ö»ÁY{Z]½Z¿MYÌ¿Ö]ֻ«Á|À¯{YM¹ÁÕÄ¸YYÖ°Ë¶°Ä]ZÌįÖ»Z´ÀÅZ»Y{¯Ö»Za]|]YÕY]Y{ÁY{dÀ¸,|Ë|Ày½ZËZÅÄq¯{,|¿YÂy{½ZËZÅÄ|»{,|»M½Z½ZËÂy,|Àf§³ZÅÄuZ§Á½Y̳kZ]Y§YYÁdyZY½ZËZÅÄ¿Zy½Z¼¸^»ÕY|Ä]½ZZ°§Y{,|ÀÀ¯{|Àf¿YÂeÖ¼¿|ÀZÀ]YÁY|Àf¿YÂf¿|À¯ÂÆÂ¾ËYtÌ»ºË{Â^¿fÀ»Z»¾¯^|¿{Ö»{ZË§|À¸]Ã|Ìz]Z»Ä]Õ|·ÁÕĸ¼m¾Ì]|À¼Æ¨]|Àf¿YÂeÖ¼¿½ZËÆ¼Å¾ËY]Á{ÁY{Ö¯]YÁYÖf»ÔÁdÀ¸Ö«eÖ°Ë̧ª¬veÁ|dY{|ÅYÂy{ÂmÁĸZ§µZYÅ|Àq,{Â]|ÅYÂz¿ZÆf¿YÕÁd°¸¼»Y|y{ZÖ»Z°MZ»]YY|y¹Ô¯Z]ª]Z»Ö¸Y,dÌ«YÁ¾ËYÕÄ«Ô{»į|f§Ö»½Z¼ËY]ÕÅZZ],ºÌÅYÂyÖ»įYÄr¿M\¸£YYºÌ¿YÂeÖ¼¿Z»ÁdY|yÁYį|¿Z¼Æ¨]Z»Ä]į½MÕY].YqdÌ¿Z»ÁY|ËZ]Ä°¸],ºÌ]ZË{Y½Z¼ËZÅxZaºÌ¿YÂeÖ¼¿½Z»°§Z]ºËÌ´]ÖÌaÁY°§Z]½YÂeÖ¼¿YY|y¹Ô¯ºÌÀ¯ÂmÁdm½Z¼^¸«Z]YËZÅÄ»Z¿]ÁdÁYZÆÀeºËY{Y|ysÁdËY|ÅÄ]kZÌfuYÄ°¸],{¼¿Ì^e{Á|v»5Ö¿Z¿Y|Å{Ö»ÄWYYYd{Z°ÅYÁtÌvcÂ»įZ]cÁZ¨eÌ¿ ½ZÌË§ ºËÁZÌ] \¸» ¾ËY ÕY] Õ´Ë{ ÕĿ¼¿ |ÌÅ{ ÃZmY¹Á{Y|^fYYYY|y¹Â«į|¿{Â]Z³Â¯Á|À¼e|«ÖËZvÌ»fÀ»į|ÀfY{ÁZ]Á|¿{Â]ÁY½|»MfÀ»Ä¿Z«Zf»,½Y^Å¾ËY{Z{YMÖf«ÁZ»Y{Â]|ÀÅYÂyºÌ¸ÁY{|Ë|mÖÅZ{Za¾ËY½Z¼¯Zu½Z{ÂyÃz»YÁY,dY~³ÄÀvÄ]Za̸ָmÁ½YÂmÕ{»ÅZ{ZÌÕZÅÖËÂmZ]YÖ°Ë{{Â^¿Z³ZtÌ»Y½ZÂeZ]ÁY|¿{¯|¿{Â]Ã|Ìaį½ZÌË§xZa{ZÌºÌÀÌ]Ö»ZÌY½ZZÌ]Z]½YÂeÖ¼¿YY|yÖÅZ{Za½|»Md¨³,|»M|ÅYÂyÖ5¯Y|yÖÅZ{ZaÖÅZ{ZaYË,dZm½MZËZm¾ËYd¨³|ÅYÂz¿Ö¯Á,d§ZË{Ã|ÅZ»Z«Â·dZ¼½ZÌ»{Y|yÂmtÌ»ÖÀÌ»ÖÅZ{ZaÕÃZ]{ZÌYcÂ^¿Ä]Ì¿½ZÌË§¾ËYZf¿Y{,|ÀZ]Ö°f»Y|ysÁdËY|ÅÄ]į½MÕZmÄ]Ì¿½Z¿M|¿{¯Ö»{Â]Äf§³¶°Y|y¹Ô¯Y½ZÖÀÅ}Ì^eÕÄËZa]į|¿{Â]ÖvÌ»

Page 22

ÖY{ZaÖ]Á«Z¿Y{Za½ZÖz¥Y|ÅYZ]Ä°¸]|ÀfyZÀÖ¼¿½ZËZÅ\¸«Z]YY|yZÅ½MÁY¹Z¿-{Â]tÌ»fÀ»Ì¿ÁYįºË´À]Õ{»Ä]|ÌËZÌ],¾ËYZ]¶]Z¬e{ÁYį|˳Ö»Z»Ä]Z«Â·¶Ìn¿YdY½Â¼dËÖ»ºÌ¸ÁY{,¹Z¿½Â¼,Y|ÀË{ÁZZaÕ{»,½Z»½M{|¬·YsÁdY{Y«ÁY]|¬·YsÁÁ{Â]¶ÌËYYÖ¸eZf¿Y{įÁ§½ZÆmYºq,|ÀÌ^¿Y|¿ÁY|ytÌ»Zeį{Â]Ã{¯Z°MÕÁ]½ÂqÁ||^»¾v{YÁsÁ dËY|ÅÄ]½Â¼ad]|ÅYÂz¿,|¿ÁMZmÄ]ËY]YdË¾ÌËMZe|¿{ÁMYÁY{Y¿ÕZÌ¾Ë|·YÁd¨³½ZÀ¯ËZfYY|yÁd§³Y£M{½Â¼Z«Â·{¯¾ËYį¾ËY]{Â]Õ|ÌËPe,d¨³ZÌÕÃZ]{½Â¼Är¿MÖ»Z¼eį{Â]Õ{»Zm½Mį¾ËYļÅYe\·ZmÁdYtÌ»½Z¼ÅÃÁdÅįÖ»Z´ÀÅÃZ¿¹{»Ö·Á,dyZÀ{Â]ÁdÅįÖ¿Z»YtÌ»pÌÅį{Y{Ö»½Z¿YÖeZËMÁcY«{ÂyYÁdY{µZÖÄ]®Ë{¿ÁY½ZÌË§Á|ÀZÀ]YÁY|Àf¿YÂf¿,|Å{¹Zn¿Y{Â]Äf¿YÂf¿Õ´Ë{½Z¿YįÖ¿Z¯ÁdYsÁY|yį¶Ì·{¾ËYÄ]ºÅZ].Yq|¿{¼¿Ãz»YÁYZ°MYd¬Ì¬uįÖuÁªËY|ËZ],|ÀZÀ]YËZÅÃYÁÁY|ÀÅYÂz]{ÂmÁ½Y´Ë{Á½Â¼¾Ì]Õ|̸¯cÁZ¨e®Ë|¿Â®Ë{¿ÁYÄ]|ËZ¼¿Ö»ÕÃ|Yqį¾ËY{Ä]ĨZ°»¾ËYºÌ]ZË{Y½MºÌÅYÂyÖ»Z»Á{Y{|À¯Ö»®¼¯,|¿ÂÖ¼¿Y|yY½Z¶»Z¯gYÌ»d§ZË{Ä]{Z«ÕZÌ]¹YfuY,{Âyd»|yÕÃZ]{¿ZËÆ¼ÅÄ]ZÌZf¨³Ä]|ÌËZÌ]Z£M{{Á½ZËÂy½ZÌ»{Á{ÂyZË{{m|Z^¿d»uÖ]Ö^¿ºË{³Z]«»ËÂyÕÄ¿Zy|ÀfY~³Ö¼¿¹YfuYÁYÄ]½Z¿M,dYd»uZm¾ËY{Õ|̸¯Õļ¸¯cZ¼¸¯Áļ¸¯¾ËYÕÃZ]{¾»dYÖ¼Ìe¹YfuYÕY]Ö¿Z¿ÂËÕļ¸¯²ÀÅ§,ZÅÄ»Z¿d¤·{¹YÃ{Y{¹Zn¿YÕZÌ]cZ·Z»½MÄ]®Ë{¿Á^e»ÂmÁdmY½M,|¿Y{aÖ»Ö¿Z¿ÂË½Z]Ä]įÕ´Ë{ÕZÅ[Zf¯ÁZÅ½Z]time 

Page 23

¹YfuYY{ZaÕÃZ]{,|ÀÀ¯Ö»d^vtÌ§Ö¿Z¿ÂËÄ]į¨¿Á{Z]¾ÌÀr¼Å¹YÃ{¯ÕÃ{Y¿ZyÁ|À¯Ö»Ö³|¿½Z¿ÂË{ZÅ½MYÖ°Ë¹YÃ{¼¿³Ád¨³½MÖ³|¿ZÌ¿ZfË]{įdYÖ»{ZyÕ´Ë{Á|¿YÃ{Â]Y|y¹{Zy¶¿ZÆqÁYdYÖ]ZÀ»¹Z¼eYÕYÄ¼n»,ºÀ¯Ö»ÄWYYZ¼Ä]¾»įÖ¨ËZe|À¯Ö»ZÆ],¹YfuYÖ¼ÌeÖ¨¸·YdveÁÃ{Z¦Ëe¹{¼¿ÃZYZÅ½MÄ]įdY½{Y{ÕÌqÁY,|Ì˳Ö»Ö¿Z¿ÂËÖzÄ]YÖ¼ÌeÕļ¸¯Z¼Öf«ÁYÔZ¼|À¯Ö»ÂeYÔ½Âr¼Å|«½Y³Á,ZÆ]½Y³,|À¼Y|Z]ÄmÂe{»įÖ¿Z°»{Ä°¸],|ËY~³Ö¼¿½ZeħZY¶ËZÁÕÂ¯{kY,ÄmÂe¶]Z«,½{¼|À¼mY,Ë|¬e¹YfuY´Ë{¦ËZe|ÌÅ{Ö»Y«dYdY|³]Á½{ZÆ¿ºÌÀ¯Ö]Y½M{Zf»,ļ¸¯¹Âƨ»{ÕY]dYfÆ]ÖÅZ³Z̼ÌeM¹Âƨ»¾ËYÕY]Ö¿Z¿ÂËÕļ¸¯dYÖf»uÖ],¹YfuY{Zf»Z]½{¯Zf§,½{Y|¿ZÆ]ÁYdY¾ÌÀq½M¦ËZeYÖ]dYÕ{ZÁ̬u,Ã{Zf§YZaÌa½YÂÀÄ]ÕÌqÕÌqÕÃZ]{ÁY,|Ì˳Ö»Ö¿Z¿ÂËÖzÄ]YZ̼ÌeMÕļ¸¯Öf«ÁÖf»uÖ] ´Ë{¿{¯ |ÅYÂy°§[Z^u½Âr¼Å ÁYÖ] ,dadYÁM¹ÁÌ»Md¿ZÅY{Ây]¹YfuYį¹|ÌÄnÌf¿¾ËYÄ]Ö¿Z¿ÂË\f¯ÁZÅÄ»Z¿d¤·{ºeZ·Z»YYÖ«YÁ¹YfuYZ»Y{ÂZ°M°§{ZfuÁZf¨³,Zf§{|¿YÂeÖ»½ZÅ{Y¹Â«¾ËYį½Âq|˳Ö»Y|y¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]{ÂÖ»ÕZm\¸«µ{Z»Y,|ÀËZ¼¿Ö»|Ìn¼eY»ËÂyÕZÅ\·Ä]Á|ÀËÂmÖ»[6¬e¾»Ä]{Ây½Z¿YYįdYÖfÌÁ,¾»Y½ZËYeÁ|¿YÃ{¯Á{¾»YY{ÂyZÌY|¿YÄfy»MÖ^¸«YÖ«YÁ¹YfuY¾»Y½ZËYe|˳Ö»Y|yį|ÌÀ¯ÄmÂe¶§{Z»ÁdYºÆ»\¸»¾ËY{̳Ö»ļq,{Y{YY|yeįdyY{aºÌÅYÂy½MÄ]yM|ÀÀ¯Ö»¢Ë{ÁYYY¹YfuYÃZ¿¹{»įd¨³ZÌ|¿{°¿Zf§ËÁ|À¼YÖz|À¿Z¼ÅÁYZ]ÅZ³{Y5¹{»,Ã|Ã{Zf§ÁYÕÃ{YY¹Zn¿YÕY]Y|y¥YįÖz½Âr¼ÅÁatimia 

Page 24

ÖY{ZaÖ]Á«Z¿Y{Za½Z¶]Z¬»įÖ»ZÕa ÁÕ{Z Õ{»YÁYÂ{|ÀfË´À¿YZÌ|¿{¼¿d§ZË{«Z¿ÖY{Za¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á|¿|Ë{,{Â]Ã{ZfËY|Àq,{{|ÀqZÆÀe,|¿¹Zn¿YÕ¯}¶]Z«Z¯pÌÅ|À»Ãn»¹Zn¿Yd§ZËZ¨ÁeM|Àq|ËZZËÁ{{¼¯sÁY{Á|v»Z¿į½Z¿Ya,Y|yaZÌ,|ÌÀ¯°§\¸»¾ËYÄ]Z¨Y½ZÌ5½Z³|cZ£Á½YZ¼Ì]Ze|Ã{Zf§{Â]Ã|aY|yÕÃ{YYį¶Ì·{¾ËYÄ]Ä¿|Å{¹Zn¿YYYdË»P»d¿YÂf¿Ö·Á|z]Æ¹{»Öf»uÖ]¶Ì·{Ä]Ä°¸],|À]ZËZ¨Æ½M{ļÅį{Â^¿Y|y¾ËY]ZÀ],|¿{¯{Ây]Õ{ZÕYÖ¸v»ºÅ½Âr¼ÅÁYZ]½Z¿MÁYÄ]d^¿|Àf§ZËZ¨Z¼Ì]|Àq¬§|¿{¼¿d§ZË{º¯Á«Z¿ÖY{ZaY{Za½Á|]ÕYÄ¿Zy{ZÌįºËÂÖ»ÁÄ]ÁÕ´Ë{ÕÄ«YÁZ]¶Ìn¿Y{¹Z¼eY½Z»{Zy¾ËYdY|y¹Ô¯½Z^eZ¯Á½Z¼¸»YÕYÃ|ºÌ¸eµÂ¤»ÕÁºÌ¿YÂyÖ»|¿{Â]Ã|»MÁY¹Ô¯½|ÌÀÕY]ÄË{ÂÆËÁ¶Ì¸mÕZÅÆÕZÅÆÕļÅYdË½Z¼¸»Á½ZÌË§Á{Y{Ö»ºÌ¸eZÌZÅÁYÕY]|¿ÁY|yc|«Á,|¿{Â]Äf¿ÁÃ|»MºÌ¸ÁYYÌ¿ÁÄË{ÂÆËÁ¶Ì¸mZ«Â·{Â]ÁYZ]½YZ¼Ì]ÕZ¨|̯Pe¼m{5½YZu]ļ¸¯¾ËY|ÌÀ¯ÄmÂe½YZ¼Ì]Õļ¸¯Ä]³ÅY|yºË´]Yd¬Ì¬uYÖ¯ZuÕYĸ¼m|ÌÅ{ÃZmY½ÂÀ¯Y|À¯Ö»¨¿YÅlÀa|]ÁYÅZÆqZÌįÖ¿Z»,ĸ]|À¯Ö¼¿¦¸eYÕÌqÕļÅį{¯Ã{Z¨fYÖÅYY{»Á{Å{ÁY|ËÁM{ZËÄ],{Y{Y~£YÁ{Z»YÕZÌ]įYÄr¿M{Â¿¦¸eÕÌqZe|À¯¼mYZÅÃ|¿Z»Ö«Z]|¬»[Zf¯¹Z¼e{{¯¼mÁY,ºÌfzËÖ»Ä·Z]¶{ZËºÌfyY|¿YÖ»|À¯Ö¼¿¦¸eYÕÌq³ÅÁYdY|y5Á¾ËYį|ÌÀÌ]Ö»,{Â]ZudË½Z¼¸»Á½ZÌË§ÕZ¨ÕY]Y|yc|«³Ya¾ËY{|ÀfY{Z¨Ä]ZÌ¿½Z¿MY¨¿|ÀqZË®Ë¶«Y|uįdZÀ»½Y|]µZu½Z»{Y\¸»¾Ì¼Å|ÌËZÌ]ºÀ¯Ö»d^vÄ]neÕÁY{»ÖÅÁ³ÃY¼ÅÄ],|¿YÃ|¼mÖÀ·Z{¨¿||Àq|ÌÀ¯°§ºÌÀ¯Âe|Àq¶«Y|ua|ÀfÅeÌ]]Y]|ÀqZË¨¿Ã{YÁ{¶«Y|uį½Z»{ZyYZu½Z¿MÕZ¨ÕY]Y|yc|«|¿YZq{ÕZ¼Ì]Ö¿Ä]½Z¿MY¨¿

Page 25

¹YfuYY{Za|ÀÀ¯Ö¼¿d§ZË{Z¨ZÅ½MY¹Y|°rÌÅÖ·ÁdYÁ|¿{ÁMdze]Y½Zk¸¨»dÁ{,{»|ÀqZÌ½Z»{Z»Y{YÁÄ¿ZyÕ¸m{Y¹{»|Ë|¹Zu{Y¶Ì·{Ä]|¿{Â]Äf¿YÂf¿½Âq,|Àf§¹Z]ÕÓZ],ºÌ¸eÕZmÄ]ZÅ½M|¿{ÁMÕ´Ë{ÃYYYÁY,|¿Â|¿{Zf§ZÌ{¿,¾ÌËZaYk¸¨»Á|ÀfY{]YZÅµZ¨d¿ZÅZÀ³,{»ÕYd¨³,|Ë{Y½ZËY½Z¼ËYZÌ½ÂqºÌ¿YÂyÖ»bįd̯¾ËY|¿|ÌË|¿Y{ÂyZ]¾Ë{ÕZ¼¸Á½ZÌË§Z»Y|Ã|Ë»McZËM.{»ZÌ]Y½ZÅZÀ³|¿YÂeÖ»Y|ymÖ¯Äq.|˳Ö»¨¯Ö¼¯|ÌËZÌ]|¿|ÌË|¿Y{ÂyZ]½ZÌË§|Ë¿Ö»Z«Â·į|ÌÀ¯ÄmÂeÄf¿½Z®Ë{¿įÖ¿ZfÁ{Z]½Y^Å¾ËYZËMºÌÀ¯Ö]eªÌ¼ÃZ]{Á|¿|»MºÅ{³®q¯ÕZÅÃÁ³{ZËM.|¿{¯Ö»YÂn¿,|¿{Â]Zf»ÕÄf¨³¡YÄ]½|e¾fÁÕY].|¿{¯³Ád¨³ZÌÕÄf¨³įºÌÀÌ]Ö»aZf»|Àf¨³{ÂyZ]½Z¿M|Ë¿Ö»ÁYºËÁÖ»ZÆÀeÄ°¸]|Àf¨´¿Õ{Z¬f¿YZËÁÌ»M̬ve,dcZ¼¸¯|À¸]ÕY|Z]½Z¿M°¨e{Âyµ{{½Z¿M|Ë¿Ö»Ì¿«»|¿{¼¿d¨·Zz»½Z°§{|ËÂÀ]Y½Z¿MZ°§YÄ]ZÌxZa«»|¿{¼¿½ZËYÄ]Á|ÀË|¿YÖ»Äq{ÂyZ]įd§ZË{{ÂysÁ{¹{{ZÌe½ZMk¸¨»¾ËYÄ]®Ë¹Y|¯¾f¨³.|ÌË|¿YÖ»¾ÌÀqµ{{Yqd¨³ÃYÁY{]Y{ÂydzeÁÌy]į¾ËYZË|Ã|Ë»Md¿ZÅZÀ³į¾ËY,dYÄ]{Y{Y½ZÅZÀ³»MY|f«Y¾Ì»]½Z¿Yaį|Ì¿Y|]ZeµZuÁ]Á]Ä¿ZyÄ]Á̳]{Ây®e,Ìy],ºË³Ö»ÂeÄ]d¨³k ¸ ¨ »«»¹Z¼e Âu { Á {¯ ¼m Y f] ,dZy] ĸZ§Ô] k¸¨»½ZYÁÁ½Z»{Zy¾ËY¹Z¼e|˳Ö»|¬»[Zf¯|kZyÄ¿ZyY½Z»{ZyÃ|Ë|¿ÕÌq¾ÌÀq³Å|Àf¨³½ZÀ¯|Ìn¼eYY|yÁ|¿|d¨´{ļÅÄËMºË{Â]ÖY{ZapÌÅ½Z¿M|Àf§ZÌ¿Z¨¹Y|°rÌÅÖ·Á|¿{Â]Ã{d¨´ZÅ½M¹Z¼e¾ËY{|¿{Â]Ã{¯Ö»YfuYÖ]ZÌÄ]½Z°§{½Âq|¿{°¿d§ZË{ÄfY{{ZËÄ]½Z°§{Ä°¸]{Â^¿½ZcZ¼¸¯ÁµZ¼Y{Öf»uÖ],©Z¨eY{ÂZ°M°§ZËcZ¼¸¯,µZ¼YY|¿YÂeÖ»Ö»YfuYÖ]ZË¹YfuYį|ÌZ]

Page 26

ÖY{ZaÖ]Á«Z¿Y{Za{ÂÖ»ÕZm\¸«Y̬֬u¹YfuYZ»Y½Z\¸«{į½Z^eZ¯ÁdË½Z¼¸»Á½ZÌË§¾ËYYÕZÌ]Á̬veYÁY0Y|],|¿{Â]Äf§³Ìa{ZÌÄ]Ö»YfuYÖ]ÕY]ÖÁÃ|Äf¿|¿{¼¿¾ÌÅÂeÁYÄ]¹{»Âu{ZÅZ]ÁÃ{¯z¼ecZ^Á{ZËM|ÀÀÌ^]Ze|ÀfY{¿ËYZÌ,½ZÌË§Á¾Ë{ÕZ¼¸¿ËYZÌºÌ¿YÂyÖ»Z]ÁZ«Â·Ä¿ZË|Å{Ö»Z¨YÖ¯|¿{Y{Ö»ømªË|Y{Âyį|¿{Zf§ÁY{¿Ö¿ZÂZmÁ|Àf§³Ä]ÁYºÌ¸eÕY]ÕËÁZf{ZÌ½ZÀzYį|¿{Â]¾ËYÖa{ZÅ½M|À]ZÌ]Ö·YÁY|f«YÁc|«Y{Y§Y¾ËY|ÌÀÌ]Ö»įÂ¿Z¼ÅdYZÌ]YĿ¼¿|ÀqZÆÀeZÅ¾ËYÃZ¿¹{»|¿|ÌÁYÄ]Öf»uÖ]Õĸu»Ä],ZÌÄ]¾fY~´¿¹YfuY{½ZÌË§|Àf§ZË«Z¿ZË|¿YÖY{ZaÁ|¿{¯¢Ë{ZÌYY¹YfuYįÖ¿Z¿M|ÌËZÌ]ÓZu|Àf§ZÌ¿ÖY{ZapÌÅÁ|¿{¯Öf»uÖ]ÁYÄ]½Z°§¶YZ]Y¶»Z¯Y{ZaZ^eYÁºÌÀ¯Ö]Y|¿{¼¿d§ZË{¶»Z¯Y{ZaºÌ]ZË{¹YfuY

Page 27

¹Â¶§¶»Z¯Y{ZaÖ»ÁÕ§YÄ]ĸZ§Ô]Á|¹ÂuZ¿¨¯{YÁf»|yZ£M{ZÌYm¸¨»¹{ZydYÂyÖ»ÁYYį¨¿|ÕÃ|¿Z»§«YÁ{-{Ây]YÁYÁºËMÖ»¾»{¯d¬§Y»ZÌ|Å{Z¨,|Ì¯Ö»[Y~c|Ä]įZf»ºÅ{Ö»Z¨ÖÀz¬§ÖËM¾»¦¬ËºfÌ¿ÄfËZ,¹Á{Y{[YÂm§YÄËMd§ZË|ÅYÂyZ¨¹Z°f»|yį´]Õ{§Z]\·Z£Õ{§d^v¾ËY.ºfÌ¿ÄfËZ,|ÌÀ¯^a,{Â]Ã{ÁM{{ÂyÕÄ¸dveY¶ÌËYY¹Â«,¹Á.dY[¸¤»ºfÌ¿ÄfËZ|À¯d^v¾ÌÀqÕ{ÂÆËÕZn¿Z]|ËZ]Ö»ÁÕ§YYqÖ«YÖ¯ķ·Ä]ÖËZ°Ë»MÖ´ÀÅįdY¾ËY¶j».ÖËM¾»¦¬ËÄ]Ŀ´q{»½M|ÌÀÌ]Ö»ÖËZÌ]¹YÄ¿ZyÄ]ÂeįºfÌ¿ªËÓ¾»|Ë´]d̯0Zf¬Ì¬uZn¿¾ËYįd¿Y{Ö»Ö»Á§Y.dY~³Ö»¹YfuYZÌdY~³¹YfuYÁYÄ]Á{¯{Ây]ºÆ»ÖfÌz½Âr¼ÅZÌZ]ÁYd§ZË|ÅYÂyZ¨¹Z°f»|yį´]ÖÀz¬§{Y{tÌÂe¾ÌÀq§Y¹Y{{Ây½Z»§ËÌ¿Ö¿YZ]½Z»§ËºfÅÕ{»{Ây¾»YË{Ây¹Ô£Ä]Á|ËMÖ»,ZÌ]ºË³Ö»Õ´Ë{Ä]Á,{ÁÖ»,Á]ºË³Ö°ËÄ]cZËM{ÁMÖ»ÕZmÄ],MÕZmÄ]Y¾ËYºË³Ö»,Ö»Á²ÀÅ{ºÌÀ¯hv]§Y¾ËYdÌ«Â»ÁÄ^eÕÃZ]{dz¿{¯Ö»Õ^ÅÃ|¿Z»§®ËY½Z¿MÕļÅÁdY{{ÂmÁZ]YÅÄ]į|¿{Â]¨¿|ÌËZ]ÂËd,Ã¨¿YÅ5²ÀÅ¾ËY{|ÀfY{{ÂyÖÅ|¿Z»§dveY¨¿|Á|¿{Y{Ö»Y³Ã|¿Z»§

Page 28

¹YfuYY{ZaĿ´q,Ã{¼¿dYÂy{ÁYYÄr¿Mį|Å{Ö»tÌÂeZÌÄ]ÁY,|¿{¯Ö»dZYÁYYÁÄfY~³¹YfuYÁYÄ]¿YZ]{ÂÖ»¾°¼»Ã|¿Z»§{¼¿Ö»Zf§¹YfuYÁdZY{{ÂyÕÃ|¿Z»§Z]Ì¿ÁY½ÂqY«¹ÁY|f«YËY{Ây½Âq,{Â]Y{Ây]¿Y§YdZYYÌ¿{Â]Ã{Y{¹{ÂyYeÓZ]{Y§YÁÂ¯Ä]½Âq¹Y{Y|f«Y¾»ºÌË´]eÃ{Z¹ÁM½Z]]ÕYļ¸¯d̧Z¯a¹Y~³Ö»¹YfuY,½ZY|f«YYdZYZ]|ÀÀ¯dZYYºËZÅ½Z»§ĸZ§Ô]º¿Zf{ËZe{Y|yY|f«Yį|̼ƧÁY{Ây¾»YË|ÌÀ¯ÄmÂeÁYµÓ|fYÄ]Ä]Y½MÖ¿ZuÁÖ¿|Ë{Z¿ÕZÌ¿{{|¿YÂeÖ»ZÌįd§ZË{a,dZÌ¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]{¯Ö»Ã{Z¨fYeY{Y|f«YYÁYį½ZÀr¿M,{̳Z¯|ÀÀ¯dZYZÌY,ÕZ¼Ì]Á¦ZedY¹Ó½Z»§®ËZÆÀeįd¿Y{ÕZÅ½Z»§YY½Zf{ËÕ§dZYÄ]ÄÌ^0Ô»Z¯Ä·P»ÁY¾Å}{ZfuÖ¿Z¼ËY¾ÌÀq,ºË³Ö»Z¼Ä],¾Ì»M|ÌÀ¯ÄmÂeZÌxZaÄ]{Â]ÁYÄËM¹YÃ|Ë|¿ºÅ¶ÌËYY{½Z¼ËYÌ¿Ã|ÀÅ{|̼eÕZÌvËYÖ»Á§Y¾ËY|˳Ö»ZÌ.|ÌÀÌ]Ö»ÕÂºÅÃ|ÀÅ{Ã|̼eÕZÌvË|ÌÀ¯°§{»{{Y{ÕeÌ]ºË»Y§Y¾ËY,ºÌÅ{Ä»Y{YYÂ»¾ËY|ÌËZÌ]{Â]¶ÌËYY¹Â«Y±]ÁY½Z¼ËYį{¯ZÆYZÌdY{eÌ]Ö¿Z¼ËYÌ¿ZÌ{Z»Ĥ·Z^»³ÅZÌÁdYÃ|Ë{Äf~³µZÖ{įdYÖ¿Z¼ËY¾ËeYY¶ÌËYY¹Â«Ä]ª¸f»Y{Za,Ö»ÁÕ§YÁ|¿ÁÆÓZu{¯Ö¼¿|À¯Ö»{Ây5½M,½Z¼ËY½Á|]½Âq,|ÌZ]¾ÌÀqÌ¿Z¼¹YÁ|Ì»YÁºfÅ½Z¼ËY{»¾»|Ì¿YÂz]Y½ZÌ¿Y^dYµZv»Y|yÕ{ÂÀy½{ÁMd{Ä]ļq¹ZÌa5½|ÌÀY½Z¼ËYa|˳Ö»Y|y¹Ô¯įÂ½Z¼Å½ZÌ»Á{ÂÖ»Ì»tÌ»¹Ô¯ªËY,¹ZÌa½|ÌÀÁ{̳Ö»Y|y¹Ô¯Ö»Á§Y¾ËYYÌ],Ã|ÀÅ{|̼eÕZÌvËį¹|À]Ö»įº¿Ö»|u¾ÌÀr¼ÅdY{ÕeÌ]½Z¼ËY,§YZ»Y{Â]Ã|ÌÀY´Ë{ÕZÌ]Á{³ZÃ{YÁ{ZÌ{Z»ºË»dÅºÅd{0ÓZ¼fuYÖ»Á§Y¾ËYYÌ]ļÅ,{Â]Ã{¯½ZeZ«Ô»ZÌį¶ÌËYY¹Â«{

Page 29

¶»Z¯Y{ZadY{½Z¼ËY½Z¹Z¼eYÌ]ÁYµZu¾ËYZ],|¿{Â]Ã|ÌÀYY|y¹Ô¯Ä]įÖ»YfuY½|ÃY¼Å.{Â]ÄfyZºÌ¾ÌÀqY¿Z¼ËYÕÌqÄq½Z¿Z«Â·{Â]Ã{ÁMd{Ä]Y|f«YYįÖ¯{Z]dY{ZÌ|Å{Ö»¶°Z»{Y½Z¼ËYįdÌ¿Y|y¹Ô¯½|ÌÀ0Z§į|Å{Ö»¶»Z¯Y{Za{»¾ËYdYÕÁÌ¿Y|f«Y{Á¹YfuY{ÂmÁÄ°¸]ÕY]ÕYÄËZa,Y|f«YÄ]ÁYÄmÂe|̼ƧYY|f«YÁdY~³¹YfuY½Âqd§ZË{Â]¹YfuYËZÅÃÌ´¿Y¹Z¼eÕÄËa{Â]Ã{ZÆ¿ZÀ]^¸«{¹YfuY{Â]ÖÂaºq¶]Z«Ì£įÖ¿|·Âf» -ºÌÀ¯Ö»{Ây] Ö¿Z¿ÂË Ö¿ Z] ,«» ¶Ìn¿Y ºf¨Å [Z] { ZÌY0Z^e»ÁY|˳Ö»¶Ìn¿YdYÂy®¼¯ZÌYį,ÄËÂÄ̬ÌÀ̧ÁµÁYdYÂy{Ä]ZÌ½Âq,|À¯{YMÂË{YYfy{ZedYÂyÖ»ºÅÃZ´¿ÁYÄ]ZfuZÌ0ÓZ¼fuY{Â]Ã{Y|¿[YÂmÁYÕ|]0ÓZ¼fuYÁ¹Á{¹Zn¿YÁ{Â]µfÀ¯¶]Z«Ì£ÁY{Y{Ä»Y{Y½{¯dYÂy{Ä]ÁYZ»Y,{°¿d§³[YÂmÌaÁ¾f§³Y½Y|¿§½Z¿YË,|¿ÂÌ½Y|¿§dz¿Y~´]«»dÌ¿YÁ¾fyY|¿Y½Z´½¾ËYįº·ZvÂy|Ì»Z¿²YÁYZÌ{Ây]½Z¼ÅºÅZ]½Á|Àf§Ö»ZÌ¡YÄ]ZÅZ´¿^y,{Â]³Y½ÂqÃ{Â^¿ÖËZ°Ë»MÄq.ÖfÅÖ»{ZyÄqÂe.²Ö˳Ö»¾»Ä].Öq{Ö»{ZË§0ÓZ¼fuY½M,¹Ì´]®¼¯ÂeY¹YÃ|»M¾».ÖÀ¯¾ÌÅÂe¾»Ä]ÖÀ¯Ö»cOmÂ.Ä¿´»dYÕ{Y¿,Ä·P»¾ËY.ÖÀ¯Ö»Zf§¾»Z]ÕÂ¾ËYÂed«Á.ÖÀ¯[Zy²ÂÀ»ÕY{ªuÖÀ¯Ö»°§,Õ{ÂÆËÂeÁ¹YÖ¿Z¿ÂË¾»½ÂqįYªvf»½®ËÁZm½MÖÀÌ¿Ö»d¿Z»{ZyZ]dYÖf·Y|Ö]¾ËYÄ»YÃZ]{įÖf^v».ÖÀ¯Ö»{,|À¯Ö»Z¼f·Yfy{ZyÄ]c{Ây¬§,dYc¸yc]ÁÁ{Yqº¼Æ§Ö»ÓZu.dZn¯,Õ{¯Ö»Zm¾ËYYdY]´Ë{,Z¯ZËÕYÃ|Ádf{,d¿Z»{ZyÁÖfÅ¹ÁÖ»½Á|]ÁYd§ZËÖ¼¿Z¨fy{Ád§Ö»½ÁÌ]ÁYcÂ¾ËY{{{Y|¿½Z¿Ö¸¼·Y°¾ÌÀq½½MZ»Y{¯Ö»eYZm½MY{ZaSyroPhoenician 

Page 30

¹YfuYY{Za,¹Á,ĸ]|Y{ZafÀ»Á{Y{xZa¾ÌÀqZÌZ^ÀfYÄ]ÁYÂÁYÄ]ZÌ|¿ÂyÖ»½Y|/¿§½Z¿ÕZÅÃ{yYÃ¨ÕZa{Ì¿½Z´Z»YcZËM|»M½ÁÌ]cfy{YÂË{įÁ],dÀz¾ËYZyÄ]d¨³,|Ë{YÕ{ÂÆËÌ£½½M½Z¼ËYÖf«ÁZÌįºÀ¯Âeº¿YÂeÖ»d¨³½Ä].{Ì´]Ã|Ë{Z¿YÁY{Â]¾°¼»ÂÄq{|Àz^·Á{Y{½Z°eY½|Ë{ÕY]{Z»ÁÄf§½ÁÌ]ÁYY,{Â]Ã{¯ÌYYfy{įÕÂË{d§Ä¿ZyÄ]YÃ|{YM5fy{d§ZË{ÕY]YÕ|Ì»YÅ,|Ö»{·{ÖfuYÄ]ZË{Â]ZÀfYÖ]ÁY³YÁYÄ]dmZ¼Z]Ád̯ZÌįd¿Y{Ö»ÁY{Y{Ö»d{YY{ZaÄ]¿{Y|¿½Z¿¶¼·Y°Z]|]ÁYYZ]dz¿-dY~³¹YfuY{¼¿d§ZË{¶»Z¯ÖY{Za,YxY¹\^Ä]ÁY¾ÌÅÂeZËÖÆmÂeÖ],|¿YºÌ½Z¼ËYÕYY{įÓZ]{Y§YÕĿ¼¿Á{ÅįdYÄmÂe\·Zm|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿ºÌÅY]Y|ÆYkZyįÖ¿Z¯|ÀfÅÕ{ÂÆËÌ£Õ{Y§Y0Z§½Z¿M|Àf³½Z½Z¼ËYYZÌcÌuhZ]Ö¿Z¿ÂË½ÁÖ»Á§Yª¼Y¹YfuY{ÂÖ»»Y§0Z^e»Á»Yį|¿{Â]Ã|̼ƧYÖ¸Y|Àf§ZË¶»Z¯Y{ZaÁ{ÅÁ{Â]ÕZm½ZÕ|Ì»YZ¿¹YfuY¶YY{Zaįd§ZË|ÌÅYÂyÌ¿YÕ´Ë{{Y§Y,|ÌÀ¯Ö]Y¶ÌmZ¿Y³YÁ{»Å{|¿YÄf§ZÌ¿ÖY{ZapÌÅZËÁ|¿YÃ{¯d§ZË{¶»Z¯ZË«Z¿{,tÌ»Z]cZ«Ô»¹Z´ÀÅdYÄfY{ÄnÌf¿]ZyÌiPe,½Z¿M¹YfuY,Ö^¸«Á½YÁY§Ö»YfuYÖ]{,{Y|¿{ÂmÁtÌv¹YfuY{Y§YÖ]{ÂÖ»Ã|Ë{Ö»YfuYÖ]´Ë{Ö]{ÁÃ|Z«Á¶Y½Z¼ÅZ],{Âz¿ºqÄ]¹YfuYÕ{Y|ËÁ{³YZfu|˳Ö»Y|yįdYÖ¿ZuÁֿ¿Z«¾ËYÁdZm]Za̬uY»įÖ¿Z¯Á{¼¿ºÅYÂyºË°e,|ÀËZ¼¿ºË°eY»įYÖ¿Z¿MYË||ÀÅYÂyYÂy,|¿Z¼¶ÌW¼µÁYdÁ{¾»dY½Z¼MY½{¯d§ZË{ÕY]ÕÁÕ|̸¯,¹YfuY,|¿Y~´]¹YfuYY|yÄ]įÖ¿Z¯º»ZÀ]¹YfuY¶YYÓZ]ÕÄËM¹Y{

Page 31

¶»Z¯Y{ZaÕÃY|¿YZ]\ZÀf»,dY~³¹YfuYZÌÄ]¯Å{Â]|ÀÅYÂy¹fv»|Àf§ZËZ¨Õfy{Á¹{Zy¬§Ä¿|ÌÀ¯°§{¼¿d§ZË{Y|yY»YfuY{ÂÖ»Ã{Âf{Y§Y½M[Zzf¿YÁ½Z¼ËYÁ»YÄ]ZeÄ°¸]Ã|Ã{Y{½Z¿ÖÀÁÄ]tÌ»\WZ»YÌaÃËÁÄ]¶Y¾ËY]Öf«Á{Â]ZÌÀdÌ]{«YÁÖ»Y~m½Â¼ÕÄ¿Zy{ZÌdY·Zy¶^ÀYZÆ]½Y³ZÌ]Y¾Ë»»Ö§Z]Ö¿,d¿Ã¨ַ¼»Õ³Z¯5µZ®Ë{¼f{ÕÃY|¿YÄ]¾ËYY|»M{¿{Â]|]Á{¯®y{ÂyÕZÅ»Z]YZÅ½M,ZÌÕZÅZa¾fYa½,½YÁY§Ä]ZÌt»Z]ÁYdzËZÌ]Ád°Y¥½YZuYÖ]Z»Y|¿{Â^¿ÖYZ¯¾ËYYļÅZ»Y{¼¹fv»YÁY|Ö».{Â¦¸eĿ³¾ËY¾ËY|ËZ]Yq|Àf¨³´Ë|°ËZ],Ã|»MºyÄ]½½MÁ{Y{½Y̬§Ä]YËZÆ]ÁdyÁ§ZÀË{|ÌYÌ]Ä]Y½M«»|¿{¯¿dzY|ÌÖ»¿Ä]d{ÁÖ¿Ô¬½Z¿MYfY,ÖfÌ«Â»¾ÌÀqYkZyYY¬§|À¿YÂeÖ»Ŀ´q,dÅY|yZ°MÁºÌÂuįÖ»Z´ÀÅZ»YªËY¾Ì»Á½Z¼MÕY|yÄ]¹YfuYÕY]Öf§½Z¿M.|ÀÅ{Õe]|ÌÀ¯³{ZfYÕÄ¿ZZ«tÌÂeÄ]|ÀfY{ZÌaÄ]¹YfuY¾»ªu{°̿ÕZ ¯ ÁY.|Ì¿Zn¿Ö»Yq|ËY~´]{ÂyµZuÄ]YÁYÄ]|Ì¿YÂeÖ»|ÌÅYÂz]ÃZ³ÅÁ|ËY{{ÂyZ]Ä̼ÅY½Y̬§dYÃ{¯½YÂe{Är¿M½¾ËY{Â]ºÅYÂz¿Z¼{¿Ä̼Å¾»Z»Y,|ÌÀ¯®¼¯ZÅ½M{¯¾ÌÅ|e,¾Ì§|eÕY]ÌaZÌaY»½|],Z¯¾ËYZ]ÁY{Y{¹Zn¿Y,dY{¾ËYZ¯,{ÂÄ»¶Ìn¿YZmÅ,½ZÆm¹Z¼e{,ºË³Ö»Z¼Ä],¾Ì»M||ÅYÂy³Z]ÁY{ZËÄ]Ì¿½«»ÕZÌ],ZÌ½Z»{.|À¯Ö»¶Ì¸ne½½MYĿ´q|ËÂÀÖ»ÕYÁ¹fv»,ÃY|¿YÁ¶°¾ËYÄ]¹Y|¯pÌÅÖ·Á|¿{Y{¹Zn¿Y±]ÕZÅZ¯įZn¯Å½½MÕZ^ËÁ°̿¹YfuYį{¯cÂ^¿ZÌ|¿|¿Ã{¼¶¿Ä]¶¿Ä°¸],½Z»½M{¬§Ä¿Á||ÅYÂy½ZÌ],{ÂÄ»¶Ìn¿Y|]YÄ]Ze

Page 32

¹YfuYY{ZaZÌ¾ÌÅ|e¾ËYZ»Y,{Y~´]¹YfuY{ZfYÄ]į{Â]¾ËY½ÕÁM¶]Z«Ä̼Å¹YfuY¶Y{¼¿{ZfY¹YfuYÕÄfËZYÁY,Z],|ÀËZ¼¿ºË°eY»įYÖ¿Z¿MYË|˳Ö»Y|ydY^f»ÁÃ{Z¨fYµÁY||ÀÅYÂyYÂy,|¿Z¼̬uY»įÖ¿Z¯Á{¼¿ºÅYÂyºË°e||ÀÅYÂyYÂy,|¿Z¼̬uYÁYįÖ¿Z¯|ÌÀ¯ÄmÂe¶ÌW¼Ã|¦Ëe¾ÌÀqį|À¯Ö»Ã{Z¨fYYYÂyÕÃYÁºË|«ÕļmeÖ]ÁYÄ]įÖ¿Z¯Z]Y|y|Z^¿ÄmÂeÁ¹YfuYÕÄfËZįÖ¯ÁZÅZÌ¿¶»Z¾ËY{Y{|ÅYÂy½Z¿YYÄmÂe|u¾Ëeº¯,|ÀÀ¯Öf»u{Â]|ÅYÂyÌ¿½ZËZÅZ{,ºË³Ö»Z¼Ä],¾Ì»M,¾Ì»M|ÌÅ{Y§³,|˳Ö»ZÌÄr¿MÄ]ÕÃ|Àf§,d§Ë~aY»įÅÁ,Äf§Ë~aY»,{Ë~b]Y»ÕÃ{Zf§įÅ|̼Ƨ½YÂeÖ»|˳Ö»ZÌÄr¿M5¾f»YZÀuÂËdYÄf§Ë~aY»|˳Ö»ZÌ«YÁ{adÁYÄ]¹YfuYÕZÀ»Ä],Ö¯¾f§Ë~aįdYÄfY~³¹YfuYÃ{Zf§Y»į¹|aÄ],{Y~³¹YfuY¾»Ä]į½M½Z¼Å,|¿Y~³d»uYaļÅZe|˳Ö»Z»Ä]YZ°MÁY¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Ä],{Y~³Ö¼¿d»uYaįÖ¯YË|ÀÆ¿Ö»d»uY|aįĿ³ZÀuÂËdYÃ{ZÆÀ¿d»uÌ¿dYÃ{Zf§YÁYįÕ|a|aÄ]«YÁ{|À¿Y|]į½M½Á|],|ÀfY~³Ö»¹YfuYZÌÄ]įÖ¿Z¯ZÀuÂË¹Ë~aÖ¼¿ZÅ½Z¿YYµÔmd¨³ZÌ|ÀfY~³Ö»¹YfuY{Â]Äf§ZÌ¿µÔmÂÀÅÁYd§³Ö»ª¸e|aÄ]¹YfuY¹Z¼e,ÁY\¸«Á°§{ÕļÅ{¯{ZÖËZÅ½Z»§¾ÌÀqa{»{Y|y,d§ZËµÔmÖf«Á|˳Ö»aÕÃZ]{Z»YÁ½ZÌ¿Y^|Àfb]YÁYY|y½Z´f§ÖÅZ{ZaÕZ,d·Y|Á,|¿Z»|ÅYÂyY|ËZa|]YZe,Y|yÕY,ÂedÀ¸dze|Ì¿YÂz]Y½ZÌb̸̧Â¾Ì¼Å,½ZÌ¿Y^{Â]|ÅYÂyÂe¾Ì»]ZÌÖf«ÁZ»Y|Ã|Ìfa|a½ÂqÌ¿ÁY,d§ZËµÔmÖf«Á½ZÌb̸̧{{¼¿Ö»d»|yÁÖ³|¿½Z¿Ya½YÂÀÄ]d§Ö»ÃYÃÆ]{Ây¨¿Ä]Y|yZ]Õ]Y]Y,{Â]Y|yZ]cY~¼ÅįÁYºÌ¿YÂyÖ»½ZÌ»{MdÅZ^Ä]Á,Äf§Ë~a¹Ô£cY}Á{¯Ö·ZyY{ÂyÄ°¸],dn¿,|ÀfY~³Ö»ÁYÄ]¹{»įYÖ»YfuY¹Z¼e,½Z¿Y½YÂÀÄ]ÁYa|»M{,|Ìz]Ö»Z¨įÕ{Y§YÄ]ÄfÂÌaÁY¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]{Y{Ö»|aÄ]^¸«{Á]Ä°¸],ÖË´¿ÕÌqÖ¯Ä]ÃZ]¾ËY{įZ]ÃZ³Md¨³Ö»¾ÌÀq

Page 33

¶»Z¯Y{ZaÕY]Ze¾¯ºË|¬e,Ã{¯»YZ»įYÕYÄË|ÅÁZ¼À]¾ÅZ¯Ä]Y{ÂyZ]½ZËY½Z¼qÃZ³½MºÌ¿YÂyÖ»Z]ÁZf»|Z]ÖÅY³ZÅ½MÂ»¾ËYYÖ¯|ÌZ]\«Y»{»§»Y|̯ZeÄ]Y½Z¿MZÌ|d§ZË½YÂeÖ»YÄ]Z»ÖeÔ¼m¶Ìn¿Y¹Z¼e{ÁZf»{Â¿ÃZ³M¹YfuYÕY]ÄfËZÃY,{Â]|aZ]¹{»Z^eYÃYZÌįÖ¿Z»ZeÖ¿Z¿Á¹Z¿Ö]½¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]|Ö»Ã{¼aÄ]¹YfuY,|aÄ]Õ{Y§Y³ÅÁY|¿xÌ]Âe,{¼¿¹YfuYYd¼Ì«½Y³Z]YZÌį¾ÌÀqZyÄ]Y½Z¿MÄ°¸]{¯Ö¼¿xÌ]Âe,|ÀfY~³Ö»¹YfuYÁYÄ]įYÄ°¸],{Â^¿\·ZY{Ây¹YfuYÁYį|ÌÀ¯{{ÂfÖ»,|aZ]ÖZ^eY{»ZÌ],{Â]Ã|Ã{Zf§½Z{¿įÖ¿Z¯Ä]Y¹YfuY¶YdYÂyÖ»¹YfuY½ZËmįÃZ]¾ËY{{ÁM½Z]Ä]YÕZf¨³,|[¸»ZÌįÕYÄf¨Å{d§ZË|ÅYÂyÄ»Y{Y,½Z¼MÄ]¾f§YaĿ´qf»|y{Z]Äfny|ÌË´]įÕÁZe|Ë{|ÌÅYÂz¿Y»´Ë{įºË³Ö»Z¼Ä]|ËMÖ»|¿ÁY|y¹Z¿Ä]įÁYZ«Â·¾»įYÕ{Y§Yį|ËMÖf«ÁZe|Ë{|ÌÅYÂz¿´Ë{Y»´Ë{½ZÌ]Ä]|ËMÖ»|¿ÁY|y¹Z¿Ä]įÁYdYZ^»,|ÌË´]Á|ËË~b]¹{Zf§½Ze{¿¾»įYÕ{Y§Yį|ËMÖf«ÁZe|Ë{|ÌÅYÂz¿´Ë{Y»´Ë{Ö¸°Ä]ZËÁÄ·P»¾ËYÕÁÁ|ÌÀ¯^ÕYÄv·|ËY~´]¹YfuY¹{Zf§½Ze{¿ÁYįYÖ¿Z¿MZ»į|À¯Ö»Z°MY{ÂyÖf«Ád¨³ZÌ|ÌËZ¼¿¶»ZeÕZÅd¼«{Y¶Ì·{ZÌ.YqºÌËZ¼¿¹YfuYZËºÌÅ{d¯],|f§Ö»dY¾ÌÀqcZvÌÂeYÖ°Ë|Å{Ö»tÌÂe½Z¼ËY]Y|y¹Ô¯YÕ´Ë{Y»ÕÃ|Àf§,|À¯¹YfuYµÂ^«Y»įÅºË³Ö»Z¼Ä]¾Ì»M¾Ì»MÃ|ÀË¿Yf¿Ya½Á{cZ¼¸¯ZÀuÂË|Z]Ã{¯¹YfuYµÂ^«dY¶YÕÃ»Á{]Z¯ÕÃZ]{ZÌį|ËÂÀ],ÄËM¾ËY®¼¯Z]|˳Ö»Äq¹YfuY

Page 34

¹YfuYY{ZaY»ÕÃ|Àf§,d§Ë~aY»įÖ¯ÁÄf§Ë~aY»,{Ë~b]YZ¼įÅY{Za,{Ë~b]dY^»ZÌaįÁ½MYYÕ^»ZÌaįÅdYÄf§Ë~adZZaįÁ½MYYÖËZZaįÅÁ,{¯|ÅYÂyd§ZË{Y^»ZÌaįÁ½MY,½Z°q¯¾ËYÄ]įÅd§³|ÅYÂyYZZaY{Za,{Ë~b]Y{ZaÖ],ºË³Ö»Z¼Ä],¾Ì»M,|Å|]{[MÖ»ZmZfu,|ÀÀ»{³Z|¿Z»|ÅYÂz¿Zf»,¾f§Ë~aÁ½{¯µÂ^«cZ¼¸¯ÕZmÄ]ZÀ»{Ì̤e½Á|]|ÌÅ{ÃZmYºÌÅ{Y«ÓZ]cZËM{Y¹YfuY,Ã{¯¹YfuYY»įÖ¯ÁÃ{¯¹YfuYY»,|À¯¹YfuYYZ¼įÅdY^»ZÌaįÁ½MYYÕ^»ZÌaįÅ|Z]Ã{¯¹YfuYY»ÕÃ|Àf§½MYYÖËZZaįÅÁ,{¯|ÅYÂyd§ZË{Y^»ZÌaY{Za,|À¯¹YfuY½Z°q¯¾ËYįÅd§³|ÅYÂyYZZaY{Za,{Ë~b]dZZaįÁY{ZaÖ],ºË³Ö»Z¼Ä]ÄÀËMÅ,|À¯¹YfuY,|ÀÀ»{³ZįÁ½MY,Y|¿Z»|ÅYÂz¿ºÌÀ¯ÄmÂeÄfm]ÕÄf°¿Á{Ä]|ËZ],Ã|½ZÌ]cZËMfÆ]{ÕY]į{Y{{ÂmÁY|f«YÕY]Öz»ZfyZY|yÖÅZ{Za{į¾ËYdz¿,Ã|Ìz]ÁYÄ]YY|f«Y¹Z¼eÁÃ{Zf§ÁYįaZ]Á{ÂÖ»Z£M|aZ]]Á½Z¼M{c|«Ö»Z¼ed¨³ÌyZfYaZÌ|]ZËÖ»Ä»Y{Y,|Ì|ÅYÂyY§½ZËZabZf»dYÃ|Ã{b¾»Ä]¾Ì»YÖÅZ{Za,ÖËÁÌ¿Ác|«ÁdZËÅ¾fyY|¿Y]YaįÃZ³½MÖÀË,{Y~´]¿ZÀ¼{ÕļÅ]ZaįÖ¿Z»Ze|ËZ]ÁYYË{Zb|aÕY|yÄ]µÁYdY±»,{ÂÄfY{]½ZÌ»Y|ËZ]įyM¾¼{|¿Y]º°u½ZÌf¿«{ZËÄ]dYÖ^¿Ä]ª¸f»Õ|]ÃZ´ËZm,Y|f«Y\eY»ĸ¸¾ËY{{Y|Ë|m|ÆcZËMį{¯Ö»d^vÖ»{»Z]ZÌį|ÌZ]ÄfY{Z]ZÌa,|¿{Â^¿ZÀMZ»ÕZÅÁÁcZuÔYZ]Á|ÀfY|¿ZÌfyY{¯Ö»d^v½Z{ÂyÕZÀM½Z]Ä]½Z¿MkÁy|¿{¯Ö»¶¼Y|y½Z˳¾z½YÂÀÄ]ªÌf|Æ{ZÌ^¿Y|Ì¿YÂz]YÁ

Page 35

¶»Z¯Y{ZaZÅZ]Y|y,Äf~³{|À¯Ö»|ÌËPeYÂ»¾ËY½ZÌ¿Y^0Y|]{Z»Y,d¨³¾zZ»½Y|aZ]½Y^»ZÌaÕÄYÁÄ]½Â³Z¿Â³ÕZÅÃYYÁįÕa,dYÄf¨³¾zZ»Z]{ÂyaÕÄYÁÄ]yMÕZÅ½Z»¾ËY|Ë§MY½ZÆmÁYÕÄYÁÄ]ÁdY{¬»ÌqļÅgYÁYÁYÁ{¼¿{ÂÁdZy]½Z³{»YZÌÖf«Á|˳Ö»|Ë|m|ÆÖy],Ö^¿½YÂÀÄ]YÖy],µÂ½YÂÀÄ]YÖy]|Ìz]įdÁY½ZÌ§Yº¸»Á½Z^½YÂÀÄ]YÖy]Á,^»½YÂÀÄ]Y¾ÌÀq,|Å{tÌÂe½Z¼ËY]YÄ·P»¾ËYdYÂyÖ»ÃÁ»YZÌ³Y½M,|]ZËµÂcmY,|À¯¹YfuYµÂºYÄ]YÖ·Âį½Md¨³Ö»{Â¾Ì¼ÅÁ|]ZË½Z^cmY,|À¯¹YfuY½Z^ºYÄ]YÖ¿Z^įº¸»Á^»,Ö^¿{»µ{Z{»¡YÄ]½Y^ÅZËÖ^¿Ä]ÃZYYaZÌ,[Z]Zf»{Y|f«YmY»¹Z¼eÄ]»Ô¯{ÁY{]Ö»½ZËZaÄ]½Z°q¯Z]Á{ÁÖ»ÃZY,|ÀZ]ÄfY{Z^eY½MZ]dY¾°¼»½YY|¿Z¼ËYįÖvÅ{¹Zn¿YÁ,Z»t{Õ{Y§Y,|¿Y{Z»YÌ]ÕY|f«YįÕ{Y§Y|À¯Ö»ÄfY{Z¯ÁįÖ¿Z¿YÅZ]|ÀfÅZ»Y|f«YZËdËZ¼udveįÕ{Y§YdYÃÁ³Ä¾ËYYÖ°ËÁm,ºÌZ],ºËY~´]¹YfuY|ÀfÅZ»YeÓZ]įÖ¿Z¯Ä]³Y,¹Á{ÕÄf°¿Z»Y,ºËY~´]¹YfuY½ZfÁ{{ÂyÕZÅÄ^eºÅÄ]³Yd§ZËºÌÅYÂyY{Za|ÀfÅZ»Y|f«YÁdËZ¼udveįÖ¿Z¯Ä]³YÁd§ZËºÌÅYÂyY{Zad§ZËºÌÅYÂyY{Za,ºËY~´]¹YfuYįÕ{Y§YÄ]Öf«ÁZe|Ë{|ÌÅYÂz¿´Ë{Y»|ËÁM{ZËÄ]Y½Z»ĸ¼mY«Zf»cZËMZÀ¯Y¾ËY³Y|ËY~´¿¹YfuY,ºf§Ö»{Ây¹Z¿{¾»ÃY¼ÅYÖ¿Z¼MÖY{Za,tÄ¾ËYY¹Y|¯Åįd§ZËºÌÅYÂy{,ºÌÅ{|ÀÅYÂy{ÂyZ]ZÌcY}YºÌÖeZ¨Z°»ZÅY{Za,¾ÌÀr¼Å|¿Y{{Ây{Â]|ÅYÂy[Zf¯¾ËYµÂ{Z»¯¼eÕÄ¬¿¾ËY{ÁM

Page 36

¹ZÆq¶§d^¿½{Â]¶¼veº¯½Y^ÅÄ]ÖeZÌuÁºÆ»¬¿ZeºË{¼¿ÃZYÕZÌ]cZËMÄ],¾ËZ£M¶§Ä{Zf¨³Ä],ËÁ»ÕY]ºÌÀ¯Z°M,Y|yY¾f§ZËd¯]{Y¹YfuYd§ZË{¶»Z¯Y{Zaį|ÌÀ¯Ö³|¿½ZÀqºÌÀ¯Ö»ÃZYµÂÕZÀuÂËY{ZaįºË]Ö»Öa¶»Z¯Y{ZaÃ|Äf¿įÖËZm½MY|ÌËZ¼¿įºÌÀÌ]Ö»,ZÌd»|y{{Y{{ÂmÁÌ¿Y{ZaYdÌ»Áv»ZË«Z¿d§ZË{ÖY{ZapÌÅÖ]Á«Z¿Y{Za½Y´Ë{Á¶»Z¯Y{ZaÕYÃ|Z]ÄÆmY»{½Z¿M¹YfuYË~aÕÃÂv¿Z]ºÌ¬f»Z^eY¾ËYÁ|¿{¼À¿dY{ZÌ|Ë{|ÌÅYÂz¿´Ë{Y»Á¹ÁÖ»d¨³Àf§YÌad{ZÌ|ËY~³¹YfuYºf§Ö»{Ây¹Z¿{¾»įÕ{Y§YÄ]į|ËMÖf«ÁZe¹YfuYÕ^ÅÄ]³Yį{Y{½Z¿bÃ|ÀË¿Ì^eÄ]Z«Â·Â¾Ì¼Å-{Y{¿{^ÅÕY]Y|yįd§ZËºÌÅYÂyYÖY{Za,ºËY~´]Á½Y^ÅÄ]dz¿|ÀfÅZ»Y|f«YËįÕ{Y§YÌ¿Á½ZfÁ{{»{dyY{aºÌÅYÂy´Ë{ÃÁ³Á{Ä]|]ÕZÅ¶§{ÕÁ»YÕZÅĿ¼¿ÕZÌ]ÕZÅ¨¶Ìn¿YcZ]ÕY]į¹YÃ|ZÀMÖ¿Z»{ZyZ]0ZzµYÖe¹Z¿Ä]ÖmÁ,|ÀÖ»ºÀÅ}Ä]įÕ{Y§Y¾Ìfz¿|¿YÃ{¯Ö»įÁY{Z]Äfny|ÌË´]įÕÁZe|Ë{|ÌÅYÂz¿Y»´Ë{dY¶°¾ËYÄ]Ö¸YÕÄËM |ËMÖ»|¿ÁY|y¹Z¿Ä]TL 

Page 37

¹YfuYY{ZaY½Z¿MÄ]d»|yZ]¾Ë|ÀqZzf§Y¾»ÁYÌ·|ÀfÅ½Â]MÖË5{ÁZ]ÖËZ̸¯ÕY]¾»,ZÅÁ½M{ºËYÄfY{{ZfÅÕÄÅ{ÕZÅµZ{{Â]½Z¼Æ»½ZYÁ¹Z¼eÖËZmÄ]Zmº¸¤Á¹{¯Ö»Z¯ÂYÅdÅ´Ë|°ËZ]ÖÆmÂe¶]Z«d§Z»Á|¿{Â]Z»½Z¼Æ»Z]¾Ë|ÀqZÅ½Â^MºË{Â]Z^eY{¾¨¸eÁÄ»Z¿ªËY\e»ÁºË|ּ̼ºÅZ]ºÌfY{ÕY]ÁYºË{Â]ËZºÅZ»,{Zf§Z^·YaÕZÅÄ^mºËY]Z]Á{µYÖedÅÁÃ{Â]½Z¼ËY½Z¿Z»Æ«YÖ°Ë¾»¾ËYÁ|¿{Â]Ã{Y{cZn¿Y¨¿ZÅ½Â̸̻ÖË{ÁµYÖe½Z»½M{Á½ZÆmY{Z]ÕZ§cZ¸m{Ä°¸]½ÂË˸eªËYZÆÀeÄ¿Ze¾Ì]ZÅ½MÕÄ¸mÅ{į{Â]Z¬Ë§MÕÃZ«{,ļÅYÌ]|¿{¯Ö»d¯¨¿Ã|»MÖËZÀÌ]½Á|]įÕ{Y§Y,|Àf§ZËÖ»Z¨¯¨¿|ÀqÄ¸mÅ{ÕÓZ]d¼«¬§¾ËYZ»Y,|¿{¯Ö»eYÄ¸mZÀÌ]Ö¿Z¼qZ]|¿{Â]kÔÓÕZÅÕZ¼Ì]YÕZÌ],|¿|Ö»YÂÀ,YÂÀZ¿ZÅ|{Â]xËï½ZcZ¸mÄ]ZÅdze]Á|¿{Â]l¸§įÕZÌ]ÕÃ|,|Àf§³Ö»Z¨{ÂyY½ZËZÅdzeÁ|Àf§Ö»ÃY½Z{ÂyÕZÅZaÕÁyM{,|¿|»MÖ»{įZ¨±]cYn»ÕÃZ]{Ö]Zf¯½Â^M{Y]|¿{]Ö»Ä¿ZyÄ]dYÄf¿,Z¬Ë§M{0ZÂz»,Ã|¹Zn¿Y½ZcZ¸m{»{,|ÀfY~³½ZÌ»{Z»Z]½Z¿MįÖËZ«Á¾ËeÃ|ÀÅ{½Z°eYÖ°Ë{Â]Ã{¯cZ«Ô»Z¬Ë§M{Ä¸mÁ{¾Ì]ÕĸZ§{YÖË{į{Â]Ö¿{{Â]¿Zf{ÕÁįYÖ¯{¯{Â]Ã{ÁM{ÂyZ]YÃ{»Ö¯{¯ÁYÖË{½Zf{Ä]Y{¯,{Z»YeÂZfu,{Â]Ã|ÌrÌa0Ô»Z¯ÖËÂfaÖ³|¿Ä]Ze|À¯Z{¯{¯ÕY]įdYÂyºmf»ªËYÁ{b0Ô»Z¯ÖËZ{Ád§³£M{YÂfa{Ã|ÌrÌa{¯,ÖË{{{³Z]ÁħÕY|Á{¯uYÖf¯uÄv·|Àq¥{ÁM½Z]]Ã{Z\neµZ¼¯{Á{¯Z]YÂfa|],|ÌY³Ä]ÂfaËYÄd§ZËÃ|¿YaZ]YÂfa{Z»{b{Z»Ä]Á|ÌrÌaÃZ]Á{Y{¯ÖË{bÄ·P»¾ËY{Y{Öf¨´YÖËZÅ{ZË§,ÁYcÂ½|Ë{v»Ä]Á{¯½|ÌÀ¹Z´ÀÅ{Z»Yqį{Â]Ã{¯\neÁY{¯cÌuZq{YÖË{Daisy Osborn 

Page 38

½Y^ÅÄ]d^¿½{Â]¶¼veº¯Z]YaÖ·Á{Y|¿½Z¿Ö¸¼·Y°,ÂfaËYÄÁħÕY|a.{Â]Ã|ÖeÌuÁÕ{Z½ZÀqZq{eÂ½|Ë{¹Z´ÀÅ,Âfa½{¯¹Z´ÀÅ¹|¿§{Â]¾ËY{Z»xZa{¯µYR{Z»Yºmf»ÂeÖË{½ÓY{Â]Ö·ZyÂeÃ¨u®Ë¬§ÁY´Ë{ºqÁdY{ºq®ËZÆÀe|·ÂeÃ|Ã|¿Y{³]¾»Ä]Z^ËºqÁ{Z]º¯{¯,¹{¯ÃZ´¿ÁYcÂÄ]Öf«Á{Â]ļÅÁÃ|¹Zn¿YÌ¿Õ´Ë{Ì´¿Yd¨´ZÌ]ÕZÅZ¯½Z¿MªËY½Z»Ã{¯ÌyZf|¿ÁY|y,tÌ»ÕZÌ¹Z¿{Ä],Ã{¯Y³]Z¬Ë§M{YÕZÌ]cZ¸mį¹Y{Õ´Ë{dÁ{Y¨¿ZeZn¯Å{ÁYcZ¸m½Y{ÂÁÖaÂÌeY{ÃËÁÃ{Â]³ÁºqZÅ|½|Z]|ÅZeZ¸m{Ì¿ÁY{̳Ö»]{Ö¿Z{|£ÁÄf§ZËZ¨Y½YZ¼Ì]YÕZÌ]Á½Z»YyY½Zm¸¨»dYdYÃ|Ë{Äf§¾Ì]YYÕYĬÀ»{{¯¦ËeºËY]YªÌ¼ZÌ]Ö¿ZfY{ÌaZÅµZÁYֿ¼̻{»YÁYį{Â]Õ{»,{¯Ö»Y³]YeZ¸mįZ¬Ë§MYÁY|À¯ZÆ»d¿YÂeÖ¼¿¯pÌÅį{Â]Ã{ÂË{½ZÀqÁY|¿|Ì»Z¿Ö»{Â]Äf]ÄÀÌa,ZÅZaÕÃY|¿YÄ]ËZÅd{Ád§Ö»ÃYZaÁd{ZÆqd¨³Ö»ºfÁ{|¿{ÁMÄ¸mÄ]Á|¿{¯ZÆ»YÁYÖ¸v»{Y§YYÕYÃ|ÓZ]Ä]Õ{»¹|Ë{½ZƳZ¿Á¹{¯Ö»Ä»Ö¼ÌÃÁ³ÕY]¾»,½Zm{Zf§Y¾Ì»Ä]ÃZ]®ËbÁc§dÅÄ]®Ë{¿ÕÌq{¯YÁaZ^·Ö]ÂyÄ],{ZfËY°ÕÁ|]ÁÃ{»¹{¯°§,{¯Ö¼¿d¯u{»ÁY-dYÃ{¯{YMYÁYY|yÂÄqį{Y{Ö»c{ZÆÁ{Â]Ã|ÌÂa{Â]ֿ¼̻¨¿YÅ||ÀqÄ]¨¿YÅÃ{|ÀqYcZ¸m{{Y§Y{Y|eįd¨³|]|ÀfYÂyÖ»¹{»{Â]Ã|ÄfyZÀĬÀ»½M{ֿ¼̻{»½Âq|Ì|¿ÂÀ],Ã{¯{YMYËsYÁYc|«Ö¿Y|¿įYÖËY|y¹Ô¯ÃËÁÄ]Y|y½Z¿Á½Y{»įÖ¼ÌÕZÅZ¯YÕZÌ]{Y|eº¿YÂeÖ»Öf«ÁįdY¾ËYÄ·P»µZu¾ËYZ]ºÀ¯³Z]½ZfËY],|¿YÃ|Ë{Z¬Ë§M{¾Ì¼ÅZ],{Y§Y¾Ì¼Å,|¿{³Ö»Z]Ö]£ÕZÅÂ¯ÁZ°Ë»MÄ]½Z»{Zy¾ËY{{|ÀqZÆÀe½ZcZ¸m{,d»|yÁ¾Ì¼ÅÁt»¾Ì¼Å,ZÅ¹Z¤Ìa¹YfuY¶Ì·{Ä].Yq|À¯Ö»Y|ÌaZ¨ÁeMÄÌ^ÕÌqZË{{¼¯Á

Page 39

¹YfuYY{ZaÃ{¼¹fv»ZÌ],¹Y«Y½M¾Ì]¹{¯d^v½ZËYYįÖ¿ZfÁ{Zf§Ä¿ZÅZ½Z¿MZ]Á|¿´¿Ö»Y|y½Z³{Zf§½Âr¼Å½Z¿MÄ]|¿ÂÖ»|ÀÀ¯Ö».dÌ¿Â¾ËY,ÖfÅY|y{»ÂeÓ´¿M,ZÌ^»Y,ZÌÀ¯½ÂqÖËZÅÂ¯¹YÃ{¯d»|yZ¬Ë§M{Z]|Àq¾»Ä]Ä¿¹YÃ{¯ÖfuYZ¿ZuY,Ã|¾»Z]įÕZf§¿Y\¸£YÁZf§ÃZ{Za½Âr¼Å¾»Z]½Z¿M¹{Âyc{ZYÄ°¸]½Z¿MZf§Zy½ZËY]įº¿Y{Ö»Á|¿{Y{Ö»Zm½ZËZÅ¶fÅ¾ËfÆ]{¾»Ä],|¿{¯Ö»|¿{Y{Ö¼¿ÃZmY¾»Ä]³Å|Ö»[Âv»Õ{ZËZ§Ö·Z»¿Y¾»Ä]Y½ZËZÅY~£¾ËfÆ]Yº|¬»[Zf¯Zfu,ºÀ¯¶¼u{ÂyZ]ÕÌq|¿{¼¿Ö»d»|yY»½Z{Y§Y¾ËfÆ]Á|¿{Y{Ö»Ö«ZeYÄ]Y»,¨¿YÅ|ÀqÕY]Ä»YaZ]®ËįdÅ¹{ZËZm½M{YY{·Â¯ÕZÅ©ZeY|¿YÄf¿YÂe¨¿|Àq¬§|¿{]Y{·Â¯,{Â]Ã|»Md»|yÕY]´Ë{½|ÀqÃY¼ÅÄ]įÖ¿|ÀÀ¯Ä]neÖ§Õ´Ë{½Ád¿¾Ì»Ä]¾»ÕZÅZaÕ¸mdeZ]Á{¯ºyYÕ´Ë{½,ºËZÅd{¾fYa|ÀËÂ]Y»ÕZÅd{Ze{ÁM[M¾ËfÆ]Ä]½Z¿M{¯®yYºËZÅd{,dY{d{{įÕYÄ·ÂuZ]¾»,{¿Y¾»Õ¸m½½MįÖf«Á|¿{¯Ö»¹YfuYÁd»|yY»¶°YºËZÅd{º¿YÂeÖ»¹{¯°§¹{ÂyÌaÁ¹{¯ÖfuYZ¿ZuY¾»Ä]|¬·YsÁÖ˳|]|ÌÅ{¹Zn¿YZ¼YZ¯¾ËYdÌ¿¹Ó,ºËÂ]|ÀÀ¯cYd»|yÃ|]ÃZmY¾°¿ºÅ°§ZfuZÅ½M½{¯{Ä]{Y{ZyYÁÁÁY|y¬§Ä̼ÅZ»dÅcÁZ¨e,faÁ¹YfuY¾Ì]ÕÄfËZįÖ¿Z¯Ä]|ËZ]Ä̼ÅµZu¾ËYZ]ºÌfaÖ»Y½Z»ÃZ{ZadY|yÖÅZ{Za5º¾ËYºËY~´]¹YfuY,|¿Y¹YfuY½Y^Å ¼m { d^v ÕY] Öf§  ÕÄÅ{{ dÅ ¹{ZË½Â̸̻lÀaYÌ]{»¾ËYºfY{YµÂ®Ë¿Ë,Ã|ÄfyZÀ¦¸fz»¹Â«{ÁYÕZÅZ̸¯{Y{{ÂycZ¿dveÕZÅZ̸¯{Â{³Y|Y½Z^YÅ¹Z¼eÁY,ÄË§Å|¿Y{dÌ·Z§Z¬Ë§M{ÕZÅÂ¯ZËZ°Ë»M{½Y^ÅYÁÖ´¿ZyÕZÅ½Z^Ä¿{ÁMÖ»ºÅYÖ°Ë|ÀÀ¯d^vY½Z¿Z^ÕY]Á|ÀËZÌ]Ze|À¯Ö»dYÂy{´Ë{

Page 40

½Y^ÅÄ]d^¿½{Â]¶¼veº¯¾»¹{¯Ä]neÕÄÅ{{,¹{Ây{Y|¬·YsÁÕZÅt»¾ËeÕ«ÂudYÃ|»M´Ë{ÖËZÌ¿{YÖ˳į¹{¯Ö»d^vÖ¯½Âr¼Å{Â]ÁMd¨´Y|y½ZfËY]0Ô^«į ¶° ½Z¼Å Ä] Öz ,Ä¸m Á{ ¾Ì] ÕĸZ§ {{¯ÃZ´¿¾»Ä]Ä¸m^ÅY¾f§Ya{¼¿d»|yY»,¹{Y{tÌÂe¹Z¼eÖ¸»dÌÀ»YÌËÁY.ÖÀÌ]Ö»,{¯d»|yÂeÄ]įYÖ¯d¨³ÁdYÂ¯ÕZ¯¾ÌÀqÁYºf¨³ÕÁZ]Z¿Z],º¿|»M{ÂyÄ]Ya¹|Ã{d¨´,d̼ÅYZ]¾ÌÀqÖzįºÀ¯ÁZ]ºf¿YÂeÖ¼¿.{Y{¹Zn¿Y¾»ªu{YÂu{¾f¿Zfu|Å{¹Zn¿YºËY]Ã{Zf§YZaÌa¾ÌÀq¾ËYÖf»|y¾ËYÄ]|Äq,|»MÖ»[ZuÄ]Zzf§YºËY]dËZ]Ö»Öz¾ÌÀqÄ]Ã{cÌuÖÅZ´¿Z]±]µÂ½M,ÃZ³½M|À¯d»|yY»ÁYįį¹{¯°§¹{ÂyÌa.Ä¿,ÖfÅY|y{»Âed¨³ÁdË´¿¾»|¿YÃ{°¿{Y\¸»¾ËYZÅÖËZ°Ë»MÖ^¿½|Äf§Ë~aÖ´¿Â´q¹YÃ{¯d»|yÁÄ»YY|y¹Ô¯µZdÌ]YÌ]Öe|»{¾»Ö¿ZM,cYn»ÁcY«¿Yd»|yÕY]ZÅZm¾Ëe½ZMį¹YÃ{]ÖaÕZÅ½Z³{ZaÁZÅ½Y|¿,|µZu{ÕZÅÂ¯Y|yÂuÁ½{¯Ä»|ÀÀ¯Ö»Zf§ºË°eÁ¹YfuYÄ],Y|f«YZ]\¸£Y½Âq.Yq|ÀfÅÖ»Z¿¾»Ä]Ö]pÌÅ¹ÁMÖ»{ZËÄ],¹{¯{YÕYÄ·P»¾ÌÀqįÖ¿Z»Ä]Ä»ÕY]{Â]^e»¹{»Ë~aÄ]Ä°¸],dY|¿Y|y¹{Zy¹Z¬»{,Æ½M{,¹{Â]Ã|cÂ{Ã|vf»cÓZËYÖ«[ÂÀm{«YÁÖËZ̸¯ÕZm{Ây{YÖ¿Y|¿Ä]®Ë{¿įdY{Y«d·ZËY½Y|¿¾ËeºÆ»ÁY{¯Ö»d»|yÌ¯½YÂÀÄ]Ì¿½Y|¿{Z̸¯|Y½Z^{Â]Ã{Y{ÕÄ¸mºÀ¯Ä»½ZÌ¿Y|¿ÕY],Ä^À°Ët^ÕÄ¸m{dYÂy¾»Yd«ÁZ»ÁdZZ̸¯ÕÄ¸mÁ|Ö»Át^dZ½Y|¿ºf§Ë~aÕ{ZZ]a,ºÌfY{YÄ¸mÁ{Å{d»|yÕY]Ö§Z¯|¿{Â] Ã{¯ d¯ t^ Ä¸m { ½ZÌ¿Y|¿ Y ¨¿ |°Ë Y Ì]¹{Â]Ã{¯»Y§|¿|¿YÂyÖ»½Z\¸«¹Z¼eZ]ļÅÁ{Â]Ö·Zfa¾ËYZedY|Ë|dZ¨uË¯Z¿yÕZÅÖ¿Y|¿¶Ì·{Ä],½Y|¿¾ËYį

Page 41

¹YfuYY{Za¹|ÌaYYd̻°v»c|»fa^ÅY,Ä¸mY|]į¹{Ö»|uįdY{[Y{Z½ZÀqÕYÃÆqÁZa½ZÀqÖ¿Z¼qÁYd¨³Á{¯ÃZ´¿¾»Ä]ZÌ]ÖÀeÁ§Á»YMZ]µZ|Ë´]YºË´]įdÌ¿ÖmZÌfuY¹YÃ|¹Â°v»|]Y^uZ]ÄÄ]¾»,½Z]«Zf§¾Ì¼Å{Â]¶»Z¯¹YfuYZ]ÃY¼Å¾»Z]ÁYZf§{Â]Ã{º°yÖf¨´ÕÆYÖ»{Zyį¾ËYY½ZÌ¿Y|¿¾ËY¹|Ë{Ö»½ZÌ¿Y|¿®e®e{YįÖ»YfuY|¿{Â]cÌu{,Ã{Y{ZfyYZÅ½Md»|yÄ]Yf«Á,´Ë{¹|¾eÁ§,½ZË~aY¾»Á{Â]̳ºq,|ÀfY~³Ö»¾»Ä]ÕZÌ¿{YįÖ¯½Âr¼ÅĸZ§Ô],ºfY{]Y½Â§Á°Ì»Öf«Át^½ZÀqc«Á{Â]Õ«½ZÀqt»¹{¼¿ºÌ¸eÁÄ»Ä]ÁÃ|»M´Ë{Ö¿Z»Æ«cZ¬]Z»{YºÌedËY|ÅÕY]įÖ·Z^e§Ö]»¶j»į½YÁY§5½Z»,|¿{Ö»{ZË§©ZÌfYY½Y{»¹{Â]ÂaZ°e{,{Á{Ö»¾Ì»Á{{Â]½Y§Á|»M{Á§Z§½M]Y|ysÁb,¹{¯d^vdZ®Ëc|»Ä],|Àf§ZËÖ»cZn¿{Y§Y{Zf§Y©Z¨eYÖ^ÌnÕZÅÌq,ºÌ¿ÁdZ®Ëc|»Ä]cÂ{d«Á¹Z¼ed»|yÕY]Á|Àf§³Ö»Z¨,|¿|Ö»a|¬·YsÁZ]|¿|Ö»Ö¿Z¼qZ]ÁdY{]Y½Â§Á°Ì»Ä¸mYa,¨{¾»½ÁZ»YZ̸¯¾ËY,¹{¯Ö»Ö³|¿Æ¾ËY{³Yd¨³Ä¿Z«Zf»,Z]®YZ]Á|¿{Y{|À¸]Õ{ZË§ļÅ¹{¼¿Ö»[Zzf¿Y¹{ÂyÕZ̸¯½YÂÀÄ]|Àf¨³eYÄ¸mÕ{ZÃ|a0Ô»Z¯,¾»Áº¿ÁZ»,½Z^ºË|»M½ÁÌ]½Y|¿YdZÄ]neYÌ¿Ö]ÕYÄ¸m,½Z^¾ËYÕZ̸¯{įºÌfY{Zf¿YºË{Â]ºÌÀ¯|ÅYÂyÖ·ZZÌ],ºË{¯Ä]neįÕÂuYa,Ä¸m¾ËYºf¨³Z»YY|yµÔmZ̸¯Ä]½Z»½|ÌYaĸZ§Ô]į¹{Â]¾X¼»{Â]įºÀ¯Ö¼¿»Y§³Åd§³|ÅYÂyÁ§YÄ¸mÁ||ÅYÂyÕZmºÀ¯d^vºf¿YÂeÖ»ÖfzÄ],¹|Z̸¯{YÁÖf«Á{Zf§YÖ«Z¨eYÄq¹{ÂyZ]|Ö»º¿{¯Ä»¿Z»į{Â]Ì´¿Yº£Á¾Ì´À½ZÀqZ§¹{¯°§Õ{¯Ö»d»|yÁÄ»Õ{»¶j»ÌadZÁ{,¾¯^Äv·®Ë

Page 42

½Y^ÅÄ]d^¿½{Â]¶¼veº¯¹YÖËZ¿YÂeºf¿YÂeÖ¼¿.{Zf§YÖ«Z¨eYÄqÕYÃ|»M´Ë{ÖËZÌ¿{YÖ˳įÃ|ZÆ»,{Â]¾»Ö³|¿]įÖv»¹{Â]Ã|¦«Âf»,¹^]Z¯Ä]Y¹{Â]Õ̳{ZËµZu{Ä°¸],ºf¿Y{Ö¼¿Y¹YfuY¶Y¹Z´ÀÅ½M{{Â]|À¿Y|]ļÅºÅYÂyÖ»ÓZuµZÃ{¿ZºËY{b],|«YÁ½Y|¿½M{Är¿Md̼ÅYÄ]|ÌËZÌ]Z°Y^¿ÕZÅZ»ÁY{±]ÖËZ̸¯{Ze|ÄfYÂy¾»Y,½MYa¾Ìfz¿{¹{Â]^yÖ],|f¨Ì]ºËY]{Â]Y«įÖ«Z¨eYYºÀ¯Ä»µfÀ¯ÃZ´f{Z]įÖz¹|̼Ƨ,¹{¯d»|yZ̸¯¾ËY{įÕYÄ¸mÕ{»½Z¼Å,{Â]ºÅZ̸¯d«Á¹Z¼e½Z»{ZyYÕÂÁ{¯Ö»Z¯Y|Ã{d¨´ºÅ{¯Ö»Õ^ÅYfa,½Y|¿{t^Á½MįdY^uZ]ÄÄ]Âe.Õ|»M½ÁÌ]ÂÄq¹|ÌaµZvÂyºÅÁ¹{Â]Õ{Â]¹Â°v»YfYªu½Á|],|]YdY½MYeªÌ¼į{¯¿|{YMÕÃn»tÌÂeÄ]ÁÁYÕĸZ§{¾»įYÖeÂ^¿Ö»Ô¯ÁYµZuÅÄ]ºÅ{sZm¾ËY{įÕÄ¸m{Y{½Z¿¾»Ä],¹{Â]Äf¨³ÁYÄ]ÌaµZÃ{¿Z,Ä¸mÁ{{Y{Ö»ÁYÄ]Y¹Ô¯¾f¿d§¾ËYÁ{Â]Ã|^º¸Ì§ÕÁ,½Y|¿Ä]Yĸn»{Â]Ã{¯¨uÕYĸn»{,ZÅµZ¾ËY¹Z¼e{YÄf¿ÁYÄ]{¯,¹{Â]Äf¨³ÁYÄ]ÌaZÅµZÄq½MtÌÂeÄ]ÁÁ{Y{¾»d§³|ÅYÂyYÖÅZ{Zad«Á¹Z¼ed»|yÄ]YÁYY|yį¹{Â]Äf¨³ÁY½ÁÌ]d»|yÕY]Ö³{Z»MÕÃÁ{ZÆÀe,½Y|¿ÕYÂË{Zq{f»|yÁ^uZ]ÄÄ]ÁYº¿Y|]į½MYÌaYÖ»Ô¯¾ÌÀqdY½Y|¿YY,Ä¸mµÂ{įº·ZvÂyZÌ]¹{Â]Äf¨³ÁYÄ],dY¹Â°v»|]YºËY]ÁYÄ]Ö»Ô¯¾ÌÀq¾f¨³ºf¿Y{Ö»³Y½Âq,ºfY|¿^yÁYd̻°v»|Ö»dzÄqZe½Y|¿ÕÄ¸m{Y|y{°¸¼įdY½M´¿Z¿\¸»¾ËY½MÕZ̸¯{¾»,½MYaÖfZį¾ËYµZu,dYÃ{Â]Õ«ÃY|¿YZÌ]Z§½Âq-ºÀ¯Ä»ºf¿YÂeÖfzÄ]Á¹{Â]Ã|¦«Âf»Æ{Â]¾Ì´ÀÄ]¹{»¥YºË~aÕÃÂÌmÌqpÌÅįºf§³{ZËÁ½MÁÃ{Y{ZÆ]¾»Ä]½ZÌ¿Y|¿|Z]iR»d¿YÂeÖ¼¿,Y|yÕÃ{Zf§½YÂÀOmahaNebraska 

Page 43

¹YfuYY{Za|¿{Â]Äf¨³½Zºm½Z]Z]Z̸¯ÕZYZ»Y|¿{Â]ÄfY~³¹YfuYÄqÂe|¿YÃ{¯d^vZ»ÕY]ÕZÌ]½Z»{ZyºËYÃ|ÌÀYZÅ¾ËYÕļÅ.ÕY{Z»ÕY]ÕYÃZe¥u¹YfuY{Â]ļ¸¯®ËµÂv»ZÆÀe,ÄnÌf¿{ZÌ]cÁZ¨e¾ÌÅÂe¹Z´ÀÅ¹YfuYÄf§Ë~aÕÃÂÌįºÅ{½Z¿Z¼Ä]Y|y¹Ô¯Y,Ä»Y{Y{|ÌÅ{ÃZmYªÌf|Æ{|Å{Ö»¹Zn¿Y¹{ZyÄr¿MYdYeºÆ»ZÌ]¹{Zy½|µZu{įº·ZvÂyÄÀÀ§ÁZ6ÀudY{½Á{į,¹Z¿Ä¿Z¬·Y{Â]Õ{»ºÅ{Ö»tÌmeY½®ËZ]kYÁ{Y¾»ºÌÀ¯Ö¼¿ÕZ¯¾ÌÀqZ»Zu½M{{Â]YZ¿½ÂqdY|¿Õ|¿§ZÀuÖ·Á{Â]|¿§\uZÄÀÀ§,|¿{Y{Ö»½Z¿|¿§½|ÌËYZ]½Z½YÅÂÄ]Y½Zd^v»½Z¿,ZÅÁÖ¬¸eºÆ»ZÌ]{»¶¿ÕÄ»Y{Y½Âq.Yqa½Y|¿§ÂyÄ]|Ö»|¿{¯Ö»¨øÌÄ],|¿ÁY|yÄ]Ö¿Z]«ºË|¬eÕY]Ã{Y¿ZyµZÅÄ]įdY|¿Õ|¿§pÌÅZÀuZ»Y{Â]ËY§YµZu{ÄÀÀ§½Y|¿§{Y|eÁYÄ]ÄÀÀ§ÕZÅÄÀÁZÀuÕZ»\^Â»¾ËY|À¯ºË|¬e|¿ÁY|yÕ|uÄ]|Ì¿Zn¿Ö»dzÌ¿YÁYÕÁÕÁÂÅÁ|˳Ö»Y|y¹Ô¯|Ö»µÁY{Â]Äf]YÁYºu|¿ÁY|yį½Âq,dyZÖ»ZÀ¼yYÕÁį¶ÌW¼½Z»ÅÂÖ¯Äq,fy{ÕZÅM|ÌÀ¯ÂeYÄÀÀ§ÕZÅ̬ve|Ì¿YÂeÖ»Z»Y¹YÃ{ÁMZÌ¿{Ä]ËY]YZÅÄr]¾ËY¹Z¼e¾».{Y{dÁ{eÌ]YÖfÌ¿ºÅ½®Ë¦¿Z¬uÖfÌ¿½Âe.|ÀËZn¯dËZÅÄr].ÖqÂeºÀX¼».ÖfÌ¿ºÆ»ËY]Âe.|ËMÖ¼¿d£YÄ][YÂy©ZeY{½Z»ÅÂ{Y{Ö»Ä»Y{YÂ¾Ì¼ÅÁ{Y{dÁ{Y»ÁY|¿ÁY|yÕļÌyÄ]d§³ºÌ¼e|¹Z¼ef«ZZ6ÀuµZ®Ë¹Zn¿YËc|Ä]ÁY{̳¹YM^Ì«YÁ{Ä],|¿ÁY|yÂu{Á{Á]^¸«ª¼YZÀudË³Ö»Öz¸eÄ],|¿ÁY|y{¿Z{¹Z´ÀÅÁ{Â]Z§½ÁÌ]¿ZÅ{YÕYļ¸¯pÌÅÖ·Á{ÂyÖ»½Z°eËZÅ\·,d¨³Ö»¾zÕ|¿§ÁYÄ]Á|À¯Z]YYº5u³Yį{¯~¿Y|y{¿ÁY|»MÖ¼¿{¼¿|ÅYÂy|¿ÁY|y¦«Á¼¹Z¼eÕY]Y|¿§ÁY,|z^]

Page 44

½Y^ÅÄ]d^¿½{Â]¶¼veº¯{¯°§|Ë{Ö»YÁYZf§Á{Â]Äf¿Zm½M,ºY¾ÅZ¯,ÁY{Ö¸ÌYd]Y,ÕÂÖ»d»Ö¯Ä]Ze½ÕYd¨³a,Ã|Ì¿¶°·Y½½M|Ì¿YÂz]Y¶ÌW¼µÁY¾¯Á{{ÂyYÖ]ÂyÖ·Z¼³Ö¸ÌÄ¿³Á{Â^¿ÖËZ°Ë»MZ6Àuįº·ZvÂyºÅZ]ÖÀÅZ¯Äq¾ËY{¯Ö»°§,{Â]¾Ì´¼yįÖ·Zu{½½Âq,|Ö»Öf»Ä]Y»ÁYZ»Y,¹YÄf§³ÃÁÁ¹YÃ{Â³Y|yÌaYº^¸«¾».dY|ËZ|ÀÅ{Ö»º^Ë§|¿Y{ºËZÆ³|Z]d{|¿YÂeÖ¼¿|À¯Ö»ºÆf»ÁºuÖ]{»Äqd¨³{ÂyÄ¿Z»Y.Ä¿,dYÃ|Ì¹¿Ä]Ŀ³¾ËYļÌy¾ËY^Å|¿YÂeÖ»ÂÄqÖ¬¼uY¹{MÄqÖËY|yYÁ{ÁZuYÖ]{ÂkYyYd»|yY|ËZ]¥¾ËY.|Z]Áºf§³ÃÁ¾».ºf»Öf¨³¾»Ä]Âe|¿]{ZË§{Â]¾°¼»ºÅ|]Ä]ºÆf»Y»Âed«Á½M|Å|]YºfmZuZe¹{Â³Y|yÂu{Yº^¸«dmÁY|y\¸«¹Z¼eZ]ÖÅ{ÌzeÖ¿YÂeÖ¼¿Âe.ÖÀ¯Ö»Õ¼z·YºWY{Ä]¾».dYÕYļÌyÄq¾ËY.ÖfÅÖÀÅZ¯ÄqÂe.ÄqÖÀË½{¯ÂmÁÕļÌyºËÁÖ»|]Ä]¾ËYYºÌËMÖ¼¿Zm¾ËYÄ]´Ë{Z»ÁºË³Ö»¹ÅÂÖÀÌËZaÕÄq¯³Å {¼¿Ö¼¿ d§ZË{ Y Y Y{Za ³Å ,{¯Ö» ¾ÌÀq Z6Àu ³Y³»ÕÄv·ZeZfu|Ö»|Ì»YZ¿ÁÌ´·{Y|yYÁ|Ö¼¿|¿§\uZÃÁ¾»d¨³Ö»{ÂyZ]dYÃ{Y|¿YËZ{[YÂmY|yįd¨³Ö»{Y|¿ÖzZaY|yZ»Y,¹{¯Z{d»ÁY|»Z],ºf§³Ö¿|ËÂÀ]{¯̬veįÕ^ÅÄ]YÁY[YÂm,{°¿¾ÌÀqZÀuZ»Y½ZmÄ°¸]¹YÃ|ÌÂÀ¿cY°»Á[YÁºfÅsÁÄf°½Ä°¸],ºËZ«MZ¼»µZ̸]½Yfy{YY{ÂyÌÀ¯¹YÄfzË|¿ÁY|yÂuÄ]Y{Ây¶ÌW¼µÁYYÁYÌqÅYÌadY~³ZÌ]¹YfuYÁYÄ]ZÀuį|ÌÀÌ^]|Ì¿YÂeÖ»Ä]¹YfuY½Á|]Ö»Ô¯pÌÅ|Ì»Z¿ÌÀ¯Y{Âyb{¯[ZyºËZ«MÖf»ÔÄ]{Y{xZaÁYÄ]Ö¸ÌÃZ³½MdY~³¹YfuYÁYÄ]ZÀud¨´¿ÁY|ËZ»§ZYÂeÕ{¼¿\¸ÁYYįYÖf·P»,¶ÌWYYÕY|yÁÁ]®q¯¶ÌW¼,µZ®Ë¥Á|Y{Z]Z6Àu,ÃZ»ÄYaÄËM¹Z¼eÄ]YÕY|Ì]|ËZ]į{Â]Öz½Z¼Å,|¿§¾ËY{ÁMZÌ¿{Ä]YÃ{¼¿dYÂy{ÁÃ{¯Z{ËY]ZÅµZZ6ÀuÄr¿M{ÁMÖ»¶ÌWYY

Page 45

¹YfuYY{Za¹YfuY,{Â]Ã{¼¿̬veYÁYįÖÀÅZ¯Ä]įÖ¿Z»Ze|¿Ö¸¼,{Â]į¹{Y{^yÁYÄ]YËd¨³{»{0Y|]Y|yįÖ¯½Z¼ÅdY~³,|¿Y{Ö»įÖÅZÀ³\^Ä]{¼¿ºÅYÂyÕÁY{|]YÄ]ZeÁYÕÄ¿Zy]¾»¾ËY]ZÀ]{¼À¿À»Y½ZËYÁYÁ|¿{ÁMdÀ·{Ây]¿Yaį½ÂqÄ]Ze,ÄË|ÅÁÖ¿Z]«Ä]Ö¸Ì½Y|¿ZyÃZÀ³į¹{Âyº«Ö¸Ì½Y|¿ZyÕY]¶ÌW¼µÁY||ÅYÂz¿ÃZ¨¯|]YZË{ÂyÕÃZ]{Y|yY|ÌÅYÂyÖ¼¿³ÅįdYÕÌq¾ËYÕYÁ¾ÌÀqÄ]¾fY~³¹YfuYZ]ZÀu,µZu¾ËYZ]Õ|]YÕÁY{|ËÂÀ]½ZeÃ{Y¿ZyÄ]d^¿{Y{eº¯Öf̼ÅY,{Y{¹Zn¿YÖ¸ÌÄr¿M{̳Ö»Y{ZaÕ{§³Y{Y{½Z¿{ÂyY,{Â]ÁYYÌ]Y|f«YįÕ{»]Y]{Z6ÀuÄr¿Md§ZËºÌÅYÂyYÖY{Za,ºËY~´]¹YfuY|¿YÃ|Ã{Y{Y«Z»]įÖ¿Z¯Ä]dYÄf§³¿{½Z¿MÕY]Y|yį

Page 46

ºnÀa¶§Y|f«Yd̼ÅYÄ]|ËZ],ºÌÀ¯d^v^ÅZËÖ^¿Ä]¹YfuYÕÃZ]{į½MYÌaºÌ¿YÂeÖ»,d§³Zm½Z¼ËZÅ\¸«{d¬Ì¬u¾ËYÖf«ÁºË^]ÖaY|f«YYÁºËY~´]¹YfuY,|¿Y{Y|f«YZ»]įÕ{Y§YÄ]ei»ÁeÄ¿Z«{ZZÆ]½Y³ Á |« ½Y³,½{Y{ Y |ËÁM {ZËÄ] Y ¹YfuY ÕZÀ»,dYY|f«Y\uZ,ºËY~´]¹YfuYÁYÄ]|ËZ]įÖz³Y¾f¿Y{dY|³]ZfuÁºË°edY{|ÅYÂy¾ÌÀq¾ËYÖ»Âƨ»¹YfuY,½{¼ ¹6°» |À¯Ö» ZÀ» ¾ÌÀq Y ¹YfuY ,f]Á d¤· ²ÀÅ§Á ¾Ì»Y§ ¹Zn¿Y ,ÕY{]½Z»§ Á dZY Z] ÃY¼Å ÕZf§ ,dY|³],Y|f«Y½Z^uZYdZYį|Ë{ºÌÅYÂyÃ|ÀËM{,¦Ëe¾ËYZ]ZÅÄfYÂydY¹YfuYÕY]Ö«Y|»dZYY½Z¿MZ»YºËY~³Ö»¹YfuYY|f«Y½Z^uZÄ]įºÌË´]³YÕZÀ»Ä]Y|f«Y½Z^uZÄ]¹YfuYºËYÃ{¯Ö^Ë§{Ây «YÁ { ,ºÌÀ°¿Ö»Á§YºÌÀ¯Ö»Ö»YfuYÖ]½Z¿MÄ]ÖfZYZ¿Z]Z»dZÅ½MYdZYdZYÁd§Ë~aÖ»,dyZÀÖ»YY|f«Yį{Â]ÖzÁY,|ËÁM{ZËÄ]YZÌ]Ö»YfuYZÌÄ]ÄnÌf¿{{Â]^¸«Á{ÂmÁYÖz]¾ËY{¯Ö»{¼¿d§ZË{¶»Z¯Y{ZaÁdY~³Y|f«Y¿ZÆqÃ{Y{Y|f«YÄ]ÖÆmÂeÖ]ZË¾f§³º¯d{,Y|f«YYd{Ö¯{½Á|]YZ°MZ»ÕÁ»YÕÄ»Zm{ÃËÁÄ],dY½ZMZÌ]d̼¯ZuÄ]Ã|Ã|Äf¨³Z»Ä]

Page 47

¹YfuYY{ZaÕÂYmÖe|«pÌÅYË,|Z]º¯ZuÕZÅc|«ºÌ¸e|ËZ]¯Å½Ma|¿YÃ|¬»Y|y\¿ZmY,|¿Y{{ÂmÁįÖËZÅc|«dÌ¿Y|y½ZÌ,Ã{¯¬»Y|yÄr¿MÄ̸d¬Ì¬u{,|À¯½ZÌÖe|«Ä̸į|¿yÖ»{ÂyÕY]YcYZn»,|ÀÀ¯Ö»¾ÌÀqį½Z¿MÁdYÃ|ËÁ½ZÌ»Á½Z»§Ä°¸]dÌ¿ºÅcÂ»,dÌ¿{ZÆÀÌa¾ËYį|ÌÀ¯d«{dz¿{Y|¿{ÂmÁÖËZÀjfYpÌÅÖÀË|ÌÀ¯ÄmÂeÌ¿¯ÅÕÃYÁÄ]dY|ÀfÅ½Z»§¾ËYµÂ¼»,|À¿YÂyÖ»YZÌ¹Z¿įÖ¿Z¯¹Z¼ec|«Ä]·Âa,¾f»¾ËY{.|ÀfÅÖ¿Z¯Äqe]ÕZÅc|«¾ËYÌ»MªËÂe¹Ô¯¾ËY{ÂmÁ¾ËYZ]|À¯Ö»ÃZYÖf»Â°uÁÖZÌÕZÅ©{ZY|f«Y½Z^uZ¹Z¼e{»{Ä°¸]d»Â°u½Y^Å{»{¬§Ä¿|Z]Ö»,ÖËZ̸¯,ÖZÌdYÃ|d^vY|f«Y¿ZÆqY,|Ë|m|Æ{ÖZ¼fmYÁÖ³{Y¿ZyZÅ½M|À¿Z»ÁÖ]»,º¸»,ÌË,Z»§Z¯-ÖZ¼fmYY|f«Y{»{¾»¹Y|¯ÅÕY]ÕYÃËÁÕZÅZÌ»|Ë|m|Æº¿Y{Ö»Y|f«Y¿¾ËY¶»ZYZÅ»¶»Z¦Ëe,{Y»\¸£Y{µZu¾ËYZ]{Y{Ã|{ZËÕZÅÄÀÌ»Y{ÂÖ»{Y§YÄ]Ã|Ã{Y{ÕZÅY|f«Y¹Z¼eduZ»ÁZÌÁd§ZËºÌÅYÂyYÖ^¿Y{Za,Ö^¿Ä]¹YfuYZ]į|ËÁM{ZËÄ]Ä»Y{Y,½Z°q¯YÖ°Ë|]Áµ{Z{»Ä]¹YfuYÄ]ÃZYZ]Yd¬Ì¬u¾ËYįÕ{Y§YY¿ÄÄ],cZ^¾ËY{,ºf¨³eÌaįÂ½Z¼Å|Å{Ö»,|ÀfÅZ»Ye]įÕ{Y§YdYÃ|ÃZY,ºËÂÖ»ÁÄ]ÁZÅ½MZ]e]įÕ{Y§YÄ]ÃZYÕY]ZÌZ»|f«YË{Y§YÁZ»tºÅ{Y§YY|f«YÄ]ZyÂÄ]į{ÁMÖ»½ZÌ»Ä]¾zÖ^¿Y,|ÀfÅZ»YZÅY|f«YÕÃf³Á¹Âƨ»¹Z¼e¶»ZµÂY¾ËYZ»Y,{Y{ÃZYÖËZ̸¯\¸»¾ËY]dYÕ|ÌËPeËcZËM{ÂÖ»{Âyd«Á¹Z¼eįc|«½Z^uZYË,|ËY{aÖ»cZÌ·Z»Ì¿\^¾Ì¼ÅÄ]ªuYÄr¿M¯ÅÄ]|ÀËY|y½YY´f»|y,|ÀÀ¯Ö»d»Â°uZ¯¦«ÁY-|ËY{b]kYy,dYkYy³Y-|ÌÅ|]cZÌ·Z»,dYcZÌ·Z»³Y|ÌÅ|],dÁY|ÌÀ¯ºË°e,dY¹Y¯Y³YÁ-|ËY~´]¹YfuY,dY¹YfuY³Y

Page 48

Y|f«Y½ZÌ»ÁZ¯ÁYÕY]Á|¿YÃ|¾ÌÌeY|y\¿ZmY,d̼¯Zuc|«½Z^uZ¹YfuY,dYÃ{¯¾ÌÌeY½ZËYįÖ¯Ä]½Z¿MÄ]¹YfuYZ]|ÀÀ¯Ö»¹YfuY¶Y¾ËYdY~³|ÅYÂy¹YfuYZ»Ä]Y|yÂ{ÁºËY~³Ö»ºÌ¿YÂyÖ»ÖZ¼fmYY|f«YÕÃZ]{dYµZ¼¯Ây{Y{Ây½Z]Z]Yį|ËZ],|¿]Ö»Ä]Ö³|À]¡ÂËËį½Z¿M|ÀË´¿|]YºÌ¸eÁY|y¹Z¿¹{»Ze|À¿Y|]¹YfuYÂWZe¼ÌeµÁY|À»Z¯įÖ¿Z¿M|¿YÂy¾ÌÀq½YÂeÖ»ÕÁ»YÕ{]Z¯Z]YÄËM¾ËY{³ZįÖ¿Z¿MZË|À¿Y|]¹YfuYµZ¼¯ªËÓY{Ây½ZËZ»§Z¯,|ÀfÅ|À¿Y|]¹YfuYµZ¼¯ªËÓY{Ây½YZ³»M,|ÀfÅÌ¿Y|f«Y½Z^uZ´Ë{Á½ZeÂ¯ÌaÁ½ZÌ]»ÕÃZ]{\¸»¾Ì¼ÅºÌ¿YÂyÖ»Ö³{Y¿ZyY|f«YÕÃZ]{|À¯Ö»©|[ZÌ»Z¯ZedYÃ|ÁZ]º°u¾Ìfz¿¾ËYį,Y{Ö»Y³Y{Ây{Z»Á|aÖÀ¯Ö¿ÓÂ¼¾Ì»]ÁÕÂ½ZÌ§YÃZ]¾ËY{0Y|]įdYY{ZaZ]ÃY¼Å,¾Ë|·YÁÄ]¹YfuY½Z»§dZYÖËZ̸¯Y|f«YÄ]¹YfuYÕÃZ]{¹Zn¿Y{¯ºÌÅYÂyd^veªÌ¼ºÌ¿YÂyÖ»Á|À¯Ö»d¼uZ¼½ZÌ»{įY½Z¿MºÀ¯Ö»ZZ¬e,½Y{Y]ÕYµZu,d^v»Z]Á|ËY|]Ö»Y³,|ÀÅ{Ö»½Ze|Àa,Ã{Â]Z¼½Y^Å|¿ÁY|y\¿ZmYZ]Á|ÌZ]¶ËZ«½ZËY],|ÀÅ{Ö»¹Zn¿YįÕZ¯\^Ä]Y¹YfuYµZ¼¯|ÌÀ¯Ö³|¿Z¨Át¸{´Ë|°Ë½Z̰̿·ZeµÁYY0Y|]Á{Y{{ÂmÁY|f«YY¿YY¹Y|¯ÅÕÃZ]{ÕeÌ]cZËMÖ»Z¼eÄ]|˳Ö»Z»Ä]Y|yįdZm¾ËYÄf°¿d¨³ºÌÅYÂy¾zZÅ½M½M{ÂÃ{ÁMZmÄ]¹YfuY¶YÃY¾ËYYZeºËY~´]¹YfuYY|f«YY¿YÄ]Z»½{Y{ZÆ]ÕÄm{Ä]Ö´f],«Z¿ZË¶»Z¯-d§³ºÌÅYÂyY{ZaÃZ³

Page 49

¹YfuYY{Za{Y{Y|f«YÖÅZ{Za¾ËY dY ÖÅZ{Za ®Ë ,Y|y ÖÅZ{Za į ºÌZ] ÄfY{ {ZË Ä] |ËZ]Z»Y,¹YÄf¨³Y¾ËYZÅµZ¾»dYY|f«YÁ½Â¿Z«,º¿ÕYY{ÖÅZ{ZaÖa[ÂÀm\«ÕÃZ«mÄ]½ZÆmÕZÅÃZ«¹Z¼e{¶Ìn¿YÕÄ»Z]YÂ{ZÅÖ]£ÕY]ļÅYÌ],Y|yÖÅZ{ZaµÂY¾f§Ë~aį¹YÃ{]dYÃ{ZxZa.YqdYÕ°¨eZ]YÖÅZ{ZaµÂYºÌÀ¯Ö»ÖįºÌfÅÖ»{»Z»ºÌÀ¯{®ÌeY¯Â»{Õ°§  Z] ºÌÅYÂz] ³Y a dÌ¿ ÖY¯Â»{ ,Y|y ÖÅZ{Zaį ÖfZ¨u | ºÌÅYÂz¿ ª§Â» ,ºÌÀ¯ Y«] Ä]Y Y|y Z] ®ÌeY¯Â»{ÁÃZ^fYZq{ÖfuYÄ]Á{Y{ºÌÅYÂyd{YYdÁYY|f«YÕÄnÌf¿|Z]Z»¶¿Ä]ZÌZf¨³ÕY]̷ָ{|¿YÂeÖ»¾ËYZËM|ºÌÅYÂy¤·||ÀÅYÂy\Ë§Zq{įºÌÀ¯Ö»Ö»YfuYÖ]Y|f«Y½Z^uZÄ]Z»,´Ë{½Z»ÅYÌ]ÃÁ»YÌ¿½YY{½Z¼ËY½ZÌ»{Ä°¸],Ä»Zm{¬§Ä¿į¾ËYeÃ|ÀÅ{ZyYZ»YY|y\¿ZmYÕY|f«YÅįºÌZ]ÄfY{¾Å}{ÃY¼Å|ËZ]dY¾ÌÀqdYÃ|Ã{Y{»YMÁt¸ÁY|e,dZ¨u5¥|ÅÄ]¾Ì¼ÅÄ]ÁÃ|Z°Ë»MÕZÅZ̸¯{¥Z°\m»Ö]£°§¾ËY|¿ÁÖ»Ö´¿ZyÕZÅZ̸¯Ä]¹{»YÕZÌ]\^Ã{¯Y«]ZÌįÕY|f«YÌ»|ÀÅYÂyÖ¼¿½YY{½Z¼ËYYÃÁ³¾ËYÖ´¿ZyÕZ̸¯,¾ÌqÕZ̸¯Ö·Á,½Zm|Ìb]dY¾°¼»|ÀZ],dY{ÂÖ¼¿Ã{Y{ÃZmY½Z¿MÄ]½Âq|¿Â^n»¹{»,¾Ìq{Ö·Á,ĸ]dY|ÀÀ¯Ö»Zf§Y|y¹Ô¯ª]Z»½Z¿M,¾ÌÀr¼Å|¿Â¼mºÅ{³YZ°MįÕY]µZ»Y|¿Ì¿Ö]ÕY|f«YZfyZ\uZÁ|¿Y{\ÌeeÁº¿Á½Y{»¾ËY¹|cÂ{¾Ìq{ÖÀÌ»ËÕZÅZ̸¯^ÅlÀaZ]cZ«Ô»YÖ´¿ZyÕZÅZ̸¯½Y^Å½Z¿M|ÀfÅ½Z¿Y½Â̸̻ZÅÃ{Ö³|¿µÂX»įYÖ]Zf¯YÅÃZnÀaÁdËÁ{į|¿YÄf§ZË½Z»Z½ZÀq|ÀÀ¯Ö»Õ^Å½Z¿M|¿{Â]Ã{¯zaÁ|Àq¥,{Â]Ã{Zf§½ZËY]Z»½Z»Z|À¯Ö»¶¼|¬»[Zf¯Y|f«Yª]Z»į|ÀfÅÕZfyZ\uZ

Page 50

Y|f«YÁ|ÀZ]Ö»ÕZfyZ ¾ÌÀq |«Z§ ,Z°Ë»M{ Ö´¿Zy ÕZÅZ̸¯ \¸£YÄ]³Y|¿Y¹Áv»,|Ë|m|ÆZ]ª]Z»d{ÕÃY{YÁÖ˳xZaYÁÂfÌe½Âr¼ÅÖ¿ÓÂÄ]ÄfÂÌa·Âa,|ÌÀ¯d«{|Ë|m|ÆÕZÅÄ»Z¿Ã{Z»MYÖ¿Y^ÅZÅZ̸¯{įd¨³Ö»|¿{Â]Ã|Ã{Zf§įÂWZe¼Ìe{|ÀÀ¯ZÀ]YZÅZ̸¯Á|ÀËZ¼¿ªËÂeÁxÌ]Âe,dvÌ¿|À¿YÂf]į|ÀÀ¯Ã{ZÆ¿ZÀ]ZÌįÕY|f«Y\eY»ĸ¸ÕZÀ^»]Ö˳xZa,½Z¿M½ZÌ»{ÂmÁZ»Ö´¿ZyÕZÅZ̸¯{ÕZfyZ¾ÌÀq½ÂÀ¯YZ»YdY{{ÂmÁ,{Â]n¿ÁÄ»|Zq{į|ÌÀÌ]Ö»YÕZÌ]½YY{½Z¼ËYÂ{{Y|¿Ö´¿ZyÕZÅZ̸¯Ä]Õ{Y§Y¾ÌÀq|¿YÃ|Ë{³kZyZ̸¯ZfyZYÁÃ||ÀZ]Ö¯Õ³xZa|ÀÅYÂyÖ¼¿½Âq|¿ÁMÖ»ÕÁÖf«Á½Z¿YÄ¿{ZÆ¿ZÀ]YZ̸¯ZÌįºÌZ]ÄfY{ZyÄ]|ËZ]´Ë|°ËZ]½YY{½Z¼ËYįºËÂÖ»ÄmÂf»,ºÌ¿YÂyÖ»Y½ÓÂµZ¼Y[Zf¯[ÂyZÅÄ¿Zy{½|¼m|¿|Ö»¼mZÅÄ¿Zy{ÁÄfY{d¯Z»į{Ì´]ļqÖ¸v»ÕZ̸¯Y|ËZ]Z»ÖfaÁÕ^ÅÖ·ÁdY{ÂÖ»dËY|Å,Ã||ÌËPe5½Y^ÅÕĸÌÁÄ]dY|y\¿ZmYÕY|f«YÅd̼¯Zu5Y|f«Y½Z^uZ|ËZ]Z»Y®ËÅ,½ZÌ»Á{ÕYÄËMÄ]ÂmZ]Å,½ZÌ»ÁdY|y\¿ZmYÕY|f«YÅ½Âq.YqºÌÀ¯dZYYsÁY0Z«YÁ³Y{ÂÖ»{ZY|yÖÅZ{ZadzeY½ZÆm{ÕY|f«Y{{¼¿|ÌÅYÂydZYÁdyZÀ|ÌÅYÂyYY|f«Y,|ÌZ]Ã||·Âf»Y|y,|À¯Ö¼¿dZYY|f«Y½Z^uZYį|ÌÅ{½Z¿YÖz¾»Ä]³Y«YÁÕZ{įdÌ¿ºÆ»dÌ¿Y|y|¿§ÁYį{¯ºÅYÂyd]ZiZ¼Ä]¾»Ö»YfuY^¸«{įÖ¯Ä¿ZË{Á]Z̸¯Ä]Äf¨ÅÅÁ|Z]Ã{¯Ä]ÂedYÄf§ZÌ¿cZn¿,dÌ¿¶WZ«Y|f«YÕY]d¨³ZÌ.Ö¿]¥uÄ¿ZZ«¾ÌÀqÖ¿YÂeÖ»ÂÄq|Ìb]|ËZÕYÄ̸¯ÕZ{Z]Ä¿dyZÀºÌÅYÂy½ZËZÅÃÂÌ»YY̬֬u½YY{½Z¼ËYY|f«YÄ],{Y{dÁ{ÁÄfyZÀYY|y0Z«YÁįÖ¯Ä]ÂedÆmÄ]½ZY|f«YYY|yY|f«YË~aÖÀËY|y¾f§Ë~a½Âq-{Y~³Ö»¹YfuYÁYdYÖ¿|¿Y|mY,|¿Y{{ÂmÁįÖËZÅc|«|Å{Ö»Ä»Y{Y½ZÌ»ÁÄ]Ä»Z¿{·Âa

Page 51

¹YfuYY{ZaÖËZÅc|«|˳Ö¼¿į|Ë|ÄmÂf»|¿YÃ|¬»Y|y\¿ZmdYÃ{¼¿¾ÌÌeYZÅ½MY|y{ÂyÄ¿.Ã|[Zzf¿Y¹{»\¿ZmYįÕZÀ»Ä]įdYÂZe,Ö¿Z¿ÂË¶Y{Ã|¬»Õļ¸¯«YÁ{¹Âƨ»ÄmÁpÌÅÄ]ļ¸¯¾ËYdY½{Y{Y«ZË½{¼¿¾ÌÌe,¾fZ¼³Zm½MY|¿ZÖ»YºÌ¬f»¾ÌÌeÄ°¸]|Å{Ö¼¿ÕZm{Ây{YµZ¼fuYÖ»YfuYÖ]ZÅc|«¾ËYÄ]³Y,dYÃ{¼¿¾ÌÌeYZÅc|«¹Z¼eY|yį{,Ã{¼¿½Z¾ÌÌeįYÕY|f«Y,ºÌZ]½Z»§Z¿ZÅ½MÄ]d^¿ZËºÌÀ¯ºÌÀ¯Ö»d»ÁZ¬»Y|yº°uÁÃ{YY]Y]{,ÄfYÂyZ¿ZËÄfYÂyÁºËYÃ{¯dË6|Y|y{ÂyZ]«YÁ{,ºÌÀ¯Ö»dË6|Y|yY|f«YÕÃ|ÀËZ¼¿Z]Öf«Á|Ë¿Ö»µÂ·Âa,¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]ºËYÃ{¯,Ã{¯¬»Y|yÄr¿MÄ̸d¬Ì¬u{,|À¯½ZÌÖe|«Ä̸į½MdYÃ|ËÁ½ZÌ¶Ì]µZ{¹{¼¿{Yd¬Ì¬u¾ËYįYÖ¿Z»¹Y{{ZËÄ]ÁÄc|»Ä]¾»Á|Ã|Ë³]Z°Ë»MÂƼmÌW½YÂÀÄ]½ÂfÀ̸¯¯pÌÅį{¯Z°M¾»]|¬·YsÁ|]¹{Â]¾Ì´¼yÁÃ{§Y,ĨZ°»¾ËYÕÄnÌf¿{{̳d{Ä]Yc|«,Y|yÖÅZ³M½Á|]|¿YÂeÖ¼¿ÁYÄ]į¹|Ö¯Ä]¶Ë|^e,½ÂfÀ̸¯ÂƼmÌW¦·Zz»{§Y¾»ÕY³°ÁYZyÄ]Y|y{¿Á{¯Ö»Z{ËY],dY~³Ö»¹YfuYY Ìa ,¾ËY]ZÀ] |˳Ö» Z» Ä] µÂ ·Âa ªË Y Y|y {¼¿Ö»ÁZÅdZ¨,ZÅZ{,ZÅdYÂy{½ZÀ»Â»įºÀ¯Ö»Z¨,ÌqÅ½Z¼¯ZuÕY]ĸ¼m½MY,|¿ÁMZmÄ]¹{»ÕļÅÕY]YZÅÕY³°µZ¼¯{YÕYÃ{ÂMÁ¹YMÖ³|¿ºÌ¿YÂf]Ze,½Z^À»\uZÕļÅÁÂWZe¼ÌeµÁYºÌ¿Y~´]Z«ÁÁÕY|ÀË{YÖ°Ë¾ËYdYY|f«YÄ]¹YfuYÕÄnÌf¿,¹YMÖ³|¿į|ÌÀ¯d«{,|¿Z¼Ö»¹fv»YY|f«Y½Z^uZįÖ¿Z¯Ä]Y|yįdYÖËZÅY{Za,ºËY~´¿¹YfuYc|«½Z^uZÄ],½YY|¿Z¼ËY½YÂÀÄ]Z»³Y|z]Ö»ºÌÀ¯Ö»{ZnËY¶°»½Z»{ÂyÕY]Ä]½|Ì¯Z¨mÕ´Ë{ÁdYÕYM{ÂyÖ°Ë{Y{{ÂmÁZ¨m¿Á{dz¿{»{|À¯Ö»ÃZYZÅ¾ËYÕÁ{ÅÄ]µÂad·Y|Zyz§ÕZmÄq,|ÌÀ¯¶¼veÁ|ËÂÄÌ^Àe¥ÔyZ¯\^Ä]³YZ»Y|˳Ö»Ä],ºËÂ\°e»ÖÅZ^fYZ¯³YįdY¾ÁaµÁY.dY

Page 52

Y|f«Y,»«¡YqYÂ^Ya³Y,ºË´]eÃ{Z|ºÌÅYÂyÄÌ^ÀeZyY½ZÌ|ËZ^¿,|ÌÀÌ^]Ö]MÁ»«ÕZÅ½Y{³¡Yq½ZeÁ{ÂyÕÄÀËM{Ã{¼¿¾ÌÌe¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Yc|«½Z^uZY|y½Âq.Yq|Ì¿Y|]¬»Y½YZ°§ÔyZ»Y,|¿Y|¿ÖYÅ½Z¿Y¼°uY½YY{¯dYYËdYÄr¿M.ÖZ]ÄfY|¿ÖYÅc|«\uZYÖÅYÂyÖ»ZËM|ÀeÖ»ZÅ½M½ZÌ»Á{¯|ÅYÂy¾ÌveYÂeįÃ|]¹Zn¿Y,dYd{įYY|f«YYdYÖ§Z¯ºÌÀ¯[ZÀfmYÕYM{ÂyYįdY½ZMZÌ]adY{ºÌÅYÂz¿Ö¸°»Á,ºÌËZ¼¿dZY{ÂmÁZ]Z¼įdYÖf·Zu{¾ËYdYd·Y|ZyÄ]Z¨m,´Ë{¿¾ÌÀqa|ËÂÖ»xÌ]Âec|«½Z^uZ¥Y,d{Z¯¹Zn¿Y¶¼veÁ|ÌÀÌ^]l¿Â{Á|ÌÀ¯ÖË°̿³Yį½MµZu|Å{Ö»tÌÂetÌ»YË,|ËYÃ|Ã|¿YÂyY§¾Ì¼ÅÕY],ÄqdYÃ|Ë|ÀaY|y{¿,|ÌÀ¯|ÌÆ¿ZaÕÁÕZÅ¹|«ZiM]ZedY~³Ö¬»Á,|Ì¯l¿Z¼ÕY]aµÁY|¿ÁÆ,Ân¿Y{,|À»Z¯½ZÀr¼ÅZ»Ö·Á{ÂÖ»ÕZf§|]Z»Z]Öf«ÁÕZmÄ]{ÂykÁY{Y¹YfuY,ºÌ¿Z»Ö»Ö«Z][ÂyÖËZ̸¯ÂÁZ»Z]įÕ{Y§YÄ]¹YfuYÄ]įdY|¿ÁY|yeZyÄ]ÁºËYÃ{ÁMºÌÅ{Ö»Ä»Y{Y,|¿YÃ{¯Zf§ÃZ^fY¾ÌÀq,½ZÀz¾ËYÄ]½{Y{Y§³ÁdZYÂÄ]ÃÁ»YÕZÌ]Ö³|¿{YMÕÂ¯{,ºfÅÖvÌ»¾»,¹{YM¾»|ÀÀ¯Ö»YfYºÀ¯³cԼƻ¾ËYÄ]¹Y|¿ÖmZÌfuYÁºÀ¯Ö»ÕY|˳Ö»Y|y¹Ô¯į|ÌZ]ÄfY{{ZËÄ]Ö·Á|Ë{YMZ¼ĸ]ÕY]Öf§Y{ÂyÕ{YMZ»Y,|ËYÃ|Ã|¿YÂyY§Õ{YMÄ]Z¼,½Y{Y]Ö³|¿ÕÂZeÃ|cÂ{Z»Y½ZÌÔ£|ËZ»¨¿ÕZYaį|ËÂÀ]ºÌËZ¼¿{Ây]d{,½Y´Ë{d{Z¿Zf§Z]įºÌÀ¯Z¼{ÂmÁY|ËYÃ|Ã|¿YÂyY§¾Ì¼ÅÕY],Äq|Ë´]Äq|ÅYÂyÖ»ZedY~³Ö¬»Á|Ì¯l¿Z¼ÕY]tÌ»YËdYÖ¿|Z¿Y|maµÁY|ÌÆ¿Za{ÂyÖzÕĿ¼¿ÕÁÕZÅ¹|«ZiM]½Z^uZ\¿ZmY,YÕZ°f{¶Ì·{Ä]ÁY.{Â]ÄqZÌÕĿ¼¿ZËM|À¯Ö»s»½Z¼ËY]YÖ¼Ë|«Öa,Â»¾ËY|cYZn»c|«,|À¯Ö»{Ây]d{Z¿Z»Z]į½MÂyÄ],ÖÅÓYÌ£Öe|«Ä]|ËZ]

Page 53

¹YfuYY{Za.ºÌÀ¯fZYÁºËY~´]¹YfuY.ÖÅÓYÌ£c|«Á´¼fÕZÅc|«Ö]¾»|¿YÄf¨³¾»Ä]YfYZ]ÕZÌ]ºÅZ»ÁdYÃ{¯¾ÌÌeYZÅ½MY|yÖ˳Ö»ÂeºZÀÖ»YÁd{.{Y|¿{ÂmÁdZY{»{ÖËZÀjfYZËM.ºÌÀ¯½ZfZY|ËZ][Zf¯«YÁ{|¿Yµ{ZZ¿Á´¼f,Áį|ÀfÅZÅc|«ÕZÌ]dYºÌZ]ÄfY{ZyÄ]|ËZ]|À¯Ö»ÃZYZÅ½MYÕZÌ]{Y|eÄ]|¬»c|«¹Z¼eį|˳Ö»Z»Ä]¶Ìn¿Y|˳Ö»Äq{»¾ËY{Y|y¹Ô¯įÖf«Á|ÀfÅÖËY|yZÅc|«¹Z¼eį|˳Ö¼¿Ö·ÁÃ{¯¾ÌÌeY|yYZÅ,|ÀÀ¯dZYZÅc|«Yį|¿{Y{Ö»ºÌ¸eY|y½Y|¿§Ä]¶Ìn¿Y½Z³|ÀË¿½MZe«YÁ{|ÀZ]ÖËY|yÌ£dY¾°¼»ZÅc|«¾ËYįd¿Y{Ö»Y|yÄ]{Â]Ã|ÃZYY|y¹Ô¯{ÖÅÓYÌ£ÕZÅc|«YÕZÌ]Ä],½Z»ZfuÁ{Ö»½Z®f¯,Ã{¯ÌYY¶ÌWYY¹Â«ÁY|ÌÀ¯ÄmÂe½Â§¹Ô¯ª]Z».{Â]Ã{ÁMZn¯YYe|«,½Â§d¯Ö»Y½Z¿Y|¿§Ì¿·ÂakÁyºfY{Za]YÂe¾»d¨³½Â§Ä]Y|y,Y|yÁ|Ì¿YÂz]Y½ZÌ»Á|À¯Ö»|ÌËPeËZÅÄ»Z¿YÖ°Ë{Y\¸»¾ËY½Á|]ZÀuÂË{ÂÖ»cZ^iY|ÅZÁ{c{ZÆZ]dÌ«YÁį|Ì¿Y{Ö»Ã{Y{Y«c|«dÌ«Â»{Y½Â§,½ZÌZË½Z¿YÄ¿ÁY|y,Ö°pÌÅY|y\¿ZmY,|¿Y{{ÂmÁįÖËZÅc|«cZ^Z]^e»\¸»¾ËY{Â]½ZÌ»Á|Z]Ö»|¿YÃ|¬»,{]cZYÄ]YY{ÂÆËÁY|ËÁM{ZËÄ]Y¶]Z]ÃZ{Za,¿|¯Â^¿Á {] ¾Ì] Y Y Y|y ¹Â« ÕZÅÄ¿Zy ¹Z¼e 0Z^Ë¬e Á {¯ ½YËÁ Y ¶°ÌÅ¶]Z¬»{½ZÀqÁY{¼¿Y«]ZÌ¿{{YÖ³]ÕÂYb»Y¹Zn¿Y½ZÌ»{Á|Ä¿YÂË{,YÖËYÁ¿Z»§YÕYÃÁ{{į{Â]½Z»§Z¿Y|y{ÂyÖ»¦¸ÁZ³|À¿Z»Á|¾¯ZÖuÁcZ¿YÂÌuZ]{Á»,ZÅ½Z¿YÃ||À¸][Z¬ÕZÅa¶j»ËZÅ»,|Ö»e,ÃZ´v^ºÀ^Y¿|]Á¾ËYZ]|Ì¿YÂz]YµZÌ¿Y{|Ë{³½Z£»ÕZÅµZ´Àq¶j»ËZÅ¾yZ¿Á{ÂyÕÃ|À],Ã{Zf§¾»®ÀËY|˳Ö»¹{»¾ËYÕÃZ]{|¿ÁY|y{ÂmÁÖËZÅ²À¾ËY]YÁYÖ¯Ád§³ºÅYÂyY¶]Z]ÃZ{Za,¿|¯Â^¿½Âq|Ì»Z¿{Ây¹{ZyYÁYY|yZÌ»Y{ZÆ¿ºÅYÂy,¹|Ì¿ZÂaį

Page 54

Y|f«Y|¿YÃ|¬»Y|y\¿ZmY,|¿Y{{ÂmÁįÖËZÅc|«¹Z¼eµÂWZ ¹YÃ|ÌÀ½Z»{Zy ÕZÌ] Y |ÌÀ¯ ÄmÂe ÃZ{Za µÂWZ Ä]¹Ô¯Z]ÁdY¸£Ö¿Z¼³¾ËYY|y[Zzf¿Y{ÁY{Ö·Á{Â]¹{»[Zzf¿Y,|¿Z]\ÌMY|y¹Â«Ä]|¿YÂeÖ»ÖËZÅ¿ZÆY¾ÌÀq{Y|¿d¬]Z»Y|y|À¿YÂeÖ»ZÅc|«Ö],½MZY]į|Å{Ö»ºÌ¸eYÕYÄÌ§½ÂqÕÂÄ]Y¹{»,ºÌ¸e¾ËYY|yÂeÄ¿Á|¿Â[Zzf¿YZÅ½Z¿YÂe¹Â«½|Ë{\ÌMÁZÅ¹Z¬»Ö]YÖfZYZ¿,c|«½Z^uZÄ]Öf»uÖ]Ö]ÁÄ¿YÂË{,ºuÖ]º¯Zu¾ËYÕÃZ]{Y|y{Âyį|ÌÀ¯³{]Ö»Y|y|˳Ö»ÄqY|yÄf³]¾»ÕÁÌaYYË,ºfyZÃZ{ZaYµÂWZį¹|½Z¼Ìa¶ÌW¼µÁYdYYÁY¹{»ºfyZÃZ{ZaYµÂWZ¾»d¨³Y|yį|ÌÀ¯ÄmÂeÖËZÅc|«¹Z¼eZ]dY^e»\¸»¾ËYºÅZ]Y|yÄ°¸]|ÀfyZ¿ÃZ{Za|¿YÃ|¬»Y|y\¿ZmY,|¿Y{{ÂmÁį¦ÌÂeY|yµ{ª]Z»Õ{»|¬»[Zf¯{įÕ{§ZÆÀe{ÁY{ÕÃZ]{Y|yÕÄf¨³Ya¾ËYÁdY{Y«µÂWZY|f«Ydve,dYÃ|{Â^¿Ö«Z¨eY,½ZËm¾ËY|«YÁ,µÂWZ½{Y{Y«ÃZ{ZaYYÖ¿Z¼Ìa{Â]Y|yÕÄ»Z¿]Ä°¸]{ÁY{½Âq,{¼¿Ö»Ö¿Z]Æ»ÁÕZf§Ây{ÁY{Z]Y|f]Y{µÂWZÖÅZ{ZaÕY]į¾ËYv»Ä]Z»Y{¯Ö»d»|y§Y|ÅYdÆm{YÁYYÁY{Y{½Z»§Á|¾Ì´¼yZÌ]ÕÁ,|»M[ZuÄ]|Ë|ÆeµÂWZ|Y§Ä]Â^n»¿ZmeY{ÁY{Á|ÀËZ¼¿\̬eÁÃ{Zf§YÁ{ÕZÅ½Z°»,ZÅ½Z]ZÌ],ZÅZ£{Y|]5µZÃ{ZÆq{ÁY{Ö´·ZÖZeÃ{¿ZY{ÁY{|ÌÀ°]Y°§|¿Y~³Ä¿Z´Ì]¾Ì»Zfu½ZfÁ{ÁÃ{Y¿ZyÕZYYÁYZ]®ËZfu,{Á]YÄ¿ZyÄ]d¿YÂf¿,½ZeZ¿ÂË,fÁ{¾ËfÆ]Z]dY|¿ÃZmY¾ÌÀr¼Å{Â]Ã{Zf§YÁ{YÖ¯{¯¹Z¼e{Ì´]Y¿ZmÁ|À¯ĸ¼uÁYÄ]µÂWZ{Â]¾°¼»½Âq|¿Y~´]d«Á,ÖfuY,dÌÀ»Y-{Â]|À¼Y½YÂmÕ{»½YÂÀÄ]{ÁY{ÕY]įÖËZÅÌqÃ{ZÆqc|»ÕY]YļÅÁļÅÁÕ{Z,YÖ¯{¯cYZyÕZÅ½Z°»ÄqY|y{Â]Ã{Y{Y«ÁY]Y|yįÕ^Å¶Ì·{Ä]ZÆÀe,{Y{d{YµZ

Page 55

¹YfuYY{Za.|À¯Zf§¾ÌÀq,dY^¸«ª]Z»įÖ¯Z]|¿YÂeÖ»Â½ZÀr¼Å{ÁY{,µÂWZ½{Y{Y«ÃZ{ZaYY|yÖ¿Z¼ÌaZÆYYaZfuÖÅZÀ³Ö]ZÅZ]{ÁY{{¯Ö»dZYÁYYÁÄfY~³¹YfuYYÃZ{ZaÄ]{¯Ö»YÁY½Zm|«ÄfÂÌaµÂWZÖ·Á{¯cZ^iYµÂWZÄ]Y{Ây¶ZuÖfz]|]¾ËYÄ]įdY{Y½Md§,|Ì^eµZ|ÀqYa{ÁY{Ä]ZedY{d§,Õ|m¾Ì½Z]ZÌ]{ÁY|Å{½ZËZa,^Å{¯¶¼YZ»Y|ÀfY|¿]{Y½ZsÔÅZbÁÃZ{Za|Å{½ZËZaµÂWZÖ³|¿½Y{»|¿{Â]Ã|½ZÆÀaZ£\¬{Á|¿{Â]t¸»0Ô»Z¯¿Y{»Á{ÁY{Yd{Z¿ÕÃ{Z¨fYZ]Zfu,|°]YµÂWZZe|¿{¯ªËÂeYÁY,{ÁY{įÕÁ®ÀËY|Àf¨³Á|ÀÀ¯Z¯¾ËYÄ]Â^n»YÁY|ÀfYÂyY|y¹Ô¯ºÅYÂyºÌ¸ecYd{Ä]YÂe¾¼{Z¿Z¼ÅįdYÃ{Y{Ã|ÁÂeÄ]|¿ÁY|y¶ÌW¼µÁYÖËZ¼¿¶¼ÁYÄ]|ËM|Àac¿{ÄqÅZe{¼¿ÁY,dYÄ¿YÂË{ÃZ{ZaµÂWZ,{ÁÁY{|¿{¯Ö»µÓ|fY¾ÌÀq½Z¿M,±]Ö^¿dYÄf¯YÃZÀ³Ö]½ZÀÅZ¯ÁÃ{Y¿Zy,|À¯Ö»{Â]Z¿YZ»¹Â«dYÄf¨³Y¾ËYY|y,ÖZ]¶ÌËYYÕ|]^ÅZe{¯t»YÂe,¶ÌW¼ÅdY¾fËÂyYZ§{¾ËYd¯|ÅYÂyYÂeÁY,Ö°¿YÁYµÁYÂe³Y½Z¿MÁ{Â]Ö·ZÖ·Ó|fY¾ËYdyZÀ|ÅYÂyÃZÀ³Ö]YÂeֿ¿Z«ÃZ³{Y{YÖ³|¿,{ÁY{Ä]Yĸ¼uÁµÂWZÕYÁZ¿d¼Æe|ÀÀÌ^]į|¿{Â^¿Â^n»dYÄfyZ¾°¼»Ì£½ZļÅÕY]d¿YÂeÖ»ÁY{Y{½Z¿ÖÅYÁYÄ]Ö·Á{°¿¿Z«Y{ÁY{,ZÅ½MZ§YYÖÅZÀ³Ö]¹Z¼e,Ä̼ÅÕY]Z]®Ë,µÂWZÕY{ÕÄ³½|Ë]Z]Ö·Á,|°]YÁYÄf¿YÂeÖ»{ÁY{į|Ö»d]ZiµÂWZÄ]³Y|À¯d]Zid{Y½Y´¿µÂWZį{Â^¿ÖmZÌfuY´Ë{,Ã|¿Y{»Á{Ây¿Z»¿Zm¾f§³ÕY]{ÁY{\̬eÄ]Á|Z]{ÁY{Âee|«ÃZ´ËZm½{Y{{Y{Ö»½ZËZa^¸«į|˳Ö»Y|y¹Ô¯,|Ë]Ö»Y^ÅÕY{ÕÄ³Öf«Á{Â]Ã{¯Ö»YfuYÖ]YÃZ{ZaÄ]ÁY¹YMZ¿¿Y|mÁÁ|[»Y¿Y{»Ád³Z]dÄ]ÁY|À¯ÕZ¯¾ÌÀqd¿YÂeÖ»Ŀ´qĸ¼uµÂWZÄ]Z»|ÌÅ{½ZËZa½ZeÄ¿Z¬¼uY½ZÀzÄ]{¯xÌ]Âe¾ÌÀq¹Zn¿YYY»|¿ÁY|yįºÀ¯Ö»Z{Á,dY¾»ÃZ{ZaÁY{¯ºÌÅYÂz¿cZËMÄ]{Y{~u],|¿]Ä]ÁYÕÃ|Ë³]ÃZ{ZaÄ]įÕZ¯

Page 56

Y|f«Y|ÌÀ¯ÃZ´¿d§³ºÌ¼e,{Â]Ã|Ë]YÃZÕY{ÕÄ³{ÁY{½Âq,{ÂmÁ¾ËYZ]{{ZË§^Å\¿ZmÄ]Á{YÁY|Å{½Z¿YYÖÅZÀ³Ö]Á{Á]į{ÁY{®ÀËY|À˳Ö»įÕÂÀÖ»Y¹{»½ZÀzYqd¨³µÂWZÄ]{ÁY{YÂe|¿ÁY|yĿ´qįdYÃ|Ë{d¿Z¼qÁ»Y®ÀËY{Y{ÂedË}Y|«,º°]YÂeį|Àf¨³Ö]Á,{¼¿ºÌ¸e¾»d{Ä]Á»YÃZ¤»{,ºÀ°¿Y{ËÂyÕZ«M]Y{Âyd{ºf¨³,Ã{¼¿d¬¨Âe]º¼qZ»Y{Y{ÂyÕY{¾»Y{Á¾¯ÄuÔ»¹|aÕYÁdY|¿ÁY|ytÌ»įYËÁ½Y|],ºf°¿YÂeÁ¹|Ë]YÂeÕÄ»Zmį¾ËYYYË,¾Ì^]¾»d{ÂeZ»Y¹YÃ{°¿ÃZÀ³ÂeÄ]Á,dÌ¿¾»d{{d¿ZÌyÁÕ|]į¾Ì^]º°uÂeÁ¾»½ZÌ»{|¿ÁY|yÕZZf§³Y½MZeÖÀ¯Ö»Z°Y»½Zm||ÅYÂz¿Âe]¾»d{Z»Y|°]ÂeYY»¹Z¬f¿Y|¿ÁY|yÁ,|ËZ¼¿¶ÌW¼µÁY{ÁY{Z»Y{bY|yÄ]Y½M{ÁY{,{Â]Äf^·Yį,{Â]ÕÁ¹Z¬f¿Y³YįÕ{»Zfu{Y|¿½Z¿{ÂyY,µÂWZÄ]¹YfuYmÕÌqZf§{ÖË°̿Yc|Ä]µÂWZ|Ì»Z¿¹|a,{Â]ÄfyZZeÁÃÌeYYÖ³|¿ÂeįYËÖfÅe°̿¾»YÂed¨³ÁYÄ]{ZË§Z]Á|\nf»{ÁY{bÕÄËM¹|Ì¿ZÂeÄ]|]ÕYm¾»ÁÕ|Ì¿Z¾»Ä]°̿ÕYm|Àf¨³eYZm½M,¿Y{»Z]µÂWZ{ÁY{¹YfuYËZ»M¾Ëe±]µÂWZį|ÌÀ¯Ö»°§0Z¼fu,Ã{¯d]ZiYYÖÅZÀ³Ö]{ÁY{įÓZu´¼f^Å¾ËY{»{Ö·Z¼fuY¾ÌÀq|À¯Ö»ZÅ{ÂyµZuÄ]YÁYÃ|Ö¨z»ĸÌzu6¶e{{ÁY{į|ÌÀµÂWZ,½MYaÖ¼¯{Y|¿{ÂmÁ{ÂyÃY¼ÅY¶ÌËYY½YZ]¾ËfÆ]Y¨¿YÅÄºÅZ]ÁdY|Ä¿YÁ{ÁY{Õ{Â]Z¿ÁÂmÁdmÕY]ÁdY{]Ä]ÃZeYYÖÅZÀ³Ö]ÁY.|ÌÀ¯ÂeY{ÁY{Ö´f°µ{|Ì¿YÂeÖ»Õ|À¾ËY{Â]ÁY½ZmÖa{ºÅZ]µÂWZÖ·Á{Â]Ã{¯cZ^iYµÂWZÁ{Â]Ë¿ÂyÖ¸eZ«^Å|Z^¿d{{Â]YÁ|Ì»Y{ÁY{Är¿MÕY]{Â]¿Zm¨uZ]¹^ÅÄ]¾»|À¯e¾Ì´¼yY{ÁY{d¿YÂeÖ»Ä·P»¾ËY

Page 57

¹YfuYY{Za¿ZmÖfuYÄ]{ÂyYZ§{ÕY]ºf¿YÂeÖ»įÕ{ÂmÁZ]ºfY~³¹YfuY.dY¾ËYºÀ¯Ö»d§ZË{½MÕZmÄ]Är¿MÁ¹Ì´]YÖÅYÂyYcZ¯ÕZÆ]Zf¬Ì¬uÓZu|Àf¨³Ö»½ZÀ¯z¼eÕZÌ]0ÓZ¼fuYªÌ¼Ö]YÂyÄ]Y|y\¿ZmY,µÂWZ´·į|ÌÀ{ÁY{,|]Ö¯|¿Y|Ë{Äq|Ìa¿Y{»YÁY|Ì¿YÂz]Y¶Ì˼µÁY|¿YÄf§Á§|»M¸mÖ·ZÖ^¸ÁY{{Â{YÁµÂWZÃZ³Á{YÄ]Ä¿Z̨z»|¿YÂeÖ»Ö¯|¿{Â]½ÂyÕÄÀe½Y{Y]½Z¿M[MÂË®q¯{Y],ÕZÌ]Y{µÂWZ|Àf§´·ÁµÂWZÃZ³Á{YÄ]Ä¿Z^ÕZÌ]YÁ{ÁY{a{ÁY{Ä]ÕZÌ]YÃZ³½M{Â]ZÀ¯Ì¿ÌÀ]3YÁ{Â]Ã|Ì]YÂyÃZ³Á{Y½ZÌ»ZeÃ|]½}Y½ÓYa,Ã{¼¿ºÌ¸edf{Ä]YÂe¾¼{,Y|yÁ»Yd¨³ÄËM{ºÅYÂz¿ÃZ]Á{YÁYÁ¹Á|]¾Ì»Ä]Ä§{®Ë,ÃÌ¿Z]YÁY¾ËY{º¿YÂeÖ»{¯Ö»°§ÁYºÀÌ]Ö»zZa{Y{ÁY{ָ̻Ö]¾»¹Â«Áº¿Y{»ÕY]Ä°¸],¹{ÂyÕY]¬§Ä¿,ºÅ{½ZËZa¹YÖfz]|]Ä]Äv·ÖZÀĨÌÁmÄ]ÕZ¯įdZm¾ËY¹Y{Z§Á{Y§YYÖ°Ë½Z»[Â^v»¹Zn¿YÖ¬À»ÕZ¯į|ÅYÂyÖ»¾»YÁdYÃ{¿ÁYYÕY{Z§ÁÁ¾ËY|ÀÀ¯Ö»ÕÁÌaY»įÖ¿Z¯ÕļÅÕY]Ä°¸]¾»ÕY]¬§Ä¿,|Å{d^¿|ËZ]Yq|ÀÀÌ^]Y½ZËZÅÃ{Y¿ZyÃZ]Á{|ÀÅYÂyÖ»Y{Z§Á½Y{»¾»Ä]µÂWZ.Z§ÁÖ]{Ây½Y{»Ä]d^¿Ö·ÁºZ]Y{Z§ÁµÂWZÄ]¶ÌËYYÕ|¿ÁÆªuÁ¹|aÕÄ¿Zy{Õ|¿§ªuYY»ÁYd¨³¡Á{¶ÌW¼µÁY,{Y{Õ´Ë{{»Ä]Á|Ë{{¾»YY»½,dYÃ{¯¹Áv»d§³¾»YY»ÖËYY{¹Z¼eÁY|Ì¿YÂz]YįÖ¯-|«,{Â]Y{Z§ÁZÌ]ÁYÄ]įÖ¯ÕY|Z]Z°§YÕZÌ]Y,{Â]Ã{¯ÁYÄ]d^¿ÖÅYÂyÌyÁd»|y¦«ÁYYÖ³|¿dË§Y¾ËY½{¯ÔÅÕY]¾»Ä]½{Y{½Z»§YYq.ÖÀ¯Ö»Äq,{ÁY{.ÖÀ¯Ö»¢Ë{į¾°¿ºÅY°§{Y{Ä»Y{Y¾ÌÀqÕZÌ]YįºÀ¯Âeº¿YÂeÖ»ÁZÅZ]Ác{ÂyÖÅZÀ³Ö]ÂeÖÅ{¹Zn¿YYZ¯¾ËYÕY|¿|«ÖË´]ÂeZ»Y{Â]Âe½Zf{{ÁY,Õ|m¾ÌZ£{dÅc{ZËÕ{¯d]ZiZÅZ]ÁYÄ]Yc{ÂyÕY{Z§Á,Õ|Ë{epÌÅ½Á|]ÂeÕ|Ìz]ÁYÄ]Y̳|¿,dY{ÂyYZ§{¬§¾ËYdÂe¾f¯µZ^¿{Ä]ºÅZ]ÁYZ»YÕ{¯d]Zi|Å{Ö»ÕOÂe¨¿Ä]ÖÅZ³{Y{Å

Page 58

Y|f«YYY^ÕZÌ]YįºÀÌ^]º¿YÂeÖ»ÓZu{Â]xZaÖ]½ZÀr¼Å{ÁY{Õ|]ÃZ{ZaZe{¯t»YÂe¶ÌW¼,±]Ö^¿,{ÁY{dYÃ{Y{d{ÁÃZ¾ËYd{YYZ»¹{»|ËZ]įÖfÅÖ¯ÂeÖZ]¶ÌËYYÁ[¿¾ÅZ¯lÀaÁ{ZfÅ,Õ{¿ÂyµZ¼¯{įÄf§c{ZËÖÅ{cZn¿Ã{Y{½Z¿Ö¼¯Z»Ä]įZy¾ËYÄ]ZÆÀeY½Z®q¯½Y|¿§Á½Z¿dY¦Ìj¯¶eZ«®ËÁY|Ì¿YÂz]Y¶ÌW¼µÁY.d¯,|¿{Â]Y°·¾ËY¹Z¼eY|yYqÖÀ¯Ö»°§,{ÁY{{{ZË§ÕZÌ]YÃyÓZ]Ád{YYZ»¹Â«ÂeZeÃ{¯YZ¯¾ËYY|y.dYÃ{]Á§ªÌ¼[YÂyÄ]ÖÀ¯{YMº·ZÃZ{Za¾ËY,ÕY{Z§Á {ÂmÁ Z] |ÌnÀÖ» Y Y{Z§Á dÁ{ ¾ËY ½ZÀz {ÁY{Z°§YÁÕZÌ]Y½ZÀz{ÁY{adY|¿d¬]Z»Y|ycÂ»Z]¿ZÀzYÁYd¨³dÌZ«Z]Á{¯Á{{Â]{ÂyYZ§{YÖ¯ZuįY{ÂyÖ],Ã{¯Y{Y{Âyd{|¿ÁY|ytÌ»Ä]įd̯YË,¾°»ÔÅZË{|ÅYÂyYÁY|¿ÁY|yZËįº«Ã3Â4ÆËcZÌuÄ]d¨³{ÁY{Á.|Z]ÃZÀ³ZZu|Ë{³|ÅYÂyÔÅ,Ã|{Á§²ÀmÄ]ZË{»|ÅYÂy,Ã|Ì¸mYÃÌ¿½ÓYZ»YºÀ¯Y{|¿ÁY|ytÌ»]Y{Âyd{į|¿ÁY|yY¾»]¶ÌW¼µÁYºËÁ]ÁÌ´]Y[MÕÂ^ÁdY{¿įYÕY|¿|Á{ÃZ³Á{YYÁ{ÅÁdY{]{ÂyZ]Y»{Zy,{ÁY{½Zvf»YÕY].{Â]Ã{]Á§ªÌ¼Ö]YÂyÄ]YµÂWZeYY|yYq|¿Z»|ÅYÂyÖ«Z]Y|yµ{ª]Z»Õ{»,{ÁY{ZËM|ÀÌ^]į¾ËYÕY]{ÁY{\¸«ZËM|Z]º¯ZuÌqļÅÁ{Ây]|ÅYÂyÖ»Á||ÅYÂyµÂWZ|À¿Z»ZË¾ËY.{¯Ö»Öf»uÖ]Y|yÄ],{Â]Ã{¯¾Ì»Y|yįÖ¯5d»u®fÅZ]¹Z¼eÃZ{ZaįÖf«ÁZfu{ÁY{{Â]Zd¿{ÁY{Ö³|¿ÕY],Äv·dY~³¹YfuYÃZ{ZaÄ],{¯Ã{Z¨fYÁYÄ]Ö»YfuYÖ]ÕY]Y¿YÂe¾ËY{»{Y|y|ÌÀÌ^]{¯Ö»YÂe{ÁY{į{Â]½MYÌ]Y{Za|˳Ö»ÄqdY~³¹YfuYYªËÓZ¿^ÅÄ]į{»¹{¯t»ËÂy6|¬»¾£ÁÄ]YÁYÁ,ºf§ZËY{ÁY{ËÂyY´f»|yY¾¼{dyZ|ÅYÂy|À»ÁÌ¿YÁY¾»ÕÁZ]Á,{Â]|ÅYÂyÁYZ]¾»d{]Y]YY¿Z¼y{¯|ÅYÂz¿ºfÁY]º·ZÁ,|Ì¯|ÅYÂz¿ÃÆ]ÁY

Page 59

¹YfuYY{ZaÁd¿Z»Y{ÁMºÅYÂy{ZaYY¿Z³|ÀÀ¯c¨¿Á,{¯ºÅYÂyZ»ÁZeÁY||ÅYÂyÄfY§Y]ÁYwZ,¾»¹Z¿{Á,{Â]|ÅYÂyÁYÃY¼Å¾»d^v»ºÅYÂz¿¡Á{{ÁY{Ä]Á,¹{Ây|À³Â{ÂydÌÁ|«Ä]Ä̼ÅÕY]Z]®Ë¾»Âu{ÁYdzeÁ|¿Z»|ÅYÂyZm]Za|]YÄ]ZeÁYÕĸ¸į,d¨³¾Ì»YÕ|ÅZ½Âq,{Â]|ÅYÂyYÂfYÄ¿Y{ÁZmÃZ»½Âr¼Å-|ÌÂyÂr¼Å½Z¼M{ÁÌ»Y»ÁY{Â]ÁY]įYÕY|f«Y|Ë{YµÂWZcYYeY§ÕÌq{ÁY{¹YfuYÃ{Y{Y«ÁY]Y|yįÖ¯Ä]³Y{¯Ö³|¿,¹YfuY¶Yª]Z»,{Y~´]¹YfuYY|yÄ]³YÁdYÄfY~³¹YfuYY|y{ÂyÄ]«YÁ{,{Y~´]ZÌ]¹YfuYYÖ¯ZuÓZ]cZËM,¾»¿Ä]dY~³|ÅYÂy¹YfuYÁYÄ]Y|yºÌÖY{Za,«YÁ{ÁdY{ÁY{Ä]Y|yYÁY½ZÌÀÌ¸§,{¯ÕÁY{YµÂWZY|y,Ä«YÁ¾ËYYaÖ¯|¿YÕY]d^v»{Á,|ÌÀYµÂWZ±»^y{ÁY{Öf«Á|Àf¯²Àm{Y{Á½MZed¨³{ÂÆË½Y|¿ÁÆ¹Z¼eÄ]Ád¿½ZeZ¿ÂËÁµÂWZdY~³Ö»¹YfuYÁYÄ],^ÅÕÁY{YaZfuÁY|À¿YÂz]½Z¿YÄ¿Á,Y|yį¾ËYZ°M½ZÌ]ÕY]|¬»[Zf¯µZj»|ÀqZÆÀeZ»¹Z¼e{ºË{¯½ZÌ]|¿ZÖ»c|«Ä]YZÅ½Z¿Y,ËÕZÅc|«ZËZf§į¾ËYY¡Z§-dYÃ{¯[ÂÀ»Y|yYÕ^ÅÅ,dË]xËZeÁÃ|Ìc|«Ä]Zy̷ָ{Ä]^Å½M|]ZËdYÃ{Â][Ây^Å½MºÀ¯Y°eYY|yÕZyYÁ{Ä]5¹Ô¯ºÅZ]|ËY~´]¥{Ze\u]Ä¿|¿YÃ|¬»Y|y\¿ZmY,|¿Y{{ÂmÁįÖËZÅc|«¹Z¼eÄ]Y|y\¿ZmY½Zc|«į ºË´]|ËZ]Á ½Y^Å{»{Y|yÄ]^ÅdÌ¿Y|y\¿ZmY½Zd{Z¿Zf§Ö·ÁÃ|Ã{Y{ZÅ½M,||ÀÅYÂyÃ{»M|ÀfÅÁYY|f«YdveįÖ¿Z¯½Z»¼ÅÁd´]YÂm|ÀÅYÂy±]Y{Za,|¿Y~´]¹YfuY³Y|Ã{»M{ÁY{įÂ½Z¼ÅÁZ¯Ä]|]¶§{|À¯Ö»¾ÌÌeYZÅc|«½Z^uZY|yįºË|Ë{d§ZË,|¿ÁZËº·ZÖf«ÁZfu,c|«½Z^uZÄ]|ËZ]ZËMµYRÕÃZ]{{Y{ºÌÅYÂyÄ»Y{Y.ºËY~´]¹YfuY

Page 60

º¶§´¼fc|«-|À¯Ö»¾ÌÌeYZÅc|«¹Z¼eY|yįºÌfy»MY|y¹Ô¯Y,yM¶§{Á½Z»{»,°̿ÖËY|ydY¾°¼»ÂÄqY´¼fÕZÅc|«ZfuÖ·Á|Å{Ö»Yc|«Y|ydYÃ{ZxZa.|Å{Y«c|«dÌ«Â»{YdYËÂyd{Z¿µZ¼YµÂX»½Z¿YdÌ¿º¸ÁÕ|]ÕÃ|ÀÅ{ÁY|ÀfÌ¿ÖÅÓY,ZÅc|«ÕļÅÖ·Á|ÀfÅY|yYZÅc|«ÕļÅY|yÄ¿ÁZ]c|«½Z^uZÖf«ÁºËY{b]Õ´Ë{Ö¼Ë|«µYRÄ]|ËZ]Ö»½ÂÀ¯Y{YxZaºÌ¿YÂeÖ».ºÌÀ¯dZY½Z¿MY|ËZ]ZËM,|ÀÀ¯Ö»ÕZf§|]Z»dY¾ËYZ»ÕY]Y|yÕÃ{YYį|Å{Ö»½Z¿ÁYÕĿ¼¿ºÌÀÌ^]{ÁY{Ö³|¿Ö»|«|ÌËZÌ]Ö·Á|ÀZ]ÖÅÓYÌ£³YZfuºÌÀ¯dZYc|«½Z^uZYįºÌÀ¯ÄmY»µÂaÄ]Z¯¾ËYÕY]ÁºËY{]´Ë{µZ¼¯Z]ÁZ̸¯ÕZY,½Y|¿ÁÆ,½Y{³Z,½Y|À»Z¯,½Z»Ô£ÕY,Z̸¯ ½Y^Å ,ZQ ,½Z¼¸» ,½ZËZ»§Z¯ {Ây ½Z]Z]Y ºÌ¸e ¹YfuYl¯Ä°¸],½Z¿Z]Æ»Á½Z°Ì¿ºÌ¸eÄ¿ZÆÀe,|ÌZ]{ÂyÖZÌÕZÅc|«Ì¿½Z¬¸yaµÁYÖ·ZeÁ|ÕY]½Z¿MÁd°̿,½Z]Æ»Át·ZÖ¿Y^Å¾fY{Át·Z½Y^ÅÄ]¬§Ä¿a,{ÂmÁ¾ËYZ]|¿YÕÁZÌ],Ä»Zm{Y{ª¸yl¯½Y^ÅYdZY]|̯PeÃËÁÄ]Ä°¸],|À¯Ö»ÃZY½Z]Æ»dÁY½Z»§¹Zn¿YÁ¾ËYÁ¹YfuYµZ¼¯Z]|˳Ö»ÁYį|ÌÀ¯ÄmÂeeÕÄnÌf¿Á{ÂÖ»ÕZm\¸«Y,d{¹YfuYį|ÌZ]ÄfY{{ZËÄ]

Page 61

¹YfuYY{ZadY|¿ÁY|ydz¿ |ËZ] Z¼ ºÌË´] c|« ½Z^uZ Ä] ºÌ¸ËZ» ,ZÅÖËZ°Ë»M Z»YÁdY~³ºÅYÂy¹YfuYZ¼Ä]¾»|]Á|ÌÀ¯\¸m{ÂyÄ]Y»¹YfuY|¿ÁY|ye,Ö^¿ÕZÌY¹Ô¯ª]Z»,µZuÅÄ]{¯ºÅYÂydZYZ¼|ÅYÂz¿ÄÌ^Àe,ZÅ³¼ª§Á]Á{¯|ÅYÂz¿ÕÁY{ºqdËÁª]Z»|Ì¿YÂz]YZÌY{¼¿c|«¾»|˳Ö»^ÅÄ]Y|¿Z¼ËY{§\¸«{|¿ÁY|yea¹fv»¾»\¿ZmYÂeadYÃ|¾Ì»Y|y\¿ZmY,ºZÀÖ»YÂe½Z»§Ö¿ZËZad¼«Ä]Z]ÖÀ¯\¸mY»¹YfuYÕY|¿kZÌfuYÁÖfÅÌ¿½Z¬¸yl¯Ä°¸],½Z¿Z]Æ»Á½Z°Ì¿ºÌ¸eÄ¿ZÆÀe|ÌÀ¯ÄmÂeal¯¾¯^Äv·®Ë¹{¯°§{ÂyZ],ÄËM¾ËY{ª¼e¹Z´ÀÅÕÁY~´]|Z]ÖY§Yļ¸¯¾ËY{»{¼Ìm²À̯Õļme|ËZ.ª¸yºÀÌ^]YYÖ¿Z¿ÂËÕļ¸¯{Â]Â̷°5Y,ª¸yl¯ÕY]Ö¿Z¿ÂËÕÃYÁ,d¤·²ÀÅ§¾Ì·ÁY{¾ËYÕÁ¾»{Â]¥Z¿YÖ]Á´¼f,|Z§,dYZ¿ļ¸¯¾ËYÕZÀ»d¤·²ÀÅ§¡YÄ],|e|]į¾ËYºf¨³Á¹|¿¯¼f»{ZËÖ¿Z»ºÀ¯Y|Ìae¦Ì·ÖËZÀ»|ËZZe¹ÁÖ»Õ´Ë{ÕÃZ]{Õ´Ë{Öze²ÀÅ§įºf§ÀËYÁd¤·²ÀÅ§¡YÄ]dYÃ{¯¦ÌÂe¾ÌÀqYļ¸¯¾ËYÁYdY|Ë|m|ÆÖ¿Z¿ÂË½Z³YÁ¥Z¿YÖ]Á´¼f[Z]Y{ºf§ZËNKJVYedzÕYļmeÁ¹{Y{Ä»Y{YÂmÁdmÄ]Y½ZÀWZyÄ°¸]Y½Z¿Z]Æ»Á½Zv·Z¬§Ä¿ºÌ¿YÂyÖ»NCVÕļme½Z¿Z]Æ»Á½Zv·ZÄ]¬§Ä¿|À¯Ö»½ZÌ]¾ÌÀqCEVÕļmeÌ¿½Z˳Á|Ë¿Ö»NASÕļmeÌ¿½Y´¼fÄ]Ä°¸]ÁYÄ¿Z]YÅÄ¿.dYYM{¯Õ|a,Y|yZËMºÌb]|ËZ]ÓZu|aadYd^v»{ÂyÄ°¸]{Y{d^v»¬§Ä¿ÁYdZÌ¿{|a¾ËfÆ],´¼f,|Z§,dYZ¿Õ^ÅYį|˳Ö»¾»Ä]¾»Ö¿Z¼M[Â^v»WEVines  New King James Version  New Century Version  Contemporary English Version  New American Standard 

Page 62

´¼fc|«½Z»§¾»Ä],{ZÆÀÌaÕZmÄ]ÁYYq.ºÀ¯dZY¾WZyÁ³Á¥Z¿YÖ]cZ^®Ë{½YÂeÖ»YZÅ½M¹Z¼eÖ·ÁdÅÕZÌ]¶ËÓ{.|Å{Ö»¾»d¨À»ÕY]{¯ÄÔyÄ¿Z¼·ZZ»Z]³Y,dz¿{Y{{ÂmÁ½Y^Å¾ËYÄ]¹YfuYÕY]{ÂÄ{ÂÖ»Y|y½Zf{{½Z»Ã|¿Áa¾f§³Y«\^Z»dZY,{ÂZf§³Y|Ì¿YÂz]YaµÁY|À¯Ö»cÁZ«¶»Z¯d·Y|Z]į]½Z»Z¯Á|À¯Ö¼¿Öf·Zy{Y|y,ºÌÀ¯¶uY½Z»¶ËZ»½Z»{ÂyºÌÅYÂz]Öf«Á\¸£YdYÖ¯ZÀfuÁdÌÁÄf^·Yį{Â]|ÅYÂy½Z»{ÂyÕÃ|Æ{,|ÌºÌÅYÂz¿Ö]¸»ÕÄnÌf¿Ä],ºËY{Z¯Ác|«½Z^uZZ]Ö¼yÖ·Á,{Â½Z»\Ì¿²Àm¾ËY{ÕÁÌadY¾°¼»Õ{Y»|¿YÁYMÄ°¸]dÌ¿tÌ»ÕZÅºy|À¿Z»į|¿Z»Ö»ÕZmÄ]½Z»sÁ{{{³Ö»Z°MZÅ|]į{ÂÖ»\^YÕYÄnÀ°¹YfuY{ÂyY,Ä¿Z¼·ZZf§¶]Z¬»{³Y|˳Ö»Z»Ä]a¹Á{,|ÌÅ|»¹ZÀ{ÂÄ]¹ZÀ{ÁÕ|]ÂÄ]Õ|]ÃZ³½M,ºÌÅ{½Z¿gYÁZe|ËYÃ|Ã|¿YÂy¾ËYÕY]|Ì¿Y{Ö»įYË|Ì^¸]d¯]°]Ä°¸]d{Z¿Zf§]Y]{ZeºËYÃ|cÂ{Z»aµÁY|ËÂd¯]½{Y{d¯]ÁdZY,Ö¿Y{|«¹YfuYZ],|¿Y|¿d^v»Z»Ä]įÖ¿Z¯ºÌÀ¯Zf§dÌ«Â»{Y½Z»{Âyį¾ËYÕY].ºËYÃ|cÂ{ÕZ¯¾ÌÀqÄ]YqÄ],{ÂÖ»ÕZf§|]Z¼Z]Öf«ÁaºÌÅ{Y«Y{Zad¯]d§ZË{½Âq,|ÌZ]{Z|ËZ],dYc|«\uZįÖ¯\¿ZmYÂydYÃY{Z¼Y{ZaY{Za½YÂÀÄ]̧e¹YÖ¸^«®q¯[Zf¯{į¹Y~´]½ZÌ»{Z¼Z]YÖ¿ZfY{ºÅYÂyÖ»Y{ZadÆmY|yÕÃ{YY½{Y{½Z¿ÕY]ÖfÀÕYĿ¼¿¾ËY¹YÄf¿¹YfuY,|ÀÀ¯Ö»ÕZf§|]½ZËYZ]įÕ{Y§YÄ]įdYÖ¿Z¯Ä]½{Y{|¿Y~³Ö»ÁY,ÌaZÅµZdY½Z^įËY]µY¹Z¿Ä]¹Y{ּ̼ÖfÁ{aµÁY[Zf¯Y,ÕYÄ^À°Ët^Á{¯Ö»Ö¿Z^ÓY{{YÖËZ̸¯Al Brice 

Page 63

¹YfuYY{ZaZ̸¯ÕZYYÖ°Ë,|Ì¿Z½ZËZaÄ]YÄ»µYÖf«Á{¼¿Ö»Ä»½Z^d¨³ÁYd§ÁYÌa,Õ§Ö·YRZ]¹Y~³Ö»½ZËY]Y¼YZÅµZºfÅÖ³]ZÌ]ÕļÌ]d¯{Ä]neZ]ÕË|»¾»,ËY]º¿Y|À»Z¯¹Z¼e¹ÂÌW½ÁZ»{Â]®Ë{¿Á¹YÃ{¯Z¯ÖfzÄ]Ö·Á¹{Â]¶¤½MÕÄfËZ0Z«YÁ¾»¹YÃ|Ì̧eÄ]į|Àf¿Y{Ö»{Y{Õ´Ë{zÄ]Y½Md¯,|Ì[Zf¿Yd]¿Öf«Á.{Zf§YÖ«Z¨eY¾ÌÀqYq|ÌaµY½Z^¾ËY,½Z^ºfÅdÂaÃZÌ¾»Á{Â]dÂa|̨{»½M½ÂqÃ|ÀËMÕÄf¨Å{ºfYÂyÖ»«YÁ{ºÀ¯d]Ziº¿YÂeÖ»¾»ÁdYÌ^e|Ë{¯¥À»Y»½ZeÁ»YÕÄ»Z]Z¼Ö·Á,ºÀ¯ֿ¿Z«dËZ°Y|yÃYYYd¸°»ÖÅYÂyÖ»d¨³Á{¯ÃZ´¿½ZËY]Ä]ËY]½Z^.c{ÂyÃYYZËÖÀ¯¶udÁ{º^¸«¹Z¼eZ]YY|y¾»,½Z^{Y{xZa|Ë{e½Á|]½ZËY]Z¼Z]ÁºfÅZm¾ËY¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]¹Â{YÁÁYÃYYºÅYÂyÖ»Á¹Y{.|ÌÀ¯Z{¾»Z]0Z¨·dY¾°¼»,ºÀ¯Ö»d^vÄ]YÁYÕÄ·P»Á|¿{¯ºyY½ZËZÅÁ{ÅÁĸ]d¨³µY|¿{b,dYµ{ZÁY{į|aÕY|y½Zf{Õ¨¿¾Ìfz¿dYÂyÁd§Z¯¶v»Ä]½ZËY],|]Át^,d§ÁY©ZeYÄ]a{Y~´]¹YfuY,{Â]Äf§ZËZ¬eYį|À»Z¯Ä]į|Z]Z¼Ä]Y|Ë|mdaºÅYÂyÖ»d¨³ªÌ¼Õ|Àz^·Z]Á{§Yf{{Â]ºÅYÂyZ¼|À»Z¯¾ËfÆ]¾»į|Ì¿Y|]ºÅYÂyÖ»ÁºË´]®Ë^eÁY½Âq|{»½Md·ZnyhZ]|«ÄqZf§¾ËYį|ÌÀ¯Âe|Ì¿YÂeÖ»¶WZ«Ì^e³YdYÃ{¯d§ZË{ªuZ¿Ä]YZ¬eY¾ËYįd¿Y{Ö»ºÅd¿Ö»Ì»½MdaÁ|Ö»{»½MÌË|ËZ]Ö»½ZËY],|¿|Ö¼¿ÖÅYÂy{Y{Ä̼ÅįºÌÀ¯{|ËZ]{Zf¨Ì¿Ö«Z¨eYpÌÅÁd~³Äf¨Å|ÀqZ»Y|Ö»Y§,ºËY{YZf¿YÄr¿MYeË{Ö¼¯Y|yÕZ{YMÁY¹YfuYÃY,Â{{Â^¿,|Z]Ã{¯ÃZ^fY|ËZį¾ËY°§{½ZËY]{Y{Ö»¹Zn¿YÖ·ZÖv{½ZÀr¼ÅY¨ËZÁÁY|Ë³]Ã{Z·Y©Â§ÕYļÌ]d¯,|ºÌÖf¯YÖÀ¨¸e½ZËY]Ä]Á®Ëd¨³{¯Ö»¾¨¸eįÕ{»dY{ÓY{{ÕYÄ^įÖ¸¸¼·Y¾Ì]Á±]dve0Z«YÁZ»ºËYÄfY{¿Ë½ZfËZÅÕf»Z]YZ¼Z¯ÁZ»

Page 64

´¼fc|«.|ÌÀ¯Z¯Z»ÕY]0Z¨·dY¾°¼»ºËYÄf§³Y«ÌiPe¾» ,Ä¿ |À¯ °§ {ZÆÀÌa ¾ËY Ä] {ZË į dY|¿ ÖmZÌfuY ½ZËY]Z¯d¯¾ËY{ZÅµZºÀ¯ÂY¹Z¯¹Y|¿ÕYÄ«ÔºÅYÂyÖ¼¿Z^fYYº¿Y|À»Z¯ÁZÅÕf»¹Y{ÕZÌ]½ZËf»Á|ËYÂÁ¹YÃ{¯ÕÌ̤eºÅYÂyÖ¼¿0Z«YÁ¾»ºfÅÖ]ÂydÌ«Â»{Á|¿YÃZ³MºfÌzÁ¹Y|¿ÕYÄ«Ô0ÔY¾»Ö·Á¹°f»ºÀ¯{ZnËYcZ«Ô»Z»Z]ZÅZ¿®ËÕY]¬§0Z¨·d¨³{Â]´Ë{d¯YįÕ{».{Y{Ö·Z°YÄqºÌÀ¯d^vZ¼Z]ºÌ¿YÂf]Ze|ÌÀ¯½Zed«ÁįºË³Ö»Z¼Ä]|À¯Zf§eÄ¿ZZ«{¯Ö½ZËY]dYÂyÖ¼¿{»½Mį{Â]¾ËY¶j»¹Y|¿ÕYÄ«Ô¾»|ÌÀ¯Ö»¦¸eÁ.|ÌÀ¯¶Ì»Z»Z]ZÅZ¿®Ë0Z¨·ºÀ¯Ö»ÅYÂy,ÃÁY{ÂÀ]Y« ºÅ Z] ºÀ¯Ö» cZ«Ô» Z¼ Z] ÄZ] d¨³ Õ|Ì»YZ¿ Z] ½ZËY]ÖaµYÂuY½Z¿MZ]½ZËY]|Ì{Â»ZÅZ¿¥ÁÁ|ÀfY~³ļÌ]±]d¯½YË|»YÖ°Ë|¿{Y{Z¨Y½ZËZÅY~£ļÅÁ{¯dveÂedËË|»Á½|Ë{YÁºËYÄfY{¿ËYÂeZ»½ZËY]d¨³ZÅ½MÕY]Âe|¿Y{dÁ{į|À˳Ö»Z»½YZ°¼ÅºËYÄf§³Y«ÌiPeÖÀ¯Z¯½Zed«ÁZ¼ºf¨³Z¼Ä]¾¨¸eZ]ºÅ0Ô^«¾»{Y{½Z°eY½ZËY]|ËMÖ»ºÂycZ^iY¾»ºÀ¯ÂY¹Z¯ºÅYÂyÖ¼¿¾»|ÌÀ¯Ö»¦¸eYºÅYÂyÖ¼¿Á¹{Z¼fY{»Ö¸Ìy¹{Âyd¯{¹Y{ÕZÌ]§ZÀ»ÁºÀ°]YZ¯¾ËYÄ]ºËY{Zf¿Y®ËÂeYÖ·ÁºÌÅ{Ö»³ÂeÄ]Z»,½ZËY]ÄZ]f»ÕÄnÌf¿Z]Z¼ÕÁ{Å|]¾¯d^vc¼ÅZ]ÁÁ]cYÄ¿ZyÃZ]Á{Äf¨Å®ËY|]Á|ÌËZÌ]Z»Ìa,ºÌÅ|]ÂeÄ]|ËZ]į֫¬uÕÃZ]{ºÌÀ¯Ö»d^vÁcZ«Ô»Zm¾Ì¼ÅÖ¸ÌyÄZ]d¨³Á|Ì¯ÖÅM,Â»Y¯{¥Ôy]½ZËY][ÂyÌa\Ze{Y{Ö¼¿Â»¾ËYÄ]Öf̼ÅYpÌÅ0Z«YÁÁd§Ä¿ZyÄ]ÁY{½ZËY]{¿¼ÅÄ]Ö§upÌÅZÅ½M{ZÆÀÌaÕÃZ]{ºÅcZ«Ô»Y¹Z¯ºÅYÂyÖ¼¿0Z«YÁ¾»d¨³ÃyÓZ]Á{¯Ö»duYfY¼ÅZÀ¯{ZÆÀÌaÄ¿ZÌÅZ»©Â¬uÕY]YÖ¼«į|¿YÄfYÂyZÅ½MºÀ¯ÂY

Page 65

¹YfuYY{Za{ZÆÀÌa{¯ºÅYÂyYZ¯¾ËYa,¹YÄfyZÅZ¯¾ËYY0Z«YÁ¾»ºÀ¯֫¬uºË³Ö»ZÅ½MÄ]|Z]Ãz»0Z«YÁįºÅ{Ö»ZÅ½MÄ]Y֫¬u¾»Ä]½YÂf{ZÅ½M|Z]º¿ÓY©Â¬u]Y]ÄįºÅYÂyÖ»Y{]Ö»½ZËZaÄ]ËÖ¸ÌyYZÅd^v¹Z¼e¾ËYÁ|¿|ÀyÖ»Öf§ZË{]Y]Äµ{Z»Y֫¬u½M{Ád¿ÃZe¯ÕYÄ»Z¿ÁY,Ö¿ÂÀ¯d¯{Ì¿«Â¬u¾Ì¼ÅįÕ{ÂmÁZ]{¯{ZÆÀÌaYÖ¸§®v»,ÖËÓZ]©Â¬u¾ÌÀq{ZÆÀÌa,|»MÖ»[ZuÄ]ÓZ]ZÌ]֫¬u|ÌÖ»¿Ä]ļÌ]d¯Ë|»,Y~£Z¨Yad§ZÅZ¿ÕY]½ZËY],|]Á|Å{ÄWYY©Â¬uÕY]Y{ZÆÀÌaZedYÂy½ZËY]Y½M\ÌmYYÄ»Z¿ZedY{]Yf¯ÁY¹YÄf¿,ĸ]d¨³½ZËY]Ä]įºÌÅYÂyÖ¼¿0Z«YÁÄ¿,Ä¿{¯¦«Âf»YÁY{»½MÖ·Á{ÁZÌ]½ÁÌ]ÕÂÀ]YZ»{ZÆÀÌaµÁYºÌÅYÂyÖ»ÖÅYÂyÖ»|«ÄqÖË´]Z»,y|Àq½|¿YÂyYa½ZËY]ÁdY~³Ì»ÕÁYÖf¯Za{»½M©Â¬u]Y]ZÆq,|¿{Â]Ã{¯{ZÆÀÌaZÅ½MįÖ¼«dY~³ZÀ¯Y½M|Ë´]|ËZ]Äqd¿Y{Ö¼¿į{Â]Ã|l̳½ZÀq½ZËY]{Â]½ZËY]Ö¿ÂÀ¯ÁYc°¹Âƨ»d¯Ë|»µZu¾ËYZ]{Â]Ã|ÃÌyÄ»Z¿Ä]ÁÄf¿ÁYÓZ]Ö§Z¯ÕÃY|¿YÄ]½Z¿M{ZÆÀÌa|ËZį{¯°§Á{°¿{d{YħZYºÅÕeÌ]|ËYÂÁ|¿{]eÓZ]Y½Z{ZÆÀÌaadYÃ{Â^¿|¿{¼¿ÖvÌ»¾»½ZËZ«Md¨³Á{¯ÂmÁ¼mY{Ây½ZËY]ÃyÓZ]Z{{»¾ËY{¹¼ÅZ]ÁºÀ¯µÂ^«YZ¼{ZÆÀÌaºÅYÂyÖ»¾»ºfÅd§³ºÅYÂyZ¼eZ¼Z]0Y|]¾»ºÀ¯ÕY{d«ÁÖÅYÂz]|«ÄqÅ,0Z¼fu,0Z¼fu|Àf¨³Y|ysÁÁ|¿{¯Z{Á{Åd¨³¼ÅÄ]Ád§Ä¿ZyÄ]½ZËY]{YcY¶°»Âe,¹a{Â]¾ÌÀqY|y¹Z¤ÌaÁ{¯d^v½ZËYZ]dY¾»\¿ZmYÂe̧e¾ËYÁ¹{¯Z§{ÂeY¾»,Õ{Y{Y«¾»½Zf{¾¯·Â^«ÁY ,|À¯Ö¼¿ Ö³|¿ ÓY{ { ´Ë{ ½ZËY] ,ZÅµZ Y a ½ÂÀ¯Y{«YÁ,Ö¸¸¼·Y¾Ì]±]ÕļÌ]d¯½MÕ¯»f§{{|YÕË|»ÁYZ]Á{¯Ö»Z¯ËY]½ZËY]įYÖf¯,d¯¾ËYdZÌÀÌmËÁ

Page 66

´¼fc|«|Ëy,{Â]Ã{Y|¿ÁYÄ]YÄfËZ̧eÁÃ{¯ÕZf§|]½ZËY] 0ZÀX¼» .ºËÌ´] \¸» ¾ËY Y ºÌ¿YÂeÖ» ÕYÄnÌf¿ Äq ÓZuÕYÃ|¿Áad¿YÂeÖ»ÁY{Ì´]¹Z¬f¿YZfuÁ|À¯Z§{{ÂyYd¿YÂeÖ»|À¯ÕZ§Za{Âyªu]d¿YÂeÖ»|À¯dËZ°Á|Å{¶Ì°e֫¬uÕYÂ{0ÓZ¼fuYÁ|¿{Â]Ã{¯ÕZf§|]ÁYZ]Á{Â]Ã|Ö»YfuYÖ]ÁYÄ]ÃZ´ËZmÁ»Y,|Ö»Ã|¿]YYÂ{³YZfuZ»Y|Ö»Ã|¿]Y֫¬ud{Y,{Â]Ã|Äf§³¿{ËY]įYÖf¯]ÁdY{Ö¼¿YYÖ¸§½Z^uZÄ],{ÂÖ»ÕZf§|]ÁYZ]įÖ¿Z»Zfud§³ºÌ¼eÁY{Y{Ö»{Zb]Y|y½Zf{Ä]YY¶°»Ä°¸],{Ì´¿¹Z¬f¿Y{Y~´]¹YfuYY|f«Y{ZÃ{Z»M¶»Z¯ÖY{ZaÕY]YÁYZeºÌ¸eYcÁZ¨f»,dZY{įdY¾ËY´¼fÕZÅc|«YdZY½Z»§ÕY]¶Ì·{¾Ì»Â{̳Ö»¶°Z»{ÖÅÓYdÌz,ÖËÂm¹Z¬f¿YÂÄ],Y|yÄ]{Z¼fY,|Ì¯l¿ºmÕÄ{tÌ»½Âqa|Å{Ö»Ä»Y{Y¾ÌÀqaºmÕÄ{įY¯½MYË,|ËÂt¸»¹¾Ì¼ÅÄ]Ì¿Z¼aµÁYdÌ¿ÕZ¯ÃZÀ³Z]´Ë{,Ã|Ì¯l¿{,d»Â°ud{Ä]ZÌ½|[¸»įºÌ]ZËÖ»{Ä»Z¿¾ËY¾f»{ºËÂt¸»dÌ¿½Z¼ÅÄ]|ËZ]Ì¿Z»dYÃ{Â]ÁYÄ]º¸ÁÕZf§|]«YÁZ»,|À¯Ö»ÕZf§|]Z»Z]d»Â°uįÖf«ÁZfuºËYÃ|cÂ{½Âq.YqºËY~´]¹YfuY½MÄ]Ä]ºËÂÖ»ÄfY{Z]ÃZÀ³Y,ºÌÀ¯¾ÌÀq³Yį|Å{Ö»tÌÂeaºÌÖ»Ö¿ZuÁ¡Â¸]Ä]į¾ËY´Ë{Ö¿ZÌ]Öfz{Ä°¸],¾ËYZÆÀeÄ¿|À¯Ö»|ÌËPe¾ÌÀqYÂ»¾ËY·ÂaÁ{ÁMÖ»Z]Ä]ÕZ]{]ZÅÖfzįºÌ¿Y{Ö»YË,ºÌÀ¯Ö»z§Ì¿ZÅ½ZÌ»Á{{³Ö»|Ì»Y\^dÌzÁ,{ZÖ»YdÌz,ÕZ]{]½Z¿MÄ]¹YfuYÃY|¿Y½Z¼ÅÄ],{ÂeÕ«Z»dÌzÄqÅ½Z¼ËY],|ÀÅ{Ö¼¿½Z¿Y½|Ã{¼¹fv»Ö´fËZ½ZZf§{įºÌÀ¯Ö»Ö³|¿Y|yeYÕYÃY|¿Y{,cÂ½M{{ÂÖ»e½ZMdY{|ÅYÂyÃY¼ÅÄ]Y{ZaÃY|¿Y½Z¼ÅÄ]½Z¼ËY]įºÌÀ¯d^v½Z»hv]{Ö|¬»[Zf¯µ{ZeY|ÌÅ{ÃZmY½ÂÀ¯Y

Page 67

¹YfuYY{ZaÁ|Ì«Ö]dZY,c|«½Z^uZYį|Å{Ö»ºÌ¸eZ»Ä]|¬»[Zf¯ÁdZY¾Ì]ºËÂ½Z¿MÁ|Ì«Ö]ºÌ¸eį|Å{Ö¼¿ºÌ¸eÖ·ÁºÌÀ¯Ä]Z»{°¸¼Ä]ºÌ¸eÁdYÂ]»Z»\¸«Ä]dZYdÅÖeÁZ¨e,ºÌ¸eÖË°̿,|ÌËZ¼¿dZY,ÄfY{ÅYÂy³YdYÃ|Äf¨³Z»Ä]¶Ì·{¾Ì¼ÅY»|¬·YsÁįÖ¿Z»¹Y{{ZËÄ]ZÌY{Ây|ÌÅYÂyY¾Ì»Ä]¹{Â]|Ì»YZ¿,d§Ö¼¿ÌaÖ]ÂyÄ]ÌqļÅį¾ËYY¾»{¯tÌveY»,º¿Z^ÕZÅ¹Z¤ÌaÁ¹{°¿d§ZË{Y|yYÕÌqZ̸¯{ÃZ»c|»¾f§ZÌ¿d¯]¶Ì·{Á{ÁM¹{ZËÄ]YÄËM¾ËY|¿ÁY|y,Z{{{¯Ö¼¿ÄË~¤eįYÖËZÅÌqÕļÅºfÅÌ»¾»¹{Y{[YÂm{Y{½Z¿¾»Ä]Y¹YºÅ{Ö»¹Zn¿Y,|ÀÅYÂyÖ»¾»Yº¿Y^ÅÁ½Z^¾Ì»ÖË°̿,|ÌZ]Ì»³Yįºf¨´¿¾»{Y{[YÂm0Y§|¬·YsÁÖË°̿,|ÌËZ¼¿dZY,ÄfY{ÅYÂy³Yºf¨³Ä°¸]{Ây|ÌÅYÂyY,ºÌ¸e¾fYÂyÖ·ÁdYÂ]»Âe\¸«Ä]dZY{Ây|ÌÅYÂyY¾Ì»dÌ¿Ì»Âe\¸«Âe{°¸¼Ä]{ZËÄ]ºÅZ]dYÃ{Â]ºÆ»|«Äq¾»\¸«d·Zuį¹|̼Ƨ½ZƳZ¿eÕÄnÌf¿¹YfuYÁdY|¿ÁY|yed¿Â°¶v»\¸«į|ÌZ]ÄfY{|˳Ö»·ÂaºÌÀÌ]Ö»ºÅ|Ë|m|Æ{Y¾ËY|Z]Ö»|¬»½Zm]½ZËYYË-|ÌZ]ZÅ½MºÌ¸eÁ|ÌÀ¯dZY{Ây½Y^ÅYY{ÂyZ¯|ËY~´]a|ÀÅ|][Zu|ËZ]Á|ÀÀ¯Ö»Ö¿Z]Ã|Ë{Z¼ÕZÅ{Â]|ÅYÂz¿Z¼¨¿Ä]¾ËYYË,Ä·Z¿ÁÃMZ]Ä¿|ÀÅ{¹Zn¿YÖ¿Z»{ZZ]½ZÌ¿Y^Z»]įÕY|f«YY|ËZ]|Å{Ö»tÌÂeZyÂÄ]ÁYį|ÌÀ¯ÄmÂeºÌZ]YºÌ¸eºÅÁºÌÀ¯dZYºÅ,Ã|Ã{Y{Y«½Z^uZÄ]d^¿Z»{°¸¼Z]ºÌ¸eÁ{Y{Z¯ÁZ»\¸«Z]dZYįºÌfÅZ»¾ËY,ºËY~´¿¹YfuYc|«½Z^uZÄ]³Yį|ÌÀ¯d«{c|«ºÌÅ{Ö»d{YY½Z»Y{Za½Âq,½Y^ÅÄ¿ÁºÌÀ¯Ö»½Z^uZYÁ|Ì«Ö]dZY|¬»[Zf¯,ºf¨³eÌaįÂ½Z¼Å¬§|¬»[Zf¯{YÁ|Ì«Ö]ºÌ¸eÄ¿Ö·Á|Å{Ö»ºÌ¸eYc|«c|«½Z^uZºÌ¸eįÃ|Äf¨³Z»Ä]Z]®Ë¬§,ºÀ¯Ö»Y°eZ]®ËįÕZ¯ºÌÀ¯ÃZÀ³|ÅYÂz]Z»Yc|«\uZįÖ¿Z»ºÅ½MºËÂ¿|Z]Y|yÕÃ|Äf¿¹Ô¯¦·Zz»

Page 68

´¼fc|«Ö°ËZÆÀeZ»,{Y{{ÂmÁÄÀÌ»¾ËY{ÕZÌ]Ö|¬»[Zf¯ÕZÅĿ¼¿¹Z¼eį{¯{ZYÖ¿Z»§¿|¯Â^¿¶]Z]ÃZ{ZaºÌÀ¯Ö»Ö]Y¿YÖËÔÕļn»]Y]{|ËZ],|¿ÂÀ]YZÅÂbÌÕY|Öf«Á¹{»½Z¿M|Ö»½ZÌ»Z¿ÕY]cYZn»¶»Z,½Z»§|ÀÀ¯YfaÁ|À¿]ÖÅZ{Za{Õ{ÂÆË{»Ä,½Z»½M{|¿|Ö»ÄfyY|¿YeM½Âe{½Z¿MÄ]ÃZ¤¿|^Á®Ì»,|ÕZÅ¹Z¿Ä]|¿{¯Ö»Ö³|¿ÁYY{»Ä¾ËY,µZu¾ËYZ]|¿{Â]ZËZÁd¼°u\uZ½ÂqdY{¦·Ã{{Y|y½Z»§¾Ì»Á{Z]¦·Zz»Ö¼°u½Z^ÅÁ|¿|ÌeÖ»|¿ÁY|yY,Äm»̷ָ{Z]{»Ä¾ËY{Â]Ã{Y{ZÅ½MÄ],cYÂe{Z»½Z»§Á|ZÅ½MÖfZYZ¿ÄmÂf»ÃZ,Öe|»Ya|¿{¼¿ÖfZYZ¿ÃZ½Z»§ÂuÄ]cÓYRÄ]xZaÕY]{Y{½Z»§Á,¾Ì´¼y½Z{°¸¼YÖ¯Z]YZ»»Y¾ËYÕÃZ]{F3¿7|3¯7Â^3¿ÕY|ÌÅ{³½ZxZaÄ]|ÀËZÌ]ºÌfaÖ»YÁYįZ»ÕY|y,dY¾ÌÀq³YºÌÅ{[YÂmYÂeįdÌ¿ÕYÂed{YYZ»ÁYÁ|¿ZÅ]\Æf¸»eM½ÂeYYZ»įdY{Z«YÂe½ZËY|yį{Z]¹Â¸»YÂeÃZ{ZaÕY,Ä¿³YÁ|Ì¿ZÅ|ÅYÂyÃZ{Za{¼¿ºÌÅYÂz¿Ã|nÕYÃ{¼¿\¿įYÔµZj¼eÁ{¯ºÌÅYÂz¿c{Z^µZÌ¿Y{¹YfuYÄ]Ì¿ÃZ{ZaZ]Ö·Á|¿{Â]xYY|y¹Ô¯YdZY{½Z¿M´¼f²ÕY|Àf¨´¿Á|¿{¼¿[ZyÃZ{ZaYÁYÁ|¿{¯d^v{Y{ºÌÅYÂz¿¹Zn¿Y,Ö˳Ö»įYÄr¿M³Å¾ËYį|¿{Â]Ã{¯Ö»YfuYÖ]ÖËY|yÄ],|¿{¯Ö»d^v¾ÌÀq³Y¹YfuYºÌÀ¯dZYc|«½Z^uZY|ËZ]Z»{Â]ÄfyZÃZ{ZaY{»ºËÂÖ¼¿½Z¿M½Z»§ºÌ¸eÖf«ÁZfu,ºËY~´]¾ËYdz¿|ÀfY~³¹YfuYÃZ{ZaÁY|yÄ]¤¿|^,®Ì»,|Z]į|Àf¿Y{Ö»Öf«ÁZfu-|ÀfY~³¹YfuYY|yÄ],½Z½{°¿ÃZÀ³Z]į||ÀÅYÂyÁÄ]ÁÁĸeMcYZn»YdZYZ],d¨³¾z½Z¿MZ]c¨¿ÁºyZ]ÃZ{ZaÖf«ÁZfu¹Á{³Å|¿{¯d^vÄ¿Z]{R»Á|ÀfY~³¹YfuYÁYÄ],ÃZ{ZaY|f«YÁ¹Z¬»Y{Za,|¿{¯Ö³|¿¹YfuY¶Yª]Z»½Z¿M|¿{°¿̬veÁz¼eYÁY|ÌÖ¼¿¿Ä]Â¾ËY0YÅZÄq³,|Z]ºÌÁ¶»Z¯|ËZ]Ö»½Z«YÁ{|¿Y|¿ZÌ]eM½Âe{YZÅ½MZe{Y{½Z»§ĸZ§Ô]ÃZ{Za

Page 69

¹YfuYY{Zad·ZuYe|Ë|]Y]d¨ÅYeM{Y{Âf{į|¾Ì´¼y½ZÀqÕ{ÂÆËÄ¾ËYįdY{{Ây°·{ZnÖ¿Y{»ÁY|ÀÀ¯YÕ{ZeM|ÀfyY|¿YÁĸeM{Á|¿|ÌrÌa½ZËZÅZ^·{,|Àf§³Y½YÂmeM{Õ{ÂÆËÄ½M¾fyY|¿Y¹Z´ÀÅY½YZ]¾ËYį{Â]|Ë|½ZÀr¿MºÌ¿YÂyÖ»ÃZ³½M|Ì¿YÂ\Æf¸»eM½Âe ½ZÌ»{¤3¿7|^3Á®Ì»Á37|3ÖÀË{»Ä¾ËYÁe¹Z¼eÄqÅÕ{ÁÄ]Á{Zf§YcÌu{ÃZ{ZaF3¿7|3¯7Â^3¿ÃZ³½M|¿{Zf§YÄf]½ZÌ»{ÁºÌf^¿zÄZËMd¨³,Ã{¯[ZyY{Ây½YÌ»ÁdZy]ÃZ{ZaÕYdYtÌvį|¿{¯ ÃZ{Za[YÂm{½ZËY.ºÌfyY|ÀÌ¿eM|À»YyÖ»eM½ZÌ»{Ã{Z³įºÀÌ]Ö»{»ZÆq¾»®ÀËYd¨³[YÂm{ÁYadYY|yaÄÌ^¾Ì»ZÆqÀ»ÁdYÃ|Ì¿ ½ZËY Ä]ÕÁÁ37|3ÕYd¨³,Ã{¯[ZyÁ|»M®Ë{¿\Æf¸»eM½ÂeÕÄÀÅ{Ä]F3¿7|3¯7Â^3¿®Ì»Á37|3a|ÌËZÌ]Á|ËÂ½ÁÌ]Ö·ZeÕY|y½Z³|À]ÕY¤3¿7|5^3Á®Ì»¼mÃZ{Za½YÌ»Á½ZÌ·YÁÁZQÁY3»4YÁ|¿|»M½ÁÌ]eM½ZÌ»Y¤3¿7|5^3Á½ZËYYÖË»ÁÃ{°¿Õ iY½ZËYÕZÅ½|]Ä]eMį|¿|Ë{Y½Y{»½M,Ã|dYÃ|Ì¿½ZËYÄ]eMÕÂ]Ä°¸],Ã|¿¶Ë|^e½ZËYÕY{²¿ÁÄfyÂ¿µZÌ¿Y{{Y|yÕÃ{Zf§Z]Ä°¸],|Àf§ZËcZn¿Ã|À¯eMYZÆÀeÄ¿{»Ä¾ËYeM{,ZÅÁÃ|Z]Ö·Á|¿{Â]Ã|Äf]½Z¿M|¿{¹|«ÁĸeMÃ{Âz¿d{ÁdyÂ¿½ZZ^·Ö·ÁdyÂ½ZËZÅ[ZÀ|¿{Ö»¹|«¹Z»Ä]½ZËYYeMÕÂ]Zfu,|¿|»M½ÁÌ]eMYÖf«Á|¿Z»Ö«Z]ºÌ¿YÂyÖ»|Àf§ZËÌ´¼qÖY{Za,½|»M½ÁÌ]Ya½Z¿M|ÌÖ¼¿Õe]¶]Z]dËÓÁ{Y¤3¿7|5^3Á®Ì»Á37|3\À»ÃZ{ZaÃZ³½MÄËM{Y{ÕZf§|]Z»Z]dYc|«\uZįÖ¯Öf«Á|Àf§ZË̧e½Z¿MË|»įÕ{»|À¿Z»d§ZËºÌÅYÂyY{ZaºËY~´]¹YfuYÁYÄ]Z»³Y,|À¯Ö»ºË|¿YÂy½ZÃZ]{½ÂÀ¯Yį½YÂmÕ{ÂÆË{»ÄZË{Â]ļÌ]d¯Ä],Ã{¼¿¬»Z»]Y|yįÖ¿Z¯Ä]¹YfuYZ]dYÖ¿ZuÁ½Â¿Z«¾ËYÖf«ÁdY~³|ÅYÂy¹YfuYZ»Ä]Y|y,Â{ÁºËY~³Ö»¹YfuYY|y³Å,ºËÂ¯¼f»Ö¿ZuÁ½Â¿Z«]ÁºÌÀÌ^]YËYÕYÁZ»ºÌ¿YÂf]|ºÌÅYÂz¿¶ny

Page 70

´¼fc|«d̯,|ËÂÌ£½{¯ÖË°̿ÕY]³YÁ|Ë¿Ö»a¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]¹YfuY¶Y³Y,´Ë{½ZÌ]Ä]aµÁY.|¿ZZ¼Ä]į.|Å{¹Zn¿Y½ZeÄ̸ÕZ¯|¿YÂeÖ»Ö¯Äq,|ÌÅ{ÕZm½Ze\¸«ª¼{Y|¿YÂeÖ»,Ã|¬»Z¼]įÖe|«\¿ZmYÂyÄ],ÕZf§|]ÅÃY¼ÅÄ]Z¼ÕY]̧eÁY{Za,½Z¿MZ]Z¼d{{Ây]cÂ{ÁY{ZaY|¬»Äq½ÂÀ¯ZeºÌb]|ËZ]Z»įdYÕÌq½Z¼Å¾ËY{ÁM.ºËYÃ{Y{d{Y,¹YfuY¶Yª]Z»½{°¿Ö³|¿¶Ì·{Ä]Y̧e

Page 71

ºf¨Å¶§ÕZÅc|«Ä]¹YfuYÖf»Â°uZÅ½MY ½YZ°§Ôy Z»Y ,|¿Y|¿ ÖYÅ ½Z¿Y¼°u Y½YY{¯dYYËįYÄr¿M.ÖZ]ÄfY|¿ÖYÅc|«\uZYÖÅYÂyÖ»ZËM|ÀeÖ»dY|yY´f»|yYË{¯|ÅYÂy¾ÌveYÂeįÃ|]¹Zn¿Y,dYd{Ì¼YË,f],ÕÂ¥ÔyZ¯\°e»³YZ»Y|À¯ÖË°̿ÂeÄ]ZeÖ¯ZedY\£Õn»ÁY|yY´f»|yÁY|À¯Ö¼¿¶¼udÆmÖ]YÕY]ZÆÀeÄ¿|ËZ]Ö»{Ma|Å{¨Ì¯,dYÃ|¥ÔyZ¯\°e»įYÄ]|Z]ZÅc|«ºÌ¸eÌ¿{Ây½Y|mÁ\^Ä]Ä°¸],\£YÌÅa{Âyd«Á¹Z¼eįc|«½Z^uZYË,|ËY{aÖ»cZÌ·Z»Ì¿\^¾Ì¼ÅªuYÄr¿M¯ÅÄ]|ÀËY|y½YY´f»|y,|ÀÀ¯Ö»d»Â°uZ¯¦«ÁY-|ËY{b]kYy,dYkYy³Y-|ÌÅ|]cZÌ·Z»,dYcZÌ·Z»³Y|ÌÅ|],dÁY|ÌÀ¯ºË°e,dY¹Y¯Y³YÁ-|ËY~´]¹YfuY,dY¹YfuY³Y½ZÌ»ÁÁ|¿YÃ|Ã|Ì»Z¿Y|y½Z»{ZyZ]Á{Öf»Â°uÕZÅc|«,ÓZ]cZËM{Ä]·Âaį|ÌÀ¯ÄmÂeºÌËZ¼¿ºË°eÁ¹YfuYY½Z¿MįÃ|ÄfYÂyZ»YZÅ½MYÖ]¬§Ä¿Á|À¯Ö»ÃZYZÅ½M¹Z¼e,Y~³½Â¿Z«,Y{Æ,ÕY{Æ|À»Z¯,½Z¿eM,̸aZ]įZ]Åd·Á{Ä]ª¸f»įÖ¯ÅZËÂeZÀ,¸n»ÕÃ|ÀËZ¼¿,ÖZ«,{¼f·Á{Ä]Öf«ÁºÀ¯Ö»uºÌÖ«ÂÁ¹YfuYº^¸«{,ºÀ¯Ö»{Ây]dYZÅ½MÄ]d^¿º^¸«{,¹ÁÖ»ÕÂ¯ZËÖ¿ZfY,ÕÆ»YÕZÅf§{dYÖËY|ye\^Ä]d·Zu¾ËYį¹YÄf§³{ZËºÀÌ]Ö»ºË°eÁ¹YfuY

Page 72

¹YfuYY{ZadYÃ|¾¯Z¾»\¸«{į½Z¼Å{ºfY{ĸn½Z»{ZyÕY]ºÆ»ÕYÄ¸mÄ]¾f§ÕY]0YÌyYcÔÌe{½MYÌa{Â]Ã|ÁºÅ|Ë|mÖ¸ÌveµZ,Äf¨Å¥YY{dZ{¶ËZ»lÀaÁÖdZ]į¹{Â]Zn»,Ö¿Zf]ZeµÂ{,Ö¸ÌveµZµÂ{½ÂqºÀ¯Ö³|À¿Y½Z»ֿ°»Õĸv»dZ{¶ËZ»dÌ]¬§,ĬÀ»½M{Ö³|À¿YÕY]Zn»dÁdYÕY]įYÖ£Yq,ºfY{ĸn½Z»{ZyÕÄ¸mÄ]½|ÌÕY]½Âq¹|Ë|¿,{Â]½{®¼qµZu{,d½{¯º¯dÆm½Z³|À¿YÄ]ZyY¹{Y{Ä»Y{YĬÀ»½M{¹YÖ³|À¿YÄ]dZ{¶ËZ»®ËÁÖdZ]ÁÃ|½ZÆÀaZÅÄeÂ]½ZÌ»,Yd¸°ÌÂe»]YÂįYÖ̸a½ZƳZ¿º¯YºfĸZ§Ô]¾»Á{¯¾ÁYY½Y{³ÕZÅ¡Yq¹|Ë{,{Â]¹{ZfËYÁ¹{¯ÖÅY³įÖf«ÁÂyÄ],{Â]Z«ÁÕ|mZÅ̸aeÌ]|À¿Z»ÁYºf¨³ÁYÄ]¹YfuYZ]¾»|ÀÅYÂyÖ»YÁ{ÂyļÌ]|»ÁÖ³|À¿YÄ»Z¿ÕÃZ]{|]¦Pf»0Z«YÁÁºÅZ³M,ÁYÂeº¿|¦«Âf»¶Ì·{YįYfYÖËY¾ÌÀq{¹{»\¸£Yį¾ËYYÁYºË{¯d^v¾»¦¸ze,|¿|À»ĸ³¹YÃ{¯½Z¦«Âf»Yqį¾ËYYÁ|¿ÁMÖ»Ä¿ZÆ],|ÀÀ¯Ö»{¯d^v¹¬»¾»½Z]«¹{Y{[YÂm,Ä|» ÕÃ{Á|v» { ÓZ] d Z] Ö³|À¿Y ÕļËm į d¨³ ÁYÁÄ»Z¿ÖÅY³ÁYį¹|Ë{\neµZ¼¯{Z»YdYÓ{dÌ]ÁdËÁ{Ä]|]Á|ÌZ]ÄfY{Ö]ÂyÁd¨³Á|¿Y{³]¾»Ä]Y¹YļÌ]|»d§Yd¸°ÌÂe»¥Ä]YļËm±]|ÌÅYÂyÖ¼¿ºf¨³|À¸]ÕY|Z]¹{Â]Ã{d¨´Ö̧uYË^·¾»{Y{Ä»Y{YÅYÄ]Á{|Àz^·¬§ÁY.|ÌÅ|]¾»,¹{Â]Y³Zb|«Äqį¾ËY¾f¨³¹{Y{Ä»Y{Y¹YÖ³|À¿YÄ],ºÌdYÃ|ËZ§Ö]Ä]įÖËZÅµZµÂ{Z]|ÀqdYÃ{Â^¿µYÂÀ»¾Ë|]Ä̼ÅÄf^·YZ]įZ]®ËdÅ¹{ZË¹YÃ|ºÅļËm,¹YÄfY~³¹YfuY̸a½Y§Y,½Z»Ä¿ZyÕÃ{Á|v»{ºÅZ],ºÌf§Ö»ÃZ³{Á§¥Ä]¹|Ë|m|À»Z¯

Page 73

Öf»Â°uÕZÅc|«Ä]¹YfuYÄ]¹Z°¼Å¹|¦«Âf»̸aÂeÁ¹{¯»Y§YddË{Á|v»½Z»Á{ÂyÄ]̸a½|ÌYÌa,{ÁMÖ»d{Ä]Y»µ{į¾ËY½Z¼³½Âq{Â]Ã|Âz·{̸a§YYÁY{Y{d^¿ÁYÄ]\ZÀ»Z¿Õļ¸¯|Àq§Y³YÁ¹{Â]Ã{¯Ö³|À¿YZn»dYÌ]¶ËZ»|Àq¬§¾»d§³Ö»Ã|Ë{Z¿Y»ÕZy¾ËY0ÓZ¼fuY,{Â]Õ´Ë{ÕÃY|¿YÄ]ÁYÖ·Á¹{¯{Ây]̸aZ]¹YfuYÁÖ¿Z]Æ»Z]ºÅZ]¾»±]Á{Â]Â^ÁY{Â^¿½Z]Æ»,¹{¯d^vÁYY0Ô^«įÕ§YºÀ¯dyY{aY¶»Z¯ÕļËmZed¿¾»ÕY]ÕYļËmºf¨³|]Á|À¯¹Z¼eYļËm±]¾f¿į¹{¯^0Y|¼¾»Z]į¹°f»¹¬»įº¿Y{Ö»,º¨Pf»¹YÃ{¯įÕZ¯Y,½Z]«ļËmÖf«Áįºf¿Y{Ö»|ÌÀ¯Ö»d»|yZ»ÕÄ»ZmÄ]½ZeĨÌÁ¹Zn¿Y{Â]|ÅYÂyÌ̤eÁd³]¶]Z«Ì£,{Âd^iÁYÃY¼ÅeÂÌb»Z¯ÕÁ¹YfuY½|Ë{Z]ÁY|¦Ì·ËY|¾eÁ{¯Ì̤e0Ô»Z¯§YZf§YļËm{¯Ö»ÖÓZu{Y{½Z¿»¿{ÂyY,Y|f«YÄ]d^¿¾»{»½M¾»dY¾°¼»Ì£Z¯¾ËYįºÌf¿Y{Ö»Z»Á{ÅÖ·Á|À¯ÂZ]|]¹|Ë{Ö»Y|y¹{Zy,½ZÌ»ÁÕÄ»Z¿ª]Z»YÁY½Âq¹{Y{d¯]YºË|Y|m´Ë|°ËYÄ¿ZfÁ{Öb³Áºf³]¹Z°¼Å¥Ä],{Y{YZ»¾f§ÕÃZmY§Yį½MYac{ÂyÕY]Y»dËZÖ¿YÂeÖ»§YÄ]¾ÌÅÂeZ]Õ{¯°§³Yºf¨³ºÌ¸eÄ]ÁºÅ|]ÕYÃ{¯¶¼°]0Ô»Z¯įºË´]|ËZ],ÖÀ¯\¸m¹{¼¿ÁYÕZÀ]Á,^¸«ÁÃ{Â^¿Ä¿Z»fv»̸aZ]Zf§|À¯{Ze|Ì°¿µÂÖ¸ÌyÕÃZ]{Y|y¹Ô¯¦·Zz»0Ô»Z¯,dYÖf{d·Zu{{¯Ö»°§į¶Yª]Z»įd§³{ZËÁY,©Z¨eY½MYadYº¯ZuÕZÅc|«Z]Zf§|À¯Zf§Öf»Â°uÕZÅc|«Ä]¹YfuYÖf»Â°uÕZÅc|«Y{ZaÄ]¹YfuYY{Zaį¹Y~´]½ZÌ»{Z¼Z]YÖe{ZÆ|ÌÅ{ÃZmY,{ZfÅÕÄÅ{yYÁY{{ZeZ°M½ZfËY]YÖf»Â°uÕZÅc|«ÕZ̸¯|Àq{,ºËZÅc§Z»µZ¾Ìfz¿{|Á¾»ÕZÅc§Z»ÃZnÀaÁ|°ËZ̸¯¾ËYÕZY{Y|eºf¨³¾zÄ¿ZÌ»[£{«YÁ

Page 74

¹YfuYY{ZaZ̸¯½M{ÕÌ̤epÌÅÖ·Á¹{¯Ö»¨Zm½MÄ]µZÅ{Â]¨¿ÕY]ÕYÄ»Z¿cÂ{,|]µZ|Àq¹|¥À»¾f§YÃyÓZ]¹|Ë{Ö¼¿{0Ô^«įÕÌq¹{¯d§ZË{Z̸¯½MÕÄ¿ÓZ¿Y¨À¯{d¯{Â^¿½ZËZÅÄ»Z¿]ÁdY{|ÀÅYÂyÂuZm½M{¥Á»YÁ|Àqį¹|ÄmÂf»Ã{d¨´0Z«YÁdYÃ|Ì¨¿|fÅYÌ]Ä]Z̸¯ÕZY{Y|e¹{Â]Ã|cÂ{įºf¨³¹ZÌf{Ä],Z{Ya{Â]Ã{Zf§Y©Z¨eY\ÌnÕÌq²À̯Za{į¹{Â]¾X¼»Á¹{¯¨½ZÆÄ]ºÅZ]{Ë~b]Yį¹|̼ƧĸZ§Ô]Z»Yd§ZËºÅYÂyZaÕY]ÖËZm½Z±]½Z¼fyZį¹|ÄmÂf»¾·ZÄ]{ÁÁ¹Z´ÀÅ{Y|¿{ÂmÁ²À̯Za{Ö·ZyÕZmYeÕ«Y|yÂu|¿Y{ÂuZm½M{¨¿|Æ¿Ze|fÅ¶«Y|uÖ·ZÕYÄ¸mZ»Á¹{Â]Ã{¯Ä]neZ̸¯¾ËY{¾»į{Â]Ö«Y»¹Z¼eºË{¯Y³]YÖ«Z¨eYÄq¹|ÌaÁYYÁ¹|ZÆÀeZ̸¯½Z^Z],Ä¸mYaÖË|¾ÌÀqÂÄqZ̸¯,|Ë{Â]Ã|¦«Âf»ZÅµZZ¼.Ã{Zf§Y.¹{Â]Á{Zm¾ËYYµZÄ¬§¾».d§ZË¾»,½Zmd¨³Á{Y{ÔY¾»Ä]YÌ̤eÕÄ¬¿,|Ë{e½Á|]ÁYÁ|ÀÅ{Ö»d·Á{ Ä] įÖeZÌ·Z»ÕÃZ]{ºËZYÕZÅ¥u ½|ÌÀY|ËZ]Á¹{Â]Ã|Äfy,½Y^ÅÁd»Â°ucZÅZ^fYY½ZËZÅdËZ°Ä]ÃZeÕ°§Y|yÁ¹{¯Z{Ä]Y¾ËY{a¹{¯Ö»{»¾ËY{ÕZ¯±]į{Â]Ã|Ìa½Z¿MYÁ{Â]Äf§Æ½ÓÂX»¡YÄ]ÁY{Y{¾»ÕZÅ®Z»Ä]Ö¿Z¿eMį|¿{Â]Äf¨³½Z¿M.dÌq½ZkZÌfuY¾ËeY½ZÖËZÀÌ],̸£{Á{{|À¿YÂf]½Z¿Z¿eMį{Y{kZÌfuYÖÂz»¶Ì·{Ä]eÌ],|¿ÂÖ»ÕÂeMZq{įÖ¿Z¯\¸£Y½Âq|ÀÀ¯¨ueM¶°»eMZ]¾fyÂZe|ÀÅ{Ö»d{YY½Z¿Zm,{Á{Z]Ö´¨yd{įYÖz|À¿YÂeÖ¼¿̸£{Á{ZyÄ]įdY¾ËY½Z¿Z¿½Z¿MÄ]Âz»ÕZÅ®Z»¾ËY|ÀÅ{cZn¿Á|ÀÀÌ^],Ã{Zf§Y½Z¶]Z¬»ÂÄ]YcZn¿cZ̸¼Á|ÀÀÌ^]Öf{Ä]Y½ZÌ¿Z]«į|Å{Ö»½Z°»YÕÄm{Â],½ÓÂX»Ö·Á{Â]ÆkZÌfuY¾ËeÕÁ¾ËY|ÀÅ{¹Zn¿Y¶»Z¯ÁdÌ],ZÅ®Z»¾ËYY¹Y|¯Åd¼Ì«|ÀfY|¿Y¿{ÁM]ÕY]¹Ó

Page 75

Öf»Â°uÕZÅc|«Ä]¹YfuY{Â]Ó{YÅlÀaÄ»Z¿ºÅ{Ì[Z]Ád§Z̸¯Õ°ÕÓZ]½Z^,|]ÕÄ^À®ËÕÃZ]{ Y ËZ̸¯ ÕZY ,d^v» Z] ÁY {¯ Ä» Y ½ZÌ»Á Ä]į d¨³ ËZ̸¯ Ä] {¯ dvÌ¿ Æ ½ÓÂX» Y ½ZËZÅdËZ°ÁcZÌ·Z»Y½|Ë{{Z]|À¿YÂeÖ¼¿½YY|¿Z¼ËYÁ|ÀfÅY|y½Z»{Zy,½ÓÂX»ZÀ]Y|y¹Ô¯Yº°v»ÕYÄËZaÖf«Á|À]ZÌ]d¯],Æ½Y^ÅÄ]Ö»YfuYÖ]eMÂz»ÕZÅ®Z»Ä]ÆZÌ¿ÕÃZ]{d^vÄ]Á,{¯ZÅ½M|ËydÆmYÖÂz»ÕYÄË|ÅZ̸¯į{Y{{ZÆÀÌaÁ{¯Ö¿Z¿d{5Á¾ËYįd¨³Z̸¯ÕZYÄ]ÁY|Å{ZfyYÆÕY]¾ÌÌeÕÆÕÄ»ZmÄ]d»|yÕY]Y|yįdYÖ¿Z¯Ä]¹YfuYÕY]dYÃ{¼¿½{Y{ Á ÕÆ ½Y^Å ÕÃZ]{ YÃ|̬ Á Zf§ Ì̤e Z] Z̸¯Y{ÆÄ]½Z^{Y{xZacÂ{¾ËYÄ]ÕÓ{YÅlÀaÁdÌ]ÕYÄË|Å,{ÁMºÅ{³,Ã|ÀËMÕÄf¨ÅÕY]YÆ½Y^Å|¿YÂeÖ»³YZe{Y{ÔY¹Z´ÀÅdyY{a|ÅYÂyYÂz»®Z»|ËyÕÄÀËÅËZ̸¯½Âq{Y|e½|Ë{YYÕ^ÅcPÌÅÕZYÁ½Z^,ÕY{Æ¾·ZÄ]{ÁÁ,|ÀZ]¹YfuYÖ¸ne¾ËY|ÅZZe|ÀfY{ÂuįÖ¿Y|À»Z¯Á½ÓÂX»|¿|Ã{d¨´|¿YÂyY½ZÌ»ÁÄ]Ä»Z¿ºÅ{Ì[Z]YÖf¼«ÁY,®qºË|¬eYÌa¿Yį¾ËYÁ|ÀÌ]Ö»ÂÄqYÆ½ÓÂX»,Z̸¯į{Y{tÌÂeÁÕY]½ZËZÅÔe¹Z¼eZyÄ]½Z¿MYÁY|ÀfÅY|y½Z»{Zy½Z¿MZ̸¯{¯Ö¿Y{|«Á°eÄ»ZmÄ]d»|yÁ¹{»dZ¨u,\¸£Y|¿{Â]Ã|Ã{d¨´,Z̸¯Ö¿Y{|«Á¹YfuY½|Ë{Y½Z¿MZ»Á½{Y{ZÆ]ÖÀË¹YfuY½Âq,ºÌÀ¯Ö»{Ö·Z»¢·Z^»½{Y{Z]Y¹YfuYdY|À¼Y½Z¼ËY]įºÌÅ{Ö»ZfyYÕÌqÄ]Y½Z»ÖËYY{ºË|½Z»|Ë|m½Z¼fyZ{YÁZ»|]ÃZ»|Àqd¨³¾»Ä]½Z^|]|Àf§ZËcZn¿ÕZÌ]|¿|»MÖ»Z̸¯Ä]ÆÖ¸Y½ÓÂX»Á½Y|À»Z¯Ä]Ä»Zm¾ËY½|Ã{Â³|̸¯¾ËY|ÀËZÌ]Z»ÕZ̸¯Ä]|Àf§³ºÌ¼eÁ{Â]Z»ÕÁÖ^¿ºYÄ]YÕYÖ^¿¯Åd¨³ZÌįºÌZ]ÄfY{{ZËÄ]|ËZ]ÕÃZ]{ZyÂÄ]ÁYd§ZË|ÅYÂyYÖ^¿Y{Za,{Y~³¹YfuY{Ë~b]

Page 76

¹YfuYY{ZaÄ]Y|f«YÖ¿ZuÁ½Â¿Z«įºÌ¿Y|]|ËZ]Ö·Á{¯d^vÖËZ̸¯ÕZÅc|«{¯½ZÌ]Ì¿¾ÌÀq½YÂeÖ»a|]ZËÖ»ºÌ¼eY|f«YÕZÅÄÀÌ»¹Z¼e,{Y~´]¹YfuYd̼¯Zuc|«ºYÄ],d̼¯Zuc|«\uZÄ]¯ÅxZa.dÌq½Z¿MY{Zad§ZË|ÅYÂyYd̼¯Zuc|«\uZY{ZaZÅ½ZfY,cÓZËY,ZÅÆ½YY{|̸¯½Z¿MdYÄ»ZmËZ³ÁÖ]ZÌÅY|̸¯¹YfuY½Z½Y{¼f·Á{Á½Y^ÅÄ]ZÅZ̸¯¹Z¼e³Y|ÀfÅZÅÂ¯Á|Àq,|ÀÀ¯½ZºË°eZÅ½MYdZYÁZÅcZÌ·Z»dyY{aZ]0Ô¼Á|¿Y~´].||ÅYÂyZ]¶Ìn¿YcZ]ÕY]Ä»ZmÁÂ¯ÕZZ]|ËÓ{M{ Y±]ÖËZ̸¯į ¹Y{Ö¿{¹Z¿ Ä][ÂyÖfÁ{Ä]½Z¿Y¨À¯{Ä»ÕY]įÄf~³µZ|À¯Ö»Ö¿Z^ZÌ·YfYdY~³½ZÌ»{¾»Z]YÄmÂe¶]Z«Ö¿ZfY{,¹{Â]Ã{¯c§Z»Zm½MÁdZ¨udÆmįÖ¿Z¯Ä]¹YfuYÕY]«ZÌfYY,Z̸¯{ÁYÕZ{Á°¨eYa{Â]Ã{¯d^v,|À¯Ö»d¼uÆYd^«Y»ºÌ»e,½ZÆZÌ¿¾ËeÕÁį{Â]Ã|ÌÄnÌf¿¾ËYÄ],Ö¿ÓÂYÆ½ZfÌ]{¾Ëe̬§ÁYdYÃ{Â]ÆÕZÅ½ZfÌ]{½Z¼fyZ½ZfÌ]{Ë|»{¿{Â]½YËÁÁÄf¨M0Ô»Z¯½MÕZ§Á½Z¼fyZ,d§ZË|ÀËZÌ]Ä^ÀÁ®ËËZ̸¯ÕZY|Å{ÃZmYZedYÂyÁYYÁd§Z],Ë|»|ÀÅ{¹Zn¿Y½ZfÌ]{½M{YÖZYּ̻eÁÕZZ]Á{¼¿d¬§Y»Ö·ZvÂy{ZYZ],½ZÆÄ]¹YfuYÕY]YËZËÁÁd§Z̸¯Ä]½Z^½Z{Y|fYÕļÅįdYÂy½YÁÄÌaÁZÅZn¿¹Z¼eYÁYdY~³½ZÌ»ÕZ°¼Å½Z¿MZ]ZedYÂyZ̸¯ÕZYY|¿̳Z¯Ä]Á®Ë½M{YÖÅ|¿Z»Z,Äf¨Å|Àq¥Z̸¯½Y^Å|¿ÁMºÅ{³Z¯ÕÁÌ¿Á|ÀÀ¯Á|ÕY|ËyÄÌ·ÁY{Y»|¿{ÁM¶¼Ä]Y¹ÓÕZÅZ¯¹Zn¿YÕY]¹Ó|Ë{³ºÅY§½ZfÌ]{ÕZ¿ÕY]cYÌÆneÁY]Y¹|Ë{Ö»{Y{½Z¿¾»Ä]Y±]Á½MYÖËÂW|ËÁY¿½Z^bÁ|¿ËÖ»½ÁÌ] YÃ|ÌÂa Á Ö¼Ë|« ÕZÅd¼« ÂÄq ZÅZn¿ į Danny  Adelaide 

Page 77

Öf»Â°uÕZÅc|«Ä]¹YfuYÄ] Á |¿]Ö» ½ÁÌ] Y ZÅ|¼¯ ½Y³Z¯ |ÀÀ¯Ö» ÕZZ] Y ½Z¼fyZÃ{Z^¼,½Z¿Á½Y{»YÕZÌ]{Y|e|¿Y~³Ö»ÃZeÕZÅ|¼¯,½ZËZm|Ë|mÕZÅÃZÌÄfzeį¹|Ë{Ö»|¿{¯Ö»²¿Á|¿|Ì¯Ö»Ä¿Âf],|¿{Ö»ÁÕZZaYÄ|»¾Ì»|ÀÅ{Ö»Y«{ÂyÕZmY¿¶ËZÁÁ|ÀfZ¯Ö»¶³ÁÄeÂ],dy{Á|¿{¯Ö»ÕZ¯¾¼q,´Ë{Öf¼«Á{Â]ÕZZ]cZ̸¼YÌaÄ]Â]»º¸Ì§YÖf¼«0Ô»Z¯½ZfÌ]{{Â]ÁMd¨´{Â]Ã|ÕY{]º¸Ì§ÕZZ]ÁYa|ÌÖ»¿Ä]|Ë|mįÖ¿Z¯Ä]Öf«ÁÄ̼Å{Â]Ã{½ZnÌÅ,ÆÄ]d»|yYZ̸¯½YY|¿Z¼ËY|À¯Ö»Ë^·Y½Zf^¸«Õ{Z,|ËY~³Ö»¹YfuY,|¿Y|¿Zf¿YÄ]®¼¯YįdYÕYÕ{ÂÀyÁdËZ,½ZY{Za|¿{¯Ö»ZuYÕ´Ë{Y{ZaÂÀÅ{ÂmÁ¾ËYZ]|¿YÃ{¼¿¶ZutÌ»ZÌ¹Z¿{Æ{Â]ÃY{½ZËY]d¯]ÕY]Z̸¯¾ËYį|ÌÀ,{YÁÂÅ½Zm,ZÌ·YfYËÁdz¿0Zz,Z̸¯Y°eÕY]į{Y{µÂ«ÁdYÃ{Y{¹Zn¿YÕZ¯ÄqÆ{ÂZuZm½M{YYÖ¿Y{|«Á°eÁÃ|»MZ̸¯Ä]Â¯^Åį¹|Ë{Ö»º¸Ì§{ZÅZ̸¯¾Ëe¹fv»YÖ°ËZ̸¯¾ËY,ÄnÌf¿{|À¯Ö»Y]Y{ÂmÁ¹Z¼eZ]Ö¸°Ä],Â¯ÁÄ»Zm{Z̸¯¾ËY}¨¿ÁcÆdYÆ¹Z¼e{dY|µZu{ºÌ½Y´Ë{Z]YÕZZ]ÕYmZ»Ö¿3{½Z^Öf«ÁdÌ¿Z¯½ZËZa¾ËYÄ]xZa{ÕZÌ]ÕZÅZ̸¯|]Y]|ÀqZÅdÌ·Z§,dY~³½ZÌ»{Ì]Á»YÄ]Zeį|¿{Y{\ÌeeY½Z{ÂyZyÕZÅÄ»Z¿],¶¼¾ËYÕ·Z»ÁÂaZ´À,|WÂ,½Zf¸´¿Y,ZÌ·YfYY{Ä|»dËÁ{YÄ»Zm{d»|yÌ¿Ö¿{½Z^ÕZ̸¯dYÃ|ÕZ¿ÁÕZZ]Z̸¯,Ä»Z¿]¾ËYµÂ{{Y{Ä»Y{Y½ZÆ½Z¿½Y|¿ÕZ¿Z]Y½MÕÄnÌf¿{į|À¯Y«]ÕÁaZ]½Z»ZZ]\ZÀ»ÕYÄ]Yd¿YÂeÕZÌ]|¿ÁM¶¼Ä]Ä¿YÁcZ«Ô»Z̸¯Y|Àf§ZËÖ»ÃZmY½ZÌ¿Y|¿|ÀÀ¯Ö»Y³]ÖËZ̸¯cZ¸m,½Y|¿{½ÂÀ¯YÁ|Àf§ZËcZn¿½Z¿¾ËYY John Howard 

Page 78

¹YfuYY{Za°̿cÆ{Y{Öf̼ÅY¾ÌÀq,Æ{°̿ÖeÆ¾fY{Yqį|ÌÀ¯\ne|ËZµÂ·Âa|ÅYÂyÖ»¾ÌÀqY|y¹Ô¯į¾ËYdz¿dYÃ{ZY¶Ì·{Ä]Ze|Z]¹ZÀ°Ì¿Ì¿½ÁÌ]½Z»{»½ZÌ»{|ËZ]Z̸¯^Åį|˳Ö»ÂWZe¼ÌeµÁY|ËZÌ¿Zf§³̸]Y¹Y{ÁÖËYÂ¦·Zz»,ºÌZ]ÄfY|¿Ö]ÂycÆZ̸¯YkZy¹{»½ZÌ»{³Y{ÂÖ»¶Ìn¿YÌiPe¦«Âe\m»ÕYÄ·P»¾ÌÀqºËYÃ{¯Zf§Y|y¹Ô¯dY½ZÌÕÄfYÂyÄf^·Yį½Z¿M|Ë¿Ö»Z̸¯µÁY½«½ZÌvÌ»ÕÃZ]{,Ö»ÁÕY|¿Z¼ËYÌ£|¿Y½Z¼M½Y|¿ÁÆÖ·Á|ÀÀ¯Ö»Õb¾Ì»]Y½Z¼ÕZÅÁÖÌa½Â¿Z«Y½ZÖ³|¿ÁZ]½Z»¼ÅÁ|ÀÀ¯Ö»dZYY¬»¾Ì¿Y«|¿̳Ö»¾ÌÀq µÁY ½« { ºÌ¸ÁY ÕZ̸¯ ÕÃZ]{ ½ÓÂ µZ¼Y [Zf¯|ÀqÅ,{Â®Ë{¿ZÅ½MÄ]{¯Ö¼¿cOmÖ¯½Y´Ë{YZ»Y|Ë¿Ö»µZ¼Y|ÀfY{Ö»¹fv»ZÌ]Y½ZËYÖ´¼Å½Z»{»{Ây] §YÁ Ö»YfuY Ä] ½YY|¿Z¼ËY Z] ,Z̸¯ Y ½ÁÌ] ¹{» Yq5|¬e|ÀÁ|ÅZ|¿|Ë{Ö»Y½Z¿MÖ³|¿ÕÓZ]t½Âq.|¿{¯Ö»|ËZdY½Z¼MÖÅZ{ZaÕZÅ{Y|¿ZfYª]Z»Ö³|¿Á°¨e,d{Y¶Ìn¿Y,ÖZÌ½Y^ÅÄ]¹YfuYZyÄ]|ËZ],½ZmZ»Y|Àb]ÕYÃ|.ºËY~´]ZaË½Â¿Z«¾fY~³ZaËZyÄ]YË{ÁÌÅ,Ã|ÀÅ{|̼eÕZÌvËÄ¿0Z«¾Ì¼ÅÄ]«YÁ{Á{¯¿{Y]¼ÅZ]½|[YÂz¼ÅÁY|y{Y{d{YY¶Ì·{ÁYÄ]Á{¯cZ«Ô»½ÂfÀ̸¯ÂƼmÌËZ]įºZÀÖ»YÖ»{Zy¾»ֿ¿Z«Y¾ÌÀm¬½Z¯{¯¾f¯,½Y^Å´Ë{ÁÁY³Yį{Y{ZyYÕÂv¿Ä]¹{Zy¾ËY|»M|ÅYÂyÂ¯¹Z¼eÁÁY]Y|yÕÁY{,|¿Z¼]¶WZ«ZyYÕY]ZÌ]Ö»YfuYÁYį|Ì¿ZÂƼmÌËÄ]YZyYZÌvËÕY]Ë{ÁÌÅįÂ½Z¼Å,|,Õe]uZ]ÕZÌ]|ÌeÖ»Ö^¿½YÂÀÄ]ZÌvËYË{ÁÌÅYÁ{Ä]¾ËYÄf^·Yį|ÀÀ¯Ö»{Ây]½ÓÂX»Z],cÁZ«ÁÅ°¿ ºnÀa¶§DiognetusÂfÀ³ÂË{ÕÄ»Z¿ 

Page 79

Öf»Â°uÕZÅc|«Ä]¹YfuYÃZ{ZaÖfad]Ä̸įÖ¿Z»Zfu¤¿|^Á®Ì»,|dY¹YfuY|¿{¼¿{Ây]Á³Ád¨³ÁYZ]¹YfuYZ],|¿{¯Ö»d^vÁYZ]ÄËZ¬»įÖËZÅµZ{ºÀ¯Ö¼¿»Y§³Åį{¯d§ZË{ÖËZËÁ¹¼ÅY|Ì][YÂyYY»¹¼ÅÖ^,{Â]c|«O{½ÂfÀ̸¯ÂƼmÌËY|yºÀ¯d^vYÃZ]{ÂeZ]|ËZ]į¹|Ë{ÖËZËÁ,½Zmd¨³Á{¯|À¯Ö»d^vZÌ]ZËÁªËYYÌ·Z]³Ö»{Zy½ZÀzÄ]ÁºË{Â]Ö³]¾·Z{ÂeÁ¾»{Y{Ä»Y{YÁYÃ|ÄfyZÀ½ZÌvÌ»¾Ì]Ö·Á{Â]Ö¯Äq¹{ZyįdÌ¿¹{ZËºË{Y{Ö»Á{Ö»Yf§YÁYÄ]Á{¯Ö»d^v½ÂfÀ̸¯ÂƼmÌË|Ä]ÁY{Â],dÌ¼mdËj¯Y{¯Ö»Ö˳Ã{ZË,dYÃ{Â]|]|«ÄqÁYį¾ËY¾f¨³{Z»Y|¿{¯Ö»|ÌËPe¾ÌÀq¾ËYYÁYZf¨³Á¾Ì»M|¿{Ö»{ZË§Ä¿Z«Zf»ºË{Â]duYZ¿ZÌ]ÂeÁ¾»d¼«{ÁdZy]ÄËZ{Õ{»į¹|Ë{d«Á½M{Y{Ä»Y{YbºÀ¯\̬eYÁY|ËZ]¹{¯ZuY{¯½{¹|«Ä]Á¾·ZÖfaÂƼmÌËÁY{¯ÃZ´¿¾»Ä]Ád³],¹|Ì¾·ZÕ{ÁÁÄ]Öf«Á{Zf§YºÅ|]Äf°Ö^¸«Z],n¿ÁÃÁ|¿Y{©£-{Â]½ÂfÀ̸¯Á®¼¯ÕY]ÁYįºf¿Y{Ö»ºËZËÁ{¾»,½Zm{Y{Ä»Y{Y¹¼Å̬veÕÂ·{Ád^v»YÁ{Ä]YÁYZ̸¯Ö·Á|ËMÖ»Z̸¯Ä]dËZ¼uºËYÃ|hZ]ÁºËYÄf°YÁY\¸«Z»į{Y{Ö»½Z¿¾»Ä]Y|y{¯Ö»{Â½Y{³Á,dY¹Ó½Z»¹{»¹Z¼eÁ{ÂyÕY]Är¿MYZ°Ë»M[£{Y±]ÕZ̸¯įºfÁ{Zf§Z]YZËÁ¾ËY|ÌËZÌ]ºÌÀ¯ÄËZ¬»,|À¯Ö»Ö¿Z^dzfËZa{į{Y{Ã|Æ]Ì¿YÖ¸»ÕZ{¯»dËË|»¾ÌÀr¼ÅÁY½Z³|ÀËZ¼¿¸n»,ZÀÄ]ZedYÃ{ZÆ¿ÁY\¸«{Y|ydY«YÁ½Z»Â¯YÄf¨ÅÁ{ÁdÌ]¶«Y|uµZ{|À¯d»|y¾f´ÀYÁ{½Y^Å´Ë{ÁYÅ|ÀqÕZ̸¯Z»Y|Å{Ö»ZfyYÖÕ{¾f´ÀYÁÄ]c§Z»Ä]|Å{Ö»Ä»Y{Yd§ÌaÁ|Ä]YÕ¨¿Z¯®Ë¹Zn¿YÕY]ZÆÀe½Y^Å¾ËYZ]¾»,½Zmd¨³Ö»¾»Ä]ÁY National Prayer Center 

Page 80

¹YfuYY{Zad»|y½Z»Â¯Ä]į¾ËYY°eÕY],Z¯®ËZÆÀe,ºÀ¯Ö»cZ«Ô»ºÀ¯Z{½ZËY]|Z]¾°¼»³YÁ|ÀÀ¯Ö»Á½Z¿Z^įÃ{Â]¹Ó«Y»ÕZÌ]įdY~³½ZÌ»{¾»Z]ÁYÖf·Á{½ÓÂX»Á½Y^ÅZ]ÂÄqį|Å{ºÌ¸eYÖËZ̸¯ÕZÅÃÁ³d·ZuįdYÃ{Â]Â^n»\¸£Y|ÀÀ¯{Ây]Z̸¯Y½ZcZ«Ô»¹Z´ÀÅÄ¸mYÌa,½Z½Y^ÅÄ]d^¿Y½Z¿MÕÃ|ÀÀ¯¹Â°v»ÁÄ¿YÁY{¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á|¿YÄf¿Y{Ö»µY^Ì·ÃYÂyÕ{YMY{Ây½Z¿M|À¯sÔYÖÂaºq,½Z½Y^ÅÕY]Z{Á¹YfuY{»{Y|y¹Ô¯dÌ«YÁY|¿YÃ{¼¿½Z]Æ»½Y^ÅÄqį¾ËY½|Ë{YZ̸¯ÕZÅÃÁ³\¸£Yįd¨³|]įdY|ÌaZm½MYÄ·P»¾ËY|¿YÃ|Ã{d¨´,|¿Y{Ö^¸«Ã{Z³ÁÁ|¿YÄfY~³¹YfuY½Z¿MÄ],ÕÌqd§ZË{Â{ÖËZ̸¯ÕZÅÃÁ³Z],¹YÃ|ÌÀÁYYįYÖe{ZÆÁ{|ÌÅ{ÃZmY|¿YÃ{Y{Õ°§»YMZËÁ{|ÌZ]ÄfY{¿{,|Ì¿YÂyÖ»Y\·Z»¾ËYÖf«Á¹Y~´]½ZÌ»{Z¼|ÀfÅµY^Ì·ZÌ]Õ°§¿Y,|À¯Ö»d^v½ZÃZ]{ÁYįÕ^ÅÖÅÁ³Z»¹{Â]Ã{¯cZ«Ô»Z]|Àq0Ô^«¸n»ÕÃ|ÀËZ¼¿¾ËYZ]¾»ÁºÌfY{{ÂyÃY¼ÅÄ]|¿{Â]½Y{Ö¬Ì»įYÖÅZ´¿Y{½Z¿YÂmY¨¿|ÀqÁÁYZ]Zm½M{į{¯cÂ{{Âyf§{Ä]YZ»,¸n»ÕÃ|ÀËZ¼¿½Z»{ÂyÕ{ZÖ§»Z],ÁYZ]Y½Z¼Ë³Ád¨³ºÌÀ¯cZ«Ô»¿Y|À»Z¯YZ»YÖeÓYÂÁdY~³½ZÌ»{Z»Z]YeY¿ÁYbÁºË{¯ÁZ{ËY]ÁºÌ¿YÂz]Õ{Á|Å{ÃZmY³YįºfYÂyÁYY|]|Ìaĸ]d¨³©ZÌfYZ]ÁYºÌÀ¯{Y|¬·YsÁt»|Àf¿YÂeÖ»ļÅ,ºË{¯½|¿YÂyÄ]ÁÖf«Á½|¿YÂyYa|®YYaļÅ½Z¼qĸZ§Ô]Á|ÀÀ¯uZm½Mdve½ZÀr¿MºË{Y{½ZËZaYÄ¸mZ{Z],Ö¸Ìn¿YÕ{ÁÁÖÀÆÌ»Õ{Ád¿YÂeÖ¼¿,¸n»ÕÃ|ÀËZ¼¿Zfu,¯pÌÅįºË{Â]Äf§³Y«ÌiPe|¿]Ö§u|À¯¦ÌÂe{Ây½Z]Ä]{¯ÖÁ{¯¾»Ä]ÖÅZ´¿¹Zn¿Y|À¯¦ÌÂed¿YÂeÖ¼¿ÁYdYÄfY{ÖuÄqÁÃ|¼·Ŀ´qį¹Y{Ä¿Zy{®q¯|¿§Á{¾»į|Ì¿Y{Ö»Z¼,½Z^d¨³¹Zn¿Y\Ìee¾ËYÄ]Á.dÌ¿Â¾ËYº¿Y{³]Z̸¯Ä]YZÅ½MdY¹Ó0Z«YÁ

Page 81

Öf»Â°uÕZÅc|«Ä]¹YfuY{¯Y]YZ»½|»MYY°e½ZÌ»{¾»Z]´Ë{Ö¸n»ÕÃ|ÀËZ¼¿{»{ÁYįÕ´Ë{½ZfY{cZ«Ô»¸n»ÕÃ|ÀËZ¼¿¾ËYZ]įÕZ]¾Ìfz¿dYY«¾ËYY,dY~³ºÅY¼Å½Z½Z^ZÀ¯{½Z³|ÀÀ¯dZ¨YÃ¨¿Ã{¿ZaÖÅÁ³,¹{¯į¹|̼ƧeZ¯uÁ½Z]YºË|ÖËZ¼ÀÅYÁYZ¯f§{Ä]Á|¿{Â]¯»½Z³|ÀËZ¼¿ÁÖËZ̸¯ÖÅÁ³½Âq,ºÌÅYÂyÖ»ÄqZ»dÌ¿¾X¼»ºË{Â]Z{Ö¸»½Z¼ËY]ÕZ¯ÄqºÌÅYÂyÖ»į|ÌaZ»YÁ{Â]½Z]Æ»ZÌ]ÁYÄ°¸]ºËYÃ|»ZÌ¿Zm¾ËYÄ]ÕÌqd§ZË{ÕY]įºf¨³ÁYÄ]¾»|Å{¹Zn¿YºËYÃ|»M{¿,ÁYÕY]Z{ÁÂ¯Ä]eZ»|yY°eÕY]0Z§bdYÄË|Å¾»ÕY]¾ËYd¨³Ád§³¹YMÖ·|ÀÕÁÃZ³½MµÂad§ZË{ÕY]į{ÂÖ»ÁÄ]ÁÖ»{»Z]ÁÅį{Y{tÌÂeįÄfzËÁMf§{YÂË{Ä]Ö·ZfÌnË{Õ¸]Zeįd¨³ÁY|¿YÃ|»Mf§{Ä]Ä]ÁÃÁÅ,|ÀÀ¯Ö»dYÂy{µÂaÁYYįÖ¿Z¯{Y|e|Å{Ö»½Z¿Ze|ËYÃ|»MZ¼Á»YZ»Yd¨³Ád³]Z»¥Ä]bdYËY§YdYÃ{Zf¨Ì¿©Z¨eY³Å¾ËY|ÌÅ|]¾»Ä]ÕÌqdY¾°¼»d¨³,|¹Z¼e½Z»Z¯įÖ»Z´ÀÅÁºË{¯Z{ËY]|]½Z¿MÕY]Z»Á|¿|{YÁ¿Y|À»Z¯.|ÌÀ¯Z{ºÅ¾»½Y|À»Z¯ÕY]0Z¨·ºË{¯Z{Ì¿Y«YÖ°Ëd¨³Á{¯ÃZ´¿fZÄ],|Ì½ZËZaÄ]ÌqļÅÖf«ÁºÅZ]ÁºÅ{½Z¿Z¼Ä]YdzfËZa|ÌÅYÂyÖ»,Ã|Ö¨fÀ»¾»ÕZÅcZ«Ô»|Å{¹Zn¿Y¸n»ÕÃ|ÀËZ¼¿®ËįdÌ¿ÕZ¯¾ËY.ºÌÀ¯{³Æ{|ÀÅ{Ö»¹Zn¿YY½M,e¾ÌËZaÃ{½Y|À»Z¯ZËZÌf{0Ó¼»Ä°¸]f«ÁYdZºÌ¿Ä]®Ë{¿Á{]ÃY¼ÅÆÕZZ¼eÕY]YZ»bY½Z¼ËZÅdËËÁcZ¯¸n»ÕÃ|ÀËZ¼¿Á¾»,½MYa{¯¥Z»Z]Yd³Z]Z¯¶v»Ä]ÁYÁºË{¯µ|]Á{´Ë|°ËZ]¥YÖÀ¨¸eįd¨³Ád§³Z¼e¾»Z]Z̸¯½M½Z^|]Äf¨ÅÁ{ÕÄf¨ÅyM|Z]¾°¼»³YÄfYÂyįdYÃ|ÁYÄ]¸n»ÕÃ|ÀËZ¼¿ÕËÄ»Z¿]|ËZ]ÂÄqį¾ËYÕÃZ]{Z»{Á]½Z¿MÕZ̸¯Ä],Ã|ÀËM¿Y|À»Z¯ÌËÁ¼ÅÃY¼ÅÄ]Ã|ÀËMÕÄ^À®Ë|¿YÂf]ÁYZe{ÂºË{¯d^v,{ÂZuZ̸¯{

Page 82

¹YfuYY{ZaÌ¿½Z¿MÁ{¯Ö§»Y¼ÅÁÁY,½Z^,faÕÄ¸mYaÄ]į¼ÅÁÁYÕY]b|ÀfY~³½ZÌ»{Y½Z¿ZÀz¹{»Z]Ä]¹YfuY¶Ì·{Ä]lËZf¿¾ËY¹Z¼e|Z{,{Â]Äf§³Y«ÌiPedvec||»Md{Ä],Z¯f§{{ÁYÕY]Z{Á¸n»ÕÃ|ÀËZ¼¿{Y{¶Ì^«¾ËYYÕZÌ]ÕZÅc{ZÆ,dY½Z^į¾»dÁ{¾ËYÂ½Z¼Å,ĸ].ºÌÀ¯³Z]½Z»½Y^ÅÄ]Yd¬Ì¬u|ËZ]ZËM|Ìb]|ËZÁ{Y{ZyY½ÂfÀ̸¯ÂƼmÌËÄ]įÖ»{ZyÁÃ|ÀÅ{|̼eÕZÌvËįÁd^v»{Z̸¯³YZ»Y|ÀÅ{Ö»Ä»Y{YZ¯¾ËYÄ]į½Y´Ë{Á½Y´Ë{Ì¿Y«c|«{įÖ¿Z¯Ä]ÄfËZÖ»YfuYÁ{Y|¿]¹Z³tÌ»ÕÂ·{Yd¬Ì¬u|ËZ]Z»{Y{|ÀÅYÂz¿³Z»½ZÀzÄ]½Z¿M,|Å|¿½Z¿,|¿Y{|¿ÁY|yeÁd^v»Z]Ö·ÁºÌË´]|f¨]ÖZÌ ½Y^Å{¿Y¿Z»{ZyY|y į|»M|ÅYÂyÖ¿Z»{¿ªÌf|ÆÕZÌ^¿YįÂ½Z¼Å,|ÀÀ¯³Z]½Z¿MÄ]YÕ«Ö»Ô¯Ze,ÖËZ̸¯cZ¸mÁ®q¯cZ¸m,ZÅÄ¿Zy{į¾ËYZ»Y|Àf§½ZÅZ{ZaÄq,ºÌËZ¼¿dËZ¼u|ÀÀ¯Ö»¾ÌÀqįÖ¿Z¿MYÁºÌÀ¯{Z¬f¿Y½Z»½Y^ÅY{Är¿M{Y|¿daY½{nÀyZ]ÖeÁZ¨epÌÅZ¯¾ËY.{Y{ÕYÃ|ËZ§¹YfuYÁd^v»YaÖ^¸«Z]ºÌÅYÂz]į|Z]ÖÀz|ËZ]ºÌ˳Ö»c¸y¹Â¼»Y½Z»{ÂysÁ,Ä¿³YÁºÌË´]½ZËYÄ]½Z¼¿Y^ÅÕÁ{Á||ÅYÂyZ°M½Z»½Y^ÅÂu{Â»¾ËYÁ{¯ºÌÅYÂyÃZ{ZaÄ]¹YfuYºÌf]Y|yY|ËZ]Z»į|˳Ö»ÁY|ËÂÀ]YµÂa½ZÀzaµÁYºËY~´]¹YfuYÃZ{ZaÄ]Á|ÌeÖ»|ÌÀÌ]Ö¼¿įÖËY|yY|Ì˳Ö»ÂÄq|˳Ö»a,|ÌÀÌ^]|Ì¿YÂeÖ»ÁÃ{Y{Y«ÁY]YY|f«YY|yįÖe|«\uZÄ]Ö·Á-ºËY~³Ö» ¹YfuY ½Y^Å Ä] ,ºÌf] Y|y Y ³Y .|ËY~³Ö¼¿ ¹YfuYÖËZ̸¯ZËÁÖ³{Y¿Zy,Ö¿|»,ÖZÌ½Y^ÅºÌ˳Ö»½Z»½Y^ÅÄ]Z°Ë»M{Z»ºÌf¨³Ö¸^«¶§{įÂ½Z¼Å|¿ÁY|y e Z»Y ÖfÅ ¾» ¹YfuY ÕÄfËZ į ÖÀ¯ d]Zi |ËZ] ÂeÕÄfËZÂea,ºÀÌ]Ö»Ã{Y{Y«Âe]Y|yįYÕY|f«Y¾»|˳Ö»ÖfÅ¾»¹YfuY

Page 83

Öf»Â°uÕZÅc|«Ä]¹YfuY,dYÃ{¯Ö»ÃZYÁYÄ]ZyÂÄ]aįÖÅZ{ZaY¾»cZ¼¸¯{Y|¿ÖzÌ¨eÄ]ÖmZÌfuYÓZ]ÕÄËM0Z¼¸»ºf§³Ö{¹YfuY{Ây½Y^ÅÄ]įdZÅ½YÁ{¹Z¼e{½YY|¿Z¼ËY¹Z¼eÕY]ÁYµÁYZbË³YË{ÁÌÅ,ÁY½Z»ÃZ{Za,a{»{Z»Y|¿Y~´]ÃYÂy{ÂyÁ|Z§ZÌ]Õ^Å-{Â]Ya ÖÀË -|Ì ÖÅZ{ZaÄ]{ÔÌ»Ya µZ { {» ¾ËYZ]Á|Ì¹Z¬»¾ËYÄ]YdËY{ÁÂÅÕĸÌÁÄ]ÁYZÌÌyZfÖ],|¿ZÖ»§|ÅÄ]YÁYįÖÅYÅd¿YÂe´¿Ã|ÀËM¾Å}ÂeÖZÌÕ|̸¯¿Z»®Ë¹ÁÂeYb»YÓ´̷Z¯¶f«Ya|À¯ÕÄ¿Z¯ËZ¯ÂË{Ô¯{¯®¼¯dzeÁkZe\¯ÕY]ÂË{Ô¯Ä],ÁYY{ÂÆËªZÀ»½{¯ħZYÁÖÅZ{Za\À»{|ÌËPeZ],YÁYÖZÌdÁÄ]Ö¼ÌÖÅZ{Za\uZÁY{Y{Y{Za,ÁYÖÅZ{ZaÄ]Ã»ZÁ|Ì^¯Ë{ÁÌÅ,³]|aÖÅZ{Za»į{Â]Â^n»YÖÅZ{ZaµÂ{,µÁYZbË³YË{ÁÌÅÁY|Ë{e½Á|]|À¯z»,½ZÌvÌ»Á½ZË{ÂÆË¾Ì]¥ÔfyY{Y{Ây|Ë|m|Æ{dYÃ|ÄfyZÀ½ZÌvÌ»dzÕÃ|ÀÀ¯Z¨m½YÂÀÄ]{Y§YYÖy]]ºfd{ÃZ{Za5Ë{ÁÌÅ,½Z»½M{ºÌ¿YÂyÖ»Á|Àf¯Ì¼Ä]YZÀuÂË{Y][¬ËÁYÂf{Ä]{¯Y{Z̸¯aÁdY{]eY§Ö»Z³,dyZ{ÂÀyY½ZË{ÂÆËZ¯¾ËY|Ë{½Âq½ÓÂµZ¼Y{Y{wÌ§|Ì¹ZËY{¾ËY{¯Zf§³Ì¿Y¥Y|ÅY¨¿ Ä] ½Âq {¯Ö»º¸ ÖvÌ» ½YY|¿Z¼ËYÄ],YÁ¿Z»§¾ËYd{Ä]Y½ZË{ÂÆËdËZd¿YÂeÖ»ĸÌÁ¾ËYÄ]Á{Â]YÖZÌ|¿Z¶f«Ä],{Â]ZÌ½Y{³Z¾Ëe®Ë{¿YÖ°ËįY[¬ËÁY{ÁM|°]Ì¿YadYÂyÖ»Á,Z̸¯dZYÁZ{ÕĸÌÁÄ]a¾f¯ÕY]ZbË³MÕÄ¬¿dˬeY½YY|¿Z¼ËY,ZÀ»aÕ{YM¾ËY|Ì¿YÂz]YcZËM|ÖjÀyÌ]ÄqÅY|y¹Ô¯Z»Y{ÂÖ»d§ZËÄËM¾ËY{½Z¿MdZYY{Za{¼¿ÄËM|Ö»fÀ»Ád§Ö»Ìae,c|« ½Z^uZ Ä] ¹YfuY { ½Z dZY Á ½Z|¬» ¹ÁY|» ÕZ{ Herod Agrippa I  Caligula  Claudius 

Page 84

¹YfuYY{ZaºÌÀÌ]Ö»,ºÌÅ{Ä»Y{Y½|¿YÂyÄ]Öf«ÁdY{Öa{ºÅe±]ÖY{Za,Ã{ÁM{³Y¹{»Á|À¯Ö»¾ÌÌeYÕÁ,µÁYZbË³MË{ÁÌÅį|À¯Ö»Ö¿YÀz½ZËY]Á|ÀÌ¿Ö»dze]ÖÅZ{ZaZ^·Z]½Z{¿Ö»{MÕY|Ä¿,dY½ZËY|yYÖ°ËÕY|¾ËY|¿{ÁM]{ZË§¹{»½M{Â]Ã{°¿¶Ì¸neYY|yįÁ½MY,{YÁY|¿ÁY|yÕÄf§,¹{{cZËM{»Á|¿{ÂyY¿|]ZÅ¹¯ÃZ³¬§|¿ÁY|yÌ¼ÂeÄ°¸]Y|y¹Â«ªËYÄ¿Ö·Á|»MÕÁY{Z{½Y^Å¾ËYÕY]|ËZ]Z»Á|À¯Ö»ÕÁY{c|«½Z^uZ]įdY|y|ËZ]0Z§Z»,|Z]ÕÁY{Ä]ZÌ¿³YºËY~´]¹YfuY½ZËYÄ]ÁºÌÀ¯,½Y^ÅÄ]¹YfuYZËÁZ{{ÖfZYZ¿ÕĸÌÁÄ]ºÌZ]½M³ÃZ¿\Ìee¾Ë|]ÁºËY|¿ZÌ]ªËÂeÄ]YÁYÕÄ¿Ó{ZÕÁY{ÕÃ|ÁºÌ¿YÂeÖ»ºÌÀ¯¢Ë{½MY,dY|À»ZÌ¿ZÌ]½Y|]½Z»Â¯ÁÄ»ZmįYÄr¿MÖÅÓYÕĸyY|»ÕÁ»YÕYĿ¼¿Õ^Å {Zf§Y ©Z¨eY ÄËnÌ¿ Â¯ { ,µZu ½Z» { Â» ¾Ì¼Å[Zzf¿YlËZf¿½{¯¶Z]ÕĸÌÁÄ]µZ{,Z¯Z]MÖ¿Z,´¼f|Ìc|«Ä],ÓÂÌ]M{ÂZ»,\zfÀ»z½{¼¿Ö¿Y|¿Áֻ¼ÕÄ¿Y|^f»d»Â°uÁ{¼¿¹Y|YY®ÌeY¯Â»{½Y^ÅYÕZÌ]b|¿|Äf¯ÁYd̼¯ZudveÃZÀ³Ö]¹{»YÕZÌ]{¯Z£MY{Ây{YÖz[ZuÄ]Á|ÔfyYµÂaÓ{{Z̸̻Äº¯5d{Á|Ë{³ËYÁZaÁYÄËnÌ¿Ä]\e»įZ»¹Z¿Ä]¹Y{Ö¿Z^Áּ̼dÁ{¾»ÄËÁY|ËÂË{¦¬YÁÄËÁ|]M,ÕYÄËnÌ¿½Z¿Z^Y¨¿Á{Z]ÁY|À¯Ö»¨cZ¸m|ÀfÅZm½M{ÖvÌ»ºÌ^ÀmµÂX»į|dÁ{,Âa{,µZ{{̳Ö»]{YÂ½Â̸̻®Ë0Ó¼»,½Z¿MÕÄ¿ZÌÅZ»ÕZ{į,^»Zfb{Õ´Ë{ÁÕÓÂm{Ö°Ë,|¿Y{Z{Âz»ÕÄ¸mÁ{ Sani Abacha  Moshood Abiola  Mark  EAAbdoye  David Oyedepo 

Page 85

Öf»Â°uÕZÅc|«Ä]¹YfuY|¿Y{Ã|ÀÀ¯d¯½Â̸̻Á{0Z^Ë¬eÁ{Å|À˳Ö»¾»Ä],|ÀÀ¯Ö»Y|Ë{ÄËnÌ¿Y\e»įÖ¿Y´Ë{Á¾»dÁ{ZÌ] ¹YfuY ÖZÌ ÕZÅc|« Á ½Y^Å Ä] ÄËnÌ¿ ½YY|¿Z¼ËY įY|yd·Y|dYÂy{Á½Y^ÅÕY]Z{{½Z¿M,Â´Ë{Y|¿Y~³Ö»|¿Y¯dzZÌ]½ZÂ¯]µZZ£M{Ä¿ZÌÅZ»ÕZ{ÕÄ¸m{įd¨³¾»Ä]Z»½Z^¶W¿Z¼½Z^,{Â]Ã|»MÄËnÌ¿µZ¼YįÕ´Ë{¥Á»½Z^,±]ÕZÅÌ¼Z]ºÌÕÄf§Á{Á|Äf§Z°ZÅ]Yį|Ë{,Ã¯|¿|»M¾ÌËZaÃZ»Ä¥«YÁ{-Ã|Ã{¼Z¯Z]MÕZÅÁį{Y{½Z¿ÁYÄ]Y|yËY]ÕË³ÃYpÌÅ,{¯Ö¼¿Ä]ÂeÁY³YÁ|»M|ÅYÂyÁY]Y|yÕÁY{dY{Ö¼¿{ÂmÁÃ¯½Z^Är¿MYÁ|ÌZ¯Z]MÂƼmÌË³Ä]½ZÀz¾ËYY|¬»{Zf§ÁYÕY]t¸{ZÆÀÌaZ¯Z]MÃZ³½M|ÃZ³M{Â]Äf¨³Z»½Z^Ä]Ã¯½Z^{ÂiYÖ]ÁY]cÂ^¿¾ËY|ËZZeµÂaÕ{ZË]Z¯Z]MÁY¹Y~mY{Z^»,¾°»¼·Y½MdYÄf¨³ÁYÄ]|¿ÁY|yįd¨³ZÌ¿ÁYį¾ËY]ÖÀ^»{Zf§ÁYÕY]Ö»Z¤ÌaÃ¯½Z^b|ËZÌ]Âe{Y{|¿ÁY|yÄ]d³Z]ÁÄ]ÂeÄ]ÂƼmÌËZ]Ze{¯Z],ÄËÂ]{Y,Z{ÕÄ¸m^ÅÕY]YÕ{Y|yY±»Z]|À°¿Ä]Âe³Yį{Y{ZyYÂƼmÌËÄ]ÁY|À¯d^vZ¯Z]M||ÅYÂyZÀ¯]c|«½Z´f§Ã¯į½MYaÃZ»Ä,µZ±]ÕZ{ÕÄ¸m{\nf»Ö¼¯¹{»Z^»Z¼¿µZd¨³¹{»Ä]ÄËÂ]{M½Z^,|Ë{YZÅ½Z]ZÌy{Õ{ZÁdYÃ|Äf°¡ÂËįd¨³¹{»Ä]ÁY|¿{Â]{Â]|ÅYÂyÕĸ¼u¶Ì·{Ä]ÂƼmÌË,¹ÔY¾ËYYadZZÆqÁdÌ]d¿fÀËYY¾»{Â]½MYÖ¯ZuÕ^yY³|Ö¿ZƳZ¿±»Zq{Ö^¸«µZu{ÄËnÌ¿¹{»,ÖÖ]Ö]ÕZÅ^yZY]į¹{ÁMd{Ä]ÂƼmÌË±»^y½Âq|ÀfÅÂ¯ÕZÅ½Z]ZÌy{Õ{ZÁ¾mÂeZf°Ë{¡ÂËÄ]ÄËÂ]{Mį|Àf¿Y{Ö»¹{»,Z{ÕÄ¸m{|¿YÃ|ÌÀY Emmanuel Kure 

Page 86

¹YfuYY{Za|À¯Ö»ÃZYÕÂƼmÌËÕYY{ÄËnÌ¿,ºË¿Ö»Y\·Z»¾ËYįZuµZu{|¿Y{Ö»{ÂyÖ¿ZuÁ½Y^ÅYÂ¯Ö¸Y½Z^Á{įdYÖvÌ»{ZÆÀËY,¥Á»^»«YÁ{|À¯Ö»Ä]neYY|yºÌd¯uÂ¯dY|¿YÄËnÌ¿Ä]{ÁÁÕÃZmYZ¯Z]MÕÂƼmÌË½Z»{Ä°¿Â]{ZÆÀËY,Ân¿ZZ]ÁY½Â´·ÁY,|Ë|mÂƼmÌË,ÁY±»YaÄ]Â¯,ÁYÕY|»Z»µÂ{Á{¯cÂ{ÄÌuZff§YºY»ÕY]YÄ°¿Â]{Â]Z]{ZÆÀËYÕÁ^f¯YZed§³cÂ^f¯Y{Ä°¿Â]{ZÆÀËYÕÄ¸m¾Ìfz¿įdYÃ|¨¿½Â̸̻Á{Á¶ÆqcZn¿hZ]ÄËnÌ¿{ÁYcZ¸m,º«¾ËY|¿YÃ{b|¿ÁY|yÁÃ|ÀÅ{cZn¿tÌ»ÕZÌÄ]Y½ZËZÅ\¸«Ä°¿Â]cZ»|yÕÃËÁË|»{ÂyįÖfÁ{ÂeÖ^f¯Õ|ÀÕĸÌÁÄ]¨¿,µZ{ÄËnÌ¿dÌ¼m|Y³¾»Ä],dYdYÂ¯dÌ¼m¹Â®ËÕZÀ»Ä]¨¿½Â̸̻Á{Á¶Æqº«į{Â]µZ{įÖ¿YY|¿Z¼ËYÁ½Y^»´Ë{,½Z¿Z^Z¯5µÂv»Z§¾ËY¹Z¼edÌ¼m¹ZÆq®Ë,ÄËnÌ¿įdY\·ZmdÌ¿,|¿YÃ{¯Z¯|Å{Ö»ÕZm{Ây{YZ¬Ë§MÕÃZ«{ZËÄ]¹Y~³Ö»ZÅ½ZmÁMd¨´µÂv»,YÖ«Z¨eY¾ÌÀq¹Z¿¾»ÅY|y¹Ô¯Z»Y|˳Ö»ÄqË{ÁÌÅ±»YaY|y¹Ô¯į|ËÁM.{»YqË{ÁÌÅÄËM|Ö»fÀ»Ád§Ö»ÌaeÌ]ÄqÌ¿½Y^ÅÄ]¹YfuY¶»Zį|¿{¯Ö»Ö³|¿Y|ye{½Z|¬»½Âq{Â]Z{{ÄfÂÌaZ̸¯Á|Ö»Á|ÀÀ¯Z{½ZËY],|¿Y~´]¹YfuYc|«½Z^uZÄ]Y|y¹Â«Öf«Á,ZÅZfÁ{Y|ysÁ½YÁY§ÂÆ|ÅZ,|ÀËZ¼¿Ö³|¿Y|y¹Ô¯Ì».ºÌfÅÄqfÀ»{Â]ºÌÅYÂy½Z¼ËZÅÂ¯ÁZÅÆ Reinhard Bonnke  Olusegun Obasanjo 

Page 87

ºfÅ¶§ÖZ¼fmY½Y^ÅÄ]¹YfuYµZ¼¯Ây{Y{Ây½Z]Z]Yį|ËZ],|¿]Ö»Ä]Ö³|À]¡ÂËËį½Z¿M|ÀË´¿|]YºÌ¸eÁY|y¹Z¿¹{»Ze|À¿Y|]¹YfuYÂWZe¼ÌeµÁY|À¯Ö»ÃZYÖZ¼fmY½Y^ÅÄ]·Âa,|¬»[Zf¯YÄËM¾ËY{¶Ì^«¾ËYYÁ½ZÌ]»,½Z¼¸»,ZÁ,¶£Z»½Z^uZ¶»Z|¿YÂeÖ»įÄËM¾ËY½YÂeÖ»ÃÁ»Y,|½ZÌ]¾ÌÌa¶§{įÂ½Z¼Å|Z]ZË½ZËZ»§Z¯,|ÀZ]Ö»cZ¿dve½Y|À»Z¯įÖ¿Z¿M|¿YÂy¾ÌÀqY{ÂÃ|¿YÂy¾ÌÀq¾ËY|¿YÂeÖ»ZË|À¿Y|]¹YfuYµZ¼¯ªËÓY{ÂyÕZQªËÓY{Ây½Z¼¸»,|ÀZ]Ö»»MµZu{½Y»M¿Y{įÖ¿Z¿M]YÁZË½ZÌ]»Á½YZ°Á{»{Â¾Ì¼Å|À¿Y|]¹YfuYµZ¼¯{{³Õ´Ë{Ì»|ËZ]Ö°ËįÕ´Ë{ÖZ¼fmY¹YfuYÄ»Zm{c|«½Z^uZÄ]|ËZ]Z»|˳Ö»·Âaį|ÌÀ¯ÄmÂeAMP Õļme{{Â¿ Äf¨³ |] ¶Ìn¿Y ºÌ¸e ÁY|y¹Z¿ZeºËY~´]ÖËÁ]MÖ]ÁÕ|]Ä]ÁYÕÃZ]{¶Ìn¿YºÌ¸eÁY|y¹Z¿YZeºÌ¿YÂyÖ»¾fY{Ä»Zm¾Ì]{µZ¿ÕÄm{ÕZÀ»Ä]ÖËÁ]MÖ]ÕÃYÁ{Â¿{ZËdYY½YY|¿Z¼ËYZ»Öf«ÁįºÌÀÌ]Ö»ºÅZÀ¯{ļ¸¯Á{¾ËY½{Y{Y«Z]Ä»Zm,ºÌÀ¯d¸¨£ÖZ¼fmY½Y^Å´Ë{ZË½Z¼¸»,½ZËZ»§Z¯Ä]¹YfuY|ÅYÂyÖËZmÄ]Z¯ZËÁ||ÅYÂy¶WZ«Y|yÖÅZ{ZaÕY]Ö¼¯Z^fY|¿Âd»uÖ]cZ|¬»Á|¿ÁY|yd^Å»į|ÌÖf»uÖ]ÖÅÓY¶ËZ»Ä]|¿YÂeÖ»Ŀ´qÄ»ZmįdY¾ËYµYÂZ»Y

Page 88

¹YfuYY{Za½Z¼ËZÅÃZ³{Y{ÕZÅ©ZeYY½Z»§Ã{-dYÃ|¥~uZ»Y|»YZ{.|À¯,dYÖËY|y|ZfuÁµ~f^»Z»cZvË¨eYÖ³]z],Ã|ÄfY{]ÁºÌ¸eÃZ´f{|ÀÀ¯Ö»¾ÌÅÂeY|yÄ]YZ°M½Z¼ËZÅÖ¬Ì»YÕZÌ]Á|À¯Ö»Ö§»°§Äe¯,|¿Y{{Z¬fYÀË§MÄ]įYÕ{Y§YZ»dÌ]e{Y{Ä»Y{Y½ZÀr¼ÅZ¼¾ËYÁ|¿Y{Ö»º¸d§ÌaÕY]ÕyZfu,ÖZ¼fmYc|«½Z^uZÄ]¾fY~´¿¹YfuYZ]ºÌ¿YÂeÖ»½YY|¿Z¼ËYZ»ZËM·Âa½ZÀzZY].ºÌÀ¯ħZYÄ»ZmÄ]ÕeÌ]ÖÅÓYÌ£ÕZÅZf§¾ÌÀq0Z¼fu,ºÌÀ¯d¸¨£d{5¹YfuY½{Y{½Z¿{Öf«Á,ÓZ]ÕÄËM{||ÅYÂy¶Ìn¿Y{»{Ì´¿Yº£Ö¨ÌÂe¾ËfÆ]YÖ°ËÖ·Á,ºËÁZÌ]{»¾ËY{ÕZÌ]ÕZÅĿ¼¿º¿YÂeÖ»YÂ{Zf§Y©Z¨eY¾»ÕY]ÌaµZ|Àq,·Âa½ZÀzÕY]ZÅ¦ÌÂe,¹YÖ´̼ÅÕZÅYÁa¶Ì·{Ä]Á¹ÂkZy±]ÕÆYZe¹|Z¼ÌaYÂÅįºf¿Z^·ÂyÕmZeZÀ¯|¿{Y{®ËÄm{d¼«{ÖËZm¾»Ä]¶Ìn¿YcZ]ÁÁYZ]½|ZÀMÕY]{Â]Ã{Y{Z¨¸z»Ö]Á»ÕÄ·{Z^»¹{¯ÁÁYZ]YÖ˳Ád¨³ĸZ§Ô]a,ºfY{©ZÌfY½Z¿įZ°§YlÌÆ»ÁËµ{Z^e{Zf§Y©Z¨eYËZÌ]Z»¾Ì]cZÔY0Z¼Ì¬f»į½MYÌa,{Â]ÂÅZ]ZÌ]ÁYºÌfÅÃ|̬ºÅZ»{Y{Ö»¹|ZËÂmÁY¶¤YbdY^Å®ËÁYį¹|̼Ƨ,ºb]ÁYYYadYÆ±]Ö¿YÖ¯Ze¿YM¾Ì»Á{\uZįd¨³ÁÖe|»Ya¹{¯dËY|Å¿YM{ÁYdËË|»ÕÃÂv¿Ä]Yd^v,½M½YÂÀÄ]¾»¹{Y{xZa|ZËÂmY»¶¤,ÁY¶¤ÕÃZ]{d^vºÀ¯Ö»Z¯Y|yÕY],¶Ìn¿Y¹{ZyY ËÁ Á |Ì¯ ÖÅM ,{¯ Ì̤e ½ZƳZ¿ ÁY ÕÄ¿ZfÁ{ ÕÃÆqÕYÄ¿ZfÁ{Zf§½ZÀqįÕ{»¹{Â]Ã|Ã{d¨´¾»|Ì¿Y{³]ÕYÄ]YpÌÅ|ÅYÂyÖ¼¿Ö˳į{¯ÖËZÀfYÖ]¾»Ä]½ZÀq½ZƳZ¿,dY{į{Â]Ã|ÌÕYÄ¬¿½ZÀqÄ]Z»Õļ·Z°»µZu¾ËYZ]|À¯Y«]¾»Z]{Y{Ä»Y{YÃZ]Á{{ÂÖ»ºf¿Y{Ö»ÄqdY~³Z¼]Õ|]ÌiPe0Z¼fuÕYÁºf¨³ÄfÅMÕY|Z]a.{Zf§YÖ«Z¨eY

Page 89

ÖZ¼fmY½Y^ÅÄ]¹YfuYYdY{,|Ì¿Y{Ö»d¨³Õ|mÕYÃÆqZ]Ád³]¾»¥Ä]ÁYZËZÅ¹{ZyZ]ºÅYÂyÖ¼¿YqįºË³Ö»µZu¾ËYZ],|»MÖ»ºÂyZ¼ºZ]ÄfY{ÕZ¯pÌÅZÅÖvÌ»¹{Â]Õ|mÖ¸Ìy¾»Äv·½M{{Â]ÃZe|·ÂeÕYY{ÕZÅÖvÌ»YÖ°ËįºfY{Õ|À»Z¯¾»d¨³ÁYÕÄ̬]Ä]cZ]ÕY]YYÕZ¯d«Á¹Z¼e,½½Mºf¨´¿ÕÌq¾»Ã|ËZ§Ö]{Ây¬§Ä¿|Å{½ZcZn¿Ze{Y{Ö»ZfyY¾»ÕZÅ|À»Z¯d{|¿ÂZ¯º¯ÁÃ|ËZ§Ö]ºÅZÅ|À»Z¯ÕÄ̬]{Â]Ã|hZ],{Â]Á{]{ÂyZ],{Â]d¯µZ»įÖËZÅÌqÁ{¯ZÅYZ¯ºÅyMZ]Ö¿ÓÂÕZÅļ·Z°»µZ»įÕÓ{YÅdÅ¾¨¸e^«®ËºÅ¾»ÕY]dY{¿ÕÄÅ{YÁYÄ]Â]»YmZ»¾ËYdY~³,{Â]½Z¼·M{a{Â]½Y³ZÌ]ÖmZyÕZÅļ·Z°»į¹Ô¯|À¿YÂeÖ»ÖfzÄ]ļÅd¯½M{ÓZu|Äf°¾»\¸«dYÃ|Ö»YfuYÖ]Y|y¹Ô¯Ä]½½MZf§Z]½Âq|ÀÀ¯³YY|yZfyYd¯½Y|À»Z¯Z]d^vÄ],Z¯ÕZmÄ]YYÕZ¯dZÁY\uZÄ]ĸÌÁ¾ËYÄ]ÁÃ{¯Õ{{d¯YÁ|Å{cZ]Ze{Â]Ã{Y{½ZÀ̼Y¶]Z«|ËZ]Ö»ÁY{Â]Ã{¼¿Ö»YfuYÖ]Á¾ÌÅÂe,d¯½Y|À»Z¯Á|˳Ö»½Y|À»Z¯Ä]·Âa¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]-|Z]|À»Z¯¾Ëe\¸mÕY]Á|ÀZ]½Z½Z]Z]YºÌ¸eÌqÅ{į»ZÌ]Y½Z»Ô£µZ¼¯Ä°¸],|¿{|¿½Z¿MYÁ|ÀÀ°¿YqÁ½ÂqÁ-|À°]ZÅ½MÕ{ÂÀyY|yZ»ÕÃ|ÀÅ{cZn¿Ä]Â]»ºÌ¸eÌqÅ{Ze|ÀÅ{½Z¿Yd¿Z»Y|Àz]dÀËYÂfÌe¹Zn¿YÄr¿MdyZZ^fYÖ],{Â]Ã{¯Ä»įYÄr¿M¹Z¼e½½MÕY]ÁY|À¯Ö»d^v,ºËÁMÖ»½Z]Ä]Är¿MYe|À¸]ZÌ]ºÌÅ{Ö»,|˳Ö»Y|y¹Ô¯Är¿MÄ]³Y{ÁMZ]Ä]²À¿ÁÖËYÂtÌ»¶Ìn¿YcÁZ¨f»0Ô»Z¯YZ¯,{Â]ÄfY~³¹YfuYËZ»§Z¯Ä]Á{Â]Ã{¯¶¼{Y{Ö»¹Zn¿Y³Y|À¼YÕÌq½YÂÀÄ]½{¯{Ây]Á½{Y{ZÆ]ÖÀË¹YfuYÁYÕÃÌ´¿Y{Â]Ö»cÁZ¨f»0Ô»Z¯Y{¯ÁZf§,dY{¹YfuY^¸«{

Page 90

¹YfuYY{ZaÃY¼ÅÕY{d¿Z»YZ]Y½Mį|Z]¶°¾ËfÆ]Ä]Z¯¹Zn¿Yd¿YÂeÖ»|ËZ¼¿Ä»Y¶Ìn¿YÃZ³½MÁ|À¯½½MZf§ZyÄ]ÖÅYÂyc~»¥3{»½MZ]¾»d^v¹Z¼e{Â^¿iR»Ö¸eYÌ]ÁYÕY]¾»ÕZÅd^vÖ·Á{Y{Ö»³ÁY|]Â»¾ËYÁYÂ{ZÌ]¿{¯¥]Á{Â]ªÌ¼ZÌ]\ÌMdY~³ÌiPeYÁaµÂ{Z»d^v¹Z¼eÃ{Z¨fYÖËZ̸¯Ö¼mÕY]Ö»Z¤Ìa{YmZ»¾ËYY¾»,|]µZ|ÀqZ]Á|ÌÀCDªËYY¹Z¤Ìa¾ËYZ»Ö·Z»½Z³|ÀÀ¯dËZ¼uYÖ°Ë¹{¯{»½Md¯Ä]Â]»cZÔYZ»įdYÂyd§³Z¼eZ»½Z»ZÁÖÅYÂy~ÕÄ»Z¿dYÂyÖ»ÁYºÌÅ{Y«ÁYZÌfyY{YY{MÁ{»½MÕY],Y|yd^v»c{ZÆ½YÂÀÄ]Ó{YÅdÅ¢¸^»Ä]Ö°q|f¨]Ã{Y{d¯½M\uZÕZÀ]ÁÖËÂn·{ÕY]{»¾ËYįÖzZaZ]¾»¹ÂZ¯¾ËY{YÁ0Zzºf§³ºÌ¼eÁ¹|Ã{½ZnÌÅZÌ],{Â]iY]ÌaÃZ»d¯\uZ¹|̼Ƨ,ºf§³Z¼ed¯Z]Öf«Á{YÁ¾»\¸«]´¿YËÁÕYÄ]ºÅZ]dYÄf~³{Ö^¸«ÕÄf°{ÂÀ]Z¼ÌaYÂÅ½M{Y»ÕZÅ¥ud¿YÂeÖ»ÁYį¹{¯Ö»ÁM|{YsÁ½Âqº¿Z]ÁYÄ]YY|y¹Z¤Ìaºf¿YÂf¿,ºË´]Ä¿Z«{ZZ»YÄ]ÁÁYZ]Y|y½Z»{Zy´Ë{į{Â]½M¹|Ì»YZÆÀe{Â]Ã|Äf]½M]Y]ZÌªËYÁYį{Â]¾ËYºËZ{Öe|»Ze|Àz]cZn¿YÁYÁ|¿ÂÁ,dYkZÌfuYÃn»Ä]įºf¿Y{Ö»|Z]ÄfY{»YMY|y{tÌ»{Â]Ö¸Y¿Z»,{Â]Ã{Y{¹Zn¿YÁY|À»Z¯įÕZ¯½Âqf¯ÁÁYÄ]įdY{ÖvÌ»Õ|À»Z¯,d¯\uZ¾ËY³Y|Ö»e½ZMZÌ]Äq,ÁYZ]¶Ìn¿Y¾fY~³½ZÌ»{,dY~³Ö»¹YfuY,½Zmd¨³Ö»cÂ½M{½Âq.Yq|Ö»¶Ìn¿YÕYË~aÁY«YÁ{¾fÅZÅÖvÌ»,¾»ÕZÅ|À»Z¯¾ËfÆ]Ö˳Ö»Äqįº¼Æ¨]º¿YÂeÖ»,ĸ]|Å{cZn¿YºÌ³|¿Ze¹Y{kZÌfuYZÌÄ]d§d{Y¾»Ö³|¿ºÀ¯Z{ÂeZ]ºÅYÂyÖ»¹YÃ|ÌÀY|¿Z¼ËYÌ£ÕZÁYÄf~³{ZÅZ],Ì¿d^j»ÕÄ^ÀmYµZuY̬֬udÌvÌ»cZ^iY,½ZÖvÌ»½Y|À»Z¯{Ŀ´q|À˳Ö»įÕĿ³ tÌ»Zf§ZyÄ] Ä°¸]½Z¿MÕZÅÄ»¶Ì·{Ä] Ä¿-|¿YÃ|Ë{

Page 91

ÖZ¼fmY½Y^ÅÄ]¹YfuY|¿YÄf¨³¾»Ä]½Z¿M½Z¬¿Ö]ÁºÀ»Z¯Ì¿ÁÖfz«Y»{½Z¿MZÅ½MZË|ÀfÅZÅ|À»Z¯ÕÄ̬]Ye¯dzÖvÌ»ÕZÅ|À»Z¯¾»Ä]³Å½Z¿MZË|ÀfÅ¾»½Y|À»Z¯¾Ëe½ZÀ̼Y¶]Z«Á¾Ëe©{Z|À¿Ö¼¿¥u¹daÁ|ÀÀ¯Ö¼¿ÃmZ»¾»Z],|ÀÀ¯Ö¼¿dËZ°eÌaįÖ¿YcÁZ¨f»¾ÌÀq½YY|¿Z¼ËY¾ËYį{ÂÖ»\^ÌqÄqÕÃ|¿ÁM{ÂmÁÄ]į|¿ÁY|yedYÃ{ZxZa.|ÀÀ¯Z¯,|¦ÌÂeÁdY½Z°§Ä]Y|yįdYÖ¿Z¯Ä]d^¿Z»\¸«{̬֬u¹YfuY{Y{½ZdÁ{{Ô¯{¾ËY{»{ÕZÌ]ÕZÅ½ZfY{ÁZÅY³,Äf~³ÕZÅµZ{¾»,ÕÂÌ¿{¹Z¿Ä]d^¿{ÂyÖ»YfuYÖ]ZË¹YfuYZ]Ŀ´q½YY|¿Z¼ËYį¹YÃ|ÌÀ,|¿YÃ|¶Ìn¿YÕZ^fYÖ]ZËZ^fYhZ]Ä]ÖËÂn¿Y{¾¼n¿Y{ÁÖËÂn¿Y{½Z»{YtÌ»ÕZÌ¾»Ã|±]®Ì·ÂeZ¯®Ë½YÂÀÄ]ºf§Ë~aÃ|ÀÅ{cZn¿Á|¿ÁY|y½YÂÀ¹{Â]cZn¿kZfv»c|Ä]Z»Y¹{¯Ö»d¯Z̸¯{Ä¿YY{Z§ÁÁ¹{Â]{¯\¸mY¹YÄmÂeÂÄqÖËÂn¿Y{¾¼n¿Y{Õ{Y]įdÅ¹{ZËÁY¹{Y{ÌzeZf§ÁÕ«dÌzYYYd^v»Z]¾Ìfz¿{Â]ºÀ»ZÌ]ÕYÖ³|¿ÕYY{ÁÌ¿Ö]ÕZ°Áį½MYÌa,dY{Âu¾mÕY|f]Y{¬§ÁY,¾¼n¿Y¾m{Äf¨MÁdzËÖ»ºÅÄ]ÌqļÅį¾ËYv»Ä]ÁYºËÂd»Z»ÕļÅ{¯Ö»eYZm½M,|Ö»ÕZÅaÁZÅfy{Z]Ö^·ZmcZÂ»ÕÃZ]{ÁY,¾mµÂ{|Ì¿Ö»Y{Z³[M®Ë¬§Á{¯Ö»d^v´Ë{dÁ{¾»Z]dz¿aY|yYÁ{Ä]Z»YºfÅÖ^Å~»¾»į|Ë{ÁY¾fY~³½ZÌ»{5¾Ìu{Yº«ZeY5{[Á£Á®Ë,Öe|»YaÁ|ÂƼmÌËÕÃZ]{¾»ÕY]Ö¿YÂeÖ»,½Zm|Ìa,¾»Z]Y|y¹Ô¯.ÖÀ¯d^vZ°Ë»MY|¿ZfYÁYdY¾Ì·Á¿ÁeZ¯Ö¼Ìm¼Y,0Z¼fu¹{Y{[YÂmÖÀÌ»¹Y{Z]ÕÄ»\uZºÅ¸^«,Ã{Â]ZÌmÂmª]Z¥uºËY]tÌ»ÕZÌÕÃZ]{Ö¿YÂeÖ»ÓZudY[Âyd¨³|]

Page 92

¹YfuYY{Za.Ö¿]Ã{YÁ{,{Â]¦ÂËÁYÕ|aZ¿,|»MZÌ¿{Ä]Ã¯Z]®ËYÁY,0Z¼fuºf¨³{Y{½Zm\̸ÕÁÁdY{{³Zc{Z»įÕYÃY|¿YÄ]eZ¯ÂƼmÌËY´]ÓZuÄÌ·Zd¨³ÁY.ÕY{dyZÀ,ÖZÀÖ»YÄ¿¹{Y{[YÂmĸZ§Ô].dZn¯{cÁZ¨e|ÌaÂƼmÌËZ]Ö·Á¼ZÀÖ»0Zz,dY¾»{Z»ÁYºf¨³¹YÃ{°¿cZ«Ô»³ÅÃ|vf»cÓZËYeÌ]|«ÄqÅZ»Y,ÕY{ÖzÕÄ]Yc{Z»Z]ad¨³|],ÖZÀÖ»YÁYįÖÀ¯Z{YÖ¿YÂeÖ¼¿ºÅZ],Ö¿Y|]ÂƼmÌËÕÃZ]{ÕY|¿Ä]YÁYZ]0Zz½ÂqÄf{¹{Y{[YÂmºÅYtÌ»ÕZÌ,ÖZÀÖ»Yc{Z»įÕÂ½Md¨³|].ÖZÀÖ»{Y{½Z¿¾»Ä]|]ºË´]Äqºf¿Y{Ö¼¿Á¹{Â]Äf¿¹|l̳,{Z]Z̸¯ÖÅÁ³Z»YįÃ{Â^¿¾ËY,ZÌ½{Zf§ÕY]Y|yÕÄ¬¿ÁdZ»©Zf»ÁY½Âq|Z]ÄfY{ÖzÕÄ]YZ»Z]|ÅYÂyÖ»Ä°¸]{Y»,dÌqº¿|Ã|Ë§M¶Ì·{į¾ËY½|̼Ƨ©ZÌfY{Y{½Z»dÁ{{Â]Äf§³]ºf¿YÂf¿¹{Â]|¬»[Zf¯ÕÄ·Z»µÂ¤»ZÅdZ,|]µZ{ºË|¬eZÌÄ]YºÌ³|¿į½MYÌaºfYÂyÖ»ºÀ¯{Õ{ZËÌqZÅ½ZfY{YÕYÄ¼n»ºËY]|¬»[Zf¯0Ô^«ºÀ¯{YY|y¹Ô¯,ºÀ¯{½Âq-{Â]Ã|¾»zÕY]Y|y¹Ô¯Ä]¶Ë|^eÓZuZ»Y{Â]¾Ì¿Y«Á|Ö»Ö³|¿Ä]¶Ë|^eº^¸«ºÀ¯[Zzf¿YÕZÌfyY{|Àqºf¿YÂeÖ»Ö|ÀÆ»ÕÂn¿Y{½YÂÀÄ]{{ZfY½Z¼ÅÄ̼Åį{Â]ºÅÖ^Å~»{|Àq,ZÅ{¾ËYdÌ·{ºÀ¯[Zzf¿YYªÌf|Æºf§³ºÌ¼e{¯Ö»½ZË|e½Z»ÃZ´¿Y{YÂ{ºËY]ªÌf|ÆºÌ·ZeYÖ]ºÆ§Á¹{Â]½YÂm¿ÕY|¿Z¼ËY½ÂqºËY],¹ÁMd{Ä]½MYÃZe¯Ö´¿º¿YÂf]³Y¹{¯Ö»°§Á{Â]{Â]|ÅYÂy|̨»ZÌ]

Page 93

ÖZ¼fmY½Y^ÅÄ]¹YfuY¾Ìfz¿{|Ö»Y³]dZÄc|»Ä]Ä^ÀÁÅZ»Ô¯Ì]įd¨³ÁY{¯Ã{d¨´Y»Z£M½Z¼Å{Á|»M½Z»{ZfY,Ä¸m¿Y|Å{Ö»½Z¿į{Y{{ÂmÁ|¬»[Zf¯{«ZÀe|YÖ»Z´ÀÅÁ{¼¿cZ^iYY½Z³{»YtÌ»ZÌÌyZf½YÂeÖ¼¿ÖzËZeÌ]Ö]Y{»ZË{½M,{Y{Â^wÕZË{YY¶ÌËYY½Y|¿§,Z»į|ÅYÂyÖ»įdY¾ËY,|¿YÂyÖ»ZË{Y½M|¬»[Zf¯į½M¶Ì·{{Â^¿|À¯{ZnËYÕ|]ÕZÅ¶¿Ä]µZ¬f¿YÕY]lÌÆ»Ö¿ZfY{ÕZnÀÅZ¿dÌÁÄqÖ¸Ìve¹e½M{ºË´]įdÌ¿ÖmZÌfuY½ZËÂn¿Y{´Ë{Á{ZfY¾ËYZ]Õ{ZËÕZÅhv]įdÅ¹{ZËºfY{¾Ì]hv]¥,ÄfZÄ5d«ÁYdZÁ{,ZÅÔ¯YÖ°Ë{¹{¯Ö»¹{¯Ö»{YÁYcY¿dÌZ«Z],ºf^vc|»¹Z¼e{|{ZfYÁ¾»,¹eZ£M{ºfY~³Ö»ZÌ]¹YfuY½ZÀr¼Åº¸»¹Z¬»{ÁYÄ]Ö·ÁÄ]¹eyMZe½ZÄ·Z»į|Ã{Y{Z»Ä]ÖeZ¬Ì¬veY|»Õ{ZËY|¬»Ä]¾»{Â]Ö¿ZËZaÕÃ¼¿¹Â®ËZÅ½MÕ̳{ZËÕÃ¼¿Á|Ì»Zn¿YµÂ{¹{Y{{ZfYÄ]YºeZ¬Ì¬veÕÄnÌf¿Á¹{¯Ä·Z»YY|»½Md«{Z»Ä]½Z»cZ¬Ì¬velËZf¿ÕÁY½Z»cY¼¿Á|»MZ»{¿{ZfY,¹e½ZËZa{Y{½MÕÁÕYÃ¼¿pÌÅį¹|Ë{,¹{¯d§ZË{Y¹{ÂyÕij]Öf«ÁÔ¯½ZËZa{ºË´]ÕÌqºf¿YÂeÖ¼¿¾»±]ÕÃYÁmÄ]dÌ¿ÕÃZ]{ÁÖËZÌ]¾»f§{Ä]ºÅYÂyÖ»,½Zmd¨³ÁYÁºf§ÁYÌaºÌÀ¯d^vºÅZ],¹YÃ{Y{ÂeÄ]įÕYÃ¼¿¾ÌÀq¾f¨³Z]¹{¯cZ«Ô»Z¯f§{{ÁYZ]¾»,|]Á|ÀqÄ]ºÌÀ¯Ö»Ö³|¿cÁZ¨f»ÕZÌ¿{Á{{¾»ÁÂe,½Zm{¯ÁÕYĸ¼mÕÁaºÅ|]ÕYÃ¼¿ÂecZ¬Ì¬veÄ]º¿YÂeÖ¼¿į¹{¯u¶Ì·{¾Ì¼ÅÕÃ¼¿ÕÁįdZÀ»½MÄ]¾ËYÁºf¿Y¾»Õļ¸¯ÂeÕZÅij]ºf§³Âe{»{įּ̼eadY~³|ÅYÂz¿ÕÌiPepÌÅÂeÖËZÆ¿dËY]ÖËZÆ¿ÕÃ¼¿½YÂÀÄ]YÂe½Zvf»YÁ{ÕÃ¼¿¾Ì´¿ZÌ»įdY¾ËYºÀ¯ÂÀ»ÕZÅY³{ZÌÀ]YÕZÌ]{Y|eºËZÅÔ¯{¾»,½Zmd¨³b½ZeÌ]|¿YÃ{Â]ZÅ{{¾Ëe±]YÖ°ËºËY]Á¹YÄfY{ÖvÌ»½ÁÌ]Ô¯Y,|¿YÃ{ºÅ]Y»Ô¯|¿YÃ{Y{¹Zn¿YYZ¯Ä¾ËYYÖ°Ë

Page 94

¹YfuYY{Za|¿YÃ|Ì¯d{½ZcY{Z¬fYYZËÁ|¿YÄf§cYcY{Z¬fYY³ÅÕYÃ{Â]cÁZ¨f»Âe,½Zmd¨³ºËÔ»ÕY|Z]ÁY¾»Z]µZu¾Ì{ÁÕZ§Za,c{ÂyÕÃ|̬]ÂeÃ}®ËZfu-Öf´¿]Õ{¯\¸mºÅYdËZÅÖÔ¯ºÅ¹YfuYZfuÂeÕ{¯{Ây]¹YfuYÄ]¹Y³ZbÖ¸Ìy,ÖfY{¾»Ä]d^¿įÖ»YfuYÁdZnY¾»cZ¨Z°»]Z»Öf«Á{Y{½Z¿¾»Ä]½Z»d^vµÔyYYÕÌqY|y|Ë{ºÌÅYÂy,ºÌÀ¯¨uÌ¿Y½Z»½Y^Å¹YfuYZ»Y,ºÌZ]YÂfYY|y¹Ô¯{¯|ÅYÂy¶¼d¬Ì¬u¨¿Ä]Y|yį|·ÂeÕYY{½YY|¿Z¼ËY\¸£Y,ÄfY{Ô¯{ÁYįÕ´Ë{½ZËY³{ZÌÀ]|ËZ]Ö»į{Â]ÕZ¯{Zf»Ô¯½M{½Zc{ZÆZ»Y,|¿YÃ{Â]ÃZ]Á{½Z{ZfYÁZÅÖÔ¯ºÅÄ]tÌ»ZÌ½{Y{½Z¿ÖÀË-|¿{Y{Ö»¹Zn¿YºÅÁ{ZfYÃZ´¿{¶Ìn¿YÄ]Ö»YfuYÖ]\m»½Z¿Mį|Ö»¿Ä]Ö»YfuYÖ]Ád»u®fÅZ]ÃY¼Å½ZZf§½Âq,|¿YÃ|½ZËZÅÖÔ¯ºÌÖf§½Z¿MdYÃ|Ô¯{Ö´f¨MhZ]{ÂyįdYÃ{Â]|¿YÃ{°¿Ö³|¿¹YfuY5¶Y{½Âq|¿YÃ{Y{d{YY|ËZ]ÁºÌÀ¯ÖÀÌ¿\¬,dYÄf¨³Y|y¹Ô¯Är¿MY|ËZ^¿³ÅZ»YÕ{Y§Y,ZuÁ¾eÁ§ÖuÁZ]|ËZ]µZu¾ËYZ]ºÌfËZ]Ä¿ZZ«ZË½ZÌ]»,ZÁ,{Y§Y¾ËY³YºÌÀ¯sÔY,|ÀfÅZ»½Z¼ËY¦·Zz»į|Z]tÌ»ÕÃ|¿ÕĿ¼¿½ZËY]½Z»Ö³|¿|ËZ],|ÀZ]Z»½YZ³»MZ]ÃY¼ÅYd¬Ì¬uÁºÌÀ¯Z]Y½Z»½ZÅ{,|»MÌaÖf§³YÃZ³½MºÌÅ{µZ¬f¿Y½Z»½Y^ÅÄ]¹YfuYÁd^v»ÖZ¼fmYÕZÅc|«Ä]¹YfuYÄ]ÃZ]Á{|ÌËZÌ].ºËY~´]¹YfuYÖZ¼fmYÕZÅc|«Ä]ºÌ¿YÂeÖ»Ŀ´qºË{³Z]¹YfuY¹Âƨ»,½{¼¿Zf§YZ]ÕÌq½Âr¼Å½Y´Ë{Z],½{Y{YÖÀË¹YfuY|Z^¿Y|y¹Ô¯¦·Zz»įÖËZmZeºÌ¸eÁdZY,ºË°eZ]ÃY¼ÅÕZf§ÃZ³½M,ºË^]Y|yÂuÄ]Z{{Y¦Ëe¾ËYÁºÌÀ¯¶»Ze³YiY½Z»ÕZ]¾Ì»ZËÁ{Ô¯,Z¯Ìv»]d^j»ÂÄ]½Z»Zf§Ä]d^¿¹YfuYYË^·Y½Z»\¸«įºÌÅYÂz]Y|yY³YdY~³|ÅYÂy{{¯ºÌÅYÂyZf§¹YfuYÄ]½Z¿MZ]ÃZ³½M,|ËZ¼¿ÖZ¼fmYÕZÅc|«

Page 95

ÖZ¼fmY½Y^ÅÄ]¹YfuYÕZÅÄfYÂy]Y½Z¿MÕZÅÄfYÂy,½Z»ÖzªuÕY]½|Ì´Àm5Â½|¿Zd̬§Â»Ä]{į{¯ºÌÅYÂyÖ{Y{ºÌÅYÂytÌme½Z»{ÂyY¹Ó{¼f{ZËÁÄ¿ZËºËÂÄfyZÀį¾ËYY¡Z§,ºÌZ]ºÌÆ½Z¿M|˳Ö»Z»Ä]|¬»[Zf¯.ºÌÀ¯¾ÌÀqºÌ¿YÂeÖ»ÂÄqÄ¿ZËºÌÀ¯d§ZË{dZY,Ö^¸«ÔyYZ]Á,eÁ¹YfuYZ]Y{ÂyÖÀÌ»½Z]Z]Y,½Z»Ô£ÕYÖ»Z´ÀÅÄ¿ZÆÀe,Ì¿¾ËYÁ|ÌÀ¯Ö»dZYtÌ»YÖ˳į½ZÀq,|ÌÀ¯½Z»Ô£½Âr¼ÅÄ°¸],ZÅ½MÄmÂe\¸mÕY]ZËÁ,|ÀfÅZ¼\«Y»įd»|y©ÂÁÂZ]|ËÁMÕZmÄ]½ZmÁµ{Z]YY|ydYÂy,tÌ»į|Ì¿Y{Ö»YË,Y½Z¿YÄ¿|ÌÀ¯Ö»d»|yY|¿ÁY|yÖ˳į½ZÀq,|ÌÀ¯¹Ô£ÃYÂy,{Y{|ÅYÂyYY®Ì¿ÕZÅZ¯ÕļÅY{Za¯ÅÄ]|¿ÁY|y{YMÃYÂy,|Z]½ZÌ§YÖ˳į½ZÀq,|ÌÀ¯d»|y©ÂÁÂZ]|ÌÀ¯ÄmÂeĸ¼m¾ËYÄ]Y,|Z]Z»\¸«{Ö§|Å¾ÌÀq³YY½Z¿YÄ¿|ÌÀ¯Ö»d»|yY|¿ÁY|yÌaºfÌ¿¹Ô£¾»|ÌË´]|ËZd§ZËºÌÅYÂyÖËZÅÖ»Ô£ÁÕÁ{»Á{»Á¹Ô£¾Ì]cÁZ¨e|ÌÅ{ÃZmY,|ÌÅ{xZaĸ¼m¾ËYÄ]0Y§į½MYºÅ{s½ZfËY]YY½YÂej¯Y|uZ]¹{Zy¹Ô£,|Å{Ö»¹Zn¿YY¾°¼»5¶«Y|u,Á{»Z]¹Ô£,dYÂ^n»Á{»|Å{Ö»¹Ô£,{{{Ö»Á{»|À¯Ö»Z¯¾ËYÄ¿dY½{¯d»|yÕY]d§fÀ»,¹Ô£|Å{Ö»¹Zn¿YdËZËÂy¹Á|z»ÕZÅZÌ¿§ÕY]ÖÅYµZ^¿{Ä]ÁY|Z]Âf{fÀ»į|À¯Ö»¶¼,{ÂÄfYÂyÁYYį½MÖ]ÁdYÌ´fzÁ|À¯Ö»Zf§Ä¿Y´¼fZ¼Z]½ZeÌË|ÌÀ¯Ö»°§³Y¶]Z¬»{įÕ{§|ÌÅ{½Z¿¶¼·Y°į¾ËYÄ¿|ÌÀ¯¶¼|ËZ],dYÃ{§YZËÁ|Å{Ö»½Z¿dËZ°Z]ÃY¼ÅÖ¸¼·Y°{ÂyY,¸£Zf§,|Å{Ö»½Z¿¶¼{ÂyYįÖ¯Z»Y|Z]YZ¯Ád^j»|¿YÂeÖ¼¿,{ÂÖ»įÖÌËÄ]ÁY|Ì¿YÂz]Y½ZÌ»Á|À¯Ö»ĸ¼uÕ|]Ä]ÖË°̿Z]įºÀÌ]Ö»,½Z]«|˳Ö»¾ÌÀqÁ{ÂÖ»®Ë{¿dY½Z]Æ»Z¿ÁYZ]dZÁ{Ã|ÀËMÕÄf¨ÅY,adÅ½{Y{¹Zn¿YÕY]ÕeÌ]ÕZÅZ¯Ö·Âa¾»Ä]dÌ¿ÖmZÌfuY,ºÅ{¹Zn¿YYZÅZ¯¾ËYZeºËMÖ»Z¯e{Á

Page 96

¹YfuYY{Za|ÌÀ¯dyY{aZ¯¾ËYd]Z]ħZYÄ]Y½Z¿YZfuÁY|ydËZ,|ËÂÁÄ]ÁĿ³¾ËY¶°»Z]³Ys·]³Y|˳Ö»Z»Ä]µZj»Y.º¿Y{Ö»Zn¯Y{ÁM|ÌÅYÂyd{¿{°̿Õ|À»ZÁd¼¿ÃZ³½M,ºÌËÂÀ]YÖfYÁ̧½Z»\¸«d§ZËºÌÅYÂy½Z¿YÁY|yd{Ä]Y½ZeÌËdËZ|Ì¿YÂf¿,¹YfuYYË^·Zf§¾ÌÀqZ]³YYÕ|À»Z¾ËYį{Â³|ÅYÂy´Ë{ÖËZm{,´Ë{Õ{Y|y,|ËÁMļÌ]d¯{įÕ{»,¾ÌÌa¶§ÕĿ¼¿{įÂ½Z¼Å|ÌÀ¯Y|ÌaÁYÄ]įÖf«ÁZfuËZ»§Z¯Ä]ÁY¹{Y{s½ZfËY]Y{¯Ö»Z¯e±]Öf¯{ÁYÕY]Õ{Y|yÁdY~³¹YfuY,{¯Ö»YfuYÖ]½M½YË|»¾Ëe]YÖ°ËÁ|À¯Ö»Ö³|¿¶»Z¯Y{Za{½ÂÀ¯YÁ{Â³dYd¯¹YfuYÖZ¼fmYÕZÅc|«Ä]½ZeÖ³|¿{³YdY½Â¿Z«®Ë¾ËY|ÌÅYÂyd§ZË{¶»Z¯ÖY{ZaÁdY~³|ÅYÂy¹YfuYZ¼Ä]Y|y,|ËY~´]Ö·Á,|Z^¿½ZeÖ]»ZËº¸»,ÌË\¿ZmYdY¾°¼»Y{Za¾ËY{¼¿|»M|ÅYÂy|¹Zn¿YÄ]Ze|À¯Ö»Ö¿Z^Æ´¿Y»Ô¯Y|y

Page 97

ºÆ¿¶§Ã{Y¿Zy½Y^ÅÄ]¹YfuYd^v½Y|¿§Z]dz¿ºÌÀ¯¥Â»Ã{Y¿ZyÄ]Y½Z»ÄmÂe|ÌËZÌ]¾ËYį,Y{Ö»Y³Y{Ây{Z»Á|a|˳Ö»Z»Ä]|¬»[Zf¯ºÀ¯Ö»ÖÀ¯Ö¿ÓÂ¼¾Ì»]ÁÕÂ[ZÌ»Z¯ZedYÃ|ÁZ]5º°u¾Ìfz¿½ZÌ§YdY½Z»§Ä°¸],dÌ¿ÄÌÂeZfuZËÁ{ZÆÀÌa,{Z»Á|aÄ]¹YfuYYY|yÕZÅ½Z»§,|Ë|m|Æ½YY|¿Z¼ËY½YÂÀÄ]|ËZ]įºËYÃ{¯»Y§ZËM|˳Ö»ZÌdY|y̬֬ud^v»{½|¿Z»ÕÄ¿Z¿dZY.ºÌÀ¯dZYdÁ{Y»įdÁY,|À¯Ö»ÕÁÌaZÅ½MYÁ{Y{Y»¹Z°uYį½M¾»ÁdY{|ÅYÂydÁ{YÁY¹|a,{Y{Ö»dÁ{Y»į½MÁ-{Y{Ö»ZÀuÂËdyZºÅYÂyÅZÁY]Y{Ây,ÄfY{dÁ{YÁYÌ¿]ZÀ]įdY¾ËYd^v»Á|À¯Ö»|ÌËPeÖÀz¾ÌÀqZ]µÂÕZÀuÂË¾ËYÁYº°u,|ËYÃ|ÌÀZ£MYįĿ³½Z¼Å,ÕMºÌËZ¼¿¸ÁY¹Z°uYZÀuÂË¹Á{|ÌÀ¯¸d^v»{įdYÖzºË{¯Ì̤e,ºÌf§Ë~a|¿ÁY|y½YÂÀÄ]YtÌ»ZÌÖf«ÁºËYÃ|ÃZeÖf¬¸yÄ]¶Ë|^e0Ô»Z¯Z»dYÃ{»½ÂÀ¯Y,{Â]Ã|¿0Ô^«į,dY¾¯ZZ»{įÁYÄ]d^v»Á|¿ÁY|yeÕĸÌÁÄ]½Z¼ËZÅ\¸«Z» dY|y ÕZÅÄfYÂy ª]Z» ½Z¼ËZÅÄfYÂy ½ÂÀ¯Y dY Ã| ÃZeįºÌÀ¯Ö»Ö³|¿Ö¬ËÄ]dY¾ÌÀqZ»dÌ^½ÂqºÌfÅÁY©Zf»½ZÌf¿«µÁYdYºÆ»½Z¼ËY]Y|y¹Z°uY¾fY{ÃZ´¿ÖeZ«Ô»,|ÀÀ¯Ö»ÖrÌaY|yÕZÅ½Z»§YµÂ¼»ÂÄ]įÕ{Y§YdY¾°¼»|¿YÄfY|¿tÌ»ZÌZ]|¬·YsÁªËYÖ«YÁÁÃ|¿½ZdÌ^,d¨³ZÌįÂ½Z¼ÅÖ·Á|ÀÀ¯¥YfY½Z]Z]YdÌvÌ»

Page 98

¹YfuYY{Za|Ì¿YÂz]YZf»ºÌÅ{Ö»Ìze½ZÖ³|¿ÕÃÂÌYY|À¿YÂeÖ¼¿,|ÀÀ¯Öf»uÖ]ZËÖËZÀfYÖ]Y|yÕZÅ½Z»§Ä]{Y§Y¾ËY³Y,|ZÀÖ»YÁY|˳Ö»į½M|Ë¿Ö»ZÀuÂË|¿ÁMd{Ä]YY|y\¸«{Y|¿ÖËZmÁY{ÖfYÁd´£Á{,|À¯Ö¼¿dZY»Z°uYYZ»Y,dÌ¿Y|y|¿§,Õ{§¾ÌÀqį|˳Ö»ÖÀÁÄ]ZÀuÂËZÀuÂËµÁYcZn¿«YÁ{Ö·ÁÄf§ZËcZn¿į|À¯°§dY¾°¼»dYÃ|Äf¨Ë§ÁYdYÃ{°¿d§ZË{YkY,Ö¿Y{|«,½{Y{YºËÁM{ZËÄ]Y¹YfuYÕZÀ»ÃZ]Á{|ÌËZÌ]¾ÌÀqÕÄnÌf¿,{Z»Á|aÄ]¹YfuYÕÃZ]{dY{Ö»Y³,ºË°e,½{ZÆ¿¹YfuYįºËÁZÌ]{ZËÄ]dYd^v»ÁÖÀeÁ§Z]ÃY¼ÅÕZf§,Ö»YfuYY̬֬u¹YfuYÖ·Á{ÂZ°MZ»°¨eZfuÁZf¨³,Zf§{|¿YÂeÖ»Z]Ö]{YÖ]ZËÖf«{Ö],ÖyZf³Ä]½Z¿YÂm³Ya{ÂÖ»ÕZmZ»\¸«Öe{ZËY½Z]½Âq,|¿YÃ{¯Ö»YfuYÖ]ZÅ½MÄ],|ÀÀ¯Zf§½Z¾Ë|·YÁZf§{|¿YÂeÖ»Öf»uÖ]|Ì¿YÂz]YZf»|˳Ö»¾zµ{{µZ¼ÅY,Ì»M̬veÃZ´¿,½Z¿MÕY|²ÀÅM{Â½ZËZ¼¿¾ÌÀq½Y|¿§ZÅ¾ËY|À¿Z»ÁdËZ°Áĸ³,{Z»Á|aÕZÅÄfYÂy¹Zn¿Y½Y|¿§Ö³|¿ÕY]Õ{ZÁ,{Z»Á|aÄ]Ö»YfuYÖ]Z°Ë»M{ÕZÅº¸Ì§YÕ{ZË{Y|edYÃ{¯wÂZ»²ÀÅ§{Á|ËMÖ»Z¼Ä]YÖ]ºÅ{Ö¼¿Y½Z½|Ë{ÕÃZmYº¿Y|¿§Ä]¾»įdÅÖ³{Y¿ZyÂeįÖ·Zu{|¿YÃ|ÄfyZÀkÕÄm{,ZÅº¸Ì§Õ|À]Ä^e{ZÅ½MÄ]yÖ]YZÅ½M5\¸£YZ»|¿YÃ||Ì·ÂeÕZº¸Ì§^f»ÕZÅÖ¿Zb¼¯¾ËYZ]dYY~³ÌiPe0Ó¼»½ZËZÅ½ZfY{½ZËmÁºËÁMÖ»[Zu,|ÀÀ¯Ö»Zf§½Z{Z»Á|aZ]½Y|¿§įÖÁZÅº¸Ì§¾ËY{,{ÂmÁª¼uYÖz½Âr¼Å½Z{Z»ZË|aZ]ZÅ½MdYÕ´Ë{Â»0Ô»Z¯½Z¾Ë|·YÁ ÕZÅ{¼ÀÅ Y YZ°M ½Z¿M |ÀÀ¯Ö» {Ây] ZuYÖ] Áį|Å{Ö»½Z¿ÁÌaÁ½Z»Æ«Y½Y|¿§¾Ì¼Å,º¸Ì§Á|ÀÀ¯Ö»ÖrÌad{{ÂyÖ^¸«ÕÄfYÂyÄ]|À¿YÂeÖ»{Z»Á|aÄ]Ö»YfuYÖ]{ÂmÁZ]Y|yį|ÌÀ¯³Ö·ÁºÀ¯Ö»Õ̳dz{ZË¾»|ÌÀ¯°§|ËZ|À]ZËÁ|ËZ¼¿Zf§dF¨5yÄ]{Ây{Z»Á|aZ]įÖ¯{Z]½Â¸»|˳Ö»ÄqÄÌÀje¾Ì»M|ÀË´]¹Â«Ö»Z¼eY½{Â]½Â¸».{Y{Öe|«Äq½Â¸»Õļ¸¯į|ÌÀ¯Ö»{ÕYÁ

Page 99

Ã{Y¿Zy½Y^ÅÄ]¹YfuYYÖeÔ¼m¾ÌÀq½|ÌÀZf¿Y|ËZdYÕ|mZÌ]Ö¸°»,Y|y\¿ZmÁÖf¨Ö],|À¯Õ{{,{Â¶f«\°e»įÅdY½Â¸»ºÌZ]ÄfY{ZË|aÄ]įÅ|˳Ö»Y|yZ»Y|À¯Õ³Á{ZmZË|Å{¹Zn¿YÖÀm{Z§Ö»YfuYÖ]ÕZÀ»Ä]ºÅZ]|ÌËZÌ]dY½Â¸»,|À¯Ö»YfuYÖ]{Z»eÕ«ÖËZÀ»½{¼Õ{ZÁda,¾fZ´¿YÃ{Zf§YZaÌaºË{³Z]dY̬veÁd¿ZÅY,Ö»YfuYÖ]ÕY]{ÂÖ»¶¬fÀ»Ã|ÀËMÕZÅ¶¿Ä]įÖfÀ·Z] {Y§Y į {Y{ {ÂmÁ Ö|¬» [Zf¯ ÕZÅĿ¼¿ Y ÕZÌ] {Y|eY Ö°Ë |¿{ÁM {Ây Ö³|¿ Ä] Y dÀ· ,½Z¾Ë|·YÁ Ä] Ö»YfuYÖ]½Z§ÂYas¿dY¹Zu,s¿a¾Ëe®q¯,ZÅĿ¼¿¾ËeZ°M¾ÌÀqYq|Ë{³Öf»Zq{,[Y½|Ì¿Z]Ö^Á|dYµÂ¤»|ËZZË{Â]¾Ì»ÕÃ¯ÕÁ]|a¾ËyMįZm½MY0ÓZ¼fuY½Âq.{¯Ä]Á{¯Ö»Ö³{§YZuY,½Z§ÂYaZ§ÁÖ´fyYaºÅÄ],|d»Öf«Ád{Z¿ÖÅYYZ»Y,{Â]duYfYÁËZMµZ^¿{¹Zu|Ì¯Y{Á{¯½ÁÌ]¾eYYËZÅZ^·¹Z¼eÁd§YļÌydz·½|]{Â]Ã|Ì¯Y{½ZËÁdz·|aįÖËZm,|ļÌy{YÁ½Z»½M{d§½ÁÌ]½Y´Ë{Ä]½{Y{^yÕY]dÄ]Á|Ë{YÁY|¿{Â]h§ZËÁ¹Z¬§,|Å|]^y½ZËYÄ]į|ÀfY|¿{ÂmÁÕ{ZË½Y{»ÕZÅM|˳Ö»®v»ÖÀv·Áz¼eZ]įºÀ¯ÂeYÁYº¿YÂeÖ»Ã|Ì]YÂy¡Ô¯¶j»ÁÃ|d»ÂY®Ë¶j»Z]Z],{ÂÖ¼¿½ZeÁZ],ZÅÄr]|ÌÀÌ^]|ËZ]dYÖzZa ,|¿|ÌÀ Y ½Z{Y] ®v» Y³ ,h§ZË Á ¹Z Öf«Á\¬\¬Á|¿{Y{Y«{ÂyÕZÅÄ¿Z]Á|ÀfY{]ÖËY{|¿{Y{cÁZ¨f»|ÀfYÂyÖ¼¿½Z¿M|À¿ZÂb]Ys¿Ö¿ZËZe|¿|ļÌy{YÁ,Ã{¯d¯u|ÀÀÌ^]Y½Z|a½|]Ö¿ZËd·ZnydYÃ{¯ÕZ¯Äq¹Zuį|ÌÀÁ|Y|Ì]s¿,|]Át^ºÌ¿YÂyÖ»Á|Z]½Z³|À]ÕÃ|À]Y{Ây½Y{Y]{Z]½Â¸»¹Zu½ZÀ¯d¨³aYh§ZËY|y|Z]ÁYÕÃ|À],½ZÀ¯Á¹ZÕY|yÃÂÆË{Z]Z^f»d¨³

Page 100

¹YfuYY{Za|Z]ÁYÕÃ|À]½ZÀ¯Á,{Â¾¯Z¹ZÕZÅļÌy{Á,|Å{dÁËY|Ìa½ZÌ¿ZÀ¯|Ë{³Z°MÁ{¯iYZÅµZZe,s¿½ZÅ{YÖeÂ^¿¹Ô¯¾ËYY¶ÌËYY ½Y|¿§ Âe Zfu Á |¿|½Â¸» ,|¿{Â] ¹Zu ¶¿ Yį|ËM¶¼Ä]Y|yÕÃ{YYZe|Àf³ÃYÁM{Ây¾Ì»{ÁMdÀ·Y¶¿Á{ÂyÖ³|¿]Á{¯Ö»YfuYÖ]|aÄ]¹ZuZ»YdY{ÁYÕY]Ö¨¸fz»ÕZÅ|»ZÌa,¹ZuZf§ºÌÀ¯ÃZYįdY\·ZmÁYÕY],|Z]Ã|d^i|¬»[Zf¯{įÖ¨À»ÕÄnÌf¿pÌÅs¿Öf»ZÅwZËeZaÄ]Y|yį|˳Ö»,[Z]½ZÌ¿Y^«YÁ{dY|¿ÃY¼ÅÄ]|À¯Ö»Zzf§YÁY0Z¼¸»{Â]Ã|Zf§³Öf»{įÕ{»dYs¿½Z¿MYÖ°ËÕ´Ë{Ìq,¹ZuÕÃZ]{Z»YdYÃ|Ã|Ìz]ÁÃ{¯Ä]ÂeÅZÀ³Y¹Z¿,¾ËYYa«YÁ{,|ÌÀ¯Y|Ìa|Ì¿YÂeÖ¼¿|¬»[Zf¯Y[Z]½M{ºqÄ]d^j»ÕYÄ^ÀmZ]|Ì¿YÂeÖ¼¿|¬»[Zf¯´Ë{ÕZmpÌÅ{YÁYZe|ÁYaÄÕY]¹YfuY½Â»MÄ]¶Ë|^es¿Ö«ÔyYÃZ^fY|ÌÀÌ^]{ZZ°MY½ZËZÅ\¸«´Ë{aÁ{,{¼¿Ö¯ÁdY|¿¹YfuY^¸«{½Z¿MYÖ°Ë,|ÀfY|¿ËY]ÖfÌ·ÂX»Är¿MÕÃZ]{cÁZ«YÁ|ÀfY~³¹YfuYį{Â]Y|y¾ËYÖ·Á{Â]ÖÅÓYÌ£{»¾ËY{s¿Zf§|¿{¼¿[ZÀfmY{Y¾ËYįÕaÁ{ËZÅaÄ¿Á|À¯Ö³|ÌÁYZ¯Ä]|ËZ]Ö»ÕaZ»Y,|ÀÅ{Ä»Y{YY½Z|aÄ]¾fY~³¹YfuY½ZÀr¼Å|Àf¿YÂe|¿{¯{ÁÖ»YfuYÖ]Zq{ÁYÄ]d^¿,d§³Ìa{Y|acÁZ«įd§³Y«dÀ·ËÄnÌf¿¶¼ªÌ«{YY³{¹ZuįdY¾ËY´Ë{\·ZmZÌ]dÌ«YÁcÁZ«|ÃZ^fYZq{¹Zu,¶Y{Z»Y{Â]½ZËÁd»ÁY|a{¯½Z]]{Â]Ã|Ë{įYÄr¿M¬§ÁY|À¯Ö»Ì¨e¾ÌÀqY¹Zu¶¼,Ö¬À»ÖÅZ{Za{Y|f«YÁ¹YfuY¶YZ»Y{¼¿ÕY{\¿Zmd¬Ì¬uYÁ{ÁM|˳Ö»{»¾ËY{´Ë{ÕÌq,Y|y

Page 101

Ã{Y¿Zy½Y^ÅÄ]¹YfuY½Z»µÂ{Ö»YfuYÖ]{Â]¾Ì]ÂW,{¯Ö»YfuYÖ]|aÄ]įÕ´Ë{{»,|¬»[Zf¯{|aÄ]ÂÄq¾Ì]ÂWÄ6Ì·{Z»¹Z¿Á{Â][¬ËÕÃ{Ydz¿ÁYZ]ÄƸ4]¹Z¿Ä]|a½YÌÀ¯YÖ°ËZ]½|f^¼ÅZ].{¯Ö»YfuYÖ]į{Â]Ö¯Z]ÖÀmÕÄ]YYeY§Ö¼¯Ä·P»ºÀ¯Ö»°§{ÂmÁ¾ËY´Ë|¼ÅÅYÂyį¶ÌuYÁÄÌ·,dY{½Á{[¬ËdY{ª¸e|aÄ]|¿{¯Ö»d]Z«´Ë|°ËZ]ÄÌ·Á¶ÌuY{Â]¶ÌuYÌÀ¯¶Y{ÄƸ]|¿{Â]e|Ë|Áe|Àe,¶ÌuYÄ][¬ËeÌ]ÕÄ«Ô¶Ì·{Ä]d]Z«¾ËYÁÄ»Y{Y¶ÌuY±»ZeÁdY{{ÂmÁ½ZkYÁ{YZ£MYįÕYÄ«Ô|Ö»ÄÌ·º5u,Äf§³Y«ÅÂÕÆ»Ö]{»ÄÌ·į|Ë{Y|yÖf«Ád§ZË|·ÂeÁ{ÄÌ·À¯YÁ{ÁMZÌ¿{Ä]Y¾Ì]ÂWÁ|Y{Z]ÁY,{¯Z]YdÁ{Y»¹ÅÂ½ÓYdYÃ|Ë{Y»d^Ì»,|¿ÁY|y{Â]¾ÌÀq¾Ì]ÂWËY|ÌadY{|ÅYÂyd¨³|·Âe¹Z´ÀÅÄÌ·{ÁMZÌ¿{Ä]YY¹Á{aÁY,Öe|»Ya|Ìz]¾»Ä]Ì¿Y¾ËY,ºfÅÃÁ°»¾»į|ÌÀ|¿ÁY|yį½ÂqZf¨³{¿Á§YÁÕ|Ì»YZ¿{ÁMZÌ¿{Ä]Ì¿Ö»ÂaÁYÕÄËMZ]¹ÅÂÄ^e»¾ËY½ÂÀ¯Y{{³Ö»Z°M,a¾Ì»Â|·Âe¹Z´ÀÅÁY¶ÌuYÖf«ÁÕÄËM¹|ÌËYaÄËY]įYË,dÂÌa|ÅYÂy¾»,½|Y{Z]{Y{ÂyÖ¿YÂeZ¿´Ë{¥YÁ|Ë{YÅYÂyÕ|Ì»YZ¿ÁY|ËZ¼¿¹Áv»,{Â]Ã{ÁMd{Ä]įÖfÌ«Â»YYÄÌ·Ze|Ì¯ÕYÄ¬¿M{Á|]ÄƸ],¾»ÌÀ¯®ÀËYd¨³a,|Å{[¬ËÄ]YÌÀ¯d¿YÂeÖ»{Y¿Öf«ÁËY|Ìaº]ZÌ]{ÓÁYÁYYÌ¿¾»Á,|ËY]ºË¿Y]ZeÁºf§³Öf¯{ÂyÅYÂyZ]Y|yÕZÅÖf4¯Ä]d¨³¶ÌuY,|»MZÌ¿{Ä]ÕÄËM¹|»M\·Z£½ZÌ»YZÅd]Z«ÁZÅ°¼¯¾ËY¹Z¼e,{Â]Ã{Ydz¿į¾Ì]ÂWÖ³|{{{|¿YÂf]į{Â]Ã|±]|«½MÁY|Ë{Ö»¶ÌuYÁ{Z»YvÄ]¾Ì]ÂW¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]|À¯{Y{Ây|a\¿ZmY{Z»¶ÌuY,d§³YÃZ̳Æ»ÄÌ·Öf«Á{¯Y|ÌaÃZ̳Æ»{Z»ÕY]Ád§cÂ½Z¿M¾Ì]ÕYĸ»Z»\Ìee¾ËYÄ],dYÂyY½MÁ{¯c{Zu{Âf^¼Å[¬ËZ]\®ËÄÌ·į{Y{ÃZmY¶ÌuYd§³

Page 102

¹YfuYY{Za¾»Ä]d¨³Á|Ë{YÁYÄÌ·,d³Ö»Z]YvY[¬ËÖf«Á,\½M,Ä«YÁ¾ËYÕÄËM¹{¯ÌmY{Âya5ÃZ̳Æ»Ä]YÂeįYË,M{Á|Ì¿Y~³Ö»¶ÌuYZ]YËZÅ\\¸£Y[¬Ëį½MÕY]dYÕ|À{Â]ZÆ]¾fyY{a,{ÁMd{Ä]YÅÂd¿YÂeÖ»ÄÌ·įÖÅYZÆÀeÁZ]{Â]{ÂyÕÃ{Y¿Zy{x¸eËZ«Á¾ËY¹Z¼e|ÅZÄ¿Y|À»{{¾Ì]ÂWÁ,{Z»Ä]d^¿|aÆ»Ö]Á¦·º¯Zf§YÁYn¿į¹Y{Ä°¸],|Ö¼¿{Á|v»ÖÀmÕÄ]YÄ]Zf§¾ËY|Ö»e|Ë|ÁÄ]ÕY]aÃ{|·ÂeYaÁ|Õb½Z»dY{{ÂmÁZÅÄÀÌ»¹Z¼e{¾Ì]ÂWn¿¦ÂË¹Z¿Ä]|Õ|¿§\uZ¶ÌuY¹Zn¿Y,[¬ËÖ¸°Ä]¦ÂËZ]|]Y]|Àq¶ÌuYaZÆÀeÄ]|ad^v»½|Ë{Z]yZ§ÖËY{ÁYÄ]Á{Â]e[Â^v»¿Y{Y]¹Z¼eY,|Ö»Zf§Zf¼»{¯Ö»|ÌËPeYÁYÄ]d^¿|ad^v»į|Ã{Y{^y,{¯Ö»Y§,¶ÌuYÁÄÌ·|a,½Z]Ód{Y½Z¿MÕÃ{Y¿ZyÖf«Á|À¯cZ«Ô»½Z¿MZ]ZedYÃY{{»|ZÆqÃY¼ÅÄ]ÂÌį|Ìº«,{Y]įdY{{ZËÄ][Ây½Âqd§³]{Y[¬Ëe|¿Z]¶f«Ä],Ö³{Ydz¿ªu½|Ë{{ZyÄ]YÁY{Â]Ã{ÂyÁY{¯ºÌ¬eYÃ{Y¿Zy,Y½ZÅY¼ÅÁ{Ây½ZmcZn¿ÕY][¬ËYÄ¬¿{Zf§ÂÌcZ«Ô»Ä]{ÂyYÌaÄf{Äf{YÃ{Y¿Zy{Y§Y,\ZÀ»d§{|¿YÂeÖ»[¬Ë,|°]YµÁYÃÁ³ÂÌ³Yį{Â]¾ËYYÃ{Y¿ZyįºÌÀÌ^]|ÌËZÌ]|Å{cZn¿Y{Y§Y¾Ëe®Ë{¿Á{Ây½ZmYÄÌ·ÁdY{Ìa½ZËY½Y|¿§Z]Y½YÌÀ¯|À¯Ö»ºÌ¬eĿ´qYËY|ÌayMY¦ÂËÁ¶ÌuYÁ,½ZËY\¬{¿Y|¿§Z]Õ¸m{Z»ÁÁY.|ÌÀ¯ÂeY¾Ì]ÂWdÌ¿Z^ÕÃY|¿Y|Ì¿YÂeÖ»,ÁYaÁ|a[Â^v»5¶ÌuYZ»Y,|¿ÂÄf¯Ze,|¿{Â]Ã|ÄfY~³¶ÌuY|¿{Â][¬ËÃY¼ÅÄ]ÃÁ³¾ËyM{¶ÌuY|Ö»e±]ÁYn¿,d~³Ö»eÌ]½Z»ÄqÅ,[¬Ë{Y{½Zm,¶¼uÁ¹Z´ÀÅ{Á{ÁMZÌ¿{Ä]Ya¾Ì»Á{¶¿ÕY]įdY~³¶ÌuY^«]Ö¿ÂfÁ{¯ZaÄ]Ö¼ÌÕY³Â,¶ÌuY{ZË¾fY{ÃZ´¿Ã|¿Ä][¬ËÕÄ«Ô¾ËY|Z]ÕZ³{ZË,Ã|ÀËMÕZÅ,¶ÌuY^«]{Â]{ZË½Âf¾ËY|Ö»¿Ä]dY|¿©Y|»ÄÌ·{»{Ya¾Ì]ÂWÄv·½MÄ]Ze,Õ«µZ¼fuYÄ]dYÃ{Â]Ì´¼qÁºÌ

Page 103

Ã{Y¿Zy½Y^ÅÄ]¹YfuY{Â]Ã|Öz¸ed¿Â°¾Ìu{Á¶ÌuY±»YaĸZ§Ô]|˳Ö»|¬»[Zf¯Á|[YÂz¼Å,Ä3Ƹ],{Ây|aÌÀ¯Z],Äf§¾Ì]Q,¾Ì»½M{¶ÌËYY,°¼¯Ád]Z«ËY§Y½|Ë{Z]¾Ì]ÂW|ÌÀY¾ËY¶ÌËYYdY{dÁ{Y¶ÌuY|aįdÌ«YÁ¾ËYYÁY{Â]Ã{¯Ö³|¿l¿{Ã|f^¼ÅÄƸ]Z]į¾ËY¶Ì·{0ÓZ¼fuY{Â]¨Àf»dz,YÁY{Z»Ä¿ÁÖ§ÔeÕY]¶ÌuYÕļÌy¾fyZ¾Ì´»Ä°¸],{Â^¿ÖÀmc~·0Z§{Â]{Â]Ã|Ë{|aZf§YįÖn¿ÁYÕÃZ]{,¾Ì]ÂW½Y{Y]ÕļÅ±»Ya,Y|yį|ÌÀÌ^]ÓZuÁYįYË|À¿ZÀËY¶ÌËYYÕÃ{Ydz¿¾Ì]Q½YaÁ|˳Ö»Äqªu,ËÂy|af]¾fyZd¼Ö]\^Ä]Z»YÁ{Â]Ã{Ydz¿dÆm ¾ËY Y | Ã{Y{ ¶ÌËYY ¾] ¦ÂË ½Ya Ä] ÁY Ö³{Ydz¿xËYÂeµÁY{Â]Ã|¿d^iÖ³{Ydz¿\u]ÁYÕÄ»Z¿\¿dY{dÁ{Y¶ÌuYÁY½ÂqdYÃ{Â]ÃZ^fY[¬ËZ¯į¾ËYe\·ZmÖ¼¿[Âv»[ÂyY|y¿YZf§¾ËY,«YÁ{{¯Ö»d¸¨£ÄÌ·YÖ·Áºu,dYÃÁ°»ÄÌ·į|Ë{|¿ÁY|y½ÂqÁºÌ¿YÂyÖ»¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ],{ÂAMPÕļme{ËY|Ìa|¿Z»{YZ¿,¶ÌuYÖ·Á{Â³YÁY{Y{d¯]YÁYY|yÃ|Ã{¼YÂyÄÌ·į|Ë{|¿ÁY|yÖf«ÁºÌ¿YÂyÖ»|]ZËÖ¸eÅÂ\¿ZmYÁYl¿Ze,|aZf§YÁYc¨¿{Â]Ã{¯{Öf{Ä]YÌqļÅ¾Ì]ÂW¹Â¼»YÁY,|À¯|^¸«{{Â]Ã{Y{ÃZmYįÕÌqZ»Y,{Â^¿¶Ì·{Ö]|aÄ]d^¿Ö¯{¯Å\¸«{Y|yįÖ»YfuYZe{Y{ÃZmYÁY{Â]Ã{¯Ö»YfuYÖ]|hZ]į|Å{Ön¿Ä]Y{ÂyÕZm,{Y~³Ö»{Z»ÁÁ|½M|\^n¿¾ËY¾fY{ÃZ´¿Z]ÁY{Â|aÄ]d^¿¾ËY{ÁYY|aÄ]d^¿Ö»YfuYÖ]YË^·ÕZf§ÄnÌf¿{{Y{d{YYYÖ³{Ydz¿-|¹Z¼e½Y³ÁYÕY]Â»,¾ÅZ¯Ö¸Ì\¿ZmYZÀuį|ËÁM{ZËÄ]¾ÌÌa¶§Ä]d³Z]Z]hZ]¾ÅZ¯Ì»M¾ÌÅÂeZf§{Y|¿ÃZmYZÀuZ»Y,d§³Y«d¿ZÅY{»Y{Y~´]ZaËc|«½Z^uZÄ]¹YfuYÕY]YY|y½Z»§ÁYį{Â|{|ÁY¿{Y{d{YY{ÂygYÌ»Y{Za¾Ì]ÂW,´Ë{¥ÃZ^fY|{|ÁY{°¸¼Ö·Á,{Â]d{

Page 104

¹YfuYY{ZaÌiPedveYZ¼,½Y´Ë{d{Z¿Zf§|ÌÅ|¿ÃZmY|Å{Y«ÃZmY|ËZ^¿įÃ|Z°MºËY]eÌ]ÁeÌ]Äf~³ÕZÅµZ{¾ËY{Y~´]Ö¨À»ÌiPeZ»d{Zf§]½Y´Ë{d{Z¿Zf§ºÌÅ{{ÂÖ»Ã|Ë{ÖÀÁÄ]Z»Ö³|¿{d¬Ì¬uį|¿{¯Ö»Zf§ÕYÃÂÌÄ]0Ó¼»,[¬Ë|À¿Z»,¶ÌËYY½Y|¿§½Z¿M{»{Á¼ÅÄ]ÖÆmÂeº¯[¬Ë{»{|Ë|ÀaÖ¼¿Y|y½Y´Ë{d{Z¿Zf§Y¾Ì]ÂW|À¿Z»Ì¿Z»Ö´̼ÅÕZÅdËZ°Ä]{ÁÁYµZ¶Æqc|»Ä],¹Â«d{Z¿Zf§ZyÄ]ÁY|Ë{\ÌM|¿Z»½Z]ZÌ]{Á|¹Áv»Ã|Á¾Ì»|¿{Â]Ã{¯ÁYdËZ°ÃZ]Á{,Ö]MÖ]¶Ì·{Ä]¶ÌËYY¹Â«½ÂÀ¯Y{Ö·Á{ÂÕZm½MY[MZe|Å{½Z»§ÃzÄ]įd¨³Z»Ä]Y|y¼mY¶ÌËYY¹Â«į{Â]|Ì»YZ¿½ZÀq½Z¿MZf§YZ»,dÌ«Â»½M½ÁÌ]Z¼ÕY][MÃz¾ËYYZËM,|ËÂÀ]½Y|¨»ÕY{{ZË§Á{¯{ÂyÕZZ]Ä^e»Á{YÃz,Ã{¯|À¸]Y{Âyd{Z»Á.ºËÁM{Y|Y|¿|Ì¿½ZËYºËZÆ]ÁdZ¼mį|»M½ÁÌ]ZÌ][MÁ{|Ã|Á¾Ì»Ä]¹Â«dËY|ÅYYdÌ»Áv»\^Z»Zf§YÁYÁdYÄf¿ÄqÄ«YÁ½MYaZÅµZ,Ë¿»»į|ËÂÀ]ZÕYM½ZËYZyÄ]YZ»Zfu|¿{¼¿ZÀ^£Ä^Ë»[M{¿d¨³YZ¿{ÂyÕZÅ\·YZe,|ÀfyZx¸eYÁYsÁįYË|Ë{³¹Ô¯¥Ôy]ÁYÁdY~³iYZ»]½Z¿M|]Zf§Ì»Y»ÓZ]cZËMZÀ¯{0Zz¾»|¹Z¼e½Y³ËY]Äf^·Yį{¯¶¼Y|y½{³Ä]Y½Z»d{Z¿Zf§Ì¬eºÌ¿YÂeÖ¼¿¹YÄf¿º|¬»[Zf¯{dYdz,{¾ËYÕ̳{ZË,Z»ÕļÅÕY]ºËY|¿ZÌ]½Y´Ë{|]Zf§¾ËYµZu ¾ËY Z] ,{Â^¿¹YfuYZ]ÃY¼Å,{Z» Z] ¾Ì]ÂW |aZf§Y|y|À¯ÄÌmÂeY|aZ]¾Ì]ÂWÕÄ¿Z»fv»Ì£d·ZuÁZf§|¿YÂeÖ¼¿ZÅ½Mį¾ËYY¡Z§,ºËY~´]¹YfuY½Z»{Z»Á|aÄ]į|˳Ö»Z»Ä]¹YfuY¶]Z«ÃY|¿YÄqZe½ZZf§ZË,|]ZË|¿Y[ÂyÃY|¿YÄqZ»¿Y|Z]Ö»

Page 105

Ã{Y¿Zy½Y^ÅÄ]¹YfuYÌa¶§{įYּƻ¶Y|ÌÅ{ÃZmY,ºÆ»¯~e½YÂÀÄ]ºÅZ]ÁÄfY~³¹YfuYc|«½Z^uZÄ]Ä̼Å|ËZ]Z»ºÀ¯ÕÁM{ZË,|Äf¨³Ö·ÁºÌZ]c|«½Z^uZºÌ¸e|ËZ]Ö»Â¾Ì¼ÅºÌËZ¼¿dZYZÅ½MY|ËZ^¿,ºÌÅ{¹Zn¿YY|y¹Ô¯¥Ôy]ÕZ¯į|Å{Âf{Z»Ä]c|«½M³Yº¸»Ä]į|ÅYÂz]|¿§Y¾Ë|·YÁYÖ°Ë³YµZj»ÕY]ºËÂ¼Ì¸e,{Z»ZË|a|Å{[YÂmÁYÄ]¹YfuYZ]|¿YÂeÖ»|¿§,|Ë´]¡Á{{Ây¶]Z¬»{¾ËY½ÂqºË´]¡Á{º¿YÂeÖ¼¿Ö·Á¹Y~³Ö»¹YfuYZ¼Ä]¾»{ÂÖ»[Âv»ÃZÀ³Y|y|Z]¿YÂm|¿§Ä],|aÖÀmÁZne|¿YÂeÖ»´Ë{ÕĿ¼¿ZËZ¯¾ËYZ]Á|ËZ¼¿®¼¯ÕZZ¬ec|«½Z^uZ´Ë{Y|ËZ]fy{ZËad^j»Ö»|«,{ÂyÁÁYÄ]®¼¯ÕY]Ä°¸],|À¯Ö¼¿Ö»YfuYÖ]{Ây|aÄ]{Y{Ö»]]Y]Á{Y{ZaY{Ây{Z»Á|aºËY|¿ZÌ]ÖÅZ´¿½Z»ÄËM¾Ìfz¿Ä]ºÅZ]|ÌËZÌ]¾Ì»]ÁÕÂ[ZÌ»Z¯ZedYÃ|ÁZ]5º°u¾Ìfz¿¾ËYį,Y{Ö»Y³ÖÀÁÄ]¹YfuYY{Za,ÄËM¾ËY{½ZÌ§YÖÀ¯Ö¿ÓÂ¼,»YM,d̬§Â»½ZeÖ³|¿{Z¼cÂ½M{dYÃ|½ZÌ]]Y]Á{įÃ|Ã{Y{Ã|ÁZ¼Ä]{¼¿|ÌÅYÂyÄ]neYÖf»ÔÁd^v»,Õ{Z{»|ÌÅYÂz¿´Ë{|ÀËZÂyZ¿ËZ«ÁZË¥{Ze,ÕZ¼Ì],{Á±»Z]dY~³Ö»¹YfuYY¾Ë|·YÁÄ]įºZÀÖ»YÖ¯¾»|ÌÀ¯°§|ËZ{Ã|Á¾ËYYqa|Ìb]|]Á{»Ö¿YÂm¾ÌÀ{µZu¾ËYZ]Á{ÂycÂÄ]Y|yÕZÅÃ|ÁºÌ¿Y|]įdYÃ{Z.{Â^¿©{ZÁY{»cZ^¾ËYY|ËZ|¿ÂÄf§Ë~a½Z¼ËYZ]|ËZ]Ä°¸],{ÂÖ¼¿Ö¸¼{ÂyÄ]Y|yºÀ¯cZ^iYY|y¹Ô¯Z]Yd¬Ì¬u¾ËY|ÌÅ{ÃZmYÖ·Á|ËÂÃ{d¨´Ö¸¼©ZvY|¿§ªËY|ËZ]Ö»į{Y{ºÌÅY]YÄ]ÖÅÓYÕYÃ|Á|ÅYÂyÕaÂeÕY]ÃZcYÄmÁªÌ¬veÄ]{Â]¾ÌÀqY|y¹Ô¯{Â,dY{ºÅYÂyYÂfYÕÁZ]Y{Ây|ÆÁ,ÄÀ]¹Z¿©ZvYYÁYÁ,|ÌËY¾ËY|̯PeÕY]ËY|Ìa|Z]Õ|]Y|ÆÁYY|]ÁYdË}Z]Ze½Y|¿§,|¿YºÌÅY]Y¶¿YįÖ¿Z¯ÕļÅÌ¿ÁºÌ¿YÂyÖ»Z],\¸»ºÅ©ZvYįdY¾ËYÂ»a½ZÌ»Á|¿ÂÖ¼¿Ã{¼ÁY

Page 106

¹YfuYY{Za.dYd{{Â½Y|¿§\uZ|ËZ]{ZËÄ]dYY|y{Ây,xZa.{¯[Zzf¿YY©ZvY¼ÅÖ¯Äq{¿ ,©ZvY ÕY] \ZÀ» Õ¼Å ¾f§ZË ÕY] ºÌÅY]Y ¹{Zy į |ËÁM{¯Z{¾ÌÀq|¬»Ä]½|Ì¹Z´ÀÅÁd§ºÌÅY]Y½Y|¿ÁZËÂyºÌÅY]YºËZ«MZ]Á,Z»¨][ZÌ»Z¯Y»Á»Y,ºÌÅY]YºËZ«MÕY|y,ÃÂÆË ÕY¾ËY¶ÅY½Yfy{Á,¹YÃ{ZfËY[MÕļq¾ËY]¾»®ÀËYZ¼À]½ZuYįÕ f y{½Mį{Â]¾ÌÀqa|ÀËMÖ»½ÁÌ][M½|Ì¯dÆmÄ],ÆYd¿YfÁÂÀ]|˳ÁYÁ,ºÂÀ]ZeM{Á§Y{ÂyÕÂ^ºË³ÕÁÄ]Ze,ÖZ]Ã{¯©ZvY{ÂyÕÃ|À]\Ì¿į|Z]½Z¼Å,ºÀ¯[YÌÌ¿ÕYÃ{»§½ZuYºËZ«MZ]įº¿Y|],¾Ë|]ËY|Ìa|Ö»¿Ä]º¯ZÌ],¥{ZeµZ¼fuYÖZyÕZ{ÄqįÖfY½Á|]dYZuÕYÄ^Ë£eº¯Á|À¿Ö»[MÕZÌ]Y|¬»,ZÅfa,|Ö»¾X¼»|ËZ]ºÌÅY]Y¹{Zy|Å{¹Zn¿YÕZ¯¾ÌÀq,Y|yd·Zy{įÖ¯d¨³ÁYį|ÌÀ¯ÄmÂe,¾ÌÀr¼Å{¯s»dzÁªÌ«{ÖËZZ¬eÁY½ZÌ]´Ë{Ä]dYÃ|[Zzf¿YįdYÖ¯,|À¯Ö¸¼YZZ¬e¾ËY½ZËZaÄ]YËZ{ÁYį½MYÌadY©ZvYÕ¼ÅÕY]Y|y\zfÀ»|®Ë{¿,Á{]ÖËÂ^Z],ºÌÅY]Y½Y|¿ÁZËÂyYÖ°Ëfy{,{]Ä]{ÂyÕÂ^Y[MÕYÄmd¨³Ád§ZfÁYµZ^¬fYÄ]ºÌÅY]Y¹{ZyÕÄËM½ZÂÀ]¾»½MYYÕÌqÁY{°¿ZÅfÕÃZ]{Öf^vpÌÅÁYį|ÌÀ¯d«{[MÁYÄ]Ád§Ë~aÕ{ZZ]fy{{Â]Ã{¯Z{{įdYÂyfy{d¨³,|¡Z§¿|Ì¿Z¿Y½ÂqÁ{Zf§YÖ«Z¨eYÄqį|Ì¿YÂz]ÓZu{Y{ÕÄËM|ÀfËYZ]½|Ì¿YZeº°]Ì¿d¿YfÕY]ÁY{Â]Ã{¯Z{ºÌÅY]Y¹{Zyį{Zf§Y©Z¨eYÂ½Z¼Å0Z¬Ì«{ÌqļÅd¾ËYÄ]ËZ{įÁ¾ËYYÁ|Öf¨´Á½ZnÌÅ©£Õ{ZYÃ|¿¹Z¼eÂÀÅZ¯,µZu¾ËYZ]dyZÀÖ¼¿ZaY,Ã|Ã{Y{[YÂm|ËZ]©ZvYÕY]\ZÀ»Õ¼Å[Zzf¿YÕY]Y|y|ÌËPed¼«¾ËyM,{Â]³ÅįÄ^Ë£Õ{»Z]ÁY|¿{Y{Ö»ÃZmYfy{ÕÃ{Y¿ZyZËM|Ö»¹Zn¿YÖÀÌ»Ä]Á|À¯eÄ̼ÅÕY]YZm½M,|¿{Â]Ã{°¿cZ«Ô»YÁY

Page 107

Ã{Y¿Zy½Y^ÅÄ]¹YfuY.{Á]ZÀMZ¿{»,{¯¦ËeĬ§ÕÃ{Y¿ZyÕY]Y½ZËm,ºÌÅY]Y¹{ZyÖf«ÁZË®Ì¿ÂeZ],dYÃ|{Z|¿ÁY|yY»Y¾ËY{Y{xZaÄ¿Zy\uZį|¿{Y{ÃZmY½Zfy{Ä]Ã{Y¿Zy|]ÁÄËMd¨³ºÌ¿YÂeÖ¼¿|]ÓZu|¿{¯kYÁ{Y´Ë|°ËZ]Á{ÁM©ZvY{¿YÁYºÌÅY]Y¹{Zy{Á]ZMÃn»Ö¸°Ä]Y½¾ËYY|y,ºÌÖ»½ZfY{ÁMd¨´d¼«Ä]į|¿|ÄmÂf»,|¿{¯kYÁ{YÖf«ÁZ»Y,{Â]Äf§³¿{©ZvYÕY]ÕY]YYZ¿Ö¿Y|yYq{Â|¿§\uZ|¿YÂeÖ¼¿ÁdYZ¿Ĭ§©ZvYYºÌÅY]Y¶¿{Â]Ã{Y{Ã|ÁįÖ·Zu{,Ã{¯[Zzf¿Y©ZvY|¿ÂÖ¼¿¹Zn¿Y{ÂyÄ]{Ây,Y|yÕZÅÃ|ÁįdY¾ËYxZa.{Â]|ÅYÂyÕY]©ZvYÁºÌ¿YÂyÖ»|¿ÂÄf§Ë~aÁdYÂy{½Z¼ËYZ]|ËZ]Ä°¸]YÁY|¿ÁY|yÁ{¯Z{|¿ÁY|y{¿,{Â]{YZ¿į½Âq,{ÂyÕÄmÁÕļmeËY|Ìa|ĸ»ZuĬ§YÄmÁÁ{»§[Znf»½Âq{¯Z{ZÌ],|¿ÁY|y{¿¼ÅÕY]©ZvY|˳Ö»AMPÄqÁY|Y{Z]Ĭ§Á{¼¿[Znf»YÁYÕZ{Y|yÁ{Â]YZ¿ÁY½ZÅZ{ZaÁZÅ¹Â«įÕ{Y{Ã|ÁÂe,ZËY|y{Ö»{ZË§ÁY.{¯Ö»ÖËZ{»Y¾ËYÖ·Á||ÅYÂyYÂfY¾»¶¿Á|»M|ÀÅYÂyZÌ¿{Ä]¾»¶¿Y,Y|¿ÁY|y.{Â|¿§\uZ|¿YÂeÖ¼¿¹¼ÅÖf«Á,dY¾°¼»Ŀ´qÄ]cYÃ|Áª]Z»Âe{Â»¶¿ZeÖÀ¯Z]YĬ§º5uįºÀ¯Ö»Z{|ËZÌ]ZÌ¿{Ö¿ZuÁֿ¿Z«|¬»[Zf¯ºÌÀ¯{ÁºÌ¿Y|]Y½M|ËZ]Z»įdÅÖ¿ZuÁֿ¿Z«|˳Ö»¾ÌÀqÌ»Y»dYY|ËZaZÅ½Z¼M{{Z]ÓY|]YZeÂe¹Ô¯|¿ÁY|yÕYY|ËZa¾Ì»Á½Z¼M{{Z]ÓY|]YZeÂe¹Ô¯|˳Ö¼¿į|ÌÀ¯ÄmÂeY|ËZa½Z¼M{|]YÄ]ZeY|y¹Ô¯į|˳Ö»ÖÀÁÄ]Ä°¸]Ä¿dY¾Ì»]|ËZ]Ŀ´qY|y¹Ô¯a|˳Ö¼¿¾Ì»{»{ÌqpÌÅÁdYÄZËÁ{ÖÅY³Z]ÖÀzÅÃ|Äf¨³Z»Ä]Y|y¹Ô¯{.{ÂY|ËZaYÖ»Ô¯³Yį|ÌÀ¯ÄmÂe½ZÌf¿«¹Á{||ÅYÂyd]Zi|ÅZÄqY|y|ÌÀÌ^]µZu{{³Ö»Y|ËZa¹Ô¯½M,{Â|ÌËPe¨¿ÄZËÁ{½ZÅ{

Page 108

¹YfuYY{Za¾»{¿{Â]|ÅYÂy{{³{Zº¿ZÅ{Yį¾»¹Ô¯½ZÀr¼Å|˳Ö»ÕY]Á{ÁM|ÅYÂyZmÄ]ºfYÂyįYÄr¿MÄ°¸]d³]|ÅYÂz¿¼iÖ]ZÌY|Ë{³|ÅYÂy½Y»Z¯¹{Zf§Y½MÄr¿M½ZÅ{YdYÃ{ZxZa.{{³Z]ÁYÄ]|¿YÂeÖ»Ŀ´qY|y¹Ô¯0Ô^«įºÌ˳Ö»YÖ»Ô¯Öf«ÁaºÌfÅ¹Á{¨¿Z»ÁµÁY¨¿Y|yZ»d¬Ì¬u¾ËYZËMºËYÄfyZYÂfY¾Ì»]YÁY¹Ô¯ÃZ³½M,dYÄf¨³Y|y|ÅYÂy©ZvYYºÌÅY]Y¶¿į{Â]Ã{Y{Ã|ÁY|y.|ÌÀÌ]Ö»YÌ¿Ö],dyZ¿ÕZm{Ây½ZÅ{]YY|yÕÃ|Á©ZvYįÖ¿Z»ZeÖ·Á,{Â]|Ë{´¿Y|ËZa,YÃ{Y¿ZyÁÁYÖ³|¿{Y|y¹Ô¯Ö³|¿ÕÃ|Á,ºËY~´]¹YfuY ½Z»¾Ë|·YÁÄ]³YįdYÄf¨³Y|yÖ»Ô¯,ºÌÀ¯¹ÔY½Z¼ËYZ]YÃ|Á¾ËY³Y||ÅYÂyÖ¸¼Z»ÕY]Ö¿ÓÂ¹Á{|ÅZZ»dyZºÌÅYÂyY|ËZa½Z»Ö³|¿{,dYÄf¨³ÁYįYį¹YÃ{½ZnÌÅ½ZÀr¿MºËZÖ»Y|ËZa¾Ì»{YÁY¹Ô¯įºÌfÅÕÃ|Á³YįdY¾ÌÀqËZÀ»ºÀ¯µfÀ¯Y¹{Âyº¿YÂeÖ»ÖfzÄ],ZÅÕZ¼Ì]½|Ë{Z]Zfu,ºÌËZ¼¿¹ÔY½Z»Ö¿ÓÂÖ³|¿ÕY]YY|y{ÂÆ»]YdÌÀ»Y,¶»Z¯½ZÀ̼YZ]ºÌ¿YÂeÖ»d§|ÀÅYÂy¾Ì]YZÅÕZ¼Ì]½M¹ÔY,|Z]¾Ì¼¯{ydY¾°¼»įÕ´Ë{ÕZmÅZËÄ¿Zy,c§Z»|ÌeºÅYÂz¿©Â¸z»ÕZÅÁ¯YºÌË´]½ZÀ̼YZ]ºÌ¿YÂeÖ»ºÌËZ¼¿ÌY»¹ZËYµÂÄ]ÁÌ»Y»|¿YÄf]¦¾»{³Y{³įYÌ»Y»{Y{|ÅYÂy½Z¿¾»Ä]YËÂycZn¿Á|¿Y{³Ö»|Ì¿YÂz]ÁcÔ°»Z]³YºÌËZ¼¿¹ÔYYÕÁÌaÕÃ|ÁºÌ¿YÂeÖ»¾ÌÀr¼ÅdZnZ]ºÌ¿YÂeÖ»,ºËÂÁÄ]ÁÕ|Ì»YZ¿Áº£YË^·ÕZÅdÌ«Â»¾»Z]Y|y{ÂÆ»ÕÃ|ÁÁ¹YÄfY~³¹YfuY¹{Z»Á|aÄ]¾»ºÌË´]ZÌ¹Z¿{||ÅYÂy¹Zn¿YÖË°̿Ä]¾»ÕY]ÌqļÅįdY¾ËYÃYÁ{ËÁ§ÕZ¼Ì]ÁÖ³{§Y,°¼¯,¬§YÂË{įºÅ{Ö»½Z»§{ÂZ]¾»ZÆÀe|ÌÅ{¹Zn¿YY|y{ÂÆ»ÕZÅÃ|Á¹Z¼e{»{YZ¯¾ËYºÌ¿YÂeÖ»Õ{Y§YÁ|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿d¯]ÁÖ¿YÁY§{įÕ{Y§Y¾Ì]{Âm»cÁZ¨eY|y|ÀÀ¯Ö»¹ÔY½Z½ZÅ{Z]½Z¿MįdY¾ËY,|¿]Ö»Ä]¬§{įc»ÁcZÌuį¹ÁMÖ»|ÅZZ¼]Y¾Ì»Á½Z¼MÁ»Y|˳Ö»

Page 109

Ã{Y¿Zy½Y^ÅÄ]¹YfuYdË}Z]ÂeZe¾Ë³]YcZÌua-ºfY~³ÂeÕÁÌaYdÀ·Ád¯]Á[Zzf¿YYÖ³|¿|ËZ]Z»į|ÌÀ¯ÄmÂeÄÌÀjeÖ¿Z¼]Ã|¿cYÄ]{Ây±»,Y|ÆcZ¯]ºÌÀ°¿[Zzf¿YYÖ³|¿³Y½Âq.YqºÌÀ¯Z].ºÌÀ¯[Zzf¿YYÖ³|¿ºÌ¿YÂeÖ»ÂÄq|À¯Ö»¶¼¾Ì»ÕÁ{ÂydÁ{Y½MįÖ¿Z¿MÁ,dY½Z]c|«{cZÌuÁc»ºÌ¿YÂyÖ»µZj»Y{Ây|ÀÅYÂyYYÃÂÌ»|¿Y{Ö»ÕZÅdÀ· Z]ZËÁºÌÀ¯d¬§Y»ÖÅÓY ÕZÅÃ|ÁZ] ºÌ¿YÂeÖ» ¾ÌÀr¼ÅdYÃ{ZZÌ],d¬Ì¬u¾ËYY¤·±»ÁÕZ¼Ì],¬§|À¿Z»½ZÌ|Ë¿Ö»[¬Ë¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]dY¶»Z¯Ö¿Z¿Y,{¤¸¿{ÂyZf¨³{Ö¯³YºË¤·Ö»ZÌ]ļÅZ»½M,\Y½ZÅ{]½{ZÆ¿¹Z´·Z]Z»|À¯ZÆ»Y{Ây{ÂmÁÖ»Z¼e|¿YÂeÖ»ÁÅÄ]Y½YÂÌu½|]Ö»Z¼eºÌ¿YÂeÖ»ĸÌÁ¾Ë|]ÁºËZÖ»{ÂyÌ»YÕZÅZ{YZ»Y,dY®q¯ÕÂÌ¿½Z],½Z¾Ì¼ÅÄ]ºÌÀ¯dËY|ÅÂ|¯eMÄ]Y±]Ö¸´Àm|¿YÂeÖ»®q¯ÕYÄ«m{Y{±],[¬Ë,\Ìee¾Ì¼ÅÄ]|°]eMÄ]Y¶´Àm¹Z¼e|¿YÂeÖ»®q¯ÕYÄ«mZ¼Ö³|¿Ä]YÖÅZ^e|¿YÂeÖ»,{ÂÃ{ÁM½Z]]eYįÖeZ¼¸¯½Z»\¸«Z]Öf«ÁºÌfÅÖÅÓYÕZÅÃ|Á\uZZ»į¾ËYÂy^y{ÁMÄ»Y{Y[¬Ëd¨³|ÅYÂy¾zZÅ½MZ]ª]Z»Ì¿½Z»½Z],ºËË~b]YZÅ½M[MÁÃZe[M|¿YÂeÖ¼¿ļqdY[MÕļq½Âr¼Å½Z]į|Å{Ö»įÖ]M¿ÁdY¾Ì»{½M6Á|ËZ¼¿ÕZm½Z»¼ÅY¾Ì³MÅÁx¸e^À»Ä°¸]dÌ¿¬»ºÅZ»½Z]a,ļq{Ä¿{ÂÖ»ÕZm½MYz|˳Ö»ZÌ¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]{Y{{ÂmÁZ»\¸«{Är¿MÖÀË½MÕÄ¿YyY|]zÁ,{ÁMÖ»]ÖË°̿{Âyµ{Õ°̿ÕÄ¿YyY®Ì¿|˳Ö»¾z,dYË^·½MYµ{Är¿MY½Z]YËÕ|],{Âyµ{|]Z«Â·Ö¿ÓÂÁ[ÂyÖ³|¿,|ËY~´]¹YfuY½Ze¾Ë|·YÁÄ]³Y|˳Ö»Y|y{Yd¬Ì¬u¾ËY~]|¬·YsÁ,|Ì¿YÂyÖ»Y¹Ô¯¾ËYÖf«ÁdY{|ÌÅYÂyÄ]½Ze½Z¼ËYd¨³|ÌÅYÂy¾zd¬Ì¬u½Mª]Z»Ì¿Z¼Á{Z¯Ö»½Ze\¸«º¿Y{Ö»¾»½Y´Ë{cZÌ]neÄ¿|ÌÀ¯ZÀ]Y|y¹Ô¯d¬Ì¬uÁÖfY],YY|y

Page 110

¹YfuYY{ZaÁÃ{¯ÄËº^¸«{d¬Ì¬u¾ËY½Âq|ºÅYÂz¿{Á±»Zq{į|¹Zn¿YÄ]Ze|À¯Ö»Ö¿Z^Æ´¿»Ô¯]Y|y¹YfuYÄ]½cÂ{{Ây½|ËZ]Ì¿Z¼Y®ËÅ,ÕZ]ºÌ¿YÂyÖ»½¬¿{»{|Æ¿d»uYËÂyÅÂ|ËZ]½Á,|À¯d^v»¾fËÂy½Âr¼ÅY½ZÌ§YÄ]½¹YfuY¹Á·YÄ¿Y{ZfY,·Âaį|ÌÀÌ]Ö»\ÌnÄq,ÕYÁ½Ä]ÅÂ¹YfuY¹Á·Ä]0Y|],[Zf¯¾ËY{|À¯Ö»d^vÅÂÄ]¹YfuY{»{ZyÂÄ]¶§¾ËY{Ö·Á{¯ºÅYÂyd^vºÀ¯Ö»d^v,|¿Y{c|«Z»]įÖ¿Z¯¿Ä°¸]|¿YÄf¨´¿\f»ÕZÅ{»Y¾ËYÁdYÃ{Y¿Zy5,ÅÂÁ|Z]ÄfY{d{{Yc|«ÁÕ^Å½įÕYÄ¿Zy{dY|y¾°¼»Ì£,d¯]Á»YMÕÄ]ne,|Z]¹Áv»½{Â]¹YfuYY{»Ã{Y¿Zy^Å½YÂÀÄ]¼ÅÄ]Y|y5½®ËÖf«Á,°]{Â]|ÅYÂydY¾°¼»Y{Za¾ËY{¯|ÅYÂyd§ZË{Y¹YfuYY{Za,{Y~³Ö»¹YfuY´Ë{Ö§YÌ¿ÖÅZ³Á|]ÁYÄ]ÅÂ\¿ZmY0Z¼Ì¬f»¾»Ä]Ö¿¹{Â]d»|yµÂ¤»ZaÁY{±] ÖËZ̸¯{ 0YÌyY|]¹|l̳Ö¼¯ºfÅZ̸¯¾ËY{ÂeZyÄ]¾»,½Zmd¨³ÁY|Õ^ÅcYÌ̤eZq{Z̸¯,ÌaZÅµZ{¯¦ËeY¿ZfY{|¿{¯Ö»ÖZ̸¯ÕÄ¸m{d¯ÕY]YÖ¿ÓÂÕÌ»¼ÅÁ¶v»Ä]e®Ë{¿ÖËZ̸¯{d¯ÁZ̸¯Ì̤eÕY]d§¾ËYÁ{®q¯ÖËZ̸¯Z]cZ«Ô»Z]|ÀqYaÁY{Â]\ZÀ»,½Zd¿Â°,Z̸¯½Mį{¯Ö»uÅÂZ»Y|»MYÂy½MY,½ZÖ´ËZ¼ÅÕZ̸¯Ä]|ËZ]{¯Ö»ZuYÁ|ÀÀ¯d¯½M{|ËZ]įdÌ¿Ö¸v»ÕZÅÄ¸m{d¯Ä]Á{Â]¶Ì»Ö]½ZÀr¼Å½Ö·Á|¿{³Z]½ZÖ¸^«{Y{Ä»Y{Y®q¯ÕZ̸¯½MÕÄ^À®ËįÖËZmZe{¯Y|Ìa®q¯ÕZ̸¯{ÕeÌ]dÌ·Z§Äf§Äf§ÁYÄ]ÁÖfËZ]ÖÅYÂyÖ»Ö¯|Àf¨³Á|Àf§³·ZqÄ]YÁYZ̸¯½Y^ÅdZYZ̸¯¾ËY{d¯ÕY]Y|ydËY|ÅY|ËZ]įÖË´]cÅÂ{Y|¿YÖ»duÁÄ]Y»Õ^Å¿¾ËY.|À¯ÕY]ּ̼eÄqįd¨³ÅÂÄ]Á{¯®ËveY½cZ¼¸¯¾ËY

Page 111

Ã{Y¿Zy½Y^ÅÄ]¹YfuYYÖ¸^«ÕZ̸¯½Z^Z]ÖeZ«Ô»Y«ºÅ|]{Y{Z̸¯½{¯ÂįÕ{ÂmÁZ]|Ë´]Á|Å{Y«YºÌ¼e½ZËm{YÁYZedY~³{¯|ÅYÂyeYZ̸¯ÁY,{Y{|ÅYÂyÄ»Y{Y{ÂydËÂÄ]ÅÂÄ·Z»ZedY{]ÂaË½YÂÀZ]Y»[Zf¯ÁY,cZ«Ô»YÌa\¹YÃ{¯d^vc|«½Z^uZYdZYd̼ÅYY½M{įÖ]Zf¯,|À¯¹{Â][Zf¯½M½|¿YÂyµÂ¤»\¹Z¼e¾»,½Zmd¨³¾»Ä]½ÁºfzËÖ»®Y,¹ÅÂÁY|yY¹YÖ¯{Z],[Zf¯½|¿YÂy«Â»¹{¯Ä]Âeº¿Z^ÁÅÂÂu{|]Á,Z̸¯½Z^¼Å,ÃZ»|ÀqYad³Z]ËZ̸¯Ä]©ZÌfYZ]ÁYÁ{½MÁdY{cZneÕY]Ä]Z»ÖËZËÁį{¯Ö§»´Ë{Ö¿Ä]YÁYÖ¤¸^»Á|¿Yª§Â»ZÌ]½Z¿MÕÁ{ÅÁ»Y|¿|Z¯µÂ¤»ºÅZ]ÃY¼Å|ÀÅ{Ö»ZfyYY|yÖÅZ{ZaÄ]½Z|»M{¶v»YYÕ{ZË¹ÅÂ{Â]¾°¼»¹|Ö»ÂÕ´Ë{ÕZ̸¯{³Y,½Zmd¨³½Y|Ìad{,{Â]¹YÖ³|¿{cZneÕY]įÖeÂ{Ä]³ÅÁºÀ¯eYÃ{¯®ËveYÁY¿Y^ÅįÖ°q¯ÕZ̸¯d¨³0Y|]ÁY¹{¯Ö¼¿{Y|¿{ÂmÁ´Ë{,|À°¿dZYÁYYÁ|À¯Ö»YfuYÖ]ÅÂÄ]Ze|¿{Â]d§ZË{YY{ZaÁd§Zv»ÄnÌf¿{ÁdY~³¹YfuYÅÂÄ]ÁY{¼¿|¿Y{Äf§ZÌ¿cZn¿ÅÂįÖ¿Z¿|Ë¿Ö»·Âa|À¿Z¼ÅÌ¿µÂaYÄr¿ZÀqZe|ÌZ]{Ây½YÅÂºÌ¸e,½Z¿ÕYZ¼,½Z¾Ì¼ÅÄ],|ËÁM½Z]]ÖÀzį½MÖ],|ÀZ]ÄfY|¿½Z¼ËY¹Ô¯Ä]Öy]½ZËYYZ¼ÕÄ¿ZeY|yÁZaÖ³|¿YË,|¿Â[~mZ¼Zf§iY{{¯|ÀÅYÂyÃ|ÅZ»aµÁYZf§,dYÄf§ZÌ¿cZn¿,½®ËÅÂ³YZfuį|Å{Ö»½Z¿aYÖ¿Y{»YºÌ¸eÁÄ»Ä¿|Å{cZn¿YÁY|¿YÂeÖ»½ÕÄ¿Z»fv»|Ì|¿ÁY|yÕY]½Z½Y¼Åd{Zf§¾Ì¼Å¶Ì·{Ä]įºZÀÖ»|¿YÃ|

Page 112

¹YfuYY{Za¾Ëe ±] Y Ö°Ë -dY g4Á ¸´ËÁ d̼Y ,yZ ÕYĿ¼¿į{Â]Ö¯ķ·g4Á¶´ËÁºfÌ]½«Z£M{,ZaÁY{Y|y½Y{»dÌvÌ»Z]ÕZ¯pÌÅdYÂyÖ¼¿ÁdY{Y|yZ]{ZÌ]ÕYÄ]Y{{Â]ZZaZÌ]ÕY|¿Z¼ËY,Ö¸4a¼Å,´Ë{¥Y|Z]ÄfY{ÖËZZa|Ö»eÌ]ÁeÌ],½Z»µÂ{Y|yÕY]ÁY©ZÌfY«YÁÖ¿Z^ÁYÂuYÁ{ÂeÌ]gÁ¶´ËÁÕ{į|Ö»\^,ÁY|Ö»¾Ì´¼yÁYYÁY¶Y{Á{Y{Ö»YMc|Ä]¿Z¼ËYZyÄ]Y¼ÅÁY½Âq{¯Ö¼¿dZYYÁYÕÄfYÂy¾ËY,½{¯Ö»À»Z̸¯Ä]¾f§Ã{Z»MY¹ZÁY|Äf¨³0Ô^«įÂ½Z¼Å{Â]Y|ydYÂy¦·Zz»{¼¿Ö»eZ̸¯ÕÄ¸m{d¯|«Ä]YÄ¿ZyÁ{¯Ö»Ä]{ÁÁ¹Z´ÀÅd³Z]Ä¿ZyÄ]Z̸¯ÕÄ¸mYµÂ¼»YeË{,Ö^įºÅ{Ö¼¿ÃZmYÂeÄ]ÁºfÅÄ¿Zy¾ËYÌË¾»d¨³d̼Y,Ä¿ZyÂeįº¿Y{Ö»{Y{{YÂmÖ»YMÄ]Ö¸4aÕ{³]Ä¿ZyÄ]d«ÁË{¾ÌÀqdYtÌ»¾»ÌËÖ·ÁÖÀ»ÅÂYaÁ{¯Z]YÄ¿ZyÖfa5{,{ZËÕÂz·{ÁºyZ]gÁ¶´ËÁ{¼¿¶¨«daYY{,Ä¿ZyeÄ]¼Å½{¯Â^n»,ÅÂÄ]¹YfuYÁY|ydZYÕY]Ö¸4aºÌ¼e,|ÌÀÌ]Ö»įÂ½Z¼Å0Ô»Z¯Y{ÂyÁ{ÁM½Z¼ËY¹Zn¿YÁYdY~³gÁ¶´ËÁ]ªÌ¼ÕÌiPe{»Á»YÄ]Zeį{Â]ºÌ½ZÀqÁYZ¯Á{¼¿tÌ»ZÌd»|y¦«ÁZ¨,|Àf§ZËcZn¿ÁYd»|yªËYÕZÌ]dYļÅÖ¿Y{|«Á¹YfuYY|yÕÁY{dze{¿Ö¸aY{Za|¿{¼¿ÌyZf½Z³{»YZfuÁ|Àf§³Y¨¿YÅZÅ|ÅÂÄ]ÁY¹YfuYZyÄ]½ÂqdYºÌZÌ]d§ZË{YÃ|¶Ë|^eÕ¼Å¾fY{5Y{Za¬§Ä¿ÁY|Àf§ZËcZn¿¹{»Õ|]YÖ³|¿{YºÌÖ·Âv»Ä°¸],{¼¿½Y´Ë{ZyÄ]¬§Ä¿įºËYÄf§ZËºÌ¸eZ».Ã|¿Z°M½ZfËY]ÂÀÅįÕ{Y§YÄ]³YÌ¿½Z»{ÂyZyÄ]Ä°¸],ºËY~´]¹YfuY½ZËYÄ]|ºÌÅYÂyf»½Z»{Ây,ºËY~´¿¹YfuY|ÀfÅZ»¹YfuYÕÄfËZ Smith Wigglesworth  Polly 

Page 113

ºÅ{¶§Z̸¯½Y^ÅÄ]¹YfuY¾ËY]ZÀ]dYÖÅZ{Za®Ë,Y|yÖÅZ{Za,|Äf¨³eÌaįÂ¿Z¼ÅÄ]¹YfuYZ]|¿ÂÖ»¾ÌÌec|«½Z^uZÁ\eY»ĸ¸ÁYÕZ̸¯{Ä]ZÌÄ]¹YfuYZ]ÁºËY~³Ö»¹YfuYZÌÄ]«YÁ{,Z̸¯^Å®Ë|Ì¿YÂz]YZf»|aÕY|yÕÃ|ÀÅ{½Z¿,^Å®Ë{»{Z»°¨eZfuÁd^v,Zf§YZZu|˳Ö»Y|y¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]dÁYÕÃ|Àf§Z]½Z»{Ây]Y»įÖ¿Z¯Á{¼¿ºÅYÂyºË°e,|ÀËZ¼¿ºË°eY»įYÖ¿Z¿MYË¾»{,Y|yZ]Z»Zf§¶ÌW¼µÁY||ÀÅYÂyYÂy,|¿Z¼̬udY¾°¼»Ì£{{³Ö»Z°MZ̸¯½Y^ÅÄ]d^¿½Z»{°¸¼ÕÃÂv¿|ËY~´¿¹YfuY,Z̸¯{c|«½Z^uZÄ]Z»Y|ÌeÖ»Y|yY|ÌË´]į½Z¿YYÄ¿,ºeÖ»Y|yY¾»¾ËY´¿ZÌ]0Z«YÁį{Zf§YÖ«Z¨eY,ÕYÄ¸m{įºÀ¯Ö¼¿»Y§³ÅÕZÌ]ÕÃ|,ZÅn¿YÕ{YMd̼ÅYÕÃZ]Á{ºÌ¸eYa{Â]d¬Ì¬u|¿|»M¸mZ{ÕY]¾»cÂ{Ä]xZa{¹{»Y{ÕZÌ]ÕZÅYM¹{¯ZuYį{Â]½YÂmÕ{»,dÌ¼m½ZÌ»{ÓZ]Öf«ÁºÀ¯f»|yZe|ËZÌ]°ÕÓZ]ºfYÂyÁYYdYÃ|Ë{Ö³|¿{ZfËY°ÕÓZ],Z»ZÀ¯{Á|»M½ÁÌ]dÌ¼m¾Ì]YÕ´Ë{{»,|»MÖ°»Ö»q¾aZ¯ÁcÖe,¾ÌmY¸ÁdY{Õ|À¸]Ö^Y¹{Õ»¿Z¼q{{Â]Ã|Ã|ÌÂaÂfeZ]0Ô»Z¯ËZÅd{Á{Â]Ã|ÌÂaį¹|ÄmÂf»{¼¿Ö»dzYZ°MÁ|Ö»Ã|Ë{ÖuÁÖÅZ´¿

Page 114

¹YfuYY{ZaYcZ¯],Õ{YMZ]d¿YÂeÖ¼¿´Ë{Á|Ã{MĸZ§Ô]½YÂm{»|À¯d§ZË{°ÕÁYįºfYÂyÁYY[{YZ]Áºf³]Ö»Á{{»¥Ä]Ö³{d¨´YaÄ¿d¨³ÖfzZ]Á{µ¾»Ä]ÁY{Á]¾ÌËZaÄ]ÃZ]Á{,ºfYÂy{Ä]xZa {ÁY Ì»Md¿ÂyÖ»YfuYÖ]YÄÌ·ÁY|ÅYÂz¿Ä»Y{Y,|ËÁ¿¾ÌËZaZ¼įÖ¿Z»Ze¾»,Z«Mºf¨³Á¹|»M¹{ÂyÄ¿d¨³Z]ÁY{Y{cZ»Zf¿Y Yq į ¹|ÌaÖ» {Ây Y Á ¹|Ö» |Ì»YZ¿ º¯ º¯ ÓZuÁYY½Z¿MÕļÅį¹|̼Ƨ|]|¿^]¾ÌËZa°YYÁYZe|À¯Ö¼¿º°¼¯į¹Y{Z¯Á¯Õ{»Z]įºf¿Y{Ö»0Ô»Z¯ÓZu|¿|ÌeÖ»Y|f«Y{ÕZ§ZaZ]|ËZ]adÌ¿¶WZ«c|«½Z^uZÕY]Ö»YfuYpÌÅ\Ìee¾Ì¼ÅÄ]³Yįºf¿Y{Ö»¹{¯Ö»{Z¼fYY|yÄ]Á¹{ZfËYÖ»{ÂyZ¼Ä],Z«Mºf¨³a,ºÀ°]Öf»|y½YÂm{»½MÄ]º¿YÂeÖ¼¿,|]ZËÄ»Y{YÁ|ÃÌy¾»Ä]ÃZ]Á{ÁY|ËÁ]¾ÌËZa°¾ËYYįºÅ{Ö»Âf{½Z¿YYÄ¿,ºeÖ»Y|yY¾»d¨³ZmÄ]Z¿Öj°»YaÁÄ¿d¨³Á°§{{Âyį|ÌeÖ»ÖËY|yYÁY|ÌeÖ¼¿Y|yY{»¾ËY0Z«YÁÁY³Y{Â^¿¾Ì»ÁZÅ½Z¼M̬֬uÕY|yįÖ¯-{Â]ÄfyZ^¸«ºfYÂy{ÁdY~³Ö»¹YfuYY|y¹{Zy¹Z¬»{¾»Ä],|ÌeÖ»Y|yYdyZÖ»Ã{ÁM]YÕÂ,½ZƳZ¿¹|¿Z»|¬·YsÁ®¼¯fÀ»Â{Á¹|¿¥À»dY½YÂm{»½Z¼Å|a{»¾ËY¹|̼Ƨ,|Å{ÔY¾»Ä]Ö¯Ö˳į|ÌÅYÂyÖ»³Y,Z«Mºf¨³dYÂ¾Ì¼Åįd¨³¾»Ä]Á¹|ÌaÁYY,Ä¿³Á|ËÁ]¾ÌËZa°YdY¹Ó,|À¯d§ZË{Y|yYÖ°¼¯½Zea{Â]|ÌÅYÂyY|yz]Z¨c|«Y½ZeadÌ»Áv»µÂX»Z¼Ö]Z]ÁYÁ|¿YÃ{¯}¨¿ÁYÖfz{cZ¼¸¯¾ËYį|ÌÖ»¿Ä]\¸«dË´¿Ö»¾»Ä]ÃÌyÖÅZ´¿Z]½ZÀr¼ÅZ»Yd§¾ÌËZa°Yָ̻Z]Y|yÁ{Âd»|yÁYÄ]Ze|Z]Y|yÂu{ÃZ]Á{½YÂm{»Z¨Á|¾eÁ§ÁY,{Â]Ì¿Ö]ÁY{Y|yZ¯{¼¿¼·YÁYe|«ÃÁ³ÂÁY¹{¯cZ«Ô»½Z¿Z^f§{{|aZ],Ä¸mYad§ZË{¯Ö»Zf§Á{Ö»¥ud¿ÂyZ]{Â]Æ{Ö£ZË½YYÂÂe»Z»ÕÄ§Y»,¹{¯d^vÄ¿Z]{R»ÁYZ]¹{Y{Ö¼¿½Z¿¶¼·Y°¾»Z»Y

Page 115

Z̸¯½Y^ÅÄ]¹YfuYÖ°Ë̧Õĸ¼u¾»Ä]|ÅYÂyÖ»ÁY¹{¯uÕYÄv·į||Ë|½ZÀq|À¯¹YfuYÁY½Z»{ZyÄ]Ö·Á|f]Y|yYÖ¯dY¾°¼»Ì£ºf¨³ÁYÄ]dYÃ{¼¿¾Ì»ÁYįÖËZÅc|«Ä]¹YfuYÖÀËY|yYe{Y~´¿ÕY]¾»dYÂy{Ë~a{YÖfZYZ¿Yqį¹{Y{tÌÂeËY]dYÃ{Â]ÃZ^fY,°Y¾f§¾ÌËZaÖÀÌ¿\¬ºfYÂyÖ¼¿,ËY½M{Zfu|¹¿Ö¯|¿Y,½MYaÄ]ÁÁ|Äf°¹Zn¿YÁY,Y|y¹Ô¯d¬Ì¬u]¯¼eYaºÀ¯ÁYÃZ´¿ÁÃ{Y{YM0Z¬Ì¼ÂÄq|aį{¯¦Ëe{¼¿½{¯ÄË³Ì̤e|aÕZÅÁZneÌiPedveĿ´q,Y|yÁc|«½Z^uZ,Ö³|¿Ä]Z]{Ây]{YZÅZf§½Z¼Å,{Â]Ã|Ìz^¿Y|a½ÂqdYÃ{¯,Õ{Y¿½Âr¼ÅÁY,ºÀ¯¯eį½MYÌa{Y{Ö»½Z¿{ÂyYaÕ^ÅÁd§Ë~aYÅZ^fYį½Mv»Ä]{¯Ö»ÄË³d§Z·Z]YÖ¿YÁY§Ä]d¿YÂe,{¯ÖÅYÂy~ÁdyZÀd̼Ä]Y»Á½Z¿Z^YÖ³|¿½Z¿Z»Æ«YÖ°Ë½Âr¼ÅY»ÁY,½Z»cZ«Ô»Ya|]ZËd¯]Y|yY»¹Zn¿Y,|À¯ĸ¼u¾»Ä]ÅZ{dYÂyÖ»įÕ{»¾Ì¼Åd§Ë~a{¼¿d^v»Ä¿Z¯ËÖ»YfuYÖ]½ZÀq,Zf§¾ËYÕÄËµZu¾ËYZ],dYÖY§YÕ{»,ÓZ]ÕĿ¼¿¾ËYÖf»uÖ]|nÀ³Ö¼¿½Z»Âe{įdYËZ½YY{½Z¼ËY½ZÌ»{į|hZ]Ä·P»¾Ì¼ÅÁ{¯Ö¼¿Ö¨z»YÕÌqÁY{Â]YZ°M,{»dÌÁ¾Ì¼Å{ÕZÌ]ÕYÃ|Z»Y,{Â]©{ZZf§{ÁY|]ZËZ¨½Z¿M|¿ZÖ»Z°MÕ´Ë{¶°Ä]Y½ZÖf»uÖ]Á|¿Y{Y«YÖ]Z¬¿,½Z»§Z¿Á[{YÖ]Õ{§½YÂÀÄ]½|ÄfyZÀY[ZÀfmYÕY]½Á{{Ö·Á|ÀÀ¯Ö»d^vÄ¿Z]{R»|¿Y~³Ö»ÃÆq]ÕY{]½Z»§Ö¸°Ä]½ZÅZ{Öf»uÖ]¾ËYÁ|ÀÀ¯Ö»¨uYÖ»YfuYÖ]½Z{ÂÖ»Ã|Ë{eÄ¿Z¯ËÄ]¹YfuYY½Z\¸«Ö·Á|¿Y~³Ö»¹YfuY½Y^ÅÄ]½Z½Z]Z]½ZxZaYdÌ«YÁ¾ËYdYÁ{ZÌ],dYÃ{¯¾ÌÌeY|yįÖÀÌ»{ZyZ°M½Y^Å\¿ZmYÃ|¹Zn¿YÕZÅdYÂy{ÁcYÌ̤e,cY{ZÆÀÌaÄ]

Page 116

¹YfuYY{Za{ÂÖ»ZuÃËÁÖfaÕÄ¸mÕY]į|ÅYÂyÖ»ZYY½Z½Z^į|À¯Ö»ÅYÂyZYYZËÁ,|ÀËMÖ»½Z¿MºÅ{®Ë¬§Ö·Á|¿ÂZuZYºfÌ]®Ëj¯Y|uÁ|¿Â¼mºÅ{³Ä¿ZÌÅZ»ÕÄ¸mÕY]{Â]|ÀÅYÂyZeÁ{¹Y|¯ÅÁ|¿Y{Â½YYÅį¹ÁÖ»ÕZÌ]ÕZÅZ̸¯Ä]½MYÖ°ËmÄ]ļÅ{Á|ÀÀ¯Ö»Y³]Ä^À°ËÁ{Ä¸mZÆqdYdÌ¼mYa¾·Z,cZ¸mÅ,|ÀËMºÅ{³Ä^ÀÁ{ÕZ{ÕÄ¸mÕY]į|ÅYÂz]½Z¿MY½Z^³Y½Z½Z^Ä]d^¿½Âq.Yqd§ZË|ÌÅYÂyZuY¨¿dËÁ{¬§Z]|ÀfÌ¿¶WZ«¹YfuYÕĿ¼¿|ÌÅ{ÃZmYdYÕÁÃ{ZËÖ¼¯¾ËY,½Zm|ÌÀ¯°§|ËZ{Ö¿Z^|ÌÀ¯§dÌ¿ÕÁÃ{ZËįºÅ{½Z¿Ze¹ÁZÌ]Õ´Ë{|À¯Ö»dYÂy{ËZY¹Z¼eY,Ä^À°ËÁÕÄ¸mºÌÅYÂyÄ^ÀÁ{ ÕZÅ {Z{ÕÃËÁ cZ¸mÃ|ÀËMÃZ»{ Z»ZedZ¾Ì],Z̸¯cZZ¼fmY¾·Z{,Ã|ÀËMÕÄ^ÀÁ{ZÆqÅdY{{ZfÅÕY]dYÂy{¾ËY,{ÂmÁ¾ËYZ]|»MºÌÅYÂyºÅ{³ÆY|]Z]½Z»¼ÅZ{ÕÄ¸m¾ËYįÂyÄ],dÌ¿µÂ^«¶]Z«ZY|{dYÄ^ÀÁ{µZ^e§Ä],ÕZ{ÕÄ¸m¾ËyM½ZËZa{|Å{Ö»tÌÂe½Z^bYÅ|¿Za¢¸^»Ä]Ö°q,|Z]Ã{¯d¯YZ{cZ¸m¹Z¼eį¯Å{Y{ºÌÅYÂyÓ{|ÀÅYÂyÖ»įÖ¿Z¯ÕY].{Â]|ÅYÂyĿ´q,ZYd¯ÕÃÂv¿Ye{Á¹{»dY{|ÅYÂz¿{ÂmÁÖ§Z¯ÕZm,|ÀÅ|]½Z¿Y½Z{ÂyY½ÁÌ]Á{¯|ÀÅYÂyY|ÌaÖËZm|¿Â¾X¼»Ze|»M|ÀÅYÂyÄ¸mÁ,|Ì¿Y|¿ZÀjf»Y½Ze{Ây.|ÌÅ{Ö»xZaÂÄqZ¼|¿Z»|ÀÅYÂz¿¾·Z½Ze{ÂyY|Å{½Z¿Z¼Ä]Y½Ze\¸«dÌ«YÁ|ÅYÂyÖ»Y|y0ÓZ¼fuY½ÂqįÖeZ¸m{ZËM,{Â^¿½ZÌ»{Ö°qÕÃ|Á³Ydz¿,|Ìb]µYRÁ{ÕÃ|ÁįÖeZ¸mÄ],¹Á{.|Ë{¯Ö»d¯,{Â]Ã{¯dYÂy{½Z^¾ËYZ]|Ì¿YÂeÖ»į|ÌÀ¯Âe.|Ìf§Ö»dY{ÃY¼ÅÄ]Ö¿Â̸̻ºÌ¿®qÕZÅZ¯ÕY]Ì¿Ö§Z¯ÕÃY|¿YÄ]Á|ÌÅ|]Y½ZeÁ{ÂyÁÄ¿ZyÖÅ|]µÂa

Page 117

Z̸¯½Y^ÅÄ]¹YfuYaÄ]ÁÄ¿µÁYaÄ]½ZexZa³YdY{|ÌÅYÂy½ZeÄ«Ô{»Ö¯|¿YYÄq½Ze½Z^dYÂy{ÕY]į{]|ÌÅYÂyÖa,dYĸ]¹Á{|ËY¶WZ«{Ây½Y^ÅY|˳Ö»Y|y½{Y{YÖÀË¹YfuYį|ËÁM{ZËÄ]Ö¿Z]Ã|Ë{Z¼ÕZÅ½Zm]½ZËYYË-|ÌZ]ZÅ½MºÌ¸eÁ|ÌÀ¯dZY¹Zn¿YÖ¿Z»{ZZ]Y{ÂyZ¯|ËY~´]a|ÀÅ|][Zu|ËZ]Á|ÀÀ¯Ö»½ZÌ¿Y^{Â]|ÅYÂz¿Z¼¨¿Ä]¾ËYYË,Ä·Z¿ÁÃMZ]Ä¿|ÀÅ{Z̸¯½Y^ÅY|ËZ]Z»įdY|y¹Â«ÕY]ÖÅÓY\eY»ĸ¸¾ËY¾ËYÕY]Ä¿Á|ËYÄf§µÂaÕY],|ËÁ]cZ¸mÄ]³YaºÌÀ¯dZY¾ËY{dYÄfYÂy¾ÌÀqZ¼YtÌ»ZÌÕ´Àz½Ze½Z^į®ËZÆÀe|˳Ö»ZÌ.dZ¼ÁÖ¯Äqįºb]|ËZ]cÂZf»µÂaZËY|y|ÌÀ¯dZY|Ì¿YÂeÖ»YÁ.|ËÂÖ»Zu«Â»Ä]cZ¸m{ºÌb]´Ë{µYR|Àq|ÌËZÌ]½MÄ]d^¿½Ze½Á{{ZËM,|À¯Ö»ÖfYÂy{Z¼Y½Ze½Z^Öf«ÁÕY]Y½Ze½Y^ÅÅYÂy\e»ÂÄ]ZËM.|ÌÀ¯Ö»ZuYd»ÁZ¬»½{°¿d¯ÕY].|ÌÀ¯Ö»{Á²À̯ZaÁcZ»Zf¿Y,½Z¯{¯Ä]d»|yYÓZu.|ËÁMÖ»¦¸fz»ÕZÅÄ¿ZÆ],Ä^À®ËÕÃËÁcZ¸m{YÅ|¿Za,ÓZ]cY{ZÆÀÌaY®ËÅÄ]xZaÕY]³Y|Ìb]½Ze{Ây|ÅYÂyZ¼Õ̳ºÌ¼e]ÕÌiPeZËM{ÂÃ{Y{Ã|ÁZ¼Ä]Y{ZaÓ{µÂa,Z¼Ö³|¿{½ÂqdYÃ{ZxZa.¶Ì·{ÄqÄ],ĸ]³Y.dY~³{Y{Y|y[ÂÀ»ÕÃ|ÀËZ¼¿YeÌ]ÖYÖ¯ÁÄf§Ë~aY»,{Ë~b]YZ¼įÅ|ËÁM{ZËÄ]YZÌ¹Ô¯½YÂeÖ»ºÅZ]Zf»dYÄf§Ë~aY»ÕÃ|Àf§,d§Ë~aY»įÁdYÃ{¼¹fv»Y»,{Y~´]¹YfuYZ¼Ä]¯Å{¯½ZÌ]¾ÌÀq¹Ô¯Ä]Öf«ÁdYÃ{¯¹YfuYY»ÕÃ|Àf§,|À¯¹YfuYY»įÅZ¼]YÁYY|y½Âq|ËYÃ{Y{ZÆ]Y|y¹Ô¯Ä]«YÁ{|ÌÅ{Ö»ZÆ]½Ze½Z^dYÃ{¼¿¬»|ÀÀ¯Ö¼¿ d§Ìa ½ZÖ³|¿{ ÕZÌ] Yq į |Ì]ZËÖ»{½ÂÀ¯YÕZÅ¾v { ,|¿YÃ| £ |¿ÁY|y ÕÄ¿Zy{ į Ö¿Z¿M ºÌ¿YÂyÖ»½Z»Ö¸v» ÕZ̸¯ { ³Y    Ì»Y» d¨° |ÀÅYÂy Z» ÕY|yÁ½ÂÀ¯YÄqd¨°ºÌÅYÂy½Z»ÖzÖ³|¿{ºËÂÄfZ¯£

Page 118

¹YfuYY{Za|˳Ö¼¿Ë¿»»į|ÌÀ¯ÄmÂetÌ»ÕÁY{dzeÃZ´Ìa{ÄqÄfZ¯ºÌZ]Ã|¿ÄfZ¯Ö·ÁºÌZ]ÄfY{Âu|¿ÁY|yÕÄ¿Zy{Ã{įÖËZm½Z¼ÅY|yÄ]d»|yÃY{½ZeÖ³|¿½{Y{Y«ÖÀË½|ÄfZ¯Öf«Á|ÌËZ¼¿Ö»dZYY½Y^ÅYÁ|ÌÀ¯Ö»d»|y,|ÌÅ{Ö»®ËįÂ½Z¼Åd{,ºËÂÖ»¶WZ«Y½Z»Ö¸v»ÕZ̸¯ÕY],ºËÂÖ¿YÁY§dY¾°¼»|À¯Ö»d§ZË{YÖ³|¿½MYįÖÀÌ»ÕY]dy{|ÌÀ¯Ä]neÖ¸v»ÕZ̸¯{½|ÄfZ¯½Á|]YÕ{ZÁÖ]ZÌ»Z¯,cÁi|ÅYÂz¿Ë~a½Z°»Y½ZfËY]Ö¿ÓÂÖe|»Ä]cZ¯]¾ËYYÕ|À»ÃÆ]Ö·ÁÖ´̼ÅÁÖ¿|¿Z»cZ¯]Ä°¸]ºÌ^¸]Y|¿YcZ¯]ºÌ¿YÂeÖ¼¿´Ë{{Â]Á,{ÁZÌ]ÃY¼ÅÄ]YºÌÖe~·ÁdËZ½Z¼ËY]ZÅµZįºÌ^¸Ö»Y|]ZËÄ»Y{Y,{ÂÖ»Z°MÌqļÅįÖËZm,tÌ»ÕÁY{dzeÃZ´ÌaZeÁ{Y{|ÌÅYÂyZÆ]½Ze½Y^Å¹Ô¯Ä],|ÌZ]Ã|ÄfZ¯Z̸¯{³Y{Á|ÌeÖ»Y|yY|ËZ´¿YÖ¼¿d̼ÅYÖ],|ÀÅYÂyÖ»Z¼YYÄr¿MZ]ÁdY~³|ÌÅYÂy¹YfuY,dYÃ{¯¾Ì»ÁYįÖ¿Y^ÅÄ]Y|yYe½ZfËY]Y|yįYÖ¸»Z¯Y{Za,ÁY¥YÃ|[ÂÀ»½Y^ÅÄ]¹YfuY{¼¿|ÌÅYÂyd§ZË{,dYÄf§³¿{|ËY|]¹fv»Y½ZËYįY½Z¿MºÌÀ¯Ö»ZZ¬e,½Y{Y]ÕYµZudYÃ|ÄfYÂyZ»Y½Ze|Àa,Ã{Â]Z¼½Y^ÅY|y\¿ZmYÁ|À¯Ö»d¼uZ¼½ZÌ»{¹Zn¿YįÕZ¯\^Ä]Y¹YfuYµZ¼¯,d^v»Z]Á,|ËY|]Ö»Y³,|ÀÅ{Ö»|ÌÀ¯Ö³|¿Z¨Át¸{´Ë|°ËZ]Á|ÌZ]¶ËZ«½ZËY],|ÀÅ{Ö»½Z̰̿·ZeµÁYÁÖ¸v»ÕZ̸¯{YµZd¨Åį,ºf»|yµZlÀaÁdÌ]µÂ{,e¶»Z¯ļÅYį¹YÃ|Ö¿YY|¿Z¼ËYÄmÂf»,dYÄf~³ZÅ¨{Ö¬]Z»dËZÆ¿į|¿YÃ{Â]ZÅ¾Ì¼ÅÁ|¿YÃ{Â]e[ZÌ»Z¯Áe|À»cÁi,e{Z,e¹YM|¿YÃ{Y{½Z¿½ZËZ̸¯½Y^ÅÄ]d^¿YÕZ¯Y|§Á¹YfuY,d^v»¾»c{ZÆÖf{]»Y¾Ì¼ÅZËMÁºÌÀ¯¶¼¾ÌÀqįÄfYÂyZ»YY|ydY©{ZÌ¿{»¾ËY°.{Y~³Ö¼¿Ä6vÕÄ¬¿{d{į¹YÄfY{{Ây]Ö¿YY|¿Z¼ËYZ],ZÅµZ¾ËYµÂ{tºÅ0Ô»Z¯Y{Âyį¹YÃ|Ë{YÕ{Y§Y|¿Y{Y«ÃZ³|Ë{¾ËY¶]Z¬»

Page 119

Z̸¯½Y^ÅÄ]¹YfuYY½Z^ÅÂu¶Ì·{¾ËYÄ]0Z§½Z¿M|¿YÃ{¼¿Ö]ZËY½Z½Z^¾ÌÀqdYÃ{ÁMd{Ä]YÕ^Å\À»e{ÁÁYį|¿YÃ{¯¶¼veÖ]ÂyÄ]YZ̸¯d»|yÁÕ^ÅZ¯|À¿YÂeÖ»į|ÀÀ¯Ö»°§Õ{Y§YZe|ÀÀ¯Ö»¥Y½Zd«Á½Z¿M|¿^]ÌaÁYYfÆ]ZfuZË½Z½Z^½Z½Z^|Å{̧e½ZÃYÂz·{d»|yÄ]Y½ZËYY|yį|]Ö¿Z»Y¾Ì¿Zm|¿YÂeÖ»Õ´Ë{zÖfuYÄ]Ö˳į|ÀÀÌ]Ö»ÕÂYÕ´Ë{ÖzÅZ]į|ÀÀ¯Ö»Zf§½ZÀqÁYZ]Á{Âd»|yÕY]Ö«ZÌfYį|ÀZ]Õ{Y§YdY¾°¼»,»Y¾ËYZ]ÕY»|ÀÀ¯Ö»d¯Z̸¯{¶Ì·{¾ËYÄ]¬§Á|¿YµÂ¤»Z¯YZ]{Á|¿Y|¿,|¿|¦ÌÂe0Ô^«įÕ{Y§YYcÁZ¨f»½Z¿M|ÀZ]Ã{Y{¹Zn¿YÕZ¯į[Zzf¿Y¶£Z»ÕZÌ¿{{Ö¸¤{ÂyÕY]į|À¿Y{Ö»ÖzY½Z^Á{Äm{ Öz,cÁZ¯}ÁÂÅ ¿YY½Z^ ½ZÀËY dYÃ{¼¿dYÃ{¯[Zzf¿YYd»|y¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]į|À¿Y{Ö»¹Z¯Z¿,Ö³|¿ÕZÅd§¹Z¼eY¶»Z¯ÕÃ{Z¨fY{YÕ{Y§Y¾ÌÀqÄ]½|ÌYZ»Y,|ÀZ]ª§Â»½Zd»|yÁ¶¤{dY¾°¼»|ÌÀÌ]Ö»|¿YÄfY{Zf¿YÖ¸v»ÕZ̸¯{½Z{ÂyįÖZ̬»ÁdÁ{d̬§Â»¾ÌÀq|¿YÄf§ZÌ¿|À¼Y Y½Z½Z^Y|y ÕÄË|ÅÁ|¿YÃ|¿Z»¹Z¯Z¿Á|¿ÂÖ»d°Zq{½Z½Y|¿§Z]Ä]YÁkYÁ{Y{\¸£YÕ{Y§Y\ÌMZq{Ö·Z»¶ËZ»ZË,Öf»Ôĸ¼mYÖ³|¿¦¸fz»ÕZÅÄÀÌ»{|¿ÂÖ»Y|³½ZmÖ¿ZfY{|¿YÃ{Y|¿ ZÆ] ½Z½Y^Å Ä] į Õ{Y§Y Y ZÌ] ÕZÅĿ¼¿º¿YÂeÖ»½Z»ÃZ³|Ë{d^j»ÕÄ¬¿Ä]Õ{ÁÄ]¹ÁZÌ],|¿YÃ{¯Ö»YfuYÖ]ZfuZË¾ËY´¿ZÌ]Ö]ÂyÄ]įYÖ«YÁÖ«Z¨eY{ÂmÁ¾ËYZ],dyY{aºÌÅYÂyÌ¿Ö³]ÕZ̸¯įºfY{ÖfÁ{¹YÃ|Ë{{»Á{ÕÄ]Y{,dYÕ{YeÄ»ÁYÕZ̸¯{\e»ÂÄ]µZÃ{YÌ]{¯Ö»Ö¿Z^Y¾ÌÀr¼ÅÁZ̸¯ÕZYºfyZÀÖ»ÌaµZdÌ]YYÁYZ»Y¹{¯Ö»¶WZ«ÕZÌ]¹YfuYÁYÕY]Â¯YkZyÁ¶yY{{½Y^ÅYÕZÌ]|ÀfÅÖ³|¿ÕY]YY|yÕÃ{YY|¿YÂf]į{¯®¼¯Ö¿YÂmÄ],ÌaZÅµZ

Page 120

¹YfuYY{ZaÖÅÁ³{,ºËY~³Ö»¶Ì]Y»Z¿į,½YÂm{»¾ËY|ËZ¼¿d§ZË{YdÁ{|ÀfY|¿Y|y¹Ô¯ªËZ¬uÄ]Õ{ZË{Z¬fYį{Â]Ã{ÁM½Z¼ËYÖ^Å~»Á{¯dËY|Å|¬·YsÁÕaÄ]YÁY,ºËY~³Ö»Õ|¿Y¼Yį,¾»|Å{¹Zn¿Y¼iaÖf»|yZe{]Z¯Ä]|À¼e|«Ö¸°Ä]YÁYY|y½MYa,ËZËZÁ|¬·YsÁ|̼e¾fY{¶Ì·{Ä]¶Ì],½MYaÖe|»|¿YZed§¹{»YÖÅÁ³ÃY¼ÅÄ]Õ|¿½Z^{Y{d{YY{ÂyÕZ̸¯,{Â]Ã|ÄfzË½ÁÌ]Ä¿ZyYËZ̸¯ÕZYÂeįY¶Ì]ÕÄÌiZiY|ÀÀ¯Ö³|¿½M{YÃ{Y¿ZyÁ¶Ì]Ze{¯ÃZmYÖ¿Z¼eZaMÁ{Y{]ÁY|´Ë{ÕÆ{| µZu{ÖËZ̸¯½Z^,¶Ì]¹Zn¿Y{|¬·YsÁc|«aÕZY½ÂqÖ·Á{¯Á|¿YÕ{Y|eZ]ÁYµZÁ{Ya{¯|dÄ]Z̸¯,{Â]Y{Ây]YÖ³|¿,Ã|ÕZZ]ÕZ¼ÀÌÄ]YÕYÃZmY¶v»YYZ̸¯Á|ËyYÖËZ¼ÀÌ{¯cÂ{½Z¼fyZË|¬eÁsZff§YÕY]YÕ|¿½Z^ÁY{¼¿¶¬fÀ»µÔmaÖfÌ«Â»¾ËYÁ{Â]ÄfY~³YÖ³|¿]ÕZÌ]ÌiPeÁY½Âq{Â]¾ËY{]Ö»l¿Ö¨z»Õ{ZÌfYY¶Ì]Ö·Á,{Y{Ä»Y{Y|Ä]Z̸¯|¿|ÃZ³MÁYcZYYZ̸¯½Y^Å¹Zn¿YÁ|eÌ]{ZÌfYYf¸Ö·Á|Å{Z¨fYÖe|»ÕY]|ÅYÂyÖ»į{Y{^yÕ|¿Ä]¶Ì]įÕÁZe{¯Ö»d»|yÕÄ»Y{YÄ]ªËÂeY¶Ì]Õ|¿½Z^d¨´¿ÁYÄ]Z¼ÌaYÂÅYÂĸZ§Ô]Õ|¿|ÌÀÁYcZYÕÃZ]{½Y^ÅYÖ°ËY{ZÌfYYįZ̸¯½Y^ÅÄ¿Z¨Pf»|À¯®¼¯ÁYÄ]Á{Á]¶Ì]{¿Ze||Å{Ä»Y{YÄ»d»|yÄ]ÁYį|ÀfYÂyÖ»½ZÀr¼Å,|¿{Â]^yZ]¶Ì]į|ÌÅ{ÃZmY¶Ì]Ä]Z¼³YZfud¨³,|ÌÀY½Y^Å¿Õ|¿Öf«Á½ZËmÁ|¿Z»ºÅYÂyÄ^À®ËÕÄ¸mÕY]¾»,|Å{Ä»Y{Y½{¯Ä»Ä]|ÌfÌ¿ÁYÕÃ{Y¿Zy°§Ä]Z¼{Y{ºÅYÂytÌÂeZYÕļÅÕY]YYÁYÕZ¨fY³YÖ·Á|ÌÀ¯Ö»°§½ZfËZ̸¯Á½Ze{Ây{»{¬§Ä°¸]Á½Z¼Å{¯ºÅYÂy®¼¯,ĸu»¾ËYYÂ^ÕY]Z̸¯Ä]¾»,|ËË~b]Ö¿Z°»Ä]Y½ZµZ¬f¿YÕZÆ],{Y{cZn¿YYÃ{Y¿ZyÁ¶Ì],Õ|¿½Z^{¯Y|ÌaÓZ]Õ|»M{Z]ÕZ¯¶Ì]ÕY]ÁdyY{a{ÂyÕZ̸¯®Ë{¿dY{Y«Õ|¿d»|yÂadve¶Ì],c|»¾ËY{{ÂyÕZ̸¯½Z¿Z^®¼¯YÖ°Ë½YÂÀÄ]YÁYÕ|¿,Öe|»Ya

Page 121

Z̸¯½Y^ÅÄ]¹YfuYYÖ³|¿{Y|ycÂ{Ä]į|À¯°¼¯ĸÌÁ¾ËYÄ]Ze{¯¹Y|zfYY{ZÌfYY¶Ì]Õ{YM½ZfY{,ÖvÌ»½YZ¿,½Z»½Z¼Å{{{³Z]a|Y½|¥Á»hZ]ÁYÖ³|¿c{ZÆZf¿YÁ|¿{¯fÀ»YÖzÕÄ]neÁ{Á]´Ë{Ö¿Z»ZÄ]į|{ZÆÀÌaÁYÄ]½MY|Å{ºÌ¸eÁµZ¬f¿Y½Y´Ë{Ä]YÕ{YMYdÌ¿ÖËZmÄ]Zm¾ËYÕÃ{Z»MÂÀÅ¶Ì]į{¯Ö»ZuYÕ|¿½Z^ÁY½Z^į{¯ZuY¶Ì]|À°¿ÕZ¯¾ÌÀqį{Y{cÂ»ÁYÄ]Á{YÕ|¿cÂ»a{{³Yd̬§Â»¿Z»Á|À¯·fÀ¯|ÅYÂyÖ»{Y{Ì̤eYYÖ³|¿¶v»Á{¯¨¿Á{Á´Ë|°ËZ]ZeºÌf§ZËÖf§¶Ì]Á¾»¹Zn¿YÁd~³ZÅc|»¥Y½Z»cZ«Ô»YÕZÌ]½Z»¶Ì]ºËÂz]ÕZÅZ¿,½Y^ÅY´Ë{{¯Õ|¿½Z^YÄËÔ³ÁdËZ°½Z»{ÁYZ]įÕZf§,Õ|¿ÂeZ̸¯dËË|»ÕÃÂÌYÁY{Z¬f¿Y,´Ë{Öf»|yÄ]ÁY¾f§Z]YÖ¸^«½Z^d¨·Zz»ÁÃ|f»|yµ{ÁYįºf¿Y{Ö»¹|º^¸«{ ÕZyYÄmÂf»YZ°M¾»{¯Ö»ÖÅZ´¿Äf§Äf§į{]Ö»ÕYÖ^ÌYÄ]YÁYÄ·P»¾ËYÁdY¾Ì¯qY|Ìa,Ã{¯ÁYÖ³|¿{ÖË°̿ÕZÅZ¯¾ÌÀqįÕ{»Ä]d^¿eÖ¨À»|À¯Ö»ºZ§{įºÀ¯{ºf¿YÂeÖ»Ö·Á¹{¯Z§{Õ|¿YZÅZ¿¹Z´ÀÅ¾»Âu½Á|],¶ËZ»¾ËYY½{¯d^vįºf¿Y{Ö»{ÂÖ¼¿Äf§Ë~aį¾ËY¾f¨³Z]Y½Z»d^vadYd{Z¿,¿Y]YÕY]Õ|¿Ã{¯ÃZ^fYÕ|¿³YZfuÁdYÖ¿ZuÁÕ|aº°u{¶Ì]ÕY]Õ|¿Z]½ÂqdY¬»¶Ì],¹ÁZÌ¿½Z]Ä]ÕÌq¾ÌÀq¹{Â]\Y»įdY|À¯Ö»Ö»YfuYÖ]ÁYÄ]Á,d^vÁYYÃ|ÀÀ¯|¬¿Ö¿Z]Ä][Zf¯¾ËY{0Ô^«į,YÕ´Ë{Ö|¬»[Zf¯ÕZÅĿ¼¿ÁYZ]¾»Õ|¿½Z^Y{Z¬f¿Y]¶Ì]Ö·ÁºfY~³½ZÌ»{,¹YÃ{¯ÃZYZÅ½M{¯Ö»ÕZ§ZaYYÃÁ|¿YÁº£ºf¿YÂeÖ»{¯¾¨¸e¾»Ä]Õ|¿½Z^|]ÃZ»|ÀqÃ{¯fÀ»Ö]Zf¯¶Ì]{Â]Ã|c§ÖzÖ˳ºÀ¯ZuYËY|Ö¿Y^ÅÁZÅZ̸¯Ä]½{Y{xZaĿ´q{»{ËZÅ¶§YÖ°ËÁ{Â]ZÆqºÅYÂyÖ»,½Zmd¨³Õ|¿|ÀÀ¯µfÀ¯Y½Y´Ë{|ÀÅYÂyÖ»įdY

Page 122

¹YfuYY{ZaY³½|¿YÂyÄ]ÁÁYº¿YÂz]dËY]Y¶Ì]|Ë|m[Zf¯YÄv¨Ä]įÕ{ÂmÁZ]{¯ÁYÕZ̸¯Á½Z»{Zy,Õ|¿ÕÃZ]{¶Ì]Ì»MYf§YÖ¯ÄqÕÃZ]{ÁYį{Â]z»0Ô»Z¯,{Â]Ã{°¿ÃZYÖ¼YpÌÅ½Z^®¼¯½YÂÀÄ]½M{ÁYį{Â]ÖËZ̸¯ZÆÀe¾ËY½ÂqdYÄf¿|Ö»dY{]¾ÌÀq{Â]Äf¿]Zf¯{¶Ì]Är¿MY{Â]Ã|Äf§Ë~a{įdY¾ËY\·ZmdÌ«YÁdYµfÀ¯ÕÓÂÌÅÕ|¿½Z^Ö˳į½Z»{ZyYÖ¯|¿YZÌ]{Y|e,Õ|¿ÕZ̸¯{¾»d»|yµZÃ{µÂ½YÁY§d^v»ÁÖ³{bZ]YÁY½Âq|¿YÄf§Õ´Ë{ÕZmÄ],ÁYZÌ]|¿Y{dÁ{Y\¸»¾ËYº¿YÂeÖ»¾»,½Zmd¨³Õ|¿,Äv¨ZÆq½|¿YÂyYa½Z»Z̸¯ÕZYÕÃZ]{¾»{{Ö·ÁºÀ¯¶¼ve¹{Âyz{»{¾ËY{¶Ì]½Âq|¿YÂy|ÀÅYÂyY[Zf¯¾ËYį|ÀfÅ¨¿½YYÅįdY|À¯½Z¹Â¼»ÖfuYÄ]|¿YÂeÖ»[Zf¯¾ËYdYÃ{Â]½Z^®¼¯Z̸¯|ÀËZ¼¿d§ZË{½ZËZ̸¯{YY|ycZ¯]|À¿YÂf¿´Ë{į{ÂhZ]ÁÁZ],{ÂÀÖ»ºËZÅ³įYÄr¿Mºf¿YÂeÖ¼¿|Äf°¾»\¸«Y¶Ì]ÁY{Â]Ã{Y{cZn¿Z¿yÕZÅdÌ«Â»YY¶Ì]ZÅZ]Õ|¿ºÀ¯d¿YÂeÖ»ÂÄq¶Ì]{Â]Ã{¼¿YdÌ]eÁÃ{¯d^Y»ÁYY{Â]Äf§ZËµÂv»ÁÄfZ¯YÖ»YfuYÖ]~]ÁYįºf¿Y{Ö».|À¯ÕZ¯¾ÌÀqËY]d¿YÂeÖ»,{¯Ö¼¿Ä]Âe³Y«YÁ{|Z][Âyd¿YÂeÖ¼¿Y|Z]Ã|ÀÀ¯½YËÁ\^ºÅZ]ÁY{ÁMd{Ä]Õ´Ë{Ö¿Z^\À»¶Ì],|]µZ|ÀqY|yÕZ{Â]YÖ³|¿{Y|yÕZ\uZ½Âq|Z̸¯|Ã{Zf§Y½ÁÌ]Y|y\¸«Ì»YZ»³YZfu{ÂÕÁÌa\^|¿YÂeÖ»ÃZ]Á{ÁY{Â]½|»MÕÃ{Z»MÖ»YfuYÖ]µÂv»,µZu¾ËYZ]ºÌZ]įZm½MZeeºÌyÁ\eY»Ä]Z]¾ËYÁ{Zf§YYÖ¼Ë|«cZY¹Y{{Z̸¯|zaÄ»ZmÁZ̸¯{^y|ÌZaºÅYYÕ´Ë{ÕÃ{Y¿Zy,Á»Y|¿|Õ{·{Á\ÌMZq{ÕZÌ]Á|ZÅ½YÂeZ¿ÖfÌÁ{|À¯Ö¼¿d»|y´Ë{¶Ì]½Z»{į¹Y{½Z¼ËY,dY~³Ö»¹YfuYYÖ¿ZuÁ|aÄ]¶Ì]³YZeÁ{Zf§YÖ¼¿cZY{ÃZ]Á{,|Ö»Ã{Zf§{Âyd»|yÄ]\ZÀ»Á{ZÖ»{YMÃZÀ³YYZ»Y|yį¾ËY]|Z]Õ|ÅZd¿YÂeÖ»Á»Y

Page 123

Z̸¯½Y^ÅÄ]¹YfuYÕYÕ{Ye,YÖ¿ZuÁ|aÄ]Ö»YfuYÖ]ZyÄ]½ÂÀ¯YZ»Y|z]Ö»Z¨{¯[ZÀfmY½MY|Ö»dYÄfyZÃ{MYÕZÌ]įÃ|»MÌa½ZÖ³|¿{½Y´Ë{į{Â\m»Ì´¿Yº£½ZfY{¾ËY½ZÌ]¹YÁ|Ì»Y|ÀËZ¼¿[ZÀfmY½MY«YÁ{{Â]Y|y¹Ô¯ºÌ¸eÕY]Ö·ZÖËZ\uZYÖ³|¿{¶Ì]įÕ{Y§YY¹{Â]cÌu{,|Ö»Ã{Y{ÁYÄ]įÖeZ¨Z°»½|ÌÀY¾»Ì´¿Yº£Äq{Y{ºÌ¸e{Öe|«ÄqÁYį¹|ÌÀÖ»,|¿{Â]ÁYd»|ydveįÖ¿Z¯ÁÁYÕY]ÌqļÅ,dY~³Ö»¹YfuYYÖ¿ZuÁ|aÄ]¶Ì]³Yd§Ö»ÌaÖ]ÂyÄ]{¯Ö»½Zd»|yÄfY{ º¸» ½YYÅ tÌ» { ³Y Zfu YË|˳Ö»µÂ ·ÂatÌ»{¶Ìn¿YÕÄYÁÄ]¾»įYq,|ËY|¿ZÌ]½Y|aZ»Y,|Z]Y|yįºÌZ]ÄfY{{ZËÄ]|ËZ]½ZÌf¿«µÁY¹|Z¼|aZÌÄ¿¾ËYÁd§ºÌÅYÂydÀ·Ë,ºÌÀ¯Ö»YfuYÖ]½Z»|aÄ]³Y|˳Ö»©{ZÌ¿½Z»Ö¿ZuÁ|a{»{Ä°¸]½Z»Ö¿Z¼m|a{»{¬§ÕZÌ]Ì´¿Yº£ÕZÅÕ{YeY[ZÀfmY½Z°»Y¹Y{½Z¼ËY0ZzdYY¹YfuY½Â¿Z«½Z\¸«{,|¿|½MZq{įÖ¿Z¯³YdY{Ö»{ÂmÁ{Z»Á|aÄ]d^¿ÂyÄ],ZÅn¿YY{ÂyÁ|ÀfyZÖ»Zm]Za|¿{Y{Ö»ÖËZÅ,½ZÖ¿ZuÁ|ÅZÄZËÁ{dÅÕZ̸¯¹Z¼eZÅ|],{¯d»|y¾»Ä]Z]¾Ìfz¿ÕY]įÕ{»½Âq{Y|¿{ÂmÁ´Ë{Á»YZ̸¯½M{Y{d{YYYÕ¨¿YÅZ̸¯ÕZYÄ]ÁY{¼¿eY{Ây¼Å,e½YÂmÖ¿ZyÄ]¿Z^YZ̸¯|À¿YÂeÖ»|¿|ÀaÖ¼¿½Z¿M³YÁÃ{¯eY¼Åį{Â]Äf¨³{Â]´¿YËÁÖ¿Z§Â½Âr¼Å½ZËm¾ËY|¿Á]Õ´Ë{ÕZmÄ]Á|ÀÀ¯e|¿|Y|m½Z½Y¼ÅYÁYÕ´·YYÕÁÌaZ]½Y{»YÕZÌ]Ä¿Z¨Pf»¾ËYY¹{Â]Ã{¯½Zd»|y,Z̸¯½M{ºf»|y½Z»{įÕZÌ]ÁÖ¿Z^ÁYYÁºf§³Ìa{YÄËÁ½Z¼ÅºÅ¾»,|¿{¯Ö»{Z¬f¿Y{»,ºfY{¹YÖ¿ZuÁ|a½YÂÀÄ]ÁYÄ]d^¿º^¸«{įÖ»YfuY¹{Â]Ì´·{ÁYÁ¹{Â]Ã|»M½ÁÌ]Z̸¯Y,½MYÌaµZlÀad§ZËÅZ¯dÄ]µÂ¤»´Ë{Öf·ZËY{|Ë|mÖf»|y{Ze{Â]Ã{Y{d¯]YYÌ·Á¾»¾f§

Page 124

¹YfuYY{Zaºyº^¸«{½ZÀr¼Å,ºË{Â^¿ÁYÕZ̸¯{´Ë{įÕ{ÂmÁZ]Z»YºËÂ¹{¯Ö»ZuYÁYÄ]d^¿ÖfËZZ¿Á¹|Ë{Y¹YÖ¸^«½Z^Z]ZÆq[YÂy{,Äf¨ÅÁ{µÂ{ÃZ³½M{[YÂyZÆq½{ÁM{ZËÄ]¾»ÕY]¹Y{ZyÄ]ÂÀÅYZÅ[YÂyYÌaZeÖ·Áº¯Ö»d·ZnyY¾f¿Y{Â]Õ{ZÌ£Äf¨ÅÁ{µÂÄ]ÕÌq|Ë´]¾»Ä]ÕÌqÄq|ÅYÂyÖ»Y|y¹|̼Ƨį[YÂy¾Ì»ZÆqÕÌqÄqZÅ[YÂy¾ËYZ]ÖÅYÂyÖ»,|aºf¨³Á¹{¯Z{¹{ÁMÖ¼¿{ZË.ÖÅ{½Z¿¾»Ä]Yd{,dY¾»¹{ZyÁYd¨³Ö»į¹|ÌÀº°vf»ÖËY|ĸZ§Ô]Á{Z¬f¿YY¹Y¾ÌÌa½Z^ºfY|¿ÃZmY¾»Y{]¾»¹{ZycÁZ«YÄ]Âe,\¸»¾ËY{v»Ä]dYÃ{Â]|aºËY]įÖ¯,ºÀ¯cÁZ«ºf¿,ÁYYÖÅYÂy~ÕY]ÕYÄ»Z¿Á¹{¯kYÁ{Y½YÂmÁÖËÔ»Ö¿Z]¼ÅYÖËY|mYaÃZ»Á{ÁY{¯ÖÁYd§ZËÅZ¯¨¿|ZÆqÄ]Z̸¯,ÃZe¯Öe|»YaÁ{¯ÕY]Z̸¯ÕZÅ{Ze{Â]kZÌfuY½Z»Ä]Z§Z»Y|Å{cZn¿YZ̸¯Y|ÅYÂz¿Á|Z]Z°MÖÅZÀ³{½ZfËZ̸¯½Z^³Y{ÂÄf]Ä̼Å·ÂadYd^j»0ZÀX¼»xZa.|ÌÀ¯eYZ̸¯½M|ËZ]ZËM,|À¯Ä]Âe½M|Ë¿Ö»0Z¬¸»Ä¿¾°·|ÌÀ°¿c Z » ½ZÌ¿YZ]įºf¿Z¼Ä]Ä·Z½M{¾ËY{į,½Zfad]ZË½YZ°¼fZËÁ½YZ¯¼ZË½ZÆm¾ËY½ZÌ¿YZ]Ö¯³YįºË¿Ö»Z¼Ä]½ÓY¾°·|ËÂ½ÁÌ]ZÌ¿{Y|ËZ]Ö»cÂZ´Ì»ZËZ6v§ZËdad]ZËZ6¼ZËÖ¿Y,{ÂÖ»Ã|Ì»Z¿{Y]Ä]į|ËÂz»ºÅY~£Ä°¸]|ÌÀ°»cZ»z¾ÌÀqZ],|Z]´¼fZËAMP,½ZÌf¿«µÁY{Z§{įÖvÌ»ÖzZ]|ËZ^¿Z»į|˳Ö»ÖÀÁÄ]·Âa½|Y|m,^Å¾ËYÕY]ºÌZ]ÄfY{ּ̼ÕYÄ]Y,|À¯Ö»Ö³|¿ÕY]YÕ´Ë{½YÂm½½Z»¼ÅįÁYÄ]Ö´«ÔÖ]¶Ì·{Ä]¼ÅY¾ÌÀq¨¿ZÌ¹Ô¯ª]Z»{ÂÖ»[Âv»{Z§Äf§³¿{kYÁ{Y{Ây½įÅ,ºË³Ö»Z¼Ä]|˳Ö»ÁY½Âq,dY¾Á0Ô»Z¯Ö¸¼Z¿,|À¯ZÌfyY´Ë{Ö¿Á|Å{©ÔÖËÂZ¿{d¿ZÌyYÌ£Öf6¸Ä]Y

Page 125

Z̸¯½Y^ÅÄ]¹YfuYZf»dYÃ{¯,|À¯Ö»Ö³|¿Ä¿ZÅZ³MÖÅZÀ³{įÖvÌ»ÖzZ]|ËZ^¿³Ya|ËZ^¿ÁºÌÀ¯Y«]Ö¿ZuÁd¯Z»ÁÄ]YÁYZ]|ËZ^¿0ZÀX¼»,ºËÂz]Y~£Ä]Âe³Y{Y{Y«ÖfÌÁ¾ÌÀq{įºËÌ´]Y«ÖzÂadve|Ìb]|ËZºÌ]ZÌ]d¯]ÁYYºÌ¿YÂeÖ»ÃZ]Á{,|À¯ºË³Ö»xZa{.dÌ¿ÁYcÁZ«ÕZÀ»Ä]ÕZ¯¾ÌÀqZËM,½ZmÖ·Á{Y§YÕÃÂÌ»ºÌ¿YÂeÖ»Z»dÁYÕÃÂÌ»cÁZ«ÕZ¯¾ÌÀq«YÁ{į|˳Ö»·ÂaY½ZÖ^¸«ÕZÅÃÌ´¿YÄ¿Ö·ÁºÌÀ¯ÕÁY{Y½ZµZ¼Y¶ÅY]Z¼ZËMºÀ¯ÕÁY{|¿YkZ y įÖ¿Z¿M]įdYZ¯ÄqY»YË.|ÌÀ¯Ö¼¿ÕÁY{¶yY{NLT½ZÌf¿«µÁYY¹Y¾ÌÌa½Z^Ö^¸«ÕZÅÃÌ´¿Y¾»įºË´]|ËZ]cZÌËms½Á|]{Y{ZyY¾»Ä],ZÅ[YÂyªËYY|y¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á¹{¯Ö»cÁZ«a|˳Ö»·Âa|À¯ÕÁY{Y{Y§YÖ^¸«ÕZÅÃÌ´¿Y|¿YÂeÖ»Y|y¬§|¿ÁY|yZe|ÌÀ¯^Ä°¸],|ÌÀ°¿cÁZ«d«ÁYÌaÌqpÌÅÕÃZ]{|ÅYÂy½ZÌÖËZÀÁ{,dY½ZÆ¿Ö°ËZe{½ÂÀ¯YįYÄr¿MÁY|ËZÌ]Å|Ìn¼eÁªËÂeÃZ³½MdyZ|ÅYÂyZ°MYZÅµ{ÕZÅdÌ¿Á{¯Ä]ÂÀÅ¾»,¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]½ZÌf¿«µÁY{Â]|ÅYÂyY|y{ÂyY¯¹YÁ|Ì»Y¹Y¾ÌÌa½Z^Ö³|¿¹{¯Ö»d^vÖ»{ZyZ]ÁË{¾Ì¼Å,Ä·P»¾ËY½|e¾ÁÕY]Ã{MÁÌ´·{,{Â]Ã{¯½ZÌ]¿Y¨À¯{´Ë{Ö»{ZyįÖ»Z¤ÌaYįY|y¹Ô¯YÁ{¯Ö»¦ËeºËY]ÖÀ¨¸eY¹Z¤Ìa¾»dÁ{¾ËY{Â]Ã|¹Z¼eZ]ºÅ¾»{¼¿Ö»Ã{Z¨fY,dYd{Z¿¹Z¤Ìa¾ËYį¾ËYcZ^iYÕY]¾Ì¼ÅÌ¿Õ´Ë{½Z»{Zy¹{Â]ª§Y»d¨³Ö»¹Z¤Ìa¾ËYÕÃZ]{ÁYÄr¿Md^v¾»Z]ÖÀ¨¸eįÖzµZu¾ËYZ]|¿{Â]Ã{¯Y]YYZÅÖ¿Y´¿Ze|À¯Ö»Ã{Z¨fYºÌ¸e¾ËYY¹{Zy¾ËYºÀ¯Ö»°§{Y{Ä»Y{Y,{¯Ö»ÕY]YÕeÌ]ÕZÅ{ÃY¾ËYYÁ|Z]ÄfY{{§Ä]vÀ»Ö»Z¤ÌaYÁYĸZ§Ô]¾»|À¯Z]e±]ÖËZÅ¿Y¨À¯ÁZÅZ̸¯Ä]{ÁÁZ¯¾ËYÁÖÀ¯Ö»ÕÁY{YÁYÕZÅÃÌ´¿YÕY{ÓZuºf¨³Á¹{¯¦«Âf»dYd{Z¿

Page 126

¹YfuYY{ZaÃ|¹Zn¿YZËÄf¨³Är¿MdYd{,ZÅÃÂÌ»ÕÁY{įºf¨³ºfÁ{Ä]|¿YÂeÖ»Y|y¬§ZÅÃÌ´¿YÕÁY{Ä¿Ö·ÁdY¹Z¤Ìa5{Ây,{»¾ËY{įc|Ä]Y|y¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á¹{¯ÕZ¯¾ÌÀqº¿Z^Z]ºÅ¾»|À¯¾ÌÀq{¯xÌ]ÂeY»Ya,|¿{Â]Ã|¿Z»¹YÖ¸^«½Z^ÂadveįÕ¨¿|ZÆq½M|¿|Ö§vÀ»ZÌ]Ö¿ZuÁdÌÁ{YÁ½YÂm½½MZ]YkYÁ{YÖuÁd̼¯ZudveįÖËZ§{Á{Â]Y|y¹Ô¯¦·Zz»½ZËYÕY{Z§Á|¿|¿Z»Ö«Z],|¬·YsÁÄ¿{Â]ËÃ{°¿Ä]Âe¹{»Âu{¹Y¾ÌÌa½Z^Á»YÄ]ZeįÕ{ÂmÁZ]ÁY³YdYÃ{¯kYÁ{YY¹Â½Z]ÁY¹Y~³Ö»¹YfuYÁYÄ]¾»,dY\¸«{ÁYÖ·Á¹|¿Z»Ö¼¿Ö«Z]f»|yÂaË¾»,dY{Ö»ÖËZ̸¯dYY{Ây]¹YfuYYºÌ³|¿½ZËZaZe¾»½|ÌËYZ]{ÁY{,µÂWZ]Y|yÕÁY{½|»MYaZfuį|ËÁM{ZËÄ]¾ÌÀqÌ¿Y{ÂÆË½Y{»įd¨³ÁdY~³Ö»¹YfuYÁYÄ]Ä¿Z¬ZÕ{Á{ÁÖËZ¿YÂe¹Z¼eZ],|ÅYÂz]®¼¯¾»Y¹YÖ¸^«½Z^Á»Y³Y|ÀÀ¯ÕZ¯YÕZÌ]ªËZ¬u¾»Ä]ÁYd§ºÅYÂy°¼¯Ä]¾°¼»½Z»¾ËeË{¯ÁZ]Y»ÁY¹]Ö»c~·ZÅ½MYÁ»YÄ]ZeįÃ{Y{ºÌ¸eYY|y¹Ô¯µZ¯Öf«Á{°¿¾ÌÀq½Z»½M{Õ´Ë{¯pÌÅį{Y{ÖfÌ«Â»¾»Ä]Áº¬ËÂeÁ|Ìz]Ö»Y»ÁY,¹{¯Ö»ÕZÌ]cZÅZ^fYÁ¹{Â]Z¿Á{¼ºÅYÂy¹fv»YÁYÄ̼Å¾»{¯Ö»º^¸«{,dY½Y´Ë{Ä]®¼¯ÕY]¬§į,\·Z»¾ËY¾f¿Z]Zfu½Y´Ë{Á{ÂyÖ³|¿]ÁYºÌ¼eÌiPe¶ZuįºÀ¯Ö»ZuYÕ{{{Â±]Ö»{ZyÄ]¶Ë|^eÄf~³½Âr¼ÅÁ|À¯Ä]ÂeÁYį¹YÁ|Ì»YdY,{Y{½Z¼ËYÃY¼Å,|À¯Ö»YY|»ÌqļÅZ]d^v»|˳Ö»Y|y¹Ô¯½ZÌf¿«µÁY|À¯Ö»ÕY|ËZaµZuļÅ{ÁdYYÁ|Ì»YÄ̼Å½Âq |ÀÀ¯Ö» e Y ½ZËZÅZ̸¯ ÕZÌ] ÃÁ»Y ´Ë{ Ö§ YÄ¿Z]½YYÅÄ¿|¿YÃ|ÌÀ½Z½Z^Ö¨z»½ZÅZÀ³ÕÃZ]{ÖeZËZxËZ»YÖ°Ë]Ö»ZÆeYÃ|Äf¨³Z»Ä]ºÌÅ|]³cZËZÄ]|ËZ^¿Z»ÂWZe¼ÌeµÁYÃY³ÄZËÁ{c{ZÆÄ]´»,Ë~b»ֿ¿Z«ÖÅZ³{Y{{|¿YÂeÖ»Á{Y{º°v»Ö¯|»įdYÖ¯|ÅZÄ]Z»ÕYÄËZįÕYÃ|ZË|¿YÃ{¯ÄXÂeºÅZ]įÕ{Y§YÄ¿,|Å{c{ZÆ

Page 127

Z̸¯½Y^ÅÄ]¹YfuYYq|ÀZ]ÄfY{Ä¿Z³Y|mÖ¯Y|»į¨¿ÄZËÁ{Ä¿|ÀÀ¯Ö»zaYZ»Yd§Zv»ÕY].|Ë¿Ö»¾ÌÀq·ÂaÕY]YÕ{,ºÌÀ¯ÁZ]Õ^Å{»{YÕYÄËZZ»³Yį|ÌÀ¯°§Z»\¸«{YÁ|¿YÂeÖ»ÖfuYÄ]Ö»YfuYÖ]ÁºËYÃ{¯Z]Õ{Z¼fYÖ]Á®įYÖY{Zad¿YÂeºÌÅYÂz¿´Ë{,ºÌÀ¯Ö»YfuYÖ]½Z»^ÅÄ]³Y{ÂÕZÌ]¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]ºÌËZ¼¿d§ZË{,Äf§³¿{ÁYªËYZ»ÕY]Y|y,Z»¶¿{|¿ÂÖ»¶°»Zq{Y|yYd§ZË{{Ö]£½YY|¿Z¼ËYYÃ|¹{»Ö¿Z¼³|]\m»įÃ{Zf§Y©Z¨eYZÅd»|y{ËZn§ÕZÌ]{Y|epÌÅÄ]įÕZf§,|¿YÃ|Âm\ÌZfuÁ¶Ì»Ö]Z̸¯{ÕZÌ]dY{ÂÖ¼¿Ã{¼¹YfuYÄmÁd§ZË{ÕY]¿Z»{ZnËYÁZ»¾fY{ÃZ´¿\¬ÕY]¾¼{ÕÄ¬¿¾ËYdYÃ{Â]ÖÅÓY½Y^ÅÂe,½Z¼MYÕÁY{¹Zn¿YÁ{Â]ÂyaÁ|À»MYZ°MįÖ¸ÌYd¿YÂeZÀuYįÖ¿Z»Zfu,dY{Ä´¿{Z¬f¿YYÁ{Ä]Y^¸«ÁY|]ZËd¯],|ÕZmÄ]ÁY{ÂyÄ],|Ì»Z¿d»YÁYįÖ¸Ìd{Z¿dÌz½Z»{ZycZÅZ^fYÄ]d^¿ÕZÌ]ÕÃ|ÃÁ»Y{¯¶¼,¶¼·Y°Z̸¯½Z»{ZyYÕZÌ]½|»M{ÕZaYhZ]į|ÀÅ{Ö»½Z¿¶¼·Y°dYÃ|[£{½Y^Å ÕÃZ]{ ÕZÌ] Ö¨À» ÕZÅY³ ,ºf»|y ÕZÅ µZ {ÂWZe¼ÌeµÁYYÓZ]cZËM{įdYº¯ZuÖ¸YºÌ³|¿{Ö·Á¹YÃ|ÌÀYÖ¨À»ÖY³{ÂyÄ]{Ây¾»|À¯Ö»Õ^ÅYºÌ³|¿Á{Y{ÄË¨¿Á{¶«Y|u\¿ZmY^f»Ö¯|»ZËÁ{Â½ZÌ]¨¿®ËÂe¬§įÁ{YcÁZ¨f»|ÀÁ{º¯d{|ËZ]ºÀ¯Ö»{,{Â¿ÄWYY{»{ÕZÅY³¾ÌÀqÄ]³YºÀ¯ÁZ]YÖY³º¿YÂf]ZeºZ]ÄfY{¨¿Yºf§ZË{ÖËZ¿YÂeį||ÀÅYÂy\^,ºÅ|]d̼ÅYÖ¯|¿YÕ|Àf»Ì£d§ZË{½Z¼MYYÖZyY{ZaÕ^ÅÅºÅ|]d{YY½Z¼MY,{Y{¿{ºËY]|¿ÁY|yÄr¿MºÅYÂyÖ¼¿0Zz¾»Á{¯|ÅYÂy|ÌÅYÂyÖ¼¿Ì¿Z¼į¹Y{ÁZ]ÁºÅ|]d{

Page 128

¹YfuYY{ZaÃZ³|Ë{¾ËY¶]Z¬»ÕÄ¬¿,¹YÄfY{dÁ{ÁÄfyZÀ¾»į,ÃZ³|Ë{¾ËY¶]Z¬»ÕÄ¬¿Ä]ÖÅZ´¿Z]\¸«¹Z¼eZ]Y½Z½Y^Åį|ÀfÅZ̸¯{ÕZÌ]ÕÃ|įºÌ]ZËÖ»{Z°¼ÅÕYÃ|Á|ÀfÅ½Z»{Zy,½Z¿MYÕYÃ||¿YÃ{¼¿¹YfuYÁd^v»Y|yįÖ̧e½|Ë{d»|yÕZ¯ZËZ̸¯ÕZYÕZÌ]Á½Y^Å¿Ä]ÖÅZ³dYz]c~·ÁÁMÕ{Z,Ã|Ìz]{Y§Y¾ËYÄ]ZÅµZÖZ»Y|¿ÁÖ¼¿ÓZ]dÄ]dÌ·ÂX»ÁÖ«eÕZÅĸaY½Z¿Mį|Ö»ËÄf~³µZlÀaÁdÌ]ZfuZËdÌ],Ã{ÖY½Z¿MYÕZÌ]¾»Õ°̿ÕZÅÃY¹Z¼e{¾X¼»ÁÄfÂÌaÕ|į¹YÃ|Ë{Á¹YÄfY{¿|¿YÄfY{½ZÖ³|¿ÃZYÁYÄ]0Ô^«į¹Y¾ÌÌa½Z^{°¸¼YÕZÌ]į¹Y{{ZËÄ]½Z¿M{Â]¹YfuYYÁ{Ä]į|Àf§³Ìa{YÕZf§Á|¿{Â]|Ì»YZ¿,¹{¯¶Zu½ZÖ³|¿{Ì´¿Yº£ÖnËZf¿¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á|¿|n¿Zq{½Z½Y|¿§Z]{Ây]{ËZn§Zq{ÕYÃ|,|Àf§³©ÔÕYÃ||´Ë{ÖËZ̸¯Á|Àf§Z̸¯Yį½Y´Ë{Á|Àf³¬§Zf§³ÕYÃ|,|¿|Ì]¨¿dËÁ{Y½ZËZY{Y|e,ÔeZÅµZYa,|¿{¯ÁY{¯Ö»d»|y¾»Z]į¹ÁMÖ»{ZËÄ]YÖ¿,ÖY§YÕ{»{|¿eZ̸¯¹Z¼eįÖ¯,{¯d^v¾»½Z^|Ä]Ád§½ÂË˸eÄ]ÁY{Â]Y{Ây]¶»Z¯Öf»ÔY½½M½Z»½M{{Â]Ã{Y{d{YY°§|ËZ]¾»ZËMd~³{Á|Õ¤»ÕÄf°Zq{½ZƳZ¿|]ÃZ»Á{Ö·ÁdÁ¾Ì¼ÅY|˳Ö»·Âa,Ä¿.dYÃ{Â]¥{Ze0Z§¾ËYįºÀ¯Õ|]Y±»|¿YÄf¨yºÅÕZ¼Á|¿Z¼Ì]Á¦ÌZ¼YÕZÌ]į¾ËYZ]|Ë¿Ö»|¿ÁY|y¹Z{»{Y¾ËY·Âa½ZÌf¿«µÁY©{ZÌ¿ÖvÌ»Ö³|¿ÕZÅÄÀÌ»´Ë{{|¿YÂeÖ»d¬Ì¬u¾ËY,{ÂmÁ½{ÂyÁ´¿Y[M½|Ì¿YeY§Õ»Y,tÌ»½|]Ìze|Z]dYÄq¸¯\ÌM½Z^¾ËYYį¹YÃ|Ë{YÕZÌ]½Z¿Á½Y{»,ÕÂ´Ë{Y,|¿YÄfY{¹YfuYÁd^v»YZÖ^¸«½ZÀr¼ÅÁYÄ]d^¿Ö·Á|¿YÃ|Ë{,d»|y{Y½Z¿M¾»|ÀfÅª§Â»ZÌ]ÃÁ»Y½Z¿MÕļÅÁ,{ÁY{½Âr¼ÅdYº°vf»½ZÀr¼Å½ZËZÅkYÁ{Y¹YÄf§ZËÁÌaÁª§Â»,Ö³|¿ÁZ¯

Page 129

Z̸¯½Y^ÅÄ]¹YfuY|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿Ö]ZÌ»Z¯ÁY|yd^v»{½Z½Y|¿§Á|¿YÃ{¼¿ÕY|ËZad¿Z»YÁ¹YfuY{½Âq|ÀfÅZ]aÖ³|¿ÕYY{½Z¿MÕÂmÁdm{Á|¿YÃ{¯d^Y»Y½Z½ZÅ{ÁÖ¿Z^ÅZ´¿Y½ZËZÅ\¸«Äf§³¿{½Z¼ËY]Y|yįYÖ]ÂyÖ³|¿|ËZ^¿Yq|ÀfÅY|y\¸«.ºÌZ]|À»ĸ³Á|¬fÀ»ÁÂn¿į{Y{YYY0Z«YÁZËM.ºÌÅYÂz],ÖËZÅZ¯¾ÌÀqc|»|À¸]lËZf¿½|Ë{Z].{ÁM|ÅYÂyÕYÃÂÌ»Äq½Z¼ËY]^Å®ËįdÌ¿ºÆ»ºZ]ÄfY{ZÅ½MZ]ÕZ¯ÁºÅYÂyÖ¼¿³ÅYÖ·Á{Y|¿YYYįº¿Y{Ö»¬§,|Z]ÄfY{¾»Z]ÕZf§Äq½Z½Y^ÅÄ]įÖ¿Z¯,|¬»[Zf¯{dY¾ËYeºÆ»¶ËÓ{ÕļÅ¾ËY|¿YÃ|¿Z»®Ë{¿Y|y\¸«Ä]į|ÀfÅÖËZÅ½Z¼Å,|¿YÄfY~³¹YfuYZ]ªÌ¼ÕYÄ]YÁºZÀ]YÁY\¸«įdYY{Za¾Ëe±]¾»ÕY]{Y|¿{ÂmÁÖ³|¿{¾ËYYe±]ÕÌqºZ]ÄfY{ÁY

Page 130

Page 131

ºÅ{ZË¶§¦Z»¹YfuY,|¿Y½Y|ÀqÁ{Öf»uÕÄfËZ,|ÀZ]Ã{¯Õ^Å°̿įÖzËZ»[Zf¯YË|À¯Ö»d¼uºÌ¸eÁÄ»Z¯{į½Z¿MÂyÄ]{¼f{ªvf»³Z¯Á|À^»½ZÅ{,|]¯Ö»¾»yįYÕÁZ³|˳Ö»dYËÂyÂWZe¼ÌeµÁYc|« ½Z^uZ ÕY] į dY ÖËZm ZÆÀe ¾ËY ,|¬» [Zf¯ ¹Z¼e {]Y]Á{¶Ìn¿Y½Z»{ZyÄ]|ËZ]Z»{ÂÖ»dYÂy{¦Z»¹YfuYºËY~´]¹YfuY½Y^Å´Ë{Ö»YfuY¾ÌÀq|ËZ]ÖÅYÄqY,ºÌÀ¯hv]eÕ{]Z¯ºÌÅYÂz]³YÃY¼Å¹YfuYdËZÆ¿Z]|ËZ]ÖvÌ»½Y^ÅZ]Z»Zf¨³ÁZf§.ºËY~´]¾ËY´»ºÌ¿]Y|º¿ZyZËÁ½Z]«,Z«M,½Z^Y½Z¿M|ËZ]|Z],d^v¹Z´ÀÅdY¹Ó|ÀÀ¯dYÂy{Z»YÕ´Ë{Â½Z{ÂyįÄ]ÁÃ|¿¹Z¼e½Zd^vZeÁºÌÀ¯¨u½Z¿MZ]Y½Z¼qÃYYZ^eYºÌË´¿eY½Z¿M,|¿YÃ{Y|¿¾f§ÕÃZmYZ»³YÁºÌÀ¯³d«{Z]|ËZ],|Å{Ö»ºÌ¸eYY|y¹Ô¯Õ^ÅÖf«Á{ZËÄ]{Â]|ÅYÂyÖ»YfuYÖ]ÕZÀ»Ä],ºÌÅ|]Ö´f¨MÕÃZmY½Z»°§Ä]Z°MÌ¿°§{Ä°¸]Zf§ÁZf¨³{¬§Ä¿¹YfuYį|ÌZ]ÄfY{¹Ô¯dWY«Ä],º¿|»MZe|À¯Ö»ªËÂeYZ»·Âad¸¾Ì¼ÅÄ]{{³Ö»ÂWZe¼ÌeµÁYZ]µÂ¤»ºÌ¸eÁ|¿YÁY|y|¬·YsÁÄ]¾ÌÅÂe¬§Ä¿,Ä¸mµÂ{½Y´Ë{Z]½{¯d^v¹Z¼e dY Ä» µZu { į dY Öz Ä] Ö»YfuYÖ]Ä°¸] dYZË®»ZÌaY|ËZ^¿{ÂµÂ¯Â»Ä¸mY|]Ä]|ËZ]ÖÂyÕZÅd^v

Page 132

¹YfuYY{ZaÄ¸mÂÀÅįÖ»Z´ÀÅZËÁºÌÀ¯Ã{Z¨fY½Y´Ë{Z]Z^eYÕY]ÃY¼Å¾¨¸e³YºËÂZuÄ¸m{Ë{|ËZ^¿ºËÂkZyZm½MY,{Y{Ä»Y{Y¶v»{,Z¯dZÁYeË{Ĭ̫{Ã{¿Za,t^ÁÅ|Z]Y«³ÅZ».dY{|ÅYÂyZ»Z]Õ{Ây]Äq½Z»ÌË,ºËÂZu½Z»Z¯{½|Zu«Â»Ä]ÁcZ¸m{»{YqZ»YºÌÀ¯Ö¼¿ÕZ¯¾ÌÀq.ºÌÀ¯Ö»¶¼¾ÌÀqZÅ½MÄ] į ºÌZ] ÖÅY µZ^¿{ Ä] ,{Â ÄfYÂy Z» Y į ½M ½Á|] |ËZ]d»|yÕÃ{Z»MÁÕËÄ»Z¿]½Z¿MÄ]®¼¯ÕY]ºÌÀ¯d»|y½Z»½Y^ÅZ]YZÅZ¯ZeºÌÅ{¹Zn¿YY½Z»Ôe¹Z¼eºÌZ]Ö¿ZƳZ¿cÔ°»{Ö·ZÖv{½Z¿MZ]{Ây]{ÁºÌÅ{¹Zn¿Y{Y|¿ZfYYeÓZ]Öf̨̯ºÌÀ¯¶¼¹Zn¿Y Ä] ½Ze^Å ÕY] ÖfË»P» į {Â dYÂy{ Z¼ Y ³Y\e»Z¿ÁÁZ]|ÌÅ{¹Zn¿YY½MÖ·ZÖ¸°Ä]ÁdÄ],|Ì¿Z]įÃ|»MÌa|ÌfÅ½Ze^ÅÕÃ|ÀËZ¼¿Z¼½Âq|ËÁ¿¦Ìj¯ÕÁ{ÂyÁÄ]|¿YÃ|»M¾»µZ^¬fYÕY]ÃZ³{Á§Ä]µZ¤MYa¦Ìj¯ÕÁ{ÂyZ]ÖfÌÁ¾ÌÀqZ]»{Zyįd¿Y{Ö»d»|y¾ËY^Å³Y¹YÄf¨³¹{ÂyÄ]Ä°¸],¾»Ä]¬§Ä¿¹{Zy½M.{¯Ö»ÖuÄq,Ã|»M½Z¼Æ»µZ^¬fYÄ]dYÃ{¯Ö»YfuYÖ],dYÃ{Zf§YÁYįÖ¿Z^Y¾»ÁºËY{½Z»½Y|À»Z¯ÃÁ³{¹{ZyÃZnÀa0Z^Ë¬eYÌ·Á¾»¹Ì»ÕÁ,¹ÂÖ»{YÁ¹Z¯f§{Ä]d«ÁÅºeÌu{Z»Z]½ZZf§|̸¯,ºfÌ¿ÄmÂf»¾»į«Y»ÕZÌ]{Y{Y«ÃZe[MYaÖ¿YÂÌ·³YZfu|ÀÀ¯aZe|¿]Ö»¾ËÀ]`¼aÄ]Y½MÁ|¿Y{Ö»]YºËÁ{ÂyÄ´¿̼eYºËÁ{ÂyÄ̼Å|Z]ÄfY{¾ËÀ]Ö§Z¯ÕÃY|¿YÄ]Á{Ây½Z»{ZyÖ·Á¹Y|¿½Z»½Z¼fyZ²À̯Za{ÖZyÕZm¾»|¿Y{Ö»Ä´¿Ö·Zy,YÌ·ZË¾»ÕY]YÕ{ÁÁ{Ä]ZaÕZm¾Ëe®Ë{¿ÃY¼Å|¿Y{Ö»Y»Á|ÀfËYÖ»Za,¹ÂÖ»¿Y¨À¯¾·ZZËZ¯©ZeY{YÁÖf«Á0Z¼fu,¾»Z]ÖÂ»½{¯s»YÌaÄ̼Å|ÀÀ¯Ö»Y|½Z]«|ÀÀ¯Ö»ÖÀÌ]ÌaY»ÕZÅa|ÀÀ¯Ö»Ä·Z»ÁÖ]Y½MÌaYįÖfYÂy{Å|ÀÀ¯Ö»Ã{Z»MÖ^ZÀ»xZa,½Z½|s»YÌaÁ|«½M,{ÂÄmY»d]¾]Z]ÕZ¯³YÁ{ÂÖ»¹Zn¿YĸZ§Ô]ºÀ¯Ö»

Page 133

¦Z»¹YfuYY½M|Z]¾°¼»Ì£0Z«YÁÕZ¯³Y¬§|ÀÀ¯¹Z¼eYZ¯Ze|ÀÀ¯Ö»ÔeÖ]YÖÀ°¼»ÃYÅ{»{Õ^y½{ÁMYÌaÁ|ÀÅ{Ö¼¿¹Zn¿Y|ÀËZ¼¿Ö»ÄWYYÖ¸Y¥|ÅÄ]½|ÌÕY]cÁZ¨f»Õ{ZÆÀÌaÁ|ÀÀ¯Ö»dY|À¼§|ÅÁº°vf»,|ÀÅ{Ö»½Z¿Z»Ä]d^¿½Z¿MįÖ»YfuY¹ZyÄ]ÌqÅYÌ]ÁÌa,¹Â¿ÃZ^fYZq{ºÀÅ}{į¾ËYÕY]į¾ËY,¹Á{|¿Y~³Ö»¹YfuYZÌÄ],¾»Ä]¹YfuYZ]½Z¿Mį¹ÁMÖ»Z»Ä]Yqįº¿Y{Ö»,¹ÂºÅZ³M,{ÁM|ÀÅYÂyd{Ä]įÖY{ZaY0Ô»Z¯YįºÌÀ¯ÖËZÅZ¯¥Y½Z»ÖËZ¿YÂeZ»|ÀÅYÂyÖ¼¿½Z¿M-|ÀÀ¯Ö»d»|yÖeÂ{]eÌ]ÄqÅYÌ·Á¾»|À¯Ö»½Z»¹Áv»½Z»Ö¸YdË»P»|ÀÀ¯Ö»d§ZË{cZ»|yÕeÌ]{Y§Y,ºËÂ¯¼f»Ã{¯Z»YY|yį,ºËY~´]¹YfuY´Ë|°ËÄ]³YÁdY|yÖÅZ{Za{d»|yZ»ÕļÅ¥|ÅÕ|]ÕZÅ¶§{{Â]ºÌÅYÂyeiR»Y|yÕÃ{YY¹Zn¿Y{½Z»®e®eºËY~³Ö»¹YfuY½Z»½Z»{ZyÄ]Ŀ´qZ»įd¨³ºÅYÂyÂmÁdm,^ÅÕY]ºÌfÌ¿¹YfuYdYÂy{µZ^¿{Ä]YÌ·Á¾»d¨³ZÌdY|y\¸«Ì»Y½|kZyÕZÀ»Ä]¹YfuYZf¿YÁAMPZÀuÂË¹Ë~aÖ¼¿¹{»YY¹YfuY½Z»½Y^ÅÁY|»MÖ»|a\¿ZmYį|Ì^¸Ö»YÖ»YfuY¬§ÁYµZuÁ|ËM½Z¼ËY|Ì¿YÂeÖ»Ŀ´qZ¼{¼¿xÌ]Âe¾ÌÀq¾ËYY{Ây|uYÁÕY|yYįYÖ·ÔmÁ|Ì^¸Ö»´Ë|°ËY¹YfuYµÔmį½MYYµÔmÁ¹YfuY,½Y^Å¾ËYNCTZÀuÂË|ÌfÌ¿\·ZdY|ÀËZ¼¿ZYY{ÂyÕÂmÄ¸dÌzÁÁ£,¨¿Ze|¿|Ì^¸Ö»¹{»|aZyÄ]Á½Z{Ây¨¿ZyÄ]½Z¿Á½Y{»YY¹YfuY,ZÌd§Ë~aÖ»{ÂÖ»Ã{Y{½Z¿Z»Ä]įYÖ»YfuY|ËZ],½YY|¿Z¼ËY½YÂÀÄ]Ì¿Z»¹YfuYįÖ¿Z¯d¨À»ZyÄ]ÁºÌÅ|]|aÁZÌÄ]0Ô»Z¯½Z»\¸«{¹YfuYZ»Ä]įYÖ¿Z¿M|aįºÌÅZ³M0Ô»Z¯½ÂqºÌÀ¯Õ{Z,|¿Y~³Ö»|Å{Ö»Y{ZaÁ{Y~³Ö»¹YfuY,|¿Y~´]dÌ¿ºÆ»ºÀ¯|̯PeÄf°¿¾ËY]dY¹ÓįÕYÃY|¿YÄ]º¿YÂeÖ¼¿ÄfY{¹YfuYZf¿Y½Y´Ë{YÕ´Ë{¶Ì·{ÅÄ]³Y,|ÌfÅÖ¯Äqį||ÅYÂz¿½Â¼ÀÅ|¬eÁÖ³|¿Ä]į{Zf§Y|ÌÅYÂyÖÅY{,|ÌZ]

Page 134

¹YfuYY{Za¦Z»µÂaº¿YÂeÖ»ÕZÌ]ÕZÅĿ¼¿,¶Ìn¿Y½Z»{ZyÄ]¦Z»¹YfuY{»{µÁYÕÄ»Z¿{µÂ·ÂaªËY|¬·YsÁįÄr¿MÄ]ÂÀÅZ»Y,¹ÁZÌ]Ä»Y{YcZËM¾ËY½|¿YÂyÄ]³Y¹YÄfyY{b¿,|˳Ö»ÂWZe¼Ìe,|À¯Ö»ÃZYÖ·Z»¶ËZ»Ä]ZyÂÄ]·Âaį{]ºÌÅYÂyÖa,ºÌÅ{dYËÂy{¼f{ªvf»³Z¯|Å{Ö»Ä»Y{Y¾ÌÀqYZf¨³ÁYªvf»,|ÀÀ¯Ö»Õ^Å°̿įÖ¿Y^ÅºÌ¿YÂyÖ»NCTÕļme{Ã{¯Õ^Å°̿įÖ¿Y^Å|˳Ö»CEVÕļme|ÀfÅÓZ]|»M{Ä»Z¯{į½Z¿MÂyÄ],|¿Y½Y|ÀqÁ{֫¬uÕÄfËZ,|ÀZ]Ä]įÖzËZ»ºÌ¿YÂyÖ»TEVÕļme{|À¯Ö»d¼uºÌ¸eÁÁ|ÀfÅ¦Z»Õ|»M{ÕÄfËZ,|ÀZ]Ã{¯¶¼°̿,^Å½YÂÀ½Z¦ËZÁįÖ¿Y^Å|˳Ö»|¬»[Zf¯AMPÕļme¹Zn¿YÖ§Z¯Ö·Z»dËZ¼uÕÄfËZ½Y|ÀqÁ{|ÀZ]Ã{ÁMZmÄ]ÖË°̿Ä]Y|ÀfÅ{ÂÖ»d§ZË¿Y{³ZÄ]ZÌZf¨³{,Ö¿ZuÁ¶Y¾ËYºÅZ],ºf§Ö»įYÖ¯|À¯¹YfuYįÅºË³Ö»Z¼Ä],¾Ì»M,¾Ì»M|Z]Ã{¯¹YfuYY»Ã|Àf§,|À¯¹YfuYY»Ä°¿MÁ-Ã{¯¹YfuYY»cZ¼¸¯Ä]dYÄf§ZËÌ̤e|À¯¹YfuYÄ]{Ë~b]Õļ¸¯,ZÀuÂËdÌzcZ¼¸¯¾ËYÄ]Ŀ´qZÌį|ÌÀÌ]Ö»|ÌÀ¯ÄmÂe¾»ÕÃ{Zf§Õ^ÅcÂ{lÀaÕÃZ]{·ÂaZf¨³{YÂ»¾Ì¼Å|z]Ö»ÁZÌ^¿YÖ]Á½ÓÂÖ]Ã{¼¿¾ÌÌe{ÂyÁYÁºÌÀÌ^]ºÌ¿YÂeÖ»Z¯ÕY],¾Ì6|¬»¶Ì¼°eÕY]Y½Z¼6¸»Á½Z¿Z^Ö]Á¾Ë6^»Ö]AMP½ZÌ§YtÌ»|mÕZÀ]ÕY],d»|yd»|ylÀa0ZzZÌ|ÌÀ¯ÄmÂeÃ{¼¿¾ÌÌe{ÂyÁYcZ¼¸¯Ä]ÁÄ»Z¯{į|ÀfÅÖ¿Y^Å,tÌ»½|]{dYÃ{¯¾ÌÌeYtÌÂeZyÂÄ]Y|yÂWZe¼ÌeµÁY|À¯Ö»d¼uºÌ¸e|¿ÂÃ{¼¹fv»¦Z»|»M{ÕĸÌÁÄ]|ËZ]½Z¿Mį|Å{Ö»½Z»§¾ËYÕÃZ]{ÖËZÀjfY,ºËZÅc§Z»µZdÌ]µÂ{CEVÖ§Z¯©Â¬u½Z^®¼¯Á½Z^ZÅ½M{į¹YÄf§ÖËZÅZ̸¯Ä]¹|Ë|¿ÁÕYÃZmYÕZÅÄ¿Zy{Á|ÀfY{ÄÀƯÕZÅÁ{Ây|¿YÃ{¯Ö¼¿d§ZË{

Page 135

¦Z»¹YfuY\uZZ̸¯ÕZYYÕZÌ]įÖ·Zu{|¿YÃ{¯Ö³|¿\ZÀ»Z¿fÆ]ÖËZÅÄ|»Ä]½Z½Z¯{¯Á|¿YÃ{Â]Z^ËÁ¿ÕZÅÄ¿ZyÁZÅÁ{ÂyÕZYÖ·Z»dÌÁÖf«ÁdY¾ËYÌ»MÄÀdÌ«YÁZ»Y|¿YÄf§Ö»|ÀfÅÕZf§³Zq{½ZeÌ]į|Ì]ZËÖ»{,|ÌÀ¯Ö»Ö]YZ̸¯{|¿Yc|»Ö¿ÓÂÕZÅZfuZËÁ{¯Zq{0Z¼WY{¶£Z»½Z^uZÖeÔ°»Zq{ZÅÃ{Y¿ZyYÕZÌ]Á|ÀfÅÁ¬»ÕZÌ],ÄnÌf¿ħZYµÂa¯pÌÅ{]Ö»kYZeÄ]Y½ZËZÅÄfyÁ|¿Y\e»į|¿ÂÖ»½Z»§Y½YY{½Z¼ËYÖfZYZ¿ÕÄnÌf¿¾ËYZËM{Y|¿½Y´Ë{Ä]®¼¯ÕY].dÌ¿½Z½Y^ÅÄ]Ö§Z¯©Â¬udyY{aÁ¹YfuYdÆm{Y|yºÅÖËZÅZ̸¯Ä]||ÅYÂye¾ÁÄ·P»,ºf¨³Är¿MÄ]ÄmÂeZ]\uZ|¿YÃ{¯Ö»d§ZË{Ö]Ây©Â¬u½Z¿Z^®¼¯Á½Z^į¹YÄf§½Y|¿§,|¿YÃ{¯Ö»Ö³|¿Ö·ZÕZÅÄ¿Zy{Á|¿YÃ{Â][ÂyÖËZÅÁ{ÂyÁ|¿YÄf§Ö»Ö]ÂyÖ³{Y¿ZycÔÌeÄ]Á|¿YÄfY|¿Õ{Â^¼¯½Z|ÀÀ¯Ö»ÖZyÕZÅZ¯½Z»{Zy¾ËYÕY]«Y»ÕZÌ],Z̸¯ÕZYY¿Y´Ë{Á|ÀÀ¯Ö»½ZcÂ{Ö·ZÕZÅ¹ZÄ],|¿yÖ»ÄË|Å½ZËY]ÕY]įÖËZÅÃ{Y¿ZyÕÄ·Z»Z]|ÀÅ{Ö»½Z¿½Z¿MÄ]YÄmÂeÁd^v»įºËÂÖ»ÄmÂf»,|¿YÃ{Â]ÂÁ|¿YÄf§³ZaZ̸¯¿¾ËY{Öe|»Yd]ZiÖ¸°Ä]¶£Z»½Z^uZ|¿Y{Õ|Ä]ÁÁ|À»ÁÌaÖ³|¿ÁZÆÀe½Y{Z»,½Z¿ÃÂÌ]Ä]dÄ]½Z¿M|¿Y{Ây]Ö]ZÌ»Z¯Ád̬§Â»»Zn¿YÕY]Y¹ÓÖ·Z»ÖËZ¿YÂe½Âq|ÀÀ¯Ö»®¼¯|À»ZÌ¿ÕZÅÃ{Y¿ZyįÖ¸^«ÕZÅZ̸¯YÌ]Öf»|y|À¿YÂeÖ»ÖËZÅZ̸¯¾ÌÀq,¶¯{|¿Y{Á¹YÃ|Ë|¿{»¾ËY{ÖËZÀjfY³Å¾»|ÀÅ{¹Zn¿Y,|d^vZÅ½MYdY¹YfuY¶YÄ]Â]»ÌqļÅ½Âq|À¯Ã{d¨´YZ»|ËZ^¿¾ËY,¹{¯ÃZYZÅ½Y|]įÖËZÅZ̸¯¿¾Ìfz¿|ÌÀ¯°§Ä·P»¾ËYÄ]|ÀÀ¯Ö¼¿½Z¿Z^®¼¯Á½Z^Ä]©Â¬udyY{a¥Y{ÂyÕZÅÖËYY{|Ä]dY¾ÌÀq½MÄ]d»|yÁY|yÖÅZ{ZaÕÃZ]{½Z¿M°§ÕY]Y|y½Z»§YįZm½MYZ»YÁºÌÀ¯®¼¯Y¬§Ä]ÁZÅd»|yÕÃY|¿YÄ]|À¿YÂeÖ¼¿,|ÀÀ¯Ö»ÕY{{Ây½Z½Y^ÅÄ]ÓZ]©Â¬udyY{a̳{½Z¶£Z»½Z^uZ½Âq|ÀÀ¯®¼¯½Y|À»ZÌ¿Ä]´Ë{ÕZÅZ̸¯|¿Y|¿½Y´Ë{Ä]®¼¯ÕY]µÂaÖ§Z¯ÕÃY|¿YÄ]Á|ÀfÅÖ·Z»cÔ°»ÕÁÌaÄ]½|ÌÃYY|yd¼°uÄ̼ÅįºÌÀ¯{ºÌ¿YÂeÖ¼¿\¸£YYq

Page 136

¹YfuYY{Za¶Ì·{ÁºÌÀ¯Ö»ÖrÌa,Äf¨³»Ô¯{Y|yÄr¿MdZYYÖf«Á.dY«YÁ{,ºÌÀ°]ÁYÕÃ{YY¹Zn¿YÄ]ÕeÌ]®¼¯ºÌÅYÂyÖ»įºËÁMÖ»Y|yYįºÌÀ¯Ö»ÁZ]ºÌ¬f»Ì£ºËYÃ|[}Z¯ÖÀeÁ§Á£Zq{|˳Ö»,{Y{dÁ{Y½Y|À»ZÌ¿Y|yįÕ{ÂmÁZ]½ÂqºÌ¿Y{Ö»eÌ]ºÌÅ|],|À¯Ö»d¼u¹Ô¯ºÌ¸e{įÖ¿Z¯Ä]Y½Z»µÂaÂe0ZÂz»Ã|Ã{Z¨fYÂd¬Ì¬u¾ËYYį¹Y{µÂ^«¾»ÕÃZ]{\e»½Y^Åį¹ÂÀÖ»Öf«ÁZ°Ë»M{½Z»{ZyYÖ¯|¿Y{Y|e¹ÂÖ»¾Ì´¼£,|ÀÀ¯Ö»d^vÕ{Z»¶ËZ»ÁµÂa~³{Á¶ËZ»]eÌ]½Z¯¼eÁ|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿ħ»ZÌ]½Z¿M®Ë½Z¿M¹{»ÕZÅ½ZmÁZÅÖ³|¿cZn¿ZedYz]c~·Ö³|¿ÁÕÁ{»ÃYÄ]ÁÃ{Y{d{YYd»|y\¸«Ö·Á|¿YÄf§ZË{Yd¬Ì¬ud{YYÌiPeÁdY¥vÀ»½ZZÅÄ»¾ËY]ZÀ]|¿YÄf³¥vÀ»|˳Ö»ÄqÖ¿Y^Å¾ÌÀqÄ]Y|yį|ËÂÀ]dYÃ{Y{½Z´ ½ZËY Ö´¼Å Á|¿Y|¿ d§»½ZËY ̼m ,|¿¯ ÁY½Z¿Z]Ã|Ë{dÁ{Y¾f¨y,Ã|Y{Á|ÀÀÌ]Ö»[YÂy|ÀÀ¯²¿Z]|À¿YÂeÖ¼¿į|¿Y²À³|À¿Z^½ZËYÁ|¿Â]Ì|À¿YÂeÖ¼¿į|¿YËu½Z´¾ËYÁ|¿Y{Ö»¥Ä]Ö°ËÅ,Ã{¯¶Ì»{ÂyÃYÄ]½ZËY̼m|À¼Æ¨]|À¿YÂeÖ¼¿į|ÀZ]Ö»ËÂy{Â\·Z{ÂyZÌY|ÀZ]Ö»ËÂy{Â\·Z½Z¿MÕļÅ|ÌÀ¯ÄmÂeyMcZ¼¸¯Ä]Özd¨À»ZyÄ]į|ÌfÅÖ¿Z¿Z^Z¼|˳Ö»CEVÕļmeÄ¿Zfz^Ây |ÀfÅ Ö¿Y^Å |ÌÀ¯Ö» ÕZf§|] ½Ze{Ây ½Y|À¨³ Z]ÕY]įZ̸¯ÕZÅÖËYY{´Ë{ÁµÂa,½Z¿YįdY|¿Y½Z{Y|e½Z¿M|ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨fY½ZÖzc~·dÆm{Ã|Äf§³¿{d»|yÕYY{Á|¿]Ö»Z¯Ä]ZmÄ]Z¿,¹YfuYÕÃZ]{YÖf¬Ì¬u¾ÌÀqÃ{b½ZËYÄ]d»|y{̳Ö»]{Y¥|Å¹Z¼eį|¿Yd{Z¿Õ°¨e®¼¯ÕZÀ»Ä]d»|y]d{¯¼eY½Z¿M|¿Â|À»ÃÆ]½MYZeÃ|,|À]ZÌ¿Ì̤eÁ|ÀÀ°¿Ä]Âe³Y|¿YÄf³¶§Z£½Z³|¼³cZn¿ÁY|y¹Â«Ä]{Â]|ÅYÂyZeÁÃÌeZÌ]½Z½ZËZa[Zf¯ÕZÅdÌzÖ]Ö³|¿{Â¾Ì¼ÅÁZÅd»|y{,ĸ]

Page 137

¦Z»¹YfuYdY¹ÓZ»YÄf§³cÂ¹YfuY¶YYÃ{Z¨fYÂÁ¥Yv¿Y,|¬»Ö¿ZuÁ½Z»§YZ»ÖfZYZ¿\m»|ËZ]ZÅÃ{Z¨fYÂ¾ËYZËMįºÌb]ÁÖfYZ¿,Y|yÃZ³|Ë{Y.{ÂY|y½Z»{ZyÄ]¦Z»Ö·Z» ¹YfuYdÌ¿µÂ^«¶]Z«³Å,ÖfZYZ¿Ì´¿Yd¨´Ì̤eZ̸¯^Å Ä] Ö·Z» ¹YfuY ½{Y|¿ ½Z¿ Y į ÕYĿ¼¿¾ËetYÁį¹Y{{ZËÄ]{Zf§Y©Z¨eYºËZÅ¨¾ËZ£MÕZÅµZ{,¹YÃ{Â]|ÅZºË{¯c§Z»Ã¨¿dÌ]Á|ÖËZ̸¯Ä]d»|yÕY]¹¼ÅÁ¾»Á|Ze¨¿lÀaÁÖYËZY{Y|eÁdY{{ÂmÁZÅµZZ̸¯¾ËYZ¼fmY{|Ë|mÖvÄ]{Â]Äf¿YÂf¿³ÅÁ{Â]½Z¿{¨¿dÌ]ÖfÌ¼m§YY{į½MµZu|Z]Y~³ÌiPe¹{»cZn¿{Á|]ZËd{{¯Ö»Ö³|¿Ã¨¿YÅÃZnÀaÁdËÁ{½Z^ºË{Â]Ã{¯ÕËÄ»Z¿]Zm½M{ÃÁZÆqÕZÀ̼ÕY]Z»ÕÄÀËÅ¾Ì»PeÕY]|¿YÂf]ZeºÌ¿Z¼]{ÂyÕÄ¿Zy{dYÂyZ»YZ̸¯µÂ^«,{Â]Z»½ZfÁ{YÁYįÖËZm½MY{ÁZÌ]Z§Z̸¯],¶fÅºË{¯{Ä°¸]ÖËÔËÁÕYÄ¿Zy{Ä¿kÁ½Mį¹|Ë{ÁºË|Ì\Ä^ÀÁ {Â] ÄÀƯ ½ZÁ{Ây |ÀÀ¯Ö»Ö³|¿ ÕYÃZmY Á Ĭ^ Á{ Ö¿Z¼eZaM½Z»ZÌfyY{Z»ÃZ§ÕY]|ÀfY{įYÄq½MÖ·Á|ÀfY|¿Õ{ZËÕÄÌiZiY½Z]Æ»ZÌ]Á{ÅÁ{Â]Ã{Z·Y©Â§½Z^¼ÅÕY¿½Z¼Æ»|¿{Y{Y«ÂÄ]{Â]Â^n»Z¯ÕY]½Z^¼Åį¾ËYY|¿{Â]¹´¿ÂyÁ½ÁÌ],ÃZ»{ÁÃ|nÅZeÃ{¿Za¾Ì]ÁY¹{¯\ne,|À¯c§Z»\e»{Â]ÆY{Â]º¯ZuZ§]¼¸»ÕZ§Ö·Á|Y³][Ây0Zf^¿cZ¸mÖ˳ºÌÀ¯{ZnËYY|yt»Ác|«,Âu½|»MÕY]Ö§Z°ºÌf¿YÂf¿Z»ּ̼Z̸¯ÕZYdY{{ÂmÁ½Z¼MYd¯]d§ZË{ÃYÖ¿Z»cÌu{¾»|ÀfY{dÁ{0Z¬Ì¼YY|yÕZÌ]Á|¿|ÌÖ»¿Ä]Äf¨MºuÁ¹{¯ÕbZ{{YÄmÂe¶]Z«Ö¿Z»,¹ÂÁ¹{Â]Ä]¹{Â]Z{{Öf«Á¹{Â]½YÂeZ¿,{Âm»¶°»kÔÁÌzeYÁ{Â]Ä]d^¿½Y´Ë{ÖÆmÂeÖ]{Ŀ´q,¼ÅÁ½Z^¾ËYį|Ì¹°§

Page 138

¹YfuYY{Za|ËZ]Âe|˳Ö»Y|yį¹|ÌÀ¹Zn¿Y|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿½ZÖ·Z»¶ËZ»ÕY{b]Ä·P»¾ËYÄ],\»YÕÄ¸m{dY¾ËY¿Z»¾f°ÃYį{Y{½Z¿¾»Ä]Y|yÁÂÄq¹|ÌaºÌÅ{ºÌ¸e,½Z½Z^Ä]Ö·Z»cZ¯]5½|Ìz]5d̼ÅYÕÃZ]{¹{»Ä]įÖ·ÁºÀ¯ÕÁM¼mZËY|Å½ZËY]|ËZ]¹{Âyį¹{¯Ö»ZuY0Y|Ë|ºÅ{¹Zn¿YYZ¯¾ËY|ËZ]ÂÄq0Z¬Ì«{įºf¿Y{Ö¼¿ºÅYÂyÖ¼¿\»Y,½Zmd¨³¾»Ä]Z̸¯½Z^,ÆY|]Á½MÖÀ°]YZ¯¾ËYc{ÂyºÅYÂyÖ»ºÀ¯ÕÁM¼mZËY|ÅZ¼d»|yÕY]ÕZmÄ]ºfYÂyÖ»dYÃ|Z]Õ{ÓZuįºf¿Y{Ö»Á¹{|Àz^·¼m¼ÅÁ½Z^ÕY]YZËY|Å,½Z»{Âyd»|yÕY]ZËY|ÅÕÁM¼mº³{°Y¾f§ÓZ]¹Z´ÀÅ,{¯Ö§»Y»½Z^\½MÖf«ÁºÀ¯ÕY{Õ{YM0Ô»Z¯ZËY|Å{»{Âe,½Zm|Z]c{ZËd¨³½ZÀ¯YÂn¿|ÅYÂy̳¶§Z£0Ô»Z¯¾»{°¸¼Yįºf¿Y{Ö»¹{|Àz^·¬§¾»Z]Y½ZZÅ|¬»[Zf¯ZeºfYÂyZ̸¯YÁ¹{ZfËY½Â^Ëeda|ºÌ¸eÄ]Y|]ÕĬ̫{lÀaÁ¶Æq|À¿YÂz]YÂWZe¼ÌeµÁYÁ|ÀÀ¯¹{¯¥ZYÂeZ̸¯½Z^Ö·Z»¾Ì»Ped̼ÅYYZ̸¯½MįºË´]|ËZ]0Z§,ºËÂÀ]ðZ]Ö¸ÌyºÅYÂyÖ¼¿Y½ÁÌ]|ËZ]½Ze½Z^¼ÅYqºf¨³į¹|ÌÖËZmÄ]¹{¯xÌ]ÂekÁ¾ËY.|À¯Õbc§Z»{YÃZ»¦¿|Z]Â^n»Á|À¯Z¯Z̸¯ÅÂZÀ¯{|¿YÂf]½Z^¼Åį|Z]ÃZ§{Ö·Z»¿Y½ZÀq|ËZ]|¿Z¼]Ä¿Zy{|»ZÌa¾ËYYÁY,|Ö»ewÁewÄf§Äf§,½Z^cÂÁÄfYÂyYÕZ¯¾ÌÀq¾»YÁYį|ÀÀ¯°§¹{»|ÌeÖ»Á{Â]Ö^||ÀÅYÂy¥À»Z̸¯Ä]½|»MYÃ{Y¿Zy|Àq0ÓZ¼fuYÄnÌf¿{¹Z¤Ìa½{Y{ÕY]ÖËZ̸¯Ä]Öf«ÁºÅ{tÌÂeYÕYÄf°¿ºÅYÂyÖ»{»¾ËY{|Z]½M¦·Zz»Z̸¯^ÅįºÅ{Ö¼¿̸ּe³Å,¹ÁÖ»ÄmÂf»lË|eÄ],d^v¹Z´ÀÅÁdY¾ÌÀqįºf¿Y{Ö¼¿0Zz,Ì¿¹|ÁYÕÃÆq{,½Z^ËY§YÄ]ÁÖ¿Y´¿º^¸«{\½MY|yįYÖ»Z¤ÌaZ̸¯įºË´]Õ{ZZ]º¿YÂeÖ»ÄfYÂy¾»Yºf¨³ÕYĸ¼m¾ÌÀq,Ä»½ZËZa{d§Ë~a,{Â]ÄfY~³µZu¾ËYZ],ºÀ¯ÕÁM¼mZËY|Å½Z»{Âyd»|yÕY]\»Yį{Â]Ã|

Page 139

¦Z»¹YfuYd§³|ÅYÂyª¸e¼ÅÁ½Z^Ä],\»YÕZËY|Å{¯ºÌÅYÂz¿¾ÌÀqºÅYÂyÖ»{¯|ÌÅYÂz¿dyY{acZÌ·Z»,ZËY|Å¾ËYÕY]Z¼,dÆm¾ËYYÁ½Z¿½Ze{ÂyÄ]½Ze½Z^Y|yÕÄË|Å¾ËYÕY]Y½ZeÕY´Zb½YÌ»d^v¨¿|ÀqZ]¾»|Ì½ZËZaÄ]Ä¸mÁ|ÕÁM¼mZËY|Å|ÌÅ{Ä]a,Äf§½ÁÌ]¾·ZY¹|ÄmÂf»d§f§{Ä]½Z^Á¹{¯dÌ¿w´Ë{eÂį¹|ÄmÂf»,¹|Ë{YÁYÖf«Áºf§·Z^¿{dYÃY{ÖÂy^yį¹|̼ƧĸZ§Ô]dY|̨Ä°¸].{Â]Ã|ÕÁM¼mÄË|Å|«Äq¹|ÌaįÕYÄË|Åj¯Y|u]Y]ÄYÌ]¹|Ã{d¨´Y½|ÌÀYįºf¿Y{Ö»{Â]Ã|ÕÁM¼mµZuÄ]ZeÄ^À®Ët^cZ¸m{ÕZ̸¯¾ÌÀqÖËZ¿YÂeY¾»Âe|uYeÓZ],¹|ÌÀÄr¿MÖ·Á{Â][Ây{Â]Ö°q¯d¨³Ã{½ZnÌÅÕY|Z]ÁY{¯¾¨¸e¾»Ä]½Z^,|]ÕÄ^ÀÁ{{ZÆÀÌaYºf§Ö»YÄ^À®ËÕÄ¸mÕÂË|ËÁÂeÕY],½ZmºÅ{Ö»³cÁË{ÕÄ»Ä]ÄZ]¹{Y{[YÂmÁ¹|\nf»Á{c|»Ä]Z̸¯ÕZY¹{°¿Ä»¾»,½Zmd¨³ĸZ§Ô]ÁYį½ZÖ·Z»¶ËZ»{cYÌ̤eÁcYn»YZe|¿|»MÖ»°ÕÓZ]dZ|ÀÅ{c{ZÆ,{Â]Ã{Y{wÄf~³ÕÄf¨Å{¹Zn¿YºÌÕZ¯Y|yįºf¿Y{Ö»¹|¿Ì´¸§Z£Ö·Á¹{Â]\nf»¾»d¾ËYÄ]Ä¿Ö·Á,{Y{|ÅYÂy¾Ì»Ë{YcZ¸m´Ë{½Z¿Mºf§Z̸¯½Z¼ÅÄ],|]µZÄÃ{¯½Z°»¶¬¿½MÄ]ÁÕZZ]YÖ¿ZfÌ]{Ä°¸]|¿{¯Ö¼¿Y³]]Y]lÀa½ZËZY{Y|e|¿{Â]Ã|ËyY½MÄ°¸]¾ËY¬§Ä¿Á,|¿{Â]Ö·Z»¿Y½Âq|Å{¥Y¿YZ¯Y{Â]Äf¿YÂe½Z^¼Å{Â]Ã|,Z̸¯½Z¿Z³Z]ÁZÅÃ{Y¿Zy,½MÕÄnÌf¿{Á{Â]Ã|Ã{¼¹fv»|¿{Â]Ã||À¼eÁiÃ|»MdÂyÕÌqY´¿¹YfuY½Z»Ö¿ZuÁ½Y^ÅÄ]Ö·Z»¿Y³YdÌ¿Z¯{ÖËZÀjfY|ËÂË{f¯{Ä]¾»d§ZËºÌÅYÂyd¯]½Z»{ÂyÖzÖ³|¿{,ºËY~´]

Page 140

¹YfuYY{Za°§,Ö]ÂÀmÃ¯µÂX{«YÁZÌ¿{ ÕZ̸¯ ¾Ëe ±] ½Z^ ,ÂqÕZ̸¯ÕZYY¨¿Á{{¯ÁYZ̸¯¾ËYÌaZÅµZÁYºÀ¯Ö»Ì]ÁYÕZ̸¯{,ºË¿Ö»YcZ¼¸¯¾ËYÖf«Á,ÓZuį|¿YÄf¨³¾»Ä]ÁY|ÀfÅÂ¿Â̸̻YÅÃZnÀaYÄ]Á¹YÃ{¯ÕZ]¦¸³ÁYZ],¹YÃ{Â]ÃY¼ÅÁYZ],d§|Àq{¾»Á½Z³Z]|ÀqZ]\¸£YÁY¹YÄf§½YÂfÄ]¿Z»{ZyÃÁ³ÁÁYÃY¼Å|ÀfÅÁYÃZ§Á¾Ì»PeÖa{0Ô»Z¯{Y§Y¾ËY|À¯Ö»c§Z»½Z^®¼¯ÁYZeį¹YÃ|ÄmÂf»|¿yÖ»ËY],|Z]ÄfY{ZÌ¿įYÄqÅÁÁYÕY]Y¹YfuYdËZÆ¿Ád¿|ÀÅYÂz¿½Z¿M,|ÀÌÀ¿½{ÂyY~£ÕY]½MµZudY|À¼eÁi¾ÌÀqÖËZYÕYY{Z̸¯į¾ËY¶Ì·{ZËM|¿Y¶WZ«Ä]ZY¹YfuY|¿YÂeÖ¼¿{Â]Ã|Z£MÆ̬§ZÌ]Õĸv»{į.|Z]½Z½Z^|À¯Ö»Ö¿Z^Z°Ë»M{ÁY¹Y{ËY]µY¹Z¿Ä]ּ̼ÖfÁ{¾»{¦¸³ÂeZ»McZ¬]Z»{µYdÅÌ¿Z»d»|yÕ^ÅÃÁ³ÂÁc~·¦¸³YÂqf¯{dYÅZ»ÕZ]¦¸³ÁdYÃ{¯d¯µZµYa|À¯ÕZ]¿ZfÁ{Á½Z¿ÁZ»Z]³YÂyÄ],{33]Ö»ÕZÌ]{]Ö»ÕZ]ÕY]{ÂyÃY¼ÅÌ¿Y\ZÀ»Öf§{,|¿{Â]Ã|vf»cÓZËY{¿Z¿ÁZ»ÁÂqf¯{Öf«Ác§Z»Âqf¯{Z]įÖ¿Y{»YÖ°Ë|¿{¯ÕËÄ»Z¿]µYZ]ÕZ]ÕY]{ÁM½ÁÌ]YY¦¸³¦Ì¯Á|Ã{ZÌa½ZÕYÃZmYÕÁ{ÂyY,{¯Ö»Ó{½YYÅd¼Ì«Ä]ÂËÂÌ¿ºnÀa½Z]ZÌyYY¦¸³|Ë|m¦Ì¯¾ËYÃZeÁY{¯Ö»¿ZÆY¦Ì¯½MÖËZ^ËÕÃZ]{Á{Â]Öf¨´{µY{Â]Ã|Ëy{ÁM½ÁÌ]¨Ì¯YYZÅd¯Y¹Z¼e{»¾ËY,µYÖ³{d¨´Z],½ZƳZ¿{Ây|Ë|mµ|»¦Ì¯{Á{ÁM½ÁÌ]ÁY¦Ì¯YYµYÕZÅd¯Y|]Á.ÖÀ¯Ö»Z¯Äq,¾¯^,Ä¿d¨³dÄ]µYdY~³ÂeÄ]Y¦Ì¯¾ËYºÅYÂyÖ»,¹Y~³Ö»¹YfuYÂeÄ]d¨³ÕYÃ4¯{»d^v{»¾ËY{ZfuÁYÖ·Á,|À¯Y¥À»{¯ÖºfÁ{ºÅ|]{¯Ö¼¿ºÅf¯{Z]ÕZ]ÕY]Öf§ºÅZ]Ád§Ö]ÂÀmÃ¯Ä]µY,|]ÃZ»|Àq David Cho  Al Brice 

Page 141

¦Z»¹YfuYÖ·ZÕYÁd¨³Á|Ë{ÃZ´Á§{Ö¨¸³¨¯ÁY{¯Y|Ìa¿Z¿ÁZ»ÁÂqÄÖ»¿Ä]ÕY]ÁdY{]¾ËfËÁYYZÅ¨¯ĸZ§Ô],Âqf¯{½Y{»YÖ°Ë¬§¹Y|¿¹Ó¨¯¾»Ä¿,Ä¿d¨³µYd§©Á|ÀÄ]·ÂadyY{a¹{¯¿ZÆY½ZÖËZ^Ë{»{ºÅYÂyÖ»Á¹Y~³Ö»¹YfuYZ¼Ä]¾»,½Z]«Ìy{Y{{YÂm{»½M|ÌZ]¨¯¾ËY\uZZ¼d¨³Á{Y~³ÌiPeÕ|Àz^·,{¯Ö»¦ËeºËY]YËZ«Á¾ËYµYÖf«Á,|ËMÖ»ºÂyÕÌqYºË´¿,Âqf¯{½Y{»Âu{įºf§³{ZË¹YfuYYÖËÓZ]t{½YY|¿Z¼ËY¾ËY|¿yÖ»ºËY]Y½M0Z¼fu½Âq|¿YÄf§ZËd¯]¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿d¯]aÖ³|¿ZÌ]Ö³|¿ÁYdYÄf§|¿ÁY|y{¿į,®m,ºfY{Õ´Ë{dÁ{ÌiPeÁd¯]ÁYd»|yY¨¿YÅZÅ|ÁdY{Öe«aÁ|À»ÁÌa|Àf§ZËÌ¿Y½Z^,{Â]Ã{¯ÁYf»|yÃZeÁ{Â]½YÂm®mÖf«Á®m{Â]Ã|vf»cÓZËY{¹YfuY{»ÁÃ|ÄfyZÀÖËZ̸¯\uZYÕ´Ë{d¼«Ä]ÖËZ̸¯ÁÕY],Y½Z^Ä]d»|yZÅµZYa{¼¿c§Z»Â¯½ZËY]ZÅZ]¾»d§ZËd{Â¨¿YÅlÀaÄ]µZ|ÀqÖZ̸¯®ËįdÅ¹{ZËºÌfY{dÁ{Y´Ë|°ËZÀ¯{½{Â]Z»Á¹{¯Ä»ÁYÄ]ÁÄfY~³¹YfuYYÖ¸^«½Z^Ä]ÃY|¿YÄqZe{¯¦ËeºËY]Á{ZË,{ÂyÖ¿ZuÁ|a½YÂÀÄ]ÁYYÁdYÄfY{YÖ»Y³ÁÃ{¯d^v»¢¸^»Ä]Ö°qÁYÄ],ºÀÌ]Ö»Yº¿Z^įZ]Å,½Zmd¨³®m|]{¯Ö»¹{Â]Öf¨´{ÁY¹YfuYtY¾»ºÅ{Ö»ÄË|ÅÓ{YÅY{ZaÄq\uZÁYįºÀ¯°§Ä·P»¾ËYÄ]|hZ]ÁYÕZÅÄf¨³dÁ{0Z¬Ì¼YÁYËZ̸¯ÕZY||ÅYÂy YÖ³|¿{Ö¼ÌYË^·¾·ZÁ|Ì¯Ö»µÂdZZÆqÁYcZ¸m«YÁ{|ÀfY{¹YfuYÁYÄ]ÂYÅlÀaYÌ]dY|¿Ö§Z¯ËZnÀ³Á{Â]dÌ¼m|¿|»MÖ¼¿Z̸¯Ä]įÕZÌ]{Y§YÄ°¸]Z̸¯ÕZY¬§Ä¿|ÀfY~³Ö»

Page 142

¹YfuYY{Za|ÀfY~³Ö»¹YfuYÁYÄ]ļÅ,|ÀfyZÀÖ»YÁYÖ·ÁÄ]ÖËÓZ]©Â¬u|ÀfYÂyÖ»Á{Â]¶WZ«¹YfuYÁYÕY]®mÕZ̸¯dYÂz¿,Öf·Á{ÕZÅd¼uY»ÁcZ¬Ì¬ve¶Ì·{Ä]®mZ»Y,|ÀÀ¯dyY{aÁYÕ{Y§Y|Å{ÄË|ÅZ̸¯Ä]Y½Md§³ºÌ¼eÁ{Ì´]Z̸¯Y֫¬u¼Å¹YÃ|Ë{º¯ZÌ],|ÀÀ¯Ö³|¿d¯]ÃY|¿Y¾ËY{įY®m½Âr¼Å{¯Ö»Ö³|¿Z^ËÕYÄ¿Zy{ÁY|ÀfY{dÁ{c|Ä]YÁY¿Yfy{Á{¼¹fv»Ö·Z»¿YYYÖ¿ZuÁ|a,®mdY{ZÌ]½ZfÁ{ÁYÖ³|¿ZÌ]ÕZÅÄÀÌ»{½YÁY§ÖY{ZaÕÄfËZ,¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á|Z»cZ¸m{ÄmÂf»,ZÌ¿{Y{ZÌ]ÕZÅZ̸¯Ä]d»|yÁc§Z»¹Z´ÀÅZ],|ÀfÅZ»YÕY¿½Z¼Æ»ÁÃZ§°§Ä]įÖËZÅZ̸¯{ÄnÌf¿cZ¨e¹YÃ|,|ÀÀÌ]Ö»Õ{ZÖ¿Y§Z»ºqÄ]YZ»įÖËZÅZ̸¯Y»Yq¹YÃ|Ìa¹{ÂyY\nec|Yį¹YÄf§ÖËZÅ½Z°»Ä]-|¿YÃ{Y{ZmcZ¿Z°»Y½Á|]ZËd¼Ì«½YYÕZÅ¶fÅ{YZ».|¿YÃ{¯cÂ{{ÖeZ»|ypÌÅÁ{ÂÖ¼¿Y|ÌaÖ]MÕ]Zfu½ZZÅ©ZeY{įÖËZÅ¶fÅÄf§Ë~aZ]£MÁ¹³¹ÔZ],½Z^f§{{{{³Ö¼¿ÄZÅ½MÕZf¿Y¾ÌÀqÂeYÃ{Â]Õ°¨e¾ÌÀqYÖ¯Zu½ZZf§Ä°¸]¹YÃ|¿,ºÌÅ{Ö»¹Zn¿YZm¾ËYįÕZ¯|¿YÃ{¯Zf§¾ÌÀqºÅÕYÃ|Á¹Y{ºËYÃ{Y{½{¥ud§ÂeÄ]įÖZ]µZvÂy|ËZ]ÁdYºÆ»ZÌ]¾»Ä]ÁÄf¿¶Ì»Ö]ÖÅZ´¿Z]½Z¿M,¹YÃ|Ö§»ZYÄ]Öf«ÁYZÅ¾ËYÕļÅ|ËÂÀ]Y½ZZ°§YÕY||Ì¿YÂeÖ»Zfu|¿YÄfË´¿ZuY,¹{¯Ö»d^vÖf«Á.ÕY{ÖeÁZ¨f»¥uÄqÂe¹YÃ|ÌÀ¹YÃ{ZfËYÃZ³{Y{{Z´¿Yį¹{¯Ö»Z]į½MÕZmÄ]¹YÃ|»M½ÁÌ]Ö³{Â§ZuYZ],ÖeZ¸m¾ÌÀqYdË|]Y]{ÖfzÄ]Yºf»|yc|»¹Z¼e,¹ÂµZ^¬fYÄÀeÖËZÅ\¸«¾»Ä]Ö¯|¿Y¢¸^»½ZÀqZ]Ö°q½Z½Z^b¹YÃ|¿Y~³½Z¿Md»ÁZ¬»Ád¿YÂeÖ¼¿³Å,{Â]ÃY|¿Y½Z¼ÅÄ]ËZ̸¯Ö´f¨Å|»M{³YįÃ{Y{Y°e\e»{Y»¾ËYºË´]įº·ZvÂy|Å{Ä»Y{YYdË{Âm»Ä]|¿ÂÖ¼¿

Page 143

¦Z»¹YfuYÃY¼Åį{Â]Ã|cÂ{¾»Y¹Y{{ZËÄ]Ö]ÂyÄ]YZyÕ|»ZÌaįd¨³Z̸¯½Z^ºÌÀ¯Y³]ÕYÄf¨Å®ËÖ¿Y¨À¯,´Ë{Ö»{ZyZ]|¿YÃ{¯ÕÁM¼mÓ{YÅÃZnÀaÁdËÁ{¢¸^»,¿Y¨À¯ÕY³]ÕY]ÕY]ÕÓ{|Ö°qºf³Ö»]Öf«ÁZ»Y,¹{Â]µZvÂy½Z¿MÕY][ÂyÖ»Z¿YÄ¿ºÅ½MÁ{Â]¹Z¿Y«YÁ{|¿{Y{½Z»d»|yÓ{YÅlÀaÁdÌ],|¿{¯Ö»[ZuY½Z|»M{|{Ã{¬§³Y{Â]ȅ|{ºÅ{Á{YeÌ]Ö¼¯|¿{Y{Z»Ä]įÖ¤¸^»Z»Y|Ö»Ä̼Š½Âq {Y~³Ö¼¿iY Z» d»|y ] ZÅZf§ ¾ËY į ¹YÄf§³{ZËZ]Å,Äf~³{{ZÖ»Ã{ÁM]YZ»ÕZÅZÌ¿,´Ë{ÕZÅÃYYY|y¹Z¿YY»Z¿º¿YÂf¿ZfuºÀ¯Ö»°§dYÃ{Y{¹Z¿YZ»Ä]ÖËZ̸¯ZÌ]ÕYÄË|Å,Äf¨Å½Z¼ÅdYeº¯ºÅ¹Z¿Y{Y|¿ZfYY½Âq¹Y~´]įºËYÄf§´Ë{ÖËZ̸¯Ä]ZËÁºËYÃ{¯d§ZË{Öz¥Y±]Z»Ä]Y|yZ´¿Y½Âq¹Y{dÁ{Y¾ËY¾»|¿YÃ{Y{½YÁY§ÕYÄË|ÅZ»Ä]Y³ÅÁ¹YÃ|Ë{½Z»{ÂyÄ]d^¿YY|yÕY{Z§Á¾»º¿Y{Ö»|˳Ö»ÕY]º¨PeZ»YºÅ{Ö¼¿ÃY{ÂyÄ]Ö¿Y´¿Ö¯|¿YZÅZf§ÁZÅ{Y|ËÁ¾ËYÕY]Yd§½Z¿M|ÀÅ{Ö»½Y´Ë{Ä]YZÅ½Z¿Ã{y¾ËYįdYÖ¿Z¯½Z{¿ZÌįÖzÄ]Ö»YfuYÖ]ZyÄ]ºÌÖY{Zad§ZË{|ÀÅ{Ö»d{Y,Ã{Zf§ZeÃZ³{Á§Ä]¹Y½|ÌÕÄv·Yį¹YÄf§ºÅÖeZ¸mÄ],°]Á¹YÃ|Äf§Ë~a½ZnÌÅÁÂZ],|¿^]ÃZ³{Á§Ä]Y»ÃZ]Á{įÕYÄv·©ZeYÄ]Öf«ÁdYÃ|µZ^¬fY¾»YÖËYË~a¾ËfÆ]ÁÖ¿Z]Æ»dËZÆ¿Z]ÖËZÅÖ¯YÂyÁZÅÖ¿|Ì¿Y¿YÁ±]ÕYÃÂÌ»|^Z],¹YÃ|{YÁº¸fÅZ]½ZËZ̸¯dYÃ|Äf¨³|»ZÂy¾»Ä],|¿{Â]Ö§Z¯Äf¨Å®ËÕY]įºËY]į¹Y{dÁ{YÖËZÅY~£¿Äq¾»|b]ZeÄf§³Z¼eZ»f§{ÖËZËY|Åį¹YÄf§ZË{,¹YÃ|{YÁº¸fÅ©ZeYÄ]įÖ¿Z»Zfu|ÀÀ¯Ã{Z»M¾ËfÆ]{Y»|¿YÄfY~³ºËY]ZËZ^·,¼,Ö·ZZ¯{Ây½Âr¼ÅÁ{ÂÖËYË~aº«ZeY{¾»Yį|¿YÃ{¯|̯PeÁ|¿YÃ{Y{ZmĬÀ»¶fÅºfÅ{ÂyÕÄ¿Zy{ºÀ¯ZuYį{̳Y«¹ZÌfyY{ÖeZ¿Z°»YZ]įÖ¿Z¿ÁZ»Á½ZÅY¼Å¹Z¼eÕY]Ä°¸],¾»ÕY]¬§Ä¿YZÅZ¯¾ËY¹{»,¹YÃ{ZfËY°ÕÁÖf«Á|¿YÃ{Y{¹Zn¿Y,|ÀÀ¯Ö»c§Z»¾»°eY|yY½Z¿M|¿YÄf¨³|»ZÂy¾»Ä]½ZËZÅ½{¦¯Z]ÁÃ{ZfËYZa

Page 144

¹YfuYY{Za¹Ô¯Ä]©ZÌfYÁ½ZnÌÅZ]ÁÃ{Zf§½Z{¿YÁM¹ZÌaį|¿YÃ{¯Ä¸mµÂ{¯pÌÅÁÃ{¯³¹Ô¯Ä]d«{Z]|¿YÃ{Y{³Y|yYÄf°¿®ËZfu|¿YÄfYÂyÖ¼¿½ÂqÃ{¿¥uÕ´Ë{Z]ÁÃ{°¿d¯u{Á|¿YÄf¨³|»ZÂyY|yÂuÄ],Ä¸mµÂ{½Z¿M|ÀÅ|]d{YÌ]ÕZÅÃÁmÁZÅ[Zf¯Ze|¿YÄf§cYZf¿YÌ»ÕÂÄ]dZ]½ZËZa|¿z]Z»d»|yYÕe{ÂyZËZ»f§{Z]Z],µZ®ËZfuZËÃZ»®Ëc|»Ya,ZÅZ̸¯¾ËY½Z»{ZyZËºË|¶Ë|^eZ»,|Ë|»MZ¼Öf«Á|¿YÄf¨³ÁÄf§³Z¼e¾»eÓZ]ÖvÄ]Ö˳,{Â]|ÀÅYÂz¿Äf~³|À¿Z»³ÅZ̸¯ÕZYÁ½MYÌaÕYÄf¨Å|ËZ½Âq,¹|ÀyÖ»º¿Á{{ÖÅZ³ºËYÄf§ZËd{Ã{¯{Ây]ַ¼»Ö¿Y~´Å½Âr¼ÅZ»Z]į¹{Â]Äf§ÖËZ̸¯Ä]ÕYÄnÌf¿Z»Y¹{Â]Ã{¯d»|y½Z¿MÄ]Â»½Z¼ÅÁ¥|Å½Z¼ÅZ]|¿{Â]Ã{°¿d§ZË{º¿|»MYaÕ¿ZÆYpÌÅÁ{Â]Ã||ËZ|¿YZÌ],{Y|¿Ö´f]¾»Ä]ÌqpÌÅį|Å{Ö»½Z¿ºÅZ]Ä·P»¾ËYºË{Â]Y»,{Ë~b]YZ¼įÅ|˳Ö»ZÌ¹Y½|Äf§Ë~aÖ´¿Â´qÄ]Ä°¸]½Z^ZÌ³YdYÄf§Ë~aY»ÕÃ|Àf§,{Ë~b]Y»įÅÁÄf§Ë~a½ZfËZ̸¯d»|yÁY|Ë{ÕY]ZyÕYÄf¨ÅyM{ZË{Â]½ZfËZ̸¯įYÖ¿Z¯ÂÅįdY¾ËYdÌ«YÁ.|Ìf§Ë~aÖ»YÁYĿ´q,|»MÖ»½Z¼Å0Z¬Ì«{Ád§Ë~aºÌÅYÂyÂ½Z¼ÅºÅYÁY0Z¬Ì«{,ºËË~b]Ã{Zf§ÁYY|aĿ³|¿ÁY|yÄ]¹YfuYYË¾»YZZu|˳Ö»Y|y,ºË{³Z]¹YfuY¶YÄ]ÃZ]Á{|ÌËZÌ]̬uY»įÖ¿Z¯Á{¼¿ºÅYÂyºË°e,|ÀËZ¼¿ºË°eY»įYÖ¿Z¿M¶ÌW¼µÁY||ÀÅYÂyYÂy,|¿Z¼,|¿¼¹fv»YÁYįÖ¿Z¯Ä]Y|y{Â®uZ»½Zm{|ËZ]ÄËM¾ËYÁY,¹Y~´]¹YfuYY|yÄ]³Y|ÌË´]|À¸]ÕY|Z]dY~³|ÅYÂy¹YfuYª¼e{»{,|ÌÀ¯Y°eZÅZ]ÁZÅZ]dY~³|ÅYÂy¹YfuY¾»Ä]¹YfuY\¸mÖÀËY|yÄ]¹YfuY|À¯}¨¿½Ze\¸«{0Z¬Ì¼|ËY~´]Á|ÌÀ¯ÕÁÌad¬Ì¬u¾ËY{|ÌËZÌ]dYºÌÖfÌ«YÁ¾ËY½Ze{ÂyÕY]Y|yºÌ¿YÂyÖ»ºÌÀ¯

Page 145

¦Z»¹YfuYËÂyµÂv»ļÅÕZÅ]¿YÁZ¼¿ºË°eY|¿ÁY|y{Ây®¸¼ËZ»YµZj»YAMPÕļmeºÌÀ¯¹YfuY½Z»ÖËYY{¹Z¼eZ]YY|yįÃ|Äf¨³Z»Ä]|¿ÁY|yd{ÃYY{Ây|»M{Á®¸¼ËZ»Y|˳Ö»¾ÌÀq|¬»[Zf¯CEVÕļme{{ÂycÓÂv»ÕZÅ]¿ÕļÅYÁY~´]¹YfuYYZ¼]¹fv»cYµÂaºË|¬eZ]Y|¿ÁY|yºÌ¿YÂyÖ»dZm¾ËYµYÂdÁYÄ]½Z»µÂa½{Y{,Y|yÄ]¹YfuYÕZÅÃYYÖ°Ë|À¯Ö¼¿kyYZ»µÂaÁY.ºÌÅ|]ÁYÄ]Y½Z»µÂaºÌ¿YÂeÖ»Ŀ´qį|f§Ö»½Ze{¿ÁYįÖ¿Z¯Ä]µÂa½{Y{Z]dYÃ{ZxZa,|ÌÀ¯Ä·Z»Ö]ÂyÄ]|¬»[Zf¯{YZËY|ÅÁ®ËÃ{Â»³YÖ³|¿¾Ì»PeÕY]dz¿|¿Y{Ö¸Y¥»Äį||ÌÅYÂyÄmÂf»¾Ì¼Å{0Ô^«įÂ½Z¼Å|¿YÃ|¾ÌÌeZ»Ä]d»|yÕY]įÖ¿Z»{ZyÕY]¹Á{|ÀfÅ¦Z»dyY{aÕÄfËZ½Z¿M,ºË|Ë{YZ°M¶§Ä]®¼¯ÕY]¹ÂÁd»|y{^ÌadÆmÄ]½Z»{ZyÕZÅÄÀËÅ¾Ì»PeÖ°Ë¬§{»ÅÕY]ºÅYÂyÖ»½Z^Ë£Á½Z¼ÌfË,ZÅÃÂÌ],½Y|À»ZÌ¿µÁYÕÄ»Z¿{·ÂacZ¼¸¯{dz¿{»ºÀ¯ÄWYYYZÌ]cZËMY,ºÌfZ¯Z¼½ZÌ»{Ö¿ZuÁ~]Z»³Y{ÂÖ»d§ZË½ZÌf¿«Ä][ZyÄ].ºÌÀ¯dY{]Z¼½ZÌ»YÕ{Z»Ö·Âv»įdYÖ³]»YZËM¾Ì»Ze¶Ìn¿YY,¶Ìn¿Y½ZYÁZ»įdYÃ{¯º°u|¿ÁY|y,½Z¾Ì¼ÅÁ½ZÌf¿«µÁY{ÂYÂy^yįÅ{»§|¿ÁY|y|˳Ö»¾ÌÀqNLT Õļme{ÂdËZ¼u,|¿YÃ||À»Æ]½MYįÖ¿Z¯\¿ZmY|ËZ]|ËZ¼¿¹ÔYÃ{Y½ZËÁÓÁ½ZÀÅZ¯dÌ»{Y{{ÂmÁºÅªÌf|Æ{,¶Y¾Ì¼ÅÄ]Ö·Á|¿Ã{Y{d¯ÕY]ÖÀÌ»pÌÅ½Z¿MÄ]|Ö»¾Ì»Pe¹{»ÕZÅ®Ë{Â]Ã|Ã{Y{´Ë{¶ËZ^«dYÖb̸̧ÕZ̸¯Ä]·ÂacZ¼¸¯{¹Á{{»ÄÌ¿Á{Z°»Y½Âq,¶Ìn¿YÕY|f]Y{į|ÌÅZ³MºÅZ¼½ZÌb̸̧ÕYZ»YZ¼m{°¿d¯Y¾»Z]¾f§³Á½{Y{»Y{Z̸¯pÌÅ,¹|Ä¿YÁ|Ë{Zf§¾»kZÌfuYÕY]Ä§{Á{®ËºÅְ̿·Ze{įYË]ÁZ¼ÕZËY|Åį½Âq¹YÄf³4a¹Y{dËZ¨¯YeÌ]Ä°¸]ÌqļÅÖ·Á

Page 146

¹YfuYY{ZaÕÃ|/Ë|ÀaÁµÂ/ ^¬» Ö¿Z]«ÁÂ^Âyį¹YÄf§ZË4e5{47¨3a3YYYdY|/yAMPÁ½ZÌb̸̧ÕZ¯|¿YÂf]·ÂaįÃ|hZ]½Z¿MÖ·Z»ÕZËY|Åį|ÌÀÌ^]|Ì¿YÂeÖ»į|ËÌ´]¿{Ö³{ZÄ]|¿Z¹Zn¿YÄ],dYÃ|cÂ{ËY]įYfÌ]{Ây¦ÌÂeZ]·ÂadYµÂa|À»ZÌ¿,¹{»Ä]ֻ¼Öf»|y{Â]Ã{¼¿d¯Z»ZÅ½ZmcZn¿{ÁYZ]Z̸¯½ÂqdY{dËZ¨¯YÄ] ZÅ®Ë Ã{ į {Â] Ã{Y{ ½Z»§ ªÌf |Æ { Y|y ,¹Â {» {ÄÌÀje½Z¿ÃÂÌ]Á½ZfaÖ],½Z´¿Z´Ì]Ä]Á{ÂÃ{Y{½Z»{Zy½ZËÁÓ½Âqa|¿{¼¿d¬§Y»½Y^Å¹Z¼e,|Ë|m|Æ{|Ì¿YÂz]Y¾»\Ì¿įYÖ̧|¿{Â]½Z¯YÄ]ÂÆ»įZÀuÂËÁaÁ[¬Ëį|ª§YÂeÁ|¿{Y{d«Z§d{Z]Z¿]Á¾»Ä],|¿{¯Ã|ÅZ»{Â]Ã|{ZËÄ]YY¬§į|ÀfYÂy¬§½ZË{ÂÆË{¿½Z¿MÁºËÁ]½ZË{ÂÆËÌ£{¿Z»»Zn¿Y©Zf»Ì¿{Ây¾»į{Â]ÕZ¯«YÁÄ]¾ËYÄf^·Yį,ºÌZ]ÄfY{½ZÌÔ£¹{Â]½Z»{ZyÄ]Öf«Á{ÂÖ»½Z¿ÃÂÌ]Á½Z¼ÌfË,½Z´¿Z´Ì]¶»ZY¬§Õļ¸¯,ºÌÀ¯½ZcZ«Ô»ºÌ¿YÂf¿³Å|ËZįÖ¿Z¯Ä]«YÁ{,ºÌÀ¯Ö»dyY{aÖ¿Z»{ZyÄ]Y½Z»ÖËYY{Öf«Á,ºf¨³eÌaįÂ½Z¼ÅºËYÃ{¯®¼¯ºÌb]|ËZ]aºËY~³Ö»¹YfuYY|yÄ],ºÌÅ{Ö»Ã{¼¿¾Ì»ÁYįÖ»YfuYÖ]ÁYÄ],Y|yÄ]d»|yY½ZÖËYY{¢Ë{Z]ÃÁ»YÕ{Y|eÄqÖ¿Z¯Ä]ZËY|Å½{Y{YÕZÌ]Á|ÀÅ{Ö¼¿®ËÃ{ÕZÌ]ÕÃ|.|ÀÀ¯Ö»½Z¿M|ÀËZ¼¿Ö»ÕY{{Ây,|¿YÃ{ÁM½ZÖ³|¿Ä]YÖ¿ZuÁªËZ¬uįYq|À˳Ö»¾ÌÀqÁ|ÀÀ¯Ö»dYÂy{µÂa½Z»{ZyYqį|¿|À»ĸ³yYÁY¾ËY.|ÀÀ°]Y½ZÄ»¬§,µÂaÕÃZ]{d^v½Á|]|À¿YÂeÖ¼¿¾ÌÀqcÔ°»¶Ì·{|¿YÂeÖ¼¿Ä·P»¾Ì¼ÅZËM¹Y|¿Ö]ÂyÁ0ÔY¾ÌÀq³Y.|À¿Y{Ö»Õ´Ë{ÌqÅYeºÆ»YY|yZ¯ZËM.|Z]Õ{Y§Y|¿Z¼Ö»e¹fv»Y|yYY½Z{Âya,|Z^¿ËÂyÕZÅÃYÄ]Y{Âyµ{|˳Ö»¾ÌÀqcÂËZ^ ÃÂÆË µZu aZ6»Y|ËÂyÖ»|ÌÀ¯Ö»¶Zu|¿YÁ |ËYÄfZ¯ZÌ]|ËZµÂ¤»Z6»Y|ÌÂaÖ»dy|Ë{³Ö¼¿[YÌ¾°Ì·|Ì¿Ö»Á|ËÂÖ¼¿Ì

Page 147

¦Z»¹YfuYY{wYÂÕÄ̯{YËÂy{»,{̳Ö»{4»į½MÁ|ËÂÖ¼¿¹ ³{ÂyÕZÅÃYÄ]Y{Âyµ{|˳Ö»¾ÌÀqcÂËZ^ ÃÂÆË a{Y~³Ö»|¿ÁY|yÁ|ÌËZ¼¿ZÀ]YÄ¿Zy,Ã{ÁM[ÂqÁÃ|»M]ï Ä]|ËZµÂ¤»®ÀËYÁ|Ë{Â]ZÌ]fÀ»d§ZËºÅYÂyµÔm,Ã|ÖY½MY|˳Ö»|aÖ»cÂËZ^ÃÂÆË¹|Ì»{½M]¾»|Ë{ÁMÄ¿ZyÄ]Y½M½ÂqÁ|º¯¹Y|¯ÅÁ|¿Z»Ö»[Yy¾»Ä¿ZyįdY¾ËY\^.dÌq¾ËY\^į|Ì]ZfÖ»ËÂyÕÄ¿ZyÄ]Z¼YÖ6nu¾ÌÀq½|ÌÀZ]¹{»YÕZÌ]|ÌÀ¯ÂeZ°MÁ¾Á|«ÄqÕYÖf¨´Á¶¼·Y°Äq,ÖfzÁÖ´Àe«Y»{ÂyÄ],ÖeZËMÖv«ZyÄ],Z̸ËY½Z»{ÕZÌ]½Z¿ÃÂÌ]|ÀÅ{Ö»½Z¿{ÂyYY¹YfuY¶Y½Âq,|¿Z»Ã|¿½Z¿MYÖ°ËZ»Y|¿{Y{d{YY{Ây½Zm|ÀfY{¾£ÁÁ{M,Y~£Ã|Á®ËÕÃY|¿YÄ]¬§aÁÁY{¼¿dËZ{b]ÕYÃ{³,ÁYÕY]µÁYįd¨³ÁYÄ]Ö^¿Z»Y|¿{»Ö»|ËZ]½MYaÁZ¨mYÁYZÅÄ¿ZºÅÁZ̸¯ºÅ,{Zf§YÖ»Ö«Z¨eY¾ÌÀqÁ»YÕZÌ¿{{³YįÕ̬§½YÖ¿YÂeÖ»ÂÄq|¿{¯Ö»dËZ°ÕZÌ]|¿|¿ZÖ»ÖÅ|]ÕÌqÁYÄ]|ËZ]ÂeµÁY.ÖÅYÂz]ÕÌq,{]Ö»Ä]Öv«{Y~£Z]į|Ë´]½½MÄ]Ö^¿į{Â]Ã{¯¬»|¿ÁY|y¹Ô¯µZu¾ËYZ]ÃY¾ËYY¹{ZyÄ]³Y|Å{Y«µÁYÕYÄm{{YY|y,Y|y¹{ZyÄ]½{Y{Y|yÁ{¯¾ÌÀq½ÃÂÌ]{¼Ö»¹fv»YÁYÌ¿Y|y,dY~³Ö»¹YfuY½ZËZaÄ]Öv«½YÁ{¹Z¼e{ÁY{MÁ¾£Á{¼¿¶¼YÃ|Áª]Z»ºÅ|Ì¿YÂz]Y½ZÅZ{ZaµÁY|Ì¿¬§,ºÌÀ¯¢Ë{Ã{Zf§½Z»{¿Y|yįÖ¿Z¯YYZËY|ÅÁ®ËÃ{Öf«Á{ÂyºËYÃ{¯Ö»YfuYÖ]|¿ÁY|yÄ]½Âq|¿ZºÌÅYÂy\ÌM½Z»{ÂyÄ]dYÄf¨³¾ÌÀqÖ^¿ªËYY|yÌqÄq{|Ì˳Ö»Á|ËYÃ{µÂ³Y»Z¼Z6»Y.|¿µÂ³YY|y½Z¿YZËMZËY|ÅÁZÅ4{.ºËYÃ{µÂ³YÂeÖ¯Ô»Y|yYÄ¿,ºÀ¯Õ{{®¿Z]YºÅ{Ö»tÌme,ºÀ¯[Zzf¿Y|Z]Y«³Y¾ÌÀqºfÌ¿Â^n»įº·ZvÂyºeÖ»½Z¿YYÌ]Y|yY½Âq.Yq

Page 148

¹YfuYY{ZaZ¼|˳Ö»Y|yZ»Y¹{|]Ö¯YÕÌqºÅYÂyÖ¼¿³Å,ºÀ¯Ö]Zzf¿Y|ËYÃ{¯Õ{{¾»YZ]Y|yYZ»,Ä¿|ËYÃ|Ë{{¾»½Z»{ZyYZ¼|˳Ö¼¿į|ÌÀ¯ÄmÂeY½{¼¿¢Ë{½Âq,ºËYÃ{¯Õ{{Y½Z»{ZyÄ]ZËY|ÅÁ®ËÃ{½{Y|¿dY|yÄ]Ö»YfuYÖ],Ã{Zf§Z»ÕY]ÁYįÖ¿Z»{ZyÕZÅ½z»Ä]YZÅ4Ö»Z¼e|˳Ö»ÄqÄ»Y{Y{ÁYį|ÌÀ¯³Ä]Y»|˳Ö»cÂËZ^ÃÂÆËÁ|Z]YÂy¾»ÕÄ¿Zy{Ze|ËÁZÌ]¾»{Z³ºÅYÂz¿Z¼ÕY]Y½Z¼MÕZÅÄ¿ÁZËMį|ÌËZ¼¿½Zvf»YÂ¾ËYÕÄËM.{Â]|ÅYÂz¿½MËZnÀ³įdzËºÅYÂz¿Z¼]Öf¯]½ZÀqÁį{Â]|ÅYÂy{ZË½ZÀr¿M®ËÃ{d¯]|˳Ö»Y|y{Âyį|ÌÀ¯ÄmÂe¶]Z«Ì£ÕÌqd¯],¾ËY]ZÀ]dY{|ÅYÂz¿YYËZnÀ³Z¼ÕZÅZ^¿Y¿Y½ZÀqY|y|À˳Ö»½Z»{Zyį¹{Â]Ã|ÌÀZÅµZ{Â]|ÅYÂyµfÀ¯ºÌZ]ÄfY|¿½M½{Y{ZmÕY]Ö§Z¯ÖËZ§į{Y{|ÅYÂy½Z»d¯]Ö·Z»³YdYµfÀ¯¶]Z«ÕÌqµÂaºÀ¯tËeeÌ]YÄf°¿¾ËYºÅYÂyÖ»ºÀ¯Y|ÌaËY]ÖËZmº¿YÂeÖ»,ºZ]ÄfY{YZÌ¿{{{Âm»µÂa¹Z¼eY¦ÌÂe½{Y{Zm¶]Z«Ì£Á|À¯Ö»d^v½MYY|yįÖf¯]a{ÂÖ»d§ZËµZj»Y{xZa.dÌq,|ËZ¼¿Ö»ËÂyµÂv»ÕļÅÕZÅ]¿YÁZ¼¿ºË°eY|¿ÁY|y{Ây®¸¼ËZ»YYÂeÕZÅdyqÁ,||ÅYÂyad¼¿§ÁÄ]ÂeÕZÅZ^¿YÃZ³½Md³|ÅYÂyË^·´¿YÕÃ ÌµZj»Y,®qÄf{dY¾°¼»Z^¿YdZ¼ḑY|¬»´¿ZÌ],Z¼ÕZÅZ^¿YÕZÅÌqºÌ¿YÂeÖ»į|ÀfÅÖËZm,ZÅ¾ËY|Z]ÁYZ³,Z³°¿Ze,ÄnÀ³d¯]Ö·Z»¿YYZ»Y|ydYd{ºÌÅ{ZmZÅ½M{Y½{Y{Zm¶]Z«.ºËY|¿Y½{¯d§ZË{ÕY]Ö§Z¯ÕZmZ»įdYÖf¯]ÄqZ»Y|Å{Ö»YÂeÕZÅdyqºÌÅ{Ä»Y{Y½|¿YÂyÄ]į{ÂÖ»d§ZËÖf«ÁxZaZ^¿YÕY]įdY±]Ö§,dyq||ÅYÂyË^·´¿YÕÃÌ{ÂÖ»Ã{Z¨fY½MY´¿YÕÃÌ[Y½{¯½Âq,{Y|¿YY|yd¯]ËZnÀ³¥¾ËY,cZËM¾ËY{į|ÌÀ¯ÄmÂe

Page 149

¦Z»¹YfuY[Zf¯{.dYÕÌqÄqÕÄ¿Z¿[Y||ÅYÂyË^·|˳Ö»ÁY|˳Ö»Y|ydY|¬·YsÁÕÃZeÂuÕÄ¿Z¿ÃY¼Å[Y,|¬»,ZÅZ̸¯ÁZÅ½Z»Z,Z̸¯½Y^ÅÄ]½|Ìz]ÕĸÌÁÄ],¾»Ä]³Y¾ËY{¼¿|ÌÅYÂyd§ZË{Y»Âu¶»Z¯Y{ZaÃZ³½M,|ËY~´]¹YfuYdYÃ|Á¾ËeÌ´¿Y½ZnÌÅ¹YfuY{įÖ¿Z¯¹YÃ{Â]|ÅZ¾»ºÀ¯Ö»Y°eÃZ]|ÀqÁÃZ]Á{|¿YÄf§ZËd¯]Ö·Z»¿Y,|¿YÃ{Â]Ã|Àz]½ZÖ¿ZuÁ½Y^ÅÄ]Ö·Z»YeY§ºÅZ]Á|ÀÅ{¹Zn¿Y,Ã{Â]¹ÓįYÖË°̿Z¯Å|¿YÄf¿YÂeÁ|¿YÃ{¯Ö³|¿Y|yÂuÕ4a{½Z¿Mį¹YÃ|Ë{¾ËY{.dY¾ÌÀqY|yÕÃ|Áį¾ËYÄ¿´»ºËÂÃ{d¨´|ËZ]YqY|yÕ«Âuº¿YÂeÖ¼¿Yqį{Y{|ÅYÂyY»µYÂxZa,d¬Ì¬u¾ËYįÖËZmºÀ¯u,|ÀÀ¯Ö»ÕY{{Ây¾fY~³¹YfuYYįÖËZÅZ̸¯{YÕ{ZÕ~´Å½Âr¼Å¾»Z]įÖËZmZËdYÖ·Z»cÔ°»Zq{½Z^Ã{¼¿Z£MYÖ³|Àz]ÁÃ{¯Ä]Âe¹{»¾Ì¼ÅÖf«ÁZ»Y|¿YÃ{¯{Ây]dYÃ|eÕ«ÁÕ«½ZZÅZ̸¯{Y|yÂu,|¿Y[Zf¯½|¿YÂyÄ],¶§¾ËY{Ã|½ZÌ]d¬Ì¬u¾f§³¿{Z]³Y,|¿YÃ|Ìz]Ö¿YÁY§Ä]Y|y¹Â«ÃZ³Åį||ÌÅYÂyÄmÂf»,|ËY{b]|¬»Ã{Y{½Z¿MÄ]Ö¿YÁY§Ä]cÁiÁY|yÂu,ZÅcZn¿,ZÅÕ{YM,cYn»įdYÖ¿ZuÁÖ¸Y¾ËYZ»YºËz]YY|yd¯]ºÌ¿YÂeÖ¼¿Z»dYÃ|ÄÌ¿Á{Z°»½YY|¿Z¼ËYÄ]·Âaį|ÌÀ¯³dYÃ{¼¿ÃY¼Å̧Z]Y|y|˳Ö»ÄqÕZÅZ̸¯Ä]Y|yįÖ̧YYZ¼ºÌÅYÂyÖ»,½Y{Y]ÕY½ÂÀ¯Y\^Ä]½ZËYįµZu½Z¼Å{YËºËZÃZ³M,dYÃ{¯ZÄÌ¿Á|¬»Á|uÖ]Õ{ZY,|ÀfY{Y«ËZ»MÕÄeÂ]{,Z§½YÂeÖeZ¼u¾»ÁËÂy½YÂe|u{įYqd³½Y°Ì]ÖeÁZz,½ZZÌ]¬§·Âa½ZÌf¿«¹Á{Ã|¹|«Ìa{Ây½MYÌ]Zfuį¹|ÅZY|y̧|À¯Ö»¦ÌÂeY|y̧ºÌ¬f»ÕÄnÌf¿Y½Z¿MÖ³|Àz]|ÀËZ¼¿¶¼½Zd«ZY©Â§į{Â]Ã{Y{½ZËYÄ]ÖËZnÀ³½ZÀqÌ¿ Y d¼u ºÌ¿YÂeÖ¼¿ ,ºËz] Y ̧ ºÌ¿YÂeÖ¼¿ į Â ½Z¼ÅįºÌÅ{Y«ÖfÌ«Â»{Y½Z»{ÂyºÌ¿YÂeÖ»0ZÀX¼»Z»Y,ºÌÀ¯ÕY|Ëy½Z¼ËY]YY|y¹Ô¯įÖ¿Z¯Ä]¦Z»Ö·Z»¹YfuYZ]ºÌÀ¯Yd§ZË{

Page 150

Ã{¼¹fv»Y|y\¿ZmYįºÌÅ{Ö»Y«ÖfÌ«Â»{Y{Ây,|¿ÁMÖ»Ö¿ZuÁֿ¿Z«¾ËYÁ{Y{{ÂmÁÌ¿d¼uÁ̧¹YfuY¾ËY{ºËÂdY

Page 151

ºÅ{YÁ{¶§½Z¨Ë{ºÅÄ]¹YfuYY»ÕÃ|Àf§,d§Ë~aY»įÖ¯ÁÄf§Ë~aY»,{Ë~b]YZ¼įÅY{Za,{Ë~b]dY^»ZÌaįÁ½MYYÕ^»ZÌaįÅdYÄf§Ë~adZZaįÁ½MYYÖËZZaįÅÁ,{¯|ÅYÂyd§ZË{Y^»ZÌaįÁ½MY,½Z°q¯¾ËYÄ]įÅd§³|ÅYÂyYZZaY{Za,{Ë~b]Y{ZaÖ],ºË³Ö»Z¼Ä],¾Ì»M,|Å|]{[MÖ»ZmZfu,|ÀÀ»{³Z|¿Z»|ÅYÂz¿Zf»ºÅį½Z¿MÄ],|¿Y{Y|f«YZ»]įÖ¿Z¯ÕÃZ]{d^vY½ÂÀ¯YYÃZ]{ZÌįdYÖ»Á{ÃÁ³½Z¼Å¾ËYºÌÖ»|ÀfÅZ»tYZZaY{Za,{Ë~b]dZZaįÁ½MYYÖËZZaįÅd¨³d§³|ÅYÂy¦Z»Y{ZatºÅ{Y§YÄ]¹YfuY{įºÀ¯Z£MÕYĿ¼¿Z]|ÌÅ{ÃZmYÕZÅc§Z»Ä]ºÅY¼ÅY¹YÃ{Y¿ZyZÅµZ|ËZ¼¿e½ZMY½Z»{ÂyÁ¾»Ö´̼ÅÕZÅc§Z»ÕÃZ]{³Å½Z»½Y|¿§¹YÃ{]Ä¿ÓZ|¿YÃ{°¿dËZ°,ZÌ¿{Y¹{»{¿Y|y¹Ô¯½{]ÕY]YÌ·©ZÌfYZ»cÂ{ÕÃZ]{Ä̼ÅÄ°¸]|¿YÃ{¯dËZ¼uYZ»¬§Ä¿½Z¿McÔÌe{Y½ZdËZ¼u¾ËYY{ZaºËY{dÁ{Z»|¿YÃ{Y{½Z¿Ä«ÔÁ½Âq,|¿Y{dÁ{Yc§Z»Z»ÕZÅaºÌÅ|]½Z¿MÄ],µZÅÖ¿ZËZaºÌfÌ¿µÂ¤»¶Ì¼ËYd§ZË{Á½{Zf§ZË¾¨¸eZ]Z»ÖfÌ«Â»¾ÌÀq{|¿Z¼]»Zy½Z»ZÅeÂÌb»Z¯c§Z»ÕÄf¨ÅµÂ¹Z¼e{įºÌÅ{Ö»µÂ«

Page 152

¹YfuYY{ZaºÌfÅ½Z¿MZÌfyY{0Ô»Z¯,Äf¨Å½M{Z»ºÌÀ°¿Z¯Á½Z»½ZÀ¯Z¯Ë|»Ä],½Z»c§Z»½ZËZaYad{,ÌaµZ|ÀqÖ°Ë,ºË{Â]¨{Z»Öf«Á{Y{¾»Ä]Ã|ÀÀ¯|Ì»YZ¿Õ^yÁYÁ¹{¯¾¨¸eZ»d»|yYYÕ|̸¯Õ|À»Z¯,ºÌfyZÀÖ»YÁYį½Z»Æ½Z¿Z^YÖ¸¸¼·Y¾Ì]©Â¬u¹Z¼eµÂX»|À»Z¯¾ËY{Â]Ã{¯¹Y|zfYÁÃ{]½ÁÌ]Ö¿YÁY§ÖËZ¿Y{ÁÄ]ne¹¸f»ÁYÖ¸¤dÌ«Â»{Â]Z»d»|yÕZÅļmeÄ]YÁÕZ³Z{ZnËY|À¯Z¯,ZÌ¿{YcYZf¿Y¹Z¼eZ]|¿YÂf]Ze{Â]{Â]½Z»|À»ZÌ¿ÁÃ|ÌrÌa½Z¿MZ]|]ºËÔ»Z¿cZZuYZ]dÌ¿¹Ó,¹{Â]Äf¨M0Ô»Z¯į¾ËY¾f¨³ÁºË{Â]Ã{¯ÁY»M¥YÃZ»Ä¿Z»¹|Ì´ÀmÖ»c|Ä],½Z^½Md»|y]¥Y¿Y¾ËYÌiPeÕÃZ]{½|ZËÂmÕY]ÖÀ¨¸eYZfu½Z^½MÖ¿Z»Z{Á{Â]½Z¼ËYYÁ{ÁÄf§ZÌ¿cZn¿ÁY³Y{Â]Ã{¯¢Ë{,Z»Öf«ÁZ»Y¹{¯Ö»{fÆ]YZf§¾ËY,{¯Ö»dÌ·Z§Ö¿ZuÁÌ£,{Â¶¬fÀ»´Ë{Ö¿Z»ZÄ],^ÅÁ{ÕÁ{Ád^v½Á|]Ö»{Zy{Â]ºÅZ»dÁ{ÁY,¾ËYmÄ]dY|yÖÅZ{ZaµÂY¦·Zz»0Ô»Z¯YÖ¯Äq¹|¿Y~³ºfÌ¿Z^uZ]ĸ]Z¬»ÕY]Z{{YÁÁ{ÕY]d«Á¥ÔeYY.ºÌÀ¯Y|ÌaÁYÖÀË´ËZmÕY]ºÌ¿YÂeÖ»d¾ËYÄ]¹{¯Ö»Ö¹{Â]{^¿{Ö¨À»Z°§YZ]ÁºfY{ºÌ]|Ë|mÖz¾f§ZËY|ÌaËY]Öf{¶Ì·{ÁªÀ»pÌÅÖ·ÁÃ{¯ÕZ¯¾ÌÀqYqÁYįº¼Æ¨]ÄZËÁ{Ya.|Z]ZuYÖ]¾ÌÀqd¿YÂeÖ»ÂÄq¹{¯Ö¼¿Yc|Ë|mdZºÅYÂyÖ»,¹a{¯d^v¾»Z]Z{{|¿ÁY|y,ÁÖÅZ´Á§{,Z°ÌWZ»ZmÄ]½Z»c§Z»µÂ{ÖÅ|]ÄË|Å½Z^½MÄ]Z^Ë0Z«YÁÁÕZ]Ä]ZÌ¿½Á|],|Ë|m0Ô»Z¯į¹{¯Y|Ìa̨¿ÖfZ|Ë|mÖuY½|Ë{YÁ¹{Â]Ã|Ëz¿dZ,Äf~³µZ|Àq¥{Â]¹|Ã{½ZnÌÅdZ¾ËY|Ì°¿µÂ{ZËºËY]ÁYd¼°u{,{¯d^v¾»Z]Y|yÖf«Á{½Z^½MÄ]d^¿įÖf{Z¿Z°§YYZe{Â]Ã{Y{Öf§¾»Ä]Y|yÃZÀ³[Z°eYYY»ÁY¹Y~´]¹YfuYÁYÄ]Â{Á¹Â{YM,{Â]º^¸«Z{{{¼¿Ö»sÔY½Z^½MÁ{ÂyZ]Y»Z^eYÁ{¯Ö»d§Zv»Öf¨´{¹|ad¼°uÁd^v»Y¹{¯½|Ë|ÀyZfuÁ|Àz^·Ä]Áĸ]ÁYdYÂy{Ä]©ZÌfYZ]{¯Ö»¶¼Z»ÕÁ{Å\¿ZmYÁY¹{Â]

Page 153

½Z¨Ë{ºÅÄ]¹YfuY½Z^½MįÕZ¯ÕÃZ]{¾»n¿ÁdÌ¿Z^¹Z¼eĸZ§Ô]Áºf¨³į¾ËYYÓZu{Zf§Y©Z¨eYÖËÕ{YMd§½ÁÌ]¹{ÂmÁY,{Â]Ã{¯¹{Â]Ã{½ZnÌÅ,ºÅ|]ÄË|ÅtÌ»{¹{Y]Ä]|À¼YÕÌqÕÃ{Z»M dÌ«Â»½M{ ºË{¯d^vÖÀ¨¸eºÅ Z],|]Á 0Z«YÁį{¯¥YfYÁY{Â]Ã|Zaº^¸«Yn¿½Âq¹{Â]d^vį|̼ƧÖ»ÓZuÁY{Â]¦Pf»Ö¸ÌyÁÃ{°¿°§Â»¾ËYÕÃZ]{Z¯¾»\¸«{0Ô^«Y|y³YµZu¾ËYZ]dYÃ{Â]ÃZ^fY{°¸¼Á|Z]½Z\ÌMÁd{Z¿ZÌ]ÖÀ¨¸ed^v¾ËY{Â]¾°¼»,{¯Ö¼¿{ZnËYZ»ÕÄ]Y{YcÔ°»YÖeMd¿YÂeÖ»¹Zf§ÁY|¾e½Âq|À¯|ËZ]Ö·ÁdY[ÂyÖËÁ{ÁÁĸ]Z¬»ºË´]¾ÌÀq|ËY~´]Zm¾ËY{¶]Z¬»zdËÌyÕY]|ËZ]Ö»{Â¹Zn¿Yd{ÕZf§Á\¸«Z]¹Zn¿YÕY]ÁYÁYqįºf¨³ÁYÄ]Z»d¨À»ÕY]Ä¿Á{Â¹Zn¿Y¹{Y{¹Zn¿YÁYÄ]d^¿d^v»dËZÆ¿Z]YZ¯¾ËYÖ·ÁÃ{Â]d{Z¿Z¯ºÅZ]Á{Â]ª§Y»ÁY|À¯{Y»ÕZÅÄf¨³|¿YÂf]ÁYį|hZ]¾Ì¼ÅºÌfY~³cZ«Ô»Y«{»Â»eÌaZ»{Â]Öf¨´{ÁY,¹|ÌZm½MÄ]Öf«ÁºÀ¯cZ«Ô»YÁYºÅYÂyÖ»į¹{Â]Äf¨³ÁYÄ]ÁºË{Â]Ã{¯¹Z¼eYhv]ÖËY¾ÌÀq{{Â]\nf»\¸»¾ËYYÁYÁºÅ|]ÄË|ÅÁYÄ]ÖfZZe¾ËYÖf«ÁºfY|¿dZ½Âq,ºfY{kZÌfuYdZÄ]¾»,½Zmd¨³ÁYÁ¹{ÁM½ÁÌ]YÄ^mYYdZºf§ZËd¯]ZÌ],¹|ÌÀYÁdYe®ËZ]ÁYY¾»d{p»½Âq{Â^¿YÃY|¿Y{¯f{Ä]Z°ÌWZ»ZmÃZ´Á§{YdZ|À]ÕħZYd¼«Z»į{Â]Zm¾ËY¶°»ºÅYÂyZ¨d¯½Z¼ÅYÕ´Ë{|À]įºf¨³ÁYÄ]ºË{Â]ÄfY~³Zm¾»Ö·Á|À°]YZ¯¾ËY{ÂyºÅ{ÃZmYį|À¯¿Z«Y»{¯ÖÁY{Y{ºZ]Ã{Y{«Z¿ÕYÄË|ÅºfYÂyÖ¼¿Z»ÕÁ{ÅºËYÃ|®Ë{¿´Ë|°ËÄ]Ä̼ÅYÌ]Z»½Z»½MYº^¸«,{Y{d{Ä]YdZÁYį¾ËYYºËY¶WZ«´Ë|°ËÕY]Õ{ZË¹YfuY¹]Ö»c~·¹{Âyd{YÌ]ÁYd{]Y½|Ë{YÁ{ÂÖ»{ZZ¯{ÁYd§ÌaYÁ¹YÃ|Ë{Z]|ÀqY½Z»¾ÌÌa¹{ZyµZuÄ]Ze{ÖfZ¯dÌ«YÁZ]½ZÀr¼Å¾»,{ÂmÁ¾ËYZ]¹ÂÖ»Ã{½ZnÌÅÃY¼Å

Page 154

¹YfuYY{ZaÕÂdZ»°§{Y|yįºf¿Y{Ö»Ö·Á¹{Â]ÄmY»½Z»½Z»{Zy{Z¯¹Y{Ä´¿Z]Y|y¹Y|«YÕY]YÃYį¹{Â]Ã{¯¶¼,|]Äf¨Å|Àq¹Y~´]½ZÌ»{Z¼Z]Y¹YfuYY{Za|ÌÅ{ÃZmYÓZu¹{ZyeÌaįÖ¼¿ZyÕZmÄ]YÖY{¹Z¿Ä]Ö¿,Z»ÖÀË³Z¯µÂX»ºÀ¯¦ÌÂe¾ÌÀqº¿YÂeÖ»YÁY{¼¿¹Y|zfY,{Â]Z»Ö¸¸¼·Y¾Ì]©Â¬u½|Ì¿ZÕY]Ö«ZÌfY¾ÌÀqį¹YÃ|Ë{YÖ¯|¿Y{Y§YÄf~³{½Ì½Z»{Zy,ÖfÌ«Â»¾ÌÀq{|ÀZ]ÄfY{ZÌ¿{Y½YY|¿Z¼ËYÄ]Y|y¹Ô¯|]Á{¯Ö»Z{ÁY{Â^¿¾ÌÀqÖY{Ö·Á|¿|Ö»ËZ«ÁfÀ»Z»´Ë{d§Ö»Ö¸¸¼·Y¾Ì]cYZf¿Y¡YÄ]½Z¼ËZÅ[Zf¯_ZqÕY]YY½Z¼ËZÅ[Zf¯ÕļmeÁYÃZ»Ä¿¥{¯Ö»Z¯[ÂyÖ¸^«¹{Zy,Z¯µÁYÃZ»Ä¿{ÖY{Z»Y|Ì¿Z½Z]ÄÁdÌ]Ä],½Z]Ã|nÅd{,ĸ]|Ì¿Z½Z]¶ÆqÄ]½Z]ÄÁdÌ]YY½Z¼ËZÅļmeÄÖ{Ö·Á{¯ħZY½Z¼ËZÅļmeÄ]½Z]lÀaµÁY¹{Zy|Ë|¿YÂyYcÔ¼m¾ËYįÖ¿Z»{½Z»c|»½Z¼Å{|Ë|m½Z]Ã|¨Å-ÁY]Y]ÕY]YY|ydY½Z]lÀaÁ¶Æq,Ã|ļmeÕZÅ½Z]{Y|eºË¿Ö»ºÌÀ¯Ö»°ÖY{Ö³|¿{Y̧¹YfuY{Â]Ã{¯¹Y|zfYY½Z»¹{ZyįÖ¿Z^Ä]¾»³YºÀ¯Ö¼¿ÁZ]ÖËY|y¹Ô¯ºË{¯d§ZË{YY{ZaZ»{Zf§YÖ»Ö«Z¨eY¾ÌÀq,ºfY~³Ö¼¿ÕZÅZ¯YÖ°Ë|À¯Ö»¼·YÕeÌ]ÕZÅÖ³|¿,ºÌfÅËÔ¯ÁZ»įÖvÌ»½Y^Åd{Ä]Z»ÕZÅ[Zf¯Y|¸mYÅZÅÃ{½|Ì¿Z,½¾ËYYÖ]«YÁ{|ÀfÅ¶Ìn¿Y¦·Zz»ZÅd·Á{įdYZÌ¿{YÖZ¬¿{{½Z»d»|yÕZ¯Z]Y½Z¹Z¿º¿YÂeÖ¼¿Zfuį|¿Y½ZÀqZÅÂ¯¾ËY½ZÌvÌ»Ä]įÖËZÅÂ¯{ÖvÌ»½Y^ÅdÌÀ»YZyÄ]¹Y~´]½ZÌ»|À¿ZÖ»Z¨mÕeÌ]ÕZÅÖ³|¿¼·½Z°»YYe±]ÖY{ZapÌÅºÀ¯Ö»°§Ì¿Õ´Ë{Y{ZaY|y{Y{Ö»Ä»Y{YÂÀÅY|yZ»Y{Y|¿{ÂmÁ,Y|y¹Ô¯Z]{,|]ÃZ»|Àq¹{Â]^yÖ]½MY0Ô»Z¯¾»į{Â]Äf§³¿{ºËY],Ä¸mYa¹{¯Ö»Y³]YÄ^À®Ët^ÕÄ¸mÁ¹{Â]ÕÆ{Â]Ã|cÂ{Z»Z]ÃY¼ÅÌ¿Ö¿Z³Z]Á{¯cÂ{ZÅZ¿Ä]Y»½Z^ÄqÕY{dÁ{,½Zm|Ìa¾»Y½Z³Z],½YÂfÖËÂf{{ Darcie 

Page 155

½Z¨Ë{ºÅÄ]¹YfuY.ÖZ]ÄfY{ÖfZ6¾»Á6¾»Ö¼¯¹|̳¶§Z£ÁYµYÂYįdÌ¿¾f¨³Ä]ÖmZÌfuYÖ¿Y|]įdÌ¿ÖmZÌfuYºf¨³ÃyÓZ]Á¹{¯ÖfZ ¿ Äq º¿Y|] ºÅYÂyÖ» 0Z«YÁ ¾» ,½Zm Ä¿ d¨³ YY Z]dZÄËÕÁMįdYµZ|Àqºf¨³f»ÁZ¬»½|Ë{Z].ÕY{dÁ{¹Y{Y²À̸fËY]ZÌ] Á |¿ÂÖ» ÄfyZ Ö¸fÀ] d¯ { ,²À̸fËY] ÕZÅdZ|ÌÀ¯½ZËY|Ìa|Ì¿YÂeÖ¼¿ÕÆÅ{į½ZÀr¿M|¿Y[Z̼¯Ád¼Ì«½Y³Y¹¿½Ms¹|Ë{Õ{»d{p»]YZÅ½MYÖ°Ë,ÌaZÅµZ½{¯YÁaY¾»ºZ]ÄfY{Ö°ËįdY[ÂyÄqºf¨³Á{¯\¸m½Z¿Z^¸yÕY]0ÓÂYZÅdZ¾ËYÁºfÌ¿½Z^¸yį¾ËYZ]¹]Ö»c~·¾ËYįºË{¯Y|ÌaYÖÅZ´Á§,±]ÕÆ{¹Zn¿Y|¿YÃ|ÖuY¾»ÁºË|¥À»f¼Ì«ZyÄ]YÌ·Á¾»Z»YdyÁ§Ö»YZÅdZ½ZÀr¼ÅÖ·ÁºÀ°¿kyÖr»dZ®ËÕY]YÖ·Âa¾ÌÀqįºf§³ºÌ¼e¹{Â]|À»Ä«ÔÖfZÁ{ÓZ]YYd¯¾ÌfM½Z³Z],¾»[YÂm½|ÌÀYa]Y½M|]{¯Z]f{YY,²À̸fËY],¾»ÕÄ«Ô{»¿Y|Ë|mÄ»t^Á»YÕÄ¸m{Öf«Á,½Zmd¨³|Àz^·Z]ÁdY~³¾»p»ºÅ|]ÂeÄ]YdZ¾ËYįd¨³¾»Ä]Y|y,Õ{¯Ö»Ä]Y|y³YÖf¨´Ác°Zq{½Z»ºÅÁ¹{Â]Ã{½ZnÌÅ¾»dZ,²À̸fËY]|Ö¼¿^yZ]¾»ÕÄ«Ô¾ËYY³ÅÁY,d¨³Ö¼¿ÁY0Z¬Ì«{ÁYį¾ËYµZ¼fuYdY{Ö¿Z^¸ysį0ZÂz»Á{Â]¾»[Â^v».{Â]|«Äq,|Z]ÄfY{YdZ¾Ì¼Å|»Mº£YÄ]Õ°§,dZd§ZË{Y½|̳¶§Z£YadZ|Àq¹{Y{ÄË|Å,½Z^½MÄ]¹YfuYÕY]ÌaÃZ»|ÀqYºfZÂÄqįÄ]0Ô]Z¬f»Ì¿Y|y|À¯Ö»¶¼,dYÄf¨³Är¿MÄ]Y|yį¹|̼ƧÖ»ÓZuºË°eY»įÖ¿Z¿M|˳Ö»ÁYį|ÌZ]ÄfY{{ZËÄ]dY~³¹YfuY¾»¶ÌW¼µÁY{¼¿ºÅYÂyºË°e,|ÀËZ¼¿Ä]½Z^½MÄ]Ä°¸],ÖfY~´¿¹YfuYY|yÄ]Âe,½ZmÖ·Á|ÌË´]|ËZ Breitling  Bentley 

Page 156

¹YfuYY{ZaįÖ¯ÁÄf§Ë~aY»,{Ë~b]YZ¼įÅ|˳Ö»ZÌį|ËÁM{ZËZf»dYÄf§Ë~aY»ÕÃ|Àf§,d§Ë~aY»ºf{p»]¾f¿µZu{įÓZu,ºÀ¯Ö»ÃZ´¿ºfZÄ]įZ]ÅįÖf«ÁYÌ]ºËY]ºÀÌ]Ö»¹|a\¿ZmYZ^ËÕYÄË|ÅY½M,{Y{Y«ÖfZ¾»Ä]{»½Mį¾ËYYZfudY|À¼Y,»|ËyÖ»¹{ÂydÌ¿dZ®Ë¬§¾ËY{Y{ÕeÌ]ÕZÀ»,dYÃ{Y{ÄË|ÅZÆ]½Y³¹YfuYZ]įÖ¿Z¯Ä]¦¸fz»ÕZÅÃYYY|y{Y{½MYeY§ÖËZÀ»Ä°¸]|Å{Ö»Y{Za|¿Y~³Ö»¹YfuYÁYÄ],ÁY½Z»{ZyÄ]|¬»eZ]ÃY¼Åd^v»Ö³|¿Ö«YÁd^v»ÖÀË¹YfuY|ÌZ]Ã|ÄmÂf»Zm¾ËYZe¹YÁ|Ì»YZ»Ä]dYÁ|Ì«Ö]d^v»Á|¬»e¹¸f»,̬֬u¹YfuY{Ã|Äf¨³dz,d°̿Är¿MÄ]Á|ÌZ]YÌ]Õ|]Y|Z]ZËÖ]|ËZ]d^v»Ä]¾fY~³¹YfuY{|ÌZ]ºÅÕÃ{bÄ¿Y{Y]d^v»Z]|Ì^r]|ËÌ´]ÖÌaºÅY,´Ë|°Ë½ZÌ»ÁtÌÂe·ÂaÌqÅYÌadÅÄËMÁ{¾ËY{Ö¼Ì¹Âƨ»½ZÆÀadY¾ÌÀqZË¦Ëe|Z]ZËYÖ·Zy̬֬ud^v»į|Å{Ö»{§Ö«YÁdÌzZËZÅÃÌ´¿Y½{¯Õ{§¶¼Á½Z]{ÕÅZ¹YfuY¶°Ä]dY¾°¼»Zf§¾ËYY½Ze[ZÌ£{{Y{c¨¿ZfuZËc{ZuZ¼Ä]d^¿½Á{{į|Z]Ö]ÂÀmd¼«{|À¿Ö»Yf§YZ¼Ä]ZfuÁ|ÀÀ¯Ö»d^Ì£ÁÖ˳|]Z¼¾ÌÀq¥Ä]Y{Y§YÖfuYÄ]įÃ|»M{ÂmÁÄ]Ö´ÀÅ§,Ã|vf»cÓZËYÁÕ{Ây]Ây,ÕY¿½Z¼Æ»ÕÃZ]{Z»ÕļÅ|Å{Ö»©ÂÕZf§d¼«½M5¹{»{ÂÖ»hZ]ZÅ¾ËYÕļÅÁºËYÃ|ÌÀZÅÖ]ÂÀmÖËÁZ^ËÖËZÅZf§¾ÌÀq½Z¿MZ»Y|ÀZ]ZÌ]¹YfuYÁÄmÂeÕÄfËZ,Â¯Y|ÀfÌ¿Â¾ËY0Z«YÁÁ|ÀÅ{Ö»½Z¿ÅZ{¬§Y{Z¬f¿Y½Z¿MY½Y´Ë{[ZÌ£{Ö]ÂÀm|Àqį¹YÃ{Â]|ÅZÄf~³{ f]Á 

Page 157

½Z¨Ë{ºÅÄ]¹YfuY¹YfuYYË^·ÕZf§ZzY½Z¼ÅÂu{Ö·Á|¿YÃ{¯Ö˳|]Á0Ô»Z¯Â¯YÕ´Ë{d¼«,´Ë{ÕÂY|¿YÄfY{d^v»Á¹Y¯YÁ¾Ì¼ÅÄ]Á|¿Y|¿ÕZÅZÕY]YÕYÖËZ¿YÂe¾ÌÀq¹{»dYcÁZ¨f»¹{»ÕÂY¾»{»®Ë{|ÀÀ¯Ö»Zf§dYÁÁZÌ]¶Ì·{YÖ¯³YįdYlËYZÌ]Zm½M{¹|{ÖfuYÄ]©µZ¼|¿YÄf§´¿{ZË½Z¿Md¨³|ÅYÂyZ¼Ä]½ZfËÁ{Á,|ËZÌ¿YÂyZ¼|ÀfÅZfuÁY³«YÁ0Ó¼»Ä°¸]|ÀÀ¯ÕZÅZįpÌÅÄ]ÕZ¯¾ÌÀq½ÂqºÌZ]ZËÖ]|ËZ],¾ÌfY¹YfuYY]YÕY]ÖY{ZapÌÅÁdYÕZ¯\Ë§Z¯¾ËY{ÂÖ¼¿ÃY¼ÅÕZÅZZ]ÄmÁZËÖ]|ËZ]d^v»|Å{Ö»Ä»Y{Y{»¾ËY{·ÂadY{|ÅYÂz¿ÃY¼ÅÄ]|Ì^r]dz,d°̿Är¿MÄ]Á|ÌZ]YÌ]Õ|]Y|Z]µZj»YdY|¿ÁY|ye½Z¼ÅÖË°̿Ä]¾fÂÌaÁÕ|]Y½{¯c¨¿Z»|¿ÁY|yedYÕ|]¾fY{ÃÁ°»,|¿ÁY|ye|˳Ö»{Y{Ö»½Z»~u]Ä¿YZ¯ZËZf§YÁÄfY{ÃZ´¿Á{ÕZ¯\Ë§YY½Âq|˳Ö»ZÌYºÌÀ¯Ö]{»¾ËY{YY|yºÌ¸eºÅZ]|ÌËZÌ]Y»ËÂyÕZÅ\·Ä]Á|ÀËÂmÖ»[¬e¾»Ä]{Ây½ZÅ{Y¹Â«¾ËYį¾»Ä]½ZËY¹YfuYÁ|¿YÃ{¯Á{¾»YY{Âyµ{Z»Y,|ÀËZ¼¿Ö»|Ìn¼eNASBZÌY|¿YÄfy»Mc{ZÕÁYįdYÖfÌÁ¹Âƨ»Ä]ÄmÂe½Á|],ZÅY|ZËcZ¼¸¯¹ÁY|»Y°eÕZÀ»Ä]c{Z¹YfuYį|ÀfÅÕ{Y§YY|yÂÀ»dZÅ½M{{Âm»µÂYZËÖ«YÁZ]Zfu|˳Ö»ZÌY[Zf¯YÕ´Ë{d¼«{|¿Y~³Ö»ÁYÄ]Ö¿Z]ÕZ¯ZËZ]ÃY¼Å¹YfuY¾ËY{Y|¿{ÂmÁ½Z\¸«{¹YfuYÖ·Á½ZµZ¼Y½Âq.|ÀfY{ÕZf§¾ÌÀqYq{ÂÖ¼¿[Âv»¹YfuY0ÔYįdYZaÌaÖ¼¾»Ä]½Z¹YfuYa,{Â^¿½ZZÅ\¸«{|¿ÁY|ye|Ö»[Âv»c{ZYÕZ¯ÁÃ{Zf§Yį¾ËY]Z»{ÂyÖ»ºqÄ]\¸£YÌ¿Z̸¯ÕÄÌu{Â»¾ËYd^v{ÂmÁª¼YÁÄ¿Z«{ZÖ·ÁºÌÀ¯Ö»|̯PeZÌ],ºÌZ][{R»½|ÌÕY]ÂÌfY¹ÁZÌ]ÕYĿ¼¿|ÌÅ{ÃZmYºËYÃ{¯»Y§Y½{¯d«Áį{Â]¹ÓÁ{Â]Ã{¯Ë{Ĭ̫{lÀaÁYdY{ĸn,Ä¸mÄ]|Ë{YºÌm½ZƳZ¿,d§Ö»¾ÌËZa¡Â¸Ö¿Z]ZÌy¥Ä]Öf«Á{ÂZu¥{,{Â]Ã{°¿cZ«Ô»YÁYZÅÄf¨Åį½Z{ÂyÕZ̸¯YÕ{Y]

Page 158

¹YfuYY{Za°§ÂÌfY{Ö»¹|«¦·Zz»¥Ä]ÁÄ]ÁÕÁÃ{ZÌaY½Z]ZÌy´Ë{YÁYZ]½{¯d^vd«Á|Z]Ã|Ë|¿Y»ºÌm¹YÁ|Ì»YÄ¿,ÃÁY{¯|ËMÖ¼¿ºÂyºÅÖ¸ÌyÁYYÃZe,¹Y|¿ĸZ§Ô]ºÌmÁ{ÂyÃ³´Ë|°ËZ]½ZÅZ´¿ÂÌfYÁºÌm,Ö«Z¨eY0Ô»Z¯ÂÌfYÓZu{¯Â^½Z]ZÌyYtÌ»{{Y]Ä]½{¯¹ÔÕY]Ã{¯Ö]{YÖ]Ä¿³Á{Ë~b]ÖËZÀM½Âr¼ÅYºÌm|ËZ]į{¯Ö»ÂeYÁY½|Ë{ÕY]įd§YÖvÌ»{Y]¥Ä]ºÅÂÌfYadY¹ÓÁdY{ĸn½Âq{¯d^vÂÌfYµÁY{Â]Ã{¯Â^½Z]ZÌyįº·ZvÂy,°YY|y,ºÌm|À¯Y]YÕYĸ¼m¾ÌÀqZ]Y½Mį{Â]d¼ÀÌ]Ö»|ZËÂmY·YÂuYÁ{Y{YÁY¹Ô[YÂmºÌmÕYÄ¸mÕY]|ËZ]ÁÃ|¹Ë{Ö¿Y{Ö»Ö·Á,¹YÖ·Z,ÃÁYd¨³ÂÌfYºËY~´¿Y«ºÅZ]ZÅZ¿ÕY]Áº¿¿¾¨¸eÂeÄ]Yq¹ÂZud¨³ÌqÅYÌaºËY{b]ºÌmZ]ÂÌfYÃZe¯d^vÄ]|ÌËZÌ]ÓZu°§Y|yÄ]ZfuÄv·½M{ÂÌfYd¼ÀÌ]Ö»įº·ZvÂy,°YY|y½{Y{½Z¿ÕY]į{Â]c{ZYÖ»Ô¯¬§cZ^¾ËY{¯Ö¼¿ºÅºÌm½|Ë{YÁY,¹Á{{]Ö»Z¯Ä]½ZÌvÌ»´Ë{Ä]Y½Z¼ËYÁÕ{ZÕĸ¼m¾Ì¼Å{a|ÀÌ^¿YÁY0ÔYºÌm{Â]YÁ|Ì»YÄ°¸],{Â^¿µZvÂy|Ë{eÕYÃ}½Á|],{Y{\Ë§ºÅÁd¨³¡Á{ºÅÁYµÁYºÅZ]ZÅZ¿ÕY]Áº¿¿¾¨¸eÂeÄ]Yq{Â]¾ÌÀqÂÌfYyMÕĸ¼mºÅZ]į|À¯cÂ{ÁYYÁ|¿]²¿ºÌmÄ]dY|¿|«ÁY.ºËY~´¿Y«½M{įÖËYY½|»M½ÁÌ]ÕY]{Â]ÖÅY¬§¾ËY|¿Âz]ZÅZ¿´Ë{Ö£Á{-{¯Ö»ÖfuYZ¿ZuYcZ§ZeZq{YqaÄ¿{ZËµZ¼fuYÄ].d¨³Ö»¡Á{0Ô¼ÂÌfYZËM¶Ì·{Á|Z]ÕZÅZÕÁYYd^v»įÄf§³{ZË½Âq.|Ö»Ä]YÁY¶»Z¾ËY{Y|¿{ÂmÁÁYÖ³|¿{|¿ÁY|yeįdY½MÖ¸YÁd^v»Ä]ÅZeÁdYcY{ZÕÁYį|Å{Ö»©ÂÕYÖ³|¿Ád^v»YoÂaÖ¸°«YÁ{-|À¯Ö»¹YfuYÁ°§ÅcZÌËmÕÃZ]{Y|yÖÅZ³MdÌ«YÁYYZ»|¿ÁY|yeZfu|À¯Ö»½Z»ZÌÂÅÁ{ZÖ»^yZ]½Z»Ö³|¿{ÕYļ¸¯ÁÃÌ´¿YZf»{Â]ºÌÅYÂy´]YÂmÕÁY{Á,ºÌ˳Ö»įÕYÃ{ÂÆÌ]cZ¼¸¯ZyÄ]

Page 159

½Z¨Ë{ºÅÄ]¹YfuY|¿ÁY|yeÁ|ËÂÀ]Y»|ÌËZÌ]µZ¨YÕYºÌ¿YÂyÖ»|Ì¿YÂz]Y½ZÀzYYdËZÅ\·ÁY{ÃZ´¿Õ|]YYd¿Z]dy»MºÅYÂyZ¼Ä]Y½MÖa{ÁZ¼¿\¸Yt¸-¾°]ÖË°̿ÁZ¼¿[ZÀfmYÕ|]Y-Ì»MĸÌuÁÌ»Y»°]Y|yZ]Ä¿Z«Zf»Ö³|¿Z].ºËY|]dÁ{d¬Ì¬u{ºÌ¿YÂeÖ»ÂÄqe¬§ÅZeÁ\Ë§{Ö³|¿dYZÀfuÁÄq|¿ÁY|yeÁ|À¯¨uÖ¬¾ÌÀqYYZ»|¿YÂeÖ»įdY|yºÌ¿Y|]{ÂyYfÆ]Y½Y´Ë{ºÅÕÃ{bÄ¿Y{Y]d^v»Z]|Å{Ö» Ä»Y{Y ·Âa ½ZÌ»Á {,¹YfuY|ËÌ´]ÖÌaºÅY,´Ë|°ËÄ]¾fY~³¹YfuY{|ÌZ]ÄfËZY½ZËYÁ|Å{Ö»ZÆ]½ZËYÄ]½Âq|Å{Ö»½Y´Ë{Ä]YÕe]|˳Ö»´Ë{ÕYÄ»Z¿{Y\¸»¾Ì¼ÅZ]·Âa{Z¼Ö»sÁ{³Y,dZ¼Ö¸eÕÄËZ»d^v»³Y,|Ì»´·{tÌ»{³YaµZ¼¯Ä]Y»Õ{Z|ÌËZÌ],|ËY{Ây]d¬¨ÁºuY³YÁ,|ËY{d«Z§ÕY®ËÁµ|°Ë,ÄfY{¶]Z¬f»d^v»Á¿c|uÁ´Ë|°ËZ]Á|Ì¿ZY½Y´Ë{ÖÀeÁ§Z]Ä°¸],|ÌÀ°¿^°eZËÖ^¸ÃZmYYÕZ¯pÌÅ|ÌZ]½Y´Ë{Ä]Ä°¸],|ÌZ^¿{Ây°§Ä]ZÆÀeZ¼Y®ËpÌÅ|Ì¿Y|]fÆ]{ÂyYdY{ZÌtÌ»į|ÌZ]ÄfY{Y°§¾Ì¼Å|ÌË|¿ZÌ]Ì¿½ZÌb̸̧¾ËYÄ]|ËZ]½Z¿MÄ]¾fY~³¹YfuYÖÀË¾f¿Y{{ÂyYfÆ]Y½Y´Ë{¹Z¼e]ZeºÌÀ¯½ZÖ]Z{{ÁÃ{¯ª¼eZÅ½M{,ºÌË|¿ZÌ]cZ¼¸¯ÁºËÌ´]{ZËY¶Y¾ËY³Y|ÀZ]iR»½Z»Ö³|¿ÕZÅZf§ÁZÅdÌ·Z§-{¯ºÌÅYÂyÖ³|¿ºÌÖf¯]{,|À¯ÄË½Z»\¸«ª¼{ºÌÅ{ÃZmYdY̬֬u¹YfuY½ÂqtÌ»į|ÌZ]ÄfY{Y°§¾Ì¼Å|˳Ö»·Âaį|ÌÀ¯ÄmÂe|¿ÁY|y,¹{Â]Ö¿YÂmÖvÌ»Öf«ÁįºÀ¯Ö¼¿»Y§³ÅdY{ZÌÕY|į¹{Â]Ö³|À¿YµÂ¤»ºËÁ{Ây{d¨³¾z¾»Z]cZ¼¸¯¾ËYZ].º¿Y{Ö»fÆ]¹{ÂyYYÂe¾»įÖ¿Y{Ö»,½Zm¹|ÌÀYÁY¹{Zf§Y°§¾ËYÄ]Á|»M{Y|Ä]ºËY]y²¿cZ¼¸¯¾ËY½|ÌÀZ]

Page 160

¹YfuYY{Za¾»{ÂmÁ{YÁ£ZË¨¯~]|ÅYÂyÖ»įdY¾¼{ÕY|¾ËYįį¾»Ä]|¿YÂeÖ»dY½M{ÄqÅÁZÌ¿{¹Z¼eÕÃ|ÀÀË§MĿ³Äq{Z°]Á{ºf¨³Zfu.¹e|À¼YÁYYį|Ë´],ºfÅÖ°q¯{Âm»¾ÌÀqºuÁª¼{Z»YÖfÅ¾»¤·hZ]įYË½ZÌÕY¾»YÂºfY{½ZÀ̼YÄ]kZÌfuYÂÀÅdY|¿ÁY|yÕY|¾ËYį¹{¯Ö»ZuY|Å{Ö»½Z»§Z»Ä]Y|y¹Ô¯įºf¿Y{Ö»½YÂmÕY|¿Z¼ËY½YÂÀÄ]½ÂqZÀuÂËµÁY|ÌËZ»ZÌ]YZÅsÁÁZ]Y¾ËYº¿YÂeÖ¼¿¾»,Y|¿ÁY|y¹{Y{[YÂmÁ¹{¯¯¼f»Y¹°§¾»ÖÅ{½Z¿¾»Ä]YcZ^iYÕY]|Ë|m|ÆY|ÀÄį¾ËY´»ºÀ¯Öf{Z¯ºf¿Y{Ö»Ö·Á¹{ÁMÖ»½Z]]YÖeZ¼¸¯¾ÌÀq·ÁeZ]ºÅ{Ö»¹Zn¿Y«YÁ{Á{Y|¿ºfYÂy{Z]Öf¨·Zz»|¿ÁY|yį¹{¯uº^¸«{d¨³Ö»į¹|ÌÀĸZ§Ô]0Z^Ë¬e¹{¯Ö»u¹YÄfYÂyYYÁYdËZ.|˳Ö»Äq½ZÌb̸̧Y°eÁYÕY]|À¸]ÕY|Z]a,ºf¿Y{Ö»¨uYYÄËM¾ËY¾»½Y´Ë{ÖÀeÁ§Z]Ä°¸],|ÌÀ°¿^°eZËÖ^¸ÃZmYYÕZ¯pÌÅ¹{¯|Ì¿Y|]fÆ]{ÂyYYdYÂe|À¾Ìfz¿¾ËY{Y{xZa|¿ÁY|yÄ]ÁY,Ã{Â^¿¾ËY·ÂaÂÀ»,Y|¿ÁY|yÄ¿¹{¯YfYĸZ§Ô]Á°¨e{»{ÁY|À¿Y|]{ÂyYe]Y´Ë|°ËįÄf¨³Öb̸̧½YY|¿Z¼ËYdYÄfÂÀ¿¾»Z]ÂeZf§¹Zn¿YYÕZ¯ºË³Ö¼¿º¿Y|¿§Ä]³Åd¨³¾»Ä]0Y§|¿ÁY|yºÅ{Ö¼¿¹Zn¿YY½M¹{Âyį|ÀÅ{¹{¯ÖÀÌ¿\¬¾»ÖËZÅZ¯¾Ë|·YÁdZÅÃ{Y¿ZyYÕZÌ]¶°»¾ËYd¨³ÁYb½Z¿MÄ]ZËÁ|ÀÅ{Ö¼¿¹Zn¿Y½Z{Âyį|¿Y{Zf¿Y½Z½Y|¿§YYÕZÌ]|ÀÅ{Ö»¹Zn¿Y½Z{Âyį|ÀÀ¯ÌÅaÖËZÅZ¯Yį|À˳Ö»į½MµZu,|ÀÀ°¿YÂ{½Y´Ë{Z]į|À˳Ö»½Z½Y|¿§Ä]¾Ë|·YÁYį|ÀÀ¯Ö»\neºÅ|]Á|ÀÀ¯Ö»YÂ{\e»,½Y|¿§¶]Z¬»{½Z{ÂyºÀ¯Ö¼¿ÕZ¯¾ÌÀq¾»|¿YÕ̳{¶ÅY½Z½Y|¿§Yq

Page 161

½Z¨Ë{ºÅÄ]¹YfuY´Ë{ÕÄËMÁ{,{Â]ÄËM®Ë¬§¾ËYºf¨³a,¹{Â]°»Ö¼¯ÂÀÅ.¾»ZËÂe.{»\̸]Ö¯Äq¹|ÌÀÃZ³½M¹Y{kZÌfuY¹|ÄmÂf»ÃZe¦,ZÅÕZ¼Ì],½ZÅZÀ³¶¼vf»ÁÄfzËÁM\̸]¾»¹|ÌÀbįÕYÄËMºf¿Y{Ö»¹{ÂyYfÆ]YÂe½Âq¹|ÂeÕÁY{Á¬§,ZÅ{Â]aµÁY{Y{¾»Ä]ÁY{ÂyYÌ]Y»ÁY¹YÃ|ÌÀY|¿ÁY|yÕY|į¹{Â]¾X¼»½ÂÀ¯Y¾»ÕZmÄ]Ád§³Ö¼¿{Ây]Y»ÕÁY{Ä¿³Á{¼Ö»°̿¹fv»º^¸«{dYÂy{½Á|]ÁdYÃY{¹ÂÕÄËMįºf¿Y{Ö»{»Ö¼¿¹YfuY{|ÌZ]ºÅÕÃ{bÄ¿Y{Y]d^v»Z]¹Â|À¹|ÌÀº^¸«Z]ÁYb½ZÌ»Á|ËÌ´]ÖÌaºÅY,´Ë|°ËÄ]¾fY~³Y½ZÌ»ÁºfÅ½Y{Y]½ZÌ»YÃ{Ydz¿¾»d¨³¾z¾ÌÀqYZÅ½M½Âqº¿Y{Ö»¹{ÂyYfÆ]Yº¿YÅYÂyÁ½Y{Y]¾»Á|Ì¿YÂz]¹Z¼Ö»¹fv»{»{¬§Ä¿ÁdY©{ZY|y½Y|¿§¹Z¼e{»{¾ËY0ZÀX¼»Ì]¾ËY|¿Y{Ö»{ÂyYe]YZ»Y®ËÅ,¹YfuYÕÄYÁÄ]ÁY¾»dY|y̬֬ud^v»½ÂqdZ»¦ÌÂeÖËZ¿YÂeY½Âr¼ÅºÌ¿YÂeÖ¼¿³ÅZ»dYtÌ»ZÌÁY,½ZmÖ·Á|ÌË´]|ËZÄf¨³Z»Ä]ºÌ¿YÂeÖ»Z»{Y{{ÂmÁ¥´ÖfÌ«YÁ,[ÂyºÌÀ¯d^v»ÁY½ZÌ»ÁdYÃ{ZÆ¿Z»ÕZÅ\¸«{YY|yd^v»|¬·YsÁįÃ|½ZÀÁºÅÄ]ÁYį|ÌÀ¯³{ÂÖ»d§ZË·Âa{ÂycZ¼¸¯{|À|˳Ö»Äq{ÂyY»|¬·YsÁÕÄYÁÄ]º¿Y|mÁÁ,¡Á{Ä¿,ºË³Ö»dYtÌ»{ÁMYË¹Y{Ö´̼ÅÖÅÁ|¿YÁÃZ°¿ZmÕ{{{Ây\¸«{įdYÃY³YÁ¹Â½Â¸»,|¿Y¾»{Y¿ºÅį½Z¿MÖÀË,º¿Y{Y]ÃY{ºfY{Ö»¹{³¹Áv»tÌ»½ZÌ»ÁZuį|˳Ö»ÁY{Y{{ÂmÁ·ÁZeY,·ÂacZ¼¸¯¾ËY{ºÅÂ{Ö·Á,|Å|]d{YYeZn¿,{{³¬À»tÌ»YdYd^v»YÃY|¿Y¾ËY{|¿YÂeÖ»{»¾ËYÂÄq|À]ZËcZn¿Y½ZÀÆÌ»

Page 162

¹YfuYY{ZaįY|yd^v»¬§,dY¾°¼»Ì£Ö¿Z¿Yd^v»Z].|À¯Ö³|¿¹YfuYÁ¾ËY·Âa{Y~´]½Y´Ë{Ä]Ö»YfuY¾ÌÀq|¿YÂeÖ»{Â]tÌ»ÕÃÌ´¿YÄf§³Zm^¸«{Õ«½ZÀqÁ{Â]Ã{Y{|{Ây{Y¹YfuYÁd^v»³YºË´]¾ÌÀq|ÌÅ{ÃZmY{ÁMÖ»]YÕ{ZË§¾ÌÀq,½MiY]į{Â]ÃZmY|¬·YsÁ,dY|¿YÕZ¯¾ÌÀqÖ³{Z»MÁ{Â^¿©{Z0Z«YÁÁY,Y|y¹Ô¯¾f¿¹Z´ÀÅ|Ì¿YÂeÖ¼¿Z¼|ÌËÂÀ]YÖeZ¼¸¯¾ÌÀq{Y{Ö¼¿|ÌÅ|]ÕZf¿\Ë§ZË|ÌË´]¡Á{½ZÌ»Á.|ÌÀÌ^],|¿YÄf§ZËÃZe|·ÂeįYÕ{Y§YÕļÅÖËZ¿YÂe|Ì¿YÂeÖ»|˳Ö»YZ°MÂe Y|y d^v» YË ,|»Zn¿Y Ö¼¿ Z» Ö³|À°§Y Ä] |Ì»Y ¾ËY Á¾Ì¼ÅÄ]dYÃ|ÄfzËZ»ÕZÅµ{{,|Ã|Ìz]Z»Ä]į|¬·YsÁ´Ë|°Ëį¾ËY½MÁ,ºÅ{Ö»Z¼Ä]ÃZeÖ¼°u|˳Ö»Z»Ä]ZÌ¶Ì·{´Ë|°Ë|ËZ]Ì¿Z¼,¹{¯d^v»YZ¼¾»įĿ³½Z¼Å|ÌÀ¯d^v»Y|Æ{¹{»½Âq{Â]ÃZeÖ¿Z»§¾ËYZÀuÂË|ÌËZ¼¿d^v»YÂÀÅY|yd^v»|ÀÀ¯Ö³|¿d^v»YÖv¾ÌÀq{|Àf¿YÂeÖ¼¿ªÌfYZ¼¾»įĿ³½Z¼ÅcZ¼¸¯Ä]{Â]Ã|¿ÄfzË½Z¿MÕZÅ\¸«{Y|m|aYÁY,{Y{Z»ÃY{Y{Ây0Ô»Z¯ÁY|ÌÀ¯ÄmÂe¹{¯d^v»Zf».ÖfY~³YÁY»Yq,¾»ÕY|y,¾»ÕY|y{{ZË§Á|Ö¿Y{ÁZmcZÌuZ»Ze|¿Z¼]|aÕY|yYÁ{Á,̬§ZedYÂyÄ¿Z^¸ÁY{ÁYd¿YÂeÖ»Ì¿·ÂaÁ|¶WZ«Z»ÕY]Y¹YfuYdËZÆ¿ÁYºÌZ]ÄfY{{ÁM½Z]]Y½ZÀÆÌ»ºÅÕÃZ]{YcZ¼¸¯¾Ì¼ÅÄ¿Z«{ZZ»Ä]ÂeºÌÀ¯Ö³|¿d^v»YÕYÃY|¿Y¾ÌÀq{Ze¾¯®¼¯Z»Ä],|asÁZ]ÕZ°¼Å{Y½MºËY{ZÌ¿įºÌfÅZ»ÓZuÕYÃ{Y{YYÖËZ¿YÂeºÌÅ{||¬·YÁ½YY|¿Z¼ËYÄ]dY̬֬u¹YfuY¾ËY,¹Ë½YÅYÂyÁ½Y{Y]¾ËYºÌÀ¯½Z¹Y¯YÁºÌÆÀ]kY,ºÌÅ|]ZÆ]|¿Y{kZÌfuYZÌÄ]įÖ¿Z¯-ºÌÆÀ]Y|yÖÅZ{ZaÃY{Y½Z»ÖËZ¿YÂeÕļÅZe{Ì´¿YÖ»]YZ»Z¯YÕZ¯½Z¼ÅZe|Å{Ö»Z»Ä]ÕYÃÌ´¿Y,¥|Å¾ËYY½Z»µÂaÁZ{,d»|y¹YfuYÄÌ^½Z¹YfuY|¿{Y{¹Zn¿YÄÌ¿Á{Z°»½YY{½Z¼ËYįºÌÅ{¹Zn¿YÃ{Z¨fYf¿«½YY|¿Z¼ËYÌ´¿YÕY]½Z¿Md^v»Y·ÂaÁ{Â]tÌ»{¯

Page 163

½Z¨Ë{ºÅÄ]¹YfuYÕZÅZ̸¯ Ä] Y|y įÖ̧ Y Y Z¼ºÌÅYÂyÖ» ,½Y{Y]ÕY½ÂÀ¯Y\^Ä]½ZËYįµZu½Z¼Å{YËºËZÃZ³M,dYÃ{¯ZÄÌ¿Á|¬»¬§Á|uÖ]Õ{ZY,|ÀfY{Y«ËZ»MÕÄeÂ]{,Z§½YÂeÖeZ¼uÁËÂy½YÂe|u{įYqd³ÕZm½Y°Ì]ÖeÁZz,½ZZÌ]Z»Y{ZËYYZ],Ã|¹|«Ìa{Ây½MYÌ]Zfuį¹|ÅZ¾»ZÌ]Zfu½ZËY|ÀZ]ºÌÆ½Z|¬»Ä]5d»|y¾ËY{į|¿{¯ÅYÂyºË|¬e|¿ÁY|yÄ]Y¾fËÂydz¿YË,|¿{¯¶¼Z»Zf¿YYÌ]ÂfÌeY,dÆm¾Ì¼ÅÄ]Y|yÕÃ{YYª^],Ì¿Z»Ä]bÁ,|ÀfY{¾ËYY|e{Y¾ËZ£MÕZÅ¹|«eÌa{ÂyįĿ³½Z¼ÅºÌfYÂya|¿ZµZ¼¯Ä]Y½MÌ¿½ÂÀ¯Y,{Â]ÄfY{]Z¼ÕÄ¿Y|À¼eÁZz¶¼ÁÂ{,d§»{,½ZÌ]{,½Z¼ËY{|ËZf¼»ÌqļÅ{į½ZÀqÕ³Ì¿Ö³|Àz]5̧¾ËY{aZ»Ä]½Zed^v»{Á,ZÌ]cYud^v»¸yºÅYÂyÖ»Ä°¸],ºÀ¯Ö¼¿º°uZ¼Ä]Y¾ËY|ÌËZ]]Yd¬^|¿ÁY|y̧YYËºËZ»ZÌ]½Y´Ë{cYuÁÂZ]ZÌ«{Y½ZeZe|̬§Z¼ZyÄ],{Â]|À¼f·Á{|ÀqÅį|ÌÅZ³MtÌ»ZÌZ»½ZÌ]ÃZ]¾ËY{Y{Ây¿a|ËÂ|À¼f·Á{ÁY¬§ÕÄnÌf¿{Z¼Z¯¾ËY¹Zn¿Y{ZÆÀeÄ¿Z¼,Äf~³µZdZ¼{ÂÄ]YË,ºÀ¯Ö»Y{ÂyZ¯½ÂÀ¯Ya|Ë{Â]¹|«ÌaÌ¿½M¹Zn¿YÄ]©ZÌfY{Ä°¸],ÌyÂyY§Ä],Ì¿Y½M¶»Z¯¹Zn¿Y,Z¯¾ËYÄ]½Ze©ZÌfYZe,|Ì¿ZµZ¼¯Ä]zÕÄË|Å,|Z]©ZÌfY³YYË|Z]ÄfY{Öa{,½ZeÖ·Z»½YÂeZ»dYÂyYË{Y|¿Är¿MÄ¿,{Y{Ö¯Är¿M\u]Äf^·Y,|f§YÖ»µÂ^¬»ÕY«]½ZÅYÂyÄ°¸],Z§{Z¼Á|ÀZ]ÃZ§{½Y´Ë{įdÌ¿¾ËYÕÁÁ,|À¯¥]Y½Z¿M{Â^¼¯,ZuµZu{Z¼ÕZÀ£Ze,ºÌeYÁZ»Y«]cYÁZ»½Z¾Ë|]{¯|ÅYÂy¥]YZ¼{Â^¼¯ZÅ½MÕZÀ£Ì¿||ÅYÂy½ZÌf¿«¹Á{Ì´¿YÕY],½Y|À»ZÌ¿Ä]d^¿ÄÌ¿Á{Z°»½YY|¿Z¼ËY¹YfuYY·Âa¾¯Z½YY|¿Z¼ËY¹Z¼e{įY|yd^v»YÃ{Z¨fYdÆmf¿«½YY|¿Z¼ËYZ]dYÖ§Z¯,dÅZ»ÕļÅÕZÅ\¸«{Y|yd^v»{¯Ã{Z¨fY,dYÂ¾ËY¾»dÌz,\y|ÌË´¿|]ZË|ZeºÀ¯ÕZ°¼Å|¬·YsÁįÖÅY{½{¹|«YYZ¼¬§¾ËYºfÌ¿Â¾ËY¾»ZËdÌ¿ÕZÌ¿{ZeÄ°¸],ZÌ¿{¾ËYÄ]ª¸f»¬§Ä¿įÖY{ZaÁÖ^¸«cÓZ¼¯½ZfËY]

Page 164

{Y{Ö»Z],|]ZËÖ»Ä»Y{YÌ¿Ã|ÀËM¹YfuY½Ze{ÂytºÅÁÁ{ºÅ½YY|¿Z¼ËYÄ]|ÌÀ°¿ÖÀÌ¿\¬{Â]|ÌÅYÂy{Z|]YÄ]Ze¶Ì·{¾ËYÄ]Á|ËY~´]

Page 165

ºÅ{Ì¶§ËįÖ¿Z¿MÄ]¹YfuY|ÀfÅZ»Y|f«YY»ÕÃ|Àf§,d§Ë~aY»įÖ¯ÁÄf§Ë~aY»,{Ë~b]YZ¼įÅ^»ZÌaY{Za,{Ë~b]dY^»ZÌaįÁ½MYYÕ^»ZÌaįÅdYÄf§Ë~a,{Ë~b]dZZaįÁ½MYYÖËZZaįÅÁ,{¯|ÅYÂyd§ZË{Y,|ÀÀ»{³ZįÁ½MY,½Z°q¯¾ËYÄ]įÅd§³|ÅYÂyYZZaY{Za|¿Z»|ÅYÂz¿Y{ZaÖ],ºË³Ö»Z¼Ä],¾Ì»M,|Å|]{[MÖ»ZmZfuZf»Z»Y|f«YË|¿YÃ|Ã{bZ»Ä]į|Ö»Ö¿Z¯Ä]d]¿½ÂÀ¯Y¾ËYÄ]įÅ|¿ÂÖ»Ö§»¾ÌÀqZ»Ä]ZÌ¹Ô¯Z]ÃÁ³¾ËY|ÀfÅZ¼Ä],¾Ì»M,|Å|]{[MÖ»ZmZfu,|ÀÀ»{³ZįÁ½MY,½Z°q¯|¿Z»|ÅYÂz¿Y{ZaÖ],ºË³Ö»½Z°q¯½ZÖfaįÖ¿Z¯Á½Z¯{¯ÕY]½Z°q¯,|¬»[Zf¯{{įdyY{aºÌÅYÂy0Y|]Ö»Á{Ä]dYÄf§Z¯Ä]Ã|Ã{bZ»Ä]½Z^uZ¥Y½Z°q¯YÕZÌ]Z]|ÀfÅZ»½Y|¿§½Z¼ÅÃ{Y¿ZyhZ]Ä·P»¾ËYdYÃ|ÁZne½Z¿M©Â¬uÄ]ZfuÁÕZf§|]c|«|Å{Ö»ZyY|Ë|ÖÀv·Z]ZÌ¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á{ÂÖ»Y|y\¸«ºy,{3Ây¤·|¿Y{½Z¼ËY¾»Ä]į½Z°q¯¾ËYYÖ°Ë{Â\^įÅZ»Y

Page 166

¹YfuYY{Za©Z¼Y{,Äf]¿{³Ä]±]Ö]ZÌM²Àį{Â]Ö»½MfÆ]YÁYZÅ¤·|ÀqÅYËZÅ¤·\^Ä]½ZÆm¾ËY]ÕYÁ{Â©£ZË{pÌÅį|ÌZ]ÃZ³M{{³\^YZÅ½Mį½M]ÕYÁZ»Y,|¿Ë~aZ¿[ZÀfmY½ZËY½Z´f§įºË³Ö»Z¼Ä]YË,|ÌÀ°¿̬veY½Z°q¯¾ËYY®Ë|ÀÀÌ]Ö»,dY½Z¼M{įY»|aÕÁÄ̼Å½Z¼M{ÁZf»ÁZ]Á|Ì¿Y|]|ËZ]ÕYÁ|˳Ö»ZÌÖf«ÁdYZ°MÕZyY¾ËY.|À¯Ö»ÕYÕ̳dz¾ÌÀqZÌYqdYÃY{y0Z«YÁį|ÌÀ¯{ÂyY|f«YÁdYd^v»ÁY|z]Ö»YY|f«YįdYÖ¯ZÆÀeY|yY|f«Y¾ËYY³Y|Å{Ö»½Y´Ë{Ä]ZÅ½Z¿YdZ¨uÁd^v»dÆmÄ]YÄ]ZËÁ{ÂÄf§³Z¯Ä]Öz{ÂÁd¨À»ÕY],{ÂÃ{Z¨fYÂ°§|ËZ{Â]|ÅYÂyY|y{ÂyÄ]Z°M¾ÌÅÂe,|¿Z]\ÌM½Z°q¯½Âq,dÌ¿Â¾ËYdY|y¹Â«Z]Ä°¸]dÌ¿Y|yZ]ÖÀ¼{¾ËY|ÌÀ¯¾Ëe®q¯YÖ°ËÕY]Är¿M,ºË³Ö»Z¼Ä],¾Ì»M|˳Ö»ZÌZ»Zf§Zf»|Ë{¯¾»ÕY]«YÁ{,|Ë{¯¾»½Y{Y]|À¿YÂeÖ»{Y§Y¾ËYdZÌZ]½Z»Zf§´¿ZÌ],½Z»Y|f«YË{Y§YZ]|ÀZ]Á½Z»½Y»M¿Y{,½Z»½Y|À»Z¯,½Z»¼Å,½Z»½Y|¿§ÖfYÁº¿į|ÀfÅµÂX»,Ã|Ã|Ìz]Y|f«YZÅ½MÄ]įÖ¿Z¯hZ],½Z°q¯Ä]½ZÖÆmÂeÖ]ZyÄ]½Y^ÅYÖ]|ÀÅ{ºÌ¸eYdY{Z§,Ã|ZÅ{ÂyµZuÄ]įÖ¯{¯5¹Zn¿Y|¿ÂÖ»½Z¿M¤·|Å{Ö»½Z¿½ZÌf¿«Ä]{ÂyÕÄ»Z¿{YdÌ]ed̼ÅY·Âad»ÔÄ¿įÕY|f«YÄ]ÃY|¿YYÌ]Ö¯|¿Y³YZfu|ºÅYÂz¿Ã|À°§YYËºÀ¯z§,dYÃ{Y{¾»Ä]Z¼ÕZÀ]ÕY]Ä°¸]Ö¿YËÁÕY]Ä¿|¿ÁY|y½ZÌf¿«¹Á{Ze·Âaį¾ËY{,Ã|Äf¿½ZÌf¿«Ä]įÕYÄ»Z¿Á{ÕÄ·Z»Z]Z]½Z°q¯¾ËYÄ]ÁYdÌ¿¶°»,|À¯Ö»|̯Pe½Z¿MdÌ]e]ÃY|¿YÄq½{¯ZÀ]5¥|ÅZ]Y|f«Yį|˳Ö»ºÅÖ§Y,|Å{Ö»ZÆ]ºÌ¸eÁsÔY|ËZ]^Å½YÂÀÄ]Z¼dÅºÅdZ¨uÁd»|y¶»Zį{ÂÖ»Ã{Y{¹YfuY½Z°q¯Ä]³Y.¹Y{ÕYÃÌ´¿Y¾ÌÀqºÅ¾»ZËM|Ìb]½Ze{ÂyYY½Z¿M,|Z]¹ÓįÖ»Z´ÀÅÁdY{|ÌÅYÂyÕYÃÌ´¿Y¾ÌÀq,|ËY~´]

Page 167

|ÀfÅZ»Y|f«YËįÖ¿Z¿MÄ]¹YfuY{¼¿|ÌÅYÂydÌ]eÁsÔYÃ{Z¨fYZ]½Z¿M|ÀÅ{Ö»¹Zn¿YYZ¯¾ËY°ÕYÃ|,´Ë{ÕÂY½Z°q¯¤·\^,Ä¿ZÅYÂy{Ây¥Y|ÅYÄ]½|ÌÕY]½ZY|f«YYÁZ{ªËYYd^v»½ÂqdY\ÌM\m»½Z\Ë{Pe|¿{³Ö»½ZdËZ¼udve{Y§Y|À¿YÂeÖ¼¿a,|¿YÃ{Y|¿|½ZZÅ\¸«{ª¼eįÕ{Y§YÖ]ZÌ»Z¯ÁÕÁÌa½|Ë{ÕY]|ËZ]Z»ÕZÅ\¸«|ÀËZ¼¿d^v»Y|ÀÅYÂyÃZ^fYZq{½Z°q¯|Z]ÁĸÃY¼Å,|¿YÃ|Ã{bZ»Ä]|ËÁM{ZËÄ],|Ë{Â]Ä]neÖ]Á½YÂm½Ze{ÂyįYÖ¿Z»Z¼fu.|Ö·Zq,|ÀfY{Y|f«Y¾»]įÖ¿Z¿MÕY]¾».|ËYÃ{¯»Y§|ËZ,¹{Â]ÖeZZuY¹|Ö»{·MÃZÀ³ÁÄ¿Z¬¼uYcZÅZ^fYZq{¹{Â]Ö«YÁÄ]-¹{Y{Ö»ZmÖ]ÁÃz»cZvÌÂeÁ¹{¯Ö»¹Y|«Y½{¯°§½Á|]«¾»Yº¿Y^Åį¹Y³Zb|«Äq\ZÀ»Z¿½Z»{Ây|¿{°¿|Ì»Y½Y|À»Z¯¹Y|zfYµÂ¤»¹¼ÅÁ¾»įÌaZÅµZ,dÅ¹{ZËcZ¼¸¯¾ËYįÓZu{Â]Z¼d´¿Y½Z{Y|e,½Z»½M{įºË{Â]½Z»l¿½ZcZÅZ^fYZyÄ]Z»ºËY{¹{ZyÃZnÀaYÌ]ºË¿Ö»YÖ»Ô¯¹Y{½Z¼ËYį¹{¯YÌ·ÕY]Õ¿ZÆYdÅ¹{ZËºË{]Ö»³Y,YÌ·ºf¨³{ÂºÌ¸eÁsÔYhZ]Z»ÕÁ{ÅÕY]Ze{Â]ÖeÂ^¿Á|ÀZ]ÄfY|¿Z»YÕZf¿YpÌÅ,Ã{Y{Y«Z»dËZ¼udveY|yįÕ{Y§Y.dYÄfY~³Z»Y|f«YËY½Z¿MY|yYqa,|ÀÅYÂz¿ÕÌqºË{Â]ª§Y»Z»ÕÁ{ÅZ̸¯½Y^Å¹YÃ|Ë{ºqÄ]YÕ^ÅY¿Y,Z̸¯½YYÅÄ]c§Z»ZÅµZYaY|yÕÄ¿Zy½Z¿M¹YÃ|Ã{½ZnÌÅ,|¿Y{©Ôy°§įÖ¿Y^ÅÕÃZ]{ÂÀÅįÖ¿Z¯ÕY]½ZËZÅÁÁ|¿YÃ{¯ZÀ]¹Â»Ì£ÖËZÅÃYYYį|¿YÃ{¯{ZnËYÕÂYZÅZ§dYÃ{Â]e[Y~m,|¿YÄf§ZÌ¿cZn¿ÁÖ¼Ë|«ÖËZÅZ§¥Ôy],|ÀZ]ÄfY{|ÀËZÂyÖZuY,½YY|¿Z¼ËYÌ£ÕZÅZ^·Y½ZcZ¸m{dYÄ^Ë£Z̸¯YkZy{Y§YÕY]įÖfÀÃ{ÁdYµZdÌ]įÖËZÅ{ÁYÄ¿,|¿YÃ{°¿Ã{Z¨fYÖ¼|¿YÂf]įÕYÄ¿Z¦¸fz»µZ°YYÄ°¸]ÖËZ̸¯Zf¨³YÄ¿Á|¿ÂÖ»

Page 168

¹YfuYY{Za¬§¾ËYÁ|Z]Ö¿ZÔYÕY]ÕÂÌ¿{ÕZÅÁ¾Ë´ËZmfÌ]Y~mZ]dY|yd¼°u¾ËYį¹Y{ÁZ]0Zz¾»dZÅÖÀË§M¿YÖf¼«|Ë|mÕZÅÁYY|yį|ÌZ]ÄfY{{ZËÄ]Ä̼Å,´Ë{ÕÂYÕZÅ¹Z¤Ìa¦·Zz»Ö·Á|À¯Ö»Ã{Z¨fY¹{»dËZÁÄmÂe\¸mÕY]dËZÕZÅ¹Z¤ÌaÕÃZ]{ÖÀÁÄ]µÂ·ÂadYÄ¿ZËÂmdËZº¯Ö»ZËM.YY|y|ÌËPeZËºÅYÂyÖ»Y¹{»|ÌËPeZËM|˳Ö»Ä¿ZËÂm¹{Zy,¹{Â]¹{»Õ{ÂÀyÖa{½ZÀr¼Å³Y.¹Z{ÂÀyY¹{»ZÌ¿{Z]Ã|ÀÀ¯Äv·Z»¶Ìn¿Y|ËZ^¿³ÅZ»½ZÌÔ£¹{Â]Ö¼¿tÌ»Ö¿Y{³ZYÖÅÁ³,ºÌÀ¯¾ÌÀq³YºÌÀ¯Ä»eÌ]{Y§Y\¸mÕY]YYZ¼³Å|ÌÀ|ÀÅYÂyZÌYÕÁY{Á{įdyZºÌÅYÂyY½Ây|Ì¿YÂz]YZf»½YZ¯|]ÕY,|ËÂÁ{¾»Y¹YÄfyZÀ¿|˳Ö»¾ÌÀq½Y^ÅYÖÅÁ³Ä]·Âa{Â]|ÅYÂyZ»½{³]½Z¿MYË,ºfÅÕ]ļÅ½ÂyY¾»įºÀ¯Ö»dnu¹Z¼eYZ¼Z]Á»YaµZ¼Y¹YÃ{°¿ÖÅZe¯Z¼Ä]Y|y¶»Z¯ÕÃ{YY¹ÔY{,ºÌÀ¯Ä»¹{»ÕY]Y|¬»[Zf¯d^j»ÕZÅd¼«¬§ºÌ¿YÂeÖ¼¿Z»|Ì¿YÂz]Y½ZÌ·Â¯ºÌÀ¯\Ë{PeÁºÌÅ{ZyY|ËZ]Ä°¸]|ÅYÂy[Zn»Y½ZÆm,|ËMÁY½Âqį|˳Ö»Z»Ä]ÖÀÁÄ]ZÌZÀuÂËdYZ¯Ì¬e,ÕÁY{Ád·Y|ÁÃZÀ³Zv·Ä]į{¯ZyY|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿ÃZÀ³{įËZYYÃ|½MÄ]įÖËZ̸¯ÕZ̸¯Z]ÖeÁZ¨e,|Å{Ö»Ä¿ZËÂmdËZÕZÅ¹Z¤Ìa½Z¿MÄ]Ä°¸],|Å{Ö¼¿\¿ZmY½|Ö«ÕÄ¿ZfM{Z̸¯¾ËY{Y|¿ĨZ°»[Zf¯{ÄÌ°Ë{ÂWÓË|¬e,|¬·YsÁÂuªËYÁYį|¿{Y{Ö¼¿ÃZmY½Âq,{Â]ZÌ|˳Ö»¾ÌÀqZ̸¯¾ËYÄ]ÁYÄnÌf¿{{ZÕZm½Z¿M]YÖÅÓYįÕy5dËZÆ¿Ä·P»¾ËYĨZ°»º]¯Ö»Ã{ZfËY{]½ZÅ{ZÖ»Z°MY|ÀÀ¯Ö»{ZnËYÄ¿ZËÂmdËZÕZÅ¹Z¤ÌaYË|˳Ö»¾ÌÀqÄ¿ZËÂmdËZÁ[Y~mÕZÅÁÕÃZ]{·ÂaZ»Yº]ZË{YeÌ]ÕYÃ|ZeºfyZļÅ¹Ô£Y{Ây,¹{YMļÅYį¾ËYZ]Ëį½Z¿MZ]º]ZË{Y½ZË{ÂÆËZe,¹{¯Zf§Õ{ÂÆË½Âq½ZË{ÂÆË{¿ËįY½Z¿MZe¹{¯Zf§dYdËËįÖ¯½Âr¼Å|¿YdË½Âr¼Å½ZfËÖ]{¿ºfÌ¿dËË7{Ây|ÀqÅº]ZË{|¿YdË

Page 169

|ÀfÅZ»Y|f«YËįÖ¿Z¿MÄ]¹YfuYY|ydËY{Ây|ÀqÅº]ZË{Y½ZfËÖ]Ze¹{¯Zf§dËÖ]Ze¹|¦Ì,½Z¨ÌZ]¹|À^ËZatÌ»dËÄ]Ä°¸]ºfÌ¿{YMcZn¿YÖ]Âv¿ÅÄ]Zeºf³ÌqļÅY¯ļÅº]ZË{Y½Z¨Ìºz]½ZÌf¿«µÁYº]ZË{Y½Z¨ÌZe¹|¦Ì,½Z¨ÌZ]|ËÂÀ]YcZ¼¸¯¾ËY½ZcZ¸mÄ]įºfYÂy½Z¿MY,½Z^ZÅ|Z]d^vYa0YÌyY¹´À]dÌ¿ÖËZ̸¯įÕ{§ÃZ´¿YYZ̸¯,½Z¼Æ»½YÂÀÄ]Á¹Á]Ö¿YÁY§cYÌ̤e|ËZ]Z¼YÕZÌ],|ÌZ]YË~aÁ©{Z³Yºf¨³b|ÌÅ{¹Zn¿Y½Zed»|y{YÃ{Z¨fYj¯Y|uÕ·ÂÀ°eÁÖZ^eY¶ËZÁY,tÌ»½|]{|ËZ]Z»ÕZÅ¾·Z Yq {Ì´]¹ZÆ·YZ»dÌ«Ôy ÁÕÁM¿Y|ËZ] ZÌ¿{ ºÌÀ°]YÄ]Y|yÖÅZ{Za Á |Z] ÄfY{ YZÅ¾ËfÆ]|ËZ] ÕÂÌ¿{ ÁÖvÌ»Ì£µZÌ¿Y{įÂ½Z¼ÅÄ¿.{ÂÖ§»Á{Äm{ÕZÅY]YÁ¹Y·ÕĸÌÁZÌ¿{ÖÅZ{Za¾Ëe±]5½Z¿YÂm´Ë{YeºÌ°u½YÂm½ZË{ÂÆË´Ë{ÁºÌZ]ÄfY{Ä¿YÁM¿ÁÄ¿Z¼Ì°uÕZ°§Y|ËZ]Ì¿Z»,|¿{Â]ZÌ¿{Z]ÕYÄv·Z»pÌÅ½Á|]Á|¬·YsÁc|«Z]YY|y¹Ô¯|ÌËZÌ]Á[Y~mZÅÖËZ̸¯Ì£ÕY]įÖ^·Z«{Z»YºÌÅ{ºÌ¸eÁºÌËZ¼¿Ä»cZn¿ÁÌ»Z¿ÕZÅ\¸«]Õ«ÌiPe|ËZ]Z»ÕZÅ¹Z¤Ìa|Z]ÖÀf§Ë~aįtÌ»ZÌÄ]¶»Z¯ºÌ¸eÄ]cÂ{ZÀ¯{Y½Z¿M|ËZ]{Y~´]Äf§ZÌ¿½|Ìz]Ä],dYÕÂÌ¿{ÕZÅÁMÁÖËY|yÖ]ÁÃZÀ³YÄ]ÂeÕZÀ»Ä]ÕZ¯¾ÌÀqºÌ¿YÂeÖ»ºÌ¿YÂyY§ÁYdZYÕY]½ZËZÅÖ³|¿|{|ÕZÀ»Ä]½{Â]ÖvÌ»ºÌÅ{¹Zn¿YdÌ«ÔyZ]ÃY¼ÅÖ»Z¤ÌaÁÕ{ZZ]Y{Z»,°]ºÌÅ|]d{YY½Z»dÌ«ÔyÁ©ZÌfY|ËZ]įdÌ¿½M¹YfuY ½Z°q¯ Ä] ³Y ºÌ]ZËÖ» Ö¿YÁY§ Ä] Y ÖËZÅd̨̯¾ÌÀq tÌ»Z¯¾ËYÁ{¯ºÌÅYÂy½Z¿MÕY]Ä¿YÁM¿°¨e¥Y½Z»d«Á,ºËY~´]{ÂÖ»Y|y\¸«Õ{Z\^ÁM±»ZËz]Ö³|¿|˳Ö»ÄqZ̸¯½Y^ÅÄ]aį|ËÂÀ]½ÂÀ¯YÖ·Ôm5®ËÁtÌ»ÕZÅl¿]|ÅZÁºfÅxËZ»Y{Âyį¾»

Page 170

¹YfuYY{ZaįYY|yÕĸ³ºÅ{Ö»|ÀaZ¼½ZÌ»{YxËZ»,||ÅYÂyZ°MįÄ°¸]Z^mYÄ]Ä¿Z6»Y,|ÌÀ¯cZ¿ÁÖ¿Z^dYÃ|Ã{bZ¼d{Ä]Z]Ä°¸]Á»Z¿§ZÀ»ÕY]Ä¿Á-|ÅYÂyÖ»Y|yįĿ³½M,d^£Á¶Ì»Z]ÕÁ|¿YÃ|Ã{bZ¼d{Ä]įÖ¿Z¯]į½MÄ¿Ä«ÔÁª|ÌZ]Ŀ¼¿ĸ³ÕY]Ä°¸],|ÌÀ¯aµÁYÕZÅZ̸¯{Õ^ÅÂÀe¦ÌÂeÕY]ÕZÌ]cZ¼¸¯Y|Ì¿YÂeÖ»,ÕÂeZf°Ë{,ÖÅÁ³,Ö,Ö6«f»,ÖfÀ|ÌÀ¯Ã{Z¨fYº°ËÁdÌ]½«Z»Yd§ZË|ÅYÂyÄ»Y{Y½ZÀr¼ÅZ¼¾ËYÁÖfËË|»Ë,Ã|ÀÅ{ZÌfyYz]Ö³|¿|ÌÀ¯ºÌ¬eÖ¸Y¿Á{Ä]YÖ¿ÓÂÕÄÅZÌ¾ËY|Ì¿YÂeÖ»{Y{^Å\¸«Ä]Ö´f],cÁZ¨eÁM±»ÁdaÖ·Á|¿Y{½Zd»|y{Ö¿YÁY§ÕZÅdÌ·Z§½Y^ÅYÖ]ÕÂY|¿Y~³Ö»ÕZmÄ]Ã{»ZfuÁÖ¼y,Äf§Â¯ÖËZY,{ÂyµÂ¹Z¼e{Y½Z½YÁÌaÖ·Á|ÀfÅZ¯4aÌ¿½Y^ÅÖ¬]Z»,´Ë{Ö´f],ÌqÅYeÌ]ÖËZÅd̨̯¾ÌÀq|ÀÀ¯Ö»dÌ]eÁ\Ë{Pe,d»|y{Y{^Å\¸«{{Âm»Ö»YfuYÖ]ZË¹YfuYÄ]ÕÃZ]{°¨eÕY]Ö¸YÃYÁ{,|ÀÀ¯Ö»d»|yįÖ¿Z¿Á½Y{»{Y{{ÂmÁ½ZZÅ\¸«{Ö»YfuYÖ]įÖ¿Y^Å|¿Y{½MµÂ^«Ád»|yÕZÅZËÁÄ]d»|yÕĸÌÁY¹{»,|¿ÂÖ»½Z°q¯¤·hZ]Á{ÂyÕZËÁ,|À¯Ö»ZÀ]YZÅÖ³|¿įZ°f{^Å|À¿Y{Ö»½Z{ÂyÃ{bÁYÄ]įYÕ{Y§Y,Õ^Å¾ÌÀq|¿Y{Ö»¹{»Ä]d»|yÕĸÌÁY{Y{Ö»¹fv»|¿YÃ|cÁZ¨f»ZÌ]ÕYÄnÌf¿{ZnËY\^ÕYÖ^¸«ÕÃÌ´¿Y¾ÌÀqįZf¨´½MµZ¼Y Y d¼°u dÌ¿Z¬uZ»Y|˳Ö»ZÌ{ÂÖ»¹{»\¸«{¹YÃ|Ë{YÕ{Y§Y,ZÅZ̸¯Ö]{Zf»|¿ZÖ»cÂ^iÄ]{ Z»Y ,dY º¯ ½Z{Y|e Ä¿Zfz^Ây Ã| {y ½ZcZZuY į0Ô»Z¯Ä·P»¾ËY¹YÃ{Â]º·ZÖËZÅÃ{Y¿ZyÁZY|ÅZ´Ë{ÖËZÅZ̸¯{Y{Ö´f]¹YfuYÄ]|ËZ¼¿Ö»ªËÂeÖ«eÁ|Ä]Y¹{»,{Y~³Ö»¹YfuYįÕ^Å{Y|¿YÃ|Ã{bÁYÄ]įÖËZYįdY¾ËY{e~·¾Ëe±]

Page 171

|ÀfÅZ»Y|f«YËįÖ¿Z¿MÄ]¹YfuYÁ{¾ËY¼m|ÀÌ^]½ZÖ³|¿Ö¸YcÂ{{ÁÌaÁY|yZ]d̼̼ÕZÅÄf¨³{ÂÖ»ÖfY{Ö³|¿hZ],ÖvÌ»Ö³|¿Ö¸YÕÄ^Àm½Z»{ZÖ]|Ì¿YÂz],|¿{Â]fËZ¼udveįÖ»{»{»{YZÀuÂË½M{d¯Â¸ÕÃÂÌÁd¬Ì¬uÄ]cYÕY{Z§Á],Ã|»M½Y{Y]į¹|{º¿Y|¿§¹ÂÀ]į|À¯Ö¼¿{Z¾ËYYÌ]Y»ÌqpÌÅ|¿{Y{c{ZÆZÀuÂË¹Â|ÀÀ¯Ö»¸d¬Ì¬uį|˳Ö»ZÌdY|yd»|yÁ¾fyZÀÕZÀ»Ä]ÖfY{Ö³|¿|¿YÃ{Y{¹Zn¿YÁY¹Z¿{ºÌÕZÅZ¯į{Â]|ÀÅYÂyÕYÃ|,ÕÁY{Á{½Z¿MºfyZÀ¿³ÅYZ¼,|ËÂÁ{¾»Y|˳Ö»½ZË|]ÁYÖ·Á½Y^ÅY|yÕÄ¿Z¼Ì¼dyZÀ|¿YÃ{Y~³Á§YcZn¿ÕÄ^Àm¾ËeºÆ»į|ÀfÅ´Ë{ÕYÃ||ÀÀ¯Ö»ZÌ]|̯PeY|yZ]ªÌ¼ÕÄ]Y],°̿Ã{Y{ÖËZËZ½Z¿MÄ]|À¿Zn¿Ö»YÁYZ»Y|ÀZÀÖ»YY|y|ÀÀ¯Ö»°§½ZdÌ·ÂX»Ä]Ö·Á|ÀÀ¯Ã{Z¨fY½MYY|yÕÄ¿ZydyZ{įÃ|½ZÕZÅ{Y|fYįÖ¿Z¯Ä]{ZfY,ºÌÁ½M{|ÀÀ¯Ö»ÖËZÀfYÖ]¶^ÀeÁÃZ¯|]¹{ZyÕY{Y{xZaÁZ»Yd¨³|ÅYÂyÃ{¯¦¸eY,¹YÃ|ÌZb¿įÖËZmYÁ¹3Á35{Ö»,¹YÄfZ°¿įÖËZmYÖf¿Y{Ö»įÂeÕZÀ]ÕY]ZyÖeÂ{\uZÕY|¿Z¼ËYÅZf»ºÀ¯Ö»¼m{Y{Ö»½ZÌ]ÖÀÁÄ]YÂ»¾ËY½ZÌ§YdY|yÕÄ¿ZyÕZÅZ¯ZeºËYÃ|Ã|Ë§MZÌ7tÌ»{Á,ºÌËY|yd{ÕÄfyZYËºËY{]¹Z³ZÅ½M{Ze{¯ZÌÆ»ÌaYY|yįÖËZÅZ¯,ºÌÅ{¹Zn¿Y®Ì¿ºÌÅ{¹Zn¿YZyÕZ¯ZeÄ°¸],ºÌZ]Ö¯¬§Ä¿ZeºËYÃ|Ã|Ë§MZ»dYZÀ¨Y,|¿ÂÖ»kZyµ{ZeY½ZºÌ¸e{¹{»ÖÅZ³į¾ËY|ÀÀ¯Ö»ÖeYZÆY¾ÌÀq½ZYÁį¹YÃ|ÌÀ{ÂmÁdYºÆ»½Z»dËÂÅÄ°¸],ºÌÅ{Ö»¹Zn¿YÕZ¯ÄqįdÌ¿ºÆ»,ÖËZÅ¥u¾ÌÀq½Z»Ö¿Z¿YdÌÅZ»Ä]Ä°¸]{Y|¿½Z»µZ¼YÄ]Ö´f]Z»ÖvÌ»Ö³|¿Yµ{Zf»Z¿dYÖ¨ËeZ»YdYcZ¼¸¯Z]Z^ËÕZ]Z»YºÌ]ZËÖ»Ö»YM½Z¼ËZÅl¿ÁZÅZ]Y,ºËÁMÖ»½Z¼ËYtÌ»Ä]Öf«ÁºËÂÖ»tÌ»ÕZÅl¿®Ë,cZn¿Y|]į|Å{Ö»½Z¿|¬»[Zf¯¶ÌY½Z»½Z¼ËYį||ÅYÂyZ°M½Z¼ËZÅÃÂÌ»YÁºËÁZÌ]ÃÂÌ»|ËZ]|À¯Ö»|̯PeZ»dËÂÅ]0Z§į̸ּe|Ì¿YÂz]Y[¬ËÄ¿ZËdYZ̸¯{Z]®ËÕYÄf¨Åį|À¯Ö»ªËÂeY¹{»,½Z»cÂ{]Ä¿Á

Page 172

¹YfuYY{Za{ÂÖ»Y|yÕÄ¿Zy{½ZdÌ·Z§Á¾f§³ÄË¿Z»Ö·Á|¿ÂZuÁ{Õ|ÀËZÂyÕÄnÌf¿,|¿ÁÖ»Ìa̸ּe¾ÌÀqZ]įÖ¿YY|¿Z¼ËYÕYÃËÁÕZÅZ¯ZeºËYÃ|Ã|Ë§MZÌtÌ»{Z»dY{|ÀÅYÂz¿ÕÁY{ÕËÄ»Z¿]½Z»{Z»ºu{Z»Õ̳¶°YÌaZÅZ¯¾ËYÁºÌÅ{¹Zn¿Y,Ã|Äf§³¿{½Z¼ËY]įÖËZÅdÌ·ÂX»¹Z¼eZyÄ]ÁdYÃ||Ì¿YÂz]YÌ»Y»ºÌfÅ´]YÂm½Z°q¯įdY¾ËY{Y{{ÂmÁ¹YfuY½Z\¸«{įÖ¿Y^Å¥|ÅÁ½Y|a|ÀZ]½Zd§ÌaÁ||ÅZÁ|ÀÀÌ^]ÖfYÌ»{Yd{Ö]ZÌ»Z¯ÁÕÁÌaÄ]½Z½Y|¿§į|¿Y{ÁMZ°f{½Y{Z»e±]ÖËZÅZ¯Z¼|À¯Ö»½ZÌ]¾ÌÀqZ»ÕY]YËÁMZÌ|À]ZË½Z»½YÁÌaÕY]YÖ^¸«¾ÌÀq|ËZ]Ì¿Z»{Y{|ÌÅYÂy¹Zn¿Y¾»ÕZÅZ¯Y½ZÕ^Ådve{Y§YÕY]YÖ«ZÌfY¾ÌÀq|ËZ]½Y^ÅºÌZ]ÄfY{±]YÖ°Ë|ËZ]¾ËY|˳Ö»YÄ»Z¿{ZÀuÂËįÂ½Z¼Å|ÀZ]ÄfY{|Z]Z»Ö³|¿ÕZÅc~·¾Ëe|ÌÀ¯°§{Y»¾ËYÄ]½YÁÌad̬§Â»¥Y{ÂyZ^fYį|ÀfÅÖ¿Z¯,ºÌ°u½Y^ÅÄ]ª¸f»µÔmÁÕY³°Á¹YfuY,Z^fY¹Z¼e0ZÀX¼»|ÀÀ¯Ö»½Z{]Ö»Z¯Ä]YZÅ½Z¿Y,Y|yįºÌZ]ÄfY{{ZËÄ]|ËZ]Ö·ÁdY|yÄ]YYÖ^¸«¹YfuY,ÃÁ³ÕZYÕZÅÔeÁcZ¼uYÖ¿Y{|«Z]^ÅÄ]Ä°¸]dÌ¿ZÌ]Ö°Ë̧dÌ·Z§kZfv»ÕZ¯¾ÌÀq|Å{Ö»½Z¿½Z¿MÕ{Y§YÕÃZ]{ºÀ¯Ö»ÖÃY¼Å,^Å½YÂÀÄ]¾»{Y{Ö´f]\¸«ÕZËY|Å½Z¿M½ÂqºZ]ÄfY{ÄfËZÕ°§,|ÀÀ¯Ö»Z¯Z»d»|y{į½Z¿M{»{Ö¨À»Z°§YYY¹{ÂyįdY¾ËY¾»Ôe|ÀfÅÖ¿Z¼M¨uY¹YfuY½ZËYÄ]d^¿º^¸«{¥|Å¾ËYÕY]Á¹Y{Ä´¿Á{|˳Ö»Z»Ä]·ÂaºÀ¯Ö»d{Är¿MÅ,dÓYÁÄr¿MÅ,dYdYÄr¿MÅ,½Y{Y]ÕY,½ZËZa{,dYÖ¿{ÂfÄr¿MÅÁÖÀfY{dÁ{Är¿MÅ,dYZaÄr¿MÅ,dY|ÌÀ¯¶»Pe½M{,ËZf½ZËZÁdYÖ·ZÕÌq³Y|ÌË|ÀÌ]½Y|]½ZÌb̸̧

Page 173

|ÀfÅZ»Y|f«YËįÖ¿Z¿MÄ]¹YfuY{¹{Â]Ã|¶°»Zq{YÌ·Z]ºmYÁ{Y{įYÖ¿Z»¹Y{{ZËÄ]Äf§Äf§Ád§ZËÄ»Y{YZÅÃZ»¾»{Zf§¹{Â^¿ÖY0ÔYÁYY«YÁºf§½ÁÌ]Á¹{¯Z]Y{,ÁYZ]ª§YÂe¹|iY]Z]®Ë|Ö»e|]dËZ°Y|yÁ¹{ÂyÄ]YÌ·YÃYµÂ¹Z¼e{ºZ]ÁY®Ë{¿ºfYÂyÖ¼¿¹|ÌÀº^¸«{ÖÀÁÄ],¹|ÌÖf«Á¹|ÌÕYÄ»Ä]Ze¹{¯Ö»|Å{Ö»½Z¹Zn¿YÖ]ÂyÄ]YÌ·įÖÀ¯°§ÖËZÅÌqÄ]ºÅYÂyÖ»,¹aÖÀ¯°e½ZZyÄ]¾»YÁºf¿YÂeÖ»µZu¾ËYZ]ºfY|¿d^j»ÃZ´¿ÕYÃ}ZfuÄv·½M{0Z¼¸»Õ{ZËÕZÅdË»ºÀÅ}{Z»Y{Â]Ö]Ây{Z»ÁYºÀ¯°§ZÅÄ^ÀmYÖ°ËÄ]{Z»ÁYį¾ËYÕY]YY|yįÖv»Ä]dY|¿{ÂmÁZ¼ÕY]ÕY]YY|yįÖ»Z´ÀÅÁ|ÌºÀÅ}Ä]´Ë{ÕÄ^Àm,¹{¯°dYÖ]ÂyÁ|Ì¯µÂÖe|»½ZËm¾ËY|Ì¹°§Ä]Õ´Ë{ÕÄ^Àm,¹{¯°½Mºf¿YÂe{Zf§Y©Z¨eY\·ZmÕÌq¹Y{Ö]Ây¼ÅÄqįºf§ZË{½ZƳZ¿{º¼Æ¨]į|hZ]¾ËYÁºÀÌ^]´Ë{ÖÅZ³|Ë{YY½Z»{ÂydÌÁ¹{ÂyÄ]0Z«YÁ¹YÃ{Â]ËY]Õ|]¼ÅÄq,ÁYY¹YÖfËZZ¿c|»¹Z¼eºf³]½Z»Ä¿ZyÄ]{Â]Y|yÃZ³|Ë{¾ËY,¹|Ë{Ö]ÂyÄ]YÌqļÅÁ¹|»MÌ]¹{Y{Ä»Y{Y½ZÀr¼ÅÁÃ|»MÌaºËY]ÖeYÌ̤eÄqįºf¨³YÌ·Ä]ÁYÖf«Á|Ö»ÕZmº^¸«Y½ZÀz¾ËY½Âq¹{¯¦ËeeÌ]Áeį{Â]¹ÓÖ¿Z»c|»0ZfÌ^Á{Â]¾Ì´¼yZÌ]ÁY,ºf§½ÁÌ]Ä¿Zy¹YfuYÁYÄ]\¸«ºÌ¼Y½ÂqÓZuZ»Y{{³Z]Õ{Zd·ZuÄ]Z»ÕÄ]Y|Y«]dÄ]½Z»Ä]Y,|Ö»Ã|Ë{¹Zf§{¾ËYÁ,ºfY~³Ö»³ÅÁÄf§ZËÃY½Z»kYÁ{YÄ]ºÌ»eÁZ¨įºË|ÅZ,|]Ä]Á½MYºËYÄf´¿Z]Äf~³dÌÁÄ]ºÌ»e¾Ì¼Å,ºÌÅ{¹Zn¿Y|Å{Ö»½Z»§Z»Ä]½ZÌb̸̧įYÄr¿M³YÕÁZ̸¯ÕZYÁ½ZËÂn¿Y{,½Y|À»Z¯,½Y|¿§Z]½Z»Ä]Y{ÖÅÓYÁdYįÄqÅÄ],|ÀfÅZ»dËZ¼uËįÖ¿Z¯{»{{Y{|ÅYÂyÄq½Z»|aÕY]½Z¿MįºÌÀ¯°§¾ËYÄ]ºÌÀ¯°§,|Z]Z^ËÁ°̿ÁZa|ÀfÅÕ{Y§Y³Y|ÀfÅY|y½Yfy{Á½Ya½Z¿M|ÀfÅ|À¼YÃY|¿Y½ZËY]ZÌį|¿|À¼Y|«½MįºÌÀ¯{,|¿YÄf§ZÌ¿cZn¿ÂÀÅįÁºËYÃ{¯¨uÖ»YfuYÖ]YY½Z»\¸«,ºÌÀ¯¾ÌÀq³Y{Y{Y{Ây½Zmd§ZËºÌÅYÂyd¯]

Page 174

¹YfuYY{Za½MY,dÅ½Y´Ë{\Ë{PeÄ]ZÌ¿Öf«ÁįdÌ¿ZÀ»½Y|]¾ËYZ»Yfz»Y½M|ËZ],ºÌÀ¯ÃZ³MY½Y´Ë{įdY¹ÓÖf«ÁºÌÀ¯ÕY{{ÂydmZn·YZ»į|À¿Y{Ö»Z»½Y|À»Z¯Á½Y|¿§ºÌÅ{¹Zn¿YiR»Á½Z¿MZ]½MYaÖ·ÁºÌÀ¯Ö»\Ë{PeY½ZËYdË|mZ]Z»ºÌÀ¯Ö¼¿¾ÌÀqÁYÖf«Áºf§³Y|y{ÂyYY{¾ËY¾»ºË|ÀyÖ»ÁºÌÀ¯Ö»ÖyÂĸZ§Ô]½Z»|a,ºÌÅ{Ö»d^j»[YÂmÁYÄ]½MYaÁ|À¯Ö»ÄÌ^ÀeYZ»ÃZmYÁ|À¯Ö¼¿dmZn·Z»Z]ÁY|z]Ö»YZ»Á|À¯Ö»»Y§YÂ»Ö·ÁºÌZ]Z»Z»|ÅYÂyÖ»½ZÌ|]ZËÄ»Y{YZ»ÕZ»|Å{Ö¼¿¾ËYY|yÕÄfYÂy¹Z¼e{Y|¿YÖ»Ö»Y§ÕZË{ª¼Ä]YZ»½ZÅZÀ³ÁYÃZÀ³½Z¼Å´Ë{Z]ZeºËÌ´]{½MY,|À¯Ö»\Ë{PeYZ»Öf«ÁįdYÁ¹YfuY,d^v»Ya½ZÀr¿MZ»ÕÃZ]{½Z»|aZ°§YºÌÀ°¿Y°eYdY¾Ì»ÕZÅ¾¹Z¼e{Y|eYÌ]Á|ËMÖ¼¿Z¼Ä]įdY|Ì»Y|Ì¿YÂz]YÌ»Y»ÕZËZį{ÂÖ»\^,{Y~³Ö»¹YfuY½Z°q¯Ä]Õ^ÅÖf«Á,{ÂZ§Â°½Z¿MÕZËZįÃY|¿Y½Z¼ÅÄ]{ÂµZ§½Z¿MÖ³|¿{Y|y¹Zn¿YZ̸¯ÕZY¹Z¼eÂeÁYÕZËÁ½Âq{ÂÖ»|À»ÃÆ]^Å¿Y½Z½Z»{Zyį½Z¿Z^Ö]½|Ë{Z]ÃY¼Å||ÅYÂyÖÀv· Z] Á Öfz Ä] ½Z ½Z»{Zy Z] ½Z¿M ¹YÃ| Ã{d¨´ ,|ÀÀ¯Ö»½Z»{ZyÖ˳į|ÀÀ¯Ö»dY{]½ZÀq¹{»Á|ÀÀ¯Ö»d^vÌ»M̬veÕ{Y§Yº¿YÂeÖ¼¿¾»|À˳Ö»½Y^Å¾Ì¼Åį¹YÃ|ÌÀÃZ³½M|¿Yª¼uY½Z¿MdÌ¿Ö^neºËY{ÕfÆ]½Z»{ZyÄ]kZÌfuYZ»ºÀ¯Y|ÌaÄfËZpÌÅ½ZÖ»YfuYÖ]ZyÄ]Á|ÀfÌ¿¶WZ«ÖY½Z½Z̧YYÕY]|ÀÀ¯Ö¼¿d§ZË{ÖY{ZaÖ·Z»¿Y,¹Y~´]¹YfuY½Y^ÅÄ]½Z»Ö·Z»ÕZÅÖËYY{Z]ºÌ¿YÂeÖ»įÂ½Z¼Å¾»,ÌaµZ|ÀqºËY~´]¹YfuYÌ¿½Z°q¯Ä]dY¹ÓÃY¾Ì¼ÅYºË{¯Ö»ºÌÀeYÁYÕÄ¿ZÌÅZ»ÕÄm{Â]Z»¹{¯Ö·Z»®¼¯YÌ·½ÁZ»Ä]d·Á{¥YÃ|¾ÌÌe{Y|¿ZfY©Â¬u½Z»½Y|À»Z¯Ä]½Z»½M{ÁÄmÂf»Á¹{Â]ÁYÖ³|¿ÕZÅÄÀËÅÕ|À]¼mµÂ¤»¾»ºÌfyY{aÖ»YÖÀ¯Ö³|¿|»M{¾ËYZ]Ö¿YÂeÖ¼¿Âeºf¨³½ZƳZ¿¹||»M{{Â^¼¯

Page 175

|ÀfÅZ»Y|f«YËįÖ¿Z¿MÄ]¹YfuY{Â]ª§Y»0Z^¸«{Â]Ã{ZfËY¹ZÀ¯{į¹¼Åd^v½Z»Ö·Z»»YÖ¸YµÂX»Z]Zeºf§¾¨¸e¥Ä]ĸZ§Ô]¹|ÄmÂf»Á¹{¯Ö»Ä^Zv»YYÌ·½ÁZ»|»M{ºfY{¾»ºf¨³ºÀ¯Z]|ËZ^¿½Z»½Y|À»Z¯Y¹Y|¯pÌÅºÀ¯Ö¼¿dyY{aÁYÄ]Ö§Z¯ÕÃY|¿YÄ]įÄ]ÃY|¿Y¾ËYÄ]Z»½Z»{Zy¹Z¼eºÅYÂyÖ»|ÀÀ¯Ö³|¿Ö¯|¿Y|»M{¾ÌÀq½Z¶¤į|À¯Ö¼¿Ö«§|ÀZ]ÄfY{Ä¿ÓZ|»M{ºf¨³YYÃY|¿YÁYZÅ¾¨¸e½{Y{[YÂmZËdYÖfaÕZÅÄf]½{Zf§³Yd¨³ÁYb|Ö¼¿Ã|ÌÀ¾¨¸eYÖËY|pÌÅÄv·|ÀqÕY]ļÅÁ|ºÌÅYÂyÆÕZÅ½Z»Z¾ËeÂÆ»YÖ°Ë,ºÌÀ¯ÕZ¯¾ÌÀq|ÀÀ¯Z¯Z»ÕY]|ÀÅYÂyÖ»½ZÖ³|¿,Z»ÃÁ³ÕZYdÌ¿¾»ºÌ¼e¶Ì·{¾ËY¹{Y{[YÂmÖY{ZaZ¯¾ËYÂ{|ËZ]a|¿YÃ{¯Ö¿Z]«Y|yÄ]d»|yÕY]Y|ÀÀ¯d§ZË{°̿»Y¾ËY|ÀfY{©Â¬uËY§YÁ½M{½Z»½Y|À»Z¯YÕ{ZË{Y|eY³ZbZÌ]Õ^y¾ÌÀq½|ÌÀYÁ{Â]Ã|ÀÀ¯Ì´¸§Z£½ZËY]0Ô»Z¯|Å{Z¨fYY¶¤YÄf¨Å½Z¼Åį{Â]Äf§³ºÌ¼e½YÂmÖ¿|¿{Â]YÖ·Z»dÌÁ½Âq{{³Z]Z¿ZË|ÀËY{YÃ{Y¿Zy{¿dYÂyÖ»ÁYd§ZËËY§YµZ{Ó{YÅlÀaÁY©Â¬uÁ½M{Â]Ã|¶°»ZÌ]{Y|¿Z¨fY¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]ÁYÖz]dËË|»Ä]ÁdZ»ZÀ¯{ÂÀÅÁYZÅµZYa½ÂÀ¯Y½Z»{Zy¾Ëe|À¼YÁ¾Ëe|̨»YÖ°ËÁYdYÄf§ZËZ¬eYZ»d»|y°§¾ËYÄ]¹YÃ{Â]Z¯{ÁYÕÔ¬eÁÔeËY§Y|ÅZ¾»dZ»{Zf§YÖ»Ö«Z¨eYÄq,d§Ö»Z»ZÀ¯YÖ·Z»¶ËZ»ZyÄ]³YįºÀ¯Ö»{Ã{f³ÂÄ]Y½MÄ°¸],|Ö¼¿{Á|v»½¾ËYÄ]Z»Y{Za½Y|À»Z¯¹Z¼eÖËMZ¯,|]Ä]½Z»½MY|Ö»¿Ä]ºË|Ë{½Z»d»|yÄ]Z»ºËYÃ|{YÁÕY~³ÌiPeY|Ë|mÖvÄ]Z»ÁdYÃ|eÌ]Ì]Ã{Z]ÁÖËMZ¯Y{Za¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]ÁºÌfY~³¹YfuY½Z»½Y|À»Z¯ºË{¼¿d§ZË{Ye,ºf¨³eÌaįÂ½Z¼Å{Y{{ÂmÁZm¾ËY{ZyYÕY]ÕYÄf°¿ÄfY{¹YfuYZf¿Y|ËZ]¶Ì·{Á{Ä]Z»dY|y\¸«Z]d¨·Zz»,¹YfuY¢Ë{Ä]¹Á{ÁºÌÅ{Ö»ZfyYY|yÄ]Y½M½Z»\¸«{į¾ËYdz¿ºÌZ]

Page 176

¹YfuYY{Za{|ÀËZ¼¿d§ZË{\ZÀ»Y{Za|À¿YÂf]Ze,|¿Y~³Ö»¹YfuYį½Z¿MZydÌ·Z§½Z^®¼¯½YÂÀÄ],±]ÖËZ̸¯ÕY],ºf»|y¾Ìfz¿ÕZÅÁZ»ÕÄ¿ZÌÅZ»|»M{|Ö»dyY{aÄ¿ZÌÅZ»©Â¬u¶«Y|uZ»Ä]Á¹{¯Ö»¶ËZÁZËZ^·|ËyÕY]ÕÌqÁ{Â]½Z»Ã»ÁÖ³|¿kyÕÃY|¿YÄ]¾ËYÄ]¬§½ÂqºË{Â]Ã{¯d¬§Y»©Â¬u¾ËYZ]Z»|¿Z»Ö¼¿Ö«Z]Ä¿ZyºËÂµÂaÌmYºÌfYÂyÖ¼¿Á{Â]Ã|{ZÆÀÌaZ»Ä]ÃY|¿YµZYa|¿Äf§³¿{֫¬uħZYpÌÅ,µZ¾Ìfz¿Ya{Â]Äf§eÓZ]Ö³|¿ÕÄÀËÅ,ºÌfY{|¿§Á{,|¿§®ËÕZmÄ]Ì¿¹Á{d»|y¾ËYZ£MµÁYÁ{įºË{Â]Öv½Z¼Å{Ö·Z»¿YZ»ÁºÌfY{Y«YÁ|»M¹f§{Ä]Z]|Àq,{Â]¾»dÁ{į½Z¿Z^®¼¯Y´Ë{Ö°Ë|Y½Z^ÁZ̸¯Ë|»{¿,´Ë{½Z^®¼¯|ÀqZ]ÃY¼ÅZedYÂy¾»|ÀÅ{ËY§YY½Z»©Â¬uįºÌÅYÂz]½Z¿MYÁºËÁ]įºf¨³Ì¿ÁYÄ]Á{Â]ºÅYÂz¿½ZÃY¼ÅZ¯¾ËY{į¹{Y{[YÂm¾»ºË´]½Z¿MÄ]įdÌ¿¾»ÕĨÌÁ¾ËYºf¨³ÁYÄ]|Å|¿¹Zn¿YÕZ¯¾ÌÀq¹¼ÅÁ¾»,½Zm{Y{[YÂmºfÁ{|¿Y~´]¹YfuY¾»Ä]ÂÄqÕY]¾»¾Ë|·YÁºËÂdËZ¼u½Z¼ËZÅÃ{Y¿Zy¥Y|ËZ]½Z»Ö³|¿ÕY]|Àf§Ö»µÂa½Z¼ËZÅZÌ¿½|Ã{ÁM]{Z¼fYY|yÄ]½ZÀr¼Å|ËZ]Ö·Áº¨Pf»d]Z]¾ËYY|«Äqįºf¨³ÁYÄ]Y|yįºÅ{tÌÂeÁºÀ¯d»|yÁYÄ]¿Z¼ËYdˬeZ]¹{¯ÖºÀ¯dYÃ|ËZ§Ö]|ÌÖ»¿Ä]Z»Y,֫¬u®qÄ¿ÁdZ»Ö³|¿Õļq»YMÖ·ÁºË{Â]Z§ËZ»½Âq,{Â]Z§ËºÅ¾»ÕÃ{Y¿ZyÕÄÌiZiY½Z»Ä¿Zy{ºË{°¿{Â^¼¯ZuYZÅµZ½M{³ÅÁºÌfY{,®q¯¶^»Á{,{Â]Ã{ZÕYÄËZaZÆq0Z§įdze®ËºÌfY{Ö¯|¿YÕÄ¿Zy¶ËZÁ¹Z¼eÖ·|À|ÀqZ]Ä¿ZybMÌ»®ËÁ¡Yq|ÀqÁÌ»|ÀqÂÄqY|yįºË|Ë{µZ®Ë¥µZu¾ËYZ]|¿{Y{Ö»¶Ì°eYZ»ÌaYZ»|¿{Â]Z^ËÁsÂy½Z\¸£YÁ{¯ÄÌiZiYYaY½Z»Ä¿ZyºË{Â]Öf¨´{Y|yÖ¿Y{®q|ËZ^¿Z»{Zf§Öy»Ä]YZ»½Z»½Z^,¹Á{µZY|]Ö¼¯įÖ·Zu{ºÌfY{Y|¿YaÓ{|ÌZÆÀeºË{¯Ö»d§ZË{֫¬ue\·ZmÕY]|Ö»½Z»Á{ÂyÁÄ¿ZyZ«Y¥Ó{YÅÄ¿ZÌÅZ»

Page 177

|ÀfÅZ»Y|f«YËįÖ¿Z¿MÄ]¹YfuY¾»Ä]įºÅYÂz¿Ö¿Z^pÌÅYÁºÀ¯Z{įd¨³¾»Ä]Y|y,Â»½|ºÀ¯{Z¼fY{ÂyÄ]įdYÂyÖ»¾»YÁY|À°]Öf»|yÖ·ÁYdY{{ÂmÁ¾»ÕY]d»|ydÌ«Â»Á{ZÆÀe^»Y¿yYÁYÕZÀÌ·ÁZ¯{«YÁÖ¼Ìue¾·Z{Â|Z]{Â]Ö°q¯ÕZ̸¯ºÀ¯Á½M{Yºf»|yºf¿YÂeÖ»ÄË¿YÕÄf¨Å¾Ì·ÁYYÁÖ]ÂÀmÂdËÁ{Z]®q¯ÖËZ̸¯{,|Ö»Z£MÄË§½ZËZa{Õ´Ë{ÃZ»yMY½Z»֫¬u®qZ»į{Â]ÖËY{¾ËYÁÖÀe{«YÁºË{¯Ö»{Z¼fYY|yÄ]|ËZ]ºË{¯Ö»d§ZË{^»Z{Ä]Ö·Z»¶ËZ»{»{įºf§³Ö¼¿{ZËº¿{Â]½Z^®¼¯½Z»{³Y¶¼veYZÅZ§ºf¿YÂeÖ¼¿¹YÖf»|yÖy»½Z»{,ºÀ¯{Z¼fYY|yÃZ´¿½Z¿YÄ]|ËZ]Y|yÕZmÄ]Á|Ö»±]Ö¿Z»Ä]¶Ë|^eºËY]ÁºÀ¯{»µÂa¾Ì»PeÕY]|ËZ]{ZËµZ¼fuYÄ]ºfY{Ö»Zf¿YÁ¹{¯Ö»dYÂy{½Y´Ë{YZe¹|Ö»ÖËZÅÄ¬¿ÁZÅÄ»Z¿]Ä]¶Âf»½Z»ZÌ¿Ö»Z¤Ìa½Z¼Å-|Ö»ºÌ³|¿{Y|yÕÂmÁdm¿Z»¾ËYÁºÀ¯Ö·Z»®¼¯ºÀ¯¶¬fÀ»Y¹Â«Ä]¾»dYÂyÖ»Y|yį\ÌnÖf¯]Ä]¶Ë|^e,¹{¯Ö»d§ZË{ºËZ̸¯Y¾»įÖ¯|¿Y©Â¬uÂÄqºÌË´]|Y½Z^Ä]dYÂyÖ»įºfÁ{½ZÀzÄ]³Y|,ºËY{Y«½M{½ÓYįÖËZm,¹{¯Ö»³|Å|]¹YfuY©Â¬uZ»Ä]½Z¼ËYY|yÄ],ºË{¯Z£MY½Z»{Âyd»|yįÖ·ÁYÕÄf¨ÅºË{Â]Ö¼¿Ö¿Z»|À¯¾Ì»PeÓ{YÅÕYÄf¨Åµ{Z»Y½Z»d»|yÕÄÀËÅįºÌfY{µ{Z»d»|yÕÄÀËÅÕY]Y|yÄ]½Z»½Z¼ËYºË¿Ö»YcÔ¼m¾ËYįdYÓ{YÅ|ÕYÄf¨Å֫¬uZ] Á |ÌÀ¯ Z¯ ½Ze\¸«¹Z¼e Z] |ÌÀ¯Ö»Z¯½Y´Ë{ÕY]³YÄ]Ö·ZÖ¸°Ä]½ZeZ¯¹Zn¿YZ]³Y|ÌZ]ÖY|ËYÃ{¯d¬§Y»įZ¼Ä]0Ô]Z¬f»Y|y,|ÌÀ°]Y½ZeÔe¹Z¼eÁ|ËY~´]¹YfuY½ZfËZ»§Z¯ÃYÅZË½ZfËZ»§Z¯ªËYdY¾°¼»Y{Za¾ËY{Y{|ÅYÂyY{Za|ÌÅYÂyY{ZaZ¼µZuÅÄ]|]Z¼Ä],|À¯[Zzf¿YY|yįÕ´Ë{½YÁY§Ö»YfuYZ»Ä]Y|y,{Y{Ö»|¿Y֫¬uZ»Ä],½Z¼ËZ̸¯Öf«Ád§ZË{Â^¼¯³ÅÁºÌfY{Z^ËÖËÁ{Ây,|ÄÌiZiYYaZ»ÕÄ¿ZydY~³¾ËYÁºË{¯Ö»Ö³|¿,|ËZ]įÄr¿MYfÆ]ZÌ]Z»ºË{°¿uYY~£fÆ]t·Z{»5|¿Y5d¼¿ÕÄËM{Â]Z»|»M{tYeÓZ]Öv

Page 178

¹YfuYY{ZaÌ»Y»|Ö«YÁZÌ]Z»ÕY]Ìj¯½YËÕZÅÄfyÁ|¿YYdYdY~³Ö»¹YfuYZ»Ä]Y|yZm]Za½Ze\¸«{Y¶Y¾ËY,|ÌfÅ|À»Z¯³Y.ºË̳Ö»ÕYÄnÌf¿Äq,|ËY~´]¹YfuYY|yÄ]½ZfËZ»§Z¯ÕY]|{|ÔeZ]³Y|ËZ]Ä]¹YfuYZ]į|Ì¿Y|]|ÌfÅZ»§Z¯³Y,ÕÂ´Ë{Yd§ZË|ÌÅYÂyY{Za{ÂÁ{ÂZ§Â°½Z¿MÕZÅ{Y|fYį||ÌÅYÂy\^,½Ze½Y|À»Z¯Y|y\¿ZmY±]ÖY{ZaZ¼½Z¿Z^Á½ZËZ»§Z¯||ÅYÂyZ¼|ËZÃYÅY|ËÁZÌ]½ÁÌ]Y½M,dYÃ|½ZÆÀa½Ze½Y|À»Z¯{į|ËY{|ËY~´]¹YfuY½Z¿MÄ]¾°¼»

Page 179

ºÅ{ZÆq¶§½Z¯{¯Ä¿Zy{¹YfuYc§Z»µZdÌ]YÌ]ÁÖ¸v»ÖËZ̸¯{d»|yµZd¨ÅYa{Ä¿ÁdZ̸¯{Ä¿,¹YfuYÄ]ZÌ¿¾ËeÌ]į¹YÃ{]Öa,d»|yÕY]¶Y½Y{Z»Á½Y|a³YįdY¾ËYdÌ«YÁ½Z¼ËZÅÄ¿Zy{Ä°¸]Z¯¶v»ÖËZ̸¯ÁÕÆ,ÖZ¼fmYÕZÅÄÌu|ÀÀ¯YmY½ZËZÅÄ¿Zy{Y¹YfuYÄ°¸]{Â]|ÀÅYÂyĿ¼¿½Z̧YYÕY]¬§Ä¿½Âq{]|ÀÅYÂyZÌ]d¨À»{Y{|ÀÅYÂyY«ÌiPedveY½Z¿Mc|Ä]¾Ë|·YÁ¹Ô¯c|«¾z½Z{Z» Á |a Ä] ½Y|¿§ ¹YfuY d̼ÅY Y ,Ìa ¶§ {³Y½{ZÆ¿YÖÀË¹YfuYdY©{ZÌ¿Â»¾ËY°,ºÌf¨³ºÌÅYÂy¾zÁ{¯ºÌÅYÂyZf§ÕÂ½Z¿MZ],ºÌÅ{ZÆ]½Z»½Y|¿§Ä]{ÂÖ³|¿{½Zd§ÌaÁ|\^įd¨³|ÀÀ¯Ö»d^v½Z½Y|¿§ÕÃZ]{½ZÀq¾Ë|·YÁį¹YÃ|ÌÀZÌ]fy{ Z] d¿Ây Z] į Õ|a {ÂÖ» ¹YÖfuYZ¿ Á d·Zny hZ] įÕZ]¾Ì»{YacZÆ»įÕ´Ë{ZËÁ|À¯Ö»d^vY½YÂm¿\m»ÁYÕY]Y½Y|¿§|Å{Ö»½Z¿Zf§įÕ{Z»|À¯Ö»̬veÁ|À¯Ö»¾ÌÅÂe½Z¿MÄ]½Y´Ë{]Y]{Á|¿Yd·Znyį d§³ ¶° ÕÌq ÁY { ,{Â] Ö¿YÂm¿ ¾ÌÀ { ¹¼Å Öf«Á{»{³ÅÁ{Â]Ö·Z§½YÂm¿YÌ·|À¯Y\¸¬À»ÖfuYÄ]d¿YÂeÖ»Õ{Z|ÕÄ¿Z¿ÁYÕY]½Á½|ħZYÁdY|¿Ö¿Y´¿½ÁħZY{Â]Ö°Ë̧į{Y{Ö»ÃZmYÁYÄ]ÖÁdÌ·Z§¾ËYÁ{¯Ö»ZÀ,ºÌeÁ{{YÌ·

Page 180

¹YfuYY{Zaį|Ë{Ö^ÌMÁY½Z»½M{{Âz],|ÅYÂz]Är¿MÅÁ|ÅYÂz]d«ÁÅt|Å{Ä»Y{YZÀÄ]|¿YÂf¿½ZfÌ]{¾ËZ£MÕZÅµZ{|\m»Á½Z»{įÕYÃY|¿YÄ]½ZÀr¼ÅÁYÖ·Á{Â]Äf§ZËÅZ¯YdÌ·Z§{Y{Ä»Y{Y,{ÂyÖ»Y~£½{¯ÕZaZe,{¯Y|YÁY|a,d³Ö»]½ZfÌ]{YÖf«ÁÁ®ËÖ]Öf«Á|yr]įd¨³ÁYÄ]|]Á{¼¿Y|¿Y]|ÀaZ¿Ö¸°Ä]YÁY|ÀqdY²ÀedËY]¾ÌmY¸¾ËY,ad¨³,|Ì½ZËZaÄ]Y½{¯d¨³YY½Zf]ZeÕÁ{Y½Z»½ÁYÌ·.Ö˸̯¶«Y|u Âe |Z]ÃY|¿Y¾ËYd¿Á {Y|¿ ½Z°»Y{Y{Ä»Y{Y|a¾¯½ÁYc{ÂyÁ]Ö˸̯ÕÁYe¡YÄ]Ád§³]{YÁYÕÁZ]Z¿Ád·ZnyZ]ÃY¼ÅÖZuYÄ]®Ë{¿Y¿Áį¾ËYYÁYd§Y¾Ë|·YÁ¹Z¼u{YÖ³{Y¿Zy{Â]Ã|Ã{dÆ],|Ë{Ö»¸̯ÁYÄ]Ö¿Y´¿½Á|]ÖÀv·Z]|aÁdY|«Äq¿Áįd¨³YÌ·Á,{Â^¿[Y~mÖ¿Á¾ÌÀqdY{ZË|«ÄqÁYÕY]½Á¾ËYįd¨³Öf«Á|¿Á]½ÁÌ]ºÅZ]į|ÀfYÂyÖ¼¿ÁYYYÖ«ZqZyÄ]ZÅaÖ]ÂyÄ]Á{ÁM{YËZÅZ^·,d§]YÂy©ZeYÄ],|¹Z¼eYÌ·Ô¯|]Ä]Äv·½MY|¨Àf»½MYZ]¾Ì·ÁYÕY]Á{¯ÃZ´¿Y¿|]ÖY§YÕYĿ³Ä]ÁY|Ö¿{°¿ZÆ»ÖËÁÌ¿Ä]¶Ë|^eÁYÕY]Y¿ÁÃ{MÁ{¯Ö»°§½MÕÃZ]{\e»Á|ZuY½Á{»{Ä]ËZÅÔeÁ{Y{ÅZ¯YËY~£Y|¬»Á{¯½|ËÁ{Ä]Á|Ö»dY{dÁ{YÄmÂe¾ËYÁYÁ|¿|Ö»ÁY[~mZÅaº¯º¯|Ì¼iºfÅÕ«,ºZ]£Ó³Yd§³¶°Ä^¿ZmÁ{Ö¸Y°§{¾ËY]ZÀ]°]ºZ]©Zq³YÁ,ÄmÂeÁd^v»ÕÄfËZÁZq{YÁYÄf§Äf§į{Y{Y«ÕYÖ^ÌY{YÁY°§¾ËYºÅÁ{Â]Y~£ªZºÅYÌ·{¯Ö»|Ë|Õ£ÓÁÖËZÆfYÖ]dÌÁb{Â]¨Àf»Ö«ZqYÖ·Á{Âz]Y~£dY{dÁ{ÁY¨Àf»½MY{Á|À¯ ÕZ Za Y ¿|]Ze {ÁM Á ,6|»Á¾6̸»ÕZÅÁY{ Ä]{¹Zn¿Y|ZÅÁY{¾ËYÄ]{Zf»Yºm,½ZfÌ]{¾ËZ£MÕZÅµZd¯uÖ]ÃZ»®ËYÌ]Öe|»ÕY]YÃ{Á½Âq|Õf]½ZfZ¼Ì]Á{Y{Z¨ZÅÄÀÌ»¹Z¼e{Ö´·ZÁ{ÁdÌ]¾{YYÌ·Y|y{Â]Ã|

Page 181

½Z¯{¯Ä¿Zy{¹YfuYY´¿ZÌ]Z¼½Á¹Z¿Ä]]Zf¯{,{»¾ËY{ÁYc|«ac{ZÆ{ÂÖ»d§ZËdÌ¿Z¼ÁcÔ°»¾ËYºÅZ],{Â]Õ´Ë{ÂÄ·P»¾ËYZ]YÌ·|a{Ây]³YÕÃZ]{0Z§,YÌ·̬veÕZmÄ]ÁY³Y.|»MÖ»ÌaYÌ·ÕY]ZÅÖfuYZ¿Á³Y.|Ö¼¿¶ZucÁZ¨f»ÕÄnÌf¿ZËM,{¯Ö»d^vÖ«Zq\«YÂÄq,{¯Ö»[Zzf¿YY~£Y|¬»Á\ZÀ»½ÁÕÃZ]{d^vÕY]ÕfÆ].{Â]Ö¼¿cÁZ¨f»{ÂyYYÌ·ÂeZËM.ÂdYÃ{Â]i»ÂÄq½Z»kYÁ{Y{Á¾ËYį¹YÃ{Â]|ÅZ¾»|«Äqįºf¨³ ÁYÄ]{Â]¹³Â¸Ì¯ YÌ·½Á,ºË{¯kYÁ{YÖf«ÁÁ½Z»kYÁ{YµZ¾Ì·ÁYYa|Ö»¿Ä][ÂyÄq»Y|¿YÁdZ^ËÄ»Y{YºËZÅªËÂeÁZÅ|ÌËPe¾Ì¼ÅÄ]ºÅZÅÄr]Yd^«Y»ÁÕY{Z]¹Z´ÀÅ¹YÖ´·ZdÌ]½Z»{³YZËÖËZ^ËÂeºf¨³Ö»ÁYÄ]\e»¾»¹{Y{¿Ä]Z^Ë¾ÌÀqf»Ö³|¿ZÅµZYac¼Åį|Àf¨³Ö»¾»Ä]ºÅZ]įÕÁYÁ»YÂeÃÁYZËºf§³Ö»¾mÖ·ZvÂyY,|Ö»0Z«YÁYÁY½Âq¹{]Ö»Z¯Ä]YcZ¼¸¯¾ËY¾»ÕeZ^ËºË{¯kYÁ{YÃY¼Å½ÂqÃ{Â]Ì»Md̬§Â»Á¾ËYį¹Y{ÁZ]¾»¹|Ë{Ö»¾ÌÀqºÀ¯ZÀ]YYÌ·įºfÅÖÅYµZ^¿{Ä]Z¾»Ä]Y|yįdYÖËZÅd§YÖ°Ë¾ËY,YÌ·¼Å½YÂÀÄ]½YÅÂ,½Z¾Ì¼ÅÄ]|˳Ö»{»¾ËY{Ä¿Y{ZfY·ÂadYÃ{¯Y{Ây½į½M|ÀÀ¯d^v»ËÂy½|]½Âr¼ÅY{Ây½Y¼Å|ËZ]{Ây½|]YÖ¯³ÅYË|ËZ¼¿Ö»d^v»Y¾fËÂy,|À¯Ö»d^v»½ZÀr¼Å,|À¯Ö»ÕY{ÃZ´¿½MYÁ|Å{Ö»YÂy½MÄ]Ä°¸],{Y|¿c¨¿Õļ¸¯Ä]½ZÌ§Y|ËZ¼¿Ö»d^«Y»Z̸¯YÌ¿tÌ»įÕY]įdYÕÌq½M½{Y{ÕZÀ»Ä]ļ¸¯¾ËY,|ÌÀ¯ÄmÂe½{Y{YÂyÄ]Y¹¼ÅįºfÅÖÅYµZ^¿{Ä]Ä̼Å¾»dYÕÁ|Õ|]¶§{įdYÖÂ»½Z¼Å¾ËYºÅ{YÂycZ¼¸¯ÕĸÌÁdY¹YfuYYÖf¼«½Âq-dyY{aºÌÅYÂy½Y|]0Z¬Ì¼ÖËZÅÃ|ÁÁd¼°uÄ]½ZÀr¼ÅÁY,¹{Y{Ö»YÂyYYÌ·įÖe|»{Är¿MdYÂyÖ»Y|ydY{½Z¼ËY,{Â]Ã{Y{ÁYÄ]ËZ¨½Z»{Y|yį,ºËZÅdËZ¼uZ]¾»{Y{]½ZÌ»Y0Ô»Z¯,|Ö»YÌ·Ö¿Y´¿hZ]įY You are not what you weigh 

Page 182

¹YfuYY{ZaÄfY{½Z¼ËYY|yÄ]Ö¿Z»pÌÅ½Á|]|¿YÂf]¹¼Åį¹{¯{ZnËYYÖËZ§,|¿§ZÆq½{ÁMZÌ¿{Ä]Áf»Ö³|¿µZlÀaÁdÌ]Ya|Z]¿Ä]Y¾Ye½YÂmÁY{Y{½Z»kYÁ{Y½Z»½Áª]Z»Ö¿ÁÁYÖ·ÁdYÄf§ZËd¯]Ö°Ìf¿¿YÁY|À˳Ö»ÕYÃ|įÖËZmZe|Ö»¿ÁZ]Ö´·ZdÌ]¾ÌÀ{įYÕfy{½Âq,º¿Y{Ö»½Z¿MYfÆ]¾»¹ÁMÖ»{ZËÄ]Y{Â]ÖÀ»YZ¿ÁeZq{Á|Ì´ÀmÖ»|ÀfÅY{Za,½Y|¿§½Z½Y|¿§ Ä] |À¿YÂeÖ» Ö¨À» cZ¼¸¯ Á d¿Ây Z] ¬§ Ä¿ ¾Ë|·YÁ½Z»{|ÌËPeÁ|Ìn¼eYÕY{{ÂyZ]|À¿YÂeÖ»Ä°¸],|ÀÀ¯Ö»YfuYÖ]dËY|Å,ªËÂeÄ]kZÌfuYÄfÂÌa½Z¯{¯|ÀÀ¯Ö»YfuYÖ]ZÅ½MÄ]\ZÀ»¹YfuYÁd^v»{»į|ÀÀÌ^]Á|¿ÂÀ]į|¿Y{ZÌ¿½Z¿M|¿Y{|ÌËPeÁ½MµZ^¿{Ä]d{Z¿ÖËZm{{ZËµZ¼fuYÄ]Ä¿³Á|ÀfÅ½Z¾Ë|·YÁ½Z¾Ë|·YÁ|ÌËPe½{ÁMd{Ä]Öa{½Yfy{Á½Ya{Â]|ÀÅYÂy,|ÀÀ¯¯¼e½ZZÅ\ÌZËÖ¨À»cZÌÂy]¾Ë|·YÁ³YÖ·Á,|ÀfÅ¦·Zz»ÕYÄnÌf¿½Z¿McÂ¾ËY{{Y{|ÀÅYÂy½Z¿d{Z¿¶¼·Y°d{Ä],|Å{w½Z½Y|¿§¡Â¸]Á|{|ÀfY{Zf¿YįÄr¿M{Â½Y|¿§sÔYhZ]|¿YÂeÖ»Ì»MªËÂeÕļ¸¯|ÀqZÆÀe|¿ÁMÖ»{ÖÀË|·YÁ¾ÌÀqįdY¾ËY\·ZmZ»Y|ËZ¼¿Õ̳¸mÕ|mÖ^ÌMYÁÕZmÄ]|¿ÂÖ»ÃZ^fYZq{¶°»¾ËY¶u{½Z{Ây¬¿Ìze{,|ÀfÅÃ|ÌrÌa|«Äq½Z½Y|¿§į|ÀÀ¯Ö»dËZ°½Z̧YYÄ]½M½Z¿MÄ]¾Ë|·YÁ¹YfuYªËY|¿YÂeÖ»½Y|¿§d{Z¿Zf§įÖ·Zu{ÂsÔY{Y{½ZaZËfy{Ö³|¿{ÕZÌ]ÖËZ¿YÂe,{Z»ZË|a¹Ô¯ÕÄ·P»,{ÂÖ»d^v{ZË½Y|¿§¦ZËÃZ^fY,d°YÖf«Á0Ó¼»{Â¶Ë|^eÕ|mÖ¸°»Ä]ZÅ½MÖ³|¿{|¿YÂeÖ»¿{»½Âq,|¿ÂÖ»Äf°µ{Á|Ì»YZ¿½Z½Y|¿§[¸»Z¿Zf§Z]¾Ë|·YÁÄ]Á ÕYÄyqÄ]Á{ÂÖ» e|]Äf§Äf§dÌÁ ¾ËY½Z¿Ä]¾ËY,{Â¿ÄmÂeÂ»¾ËYÄ]Ö§Z¯ÕÃY|¿YÄ]³Y{{³Ö»¶Ë|^eµYÁ½Y|¿§ªËYY|yįÖY{ZaYY½Z¿M|¿YÂeÖ»¾Ë|·YÁ{Ây]\¿ZmYgYÌ»7½Ya®ÀËYºÌ¿YÂyÖ»|À¯¹Áv»,Äf§³¿{½ZËY]

Page 183

½Z¯{¯Ä¿Zy{¹YfuY¾ËY{Ì»Y»dÁYYÖemY,º5u3ÕÃ¼iÁ|ÀZ]Ö»|¿ÁY|yYqdYÃ|Ã{Y{Z»Ä]½Y|¿§ªËYY{ZaÕÃ|ÁįºÌÀÌ]Ö»ÄËMÄ]Z»Y.|¿^]c~·|¿§|·YÁÕÄ]Y{ÖY{Za¾ÌÀq{ÂmÁY|ËZ^¿¾Ë|·YÁYÖeZËZ°¾ÌÀq¾Ë|·YÁY\¸£YdY©{Z\¸»¾ËY°|Ö»¿½|ÌZeYÁYºf¿YÂeÖ»Z¯,ÃM¹ÂÀÖ»½Z½YÂm|¿§ÕÃZ]{ºÌ¿YÂeÖ¼¿YqZËºZ]ÄfY{{Ây¶»Z¯µfÀ¯ËÖ´·ZdÌ]¾Ä]ÖeYZÆY¾ÌÀqį¹ÁMÖ»{ZËÄ].ºÌÀ¯Â^ÖfuYÄ]Ö¿YÂm¿¾ÌÀYZÅÄf¨³¾ËYÁ|¿{Â]ÖËZa¿¾ÌÀ{½Z»aZÆqį¹|ÌÀÖ»Öf«ÁY|Ö»¾»Ö¿Y´¿\^Ä]¶Ë|^eÖ¿YÂm ÕZÅµZ{ Ì¿ Z» ½Ya ZËM ¹{¯°§¹{ÂyZ]Y¾Ë|·YÁ\¸£Yį|Ã{Y{Ö´¿¾»Ä],{ÂmÁ¾ËYZ].||ÀÅYÂyÓÂÌÅ¹Y~´]½ZÌ»{Z¼Z]Y½M|ÌÅ{ÃZmYa|ÀfÅ¹Áv»½MÕÄ]ne½YÂÀÄ]¾»,|¿{Â]Ã{¯¾f§ÃYÄ]ÁÃZeZ»±]aÁ{Öf«ÁÕÃÁZ»ÕÄYÁÄ]ÖfÌ«Â»¾ÌÀq{¹{¯Ö»d»|y½Z¿YÂm½Z^Ã|Z]ZÅÃ{Y¿Zy½Á{Ä]ÕYÃnÀaºËY],¹{Y{Ö»¹Zn¿YįÕYÖ¿Z^ÕY]´·Y½YÂÀÄ]¹{ÂyZf§į{Â]Ö¿Z»YÌaÖ¼¯¾ËYÁ{Â]Å°¿¥Y½ZÕ¿YįÖÀË|·YÁ¹{]Öa{ÂÃ{Z¨fY½Y´Ë{Zq{½Y|¿§į|¿ÂÖ»\^ZÆÀe,|ÀÀ¯Ö»½Z½Y|¿§d{Z¿Zf§½Y|¿§]YY|yÕZÅÃ|Á¾Ë|·YÁįÖ»Z´ÀÅZ»Y|¿ÂeºÌyÁdÌÁd{Y|yÕ°̿ÕZÅÃ|ÁÄ]¹Zn¿Y½Z¿M|¿ÂÖ»\m»,|ÀÀ¯Ö»¹ÔY{{³Ö»Z°M0Ô»Z¯Ä·P»¾ËY,½ZÌf¿«Ä]·Âa¹Á{ÕÄ»Z¿{|À]ZË,ºËÁ{Ö»ºqdYÖ¿|Ë{Z¿Är¿M]Ä°¸],dYÖ¿|Ë{Är¿M]Ä¿a½ZÌf¿«¹Á{dYÖ¿Y{ÁZmZÅÖ¿|Ë{Z¿Z»Y,Y~³ZÅÖ¿|Ë{YËį|¿ÂÖ»d§ZË,ÁYÌ̤e½Á|]5¹Ô¯{½ZÆÀaªËZ¬u{Y|yÕZÅÃ|Á½Z»½Y|¿§]YY|yÕZÅÃ|ÁÄfÂÌaYÌ·Á¾»|Z]½Z¿M]Z»¯¼e|ËZ]ZÌY½Y{³ZY½Z¿M,|À¿]¥u|À¿YÂf]į½MYÌaºÌÀ¯Ö»¹ÔYÌ»Y»ÌeÕZÅÌeZ»ÕY]½Z¿MįºÌf¨³Ö»ºË{¯Ö»Y|¾ÌÀqÁ-|ÀfÅZÌYcZËMÁcY«ÕY]Ã|Ã{YÁ|¿ÂÖ»d§ZËY|y¹Ô¯{ÕÌ¿Ö]ÕZÅÃ|ÁZ{Y|ydËY|ÅÕY]dz¿ºË{¯[Zzf¿Yd«{Ä]Y½Z¿MÕZÅ¹Z¿Z»į{Â]¾ËYZ»¥|Å¹{¼¿Ö]Y¦¸fz»ÕZÅ¹Z¿Ö¿Z»|]Á¹{¯

Page 184

¹YfuYY{Za¹Z¿ºÌÀ¯¹ÔY½Z¿M]|¿|Ö»|ËZ]įYÄr¿M,½ZËZÅ¹Z¿½{¯Y|Z]ÕÄfËZÁ[Â^v»dZÀ»¾ËYÄ]|ËÂË{½ÂË{YZ»ÕÃ{Ydz¿Y|yÄÌ^ÁÃZ{ZaÕZÀ»Ä]¶°ËZ»¾ÌfÁMZ»¹Á{|¿§¹Z¿,{Z¼fYÁ|z]Ö»cZn¿Y|yÕZÀ»Ä]|¿Z°·YZÂZmÖ»Â¹Z¿dYdY§ÂfË¯½{MÖ»ZÆq|Z]Ö»|ËZ¼¿Ö»d§Zv»YdË]Y|Y½Z¿M¹Z¿įZ]ÅdYtÌ»ÄÌ^įÖ¿YÂeMÕZÀ»Ä]Ä]Z»{Y{ÕYÃ{YYÁÄ»Z¿]Äq½Z¿MÕY]Y|yį¹ÁMÖ»{ZËÄ],º¿Ö»ÕZm½Z¿MÖ³|¿{Yd¯]įºËY{Zzf§YÁY|f«Y½Z¿M¾Ë|·YÁ½YÂÀª]Z»ÖfÌz0Z¬Ì«{Z»ÕZÅaY¹Y|¯ÅdY|y\¿ZmY¾ËYÁºÌËZ¼¿¥YfY¾ÌÀqZ»į¶Ì·{¾ËYÄ]Ä¿|À¯Ö»|dÆm½M{Á{Y{»Z¿Z]ºËY{½Z¼ËYºÌ˳Ö»Är¿MÄ]½ÂqÄ°¸]ºÌÀ¯Ö»¹ÔYÁ|ÀÅYÂy,ºÌÀ¯Ö»¹ÔYZ»įÕÌq°½Z¿MºÌÀ¯ÁZ]ºÌf¿YÂeÖ»ZËMÕÂe ¾ÌÀq Z» |ÌÀ¯Ö» °§ ³Y dY Ä¿Zu· Ã{Z ºË´] |ËZ] .|Z»|¿{¯Zf§½Z¹Z¿Z]¦·Zz»0Ô»Z¯½Z¿Mį{Zf§Y©Z¨eYZÅZ]ºÌfY|¿½ZZf§{»{¬§¾ËYZ»Y,ºË{¯Ö»dÌ]eÁsÔYY½Z¿M|ËZ]Ì¿d«{ºË{¼¿Ö»¨u,ºË{¯Ö»¹ÔY½ZdÌz]įYÄr¿MÁ{Â]Ä]³YÖ·ÁdY[Ây½Y|¿§dÌ]eÕY]ÖÅÓYÕÃZ^»ÁÔeį|ÌÀ¯ÄnÌf¿Ä]½Z¼ËZÅ¯,ºÌÀ¯ĸ¼uZÅ½MdÌzÄ],Zf§sÔYÕZm|Ì|ÀÅYÂz¿Ö³{Y¿ZyÕ{YedÌ]eÕ{Yeºf§³Ö³|¿YÕ´Ë{{½Z¿YÂm½Z^½YÂÀÄ]¾»|ÌÅ{ÃZmY,ºÌÀ¯d^v¹YÃ|Ë{¾»Är¿MÕÃZ]{į½MYÌa½{°¿¹ÁZÌ]ÕYĿ¼¿Y|y¹Ô¯Ydz¿aÁ{]Z»dY{Õ{ZË½Ya¦¸fz»ÕZÅ½YÃZ{Za{ÁY{ÕZ¯½ÂÀ»Y¹Â·Z]Ya¾Ì»ÂÁ½ÂÀ»Y¾Ëe±]ºÌÀ¯Ö»¯¼e¹Â·Z]YÖÀeÅYÂyZ»Ze{ÂyÖÀeZ¿ÅYÂy{»{d{Z¿ZÌ]ÕY]YZ»ZeįdYÂy|aYÁ{Y{½Z¿Z¼Ì]Y{ÂyÁY{Y{¹Zn¿Y Addison David  Austin Michael  Joshua Alexander  Arden Christopher 

Page 185

½Z¯{¯Ä¿Zy{¹YfuY½ÁÌ]Y»{ZyÁY,|»M{¿Z»ZeÖf«Á|f¨]ÁYdÆmÄ]Y~£½{ÁMÕļÌyYYÁYÁ{Y{¹Zn¿Y½MYe|]ÕZ¯|]{¼¿ÁZneÁYÄ]Á{¯Á¹Á{¯Á]MÖ]YÃZ{Zafy{ÁY{¯½ÁÌ]ÁÄ]{Ây{ÁMÁYÖ³|¿Ä]Yd·Zny\^Ä]Á|¾Ì´¼y½ÂÀ»Yd{Z¿Zf§Y,¹Â·Z]Y,Z»Ze{Y]{ÂyZ]Á|¿Z»»ZyÁYd³¨Àf»ÁYY,{ÂyÅYÂyÄ]YÖf»uÖ]|ÅYÂydÌ]eYÁYÁ{¯|ÅYÂyÕÁY{Y½ÂÀ»YÃZ{Za{ÁY{0Z¼fud¨³{¼¿Z] ÁY {¯ Ö¼¿ {» ¾ËY { ÕZ¯ pÌÅ ÃZ{Za Á d~³Ö» ½Z»,{Â]Äf¨Mį¹Â·Z]Y{¿ÕZ¯pÌÅÄ]d{,{Â]Ã|Ìn¿įÕ{ÂmÁ,eÌa{¯ÕY|Æ´¿ÁYYÁ{ÁM{ÂyÕÄ¿ZyÄ]YZ»ZeÅYÂy{Â]ÃZ{ZaÕÃ¯Z]½Yfy{Âz»įdY{¾e]ÖZyZ^·ÁY¿{įÖËZ^ËÁ½YÂmfy{{Â]Ã|ÌÂa¹YÖZ^·½ÂÀ¯YÖ·ÁÄq,{Â^¿Ã¯Z]įÓZu{Â]Ã|¾Ì¿Ä³,dY{ÓYÁÖÅZ´ËZmY¹Â«{»įÖ¿Z»Ze{Â]Ä¿Z¨À»Ì£¾ËY.|À¯kYÁ{YÁYZ]dYÂyÖ»Ö¯½MÕY]Ö³|¿,{Y{Ö»Ä»Y{YYÕ{ZÖ³|¿Ä]½ZÀr¼Å,ÁYÄ]Ã|ÀÀ¯ÁZneËY]Ö³|¿Á|Ö»Zy¾ËYZ]¶¼vf»ÖËZÆÀeÄ]ÁYdY|¿ZÀ»fy{{Â]Ã|ÃZ³¶f«Ä]¶Ë|^e½ÂÀ¯YÖ³{YÅZÕZËÁ|Ë{Ö»YY¾Ì´ÅÁ|¿YÅYÂyÁÅ¹Â·Z]Y|aÖ·Á{¯^µZ®Ë¹Â·Z]Y{Â]Ã|Â]Z¯Ä]¶Ë|^eÁYÕY],½ÂÀ»YY¨ÀeZ]ÃY¼ÅÁY\¸«{{Ö¼¿ÕZ¯pÌÅÄ]d{½ZÀr¼Åd§³Ö»ÄË|a\¿ZmYºÅÖn¿½Âq|ÁY¶f«ÕÄ¬¿Ä]¶Ë|^e½ÂÀ»YYÁY¨ÀeÁd~³µZÁ{Yq{Â]ÅYÂyÖËÁ]MÖ]]ÁY{°¸¼ÌiPe³ÃZ¿d«{Ä]¹Â·Z]Y¹Zn¿YÁYcYZn»ÁÕÁY{ÕY]ÕZ¯pÌÅ,|¿{Â]Y|f«Y\uZįÕ{Y§YįÖ»Z´ÀÅÁ{¼¿Za]{ÁY{½Ya¹Z¼eÕY]ÖÀm¹Â·Z]Y.|¿{Y{Ö¼¿ÁYÖËÂm¹Z¬f¿YdzË³ÂmÄ]Ád¯YÁY¹Â·Z]Y,|»M¾mÄ]½ÂÀ»Y|aÖËZÀfYÖ]YįÖÅZÌÕÄ¬¿Ö·Á{Â]Ã|ZY½ÂÀ»YÄ]d^¿¯¼f»µYÂ¾ËY]ÁY{Â]eÕ«ºÅ½MY,{Â]Ã|{ZnËYÁY\¸«{¹Zn¿Yn¿¾ËY.|f§Ö¼¿¾»Öa{YÖ¯¹|aYq{Â]Ã||c¨¿Ä]¶Ë|^e

Page 186

¹YfuYY{Za¦Ìze{,|Ö»¹Â¼»Öz¸eZ]¹Â·Z]Y°§į½ZÀr¼ÅÓZud§³]{YÁYÖ³|¿,Å°¿YÕYÄËÓd³Ö»eÅZ»{ÁY{c|\m»¾ËYÁ{°¿¾ÌÀq{ÁY{Z»Y|¿YÂz]YÁY|aį{Â]YÁ|Ì»YdÁ{¾ÌÀqY¹|a,¹{»|ÌÀ¯ÂeYÁYZ°§Y|ÁYÕYÌ]¾f§³{»ÁY|ÀfÅ¯ÁYÖ«YÁdÌ^½|Ë{{Z»Y|ÀÀ¯Ö»¾ÌveÁ|¿Y{ÁY|À¯Ö»Ã{Z¨fYËZÅ¦½|¿ZÂaÕY]Y|yYįdYÖÅYÂy{ÂyÖ¿Z»§Z¿ZyÄ]YYÖÅZ{ZaÁYdYe|]ºÅ,µÂWZ,Ö¸^«ÃZ{ZaY½YÁZ³Á½Y|À¨³¾ËfÆ]½{ÁMd¼ÌÀ£Ä]Á½Z̷̬Z¼ÃZ{Za¾f¯{,{¯Z¿Y½YY{¾ËfÆ]YÖ°Ë¼ÅZ]¾»|aZ»Y{Y{d{YZÅ½M|Ì¿ZÂa,{Â]Y{Z§ÁZÌ]ÁYÄ]į{»½Z¼Å¾f¯Z]YÅZÀ³ºÅ|]{°¿ÄÌ^ÀeY½ÂÀ»Y¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]ÁZ¯Z¿ÁdY¶eZ«ÁY½ÂÀ»Ya±»Y{ÁY{{¯ÕbÂm{YµZÄ¹Â·Z]YºÌ¸ÁYÄ]Y¹Â·Z]Yį{¯Ö»ªËÂeYÃZ{Za,[MÂËÁ{Â]½ZËaÕ{Y§YÄ]ÁYÁ{¯Ö»|¹Â·Z]YÕÄÀ̯Ád~³Ö»½Z»|¿Y{³Z]½{¯d^vZ]YÕZ¯¾ÌÀq|Ö»®Ë{¿,|¿{Â]¦·Zz»|aZ]įÄ]Á{Y{Ö»¹Zn¿Y¶ÌËYY¹Â«¹Z¼eÕY]ËÂy¾fY{ÃZ´¿f{{Á{Â]ÃZ{ZaÁY³Yį|¿{ÂyÖ»Â§YļÅ{Y{Ö»³½ZcZËZ°ÖeZÂ»ÁYdÌ¿ÃZ{ZaÁYį¦ÌuZ»Y|À¯®¼¯½ZËYÄ]d¿YÂeÖ»¾ËY¹Â·Z]Y0ÓZ¼fuYdY|¿d«Á½ZËY]ÃZ{Zaį{¯Ö»ÕÁY{YÃ|Ì¿ÁY{Y{Ä]Ö¯{ÂyÖ³|¿{½Âq{¯Ö»ÕÁY{Y{Y»|¬»[Zf¯{Y{Ö»½Z¿½ZËYÄ],¹{»{»{Y{ÂyÖ¿Y´¿ÁY{Â]0Z«YÁÁYZËM|Ë{{{ÁY{|aYY¶ÌËYY¹{»ÕZÅ\¸«ÁYį|˳Ö»ÁYYįÖ¯,|a]įd³Ö»ÖÅYµZ^¿{Ä]ZË{Â]¹{»°§Ä].|ËM\·Z£,{Â]¨Àf»¶°»|¿YÂ]|a|Ä]Ze{¯Ö»{Ây[~mY¶ÌËYY¹Â·Z]Y{Ë´]¿ZmcZn¿ZyÄ]|Â^n»ÃZ{Za{ÁY{įd§ÌaZm½MZeÃ{¯YÂfYY{ÂyÖÅZ{Za¹Â·Z]Yį|ÌÖ»¿Ä]¾ÌÀqÖe|»Zed³]©ÁY½|Äf¯Z],{¯Ö»\̬eYÁY{ÁY{įÖ»Z´ÀÅÖ·ÁÁYÕÁY{,|À°¿¼·YaÖ¯{Â]Ã{Y{Âf{{ÁY{įÕ{ÂmÁZ]|¹Zn¿YÁÖËZ¿YÂeÁY|»M{ZaY{ÂyÖz¸eÁc¨¿ÕĸÌÁÄ]¹Â·Z]Y

Page 187

½Z¯{¯Ä¿Zy{¹YfuYÄ]į|Z]ÕYÖÅZ{ZadzegYÁd¿YÂeÖ»ÁdY{ZÌ]{Y|fYÕ̳¸m©Z¨eY¾ËYY½ÂÀ»YsÔYZ]d¿YÂeÖ»|aZËM{»ZyÁÖz¸e{0ÓZ¼fuYºÅÁY.ÂÄqZ»ZeÕÃZ]{{Â]¾°¼»0Z«.|À¯ÁYÖ³|¿ZËM,{¯Ö»ÄÌ^ÀeY½ÂÀ»Y|a³Y|Ì¿Y~³YYÖ³|¿ÖËZÆÀeY½Y|¿§Ä]¹YfuYZ]d¿YÂeÖ»{ÁY{¹Y{½Z¼ËY0Z¼fu.{Â]Ö»cÁZ¨f»Õ̳¸mÖ³{Y¿ZyÕÄmZ§¾ËYY,½Z¿M«Â»Ä]sÔYÁdÌ]eªËY{¯Ö»YfuYÖ]½Z¿MÕļÅÄ]¿Y|¿§YÖ°Ë½{°¿dÌ]eZ]{ÁY{|À¯½{°¿dÌ]eZ]Ö»YfuYÖ]ÕZÌ]ºË{³Z],¹{]Öa½Z¿YÂmÖ¿Z^½Z»{Är¿MÄ]|ÌËZÌ]½ÂÀ¯Y½Z½Z¿YÂmZ]įÖeÔ°»YÁ|Àf¿Ö»¾»f§{{į¾Ë|·YÁY½Âr¼ÅÌ¿½Z¿M|ÀfY|¿{Z¬fYÄÌ^ÀeÄ],|¿{Ö»¥u|¿{¯Ö»Ä]ne|ËZ]į|¿{Â]|¬f»|¿{Ö»Z]½Z½Y|¿§\Ë{PeYÃZ{Za{ÁY{d^v»Y½ZËY½ZÀr¼Å½Z½Y|¿§ÕÄ¿ZÌ»Z¿ÕZÅZf§Ä]ÄmÂe½Á|],|¿{Â]Z]¦YÖfÌÁ{½Z½Y|¿§{Â^¿|̨»Á¾ËYÖ·Á,|ÀÀ¯Z]{Ây]{ÁZÅÄÀÌ»¹Z¼e{½ZZf§¾ËY[{YÖ]Á¯Á½Z¿YÂmÃÁ³,Z¯,Ä|»{,{Â]½Z°Ëc|«½Z^uZ,Äf§ZË dÌ]e ÕZm Ä] ,[Â^v» ½Z¿YÂm ¾ËY xZa į ¾ËY \·ZmdYÌ»MÄÀºÅ»Y¾ËY{Â]½ZËY̬veÁ¾Ë|·YÁÄ]d^¿Ö»YfuYÖ]Y¹Zn¿Y{Ö¾Ë|·YÁįÕZ¯½Z¼Å½ÂqÌ»MÄÀZ]¦YºÅÁ0Ô»Z¯ÕYÄnÌf¿Á{ÂyÖ»d°½Y|¿§d^v»½{ÁMd{Ä]|ÀfY{ÖËZÅºÌ¼e½Y|¿§¾ËY½Âq,Z]¦Y|¿{¯Ö»¶Zu½ZZf¿Y°Á{ ] ZÅµZ Ze Y ¥Y³ ÕYÄÀËÅ d¿YÂeÖ» į |Àf§³Ö» [z»{Y~´]½ZÃ{Y¿Zy¾Ë|·YÁZ]Y½{¯d^vZyÄ]YÖ¿YÂm½į¹Y{{ZËÄ]Yq.ºÅ{Ö»¹Zn¿YYZ¯¾ËY¾»Yq¹{¯°§¹{¯xÌ]Âec|Ä]{ÂyZ]Ì»Md^v»{Ây]ÁÄ]½Z¿M.|¿YÃ{°¿dÌ]eYÁY{Z»Á|a|¿{Y{Ö¼¿d̼ÅY½Z¿Md{Z¿Zf§Ä]Á|¿{Â]|Æf»dz½Z½Y|¿§Y½Z½Y|¿§įÖÀË|·YÁ|˳Ö»Z»Ä]Y|y¹Ô¯dÌ«YÁįÖ·Zu{|¿¨Àf»½Z¿MY«YÁ{,|ÀÀ¯Ö¼¿dÌ]e

Page 188

¹YfuYY{ZaYÁYįÖ¯Z»Y,|À¯Ö»c ¨¿ËÂyaY,{Y{Z]Y[ÂqįÖ¯|ËZ¼¿Ö»\Ë{Pe¹Z¼eÖÄ]YÁY{Y{Ö»dÁ{µZj»YÁZÅÖfz½Z¿M|¿Y{Ö¬§Â»Z¿Ö³|¿½Z¿YÂm¾ËYį¹YÃ{Â]|ÅZd§ZË{Y\ZÀ»dÌ]e«Â»Ä]³YįÖ·Zu{,|¿YÃ|Ì¯ZÌ]l¿d¼°u,ÄÌ^ÀeÁ[Âq½Âq.Yq|¿|Ö¼¿ÖfÌÁ¾ÌÀqZq{|¿{¯Ö»dyZ|ÅYÂy¶nyY{Ây{Z»,|Z]¹Z´·Ö]įÕaZ»Y,|z]Ö»½Z¿M.|ÀÀ¯Ö¼¿³Y|y¹Ô¯cÂ»Ä]ÖÀË|·YÁ¾ÌÀqYqµZj»Y½Z½Y|¿§ÁY|yÄ]¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]Á|ÀfÅY|yYeºÌ°uį|ÀÀ¯Ö»°§|ÀÀ¯Ö»Ö»YfuYÖ]½Z½Y|¿§dÌ]e{¾Ë|·YÁÖf«Á{Y{{ÂmÁd]ZiÖnËZf¿Ä̼ÅÕÂY|¿ÂÖ»½Z¿M̬ve\^½Y|¿§¹Zn¿Y,|ÀÀ¯Ö»ÖÅZe¯Ö»YfuYÖ]½Z½Y|¿§Ä]Á|¿̳dz|uYÌ]¾Ë|·YÁÖf«Á,´Ë{ÖZuYÖ³{MZq{\¸£Y½Z¿M|¿ÂÖ»¨Àf»½Z¿MY½Y|¿§,|ÀÀ¯Ö»Ì¿ÕZÌ]ÕÃ|{{³Ö»ÖfÌzd̷¸»\^{Âyį,|¿ÂÖ»|¿Y½Z^Ë³Ä]d{[YYÁeZ]¼¹Z¼eËÄÌ^ÀeįºË|Ë{Ö»,|¿{Y{Ö»¹Zn¿YÖÅZ^fYZf§Z»½Z¯{¯Öf«Á¾fY{ÃZ´¿ÄÀ̯Á££,ÄÌ^Àe½{Y{Ä»Y{YdYz]¼iZÌ]µ{Zf»Á{Y´Ë|°ËÁºË|Ë|ÀyÖ»ºÅZ]Ö¿Z»|¿YYaZ»dYº·ZZ¿ÕZ¯{Â]Ã{Zf¨Ì¿Ö«Z¨eYpÌÅÖ˳,ºË|Ìz]Ö»Y½Z¿MÖf«ÁºÌf§³Ö»£M{ÁMÖ¼¿{ZËÄ]YZ»ÃZÀ³´Ë{,|z]Ö»YZ»Y|yÖf«Á|¿Ì´]{½ZcZÅZ^fYY½Z¿Mį¾ËYÕY]dYÖÀ̼e,ÄÌ^Àed^v»,ÄË~¤eZ]Y½Z¼ËZÅÄr]0Ô¼YÌ·|ÀÀÌ^]Z°ÅZÀ³Y{Âyį¾ËYÄ¿¹{Â]ÖÅÓYÄÌ^ÀeÕY]d]ZiÕY|§ºÅ¾»{¼Ö»¹fv»Ö¿Z]Æ»Á¹Ô¯{įºf§³{ZËYÌ·Y¾»ºÌf§³Ö»{´Ë|°Ëc«Z¬¿YZ»dÌ]eÄ]įd§³{ZË¾»YYÌ·ÁºÅ{½Z¿ÕeÌ]Ö¿Z]Æ»,¶¼Ác«Z¬¿{d¯YÁÕZ°¼ÅÕÄnÌf¿{|Å{d̼ÅYeÌ]ÄÌ^ÀeÁ½Y|¿§Ö³|¿]YY|yd¯]ºËYÄf¿YÂe{Â]Ã{Y{Z»Ä]Y|yį´Ë|°ËºÌZ]|ÅZ½Z»

Page 189

½Z¯{¯Ä¿Zy{¹YfuYZf¿YYÌaÖY{Za¶Ìvf·Y¡Z§½ZfÌ]{YZf¼»ÕÄ^eZ],½ÂË{Y,Z»a¾Ëe±]ÁY|Äf§Ë~acZneÕÄf{Â¯e]ÃZ´¿Y{Ã{YÖ°Ë{Á{¯Ö»Z£M^»Zfb{YY{|ËZ]Ö»Ö¿Zf]ZeZ¯½YÂÀÄ]Z»½Z»ZÕY],½MYÌa½Zf]Ze{½ÂË{Y{{Y{Ö»¹Zn¿YÌ¿YÃZ´¿Y{Z£MYÌaYZ¯¾Ì¼ÅÁ{¯Ö»Z¯,|a|ÌaÖ»Á{Â]Ö^ËY|{¾¨¸e¾»Ä]ÁY,ÕÓÂm¶ËYÁY.ºÀ¯d^vÂeZ]Â»®Ë{»{º¿YÂeÖ»ÕY]Y¹{ÂyÁÃ|»MÌaÖ¸°»įºÀ¯{dÄ]ºf¿YÂeÖ»Äq{»{ÖÅYÂyÖ»,0Z¼fu¹{Y{[YÂmºfyZÃ{Z»M½MZ]ÖËÁZËÁ.ÖÀ¯d^vÌqºÅYÂyÖ».¹Á]ÃZ´¿Y{Ä]µZ»Y^»Zfbį¹Â^n»¾»,|ad¨³ºÀ¯®¼¯{Z»ÁÂeÄ]ºÅYÂyÖ»ºÅ|]Ä»Y{Y½Z»Z{d«Á¹Z¼eY¹Z¯|Ë^]ZmļÅÄ]Y¹Z¤Ìa¾ËYįÖ¬§Â»Ö³|¿ÕÄ]neÁYįºf¿Y{Ö»ºÅ|][YÂmį|Ì°¿µÂÖ¸Ìy¾ËYº^¸«{{¯Ö¼¿d^v¾»Z]{»¾ËY{Z{½Á|]ÁÄfY{Y|yZ]YZ»,dYÖ·Z¹{Y{[YÂm¹{Â]zf¨»Á{ZÁ¹|Ë{Ö»d{YºÌ¼eºËË~b]½Z»Zd«Á¹Z¼e½Z»{ZyYÖ°Ë½YÂÀÄ]YÂeįºËY{dÁ{{Zf§YÖ«Z¨eYÄq½MYaºÌ¿ÁµZ®Ë{įºË´]|ÌÅ{ÃZmYÓZuÁ|»M¹{¿½Z»½ZÀ¯Z¯Ë|»,Z»ÕY]½ÂË{Y5Z¯ÃZ»|ÀqYaZÆÀeºÌÅ{Z¬eYZÅZ̸¯Z]]YÁÖfaÕÄ^eÄ]Y½ÂË{Y{¯{ZÆÀÌaÁ{Â]Z^eY{½Z¿Z^ÁZÅZ̸¯Z]Á{Â]Ã{¯dÌ·Z§ZÅµZz]¾ËY[Zf¯¾ËYįÖ¿Z»{{¯Ö»dËZ¼uZÅ[Zf¯ÁDVDÕĸÌÁÄ]Y½Z¿M{Z̸¯YÅYÌ]ÁZ°Ë»M{Z̸¯YÅÃ{ZÆq0Z^Ë¬e,ºË¿Ö»Y|¿]Ö»ÃÆ]cZ¿Z°»Y¾ËYYZÌ·YfYZyÂÄ]¾»dZ»a½ÂË{Yį{Â^¿¶Ì·{¾ËYÄ]Z¬eY{ZÆÀÌa¾ËYdÌ«YÁ{Â¿Ã{Y{Z»½Y|¿§Ä]ÕYÕe]pÌÅį¹{Â]Ã{Y{Âf{¾Ì]Yµ{Ze|ËZ]½ÂqdYYÂ{\¸£YÕZ¯¾ËYºÀ¯Ö»°§įdY,{Â]ª§Y»dYÂy{¾ËYZ]0Ô»Z¯¹|À»Z¯ºÌËZ¼¿¨u½Y|À»Z¯ÁÃ{Y¿ZyÁcZÆ»]¬§,|Å{Ö»¾»Ä]Õ{ZÆÀÌa¾ÌÀqÖf«Áįºf¿Y{Ö»a

Page 190

¹YfuYY{ZaÂÀÅÁ¹{¯d¬§Y»Z¬eY¾ËYZ]¾»]Á{Y{|̯Pe¹aÕ^ÅÖËYZ¯Õ|½Z»ÖËZ̸¯]YÁz],½MYaµZ{¹Ìvf»YlËZf¿Y{Ây]YÖËZÅ¦Ëe,¹{¯Ö»¨įZn¯ÅÄ]{¯]Y]|Àq½Z¿M Z] ¹³ ÕYÄ]Y {ZnËY Á ½Z¿Z^ Z] ½ÂË{Y z] ½Y|À»Z¯ Ö·ZÄ]Y©ZÌfYÁÂÁ{Y{Y½Y´Ë{Ì´¿YÕÄË|Å½ÂË{Y¹|ÌÀÖ»½ZËZÅµYRÄ],|¿{¯Ö»Z{½Z¿Z^ÕY]½Z¿M|À¯Ö»dËYºÅ½Y´Ë{ÕļÅÁ|¿{¼¿Ö»d]ZmY«Â»Ä]Y½ZZÅdYÂy{Á|¿{Y{Ö»xZaÄ¿Y|y,¹aÄ]¹YfuYZ]į¹{]Öa{Â]½ÂË{YdËË|»ZyÄ]ZÅ¾ËYZ»½Z»Z¹Z¼eÄ]ÁYªËYÄ°¸]{Y{Y{Za¾»Ä]¬§½Z»Y{Za,ºËY~´]¹YfuY½Z°q¯¾ËYYÖ°ËÄ]³Yįd¨³Z»Ä]ZÌÁdY{]Z»Á{YYÖÀÌ´ÀZ]½Z»a¾Ëe±]d§ZËºÌÅYÂyYÂeºf¿YÂeÖ¼¿³Åį{¯Õ^Å½ZÀqZÅZ̸¯Z]Y½Z»]YÁÖ¯ÄqdY|yÖÅZ{Za{]YÁYÕZÌ]^À»«YÁ{ÁYºÀ°]YÄ¿.|Z]ÄfY{ÕYÖËZ¿YÂe¾ÌÀqÄ·ZdÌ]Özį|À¯Ö»Y°§ZÅ½M{½|Zud§³Å¾»įZÅZ̸¯YÕZÌ]Ä°¸]¾ËY¬§¾ËYÁ|¿YÃ{¼¿d§ZË{ÖeYZf¿Y]ZÀ»ªËYYY|y¹Ô¯,¹YÄfY|¿Y|¿YÄf§ZËcZn¿dË|]YÕY]ÕeÌ]ÕZÅ½ZmįdZÀ»½Y|]¾ËY,|a¹{¯Ö»Z{ZÅµZºeÌu{¹aÖ³|¿ÕÃ|ÅZ»Y¾»ºfÅÕZ^»ZÆÀe¾»|ÀfÅÂeÕZÅaÄ°¸]|ÀfÌ¿¾»ÕZÅa,ZÅaÖÅYÂyÖ»įYÄr¿MÅa,Y|¿ÁY|yºÀ¯Ö»cZ¿ÂeÕZÅÖËYY{]įÖ³|¿¾Ì»YÕ´Ë{d¼«{ÖÅYÂyÖ»³YÃ|]¹Zn¿Y½Z¿MÖ³|¿{ÂeÕÃ{YY½Z¿MįdY¾ËY¾»ÕÄfYÂyZÆÀe{Â¹Zn¿YÂeÕÃ{YY,|ÀÀ¯|¿ÁM¶¼Ä]½ZÖ³|¿{Y{ÂmÁZ»Y½Z¿MÕÁ{µZ¼fuYįº¿Y{Ö»¹{¯Ö»Z{d«Y|Z]¾»Ã{Y{Z»Ä]Y½Z¼ËZÅaZ]®Ë{¿ÕZ°¼ÅZzf§YY|y{ÂmÁ¾ËYZ],{Y{Z»«YÁ{|À˳Ö»¾zZ»Z]ÕZ°¼ÅY½Z¼ËZÅa´Ë{ÓZudYZÅ½Z»{Y{Za¾ËYÖ·ÁºËYÃ{¯d§ZË{Y½Z»½Y|¿§Ä]¹YfuYY{ZadY|Ìa½ÂÀ¯YºÅYÁd§ZË|ÅYÂyÄ»Y{YZÌ]ÕZÅÄÀÌ»Á½Z½Yfy{Á½YaÄ]įÖÀË|·YÁ´Ë{Ö³|¿{Y´·Y¾Ì¼Å¾»Äf³Z§Â°,|¿YÃ|Ã{¼¹fv»½Y|¿§³Y¹YÃ|Ë{,|¿YÄfY~³¹YfuY|¿YÄfY~³¹YfuY½Z¿MÄ]įÃ|Ìz]Ö¿Z¯Ä]YÖËZ§Â°¾ËYY{ZaY|yÁ

Page 191

½Z¯{¯Ä¿Zy{¹YfuY¼·dË|]YÕY]YZÅÖ³|¿Ze|Å{Ö»ÕeÌ]½Z°»YZ»Ä]½Z¿MY{Za{ÂyÕZÅ\·YįdYÖ¿ZuÁֿ¿Z«ÁÁYÕÄ»Z¿],ÁY¹Ô¯¾ËYºÌÀ¯d^v»Ö]ÂyÄ],|ÀÀ¯dÌ]eÖ]ÂyÄ]¾Ë|·YÁ³YdYÃ|ÕZmZÌÁY{Za,|¿Y~´]¹YfuYÖ]ÂyÄ]½Z½Y|¿§Ä]Y|yYdZYZ]Á|ÀËZ¼¿Õ{Z½Z»¼Ö¿ZËZaÕZÅµZ{d§ZË|ÀÅYÂyY|y\¿ZmYY½Z\Ì¿½Z»¼ÖËÔÕZÅµZY|ydËZ¼uÁc«Á,º£Ä¿Á{¯ºÌÅYÂyÄ]neYd§³|ÅYÂy]{ÁYÕZÅÃ|ÁZ]Y

Page 192

ºÅ{¿Za¶§¼Å –Ä¿Zy{¹YfuYZ»Ì¿½Z¿½Y¼ÅÄ°¸],|ÀfÅY|f«YË½Z¯{¯¬§Ä¿Ä¿Zy{½Z¼ÅºË{¯d^v½Z½YÅÂÄ]½Z¿¹YfuYd̼ÅYYÌa¶§{|Z]Ö»©{ZÌ¿½Z¿Ä]¶]Z¬f»¹YfuY,½Y|¿§{»{įÂ|ËY~´]¹YfuY½Ze½Z¿Ä]|˳Ö»aÄuÔ»Z]½Ze½Y¼ÅZ]Ö³|¿{,½YÅÂÕYÌ¿Z¼,½Z¾Ì¼ÅÄ]ÕZb¼ÅįYq,|ÌÀ¯Zf§¹YfuYZ]e¦ËÀm½Âq½Z¿MZ]Á|ÌZ][Znf» ½ZfËZÅZ{ Y{Z^» ,|¿YcZÌuÕÄ¿Y|À¼eÁZz ÕÄË|Å gYÁ Z¼{Â¿aµÁY|¿̳Y«¹YfuY{»|ËZ]½Z¿į|˳Ö»ZyÂÄ]aÕe]ÕZÀ»Ä] į |ÀÀ¯Ö»Ì¨e ÕÂY ÄËM ¾ËY ½Y{» Y Ö]dÌ¿ZÀ»¾ËYÄ]e¦Ì¥Á,Ä¿dY½Z¿]½Y{»Ö¿ZuÁZ¼ÕÃY|¿YÄ]įdZÀ»¾ËYÄ]Ä°¸]dYZ¼Yeda½Ze½įº¯½Y{»¾Ì´¿ZÌ»Y½Z¿Ö°Ë̧ÖËZ¿YÂe¾Ì´¿ZÌ»|À¯|À¸]Ä¿Á|¿YÂeÖ¼¿Y½Z¿|Ë¿Ö»¾ÌÀqYÄËM¾ËY|¬»[Zf¯AMPÕļmedYe|ËZ¼¹fv»Ö°Ë̧¿Y½Z¨Ì½Âr¼Å,½YÅÂÕY¾ÌÀr¼ÅÁdY¾ÌÀqNLTÕļme{a½ZÀz|ÌÀ¯dË½ZËYZ]d¿Z§Z]|ËY~´]¹YfuY½Ze½Y¼ÅÄ]|ËZ]Z¼|Ë|mcZÌu̧gYÁZ¼Z]Z»Y|ÀZ]e¦ÌZ¼YdY¾°¼»|ÅYÂz¿Ã|ÌÀ½ZfËZÅZ{,|ÌÀ°¿Zf§½Z¿MZ]|ËZ]į½ZÀr¿M³Y|ÀZ]Ö»

Page 193

¹YfuYY{Za|,ÄËM¾ËYÖ¿ZËZad¼«{Z»YºÌfÅ̧gYÌ»gYÁ´Ë|¼ÅZ]Z»Õ{»³YdYÂ]»ZÅZ{xZaÄ]įºÌÀÌ]Ö»YÕ|̯ZeÁºÆ»ÕZf¨³dY\ÌnÃÁY{ÂÖ¼¿Ã|ÌÀËZÅZ{,|À¯Ö»YfuYÖ]¼ÅÄ]Y|yÖÅZ{ZaÃZ³{,|ÌÀ¯°§dYdzļÅÕY]ÕYÖ³|¿¿¾ÌÀq³Y,|Ì|ÅYÂz¿ºÅY|y³Ä]½Ze½ZÀzÁ|ÌÀ|ÅYÂz¿YZ¼ÕZ{dYÖ§Z¯¾»ÄmÂe¶»Z¯\¸mÕY]¾ËY|ÌÀ¯Ö»YfuYÖ]½Ze¼ÅÄ]ºÌÀ¯°¨e¼Å½YÂÀÄ]½Z»{ÂydÌ«Â»Ä]dY¹ÓZ]|Ì¿YÂeÖ»,|ËY~´]¹YfuY½Ze¼ÅÄ]³YįdY¾ËYÂy^yÃ{aÖ]½YÅÂZ¼Z]Äv·|Àq|ÌÅ{ÃZmY|ÌÀ¯Z{Y|y{¿½ZÀ̼Y|ÌÅ{Ö»³Y½ZÀzÄ]ZËM.|ÌÅ{Ö»ZÆ]½Ze¼ÅÄ]ZËMºÀ¯d^v.dYÖeZZuY½®ËÁY,ÃÁY|Ì˳Ö»½Ze{ÂyZ]Á|ËË³Ö»ÁYYZËÃ{¯kYÁ{YÖ³ZeÄ]Öf«Á¹YÄfy»MÖfzÄ]{»¾ËY{Yº{¾»¹|ÄmÂf»½Z»~³Z]Z»Y¹{¼Ö»YÂyY¹¼ÅÕZÅcÂ»,ºË{Â]eÖ¿ZuÁY¹{ÂydYÄfzÌ»MY|yd¼°uZ]į|˳Ö»Ö¿ZÀzÁYį¹{Â]ÃZ^fY{ÃY|¿YÄqįÃM,¹|Ë{Ö»¾ËY,{¯d{ÕZÅ¿ZÆY½Â³Z¿Â³{»|Àq{YÌ·į½MYa{dZÁ{ÖÅZ³¾»,ZËY|yºf¨³YfYZ]¹{]Y|y{¿YÂ»ÕZÌ]Á|À¯Ö»Z{Ĭ̫{dÌ]ZËÃ{¬§|ËZÁYÖ·Á,ºÀ¯Ö»Z{Á¹¼Å¹{¯Ö»ÃZ^fY{»¾ËY{¾»dY¹Z¼u{ZÅZ{¾ËY«Y»įÕZ¯dY{Y|yZ]¹ÁY|»ÁÃÁÅÕYÄ]YÁ{¯Ö»Ö³|¿Z{{ºf§³{ZËZÅ|]¾»¾»Á|À¯Ö»°§d{ºÆ»¶ËZ»ÕÃZ]{\¸£YÁYYq¹{Y{Ä»Y{Y.ÃZ^fYÕYÃËY{ ,~£Z¯ ÕYÄ°e ÕÁ ,¹a {Â] Ë ZÌ] |¿ÁY|y xZa°]¹|Ì¯ÕYÃËY{¾¯4a[d»ÔZ]YÃËY{t¹Z¼eÓZu¹{¯ºÅYZ¯¾ËYÃËY{įÕÂ°]ÃËY{Á{d{,y®ËÓZu{Y{Ä»Y{YÁYºÌ¿®Ë{ZÅ[d»Ô|{ÃZnÀaį|ÖÅYÂyÄmÂf»|À¯ºÌ¿Á{Y

Page 194

¼Å –Ä¿Zy{¹YfuY|¿̳Ö»Y«¹Á{ÕÃËY{ºÌ¿{´Ë{|{ÃZnÀaÁÃËY{¹|̼Ƨd«Á½M,dY¾»cÂ»Ád¼°uÕÄ¿Z¿ZÅ[d»Ôd¨³|¿ÁY|ybÃËY{ÕY{kZÌfuYZÅ½MÄ]d{Õ̳ºÌ¼eÕY]ÂeįÖeZÔY½Z¼ÅºÌ¿YÌ·ÁÃËY{ºÌ¿®ËÂedYÃ|¶Ì°eÃËY{ºÌ¿Á{YÖ·ÁdYÖ°Ë{ÂmÁ¾ËYZ]¶»Z¯ÕÃËY{½Âr¼ÅÁ|ÌfÅ¾e®ËZ¼dY´Ë{ÕÃËY{Y®ËÅ³YÖ·ÁÃËY{ºÌ¿®Ë½Âr¼Å,dYz®ËZ¼Y¹Y|¯Å{Â]|ÅYÂz¿¶»Z¯ÃËY{,|À¯ÃZ´¿{ÂyÄ]¬§Z¼{cÂ»Ád¼°uYּ̿įÕÂÖ» ÄmÂf»Âe{Y{Ä»Y{YÁYÕYÃ{¯ÖµZuÄ]ZeÂeÂe¥{´Ë{ºÌ¿ÁÄf§³Y«YÌ·¥Âe¥{ZÆÀeį¾»d¼°uYÃ{Z¨fYZ]YÖ³{Y¿ZyÕZÅºÌ¼e¹Z¼e,Äf§³Y«YÌ·¥{į¾»d¼°uYÕYÄfYÂz¿ÁÕÌ´]Äf§³Y«Ä]ÂeÖ·Á¹YÃ{Y{Z¼Ä]YÁYÁÂeZÌ¿{»cZÔY¾»ÖÀ¯Ã{Z¨fYÁYY,¹YÃ{Y{½Z¿ÁYÄ]YÄr¿MįÕÌ´]{ZË|ËZ]ºÌ°uÕ^Å½YÂÀd^vÁYZ],ÖËZÆ¿ºÌ¼eYÌa,Ã{Y¿Zy^Å½YÂÀÄ]ÁÖÀ¯d§ZË{ÖËZ¼¿cÂ»Áį¹|̼Ƨ{¯½Â³³{Ö¸¯Ä]Y»f»Ö³|¿,Y|yZ]cZ«Ô»½MÕ{»½YÂÀÄ]½ÂÀ¯YÖ·Á¹{Â]¶»Z¯ÕYÃËY{½Âr¼Å¹{Â]{n»Öf«ÁºÀ¯Ö³|¿Äf~³|À¿Z»º¿YÂeÖ¼¿ÁºfÅ¾e®Ë¹¼ÅZ],¶ÅPf»e¦Ì¥,½YÅÂÕYÌ¿Z¼,½Z¾Ì¼ÅÄ]|ÌÀ¯ÄmÂea½ZÀzÄ]ÃZ]Á{e¦ËÀm½Âq½Z¿MZ]Á|ÌZ]ÄuÔ»Z]½Ze½Y¼ÅZ]Ö³|¿{cZÌuÕÄ¿Y|À¼eÁZzÕÄË|ÅgYÁZ¼ÕZb¼ÅįYq,|ÌÀ¯Zf§¹YfuYZ]Zf§ÄuÔ»Z]½Z»½Y¼ÅZ]|ËZ]Z»{Â¿[Znf»½ZfËZÅZ{Y{Z^»,|¿YºÆ§,ºfY~³½ZÌ»{Z¼Z]Y½MÁ{Y{¾»Ä]Z{{Y|yįÖ»Ô¯ºÌÀ¯|Ìz]¾»Ä]¹¼ÅZ]ª§Â»Ö³|¿ÕY]Y¹Ód¿Z§ÁĿ´q{»MÖ»Z¼Ä]į{Y{{ÂmÁZÌ]d¼°u|¬»[Zf¯{YÖ§Z¯½Z»½Y{»³Y|ÌZ]ª§Â»½Ze¼ÅZ]ÖËÂZ¿Ö³|¿{ZÅ©ÔÕZÌ]Y,|ÀÅ{ZfyY{»Á½¾Ì]cÁZ¨eÕÄ·Z»Ä],|ÌÅ{Y«ºÅZÀ¯{Y{»Á½cZÌÂy³Y||ÅYÂyÕ̳¸m

Page 195

¹YfuYY{Za{»{¬§YY|ycY}|Ì¿YÂeÖ¼¿Z¼,ĸ]|Ë{|ÌÅYÂyYY|y¶»Z¯cÂa|˳Ö»Z»Ä]|¬»[Zf¯.ºÌZ]¾X¼»Zn¯Y|ÌÀÌ^]½{¬§ZËÁ¿Y½ZËY|Ë§MY|ycÂÄ]YÁY|Ë§M{ÂycÂÄ]Y¹{MY|yËY|Ìa|Ë§MÃ{Z»|Z]Ö»½Á{»¶»ZÁYÖ·Á|Ë§M{ÂycÂÄ]YÁYY|y½Á{»ÀmÁ{Ä]½Z¿Yį|À¯Ö»|ÌËPeZyÂÄ]|¬»[Zf¯·Âa¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]dYÃ|Ã|Ë§MY|ycÂÄ]½Z¿YÁÃ|Ã|Ë§MY{»Ä¿,dYZÌ¿Ö]{»Y½Ä¿,|¿ÁY|y{,¾ËY{ÂmÁZ]|˳Ö»½ZÌf¿«µÁY½|¿YÂeÖ»ÃZ³|Ë{Á{Y{»,ÁY¿YįºÌ]ZËÖ»{a¹Ô¯Ä]ÄmÂeZ]½YÂÀÄ]¹Á{Áe¦Ì¥½YÂÀÄ]dz¿{Y~´]¹YfuY¼ÅÄ]d^ve¦Ì¥ÕÃZ]{dz¿|ÌËZÌ]Ö³|¿̧ÕÄÌiY®Ë½Y{»ºÌÀ¯Zf§ZÅº¿Zy½Âr¼Å½Z¿MZ]įdY½MÕZÀ»Ä]¾ËYºÌÀ¯¾ËY|ÀÀ¯Ã{Z¨fY½Z½Z¿YdZ¨uÕY]{Âyc|«Y|ËZ]Á|ÀfÅÕ«{½{¯Z]{ÁZ¯Ä]|¿YÂeÖ»Ì¿Ö³|¿ÕÃ{Z{Y»{ZfuÁÁYd§Zv»,Y¾f¿YÌa½YÂf{Ö·|À½|Ì¯\¬,ÁYÕY]ÁË{Y§Y]Y]{³YÖÀË|ÀÌ^]Y|e¼ÅÕY]|ËZ]dYÃ{Y¿Zy5{»½Âq|ËZ]dz¿,|ËY{Y½Ze{ÂyZÌ¿{»ÕĸÌÁ|ËyÕY]Ö§Z¯µÂaZ¼Ä]Á|ËY¶WZ«YËY]į|ÌÅ{½Z¿,ÁYZÌ¿{»ÕĸÌÁ|ËyZ]ÕY]|Ë̳Ö»ºÌ¼eÖf«Á|ÌÀ¯|Ëy½Ze{ÂyÕY]|]|ÌÅ{Ö»ZÆ]ÁY,dYcÁZ¨f»duYfY¶v»ÕÃZ]{Z¼¿Á|ÌÀ¯c§Z»cÔÌeÄ¿ÁdYd»|yÕZÀ»Ä]Õ^Å,Y|yÖÅZ{Za{|ÌÅ{tÌmeYÁY¿Õe]½Ze¼ÅºÌ¼e]Y½Ze{ÂyºÌ¼e|ËZ]įÕ{»ZÆÀed̼¯ZuZËÃ{Y¿ZyZË½Ze¼ÅÕY]¾ËY|ÌfÅ¾X¼»Z¼įdYÖ¿Z»,|ÌÅ{]YÁYÕÄfYÂyÄ̼Å,cÂ¾ËYÌ£{dY¾ËfÆ]Y|yÖÅZ{ZaÕY]^Å½YÂÀÄ]Z¼¾f§³Y«¶Ì·{|ÌÅ{Õe]½Ze{ÂyÕÄfYÂyZ¼¹YfuYÕZÀ»Ä]¾ËY|ÌÀ¯¥ÁYÃY{Y½ZeÖ³|¿įdY¾ËY,ÁY|ÅYÂz¿xZaÖ]½ZfËZ{ÁÄf§³Y{Za,d§ZË|ÌÅYÂyd¯]ÁdÁYÄ]|¿Z»

Page 196

¼Å –Ä¿Zy{¹YfuYf»ÕÄÌiYdY¾ËY½Z»½Z¿Ä]Z»¹YfuYÕY]¹Á{¶Ì·{,a¹Ô¯ZY]¿{Z¼Z]ÁYÖÀË|ÀfÅÖ³|¿̧ÕÄÌiY{Z»®Ë½Z¿Mį|ËY|¿Y|y{¿ÕYÕe]pÌÅ½{Â]{»¶Ì·{Ä]Z¼dY]Y]Y|yZÌ]¾ËYÁ|ÀfÅ½Z¿Ye]½Y{»į|¿YÃ{¯ÁZ]Y¡Á{¾ËYÖ]{¿ÕÁįÃ|za\f»½Y{»ÂeÄËZ¾ËYdY®v»µZdÌ]µÂ{{Y{|ÀÅYÂyxZaÁ{ZfËY|ÀÅYÂyY|yÕÁY{dzeYY|y̧į¹YÃ|̼Ƨ|¬»[Zf¯ÕÄ·Z»Z]Ád»|yÕY]c§Z»ÄfY{Z],|À¿Y{Ö»½Y{»YedaY½Z¿įÖËZÅZ̸¯ÁZÅÃ{Y¿ZycZYÁÖÀÌ´À,Z§|ÅZZ¼ÖËZÅ½Z°»¾ÌÀq{«YÁ{dYÃ||ÌfÅÖ¿ZuÁ½Z¿,ZÅZ̸¯Ö]{YqºÌb]Öa½Z»{ÂyYdY¹Ó®ËÁÕÄ¸m{|¿Y|¿ÃZmY½Z¿Yq.|ÀfÌ¿Õ^ÅÃÁ³ÂÃÁ³Â|À¿YÂeÖ¼¿½Z¿ÖËZÅZ̸¯¾ÌÀq{Yq.|ÀÀ¯d»|yÄ^ÀÕOÄ¿ÁºÌÀ¯Ö»ÂÀ»Y½Y|aÕO¬§Õ^Å{Yq.|ÀZ]Ö¿Z^įdY{Z»½Á|]ÕÃ{Y¿Zy½Âr¼Å½Y{Z»¿½Á|]Z̸¯.Y½Y{Z»Ö·Á{Â¹Zn¿YZ¯¾ËYdY¾°¼»|À¯dÌ]eYZÅÄr]|ÅYÂz]|a¬§½Z¿MÁ||ÅYÂyu½Y|¿§Ö³|¿{ÕÁZÌ]ÕÌiPe5{Â^¼¯|Ë{|ÀÅYÂy\ÌM,|ÀÀ¯Ö»eYÄ¿ZyZË|¿Ì»Ö»½Y{Z»įÖËZÅÃ{Y¿Zy{Ä¿Z¨Pf»Z»Y|À¯dÌ]eÖf»ÔÄ]Y½Y|¿§|¿YÂf]į|Å{Ö»Ö̧{»Ä]Y|y½Âq{ÂÖ»¦«Âf»̧,{̳Ö»Ã|Ë{Z¿Y½Y{Z»¿Z̸¯Öf«ÁdYÃ{¯ÕÁ{Y|yd¼°uYZ̸¯®ËÅÂ|ËZ]^Åį|˳Ö»|¬»[Zf¯Ö·Á|ÌÀ¯YfY|ËZZ̸¯Z¿,Á¾ËYYºÌÀ¯d«{|Ë¿Ö»·ÂaÄr¿MÄ]|ÌËZÌ]|Z]½,Y{¾fËÂy,µ|f»,½®ËZÆÀeY{Z§ÁÅÂ,d»Ô»YÁ{Ä]|ËZ]ĸ¼m¾ËYÂWZe¼ÌeµÁY|Z]ºÌ¸eÄ]{Z«ÁY¿½Z¼ÆÌ»,|À»Á]MÕĸ¼mcÂÄ]Ä¿Á{ÂÃ|̼ƧÁÃ|¿YÂyÃ|ÀË¿|̯PeÄ]ÄmÂeZ]|ËZ]¹Z¼eÄ]ÄmÂeZ]|ËZ]Z»Á|Z]½®Ë\uZ¬§|ËZ]^ÅÖjÀyÕ^y|Ë¿Ö»YÄ»Z¿¾ËYÖ»{»ÕY]·ÂaºÀ¯Ì¨eYÄËM¾ËY|¬»[Zf¯

Page 197

¹YfuYY{ZaÕZÌ]{Y»Z]Z¼ªÌf|Æ{|ÀfÅZÀMªÌf|Æ½Âf»Z]į,ÃZ{Za {ÁY{ ,ºÌÅY]Y {Y{ ½ ®ËY Ì] Õ{» į |ÌÀ¯Ö»{Ây]|¿Y½Z¿MY|ÀqÖÀeZÅ¾ËYÃZeÁÄÀÀ§ÁZÀuÅÂÄ¿Z¬·Y,[¬Ë,½Z¼Ì¸ÄfY{ÅÂ®ËYÌ]Ö¿į|Ì]ZËÖ¼¿Y{»®ËZfuªÌf|Æ{Z»Ya{Â]dË¦·Zz»½Âq{Â^¿Zn»ZfuÁ¹Â»0ÔY¾ËY|Z]®Ë|ËZ]¬§,|Z]Z̸¯^Å|ÅYÂz]Ö¿³Y|ËÂÀ]·Âaį{Â^¿¹ÓÌ¨eÂ¾ËY¾»|ÌÀ¯°§|ËZ{Â^¿ÕÁ0ÔY|Z]ÄfY{ÅÂcZ¼¸¯{»{ºÌÅYÂz]³YÖ·ÁºÅ{]YÂ»ºÅYÂyÖ»ÁºÀ¯Ö»YY{n»½Y{»|ËZ]įºÌÖ»ÖËZmÄ],ºÌÅ{kyÄ]YÂÁÄËM¾ËY,{Â]Ö»d{¾ËY³Y|ÀfÌ¿½®ËÅÂ½ÂqºÌÀ¯À»Z̸¯Õ^ÅÖ]{Â^¿Â¾ËYÄf^·Yį{¯Ö»¿¥Z̸¯Õ^ÅY|ËZ]·ÂaºÌfÅ¾Ì]Äe¯ZÌ]ÄÀÌ»¾ËY{Z»YdY{§Ö³|¿{Y|yÕZËZÁcÂ{Ä°¸]dÌ¿dÌÀm,Ä·P»\m»,|¿YÃ{¯À»½ZcÂ{dÆm{d»|yYY½Z½Z¿įÖ¿Y{»¾°¼»,ĸ]|¿YÃ|Ë{³½Z{Âyd»|yÁÄ¿Zy]½Z¼MÕÃnÀa½|Äf]Ä]YÖ¿Z¼M¶»Z¯d¯]|À¿YÂeÖ¼¿Ö·Á|À]ZËd¯]ÖËZÅÄÀÌ»{dY|¿ÁMd{Z»YdYÃ|[ÂÌ»Á«Z¿½Z¿Ä]Ö»YfuYÖ]¶Ì·{Ä]tÌ»½|]ÁÖ^¿¶ÌWÂËd§ZË|ÅYÂz¿Ä»Y{Y½Z¾Ì¼ÅÄ]ËYdY¾ËYÂy^yYyMÕZÅÁÕZ̸¯į|¿YÃ{¯cÂ^¿Y|ysÁZ]Á{ÅµÂa{¯|ÅYÂyÃ{Z¨fY½Z¿d»|yÖËZ¿YÂe¹Z¼e{ÂysÁYyMÕZÅÁ{|ËZ»§Ö»Y|y|À˳Ö»¾ÌÀq½Y{»¾ËY,{¯|ÀÅYÂycÂ^¿Z¼½Yfy{Á½YadzËºÅYÂyÁ§]Ö»Z¼e],ZÅÁ½M{Ì¿ÁZÅ[YÂy½Ze½YÌaÁ|Ë{|ÀÅYÂyZÅZËÁ½Ze½Z¿YÂm|ÀÅYÂycÂ^¿½Z¿MÁdzËºÅYÂyÁ§{ÂysÁY,º¿YÌÀ¯Á½Z»Ô£]ZfuYY|y¹Ô¯½Z¿ºÅÁ½Y{»ºÅį|ÌÀ¯ÄmÂeµZ¼Y{¯Ã|Ö˳ÌaºÅË¿»»ÂeÂ»¾ËY{¼¿|ÀÅYÂy¹ÔYÌ»Y»|¿ÂÖ»Ö¼ÌÃÂ^¿Y,cY^»|Å{Ö»Y¾z|¿ÁY|ydYÄ]|ËZ].|ÀfÅÖ¿Z¯Äq,{¯|ÀÅYÂy¹ÔYYY|y¹Ô¯įÖ¿Z¯Ö¿,|Å{Ö»Y¹Ô¯|¿ÁY|y|Ì]ZÌ]YxZaZe|ÌÀ¯Âm´Ë{ÕYļmeAMPÌ»Y»dYÄfËZÖ¿Z]Ì»|Å{µZ¬f¿YÁ|]ZË{Y½Mį

Page 198

¼Å –Ä¿Zy{¹YfuY½Z¿]ZyÂÄ]Ä°¸],|À¯Ö¼¿|̯Pe½Á{»]Ë¿»»½Z»§|¿ÁY|yY~´]¹Y~´]½ZÌ»{Z¼Z]Y´Ë{ÕYļme|ÌÅ{ÃZmY|¿ÁY|yY~´]Ì¿ÁTEV|ÀÀ¯zaY^yZÌ]½Z¿Á|Å{NLT|¿ÁM½Z]]YÂy^y½Z¿ÕZÅÃÁ³Á|À¯¹ÔYYÕÁÌa½Y{»Ä]Ä°¸]´Ë{½Z¿Ä]¬§Ä¿Á|ÀÀ¯¹ÔYYY|y¹Ô¯|ËZ]½Z¿¾Ìfz¿įdÌ¿\·Zm½ZfËY]|ÀÀ¯Ö»|ÌËPeÌ¿ZÌYd¬Ì¬u¾ËYÌ¿ºÌ¿YÂyÖ»{Y{dË»P»ÁYÄ]ZÌ{Ây.dYÃ{Â]ÄÌ·|n»ºË»,^»Ä°¸]¹YÃ{°¿{Â|a{¿ÂÀÅYË,ËÁZÌ»¾»]d¨³ÁYÄ]ZÌ{ÂyÕY|yÁZ¼|aÁ{Ây|a{¿į´]ZÅ½MÄ]ÁÁ]º¿Y{Y]{¿į{Y{^yY½Y{³ZÁd§Ä6Ì·3|7n3»ºË»ºÀ¯Ö»{ÂZ¼ÕY|yÁZÀuÂËd¨³Z]½ZË|],{Â]Äf¨³ÁYÄ]Är¿MÁ¹YÃ|Ë{Y|¿ÁY|y|ÌÀÌ]Ö»,|ÌÀ¯ÄmY»Z«Â·¶Ìn¿YÄ]³YºÌÀ¯ÕÁÌaeÌ]|ÌËZÌ]{Zf§YÁY¬§Ä¿ZÌdYÃ{Â]ÕZÌ]ÕÃ|^ÅÁYÁºË»įÄ]Y|¿ÁY|yÌyZf^yZe{Zf§½ÓÂ{¿Y½Z¿YÖÅÁ³Ä°¸]5ºË»,|¿{Y{½ÓÂÄ]Y^y¾ËYįÖ¿Z¿ºÌ¿YÂyÖ»|ÀËZ¼¿¹ÔY½Z¿MZ«Â·|¿{Â]½ZËYÃY¼Å5½Z¿Á[¬Ë{Z»ºË»,Z6¿MÂË,Ä6Ì·3|7n3»½ZËYį{Â]Ö¯ZÌÁ|¿{¼¿¹ÔY½Y{»Ä]YY|y¹Ô¯½Z¿a{Zf§YÄ]|^»{YtÌ»½|»M^yįÖz¾Ì·ÁYįdÌ¿\·ZmZËM¾Ìfz¿Ìa½Â¼.{Â]Ö^¿ÕZÀu,{¼¿¹ÔY,½Z¿ºÅÁ½Y{»ºÅ,ļÅZ]|^»{įÖ¯¾Ì·ÁYÖ·Á{¯d^vºË»Á¦ÂËZ]į{Â]Ö¯Á|»MÌa¹Z´ÀÅ½Z¼Å{Ì¿Z6À3uºÌ¿YÂyÖ»{Â]ZÀu,{¯d^v¹{»,|¿{Â]ºÌ¸ÁYÖËZÅZf¿YºqįÖ¿Z¯ÕļÅZ],Äf¨³ZbYY|yZ«Â·d¨³¾zZÌÕÃZ]{¹ÔY Y |¿ÁY|y ¹Ô¯ į dY{ fy{ ZÆq `̸̧ į dÌ¿ \·Zm|¿{¯Ö»cÂ^¿įdY{{n»fy{ZÆqÁYºÌ¿YÂyÖ».|¿{¯Ö»Yּ̿³Y|¿{¯Ö»¹ÔYYY|y¹Ô¯ÖÅÓY¹ZÆ·Ydve½Z¿MµZ¼YºÌ¿YÂeÖ»ÂÄq,|¿Â¿Ã{¼¹fv»½ZcÂ{¹Zn¿YÕY]tÌ»½|]Ö³|¿{YY|ycÂ{½Y{»įÖ»Z´ÀÅ.ºÌÅ{¹Zn¿YYºÌ½Z»§{Y¾ËYd§ZË|ÀÅYÂyºÌÖY{Za,|Àz]Ö·ZeÁ|½Z½Y¼Å

Page 199

¹YfuYY{Za¹YÃ{¯Ä]ne¹{ÂyÖzÖ³|¿¾»Är¿MZ]dY¾°¼»ÅZ{įdÅÄËMÁ{|Ë|m|Æ{¯~edÌ«Â»Á¾f»Ä]ÄmÂeZ]|ËZ]cZËM¾ËYºÅZ]|Z]{Ze{,¹YÄf¿{Y»¾ËYÖ],[Zf¯¾ËYÂ»0ZÀ¼|¿ÂÌ¨e½Z½|Äf¿{ÂmÁ{»¾ËY{Ã|ÄfyZÀ½Y^ÅYÖ·Z]ZÀ»µZu¾ËYZ]dÌ¿.Ä¿½Z¿YqZÅ½MYÖ°Ë|ÀÅ{Ö»ºÌ¸eÖf{Ä]YcZËM¾ËYį{Y{dYÃ|Äf¿½Âf¸Ì¼ÅµÂm|ËÂË{Á¹ZÆ´ÀÌ¿Z¯½·Âe¾»¼ÅZq{ÁYdYÃ{Y{d{YYËZÅºqYÖ°ËÖ´·ZlÀa{YÌ·,ºÌË´]Ã{ZºÌÅYÂz]³YįÃ{Â]Z»ÂfÔ]µZÀÌe¹Z¿Ä]ÕYÕZ¼Ì]ÕÃ¨u{ÁYÁ»YZeÁÄ|»µÂ¹Z¼e{dYºqÕÄ°^½Z|Ì¿YÂeÖ»0ÓZ¼fuYįÂ½Z¼ÅdYÄfY{ÖÂÀ»Ö¼qfYºqÖ]dYÃ{Â]½Y´Ë{ÕÃ|ÀyÁz¼e{»Ä|»{ÁY|ÌÀ¯Âeºq®ËµÂ£Ã|Ã{Y{ÁYÄ]ËZÅÖÔ¯ºÅÂeįÖËZÅ¹Z¿YÁ¹Z¼eÁÄfzË³Ä¿ZyÄ]Ä|»YÁYZÅZ]dYÃ{Â]ºq®ËZËÁ|Z]Õ«ZeÃ{¼¿ªËÂeYÁYÄ¿ZÅZ³M{Z»dYÃ{¯ÄË³YdYÃ{Â]Z¿{{½ZÀr¼ÅÁYÕY]Ö·Á{Ì´]Ã|Ë{Z¿YZÅz¼eįdY~³Ö»dad̬§Â»Z]Y{Á{|ËZ]½ZfÌ]{{YÌ·ZÅ½MYÖ°ËdyY|¿YÖ»duÁÄ]Á|Ì¯Ö»·ZqÄ]YÁYļÅYÌ]¹Y|¯pÌÅ{į½MYa½{¯`ËZeÕ´Ë{Á{Â]¾f¨³¾zcZÆ»Ze{¯cZ«Ô»YÖ¸ÌveÁZ» Z] ,{ÁM d{ Ä] d̬§Â»d¿YÂf¿¹{»ºqÌad¿YÂeÖ»Ŀ´qÁY{Â¥Z»ZÅ{¾ËYY|ËZuÁY½Âq{Â]¾°¼»Ì£0Z^Ë¬eºÅ`ËZe.|À°]ÕiR»Ö¿YÀzÁ|fËZ]Ád§Ë~a©ZÌfYZ]ÁZ»{Â]Ã{Y{d{Y0Ô»Z¯Y{ÂyÖ]ZËĸZ§{ËY]´Ë{{Á{ZÅ½MÕZmÄ]Á{¯¥Z»{Á{¾ËYYYYÌ·d§³¿ÕZÌÃ|°¿Y{ÕZÅµZ{YÌ·,ºÌf¨³Ìa¶§{įÂ½Z¼Å¶¬¿Y´eÓY{Ä]ÁºË{¯kYÁ{Y½MYaÖ¼¯Z»dyZÀYtÌ» Loren Cunningham  David Joel Hamilton  Retinal Blastoma 

Page 200

¼Å –Ä¿Zy{¹YfuYeÌ]ÁY½Z»½M{ºË|Â±]ÖËZ̸¯{ÁÃ{¼¿½Z°»ÁÁ¤»YÁYZ̸¯ÕZÅ½d§Ö¼¿½ÁÌ]Ö¯Z]0ÔYÁ{Â]ÕÁÀ»cÁZ¨f»ZÌ],|ÌÖ»¿Ä]įÄr¿MYdÌ«YÁÖ·Á|Àf¿Y{Ö»¾Ì]{Ây,{Â]ÁY{Yºq½{Y{d{YZyÄ]įYÖËZÅe½ZÀr¼ÅÁY{Â]Ä|»ÕZÅµZ{įYÖËYÁ¿YÁÖËZÆÀe¾ÌÀr¼ÅÁ|Ì¯Ö»Á{Ä]dY{{ÂyZ],{Â]Ã{¯Ä]neÂYÌ·a,ºÌÀ¯Z¯½Z»Á{Åį{Â]¹Ó½Z»kYÁ{YZ£M{ÕÄ¸m|Àq{¾»|ÖfY|Æ]ÁÖËYM¹Y·ºÌ¬f»ÕÄd¯\uZYÌ·į¹{]ÖaÁ¹|Zu,{¯Ö»Y³]¹¼ÅįÖ§»cÓÂv»{»{Ö]ÂyÖÅZ³MÁdYÄÀÌ»¾ËY{ZyÕ{Y|fY|ÌeÖ»ÁYdY|¿½ZÀ̼Y{ÂyÄ]Á|ÌeÖ»YÌ·Z»Y{Y{d¯Yd^v|ËZ]¾»¾ËY]ZÀ],|À¯d^v½Y´Ë{Z]cÓÂv»ÕÃZ]{įºfY{Ö»]½Y´Ë{Ä]cÓÂv»Ö§»ÕY]YµÁY¹|«Á¹{¯Ö»Á,ºË{Ö»¹|«ÓY{{±]ZÌ]ÖÅZ´Á§{Öf«Á,|]µZ®ËZm¾ËYÖËYM¹Y·ÕZÅħ£YÖ°Ë{Z¯ÕY]|ËZ]Âe,YÌ·ºf¨³¹Y·Á|ÀÀ¯Ö»Z¯Zm¾ËYįÖËZÅº¿Zy¾ËYÕļÅYÂeÖÅ|]dYÂy{ÕfÆ],|ÀÁ§Ö»ÖËYM{ Äf¨Å ½Z¼Å į dY{ ¿ { Ö·Á ,ºÅZ^fY { ¾» į d¨³ ÁY½ÁÌ]Ä¿ZyYdYÂyÖ»įZ]Å|À¯Z£MYZ¯´Ë{ÖÅZ´Á§d§¾»Ä]½{Y{ÔY½Á|]¾ËY]ZÀ],|Ö»Y°e³{ºeZ¼¸¯,{Á]{ÁMd{Ä]Y¶¤½M,Öf¨´µZ¼¯{Á{Y{Z¯dYÂy{ÁZm½M{0Ô^«įÕfy{|»M{½{Md]YÌ·Yd¯¹Y|zfYÄ]ÁYÕ{Âm»¹Z¼e,Äf¨Å|ÀqYad¿YÂeYÌ·Ö·Á{Â^¿ª§Â»,{¯Ö»Z¯ÃZ´Á§Ä]į|ÖzÄmÂf»ÕÁ|¿Z]Á§Ä]YÃZ´Á§ÃZ´Á§¾ËY{´Ë{Âe,YÌ·d¨³ÁY{Â]d¯ÖËYmYË|»Á{Â]Ã|»M|¿Z»ÖÅYÂz¿d{Ä]d¯{Z¿Ë|»½YÂÀÄ]|Ë|mÖ¸¤Á|Ä^uZ»YÌ·Á°Ë°»ÂÌ¿{ÃZ´Á§®ËÁÓY{{ÃZ´Á§Ã{¿Z]ÖÀË,{ÁM´Ë{Z]ÁYµZÁ{Yeº¯Öe|»{{¯Ö»cZ¿Z»ZÅÔ¯4Y{Õ´Ë{¹Zn¿YYcZ¿Z¯d·ZËYdÅ{d¯ÕÃ|ÀËZ¼¿½YÂÀÄ]Ád§³̧e Elizabeth Arden 

Page 201

¹YfuYY{ZaÕÁ{Ây¶»ZįZÌ]§ZÀ»YÁd§ZËËY§Yc|Ä]ÁY|»M{{Y{Ö»į|Ì¿]|u|Y{Ây],{Â]{]|¿Ze{§d¯Õ¿0Ô»Z¯ËY§YYÖ¯Äq.{¯Ö»Ö³|À¿YÖÅZ³Á|Ö»Á{ÂyYÂÖ¯Äq¹YfuYY{ZaÖÀË¾ËY¾».|Ö»|À»ÃÆ]ÁY|»M{½Z¿YÂm½Z^½YÂÀÄ]¾»įÖËZm,ºÌf§Y|Ë¸§Ä]|]µZÁ{½Z»½Z¿YÂmÄ]ÃZ»|ÀqYa¹{¯Ö»d»|y±]ZÌ]ÖËZ̸¯{{¯|ÅYÂyd»|y½Z¿MÄ]¾»ÕZmÄ]YÌ·,Ã|ÀËMÕÄf¨Åį¹{Y{ÔY{ÁY½Âq-Ã|Ìz]ÖËZ¿YÂeYÌ·Ä]ÃY|¿YÄq|¿ÁY|yįºÀÌ^]ºf¿YÂeÖ»ÁYįºf¿Y{Ö»|Å{ºÌ¸eÁ|À¯Y«]Ä]YÖ]ÂyÄ]d¿YÂeÖ»Ä¿ZydÌ¿¹Ó|Å{¹Zn¿YÌ¿¹{»YÖÅÁ³Âu{YZ¯¾Ì¼Å|¿YÂeÖ»\¿ZmYÄ¿Äf^·Y,|ÄmY»|Ë|Öf¨·Zz»Z]¹{ZÆÀÌaįºÅ{tÌÂeYÌ·¥YÄ°¸]½Z¿YÂm¾»ÖÀ¯Z¯¾ËYÄ]Y{YÁY»Ö¿YÂeÖ¼¿Âe{¯Ö»YfYÄf¨Å¹Z¼eÁY¹Y|¿¾f¨³ÕY]ÕÌqºÀ¯d^v½Z¿YÂmZ]º¿ÂeÖ¼¿{¯|ÅYÂy®¼¯ÁYÄ]Y|yÁ|¿YÂeÖ»į¹{Y{½ZÀ̼YÁYÄ]0Z§¾»|¿Z¼]»ZyºfYÂyÖ¼¿Á¹|Ë{Ö»ÁY{Y{Y|fY¾ËY¾»½|ÌÀY½Z¿YÂm{Y{¹Zn¿YÖ·ZÖf»|yÁ{¯d^vÁY,Ã|ÀËMÕÄf¨ÅÕZÅÃZ»{´Ë{Z]|ÀqYZ¯¾ËYa,|¿{Â]Ã{½ZnÌÅZÌ]YÌ·½ZÀz¾»d¨³Ö»Z]ÅÁ¹|Ö»ÄmY»YÌ·d¨·Zz»Z]Z]Å¹{Y{¹Zn¿Y|]¹{¯Ä»½ZËY]ºf¿Y{Ö»ÄqÅÅÁºÅ{Ö»¹Zn¿YÄf¨ÅÅYZ¯¾ËYºÅ¾»ºf¨³Ö»Á¹|Ë|ÀyÖ»ºÀ¯{Z¼fYY|yÄ]¹Y{kZÌfuYZ]fÆ]ÁfÆ],{¯Ö»d^vįZ]ÅÖ·Á¹|Ö»ÁYd¼uhZ]¾»|ÀfY{dÁ{YÁY½Z¿YÂm|Ö»,ºÌÅ{Ö»¹Zn¿Y½ÂÀ¯YįÖf»|yÁÁd»|y½MY½|»M½ÁÌ]Ya,¹{¯Ö»d^v®q¯ÖËZÅ¿Y¨À¯{Öf«Á¹{Y{Ä»Y{YYZ¯½Z¼Å¾»Ö¸^«cÂ»½Á|]Äf^·Y{Y{|ÅYÂyYÌ·YÕ|]{į¹{¯Ö»¹ÔYdY{Ä´¿Y|Ì]Y»\ļ̿ZeÁ|Äf¨MZÌ]ÁY,Z]¾Ìfz¿ÁYZ]ºÅ|]{ZeÕ{¯Ö§»c{ÂyÕZmÄ]Y»ÂeįºÀ¯ÁZ]º¿YÂeÖ¼¿c{Ây,ºÀ¯Ö¼¿YZ¯¾ËY¾»dY¿Y¨À¯Ä°¸]dÌ¿½Z¿YÂmÃÁ³¾ËY Ford underbird 

Page 202

¼Å –Ä¿Zy{¹YfuYÖÅ|]{|ËZ]Ze{Â]Ã|¿Z»©ZeY{ÁY½Âq,¹YÃ{Y{Ö{Äq¾»į|ÌabY»¹Z¤ÌaZÆÀeÂe|½Y´¿eÌ],ºf¨³ÁYÄ]Öf«Á|¿Z]YÂz]YZÅÄr].ºÅ|]t^Y{§|ËZ]YÖ»Z¤ÌaÄq¾»a,Õ{¯Ä»\»YkZÌfuY¹{»¾ËYÁÃ{Y{{ZËÂeÄ]ZÅÌqÖ¸ÌyY|y,¹Ëºf¨³¾»|¿ÂÀ]YZÅ½M|¿Y{Ä]Á¹Zn¿Y{Y{Ä»Y{Yt^ÄdZZeËZÅdËZ°Ä]ÁY¬§,ÖÀ¯Ä»t^Ä¿dZ|ËZ]Âe,¹Ëºf¨³Á¹{¯½|Ë|ÀyÖ]YÂz]Ö¼¯dYfÆ]Ã|¿Z»Ö«Z]dZÁ{Â]Ö·Z»Z¤Ìa|»M]Z¯ÕÃ|ÆYÖ]ÂyÄ]YÌ·|]Át^ºÅ´Ë{ÕZÅÆ{YZ¯¾Ì¼Å¾»|¿{¯Ö»d§ZË{Ö]ÂyÄ]¹{»{¯Ö»d»|y¹{»Ä]eÌ]Öe|«Z]Äf§Äf§ÁYÁ¹{Y{¹Zn¿YYÌ·ÕY]d»|yįdÌ¿ZÀ»½Y|]¾ËYºË´]ÕÌq|ÌÅ{ÃZmYÓZul·Z¯{½Z¿YÂmYÖ¼mÕY]ÁYįÕZ]¾Ìfz¿dYÃ{Â]Ö¿ZMZ¯Y|ÁZ]Ì¿ZÅ½Z¼ÅÁ|¿{Â]Zu½Y{»YÖ¼¯ÕÃ|,{¯d^vYÌ·|ÀÀ¯{Y½Z¿Y¾f§³ºÌ¸eĸÌÁ¾Ë|]Ze|Àf§½ÁÌ]Á|ÀfZy]YÂe³Å½Âq,{Á]½ÁÌ]Ä¸mY½Z¿MÃY¼ÅdYÂyÖ»ºÅYZ¯¾ËYÁY|Å{ºÌ¸e½Z¿MÄ]Á|fËZ]½Y´Ë{Âu{į{¯Ö¼¿d¿Y{Ö»Y|yYÖfZYZ¿Ì¿¾f¿{Á¹{Â]Äf¿[Zf¯Ä¾»¹{Y{¹Zn¿YÌ¿¾f¿{»{YZ¯¾Ì¼Å{Y|fYÁYį¹{Y{Ìze{Â]Ã{¯®¼¯¾»Ä]ZÅ½MÕZfYËÁ{YÌ·Â¯µZ[Zf¯¾ËeÁ§a,½ZÌ¹Y{,¹Y¹Â[Zf¯Á{Y{¾f¿ÁYY|yÂÄqį¾ËYÕÃZ]{Ö»Z¤Ìa¹¼Åºf¨³Áºf§Z¿{¿|{»{YÌ·Z]|ËZ]Z¼{Y{,Ã{¯{YMµfÀ¯ÁeYYÖ³|¿{Y|ÌÀ¯d^v{ÂyZ]0Z¼Ì¬f»,¾»ªËYÄ¿Ö·Á|ÌÀ¯d^v[Zf¯¾ËYÕY]Ä°¸],¾»cZ«Ô»ÕY]Ä¿Ö·Á|»MZ»ÕÄ¿ZyÄ]Z¿,|]Äf¨Å|ÀqÃZ´¿¾»Ä]ÕÂYÌ·dY|¿^yYÌ·į{Â]Ö·Zu{¾ËYÁYÌ·cZ«Ô».dY^yÄqZm¾ËY|aÖ»Ö˳į{¯,{Â]YÌ·\¸«{įYÖ»Z¤ÌaY½ZÀ¯Z¯Ze{Y{\ÌeeÕYÄ¸mZ¿

Page 203

¹YfuYY{Zaį|ËY{Ö»Z¤ÌaZ¼į{Y{{Z¬fYZ¼¼Åd¨³Öe|»Ya|¿ÂÀ]¾Ì¼ÅºÅ¾»,½Ze{Ây½ZÀz½|ÌÀYaÓZu{ÂÄf¿dY¹Ó¹Y{Y¿¾ËeÁ§a½YÂÀ[Zf¯lÀaįÄf¿[Zf¯YÌ·,c|»¾ËY{ÕZÅÖ³|¿,ËZÅ[Zf¯ÌiPeªËYÁY|¿YÃ{ÁMd{Ä]YµZ[Zf¯YÅZÅÃ{{¿Ä·ZÅ½ÂÀ¯YdYÃ{¼¿¼·ZÌ¿{Ze{YÕZÌ]Â¯dËÁ{YÌ]{į½Z»Ö¿ÂË˸eÕÄ»Z¿]{Á|fËYÖ»¨¿|À¯Ö»ÕZ°¼Å,{ÂÖ»zaÃ|¥Z»`ËZeÁÖ¿YÀz{YįdYÖ¿ÁY,|ÌÀ¯°§¾ËYÄ].|Å{Ö»¹Zn¿YÕZ¯ÄqµÂ¼»ÂÄ]ÓZuÖ·Á{Â]½ÂË˸eªËY,|À¯Ö»d^v¨¿½YYÅZ]Z̸¯Õ°ÕÁY¹Zn¿YYÖËZÅZ¯¾ÌÀqÂÄq|À¯Ö»`ËZeºÅ[Zf¯Á,Ì¿ZÅÃY´Ë{ÁÕZÅÔeZyÄ]|ÁÄ]ÁËZÅeZ]Y|y̧c|«Z]ÁY.|Å{Ö»,{¼¹fv»ÁdyZÀY|yfy{{YÖÅÓYÕZÅ{Y|fYį,ÅÂÄ]Á½YÅÂ¹Z¼eZ̸¯{³YdYÄf§ZËd¯]ÕZÌ]ÕZÅÖ³|¿.|f§YÖ»Ö«Z¨eYÄq,|ÀÀ¯{Ây½Z¿½{¼¹fv»Ã{Â]{ZË½ZÀq½M.dYÃ{Â]Äq¹¼ÅÄ]¹YfuYÕY]¾»Y{Za¹Z¼e{Ä°¸]d»|y{¬§Ä¿YÌ·Ö³|¿dY¾°¼»Ì£½MZ¼įÕÁ{Åd¬Ì¬u{,{Â{YMZÅkÁYÖ°Ë³YdYÃ|Z§Â°ZÅÄÀÌ»ZÅ{Y|y̧Ze¹{¯®¼¯YÌ·Ä]¾»įÂ½Z¼Å|¿YÃ|{YM½Z¿MY|Å{Ö»¹Zn¿Y¾»ÕY]YZ¯½Z¼ÅÁYÕZËZ½ÂÀ¯Y,|À¯Z]ËY]YÄ]dYÃ|Z]¾»ÕÁÌaZÌ¿{Y{ÕZÌ]ÕZÅ{YÌ·ªËÕZÅ½Ö³|¿½ZÀqZ¼¼Å|¿YÄf¨³½Y^Åį¹YÃ|cÂ{ÖËZÅZmºÌÀ¯cÂ{Z¼YºË|Ë{¹ÓZ»įÃ{¯¼·YZ»Öf«ÁºÀ¯Ö»Ö³|¿¶»Z¯Ö¿Z]¾»įdYdÌ«YÁ¾ËY´Ë{Y{Zan¿ÁÖÀÌ´À^¸«{,|À¯Ö¼¿Ö³|¿YÖÅÓYcÂ{{Öz|¿Z»Ö»¹Áv»,Ã|Ë§MYÁYZyÄ]Y|yįÖ§|ÅY½Âq{ÂÖ»{ZnËY½ZfËY]ÁYZ],|ÌfÅY|yÕÃ{YY{Z¼Öf«Áį|˳Ö»ZÌZ»YÖf«ÁZfudÅÕ{ZÁYd»|y{|Ì¿YÂz]YZf»,dY®^e½ZMY|yÕÄ¬¿ÁÃ{YY{½{Â],dYÖa{ÖaÁ|Ë|cÔ¼uį¶Ìn¿Y¹{ZyÁ{Z»,¼Å,Y|yfy{½YÂÀÄ]¬¿ÕZ¨ËYY¹¼ÅdY

Page 204

¼Å –Ä¿Zy{¹YfuYZÅÄÀÌ» ¾ËYYÖ°Ë³Y{Y{ Õ{ZÁdËZZuYeÌ]Ö¸ÌyįÃ{Â]\«Y»Ä̼ÅÁY|Ë{|ÀÅYÂy\ÌM´Ë{ÕZÅÄÀÌ»,{Â¥~u|À¯¨uYYÖ³|¿ÕZÅdË·ÁYÃY¼ÅÖ^Ìn̧Á{Y{Y«d»|yYÌaÃ{Y¿ZyÄ̼ÅÁYÕY]eÂ{Á|Å|]Yd»|yÕY]c§Z»ÕÃZmYÁYÄ]|¿YÂf]ZeÃ{Â]Ã{Y¿Zy¾ÌÀq½Z»ªÁÃ{Â^¿¼ia¾ÌÀq³ÅZ»kYÁ{Y|¿Z¹Zn¿YÄ]YºÌÅ{Ö»¹Zn¿Y½Z»Ö³|¿cÂ{{YY|yÕÃ{YY½ÂÀ¯Y½Âq-|À¼e|«dYÕYÖ³|¿YÅZÅ|,dY¾Ëe±]¹Y{ÁZ]į´Ë{ÖY{ZaYÕÁÃ{¯Y|ÌacZn¿dË|]YÕY],Y|y¹Ô¯Ä]YÌ·d»|yZyÄ]įZzf§YY|yÖÅZ{Zadze{¿,ÁYd»|yÕÃ{f³ÁÖ«YÁÌiPe½|Ë{ÕZÅc§Z»Z¼¿Ä],ZÅa¹|ÌaºËZÅaYÕÁ{¯ºÌÅYÂy.dYÕ|]ÁÖ¨À»Ìq½Ze{Z»Á|a{½Z»{ÂyºÆY¾ËYZ»,|ad¨³ļÅY¶^«¹a¾Ëe±]|ÌÀ¯¼·Y|yÖÅZ{ZaÕY]Y¹{»Ö³|¿|ËZ]Z¼ºÌ¿Y{Ö»d»|y|¿{Â]ª§Y»0Ô»Z¯¹´Ë{aÄºË|Ë{Ö»ºÌfË´¿´Ë|°ËÄ]½YÁY§Õ{ZZ]YÌ·Á¾»Äv·½M{ÕZÅadYºÌÄq,|ÀÀ¯Ö»dZYYÁYįÖ¿Z»{Zy]Y|y̧įdze{¿Ä°¸]ZÌ¿{¾ËYÖ³|¿{¬§Ä¿d§ZË|ÀÅYÂyºÌÖY{ZaZ»,ºË|Ë{Ö¼¿Y½MZ£M{¹YfuYY{Za½|Ë{dZ^ËÄq|¿ÁY|yÕÁY{³YÁ|Å{Ö»Ã|ÁY|y¹Ô¯įÂ½Z¼Åd§³]{YZ»ZÅ|]Ö·ÁYÁY»YÁYÖ»Z¼e,Ã|ZÌÂÅZeÕÂÀ]d«{Ä]Y{ÂyÕY|yÃ3Â4ÆËYÁM]YÂedËY|yÃ3Â4ÆËÃZ³½M,ÕÁMZmÄ]ºËZ»§Ö»»YÂeÄ]Á»Y¾»į|ÅYÂyÂeÄ]ZÅd¯]¾ËYÖ»Z¼eÁ|Ì¿Y{³|ÅYÂy|À¸]½ZÆmÕZÅd»Y̼mÄÌÀjeÕÂÀ]Y{ÂyÕY|yÃ3Â4ÆËYÁM³Y,d§ZË{|ÅYÂyYÂeÁ|Ì½ÂqºËY~³Ö»¹YfuYºËY~³Ö¼¿¹YfuY,Y{Zad§ZË{ZyÄ]Z»Ö¼fuY{ZaµZu¾ËYZ]½M{Z»ÖÂyÁdY¾ÌÀqY|y\¸«ÕÃ{YY,dÅ½{ÁMÃÂÌ»Á½{Ä¿YÂmÖËZ¿YÂeÕ~]Å{į½ZÀr¿MdYÄ]|ÌÀ°¿ÌyPe,½YÅÂÕYadÅÌ¿Y{Za,¾ÌfY¹YfuYÖa{Y|yįÖY{Za|Z]Z¼Ö³|¿Á¾ËYÁ|ËY~´]¹YfuY½Ze½Y¼ÅdZ¼ÂeYÌ],|Å|]Z¼Ä]ÁYªËY|¿YÂeÖ»

Page 205

Page 206

ºÅ{¿Z¶§Ä¼ÅÄ]¹YfuY,Ä¿ZyYkZyįÕ{Y§YÄ]¹YfuYÕÃZ]{ÄÔyÂÄ]|ÌËZÌ]Ö³|¿{įÕ{Y§Y«YÁ{-ºÌÀ¯d^v,|ÀfÅ½Z»Z¯f§{ZËZ̸¯|˳Ö»Ö³{ZÄ]aºËY{{Ây]½Z¿MZ]Ã»Á|ËY|]d»uY½Z´¼ÅaµÁYÄ]ºÌÀ¯ÂmÌ¿´Ë{ÕZÅļmeÄ]|ÌËZÌ]dÌ¿Z¯{ÖËZÀjfY¯ÅZ]Á,AMP|ÌÀ¯Zf§Ä¿Z»fv»½Z¿MZ]|ÌÅ{½Z¿¹YfuYļÅļÅÄ],Z]Áe message|ÌÀ¯Zf§Z«ÁZ]|ÌÀ¯Ö»cZ«Ô»įNLT|ËY~´]¹YfuY¾ËYZ¼0ÓZ¼fuY|Ì»Z¿Z»½Z´ËZ¼ÅZÌį|ÀfÅÖ¿Z¯ZÅ¾ËYºÌ¿YÂz]Y½MÃZ]Á{|ÌËZÌ]|ËYÃ|ÌÀY¥Á»½ZfY{Ä]ÃY{d§Ö»ZvË3YÄ]ºÌ¸ÁYYÕ{»d¨³¾ÌÀqxZa{ZÌËZÅ½Zmļ̿Á,|¿{®f¯,Ã{¯dz·YÁYZÅ½M{Zf§Y½Z¿ÅYd{Ä]¼q½ÂqZ»Yd~³Ö»ÃY½Z¼ÅYÖÀÅZ¯Z«Y|Àf§Á|¿{¯Ì¿ÕYÕÁÓd§Ã{Zm´Ë{d¼YÁ{¯l¯Y{ÂyÃY,{Zf§Y{»½M{ÂyÃY,|Ë{Y{»½MÁ|ÌZn¿MÄ]½ÂqÌ¿ÁYd~³Ö»Zm½MYZm½Y|]½ÂqÕ»ZÕ§Z»Z»Yd§Ã{Zm´Ë{d¼YÁ{¯l¯Yºy]Ád§ÁY{¿adyÂÁYµZu]·{,|Ë{Y{»½MÁ|Ì{Ây¡ÓY]YÁYbd]YZÅ½MÁ|Ì·Z»¾£ÁÁdzË[YËZÅÄ]ZÀË{Á{,|]Á{¯ÕZfaÁYYÁ{]ÖËY¿YÁZ¯Ä]ÁdY~³ky¾ËYYÌ]³YÁ¾¯ÕZfa{»¾ËYYd¨³Á{Y{Y¿YÁZ¯\uZÄ¾ËYY®Ë¹Y|¯Âe¿Ä]µZu{Y{ºÅYÂyÂeÄ]¹{³]½Âq,Õ{¯

Page 207

¹YfuYY{ZaÁYÄ]į½M{Y{xZa.{Zf§Y½Z¿ÅYd{Ä]į{Â]Õ{»ÕÄËZ¼Å,¾eÄ],|Àf§Ö»ÃY{½Âq¾¯¾ÌÀqÌ¿ÂeÁÁ]d¨³ÁYÄ]ZÌ{¯ºue{¯cÂ{{ÂyÕÄ¿ZyÄ]YZÌ¹Z¿ZeZ»Ö¿Zm½M{|»M{ÕYÃ|°Å{Z«Â·{»|¿|Ë|¿|À¼Y,{Â]±»Ä]®Ë{¿įYÕ{»ÕÁÓÁ¾ÅZ¯ZyÂÄ]|¬»[Zf¯{Y{ZÆ]ÁYÄ],{Â]ÖmZy®Ëį,Õ»ZÕZm \¸« Y ̬֬u ¹YfuY ºÅ Z] dyÂ] ÕÁ ] ·{ |˳Ö»ÖeZÌuÕZÅZÌ¿½{ÁM]ÁÖ¼y{»Ä]ÄmÂe¥Yf«ÁÁY{ÂÖ»d§eY§ºÅcÁ»YZfu,Ä¿Zy§Z»Ä]Y½{]Z]Á{¯ÁYÁY³Å0Ô^«į{Y{ZfyYÖ¯Ä]YYÖ³|¿YÁÁ{«YÁ{¾ËY{ZË{ÂÀ]YY|yÕY|įdY|¿ÖmZÌfuYÁY{Â]Ã{°¿cZ«Ô»Y|À¯Z{0Ô^«{»Är¿MÅ,½Y´Ë{Ä]d^¿¹YfuYÁ©ZÌfY,d^v»YË^·Ö^¸«Z]ÁYdYļÅÄ]¹YfuYÕY]ÖzËZeÕYĿ¼¿¾ËY{Y{¹Zn¿YY{Â]¹ÓÕÁ»YÕZÅĿ¼¿{,|Å{Ö»½Z¿YÂ»¾ËYÖ]ÂyÄ]įÕÁ»YÕZÅĿ¼¿YÖ°ËÖ´·ZÃ{ZË¾{YÁY¶Ì]{Z»{Zf§Y©Z¨eY½Â¸ËÁ¶Ì]ºfÁ{Ö³|¿Z»Y-{{³]ÁYZe|¿Z¼]fÀ»d¨³ÁYÄ]Á{¯eÁf»~³ËZÀ¯{ÖËÁ{Y{ÁYÂuÕÄÀËÅÁd§ZËYÁYÖvÌ»Õ{»d´¿Z]³ÅZÅµZ|ÃÌ´¿Y{ZnËYhZ]{»½Md^v»Z]Zf§dyY{aYÖ¿Zf]Ze{¯ÕY~³ÄËZaYÕfÌÀÌ»Áf»cZ»|y½Z»Z½Â¸ËÁ¶Ì],|]YÅdÌ]YÌ]Ä]Äf¨ÅÅ½Z»Z¾ËY|À¯Ö»Õ^ÅY½M½ÂÀ¯YÁZ]ÃY¼ÅÁ|¿YÖ»YÂ]ÂeYÁY|À¯Ö»d»|yÂËÂÌ¿Æ{{¯½Z¿MÄ]Á|¿ÁÖ»{Ây|À»ZÌ¿½Z´ËZ¼Å®¼¯Ä],½Z^¸ÁY{Á½Y|À»Z¯cZn¿hZ]įdYÖ·ZÖf»|y¾ËY|¿»MÖ»¶Ìn¿Y¹Ô¯{Á¶¼{dYÃ|Ì¿´Ë{ÕZÅ½Z°»{Ä°¸]ÂËÂÌ¿{¬§Ä¿Ö³|¿½YYÅÕZÅÄr]Ä]½{Y{ZÆ]ÕY],Â¯½ÁÌ]Á½Á{{¹{»z]¹ZÆ·Y¶Ì]ÌPeZÌ¿{Y{ÕfÌÀÌ»Áf»¯»¾Ë|ÀqÁdYdaÖ] Bill Wilson  Metro Ministries 

Page 208

ļÅÄ]¹YfuYdYÃ{¯½Y|À»ZÌ¿Ä]d»|yZzf§YYį|¿Y{{ÂmÁ¶Ì]½Âr¼ÅÕZÌ]{Y§Y,ZÅÃY¾ËfÆ]YÖ°Ë.ÂÄqºÌÀ¯®¼¯½Z¿MÄ]ºÌ¿YÂeÖ»Z»|¿Y{Ây]Å³Yį|ÌÀ¯Âe|Ì¿YÂeÖ»dYµÂaÁZ{ªËY½Z¿MdËZ¼u.|f§YÖ»Ö«Z¨eYÄq,|À¯®¼¯ÖÀÌÀq¾ËYÕZÅd»|yÄ]Ö¤¸^»Ä¿ZÌÅZ»ÖvÌ».|À]ZËÖ»ÃY½Z¼MÖÅZ{ZaÄ]ÕZÌ]ÕÃ|Äqį|ÌÀ¯Âe|Ì¿YÂeÖ»°̿Õ»ZÁ|ÌÀ¯ÂeZ°ÅZÀ³Öz,ZÌ¶j»{YÖ¼y{§Õ{ZZ]½Z¿M,{Âd»|y½Y|À»ZÌ¿Ä]į½MYa̬֬uÕY|¿Z¼ËYYZË¾ÅZ¯Ä]ÄÌ^ÖvÌ»³YÖ·Á|¿ÂÀ]YtÌ»¶Ìn¿Y|¿ZuZÌ]Öf«Á|Å{Y§³½Z¿M¶Ìn¿YÄ]dYÂy|ÅYÂz¿Ö¼y{»,|Z]ÕÁÓºËY~³Ö»¹YfuY¹{»ÕļÅÄ]|Z]ÁĸZ»ÕZÅ\¸«{Y|yd^v»®¼¯|Ì»YZ¿½Y|À»ZÌ¿Ä]ZeºÌÀ¯Ö»Ö·Z»®¼¯Ì¿¾ËYYÖËZÅd»|yÄ]Á{ÂÄ»½ZËY]¶Ìn¿YÂy^y½MYaÁ{Â|ËY|¿kZÌfuYZ¼|Z]Ö»½Z¿MÃÁ³Ä]¾fÂÌa,®¼¯ÕY]´Ë{ÃYÄ]Ze|ÌÀ¯Ö¶Ì]d»|yÌ¿ÖËZÅd»|y{®¼¯ÕY]YÁ{Öf§Z»į|Ì]¾Ì¸¯Á]ZËÂËÂÌ¿|À¿Z»ÖËZÅÆZfu|ËÌ´]Z¼e½ZeÖ¸v»ÕZÅZ̸¯ÕZ¯Â°Ì¿ÕZÅÃÁ³YÖ°ËZ]Ã{ÁM]Z]Y¹{»ÕZÅÖ³|¿|Ì¿YÂeÖ»,|ÌÀ¯dÌ·Z§Äf¨Å{Á®Ë³YZÌ]ºË{Z«´Ë|°Ë{ZveYZ]Z»|ÌËZ¼¿¼·½Y|À»ZÌ¿ÕZÅZÌ¿¾fyZZÀ»½Y|]¾ËYµZu¾ËYZ]ºÌ¿Z]¹Zn¿YÄ],ºÌ¿YÂeÖ»ÖËZÆÀeÄ]Är¿MYÌ]½Z¼ÅºÌÀ°¿Ã{Z¨fY½Y´Ë{Ä]d»|y{½Z»ÖzÖËZ¿YÂeYįdÌ¿ºË|ÅZ°̿Õ»Z½ZfY{{įÂºÌ¿YÂeÖ»ZÅZ¯ZÌ]Äq´Ë|°Ë{ZveYZ]Z»į|À¯Ö»|̯Pe|¬»[Zf¯Z¼Y|Á,{¯|ÀÅYÂy\«ZeY|Z¼Y¨¿lÀaÁºÌÅ{¹Zn¿Y|ÀÅYÂyÌ¼YZ¼ÕÁÌaZ¼½ZÀ¼{Á,|¿Y|ÀÅYÂyYYÅÃ{½Z»ÕY~³ÌiPe,ºÌÀ¯Ö»ÕZ°¼Å´Ë|°ËZ]Öf«Á½ZËÁÓ{Zf§YÃ{¯ÖuYÕÂYZ̸¯Y|yįºÌZ]ÄfY{{ZËÄ]|ËZ]|]ZËÖ»ËY§Y½|]|˳Ö»·ÂaºÌZ]ÄfY{kZÌfuY´Ë|°ËÄ]½{Â]Y~³ÌiPeÕY]į½ZÌ§Y|ÀÀ¯ÕZ°¼Å´Ë|°ËZ]ZYÕļÅį|À¯Ö»|Öf«ÁtÌ»Ö¸v»ÕZ̸¯{¾f§³ÄËÕY]Õ´Ë{ºÆ»¶Ì·{¾ËY|Ì¿YÂz]Y{ÄqÁÕ{§ÄqY{ÂyºÆ½YY|¿Z¼ËYÕļÅ³Yį|ÌÀ¯ÂedY

Page 209

¹YfuYY{Za½Âr¼ÅÖËZÅ½ZfY{eÌ]ÃY|¿YÄq,|ÀÅ{¹Zn¿YÃ|ÖÅ|¿Z»ZcZ»|y.dY{ºÌÅYÂy½Â¸ËÁ¶Ì]½ZfY{ºËÂ¦«Âf» Zm ¾Ì¼Å ºÌ¿YÂeÖ¼¿ Ö·ÁdY ºÆ» ¶Ì] d»|yÄq³¶»Z¯ÃZ§ZfuZË¹Á·|uYÌ]Á|ÀfÌ¿̬§į|ÀfÅÕZÌ]{Y§Y{½Z¿MYÕYÃ||¿YsÁn»Á̬§½ZËZÅ½Zm{Ö·Á|¿Y{ZÌfyY{ÄÔy¾Ì¿̬§ÕZÅ½Z°»{ÕYÃ|Á|ÀÀ¯Ö»Ö³|¿|À¼eÁiÕZÅĸv»ZË|Ëy¯Y»,ÖËY~£{Y»ÃZ´Á§{Y½Z¿MZ¼|ÀfÅZmļÅį¾ËYZÆ]½ZËYÄ]Ö¯į|¿Y{ZÌ¿Á|ÀfÅÖ¼yÁZÆÀe|ÌÀÌ]Ö»Z¯¶v»|ÀfÅÌ¿Z»½Z´ËZ¼Å½Z¿M|Å{ÕZÅZ¯]¯¼e¶Ì·{Ä]ÖÅZ³ºÌÀ¯Ö»{Ây]ÃÁÅ{Y§Y¾ËYZ]Z»Ì],ºÀ¯Ö»|eÌ]ÄqÅºËÂÖ»¶§Z£½ZËYÕZÅZÌ¿Y½Z»{Ây½Z»ZÅ\¸«{dYÖ§Z¯dY½ZMÄq½Z¿MÄ]®¼¯ÁÄmÂeįº¼Æ§Ö»eY|ysÁÄ]d^¿ºÌÀ¯¾ÌÀq³YºËY~´]¹YfuYļÅÄ]|ËZ]įºËË~b]¶Ë|^e½Z»ÃÁÅÖ³|¿ÁºÌÀ¯Ö»d§ZË{dËY|ÅÁYY,ºËÂÖ»Zu{Y½Z¿M´Ë{,|ËY~´]¹YfuY¹{»Ä]Öf«Á{{³Ö»ÄfÂÌaÖf»|yÄ]¾zÖfzÁd¿ÂyZ],Ã{ÁM½Ze{¿Y|yįÖ¿Z¯Z]ZËÁ|ÌÀ¯Ö¼¿ÕZÅ\¸«Ä]½Z¼MYYcZÌu[Mį|Ì¿Ö»¹|«Ö¿ZËm{Ä°¸]|Ì˳Ö¼¿dÁ{¾»Á{ÂÖ»Â]»{Y§Y¾ËYÄ]įÕYÄËM{ZÖ»ÕZmÄÀeY~Ì»Ôe½Z]ÃÂÆË|¿ÁY|ydY¾ÌÀq,¹YÃ{¯ª¼e½M{ZÅµZÁ¹Y{{Y|»Z]ÅºÅ{dˬe¹Ô¯Ä]Y½Z´fyĿ´qįº¿Y|]ZedYÃ{Y{¾»Ä]ZÌY¹ÂÀ]~Ì»Ôe¶j»Ze|À¯Ö»Y|Ì]Y»³|À¯Ö»Y|Ì]d^v¹{»Z]ÕZÌ]|ËÁZÌ]½Z¼ËYY|yÕÃ|Á¾ËYÄ]|Ì¿YÂeÖ»Z¼Ö³{ZÄ]³Y|¿ÁZÌ]½Z]Ä]ÕYÄ¿Z¬¼uYÌqį|ÀeÖ»½Âq|ÀÀ¯Ö¼¿½Ze¹Ô¯į|ÌZ]¾X¼»|Ì¿YÂeÖ»,|ËÁZÌ]½Z¼ËYÄËM¾ËY{Y|y¹Ô¯Ä]¦Ì½ZËZÅ½Zm{įÖ¿Z¯Ä]Á{Y{|ÅYÂyZ¨,|Ìz]|ÅYÂyÖ³|¿|Ì¿Z|ÅYÂyc«,|¿̬§ÁÕļ¸¯d§eY§ºÅ¾ËYY|ËZ]ÖÅZ³½Âq,ºËYÃ|Ì¿½ZËZaÄ]ÂÀÅºÌÀ¯Ö»{Ây]įÖ¯ÅÄ]³YdY½Y|À»ZÌ¿YeY§¹{»ÕļÅįÌ»Md^v»Õļ¸¯Å||ÅYÂyZ§Â°z½M,ºËY~´]¹YfuY¾ËY«YÁ{||ÅYÂy½Z³|¿ÂÀÖ³|¿¶Ë|^e\^,|ËMÖ»]Z»\¸«YÁºÌÀ¯Ö»cZ«Ô»½Z¿MZ]ÃÁÅZ»įdYÕZ¼Ö]{Y§Y¶»Z

Page 210

ļÅÄ]¹YfuY{įÕ{Y§YĿ¼¿ÕY]ºÌÀÌ]Ö¼¿eÌ]Z]®ËY½Z¿MYÕZÌ]d^vÖÀ¨¸eÁYZ]įÕÂeYaYZËÁºÌÀ¯Ö»cZ«Ô»Z¼ÌaYÂÅZËÂ¿ZMºËY~´]¹YfuYZËÖ]Õ|Àz^·ZËÁ¹³Ö»ÔZ]½Z¿MÄ]ºÌ¿YÂeÖ»ºÌÀ¯Ö»ÕZ]ÕYÄ¿ZÌ»ÁZyÖ¿Ìa,½|À·{Ö¯Za{½{¹|«¹Z´ÀÅ0YÌyY¹{¯°§¹{¯d¯uÁY¥Ä]©ZÌfYZ]¾»|»M¾»¥Ä]Ã|̼yº·{½Y{»ÃËÁÄ],|¿YÃ{°¿{Ây]|À¼YÖz½Âr¼ÅÁYZ]¹{»Z]ËZÅºqºf¨³ÁYÄ]Ì»Md^v»ÕÌz]t^0Y|¼a,dyÂËY]Õ{»|ËZ]YqºÀ¯{YZ°§Yºf¿YÂeÖ»dË´¿¾»Ä]ÕÁZ]Z¿¾ËY]į½MYÌaZ»Y.|À¯d^vÖ¿Z]Æ»¾ËYÄ]Ä^Ë£Ö¿Z]Ö]£Ád§ZËÄ^¸£ÁY]½|Ã{¼¹fv»Ä]Y©ZÌfY,{Â¯¼f»Z°§Y{´Ë{YÁY0ÓZ¼fuY{Y{xZaÖËÁ¼¯Z]Y»¹ÔÁ{¯Ì̤eZf§,{Â]ËY¾»\¸«YįY|yd^v»¹Y{½Z¼ËYZ»Y|Ë{ºÅYÂz¿ZÌ¿{¾ËY{»¾ËY{ºÌ¿YÂeÖ»{ÁM|ÅYÂyÃÂÌ»ÕÁįdZ¯ÁY{Õ|]YÕ~]Z»ÂuįºÌÀ¯ÁZ]ÁºÌÀ¯Ö³|¿sÁ{|ÌËZÌ]ºÌZ]ÄfY{½Z¼ËYY|yÖÌ^©Â§c|«{įºÌfÅÖ¿Y̨Ä°¸]dÌ¿Ö°Ë̧0Z§ºÌz^]Ö³|¿¹{»Ä]ZeºÌÀ¯Ö»Ö³|¿ZÅÄ^Ë£Ä]Ì»Md^v»½ZÀz¾f¨³.dYYÂ{¹{»Ä]½{|Àz^·ZËMcZ¼¸¯¾Ì¼ÅºÌZ]ÄfY{½Z¼ËYįdYdzÖ¸ÌyZËM.dYYÂ{Ö¸Ìy½Ze\¸«{Á|ÌZ]ÄfY|¿½Z¼ËYY|yc|«Ä]³Y.|ÀÀ¯Ö»d»|y¹{»Ä]Z{³YZ»YdYYÂ{,ĸ],|ÌZ^¿¶WZ«¹{»ÕļÅÄ]d^¿Ö»YfuY½Ze\¸«{,{4»½ZËY]ÁYįÖ¿Z¯Ä]d^¿į|ÌÅYÂz]Y|yYÁ|ÌÀ¯dY¾Ì¼ÅËÁM½Âq{¯|ÅYÂy¾ÌÀqÁY,|Å{Y«¹YfuYÖ³|¿ÁY¹YfuY¹{»ÕļÅÄ]d^¿½Ze\¸«{į|ÌÅYÂz]Y|yYÖf«ÁÕZf§ZÅd»|zÌaZ] | |ÅYÂy ¶Ë|^e ½ZeÖ³|¿¹Z¼e ,{ZÕZm,|ËYÃ|ÃÌyZÅY~£dÌ·Ä]įÖ·Zu{´Ë{dY{|ÌÅYÂycÁZ¨f»dz¿,|¿ÂÖ»®Ë{¿½ZeÌ»Ä]Öf«ÁÄ°¸]{Y{|ÌÅYÂz¿Y~£Z¨YÌad¨³|ÌÅYÂy¹Ô½ZËYÄ]Á{¯|ÌÅYÂyÃZ´¿½Z½Z¼qÄ]Á{¯|ÌÅYÂyY|¹Z¿Z]Y½Z¿MZ]ÅÁ|Ìa|ÌÅYÂyY½Z»Z¿,ÌqÅ{¼¿|ÌÅYÂy°eÖËYË~a{½Z¿Md»|yYµÂaÁ¹Ô¯Z]eºÆ»ļÅY

Page 211

¹YfuYY{ZaZfuZËdÌ]Ä°¸],|ÌÅ|¿¹Z¿Y½ZËYÄ]Y~£ÕÄÀËÅ|{Ã{ÕÃY|¿YÄ]ZÌ¿{ÕZÅ¾Ì´¿ZÌ»Ä]Á|ÌÅ|]µÂ¼»|uYÌ]Ä̼Å|{lÀaÁdÌ]|ÌÅ{Ö»ZÆ]d»|zÌa½MÄ]|«Äqį|Ìb]½Ze{ÂyY|ÌÀ°¿ÄmÂe|À¼Y½ZÀq½M|ÌÅZ³MÖ]ÂyÄ]Z¼įdYÕYÃY|¿Y½Z¼ÅÁYY{4»ÁYÕY]ZÌį½{ÂyY~£ÕY]Y»½Z»{ZyÖf«Á,{»|Àq{įºË´]|ËZ]Ä¿Z¨Pf»¹YÃ{Â]ZÅd»|yÌaÄ]½Z¿MÕÄ¿Y¿²Àe¹Z¿Y|ÅZ,|¿YÃ{]½YÂfÄ]ºÅ{¹Zn¿YÕZ¯¹|Â^n»į{Â]|¿Y½ZÀq¹Z¿Y,{Y»¾ËYYÖ°Ë{ÁdÀÌZ»Á]ºf¨³ÁYÄ]įºÌf§Ö»²À̯Za¥Ä]½Z^½MÁ¾»¾»,{ÁMÖ»YËÁ{ÂyÁYÖf«Á¹{³]½YÂfÄ]|ËZ]¾»,ÁZÌ]Z]½YÂeÖ»ÂÄqºfY~³Ì»ÕÁ½YÁY§Ö»Z¿YÁºf³]½YÂfÄ]įÂyÄ]-{¯Zf§Ì»M̬ve¾ÌÀq|À¯Ö»d»|yZ»Ä]įÖzºË{Â]Äf§Zm½MÄ]Z̸¯ÕÄ¸mYZ»d¿Y{Ö»d»|yÌa¹Z¿Y½YÂÀÄ]YY~£¢¸^»|{ÃZnÀa,¾»ÁYÌ·Z]®Ë,dÅ¹{ZËÃ|̼ƧZ»ÕZÅd^vYÁYºÌfY~³,{Â]Ã{Y{Y~£Z»Ä]įÖf»|zÌaÕY]|¿Y|]ÁYį{Â]¹ÓÁºË{Â]Y|y¥»ÁYÕY]Z»ºÌfÅY|y¹{Zyį{Â]dY¶WZ«YËY]Y|y¾»Ö·ÁºÌf§½ÁÌ],ºËYÃ{Y{¹Z¿YÁYÄ]ÃY|¿YÄq|¿Y|]į½MYÌaÃ|ÄfY~³ÁY]Ã|ÀÅ{cZn¿YÖ]ÂyÌiPeÁÃ|¼·ÁYį¹Y{½Z¼ËY{Äq,ºÌfÅtÌ»ÂyÕÄvËYY|yÕY]YË|˳Ö»·ÂadY½ZÌf¿«¹Á{½Z³|¿ÂÔÅ½ZÌ»{ÄqÁ½Z´f§ZËcZn¿½ZÌ»¾ËYÁdYd^j»ÖfY{],d»|yYÁYdY{]½ÂÀ¯Y{ZËµZ¼fuYÄ]|Z]Z],´Ë{Ö»{ZyYË~aÕY]^¸«Ã|ÀËM{į{ÂÖ»\^|ÀqZ]Å,|ËY~³Ö»¹YfuY|ÀÀ¯Ö»d»|yZ¼Ä]įÖ¿Z¯Ä]Öf«ÁZËÁfÆ]ÖËYË~a,eÌ]ÕY~£|Ë{|ÌÅYÂyÌ»Md^v»ÕZf§,½M]Y]|¿Y~´]¹YfuYÖËZÅÃÌ´¿Y¾ÌÀqZ]|ËZ^¿½YY|¿Z¼ËYZÅÖf»|yÂy´Ë{²À̯ZaYZ]|ÀqYÌ·Á¾»dYÃY{½ZËY]d¯]0ZÀX¼»Ö·ÁY½Z»Á{ÂyįºËYÃ{¯c§Z»|«½M½ÂqºËYÃ{¯Ã{Z¨fYÃZ³{Á§Z]½Z¿MYÖ°Ë,|ÀZ]Z¯µÂ¤»½ZÀ¯Z¯Y¨¿|Àq³Y|ÀZÀÖ»|À¯Ö»d»|yZ»Ä]į|Z]Öz¾Ìfz¿Ze|ËMÖ»Z»¥Ä]dµYÂuYÁºÌÀ¯Ö»d^v½ZËYZ]ºÌÅ{Ö»Ö]Ây¹Z¿Y½Z¿MÄ]½Âq.Yq

Page 212

ļÅÄ]¹YfuYºËÂÖ»ZËÂmY½Z½Z°Ë{¿Á½Z{ÂyÖ·ÁdY¨v»ÁÃ|ÌÂa½ZÀ¯Z¯²À̯Za,Z»ÆÃZ³{Á§{¾»ÕÁ{ÂyÖÌ^ ÕZÅZ]»{ Á Z]  ZÅ²À̯Za´Ë{¹YfuYY{ZaÖÀË¾ËYÁdYÃ|ÌÂa²À̯Za{Ä̼Å½Z¼ËZÅ½Z¼Æ»Öf«ÁdYÄ]Z»ZÁYºÅZ»Ö¸v»d¯Z»aÂ{Ö¯ÃZ´Á§¾ËY{|À˳Ö»,|ÀËMÖ»ÃZ´Á§¾ËYÄ]YÌ·Á¾»ÃY¼Å½Z»{ZyZËZÅÃ|ÀË¿Z»įdÌ¿¶Ì·{½Y|]¾ËY.|ZÀ¿YZ¼į{Â]|ÀZÀÖ»YZ»½Z¿M|¿Y|¿ºÅ^yZfuÕZÌ]°],ºÌfÅÖ§Á»įÖ¿Z¯ºËÂÖ»ZËÂmY½ZµYÂuYÁºÌÀ¯Ö»d^v½ZËYZ]½Âq{YÁÖf«ÁºÌÀ¯Z{½ZËZÅZÌ¿ÕY]|ÀÅYÂyÖ»Z»Y,|ÀZÀÖ»YZ»ÕÃY|¿YYÌ]«Y»ÕZÌ]{Á|¿ÂÖ»µZvÂy,ºËÂÖ»ÃZ´Á§{ZÆÀÌa³Å½Y´Ë{Ä]į|ÀÅ{Ö»ÖËZÅ¦Ì¨zeZË|ÀÅ{Ö»Z»Ä]µÂ¼»,Ä¿.ºËY~´]¹YfuY½Z¿MÄ]|ËZ]ZÅdË»¾ËYÕY]ZËMºÅZ]|ÀÀ¯Ö¼¿ļÅÄ]įÃ{Y{½Z»§Z»Ä]Y|y½ÂqºËY~³Ö»¹YfuYZ»Ä¿Z]½YYÅºËY~´]¹YfuYÖ¸¼ÕZÅĿ¼¿Öf«Á¹ÁZÌ]½ZfËY]ļÅÄ]¹YfuYÕY]Ö¸¼ÕĿ¼¿|Àq|ÌÅ{ÃZmYËY|d^v»Z],|ÌÀ¯ÃZ´¿¿Z¼qÄ],|ËÂÖ»ÁÄ]ÁÖzZ]½ZeZ¯¹Zn¿YµZ^¿{Ä]0Z§dYºÆ»½ZfËY]į|¿Y|]|ÌÅ{ÃZmYÁ|ÌÀ¯YÖaµYÂuY¥YÕYĬ̫{Ä°¸],Á|Ëy,µYR,Z¨|ÌZ^¿Är¿MYÄ°¸],|ÌÀ°¿Ã|À]µYÂ®ËÄ]|Å{Ö»ÃZmY½Z»³Y|ÌÀ¯½Z¿M|ÌÀ¯ÂmÁadYºÆ»½ZËY]ZedYZ]½ZfËY]^¸«5{,|ËY¶WZ«d̼ÅYËY]|¿Y|]ÖzÖf«Á|ÌÅ|¿½Z¿³YZ»YtÌ»ÕZÌ¶Ìn¿Y|ÌÀ¯{ZÆÀÌaYÄË|Å¾Ëe±]ZuY\¸£Y,|ÌÀ¯d^v¶Ìn¿YY|ÌÅYÂz]Á|ËY¶WZ«Y½ZËY]įÃÁ³YÕ´Ë{Â½YÂÀÄ]|¿YÄf§³Y«Ã{Z¨fYÂ{»į|ÀÀ¯Ö»Z¼Ö^Å~»¹{»ÕY]Zf¿YYÌ]|Ì¿YÂeÖ»YÖËZÅZ¯Äqį|ÌÀ¯°§¾ËYÄ]|ÌÅ|]¹Z¿Y{Y|¿cÁįÕ{ÂmÁZ],|Ì¿]|Àz^·½Z¿MÄ]|ÌÅ{¹Zn¿YY~£ÕY|¬»ZË[MÖ¿YÂÌ·½Ze´f§Ä]|ÌÀ¯½Z®¼¯½Z¦ËZÁ{ZË

Page 213

¹YfuYY{Za,|ÌÀ¯ZaÌ¿½ZeÄËZ¼ÅÕÄ¿ZyÕ{ÁÁÃYYY¥]|ÌÅ{{ZÆÀÌaÄ] ¹YfuY |ÌÀ¯ ÃZe¯ Y½{¯ Ì´¸§Z£ ÕY] Y ½ZeÄËZ¼Å ÕZÅ¾¼qYZf¿Y0ÔYįÖf«ÁÂyÄ],{ÂÖ»ZÌ]Õ{ZhZ]½Y´Ë{½Z¿MÄ]Á{ÂÖ»Z¼½|cÁZ¨f»hZ]®q¯ÕZÅZ¯¾ËY|¿YÄfY|¿{ÂÀ]YtÌ»ZÌ¹Z¤Ìaį|z]Ö»©ZÌfYÄ]d^¿̬֬ud^v»|ÌÅYÂz]Y|yYįdY¾ËYÌq¾ËeºÆ»Z]½Y´Ë{Ä]Ö^¸«¹YfuY½Á|]|ÌÀ¯Ö³Y|Å{ÕZmZ¼\¸«{YļÅ«YÁ{|Ì|ÅYÂy¿Ä]ÕZÅZj¯Y|uZËÕZ¯ZË,|ËY~´]¹YfuYdzÕZ¯ZË{dY~³|ÅYÂy|ËYÃ{Â]YÁ|Ì»YÄr¿M°ÕÌiPeZ{ºÅZ],yM¶§½ZËZa{|ÀÀ¯uY½M|À¿YÂeÖ»ÕZÌ],dÌ¿ÕZm½Z»ZÅ\¸«{Y̬֬u¹YfuYZedYÂyºÌÅYÂyY|yYÁ{¯ºÌÅYÂyYÖ´À³Á©ZÌfYÁÃ{¯ZÀ]Y½Ze½Z¼ËY[Zf¯¾ËY{Y|y¹Ô¯|Å{½{¯dYÂy{,ºÌÅ{¹Zn¿Y|ËZ]įÕZ¯ZÆÀe,dYÃ{¼¿{ZnËYZ¼{ºÌ]ZË{įdYÖ«Z]Äf°¿®ËZÆÀeÕZ¯¾ÌÀqYÌadY

Page 214

ºÅ|¨Å¶§Y|yÄ]¹YfuYÃYZÆÀeļÅYeºÆ»Ä°¸],Ä̬]Yed̼ÅYº¯Ä¿Ö·Á½ZËZa{Y|yÄ],ļÅYÌ]ÁÌaÄ̼ÅįdY¾ËY̬֬u¹YfuY{Ö³|¿ÖzÅÁÌqÅYÌ]ÁYÄ]ÖÀËÖ»YfuY¾ÌÀqºËY~´]¹YfuYZ¼¿ºË°eY|¿ÁY|y|Å{Ö»½Z»§Z»Ä]µZj»YºÌÅ{ZÆ]Ö³|¿{ÁºËY~´]¹YfuY,ºÌÆ¿kY,ºÌÅ{ZÆ]¯ÅÁÌqÅYÌ]ÁYÄ]|ËZ]Ö»YfuYÖ]ÁYÄ],ºÌ¿Y|]ÁYYe]YÕÌqZËÖ¯³YºËY|]Ö»Y³YÁYÄ¿ÁdZ»¹YfuY¹Z¼ed§ZË{ÕÄfËZÁdY½ZÅZÃZÁYºËYÃ{¯faÄ]¶Ë|^eZ»¹YfuYįdY|y{»{ZÆÀe½MYÖf¼«¬§{ÂÖ»Ä]Z»¹YfuYdY|yÄ]¹YfuY,ÖËZÆ¿¥|Åį|ÌZ]ÄfY{{ZËÄ]Ä]0ZfËZÆ¿ÁdZÌÄ]¹YfuY,½Z°q¯Á½ZÁ{ºÅZËc|«½Z^uZ¹YfuY¹{»Ä]0Z§ÁYYdZYÁY|yÄ]¹YfuYÕZmÄ]³Ya|a{Â]|ÅYÂyÖfad]ZfuZËÖ»YfuYÖ],ºËY~´]Ö»YfuYÖ]Á µÂX» ÁY ,¶ÌW¼ Ö¯{¯ ÕZÅÁ { {Â] ºY ¾ÅZ¯ ,Ö¸ÌÄ]d^¿Ö»YfuYį|¿YÃ|¦ÌÂeÕ{Y§Y¿Ya{Â]ļÌyZ¿YZËY|Åd¼«¾ËfÆ]½Z¿M|¿{Â^¿¶WZ«ËZÅÖËYY{Á»Â«,|¿ÁY|yÁÄ],|¿{¯Ö»YfY½Z³|Àfa³YÁ|ÀfY{Ö»]½Z{ÂyÕY]½ZÖfYZ¿Y-{Â]ÃZ³M¿Yad{Z¿Zf§YÖ¸Ì|¿|Ö»¶Âf»d»|yY|yÕļÌy{į½YÂm½Z¿Z]½ZËZ¯Z¿YÁZËY|Å{»{½ZËYÄ]a{¯ÄÌ^ÀeY½Z¿MÖ»Ô¯¾ÌÀq¾f¨³Z]ÁY¹Zn¿Y|¿{¯Ö»

Page 215

¹YfuYY{Za¹Â«¾ËYÖ»Z¼eYYZ¼|]µZ¼YįYË|ÌÀ¯Ö»ZÅZ¯¾ÌÀqYqd¨³Z¼dÌ¿[Ây¹ÂÀÖ»įÕ^yYË,º¿YaÕY|ÌÀ°»¾ÌÀq¹ÂÀÖ»įÖf«ÁZfu¶ÌW¼µÁY|ÌZ]Ö»|¿ÁY|y¹Â«½ZÌhZ]½ZÀÅZ¯½YÂÀÄ]½Zd»|yÄ]į{Y{ÃZmY½ZËYÄ]Z],{¯ÄÌ^ÀeY½Z¿M¿Ya{°¸¼Z]YÕÂya,{Â]Z¯{Öf¨À»Ö¸ÌÕY]|ÀÅ{Ä»Y{YZÀ¯]Z¯YY½Z¿M,dY~³Ö»¹YfuYY|yÄ]0Z«YÁÁY³Y|Ö»ZYÁ|ÀZ]µ{ZÖ¿Y{»į{¯Ö»[ÂÀ»½ZËZmÄ]YÕ{Y§YÁ{¯Ö»ªËYį|ËÂÀ]YY|y¹Ô¯ÓZu|ÀÀ¯d»|yZaÖ^¸«Z]Y¹{»ÁY|y|Ö»Ö¸ÌÄ]Ö^¿½Â§ÕÄ¿Zy{»{½ZËYįÖ»Z´ÀÅc|a½Y|¿Zy]Y{ÂyZËM¾ÅZ¯Ze¹|Ë´¿]¶ÌWYYZ^Y̼mYYÁYZËMÁ.ºfyZ¿ÅZ,|¿{Â]-|Âb]{¨ËY¾»ÂuÄ]Á|¿YÂ]Âz]Á|ËZÌ]¾»t]~»{¿,Ã{Â]¾»a.¹|Ìz^¿c|a½Y|¿ZyÄ]Y¶ÌWYYÖÀ]¾ÌeMÕZËY|Å̼mZËMÁÁ|ÌÀ¯Ö»µZ¼ËZa,¹{»§»Y{Ây¾°»{įY»ÕZËY|ÅÁZÅÖ¿Z]«Yq̼m¾Ëe°̿YY¾fËÂyZe,ÕY{Ö»¹fv»¾»YÃ{ZËY{Ây½Ya.ÕZÄ]§¶ÌWYY,¾»¹Â«ÕZËY|Å¶ÌW¼µÁYY¶Zud¨À»Ä]Ö¸Ì{Y~³Ö»d´¿YÖ¸ÌÕZÅÃÌ´¿Y],Ö^¿YY|y{Y{Ö»dÌvmY,|Ö»Äf§³ÁÕĸÌÁÄ]įZÅÖ¿Z]«¾ËfÆ]ÕZ¯¾ÌÀqZ]|¿Y{Ö»e]Y|yYY¿YaÖ¸Ìį|˳Ö»Ö^¿ªËį|ËÂÀ]{ÂÖ»d¯ÔÅZq{,°]Ä°¸]{̳Ö¼¿ÖY{ZaZÆÀeÄ¿ÁY|˳Ö»ÄqÖ^¿ªËYY|y¸|]YÄ]Ze¾»ÂuÄ]c|a½Y|¿ZyÁÂe½Y|¿Zyįºf¨³Äf^·YY»įYÖ¿Z¿MYË¾»YZZu|˳Ö»|¿ÁY|y½ÓY¾°Ì·{¼¿|ÀÅYÂyYÂy,|¿Z¼̬uY»įÖ¿Z¯Á{¼¿ºÅYÂyºË°e,|ÀËZ¼¿ºË°eÂe|a½Y|¿ZyÕÁZ]ÁYÂeÕÁZ]į|ËMÖ»Ö»ZËY®ÀËY||ÀÅYÂy¾°»Ö´ÀeÁ{Â¿d§ZËÂeÄ¿Zy{ÌaÕ{»į{¼¿ºÅYÂy«Y{ÌaÕ{»Á,||ÅYÂy¶ÌWYYÄ]įÖ¿ZuYÅ{,|Ë{ÖÅYÂyY»«{Âyt]~»YįÂe½Z¯YYÖzÁ{Â]|ÅYÂz¿0Y|]YÂeÕÄ¿Zy̼mÁ,{Â]|ÅYÂyd·{½|Ì¿Zn¿ÁÂeºq½|ÌÅZ¯ÕY],ºËZ¼¿Ö¼¿

Page 216

Y|yÄ]¹YfuYį|Z]d»ÔÂeÕY]¾ËYÁ{»|ÀÅYÂyÖ¿YÂm{ÂeÕÄ¿ZydË}Á®Ë{½ZËYÁ{Åį{ÂÖ»«YÁZv3À̧ÁÖÀ7¨4ucaÁ{]Áµ{ª§Y»įdY{ºÅYÂyZa]{ÂydÆmÄ]ÖÀÌ»Y¾ÅZ¯Á{»|ÀÅYÂyÁ,{¯ºÅYÂyZÀ]Ö¼°vf»ÕÄ¿ZyÁYÕY]Á,{¼¿|ÅYÂyZf§¾»½ZmÅį||ÅYÂy«YÁÁ{¼¿|ÅYÂy¸ÄfÂÌa¾»tÌ»ÂuÄ]Ö¿Z¿«ÁÃ¬¿ÕYÃZadÆmÄ]ÁY{¿,Ã|»M,|¿Z»Ö«Z]ÂeÕÄ¿Zy{įd¿ZƯ¦ËZÁYÖ°ËÄ]Y»į¾ËYZ6À¼ed¨³|ÅYÂyÁ{¼¿|ÅYÂyºÌe¹Âz]½Z¿ÕYļ¬·ZeY~´]¶ÌW¼µÁYYe]YY|yÁ|Z]Y{Z§ÁįdY{|ÅYÂyZa]YÖÀÅZ¯d¨³Y|y¾ÌÀqY{ZadY̬֬u¹YfuY¾ËY|ËZ¼¿dZY¹{»Á{ÂyÅYÂyÁYY|]¶¿¹Z¼eÁÁYįdY¾ËY,{ÂÖ»Ö¸Ì¾Ë´ËZmįÖÀÅZ¯{Â]|ÀÅYÂyd¯]{ÃY¼ÅÁ{Y{|ÀÅYÂz¿d{Y³ÅY½ZÃZ´ËZmºÌÅY]Y¹YfuYYeºÆ»¯pÌÅÁYÕY]dY~³¹YfuY¾ÌÀqY|yÄ]Ì¿ºÌÅY]Y,{Â]Ã|Ì¯Zf¿YµZlÀaÁdÌ]{Â»aÕY]ÁY{Â^¿©ZvYÁY]Ö^Y|yZ»YdY{dÁ{Õ´Ë{ÌqÅÁ¯ÅYÌ]YÁYÁY|y{Z¼]aYe¹fv»Áe]YY|ydYÂyÁYYÁ|ÅZºÌÅY]Y½ZmÖ¿ZËa|Ì¿YÂeÖ»|À¯ºÌ¸e±»Ä]Y©ZvYdYÂyÁYYËY]{Â^¿dzÁYÕY]ÃY|¿Y¾ËYÄ]ÖfYÂy{pÌÅ.|ÌÀ¯ÂeYY¶¿įYÖ¯Ze|Å|]d{YYYÖËYY{¹Z¼eį{Â]e½ZMÖ¸Ì{»{įÄr¿M°{»¾ËY{|»MÖ»ZÌ¿{Ä]ÁYYdËZ]Ö»,ÄfZy]ºÌÅY]Y,½Y{Y|»Z]ºÌ¿YÂyÖ»{Âyº«ºÌÅY]YÕY],{Zf§Y©Z¨eY,©ZvYËÂyaZ]Y{Ây½Y¯Â¿Y¨¿Á{Á,dYZÌ]Y{Ây¡ÓY½MÕÂÄ]Á,|Ä¿YÁ,Äf°ÖÀfyÂÖ¿Z]«ÕY]¹ÌÅÁÄfY{]ËY|Ìad§,{Â]Ã{»§YÁYY|yįÖ¿Z°»,¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]dY~³¹YfuY´Ë{ÌqÅYÌ]Y|yÄ]ºÌÅY]Yd{{¯Y|¿YÁYÕYÄf§,|À¯Ö¿Z]«Y©ZvYį½MYÌad{Y|yYÂeįºf¿Y{½ÓYįYË,¾°»pÌÅÁ|]Á,¾°»Y{a]Y{ÂyÕÄËMÖfY|¿¢Ë{¾»YY{ÂyÕÄ¿Z´Ëaį½Âq,ÖeÖ»

Page 217

¹YfuYY{ZaY{Za|ËÂÀ]½ÂÀ¯YdY|¬»eµÂv»̬֬u¹YfuYºÅZ]{Â]ÄqºÌÅY]YÖ·Z¹YfuY|¿ÁY|yd¨³Á{Y{{Y|¿½Z¼MYºÌÅY]YÄ],|¿ÁY|yÕÄf§´Ë{Z]ÕÄ¿Z´ËaÁÕ{¯YZ¯¾ËYį½Âq,¹ yÖ»º«{ÂycY}Ä]|˳Ö»,¹ZÌj¯YÂedË}Á,ºÅ{d¯]YÂeÄÀËMÅ,ÖfY|¿¢Ë{Y{ÂyÂedË}ÁdZË{ÕÃZÀ¯]įÖËZÅ²Ë¶j»Á,½Z¼M½Z³Zf|À¿Z»d»Y̼m,ÂedË}YÁ||ÀÅYÂy¥f»Y{Ây½ZÀ¼{ÕZÅÃYÁ{Õ|ÌÀY»µÂ«Ä°¿Âq,d§ZË|ÀÅYÂyd¯]¾Ì»ÕZÅËY|ÌaÄ]0Z¼Ì¬f»Äq,{Y{Öa{Y{ZaÃY¼Å¹YfuYį|ÌZ]ÄfY{{ZËÄ]¿Z»{ZyÄ]ºÌ¬f»Ì£ÄqÁ|ËY~´]¹YfuYY|yZ»d{Z¿[Zzf¿YÄ]¾fY~³¹YfuY¶Ì·{Ä]{Â]®Ë{¿įdYÕ´Ë{zZ»dzZÌ]ÁYÃZ^fY|Å|]d{YYÌqļÅ,Y|yYeÌ]ÕÌq{Ì´]ÁYYYZ»Ö³|¿dYÂyÖ»į{Â]¾Ì´¼y½ZÀqY|yÁ{Â]|«,Ã{Ây]Á|]µÀ»{|¿ÁY|yįÃY¾Ì]{|«YÁÁºÌ¿YÂyÖ»kÁy{¼¿ÕÁ¶f«YÌaįºË´]|ÌÅ{ÃZmY,ºÌÀ¯d^v{»¾ËY{į½MYÌaÃ{¼¿cZ«Ô»YÁY¶f»ÕÄeÂ]{Ö³ZeÄ]Y|y{Â]Ã{Zf§YÖ«Z¨eYÄq,½MÖËZÅ»YY¶ÌËYY¹Â«ZeÃ{¯[Zzf¿YYZ»įd¨³Y|y{Â]¥Ä]Á{¯ÖÅYY¿Y|¿§Á½,|»M¾ÌËZaïYZ»|z]įÖ^¾Ìfz¿{ÁMZmÄ],{Â]Ã|ÄfYÂyÁYYYÄr¿MZed§»|°]YÖ¯.Yq|°]YZ»dYÂyY|y,|¿{¯¦«ÂeÃY½ZÌ»{,Ä¿.dYÄ¿YÂË{Y|y´».|À¯{YMY»Â«|ËZ]{Â]Äf¨³ÁYÄ]ÃZeį.{Â]Ã{Zf§YÖ«Z¨eYÄqaÄ¿Z]½YYÅ¿,|»M¾ÌËZaïYZ»Öf«Á,¶f»ÕÄeÂ]{cZ«Ô»YaªÌ¼ÕÌqZ»į|Ë{Ö»ÁY|Ë{YÁYį{Â]Ö¿Z¯¾Ìfz¿YÖ°Ë½Z˳Ád¨³įºÀ¯Ö»Âe{¯µYÂ{»½M{ÁÃ{¯Ä]neYdYÃ{Â]¾ÌÀq

Page 218

Y|yÄ]¹YfuY¹{³]»Ä]|ËZ]d¨³¾»Ä]Á|»M¹{¿Y|y¹Ëd¨³Z»ÕYÃ|ÀÅ{ÖËZÅ½Z¼Å¾»¾ËY]ZÀ]ºÀ¯{YM½Â§cZYYY¹Y¹{»ZeºË{Ö»¥uYÃZ]{Ä̼ÅįºfÅÖ5¯,¹ËºfÅÂeZ]¾»dYÖ·Z{Y{[YÂmÃ¨¼Å.ºÌÀ¯Ö»d¯uÕÁºÌÅ{¹Zn¿YÕ´Ë{Z¯|ËZ]µÁYÖ·Á,ĸZ§Ô]{Y{[YÂmZ»½Z»aÁ{|ËZ]įd¨³¾»Ä]ÁY{ÁM¾»{ZËÄ]YºÌÅY]Y|ÆY|y,ïºÌÀ¯ÄÀfyY¹Âm-ºÌÀ¯Á½Z»e±]aYµÁYZÌ]a,ÃMd¨³Ã¨|À¯Ö»ÄÀfyY¹ÂmÂÄqZ»į{Â]|ÅZÃ¨|]¾»ºÅ{tÌÂe½ZfËY]YÕYÄf°¿ZeºËÂ¦«Âf»Zm¾Ì¼Å|ÌËZÌ]ÓZu½Z»{ÂyµÁYįd¨³Z»Ä]f¯{¹YÃ{Â]½Z»a¾Ì»Â½|ÄÀfy|ÅZÖ³|¿{Õ|Ë|{{¾ÌÀq|ÅZÃZ]Á{³Å½ÂqºÌÀ¯Ã{Z»M[ÂyYį¹|Ë{,|Ë]YdÂaÁ{Y{¹Zn¿YYÖuYmf¯{Öf«Á{Â]ºÌÅYÂz¿®·Y¹|[Y~Zq{ÁY{{½|Ë{Y{Ö»{ZË§®·Y{ÂmÁ¹Z¼e³]aį|Ë{ÁY|ËÌ´]¿{Ã¨{»{Y¾Ì¼ÅÓZu,ÄÀv¾ËY0ÓZ¼fuY|¯Ö»[Y~Á{ËÖ»®Y,|¿Ö»{ZË§ÂÄqË½Y|¿§Z]d¿YÂeÖ»ÂÄqÅÂdYÃ{Y{ÄnÀ°YÁYÕÁ{Â]Ã{¯kYÁ{YÁYZ]į{Â]Õ{»ªZÁY.|À°]ÕZf§¾ÌÀq{Â]Ã{¯cZ«Ô»įÖËY|yZËM.{Â]Ã{Zf§YÖ«Z¨eYÄq{»½MÕY]ï½M.|Z]ºuÖ]ÁË¿Ây¾ÌÀqd¿YÂeÖ»,Ì·Y,½Ze®q¯aÁZ»¾Ì]ÁY|¶¼{YÁ{Z»ad¨³Z«ÖÀv·Z]YfYÕÃ{Z»MÁº°v»ZÅZa,¼¯]ZÅd{{ZfËY¾ËYÖÀ°]ÕZ¯¾ÌÀqÃZ]Á{ºÅ{Ö¼¿ÃZmYZÌ¿e®Ë{¿¹|«®ËZfu,Õ{¯¹ÂmZ]įÕYÄ¿Ó{ZZ¿ÁÄ¿Z¼uÖ]Z¯½|Ë{dY¾»ÕÄr].ÖfÅÕÅÂÄqÂe,dYÖ§Z¯ºËY]{Â]Ã|Zf§³Õ|Ë|ÆeÄq{Ö·ZkYÁ{Y½MįºÀ¯Âeº¿YÂeÖ»¹Z¼eYÂ{{¼¿Ö»|Ë|ÆeYZ»0ÓZ¼fuYÁ{Ö»{ZË§,{Â]¾Ì´¼yÁYZÅZf§Á|¿ÄfzaÖËY~£pÌÅ|]ÁZe\Ze|],d§ZËÄ»Y{YÁÌ]Á{¼¿Ö»½ZËZaÖ]Á¾ËYZ»ÕY]|Ö»e|]dZÄ]dZ{Â]ÁY¶¼veY

Page 219

¹YfuYY{Za½|Ì´ÀmY{¯°§Á|¼Åd»ÁZ¬»ºÌ¸eZ»¹Zn¿Y{YMYֻ«įdY¾ËYÖ³|¿{¾»cÂ{,¹Y{Z¯¾»,¹|ÄfyÃY{ºËÁ]ZÌ],|Z]d¨³aºÀ¯ÁÓZu¾Ì¼Å|ËZ]ÁºÀ¯½Âq|°]YZ»Ze|»M½ZËY¦«Âe¶v»Ä]Y|y,»Ä]½Z¨^Å{dYÂyÖ¼¿Y|y{Â]ÄfY~³¹YfuYY|yYeÌ]¼ÅÄ]Y|ÌaYÕ´Ë{Ád¯Ö»YZ»ÁY|ÀÌ^]YÕÌq¾ÌÀqYÃ|Ë³],|f§YÖ»ÅÂÕY]Ö«Z¨eYÄqį|Ë{Z»¼ÅÖf«ÁZ»Y{¯Ö»ÃZ³½MºÌ¿YÂyÖ»{¯ÄÀfyY½Za{ÂyÁ{Y{kyÄ]Õ|À¼ÂÅ,ÄfyY|¿YÕÁÕZa{¿Á{¯ÄÀfyY{ÂyaĨ7¸4£,Äf§³ÌeÖ´ÀÃ¨5kÁyÖfÅ½ÂyÅÂY»Âed¨³®ËÄËM{¯ZÅYÁY|¿ÁY|y{¯ÕZ¯¾ÌÀqį¾ËYv»Ä]¼ÅZËº°]YZ»¹{Â]Äf§¾»ZËM|Ìa¾»YZ{{Y|yÁYZ»ºf¨³dÌZ«Z]¾».YËZÅaį¹{Â]Äf¨³Z»Ä]¾»½Âq,ĸ]d¨³¾»Ä]Y|yb¾»YÌ]¼ÅÄ]įdYÂyÁYÁ{Â]Ã{Y¿ZyÁY,|À¯ÄÀfyY{Â]µÂX»ÁY{Y~´]¹YfuY{Y{º¿Z¿eÌ]Yd{Ì»Y½|kZyd̼ÅY,¾z¾ËY³ÅZÌ|ËZ¼¿Z,|À¯{ZnËYt¸į¾ËYÕZmÄ]dYÂyZ»t¸µZuÄ]ZÂyd¨³Ä°¸]½Z³|ÀÀ¯ZµZuÄ]ZÂyd¨´¿|Ì¿YÂz]YZf»½Z³|ÀÀ¯Ä]d{,d{Z¿Öv¸{ZnËYZyÄ]įdYÖ¯Ã|ÀÀ¯Äv·Z»{|À¿YÂeÖ»Ö¿ZMÄ]½Y^Å{Ë~aÖ»YÖËYÅÁ|¿Ö»ÕZ¯ÅÌ]ºÌÀÌ]Ö»įYÖzįdZÀ»½Y|]¾ËY|¿ÂZf§³Ö»Y{¾ÌÀqdY¨Àf»ÕZf§¾ÌÀqYY|yºËZ¼]¹fv»,ºÌÀÌ]Ö¼¿įÖzYdYĸ]Z¬»ÕÃ{Z»M,|Z]¹Ó³YįdYÖ¯Ã|ÀÀ¯t¸z¹ZËYYÁ|˳Ö»ZÌ¶Ì·{¾Ì¼ÅÄ]{ÁMd{Ä]Y̬֬ut¸ZeY½M½YZ6^mÁ{ÂÖ»Â^n»½Z¼Mc°¸»,½ÓYZeÃ|ÀÅ{|̼eÕZÌvË½ZÌ»ÁdY»YM,Y|yÖÅZ{ZaZf»|ÀËZ]Ö»ÁÄ]¹ÓÖÅZ³̬֬u»YMÁt¸½{ÁMd{Ä]ÕY]Á|Ì¿YÂz]YÃ|ÀÀ¯Z¿Y\¸£YÃYÂy{Ây{Y§YºÌZ]ÖËÁZËÁÕÃ{Z»MįdYYZËÁ|ÀÀ¯YÂ{½Z{ÂyÕY]YÖ³|¿|ÀÅYÂyÖ¼¿ZË½Z¿M|ÀfÅ

Page 220

Y|yÄ]¹YfuY|¿Y{Ö»d§ZË{Öf¨À»,|ÀÀ¯Ö»ÌÅa½ZËYZ]ĸ]Z¬»YįÖ¿Z¯\¿Zmd§ZËÖ»d¨À»¿Ya\¿ZmYįÖ¸Ì|À¿Z»¹YfuYZyÄ]Ã|ÀËM{³ÅÁd§³{©Z¨eY¾ËYYZ»0ÓZ¼fuYf»|yZ£M{ÁYÃZ^fY¾ËY]ZÀ]{°¿ZÁYZ],Ö¯ÕÄfYÂyÄ]įd§³ÕZmÁY\¸«{Õ«ÖËZÀ]Ë|ºÆ»ÕYÄ¿Z¿Ä]¶Ë|^eÁYÕY]{Â^¿¾ÌÀqÖ¸Ì{Z±]Õ^ÅÄ]¶Ë|^e¼¹Z¼e{YÁYd¿YÂeÖ]ÂyÄ]ÁY{Â]Z]ÄÀƯÄ°¸]{Â^¿Z¯ÃZeÁ½YÂmZ»ÕÃY|¿YÄ]ÁYÅÂ{¯Ö»ÖZÆÀeZ»,´Ë{ÕÂY|À¯Ö»Äqįd¿Y{Ö»d{Z¿ÖÅYYÖ·Á{Â]d^v»Z]ÁY-|Z]Ö]ÂyÃ{Y¿Zy·Zq,{Ì´]¿{¹{ÁMĿ¼¿¶§¾ËY{įYÖËZÅ{Y|ËÁ¹Z¼e³Y{dYÃ|«YÁÃ{Y¿ZyÕÄÌu{ZÅ½MÕļÅį||ÌÅYÂyÄmÂf»¹Ô¯,Zm¾ËY{¼Å,Z»{»{Á½Y|¿§,ºÌÅY]YÁÖ¸Ì{»{{³Ö»Z°MÃ{Y¿ZyÕÃZ]{ZÌÄ°¸],¹ÁZÌ]t¸Ze¹YÃ|»ZÌ¿¹ÁZÌ]¾Ì»Ä]t¸Ze¹YÃ|»Mį|Ë^»½Z¼³ÁÁ{Z»]Yfy{,|a]YaZe¹YÃ|»MYË¹ÁZÌ]Ì¼Ze|ÀÅYÂy{ÂyÕÄ¿Zy¶ÅY,z½ZÀ¼{º¿YÌ´¿Y]ÅÂ{Z»]Y¾»ÕÄfËZ,{Y|]dÁ{¾»YÌ]Y{Ây{Z»ZË|aįÅ{Â]ÕÄfËZ,{Y|]dÁ{¾»YÌ]Y{Âyfy{ZËaįÅÁ-|Z^¿|Z^¿¾»Zf»z½M³YZfuÖzÄ]¹YfuYZyÄ]YY|yÕÃ{YYÖf«ÁºËYÃ{¯ÃZÀ³Y|y¶]Z¬»{,ºË̳Ö»Ã|Ë{Z¿|Z]Z»ÕÃ{Y¿ZyÂÃ{aÖ]ZÌcZ¼¸¯|ÌÀ¯{YÂ»¾ËYdË|mÁd̼ÅY¹YÁ|Ì»Y,Ö¸ÌÕY]ºÌ]ZÌ]ÓZ]ÕZÅĿ¼¿{ºÌ¿YÂeÖ»YY¶Ì·{ÁdYº°v»ÁÌ]¿Y|¿§Ä]ÁY¹YfuY{Â]YÃ{Y¿ZyË³Z¿ÕÁY{ĸZuÕÄnÌf¿dY{]{¾Ì´ÀÖËZÆ]ËY],Y|yÄ]¹YfuYYe¾ËY¹Z¼e{Z»ºÌÖ»¹YfuY{µ{Ze{ZnËYd̼ÅYÄ]Zm¾ËY{YÌ]ÖzÄ]¾fY~³¹YfuYZ»YºË{¯¯¼e¹YfuYd̼ÅY][Zf¯

Page 221

¹YfuYY{ZaYdzÕÁY{\¸£YÁdY|yÄ]Ö»YfuYÖ]ZËÖfad]ÕZÀ»Ä],Y|y¹fv»Y|yYeÌ]|ËZ^¿¯pÌÅÁÌqpÌÅdY{|ÅYÂyÃY¼ÅÄ]{Y¾ËYÄ̼Å|ËZ]dYÃ|ÀÅ{cZn¿ÁÃZ{Za,Y|yÁY{ÂÃ{¼Z°MdZYZ],¹YfuYºÌZ]ÄfY{{ÂyºqÌaÕZ¯Å¹Zn¿YÁ½Y{»į{Y{{ÂmÁ|¬»[Zf¯{Õ´Ë{ZÌ]ÕZÅĿ¼¿{{³Ö»Ã{Â^¿[¸»¹Y|¯pÌÅÕÄnÌf¿|¿YÄfY~³¹YfuYY|yYÌ]¹{»Ä]½Z¿ºË{Y{½Z¿Y|ÀfÅ½Z»Y|f«YËįÖ¿Z¯Ä]¹YfuYÕÄnÌf¿Z»dY|ÀfÅZ»Ye]įÖ¿Z¯ZËÁ½ZÁ{ºÅÄ]¹YfuYÕY]ÄnÌf¿¾Ì¼ÅÁdY½Z°ËÌ¿Ö^¿¾Ì]{Y|ËÁ,Ã|¾»{ªÌ¼ÕZÌÂÅ\^įÕ{Y»YÖ°ËY,Y{ÂÆËÕĸÌ^«Y½YÂmÖ^¿dY½ZÅZ{Za[Zf¯{½YÂmÖ^¿ÁÌad]ÃZ´¿Z]«|]Á{Á]¶ÌWdÌ]Ä]į{Â]Äf§³½Z»§Y|y\¿Zm¾ÌÀqÁY|Ì¿Y~³Ö»Ö¿Z]«½M]ÃZ{Za¹Z]Ëį|À¯d^vÕYÄ¿ZfaÖ^¿įÂ½Z¼Åd{f¯ZyÁdyZºÌ¿Á{YÃZ´¿Z]«Y|yÁ{¯|Ã|À¯Ya,{Â]Ã{¯cÂ^¿½YÂmÁ{Â]Ã|¹Zn¿Yd½MZ]Y|y{»¹Ô¯į¾ËYYÃZ{Za¹Z]ËÄ]YÁYÃZ{Zaa{Â]Öf¨´{©£,{Â]Ã{Y{Z¨Yf{Y|yc|«Ö^¿xZa|ËZ¼¿d§ZË{ÁYYÖY{ZaÁ|À¯duYfYZe{¯cÂ{«ÂeÃY¼Å,ÖÅ|]¾»Ä]Y{ÂyÕÄ¿Zy¦¿³Y{Â]¾ÌÀqcÂ{¾ËYÄ]Ä]Y»|¿ÁY|yYËº¿Ö»[MÄ¿Á¹ÂyÖ»½Z¿Ä¿Zm¾ËY{Á,ºËMÖ¼¿ÖÅYÄ]ÁÂÀ»[MÁÂz»½Z¿dYÄf¨³ÁÃ{»§»Y¾ÌÀq{Ây¹Ô¯½ZÅZ{ZaµÁY{´»]ÕYÃ|»MįZ»Y{¯Z£MY{ÂÆËÕÂÄ]Y¨Á|Ä¿YÁÕ´Ë{ÃYY,aY~£ºÅZ]YÄ¿Zy{Ze{¼¿cÂ{YÁYÁ{Ây]ÁYÄ]ÕÌaÖ^¿,ÃY{{Âz]ÃY{|ËZ^¿Äf¨³ÁYÄ]Y|yįd¨³ºÅZ]¾ËY½YÂmÖ^¿|¿Âz]µZu¾ËYZ]{Á]ÁYZ]|¿YÂeÖ¼¿a,{{³Z]Ö¸^«ÃYYZfuÁ|»ZZÌ]Á|¿ÁY|y½Z»§Ä]ÕYÄf§ÁºfÅÖ^¿Âe¶j»Ì¿¾»d¨³ÁYÄ]ÌaÖ^¿[MÁ{Âz]½Z¿Ze½Y{³]cYÄ¿ZyÄ]{ÂyZ]YÁYd¨³,Ã|º¸°f»¾»Z]ÄËM|ÂÀ]ÁYÕÄ¿ZyÄ]ÁdY~³¹YfuYÌaÖ^¿½ZÀzÁcÂ{Ä]½YÂmÖ^¿į|µZ¿½YÂmÖ^¿]|¿ÁY|y¹Ô¯,Y~£½{Ây¹Z´ÀÅ,Ä¿Zy{d§

Page 222

Y|yÄ]¹YfuYÃYÄ]ÁYb||ÅYÂz¿¾§{¿Y|a^«{,Ã{¯ÖfZYZ¿ÁY½ÂqYÁY|mÌZ»Yd¯YÁYÁ{Ây]ÁYÄ]ÕÌÁ|Ä¿YÁY{ÂÆËÁY½|Äf¯YÌaÖ^¿Öf«Á{Â]Ã{°¿ĸ¼uºÅÁY¡ÓYÄ]Á{Â]Ã{Âz¿{6¼e|¿ÁY|yº°uYįdY|y{»½M¾ËYd¨³½ZÀ̼YZ],|Y{^yª§Y»,dYÄf¯ÁÃ|Ë{YÁYįÃ{Y{ÌÄ]YÁY|¿ÁY|yY~Æ·-{¼¿ÄËM{Â]Äf¨³ÁYÄ]|¿ÁY|yįÖ»Ô¯Á½Y^ÅÄ]¹YfuY¾ËY0ÓZ¼fuYdY~³¹YfuYÌaÖ^¿Ä]½YÂmÖ^¿ÁY{ÂmÁ{Ö¼°v»¶Y{Â]Äf§³¶°ÁY{Ö¿YÂm¿¾ÌÀ{,½YÌaÕZf§¾ËYÁ{Y~´]¹YfuY|À¯Ö»d»|yYY|yįÖzÄ]|ËZ]į{Â]Ö^¿¹YfuYÕÄnÌf¿{ÂY«]d{Ö·{Ze{Â]¹ÓZ»Y{Â]ZmÄ]{Â]¿Y|a³{½|¿¾§{,|¿ÁY|y¹Ô¯YÌ]ÌaÖ^¿¹Ô¯Ä]½YÂm{Â]Ö§Y³Á¾Ì´ÀÕZÆ]¾ËYµÂ·Âa{ÂÖ»d§ZËaÖ³|¿{|Ë|m|ÆYÕYĿ¼¿|Ë¿Ö»YZ°MÄq,¹{¯d¨·Zz»ÕÁZËÁÁYZ],|»MÄ̯Z¿3YÄ]45a½ÂqZ»YZ] ,|ÀËM{ [¬Ë \¿Zm Y Ö¿Z¯ į ½M Y Ìa YË {Â] Z¯Ì¬e{ÂyÁ|Ì¯aZa,|¿|»MZÅ½Mį¾Ì¼ÅZ6»Y,|Ö»Ã¨¼Å½ZË{ÂÆËÌ£ÕZ¯ZË¾ËY{Ì¿½ZË{ÂÆËËZdY{ºÌ]ÄÀfy¶ÅYYįYq,{¯Y|mY|»MZf§³½Z¿MÕZ¯ZË{Ì¿Z]Z¿]ZfuįÕYĿ³Ä],|ÀfÂÌaÁYÄ]½ZÌÔ£Õ̳ÃZÀ¯½ZË{ÂÆËÌ£YÕ{ÂÆË½YY|¿Z¼ËY´Ë{ÁZ]Z¿],aYqdYÃ{ZxZa.|¿{ÂyÖ»Y~£½Z¿MZ]Ä¿Y{YMeÌaįÖ·Zu{|¿{¯Zf§¶Ì·{¾ËYÁ|ÀfY~³Ö»¹YfuYd¬Ì¬uYÌ]½Z½ZfÁ{Ä]½Z¿M½Âqd¿Y{Ö»Yd¬Ì¬ua|½Z¿MÕÄ¿YZ¯ZËÁ,eZ]ÃY¼ÅÁYÄ]|¿ÁY|yZ«¹Ô¯|Ë{³Z°MÁY],{Â]¹Z]da]Z§ZË{Öf«Á½YÂz»n¿Âe,dYÄfyZZaY|yÄr¿Mį|»MY|¿¹Á{Z]{Â]¾ÌÀqµZ¼Y,ºÌÀÌ]Ö»ºqÄ]įÖ¿Z¯Ä]¾fY~³¹YfuYÖÅZ³įº¿Y{Ö»Z]{|ËZ]|Z]¾ÌÀq|ËZ^¿Z»YºÌÀÌ]Ö¼¿įÖ¯Ä]¹YfuYZedYe½ZM¾ËY]ZÀ]ºÌÀ¯¾Ì»¹{»ÕZÅÄfYÂyË~aÕY]YÖËZÅ»½Z»Ö³|¿

Page 223

¹YfuYY{ZadYÂy{ÕÌqZ»Y,ºÌ¸WZ«¹YfuYËY]ZËºËY{fÁ{įÖ¯³YÄ]|ËZ^¿,ºÌËZ¼¿¶¼Y|y¹Ô¯|]ºËÂÂ^n»Ze|À¯ÖZË|À¯ºËY~´]¹YfuYY|yYÌ]ÁYÕÄfYÂy¾fY~´¿¹YfuYÌÅa{Z¿{Y»{|ÀqÅ¾fY~³¹YfuYY|ËZ]įdÅÖ«Y»ºÌ¿YÂyÖ»ºËÂ¿Zf§³ÃZÀ³{įºÌZ]ÄfY{ÄmÂe|ËZ]Ö·Á,ºÌÀ¯ª¼uYÕY]d»u¾ÌÀr¼Å,{Zu{½YZ]Á½Zf]Ze{¥]į½ZÀqµZj»YdÌ¿ÄfËZdYZÅ²ÀÃ{Âe{ÅYÂmÕÄ̯¶j»,|À¯d»uYª¼uYįÅµZj»Y\ÌM½Z»{Ây¬§Ã½|Ì¯Z],ºË|À^]½Z¼¯ÁÌeÄ]YÖ´À³Yª¼uYįºÌ¿Y|]|ËZ]dz¿.dÌqZ»Ö³|¿{{»¾ËY©Y|»ºÌÀÌ]Ö»YÌ»Y»dÌ¿ÖËY|y|˳Ö»^¸«{įÖ¯dYÖ¯Äq½M,|Ì¿YÂz]YµZj»Y{ZÖ»ÄËZY½ZfÆ]įÖ¯|Ì¿YÂz]dY{Ây¿{ÅYį½M,µZj»Y|À¯Ö»z§|]Z¯{įÌ»MÁ£½ZÀzį½MµZj»Y|ËÂmÖ¼¿YÖÅÓYcÂ»ÁdYÖÅZ³MÁd¼°uÁdYÂv»{Âyį½M,|Ì¿YÂz]YµZj»Y|˳Ö»{»|ÀqZÆÀe|Ì¿YÂz]YÁµZj»Y{Z¼Ö»YÂyYÄÌ^ÀeÁ¹{ÁMĿ¼¿,Ã|½ZÌ]Y|y¹Ô¯{įYª¼uYzcZÌÂyY½Âq-dYÃ|»MtÌ»¦·Zz»½YÂÀÄ]|Ë|m|Æ{įÖzÄÔyÖz¾ÌÀqÄ]Öf«Á|À¯Ö»Ö³|¿tÌ»ZÌÁÁÃY¦·Zz»0Ô»Z¯{įÖ´ÀÁºÌ¿Ö»\ÌM½Z»{ÂyÄ],ºËY~´]¹YfuYf«Z¼u{ÂmÁZ]ÕÄ»Z¿{YÄf°¿¾ËYµÂÕZÀuÂË{{³Ö»Z]½Z»{ÂyÄ]dZ»½Z¼¯{ZÖ»Z°M0Ô»Z¯Y¹Á{|ËË~b»{ÂyÕÄ¿ZyÄ]YÁY,{ÁZÌ¿YºÌ¸e¾ËYÁ|ËMZ¼{¿Ö¯³Y®Ë|]µZ¼Y{,|˳|»ZÂyYÁYį½MYË-|ÌË´»|»ZÂyÁ{ÂÖ»ZÀuÂË¹Á{½MÄ]ĨZ°»[Zf¯{įtÌ»|ÕZÀ»Ä]Zm¾ËY{įÃ|»Mantichrist¾f»{  dÌ¿,Ã|ÃZY

Page 224

Y|yÄ]¹YfuY{Z¬fYZËZf§Z]įºËY~´]¹YfuYÖzÄ]³YdYÖf¼°uÖ]ÁY½ZÅZÀ³{ºÌÀ¯¾ÌÀq³Y|À¯Ö»dË|tÌ»ºÌ¸eZ]YÄ¿Z»fv»Ì£|ºÌÅYÂy®ËÖ¿{ÁMd{Ä]¹YfuY,½Y´Ë{Y¹YfuYdYÂy{|Äf¨³eÌaįÂ½Z¼ÅyM{Z»Y,{ÂÀ]¹YfuYÕÃZ]{Ö»Z¤ÌaÕÅÂ³YdY|yÕÃ{YY¦·Zz»Ä],|Z]ÄfY{¹YfuYZf¿Y¿Y|¿§Á¼ÅYÄ¿ZyÄ]d³Z]{Ä]Ì¿|ÀfÅc|«{įÕ{Y§Y{»{dYÄf§ZÌ¿d{¹Z¤Ìa½M¥|Å{Ŀ´qį{»MÖ»Z»Ä]|¬»[Zf¯,´Ë{ÕÂYdY\Ìee¾Ì¼ÅºÌÀ¯\¸mY½Y´Ë{¹YfuY½Z»Ö³|¿º¿ZÅ{cZ¼¸¯YÁ¾°»»Y§¾¯Y|ÌaYºÆ§ÁZ¼¿¶ÌveYd¼°udÁ{Y½M{¼¿|ÅYÂyd§Zv»YÂeįZ¼À»eY½M»¥Yv¿Yd¼°uadY¶§YÌqļÅYd¼°udY{|ÅYÂyÃZ´¿YÂeįY{½M¾¯¶ÌveYºÆ§,ÖZ]Ã{¼¿¶ÌveÄr¿MÅÄ]ÁZ¼¿¶ÌveYYÂeÖ°]£M{YÁY³YÁdyZ|ÅYÂy|À¸]YÂeÁ,Y{¹fv»Y|Ì¿Y{³|ÅYÂyº»µZj»Ye,d¼°uZ£M{ÁMÖ»ÃY¼ÅÄ]¹YfuYZ¼ÕY]d¼°u½|Ì^¸Ö³|¿ÕZÅÄÀÌ»¹Z¼e{Y|y¹Ô¯Ä],ºÌf]|¿ÁY|yYÖf«ÁdY|¿ÁY|yį{Â]|ÅYÂy¾ËYZ»ÕÁM{¼¿ºÌÅYÂydZY½MYÁ{ÁMºÌÅYÂy½Z¼ËY|ÀfÅÖZzY¹YÃ{]ÖaºÌÀ¯dZYYY|yÕZÅÄfYÂyÁ¾Ì»Y§¹Z¼e|ÀÀ¯Ö»Ì¨e½Z{ÂycY{Z¬fYÁÖ³|¿Áª]Z»YY|y¹Ô¯į½Z¼ËY|À¿YÂyÖ»Är¿MÄ]į½MÕZmÄ]|¬»[Zf¯½|¿YÂy¹Z´ÀÅ¾ËY]ZÀ]|¿ÁZÌ]½Z¼ËY,|À¿YÂyÖ»Är¿MÄ]³Y|À¿YÂyÖ»|¿Y{ÁZ]YÄr¿M,|¿ÁZÌ]{ÂÖ»½Â¼ÀÅd¼°uÄ]įdY{|ÅYÂyYY|ye¹Âƨ»Á|¿Y|]dÁ{Yd¼u,|ÀÀ¯Ö³|¿Ä¿Ó{Z|ÀÀ¯Ö»ÔeįÕ{Y§YÁ½{¯Ä]Âe{į|ÀfÅÖ¿Z¯,|¿Y{]¹Z³ÖÀeÁ§Z]Y|yÂu{d¿ZÅYÁ¬§Ã|Äf¨³Z»Ä]|¿Ë~aÖ»YÄÌ^Àe½Z¿M|¿YË½{ÁM½Z¼ËY¹fv»|À¯µÂ^«YÄÌ^ÀeįÅZ»Y,|ËZ¼¿eY\Ë{PeįdYÖ¯ÕY]

Page 225

¹YfuYY{ZaµZj»Y||ÅYÂyÖ]cÂ{ÕZÀ»Ä]ÄÌ^Àe]Y]{d»ÁZ¬»dY¹YfuY,d¿ZÅY°,ÖzÖfuYÁËZMYÌ]d¬Ì¬u¾fY{dÁ{Z»Y,dYÖ»YfuY{ÂÆ»ÄËM¾ËY{Ö³{ZÄ]Ö¸Y¾ÌÀq{ÁM|ÅYÂyÃY¼ÅÄ]¹YfuYµZj»YdYcZÌuÁµÔmÁd·Á{,ÖeY|yÁYÂeÕYmdY|ÅYÂyµZ^¿{YZ»¹YfuY,ºÌ^¸]YÖÅÓY»Y³YįÃ{Y{Ã|ÁY|yºf»|yYÄÅ{|Àqį½ÂÀ¯Y|»M|ÅYÂy0Z¼fuÖ·Á|ËZÌ¿ĸZ§Ô]|ËZ{¼¿|¿YÃ{¯Ö³|¿Y|yÖ´̼ÅcZ¯]{į¹YÃ{Â]Ö¿Z¯|ÅZ,{~³Ö»,½ZÕY{Z§Á{ÂmÁZ]Öe|»ÕY]Ö˳įÃ{Â]¾ÌÀqÕYÃ|{»{|ÅZÃZ]Á{,ÕZ]{]Á^ÕÄ»Y{YZ]Z»YdYÃ{Â^¿Z¯{ÖY{ZapÌÅ|¿YÃ{Â]Ì¿Ö]Öf¯]ÁºÌÖ»YfuY¹YfuY¾fY{ÃZ´¿Ä]Y|yįdÌ¿ºÆ»ºÌZ]¾eÁ§{ÂysÁ{|ËZ]¹YfuY¨uÕY]{ÂyYįºÌZ]ÄfY{{ZËÄ]Ä̼Å|ËZ],|Å{Ö»d¯]Z»Ä]ÃY|¿YÄqÁºÌfY|¿ÕÌq,ºË{¯Z£MY½Z¼ËZÅ¨YÌ·Á¾»Öf«ÁºËY|¿ÕÌq½Z»{ÂmÁ¹Z¼eįºÌf§³ºÌ¼eZ»ºÌf¨³Ö¼¿ÕÌqÖ¯Ä]{»¾ËY{ÕÄ]neZÅµZYaºËY~´],|À¯Ö»Z]½Z¼ËY]Y|yįÖËZÅ{ÕY]Y,¹a{¯d^v¾»Z]Z{{Y|y,½Z¼ËZÅZÌ¿¹Z¼e½|¥]eY§įÖ¸°Ä],YcYd»|yÁcYÃ{Y¿Zy-ºÅ{d¯]YÂeºÅYÂyÖ»ÌiPeÁ dY{|ÌÅYÂy½YÁY§Á Ö·Z Ö·Âv»Z¼dÂeÂe Y|ÅYÂyֿ»M½ZfËY]ºÅ¾Ì¼ÅZ»Y||ÅYÂyeÌ]ZÌ]½Zed»|y{»{-|Ë{¯½ZÀ̼Y¾»Ä]{Y»¹Z¼e{Z¼,Öfz½Z»{{Â]Á|ËÁ]|ËZ]įÖËZÅZm,½{¯kyµÂaÕÃÂv¿,½Ze½{¯d^v¹Ô¯fÀ»ZË{¯ÖÅYÂyÃ{Z¨fYc{Ây¿YZËM,ºÅ{d¯]YÂeÖf«ÁZË{¯ÖÅYÂykyYd·ÂaÖÅYÂyÖ»įZn¯ÅZËM.|ÖÅYÂy¾»¿Áį|ÌaÖÅYÂz¿¾»Y´Ë{ZËM.{Â]ÖÅYÂy¾»cÂ»ÕÂmÁdm{.ÕYÃ|»MZn¯Yį{¯ÖÅYÂy»Y§ZËM.ÖÀ°]ÕZ¯ÄqÁÕÁ]Zn¯¤·Zq{Ö¿YÁY§½Z»{,|¿YÃ{Zf§YįÖ¿Z¯\¸£Y,¹ad¨³bÖfz½Z»{Ä¿Á|¿YÃ|Ä]Á¹{Â]½Z»Ä¿Zy®Ë{¿ÖËZm½ÁÌ]¹|»MÄ¿ZyÄ]įdÅ¹{ZË

Page 226

Y|yÄ]¹YfuYÃZ´¿¾»Ä]dÌZ«Z]ÁYdYÄf¨³Äq¾»Ä]Z{{Y|yįºf¨³¹¼ÅįÖf¨³¾»Ä]cZ¯]{»{Yd¼«¾Ì·ÁYÖf«Á½Zmd¨³Á{¯Ä]ÁZm{ºfYÂyÖ»|Å{d¯]Ö¿YÁY§Ä]YZ»|ÅYÂyÖ»Y|yY§Y¹{ÂmÁ¹Z¼e|¬»e,¹|ÌÀYZyYÖf«ÁZ»Y,ºÀ¯½|Ì«d§³¹{Â]ª§Y»ÁYZ]ºÅ¾»½Z|¬»¾Ëeº¯,½ÓÂ¾Ëeº¯Y{Ây,¼¹Z¼e{·ÂaÁÃ|»MZn¯Yį{°¿»Y§³ÅÁY|Ì»Z¿Ö»½YZ°ÅZÀ³¾Ëe|]Á¾Ì¼ÅÄ]dYÃ{Y{¾»Ä]Y|y,¹Y{Är¿MdY{{ZËÄ]Yd¬Ì¬u¾ËYÌ¿Ä]įÕY{Äq.dYÄfZ´¿YcÁZ¨f»YÂeÖ¯ÄqYËd¿¶Ì·{z§½ZÀqYqa,dYÃ|Ã|Ìz]ÂeÄ]³YÁ.|Z]Ã|¿Ã|Ìz]ÂeZ]¶°¾ËYÄ]Öf«Á½ZÌf¿«µÁY.dÌ¿¾ÌÀqÖ˳įÖÀ¯Ö»Y,ºËYÃ|Ì¯d¼uZyÄ]įYÄr¿M,ºÌÀ¯Ö»Ö³|¿Y|y{¿ÖÀeÁ§{Y{ºÌÅYÂz¿d{į|ÌZ]ÂÆ]|ËÁZÌ]{ZËÄ],ºË{¯Z£MY[Zf¯½MZ]įÕYÄËMZÀuÂË¹Á{|ÌÀ¯d§ZË{µZ¼¯Ä]ÖY{ZaÄ°¸],|ÌÅ|¿{Z]]Y{ÂyZ¯¼iÄ],ºËYÃ{¯ÔeÁZ¯ZyÄ]įÖ·Âv»½{Y|¿d{YÕY]Ã|Äf¨³Z»|Ì|ÅYÂyµÔmÄ],µ{ºÌ¸u{»Z»Y,|À¯Ö»daYÁYz6^°eµZj»Y|ÌºÌÅYÂyµÔm¹YfuYÄ]Z»|ÌÀ¯ÄmÂe|Ì|ÅYÂyÕļ¸¯Ä]ÖÀeÁ§{ÁºÌÀ¯Ö³|¿|¿ÁY|ye{³Y{¯ºÌÅYÂy|½M{ÁÖ³»ÄqYYZ¼,ZÌį|ÌÀ°¿»Y§³ÅºËY{]¹Z³̬֬uÅY|Ì¿Y|]Á|ÌZ]ÄfY{{ZËÄ]YYd^v»¾ÌÀr¼Å{Y{ÖËZÅ¹YfuY½Z¿MÄ]adYºÌÃY|¿YÄq,|ÌÀ¯Ö»{Ây]ÁYZ]įÖzdY~³¹YfuYYÖ³|¿½{¯Ö¿Z]«Z]½ZË|]ÁYį½ZÀr¿M,|ËY~´]{¯|ÌÅYÂy¨u|ËYÄf§ZËįYÄr¿MÁd§ZË|ÌÅYÂyY{ZaÁ¹YfuYa

Page 227

¹YfuYY{ZaÄnÌf¿YÖ°Ë{ÂÖ»ÕZm\¸«Y̬֬u¹YfuYįºË{¯|̯Pe\e»įºÀ¯Ö»ªËÂeYZ¼dYªÌ¼ÕZ{Z»\¸«¶Ë|^eÕZÅÃY¾ËeiR»,½Ze\¸«{¹YfuYÁ|¬»e,Y|yd^v»½{ÁMd{Ä]ÕY]ÁÅ½ZËZaÄ]½Ze\¸«{|ËZ^¿¹Z¤Ìa¾ËYÖ·Á|Ö»½ZËZaÄ][Zf¯¾ËY|ÌÀ¯Z{{ÁZÌ]ÃÂÌ»½ZeÖ³|¿{įÖËZmZe|]{įÖ¿Z¯Ä]d^¿Y̬֬u¹YfuYY|yZeºÀ¯Z{Z¼Z]ºÅYÂyÖ»Ä]¹YfuYYÄf~³{³Y|Å{ÕZm½Ze\¸«{,|¿Y{{ÂmÁ½ZeÖ³|¿ºÌÀ¯Z{ºÅZ]|ÌËZÌ]|ÌÀ¯ÁÄ]ÂeZ]YZ{,|ËYÃ{¯ÕY{{ÂyÖzc{¿Õ{¯d^v¾»Z][Zf¯¾ËYªËYį¹°f»ÂeY,Ö¿Z¼M|a¹YfuYZyÄ]Y»Öz^]Y»įºÅYÂyÖ»ÂeYÌqÅYÌaÁºËMÖ»ÁÖ»YfuYÖ]ZyÄ]z^],Õ{Zf§ºÌ³|¿Ä]įÖ¿Z¯Ä]¾fY~´¿ºÅÄ]Ö»YfuYÖ]Ì¿Á|¿YÄfY{Y|f«Y¾»]įÖ¿Z¯Ä]d^¿ÖfZYZ¿Á,|¿YÃ{Â]¹Y|f«YËįÖ¿Z¯Ä]½{Y|¿ZÆ]ZyÄ]Â¾Ì¼Å¹Y½ZÁ{¹YÃ{¯{Ây]½ZËYZ]įÖ¿Z¿Á½Y{»Ä]Ö»YfuYÖ]ZyÄ]¹Zn¿Y½Y´Ë{Ä]d^¿ÖÆmÂeÖ]YÖÀ¯ZaZÌ½ÂyZ]Y»ºÅYÂyÖ»ÂeYÕZË^·̬֬u¹YfuYYYº¿ZmÁ\¸«įºÅYÂyÖ»ÂeYºÀ¯Ö»Ä]Âe{ÂË^·º^¸«{įºÅYÂyÖ»YÖÅÓYd^v»Á|¿ÁY|y|¬»eÂeY½Y{»½|Ë{©Zf»ZeÕZÁĸc{Ây\¸«dÅZ^Ä]Yº^¸«ºÅYÂyÖ»Ã{Y{ZÆ]½ZËYÄ]Á|ÀfÅ[Â^v»,|¿YÃ|Ã{¼¹fv»įºZ]Ö¿Z¿ÁZÌ¹Z¿{½ÂqºÀ¯Ö»d§ZË{Äv·¾ËY{Á¹|Ì^¸½Z¼ËYZ]dYÃ|¾Ì»MºÀ¯Ö»Z{Á|ÌËZ¼¿dZYY|y¹Ô¯Y,|ÌÀ¯Y°eÃÁÅYZ{¾Ì¼ÅÃZ]Á{½ZeY{Za|ÌÀÌ^]Y|yÖÅZ{ZaÕY]e±]Õ̨Ä]Ã|¶Ë|^eY{Âyd^v»Y{¼¿|ÌÅYÂyÄ]neYÖ^¸«dËZÁÕ{ZÁ{Â]|ÅYÂy±]º¿ÂÀ¼»½Z»ÃZ{ZaÄ]½Zed»|yÁÕ{ZZ]Á\ÌÖ]Á{Y{ÃZ´¿¨v»¤·YYZ¼dY{Z«įÁY]ÕÃ|ÀÅ{cZn¿ÁZf°ËÕY|y½M],{ZZu{ÂyµÔmaÂu{ºÌðÁµÔm,|]YZeÁ,µZu,µYY,Z»|¿ÁY|y,tÌ»ÕZÌÕÄYÁÄ],Z»¾Ì»M{Z]c|«ÁÖËZ¿YÂeÁY{ÂÆË

Page 228

Page 229